Sunteți pe pagina 1din 18

ANALIZA SISTEMELOR TURISTICE-MIJLOACE I METODE Planul cursului 1.Procesul de turistificare a spa iului 2.Formarea sistemului turistic 3.

Reprezent rile i valorile spa iului turistic 4. Raporturile spa io-temporale dintre componentele sistemului turistic 5.Analiza componentelor subsistemului ofertei turistice 6.Analiza componentelor subsistemului infrastructurii turistice 7.Analiza componentelor subsistemului amenaj rilor turistice 8.Analiza interac iunilor dintre componentele sistemului turistic i mediul natural 9.Analiza interac iunilor dintre componentele sistemului turistic i mediul social-economic 10.Criteriile i variabilele tipologiei spa iilor turistice 11.Analiza morfologiei spa iilor turistice 12.Modele de analiz spa ial a fluxurilor turistice 13. Modele structurale de analiz spa ial a sistemului turistic 14. Modele dinamice de analiz spa ial a sistemului turistic

1.Procesul de turistificare a spa iului


1.1.Scurte considera ii asupra form rii spa iului turistic Spa iul turistic nu exist f r turi ti i f r infrastructura specific activit ilor turistice. n caz contrar putem vorbi de un punct turistic sau de existen a unui sit, areal etc., cu poten ial turistic. Spa iul turistic este i un rezultat al percep iei diferen iate a realit ii de c tre reziden ii permanen i i de c tre turi ti, ace tia din urm fiind cei care i adaug consisten . Spa iul turistic este rezultatul asambl rii unor elemente cu poten ial turistic care pot fi divizate n trei categorii: -primare : naturale sau artificiale (antropice). Din prima subcategorie cele mai frecvent utilizate sunt soarele, apa (sub diversele forme de agregare), roca, vegeta ia i fauna. Din a doua categorie fac parte acele elemente create n alte scopuri (ini iale) dect cele turistice : cl diri, cultura popular , spa ii de agrement i de recreere, evenimente diverse etc. -secundare: elemente create n scopul deservirii turistice i nu al reziden ilor. Sensul lor este strns legat de turism. Ele nu constituie obiectul atrac iei (n afara situa iilor n care devin obiective de patrimoniu) dar motiveaz , faciliteaz i fac posibile c l toriile turistice. Se pot distinge: elemente care au leg tur cu accesibilitatea (agen ii de voiaj, puncte de informare turistic , infrastructura de transport, echipamente de semnalizare i marcare turistic etc.); elemente care au leg tur cu activit ile de anima ie turistic : restaura ia; elemente care asigur intimitatea pe durata sejurului (spa iile de cazare). -adi ionale (complementare): elemente create att n scop turistic dar i pentru necesit ile popula iei rezidente. Se ncadreaz aici serviciile comerciale, elementele urbanistice de valorificare a poten ialului turistic (spa ii verzi, spa ii pietonale, opera iuni de renovare urban a unor cartiere f r valoare turistic intrinsec , n scopul amelior rii modului de via al popula iei rezidente etc.). Aceast categorie este foarte important pentru crearea ambian ei, culorii locale, a imaginii de marc , concurnd prin reac iile i interac iunile pe care le provoac , fasonarea produsului turistic. 1.2.Ce este turistificarea? Turistificarea este procesul n urma c ruia un spa iu frecventat de c tre vizitatori ncepe a fi ocupat cu o infrastructur specific modificnd mediul de primire n toate componentele sale (natural , social , economic , cultural ). Acest proces ncepe imediat ce sosesc primii turi ti, conducnd treptat la ocuparea progresiv a spa iului de c tre echipamentele specifice, la

polarizarea fluxurilor la diverse sc ri de analiz . Este un proces n continu ac iune, departe de a fi liniar, presupunnd o anumit ciclicitate strns legat de evolu iile macroeconomice. n anumite situa ii el poate e ua, mai ales atunci cnd este for at (cazuri numeroase att n Estul Europei ct i n statele occidentale). Turistificarea debuteaz prin crearea unui nucleu, ini ial dependent de mediul local, care sfr e te prin a se transforma ntr-un catalizator al diverselor activit i care i confer o for de atrac ie care permite clientului s i disting originalitatea. n acest mod, turistificarea presupune i o (re)definire a sensului locurilor. 1.3. Locul turistic ca rezultat al procesului de turistificare Rezultatul procesului de turistificare const n afirmarea unor locuri turistice. Acestea pot s apar inclusiv sub impulsul unor for e exogene (investitori, puterea public etc.). Prin juxtapunerea diverselor elemente, asigur atrac ia i permite func ionarea pie ei turistice prin urm toarele calit i: -exercit astfel o polarizare asupra spa iilor vecine (aprovizionare, for de munc ) sau mai dep rtate (clientel , pie e), -suscit crearea unei infrastructuri specifice, n special n domeniul transportului public; -contribuie la dezvoltarea local , oblignd autorit ile locale s in cont de necesit ile microsistemului turistic local, de raporturile sale cu mediul. Elementele poten ialului turistic antrenate n procesul de turistificare se asociaz de obicei n func ie de: condi iile locale de mediu; accesibilitate; particularit ile culturale locale; func ionalitatea socialeconomic ; specificul clientelei i interac iunile acesteia cu popula ia local . Emergen a locurilor turistice este astfel rezultatul unui proces complex care transform , n diverse grade, anumite componente ale poten ialului turistic ini ial, n manier sistemic n lungul unui lan cauzal de tipul ac iune-interac iune-retroac iune. 1.3. Locul turistic ca rezultat al procesului de turistificare Rezultatul procesului de turistificare const n afirmarea unor locuri turistice. Acestea pot s apar inclusiv sub impulsul unor for e exogene (investitori, puterea public etc.). Prin juxtapunerea diverselor elemente, asigur atrac ia i permite func ionarea pie ei turistice prin urm toarele calit i: -exercit astfel o polarizare asupra spa iilor vecine (aprovizionare, for de munc ) sau mai dep rtate (clientel , pie e), -suscit crearea unei infrastructuri specifice, n special n domeniul transportului public; -contribuie la dezvoltarea local , oblignd autorit ile locale s in cont de necesit ile microsistemului turistic local, de raporturile sale cu mediul. Elementele poten ialului turistic antrenate n procesul de turistificare se asociaz de obicei n func ie de: condi iile locale de mediu; accesibilitate; particularit ile culturale locale; func ionalitatea socialeconomic ; specificul clientelei i interac iunile acesteia cu popula ia local . Emergen a locurilor turistice este astfel rezultatul unui proces complex care transform , n diverse grade, anumite componente ale poten ialului turistic ini ial, n manier sistemic n lungul unui lan cauzal de tipul ac iune-interac iune-retroac iune.

