Sunteți pe pagina 1din 1

PlpermeLropla LsLe vlclul de refracLle ln care razele lumlnoase paralele venlLe de la lnflnlL se aduna lnLr

un focar slLuaL ln spaLele reLlnel uln aceasLa cauza hlpermeLropul ln sLare de repaus ocular nu vede
blne nlcl la dlsLanLa nlcl aproape enLru asl corecLa Lulburarlle de vedere el uLlllzeaza ln permanenLa
acomadaLla aLaL penLru vederea la dlsLanLa caL sl penLru vederea de aproape
AsLlgmaLla C cornee normala esLe roLunda sl neLeda ca o mlnge de foLbal AfecLaLa de asLlgmaLlsm
corneea se alungesLe sever devenlnd ca o mlnge de rugby AsLlgmaLlsmul se mosLenesLe sl poaLe aparea
ln comblnaLle cu mlopla sau hlpermeLropla
CaLaracLa SlmpLomele el sunL lnceLosarea vederll fara senzaLle de durerenevola schlmbarll dese a
prescrlpLlel de ochelarllumlna devlne prea orblLoareculorlle par fade sl maronllvedere nocLurna
slablLasenslblllLaLe la lumlna / lumlna pare prea slaba
Degenerescenta maculara uscata- Apare atunci cand tesuturile retiniene imbatranesc. Anumite celule
nervoase din retina se modifica, limitandu-va abilitatea de a percepe detaliile fine. Asa se explica 90% din
cazurile de degenerare maculara.
ualLonlsmul Apare aLuncl cand LesuLurlle reLlnlene lmbaLranesc AnumlLe celule nervoase dln reLlna se
modlflca llmlLanduva ablllLaLea de a percepe deLalllle flne Asa se expllca 90 dln cazurlle de
degenerare maculara
SLrablsmesLe o afec(lune ocular in care se manlfesL o devla(le a unel axe oculare in raporL cu
celalalL AceasLa lmpllc de oblcel o llps de coordonare inLre mu;chll exLraocular care impledlc
focallzarea flecrul ochl la acela;l puncL in spa(lu ;l prevlne buna vederea blnocular fllnd afecLaL
negaLlv percep(la in profunzlme a spa(lulul SLrablsmul poaLe fl fle o Lulburare neurologlc de
coordonare a ochllor fle o Lulburare de muscular Cchlul mal slab de oblcel dup un Llmp inceLeaz s
mal LrlmlL semnale crelerulul rezulLnd asLfel fenomenul de ambllople oaLe apare la 23 dlnLre
copll SLrablsmul poaLe fl Lransmls eredlLar
SLlaLl ca
Cllplm o daLa sau de doua orl la flecare zece secunde
Cchlul esLe al dollea cel mal complex organ dupa creler
0 dln lnformaLllle pe care le prlmlm ln vlaLa vln prln lnLermedlul ochllor
Cchll sunL capablll sa puna ln mlscare lnsLanLaneu suLe de muschl sl organe ale corpulul
,uschll ocularl sunL cel mal acLlvl muschl dln corp
ulnLre LoaLe anlmalele rechlnul are corneea cea mal asemanaLoare cu a omulul