Sunteți pe pagina 1din 25

SLUJBA BINECREDINCIOSULUI VOIEVOD TEFAN CEL MARE I SF¬NT (2 IULIE)

LA VECERNIA MIC

La Doamne strigat-am

,

stihirile pe 4, glasul al 4-lea:

Podobie: Dat-ai semn celor ce se tem

Veni˛i to˛i credincio ii, cu inimi curate i cu dreaptcredin˛, sludm cu c‚ntri duhovnice ti pe slvitul tefan Voievod, fiul preaiubit al prin˛ilor si Bogdan i Maria, care s-a artat, prin r‚vndumnezeiasc, Soare al Moldovei, mare binefctor al Casei lui Dumnezeu i ctre Domnul pururea rugtor (de douori). Pe aprtorul Óntregii cre tint˛i i al credin˛ei noastre strmo e ti, pe atletul lui Hristos, pe Binecredinciosul tefan Voievod, care ne aprde potrivnici, to˛i credincio ii s-l ludm. Astzi, Ómpreuncu Óntreaga suflare rom‚neasc, cu aleasevlavie i cu inimi curate, cinstim faptele mre˛e ale slvitului tefan Voievod, osta ul lui Hristos, cel ce s-a luptat pentru dreapta credin˛, pe care Óntr-un glas cu c‚ntri duhovnice ti s-l ludm.

Slav

,

glasul al 4-lea:

Veni˛i to˛i iubitorii de rugciune, unind credin˛a cu fapta bun, sludm pe slvitul tefan al Moldovei, care prin acestea a bineplcut lui Dumnezeu, iar dupstrmutarea la cere tile loca uri se roagneÓncetat pentru pacea lumii i m‚ntuirea sufletelor noastre.

i acum

a Br‚ului (dacnu este duminic), glasul al 2-lea:

G‚ndul i mintea cur˛indu-ne, cu Óngerii sprznuim i noi luminat, Óncep‚nd c‚ntarea lui David, Fecioarei Mirese a Œmpratului Hristos Dumnezeului nostru, zic‚nd: scoal-Te, Doamne, Óntru odihna Ta, Tu i chivotul sfin˛eniei Tale, cai Ómpodobit-o pe d‚nsa ca pe o cmarfrumoas, i ai druit-o cet˛ii Tale, Stp‚ne, so apere i so acopere de cei potrivnici, cu puternictria Ta, pentru rugciunile ei.

La Stihoavn:

glasul al 2-lea, Podobie: Ca pe un viteaz

Astzi, to˛i credincio ii saltde bucurie, vz‚nd cum se cinste te cu alese laude i c‚ntri duhovnice ti Voievodul tefan, aprtorul Moldovei, prin care Dumnezeu S-a preamrit.

Stih: Œnl˛at-am pe cel ales din poporul Meu, aflat-am pe David sluga Mea, cu untdelemn sf‚nt al Meu l-am uns pe el.

Astzi, Cuviosul Daniil Sihastrul se bucurcfiul su duhovnicesc acum este ludat dupcuviin˛cu psalmi i c‚ntri duhovnice ti, pentru marea sa iubire fa˛de ˛ara strmo easc i credin˛a cre tineasc.

1

Stih: Pentru aceasta Te-a uns pe Tine Dumnezeul Tu, cu untdelemnul bucuriei, mai mult dec‚t pe prta ii Ti.

Toate cetele purttorilor de biruin˛, la prznuirea dreptului Voievod, Ó i unesc glasurile Ón rugciuni i c‚ntri de laud, slvind pe Dumnezeu, Care prin cruce a dat biruin˛alesului Su asupra potrivnicilor; pentru aceea cu credin˛ i noi ne rugm: pomene te-ne, Doamne, Ón Œmpr˛ia Ta, dimpreuncu cel pe care l-ai iubit.

Slav

asemenea

Astzi, toatsuflarea rom‚neasc, Óntr-un glas Ól laud, cu inima smerit, pe mult iubitorul Casei lui Dumnezeu, pe fericitul tefan, marele ctitor de loca uri sfinte Ón care neÓncetat Se preamre te Dumnezeu, Cel Unul Ón fiin˛ i Ónchinat Ón trei Ipostasuri.

i acum

a Br‚ului

glasul al 2-lea, Podobie: Ca pe un viteaz

Racla care ˛ine ve m‚ntul tu, Preacurat, chivot de sfin˛enie i sfin˛itÓngrdire, slav i laud, i izvor de tmduiri robilor ti, Ón toate zilele se arat, la care, astzi, cu evlavie adun‚ndu- ne, ludm mririle tale cele multe i noianul minunilor.

Tropar, glasul 1:

Aprtor neÓnfricat al credin˛ei i patriei strbune, mare ctitor de loca uri sfinte, tefane Voievod, roagpe Hristos Dumnezeu, sne izbveascdin nevoi i din necazuri.

Slav

i acum a Br‚ului

Tropar, glasul al 8-lea:

Nsctoare de Dumnezeu Pururea Fecioar, acoperm‚ntul oamenilor, ve m‚ntul i br‚ul preacuratului tu trup, puternic acoperm‚nt cet˛ii tale ai druit. Nsc‚nd mai presus de fire i nestricatrm‚n‚nd, Óntru Tine i firea i vremea se Ónnoiesc.