1.4.Practicile turistice ca rezultat al procesului de turistificare Procesul de turistificare presupune i instituriea unor practici specifice. n general se face o distinc ie ntre practicile turistice sedentare (cluburi de vacan , re edin e secundare, turism balneo-climateric etc.) i cele itinerante (excursii, croaziere, drume ii etc.). Prima categorie atrage o clientel mai numeroas , asigurnd venituri mai consistente care permit sus inerea celeilalte, al c rei cost este mai important, implicnd deplasarea i infrastructurile specifice. O alt distinc ie a practicilor turistice deriv din specificul produsului turistic. De obicei se disting formele de practicare a acestei activ i care fac apel la produse ce implic pasivitatea clientelei (cur balnear , odihn ) sau activitatea acesteia (sporturi, excursii, activit i tematice). Contextul actual este favorabil turismului activ dar sunt n revenire formele pasive, ntr-o manier adaptat epocii. n paralel se observ o polarizare tot mai vizibil a activit ilor turistice, corespunznd unor atitudini aparent opuse grupate n jurul a dou curente n vog : ecoturismul, atent la echilibrul rela iilor omului cu mediul; tehnoturismul pentru care mediul este doar un suport. Un alt clivaj esen ial separ de mult vreme fenomenul turistic ntre produsele destinate consumului individual i cele destinate unui turism integrat, programat, promovat cu mai mare insisten datorit avantajelor materiale pe care le procur operatorilor. Procesul de turistificare presupune i amenajarea unui spa iu n scopuri specifice chiar dac unele locuri turistice justific prin ele nsele frecven a. Acest proces este mult prea complex pentru a putea fi dus la ndeplinire de o singur categorie de agen i social-economici. Cei mai mul i speciali ti vorbesc de existen a unor filiere de produc ie turistic care integreaz , vertical sau orizontal un mare num r de firme : tur-operatori, companii aeriene, lan uri hoteliere, firme de construc ii, firme agro-alimentare etc. n acest cadru, o importan major o de ine produc ia imaginar a spa iului, valorile i reprezent rile acestuia, care scap de regul oric rei planific ri depinznd de starea afectiv a fiec rui turist, suportnd o anumit variabilitate. Totu i, acolo unde turismul a reu it s domine spa iul de mult vreme, crend structuri durabile, el rezist oric ror mode sau schimb ri ale practicilor turistice, adaptndu-se activ la cerin ele fiec rei epoci. Se poate vorbi n acest sens de o anumit fragilitate a unor tipuri de turism (cel balneoclimateric, cel rural de ex.)

2.Formarea sistemului touristic


Cel mai adesea turismul este abordat prin importan a sa economic . Ca orice activitate economic , turismul presupune existen a unei organiz ri sistemice, necesar unei func ionalit i capabile s evite orice risc, n afara celor asumate.

Sistemul turistic este rezultatul interferen ei a trei domenii distincte, interdependente: economia, societatea i spa iul. Aceste domenii nu se bucur de aceea i aten ie, turismul fiind perceput adesea exclusiv ca o activitate economic prin rolul s u n crearea de locuri de munc , acumularea de venituri, echilibrarea balan ei de pl i etc. Fiecare dintre aceste domenii are o greutate specific fiec rui loc turistic, motiv pentru care este obligatorie efectuarea unor studii de fezabilitate naintea lans rii unui program de amenajare turistic . De obicei, ini iatorii unor astfel de programe au urm resc atingerea scopurilor men ionate mai sus. Primatul abord rii economice a turismului este generat i de rela iile strnse dintre ntreprinderile turistice i cele din alte domenii de activitate (financiar-bancare, construc ii i servicii imobiliare etc.). Finalitatea oric rei activit i economice este totdeauna social . Astfel i n cazul turismului, n centru se situeaz societatea, compus din indivizi i grupuri, constituind pia a pe care acesta ncearc s o controleze. n acest scop ntreprinderile turistice i statul se str duiesc s r spund ct mai bine aspira iilor societ ii prin prelungirea duratei vacan elor, prin subven ionarea acestora n scopul consum rii produselor turistice create.

n mod obi nuit, leg turile dintre finalitatea social i obiectivele economice ale agen ilor din turism ar trebui s fie foarte strns (fapt real n statele occidentale) Interrela iile economie-societate se desf oar ntr-un spa iu concret a c rui influen este esen ial . Acest spa iu suport , n sens fizic, activit ile turistice fie c ne referim la spa iile emi toare, de tranzit sau de recep ie a fluxurilor turistice.

Spa iul poate fi abordat din punct de vedere turistic att ca suport ct i ca o component a sistemului turistic sau ca un rezultat al amenaj rilor de profil. Spa iul furnizeaz turismului materie prim indispensabil (relief, clim , ap , vegeta ie, peisaje etc.) dar este n acela i timp structurat de c tre acesta prin concentrarea activit ilor specifice sau prin fluxurile create. Spa iul este totodat i obiectul unor percep ii, adesea mitizate, rezultat al campaniilor publicitare care demonstreaz caracterul subiectiv al turismului. Practicarea turismului este strns legat de accesibilitatea locurilor turistice, att ca distan ct i ca durat . Contrac ia spa iului, generat de cre terea vitezei de deplasare este n mare m sur responsabil de mondializarea fluxurilor turistice. Cel mai adesea, turismul se raporteaz la patru categorii de spa ii : -litorale; -montane; -rurale; -urbane. Distinc ia dintre acestea nu este att de net pe ct pare, ntre tipurile de turism i tipurile de spa iu nefiind o corela ie absolut . Astfel formele (tipurile) de turism se disociaz de spa iile turistice motiv pentru care sunt abordate de obicei separat. Conceptul de regiune turistic pleac tocmai de la premiza discontinuit ii utiliz rii turistice a spa iului i a existen ei unor disparit i vizibile n ce prive te resursele exploatate, structura ofertei i a

cererii turistice, impactul acestuia asupra economiei locale. O regiune turistic este n acest sens o regiune n care turismul ocup un loc distinct n cadrul activit ilor locale, valorificnd par ial sau integral poten ialul de care dispune sub forma unor amenaj ri complexe care presupun o frecven turistic nsemnat . n general, literatura de specialitate distinge cinci tipuri de regiuni turistice : -balneare (litorale), -insulare, -urbane, -rurale -montane

3. Reprezent rile i valorile spa iului turistic


Turismul este rezultatul mobiliz rii unui mare num r de elemente naturale i agen i economici : situri naturale, condi ii climatice, atrac ii i echipamente turistice, infrastructuri de cazare, informa ie i transport, mijloace financiare etc. De corela iile dintre aceste componente i de eficien a valorific rii poten ialului turistic existent depinde n cele din urm satisfac ia turistului. Acestea corespund unui veritabil sistem turistic avnd n vedere interac iunile i retroac iunile pe care le suport att componentele naturale ct i cele de factur antropic men ionate. Sistemul turistic a a cum a fost prezentat este un sistem deschis. Din punct de vedere practic, sistemul turistic este subordonat sistemului economic mondial, deosebindu-se mai ales prin raporturile strnse pe care le ntre ine cu protec ia mediului. Aceast subordonare se manifest i prin maxima sensibilitate la fluctua iile macro- i micro-economice. Structura sistemului turistic este definit n primul rnd de spa iile turistice, locurile n care sunt elaborate i consumate produsele turistice. Spa iile turistice sunt n cele din urm acele por iuni ale suprafe ei turistice care sunt supuse, par ial sau integral, unei utiliz ri economice destinate satisfacerii unor necesit i specifice activit ilor turistice. Confuzia dintre locul i spa iul turistic este frecvent , diferen a dintre ele fiind date n primul rnd de concentrarea elementelor sistemului turistic. Un loc turistic este o por iune din spa iul geografic dominat de turism. Un spa iu turistic este format din mai multe locuri turistice strns legate ntre ele, separate, intersti ial, de spa ii vaste cu alt destina ie. Argumentele unei abord ri geografice a problemei produc iei imaginare a spa iilor turistice prin intermediul valorilor i reprezent rilor cu care acestea sunt investite pot fi sintetizate astfel : -imaginea unui loc, fie cea direct (pliante, cataloage, afi e, comunicate de pres , media), fie cea indirect (ghiduri turistice, note de c l torie, albume fotografice) este o component esen ial a strategiei oric rui operator turistic, public sau privat, intern sau interna ional. Orice loc turistic dispune astfel de anumite atuuri, relevante pentru amplasarea unor unit i comerciale sau de cazare, conforme unei anumite logici economice dar i orizontului de a teptare a turi tilor; -valorile afective i simbolice acordate anumitor spa ii, magnifice sau mitizate, cu att mai rvnite cu ct sunt asociate unor practici considerate fire ti (cluburi de vacan , spa ii destinate sporturilor de iarn ,agrement etc.) sunt foarte importante n formarea unor spa ii turistice. Aceste valori evolueaz n timp, conform aspira iilor clientelei dar i apari iei unor noi forme de atrac ie. Se vorbe te uneori de o geografie a dorin elor i pl cerilor care se suprapune celei a muncii, a produc iei i schimburilor sau a a ez rilor; -dincolo de imaginea publicitar , rezultat al unui proces complex de selec ie i valorizare, de mitificare sau chiar de mistificare, o importan deosebit o are percep ia, tr irile vizitatorilor care nu se aliniaz

