Sunteți pe pagina 1din 88

PARTEA I

Anul 176 (XX) — Nr. 379 bis LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE Luni, 19 mai 2008

SUMAR

Pagina

Anexa la Ordinul ministrului pentru întreprinderi mici și mijlocii,


comerț, turism și profesii liberale nr. 636/2008 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea
structurilor de primire turistice .................................... 3–87
2 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ȘI MIJLOCII, COMERȚ, TURISM ȘI PROFESII LIBERALE

O R D I N*)
pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice
În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 387/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului pentru Întreprinderi Mici și
Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale, cu modificările ulterioare,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.328/2001 privind clasificarea structurilor de primire turistice, cu modificările și
completările ulterioare,

ministrul pentru întreprinderi mici și mijlocii, comerț, turism și profesii liberale emite următorul ordin:
Art. 1. — Se aprobă Normele metodologice privind structurilor de primire turistice, publicat în Monitorul Oficial al
clasificarea structurilor de primire turistice, prevăzute în anexa României, Partea I, nr. 898 din 11 decembrie 2002, Ordinul
care face parte integrantă din prezentul ordin. ministrului turismului nr. 188/2003 privind modificarea și
Art. 2. — (1) Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se completarea Normelor metodologice privind clasificarea
abrogă: Ordinul ministrului turismului nr. 510/2002 pentru
structurilor de primire turistice, aprobate prin Ordinul ministrului
aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea
turismului nr. 510/2002, publicat în Monitorul Oficial al României,
structurilor de primire turistice, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 582 bis din 6 august 2002, Ordinul Partea I, nr. 181 din 24 martie 2003, precum și orice alte
ministrului turismului nr. 911/2002 privind modificarea și dispoziții contrarii.
completarea Ordinului ministrului turismului nr. 510/2002 pentru (2) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea României, Partea I.
Ministrul pentru întreprinderi mici și mijlocii, comerț, turism și profesii liberale,
Ovidiu Ioan Silaghi

București, 12 mai 2008.


Nr. 636.

*) Ordinul nr. 636/2008 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 379 din 19 mai 2008 și este reprodus și în acest număr bis.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008 3

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE
privind clasificarea structurilor de primire turistice

1. Dispoziţii generale
1.1. Prezentele norme metodologice, elaborate în conformitate cu
prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.328/2001 privind
clasificarea structurilor de primire turistice, stabilesc metodologia şi criteriile
de clasificare pentru toate tipurile de structuri de primire turistice cu
funcţiuni de cazare şi de alimentaţie publică din România.
1.2. Prezentele norme metodologice sunt obligatorii pentru toţi
operatorii economici proprietari şi/sau administratori de structuri de primire
turistice.
1.3. Structurile de primire turistice se clasifică pe stele şi, respectiv,
flori în cazul pensiunilor agroturistice, în funcţie de caracteristicile
constructive, dotările şi calitatea serviciilor pe care le oferă, potrivit
criteriilor cuprinse în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din
prezentele norme metodologice.
Clasificarea structurilor de primire turistice are ca scop prioritar protecţia
turiştilor, constituind o formă codificată de prezentare sintetică a nivelului de
confort şi a ofertei de servicii.
Clasificarea structurilor de primire turistice se face de Ministerul pentru
Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale care,
potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea
şi desfăşurarea activităţii de turism în România, aprobată şi modificată prin
Legea nr. 755/2001, este singura instituţie abilitată să desfăşoare activităţi de
autorizare în domeniul turismului.
1.4. Prin operator economic se înţelege persoana fizică autorizată,
asociaţia familială, întreprinderea individuală sau familială, societatea
comercială sau altă persoană juridică care desfăşoară activitate de cazare
şi/sau alimentaţie publică prin intermediul unei structuri de primire turistice.
2. Documentaţia necesară pentru eliberarea certificatului de clasificare şi
preschimbarea certificatului de clasificare.

1
4 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

2.1 În vederea obţinerii certificatului de clasificare operatorii


economici proprietari şi/sau administratori de structuri de primire turistice
vor întocmi o documentaţie cu următorul conţinut:
a)cerere de eliberare a certificatului de clasificare, conform modelului
prezentat în anexa nr.3 la Normele metodologice;
b) declaraţia pe propria răspundere, conform modelului prezentat în anexa
nr.8 la Normele metodologice;
c) copia certificatului constatator de la Oficiul Registrului Comerţului, din
care să rezulte punctul de lucru pentru structura de primire turistică
respectivă şi codul CAEN corespunzător activităţii desfăşurate;
d) copia certificatului de înregistrare de la Oficiul Registrului Comerţului;

e) copia autorizaţiei de funcţionare, în cazul persoanelor fizice autorizate şi a


întreprinderilor individuale şi familiale, conform Ordonanţei Guvernului
nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele
fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale;

f) fişa privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare pe categorii,


conform anexei nr. 4 la prezentele norme metodologice;

g)fişa privind clasificarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de


alimentaţie conform anexei nr. 5 la prezentele norme metodologice;
h)avizul specific privind amplasamentul şi funcţionalitatea obiectivului,
emis de Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi
Profesii Liberale în cazul construcţiilor noi;
1) copia brevetului de turism al persoanei care conduce structura de primire
turistică şi copia contractului individual de muncă, înregistrat conform
prevederilor legale, dacă este cazul;
2.2 În vederea preschimbării certificatului de clasificare operatorii
economici, proprietari şi/sau administratori de structuri de primire turistice
vor întocmi o documentaţie cu următorul conţinut:
a)cerere de eliberare a certificatului de clasificare,conform modelului
prezentat în anexa nr. 3 la Normele metodologice;
b) declaraţie pe propria răspundere, conform modelului prezentat în anexa
nr.8 la Normele metodologice;
c) copia certificatului de înregistrare de la Oficiul Registrului Comerţului;

d) copia autorizaţiei de funcţionare, în cazul persoanelor fizice autorizate şi a


întreprinderilor individuale şi familiale, conform Ordonanţei Guvernului

2
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008 5

nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele


fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale;

e) certificatul de clasificare şi anexele acestuia, în original;


f) copia brevetului de turism al persoanei care conduce structura de primire
turistică şi copia contractului individual de muncă, înregistrat conform
prevederilor legale, dacă este cazul.

2.3 Documentaţia necesară în cazul schimbării operatorului economic, care


desfăşoară activitate de cazare şi/sau alimentaţie publică prin intermediul
structurii de primire turistică în cauză:
a)cerere de eliberare a certificatului de clasificare, conform anexei nr.3 la
prezentele Norme metodologice;
b) declaraţie pe propria răspundere, conform modelului prezentat în anexa
nr.8 la Normele metodologice;
c)copia certificatului de înregistrare de la Oficiul Registrului Comerţului;
d) certificatul de clasificare şi anexele acestuia, în original;
e) copiile documentelor din care rezultă dreptul de administrare/proprietate
asupra structurii de primire turistice, în cauză;
copia certificatului constatator de la Oficiul Registrului Comerţului, din care
să rezulte punctul de lucru pentru structura de primire turistică respectivă; şi
codul CAEN corespunzător activităţii desfăşurate;
g)copia brevetului de turism al persoanei care conduce structura de primire
turistică şi copia contractului individual de muncă, înregistrat conform
prevederilor legale, dacă este cazul;

2.4 Documentaţia necesară în cazul schimbării denumirii structurii de


primire turistice

a) cerere;
b) certificatul de clasificare în original însoţit de fisele anexe în original.

2.5 Documentaţia necesară pentru eliberarea duplicatului în cazul pierderii


sau deteriorării/distrugerii certificatului de clasificare:
a) cerere;
b) dovada publicării în presă a pierderii certificatului de clasificare/dovada
certificatului deteriorat/distrus.

2.6. Documentaţia necesară în cazul modificării fişei anexe:


a) cerere;

3
6 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

b) copia certificatului de clasificare;


c) fişa anexă originală şi fişa cu modificările necesare;
d) schiţa cu noua structură a spaţiilor.

3. Eliberarea şi retragerea certificatului de clasificare


3.1. Documentaţia de clasificare se transmite Ministerului pentru
Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale - Direcţia
Generală Autorizare şi Post Privatizare (denumită în continuare D.G.A.P.),
care verifică îndeplinirea criteriilor de clasificare şi întocmeşte certificatul de
clasificare şi fişa privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare şi,
respectiv, fişa privind clasificarea structurilor de primire turistice cu
funcţiuni de alimentaţie publică.
Operatorul economic va solicita D.G.A.P. din cadrul Ministerului
pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale
clasificarea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi/sau a
structurilor de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică cu
minimum 60 de zile înainte de darea lor în folosinţă.
3.2. Verificarea la faţa locului a îndeplinirii criteriilor se face de către
specialiştii din Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ,
Turism şi Profesii Liberale - D.G.A.P., cu sprijinul şi colaborarea unor
specialişti desemnaţi de consiliile judeţene, consiliile locale şi de
reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale şi organizaţiilor patronale din
turism, în prezenţa reprezentantului operatorului economic care desfăşoară
activitate de cazare şi/sau alimentaţie publică, în cauză.
3.3. În funcţie de condiţiile concrete constatate în structura de primire
turistică verificată se pot propune în mod excepţional unele compensări
pentru dotări şi servicii în vederea acordării sau menţinerii categoriei.
3.4. Eliberarea certificatului de clasificare se face în termen de cel
mult 60 de zile de la data primirii documentaţiei de clasificare complete.
Operatorul economic poate pune în funcţiune pe propria răspundere
structura de primire turistică respectivă la numărul de stele (flori) solicitat,
urmând ca la primirea efectivă a certificatului de clasificare să îşi continue
activitatea la categoria înscrisă în certificatul de clasificare obţinut. Punerea
în funcţiune este condiţionată de deţinerea autorizaţiilor legale: sanitară,
sanitar-veterinară şi de mediu, după caz, pentru fiecare structură de primire
turistică ce face obiectul clasificării sau a declaraţiei pe propria răspundere
înregistrată la Registrul Comerţului cu privire la îndeplinirea condiţiilor de
funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-
veterinar şi protecţiei mediului, conform Legii nr. 359/2004, cu modificările

4
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008 7

şi completările ulterioare, precum şi de deţinerea autorizaţiei privind


prevenirea şi stingerea incendiilor.
3.5. Structurile de primire turistice care la data verificării nu
îndeplinesc cel puţin criteriile pentru categoria minimă nu se clasifică şi, în
consecinţă, nu pot desfăşura activitate de cazare şi/sau alimentaţie publică.
Motivaţia neclasificării se consemnează în nota de verificare întocmită în
două exemplare, dintre care un exemplar se predă reprezentantului legal al
operatorului economic.
3.6. Operatorii economici au obligaţia să respecte, pe toată perioada
de funcţionare a structurilor de primire turistice, condiţiile şi criteriile de
clasificare, inclusiv în cazul celor care şi-au început activitatea pe propria
răspundere potrivit pct. 3.4. Nerespectarea criteriilor de clasificare se
sancţionează potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.328/2001.
3.7. Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism
şi Profesii Liberale verifică periodic starea şi funcţionarea dotărilor, calitatea
serviciilor prestate, respectarea normelor de igienă şi a celorlalte criterii care
au stat la baza clasificării unităţii. Nerespectarea acestora atrage măsuri de
declasificare sau, după caz, de retragere a certificatului de clasificare, în
conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.328/2001, cu
modificările şi completările ulterioare.
Certificatul de clasificare se retrage de către personalul cu atribuţii de
control în turism, din cadrul Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi
Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, dacă nu se respectă criteriile
minime de clasificare, care influenţează direct protecţia turiştilor, prevăzute
la art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 1.328/2001, cu modificările şi
completările ulterioare.
În cazul retragerii certificatului de clasificare, operatorul economic
nu mai poate desfăşura în condiţii de legalitate activitate de cazare şi/sau
alimentaţie publică.
În situaţia în care şi-a remediat deficienţele pentru care certificatul de
clasificare a fost retras, şi solicită reluarea activităţii de cazare şi /sau
alimentaţie publică, operatorul economic trebuie să întocmească
documentaţia de clasificare conform pct. 2.2 pe care o depune la Direcţia
Generală Autorizare şi Post Privatizare. După depunerea documentaţiei, se
va verifica la faţa locului îndeplinirea criteriilor de clasificare şi remedierea
deficienţelor pentru care s-a retras certificatul de clasificare, iar constatările
vor fi consemnate într-o nota de verificare încheiată în două exemplare.
Procedura de eliberare a certificatului de clasificare este cea prevăzută la
pct.3.1.

5
8 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi


Profesii Liberale va proceda la declasificarea structurilor de primire turistice
în situaţia în care constată nerespectarea criteriilor avute în vedere la
clasificare. În această situaţie, personalul cu atribuţii de control în turism
întocmeşte o notă în două exemplare în care consemnează criteriile
neîndeplinite pentru tipul şi categoria respectivă şi propune o altă încadrare.
Această notă împreună cu certificatul de clasificare şi anexele în original se
comunică Direcţiei Generale Autorizare şi Post Privatizare, care eliberează
certificatul de clasificare pentru noua clasificare.
3.8. În situaţia în care s-au modificat condiţiile care au stat la baza
acordării clasificării astfel încât nu se mai asigură categoria de clasificare
acordată, operatorul economic este obligat să solicite o nouă clasificare a
structurii de primire turistice în cauză, în termen de 30 de zile de la apariţia
modificărilor. În acelaşi termen este obligatorie solicitarea eliberării unui
nou certificat de clasificare în cazul trecerii structurii turistice în proprietatea
şi/sau în administrarea altui operator economic.
3.9. Certificatele de clasificare eliberate vor fi preschimbate de
D.G.A.P. din 3 în 3 ani. Operatorul economic va solicita preschimbarea
certificatului cu cel puţin 60 de zile înainte de expirarea termenului de 3 ani
de la emiterea acestuia.
În termen de 60 de zile de la data înregistrării cererii operatorului
economic, D.G.A.P. va proceda la verificarea structurii de primire turistice
în cauză şi va acorda un nou certificat de clasificare, în măsura în care sunt
îndeplinite condiţiile şi criteriile minime de clasificare pentru categoria
respectivă.
În caz contrar structura de primire turistică va fi clasificată la o categorie
inferioară. Dacă nu sunt îndeplinite cel puţin condiţiile şi criteriile pentru
categoria minimă de clasificare, structura de primire turistică nu va mai fi
clasificată şi prin urmare nu va mai putea să desfăşoare activitate de turism.
Titularul certificatului de clasificare poate solicita reclasificarea structurii
de primire turistice prin transmiterea la D.G.A.P. a unui memoriu
justificativ, dacă în urma unor lucrări de modernizare şi de îmbunătăţire a
dotărilor şi serviciilor estimează că aceasta corespunde unei categorii
superioare de clasificare. Memoriul justificativ va fi însoţit de documentaţia
de clasificare prevăzută la pct. 2, în măsura în care s-au produs modificări cu
privire la structura spatiilor, a capacitatii, a echipării sanitare etc.
3.10. Pentru structurile de primire turistice pentru care s-a depus
documentaţia în vederea obţinerii certificatului de clasificare anterior
intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice se aplică prevederile
legale în vigoare la data depunerii documentaţiei.

6
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008 9

3.11. Operatorul economic are obligatia să anunţe DGAP în cazul


încetării activităţii structurii de primire turistice şi să restituie DGAP
certificatul de clasificare în cauză prin poştă cu confirmare de primire sau
prin depunerea acestuia la registratura Ministerului pentru Întreprinderi Mici
şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale.

4. Tipuri de structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare


Conform prezentelor norme metodologice, în România pot funcţiona
următoarele tipuri de structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare,
clasificate astfel:
1. hoteluri de 5, 4, 3, 2, 1 stele;
2. hoteluri-apartament de 5, 4, 3, 2 stele;
3. moteluri de 3, 2, 1 stele;.
4. hosteluri de 3 , 2 si 1 stele
5. vile de 5, 4, 3, 2, 1 stele;
6. bungalow-uri de 3, 2, 1 stele;
7. cabane turistice de 3, 2, 1 stele;
8. campinguri, sate de vacanţă, popasuri turistice, căsute tip camping, de
4, 3, 2, 1 stele
9. pensiuni turistice şi pensiuni agroturistice de 5, 4, 3, 2, 1 stele/flori;
10.apartamente sau camere de închiriat de 3, 2, 1 stele;
11.structuri de primire cu funcţiuni de cazare pe nave fluviale şi maritime
de 5, 4, 3, 2, 1 stele.
În cadrul tipurilor sus-menţionate poate exista următoarea structură a
spaţiilor de cazare:
- cameră cu pat individual, respectiv un loc reprezentând spaţiul destinat
folosirii de către o singură persoană. Lăţimea paturilor individuale este de
minimum 90 cm;
- cameră cu pat matrimonial, respectiv unul sau două locuri reprezentând
spaţiul destinat folosirii de către una sau două persoane. Lăţimea patului
matrimonial va fi de minimum 140 cm;
- cameră cu pat dublu, respectiv două locuri reprezentând spaţiul destinat
folosirii de către două persoane. Lăţimea patului dublu este de minimum 160
cm;
- cameră cu două paturi individuale, respectiv două locuri reprezentând
spaţiul destinat folosirii de către două persoane;

7
10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

- cameră cu trei paturi individuale; respectiv trei locuri reprezentând spaţiul


destinat folosirii de către trei persoane.
- cameră cu patru paturi individuale; respectiv patru locuri reprezentând
spaţiul destinat folosirii de către patru persoane.
- camere comune - cu mai mult de patru paturi individuale. respectiv nr....
locuri;.
- suita – ansamblu de două camere deservite de un grup sanitar;
Lungimea patului va fi de minimum 200 cm în cazul hotelurilor de 3, 4 şi
5 stele şi de minimum 190 cm în cazul hotelurilor de 1 şi 2 stele;
- cameră cu priciuri, reprezentând spaţiul destinat utilizării de către mai
multe persoane. Priciul reprezintă o platformă din lemn sau din alte
materiale pe care se asigură un spaţiu de 100 cm lăţime pentru fiecare turist;
- garsonieră, reprezentând spaţiul compus din: dormitor pentru două
persoane, salon şi grup sanitar propriu. Dormitorul poate fi despărţit de salon
şi printr-un glasvand sau alte soluţii care permit o delimitare estetică
- apartament, reprezentând spaţiul compus din unul sau mai multe
dormitoare (maximum 5 dormitoare), sufragerie cu echipare sanitară proprie.
La categoria 5 stele va exista un grup sanitar pentru fiecare două locuri, iar
la categoria 4 stele, precum şi la restul categoriilor, minimum un grup sanitar
la 4 locuri.