2

LA VECERNIA MARE:

Dupobi nuitul Psalm, se c‚nt: Fericit brbatul

, starea Ónt‚i

La Doamne, strigat-am

,

stihirile pe 8, glasul al 4-lea:

trei ale Br‚ului i cinci ale Sf‚ntului

Podobie: Dat-ai semn celor ce se tem

Veni˛i to˛i credincio ii, cu inimi curate i cu dreaptcredin˛, sludm cu c‚ntri duhovnice ti pe slvitul tefan Voievod, fiul preaiubit al prin˛ilor si Bogdan i Maria, care s-a artat, prin r‚vndumnezeiasc, Soare al Moldovei, mare binefctor al Casei lui Dumnezeu i ctre Domnul pururea rugtor (de douori). Pe aprtorul Óntregii cre tint˛i i al credin˛ei noastre strmo e ti, pe atletul lui Hristos, pe Binecredinciosul tefan Voievod, care ne aprde potrivnici, to˛i credincio ii s-l ludm. Astzi, Ómpreuncu Óntreaga suflare rom‚neasc, cu aleasevlavie i cu inimi curate, cinstim faptele mre˛e ale slvitului tefan Voievod, osta ul lui Hristos, cel ce s-a luptat pentru dreapta credin˛, pe care Óntr-un glas cu c‚ntri duhovnice ti s-l ludm. Veni˛i to˛i iubitorii de rugciune, unind credin˛a cu fapta bun, sludm pe slvitul tefan al Moldovei, care prin acestea a bineplcut lui Dumnezeu, iar dupstrmutarea la cere tile loca uri se roagneÓncetat pentru pacea lumii i m‚ntuirea sufletelor noastre. Astzi, to˛i credincio ii saltde bucurie, vz‚nd cum se cinste te cu alese laude i c‚ntri duhovnice ti Voievodul tefan, aprtorul Moldovei, prin care Dumnezeu S-a preamrit. Astzi, Cuviosul Daniil Sihastrul se bucurcfiul su duhovnicesc acum este ludat dupcuviin˛cu psalmi i c‚ntri duhovnice ti, pentru marea sa iubire fa˛de legea strmo easc i credin˛a cre tineasc. Toate cetele clugrilor la prznuirea dreptului Voievod, Ó i unesc glasurile Ón rugciuni i c‚ntri de laud, slvind pe Dumnezeu, Care prin cruce a dat biruin˛alesului Su asupra potrivnicilor; pentru aceea cu credin˛ i noi ne rugm: pomene te-ne Doamne, Óntru Œmpr˛ia Ta, dimpreuncu cel pe care l-ai iubit. Astzi, toatsuflarea rom‚neascÓntr-un glas Ól laud, cu inima smerit, pe binefctorul Casei lui Dumnezeu, pe fericitul tefan, mare ctitor de loca uri sfinte Ón care neÓncetat Se preamre te Dumnezeu, Cel Unul Ón fiin˛ i Ónchinat Ón trei Ipostasuri.

Slav

,

glasul al 2-lea:

Veni˛i binecredincio ilor cre tini sludm pe fiul dreptei credin˛e i aprtorul cre tint˛ii, pe marele tefan al Moldovei, care cu vitejie i Ón˛elepciune s-a luptat, i a biruit, cu puterea lui Dumnezeu, pe potrivnicii ˛rii i ai credin˛ei strmo e ti. Acest vrednic cinstitor de Hristos s-a Óntrarmat Ón luptele sale cu puterea Sfintei Cruci, cu pavza dreptei credin˛e, a dragostei de neam i a ndejdii Ón ajutorul lui Dumnezeu. Pentru aceasta salergm to˛i la morm‚ntul su cu smerenie i cu neclintitcredin˛, rug‚nd pe milostivul Dumnezeu, ca prin rugciunile lui sne dea biruin˛asupra potrivnicilor, pace lumii i m‚ntuire sufletelor noastre.

i acum a Br‚ului, glasul al 2-lea:

G‚ndul i mintea cur˛indu-ne, cu Óngerii sprznuim i noi luminat, Óncep‚nd c‚ntarea lui David, Fecioarei Mirese a Œmpratului Hristos Dumnezeului nostru, zic‚nd: scoal-Te, Doamne, Óntru odihna Ta, Tu i chivotul sfin˛eniei Tale, cai Ómpodobit-o pe d‚nsa ca pe o cmarfrumoas,

3

i ai druit-o cet˛ii Tale, Stp‚ne, so apere i so acopere de cei potrivnici, cu puternictria Ta, pentru rugciunile ei.

VOHOD, Luminlin

, apoi

Prochimenul zilei (unde este hram, Prochimenul: Cine este Dumnezeu

Paremiile

)

Din cartea a treia a Regilor, citire:

(VIII, 22, 27-30)

Apoi a stat Solomon Ónaintea jertfelnicului Domnului, Ón fa˛a Óntregii adunri a lui Israel, i i-a ridicat m‚inile la cer i a zis: ´Oare adevrat sfie cDomnul va locui cu oamenii pe pm‚nt? Cerul i cerul cerurilor nu Te Óncap, cu at‚t mai pu˛in acest templu pe care l-am zidit numelui Tu; Ónscautla rugciunea robului Tu i la cererea lui, Doamne Dumnezeul meu! Ascultstrigarea i rugciunea lui cu care se roagie astzi; s-i fie ochii Ti deschi i ziua i noaptea la templul acesta, la acest loc, pentru care Tu ai zis: ÑNumele Meu va fi acoloî; sascul˛i strigarea i rugciunea cu care robul Tu se va ruga Ón locul acesta. Sascul˛i rugciunea robului Tu i a poporului Tu, Israel, c‚nd ei se vor ruga Ón locul acesta; sascul˛i din locul ederii Tale cel din ceruri, sascul˛i i smiluie tiª.

Din proorocia lui Isaia, citire:

(LXI, 10; LXII, 1-5)

Bucura-M-voi Óntru Domnul, slta-va de veselie sufletul Meu Óntru Dumnezeul Meu, cM-

a Ómbrcat cu haina m‚ntuirii, cu ve m‚ntul veseliei M-a acoperit. Ca unui mire Mi-a pus Mie cunun i ca pe o mireasM-a Ómpodobit cu podoab.

