Sunteți pe pagina 1din 84

PARTEA I

Anul 178 (XXII) — Nr. 312 bis LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE Miercuri, 12 mai 2010

SUMAR

Pagina

Anexa la Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului


nr. 1.296/2010 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind clasificarea structurilor de primire
turistice ...................................................................... 3–80
2 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312 bis/12.V.2010

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI TURISMULUI

ORDIN
pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice*)

Având în vedere dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor
de servicii și libertatea de a furniza servicii în România,
în baza prevederilor art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Dezvoltării Regionale și Turismului,
în temeiul prevederilor art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 709/2009 privind clasificarea structurilor de primire turistice,

ministrul dezvoltării regionale și turismului emite următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă Normele metodologice privind României, Partea I, nr. 379 și 379 bis din 19 mai 2008,
clasificarea structurilor de primire turistice, prevăzute în anexa cu modificările și completările ulterioare.
care face parte integrantă din prezentul ordin. Art. 3. — Prevederile prezentului ordin se completează cu
Art. 2. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se dispozițiile-cadru ale Ordonanței de urgență a Guvernului
abrogă prevederile Ordinului ministrului pentru întreprinderi mici nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de
și mijlocii, comerț, turism și profesii liberale nr. 636/2008 pentru servicii și libertatea de a furniza servicii în România.
aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
structurilor de primire turistice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul dezvoltării regionale și turismului,


Gheorghe Nastasia,
secretar general

București, 15 aprilie 2010.


Nr. 1.296.

*) Ordinul nr. 1.296/2010 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 12 mai 2010 și este reprodus și în acest număr bis.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312 bis/12.V.2010 3

ANEXA

NORME METODOLOGICE
privind clasificarea structurilor de primire turistice

1. DispoziĠii generale
1.1. Prezentele norme metodologice, elaborate în conformitate cu prevederile
art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 709/2009 privind clasificarea structurilor de
primire turistice, stabilesc metodologia úi criteriile de clasificare pentru toate
tipurile de structuri de primire turistice cu funcĠiuni de cazare úi de alimentaĠie
publică din România.
1.2. Prezentele norme metodologice sunt obligatorii pentru toĠi operatorii
economici proprietari úi/sau administratori de structuri de primire turistice.
1.3. Structurile de primire turistice se clasifică pe stele úi respectiv, flori în
cazul pensiunilor agroturistice úi a pensiunilor turistice din mediul rural, în
funcĠie de caracteristicile constructive, dotările úi calitatea serviciilor pe care le
oferă, potrivit criteriilor cuprinse în anexele nr. 1 úi 2 care fac parte integrantă
din prezentele norme metodologice.
Clasificarea structurilor de primire turistice are ca scop prioritar protecĠia
turiútilor, constituind o formă codificată de prezentare sintetică a nivelului de
confort úi a ofertei de servicii.
Clasificarea structurilor de primire turistice se face, potrivit prevederilor
OrdonanĠei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea úi desfăúurarea
activităĠii de turism în România, aprobată úi modificată prin Legea nr. 755/2001
cu modificările úi completările ulterioare, de către Ministerul Dezvoltării
Regionale úi Turismului, singura instituĠie abilitată să desfăúoare activităĠi de
autorizare în domeniul turismului.
1.4. Prin operator economic se înĠelege persoana fizică autorizată,
întreprindere individuală sau familială, societate comercială sau altă persoană
juridică constituită conform legii, care desfăúoară activitate de cazare úi/sau
alimentaĠie publică prin intermediul unei structuri de primire turistice.
2. DocumentaĠia necesară pentru eliberarea certificatului de clasificare úi
preschimbarea certificatului de clasificare
2.1. În vederea obĠinerii certificatului de clasificare, operatorii economici
proprietari úi/sau administratori de structuri de primire turistice vor întocmi o
documentaĠie cu următorul conĠinut:
a) cerere de eliberare a certificatului de clasificare, conform modelului prezentat
în anexa nr. 3 la Normele metodologice;
b) copii ale autorizaĠiilor legale de funcĠionare privind prevenirea úi stingerea
incendiilor, sanitară, de mediu, înregistrare sanitar-veterinară, după caz, pentru
fiecare structură de primire turistică ce face obiectul clasificării.
4 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312 bis/12.V.2010

c) certificat constatator emis de Oficiul Registrului ComerĠului în baza Legii nr.


26/1990 privind registrul comer‫܊‬ului, cu modificările ‫܈‬i completările ulterioare,
din care să rezulte activită‫܊‬ile autorizate a fi desfă‫܈‬urate de operatorul economic
solicitant la structura de primire turistică pentru care se solicită eliberarea
certificatului de clasificare precum úi codul/codurile CAEN corespunzătoare,
conform art. 171 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităĠilor la
înregistrarea în registrul comerĠului a persoanelor fizice, asociaĠiilor familiale úi
persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum úi la autorizarea
funcĠionării persoanelor juridice, cu modificările úi completările ulterioare;
d) fiúa privind încadrarea spaĠiilor de cazare pe categorii, conform anexei nr. 4
la prezentele Norme metodologice;
e) fiúa privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcĠiuni de
alimentaĠie conform anexei nr. 5 la prezentele Norme metodologice;
f) copie de pe avizul de specialitate emis de Ministerul Dezvoltării Regionale úi
Turismului, privind amplasamentul úi funcĠionalitatea obiectivului, în cazul
construcĠiilor noi, în cazul construc‫܊‬iilor existente pentru care se solicită
introducerea în circuitul turistic precum ‫܈‬i în cazul structurilor de primire
turistice supuse lucrărilor de modernizare, reamenajare, extinderi sau altor
lucrări care modifică funcĠia turistică a acestora;
g) copie de pe unul din următoarele documente: certificat de absolvire a unui
curs de formare managerială în domeniu, organizat de un furnizor de formare
profesională autorizat/diplomă de licen‫܊‬ă sau masterat privind absolvirea
cursurilor universitare în domeniul turismului/brevet de turism, specific func‫܊‬iei,
al persoanei care conduce structura de primire turistică, conform anexei nr. 7 la
prezentele Norme metodologice úi copia contractului individual de muncă,
înregistrat conform prevederilor legale, dacă este cazul;
h) certificatul de clasificare înso‫܊‬it de fi‫܈‬ele anexe – în original, pentru operatorii
economici care solicită preschimbarea certificatelor de clasificare eliberate cu
perioadă de valabilitate limitată;
i) memoriu justificativ ‫܈‬i certificatul de clasificare înso‫܊‬it de fi‫܈‬ele anexe – în
original, pentru operatorii economici care solicită reclasificarea la o categorie
superioară sau încadrarea la un alt tip de structură de primire turistică.
2.2. Documenta‫܊‬ia necesară în cazul schimbării operatorului economic, care
desfăúoară activitate de cazare úi/sau alimentaĠie publică prin intermediul
structurii de primire turistice în cauză:
a) cerere de eliberare a certificatului de clasificare, conform anexei nr. 3 la
prezentele Norme metodologice;
b) copii ale autorizaĠiilor legale de funcĠionare privind prevenirea úi stingerea
incendiilor, sanitară, de mediu, înregistrare sanitar-veterinară, după caz, pentru
fiecare structură de primire în cauză.
c) certificatul de clasificare ‫܈‬i anexele acestuia, în original;
d) copiile documentelor din care rezultă dreptul de administrare/proprietate
asupra structurii de primire turistice în cauză;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312 bis/12.V.2010 5

e) certificat constatator emis de Oficiul Registrului ComerĠului în baza Legii nr.


26/1990 privind registrul comer‫܊‬ului, cu modificările ‫܈‬i completările ulterioare,
din care să rezulte activită‫܊‬ile autorizate a fi desfă‫܈‬urate de operatorul economic
solicitant la structura de primire turistică pentru care se solicită eliberarea
certificatului de clasificare precum úi codul/codurile CAEN corespunzătoare,
conform art. 171 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităĠilor la
înregistrarea în registrul comerĠului a persoanelor fizice, asociaĠiilor familiale úi
persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum úi la autorizarea
funcĠionării persoanelor juridice, cu modificările úi completările ulterioare;
f) copie de pe unul din următoarele documente: certificat de absolvire a unui
curs de formare managerială în domeniu, organizat de un furnizor de formare
profesională autorizat/diplomă de licen‫܊‬ă sau masterat privind absolvirea
cursurilor universitare în domeniul turismului/brevet de turism, specific func‫܊‬iei,
al persoanei care conduce structura de primire turistică, conform anexei nr. 7 la
prezentele Norme metodologice úi copia contractului individual de muncă,
înregistrat conform prevederilor legale, dacă este cazul;
2.3. Documenta‫܊‬ia necesară în cazul schimbării denumirii structurii de primire
turistice:
a) cerere din care să rezulte noua denumire a structurii de primire turistice;
b) certificatul de clasificare în original însotit de fi‫܈‬ele anexe în original.
2.4. Documenta‫܊‬ia necesară pentru eliberarea duplicatului în cazul pierderii
sau deteriorării/distrugerii certificatului de clasificare:
a) cerere;
b) dovada publicării în presă a pierderii certificatului de clasificare/dovada
certificatului deteriorat/distrus.
2.5. Documenta‫܊‬ia necesară în cazul modificării fi‫܈‬ei anexe:
a) cerere;
b) copia certificatului de clasificare;
c) fi‫܈‬a anexă în original ‫܈‬i fi‫܈‬a cu modificările necesare;
3. Eliberarea ‫܈‬i retragerea certificatului de clasificare
3.1. DocumentaĠia de clasificare completă se transmite Ministerului
Dezvoltării Regionale úi Turismului – Direc‫܊‬ia Generală Control úi Autorizare
pentru Turism - denumită în continuare D.G.C.A.T., care verifică îndeplinirea
criteriilor de clasificare úi întocmeúte certificatul de clasificare úi fiúa privind
încadrarea spaĠiilor de cazare úi respectiv, fiúa privind clasificarea structurilor de
primire turistice cu funcĠiuni de alimentaĠie publică.
Operatorul economic va solicita D.G.C.A.T. din cadrul Ministerului
Dezvoltării Regionale úi Turismului, clasificarea structurilor de primire turistice
cu func‫܊‬iuni de cazare úi/sau a structurilor de primire turistice cu func‫܊‬iuni de
alimentaĠie publică, cu minimum 30 de zile înainte de darea lor în folosinĠă.
Procedurile de clasificare prevăzute de prezentul act normativ pot fi
îndeplinite prin intermediul punctului de contact unic electronic (PCU), în
conformitate cu prevederile OrdonanĠei de UrgenĠă a Guvernului nr. 49/2009
6 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312 bis/12.V.2010

privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii úi libertatea de a furniza


servicii în România. Prevederile prezentului alineat se aplică în termen de 60 de
zile de la operaĠionalizarea punctului de contact unic electronic.
Pentru operatorii economici străini - din statele membre ale Uniunii
Europene (UE) sau ale SpaĠiului Economic European (SEE), în cazul în care
este necesară verificarea legalităĠii documentelor depuse în vederea clasificării,
Ministerul Dezvoltării Regionale úi Turismului, prin D.G.C.A.T., va contacta
autorităĠile competente din statul membru UE sau SEE în cauză, prin
intermediul Sistemului de Informare în cadrul PieĠei Interne, în conformitate cu
prevederile OrdonanĠei de UrgenĠă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea
de stabilire a prestatorilor de servicii úi libertatea de a furniza servicii în
România.
3.2. Verificarea la faĠa locului a îndeplinirii criteriilor de clasificare se face de
către specialiúti din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale úi Turismului -
D.G.C.A.T., în prezenĠa reprezentantului operatorului economic în cauză, care
desfăúoară activitate de cazare úi/sau alimentaĠie publică. La verificare, pot
participa reprezentan‫܊‬i desemnaĠi de consiliile judeĠene, consiliile locale úi
reprezentanĠi ai asociaĠiilor profesionale úi organizaĠiilor patronale din turism.
Constatările rezultate în urma verificării, se consemnează în nota de clasificare
întocmită în trei exemplare, din care un exemplar se predă reprezentantului legal
al operatorului economic.
3.3. În funcĠie de condiĠiile concrete constatate în structura de primire turistică
verificată, se pot propune, în mod excepĠional, compensări pentru dotările úi
serviciile ce constituie criterii obligatorii în vederea acordării categoriei de
clasificare. Aceste compensări vor fi analizate sub aspectul oportunităĠii úi
aprobate de ministrul Dezvoltării Regionale úi Turismului sau de secretarul de
stat coordonator al D.G.C.A.T. . Dotările úi serviciile care constituie compensări
se consemnează în nota de clasificare úi se menĠionează în mod distinct în fiúa
anexă a certificatului de clasificare
3.4. Eliberarea certificatului de clasificare se face în termen de cel mult 30 de
zile de la data înregistrării documentaĠiei de clasificare complete. Macheta
certificatului de clasificare este prezentată în anexa nr. 8 a prezentului Ordin.
3.5. Structurile de primire turistice care la data verificării nu îndeplinesc cel
puĠin criteriile pentru categoria minimă nu se clasifică úi în consecinĠă, nu pot
desfăúura activitate de cazare úi/sau alimentaĠie publică. MotivaĠia neclasificării
se consemnează în nota de clasificare.
3.6. Operatorii economici au obligaĠia să afiúeze la recepĠie tarifele stabilite
pentru structura de primire turistică în cauză. În situaĠia în care în aceeaúi
structură de primire turistică există spa‫܊‬ii de cazare clasificate la o altă categorie
decât cea înscrisă în certificatul de clasificare, acestea se vor afi‫܈‬a distinct
împreună cu tarifele aferente.
3.7. Operatorii economici au obligaĠia să respecte, pe toată perioada de
funcĠionare a structurilor de primire turistice, condiĠiile úi criteriile de
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312 bis/12.V.2010 7

clasificare. Nerespectarea criteriilor de clasificare se sancĠionează potrivit


Hotărârii Guvernului nr. 709/2009 privind clasificarea structurilor de primire
turistice.
3.8. Ministerul Dezvoltării Regionale úi Turismului verifică periodic starea úi
funcĠionalitatea dotărilor, calitatea serviciilor prestate, respectarea normelor de
igienă úi a celorlalte criterii care au stat la baza clasificării unităĠii.
Nerespectarea acestora constituie contravenĠie úi se sancĠionează cu amenda
potrivit prevederilor art. 11, lit. b din Hotărârea Guvernului nr. 709/2009 privind
clasificarea structurilor de primire turistice precum úi cu măsuri de declasificare
sau după caz, de retragere a certificatului de clasificare.
Certificatul de clasificare se retrage de către personalul cu atribu‫܊‬ii de
control în turism, din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale úi Turismului,
dacă nu se respectă criteriile de clasificare, care influenĠează direct protecĠia
turiútilor, prevăzute la art. 7, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 709/2009
privind clasificarea structurilor de primire turistice.
În situaĠia în care au fost remediate deficienĠele pentru care certificatul de
clasificare a fost retras operatorul economic solicită reluarea activităĠii de cazare
úi/sau alimentaĠie publică printr-o cerere scrisă adresată D.G.C.A.T. Restituirea
certificatului de clasificare retras se va face după ce personalul cu atribuĠii de
control din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale úi Turismului constată
remedierea deficienĠelor semnalate. Constatările vor fi consemnate într-o notă,
întocmită în două exemplare, dintre care un exemplar se înmânează operatorului
economic. În cazul în care s-a constatat remedierea în totalitate a deficienĠelor
semnalate, se procedează la restituirea efectivă a certificatului de clasificare
retras.
Ministerul Dezvoltării Regionale úi Turismului va proceda la
declasificarea structurilor de primire turistice, în situaĠia în care constată
nerespectarea criteriilor avute în vedere la clasificare, altele decât cele prevăzute
la art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 709/2009 privind clasificarea structurilor
de primire turistice. În această situaĠie, personalul cu atribuĠii de control în
turism, întocmeúte un proces verbal de constatare ‫܈‬i sanc‫܊‬ionare a
contraven‫܊‬iilor, în care se consemnează criteriile neîndeplinite. Procesul verbal
înso‫܊‬it de certificatul de clasificare úi anexele în original, se transmit
personalului cu atribu‫܊‬ii de autorizare din cadrul DirecĠiei Generale Control úi
Autorizare pentru Turism, care eliberează noul certificat de clasificare, la
categoria de clasificare precizată în procesul verbal.
3.9. În situaĠia în care s-au modificat criteriile úi condiĠiile îndeplinite la data
clasificării, astfel încât nu se mai asigură categoria de clasificare acordată,
operatorul economic este obligat să solicite o nouă clasificare a structurii de
primire turistice în cauză, în termen de 30 de zile de la apariĠia modificărilor. În
acelaúi termen, este obligatorie solicitarea eliberării unui nou certificat de
clasificare, în cazul trecerii structurii turistice în proprietatea úi/sau în
administrarea altui operator economic.
8 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312 bis/12.V.2010

3.10. Titularul certificatului de clasificare poate solicita reclasificarea


structurii de primire turistice prin transmiterea la D.G.C.A.T. a unui memoriu
justificativ, dacă în urma unor lucrări de modernizare úi de îmbunătăĠire a
dotărilor úi serviciilor estimează că aceasta corespunde unei categorii superioare
de clasificare. Memoriul justificativ va fi însoĠit de documentaĠia de clasificare
prevăzută la pct. 2.1. úi după caz, de autorizaĠia de construire.
3.11. Pentru structurile de primire turistice pentru care s-a depus documentaĠia
în vederea obĠinerii certificatului de clasificare anterior intrării în vigoare a
prezentelor norme metodologice, se aplică prevederile legale în vigoare la data
depunerii documentaĠiei.
3.12. În cazul încetării activită‫܊‬ii structurii de primire turistice, operatorul
economic în cauză are obliga‫܊‬ia să solicite D.G.C.A.T. radierea certificatului de
clasificare úi să restituie D.G.C.A.T. certificatul de clasificare ‫܈‬i fi‫܈‬ele anexe, în
original, prin poútă cu confirmare de primire sau prin depunerea acestora la
registratura Ministerului Dezvoltării Regionale ‫܈‬i Turismului.

4. Tipuri de structuri de primire turistice cu funcĠiuni de cazare


Conform prezentelor norme metodologice, în România pot funcĠiona
următoarele tipuri de structuri de primire turistice cu funcĠiuni de cazare,
clasificate astfel:
1. hoteluri de 5, 4, 3, 2, 1 stele;
2. hoteluri-apartament de 5, 4, 3, 2 stele;
3. moteluri de 3, 2, 1 stele;
4. hosteluri de 3, 2, 1 stele
5. vile de 5, 4, 3, 2, 1 stele;
7. bungalowuri de 3, 2, 1 stele;
8. cabane turistice de 3, 2, 1 stele;
9. campinguri, sate de vacanĠă, popasuri turistice, căsu‫܊‬e tip camping, de 4, 3,
2, 1 stele;
10. pensiuni turistice ‫܈‬i pensiuni agroturistice de 5, 4, 3, 2, 1 stele/flori;
11. apartamente sau camere de închiriat de 3, 2, 1 stele;
12. structuri de primire cu funcĠiuni de cazare pe nave fluviale úi maritime de 5,
4, 3, 2, 1 stele.
În cadrul tipurilor sus-menĠionate poate exista următoarea structură a spaĠiilor
de cazare:
- cameră cu pat individual, respectiv un loc, este spaĠiul destinat folosirii de
către o singură persoană. LăĠimea paturilor individuale este de minimum 90 cm;
- cameră cu pat matrimonial, respectiv unul sau două locuri, reprezentând
spaĠiul destinat folosirii de către una sau două persoane. LăĠimea patului
matrimonial va fi de minimum 140 cm;
- cameră cu pat dublu, respectiv două locuri, reprezentând spaĠiul destinat
folosirii de către două persoane. LăĠimea patului dublu este de minimum 160
cm;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312 bis/12.V.2010 9

- cameră cu două paturi individuale, respectiv două locuri, reprezentând


spaĠiul destinat folosirii de către două persoane;
- cameră cu trei paturi individuale, respectiv trei locuri, reprezentând spaĠiul
destinat folosirii de către trei persoane;
- cameră cu patru paturi individuale; respectiv patru locuri reprezentând
spaĠiul destinat folosirii de către patru persoane;
- camere comune - cu mai mult de patru paturi individuale, respectiv nr....
locuri;
- suita – ansamblu alcătuit din două camere care pot func‫܊‬iona împreună sau
separat;
Lungimea patului va fi de minimum 200 cm în cazul hotelurilor de 3, 4 úi 5
stele úi de minimum 190 cm în cazul hotelurilor de 1 úi 2 stele;
- cameră cu priciuri, reprezentând spaĠiul destinat utilizării de către mai multe
persoane. Priciul reprezintă o platformă din lemn sau din alte materiale pe care
se asigură un spaĠiu de 100 cm lăĠime pentru fiecare turist;
- garsonieră, reprezentând spaĠiul compus din: dormitor pentru două persoane,
salon úi grup sanitar propriu. Dormitorul poate fi despărĠit de salon úi printr-un
glasvand sau alte soluĠii care permit o delimitare estetică;
- apartament, reprezentând spaĠiul compus din: unul sau mai multe dormitoare
(maximum 5 dormitoare), salon (cameră de zi) ‫܈‬i echipare sanitară proprie. La
categoria 5 stele va exista un grup sanitar pentru fiecare două locuri, iar la
categoria 4 stele, precum úi la restul categoriilor, minimum un grup sanitar la 4
locuri.