5. Tipuri de structuri de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie


În conformitate cu prezentele norme metodologice, în România pot
funcţiona următoarele tipuri de structuri de alimentaţie publică:

Nr. Categoria-Stele
Tipul de unitate
crt. 5 4 3 2 1
1. Restaurant
1.1. Clasic x x x x x
1.2. Specializat
1.2.1. Pescăresc x x x x -
1.2.2. Vânătoresc x x x x -
1.2.3. Rotiserie - x x x x
1.2.4. Zahana - x x x x
1.2.5. Dietetic - x x x x
1.2.6. Lactovegetarian - x x x x

8
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008 11

Nr. Categoria-Stele
Tipul de unitate
crt. 5 4 3 2 1
1.2.7. Familial/pensiune - x x x x
1.3. Cu specific
1.3.1. Cramă x x x x -
1.3.2. Cu specific local x x x x -
1.3.3. Cu specific naţional x x x x -
1.4. Cu program artistic x x x - -
1.5. Braserie/Bistrou x x x x x
1.6. Berărie - - x x x
1.7. Grădină de vară x x x x -
2. Bar
2.1. Bar de noapte x x - - -
2.2. Bar de zi x x x x x
2.3. Café-bar, (cafenea) x x x x x
2.4. Disco-bar (discotecă, videotecă) x x x x -
2.5. Bufet - bar - - x x x
3. Fast-food
3.1. Restaurant - autoservire - - x x x
3.2. Bufet tip expres - - x x x
3.3. Pizzerie - - x x x
3.4. Snack-bar - - x x x
4. Cofetărie x x x x -
5. Patiserie, plăcintărie, simigerie x x x x -

Se pot stabili şi alte tipuri de unităţi în funcţie de condiţiile concrete


constatate la faţa locului, cu respectarea criteriilor pentru tipul de structură
turistică asimilată. Principalele caracteristici funcţional-comerciale ale
acestor tipuri de unităţi sunt prezentate în anexa nr. 2 la prezentele norme
metodologice.

6. Alte precizări

9
12 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

6.1. Operatorii economici care construiesc structuri de primire turistice au


obligaţia să asigure, încă din faza de proiectare, respectarea criteriilor de
clasificare prevăzute în prezentele norme metodologice.
6.2. Activităţile desfăşurate în cadrul structurilor de primire turistice
(cazare, alimentaţie, agrement, tratament, comerţ etc.) constituie un tot
unitar, fiind părţi componente ale produsului turistic, care impune asigurarea
corelaţiei dintre categoria structurii de primire şi calitatea celorlalte servicii.
6.3. Categoria de clasificare a structurii de primire turistice este dată de
cea la care a fost încadrată majoritatea spaţiilor de cazare din incinta
acesteia.
6.4. Personalul de servire din structurile de primire turistice va purta
îmbrăcăminte specifică, stabilită de operatorul economic în cauză,
diferenţiat în funcţie de condiţiile de desfăşurare a activităţii, şi ecuson
cuprinzând numele şi prenumele, iar restul personalului va purta echipament
de lucru specific activităţii.
6.5. Însemnele privind categoria de clasificare a unităţii se înscriu pe o
plachetă montată în exteriorul unităţii, la loc vizibil pentru turişti, precum şi
pe autocolante aplicate în punctele de acces al turiştilor. Autocolantele şi
plachetele se realizează din material rezistent la intemperii (metal pentru
categoriile de 4 şi 5 stele) cu dimensiunea de 30/30 cm.
6.6. În toate structurile de primire turistice este obligatorie:
- afişarea la loc vizibil pentru turişti a numerelor de telefon ale conducerii
operatorului economic proprietar şi/sau administrator al structurii în cauză,
precum şi ale Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ,
Turism şi Profesii Liberale şi Autorităţii Naţionale pentru Protecţia
Consumatorului pentru a se da posibilitatea turiştilor să semnaleze
eventualele nemulţumiri cu privire la serviciile oferite;
- păstrarea ordinii, liniştii publice, moralităţii, curăţeniei şi respectarea cu
stricteţe a normelor sanitare şi a celor de prevenire şi stingere a incendiilor;
- asigurarea de personal calificat şi cu conduită ireproşabilă, conform
specificaţiilor din anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice;
- oferirea unei game diversificate de servicii suplimentare, cuprinse în
tariful de cazare sau cu plată separat, astfel:
- la unităţile de 4 şi 5 stele - cel puţin 18 servicii;
- la unităţile de 3 stele - cel puţin 15 servicii;
- la unităţile de 2 stele - cel puţin 10 servicii;
- la unităţile de 1 stea - cel puţin 5 servicii;
- lista orientativă cuprinzând serviciile suplimentare este prezentată în
anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice;

10
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008 13

- existenţa în toate spaţiile de cazare a unor materiale scrise, realizate


estetic şi tipărite în limba română şi în cel puţin două limbi de circulaţie
internaţională, cuprinzând informaţii utile pentru turişti cu privire la:
- instrucţiuni de folosire a telefonului;
- tarifele interne şi internaţionale pentru convorbiri telefonice;
- lista cuprinzând serviciile suplimentare oferite şi tarifele pentru cele
cu plată, cu indicarea modalităţilor de solicitare a serviciului în cameră;
- lista de preţuri cu preparatele room-service;
- lista cuprinzând preţurile produselor din minibar, după caz;
- instrucţiuni de folosire TV, instalaţie aer condiţionat, după caz;
- informaţii turistice privind zona sau localitatea;
- hărţi cu localizarea structurii de primire turistice în cadrul zonei sau al
localităţii, pentru unităţile de 3, 4 şi 5 stele;
- orice alte informaţii ce ar putea face agreabil sejurul turistului;
- chestionare pentru testarea opiniei turiştilor cu privire la calitatea
serviciilor oferite.
La hotelurile de 3, 4 şi 5 stele materialele vor fi prezentate în mape
speciale, în fiecare spaţiu de cazare sau prin afişare cu mijloace electronice.
6.7. Nu se admite organizarea unor activităţi de jocuri distractive sau de
noroc în holurile unităţilor. Asemenea activităţi pot fi organizate doar în
spaţii distincte, cu intrări separate de intrările destinate turiştilor.
6.8. La hotelurile de 1 - 3 stele, în spaţiile destinate cazării se pot amenaja
activităţi de birouri sau firme, până la 15% din capacitatea de cazare. Se
exceptează cazurile în care se asigură intrări şi fluxuri de circulaţie separate
pentru turişti.
6.9. La hoteluri, este interzis ca intrarea în spaţiile de cazare (camere,
garsoniere şi apartamente) să se facă direct din holul recepţiei.

7. Dispoziţii finale
Fac parte integrantă din prezentele Norme metodologice următoarele anexe:
Anexa nr. 1 – Reguli generale privind clasificarea structurilor de primire
turistice cu funcţiuni de cazare,
- Anexa nr. 1. 1 Reguli specifice privind clasificarea structurilor de primire
turistice cu funcţiuni de cazare de tipul hotel, hotel-apartament, motel,
- Anexa nr. 1.1 a) Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor
de primire turistice cu funcţiuni de cazare de tipul hotelurilor, hotelurilor
apartament şi motelurilor,

11
14 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

- Anexa nr. 1.1.b) Criterii suplimentare privind clasificarea


structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare de tipul hotel şi hotel –
apartament,
- Anexa nr. 1.2 Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de primire
turistice cu funcţiuni de cazare de tipul hostel,
- Anexa nr. 1.3 Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de primire
turistice cu funcţiuni de cazare de tipul cabanelor turistice,
- Anexa nr. 1.4 Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de primire
turistice cu funcţiuni de cazare de tipul vile şi bungalowuri;
-Anexa nr. 1.5 Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de primire
turistice cu funcţiuni de cazare de tipul pensiuni turistice şi pensiuni
agroturistice,
-Anexa nr. 1.5.1 Criterii suplimentare privind clasificarea structurilor de
primire turistice cu funcţiuni de cazare de tipul pensiuni turistice şi pensiuni
agroturistice,
-Anexa nr. 1.6 Reguli specifice şi criterii obligatorii privind clasificarea
structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare de tipul campingurilor,
satelor de vacanţă, popasurilor turistice şi căsuţelor tip camping,
- Anexa nr. 1.7 Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de primire
turistice cu funcţiuni de cazare de tipul apartamentelor şi camerelor de
închiriat,
-Anexa nr. 1.8 Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de primire
turistice cu funcţiuni de cazare de tipul navelor maritime şi fluviale,
Anexa nr. 2 Reguli generale şi criterii obligatorii privind clasificarea
structurilor de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică,
Anexa nr. 3 Cerere tip pentru eliberare/preschimbare certificat de clasificare,
Anexa nr. 4 Fişa privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare pe
categorii,
Anexa nr. 5 Fişă privind clasificarea structurilor de primire turistice cu
funcţiuni de alimentaţie publică,
Anexa nr. 6 Lista orientativă a serviciilor suplimentare ce pot fi prestate în
structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare
Anexa nr. 7 Criterii privind încadrarea cu personal şi pregătirea profesională
în structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică.
Anexa nr. 8 Declaraţia pe proprie răspundere în vederea
eliberării/preschimbării certificatului de clasificare.

12
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008 15

ANEXA nr. 1
la normele metodologice

Reguli generale privind clasificarea structurilor de primire turistice cu


funcţiuni de cazare

1. Structurile de primire turistice vor avea firme exterioare, în concordanţă


cu certificatul de clasificare, în ceea ce priveşte denumirea, tipul şi categoria
unităţii. Pentru categoriile 5, 4 şi 3 stele, firmele vor fi luminoase.
2. În spaţiile de cazare, precum şi în grupurile sanitare (cu excepţia WC
exterioare) se va asigura în sezonul rece o temperatură minimă de 18 grade
C şi în sezonul cald de maxim 25 grade C.
3. La grupurile sanitare se va asigura în permanenţă apă caldă şi rece.
4. Construcţiile vor fi astfel realizate încât să se evite deranjarea turiştilor
din cauza zgomotelor produse de instalaţiile tehnice ale clădirii sau a altor
factori de poluare.
4.1. Nu se admit spaţii de cazare situate la subsol sau fără aerisire şi
lumină naturală directă. Spaţiile comune vor fi bine aerisite şi iluminate.
4.2. Pardoselile şi pereţii grupurilor sanitare vor avea finisaje din
materiale uşor lavabile şi de bună calitate.
4.3. Inventarul moale ( lenjeria de pat, prosoapele şi halatele) vor fi de
regula de culoare albă. La categoriile de 4 şi 5 stele materialele folosite
pentru perdele, draperii, lenjerie vor fi din mătase, bumbac sau alte
materiale de calitate superioară
5. Starea generală de curăţenie, salubritate şi igienă se asigură în condiţiile
prevăzute de Normele de igienă aprobate prin ordinele ministrului sănătăţii
publice.
6. Lenjeria de pat, prosoapele şi halatele vor fi schimbate după fiecare
turist, iar pentru sejururile mai lungi, ori de cate ori este nevoie, dar nu mai
puţin de:
________________________________________________________
Categoria Unităţii Lenjeria Prosoapele Halatele
_________________________________________________________
5 şi 4 stele la 2 zile la 2 zile la 3 zile
3 stele la 3 zile la 2 zile -
2 şi 1 stea la 4 zile la 3 zile -

1
16 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

ANEXA nr. 1.1


la normele metodologice

Reguli specifice
privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de
cazare de tipul hotelurilor, hotelurilor-apartament şi motelurilor

Hotelul este structura de primire turistică amenajată în clădiri sau în


corpuri de clădiri, care pune la dispoziţie turiştilor camere, garsoniere sau
apartamente dotate corespunzător, asigură prestări de servicii specifice şi
dispune de hol de primire (recepţie) şi de spaţii de alimentaţie în incintă.
Hotelul apartament este acel hotel compus din apartamente sau garsoniere,
astfel dotate încât să asigure păstrarea şi prepararea alimentelor, precum şi
servirea mesei în incinta acestora.
Motelul este unitatea hotelieră situată, de regulă, în afara localităţilor, în
imediata apropiere a arterelor intens circulate, dotată şi amenajată atât pentru
asigurarea serviciilor de cazare şi de masă pentru turişti, precum şi pentru
parcare în siguranţă a mijloacelor de transport.
Categoria de clasificare a hotelului şi a hotelului - apartament este
determinată de îndeplinirea în totalitate a criteriilor obligatorii prevăzute în
anexa nr. 1.1.a) la prezentele norme metodologice, precum şi de realizarea
următorului punctaj minim, rezultat din evaluarea criteriilor suplimentare
prevăzute în anexa nr. l. l .b), astfel:
- pentru hotel de 5 stele 150 puncte
- pentru hotel de 4 stele 120 puncte
- pentru hotel de 3 stele 70 puncte
- pentru hotel de 2 stele 30 puncte.
Pentru hoteluri-apartament punctajul este următorul:
- 5 stele 100 puncte
- 4 stele 60 puncte
- 3 stele 40 puncte
- 2 stele 20 puncte.

1
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008 17

ANEXA nr. 1.1.a)


la normele metodologice

Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu


funcțiuni de cazare de tipul hotelurilor, hotelurilor apartament și motelurilor

Hoteluri -
Hoteluri Moteluri
apartament
Criterii stele stele stele
5 4 3 2 1 5 4 3 2 3 2 1
1. Starea generală a clădirii:
- aspect: - foarte bun x x - - - x x - - - - -
- bun - - x x x - - x x x x x
- firmă luminoasă
x x x - - x x x - x - -
cu tipul și denumirea unității
- firmă cu tipul și denumirea
- - - x x - - - x - x x
unității
- însemn distinctiv
x x x x x x x x x x x x
reprezentând categoria unității
- parcaj auto în folosința structurii
x - - - - x - - - - - -
de primire, cu pază.
- parcaj auto în folosința structurii
de primire cu un număr de
50 40 20 20 - 50 40 40 30 100 100 100
locuri de parcare de minim…%
din numărul camerelor 1)
1)
În cazul structurilor de primire turistice clasificate și construite anterior intrării în vigoare a prezentului act normativ și la cele care și-
au depus documentația de clasificare anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, numărul locurilor de parcare necesar se reduce cu
50%
- intrări separate:
- pentru turiști și bagaje x x x x x x x x x x x x
- pentru personal, primirea
x x - - - x x - - x - -
mărfurilor și materialelor
- rampă de acces al cărucioarelor
pentru persoanele cu disabilități x x x x x x x x x - - -
locomotorii
2. Organizarea spațiilor și a serviciilor aferente:
- număr minim de camere2) 15 15 15 10 5 10 10 10 5 5 5 5
2)
În cazul structurilor de primire turistice construite și clasificate ulterior intrării în vigoare a prezentului ordin este necesar să existe
cel puțin o cameră, pentru persoane cu disabilități locomotorii la un număr de peste 50 de camere

- hol de primire (recepție) în


2,5 2 2 1,5 1 1,5 1 0,5 0,5 x x x
suprafață minimă de. mp/cameră
În cazul hotelurilor de mare capacitate, (peste 200 camere) suprafața holului poate fi limitată la 400 mp pentru cele de 5 și 4 stele, la
300 mp pentru cele de 3 stele, la 150 mp pentru cele de 2 și 1 stea. La cele de mică capacitate (sub 200 camere) (inclusiv moteluri),
holul nu poate fi mai mic de 80 mp pentru cele de 4 și 5 stele, de 30 mp pentru cele de 2 și 3 stele și de 15 mp pentru cele de 1 stea.
18 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

- recepție cu:

- spații pentru păstrat bagajele


x x x x x x x x x - - -
turiștilor
- spațiu pentru administrație x x x x x x x x x x x x

- spațiu pentru păstrarea


materialelor sportive (în zonele x x x - - x x x - - - -
unde se practică sporturi de iarnă)
- sistem pentru păstrarea valorilor
x x - - - x x - - - - -
turiștilor
- serviciul de recepție cu:
- recepționer 24 de ore x x x x - x x x - x - -
- recepționer cu program fracționat
- - - - x - - - x - x x
în funcție de fluxul turistic
- serviciul de primire accesibil
prin clopoțel sau telefon în afara - - - - x - - - x - x x
orelor de funcționare a recepției
- portar-ușier3) x x x - - x x x - - - -
- bagajist3) x x x - - x x x - - - -
- comisionar-curier3) x x x - - x x x - - - -
- serviciu de securitate și pază3) x x x - - x x x - - - -
- sală de mese pentru personal la
x x - - - x x - - - - -
hoteluri cu peste 100 de camere
- oficii pentru cameriste x x x x x x x x x x x x
3)
La 3 stele este obligatoriu pentru hoteluri cu peste 50 de camere.
3. Instalații
- sistem de climatizare/aer
x x - - - x x - - - - -
condiționat
- aer condiționat la bazele de
x x x - - x x x - - - -
tratament
- încălzire centrală (unitățile cu
activitate sezonieră estivală sunt x x x x x x x x x x x x
exceptate)
- izolarea fonică a spațiilor x x x x x x x x x x x x
- iluminatul electric în spațiile de cazare:
- una sau mai multe surse
principale care să asigure
iluminatul cu echivalentul unui x x x x x x x x x x x x
bec de 100 W
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008 19

- o sursă individuală pentru fiecare


loc (veioză sau aplică), iluminatul
fiind echivalentul unor becuri de x x x x x x x x x x x x
60 W fiecare
- grup electrogen la hoteluri cu
capacitate de peste ... camere 20 50 50 - - 20 50 50 - - - -
- ascensoare la clădirile P P P P P P P P P
cu cel puțin P + 4) +1 +2 +3 +5 +6 +2 +3 +3 +4 - - -
- ascensoare la clădirile 4)
cu cel puțin ... camere 15 20 50 50 50 5 10 10 10 - - -
4)
cele două criterii se aplică cumulativ
- silențioase și rapide x x - - - x x - - - - -
- în bună stare de funcționare - - x x x - - x x - - -
- ascensoare pentru turiști
(minimum două la hotelurile de
2-5 stele cu o capacitate de peste
200 de locuri, din care, la x x x x x x x x x - - -
hotelurile de cură balneară
unul va fi de tip sanatorial)

