MINISTERUL SĂNĂTĂ II Nr...................../..............................

CASA NA IONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr................................./.............................

ORDIN pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condi iile acordării asisten ei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, cu modificările şi completările ulterioare În temeiul prevederilor: - art. 217 alin. (5) din Titlul VIII „Asigurări sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătă ii, cu modificările şi completările ulterioare; - Hotărârii Guvernului nr.1389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condi iile acordării asisten ei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012, cu modificările şi completările ulterioare - Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi func ionarea Ministerului Sănătă ii, cu modificările şi completările ulterioare; - Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Na ionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere Referatul de aprobare nr. ____________ din _____________ al Ministerului Sănătă ii şi nr. _____________ din ______________ al Casei Na ionale de Asigurări de Sănătate, ministrul sănătă ii şi preşedintele Casei Na ionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin: ART. 1 Se aprobă Normele metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condi iile acordării asisten ei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, prevăzute în anexele nr. 1 - 40, care fac parte integrantă din prezentul ordin. ART. 2 Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012. De la această dată îşi încetează aplicabilitatea Ordinul ministrului sănătă ii şi al preşedintelui Casei Na ionale de Asigurări de Sănătate nr. 864/538/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru anul 2011 de aplicare a Contractului-cadru privind condi iile acordării asisten ei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 şi 384 bis din 1 iunie 2010, cu modificările şi completările ulterioare. ART. 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. MINISTRUL SĂNĂTĂ II , RITLI LADISLAU PREŞEDINTELE CASEI NA IONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE, NICOLAE LUCIAN DU Ă

Conf. Dr. Dorin IONESCU – Director General
Ec. Leana STOEA – Director General Adjunct Direcţia Generală Economică Ec. Liliana LUKACS – Director – Direcţia Reglementări şi Norme de Contractare

AVIZ DE LEGALITATE NR.

/

DIRECTIA JURIDIC, CONTENCIOS ŞI ACORDURI INTERNAŢIONALE DIRECTOR Consilier Juridic Liliana MIHAI

ANEXA 1 PACHETUL DE SERVICII MEDICALE în asistenţa medicală primară CAPITOLUL I Pachetul minimal de servicii medicale A. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă medicală de urgenţă (anamneză, examen clinic şi tratament) se acordă în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de familie. Asistenţa medicală de urgenţă se referă la cazurile prevăzute la lit. A, B, C ale cap. I din anexa nr. 21 la ordin, pentru care medicul de familie acordă primul ajutor şi asigură trimiterea pacientului către structurile de urgenţă specializate sau solicită serviciile de ambulanţă, precum şi la cazurile prevăzute la lit. C a cap. I din anexa 21 la ordin, ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical. NOTA 1: Medicaţia pentru cazurile de urgenţă se asigură din trusa medicală de urgenţă, organizată conform legii. NOTA 2: Serviciile medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală se acordă în cabinetul medicului de familie, în cadrul programului de lucru. NOTA 3: Cazurile de urgenţă medico-chirurgicală care se trimit către structurile de urgenţă specializate, inclusiv cele pentru care se solicită serviciile de ambulanţă, sunt consemnate ca "urgenţă" de către medicul de familie, cu indicarea reperului corespunzător prevăzut la lit. A, B, C ale cap. I din anexa nr. 21 la ordin, în documentele de evidenţă primară de la nivelul cabinetului, inclusiv medicaţia şi procedurile medicale administrate la nivelul cabinetului, după caz. NOTA 4: Se raportează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată, pentru care s-a acordat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical. NOTA 5: Pentru persoanele beneficiare de pachet minimal înscrise pe lista altui medic de familie aflat în relaţie contractuală cu o casă de asigurări de sănătate, se raportează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată pentru care s-a acordat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical, cu încadrarea în prevederile de la art. 1 alin. (3) lit. b din Anexa 2. B. Supraveghere (evaluarea factorilor ambientali, consiliere privind igiena alimentaţiei, consiliere privind igiena personală) şi depistare de boli cu potenţial endemo-epidemic (examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimitere către structurile de specialitate pentru investigaţii, confirmare, tratament adecvat şi măsuri igienico-sanitare specifice, după caz). Bolile cu potenţial endemo-epidemic sunt cele prevăzute la punctul II din Anexa nr.1 la H.G. nr.1186/2000 pentru aprobarea listei cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale precum şi bolile infecto-contagioase din grupa A pentru care asiguraţii beneficiază de indemnizaţie pentru capacitate temporară de muncă fără condiţii de stagiu de cotizare. NOTĂ: Se raportează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată. C. Consultaţii în vederea monitorizării evoluţiei sarcinii şi lăuziei, conform prevederilor legale în vigoare: a) luarea în evidenţă în primul trimestru; b) supravegherea, lunar, din luna a 3-a până în luna a 7-a. În situaţia în care luarea în evidenţă a gravidei are loc în luna a 3-a, pentru această lună se va raporta casei de asigurări de sănătate numai luarea în evidenţă a gravidei, nu şi supravegherea; c) supravegherea, de două ori pe lună, din luna a 7-a până în luna a 9-a inclusiv; d) urmărirea lehuzei la externarea din maternitate - la domiciliu; e) urmărirea lehuzei la 4 săptămâni de la naştere;
1

NOTA 1: În conformitate cu programul de monitorizare, investigaţiile paraclinice şi tratamentele specifice sarcinii pot fi recomandate de către medicul de familie, numai pentru intervalul de timp de la momentul în care gravida este luată în evidenţă de către acesta şi până la 4 săptămâni de la naştere. NOTA 2: În cadrul supravegherii gravidei se face şi promovarea alimentaţiei exclusive la sân a copilului până la vârsta de 6 luni şi continuarea acesteia până la minim 12 luni, precum şi consiliere pre şi post testare pentru HIV şi lues a femeii gravide. NOTA 3: Consultaţia cuprinde şi inocularea pentru imunizările prevăzute la lit. D, specifice perioadei de sarcină şi lăuzie. În situaţia în care consultaţia nu include inocularea, se poate raporta doar consultaţia ca şi monitorizare a evoluţiei sarcinii şi lăuziei, atât pentru cazurile justificate medical, dacă se încadrează în reperele prevăzute la Lista C din anexa nr. 21 la ordin - caz în care contraindicaţia pentru inoculare se va consemna în documentele primare de la nivelul cabinetului, cât şi pentru cazurile care nu presupuneau şi inocularea. D. Imunizări (consultaţie, inclusiv inoculare): I. conform programului naţional de imunizare: a) antituberculoasă - vaccin BCG, în cazul copiilor nevaccinaţi în maternitate; b) revaccinare BCG, după caz, după verificarea cicatricei post primo vaccinare; c) antihepatită B; d) antipoliomielitică; e) împotriva difteriei, tetanosului şi tusei convulsive; f) împotriva rujeolei, rubeolei şi parotiditei epidemice; g) împotriva infecţiei cu Haemophilus influenzae tip B. II. a) antitetanos la gravide, pentru profilaxia tetanosului la nou-născut; b) testarea PPD. NOTA 1: În situaţia în care consultaţia nu include inocularea, se poate raporta doar consultaţia ca şi consultaţie de urgenţă pentru cazurile justificate medical, dacă se încadrează în reperele prevăzute la Lista C (cod verde) din anexa nr. 21 la ordin, caz în care contraindicaţia pentru inoculare se va consemna în documentele primare de la nivelul cabinetului. NOTA 2: În cazul imunizărilor efectuate conform programului naţional de imunizare, în situaţia în care în cadrul unei consultaţii se efectuează mai multe imunizări conform Calendarului de vaccinare, se va raporta o singură consultaţie. E. Activităţi de suport. Eliberare de acte medicale: certificat constatator de deces, cu excepţia situaţiilor de suspiciune care necesită expertiză medico-legală, conform prevederilor legale. NOTĂ: Se raportează un serviciu, dacă s-a eliberat certificatul constatator de deces. F. Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială: a) consilierea femeii privind planificarea familială; b) indicarea unei metode contraceptive la persoanele fără risc. NOTĂ: Consultaţia poate cuprinde, după caz, numai serviciul prevăzut la litera a) sau serviciile prevăzute la literele a) şi b) şi se raportează două consultaţii pe an calendaristic, pe asigurat. CAPITOLUL II Pachetul de servicii medicale pentru persoanele care se asigură facultativ A. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă medicală de urgenţă (anamneză, examen clinic şi tratament) care se acordă în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de familie. Asistenţa medicală de urgenţă se referă la cazurile prevăzute la lit. A, B, C ale cap. I din anexa nr. 21 la ordin, pentru care medicul de familie acordă primul ajutor şi asigură trimiterea pacientului către structurile de urgenţă specializate sau solicită serviciile
2

de ambulanţă precum şi la cazurile prevăzute la lit. C a cap. I din anexa 21 la ordin ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical. NOTA 1: Medicaţia pentru cazurile de urgenţă se asigură din trusa medicală de urgenţă, organizată conform legii. NOTA 2: Serviciile medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală se acordă în cabinetul medicului de familie, în cadrul programului de lucru. NOTA 3: Cazurile de urgenţă medico-chirurgicală care se trimit către structurile de urgenţă specializate, inclusiv cele pentru care se solicită serviciile de ambulanţă, sunt consemnate ca "urgenţă" de către medicul de familie, cu indicarea reperului corespunzător prevăzut la lit. A, B şi C ale cap. I din anexa nr. 21 la ordin în documentele de evidenţă primară de la nivelul cabinetului, inclusiv medicaţia şi procedurile medicale administrate la nivelul cabinetului, după caz. NOTA 4: Se raportează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată pentru care s-a acordat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical. NOTA 5: Pentru persoanele asigurate beneficiare ale pachetului de servicii medicale facultativ înscrise pe lista altui medic de familie aflat în relaţie contractuală cu o casă de asigurări de sănătate, se raportează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată pentru care s-a acordat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical. cu încadrarea în prevederile de la art. 1 alin. (3) lit. b din Anexa 2. B. Supraveghere (evaluarea factorilor ambientali, consiliere privind igiena alimentaţiei, consiliere privind igiena personală) şi depistare de boli cu potenţial endemo-epidemic (examen clinic, diagnostic prezumptiv, trimitere către structurile de specialitate pentru investigaţii, confirmare, tratament adecvat şi măsuri igienico-sanitare specifice, după caz). Bolile cu potenţial endemo-epidemic sunt cele prevăzute la punctul II din Anexa nr.1 la H.G. nr.1186/2000 pentru aprobarea listei cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale precum şi bolile infecto-contagioase din grupa A pentru care asiguraţii beneficiază de indemnizaţie pentru capacitate temporară de muncă fără condiţii de stagiu de cotizare. NOTĂ: Se raportează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată. C. Consultaţii în vederea monitorizării evoluţiei sarcinii şi lăuziei, conform prevederilor legale în vigoare: a) luarea în evidenţă în primul trimestru; b) supravegherea, lunar, din luna a 3-a până în luna a 7-a. În situaţia în care luarea în evidenţă a gravidei are loc în luna a 3-a, pentru această lună se va raporta casei de asigurări de sănătate numai luarea în evidenţă a gravidei, nu şi supravegherea; c) supravegherea, de două ori pe lună, din luna a 7-a până în luna a 9-a inclusiv; d) urmărirea lehuzei la externarea din maternitate - la domiciliu; e) urmărirea lehuzei la 4 săptămâni de la naştere. NOTA 1: În conformitate cu programul de monitorizare, investigaţiile paraclinice şi tratamentele specifice sarcinii pot fi recomandate de către medicul de familie numai pentru intervalul de timp de la momentul în care gravida este luată în evidenţă de către acesta şi până la 4 săptămâni de la naştere. NOTA 2: În cadrul supravegherii gravidei se face şi promovarea alimentaţiei exclusive la sân a copilului până la vârsta de 6 luni şi continuarea acesteia până la minim 12 luni, precum şi consilierea pre şi post testare pentru HIV şi lues a femeii gravide. NOTA 3: Consultaţia cuprinde şi inocularea pentru imunizările prevăzute la lit. D specifice perioadei de sarcină şi lăuzie.

3

În situaţia în care consultaţia nu include inocularea, se poate raporta doar consultaţia ca şi monitorizare a evoluţiei sarcinii şi lăuziei, atât pentru cazurile justificate medical dacă se încadrează în reperele prevăzute la lit. C - cap. I din anexa nr. 21 la ordin, caz în care contraindicaţia pentru inoculare se va consemna în documentele primare de la nivelul cabinetului, cât şi pentru cazurile care nu presupuneau şi inocularea. D. Imunizări (consultaţie, inclusiv inoculare): I. conform programului naţional de imunizare: a) antituberculoasă - vaccin BCG, în cazul copiilor nevaccinaţi în maternitate; b) revaccinare BCG, după caz, după verificarea cicatricei post primo vaccinare; c) antihepatită B; d) antipoliomielitică; e) împotriva difteriei, tetanosului şi tusei convulsive; f) împotriva rujeolei, rubeolei şi parotiditei epidemice; g) împotriva infecţiei cu Haemophilus influenzae tip B. II. a) antitetanos la gravide, pentru profilaxia tetanosului la nou-născut; b) testarea PPD NOTA 1 : În situaţia în care consultaţia nu include inocularea, se poate raporta doar consultaţia ca şi consultaţie de urgenţă pentru cazurile justificate medical - dacă se încadrează în reperele prevăzute la Lista C (cod verde) din anexa nr. 21 la ordin, caz în care contraindicaţia pentru inoculare se va consemna în documentele primare de la nivelul cabinetului. NOTA 2: În cazul imunizărilor efectuate conform programului naţional de imunizare, în situaţia în care în cadrul unei consultaţii se efectuează mai multe imunizări conform Calendarului de vaccinare, se va raporta o singură consultaţie. E. Activităţi de suport. Eliberare de acte medicale: certificat constatator de deces, cu excepţia situaţiilor de suspiciune care necesită expertiză medico-legală, conform prevederilor legale. NOTĂ: Se raportează un serviciu, dacă s-a eliberat certificatul constatator de deces F. Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială: a) consilierea femeii privind planificarea familială; b) indicarea unei metode contraceptive la persoanele fără risc. NOTA: Consultaţia poate cuprinde, după caz, numai serviciul prevăzut la litera a) sau serviciile prevăzute la literele a) şi b) şi se raportează două consultaţii pe an calendaristic, pe asigurat. G. Servicii medicale curative: Consultaţie pentru afecţiuni acute, subacute (anamneză, examen clinic, diagnostic şi tratament). NOTA 1: Pentru fiecare caz, casa de asigurări de sănătate decontează maximum 4 consultaţii pentru acelaşi episod de boală acută/subacută, pe asigurat, necesare pentru stabilirea diagnosticului, a tratamentului şi a evoluţiei cazului, cumulat la nivelul medicului de familie şi medicului de specialitate din ambulatoriul clinic. Dacă cazul este rezolvat la nivelul medicului de familie casa de asigurări de sănătate decontează maximum 3 consultaţii pentru acelaşi episod de boală acută/subacută, pe asigurat, necesare pentru stabilirea diagnosticului, a tratamentului şi a evoluţiei cazului. Pentru acelaşi episod de boală acută/subacută, în situaţia în care au fost acordate de către medicul de familie una sau două consultaţii, şi pentru cazul respectiv este necesară trimiterea către medicul/medicii de specialitate din ambulatoriul clinic, medicul de familie eliberează bilet de trimitere către medicul/medicii de specialitate din ambulatoriul clinic, pe care va menţiona obligatoriu numărul de consultaţii acordate (una sau două consultaţii). NOTA 2: Circuitul privind modalităţile în care pot fi acordate cele 4 consultaţii se referă numai la un singur episod de boală acută/subacută.
4

NOTA 3: În situaţiile în care la prima consultaţie se diagnostichează două sau mai multe afecţiuni acute/subacute, numărul consultaţiilor decontate de casa de asigurări de sănătate este maximum 4 consultaţii. NOTA 4: În situaţia în care în derularea unui episod de boală acută/subacută după prima, respectiv a doua consultaţie apare o altă afecţiune acută/subacută, numărul consultaţiilor este maximum 5, respectiv 6, din care la nivelul medicului de familie pot fi acordate maximum 3 consultaţii. NOTA 5: În situaţia în care există prezumţia privind existenţa unei alte afecţiuni asociate, medicul care suspicionează va consemna distinct pe biletul de trimitere numărul de consultaţii pentru afecţiunile acute/subacute pentru care pacientul s-a prezentat iniţial. CAPITOLUL III Pachetul de servicii medicale de bază A. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă medicală de urgenţă (anamneză, examen clinic şi tratament) care se acordă în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de familie. Asistenţa medicală de urgenţă se referă la cazurile prevăzute la lit. A, B, C ale cap. I din anexa nr. 21 la ordin, pentru care medicul de familie acordă primul ajutor şi asigură trimiterea pacientului către structurile de urgenţă specializate sau solicită serviciile de ambulanţă, precum şi la cazurile prevăzute la lit. C a cap. I din anexa nr. 21 la ordin ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical. NOTA 1: Medicaţia pentru cazurile de urgenţă se asigură din trusa medicală de urgenţă, organizată conform legii. NOTA 2: Serviciile medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală se acordă în cabinetul medicului de familie, în cadrul programului de lucru. NOTA 3: Cazurile de urgenţă medico-chirurgicală care se trimit către structurile de urgenţă specializate, inclusiv cele pentru care se solicită serviciile de ambulanţă, sunt consemnate ca "urgenţă" de către medicul de familie - cu indicarea reperului corespunzător prevăzut la lit. A, B şi C ale cap. I din anexa nr. 21 la ordin, în documentele de evidenţă primară de la nivelul cabinetului, inclusiv medicaţia şi procedurile medicale administrate la nivelul cabinetului, după caz. NOTA 4: Se raportează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată pentru care s-a acordat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical. NOTA 5: Pentru persoanele asigurate înscrise pe lista altui medic de familie aflat în relaţie contractuală cu o casă de asigurări de sănătate, se raportează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată pentru care s-a acordat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical. cu încadrarea în prevederile de la art. 1 alin. (3) lit. b din Anexa 2. B. Servicii medicale profilactice/de prevenţie: 1. Consultaţii pentru urmărirea dezvoltării fizice şi psihomotorii a copilului prin examene de bilanţ: a) la externarea din maternitate - la domiciliul copilului; b) la 1 lună - la domiciliul copilului; c) la 2 luni; d) la 4 luni; e) la 6 luni; f) la 9 luni; g) la 12 luni; h) la 15 luni; i) la 18 luni. j) la 24 luni;
5

k) la 36 luni. NOTĂ: Consultaţia cuprinde şi inocularea pentru imunizările prevăzute la pct. 4, specifice vârstei. În situaţia în care consultaţia nu include inocularea, se poate raporta doar consultaţia ca şi examen de bilanţ pentru cazurile justificate medical - dacă se încadrează în reperele prevăzute la lit. C a cap. I din anexa nr. 21 la ordin, caz în care contraindicaţia pentru inoculare se va consemna în documentele primare de la nivelul cabinetului. 2. Consultaţii pentru servicii medicale de prevenţie: a) examen anual de bilanţ al copiilor cu vârsta cuprinsă între 4 şi 18 ani; b) control medical periodic al asiguraţilor în vârstă de peste 18 ani pentru prevenirea bolilor cu consecinţe majore în morbiditate şi mortalitate; Controlul medical cuprinde: - consultaţie (anamneză, examen obiectiv, diagnostic); - recomandare pentru examene paraclinice atunci când există argumente clinice de suspiciune a unei stări patologice consemnate în foaia de observaţie; - încadrarea medicală a asiguratului într-o grupă de risc. Controlul medical se poate efectua la solicitarea asiguratului sau la solicitarea medicului de familie în luna în care este născut. c) supravegherea periodică clinică a evoluţiei pentru bolnavii cu afecţiuni cronice, în limita competenţelor, şi cuprinde: sfat medical, recomandări regim igieno-dietetic şi alte activităţi care nu se finalizează cu eliberarea de prescripţii medicale sau prescriere de investigaţii medicale paraclinice. NOTĂ: Consultaţia pentru serviciile medicale prevăzute la lit. a) şi b) cuprinde şi inocularea pentru imunizările prevăzute la pct. 4, specifice vârstei. În situaţia în care consultaţia nu include inocularea, se poate raporta doar consultaţia ca şi examen de bilanţ/control medical periodic, atât pentru cazurile justificate medical, dacă se încadrează în reperele prevăzute la lit. C a cap. I din anexa nr. 21 la ordin - caz în care contraindicaţia pentru inoculare se va consemna în documentele primare de la nivelul cabinetului, cât şi pentru cazurile care nu presupuneau şi inocularea. 3. Consultaţii în vederea monitorizării evoluţiei sarcinii şi lăuziei, conform prevederilor legale în vigoare: a) luarea în evidenţă în primul trimestru; b) supravegherea, lunar, din luna a 3-a până în luna a 7-a. În situaţia în care luarea în evidenţă a gravidei are loc în luna a 3-a, pentru această lună se va raporta casei de asigurări de sănătate numai luarea în evidenţă a gravidei, nu şi supravegherea; c) supravegherea, de două ori pe lună, din luna a 7-a până în luna a 9-a inclusiv; d) urmărirea lehuzei la externarea din maternitate - la domiciliu; e) urmărirea lehuzei la 4 săptămâni de la naştere. NOTA 1: În conformitate cu programul de monitorizare, investigaţiile paraclinice şi tratamentele specifice sarcinii pot fi recomandate de către medicul de familie numai pentru intervalul de timp de la momentul în care gravida este luată în evidenţă de către acesta şi până la 4 săptămâni de la naştere. NOTA 2: În cadrul supravegherii gravidei se face şi promovarea alimentaţiei exclusive la sân a copilului până la vârsta de 6 luni şi continuarea acesteia până la minim 12 luni, precum şi consilierea pre şi post testare pentru HIV şi lues a femeii gravide. NOTA 3: Consultaţia cuprinde şi inocularea pentru imunizările prevăzute la pct. 4 specifice perioadei de sarcină şi lăuzie. În situaţia în care consultaţia nu include inocularea, se poate raporta doar consultaţia ca şi monitorizare a evoluţiei sarcinii şi lăuziei, atât pentru cazurile justificate medical, dacă se încadrează în reperele prevăzute la lit. C a cap. I din anexa nr. 21 la ordin - caz în
6

anamneza. NOTĂ 1 : Consultaţia. rubeolei şi parotiditei epidemice. cât şi pentru cazurile care nu presupuneau şi inocularea. tratament adecvat şi măsuri igienico-sanitare specifice. c) antihepatită B. 4. precum şi consilierea antidrog.1 şi 4. precum şi instruirea asiguratului în legătură cu măsurile terapeutice şi profilactice. 6. în situaţia în care în cadrul unei consultaţii se efectuează mai multe imunizări conform Calendarului de vaccinare. Imunizări (consultaţie.stabilirea conduitei terapeutice şi/sau prescrierea tratamentului medical şi igienodietetic. 2 şi Nota 3 de la pct. C.1186/2000 pentru aprobarea listei cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale precum şi bolile infecto-contagioase din grupa A pentru care asiguraţii beneficiază de indemnizaţie pentru capacitate temporară de muncă fără condiţii de stagiu de cotizare. consiliere privind igiena personală) şi depistare de boli cu potenţial endemo-epidemic (examen clinic. în cazul copiilor nevaccinaţi în maternitate b) revaccinare BCG. numai serviciul prevăzut la litera a) sau serviciile prevăzute la literele a) şi b) şi se raportează două consultaţii pe an calendaristic.vaccin BCG.care contraindicaţia pentru inoculare se va consemna în documentele primare de la nivelul cabinetului. Vaccinări recomandate şi reglementate de Ministerul Sănătăţii ca acţiuni prioritare de sănătate publică. diagnostic prezumtiv. d) antipoliomielitică. b) indicarea unei metode contraceptive la persoanele fără risc. .G. 4. NOTĂ: Se raportează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată.1 la H. se va raporta o singură consultaţie. după caz. 4. trimitere către structurile de specialitate pentru investigaţii. Servicii de promovare a sănătăţii Educaţie medico-sanitară şi consiliere pentru prevenirea şi combaterea factorilor de risc. conform programului naţional de imunizare: a) antituberculoasă . 7 . . examenul clinic general. inclusiv inoculare): 4. confirmare. care cuprinde: .3. subacute sau cronice programabile. b) testarea PPD. NOTA 2: În cazul imunizărilor efectuate conform programului naţional de imunizare. 5. pe asigurat.2. . 7. Nota de la pct. după caz). 4. tetanosului şi tusei convulsive. pentru profilaxia tetanosului la nou-născut. Servicii medicale curative: Consultaţie în caz de boală pentru afecţiuni acute. consiliere privind igiena alimentaţiei. inclusiv cele prevăzute în cadrul programelor naţionale de sănătate. NOTĂ: Consultaţia poate cuprinde. nr.1.2.manevre de mică chirurgie.recomandare pentru investigaţii paraclinice în vederea stabilirii diagnosticului şi pentru monitorizare. după caz. după caz. după verificarea cicatricei post primo vaccinare. altele decât cele prevăzute la pct. e) împotriva difteriei. g) împotriva infecţiei cu Haemophilus influenzae tip B. . Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială: a) consilierea femeii privind planificarea familială. a) antitetanos la gravide. inclusiv inocularea se raportează şi decontează numai pentru situaţiile în care inoculările nu au fost efectuate în condiţiile prevăzute la Nota de la pct. 3. Supraveghere (evaluarea factorilor ambientali. f) împotriva rujeolei. Bolile cu potenţial endemo-epidemic sunt cele prevăzute la punctul II din Anexa nr. 1.unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare.

prescrierea tratamentului şi urmărirea evoluţiei bolnavilor cu afecţiuni cronice. prevăzute în anexa nr. Evidenţa acestor bolnavi cuprinde: . .. NOTA 4: În situaţiile în care la prima consultaţie se diagnostichează două sau mai multe afecţiuni acute/subacute. pe care va menţiona obligatoriu numărul de consultaţii acordate (una sau două consultaţii).raportarea lunară a modificărilor intervenite/mişcarea lunară/intrări/ieşiri 8 . respectiv 6. NOTA 6: În situaţia în care există prezumţia privind existenţa unei alte afecţiuni asociate. Pentru acelaşi episod de boală acută/subacută. Monitorizarea stării de sănătate pentru bolnavii cu afecţiuni cronice. rezultatele investigaţiilor paraclinice efectuate atunci când acestea au fost necesare pentru a susţine şi/sau confirma diagnosticul menţionat pe biletul de trimitere şi data la care au fost efectuate. NOTA 3: Circuitul privind modalităţile în care pot fi acordate cele 4 consultaţii se referă numai la un singur episod de boală acută/subacută. în limita competenţelor. cumulat la nivelul medicului de familie şi medicului de specialitate din ambulatoriul clinic. medicină fizică şi balneologie după caz. casele de asigurări de sănătate decontează pentru un bolnav cu una sau mai multe afecţiuni cronice o consultaţie lunară. necesare pentru stabilirea diagnosticului. 60/62 sau 90/92 de zile. NOTA 2: Pentru fiecare caz. D. . a tratamentului şi a evoluţiei cazului. 39 A la ordin. numărul consultaţiilor este maximum 5.evaluare clinică şi paraclinică.recomandare pentru tratament de recuperare. NOTA 7: Pentru evaluarea clinică şi paraclinică. . trimestrial sau lunar. în situaţia în care au fost acordate de către medicul de familie una sau două consultaţii. după caz. casa de asigurări de sănătate decontează maximum 4 consultaţii pentru acelaşi episod de boală acută/subacută. acesta va organiza evidenţa specifică. după caz. iar prescripţia/prescripţiile medicală/medicale aferentă/aferente pot fi eliberate pentru 30/31. numărul consultaţiilor decontate de casa de asigurări de sănătate este maximum 4. utilizând formularele de raportare aprobate prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. a tratamentului şi a evoluţiei cazului.recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu. şi pentru cazul respectiv este necesară trimiterea către medicul/medicii de specialitate din ambulatoriul clinic. prescrierea tratamentului şi urmărirea evoluţiei bolnavilor cu afecţiuni cronice. . din care la nivelul medicului de familie pot fi acordate maximum 3 consultaţii.recomandare pentru dispozitive medicale de protezare stomii şi incontinenţă urinară. NOTA 1: Medicul de familie consemnează în biletul de trimitere sau ataşează la acesta. în copie. pe asigurat. necesare pentru stabilirea diagnosticului. NOTA 5: În situaţia în care în derularea unui episod de boală acută/subacută după prima. pe asigurat. medicul de familie eliberează bilet de trimitere către medicul/medicii de specialitate din ambulatoriul clinic.bilet de trimitere pentru consultaţie la medicul de specialitate din ambulator sau pentru internare în spital pentru cazurile care necesită aceasta sau care depăşesc competenţa medicului de familie. medicul care suspicionează va consemna distinct pe biletul de trimitere numărul de consultaţii pentru afecţiunile acute/subacute pentru care pacientul s-a prezentat iniţial.întocmirea listei şi depunerea acesteia la contractare . Dacă cazul este rezolvat la nivelul medicului de familie casa de asigurări de sănătate decontează maximum 3 consultaţii pentru acelaşi episod de boală acută/subacută. respectiv a doua consultaţie apare o altă afecţiune acută/subacută. Pentru asigurarea serviciilor medicale necesare pentru bolnavii cu afecţiuni cronice monitorizabile la nivelul caselor de asigurări de sănătate prin cabinetul medicului de familie.

prenumele. II lit. Informaţiile din Caietul de consultaţii la domiciliu se transcriu în fişa medicală. G. cu excepţia celor asigurate de către alte instituţii în condiţiile legii. bilete de trimitere. în perioada de valabilitate a cardului. 4. titulari de card european de asigurări de sănătate. prescripţii medicale. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. F. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European. după caz. medicul de familie efectuează şi controlul periodic al acestor bolnavi. 11. Servicii medicale paraclinice .în limita competenţei şi a dotărilor necesare. În cadrul consultaţiei la domiciliu. NOTĂ: Pentru aceste servicii se încheie acte adiţionale la contractul/convenţia de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară. tetraplegie. se asigură de către cabinetele medicale. Decontarea acestor servicii se realizează din fondul aferent investigaţiilor medicale paraclinice. medicamentele şi materialele sanitare necesare. 3. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European. Activităţi de suport. CAPITOLUL IV Dispoziţii finale 1. beneficiază în asistenţa medicală primară de serviciile prevăzute la cap. costurile investigaţiilor paraclinice recomandate şi al tratamentelor prescrise sunt suportate din Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate. bilet de trimitere (seria şi numărul ). consecinţă a actului medical acordat pentru serviciile prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază. Celelalte activităţi de suport sunt. Pentru situaţiile care se încadrează la cap.) consultaţia se acordă în aceleaşi condiţii ca şi la cabinetul medical. G. Organizarea la nivelul cabinetului medicului de familie a evidenţei bolnavilor cu afecţiuni cronice se realizează conform listei de afecţiuni cuprinsă în anexa nr. pachetul de servicii medicale pentru persoanele care se asigură facultativ şi din pachetul minimal de servicii medicale. CNP-ul şi semnătura aparţinătorului. semnătura beneficiarului sau numele. 2. conform prevederilor legale). în aceleaşi condiţii ca pentru asiguraţi. NOTA 1: Consultaţiile la domiciliu se consemnează în „Caietul de consultatii la domiciliu” care va conţine: data şi ora consultaţiei. A şi B şi la cap. furnizate în cabinetul medical. motivul deplasării la domiciliu. beneficiari ai formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. în limita sumelor rezultate conform criteriilor cuprinse în anexa nr. documente medicale eliberate pentru copii solicitate la intrarea in colectivitate.E. NOTĂ: Se raportează un serviciu. acte medicale necesare copiilor aflaţi în plasament din cadrul sistemului de asistenţă socială şi protecţia copilului. după caz. NOTA 2: Pentru bolnavii cronici nedeplasabili (insuficienţă cardiacă clasa NYHA IV. Consultaţii la domiciliul asiguraţilor – maximum 20 de consultaţii pe lună pe medic cu listă proprie de persoane asigurate înscrise dar nu mai mult de 3 consultaţii pe zi. scutiri medicale pentru copii în caz de îmbolnăviri. II litera G. dacă s-a eliberat certificatul constatator de deces. NOTA 3: Pentru bolnavii cu afecţiuni acute/subacute consultaţia la domiciliu se acordă în aceleaşi condiţii ca şi la cabinetul medical. după 9 . certificat constatator de deces (cu excepţia situaţiilor de suspiciune care necesită expertiză medico-legală. I lit. diagnosticul prezumat. fază terminală etc. respectiv în baza Regulamentului CEE nr. inclusiv pentru asistenţă medicală la domiciliu. Pentru serviciile medicale din pachetul de servicii medicale de bază. 39 A. tratamentele administrate. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii. paraplegie.ecografie generală (abdomen + pelvis) . Eliberare de acte medicale: certificat de concediu medical. numele prenumele si CNP-ul asiguratului căruia i s-au acordat serviciile medicale.

pot beneficia de serviciile medicale prevăzute la cap. Pacienţii din alte state cu care România a încheiat acorduri. convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii. după caz 5. suportă integral costurile pentru investigaţiile paraclinice recomandate şi tratamentul prescris de medicii de familie.E sau numai de unele dintre acestea. înţelegeri. I în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale. Persoanele care beneficiază numai de pachetul minimal de servicii medicale. 6.caz beneficiază în asistenţa medicală primară de serviciile prevăzute la cap. 10 . respectiv numai de pachetul de servicii medicale pentru persoanele care se asigură facultativ. III lit. A .

11 .2 | 11. În acest sens. respectiv trecerea dintr-o grupă de vârstă în alta. titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate. conform lit. respectiv în baza Regulamentului CEE nr. numărul de puncte aferent acestora se majorează cu 5% faţă de punctajul acordat grupei de vârstă în care se încadrează. b) sau c).2 | 7. ajustat în funcţie de condiţiile prevăzute la lit. 1 (1) Modalităţile de plată în asistenţa medicală primară sunt: plata "per capita" prin tarif pe persoană asigurată. după caz precum şi din alte state cu care România a încheiat acorduri. a) Numărul de puncte acordat în raport cu numărul şi structura pe grupe de vârstă a persoanelor înscrise asigurate se stabileşte astfel: 1. acordat pe o persoană asigurată înscrisă în listă. d). respectiv beneficiari ai formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. cu valoarea stabilită pentru un punct. conform listei proprii de persoane înscrise asigurate şi plata prin tarif pe serviciu medical pentru unele servicii medicale prevăzute anexa nr.3 ani | 4 . precum şi pentru serviciile medicale acordate pacienţilor din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European. (2) Suma cuvenită prin plata "per capita" pentru serviciile menţionate la lit.ANEXA 2 MODALITĂŢILE DE PLATĂ în asistenţa medicală primară pentru furnizarea de servicii medicale prevăzute în pachetele de servicii medicale ART. medicii de familie ataşează la fişa medicală actele doveditoare care atestă calitatea de copil încredinţat sau dat în plasament şi de persoană instituţionalizată. a).59 ani). 1 la ordin.59 ani | 60 ani | | vârstă | | | şi peste | |_____________|___________|____________|__________| | Număr | | | | | de puncte/ | 11. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. e) se calculează prin înmulţirea numărului de puncte rezultat în raport cu numărul şi structura pe grupe de vârstă a persoanelor asigurate înscrise în lista medicului de familie. în raport cu vârsta persoanei asigurate înscrise: _________________________________________________ | Grupa de | 0 . înţelegeri. NOTA 2*): În situaţia în care în lista medicului de familie sunt înscrise persoane instituţionalizate (copii încredinţaţi sau daţi în plasament unui serviciu public specializat ori unui organism privat autorizat. numărul de puncte. în perioada de valabilitate a cardului. se realizează la împlinirea vârstei (ex: copil cu vârsta de 4 ani împliniţi se încadrează în grupa 4 . persoane din centre de îngrijire şi asistenţă) potrivit legii.2 | | persoană/an | | | | |_____________|___________|____________|__________| NOTA 1*): Încadrarea persoanei asigurate. convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii . 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii.

nr. în condiţiile în care totalul persoanelor asigurate înscrise pe listă este mai mic sau egal cu 4.000 programul zilnic se majorează cu 2 ore. 4. În situaţia în care numărul de persoane asigurate înscrise pe lista medicului de familie depăşeşte 2. (3) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări de sănătate pentru anii 2011 . 3. precum şi al fiecărui medic de familie cu listă proprie. iar pentru o listă de înscrişi mai mare de 3. La calculul numărului lunar de puncte "per capita". III din anexa nr. în sensul schimbării raportului prevăzut la alin. În situaţia în care numărul persoanelor înscrise pe lista proprie a medicului de familie este mai mare de 2.G. numărul de puncte aferent acestora este cel corespunzător grupei de vârstă "60 ani şi peste". În cazul prelungirii programului de lucru. din punct de vedere al asigurării unor servicii de calitate la nivelul asistenţei medicale primare. (3) lit. E din cap.200. pentru prima lună de contract la calculul numărului de puncte per capita se iau în considerare persoanele asigurate înscrise în lista medicului de familie prezentată la contractare.800. (2).NOTA 3*): Pentru persoanele încadrate ca şi persoane pensionate pentru cazuri de invaliditate. cu asigurarea numărului de consultaţii la domiciliu necesare conform prevederilor cuprinse la lit.200 şi 3. cu modificările şi completările ulterioare. În situaţia contractelor nou încheiate.200 de persoane înscrise pe lista medicului de familie. programul săptămânal de activitate al cabinetului medical individual.000. programul zilnic se majorează cu 1 oră.200 Nr. conform art. 5.200.2012. care se ia în calcul pentru stabilirea necesarului de medici pe unitate administrativ-teritorială/zonă. numărul total de puncte se calculează după cum urmează: 2.000 de persoane înscrise.200. plata per capita se realizează după cum urmează: 6. 1389/2010. care se contractează cu casa de asigurări de sănătate în vederea acordării serviciilor medicale în asistenţa medicală primară este de 35 de ore pe săptămână. se iau în considerare persoanele asigurate înscrise în lista medicului de familie. Numărul maxim de persoane asigurate înscrise pe lista medicului de familie pentru care se acordă punctaj per capita în vederea decontării prin tarif pe persoană asigurată este de 2. este de 1. 6. astfel: 2.2 pentru cabinetele medicale individuale care au angajat unul sau mai mulţi medici. b). puncte = număr de puncte realizate x ---------------------------------------------de decontat Număr persoane asigurate înscrise 6. programul de 35 de ore pe săptămână se poate prelungi şi/sau se poate modifica. 23 alin. Pentru un număr de 2.1 numărul total de puncte rezultat în raport cu numărul de persoane asigurate din listă şi structura pe grupe de vârstă se înmulţeşte cu raportul dintre 2. 1 alin.200 şi numărul de asiguraţi de pe listă.200 Nr. puncte = număr de puncte realizate x -----------------------------------------------de decontat Număr persoane asigurate înscrise la care se adaugă suplimentar un număr de puncte care se calculează astfel: 12 . existente în ultima zi a lunii precedente. aprobat prin H. 2. pentru o listă cuprinsă între 2. Numărul optim de persoane înscrise pe lista medicului de familie. Excepţie fac situaţiile în care medicul cu listă proprie desfăşoară activitate într-o localitate în care numărul de medici este mai mic decât cel stabilit de comisia constituită conform art. 1 la ordin.

200) Nr.200) Nr.2012. se stabileşte conform lit. 32 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012. cu modificările şi completările ulterioare. cu modificările şi completările ulterioare. 1389/2010.000 . a). puncte = număr de puncte realizate x -----------------------------------------------de decontat Număr persoane asigurate înscrise la care se adaugă suplimentar un număr de puncte care se calculează astfel: (4. Venitul medicilor de familie nou-veniţi într-o localitate . numărul total de puncte se calculează după cum urmează: 2.în condiţiile prevederilor art.000. puncte = număr de puncte x --------------------------------------------------.x 0. 1389/2010. 23 alin. în condiţiile în care totalul persoanelor asigurate înscrise pe listă depăşeşte 4. comună) . 1389/2010. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.unitate administrativ-teritorială/zonă (oraş.2. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. cu modificările şi completările ulterioare. (3) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012 aprobat prin H. privind numărul minim de persoane înscrise pe listele medicilor de familie. puncte = număr de puncte x --------------------------------------------------. 1389/2010.5 de decontat realizate număr persoane asigurate înscrise b) Medicii nou-veniţi într-o localitate . 23 alin. 32 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .5 de decontat realizate număr persoane asigurate înscrise 6.în condiţiile prevederilor art. puncte = număr de puncte realizate x ---------------------------------------------de decontat Număr persoane asigurate înscrise la care se adaugă suplimentar un număr de puncte care se calculează astfel: (număr de asiguraţi înscrişi .în condiţiile prevederilor art. chiar dacă la sfârşitul celor 3 luni pentru care au avut încheiată convenţie de 13 .4 În situaţia în care cabinetul medical se află într-o unitate administrativteritorială/zonă cu deficit din punct de vedere al prezenţei medicului de familie. c) Medicii nou-veniţi într-o localitate . 1389/2010.5 de decontat realizate Număr persoane asigurate înscrise 6. (3) şi (5) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . puncte = număr de puncte x -------------------------------------------------.2012. cu respectarea prevederilor art.x 0.(număr de asiguraţi înscrişi . încheie contract cu casa de asigurări de sănătate în aceleaşi condiţii ca şi medicii de familie care nu fac parte din categoria medicilor nou-veniţi.unitate administrativteritorială/zonă (oraş. stabilită de comisia prevăzută la art. numărul total de puncte se calculează după cum urmează: 2.2.G. 31 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012.2. nr. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.200) Nr. comună) . cu modificările şi completările ulterioare. comună) .3 pentru cabinetele medicale individuale care au angajat unul sau mai mulţi medici. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.x 0. cu modificările şi completările ulterioare.200 Nr.200 Nr.unitate administrativ-teritorială/zonă (oraş.

Pentru cele 3 luni de contract în care medicul nou-venit are obligaţia de a înscrie numărul minim de persoane prevăzut la art. b) sau lit. cu modificările şi completările ulterioare. cu modificările şi completările ulterioare. În caz contrar. 1389/2010. 1389/2010. se aplică un procent de majorare de 100%. 163/93/2008. lit. 2. iar numărul de puncte rezultat pentru fiecare dintre acestea se va ajusta în funcţie de sporul de zonă aferent localităţii unde se află cabinetul. În situaţiile de înlocuire a unui medic. Ajustarea numărului total de puncte se aplică din luna imediat următoare celei în care sa depus şi înregistrat la casa de asigurări de sănătate documentul privind confirmarea gradului profesional. inclusiv medicii care şi-au desfăşurat activitatea ca medici angajaţi într-un cabinet medical individual aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate respectivă. în raport cu gradul profesional. medicii nou-veniţi au obligaţia ca în termen de maximum 3 luni de la data încheierii contractului să înscrie numărul minim de persoane. 23 alin. d) Numărul total de puncte rezultat potrivit lit. 23 alin. Pentru cabinetele medicale din mediul rural din aria Rezervaţiei biosferei Delta Dunării.2012. iar pentru prestaţia medicului care nu a promovat un examen de specialitate se diminuează cu 10%. a). respectiv punctul/punctele de lucru. în situaţia de înlocuire a medicului 14 . b) sau lit. a) pct. (6) . c) va fi împărţit proporţional cu programul de lucru . medicul de familie care solicită pentru prima dată intrarea în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate în localitatea respectivă. se recalculează în următoarele situaţii: 1. respectiv la punctul/punctele de lucru. când se încheie convenţie de înlocuire între medicul înlocuitor şi casa de asigurări de sănătate. după caz. stabilit în conformitate cu prevederile art. 23 alin. b) sau lit. (5) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . lit. în raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea. c). a). aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. (3) şi alin.furnizare de servicii medicale nu au înscris numărul de persoane prevăzut la art. 5. (2) lit. numărul total de puncte rezultat potrivit lit. (5) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . indiferent de punctajul obţinut potrivit Ordinului nr. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. valoarea de referinţă a prestaţiei medicale este cea a medicului specialist. pe baza criteriilor aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. a). 163/93/2008. Pentru cabinetele medicale care au punct/puncte de lucru şi un spor de zonă diferit pentru localitatea unde se află cabinetul şi pentru localitatea/localităţile unde se află punctul/punctele de lucru. (3) şi alin. c). Pentru prestaţia medicului primar numărul total de puncte rezultat potrivit lit.2012. încheie contract cu casa de asigurări de sănătate pentru lista pe care şi-au constituit-o până la data încheierii contractului. a). se majorează cu 20%.exprimat în ore desfăşurat la cabinet. Se consideră medic nou-venit într-o localitate. 1 alin. Pentru cabinetele medicale individuale. majorarea este cu până la 100%. lit. contractul încheiat între medicul de familie nou-venit şi casa de asigurări de sănătate poate înceta la expirarea celor 3 luni în condiţiile art. venitul se stabileşte conform lit. se va lua în calcul pentru punctajul "per capita" gradul profesional al medicului înlocuitor pentru perioada de valabilitate a convenţiei. Lista cuprinzând cabinetele medicale din asistenţa medicală primară la care se aplică majorările de mai sus şi procentul de majorare corespunzător se stabilesc anual conform prevederilor ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate mai sus menţionat.

2 Acordarea serviciilor medicale se face în următoarele condiţii: a) medicamentele şi după caz. III lit. se va lua în calcul pentru punctajul "per capita" gradul profesional al medicului titular. după caz. C. pentru medicamentele cu sau fără contribuţie personală prescrise în baza scrisorii medicale primite de la medicul de medicina muncii. . corespunzător unui program de 35 ore/săptămână. în 3 exemplare.consultaţie la domiciliu . după caz. 5.numai consultaţia pentru care s-a eliberat certificatul constatator de deces din anexa 1 la ordin sunt incluse în plata pe serviciu medical.serviciu medical . II şi cap. folosind exclusiv formularul cu regim special aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. E şi G . dar nu mai mult de 40 consultaţii/zi.5.6. a) şi b) şi pct. D şi lit. b) Numărul total de puncte raportat pentru serviciile medicale acordate de medicii de familie cu liste proprii. (3) Suma cuvenită pentru serviciile medicale a căror plată se realizează prin plata per serviciu medical se calculează prin înmulţirea numărului de puncte pe serviciu medical cu valoarea stabilită pentru un punct. A. a) Numărul de puncte aferent serviciilor medicale acordate prin plata pe serviciu medical este: . 3 . 1 alin. Pentru medicamentele cu sau fără contribuţie personală şi. . 15 . şi în biletul de trimitere. b) investigaţiile paraclinice recomandate trebuie să fie în concordanţă cu diagnosticul. B pct. pentru unele materiale sanitare.maxim 3 consultaţii la domiciliu/zi dar nu mai mult de 20 consultaţii pe lună. lit. I. 2 lit. 1. (2) lit. respectiv a materialelor sanitare prescrise. c) în cazul în care există suspiciune privind bolile cu potenţial endemo-epidemic. e) Serviciile cuprinse la cap. cu condiţia asigurării continuităţii acordării asistenţei medicale pe întreg parcursul trimestrului. medicii vor apela la sprijinul organelor de poliţie şi al autorităţilor publice locale. lit. B pct. c) Serviciile cuprinse la cap. trebuie să fie în concordanţă cu diagnosticul stabilit. care se consemnează în fişa de consultaţie/în registrul de consultaţie. 2 lit. Pentru cazul în care măsurile necesare se refuză de către pacient.5 puncte. lit. ART. .dacă s-a eliberat certificat constatator de deces . respectiv pentru a izola şi raporta cazurile.consultaţie la cabinet . lit. III lit. stabilit în conformitate cu prevederile art.titular de către medicul angajat. B pct. nu poate depăşi pentru activitatea desfăşurată.timpul mediu/consultaţie este de 15 minute. G (cu excepţia consultaţiei pentru care s-a eliberat certificatul constatator de deces) din anexa 1 la ordin sunt incluse în plata per capita. se va completa prescripţie medicală distinctă. pentru eliberarea medicamentelor.un program de lucru în medie de 5 ore/zi pentru consultaţii la cabinet. pct. 7. luându-se în considerare următoarele: . Pentru un program de lucru în medie de 5 ore/zi pentru consultaţii la cabinet se ia în calcul o medie de 20 de consultaţii/zi calculata în cadrul unui trimestru.5 puncte. c).5. unele materiale sanitare prescrise. numărul de puncte rezultat potrivit programului de lucru. lit. medicul de familie ia măsurile necesare pentru preîntâmpinarea sau restrângerea unor endemii/epidemii. dintre care un exemplar rămâne în carnet la medicul de familie şi celelalte două se înmânează asiguratului în vederea prezentării acestuia la o farmacie aflată în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate.15 puncte. a) pct. cap. conform prevederilor legale în vigoare. prescripţia medicală se completează. .

medicii de familie nu eliberează bilete de trimitere sau prescripţii medicale utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate. casele de asigurări de sănătate numesc un înlocuitor. cum este şi cazul medicilor pensionari. iar preluarea activităţii se face pe bază de convenţie de înlocuire. perioadă cât ocupă funcţii de demnitate publică alese sau numite. (3) Pentru perioade de absenţă mai mici de 30 de zile lucrătoare. care pot prelua activitatea în condiţiile legii. 3 (1) Pentru perioadele de absenţă mai mari de 30 de zile lucrătoare. În ambele situaţii medicul înlocuitor trebuie să aibă licenţă de înlocuire temporară. studii medicale de specialitate şi rezidenţiat în specialitatea medicina de familie. pentru acele vaccinuri care se livrează în fiole cu mai multe doze individuale imunizările se efectuează de medicii de familie desemnaţi la începutul anului de direcţiile de sănătate publică şi comunicaţi caselor de asigurări de sănătate. în acest caz medicul înlocuitor prelungindu-şi programul de lucru cu cel puţin ½ din programul de activitate al 16 . reprezentând cel puţin ½ din programul de activitate al medicului înlocuit. În aceste situaţii. cu prelungirea corespunzătoare a programului de activitate al medicului înlocuitor. Pentru asigurarea condiţiilor în vederea preluării activităţii unui medic de familie de către alt medic. dacă asiguratul solicită efectuarea serviciilor respective înaintea datei programate. documentul justificativ care atestă motivul absenţei. dar fără a fi raportate ca activitate proprie. cu excepţia perioadei de vacanţă. pentru a fi trecute în registrul propriu de vaccinări şi în carnetul de vaccinări. Raportarea către casele de asigurări de sănătate se face numai pentru ca acestea să informeze medicii de familie pe a căror listă se regăsesc persoanele imunizate despre efectuarea acestor servicii medicale. Licenţa de înlocuire temporară se acordă de consiliile colegiilor teritoriale ale medicilor. să depună la sediul casei de asigurări de sănătate. perioadă în care unul dintre soţi îl urmează pe celălalt trimis în misiune permanentă în străinătate sau să lucreze într-o organizaţie internaţională în străinătate. cu avizul direcţiilor de sănătate publică. care răspund atât de efectuarea inoculărilor. medicul de familie organizează preluarea activităţii sale medicale de către un alt medic de familie. În situaţia în care nu este disponibil un medic fără obligaţii contractuale confirmate de către consiliile colegiilor teritoriale ale medicilor. cât şi de verificarea stării de sănătate a persoanelor care trebuie imunizate. în cazurile în care acesta este în imposibilitate de a organiza preluarea activităţii. vacanţă pentru o perioadă de maximum 30 de zile lucrătoare pe an calendaristic. respectiv a copilului cu handicap până la împlinirea de către acesta a vârstei de 3 ani. consiliile colegiilor teritoriale ale medicilor pun la dispoziţie medicilor de familie listele cu medicii de familie fără obligaţii contractuale aflaţi în evidenţa acestora. e) medicii de familie au dreptul să încaseze contravaloarea serviciilor medicale la cerere. Medicul este obligat ca în cazul în care se află în una din situaţiile menţionate mai sus. (2) Perioadele de absenţă motivată a medicului de familie se referă la: incapacitate temporară de muncă. Medicii care au efectuat imunizările sunt obligaţi să raporteze nominal şi pe cod numeric personal (CNP) caselor de asigurări de sănătate şi direcţiilor de sănătate publică vaccinările efectuate. concediu de sarcină/lehuzie. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. inclusiv pentru situaţiile programabile. se poate prelua activitatea şi de către medicii aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. cu înştiinţarea în scris a casei de asigurări de sănătate şi a direcţiei de sănătate publică. ART. înlocuirea medicului absent se poate face şi pe bază de reciprocitate între medici. concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului până la 2 ani.d) în unităţile de învăţământ în care nu există medic şcolar sau în centrele de vaccinări.

cu modificările şi completările ulterioare. conform anexei nr. la casa de asigurări de sănătate. Întreaga activitate a cabinetului medical se desfăşoară respectându-se contractul încheiat de reprezentantul legal al cabinetului medical cu casa de asigurări de sănătate. registrul de consultaţii al cabinetului în care medicul angajat îşi desfăşoară activitatea.(3). Înlocuirea medicului absent pe bază de reciprocitate între medici se face pentru o perioadă cumulată de maximum 60 de zile calendaristice pe an calendaristic. Activitatea medicilor angajaţi în cabinetul medical individual organizat conform prevederilor legale în vigoare 17 . a unor materiale sanitare se face folosindu-se formularul-tip cu ştampila cabinetului şi parafa medicului angajat. (4) În cazul în care medicul titular al unui cabinet medical individual are angajat medic/medici de familie. ART. În desfăşurarea activităţii. medicul înlocuitor utilizează parafa proprie. (6) Medicul înlocuitor va îndeplini toate obligaţiile ce revin medicului înlocuit conform contractului de furnizare de servicii medicale încheiat de acesta cu casa de asigurări de sănătate. prescrierea medicamentelor cu sau fără contribuţie personală şi. cu prelungirea corespunzătoare a programului de lucru al medicului/medicilor angajat/angajaţi care să acopere programul de lucru al cabinetului medical individual. pentru perioade de absenţă mai mari de 2 luni/an sau când medicul înlocuit se află în imposibilitate de a încheia convenţie cu medicul înlocuitor. după caz. (3) Convenţia de înlocuire devine anexă la contractul de furnizare de servicii medicale al reprezentantului legal al cabinetului medical. un exemplar al convenţiei de reciprocitate şi va afişa la cabinetul medical numele şi programul medicului înlocuitor. avizată de casa de asigurări de sănătate. conform anexei nr. ART. medicul angajat utilizează parafa proprie. medicul de familie înlocuit va depune anterior perioadei de absenţă. registrul de consultaţii al cabinetului în care medicul înlocuitor îşi desfăşoară activitatea. 5 (1) Medicul de familie poate angaja în cabinetul medical individual. după caz. (2) În cazul cabinetelor medicale individuale care au medic angajat/medici angajaţi. 4 (1) Reprezentantul legal al cabinetului medical încheie o convenţie de înlocuire cu medicul înlocuitor pentru perioade de absenţă mai mici de două luni/an. pentru perioadele de absenţă prevăzute la alin. precum şi adresa cabinetului unde îşi desfăşoară activitatea. 95/2006. formularele cu regim special ale medicului înlocuit. acesta poate fi înlocuit de medicul/medicii de familie angajat/angajaţi. Medicii angajaţi nu au listă de persoane înscrise proprie şi nu raportează activitate medicală proprie. 5 la ordin.medicului înlocuit. organizat conform prevederilor legale în vigoare. (2) Convenţia de înlocuire se încheie între casele de asigurări de sănătate şi medicul înlocuitor agreat de medicul înlocuit. 4 la ordin. numărul de contract şi ştampila cabinetului medical. Pentru situaţiile de înlocuire pe bază de reciprocitate. prin care se stabilesc condiţiile de înlocuire. medici care au dreptul să desfăşoare activitate ca medici de familie potrivit Legii nr. numărul de contract şi ştampila cabinetului medical al medicului înlocuit. (1) . (4) În desfăşurarea activităţii. programul de lucru al medicului angajat/medicilor angajaţi se poate desfăşura în afara programului de lucru al medicului titular sau concomitent cu acesta. (5) Suma cuvenită prin plata "per capita" şi pe serviciu medical aferentă perioadei de absenţă se virează de către casa de asigurări de sănătate în contul titularului contractului urmând ca în convenţia de înlocuire să se stipuleze în mod obligatoriu condiţiile de plată a medicului înlocuitor sau în contul medicului înlocuitor.

referitoare la serviciile cuprinse în plata de serviciu se raportează la casa de asigurări de sănătate, prin reprezentantul legal al cabinetului medical individual, conform programului de activitate declarat pentru medicul angajat. Programul de activitate al medicului titular cât şi cel al medicului angajat/medicilor angajaţi trebuie să se încadreze în programul de activitate al cabinetului medical individual conform contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate. ART. 6 (1) Medicii de familie nou-veniţi într-o localitate - unitate administrativteritorială/zonă (oraş, comună) - încheie cu casa de asigurări de sănătate o convenţie de furnizare de servicii medicale pe o perioadă de maximum 3 luni - perioadă considerată necesară pentru înscrierea persoanelor beneficiare ale pachetelor de servicii în lista proprie, în care se prevăd obligaţiile şi drepturile furnizorului de servicii medicale, potrivit anexei nr. 6 la ordin. (2) În situaţia în care înainte de încheierea perioadei de 3 luni, prevăzută la alin. (1), numărul de persoane beneficiare ale pachetelor de servicii înscrise în lista proprie ajunge la nivelul minim necesar pentru încheierea unui contract de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară, medicii respectivi pot încheia contract conform anexei nr. 3 la ordin şi înainte de data de expirare a convenţiei. (3) În cazul în care medicul care a încheiat o convenţie potrivit alin. (1) nu reuşeşte să înscrie pe lista proprie, în termenul prevăzut, numărul minim de persoane beneficiare ale pachetelor de servicii prevăzut la art. 23 alin. (3) şi (5) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, cu modificările şi completările ulterioare, casa de asigurări de sănătate încheie contract de furnizare de servicii medicale cu acesta, conform anexei nr. 3 la ordin, pentru lista pe care acesta şi-a constituit-o până la data încheierii contractului, cu obligaţia din partea medicului de familie nou-venit ca în termen de maximum 3 luni de la data încheierii contractului să înscrie numărul minim de persoane beneficiare ale pachetelor de servicii prevăzut la art. 23 alin. (3) şi (5) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, cu modificările şi completările ulterioare, în caz contrar, contractul încheiat între medicul de familie nou-venit şi casa de asigurări de sănătate poate înceta la expirarea celor 3 luni, în condiţiile art. 23 alin. (6) din Contractul-cadru. (4) Medicul de familie nou-venit într-o localitate - unitate administrativ-teritorială/zonă (oraş, comună) - într-un cabinet medical deja existent, conform art. 32 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, cu modificările şi completările ulterioare, încheie cu casa de asigurări de sănătate contract de furnizare de servicii medicale, conform anexei nr. 3 la ordin. ART. 7 Pentru stabilirea valorii unui punct "per capita" şi a valorii minime garantate pentru un punct pe serviciu medical, fondul aferent asistenţei medicale primare la nivel naţional pentru anul 2012 are următoarea structură: 1. 50% pentru plata "per capita" şi 50% pentru plata pe serviciu, după ce s-au reţinut sumele ce rezultă potrivit pct. 2; 2. Venitul cabinetelor medicale în care îşi desfăşoară activitatea medicii de familie nouveniţi într-o localitate - unitate administrativ-teritorială/zonă (oraş, comună), pentru o perioadă de maximum 3 luni, perioadă considerată necesară pentru întocmirea listei şi pentru care medicul de familie are încheiată o convenţie de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate este format din: 18

a) suma echivalentă cu media dintre salariul maxim şi cel minim prevăzute în sistemul sanitar bugetar pentru gradul profesional obţinut, la care se aplică ajustările prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. d) pct. 1 din prezentul ordin; b) suma pentru cheltuielile de administrare şi funcţionare a cabinetului medical, inclusiv pentru cheltuielile de personal aferente personalului angajat, cheltuielile cu medicamentele şi materialele sanitare pentru trusa de urgenţă, egală cu venitul medicului respectiv stabilit potrivit lit. a) înmulţit cu 1,5. ART. 8 Pentru calculul trimestrial al valorii definitive a unui punct pe serviciu, fondul anual aferent asistenţei medicale primare se defalchează pe trimestre. ART. 9 (1) Valoarea punctului "per capita", unică pe ţară, este în valoare de 3 lei, valabilă pentru luna iunie şi trimestrul III 2011 anul 2012. Pentru trimestrul IV 2011 valoarea punctului "per capita" va fi prevăzută în norme şi se calculează în funcţie de fondurile aprobate cu această destinaţie care să asigure valoarea punctului "per capita" din trimestrul III 2011. (2) Valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu medical este unică pe ţară, pentru anul 2012 este în valoare de 1,8 lei. (3) Valoarea definitivă a unui punct pentru plata pe serviciu medical se stabileşte trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare încheierii fiecărui trimestru, ca raport între fondul aferent trimestrului respectiv pentru plata pe serviciu a medicilor de familie şi numărul de puncte pe serviciu medical efectiv realizate cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 1 alin. (3), şi reprezintă valoarea definitivă a unui punct pe serviciu, unică pe ţară pentru trimestrul respectiv. Valoarea definitivă a unui punct pentru plata pe serviciu nu poate fi mai mică decât valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu. (4) Fondul trimestrial luat în calcul la stabilirea valorii definitive a unui punct per serviciu medical se determină astfel: Fondul aferent asistenţei medicale primare pentru trimestrul respectiv, din care se scade suma pentru plata per capita precum şi venitul cabinetelor medicale în care îşi desfăşoară activitatea medicii de familie nou-veniţi într-o localitate, pentru o perioadă de maximum 3 luni, perioadă pentru care medicul de familie are încheiată o convenţie de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate. ART. 10 (1) Suma cuvenită lunar medicilor de familie se calculează prin totalizarea sumelor rezultate ca urmare a înmulţirii numărului de puncte "per capita" efectiv realizate şi a numărului de puncte pe serviciu efectiv realizate cu valoarea pentru un punct "per capita", respectiv cu valoarea minimă garantată pentru un punct pe serviciu medical. (2) Suma cuvenită medicilor de familie pentru un trimestru se calculează prin totalizarea sumelor rezultate prin înmulţirea numărului de puncte "per capita" şi a numărului de puncte pe serviciu medical efectiv realizate în trimestrul respectiv cu valoarea punctului "per capita", respectiv cu valoarea definitivă a punctului pe serviciu medical. ART. 11 Lunar, medicul de familie transmite caselor de asigurări de sănătate, până la termenul prevăzut în contractul de furnizare de servicii medicale încheiat cu casa de asigurări de sănătate, prin reprezentantul legal, întreaga activitate efectiv realizată în luna anterioară, care se verifică de către casele de asigurări de sănătate în vederea decontării şi se validează conform prevederilor contractului-cadru şi a prezentelor norme. Nerespectarea termenului de raportare atrage după sine nedecontarea la termenele stabilite a sumelor cuvenite pentru activitatea desfăşurată de medicul respectiv pentru perioada aferentă. 19

ART. 12 Persoanele înscrise care doresc să îşi schimbe medicul de familie vor adresa o cerere de transfer, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 A la ordin, medicului de familie la care doresc să se înscrie, precizând numele medicului de la care pleacă. Medicul de familie primitor are obligaţia să anunţe în scris (prin poştă), în maximum 15 zile lucrătoare, medicul de familie de la care a plecat persoana. Medicul de familie de la care pleacă persoana are obligaţia să transmită fişa medicală în copie certificată prin semnătură şi parafă că este conform cu originalul, prin poştă, medicului primitor, în termen de 15 zile lucrătoare de la solicitare. Cabinetul medical de la care pleacă persoana păstrează originalul fişei medicale, conform prevederilor legale în vigoare. ART. 13 (1) Erorile de calcul constatate în cadrul unui trimestru se corectează la sfârşitul trimestrului, o dată cu recalcularea drepturilor băneşti cuvenite medicului de familie. (2) Erorile de calcul constatate după expirarea unui trimestru se corectează până la sfârşitul anului, astfel: suma corespunzătoare numărului de puncte plătit eronat, în plus sau în minus faţă de cel efectiv realizat, într-un trimestru anterior, se calculează în trimestrul în care s-a constatat eroarea, la valoarea punctului "per capita" şi la valoarea definitivă a punctului pe serviciu, stabilită pentru trimestrul în care s-a produs eroarea, sumele respective afectând fondul pentru calculul valorii definitive a punctului pentru trimestrul în care s-a constatat eroarea şi implicit valoarea definitivă a punctului pentru trimestrul respectiv. În situaţia în care după încheierea anului financiar precedent se constată erori de calcul aferente acestuia, sumele plătite în plus sau în minus se regularizează conform legii. (3) Eventualele erori de validare se regularizează trimestrial la nivelul caselor de asigurări de sănătate. ART. 14 Casele de asigurări de sănătate şi direcţiile de sănătate publică au obligaţia de a organiza trimestrial şi ori de câte ori este nevoie, întâlniri cu medicii de familie pentru a analiza aspecte privind calitatea furnizării serviciilor medicale în asistenţa medicală primară, precum şi respectarea prevederilor actelor normative în vigoare. Acestea vor informa asupra modificărilor apărute în actele normative şi vor stabili împreună cu medicii de familie măsurile ce se impun pentru îmbunătăţirea activităţii. Neparticiparea medicilor de familie la aceste întâlniri nu îi exonerează de răspunderea nerespectării hotărârilor luate cu acest prilej. ART. 15 (1) În aplicarea art. 39 alin. (1) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, cu modificările şi completările ulterioare, prin nerespectarea programului de lucru stabilit se înţelege absenţa nemotivată de la programul de lucru afişat pentru activitatea desfăşurată în cabinetul medical. (2) Absenţa motivată se ia în considerare pentru situaţiile prevăzute la art. 3 alin. (2), precum şi pentru următoarele situaţii: citaţii de la instanţele judecătoreşti sau alte organe care au dreptul, potrivit legii, de a solicita prezenţa la instituţiile respective, cu condiţia numirii unui înlocuitor pe bază de convenţie de reciprocitate sau convenţie de înlocuire, ale cărui număr de telefon şi adresă vor fi afişate la cabinetul medical, precum şi în cazul participării la manifestări organizate pentru obţinerea de credite EMC, în scopul realizării punctajului necesar acreditării de către CMR. Pentru aceste situaţii medicii de familie trebuie să depună la casa de asigurări de sănătate copia documentelor justificative. În cazul în care medicul titular al unui cabinet medical individual are angajat medic/medici de familie, pentru perioadele de absenţă prevăzute anterior poate fi înlocuit de medicul/medicii de familie angajat/angajaţi. 20

ART. 16 Casele de asigurări de sănătate decontează furnizorilor de servicii medicale din asistenţa medicală primară, care au competenţa şi dotarea necesară, ecografii generale (abdomen şi pelvis), la tarifele şi în condiţiile asistenţei medicale ambulatorii de specialitate pentru specialităţile paraclinice. Medicii de familie pot efectua aceste servicii numai ca o consecinţă a actului medical propriu, pentru persoanele asigurate din lista proprie/din lista constituită la sfârşitul lunii anterioare, în cazul medicilor de familie nou-veniţi într-o localitate care încheie cu casa de asigurări de sănătate convenţie de furnizare de servicii medicale, pentru care este necesar a se efectua aceste investigaţii în vederea stabilirii diagnosticului, dacă în cabinetele medicale în care aceştia îşi desfăşoară activitatea există aparatura medicală necesară; medicii de familie pot efectua ecografii generale numai dacă au obţinut competenţă confirmată prin ordin al ministrului sănătăţii. Numărul de investigaţii paraclinice contractat este orientativ, cu obligaţia încadrării în valoarea contractată. Efectuarea serviciilor medicale paraclinice se desfăşoară în cadrul unui program suplimentar, stabilit în afara programului de lucru contractat pentru serviciile medicale din asistenţa medicală primară. ART. 17 (1) Modificările ce pot interveni în activitatea unui cabinet medical din mediul urban, indiferent de forma de organizare a furnizorului, ca urmare a înfiinţării unui punct de lucru rezultat prin preluarea unui praxis nu pot face obiectul contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate. (2) Modificările ce pot interveni în activitatea unui cabinet medical din mediul rural, indiferent de forma de organizare a furnizorului, ca urmare a înfiinţării unui punct de lucru în mediul urban rezultat prin preluarea unui praxis, nu pot face obiectul contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate. ART. 18 Medicii de familie aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate acordă servicii medicale pe baza unei programări, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 44/53/2010 privind aprobarea unor măsuri de eficientizare a activităţii la nivelul asistenţei medicale ambulatorii în vederea creşterii calităţii actului medical în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

21

ANEXA 2 A

CERERE DE TRANSFER - model Nr. înregistrare ______________/____________ Unitatea sanitară ................................ CUI .............................................. Sediu (localitate, str. nr.) ..................... .................................................. Casa de Asigurări ................................ Nr. contract/conven ie ........................... Medic de familie ................................. (semnătură şi parafă) VIZAT*),

Domnule/Doamnă Doctor, Subsemnatul(a) _________________________, cetă enie ____________________, C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, data naşterii ________________________, domiciliat(ă) în ___________________ str. _________________ nr. _____, bl. _____, sc. ____, ap. _____, jud./sector __________, act de identitate ______________, seria ___________, nr. ___________, eliberat de __________________, la data _____________, telefon ___________________, solicit înscrierea mea pe lista dumneavoastră prin transfer de la medicul de familie ____________ din unitatea sanitară _________________ str. ___________________ nr. _____ jud./sector ___________ Declar pe propria răspundere că nu solicit transferul mai devreme de 6 luni calendaristice de la ultima înscriere. Anexez prezentei cereri documentele justificative care atestă calitatea de asigurat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare (se va bifa numai de către persoanele asigurate). Răspund de exactitatea datelor cuprinse în prezenta cerere, pe care o semnez. Data: / / Semnătura:

Domnului/Doamnei Doctor -----------*) Se completează cu datele unită ii sanitare în care îşi desfăşoară activitatea medicul de familie pe lista căruia se solicită transferul, respectiv semnătura şi parafa acestuia.

22

ANEXA 2 B Furnizor de servicii medicale ..................... Sediul social/Adresa fiscală ...................... DECLARAŢIE Subsemnatul(a)*1 ...................... legitimat (a) cu B.I./C.I. seria .........., nr. ............., în calitate de reprezentant legal, cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii, declar pe propria răspundere că datele de identificare a persoanelor înscrise pe lista cuprinzând persoanele beneficiare ale pachetelor de servicii medicale, depusă în format electronic la Casa de Asigurări de Sănătate ................. în vederea încheierii contractului de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară pentru anul 2011 este valabilă şi conformă cu evidenţele proprii existente la data de*2 ......................... Subsemnatul(a)*3 ...................... legitimat (a) cu B.I./C.I. seria .........., nr. ............., în calitate de reprezentant legal, cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii, declar pe propria răspundere, că datele de identificare a persoanelor înscrise pe lista/listele cuprinzând persoanele beneficiare ale pachetelor de servicii medicale depusă/depuse în format electronic la Casa de Asigurări de Sănătate .............. în vederea încheierii contractului de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară pentru anul 2011 este valabilă şi conformă cu evidenţele proprii existente la data de*4 ................, pentru următorii medici de familie: .......................................................... NOTĂ: *1 Pentru cabinetele medicale individuale *2, *4 Se va trece data la care a încetat termenul de valabilitate a contractului anterior *3 Pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale: - cabinet asociat sau grupat - societate civilă medicală - unitate medico-sanitară cu personalitate juridică, înfiinţată potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - cabinet care funcţionează în structura sau în coordonarea unei unităţi sanitare aparţinând ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie

Data .....................