5. Tipuri de structuri de primire turistice cu funcĠiuni de alimentaĠie


În conformitate cu prezentele norme metodologice, în România pot funcĠiona
următoarele tipuri de structuri de alimentaĠie publică:

Nr. Categoria de clasificare (stele)


Tipul de unitate
crt. 5 4 3 2 1
1. Restaurant
1.1. Clasic x x x x x
1.2. Specializat
1.2.1. Pescăresc x x x x -
1.2.2. Vânătoresc x x x x -
1.2.3. Rotiserie - x x x x
1.2.4. Zahana - x x x x
1.2.5. Dietetic - x x x x
1.2.6. Lactovegetarian - x x x x
1.2.7. Familial/pensiune - x x x x
10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312 bis/12.V.2010

Nr. Categoria de clasificare (stele)


Tipul de unitate
crt. 5 4 3 2 1
1.3. Cu specific
1.3.1. Cramă x x x x -
1.3.2. Cu specific local x x x x -
1.3.3. Cu specific naĠional x x x x -
1.4. Cu program artistic x x x - -
1.5. Braserie/Bistrou x x x x x
1.6. Berărie - - x x x
1.7. Grădină de vară x x x x -
2. Bar
2.1. Bar de noapte x x - - -
2.2. Bar de zi x x x x x
2.3. Café-bar, (cafenea) x x x x x
2.4. Disco-bar (discotecă,
x x x x -
videotecă)
2.5. Bufet-bar - - x x x
3. Fast-food
3.1. Restaurant-autoservire - - x x x
3.2. Bufet tip expres - - x x x
3.3. Pizzerie - - x x x
3.4. Snack-bar - - x x x
4. Cofetărie x x x x -
5. Patiserie, plăcintărie, simigerie x x x x -

6. Alte precizări
6.1. Operatorii economici care construiesc structuri de primire turistice au
obligaĠia să asigure, încă din faza de proiectare, respectarea criteriilor de
clasificare prevăzute în prezentele norme metodologice, prin ob‫܊‬inerea avizului
Ministerului Dezvoltării Regionale ‫܈‬i Turismului asupra documentaĠiilor tehnice
privind construcĠiile din domeniul turismului.
6.2. ActivităĠile desfăúurate în cadrul structurilor de primire turistică (cazare,
alimentaĠie, agrement, tratament, comerĠ etc.) constituie un tot unitar, fiind părĠi
componente ale produsului turistic, care impune asigurarea corelaĠiei dintre
categoria structurii de primire úi calitatea celorlalte servicii.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312 bis/12.V.2010 11

6.3. Structurile de primire turistice cu func‫܊‬iuni de cazare pot avea în


componen‫܊‬ă camere clasificate la cel mult două categorii, cu condiĠia ca
diferenĠa dintre aceste categorii să fie de cel mult o stea /floare. Categoria de
clasificare a structurii de primire turistice este dată de cea la care sunt încadrate
majoritatea spaĠiilor de cazare din incinta acesteia, dar nu mai pu‫܊‬in de 70% din
totalul spaĠiilor de cazare. În situaĠia în care nu este întrunit acest procent minim
de 70%, structura de primire turistică va fi clasificată la categoria inferioară.
6.4. Personalul de servire din structurile de primire turistice va purta
îmbrăcăminte specifică, stabilită de operatorul economic în cauză, diferenĠiat în
funcĠie de condiĠiile de desfăúurare a activităĠii úi ecuson cuprinzând numele úi
prenumele, iar restul personalului va purta echipament de lucru specific
activităĠii.
6.5. Însemnele privind categoria de clasificare a unităĠii se înscriu pe o
plachetă montată în exteriorul unităĠii, la loc vizibil pentru turiúti, precum úi pe
autocolante aplicate în punctele de acces al turiútilor. Autocolantele úi plachetele
se realizează din material rezistent la intemperii (plachete din metal pentru
categoriile de 4 úi 5 stele) cu dimensiunea de 30/30 cm.
6.6. În toate structurile de primire turistice este obligatorie:
- afiúarea la loc vizibil pentru turiúti a numerelor de telefon ale conducerii
operatorului economic proprietar úi/sau administrator al structurii în cauză,
precum úi ale Ministerului Dezvoltării Regionale úi Turismului ‫܈‬i AutorităĠii
NaĠionale pentru ProtecĠia Consumatorului, pentru a se da posibilitatea turiútilor
să semnaleze eventualele nemulĠumiri cu privire la serviciile oferite;
- păstrarea ordinii, liniútii publice, moralităĠii, curăĠeniei úi respectarea cu
stricteĠe a normelor sanitare úi a celor de prevenire úi stingere a incendiilor;
- asigurarea de personal calificat úi cu conduită ireproúabilă, conform
specificaĠiilor din anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice;
- oferirea unei game diversificate de servicii suplimentare, cuprinse în tariful
de cazare sau cu plată separat, astfel:
- la unităĠile de 4 úi 5 stele - cel puĠin 18 servicii;
- la unităĠile de 3 stele - cel puĠin 15 servicii;
- la unităĠile de 2 stele - cel puĠin 10 servicii;
- la unităĠile de 1 stea - cel puĠin 5 servicii;
- lista orientativă cuprinzând serviciile suplimentare este prezentată în anexa
nr. 6 la prezentele norme metodologice;
- existenĠa în toate spaĠiile de cazare a unor materiale scrise, realizate estetic úi
tipărite în limba română úi în cel puĠin două limbi de circulaĠie internaĠională,
cuprinzând informaĠii utile pentru turiúti cu privire la:
- instrucĠiuni de folosire a telefonului, după caz;
- tarifele interne úi internaĠionale pentru convorbiri telefonice;
- lista cuprinzând serviciile suplimentare oferite úi tarifele pentru cele cu
plată, cu indicarea modalităĠilor de solicitare a serviciului în cameră;
- lista de preĠuri cu preparatele room-service;
12 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312 bis/12.V.2010

- lista cuprinzând preĠurile produselor din minibar, după caz;


- instrucĠiuni de folosire TV, instalaĠie aer condiĠionat, după caz;
- informaĠii turistice privind zona sau localitatea;
- hărĠi cu localizarea structurii de primire turistice în cadrul zonei sau al
localităĠii, pentru unităĠile de 3, 4 úi 5 stele;
- orice alte informaĠii ce ar putea face agreabil sejurul turistului;
- chestionare pentru testarea opiniei turiútilor cu privire la calitatea
serviciilor oferite.
La hotelurile de 3, 4 úi 5 stele materialele vor fi prezentate în mape speciale,
în fiecare spaĠiu de cazare sau prin afiúare cu mijloace electronice.
6.7. Nu se admite organizarea unor activităĠi de jocuri distractive sau de noroc
în holurile unităĠilor. Asemenea activităĠi pot fi organizate doar în spaĠii
distincte, cu intrări separate de intrările destinate turiútilor.
6.8. La hotelurile de 1, 2 ‫܈‬i 3 stele, în spaĠiile destinate cazării se pot amenaja
activităĠi de birouri sau firme, până la 15% din capacitatea de cazare. Se
exceptează cazurile în care se asigură intrări úi fluxuri de circulaĠie separate
pentru turiúti.
6.9. La hoteluri, este interzis ca intrarea în spaĠiile de cazare (camere,
garsoniere úi apartamente) sa se faca direct din holul receptiei.

7. DispoziĠii finale
Fac parte integrantă din prezentele Norme metodologice următoarele anexe:
x Anexa nr. 1 Reguli generale privind clasificarea structurilor de primire
turistice cu funcĠiuni de cazare;
x Anexa nr. 1.1. Reguli specifice privind clasificarea structurilor de primire
turistice cu funcĠiuni de cazare de tip hotel, hotel apartament ‫܈‬i motel;
x Anexa nr. 1.1. a) Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de
primire turistice cu funcĠiuni de cazare de tip hotel, hotel apartament úi
motel;
x Anexa nr. 1.1. b) Criterii suplimentare privind clasificarea structurilor de
primire turistice cu funcĠiuni de cazare de tip hotel úi hotel apartament;
x Anexa nr. 1.2. Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de
primire turistice cu funcĠiuni de cazare de tip hostel;
x Anexa nr. 1.3. Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de
primire turistice cu funcĠiuni de cazare de tip cabană turistică;
x Anexa nr. 1.4. Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de
primire turistice cu funcĠiuni de cazare de tip vilă úi bungalow;
x Anexa nr. 1.5. Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de
primire turistice cu funcĠiuni de cazare de tip pensiune turistică úi
pensiune agroturistică;
x Anexa nr. 1.5.1. Criterii suplimentare privind clasificarea structurilor de
primire turistice cu funcĠiuni de cazare de tip pensiune turistică úi
pensiune agroturistică;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312 bis/12.V.2010 13

x Anexa nr. 1.6. Reguli specifice úi criterii obligatorii privind clasificarea


structurilor de primire turistice cu funcĠiuni de cazare de tip camping, sat
de vacanĠă, popas turistic úi căsuĠă tip camping;
x Anexa nr. 1.7. Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de
primire turistice cu funcĠiuni de cazare de tip apartamente de închiriat úi
camere de închiriat;
x Anexa nr. 1.8. Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de
primire turistice cu funcĠiuni de cazare de tip navă maritimă úi fluvială;
x Anexa nr. 2 Reguli generale úi criterii obligatorii privind clasificarea
structurilor de primire turistice cu funcĠiuni de alimentaĠie publică;
x Anexa nr. 3 Cerere tip pentru eliberarea/preschimbarea certificatului de
clasificare;
x Anexa nr. 4 Fiúa privind încadrarea nominală a spaĠiilor de cazare pe
categorii;
x Anexa nr. 5 Fiúa privind clasificarea structurilor de primire turistice cu
funcĠiuni de alimentaĠie publică;
x Anexa nr. 6 Lista orientativă a serviciilor suplimentare ce pot fi prestate în
structuri de primire turistice cu funcĠiuni de cazare;
x Anexa nr. 7 Criterii privind încadrarea cu personal úi pregătirea
profesională a acestuia pentru structurile de primire turistice cu funcĠiuni
de cazare úi alimentaĠie publică;
x Anexa nr. 8 Macheta certificatului de clasificare.
14 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312 bis/12.V.2010

ANEXA nr. 1
la normele metodologice

Reguli generale privind clasificarea structurilor de primire turistice cu


func‫܊‬iuni de cazare

1. Structurile de primire turistice vor avea firme exterioare, în concordan‫܊‬ă


cu certificatul de clasificare, în ceea ce prive‫܈‬te denumirea, tipul ‫܈‬i categoria
unită‫܊‬ii. Pentru categoriile 5, 4 ‫܈‬i 3 stele, firmele vor fi luminoase.
2. În spa‫܊‬iile de cazare, precum ‫܈‬i în grupurile sanitare, cu excep‫܊‬ia WC
exterioare, se va asigura în sezonul rece o temperatură minimă de 18 grade C ‫܈‬i
în sezonul cald de maxim 25 grade C.
3. La grupurile sanitare se va asigura în permanen‫܊‬ă apă caldă ‫܈‬i rece.
4. Construc‫܊‬iile vor fi astfel realizate încât să se evite deranjarea turi‫܈‬tilor
din cauza zgomotelor produse de instala‫܊‬iile tehnice ale clădirii sau a altor
factori de poluare.
4.1. Nu se admit spa‫܊‬ii de cazare situate la subsol sau fără aerisire ‫܈‬i
lumină naturală directă. Spa‫܊‬iile comune vor fi bine aerisite ‫܈‬i iluminate.
4.2. Pardoselile ‫܈‬i pere‫܊‬ii grupurilor sanitare vor avea finisaje din
materiale u‫܈‬or lavabile ‫܈‬i de bună calitate.
4.3. Inventarul moale (lenjeria de pat, prosoapele ‫܈‬i halatele) va fi de
regulă de culoare albă. La categoriile de 4 ‫܈‬i 5 stele, materialele folosite pentru
perdele, draperii, lenjerie, vor fi din mătase, bumbac sau alte materiale de
calitate superioară.
5. Starea generală de cură‫܊‬enie, salubritate ‫܈‬i igienă se asigură în condi‫܊‬iile
prevăzute de Normele de igienă aprobate prin Ordinele ministrului sănătă‫܊‬ii
publice.
6. Lenjeria de pat, prosoapele ‫܈‬i halatele vor fi schimbate la eliberarea
camerei, iar pentru sejururile mai lungi, ori de cate ori este nevoie, dar nu mai
târziu de:

Categoria unită‫܊‬ii Lenjeria Prosoapele Halatele


5 ‫܈‬i 4 stele 2 zile 2 zile 3 zile
3 stele 3 zile 2 zile -
2 stele ‫܈‬i 1 stea 4 zile 3 zile -
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312 bis/12.V.2010 15

ANEXA nr. 1.1.


la normele metodologice

Reguli specifice
privind clasificarea structurilor de primire turistice cu func‫܊‬iuni de cazare
de tip hotel, hotel apartament ‫܈‬i motel

Hotelul este structura de primire turistică amenajată în clădiri sau în corpuri


de clădiri, care pune la dispozi‫܊‬ia turi‫܈‬tilor camere, garsoniere sau apartamente
dotate corespunzător, asigură prestări de servicii specifice, dispune de hol de
primire/recep‫܊‬ie ‫܈‬i de spa‫܊‬ii de alimenta‫܊‬ie publică.
Hotelul apartament este acel hotel compus din apartamente sau garsoniere,
astfel dotate încât să asigure păstrarea ‫܈‬i prepararea alimentelor, precum ‫܈‬i
servirea mesei în incinta acestora.
Motelul este unitatea hotelieră situată, de regulă, în afara localită‫܊‬ilor, în
imediata apropiere a arterelor intens circulate, dotată ‫܈‬i amenajată atât pentru
asigurarea serviciilor de cazare ‫܈‬i alimenta‫܊‬ie pentru turi‫܈‬ti, precum ‫܈‬i pentru
parcarea în siguran‫܊‬ă a mijloacelor de transport.
Categoria de clasificare a hotelului ‫܈‬i a hotelului apartament este determinată
de îndeplinirea în totalitate a criteriilor obligatorii prevăzute în anexa nr. 1.1.a)
la prezentele norme metodologice, precum ‫܈‬i de realizarea următorului punctaj
minim, rezultat din evaluarea criteriilor suplimentare prevăzute în anexa nr. l. l
.b), astfel:
- pentru hotel de 5 stele 170 puncte
- pentru hotel de 4 stele 140 puncte
- pentru hotel de 3 stele 80 puncte
- pentru hotel de 2 stele 40 puncte.
Pentru hoteluri apartament, punctajul este următorul:
- 5 stele 120puncte
- 4 stele 80 puncte
- 3 stele 50 puncte
- 2 stele 25 puncte.
16 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312 bis/12.V.2010

ANEXA nr. 1.1.a)


la normele metodologice
Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu
func‫܊‬iuni de cazare de tipul hotel, hotel apartament ‫܈‬i motel

Hoteluri -
Hoteluri Moteluri
apartament
Criterii stele stele stele
5 4 3 2 1 5 4 3 2 3 2 1
1. Starea generală a clădirii (exterior, interior):
- aspect: - foarte bun x x - - - x x - - x - -
- bun - - x x x - - x x - x x
- firmă luminoasă
x x x - - x x x - x - -
cu tipul ‫܈‬i denumirea unită‫܊‬ii
- firmă cu tipul ‫܈‬i denumirea
- - - x x - - - x - x x
unită‫܊‬ii
- însemn distinctiv
x x x x x x x x x x x x
reprezentând categoria unită‫܊‬ii
- parcaj auto în folosin‫܊‬a structurii
X - - - - x - - - - - -
de primire, cu pază.
- parcaj auto în folosin‫܊‬a structurii
de primire cu un număr de
50 40 20 20 - 50 40 40 30 100 100 100
locuri de parcare de minim…%
din numărul camerelor 1)
1)
În cazul structurilor de primire turistice clasificate ‫܈‬i construite anterior intrării în vigoare a O.M.I.M.M.C.T.P.L. nr. 636/12.05.2008,
numărul locurilor de parcare necesar se reduce cu 50%
- intrări separate:
- pentru turi‫܈‬ti ‫܈‬i bagaje x x x x x x x x x x x x
- pentru personal, primirea
x x - - - x x - - x - -
mărfurilor ‫܈‬i materialelor
- rampă de acces al cărucioarelor
pentru persoanele cu disabilită‫܊‬i x x x x x x x x x - - -
locomotorii
2. Organizarea spa‫܊‬iilor ‫܈‬i a serviciilor aferente:
- număr minim de camere2) 15 15 15 10 5 10 10 10 5 5 5 5
2)
În cazul structurilor de primire turistice construite ‫܈‬i clasificate ulterior intrării în vigoare a prezentului ordin este necesar să existe
cel pu‫܊‬in o cameră pentru găzduirea persoanei cu handicap care utilizează fotoliul rulant
- hol de primire (recep‫܊‬ie) în
2,5 2 2 1,5 1 1,5 1 0,5 0,5 x x x
suprafa‫܊‬ă minimă de... mp/cameră
În cazul hotelurilor de mare capacitate, (peste 200 camere) suprafa‫܊‬a holului poate fi limitată la 400 mp pentru cele de 5 ‫܈‬i 4 stele, la
300 mp pentru cele de 3 stele, la 150 mp pentru cele de 2 ‫܈‬i 1 stea. La cele de mică capacitate (sub 200 camere) (inclusiv moteluri),
holul nu poate fi mai mic de 80 mp pentru cele de 4 ‫܈‬i 5 stele, de 30 mp pentru cele de 2 ‫܈‬i 3 stele ‫܈‬i de 15 mp pentru cele de 1 stea.
- recep‫܊‬ie cu:
- spa‫܊‬ii pentru păstrat bagajele
x x x x x x x x x - - -
turi‫܈‬tilor
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312 bis/12.V.2010 17

- spa‫܊‬iu pentru administra‫܊‬ie x x x x x x x x x x x x


- spa‫܊‬iu pentru păstrarea
materialelor sportive (în zonele x x x - - x x x - - - -
unde se practică sporturi de iarnă)
- sistem pentru păstrarea valorilor
x x - - - x x - - - - -
turi‫܈‬tilor
- serviciul de recep‫܊‬ie cu:
- recep‫܊‬ioner 24 de ore x x x x - x x x - x - -
- recep‫܊‬ioner cu program frac‫܊‬ionat
- - - - x - - - x - x x
în func‫܊‬ie de fluxul turistic
- serviciul de primire accesibil
prin clopo‫܊‬el sau telefon în afara - - - - x - - - x - x x
orelor de func‫܊‬ionare a recep‫܊‬iei
- portar-u‫܈‬ier x - - - - x - - - - - -
- bagajist3) x x x - - x x x - - - -
- comisionar-curier3) x x x - - x x x - - - -
- serviciu de securitate ‫܈‬i pază3) x x x - - x x x - - - -
- sală de mese pentru personal la
x x - - - x x - - - - -
hoteluri cu peste 100 de camere
- oficii pentru cameriste x x x x x x x x x x x x
3)
La 3 stele este obligatoriu pentru hoteluri cu peste 50 de camere.
3. Instala‫܊‬ii
- sistem de climatizare/aer
x x x - - x x - - - - -
condi‫܊‬ionat
- aer condi‫܊‬ionat la bazele de
x x x - - x x x - - - -
tratament
- încălzire centrală (unită‫܊‬ile cu
activitate sezonieră estivală sunt x x x x x x x x x x x x
exceptate)
- izolarea fonică a spa‫܊‬iilor x x x x x x x x x x x x
- iluminatul electric în spa‫܊‬iile de cazare:
- una sau mai multe surse
principale care să asigure
iluminatul cu echivalentul unui x x x x x x x x x x x x
bec de 100 W
- o sursă individuală pentru fiecare
loc (veioză sau aplică), iluminatul
x x x x x x x x x x x x
fiind echivalentul unor becuri de
60 W fiecare
- grup electrogen la hoteluri cu
20 50 60 - - 20 50 60 - - - -
capacitate de peste ... camere
18 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312 bis/12.V.2010

- ascensoare la clădirile P P P P P P P P P
- - -
cu cel pu‫܊‬in P + 4) +1 +2 +3 +5 +6 +2 +3 +3 +4
- ascensoare la clădirile
15 20 50 50 50 5 10 10 10 - - -
cu cel pu‫܊‬in ... camere 4)
4)
cele două criterii se aplică cumulativ
- silen‫܊‬ioase ‫܈‬i rapide x x - - - x x - - - - -
- în bună stare de func‫܊‬ionare - - x x x - - x x - - -
- ascensoare pentru turi‫܈‬ti
(minimum două la hotelurile de
2-5 stele cu o capacitate de peste
x x x x x x x x x - - -
200 de locuri, din care, la
hotelurile de cură balneară
unul va fi de tip sanatorial)
- ascensor pentru personal,
bagaje, scopuri gospodăre‫܈‬ti ‫܈‬i
x x - - - x x - - - - -
serviciu în cameră, la hotelurile
cu cel pu‫܊‬in 50 camere
4. Suprafa‫܊‬a minimă a camerelor (fără grup sanitar): 5)
- cameră cu 1 pat individual – 1 loc 16 15 13 11 10 - - - - 12 10 9
- cameră cu 2 paturi individuale –
20 18 15 12 11 - - - - 12 11 10
2 locuri
- cameră cu 3 paturi individuale –
- - - 15 14 - - - - - - 13
3 locuri
- cameră cu 4 paturi individuale –
- - - - 20 - - - - - - 18
4 locuri
- salonul din apartament 20 18 16 13 12 20 18 16 13 14 12 11
- dormitorul din apartament 20 18 15 12 11 20 18 16 13 14 12 11
5)
În cazul structurilor de primire turistice clasificate ‫܈‬i construite anterior intrării în vigoare a O.M.I.M.M.C.T.P.L. nr.636/12.05.2008,
suprafa‫܊‬a camerelor se reduce cu 15 %
5. Suprafa‫܊‬a minimă a camerei de
4 4 3,5 3 - 4 4 3,5 3 3,5 3 -
de baie ... mp
6. Înăl‫܊‬imea spa‫܊‬iilor de cazare
2,8 2,8 2,6 2,6 2,5 2,8 2,6 2,7 2,6 2,7 2,6 2,5
…mp
7. Culoarele ‫܈‬i scările vor avea
lă‫܊‬imea minimă de 1,40 m ( casa x x x x - x x x x x x -
scării va fi separată de culoare)6)
6)
În cazul structurilor de primire turistice clasificate ‫܈‬i construite anterior intrării în vigoare a O.M.I.M.M.C.T.P.L. nr. 636/12.05.2008,
lă‫܊‬imea minimă a culoarelor ‫܈‬i scărilor se reduce cu 15 %.
8. Numărul maxim de paturi dintr-o
2 2 2 3 4 2 2 2 2 2 3 4
cameră
- dormitorul din apartament sau din
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
garsonieră
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312 bis/12.V.2010 19