obligatoriu la imboldurile publicitare. ntre reprezentarea codificat i aceea forjat prin experien a turistic pot exista adesea distorsiuni semnificative; -imaginea poate s dobndeasc un puternic simbolism colectiv, devenind o referin spa ial , att pentru vizitator ct i pentru localnic ori pentru amenajist. Pentru a se conforma acestui simbolism, spa iul turistic este produs i reprodus, nivelat i standardizat, deteritorializat. Aceste argumente demonstreaz ct de fertil poate fi aceast abordare n perspectiv geografic . Multe lucr ri devenite celebre au titluri incitante care sugereaz importan a lor. Chestiunea fundamental cnd i cum devine un spa iu, turistic nu poate g si un r spuns dect prin intermediul reprezent rilor sociale. Mult timp, s-a pornit de la premiza atuurilor, resurselor, poten ialului sau voca iei turistice dar aprofundarea fenomenului turistic demonstreaz importan a dorin elor, a tept rilor, mentalit ilor turi tilor care dau un nou sens spa iului i formeaz veritabile mituri fondatoare care explic dinamica, muta iile, rupturile, remanen ele sau recuren ele spa iilor turistice. Un exemplu tipic este cel al modific rii percep iei litoralului care a evoluat de la repulsie i team la dorin a colectiv , la admira ie i uluire care- i g sesc expresia n inventarea plajelor. O cale similar au urmat-o i zonele muntoase, de la teroare la seduc ie, de la cucerirea eroic la practicile ludice, de mas . Miturile fondatoare (G.Bachelard, M.Eliade), se pot materializa n produse fabricate cu abilitate : climatismul, termalismul, pirineismul, pelerinajul la Lourdes sau mai tardiv, insula tropical , exotismul, z pada mun ilor nal i, satul mitic, de ertul sau satul de vacan . Este n cele din urm pasajul de la privirea estetic la privirea tactic , la peisajul-spectacol . Pasajul de la estetic la ludic se poate desf ura n mai multe etape distincte : a)Rolul sensibilit ii colective este dominant n formarea modelor turistice : bog iile culturale italiene i franceze n perioada marelui tur al tinerilor lorzi englezi; cura i sta iunile termale n perioada roman , resuscitate dup 1870; remodelarea spa iilor rurale periurbane de c tre aristocra ia renascentist ; sta iunile balneare dein secolul al XVIII-lea; romantismul care dezvolta gustul pentru mun i, c l torii la distan e mari i expedi ii; cultul corpului, n secolul al XX-lea care a generat sporturile de iarn i bronzajul; muzeele i marile locuri culturale care animeaz tot mai mult turismul urban etc.. b)Trecerea de la loc la sit turistic (opunnd situl considerat ca spa iu valorizat, locului v zut ca un punct din spa iu complex, nediferen iat, referindu-ne la locul geografic i nu la cel turistic) se efectueaz printrun dublu proces : -constituirea unei oferte locale i a unei infrastructuri institu ionale, func ionale, necesar gestiunii; - extinderea practicilor turistice inovatoare, la origine opera unor grupuri restrnse care consacr respectivul sit turistic. c)Aproprierea spectaculoas (simbolic sau fizic ) a unor por iuni dintr-un spa iu, rezultat al con tientiz rii valorii deosebite a unor situri excep ionale, a a cum s-a petrecut n zonele litorale sau n cele montane, multe considerate nc drept cele mai frumoase (Chamonix, Zermatt, Nisa, Capri, Cap d Antibes etc.). Aceasta este nso it de crearea unei infrastructuri adecvate de primire, promovare, comercializare, totul ntr-un context speculativ; d)n ultima etap de emergen , situl turistic, alt dat loc, devine imagine i produs. Nu rareori, dezvoltarea exagerat a comercializ rii acestei imagini poate contribui la compromiterea ei, conducnd la dispari ia atrac iei originale sau reducerea frecven ei (un col de natur protejat , un lac cu ap limpede, un spa iu mp durit etc.). Manipularea imaginilor publicitare (fotografii, desene, texte) a devenit frecvent , banal dar i obligatorie (stne i turme pentru sta iunile montane, cabane din stuf pentru zonele umede etc.). Acestea vor s sintetizeze dar de cele mai multe ori schematizeaz , creeaz o imagine artificial . Una din ipotezele cele mai curente n analiza fenomenului turistic este aceea a dihotomiei dintre real i imaginar :

-spa iul real este cel al habitatului permanent, activit ilor i socialit ii dar i al vizitatorului confruntat cu realit ile cotidiene deplasare, cazare, hran , mp r irea spa iului cu autohtonii, departe de mitul creat de imaginile publicitare. Este a a-zisul spa iu obiectiv; -spa iul imaginar, simbolic, mitificat, reconstruit, codificat care selec ioneaz doar cteva elemente semnificative n vederea unei cereri poten iale, consecutiv unui proces de ocultare (a mizeriei n statele slab dezvoltate, instala iile industriale sau portuare n statele dezvoltate, agita ia i constrngerile vie ii cotidiene etc. Discursul asupra frumuse ii, purit ii, armoniei i abunden ei, securit ii, autenticit ii etc., disimuleaz problemele locale generate de inser ia subversiv a turismului. ntre cele dou categorii de spa iu pot exista conflicte majore, cu toat str dania celor care se ocup cu amenaj rile turistice de a r spunde a tept rilor inspirate de publicitate.