Reprezentant legal (semnătura şi ştampila

23

ANEXA 3 - model CONTRACT DE FURNIZARE de servicii medicale în asistenţa medicală primară I. Părţile contractante Casa de Asigurări de Sănătate ................., cu sediul în municipiul/oraşul ................., str. ................... nr. ......, judeţul/sectorul .................., tel./fax .............., reprezentată prin preşedinte - director general ..................., şi Cabinetul medical de asistenţă medicală primară ................., organizat astfel: - cabinet individual ......................, cu sau fără punct secundar de lucru ....................., reprezentat prin medicul titular ................ - cabinet asociat sau grupat .............., cu sau fără punct secundar de lucru ....................., reprezentat prin medicul delegat ................ - societate civilă medicală ..............., cu sau fără punct secundar de lucru ....................., reprezentată prin administratorul ............... - unitate medico-sanitară cu personalitate juridică, înfiinţată potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ..................., reprezentată prin ..........., - cabinet care funcţionează în structura sau în coordonarea unei unităţi sanitare aparţinând ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie ................., cu sau fără punct secundar de lucru .............., reprezentat prin ................. având sediul cabinetului medical în municipiul/oraşul/comuna ................, str. ............... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ...., judeţul/sectorul ....................., telefon fix/mobil ..................., adresă e-mail .................., şi sediul punctului secundar de lucru în localitatea ................., str. ............ nr. ..., telefon fix/mobil ............., adresă e-mail ..............., II. Obiectul contractului ART. 1 Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea de servicii medicale în asistenţa medicală primară, conform Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ………….. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010. III. Servicii medicale furnizate ART. 2 Serviciile medicale furnizate în asistenţa medicală primară sunt cuprinse în pachetul de servicii medicale de bază, în pachetul minimal de servicii medicale şi în pachetul de servicii pentru persoanele care se asigură facultativ pentru sănătate, prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ………….. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, cu modificările şi completările ulterioare. ART. 3 Furnizarea serviciilor medicale se face, pentru persoanele care beneficiază de serviciile medicale prevăzute în pachetele de servicii medicale, pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European, titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiari ai formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. 883 al 24

Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, respectiv în baza Regulamentului CEE nr. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii, după caz precum şi pentru pacienţii din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale, de către următorii medici de familie: 1. ................, având un număr de .............. persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale, un număr de ................. persoane beneficiare ale pachetului facultativ de servicii medicale, un număr de ................ persoane beneficiare ale pachetului de servicii medicale de bază, înscrise pe lista proprie; 2. ................, având un număr de .............. persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale, un număr de ................. persoane beneficiare ale pachetului facultativ de servicii medicale, un număr de ................ persoane beneficiare ale pachetului de servicii medicale de bază, înscrise pe lista proprie; 3. ................, având un număr de .............. persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale, un număr de ................. persoane beneficiare ale pachetului facultativ de servicii medicale, un număr de ................ persoane beneficiare ale pachetului de servicii medicale de bază, înscrise pe lista proprie; IV. Durata contractului ART. 4 Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la 31 decembrie 2012. ART. 5 Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul părţilor pe toată durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, cu modificările şi completările ulterioare. V. Obligaţiile părţilor A. Obligaţiile casei de asigurări de sănătate ART. 6 Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligaţii: a) să încheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală primară, autorizaţi şi evaluaţi şi să facă publică în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractelor, prin afişare pe pagina web şi la sediul casei de asigurări de sănătate, lista nominală a acestora, cuprinzând denumirea fiecăruia şi să actualizeze permanent această listă în funcţie de modificările apărute, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data operării acestora, conform legii; b) să deconteze furnizorilor de servicii medicale, la termenele prevăzute în contract, pe baza facturii însoţite de documente justificative, prezentate atât pe suport hârtie cât şi în format electronic, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, contravaloarea serviciilor medicale contractate, efectuate, raportate şi validate conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012, aprobat prin H.G. nr. 1389/2010, cu modificările şi completările ulterioare; c) să informeze furnizorii de servicii medicale cu privire la condiţiile de contractare a serviciilor medicale suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate precum şi la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative, prin publicare pe pagina web a casei de asigurări de sănătate; d) să informeze în prealabil într-un număr de zile similar celui prevăzut la art. 4 alin. (1) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de 25

i) să ţină evidenţa distinctă a persoanelor asigurate de pe listele medicilor de familie cu care au încheiate contracte de furnizare de servicii medicale. potrivit prevederilor legale în vigoare. cât şi pe pagina electronică a acestora. Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. pe bază de tabel centralizator transmis lunar atât pe suport hârtie. prin toate mijloacele de care dispun. Construcţiilor şi Turismului şi care sunt înscrişi pe listele medicilor de familie care au contracte cu casele de asigurări de sănătate judeţene sau a municipiului Bucureşti. precum şi numărul total naţional de puncte realizate atât "per capita". e) să acorde furnizorilor de servicii medicale sume care să ţină seama şi de condiţiile de desfăşurare a activităţii în zone izolate. Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi a Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor. în condiţiile legii.asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . precum şi contravaloarea unor servicii medicale. furnizorii de servicii medicale cu privire la condiţiile de acordare a serviciilor medicale şi cu privire la orice intenţie de schimbare în modul de acordare a acestora. f) să înmâneze la momentul finalizării controlului procesele-verbale de constatare furnizorilor de servicii medicale sau. Ordinii Publice. să comunice în scris şi sub semnătură lista cu persoanele care nu mai îndeplinesc condiţiile de asigurat şi persoanele nou-asigurate intrate pe listă.2012. prin intermediul paginii web a casei de asigurări de sănătate precum şi prin e-mail la adresele comunicate oficial de către furnizori cu excepţia situaţiilor impuse de actele normative. g) să confirme sub semnătură. Pentru persoanele asigurate care se află în evidenţa caselor de asigurări de sănătate judeţene sau a municipiului Bucureşti şi care sunt înscrise pe listele medicilor de familie aflaţi în relaţie contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării. Construcţiilor şi Turismului. Construcţiilor şi Turismului. pentru asiguraţii care se află în evidenţa Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării. la începutul contractului anual. iar lunar. valorile fondurilor aprobate în trimestrul respectiv pentru plata punctelor "per capita" şi per serviciu. afişat pe pagina web a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. pe bază de tabel centralizator transmis lunar atât pe suport hârtie. confirmarea calităţii de asigurat se face de către casele de asigurări de sănătate judeţene sau a municipiului Bucureşti. pentru care sunt stabilite drepturi suplimentare. cu modificările şi completările ulterioare. începând cu ziua următoare transmiterii acesteia de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. confirmarea calităţii de asigurat se face de Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării. k) să recupereze de la furnizorii care au acordat servicii medicale sumele reprezentând contravaloarea acestor servicii. cât şi în format electronic. În cazul în care controlul este efectuat de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau cu participarea acesteia. prin afişare atât la sediul caselor de asigurări de sănătate. h) să facă publică valoarea definitivă a punctului pe serviciu rezultată în urma regularizării trimestriale. respectiv cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor. notificarea privind măsurile dispuse se transmite furnizorului de către casa de asigurări de sănătate în termen de maxim 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la casa de asigurări de sănătate. să le comunice acestora notele de constatare întocmite în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data prezentării în vederea efectuării controlului. Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi de Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor. Ordinii Publice. j) să informeze asiguraţii cu privire la dreptul acestora de a efectua controlul medical. cât şi pe serviciu. Ordinii Publice. în condiţii grele şi foarte grele. 26 . lista persoanelor asigurate înscrise pe listă. în funcţie de casele de asigurări de sănătate la care aceştia se află în evidenţă. după caz. în vederea actualizării listelor medicilor de familie. cât şi în format electronic. 1389/2010.

să înscrie pe lista proprie gravidele şi lehuzele neînscrise pe lista unui medic de familie. respectiv să deconteze serviciile medicale efectuate. Nou-născutul va fi înscris pe lista medicului de familie care a îngrijit gravida. l) să contracteze. prevenţie. o) să aducă la cunoştinţa furnizorilor de servicii medicale cu care se află în relaţie contractuală numele şi codul de parafă ale medicilor care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. să înscrie din oficiu copiii care nu au fost înscrişi pe lista unui medic de familie odată cu prima consultaţie a copilului bolnav în localitatea de domiciliu sau. să acorde servicii medicale de profilaxie.medicamente cu şi fără contribuţie personală. de urgenţă şi de suport în limita competenţei profesionale. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . să actualizeze lista proprie cuprinzând persoanele înscrise ori de câte ori apar modificări în cuprinsul acesteia. B. raportate şi validate. dacă părinţii nu au altă opţiune exprimată în scris. 7 Furnizorul de servicii medicale are următoarele obligaţii: 1. 1389/2010. m) să contracteze servicii medicale. în situaţia în care nu au fost îndeplinite condiţiile pentru ca asiguraţii să beneficieze de aceste servicii.2012. să nu refuze înscrierea pe listă a copiilor.. după caz. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. respectiv să deconteze contravaloarea investigaţiilor medicale paraclinice numai dacă medicii de familie au competenţa legală necesară şi au în dotarea cabinetului aparatura medicală corespunzătoare pentru realizarea acestora. de reşedinţă a acestora. 2. 3. 27 . de reşedinţă a acestuia. la solicitarea părinţilor sau a aparţinătorilor legali. p) să deducă spre soluţionare organelor abilitate situaţiile în care constată neconformitatea documentelor depuse de către furnizori. şi să comunice aceste modificări caselor de asigurări de sănătate. după caz. materiale sanitare şi dispozitive medicale acordate de alţi furnizori aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate în baza biletelor de trimitere eliberate de către aceştia. imediat după naşterea copilului. curative. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.. n) să monitorizeze perioadele de absenţă a medicilor de familie pentru care înlocuirea se asigură pe bază de reciprocitate pentru perioada cumulată de maximum 60 de zile calendaristice pe an. să actualizeze lista proprie în funcţie de comunicările transmise de casele de asigurări de sănătate. Obligaţiile furnizorului de servicii medicale ART. să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului şi a furnizorului. Sumele astfel obţinute se utilizează conform prevederilor legale în vigoare. prevăzute în lista serviciilor medicale pentru care plata se efectuează prin tarif pe serviciu medical în condiţiile stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 5. la prima consultaţie în localitatea de domiciliu sau. 6. 4. în funcţie de mişcarea lunară. …………. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .2012. 1389/2010. …………. pentru a căror corectitudine furnizorii depun declaraţii pe proprie răspundere. în condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. să comunice caselor de asigurări de sănătate datele de identificare a persoanelor cărora li s-au acordat serviciile medicale.

precum şi medicul de medicina muncii. dovada de evaluare a furnizorului. aprobat prin H. care este formular cu regim special. să reînnoiască pe toată perioada de derulare a contractului. 38 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. numai dacă acestea au fost comunicate pe baza scrisorii medicale. 11. 8. responsabilitatea prescrierii revine exclusiv medicului/medicilor care a/au indicat tratamentul. cu modificările şi completările ulterioare Pentru persoanele care se încadrează în "Programul pentru compensarea în procent de 90% a preţului de referinţă al medicamentelor acordate pensionarilor cu venituri realizate numai din pensii de până la 700 lei/lună". la sesizarea asiguratului. unic pe ţară. după caz. prin eliminarea asiguratului de pe listă. precum şi situaţiile în care medicul de familie prescrie medicamente la recomandarea medicului de medicina muncii. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012. cu obligaţia ca acesta să conţină explicit toate elementele prevăzute în scrisoarea medicală. Excepţie fac situaţiile în care pacientul urmează o schemă de tratament stabilită pentru o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice. în situaţia în care nu se respectă această obligaţie. aprobat prin H. de care beneficiază asiguraţii corespunzătoare denumirilor comune internaţionale aprobate prin hotărâre a Guvernului. recomandările vor fi comunicate utilizânduse formularul tipizat de scrisoare medicală sau biletul de ieşire din spital. 1389/2010. să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate. medicul de specialitate din ambulatoriu. dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor. să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. să furnizeze tratamentul adecvat şi să prescrie medicamentele cu şi fără contribuţie personală. 9. prin prescrierea primei reţete pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală şi. pentru unele materiale sanitare. iar la externarea din spital. iniţiată de către medicul de specialitate aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. Modelul formularului tipizat de scrisoare medicală este cel stabilit în anexa nr. să respecte dreptul asiguratului de a-şi schimba medicul de familie după expirarea a cel puţin 6 luni de la data înscrierii pe lista acestuia. casa de asigurări de sănătate cu care furnizorul a încheiat contract de furnizare de servicii medicale va efectua actualizarea listei medicului de familie de la care asiguratul doreşte să plece. să prescrie medicamente cu sau fără contribuţie personală şi după caz. nr. 28 . în situaţia în care medicul de familie prescrie medicamente cu şi fără contribuţie personală la recomandarea altor medici. conform modelului şi condiţiilor prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1389/2010.7. sunt obligaţi să comunice recomandările formulate. 10. dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la furnizor. cu modificările şi completările ulterioare. medicul de familie prescrie medicamentele recomandate de către alţi medici aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate.G. unele materiale sanitare. nr. precum şi investigaţii paraclinice numai ca o consecinţă a actului medical propriu. informând în prealabil asiguratul despre tipurile şi efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie. conform celor de mai sus. folosind exclusiv formularul tipizat de scrisoare medicală. Schimbarea medicului de familie se face pe baza cererii de transfer.G. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012. Pentru aceste cazuri.

să factureze lunar. atât pe suport hârtie cât şi în format electronic. respectiv în baza Regulamentului CEE nr. cele cu regim special şi cele tipizate. pentru cazurile prezentate ca urmare a situaţiilor în care le-au fost aduse prejudicii sau daune sănătăţii de către alte persoane. să anunţe casa de asigurări de sănătate despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale. în baza unui formular. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii. pentru persoanele cărora li s-a acordat asistenţă medicală pentru accidente de muncă şi boli profesionale. titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate în perioada de valabilitate a cardului. să asigure acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă medico-chirurgicală.bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării.G. ori de câte ori se solicită în timpul programului de lucru. 39 B la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012. factura este însoţită de documentele justificative privind activităţile realizate. după caz precum şi din alte state cu care România a încheiat acorduri. să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi. 29 . nr. şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării contractului. să informeze asiguraţii cu privire la obligaţiile furnizorului de servicii medicale şi ale asiguratului referitoare la actul medical. 16. convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii care au dreptul şi beneficiază de servicii medicale pe teritoriul României de la furnizori aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. b) programul de lucru va avea avizul conform al direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti. 19. 17. să raporteze casei de asigurări de sănătate datele necesare pentru urmărirea desfăşurării activităţii în asistenţa medicală. care se depune la casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 30 de zile de la data semnării contractului. potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementărilor legale în vigoare. program asumat prin prezentul contract şi care se depune la casa de asigurări de sănătate la dosarul de contractare. în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. la sediul furnizorului. să completeze corect şi la zi formularele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. 20. 1389/2010. în mod distinct pentru asiguraţi. cu modificările şi completările ulterioare. respectiv beneficiari ai formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. precum şi intimitatea şi demnitatea acestora. 15. 13. respectiv cele privind evidenţele obligatorii. aprobat prin H. al cărui model este prevăzut în anexa nr. a) să respecte programul de lucru şi să îl comunice casei de asigurări de sănătate.12. conform prevederilor actelor normative referitoare la sistemul de asigurări sociale de sănătate. 21. 18. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. activitatea realizată conform contractului de furnizare de servicii medicale. pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European. în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate. să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate. înţelegeri. în limita competenţei şi a dotărilor existente. să asigure utilizarea formularelor cu regim special unice pe ţară . în maximum 5 zile calendaristice de la data producerii modificării. 14.

înţelegeri. să încaseze de la asiguraţi contravaloarea serviciilor medicale la cerere.22. să întocmească bilet de trimitere către societăţi de turism balnear şi de recuperare şi să consemneze în acest bilet sau să ataşeze în copie. să acorde asistenţă medicală pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri. caz în care furnizorii sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea în procesul de transmitere a datelor. convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii. în perioada de valabilitate a cardului. pentru completarea tabloului clinic al pacientului pentru care face trimiterea. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială respectiv în baza Regulamentului CEE nr. începând cu data la care acesta va fi pus în funcţiune. să asigure acordarea asistenţei medicale necesară titularilor cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European. 31.G. să încaseze sumele reprezentând fie contribuţia personală pentru unele servicii medicale. elaborate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale. monitorizarea şi decontarea tratamentului în cazul unor afecţiuni. medicul va menţiona pe biletul de trimitere că a anexat rezultatele investigaţiilor şi va informa asiguratul asupra obligativităţii de a le prezenta medicului căruia urmează să i se adreseze.în aceste situaţii furnizorii de 30 . în condiţiile stabilite în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. în situaţia ataşării la biletul de trimitere a rezultatelor investigaţiilor. precum şi datele de contact ale acesteia: adresă. să asigure acordarea de servicii medicale asiguraţilor fără nici o discriminare. să afişeze într-un loc vizibil programul de lucru. 28. folosind formele cele mai eficiente de tratament. în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România. inclusiv pentru situaţiile programabile dacă asiguratul solicită efectuarea serviciilor respective înaintea datei programate . cu respectarea prevederilor legale în vigoare. numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală. 30. să recomande dispozitive medicale de protezare stomii şi incontinenţă urinară numai ca urmare a scrisorii medicale comunicată de către medicul de specialitate aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. 32. 27. conform dispoziţiilor legale. pagină web. respectiv beneficiarilor formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. să asigure eliberarea actelor medicale. nr. după caz. În situaţia în care se utilizează un alt sistem informatic acesta trebuie să fie compatibil cu Sistemul informatic unic integrat. 1389/2010. aprobat prin H. e-mail. 24. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii. 26. să utilizeze sistemul de raportare în timp real. 25. să respecte protocoalele de practică pentru prescrierea. 23. precum şi data la care au fost efectuate. telefon. rezultatele investigaţiilor efectuate în regim ambulatoriu. fie coplata pentru alte servicii medicale de care au beneficiat asiguraţii. 33. cu modificările şi completările ulterioare. să asigure acordarea serviciilor medicale prevăzute în pachetele de servicii medicale. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012. să utilizeze Sistemul informatic unic integrat. 29. fax. să acorde cu prioritate asistenţă medicală femeii gravide şi sugarilor.

servicii medicale nu au dreptul de a elibera bilete de trimitere sau prescripţii medicale utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. casele de asigurări de sănătate recuperează de la aceştia contravaloarea serviciilor medicale recomandate/medicamentelor cu şi fără contribuţie personală prescrise. cu toate datele pe care acestea trebuie să le cuprindă conform prevederilor legale în vigoare. care este formular cu regim special unic pe ţară şi să recomande investigaţiile paraclinice în concordanţă cu diagnosticul. 31 . să recomande asiguraţilor tratamentul adecvat şi eficient. să asigure utilizarea formularului de bilet de trimitere pentru investigaţii paraclinice. 34. să solicite începând cu data implementării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate acest document titularilor acestuia în vederea acordării serviciilor medicale. conform prevederilor legale în vigoare. să efectueze şi să raporteze vaccinările obligatorii prevăzute în cadrul Programului naţional de imunizare al Ministerului Sănătăţii.2012. acesta are obligaţia de a solicita consimţământul informat al părintelui pentru utilizarea. În cazul nerespectării acestei obligaţii. în condiţiile legii. 43. ce au fost efectuate/eliberate de alţi furnizori în baza acestor formulare şi decontate de casele de asigurări de sănătate din fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. 41. 38. să întocmească liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile. respectiv al excluderii medicului/medicilor din contractul/convenţia încheiat(ă) cu casa de asigurări de sănătate. atât la contractare . 44. către medicul/medicii de familie pentru care au optat persoanele care au fost înscrise pe listele medicului/medicilor şi care nu se mai află în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. 1389/2010şi să raporteze această evidenţă casei de asigurări de sănătate. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 37. furnizorii de servicii medicale din asistenţa medicală primară sunt obligaţi să anunţe casa de asigurări de sănătate referitor la predarea documentelor medicale.. să informeze părinţii asupra vaccinărilor şi tipurilor de vaccinuri acordate în cadrul Programului naţional de imunizare al Ministerului Sănătăţii. respectiv administrarea vaccinului recomandat. 40. bilet de trimitere pentru investigaţiile paraclinice. în cazul încetării/rezilierii contractului/convenţiei. să organizeze la nivelul cabinetului evidenţa bolnavilor cu afecţiunile cronice prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. cu respectarea condiţiilor privind modalităţile de prescriere a medicamentelor. să informeze persoanele asigurate în vârstă de peste 18 ani înscrise pe lista sa cu privire la dreptul acestora de a efectua un control medical pentru prevenirea bolilor cu consecinţe majore în morbiditate şi mortalitate. în cazul în care medicul recomandă părintelui efectuarea unui alt tip de vaccin decât cel asigurat în cadrul Programului naţional de imunizare. …………. 36. dacă este cazul.lista. 42. 39. conform prevederilor legale în vigoare. să asigure realizarea altor vaccinări recomandate şi reglementate de Ministerul Sănătăţii ca acţiuni prioritare de sănătate publică. 35. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . să completeze formularele cu regim special utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate .bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării. prescripţie medicală. cât şi modificările ulterioare privind mişcarea lunară a bolnavilor cronici.

………... 1389/2010. cu modificările şi completările ulterioare. cu modificările şi completările ulterioare: DA/NU .medic primar ...medic care nu a promovat un examen de specialitate ... până la .... indiferent de punctajul obţinut potrivit Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1389/2010..prin tarif pe persoană asigurată 1.4...G.. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr...% -----------*) Pentru cabinetele medicale din mediul rural din aria Rezervaţiei biosferei Delta Dunării...în sistemul de asigurări sociale de sănătate. 1389/2010.serviciile medicale acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate..5.în sistemul de asigurări sociale de sănătate. aprobat prin H. 1... după caz... aprobat prin H.. 8 Modalităţile de plată în asistenţa medicală primară sunt: 1. c) din anexa nr... nr... VI.% ..... 1 alin. a).. 1. (2) din anexa nr. se aplică un procent de majorare de 100%.. Valoarea punctului "per capita". nr. respectiv pentru localitatea/localităţile unde se află punctul/punctele de lucru.unitate administrativ-teritorială/zonă (oraş.1..... în condiţiile prevederilor art. c).....3.. comună) . se va trece sporul de zonă pentru fiecare situaţie....unitate administrativ-teritorială/zonă (oraş. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. Medic nou-venit în localitate .. b) sau lit. Plata "per capita" se face conform art.. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. cu modificările şi completările ulterioare.. unică pe ţară. pentru cabinetele cu punct/puncte de lucru se stabileşte un spor de zonă diferit pentru localitatea unde se află cabinetul. valabilă pentru anul 2012. se ajustează în raport: a) cu condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea medicul de familie: ... 32 . nr..G...... cu modificările şi completările ulterioare: de la . Modalităţi de plată ART. aprobat prin H... ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012. Plata "per capita" .. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012.. din anexa nr.. în condiţiile prevederilor art.2012 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. Numărul total de puncte calculat conform art.....2. 1. 1 alin..%*) b) cu gradul profesional: . 1389/2010. 1 alin. Perioada de plată în condiţiile prevederilor art. comună) . cu modificările şi completările ulterioare. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012. în condiţiile în care.. Medic nou-venit în localitate . 32 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . 1389/2010. 31 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .. care încheie contract după expirarea convenţiei de furnizare de servicii medicale încheiată pe o perioadă de 3 luni: DA/NU .. este în valoare de 3 lei....G... (2) lit.. 1. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr..2012. (2) lit..

(3) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012. aprobat prin H.200 şi numărul de asiguraţi pe listă. puncte 2. 1389/2010. servicii nominalizate la art. puncte 2. cu modificările şi completările ulterioare: 33 . puncte număr de (4. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012. în condiţiile în care totalul persoanelor asigurate înscrise pe listă depăşeşte 4.200 per capita = număr de puncte realizate x -----------------------------------------------de decontat Număr persoane asigurate înscrise la care se adaugă suplimentar un număr de puncte care se calculează astfel: (număr de asiguraţi înscrişi .000. în condiţiile în care totalul persoanelor asigurate înscrise pe listă este mai mic sau egal cu 4.x 0.200 per capita = număr de puncte realizate x ----------------------------------------------------de decontat Număr persoane asigurate înscrise la care se adaugă suplimentar un număr de puncte care se calculează astfel: (număr de asiguraţi înscrişi . (3) lit. puncte = număr de puncte x ---------------------------------------------------.2.200 per capita = număr de puncte realizate x ----------------------------------------------de decontat Număr persoane asigurate înscrise b) pentru cabinetele medicale individuale care au angajat unul sau mai mulţi medici. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.2. 23 alin.x 0.200. nr. Plata prin tarif pe serviciu medical. În situaţia în care numărul de persoane asigurate înscrise pe lista medicului de familie depăşeşte 2.5 per capita realizate număr persoane asigurate înscrise de decontat c) pentru cabinetele medicale individuale care au angajat unul sau mai mulţi medici. 1 alin. plata per capita se realizează după cum urmează: a) numărul total de puncte rezultat în raport cu numărul de persoane asigurate din listă şi structura pe grupe de vârstă se înmulţeşte cu raportul dintre 2. nr.000. cu deficit din punct de vedere al prezenţei medicului de familie stabilită de comisia prevăzută la art. astfel: Nr. 1389/2010. numărul total de puncte se calculează după cum urmează: Nr. numărul total de puncte se calculează după cum urmează: Nr. pentru unele servicii medicale prevăzute în pachetele de servicii medicale.2.5 de decontat Număr persoane asigurate înscrise d) În situaţia în care cabinetul medical se află într-o zonă/unitate administrativteritorială.200 per capita = număr de puncte realizate x ---------------------------------------------de decontat Număr persoane asigurate înscrise la care se adaugă suplimentar un număr de puncte care se calculează astfel: Nr.200) Nr. cuantificat în puncte. puncte 2. cu modificările şi completările ulterioare. c) din anexa nr.200) per capita = puncte realizate x ------------------------------------------------. puncte = număr de puncte x ---------------------------------------------------.5 per capita realizate număr persoane asigurate înscrise de decontat 2. numărul total de puncte se calculează după cum urmează: Nr.200) Nr.2).x 0. puncte 2.G.G.000 . aprobat prin H.

....se completează pentru fiecare cabinet medical şi medic de familie din componenţa cabinetului medical cu care s-a încheiat contractul: a) Medic de familie Nume ........ .......................... 1.............................................. Grad profesional .............. Program de lucru ........ Asistent medical Nume . Cod numeric personal .. Program de lucru .......... 3.....2................ Codul de parafă al medicului ... (3) din anexa nr...... Plata pe serviciu medical pentru serviciile enunţate la pct....................................... nr............... potrivit contractelor încheiate între furnizorii de servicii medicale din asistenţa medicală primară şi casele de asigurări de sănătate............... aprobat prin H............... Cod numeric personal ................. Medic de familie angajat*) Nume ............. 2..................................................... cu modificările şi completările ulterioare... ART....... 2................... Grad profesional .................... Prenume ...................................... 1......... Prenume . în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la încheierea fiecărei luni contravaloarea serviciilor medicale furnizate....................................................................1................................ 9 (1) Casele de asigurări de sănătate au obligaţia să deconteze............. Prenume .......... Codul de parafă al medicului ........ Clauze speciale .............................................................................. Cod numeric personal ...................... ............ -----------*) În cazul cabinetelor medicale individuale....... 2......................... Grad profesional .. Cod numeric personal ........... Valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu medical este unică pe ţară în valoare de 1............. b) Medic de familie Nume ............................................................................ Prenume ................ 1389/2010............................................. în limita fondurilor aprobate 34 ....................................................2..................................... Program de lucru .............................................................................. Prenume .............. Program de lucru ..................... c) ...... Prenume .................................................................. Medic de familie angajat*) Nume ............ ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012.................... Codul de parafă al medicului ............. Cod numeric personal ......................................8 lei................................................................... -----------*) În cazul cabinetelor medicale individuale...................................................................................................................... 2 se face conform art................ Asistent medical Nume .............. Cod numeric personal ............................ 1 alin.............. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr........................ Grad profesional ................G.................... Codul de parafă al medicului .....

b) la a doua constatare. la data de . Toate documentele necesare decontării se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate prin semnătura reprezentanţilor legali ai furnizorilor. 39. (3). 37. 17. 29.. 35 . 12.. 21. 5. (5) În cazul în care în derularea contractului se constată. (7) Recuperarea sumei conform prevederilor alin. (2) Până la data de 30 a lunii următoare încheierii trimestrului se face decontarea drepturilor băneşti ale medicilor de familie ca urmare a regularizărilor în funcţie de valoarea definitivă a punctului pe serviciu medical. se aplică următoarele sancţiuni: a) la prima constatare. se diminuează valoarea punctului per capita. elaborate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (4) şi (5) se face prin plata directă sau executare silită pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. 16. depuse lunar de către furnizor la casa de asigurări de sănătate. 35.. (4) şi (5) casele de asigurări de sănătate ţin evidenţa distinct pe fiecare medic de familie. (4) şi (5) se face din prima plată care urmează a fi efectuată.cu recuperarea contravalorii acestor servicii.. 42 şi 43 se aplică următoarele sancţiuni: a) la prima constatare. cu 10%. VII. pe baza documentelor necesare decontării serviciilor medicale furnizate în luna anterioară. 7 pct. 28. nu au fost efectuate . 4. la prima constatare se diminuează cu 10% valoarea punctului per capita. pentru luna în care s-au produs aceste situaţii pentru medicii de familie la care se înregistrează aceste situaţii. pentru luna în care s-au produs aceste situaţii pentru medicii de familie la care se înregistrează aceste situaţii. se diminuează valoarea punctului per capita.. 10 Serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract trebuie să respecte criteriile privind calitatea serviciilor medicale. avertisment scris. (3). (3) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea programului de lucru prevăzut în prezentul contract. 13. 24. 1. (4) şi (5) se utilizează conform prevederilor legale în vigoare. inclusiv prescriere de medicamente cu şi fără contribuţie personală din partea asiguratului fără aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate/Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. în derularea contractului.. 20. 3. în vederea decontării acestora. care nu sunt în conformitate cu reglementările legale în vigoare aplicabile în domeniul sănătăţii. acolo unde este cazul. (8) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condiţiile alin. 7 pct. 25. (4) În cazul în care.. (3).. la valoarea pentru un punct "per capita" respectiv la valoarea minimă garantată pentru un punct pe serviciu medical. 32. 23.. precum şi transcrierea de prescripţii medicale pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală a asiguratului şi pentru unele materiale sanitare. cu 10%. pentru luna în care s-au produs aceste situaţii.. în urma controlului efectuat de către serviciile specializate ale caselor de asigurări de sănătate...cu această destinaţie. 22. 2. Calitatea serviciilor ART. 31... 41. (9) Pentru cazurile prevăzute la alin. 11. precum şi prescrieri de medicamente cu şi fără contribuţie personală din partea asiguratului şi ale unor materiale sanitare şi/sau recomandări de investigaţii paraclinice. 15.. 26. pentru furnizorii care sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. 27. precum şi de investigaţii paraclinice care sunt consecinţe ale unor acte medicale prestate de alţi medici. se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. (6) Reţinerea sumei conform prevederilor alin. medicilor de familie la care acestea au fost înregistrate. 10. avertisment scris. că serviciile raportate conform contractului. în alte condiţii decât cele prevăzute la art. 9. (3). 19. b) la a doua constatare. 6.

de la încetarea acestui caz. 9 alin. fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului. rezilierea şi suspendarea contractului ART. în cazul celorlalte forme de organizare a cabinetelor medicale. Clauză specială ART. cutremur. 12 Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor. c) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar. e) nerespectarea termenelor de depunere a facturilor însoţite de documentele justificative privind activităţile realizate conform prezentului contract. respectiv municipiul Bucureşti. embargo. în sensul acestei clauze. partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen. în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor realizate. împrejurări ca: război. (3) şi (4) pentru oricare situaţie. este considerată ca forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. intervenită după data semnării contractului şi care împiedică executarea acestuia. IX. respectiv de la încetarea valabilităţii acesteia/acestuia. 9 alin. b) dacă din motive imputabile furnizorului acesta îşi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice. ca urmare a constatării următoarelor situaţii: a) dacă furnizorul de servicii medicale nu începe activitatea în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnării contractului de furnizare de servicii medicale. 11 Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale partea în culpă datorează celeilalte părţi daune-interese. 13 Contractul de furnizare de servicii medicale se reziliază de plin drept. Sunt considerate ca forţă majoră. Răspunderea contractuală ART.VIII. pentru o perioadă de două luni consecutive în cadrul unui trimestru. d) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a dovezii de evaluare a furnizorului. de asemenea. marile inundaţii. revoluţie. X. (5). g) dacă se constată nerespectarea programului de lucru prevăzut în contract prin lipsa nejustificată a medicului timp de 3 zile consecutive în cazul cabinetelor medicale individuale. Încetarea. În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni. precum şi o dată cu prima constatare după aplicarea măsurii prevăzută la art. i) refuzul furnizorului de a pune la dispoziţia organelor de control ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ale caselor de asigurări de sănătate toate documentele justificative care atestă furnizarea serviciilor raportate în vederea decontării şi cele de evidenţă financiar-contabilă a serviciilor furnizate conform contractelor încheiate şi documentele justificative privind sumele decontate din Fondul naţional unic de asigurări 36 . în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data aprobării acestei măsuri. respectiv 3 luni într-un an. printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate. Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră. Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile calendaristice de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul judeţ. contractul se modifică în mod corespunzător prin excluderea medicului/medicilor la care s-a constatat nerespectarea nejustificată a programului de lucru timp de 3 zile consecutive. prin care să se certifice realitatea şi exactitatea faptelor şi împrejurărilor care au condus la invocarea forţei majore şi. f) odată cu prima constatare după aplicarea în cursul unui an a măsurilor prevăzute la art.

din motive imputabile acestora. 37 . a2) încetare prin faliment. 14 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale încetează în următoarele situaţii: a) de drept la data la care a intervenit una din următoarele situaţii: a1) furnizorul de servicii medicale îşi încetează activitatea în raza administrativteritorială a casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală. (1) lit. pentru situaţiile în care se justifică această decizie. cu modificările şi completările ulterioare. a5) medicul titular al cabinetului medical individual renunţă sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România. (3) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate se modifică prin excluderea din contract a uneia sau mai multor persoane înregistrată/înregistrate în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate şi care desfăşoară activitate sub incidenţa acestuia la furnizorii respectivi. sau în raza administrativ-teritorială a casei de asigurări de sănătate limitrofă casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală. ART. în cazul în care contractul încetează/se modifică din nou. f) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al casei de asigurări de sănătate. c) acordul de voinţă al părţilor. 23 alin. d) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale sau al casei de asigurări de sănătate. desfiinţare sau reprofilare a furnizorului de servicii medicale. după caz. 15 alin. se poate face printr-o notificare scrisă privind următoarea situaţie: în cazul în care numărul persoanelor înscrise la un medic de familie se menţine timp de 6 luni consecutiv la un nivel mai mic cu 20% din numărul minim stabilit pe unitate administrativ-teritorială/zonă de către comisia constituită conform art. (2) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate a încetat din motive imputabile furnizorilor. respectiv nu vor mai accepta înregistrarea persoanelor prevăzute la alin. (3) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. casele de asigurări de sănătate nu vor mai încheia contracte cu furnizorii respectivi. casele de asigurări de sănătate nu vor accepta înregistrarea în niciun alt contract a persoanei/persoanelor respective până la următorul termen de contractare. dar nu mai puţin de 6 luni de la data modificării contractului. conform solicitării scrise a organelor de control în ceea ce priveşte documentele şi termenele de punere la dispoziţie a acestora.sociale de sănătate. casele de asigurări de sănătate nu vor mai intra în relaţii contractuale cu furnizorii respectivi până la următorul termen de contractare. d). cu excepţia revocării dovezii de evaluare a furnizorului. lichidare. (4) După reluarea relaţiei contractuale. e) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al casei de asigurări de sănătate printr-o notificare scrisă privind expirarea termenului de suspendare a contractului în condiţiile art. a3) încetarea definitivă a activităţii casei de asigurări de sănătate. (3). dar nu mai puţin de 6 luni de la data încetării contractului. printr-o notificare scrisă. a4) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual iar cabinetul nu poate continua activitatea în condiţiile legii. din motive imputabile furnizorilor sau persoanelor prevăzute la alin. 1389/2010. cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreşte încetarea contractului. cu indicarea motivului şi a temeiului legal. b) din motive imputabile furnizorului. dizolvare cu lichidare. (3) în contractele încheiate cu aceşti furnizori sau cu alţi furnizori pentru aceste persoane care prin activitatea lor au condus la încetarea/modificarea contractului. prin reziliere.

XI. a) . prin scrisori recomandate cu confirmare de primire. până la încetarea cazului de forţă majoră. şi nerespectarea obligaţiei de la art. cu condiţia ca furnizorul să facă dovada demersurilor întreprinse pentru actualizarea acestuia. de la data de înregistrare a documentului prin care se constată nesoluţionarea pe cale amiabilă a unor litigii între părţile contractante doar până la data la care contravaloarea acestor servicii medicale atinge valoarea concurentă a sumei care a făcut obiectul litigiului. a1 şi lit. XII. (1) lit. aflat în contract cu casa de asigurări de sănătate şi care se află în această situaţie. c) de la data la care casa de asigurări de sănătate este înştiinţată despre decizia Colegiului teritorial al Medicilor. Corespondenţa ART. prin organele abilitate pentru efectuarea controlului sau la sesizarea oricărei persoane interesate. a5 şi lit. dar nu mai mult de 1/3 din sumele lunare care urmează a fi decontate. cu cel puţin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreşte încetarea contractului. ART. a4. Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 5 zile lucrătoare din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părţi contractante schimbarea survenită. (2). 14 alin. dar nu mai mult de 6 luni. 15 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale se suspendă la data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii: a) în cazurile de forţă majoră confirmate de autorităţile publice competente. pe bază de documente justificative prezentate casei de asigurări de sănătate. raportate şi validate conform contractelor încheiate se suspendă. constată de către casele de asigurări de sănătate din evidenţele proprii sau ca urmare a controalelor efectuate la furnizori. prevederile alin. (1) lit.(5) În cazul în care furnizorii intră în relaţii contractuale cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate pentru mai multe sedii secundare/puncte de lucru. d) se notifică casei de asigurări de sănătate. nr. 14 alin. efectuate. cu modificările şi completările ulterioare. (1) lit. de suspendare din calitatea de membru sau suspendare din exerciţiul profesiei a medicului titular al cabinetului medical individual. 17 Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris. până la data la care aceştia îşi achită obligaţiile la zi sau până la data ajungerii la termen a contractului. 16 Situaţiile prevăzute la art. pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale. ART. Modificarea contractului 38 . d) încetarea valabilităţii sau revocarea de către autorităţile competente a oricăruia dintre documentele prevăzute la art. pentru motive obiective. Situaţiile prevăzute la art. (2) Decontarea serviciilor medicale contractate. e) nerespectarea de către furnizorii de servicii medicale a termenelor de plată a contribuţiei la Fond. prin fax sau direct la sediul părţilor. a2. 13 şi la art. (3) şi (4) se aplică în mod corespunzător pentru fiecare dintre sediile secundare/punctele de lucru. a3.subpct. 1389/2010. a) . suspendarea se aplică corespunzător numai medicului. suspendarea operează pentru o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice de la data încetării valabilităţii/revocării acestuia. 14 alin. suspendarea se face după 30 de zile calendaristice de la data la care casa de asigurări de sănătate a efectuat ultima plată către furnizor. 8. b) la solicitarea furnizorului. după caz.G. nominalizate în contract. a) subpct.c) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate aprobat prin H. 7 pct. f) se constată de către casa de asigurări de sănătate din oficiu. sau până la data ajungerii la termen a contractului.

. 39 ..... CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Preşedinte .. XIV...... ART... 20 Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă........................ sub rezerva notificării scrise a intenţiei de modificare şi a propunerilor de modificare cu cel puţin .......... (2) Litigiile nesoluţionate dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate conform alin.............. . celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate... Director executiv al Direcţiei relaţii contractuale... Documentele pe baza cărora se încheie contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară depuse de furnizor la casa de asigurări de sănătate: FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE Reprezentant legal.........ART. zile înaintea datei de la care se doreşte modificarea...... în două exemplare a câte ... clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător......... ART....... Soluţionarea litigiilor ART....... derularea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă.. .. la iniţiativa oricărei părţi contractante........ (1) se soluţionează de către Comisia de Arbitraj care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.. Contencios .... 21 Prezentul contract se poate modifica prin negociere şi acord bilateral.... . XIII. ... Director executiv al Direcţiei economice......... Alte clauze Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiat astăzi ..... Modificarea se face printr-un act adiţional semnat de ambele părţi şi este anexă a acestui contract....... ANEXA 1 la contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară nr....... ART............. care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract............. 18 În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie. pagini fiecare. organizată conform reglementărilor legale în vigoare sau de către instanţele de judecată. .. 22 (1) Litigiile legate de încheiere...... Vizat Juridic........ după caz.. 19 Valoarea definitivă a unui punct pe serviciu medical este cea calculată de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi nu este element de negociere între părţi...director general. câte unul pentru fiecare parte contractantă.. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putinţă spiritului contractului............

... .programul de activitate al medicilor şi al personalului medico-sanitar. .dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la furnizor într-o formă prevăzută de lege şi care este înregistrat în contract funcţionează sub incidenţa acestuia.. pe suport de hârtie şi în format electronic... . aprobat prin H...cod unic de înregistrare ... din punctul de vedere al conformităţii şi valabilităţii acesteia/acestora.....dovada plăţii la zi a contribuţiei la Fondul pentru asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii. sau cont nr... ........dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor.declaraţie pe propria răspundere privind corectitudinea datelor de identificare ale persoanelor înscrise pe listă la momentul încetării termenului de valabilitate a contractului anterior.....dovada de evaluare a punctului secundar de lucru nr. ... ...... 2 B la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. .. .. 40 ..cod de înregistrare fiscală .. ..... ... cu persoanele înscrise pentru medicii nou veniţi şi numai în format electronic pentru medicii care au fost în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate în anul precedent... ..certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România pentru fiecare medic..... ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012.....programul de activitate al cabinetului şi punctului de lucru.copie a actului de identitate pentru medici şi personalul mediu sanitar... . sunt certificate pentru conformitate prin sintagma "conform cu originalul" şi prin semnătura reprezentantului legal... ...copie a actului doveditor prin care personalul medico-sanitar îşi exercită profesia la furnizor....... Se întocmeşte după modelul contractului de furnizare de servicii medicale paraclinice adaptat.ecografii generale (abdomen şi pelvis) efectuate de medicii de familie. .. . efectuată conform prevederilor legale în vigoare.. pe fiecare pagină...dovada de evaluare a unităţii sanitare nr...... deschis la Trezoreria Statului. ... .. . ....lista.cont nr.. deschis la Banca ... conform modelului prevăzut în anexa nr....... ... cu obligaţia furnizorului de a o reînnoi pe toată perioada derulării contractului.lista bolnavilor cu afecţiunile cronice conform evidenţei organizate la nivelul cabinetului..cererea/solicitarea pentru intrare în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate nr. Documentele necesare încheierii contractelor.G.cod numeric personal (copie BI/CI..... ACT ADIŢIONAL pentru serviciile medicale paraclinice . cu modificările şi completările ulterioare...certificatul de membru al OAMGMAMR pentru personalul mediu sanitar valabil la data încheierii contractului.. .copie a documentului care atestă gradul profesional pentru medici.... 1389/2010.... .. valabilă la data încheierii contractului. nr..... după caz) al reprezentantului legal . valabilă la data încheierii contractului...... furnizorul are obligaţia de a funcţiona cu personalul asigurat pentru răspundere civilă în domeniul medical pe toată perioada derulării contractului. ... depuse în copie.........

.................. ............. perioada cât ocupă funcţii de demnitate publică......................................... Codul numeric personal ............... incapacitate temporară de muncă în limita a două luni/an ...... Locul de desfăşurare a activităţii Serviciile medicale se acordă în cabinetul medical (al medicului înlocuit) .. Obligaţiile medicului înlocuitor Obligaţiile medicului înlocuitor sunt cele prevăzute în contractul încheiat între medicul de familie înlocuit şi casa de asigurări de sănătate....... după caz....... bl.................... ...................... ......... 41 ............. sau codul numeric personal al reprezentantului legal ........ încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate ...................ANEXA 4 ........ jude /sector ... ..... deschis la Trezoreria Statului sau cont nr... ap..................... 2............. .. V...... .... fax ............ de către medicul de familie ... pentru o perioadă de absenţă de ......... cu sediul în municipiul/oraşul ....... ........................ în limita a două luni/an .. str.......... cu contractul nr..... CONVENŢIE DE ÎNLOCUIRE*) (anexă la Contractul de furnizare de servicii medicale din asistenţa medicală primară nr.................... cu contract de furnizare de servicii medicale în asisten a medicală primară nr...... deschis la Banca ... adresa de e-mail .... Prezenta convenţie se depune la casa de asigurări de sănătate odată cu înregistrarea primei perioade de absenţă în cadrul derulării contractului şi se actualizează. ......... ........... În desfăşurarea activităţii....... vacanţă pentru o perioadă de maximum 30 de zile lucrătoare/an calendaristic . III.............................. nr..... IV.... et........... .. sc.... 2... ............ 3.. numărul de contract şi ştampila cabinetului medical al medicului înlocuit..... mobil. studii medicale de specialitate pentru o perioadă de maximum două luni/an .............. Părţile convenţiei de înlocuire: Dr.) între reprezentantul legal al cabinetului medical şi medicul înlocuitor I........ registrul de consultaţii al cabinetului în care îşi desfăşoară activitatea............ formularele cu regim special ale medicului înlocuit...cod unic de înregistrare .. (numele şi prenumele) Codul de parafă ..... ........ (numele şi prenumele) reprezentant legal al cabinetului medical . cod de identificare fiscală ..... II.... (numele şi prenumele) şi Medic înlocuitor . cu Licen a de înlocuire temporară ca medic de familie nr. cont nr.... ...... telefon: fix............. Obiectul convenţiei: 1...............model Vizat Casa de Asigurări de Sănătate ..................... medicul înlocuitor utilizează parafa proprie..... ....... Motivele absenţei 1... ... Medicul înlocuit ....................... Preluarea activităţii medicale a medicului de familie ..... 4............. alese sau numite........

...... Reprezentantul legal al cabinetului medical....... Modalitatea de plată a medicului de familie înlocuitor 1................................................. .............. acesta obligându-se să achite medicului înlocuitor ........ al medicului înlocuit şi câte un exemplar revine părţilor semnatare. în 3 exemplare.................................... ................. 42 ...... 2... Venitul "per capita" şi pe serviciu medical pentru perioada de absenţă se virează de Casa de Asigurări de Sănătate ... Medicul înlocuitor .. -----------*) Convenţia de înlocuire se încheie pentru perioade de absenţă în limita a două luni/an....... Prezenta convenţie de înlocuire a fost încheiată astăzi.. Documentul de plată ... dintre care un exemplar devine act adiţional la contractul nr.. lei/lună... în contul titularului contractului nr............ 3.. Termenul de plată ................................. VII........... ...........VI............. .

........ ........... ap.......... ....... 5................ (numele şi prenumele) având codul numeric personal nr....... (numele şi prenumele) Codul de parafă ..... al cărui reprezentant legal este: .................. cu sediul în municipiul/oraşul ...... ..................model CONVENŢIE DE ÎNLOCUIRE*) (anexă la Contractul de furnizare de servicii medicale din asistenţa medicală primară nr......................ANEXA 5 ... deschis la Trezoreria Statului sau cont nr.......... jude ul/sectorul ...................... mobil ....... pentru Medicul înlocuit ............. telefon: fix.............. 7.. 43 ................. ..... Licen a de înlocuire temporară ca medic de familie nr.................. .... ..... . deschis la Banca ........... concediu de sarcină sau lehuzie ......... adresa de e-mail ...... Obiectul convenţiei Preluarea activităţii medicale a medicului de familie ............................cod unic de înregistrare ....... perioada în care unul dintre soţi îl urmează pe celălalt trimis în misiune permanentă în străinătate sau să lucreze într-o organizaţie internaţională în străinătate ......... nr.... ..................... cu contract nr....... III.... încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate ...... de către medicul de familie .......... cu sediul în municipiul/oraşul ............. ..... concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani . şi Medic înlocuitor ......... pentru o perioadă de absenţă de .............. 3........ .... telefon/fax ..... II........ concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului cu handicap până la împlinirea de către acesta a vârstei de 3 ani IV.. cod de identificare fiscală ......) între casa de asigurări de sănătate şi medicul înlocuitor I... 6........ perioada cât ocupă funcţii de demnitate publică alese sau numite.... care depăşeşte două luni/an . et..... sc.......... ............. 2. perioada de rezidenţiat în specialitatea medicină de familie sau alte studii medicale de specialitate ................... bl... reprezentată prin preşedinte ................ fax ...... Codul numeric personal ... cu contract de furnizare de servicii medicale în asisten a medicală primară nr............... jude ul/sectorul .. Motivele absenţei: 1........................director general ........... Locul de desfăşurare a activităţii Serviciile medicale se acordă în cabinetul medical (al medicului înlocuit) ... . .... . Părţile convenţiei de înlocuire: Casa de Asigurări de Sănătate .... cont nr............... ......... incapacitate temporară de muncă........... str....... 4... nr............................... str.... (numele şi prenumele) din cabinetul medical ......... care depăşeşte două luni/an ..........

... V.......... 3. Director executiv al Direc iei rela ii contractuale............................... ............................ 44 ..Programul de activitate al medicului înlocuitor se va stabili în conformitate cu programul de lucru al cabinetului în care îşi desfăşoară activitatea............. Modalitatea de plată a medicului de familie înlocuitor 1.............. **) Cu excepţia situaţiilor în care acesta se află în imposibilitatea de a fi prezent...........director general. Prezenta convenţie de înlocuire a fost încheiată astăzi...... 2. registrul de consultaţii al cabinetului în care îşi desfăşoară activitatea............. .. CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Preşedinte . De acord.................................................... ....... Documentul de plată .... Medicul înlocuitor are obligaţia faţă de cabinetul medical al medicului înlocuit de a suporta cheltuielile de administrare şi de personal care reveneau titularului cabinetului respectiv................. Vizat Juridic. Medicul înlocuitor.... Reprezentant legal al cabinetului medical**) ..... VI...... ................ În desfăşurarea activităţii...................... formularele cu regim special ale medicului înlocuit...... Obligaţiile medicului înlocuitor Obligaţiile medicului înlocuitor sunt cele prevăzute în contractul încheiat între medicul de familie înlocuit şi casa de asigurări de sănătate... Veniturile "per capita" şi pe serviciu aferente perioadei de absenţă se virează de casa de asigurări de sănătate în contul medicului înlocuitor nr. deschis la Banca ..... .......... Director executiv al Direc iei economice ....... Termenul de plată ...... numărul de contract şi ştampila cabinetului medical al medicului înlocuit... 4........ al medicului înlocuit şi un exemplar revine medicului înlocuitor.... dintre care un exemplar devine act adiţional la contractul nr.......... ............. Pentru punctajul "per capita" se va lua în calcul gradul profesional al medicului înlocuitor pentru perioada de valabilitate a convenţiei..... VII...... medicul înlocuitor utilizează parafa proprie... Contencios ----------*) Convenţia de înlocuire se încheie pentru perioade de absenţă mai mari de două luni/an. în două exemplare.....

...... cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.. ...... prin afişare pe pagina web şi la sediul propriu.... 1 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr....... V. nr. 1389/2010. II........ în formatul solicitat 45 . ap... autorizaţi şi evaluaţi şi să facă publică în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii convenţiilor. reprezentată prin preşedinte ..... nr. . ....... sc..... Obiectul convenţiei ART........ cu modificările şi completările ulterioare......... Obligaţiile părţilor A... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr... având sediul cabinetului medical în municipiul/oraşul/comuna ... ...2012. nr.. Obligaţiile casei de asigurări de sănătate ART..... 3 Prezenta convenţie este valabilă o perioadă de maximum 3 luni de la data încheierii.director general ........... Părţile contractante Casa de Asigurări de Sănătate . 1 Obiectul prezentei convenţii îl constituie furnizarea de servicii medicale în asistenţa medicală primară...... .... …………. judeţul/sectorul ........ şi sediul punctului de lucru secundar în comuna ... nr... cuprinzând denumirea fiecăruia şi să actualizeze permanent această listă în funcţie de modificările apărute.... III....... telefon ............ 2 Serviciile medicale furnizate în asistenţa medicală primară sunt cuprinse în pachetele de servicii medicale prevăzute în anexa nr.... telefon/fax . 1389/2010.. .... cu sediul în municipiul/oraşul .... judeţul/sectorul .......... . la termenele prevăzute în convenţie............ aprobat prin Hotărârea Guvernului nr... b) să deconteze medicilor de familie nou-veniţi în sistemul de asigurări sociale de sănătate..... prezentate atât pe suport hârtie cât şi în format electronic. IV.......... cu sau fără punct de lucru secundar ... Durata convenţiei ART.. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .............. 1389/2010........................... reprezentată prin .G. telefon: fix/mobil . lista nominală a acestora.. Servicii medicale furnizate ART..... et.. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012... . conform Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .... 4 Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligaţii: a) să încheie convenţii numai cu furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală primară.. ... ........... bl....... în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data operării acestora.... adresă de email .. str...ANEXA 6 CONVENŢIE DE FURNIZARE de servicii medicale în asistenţa medicală primară I.. str. şi Unitatea sanitară de asistenţă medicală primară .... aprobat prin H. pe baza facturii însoţite de documente justificative.2012............ conform legii.. str......

prin intermediul paginii web proprii precum şi prin e-mail la adresele comunicate oficial de către furnizor. notificarea privind măsurile dispuse se transmite furnizorului de către casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la casa de asigurări de sănătate. medicamente cu şi fără contribuţie personală. în cazul în care controlul este efectuat de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau cu participarea acesteia. precum şi contravaloarea unor servicii medicale. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012. în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie. după caz. cu modificările şi completările ulterioare. Sumele astfel obţinute se utilizează conform prevederilor legale în vigoare. prin toate mijloacele de care dispune. potrivit prevederilor legale în vigoare. 46 . cu excepţia situaţiilor impuse de actele normative. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012. 4 alin. furnizorul de servicii medicale cu privire la condiţiile de acordare a serviciilor medicale şi cu privire la orice intenţie de schimbare în modul de acordare a acestora. d) să acorde furnizorului de servicii medicale sume care să ţină seama şi de condiţiile de desfăşurare a activităţii în zone izolate. c) să informeze în prealabil într-un număr de zile similar celui prevăzut la art. în situaţia în care nu au fost îndeplinite condiţiile pentru ca asiguraţii să beneficieze de aceste servicii. f) să informeze furnizorul de servicii medicale cu privire la condiţiile de încheiere a convenţiilor şi la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative prin publicare pe pagina web proprii.de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. cu modificările şi completările ulterioare. (1) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . aprobat prin H. în condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. materiale sanitare şi dispozitive medicale acordate de alţi furnizori aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate în baza biletelor de trimitere eliberate de către aceştia. venitul. cu modificările şi completările ulterioare. să comunice acestuia notele de constatare. i) să contracteze. e) să înmâneze la momentul finalizării controlului procesele-verbale de constatare furnizorului de servicii medicale sau. g) să informeze asiguraţii cu privire la dreptul acestora de a efectua controlul medical. 1389/2010.G. nr. conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. pentru care sunt stabilite drepturi suplimentare.G. aprobat prin H. respectiv să deconteze contravaloarea investigaţiilor medicale paraclinice numai dacă medicii de familie au competenţa legală necesară şi au în dotarea cabinetului aparatura medicală corespunzătoare pentru realizarea acestora. în condiţii grele şi foarte grele. notele de constatare întocmite în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data prezentării în vederea efectuării controlului. 1389/2010. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. nr. h) să recupereze de la furnizorii care au acordat servicii medicale sumele reprezentând contravaloarea acestor servicii.2012. 1389/2010. j) să aducă la cunoştinţa furnizorilor de servicii medicale cu care se află în relaţie contractuală numele şi codul de parafă ale medicilor care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate.

5 Furnizorul de servicii medicale are următoarele obligaţii: 1. 5. de urgenţă şi de suport în limita competenţei profesionale. pentru unele materiale sanitare. Excepţie fac situaţiile în care pacientul urmează o schemă de tratament stabilită pentru o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice. folosind exclusiv formularul tipizat de scrisoare medicală iar la externarea din spital. să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului şi a furnizorului. 8. curative. B. precum şi investigaţii paraclinice numai ca o consecinţă a actului medical propriu. unele materiale sanitare. precum şi medicul de medicina muncii. după caz. să nu refuze înscrierea pe listă a copiilor. imediat după naşterea copilului dacă părinţii nu au altă opţiune exprimată în scris. să prescrie medicamente cu sau fără contribuţie personală şi după caz. Modelul formularului tipizat de scrisoare medicală este cel stabilit în anexa nr. Pentru persoanele care se încadrează în "Programul pentru compensarea în procent de 90% a preţului de referinţă al medicamentelor acordate pensionarilor cu venituri realizate numai din pensii de până la 700 lei/lună". care este formular 47 . 6. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012. de reşedinţă a acestora. în localitatea de domiciliu sau. nr.G. recomandările vor fi comunicate utilizându-se formularul tipizat de scrisoare medicală sau biletul de ieşire din spital. să acorde servicii medicale de profilaxie. numai dacă acestea au fost comunicate pe baza scrisorii medicale. 4. 1389/2010. aprobat prin H. Obligaţiile furnizorului de servicii medicale ART. după caz. responsabilitatea prescrierii revine exclusiv medicului/medicilor care a/au indicat tratamentul. cu obligaţia ca acesta să conţină explicit toate elementele prevăzute în scrisoarea medicală. dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la furnizor. dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor. în situaţia în care medicul de familie prescrie medicamente cu şi fără contribuţie personală la recomandarea altor medici. conform celor de mai sus. să reînnoiască pe toată perioada de derulare a convenţiei. la solicitarea părinţilor sau a aparţinătorilor legali. 3. dovada de evaluare a furnizorului. de reşedinţă a acestuia. să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate. să înscrie pe lista proprie gravidele şi lehuzele neînscrise pe lista unui medic de familie la prima consultaţie. precum şi situaţiile în care medicul de familie prescrie medicamente la recomandarea medicului de medicina muncii. 2. să înscrie din oficiu copiii care nu au fost înscrişi pe lista unui medic de familie odată cu prima consultaţie a copilului bolnav în localitatea de domiciliu sau. medicul de specialitate din ambulatoriu. prevenţie.k) să deducă spre soluţionare organelor abilitate situaţiile în care constată neconformitatea documentelor depuse de către furnizori. cu modificările şi completările ulterioare. iniţiată de către medicul de specialitate aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. medicul de familie prescrie medicamentele recomandate de către alţi medici aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. Nou-născutul va fi înscris pe lista medicului de familie care a îngrijit gravida. 7. 38 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. după caz. pentru a căror corectitudine furnizorii depun declaraţii pe proprie răspundere. prin prescrierea primei reţete pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală şi. Pentru aceste cazuri. sunt obligaţi să comunice recomandările formulate.

precum şi intimitatea şi demnitatea acestora. 1389/2010. 17. 20. 18. e-mail. să asigure eliberarea actelor medicale. telefon. pagină web. 13. şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării convenţiei. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012. 15. să completeze corect şi la zi formularele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. ori de câte ori se solicită. să asigure utilizarea formularelor cu regim special unice pe ţară . 19. în limita competenţei şi a dotărilor existente. să asigure acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă medico-chirurgicală. respectiv cele privind evidenţele obligatorii. 21. să anunţe casa de asigurări de sănătate despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza încheierii convenţiei de furnizare de servicii medicale. să acorde cu prioritate asistenţă medicală femeii gravide şi sugarilor. 22. conform prevederilor actelor normative referitoare la sistemul de asigurări sociale de sănătate. 9. b) programul de lucru va avea avizul conform al direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti. 39 B la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. unic pe ţară. 14. folosind formele cele mai eficiente de tratament. în timpul programului de lucru. să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi.bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării. numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală. în condiţiile stabilite în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 10. la sediul furnizorului. precum şi datele de contact ale acesteia: adresă. a) să respecte programul de lucru şi să îl comunice casei de asigurări de sănătate. al cărui model este prevăzut în anexa nr. în maximum 5 zile calendaristice de la data producerii modificării. în baza unui formular.cu regim special. să asigure acordarea de servicii medicale asiguraţilor fără nici o discriminare. 11. să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate. cu modificările şi completările ulterioare. 16. fax. program asumat prin prezenta convenţie şi care se depune la casa de asigurări de sănătate la dosarul de contractare. să raporteze casei de asigurări de sănătate datele necesare pentru urmărirea desfăşurării activităţii în asistenţa medicală. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate 48 . nr. să informeze asiguraţii cu privire la obligaţiile furnizorului de servicii medicale şi ale asiguratului referitoare la actul medical. 12.G. aprobat prin H. cele cu regim special şi cele tipizate. potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementărilor legale în vigoare. informând în prealabil asiguratul despre tipurile şi efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie. să afişeze într-un loc vizibil programul de lucru. să furnizeze tratamentul adecvat şi să prescrie medicamentele de care beneficiază asiguraţii corespunzătoare denumirilor comune internaţionale aprobate prin hotărâre a Guvernului. să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. care se depune la casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 30 de zile de la data semnării convenţiei.

26. pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European. respectiv în baza Regulamentului CEE nr. în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale. caz în care furnizorii sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea în procesul de transmitere a datelor. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii. pentru persoanele cărora li s-a acordat asistenţă medicală pentru accidente de muncă şi boli profesionale. atât pe suport de hârtie cât şi în format electronic. 23. să factureze lunar. în vederea decontării de către casa de asigurări de sănătate activitatea realizată conform convenţiei de furnizare de servicii medicale. în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate în mod distinct pentru asiguraţi. 25. monitorizarea şi decontarea tratamentului în cazul unor afecţiuni. 28. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială privind coordonarea sistemelor de securitate socială respectiv în baza Regulamentului CEE nr. în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România.pentru anii 2011 – 2012. precum şi data la care au fost efectuate. 24. şi să consemneze în acest bilet sau să ataşeze în copie. către societăţi de turism balnear şi de recuperare. pentru completarea tabloului clinic al pacientului pentru care se face trimiterea. să asigure acordarea asistenţei medicale necesare titularilor cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European. începând cu data la care acesta va fi pus în funcţiune. titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate în perioada de valabilitate a cardului. după caz. convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii. să utilizeze Sistemul informatic unic integrat. respectiv beneficiari ai formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. care au dreptul şi beneficiază de servicii medicale acordate pe teritoriul României. după caz precum şi din alte state cu care România a încheiat acorduri. pentru cazurile prezentate ca urmare a situaţiilor în care le-au fost aduse prejudicii sau daune sănătăţii de către alte persoane. să asigure acordarea serviciilor medicale prevăzute în pachetele de servicii medicale. convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii. conform dispoziţiilor legale. să recomande dispozitive medicale de protezare stomii şi incontinenţă urinară numai ca urmare a scrisorii medicale comunicată de către medicul de specialitate aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. 29. în perioada de valabilitate a cardului. să întocmească bilet de trimitere. elaborate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. 27. să utilizeze sistemul de raportare în timp real. În situaţia în care se utilizează un alt sistem informatic acesta trebuie să fie compatibil cu Sistemul informatic unic integrat. înţelegeri. 30. factura este însoţită de documentele justificative privind activităţile realizate. aprobat prin H. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. să respecte protocoalele de practică pentru prescrierea. cu modificările şi completările ulterioare. respectiv beneficiarilor formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. în situaţia ataşării la biletul de trimitere a 49 .G. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii. rezultatele investigaţiilor efectuate în regim ambulatoriu. înţelegeri. nr. să acorde asistenţă medicală pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri. 1389/2010.

în aceste situaţii furnizorul de servicii medicale nu are dreptul de a elibera bilete de trimitere sau prescripţii medicale utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate. care este formular cu regim special. fie coplata pentru alte servicii medicale de care au beneficiat asiguraţii. să organizeze la nivelul cabinetului evidenţa bolnavilor cu afecţiunile cronice prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 37. respectiv al excluderii medicului/medicilor din convenţia încheiată cu casa de asigurări de sănătate. să recomande asiguraţilor tratamentul adecvat şi eficient. prescripţie medicală. unic pe ţară şi să recomande investigaţiile paraclinice în concordanţă cu diagnosticul. să încaseze sumele reprezentând fie contribuţia personală pentru unele servicii medicale. 39. conform prevederilor legale în vigoare. 31. să completeze formularele cu regim special utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate . 34. 36. dacă este cazul. să îşi constituie o listă proprie cuprinzând persoanele beneficiare ale pachetelor de servicii medicale şi să comunice lunar casei de asigurări de sănătate datele de identificare a persoanelor cărora le-a acordat servicii medicale. 38. către medicul/medicii de familie pentru care au optat persoanele care au fost înscrise pe listele medicului/medicilor şi care nu se mai află în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. aprobat prin H. bilet de trimitere pentru investigaţiile paraclinice.bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării. să întocmească liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile. 32. cu respectarea condiţiilor privind modalităţile de prescriere a medicamentelor. furnizorii de servicii medicale din asistenţa medicală primară sunt obligaţi să anunţe casa de asigurări de sănătate referitor la predarea documentelor medicale. ce au fost efectuate/eliberate de alţi furnizori în baza acestor formulare şi decontate de casele de asigurări de sănătate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. să asigure utilizarea formularului de bilet de trimitere pentru investigaţii paraclinice.rezultatelor investigaţiilor. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012. inclusiv pentru situaţiile programabile dacă asiguratul solicită efectuarea serviciilor respective înaintea datei programate . nr. cu toate datele pe care acestea trebuie să le cuprindă conform prevederilor legale în vigoare. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 35. în cazul încetării/rezilierii convenţiei. 50 . casele de asigurări de sănătate recuperează de la aceştia contravaloarea serviciilor medicale recomandate/medicamentelor cu şi fără contribuţie personală prescrise. medicul va menţiona pe biletul de trimitere că a anexat rezultatele investigaţiilor şi va informa asiguratul asupra obligativităţii de a le prezenta medicului căruia urmează să i se adreseze. 1389/2010.lista cât şi modificările ulterioare privind mişcarea lunară a bolnavilor cronici. 33. În cazul nerespectării acestei obligaţii. să informeze persoanele asigurate în vârstă de peste 18 ani înscrise pe lista sa cu privire la dreptul acestora de a efectua un control medical pentru prevenirea bolilor cu consecinţe majore în morbiditate şi mortalitate. în condiţiile legii. la sfârşitul primei luni . conform prevederilor legale în vigoare. să încaseze de la asiguraţi contravaloarea serviciilor medicale la cerere. şi să raporteze această evidenţă la casa de asigurări de sănătate.G. cu modificările şi completările ulterioare.

....... egală cu venitul medicului respectiv...... lei.................. (2) lit.................... înmulţit cu 1.... Program de lucru ....G...... pe baza facturii şi a documentelor necesare decontării depuse lunar de furnizor la casa de asigurări de sănătate la data de .................... 41............. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr....... inclusiv pentru cheltuieli de personal aferente personalului angajat.............. b) Medic de familie nou-venit Nume ........................ Prenume ................ aprobat prin H.... lei Venitul lunar total aferent medicului de familie nou-venit ............. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012........................ cu modificările şi completările ulterioare.................... Modalităţi de plată ART................ să solicite începând cu data implementării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate acest document titularilor acestuia în vederea acordării serviciilor medicale... plătit la data de ........ Grad profesional .................... 1389/2010............ 1 alin..se completează pentru fiecare cabinet medical şi medic de familie nouvenit în componenţa cabinetului medical cu care s-a încheiat convenţia: a) Medic de familie nou-venit Nume .......% Suma lunară aferentă cheltuielilor de administrare şi funcţionare a cabinetului medical în care îşi desfăşoară activitatea medicul de familie nou-venit ... VI.............. 42........... serviciile medicale acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate..................... Grad profesional ... Venitul lunar aferent medicului de familie nou-venit .. să asigure realizarea altor vaccinări recomandate şi reglementate de Ministerul Sănătăţii ca acţiuni prioritare de sănătate publică............ să efectueze şi să raporteze vaccinările obligatorii prevăzute în cadrul Programului naţional de imunizare al Ministerului Sănătăţii... Clauze speciale .. să informeze părinţii asupra vaccinărilor şi tipurilor de vaccinuri acordate în cadrul Programului naţional de imunizare al Ministerului Sănătăţii......................... stabilită potrivit lit........................ 1 din anexa nr........40.... respectiv administrarea vaccinului recomandat..................................................5.... lei Sporul acordat în raport cu condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea ............................... în conformitate cu prevederile legale în vigoare... în cazul în care medicul recomandă părintelui efectuarea unui alt tip de vaccin decât cel asigurat în cadrul Programului naţional de imunizări... nr......... Codul de parafă a medicului .............. 6 Modalităţile de plată în asistenţa medicală primară pentru medicii nou-veniţi sunt: Medicii de familie nou-veniţi într-o localitate beneficiază de un venit format din: a) o sumă echivalentă cu media dintre salariul maxim şi cel minim prevăzute în sistemul sanitar bugetar pentru gradul profesional obţinut de medic. 51 ........... acesta are obligaţia de a solicita consimţământul informat al părintelui pentru utilizarea......... a). Codul de parafă a medicului .. Prenume ....... 43.................. cheltuieli cu medicamentele şi materialele sanitare pentru trusa de urgenţă.... Cod numeric personal . la care se aplică ajustările prevăzute la art. d) pct...................... Cod numeric personal .... b) o sumă necesară pentru cheltuielile de administrare şi funcţionare a cabinetului medical..

............ se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art.2012 aprobat prin H. 30... 38...... pentru luna în care sau produs aceste situaţii. acolo unde este cazul...Program de lucru ..... 1. 33.. inclusiv prescriere de medicamente cu şi fără contribuţie personală din partea asiguratului. se diminuează cu 10% suma stabilită conform art. medicilor de familie la care se înregistrează aceste situaţii. 1389/2010..2012 aprobat prin H. 52 ... 18.... b) la a doua constatare.... nr..... 31 din Contractulcadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . în cazul medicilor de familie nou-veniţi într-o localitate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. în cazul medicilor nou-veniţi într-o localitate.. 26.......... c) . (2) În cazul în care........ 5 pct......... 22...... lei Sporul acordat în raport cu condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea .... nr.. 17. pentru luna în care s-au produs aceste situaţii. 37.. 2.... precum şi de investigaţii paraclinice care sunt consecinţe ale unor acte medicale prestate de alţi medici. 8... 21............... în derularea convenţiei... 40........... (3) În cazul în care în derularea convenţiei se constată........ în alte condiţii decât cele prevăzute la art. 1389/2010..........2012 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 12.. la prima constatare se diminuează cu 10% suma stabilită conform art..... 13..... se aplică următoarele sancţiuni: a) la prima constatare...... cu modificările şi completările ulterioare. 14..... medicilor de familie la care acestea au fost înregistrate.. avertisment scris... 5 pct........ 9.... Venitul lunar aferent medicului de familie nou-venit . lei Venitul lunar total aferent medicului de familie nou-venit . care nu sunt în conformitate cu reglementările legale în vigoare aplicabile în domeniul sănătăţii... că serviciile raportate conform convenţiei nu au fost efectuate. Toate documentele necesare decontării se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate prin semnătura reprezentanţilor legali ai furnizorilor........... 20................ cu modificările şi completările ulterioare.......... avertisment scris. 7 se aplică următoarele sancţiuni: a) la prima constatare................. pe baza facturii şi a documentelor necesare decontării depuse lunar de furnizor la casa de asigurări de sănătate la data de ......... 3.. pentru luna în care s-au produs aceste situaţii................ 5.... b) la a doua constatare. 11... 25. fără aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate/Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate....... .. medicilor de familie la care se înregistrează aceste situaţii.... 7 (1) În cazul în care în derularea convenţiei se constată nerespectarea programului de lucru prevăzut în prezenta convenţie precum şi prescrieri de medicamente cu şi fără contribuţie personală din partea asiguratului şi ale unor materiale sanitare şi/sau recomandări de investigaţii paraclinice....G... precum şi transcrierea de prescripţii medicale pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală a asiguratului şi pentru unele materiale sanitare.... 35.. 24. 31 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ..% Suma lunară aferentă cheltuielilor de administrare şi funcţionare a cabinetului medical în care îşi desfăşoară activitatea medicul de familie nou-venit ...... cu modificările şi completările ulterioare.......... 10..... 19. plătit la data de . 31 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .. ART.. 23. în urma controlului efectuat de către serviciile specializate ale caselor de asigurări de sănătate.. 41 şi 42...... se diminuează suma stabilită conform art... 4. lei.. 1389/2010. 16.G.. 29..