Pentru Sion nu voi tcea i pentru Ierusalim nu voi avea odihnp‚nce dreptatea lui nu va

ie i ca lumina i m‚ntuirea lui nu va arde ca o flacr. Atunci neamurile vor vedea dreptatea ta i

to˛i regii slava ta i te vor chema pe tine cu nume nou, pe care-l va rosti gura Domnului. i tu vei fi ca o cununde mrire Ón m‚na Domnului i ca o diademregalÓn m‚na Dumnezeului tu. i nu ˛i se va mai zice ˛ie: ÑAlungatî, i ˛rii tale: ÑPustiitî, ci tu te vei chema: ÑŒntru tine am binevoitî i ˛ara ta: ÑCea cu brbatî, cDomnul a binevoit Óntru tine i pm‚ntul tu va avea un so˛. i Ón ce chip t‚nrul se Ónso˛e te cu fecioara, Cel ce te-a zidit Se va Ónso˛i cu tine, i Ón ce chip mirele se vesele te de mireas, a a Se va veseli de tine Dumnezeul tu!

Din proorocia lui Isaia, citire:

(LX, 1-15)

Lumineaz-te, lumineaz-te, Ierusalime, cvine lumina ta, i slava Domnului peste tine a rsrit! Cci iatÓntunericul acoperpm‚ntul, i bezna, popoarele; iar peste tine rsare Domnul, i slava Lui strluce te peste tine. i vor umbla regi Óntru lumina ta i neamuri Óntru strlucirea ta. RidicÓmprejur ochii ti i vezi, cto˛i se adun i se Óndreaptctre tine. Fiii ti vin de departe i fiicele tale sunt aduse pe umeri. Atunci vei vedea, vei strluci i va bate tare inima ta i se va lrgi, cci ctre tine se va Óndrepta bog˛ia mrii i avu˛iile popoarelor ctre tine vor curge. Caravane de cmile te vor acoperi, i dromadere din Madian i Efa. Toate sosesc din eba, Óncrcate cu aur i cu tm‚ie, c‚nt‚nd laudele Domnului. Toate turmele Chedarului la tine se vor aduna, berbecii din Nebaiot te vor sluji pe tine i ca o jertfbineplcutse vor urca pe jertfelnicul Meu, i templul rugciunii Mele se va slvi. Cine zboarca norii i ca porumbi˛a spre sla ul ei? Cci pentru Mine se aduncorbiile, Ón frunte cu cele din Tarsis, ca saducde departe pe feciorii ti; aurul i

4

argintul lor pentru numele Dumnezeului tu i pentru Sf‚ntul lui Israel, Care te preamre te. Feciorii de neam strin zidi-vor zidurile tale i regii lor Ón slujba ta vor fi, cÓntru m‚nia Mea te-am lovit i Ón Óndurarea Mea M-am milostivit de tine. Por˛ile tale mereu vor fi Ón lturi, zi i noapte vor rm‚ne deschise, ca sse care la tine bog˛iile neamurilor, iar regii lor Ón fruntea lor vor fi. Cci neamul i regatul care nu vor sluji ˛ie vor pieri i neamurile acelea vor fi nimicite. Mrirea Libanului, chiparosul, ulmul i meri orul la tine vor veni, cu to˛ii laolalt, ca sÓmpodobeascloca ul cel sf‚nt al Meu, i Eu voi slvi locul unde se odihnesc picioarele Mele. i feciorii asupritorilor ti smeri˛i la tine vor veni i se vor Ónchina la picioarele tale to˛i cei ce te-au ur‚t i pe tine te vor numi: cetatea Domnului, Sionul Sf‚ntului lui Israel. Din prsit i defimatce erai pe veci, voi face din tine m‚ndria veacurilor, bucurie din neam Ón neam.

LA LITIE

Stihira hramului, apoi Idiomela Sf‚ntului, glasul al 6-lea:

Astzi se bucurcetatea de scaun a Sucevei, dimpreuncu cet˛ile de pe malul Nistrului i din toatMoldova, pe care nebiruitul tefan Voievod le-a Ónl˛at i Óntrit Óntru aprarea cre tint˛ii i pm‚ntului strbun. Drept aceea se cuvine sne bucurm i noi Ómpreuncu mo ii i strmo ii care s-au jertfit pentru neam i credin˛a strbun, lud‚nd cu c‚ntri duhovnice ti pe Dreptcredinciosul Voievod tefan al Moldovei.

Slav

glasul al 5-lea:

Œmpodobe te-te cetate a Sucevei, castzi stp‚nul tu, aprtorul Moldovei i al cre tint˛ii, este ludat la morm‚ntul su din Sf‚nta Mnstire Putna, care a fost aleasloc de odihna celui ce nu a avut odihnÓntru aprarea dreptei credin˛e.

i acum

a Br‚ului, glasul al 2-lea:

Ca i cu o cununprea luminoass-a Ómbrcat Biserica lui Dumnezeu cu Sf‚ntul tu ve m‚nt, PreacuratNsctoare de Dumnezeu, i bucur‚ndu-se se lumineazastzi, i Ón tainse vesele te grind ˛ie stp‚n: Bucur-te diademcinstit i coroana dumnezeie tii slave; bucur-te singura slava plinirii i ve nica veselie; bucur-te limanul i folosin˛a celor ce aleargla tine, i m‚ntuirea noastr.

LA STIHOAVN

Stihirile, glasul 1:

Cinstiteste Ónaintea Domnului moartea cuviosului Su, glsuie te David psalmistul. Cinstiteste Ónaintea Domnului i moartea binecredinciosului Voievod, a a cum mrturise te poporul, care l-a pl‚ns ca pe un printe al su, numindu-l Ñtefan cel Mare i Sf‚ntî.

Stih: Œnl˛at-am pe cel ales din poporul Meu, aflat-am pe David sluga Mea, cu untdelemn sf‚nt al Meu l-am uns pe el.