- ascensoare pentru personal,


bagaje, scopuri gospodărești și
serviciu în cameră la hotelurile x x x - - x x x - - - -
cu cel puțin 50 camere
4. Suprafața minimă a camerelor (fără grup sanitar): 5)
- cameră cu 1 pat – un loc 16 15 13 11 10 - - - - 12 10 9
- cameră cu 2 paturi – 2 locuri 20 18 15 12 11 - - - - 12 11 10
- cameră cu 3 paturi – 3 locuri - - - - 14 - - - - - - 13
- cameră cu 4 paturi – 4 locuri - - - - 20 - - - - - - 18
- salonul din apartament 20 18 16 13 12 20 18 16 13 14 12 11
- dormitorul din apartament 20 18 15 12 11 20 18 16 13 14 12 11
- camera din suita - - - 12 11 - - - - - 12 11
5)
la structurile de primire turistice construite și clasificare anterior intrării în vigoare a prezentului ordin sau care și-au depus
documentația de clasificare înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, suprafața camerelor se reduce cu 15 %
5. Suprafața minimă a camerei de 4 4 3,5 3 - 4 4 3,5 3 3,5 3 -
de baie ... mp
6. Înălțimea spațiilor de cazare 2,8 2,8 2,6 2,6 2,5 2,8 2,6 2,7 2,6 2,7 2,6 2,5
…mp6)
7. Culoarele și scările vor avea
lățimea minimă de 1,40 m ( casa x x x x - x x x x x x
scării va fi separată de culoare)6)
6)
la structurile de primire turistice construite și clasificate anterior intrării în vigoare a prezentului ordin sau care și-au depus
documentația de clasificare înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, înălțimea spațiilor de cazare precum si latimea minima a
culoarelor si scarilor se reduce cu 15 %
20 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

8. Numărul maxim de paturi dintr-o


2 2 2 3 4 2 2 2 2 2 3 4
camere
- dormitorul din apartament sau din
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
garsonieră
9. Echiparea sanitară:
- camerele dispun de grup sanitar
propriu (cadă sau cuvă cu duș, x x x x - x x x x x x -
7)
lavoar și WC
- WC separat de baie la hotelurile
construite și clasificate ulterior
x - - - - x - - - - - -
intrării în vigoare a prezentului
ordin
Grup sanitar comun, separat pe sexe, pentru camerele ce nu dispun de baie proprie, astfel:
- sală de baie, cadă sau duș pentru
- - - - x - - - - - - x
maximum 15 locuri
- cabină WC și lavoar pentru
- - - - x - - - - - - x
maximum 10 locuri
- lavoare cu apă curentă caldă/rece
- - - - x - - - - - - x
cu program permanent
- grupuri sociale pentru personal,
x x x x x x x x x x x x
vestiare, dușuri, WC pe sexe
- grup sanitar, separat pe sexe, în
holul de recepție la unitățile cu o x x x x x x x x x x x x
capacitate mai mare de 14 camere
Dotarea grupurilor sanitare
a) grupuri sanitare din camere:
- oglindă x x x x x x x x x x x x
- coș pentru gunoi cu capac si sac
x x x x x x x x x x x x
menajer
- cuier de baie x x x x - x x x x x x -
- perie si dezodorizant WC x x x x - x x x x x x -
- suport pentru prosoape x x x x x x x x x x x x
- derivație de telefon sau sistem
x x - - - x x - - - - -
wireless
- sistem apelare de urgență la
structurile de primire turistice
construite și clasificate ulterior x x x x x x x x x x - -
intrării în vigoare a prezentului
ordin
- pahare pentru apă x x x x x x x x x x x x
- uscător de păr x x - - - x x - - - - -
- săpun sau dozator cu săpun lichid x x x x x - - - - x x x
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008 21

- hârtie igienică x x x x x x x x x x x x
- mâner de sprijin pentru intrare -
x x x x - x x x - x x -
ieșire din cadă
- șampon spumant sau gel pentru
x x x - - x x x - x - -
duș, cască de baie (ambalate)
- trei prosoape/persoană pentru:
x x x x x x x x x x x x
față, picioare și baie
- covoraș antiderapant, sau alt x x x x x x x x x x x x
echipament cu funcțiuni similare
- halat plușat pentru baie x x - - - x x - - - - -
- papuci de unică folosință x x - - - x x - - - - -
b) grupuri sanitare comune(pentru camerele de o stea și pentru holul de recepție):
- însemn pentru marcarea pe sexe x x x x x - - - - x x x
- cuier pentru haine
- - - - x - - - - - - x
(ferit de stropire)
- portprosop, anou - - - - x - - - - - - x
- oglindă x x x x x - - - - x x x
- coș pentru gunoi cu capac si sac x x x x x - - - - x x x
menajer
- dozator de săpun lichid x x x x x - - - - x x x
- prosop rolă din hârtie sau din
x x x x x - - - - x x x
pânză/uscător de mâini
-
7) La structurile de primire turistice clasificate înainte de intrarea în vigoarea prezentului ordin la categoria 1 stea se admit și dușuri
montate la bateria de la lavoar sau dușuri fără cuvă.
10. Dotare cu mobilier, lenjerie și cu alte obiecte în camere, apartamente, garsoniere, holuri
și coridoare
-Mobilier uniform ca stil
De foarte bună calitate x x - - - x x - - - - -
De buna calitate - - x x x - - x x x x x
a). camere
- mochetă, covoare sau carpete
(pardoselile din marmură,
x x x x x x x x x x x x
ceramică sau din alte materiale
similare pot fi acoperite parțial)
- pat cu saltea x x x x x x x x x x x x
- salteluță - husă de protecție
(realizată din material textil, x x x x x x x x x x x x
lavabil și hidroabsorbant)
- noptiere sau alte piese similare x x x x x x x x x x x x
- fotolii sau scaune tapisate sau x x x - - x x - - x x -
semitapisate
- taburet - - - x x - - x x - - x
22 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

- masă/măsuță (se exceptează


dormitorul din apartament x x x x x x x x x x x x
și garsoniere)
- birou sau masă de lucru8) cu
x x x - - x x - - x - -
scaun
- serviciu de birou x x - - - x x - - - - -
- oglindă în cameră x x x x x x x x x x x x
- tablou x x x - - x x - - x - -
8) Se exceptează structurile de primire turistice de pe litoralul Mării Negre, clasificate la categoria 3 stele
- suport sau spațiu pentru bagaje x x x x x x x x x x x x
- dulap sau spațiu amenajat pentru
x x x x x x x x x x x x
lenjerie și haine, dotat cu umerașe
- veioză sau aplică la capătul
x x x x x x x x x x x x
patului (1 bucată/loc)
- scrumiere de masă pentru
camerele și spațiile destinate x x x x x x x x x x x x
pentru fumători
- pahare x x x x x x x x x x x x
- vază pentru flori sau
x x x - - x x x - x - -
aranjament floral
- televizor x x x x - x x x - x - -
- prize pentru calculator și Internet
x x - - - x x - - - - -
(sau sistem wireless)
- telefon în camere x x x - - x x - - x - -
- sisteme de trezire x x - - - x x - - - - -
- minibar frigorific cu produse
x x x - - x x x - - - -
pentru minibar
- pled sau alte mijloace cu
x x x x x x x x x x x x
funcțiuni similare, cu cearșaf
- cearșaf pentru pat x x x x x x x x x x x x
- pernă mare înfățată/pers. x x x x x x x x x x x x
- pernă suplimentar x x - - - x x - - - - -
- cuvertură pentru pat x x x - - x x x - x - -
- perdele și draperii (sau
x x x x x x x x x x x x
alte mijloace obturante)
b) salonul din apartamente și garsoniere:
- masă de lucru (birou) cu scaun
x x x x - x x x x - - -
tapisat
- serviciu de birou x x - - - x x - - - - -
- măsuță x x x x x x x x x x x x
- tavă cu pahare x x - - - x x - - - - -
- fotolii sau demifotolii x x x x x x x x x x x x
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008 23

- canapea pentru 2-3 persoane


x x x x x x x x x x - -
(la garsoniere este facultativ)
- corpuri de iluminat adecvate
x x x x x x x x x x x x
(lustră, lampadar, aplice etc.)
- vază pentru flori sau
x x x x x x x x x x x x
aranjamente florale
- televizor x x x x x x x x x x x x
- frigider sau minibar frigorific cu
x x x x x x x x x x x x
produse de bar
c) holul de primire, holuri și coridoare de etaj:
- comptuar recepție (la moteluri
x x x x x x x x x x x x
poate fi comun cu barul de zi)
- utilizarea sistemelor
computerizate de gestiune x x x - - x x - - - - -
hotelieră
- canapele x x - - - x x - - - - -
- fotolii x x x - - x x - - x - -
- demifotolii - - - x x - - x x - x x
- mese de hol x x x x x x x x x x x x
- aparate de curățat încălțămintea x x - - - x x - - - - -
- corpuri de iluminat adecvate
(candelabre, plafoniere, lustre, x x x x x x x x x x x x
aplice etc.)
11. Seif/posibilități de depozitare a valorilor:
- la recepție - - x x x - x x x x x x
- în cameră x x - - - x - - - - - -
12. Telefon/fax la recepție x x x x x x x x x x x x
13. Încasarea contravalorii
serviciilor și pe bază de cărți de x x x x - x x x - x - -
plată (carduri)
14. Spațiu pentru alimentație:
- restaurant propriu x x - - - - - - - - - -
- spațiu amenajat pentru prepararea
și servirea micului dejun (la
structurile de cazare care nu - - x x x - - - - x x x
dispun de nicio unitate de
alimentație
- bucătărie complet echipată
- - - - - x x x x - - -
în apartament
15. Bar x x - - - - - - - x - -
16. Spații pentru organizare de
x x - - - - - - - - - -
întâlniri de afaceri, congrese,
24 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

recepții, conferințe etc.


minim o sală de conferințe cu o
capacitate minima egală cu
numărul de camere pentru
hotelurile cu peste 50 de camere.
17. Servicii de agrement: masaj,
fitness, saună, x x - - - - - - - - - -
minim un serviciu
18. Spațiu amenajat cu calculatoare
x x x - - - - - - - - -
și conexiuni pentru acces internet
19. Servicii minime oferite turiștilor, cu plată sau fără plată:
- servicii poștale x x x - - x x x - - - -
- servicii telefonice locale,
interurbane, internaționale, cu x x x x x x x x x x x x
plata tarifului și a comisionului
- vânzări de mărfuri și de articole
de strictă necesitate, suveniruri, x x x x x x x x x x x x
ziare, vederi etc.
- rent-a-car x - - - - x - - - - - -
- room-service x x - - - - - - - - - -
- servirea micului dejun x x x - - - - - - x - -
- informații turistice și culturale x x x x x x x x x x x x
- păstrarea obiectelor de valoare
x x x x x x x x x x x x
ale turiștilor
- serviciul pentru transportul
x x x - - x x x - - - -
bagajelor
- serviciul comisionar-curier x x x - - x x x - - - -
- acordarea de prim ajutor în caz de
x x x x x x x x x x x x
urgență (trusă medicală)
- trezirea clienților la cerere x x x x x x x x x x x x
- primirea și transmiterea mesajelor
x x x x x x x x x x x x
și a corespondenței pentru turiști
- rezervarea de bilete
x x x - - x x - - x - -
pe mijloace de transport
- informații privind orarul
x x x x x x x x x x x x
mijloacelor de transport
20. Alte criterii:
- personalul care deservește turiștii
să cunoască limbi străine de
75 50 25 50 25 25
circulație internaționala (cel puțin - - - - - -
% % % % % %
1), în proporție de -% din
personalul de servire
21.Criterii suplimentare de evaluare
150 120 70 30 - 100 60 40 20 - - -
[anexa nr. 1.1.b)] - puncte
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008 25

ANEXA nr.1.1.b)
la normele metodologice

Criterii suplimentare privind clasificarea structurilor de primire de


primire turistice cu funcțiuni de cazare de tipul hotelurilor și hotelurilor
apartament

Criterii suplimentare*) Puncte

1. Construcții/Instalații/ Dotări
Restaurant 15
Bar 5
Instalații de parfumare și împrospătare a aerului în spațiile comune 2
Climatizare/instalație de aer condiționat în spațiile de cazare 15
Climatizare/instalație de aer condiționat în săli de seminarii și conferințe 10
Climatizare/instalație de aer condiționat în alte spații 10
Garaje pentru minimum 20% din numărul camerelor 10
Parcaj auto propriu, cu pază, pentru minimum 30% din numărul camerelor 10
Ferestre antifonice 10
Salon pentru micul dejun 5
Camere adecvate pentru persoane cu disabilități locomotorii(minim 2 15
camere)
Mașină pentru curățat încălțăminte, la recepție sau pe fiecare nivel 5
Ascensor 10
Recepție TV prin satelit/cablu în cameră 5
Cadă cu jacuzzi în camera de baie, pentru minimum 30% din camere 5
Cabină duș cu hidromasaj în camera de baie, pentru minimum 30% din 5
camere
Spații comerciale gen butique 5

2. Servicii suplimentare

Servicii de servire a micului dejun în sistem bufet 5


Spălătorie/curățătorie proprie 10
Salon de cosmetică și/sau de frizerie și coafură 10
Robot-telefon în cameră 5
Telefon în cameră la hoteluri de 2 stele și 1 stea 5

1
26 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

Încălzitor de prosoape, oglindă de machiaj, cântar de persoane, mașină de 5


călcat, halat de baie (dacă se întrunesc 3 criterii, se acordă)
Închirieri de mașini - servicii de agenție 2
Reviste și ziare, gratuite, pe hol, la dispoziția turiștilor 2
Vânzare sau ofertă de obiecte igienice: periuță de dinți, pastă de dinți, aparat 2
de ras de unică folosință, spumă de ras, pilă de unghii, șlapi de baie (dacă se
întrunesc 4 criterii, se acordă)
Cafetieră, cafea solubilă, ceai, zahăr la pliculețe, în toate camerele 5
Perie/burete de pantofi, perie de haine, în toate camerele 2
Trusă ac cu ață , în toate camerele 2
Serviciu de birou, în toate camerele 2
Puișor pernă înfățată, în toate camerele 2
Rezervare de bilete la recepție (spectacole, teatru, film) 2
Autoturism pentru transferuri 5
Asigurarea cu umbrele în caz de ploaie 2
3. Spații de agrement și fitness

Piscină acoperită 30
Piscină în aer liber 25
Baie cu abur 15
Sală de tenis 10
Saună 10
Hol de relaxare (cu șezlonguri) 5
Solar 5
Popice 5
Bowling 5
Teren de tenis 5
Teren de volei 5
Teren de badminton 5
Profesor de sport 5
Ghid de turism 5
Servicii de masaj 5
Sală de forță (fitness-body building, minimum 4 aparate) 5
Gimnastică medicală 10
Baby sitter 10
Spații de joacă pentru copii (interior sau exterior) 5
Spațiu verde de odihnă/ștrand 5
Minigolf 5
Închirieri de obiecte sportive (schi, bărci, biciclete) 5

2
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008 27

Tenis de masă 2
Biliard 2
4. Posibilități de organizare de recepții, conferințe, banchete,
centre de afaceri
Salon pentru organizare de recepții, banchete, pentru minimum 100 de 15
persoane
Săli pentru organizare de conferințe, centre de afaceri, după mărime
- până la 100 mp 5
- până la 250 mp 10
-până la 500 mp, 15
Cameră de computere cu acces internet 5
Închiriere laptop 5
Instalații de sonorizare 5
Ecran de proiecție 2
Perete pentru afișaj 2
Retroproiector 2
Videoproiector multimedia 5
Ecran retractabil acționat electric 3
Cameră video 2
Unități TV, LCD cu diagonală minim 66 cm 5
Sistem complet (emițători, receptori, cabine) pentru traducere simultană 15
Telefon mobil 2
Telefon/fax 2
Copiator pentru uzul spațiilor de reuniuni 2
Reportofon 2
Conexiuni pe cablu sau wireless internet în spațiile de reuniuni 2
Pupitru orator 2
CD player, DVD player 5

*)Se punctează numai criteriile care nu sunt minim obligatorii pentru


categoria respectivă.

3
28 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

ANEXA nr. 1.2


la normele metodologice

Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice


cu funcțiuni de cazare de tipul hostelurilor

Hostelurile sunt structuri de primire turistice cu o capacitate minimă de 3


camere, garsoniere, sau apartamente dispuse pe un nivel sau pe mai multe niveluri,
în spații amenajate, de regulă, în clădiri cu altă destinație inițială decât cea de cazare
turistică.
Structurile de primire turistice clasificate anterior intrării în vigoare a prezentului
ordin ca „ hotel pentru tineret” vor fi asimilate cu categoria „ hostel”.

Hosteluri
Criterii stele
3 2 1
1. Criterii generale: x x x
- firmă cu denumirea unității și însemne distinctive privind
categoria
- parcare pentru biciclete x - -
2. Organizarea spațiilor și serviciilor: 5 4 3
- numărul minim al spațiilor de cazare (camere sau apartamente)
- hol de primire x x x
• spațiu pentru administrație x x x
• serviciu de recepție, cu program fracționat în funcție de fluxul x x x
turistic
3. Instalații: x x x
- încălzire centrală (unitățile cu activitate sezonieră estivală sunt
exceptate)
- la unitățile de categoria 1 și 2 stele se vor accepta și sobe de - x x
teracotă
- iluminatul electric în cameră: x x x
- o sursă principală
- o sursă individuală la capătul patului x x x
4. Suprafața camerelor să fie corelată cu numărul de paturi, inclusiv x x x
cele suprapuse, cu condiția asigurării unui volum minim de aer de
12 mc/persoană.