(2) şi (3) se utilizează conform prevederilor legale în vigoare. 8 Serviciile medicale furnizate în baza prezentei convenţii trebuie să respecte criteriile privind calitatea serviciilor medicale acordate asiguraţilor. (3). revoluţie. 10 Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor. (1). (6) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condiţiile alin.(4) Reţinerea sumei conform prevederilor alin. Răspunderea contractuală ART. 9 Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale partea în culpă datorează celeilalte părţi daune-interese. embargo. f) dacă se constată nerespectarea programului de lucru prevăzut în convenţie prin lipsa nejustificată a medicului timp de 3 zile consecutive în cazul cabinetelor medicale individuale. (2) şi (3) se face prin plata directă sau executare silită pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. de asemenea. împrejurări ca: război. în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data aprobării acestei măsuri. printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate. X. 11 Convenţia de furnizare de servicii medicale se reziliază de plin drept. (1) şi (2) pentru oricare situaţie. IX. prin care să certifice realitatea şi exactitatea faptelor şi împrejurărilor care au condus la invocarea forţei majore şi. e) odată cu prima constatare după aplicarea în cursul unui an a măsurilor prevăzute la art. d) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a dovezii de evaluare a furnizorului. în sensul acestei clauze. (1). (2) şi (3) se face din prima plată care urmează a fi efectuată. (5) Recuperarea sumei conform prevederilor alin. intervenită după data semnării convenţiei şi care împiedică executarea acestuia. Sunt considerate ca forţă majoră. respectiv de la încetarea valabilităţii acesteia/acestuia. pentru furnizorii care sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. ca urmare a constatării următoarelor situaţii: a) dacă furnizorul de servicii medicale nu începe activitatea în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnării convenţiei de furnizare de servicii medicale. Calitatea serviciilor ART. b) dacă din motive imputabile furnizorului acesta îşi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice. Încetarea. 7 alin. 53 . partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen. respectiv municipiul Bucureşti. (7) Pentru cazurile prevăzute la alin. 7 alin. de la încetarea acestui caz. VII. Clauză specială ART. (2) şi (3) casele de asigurări de sănătate ţin evidenţa distinct pe fiecare medic de familie. rezilierea şi suspendarea convenţiei ART. VIII. Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile calendaristice de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul judeţ. Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră. (1). c) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar. cutremur. este considerată ca forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. (1). elaborate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. marile inundaţii. precum şi odată cu prima constatare după aplicarea măsurii prevăzute la art.

printr-o notificare scrisă.în cazul celorlalte forme de organizare a cabinetelor medicale. (3) În cazul în care convenţia dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate se modifică prin excluderea din convenţie a uneia sau mai multor persoane înregistrată/înregistrate în convenţia încheiată cu casa de asigurări de sănătate şi care desfăşoară activitate sub incidenţa acestuia la furnizorii respectivi. a3) încetarea definitivă a activităţii casei de asigurări de sănătate. i) nerespectarea termenelor de depunere a facturilor însoţite de documentele justificative privind activităţile realizate conform prezentei convenţii. convenţia se modifică în mod corespunzător prin excluderea medicului/medicilor la care s-a constatat nerespectarea nejustificată a programului de lucru timp de 3 zile consecutive. 12 (1) Convenţia de furnizare de servicii medicale încetează în următoarele situaţii: a) de drept la data la care a intervenit una din următoarele situaţii: a1) furnizorul de servicii medicale îşi încetează activitatea în raza administrativ-teritorială a casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală sau în raza administrativ-teritorială a casei de asigurări de sănătate limitrofă casei cu care de află în relaţie contractuală. casele de asigurări de sănătate nu vor mai intra în relaţii contractuale cu furnizorii respectivi până la următorul termen de contractare. (2) În cazul în care convenţia dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate a încetat din motive imputabile furnizorilor. (1) lit.cu excepţia revocării dovezii de evaluare a furnizorului. pentru o perioadă de două luni consecutive în cadrul unui trimestru. e) denunţarea unilaterală a convenţiei de către reprezentantul legal al casei de asigurări de sănătate printr-o notificare scrisă privind expirarea termenului de suspendare a convenţiei în condiţiile art. d) . casele de asigurări de sănătate nu vor accepta înregistrarea în niciun alt contract a persoanei/persoanelor respective până la următorul termen de contractare. b) din motive imputabile furnizorului. ART. h) refuzul furnizorului de servicii medicale de a pune la dispoziţia organelor de control ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ale caselor de asigurări de sănătate toate documentele justificative care atestă furnizarea serviciilor raportate şi cele de evidenţă financiar-contabilă a serviciilor furnizate conform convenţiei încheiate şi documentele justificative privind sumele decontate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreşte încetarea contractului. lichidare. a2) încetare prin faliment. desfiinţare sau reprofilare a furnizorului de servicii medicale. în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate. dar nu mai puţin de 6 luni de la data încetării convenţiei. a4) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual iar cabinetul nu poate continua activitatea în condiţiile legii. c) acordul de voinţă al părţilor. d) denunţarea unilaterală a convenţiei de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale sau al casei de asigurări de sănătate. conform solicitării scrise a organelor de control în ceea ce priveşte documentele şi termenele de punere la dispoziţie a acestora. după caz. din motive imputabile acestora. a5) medicul titular al cabinetului medical individual renunţă sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România. prin reziliere. 54 . dar nu mai puţin de 6 luni de la data modificării convenţiei. 13 alin. cu indicarea motivului şi a temeiului legal. dizolvare cu lichidare.

de la data de înregistrare a documentului prin care se constată nesoluţionarea pe cale amiabilă a unor litigii între părţile contractante doar până la data la care contravaloarea acestor servicii medicale atinge valoarea concurentă a sumei care a făcut obiectul litigiului. a) . pe bază de documente justificative prezentate casei de asigurări de sănătate. 1389/2010. 55 . dar nu mai mult de 6 luni. a1) şi d) se notifică casei de asigurări de sănătate cu cel puţin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreşte încetarea convenţiei. nominalizate în contract. 12 alin. 5 pct. suspendarea se va aplica corespunzător numai medicului aflat în convenţie. efectuate. care se află în situaţia descrisă anterior. şi nerespectarea obligaţiei de la art. suspendarea operează pentru o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice de la data încetării valabilităţii/revocării acestuia. prin organele sale abilitate. (3) şi (4) se aplică în mod corespunzător pentru fiecare dintre sediile secundare/punctele de lucru. c) de la data la care casa de asigurări de sănătate este înştiinţată despre decizia Colegiului teritorial al Medicilor de suspendare din calitatea de membru sau suspendare din exerciţiul profesiei a medicului titular al cabinetului medical individual. a) subpct. suspendarea se face după 30 de zile calendaristice de la data la care casa de asigurări de sănătate a efectuat ultima plată către furnizor. pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale. raportate şi validate conform convenţiilor încheiate se suspendă. 12 alin. cu modificările şi completările ulterioare. din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . 13 (1) Convenţia se suspendă la data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii: a) în cazurile de forţă majoră confirmate de autorităţile publice competente. e) nerespectarea de către furnizorii de servicii medicale a termenelor de plată a contribuţiei la Fond. sau la sesizarea oricărei persoane interesate. (1) lit. a4) şi a5) se constată de către casa de asigurări de sănătate din oficiu. nr.G. 14 alin. prevederile alin. a2). (3). sau până la data ajungerii la termen a convenţiei. (1) lit. 6. casele de asigurări de sănătate nu vor mai încheia contracte cu furnizorii respectivi. Situaţiile prevăzute la art. (3) în contractele încheiate cu aceşti furnizori sau cu alţi furnizori pentru aceste persoane care prin activitatea lor au condus la încetarea/modificarea contractului. ART. (2) Decontarea serviciilor medicale contractate. ART. a3). respectiv nu vor mai accepta înregistrarea persoanelor prevăzute la alin.c). dar nu mai mult de 1/3 din sumele lunare care urmează a fi decontate. pentru motive obiective.2012 aprobat prin H. d) încetarea valabilităţii sau revocarea de către autorităţile competente a oricăruia dintre documentele prevăzute la art. b) la solicitarea furnizorului.(4) După reluarea relaţiei contractuale. (2). cu condiţia ca furnizorul să facă dovada demersurilor întreprinse pentru actualizarea acestuia. constatată de către casele de asigurări de sănătate din evidenţele proprii sau ca urmare a controalelor efectuate la furnizori. a) subpct. 11 şi la art. (1) lit. în cazul în care convenţia/contractul încetează/se modifică din nou. 14 Situaţiile prevăzute la art. până la încetarea cazului de forţă majoră. (5) În cazul în care furnizorii intră în relaţii contractuale cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate pentru mai multe sedii secundare/puncte de lucru. din motive imputabile furnizorilor sau persoanelor prevăzute la alin. până la data la care aceştia îşi achită obligaţiile la zi sau până la data ajungerii la termen a convenţiei.

. Director executiv al Direcţiei relaţii contractuale...............cont nr....... Alte clauze ....... care intră în vigoare pe durata derulării prezentei convenţii........ XIV.. Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 5 zile lucrătoare din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezenta convenţie să notifice celeilalte părţi contractante schimbarea survenită... prin scrisori recomandate cu confirmare de primire.................cod numeric personal (copie BI/CI...... (1) se soluţionează de către Comisia de Arbitraj care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate..................... Contencios FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE Reprezentant legal..cod de înregistrare fiscală .............. ...... celelalte prevederi ale convenţiei nu vor fi afectate de această nulitate........................... după caz............. deschis la Banca ..... .... câte unul pentru fiecare parte contractantă....... ANEXA 1 la convenţia de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară nr.... ................... deschis la Trezoreria Statului..........XI. Director executiv al Direcţiei economice ...........cod unic de înregistrare .. în două exemplare a câte ...... 18 (1) Litigiile legate de încheierea.......... ... Modificarea convenţiei ART........ Documentele pe baza cărora se încheie convenţia de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară depuse de furnizor la casa de asigurări de sănătate: . clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător. derularea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezenta convenţie vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă................... Vizat Juridic. ..... ART. 17 Dacă o clauză a acestei convenţii ar fi declarată nulă..... Corespondenţa ART.... ............ CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Preşedinte ...... prin fax sau direct la sediul părţilor......... pagini fiecare.. . Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putinţă spiritului convenţiei........................................ sau cont nr. XII....... Prezenta convenţie de furnizare a serviciilor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiată astăzi...... (2) Litigiile nesoluţionate dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate conform alin......... . 56 ................. organizată conform reglementărilor legale în vigoare sau de către instanţele de judecată.............. .......... 15 Corespondenţa legată de derularea prezentei convenţii se efectuează în scris...... XIII.....director general... Soluţionarea litigiilor ART. ............. după caz) al reprezentantului legal ..... 16 În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie..................

copie a actului doveditor prin care personalul medico-sanitar îşi exercită profesia la furnizor. ..... .. Se întocmeşte după modelul contractului de furnizare de servicii medicale paraclinice adaptat.. .... valabilă la data încheierii contractului. efectuată conform prevederilor legale în vigoare. ..ecografii generale (abdomen şi pelvis) efectuate de medicii de familie.. 57 ...cererea/solicitarea pentru intrare în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate nr.programul de activitate al medicilor şi al personalului medico-sanitar.... .copie a documentului care atestă gradul profesional pentru medici. pe fiecare pagină. ..dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la furnizor într-o formă prevăzută de lege şi care este înregistrat în contract funcţionează sub incidenţa acestuia. . valabilă la data încheierii contractului. sunt certificate pentru conformitate prin sintagma "conform cu originalul" şi prin semnătura reprezentantului legal..... . . .. .dovada de evaluare a punctului secundar de lucru nr.dovada de evaluare a unităţii sanitare nr.. depuse în copie.copie a actului de identitate pentru medici şi personalul mediu sanitar.. ..certificatul de membru al OAMGMAMR pentru personalul mediu sanitar valabil la data încheierii contractului.dovada plăţii la zi a contribuţiei la Fondul pentru asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii.... Documentele necesare încheierii convenţiei. . . ..programul de activitate al cabinetului şi al punctului de lucru.....dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor... ACT ADIŢIONAL pentru serviciile medicale paraclinice ..certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România pentru fiecare medic..

inclusiv cele pentru care se solicită serviciile de ambulanţă. Pachetul de servicii medicale pentru persoanele care se asigură facultativ a) serviciile cuprinse la lit. NOTA 4: Consultaţia prevăzută la lit.G. Pentru investigaţiile paraclinice recomandate şi tratamentul prescris. B. subacute (anamneză.1186/2000 pentru aprobarea listei cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale precum şi bolile infecto-contagioase din grupa A pentru care asiguraţii beneficiază de indemnizaţie pentru capacitate temporară de muncă fără condiţii de stagiu de cotizare NOTA 1: Medicaţia pentru cazurile de urgenţă se asigură din trusa medicală de urgenţă. Numărul maxim de 4 consultaţii se poate acorda cumulat atât la nivelul medicului de familie. Pachetul minimal de servicii medicale a) Asistenţă medicală de urgenţă (anamneză. costurile se suportă integral de către persoana asigurată facultativ. examen clinic şi tratament) în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de specialitate. a tratamentului şi a evoluţiei cazului. nr. b) Depistarea de boli cu potenţial endemo-epidemic (examen clinic. dacă este necesar.1 la H. b) servicii medicale curative: Consultaţie pentru afecţiuni acute. În situaţia în care cazurile care nu pot fi rezolvate la nivelul cabinetului sau depăşesc competenţa medicului de specialitate. acesta asigură trimiterea pacientului către structurile de urgenţă specializate. necesare pentru stabilirea diagnosticului. paraclinice şi de medicină dentară CAPITOLUL I Pachetul de servicii medicale acordate în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice A. după caz. trimiterea la spitalele de specialitate pentru confirmare şi tratament ). astfel încât numărul maxim de consultaţii pentru acelaşi episod de boală acută/subacută la nivelul tuturor 58 . pe asigurat. Pentru fiecare caz. Bolile cu potenţial endemo-epidemic sunt cele prevăzute la punctul II din Anexa nr. diagnostic şi tratament). diagnostic prezumptiv. medicul de specialitate poate acorda maximum 3 consultaţii sau poate elibera bilet de trimitere. sunt consemnate ca "urgenţă" de către medicul de specialitate în documentele de evidenţă de la nivelul cabinetului. NOTA 2: Cazurile de urgenţă medico-chirurgicală care se trimit către structurile de urgenţă specializate. cât şi la nivelul medicului/medicilor de specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice. medicină fizică şi balneologie. inclusiv medicaţia şi procedurile medicale administrate la nivelul cabinetului. casa de asigurări de sănătate decontează maximum 4 consultaţii pentru acelaşi episod de boală acută/subacută. include toate serviciile medicale necesare. A «Pachetul minimal de servicii medicale».dacă medicul de familie a acordat o consultaţie. organizată conform legii.ANEXA 7 PACHETUL DE SERVICII MEDICALE acordate în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice inclusiv recuperare. astfel: . în limita competenţei medicului de specialitate acordate pentru rezolvarea situaţiei care pune în pericol viaţa pacientului şi/sau bilet de trimitere pentru internare în spital pentru cazurile care depăşesc posibilităţile de rezolvare în ambulatoriul de specialitate. a). examen clinic. NOTA 3: Se raportează şi se decontează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată şi pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată. către o altă specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice.

NOTA 4: În situaţia în care există prezumţia privind existenţa unei alte afecţiuni asociate. Un exemplar rămâne la medicul care a făcut trimiterea şi două exemplare sunt înmânate asiguratului.dacă medicul de familie a acordat două consultaţii. Pe biletul de trimitere se va menţiona obligatoriu numărul de consultaţii acordate. C. astfel încât numărul maxim de consultaţii pentru acelaşi episod de boală acută/subacută la nivelul tuturor medicilor de specialitate din ambulatoriul clinic să fie 2. medicul care suspicionează va consemna distinct pe biletul de trimitere numărul de consultaţii pentru afecţiunile acute/subacute pentru care pacientul s-a prezentat iniţial. convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii nu se solicită bilet de trimitere decât pentru consultaţiile şi serviciile medicale de recuperare-reabilitare a sănătăţii. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii.medicilor de specialitate din ambulatoriul clinic să fie 3. . unic pe ţară. care se întocmeşte în trei exemplare. Consultaţia medicală de specialitate cuprinde: . Biletul de trimitere este formular cu regim special. care le depune la furnizorul de servicii medicale clinice. Prezentarea pacientului la medicul de specialitate la solicitarea acestuia. 39 A la ordin. precum şi din alte state cu care România a încheiat acorduri. stabilirea protocolului de explorări şi/sau interpretarea integrativă a explorărilor şi a 59 . respectiv cele din anexa nr. NOTA 1: Circuitul privind modalităţile în care pot fi acordate cele 4 consultaţii se referă numai la un singur episod de boală acută/subacută. examenul clinic specific specialităţii respective. titulari ai cardului european de asigurări de sănătate. NOTA 3: În situaţia în care în derularea unui episod de boală acută/subacută după prima. fără alt bilet de trimitere. Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European. în perioada de valabilitate a acestuia. 9 la ordin. fitoterapie şi planificare familială care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu. după caz. Fac excepţie de la prevederile anterioare cazurile de urgenţă medico-chirurgicală şi consultaţiile pentru afecţiunile confirmate prevăzute în anexa nr. înţelegeri. respectiv 6. se face direct. serviciile de medicină dentară.anamneza. numărul consultaţiilor decontate de casa de asigurări de sănătate este maximum 4. Pachetul de servicii medicale de bază C1. Furnizorul de servicii medicale clinice păstrează un exemplar şi depune la casa de asigurări de sănătate celălalt exemplar cu ocazia raportării lunare a activităţii. numărul consultaţiilor este maximum 5 . medicul de specialitate mai poate acorda două consultaţii sau poate elibera bilet de trimitere către o altă specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice. homeopatie. Consultaţia medicală de specialitate Consultaţia medicală de specialitate se acordă pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic de specialitate numai pentru cazurile în care asiguratul a avut biletul de trimitere iniţial eliberat de medicul de familie şi numai în condiţiile în care medicul trimiţător se află în relaţie contractuală (contract sau convenţie) cu casa de asigurări de sănătate. respectiv beneficiari ai formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. precum şi serviciile de acupunctură. Pe biletul de trimitere se va menţiona obligatoriu numărul de consultaţii acordate. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială respectiv în baza Regulamentului CEE nr. respectiv a doua consultaţie apare o altă afecţiune acută/subacută. pentru a doua şi a treia consultaţie în vederea stabilirii diagnosticului şi/sau tratamentului. examenul clinic general. NOTA 2:În situaţiile în care la prima consultaţie se diagnostichează două sau mai multe afecţiuni acute/subacute.

. la momentul în care aceasta a survenit. numărul consultaţiilor decontate de casa de asigurări de sănătate este maximum 4. atunci când este necesară prezentarea repetată a pacientului la cabinet. a tratamentului şi a evoluţiei cazului. astfel încât numărul maxim de consultaţii pentru acelaşi episod de boală acută/subacută la nivelul tuturor medicilor de specialitate din ambulatoriul clinic să fie 3.stabilirea conduitei terapeutice şi/sau prescrierea tratamentului medical şi igienodietetic. astfel încât numărul maxim de consultaţii pentru acelaşi episod de boală acută/subacută la nivelul tuturor medicilor de specialitate din ambulatoriul clinic să fie 2. numărul consultaţiilor este maximum 5. Circuitul privind modalităţile în care pot fi acordate cele 4 consultaţii se referă numai la un singur episod de boală acută/subacută. .unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare. Numărul maxim de 4 consultaţii se poate acorda cumulat atât la nivelul medicului de familie. Medicul de specialitate are obligaţia de a informa medicul de familie. necesare pentru stabilirea diagnosticului. sau pentru cazurile care necesită urmărirea evoluţiei sub tratament a pacientului în ambulatoriu. În situaţiile în care la prima consultaţie se diagnostichează două sau mai multe afecţiuni acute/subacute. În situaţia în care există prezumţia privind existenţa unei alte afecţiuni asociate. medicul care suspicionează va consemna distinct pe biletul de trimitere numărul de consultaţii pentru afecţiunile acute/subacute pentru care pacientul s-a prezentat iniţial.analizelor de laborator disponibile efectuate la solicitarea medicului de familie şi/sau a medicului de specialitate. conform prevederilor legale în vigoare. dacă este necesar. medicul de specialitate poate acorda maximum 3 consultaţii sau poate elibera bilet de trimitere. respectiv 6. lunar. 60 . . Pentru acelaşi episod de boală acută/subacută. inclusiv după o intervenţie chirurgicală sau ortopedică. către o altă specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice. Casele de asigurări de sănătate suportă contravaloarea a maximum două consultaţii pentru cazurile cu diagnostic deja confirmat.dacă medicul de familie a acordat două consultaţii. prescrierea tratamentului şi urmărirea evoluţiei bolnavilor cu afecţiuni cronice. despre planul terapeutic stabilit iniţial precum şi orice modificare a acestuia. în limita competenţelor. . pentru examenul plăgii. după caz. În situaţia în care în derularea unui episod de boală acută/subacută după prima. NOTA I: pentru cazurile acute/subacute 1.la externare. manevre chirurgicale minore şi scoaterea firelor. astfel: . trimestrial sau. . medicul de specialitate mai poate acorda două consultaţii sau poate elibera bilet de trimitere către o altă specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice. scoaterea ghipsului. 2. Consultaţia pentru cazurile care necesită urmărirea evoluţiei sub tratament a pacientului în ambulatoriu se acordă: . în vederea stabilirii diagnosticului. casa de asigurări de sănătate decontează maximum 4 consultaţii pe asigurat. Pe biletul de trimitere se va menţiona obligatoriu numărul de consultaţii acordate. la externare.pentru efectuarea unor manevre terapeutice sau administrarea unor tratamente stabilite de medic cu ocazia consultaţiilor acordate pacientului pentru stabilirea diagnosticului. respectiv a doua consultaţie apare o altă afecţiune acută/subacută.dacă medicul de familie a acordat o consultaţie. prin scrisoare medicală. Pe biletul de trimitere se va menţiona obligatoriu numărul de consultaţii acordate. precum şi instruirea în legătură cu măsurile terapeutice şi profilactice.evaluare clinică şi paraclinică. cât şi la nivelul medicului/medicilor de specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice.

utilizând formularele de raportare aprobate prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. în trimestrul respectiv. dacă acesta. 2. trimiterea la spitalele de specialitate pentru confirmare şi tratament ). inclusiv medicaţia şi procedurile medicale administrate la nivelul cabinetului. acesta va organiza evidenţa specifică. . În situaţia în care cazurile nu pot fi rezolvate la nivelul cabinetului sau depăşesc competenţa medicului de specialitate. Se raportează şi se decontează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată şi rezolvată la nivelul cabinetului. organizată conform legii. Medicaţia pentru cazurile de urgenţă se asigură din trusa medicală de urgenţă.1 la H. casele de asigurări de sănătate decontează o consultaţie/trimestru pentru un bolnav cu una sau mai multe afecţiuni cronice şi prescripţia/prescripţiile medicale aferente consultaţiei. prevăzute în anexa nr. sau pentru cazurile care necesită urmărirea evoluţiei sub tratament a pacientului în ambulatoriu. Cazurile de urgenţă medico-chirurgicală care se trimit către structurile de urgenţă specializate.G.1186/2000 pentru aprobarea listei cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale precum şi bolile infecto-contagioase din grupa A pentru care asiguraţii beneficiază de indemnizaţie pentru capacitate temporară de muncă fără condiţii de stagiu de cotizare. diagnostic prezumptiv. examen clinic şi tratament). NOTA IV Depistarea de boli cu potenţial endemo-epidemic (examen clinic. Evidenţa acestor bolnavi cuprinde: . Casele de asigurări de sănătate suportă contravaloarea a maximum două consultaţii pentru cazurile cu diagnostic deja confirmat. Se raportează şi se decontează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată 61 . 39 A la ordin. Pentru situaţiile de mai sus nu este necesar bilet de trimitere. nr. acesta asigură trimiterea pacientului către structurile de urgenţă specializate. Pentru evaluarea clinică şi paraclinică a bolnavilor cu afecţiuni cronice. Bolile cu potenţial endemo-epidemic sunt cele prevăzute la punctul II din Anexa nr.întocmirea listei şi depunerea acesteia la contractare. Pentru asigurarea serviciilor medicale necesare pentru bolnavii cu afecţiuni cronice monitorizabile la nivelul caselor de asigurări de sănătate prin cabinetul medicului de specialitate.raportarea lunară a modificărilor intervenite/mişcarea lunară/intrări/ieşiri 4. prescrierea tratamentului şi urmărirea evoluţiei bolnavilor cu afecţiuni cronice. inclusiv cele pentru care se solicită serviciile de ambulanţă. 1. NOTA III: Asistenţă medicală de urgenţă (anamneză. NOTA II: pentru asiguraţii cu afecţiuni cronice 1. Pentru evaluare clinică şi paraclinică. nu a beneficiat de nicio consultaţie în condiţiile prevăzute la pct. în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de specialitate. casele de asigurări de sănătate decontează pentru un bolnav cu una sau mai multe afecţiuni cronice. după caz.Pentru situaţiile de mai sus nu este necesar bilet de trimitere. sunt consemnate ca "urgenţă" de către medicul de specialitate în documentele de evidenţă de la nivelul cabinetului. o consultaţie şi prescripţia/prescripţiile medicale aferente. trimestrial sau lunar. 3. la externare.

40 puncte 10. 11.6 puncte 14.6 puncte 10. nutriţie şi boli metabolice Endocrinologie Gastroenterologie Genetică medicală Geriatrie şi gerontologie Hematologie 62 .Numărul de puncte pe consultaţie. 2. 9. 4. Consultaţia de neurologie peste vârsta de 4 ani Număr puncte pentru specialităţi chirurgicale 17. 15. C2. Consultaţia peste vârsta de 4 ani d. Consultaţia copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani b. numărul de puncte corespunzător consultaţiei se majorează cu 2 puncte. Pentru persoanele cu vârsta de 60 de ani şi peste.8 puncte 21.4 puncte a. respectiv trecerea dintr-o grupă de vârstă în alta se realizează la împlinirea vârstei (de exemplu: copil cu vârsta de 4 ani împliniţi se încadrează în grupa peste 4 ani). valabil pentru pachetele de servicii: Număr puncte pentru specialităţi medicale 16. 14. 6. Consultaţia de fitoterapie.25 puncte 11. homeopatie. 5. Consultaţia de psihiatrie şi psihiatrie pediatrică peste vârsta de 4 ani e. 12. Consultaţia de psihiatrie şi psihiatrie pediatrică a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani c. Specialităţile clinice pentru care se încheie contract de furnizare de servicii medicale în ambulatoriul de specialitate clinic şi serviciile diagnostice şi terapeutice (numai pentru pachetul de servicii medicale de bază) pentru care plata serviciilor medicale se face prin tarif pe serviciu medical exprimat în puncte: I.5 puncte - Încadrarea persoanei. 3. Specialităţi clinice: Nr. 13. Alergologie şi imunologie clinică Boli infecţioase Cardiologie Chirurgie cardiovasculară Chirurgie generală Chirurgie pediatrică Chirurgie plastică şi microchirurgie reconstructivă Chirurgie toracică Dermatovenerologie Diabet zaharat. crt. Consultaţia de neurologie a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani g. 10. planificare familială f. 7.2 puncte 32.8 puncte 21. 1. 8.

7.9. 19. 1. maxim 1 la 3 luni pentru pacienţii care au beneficiat de radioterapie Chirurgie orală şi maxilo-facială**) **) Nu se raportează în vederea decontării consultaţiile şi serviciile medicale pentru chirurgia dento-alveolară II.5.6. 1.4. 1. 21. 25.1. 20. 32. 1. 24.3. bronşică. 31. Biomicroscopia. oftalmoscopia Biometrie Explorarea câmpului vizual (perimetrie) Recoltare pentru test Babeş-Papanicolau Examen electromiografic Examen electroneurografic EEG standard EKG de efort Spirometrie Spirogramă + test farmacodinamic bronhomotor Teste cutanate (prick sau IDR) cu seturi standard de alergeni (maximum 8 teste inclusiv materialul pozitiv şi negativ). Teste de provocare nazală. 23. gonioscopia. 22. 18. 1. 1. Medicină internă Nefrologie Neonatologie Neurochirurgie Neurologie Neurologie pediatrică Oncologie medicală Obstetrică-ginecologie Oftalmologie Otorinolaringologie Ortopedie şi traumatologie (inclusiv pediatrică) Pediatrie Pneumologie Psihiatrie Psihiatrie pediatrică Reumatologie Urologie Chirurgie vasculară Radioterapia*) *) Numai ca şi consultaţie de control. 35. 1.2.16. 1.8. 1. 28. 30.16.10.11. 26.12. 1. 1.13. Servicii diagnostice simple: . 1. 1. 29. oculară. Serviciile diagnostice simple şi complexe şi serviciile terapeutice/tratamente chirurgicale şi medicale: 1. 33. 27. 17.14. 1.punctajul aferent acestor servicii este de 11 puncte/procedură 1. Teste cutanate cu agenţi fizici (maximum 4 teste) Osteodensitometrie segmentară cu ultrasunete Audiograma tonală liminară Audiograma vocală 63 . 1.15. 34.

2. 2. 2. autorefractometrie).13. 2. Servicii diagnostice complexe: . refractometrie.4.2.17. 3. 3. 2. 3. 2. 3. Maddox. polipi. 3.11.16.5.14. 3. 3.3.2. echotomografie şi tehnici derivate) Examen Doppler transcranian al vaselor cerebrale şi tehnici derivate Endoscopie digestivă superioară (esofag.9. 2. 3. 2. 3.7. pahimetrie corneeană Uretroscopie ambulatorie Determinarea potenţialelor evocate vizuale Determinarea potenţialelor evocate de trunchi cerebral (auditive) Determinarea potenţialelor evocate somatoestezice Bronhoscopia Examen electroencefalografic cu probe de stimulare şi/sau mapping Examen ultrasonografic extracranian al aa Cervico-cerebrale (Doppler.18. 2.9. 2. 64 .6. 3. 2.20.15. 3.1.18.4.1.19. 2.16. laringe Explorarea funcţiei binoculare (test Worth. astigmometrie Examen fibroscopic nas. 2. 3. stomac. Servicii terapeutice/tratamente chirurgicale: . 3.12. sinoptofor) examen pentru diplopie Foniatrie ORL Puncţie-biopsie osoasă cu amprentă Puncţie sinusală Puncţie aspirat de măduvă osoasă Tonometrie.7.10. 3. conjunctivă.electroencefalografie EKG continuu (24 ore. 3. vegetaţii vulvă.punctajul aferent acestor servicii este de 23 puncte/procedură Infiltraţii peridurale Electrochirurgia/electrocauterizarea tumorilor cutanate/leziune Ablaţia unui polip sau fibrom cervical Bandare varice esofagiene Conizaţia cu ansă diatermică sau cu bisturiul Criocoagularea (crioaplicaţia) conjunctivală . cavum.8.21. duoden) Video . 2.11. 3. 3. 2.12.transschelară Cură chirurgicală a othematomului Dilataţia stricturii uretrale Extracţie de corpi străini Extracţie endoscopică corpi străini Extragere bronhoscopică de corpi străini din căile respiratorii Electrocauterizare sau cauterizarea mucoasei nazale Manevre de mică chirurgie pentru abces şi/sau chist vaginal sau bartholin cu marsupializare. 2.13. vagin. 2.17.10. 2.2.3.14. col Polipectomie endoscopică gastrică Polipectomie endoscopică rectosigmoidiană Polipectomie endoscopică colonică Secţiunea optică a stricturii uretrale Sutura unei plăgi de pleoapă.8. Holter) Holter TA 3.6.15.5. 2. 2.punctajul aferent acestor servicii este de 17 puncte/procedură Colonoscopie Determinarea refracţiei (skiascopie. 3. 2.

3. tenosinoval Terapia chirurgicală a piciorului diabetic (polinevrită. chist al pleoapei.3. 3. 3.36. 3.41.30. 3. xantelasme) Tratamentul chirurgical al pingueculei Tratamentul chirurgical al pterigionului Tratamentul hemartrozei.35. debridarea) Terapia chirurgicală a flebopatiilor varicoase superficiale.20. lipoamelor neinfectate Terapia chirurgicală a tumorii scalpului. chist conjunctival. orjelet.48. 3. abces.52. 3. tenosinovitelor Terapia chirurgicală a furunculului. hematoame organe genitale masculine Tratamentul chirurgical al leziunilor cutanate .53. Tratamentul plăgilor. escare. 3. 3. 3. 3. 3.22. 3.55. 3. flegmon.56. chisturilor dermoide sebacee.19.57. 3. 3. 3.40. 3.24. 3.43. articular. pansament). Terapia chirurgicală a abcesului de părţi moi Terapia chirurgicală a abcesului perianal Terapia chirurgicală a abcesului pilonidal Terapia chirurgicală a adenoflegmonului Terapia chirurgicală a afecţiunilor mamare superficiale Terapia chirurgicală a arsurilor termice < 10% Terapia chirurgicală a degerăturilor (gr. înţepate superficial (anestezie. 3. abcese. dehiscenţe plăgi Terapie chirurgicală (inclusiv anestezia) pentru leziuni traumatice.50.26. retuşuri de bont. 3. 3.21. 3.25.37. ruptură pachet varicos Terapia chirurgicală a flegmoanelor superficiale mână fără limfangită Terapia chirurgicală a flegmoanelor lojă tenară.45.49. tumori benigne care nu necesită plastii întinse. 3.27. 3. necroze cutanate. 3.23. 3.29. 3. 3. excizie. sutură inclusiv îndepărtarea firelor. simplă Terapia chirurgicală a tumorilor simple ale buzei Tratamentul chirurgical al unor afecţiuni ale anexelor globului ocular (şalazion.33.32. 3. hidartrozei. comisurale.44.plăgi tăiate superficial.47. II) Terapia chirurgicală a edemului dur posttraumatic Terapia chirurgicală a fimozei (decalotarea. 3. Tratament chirurgical al sinechiei septo-turbinare 65 . furunculozei Terapia chirurgicală a granulomului ombilical Terapia chirurgicală a hematomului Terapia chirurgicală a hidrosadenitei Terapia chirurgicală a leziunilor externe prin agenţi chimici < 10% Terapia chirurgicală a panariţiului eritematos Terapia chirurgicală a panariţiului flictenular Terapia chirurgicală a panariţiului periunghial şi subunghial Terapia chirurgicală a panariţiului antracoid Terapia chirurgicală a panariţiului pulpar Terapia chirurgicală a panariţiului osos. furunculului antracoid. 3.38.42.31.46. microangiopatie) Terapia chirurgicală a polipului rectal procident (extirpare) Terapia chirurgicală a seromului posttraumatic Terapia chirurgicală a supuraţiilor postoperatorii Terapia chirurgicală a supuraţiilor mamare profunde Terapia chirurgicală a tumorilor mici.28.51. 3. 3.39.54.34. 3. I şi gr. 3. hipotenară. 3. supuraţii. 3.

4. Servicii terapeutice/tratamente medicale . 66 . spondilolistezisului.18 Tratament chirurgical ORL colecţie: sept.14 4. oaselor carpiene. scapulei. entorsei sau fracturii antebraţului.48 şi 3. retrobulbară de medicamente Tratament cu laser al polului posterior Tratamentul cu laser al polului anterior Aerosoli/caz Crioterapia/şedinţă Imunoterapie specifică cu vaccinuri alergenice standardizate Psihoterapie individuală (psihoze. tulburări de anxietate. 3. Tratamentul ortopedic al fracturii femurului.19. conform specialităţii/competenţelor confirmate. tarsiene.39. instabilitate acută de genunchi.3. macule) Tamponament posterior şi/sau anterior ORL Tratamente ortopedice medicale Tratamentul ortopedic al luxaţiei. 4. luxaţiei. fracturii de gambă cu aparat cruropedios. distimii.10. ruptură musculară. 4. 3. tulburări fobice. 1.9. tratamentul scoliozei. după caz.punctajul aferent acestor servicii este de 13 puncte/procedură Fotochimioterapie (UV) cu oxoralen local Fotochimioterapie (UV) cu oxoralen generală Injectare subconjunctivală.23 NOTA 1: Serviciile de la pct.59. picior plat valg. tulburări fobice. cifozei.22 4. toxină botulinică) Cateterismul uretrovezical "a demeure" pentru retenţie completă de urină Fotocoagularea cu laser a leziunilor cutanate (nev pigmentar congenital. 3 se decontează de casele de asigurări de sănătate medicilor cu specialităţi chirurgicale care au dotarea necesară efectuării acestora. 4.15 4.31. tulburări de anxietate. 4. falange. fenol.36 . conform specialităţii/competenţelor confirmate de Ministerul Sănătăţii.47. 4. 3. disjuncţie acromioclaviculară.21 4.56 pot fi raportate şi de medicii cu specialitatea dermatovenerologie.13. claviculei. gleznei.3. metacarpiene. periamigdalian. Consiliere psihiatrică nespecifică pentru pacient Blocaje nervi periferici Blocaje chimice pentru spasticitate (alcool. adictii). adictii). furunculul CAE Tratament chirurgical al traumatismelor ORL 4. 4. rupturii musculare.5. 4.2. 4. Tratamentul ortopedic al entorsei sau luxaţiei patelei. coastelor. 2 şi 4 se decontează de casele de asigurări de sănătate medicilor de specialitate care au dotarea necesară efectuării acestora. 4.16 4.58.19 4. tulburări obsesiv-compulsive. rupturii tendoanelor mari (achilian.20 4. după caz. 3. pumnului.1. NOTA 2: Serviciile de la pct.3. Puncţii şi infiltraţii intraartriculare 4.6. humerusului. metatarsiene.4. distimii. entorsei de genunchi.12 4. umărului.7. 4.11 4. fracturii gambei. 4. genu varum.17 4. Psihoterapie de grup (psihoze. 3. 3. Tratament în displazia luxantă a şoldului în primele 6 luni de viaţă Tratamentul piciorului strâmb congenital în primele 3 luni de viaţă Tratamentul la copii cu genu valgum. cvadricipital). Serviciile de la poz. tulburări obsesiv-compulsive. bicipital. flegmon.8. 3.2.

A din anexa nr. C5. 1389/2010. Pentru litera C din anexa nr. psihiatrie pediatrică.otorinolaringologie. 1389/2010. 39 A la ordin.neurologie şi neurologie pediatrică. fitoterapie. .pot face obiectul contractelor încheiate de casele de asigurări de sănătate cu medicii de specialitate.2012. Servicii conexe actului medical pentru servicii conexe furnizate de psihologi şi logopezi . 39 A la ordin. sunt: a) planificare familială. contractele se încheie de casele de asigurări de sănătate cu medicii de specialitate din ambulatoriul spitalelor clinice care monitorizează starea posttransplant şi bolile rare. O cură reprezintă în medie 10 zile de tratament şi în medie 4 proceduri/zi. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.C3. Pentru fitoterapie şi homeopatie. 39 A la ordin. c) homeopatie. contractele se încheie de casele de asigurări de sănătate cu medicii de specialitate de nefrologie. cu următoarele specialităţi clinice: . Pentru planificare familială.psihiatrie..precum şi alte specialităţi clinice pentru boli cronice prevăzute în anexa 39 A lit.2012.caz pentru serviciile medicale de acupunctură de care beneficiază un asigurat pentru o cură de servicii de acupunctură este de 140 lei. homeopatie. În baza competenţei/atestatului de studii complementare în acupunctură se poate încheia contract de furnizare de servicii de acupunctură în ambulatoriu conform modelului de contract pentru furnizare de servicii medicale în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice. Tariful pe serviciu medical . A din anexa nr. 39 A la ordin. . NOTĂ: Pentru serviciile de planificare familială se raportează 2 consultaţii pe an calendaristic. . casele de asigurări de sănătate decontează maximum 2 consultaţii pentru fiecare caz/diagnostic. A şi C pentru atingerea obiectivelor stabilite în planului terapeutic individualizat şi consemnate în documentele medicale. pentru punctul 2 lit. Asiguraţii au dreptul la maximum 2 consultaţii/cure pe an calendaristic. după care asiguratul plăteşte integral serviciile medicale. pentru punctele 3 şi 4 lit. tariful consultaţiilor corespunzător punctajului prevăzut la punctul C1. A din anexa nr. …………. cu respectarea prevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. nutriţie şi boli metabolice. Lista serviciilor conexe şi punctele aferente acestora sunt: a) Neurologie şi Neurologie pediatrică a1) serviciile conexe furnizate de psiholog: Consiliere psihologică copii (numai la recomandarea 67 . pe asigurat. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . contractele se încheie de casele de asigurări de sănătate cu medicii de specialitate diabet zaharat. C4. Asiguraţii au dreptul la o consultaţie cu un tarif de 13 lei corespunzător pentru fiecare cură de tratament. astfel: pentru punctul 1 lit. cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. b) fitoterapie. Competenţele/atestatele de studii complementare în baza cărora se poate încheia contract de furnizare de servicii medicale în ambulatoriul de specialitate clinic. contractele se încheie de casele de asigurări de sănătate cu medicii de specialitate oncologie medicală şi hematologie.

furnizorii de servicii medicale din specialităţile cardiologie şi medicină internă încheie cu casele de asigurări de sănătate acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale clinice. putând acorda şi raporta servicii medicale . pentru asiguraţii pentru care este necesar a se efectua această investigaţie în vederea stabilirii diagnosticului. NOTA 3: Medicii de specialitate din specialităţile cardiologie şi medicină internă pot efectua serviciul monitorizare şi managementul hemodinamic prin metoda bioimpedanţei toracice ca o consecinţă a actului medical propriu. decontarea acestor servicii se realizează din fondul aferent investigaţiilor medicale paraclinice în limita sumelor rezultate conform criteriilor din anexa nr. Pentru aceste servicii. NOTA 2: În situaţia în care un medic are mai multe specialităţi clinice confirmate prin ordin al ministrului sănătăţii. 11 la ordin.medicului cu specialitatea neurologie pediatrică) Psihodiagnostic a2) serviciile conexe furnizate de logoped: . sau pe bază de bilet de trimitere de la un alt medic de specialitate. inclusiv pediatrică: c1) serviciile conexe furnizate de psiholog: consiliere psihologică copii (numai la recomandarea medicului cu specialitatea psihiatrie pediatrică psihodiagnostic c2) serviciile conexe furnizate de logoped consiliere (intervenţie) d) serviciile conexe furnizate de psiholog. pentru bolile cronice din anexa 39A litera A şi C: consiliere psihologică (adulţi/copii) 19 puncte 19 puncte 11 puncte 6 puncte 9 puncte 11 puncte 9 puncte 4 puncte 19 puncte 11 puncte 19 puncte NOTA 1: Medicii de specialitate din specialităţile clinice pot efectua ecografii cuprinse în tabelul de la capitolul II ca o consecinţă a actului medical propriu. 68 .consiliere (intervenţie) logopedie b) Otorinolaringologie: b1) serviciile conexe furnizate de psiholog: investigarea psihoacustică a vocii psihoterapie sugestivă armată în afonii psihogene b2) serviciile conexe furnizate de logoped: consiliere (intervenţie) exerciţii pentru tulburări de vorbire (şedinţă) c) Psihiatrie. furnizorii de servicii medicale de specialitate încheie cu casele de asigurări de sănătate acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale clinice. pentru asiguraţii pentru care este necesar a se efectua aceste investigaţii în vederea stabilirii diagnosticului. Pentru efectuarea acestui serviciu. inclusiv de la medicul de familie. în condiţiile în care cabinetul medical este înregistrat în registrul unic al cabinetelor pentru aceste specialităţi. în limita competenţei şi a dotărilor necesare.consultaţii aferente specialităţilor respective. sau pe bază de bilet de trimitere de la un alt medic de specialitate cardiologie şi/sau medicină internă şi dacă în cabinetul medical respectiv există aparatura medicală necesară. acesta îşi poate desfăşura activitatea în baza unui singur contract încheiat cu casa de asigurări de sănătate.

formulă leucocitară.46 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 12.35 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 3. | 2. **) | 5.45 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 4.35 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 18. numărătoare | | | | | reticulocite**). | 2. | 2. | 2. | 2.56 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 20.8621 | Timp Quick.1511 | Calciu seric total*1) | 5.Biochimie | |______________________________________________________________________________| | 10.00 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 16. | 2.8100 | VSH*1) | 2. activitate de protrombină*1) | 6.8030 | Examen citologic al frotiului sanguin*3) | 17.Hematologie | |______________________________________________________________________________| | 1. | 2. | 2.8212 | Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh*1) | 7.8211 | Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO*1)| 7.63 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 21. | | | maximal | | | | | decontat | | | | | de casa de| | | | | asigurări | | | | | de | | | | | sănătate | | | | | .17 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 22. | Cod | Denumirea analizei | Tarif | | crt.CAPITOLUL II Pachetul de servicii medicale de bază în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile paraclinice ______________________________________________________________________________ | Nr.95 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 6.56 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 23.1130 | Acid uric seric*1) | 5. indici | | | | | eritrocitari*1) | | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 2.lei | |______|_________|_________________________________________________|___________| | . | 2. | 2.34 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 9. | 2. | 2.8070 | Hemoleucogramă completă .1020 | Proteine totale serice*1) | 6. | 2.46 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 7.1120 | Uree serică*1) | 5. | 2.8622 | APTT | 11.1420 | Colesterol seric total*1) | 5. numărătoare eritrocite. | 2.8230 | Anticorpi specifici anti Rh la gravidă*1) | 7.1510 | Calciu ionic seric*1) | 7. | 2.8603 | INR*1) (International Normalised Ratio) | 7.43 | |______|_________|_________________________________________________|___________| 69 .46 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 11.hemoglobină. | 13. | 2.1310 | Glicemie*1) | 5.62 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 17.06 | | | | hematocrit. | 2.4600 | TGO*1) | 5.8390 | Sideremie*1) | 6.73 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 5.1140 | Creatinină serică*1).52 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 13. numărătoare trombocite. | 2.03 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | . | 2. | 2.1443 | LDL*1) | 7.03 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 8.1441 | HDL colesterol*1) | 7.1404 | Trigliceride serice*1) | 6.35 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 19. | 2. | 2. numărătoare | | | | | leucocite.34 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 14.1570 | Magneziemie*1) | 5.00 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 15.

26 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 26.6392 | Ag HBs (screening)*2) | 29.4321 | FSH | 22.4300 | Cortizol | 25.6021 | VDRL*1) | 5.1026 | Hemoglobina glicozilată*5) | 19.11 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 33.59 | 70 . | 2.4332 | Progesteron | 23.4040 | FT4 | 19. | 2.6204 | Anti HCV*2) | 60.1015 | Bilirubină totală*1) | 5.6206 | Depistare Helicobacter Pylori | 20. | 2.6023 | Confirmare TPHA*1).46 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 29.97 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 55.4331 | Prolactină | 23. *4) | 11.20 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 52. | 2. | 2.4610 | TGP*1) | 5.45 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 28. | 2.02 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 46. | 2.4323 | Estradiol | 22. | 2. | 2. | 2. | 2. | 2. | 2. | 2.76 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 42.6734 | IgG seric | 13.48 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 51.94 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 38. seric | 13.| 24.03 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 49.5560 | Testare HIV la gravidă*1) | 31.12 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 32.76 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 39.20 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 53.10 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 43.6691 | Proteina C reactivă*1) | 9.6692 | Factor rheumatoid | 8. | 2. | 2430011 | Complement seric C3 | 10.46 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 25.32 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 40.4680 | Gama GT | 7.46 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 30.70 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 37.4961 | Electroforeza proteinelor serice*1) | 14. | 2.4060 | TSH | 19.6250 | ASLO*1) | 10.6022 | RPR*1) | 5.20 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 54.6733 | IgM seric | 14.4720 | Fosfatază alcalină*1) | 7. | 2. | 2. | 2.1016 | Bilirubină directă*1) | 5.41 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 48.00 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | Imunologie | |______________________________________________________________________________| | 35. | 2.59 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 56.75 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 27. | 2.16 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 31.3210 | Fibrinogenemie*1) | 12.70 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 36.12 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 45.6201 | Anti-HAV IgM*2) | 38. | 2.4322 | LH | 22. | 2.6732 | IgE seric | 13.45 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 34.10 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 44. | 2.19 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 50. | 2. | 2. | 2. | 2.6731 | IgA.07 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 41. | 2. | 2430012 | Complement seric C4 | 10. | 2.10 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 47. | 2.

9024 | Examen citohormonal | 28.9160 | Examen Babeş-Papanicolau*1) | 36.50 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 72.5066 | Cultură.44 | | | | antibiograma pentru culturi pozitive)/proba | | |______|_________|_________________________________________________|___________| | .9023 | Citodiagnostic secre ie vaginală | 30.9022 | Citodiagnostic spută prin incluzii parafină | 30.7120 | Examen coproparazitologic (3 probe)*1) | 11. | 2.Examinări histopatologice | |______________________________________________________________________________| | 73.50 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 79. cultură germeni anaerobi (inclusiv | 15.57 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 74. | 2.Examene din secre ii uretrale.5065 | Cultură (inclusiv antibiograma pentru culturi | 15. | 2. | 2.43135 | PSA | 21. | 2. | 2. | 2. | 2.00 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 63.27 | 71 .00 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | .96 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 76. | 2.Exudat faringian | |______________________________________________________________________________| | 59. | 2. | 2.Analize de urină | |______________________________________________________________________________| | 60.9020 | Diagnostic histopatologic pe lamă | 16. | 2.5061 | Cultură*1) (inclusiv antibiograma pentru culturi| 15. | 2.50 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 67.Examene din secre ii vaginale | |______________________________________________________________________________| | 66. nazale.9021 | Bloc inclus la parafină cu diagnostic | 37. | 2.80 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 77. | 2.44 | | | | pozitive) | | |______|_________|_________________________________________________|___________| | . | 2.9000 | Piesă prelucrată la parafină | 28.5033 | Examen microscopic/frotiu | 4.70 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 61.61 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 65. | 2. | 2.2030 | Determinare proteine urinare*1) | 5.50 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 78.|______|_________|_________________________________________________|___________| | 57.5064 | Coprocultură*1) (inclusiv antibiograma pentru | 21.67 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 68. otice.44 | | | | pozitive) | | |______|_________|_________________________________________________|___________| | .43136 | free PSA | 22.5067 | Cultură (inclusiv antibiograma pentru culturi | 15. | 2.50 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 70. | 2.5032 | Examen microscopic/proba | 4.9010 | Examen histopatologic cu colora ii speciale | 115.5063 | Urocultură*1) (inclusiv antibiograma pentru | 15.5002 | Examen microscopic | 4.00 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | .Examene materii fecale | |______________________________________________________________________________| | 64.50 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 58.2200 | Determinare glucoză urinară*1) | 5. | 2.3450 | Examen complet de urină (sumar + sediment)*1) | 8.44 | | | | culturi pozitive) | | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 62. | 2.58 | | | | histopatologic | | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 75.17 | | | | culturi pozitive) | | |______|_________|_________________________________________________|___________| | . | 2.44 | | | | pozitive) | | |______|_________|_________________________________________________|___________| | .Examen lichid punc ie | |______________________________________________________________________________| | 71. conjunctivale şi puroi | |______________________________________________________________________________| | 69.

22 | |______|___________________________________________________________|___________| | 84. | Ex. | Ex.90 | |______|___________________________________________________________|___________| | 88. | Ex.52/set | |______|_________|_________________________________________________|___________| | . radiologic centură scapulară*1) | 15. | Ex.05 | | | substan ă de contrast | | |______|___________________________________________________________|___________| | 107.76 | |______|___________________________________________________________|___________| | 102. vezică urinară la copil cu | 191. | Ex. | Radiografie de membre*1) | 14.76 | | | planuri/Ex. radiologic păr i coloană lombară*1) | 19.15 | |______|___________________________________________________________|___________| | 96. cu substan ă de contrast | | |______|___________________________________________________________|___________| | 100. | Ex.59 | | | sau func ionale cu TV*1) | | |______|___________________________________________________________|___________| | 89. | Ex. | Tomografia plană | 52.9030 | Teste imunohistochimice*) | 88. | Ex.57 | |______|___________________________________________________________|___________| | 105. radiologic uter şi oviduct cu substan ă de contrast | 259. radiologic păr i schelet în 2 planuri*1) | 15. | Ex. | Ex.76 | |______|___________________________________________________________|___________| | 87. radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul | 46. radiologic torace ansamblu*1) | 25. | Ex. fără coloana | 32. | Ex. | Ex. | Ex. | Ex.82 | | | pe sonda duodenală | | |______|___________________________________________________________|___________| | 101. | Ex. radiologic coloana cervicală 1 inciden ă*1) | 28. radiologic tract digestiv până la regiunea | 71. | Ex.50 | | | ileo-cecală. radiologic retrograd de uretră sau vezică urinară cu | 188.90 | |______|___________________________________________________________|___________| | 86. radiologic esofag ca serviciu independent | 20. radiologic torace şi organe toracice*1) | | |______|___________________________________________________________|___________| | 95.91 | | | duodenojejunal) cu substan ă de contrast*1) | | |______|___________________________________________________________|___________| | 99. | Ex.09 | | | substan ă de contrast | | |______|___________________________________________________________|___________| | 106.50 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 81.67 | |______|___________________________________________________________|___________| | 98. radiologic cranian standard 1 inciden ă*1) | 11. radiologic tract urinar (urografie minutată) cu | 188.69 | |______|___________________________________________________________|___________| | 93. radiologic coloană vertebrală completă. radiologic uretră.Examinări radiologie.|______|_________|_________________________________________________|___________| | 80.95 | |______|___________________________________________________________|___________| | 104. radiologic păr i coloană dorsală*1) | 19. radiologic bazin*1) | 15. radiologic colon dublu contrast sau intestin sub ire | 82.9025 | Citodiagnostic lichid de punc ie | 30. | Ex.41 | |______|___________________________________________________________|___________| | 85. radiologic alte articula ii fără substan ă de contrast| 14.73 | 72 . inclusiv dezinvaginare | 44. | Ex.41 | |______|___________________________________________________________|___________| | 97.63 | | | cervicală*1) | | |______|___________________________________________________________|___________| | 92. radiologic vizualizare generală a abdomenului nativ*1)| 15.96 | |______|___________________________________________________________|___________| | 83. | Ex. | 2.99 | | | substan ă de contrast | | |______|___________________________________________________________|___________| | 103. | 2. | Ex. radiologic colon la copil. radiologic cranian în proiec ie specială*1) | 16. | Pielografie | 229.51 | |______|___________________________________________________________|___________| | 91.08 | |______|___________________________________________________________|___________| | 94. radiologic torace osos (sau păr i) în mai multe | 24. imagistică medicală şi explorări func ionale | |______________________________________________________________________________| | 82.51 | |______|___________________________________________________________|___________| | 90. | Cistografie de reflux cu substan ă de contrast | 237.

| Angiografie CT regiune cervicală | 250.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 134. | CT ureche internă | 200.93 | | | nativ | | |______|___________________________________________________________|___________| 73 . | Bronhoscopie virtuală CT | 200.65 | | | intravenos | | |______|___________________________________________________________|___________| | 124.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 131. | 264.33 | |______|___________________________________________________________|___________| | 116. | Scintigrafia: osoasă. | RMN regiuni coloana vertebrală (cervicală. | Radiografie panoramică | 25. | CT coloană vertebrală fără substan ă de contrast/segment | 47. | Angiografie CT abdomen | 250. | Osteodensitometrie segmentară/segment | 24. | CT regiune toracică fără substan ă de contrast | 112. hepatică. | CT pelvis nativ şi cu substan ă de contrast adm.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 127. cardiacă | | |______|___________________________________________________________|___________| | 112. | Angiografie CT pelvis | 250. toracică etc. | CT regiune gât nativ şi cu substan ă de contrast | 258. | Angiocoronarografie CT | 500.03 | |______|___________________________________________________________|___________| | 109. | CT regiune toracică nativ şi cu substan ă de contrast | 280. | CT abdomen fără substan ă de contrast | 113. | 265.29 | |______|___________________________________________________________|___________| | 121. | 265.51 | | | intravenos/membru | | |______|___________________________________________________________|___________| | 126. | CT pelvis fără substan ă de contrast | 88.61 | |______|___________________________________________________________|___________| | 120.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 136. | CT abdomen nativ şi cu substan ă de contrast adm.72 | |______|___________________________________________________________|___________| | 113.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 135.06 | |______|___________________________________________________________|___________| | 118.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 111.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 133. a | 295.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 132. | CT regiune gât fără substan ă de contrast | 87. | Angiografie CT craniu | 250.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 130. | CT craniu fără substan ă de contrast | 87. | CT craniu nativ şi cu substan ă de contrast | 258. | Uro CT | 250. intravenos/segment | | |______|___________________________________________________________|___________| | 125.01 | |______|___________________________________________________________|___________| | 119. | RMN cranio-cerebral nativ | 300.08 | |______|___________________________________________________________|___________| | 110.93 | |______|___________________________________________________________|___________| | 137. | Colonoscopie virtuală CT | 250.13 | | | căilor biliare. | CT coloană vertebrală nativ şi cu substan ă de contrast | 263.38 | |______|___________________________________________________________|___________| | 117.|______|___________________________________________________________|___________| | 108.49 | |______|___________________________________________________________|___________| | 115.21 | | | adm. | CT membre nativ şi cu substan ă de contrast adm.42 | |______|___________________________________________________________|___________| | 122.) | 300.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 129. renală. | CT membre/membru fără substan ă de contrast | 41.24 | |______|___________________________________________________________|___________| | 114. | Radiografie retroalveolară | 7. | Angiografie CT membre | 250.37 | | | intravenos | | |______|___________________________________________________________|___________| | 123. tiroidiană.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 128.

| Angiografia RMN artere renale sau aorta | 201. cot.46 | | | subst. pelvis etc. | Angiografia carotidiană cu substan ă de contrast | 262. | RMN umăr nativ | 300.46 | |______|___________________________________________________________|___________| | 148. | RMN sâni nativ | 300. | Ecografie de vase (artere) | 19.39 | |______|___________________________________________________________|___________| | 161.95 | |______|___________________________________________________________|___________| | 154. | RMN umăr nativ şi cu subst. | Ecografie generală (abdomen + pelvis)*1) | 25. | Ecografie transfontanelară | 22. | Ecografie de organ/articula ie/păr i moi | 16.39 | |______|___________________________________________________________|___________| | 169. toracală etc.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 152.13 | | | 13.00 | | | săptămâni) | | |______|___________________________________________________________|___________| | 167. | Ecografie pentru translucen a nucală (pentru gravide 11 .05 | |______|___________________________________________________________|___________| | 156.46 | |______|___________________________________________________________|___________| | 151. (genunchi.93 | |______|___________________________________________________________|___________| | 139.46 | |______|___________________________________________________________|___________| | 145.93 | |______|___________________________________________________________|___________| | 143. | RMN extremită i nativ/segment (genunchi. | RMN extrem.| 60.38 | |______|___________________________________________________________|___________| | 158.95 | |______|___________________________________________________________|___________| | 153.) | 400. gleznă etc.23 | 250.57 | |______|___________________________________________________________|___________| | 164. de contrast | 471.| 138. | Ecografie transvaginală | 16. de contrast | 471. | Ecografie endocrină | 16. | Uro RMN cu substan ă de contrast | 625. de contrast | 471.) | 471.46 | | | nativ şi cu substan ă de contrast | | |______|___________________________________________________________|___________| | 147. | RMN cranio-cerebral nativ şi cu subst.38 | 74 . gleznă etc.93 | |______|___________________________________________________________|___________| | 140. | RMN cord cu substan ă de contrast | 471.) cu | 471. | Ecografie abdomen*1) | 17. | Ecocardiografie | 27. | RMN abdominal nativ | 300. | Angiografia RMN trunchiuri supraaortice | 201.46 | |______|___________________________________________________________|___________| | 144.39 | |______|___________________________________________________________|___________| | 166. nativ/seg. | Ecografie pelvis*1) | 16.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 155. | RMN abdominal nativ şi cu substan ă de contrast | 471. | RMN regiuni coloana vertebrală (cervicală. | Ecografie morfologică fetală (pentru gravide 20 .00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 157.6 săptămâni) | | |______|___________________________________________________________|___________| | 168. cot. | Angiografie RMN/segment (craniu. | Senologie imagistică . | RMN pelvin nativ | 300.ecografie | 16.39 | |______|___________________________________________________________|___________| | 163. | RMN sâni nativ şi cu subst. | RMN pelvin nativ şi cu substan ă de contrast | 471. | Ecografie de vase (vene) | 16.46 | |______|___________________________________________________________|___________| | 149.93 | |______|___________________________________________________________|___________| | 142.57 | |______|___________________________________________________________|___________| | 165.69 | |______|___________________________________________________________|___________| | 162.76 | |______|___________________________________________________________|___________| | 159.76 | |______|___________________________________________________________|___________| | 160. abdomen.46 | |______|___________________________________________________________|___________| | 146. contrast | | |______|___________________________________________________________|___________| | 150. | Ecografie fetală | 22.93 | |______|___________________________________________________________|___________| | 141.)| 300.

NOTA 1: *1) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie.83 | |______|___________________________________________________________|___________| | 175.12 | |______|___________________________________________________________|___________| | 174. | EEG standard | 15. *4) Se decontează numai în cazul în care VDRL sau RPR este pozitiv. | Spirometrie*1) | 14. galactografia sinusuri. | Sialografia. Holter) | 46.56 | |______|___________________________________________________________|___________| | 177. | Endoscopie gastro-duodenală*1) | 23. | Monitorizarea şi managementul hemodinamic prin metoda | 180. pe răspunderea medicului de laborator. pe răspunderea medicului de laborator. | Mamografie în 2 planuri*1)/pentru un sân | 27. nutriţie şi boli metabolice şi se decontează de cel mult două ori pe an pentru un asigurat (bolnavi cu risc de diabet zaharat). respectiv deget/brat*1) | 5.30 | |______|___________________________________________________________|___________| | 179.39 | |______|___________________________________________________________|___________| | 184.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 180. *3) Se decontează numai dacă este efectuat de medicul de laborator sau de specialişti cu studii superioare nemedicale care au specializare în hematologie în cazul în care hemoleucograma completă prezintă modificări de parametri. | Ecocardiografie transesofagiană | 60. 75 .20 | |______|___________________________________________________________|___________| | 176. | Holter TA | 23.00 | | | bioimpedan ei toracice | | |______|___________________________________________________________|___________| *) Un set cuprinde 4 . la recomandarea medicului oncolog. | Peak-flowmetrie | 2. NOTA 3: Indicaţia de utilizare a substanţei de contrast aparţine medicului de specialitate radiologie şi imagistică medicală care va confirma utilizarea substanţei de contrast prin aplicarea parafei şi semnăturii pe fişa de solicitare. fistulografie cu | 188.|______|___________________________________________________________|___________| | 170.10 teste.77 | |______|___________________________________________________________|___________| | 184 | Ergometrie | 24.44 | |______|___________________________________________________________|___________| | 171. | Spirograma + test farmacodinamic bronhomotor | 15.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 183. fără recomandarea medicului specialist sau de familie.42 | |______|___________________________________________________________|___________| | 182. | Ecocardiografie + Doppler | 34.63 | |______|___________________________________________________________|___________| | 181.13 | |______|___________________________________________________________|___________| | 173. NOTA 2: Filmele radiologice şi substanţele folosite sunt incluse în tarife. | Ecocardiografie + Doppler color | 36.85 | | | substan ă de contrast | | |______|___________________________________________________________|___________| | 178. fără recomandarea medicului de familie sau specialist.12 |______|___________________________________________________________|___________| | 185. *2) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie pentru contacţii cazurilor diagnosticate de medicii de specialitate. *5) Se recomandă numai de medicul de specialitate diabet. | Electrocardiografie continuă (24 de ore.25 | |______|___________________________________________________________|___________| | 172. | EKG*1) | 7. **) În condiţiile în care se consemnează distinct de către medicul care a făcut recomandarea pentru hemoleucogramă. | Electromiografie | 17. | Determinarea indicelui de presiune glezna/brat.

medicină fizică şi balneologie şi reumatologie cu competenţe/supraspecializări/atestate de studii complementare de ecografie corespunzător specialităţii. care încheie acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale clinice sau pentru care se încheie acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale spitaliceşti pentru serviciile medicale efectuate în cabinetele medicale de specialitate din ambulatoriul integrat al spitalelor sau în cabinetele medicale de specialitate care se află în structura spitalului ca unităţi fără personalitate juridică: a) Serviciile prevăzute la poziţiile: 160 . 86. e) Serviciile prevăzute la poziţia 164 se decontează numai pentru medicii din specialitatea pediatrie. serviciul prevăzut la poziţia 172 se decontează numai pentru medicii de specialitate cardiologie. urmată din necesitate de o investigaţie cu substanţă de contrast. 108. 84. ortopedie şi recuperare. 124. se decontează numai tariful investigaţiei cu substanţă de contrast. 125. medicină internă cu competenţe/supraspecializări/atestate de studii complementare de ecografie corespunzător specialităţii. în cazul explorării mai multor segmente/membre. nutriţie şi boli metabolice. medicină internă. boli infecţioase. nutriţie şi boli metabolice. 176. precum şi de medici cu specialitatea urologie. 118.Investigaţiile cu substanţă de contrast sunt decontate de casele de asigurări de sănătate şi în cazul în care utilizarea substanţei de contrast a fost specificată în fişa de solicitare şi avizată de medicul de radiologie-imagistică. obstetrică-ginecologie. j) Serviciile prevăzute la poziţia 159 se decontează numai pentru medicii din specialitatea obstetrică-ginecologie şi numai pentru afecţiuni ginecologice. endocrinologie. 76 . i) serviciile prevăzute la poziţiile 166 şi 167 se decontează numai pentru medicii din specialitatea obstetrică-ginecologie cu supraspecializare în medicină materno-fetală. 146. 90. geriatrie şi gerontologie cu competenţe/supraspecializări/atestate de studii complementare corespunzătoare specialităţii. se decontează tariful pentru fiecare dintre acestea. d) Serviciile prevăzute la poziţia 163 se decontează numai pentru medicii din specialitatea genetică medicală şi obstetrică ginecologie cu competenţe/supraspecializări/atestate de studii complementare de ecografie corespunzător specialităţii. 117. endocrinologie. 140.161 şi 169 – 171 se decontează numai pentru medicii din specialităţile: cardiologie. f) Serviciile prevăzute la poziţia 158 se decontează numai pentru medicii din specialitatea obstetrică-ginecologie şi numai pentru afecţiuni ginecologice. 137. neurologie. indiferent de numărul de incidenţe recomandate şi efectuate. NOTA 4: Pentru medicii cu specialităţi medicale clinice. b) Serviciile prevăzute la poziţia 162 se decontează numai pentru medicii din specialităţile: diabet. pediatrie. Pentru serviciile prevăzute la poziţiile: 83. endocrinologie şi oncologie. în condiţiile în care aceştia au competenţa şi dotarea necesară. urologie. medicină internă. g) Serviciile prevăzute la poziţia 168 se decontează numai pentru medicii din specialităţile: obstetrică-ginecologie. 89. 149. Pentru cazul în care se efectuează o investigaţie fără substanţă de contrast. h) Serviciile prevăzute la poziţia 165 (ecografie de organ/de părţi moi/de articulaţie) se decontează numai pentru medicii din specialităţile: diabet. tariful se referă la explorarea unui singur segment anatomic/membru. 88. geriatrie şi gerontologie. NOTA 5: 1.

125. efectuate pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0 . casele de asigurări de sănătate vor deconta majorarea de 10% aplicată numai la tariful pentru un singur segment. 156 . 178 – 183 şi 184 sunt explorări funcţionale.puroi 6 . II. 118. RMN.urgenţe medico-chirurgicale majore nominalizate în anexa nr. 137. În acest caz biletul de trimitere cuprinde şi datele din fişele de solicitare prevăzute în anexa nr. NOTA 8: Pentru poziţiile 69 şi 70 codurile aferente se completează cu cifrele: 1 . 146 la care tariful aferent prevăzut în tabelul de la pct. 3. furnizorii de servicii medicale paraclinice vor face dovada. care încheie acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară. 140. 18 la ordin. angiografie) se decontează numai pe bază de recomandare medicală asiguraţilor în următoarele condiţii: .pentru examene din secreţii otice 3 . Aceste investigaţii sunt decontate de casele de asigurări de sănătate numai dacă fişa de solicitare este însoţită de o copie a fişei de preanestezie pe care va fi aplicată parafa şi semnătura medicului cu specialitatea ATI şi care va avea acelaşi circuit ca şi fişa de solicitare. NOTA 6: Serviciile medicale de înaltă performanţă (CT. precum şi dovada relaţiei de muncă cu un medic de specialitate ATI. la contractare.pentru examene din secreţii .2.afecţiuni în care au fost epuizate toate celelalte posibilităţi de explorare. casele de asigurări de sănătate vor deconta maximum 3 segmente/CNP/o dată pe an. 175. 16 la ordin.pentru examene din secreţii uretrale 2 . Pentru serviciul prevăzut la poziţia 110. NOTA 10: Serviciile medicale de la poziţiile 173. . NOTA 7: Medicii de familie. tarifele aferente acestora (prevăzute în tabelul de la cap.8 ani care necesită efectuarea anesteziei generale şi implicit prezenţa unui medic cu specialitatea ATI. din care unul rămâne la furnizorul care a făcut recomandarea. un exemplar la furnizorul care a efectuat serviciul/serviciile de înaltă performanţă. Investigaţiile menţionate mai sus se efectuează pe baza biletelor de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice. pot efectua serviciile medicale paraclinice prevăzute la poz.ecografie generală (abdomen + pelvis). La biletul de trimitere se ataşează de către medicul trimiţător. 174. 149. scintigrafie. 117. Pentru investigaţiile CT şi RMN prevăzute la poziţiile: 124. 77 . a spaţiului şi dotărilor necesare pentru perioada de pre şi post anestezie. 1 se referă la explorarea unui singur segment anatomic/membru.asociere de 2 localizări sau multiple dar nu mai mult de 3/pacient/trimitere NOTA 9: Serviciul medical de la poziţia 67 este examen citologic. 3 de la Nota 5 copiilor cu vârsta cuprinsă între 0 . iar celălalt exemplar se transmite lunar de către acesta la casa de asigurări de sănătate cu care a încheiat contract. În cazul investigaţiilor CT şi RMN prevăzute în tabelul de la cap. rezultatele celorlalte investigaţii efectuate anterior pentru stabilirea diagnosticului. în cazul examinării simultane a două sau mai multe segmente anatomice/membre. acolo unde este cazul.8 ani. II se vor majora cu 10%. indiferent de câte segmente anatomice se examinează simultan.pentru examene din secreţii nazale 4 . biletele de trimitere se întocmesc în 3 exemplare. tariful se referă la explorarea unui singur segment.pentru examene din secreţii conjunctivale 5 . Pentru efectuarea investigaţiilor CT şi RMN prevăzute la pct.