9. Echiparea sanitară:
- camerele dispun de grup sanitar
propriu (cadă sau cuvă cu du‫܈‬, x x x x - x x x x x x -
7)
lavoar ‫܈‬i WC
- WC separat de baie la hotelurile
construite ‫܈‬i clasificate ulterior
x - - - - x - - - - - -
intrării în vigoare a prezentului
ordin
Grup sanitar comun, separat pe sexe, pentru camerele care nu dispun de baie proprie, astfel:
- sală de baie, cadă sau du‫ ܈‬pentru
- - - - x - - - - - - x
maximum 15 locuri
- cabină WC ‫܈‬i lavoar pentru
- - - - x - - - - - - x
maximum 10 locuri
- lavoare cu apă curentă caldă/rece
- - - - x - - - - - - x
cu program permanent
- grupuri sociale pentru personal:
vestiare, du‫܈‬uri, WC – separat pe x x x x x x x x x x x x
sexe
- grup sanitar, separat pe sexe, în
holul de recep‫܊‬ie la unită‫܊‬ile cu o x x x x x x x x x x x x
capacitate mai mare de 14 camere
Dotarea grupurilor sanitare
a) grupuri sanitare din camere:
- oglindă x x x x x x x x x x x x
- co‫ ܈‬pentru gunoi cu capac ‫܈‬i sac
x x x x x x x x x x x x
menajer
- cuier de baie x x x x - x x x x x x -
- perie ‫܈‬i dezodorizant WC x x x x - x x x x x x -
- suport pentru prosoape x x x x x x x x x x x x
- deriva‫܊‬ie de telefon sau sistem
x x - - - x x - - - - -
wireless
- sistem apelare de urgen‫܊‬ă la
structurile de primire turistice
construite ‫܈‬i clasificate ulterior x x x x x x x x x x - -
intrării în vigoare a prezentului
ordin
- pahare pentru apă x x x x x x x x x x x x
- uscător de păr x x - - - x x - - - - -
- săpun sau dozator cu săpun lichid x x x x x - - - - x x x
- hârtie igienică x x x x x x x x x x x x
- mâner de sprijin pentru intrare –
x x x x - x x x - x x -
ie‫܈‬ire din cadă
20 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312 bis/12.V.2010

- ‫܈‬ampon spumant sau gel pentru


x x x - - x x x - x - -
du‫܈‬, cască de baie (ambalate)
- trei prosoape/persoană pentru:
x x x x x x x x x x x x
fa‫܊‬ă, picioare ‫܈‬i baie
- covora‫ ܈‬antiderapant, sau alt x x x x x x x x x x x x
echipament cu func‫܊‬iuni similare
- halat plu‫܈‬at pentru baie x x - - - x x - - - - -
- papuci de unică folosin‫܊‬ă x x - - - x x - - - - -
b) grupuri sanitare comune (pentru camerele de o stea ‫܈‬i pentru holul de recep‫܊‬ie):
- însemn pentru marcarea pe sexe x x x x x - - - - x x x
- cuier pentru haine
- - - - x - - - - - - x
(ferit de stropire)
- portprosop, anou - - - - x - - - - - - x
- oglindă x x x x x - - - - x x x
- co‫ ܈‬pentru gunoi cu capac si sac x x x x x - - - - x x x
menajer
- dozator de săpun lichid x x x x x - - - - x x x
- prosop rolă din hârtie sau din
x x x x x - - - - x x x
pânză/uscător de mâini
- perie ‫܈‬i dezodorizant WC - - - - x - - - - - - x
7)
În cazul structurilor de primire turistice clasificate ‫܈‬i construite anterior intrării în vigoare a O.M.I.M.M.C.T.P.L. nr. 636/12.05.2008,
la categoria 1 stea se admit ‫܈‬i du‫܈‬uri montate la bateria de la lavoar sau du‫܈‬uri fără cuvă.
10. Dotare cu mobilier, lenjerie ‫܈‬i cu alte obiecte în camere, apartamente, garsoniere, holuri
‫܈‬i coridoare
-Mobilier uniform ca stil
De foarte bună calitate x x - - - x x - - - - -
De bună calitate - - x x x - - x x x x x
a). Camere
- mochetă, covoare sau carpete
(pardoselile din marmură,
x x x x x x x x x x x x
ceramică sau din alte materiale
similare pot fi acoperite par‫܊‬ial)
- pat cu saltea x x x x x x x x x x x x
- saltelu‫܊‬ă – husă de protec‫܊‬ie
(realizată din material textil, x x x x x x x x x x x x
lavabil ‫܈‬i hidroabsorbant)
- noptiere sau alte piese similare x x x x x x x x x x x x
- fotolii sau scaune x x x - - x x - - x x -
tapisate/semitapisate
- taburet - - - x x - - x x - - x
- masă/măsu‫܊‬ă (se exceptează
dormitorul din apartament x x x x x x x x x x x x
‫܈‬i garsoniere)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312 bis/12.V.2010 21

- birou sau masă de lucru8) cu


x x x - - x x - - - - -
scaun
- serviciu de birou (mapa, plicuri cu
x x - - - x x - - - - -
antet, hartie de scris, pix, etc.).
- oglindă în cameră x x x x x x x x x x x x
- tablou x x x - - x x - - x - -
8)
Se exceptează structurile de primire turistice de pe litoralul Mării Negre, clasificate la categoria 3 stele
- suport pentru bagaje x x x x x x x x x x x x
-cuier x x x x x x x x x x x x
- dulap sau spa‫܊‬iu amenajat pentru
x x x x x x x x x x x x
lenjerie ‫܈‬i haine, dotat cu umera‫܈‬e
- veioză sau aplică la capătul
x x x x x x x x x x x x
patului (1 bucată/loc)
- scrumiere de masă pentru
camerele ‫܈‬i spa‫܊‬iile destinate x x x x x x x x x x x x
pentru fumători
- pahare x x x x x x x x x x x x
- vază pentru flori sau aranjament
x x x - - x x x - x - -
floral
- televizor x x x x - x x x - x - -
-priză pentru calculator ‫܈‬i
conexiune internet (sau sistem x x x - - x x x - - - -
wireless)
- telefon în camere x x x - - x x - - x - -
- sisteme de trezire x x - - - x x - - - - -
- minibar frigorific cu produse
x x x - - x x x - - - -
pentru minibar
- pled sau alte mijloace cu
x x x x x x x x x x x x
func‫܊‬iuni similare, cu cear‫܈‬af
- cear‫܈‬af pentru pat x x x x x x x x x x x x
- pernă mare înfă‫܊‬ată/pers. X x x x x x x x x x x x
- pernă suplimentară x x - - - x x - - - - -
- cuvertură pentru pat x x x - - x x x - x - -
- perdele ‫܈‬i draperii/mijloace
x x x x x x x x x x x x
obturante
-plase de protectie impotriva
x x x x x x x x x x x x
insectelor
b) salonul din apartamente ‫܈‬i garsoniere:
- masă de lucru (birou) ‫܈‬i scaun
x x x x - x x x x - - -
tapisat
- serviciu de birou (mapa, plicuri cu
x x - - - x x - - - - -
antet, hartie de scris, pix, etc.).
22 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312 bis/12.V.2010

- măsu‫܊‬ă x x x x x x x x x x x x
- tavă cu pahare x x - - - x x - - - - -
- fotolii sau demifotolii x x x x x x x x x x x x
- canapea pentru 2-3 persoane
x x x x x x x x x x - -
(la garsoniere este facultativ)
- corpuri de iluminat adecvate
x x x x x x x x x x x x
(lustră, lampadar, aplice etc.)
- vază pentru flori sau
x x x x x x x x x x x x
aranjamente florale
- televizor x x x x x x x x x x x x
- frigider sau minibar frigorific cu
x x x x x x x x x x x x
produse de bar
c) holul de primire, holuri ‫܈‬i coridoare de etaj:
- comptuar recep‫܊‬ie (la moteluri
x x x x x x x x x x x x
poate fi comun cu barul de zi)
- utilizarea sistemelor
computerizate de gestiune x x x - - x x - - x - -
hotelieră
- canapele x x - - - x x - - - - -
- fotolii x x x - - x x - - - - -
- demifotolii - - - x x - - x x - x x
- mese de hol x x x x x x x x x x x x
- aparate de cură‫܊‬at încăl‫܊‬ămintea x x - - - x x - - x - -
- corpuri de iluminat adecvate
(candelabre, plafoniere, lustre, x x x x x x x x x x x x
aplice etc.)
11. Seif/posibilită‫܊‬i de depozitare a valorilor:
- la recep‫܊‬ie - - x x x - x x x x x x
- în cameră x x - - - x - - - - - -
12. Telefax la recep‫܊‬ie x x x x x x x x x x x -
13. Încasarea contravalorii
serviciilor ‫܈‬i prin mijloace x x x x - x x x - x - -
electronice de plată (carduri)
14. Spa‫܊‬iu pentru alimenta‫܊‬ie:
- restaurant x x - - - - - - - - - -
- spa‫܊‬iu amenajat pentru prepararea
‫܈‬i servirea micului dejun - la
structurile de cazare care nu - - x x x - - - - x x -
dispun de nici o unitate de
alimenta‫܊‬ie
- bucătărie complet echipată
- - - - - x x x x - - -
în apartament
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312 bis/12.V.2010 23

15. Bar x x - - - - - - - x - -
16. Spa‫܊‬ii pentru organizare de
întâlniri de afaceri, congrese,
recep‫܊‬ii, conferin‫܊‬e etc., la
hotelurile cu peste 50 de camere x x - - - - - - - - - -
(cel pu‫܊‬in o sală, cu o capacitate
minimă egală cu numărul de
camere)
17. Servicii de agrement/relaxare:
masaj, fitness, saună, SPA etc. – x x - - - - - - - - - -
minim trei servicii
18. Spa‫܊‬iu amenajat cu calculatoare
x x x - - - - - - - - -
‫܈‬i conexiuni pentru acces internet
19. Servicii minime oferite turi‫܈‬tilor, cu plată sau fără plată:
- servicii po‫܈‬tale x x x - - x x x - - - -
- servicii telefonice locale,
interurbane, interna‫܊‬ionale, cu x x x x x x x x x x x x
plata tarifului ‫܈‬i a comisionului
- vânzări de mărfuri ‫܈‬i de articole
de strictă necesitate, suveniruri, x x x x x x x x x x x x
ziare, vederi etc.
- rent-a-car x - - - - x - - - - - -
- room-service x x - - - - - - - - - -
- servirea micului dejun x x x - - - - - - x - -
- informa‫܊‬ii turistice ‫܈‬i culturale x x x x x x x x x x x x
- păstrarea obiectelor de valoare
x x x x x x x x x x x x
ale turi‫܈‬tilor
- serviciul pentru transportul
x x x - - x x x - - - -
bagajelor
- serviciul comisionar-curier x x x - - x x x - - - -
- acordarea de prim ajutor în caz de
x x x x x x x x x x x x
urgen‫܊‬ă (trusă medicală)
- trezirea clien‫܊‬ilor la cerere x x x x x x x x x x x x
- primirea ‫܈‬i transmiterea mesajelor
x x x x x x x x x x x x
‫܈‬i a coresponden‫܊‬ei pentru turi‫܈‬ti
- rezervarea de bilete
x x x - - x x - - x - -
pe mijloace de transport
- informa‫܊‬ii privind orarul
x x x x x x x x x x x x
mijloacelor de transport
20. Alte criterii:
- personalul care deserve‫܈‬te turi‫܈‬tii 75 50 25 50 25 25
- - - - - -
să cunoască cel pu‫܊‬in o limbă % % % % % %
24 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312 bis/12.V.2010

străină de circula‫܊‬ie interna‫܊‬ională,


în propor‫܊‬ie de - % din personalul
de servire (pe ecuson se va înscrie
limba vorbită sau drapelul tarii
respective)
21.Criterii suplimentare de evaluare 170 140 80 40 - 120 80 50 25 - - -
[anexa nr. 1.1.b)] - puncte
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312 bis/12.V.2010 25

ANEXA nr.1.1.b)
la normele metodologice

Criterii suplimentare privind clasificarea structurilor de primire de primire


turistice cu func‫܊‬iuni de cazare de tip hotel ‫܈‬i hotel apartament

Puncte
Criterii suplimentare*)

1. Construc‫܊‬ii/Instala‫܊‬ii/ Dotări
Restaurant 15
Bar 10
Instala‫܊‬ii de parfumare ‫܈‬i împrospătare a aerului în spa‫܊‬iile comune 2
Climatizare/instala‫܊‬ie de aer conditionat în spa‫܊‬iile de cazare 15
Climatizare/instala‫܊‬ie de aer condi‫܊‬ionat în săli de seminarii ‫܈‬i
15
conferin‫܊‬e
Climatizare/instala‫܊‬ie de aer condi‫܊‬ionat în alte spa‫܊‬ii 15
Garaje pentru minimum 20% din numărul camerelor 10
Parcaj auto propriu, cu pază, pentru minimum 30% din numărul
10
camerelor
Ferestre antifonice 10
Salon pentru micul dejun 5
Camere adecvate pentru persoane cu disabilită‫܊‬i locomotorii (minim 2
15
camere)
Ma‫܈‬ină pentru cură‫܊‬at încăl‫܊‬ăminte, la recep‫܊‬ie sau pe fiecare nivel 5
Ascensor 20
Recep‫܊‬ie TV prin satelit/cablu în cameră 5
Cadă cu jacuzzi în camera de baie, pentru minimum 30% din camere 10
Cabină du‫ ܈‬cu hidromasaj în camera de baie, pentru minimum 30%
10
din camere
Spa‫܊‬ii comerciale gen butique 10
Instala‫܊‬ii de energie alternativă (panouri solare, eoliană, etc.) 30
2. Servicii suplimentare
Servicii de servire a micului dejun în sistem bufet 5
Spălătorie/cură‫܊‬ătorie proprie 10
Salon de cosmetică ‫܈‬i/sau de frizerie ‫܈‬i coafură 15
Robot-telefon în cameră 5
Telefon în cameră la hoteluri de 2 stele ‫܈‬i 1 stea 5
Încălzitor de prosoape, oglindă de machiaj, cântar de persoane, ma‫܈‬ină
5
de călcat, halat de baie (dacă se întrunesc 3 criterii, se acordă)
26 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312 bis/12.V.2010

Închirieri de ma‫܈‬ini - servicii de agen‫܊‬ie 2


Reviste ‫܈‬i ziare, gratuite, pe hol, la dispozi‫܊‬ia turi‫܈‬tilor 2
Vânzare sau ofertă de obiecte igienice: periu‫܊‬ă de din‫܊‬i, pastă de din‫܊‬i,
aparat de ras de unică folosin‫܊‬ă, spumă de ras, pilă de unghii, ‫܈‬lapi de 2
baie (dacă se întrunesc 4 criterii, se acordă)
Cafetieră, cafea solubilă, ceai, zahăr la plicule‫܊‬e, in toate camerele 5
Perie/burete de pantofi, perie de haine, în toate camerele 2
Trusă ac cu a‫܊‬ă, în toate camerele 2
Serviciu de birou, in toate camerele 2
Pui‫܈‬or pernă înfă‫܊‬ată, in toate camerele 2
Rezervare de bilete la recep‫܊‬ie (spectacole, teatru, film) 2
Autoturism pentru transferuri 5
Asigurarea cu umbrele în caz de ploaie 2
3. Spa‫܊‬ii de agrement ‫܈‬i fitness
Piscină acoperită 30
Piscină în aer liber 25
Baie cu abur 15
Sală de tenis 15
Saună 15
Hol de relaxare (cu ‫܈‬ezlonguri) 5
Solar 5
Popice 5
Bowling 10
Teren de tenis 10
Teren de volei 10
Teren de badminton 10
Animator 10
Profesor de sport 10
Ghid de turism 10
Servicii de masaj 5
Sală de for‫܊‬ă (fitness-body building, minimum 4 aparate) 5
Gimnastică medicală 10
Baby sitter 10
Spa‫܊‬ii de joacă pentru copii (interior sau exterior) 8
Spa‫܊‬iu verde de odihnă/‫܈‬trand 5
Minigolf 8
Închirieri de obiecte sportive (schi, bărci, biciclete) 5
Tenis de masă 2
Biliard 2
4. Posibilită‫܊‬i de organizare de recep‫܊‬ii, conferin‫܊‬e, banchete, centre de afaceri
Salon pentru organizare de recep‫܊‬ii, banchete, pentru minimum 100 de
15
persoane
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312 bis/12.V.2010 27

Săli pentru organizare de conferin‫܊‬e, centre de afaceri, după mărime


- până la 100 mp 10
- până la 250 mp 20
-până la 500 mp 25
Cameră de computere cu acces internet 5
Închiriere laptop 5
Instala‫܊‬ii de sonorizare 5
Ecran de proiec‫܊‬ie 2
Perete pentru afi‫܈‬aj 2
Retroproiector 2
Videoproiector multimedia 5
Ecran retractabil ac‫܊‬ionat electric 3
Cameră video 2
Unită‫܊‬i TV, LCD cu diagonală minim 66 cm 5
Sistem complet (emi‫܊‬ători, receptori, cabine) pentru traducere
15
simultană
Telefon mobil 2
Telefon/fax 2
Copiator pentru uzul spa‫܊‬iilor de reuniuni 2
Reportofon 2
Conexiuni pe cablu sau wireless internet în spa‫܊‬iile de reuniuni 2
Pupitru orator 2
CD player, DVD player 5
Implementarea unui sistem de management al calită‫܊‬ii 25
Ob‫܊‬inerea etichetei ecologice 25
Total punctaj realizat

*)Se punctează numai criteriile care nu sunt minim obligatorii pentru categoria
respectivă.
28 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312 bis/12.V.2010

ANEXA nr. 1.2.


la normele metodologice

Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu


func‫܊‬iuni de cazare de tip hostel

Hostelurile sunt structuri de primire turistice cu o capacitate minimă de 3


camere, garsoniere, sau apartamente dispuse pe un nivel sau pe mai multe
niveluri, în spa‫܊‬ii amenajate, de regulă, în clădiri cu altă destina‫܊‬ie ini‫܊‬ială decât
cea de cazare turistică.
Structurile de primire turistice clasificate anterior intrării în vigoare a Ordinului
Ministrului pentru Intreprinderi Mici ‫܈‬i Mijlocii, Comer‫܊‬, Turism ‫܈‬i Profesii
Liberale nr. 636/12.05.2008 ca „ hotel pentru tineret” vor fi clasificate „hostel”.