Plcut fiind lui Dumnezeu, mrite tefane, ˛i s-au artat Sfin˛ii Mari Mucenici: Procopie, Gheorghe i Dimitrie, Óntrindu-te Ón lupta cu potrivnicii cre tint˛ii, pe care cu puterea lui Dumnezeu i-ai biruit.

5

Stih: Pentru aceasta Te-a uns pe Tine Dumnezeul Tu, cu untdelemnul bucuriei, mai mult dec‚t prta ii Ti.

Pe cei trei mari Sfin˛i Mucenici ai lui Hristos i osta i purttori de biruin˛i-ai avut ocrotitori Ón luptele tale, mrite tefane, crora biserici prea-frumoase le-ai Ónl˛at, ca Ón ele sSe preaslveascDumnezeu, Care, prin mijlocirile lor, ˛i-a dat ˛ie biruin˛asupra vrjma ilor.

Slav

glasul 1:

Morm‚ntul tu, Sfinte tefane Voievod, loc sf‚nt de Ónchinciune s-a fcut noucelor de un neam i o credin˛cu tine, strjuit fiind pururea de lumina candelei, pentru tine, o purttorule de lumina biruin˛ei. Prime te Ón dar rugciunile noastre i le Ónal˛ca o tm‚ie cu bun miros ctre tronul dumnezeiesc, ca sprimim Ón dar de la Dumnezeu pace sufletelor noastre i mare mil.

i acum a Br‚ului, glasul al 4-lea:

Sf‚nta punere Ón racla ve m‚ntului tu, Stp‚n, prznuire o am c‚ tigat veselindu-ne, castzi ai binevoit a se da cet˛ii tale sfin˛itÓmbrcminte, cmarnefurat, dar cinstit, bog˛ie nemutat, izvor de tmduiri plin de daruri duhovnice ti.

La binecuv‚ntarea p‚inilor

Tropar, glasul 1:

Aprtor neÓnfricat al credin˛ei i patriei strbune, mare ctitor de loca uri sfinte, tefane Voievod, roagpe Hristos Dumnezeu, sne izbveascdin nevoi i din necazuri. (o dat)

Alt tropar, glas 2:

NeÓnfricat aprtor al dreptei credin˛e, te-a avut pe tine Biserica lui Hristos, Binecredinciosule Voievod tefane, pentru care tot poporul te-a numit mare, bun i sf‚nt, i te-a cinstit. Drept aceea noi pururea te avem Óntritor credin˛ei noastre ortodoxe i al ˛rii ocrotitor, prin rugciunile tale cele ctre Dumnezeu.

Troparul Br‚ului, glas 8:

Nsctoare de Dumnezeu Pururea Fecioar, acoperm‚ntul oamenilor, ve m‚ntul i br‚ul preacuratului tu trup, puternic acoperm‚nt cet˛ii tale ai druit. Nsc‚nd mai presus de fire i nestricatrm‚n‚nd, Óntru Tine i firea i vremea se Ónnoiesc.

6

LA UTRENIE:

La Dumnezeu este Domnul

,

Troparul Br‚ului de douori

Slav

al Sf‚ntului, i acum

al Br‚ului

DupCatisma Ónt‚i, Sedelna, glas 3

Podobie: Pentru mrturisirea

Veni˛i to˛i credincio ii sludm dupvrednicie pe aprtorul dreptei credin˛e, pe slvitul tefan cel cu nume de cunun, care cu dreptate i cu dragoste a c‚rmuit poporul Óncredin˛at lui de Dumnezeu biruind pe cei potrivnici cu puterea Sfintei Cruci.

Slav

i acum

a Br‚ului

glas 4, Podobie: Artatu-Te-ai astzi

Punerea Ón racla cinstitului tu ve m‚nt o prznuie te astzi poporul tu, Prealudat, i neÓncetat c‚nt˛ie: Bucur-te, Fecioar, lauda cre tinilor!

DupCatisma a doua, Sedelna, glas 6

Podobie

Puterile Óngere ti

Astzi cetele ctitorilor, o tirea ˛rii i vie˛uitorii mnstirilor se bucur, Ómpreuncu to˛i credincio ii, aduc‚nd laude lui Dumnezeu, Ón ziua cinstirii celui care i-a Ómpodobit capul cu cununa biruin˛elor i a faptelor bune, Ón˛eleptul c‚rmuitor al Moldovei, tefan Voievod. Drept aceea Ómpreunsstrigm: Slavie, Doamne, Cel ce ai druit alesului Tu unele ca acestea.

Slav

i acum

,

a Br‚ului

glas 4, Podobie: Artatu-Te-ai astzi

Prznuie te astzi lumea cinstitpunerea Ón racla ve m‚ntului tu, o curat, i cu dragoste c‚nt˛ie: Bucur-te, Fecioar, ajuttoarea credincio ilor.

POLIELEUL: Robii Domnului

M RIMURILE:

Stih 1: Cerurile spun slava lui Dumnezeu i facerea m‚inilor Lui o veste te tria.

Stihir: Fericimu-te pe tine, Binecredinciosule Voievod tefane, ciubind pe Dumnezeu, credin˛a ai aprat i lca uri sfinte ai zidit.

Altstihir: Veni˛i, to˛i iubitorii de Hristos, sludm pe mritul Voievod tefan, zic‚nd: pe marele aprtor al cre tint˛ii.

7

Stihuri:

2. Fulgerele Lui au luminat lumea.

3. Ca Óntrit lumea care nu se va clinti.

4. Œn tot pm‚ntul a ie it vestirea lor i la marginile lumii cuvintele lor.