4. Raporturile spa io-temporale dintre componentele sistemului touristic


Confuzia dintre loisir (recreere) i turism este frecvent i deriv din raportul acestora fa de spa iu i timp. Exist limite foarte clare ntre cele dou no iuni, acestea innd de dou variabile discriminante: distan a de deplasare i durata sejurului (cotidian, scurt-sejur, long-sejur, vacan etc.). Definirea turismului doar prin raportarea la turi ti este insuficient . Aceasta trebuie completat cu teritoriul ocupat i amenaj rile specifice, fluxurile i impactul economic. Turismul este un concept dual att activitate uman ct i infrastuctur pus n slujba acesteia. Cmpul sau matricea turistic este reflectat de trei componente majore : place, time and activity cf. Lisle S. Mitchell (1991, citat de Cazes), care eviden iaz natura sa inter sau/ i multidisciplinar . Turismul este un rezultat al interferen ei locale a patru elemente esen iale: turi tii, reziden ii, fluxurile i teritoriile. Turismul este prin excelen o activitate legat de mobilitate, de schimbare, sistemele de valori carea leag turistul i spa iul destinat acestuia modificndu-se continuu. Se desprind astfel trei categorii de probleme care graviteaz n jurul a trei teme esen iale : -distribu ia spa ial : comportamentele spa iale ale cererii, mobilitatea i mijloacele aflate n slujba acestora, fenomenele de difuziune, strategiile de localizare, problematica distan ei, modelizarea fluxurilor i formelor de ocupare a spa iului; -produc ia spa iului turistic, att a celui imaginar (reprezentat, perceput) ct i a celui material (constituit din forme de manifestare, marcaje, stereotipii i constante spa iale, modele i tehnici de amenajare, peisaje construite, produse spa ializate); -articularea spa ial a sistemului turistic cu sistemul economic local, din care rezult eventualele conflicte de interes cu celelalte activit i n cursul procesului de turistificare a locurilor. Aceste trei teme majore permit analizarea unor concepte curente n studiile de specialitate : ofert i resurse, cerere i frecven , fluxuri i focare de emisie/ destina ie, sta iuni i regiuni turistice, impact i retroac iune, planificare i amenajare etc. Mai mult dect alte sectoare economice, turismul modeleaz spa iul n func ie de conjunctura intern sau interna ional , regulile de func ionare fiind stabilite de mult vreme n zonele de emisie a fluxurilor turistice. Din aceast logic de tip comercial deriv importan a proceselor de delocalizare/relocalizare sau deteritorializare/reteritorializare aferente activit ilor turistice. Prezen a voca iei turistice este o iluzie, turismul putnd s se dezvolte oriunde dac exist interes. Condi iile naturale trebuie totdeauna raportate la motiva iile i practicile turistice, acestea din urm fiind cele care creeaz fluxurile turistice spre zone aparent f r voca ie turistic (coastele M rii Baltice, spa ii rurale abandonate de ex.). Turismul are nevoie permanent de a cuceri noi spa ii sau de a recupera altele pierdute, insuficient valorificate ori aflate sub protec ie. Se poate spune c turismul provoac o adev rat subversiune

spa ial . n fond teritoriile investite i pervertite de c tre turism sunt cele care se afl n centrul aten iei oric rui studiu geografic. Trama spa ial a turismului este marcat de constante i variabile care l structureaz . Acestea nu se raporteaz exclusiv la tipul de turism practicat (termalism, climatism etc.) si nici la tipul de deplasare (intern sau interna ional, individual sau de grup etc.) ci se definesc prin tendin ele, procesele i formele de ansamblu, care pot fi u or generalizate. Imaginea turismului mondial este departe de a ilustra alura unui val de maree sau de furtun tropical , uniform repartizat n teritoriile pe care le ia n st pnire. Turismul are mai degrab alura unui arhipelag format din numeroase puncte separate de vaste spa ii utilizate doar pentru tranzit, contrar cartografiei turistice care atribuie o valoare turistic ntregului spa iu adesea. La condi ii geografice similare corespunde n general o inegal dezvoltare a turismului. Al turi de aglomera iile turistice pot fi ntlnite viduri imense iar opozi iile i clivajele sunt adesea brutale (litoral hinterland, insule ignorateinsule invadate de turism, regiuni sufocate de fluxurile turistice regiuni abia traversate de c tre acestea etc.). Combina ia variabilelor naturale (climat, situa ie, condi ii de accesibilitate) i a celor socioculturale (politice, economice, teritoriale, inser ia re elelor de ntreprinderi etc.) merit din punct de vedere geografic o interpretare i o n elegere complet . Spa iul impune ca principal variabil n studiul geografic al turismului, sub divers forme, distan a : -distan a-timp care intereseaz prin raportarea la timpul disponibil, condi ionnd tipul sejurului i mijlocul de transport.

Astfel o bun parte din fluxurile numite interna ionale corespund unor deplas ri de scurt durat , transfrontalier , acolo unde infrastructura este bine dezvoltat (cazul turi tilor germani care frecventeaz masiv Austria, Elve ia, Italia sau Fran a) ori a celor americani n Mexic; -distan a-cost, la fel de important att pentru tariful transportului dar i al caz rii (de multe ori inclus n pre ul biletului de c l torie) reducnd astfel efectul distan ei liniare. Dezvoltarea spectaculoas a tarifelor promo ionale (tren sau avion) exacerbate de concuren a ntre operatori i companiile de transport conducnd la aparente abera ii : America de Nord este extrem de apropiat i accesibil fa de vestul Europei la fel ca i sud-estul Asiei, spre deosebire de Africa sau Orientul Apropiat. Un sejur n Baleare ajunge astfel mai pu in costisitor pentru un britanic, un neam sau un scandinav dect un scurt sejur nu departe de domiciliu.

-distan a psihocultural , evaluat prin intermediul atractivit ii destina iei alese, dependent de familiaritatea lingvistic i de rela iile istorice, politice, economice i civiliza ionale. Acestea sunt legate adesea i de existen a unor leg turi aeriene, zone monetare, de liber schimb, economice etc, sau a acordurilor diplomatice. Aceasta explic existen a unor culoare tradi ionale n lungul c rora se dirijeaz fluxurile turistice : Germania-Turcia, Italia-Tunisia, S.U.A. Caraibe, Fran a Maroc etc. La nivel regional aceste relee sunt chiar mai vizibile. Distan a, sub diversele sale forme contribuie i la stratificarea socio-spa ial , costurile mai reduse fiind legate i de utilizarea unor mijloace proprii de deplasare, specifice unei clientele mai pu in dotate financiar. Investirea i organizarea turistic a spa iului ine cont de patru principii esen iale : -principiul discontinuit ii (ruptura fa de mediul cotidian de via ); -principiul liniarit ii, corespunz tor dorin ei de apropriere a unui spa iu limitat (litoral, malurile lacurilor i rurilor, bordura mun ilor sau limita z pezilor, frontierele terestre etc.); -principiul polarit ii specific mai ales turismului cultural sau sta iunilor montane polivalente, care nu exclud existen a unor sateli i . Similar este situa ia pl cilor turnante ale transportului aerian Singapore, Bangkok, San Juan; -principiul conectivit ii sau asociativit ii care leag zone receptoare i zone emi toare, integrate adesea n vaste spa ii discontinui, formnd bazine turistice precum cel mediteranean, mezoamerican sau Asia-Pacific. Spa iul turistic interna ional poate fi modelat fie matematic (modele de marketing, de selec ie a clientelei), fie geografic, plecnd de la regularit ile spa iale i distribu ia fluxurilor. Cel mai evident este modelul centru-periferie, ilustrat de Christaller, cu rezervele de rigoare legate de rigiditatea sau permeabilitatea frontierelor, accesibilitatea locurilor turistice, gradul de atrac ie sau politicile turistice. n acest sens, strategiile spa iale ale marilor companii turistice sunt extrem de importante, manifestndu-se sub multe forme: -interna ionalizare, de cele mai multe ori tur-operatorii na ionali ignornd oferta intern , fiind mai interesa i de cea extern ; -c utarea unor ni e geografice sau comerciale, inserndu-se astfel pe o nou pia ; -crearea de relee locale, mai ales pentru distan e mari (lan ul hotelier Club Mediterane de ex.). Localizarea turistic devine astfel un rezultat al jocului complex dintre to i factorii spa iali men iona i, aparent f r o logic geografic dar corespunz nd mondializ rii. Astfel, poate p rea curioas prezen a relativ masiv a turi tilor n Polinezia, izolat n Pacificul meridional i raritatea acestora n regiuni apropiate de marile centre emi toare precum subcontinentul indian, Iranul sau Africa subsaharian .