Hosteluri
Criterii stele
3 2 1
1. Criterii generale:
- firmă cu denumirea unită‫܊‬ii ‫܈‬i însemne distinctive
x x x
privind categoria
- parcare pentru biciclete x - -
2. Organizarea spa‫܊‬iilor ‫܈‬i serviciilor:
- numărul minim al spa‫܊‬iilor de cazare (camere sau
5 4 3
apartamente)
- hol de primire x x x
- spa‫܊‬iu pentru administra‫܊‬ie x x x
- serviciu de recep‫܊‬ie, cu program frac‫܊‬ionat în func‫܊‬ie de
x x x
fluxul turistic
3. Instala‫܊‬ii:
- încălzire centrală (unită‫܊‬ile cu activitate sezonieră estivală
x x x
sunt exceptate)
- la unită‫܊‬ile de categoria 1 ‫܈‬i 2 stele se vor accepta ‫܈‬i sobe
- x x
de teracotă
- iluminatul electric - o sursă principală x x x
în cameră: - o sursă individuală la capătul
x x x
patului (veioza sau aplice)
4. Suprafa‫܊‬a camerelor să fie corelată cu numărul de
paturi, inclusiv cele suprapuse, cu condi‫܊‬ia asigurării unui x x x
volum minim de aer de 12 mc/persoană.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312 bis/12.V.2010 29

5. Înăl‫܊‬imea minimă a spa‫܊‬iilor de cazare


În cazul structurilor de primire turistice clasificate ‫܈‬i construite anterior intrării în 2,7 2,6 2,6
vigoare a O.M.I.M.M.C.T.P.L. nr. 636/12.05.2008 se admite o reducere de până
la 10% .
peste
6. Numărul maxim de paturi/locuri într-o cameră 4 10 10
7. Echipare sanitară:
- camerele dispun de grup sanitar propriu (cadă sau cuvă
cu du‫܈‬, lavoar ‫܈‬i WC) x - -
- grup sanitar comun, separat pe sexe, astfel:
- minimum 1 WC pentru 10 persoane - x x
- minimum 1 lavoar pentru 10 persoane - x x
- un du‫ ܈‬pentru 10 persoane - x x
8. Dotare cu mobilier, lenjerie ‫܈‬i cu alte obiecte:
a) camere:
- pardoseli simple ‫܈‬i u‫܈‬or lavabile x x x
- mochetă, covoare sau carpete x - -
- pat cu somieră sau cu saltea tip relaxa (patul la hosteluri
va avea minimum 80 x 190 cm, iar distan‫܊‬a dintre paturi x x x
va fi de minimum 75 cm)
- saltelu‫܊‬ă/husă de protec‫܊‬ie (realizată din material textil,
x x x
lavabil ‫܈‬i hidroabsorbant)
- dulap pentru haine, sau spa‫܊‬iu amenajat pentru lenjerie ‫܈‬i
x x -
haine, cu umera‫܈‬e*)
*)
Dulapul sau spa‫܊‬iul amenajat pentru lenjerie ‫܈‬i haine poate fi ‫܈‬i în afara
camerei.
- suport sau spa‫܊‬ii pentru bagaje x x x
- cuier pentru haine - - x
- scaune, taburete sau banchete care pot fi în console
x x x
rabatabile
- masă/măsu‫܊‬ă x x -
- noptiere/etajere x x -
- lenjerie de pat x x x
- draperii sau alte mijloace obturante x x x
-plase de protectie impotriva insectelor x x x
- co‫ ܈‬pentru gunoi x x x
- prosop plu‫܈‬at pentru fa‫܊‬ă x x -
- prosop plu‫܈‬at pentru baie x x -
- pahare pentru apă x x -
- săpun pentru turi‫܈‬ti sau dozator x x x
- hârtie igienică x x x
b) salonul din apartamente ‫܈‬i garsoniere:
- masă/măsu‫܊‬ă x - -
30 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312 bis/12.V.2010

- fotolii, demifotolii x x -
- canapea pentru 2 - 3 persoane (la garsoniere este
x x -
facultativ)
- corpuri de iluminat adecvate x x -
- vază de flori sau aranjament floral x - -
- televizor x x -
- frigider sau minibar frigorific x x -
c) grupuri sanitare comune:
- însemn pentru marcarea pe sexe x x x
- cuier pentru haine (ferit de stropire) x x x
- anou, portprosop x x x
- oglindă x x x
- co‫ ܈‬pentru gunoi ‫܈‬i saci menajeri x x x
- dozator pentru săpun lichid x x x
- prosop-rolă, sau uscător de mâini x x x
- hârtie igienică x x x
9. Seif/posibilită‫܊‬i pentru păstrarea valorilor turi‫܈‬tilor, la
x x x
recep‫܊‬ie sau la administra‫܊‬ie
10. Telefon în holul de primire x x x
11. Încasarea contravalorii serviciilor ‫܈‬i prin mijloace
x - -
electronice de plată (carduri)
12. Spa‫܊‬iu pentru prepararea ‫܈‬i servirea micului dejun x x -
13. Spa‫܊‬iu amenajat pentru întâlniri ale oaspe‫܊‬ilor (poate fi
x x x
‫܈‬i în aer liber)
14. Servicii minime oferite turi‫܈‬tilor:
- spălat, călcat lenjerie x x -
- serviciu de recep‫܊‬ie cu personal instruit, cunoscător a cel
pu‫܊‬in unei limbi străine (pe ecuson se va înscrie limba x - -
vorbită)
- informa‫܊‬ii turistice în limba română ‫܈‬i în cel pu‫܊‬in o
x x -
limbă de circula‫܊‬ie interna‫܊‬ională
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312 bis/12.V.2010 31

ANEXA nr. 1.3.


la normele metodologice

Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu


func‫܊‬iuni de cazare de tip cabană turistică

Cabanele turistice sunt structuri de primire turistice de capacitate relativ


redusă, func‫܊‬ionând în clădiri independente, cu arhitectură specifică, care asigură
cazarea, alimenta‫܊‬ia ‫܈‬i alte servicii specifice, necesare turi‫܈‬tilor afla‫܊‬i în drume‫܊‬ie
sau la odihnă în zone montane, rezerva‫܊‬ii naturale, în apropierea sta‫܊‬iunilor
balneare sau a altor obiective de interes turistic.

Cabane turistice
Criterii stele
3 2 1
1. Criterii generale:
- firmă la intrarea în cabană (cabană turistică, cabană de
vânătoare, de pescuit), cu indicarea categoriei, a denumirii x x x
masivului ‫܈‬i a altitudinii
- parcaj la unită‫܊‬ile cu acces auto x x -
- intrare separată pentru primirea mărfurilor x - -
2. Organizarea spa‫܊‬iilor:
- hol de primire x - -
- recep‫܊‬ie amenajată în sala de mese x x x
- garderobă pentru echipament sportiv la unită‫܊‬ile situate
x x -
în zone unde pot fi practicate sporturi de iarnă
- spa‫܊‬iu pentru administra‫܊‬ie ‫܈‬i pentru păstrarea valorilor
x x x
turi‫܈‬tilor
- spa‫܊‬iu pentru păstrarea bagajelor turi‫܈‬tilor x x x
-camere pentru cazarea personalului, separate pe sexe (la
x x x
cabanele izolate)
- oficiu pentru cameriste (unul pentru maximum 60 de
x x x
locuri)
- magazie pentru păstrarea lenjeriei ‫܈‬i a obiectelor de
x x x
inventar
3. Instala‫܊‬ii de:
- încălzire cu sobe sau cu alte mijloace admise de normele
x x x
P.S.I.
- iluminat propriu (din re‫܊‬eaua publică, generator sau alte
x x x
mijloace admise de normele P.S.I.)
32 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312 bis/12.V.2010

- sistem de avertizare luminoasă (girofar) la cabane situate


în locuri greu accesibile. Marcaje reflectorizante pe trasee, x x x
într-un perimetru de minimum 100 m
4. Suprafa‫܊‬a minimă (în mp) pentru cel pu‫܊‬in 75% din numărul de camere:
- camere cu 1 pat – un loc 9 8 7
- camere cu 2 paturi – două locuri 11 10 9
- camere cu 3 paturi – trei locuri 15 14 12
- camere cu peste 3 paturi (se vor asigura minimum 4
x x x
mp/pat)
5. Volumul minim de 12 mc/loc va fi asigurat în toate
x x x
camerele
6. Numărul maxim de paturi într-o cameră:
4 8 peste 8

7. Echipare sanitară:
- camerele dispun de baie (cuvă cu du‫܈‬, lavoar ‫܈‬i WC) în
25 - -
propor‫܊‬ie de minimum ... %
- grup sanitar comun în incinta cabanei, separat pe sexe, compus din:
- 1 cabină du‫ ܈‬cu apă caldă/rece la 15 locuri x - -
- 1 cabină WC la 10 locuri (separate de cele care
x x x
deservesc unitatea de alimenta‫܊‬ie publică)
- 1 spălător cu lavoar cu apă curentă, caldă/rece la 10
x x x
locuri
- dotarea băilor din camere:
- oglindă x x -
- săpun sau dozator cu săpun x x x
- co‫ ܈‬pentru gunoi x x x
- anou pentru prosoape x x -
- prosop pentru fa‫܊‬ă x x x
- prosop pentru baie x x -
- dotarea grupurilor sanitare comune:
- însemne pentru marcarea pe sexe x x x
- cuier haine x x x
- oglindă x x x
- portprosop x x x
- co‫ ܈‬de gunoi x x x
- dozator cu săpun x x x
La unită‫܊‬ile de categoria 1 stea se admit ‫܈‬i WC uscate ‫܈‬i spălătoare exterioare,
alimentate de la surse naturale sau rezervoare.
8. Dotare cu mobilier, lenjerie ‫܈‬i cu alte obiecte în camere:
- pat cu saltea si saltelu‫܊‬ă de protec‫܊‬ie (paturile pot fi ‫܈‬i
x x x
suprapuse)
- noptieră sau alte piese similare x x -
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312 bis/12.V.2010 33

- scaun sau taburet x x x


- veioză sau aplică la capătul patului x x -
- dulap sau spa‫܊‬iu amenajat pentru haine, cu umera‫܈‬e (3
x - -
bucă‫܊‬i/loc)
- cuier de perete x x x
- masă x x x
- oglindă x x x
- lampă, plafonieră sau aplică x x x
- pahare (câte unul pentru fiecare turist) x x x
- perdele sau alte mijloace obturante (jaluzele,
x x x
transperante etc.)
-plase de protectie impotriva insectelor x x x
- pled sau pătură sau alte mijloace (2 bucă‫܊‬i/loc) x x x
- pernă înfă‫܊‬ată x x x
- cear‫܈‬af de pat x x x
- prosop pentru fa‫܊‬ă, prosop de baie x x x
9. Dotarea salonului din apartamente, garsoniere:
- canapea pentru 2 - 3 persoane x x -
- fotolii/demifotolii x x -
- masă/măsu‫܊‬ă x x -
- frigider x x -
- televizor x x -
- draperii sau alte mijloace obturante x x -
10. Serviciul telefonic disponibil:
- telefon la recep‫܊‬ie, la dispozi‫܊‬ia turi‫܈‬tilor
La cabanele de creastă se admit ‫܈‬i sta‫܊‬ii radio de emisie- x x x
recep‫܊‬ie sau telefoane mobile, după caz.
11. Facilită‫܊‬i pentru organizarea activită‫܊‬ilor de agrement
‫܈‬i sportive (schi, patinaj, terenuri de sport, piscină, saună,
sală de gimnastică, monitor pentru diverse activită‫܊‬i de 3 2 -
agrement sau sportive etc.):
- asigurarea a cel pu‫܊‬in ... activită‫܊‬i
12. Unitate de alimenta‫܊‬ie publică
- la cabanele de 1 stea, situate în zone greu accesibile, se x x x
admit ‫܈‬i puncte de preparare ‫܈‬i servire a mesei
13. Televizor în spa‫܊‬ii comune, la dispozi‫܊‬ia turi‫܈‬tilor x x x
14. Trusă cu medicamente ‫܈‬i materiale necesare acordării
x x x
primului ajutor medical
15. Panou-hartă privind traseele turistice din zonă, cu
indicarea marcajelor, a duratelor de parcurs, a gradului de x x x
dificultate etc.
16. Servicii minime oferite turi‫܈‬tilor, cu sau fără plată, astfel:
34 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312 bis/12.V.2010

- vânzare de mărfuri de strictă necesitate (cosmetice,


x x x
ilustrate, hăr‫܊‬i turistice, timbre, etc.) la recep‫܊‬ie
- informa‫܊‬ii turistice asupra traseelor, obiectivelor,
marcajelor, orarului mijloacelor de transport, situa‫܊‬iei ‫܈‬i x x x
prognozei condi‫܊‬iilor meteorologice
- păstrarea obiectelor de valoare ale turi‫܈‬tilor x x x
- închiriere de jocuri, echipament ‫܈‬i material sportiv x x x
17. Alte criterii:
- magaziile ‫܈‬i celelalte construc‫܊‬ii gospodăre‫܈‬ti vor fi
x x x
mascate prin mijloace estetice (de regulă, garduri vii)
- grajdurile ‫܈‬i cote‫܊‬ele pentru cre‫܈‬terea animalelor ‫܈‬i
păsărilor vor fi amplasate la o distan‫܊‬ă corespunzătoare de
x x x
spa‫܊‬iile de cazare ‫܈‬i de alimenta‫܊‬ie, astfel încât turi‫܈‬tii să
nu fie deranja‫܊‬i de noxele emanate de acestea
- perimetrul cabanei va fi delimitat prin garduri vii sau
x x x
alte elemente estetice ‫܈‬i eficiente
- WC-urile uscate vor avea pere‫܊‬ii vărui‫܊‬i cel pu‫܊‬in o dată
- - x
pe trimestru sau ori de câte ori este nevoie
- registru pentru declararea traseului turistic de către
x x x
turi‫܈‬ti la cabanele turistice izolate
- spa‫܊‬iu amenajat pentru adăpostirea câinilor de vânătoare,
pentru cabanele turistice care oferă facilită‫܊‬i de vânătoare x x x
‫܈‬i/sau pescuit
- spa‫܊‬iu special prevăzut cu sistem de siguran‫܊‬ă, pentru
păstrarea echipamentelor specifice de vânătoare, pentru x x x
cabanele turistice care oferă facilită‫܊‬i de vânătoare
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312 bis/12.V.2010 35

ANEXA nr. 1.4.


la normele metodologice

Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu


func‫܊‬iuni de cazare de tip vilă ‫܈‬i bungalou

Vilele sunt structuri de primire turistice de capacitate relativ redusă,


func‫܊‬ionând în clădiri independente, cu arhitectură specifică, situate în sta‫܊‬iuni
turistice sau în alte zone ‫܈‬i localită‫܊‬i de interes turistic, care asigură cazarea
turi‫܈‬tilor ‫܈‬i prestarea unor servicii specifice.
Bungalourile sunt structuri de primire turistice de capacitate redusă,
realizate, de regulă, din lemn sau din alte materiale similare. În zonele cu
umiditate ridicată (munte, mare) acestea pot fi construite ‫܈‬i din zidărie. Sunt
amplasate în perimetrul campingurilor, satelor de vacan‫܊‬ă, ca unită‫܊‬i
independente situate în sta‫܊‬iuni turistice sau zone turistice, ori ca spa‫܊‬ii
complementare pe lângă alte structuri de primire turistice. Asigură cazarea
turi‫܈‬tilor, precum ‫܈‬i celelalte servicii prestate de unitatea de bază, după caz.
Func‫܊‬ionează, de regulă, cu activitate sezonieră.

Vile Bungalouri
Criterii stele stele
5 4 3 2 1 3 2 1
1. Criterii generale:
- firmă cu denumirea unită‫܊‬ii ‫܈‬i
însemne distinctive privind categoria
x x x x x x x x
unită‫܊‬ii (la categoria 4 ‫܈‬i 5 stele firmele
vor fi luminoase)
- parcare auto pentru minimum 30%
x x x - - - - -
din numărul locurilor de cazare
2. Organizarea spa‫܊‬iilor:
- numărul maxim de camere 10 15 25 35 40 - - -
- vestibul x x x x - - - -
- salon x x x - - - - -
- sufragerie pentru servirea mesei x x x - - - - -
- spa‫܊‬iu pentru pregătirea mesei, dotat
x x x - - x x -
corespunzător
- grup sanitar comun, pentru camerele
care nu dispun de grup sanitar propriu, - - - - x - x x
separat pe sexe
- oficiu pentru cameristă (unul pentru x x x x x x x x
36 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312 bis/12.V.2010

maximum 10 camere)
3. Instala‫܊‬ii:
- sistem de climatizare/instala‫܊‬ie de aer
x x - - - - - -
condi‫܊‬ionat
- încălzire centrală sau cu sobe de
teracotă, mai pu‫܊‬in la unită‫܊‬ile - - x x x - - -
sezoniere estivale
- iluminatul electric în cameră:
- o sursă principală x x x x x x x x
- o sursă individuală pentru fiecare loc x x x x x x x x
*)
4. Suprafa‫܊‬a minimă (mp) a camerelor (fără grup sanitar)
- camere cu 1 pat – un loc 16 15 12 10 10 12 10 9
- camere cu 2 paturi – două locuri 20 18 12 12 11 14 12 10
- camere cu 3 paturi – trei locuri - - - 18 15 - 16 14
- camere cu 4 paturi – patru locuri - - - - 20 - - 18
- salonul din apartament 20 18 12 10 10 14 12 -
- dormitorul din apartament 20 18 12 10 10 14 12 -
*)În cazul structurilor de primire turistice clasificate ‫܈‬i construite anterior intrării în vigoare a
O.M.I.M.M.C.T.P.L. nr. 636/12.05.2008, suprafa‫܊‬a camerelor se reduce cu 15%
5. Numărul maxim de paturi într-o
2 2 2 3 4 2 3 4
cameră
6. Echipare sanitară:
- camerele dispun de grup sanitar
propriu x x x x - x - -
(cadă sau cuvă cu du‫܈‬, lavoar ‫܈‬i WC)
Vilele de categoriile 4, 3, 2 stele ‫܈‬i 1 stea, în care spa‫܊‬iul este compus dintr-un
singur apartament (maxim 5 dormitoare), vor avea minimum un grup sanitar
propriu la 4 locuri
- grup sanitar comun, separat pe sexe, pentru camerele care nu dispun de grup
sanitar propriu, astfel:
- o cabină de du‫ ܈‬pentru maximum
- - - - x - x x
15 locuri
- o cabină WC pentru maximum 10
- - - - x - x x
locuri
- la bungalourile de 1 stea, grupul sanitar comun poate fi amplasat într-o clădire
apropiată, la maximum 50 m distan‫܊‬ă
- lavoare cu apă curentă, caldă/rece în
- - - - x - - -
camere fără grup sanitar propriu
9. Dotare cu mobilier, lenjerie ‫܈‬i alte obiecte de inventar:
- dotarea spa‫܊‬iilor de cazare ‫܈‬i a grupurilor sanitare aferente acestora, va fi
similară cu cea a hotelurilor - pentru vile (cu excep‫܊‬ia telefoanelor) ‫܈‬i cu cea a
motelurilor - pentru bungalouri, de aceea‫܈‬i categorie
Dotarea sufrageriei pentru servirea mesei:
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312 bis/12.V.2010 37

- masă ‫܈‬i scaune x x x - - x x -


- servantă-bar pentru pahare ‫܈‬i veselă x x x - - x x -
- televizor x x - - - x x -
Dotarea salonului:
- fotolii sau demifotolii x x x - - - - -
- măsu‫܊‬e x x x - - - - -
- canapea x x x - - - - -
- televizor x x x - - - - -
10. Servicii cuprinse în tarif sau contra cost, oferite turi‫܈‬tilor:
Lista este similară cu cea de la hoteluri, în cazul vilelor, ‫܈‬i de la moteluri, în
cazul bungalourilor, de aceea‫܈‬i categorie.
11. Telefon în cameră sau apartament/
x x - - - - - -
garsonieră
12. Facilită‫܊‬i pentru organizarea de
activită‫܊‬i de agrement ‫܈‬i sportive
(piscină, saună, sală fitness, jocuri x x - - - - - -
distractive, terenuri de sport etc. - cel
pu‫܊‬in două activită‫܊‬i)
38 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312 bis/12.V.2010

ANEXA nr. 1.5.


la normele metodologice

Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu


funcĠiuni de cazare de tip pensiune turistică ‫܈‬i pensiune agroturistică

Pensiunile turistice sunt structuri de primire turistice, având o capacitate


de cazare de până la 15 camere, totalizând maximum 60 locuri de cazare,
funcĠionând în locuinĠele cetăĠenilor sau în clădiri independente, care asigură în
spaĠii special amenajate cazarea turiútilor úi condiĠii de pregătire úi de servire a
mesei.

Pensiunile agroturistice sunt structuri de primire turistice, având o


capacitate de cazare de până la 8 camere, funcĠionând în locuinĠele cetăĠenilor
sau în clădiri independente, care asigură în spaĠii special amenajate cazarea
turiútilor úi condiĠiile de pregătire úi servire a mesei, precum úi posibilitatea
participării la activităĠi gospodăreúti, sau meúteúugăreúti.
În pensiunile agroturistice, turi‫܈‬tilor li se ofera masa preparată din produse
naturale, preponderent din gospodaria proprie sau de la producători autorizaĠi de
pe plan local iar gazdele se ocupă direct de primirea turi‫܈‬tilor ‫܈‬i de programul
acestora pe tot parcursul sejurului, pe care îl petrec la pensiune.
În cadrul pensiunilor agroturistice se desfăúoară cel puĠin o activitate legată
de agricultură, cre‫܈‬terea animalelor, cultivarea diferitelor tipuri de plante, livezi
de pomi fructiferi sau se desfă‫܈‬oară o activitate me‫܈‬te‫܈‬ugărească, cu un atelier
de lucru, din care rezultă diferite articole de artizanat. Activită‫܊‬ile în cauză
trebuie să se desfă‫܈‬oare în mod continuu sau, în func‫܊‬ie de specific ‫܈‬i
sezonalitate, să aibă caracter de repetabilitate.
Amplasarea pensiunilor turistice trebuie realizată în locuri ferite de surse de
poluare úi de orice alte elemente care ar pune în pericol sănătatea sau viaĠa
turiútilor.
Dotările din camerele úi din grupurile sanitare destinate turiútilor vor fi puse
în exclusivitate la dispoziĠia acestora. În interiorul spa‫܊‬iilor de cazare nu se
admit lucruri personale ale locatorului (articole de îmbrăcăminte úi încălĠăminte,
bibelouri sau alte obiecte care ar putea stânjeni turiútii).
În cazul în care spaĠiile pentru prepararea úi servirea mesei sunt destinate úi
pentru consumatori din afară iar numărul locurilor la mese este mai mare decât
al celor de cazare, dar nu mai mic de 40 de locuri la mese, spa‫܊‬iile în cauză se
clasifică drept unităĠi de alimentaĠie publică, potrivit normelor specifice
elaborate de Ministerul Dezvoltării Regionale ‫܈‬i Turismului, conform anexei
nr.2.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312 bis/12.V.2010 39

Pensiunile turistice care dispun de teren pentru asigurarea serviciilor de


campare vor respecta pentru montarea corturilor úi rulotelor criteriile privind
echiparea sanitară úi dimensiunea parcelelor, potrivit anexei nr. 1.6.
Categoria de clasificare a pensiunii turistice este determinată de îndeplinirea
criteriilor prevăzute în prezenta anexă úi de realizarea punctajului minim,
rezultat din evaluarea criteriilor suplimentare prevăzute în anexa 1.5.1. la
prezentele norme metodologice.