2. 4. Pachetul de servicii medicale de bază de medicină dentară preventive şi al tratamentelor de medicină dentară COD ACTE TERAPEUTICE TARIFE SUMA DECONTATĂ DE CAS .1 6.1* Consultaţie Consultaţie (inclusiv modelul de studiu) * Se efectuează o singură consultaţie la un interval de 12 luni pentru un asigurat Tratamentul cariei simple Tratamentul cariei simple cu materiale fizionomice Tratamentul cariei simple cu materiale nefizionomice Tratamentul afecţiunilor pulpare Tratamentul afecţiunilor pulpare la dinţii monoradiculari Tratamentul afecţiunilor pulpare la dinţii pluriradiculari Tratamentul gangrenei pulpare la dinţii monoradiculari Tratamentul gangrenei pulpare la dinţii pluriradiculari Tratamentul paradontitelor apicale Tratamentul parodontitelor apicale la dinţii monoradiculari Tratamentul parodontitelor apicale la dinţii pluriradiculari Tratamentul afecţiunilor parodonţiului marginal Tratamentul afecţiunilor parodonţiului marginal Tratamente chirurgicale buco-dentare Anestezia prin infiltraţie Extracţia la dinţii temporari Extracţia la dinţii permanenti monoradiculari Extracţia la dinţii permanenti pluriradiculari 78 2.2 5 5.4 4.3 3. 3.1 3.1 2.1 6.3 6. 1.4 72 60 100% 100% 100% 100% 60 90 72 96 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 72 96 100% 100% 100% 100% 100% 100% 72 24 15 48 60 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 60% 60% . 6.2 3.2 3.CAPITOLUL III Pachetul de servicii medicale de medicină dentară preventive şi al tratamentelor de medicină dentară în ambulatoriul de specialitate de medicină dentară 1.1 4.LEI Copii Peste Beneficiari ai între 0 18 ani legilor – 18 speciale ani (NOTA 7) 36 100% 100% 1.2 6.

6.3 8.5 8. respiraţie orală) prin plăcuţă. Activităţi profilactice Fluorizare/arcadă 79 132 30 36 36 90 30 60 48 18 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7.10 6.12 6.1* 7.6* 6.3 7.1* 60 100% 100% . vestibuloorală şi scut lingual Decondiţionarea tulburărilor funcţionale prin aparate ortodontice.11 6. inclusiv tratamentul angrenajului invers prin inel/gutiere + bărbiţă şi capelină Tratamentul angrenajului invers prin exerciţii cu spatula/şedinţă Aparate şi dispozitive utilizate în tratamentul malformaţiilor congenitale Şlefuirea în scop ortodontic / dinte Reparaţie aparat ortodontic Menţinătoare de spaţiu mobile Activare aparat ortodontic / şedinţă Pentru pct.4 7.9 6.5 6.13 Extracţia prin alveolotomie/alveoloplastie Chiuretaj alveolar Tratamentul hemoragiei si alveolitei Decapuşonarea Tratament de urgenţă a plăgilor OMF Imobilizarea luxaţiei dentare Imobilizarea în cazul fracturilor Reducerea luxaţiei ATM Control post-operator * În situaţia în care se efectuează în aceeaşi şedinţă în care a fost extras dintele respectiv nu este decontat de casa de asigurări de sănătate Tratamente protetice Proteza acrilică Reparaţie proteză Element acrilic Element metalo-acrilic Reconstituire coroană radiculară * Termenul de înlocuire a unei proteze monomaxilare este de 5 ani.2* 100% 420 15 600 15 300 360 30 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 8. 7.4* 8.6* 8. actele terapeutice notate (*) ţin numai de competenţa medicilor de specialitate în ortodonţie.7 6.7 8.2 7.8 6. Tratamente ortodontice Decondiţionarea obiceiurilor vicioase (sugere a degetului. deglutiţie infantilă. 8 "Tratamente ortodontice". 8.1 360 100% 100% 8.8* 100% 100% 100% 100% 100% 100% 9. 9.5 600 60 60 90 60 100% 100% 100% 60% 100% 60% 60% 60% 100% 100% 100% 100% 100% 8.

1.1. 2. 6. cu excepţia celor de la pct.1. se acordă de două ori pe an.5 Sigilare/dinte Igienizare Control oncologic Pansament calmant/drenaj endodontic * o procedură decontată la 6 luni ** o procedură decontată la 2 ani Pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 0 18 ani.12.1.26 de ani. 8 "Tratamente ortodontice" menţionate în notă. 6.3. 9. 9.7. 4. 6. NOTA 4: Formula dentară: Dinţi permanenţi 11 incisiv medial dreapta sus 12 incisiv lateral dreapta sus 13 canin dreapta sus 14 primul premolar dreapta sus 15 al doilea premolar dreapta sus 16 primul molar dreapta sus 17 al doilea molar dreapta sus 18 al treilea molar dreapta sus 21 incisiv medial stânga sus 22 incisiv lateral stânga sus 23 canin stânga sus 24 primul premolar stânga sus 25 al doilea premolar stânga sus 26 primul molar stânga sus 27 al doilea molar stânga sus 28 al treilea molar stânga sus 31 incisiv medial stânga jos 32 incisiv lateral stânga jos 33 canin stânga jos 34 primul premolar stânga jos 35 al doilea premolar stânga jos 36 primul molar stânga jos 37 al doilea molar stânga jos 80 .3 9. studenţi şi dacă nu realizează venituri din muncă. 7. 8.5. 9. 9. 6.1.8. iar pentru tinerii în vârstă de 18 .9.11. 60 30 36 30 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% NOTA 1: Serviciile de medicină dentară prevăzute în pachetul de servicii de bază pot fi efectuate de oricare dintre medicii dentişti.9.10.2. 5.2* * 9.2.2.5 NOTA 3: Competenţa pentru dentişti este pentru codurile: 1. dacă sunt elevi. serviciile medicale preventive de medicină dentară se acordă trimestrial. 2. NOTA 2: Codurile pentru serviciile medicale de urgenţă de medicină dentară sunt următoarele: 4. 6. 6. 9.4 9.6.2.

2. se acordă astfel: . 3. II ca o consecinţă a actului medical propriu.canin stânga sus 64 .1.canin dreapta jos 84 . 3. 7.3. Dată fiind incidenţa dinţilor supranumerari se admit la raportare maximum doi dinţi supranumerari/CNP. 6.pentru beneficiarii Legii nr.2. 9.1989. NOTA 7: Serviciile prevăzute la codurile 1.incisiv medial dreapta jos 82 .5.molar stânga sus 65 .1.8.incisiv lateral dreapta sus 53 .molar dreapta jos NOTA 5: În cazul dinţilor supranumerari se indică codul dintelui cu specificaţia "supranumerar". 8.incisiv medial dreapta sus 52 . 7.canin dreapta sus 54 . 8. 8. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945 .1.6. pentru asiguraţii pentru care este necesar a se efectua aceste investigaţii în vederea stabilirii diagnosticului.incisiv lateral dreapta jos 83 .molar stânga sus 71 .5.molar dreapta sus 55 .7. 9. 8.incisiv medial stânga sus 62 . 6.4.incisiv lateral stânga sus 63 .5. 7. 2. 3.5. cu 81 .4.incisiv medial stânga jos 72 .2. 8.1.molar stânga jos 81 .3.3. NOTA 6: Medicii de medicină dentară pot efectua radiografii dentare (retroalveolară şi panoramică) cuprinse la cap. 8.3.1. 6. 11 la ordin.incisiv lateral stânga jos 73 . 6. 9.4.2.4. sau pe bază de bilet de trimitere de la un alt medic de medicină dentară. 6. 6.3 şi 9.1.molar stânga jos 75 . 2.2. 8.38 al treilea molar stânga jos 41 incisiv medial dreapta jos 42 incisiv lateral dreapta jos 43 canin dreapta jos 44 primul premolar dreapta jos 45 al doilea premolar dreapta jos 46 primul molar dreapta jos 47 al doilea molar dreapta jos 48 al treilea molar dreapta jos Dinţi temporari 51 . decontarea acestor servicii se realizează din fondul aferent investigaţiilor medicale paraclinice în limita sumelor rezultate conform criteriilor din anexa nr. furnizorii de servicii medicale de medicină dentară încheie cu casele de asigurări de sănătate acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale de medicină dentară. Pentru aceste servicii. dacă au autorizaţiile necesare efectuării acestor servicii şi dotările necesare.molar dreapta sus 61 .1. 7.molar dreapta jos 85 . 3.canin stânga jos 74 .

cu modificările şi completările ulterioare. Consultaţia medicală de specialitate. cu modificările şi completările ulterioare. avizate de Ministerul Sănătăţii conform legislaţiei în vigoare. Se acordă servicii medicale de urgenţă de medicină dentară prevăzute la NOTA 2 de la pct. în caz contrar procentul decontat de CAS este de 60%. stabilirea protocolului de explorări şi/sau interpretarea integrativă a explorărilor şi a analizelor de laborator disponibile efectuate la solicitarea medicului de familie şi/sau a medicului de specialitate.” CAPITOLUL IV Pachetul de servicii medicale acordate în ambulatoriul de specialitate pentru specialitatea recuperare.stabilirea conduitei terapeutice şi/sau prescrierea tratamentului medical şi igienodietetic. gazele terapeutice. b) pentru persoanele cu vârste cuprinse între 0 şi 18 ani dintre categoriile de persoane din cadrul categoriilor prevăzute la art. Pachetul minimal de servicii medicale de medicină dentară în ambulatoriul de specialitate de medicină dentară. în caz contrar procentul decontat de CAS este de 60%. precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987. Casele de asigurări de sănătate pot deconta o a doua consultaţie în timpul 82 . fiecare cură de tratament recomandată trebuie să fie precedată de o consultaţie. în vederea stabilirii diagnosticului.unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare. se acordă în cabinetele medicale şi cuprinde: . republicată. întocmirea planului de recuperare. Casele de asigurări de sănătate suportă contravaloarea a maximum două consultaţii. procentul de 100% se decontează dacă serviciile au fost acordate în unităţi sanitare de stat. 214 alin. în caz contrar procentul decontat de CAS este de 60%. 3. precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război. 2. 1. 44/1994 privind veteranii de război. din subordinea Ministerului Sănătăţii. Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor. . examenul clinic general.terapii cu factori naturali terapeutici: apele minerale terapeutice. examenul clinic specific specialităţii respective. conform legii: a) se acordă serviciile medicale de urgenţă de medicină dentară prevăzute la NOTA 2 de la pct. într-un interval de la consultaţie. 1.2. la momentul începerii curei. bilanţul muscular. medicină fizică şi balneologie Pachetul de servicii medicale de bază 1. procentul de 100% se decontează dacă serviciile au fost acordate în unităţi medicale civile de stat sau militare. Pachetul de servicii medicale de medicină dentară în ambulatoriul de specialitate pentru persoanele care se asigură facultativ pentru sănătate.1. cu modificările şi completările ulterioare se acordă serviciile medicale de medicină dentară de la pct. Consultaţia medicală de specialitate 1.anamneza. (2) din Legea nr. precum şi instruirea în legătură cu măsurile terapeutice şi profilactice generale şi specifice . 1 „Pachetul de servicii medicale de bază de medicină dentară preventive şi al tratamentelor de medicină dentară. procentul de 100% se decontează dacă serviciile au fost acordate în unităţi medicale civile de stat sau militare. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. ce nu poate depăşi 30 de zile calendaristice. . lacurile şi nămolurile terapeutice. inclusiv microclimatul de saline şi peşteri. ansamblul elementelor fizico/chimice ale climatului.Pentru beneficiarii Legii nr. .bilanţul articular anatomic şi funcţional. . 1. 341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989. .Pentru beneficiarii Legii nr.modificările ulterioare.

| TENS | |______|_____________________________________________________________| | 7. Tariful pe consultaţie în specialitatea recuperare. G31d.3. 2. 720/2008. trimestrial sau lunar. | Curen i interferen iali | |______|_____________________________________________________________| | 8. tariful consultaţiei se majorează cu 20%. casa de asigurări de sănătate decontează 2 consultaţii. dacă acesta.3. pentru care tratamentul se poate prescrie şi monitoriza de către medicul în specialitatea recuperare medicină fizică şi balneofizioterapie din unităţile sanitare nominalizate de către Ministerul Sănătăţii. au dreptul la maximum 2 cure pe an calendaristic. Pentru evaluarea clinică şi paraclinică a bolnavilor cu afecţiuni cronice menţionate la pct. casele de asigurări de sănătate decontează o consultaţie/trimestru pentru un bolnav cu una sau mai multe afecţiuni cronice şi prescripţia/prescripţiile medicale aferente consultaţiei.3. G31c. | Kinetoterapie de grup pe afec iuni | | |______|_____________________________________________________________| | 2. Asiguraţii. nr. Tariful pe serviciu medical-caz pentru serviciile medicale de recuperare. Pentru situaţiile în care unui asigurat nu i se recomandă cură de tratament.nominalizate în H. gimnastică de întreţinere (fitness. | Curen i diadinamici | |______|_____________________________________________________________| | 5. medicină fizică şi balneologie este de 14 lei. DUPĂ CAZ. | Trabert | |______|_____________________________________________________________| | 6. PROCEDURI INCLUSE. pentru perioade şi potrivit unui ritm stabilite de către medicul de specialitate recuperare.G. după care asiguratul plăteşte integral serviciile medicale.4. 1. în medie 4 proceduri/zi. O cură reprezintă în medie 10 zile de tratament. | Microunde | |______|_____________________________________________________________| 83 . Servicii medicale-cură de tratament acordate în cabinetele/bazele de tratament Recomandarea pentru recuperare. cum ar fi: vergeturi. G19. Serviciile medicale prevăzute mai sus nu se decontează de casele de asigurări de sănătate atunci când acestea se acordă pentru situaţii care privesc corecţii de natură estetică şi de întreţinere. 1. medicină fizică şi balneologie se poate face de către medicii de specialitate şi de către medicii de familie. casele de asigurări de sănătate decontează pentru un bolnav cu una sau mai multe afecţiuni cronice. ÎN CURA DE TRATAMENT ____________________________________________________________________ 1. în limita competenţelor iar serviciile se acordă conform schemei de tratament. medicină fizică şi balneologie. o consultaţie şi prescripţia/prescripţiile medicale aferente.. sindrom tropostatic. Pentru grupele de boli cronice G18. 1. cu condiţia ca aceste servicii să nu se fi efectuat de către un alt medic specialist pentru aceeaşi perioadă. în trimestrul respectiv nu a beneficiat de nicio consultaţie în condiţiile prevăzute la 1. G31e . | Ionizare | |______|_____________________________________________________________| | 4.curei sau la finalul fiecărei cure la un interval ce nu poate să depăşească 10 zile calendaristice de la momentul finalizării acesteia. body-building) etc. | Galvanizare | |______|_____________________________________________________________| | 3. G31b. medicină fizică şi balneologie acordate în bazele de tratament de care beneficiază un asigurat pentru o cură de tratament este de 140 lei. | Unde scurte | |______|_____________________________________________________________| | 9. Pentru prestaţia medicului primar.

| Pulveriza ie cameră | |______|_____________________________________________________________| | 32. | Hidrokinetoterapie par ială | |______|_____________________________________________________________| | 34. | Contrac ia izometrică electrică | |______|_____________________________________________________________| | 20. bicicletă | | | ergometrică. | Manipulări articula ii periferice | |______|_____________________________________________________________| | 38. | Kinetoterapie cu aparatură specială covor rulant. | Combina ie de ultrasunet cu curen i de joasă frecven ă | |______|_____________________________________________________________| | 13. | Solux | |______|_____________________________________________________________| | 16. | Kinetoterapie individuală | |______|_____________________________________________________________| | 35. | Aerosoli individuali | |______|_____________________________________________________________| | 31. | Curen i cu impulsuri rectangulare | |______|_____________________________________________________________| | 18. | Curen i de înaltă frecven ă pulsatilă | |______|_____________________________________________________________| | 11. | Limfmasaj | |______|_____________________________________________________________| | 30. | Hidrokinetoterapie individuală generală | |______|_____________________________________________________________| | 33. | Masaj segmentar | |______|_____________________________________________________________| | 28. alcalină) | |______|_____________________________________________________________| 84 . elcometre. bac vâslit | |______|_____________________________________________________________| | 39. | Stimulare electrică func ională | |______|_____________________________________________________________| | 21. | Trac iuni vertebrale şi articulare | |______|_____________________________________________________________| | 36. | Laser-terapie | |______|_____________________________________________________________| | 15. | Băi sau pensula ii cu parafină | |______|_____________________________________________________________| | 26. | Ultraviolete | |______|_____________________________________________________________| | 17. | Manipulări vertebrale | |______|_____________________________________________________________| | 37. | Masaj regional | |______|_____________________________________________________________| | 27.| 10. | Ultrasunet | |______|_____________________________________________________________| | 12. | Masaj reflex | |______|_____________________________________________________________| | 29. | Aplica ii cu parafină | |______|_____________________________________________________________| | 25. | Magnetoterapie | |______|_____________________________________________________________| | 14. | Curen i cu impulsuri exponen iale | |______|_____________________________________________________________| | 19. | Băi Stanger | |______|_____________________________________________________________| | 22. | Duş subacval | |______|_____________________________________________________________| | 24. | Băi minerale (sulfuroase. | Băi galvanice | |______|_____________________________________________________________| | 23. cloruro-sodică.

| Băi de nămol | |______|_____________________________________________________________| | 43. Serviciile medicale se acordă pentru perioade şi potrivit unui ritm stabilite de medicul curant de recuperare. Pentru cura balneară de recuperare şi cura balneară terapeutică în bazele de tratament din staţiunile balneoclimaterice se decontează în medie 4 proceduri/zi (din care 2 proceduri cu factori naturali terapeutici) 85 .38. | Aplica ie de unde de şoc extracorporeale | |______|_____________________________________________________________| | 48. | Băi de dioxid de carbon şi bule | |______|_____________________________________________________________| | 42. | Speleoterapia/salinoterapia | |______|_____________________________________________________________| NOTĂ: Serviciile medicale de la pct. | Băi de plante | |______|_____________________________________________________________| | 41. 1 .49 pot fi efectuate numai de cabinetele medicale care dispun şi de bază de tratament. | Mofete artificiale | |______|_____________________________________________________________| | 45. | Aplica ia de oscila ii profunde | |______|_____________________________________________________________| | 49. | Mofete naturale | |______|_____________________________________________________________| | 44. | Împachetare par ială cu nămol | |______|_____________________________________________________________| | 47. 47 . | Împachetare generală cu nămol | |______|_____________________________________________________________| | 46.46 pot fi efectuate numai în bazele de tratament din staţiunile balneoclimaterice. Serviciile medicale de la pct 39 .| 40.

paraclinice. ART. (2) Furnizorii de servicii medicale care au angajate persoane autorizate de Ministerul Sănătăţii. fitoterapie. c) pentru specialităţile clinice. b) pentru specialitatea psihiatrie. pentru specialitatea psihiatrie. medicină fizică şi balneologie. de medicină dentară se face prin tarif pe serviciu medical cuantificat în puncte sau în lei. punctajul aferent serviciilor medicale acordate. ART. d) pentru specialităţile clinice. pentru specialitatea neurologie. în vederea asigurării calităţii serviciilor medicale. 1 Plata serviciilor din asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice inclusiv recuperare. dacă aceste servicii sunt efectuate în cabinetele medicale în care aceştia îşi desfăşoară activitatea şi interpretate de medicii respectivi. în condiţiile în care numărul de consultaţii efectuate şi raportate în medie pe zi este mai mic sau egal cu 9 consultaţii. nu poate depăşi. pot raporta prin medicii de specialitate care au solicitat serviciile respective servicii efectuate de aceştia şi cuprinse în anexa nr. se pot acorda şi raporta la casa de asigurări de sănătate servicii medicale corespunzătoare unui punctaj de 150 de puncte în medie pe zi. unui program de lucru de 7 ore/zi îi corespunde un număr de 14 consultaţii în medie pe zi (timp mediu/consultaţie = 30 de minute). 86 . 3 (1) Numărul total de puncte raportat pentru consultaţiile. unui program de lucru de 7 ore/zi îi corespunde un număr de 21 de consultaţii în medie pe zi (timp mediu/consultaţie = 20 de minute). medicină fizică şi balneologie. în cadrul unui program de 7 ore/zi/medic. să exercite profesii prevăzute în Nomenclatorul de funcţii al Ministerului Sănătăţii. inclusiv pediatrică. homeopatie. în condiţiile în care numărul de consultaţii efectuate şi raportate în medie pe zi este mai mic sau egal cu 14 consultaţii. după caz. 150/153/154 puncte în medie pe zi corespunzător unui program de 7 ore/zi. planificare familială nu poate depăşi numărul de puncte rezultat potrivit programului de lucru. 7 la ordin. 7 la ordin. se pot acorda şi raporta la casa de asigurări de sănătate servicii medicale corespunzătoare unui punctaj de 153 de puncte în medie pe zi. 2 (1) Casele de asigurări de sănătate decontează medicilor de specialitate din specialităţile clinice contravaloarea serviciilor medicale prevăzute în anexa nr. luându-se în considerare următoarele: a) pentru specialităţi clinice şi pentru medicii care lucrează exclusiv în fitoterapie. inclusiv pediatrică. dacă sunt considerate indispensabile în stabilirea diagnosticului şi a conduitei terapeutice. paraclinice şi de medicină dentară ART.ANEXA 8 MODALITĂŢILE DE PLATĂ în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice inclusiv recuperare. care prestează activităţi conexe actului medical sau care sunt în relaţie contractuală cu furnizori de servicii conexe actului medical. în condiţiile în care numărul de consultaţii efectuate şi raportate în medie pe zi este mai mic sau egal cu 19 consultaţii. altele decât medici. serviciile medicale acordate de medicii de specialitate din specialităţile clinice. pentru specialitatea neurologie se pot acorda şi raporta la casa de asigurări de sănătate servicii medicale corespunzătoare unui punctaj de 154 de puncte în medie pe zi. şi homeopatie şi planificare familială unui program de lucru de 7 ore/zi îi corespunde un număr de 28 de consultaţii în medie pe zi (timp mediu/consultaţie = 15 minute). luând în calcul numărul de puncte aferent fiecărui serviciu medical şi valoarea stabilită pentru un punct.

în vederea decontării de casele de asigurări de sănătate cu care aceştia sunt în relaţie contractuală. Pentru asigurarea calităţii în furnizarea serviciilor medicale. 4 (1) Suma cuvenită lunar medicilor de specialitate din specialităţile clinice se calculează prin înmulţirea numărului total de puncte realizat. (2) Serviciile conexe actului medical pot fi raportate de medicii de specialitate care le-au solicitat. precum şi furnizorilor de servicii conexe 87 . În situaţia în care adresabilitatea asiguraţilor la cabinetul medical depăşeşte nivelul prevederilor menţionate mai sus se vor întocmi liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile sau la cererea asiguratului. Lista cuprinzând cabinetele medicale din asistenţa medicală ambulatorie de specialitate la care se aplică majorările de mai sus şi procentul de majorare corespunzător se stabilesc anual conform prevederilor ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate mai sus menţionat. organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România. din care să reiasă că îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la cabinetul medicului specialist. servicii medicale creşte sau scade corespunzător. pentru care valoarea de referinţă a prestaţiei medicale este cea a medicului specialist. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică. în luna respectivă. cuvenite celui care le prestează. ca urmare a serviciilor medicale acordate cu valoarea minimă garantată pentru un punct pe serviciu medical. ART.În situaţia în care programul de lucru al unui medic este mai mare sau mai mic de 35 ore/săptămână. numărul total de puncte se majorează cu 20%. Pentru desfăşurarea activităţii. pe baza criteriilor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate în vigoare. după caz. aprobată şi modificată prin Legea nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical. reprezentând consultaţii şi/sau servicii. planificare familială. programul de activitate şi tipul de servicii conexe conform anexei nr.majorarea este cu până la 100%. 7 la ordin. se pot acorda consultaţii şi servicii medicale contra cost. Punctajul aferent serviciilor conexe actului medical care pot fi raportate de medicul de specialitate care le-a solicitat nu poate depăşi 40 de puncte în medie pe zi. 598/2001 şi după caz conform Legii nr. Pentru prestaţia medicului primar. după caz. 3. furnizorul de servicii conexe poate avea relaţii contractuale cu unul sau mai mulţi medici din specialităţile clinice care pot solicita servicii conexe. Această majorare nu se aplică medicilor care lucrează exclusiv în: fitoterapie şi homeopatie. la contractele furnizorilor de servicii medicale clinice. încheiate cu casele de asigurări de sănătate. (2) Numărul total de puncte realizat în fiecare lună se majorează în raport cu: a) condiţiile în care se desfăşoară activitatea . avizul de liberă practică/atestatul de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România. înfiinţarea. un furnizor de servicii medicale clinice poate avea relaţii contractuale cu unul sau mai mulţi furnizori de servicii conexe. se vor anexa: acte doveditoare privind relaţia contractuală dintre furnizorul de servicii medicale clinice şi furnizorul de servicii conexe actului medical. sau ca prestator de servicii în cabinetul de practică organizat conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. punctajul aferent numărului de consultaţii. cu respectarea prevederilor art. b) gradul profesional. acte doveditoare care să conţină datele de identitate ale persoanelor care prestează servicii conexe actului medical. Pentru desfăşurarea activităţii.

(2) Erorile de calcul constatate după expirarea unui trimestru. la valoarea definitivă a punctului. sumele plătite în plus sau în minus se regularizează conform legii. Valoarea definitivă a unui punct pe serviciu medical astfel obţinută este valabilă şi pentru serviciile medicale clinice realizate în trimestrul respectiv pentru care decontarea se face din fondul alocat asistenţei medicale spitaliceşti şi nu poate fi mai mică decât valoarea minimă garantată a unui punct pe serviciu.un furnizor de servicii medicale clinice (prin act adiţional la contractul de furnizare de servicii medicale clinice sau prin act adiţional la contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti). sumele respective afectând fondul pentru calculul valorii definitive a punctului pentru trimestrul în care s-a constatat eroarea şi implicit valoarea definitivă a punctului pentru trimestrul respectiv. până la data de 25 a lunii următoare încheierii fiecărui trimestru. de investigaţii medicale paraclinice . ART. pentru asiguraţii care prezintă unul sau mai multe diagnostice confirmate.explorări funcţionale).2 lei. se corectează până la sfârşitul anului. prevăzute în anexa nr. controalele periodice vor fi decontate de casele de asigurări de sănătate. 9 la ordin. ca raport între fondul aferent trimestrului respectiv destinat pentru plata medicilor de specialitate din specialităţile clinice pentru care plata se face prin tarif pe serviciu medical exprimat în puncte şi de numărul de puncte realizat în trimestrul respectiv. de investigaţii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală. se calculează în trimestrul în care s-a constatat eroarea. Recalcularea numărului total de puncte se face din luna următoare lunii în care s-a depus la casa de asigurări de sănătate dovada confirmării gradului profesional. (4) Pentru asigurarea calităţii furnizării serviciilor medicale. (4) Valoarea definitivă a unui punct pe serviciu medical se stabileşte trimestrial.medicii de familie (prin act adiţional la contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară) 88 . stabilită pentru trimestrul în care s-a produs eroarea. în cazul specialităţilor clinice. nu include numărul de puncte aferent serviciilor medicale clinice realizate în trimestrul respectiv pentru care decontarea se face din fondul alocat asistenţei medicale spitaliceşti. (3) Valoarea minimă garantată pentru un punct pe serviciu medical este unică pe ţară şi este în valoare de 1. Excepţie fac situaţiile în care asiguratul solicită în nume propriu şi în scris. şi reprezintă valoarea definitivă a unui punct pe serviciu medical. 5 (1) Erorile de calcul constatate în cadrul unui trimestru se corectează la sfârşitul trimestrului.actului medical. . într-un trimestru anterior. unică pe ţară pentru trimestrul respectiv. ART. (6) Fondul aferent asistenţei medicale ambulatorii de specialitate pentru specialităţile clinice se defalchează pe trimestre.un furnizor de servicii medicale paraclinice (de analize medicale de laborator. . astfel: suma corespunzătoare numărului de puncte plătit eronat în plus sau în minus faţă de cel efectiv realizat. odată cu recalcularea drepturilor băneşti cuvenite medicilor de specialitate din specialităţile clinice. (5) Numărul de puncte luat în calcul la stabilirea valorii definitive a unui punct pe serviciu. raportate şi validate conform reglementărilor legale în vigoare. (3) În situaţia în care după încheierea anului financiar precedent se constată erori de calcul aferente acestuia. efectuarea controalelor periodice la un alt furnizor . 6 (1) La stabilirea sumei contractate de către: . în condiţiile în care acestea vor fi efectuate.

G. utilizând diferenţa de 10% din suma prevăzută pentru serviciile medicale paraclinice care nu a fost contractată. (2) Numărul investigaţiilor paraclinice negociat este orientativ. casele de asigurări de sănătate vor diminua printr-un act adiţional la contract/act adiţional valoarea lunară contractată iniţial aferentă lunii respective cu sumele neconsumate. respectiv în anexa nr.2012 aprobat prin H. furnizorii de servicii de medicină dentară (numai pentru radiografia dentară retroalveolară şi panoramică) şi casele de asigurări de sănătate se stabileşte în limita numărului de investigaţii paraclinice necesar pe total judeţ. b) tarifele negociate. de la investigaţiile medicale paraclinice de radiologie şi imagistică 89 . nr.analize medicale de laborator. 1389/2010. existând obligaţia încadrării în valoarea lunară a contractului/actului adiţional. determinat de comisia constituită conform art. 10. furnizorii de servicii medicale clinice (numai pentru ecografii şi monitorizarea şi managementul hemodinamic prin metoda bioimpedanţei toracice). (3) Lunar. Sumele rezultate din economii vor fi contractate printr-un act adiţional cu furnizorii de servicii medicale paraclinice care în aceeaşi lună şi-au epuizat valoarea de contract Suma din actul adiţional se utilizează pentru decontarea serviciilor medicale paraclinice acordate asiguraţilor de la data semnării actului adiţional şi se repartizează proporţional în funcţie de consumul mediu lunar stabilit pentru fiecare furnizor de la începutul anului până la sfârşitul lunii pentru care se face regularizarea şi în raport cu valoarea de contract aferentă lunii în care se face regularizarea. cu încadrarea în 90% din suma prevăzută cu această destinaţie. Numărul de investigaţii paraclinice negociat între furnizorii de investigaţii medicale paraclinice. casele de asigurări de sănătate analizează aceste situaţii şi cu avizul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. vor încheia cu furnizorii de servicii medicale paraclinice un act adiţional de suplimentare a valorii contractate. Sumele contractate de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii de servicii medicale paraclinice se defalchează pe trimestre şi pe luni. La stabilirea sumelor contractate cu furnizorii de servicii medicale paraclinice . casele de asigurări de sănătate vor avea în vedere criteriile prevăzute în anexa nr. în limita fondului aprobat cu această destinaţie. cu modificările şi completările ulterioare.explorări funcţionale.. casele de asigurări de sănătate decontează furnizorilor de servicii medicale paraclinice serviciile furnizate cu obligaţia încadrării în limita valorii lunare de contract. La stabilirea sumelor contractate cu furnizorii de analize medicale de laborator. Sumele rezultate din economii de la investigaţiile medicale paraclinice . În situaţia în care la unii furnizori de servicii medicale paraclinice se înregistrează la sfârşitul unei luni sume neconsumate faţă de suma lunară prevăzută în contract/act adiţional.un furnizor de servicii de medicină dentară (prin act adiţional la contractul de furnizare de servicii medicale de medicină dentară) cu casa de asigurări de sănătate. casele de asigurări de sănătate vor avea în vedere diversitatea serviciilor medicale paraclinice propuse pentru contractare reflectată în tipul de aparate aflate în dotare. 44 alin. Pentru situaţiile justificate ce pot apărea în derularea contractelor încheiate cu furnizorii de servicii medicale paraclinice. se au în vedere: a) numărul de investigaţii paraclinice. la solicitarea acestora.abdomen şi pelvis). respectiv cu furnizorii de investigaţii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală. 11 la ordin. (5) din Contractul-cadru pentru anii 2011 . medicii de familie (numai pentru ecografie generală .

respectiv a actului adiţional la contractul/actul adiţional iniţial se stabileşte avându-se în vedere criteriile de selecţie şi contractare prevăzute în prezentele norme. prin încheierea unui act adiţional la contract. 90 . 10 şi 11 la ordin se modifică în sensul diminuării faţă de condiţiile iniţiale şi furnizorii aduc la cunoştinţa caselor de asigurări de sănătate aceste situaţii. precum şi servicii medicale paraclinice . susţinerea şi negocierea ofertelor privind procentul de diminuare a tarifelor pentru investigaţii paraclinice se face în şedinţă deschisă. cu încadrarea în valoarea contractată pentru trimestrul respectiv. precum şi reevaluarea punctajului tuturor furnizorilor. în structura unui furnizor de servicii medicale paraclinice.medicală într-o lună şi de la investigaţiile medicale paraclinice . (4) Furnizorii de servicii medicale paraclinice vor efectua direct toate tipurile de investigaţii paraclinice contractate cu casele de asigurări de sănătate şi nu vor încheia subcontracte cu alţi furnizori de servicii medicale paraclinice pentru efectuarea unor anumite tipuri de investigaţii paraclinice. Sumele obţinute ca disponibil din aceste diminuări la nivelul caselor de asigurări de sănătate se vor folosi la reîntregirea sumelor alocate cu destinaţie iniţială. (7) În situaţia în care unul sau mai multe elemente care au stat la baza stabilirii punctajului pentru fiecare furnizor de servicii medicale paraclinice. există laborator/punct de lucru organizat ca urmare a procedurii de externalizare. cu condiţia ca această depăşire să influenţeze corespunzător. în prezenţa reprezentanţilor casei de asigurări de sănătate şi a tuturor reprezentanţilor legali ai furnizorilor care doresc să încheie contract de furnizare de servicii medicale paraclinice. 7 la ordin.explorări funcţionale . Actul adiţional se adaptează după modelul contractului de furnizare de servicii medicale paraclinice. investigaţii medicale paraclinice de radiologie şi imagistică medicală.pot efectua servicii medicale paraclinice peste valoarea lunară de contract/act adiţional în limita a maxim 5%. ART.analize medicale de laborator.explorări funcţionale într-o lună . în sensul diminuării valorii de contract/act adiţional a lunii următoare. în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data de la care survine modificarea. (5) Fondurile suplimentare aprobate pentru anul 2012 cu destinaţia servicii medicale paraclinice se contractează de casele de asigurări de sănătate prin încheiere de contracte. casa de asigurări de sănătate încheie pentru acestea un act adiţional la contractul de furnizare de servicii paraclinice încheiat cu furnizorul respectiv. Prezentarea. Valoarea contractului. suma stabilită iniţial se diminuează corespunzător. Neanunţarea acestor situaţii şi constatarea ulterior producerii lor duc la aplicarea prevederilor privind nerespectarea obligaţiilor contractuale din contractul de furnizare de investigaţii paraclinice şi conduce la rezilierea contractului. 7 la ordin. conform prevederilor din anexele nr. (6) În situaţii justificate furnizorii de servicii medicale paraclinice . Tarifele decontate de casele de asigurări de sănătate sunt cele rezultate din reducerea tarifelor maximale cu procentul de diminuare cel mai mare ofertat de către furnizori şi nu pot fi mai mari decât tarifele maximale prevăzute în anexa nr. 7 (1) Casele de asigurări de sănătate decontează furnizorilor de servicii medicale paraclinice cu care sunt în relaţii contractuale contravaloarea serviciilor medicale paraclinice prezentate în anexa nr. respectiv acte adiţionale la contractele/actele adiţionale iniţiale şi vor fi utilizate pentru decontarea serviciilor medicale paraclinice acordate asiguraţilor de la data semnării acestora. în situaţia în care unul sau mai multe elemente care au stat la baza stabilirii punctajului iniţial al acestora sa/s-au modificat. (8) În situaţia în care.se redistribuie furnizorilor care în aceeaşi lună şi-au epuizat valoarea de contract.

respectiv monitorizările şi managementul hemodinamic prin metoda bioimpedanţei toracice. În primele 10 zile calendaristice de la emiterea biletului de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice asiguratul are obligaţia de a se programa şi de a accepta programarea la unul dintre furnizori. unic pe ţară. la tarife negociate care nu pot fi mai mari decât tarifele maximale decontate de casele de asigurări de sănătate prevăzute în aceeaşi anexă. furnizorul de servicii medicale paraclinice are obligaţia de a-l programa. în caz contrar biletul de trimitere îşi pierde valabilitatea. În situaţia în care. asiguratul va declara pe proprie răspundere pe verso-ul celor două exemplare ale biletului de trimitere. C a capitolului I din anexa nr. 7 la ordin. programul de lucru se prelungeşte corespunzător. Aceste investigaţii medicale paraclinice pot fi efectuate atât ca urmare a actului medical propriu. Pentru celelalte boli cronice. valabilitatea biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice specifice este de până la 60 zile calendaristice. Furnizorul de servicii medicale paraclinice care efectuează investigaţiile paraclinice recomandate prin biletul de trimitere păstrează un exemplar al biletului şi depune la casa de asigurări de sănătate celălalt exemplar cu ocazia raportării lunare a activităţii. (2) Dacă în perioada de valabilitate a biletului de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice un asigurat se internează în spital fără ca investigaţiile recomandate să fie 91 . Furnizorii de servicii medicale paraclinice au obligaţia să verifice biletele de trimitere în ceea ce priveşte datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă potrivit prevederilor legale în vigoare. în condiţiile prevăzute la Nota 1 şi Nota 3 de la finalul lit. 8 (1) Biletul de trimitere pentru investigaţiile paraclinice este formular cu regim special. medicină fizică şi balneologie. cât şi ca urmare a trimiterii de către alţi medici de specialitate în cadrul unui program suplimentar faţă de cel contractat pentru serviciile medicale din asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice. Prin excepţie biletele de trimitere pentru efectuarea de investigaţii paraclinice specifice pentru afecţiunile cuprinse în unele programe naţionale de sănătate: diabetul şi bolile de nutriţie precum şi cele pentru afecţiunile oncologice. respectiv de către alţi medici de specialitate cardiologie şi medicină internă. respectiv furnizorilor de servicii medicale clinice de cardiologie şi de medicină internă serviciul "monitorizarea şi managementul hemodinamic prin metoda bioimpedanţei toracice" cuprinse în anexa nr. investigaţiile nu au putut fi efectuate la momentul prezentării. 7 la ordin.(2) Casele de asigurări de sănătate decontează ecografii furnizorilor de servicii medicale clinice inclusiv recuperare. respectiv medicii de specialitate cardiologie şi medicină internă încheie acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale clinice şi care sunt efectuate ca urmare a trimiterii de către alţi medici de specialitate. din motive obiective. La momentul prezentării la furnizorul de investigaţii paraclinice din ambulatoriu pentru efectuarea investigaţiilor. semnătura şi ştampila furnizorului. că a fost sau nu internat pe perioada de la data eliberării biletului de trimitere până la data efectuării investigaţiilor. Pentru ecografiile. au valabilitate de până la 90 de zile calendaristice. consemnând pe verso-ul exemplarului de bilet de trimitere data prezentării şi data programării. dacă asiguratul refuză programarea. pentru care medicii cu specialităţi medicale clinice. ART. care se întocmeşte în trei exemplare şi are o valabilitate de maximum 30 de zile calendaristice de la data emiterii. Un exemplar al biletului de trimitere rămâne la medicul care a făcut trimiterea şi două exemplare sunt înmânate asiguratului. furnizorul va restitui asiguratului ambele exemplare ale biletului de trimitere pentru ca acesta să se poată prezenta la alt furnizor de investigaţii medicale paraclinice. În acest sens furnizorii încheie acte adiţionale cu casele de asigurări de sănătate.

biletul de trimitere îşi pierde valabilitatea. pe perioada de valabilitate a biletului de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice. (5) Fiecare casă de asigurări de sănătate îşi organizează modul de verificare a biletelor de trimitere pentru investigaţiile paraclinice. cu reconfirmarea pe biletul de trimitere a necesităţii efectuării acestor investigaţii de către medicul care a făcut trimiterea. Biletul de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice este formular cu regim special. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială.(1). convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii. ART.efectuate în ambulatoriu anterior internării. cu condiţia ca medicul care a eliberat biletul de trimitere să se afle în relaţie contractuală cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală furnizorul de servicii medicale paraclinice. nu se decontează de casa de asigurări de sănătate sau dacă acestea au fost decontate se recuperează de la furnizorul de investigaţii medicale paraclinice – dacă pe verso-ul biletului de trimitere nu este consemnată declaraţia asiguratului prevăzută la alin. casa de asigurări de sănătate constată că. cu excepţia investigaţiilor medicale paraclinice de înaltă performanţă dacă acestea nu au fost efectuate în timpul spitalizării. în acest sens stabilindu-şi evidenţe proprii. scintigrafie şi angiografie) se acordă în baza biletului de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice de înaltă performanţă care se întocmeşte în 3 exemplare. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii. 9 Serviciile de înaltă performanţă (RMN. înţelegeri. asiguratul a fost internat întrun spital şi în declaraţia pe proprie răspundere consemnată pe verso-ul biletului de trimitere este contrară celor constatate. CT. (6) Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European. (3) Este interzisă înlocuirea sau adăugarea altor investigaţii paraclinice pe biletul de trimitere prin completarea acestuia la nivelul laboratorului/punctului de lucru. prejudiciul se recuperează de la asigurat. investigaţiile medicale paraclinice se acordă pe baza biletului de trimitere. cu excepţia biletelor de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice de înaltă performanţă dacă acestea nu au fost efectuate în timpul spitalizării. cu reconfirmarea pe biletul de trimitere a necesităţii efectuării acestor investigaţii de către medicul care a făcut trimiterea. 92 . În situaţia în care. după caz precum şi pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri. În relaţiile cu furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate. din care unul rămâne la medicul care a făcut trimiterea. respectiv în baza Regulamentului CEE nr. (4) Casele de asigurări de sănătate decontează furnizorilor de servicii medicale paraclinice cu care au încheiat contracte contravaloarea serviciilor medicale paraclinice acordate asiguraţilor. indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă asiguratul. unul la furnizorul care a efectuat serviciul/serviciile de înaltă performanţă. Investigaţiile medicale paraclinice efectuate unui asigurat în ambulatoriu pe perioada în care acesta a fost internat precum şi în perioada de la data externării până la data expirării termenului de valabilitate a biletului de trimitere. casele de asigurări de sănătate decontează contravaloarea investigaţiilor medicale paraclinice acordate numai în baza biletelor de trimitere utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate. respectiv beneficiari ai formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. unic pe ţară. în perioada de valabilitate a cardului. iar celălalt exemplar se transmite lunar de către acesta la casa de asigurări de sănătate cu care a încheiat contract cu ocazia raportării lunare a activităţii.

c). b) numărul de medici de medicină dentară şi dentişti care intră în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate. valoarea trimestrială contractată iniţial aferentă trimestrului respectiv cu sumele neconsumate. b) se majorează cu 20%. cu condiţia ca această depăşire să influenţeze corespunzător. (6) Fondurile suplimentare aprobate pentru anul 2012 cu destinaţia servicii medicale dentare se contractează de casele de asigurări de sănătate prin încheiere de contracte.050 lei. cu încadrarea în valoarea contractată pentru anul respectiv.ART. Pentru medicul primar. Valoarea contractului. c). respectiv lit. 11 (1) La stabilirea valorii de contract pentru furnizorii de servicii medicale de medicină dentară se au în vedere: a) suma alocată fiecărei case de asigurări de sănătate pentru servicii de medicină dentară. (3) Lunar casele de asigurări de sănătate decontează furnizorilor de servicii medicale de medicină dentară serviciile medicale de medicină dentară furnizate în limita valorii trimestriale de contract. ART. e) pentru medicii din mediul rural suma stabilită conform lit. suma stabilită ca raport între lit. d) suma stabilită conform lit. faţă de suma trimestrială prevăzută în contract. serviciile medicale de medicină dentară pentru care se încasează contribuţie personală din partea asiguratului şi condiţiile acordării acestora sunt prevăzute în anexa nr. 7 la ordin. (2) Suma orientativă/medic specialist/lună la nivel naţional este de 1. (4) În situaţia în care la unii furnizori de servicii medicale de medicină dentară se înregistrează la sfârşitul unui trimestru sume neconsumate. cu obligativitatea medicilor de a asigura serviciile medicale de urgenţă de medicină dentară pe tot parcursul programului de lucru al cabinetului. respectiv acte adiţionale la contractele iniţiale şi vor fi utilizate pentru decontarea serviciilor medicale dentare acordate asiguraţilor de la data semnării acestora. iar pentru medicul care nu a obţinut un grad profesional această sumă se diminuează cu 20%. corespunzătoare unui program de 3 ore/zi la cabinet. 93 . d). 10 Lista serviciilor medicale de medicină dentară preventive şi a tratamentelor de medicină dentară. se ajustează în funcţie de programul de activitate. Suma din actul adiţional se utilizează pentru decontarea serviciilor medicale de medicină dentară acordate de la data semnării actului adiţional. Sumele rezultate din economii vor fi contractate printr-un act adiţional la furnizorii de servicii medicale de medicină dentară care în trimestrul respectiv şi-au epuizat valoarea de contract. în sensul diminuării valorii de contract a trimestrului următor. a) şi lit. printr-un act adiţional la contract. Suma contractată se defalchează pe trimestre şi luni. tarifele pentru fiecare serviciu medical de medicină dentară. dacă este cazul. În situaţii justificate. casele de asigurări de sănătate vor diminua. (5) Pentru încadrarea în suma defalcată trimestrial cabinetele de medicină dentară pot întocmi liste de prioritate pentru furnizarea serviciilor de medicină dentară. se majorează cu 50%. Casele de asigurări de sănătate încheie contracte de furnizare de servicii medicale de medicină dentară pentru un program de lucru / medic de 3 ore/zi la cabinet. furnizorii de servicii medicale de medicină dentară pot efectua servicii medicale peste valoarea trimestrială de contract în limita a maxim 5%. c) gradul profesional. după caz. având în vedere volumul serviciilor de medicină dentară contractate.

cabinetele medicale de specialitate din structura unor unităţi sanitare aparţinând ministerelor şi instituţiilor publice centrale din sistemul de apărare. tariful consultaţiei se majorează cu 20%. medicină fizică şi balneologie. valoarea trimestrială contractată iniţial aferentă trimestrului respectiv cu sumele neconsumate.respectiv a actului adiţional la contractul iniţial se stabileşte avându-se în vedere criteriile de contractare. Pentru prestaţia medicului primar. medicină fizică şi balneologie. 7 la ordin. Suma din actul adiţional se utilizează pentru decontarea serviciilor medicale de recuperare. suma stabilită iniţial se diminuează corespunzător. conform prevederilor din anexa nr. ART. prin încheierea unui act adiţional la contract. medicină fizică şi balneologie în ambulatoriu cu casele de asigurări de sănătate. medicină fizică şi balneologie care în trimestrul respectiv şi-au epuizat valoarea de contract. ţinându-se cont şi de activitatea specifică sezonieră. În situaţia în care unul sau mai multe elemente care au stat la baza stabilirii punctajului pentru fiecare furnizor de servicii medicale de recuperare. cabinetele medicale de specialitate organizate conform Ordonanţei Guvernului nr. respectiv tariful pe consultaţie de 14 lei şi numărul de servicii medicale-cazuri. 8 F şi se defalchează pe trimestre şi pe luni. Sumele obţinute ca disponibil din aceste diminuări la nivelul caselor de asigurări de sănătate se vor folosi la reîntregirea sumelor alocate cu destinaţie iniţială. respectiv tariful pe caz de 140 lei. medicină fizică şi balneologie cu casa de asigurări de sănătate se au în vedere numărul de servicii medicale-consultaţii. în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data de la care survine modificarea. Plata acestora se face de către reprezentantul legal al cabinetului de medicină dentară direct către laboratorul de tehnică dentară autorizat conform legii. medicină fizică şi balneologie se înregistrează la sfârşitul unui trimestru sume neconsumate. 629/2001. Suma contractată se stabileşte conform anexei nr. 7 la ordin. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13 Casele de asigurări de sănătate ţin evidenţa serviciilor de medicină dentară pe fiecare asigurat şi pe fiecare cod din formula dentară prevăzută în anexa nr. a căror plată se face prin tarif în lei pe servicii medicaleconsultaţii/cazuri pentru serviciile medicale de recuperare. faţă de suma trimestrială prevăzută în contract. ordine publică. Sumele rezultate din economii vor fi contractate printr-un act adiţional la furnizorii de servicii medicale de recuperare. medicină fizică şi balneologie acordate asiguraţilor de la data semnării actului 94 . 12 În tarifele tratamentelor protetice sunt incluse şi cheltuielile aferente activităţilor de tehnică dentară. ART. Neanunţarea acestor situaţii şi constatarea ulterior producerii lor duc la aplicarea prevederilor privind nerespectarea obligaţiilor contractuale din contractul de furnizare de servicii medicale de recuperare. 8 F la ordin se modifică în sensul diminuării faţă de condiţiile iniţiale şi furnizorii aduc la cunoştinţa caselor de asigurări de sănătate aceste situaţii. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale. medicină fizică şi balneologie din structura unor unităţi sanitare sau unităţile ambulatorii în care îşi desfăşoară activitatea medici angajaţi într-o unitate sanitară. ART. printr-un act adiţional la contract. siguranţă naţională şi autoritate judecătorească încheie contracte de furnizare de servicii medicale de recuperare. medicină fizică şi balneologie din pachetul de servicii medicale de bază prevăzut în anexa nr. republicată. casele de asigurări de sănătate vor diminua. La stabilirea numărului de cazuri se are în vedere o durată medie de 10 zile de tratament pe caz şi un număr mediu de 4 proceduri pe zi. 14 (1) Unităţile ambulatorii de recuperare. (2) La stabilirea sumei contractate de un furnizor de servicii medicale de recuperare. În situaţia în care la unii furnizori de servicii medicale de recuperare.

medicină fizică şi balneologie la nivelul tarifelor diminuate cu contravaloarea cheltuielilor materiale necesare funcţionării şi administrării unităţilor. medicină fizică şi balneologie. medicină fizică şi balneologie acordate în cabinetul medical nu poate depăşi numărul de servicii medicale-consultaţii rezultat potrivit programului de lucru. Valoarea contractului. medicină fizică şi balneologie. medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate sau de medicii de specialitate din spital. precum şi reevaluarea punctajului tuturor furnizorilor. (4) Tarifele au avut în vedere toate cheltuielile aferente serviciilor medicale-consultaţii şi numărului de cazuri de recuperare. (7) Casele de asigurări de sănătate decontează serviciile medicale-consultaţii şi numărul de cazuri de recuperare. numărul de consultaţii. respectiv a actului adiţional la contractul/actul adiţional iniţial se stabileşte avându-se în vedere criteriile de selecţie si contractare prevăzute în prezentele norme. (6) Decontarea serviciilor medicale de recuperare. se contractează şi raportează în vederea decontării pentru un număr mediu de 10 zile de tratament şi o medie de 4 proceduri/zi. în situaţia în care unul sau mai multe elemente care au stat la baza stabilirii punctajului iniţial al acestora sa/s-au modificat. dacă este cazul. respectiv se acordă sumele reprezentând manopera. de către medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate şi 95 . medicamentele şi materialele sanitare. respectiv de acte adiţionale la contractele iniţiale şi vor fi utilizate pentru decontarea serviciilor medicale-consultaţii şi numărului de cazuri de recuperare. medicină fizică şi balneologie numai pe baza biletelor de trimitere eliberate de medicii de familie. aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. medicină fizică şi balneologie se au în vedere următoarele: a) numărul de servicii medicale-consultaţii de recuperare.adiţional şi se repartizează proporţional în funcţie de consumul mediu lunar stabilit pentru fiecare furnizor de la începutul anului până la sfârşitul lunii pentru care se face regularizarea şi în raport cu valoarea de contract aferentă lunii în care se face regularizarea. poate scade sau creşte corespunzător. după care bolnavul plăteşte integral serviciile medicale. în situaţia în care baza de tratament nu se află în structura reţelei sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii sau aparţine unor ministere cu reţele sanitare proprii. medicină fizică şi balneologie în ambulatoriu se suportă din fondul aferent asistenţei medicale de recuperare-reabilitare a sănătăţii. b) serviciile medicale-cazuri care se acordă în bazele de tratament. Dacă programul de lucru este mai mic sau mai mare de 7 ore pe zi. acordate asiguraţilor de la data semnării acestora. dar nu mai mult de 2 cure pe an calendaristic. medicină fizică şi balneologie vor fi contractate de casele de asigurări de sănătate prin încheiere de contracte. (3) În vederea contractării numărului de servicii medicale-consultaţii şi a numărului de cazuri de recuperare. luându-se în considerare că pentru o consultaţie medicală este necesară o durată de 15 minute în medie. casele de asigurări de sănătate contractează şi decontează contravaloarea serviciilor medicale-consultaţii şi numărului de cazuri de recuperare. (8) Biletele de trimitere pentru tratament în staţiunile balneoclimaterice se fac de către medicii de familie. medicină fizică şi balneologie a sănătăţii pot întocmi liste de prioritate pentru furnizarea serviciilor de recuperare-reabilitare a sănătăţii. (5) Fondurile suplimentare aprobate pentru anul 2012 cu destinaţia de servicii medicale de recuperare. Pentru încadrarea în suma defalcată trimestrial cabinetele de specialitate recuperare.

cât şi în bazele de tratament. Pentru un număr mediu al zilelor de tratament realizat intr-o luna mai mic de 8. aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. Pentru un număr mediu al zilelor de tratament realizat intr-o luna mai mic de 8. (9) Decontarea lunară de către casele de asigurări de sănătate se face în funcţie de numărul de servicii medicale-consultaţii şi numărul de cazuri finalizate de recuperare.cazuri finalizate se face la un tarif stabilit conform formulei:Tarif contractat (140 lei) x număr mediu al zilelor de tratament realizate / 10 (număr mediu zile de tratament contractat). o cură reprezentând în medie 10 zile de tratament. 7 la ordin. (3) Contravaloarea serviciilor de acupunctură-consultaţii şi cure de tratament se suportă din fondul aferent asistenţei medicale de recuperare. Suma contractată se defalchează pe trimestre şi pe luni. în limita sumelor contractate. 15 (1) La stabilirea sumei contractate de un furnizor de servicii de acupunctură cu casa de asigurări de sănătate se au în vedere numărul de consultaţii de acupunctură. motivul întreruperii şi numărul de zile efectuat faţă de cel recomandat. (10) În situaţia în care o cură de tratament se întrerupe. furnizorul are obligaţia de a anunţa casa de asigurări de sănătate despre întreruperea curei. diminuate conform alin. ART. medicină fizică şi balneologie. după care asiguratul plăteşte integral serviciile medicale. medicină fizică şi balneologie realizat atât în cabinetele medicale. Decontarea lunara a cazurilor finalizate se realizează la tariful contractat daca numărul mediu al zilelor de tratament este mai mare sau egal cu 8. au dreptul la maximum 2 cure pe an calendaristic. (4) Decontarea lunară a serviciilor medicale de acupunctură se face pe baza numărului de servicii medicale-caz finalizate şi a numărului de consultaţii de acupunctură şi a tarifelor pe cură respectiv pe consultaţie. după caz.5. (2) În vederea contractării numărului de consultaţii de acupunctură şi a numărului de servicii medicale-caz se au în vedere următoarele: a) numărul de consultaţii de acupunctură acordate în cabinetul medical nu poate depăşi numărul de consultaţii de acupunctură rezultat potrivit programului de lucru. decontarea lunară a serviciilor medicale . Numărul mediu al zilelor de tratament realizat într-o lună se calculează împărţind numărul total al zilelor de tratament efectuate. înmulţit cu tarifele din anexa nr. Pentru fiecare caz casa de asigurări de sănătate decontează o singură consultaţie pentru o cură de tratament. decontarea lunară a cazurilor finalizate se face la un tarif stabilit conform formulei:Tarif contractat (140 lei) x număr mediu al zilelor de tratament realizat într-o lună / 10 (număr mediu zile de tratament contractat).5. pe baza facturii şi a documentelor justificative depuse de furnizor la casa de asigurări de sănătate până la data prevăzută în contractul încheiat de furnizor cu casa de asigurări de sănătate. pentru perioade şi potrivit unui ritm stabilit de medicul de specialitate recuperare. Decontarea lunara a cazurilor finalizate se realizează la tariful contractat daca numărul mediu al zilelor de tratament este mai mare sau egal cu 8.medicii din spital. se contractează şi raportează în vederea decontării maximum 2 cure/an calendaristic. (4). luându-se în considerare că pentru o consultaţie de acupunctură este necesară o durată de 15 minute în medie. b) serviciile de acupunctură-caz. după care bolnavul plăteşte integral serviciile medicale. O cură de tratament întreruptă se consideră o cură finalizată. Asiguraţii. respectiv tariful pe consultaţie de 13 lei şi numărul de servicii medicale-caz. respectiv tariful pe caz de 140 lei. medicină fizică şi balneologie şi raportate în luna respectivă. în limita sumelor contractate.5. Numărul mediu al zilelor de tratament realizat într-o lună se calculează 96 . corespunzătoare cazurilor finalizate la numărul de cazuri finalizate de recuperare.5.

ART. cu excepţia persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în cabinete organizate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. republicată. precum şi a serviciilor medicale acordate la cererea asiguratului (fără recomandare medicală sau fără a îndeplini condiţiile care îi permit adresare directă) sau în situaţia în care asiguratul nu acceptă programare pe listele de prioritate se suportă de către asiguraţi la tarifele stabilite de furnizori şi afişate la cabinetul/laboratorul medical. medicină fizică şi balneologie şi paraclinice facturează caselor de asigurări de sănătate. şi depune la casa de asigurări de sănătate până la termenul prevăzut în contractul de furnizare de servicii medicale activitatea realizată în luna anterioară. medicii de specialitate din specialităţile clinice inclusiv recuperare. medicină fizică şi balneologie. pot fi angajaţi numai medici şi/sau dentişti. În aceste situaţii furnizorii de servicii medicale nu eliberează bilete de trimitere sau prescripţii medicale utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate. 16 Contravaloarea serviciilor medicale de specialitate în specialităţile clinice inclusiv recuperare. Întreaga activitate a cabinetului se desfăşoară respectându-se contractul încheiat de reprezentantul legal al cabinetului medical cu casa de asigurări de sănătate. aprobată şi modificată prin Legea nr. de medicină dentară care nu se regăsesc în anexa nr. motivul întreruperii şi numărul de zile efectuat faţă de cel recomandat. (2) Pentru specialităţile clinice inclusiv recuperare. furnizorul are obligaţia să anunţe casa de asigurări de sănătate despre întreruperea curei. cu ştampila cabinetului şi parafa medicului angajat. 629/2001. 124/1998. conform contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate. Nerespectarea termenului de raportare atrage nedecontarea la termenele stabilite a serviciilor medicale prestate pentru perioada respectivă. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical. cabinetele medicale individuale organizate conform reglementărilor în vigoare pot raporta în vederea decontării numai serviciile medicale din specialitatea medicului titular al 97 . care este formular cu regim special unic pe ţară. lunar. precum şi alte categorii de personal în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. Medicii sau dentiştii angajaţi nu raportează activitate medicală proprie. 17 (1) În cabinetele medicale/laboratoarele din ambulatoriul de specialitate.împărţind numărul total al zilelor de tratament efectuate.cazuri finalizate şi raportate în luna respectivă). activitatea acestora fiind raportată de către reprezentantul legal. (5) Tarifele au avut în vedere toate cheltuielile aferente serviciilor medicale-consultaţii de acupunctură şi cazurilor-cure de acupunctură. folosind formularul de prescripţie medicală. conform prevederilor legale în vigoare. În situaţia în care o cură de tratament în acupunctură se întrerupe. (6) Reprezentantul legal al furnizorilor de servicii medicale clinice. corespunzătoare cazurilor finalizate la numărul de servicii de acupunctură . medicină fizică şi balneologie şi de medicină dentară pot prescrie medicamente cu sau fără contribuţie personală şi unele materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu. cu indicarea serviciului prestat. paraclinice. 7 la ordin. 598/2001. care se verifică de către casele de asigurări de sănătate în vederea decontării şi se validează conform prezentelor norme. medicină fizică şi balneologie. de medicină dentară. de recuperare. organizate conform Ordonanţei Guvernului nr. ART. O cură de tratament în acupunctură întreruptă se consideră o cură finalizată. pentru care se eliberează documentul fiscal.

18 Pentru unităţile sanitare care nu sunt organizate conform Ordonanţei Guvernului nr. unic pe ţară. Un exemplar rămâne la medicul care a făcut trimiterea şi două exemplare sunt înmânate asiguratului. republicată. precum şi respectarea prevederilor actelor normative în vigoare. 98 . medicină fizică şi balneologie. Furnizorul de servicii medicale clinice. (2) Furnizorii de servicii medicale clinice. (3) În relaţiile cu furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate. medicină fizică şi balneologie numai pe baza biletului de trimitere pentru alte specialităţi. 629/2001. care se întocmeşte în trei exemplare. 3 alin. precum şi servicii conexe actului medical. medicină fizică şi balneologie acordate numai în baza biletelor de trimitere utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. 19 (1) Casele de asigurări de sănătate decontează serviciile medicale clinice inclusiv de recuperare. inclusiv de recuperare. Neparticiparea medicilor la aceste întâlniri nu îi exonerează de răspunderea nerespectării hotărârilor luate cu acest prilej. ART. casele de asigurări de sănătate decontează contravaloarea serviciilor medicale clinice. inclusiv a celor de recuperare. ART. medicină fizică şi balneologie au obligaţia să verifice biletele de trimitere în ceea ce priveşte datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă potrivit prevederilor legale în vigoare. (2). contractele/actele adiţionale de furnizare de servicii medicale se încheie de către reprezentantul legal al unităţii sanitare în structura căreia se află aceste unităţi şi casa de asigurări de sănătate. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. conform prevederilor art. care este formular cu regim special. care le depune la furnizorul de servicii medicale clinice inclusiv de recuperare.cabinetului medical respectiv. 124/1998. inclusiv de recuperare. Acestea vor informa asupra modificărilor apărute în actele normative şi vor stabili împreună cu medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate măsurile ce se impun pentru îmbunătăţirea activităţii. 20 Casele de asigurări de sănătate şi direcţiile de sănătate publică au obligaţia de a organiza trimestrial sau ori de câte ori este nevoie întâlniri cu medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru a analiza aspecte privind calitatea serviciilor medicale din asistenţa medicală ambulatorie de specialitate. ART. medicină fizică şi balneologie păstrează un exemplar şi depune la casa de asigurări de sănătate celălalt exemplar cu ocazia raportării lunare a activităţii.

................................. Semnătura............ Nr.................... Specialitatea .... Data completării .. ..........................Tratament medicamentos ...................................................................... Examinări clinice ______________________________________________________________________________ | Data programării | Data realizării | |______________________________________|_______________________________________| | | | |______________________________________|_______________________________________| | | | |______________________________________|_______________________________________| | | | |______________________________________|_______________________________________| | | | |______________________________________|_______________________________________| Investiga ii paraclinice ______________________________________________________________________________ | Tip investiga ie | Data programării | Data realizării | |___________________________|__________________________|_______________________| | | | | |___________________________|__________________________|_______________________| | | | | |___________________________|__________________________|_______________________| | | | | |___________________________|__________________________|_______________________| | | | | |___________________________|__________________________|_______________________| Recomandări: ................... Contract încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate ........................................................................................................................................................... Medic .................... Diagnostic: .... FIŞA DE MONITORIZARE în cazul bolnavilor cronici în ambulatoriul de specialitate pentru specialită ile clinice Nume: ..................... Factori de risc: ................................................................................ .. 99 .................. Prenume: ...............................................................................Tratament igieno-dietetic .............ANEXA 8 A ........................................................................................................................................................model Furnizor de servicii medicale ........................ .................................................................................................................................................................. Data naşterii: ....................... Data luării în eviden ă: ... Comorbidită i: ........................................................ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Cod numeric personal: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Sex: M/F Adresa: ........................................ contract ........ parafa şi ştampila .......... . ..............Alte recomandări ...................................................................................................

................... 100 .. declar pe propria răspundere că am/nu am contract de furnizare de servicii medicale de recuperare....../C. cunoscând că falsul în declara ii se pedepseşte conform legii........................................ Sediul social/Adresa fiscală . DECLARA IE Subsemnatul(a)............... Construc iilor şi Turismului Data ..model - Furnizor de servicii medicale paraclinice ..... ........................ nr.............I............... ....... Ordinii Publice.. seria ......... ANEXA 8 C ...... ....... medicină fizică şi balneologie ............I.. seria ......... Reprezentant legal (semnătura şi ştampila) . cunoscând că falsul în declara ii se pedepseşte conform legii................. Sediul social/Adresa fiscală ....................... DECLARA IE Subsemnatul(a)...................................... Reprezentant legal (semnătura şi ştampila) .. legitimat(ă) cu B....ANEXA 8 B ....... declar pe propria răspundere că am/nu am contract de furnizare de servicii medicale paraclinice şi cu: _ |_| Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării....... ............. nr...../C........I............... în calitate de reprezentant legal................. în calitate de reprezentant legal.........................I...........model Furnizor de servicii medicale de recuperare.......... Siguran ei Na ionale şi Autorită ii Judecătoreşti _ |_| Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor....... medicină fizică şi balneologie şi cu: _ |_| Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării........ Siguran ei Na ionale şi Autorită ii Judecătoreşti _ |_| Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor... legitimat(ă) cu B... Ordinii Publice. Construc iilor şi Turismului _ |_| Casa de Asigurări de Sănătate . Data .

..Data expirării ______________________________________________________________________________ |Nr...........| C | D| E | F |Program|Cod |G|H|I| | | | |şi | | | | | | | |de |parafă| | | | | | | |nr.. contract F ....... PERSONAL MEDICO-SANITAR MEDICI Semnifica ia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A .... |Nume şi| CNP |BI/CI|Certificat|Asigurare |Contract| | | | | | |crt..ANEXA 8 D model Furnizor de investiga ii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală . Punct de lucru*1) . |Tip | | | | | | | |şi | | |contract|contract| | | | | | | |nr.....Grad profesional ______________________________________________________________________________ |Nr.....Tip de activitate**) B . bioinginer..........|prenume| | |membru |de |**) | | | | | | | | | | |CMR/CMDR |răspundere| | | | | | | | | | | | |civilă | | | | | | | | | | |_____|__________|__________|________|_______|______|_|_|_| | | | |Serie| A | B |Nr..Tip contract G ... fizician Total operatori = 101 .. | | | | | | | |lucru | | | | | |____|_______|_______|_____|____|_____|___|___|__|____|___|_______|______|_|_|_| | | | | | | | | | | | | | | | | | |____|_______|_______|_____|____|_____|___|___|__|____|___|_______|______|_|_|_| *) se completează în situa ia în care un medic are mai multe specialită i paraclinice confirmate prin ordin al ministrului sănătă ii Total medici = OPERATORI Semnifica ia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A .....Data eliberării B ....................|prenume| | |membru | |de lucru|(după caz)| | | | | | |asocia ie | | | | | | | | | |profesională| | | | | | | | |_____|____________|_________________| | | | | | | |Serie| B | C |Nr......Valoare E ..........Specialitatea/Competen a* I ..........Data expirării C ............... |Nume şi| CNP |BI/CI|Certificat | Contract**) |Program |Cod parafă|A| |crt.......Data eliberării C .Nr. | | | | | | | | |____|_______|______|_____|_____|______|________|________|________|__________|_| | | | | | | | | | | | | |____|_______|______|_____|_____|______|________|________|________|__________|_| **) absolvent colegiu imagistică medicală.............Valabilă până la D .... asistent medical imagistică medicală...Specialitatea/Competen a H ..

..| C|Valoare | D | E | | | | | | |şi | | | | | | | | | | | | | |nr....... semnătura. **) Se va specifica forma legală în care se exercită profesia (contract de muncă..... Data întocmirii ....Valabilă până la D ... |Tip | | | | | | |şi |eliberării|expirării|contract|contract| | | | | | |nr....... ştampila .......Nr... Nume şi prenume..| |crt........Data eliberării B ...tehnician aparatură medicală = -----------*1) În situa ia în care furnizorul are mai multe puncte de lucru pentru care solicită încheierea contractului cu casa de asigurări de sănătate............. PFA etc.... | | | | | | | |____|_______|____|_____|__________|_________|________|________|________|______| | | | | | | | | | | | |____|_______|____|_____|__________|_________|________|________|________|______| Total personal auxiliar .. Răspundem de corectitudinea şi exactitatea datelor Reprezentant legal ..|prenume| | |Certificat |de |**) |de lucru|tea/ | | | | | |membru |răspundere| | |Competen a | | | | | |asocia ie |civilă | | | | | | | | |profesională| | | | | | | | |_____|____________|__________|________| | | | | | |Serie| A| B|Nr.........Tip contract ______________________________________________________________________________ |Nr.).TEHNICIAN APARATURĂ MEDICALĂ ______________________________________________________________________________ |Nr......... |Nume şi| CNP| BI/ | ALP/Certificat | Contract**) |Program |Cod | |crt......... |Nume şi|CNP|BI/CI|ALP/ |Asigurare |Contract|Program |Specialita.Data expirării C . 102 .................ASISTEN I MEDICALI Semnifica ia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A ............. se întocmesc tabele distincte pentru personalul aferent. | | | | | | | | | | |____|_______|___|_____|__|__|___|__|__________|____|___|________|_____________| | | | | | | | | | | | | | | |____|_______|___|_____|__|__|___|__|__________|____|___|________|_____________| Total asisten i medicali = PERSONAL AUXILIAR .............................. contract E ....|prenume| | CI | membru asocia ie | |de lucru|parafă| | | | | | profesională | | |(după | | | | | | | | |caz) | | | | |_____|____________________|_________________| | | | | | |Serie|Data |Data |Nr......

..ANEXA 8 E model Furnizori de servicii medicale paraclinice ..........Data eliberării 103 .. |Nume şi| CNP | BI/ |Certificat membru|Asigurare de|Contract| | | | | | |crt.Specialitatea/Competen a* I .....Tip contract E ....... |Nume şi| CNP | BI/ |ALP/Certificat|Asigurare de| Contract**) | | |crt.........Cod parafă G ..........Data expirării ______________________________________________________________________________ |Nr................Data eliberării B ...... contract D . | | | | | | | | |lucru | |____|_______|_____|_____|_____|___|__|_|___|________|________|________|_______| | | | | | | | | | | | | | | |____|_______|_____|_____|_____|___|__|_|___|________|________|________|_______| Total asisten i medicali de laborator = CHIMIŞTI Semnifica ia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A . |Tip |Program| | | | |şi | | | | | |până la |contract|contract|de | | | | |nr........ | | | | | | | | | | | | | | |____|_______|_________|_____|_____|___|___|___|___|________|___|____|_|_|_|_|_| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |____|_______|_________|_____|_____|___|___|___|___|________|___|____|_|_|_|_|_| *) se completează în situa ia în care un medic are mai multe specialită i paraclinice confirmate prin ordin al ministrului sănătă ii ASISTEN I MEDICALI DE LABORATOR Semnifica ia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A ..................|prenume| | CI |membru |răspundere | | | | | | | |asocia ie |civilă | | | | | | | |profesională | | | | | | | |_____|______________|____________|_________________|_______| | | | |Serie|Serie|NR.................| A|B|Nr.........|Valabilă| C | D |E|F|G|H|I| | | | |şi | | | | | |până la | | | | | | | | | | | |nr....|Valabilă|Nr.Specialitatea/Competen a H .. FORMULAR PRIVIND PERSONALUL MEDICO-SANITAR MEDICI Total medici = Semnifica ia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A .Grad profesional ______________________________________________________________________________ |Nr....Nr..laborator de analize medicale: ...Data eliberării B . Punct de lucru*1) ...| A | B |Nr.......Program de lucru F .Data expirării C ..|prenume| | CI |CMR/CMDR |răspundere |**) | | | | | | | | | | | |civilă | | | | | | | | | | |_____|_________________|____________|________|_|_|_|_|_| | | | |Serie|Serie|NR...

| | | | | | |lucru |(după | | | | | | | | | | | | | |caz) | | |____|_______|_______|_____|_____|___|___|__|________|________|_______|______|_| | | | | | | | | | | | | | | |____|_______|_______|_____|_____|___|___|__|________|________|_______|______|_| | | | | | | | | | | | | | | |____|_______|_______|_____|_____|___|___|__|________|________|_______|______|_| Total chimişti = BIOLOGI Semnifica ia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A .B . | | | | | | | | | | | | |____|_______|_______|_____|_____|___|__|_|___|________|________|________|_|_|_| | | | | | | | | | | | | | | | | |____|_______|_______|_____|_____|___|__|_|___|________|________|________|_|_|_| | | | | | | | | | | | | | | | | |____|_______|_______|_____|_____|___|__|_|___|________|________|________|_|_|_| Total biologi = BIOCHIMIŞTI Total biochimişti = Semnifica ia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A .Data eliberării E . |Nume şi| CNP | BI/ |ALP/Certificat|Asigurare de| Contract**) |A|B|C| |crt.| D|E|Nr. |Nume şi| CNP | BI/ |ALP/Certificat | Contract**) | | | | |crt. |Tip |Program|Cod |C| | | | |şi | | | | |contract|contract|de |parafă| | | | | |nr.Program de lucru B .Grad profesional D .|prenume| | CI |membru |răspundere | | | | | | | | | |asocia ie |civilă | | | | | | | | | |profesională | | | | | | | | | |_____|______________|____________|_________________| | | | | | | |Serie|Serie|NR.| A | B|Nr.Grad profesional ______________________________________________________________________________ |Nr.|prenume| | CI |membru |răspundere | | | | | | | | | |asocia ie |civilă | | | | | | | | | |profesională | | | | | | | | | |_____|______________|____________|_________________| | | | | | | |Serie|Serie|NR.Data expirării C .Data expirării ______________________________________________________________________________ |Nr. |Tip | | | | | | | |şi | | | | | |până la |contract|contract| | | | 104 .|prenume| | CI |membru asocia ie| | | | | | | | | |profesională | | | | | | | | |_____|________________|_________________|_______|______|_| | | | |Serie|Serie|NR.Data eliberării E .Grad profesional D .Cod parafă (după caz) C .|Valabilă|Nr. |Nume şi| CNP | BI/ |ALP/Certificat|Asigurare de| Contract**) |A|B|C| |crt.Cod parafă (după caz) C .Data expirării ______________________________________________________________________________ |Nr. |Tip | | | | | | | |şi | | | | | |până la |contract|contract| | | | | | | |nr.Program de lucru B .|Valabilă|Nr.| D|E|Nr.