1
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008 29

5. Înălțimea minimă a spațiilor de cazare 2,7 2,6 2,6


În cazul structurilor de primire turistice construite și clasificate
sau care și-au depus documentația înainte de intrarea în vigoare a
prezentului ordin se admite o reducere de până la 10% .
6. Numărul maxim de paturi/locuri într-o cameră 4 10 pes
te
10
7. Echipare sanitară:
- camerele dispun de grup sanitar propriu (cadă sau cuvă cu duș,
lavoar și WC) x - -
- grup sanitar comun, separat, pe sexe, astfel: - x x
- minimum 1 WC pentru 10 persoane
- minimum 1 lavoar pentru 10 persoane - x x
un duș pentru 10 persoane - x x
8. Dotare cu mobilier, lenjerie și cu alte obiecte: x x x
a) camere:
- pardoseli simple și ușor lavabile
- mochetă, covoare sau carpete x - -
- pat cu somieră sau cu saltea tip relaxa (patul la hosteluri va avea x x x
minimum 80 x 190 cm, iar distanța dintre paturi va fi de minimum
75 cm)
- salteluță-husă de protecție (realizată din material textil, lavabil și x - -
hidroabsorbant)
- dulap de haine, sau spațiu amenajat pentru lenjerie și haine, cu x x -
umerașe*)
*) Dulapul sau spațiul amenajat pentru lenjerie și haine pot fi și în afara camerei.
- suport sau spații pentru bagaje x x x
- cuier pentru haine - - x
- scaune , taburete sau banchete care pot fi în console rabatabile x x x
- masă/măsuță x x -
- etajere x x -
- lenjerie de pat x x x
- draperii sau alte mijloace obturante x x x
- coș pentru gunoi x x x
- prosop plușat pentru față x x -
- prosop plușat pentru baie x x -
- pahare pentru apă x x -
- săpun pentru turiști sau dozator x x x
- hârtie igienică x x x

2
30 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

b) salonul din apartamente și garsoniere: x - -


- masă/măsuță
- fotolii, demifotolii x x -
- canapea pentru 2 - 3 persoane (la garsoniere este facultativ) x x -
- corpuri de iluminat adecvate x x -
- vază de flori sau aranjament floral x - -
- televizor x x -
- frigider sau minibar frigorific x x -
c) grupuri sanitare comune: x x x
- însemn pentru marcarea pe sexe
- cuier pentru haine (ferit de stropire) x x x
- anou, portprosop x x x
- oglindă x x x
- coș pentru gunoi și saci menajeri x x x
- dozator pentru săpun lichid x x x
- prosop-rolă, sau uscător de mâini x x x
- hârtie igienică x x x
9. Seif/posibilități pentru păstrarea valorilor turiștilor, la recepție x x x
sau la administrație
10. Telefon în holul de primire x x x
11. Încasarea contravalorii serviciilor și pe bază de cărți de credit x - -
12. Spațiu pentru prepararea și servirea micului dejun x x -
13. Spațiu amenajat pentru întâlniri (poate fi și în aer liber) ale x x x
oaspeților
14. Servicii minime oferite turiștilor: x x -
- spălat, călcat lenjerie
- serviciu de recepție cu personal pregătit, vorbitor de limbi străine x - -
- informații turistice în mai multe limbi de circulație internațională x x -

3
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008 31

ANEXA nr. 1.3


la normele metodologice

Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de primire


turistice cu funcțiuni de cazare de tipul cabanelor turistice

Cabanele turistice sunt structuri de primire turistice de capacitate


relativ edusă, funcționând în clădiri independente, cu arhitectură
specifică, care asigură cazarea, alimentația și alte servicii specifice,
necesare turiștilor aflați în drumeție sau la odihnă în zone montane,
rezervații naturale, în apropierea stațiunilor balneare sau a altor obiective
de interes turistic.

Cabane
turistice
Criterii
stele
3 2 1
1. Criterii generale: x x x
- firmă la intrarea în cabană (cabană turistică, cabană de
vânătoare, de pescuit), cu indicarea categoriei, a denumirii
masivului și a altitudinii
- parcaj la unitățile cu acces auto x x -
- intrare separată pentru primirea mărfurilor x - -
2. Organizarea spațiilor: x - -
- hol de primire
- recepție amenajată în sala de mese x x x
- garderobă pentru echipament sportiv la unitățile situate în zone x x -
unde pot fi practicate sporturi de iarnă
- spațiu pentru administrație și pentru păstrarea valorilor turiștilor x x x
- spațiu pentru păstrarea bagajelor turiștilor x x x
- camere separate (pe sexe) pentru cazarea personalului (la x x x
cabanele izolate)
- oficiu pentru cameriste (unul pentru maximum 60 de locuri) x x x
- magazie pentru păstrarea lenjeriei și a obiectelor de inventar x x x
3. Instalații de: x x x
- încălzire cu sobe sau cu alte mijloace admise de normele
P.S.I.
- iluminat propriu (din rețeaua publică, generator sau alte mijloace x x x
admise de normele P.S.I.)

1
32 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

- sistem de avertizare luminoasă (girofar) la cabane situate în x x x


locuri greu accesibile. Marcaje reflectorizante pe trasee, într-un
perimetru de minimum 100 m
4. Suprafața minimă (în mp) pentru 75% din camere:
- camere cu 1 pat 9 8 7
- camere cu 2 paturi 11 10 9
- camere cu 3 paturi 15 14 12
- camere cu peste 3 paturi (se vor asigura minimum 4 x x x
mp/pat)
5. Volumul minim de 12 mc/loc va fi asigurat în toate camerele: x x x
6. Numărul maxim de paturi într-o cameră: 4 8 pe
ste
8
7. Echipare sanitară:
- camerele dispun de baie (cuvă cu duș, lavoar și WC) în 25 - -
proporție de minimum %
- grup sanitar comun în incinta cabanei, separat pe sexe, compus x - -
din:
- 1 cabină duș cu apă caldă/rece la 15 locuri
- 1 cabină WC la 10 locuri (separate de cele pentru alimentația x x x
publică)
- 1 spălător cu lavoar cu apă curentă, caldă/rece la 10 locuri x x x
- dotarea băilor din camere:
- oglindă x x -
- săpun sau dozator cu săpun x x x
- coș pentru gunoi x x x
- anou pentru prosoape x x -
- prosop pentru față x x x
- prosop pentru baie x x -
- dotarea grupurilor sanitare comune x x x
- însemn pentru marcare pe sexe
- cuier haine x x x
- oglindă x x x
- portprosop x x x
- coș de gunoi x x x
- dozator săpun x x x
La unitățile de categoria 1 stea se admit și WC uscate și spălătoare exterioare,
alimentate de la surse naturale sau rezervoare.
8. Dotare cu mobilier, lenjerie și cu alte obiecte în camere:
- pat cu saltea (paturile pot fi și suprapuse) x x x
- noptieră sau alte piese similare x x -
- scaun sau taburet x x x

2
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008 33

- veioză sau aplică la capătul patului x x -


- dulap sau spațiu amenajat pentru haine, cu umerașe (3 x - -
bucăți/loc)
- cuier de perete x x x
- masă x x x
- oglindă x x x
- lampă, plafonieră sau aplică x x x
- pahare x x x
- perdele sau alte mijloace obturante (jaluzele, transperante etc.) x x x
- pled, pătură sau alte mijloace (2 bucăți/loc) x x x
- pernă înfățată x x x
- cearșaf de pat x x x
- prosop pentru față, baie x x x
9. Dotarea salonului din apartamente, garsoniere: x x -
- canapea pentru 2 - 3 persoane
- fotolii/demifotolii x x -
- masă/măsuță x x -
- frigider x x -
- televizor x x -
- draperii, sau alte mijloace obturante x x -
10. Serviciul telefonic disponibil: x x x
- telefon la recepție, la dispoziția turiștilor
La cabanele de creastă se admit și stații de radio emisie-
recepție sau telefoane mobile,după caz.
11. Facilități pentru organizarea activităților de agrement și 3 2 -
sportive (schi, patinaj, terenuri de sport, piscină, saună, sală de
gimnastică, monitor pentru diverse activități de agrement sau
sportive etc.):
- asigurarea a cel puțin ... activități
12. Unitate de alimentație pentru turism x x x
- la cabanele de 1 stea, situate în zone greu accesibile, se admit și
puncte de preparare și servire a mesei
13. Televizor în spații comune, la dispoziția turiștilor x x x
14. Trusă cu medicamente, materiale necesare acordării primului x x x
ajutor medical
15. Panou-hartă privind traseele turistice din zonă, cu indicarea x x x
marcajelor, a duratelor de parcurs, a gradului de dificultate etc.
16. Servicii minime oferite turiștilor, cu sau fără plată, astfel: x x x
- vânzare de mărfuri de strictă necesitate (cosmetice, ilustrate,
hărți turistice, timbre etc.) prin recepție

3
34 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

- informații turistice asupra traseelor, obiectivelor, marcajelor, x x x


orarului mijloacelor de transport, situației și prognozei condițiilor
meteorologice
- păstrarea obiectelor de valoare ale turiștilor x x x
- închiriere de jocuri, echipament și material sportiv x x x
17. Alte criterii:

- magaziile și celelalte construcții gospodărești vor fi mascate prin x x x


mijloace estetice (de regulă, garduri vii)
- grajdurile și cotețele pentru creșterea animalelor și păsărilor vor x x x
fi amplasate la distanță corespunzătoare de spațiile de cazare și de
alimentație, astfel încât turiștii să nu fie deranjați de noxele
emanate de acestea
- perimetrul cabanei va fi delimitat prin garduri vii sau alte x x x
elemente estetice și eficiente
- WC-urile uscate vor avea pereții văruiți cel puțin o dată pe - - x
trimestru sau ori de câte ori este nevoie
- registru pentru declararea traseului turistic de către turiști la x x x
cabanele turistice izolate
- spațiu amenajat pentru adăpostirea câinilor de vânătoare pentru x x x
cabanele turistice care oferă facilități de vânătoare sau pescuit
- spațiu special prevăzut cu sistem de siguranță pentru păstrarea x x x
echipamentelor specifice de vânătoare pentru cabanele turistice
care oferă facilități de vânătoare

4
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008 35

ANEXA nr. 1.4


la normele metodologice

CRITERIILE MINIME
pentru clasificarea structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare de tipul
vilelor și bungalowurilor

Vilele sunt structuri de primire turistice de capacitate relativ redusă, funcționând


în clădiri independente, cu arhitectură specifică, situate în stațiuni turistice sau în
alte zone și localități de interes turistic, care asigură cazarea turiștilor și prestarea
unor servicii specifice.
Bungalow-urile sunt structuri de primire turistice de capacitate redusă, realizate,
de regulă, din lemn sau din alte materiale similare. În zonele cu umiditate ridicată
(munte, mare) acestea pot fi construite și din zidărie. Sunt amplasate în perimetrul
campingurilor, satelor de vacanță, ca unități independente situate în stațiuni
turistice sau zone turistice sau ca spații complementare pe lângă alte structuri de
primire turistice. Asigură cazarea turiștilor, precum și celelalte servicii prestate de
unitatea de bază, după caz. Funcționează, de regulă, cu activitate sezonieră.

Vile Bungalow-uri
Criterii stele stele
5 4 3 2 1 3 2 1
1. Criterii generale: x x x x x x x x
- firmă cu denumirea unității și
însemne distinctive privind categoria
unității
- parcare auto pentru minimum 30% x x x - - - - -
din numărul locurilor de cazare
2. Organizarea spațiilor: 10 15 25 35 40 - - -
- numărul maxim de camere
- vestibul x x x x - - - -
- salon x x x - - - - -
- sufragerie pentru servirea mesei x x x - - - - -
- spațiu pentru pregătirea mesei, dotat x x x - - x x -
corespunzător
- grup sanitar comun pentru camerele - - - - x - x x
care nu dispun de grup sanitar propriu,
separat pe sexe
- oficiu pentru cameristă (unul pentru x x x x x x x x

1
36 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

maximum 10 camere)
3. Instalații: x x - - - - - -
- sistem de climatizare/instalație de aer
condiționat
- încălzire centrală sau cu sobe de - - x x x - - -
teracotă, mai puțin la unitățile
sezoniere estivale
- iluminatul electric în cameră: x x x x x x x x
- o sursă principală
- o sursă individuală pentru fiecare loc x x x x x x x x
4. Suprafața minimă (mp) a camerelor 16 15 12 10 10 12 10 9
x)
(fără grup sanitar
- camere cu 1 pat
- camere cu 2 paturi 20 18 12 12 11 14 12 10
- camere cu 3 paturi - - - 18 15 - 16 14
- camere cu 4 paturi - - - - 20 - - 18
- salonul din apartament 20 18 12 10 10 14 12 -
- dormitorul din apartament 20 18 12 10 10 14 12 -
x) la structurile de primire turistice construite și clasificate anterior intrării în vigoare a
prezentului ordin sau care au depus documentația înainte intrarea în vigoare a
prezentului ordin se poate reduce cu 15%
5. Numărul maxim de paturi într-o 2 2 2 3 4 2 3 4
cameră
6. Echipare sanitară: x x x x - x - -
- camerele dispun de grup sanitar
propriu (cadă sau cuvă cu duș, lavoar și
WC)
Vilele de categoriile 4, 3, 2 stele și 1
stea, în care spațiul este compus
dintr-un singur apartament (maxim 5
dormitoare), vor avea minimum un
grup sanitar propriu la 4 locuri
- grup sanitar comun, separat pe sexe,
pentru camere ce nu dispun de grup
sanitar propriu, astfel:
• o cabină de duș pentru maximum
15 locuri - - - - x - x x
• o cabină WC pentru maximum 10 - - - - x - x x
locuri

2
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008 37

• la bungalow-urile de 1 stea grupul - - - - - - - X


sanitar comun poate fi amplasat într-o
clădire apropiată, la maximum 50 m
distanță - - - - x - - -
- lavoare cu apă curentă, caldă/rece
în
camere fără grup sanitar propriu
9. Dotare cu mobilier, lenjerie și alte
obiecte de inventar
- dotarea spațiilor de cazare și a
grupurilor sanitare va fi similară cu cea
a hotelurilor, pentru vile (cu excepția
telefoanelor) și cu cea a motelurilor,
pentru bungalow-uri de aceeași
categorie
- dotarea sufrageriei pentru servirea
mesei:
• masă și scaune x x x - - x x -
• servantă-bar pentru pahare și veselă x x x - - x x -
• televizor x x - - - x x -
Dotarea salonului:
• fotolii sau demifotolii x x x - - - - -
• măsuțe x x x - - - - -
• canapea x x x - - - - -
• televizor x x x - - - - -
10. Servicii cuprinse în tarif sau contra
cost, oferite turiștilor.
Lista este similară cu cea de la
hoteluri, în cazul vilelor, și de la
moteluri, în cazul bungalow-urilor, de
aceeași categorie.
11. Telefon în cameră sau apartament/ x x - - - - - -
garsonieră
12. Telefon accesibil la recepția de care - - x x x x x x
aparține unitatea

3
38 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

13. Facilități pentru organizarea de x x - - - - - -


activități agrement și sportive (piscină,
saună, sală fitness, jocuri distractive,
terenuri de sport etc. - cel puțin două
activități)

4
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008 39

ANEXA 1.5
la normele metodologice

Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice


cu funcţiuni de cazare de tipul pensiunilor turistice şi a pensiunilor
agroturistice

Pensiunile turistice sunt structuri de primire turistice, având o capacitate


de cazare de până la 20 de camere, totalizând maxim 60 de locuri,
funcţionând în locuinţele cetăţenilor sau în clădiri independente, care asigură
în spaţii special amenajate cazarea turiştilor şi condiţiile de pregătire şi
servire a mesei.
Pensiunile agroturistice sunt structuri de primire turistice, având o
capacitate de cazare de până la 8 camere, funcţionând în locuinţele
cetăţenilor sau în clădiri independente, care asigură în spaţii special
amenajate cazarea turiştilor şi condiţiile de pregătire şi servire a mesei,
precum şi posibilitatea participării la activităţi gospodăreşti, sau
meşteşugăreşti.
În pensiunile agroturistice, turiştilor li se oferă masa preparată din produse
naturale, preponderent din gospodăria proprie sau de la producători
autorizaţi de pe plan local iar gazdele se ocupă direct de primirea turiştilor şi
de programul acestora pe tot parcursul sejurului, pe care îl petrec la
pensiune.
În cadrul pensiunilor agroturistice se desfăşoară cel puţin o activitate
legată de agricultură, creşterea animalelor, cultivarea a diferite tipuri de
plante, livezi de pomi fructiferi sau se desfăşoară o activitate
meşteşugărească, cu un atelier de lucru din care rezultă diferite articole de
artizanat. Activităţile în cauză trebuie să se desfăşoare în mod continuu sau,
în funcţie de specific şi sezonalitate, să aibă caracter de repetabilitate.
Amplasarea pensiunilor turistice trebuie realizată în locuri ferite de surse
de poluare şi de orice alte elemente care ar pune în pericol sănătatea sau
viaţa turiştilor.
Dotările din camerele şi din grupurile sanitare destinate turiştilor vor fi
puse în exclusivitate la dispoziţie acestora. În interiorul acestora nu se admit
lucrurile personale ale locatorului (articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
bibelouri sau alte obiecte care ar putea stânjeni turiştii).
În cazul în care spaţiile pentru prepararea şi servirea mesei sunt destinate
şi pentru consumatori din afară iar numărul locurilor la mese este mai mare
decât al celor de cazare, dar nu mai mic de 40 de locuri la mese, spaţiile în
cauză se clasifică ca unităţi de alimentaţie publică, potrivit normelor

1
40 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

specifice elaborate de Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii , Comerţ ,


Turism şi Profesii Liberale conform anexei nr. 2.
Pensiunile turistice care dispun de teren pentru asigurarea serviciilor de
campare vor respecta pentru montarea corturilor şi rulotelor criteriile privind
echiparea sanitară şi dimensiunea parcelelor, potrivit anexei 1.6.
Categoria de clasificare a pensiunii turistice este determinată de
îndeplinirea criteriilor prevăzute în prezenta anexă şi de realizarea
punctajului minim rezultat din evaluarea criteriilor suplimentare prevăzute în
anexa 1.5.1. la prezentele norme metodologice.