5. Vesti˛i printre neamuri mrirea Lui i la toate popoarele minunile Lui.

6. Supus-a popoarele nou i neamurile sunt sub picioarele noastre.

DupPolieleu, Sedelna glas 8:

Podobie: Pre Ón˛elepciunea

Cu puterea credin˛ei Óntrindu-se Dreptcredinciosul Voievod, cu vrednicie cre tineasca purtat pe umerii si Crucea lui Hristos. Nici necazurile vie˛ii, nici amrciunea ispitelor i nici durerea rnilor nu i-au slbit r‚vna i dragostea pentru aprarea credin˛ei i a ˛rii. Pov˛uitor prea luminat av‚nd pe Sf‚ntul Daniil Sihastrul, a luptat cu vitejie, biruind prin Cruce pe to˛i vrjma ii vzu˛i i nevzu˛i. Drept aceea, cu bucurie sstrigm: Slavie, Doamne, Care dai biruin˛celor ce cu dreaptcredin˛sv‚r esc sf‚ntpomenirea lui.

Slavi acum a Br‚ului, glas 4:

Podobie: Cel ce Te-ai Ónl˛at

Izvoarele tmduirilor, Nsctoare de Dumnezeu, care ies din preacinstita racla acoperm‚ntului tu ca din Eden, adapfa˛a pm‚ntului, vrs‚nd daruri celor ce te cinstesc pe tine cu credin˛. Pentru aceasta te ludm i, cu credin˛, te slvim, i, cu mul˛umit, te c‚ntm pururea:

Bucur-te, ceea ce e ti singura ndejde a celor ce te laud!

Antifonul Ónt‚i al glasului 4

Prochimen, glas 4

Œnl˛at-am pe cel ales din poporul Meu; aflat-am pe David sluga Mea, cu untdelmn sf‚nt al Meu l-am uns pe el.

Stih: Pentru aceasta Te-a uns pe Tine, Dumnezeul Tu cu untdelemnul bucuriei, mai mult dec‚t pe prta ii Ti.

Toatsuflarea

Evanghelia de la Utrenia Sfin˛ilor Œmpra˛i Constantin i Elena (Ioan X, 9-16):

Zis-a Domnul: Eu sunt u a

Psalmul 50

Slav

,

glas 2

Pentru rugciunile Binecredinciosului Tu tefan, Milostive, cur˛e te mul˛imea gre elilor noastre.

i acum ,

8

Pentru rugciunile Nsctoarei de Dumnezeu, Milostive, cur˛e te mul˛imea gre elilor noastre.

Stih: Miluie te-m, Dumnezeule, dupmare mila Ta

Stihira, glas 6

Pomenirea Binecredinciosului Voievod tefan, ca ni te mir prea sf‚nt, s-a revrsat astzi peste noi to˛i, care cu dragoste Ól cinstim, pentru credin˛a cea dreapt, roditoare de fapte bune:

zidind biserici, ajut‚nd pe cei sraci i mul˛umind lui Dumnezeu pentru toate bunt˛ile primite prin buntatea Sa.

CANOANELE

Se pun: al Nsctoarei de Dumnezeu pe 6, din Minei, al Binecredinciosului Voievod tefan pe 8.

Al Nsctoarei de Dumnezeu:

Cel dint‚i cu irmosul pe 6, alctuire a lui Iosif. C‚ntarea 1, glas 4:

Canonul Binecredinciosului Voievod tefan

C‚ntarea 1, glas 8

Irmos: Apa trec‚nd-o ca pe uscat

Din copilrie iubind pe Dumnezeu, dreapta credin˛ai aprat, fericite tefane, biruind pe vrjma i cu puterea lui Dumnezeu.

Dragostea de ˛ar i dreapta credin˛le-ai primit de la mama ta, mrite Voievod, iar r‚vna pentru aprarea lor de la tatl tu, Bogdan, ai Ónv˛at-o.

Slav

Moartea nedreapta tatlui tu te-a fcut slup˛i pentru dreptate i siei c‚rma ˛rii, pe care ai condus-o cu Ón˛elepciune i iubire de oameni, apr‚nd viteje te, cu puterea lui Dumnezeu, glia rom‚neasc i credin˛a cre tin.

i acum

Ceea ce e ti u a dumnezeiescului Rsrit, deschide-mi u ile pocin˛ei i din u ile pcatului celui de moarte purttor, cu mijlocirea ta, scap-m, Stp‚n.

Catavasie: Deschide-voi gura mea

C‚ntarea a 3-a

9

Irmos: Doamne, Cel ce ai fcut

Multe ai ptimit Ón via˛a ta, Binecredinciosule Voievod: rana nevindecatde la picior, moartea celor din neamul tu, ura necredincio ilor i multe alte suferin˛e; dar nici una dintre ele nu te-au despr˛it de dragostea lui Hristos Dumnezeu.

Lu‚nd aminte la cuvintele apostolului: ÑVouvi s-a druit, pentru Hristos, nu numai screde˛i Ón El, ci s i ptimi˛i pentru Elî, cu neclintitstatornicie le-ai Ómplinit, Sfinte tefane.

Slav

tiind clauda cre tinilor este Crucea lui Hristos, pe aceasta ai avut-o armnebiruit, Ón luptele cu potrivnicii credin˛ei cre tine, pe care biruindu-i, laudneÓncetatlui Dumnezeu ai adus, zidind biserici i mnstiri, frumoase cet˛i ale dreptei credin˛e.

i acum

Din sfin˛ita vie˛uire cz‚nd eu, Preacurat, m-am asemnat necuv‚nttoarelor i os‚ndit de tot m-am fcut. Ceea ce ai nscut pe Judectorul, de toatjudecata scap-m i mmiluie te.