..............| | | |nr....... | | | | | | | | | | | | |____|_______|_______|_____|_____|___|__|_|___|________|________|________|_|_|_| | | | | | | | | | | | | | | | | |____|_______|_______|_____|_____|___|__|_|___|________|________|________|_|_|_| | | | | | | | | | | | | | | | | |____|_______|_______|_____|_____|___|__|_|___|________|________|________|_|_|_| *1) În situa ia în care furnizorul are mai multe puncte de lucru pentru care solicită încheierea contractului cu casa de asigurări de sănătate....................... NOTĂ: Se va completa în mod corespunzător un formular şi pentru farmacist Răspundem de corectitudinea şi exactitatea datelor Reprezentant legal: ............. PFA etc............. Nume şi prenume....... ştampila: ............ 105 ..)..... Data întocmirii: ............ **) Se va specifica forma legală în care se exercită profesia (contract de muncă....... semnătura................... se întocmesc tabele distinct pentru personalul aferent......................

Evaluarea resurselor umane 50% A. Evaluarea capacităţii resurselor tehnice Ponderea acestui criteriu este de 50% Ca urmare a aplicării metodologiei de stabilire a punctajului. medicină fizică şi balneologie sunt obligaţi să facă dovada deţinerii legale a aparaturii prin documente conforme şi în termen de valabilitate. c) Furnizorii sunt obligaţi să prezinte documentele pentru aparatul/aparatele deţinute din care să reiasă numărul de canale şi numărul de bolnavi care pot face terapie simultan cu aparatul/aparatele respective pentru care încheie contract de furnizare de servicii cu casa de asigurări de sănătate. medicină fizică şi balneologie . e) Dacă doi sau mai mulţi furnizori prezintă aparate înregistrate cu aceeaşi serie şi număr înainte sau în perioada de contractare. 2. Să facă dovada că toată durata programului de lucru declarat al cabinetului şi al bazei de tratament este acoperită prin prezenţa unui medic de specialitate de recuperare. conforme şi în termen de valabilitate ale acestora. Fac excepţie furnizorii de servicii medicale de recuperare. b) Casele de asigurări de sănătate sunt obligate să verifice dacă seria şi numărul aparatului existent în cadrul cabinetului sunt aceleaşi cu seria şi numărul aparatului înscrise în cuprinsul documentelor care atestă existenţa şi deţinerea legală a acestora. medicină fizică şi balneologie CAP. Evaluarea capacităţii resurselor tehnice 50% B.ANEXA 8 F CRITERII privind selecţia furnizorilor de servicii medicale de recuperare. d) Nu sunt luate în calcul aparatele care nu au înscrise pe ele seria şi numărul şi nici aparatele pentru care furnizorii nu pot prezenta manualul de utilizare. medicină fizică şi balneologie în ambulatoriu CAP. fiecare furnizor de servicii medicale de recuperare. medicină fizică şi balneologie în ambulatoriu Pentru a intra în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate furnizorii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de selecţie: 1. I Criterii de selecţie a furnizorilor de servicii medicale de recuperare. medicină fizică şi balneologie pentru a căror furnizare încheie contract cu casa de asigurări de sănătate. medicină fizică şi balneologie şi repartizarea sumelor pentru furnizarea de servicii medicale de recuperare. medicină fizică şi balneologie care îşi desfăşoară activitatea utilizând acelaşi spaţiu şi aceleaşi echipamente specifice deţinute şi/sau utilizate în comun în condiţiile legii.obţine un punctaj corespunzător acestui criteriu. acestea sunt excluse definitiv şi nu se mai iau în calcul la nici unul dintre furnizori. medicină fizică şi balneologie se au în vedere următoarele criterii: A. Să facă dovada capacităţii tehnice de a efectua serviciile medicale de recuperare. II La stabilirea valorii contractelor de furnizare de servicii medicale de recuperare. a) Furnizorii de servicii medicale de recuperare. Să fie autorizaţi şi evaluaţi potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. 3. cu prezentarea documentelor 106 .

1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal.1 A. b) numărul maxim de proceduri / oră posibil de efectuat în cadrul programul de lucru de către personalul mediu sanitar care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la furnizor.justificative prevăzute de actele normative în vigoare şi numai în condiţiile în care personalul medical de specialitate al fiecărui furnizor îşi desfăşoară activitatea cu respectarea dispoziţiilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012. cu modificările şi completările ulterioare şi într-un program de lucru distinct. nr.5 ani = 20 puncte/combină . după cum urmează . organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale = 20 puncte 107 .Suprafaţa utilă a sălii este între 8 . respectiv 4 pacienţi în acelaşi timp. A.. având în vedere prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1389/2010. aprobat prin H.Aparate cu 4 canale şi vechime 1 .5 ani = 16 puncte/aparat . În situaţia în care. 3 sau 4 canale ale unui aparat reprezintă posibilitatea pentru efectuarea terapiei la 2. b) este mai mare decât cel prevăzut la lit.5 ani = 24 puncte/aparat .5 ani = 32 puncte/aparat . a). b) şi numărul de proceduri de la lit. b) este mai mic decât cel prevăzut la lit. punctajul total aferent lit.2 Evaluarea sălii de kinetoterapie: . cu modificările şi completările ulterioare În situaţia în care. numărul maxim de proceduri prevăzut la lit. a). a).. NOTA 2 : La contractare.1 se înmulţeşte cu raportul calculat între numărul de proceduri de la lit... f) Pentru a putea fi luate în considerare aparatele trebuie să fie în perfectă stare de funcţionare certificată cu documentele care atestă verificarea parametrilor funcţionali în termenul prevăzut de lege pentru fiecare tip de aparat. Se acorda punctaj pentru fiecare aparat deţinut.1.Combină de terapie fizicală şi vechime 1 . numărul maxim de proceduri prevăzut la lit.Aparate cu 3 canale şi vechime 1 . câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus al aparatului. | Denumire aparat | Număr | An | crt.| | canale | fabrica ie | aparat | |_____|_________________|________|____________|_______________| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |_____|_________________|________|____________|_______________| | | | | | | |_____|_________________|________|____________|_______________| | | | | | | |_____|_________________|________|____________|_______________| TOTAL PUNCTE: .Cada de hidroterapie . se acordă punctajul aferent lit. 3.. NOTA 1: Numărul de 2.vechime 1 . furnizorul va depune o notă de fundamentare privind: a) numărul maxim de proceduri care pot fi efectuate pe fiecare aparat / oră.5 ani = 10 puncte/1 cadă Se scad din punctajul acordat pentru fiecare aparat...5 ani = 28 puncte/aparat . A. _____________________________________________________________ | Total puncte/ | | Nr.Aparate cu 1 canal şi vechime 1 . A.Aparate cu 2 canale şi vechime 1 . conform fişelor tehnice ale aparatelor.15 mp şi dotare corespunzătoare conform Ordinului MSP 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea.G.

.40 ore/săptămână (ore/zi x 5 zile/săptămână) a... TOTAL puncte resurse tehnice . Pentru fracţiuni de normă.volumul bazinului de hidrokinetoterapie este intre 40 – 60 mc si are dotarea corespunzatoare actelor normative in vigoare = 30 puncte...2 şi A.volumul bazinului de hidrokinetoterapie este de peste 60 mc si are dotarea corespunzatoare actelor normative in vigoare = 40 puncte... Personalul este punctat proporţional cu timpul lucrat..35 ore/săptămână (7 ore x 5 zile/săptămână) ..medic specialist .volumul bazinului de hidrokinetoterapie este intre 30 – 40 mc si are dotarea corespunzatoare actelor normative in vigoare = 20 puncte. medicină fizică şi balneologie: . medic în specialitatea de recuperare. NOTA 2: Nu se punctează bazinele de hidrokinetoterapie care se utilizează şi pentru alte activităţi în afara celor strict medicale care se contractează cu casa de asigurări de sănătate.30 mp şi dotare corespunzătoare conform Ordinului MSP 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea.20 puncte/medic/1 normă . fiziokinetoterapeut. fiziokinetoterapeut/kinetoterapeut/profesor de cultură fizică medicală 12 puncte/1 normă 108 . B.. folosită exclusiv pentru furnizarea de servicii de kinetoterapie şi dotare superioară faţă de prevederile Ordinului MSP 153/2003 = 33 puncte A... A. .. profesor de cultură fizică medicală sau maseur .18 puncte/medic/1 normă ______________________________________________________________________________ | Nume şi prenume medic | Număr de ore | Punctaj | |_________________________________|__________________________|_________________| | | | | |_________________________________|__________________________|_________________| b. A.pentru un medic .3 Evaluarea bazinului de hidrokinetoterapie .. organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale = 30 puncte . kinetoterapeut. Evaluarea resurselor umane: Ponderea acestui criteriu este de 50% Ca urmare a aplicării metodologiei de stabilire a punctajului...Suprafaţa utilă a sălii este de peste 30 mp. Se consideră o normă întreagă astfel: .medic primar .2 şi A.obţine un punctaj corespunzător acestui criteriu. Punctajele pentru lit.3 se ajustează proporţional. fiecare furnizor de servicii medicale de recuperare.Suprafaţa utilă a sălii este între 16 . punctajele aferente lit....pentru un asistent balneofizioterapie.. iar pentru cei cu normă parţială se acordă unităţi proporţionale cu fracţiunea de normă lucrată.. NOTA 1: Sala de kinetoterapie şi bazinul de hidrokinetoterapie se punctează numai dacă la furnizor îşi desfăşoară activitatea cel puţin un kinetoterapeut / fiziokinetoterapeut / profesor de cultură fizică medicală. medicină fizică şi balneologie .... Punctajul se acordă pentru fiecare angajat medico-sanitar cu normă întreagă..3 se acordă pentru încadrarea cu personal de specialitate (un kinetoterapeut / fiziokinetoterapeut / profesor de cultură fizică medicală) pentru o normă întreagă (8 ore).

..5 puncte/1 normă ______________________________________________________________________________ | Nume şi prenume | Număr de ore | Punctaj | |_________________________________|__________________________|_________________| | | | | |_________________________________|__________________________|_________________| TOTAL PUNCTE: . Program de activitate săptămânal al bazei de tratament ... Pentru fiecare criteriu se stabileşte numărul total de puncte obţinut prin însumarea numărului de puncte obţinut de fiecare furnizor. Valoarea unui punct obţinută pentru fiecare dintre criterii se înmulţeşte cu numărul de puncte obţinut de un furnizor corespunzător fiecărui criteriu. asistent balneofizioterapie .........Sub 5 zile/săptămână = 1 punct ..Pentru 2 x 8 ore 5 zile pe săptămână = 5 puncte ..... 109 . Valoarea totală contractată de un furnizor cu casa de asigurări de sănătate se obţine prin însumarea sumelor stabilite pentru fiecare criteriu.TOTAL puncte .......5 zile/săptămână = 2 puncte .______________________________________________________________________________ | Nume şi prenume | Număr de ore | Punctaj | |_________________________________|__________________________|_________________| | | | | |_________________________________|__________________________|_________________| c.. rezultând sumele aferente fiecărui criteriu pentru fiecare furnizor..6 puncte/1 normă ______________________________________________________________________________ | Nume şi prenume | Număr de ore | Punctaj | |_________________________________|__________________________|_________________| | | | | |_________________________________|__________________________|_________________| d.. maseur .. Se calculează valoarea unui punct pentru fiecare criteriu prin împărţirea sumei rezultate ca urmare a aplicării procentelor corespunzatoare fiecarui criteriu la numărul de puncte obtinut la fiecare criteriu...8 ore/zi: ..

Miastenia gravis 28. Tumori cu potenţial malign până la şi după elucidarea diagnosticului 20.ANEXA 9 LISTA cuprinzând afecţiunile care. Malformaţii congenitale şi boli genetice 4. Purpura trombotică trombocitopenică 17. Histiocitozele 13. Malaria 22. Bolile de colagen-vasculare (lupus eritematos sistemic. forma moderată şi gravă (până la vindecarea radiologică şi biochimică) 35. Diabet insipid 26. Anemii hemolitice endo. poli/dermatomiozită. Boala von Willebrand 18. Purpura trombocitopenică idiopatică 15. Telangectazia hemoragică ereditară 14. Infarct miocardic şi Angină pectorală instabilă 2. sindrom Sjogren. Mucoviscidoza 24. Psihoze 27. Sindrom Felty. Boala Wilson 21. Boala Addison 25. Anemiile carenţiale (până la normalizarea hematologică şi biochimică) 34. cu stimulatoare cardiace. Coagulopatiile ereditare 19. Trombocitopatii 16. Glaucom 37. permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate 1. Afecţiuni postoperatorii şi ortopedice până la vindecare 30. Gravide cu risc obstetrical crescut 31. Malnutriţie proteinenergetică (în primii 3 ani de viaţă) 33. Purtătorii de proteze valvulare şi pace-maker 3. Tuberculoza 23. Bolnavi cu revascularizaţie percutanată. boala Still. artrită cronică juvenilă 7. Astm bronşic sever 36. Thalasemia majoră 12. după confirmarea ca fiind un caz nou.şi exoeritrocitare 10. Rahitismul evolutiv. Insuficienţă renală cronică în stadiul predialitic 5. Aplazia medulară 9. Prematuritatea (în primul an de viaţă) 32.IV NYHA 6. Trombocitemia hemoragică 11.la medicul neurolog în cazul tratamentelor cu risc vital* (anticoagulante) 110 . vasculite sistemice) 8. AVC . cu by-pass coronarian 29. sclerodermie. Insuficienţă cardiacă clasa III . cu proteze valvulare.

cu care bolnavul se va prezenta la vizitele ulterioare in cadrul ambulatoriului de specialitate. parafa şi data. 111 . Medicul de specialitate care are în evidenţă bolnavul are obligaţia de a depune la contractare lista cu asiguraţi . completate pe scrisoarea medicala eliberata de medicul specialist. 2. bolnavul nu necesită să fie monitorizat de către medicul de familie.NOTA 1: Prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate fără bilet de trimitere pentru afecţiunile de mai sus se face numai în următoarele situaţii: 1. 8 A. 2. Medicul de specialitate trebuie să informeze medicul de familie prin scrisoare medicală dacă au intervenit schimbări în evoluţia bolii şi în atitudinea terapeutică.Medicul de familie pastreaza o copie a scrisorii medicale ataşată la fisa bolnavului. 3. NOTA 2: 1. asiguratul are stabilit un plan de monitorizare şi tratament pentru tot anul în curs. dacă face dovada (printr-o scrisoare medicală) că a fost luat în evidenţă de către medicul de familie şi în intervalul de timp până la următoarea consultaţie la medicul specialist. conform fişei de monitorizare prevăzut în anexa nr. pentru bolnavii a căror schemă terapeutică trebuie modificată în funcţie de parametrii de monitorizare. care va confirma luarea in evidenta prin semnatura.bolnavi cu afecţiuni cronice în evidenţă.

5. pentru fiecare laborator de analize medicale/laborator de analize medicale organizat ca punct de lucru din structura sa. inclusiv examenul Babeş Papanicolau). NOTĂ: Pentru laboratoarele de anatomie patologică nu se aplică punctul 2.analize medicale de laborator prevăzute la cap. Să facă dovada îndeplinirii criteriului de calitate. Să facă dovada capacităţii tehnice pentru posibilitatea efectuării a cel puţin 5% din numărul total de servicii medicale paraclinice necesare la nivelul fiecărei case de asigurări de sănătate.analize medicale de laborator pe toată perioada de derulare a contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate. Pentru testele compuse din mai mulţi parametri nu se iau în calcul toţi parametrii . pentru fiecare dintre laboratoarele/laboratoare organizate ca puncte de lucru ce urmează a fi cuprinse în contractul de furnizare de servicii medicale paraclinice .se consideră un singur test. care nu poate fi mai mică de 8 ore pe zi. Să facă dovada. 6. repartizarea sumelor şi defalcarea numărului de investigaţii paraclinice analize medicale de laborator pe furnizori de servicii medicale paraclinice laboratoare de analize medicale CAPITOLUL I Criterii de selecţie a furnizorilor de servicii medicale paraclinice laboratoare de analize medicale Pentru a intra în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. 3. (5) din Contractul-cadru. Să facă dovada că toată durata programului de lucru solicitat a fi contractat cu casa de asigurări de sănătate. 2. atât pentru subcriteriul a) "Implementarea sistemului de management al calităţii" cât şi pentru subcriteriul b) "Participare la schemele de testare a competenţei pentru laboratoare de analize medicale pentru laboratoare de analize medicale notificate de Ministerul Sănătăţii" prevăzut de reglementările în vigoare pentru cel puţin 50% reprezentând minim 40 analize din numărul de analize cuprinse în lista investigaţiilor contractate. vizat de producător/distribuitor/furnizor de service. a capacităţii de lucru şi a meniului de teste efectuate de fiecare aparat.a) şi punctul 5. a anului de fabricaţie. Numărul total de analize cuprinse în lista investigaţiilor medicale paraclinice este de 79. cu excepţia categoriei microbiologie.cu grad de specialist. furnizorii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de selecţie: 1. pentru fiecare laborator de analize medicale/laborator de analize medicale organizat ca punct de lucru din structura sa că în cadrul acestuia/acestora îşi desfăşoară activitatea medic/medici de laborator într-o formă legală de exercitare a profesiei care să acopere cel puţin o normă/zi (7 ore). chimist. cu încadrarea în 90% din suma prevăzută cu această destinaţie. 44 alin. cu excepţia examinărilor de anatomie patologică (histopatologice şi de citologie.ANEXA 10 CRITERII privind selecţia furnizorilor de servicii medicale paraclinice .laboratoare de analize medicale. cultură cu identificare microbiană inclusiv antibiograma/fungigrama) constituie teste separate şi se iau în calcul separat. a) Să facă dovada capacităţii tehnice a fiecărui laborator/punct de lucru de a efectua toate investigaţiile medicale paraclinice . unde diversele etape de lucru (examen microscopic. 4. este acoperită prin prezenţa unui medic de specialitate medicină de laborator sau biolog. Să fie autorizaţi şi evaluaţi potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. II din anexa nr. Furnizorul va prezenta un înscris cu menţiunea seriei. stabilit de comisia constituită conform art. 7 la ordin. biochimist . 112 . b) Pentru examinările de anatomie patologică (histopatologice şi de citologie inclusiv examenul Babeş Papanicolau). furnizorul are obligaţia de a face dovada capacităţii tehnice numai în situaţia în care solicită contractarea acestora.

Numărul de investigaţii paraclinice . b) Casele de asigurări de sănătate sunt obligate să verifice dacă seria şi numărul aparatului existent în cadrul laboratorului sunt conforme cu seria şi numărul aparatului înscrise în cuprinsul documentelor care atestă existenţa şi deţinerea legală a acestora. criteriul financiar 5% 1. respectiv a menţinerii sumelor rezultate din aplicarea acestuia.analize de laborator se stabileşte la nivelul fiecărui judeţ de către comisia înfiinţată conform art. (5) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . conduce la aplicarea măsurii de reziliere a contractului pentru furnizorii/furnizorul respectiv.analize medicale de laborator sunt obligaţi să facă dovada deţinerii legale a aparaturii prin documente conforme şi în termen de valabilitate.tipul şi denumirea fiecărui aparat . Criteriul de evaluare a resurselor Ponderea acestui criteriu este de 45% Ca urmare a aplicării metodologiei de stabilire a punctajului. 1389/2010. a existenţei unor aparate de acelaşi tip şi cu aceeaşi serie şi număr la doi furnizori sau în două laboratoare/puncte de lucru ale aceluiaşi furnizor. Constatarea ulterior încheierii contractului. 113 .obţine un punctaj corespunzător acestui criteriu. acestea sunt excluse definitiv şi nu se mai iau în calcul la nici unul dintre furnizori. numărul şi data documentului care dovedeşte deţinerea legală a fiecărui aparat. În acest sens. c) Furnizorii sunt obligaţi să prezinte toate fişele tehnice corespunzătoare aparatelor deţinute şi pentru care încheie contract de furnizare de servicii cu casa de asigurări de sănătate.analize medicale de laborator . e) Dacă doi sau mai mulţi furnizori prezintă aparate înregistrate cu aceeaşi serie şi număr înainte sau în perioada de contractare.seria şi numărul fiecărui aparat .tipul. 2. criteriul de evaluare a resurselor 45% 2.CAPITOLUL II Criterii privind repartizarea sumelor şi defalcarea numărului de investigaţii paraclinice . având menţionate seriile echipamentelor. La stabilirea sumelor ce se contractează cu furnizorii de analize medicale de laborator se au în vedere următoarele criterii: 1. nr. cu modificările şi completările ulterioare. Această prevedere reprezintă condiţie de eligibilitate pentru aparatul/aparatele respective. şi nici aparatele pentru care furnizorii nu pot prezenta fişele tehnice conforme şi în termen de valabilitate ale acestora. casele de asigurări de sănătate verifică capacitatea tehnică a fiecărui furnizor şi transmit Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate în termen de 10 zile calendaristice de la data încheierii perioadei de depunere a dosarelor de contractare situaţia centralizatoare cu privire la: .analize medicale de laborator . Metodologia de stabilire a punctajului: A. aparatele trebuie să fie în perfectă stare de funcţionare. în vederea atribuirii punctajului conform metodologiei de mai jos. certificată cu documentele care atestă verificarea parametrilor funcţionali în termenul prevăzut de lege pentru fiecare tip de aparat. Evaluarea capacităţii resurselor tehnice a) Furnizorii de servicii medicale paraclinice . f) Pentru a putea fi luate în considerare.2012 aprobat prin H. 44 alin. d) Nu sunt luate în calcul aparatele care nu au înscrise pe ele seria şi numărul.G. fiecare furnizor de servicii medicale paraclinice . criteriul de calitate 50% 3.stabilit pe total judeţ 1.

18 puncte de până la 5 ani .analizor cu mai mult de 22 parametri (cu formulă leucocitară completă .se scad din punctajul acordat câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului.1.se scad din punctajul acordat câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului.cu o vechime de până la 5 ani . Se iau în calcul în vederea acordării punctajului. pentru aparatura din dotare.5 DIF) cu până la 60 teste/oră inclusiv . Hematologie: 1. emise conform prevederilor legale în vigoare. g) Furnizorii au obligaţia să prezinte la contractare.20 puncte . Se acordă punctaj pentru fiecare aparat deţinut care efectuează servicii medicale paraclinice ce fac obiectul contractului de furnizare de servicii încheiat cu casa de asigurări de sănătate. b) .12 puncte .1.se scad din punctajul acordat câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului. Morfologie*) a) analizor până la 18 parametri inclusiv cu o vechime de până la 5 ani . după cum urmează: 1.analizor cu mai mult de 18 parametri (cu formulă leucocitară completă .cu o vechime de până la 5 ani .5 DIF) cu până la 60 teste/oră inclusiv. Această prevedere reprezintă condiţie de eligibilitate pentru aparatul/aparatele respective. .Furnizorii vor prezenta contract de service încheiat cu un furnizor avizat de Ministerul Sănătăţii conform prevederilor legale în vigoare. biochimist sau chimist specialişti cu specializare în hematologie.se scad din punctajul acordat câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului.cu o vechime .se scad din punctajul acordat câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului.1. cu modul laser flowcitometric .10 puncte Pentru analizoarele cu mai puţin de 60 teste/oră se acordă 5 puncte. Pentru aparatele care ies din garanţie pe parcursul derulării contractului de furnizare de servicii medicale furnizorii sunt obligaţi să prezinte contractul de service anterior expirării perioadei de garanţie. respectiv a menţinerii sumelor rezultate din aplicarea acestuia. *) De menţionat obligativitatea citirii frotiurilor sanguine de către medicul de laborator cu specializare în hematologie sau cu specializare medicină de laborator pentru care hematologia a intrat în curricula de pregătire sau de către un biolog. 114 .analizor cu mai mult de 22 parametri (cu formulă leucocitară completă . maxim 2 analizoare. c) .5 DIF) cu cel puţin 61 teste/oră.5 DIF) cu cel puţin 61 teste/oră cu o vechime de până la 5 ani . pentru aparatele ieşite din perioada de garanţie şi valabil pe perioada de derulare a contractului de furnizare de servicii medicale. .14 puncte .analizor cu mai mult de 18 parametri (cu formulă leucocitară completă . cu modul laser flowcitometric . respectiv pe parcursul derulării contractului de furnizare de servicii medicale: avizul de utilizare sau buletinul de verificare periodică. dintre cele prevăzute la pct. . în vederea atribuirii punctajului conform metodologiei de mai jos.

analizor semiautomat pentru electroforeză .2 puncte. 2. Parazitologie: .efectuarea antifungigramei . d. b) analizor de coagulare complet automat .se iau în calcul maxim 2 aparate.2.cu o vechime de până la 5 ani . Biochimie: a. .se scade din punctajul acordat câte 1 punct pentru fiecare an de vechime în plus al aparatului. Bacteriologie .cu o vechime de până la 5 ani . .efectuarea antibiogramei . situaţie în care se ia în calcul maxim un analizor semiautomat.identificarea germenilor . .10 puncte .10 puncte b.10 puncte . .40 puncte de până la 5 ani . 2.2.se scad din punctajul acordat câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului. Imunohematologie: .analizor automat de microbiologie .3. cu excepţia situaţiei în care furnizorul deţine 1 analizor automat.se scade din punctajul acordat câte 1 punct pentru fiecare an de vechime în plus al aparatului.20 puncte .1.se iau în calcul maxim 2 aparate 4.cu o vechime de până la 5 ani .se scad din punctajul acordat câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului.1.se iau în calcul maxim 2 aparate c.cu o vechime de până la 5 ani .10 puncte .se scad din punctajul acordat câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului. NOTĂ: se iau în calcul maxim 2 aparate în vederea acordării punctajului.analizor automat .analizor automat pentru electroforeză .se scad din punctajul acordat câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului.se iau în calcul maxim 2 aparate.cu o vechime de până la 5 ani .analizor automat cu determinare şi prin turbidimetrie . cu excepţia situaţiei în care furnizorul deţine analizoare automate.examen parazitologie pe frotiu .06 puncte. Microbiologie: 2. .2 puncte. pentru fiecare investigaţie/oră se acordă câte 0. 3.5 puncte .cu o vechime . NOTĂ: se iau în calcul maxim 2 aparate în vederea acordării punctajului. b. situaţie în care se ia în calcul maxim un analizor semiautomat. . În funcţie de capacitatea de lucru a aparatului.5 puncte .cu o vechime de până la 5 ani . Imunologie: 115 .1 .8 puncte. Micologie: .8 puncte.analizor semiautomat .3. 2.20 puncte: . 1. .se scad din punctajul acordat câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului.decelarea prezenţei miceliilor şi identificarea miceliilor .cu o vechime de până la 5 ani .18 puncte . Hemostază: a) analizor coagulare semiautomat . . .

Radioimmunoassay (Metoda Imunologigă pe bază de Radioizotopi) .a) sistem semiautomatizat Elisa .ELFA cu detecţie în fluorescenţă .punctajul pentru cea de a 3-a metodă de lucru se va acorda la un nivel de 50% din punctajul corespunzător aparatelor.RIA .Radioallergosorbent (Test Radioimunologic prin legarea complexului pe suport insolubil) . c2) automate cu o vechime de până la 5 ani 40 puncte . Metoda Imunologigă Enzimatică pe bază de Microparticule) . la alegerea furnizorului. situaţie în care se ia în calcul maxim un analizor semiautomat. cu: . .pentru sistemele speciale automate se iau în calcul maxim 2 aparate pe tip de metoda.FPIA .EMIT .IFA .pentru sistemele speciale semiautomate se iau în calcul maxim 2 aparate. .o microplacă 25 puncte . .Fluorescence Polarization Immunoassay (Metoda Imunologică prin Fluorescenţă de Polarizare) .MEIA. EIA . Sunt considerate sisteme speciale sistemele bazate pe următoarele metode: .REA .TRACE .cu o vechime de până la 5 ani.6 puncte.RAST . cu excepţia situaţiei în care furnizorul deţine 1 analizor automat.Emisie amplificată de europium NOTĂ: Test imunologic sau metoda imunologică se referă la o reacţie cu formare de complex tip antigen-anticorp 116 .ECLIA .CMIA . . .cu o vechime .Electrochemiluminescenţă (Test Imunologic pe bază de Electrochemiluminiscenţă) .CLIA . pentru fiecare probă pe oră se acordă câte 0.6 microplăci simultan 40 puncte .Enzyme Multiplied Immunoassay Technique (Metoda Imunologigă Enzimatică Dublă) .10 puncte de până la 5 ani .se iau în calcul maxim 2 aparate c) sisteme speciale c1) semiautomate cu o vechime de până la 5 ani 25 puncte .Radiative Energy Attenuation (Atenuare de Energie Radiată) .Test imunoenzimatic cu emisie de fluorescenţă . pentru maxim 2 metode. Pentru sistemele speciale semiautomate şi automate se scad din punctajul acordat câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului.Chemiluminescenţă (Test Imunologic pe bază de Chemiluminiscenţă) .se scad din punctajul acordat câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului.se scad din punctajele acordate câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatelor. b) sistem automatizat Elisa .pentru sistemele speciale automate.două microplăci simultan 30 puncte . în funcţie de capacitatea de lucru a aparatului.Microparticle Enzyme Immunoassay (Metoda Imunologigă Enzimatică.Immunofluorescence (Test Imunologic pe bază de Imunofluorescenţă) .Chemiluminescent microparticle immunoassay (Test Imunologic de Chemiluminiscenţă pe bază de Microparticule) .4 microplăci simultan 35 puncte .În cazul în care laboratorul deţine aparate cu mai mult de două metode.se iau în calcul maxim 2 aparate. pentru sistemele speciale se va lua în calcul maxim un aparat în plus faţă de primele patru.

. 4... precum şi raportarea activităţii desfăşurate în conformitate cu formatul solicitat de casa de asigurări de sănătate (se prezintă specificaţiile tehnice ale aplicaţiei. Histopatologie 25 puncte. Resursele umane Personalul este punctat proporţional cu timpul lucrat în laborator. farmacist 12 puncte 6 puncte... biochimişti 10 puncte.... 6..Sistem automat de prelucrare a probelor .cu o vechime de până la 5 ani 20 puncte . Logistică: 1. iar pentru fracţiuni de normă se acordă punctaj direct proporţional cu fracţiunea de normă lucrată: 1. situaţie în care se ia în calcul maxim un analizor semiautomat....cu o vechime de până la 5 ani 5 puncte ... Citologie Papanicolau 5 puncte. Este obligatoriu a fi efectuată de medici sau de biologi cu specializare în domeniu. eliberarea buletinelor de analiză şi arhivarea datelor de laborator. b. Punctajul se acordă pentru fiecare angajat medico-sanitar cu normă întreagă.. 40 puncte (de la probă până la bloc de parafină) ... .......... 15 puncte 7.. 2... chimişti... medic primar de specialitate 20 puncte..direct medicului . Aparatele mai vechi de 10 ani calculati de la data fabricarii sau de la data reconditionarii (refurbisarii) pentru care s-a plicat un nou marcaj CE prezentându-se o declaraţie de conformitate în acest sens pentru seria respectivă emisă de cel care a făcut recondiţionarea totală a aparatului. biologi. asistenţi medicali de laborator fără studii superioare 4 puncte C. chimişti..se iau în calcul maxim 2 aparate NOTĂ: Nu se punctează aparatele pentru care în compartimentele respective nu desfăşoară activitate cel puţin un angajat cu studii superioare de specialitate. ... 3.... biochimişti specialişti 14 puncte. software dedicat activităţii de laborator ..se scad din punctajul acordat câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului....se scade din punctajul acordat câte 1 punct pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului. biochimişti principali 16 puncte...4 puncte..care să conţină înregistrarea şi evidenţa biletelor de trimitere (serie şi număr bilet. analizor semiautomat pentru examen urină . 7. B.. 5. CNP-ul pacientului.. biologi.. asistenţi medicali de laborator cu studii superioare 8. care se verifică la sediul furnizorului): 117 ...3 puncte.......5. ..se iau în calcul maxim 2 aparate. tipul şi numărul investigaţiilor recomandate). .... biologi.. chimişti.1 punct.. nu se punctează..fax .sistem electronic securizat de consultare a rezultatelor pe Internet .. 2.Sistem de colorare automată a lamelor . codul de parafă şi numărul de contract al medicului care a recomandat. . 6. cu excepţia situaţiei în care furnizorul deţine 1 analizor automat. Analize de urină a. medic specialist 18 puncte. transmiterea rezultatelor analizelor de laborator la medicul care a recomandat analizele în maximum 24 de ore: . analizor automat pentru examen urină .

se acordă câte 2 puncte pentru fiecare analiză medicală de imunologie prevăzută în anexa nr.30 puncte. 7. mail.operaţional . Punctajul obţinut de fiecare furnizor se stabileşte astfel: a1) . cuprinse în anexa la certificatul de acreditare numai pentru punctul de lucru pentru care s-a făcut acreditarea. în termen de valabilitate. unde diversele etape de lucru (examen microscopic. b2) . în conformitate cu SR EN ISO 15189:2007 şi care este dovedit de furnizor prin certificatul de acreditare însoţit de anexa care cuprinde lista de analize medicale pentru care este acreditat fiecare laborator/sau laborator organizat ca punct de lucru pentru care s-a încheiat contract. 2. hematologie şi analize de urină (cu excepţia uroculturii) prevăzută în anexa nr. Punctajul obţinut de fiecare furnizor se stabileşte astfel: b1) .5 puncte. pentru laboratoarele/punctele de lucru din structura. a3) . NOTĂ: Pentru testele compuse din mai mulţi parametri nu se iau în calcul toţi parametrii .se acordă câte un punct pentru fiecare analiză medicală de biochimie. 1 şi 3 se acordă o singură dată pentru punctul de lucru pentru care optează furnizorul de servicii medicale de laborator.instalat şi cu aparate conectate pentru transmitere de date .se acordă câte 2 puncte pentru fiecare analiză medicală de imunologie prevăzută în anexa nr.2 puncte ..chestionar de satisfacţie a pacienţilor (cu obligaţia actualizării semestriale a rezultatelor şi afişarea pe site-ul furnizorului) . 7.se acordă câte 3 puncte pentru fiecare analiză medicală prevazute în celelalte categorii / grupe de analize prevăzute în anexa nr. şi cuprinsă în anexa la certificatul de acreditare numai pentru punctul de lucru pentru care s-a făcut acreditarea.care să conţină minimum următoarele informaţii: . 7 la ordin. fax. Hematologie şi analize de urină (cu excepţia uroculturii) prevăzută în anexa nr. website . 7 la ordin şi cuprinsă în anexa la certificatul de acreditare numai pentru punctul de lucru pentru care s-a făcut acreditarea. 118 .adresa. certificări/acreditări . punctajul corespunzător pct. altele decât cele menţionate la lit. cultură cu identificare microbiană inclusiv antibiograma/fungigrama) constituie teste separate şi se iau în calcul separat. în termen de valabilitate.a1) şi a2). b) 30% din suma corespunzătoare acestui criteriu se alocă pentru subcriteriul "participare la schemele de testare a competenţei pentru laboratoare de analize medicale pentru laboratoare de analize medicale notificate de Ministerul Sănătăţii" şi care este dovedit de furnizor prin documentul de atestare care cuprinde şi lista analizelor medicale pentru care este atestat fiecare laborator/punct de lucru pentru care s-a încheiat contract. cu excepţia categoriei microbiologie.se consideră un singur test.datele de contact . Pentru furnizorii de servicii de laborator care participă cu mai multe puncte de lucru la contractare cu o casă de asigurări de sănătate. 3.se acordă câte un punct pentru fiecare analiză medicală de Biochimie. a2) . Punctajul obţinut de fiecare furnizor prin aplicarea acestui criteriu se afişează pe pagina web a casei de asigurări de sănătate. telefon. 7 la ordin. Criteriul de calitate Ponderea acestui criteriu este de 50% a) 70% din suma corespunzătoare acestui criteriu se alocă pentru subcriteriul "implementarea sistemului de management al calităţii". orarul de funcţionare.

d. 3. b1) şi b2).pentru participarea la un număr de 12 ori pe an se acordă o creştere a punctajului de 15%. unde diversele etape de (examen microscopic. Punctajul obţinut de fiecare furnizor prin aplicarea acestui criteriu se afişează pe pagina web a casei de asigurări de sănătate. Pentru participarea la un număr mai mare de 4 ori pe an la schemele de testare a competenţei punctajul se va multiplica astfel: . Punctajul 100 se acordă furnizorului care a ofertat procentul de diminuare cel mai mare pentru fiecare categorie de analize medicale. Procentul de diminuare propus pentru fiecare categorie de analize se aplică pentru toate analizele cuprinse în categoria respectivă şi nu poate depăşi 5% din tariful maximal. b. imunologie. Pentru încheierea contractului cu casa de asigurări de sănătate. Sumele se stabilesc pentru fiecare furnizor astfel: A. 7 la ordin sunt respinşi de la contractare. indiferent de numărul laboratoarelor/punctelor de lucru cu care furnizorul intră în contract. c. pentru care se face dovada de participare la schemele de testare a competenţei pentru laboratoare de analize medicale.se consideră un singur test. 7 la ordin. Pentru furnizorii de servicii medicale de laborator care participă cu mai multe laboratoare/puncte de lucru la contractare. Pe parcursul derulării contractului obligaţia participării la schemele de testare a competenţei de cel puţin 4 ori pe an rămâne valabilă în aceleaşi condiţii.pentru participarea la un număr de 6 ori pe an se acordă o creştere a punctajului de 10% . altele decat cele menţionate la lit.se acordă câte 3 puncte pentru fiecare analiză de microbiologie şi celelalte clase. Furnizorii de servicii medicale de laborator care prezintă tarife ce depăşesc tarifele maximale decontate de casele de asigurări de sănătate cuprinse în anexa nr. punctajul se acordă o singură dată pentru toate analizele medicale. biochimie. Tarifele rezultate ca urmare a aplicării procentului de diminuare cel mai mare propus pentru fiecare categorie de analize medicale reprezintă tarifele care se contractează cu toţi furnizorii de analize medicale de laborator. Punctajul obţinut de fiecare furnizor prin aplicarea acestui criteriu se afişează pe pagina web a casei de asigurări de sănătate. Criteriul financiar Ponderea acestui criteriu este de 5% Criteriul financiar se referă la tarifele propuse de furnizorii de analize medicale de laborator. procentul de diminuare se propune distinct pentru fiecare categorie de analize (hematologie. cu condiţia ca aceasta să se fi efectuat de cel puţin 4 ori/an în ultimele 12 luni. cu încadrarea obligatorie în tarifele maximale prevăzute în anexa nr. Fondul cu destinaţia de analize medicale de laborator se repartizează pentru fiecare criteriu în parte. microbiologie. 7 la ordin. cu excepţia categoriei microbiologie. Acest criteriu este apreciat cu un punctaj de maximum 100. furnizorii de analize medicale de laborator prezintă în ofertă procentul cu care propun diminuarea tarifelor maximale prevăzute în anexa nr. anatomie patologică). a. Pentru furnizorii care au propus procente de diminuare mai mici faţă de procentul de diminuare cel mai mare se acordă un punctaj proporţional în funcţie de primul clasat.b3) . cultură cu identificare microbiană inclusiv lucru antibiograma/fungigrama) constituie teste separate şi se iau în calcul separat. astfel: 119 . NOTĂ: Pentru testele compuse din mai mulţi parametri nu se iau în calcul toţi parametrii .

Valoarea unui punct obţinută pentru fiecare dintre criteriile/subcriteriile prevăzute la lit.analize medicale de laborator în regim ambulatoriu şi de laboratoarele de analize medicale/punctele de lucru ale acestora organizate ca urmare a procedurii de externalizare.poate fi repartizată de casele de asigurări de sănătate pe tipuri de servicii medicale paraclinice de laborator. B. A la numărul de puncte corespunzător fiecărui criteriu/subcriteriu. A se înmulţeşte cu numărul de puncte obţinut de un furnizor corespunzător fiecărui criteriu/subcriteriu.analize medicale de laborator . D. Valoarea totală contractată de un furnizor cu casa de asigurări de sănătate se obţine prin însumarea sumelor stabilite conform lit. C. (5) din Contractul-cadru vor stabili suma ce se va contracta cu furnizorii de investigaţii medicale paraclinice de anatomie patologică din totalul fondului cu destinaţia de servicii medicale paraclinice . rezultând sumele aferente fiecărui criteriu/subcriteriu pentru fiecare furnizor. Pentru fiecare criteriu/subcriteriu se stabileşte numărul total de puncte obţinut prin însumarea numărului de puncte obţinut de fiecare furnizor. din care 70% pentru subcriteriul "implementarea sistemului de management al calităţii" şi 30% pentru subcriteriul "participare la schemele de testare a competenţei pentru laboratoare de analize medicale". 44 alin. Casele de asigurări de sănătate. F. Valoarea unui punct obţinută pentru fiecare dintre criteriile/subcriteriile prevăzute la lit. ca urmare a stabilirii numărului necesar de investigaţii medicale paraclinice .analize medicale de laborator. aparatele şi personalul specific). c) 5% pentru criteriul financiar.analize de anatomie patologică (histopatologice şi de citologie. cu excepţia numărului total de puncte obţinut de furnizorii de servicii medicale spitaliceşti care efectuează investigaţii medicale paraclinice . Se calculează valoarea unui punct pentru fiecare criteriu/subcriteriu prin împărţirea sumei rezultate ca urmare a aplicării procentelor prevăzute la lit. pe tipuri.de către comisia constituită conform art. Criteriile şi modalitatea de calcul se aplică în acelaşi mod şi pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice pentru laboratoarele/punctele de lucru ale acestora organizate ca urmare a procedurii de externalizare şi care efectuează investigaţii medicale paraclinice . suma aferentă investigaţiilor medicale paraclinice . D. Sumele care rezultă pentru aceşti furnizori se contractează şi se decontează din fondul alocat pentru asistenţa medicală spitalicească. .a) 45% pentru criteriul de evaluare resurse. b) 50% pentru criteriul de calitate.analize medicale de laborator. număr stabilit conform lit.laboratoare de anatomie patologică . NOTA 1: În funcţie de necesarul de investigaţii medicale paraclinice . rezultând sumele aferente fiecărui criteriu/subcriteriu pentru fiecare furnizor. astfel: . precum şi pentru furnizorii de servicii medicale spitaliceşti care efectuează investigaţii medicale paraclinice analize medicale de laborator în regim ambulatoriu. inclusiv examenul Babeş Papanicolau) G. 120 .analize medicale de laborator.analize medicale de laborator în regim ambulatoriu. A se înmulţeşte cu numărul de puncte obţinut de un furnizor corespunzător fiecărui criteriu/subcriteriu. Pentru furnizorii de investigaţii medicale paraclinice . E.analize medicale de laborator pe total judeţ .criteriile specifice de selecţie se aplică în mod corespunzător (numai analizele. B.

Ecografia endocrinologică ca prestaţie independentă efectuată în cabinete medicale de către medici de specialităţi clinice. pediatrie. geriatrie şi gerontologie. medicină internă. pediatrie. c. ca prestaţie independentă: efectuată în cabinete medicale de către medici de specialităţi clinice: cardiologie. i. Ecografia de pelvis efectuată ca prestaţie independentă în cabinete medicale de obstetrică-ginecologie (numai pentru afecţiuni ginecologice) şi în cabinetele medicale de urologie. endocrinologie. cu competenţă/supraspecializare/atestat de studii complementare emis de instituţiile abilitate în condiţiile legii. astfel: a. Laborator de radiologie şi imagistică medicală . Să facă dovada capacităţii tehnice de a efectua investigaţiile de radiologie şi/sau imagistică medicală din Lista minimă de investigaţii paraclinice . j. Ecocardiografia efectuată ca prestaţie independentă în cabinete medicale de cardiologie.ANEXA 11 CRITERII privind selecţia furnizorilor de servicii medicale paraclinice . medicină internă. repartizarea sumelor şi defalcarea numărului de investigaţii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală CAPITOLUL I Criterii de selecţie a furnizorilor de servicii medicale paraclinice .6 săptămâni) efectuată ca prestaţie independentă în cabinete medicale de către medicii de specialitate obstetricăginecologie cu supraspecializare în medicina materno-fetală.radiologie şi imagistică medicală. nutriţie şi boli metabolice. k. Ecografia generală. f. neurologie.13. Ecografia transfontanelară efectuată ca prestaţie independentă în cabinete medicale de pediatrie. d.radiologie şi imagistică medicală pentru fiecare laborator de radiologie-imagistică medicală/punct de lucru din structura acestuia ce urmează a fi cuprins în contractul de furnizare de servicii medicale paraclinice .23 de săptămâni) efectuată ca prestaţie independentă în cabinete medicale de către medicii de specialitate obstetricăginecologie cu supraspecializare în medicina materno-fetală. Ecografia fetală efectuată ca prestaţie independentă în cabinete medicale de genetică medicală şi obstetrică ginecologie. vene. Ecografia morfologică fetală (pentru gravide 20 . de către medici de specialităţi clinice. Să fie autorizaţi şi evaluaţi potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. furnizorii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de selecţie: 1.radiologie şi imagistică medicală.radiologie şi imagistică medicală Pentru a intra în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. e. h. b. Ecografia de vase . Radiografia dentară ca prestaţie independentă în cadrul cabinetelor de medicină dentară. 2. ca prestaţie independentă: ecografie generală efectuată în cabinete medicale de către medici de specialităţi clinice şi medici de familie. Ecografia pentru translucenţa nucală (pentru gravide 11 . în diabet zaharat. geriatrie şi gerontologie şi pediatrie.artere. medicină internă. g. 121 .investigaţii conforme cu certificatul de înregistrare a cabinetului în Registrul unic al cabinetelor medicale.

criteriul financiar 5% 3. (5) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . 3. care nu poate fi mai mică de 6 ore pe zi.2012 aprobat prin H. de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie pentru specialităţile clinice şi de servicii de medicină dentară. pentru care casele de asigurări de sănătate încheie acte adiţionale pentru furnizare de servicii medicale paraclinice la contractele de furnizare de servicii medicale. 1389/2010. Să facă dovada că toată durata programului de lucru solicitat a fi contractat cu casa de asigurări de sănătate.radiologie şi imagistică medicală sunt obligaţi să facă dovada deţinerii legale a aparaturii prin documente conforme şi în termen de valabilitate. 44 alin. La stabilirea numărului de investigaţii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală şi a sumelor ce se contractează cu furnizorii de investigaţii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală se au în vedere următoarele criterii: 1. 122 . criteriul de evaluare a resurselor 85% 2. b) Casele de asigurări de sănătate sunt obligate să verifice dacă seria şi numărul aparatului existent în cadrul laboratorului sunt conforme cu seria şi numărul aparatului înscrise în cuprinsul documentelor care atestă existenţa şi deţinerea legală a acestora. nr. care să acopere o normă întreagă (6 ore). pentru fiecare aparat care este luat în calcul la criteriul de capacitate tehnică pentru caracteristicile specifice aparatelor. Să facă dovada îndeplinirii criteriului de calitate prevăzut de reglementările în vigoare. Prevederea nu se aplică furnizorilor care au încheiat contracte cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară.radiologie şi imagistică medicală. îşi desfăşoară activitatea medic/medici de specialitate radiologie-imagistică medicală. Evaluarea capacităţii resurselor tehnice a) Furnizorii de servicii medicale paraclinice . într-o formă legală de exercitare a profesiei. Metodologia de stabilire a punctajului: A. pentru fiecare laborator de radiologie-imagistică medicală/punct de lucru din structură. c) Furnizorii sunt obligaţi să prezinte toate fişele tehnice corespunzătoare aparatelor deţinute şi pentru care încheie contract de furnizare de servicii cu casa de asigurări de sănătate. criteriul de disponibilitate 10% 1. CAPITOLUL II Criterii privind repartizarea sumelor şi defalcarea numărului de investigaţii paraclinice . fiecare furnizor de investigaţii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală obţine un punctaj corespunzător acestui criteriu. pentru toate laboratoarele/punctele de lucru ce urmează a fi cuprinse în contractul de furnizare de servicii radiologie-imagistică medicală pe toată durata de valabilitate a contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate. 4. Criteriul de evaluare a resurselor Ponderea acestui criteriu este de 85% Ca urmare a aplicării metodologiei de stabilire a punctajului. stabilit pe total judeţ 1. 2.NOTĂ: Furnizorul va prezenta fişa tehnică eliberată de producător. cu modificările şi completările ulterioare.G. Numărul de investigaţii de radiologie-imagistică medicală se stabileşte la nivelul fiecărui judeţ de către comisia înfiinţată conform art.

Pentru echipamentele de radiologie. Această prevedere reprezintă condiţie de eligibilitate pentru aparatul/aparatele respective. cu o vechime de până la 5 ani. h) Furnizorii au obligaţia să prezinte la contractare. pentru aparatura din dotare. acestea sunt excluse definitiv şi nu se mai iau în calcul la nici unul dintre furnizori.opţiuni: . după caz. funcţie de programul în care este utilizat aparatul.stepping periferic 5 puncte.direct digital 10 puncte. aparatele trebuie să fie în perfectă stare de funcţionare. respectiv a menţinerii sumelor rezultate din aplicarea acestuia. la punctajul obţinut se adaugă: . d) aparate de radiologie mobile . scăzându-se câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus a dispozitivului. cu o vechime de până la 5 ani. Se acordă punctaj pentru fiecare aparat deţinut. 2. 123 . cu o vechime de până la 5 ani. 1389/2010. fără a se depăşi punctajul pentru tipul respectiv de aparat. echipamentele deţinute / utilizate în comun se punctează proporţional. În această situaţie. cu o vechime de până la 5 ani. scăzându-se câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus a dispozitivului. pentru fiecare furnizor.tipul de achiziţie .radiologie şi imagistică care îşi desfăşoară activitatea utilizând acelaşi spaţiu şi aceleaşi echipamente specifice deţinute şi/sau utilizate în comun în condiţiile legii. cu modificările şi completările ulterioare şi ale prezentului ordin şi într-un program de lucru distinct. respectiv pe parcursul derulării contractului de furnizare de servicii medicale: avizul de utilizare sau buletinul de verificare periodică.se acordă 15 puncte pentru fiecare dispozitiv medical. şi nici aparatele pentru care furnizorii nu pot prezenta fişele tehnice conforme şi în termen de valabilitate ale acestora. cu o vechime de până la 5 ani. cu prezentarea documentelor justificative prevăzute de actele normative în vigoare şi numai în condiţiile în care personalul medical de specialitate al fiecărui furnizor îşi desfăşoară activitatea cu respectarea dispoziţiilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . g) Pentru a putea fi luate în considerare. radiologie (scopie) .se acordă 25 puncte pentru fiecare dispozitiv medical. scăzându-se câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus a dispozitivului. b) post independent de radiografie . scăzându-se câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus a dispozitivului. Fac excepţie furnizorii de servicii medicale paraclinice .se acordă 15 puncte pentru fiecare dispozitiv medical. radiologie (grafie) se acordă 25 puncte pentru fiecare dispozitiv medical.2012 aprobat prin H. emise conform prevederilor legale în vigoare. c) radiografie dentară .G. nr.se acordă 15 puncte pentru fiecare dispozitiv medical.d) Nu sunt luate în calcul aparatele care nu au înscrise pe ele seria şi numărul. certificată cu documentele care atestă verificarea parametrilor funcţionali în termenul prevăzut de lege pentru fiecare tip de aparat. . în vederea atribuirii punctajului conform metodologiei de mai jos.digitalizat (plăci fosforice) 5 puncte. e) Dacă doi sau mai mulţi furnizori prezintă aparate înregistrate cu aceeaşi serie şi număr înainte sau în perioada de contractare. . după cum urmează: a) 1. scăzându-se câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus a dispozitivului.

trendelenburg 3 puncte.se acordă 15 puncte pentru fiecare dispozitiv medical.achiziţie imagine panoramică cu Doppler color: 1 punct.mod de lucru al unităţii de bază: .existenţa de casete dedicate 1 punct. la punctajul obţinut se adaugă: . DVD. . .2 Bucky 1 punct. . . .se acordă 60 de puncte pentru fiecare computer tomograf spiral. . După caz. . cu o vechime de până la 5 ani. . scăzându-se câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus a dispozitivului.triplex: 0. la punctajul obţinut se adaugă: . .monitor alb-negru/color 1 punct. stick USB.printer alb-negru/color 1 punct. . .cuantificarea stenozelor 5 puncte.digital 10 puncte.aplicaţii software incluse (abdomen.stocare imagini DICOM (CD. .optimizarea densităţii 5 puncte.afişare colimatori fără radiaţie 3 puncte. scăzându-se câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a dispozitivului.caracteristici tehnice sistem: .modalităţi de salvare a imaginilor (DICOM sau compatibile PC) pentru fiecare opţiune se adaugă 1 punct.tipul de achiziţie: .se acordă 15 puncte pentru fiecare computer tomograf secvenţial.M: 1 punct. cu o vechime de până la 5 ani.Doppler color: 2 puncte. scăzându-se câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus a dispozitivului. g) computer tomografie .achiziţie imagine cu armonici superioare: 1 punct. părţi moi. .. 124 . .Doppler pulsat: 1 punct.achiziţie imagine panoramică: 1 punct. hard disk) 2 puncte.parţial digital 5 puncte. e) mamografie . .se acordă 15 puncte pentru fiecare dispozitiv medical cu o vechime de până la 5 ani.Doppler color power sau angio Doppler: 1 punct.stand vertical 3 puncte. . obstetrică-ginecologie) 1 punct. . . . . cu o vechime de până la 5 ani.5 puncte.tomografie plană 1 punct. .facilitate de stereotaxie 10 puncte.B (sau 2D): 1 punct. . După caz.dimensiunea câmpului de expunere: 1 punct. . f) ecografia . scăzându-se câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a dispozitivului .

Circulaţie .accesorii .câmp magnetic . .prelucrarea achiziţiilor în 3D: 10 puncte 125 . scăzându-se câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus a dispozitivului .64 slice 2 puncte.staţie de post procesare şi software aferent*: 20 puncte.1.64 slice 2 puncte.16 .angiografie cu substracţie de os .perfuzie . .Post-procesare 3D .16 slice 2 puncte. cap.aplicaţii software* instalate pe computerul tomograf: .3D: 2 puncte. .peste 32 secţiuni 70 puncte. -----------* se punctează dacă în documentaţia de deţinere şi de punere în funcţiune există dovada documentată a aplicaţiilor menţionate instalate pe echipament .8 secţiuni 25 puncte.se acordă 100 de puncte pentru fiecare dispozitiv medical. .< 0.se acordă 30 de puncte pentru aparatele de rezonanţă magnetică dedicate anumitor segmente (Ex: sân.timp de achiziţie a imaginii: . scăzându-se câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a dispozitivului.2 . . cu o vechime de până la 5 ani. .0. sau . .).1 secundă: 10 puncte. extremităţi.digital 5 puncte. . .colonoscopie .analog 1 punct. -----------* se va puncta dacă în documentaţia de punere în funcţiune există dovada deţinerii şi instalării echipamentului h) imagistică prin rezonanţă magnetică .64 slice 2 puncte. la punctajul obţinut se adaugă: 1. . Aplicaţii software* instalate pe RMN .dental . la punctajul obţinut se adaugă: .peste 1.injector automat 15 puncte.16 slice 2 puncte. . .pentru fiecare tip de antenă instalată* se adaugă: 20 puncte. -----------* se punctează dacă în documentaţia de deţinere şi de punere în funcţiune există dovada documentată a echipamentelor 3.printer .evaluare nodul pulmonar . . .5 T 20 puncte.5 . 2.2 slice 2 puncte.numărul de secţiuni concomitente: . genunchi etc. .După caz. După caz.5 T 10 puncte.32 secţiuni 40 puncte. .5 secunde: 20 puncte.

.cititor de plăci fosforice (CR) 15 puncte. cuantificarea. .scanarea întregului corp într-un timp foarte scurt: .digital: .Soft cardiac ..developator umed day light 5 puncte.permite vizualizarea sistemului vascular a întregului corp de la arcul aortic până la degetele de la picioare: .Angiografie de corp în totalitate .Hot lab: 15 puncte.permite vizualizarea neinvazivă a perfuziei teritoriilor cerebrale corespunzătoare arterelor cerebrale individuale: . . cu o vechime de până la 5 ani.Spectroscopie ------------ 10 puncte 10 puncte 10 puncte 10 puncte 10 puncte 10 puncte 10 puncte * se punctează dacă în documentaţia de deţinere şi de punere în funcţiune există dovada documentată a aplicaţiilor instalate pe echipamente 4.cuantificarea permeabilităţii tumorale în funcţie de modelul farmacocinetic al substanţei de contrast pentru patologia cerebrală şi a prostatei: . 126 . scăzându-se câte două puncte pentru fiecare an de vechime al dispozitivului. k) accesorii pentru prelucrarea.evaluarea viabilităţii.Staţie de post procesare şi software aferent* (alta decât staţia de vizualizare) 5 puncte. -----------* se va puncta dacă în documentaţia de deţinere şi de punere în funcţiune există dovada echipamentului i) medicină nucleară (Gamma Camera) .Tractografie . deplasarea sau ruperea lor .Perfuzie fără substanţă de contrast .se acordă 15 puncte pentru fiecare dispozitiv medical. .cu o cameră de citire 5 puncte. transmisia şi stocarea imaginilor: .developare automată uscată: 10 puncte. Accesorii . perfuziei şi dinamicii cordului: . .se acordă 70 de puncte pentru fiecare dispozitiv medical.Soft de scanare corp în totalitate .Injector automat: . j) osteodensitometrie .Printer . scăzându-se câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus a dispozitivului. . După caz. 1 punct.cameră obscură umedă manuală 1 punct. la punctajul obţinut se adaugă: .analog: . .developator automat umed 3 puncte.vizualizarea tracturilor 3D a materiei albe cerebrale. cu o vechime de până la 5 ani.arhivă filme radiografice 5 puncte.Perfuzie .cu două camere de citire 15 puncte. 20 puncte. 15 puncte.

50 puncte. . .arhivă CD .medic dentist primar 15 puncte. . furnizorii de servicii medicale paraclinice vor prezenta anexa la contractul de achiziţie.fizician: 8 puncte. Evaluarea resurselor umane Pentru fiecare categorie de personal se acordă următorul punctaj: . . NOTA 2: În vederea acordării punctajului pentru fiecare dispozitiv medical deţinut în punctul de lucru.medic cu competenţă/supraspecializare/atestat de studii complementare Eco de mai mult de 5 ani: 10 puncte. . . anexă care descrie şi confirmă configuraţia tehnică a respectivului dispozitiv.. punctajul se acordă pentru fiecare aparat/echipament aflat într-un laborator/punct de lucru pentru care se încheie contract cu casa de asigurări de sănătate. (punctajul se acordă pentru medicii dentişti care efectuează radiografii dentare retroalveolare şi panoramice în baza actelor adiţionale încheiate la contractele de furnizare de servicii medicale de medicină dentară) .medic cu competenţă/supraspecializare/atestat de studii complementare Eco obţinută în ultimii 5 ani 5 puncte.digitizer pentru medii transparente (filme) 15 puncte.medic primar anestezist 35 puncte . 5 puncte. 127 .absolvent colegiu imagistică medicală 6 puncte. B. . NOTA 4: Pentru furnizorii de servicii de radiologie-imagistică medicală care participă cu mai multe laboratoare/puncte de lucru. (punctajul se acordă pentru medicii din specialităţile clinice şi medicii de familie care efectuează servicii medicale paraclinice-ecografii în baza actelor adiţionale încheiate la contractele de furnizare de servicii medicale clinice/contractelor de furnizare de servicii medicale spitaliceşti.operatori: .medic primar radiologie şi imagistică medicală: 35 puncte.medic dentist specialist 10 puncte. NOTA 3: Se punctează doar echipamentele utilizate pentru serviciile ce se contractează cu casele de asigurări de sănătate.medic primar explorări funcţionale 15 puncte. .bioinginer: 8 puncte.medic specialist anestezist 20 puncte . respectiv la contractele de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară) . .medic specialist explorări funcţionale 10 puncte.medic dentist 8 puncte.asistent medical imagistică medicală: 4 puncte.arhivă de mare capacitate (PACS) .medici: .medic de specialitate radiologie şi imagistică medicală: 20 puncte. . NOTA 1: Aparatele mai vechi de 10 ani nu se punctează. .medic primar medicină nucleară: 35 puncte. .medic de specialitate medicină nucleară: 20 puncte.

. Furnizorii de servicii medicale de radiologie-imagistică care prezintă tarife ce depăşesc tarifele maximale decontate de casele de asigurări de sănătate cuprinse în anexa nr.server în centrul de achiziţie 10 puncte . 7 la ordin.linie VPN 10 puncte. . iar pentru fracţiuni de normă se acordă punctaj direct proporţional cu fracţiunea de normă lucrată: C. . codul de parafă şi numărul de contract al medicului care a recomandat. Punctajul se acordă o singură dată indiferent dacă furnizorul oferă servicii de teleradiologie CT sau RMN sau şi CT şi RMN. 7 la ordin sunt respinşi de la contractare.datele de contact .. Criteriul financiar se referă la tarifele propuse de furnizorii de investigaţii paraclinice de radiologie-imagistică. cu încadrarea obligatorie în tarifele maximale prevăzute în anexa nr.asistenţi generalişti pentru Eco + ATI 3 puncte. fax. certificări/acreditări 2 puncte. punctajul pentru lit. mail. .de radiologie fără studii superioare 4 puncte. d) teleradiologie: .adresa. 128 . . Pentru furnizorii de investigaţii paraclinice de radiologie-imagistică medicală care participă cu mai multe puncte de lucru la contractare cu o casă de asigurări de sănătate.chestionar de satisfacţie a pacienţilor (cu obligaţia actualizării semestriale a rezultatelor şi afişarea pe site-ul furnizorului) 5 puncte.transmisie de imagini în perimetrul limitrof şi la distanţă (PACS) 10 puncte. telefon. 2. Punctajul obţinut de fiecare furnizor prin aplicarea acestui criteriu se afişează pe pagina web a casei de asigurări de sănătate.asistenţi medicali: . eliberarea buletinelor de analiză şi arhivarea datelor de laborator. Criteriul financiar Ponderea acestui criteriu este de 5%. CNP-ul pacientului. c) website . NOTĂ: Punctajul se acordă pentru fiecare angajat medico-sanitar cu normă întreagă.personal auxiliar .de radiologie cu studii superioare 6 puncte.tehnician aparatură medicală 5 puncte. Logistica: a) distribuţia rezultatelor investigaţiilor la medicul care a recomandat investigaţia: .reţea de transmisie imagini interne (RIS) 8 puncte. b) software dedicat activităţii de laborator . orarul de funcţionare.care să conţină minimum următoarele informaţii: . tipul şi numărul investigaţiilor recomandate). a) şi c) se acordă o singură dată pentru laboratorul/punctul de lucru pentru care optează furnizorul de servicii de laborator.care să conţină înregistrarea şi evidenţa biletelor de trimitere (serie şi număr bilet. pentru laboratoarele/punctele de lucru din structura. care se verifică la sediul furnizorului): . precum şi raportarea activităţii desfăşurate în conformitate cu formatul solicitat de casa de asigurări de sănătate (se prezintă specificaţiile tehnice ale aplicaţiei.operaţional cu aparate conectate pentru transmitere de date 20 puncte.server în centrul de citire 10 puncte .

procent care nu poate depăşi 5% din tariful maximal. Punctajul obţinut de fiecare furnizor prin aplicarea acestui criteriu se afişează pe pagina web a casei de asigurări de sănătate. E. se acordă 30 puncte .a. Punctajul 100 se acordă furnizorului care a ofertat procentul de diminuare cel mai mare pentru fiecare tip de investigaţii.pentru furnizorii care asigură un program de 12 ore zilnic. Fondul cu destinaţie de investigaţii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală se repartizează pentru fiecare criteriu în parte. astfel: a) 85% pentru criteriul de evaluare. 129 . Valoarea totală contractată de un furnizor cu casa de asigurări de sănătate se obţine prin însumarea celor trei sume stabilite conform lit. Pentru furnizorii care au propus procente de diminuare mai mici faţă de procentul de diminuare cel mai mare se acordă un punctaj proporţional în funcţie de primul clasat. Se calculează valoarea unui punct pentru fiecare criteriu prin împărţirea sumei rezultate ca urmare a aplicării procentelor prevăzute la lit. 3. cu excepţia numărului total de puncte obţinut de furnizorii de servicii medicale spitaliceşti care efectuează investigaţii de radiologie şi imagistică medicală în regim ambulatoriu şi de laboratoarele de radiologie şi imagistică medicală/punctele de lucru ale acestora organizate ca urmare a procedurii de externalizare. rezultând sume aferente fiecărui criteriu pentru fiecare furnizor. Criteriul de disponibilitate Ponderea acestui criteriu este de 10%. Valoarea unui punct obţinută pentru fiecare dintre cele 3 criterii se înmulţeşte cu numărul de puncte obţinut de un furnizor pentru fiecare criteriu. 7 la ordin. D. d. punctajul se acordă pentru fiecare laborator/punct de lucru. A la numărul total de puncte corespunzător fiecărui criteriu. număr stabilit conform lit. b) 5% pentru criteriul financiar. Tarifele rezultate ca urmare a aplicării procentului de diminuare cel mai mare propus pentru fiecare tip de investigaţii reprezintă tarifele care se contractează cu toţi furnizorii de investigaţii de radiologie-imagistică medicală. furnizorii de investigaţii de radiologie-imagistică medicală prezintă în ofertă procentul cu care propun diminuarea tarifelor maximale prevăzute în anexa nr. C. de luni până vineri. b. duminică şi sărbători legale se acordă 60 puncte Pentru furnizorii de servicii medicale de radiologie-imagistică medicală care participă cu mai multe laboratoare/puncte de lucru la contractare. Pentru încheierea contractului cu casa de asigurări de sănătate. B. Sumele se stabilesc pentru fiecare furnizor astfel: A. pentru fiecare tip de investigaţii.pentru furnizorii care asigură un program de 12 ore zilnic. B. c. Acest criteriu este apreciat cu un punctaj de maximum 100. D. inclusiv sâmbătă. Punctajul obţinut de fiecare furnizor prin aplicarea acestui criteriu se afişează pe pagina web a casei de asigurări de sănătate. Punctajul se acordă astfel: . Pentru fiecare criteriu se stabileşte numărul total de puncte obţinut prin însumarea numărului de puncte obţinut de fiecare furnizor la cele trei criterii. c) 10% criteriul de disponibilitate.

rezultând sumele aferente fiecărui criteriu pentru fiecare furnizor. G.criteriile specifice de selecţie se aplică în mod corespunzător (numai investigaţiile. În situaţia în care niciunul dintre furnizori nu îndeplineşte criteriul de disponibilitate. Valoarea unui punct obţinută pentru fiecare dintre criteriile/subcriteriile prevăzute la lit.G. a) . 44 alin. cu modificările şi completările ulterioare.2012 aprobat prin H. suma corespunzătoare aplicării prevederilor lit. precum şi pentru furnizorii de servicii medicale spitaliceşti care efectuează investigaţii paraclinice de radiologie-imagistică în regim ambulatoriu. H. 1389/2010.de către comisia constituită conform art. ca urmare a stabilirii numărului necesar de investigaţii paraclinice de radiologie-imagistică medicală pe total judeţ . c) se repartizează proporţional la celelalte criterii prevăzute la lit. nr. (5) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . A lit.F. A se înmulţeşte cu numărul de puncte obţinut de un furnizor corespunzător fiecărui criteriu. Sumele care rezultă pentru aceşti furnizori se contractează şi se decontează din fondul alocat pentru asistenţa medicală spitalicească. aparatele şi personalul specific). Casele de asigurări de sănătate. Pentru furnizorii de explorări funcţionale . A lit. Criteriile şi modalitatea de calcul se aplică în acelaşi mod şi pentru furnizorii de servicii paraclinice de radiologie-imagistică pentru laboratoarele/punctele de lucru ale acestora organizate ca urmare a procedurii de externalizare şi care efectuează investigaţii paraclinice de radiologie-imagistică în regim ambulatoriu. 130 .b). vor stabili suma ce se va contracta cu furnizorii de explorări funcţionale din totalul fondului cu destinaţia de servicii paraclinice de radiologie-imagistică medicală.

.... cu modificările şi completările ulterioare ......... et.. reprezentată prin administratorul ..... str...... sc...... telefon fix/mobil ....... ...... .......................... ......... .............. et.............................. str.................................. sc...................... cu modificările şi completările ulterioare . bl....... bl.... et... str........... adresă e-mail .. str.................. .. adresă e-mail ... ............ ............. fax .......... ordinii publice.... ...........ANEXA 12 CONTRACT DE FURNIZARE de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile clinice I................ inclusiv a spitalului din reţeaua ministerelor şi instituţiilor centrale din domeniul apărării........... ........ având sediul în municipiul/oraşul .. ..... 131 ............. reprezentat prin medicul delegat . str............. str.......... .... sc....... nr... fax ...... . fax . ....... sc.......... ....... judeţul/sectorul ............... 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale. .. ........... ...... Părţile contractante Casa de asigurări de sănătate ...... siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti şi din reţeaua Ministerului Transporturilor............... bl.......... reprezentat prin ............ judeţul/sectorul ................. nr................. având sediul în municipiul/oraşul ............. sc... ...................................... nr.........Unitatea sanitară ambulatorie de specialitate aparţinând ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie .................................................... .. ....... .......................societatea civilă medicală . judeţul/sectorul ................... ap............. telefon fix/mobil ....... bl................ şi ...... bl.................. .......... ... et.......................... fax ...... telefon fix/mobil . ap... ap.. . având sediul în municipiul/oraşul ...... Construcţiilor şi Turismului. sc.. telefon fix/mobil .... ap.. republicată.....cabinetul asociat sau grupat .................. având sediul în municipiul/oraşul ....... reprezentată prin preşedinte ..... .............. judeţul/sectorul .. .......... nr............. ...................... cu sediul în municipiul/oraşul ............. . . str..... adresă e-mail . adresă e-mail . .. telefon/fax .. ........ .............. judeţul/sectorul ...... ................... et......... ............. nr.. ............... ..... str................. ..... reprezentată prin ....................... bl....... et.............. ... ................ .................... ..............Unitatea medico-sanitară cu personalitate juridică înfiinţată potrivit prevederilor Legii nr......Cabinetul medical organizat conform Ordonanţei Guvernului nr.. având sediul în municipiul/oraşul ............................. judeţul/sectorul . în calitate de reprezentant legal al unităţii sanitare din care face parte..................... telefon fix/mobil . telefon fix/mobil .............. .......... fax ..................................................................unităţi cu personalitate juridică .................. .......... ....... având sediul în municipiul/oraşul ... judeţul/sectorul .. . ........ 31/1990 privind societăţile comerciale.......director general ........... telefon fix/mobil ..... et.......Ambulatoriul de specialitate şi ambulatoriul integrat din structura spitalului ........ ........cabinetul individual .. reprezentat prin medicul titular ......... adresă e-mail ............ republicată. nr......... sc.......... ap.... judeţul/sectorul ........ ....................................... ap.. reprezentată prin .........Centrul de diagnostic şi tratament şi centrul medical . ..... adresă e-mail .............. bl............... fax ......... nr... nr......... . având sediul în municipiul/oraşul ................... ap.