Punctajul minim rezultat din evaluarea criteriilor suplimentare este


următorul:

- de 5 stele /flori 150 puncte


- de 4 stele/flori 120 puncte
- de 3 stele/flori 80 puncte
- de 2 stele /flori 40 puncte

Pensiuni
TURISTICE AGROTURISTICE
Criterii minime obligatorii
stele flori (margarete)
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
1. Criterii generale: x x x x x x x x x x
- clădirile, inclusiv anexele
gospodăreşti, să fie curate şi
bine întreţinute
- să se încadreze în stilul x x x x x x x x x x
arhitectural cu specific local
- căile de acces proprii şi x x x x x x x x x x
spaţiile
înconjurătoare să fie bine
întreţinute
- curte proprie, cu spaţii verzi x x x - - x x x x x
- curte cu amenajări florale x x x - - x x x - -
- amenajări în aer liber pentru x x x - - x x - - -
odihnă şi relaxare (chioşcuri,
pavilioane, terase acoperite,
etc.)
- garaj sau adăpost acoperit x - - - - - - - - -

2
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008 41

- parcare proprie x x - - - x x - - -
2. Organizarea spaţiilor: x x x x x x x x - -
- accesul în camerele de
dormit şi în grupurile sanitare
să fie direct, fără a se trece
prin alte camere folosite
pentru dormit
- spaţii corespunzătoare şi x x x x x x x x x x
igienice, pentru prepararea
mesei, dotate cu echipamente
de preparare şi conservare a
alimentelor
- sufragerie dotată cu mobilier x x - - - x x - - -
adecvat, de calitate superioară
şi cu inventar de servire de
calitate
- salon cu suprafaţa minimă de 20 - - - - 20 - - - -
... mp
- spaţiu pentru servirea mesei, - - x x x - - x x x
dotat cu mobilier (mese,
scaune, banchete) şi inventar
de servire
- camere cu grup sanitar x x x - - x x x - -
propriu
- grup sanitar comun (la - - - x x - - - x x
pensiunile turistice de 1
stea/floare se admit în WC
uscate şi spălătoare exterioare
alimentate la surse naturale din
rezervoare)
3. Instalaţii: x x x - - x x x - -
- încălzire centrală sau cu
gaze la sobă de teracotă, mai
puţin la unităţile sezoniere
estivale
- încălzire cu sobă de teracotă - - - x x - - - x x
sau cu alte echipamente
admise de normele P.S.I.
- sursă de încălzire în camerele x x x - - x x x - -

3
42 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

de baie (încălzire centrală sau


alte mijloace admise de
normele P.S.I.)
- instalaţie de apă curentă x x x x - x x x x -
caldă/rece la bucătărie
- instalaţie de apă curentă rece - - - - x - - - - x
la bucătărie
- aer condiţionat x - - - - x - - - -
- racord la reţeaua publică de x x x x x x x x x x
canalizare sau la mijloace
proprii de colectare şi epurare
- clădirea să fie racordată la x x x x x x x x x x
reţeaua electrică publică
4. Suprafaţa minimă a x x x x x x x x x x
camerelor să permită dotarea
cu mobilier corespunzător
categoriei de clasificare
5. Număr maxim de paturi 2 2 3 3 4 2 2 3 3 4
într-o cameră
6. Echipare sanitară: x x x - - x x x - -
- camerele dispun de grup
sanitar propriu (cadă sau cuvă
cu duş, lavoar şi WC)
- grup sanitar comun compus - - - x x - - - x x
din:
- 1 cabină WC la 10
locuri*)
- 1 spălător cu un lavoar cu - - - x x - - - x x
apă curentă caldă/rece la 10
locuri**)
- 1 cabină duş cu apă - - - x x - - - x x
caldă/rece la 15 locuri
*) La pensiunile turistice şi pensiunile agroturistice din mediu rural de o
stea/floare poate exista şi WC uscat.
**) Spălătorul poate fi şi în aer liber.
7. Dotarea camerelor:
- mobilier uniform ca stil şi de x x x - - x x x - -
calitate superioară
- pat cu saltea x x x x x x x x x x

4
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008 43

- plapumă, pled sau pături x x x x x x x x x x


- perne mari x x x x x x x x x x
- cearşaf pentru pat şi cearşaf x x x x x x x x x x
pentru pled, pătură sau
plapumă
- cuvertură de pat x x x x - x x x x -
- husă de protecţie pentru x x - - - x x - - -
saltea
- masă şi scaune x x x x x x x x x x
- dulap sau spaţii amenajate x x x x - x x x x -
pentru haine, cu umeraşe
- cuier x x x x x x x x x x
- oglindă x x x x x x x x x x
- veioză sau aplică la capătul x x x x - x x x x -
patului
- prosoape pentru faţă x x x x x x x x x x
(1 bucată/persoană)
- prosoape pluşate pentru baie x x x x - x x x x -
(1 bucată/persoană)
- perdele obturante sau alte x x x x x x x x - -
mijloace de obturare a luminii
- pahare x x x x x x x x x x
- vaze de flori sau aranjament x x x - - x x x - -
floral
- televizor în cameră x x - - - x x - - -
- televizor în spaţii comune x x x x x x x x x x
- acces internet în salon x - - - - - - - - -
Garsonierele şi apartamentele x x x x x x x x x x
vor avea în plus:
- canapea de 3 sau 2 locuri
- fotolii sau demifotolii x x x x - x x x - -
- scaune - - - - x - - - x x
- masă sau măsuţă x x x - - x x x - -
- frigider x x x - - x x x - -
- set de pahare pentru apă, vin, x x x - - x x x - -
coniac
- perdele obturante sau alte x x x - - x x x - -
mijloace de obturare a luminii
8. Dotarea bucătăriilor: x x x - - x x x - -

5
44 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

- plită electrică sau cu gaze


- maşină de gătit sau reşou - - - x x - - - x x
electric cu minim două ochiuri
- cuptor cu microunde, x x - - - x x - - -
cafetieră
- vase şi ustensile de bucătărie x x x - - x x - - -
din inox
- vase şi ustensile de bucătărie - - - x x - - x x x
- echipamente pentru păstrarea x x x x x x x x x x
în frig a alimentelor
9. Telefon la dispoziţia x x - - - x x - - -
turiştilor
10. Alte criterii : x x x x x x x x x x
- anexele gospodăreşti
pentru creşterea animalelor şi
păsărilor vor fi amplasate şi
întreţinute astfel încât să nu
creeze disconfort pentru turişti
- animalele de la care provin x x x x x x x x x x
lactatele să fie atestate ca
sănătoase, iar produsele din
carne să fie examinate sanitar-
veterinar
- alimentele să provină de la - - - - - x x x x x
producători locali autorizaţi
- minimum o persoană să fie x x x x x x x x x x
absolventă a unui curs de
formare în domeniu, cel puţin
administrator pensiune
turistică *)
*)la pensiunile turistice de 1 stea şi 2 stele precum şi la pensiunile agroturistice
de 1 floare şi 2 flori cursul de formare în domeniu va fi absolvit în maxim 1 an
de la data intrării în vigoare a prezentului ordin

6
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008 45

ANEXA nr. 1.5.1


la normele metodologice

Criterii suplimentare privind clasificarea structurilor de primire


turistice cu funcțiuni de cazare de tipul pensiunilor si pensiunilor
agroturistice*)

1. Construcții, aspect general și echipare exterioară


- drum carosabil până la poarta pensiunii 3
- semnalizare de la șoseaua principală 2
- situarea într-o zonă nepoluată fonic, vizual sau olfactiv 6
- iluminat exterior 3
- izolarea fonică a clădirii 6
- ambianța generală a exteriorului:
· aspectul foarte bun al construcțiilor 5
· aspectul foarte bun al anexelor gospodărești 5
· amenajarea corespunzătoare a spațiilor exterioare 5
(curte,grădină,livadă, spații amenajate în aer liber pentru divertisment)

2. Dotarea camerelor
- izolarea fonică între camere și spațiile comune 8
- salon de primire - living cu spațiu amenajat pentru
deconectare, lecturare, conversație 10
- TV. în toate camerele 3
- șemineu 9
- bibliotecă (cărți, reviste, ziare, albume etc.) 8
- dotare cu jocuri de societate (șah, table, remy, cărți de
joc etc.) 4
- biliard 8
- tenis de masă 8
- aer condiționat 10
- telefon în fiecare cameră 10
- decorarea de calitate a interiorului 10
- acces internet 10

3. Dotarea bucătăriilor
- adaptarea dotărilor la numărul camerelor 8
- veselă și ustensile de bucătărie de bună calitate, nedesperechiate,

1
46 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

în număr corespunzător capacității decazare 6

- aparatură electrică:
- robot-mixer 3
- cafetieră 3
- cuptor cu microunde 6
- hotă 8
- mașină de spălat vase 10
- toaster (prăjitor pâine) 5

4. Alte dotări și amenajări


- masă și fier de călcat 2
- mașină automată de spălat rufe 10
- uscator de păr 2
- grătar în aer liber 3
- locuri de joacă amenajate pentru copii 5
- sală de fitness 10
- saună 10
- piscină în aer liber 10
- piscină acoperită 15
- terenuri de sport proprii sau intermediare la terți 8
- obiecte și echipamente pentru practicarea sporturilor
(schiuri, sănii, biciclete, ambarcațiuni, etc.) 8
- aparat CD, DVD 5
- antenă TV satelit sau cablu 2
- posibilități de participare ca divertisment la unele
activități gospodărești 10

*)Se punctează numai criteriile care nu sunt minim obligatorii pentru


categoria respectivă.

2
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008 47

ANEXA 1.6
la normele metodologice

Reguli specifice şi criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de


primire turistice cu funcţiuni de cazare de tipul campingurilor, satelor
de vacanţă, popasurilor turistice şi casuţelor tip camping

Campingurile sunt structuri de primire turistice destinate să asigure cazarea


turiştilor în corturi sau rulote, astfel amenajate încât să permită acestora să
parcheze mijloacele de transport, să îşi pregătească masa şi să beneficieze de
celelalte servicii specifice acestor tipuri de unităţi.

1. Amplasarea campingului trebuie să fie făcută în locuri de interes turistic


ferite de zgomot sau alte surse de poluare, precum şi de elemente periculoase
pentru sănătatea şi securitatea turiştilor.
2. Elementul de bază al campingului este parcela de campare, aceasta
reprezentând o suprafaţă de teren bine delimitată şi marcată, unde se poate
parca mijlocul de transport şi instala cortul sau rulota, asigurându-se totodată
suprafaţa liberă necesară pentru mişcarea şi odihna a 4 turişti.
Totalitatea parcelelor de campare reprezintă suprafaţa de campare
amenajată.
Capacitatea campingului se exprimă în număr de locuri de campare şi se
determină prin înmulţirea cu 4 a numărului parcelelor de campare, la care se
adaugă eventualele locuri de cazare în căsuţe tip camping şi/sau în
bungalowuri amplasate în incinta unităţii.

Căsuţele de tip camping sunt spaţii de cazare de dimensiuni reduse,


realizate din lemn sau alte materiale similare, compuse, de regulă, dintr-o
cameră şi un mic antreu sau terasă şi, uneori, dotate şi cu grup sanitar
propriu.
Distanţa între două căsuţe nu poate fi mai mică de 3 m, asigurându-se
totodată spaţiul pentru parcarea unei maşini.
Bungalowurile amplasate în interiorul campingurilor se clasifică odată cu
acestea, potrivit criteriilor specifice din prezentele norme.
La dimensionarea dotărilor şi a instalaţiilor din campinguri se va avea în
vedere capacitatea totală de cazare a campingului.
Cel puţin 15% din suprafaţa campingului trebuie să fie plantată cu arbori
sau arbuşti. La campingurile de 3 şi 4 stele vegetaţia trebuie să fie suficient
de abundentă pentru a da o umbră confortabilă şi o ambianţă agreabilă.

1
48 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

Accesul la camping trebuie să fie astfel conceput încât să prevină


accidentele de circulaţie în momentul intrării şi ieşirii vehiculelor.
La campingurile de 3 şi 4 stele căile de acces trebuie să permită circulaţia
în ambele sensuri.
Reţeaua de alei trebuie să permită legătura dintre spaţiile de campare-
cazare şi toate celelalte amenajări care asigură servicii (inclusiv cu terenurile
pentru agrement).
3. Mărimea campingurilor, amplasamentul, stilul constructiv şi coloritul
diverselor construcţii din cadrul acestuia nu trebuie să aducă nici un fel de
prejudicii peisajului sau mediului înconjurător.
Toate campingurile trebuie să aibă o împrejmuire care să nu permită
accesul în camping decât prin intrările stabilite pentru turişti. Campingurile
vor avea pază ziua şi noaptea.
4. Alimentarea cu apă potabilă trebuie asigurată prin racordarea la reţeaua
publică, iar în lipsa acesteia, prin realizarea de foraje proprii sau de alte
lucrări de captare a unor izvoare din zonă. Nu este permisă alimentarea cu
apă din fântână neacoperită din care apa se scoate cu găleata sau cu alt
mijloc similar.
Distanţa dintre gurile de apă amplasate pe suprafaţa de campare nu trebuie
să fie mai mare de 100 m.
5. Grupurile sanitare comune trebuie să fie amplasate cât mai central posibil,
dar nu mai aproape de 20 m de cel mai apropiat spaţiu de cazare (parcelă,
căsuţă sau bungalow) şi nu mai departe de 100 m de cel mai îndepărtat
spaţiu de campare-cazare.
Pardoseala la grupurile sanitare şi din spaţiile amenajate pentru spălatul
lenjeriei şi, respectiv, pentru pregătirea mesei trebuie să fie cel puţin
mozaicată, cu pantă de scurgere corespunzătoare, pentru a fi uşor de
întreţinut.
La campingurile de 4 stele compartimentul lavoarelor şi al duşurilor
trebuie să fie separat de cel al cabinelor WC, iar fiecare cabină de duş va
trebui să cuprindă, separat de duşul propriu-zis, un compartiment pentru
dezbrăcare-îmbrăcare, echipat cu scaun, oglindă, policioară şi cuier.
6. La toate clădirile existente ferestrele vor trebui să fie astfel construite
încât să poată fi deschise pentru aerisire. De asemenea, acestea vor fi astfel
realizate încât să permită montarea cu uşurinţă a unor plase împotriva
insectelor, sau alte dotări cu funcţiuni similare la cererea turiştilor.
7. Turiştii cazaţi în căsuţe şi bungalowuri beneficiază de toate dotările şi
instalaţiile comune din cadrul campingurilor.
8. Căsuţele amplasate pe terenuri care nu permit şi amenajarea unor spaţii de
campare (pentru montarea corturilor sau rulotelor) vor fi clasificate căsuţe

2
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008 49

tip camping şi vor dispune de dotări şi servicii identice cu căsuţele situate în


campingurile de aceeaşi categorie.
9. Căsuţele tip camping amplasate pe lângă alte unităţi de cazare sau de
alimentaţie publică, ca spaţii complementare, vor dispune de grup sanitar
comun, compartimentat pe sexe, în construcţie închisă cuprinzând:
- un lavoar la 30 de locuri;
- o cabină duş la 50 de locuri;
- o cabină WC la 30 de locuri.
10. Satul de vacanţă este un ansamblu de clădiri, de regulă vile sau
bungalowuri, amplasat într-un perimetru bine delimitat, care asigură
turiştilor servicii de cazare, de alimentaţie şi o gamă largă de prestaţii
turistice suplimentare (agrement, sportive, culturale etc.).
Amplasamentul trebuie să asigure un microclimat favorabil, ferit de surse
de poluare (zgomot, noxe etc.) şi de alte elemente care ar putea pune în
pericol securitatea şi sănătatea turiştilor.
Mărimea satului de vacanţă, amplasamentul, stilul constructiv şi coloritul
diverselor construcţii din cadrul acestuia nu trebuie să aducă nici un fel de
prejudicii peisajului şi mediului înconjurător.
Toate satele de vacanţă vor avea o împrejmuire, accesul fiind dirijat şi
controlat.
La unităţile de 3 stele vegetaţia trebuie să fie abundentă pentru a crea o
ambianţă agreabilă.
Suprafaţa spaţiilor verzi şi a celor destinate pentru agrement şi odihnă
reprezintă minimum 25% din suprafaţa totală a satului de vacanţă.
Dotarea cu echipamente, mobilier, obiecte de inventar şi elemente
constructive şi funcţionale a structurilor de primire turistice din incinta
satului de vacanţă se realizează potrivit criteriilor specifice stabilite prin
prezentele norme pentru unităţile respective, ţinându-se seama de
amplasamentul şi de perioada de funcţionare a acestora (permanente sau
sezoniere).
Majoritatea vilelor şi a bungalowurilor din satele de vacanţă de 3 stele
trebuie să fie încadrate cel puţin la această categorie.
11. Popasul turistic reprezintă o structură de primire turistică de capacitate
redusă, formată din căsuţe şi/sau bungalowuri amplasate într-un perimetru
bine delimitat, care asigură servicii de cazare şi alimentaţie, precum şi
posibilităţi de parcare auto.
Dotarea şi serviciile aferente sunt identice cu ale campingurilor de aceeaşi
categorie, cu excepţia faptului că popasurile turistice nu dispun de teren de
campare pentru amplasarea corturilor şi/sau a rulotelor.