Punctajul minim rezultat din evaluarea criteriilor suplimentare este următorul:


- de 5 stele /flori 160 puncte
- de 4 stele/flori 130 puncte
- de 3 stele/flori 90 puncte
- de 2 stele /flori 50 puncte

Pensiuni
TURISTICE AGROTURISTICE
Criterii
stele/flori (margarete) flori (margarete)
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
1. Criterii generale:
- clădirile, inclusiv anexele
gospodăreúti, să fie curate úi x x x x x x x x x x
bine întreĠinute
- să se încadreze în stilul
x x x x x x x x x x
arhitectural cu specific local
- căile de acces proprii úi
spaĠiile
x x x x x x x x x x
înconjurătoare să fie bine
întreĠinute
- curte proprie, cu spaĠii verzi x x x - - x x x x x
- curte cu amenajări florale x x x - - x x x - -
- amenajări în aer liber pentru
odihnă úi relaxare (chioúcuri,
x x x - - x x - - -
pavilioane, terase acoperite,
etc)
- garaj sau adăpost acoperit x - - - - - - - - -
- parcare proprie x x - - - x x - - -
2. Organizarea spaĠiilor:
- accesul în camerele de
dormit úi în grupurile sanitare x x x x x x x x - -
să fie direct, fără a se trece
40 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312 bis/12.V.2010

prin alte camere folosite


pentru dormit
- spaĠii corespunzătoare úi
igienice, pentru prepararea
mesei, dotate cu echipamente x x x x x x x x x x
de preparare úi conservare a
alimentelor
- sufragerie dotată cu mobilier
adecvat, de calitate superioară
x x - - - x x - - -
úi cu inventar de servire de
calitate
- salon cu suprafaĠa minimă
20 - - - - 20 - - - -
de ... mp
Suprafa‫܊‬a minimă a camerelor (mp)
- cameră cu 1 pat (un loc) 16 15 10 9 8 16 15 10 9 8
- cameră cu 2 paturi (2 locuri) 20 18 13 12 11 20 18 13 12 11
- cameră cu 3 paturi (3 locuri) - - 17 15 13 - - 17 15 13
- cameră cu 4 paturi (4 locuri) - - - - 16 - - - - 16
- dormitorul din apartament 20 18 13 12 11 20 18 13 12 11
- salonul din apartament 20 18 14 12 11 20 18 14 12 11
- spaĠiu pentru servirea mesei,
dotat cu mobilier (mese,
- - x x x - - x x x
scaune, banchete) úi inventar
de servire
- camere cu grup sanitar
x x x - - x x x - -
propriu
- grup sanitar comun*) - - - x x - - - x x
*)
la pensiunile turistice / agroturistice de 1 stea/1floare se admit în WC uscate úi spălătoare exterioare alimentate
la surse naturale din rezervoare)
3. InstalaĠii:
- încălzire centrală sau cu
gaze la sobă de teracotă, mai
x x x - - x x x - -
puĠin la unităĠile sezoniere
estivale
- încălzire cu sobă de teracotă
sau cu alte echipamente - - - x x - - - x x
admise de normele P.S.I.
- sursă de încălzire în
camerele de baie (încălzire
x x x - - x x x - -
centrală sau alte mijloace
admise de normele P.S.I.)
- instalaĠie de apă curentă
x x x x - x x x x -
caldă/rece la bucătărie
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312 bis/12.V.2010 41

- instalaĠie de apă curentă rece


- - - - x - - - - x
la bucătărie
- aer condiĠionat – exclusiv
pentru pensiunile turistice
x - - - - x - - - -
aflate pe litoral ‫܈‬i în Delta
Dunării
- racord la reĠeaua publică de
canalizare sau la mijloace x x x x x x x x x x
proprii de colectare úi epurare
- clădirea să fie racordată la
x x x x x x x x x x
reĠeaua electrică publică
4. Număr maxim de paturi
2 2 3 3 4 2 2 3 3 4
într-o cameră
5. Echipare sanitară:
- camerele dispun de grup
sanitar propriu (cadă sau cuvă x x x - - x x x - -
cu duú, lavoar úi WC)
Grup sanitar comun compus din:
- 1 cabină WC la 10 locuri*) - - - x x - - - x x
- 1 spălător cu un lavoar cu
apă curentă caldă/rece la 10 - - - x x - - - x x
locuri**)
- 1 cabină duú cu apă
- - - x x - - - x x
caldă/rece la 15 locuri
*)
La pensiunile turistice si pensiunile agroturistice din mediu rural de o stea/floare poate exista úi WC uscat.
**)
Spălătorul poate fi úi în aer liber.
6. Dotarea camerelor:
- mobilier uniform ca stil úi de
x x x - - x x x - -
calitate superioară
- pat cu saltea ‫܈‬i saltelu‫܊‬ă de
x x x x x x x x x x
protec‫܊‬ie
- plapumă, pled sau pături x x x x x x x x x x
- perne mari x x x x x x x x x x
- cearúaf pentru pat úi cearúaf
pentru pled, pătură sau x x x x x x x x x x
plapumă
- cuvertură de pat x x x x - x x x x -
- masă úi scaune x x x x x x x x x x
- dulap sau spaĠii amenajate
x x x x - x x x x -
pentru haine, cu umeraúe
- cuier x x x x x x x x x x
- oglindă x x x x x x x x x x
42 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312 bis/12.V.2010

- veioză sau aplică la capătul


x x x x - x x x x -
patului
- prosoape pentru faĠă
x x x x x x x x x x
(1 bucată/persoană)
- prosoape pluúate pentru baie
x x x x - x x x x -
(1 bucată/persoană)
- perdele obturante sau alte
x x x x x x x x - -
mijloace de obturare a luminii
-plase de protectie impotriva
x x x - - x x x - -
insectelor
- pahare x x x x x x x x x x
- vază pentru flori sau
x x x - - x x x - -
aranjament floral
- televizor în cameră x x - - - x x - - -
- televizor în spaĠii comune x x x x x x x x x x
- acces internet în salon x - - - - - - - - -
Garsonierele úi apartamentele vor avea în plus:
- canapea de 2 sau 3 persoane x x x x x x x x x x
- fotolii sau demifotolii x x x x - x x x - -
- scaune - - - - x - - - x x
- masă sau măsuĠă x x x - - x x x - -
- frigider x x x - - x x x - -
- set de pahare pentru apă,
x x x - - x x x - -
vin, coniac
- perdele obturante sau alte
x x x - - x x x - -
mijloace de obturare a luminii
7. Dotarea bucătăriilor:
- plită electrică sau cu gaze x x x - - x x x - -
- maúină de gătit sau reúou
electric cu minim două - - - x x - - - x x
ochiuri
- cuptor cu microunde,
x x - - - x x - - -
cafetieră
- vase úi ustensile de bucătărie
x x x - - x x - - -
din inox
- vase úi ustensile de bucătărie - - - x x - - x x x
- echipamente pentru
păstrarea prin frig a x x x x x x x x x x
alimentelor
8. Telefon la dispoziĠia
turiútilor (minimum un x x x x x x x x x x
telefon mobil sau fix)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312 bis/12.V.2010 43

9. Alte criterii :
- anexele gospodăreúti pentru
creúterea animalelor úi
păsărilor vor fi amplasate úi x x x x x x x x x x
întreĠinute astfel încât să nu
creeze disconfort pentru turiúti
- animalele de la care provin
lactatele să fie atestate ca
sănătoase, iar produsele din x x x x x x x x x x
carne să fie examinate sanitar-
veterinar
- alimentele să provină de la
- - - - - x x x x x
producători locali autorizaĠi
- minimum o persoană să fie
absolventă a unui curs de
formare în domeniu cel puĠin x x x x x x x x x x
administrator pensiune
turistică
44 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312 bis/12.V.2010

ANEXA nr. 1.5.1


la normele metodologice

Criterii suplimentare privind clasificarea structurilor de primire turistice


cu func‫܊‬iuni de cazare de tip pensiune turistică ‫܈‬i pensiune agroturistică

Puncte
Criterii suplimentare*)

1. Construc‫܊‬ii, aspect general ‫܈‬i echipare exterioară


- drum carosabil până la poarta pensiunii 3
- semnalizare de la ‫܈‬oseaua principală 2
- situarea într-o zonă nepoluată fonic, vizual sau olfactiv 6
- iluminat exterior 3
- izolarea fonică a clădirii 6
- ambian‫܊‬a generală a exteriorului:
x aspectul foarte bun al construc‫܊‬iilor 5
x aspectul foarte bun al anexelor gospodăre‫܈‬ti 5
x amenajarea corespunzătoare a spa‫܊‬iilor exterioare (curte, grădină,
5
livadă, spa‫܊‬ii amenajate în aer liber pentru divertisment)
2. Dotarea camerelor
- izolarea fonică între camere ‫܈‬i spa‫܊‬iile comune 8
- salon de primire - living cu spa‫܊‬iu amenajat pentru deconectare, lecturare,
10
conversa‫܊‬ie
- televizor în toate camerele 3
- ‫܈‬emineu 9
- bibliotecă (căr‫܊‬i, reviste, ziare, albume etc.) 5
- dotare cu jocuri de societate (‫܈‬ah, table, remy, căr‫܊‬i de joc, etc.) 4
- biliard 8
- tenis de masă 8
- aer condi‫܊‬ionat 10
- telefon în fiecare cameră 5
- decorarea de calitate a interiorului 10
- acces internet 10
3. Dotarea bucătăriilor
- adaptarea dotărilor la numărul camerelor 8
-vase de bucatarie din inox 10
- veselă ‫܈‬i ustensile de bucătărie de bună calitate, nedesperechiate, în număr 6
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312 bis/12.V.2010 45

corespunzător capacită‫܊‬ii de cazare


- aparatură electrică:
x robot-mixer 3
x cafetieră 3
x cuptor cu microunde 6
x hotă 8
x ma‫܈‬ină de spălat vase 10
x toaster (prăjitor pâine) 3
4. Alte dotări ‫܈‬i amenajări
- masă ‫܈‬i fier de călcat 2
- ma‫܈‬ină automată de spălat rufe 5
- uscator de păr 2
- grătar în aer liber 3
- locuri de joacă amenajate pentru copii 7
- sală de fitness 10
- saună 10
- piscină în aer liber 10
- piscină acoperită 15
- terenuri de sport proprii sau intermediare la ter‫܊‬i 12
- obiecte ‫܈‬i echipamente pentru practicarea sporturilor (schiuri, sănii,
8
biciclete, ambarca‫܊‬iuni, etc.)
- aparat CD, DVD 2
- antenă TV satelit sau cablu 2
- posibilită‫܊‬i de participare ca divertisment la unele activită‫܊‬i gospodăre‫܈‬ti 10
-acces calculator 5
Total punctaj realizat

*)
Se punctează numai criteriile care nu sunt minim obligatorii pentru categoria
respectivă.
46 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312 bis/12.V.2010

ANEXA nr. 1.6.


la normele metodologice

Reguli specifice ‫܈‬i criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de


primire turistice cu func‫܊‬iuni de cazare de tip camping, sat de vacan‫܊‬ă,
popas turistic ‫܈‬i căsu‫܊‬ă tip camping

Campingurile sunt structuri de primire turistice destinate să asigure cazarea


turi‫܈‬tilor în corturi sau rulote, astfel amenajate încât să permită acestora să
parcheze mijloacele de transport, să î‫܈‬i pregătească masa ‫܈‬i să beneficieze de
celelalte servicii specifice acestor tipuri de unită‫܊‬i.
1. Amplasarea campingului trebuie să fie făcută în locuri de interes turistic
ferite de zgomot sau alte surse de poluare, precum ‫܈‬i de elemente periculoase
pentru sănătatea ‫܈‬i securitatea turi‫܈‬tilor.
2. Elementul de bază al campingului este parcela de campare, aceasta
reprezentând o suprafa‫܊‬ă de teren bine delimitată ‫܈‬i marcată, unde se poate parca
mijlocul de transport ‫܈‬i instala cortul sau rulota, asigurându-se totodată suprafa‫܊‬a
liberă necesară pentru mi‫܈‬carea ‫܈‬i odihna a 4 turi‫܈‬ti.
Totalitatea parcelelor de campare reprezintă suprafa‫܊‬a de campare amenajată.
Capacitatea campingului se exprimă în număr de locuri de campare ‫܈‬i se
determină prin înmul‫܊‬irea cu 4 a numărului parcelelor de campare, la care se
adaugă eventualele locuri de cazare în căsu‫܊‬e tip camping ‫܈‬i/sau în bungalouri
amplasate în incinta unită‫܊‬ii.

Căsu‫܊‬ele tip camping sunt spa‫܊‬ii de cazare de dimensiuni reduse, realizate din
lemn sau alte materiale similare, compuse, de regulă, dintr-o cameră ‫܈‬i un mic
antreu sau terasă ‫܈‬i, uneori, dotate ‫܈‬i cu grup sanitar propriu.
Distan‫܊‬a între două căsu‫܊‬e nu poate fi mai mică de 3 m, asigurându-se totodată
spa‫܊‬iul pentru parcarea unei ma‫܈‬ini.
Bungalourile amplasate în interiorul campingurilor se clasifică odată cu
acestea, potrivit criteriilor specifice din prezentele norme.
La dimensionarea dotărilor ‫܈‬i a instala‫܊‬iilor din campinguri se va avea în
vedere capacitatea totală de cazare a campingului.
Cel pu‫܊‬in 15% din suprafa‫܊‬a campingului trebuie să fie plantată cu arbori sau
arbu‫܈‬ti. La campingurile de 3 ‫܈‬i 4 stele, vegeta‫܊‬ia trebuie să fie suficient de
abundentă pentru a da o umbră confortabilă ‫܈‬i o ambian‫܊‬ă agreabilă.
Accesul la camping trebuie să fie astfel conceput încât să prevină accidentele
de circula‫܊‬ie în momentul intrării ‫܈‬i ie‫܈‬irii vehiculelor.
La campingurile de 3 ‫܈‬i 4 stele, căile de acces trebuie să permită circula‫܊‬ia în
ambele sensuri.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312 bis/12.V.2010 47

Re‫܊‬eaua de alei trebuie să permită legătura dintre spa‫܊‬iile de campare-cazare ‫܈‬i


toate celelalte amenajări care asigură servicii (inclusiv cu terenurile pentru
agrement).
3. Mărimea campingurilor, amplasamentul, stilul constructiv ‫܈‬i coloritul
diverselor construc‫܊‬ii din cadrul acestuia nu trebuie să aducă nici un fel de
prejudicii peisajului sau mediului înconjurător.
Toate campingurile trebuie să aibă o împrejmuire care să nu permită accesul
în camping decât prin intrările stabilite pentru turi‫܈‬ti. Campingurile vor avea
pază ziua ‫܈‬i noaptea.
4. Alimentarea cu apă potabilă trebuie asigurată prin racordarea la re‫܊‬eaua
publică, iar în lipsa acesteia, prin realizarea de foraje proprii sau de alte lucrări
de captare a unor izvoare din zonă. Nu este permisă alimentarea cu apă din
fântână neacoperită din care apa se scoate cu găleata sau cu alt mijloc similar.
Distan‫܊‬a dintre gurile de apă amplasate pe suprafa‫܊‬a de campare nu trebuie să
fie mai mare de 100 m.
5. Grupurile sanitare comune trebuie să fie amplasate cât mai central posibil,
dar nu mai aproape de 20 m de cel mai apropiat spa‫܊‬iu de cazare (parcelă, căsu‫܊‬ă
sau bungalou) ‫܈‬i nu mai departe de 100 m de cel mai îndepărtat spa‫܊‬iu de
campare-cazare.
Pardoseala la grupurile sanitare ‫܈‬i din spa‫܊‬iile amenajate pentru spălatul
lenjeriei ‫܈‬i, respectiv, pentru pregătirea mesei trebuie să fie cel pu‫܊‬in mozaicată,
cu pantă de scurgere corespunzătoare, pentru a fi u‫܈‬or de între‫܊‬inut.

La campingurile de 4 stele compartimentul lavoarelor ‫܈‬i al du‫܈‬urilor trebuie să


fie separat de cel al cabinelor WC, iar fiecare cabină de du‫ ܈‬va trebui să
cuprindă, separat de du‫܈‬ul propriu-zis, un compartiment pentru dezbrăcare-
îmbrăcare, echipat cu scaun, oglindă, policioară ‫܈‬i cuier.
6. La toate clădirile existente ferestrele vor trebui să fie astfel construite încât
să poată fi deschise pentru aerisire. De asemenea, acestea vor fi astfel realizate
încât să permită montarea cu u‫܈‬urin‫܊‬ă a unor plase împotriva insectelor, sau alte
dotări cu func‫܊‬iuni similare la cererea turi‫܈‬tilor.
7. Turi‫܈‬tii caza‫܊‬i în căsu‫܊‬e ‫܈‬i bungalouri beneficiază de toate dotările ‫܈‬i
instala‫܊‬iile comune din cadrul campingurilor.
8. Căsu‫܊‬ele amplasate pe terenuri care nu permit ‫܈‬i amenajarea unor spa‫܊‬ii de
campare (pentru montarea corturilor sau rulotelor) vor fi clasificate căsu‫܊‬e tip
camping ‫܈‬i vor dispune de dotări ‫܈‬i servicii identice cu căsu‫܊‬ele situate în
campingurile de aceea‫܈‬i categorie.
9. Căsu‫܊‬ele tip camping amplasate pe lângă alte unită‫܊‬i de cazare sau de
alimenta‫܊‬ie publică, ca spa‫܊‬ii complementare, vor dispune de grup sanitar
comun, compartimentat pe sexe, în construc‫܊‬ie închisă cuprinzând:
- un lavoar la 30 de locuri;
- o cabină du‫ ܈‬la 50 de locuri;
- o cabină WC la 30 de locuri.
48 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312 bis/12.V.2010

10. Satul de vacan‫܊‬ă este un ansamblu de clădiri, de regulă vile sau bungalouri,
amplasat într-un perimetru bine delimitat, care asigură turi‫܈‬tilor servicii de
cazare, de alimenta‫܊‬ie ‫܈‬i o gamă largă de presta‫܊‬ii turistice suplimentare
(agrement, sportive, culturale etc.).
Amplasamentul trebuie să asigure un microclimat favorabil, ferit de surse de
poluare (zgomot, noxe etc.) ‫܈‬i de alte elemente care ar putea pune în pericol
securitatea ‫܈‬i sănătatea turi‫܈‬tilor.
Mărimea satului de vacan‫܊‬ă, amplasamentul, stilul constructiv ‫܈‬i coloritul
diverselor construc‫܊‬ii din cadrul acestuia nu trebuie să aducă nici un fel de
prejudicii peisajului ‫܈‬i mediului înconjurător.
Toate satele de vacan‫܊‬ă vor avea o împrejmuire, accesul fiind dirijat ‫܈‬i
controlat.
La unită‫܊‬ile de 3 stele vegeta‫܊‬ia trebuie să fie abundentă pentru a crea o
ambian‫܊‬ă agreabilă.
Suprafa‫܊‬a spa‫܊‬iilor verzi ‫܈‬i a celor destinate pentru agrement ‫܈‬i odihnă
reprezintă minimum 25% din suprafa‫܊‬a totală a satului de vacan‫܊‬ă.
Dotarea cu echipamente, mobilier, obiecte de inventar ‫܈‬i elemente
constructive ‫܈‬i func‫܊‬ionale a structurilor de primire turistice din incinta satului
de vacan‫܊‬ă se realizează potrivit criteriilor specifice stabilite prin prezentele
norme pentru unită‫܊‬ile respective, ‫܊‬inându-se seama de amplasamentul ‫܈‬i de
perioada de func‫܊‬ionare a acestora (permanente sau sezoniere).
Majoritatea vilelor ‫܈‬i a bungalourilor din satele de vacan‫܊‬ă de 3 stele trebuie
să fie încadrate cel pu‫܊‬in la această categorie.
11. Popasul turistic reprezintă o structură de primire turistică de capacitate
redusă, formată din căsu‫܊‬e ‫܈‬i/sau bungalouri amplasate într-un perimetru bine
delimitat, care asigură servicii de cazare ‫܈‬i alimenta‫܊‬ie, precum ‫܈‬i posibilită‫܊‬i de
parcare auto.
Dotarea ‫܈‬i serviciile aferente sunt identice cu ale campingurilor de aceea‫܈‬i
categorie, cu excep‫܊‬ia faptului că popasurile turistice nu dispun de teren de
campare pentru amplasarea corturilor ‫܈‬i/sau a rulotelor.