................. . aprobat prin Hotărârea Guvernului nr...... bl............ .................... .. adresă e-mail ...... în pachetul minimal de servicii medicale şi în pachetul de servicii pentru categoriile de persoane care se asigură pentru sănătate facultativ................................. planificare familială): a) .... fax ........ IV......2012. 1389/2010.............. 4 Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la 31 decembrie 2012.. 2 Furnizorul din asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile clinice acordă asiguraţilor serviciile medicale cuprinse în pachetul de servicii de bază.2012. II.............. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . .............. …………........................................... ........ 1389/2010.. et.... cu modificările şi completările ulterioare...... ART................... 4.....2012............adresă e-mail .. sc........................ în următoarele specialităţi şi competenţe/atestat de studii complementare (pentru fitoterapie................................Unitatea sanitară fără personalitate juridică din structura spitalului ............... în calitate de reprezentant legal al spitalului din care face parte........................... ......... 1 Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea serviciilor medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile clinice..... 5 Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul părţilor pe toată durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ... ................ ....... judeţul/sectorul ... Obligaţiile casei de asigurări de sănătate 132 .... ap.......... având sediul în municipiul/oraşul ....... 1389/2010................................................................... cu modificările şi completările ulterioare.. …………. b) ................. str.......................................... reprezentat prin ............ cu modificările şi completările ulterioare........... ......... .. ........... ART.................... Obligaţiile părţilor A..... reprezentată prin . Durata contractului ART.............. fax ..... acupunctură... conform Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .................. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. homeopatie....... prevăzut în anexa nr........... 3........ 3 Furnizarea serviciilor medicale din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice se face de către următorii medici: 1......................... ... 1389/2010. ........... III............................2012.. Obiectul contractului ART.. V......... .............. 7 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr........... şi Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr................. ................... Servicii medicale de specialitate furnizate ART..... nr..................................................... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr......................................... c) ............ aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ........ 2.. telefon fix/mobil ..

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. notificarea privind măsurile dispuse se transmite furnizorului de către casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la casa de asigurări de sănătate. f) să înmâneze la momentul finalizării controlului procesele-verbale de constatare furnizorilor de servicii medicale sau. prin afişare atât la sediul casei de asigurări de sănătate. c) să informeze furnizorii de servicii medicale cu privire la condiţiile de contractare a serviciilor medicale suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate. contravaloarea serviciilor medicale contractate. 1389/2010. …………. prezentate atât pe suport hârtie. lista nominală a acestora cuprinzând denumirea şi valoarea de contract (pentru serviciile de acupunctură) a fiecăruia şi să actualizeze permanent această listă în funcţie de modificările apărute. în condiţii grele şi foarte grele. afişat pe pagina de web a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. cu modificările şi completările ulterioare. d) să informeze în prealabil într-un număr de zile similar celui prevăzut la art. în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data operării acestora. raportate şi validate conform Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. în cazul în care controlul este efectuat de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau cu participarea acesteia. efectuate. 133 . 1389/2010. la termenele prevăzute în contract. rezultată în urma regularizării trimestriale. pentru care sunt stabilite drepturi suplimentare. (1) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . începând cu ziua următoare transmiterii acesteia de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.2012. pentru furnizorii de servicii de acupunctură decontarea se face în limita valorii de contract. precum şi la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative. cu modificările şi completările ulterioare.. să comunice acestora notele de constatare întocmite în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data prezentării în vederea efectuării controlului. în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .2012. furnizorii de servicii medicale cu privire la condiţiile de acordare a serviciilor medicale şi cu privire la orice intenţie de schimbare în modul de acordare a acestora. pe baza facturii însoţite de documente justificative. g) să facă publică valoarea definitivă a punctului pe serviciu. prin publicare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate. conform legii. 6 Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligaţii: a) să încheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale clinice autorizaţi şi evaluaţi şi să facă publică. cât şi pe pagina electronică a acesteia. e) să acorde furnizorilor de servicii medicale sume care să ţină seama şi de condiţiile de desfăşurare a activităţii în zone izolate. b) să deconteze furnizorilor de servicii medicale.ART. cât şi în format electronic. 4 alin. după caz. potrivit prevederilor legale în vigoare. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. prin intermediul paginii web a casei de asigurări de sănătate precum şi prin e-mail la adresele comunicate oficial de către furnizori cu excepţia situaţiilor impuse de actele normative. prin afişare pe pagina web şi la sediul casei de asigurări de sănătate. precum şi numărul total naţional de puncte realizat. în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractelor.

să factureze lunar. 1389/2010. pentru a căror corectitudine furnizorii depun declaraţii pe proprie răspundere. Obligaţiile furnizorului de servicii medicale ART. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. l) să deducă spre soluţionare organelor abilitate situaţiile în care constată neconformitatea documentelor depuse de către furnizori. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate. B. activitatea realizată conform contractului de furnizare de servicii medicale. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . …………. 1389/2010.. i) să aducă la cunoştinţa furnizorilor de servicii medicale cu care se află în relaţie contractuală numele şi codul de parafă ale medicilor care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. materiale sanitare şi dispozitive medicale acordate de alţi furnizori aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. 1389/2010. 1389/2010. j) să deconteze contravaloarea serviciilor medicale clinice acordate în baza biletelor de trimitere utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. k) să deconteze contravaloarea serviciilor medicale clinice acordate de medici conform specialităţii confirmate prin ordin al ministrului sănătăţii şi au în dotarea cabinetului aparatură medicală corespunzătoare pentru realizarea acestora.2012. în situaţia în care nu au fost îndeplinite condiţiile pentru ca asiguraţii să beneficieze de aceste servicii. în mod distinct.2012. în baza biletelor de trimitere. după caz. 4. medicamente cu şi fără contribuţie personală.. cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului 134 . Sumele astfel obţinute se utilizează conform prevederilor legale în vigoare. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. prevăzute în lista serviciilor medicale pentru care plata se efectuează prin tarif pe serviciu medical/serviciu medical-caz în condiţiile stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. conform prevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . respectiv să deconteze serviciile medicale efectuate. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. precum şi contravaloarea serviciilor medicale pentru care nu se solicită bilet de trimitere conform prevederilor Contractului-cadru aprobat prin H. raportate şi validate. cu modificările şi completările ulterioare. să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi. eliberate de către aceştia.2012. factura este însoţită de documentele justificative privind activităţile realizate. m) să contracteze servicii medicale. să informeze asiguraţii cu privire la obligaţiile furnizorului de servicii medicale şi ale asiguratului referitoare la actul medical. în vederea decontării de către casa de asigurări de sănătate. precum şi contravaloarea unor servicii medicale. 2. nr. în condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. precum şi intimitatea şi demnitatea acestora. …………. cu modificările şi completările ulterioare.h) să recupereze de la furnizorii care au acordat servicii medicale sumele reprezentând contravaloarea acestor servicii.G. 3. 7 Furnizorul de servicii medicale are următoarele obligaţii: 1. cu modificările şi completările ulterioare.

să asigure utilizarea formularelor cu regim special unice pe ţară . aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. folosind formele cele mai eficiente de tratament. 6.. să raporteze casei de asigurări de sănătate datele necesare pentru urmărirea desfăşurării activităţii în asistenţa medicală. 135 .ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. cu modificările şi completările ulterioare. al cărui model este prevăzut în anexa nr. să asigure acordarea serviciilor medicale asiguraţilor fără nicio discriminare. 7. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . a) să respecte programul de lucru şi să îl comunice casei de asigurări de sănătate. 9. care se depune la casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 30 de zile de la data semnării contractului.2012. 15. atât pe suport de hârtie. să acorde cu prioritate asistenţă medicală femeii gravide şi sugarilor. să furnizeze tratamentul adecvat şi să prescrie medicamentele cu şi fără contribuţie personală de care beneficiază asiguraţii. să anunţe casa de asigurări de sănătate despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale. unic pe ţară şi să recomande investigaţiile paraclinice în concordanţă cu diagnosticul. corespunzătoare denumirilor comune internaţionale aprobate prin hotărâre a Guvernului. 5. 12.. potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementărilor legale în vigoare. respectiv cele privind evidenţele obligatorii. să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului şi a furnizorului. să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate. 1389/2010. informând în prealabil asiguratul despre tipurile şi efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie. 1389/2010. să completeze corect şi la zi formularele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. ori de câte ori se solicită în timpul programului de lucru. în maximum 5 zile calendaristice de la data producerii modificării şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării contractelor. …………. care este formular cu regim special. program asumat prin prezentul contract şi care se depune la casa de asigurări de sănătate la dosarul de contractare. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 14. să asigure utilizarea formularului de bilet de trimitere pentru investigaţii paraclinice. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .2012.bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării. …………. unic pe ţară. 16. să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate. care este formular cu regim special. 11. în limita competenţei şi a dotărilor existente. cât şi în format electronic. în baza unui formular. cu modificările şi completările ulterioare. cele cu regim special şi cele tipizate. 13. 10. la sediul furnizorului. 8. să asigure acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă medico-chirurgicală. conform prevederilor actelor normative referitoare la sistemul de asigurări sociale de sănătate. b) programul de lucru va avea avizul conform al direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti. în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. 39 B la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.

2012. să afişeze într-un loc vizibil programul de lucru. să acorde servicii de asistenţă medicală ambulatorie de specialitate asiguraţilor numai pe baza biletului de trimitere. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010. 19. 1389/2010. 24. ………….. e-mail.. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. documente stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare. numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală. telefon. în condiţiile stabilite în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.2012. respectiv beneficiarilor formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. caz în care furnizorii sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea în procesul de transmitere a datelor. să asigure eliberarea actelor medicale. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii. să respecte protocoalele de practică pentru prescrierea. elaborate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. 21. cu excepţia: urgenţelor. În situaţia în care se utilizează un alt sistem informatic acesta trebuie să fie compatibil cu Sistemul informatic unic integrat. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . cu modificările şi completările ulterioare. cu modificările şi completările ulterioare.17.2012. convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale. …………. pagină web. …………. să solicite documentele justificative care atestă calitatea de asigurat. monitorizarea şi decontarea tratamentului în cazul unor afecţiuni.. în perioada de valabilitate a cardului. respectiv în baza Regulamentului CEE nr. afecţiunilor cronice prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. în condiţiile prevăzute în Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . înţelegeri. 18. 22. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . să asigure acordarea asistenţei medicale necesare titularilor cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . să utilizeze Sistemul informatic unic integrat. care este formular cu regim special utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 23. cu modificările şi completările ulterioare. aprobat prin Hotărârea Guvernului 136 . să utilizeze sistemul de raportare în timp real începând cu data la care acesta va fi pus în funcţiune. conform dispoziţiilor legale. după caz. să acorde asistenţă medicală pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România. şi Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1389/2010.2012. fax. 20. precum şi datele de contact ale acesteia: adresă.

iar un exemplar este transmis medicului de familie. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. a unor materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu şi a recomandărilor pentru investigaţii medicale paraclinice. a serviciilor de medicină dentară. 1389/2010. atunci când concluziile examenului medical impun acest lucru. inclusiv prin eliberarea prescripţiei medicale pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii. a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice. conform reglementărilor legale în vigoare. după caz. să întocmească liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile. modelul de scrisoare medicală este prevăzut în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. …………. să verifice biletele de trimitere cu privire la datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă potrivit prevederilor legale în vigoare. cu modificările şi completările ulterioare. titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate. 1389/2010. prin scrisoare medicală expediată direct sau prin intermediul asiguratului.. dacă este cazul. 27.2012. după caz. scrisoarea medicală conţine obligatoriu numărul contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate pentru furnizare de servicii medicale şi se utilizează numai de către medicii care desfăşoară activitate în baza acestui contract. pentru care se organizează evidenţa distinctă la nivelul medicului de familie şi al medicului de specialitate din ambulatoriu. să finalizeze actul medical efectuat. 26. să utilizeze pentru prescrierea medicamentelor cu sau fără contribuţie personală şi după caz. 25.. cu modificările şi completările ulterioare. 137 . furnizorii de servicii medicale în asistenţa ambulatorie de specialitate nu solicită bilet de trimitere pentru acordarea de servicii medicale în ambulatoriu. scrisoarea medicală este un document tipizat. Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European. 28. homeopatie şi planificare familială. …………. direct sau prin intermediul asiguratului.2012. afecţiunilor confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate şi pentru care asiguratul are stabilit un plan de monitorizare şi tratament pentru minimum 6 luni. din care un exemplar rămâne la medicul de specialitate.nr. care se întocmeşte în două exemplare. precum şi a serviciilor de acupunctură. cu privire la diagnosticul şi tratamentele efectuate şi recomandate. respectiv în baza Regulamentului CEE nr. medicină fizică şi balneologie şi a investigaţiilor medicale paraclinice. 1389/2010. să informeze medicul de familie. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. cu excepţia serviciilor medicale de recuperare. numai formularele cu regim special aprobate. fitoterapie. Lista cuprinzând afecţiunile confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din unităţile ambulatorii care acordă asistenţă medicală de specialitate pentru specialităţile clinice este stabilită prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. după caz. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. respectiv beneficiari ai formularelor europene emise în baza Regulamentului CEE nr. pentru cazurile pentru care s-au efectuat servicii medicale conform contractului încheiat. a certificatului de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă.

în aceste situaţii furnizorii de servicii medicale nu au dreptul de a elibera bilete de trimitere sau prescripţii medicale utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării 138 . dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la furnizor. 31. să încaseze de la asiguraţi contravaloarea serviciilor medicale la cerere.. 37. să completeze formularele cu regim special utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate . valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu medical este în valoare de . conform contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate. transmiterea se poate face şi prin intermediul asiguratului. VI. cu respectarea prevederilor legale în vigoare.. inclusiv pentru situaţiile programabile dacă asiguratul solicită efectuarea serviciilor respective înaintea datei programate . să solicite începând cu data implementării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate acest document titularilor acestuia în vederea acordării serviciilor medicale. 32.29.. cu respectarea condiţiilor privind modalităţile de prescriere a medicamentelor. să transmită rezultatul investigaţiilor medicale paraclinice recomandate.. conform prevederilor legale în vigoare. (3) Plata serviciilor medicale prin tarif pe serviciu medical exprimat în puncte se face conform prevederilor din anexa nr. medicului de familie pe lista căruia este înscris asiguratul. 8 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.. dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor. atât pe suport hârtie şi în format electronic. …………. serviciile medicale acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate.. 36. Modalităţi de plată ART. În cazul nerespectării acestei obligaţii. să întocmească evidenţe distincte şi să raporteze distinct serviciile realizate. 34. tarif pe consultaţie şi tarif pe serviciu medical .caz pentru servicii medicale de acupunctură exprimate în lei. dovada de evaluare a furnizorului. lista cu bolnavii cu afecţiuni cronice aflaţi în evidenţa proprie şi. să reînnoiască pe toată perioada de derulare a contractului.. prescripţie medicală. să asigure acordarea serviciilor medicale prevăzute în pachetul de servicii medicale... 35. bilet de trimitere pentru investigaţiile paraclinice. 30. (2) Valoarea minimă garantată a unui punct este unică pe ţară.... fie coplata pentru alte servicii medicale de care au beneficiat asiguraţii. 33.. 8 (1) Modalitatea de plată în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu este tarif pe serviciu medical exprimat în puncte. să raporteze. pentru anul 2012. ce au fost efectuate/eliberate de alţi furnizori în baza acestor formulare şi decontate de casele de asigurări de sănătate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.. în vederea contractării la casa de asigurări de sănătate. să recomande asiguraţilor tratamentul adecvat şi eficient. lei. după caz.. prin scrisoare medicală.bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării. lunar. cu toate datele pe care acestea trebuie să le cuprindă conform prevederilor legale în vigoare. casele de asigurări de sănătate recuperează de la aceştia contravaloarea serviciilor medicale recomandate/medicamentelor cu şi fără contribuţie personală prescrise. să încaseze sumele reprezentând fie contribuţia personală pentru unele serviciile medicale. mişcarea acestora.

luna V ................luna VI ........ din care: ...... lei ..caz de acupunctură este de .... lei . cu modificările şi completările ulterioare....Suma aferentă trimestrului III .. lei ........ lei................. respectiv pentru localitatea/localităţile unde se află punctul/punctele de lucru.... lei .............Suma aferentă trimestrului I . cu ....... (4) Numărul de puncte calculat conform anexei nr....... 8 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr....... lei .Suma aferentă trimestrului II . lei.Suma aferentă trimestrului IV .. b) Tariful pe serviciu medical .asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012......luna III ....... pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ...... lei..... se va trece sporul de zonă pentru fiecare situaţie ART........ la valoarea minimă garantată pentru un punct pe serviciu medical............ cu modificările şi completările ulterioare.... lei ..... -----------*) în condiţiile în care. (6) Valoarea contractului pentru consultaţiile şi serviciile medicale ........... (5) a) Tariful pe consultaţie de acupunctură este de 13 lei.......%*) b) gradul profesional medic primar . lei ......... …………. 1389/2010.......... lei .......luna IX ...... 9 (1) Decontarea serviciilor medicale furnizate se face lunar.........%..... potrivit contractelor încheiate între furnizorii de servicii medicale şi casele de asigurări de 139 . din care: ...2012..........luna VIII ....... lei...................caz pentru servicii medicale de acupunctură de care beneficiază un asigurat pentru o cură de servicii de acupunctură este de 140 lei.......... din care: . în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la încheierea fiecărei luni.............luna XI .. Suma contractată se defalchează pe trimestre şi pe luni după cum urmează: Suma anuală contractată este . lei şi se suportă din fondul aferent asistenţei medicale de recuperare. la valoarea minimă garantată a unui punct......luna I ..luna VII ......luna II ..luna X ... lei ..... lei. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.... lei. din care: .....luna XII .... lei ............ lei . pentru cabinetele cu punct/puncte de lucru se stabileşte un spor de zonă diferit pentru localitatea unde se află cabinetul.......luna IV .. se ajustează în funcţie de: a) condiţiile în care se desfăşoară activitatea........ 1389/2010. din care: ... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr..

..................... Codul de parafă al medicului: ..5..... Prenume: ........ decontarea lunară a serviciilor medicale .. Program zilnic de activitate .............. Toate documentele necesare decontării se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate prin semnătura reprezentanţilor legali ai furnizorilor... furnizorul are obligaţia să anunţe casa de asigurări de sănătate despre întreruperea curei............. Pentru un număr mediu al zilelor de tratament realizat intr-o luna mai mic de 8............. pe baza documentelor necesare decontării serviciilor medicale furnizate în luna anterioară......... Cura de acupunctură se decontează în luna următoare celei în care a fost finalizată această cură........ la data de .. În situaţia în care o cură de tratament în acupunctură se întrerupe...............5.......................................... corespunzătoare cazurilor finalizate la numărul de servicii de acupunctură .. O cură de tratament în acupunctură întreruptă se consideră o cură finalizată... motivul întreruperii şi numărul de zile efectuat faţă de cel recomandat.......cazuri finalizate şi raportate în luna respectivă)................. Program zilnic de activitate ....... Grad profesional: ...se completează pentru fiecare cabinet medical*) şi fiecare medic de specialitate din componenţa cabinetului medical cu care s-a încheiat contractul: a) Medic Nume: ............... ore/zi b) Medic Nume: .... pe baza facturii şi a documentelor justificative depuse de furnizor la casa de asigurări de sănătate la data de ................... depuse lunar de furnizori la casa de asigurări de sănătate........ Cod numeric personal: ........... Prenume: ................... Specialitatea/atestat de studii complementare/competenţă: ......................cazuri finalizate se face la un tarif stabilit conform formulei:Tarif contractat (140 lei) x număr mediu al zilelor de tratament realizate / 10 (număr mediu zile de tratament contractat). Decontarea lunara a cazurilor finalizate se realizează la tariful contractat daca numărul mediu al zilelor de tratament este mai mare sau egal cu 8................................ în limita sumelor contractate............................. ore/zi 140 ........................ Până la data de 30 a lunii următoare încheierii trimestrului se face decontarea ca urmare a regularizării sumelor cuvenite trimestrului respectiv..................... la valoarea definitivă a unui punct...................... Numărul mediu al zilelor de tratament realizat într-o lună se calculează împărţind numărul total al zilelor de tratament efectuate................sănătate............... Toate documentele necesare decontării se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate prin semnătura reprezentanţilor legali ai furnizorilor.................. Specialitatea/atestat de studii complementare/competenţă: .......................................................cazuri pentru servicii medicale de acupunctură şi a numărului de consultaţii de acupunctură şi a tarifelor pe cură şi pe consultaţie..... în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la încheierea fiecărei luni........ (3) Clauze speciale .... Cod numeric personal: ...... Grad profesional: ................... Codul de parafă al medicului: .. (2) Decontarea lunară a serviciilor medicale de acupunctură furnizate în luna anterioară se face pe baza numărului de servicii medicale ...............

inclusiv prescriere de medicamente cu şi fără contribuţie personală din partea asiguratului fără aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate/Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate....... VIII.... . precum şi neeliberarea prescripţiei medicale ca urmare a actului medical propriu....c) ...... cu 20%........... condiţii de reziliere. de asemenea........ prin care să se certifice realitatea şi exactitatea faptelor şi împrejurărilor care au condus la invocarea forţei majore şi...... VII... 12 Clauză specială (1) Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor. acolo unde este cazul.. 13 (1) În cazul în care se constată: nerespectarea programului de lucru prevăzut în prezentul contract. cu 10%. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010 sau neeliberarea acesteia.. elaborate în conformitate cu prevederile legale în vigoare..... Calitatea serviciilor medicale ART..... …………........ respectiv municipiul Bucureşti... în sensul acestei clauze....... Sunt considerate forţă majoră.. 10 Serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract trebuie să respecte criteriile privind calitatea serviciilor medicale acordate asiguraţilor. se diminuează valoarea minimă garantată a punctului pentru luna în care s-au produs aceste situaţii pentru medicii din ambulatoriu pentru specialităţile clinice la care se înregistrează aceste situaţii sau......... 11 Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale partea în culpă datorează celeilalte părţi daune-interese... c) la a treia constatare. cutremur....... (3) În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni. completarea scrisorii medicale prin utilizarea unui alt formular decât cel prevăzut în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.. împrejurări ca: război... este considerată forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă.. 141 ............. Răspunderea contractuală ART... intervenită după data semnării contractului şi care împiedică executarea acestuia.... IX...... cu 30%.. marile inundaţii... Sancţiuni... Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră........ de la încetarea acestui caz. suspendare şi încetare a contractului ART...... embargo.... partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen... după caz.... prescrieri de medicamente cu şi fără contribuţie personală din partea asiguratului şi/sau recomandări de investigaţii paraclinice care nu sunt în conformitate cu reglementările legale în vigoare aplicabile în domeniul sănătăţii.... ART..... revoluţie.. fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului..... pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012.. după cum urmează: a) la prima constatare..... b) la a doua constatare... (2) Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile calendaristice de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul judeţ.... pentru fiecare dintre aceste situaţii... se diminuează contravaloarea serviciilor de acupunctură aferente lunii în care s-au produs aceste situaţii.... pentru primele 30 de zile din perioada cuprinsă în scrisoarea medicală....

în vederea decontării acestora. e) nerespectarea termenelor de depunere a facturilor însoţite de documentele justificative privind activităţile realizate conform prezentului contract. 5. 3. se diminuează contravaloarea serviciilor de acupunctură. (2) şi (3) se face prin plata directă sau executare silită pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. 7 pct. (2) şi (3) se utilizează conform prevederilor legale în vigoare. c) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar. respectiv de la încetarea valabilităţii acesteia. după caz. (1). 8. după caz. se diminuează cu 30% valoarea minimă garantată a punctului pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaţii pentru medicii din ambulatoriu pentru specialităţile clinice la care se înregistrează aceste situaţii sau. (1). 7 pct. 28 se va diminua valoarea minimă garantată a punctului pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaţii. (1). 21. 12. (8) În cazul în care se constată nerespectarea obligaţiei prevăzută la art. în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobării acestei măsuri. 13. c) la a treia constatare. b) dacă din motive imputabile furnizorului acesta îşi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice. ca urmare a constatării următoarelor situaţii: a) dacă furnizorul de servicii medicale nu începe activitatea în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnării contractului de furnizare de servicii medicale. 6. 33 consultaţiile. (6) Recuperarea sumei conform prevederilor alin. nu se decontează de casa de asigurări de sănătate. aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii. (5) Pentru cazurile prevăzute la alin. în urma controlului efectuat de către serviciile specializate ale caselor de asigurări de sănătate că serviciile raportate conform contractului. 19. 20. pentru medicii din ambulatoriu pentru specialităţile clinice la care se înregistrează aceste situaţii sau. cu 30%. b) la a doua constatare. (2) şi (3). în vederea decontării 142 . d) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a dovezii de evaluare a furnizorului. (7) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condiţiile alin. se va diminua contravaloarea serviciilor de acupunctură aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii. 15.cu recuperarea contravalorii acestor servicii. casele de asigurări de sănătate ţin evidenţa distinct pe fiecare medic/furnizor. 10. cu 20%. 16. şi 29 precum şi constatarea. ART. după caz. nu au fost efectuate . 17. 18. 1. (2) şi (3) se face din prima plată care urmează a fi efectuată pentru furnizorii care sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. 14 Contractul de furnizare de servicii medicale se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate. cu 10%. 7. 14. (1). respectiv serviciile raportate pentru asiguraţii cu afecţiuni confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate. 7 pct.(2) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 22. după cum urmează: a) la prima constatare. (3) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. (4) Reţinerea sumelor conform prevederilor alin. 11. 23. 2.

a4) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual. precum şi la prima constatare după aplicarea măsurii prevăzută la art. 24. în cazul celorlalte forme de organizare a cabinetelor medicale. 21. 1. 7. h) refuzul furnizorului de servicii medicale din ambulatoriu pentru specialităţile clinice de a pune la dispoziţia organelor de control ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ale casei de asigurări de sănătate actele de evidenţă financiar-contabilă a serviciilor furnizate conform contractelor încheiate şi documentele justificative privind sumele decontate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. 45 alin. pentru fiecare situaţie pentru obligaţia prevăzută la art. lichidare. şi art. k) odată cu prima constatare după aplicarea de 3 ori a măsurilor prevăzute la art. 15 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale încetează cu data la care a intervenit una dintre situaţiile următoare: a) de drept la data la care a intervenit una din următoarele situaţii: a1) furnizorul de servicii medicale îşi încetează activitatea în raza administrativteritorială a casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală. f) la a doua constatare a nerespectării oricăreia dintre obligaţiile contractuale prevăzute la art. 7 pct. 6. ART. cu modificările şi completările ulterioare. 13. 7 pct. după caz. prin reziliere. (5) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. desfiinţare sau reprofilare a furnizorului de servicii medicale. 17.de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor realizate. 8. 5. 13 alin. cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreşte încetarea contractului. 10. 16. 20 şi 23. 7 pct. 15. conform solicitării scrise a organelor de control în ceea ce priveşte documentele şi termenele de punere la dispoziţie a acestora.a). 2. cu indicarea motivului şi a temeiului legal. j) dacă se constată nerespectarea programului de lucru prevăzut în contract prin lipsa nejustificată a medicului timp de 3 zile consecutive în cazul cabinetelor medicale individuale. inclusiv ambulatoriul integrat. b) din motive imputabile furnizorului. (3). 13 alin. 1389/2010. 12. c) acordul de voinţă al părţilor. g) la a patra constatare a nerespectării oricăreia dintre obligaţiile prevăzute la art. i) în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la art. a3) încetarea definitivă a activităţii casei de asigurări de sănătate. 11. 9. pentru o perioadă de două luni consecutive în cadrul unui trimestru. 22 şi 29 precum şi a faptului că serviciile raportate conform contractului în vederea decontării acestora nu au fost efectuate (cu excepţia situaţiilor în care vina este exclusiv a medicului/medicilor. dizolvare cu lichidare. 3. 25. 34 şi 37 din prezentul contract. respectiv 3 luni într-un an. a2) încetare prin faliment. contractul se modifică în mod corespunzător prin excluderea medicului/medicilor la care s-a constatat nerespectarea nejustificată a programului de lucru timp de 3 zile consecutive. 7 pct. (1) şi (2). 143 . d) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale din ambulatoriu pentru specialităţile clinice sau al casei de asigurări de sănătate. 27. caz în care contractul se modifică prin excluderea acestuia/acestora) . printr-o notificare scrisă. 18. 14.cu recuperarea contravalorii acestor servicii. 19. a5) medicul titular al cabinetului medical individual renunţă sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România.

cu excepţia revocării dovezii de evaluare a furnizorului. (2). până la încetarea cazului de forţă majoră. 14 alin. (1) lit. a). respectiv nu vor mai accepta înregistrarea persoanelor prevăzute la alin. sau până la data ajungerii la termen a contractului. pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale. dar nu mai puţin de 6 luni de la data încetării contractului. 144 . ART. şi nerespectarea obligaţiei prevăzută la art. după caz. (3) în contractele încheiate cu aceşti furnizori sau cu alţi furnizori pentru aceste persoane care prin activitatea lor au condus la încetarea/modificarea contractului. (1) lit. b) în cazurile de forţă majoră confirmate de autorităţile publice competente. 16 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale din ambulatoriu pentru specialităţile clinice se suspendă la data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii: a) încetarea valabilităţii sau revocarea de către autorităţile competente a oricăruia dintre documentele prevăzute la art. care se află în această situaţie. din motive imputabile acestora. suspendarea operează pentru o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice de la data încetării valabilităţii/revocării acestuia. suspendarea se aplică corespunzător numai medicului aflat în contract. cu modificările şi completările ulterioare. dar nu mai puţin de 6 luni de la data modificării contractului. cu condiţia ca furnizorul să facă dovada demersurilor întreprinse pentru actualizarea acestuia. (2) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate a încetat din motive imputabile furnizorilor. (5) În cazul în care furnizorii intră în relaţii contractuale cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate pentru mai multe sedii secundare/puncte de lucru. precum şi pentru unităţile sanitare ambulatorii. casele de asigurări de sănătate nu vor accepta înregistrarea în niciun alt contract a persoanei/persoanelor respective până la următorul termen de contractare. 1389/2010. prevederile alin.e) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al casei de asigurări de sănătate printr-o notificare scrisă privind expirarea termenului de suspendare a contractului în condiţiile art. pe bază de documente justificative prezentate casei de asigurări de sănătate. 16 alin. casele de asigurări de sănătate nu vor mai intra în relaţii contractuale cu furnizorii respectivi până la următorul termen de contractare. 7 pct. (3) şi (4) se aplică în mod corespunzător pentru fiecare dintre sediile secundare/punctele de lucru. (3) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate se modifică prin excluderea din contract a uneia sau mai multor persoane înregistrată/înregistrate în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate şi care desfăşoară activitate sub incidenţa acestuia la furnizorii respectivi. casele de asigurări de sănătate nu vor mai încheia contracte cu furnizorii respectivi. (3). dar nu mai mult de 6 luni. d) de la data la care casa de asigurări de sănătate este înştiinţată de decizia Colegiului teritorial al medicilor de suspendare din calitatea de membru sau suspendare din exerciţiul profesiei a medicului titular al cabinetului medical individual. (4) După reluarea relaţiei contractuale. c) la solicitarea furnizorului.c) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 35 din prezentul contract. centrele medicale aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. pentru motive obiective. nominalizate în contract. centrele de diagnostic şi tratament. în cazul în care contractul încetează/se modifică din nou. a) . din motive imputabile furnizorilor sau persoanelor prevăzute la alin.

20 Valoarea definitivă a punctului este cea calculată de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi nu este element de negociere între părţi. Corespondenţa ART... 22 Prezentul contract se poate modifica prin negociere şi acord bilateral. 19 În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie. dar nu mai mult de 1/3 din sumele lunare care urmează a fi decontate. raportate şi validate conform contractelor încheiate se suspendă. (2) Situaţiile prevăzute la art.. zile înaintea datei de la care se doreşte modificarea. a4 şi a5 se constată de casa de asigurări de sănătate. ART. la iniţiativa oricărei părţi contractante. a1 se notifică casei de asigurări de sănătate cu cel puţin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreşte încetarea contractului.. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai mult cu putinţă spiritului contractului. a) subpct. ART. ART. prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricărei persoane interesate. Modificarea se face printr-un act adiţional semnat de ambele părţi şi este anexă a acestui contract. de la data de înregistrare a documentului prin care se constată nesoluţionarea pe cale amiabilă a unor litigii între părţile contractante doar până la data la care contravaloarea acestor servicii medicale atinge valoarea concurentă a sumei care a făcut obiectul litigiului. până la data la care aceştia îşi achită obligaţiile la zi sau până la data ajungerii la termen a contractului. XI. 15 alin. ART. a3. să notifice celeilalte părţi contractante schimbarea survenită.. 18 (1) Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris. Modificarea contractului ART. constatată de către casele de asigurări de sănătate din evidenţele proprii sau ca urmare a controalelor efectuate la furnizori. (1) lit. (1) se soluţionează de către Comisia de Arbitraj care funcţionează pe lângă Casa 145 . (1) lit. a2. 17 (1) Situaţiile prevăzute la art. efectuate. sub rezerva notificării scrise a intenţiei de modificare şi a propunerilor de modificare cu cel puţin . clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător. suspendarea se face după 30 de zile calendaristice de la data la care casa de asigurări de sănătate a efectuat ultima plată către furnizor.. prin scrisori recomandate cu confirmare de primire. 21 Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă. care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract. (2) Fiecare parte contractantă este obligată ca. (2) Litigiile nesoluţionate dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate conform alin. din oficiu. X.e) nerespectarea de către furnizorii de servicii medicale a termenelor de plată a contribuţiei la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.. 14 şi la art. derularea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă. 15 alin. XII.. prin fax sau direct la sediul părţilor. (2) Decontarea serviciilor medicale contractate. în termen de 5 zile lucrătoare din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract. Soluţionarea litigiilor ART. 23 (1) Litigiile legate de încheierea. celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. a) subpct.

.. Alte clauze ..... tipul serviciilor furnizate .. atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România nr... cod numeric personal (copie BI/CI........................codul de înregistrare fiscală ...........................act/acte doveditor/doveditoare privind relaţia contractuală dintre furnizorul de servicii medicale clinice şi furnizorul de servicii conexe actului medical nr....................................... ........................... în două exemplare a câte . Documentele pe baza cărora se încheie contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile clinice depuse de furnizor la casa de asigurări de sănătate: ...... .................................. organizată conform reglementărilor legale în vigoare sau de către instanţele de judecată. ............... ................. valabilă la data încheierii contractului. după caz) al reprezentantului legal ...certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România pentru fiecare medic... . .................... .... valabilă la data încheierii contractului .. Director executiv al Direc iei economice... după caz.... .......cerere/solicitare pentru intrare în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate nr............... câte unul pentru fiecare parte contractantă.. pentru persoanele care prestează servicii conexe actului medical. deschis la Trezoreria statului sau cont nr................. CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Preşedinte . Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiat azi............... ................ .............. .....dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor...... valabilă la data încheierii contractului.......... valabil la data încheierii contractului......cod unic de înregistrare .................Naţională de Asigurări de Sănătate.. ......... XIII.... şi programul de activitate ....... ........ Director executiv al Direc iei rela ii contractuale......... deschis la Banca ............. ..... ................................ 146 .cont nr..................... ........ contencios ..dovada plăţii la zi a contribuţiei la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii. . ...........dovada de evaluare a furnizorului nr. ANEXA 1 la contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile clinice nr.............. cod numeric personal (copie BI/CI... pagini fiecare.... Vizat Juridic.........director general. ..dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul medicosanitar care îşi desfăşoară activitatea la furnizor într-o formă prevăzută de lege şi care este înregistrat în contract şi funcţionează sub incidenţa acestuia..............certificatul de membru al OAMGMAMR pentru personalul mediu sanitar.................... efectuată conform prevederilor legale în vigoare.... .................... FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE CLINICE Reprezentant legal............. ..... după caz) avizul de liberă practică .

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . Documentele necesare încheierii contractelor..copie a actului de identitate pentru medici şi personalul mediu sanitar. …………. sunt certificate pentru conformitate prin sintagma "conform cu originalul" şi prin semnătura reprezentantului legal. depuse în copie. . ACT ADIŢIONAL pentru serviciile medicale paraclinice-ecografii. .2012.lista privind evidenţa bolnavilor cu afecţiunile cronice prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.copie a documentului care atestă gradul profesional pentru medici. pe fiecare pagină. respectiv monitorizarea şi managementul hemodinamic prin metoda bioimpedanţei efectuate de medicii de specialitate din specialităţile clinice. 147 . . programul de activitate al medicilor şi al personalului medico-sanitar care îşi desfăşoară activitatea la furnizor..programul de activitate al cabinetului şi punctului de lucru. respectiv de medicii de specialitate din specialitatea cardiologie şi medicină internă Se întocmeşte după modelul contractului de furnizare de servicii paraclinice adaptat. 1389/2010.copie a actului doveditor prin care personalul medico-sanitar îşi exercită profesia la furnizor. .

. sc... nr.. reprezentată prin administratorul ....... .......... având sediul în municipiul/oraşul ..... ..... ........... sc.......... adresă de e-mail ................... ...... judeţul/sectorul ............. ................... et..... cu modificările şi completările ulterioare...... adresă de e-mail ........... având sediul în municipiul/oraşul .... ... telefon 148 ........ având sediul în municipiul/oraşul . Construcţiilor şi Turismului ........ .... ....... bl.............. siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti şi din reţeaua Ministerului Transporturilor.. fax ......... . având sediul în municipiul/oraşul .. republicată...................... .. ap...................laboratorul individual .... reprezentată prin ... ........ nr.......... str.................. sc............................... .. în calitate de reprezentant legal al unităţii sanitare din care face parte................ ........ ... ............... .. str..... .... judeţul/sectorul ........ et................... ..... et..... cu sediul în municipiul/oraşul ...... bl..... ....................... sc................... ............................... adresă de e-mail . privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.......... 31/1990 privind societăţile comerciale.... fax ........................ . judeţul/sectorul ...... judeţul/sectorul ...... telefon fix/mobil ...laboratorul asociat sau grupat ............................................ str.. adresă de e-mail ..... Unitatea sanitară ambulatorie de specialitate aparţinând ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie ................... ap............. judeţul/sectorul ....... având sediul în municipiul/oraşul ............... judeţul/sectorul ..... nr.......... ... nr......... bl..... ap....... str........... ........unităţi medicale cu personalitate juridică .............. Laboratoare din structura spitalului ... reprezentată prin .... .............. ap................ ap...................................... et.. reprezentat prin medicul delegat ...... 124/1998. .............. .... 629/2001. bl.. ......... et....................................... ......... ...............director general ................................... et............. ............. sc... . reprezentată prin preşedinte ... ...................societatea civilă medicală .... adresă de e-mail .......... inclusiv ale celor din reţeaua ministerelor şi instituţiilor centrale din domeniul apărării................. . fax ...... Unitatea medico-sanitară cu personalitate juridică înfiinţată potrivit prevederilor Legii nr........... str............. .. telefon fix/mobil ...... fax ... . sc......... ........ ..... Centrul de diagnostic şi tratament/Centrul medical ..ANEXA 13 CONTRACT DE FURNIZARE de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile paraclinice I........... telefon/fax .......... bl... . telefon fix/mobil .. . ordinii publice............................... nr.. str.......................... ........ reprezentat prin medicul titular .... ap... fax ...... nr..... sc................... fax ...... ....... telefon fix/mobil ...................................................... Părţile contractante Casa de asigurări de sănătate .............. ap....... republicată: .. nr........ şi Laboratorul de investigaţii medicale paraclinice organizat conform Ordonanţei Guvernului nr.......... telefon fix/mobil ........ ....... reprezentat prin ....... str. având sediul în municipiul/oraşul . adresă de e-mail .... et....................... .......... str.......... ...... având sediul în municipiul/oraşul ................................................... bl..... telefon fix/mobil ... ...................... judeţul/sectorul ........... .... nr................. ..... judeţul/sectorul .... bl.......................

.................................................... III.. 1389/2010................ Specialitatea: ......... cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.. c) . …………....... cu modificările şi completările ulterioare.. b) Medic Nume: .... pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .................................................... 5 Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul părţilor pe toată durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ..... ...... ART................... Durata contractului ART. ART.............. Obligaţiile casei de asigurări de sănătate 149 ................ 2 Furnizorul din asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile paraclinice prestează asiguraţilor serviciile medicale cuprinse în pachetul de servicii de bază....................... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr........................................................................... în următoarele specialităţi: a) ...... Obiectul contractului ART........................... c) ... Obligaţiile părţilor A....... 4 Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la 31 decembrie 2012...... 1389/2010.............................. Program zilnic de activitate .......................... Codul de parafă al medicului: ....................... Cod numeric personal: ...................... II.......................... pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012............................................................2012......................... Prenume: ...........................................2012........ Specialitatea: ..... fax .................... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr............2012............... 1 Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea serviciilor medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile paraclinice.......... Codul de parafă al medicului: ................. Program zilnic de activitate ....................... adresă de e-mail ................fix/mobil .......... IV............. b) ...................... conform Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .............................. Cod numeric personal: .......... 1389/2010...... Serviciile medicale de specialitate furnizate ART........... 7 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr................. prevăzut în anexa nr................ aprobat prin Hotărârea Guvernului nr..................................................................... .......... .... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr....... V..... reprezentat prin .......... Prenume: .... 1389/2010...................... 3 Furnizarea serviciilor medicale din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile paraclinice se face de către următorii medici: a) Medic Nume: ................... …………......................................................................

pe baza facturii însoţite de documente justificative. prin intermediul paginii web a casei de asigurări de sănătate. 6 Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligaţii: a) să încheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale paraclinice.2012. cu condiţia ca medicul care a eliberat biletul de trimitere să se afle în relaţie contractuală cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală furnizorul de servicii medicale paraclinice şi numai în condiţiile în care furnizorul respectiv nu are contract încheiat şi cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării. să le comunice acestora notele de constatare întocmite în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data prezentării în vederea efectuării controlului. cu modificările şi completările ulterioare. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. inclusiv punctajele aferente tuturor criteriilor pe baza cărora s-a stabilit valoarea de contract. precum şi la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative prin publicare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate.ART. lista nominală a acestora. 150 . contravaloarea serviciilor medicale contractate. (1) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . după caz. f) să deconteze furnizorilor de servicii medicale paraclinice cu care au încheiat contracte contravaloarea serviciilor medicale paraclinice acordate asiguraţilor. raportate şi validate conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. cuprinzând denumirea şi valoarea de contract. în cazul în care controlul este efectuat de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau cu participarea acesteia notificarea privind măsurile dispuse se transmite furnizorului de către casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la casa de asigurări de sănătate.2012. Ordinii Publice. b) să deconteze furnizorului de servicii medicale paraclinice. autorizaţi şi evaluaţi şi să facă publică.. în limita valorii de contract. 1389/2010. indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă asiguratul. şi să actualizeze permanent această listă în funcţie de modificările apărute. efectuate. conform legii. e) să înmâneze la momentul finalizării controlului procesele-verbale de constatare furnizorilor de servicii medicale sau. Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor. Comunicaţiilor şi Turismului. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 4 alin. …………. prin afişare pe pagina web şi la sediul casei de asigurări de sănătate. în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractelor. c) să informeze furnizorul de servicii medicale paraclinice în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate cu privire la condiţiile de contractare a serviciilor medicale suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate. în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. precum şi prin e-mail la adresele comunicate oficial de către furnizori cu excepţia situaţiilor impuse de actele normative. în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data operării acestora. d) să informeze în prealabil într-un număr de zile similar celui prevăzut la art. furnizorii de servicii medicale paraclinice cu privire la condiţiile de acordare a serviciilor medicale paraclinice şi cu privire la orice intenţie de schimbare în modul de acordare a acestora. cât şi în format electronic. 1389/2010. la termenele prevăzute în contract. prezentate atât pe suport de hârtie.

c) să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi. atât pe suport hârtie. e) să raporteze caselor de asigurări de sănătate datele necesare pentru urmărirea desfăşurării activităţii în asistenţa medicală. 151 . b) să informeze asiguraţii cu privire la obligaţiile furnizorului de servicii medicale paraclinice şi ale asiguratului referitoare la actul medical.. conform prevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012 aprobat prin H. precum şi intimitatea şi demnitatea acestora.. B. prevăzute în lista serviciilor medicale paraclinice pentru care plata se efectuează prin tarif pe serviciu medical în condiţiile stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.G. Obligaţiile furnizorului de servicii medicale paraclinice ART. în mod distinct pentru asiguraţi. 7 Furnizorul de servicii medicale are următoarele obligaţii: a) să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. k) să contracteze servicii medicale paraclinice. în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate. în condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. cât şi în format electronic. 1389/2010. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementărilor legale în vigoare. d) să factureze lunar. raportate şi validate.2012. …………. 1389/2010. ………….2012. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . …………. cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1389/2010. pentru a căror corectitudine furnizorii depun declaraţii pe proprie răspundere. i) să deconteze contravaloarea investigaţiilor medicale paraclinice acordate de medici conform specialităţii confirmate prin ordin al ministrului sănătăţii şi de alt personal cu studii superioare de specialitate. activitatea realizată conform contractului de furnizare de servicii medicale paraclinice. 1389/2010. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . respectiv să deconteze serviciile medicale paraclinice efectuate. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .g) să aducă la cunoştinţa furnizorilor de servicii medicale paraclinice cu care se află în relaţie contractuală numele şi codul de parafă ale medicilor care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. dacă au în dotarea cabinetului aparatura medicală corespunzătoare pentru realizarea acestora. h) să deconteze contravaloarea serviciilor medicale paraclinice acordate în baza biletelor de trimitere utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. j) să deducă spre soluţionare organelor abilitate situaţiile în care constată neconformitatea documentelor depuse de către furnizori.. în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. factura este însoţită de documentele justificative privind activităţile realizate.2012. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. nr.

. q) să transmită rezultatul investigaţiilor paraclinice medicului de familie care a făcut recomandarea şi la care este înscris asiguratul sau medicului de specialitate din 152 . o) să acorde cu prioritate asistenţă medicală femeii gravide şi sugarilor. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii. care se depune la casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 30 de zile de la data semnării contractului. i) să anunţe casa de asigurări de sănătate despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale paraclinice în maximum 5 zile calendaristice de la data producerii modificării şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării contractului. …………. p) să utilizeze Sistemul informatic unic integrat. convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii. respectiv beneficiarilor formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. precum şi datele de contact ale acesteia: adresă. la sediul furnizorului. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . după caz. caz în care furnizorii sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea în procesul de transmitere a datelor. 1389/2010. cele cu regim special şi cele tipizate. h2) programul de lucru va avea avizul conform al direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti.2012. l) să asigure acordarea serviciilor medicale asiguraţilor fără nicio discriminare folosind formele cele mai eficiente de tratament. 39 B la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. program asumat prin prezentul contract şi care se depune la casa de asigurări de sănătate la dosarul de contractare. pagină web. în baza unui formular. j) să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate. numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală. k) să asigure acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă ori de câte ori se solicită în timpul programului de lucru. în perioada de valabilitate a cardului. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială respectiv în baza Regulamentului CEE nr. înţelegeri. în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale. în limita competenţei şi a dotărilor existente. al cărui model este prevăzut în anexa nr. e-mail. fax. n) să asigure acordarea serviciilor medicale paraclinice titularilor cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European. m) să afişeze într-un loc vizibil programul de lucru. să acorde asistenţă medicală pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri. respectiv cele privind evidenţele obligatorii. În situaţia în care se utilizează un alt sistem informatic acesta trebuie să fie compatibil cu Sistemul informatic unic integrat. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. h1) să respecte programul de lucru şi să îl comunice caselor de asigurări de sănătate. în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România. g) să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului şi a furnizorului. telefon.f) să completeze corect şi la zi formularele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

aa) să depună la casa de asigurări de sănătate cu care încheie contract o declaraţie pe propria răspundere cu privire la contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate. conform contractelor încheiate cu fiecare casă de asigurări de sănătate. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .facturi. care este formular cu regim special utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. transmiterea rezultatelor se poate face şi prin intermediul asiguratului. prin scrisoare medicală. u) să efectueze investigaţiile medicale paraclinice numai în baza biletului de trimitere. certificate de conformitate UE. după caz. pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice . aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010. w) să asigure eliberarea actelor medicale. ac) să întocmească evidenţe distincte şi să raporteze distinct serviciile realizate. v) să verifice biletele de trimitere în ceea ce priveşte datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă potrivit prevederilor legale în vigoare. ………….analize medicale de laborator.. iar controlul intern şi înregistrarea acestuia să se facă conform standardului de calitate SR EN ISO 15189. fişe tehnice . …………. medicului de familie pe lista căruia este înscris asiguratul. pe toată perioada de derulare a contractului. y) să facă mentenanţa şi întreţinerea aparatelor din laboratoarele de investigaţii medicale paraclinice . x) să utilizeze numai reactivi care au declaraţii de conformitate CE emise de producători şi să practice o evidenţă de gestiune cantitativ-valorică corectă şi la zi pentru reactivi în cazul furnizorilor de investigaţii medicale paraclinice .2012.. ab) să încaseze sumele reprezentând fie contribuţia personală pentru unele servicii medicale. fie coplata pentru alte servicii medicale de care au beneficiat asiguraţii. în condiţiile stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.cu privire la 153 .analize medicale de laborator. acesta având obligaţia de a transmite rezultatele investigaţiilor medicale paraclinice. cu condiţia ca medicul care a eliberat biletul de trimitere să se afle în relaţie contractuală cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală furnizorul de servicii medicale paraclinice. z) să facă dovada îndeplinirii criteriului de calitate ca parte componentă a criteriilor de selecţie. s) să utilizeze sistemul de raportare în timp real începând cu data la care acesta va fi pus în funcţiune. în condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012. 1389/2010. r) să întocmească liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile. dacă este cazul.analize medicale de laborator conform specificaţiilor tehnice. t) să asigure acordarea serviciilor medicale prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază.ambulatoriul care a făcut recomandarea investigaţiilor medicale paraclinice. lista de analize medicale care însoţeşte certificatul de acreditare reprezintă cel puţin 50% din analizele medicale de laborator prevăzute în pachetul de servicii medicale paraclinice de bază. ad) să pună la dispoziţia organelor de control ale caselor de asigurări de sănătate documentele justificative . cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

în vederea decontării serviciilor medicale paraclinice efectuate conform contractului. respectiv pe parcursul derulării contractului de furnizare de servicii medicale: avizul de utilizare sau buletinul de verificare periodică. 154 . 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical. efectuate în perioada pentru care se efectuează controlul. ah) să stocheze în arhiva proprie imaginile rezultate ca urmare a investigaţiilor medicale paraclinice de radiologie şi imagistică medicală. aj) să transmită lunar. af) să prezinte la contractare.investigaţii medicale paraclinice de laborator raportate conform contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate.analizelor medicale de laborator efectuate şi limitele de normalitate ale acestora. organizaţi conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. în fiecare laborator de analize medicale/punct de lucru. dovada de evaluare a furnizorului. 1389/2010. un borderou centralizator cuprinzând evidenţa biletelor de trimitere aferente serviciilor paraclinice raportate. Această prevedere reprezintă condiţie de eligibilitate pentru aparatul/aparatele respectiv(e). odată cu raportarea. borderoul centralizator este document justificativ care însoţeşte factura. în fiecare laborator de radiologie şi imagistică medicală/punct de lucru din structura furnizorului. ae) să asigure prezenţa unui medic cu specialitatea medicină de laborator sau biolog. ag) să consemneze în buletinele care cuprind rezultatele investigaţiilor medicale paraclinice . ai) să nu încheie contracte cu alţi furnizori de servicii medicale paraclinice pentru efectuarea investigaţiilor medicale paraclinice contractate cu casele de asigurări de sănătate. în conformitate cu specificaţiile tehnice ale aparatului şi în condiţiile stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. aprobată şi modificată prin Legea nr. biochimist cu grad de specialist. precum şi pentru orice alte investigaţii. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012. pe toată durata programului de lucru prevăzut în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate pentru respectivul laborator/punct de lucru. dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la furnizor.2012. după caz. emise conform prevederilor legale în vigoare. respectiv a unui medic de radiologie şi imagistică medicală. al) să solicite începând cu data implementării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate acest document titularilor acestuia în vederea acordării serviciilor medicale. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . …………. în vederea atribuirii punctajului conform metodologiei prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010. pentru aparatura din dotare. …………. chimist.. pentru asiguraţii cărora le-au furnizat aceste servicii. dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor.. ak) să reînnoiască pe toată perioada de derulare a contractului. cu excepţia furnizorilor de servicii conexe actului medical. 598/2001.tipul şi cantitatea reactivilor achiziţionaţi şi care au fost utilizaţi pentru toate investigaţiile medicale paraclinice efectuate în perioada pentru care se efectuează controlul . aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.

luna VI .. 1389/2010.... lei. din care: ... lei...... lei .............. | | negociat | negociat*) |(col..... pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ...... lei ..... din care: ..luna VII .... Tarifele negociate nu pot fi mai mari decât tarifele maximale prevăzute în anexa nr............. ______________________________________________________________________________ |Nr............ cu obligaţia încadrării în valoarea contractului... lei..luna IV ...... …………......Suma aferentă trimestrului III .......luna VIII .serviciile medicale acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate. Suma anuală contractată este ..........luna V .....2012. lei .... lei ...........luna II ..... lei . | Serviciul paraclinic | Tarif | Număr de servicii | Total lei | |crt........... 2 x col... Modalităţi de plată ART..... Tariful minim negociat devine tariful la care se contractează serviciile medicale paraclinice cu toţi furnizorii........ din care: ..... lei ........ lei ............. din care: ............... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr..... 7 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.luna IX .Suma aferentă trimestrului II .luna III .... VI.luna I .... lei .........Suma aferentă trimestrului I ..3)| |_____|______________________|__________|___________________|________________| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |_____|______________________|__________|___________________|________________| | 1......... lei.......| | | | | |_____|______________________|__________|___________________|________________| | .....| | | | | |_____|______________________|__________|___________________|________________| | 2.. lei 155 .. 8 Modalitatea de plată în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru serviciile paraclinice este tarif pe serviciu medical exprimat în lei........ | | | | | |_____|______________________|__________|___________________|________________| |TOTAL| | X | X | | |_____|______________________|__________|___________________|________________| *) Numărul negociat de servicii este orientativ......

.. ART. cu 10%.. lei.. b) la a doua constatare. prin care să se certifice realitatea şi exactitatea faptelor şi împrejurărilor care au condus la invocarea forţei majore şi....... (2) Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile calendaristice de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul judeţ. o)... 7 lit. lei ... 13 Efectuarea de servicii medicale paraclinice peste prevederile contractuale se face pe proprie răspundere şi nu atrage nicio obligaţie din partea casei de asigurări de sănătate cu care s-a încheiat contractul..... fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului.. respectiv municipiul Bucureşti... (3) În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni. de la încetarea acestui caz..... Suma contractată pe an se defalchează pe trimestre şi luni şi se regularizează lunar. Răspunderea contractuală ART... r). de asemenea... m). lei.. Sancţiuni...... din care: ...... condiţii de reziliere... embargo. marile inundaţii. Sunt considerate forţă majoră.luna XII . nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art.. Clauze speciale ART...luna X . partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen. şi s) se va diminua contravaloarea serviciilor medicale paraclinice aferente lunii în care s-au produs aceste situaţii.. 12 (1) Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor...... cu 20%. intervenită după data semnării contractului şi care împiedică executarea acestuia..... l).. X. IX.... 14 (1) În cazul în care se constată nerespectarea programului de lucru stabilit. în sensul acestei clauze.. suspendare şi încetare a contractului ART. e). b)..... revoluţie. g). Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră....... 11 Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale.. j). Calitatea serviciilor medicale ART. f).Suma aferentă trimestrului IV ..luna XI .. 156 ...... după cum urmează: a) la prima constatare. partea în culpă datorează celeilalte părţi daune-interese... VIII. lei . este considerată forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă..... pe baza facturii şi a documentelor justificative care se depun la casa de asigurări de sănătate până la data de .. în termen de maximum ... Toate documentele necesare decontării se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate prin semnătura reprezentanţilor legali ai furnizorilor.. VII.... de zile calendaristice de la încheierea fiecărei luni. 10 Serviciile medicale paraclinice furnizate în baza prezentului contract trebuie să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.... 9 Decontarea serviciilor medicale paraclinice se face lunar. împrejurări ca: război.. cutremur. ART..

h) în cazul nerespectării obligaţiei prevăzute la art. i). n). l). g) la a patra constatare a nerespectării oricăreia dintre obligaţiile prevăzute la art. 7 lit. nu au fost efectuate . în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobării acestei măsuri ca urmare a constatării următoarelor situaţii: a) dacă furnizorul de servicii medicale paraclinice nu începe activitatea în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnării contractului de furnizare de servicii medicale. în vederea decontării acestora. respectiv 3 luni într-un an. b) dacă din motive imputabile furnizorului acesta îşi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice. 7 lit. e). (1) şi (2) casele de asigurări de sănătate ţin evidenţa distinct pe fiecare furnizor. i). p). caz în care contractul se modifică prin excluderea acestuia/acestora) .c) la a treia constatare. f). g). pentru o perioadă de două luni consecutive în cadrul unui trimestru.cu recuperarea contravalorii acestor servicii. după caz.cu recuperarea contravalorii acestor servicii. h1). d) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a dovezii de evaluare a furnizorului. k). puncte de lucru (prin punct de lucru nu se înţelege punct extern de recoltare) în raza administrativ-teritorială a unei case de asigurări de sănătate. 157 . 7 lit. respectiv de la încetarea valabilităţii acestora. rezilierea contractului operează numai pentru laboratorul. (6) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condiţiile alin. n). în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor realizate. (2) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. ae). t) şi w) precum şi a faptului că serviciile raportate conform contractului în vederea decontării acestora nu au fost efectuate (cu excepţia situaţiilor în care vina este exclusiv a medicului/medicilor. ART. e) nerespectarea termenelor de depunere a facturilor însoţite de documentele justificative privind activităţile realizate conform prezentului contract. 7 lit. (1) şi (2) se face din prima plată care urmează a fi efectuată pentru furnizorii care sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. a). (5) Recuperarea sumei conform prevederilor alin. c). (1) şi (2) se face prin plată directă sau executare silită pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. c) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar. f) la a doua constatare a nerespectării a oricăreia dintre obligaţiile contractuale prevăzute la art. (1) şi (2) se utilizează conform prevederilor legale în vigoare. (3) Reţinerea sumelor conform prevederilor alin. printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate. pentru care au încheiat contract cu aceasta. p). cu 30%. c). (4) Pentru cazurile prevăzute la alin. k). o) şi s). respectiv numai pentru punctul de lucru la care se înregistrează această situaţie şi se modifică corespunzător contractul. j). 15 Contractul de furnizare de servicii medicale paraclinice se reziliază de plin drept. pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice cu mai multe laboratoare. b). t) şi w) precum şi constatarea în urma controlului efectuat de către serviciile specializate ale caselor de asigurări de sănătate că serviciile raportate conform contractului. a). m). se diminuează cu 30% contravaloarea serviciilor medicale paraclinice aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii.

7 pct. de către filialele/punctele de lucru excluse din contractele încheiate între furnizorii de servicii medicale paraclinice şi casa de asigurări de sănătate. ah) şi ai). dacă la nivelul furnizorului de servicii medicale paraclinice se aplică de 3 ori în cursul unui an măsurile prevăzute la art. 14 alin. y). 16 (1) Contractul încetează la data la care a intervenit una dintre situaţiile următoare: a) de drept la data la care a intervenit una din următoarele situaţii: a1) furnizorul de servicii medicale paraclinice îşi încetează activitatea în raza administrativ-teritorială a casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală. z). ART. respectiv punct de lucru din structura furnizorului. a3) încetarea definitivă a activităţii casei de asigurări de sănătate.2012. precum şi la prima constatare după aplicarea măsurii de la art. (2). respectiv numai pentru punctul de lucru la care se înregistrează aceste situaţii şi se modifică corespunzător contractul. c) acordul de voinţă al părţilor. 14 alin. cu indicarea motivului şi a temeiului legal. dizolvare cu lichidare. (1). l) în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la art. 158 . (1) pentru nerespectarea programului de lucru de către aceeaşi filială sau de către acelaşi punct de lucru din structura sa. (5) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate pentru anii 2011 . aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. odată cu prima constatare după aplicarea la nivelul furnizorului a măsurilor prevăzute la art. 1389/2010. q). a2) încetare prin faliment. m) odată cu prima constatare după aplicarea de 3 ori a măsurilor prevăzută la art. printr-o notificare scrisă.i) refuzul furnizorului de servicii medicale paraclinice de a pune la dispoziţia organelor de control ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ale casei de asigurări de sănătate actele de evidenţă financiar-contabilă a serviciilor furnizate conform contractelor încheiate şi documentele justificative privind sumele decontate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreşte încetarea contractului. pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice cu mai multe filiale. desfiinţare sau reprofilare a furnizorului de servicii medicale paraclinice după caz. (1) de câte 3 ori pe an pentru nerespectarea programului de lucru de către fiecare filială. a4) a survenit decesul titularului laboratoarelor medicale individuale. a5) medicul titular al laboratorului medical individual renunţă sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România b) din motive imputabile furnizorului. pentru care au încheiat contract cu aceasta. prin reziliere. 14 alin. lichidare. ag). j) furnizarea de servicii medicale paraclinice în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. ad). puncte de lucru (prin punct de lucru nu se înţelege punct extern de recoltare) în raza administrativ-teritorială a unei case de asigurări de sănătate. 45 alin. ac). la a patra constatare rezilierea contractului operează numai pentru filiala. 14 alin. x). k) refuzul furnizorului de a pune la dispoziţia organelor de control ale casei de asigurări de sănătate documentele justificative menţionate la art. după data excluderii acestora din contract. şi a obligaţiilor prevăzute la art. d) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale paraclinice sau al casei de asigurări de sănătate. cu modificările şi completările ulterioare. 7 lit.

d) de la data la care casa de asigurări de sănătate este înştiinţată de decizia Colegiului teritorial al Medicilor de suspendare din calitatea de membru sau suspendare din exerciţiul profesiei al medicului titular al laboratorului medical individual. (1) lit.c) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate pentru anii 2011 2012. casele de asigurări de sănătate nu vor mai încheia contracte cu furnizorii respectivi. ART. (1) lit. c) la solicitarea furnizorului. dar nu mai puţin de 6 luni de la data modificării contractului. dar nu mai puţin de 6 luni de la data încetării contractului.e) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al casei de asigurări de sănătate printr-o notificare scrisă privind expirarea termenului de suspendare a contractului în condiţiile art. prevederile alin. după caz. a) din prezentul contract. (3) şi (4) se aplică în mod corespunzător pentru fiecare dintre sediile secundare/punctele de lucru. până la încetarea cazului de forţă majoră.prevăzută la art. (3). 1389/2010. 7 lit. din motive imputabile acestora. din motive imputabile furnizorilor sau persoanelor prevăzute la alin. (3) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate se modifică prin excluderea din contract a uneia sau mai multor persoane înregistrată/înregistrate în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate şi care desfăşoară activitate sub incidenţa acestuia la furnizorii respectivi. cu modificările şi completările ulterioare. pentru motive obiective. aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. şi nerespectarea obligaţiei . casele de asigurări de sănătate nu vor accepta înregistrarea în niciun alt contract a persoanei/persoanelor respective până la următorul termen de contractare. sau până la data ajungerii la termen a contractului. 159 . 17 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale din ambulatoriu pentru specialităţile paraclinice se suspendă la data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii: a) încetarea valabilităţii sau revocarea de către autorităţile competente a oricăruia dintre documentele prevăzute la art. respectiv nu vor mai accepta înregistrarea persoanelor prevăzute la alin. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. dar nu mai mult de 6 luni. (5) În cazul în care furnizorii intră în relaţii contractuale cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate pentru mai multe sedii secundare/puncte de lucru. nominalizate în contract. cu excepţia revocării dovezii de evaluare a furnizorului. pe bază de documente justificative prezentate casei de asigurări de sănătate. ak) din prezentul contract. b) în cazurile de forţă majoră confirmate de autorităţile publice competente. a) . pentru celelalte forme de organizare a laboratoarelor medicale. (2). casele de asigurări de sănătate nu vor mai intra în relaţii contractuale cu furnizorii respectivi până la următorul termen de contractare. (4) După reluarea relaţiei contractuale. cu condiţia ca furnizorul să facă dovada demersurilor întreprinse pentru actualizarea acestuia. (2) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate a încetat din motive imputabile furnizorilor. 17 alin. suspendarea operează pentru o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice de la data încetării valabilităţii/revocării acestuia. (3) în contractele încheiate cu aceşti furnizori sau cu alţi furnizori pentru aceste persoane care prin activitatea lor au condus la încetarea/modificarea contractului. suspendarea se aplică corespunzător numai medicului aflat în contract cu casa de asigurări de sănătate şi care se află în această situaţie. în cazul în care contractul încetează/se modifică din nou. 14 alin.

dar nu mai mult de 1/3 din sumele lunare care urmează a fi decontate. a) subpct. prin scrisori recomandate cu confirmare de primire. 16 alin. 15 lit. 19 (1) Situaţiile prevăzute la art. prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricărei persoane interesate. ART. i) a art. până la data la care aceştia îşi achită obligaţiile la zi sau până la data ajungerii la termen a contractului. 15 lit. constatată de către casele de asigurări de sănătate din evidenţele proprii sau ca urmare a controalelor efectuate la furnizori. după caz. f) nerespectarea de către furnizorii de servicii medicale paraclinice a termenelor de plată a contribuţiei la Fond.pentru nerespectarea prevederilor de la lit. g) . efectuate. Modificarea contractului ART. după caz. a1 se notifică casei de asigurări de sănătate cu cel puţin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreşte încetarea contractului. 7 . (1) lit. din oficiu. (1) lit. f) . care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract. a5 se constată de casa de asigurări de sănătate. Corespondenţa ART. prin excluderea acestora din contract şi modificarea contractului în mod corespunzător. 18 Pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice cu mai multe filiale/puncte de lucru (prin punct de lucru nu se înţelege punct extern de recoltare) aflate în raza administrativ-teritorială a unei case de asigurări de sănătate şi pentru care au încheiat contract cu aceasta. 16 şi 17 referitoare la condiţiile de încetare. XII. suspendarea se face după 30 de zile calendaristice de la data la care casa de asigurări de sănătate a efectuat ultima plată către furnizor. condiţiile de reziliere a contractelor prevăzute la art. a2. (2) Situaţiile prevăzute la art.se aplică la nivel de societate.e) în situaţia în care casa de asigurări de sănătate sesizează neconcordanţe între investigaţiile medicale efectuate în perioada verificată şi cantitatea de reactivi achiziţionaţi conform facturilor şi utilizaţi în efectuarea investigaţiilor. Prevederile art. 15 se aplică corespunzător pentru fiecare dintre filialele/punctele de lucru la care se înregistrează aceste situaţii. condiţiile de reziliere a contractelor prevăzute la art. ART. 7. (2) Decontarea serviciilor medicale contractate. de la data de înregistrare a documentului prin care se constată nesoluţionarea pe cale amiabilă a unor litigii între părţile contractante doar până la data la care contravaloarea acestor servicii medicale atinge valoarea concurentă a sumei care a făcut obiectul litigiului. a3. a) subpct. clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător. raportate şi validate conform contractelor încheiate se suspendă.pentru nerespectarea prevederilor de la lit. (2) Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 5 zile lucrătoare din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părţi contractante schimbarea survenită. f) şi s) ale art. în limita fondurilor aprobate asistenţei medicale ambulatorii 160 . 15 lit. se aplică societăţii comerciale furnizoare de servicii medicale paraclinice. XI. respectiv filialelor/punctelor de lucru. 16 alin. (2) Pe parcursul derulării prezentului contract. restul condiţiilor de reziliere prevăzute la art. j). a4. respectiv suspendare. 20 (1) Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris. 21 (1) În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie. prin fax sau direct la sediul părţilor. e). condiţiile de reziliere a contractelor prevăzute la art. valoarea contractuală poate fi majorată prin acte adiţionale. e). 15 şi la art.

...................................... Director executiv al Direc iei rela ii contractuale.................... ........... de către instanţele de judecată........ CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE PARACLINICE Preşedinte .... sau cont nr................codul de înregistrare fiscală ........... ......... contencios ............. ....... .... deschis la Trezoreria Statului........... .......... .. pagini fiecare................................. derularea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă....director general................. organizată conform reglementărilor legale în vigoare sau... Reprezentant legal... XIII...... .......... în două exemplare a câte ...... Alte clauze .. Soluţionarea litigiilor ART.. ...... câte unul pentru fiecare parte contractantă................. zile înaintea datei de la care se doreşte modificarea.................... Documentele pe baza cărora se încheie contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile paraclinice depuse de furnizor la casa de asigurări de sănătate . (1) se soluţionează de către Comisia de Arbitraj care funcţionează pe lângă Casa naţională de Asigurări de Sănătate. deschis la Banca ... Director executiv al Direc iei economice... ............. ART.... ANEXA 1 la contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile paraclinice nr................... sub rezerva notificării scrise a intenţiei de modificare şi a propunerilor de modificare cu cel puţin ... ART..... avându-se în vedere criteriile de contractare a sumelor iniţiale..... după caz....... XIV......... sau codul numeric personal (copie BI/CI........... 22 Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă.............. 23 Prezentul contract se poate modifica prin negociere şi acord bilateral................................... ....... 161 ..cod unic de înregistrare ... Vizat Juridic...........................cerere/solicitare pentru intrarea în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate nr................. 24 (1) Litigiile legate de încheierea.... celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate... Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiat azi . Modificarea se face printr-un act adiţional semnat de ambele părţi şi este anexă a acestui contract. după caz) al reprezentantului legal ........cont nr.. la iniţiativa oricărei părţi contractante.............. .......de specialitate pentru specialităţile paraclinice................... (2) Litigiile nesoluţionate între furnizori şi casele de asigurări de sănătate conform alin....... Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai mult cu putinţă spiritului contractului........