3
50 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

CRITERII MINIME
pentru clasificarea campingurilor

Sate de
Campinguri
vacanţă
Criterii
stele stele
4 3 2 1 3 2
I. Criterii generale x x x x X x
1. Firmă:
- la intrare, din care să
rezulte denumirea şi
categoria unităţii
- luminoasă x - - - x -
2. Panouri cu schema x x x x x x
campingului şi a satului de
vacanţă, amplasate la loc
vizibil
3. Cutie poştală la intrare x x x x x x
4. Amenajarea terenurilor: x x x x x x
- cât mai plane posibil,
bine nivelate, acoperite
cu gazon şi care să
permită o drenare rapidă a
apelor rezultate din ploi
5. Drumurile carosabile de x x - - x -
acces la spaţiile de
cazare, parcele de
campare, unităţi de
alimentaţie
etc.:
- asfaltate, sau cu dale

- pietruite - - x x - x

6. Alei amenajate între


spaţiile de cazare şi cele de
folosinţă comună:

4
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008 51

Asfaltate, cu dale x x x x x x
sau pietruite
7. Iluminarea electrică cu x x x x x x
intensitate:
- corespunzătoare în
spaţiile de cazare de
folosinţă comună, inclusiv
a parcelelor şi a căilor de
acces
8. Prize pentru racordarea 20 10 10 - - -
rulotelor la reţeaua de
alimentare cu energie
electrică la ... % din
parcele
9. Capacitatea de cazare să 80 60 20 12 100 70
fie de cel puţin...locuri
10. Suprafaţa minimă a 100 80 80 80 - -
fiecărei parcele de campare
(mp)
- numărul maxim de 20 24 28 32 - -
locuri la 1.000 mp
suprafaţă
totală (parcele + alei +
spaţii verzi, agrement,
clădiri etc.)
11. Ponderea minimă din 25% 20% 15% 10% 25% 15%
suprafaţa totală a spaţiilor
destinate drumurilor şi
aleilor interioare, zonelor
de linişte şi recreere,
terenurilor de sport şi
agrement

12. Parcelele de campare să


fie:
- numerotate, ecranate cu x x x x - -
garduri verzi sau alte
materiale care asigură o

5
52 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

delimitare eficientă şi
estetică
13. Terenuri şi săli pentru 6 4 3 2 6 4
sport şi agrement (tenis,
minigolf, volei, fitness,
piscină, inclusiv
bazine pentru copii), cel
puţin un număr de ...
pentru fiecare categorie
14. Grădiniţe cu spaţii de x x x - x x
joacă pentru copii
15. Spaţii independente sau x x x - x x
în incinta spaţiilor de
cazare pentru
depozitarea şi închirierea
echipamentelor, a
materialelor sportive şi de
agrement
16. Spaţiu pentru recepţie x x x - x x
17. Spaţii pentru x x x x x x
administraţie şi de păstrare
a
valorilor, inclusiv a celor
predate de
turişti spre păstrare
18. Hol de primire x - - - x x
19. Magazii pentru lenjerie x x x x x x
şi materiale de întreţinere
20. Oficiu pentru cameriste x x x x x x
21. Spaţiu amenajat şi dotat x x x x x x
corespunzător pentru
spălatul şi călcatul
lenjeriei şi de către turişti
22. Punct de prim ajutor, x x x x x x
punct farmaceutic şi spaţiu
pentru izolarea bolnavilor
23. Spaţii comerciale x x x x x x
pentru vânzarea produselor
alimentare, a legumelor,

6
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008 53

fructelor şi a produselor
nealimentare (cosmetice,
obiecte de
artizanat, timbre, efecte
poştale, ziare, reviste,
articole sportive etc.)
24. Una sau mai multe x x - - x x
unităţi de alimentaţie
25. Racord la reţeaua x x x x x x
publică de canalizare sau la
mijloacele proprii de
colectare şi epurare
26. Pubele acoperite, x x x x x x
lavabile, amplasate în
locuri
fixe adăpostite
(evacuarea zilnică a
resturilor
menajere)v
II. Alte criterii x x x x x x
- Directorul de camping
să deţină brevet de turism
la cele cu peste 100 de
locuri de cazare
- Personalul de la x x x -- x x
recepţie să fie calificat şi să
cunoască una - două
limbi de circulaţie
internaţională

Servicii x x x x x x
- Telefon la dispoziţia
turiştilor
- Acces internet la recepţie x - - - - -
Echipamente sanitare: 10 20 25 30 - -
- Grup sanitar comun,
compartimentat pe sexe, în
construcţie închisă,
cuprinzând:

7
54 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

- un lavoar la .. locuri,
cu oglinzi şi policioare

- o cabină de duş 10 20 25 30 - -
(închisă) la .... persoane

- o cabină WC cu apă 20 20 30 30 - -
curentă la .. locuri
- spălătoare pentru x x x x - -
picioare, câte unul la
fiecare grup sanitar
- un lavoar şi un WC x x - - - -
special pentru copii,

- un lavoar şi un WC x x - - - -
pentru persoane cu
handicap (la cele de peste
400 de locuri)
Dotarea căsuţelor tip x x x x - -
camping:
- pat cu saltea, husă de
protecţie, cearşaf de pat,
pleduri cu cearşaf plic şi
pernă înfăţată
- aplică în perete x x x x - -

- oglindă x x x x - -
- cuier de perete x x x x - -
- măsuţă x x x x - -

8
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008 55

ANEXA nr. 1.7


la normele metodologice

Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistică


cu funcțiuni de cazare de tipul apartamentelor sau a camerelor de
închiriat

Apartamentele sau camerele de închiriat sunt structuri de primire


turistice constând dintr-un număr limitat de spații, care oferă servicii de
cazare și posibilitatea preparării hranei în bucătăria folosită exclusiv de
turiști. Se pot organiza și spații special amenajate pentru prepararea hranei
destinate exclusiv turiștilor.
stele
Criterii
3 2 1
1. Criterii generale: x x x
- clădirea să fie în stare bună, cu aspect
corespunzător
- căile de acces și spațiile înconjurătoare să fie x x x
întreținute
- posibilități de parcare auto x - -
2. Organizarea spațiilor: x x x
- camerele de dormit să aibă intrare separată
- camere cu grup sanitar propriu x - -
- grup sanitar comun exclusiv la dispoziția x x x
turiștilor
- bucătărie dotată corespunzător, exclusiv la x x x
dispoziția turiștilor
3. Instalații: x x -
- instalații de apă caldă/rece la grupurile sanitare
- instalații de încălzire admise de normele P.S.I. x x x
- locuința să dispună de instalație electrică x x x
- camerele aflate mai sus de etajul 4 să fie x x x
deservite de lift
4. Suprafața minima (mp) a camerelor: 10 10 10
- camere cu 1 pat
- camere cu 2 paturi 12 12 12
5. Număr maxim de paturi într-o cameră 2 3 4
6. Echipare sanitară: x - -
- camerele dispun de baie (cadă sau cuvă cu duș,

1
56 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

lavoar și WC)
- grup sanitar comun, exclusiv la dispoziția - x -
turiștilor (minimum o cabină WC, cadă sau duș,
lavoar la 8 locuri)
- grup sanitar în folosință comună cu locatorul - - x
(minimum o cabină WC, cadă sau duș, lavoar la 8
locuri)
7. Dotarea camerelor:
- pat cu saltea x x x
- masă și scaune x x x
- dulap sau spațiu amenajat pentru haine și lenjerie x x x
în folosință exclusivă a turiștilor
- oglindă x x x
- plapumă sau pled x x x
- cearșaf pentru pat, cearșaf plic pentru pled, pătură x x x
sau plapumă
- perne mari înfățate x x x
- prosoape de față și de baie x x -
- perdele x x x
- frigider (la categoria 3 stele, în exclusivitate x x -
pentru turiști)
- telefon în locuință (la categoria 3 stele, cu x x -
derivație în cameră)
- televizor x - -
Dotarea sufrageriei din apartament
- canapea pentru 2-3 persoane x x x
- masă, măsuță x x x
- fotolii/demifotolii x x -
- scaune - - x
- frigider x - -
- televizor x x x
- tablou x x -

2
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008 57

ANEXA nr. 1.8


la normele metodologice

Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice


cu funcțiuni de cazare de tipul navelor maritime și fluviale

Navele maritime și fluviale, inclusiv pontoanele plutitoare, utilizate pentru


cazarea turiștilor pe durata călătoriei sau ca hoteluri plutitoare ancorate în
porturi, se clasifică pe stele (de la 1 la 5) în funcție de calitatea dotărilor și a
serviciilor pe care le oferă.
Criteriile de clasificare pentru hoteluri se aplică în mod corespunzător și
în cazul spațiilor de cazare de pe nave, cu excepția celor referitoare la:
- dimensiunile spațiilor de cazare, care pot fi reduse cu până la 50% față
de cele din hotelurile de aceeași categorie;
- dimensiunile paturilor, care pot fi de 0,80/2,00 m la paturile individuale
și 1,20/2,00 m la cele duble;
- dotarea cu piese de mobilier (scaune, mese etc.) va fi în limita spațiului,
cu condiția asigurării unei funcționalități și utilizări cât mai confortabile a
spațiului de cazare. Se admit și dotări cu piese de mobilier rabatabile. La
categoriile 1 și 2 stele se pot utiliza și paturi suprapuse.
Structura spațiilor de cazare de pe nave este similară cu cea din hoteluri.
Spațiile de alimentație pentru servirea turiștilor se clasifică separat,
potrivit criteriilor specifice unităților de același profil .
La navele de categorie superioară (4 și 5 stele) este obligatorie asigurarea
posibilităților pentru agrement, sport și banchete, festivități, distracții etc.

1
58 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

ANEXA nr.2
la normele metodologice

Reguli generale şi criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de


primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică

Restaurantul este local public care îmbină activitatea de producţie cu cea


de servire la masa, punând la dispoziţie clienţilor o gamă diversificată de
preparate culinare, produse de cofetărie-patiserie, băuturi şi unele produse
pentru fumători.
1.1. Restaurantul clasic este local public cu profil gastronomic, în care se
serveşte un larg sortiment de preparate culinare (gustări calde şi reci,
preparate lichide calde, mâncăruri, minuturi, salate, dulciuri de bucătărie),
produse de cofetărie, patiserie, îngheţată, fructe, băuturi nealcoolice şi
alcoolice, produse din tutun etc. Pentru crearea unei atmosfere animate-
distractive poate dispune de formaţie muzical-artistică. Organizează servicii
suplimentare: banchete, recepţii etc.
1.2. Restaurantul specializat serveşte un sortiment specific de preparate
culinare şi băuturi care se află permanent în lista de meniu, în condiţiile unor
amenajări şi dotări clasice sau adecvate structurii sortimentale (pescăresc,
vânătoresc, rotiserie, zahana, dietetic, lacto-vegetarian etc.) care formează
obiectul specializării.
1.2.1. Restaurantul pescăresc este o unitate gastronomică care se
caracterizează prin desfacerea, în principal, a unui sortiment variat de
preparate culinare din peşte. Este decorat cu obiecte sugestive din activitatea
de pescuit şi de prelucrare a peştelui.
1.2.2. Restaurantul vânătoresc este o unitate gastronomică specializată în
producerea şi servirea de preparate culinare din vânat (iepure, căprioară,
porc şi mistreţ, urs, gâşte, raţe sălbatice etc.), care este organizată şi
funcţionează pe principii similare restaurantului clasic, având însă prin
amenajare, dotare şi prezentarea personalului elemente specifice, particulare.
1.2.3. Rotiseria este un restaurant de capacitate mică (20 - 50 de locuri la
mese), în care consumatorii sunt serviţi cu produse din carne la frigare -
rotisor (pui, muşchi de vacă şi porc, specialităţi din carne etc.), chebab cu
garnituri, unele gustări reci (pe bază de ouă, brânză, legume etc.), salate,
deserturi, precum şi băuturi răcoritoare, cafea, vin (în special vin roşu servit
în carafe), un sortiment redus de băuturi alcoolice fine.

1
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008 59

Spaţiul de producţie se află chiar în interiorul sălii de consumaţie şi este


dotat cu rotisor sau frigărui şi cu vitrină frigorifică în care se află expuşi pui
şi alte specialităţi din carne pentru fript în faţa consumatorilor.
1.2.4. Restaurant-zahana este o unitate gastronomică în care se servesc, la
comandă, în tot timpul zilei, produse (specialităţi din carne de porc, vacă,
batal, miel) şi subproduse din carne neporţionată (ficat, rinichi, inimă, splină,
momiţe, măduvioare etc.), mici, cârnaţi etc., pregătite la grătar şi alese de
consumatori din vitrine de expunere sau din platourile prezentate de ospătari
la masă. Mai poate oferi: ciorbă de burtă, ciorbă de ciocănele, tuslama,
tochitură, salate combinate de sezon, murături, dulciuri de bucătărie, băuturi
alcoolice (aperitive şi vinuri).
1.2.5. Restaurantul dietetic/lacto-vegetarian este o unitate gastronomică în
care se desfac în exclusivitate sortimente de preparate culinare pe bază de
lapte şi produse lactate, ouă, paste făinoase, orez, salate din legume, precum
şi dulciuri de bucătărie, lactate proaspete, produse de patiserie, îngheţată şi
băuturi nealcoolice calde şi reci; restaurantul dietetic oferă preparatele sub
îndrumarea unui cadru medical.
1.2.6. Restaurantul familial sau pensiunea este o unitate cu profil
gastronomic care oferă, în mai multe variante, meniuri complete la preţ
accesibil. Preparatele şi specialităţile solicitate în afara meniurilor se servesc
conform preţurilor stabilite în listele de meniu. Băuturile alcoolice,
răcoritoare, apă minerală şi bere sunt limitate la un număr redus de
sortimente. Poate funcţiona şi pe bază de abonament. La nevoie se poate
organiza şi ca secţie în cadrul unui restaurant clasic.
De regulă, asemenea unităţi se organizează în staţiuni turistice sau în
pensiuni turistice şi pensiuni agroturistice.
1.3. Restaurantul cu specific este o unitate de alimentaţie pentru recreere
şi divertisment, care, prin dotare, profil, ţinuta lucrătorilor, momente
recreative şi structură sortimentală, trebuie să reprezinte obiceiuri
gastronomice locale sau naţionale, tradiţionale şi specifice diferitelor zone.
1.3.1. Crama desface o gamă largă de vinuri. Acestea se pot servi atât
îmbuteliate, cât şi neîmbuteliate. Se realizează şi se desface o gamă specifică
de preparate culinare: tochitură, preparate din carne la grătar sau trase la
tigaie. Vinurile se servesc în carafe sau căni din ceramică. Este dotată cu
mobilier din lemn masiv, iar pereţii sunt decoraţi cu scoarţe, ştergare etc.
Poate avea program muzical, tarafuri de muzică populară. Se poate organiza
şi ca secţie în cadrul unui restaurant clasic.
1.3.2. Restaurantul cu specific local pune în valoare bucătăria specifică
unor zone geografice din ţară sau a unor tipuri tradiţionale de unităţi (crame,
colibe, şuri etc.).

2
60 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

Sunt servite vinuri şi alte băuturi din regiunea respectivă, utilizându-se


ulcioare, carafe, căni etc. Efectul original al acestor unităţi este realizat prin
îmbinarea cadrului natural cu cel arhitectural al sistemului constructiv, al
finisajelor inspirate după modelul popular, al elementelor de decoraţie, al
mobilierului şi obiectelor de inventar de concepţie deosebită, de gama
sortimentală a mâncărurilor pregătite şi prezentarea personalului. La
construirea unităţilor se utilizează materiale prelucrate sumar, specifice
regiunii respective, cum sunt: piatră, bolovani de râu, lemn (brut sau
prelucrat), cărămidă, trestie, stuf, răchită etc. Ospătarii au uniforma
confecţionată în concordanţă cu specificul unităţii (costume de daci, de
romani, ciobăneşti etc.).
1.3.3. Restaurantul cu specific naţional pune în valoare tradiţiile culinare
ale unor naţiuni (chinezesc, arăbesc, mexican etc.), servind o gamă
diversificată de preparate culinare, băuturi alcoolice şi nealcoolice specifice.
Ambianţa interioară şi exterioară a saloanelor, programul muzical,
uniformele personalului de servire şi celelalte sunt specifice ţării respective.
1.4. Restaurantul cu program artistic este o unitate de alimentaţie pentru
turişti care prin dotare şi amenajare asigură şi derularea unor programe de
divertisment gen spectacol (muzică, balet, circ, recitaluri, scheciuri,
programe specifice barurilor de noapte etc.).
1.5. Braseria sau bistrou asigură în tot cursul zilei servirea consumatorilor,
în principal cu preparate reci, minuturi, un sortiment restrâns de mâncăruri,
specialităţi de cofetărie-patiserie, băuturi nealcoolice calde şi reci, băuturi
alcoolice de calitate superioară, un bogat sortiment de bere.
1.6. Berăria este o unitate specifică pentru desfacerea berii de mai multe
sortimente, în recipiente specifice (ţap, halbă, cană) de diferite capacităţi şi a
unor produse şi preparate care se asociază în consum cu acestea (crenvurşti
cu hrean, mititei, cârnaţi, chifteluţe, foetaje, covrigei, migdale, alune etc.),
precum şi brânzeturi, gustări calde şi reci, minuturi (din ouă, legume),
specialităţi de zahana (1 - 2 preparate), precum şi băuturi alcoolice (coniac,
rom, sortiment restrâns de vinuri şi băuturi nealcoolice).
1.7. Grădina de vară este o unitate amenajată în aer liber, dotată cu
mobilier specific "de grădină" şi decorată în mod adecvat. Oferă un
sortiment diversificat de preparate culinare, minuturi, grătar, salate, dulciuri
de bucătărie şi cofetărie-patiserie, un larg sortiment de băuturi alcoolice
(vinuri selecţionate de regiune, îmbuteliate sau neîmbuteliate, băuturi
spirtoase etc.) şi nealcoolice, cafea, fructe, produse din tutun.

3
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008 61

2. Barul este o unitate de alimentaţie cu program de zi sau de noapte, în


care se serveşte un sortiment diversificat de băuturi alcoolice şi nealcoolice
şi o gamă restrânsă de produse culinare.
Cadrul ambiental este completat cu program artistic, audiţii muzicale,
video, TV.
2.1. Barul de noapte este o unitate cu caracter distractiv, cu un orar de
noapte care prezintă un program variat de divertisment, de music-hall şi dans
pentru consumatori şi oferă o gamă variată de băuturi alcoolice fine,
amestecuri de băuturi de bar, băuturi nealcoolice, specialităţi de cofetărie şi
îngheţată asortate, roast-beef, fripturi reci etc., fructe şi salate de fructe
(proaspete şi din compoturi), cafea, jardiniere cu delicatese. De obicei este
realizat în amfiteatru, pentru ca de la toate mesele să se poată viziona
programul artistic muzical. Este dotat cu instalaţii de amplificare a sunetului,
orgă de lumini, instalaţii de proiecţie a unor filme.
2.2. Barul de zi este o unitate care funcţionează, de regulă, în cadrul
hotelurilor şi restaurantelor sau ca unitate independentă. Oferă
consumatorilor o gamă variată de băuturi alcoolice şi nealcoolice, simple sau
în amestec, şi gustări în sortiment restrâns, tartine, foetaje, specialităţi de
cofetărie şi îngheţată, produse din tutun (ţigări) şi posibilităţi de distracţie
(muzică discretă, televizor, jocuri mecanice etc.). În salonul de servire se
află tejgheaua-bar cu scaune înalte, un număr restrâns de mese cu
dimensiuni mici, cu scaunele respective.
2.3. Cafe-bar-cafenea este o unitate care îmbină activitatea de desfacere a
cafelei cu cea recreativă; oferă consumatorilor şi gustări calde şi reci,
minuturi, produse de cofetărie-patiserie, îngheţată, băuturi nealcoolice calde
(cafea filtru, şvarţ, cafea cu lapte, ciocolată, ceai etc.), băuturi alcoolice fine
(lichior, coniac, vermut etc.).
2.4. Disco-bar (discotecă-videotecă) este o unitate cu profil de
divertisment pentru tineret, activitatea comercială fiind axată pe desfacerea
de gustări, produse de cofetărie-patiserie, îngheţată şi, în special, amestecuri
de băuturi alcoolice şi nealcoolice. Divertismentul este realizat prin
intermediul muzicii de audiţie şi de dans, înregistrată şi difuzată prin
instalaţii speciale şi prin disc-jockey, care asigură organizarea şi
desfăşurarea întregii activităţi. Videoteca este o încăpere special amenajată
cu instalaţii electronice de redare şi vizionare în care se prezintă
videoprograme şi filme.
2.5. Bufet-bar oferă un sortiment restrâns de preparate calde şi reci
(gustări, sandviciuri, minuturi, mâncăruri, produse de patiserie) pregătite în
bucătăria proprie sau aduse din afară, băuturi nealcoolice calde şi reci,
băuturi alcoolice (aperitive), bere, vinuri, la pahar.