Sedelna, glas 8

Podobie: Pe Œn˛elepciunea i Cuv‚ntul

Cu ce laude vom Óncununa Óndeajuns pomenirea mritului tefan, cel ce pururea ne pov˛uie te cu pilda vie˛ii sale la smerenie i pocin˛, cci el a zis dupÓnfr‚ngerea de la Rzboieni: ÑCre tinii au fost birui˛i de pg‚ni cu voia lui Dumnezeu, ca smpedepseascpentru pcatele mele i ludat sfie numele Luiî. Aceste cuvinte, pun‚ndu-le Ón inimile noastre, sne Ónv˛m a mul˛umi lui Dumnezeu pentru toate i cu umilin˛sne mrturisim pcatele, pentru a lua iertare de la Hristos, Dumnezeul nostru.

Slav

i acum

a Br‚ului

glas 4, Podobie: Cel ce Te-ai Ónl˛at

Izvoarele tmduirilor, Nsctoare de Dumnezeu, care ies din preacinstita racla acoperm‚ntului tu ca din Eden, adapfa˛a pm‚ntului, vrs‚nd daruri celor ce te cinstesc pe tine cu credin˛. Pentru aceasta te ludm i, cu credin˛, te slvim, i, cu mul˛umit, te c‚ntm pururea:

Bucur-te, ceea ce e ti singura ndejde a celor ce te laud!

C‚ntarea a 4-a

Irmos: Auzit-am, Doamne, taina

Œnl˛‚nd biserici Ón ˛ar i peste hotare, cu bucurie ai c‚ntat lui Dumnezeu: ÑC‚t este de bine i c‚t e de frumos slocuiascfra˛ii Ómpreunî. Pentru aceasta cu credin˛te ludm. Cu cre tineascdragoste te-ai Óndreptat ctre mnstirile din Sf‚ntul Munte Athos, d‚ndu-le cele trebuitoare pentru a- i redob‚ndi frumuse˛ea i trinicia cea dint‚i.

Slav

10

Iubind podoaba Casei lui Dumnezeu, te-a sfin˛it pe tine Printele luminilor, i dorind ste Ómprt e ti pururea din binecuv‚ntarea sfintelor rugciuni, acum neÓncetat e ti pomenit Ón ceata ctitorilor preaferici˛i, pentru faptele dragostei tale cre tine ti.

i acum

Lumineazsufletul meu cel Óntunecat de pcate, ceea ce ai nscut pe Soarele drept˛ii, pururea Fecioar.

C‚ntarea a 5-a

Irmos: M‚nec‚nd strigm ie

Iubitor al rugciunii fiind tu, pe aceasta pe buze i Ón inimi ai avut-o pururea, pentru aceasta Dumnezeu ascult‚ndu-te, ˛i-a druit biruin˛asupra vrjma ilor vzu˛i i nevzu˛i, Voievodule. Sprijinitori ai luat Ón rugciunile tale ctre Dumnezeu pe cuvio ii prin˛i i ceata preo˛ilor, Ónl˛‚nd Ómpreuncu ei biserici i mnstiri, pe care le-ai Ónzestrat cu cele de trebuin˛.

Slav

Dragostea de rugciune i post de la mama ta, Maria Doamna, ai Ónv˛at-o, Óncredin˛at fiind cbiruin˛a asupra vrjma ilor cre tint˛ii numai prin acestea, cu ajutorul lui Dumnezeu, este dob‚ndit.

i acum

Sufletul meu, cel ce prin Óndemnarea arpelui cu desftri trupe ti Óntinat s-a fcut, cur˛e te-l FecioarPreacurat.

C‚ntarea a 6-a

Irmos: Rugciunea mea voi vrsa

Vz‚nd mul˛imea du manilor ce se o tesc Ómpotriva ˛rii tale i a dreptei credin˛e, ˛i-ai pus ndejdea Ón Dumnezeu, Óntrit fiind Ón lupte de Sfin˛ii Mari Mucenici Gheorghe, Dimitrie i Procopie. Cu semnul Sfintei Cruci i cu icoana Sf‚ntului Mare Mucenic Gheorghe Ónsemn‚nd steagurile o tirii tale, ai biruit pe to˛i potrivnicii ˛rii i ai credin˛ei neamului cre tinesc.

Slav

Porunca iubirii i a iertrii vrjma ilor te-ai ostenit a o Ómplini iert‚nd pe ttarul Oan i cu aceea i iubire i iertare ai chemat Ón ˛arpe Mihu, alung‚nd din inima ta toatura i m‚nia, d‚nd uitrii relele pricinuite de uciga ii tatlui tu.

i acum Vindecinima mea cea bolnav i rnitcumplit cu mu carea celui viclean, Fecioar, i mÓnvrednice te vindecrii i mmiluie te pe mine cel ce ndjduiesc Óntru tine, cu rugciunile tale, Preacurat.

11

CONDAC, glas 1

Iubind pe Dumnezeu cu adevrat, slvite tefane, sfinte biserici i mnstiri ai Ónl˛at; pe cei sraci ai ajutat i pe cei gre i˛i i-ai iertat. Pentru aceste fapte ale tale, Dumnezeu te-a Ónzestrat cu Ón˛elepciune i putere ca sbiruie ti pe vrjma ii ˛rii tale i ai credin˛ei cre tine ti. Drept aceea, te cinstim i printe te numim.

ICOS

Pe tine, Sfinte tefane Voievod, te laudmul˛imea cet˛ilor, ce ˛i-au fost scut de aprare Ón lupta cu vrjma ii ˛rii i ai dreptei credin˛e: de tine pomenesc sfintele loca uri de Ónchinare, ca ni te fclii de Œnviere i candele ale Duhului Sf‚nt; pe tine mul˛imile clugrilor, Ómpreuncu to˛i rugtorii Bisericii dreptmritoare, te cheamstruitor Ón sfintele lor rugciuni, ca pe cel ce ai iubit podoaba Casei lui Dumnezeu, druind cele trebuincioase Bisericii, prin care Se slve te Dumnezeu, Cel ce dÓn˛elepciune, putere i biruin˛celor ce se tem de El.