.....certificat de acreditare în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001/2008 sau alt standard adoptat în România nr.. valabilă la data încheierii contractului.. pe fiecare pagină....documentele necesare pentru încadrarea acestora în criteriile de selecţie conform condiţiilor stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr... .. după caz. pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice analize de laborator........ ......... valabilă la data încheierii contractului .certificatul de membru al OAMGMAMR pentru personalul mediu sanitar. .avizul de utilizare sau buletinul de verificare periodică.... ........ …………... ..dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul medicosanitar care îşi desfăşoară activitatea la furnizor într-o formă prevăzută de lege şi care este înregistrat în contract funcţionează sub incidenţa acestuia..certificat de acreditare nr.radiologie şi imagistică medicală . în conformitate cu standardul SR EN ISO/CEI 15189..copie a documentului care atestă gradul profesional pentru medici. însoţit de anexa care cuprinde lista analizelor medicale de laborator pentru care laboratorul este acreditat..copie a actului doveditor prin care personalul medico-sanitar îşi exercită profesia la furnizor . . pentru aparatura din dotare.... valabilă la data încheierii contractului..... depuse în copie.... .certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România..... biochimişti .certificat de membru al Colegiului Farmaciştilor din România . ....... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.... programul personalului medico-sanitar care îşi desfăşoară activitatea la furnizor ... 162 .....dovada de evaluare a furnizorului nr. sunt certificate pentru conformitate prin sintagma "conform cu originalul" şi prin semnătura reprezentantului legal.... chimişti... pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . .... valabil la data încheierii contractului. ...... ......... . pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice ..dovada participării la schemele de testare a competenţei pentru laboratoarele de analize medicale nr........dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor. efectuată conform prevederilor legale în vigoare. pentru fiecare medic.programul de activitate al laboratorului/punctului de lucru............. Documentele necesare încheierii contractelor.. emise conform prevederilor legale în vigoare. biologi.. .2012. ...... 8 B) ...... 1389/2010 precum şi următoarele documente..declaraţie pe propria răspundere cu privire la contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate (modelul din anexa nr.dovada plăţii la zi a contribuţiei la Fondul pentru asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii...

.......... ............... 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale.... reprezentat prin .... conform Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .............................................. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ............. telefon/fax ... ordinii publice. 1389/2010..........2012..........director general .............................................................. . …………...... .. .. cu sediul în municipiul/oraşul ... inclusiv al spitalului din reţeaua ministerelor şi instituţiilor centrale din domeniul apărării.......... reprezentat prin medicul dentist/dentistul titular .. reprezentată prin ..cabinetul medical organizat conform Ordonanţei Guvernului nr............cabinetul individual ..Centrul de diagnostic şi tratament şi centru medical .................... cu modificările şi completările ulterioare............................. republicată.... III........2012.......................societatea civilă medicală ......... 31/1990 privind societăţile comerciale. judeţul/sectorul . nr................. cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr............ cu sediul în municipiul/oraşul ....... bl... reprezentat prin medicul dentist delegat ...... . II....................................unitatea medico-sanitară cu personalitate juridică înfiinţată potrivit prevederilor Legii nr................. reprezentată prin administrator ...... Serviciile medicale de specialitate furnizate 163 ..... reprezentată prin preşedinte ....... 1389/2010. ................ str.. et....................... sc........... .......... reprezentată prin ................ aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.... şi ...... republicată..unitate cu personalitate juridică . ... ........... 1 Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea serviciilor de medicină dentară în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatea medicină dentară................. ap.. fax ............................ aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.... str........... Părţile contractante Casa de asigurări de sănătate ....... telefon ......... Obiectul contractului ART........... ..................................... în calitate de reprezentant legal al unităţii sanitare din care face parte ...... Construcţiilor şi Turismului.... ..... nr..... ... siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti şi din reţeaua Ministerului Transporturilor. ......... .................................ambulatoriul de specialitate şi ambulatoriul integrat din structura spitalului ..ANEXA 14 CONTRACT DE FURNIZARE de servicii de medicină dentară în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatea medicină dentară I........... ........... cu modificările şi completările ulterioare: .................unitatea sanitară ambulatorie de specialitate aparţinând ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţele sanitare proprii..........................cabinetul asociat sau grupat . judeţul/sectorul ....... reprezentat prin ...................... e-mail ..

............................... 3 Furnizarea serviciilor medicale de medicină dentară din ambulatoriul de specialitate pentru specialitatea medicină dentară se face de către următorii medici dentişti/dentişti 1......... …………............. şi să actualizeze permanent această listă în funcţie de modificările apărute în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data operării acestora.......... 4....................................... Durata contractului ART...... V................... ............... în următoarele specialităţi a) ............................... c) ...................................... la termenele prevăzute în prezentul contract. ........................ 5 Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul părţilor pe toată durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ........... în termen de max...........ART....... ..... lista nominală a acestora cuprinzând denumirea şi valoarea de contract a fiecăruia........................ ART............ aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr................................. ........... cu modificările şi completările ulterioare............... contravaloarea serviciilor medicale de medicină dentară contractate.............. 6 În relaţiile contractuale cu furnizorii de servicii medicale de medicină dentară.. pe baza facturii însoţite de documente justificative prezentate atât pe suport hârtie................... în pachetul minimal de servicii de medicină dentară şi în pachetul de servicii pentru persoanele care se asigură facultativ pentru sănătate..... b) .................... raportate şi validate conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.............2012....... 1389/2010............... autorizaţi şi evaluaţi... casele de asigurări de sănătate au următoarele obligaţii a) să încheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale de medicină dentară.................... 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractelor.. 4 Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la 31 decembrie 2012.......... conform legii b) să deconteze furnizorilor de servicii medicale de medicină dentară......... 2 Furnizorul din asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatea medicină dentară acordă asiguraţilor serviciile de medicină dentară cuprinse în pachetul de servicii de bază............................ cât şi în format electronic..... în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate....... prin afişare pe pagina web şi la sediul casei de asigurări de sănătate.................. prevăzute în anexa nr. IV...... 7 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr............. 2.... pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ........... pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate 164 ..... 1389/2010.........................2012................. . .......... şi să facă publică................ ...... …………............ 3...... efectuate...................... Obligaţiile părţilor ART......................... ART........

prevăzute în lista serviciilor medicale pentru care plata se efectuează prin tarif pe serviciu medical în condiţiile stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. prin publicare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate d) să informeze în prealabil într-un număr de zile similar celui prevăzut la art. …………. Sumele astfel obţinute se utilizează conform prevederilor legale în vigoare. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010. …………. 1389/2010. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. precum şi la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative.. în cazul în care controlul este efectuat de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau cu participarea acesteia. respectiv să deconteze serviciile medicale de medicină dentară efectuate..2012. în baza biletelor de trimitere eliberate de către aceştia. după caz. materiale sanitare acordate de alţi furnizori aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. medicamente cu şi fără contribuţie personală. 4 alin. notificarea privind măsurile dispuse se transmite furnizorului de către casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la casa de asigurări de sănătate f) să recupereze de la furnizorii care au acordat servicii medicale de medicină dentară sumele reprezentând contravaloarea acestor servicii. în condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. c) să informeze furnizorii de servicii medicale de medicină dentară cu privire la condiţiile de contractare a serviciilor medicale de medicină dentară.pentru anii 2011 . în limita valorii de contract. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate.2012. g) să contracteze servicii medicale. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. cu modificările şi completările ulterioare. să comunice acestora notele de constatare întocmite în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data prezentării în vederea efectuării controlului. raportate şi validate. h) să aducă la cunoştinţa furnizorilor de servicii medicale de medicină dentară cu care se află în relaţie contractuală numele şi codul de parafă ale medicilor care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate i) să deconteze contravaloarea serviciilor medicale de medicină dentară şi contravaloarea investigaţiilor medicale paraclinice numai dacă medicii au competenţa legală necesară şi au în dotarea cabinetului aparatura medicală corespunzătoare pentru realizarea acestora. în situaţia în care nu au fost îndeplinite condiţiile pentru ca asiguraţii să beneficieze de aceste servicii. furnizorii de servicii medicale de medicină dentară cu privire la condiţiile de acordare a serviciilor medicale şi cu privire la orice intenţie de schimbare în modul de acordare a acestora prin intermediul paginii web a casei de asigurări de sănătate precum şi prin e-mail la adresele comunicate oficial de către furnizori cu excepţia situaţiilor impuse de actele normative e) să înmâneze la momentul finalizării controlului procesele-verbale de constatare furnizorilor de servicii medicale de medicină dentară sau. precum şi contravaloarea unor serviciilor medicale. 1389/2010. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării 165 .2012. (1) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .

conform prevederilor actelor normative referitoare la sistemul de asigurări sociale de sănătate 7. 7 În relaţiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate..2012. nr. respectiv cele privind evidenţele obligatorii. pentru a căror corectitudine furnizorii depun declaraţii pe proprie răspundere.2012. 1389/2010. în condiţii grele şi foarte grele. 1389/2010. pentru care sunt stabilite drepturi suplimentare. al cărui model este prevăzut în anexa nr. cât şi în format electronic. j) să acorde furnizorilor de servicii medicale de medicină dentară sume care să ţină seama şi de condiţiile de desfăşurare a activităţii în zone izolate. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . să factureze lunar. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. să raporteze caselor de asigurări de sănătate datele necesare pentru urmărirea desfăşurării activităţii în asistenţa medicală de medicină dentară. în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . să completeze corect şi la zi formularele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. …………. factura este însoţită de documentele justificative privind activităţile realizate. să informeze asiguraţii cu privire obligaţiile furnizorului de servicii medicale şi ale asiguratului referitoare la actul medical 3. atât pe suport hârtie. ART. în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate 5. potrivit prevederilor legale în vigoare k) să deducă spre soluţionare organelor abilitate situaţiile în care constată neconformitatea documentelor depuse de către furnizori. să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi.bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării. să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale de medicină dentară furnizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare 2.asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012. potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementărilor legale în vigoare 6. program asumat prin prezentul contract şi care se depune la casa de asigurări de sănătate la dosarul de contractare 166 .. furnizorii de servicii medicale de medicină dentară au următoarele obligaţii 1. precum şi intimitatea şi demnitatea acestora 4. …………. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. cele cu regim special şi cele tipizate 8. să asigure utilizarea formularelor cu regim special unice pe ţară . cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului şi a furnizorului 9.a) să respecte programul de lucru şi să îl comunice caselor de asigurări de sănătate. în baza unui formular.2012 aprobat prin H.G. 1389/2010. activitatea realizată conform contractului de furnizare de servicii medicale de medicină dentară. 1389/2010. în mod distinct conform prevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . 39 B la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.

să utilizeze sistemul de raportare în timp real începând cu data la care acesta va fi pus în funcţiune 20. ori de câte ori se solicită în timpul programului de lucru. în maximum 5 zile calendaristice de la data producerii modificării. să asigure eliberarea actelor medicale. fax. corespunzătoare denumirilor comune internaţionale aprobate prin hotărâre a Guvernului. înţelegeri. 18. în condiţiile stabilite în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.b) programul de lucru va avea avizul conform al direcţiei de sănătate publică. să asigure acordarea de servicii medicale de medicină dentară asiguraţilor. ………….2012. telefon. să asigure acordarea asistenţei medicale de medicină dentară necesară titularilor cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European. conform dispoziţiilor legale 19. precum şi datele de contact ale acesteia: adresă. în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate. respectiv în baza Regulamentului CEE nr. monitorizarea şi decontarea tratamentului în cazul unor afecţiuni. la sediul furnizorului. după caz. care se depune la casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 30 de zile de la data semnării contractului 10. să acorde asistenţă medicală pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri. numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală. să afişeze într-un loc vizibil programul de lucru.. să anunţe casa de asigurări de sănătate despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale de medicină dentară. folosind formele cele mai eficiente de tratament 15. să respecte protocoalele de practică pentru prescrierea. e-mail. informând în prealabil asiguratul despre tipurile şi efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie 13. respectiv beneficiarilor formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. fără nicio discriminare. să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate 12. să furnizeze tratamentul adecvat şi să prescrie medicamentele cu şi fără contribuţie personală de care beneficiază asiguraţii. în perioada de valabilitate a cardului. în limita competenţei şi a dotărilor existente 14. să acorde servicii medicale de medicină dentară cu prioritate femeii gravide 16. să asigure acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă medico-chirurgicală. elaborate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . convenţii sau protocoale 167 . aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. care este formular cu regim special. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii.9. şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării contractului 11. unic pe ţară. 1389/2010. pagină web 17.

acesta trebuie să fie compatibil cu Sistemul informatic unic integrat. cu respectarea condiţiilor privind modalităţile de prescriere a medicamentelor. nr. bilet de trimitere pentru investigaţiile paraclinice. să încaseze sumele reprezentând fie contribuţia personală pentru unele serviciile medicale.bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării. conform contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012. caz în care furnizorii sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea în procesul de transmitere a datelor 22. să întocmească evidenţe distincte şi să raporteze distinct serviciile realizate. în condiţiile prevăzute în Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012 aprobat prin H. 29.internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale 21.. dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor. unic pe ţară şi să recomande investigaţiile paraclinice în concordanţă cu diagnosticul 25. 30. dacă este cazul 24. În cazul nerespectării acestei obligaţii. cu modificările şi completările ulterioare şi în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. cu respectarea prevederilor legale în vigoare 27. conform reglementărilor legale în vigoare. fie coplata pentru alte servicii medicale de care au beneficiat asiguraţii. …………. 26. dovada de evaluare a furnizorului. prescripţie medicală. să solicite documentele justificative care atestă calitatea de asigurat. cu toate datele pe care acestea trebuie să le cuprindă conform prevederilor legale în vigoare.G. să asigure utilizarea formularului de bilet de trimitere pentru investigaţii paraclinice. după caz. pentru cazurile pentru care s-au efectuat servicii medicale conform contractului încheiat. a unor materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu şi a recomandărilor pentru investigaţii medicale paraclinice. să utilizeze Sistemul informatic unic integrat. 1389/2010. documente stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010 23. ce au fost efectuate/eliberate de alţi furnizori în baza acestor formulare şi decontate de casele de asigurări de sănătate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. casele de asigurări de sănătate recuperează de la aceştia contravaloarea serviciilor medicale recomandate/medicamentelor cu şi fără contribuţie personală prescrise. numai formularele cu regim special aprobate. 168 . să utilizeze pentru prescrierea medicamentelor cu sau fără contribuţie personală şi după caz. să întocmească liste de prioritate pentru serviciile medicale de medicină dentară programabile. În situaţia în care se utilizează un alt sistem informatic. să recomande asiguraţilor tratamentul adecvat şi eficient. 28. să reînnoiască pe toată perioada de derulare a contractului. conform prevederilor legale în vigoare. care este formular cu regim special. să completeze formularele cu regim special utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate . 31. să asigure acordarea serviciilor de medicină dentară prevăzute în pachetul de servicii.

............luna IV . în maximum 20 de zile calendaristice de la încheierea fiecărei luni. la data de ....... pe baza facturii şi a documentelor justificative depuse de furnizor la casa de asigurări de sănătate până la data de ....luna XI ................ 11 alin........... 9 Decontarea serviciilor de medicină dentară se face pe baza tarifelor acestora şi în condiţiile prevăzute în anexa nr... 11 din anexa nr........... Modalităţi de plată ART. să solicite începând cu data implementării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate acest document titularilor acestuia în vederea acordării serviciilor medicale..... 8 la ordinul menţionat mai sus..Suma aferentă trimestrului III ... lei. (4) din anexa nr..........Suma aferentă trimestrului IV ...luna II ....Suma aferentă trimestrului II ....luna XII ........ lei .. lei ....................... lei ..........luna VII .....luna X ....... 10 (1) Decontarea serviciilor de medicină dentară se face lunar.. din care: .luna V ... lei din care: .... …………...... lei ....Suma aferentă trimestrului I ... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.. lei .. lei ...................... din care: .. lei ....luna VIII ... 32...... Toate documentele necesare decontării se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate prin semnătura reprezentanţilor legali ai furnizorilor... ART..... lei .. serviciile medicale acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate..... La finele fiecărui trimestru suma contractată se regularizează conform art... 8 Modalitatea de plată în asistenţa medicală dentară din ambulatoriu este tarif pe serviciu de medicină dentară exprimat în lei ART........... lei............ 1389/2010 şi în limita sumei contractate şi defalcate trimestrial şi lunar/cabinet...... stabilită conform art.........luna IX ..... 7 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr...... Suma anuală contractată este de .. lei........... din care: .........dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la furnizor.............luna III . 8 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de 169 ... lei ..... lei . lei.... lei din care: .............luna VI ... lei ..... VI...................luna I . pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012......

.............. Prenume: ................................................................................... precum şi cu datele aferente tuturor medicilor de specialitate care îşi desfăşoară activitatea în sistem integrat............. Calitatea serviciilor medicale ART...... marile inundaţii.. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr............................. împrejurări ca: război........................... pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ........... 1389/2010........... 11 Serviciile de medicină dentară furnizate în baza prezentului contract trebuie să respecte criteriile privind calitatea serviciilor medicale acordate asiguraţilor................. prin care să se certifice realitatea şi exactitatea faptelor şi împrejurărilor care au 170 ............. VII......... Program zilnic de activitate ............se completează pentru fiecare cabinet medical*) şi fiecare medic dentist din componenţa cabinetului medical cu care s-a încheiat contractul: a) Medic dentist Nume: ........... Cod numeric personal: .. Prenume: .......... respectiv Municipiul Bucureşti........................... intervenită după data semnării contractului şi care împiedică executarea acestuia.. (2) Clauze speciale ................. se va completa cu programul de lucru stabilit pentru cabinetele respective.............................................. revoluţie.. Specialitatea: .............................................. este considerată forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă.. elaborate în conformitate cu prevederile legale în vigoare VIII............. Specialitatea: ............2012... cutremur............ ... Clauze speciale ART............................... -----------*) În cazul cabinetelor din ambulatoriul integrat al spitalului...... Codul de parafă al medicului: ................. ore/zi c) .......................................... (2) Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile calendaristice de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul judeţ........... Răspunderea contractuală ART...... Grad profesional: ...... IX... embargo................................... 13 (1) Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor.................. ore/zi b) Medic dentist Nume: ..Asigurări de Sănătate nr........................ partea în culpă datorează celeilalte părţi daune-interese......................................... …………. Program zilnic de activitate ......... Cod numeric personal: ....... Sunt considerate forţă majoră.... Grad profesional: . 12 Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale...... în sensul acestei clauze...................................................... Codul de parafă al medicului: .............

5. 3. cu 20%. b) la a doua constatare cu 20%. (1). condiţii de reziliere. 14 Efectuarea de servicii medicale peste prevederile contractuale se face pe proprie răspundere şi nu atrage nicio obligaţie din partea casei de asigurări de sănătate cu care s-a încheiat contractul. după caz. Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră. se diminuează cu 30% contravaloarea serviciilor de medicină dentară. aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii. 22 şi 23 se va diminua contravaloarea serviciilor de medicină dentară. partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen. 21. fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului. 15 (1) În cazul în care se constată: nerespectarea programului de lucru prevăzut în prezentul contract. 10. ART. (2) şi (3) se face prin plata directă sau executare silită pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. 14. (3) În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni. 24. (2) şi (3) se face din prima plată care urmează a fi efectuată pentru furnizorii care sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. în vederea decontării acestora. (3) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la 7 pct. 6. 20. aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii (4) Reţinerea sumelor conform prevederilor alin.cu recuperarea contravalorii acestor servicii. (2) În cazul în care se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. Sancţiuni. în urma controlului efectuat de către serviciile specializate ale caselor de asigurări de sănătate că serviciile raportate conform contractului.condus la invocarea forţei majore şi. 15. c) la a treia constatare. 7. ART. 1. 13. (7) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condiţiile alin. (1). 19. 18. suspendare şi încetare a contractului ART. se diminuează contravaloarea serviciilor de medicină dentară. nu au fost efectuate . (2) şi (3) se utilizează conform prevederilor legale în vigoare. 8. X. 11. casele de asigurări de sănătate ţin evidenţa distinct pe fiecare medic/furnizor. în termen de maximum 5 171 . cu 30%. prescrieri de medicamente cu şi fără contribuţie personală din partea asiguratului şi ale unor materiale sanitare şi/sau recomandări de investigaţii paraclinice (radiografii dentare) care nu sunt în conformitate cu reglementările legale în vigoare aplicabile în domeniul sănătăţii. 2. (1). 7 pct. aferente lunii în care s-au produs aceste situaţii. (1). după cum urmează: a) la prima constatare. pentru fiecare dintre aceste situaţii. 16 Contractul de furnizare de servicii de medicină dentară se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a caselor de asigurări de sănătate. după cum urmează a) la prima constatare cu 10%. de asemenea. b) la a doua constatare. 16. c) la a treia constatare cu 30%. 12. 17. cu 10%. (2) şi (3). (6) Recuperarea sumelor conform prevederilor alin. de la încetarea acestui caz. (5) Pentru cazurile prevăzute la alin. şi 25 precum şi constatarea.

14. precum şi pentru obligaţia prevăzută la art. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. e) nerespectarea termenelor de depunere a facturilor însoţite de documentele justificative privind activităţile realizate conform prezentului contract. 15 alin. 8. (1) şi (2). 21. 3. în cazul celorlalte forme de organizare a cabinetelor medicale. pentru o perioadă de două luni consecutive în cadrul unui trimestru. 11.cu recuperarea contravalorii acestor servicii.2012. f) la a doua constatare a nerespectării oricăreia dintre obligaţiile contractuale prevăzute la art. 6. 24 şi 25 precum şi a faptului că serviciile raportate conform contractului în vederea decontării acestora nu au fost efectuate (cu excepţia situaţiilor în care vina este exclusiv a medicului/medicilor. 7. d) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a dovezii de evaluare a furnizorului.a). (3). j) în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la art. 5. respectiv 3 luni într-un an. g) la a patra constatare a nerespectării oricăreia dintre obligaţiile prevăzute la art. 7 pct. pentru fiecare situaţie. inclusiv ambulatoriul integrat. 9. 13. 45 alin. h) dacă se constată nerespectarea programului de lucru prevăzut în contract prin lipsa nejustificată a medicului timp de 3 zile consecutive. 30 precum şi la prima constatare după aplicarea măsurii prevăzută la art. 12. respectiv de la încetarea valabilităţii acestora. 29 din prezentul contract. 19 şi 22. (5) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate pentru anii 2011 . 7 pct. 1. cu modificările şi completările ulterioare şi art. în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor realizate. contractul se modifică în mod corespunzător prin excluderea medicului/medicilor la care s-a constatat nerespectarea nejustificată a programului de lucru timp de 3 zile consecutive. k) odată cu prima constatare după aplicarea de 3 ori a măsurilor prevăzute la art. 17 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale de medicină dentară încetează cu data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii: a) de drept la data la care a intervenit una din următoarele situaţii: 172 . b) dacă din motive imputabile furnizorului acesta îşi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice. 2. 15 alin. 7 pct. 20. 7 pct. în cazul cabinetelor medicale individuale. 15. 18. c) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar. 16. i) refuzul furnizorului de servicii medicale de a pune la dispoziţia organelor de control ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ale casei de asigurări de sănătate actele de evidenţă financiar-contabilă a serviciilor furnizate conform contractelor încheiate şi documentele justificative privind sumele decontate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate conform solicitării scrise a organelor de control în ceea ce priveşte documentele şi termenele de punere la dispoziţie a acestora. 1389/2010.zile calendaristice de la data aprobării acestei măsuri ca urmare a constatării următoarelor situaţii: a) dacă furnizorul de servicii de medicină dentară nu începe activitatea în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnării contractului de furnizare de servicii medicale. ART. 10. 17. caz în care contractul se modifică prin excluderea acestuia/acestora) .

a1) furnizorul de servicii de medicină dentară îşi încetează activitatea în raza administrativ-teritorială a casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală.c) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate pentru anii 2011 2012 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. (1) lit. lichidare. 18 alin. a3) încetarea definitivă a activităţii casei de asigurări de sănătate. dar nu mai puţin de 6 luni de la data încetării contractului. după caz. sau în raza administrativ teritorială a casei de asigurări de sănătate limitrofă casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală. d) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale de medicină dentară sau al casei de asigurări de sănătate. a5) medicul titular al cabinetului medical individual renunţă sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România. desfiinţare sau reprofilare a furnizorului de servicii medicale de medicină dentară. casele de asigurări de sănătate nu vor mai intra în relaţii contractuale cu furnizorii respectivi până la următorul termen de contractare. a) . cu excepţia revocării dovezii de evaluare a furnizorului. (3) şi (4) se aplică în mod corespunzător pentru fiecare dintre sediile secundare/punctele de lucru. e) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al casei de asigurări de sănătate printr-o notificare scrisă privind expirarea termenului de suspendare a contractului în condiţiile art. 14 alin. prevederile alin. (5) În cazul în care furnizorii intră în relaţii contractuale cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate pentru mai multe sedii secundare/puncte de lucru. respectiv nu vor mai accepta înregistrarea persoanelor prevăzute la alin. după caz. cu modificările şi completările 173 . printr-o notificare scrisă. nominalizate în contract. dizolvare cu lichidare. a4) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual. a) din prezentul contract. (2). (4) După reluarea relaţiei contractuale. 1389/2010. în cazul în care contractul încetează/se modifică din nou. (3) în contractele încheiate cu aceşti furnizori sau cu alţi furnizori pentru aceste persoane care prin activitatea lor au condus la încetarea/modificarea contractului. dar nu mai puţin de 6 luni de la data modificării contractului. (3). a2) încetare prin faliment. ART. 18 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale de medicină dentară se suspendă la data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii: a) încetarea valabilităţii sau revocarea de către autorităţile competente a oricăruia dintre documentele prevăzute la art. (2) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate a încetat din motive imputabile furnizorilor. b) din motive imputabile furnizorului. casele de asigurări de sănătate nu vor mai încheia contracte cu furnizorii respectivi. din motive imputabile acestora. casele de asigurări de sănătate nu vor accepta înregistrarea în niciun alt contract a persoanei/persoanelor respective până la următorul termen de contractare. prin reziliere c) acordul de voinţă al părţilor. (3) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate se modifică prin excluderea din contract a uneia sau mai multor persoane înregistrată/înregistrate în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate şi care desfăşoară activitate sub incidenţa acestuia la furnizorii respectivi. cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreşte încetarea contractului. (1) lit. cu indicarea motivului şi a temeiului legal. din motive imputabile furnizorilor sau persoanelor prevăzute la alin.

dar nu mai mult de 1/3 din sumele lunare care urmează a fi decontate. până la încetarea cazului de forţă majoră. XII. a2. Situaţiile prevăzute la art. 31 din prezentul contract. d) de la data la care casa de asigurări de sănătate este înştiinţată de decizia Colegiului teritorial al medicilor dentişti de suspendare din calitatea de membru sau suspendare din exerciţiul profesiei a medicului titular al cabinetului medical individual. pentru motive obiective. c) la solicitarea furnizorului. b) în cazurile de forţă majoră confirmate de autorităţile publice competente. (1) lit. după caz. (1) lit. care se află în această situaţie. a3. valoarea contractuală poate fi majorată prin acte adiţionale. centrele medicale aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. suspendarea operează pentru o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice de la data încetării valabilităţii/revocării acestuia. clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător.ulterioare şi nerespectarea obligaţiei prevăzută la art. a1) se notifică casei de asigurări de sănătate cu cel puţin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreşte încetarea contractului. 16 şi la art. 17 alin. 7 pct. 19 Situaţiile prevăzute la art. prin organele abilitate pentru efectuarea controlului sau la sesizarea oricărei persoane interesate. în limita fondurilor aprobate asistenţei medicale ambulatorii 174 . prin fax sau direct la sediul părţilor. constatată de către casele de asigurări de sănătate din evidenţele proprii sau ca urmare a controalelor efectuate la furnizori. efectuate. a) subpct. centrele de diagnostic şi tratament. prin scrisori recomandate cu confirmare de primire. 17 alin. ART. a5 se constată de către casa de asigurări de sănătate din oficiu. e) nerespectarea de către furnizorii de servicii medicale a termenelor de plată a contribuţiei la Fond. Modificarea contractului ART. pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale. Corespondenţa ART. de la data de înregistrare a documentului prin care se constată nesoluţionarea pe cale amiabilă a unor litigii între părţile contractante doar până la data la care contravaloarea acestor servicii medicale atinge valoarea concurentă a sumei care a făcut obiectul litigiului. precum şi pentru unităţile sanitare ambulatorii. a) subpct. pe bază de documente justificative prezentate casei de asigurări de sănătate. XI. (2) Pe parcursul derulării prezentului contract. suspendarea se aplică corespunzător numai medicului aflat în contract. a4. care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract. sau până la data ajungerii la termen a contractului. dar nu mai mult de 6 luni. (2) Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 5 zile lucrătoare din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părţi contractante schimbarea survenită. 21 (1) În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie. suspendarea se face după 30 de zile calendaristice de la data la care casa de asigurări de sănătate a efectuat ultima plată către furnizor. 20 (1) Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris. raportate şi validate conform contractelor încheiate se suspendă. (2) Decontarea serviciilor medicale contractate. cu condiţia ca furnizorul să facă dovada demersurilor întreprinse pentru actualizarea acestuia. până la data la care aceştia îşi achită obligaţiile la zi sau până la data ajungerii la termen a contractului.

... ART. .. ART............. organizată conform reglementărilor legale în vigoare sau de către instanţele de judecată......... după caz......... 24 (1) Litigiile legate de încheierea....... câte unul pentru fiecare parte contractantă............... Director executiv al Direcţiei Relaţii Contractuale....... pagini fiecare... Alte clauze .. ....... Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai cu putinţă spiritului contractului. ... la iniţiativa oricărei părţi contractante............. .......................................... Reprezentant legal......... sub rezerva notificării scrise a intenţiei de modificare şi a propunerilor de modificare cu cel puţin ..........cererea/solicitarea pentru intrarea în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate.. 22 Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă..director general... . avându-se în vedere condiţiile de contractare a sumelor iniţiale. celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate....... Modificarea se face printr-un act adiţional semnat de ambele părţi şi este anexă a acestui contract........... FURNIZOR DE SERVICII DE MEDICINĂ DENTARĂ Preşedinte ............... XIII.................................... .... contencios ANEXA 1 la contractul de furnizare de servicii de medicină dentară în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatea medicină dentară nr.............. Director executiv al Direcţiei Economice... Soluţionarea litigiilor ART. zile înaintea datei de la care se doreşte modificarea.... derularea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă.dovada de evaluare a furnizorului nr...... ............... ... valabilă la data încheierii contractului 175 CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE .... în două exemplare a câte ......... nr..................... Prezentul contract de furnizare a serviciilor de medicină dentară în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiat azi.............. (1) se soluţionează de către Comisia de Arbitraj care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.. XIV... 23 Prezentul contract se poate modifica prin negociere şi acord bilateral.. (2) Litigiile nesoluţionate dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate conform alin............................ Documentele pe baza cărora se încheie contractul de furnizare de servicii de medicină dentară în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatea medicină dentară depuse de furnizor la casa de asigurări de sănătate ...... Vizat Juridic... ..de specialitate pentru specialitatea medicină dentară................................... ...

.... pe fiecare pagină ACT ADIŢIONAL pentru serviciile medicale paraclinice .............M.. pentru furnizor valabilă la data încheierii contractului................ depuse în copie..pentru radiografia dentară retroalveolară şi panoramică efectuate de medicii de medicină dentară Se întocmeşte după modelul contractului de furnizare de servicii medicale paraclinice adaptat 176 ........... .. după caz. .......certificatul de membru al O......... după caz) al reprezentantului legal .......R. . .....dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul medicosanitar care îşi desfăşoară activitatea la furnizor într-o formă prevăzută de lege şi care este înregistrat în contract funcţionează sub incidenţa acestuia..documentul care atestă gradul profesional pentru medicii dentişti nr.programul de activitate al cabinetului şi punctului de lucru.A......G. ................... .... sau cont nr..... sau codul numeric personal (copie BI/CI.cod de înregistrare fiscală ....M.A. .. .... sunt certificate pentru conformitate prin sintagma "conform cu originalul" şi prin semnătura reprezentantului legal.......... ..........cont nr..dovada plăţii la zi a contribuţiei la Fondul pentru asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii........ valabilă la data încheierii contractului. pentru personalul mediu sanitar valabil la data încheierii contractului......copie a actului de identitate pentru medici şi personalul mediu sanitar Documentele necesare încheierii contractelor..M...... ....... deschis la Trezoreria statului............dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical... ..certificat de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România (pentru fiecare medic dentist) nr.copia actului doveditor prin care personalul medico-sanitar îşi exercită profesia la furnizor nr..... ... ........cod unic de înregistrare . .. deschis la Banca .. efectuată conform prevederilor legale în vigoare . precum şi programul de activitate al medicilor şi al personalului medico-sanitar care îşi desfăşoară activitatea la furnizor ...........

.. fax . Şi .. republicată................... conform anexei nr..........ANEXA 15 CONTRACT de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate de recuperare....2012 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.......... în calitate de reprezentant legal al unităţii sanitare din care face parte.ambulatoriul integrat din structura spitalului .......... acordate în unităţi sanitare ambulatorii de recuperare....2012. reprezentat prin .societatea de turism balnear şi de recuperare............................. 31/1990 privind societăţile comerciale. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ...... pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . organizat conform Ordonanţei Guvernului nr..... II.................... ... aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr..... cu modificările şi completările ulterioare...2012............. nr... Părţile contractante Casa de asigurări de sănătate ................. ordinii publice............... reprezentat prin . ..... ………….. ..... reprezentată prin ............. telefon . medicină fizică şi balneologie aparţinând ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie.............. 152/2002 privind organizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale de turism balnear şi de recuperare...... Serviciile medicale de recuperare.director general ....... judeţul/sectorul ....... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr........................ constituită conform Legii nr. medicină fizică şi balneologie acordate în unităţi sanitare ambulatorii de recuperare ART... 1389/2010.............. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. aprobată cu modificările şi completările ulterioare prin Legea nr. siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti şi din reţeaua Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.. fax ... nr....unităţile ambulatorii de recuperare....... ..... str........................... e-mail . medicină fizică şi balneologie asiguraţilor... …………... 1 Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea serviciilor medicale de recuperare............................. şi care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr...cabinetul medical de specialitate ....... 177 . medicină fizică şi balneologie.... 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale.... 2 Furnizorul acordă tipurile de servicii medicale de recuperare...... 1389/2010. str........ ... în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.. medicină fizică şi balneologie (pentru unităţile sanitare ambulatorii de recuperare) I..... având sediul în municipiul/oraşul ........ 1389/2010........ 7 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr....... cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr........................ judeţul/sectorul ........................................................ reprezentată prin . republicată... ... cu sediul în municipiul/oraşul .......... Obiectul contractului ART... reprezentată prin preşedinte ........... 143/2002 .. inclusiv al spitalului din reţeaua ministerelor şi instituţiilor centrale din domeniul apărării....... 629/2001............ telefon ...... III............ ........... conform Contractuluicadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ....

de la medicul de specialitate din ambulatoriu sau de la medicul de specialitate din spital. acordate în unităţi sanitare ambulatorii de recuperare. 4 Serviciile medicale de recuperare........ 6 Durata prezentului contract se poate prelungi...... în limita valorii de contract.... …………....... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr........ să informeze în prealabil într-un număr de zile similar celui prevăzut la art.. medicină fizică şi balneologie. efectuate........ aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. să deconteze furnizorilor de servicii medicale de recuperare.... medicină fizică şi balneologie contractate..... medicină fizică şi balneologie. ... să informeze furnizorii de servicii medicale cu privire la condiţiile de contractare a serviciilor medicale de recuperare.. ......... medicină fizică şi balneologie. 5 Prezentul contract este valabil de la data încheierii lui până la data de 31 decembrie 2012..... (1) din Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . raportate şi validate conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.. ART.. cu modificările şi completările ulterioare.........ART......... pentru perioade şi potrivit unui ritm stabilite de medicul de recuperare. prin afişare pe pagina web şi la sediul casei de asigurări de sănătate lista nominală a acestora..... autorizaţi şi evaluaţi........ acordate în unităţi sanitare ambulatorii de recuperare în sistemul asigurărilor de sănătate........ medicină fizică şi balneologie suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate... 178 ... 3. 2. contravaloarea serviciilor medicale de recuperare. se acordă în baza biletului de trimitere de la medicul de familie. Obligaţiile părţilor ART... .. se face de către următorii medici: 1..... 1389/2010...... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr..... cât şi în format electronic.. 7 Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligaţii: 1..... să încheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale de recuperare... şi să facă publică în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractelor.. cu modificările şi completările ulterioare... prin publicare pe pagina web a casei de asigurări de sănătate.... IV.............. . cuprinzând denumirea. medicină fizică şi balneologie. medicină fizică şi balneologie şi cu privire la orice intenţie de schimbare în modul de acordare a acestora... conform legii..... şi valoarea de contract inclusiv punctajele aferente tuturor criteriilor pe baza cărora s-a stabilit valoarea de contract şi să actualizeze permanent această listă în funcţie de modificările apărute. Durata contractului ART.. prin intermediul paginii web a casei de asigurări de sănătate precum şi prin email la adresele comunicate oficial de către furnizori cu excepţia situaţiilor impuse de actele normative....2012.. 1389/2010... 1389/2010. V.. 3 Furnizarea serviciilor medicale de recuperare.... furnizorul de servicii medicale cu privire la condiţiile de acordare a serviciilor medicale de recuperare.........2012.. aflaţi în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate.... pe toată durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .... la termenele prevăzute în prezentul contract.............2012...... 2. 3... medicină fizică şi balneologie... 4.. ART.. prin acordul părţilor...... pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .... în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.. 4 alin.. precum şi la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative.. pe baza facturii însoţite de documente justificative prezentate atât pe suport hârtie.... în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data operării acestora.

să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi. contravaloarea serviciilor acordate asiguraţilor. în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate. să aducă la cunoştinţa furnizorilor de servicii medicale cu care se află în relaţie contractuală numele şi codul de parafă al medicilor care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. 7. medicii de specialitate din ambulatoriu sau medicii de specialitate din spital. activitatea realizată conform contractului de furnizare de servicii medicale de recuperare. medicină fizică şi balneologie numai pe baza biletelor de trimitere. să deconteze contravaloarea serviciilor medicale numai dacă medicii au competenţa legală necesară şi au în dotarea cabinetului aparatura medicală corespunzătoare pentru realizarea acestora. factura este însoţită de documentele justificative privind activităţile realizate. 9. în situaţia în care nu au fost îndeplinite condiţiile pentru ca asiguraţii să beneficieze de aceste servicii. 11. medicină fizică şi balneologie sumele reprezentând contravaloarea acestor servicii.2012 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. pentru a căror corectitudine furnizorii depun declaraţii pe proprie răspundere. 6. …………. a medicamentelor cu şi fără contribuţie personală. să recupereze de la furnizorii care au acordat servicii medicale de recuperare. precum şi intimitatea şi demnitatea acestora. 45 alin. ART. să deconteze serviciile medicale de recuperare. 2. în condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. să deconteze furnizorilor de servicii medicale de recuperare. aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. (3) din Contractul-cadru pentru anii 2011 .5. precum şi contravaloarea unor servicii medicale. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. în condiţiile respectării prevederilor de la art. 4.. Sumele astfel obţinute se utilizează conform prevederilor legale în vigoare. întocmite în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data prezentării în vederea efectuării controlului. în cazul în care controlul este efectuat de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau cu participarea acesteia. să informeze asiguraţii cu privire la şi obligaţiile furnizorului de servicii medicale şi ale asiguratului referitoare la actul medical. să deducă spre soluţionare organelor abilitate situaţiile în care constată neconformitatea documentelor depuse de către furnizori. 10. 8 Furnizorul de servicii medicale de recuperare. medicină fizică şi balneologie. medicină fizică şi balneologie are următoarele obligaţii: 1. 3. cu care au încheiat contracte de furnizare de servicii medicale de recuperare. eliberate de medicii de familie. să înmâneze la momentul finalizării controlului procesele-verbale de constatare furnizorilor de servicii medicale sau. notificarea privind măsurile dispuse se transmite furnizorului de către casele de asigurări de sănătate în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. în mod distinct. 1389/2010. după caz. cu modificările şi completările ulterioare. a unor materiale sanitare şi dispozitivele medicale acordate de alţi furnizori aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. care sunt formulare cu regim special unice pe ţară utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate. să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. medicină fizică şi balneologie. conform prevederilor Contractului-cadru privind 179 . 1389/2010.2012. 8. medicină fizică şi balneologie. la casa de asigurări de sănătate. în baza biletelor de trimitere eliberate de către aceştia. să comunice acestora notele de constatare. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . să factureze lunar.

program asumat prin prezentul contract şi care se depune la casa de asigurări de sănătate la dosarul de contractare. 5. 9. cât şi în format electronic. unic pe ţară. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării.b) programul de lucru va avea avizul conform al direcţiei de sănătate publică. respectiv cele privind evidenţele obligatorii. al cărui model este prevăzut în anexa nr. 12. ………….a) să respecte programul de lucru şi să îl comunice caselor de asigurări de sănătate. 1389/2010. să asigure eliberarea actelor medicale. 10. să furnizeze tratamentul adecvat şi să prescrie medicamentele cu şi fără contribuţie personală de care beneficiază asiguraţii. să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate. să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului şi a furnizorului. să afişeze într-un loc vizibil programul de lucru.2012 aprobat prin H. 15. 8. să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate. să raporteze caselor de asigurări de sănătate datele necesare pentru urmărirea desfăşurării activităţii în asistenţa medicală de recuperare a sănătăţii potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementărilor legale în vigoare. folosind formele cele mai eficiente de tratament.. nr.condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .. cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. să asigure utilizarea formularelor cu regim special unice pe ţară . precum şi datele de contact ale acesteia: adresă. 6. cele cu regim special şi cele tipizate. 39 B la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. e-mail. informând în prealabil asiguratul despre tipurile şi efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie. 1389/2010. să anunţe casa de asigurări de sănătate despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale. 9.G. …………. în maximum 5 zile calendaristice de la data producerii modificării şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării contractului. să asigure utilizarea formularului de bilet de trimitere pentru investigaţii paraclinice. telefon. fax. 14. care se depune la casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 30 de zile de la data semnării contractului.2012. unic pe ţară şi să recomande investigaţiile paraclinice în concordanţă cu diagnosticul. pagină web. 16. numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală. 13.2012. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. să completeze corect şi la zi formularele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. să asigure acordarea serviciilor medicale asiguraţilor fără nicio discriminare. care este formular cu regim special. 1389/2010. 7. corespunzătoare denumirilor comune internaţionale aprobate prin hotărâre a Guvernului. 11. care este formular cu regim special. în condiţiile stabilite în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. pentru 180 . atât pe suport hârtie. în baza unui formular.. …………. conform prevederilor actelor normative referitoare la sistemul de asigurări sociale de sănătate.

şi în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European. În situaţia în care se utilizează un alt sistem informatic. să acorde asistenţă medicală pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii. în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale. 20. înţelegeri. acesta trebuie să fie compatibil cu Sistemul informatic unic integrat. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 181 . şi afecţiunilor confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate şi pentru care asiguratul are stabilit un plan de monitorizare şi tratament pentru minimum 6 luni. cu excepţia: urgenţelor. 22.. în perioada de valabilitate a cardului. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . monitorizarea şi decontarea tratamentului în cazul unor afecţiuni. care este formular cu regim special utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate.2012. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . respectiv beneficiari ai formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. …………. documente stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare. să asigure acordarea asistenţei medicale necesare titularilor cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European. respectiv beneficiarilor formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. după caz. 1389/2010. Lista cuprinzând afecţiunile confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din unităţile ambulatorii care acordă asistenţă medicală de specialitate pentru specialităţile clinice se stabileşte prin Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. medicină fizică şi balneologie asiguraţilor numai pe baza biletului de trimitere. în condiţiile prevăzute în Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . 1389/2010. 17. cu modificările şi completările ulterioare. 1389/2010. 1389/2010.. să solicite documentele justificative care atestă calitatea de asigurat. caz în care furnizorii sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea în procesul de transmitere a datelor. 21. să acorde servicii de asistenţă medicală de recuperare. titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate. 18.2012. afecţiunilor cronice prevăzute în norme.2012. să utilizeze sistemul de raportare în timp real începând cu data la care acesta va fi pus în funcţiune. să utilizeze Sistemul informatic unic integrat.2012 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. …………. să respecte protocoalele de practică pentru prescrierea. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială respectiv în baza Regulamentului CEE nr. 19. pentru care se organizează evidenţa distinctă la nivelul medicului de familie şi al medicului de specialitate din ambulatoriu. elaborate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. conform dispoziţiilor legale.

care se întocmeşte în două exemplare. să asigure acordarea serviciilor medicale prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază. cu privire la diagnosticul şi tratamentele efectuate şi recomandate. să acorde cu prioritate asistenţă medicală femeii gravide şi sugarilor. a certificatului de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă. 29.29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. …………. să întocmească liste de prioritate pentru servicii medicale programabile. să utilizeze pentru prescrierea medicamentelor cu sau fără contribuţie personală şi după caz. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii. să informeze medicul de familie. să recomande asiguraţilor tratamentul adecvat şi eficient. casele de asigurări de sănătate recuperează de la aceştia contravaloarea serviciilor medicale recomandate/medicamentelor cu şi fără contribuţie personală prescrise. direct sau prin intermediul asiguratului. medicină fizică şi balneologie şi se utilizează numai de către medicii care desfăşoară activitate în baza acestui contract. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. conform prevederilor legale în vigoare.bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării. furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală de recuperare. cu toate datele pe care acestea trebuie să le cuprindă conform prevederilor legale în vigoare. prescripţie medicală. cu respectarea prevederilor legale în vigoare.. 24. medicină fizică şi balneologie solicită bilet de trimitere pentru acordarea de servicii medicale. În cazul nerespectării acestei obligaţii. după caz. ce au fost efectuate/eliberate de alţi furnizori în baza acestor formulare şi decontate de casele de asigurări de sănătate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. 1389/2010. numai formularele cu regim special aprobate. fie coplata pentru alte servicii medicale de care au beneficiat asiguraţii. 31. să încaseze sumele reprezentând fie contribuţia personală pentru unele servicii medicale. a unor materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu şi a recomandărilor pentru investigaţii medicale paraclinice. 23. prin scrisoare medicală expediată direct sau prin intermediul asiguratului. 182 . pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . să completeze formularele cu regim special utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate . a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice. scrisoarea medicală este un document tipizat. 26. după caz. iar un exemplar este transmis medicului de familie. scrisoarea medicală conţine obligatoriu numărul contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate pentru furnizare de servicii medicale de recuperare. cu respectarea condiţiilor privind modalităţile de prescriere a medicamentelor. 30. inclusiv prin eliberarea prescripţiei medicale pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală după caz. 27. modelul de scrisoare medicală este prevăzut în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. să verifice biletele de trimitere cu privire la datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă potrivit prevederilor legale în vigoare.2012. atunci când concluziile examenului medical impun acest lucru. 25. dacă este cazul. respectiv în baza Regulamentului CEE nr. din care un exemplar rămâne la medicul de specialitate. conform reglementărilor legale în vigoare. să finalizeze actul medical efectuat. bilet de trimitere pentru investigaţiile paraclinice. pentru cazurile pentru care s-au efectuat servicii medicale conform contractului încheiat. 28.

32. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .. 36. …………. 7 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. exprimat în lei.2012. prin scrisoare medicală. în situaţia în care baza de tratament nu se află în structura reţelei sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii sau aparţine unor ministere cu reţele sanitare proprii. să transmită rezultatul investigaţiilor medicale paraclinice recomandate. casele de asigurări de sănătate contractează şi decontează contravaloarea serviciilor medicale . 33.consultaţii şi numărului de cazuri de recuperare. să reînnoiască pe toată perioada de derulare a contractului. transmiterea se poate face şi prin intermediul asiguratului. 10 (1) Valoarea contractului rezultă din tabelul de mai jos: ______________________________________________________________________________ | Tipul serviciului | Numărul de | Tariful pe serviciu | Valoare | | | servicii negociat | medical-consulta ie*/| . după caz. ART. 35. VI. 1389/2010şi au avut în vedere toate cheltuielile aferente serviciilor medicale .caz sunt cele prevăzute în anexa nr. să raporteze în vederea contractării la casa de asigurări de sănătate. să întocmească evidenţe distincte şi să raporteze distinct serviciile realizate.consultaţie şi tariful pe serviciu medical . serviciile medicale acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate. Modalităţi de plată ART. 1389/2010. să solicite începând cu data implementării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate acest document titularilor acestuia în vederea acordării serviciilor medicale. medicului de familie pe lista căruia este înscris asiguratul. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor. 34. acordate în unităţi sanitare ambulatorii de recuperare-reabilitare în sistemul asigurărilor de sănătate.consultaţii şi numărului de cazuri de recuperare.consultaţie şi tariful pe caz. prevăzute în anexa nr. dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la furnizor. este tariful pe serviciu medical . 37. 7 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. dovada de evaluare a furnizorului. medicină fizică şi balneologie 183 . …………. să depună la casa de asigurări de sănătate cu care încheie contract o declaraţie pe propria răspundere cu privire la contractele încheiate cu alte case de asigurări de sănătate. 9 Modalitatea de plată a serviciilor medicale de recuperare.lei | | | (orientativ) | caz* | | |____________________|___________________|______________________|______________| | 0 | 1 | 2 | 3 = 1 x 2 | |____________________|___________________|______________________|______________| | Servicii medicale -| | | | | consulta ii | | | | |____________________|___________________|______________________|______________| | Servicii medicale -| | | | | cazuri | | | | |____________________|___________________|______________________|______________| | | | | | |____________________|___________________|______________________|______________| * Tariful pe serviciu medical . aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.. medicină fizică şi balneologie. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012. medicină fizică şi balneologie. lista cu bolnavii cu afecţiuni cronice aflaţi în evidenţa proprie şi lunar mişcarea acestora. conform contractelor încheiate cu fiecare casă de asigurări de sănătate.

.. lei ............. se face pe baza numărului de servicii medicale consultaţii şi a numărului de cazuri de recuperare....... ART................Suma aferentă trimestrului I .. în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la încheierea fiecărei luni............5.. furnizorul are obligaţia de a anunţa casa de asigurări de sănătate despre întreruperea curei........ Cura de recuperare.... lei . medicină fizică şi balneologie..... Decontarea lunara a cazurilor finalizate se realizează la tariful contractat daca numărul mediu al zilelor de tratament este mai mare sau egal cu 8.. din care: ... medicină fizică şi balneologie şi raportate în luna respectivă... din care: ......5. medicină fizică şi balneologie întreruptă se consideră o cură finalizată.. motivul întreruperii şi numărul de zile efectuat faţă de cel recomandat.luna V ....la nivelul tarifelor din anexa nr.........luna I ....consultaţie şi a tarifului pe serviciu .. (2) Valoarea contractului pentru serviciile medicale de recuperare..Suma aferentă trimestrului III ........ Numărul mediu al zilelor de tratament realizat într-o lună se calculează împărţind numărul total al zilelor de tratament efectuate........ lei ... Toate documentele necesare decontării se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate prin semnătura reprezentanţilor legali ai furnizorilor....................Suma aferentă trimestrului II .... medicină fizică şi balneologie se întrerupe. din care: .. din care: .luna III . în limita sumelor contractate...luna VI ... 11 (1) Decontarea lunară a serviciilor medicale de recuperare...... respectiv se acordă sumele reprezentând manopera....... acordate în unităţile sanitare ambulatorii de recuperare în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. medicină fizică şi balneologie în ambulatoriu se decontează în luna următoare celei în care a fost finalizată această cură. este de ... lei....... medicină fizică şi balneologie realizate şi a tarifelor pe serviciu medical ...... lei.. O cură de tratament de recuperare. acordate în unităţile sanitare ambulatorii de recuperare în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.medical . 7 la ordin.. lei .......... medicină fizică şi balneologie.........caz. lei. În situaţia în care o cură de recuperare..... pe baza facturii şi a documentelor justificative depuse de furnizori la casa de asigurări de sănătate până la data de .... lei... lei .... corespunzătoare cazurilor finalizate la numărul de cazuri finalizate de recuperare... (2) Suma contractată se defalchează pe trimestre şi pe luni. ţinându-se cont şi de activitatea specifică sezonieră: Suma anuală contractată este de .......luna II ..... lei. decontarea lunară a cazurilor finalizate se face la un tarif stabilit conform formulei:Tarif contractat (140 lei) x număr mediu al zilelor de tratament realizat într-o lună / 10 (număr mediu zile de tratament contractat).. Pentru un număr mediu al zilelor de tratament realizat intr-o luna mai mic de 8..luna VII .. diminuate cu contravaloarea cheltuielilor materiale necesare funcţionării şi administrării unităţilor... lei 184 ..... medicamentele şi materialele sanitare. lei .......luna IV .......

......... sau contul nr.............................. medicină fizică şi balneologie................ se va completa cu programul de lucru stabilit pentru cabinetele respective.. Prenume: ......... ART.. Răspunderea contractuală ART............................ lei....... Calitatea serviciilor medicale de recuperare......luna X .. Program zilnic de activitate .................................... ...................luna VIII ........... VII.............. Prenume: ... ART...Suma aferentă trimestrului IV ............ 14 Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale partea în culpă datorează daune-interese.... se face în contul nr..... deschis la Trezoreria statului....... medicină fizică şi balneologie ART......................... Grad profesional: .... elaborate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.... ore/zi b) Medic Nume: ................................................................................................................. precum şi cu datele aferente tuturor medicilor de specialitate care îşi desfăşoară activitatea în sistem integrat................. Cod numeric personal: ....... 15 Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale de recuperare.. se aplică prevederile legislaţiei în vigoare.... ....... medicină fizică şi balneologie........ -----------*) În cazul cabinetelor din ambulatoriul integrat al spitalului....... VIII.. Cod numeric personal: .............. ........... .......... lei ........................... acordate în unităţi sanitare ambulatorii de recuperare în sistemul de asigurări sociale de sănătate....... din care: ........ furnizate în baza prezentului contract......... lei... Codul de parafă al medicului: ......... lei .........se completează pentru fiecare cabinet medical*) şi fiecare medic de recuperare...luna XII ............... Codul de parafă al medicului: ............................ IX........ (3) Clauze speciale ............... lei .... ore/zi c) .................................luna IX ................. Program zilnic de activitate .....luna XI ............... Grad profesional: ............. lei ................................................... medicină fizică şi balneologie cu care casa de asigurări de sănătate a încheiat contract este direct răspunzător de corectitudinea datelor raportate......................... 13 Serviciile medicale de recuperare......................... Clauze speciale 185 ......... deschis la Banca ................. medicină fizică şi balneologie din componenţa cabinetului medical cu care s-a încheiat contractul: a) Medic Nume: ......... 12 Plata serviciilor medicale de recuperare........ În caz contrar................... trebuie să respecte criteriile privind calitatea serviciilor medicale acordate asiguraţilor..................

cu 10%. 15. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 3.ART. după cum urmează: a) la prima constatare. (3) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 7. Sancţiuni. 8. prescrieri de medicamente cu şi fără contribuţie personală din partea asiguratului şi ale unor materiale sanitare şi/sau recomandări de investigaţii paraclinice care nu sunt în conformitate cu reglementările legale în vigoare aplicabile în domeniul sănătăţii. b) la a doua constatare. completarea scrisorii medicale prin utilizarea unui alt formular decât cel prevăzut în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. medicină fizică şi balneologie aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii. Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . în urma controlului efectuat de către serviciile specializate ale caselor de asigurări de sănătate că serviciile raportate conform contractului. precum şi neeliberarea prescripţiei medicale ca urmare a actului medical propriu. 13. 14. intervenită după data semnării contractului şi care împiedică executarea acestuia. 16. nu au fost efectuate cu recuperarea contravalorii acestor servicii. respectiv Municipiul Bucureşti. suspendare şi încetare a contractului ART. În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni. …………. pentru fiecare dintre aceste situaţii. 19. 18 (1) În cazul în care se constată: nerespectarea programului de lucru stabilit conform prezentului contract. 25 şi 26 se va diminua contravaloarea serviciilor de recuperare. 5. b) la a doua constatare. este considerată forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. se diminuează cu 30% 186 . 17. împrejurări ca: război. medicină fizică şi balneologie aferente lunii în care s-au produs aceste situaţii. ART. 2. 17 Efectuarea de servicii medicale peste prevederile contractuale se face pe proprie răspundere şi nu atrage nicio obligaţie din partea casei de asigurări de sănătate cu care s-a încheiat contractul. de la încetarea acestui caz. după cum urmează: a) la prima constatare. fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului. cu 20%. condiţii de reziliere. 18. Sunt considerate forţă majoră. embargo. 8 pct. 16 Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor.2012.. 8 pct. în vederea decontării acestora. cu 10%. 12. X. se diminuează contravaloarea serviciilor medicale de recuperare. 1. c) la a treia constatare. Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile calendaristice de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul judeţ. cutremur. mari inundaţii. c) la a treia constatare. de asemenea. prin care să se certifice realitatea şi exactitatea faptelor şi împrejurărilor care au condus la invocarea forţei majore şi. 21. în sensul acestei clauze. 6. 1389/2010 sau neeliberarea acesteia. partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen. cu 20%. revoluţie. 11. acolo unde este cazul. (2) În cazul în care se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. cu 30%. 20 şi 27 precum şi constatarea. 10. pentru primele 30 de zile din perioada cuprinsă în scrisoarea medicală. inclusiv prescriere de medicamente cu şi fără contribuţie personală din partea asiguratului fără aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate/Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. cu 30%.

5). 19 Contractul de furnizare de servicii medicale de recuperare.cu recuperarea contravalorii acestor servicii. (8) În cazul în care se constată nerespectarea obligaţiei prevăzută la art. 8 pct. 13). 8 pct. medicină fizică şi balneologie aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii. în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobării acestei măsuri. f) la a doua constatare a nerespectării oricăreia dintre obligaţiile contractuale prevăzute la art. g) la a patra constatare a nerespectării oricăreia dintre obligaţiile prevăzute la art. 10). 9. 11). (7) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condiţiile alin. consultaţiile. (6) Recuperarea sumei conform prevederilor alin. 21) şi 26). ART. 1). medicină fizică şi balneologie se reziliază de plin drept. (5) Pentru cazurile prevăzute la alin. pentru o perioadă de două luni consecutive în cadrul unui trimestru. c) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar. respectiv 3 luni într-un an. 15). (1) şi alin. 12). (2) şi (3) se utilizează conform prevederilor legale în vigoare. 7). respectiv de la încetarea valabilităţii acesteia. h) refuzul furnizorului de servicii medicale de a pune la dispoziţia organelor de control ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ale casei de asigurări de sănătate actele de evidenţă financiar-contabilă a serviciilor furnizate conform contractelor încheiate şi documentele justificative privind sumele decontate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. 8 pct. printr-o notificare scrisă a caselor de asigurări de sănătate. 16). 6). 20) şi 27) precum şi a faptului că serviciile raportate conform contractului în vederea decontării acestora nu au fost efectuate (cu excepţia situaţiilor în care vina este exclusiv a medicului/medicilor. 2).a). 33. ca urmare a constatării următoarelor situaţii: a) dacă furnizorul de servicii medicale nu începe activitatea în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnării contractului de furnizare de servicii medicale. (2) şi (3) se face din prima plată care urmează a fi efectuată pentru furnizorii care sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. caz în care contractul se modifică prin excluderea acestuia/acestora) . (4) Reţinerea sumelor conform prevederilor alin. după caz. d) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a dovezii de evaluare a furnizorului. 8). în cazul celorlalte forme de organizare a cabinetelor medicale. 14). inclusiv ambulatoriul integrat. contractul se modifică în mod corespunzător prin excluderea 187 . (1) şi (2) şi (3) se face prin plata directă sau executare silită pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. i) dacă se constată nerespectarea programului de lucru prevăzut în contract prin lipsa nejustificată a medicului timp de 3 zile consecutive în cazul cabinetelor medicale individuale. 18). e) nerespectarea termenelor de depunere a facturilor însoţite de documentele justificative privind activităţile realizate conform prezentului contract. conform solicitării scrise a organelor de control în ceea ce priveşte documentele şi termenele de punere la dispoziţie a acestora. (1) şi (2) şi (3) casele de asigurări de sănătate ţin evidenţa distinct pe fiecare medic/furnizor. 19). (1).contravaloarea serviciilor de recuperare. în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor realizate. 17). 3). b) dacă din motive imputabile furnizorului acesta îşi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice. respectiv serviciile raportate pentru asiguraţii cu afecţiuni confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate nu se decontează de casa de asigurări de sănătate.

cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreşte încetarea contractului. a5) medicul titular al cabinetului medical individual renunţă sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România. medicină fizică şi balneologie încetează la data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii: a) de drept la data la care a intervenit una din următoarele situaţii: a1) furnizorul de servicii medicale de recuperare îşi încetează activitatea în raza administrativ-teritorială a casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală. (2) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate a încetat din motive imputabile furnizorilor. respectiv nu vor mai accepta înregistrarea persoanelor prevăzute la alin. a4) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual. 8 pct. 1389/2010. casele de asigurări de sănătate nu vor mai intra în relaţii contractuale cu furnizorii respectivi până la următorul termen de contractare. 18 alin. medicină fizică şi balneologie sau al casei de asigurări de sănătate. (3) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate se modifică prin excluderea din contract a uneia sau mai multor persoane înregistrată/înregistrate în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate şi care desfăşoară activitate sub incidenţa acestuia la furnizorii respectivi. prin reziliere. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. cu indicarea motivului şi a temeiului legal.2012. pentru fiecare situaţie. 32) şi 37 din prezentul contract. dar nu mai puţin de 6 luni de la data încetării contractului. 188 . dizolvare cu lichidare. 22). b) din motive imputabile furnizorului. în cazul în care contractul încetează/se modifică din nou. casele de asigurări de sănătate nu vor mai încheia contracte cu furnizorii respectivi. dar nu mai puţin de 6 luni de la data modificării contractului. printr-o notificare scrisă. a3) încetarea definitivă a activităţii casei de asigurări de sănătate. 23). pentru obligaţia prevăzută la art. (4) După reluarea relaţiei contractuale. 21 alin. 20 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale de recuperare. 18 alin. nominalizate în contract. desfiinţare sau reprofilare a furnizorului de servicii medicale. k) odată cu prima constatare după aplicarea de 3 ori a măsurilor prevăzute la art. 45 alin. 24. precum şi la prima constatare după aplicarea măsurii prevăzută la art. (3) în contractele încheiate cu aceşti furnizori sau cu alţi furnizori pentru aceste persoane care prin activitatea lor au condus la încetarea/modificarea contractului. (1) lit. (3). ART. lichidare. (5) În cazul în care furnizorii intră în relaţii contractuale cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate pentru mai multe sedii secundare/puncte de lucru. casele de asigurări de sănătate nu vor accepta înregistrarea în niciun alt contract a persoanei/persoanelor respective până la următorul termen de contractare. din motive imputabile acestora. cu modificările şi completările ulterioare şi art. e) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al casei de asigurări de sănătate printr-o notificare scrisă privind expirarea termenului de suspendare a contractului în condiţiile art.medicului/medicilor în cazul cărora s-a constatat nerespectarea nejustificată a programului de lucru timp de 3 zile consecutive. (1) şi (2). (3). după caz. a) din prezentul contract. cu excepţia revocării dovezii de evaluare a furnizorului. a2) încetare prin faliment. 8 pct. (5) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . j) în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la art. d) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale de recuperare. c) acordul de voinţă al părţilor. din motive imputabile furnizorilor sau persoanelor prevăzute la alin.

care se află în această situaţie. centrele de diagnostic şi tratament. a2. (2) Decontarea serviciilor medicale contractate. constatată de către casele de asigurări de sănătate din evidenţele proprii sau ca urmare a controalelor efectuate la furnizori. ART. la sediul părţilor. (3) şi (4) se aplică în mod corespunzător pentru fiecare dintre sediile secundare/punctele de lucru. dar nu mai mult de 1/3 din sumele lunare care urmează a fi decontate. a4. prin fax sau direct. (1) lit. a3. 19 şi la art. dar nu mai mult de 6 luni. efectuate. a) subpct. 1389/2010. 8 pct. centrele medicale aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. Corespondenţa ART. ART. 189 . precum şi pentru unităţile sanitare ambulatorii. de la data de înregistrare a documentului prin care se constată nesoluţionarea pe cale amiabilă a unor litigii între părţile contractante doar până la data la care contravaloarea acestor servicii medicale atinge valoarea concurentă a sumei care a făcut obiectul litigiului.c) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate pentru anii 2011 2012. (1) lit. suspendarea se face după 30 de zile calendaristice de la data la care casa de asigurări de sănătate a efectuat ultima plată către furnizor. cu condiţia ca furnizorul să facă dovada demersurilor întreprinse pentru actualizarea acestuia. 20 alin. din oficiu. (1) lit. sub condiţia notificării intenţiei de reziliere cu cel puţin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreşte rezilierea. c) la solicitarea furnizorului. 35 din prezentul contract. 23 Prezentul contract poate fi reziliat de către părţile contractante datorită neîndeplinirii obligaţiilor contractuale. raportate şi validate conform contractelor încheiate se suspendă. suspendarea se aplică corespunzător numai medicului aflat în contract. sau până la data ajungerii la termen a contractului. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. (2) Situaţiile prevăzute la art. după caz. 20 alin. 22 (1) Situaţiile prevăzute la art. d) de la data la care casa de asigurări de sănătate este înştiinţată de decizia Colegiului teritorial al Medicilor de suspendare din calitatea de membru sau suspendare din exerciţiul profesiei a medicului titular al cabinetului medical individual. 24 Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris prin scrisori recomandate cu confirmare de primire. medicină fizică şi balneologie se suspendă cu data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii: a) încetarea valabilităţii sau revocarea de către autorităţile competente a oricăruia dintre documentele prevăzute la art. a) . pe bază de documente justificative prezentate casei de asigurări de sănătate. XI. e) nerespectarea de către furnizorii de servicii medicale a termenelor de plată a contribuţiei la Fond. a) subpct. 21 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale de recuperare. (2). a1) se notifică casei de asigurări de sănătate cu cel puţin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreşte încetarea contractului. a5 se constată de către casa de asigurări de sănătate. 14 alin. până la data la care aceştia îşi achită obligaţiile la zi sau până la data ajungerii la termen a contractului. Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 5 zile lucrătoare de la momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părţi contractante schimbarea survenită. b) în cazurile de forţă majoră confirmate de direcţiile de sănătate publice competente.prevederile alin. suspendarea operează pentru o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice de la data încetării valabilităţii/revocării acestuia. cu modificările şi completările ulterioare şi nerespectarea obligaţiei prevăzută la art. pentru motive obiective. prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricărei persoane interesate. până la încetarea cazului de forţă majoră. pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale. ART.

....................... 190 ................. Modificarea contractului ART............. Reprezentant legal............ Alte clauze .. după caz. nr.... sub rezerva notificării scrise a intenţiei de modificare şi a propunerilor de modificare cu cel puţin ............ ...... (1) se soluţionează de către Comisia de Arbitraj care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. organizată conform reglementărilor legale în vigoare sau de către instanţele de judecată... . la iniţiativa oricărei părţi contractante... Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putinţă spiritului contractului.... medicină fizică şi balneologie în ambulatoriu în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiat astăzi .. medicină fizică şi balneologie nr... valabilă la data încheierii contractului.. depuse de furnizor la casa de asigurări de sănătate .................... valoarea contractuală poate fi majorată prin acte adiţionale.... ART..... câte unul pentru fiecare parte contractantă........... derularea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă.. Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale de recuperare...................director general.....XII.. Contencios ANEXA 1 la contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate de recuperare...................... Documentele pe baza cărora se încheie contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate de recuperare.......... XIV............. .......... ... celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate......................... Director executiv al Direc iei Rela ii contractuale........cererea/solicitarea pentru intrarea în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate.... Director executiv al Direc iei economice...... . Modificarea se face printr-un act adiţional semnat de ambele părţi şi este anexă a acestui contract............. Vizat Juridic... . (2) Litigiile nesoluţionate dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate conform alin................. Soluţionarea litigiilor ART. CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE Preşedinte .. ART.. avându-se în vedere condiţiile de contractare a sumelor iniţiale...... 27 Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă... XIII........ zile înaintea datei de la care se doreşte modificarea. 26 (1) În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie.... 25 Prezentul contract se poate modifica prin negociere şi acord bilateral........ ... în limita fondului aprobat pentru asistenţa medicală de recuperare... după caz...... ...... .................... (2) Pe parcursul derulării prezentului contract. în două exemplare a câte ...dovada de evaluare a furnizorului nr......... medicină fizică şi balneologie... care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract............... 28 (1) Litigiile legate de încheierea. clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător... pagini fiecare.......

.. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal. .... ...... având în vedere prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr.dovada plăţii la zi a contribuţiei la Fondul pentru asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii.... ... . cu modificările şi completările ulterioare Documentele necesare încheierii contractelor... . pe fiecare pagină...... sau codul numeric personal (copie BI/CI................cod unic de înregistrare nr......2012....... 1389/2010)............... ... pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ... ......declaraţie pe propria răspundere cu privire la contractele încheiate cu alte case de asigurări de sănătate (modelul din anexa nr...... sau cont nr.copia actului doveditor prin care personalul medico-sanitar îşi exercită profesia la furnizor nr. după caz) al reprezentantului legal . .....dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul medicosanitar care îşi desfăşoară activitatea la furnizor într-o formă prevăzută de lege şi care este înregistrat în contract funcţionează sub incidenţa acestuia... deschis la Trezoreria statului.. pentru personalul mediu sanitar valabil la data încheierii contractului.lista cu tipul şi numărul de aparate aflate în dotare....A.. 191 .......A..... .. .. .M... 8 C la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.. sunt certificate pentru conformitate prin sintagma "conform cu originalul" şi prin semnătura reprezentantului legal........ ............. .certificat de membru al Colegiului Medicilor din România (pentru fiecare medic) nr...copie a actului de identitate pentru medici şi personalul mediu sanitar. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr..documentul care atestă gradul profesional pentru medicii nr.. ... . conform fişelor tehnice ale aparatelor......... ... b) numărul maxim de proceduri / oră posibil de efectuat în cadrul programul de lucru de către personalul mediu sanitar care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la furnizor...cont nr... .notă de fundamentare privind: a) numărul maxim de proceduri care pot fi efectuate pe fiecare aparat / oră..... …………...M....R....... ... efectuată conform prevederilor legale în vigoare........ . .....cod de înregistrare fiscală .certificatul de membru al O.........dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor valabilă la data încheierii contractului. depuse în copie.programul de lucru al furnizorului..G.. valabilă la data încheierii contractului..... deschis la Banca ..M.....lista personalului medico-sanitar care îşi exercită profesia la furnizor şi programul de lucru al acestuia..

precum şi serviciile medicale de mai jos cu tarifele maximale decontate de casele de asigurări de sănătate. Servicii medicale spitaliceşti care nu necesită internarea.ANEXA 16 PACHET DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ CAPITOLUL I Pachet de servicii medicale de bază A.1 şi care sunt acordate de către medicii din unităţile sanitare cu paturi în cadrul programului normal de lucru. aferente: ____________________________________________________________________________ Tarif maximal decontat de casa de asigurări de sănătate (lei/serviciu medical) ____________________________________________________________________________ a) . Un serviciu medical spitalicesc prin spitalizare de zi reprezintă totalitatea investigaţiilor. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. prestate în regim de spitalizare de zi. sunt cele prevăzute la punctul 1. Pentru cazurile rezolvate în regim de spitalizare de zi în camerele de gardă şi în structurile de urgenţă din cadrul spitalelor. servicii medicale prezentate la pct. Radioterapie cu ortovoltaj/kilovoltal 29 lei/şedin ă 2. Radioterapie cu megavoltaj . Brahiterapie 302 lei/şedin ă 192 . 1706/2007 privind conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor. B.Radioterapie 1. servicii medicale . Radioterapie cu megavoltaj . 2 lit. Serviciile medicale de tip spitalicesc . 61 alin. Radioterapie cu megavoltaj . care nu necesită internare prin spitalizare continuă. a) . 16 A la ordin.p).2.2012. tariful pe caz rezolvat este cel negociat de casele de asigurări de sănătate cu unităţile spitaliceşti. altele decât spitalele de urgenţă. 1. altele decât spitalele de urgenţă. cu modificările şi completările ulterioare. în cadrul programului normal de lucru. Servicii medicale spitaliceşti pentru patologia care necesită internare în condiţiile prevăzute la art. altele decât cele prevăzute la pct.spitalizare de zi ce se pot acorda în unităţi sanitare autorizate de Ministerul Sănătăţii să efectueze aceste servicii.cobaltoterapie 144 lei/şedin ă 3.caz rezolvat pentru situaţiile care nu necesită spitalizare continuă. tratamentelor şi procedurilor medicale acordate pentru rezolvarea unui caz. (3) lit.1. a) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . se întocmeşte o fişă pentru spitalizare de zi după modelul prevăzut în anexa nr. În unităţile spitaliceşti. 2.accelerator liniar 2 D 180 lei/şedin ă 4. 1389/2010. inclusiv monitorizarea bolilor cronice pentru care aprobarea unor medicamente se realizează prin comisiile organizate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în acest scop.accelerator liniar 3 D 320 lei/şedin ă 5. 1. 1. cu modificările şi completările ulterioare.2. tipurile de servicii medicale ce pot fi furnizate în regim de spitalizare de zi sunt: 1. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. precum şi serviciile acordate de către medicii din camerele de gardă şi din structurile de urgenţă din cadrul spitalelor. conform notei de fundamentare a tarifului completată prin utilizarea modelului prevăzut în anexa nr.