4
62 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

3. Unităţi tip fast-food


3.1. Restaurant-autoservire este o unitate cu desfacere rapidă în care
consumatorii îşi aleg şi se servesc singuri cu preparatele culinare calde şi
reci (gustări, produse lactate, băuturi calde nealcoolice, supe, ciorbe, creme,
preparate din peşte, antreuri, preparate de bază, salate, deserturi, fructe) şi
băuturi alcoolice (bere) şi nealcoolice, la sticlă, aşezate în linii de autoservire
cu flux dirijat şi cu plata după alegerea produselor.
3.2. Bufetul tip expres este o unitate cu desfacere rapidă, în care fluxul
consumatorilor nu este dirijat, servirea se face de către vânzător, iar plata se
face anticipat. Unitatea este dotată cu mese tip "expres".
3.3. Pizzeria este o unitate specializată în desfacerea sortimentelor de
pizza. Se mai pot desface gustări, minuturi, salate, produse de patiserie,
răcoritoare, bere, vin la pahar sau băuturi slab alcoolizate.
3.4. Snack-barul este o unitate caracterizată prin existenţa unei tejghele-
bar, cu un front de servire care să permită accesul unui număr mare de
consumatori, serviţi direct cu sortimente pregătite total sau parţial în faţa lor.
Oferă în tot timpul zilei o gamă diversificată de preparate culinare
(crenvurşti, pui fripţi, sandviciuri, cârnăciori, unele preparate cu specific),
precum şi băuturi nealcoolice calde şi reci şi băuturi alcoolice în sortiment
redus.
4. Cofetăria este o unitate specializată pentru desfacerea unui sortiment
larg de prăjituri, torturi, fursecuri, cozonac, îngheţată, bomboane, patiserie
fină, băuturi nealcoolice calde şi reci şi unele băuturi alcoolice fine (coniac,
lichior).
5. Patiseria este o unitate specializată în desfacerea pentru consum, pe loc
sau la domiciliu, a producţiei proprii specifice, în stare caldă (plăcintă,
ştrudele, merdenele, pateuri, covrigi, brânzoaice, gogoşi, cornuri etc.).
Sortimentul de băuturi include bere la sticlă, băuturi nealcoolice, băuturi
calde, răcoritoare, vin la pahar, diferite sortimente de produse lactate (iaurt,
chefir, lapte bătut etc.). Se poate organiza şi cu profil de plăcintărie,
simigerie, covrigărie, gogoşerie sau patibar.

5
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008 63

CRITERII MINIME
privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de
alimentaţie publică

restaurante baruri
Criterii
stele stele
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
1. Descriere generală a clădirii: x x - - - x x - - -
- firmă luminoasă pentru unităţi
independente
- firmă - - x x x - - x x x
- emblema unităţii x - - - - x - - - -
- însemne distinctive privind tipul x x x x x x x x x x
şi categoria unităţilor
- acces pentru aprovizionare cu x x x x x x x x - -
mărfuri şi circulaţia
personalului, separat de intrarea
principală
- parcaj auto propriu pentru x - - - - - - - - -
unităţile independente
- acces auto la intrare x x - - - x - - - -
2. Organizarea spaţiilor: x - - - - x - - - -
- windfang, uşi rotative sau
perdea de aer la intrare (unităţi cu
acces direct din afară);
- hol de primire şi de aşteptare x x - - - - - - - -
pentru consumatori
- garderobă (unităţile de vară şi x x - - - x - - - -
cele cu o capacitate sub 100 de
locuri se exceptează, acestea
dispunând de cuier în incintă)
- saloanele sunt dimensionate 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
corespunzător, în funcţie de 6 5 3 0 0 2 2 1 0 0
numărul de locuri şi de indicele
de suprafaţă ... mp/loc masă
- saloanele cu o capacitate mai x x - - - - - - - -
mare de 150 - 200 de locuri se
compartimentează sau se intimi-
zează cu diverse mijloace

6
64 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

estetice

- oficiu pentru ospătari sau x x x x x - - - - -


spaţiu de distribuţie (restaurantele
de capacitate mică sub 50 de locuri
şi familiale, precum şi restaurantele
pensiune pot fi exceptate)
- acces între oficiu şi salon prin x x x - - - - - - -
uşi batante
- grup sanitar cu apă curentă 30 40 - - - 30 40 - - -
caldă/rece, separat pe sexe, o
cabină la ... locuri
- grup sanitar cu apă caldă/rece - - x x x - - x x x
- bucătăria echipată şi x x x x x x x x x x
compartimentată în funcţie de
specificul preparatelor calde
sau reci realizate şi a structurii
materiilor prime cu respectarea
normelor sanitar-veterinare
- secţie-bar x x x x x x x x x x
- spălător de veselă x x x x x x x x x x
- spălător de vase x x x x x - - - - -
- spălător de pahare x x x x x - - - - -
- depozit pentru alimente şi x x x x x x x x x x
băuturi
- cameră pentru lenjerie x x - - - - - - - -
- birou al şefului de unitate x x - - - - - - - -
- birou al bucătarului-şef x - - - - - - - - -
- grup social care să cuprindă: x x x x x x - - - -
- vestiare + duşuri + WC
- spaţiu pentru depozitarea x x x x x x x x x x
ambalajelor/resturilor menajere
3. Instalaţii: x - - - - x - - - -
- sisteme de climatizare (spaţii
de servire, producţie şi grupuri
sanitare) la clădirile nou construite
- ventilaţie mecanică în spaţii de - x x - - - x x - -
servire şi producţie
- ventilaţie naturală - - - x x - - - x x

7
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008 65

- încălzire centrală sau alte surse - x x x x - x x x x


de încălzire admise de normele
P.S.I., mai puţin pentru unităţile
sezoniere estivale
- instalaţie curentă de apă x x x x x x x x x x
caldă/rece
- iluminat în toate spaţiile de x x x x x x x x x x
servire, producţie şi anexe
- ascensor pentru mărfuri şi x x - - - - - - - -
preparate (când bucătăria este
amplasată la alt nivel decât
salonul de servire)
4. Utilaje, mobilier tehnologic, x x x x x x x x x x
aparatură de control, aparate şi
dispozitive necesare în secţiile de
producţie ale bucătăriei:
- utilaje tehnice*):
*) Dotarea se face în funcţie de profilul şi de capacitatea unităţii, cu respectarea
liniei tehnologice şi a normelor sanitare, sanitar-veterinare, P.S.I. şi protecţia
muncii.
5. Amenajări şi dotări interioare x x x x x x x x x x
în saloane:
- pardoseală din ceramică sau
alte materiale de calitate superioară
- pereţi tapisaţi (material x - - - - x - - - -
textil), placaţi cu furnir de bună
calitate sau cu zugrăveli moderne
deosebite
- pereţi tapetaţi cu materiale de - x - - - - x - - -
calitate superioară sau cu
zugrăveli deosebite
- zugrăveli şi vopsitorii obişnuite - - x x x - - x x x
- perdele şi draperii din x x x x - x x x x -
materiale de bună calitate sau alte
mijloace cu aceleaşi funcţiuni
- decoraţiuni interioare adecvate x x - - - x x - - -
specificului unităţii
- mobilier uniform ca stil x x x x x x x x x x
feţe de masă sau alte mijloace x x x x x x x x x x

8
66 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

igienice şi estetice
- feţe de masă pentru banchete x x x - - - - - - -
- şerveţele de masă din material x x x - - x - - - -
textil de calitate
- listă pentru mâncăruri, băuturi x x - - - x x - - -
şi mic dejun, tipărită în limba
română şi în două limbi de
circulaţie internaţională
- listă pentru mâncăruri şi - - x - - - - x - -
băuturi, tipărită sau dactilografiată
- listă afişată şi etichete cu - - - x x - - - x x
preţurile preparatelor şi ale
băuturilor oferite
6. Dotarea cu inventar de servire: x x x x - x x x x -
a) sticlărie (cristal, semicristal,
sticlă):
- cupe de şampanie, carafe,
pahare, sonde, căni, halbe, cilindri
etc. în funcţie de specificul
băuturilor şi profilului structurii
unităţii
- solniţe - - x x x - - x x x
- presărători x x - - - x x - - -
- oliviere x x x - - x x x - -
- muştarieră x x x - - x x x - -
- compotieră x x x - - x x x - -
- clopot pentru pateuri x x - - - x x - - -
- doze pentru mujdei x x x - - x x - - -
- scrumiere unde este cazul x x x x x x x x x x
- bol pentru clătirea degetelor x x - - - x x - - -
- fructieră x x x - - x x x - -
b) porţelan: x x x x x x x x x x
- ceşti cu farfurioară pentru
cafea
- ceşti cu farfurioară pentru ceai x x x - - x x - - -
-ceşti/boluri/farfurii pentru x x x x x x x x x x
preparate lichide calde
- căni cu farfurioară pentru lapte x x - - - x - - - -
- cafetiere x x - - - x x - - -

9
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008 67

- zaharniţe x x - - - x x - - -
- ceainice x x x - - x x - - -
- supiere x x x - - - - - - -
- castroane x x x x x x x x - -
- farfurii suport x x - - - x x - - -
- farfurii desert x x x x x x x x x x
- farfurii întinse mari x x x x x x x x x x
- farfurii adânci x x x x x - - - - -
- farfurii pentru gem, dulceaţă x x x - - - - - - -
- osiere x x x - - - - - - -
- raviere - - - x x - - - - -
- salatiere x x x x x x - - - -
- cocotiere x x - - - x x - - -
- sosiere x x x - - x - - - -
- suport pentru scobitori x x x x x x x x - -
c) alpaca argintată sau oţel inox: x x x - - x x - - -
- linguriţe pentru ceai
- linguriţe pentru cafea sau x x x x x x x x x x
mocca
- linguriţe pentru îngheţată x x x - - x x x - -
- linguriţe pentru mazagran x x - - - x x x x -
- linguri/linguriţe pentru x x - - - x - - - -
consomee
- lingură, furculiţă şi cuţit mare x x x x x x x x x x
- furculiţe şi cuţite pentru peşte x x x - - x x x - -
- cuţite şi furculiţe pentru gustări x x x - - x x - - -
- furculiţe linguriţe şi cuţite x x x x x x x x x -
pentru desert şi fructe
- tacâmuri pentru fructe de mare x - - - - - - - - -
- găletuşă cu cleşte pentru cuburi x x x - - x x x - -
de gheaţă
- capace pentru ochiuri x x - - - x x - - -
- tambale cu capac x x - - - - - - - -
- shackere x x - - - x x - - -
- foarfece pentru struguri x - - - - x - - - -
- paletă pentru tort x x x x x x x x x x
- frapiere pentru şampanie sau x x x - - x x x - -
alte dotări similare
Dotarea cu inventar de servire se x x x x x x x - - -

10
68 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

va face în funcţie de specificul


unităţii, de sortimentele de
preparate şi băuturi servite
Este interzisă utilizarea vaselor şi ustensilelor de bucătărie emailate.
7. Alte criterii: x x x x x x x x - -
- servirea se efectuează prin:
- ospătari
- vânzători sau autoservire - - - - - - - - x x
- personalul de bază din secţiile x x x - - - - - - -
de servire şi producţie are, în
majoritate:
- înalt nivel de calificare
- calificare - - - x x x x x x x
- personalul va fi în permanenţă x x x x x x x x x x
curat, cu părul strâns,
îmbrăcăminte curată, pantofii
lustruiţi şi fără bijuterii în exces
- ospătarii trebuie să cunoască 80 70 50 - - 80 70 - - -
cel puţin o limbă străină, iar
formaţia de lucru va fi astfel
stabilită încât într-un singur schimb
să se asigure cunoaşterea a cel
puţin 2 - 3 limbi de circulaţie
internaţională (%)
- portar-uşier x x - - - - - - - -
- echipamente pentru ospătari şi x x x x x x x x - -
ajutor de ospătari
- pentru barmani x x x x x x x - - -
- pentru formaţii muzicale x - - - - - - - - -
- pentru vânzători - - - - - - - - x x
- pentru portar-uşier x - - - - - - - - -
- pentru garderobier x x - - - x - - - -
- efectuarea zilnică sau ori de x x x x x x x x x x
câte ori este nevoie a curăţeniei
în spaţiile de servire, producţie,
depozitare şi la grupurile sociale
pentru consumatori şi personal
- spaţiile de producţie vor fi x x x x x x x x x x
astfel realizate şi ventilate încât

11
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008 69

să nu pătrundă mirosul din


bucătărie în sălile de servire şi
în spaţiile de cazare
8. Servicii suplimentare oferite x x x x x - - - - -
clienţilor, cu sau fără plată, astfel:
- organizarea de banchete sau
mese festive
- comenzi pentru închirieri de x x - - - x x - - -
taximetre
- oferirea în puncte fixe x x - - - x x - - -
(garderobă) sau volante de produse
din tutun, pliante, obiecte de
artizanat
- diverse comisioane x x - - - x x - - -
- la solicitare se rezervă locuri x x - - - - - - - -
la mese
- să ofere în lista-meniu un x x - - - - - - - -
minimum de preparate dietetice
- asigurarea pazei pentru x - - - - x - - - -
autovehiculele parcate
- gararea autoturismului şi, x - - - - - - - - -
respectiv, predarea lui la plecarea
clienţilor se fac de către
personalul restaurantului
- plata serviciilor să poată fi x x x - - x x x - -
efectuată şi prin cărţi de plată
(carduri) în faţa clientului

12
70 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

- continuare -
Baruri de
Fast Food-uri Cofetării patiserii
noapte
Criterii stele stele
stele
5 4 3 2 1 5 4 3 2
1. Descriere generală a clădirii: x x - - - x x - -
- firmă luminoasă pentru
unităţi independente
- firmă - - x x x - - x x
- emblema unităţii x - - - - x - - -
- însemne distinctive privind x x x x x x x x x
tipul şi categoria unităţilor
- accesul consumatorilor şi x x - - - - - - -
din holul unităţii de cazare
(pentru unităţile amplasate în
structuri de cazare)
- acces pentru aprovizionare x x - - - x x - -
cu mărfuri şi circulaţia
personalului, separat de intrarea
principală
- parcaj auto propriu pentru x - - - - - - - -
unităţile independente
- acces auto la intrare x x - - - x - - -
2. Organizarea spaţiilor: x x - - - x - - -
- windfang, uşi rotative sau
perdea de aer la intrare (unităţi
cu acces direct din afară);
- hol de primire şi de x x - - - - - - -
aşteptare pentru consumatori
- garderobă (unităţile de vară x x - - - x - - -
şi cele cu o capacitate sub 100
de locuri se exceptează, acestea
dispunând de cuier în incintă)
- saloanele sunt dimensionate 1,7 1,5 1, 1,1 1,0 1,4 1,3 1 1,0
corespunzător, în funcţie de 2 ,
numărul de locuri şi de indicele 1
de suprafaţă ... mp/loc masă
- saloanele cu o capacitate x x - - - x x - -
mai mare de 150 - 200 de locuri

13
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008 71

se compartimentează
- oficiu pentru ospătari sau x x x - - x - - -
spaţiu de distribuţie (restau-
rantele de capacitate mică sub
50 de locuri şi familiale pot fi
exceptate)
- acces între oficiu şi salon x x x - - x - - -
prin uşi batante
- grup sanitar cu apă curentă 30 40 4 - - 30 - - -
caldă/rece, separat pe sexe, o 0
abină la ... locuri
- grup sanitar cu apă - - - x x - - - -
caldă/rece
- bucătăria echipată şi x x x x x - - - -
compartimentată în funcţie de
specificul preparatelor calde
sau reci realizate şi a structurii
materiilor prime cu respectarea
normelor sanitar-veterinare
- secţie-bar x x - - - - - - -
- laborator propriu - - - - - x - - -
- spălător de veselă x x x x x x x x x
- spălător de vase x x x x x x - - -
- spălător de pahare x x - - - - - - -
- depozit pentru alimente şi x x x x x x x x x
băuturi
- cameră pentru lenjerie x x x - - x - - -
- birou al şefului de unitate x x - - - x - - -
- birou al bucătarului-şef - - - - - - - - -
- grup social care să cuprindă: x x - - - x - - -
- vestiare + duşuri + WC
- spaţiu pentru depozitarea x x x x x x x x x
ambalajelor/resturilor
menajere
3. Instalaţii: x - - - - x - - -
- sisteme de climatizare
(spaţii de servire, producţie şi
grupuri sanitare)
- ventilaţie mecanică în spaţii - x x x - - x x -

14
72 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

de servire şi producţie
- ventilaţie naturală - - - - x - - - x
- încălzire centrală sau alte - x x x x - x x x
surse de încălzire admise de
normele P.S.I., mai puţin pentru
unităţile sezoniere estivale
- instalaţie curentă de apă x x x x x x x x x
caldă/rece
- iluminat în toate spaţiile de x x x x x x x x x
servire, producţie şi anexe
- ascensor pentru mărfuri şi x x - - - - - - -
preparate (când bucătăria este
amplasată la alt nivel decât
salonul de servire), la unităţile
cu peste 50 de locuri la mese
4. Utilaje, mobilier tehnologic, x x x x x x x x x
aparatură de control, aparate şi
dispozitive necesare în secţiile
de producţie ale bucătăriei:
- utilaje tehnice*)

*) Dotarea se face în funcţie de profilul şi de capacitatea unităţii, cu respectarea


liniei tehnologice şi a normelor sanitare, sanitar-veterinare, P.S.I. şi protecţia
muncii.
5. Amenajări şi dotări interioare x x x - - x x - -
în saloane:
- pardoseală din ceramică sau
alte materiale de calitate
superioară
- pardoseală din mozaic sau - - - x x - - x x
din alte materiale uşor lavabile
- pereţi tapisaţi (material x - - - - x - - -
textil), placaţi cu furnir de bună
calitate sau cu zugrăveli
moderne deosebite
- pereţi tapetaţi cu materiale - x x - - - x - -
de calitate superioară sau cu
zugrăveli deosebite
- zugrăveli şi vopsitorii - - - x x - - x x