5.Analiza componentelor subsistemului ofertei turistice


Oferta turistic este compus din suma produselor turistice puse la dispozi ie de un loc turistic. Exist dou modalit i de accesare a ofertei turistice: prin intermediar (agen ii, tur-operatori) sau n regie proprie. Produsele turistice au calitatea de a fi eminamente perisabile existnd doar n m sura n care sunt consumate (fiind de fapt produse n timp ce sunt consumate). Oferta turistic se confund astfel cu cererea chiar dac adesea se consider ca turistul, cu exigen ele sale constituie cererea iar prestatorul de servicii turistice, cu produsele propuse, oferta. n realitate, turistul este practic constrns s consume ceea ce este oferit chiar dac exigen ele sale sunt superioare ofertei. Relativitatea no iunilor de ofert i cerere n pia a turistic este dat i de posibilitatea ajust rii unuia din cei doi parametri, ad-hoc. Dorin a unor investitori din domeniu de a reu i s satisfac chiar i cele mai preten ioase exigen e, cheltuind sume enorme cu infrastructuri complexe conduce la erori grave de gestiune, rezultatele nefiind pe m sura a tept rilor (cazul multor regiuni costiere care s-au supraechipat cu terenuri de golf n anii 1980 sau a unore regiuni alpine, supraechipate cu sta iuni de sporturi de iarn ).

6.Analiza componentelor subsistemului infrastructurii turistice


1.Indicatorii cererii turistice: -sejurul mediu: Sm =total nnopt ri(total zile/turist)/total turi ti caza i. Se consider sejur scurt(court sejour) un Sm sub 3 iar sejur lung (long sejour), un Sm peste 6. In majoritatea statelor lumii (cu excep ia unor destina ii exotice, Sm se situeaz mai degrab la limita ntre un sejur scurt i unul mediu (3-4 nnopt ri). n Romnia de ex. , pe primele 8 luni ale anului 2010, Sm a fost de numai 2,04; -indicele modific rii cererii turistice: ICE0-i = CEi/CE0*100, n care CE este cererea extern (la momentele i sau 0). Pot fi deosebite n acest mod state (regiuni) atractive i state (regiuni) n declin, absolut sau relativ. n Romnia ICE este n continu sc dere din 1990, manifestndu-se un declin absolut; -indicele concentr rii cererii turistice: ICT = (n1)/(n2), n care n1,2, este ponderea num rului de turi ti proveni i din statul (regiunea) aflat pe locul 1, respectiv 2. Se consider un grad ridicat de concentrare atunci cnd ICT este de peste 5; -indicele structural al cererii, dup mijloacele de transport utilizate : C = Cavion/Ctotal+Cauto/Ctotal+Cvapor/Ctotal+Calte mijloace/Ctotal. Suma acestor raporturi trebuie s fie egal cu 1. n acest mod poate fi urm rit modificare preferin ei pentru un anumit tip de transport. n general, la nivel mondial se constat o disparitate ntre long sejour (dominant avion) i court sejour (dominant auto). Exist i cazul particular al croazierelor unde vaporul este exclusiv utilizat. Criteriile de analiz ale infrastructurii hoteliere: 1.Tipul de localizare (central, legat de c ile de transport gar , autogar , aeroport, osea-, costier, izolat); 2.Capacitatea de primire (adaptat sau nu la primirea unui autocar sau a unei curse charter, destinat turismului familial etc.); 3-Clasamentul exprimnd nivelul de confort i de prest ri de servicii, necesar pentru selectarea clientelei. Nu exist norme interna ionale unanim acceptate, fiecare lan hotelier are propriile criterii; 4.Rata de ocupare, tradus n ritmuri sezoniere diferite, n func ie de tipul de turism. Rentabilitatea ocup rii este diferit de la un stat la altul, n Fran a se consider ca limit inferioar 50% sau 60% n func ie de loc, categorie, servicii i tip de gestiune); 5.Apartenen a la structuri hoteliere integrate (independente sau componente ale unor lan uri hoteliere, n franciz etc.) 2.Indicatorii ofertei turistice: -gradul de utilizare a capacit ii de cazare (G):

G = (total nnopt ri (total nr.zile/turist)/nr.locuri cazare*num r de zile de func ionare)*100. Se raporteaz procentual. Acest coeficient apreciaz gradul de exploatare a capacit ii de cazare; -indicatorul rela iei cerere-ofert , cel mai utilizat fiind indicele evolu iei nnopt rilor (I): I = (nr.nnopt ri1/nr. nnopt ri0)*100. 1 i 0 sunt momentele luate n calcul pentru analiz ; -indicatorul densit ii turistice, raportat la popula ia din aria (zona, statul) de primire (Dt): Dt = total turi ti sosi i/Pt. Se exprim n turi ti/locuitor. Este utilizat pentru a defini gradul de turisticitate a unui stat (regiuni). Se consider turistic un stat (regiune) care are acest indice supraunitar; -indicatorul densit ii turistice, raportat la teritoriu, identic cu cel anterior, Pt fiind nlocuit cu S (suprafa a). Se exprim n turi ti/km2. Este utilizat pentru a estima impactul turismului asupra mediului. Pragul de 100 turi ti/km2 se consider c exprim deja un impact semnificativ; -indicele func iei turistice: Ft = (L*100)/P, n care L, este num rul de locuri de cazare din ara de referin iar P, popula ia rezident a acesteia. Un Ft de peste 1, arat o pondere semnificativ a turismului n economia statului respectiv. 3.Indicatorii efectelor economice: - Indicatorii cheltuielii medii pe turist plecat: Cm = Ct/Ntp, n care Ct sunt cheltuielile totale efectuate de turi ti, Ntp, num rul de turi ti pleca i. Se utilizeaz pentru a determina gradul de eficien a activit ilor turistice, dependent de nivelul dot rilor; -ncasarea medie pe turist sosit: Im = It/Nts, n care It este ncasarea total , Nts, num rul de turi ti sosi i. Este utilizat pentru a stabili ponderea cheltuielilor efectuate n ara de sosire, avnd n vedere faptul c multe destina ii turistice sunt dependente de tur-operatorii furnizori; -ponderea cheltuielilor turistice n PNB: I = Ct/PNB *100. Arat m sura n care turismul joac un rol important n stimularea investi iilor de capital; -similar este i indicatorul ponderii ncas rilor turistice n PNB: Ait =Tit/PNB*100, it, fiind ncas rile totale, acesta ar tnd efectul investi iilor; -aportul turismului n exportul de m rfuri: A exp = Tit/Em*100, n care Em este totalul exporturilor de m rfuri, exprim importan a turismului n reglarea balan ei de pl i externe; -ponderea turismului n importul de m rfuri: Pimp = Ct/Im*100, n care Ct, constituie cheltuielile turistice n afara rii (regiunii) i Im, importul de m rfuri; Principalii indicatori utiliza i n analiza componentelor infrastructurii turistice sunt: Rata de ocupare(pe an, pe lun , pe zi : n % din locurile sau camerele ocupate; Indicele func iei hoteliere : (Np/Nloc)*100, n care Np este num rul de paturi, Nloc, num rul de locuitori; Indicele reziden ial turistic comunal : Nr/Nrt, n car Nr, este num rul total de re edin e din localitate, Nrt, num rul re edin elor turistice (inclusiv cele secundare); Rata total de mobilitate turistic : (p*100)/P, n care p este num rul de turi ti care au efectuat una sau mai multe deplas ri ntr-o perioad determinat , P, este popula ia total a regiunii emi toare (din care provin turi tii); Rata absolut de mobilitate turistic : (tp*100)/P, n care tp este num rul total de deplas ri efectuate de c tre o popula ie sau un grup de popula ie din regiunea emi toare, P, popula ia total ; Indicele de func ionalitate turistic : Nlt/Nl, n care Nlt este num rul de locuri de munc din turism, Nl, num rul total de locuri de munc ; Indicele spa ial de frecven turistic (de sejur): num rul de turi ti la 1 ha sau 100 ha/pe an, lun sau zi; Capacitatea de nc rcare zilnic : limita num rului de turi ti sau vizitatori ntr-un loc receptiv; Indicele funciar turistic comunal : St/Sc, n care St este suprafa a ocupat de infrastructura turistic , Sc este suprafa a total a comunei; Indicele consumului de ap potabil (n metri cubi/zi/persoan ):