Sate de
Campinguri
vacan‫܊‬ă
Criterii
stele stele
4 3 2 1 3 2
I. Criterii generale
1. Firmă:
- la intrare, din care să rezulte tipul, denumirea x x x x x x
‫܈‬i categoria unită‫܊‬ii
- luminoasă x - - - x -
2. Panouri cu schema campingului sau a
satului de vacan‫܊‬ă, amplasate la loc vizibil x x x x x x
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312 bis/12.V.2010 49

3. Cutie po‫܈‬tală la intrare x x x x x x


4. Amenajarea terenurilor:
- cât mai plane posibil, bine nivelate, acoperite
x x x x x x
cu gazon ‫܈‬i care să permită o drenare rapidă a
apelor rezultate din ploi
5. Drumurile carosabile de acces la spa‫܊‬iile de cazare, parcele de campare,
unită‫܊‬i de alimenta‫܊‬ie etc.:
- asfaltate sau cu dale x x - - x -
- pietruite - - x x - x
6. Alei amenajate între spa‫܊‬iile de cazare ‫܈‬i cele de folosin‫܊‬ă comună:
- asfaltate, cu dale sau pietruite x x x x x x
7. Iluminarea electrică cu intensitate:
- corespunzătoare în spa‫܊‬iile de cazare de
x x x x x x
folosin‫܊‬ă comună, inclusiv a parcelelor ‫܈‬i a
căilor de acces
8. Prize pentru racordarea rulotelor la re‫܊‬eaua
de alimentare cu energie electrică la ... % din 20 10 10 - - -
parcele
9. Capacitatea de cazare să fie de cel
80 60 20 12 100 70
pu‫܊‬in...locuri
10. Suprafa‫܊‬a minimă a fiecărei parcele de
100 80 80 80 - -
campare (mp)
- numărul maxim de locuri la 1.000 mp
suprafa‫܊‬ă totală (parcele + alei + spa‫܊‬ii verzi, 20 24 28 32 - -
agrement, clădiri etc.)
11. Ponderea minimă din suprafa‫܊‬a totală a
spa‫܊‬iilor destinate drumurilor ‫܈‬i aleilor 25 20 15 10 25 15
interioare, zonelor de lini‫܈‬te ‫܈‬i recreere, % % % % % %
terenurilor de sport ‫܈‬i agrement
12. Parcelele de campare să fie:
- numerotate, ecranate cu garduri verzi sau alte
x x x x - -
materiale care asigură o delimitare eficientă ‫܈‬i
estetică
13.Terenuri ‫܈‬i săli pentru sport ‫܈‬i agrement
(tenis, minigolf, volei, fitness, piscină,
6 4 3 2 6 4
inclusiv bazine pentru copii), cel pu‫܊‬in un
număr de ...pentru fiecare categorie
14. Grădini‫܊‬e cu spa‫܊‬ii de joacă pentru copii x x x - x x
15. Spa‫܊‬ii independente sau în incinta spa‫܊‬iilor
de cazare pentru depozitarea ‫܈‬i închirierea
x x x - x x
echipamentelor, a materialelor sportive ‫܈‬i de
agrement
50 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312 bis/12.V.2010

16. Spa‫܊‬iu pentru recep‫܊‬ie x x x - x x


17. Spa‫܊‬ii pentru administra‫܊‬ie ‫܈‬i de păstrare a
valorilor, inclusiv a celor predate de turi‫܈‬ti x x x x x x
spre păstrare
18. Hol de primire x - - - x x
19. Magazii pentru lenjerie ‫܈‬i materiale de
x x x x x x
între‫܊‬inere
20. Oficiu pentru cameriste x x x x x x
21. Spa‫܊‬iu amenajat ‫܈‬i dotat corespunzător
pentru spălatul ‫܈‬i călcatul lenjeriei, accesibil ‫܈‬i x x x x x x
de către turi‫܈‬ti
22.Punct de prim ajutor, punct farmaceutic ‫܈‬i
x x x x x x
spa‫܊‬iu pentru izolarea bolnavilor
23. Spa‫܊‬ii comerciale pentru vânzarea
produselor alimentare, a legumelor, fructelor
‫܈‬i a produselor nealimentare (cosmetice, x x x x x x
obiecte de artizanat, timbre, efecte po‫܈‬tale,
ziare, reviste, articole sportive etc.)
24.Una sau mai multe unită‫܊‬i de alimenta‫܊‬ie x x - - x x
25. Racord la re‫܊‬eaua publică de canalizare sau
x x x x x x
la mijloacele proprii de colectare ‫܈‬i epurare
26. Pubele acoperite, lavabile, amplasate în
locuri fixe adăpostite (evacuarea zilnică a x x x x x x
resturilor menajere)
II. Alte criterii
- Persoana care asigură conducerea operativă a
campingului sau satului de vacan‫܊‬ă să
îndeplinească criteriul privind pregătirea
profesională, specific func‫܊‬iei, conform x x x x x x
prevederilor anexei nr. 7 la prezentele Norme
metodologice – la cele cu mai mult de 100 de
locuri de cazare
- Personalul de la recep‫܊‬ie să fie calificat ‫܈‬i să
cunoască cel pu‫܊‬in o limbă de circula‫܊‬ie
x x x - x x
interna‫܊‬ională (pe ecuson se va înscrie limba
vorbită sau drapelul tarii respective)
Servicii:
- Telefon la dispozi‫܊‬ia turi‫܈‬tilor x x x x x x
- Acces internet la recep‫܊‬ie x x - - - -
Echipamente sanitare:
Grup sanitar comun, compartimentat pe sexe, în construc‫܊‬ie închisă,
cuprinzând:
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312 bis/12.V.2010 51

- un lavoar la .... locuri, cu oglinzi ‫܈‬i policioare 10 20 25 30 - -


- o cabină de du‫( ܈‬închisă) la .... persoane 10 20 25 30 - -
- o cabină WC cu apă curentă la .. locuri 20 20 30 30 - -
- spălătoare pentru picioare, câte unul la
x x x x - -
fiecare grup sanitar
- un lavoar ‫܈‬i un WC special pentru copii x x - - - -
- un lavoar ‫܈‬i un WC pentru persoane cu
x x - - - -
handicap (la cele de peste 400 de locuri)
Dotarea căsu‫܊‬elor tip camping:
- pat cu saltea, husă de protec‫܊‬ie, cear‫܈‬af de
x x x x - -
pat, pleduri cu cear‫܈‬af plic ‫܈‬i pernă înfă‫܊‬ată
-plase de protectie impotriva insectelor x x x - - -
- aplică în perete x x x x - -
- oglindă x x x x - -
- cuier de perete x x x x - -
- măsu‫܊‬ă x x x x - -
52 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312 bis/12.V.2010

ANEXA nr. 1.7.


la normele metodologice

Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu


func‫܊‬iuni de cazare de tip apartamente de închiriat ‫܈‬i camere de închiriat

Apartamentele sau camerele de închiriat sunt structuri de primire turistice


constând într-un număr limitat de spa‫܊‬ii, care oferă servicii de cazare ‫܈‬i
posibilitatea preparării hranei în bucătăria folosită exclusiv de turi‫܈‬ti. Se pot
organiza ‫܈‬i spa‫܊‬ii special amenajate pentru prepararea hranei destinate exclusiv
turi‫܈‬tilor.

Apartamente sau
Criterii camere de închiriat
stele
3 2 1
1. Criterii generale:
- clădirea să fie în stare bună, cu aspect corespunzător x x x
- căile de acces ‫܈‬i spa‫܊‬iile înconjurătoare să fie
x x x
între‫܊‬inute
- posibilită‫܊‬i de parcare auto x - -
2. Organizarea spa‫܊‬iilor:
- camerele de dormit să aibă intrare separată x x x
- camere cu grup sanitar propriu x - -
- grup sanitar comun, exclusiv pentru turi‫܈‬ti - x x
3. Instala‫܊‬ii:
- instala‫܊‬ii de apă caldă/rece la grupurile sanitare x x x
- instala‫܊‬ii de încălzire admise de normele P.S.I. x x x
- locuin‫܊‬a să dispună de instala‫܊‬ie electrică x x x
- camerele aflate mai sus de etajul 4 să fie deservite
x x x
de lift
4. Suprafa‫܊‬a minima (mp) a camerelor:
- camere cu 1 pat 10 10 10
- camere cu 2 paturi 12 12 12
5. Număr maxim de paturi într-o cameră 2 3 4
6. Echipare sanitară:
- camerele dispun de baie (cadă sau cuvă cu du‫܈‬, lavoar ‫܈‬i
x - -
WC)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312 bis/12.V.2010 53

- grup sanitar comun, exclusiv pentru turi‫܈‬ti


(minimum o cabină WC, cadă sau du‫܈‬, lavoar la 8 - x x
locuri)
7. Dotarea camerelor:
- pat cu saltea ‫܈‬i saltelu‫܊‬ă de protec‫܊‬ie x x x
- masă ‫܈‬i scaune x x x
- dulap sau spa‫܊‬iu amenajat pentru haine ‫܈‬i lenjerie în
x x x
folosin‫܊‬ă exclusivă a turi‫܈‬tilor
- oglindă x x x
- plapumă sau pled x x x
- cear‫܈‬af pentru pat, cear‫܈‬af plic pentru pled, pătură
x x x
sau plapumă
- perne mari înfă‫܊‬ate x x x
- prosoape de fa‫܊‬ă ‫܈‬i de baie x x -
- perdele, draperii/mijloace obturante x x x
-plase de protectie impotriva insectelor x x x
- frigider (la categoria 3 stele, în exclusivitate pentru
x x -
turi‫܈‬ti)
- televizor x x -
Dotarea sufrageriei din apartament
- canapea pentru 2-3 persoane x x x
- masă, măsu‫܊‬ă x x x
- fotolii/demifotolii x x -
- scaune - - x
- frigider x - -
- televizor x x x
- tablou x x -
54 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312 bis/12.V.2010

ANEXA nr. 1.8.


la normele metodologice

Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistică cu


func‫܊‬iuni de cazare de tipul navelor maritime ‫܈‬i fluviale

Navele maritime ‫܈‬i fluviale, inclusiv pontoanele plutitoare, utilizate pentru


cazarea turi‫܈‬tilor pe durata călătoriei sau ca hoteluri plutitoare ancorate în
porturi, se clasifică pe stele (de la 1 la 5) în func‫܊‬ie de calitatea dotărilor ‫܈‬i a
serviciilor pe care le oferă.
Criteriile de clasificare pentru hoteluri se aplică în mod corespunzător ‫܈‬i în
cazul spa‫܊‬iilor de cazare de pe nave ‫܈‬i pontoane, cu excep‫܊‬ia celor referitoare la:
- dimensiunile spa‫܊‬iilor de cazare, care pot fi reduse cu până la 50% fa‫܊‬ă de
cele din hotelurile de aceea‫܈‬i categorie;
- dimensiunile paturilor, care pot fi de 0,80/2,00 m la paturile individuale ‫܈‬i
1,20/2,00 m la cele duble;
- dotarea cu piese de mobilier (scaune, mese etc.) va fi în limita spa‫܊‬iului, cu
condi‫܊‬ia asigurării unei func‫܊‬ionalită‫܊‬i ‫܈‬i utilizări cât mai confortabile a spa‫܊‬iului
de cazare. Se admit ‫܈‬i dotări cu piese de mobilier rabatabile. La categoriile 1 ‫܈‬i 2
stele se pot utiliza ‫܈‬i paturi suprapuse.
Structura spa‫܊‬iilor de cazare de pe nave este similară cu cea din hoteluri.
Spa‫܊‬iile de alimenta‫܊‬ie pentru servirea turi‫܈‬tilor se clasifică separat, potrivit
criteriilor specifice unită‫܊‬ilor de acela‫܈‬i profil.
La navele de categorie superioară (4 ‫܈‬i 5 stele) este obligatorie asigurarea
posibilită‫܊‬ilor pentru agrement, sport ‫܈‬i banchete, festivită‫܊‬i, distrac‫܊‬ii etc.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312 bis/12.V.2010 55

ANEXA nr. 2
la normele metodologice

Reguli generale ‫܈‬i criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de


primire turistice cu func‫܊‬iuni de alimenta‫܊‬ie publică

1. Restaurant: este local public care îmbină activitatea de produc‫܊‬ie cu cea de


servire la masa, punând la dispozi‫܊‬ie clien‫܊‬ilor o gamă diversificată de preparate
culinare, produse de cofetărie-patiserie, băuturi ‫܈‬i unele produse pentru fumători.
1.1. Restaurant clasic: este local public cu profil gastronomic, în care se
serve‫܈‬te un larg sortiment de preparate culinare (gustări calde ‫܈‬i reci, preparate
lichide calde, mâncăruri, minuturi, salate, dulciuri de bucătărie), produse de
cofetărie, patiserie, înghe‫܊‬ată, fructe, băuturi nealcoolice ‫܈‬i alcoolice, produse
din tutun etc. Pentru crearea unei atmosfere animate-distractive poate dispune de
forma‫܊‬ie muzical-artistică. Organizează servicii suplimentare: banchete, recep‫܊‬ii
etc.
1.2. Restaurant specializat: serve‫܈‬te un sortiment specific de preparate
culinare ‫܈‬i băuturi care se află permanent în lista de meniu, în condi‫܊‬iile unor
amenajări ‫܈‬i dotări clasice sau adecvate structurii sortimentale (pescăresc,
vânătoresc, rotiserie, zahana, dietetic, lacto-vegetarian etc.) care formează
obiectul specializării.
1.2.1. Restaurant pescăresc: este o unitate gastronomică care se caracterizează
prin desfacerea, în principal, a unui sortiment variat de preparate culinare din
pe‫܈‬te. Este decorat cu obiecte sugestive din activitatea de pescuit ‫܈‬i de prelucrare
a pe‫܈‬telui.
1.2.2. Restaurant vânătoresc: este o unitate gastronomică specializată în
producerea ‫܈‬i servirea de preparate culinare din vânat (iepure, căprioară, porc
mistre‫܊‬, urs, gâ‫܈‬te, ra‫܊‬e sălbatice etc.), care este organizată ‫܈‬i func‫܊‬ionează pe
principii similare restaurantului clasic, având însă prin amenajare, dotare ‫܈‬i
prezentarea personalului elemente specifice, particulare.
1.2.3. Rotiserie: este un restaurant de capacitate mică (20 - 50 de locuri la
mese), în care consumatorii sunt servi‫܊‬i cu produse din carne la frigare - rotisor
(pui, mu‫܈‬chi de vacă ‫܈‬i porc, specialită‫܊‬i din carne etc.), chebab cu garnituri,
unele gustări reci (pe bază de ouă, brânză, legume etc.), salate, deserturi, precum
‫܈‬i băuturi răcoritoare, cafea, vin (în special vin ro‫܈‬u servit în carafe), un
sortiment redus de băuturi alcoolice fine.
Spa‫܊‬iul de produc‫܊‬ie se află chiar în interiorul sălii de consuma‫܊‬ie ‫܈‬i este dotat
cu rotisor sau frigărui ‫܈‬i cu vitrină frigorifică în care se află expu‫܈‬i pui ‫܈‬i alte
specialită‫܊‬i din carne pentru fript în fa‫܊‬a consumatorilor.
1.2.4. Restaurant-zahana: este o unitate gastronomică în care se servesc, la
comandă, în tot timpul zilei, produse (specialită‫܊‬i din carne de porc, vacă, batal,
miel) ‫܈‬i subproduse din carne nepor‫܊‬ionată (ficat, rinichi, inimă, splină, momi‫܊‬e,
56 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312 bis/12.V.2010

măduvioare etc.), mici, cârna‫܊‬i etc., pregătite la grătar ‫܈‬i alese de consumatori
din vitrine de expunere sau din platourile prezentate de ospătari la masă. Mai
poate oferi: ciorbă de burtă, ciorbă de ciocănele, tuslama, tochitură, salate
combinate de sezon, murături, dulciuri de bucătărie, băuturi alcoolice (aperitive
‫܈‬i vinuri).
1.2.5. Restaurant dietetic/lacto-vegetarian: este o unitate gastronomică în care
se desfac în exclusivitate sortimente de preparate culinare pe bază de lapte ‫܈‬i
produse lactate, ouă, paste făinoase, orez, salate din legume, precum ‫܈‬i dulciuri
de bucătărie, lactate proaspete, produse de patiserie, înghe‫܊‬ată ‫܈‬i băuturi
nealcoolice calde ‫܈‬i reci; restaurantul dietetic oferă preparatele sub îndrumarea
unui cadru medical.
1.2.6. Restaurant familial sau restaurant pensiune: este o unitate cu profil
gastronomic care oferă, în mai multe variante, meniuri complete la pre‫܊‬
accesibil. Preparatele ‫܈‬i specialită‫܊‬ile solicitate în afara meniurilor se servesc
conform pre‫܊‬urilor stabilite în listele de meniu. Băuturile alcoolice, răcoritoare,
apă minerală ‫܈‬i bere sunt limitate la un numar redus de sortimente. Poate
func‫܊‬iona ‫܈‬i pe bază de abonament. La nevoie se poate organiza ‫܈‬i ca sec‫܊‬ie în
cadrul unui restaurant clasic.
De regulă, asemenea unită‫܊‬i se organizează în sta‫܊‬iuni turistice sau în pensiuni
turistice ‫܈‬i pensiuni agroturistice.
1.3. Restaurant cu specific: este o unitate de alimenta‫܊‬ie pentru recreere ‫܈‬i
divertisment, care, prin dotare, profil, ‫܊‬inuta lucrătorilor, momente recreative ‫܈‬i
structură sortimentală, trebuie să reprezinte obiceiuri gastronomice locale sau
na‫܊‬ionale, tradi‫܊‬ionale ‫܈‬i specifice diferitelor zone.
1.3.1. Cramă: desface o gamă largă de vinuri. Acestea se pot servi atât
îmbuteliate, cât ‫܈‬i neîmbuteliate. Se realizează ‫܈‬i se desface o gamă specifică de
preparate culinare: tochitură, preparate din carne la grătar sau trase la tigaie.
Vinurile se servesc în carafe sau căni din ceramică. Este dotată cu mobilier din
lemn masiv, iar pere‫܊‬ii sunt decora‫܊‬i cu scoar‫܊‬e, ‫܈‬tergare etc. Poate avea program
muzical, tarafuri de muzică populară. Se poate organiza ‫܈‬i ca sec‫܊‬ie în cadrul
unui restaurant clasic.
1.3.2. Restaurant cu specific local: pune în valoare bucătăria specifică unor
zone geografice din ‫܊‬ară sau a unor tipuri tradi‫܊‬ionale de unită‫܊‬i (crame, colibe,
‫܈‬uri etc.).
Sunt servite vinuri ‫܈‬i alte băuturi din regiunea respectivă, utilizându-se
ulcioare, carafe, căni etc. Efectul original al acestor unită‫܊‬i este realizat prin
îmbinarea cadrului natural cu cel arhitectural al sistemului constructiv, al
finisajelor inspirate după modelul popular, al elementelor de decora‫܊‬ie, al
mobilierului ‫܈‬i obiectelor de inventar de concep‫܊‬ie deosebită, de gama
sortimentală a mâncărurilor pregătite ‫܈‬i prezentarea personalului. La construirea
unită‫܊‬ilor se utilizează materiale prelucrate sumar, specifice regiunii respective,
cum sunt: piatră, bolovani de râu, lemn (brut sau prelucrat), cărămidă, trestie,
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312 bis/12.V.2010 57

stuf, răchită etc.. Ospătarii au uniforma confec‫܊‬ionată în concordan‫܊‬ă cu


specificul unită‫܊‬ii (costume de daci, de romani, ciobăne‫܈‬ti etc.).
1.3.3. Restaurant cu specific na‫܊‬ional: pune în valoare tradi‫܊‬iile culinare ale
unor na‫܊‬iuni (chinezesc, arăbesc, mexican etc.), servind o gamă diversificată de
preparate culinare, băuturi alcoolice ‫܈‬i nealcoolice specifice. Ambian‫܊‬a
interioară ‫܈‬i exterioară a saloanelor, programul muzical, uniformele personalului
de servire ‫܈‬i celelalte sunt specifice ‫܊‬ării respective.
1.4. Restaurant cu program artistic: este o unitate de alimenta‫܊‬ie pentru turi‫܈‬ti
care prin dotare ‫܈‬i amenajare asigură ‫܈‬i derularea unor programe de divertisment
gen spectacol (muzică, balet, circ, recitaluri, scheciuri, programe specifice
barurilor de noapte etc.).
1.5. Braserie sau bistrou: asigură în tot cursul zilei servirea consumatorilor, în
principal cu preparate reci, minuturi, un sortiment restrâns de mâncăruri,
specialită‫܊‬i de cofetărie-patiserie, băuturi nealcoolice calde ‫܈‬i reci, băuturi
alcoolice de calitate superioară, un bogat sortiment de bere.
1.6. Berărie: este o unitate specifică pentru desfacerea berii de mai multe
sortimente, în recipiente specifice (‫܊‬ap, halbă, cană) de diferite capacită‫܊‬i ‫܈‬i a
unor produse ‫܈‬i preparate care se asociază în consum cu acestea (crenvur‫܈‬ti cu
hrean, mititei, cârna‫܊‬i, chiftelu‫܊‬e, foetaje, covrigei, migdale, alune etc.), precum
‫܈‬i brânzeturi, gustări calde ‫܈‬i reci, minuturi (din ouă, legume), specialită‫܊‬i de
zahana (1 - 2 preparate), precum ‫܈‬i băuturi alcoolice (coniac, rom, sortiment
restrâns de vinuri ‫܈‬i băuturi nealcoolice).
1.7. Grădină de vară: este o unitate amenajată în aer liber, inconjurata de
arbori si arbusti, dotată cu mobilier specific "de grădină" ‫܈‬i decorată în mod
adecvat. Oferă un sortiment diversificat de preparate culinare, minuturi, grătar,
salate, dulciuri de bucătărie ‫܈‬i cofetărie-patiserie, un larg sortiment de băuturi
alcoolice (vinuri selec‫܊‬ionate de regiune, îmbuteliate sau neîmbuteliate, băuturi
spirtoase etc.) ‫܈‬i nealcoolice, cafea, fructe, produse din tutun.
1.8. Terasa: este o unitate independenta, amenajată în aer liber, dotată cu
mobilier specific sezonului estival ‫܈‬i decorată în mod adecvat. Oferă un
sortiment diversificat de preparate culinare, minuturi, grătar, salate, dulciuri de
bucătărie ‫܈‬i cofetărie-patiserie, un larg sortiment de băuturi alcoolice (vinuri,
băuturi spirtoase, bere etc.) ‫܈‬i nealcoolice, cafea, fructe.