15
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008 73

obişnuite
- perdele şi draperii din x x - - - x x - -
materiale de bună calitate, sau
alte mijloace cu funcţiuni
similare
- perdele*) - - - x x - - x x
*) Se admit şi alte soluţii moderne care pot fi folosite în locul perdelelor.
- decoraţiuni interioare x x x - - x x - -
adecvate specificului unităţii
- mobilier uniform ca stil x x - - - x x - -
- de calitate
- în bună stare de folosinţă - - x x x - - x x
-feţe de masă sau alte x x x x x x x x x
mijloace igienice şi de calitate:
- şerveţele de masă din x x - - - x - - -
material textil de calitate
- listă pentru mâncăruri, x x - - - x - - -
băuturi, tipărită în limba română
şi în două limbi de circulaţie
internaţională
- listă pentru mâncăruri şi - - - - - - - - -
băuturi, tipărită sau
dactilografiată
- listă afişată şi etichete cu - - x x x - x x x
preţurile preparatelor şi ale
băuturilor oferite
6. Dotarea cu inventar de x x - - - - - - -
servire:
a) sticlărie (cristal,
semicristal, sticlă):
- cupe de şampanie, carafe,
pahare, sonde, căni, halbe,
cilindri etc. în funcţie de
specificul băuturilor şi profilului
structurii unităţii
- solniţe - - - x x - - - -
- presărători x x x - - - - - -
- oliviere x x x - - - - - -
- muştarieră x x x x - - - - -

16
74 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

- compotieră x x x - - - - - -
- clopot pentru pateuri x x x - - x x - -
- doze pentru mujdei - - x x - - - - -
- scrumiere unde este cazul x x x x x - - - -
- bol pentru clătirea degetelor x x x - - - - - -
- fructieră x x - - - - - - -
- platouri de diferite forme şi x x x x x x x x x
mărimi
b) porţelan:
- ceşti cu farfurioară pentru x x x x x x x x x
cafea
- ceşti cu farfurioară pentru x x - - - x x x x
ceai
- ceşti/boluri/farfurii pentru x x x x x x x x x
preparate lichide calde
- căni cu farfurioară pentru x - - - - x x x -
lapte
- cafetiere x x - - - x x - -
- zaharniţe x x - - - x x - -
- ceainice x x - - - x x x -
- supiere - - - - - - - - -
- castroane - - - - - - - - -
- farfurii suport x x x - - x x x -
- farfurii desert x x x x x x x x x
- farfurii întinse mari x x x x x - - - -
- farfurii adânci - - x x x - - - -
- farfurii pentru gem, dulceaţă - - x x x - - - -
- osiere x x x - - - - - -
- raviere - - x x x - - - -
- salatiere x x x x x - - - -
- cocotiere x x - - - - - - -
- sosiere x x x - - - - - -
- suport pentru scobitori x x x x x - - - -
c) alpaca argintată sau oţel x x x x - x x x x
inox:
- linguriţe pentru ceai
- linguriţe pentru cafea sau x x x x - x x x x
mocca
- linguriţe pentru îngheţată x x x x - x x x x

17
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008 75

- linguriţe pentru mazagran x x x - - x - - -


- linguri/linguriţe pentru - - - - - - - - -
consomee
- lingură, furculiţă şi cuţit x x x x x - x x x
mare
- furculiţe şi cuţite pentru x x x - - - - - -
peşte
- cuţite şi furculiţe pentru x x x x - - - - -
gustări
- furculiţe/linguriţe şi cuţite x x x x x x x x x
pentru desert şi fructe
- tacâmuri pentru fructe de x x - - - - - - -
mare
- găletuşă cu cleşte pentru x x - - - x - - -
cuburi de gheaţă
- capace pentru ochiuri - - x - - - - - -
- tambale cu capac x x - - - - - - -
- shackere x x - - - - - - -
- foarfece pentru struguri x - - - - - - - -
- paletă pentru tort x x x x x x x x x
- frapiere pentru şampanie x x - - - - - - -
Dotarea cu inventar de servire
se va face în funcţie de
specificul unităţii, de
sortimentele de preparate şi
băuturi servite
7. Alte criterii: x x - - - x x - -
- servirea se efectuează prin:
- ospătari
- vânzători sau autoservire - - x x x - - x x
- personalul de bază din x x x - - x x - -
secţiile de servire şi producţie
are, în majoritate:
- înalt nivel de calificare
- calificare - - - x x - - x x
- personalul va fi în x x x x x x x x x
permanenţă curat, cu părul
strâns, îmbrăcăminte curată,
pantofii lustruiţi şi fără bijuterii

18
76 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

în exces
- ospătarii trebuie să cunoască 80 70 - - 50 - - - -
cel puţin o limbă străină, iar
formaţia de lucru va fi astfel
stabilită încât într-un singur
schimb să se asigure
cunoaşterea a cel puţin 2 - 3
limbi de circulaţie
internaţională (%)
- portar-uşier x - - - - - - - -
- echipamente pentru : x x x - - x x x x
- ospătari şi ajutor de ospătari
- barmani x x x - - - - - -
- vânzători - - x x x - - x x
- portar-uşier x - - - - - - - -
- garderobier x - - - - - - - -
- efectuarea zilnică sau ori de x x x x x x x x x
câte ori este nevoie a curăţeniei
în spaţiile de servire, producţie,
depozitare şi la grupurile sociale
pentru consumatori şi personal
- spaţiile de producţie vor fi x x x x x x x x x
astfel realizate şi ventilate încât
să nu pătrundă mirosul din
bucătărie în sălile de servire şi
în spaţiile de cazare
8. Servicii suplimentare x x - - - - - - -
oferiteclienţilor, cu sau fără
plată, astfel:
- organizarea de banchete sau
mese festive
- comenzi pentru închirieri de x x - - - x - - -
taximetre
- oferirea în puncte fixe x x - - - x - - -
(garderobă) sau volante de
produse din tutun, pliante,
obiecte de artizanat
- diverse servicii de x x - - - x - - -
comisioner

19
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008 77

- la solicitare se rezervă locuri x x - - - - - - -


la mese
- să ofere în lista-meniu un - - - - - - - - -
minimum de preparate
dietetice
- asigurarea pazei pentru x - - - - - - - -
autovehiculele parcate
- gararea autoturismului şi, x - - - - - - - -
respectiv, predarea lui la
plecarea clienţilor se fac de
către personalul restaurantului
- plata serviciilor să poată fi x x - - - x x - -
efectuată şi prin cărţi de plată
(carduri) în faţa clientului

20
78 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

ANEXA nr. 3
la normele metodologice

Cerere tip pentru eliberarea/preschimbarea certificatului de clasificare

Către:
DIRECŢIA GENERALĂ AUTORIZARE ŞI POST - PRIVATIZARE

Subsemnatul_______________________, în calitate de administrator al


(în sensul Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)
____________________________________________________________
(denumirea operatorului economic care desfăşoară activitate de cazare şi/sau alimentaţie
publică)

sau
PERSOANA FIZICĂ AUTORIZATĂ/ ASOCIAŢIE FAMILIALĂ/ÎNTREPRINDERE
INDIVIDUALĂ SAU FAMILIALĂ
(DATE IDENTIFICARE)
________________________________________________________________________

cu sediul în localitatea .................., str. ...... .......... ., nr....,


Bl…..Sc.…..Et……Apt……… având ca obiect de activitate ( COD
CAEN /........./.......... ............... ............ .............. ........

vă rugăm să aprobaţi eliberarea/preschimbarea certificatului de clasificare


pentru următoarele structuri de primire turistice:
Denumirea structurii de primire turistice ______________________
adresa: localitatea ___________, str. ___________ nr.___,judeţul/sectorul
__________
Anexăm documentaţia de clasificare întocmită potrivit punctului nr. 2 din
Normele metodologice mai sus menţionate.

Administrator/Persoana Fizică Autorizată/Reprezentant Asociaţie Familială,


Întreprindere Individuală sau Familială
Semnătura ______________
Ştampila ________________

Data

1
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008 79

ANEXA nr. 4
la normele metodologice
FIŞA
privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare pe categorii

SOCIETATEA COMERCIALĂ
_______________________________________
(denumirea)
sau
PERSOANA FIZICĂ AUTORIZATĂ/ASOCIAŢIA
FAMILIALĂ/ÎNTREPRINDERI INDIVIDUALĂ SAU FAMILIALĂ
_____________________________________________________
(Date de identificare)

Structura de primire turistică de cazare


Tipul _________________(conform pct.4, alin.2 din Normele
metodologice)
Denumirea_______________________________________
Adresa______________________________________________________

Nr. Categoria unităţii Structura spaţiilor de cazare conform pct. 4, alin.3 din
Crt. Stele/flori Normele metodologice
Tip cameră Nr. Camere Nr. Locuri

1.

2.

Total locuri pe
Categorie
Stele/flori

Total locuri
structură de primire
turistică de cazare

Administrator/Persoana Fizică Autorizată/Reprezentant Asociaţie Familială/Întreprindere


Individuală sau Familială
Semnătura
Ştampila

1
80 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

ANEXA nr. 5
la normele metodologice

FIŞA
privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de
alimentaţie publică

SOCIETATEA COMERCIALĂ ___________________________


(denumirea)
sau
PERSOANA FIZICĂ AUTORIZATĂ/ASOCIAŢIA
FAMILIALĂ/ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ SAU FAMILIALĂ
______________________________________________________
(date de identificare)
Structura de primire turistică de alimentaţie publică
Tipul__________________________________________________
(conform pct. 5, alin. 1 din Normele metodologice)
Denumirea_____________________________________________
Adresa_________________________________________________
Total suprafaţă utilă (mp)________________
Total suprafaţă comercială (mp)____________
Categoria (nr de stele)____________________
Nr de locuri în structura turistică de alimentaţie publică_____________

Administrator/Persoana Fizică Autorizată/Reprezentant Asociaţie


Familială/Întreprindere Individuală sau Familială

Semnătura
Ştampila
Data

1
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008 81

ANEXA nr. 6
la normele metodologice

Lista orientativă a serviciilor suplimentare ce pot fi prestate în structuri


de primire turistice cu funcţiuni de cazare

1. Servicii de poştă, telecomunicaţii şi publicitate:


- convorbiri telefonice;
- acces internet;
- fax;
- antenă satelit;
- program video intern,
- TV cablu;
- vânzări de cărţi poştale, ilustrate, timbre poştale, reviste;
- vânzări de materiale de promovare turistică (CD-uri, DVD-uri,
albume, ghiduri, pliante).
2. Servicii personale:
- frizerie;
- coafură;
- cosmetică;
- manichiură;
- pedichiură;
- gimnastică de întreţinere;
- exerciţii fizice şi cură pentru slăbire;
- spălătorie şi curăţătorie;
- curăţat încălţăminte.
3. Închirieri de:
- CD-uri, DVD-uri
- laptopuri;
- frigidere;
- televizoare;
- pături suplimentare;
- jocuri distractive (rummy, table, şah);
- echipament şi materiale sportive;
- săli de recepţie, simpozioane etc.;
- birouri pentru firme;
- birouri pentru oameni de afaceri;
- instalaţii pentru traducere simultană;
- locuinţe pentru reprezentanţi de firme;

1
82 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

- locuri de garaj;
- biciclete şi triciclete;
- ambarcaţiuni (şalupe, bărci);
- articole de ştrand şi plajă (umbrele, şezlonguri, cearceafuri);
- autoturisme cu/fără şofer (rent-a-car);
- terenuri de sport;
- articole de uz gospodăresc pentru campinguri;
- inventar suplimentar (pilote, pleduri, cearceafuri, perne etc.) în
campinguri;
- maşini de călcat;
- maşini automate de spălat rufe în campinguri.
4. Servicii de educaţie fizică şi sport:
- înot;
- patinaj;
- schi;
- echitaţie;
- popice;
- gimnastică;
- alpinism;
- tenis de câmp;
- tenis de masă;
- tir cu arcul;
- schi nautic;
- şcoli pentru schi, patinaj, înot, tenis etc.
5. Servicii de cultură şi artă:
- organizare directă şi procurare de bilete pentru:
- spectacole de teatru;
- concerte;
- carnavaluri.
6. Diverse alte servicii:
- room-service;
- spălat şi călcat lenjerie;
- spălat, călcat, curăţat obiectele turiştilor;
- comisionar-curier;
- lucrări de secretariat;
- multiplicări de documente;
- rezervări de locuri la hoteluri în alte localităţi;
- rezervări de locuri în unităţi de alimentaţie;
- parcare auto;
- supraveghere copii, bătrâni;

2
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008 83

- grădiniţă pentru copii;


- procurări bilete de tren, avion;
- transport hotel - aeroport;
- piscină, saună;
- sală de fitness;
- solar;
- masaj;
- organizare de banchete, recepţii, mese oficiale, nunţi;
- ghid de turism autorizat;
- tratamente geriatrice şi reumatismale;
- tratamente prin metode româneşti (Gerovital, Amar etc.) şi străine;
- asigurarea de medicamente pentru continuarea tratamentului
ambulatoriu;
- organizarea de partide de pescuit;
- abonamente la mijloacele de transport pe cablu;
- bilete pentru mijloacele de transport în comun;
- plimbări cu căruţa, trăsura, sania etc.;
- schimb valutar;
- vânzări de mărfuri - puncte comerciale diverse (farmacii, cadouri,
ziare, flori etc.);
- vânzări de excursii pe trasee interne şi externe;
- vânzări de locuri la diferite acţiuni specifice (festivaluri, seri
folclorice, degustări de vinuri etc.).
7. Servicii gratuite:
- informaţii privind prestarea unor servicii, mijloace de transport,
spectacole, starea vremii;
- încărcarea, descărcarea şi transportul bagajelor;
- trezirea turiştilor la ora solicitată;
- obţinerea legăturilor telefonice;
- păstrarea obiectelor de valoare;
- transmiterea de mesaje;
- predarea corespondenţei turiştilor;
- expedierea corespondenţei turiştilor;
- asigurarea de ziare, reviste în holuri;
- acordarea de medicamente şi materiale sanitare în cadrul primului
ajutor în caz de accidente;
- păstrarea obiectelor uitate şi anunţarea turiştilor;
- păstrarea bagajelor;
- comenzi pentru taximetre;

3
84 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

- expediere prin "retur" la domiciliu a scrisorilor sosite după plecarea


turiştilor;
- facilitarea cazării pasagerilor în alte spaţii de cazare din localitate;
- oferirea de materiale de promovare şi informare turistică;
- servicii de parcare şi garare.

4
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008 85

ANEXA nr. 7
la normele metodologice

Criterii
privind încadrarea cu personal, pregătirea profesională în structuri de
primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică

Cabane, Baruri
Restaurante şi
Hoteluri, moteluri campinguri, de
Criterii minime baruri
sate de vacanţă noapte
stele stele stele stele
5 4 3 2 1 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4
1. Persoana care x x x x x x x x x x x - - - - -
asigură conducerea
operativă a
structurii de primire
turistice trebuie să
deţină brevet de
turism*)
*) Campingurile şi satele de vacanţă cu o capacitate de cazare sub 100 de locuri, precum şi
unităţile de alimentaţie sub 50 de locuri la mese se exceptează.
100 100 100 50 50 100 50 50 50 -
2. Personalul din % % %
- - - - - -
% % % % % %
recepţie trebuie să
fie calificat*) ...
procent
*) Cu certificate de calificare obţinute potrivit legislaţiei muncii.
3. ...% din - - - - - - - - - 80 60 40 20 20 80 60
personalul secţiilor
de producţie şi
servire trebuie să
fie calificat
4. Şef de recepţie la x x x - - - - - - - - - - - - -
unităţile cu mai
mult de 50 camere
5. Guvernantă la x x x - - - - - - - - - - - -
unităţile cu mai
mult de 100 camere
86 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008

6. Şef de sală la - - - - - - - - x x - - - - -
unităţile cu peste
100 locuri
7. Se recomandă - - - - - - - - x x - - - - -
somelier

8. Se recomandă - - - - - - - - x x x - - x x
Barman preparator

9. Bucătar - - - - - - - - x x x - - - -
specialist sau - - - - - - - - x x - - - - -
maestru în arta
culinară
11. Se recomandă x x x x x x x x x x x x x x x x
cursuri de
perfecţionare
pentru întreg
personalul,
efectuate la interval
de maximum 5 ani
de la obţinerea
calificării, sau alte
forme de pregătire
de perfecţionare de
scurtă durată
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 379 bis/19.V.2008 87

ANEXA nr. 8
la normele metodologice

Declaraţie pe propria răspundere în vederea eliberării/preschimbării certificatului


de clasificare

Către :
DIRECŢIA GENERALĂ AUTORIZARE ŞI POST – PRIVATIZARE

Subsemnatul_______________________________________în calitate de administrator


(în sensul Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)
al______________________________________________________________________
(denumirea operatorului economic care desfăşoară activitate de cazare şi/sau alimentaţie
publică)
sau
PERSOANA FIZICĂ AUTORIZATĂ/ ASOCIAŢIE FAMILIALĂ/ÎNTREPRINDERE
INDIVIDUALĂ SAU FAMILIALĂ
________________________________________________________________________
_________
(Date de identificare)
cu sediul în localitatea___________str.____________________,nr.__, Bl.__Sc.___Et.__
Ap___Sct.__ Jud.____având ca obiect de activitate ( COD CAEN /_______/_______

solicit eliberarea/preschimbarea certificatului de clasificare pentru următoarele structuri


de primire turistice:
_____________________________________________________________________
şi declar pe propria răspundere că deţin următoarele documente:

1. Înregistrare la Registrul Comerţului sub nr. J/______/________


2. Autorizaţie privind prevenirea şi stingerea incendiilor nr._____din /______/_______/
3.1 Autorizaţiile:
Sanitară Nr. ____________din _____/_____/_______
Sanitar Veterinară Nr. ____________din _____/_____/_______
Mediu Nr. ____________din _____/_____/_______
sau
3.2 Certificat constatator privind înregistrarea declaraţiei tip pe propria răspundere emis
de Oficiul registrului comerţului, prin care se certifică faptul că îndeplineşte condiţiile
legale de funcţionare în domeniul sanitar, sanitar –veterinar şi mediu, pentru activităţile
precizate, nr._______din______/_____/________
Declar pe propria răspundere că structura/structurile de primire turistică
îndeplineşte/îndeplinesc criteriile privind încadrarea cu personal conform prevederilor
anexei nr. 7 la prezentele Norne metodologice.
Am luat la cunoştiinţă că declararea mincinoasă atrage consecinţele prevăzute de lege.
Data ______________________
Administrator/Persoană Fizică Autorizată/ Reprezentant Asociaţie Familială/
Întreprindere Individuală sau Familiala
Semnătură___________________
Ştampila_____________________
1
EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

„Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ București

&JUYDGY|282414|
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul de vânzări și informare, București, șos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 și 410.47.30, fax 410.77.36 și 410.47.23
Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 379 bis/19.V.2008 conține 88 de pagini. Prețul: 26,40 lei ISSN 1453—4495
Acest număr al Monitorului Oficial al României a fost tipărit în afara abonamentului.