(mc/zi/turist)/(mc/zi/rezident); -Indicele de liniaritate: num rul de turi ti la 1 m liniar de coast , rm sau mal de lac; Indicele de specializare turistic : Ist = (ti/pi)/(tt/pt),n care ti este num rul de turi ti din localitatea i, popi, popula ia localit ii i, tt, num rul total de turi ti dintr-o anumit regiune, pt, popula ia total a regiunii;

7.Analiza componentelor subsistemului amenaj rilor turistice


n orice analiz de acest tip trebuie plecat de la o premiz esen ial : orice loc turistic deriv din dou procese u or de precizat: fie locul exista naintea dezvolt rii turistice, avnd toate resursele necesare dezvolt rii, fie turismul a creat locuri ex nihilo n scopul valoriz rii unor spa ii mai pu in utilizate anterior. Orice amenajare turistic ine de aceast dubl dinamic . Exist astfel cteva modalit i de valorificare turistic , de apari ie, a unui loc turistic : -crearea acestuia, n urma impunerii unor practici specifice, fie n zone litorale, fie n zone montane etc.; -investirea unui loc deja constituit, ca alternativ la dificult ile de adaptare la fluctua iile macroeconomice. Aceasta are loc atunci cnd comunitatea local con tientizeaz c turismul poate fi o alternativ posibil , de supravie uire sau de dezvoltare. Investirea spa iului de c tre turism nu func ioneaz totdeauna n acela i sens, dac nu este suficient de dezvoltat poate fi detronat de alte activit i (caz tipic Boulogne sur Mer, prima sta iune balnear francez , devenit treptat un important centru industrial-portuar). Investirea turistic a unui loc poate fi dictat i de motiva ia diversific rii activit ilor economice. Acest proces poate completa cu succes profilul economic al unor zone rurale dinamice. Este i cazul peninsulei Mdoc n sud-vestul Fran ei, unde multe sate din zona costier specializate n activit i piscicole (ostreicultur mai ales), favorizate de prezen a unor lagune, combinate cu prelucrarea lemnului i cultura vi ei de vie i-au dezvoltat n urm cu trei decenii o veritabil salb de sta iuni turistice, profitnd de climatul blnd al Aquitaniei i de prezen a dunelor de coast . Aceasta a impulsionat i crearea unei re ele rutiere pn atunci deficitar , sco nd zona din anonimat. Turismul este v zut ca un instrument al rezolv rii unor grave probleme economice. Atunci cnd criza atinge sectoare tradi ionale de activitate, autorit ile elaboreaz planuri de relansare economic avnd n centru turismul. Toate aceste planuri au n centru no iunea de amenajare, plecnd de la infrastructur la valorizarea unor elemente considerate a fi purt toare de poten ial turistic. n acest mod, amenaj rile turistice sunt v zute ca ac iuni benefice, aduc toare de profit, cu o rat rapid de amortizare i cu un rol major n reglarea problemelor legate de utilizarea for ei de munc locale. Amenaj rile turistice nu pot fi separate de ac iunile politice, de interesele care vin din aceast direc ie, adesea de la mari distan e, dat fiind mondializarea circuitelor turistice. Aceasta explic rapiditatea cu care sunt valorificate n prezente zone cu un poten ial turistic important din statele n curs de dezvoltare (ex. Maldive, unele insule din Pacific etc.). Acest tip de amenaj ri determin modific ri complete odat inserat ntr-un mediu social i economic napoiat. Sistemul local este rapid zdruncinat, destructurat sau chiar distrus i nlocuit printr-un proces de recompunere a structurilor teritoriale, pn la atingerea unui nou echilibru. Un exemplu ilustrativ n acest sens este furnizat de Tunisia. Rolul agen ilor publici, Statului i colectivit ilor teritoriale n amenajarea turistic Statul a intervenit de timpuriu n activit ile turistice avnd n vedere c turismul ca activitate care transform teritoriul nu poate fi ignorat . Dac n trecut statul putea, de unul singur, s deruleze vaste planuri de amenajare (chiar i n state cu economie liberal ), ast zi toate aceste ac iuni sunt derulate n parteneriat public-privat, statul p strndu- i doar prerogativele superviz rii. Aceast solu ie este menit a evita riscurile financiare de ambele p r i. Rolul actorilor publici (reprezentan i ai statului sau ai unor institu ii private) este diferit de la o ar la alta. Statul intervine de obicei sub cinci forme, extrem de particulare: 1.Cu ostilitate, intervenind mpotriva activit ilor turistice, a a cum a fost cazul Albaniei comuniste, Algeriei, Chinei (anterior anului 1987) sau cum este cazul nc n unele state totalitare.

2.Liberal, interven ia sa limitndu-se la reglement ri legate de c l torie, de cazare sau de politici sociale. Este cazul multor state europene importante (Spania, Marea Britanie, Germania) 3.Mixt, intervenind n plus i n pia a funciar , prezervndu- i dreptul de a gestiona terenurile considerate a fi fragile (cazul Italiei de ex.) 4.Interven ionist, controlnd derularea unor mari opera ii de amenajare, control care continu i dup punerea n exploatare a infrastructurilor create, cazul Fran ei este tipic (cu mai multe planuri vaste de amenajare care au vizat litoralul Languedoc-Roussillon, Corsica, Aquitania, regiunea alpin le plan Neige etc.). 5.Etatist, statul controlnd total planurile de amenajare i gestiunea ulterioara a infrastructurii. Acest tip a disp rut dar a caracterizat statele comuniste (Romnia i Bulgaria mai ales). Orice abordare sintetic a rolului actorilor publici n gestiunea ac iunilor de amenajare turistic pune n eviden o serie de coordonate, specifice chiar i celor mai liberale sisteme economice: -prezen a unui organism public (chiar i SUA au United States Travel and Tourism Association); -reparti ia competen elor, separ rolul statului (promovare interna ional , controlul aplic rii reglement rilor specifice) de cel al comunit ilor regionale sau locale (dezvoltare, promovare pe pia a intern , informare). Fiecare stat dispune de structuri de ncadrare i coordonare care pot lua m suri de interven ie i control (n state autoritare) sau m suri incitative cu implica ii economice (n statele liberale) Politica turistic a statului Nepal Deschis n anii 1960 turismului, regatul Nepal a fost limitat la nceput de calitatea redus a infrastructurii de transport i cazare, fiind mai degrab o extensie a circuitelor indiene. Agen iile locale de trekking, receptive la cererile tur-operatorilor occidentali controleaz turismul montan, ncadrate eficient de c tre stat, prin acordarea unor permise speciale, contra cost. n timp, un rol important l-a avut deschiderea spre turism a parcurilor naturale de i efectele asupra mediului au fost adesea negative (supraexploatare). ncepnd din anii 1970 Nepalul a devenit prima destina ie a turismului de aventur din lume. Exemplu de planificare turistic sovietic