Sinaxar

Œntru aceastlun, iulie, Ón 2 zile pomenirea Binecredinciosului Voievod tefan cel Mare i Sf‚nt

ÑFerici˛i crora s-au iertat frdelegile i crora s-au acoperit pcatele. Fericit brbatul, cruia nu-i va socoti Domnul pcatul, nici nu este Ón gura lui vicle ugî. (Ps. 31, 1-2)

Unul dintre ace ti ferici˛i, a fost mritul Voievod tefan cel Mare al Moldovei (1457-1504), pe care poporul l-a numit i Ñcinstitî, bun, mare i sf‚nt. ÑBunî, pentru faptele sale de milostenie i iertarea celor gre i˛i; Ñmareî, pentru iscusin˛a cu care a condus ˛ara cu dreptate, Óntruc‚t prin el Dumnezeu a pedepsit pe cei lacomi i trdtori; ÑSf‚ntî, pentru luptele sale de aprare a Óntregii

cre tint˛i, c‚t i pentru numrul mare de biserici i mnstiri pe care le-a zidit i Ónzestrat cu cele necesare spre slava lui Dumnezeu i m‚ntuirea credincio ilor. Marele Voievod tefan al Moldovei a fost fiul binecredincio ilor cre tini Voievodul Bogdan

al II-lea i Doamna Maria-Marina Oltea. Œncdin copilrie a artat o dragoste deosebitfa˛de ˛ar

i credin˛a strmo easc. Urcarea sa pe tronul Moldovei a urmat dupvremuri tulburi de luptpentru domnie. Pe C‚mpia Drept˛ii este Ónt‚mpinat de mul˛imea poporului, Ón frunte cu Mitropolitul Teoctist, Ón ziua de 12 aprilie, anul m‚ntuirii 1457. Œntreb‚nd poporul adunat daceste cu voia tuturor sle fie domn, i s-a rspuns Óntr-un glas: ÑŒntru mul˛i ani de la Dumnezeu sdomne tiî. i a domnit, precum tim, 47 de ani, 2 luni i 3 sptm‚ni, lupt‚nd pentru aprarea hotarelor ˛rii i a

credin˛ei strmo e ti, a Óntregii cre tint˛i, zidind cet˛i militare, dar i cet˛i ale sufletului, adicmulte biserici i mnstiri. Œn toate c‚te le fcea arta dragoste, dreptate i mrinimie, neuit‚nd nici

o clippe vitejii o teni, pe cei sraci i suferinzi, rspltind i ajut‚nd pe to˛i cu ne˛rmurit

dragoste printeasc. De i a fost Óncercat de numeroase suferin˛e: rana de la picior cptatÓn lupta de la Chilia, moartea a patru copii i a douso˛ii, trdarea unor sfetnici i multe rzboaie, nu i-a pierdut niciodatndejdea Ón Dumnezeu, ci i-a purtat crucea vie˛ii sale cu rbdare cre tineasc, lupt‚nd cu d‚rzenie i neÓntrecutiscusin˛Ómpotriva du manilor ˛rii i ai credin˛ei. De aceea, istoria mrturise te cevlaviosul tefan Voda trit nu pentru sine, ci pentru ˛ara i credin˛a Óntregului popor. El aducea mul˛umiri i laudlui Dumnezeu, nu numai atunci c‚nd biruia, ci i atunci c‚nd era biruit, fiind pentru noi un mare dascl al pocin˛ei.

12

Fericitul Voievod a luptat pentru aprarea Óntregii cre tint˛i, chem‚nd la luptsf‚ntpe c‚rmuitorii cre tini ai Europei prin scrisoarea sa din ianuarie 1475, din care, pentru frumuse˛ea i valoarea ei duhovniceasc, redm acest text:

ìPrealumina˛ilor, preaputernicilor i ale ilor domni a toatcre tintatea, crora aceastscrisoare a noastrva fi artatsau de care ea va fi auzit. Noi tefan Voievod din mila lui Dumnezeu, Domn al rii Moldovei, mÓnchin cu prietenie voututuror crora vscriu i vdoresc tot binele i vspun domniilor voastre cnecredinciosul Ómprat al turcilor a fost de multvreme i este Óncpierztorul Óntregii cre tint˛i i Ón fiecare zi se g‚nde te cum ar putea ssupuie i snimiceasctoatcre tintatea. De aceea facem cunoscut domniilor voastre cpe la Boboteaza trecut, mai sus numitul turc a trimis Ón ˛ara noastr i Ómpotriva noastro mare o tire Ón numr de 120.000 de oameni, al crui cpitan de frunte era Soliman Pa a. Auzind i vz‚nd noi acestea, am luat sabia Ón m‚n i cu ajutorul Domnului Dumnezeului nostru Atotputernic, am mers Ómpotriva du manilor cre tint˛ii i i-am biruit, pentru care ludat sfie Domnul Dumnezeul nostru. Auzind despre acestea, pg‚nul Ómprat al turcilor Ó i puse Ón g‚nd s- i rzbune i svie, Ón luna mai, cu capul su i cu toato tirea sa Ómpotriva noastr i ssupuie ˛ara noastrcare e o parte cre tineasc i pe care Dumnezeu a ferit-o p‚nacum. Dacaceastpoart, care e ˛ara noastr, va fi pierdut, atunci cre tintatea va fi Ón mare primejdie. De aceea ne rugm de domniile voastre sne trimite˛i pe cpitanii vo tri Ómpotriva du manilor cre tint˛ii p‚nmai este vreme, fiindcturcul are acum mul˛i potrivnici i din toate pr˛ile are de lucru cu oamenii ce-i stau Ómpotrivcu sabia Ón m‚n. Iar noi, din partea noastr, fgduim pe credin˛a noastrcre tineasc i cu jurm‚ntul domniei noastre cvom sta Ón picioare i ne vom lupta p‚nla moarte pentru legea cre tineasc, noi cu capul nostru. A a trebuie sface˛i i voi, pe mare i pe uscat, dupce cu ajutorul lui Dumnezeu Cel Atotputernic noi i-am tiat m‚na dreapt. Deci fi˛i gata frÓnt‚rziereî. tefan cel Mare a pus biruin˛ele Ón luptele purtate nu pe seama iscusin˛ei sale, ci a voii i puterii lui Dumnezeu. Pentru credin˛a i smerenia sa, Dumnezeu i-a dat putere, Ón˛elepciune, Ñharî, cum spune cuv‚ntul Sfintei Scripturi (Iacov 4, 6). tefan cel Mare a fost nu numai un aprtor al credin˛ei cre tine Ón luptele sale cu turcii i ttarii, ci el a fost i un mrturisitor al ei prin numrul mare de biserici ridicate cu purtarea sa de grij, prin Ónzestrarea lor cu cele necesare slujbelor i ob tei clugrilor, care Ómpleteau rugciunile de zi i de noapte cu lucrul m‚inilor i cultura min˛ii. tefan cel Mare a zidit biserici i mnstiri nu numai Ón Moldova, ci i Ón Muntenia i Transilvania, mrturisind prin aceasta con tiin˛a unit˛ii de credin˛ i neam. De asemenea i la muntele Athos, unde pericolul otoman amenin˛a tot at‚t de mult Ortodoxia, a Ónl˛at, Ónnoit i Ónzestrat mai multe biserici i mnstiri, Óntre care la loc de cinste stmnstirea Zografu. Pe toate aceste sfinte lca uri, tefan cel Mare le-a Ónl˛at ca mul˛umire aduslui Dumnezeu pentru biruin˛ele purtate Ón lupta cu du manii cre tint˛ii, c‚t i pentru cinstirea i pomenirea celor czu˛i Ón luptele cu du manii credin˛ei neamului. Pentru aceasta, poporul l-a cinstit numindu-l Ñcel Sf‚ntî. tefan cel Mare a fost un om al pocin˛ei i al rugciunii: el a sim˛it permanent nevoia sse roage, sse Óncredin˛eze, el i familia sa, Ómpreuncu cei vii i cu cei mor˛i, rugciunilor prin˛ilor sfin˛i˛i din sfintele biserici ctitorite de el, pe care-i numea Ñrugtorii no triî. ÑSne c‚nte nou i Doamnei Maria, cerea clugrilor i egumenului din Mnstirea Neam˛, Ón fiecare miercuri seara un parastas, iar joi o liturghie p‚nÓn veac, c‚t va sta aceastmnstireî. Via˛a de rugciune personala lui tefan cel Mare ne este artat i de cele trei icoane unite, numite triptic: M‚ntuitorul, Maica Domnului i Sf‚ntul Ioan Boteztorul, pstrate p‚nastzi Ón Mnstirea Putna, Ómpreuncu o cruce, pe care slvitul Voievod le purta la el permanent Ón cltorii i mai ales Ón btlii. tefan cel Mare i Sf‚nt Ónso˛ea rugciunea cu postul, Ónainte de a Óncepe lupta cu du manii credin˛ei i ai neamului i dupbiruin˛, a a cum aminte te cronicarul ca fcut-o la Vaslui: ÑCu to˛ii s-au legat a posti patru zile cu p‚ine i apî. tefan cel Mare unea rugciunea nu numai cu postul, ci i cu fapta buna milosteniei i a dragostei cre tine. Astfel, Ónzestra familiile tinere de cur‚nd cstorite, cu cele necesare unei gospodrii, pm‚nt i vite; nu uita niciodatpe vitejii lupttori Ón at‚tea rzboaie, art‚nd o deosebitpurtare de grijfa˛de cei rma i cu infirmit˛i, cum aminte te tradi˛ia de Burcel, cel

13

rmas fro m‚n, cruia Ói druie te o pereche de boi, car i plug, pentru a se putea gospodri singur, pentru a nu mai fi silit s- i are pm‚ntul Ón zi de srbtoare cu boi i plug de Ómprumutat de la boieri. Marele Voievod a fost deopotrivom al drept˛ii i al iubirii cre tine ti, al iertrii du manilor si care au dat dovadde cin˛pentru gre elile sv‚r ite: ÑTe-am iertat, scrie mritul Voievod lui Mihu, i toatm‚nia i ura am alungat-o cu totul din inima noastr. i nu vom pomeni niciodatÓn veci, c‚t vom tri, de lucrurile i Ónt‚mplrile petrecute, ci te vom milui i te vom ˛ine la mare cinste i dragoste, deopotrivcu boierii cei credincio i i de cinsteî. Œntreaga sa via˛tefan cel Mare a trit sub pova˛a permanenta printelui su duhovnicesc, Sf‚ntul Daniil Sihastrul, cruia i-a artat toatascultarea i cinstea cuvenit. Acest fericit Voievod a cunoscut mai dinainte ceasul mor˛ii, a a cum este dat de Dumnezeu tuturor celor care au trit via˛a cu adevrat cre tine te: ÑIar c‚nd au fost aproape de sf‚r enia sa, scrie cronicarul, chemat-au vldicii i to˛i sfetnicii si, boierii cei mari i al˛ii, to˛i c‚˛i s-au prilejuit, art‚ndu-le cum nu vor putea ˛ine ˛ara cum a ˛inut-o elî. Cum vedem, grija pentru binele ˛rii i al credin˛ei strbune o poartÓn inima sa p‚nÓn ceasul mor˛ii. Cronicile vechi mai pun Ón gura mritului Voievod i aceste cuvinte Ónainte de moarte: ÑDoamne, numai Tu singur tii ce a fost Ón inima mea.