2. Bar: este o unitate de alimenta‫܊‬ie cu program de zi sau de noapte, în care se


serve‫܈‬te un sortiment diversificat de băuturi alcoolice ‫܈‬i nealcoolice ‫܈‬i o gamă
restrânsă de produse culinare.
Cadrul ambiental este completat cu program artistic, audi‫܊‬ii muzicale, video,
TV.
2.1. Bar de noapte: este o unitate cu caracter distractiv, cu un orar de noapte
care prezintă un program variat de divertisment, de music-hall ‫܈‬i dans pentru
consumatori ‫܈‬i oferă o gamă variată de băuturi alcoolice fine, amestecuri de
băuturi de bar, băuturi nealcoolice, specialită‫܊‬i de cofetărie ‫܈‬i înghe‫܊‬ată asortate,
58 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312 bis/12.V.2010

roast-beef, fripturi reci etc., fructe ‫܈‬i salate de fructe (proaspete ‫܈‬i din
compoturi), cafea, jardiniere cu delicatese. De obicei este realizat în amfiteatru,
pentru ca de la toate mesele să se poată viziona programul artistic muzical. Este
dotat cu instala‫܊‬ii de amplificare a sunetului, orgă de lumini, instala‫܊‬ii de
proiec‫܊‬ie a unor filme.
2.2. Bar de zi: este o unitate care func‫܊‬ionează, de regulă, în cadrul hotelurilor
‫܈‬i restaurantelor sau ca unitate independentă. Oferă consumatorilor o gamă
variată de băuturi alcoolice ‫܈‬i nealcoolice, simple sau în amestec, ‫܈‬i gustări în
sortiment restrâns, tartine, foetaje, specialită‫܊‬i de cofetărie ‫܈‬i înghe‫܊‬ată, produse
din tutun (‫܊‬igări) ‫܈‬i posibilită‫܊‬i de distrac‫܊‬ie (muzică discretă, televizor, jocuri
mecanice etc.). În salonul de servire se află tejgheaua-bar cu scaune înalte, un
număr restrâns de mese cu dimensiuni mici, cu scaunele respective.
2.3. Café-bar sau cafenea: este o unitate care îmbină activitatea de desfacere a
cafelei cu cea recreativă; oferă consumatorilor ‫܈‬i gustări calde ‫܈‬i reci, minuturi,
produse de cofetărie-patiserie, înghe‫܊‬ată, băuturi nealcoolice calde (cafea filtru,
‫܈‬var‫܊‬, cafea cu lapte, ciocolată, ceai etc.), băuturi alcoolice fine (lichior, coniac,
vermut etc.).
2.4. Disco-bar (discotecă-videotecă): este o unitate cu profil de divertisment
pentru tineret, activitatea comercială fiind axată pe desfacerea de gustări,
produse de cofetărie-patiserie, înghe‫܊‬ată ‫܈‬i, în special, amestecuri de băuturi
alcoolice ‫܈‬i nealcoolice. Divertismentul este realizat prin intermediul muzicii de
audi‫܊‬ie ‫܈‬i de dans, înregistrată ‫܈‬i difuzată prin instala‫܊‬ii speciale ‫܈‬i prin disc-
jockey, care asigură organizarea ‫܈‬i desfă‫܈‬urarea întregii activită‫܊‬i. Videoteca este
o încăpere special amenajată cu instala‫܊‬ii electronice de redare ‫܈‬i vizionare în
care se prezintă videoprograme ‫܈‬i filme.
2.5. Bufet-bar: oferă un sortiment restrâns de preparate calde ‫܈‬i reci (gustări,
sandviciuri, minuturi, mâncăruri, produse de patiserie) pregătite în bucătăria
proprie sau aduse din afară, băuturi nealcoolice calde ‫܈‬i reci, băuturi alcoolice
(aperitive), bere, vinuri, la pahar.

3. Unită‫܊‬i tip fast-food


3.1. Restaurant-autoservire: este o unitate cu desfacere rapidă în care
consumatorii î‫܈‬i aleg ‫܈‬i se servesc singuri cu preparatele culinare calde ‫܈‬i reci
(gustări, produse lactate, băuturi calde nealcoolice, supe-ciorbe-creme, preparate
din pe‫܈‬te, antreuri, preparate de bază, salate, deserturi, fructe) ‫܈‬i băuturi
alcoolice (bere) ‫܈‬i nealcoolice, la sticlă, a‫܈‬ezate în linii de autoservire cu flux
dirijat ‫܈‬i cu plata după alegerea produselor.
3.2. Bufet tip expres: este o unitate cu desfacere rapidă, în care fluxul
consumatorilor nu este dirijat, servirea se face de către vânzător, iar plata se face
anticipat. Unitatea este dotată cu mese tip "expres".
3.3. Pizzerie: este o unitate specializată în desfacerea sortimentelor de pizza.
Se mai pot desface gustări, minuturi, salate, produse de patiserie, răcoritoare,
bere, vin la pahar sau băuturi slab alcoolizate.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312 bis/12.V.2010 59

3.4. Snack-bar: este o unitate caracterizată prin existen‫܊‬a unei tejghele-bar, cu


un front de servire care să permită accesul unui număr mare de consumatori,
servi‫܊‬i direct cu sortimente pregătite total sau par‫܊‬ial în fa‫܊‬a lor. Oferă în tot
timpul zilei o gamă diversificată de preparate culinare (crenvur‫܈‬ti, pui frip‫܊‬i,
sandviciuri, cârnăciori, unele preparate cu specific), precum ‫܈‬i băuturi
nealcoolice calde ‫܈‬i reci ‫܈‬i băuturi alcoolice în sortiment redus.

4. Cofetărie: este o unitate specializată pentru desfacerea unui sortiment larg


de prăjituri, torturi, fursecuri, cozonac, înghe‫܊‬ată, bomboane, patiserie fină,
băuturi nealcoolice calde ‫܈‬i reci ‫܈‬i unele băuturi alcoolice fine (coniac, lichior).
5. Patiserie: este o unitate specializată în desfacerea pentru consum, pe loc sau
la domiciliu, a produc‫܊‬iei proprii specifice, în stare caldă (plăcintă, ‫܈‬trudele,
merdenele, pateuri, covrigi, brânzoaice, gogo‫܈‬i, cornuri etc.). Sortimentul de
băuturi include bere la sticlă, băuturi nealcoolice, băuturi calde, răcoritoare, vin
la pahar, diferite sortimente de produse lactate (iaurt, chefir, lapte bătut etc.). Se
poate organiza ‫܈‬i cu profil de plăcintărie, simigerie, covrigărie, gogo‫܈‬erie sau
patibar.

Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu


func‫܊‬iuni de alimenta‫܊‬ie publică

Restaurante Baruri
Criterii
stele stele
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
1. Descriere generală a clădirii:
- firmă luminoasă pentru unită‫܊‬i
x x - - - x x - - -
independente
- firmă - - x x x - - x x x
- emblema unită‫܊‬ii x - - - - x - - - -
- însemne distinctive privind
x x x x x x x x x x
tipul ‫܈‬i categoria unită‫܊‬ilor
- acces pentru aprovizionare cu
mărfuri ‫܈‬i circula‫܊‬ia
x x x x x x x x - -
personalului, separat de intrarea
principală
- parcaj auto propriu pentru
x - - - - - - - - -
unită‫܊‬ile independente
- acces auto la intrare x x - - - x - - - -
2. Organizarea spa‫܊‬iilor:
- windfang, u‫܈‬i rotative sau x - - - - x - - - -
60 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312 bis/12.V.2010

perdea de aer la intrare (unită‫܊‬i


cu acces direct din afară);
- hol de primire ‫܈‬i de a‫܈‬teptare
x x - - - - - - - -
pentru consumatori
- garderobă (unită‫܊‬ile de vară ‫܈‬i
cele cu o capacitate sub 100 de
x x - - - x - - - -
locuri se exceptează, acestea
dispunând de cuier în incintă)
- saloanele sunt dimensionate
corespunzător, în func‫܊‬ie de
1,6 1,5 1,3 1,0 1,0 1,2 1,2 1,1 1,0 1,0
numărul de locuri ‫܈‬i de indicele
de suprafa‫܊‬ă ... mp/loc masă
- saloanele cu o capacitate mai
mare de 150 de locuri se
compartimentează sau se x x - - - - - - - -
intimizeaza cu diverse mijloace
estetice
- oficiu pentru ospătari sau
spa‫܊‬iu de distribu‫܊‬ie
(restaurantele de capacitate
mică sub 50 de locuri ‫܈‬i x x x x x - - - - -
familiale, precum si
restaurantele pensiune pot fi
exceptate)
- acces între oficiu ‫܈‬i salon prin
x x x - - - - - - -
u‫܈‬i batante
- grup sanitar cu apă curentă
caldă ‫܈‬i rece, separat pe sexe, o 30 40 - - - 30 40 - - -
cabină la ... locuri
- grup sanitar cu apă caldă ‫܈‬i
- - x x x - - x x x
rece
- bucătăria echipată ‫܈‬i
compartimentată în func‫܊‬ie de
specificul preparatelor calde
x x x x x x x x x x
sau reci realizate ‫܈‬i a structurii
materiilor prime cu respectarea
normelor sanitar-veterinare
- sec‫܊‬ie-bar x x x x x x x x x x
- spălător de veselă x x x x x x x x x x
- spălător de vase x x x x x - - - - -
- spălător de pahare x x x x x - - - - -
- depozit pentru alimente ‫܈‬i x x x x x x x x x x
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312 bis/12.V.2010 61

băuturi
- cameră pentru lenjerie x x - - - - - - - -
- birou al ‫܈‬efului de unitate x x - - - - - - - -
- birou al bucătarului-‫܈‬ef x - - - - - - - - -
- grup social pentru personal,
care să cuprindă: vestiare + x x x x x x x - - -
du‫܈‬uri + WC
- spa‫܊‬iu pentru depozitarea x
x x x x x x x x x
ambalajelor/resturilor menajere
3. Instala‫܊‬ii:
- sisteme de climatizare (spa‫܊‬ii
de servire, produc‫܊‬ie ‫܈‬i grupuri x - - - - x - - - -
sanitare)
- ventila‫܊‬ie mecanică în spa‫܊‬ii de
- x x x - - x x x -
servire ‫܈‬i produc‫܊‬ie
- ventila‫܊‬ie naturală - - - - x - - - - x
- încălzire centrală sau alte surse
de încălzire admise de normele
- x x x x - x x x x
P.S.I., mai pu‫܊‬in pentru
unită‫܊‬ile sezoniere estivale
- instala‫܊‬ie curentă de apă
x x x x x x x x x x
caldă/rece
- iluminat în toate spa‫܊‬iile de
x x x x x x x x x x
servire, produc‫܊‬ie ‫܈‬i anexe
- ascensor pentru mărfuri ‫܈‬i
preparate (când bucătăria este
x x - - - - - - - -
amplasată la alt nivel decât
salonul de servire)
4. Utilaje, mobilier tehnologic, aparatură de control, aparate ‫܈‬i dispozitive necesare
în sec‫܊‬iile de produc‫܊‬ie ale bucătăriei
- utilaje tehnice*) x x x x x x x x x x
*)
Dotarea se face în func‫܊‬ie de profilul ‫܈‬i de capacitatea unită‫܊‬ii, cu respectarea liniei tehnologice ‫܈‬i a normelor
sanitare, sanitar-veterinare, P.S.I. ‫܈‬i protec‫܊‬ia muncii.
5. Amenajări ‫܈‬i dotări interioare în saloane:
- pardoseală din ceramică sau
alte materiale de calitate x x x x x x x x x x
superioară
- pere‫܊‬i tapisa‫܊‬i (material textil),
placa‫܊‬i cu furnir de bună
x - - - - x - - - -
calitate sau cu zugrăveli
moderne deosebite
- pere‫܊‬i tapeta‫܊‬i cu materiale de - x - - - - x - - -
62 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312 bis/12.V.2010

calitate superioară sau cu


zugrăveli deosebite
- zugrăveli ‫܈‬i vopsitorii obi‫܈‬nuite - - x x x - - x x x
- perdele ‫܈‬i draperii din
materiale de bună calitate sau
x x x x - x x x x -
alte mijloace cu acelea‫܈‬i
func‫܊‬iuni
-plase de protectie impotriva
insectelor la spatiile de productie x x x x x x x x x x
si depozitare
- decora‫܊‬iuni interioare adecvate
x x - - - x x - - -
specificului unită‫܊‬ii
- mobilier uniform ca stil x x x x x x x x x x
- fe‫܊‬e de masă sau alte mijloace
x x x x x x x x x x
igienice ‫܈‬i estetice
- fe‫܊‬e de masă pentru banchete x x x - - - - - - -
- ‫܈‬erve‫܊‬ele de masă din material
x x x - - x - - - -
textil de calitate
- listă pentru mâncăruri, băuturi
‫܈‬i mic dejun, tipărită în limba
x x - - - x x - - -
română ‫܈‬i în două limbi de
circula‫܊‬ie interna‫܊‬ională
- listă pentru mâncăruri ‫܈‬i
băuturi, tipărită sau - - x - - - - x - -
dactilografiată
- listă afi‫܈‬ată ‫܈‬i etichete cu
pre‫܊‬urile preparatelor ‫܈‬i ale - - - x x - - - x x
băuturilor oferite
6. Dotarea cu inventar de servire:
a) sticlărie (cristal, semicristal, sticlă):
- cupe de ‫܈‬ampanie, carafe,
pahare, sonde, căni, halbe,
cilindri etc. în func‫܊‬ie de x x x x - x x x x -
specificul băuturilor ‫܈‬i
profilului structurii unită‫܊‬ii
- solni‫܊‬e - - - x x - - - x x
- presărători x x x - - x x x - -
- oliviere x x x - - x x x - -
- mu‫܈‬tarieră x x x - - x x x - -
- compotieră x x x - - x x x - -
- clopot pentru pateuri x x - - - x x - - -
- doze pentru mujdei x x x - - x x - - -
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312 bis/12.V.2010 63

- scrumiere unde este cazul x x x x x x x x x x


- bol pentru clătirea degetelor x x - - - x x - - -
- fructieră x x x - - x x x - -
b) por‫܊‬elan:
- ce‫܈‬ti cu farfurioară pentru
x x x x x x x x x x
cafea
- ce‫܈‬ti cu farfurioară pentru ceai x x x x x x x x x x
- ce‫܈‬ti/boluri/farfurii pentru
x x x x x x x x x x
preparate lichide calde
- căni cu farfurioară pentru lapte x x - - - x - - - -
- cafetiere x x - - - x x - - -
- zaharni‫܊‬e x x - - - x x - - -
- ceainice x x x - - x x - - -
- supiere x x x - - - - - - -
- castroane x x x x x x x x - -
- farfurii suport x x - - - x x - - -
- farfurii desert x x x x x x x x x x
- farfurii întinse mari x x x x x x x x x x
- farfurii adânci x x x x x - - - - -
- farfurii pentru gem, dulcea‫܊‬ă x x x - - - - - - -
- osiere x x x - - - - - - -
- raviere - - - x x - - - - -
- salatiere x x x x x x - - - -
- cocotiere x x - - - x x - - -
- sosiere x x x - - x - - - -
- suport pentru scobitori x x x x x x x x - -
c) alpaca argintată sau o‫܊‬el inox:
- linguri‫܊‬e pentru ceai x x x - - x x - - -
- linguri‫܊‬e pentru cafea x x x x x x x x x x
- linguri‫܊‬e pentru înghe‫܊‬ată x x x - - x x x - -
- linguri‫܊‬e pentru mazagran x x - - - x x x x -
- linguri/linguri‫܊‬e pentru
x x - - - x - - - -
consomee
- lingură, furculi‫܊‬ă ‫܈‬i cu‫܊‬it mare x x x x x x x x x x
- furculi‫܊‬e ‫܈‬i cu‫܊‬ite pentru pe‫܈‬te x x x - - x x x - -
- cu‫܊‬ite ‫܈‬i furculi‫܊‬e pentru gustări x x x - - x x - - -
- furculi‫܊‬e linguri‫܊‬e ‫܈‬i cu‫܊‬ite
x x x x x x x x x -
pentru desert ‫܈‬i fructe
- tacâmuri pentru fructe de mare x - - - - - - - - -
- găletu‫܈‬ă cu cle‫܈‬te pentru cuburi
x x x - - x x x - -
de ghea‫܊‬ă
- capace pentru ochiuri x x - - - x x - - -
64 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312 bis/12.V.2010

- tambale cu capac x x - - - - - - - -
- shackere x x - - - x x - - -
- foarfece pentru struguri x - - - - x - - - -
- paletă pentru tort x x x x x x x x x x
- frapiere pentru ‫܈‬ampanie sau
x x x - - x x x - -
alte dotări similare
Dotarea cu inventar de servire se
va face în func‫܊‬ie de specificul
x x x x x x x - - -
unită‫܊‬ii, de sortimentele de
preparate ‫܈‬i băuturi servite
Este interzisă utilizarea vaselor ‫܈‬i ustensilelor de bucătărie emailate.
7. Alte criterii:
Servirea se efectuează prin:
- ospătari x x x x x x x x - -
- vânzători sau autoservire - - - - - - - - x x
Personalul de bază din sec‫܊‬iile de servire ‫܈‬i produc‫܊‬ie are, în majoritate:
- înalt nivel de calificare x x x - - - - - - -
- calificare - - - x x x x x x x
- personalul va fi în permanen‫܊‬ă
curat, cu părul strâns,
x x x x x x x x x x
îmbrăcăminte curată, pantofii
lustrui‫܊‬i ‫܈‬i fără bijuterii în exces
- ospătarii trebuie să cunoască
cel pu‫܊‬in o limbă străină, iar
forma‫܊‬ia de lucru va fi astfel
stabilită încât într-un singur
80 70 50 - - 80 70 - - -
schimb să se asigure
cunoa‫܈‬terea a cel pu‫܊‬in 2 - 3
limbi de circula‫܊‬ie
interna‫܊‬ională (%)
- portar-u‫܈‬ier x x - - - - - - - -
- echipamente: pentru ospătari ‫܈‬i
x x x x x x x x - -
ajutor de ospătari
- pentru barmani x x x x x x x - - -
- pentru forma‫܊‬ii muzicale x - - - - - - - - -
- pentru vânzători - - - - - - - - x x
- pentru portar-u‫܈‬ier x - - - - - - - - -
- pentru garderobier x x - - - x - - - -
- efectuarea zilnică sau ori de
câte ori este nevoie a cură‫܊‬eniei
x x x x x x x x x x
în spa‫܊‬iile de servire, produc‫܊‬ie,
depozitare ‫܈‬i la grupurile
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312 bis/12.V.2010 65

sociale pentru consumatori ‫܈‬i


personal
- spa‫܊‬iile de produc‫܊‬ie vor fi
astfel realizate ‫܈‬i ventilate încât
să nu pătrundă mirosul din x x x x x x x x x x
bucătărie în sălile de servire ‫܈‬i
în spa‫܊‬iile de cazare
8. Servicii suplimentare oferite clien‫܊‬ilor, cu sau fără plată, astfel:
- organizarea de banchete sau
x x x x x - - - - -
mese festive
- comenzi pentru închirieri de
x x - - - x x - - -
taximetre
- oferirea în puncte fixe
(garderobă) sau volante de
x x - - - x x - - -
produse din tutun, pliante,
obiecte de artizanat
- diverse comisioane x x - - - x x - - -
- la solicitare, se rezervă locuri
x x - - - - - - - -
la mese
- să ofere în lista-meniu un
x x - - - - - - - -
minimum de preparate dietetice
- asigurarea pazei pentru
x - - - - x - - - -
autovehiculele parcate
- gararea autoturismului ‫܈‬i,
respectiv, predarea lui la
x - - - - - - - - -
plecarea clien‫܊‬ilor se fac de
către personalul restaurantului
- plata serviciilor să poată fi
efectuată ‫܈‬i prin mijloace x x x - - x x x - -
electronice de plată (carduri)

- continuare -
Baruri de
Cofetării, patiserii
noapte Fast-food-uri
Criterii
stele stele stele
5 4 3 2 1 5 4 3 2
1. Descriere generală a clădirii:
- firmă luminoasă pentru unită‫܊‬i
x x - - - x x - -
independente
- firmă - - x x x - - x x
- emblema unită‫܊‬ii x - - - - x - - -
66 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312 bis/12.V.2010

- însemne distinctive privind


x x x x x x x x x
tipul ‫܈‬i categoria unită‫܊‬ilor
- accesul consumatorilor ‫܈‬i din
holul unită‫܊‬ii de cazare (pentru
x x - - - - - - -
unită‫܊‬ile amplasate în structuri
de cazare)
- acces pentru aprovizionare cu
mărfuri ‫܈‬i circula‫܊‬ia
x x - - - x x - -
personalului, separat de
intrarea principală
- parcaj auto propriu pentru
x - - - - - - - -
unită‫܊‬ile independente
- acces auto la intrare x x - - - x - - -
2. Organizarea spa‫܊‬iilor:
- windfang, u‫܈‬i rotative sau
perdea de aer la intrare (unită‫܊‬i x x - - - x - - -
cu acces direct din afară);
- hol de primire ‫܈‬i de a‫܈‬teptare
x x - - - - - - -
pentru consumatori
- garderobă (unită‫܊‬ile de vară ‫܈‬i
cele cu o capacitate sub 100 de
x x - - - x - - -
locuri se exceptează, acestea
dispunând de cuier în incintă)
- saloanele sunt dimensionate
corespunzător, în func‫܊‬ie de
numărul de locuri ‫܈‬i de 1,7 1,5 1,2 1,1 1,0 1,4 1,3 1,1 1,0
indicele de suprafa‫܊‬ă ... mp/loc
masă
- saloanele cu o capacitate mai
mare de 150 de locuri se x x - - - x x - -
compartimentează
- oficiu pentru ospătari sau
spa‫܊‬iu de distribu‫܊‬ie (restau-
rantele de capacitate mică sub x x x - - x - - -
50 de locuri ‫܈‬i familiale pot fi
exceptate)
- acces între oficiu ‫܈‬i salon prin
x x x - - x - - -
u‫܈‬i batante
- grup sanitar cu apă curentă
caldă/rece, separat pe sexe, o 30 40 40 - - 30 - - -
cabină la ... locuri
- grup sanitar cu apă caldă/rece - - - x x - x x x
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312 bis/12.V.2010 67