Turismul n planificarea strategic a ora ului Barcelona

Planul I strategic

Planul II strategic

Planul III strategic

Planul strategic

metropolitan Momentul aprob rii Ambi ii socialeconomice 1990 Consolidarea statutului de metropol european antreprenorial ; nt rirea influen ei regionale n cadrul unui teritoriu echilibrat dezvoltat, cu o calitate superioar a vie ii, profund nr d cinat n cultura mediteranean 1994 nt rirea integr rii ariei metropolitane n economia interna ional , cu scopul asigur rii cre terii economice i sociale, a amelior rii calit ii vie ii 1999 Barcelona, regiune metropolitan i capital a Cataloniei: impulsionarea procesului de transformare social , economic i urban cu scopul de a plasa ora ul printre primele regiuni urbane n ce prive te noile tehnologii ale informa iei i cunoa terii n sec. XXI Strategia 2 M sura 5 2003 Stimulare a inova iei, creativit ii i cunoa terii fundamentelor competitivit ii regiunii metropolitane; sus inerea procesului care intervine n productivitatea teritoriului; dotarea cu mecanisme necesare asigur rii unei gestiuni eficace a teritoriului Strategia 2 Obiectivul 4

Locul turismului n planificarea strategic Con inut: ac iuni ntreprinse n favoarea turismului

Strategia 3 Obiectivul 3 M sura 3 Favorizarea dezvolt rii sectoarelor cu poten ial puternic: Barcelona ca centru al turismului urban (al 2-lea

Strategia 4 Obiectivul 4 M sura 2 Ac iuni coordonate ntre institu ii pentru promovarea extern a ora ului: ajutor n favoarea

Cre terea ratei de activitate a popula iei active, identificnd nevoile activit ilor economice

Turismul, considerat ca vector al dezvolt rii economice


Cf.Duhamel, Knafou, 2007

sector economic invocat)

Consor iului pentru turism

strategice pentru viitor (inclusiv ale turismului)

8.Raporturile dintre cererea i oferta turistic


Motiva ia consumatorilor de turism este dat de dorin a de a se odihni, a achizi iona noi satisfac ii, a participa la evenimente i de a tr i noi experien e. n acest scop, turistul caut anumite servicii i bunuri, alege o anumit destina ie, un interval de timp i aloc un anumit buget, n inten ia de a ob ine o satisfac ie maxim n condi ii de minim efort fizic i material. Aceste satisfac ii sunt individualizate: obiectiv, de ofert i caracteristicile sale; subiectiv, de preferin ele i caracteristicile de percepere ale acestora. Se poate instala astfel o disonan cognitiv n rela ia produc tor de turism-consumator, fie datorit suprainform rii fie inadecv rii promov rii la tipurile de turi ti posibil a fi atra i de serviciile oferite. Prevenirea disonan ei cognitive poate fi f cut prin simulare. n acest scop se poate elabora un model-matrice care surprinde reac ia pie ei turistice n momentul confrunt rii imaginilor produsului turistic cu cererea. Se ob in astfel informa ii asupra categoriilor de consumatori reprezentative pentru fiecare din imaginile produsului turistic. Elementele care intr n structura acestei matrici sunt: -consumatorii poten iali, separa i pe criterii socio-demografice i economice (vrst , sex, ocupa ie etc.) sau motiva ionale: P1, P2, P3...Pn; -imaginea produselor, reprezent rile acestora, a a cum sunt percepute de consumatori: I1, I2, I3...In; -importan a func ional a fiec rei imagini generate de produsul turistic I, la nivelul fiec rei caegorii de consumatori:FIjPj; -concep ia func ional a fiecrei imagini a produsului turistic proiectat de ofertant pnetru fiecare categorie de consumatori: CIjPj ; -greutatea specific a deciziei pe care o ia consumatorul poten ial Pj n favoarea cump r rii produsului cu a c rui imagine Ii a venit n contact: GIiPj; -limita erorii, abaterea datorat unor factori subiectivi: EIiPj; Pia a turistic astfel imaginat , este structurat pe patru niveluri, corespunz toare urm torilor parametri caracteristici: -capacitatea pie ei turistice (CT): ansamblul de necesit i de consum de la locul de formare a cererii, independent de resursele consumatorilor ipotetici (N). Se exprim n unit i monetare (k): CT = k*N; -poten ialul pie ei turistice (PT), care estimeaz cererea de consum pe un anumit produse n func ie de veniturile consumatorilor i nivelul pre urilor. Exprim cererea solvabil a consumului turistic. Cnd CT este egal cu PT, avem o dominan a unui singur produs turistic, oblignd produc torul s foloseasc o strategie de marketing ofensiv; -volumul pie ei produsului turistic (VT), valoarea tranzac iilor ncheiate pentru un anumit produs turistic, ntr-un interval de timp. Cnd PT este egal cu VT putem vorbi de saturarea pie ei; -locul pe pia a unui produs turistic (LT) sau al unei anumite firme de profil (LF), se refer la partea din volumul pie ei acoperit de tranzac iile ncheiate de un ofertant sau n direc ia valorific rii unui anumit produs. Cnd VT=LT, se ajunge la monopol. -se adaug motiva ia turistic (M), mai greu de analizat, fiind supus unei mari variet i de factori. Unul din cele mai cunoscute modele de analiz motiva ional este cel al lui Pearce (1988,

1991), care a propus o scal a experien ei turistice (travel career ladder). Un rol important n racordarea cererii i ofertei turistice revine venitului. Acesta este un factor de generare i sus inere a cererii turistice, sursa financiar a oric rui act de consum. n analiza importan ei acestui factor se pleac de la premiza c produsele turistice au devenit bunuri de larg consum, nu mai sunt bunuri de lux. Anlizele efectuate la nivel mondial arat c ritmul cererii turistice cre te mai repede dect ritmul veniturilor, cererea turistic manifestnd o elasticitate supraunitar la venit. Ecua ia care formalizeaz matematic raportul dintre cerere i venit este urm toarea: Ct = f(Pt+P1...Pn, V, T), unde Ct este cererea pentru turism, Pt, pre ul produselor turistice, P1...Pn, pre urile altor bunuri i servicii, V este venitul i T, taxele i impozitele. Cererea pentru produsele turistice este elastic la cre terea venitului i inelastic la cre terea pre ului. De asemenea, se manifest inelstic la modificarea venitului (sc dere sau cre tere mai redus dect cea prev zut ) i elastic la modificarea pre urilor, taxelor, impozitelor etc. Prognoza cererii turistice este un instrument necesar adapt rii acesteia la oferta pie ei. Exist mai multe metode: a)Calculul coeficientului de elasticitate n raport cu varia ia veniturilor: n care, y este varia ia cererii turistice, y este volumul cererii turistice, x este varia ia veniturilor iar x este volumul veniturilor; b)Modelul lui Menges, este axat pe corela ia ntre cererea turistic , venit i pre uri. Ia n calcul cheltuielile pentru turism pe locuitor ca func ie a venitului na ional pe locuitor, introducnd variabila timp i raportul dintre indicele pre urilor pentru serviciile turistice i indicele pre urilor de consum. n acest fel se certific fenomenul de substitu ie ntre consumul turistic i cel al altor bunuri de consum. c)Modelul lui Gerakis care sus ine c inciden a modific rii pre urilor relative ale serviciilor turistice n rile primitoare de turi ti depinde de ncas rile din perioada anterioar i de modificarea cursului de schimb a monedei rii respective. d)Modelul lui Viekerman, pleac de la caracteristicile socio-economice, modul de acces spre regiunile turistice, venitul global al familiei, dimensiunea acesteia, locul de re edin i locul de destina ie, considerate variabile independente. S-a certificat astfel c exist o corela ie direct ntre posesia unui autoturism i cererea turistic , dar i o rela ie invers cu dimensiunea familiei; e)Alte modele ncearc s surprind m sura n care produsul turistic intr n concuren cu alte produse de larg consum. Acestea sunt mult mai complexe dar mai pu in concludente, cu aplicabilitate n cazuri concrete. f)Foarte utilizat este proiec ia cotei de pia . Aceasta const n aprecierea cererii unui produs turistic ntr-o anumit zon . Similar este i proiec ia puterii de cump rare sau proiec ia unui nou produs turistic (ori a unei noi imagini de marc ).

9.Analiza interac iunilor dintre componentele sistemului turistic i mediul natural


n analiza rela iilor dintre turism i mediu, survin dou mari probleme: -impactul activit ilor turistice ntr-un mediu care nu face obiectul m surilor de protec ie specifice sau nu a putut fi protejat dect dup valorificarea turistic integral a poten ialului; -limitarea activit ilor turistice prin legiferarea spa iilor protejate. Pentru a exprima nivelul pn la care putem interveni ntr-un spa iu protejat sau care urmeaz a fi protejat dup ce n prealabil a fost amenajat, a fost inventat a a numitul model teoretic al capacit ii de nc rcare , preluat din fizic (efortul necesar pentru ca un corp s fie deformat sub efectul unei constrngeri). Aplicat n ecologie pentru a studia nc rc tura animal suportabil de o p une a fost adoptat n geografia turismului de c tre J.-M.Thurot (1980) sub urm toarea defini ie: frecven turistic admisibil durabil de c tre sistemul socio-economic regional . Preluat i de OMT care l definea drept posibilitate de stabilire n termeni m surabili num rul vizitatorilor i gradul de dezvoltare care este susceptibil a nu avea consecin e asupra mediului. n acest mod s-a ajuns la concluzia c poate fi definit nivelul acceptabil al interac iunilor dintre turism i mediu.

Matematic, aceast no iune a fost formulat astfel : Ci=Au/Msi, n care, Ci este capacitatea de nc rcare, Au este aria utilizat de c tre turi ti i Msi este media standard individual . De exemplu, aplicat la o plaj cu suprafa a de 5 000 m2, cu o durat de utilizare de 10 ore/zi i o durat medie a vizitei de 3h la o Msi de 15 m2/individ, rezult o Ci de 333,3, adic acea arie poate satisface necesarul de spa iu pentru 333 de persoane/zi cu un impact minim asupra resurselor turistice. Impus n literatura de specialitate, aceast m sur este supus n prezent criticilor, motivate de dificultatea stabilirii unor praguri de satura ie sau de degradare dat fiind variabilitatea impactului individual care nu poate fi corect estimat. Singura certitudine este aceea c nu exist turism f r efecte asupra mediului, plecnd de la trei idei: -nu exist nici o ra iune care s exclud turismul dintre activit ile care afecteaz , direct, mediul; -turismul este o activitate care prin excelen modific mediul f cnd apel la tehnici tot mai sofisticate de amenajare, adic de transformare a acestuia; -nici un tip de turism, chiar i cele de factur eco-, nu r mne f r efecte asupra ambian ei, turismul fiind o formidabil for de subversiune a naturii i a culturii. O alt idee comb tut n prezent este aceea care pleca de la considerentul c prea mul i turi ti ucid turismul . Degradarea unui sit prin turism, n sensul transform rii sale, nu nseamn neap rat dispari ia atrac iei turistice. Nu sunt cunoscute exemple de locuri turistice care s fi disp rut din cauza excesului de turi ti, dimpotriv sunt mult mai numeroase cazurile de dispari ie datorate absen ei sau rarit ii turi tilor. Altfel spus, trebuie plecat de la ideea c locurile turistice sunt n cele din urm construc ii antropice pentru care natura (chiar cnd este n mijlocul atrac iei) este doar pretext. Studiile efectuate asupra unor locuri turistice cu vechi tradi ii arat c amenajarea continu , adaptat la fiecare epoc , men ine atractivitatea mai mult dect efortul de a p stra ambian dintr-un anumit moment. Singura excep ie este constituit de siturile pentru care starea natural constituie motivul atrac iei turistice Pot fi extrase dou concluzii: -capacitatea de nc rcare nu poate fi aplicat unor spa ii att de complexe cum sunt cele turistice, nefiind un concept pur tiin ific; -pentru a regulariza accesul n situri care pot fi periclitate de frecven a excesiv a turi tilor doar factorul politic poate interveni prin m suri care trebuie s concilieze interesele economice, sociale i ecologice, restrngnd accesul n anumite situa ii, n urma unor studii tehnice f r validitate de natur tiin ific Turism i mediu - raporturi ambigui i contradictorii: Raporturile dintre turism i mediu nu sunt numai ambigui i contradictorii ci sunt i victimele ponderii ideologiilor. Logica turistic , legat de mediile amenajate i logica environmentalist , legat de protejarea mediilor periclitate au c i diferite de abordare: -logica turistic este prin excelen utilitarist , orientat spre valorizare; -logica environmentalist este mai degrab conservatoare. Turismul poate fi abordat pe rnd, att ca factor de degradare a mediului dar i ca surs (posibilitate) de prezervare a acestuia. Diversitatea practicilor turistice i ambivalen a activit ilor specifice sunt responsabile de aceast situa ie. Acuza iile aduse turismului pe

aceast filier nu sunt ntru-totul reale, cea mai mare parte a activit ilor de profil desf urnduse nu n mijlocul naturii ci n medii puternic urbanizate, fie c vorbim de turismul cultural sau de turismul balnear, cele mai importante forme de turism. Problema se pune n cazul siturilor naturale vizitate de turi ti dar i n acest caz, majoritatea se afl n imediata vecin tate a unor aglomera ii turistice de factur urban . S-a acreditat ideea c factorul mediu ar avea o importan oarecare n alegerea destina iilor turistice dar studiile desf urate arat un interes foarte redus din partea turi tilor pentru acest criteriu. O alt problem este legat de localizarea activit ilor turistice n zone considerate fragile (litoral, mun i) chiar dac nimeni nu poate dovedi c acestea ar fi mai fragile dect altele sau c aceast fragilitate este ntr-adev r datorat ac iunii umane. n fond, turismul nu este dect una din componentele care transform aceste medii considerate fragile. Urbanizarea turistic a regiunilor litorale de ex. a fost nso it i de o urbanizare recurent extinderii activit ilor portuar-industriale sau extinderii spa iilor reziden iale. n statele dezvoltate aceste probleme au condus de circa trei decenii la legiferarea limit rii ac iunilor de amenajare n spa iile considerate sensibile sau degradate. Aceast limitare se refer inclusiv la spa ii amenajate (agricol sau chiar n scopuri turistice), accentund ambiguitatea no iunii de degradare a mediului de c tre turism. E ca i cum am spune ca prezen a Vene iei este un atentat la adresa mediului lagunar n care este localizat . n prezent confruntarea dintre turism i mediu s-a mutat n rile n curs de dezvoltare unde de multe ori se ajunge, ntr-adev r la grave probleme de mediu generate de absen a unor reglement ri care implic o dezvoltare haotic , n multe cazuri regiunile turistice ajungnd extrem de atractive, devenind suprapopulate, nu cu turi ti ci cu reziden i.

S-ar putea să vă placă și