- bucătăria echipată ‫܈‬i


compartimentată în func‫܊‬ie de
specificul preparatelor calde
x x x x x - - - -
sau reci realizate ‫܈‬i a structurii
materiilor prime cu respectarea
normelor sanitar-veterinare
- sec‫܊‬ie-bar x x - - - - - - -
- laborator propriu - - - - - x - - -
- spălător de veselă x x x x x x x x x
- spălător de vase x x x x x x - - -
- spălător de pahare x x - - - - - - -
- depozit pentru alimente ‫܈‬i
x x x x x x x x x
băuturi
- cameră pentru lenjerie x x x - - x - - -
- birou al ‫܈‬efului de unitate x x - - - x - - -
- birou al bucătarului-‫܈‬ef - - - - - - - - -
- grup social care să cuprindă:
x x x - - x x - -
vestiare + du‫܈‬uri + WC
- spa‫܊‬iu pentru depozitarea
ambalajelor/resturilor x x x x x x x x x
menajere
3. Instala‫܊‬ii:
- sisteme de climatizare (în
spa‫܊‬iile de servire, produc‫܊‬ie ‫܈‬i x - - - - x - - -
grupurile sanitare)
- ventila‫܊‬ie mecanică în spa‫܊‬ii de
- x x x - - x x -
servire ‫܈‬i produc‫܊‬ie
- ventila‫܊‬ie naturală - - - - x - - - x
- încălzire centrală sau alte surse
de încălzire admise de normele
- x x x x - x x x
P.S.I., mai pu‫܊‬in pentru
unită‫܊‬ile sezoniere estivale
- instala‫܊‬ie curentă de apă
x x x x x x x x x
caldă/rece
- iluminat în toate spa‫܊‬iile de
x x x x x x x x x
servire, produc‫܊‬ie ‫܈‬i anexe
- ascensor pentru mărfuri ‫܈‬i
preparate (când bucătăria este
amplasată la alt nivel decât x x - - - - - - -
salonul de servire), la unită‫܊‬ile
cu peste 50 de locuri la mese
4. Utilaje, mobilier tehnologic, aparatură de control, aparate ‫܈‬i dispozitive necesare
68 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312 bis/12.V.2010

în sec‫܊‬iile de produc‫܊‬ie ale bucătăriei:


- utilaje tehnice*) x x x x x x x x x
*)
Dotarea se face în func‫܊‬ie de profilul ‫܈‬i de capacitatea unită‫܊‬ii, cu respectarea liniei tehnologice ‫܈‬i a normelor
sanitare, sanitar-veterinare, P.S.I. ‫܈‬i protec‫܊‬ia muncii.
5. Amenajări ‫܈‬i dotări interioare în saloane:
- pardoseală din ceramică sau
alte materiale de calitate x x x - - x x - -
superioară
- pardoseală din mozaic sau din
- - - x x - - x x
alte materiale u‫܈‬or lavabile
- pere‫܊‬i tapisa‫܊‬i (material textil),
placa‫܊‬i cu furnir de bună
x - - - - x - - -
calitate sau cu zugrăveli
moderne deosebite
- pere‫܊‬i tapeta‫܊‬i cu materiale de
calitate superioară sau cu - x x - - - x - -
zugrăveli deosebite
- zugrăveli ‫܈‬i vopsitorii
- - - x x - - x x
obi‫܈‬nuite
- perdele ‫܈‬i draperii din
materiale de bună calitate, sau
x x - - - x x - -
alte mijloace cu func‫܊‬iuni
similare
- perdele*) - - - x x - - x x
*)
Se admit ‫܈‬i alte solu‫܊‬ii moderne care pot fi folosite în locul perdelelor.
- decora‫܊‬iuni interioare
x x x - - x x - -
adecvate specificului unită‫܊‬ii
- mobilier uniform ca stil:
- de calitate x x - - - x x - -
- în bună stare de folosin‫܊‬ă - - x x x - - x x
- fe‫܊‬e de masă sau alte mijloace
x x x x x x x x x
igienice ‫܈‬i de calitate
- ‫܈‬erve‫܊‬ele de masă din material
x x - - - x - - -
textil de calitate
- listă pentru mâncăruri, băuturi,
tipărită în limba română ‫܈‬i în
x x - - - x - - -
două limbi de circula‫܊‬ie
interna‫܊‬ională
- listă afi‫܈‬ată ‫܈‬i etichete cu
pre‫܊‬urile preparatelor ‫܈‬i ale - - x x x - x x x
băuturilor oferite
6. Dotarea cu inventar de servire:
a) sticlărie (cristal, semicristal, sticlă):
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312 bis/12.V.2010 69

- cupe de ‫܈‬ampanie, carafe,


pahare, sonde, căni, halbe,
cilindri etc. în func‫܊‬ie de x x - - - - - - -
specificul băuturilor ‫܈‬i
profilului structurii unită‫܊‬ii
- solni‫܊‬e - - - x x - - - -
- presărători x x x - - - - - -
- oliviere x x x - - - - - -
- mu‫܈‬tarieră x x x x - - - - -
- compotieră x x x - - - - - -
- clopot pentru pateuri x x x - - x x - -
- doze pentru mujdei - - x x - - - - -
- scrumiere unde este cazul x x x x x - - - -
- bol pentru clătirea degetelor x x x - - - - - -
- fructieră x x - - - - - - -
- platouri de diferite forme ‫܈‬i
x x x x x x x x x
mărimi
b) por‫܊‬elan:
- ce‫܈‬ti cu farfurioară pentru
x x x x x x x x x
cafea
- ce‫܈‬ti cu farfurioară pentru ceai x x - - - x x x x
- ce‫܈‬ti/boluri/farfurii pentru
x x x x x x x x x
preparate lichide calde
- căni cu farfurioară pentru lapte x - - - - x x x -
- cafetiere x x - - - x x - -
- zaharni‫܊‬e x x - - - x x - -
- ceainice x x - - - x x x -
- farfurii suport x x x - - x x x -
- farfurii desert x x x x x x x x x
- farfurii întinse mari x x x x x - - - -
- farfurii adânci - - x x x - - - -
- farfurii pentru gem, dulcea‫܊‬ă - - x x x - - - -
- osiere x x x - - - - - -
- raviere - - x x x - - - -
- salatiere x x x x x - - - -
- cocotiere x x - - - - - - -
- sosiere x x x - - - - - -
- suport pentru scobitori x x x x x - - - -
c) alpaca argintată sau o‫܊‬el inox:
- linguri‫܊‬e pentru ceai x x x x - x x x x
- linguri‫܊‬e pentru cafea x x x x - x x x x
- linguri‫܊‬e pentru înghe‫܊‬ată x x x x - x x x x
70 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312 bis/12.V.2010

- linguri‫܊‬e pentru mazagran x x x - - x - - -


- lingură, furculi‫܊‬ă ‫܈‬i cu‫܊‬it mare x x x x x - x x x
- furculi‫܊‬e ‫܈‬i cu‫܊‬ite pentru pe‫܈‬te x x x - - - - - -
-cu‫܊‬ite ‫܈‬i furculi‫܊‬e pentru gustări x x x x - - - - -
- furculi‫܊‬e/linguri‫܊‬e ‫܈‬i cu‫܊‬ite
x x x x x x x x x
pentru desert ‫܈‬i fructe
- tacâmuri pentru fructe de mare x x - - - - - - -
- găletu‫܈‬ă cu cle‫܈‬te pentru
x x - - - x - - -
cuburi de ghea‫܊‬ă
- capace pentru ochiuri - - x - - - - - -
- tambale cu capac x x - - - - - - -
- shackere x x - - - - - - -
- foarfece pentru struguri x - - - - - - - -
- paletă pentru tort x x x x x x x x x
- frapiere pentru ‫܈‬ampanie x x - - - - - - -
Dotarea cu inventar de servire se va face în func‫܊‬ie de specificul unită‫܊‬ii, de
sortimentele de preparate ‫܈‬i băuturi servite
7. Alte criterii
Servirea se efectuează prin:
- ospătari x x - - - x x - -
- vânzători sau autoservire - - x x x - - x x
Personalul de bază din sec‫܊‬iile de servire ‫܈‬i produc‫܊‬ie are, în majoritate:
- înalt nivel de calificare x x x - - x x - -
- calificare - - - x x - - x x
- personalul va fi în permanen‫܊‬ă
curat, cu părul strâns,
îmbrăcăminte curată, pantofii x x x x x x x x x
lustrui‫܊‬i ‫܈‬i fără bijuterii în
exces
- ospătarii trebuie să cunoască
cel pu‫܊‬in o limbă străină, iar
forma‫܊‬ia de lucru va fi astfel
stabilităîncât într-un singur
80 70 - - 50 - - - -
schimb să se asigure
cunoa‫܈‬terea a cel pu‫܊‬in 2 - 3
limbi de circula‫܊‬ie
interna‫܊‬ională (%)
- portar-u‫܈‬ier x - - - - - - - -
Echipamente pentru :
- ospătari ‫܈‬i ajutor de ospătari x x x - - x x x x
- barmani x x x - - - - - -
- vânzători - - x x x - - x x
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312 bis/12.V.2010 71

- portar-u‫܈‬ier x - - - - - - - -
- garderobier x - - - - - - - -
- efectuarea zilnică sau ori de
câte ori este nevoie a cură‫܊‬eniei
în spa‫܊‬iile de servire, produc‫܊‬ie, x x x x x x x x x
depozitare ‫܈‬i la grupurile sociale
pentru consumatori ‫܈‬i personal
- spa‫܊‬iile de produc‫܊‬ie vor fi
astfel realizate ‫܈‬i ventilate încât
să nu pătrundă mirosul din x x x x x x x x x
bucătărie în sălile de servire ‫܈‬i
în spa‫܊‬iile de cazare
8. Servicii suplimentare oferite clien‫܊‬ilor, cu sau fără plată, astfel:
- organizarea de banchete sau
x x - - - - - - -
mese festive
- comenzi pentru închirieri de
x x - - - x - - -
taximetre
- oferirea în puncte fixe
(garderobă) sau volante de
x x - - - x - - -
produse din tutun, pliante,
obiecte de artizanat
- diverse servicii de comisioner x x - - - x - - -
- la solicitare se rezervă locuri
x x - - - - - - -
la mese
- asigurarea pazei pentru
x - - - - - - - -
autovehiculele parcate
- gararea autoturismului ‫܈‬i,
respectiv, predarea lui la
x - - - - - - - -
plecarea clien‫܊‬ilor se fac de
către personalul restaurantului
- plata serviciilor să poată fi
efectuată ‫܈‬i prin mijloace x x x - - x x - -
electronice de plată (carduri)
72 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312 bis/12.V.2010

ANEXA nr. 3
la normele metodologice

Cerere tip pentru eliberarea/preschimbarea certificatului de clasificare

Către: DIREC‫܉‬IA GENERALĂ CONTROL ‫܇‬I AUTORIZARE PENTRU


TURISM

Subsemnatul_____________________________, în calitate de reprezentant


legal al_______________________________________________________
(denumirea operatorului economic care desfă‫܈‬oară activitate de cazare ‫܈‬i/sau alimenta‫܊‬ie publică)
cu sediul social în localitatea ________________, str._____________________
nr.____, bl.___sc.___et.___ap.___ , telefon______________,având ca obiect de
activitate încadrat în clasa CAEN /_______/_______/_______ ,
solicit eliberarea/preschimbarea certificatului de clasificare pentru
următoarea(le) structură(i) de primire turistică(e):

Tipul________________________________Denumirea___________________

(conform pct. 4 din Normele metodologice)


Categoria___________stele/flori, situată(e) în: localitatea_________________ ,

str.____________________________, nr.____, jude‫܊‬ul/sectorul _____________

Anexăm documenta‫܊‬ia de clasificare întocmită potrivit punctului nr. 2.1 din


Normele metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice.

Data _____________ Semnătura____________

‫܇‬tampila
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312 bis/12.V.2010 73

ANEXA nr. 4
la normele metodologice

FI‫܇‬A
privind structura spa‫܊‬iilor de cazare, pe categorii

Structura de primire turistică de cazare:

Tipul ________________________(conform pct. 4, alin. 1 din Normele metodologice)

Denumirea _______________________________________________________

Adresa___________________________________________________________

Structura spa‫܊‬iilor de cazare conform pct. 4, alin. 2 din Normele


metodologice
Nr. Categoria unită‫܊‬ii
Crt. (stele/flori)
Tip spa‫܊‬iu cazare Nr. spa‫܊‬ii cazare Nr. locuri

1.

2.

...

Total categoria _______ stele/flori


Total general

Operator economic________________________________________________
(denumirea)

Data____________ Semnătura_____________
(reprezentant legal)

‫܇‬tampila
74 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312 bis/12.V.2010

ANEXA nr. 5
la normele metodologice

FI‫܇‬A
privind clasificarea structurilor de primire turistice cu func‫܊‬iuni de
alimenta‫܊‬ie publică

Structura de primire turistică de alimenta‫܊‬ie publică

Tipul__________________________(conform pct. 5, alin. 1 din Normele metodologice)

Denumirea____________________________________________
Adresa_______________________________________________
Profilul______________
Total suprafa‫܊‬ă utilă (mp)_________________
Total suprafa‫܊‬ă comercială (mp)____________
Amplasarea unită‫܊‬ii______________________
Capacitatea totală a unită‫܊‬ii___________locuri

Nr. din care:


Nr. Alte men‫܊‬iuni
Tipul de unitate Categoria locuri Terasă Terasă Grădină
crt. Saloane Nr. saloane
total acoperită neacoperită de vară

Operator economic________________________________________________
(denumirea)

Data____________ Semnătura________________
(reprezentant legal)

‫܇‬tampila
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312 bis/12.V.2010 75

ANEXA nr. 6
la normele metodologice

Lista orientativă a serviciilor suplimentare ce pot fi prestate în structuri de


primire turistice cu func‫܊‬iuni de cazare

1. Servicii de po‫܈‬tă, telecomunica‫܊‬ii ‫܈‬i publicitate:


- convorbiri telefonice;
- acces internet;
- fax;
- antenă satelit;
- program video intern,
- TV cablu;
- vânzări de căr‫܊‬i po‫܈‬tale, ilustrate, timbre po‫܈‬tale, reviste;
- vânzări de materiale de promovare turistică (CD-uri, DVD-uri, albume,
ghiduri, pliante).
2. Servicii personale:
- frizerie;
- coafură;
- cosmetică;
- manichiură;
- pedichiură;
- gimnastică de între‫܊‬inere;
- exerci‫܊‬ii fizice ‫܈‬i cură pentru slăbire;
- spălătorie ‫܈‬i cură‫܊‬ătorie;
- cură‫܊‬at încăl‫܊‬ăminte.
3. Închirieri de:
- CD-uri, DVD-uri
- laptopuri
- frigidere;
- televizoare;
- pături suplimentare;
- jocuri distractive (rummy, table, ‫܈‬ah);
- echipament ‫܈‬i materiale sportive;
- săli de recep‫܊‬ie, simpozioane etc.;
- birouri pentru firme;
- birouri pentru oameni de afaceri;
- instala‫܊‬ii pentru traducere simultană;
- locuin‫܊‬e pentru reprezentan‫܊‬i de firme;
- locuri de garaj;
- biciclete ‫܈‬i triciclete;
- ambarca‫܊‬iuni (‫܈‬alupe, bărci);
- articole de ‫܈‬trand ‫܈‬i plajă (umbrele, ‫܈‬ezlonguri, cearceafuri);
76 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312 bis/12.V.2010

- autoturisme cu/fără ‫܈‬ofer (rent-a-car);


- terenuri de sport;
- articole de uz gospodăresc pentru campinguri;
- inventar suplimentar (pilote, pleduri, cearceafuri, perne etc.) în
campinguri;
- ma‫܈‬ini de călcat;
- ma‫܈‬ini automate de spălat rufe în campinguri.
4. Servicii de educa‫܊‬ie fizică ‫܈‬i sport:
- înot;
- patinaj;
- schi;
- echita‫܊‬ie;
- popice;
- gimnastică;
- alpinism;
- tenis de câmp;
- tenis de masă;
- tir cu arcul;
- schi nautic;
- ‫܈‬coli pentru schi, patinaj, înot, tenis etc.
5. Servicii de cultură ‫܈‬i artă:
- organizare directă ‫܈‬i procurare de bilete pentru:
- spectacole de teatru;
- concerte;
- carnavaluri.
6. Diverse alte servicii:
- centru SPA
- room-service;
- spălat ‫܈‬i călcat lenjerie;
- spălat, călcat, cură‫܊‬at obiectele turi‫܈‬tilor;
- comisionar-curier;
- lucrări de secretariat;
- multiplicări de documente;
- rezervări de locuri la hoteluri în alte localită‫܊‬i;
- rezervări de locuri în unită‫܊‬i de alimenta‫܊‬ie;
- parcare auto;
- supraveghere copii, bătrâni;
- grădini‫܊‬ă pentru copii;
- procurări bilete de tren, avion;
- transport hotel - aeroport;
- piscină, saună;
- sală de fitness;
- solar;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312 bis/12.V.2010 77

- masaj;
- organizare de banchete, recep‫܊‬ii, mese oficiale, nun‫܊‬i;
- ghid de turism autorizat;
- tratamente geriatrice ‫܈‬i reumatismale;
- tratamente prin metode române‫܈‬ti (Gerovital, Amar etc.) ‫܈‬i străine;
- asigurarea de medicamente pentru continuarea tratamentului ambulatoriu;
- organizarea de partide de pescuit;
- abonamente la mijloacele de transport pe cablu;
- bilete pentru mijloacele de transport în comun;
- plimbări cu căru‫܊‬a, trăsura, sania etc.;
- schimb valutar;
- vânzări de mărfuri - puncte comerciale diverse (farmacii, cadouri, ziare,
flori etc.);
- vânzări de excursii pe trasee interne ‫܈‬i externe;
- vânzări de locuri la diferite ac‫܊‬iuni specifice (festivaluri, seri folclorice,
degustări de vinuri etc.).
7. Servicii gratuite:
- informa‫܊‬ii privind prestarea unor servicii, mijloace de transport,
spectacole, starea vremii;
- încărcarea, descărcarea ‫܈‬i transportul bagajelor;
- trezirea turi‫܈‬tilor la ora solicitată;
- ob‫܊‬inerea legăturilor telefonice;
- păstrarea obiectelor de valoare;
- transmiterea de mesaje;
- predarea coresponden‫܊‬ei turi‫܈‬tilor;
- expedierea coresponden‫܊‬ei turi‫܈‬tilor;
- asigurarea de ziare, reviste în holuri;
- acordarea de medicamente ‫܈‬i materiale sanitare în cadrul primului ajutor în
caz de accidente;
- păstrarea obiectelor uitate ‫܈‬i anun‫܊‬area turi‫܈‬tilor;
- păstrarea bagajelor;
- comenzi pentru taximetre;
- expediere prin "retur" la domiciliu a scrisorilor sosite după plecarea
turi‫܈‬tilor;
- facilitarea cazării pasagerilor în alte spa‫܊‬ii de cazare din localitate;
- oferirea de materiale de promovare ‫܈‬i informare turistică;
- servicii de parcare ‫܈‬i garare.
78

ANEXA nr. 7
la normele metodologice

Criterii
privind încadrarea cu personal, pregătirea profesională în structuri de primire turistice cu func‫܊‬iuni de cazare ‫܈‬i
alimenta‫܊‬ie publică

Baruri
Cabane,
Hoteluri, moteluri Restaurante ‫܈‬i baruri de
campinguri
Criterii noapte
stele stele stele stele
5 4 3 2 1 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4
1. Persoana care asigură conducerea
operativă a structurii de primire turistice
trebuie să de‫܊‬ină*): certificat de absolvire
a unui curs de formare managerială în
domeniu, organizat de un furnizor de
x x x x x x x x x x x - - - - -
formare profesională autorizat / diplomă
de licen‫܊‬ă sau masterat privind absolvirea
cursurilor universitare în domeniul
turismului/brevet de turism, specific
func‫܊‬iei.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312 bis/12.V.2010

*)
Campingurile ‫܈‬i satele de vacan‫܊‬ăcu o capacitate de cazare sub 100 de locuri, precum ‫܈‬i unită‫܊‬ile de alimenta‫܊‬ie sub 50 de locuri la mese, se exceptează
2. Personalul din recep‫܊‬ie trebuie să fie
100 100 100 50 50 100 50 50 50 - - - - - - -
calificat**) în propor‫܊‬ie de...%
**)
Cu certificat de calificare ob‫܊‬inut conform prevederilor legale
3. Personalul sec‫܊‬iilor de produc‫܊‬ie ‫܈‬i servire
trebuie să fie calificat în propor‫܊‬ie de cel - - - - - - - - - 80 60 40 20 20 80 60
pu‫܊‬in...%
4. ‫܇‬ef de recep‫܊‬ie la unită‫܊‬ile cu mai mult de
x x x - - - - - - - - - - - - -
50 de camere
5. Guvernantă la unită‫܊‬ile cu mai mult de
x x x - - - - - - - - - - - - -
100 de camere
6. ‫܇‬ef de sală la unită‫܊‬ile cu peste 100 de
- - - - - - - - - x x - - - - -
locuri
7. Somelier - - - - - - - - - x x - - - - -
8. Barman preparator - - - - - - - - - x x - - - x x
9. Bucătar specialist sau maestru în arta
- - - - - - - - - x x - - - - -
culinară***)
***)
Se exceptează barurile
10.Cursuri de perfec‫܊‬ionare pentru întreg
personalul, efectuate la un interval de
maximum 5 ani de la ob‫܊‬inerea calificării x x x x x x x x x x x x x x x x
sau de la absolvirea altor cursuri de
perfec‫܊‬ionare de scurtă durată
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312 bis/12.V.2010
79
80 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 312 bis/12.V.2010

ANEXA nr. 8
la normele metodologice

Macheta certificatului de clasificare

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București

&JUYDGY|517981]
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72
Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 bis/12.V.2010 conține 84 de pagini. Prețul: 16,80 lei ISSN 1453—4495
Acest număr al Monitorului Oficial al României a fost tipărit în afara abonamentului.

S-ar putea să vă placă și