06 . Dupuytren. infiltra ie trigeminală 26. electrorezec ie 48. entropion.38 .66 h) .00 m) . canin semiinclus). orjelet. amputa ie deget mână. regularizare creastă hemiarcadă. artroscopie genunchi. chist sinovial.54 . crioaplica ie.63 .Chimioterapie*) 48. sec iune tendoane picior.opera ie cu lambou 190.Servicii medicale ortopedie: .93 .99 .anestezie de contact şi infiltra ie 46. B): . excizie forma iune tumorală. superior sau inferior.00 k) . din i din focarul de fractură.biopsie de vilozită i coriale***) 900.66 o) .monitorizare bolnavi HIV/SIDA*) 200/lună/pacient p) – tratamentul şi profilaxia rabiei 40 / serviciu (administrare) b) c) d) e) f) NOTĂ: Pentru pacienţii la care se monitorizează rezistenţa la tratamentul retroviral. strabism.din i ectopici.anestezie generală inhalatorie 239.Chirurgie maxilo-facială/chirurgie orodentară Odontectomie (molar inclus. metoda chirurgicală ortodontică (tunelizare) .00/şedin ă .Servicii medicale flebologie (opera ie flebologie) 92.Anestezie (numai ca urmare a unui serviciu medical prevăzut la pct.rezec ie septală. abcese.eviscera ie. bursită cot. polipectomie nazală 116. ruptură chist sinovial picior.Întrerupere de sarcină cu recomandare medicală 28. excizia hiperplaziei de mucoasă.corec ie fren. chist sinovial picior 128.anestezie locală 16.00 n) .80 Tratamentul hiperplaziei mucoasei tuberozitare.09 j) .Litotritie 350.Servicii de mică chirurgie: tumorete.anestezie generală 300. lipoame.rahianestezie 158.11 . tariful maximal este de 350 lei/lună/pacient ------------ 193 .halux valgus.87 .Implant de cristalin**) 247.15 i) .95 . amigdalectomie.amniocenteză***) 900. premolarizare. canin inclus. sec iune tendoane mână.anestezie locoregională de infiltra ie 114. bursită genunchi. extirparea forma iunilor tumorale (osoase .62 l) . excizia bridelor 57.50/şedin ă . pterigion.. glaucom.57 g) . chisturi 128. molar semiinclus. alveoloplastie. adenoidectomie. tratament hiperostoză tuberozitară 86. plăgi. adâncirea şan ului vestibular sau lingual.de păr i moi).Servicii medicale de oftalmologie: . rezec ie apicală cu obtura ie/fără obtura ie.Servicii medicale ORL: . amputa ie radiculară.

în primele 24 .fracturi cominutive şi/sau deschise cu interesare de vase ale extremităţilor 3. monotraumatisme: . efectuată numai de către medicii de specialitate obstetrică-ginecologie cu supraspecializare în medicină fetală.72 de ore. în tarifele aferente acestora este inclusă şi prelucrarea probelor prelevate . X şi Y pentru diagnosticarea sindromului Down.) 7.afecţiuni în care au fost epuizate toate celelalte posibilităţi de explorare. ***) Biopsia de vilozităţi coriale se decontează la gravide în trimestrul I de sarcină. patologia oncologică indiferent de localizare 4. cu dilacerare de părţi moi şi/sau afectare de organe interne 2. sarcină în primele 3 luni) Explorări prin rezonanţă magnetică nucleară (RMN) 1. 18. insuficienţă respiratorie acută prin suspiciune de embolie pulmonară 6. traumatisme vertebro-medulare 2. pancreatită acută. după cum urmează: Explorări computer-tomograf (CT) 1. Tarifele cuprind toate cheltuielile aferente serviciului medical (cheltuieli de personal. angiografie. valve. NOTĂ: 1. investigaţii medicale paraclinice. Patau.*) Tariful nu cuprinde medicamentele specifice nominalizate prin programul naţional cu scop curativ şi suportate din fondul alocat pentru programul naţional cu scop curativ. a sexului fetal şi anomalii numerice a cromozomilor sexuali. . scintigrafie. iar amniocenteza la gravide în trimestrul II de sarcină. hemoragii interne (după stabilizarea funcţiilor vitale) 4. precum şi cheltuieli indirecte). RMN. Serviciile medicale de înaltă performanţă: CT. cu justificare din punct de vedere medical.coloană vertebrală . necroza aseptică de cap femural 5. accidente vasculare cerebrale şi afecţiuni ale aortei. meningo-encefalită acută 8. nevizualizate CT 3. RMN. ocluzie intestinală. anevrism aortic etc. **) Tariful nu cuprinde contravaloarea lentilei intraoculare.abdomino-pelvine . cheltuieli cu medicamentele şi materialele sanitare. parapareze brusc instalate) 194 . 2.72 de ore.torace . politraumatisme cu afectare scheletală multiplă. peritonită.analiza ADN prin PCR a cromozomilor 13.urgenţe medico-chirurgicale majore. ischemie mezenterică. scintigrafie. accidente cerebro-vasculare acute şi afecţiuni ale aortei. în primele 24 . urgenţe în patologia demielizantă (nevrita optică. 21. Pentru stabilirea diagnosticului pot fi recomandate servicii medicale de înaltă performanţă: CT. corpi străini metalici. cheltuieli privind pregătirea sălii de operaţie. stări comatoase Examenul CT va înlocui examenul RMN la asiguraţii cu contraindicaţii (prezenţă de stimulatoare cardiace.cranio-cerebrale . cu justificare din punct de vedere medical 5. Edwards. angiografie se decontează în următoarele condiţii: . urgenţe abdomino-pelvine netraumatice (de ex.

spitalul acordă serviciile medicale pentru situaţiile de urgenţă având obligaţia să evalueze situaţia medicală a pacientului şi să îl externeze dacă serviciile medicale de urgenţă nu se mai justifică.72 de ore. accidentul vascular cerebral ischemic acut. . 195 . . până la rezolvarea situaţiei de urgenţă. 113 şi 114 din Codul penal şi în cazurile dispuse prin ordonanţă a procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale.situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care au acest potenţial până la rezolvarea situaţiei de urgenţă. La solicitarea pacientului se poate continua internarea cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale spitaliceşti de către acesta.naşterea. în primele 24 . . . Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor beneficiari ai pachetului minimal de servicii medicale sunt: .afecţiuni vasculare indiferent de localizare CAPITOLUL II Pachet minimal de servicii medicale în asistenţa medicală spitalicească În situaţia în care pacientul nu poate dovedi achitarea la zi a contribuţiei datorate la fond. alergie la substanţele de contrast iodate) Explorări scintigrafice 1. care necesită izolare sau internare obligatorie. insuficienţă cardiacă severă.urgenţe medico-chirurgicale în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care au acest potenţial. tromboembolismul pulmonar 2.tratamentul bolnavilor psihic prevăzuţi la art. sarcină. cu justificare din punct de vedere medical.boli cu potenţial endemo-epidemic până la rezolvarea completă a cazului.diagnosticul şi tratamentul nu pot fi monitorizate în ambulatoriu. cu aspect CT neconcludent Explorări angiografice: . 105.Examenul RMN va înlocui examenul CT la asiguraţii cu contraindicaţii (insuficienţă renală. accidente coronariene acute 3. CAPITOLUL III Pachet de servicii medicale spitaliceşti pentru persoanele care se asigură facultativ pentru sănătate . .boli cu potenţial endemo-epidemic până la rezolvarea completă a cazului.

04 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Alte sporuri | 10. Fişa de fundamentare a tarifului pentru anul 2012.06 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Ore suplimentare | 10.. 4.01. 5. aprobată de ordonatorul de credite. 1.01.01.16 | | 196 . mii lei ______________________________________________________________________________ | ELEMENTE DE CHELTUIELI | Clasifica ie | Valoare | | | bugetară | | |_____________________________________________________|______________|_________| | CHELTUIELI CURENTE (I + II + VI) | 01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Cheltuieli salariale în bani | 10.2011.01. tipul.01.01.ANEXA 16 A Documentele necesare pentru fundamentarea tarifului mediu pe caz rezolvat. materiale sanitare şi reactivi la 01. Stocul de medicamente.01.09 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Indemniza ii plătite unor persoane din afara | 10.01.01.09. Ultima formă a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011 valabilă la 31. Ştatul de personal 2.2011.03 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Spor de vechime | 10.2011 şi la 31.07 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Fond de premii | 10. a tarifului pe zi de spitalizare. de bolnavi internaţi pentru care au fost efectuate aceste servicii. 7. Pentru serviciile medicale acordate în regim de spitalizare de zi. pe elemente de cheltuieli*) -----------*) Se completează pentru fiecare secţie/compartiment pentru care plata se face prin tarif mediu pe caz rezolvat. a tarifului pe caz/serviciu pentru serviciile acordate în regim de spitalizare de zi.2011 sau 30. Execuţia bugetului instituţiei sanitare publice la data de 31.14 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Aloca ii pentru locuin e | 10.01. 6.01. la fundamentarea tarifului pe caz/serviciu se prezintă: modelul de pacient şi lista şi numărul serviciilor medicale necesare pentru rezolvarea cazului/serviciului medical.2011. efectuate în alte unităţi sanitare: nr.08 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Prima de vacan ă | 10. Lista investigaţiilor paraclinice/serviciilor medicale clinice .12.consultaţii interdisciplinare. după caz.13 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Indemniza ii de detaşare | 10. 3.12. valoare şi nr.12 | | | unită ii | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Indemniza ii de delegare | 10.01. pe bază de tarif pe zi de spitalizare şi pentru fiecare structură de spitalizare de zi pentru care plata serviciilor medicale acordate în regim de spitalizare de zi se face pe caz/serviciu medical.01.12.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Salarii de bază | 10.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Salarii de merit | 10.02 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Indemniza ii de conducere | 10.

radio. canal şi salubritate | 20.01.01.03.04 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Hrana | 20.04 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Carburan i şi lubrifian i | 20.03.01.01.03.02 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Medicamente | 20.02 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Reactivi | 20.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Materiale sanitare | 20.30 | | | func ionare | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Repara ii curente | 20.04.04.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Furnituri de birou | 20.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Hrană pentru animale | 20.|_____________________________________________________|______________|_________| | Alte drepturi salariale în bani | 10.03 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Contribu ii de asigurări pentru accidente de | 10.03.06 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Contribu ii la fondul de garantare a crean elor | 10.05 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Alte obiecte de inventar | 20.03 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Dezinfectan i | 20.01.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Contribu ii de asigurări de şomaj | 10.01.03. telecomunica ii.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Materiale pentru cură enie | 20.01.02 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Contribu ii de asigurări sociale de sănătate | 10.03 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Contribu ii de asigurări sociale de stat | 10.03 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Hrană pentru oameni | 20.06 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Transport | 20.01.04.07 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Poşta. iluminat şi for ă motrică | 20.03.01.04 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.09 | | | cu caracter func ional | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Alte bunuri şi servicii pentru între inere şi | 20.08 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Materiale şi prestări servicii pentru între inere | 20.07 | | | salariale | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII .05 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Piese de schimb | 20.04.30 | | |_____________________________________________________|______________|_________| 197 .02 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Încălzit.01.TOTAL | 20 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Bunuri şi servicii | 20. internet | 20.30 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Contribu ii | 10. TV.03 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Apa.03.03.05.04 | | | muncă şi boli profesionale | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Contribu ii pentru concedii şi indemniza ii | 10.01.02 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Medicamente şi materiale sanitare | 20.

.. transferuri | 20.06. detaşări...12 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Pregătire profesională | 20.30.12 | | | spitalelor | | | |_____________________________________________________|______________|_________| MANAGER .3 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Protocol şi reprezentare | 20...03 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Programe pentru sănătate | 51....02 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii | 20. transferuri | 20......08 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Transferuri pentru repara ii capitale la spitale | 51..30 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂ I ALE | 51 | | | ADMINISTRA IEI PUBLICE ..01... DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL ..02.06.TOTAL | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Din care: | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Ac iuni de sănătate | 51.14 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor | 20...25 | | | ac iuni în reprezentarea intereselor statului.24 | | | externe | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din | 20....| Deplasări..02 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Materiale de laborator | 20. 198 .11 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Transferuri pentru finan area investi iilor | 51....01......30.01.38 | | | locale pentru finan area unită ilor de asisten ă | | | | medico-sociale | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Aparatură şi echipamente de comunica ii în urgen ă | 51.25 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Transferuri din bugetul de stat către bugetele | 51......02..06 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Deplasări interne.11 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Consultan ă şi expertiză | 20.... detaşări.....01... DIRECTOR MEDICAL .09 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Căr i... | | | | potrivit dispozi iilor legale | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Alte cheltuieli | 20.... publica ii şi materiale documentare | 20.......01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Deplasări în străinătate | 20.13 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Protec ia muncii | 20.

..N...... Unitatea sanitară care a furnizat serviciile paraclinice*1) . DESFĂŞURĂTORUL LUNAR AL SERVICIILOR MEDICALE PARACLINICE EFECTUATE PENTRU PACIENŢII INTERNAŢI............ .. (date de identificare: denumire. 72 lit......... 1.......... | Tipul investiga iei | Număr investiga ii| Tarif/investiga ie| Sume | |crt. JUDEŢUL .. | CNP | Tipul | Nr................... NR.. ANUL ......................... nr. contract(e) cu casa (casele) de asigurări de sănătate dacă aceasta se află în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate) ______________________________________________________________________________ |Nr. ÎN ALTE UNITĂŢI SANITARE...... | | investiga iei | investiga ii | investiga iei | decontate | | | | paraclinice | paraclinice | efectuate | (lei) | | | | efectuate | | (lei) | | |_____|_____________|_______________|______________|_______________|___________| | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6=C4xC5 | |_____|_____________|_______________|______________|_______________|___________| | | | | | | | | | |_______________|______________|_______________|___________| | | | | | | | 199 ... Unitatea sanitară care a furnizat serviciile medicale paraclinice*1) ...... adresă.| paraclinice efectuate| paraclinice | paraclinică | decontate| | | | efectuate | contractat | (lei) | | | | | (lei) | | |____|______________________|___________________|___________________|__________| | C1 | C2 | C3 | C4 | C5=C3xC4 | |____|______________________|___________________|___________________|__________| | | | | | | |____|______________________|___________________|___________________|__________| | | | | | | |____|______________________|___________________|___________________|__________| | | | | | | |____|______________________|___________________|___________________|__________| | TOTAL | | X | | |___________________________|___________________|___________________|__________| ------------ *1) Tabelul de mai sus se va completa pentru fiecare unitate sanitară care a furnizat servicii medicale paraclinice pentru pacienţii internaţi în unitatea sanitară cu paturi care întocmeşte aceste raportări 2.... ANUL .......... CONTRACT ÎNCHEIAT CU CAS... (date de identificare: denumire........... contract(e) cu casa (casele) de asigurări de sănătate dacă aceasta se află în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate) ______________________________________________________________________________ |Nr.. PE BAZA RELAŢIILOR CONTRACTUALE STABILITE ÎNTRE UNITĂŢILE SANITARE (CONFORM art.... DESFĂŞURĂTORUL PE C.............. ÎN ALTE UNITĂŢI SANITARE LUNA ...............ANEXA 16 B DESFĂŞURĂTORUL SERVICIILOR MEDICALE PARACLINICE PENTRU CARE SPITALUL NU DEŢINE DOTAREA NECESARĂ SAU APARATURA EXISTENTĂ ÎN DOTAREA ACESTUIA NU ESTE FUNCŢIONALĂ) ŞI AL CONSULTAŢIILOR INTERDISCIPLINARE.. | Tariful | Sume | |crt.. EFECTUATE PENTRU PACIENŢII INTERNAŢI....... nr..P... a) DIN CONTRACTUL-CADRU) UNITATEA SANITARĂ CU PATURI . adresă.................... LOCALITATEA ... ÎN ALTE UNITĂŢI SANITARE LUNA ...... AL SERVICIILOR MEDICALE PARACLINICE EFECTUATE PENTRU PACIENŢII INTERNAŢI.............

... AL SERVICIILOR MEDICALE CLINICE CONSULTAŢII INTERDISCIPLINARE EFECTUATE PENTRU PACIENŢII INTERNAŢI.. adresă.... ÎN ALTE UNITĂŢI SANITARE (CONFORM art.... col... nr.... Total col. Unitatea sanitară care a furnizat serviciile clinice*1) . 72 lit...... ÎN ALTE UNITĂŢI SANITARE LUNA ..... | | | | | | | | |_______________|______________|_______________|___________| | | | | | | | |_____|_____________|_______________|______________|_______________|___________| | TOTAL | | | | | |___________________|_______________|______________|_______________|___________| ------------ *1) Tabelul de mai sus se va completa pentru fiecare unitate sanitară care a furnizat servicii medicale paraclinice pentru pacienţii internaţi în unitatea sanitară cu paturi care întocmeşte aceste raportări.. DESFĂŞURĂTOR LUNAR AL SERVICIILOR MEDICALE CLINICE .... C3 din tabelul de la pct.............P... DESFĂŞURĂTORUL PE C.. 4.............. 1..... adresă.... contract(e) cu casa (casele) de asigurări de sănătate dacă aceasta se află în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate) 200 .. C6 = total col.. b) DIN CONTRACTUL-CADRU) LUNA ........ C4 = tot....... Unitatea sanitară care a furnizat serviciile clinice*1) . 1...CONSULTAŢII INTERDISCIPLINARE EFECTUATE PENTRU PACIENŢII INTERNAŢI.. 3....N.. ANUL ... nr.. Total col..... ANUL ... C5 din tabelul de la pct... | Tipul consulta iei | Număr consulta ii | Tarif/consulta ie | Sume | |crt..... (date de identificare: denumire..... (date de identificare: denumire.........|_____|_____________|_______________|______________|_______________|___________| | Subtotalul | | | X | | | investiga iilor | | | | | | paraclinice | | | | | | efectuate pe un | | | | | | CNP | | | | | |___________________|_______________|______________|_______________|___________| | ..... | interdisciplinare | interdisciplinare | interdisciplinară | decontate | | | efectuate | efectuate | contractat | (lei) | | | | | (lei) | | |_____|____________________|___________________|___________________|___________| | C1 | C2 | C3 | C4 | C5=C3xC4 | |_____|____________________|___________________|___________________|___________| | | | | | | |_____|____________________|___________________|___________________|___________| | | | | | | |_____|____________________|___________________|___________________|___________| | | | | | | |_____|____________________|___________________|___________________|___________| | TOTAL | | x | | |__________________________|___________________|___________________|___________| ------------ *1) Tabelul de mai sus se va completa pentru fiecare unitate sanitară care a furnizat servicii medicale clinice pentru pacienţii internaţi în unitatea sanitară cu paturi care întocmeşte aceste raportări... contract(e) cu casa (casele) de asigurări de sănătate dacă aceasta se află în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate) ______________________________________________________________________________ |Nr.

.. | Tipul | Număr servicii | Nr.... CARE NECESITĂ CONDIŢII SUPLIMENTARE DE STABILIRE A DIAGNOSTICULUI DIN PUNCT DE VEDERE AL CONSULTAŢIILOR ŞI INVESTIGAŢIILOR PARACLINICE (CONFORM art.... (date de identificare: denumire... C3 din tabelul de la pct. km.. col..... adresă. consulta ii |Tariful |Sume | |crt.. Unitatea specializată care a furnizat serviciile de transport*1) . contract(e) cu casa (casele) de asigurări de sănătate dacă aceasta se află în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate) ______________________________________________________________________________ |Nr.....| serviciului | de transport | aferen i | (lei) | (lei) | | | de transport | interspitalicesc | serviciilor | | | | | interspitalicesc | | | | | |____|__________________|__________________|_____________|__________|__________| | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6=C4xC5 | |____|__________________|__________________|_____________|__________|__________| | | | | | | | |____|__________________|__________________|_____________|__________|__________| | | | | | | | |____|__________________|__________________|_____________|__________|__________| | | | | | | | |____|__________________|__________________|_____________|__________|__________| | TOTAL | | | X | | |_______________________|__________________|_____________|__________|__________| 201 .______________________________________________________________________________ |Nr. C6 = tot.... 3 5. col. c) DIN CONTRACTUL-CADRU) LUNA ..... | CNP |Tipul |Nr............| | | | | | |____|_________|_________________|_________________|_________________|_________| | TOTAL | | | | | |______________|_________________|_________________|_________________|_________| ------------ *1) Tabelul de mai sus se va completa pentru fiecare unitate sanitară care a furnizat servicii medicale clinice pentru pacienţii internaţi în unitatea sanitară cu paturi care întocmeşte aceste raportări. 72 lit....... C5 din tabelul de la pct.| |consulta iei |interdisciplinare|consulta iei |decontate| | | |interdisciplinare| |interdisciplinare| (lei) | | | |efectuate*) | |efectuate | | | | | | | (lei) | | |____|_________|_________________|_________________|_________________|_________| | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6=C4xC5| |____|_________|_________________|_________________|_________________|_________| | | | | | | | | | |_________________|_________________|_________________|_________| | | | | | | | |____|_________|_________________|_________________|_________________|_________| |Subtotalul | | | x | | |consulta iilor| | | | | |inter| | | | | |disciplinare | | | | | |din | | | | | |specialită ile| | | | | |clinice | | | | | |efectuate pe | | | | | |un CNP | | | | | |______________|_________________|_________________|_________________|_________| | .. C4 = tot.. ANUL . DESFĂŞURĂTOR LUNAR AL SERVICIILOR DE TRANSPORT INTERSPITALICESC EFECTUATE PENTRU PACIENŢII INTERNAŢI... Total col.| | | | | | | | |_________________|_________________|_________________|_________| | .. nr..... | Tarif/km | Sumă | |crt.. 3 Total col.

...... ANUL .. 202 .. ....... DIRECTOR MEDICAL .. col..... km........ iar celălalt se depune la casa de asigurări de sănătate de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale.. CARE NECESITĂ CONDIŢII SUPLIMENTARE DE STABILIRE A DIAGNOSTICULUI DIN PUNCT DE VEDERE AL CONSULTAŢIILOR ŞI INVESTIGAŢIILOR PARACLINICE LUNA ..... DESFĂŞURĂTORUL PE C...... col.. | | | | | | | | | |_________________|_________________|____________|_______|________| | .. C4 = tot.------------ *1) Tabelul de mai sus se va completa pentru fiecare unitate specializată care a furnizat servicii medicale de transport interspitalicesc....... 6...... AL SERVICIILOR DE TRANSPORT INTERSPITALICESC EFECTUATE PENTRU PACIENŢII INTERNAŢI..... 4 şi 6... C3 din tabelul de la pct....... atat pe suport de hartie cat si electronic... | | | | | | | |____|_______|_________________|_________________|____________|_______|________| | | TOTAL | | | | X | | |____|_______|_________________|_________________|____________|_______|________| -----------*1) Tabelul de mai sus se va completa pentru fiecare unitate specializată care a furnizat servicii medicale de transport interspitalicesc...... | Tarif/| Sumă | |crt..... pentru cetăţenii străini se va completa numărul de identificare sau numărul cardului european/numărul paşaportului........... contract(e) cu casa (casele) de asigurări de sănătate dacă aceasta se află în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate) ______________________________________________________________________________ |Nr.... C6 din tabelul de la pct.. Total col.... Unitatea specializată care a furnizat serviciile de transport*1) ...... | CNP | Tipul | Număr servicii | Nr.......... C7 = tot....P. 5 Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale........... În tabelele de la pct.. (date de identificare: denumire.. DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL ........... dintre care unul rămâne la reprezentantul legal... adresă. NOTĂ: Desfăşurătoarele se întocmesc lunar în două exemplare... MANAGER . nr. până la data prevăzută în contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti...... 2.| | serviciului | de transport | aferen i | km | (lei) | | | | de transport | interspitalicesc| serviciilor| (lei) | | | | | interspitalicesc| | | | | |____|_______|_________________|_________________|____________|_______|________| | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 |C7=C5xC6| |____|_______|_________________|_________________|____________|_______|________| | | | | | | | | |____| |_________________|_________________|____________|_______|________| | | | | | | | | |____|_______|_________________|_________________|____________|_______|________| | Subtotal pe| | | | x | | | un CNP | | | | | | |____________|_________________|_________________|____________|_______|________| | ...N......... 5 Total col... în coloana "c2"...

număr de paturi stabilit potrivit structurii organizatorice a spitalelor aprobată sau avizată. 16 la ordin. fac obiectul unui contract pentru furnizare de servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare de zi. potrivit legii. prevăzute în anexa nr. şi nu pot fi mai mari decât tarifele maximale decontate de casele de asigurări de sănătate. 3. 20 la ordin. 203 . Tarifele/servicii medicale se negociază pe baza propunerilor de oferte ale furnizorilor de servicii medicale. 2. ART. indicele mediu de utilizare a paturilor la nivel naţional şi în conformitate cu planul de paturi aprobat la nivel judeţean stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. de Ministerul Sănătăţii. având în vedere documentele pentru fundamentarea tarifului. şi nu poate fi mai mare de 480 lei. Tariful pe caz rezolvat reprezintă maxim 1/3 din suma corespunzătoare cazului codificat şi grupat conform RO DRG v1 la nivelul tarifului pe caz ponderat mediu naţional prevăzut în Anexa 17A de 1444 lei. servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare continuă . ART. 2. indicele mediu de utilizare a paturilor la nivel naţional luat în calcul la stabilirea capacităţii maxime a spitalelor. autorizate de Ministerul Sănătăţii.în funcţie de care se stabileşte capacitatea maximă de funcţionare: 1. de recuperare şi paliativă pe toată durata necesară rezolvării complete a cazului respectiv.pentru secţii/compartimente de acuţi 290 zile . având în vedere şi numărul de posturi aprobate. număr de personal medical de specialitate existent conform structurii spitalelor. după caz: a) indicatori cantitativi . în condiţiile legii.forma de internare prin care se acordă asistenţă medicală preventivă.pentru secţii/compartimente de cronici cu internări obligatorii pentru bolnavii psihici prevăzuţi la art. Contractul se adaptează după modelul de contract de furnizare de servicii medicale spitaliceşti prevăzut în anexa nr. servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare de zi . 3 Serviciile medicale spitaliceşti ce se pot acorda în regim de spitalizare de zi în unităţile sanitare care nu încheie contract de furnizare de servicii medicale spitaliceşti în spitalizare continuă. curativă. precum şi pentru bolnavii care necesită asistenţă medicală spitalicească de lungă durată (ani) 360 zile. Tariful/caz rezolvat se negociază de unităţile sanitare cu casele de asigurări de sănătate. 113 şi 114 din Codul penal şi cele dispuse prin ordonanţa procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale.ANEXA 17 CONDIŢIILE acordării serviciilor medicale în unităţi sanitare cu paturi şi modalităţile de plată ale acestora SPITALE ART. 105. având în vedere documentele pentru fundamentarea tarifului. având în vedere următorii indicatori specifici spitalelor. ART.pentru secţii/compartimente de cronici 320 zile . 1 Serviciile medicale spitaliceşti de care beneficiază asiguraţii sunt: servicii medicale spitaliceşti pentru patologie care necesită internare prin spitalizare continuă şi spitalizare de zi.reprezintă o alternativă la spitalizarea continuă pentru pacienţii care nu necesită supraveghere medicală mai mare de 12 ore şi pot fi servicii medicale programabile sau neprogramabile. 4 (1) Furnizarea de servicii medicale spitaliceşti se acordă în baza contractelor şi a actelor adiţionale încheiate de spitale cu casele de asigurări de sănătate. în funcţie de secţie este: . 2 Serviciile medicale spitaliceşti se acordă sub formă de: 1. după caz.

din care numărul cazurilor internate. poate incheia contract cu casa de asigurari de sanatate/casele de asigurari de sanatate. 4. structuri sanitare cu paturi distincte.2013 (5) Furnizorul de servicii medicale spitaliceşti care înfiinţează. acut. numărul de cazuri de urgenţă medico/chirurgicală prezentate în structurile de urgenţă (camere de gardă). tarif mediu pe caz rezolvat. de Ministerul Sănătăţii şi normativelor în vigoare. (2) Spitalele vor prezenta caselor de asigurări de sănătate. gradul de realizare a indicatorilor de management contractaţi pentru anul 2011. 3. 6. după caz. conform indicatorilor asumaţi prin contractul de management. cu respectarea tuturor celorlalte condiţii de contractare. conform indicatorilor asumaţi prin contractul de management. după caz. În vederea contractării serviciilor spitaliceşti efectuate prin spitalizare de zi spitalele prezintă distinct numărul serviciilor medicale (cazurilor) estimate a se efectua în camera de gardă şi în structurile de urgenţă din cadrul spitalelor. conform indicatorilor asumaţi prin contractul de management. de dotarea spitalului cu aparatură şi de încadrarea cu personalul de specialitate. număr de cazuri externate . număr de zile de spitalizare. conform legii. (4) Casele de asigurări de sănătate încheie cu spitalele contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti luând în calcul numărul maxim de paturi. 7. 13. stabilit pe baza indicelui mediu de utilizare a paturilor la nivel naţional pe tipuri de secţii/compartimente. în vederea contractării. după caz. 6. în condiţiile prevederilor Hotărârii de Guvern privind aprobarea Planului naţional de paturi pentru perioada 2011 . cronic. 204 . (3) Spitalele vor prezenta. b) indicatori calitativi: 1. pentru cazurile neinternate. gradul de complexitate a serviciilor medicale spitaliceşti acordate în funcţie de morbiditatea spitalizată. 8. pe secţii şi compartimente. 12. 5. în vederea contractării. altele decât spitalele de urgenţă. tarif pe zi de spitalizare. 9. 2. indice de complexitate a cazurilor. total şi pe secţii. tarif pe serviciu medical. în raza administrativ teritorială a casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală sau pentru care solicită încheierea unui contract şi/sau în raza administrativ teritorială a oricărei case de asigurări de sanatate. durată optimă de spitalizare/durata de spitalizare efectiv realizată/durată medie de spitalizare la nivel naţional în secţiile pentru afecţiuni acute. tarif pe caz rezolvat (DRG). mortalitatea raportată la numărul total de externări. 11.spitalizare continuă. respectiv tarif pe caz rezolvat. infecţii nosocomiale raportate la numărul total de externări. gradul de operabilitate înregistrat pe secţiile/compartimentele de specialitate chirurgicală. potrivit structurii organizatorice a spitalului aprobată sau avizată. 10.4. în regim ambulatoriu. cu excepţia spitalelor care au manager interimar. număr de servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare de zi şi număr cazuri rezolvate pentru serviciile medicale acordate în regim de spitalizare de zi. numărul şi tipul investigaţiilor paraclinice estimate a se realiza de către spitale. nivelul indicatorilor de performanţă ai managementului spitalului public asumaţi prin contractul de management. calculat la capacitatea maximă de funcţionare a spitalului. defalcarea cazurilor de spitalizare estimate pe fiecare secţie şi pe tip de bolnavi: urgenţa. 5. sau pentru perioada corespunzătoare.

Include răni cauzate de traume majore (fractură a oaselor membrului pelvin. 5 alin. în funcţie de criteriile avute în vedere la contractare. şi un o valoare diastolică de sub 60 sau peste 120 mmHg. se repartizează spitalelor de către casele de asigurări de sănătate. Fiecare structura distincta a furnizorului de servicii medicale spitalicesti va fi evidentiata distinct in anexa 17 A la ordin. paralizie a piciorului sau braţului. disfagie acută cu risc de aspiraţie). O presiune sistolică sub 90 sau peste 200 mmHg. se aplica prevederile art. Include şi pierderea conştienţei ca urmare a traumelor. Contractul se poate modifica în situatia in care a fost revizuită clasificarea in sensul cresterii. Pentru structurile nou infiintate. contractarea si decontarea pentru afectiunile acute. Exclude rănile izolate ale mâinilor sau picioarelor. Pentru fiecare structură distinctă a furnizorului de servicii medicale spitaliceşti care are în componenţă secţii/compartimente de cronici se aplică prevederile art. (6) Pe parcursul derulării. în situaţia in care a fost modificata clasificarea in sensul descresterii. se va face prin sistemul DRG pentru fiecare structura avizata/aprobata distinct. Pierdere severă parţială sau totală şi care s-a instalat rapid şi a persistă în momentul internării.2 paragraful al doilea. conform prevederilor legale in vigoare. 5 alin (1) lit. Febră de cel puţin 5 zile (3 zile) cu temperatură de peste 38 °C. Include hemoragie continuă cu orice localizare. Măsurarea efectuată în momentul sosirii în UPU/CPU. Include orice suspiciune de sângerare internă.b). cu condiţia existenţei unor fonduri disponibile cu destinaţia servicii medicale spitaliceşti.În situatia in care furnizorul de servicii medicale spitalicesti se regaseste in anexa 17 A la ordin. după cum urmează: Sodiu <123 sau >156 mEq/L 205 2 Puls anormal 3 Tensiune anormală 4 5 Pierderea acută a vederii sau a auzului Pierderea acută a capacităţii de a mişca o parte importantă a corpului Febră persistentă Sângerare abundentă 6 7 8 Anomalie severă a electroliţilor serici sau a unui gaz din sânge . Exclude dezorientare sau confuzie. pentru care nu exista istoric astfel incat sa poata fi calculat ICM si TCP conform metodologiei aplicata pentru calcularea acestor valori. (7) Cazurile internate prin spitalizare continuă ca şi cazuri de urgenţă vor avea în vedere criteriile de evaluare retrospectivă a oportunităţii internării Criterii de evaluare trimestrială retrospectivă a oportunităţii internării cazurilor de urgenţă 1 Pierderea subită a cunoştinţei Include comă sau incapacitate de răspuns la stimuli. O frecvenţă periferică sub 50/min sau mai mare de 140/min . Economiile rezultate datorită modificării contractelor ca urmare a revizuirii clasificării în sensul descreşterii categoriei de spital. fractură a coloanei vertebrale în zona cervicală. înregistrată cu două ocazii separate la distanţă de cel puţin 5 minute. schimbare acută în starea de conştienţă a pacientului. (1) lit. contractul se modifică in cazul revizuirii categoriei de spital. a) punctul a. care nu se poate trata în Departamentul de urgenţă (UPU/CPU/Cameră de gardă).

pe baza clasificării spitalelor în funcţie de competenţă. La calcularea formulei prevăzute în alin. şi intraarterial cel puţin la 8 ore. 862/547/2011 privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru serviciile de spitalizare continuă pentru pacienţi acuţi. care sugerează ischemie miocardică acută recentă.3 sau >7. include ordinul pentru medicaţia IV cel puţin la 8 ore şi stabilizarea prin insulină pentru pacienţii tineri cu diabet sever. în absenţa modificărilor ECG sau a enzimelor miocardice Include doar complicaţiile postterapeutice sau deschiderea plăgilor sau leziuni care necesită închidere/sutură. fără a putea fi diagnosticată sau tratată adecvat în departamentul de urgenţă. (1) al art.0 mEq/L Bicarbonat <20 sau >36 mEq/L pH arterial pH <7.număr de cazuri externate x indice case-mix 2012 x tarif pe caz ponderat pentru anul 2012.Potasiu <2. 3 din anexa la Ordinul nr. 206 . Durere severă cu suspiciune de urgenţă medicală.45 Calcemie serică < 3 mmol/L sau > 6 mmol/L PaCO2 >50 mmHg PaO2 <50 mmHg 9a 9b Anomaliile eletrocardiogramei Suspiciune clinică şi biologică de ischemie miocardică acută Dehiscenţa plăgilor Rezultatele EKG efectuată la prezentare. Evaluarea simptomelor ischemiei miocardice acute. numărul de paturi aprobate şi contractabile după aplicarea prevederilor Planului Naţional de Paturi se stabileşte de către o comisie formată din reprezentanţi ai casei de asigurări de sănătate şi ai direcţiei de sănătate publică/direcţiile medicale sau de structurile similare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţea sanitară proprie. a căror plată se face pe bază de tarif pe caz rezolvat (DRG) pentru spitalele finanţate în sistem DRG.număr de cazuri externate x tarif mediu pe caz rezolvat pe specialităţi La calculul acestei sume se vor avea în vedere: a1) Suma maximă posibil de contractat (Sp) în funcţie de capacitatea maximă de funcţionare a fiecărui spital calculată în conformitate cu prevederile Ordinului comun al ministrului sănătăţii şi preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. Semnificativ înseamnă că necesită anestezie regională sau generală şi realizarea într-o unitate specializată (cum ar fi sala de operaţii). 10 11 Durere paralizantă 12 Necesitatea administrării Medicaţiei parenterale şi/sau repleţie volemică 13 Procedură semnificativă în primele 24 de ore de la internare ART. Include practic toate operaţiile efectuate în urgenţă. respectiv . Exclude ordinul de a menţine accesul venos continuu. se stabileşte astfel: . De asemenea.5 sau >6. 5 (1) Valoarea totală contractată de spitale cu casele de asigurări de sănătate se constituie din următoarele sume. după caz: a) suma aferentă serviciilor medicale spitaliceşti. pentru afecţiunile acute. Include administrarea medicaţiei IV. IM. respectiv tarif mediu pe caz rezolvat pentru spitalele non-DRG. 862/547/2011. IT.

862/547/2011 privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru serviciile de spitalizare continuă pentru pacienţi acuţi. pe baza clasificării spitalelor în funcţie de competenţă. calculată în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. pe baza clasificării spitalelor în funcţie de competenţă. a4) Număr de cazuri externate ce poate fi contractat: La negocierea numărului de cazuri externate pe spital şi pe secţie se vor avea în vedere: 207 . cu respectarea prevederilor art. 862/547/2011 privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru serviciile de spitalizare continuă pentru pacienţi acuţi. la nivelul fiecărui spital. în limita fondurilor disponibile la nivelul casei de asigurări de sănătate. spitalelor pentru care casa de asigurări de sănătate contractează spitalizare continuă pentru cazurile acute. Nu se reduc cazurile de urgenţă estimate a se interna luând în calcul datele ultimilor 3 ani. puncte rezultat din autoevaluare / n ∑ 1 (nr. Suma disponibilă în bugetul casei de asigurări de sănătate cu destinaţie servicii medicale spitaliceşti pentru calculul sumelor suplimentare se repartizează proporţional spitalelor pe baza formulei de mai sus. (1) al art. prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii şi preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. cazuri externate raportate şi validate de SNSPMPDSB în anul 2011 x ICM 2012 x TCP2012 x nr. în funcţie de categoria în care este clasificat spitalul. numărul de cazuri externate calculat conform prevederilor alin. în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. şi care nu poate fi mai mare de 130% din suma contractată în anul precedent pentru servicii de spitalizare continuă pentru pacienţii cu afecţiuni acute. 4 alin. a3) Suma suplimentară (Ss) ce poate fi contractată peste cea minimă. Pentru spitalele non-DRG în formula de mai sus ICM-ul şi TCP-ul se înlocuiesc cu media ponderată calculată la tariful mediu pe caz rezolvat negociat pe specialităţi şi la numărul de cazuri externate pe fiecare specialitate. în anul 2012) pentru fiecare spital x nr. puncte rezultat din autoevaluare).Pentru anul 2012. 862/547/2011 nu poate fi mai mare decât numărul mediu lunar de cazuri externate şi validate în anul precedent x 12 luni. a2) Suma minimă contractată (Sm) de fiecare spital cu casa de asigurări de sănătate. Pentru spitalele non-DRG sau nou intrate în contractare în formulele de mai sus ICM-ul şi TCP-ul se înlocuiesc cu media ponderată calculată la tariful mediu pe caz rezolvat negociat pe specialităţi şi la numărul de cazuri externate pe fiecare specialitate ţinând cont de valoarea procentului de referinţă pentru categoria în care se clasifică spitalul. 862/547/2011. În formula de calcul pentru suma minimă contractată de casele de asigurări de sănătate cu spitalele. în funcţie de particularităţile de la nivel local. (4) se stabileşte luând în calcul: număr cazuri externate în anul 2011 raportate şi validate de SNSPMPDSB în anul 2011 x (ICM x TCP. pentru servicii de spitalizare continuă pentru afecţiuni acute. 3 din anexa la Ordinul nr. dar nu mai mult de suma maximă posibil de contractat. Suma suplimentară ce poate fi contractată de casa de asigurări de sănătate cu fiecare spital poate varia cu până la + 15% faţă de Suma suplimentară repartizată proporţional spitalelor. valoarea procentului de referinţă (P) utilizată este de 90. unde n este nr.

rezultatul se rotunjeşte la număr întreg (în plus).la Ordinul nr. asigurate de medici specialişti 0. pe baza clasificării spitalelor în funcţie de competenţă.3. Număr linii de gardă: a) 1 linie de gardă 0.6 puncte e) Rx + CT + Scintigrafie + Angiografie + RMN 2 puncte 208 .3 Evaluarea spitalului în vederea acordării punctajului aferent se realizează în funcţie de: a4.1.2.8 puncte c) peste 3 linii de gardă 1 punct a4. Pentru spitalele non-DRG în formula de mai sus ICM-ul şi TCP-ul se înlocuiesc cu media ponderată calculată la tariful mediu pe caz rezolvat negociat pe specialităţi şi la numărul de cazuri externate pe fiecare specialitate. Linie de gardă de terapie intensivă: a) 1 linie de gardă de TI b) 2 linii de gardă de TI şi peste 1 punct 2 puncte a4.3. 864/538/2011 0. a4.1 .3.3. Complexitatea serviciilor medicale – analize de laborator: a) a efectuat în anul 2011 sub 50% din numărul (poziţii) total de servicii prevăzut în pachetul de servicii de bază – Capitolul II din Anexa 7.3 puncte d) Rx + CT + Scintigrafie + Angiografie/RMN 1. Număr de cazuri externate suplimentar contractat/spital = (Suma suplimentară contractată / (ICM x TCP aferente spitalului şi prevăzute în anexa 17 A)). rezultatul se rotunjeşte la număr întreg (în plus).8 puncte c) a efectuat în anul 2011 cu peste 10% mai multe servicii decât numărul (poziţii) total de servicii prevăzut în pachetul de servicii de bază – Capitolul II din Anexa 7.la Ordinul nr. 862/547/2011 privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru serviciile de spitalizare continuă pentru pacienţi acuţi.numărul de cazuri externate calculat la suma minimă = Sm / (ICM x TCP aferente fiecărui spital).5 puncte 1 punct b) Rx + CT c) Rx + CT + Scintigrafie 1. din care una medicală şi una chirurgicală.2. 864/538/2011 1 punct d) are certificat de calitate ISO 15189 10 puncte a4.4 Complexitatea serviciilor medicale – radiologie şi imagistică medicală: a) radiologie clasică 0. Pentru spitalele non-DRG sau nou intrate în contractare în formula de mai sus ICM-ul şi TCP-ul se înlocuiesc cu înlocuiesc cu media ponderată calculată la tariful mediu pe caz rezolvat negociat pe specialităţi şi la numărul de cazuri externate pe fiecare specialitate ţinând cont de valoarea procentului de referinţă pentru categoria în care se clasifică spitalul. a4.5 puncte b) 2 linii de gardă.4 puncte b) a efectuat în anul 2011 peste 50% din numărul (poziţii) total de servicii prevăzut în pachetul de servicii de bază – Capitolul II din Anexa 7.la Ordinul nr.3.a4. în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 864/538/2011 0.

4 Numărul anual de cazuri externate negociat şi contractat se defalcă pe trimestre.7 Folosirea protocoalelor proprii de îngrijire medicală (trasee clinice) 0 puncte a) nu folosesc b) folosesc mai puţin de 5 protocoale pe secţie/specialitate 1 punct c) folosesc între 6-10 protocoale pe secţie / specialitate 2 puncte d) folosesc pentru mai mult de 20% din grupele de DRG raportate în anul 2011 3 puncte e) prezentarea de proiecte de protocol cu aplicabilitate în anul 2012 1punct pentru fiecare Spitalele vor anexa protocoalele şi analiza rezultatelor aplicării acestora.30 septembrie 2011.70% 0.7 puncte b) spitalizare continuă şi de zi 1 punct c) spitalizare continuă. caselor de asigurări de sănătate şi direcţiilor de sănătate publică. a4.5 Blocul operator 0.5 puncte c) peste 70% 1 punct . însoţită de documentele justificative şi o declaraţie pe proprie răspundere că informaţiile corespund realităţii. conform punctajului acordat. La stabilirea numărului de cazuri externate contractate pe spital se ţine seama şi de modul de realizare a indicatorilor calitativi din anul precedent. Numărul de cazuri ponderate se obţine prin înmulţirea numărului negociat de cazuri externate cu indicele de case-mix. 209 grup de 10 protocoale .6 Complexitatea ofertei de servicii a) numai spitalizare continuă 0.3. spitalele organizează şi raportează trimestrial evidenţa acestor indicatori. Casele de asigurări de sănătate. în acest scop. dacă se constată neconcordanţe la nivelul spitalului.aprecierea gradului de operabilitate se face pe baza procentului cazurilor clasificate în DRG chirurgicale din totalul cazurilor externate. În vederea stabilirii punctajelor.3.2 puncte în limita a maxim 2 puncte. a5) Indicele de case-mix 2012 se calculează pentru fiecare spital pe baza numărului şi a tipurilor de cazuri raportate în perioada 1 ianuarie 2011 .3 puncte a) 1 sală şi 1 medic anestezist b) peste 2 săli şi 1 medic anestezist 0.f) are certificat de calitate ISO 9001:2008 10 puncte a4. 17 A la ordin şi rămâne nemodificat pe perioada de derulare a contractului cu excepţia situaţiilor în care se recalculează ca urmare a acţiunilor de control în sensul diminuării acestuia. Indicele de case-mix este prezentat în anexa nr. în cadrul controalelor efectuate la spitale vor verifica corectitudinea autoevaluării şi vor diminua valoarea de contract a spitalului în mod corespunzător.3.5 puncte c) orice multiplu întreg de 2 săli şi 1 medic anestezist aduce câte 0. a4.8 gradul de operabilitate realizat de spital în anul 2011 de secţiile chirurgicale (pacienţi operaţi/pacienţi internaţi x100): 0 puncte a) sub 50% b) 51% . spitalele vor depune o autoevaluare potrivit datelor de mai sus.3. a4. de zi şi ambulatoriul integrat clinic 2 puncte a4.

media cazurilor externate în ultimii 5 ani la nivelul spitalului (ţinându-se cont de modificările de structură aprobate/avizate de Ministerul Sănătăţii. 113 şi 114 din Codul penal şi cele dispuse prin ordonanţa procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale. durata medie de spitalizare la nivel naţional. valorile relative. Lista cuprinzând categoriile majore de diagnostice. b) suma pentru spitalele de cronici şi de recuperare. cu respectarea prevederilor art. durata efectiv realizată x tariful pe zi de spitalizare 1. . a). spitalele vor ţine evidenţa acestor indicatori. mediana duratei de spitalizare în secţiile ATI . Pentru secţiile/spitalele de psihiatrie cronici cu internări obligatorii pentru bolnavii psihici prevăzuţi la art. (1) lit. având în vedere documentele pentru fundamentarea tarifului. 105. durata de spitalizare efectiv realizată. b). 19 la ordin. tipurile de cazuri ce sunt decontate (grupele de diagnostice. precum şi pentru bolnavii care necesită asistenţă medicală spitalicească de lungă durată (ani) se ia în considerare durata medie de spitalizare efectiv realizată în anul precedent. dar nu mai mică de 75% faţă de aceasta. precum şi pentru secţiile şi compartimentele de cronici. după caz. Durata optimă de spitalizare stabilită de către comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii pe secţii este valabilă pentru toate categoriile de spitale şi este prevăzută în anexa nr. 17 B la ordin. în funcţie de numărul de paturi aprobat.a6) Tariful pe caz ponderat pentru anul 2012 este prezentat în anexa nr. 17 A la ordin are în structură secţii/compartimente de cronici. precum şi definirea termenilor utilizaţi) sunt prevăzute în anexa nr. care se stabileşte astfel: .naţional. după caz) şi al judeţului. în funcţie de particularităţile aferente fiecărui tip de spital. pentru secţiile/compartimentele unde aceasta a fost mai mică decât cea optimă. Numărul de cazuri externate Numărul de cazuri externate pe spitale/secţii/compartimente se negociază în funcţie de: . după caz. contractarea acestor servicii se efectuează conform prevederilor de la lit. Tariful mediu pe caz rezolvat pe specialităţi negociat nu poate fi mai mare decât tariful maximal prevăzut în anexa nr. Numărul anual de cazuri externate negociat se defalcă pe trimestre. recuperare şi neonatologie . b).prematuri (prevăzute ca structuri distincte în structura spitalului aprobată/avizată de Ministerul Sănătăţii) din alte spitale. contractarea acestor servicii se efectuează conform prevederilor lit. a7) Tarif mediu pe caz rezolvat pe specialităţi Tariful mediu pe caz rezolvat se stabileşte prin negociere între furnizori şi casele de asigurări de sănătate având în vedere documentele pentru fundamentarea tarifului şi indicatorul cost mediu cu medicamentele pe caz externat pe anul 2011şi sumele aprobate la nivelul casei de asigurări de sănătate cu destinaţia servicii medicale spitaliceşti.prematuri şi îngrijiri paliative. recuperare şi neonatologie . după caz.număr de cazuri externate x durata optimă de spitalizare sau. 2. La stabilirea numărului de cazuri externate contractate pe spital/secţie/compartiment se ţine seama de modul de realizare a indicatorilor calitativi din anul precedent. 4 alin. În situaţia în care unul din spitalele prevăzute în anexa nr. În situaţia în care unul din spitale are în structură secţii/compartimente de cronici. 3. indicele mediu de utilizare a paturilor la nivel naţional la spitalul/secţia/compartimentul respectiv şi de durata optimă de spitalizare sau. Tariful pe zi de spitalizare pe secţie/compartiment se negociază pe baza tarifului pe zi de spitalizare propus de fiecare spital pentru secţiile şi compartimentele din structura proprie. recuperare şi neonatologie . cu încadrarea în sumele aprobate la nivelul 210 . 17 A la ordin şi se stabileşte pentru fiecare spital. limitele superioare şi inferioare ale intervalului de normalitate al duratei de spitalizare pentru fiecare grupă de diagnostic.prematuri sau îngrijiri paliative.cazurile estimate a fi externate pe spital şi pe secţie în anul 2012. 17 C la ordin. în acest scop.

diabet zaharat. aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. respectiv din fondul alocat asistenţei medicale spitaliceşti pentru cabinetele prevăzute la art. al cărui model este prevăzut în normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate. obţinut în condiţiile prevăzute mai sus. 48 alin. având în vedere documentele pentru fundamentarea tarifului. al cărui model este prevăzut în normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate. c) suma aferentă Programului naţional cu scop curativ pentru medicamente şi materiale sanitare specifice. cu numărul de internări corespunzătoare anului 2011 pentru care nu se justifică internarea. stabilită conform prevederilor din anexa nr. Tariful pe caz rezolvat reprezintă maxim 1/3 din suma corespunzătoare cazului codificat şi 211 . (4) lit. 5. finanţată din fondul alocat pentru programul naţional cu scop curativ. finanţată din fondul alocat asistenţei medicale spitaliceşti. Tariful pe serviciu medical se negociază între spitale şi casele de asigurări de sănătate şi nu poate fi mai mare decât tarifele maximale decontate de casele de asigurări de sănătate. 16 la ordin. aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. e) suma pentru serviciile medicale efectuate în cabinete medicale de specialitate în: oncologie medicală. transportul nemedicalizat al pacienţilor hemodializaţi de la şi la domiciliul pacienţilor. finanţate din fondul alocat asistenţei medicale ambulatorii de specialitate pentru specialităţile clinice. Suma aferentă serviciilor medicale paliative se stabileşte astfel: Număr de paturi x număr de zile calendaristice dintr-un an estimat a fi ocupat un pat x tariful pe zi de spitalizare negociat. 8 la ordin. care face obiectul unui contract distinct. Pentru secţiile medicale. Tarifele pe zi de spitalizare negociate nu pot fi mai mari decât tarifele maximale prevăzute în anexa nr. prevăzute în anexa nr. f) suma pentru investigaţii paraclinice efectuate în regim ambulatoriu. acordate în cadrul programului naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică din cadrul Programului naţional cu scop curativ. transportul lunar al medicamentelor şi al materialelor sanitare specifice dializei peritoneale la domiciliul pacienţilor. inclusiv medicamente şi materiale sanitare specifice. b) din Contractul-cadru.casei de asigurări de sănătate cu destinaţie servicii medicale spitaliceşti. 8 la ordin. 4. Tariful pe zi de spitalizare negociat nu poate fi mai mare decât tariful maximal prevăzute în anexa nr. precum şi în cabinete medicale de specialitate din ambulatoriul integrat al spitalului. care se află în structura spitalului ca unităţi fără personalitate juridică. Pentru unităţile sanitare cu paturi care încheie contract de furnizare de servicii medicale spitaliceşti cu casa de asigurări de sănătate atât pentru spitalizare continuă cât şi pentru spitalizare de zi. nutriţie şi boli metabolice în cabinete de planificare familială în care îşi desfăşoară activitatea medici cu specialitatea obstetrică-ginecologie şi în cabinete de boli infecţioase. g) suma pentru serviciile medicale spitaliceşti efectuate în regim de spitalizare de zi pentru care plata se face prin tarif pe serviciu medical/caz rezolvat şi care se determină prin înmulţirea numărului negociat şi contractat de servicii medicale spitaliceşti pe tipuri/cazuri rezolvate cu tariful aferent acestora. care face obiectul unui contract distinct. 17 C la ordin. Casele de asigurări de sănătate contractează servicii medicale paliative în regim de spitalizare continuă dacă acestea nu pot fi efectuate în condiţiile asistenţei medicale la domiciliu. d) suma pentru serviciile de supleere renală. conform anexei nr. numărul de cazuri externate. 17 C la ordin. tariful/caz rezolvat se negociază de unităţile sanitare cu casele de asigurări de sănătate. se poate diminua prin negociere între furnizori şi casele de asigurări de sănătate.

altele decât spitalele de urgenţă. Numărul de cazuri şi tariful aferent acestora se negociază cu casele de asigurări de sănătate.alte situaţii justificate ce pot apărea în derularea contractelor încheiate cu furnizorii de servicii medicale spitaliceşti.investigaţii paraclinice în laboratoarele/punctele de lucru din structura acestora organizate ca urmare a procedurii de externalizare. nu poate depăşi 25% din suma contractată pentru servicii de spitalizare continuă. (3) Cheltuielile ocazionate de activităţile desfăşurate în camera de gardă şi în structurile de urgenţă din cadrul spitalelor. astfel: . sunt considerate cazuri rezolvate în regim de spitalizare de zi numai pentru cazurile neinternate prin spitalizare continuă. (2) Diferenţa de 6% din fondul cu destinaţie servicii medicale spitaliceşti ce nu a fost contractată iniţial se utilizează astfel: a) 5% pentru: . dar nu mai mult de 50%. fiind suportate din fondul aferent asistenţei medicale spitaliceşti. Sumele de la lit. b) din Contractul-cadru.decontarea sumelor reprezentând depăşirea valorii trimestriale de contract cu maximum 5% din valoarea acesteia pentru spitalele de urgenţă. dar fără a depăşi 25% din valoarea totală contractată pentru spitalizare continuă. şi sunt decontate prin tarif pe caz rezolvat. casele de asigurări contractează pentru activitatea de spitalizare de zi pentru anul 2012 o suma la nivelul celei decontate in anul anterior majorata cu o suma reprezentand 5 % din suma decontata pentru spitalizarea continua in anul anterior. (1) sunt prevăzute în contracte distincte. mai mici de 25% faţă de valoarea decontată pentru indicatorii realizaţi în regim de spitalizare continuă. b) 1% pentru complexitate suplimentară a cazurilor în ceea ce priveşte comorbiditatea şi numărul de zile de îngrijiri acordate în cadrul secţiilor/compartimentelor de terapie 212 . (1) sunt prevăzute distinct în actele adiţionale la contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti. . Sumele contractate pentru cazurile rezolvate în regim de spitalizare de zi în cadrul acestor structuri se evidenţiază distinct în contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti încheiat cu casa de asigurări de sănătate. 6 (1) La contractarea serviciilor medicale spitaliceşti casele de asigurări de sănătate vor avea în vedere 94% din fondurile aprobate cu această destinaţie la nivelul casei de asigurări de sănătate după ce s-a dedus suma aferentă serviciilor medicale paraclinice ce se pot efectua în ambulatoriu de către unităţile sanitare cu paturi şi de către furnizorii de servicii medicale . Cazurile pentru care se acordă servicii medicale în aceste structuri din cadrul spitalelor. casele de asigurări contractează indicatori pentru activitatea de spitalizare de zi pentru anul 2012. Suma contractată de către spital pentru servicii de spitalizare de zi. 48 alin. . mai mari de 25% faţă de valoarea decontată pentru indicatorii realizaţi în regim de spitalizare continuă. şi nu poate fi mai mare de 480 lei. cu excepţia unităţilor sanitare care derulează programe naţionale de sănătate.decontarea cazurilor externate prevăzute la art. pentru cazurile care sunt internate prin spitalizare continuă. e) şi f) ale alin. 75 din Contractul-cadru.pentru spitalele care în anul 2011 au realizat valori ale indicatorilor contractaţi în regim de spitalizare de zi şi care au fost decontate de către casele de asigurări de sănătate. c) şi d) ale alin.grupat conform RO DRG v1 la nivelul tarifului pe caz ponderat mediu naţional prevăzut în Anexa 17A de 1444 lei. după caz. ART. pentru anul 2012. . sunt cuprinse în structura tarifului pe caz rezolvat. . (2) Sumele de la lit. în limita a maxim 25%.decontarea serviciilor prevăzute la art.pentru spitalele care în anul 2011 au realizat valori ale indicatorilor contractaţi în regim de spitalizare de zi şi care au fost decontate de către casele de asigurări de sănătate. (4) lit.

|40 .6| | | | | | | |66.6 -| |< 26.0 -|< 29.4 |35. . astfel: _______________________________________________________________________________ | Sistemul de punctaj. conditiile pentru acordatea sumei calculate trimestrial din 1%.| |50 .prezenţa permanentă a cel puţin unui medic în cadrul secţiei/compartimentului de terapie intensivă. Suma se calculeaza trimestrial numai spitalelor care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii: . Casele de asigurări de sănătate încheie act adiţional pentru sumele reprezentând complexitatea suplimentară a cazurilor. se stabileşte conform următoarei formule: Total zile de spitalizare peste mediana fiecărei grupe DRG în secţia/compartimentul de terapie intensivă a spitalului/Total zile de spitalizare peste mediana fiecărei grupe DRG la nivel tuturor spitalelor aflate în contract cu o casă de asigurări de sănătate pentru secţiile/compartimentele de terapie intensivă x 25% din suma reprezentând 1% pentru complexitatea suplimentară a cazurilor.4 | | | | | | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| | A-aDO2 | | | | | | | | | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| | FiO2 < 50% | | | | |> 9. în cadrul secţiei/compartimentului de terapie intensivă.|110 . Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti. Spitalele evaluează pacienţii atât la intrarea cât şi la ieşirea din compartimentele/secţiile TI. suma respectiva se utilizeaza in conditiile lit.prezenţa permanentă a unui număr corespunzător de personal mediu sanitar.|110 .9| | rectală (°C) | |40.9 | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| | Mijloc BP |> 160|130 .| |55 .3 |8.|< 7.0 -|30.9 |38.| |70 . fără a modifica numărul de cazuri contractate aferente perioadei pentru care se acordă această sumă.9 |33.0 -|32. a.9 |31.| |25 .4 |46.| |< 49 | | (mm Hg) | |159 |129 | |109 | |69 | | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| | Ritmul inimii |> 180|140 .consum de medicamente de minimum 5% din totalul bugetului stabilit pentru secţia/compartimentul de terapie intensivă. Suma aferenta fiecărui spital care îndeplineşte criteriile de mai sus.| |7.|12 .1 .| |70 .6 -|26.3 | 213 .5 -|36. In situatia in care nu sunt intrunite de catre nici un furnizor.9 | |< 5 | | respira iei | |49 | |34 |24 |11 | | | | | (respira ii/ | | | | | | | | | | | min) | | | | | | | | | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| | Oxigenare | | | | | | | | | | | (kPa)*: | | | | | | | | | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| | FiO2 > 50% |66. APACHE-2 | | Variabile fiziologice | |______________________________________________________________________________| | Variabile | Punctaj | | |_____________________________________________________________| | | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| | Temperatura |> 41 |39.5 |46.|10 . Zilele de spitalizare peste mediana fiecărei grupe DRG din secţiile/compartimentele de terapie intensivă pentru fiecare spital se pun la dispoziţia caselor de asigurări de sănătate trimestrial de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică.consum de materiale sanitare cu cel puţin 50% peste media consumului de materiale sanitare la nivelul spitalului. .0 -|34.9 | |38. în conformitate cu sistemul de punctaj APACHE 2.3 .0 -| |38.|6 .|< 39 | | (bătăi/min) | |179 |139 | |109 | |69 |54 | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| | Rata |> 50 |35 .intensivă. conform prevederilor legale în vigoare. .

|50 .| |5. 7 Fondurile suplimentare aprobate pentru anul 2012 cu destinaţia servicii medicale spitaliceşti.| |20 .| |< 2.60 -| |7.tariful pe caz ponderat stabilit pentru anul 2012. se determină prin înmulţirea numărului de servicii medicale spitaliceşti/cazuri rezolvate cu tarifele negociate aferente acestora.|46 .|15 .9 | | | | (x 109/l) | | | | | | | | | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| .0 . precum şi nivelul de realizare a indicatorilor specifici în limita celor contractaţi în perioada de la începutul anului şi până la sfârşitul lunii anterioare celei în care se semnează actul adiţional.25 -|7. inclusiv sumele care nu au fost contractate iniţial.numărul de cazuri externate şi raportate de către spital. 17 A la ordin.|3. Decontarea lunară în limita sumei contractate se face în funcţie de: .4 |2.9 |14. .|3. decontarea lunară şi regularizarea trimestrială se realizează astfel: 1.|111 .Scala de comă Glasgow | .Statut chirurgical | |______________________________________________________________________________| ART.5 .indicele de case-mix prevăzut în anexa nr.|150 .| |< 20 | | celule (%) | | |59. 9 (1) Decontarea de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor medicale contractate cu spitalele se face după cum urmează: a) pentru serviciile medicale spitaliceşti acordate în spitale a căror plată se face pe baza indicatorului tarif pe caz rezolvat (DRG).15 -|< 7.5 . se contractează de către casele de asigurări de sănătate prin acte adiţionale la contractele iniţiale pentru anul 2012. cât şi indicatorii specifici fiecărei unităţi sanitare cu paturi. ART.| |< 50 | | | | creatinine | |299 | |170 |120 | | | | | | (micromol/l) | | | | | | | | | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| | Total volum |> 60 | |50 . 862/547/2011.Vârsta .3 | |8.59 | |7. .33 -| |7.49 | |7. 3. 8 Sumele pentru serviciile medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare de zi de unităţile sanitare autorizate de Ministerul Sănătăţii să efectueze aceste servicii şi care nu încheie contract de furnizare de servicii medicale spitaliceşti în spitalizare continuă.9 |49. care au stat la baza stabilirii valorii iniţiale de contract/actelor adiţionale.9 | | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| | Serum |> 300|171 .4 |3.7|7.|155 . Tarifele sunt stabilite conform prevederilor art.9 |45. 2. conform regulilor de validare stabilite prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate).|2.59 |7.9 | |2.| PaO2 | | | | | |9.|< 110 | | (mmol/l) | |179 |159 |154 |149 | |129 |119 | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| | Serum potassium|> 7 |6.50 -|7.Boli cronice | | Alte variabile: .5 | | (mmol/l) | |6.15| | | |7.|130 .32 |7.9 |5.0 . dar fără a se depăşi suma ce poate fi contractată în funcţie de capacitatea maximă de funcţionare a fiecărui spital.0 | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| | pH arterial |> 7.5 .24 | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| | Serum sodium |> 180|160 .9 | |5. ART.|3 | |1 | |< 1 | | Număr de | leucocite | | |39.| |121 . Analiza activităţii trimestriale a spitalului se face pe baza următorilor indicatori: 214 .|30 . Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti. Casele de asigurări de sănătate vor avea în vedere la repartizarea fondurilor suplimentare atât prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.9 | | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| |> 40 | |20 . din care se scad cazurile nevalidate în luna anterioară (validarea şi invalidarea cazurilor externate raportate se fac de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică.9 | |29.9 |19.| |120 .

cu încadrarea în limita valorii contractate.. Casele de asigurări de sănătate pot accepta la decontare aceste depăşiri dacă spitalul/secţiile a/au luat decizia de creştere a numărului de internări.valoarea relativă a DRG-ului corespunzător fiecărui caz . 4 alin. Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti. numărul de cazuri nu poate depăşi un număr maxim de cazuri calculat la capacitatea maximă de funcţionare a spitalului. În situaţia în care contravaloarea cazurilor pentru spitalizare continuă acuţi realizate şi . .acuţi În situaţia în care contravaloarea cazurilor pentru spitalizare continuă acuţi realizate. 17 A la ordin . respectiv la un tarif care reprezintă 50% din tariful pe caz rezolvat/serviciului medical efectuate în regim de spitalizare de zi. validate este peste cea contractată. (1) lit. validate şi decontate este sub valoarea contractată pentru spitalizare continuă acuţi.coeficientul k al cazurilor extreme (ca durată de spitalizare). . raportate şi validate pentru perioada de la începutul anului până la sfârşitul trimestrului respectiv. decontarea se face la nivelul realizat. În situaţia în care contravaloarea cazurilor pentru spitalizare continuă acuţi realizate şi validate cat si contravaloarea cazurilor rezolvate/serviciilor medicale efectuate în regim de spitalizare de zi sunt mai mari decât sumele contractate pentru fiecare tip de spitalizare. . validate şi decontate cât şi contravaloarea cazurilor rezolvate/serviciilor medicale efectuate în regim de spitalizare de zi sunt mai mici decât sumele contractate pentru fiecare tip de spitalizare. (Validarea şi invalidarea cazurilor externate raportate se fac de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică. La regularizarea trimestrială în vederea decontării. în limita economiilor realizate din spitalizarea continuă pentru cazurile acute se poate deconta contravaloarea cazuri rezolvate/servicii medicale efectuate în regim de spitalizare de zi realizate peste cele contractate. conform regulilor de validare stabilite prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate). si contravaloarea cazurilor rezolvate/serviciilor medicale efectuate în regim de spitalizare de zi este mai mică decât suma contractată pentru spitalizare de zi. decontarea se face la un tarif care reprezintă 50% din tariful pe caz ponderat.coeficientul k al cazurilor externate Contravaloarea serviciilor medicale calculată pe baza indicatorilor de mai sus trebuie să se încadreze în sumele contractate pentru spitalizare continuă pentru afecţiuni acute.TCP-ul prevăzut pentru fiecare spital în Anexa nr. 17 B la ordin.tariful pe caz ponderat stabilit pentru anul 2012. dar nu mai mult de 25 % din valoarea contractată pentru servicii în regim de spitalizare continuă. raportată la prevederile art. Acest coeficient se calculează trimestrial de Şcoala Naţională de Sănătate Publică. pentru perioada aferentă trimestrului respectiv.numărul de cazuri externate realizate şi validate în ordine cronologică în funcţie de data externării.indicele de case-mix realizat pentru perioada de la începutul anului până la sfârşitul trimestrului respectiv. Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti.numărul total de cazuri externate. În situaţia în care contravaloarea cazurilor pentru spitalizare continuă acuţi realizate. în limita economiilor realizate din spitalizarea de zi se pot accepta 215 . a). după epuizarea posibilităţii de înscriere pe listele de aşteptare a cazurilor programabile. Modalitatea de calcul al coeficientului k este prevăzută în anexa nr. casele de asigurări de sănătate au în vedere următoarele: . . precum şi pentru perioada de la începutul anului şi până la sfârşitul trimestrului respectiv. pe baza cazurilor externate raportate şi validate pentru perioada de la începutul anului până la sfârşitul trimestrului respectiv. în limita fondurilor disponibile.

conform regulilor de validare specifice stabilite prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate). în ordinea cronologică a datei de externare. după caz. . spitalul va raporta în vederea decontării un singur caz rezolvat. astfel: durata optimă dacă durata efectiv realizată este mai mare decât durata optimă şi durata efectiv realizată dacă aceasta este mai mică decât durata optimă. fără a se depăşi durata optimă pentru situaţiile la care este prevăzută durată optimă. conform regulilor de validare stabilite prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate). luându-se în calcul durata optimă de spitalizare pentru specialitatea respectivă.numărul de cazuri externate realizate şi validate pentru perioada de la începutul anului până la sfârşitul trimestrului respectiv (validarea şi invalidarea cazurilor externate raportate se fac de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică. . Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti. şi de tarifele pe zi de spitalizare negociate. de la o secţie la alta de acelaşi profil. recuperare pediatrică . 105.durata optimă de spitalizare pentru situaţiile la care este prevăzută durată optimă astfel: durata optimă dacă durata efectiv realizată este mai mare decât durata optimă şi durata efectiv realizată dacă aceasta este mai mică decât durata optimă.durata efectiv realizată pentru situaţiile la care nu este prevăzută durată optimă. . în situaţia în care asiguratul este transferat în aceeaşi unitate sanitară. Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti. precum şi pentru bolnavii care 216 . şi dacă creşterea numărului de cazuri realizate se regăseşte în reducerea numărului de cazuri contractate din alte spitale/secţii din judeţul respectiv.tariful pe zi de spitalizare negociat. b) serviciile medicale pentru care plata se face pe bază de tarif pe zi de spitalizare se decontează în limita sumei contractate în funcţie de: . iar această depăşire se încadrează în fondurile alocate asistenţei medicale spitaliceşti la nivelul caselor de asigurări de sănătate respective. precum şi pentru bolnavii care necesită asistenţă medicală spitalicească de lungă durată (ani).tariful pe zi de spitalizare negociat. Trimestrial se fac regularizări şi decontări în limita sumei contractate pentru serviciile medicale pentru care plata se face pe bază de tarif pe zi de spitalizare în funcţie de: .distrofici.prematuri mici şi foarte mici şi TBC. .numărul de cazuri externate realizate şi validate din care se scad cazurile nevalidate în luna anterioară (validarea şi invalidarea se fac de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică. În cazul spitalelor/secţiilor de psihiatrie cronici pentru internările obligatorii pentru bolnavii psihici prevăzuţi la art. În situaţia în care numărul de cazuri externate este mai mare decât numărul cazurilor contractate. neonatologie . Serviciile medicale pentru care plata se face pe bază de tarif pe zi de spitalizare se decontează ţinându-se seama de durata optimă de spitalizare/durata efectiv realizată. În cazul spitalelor/secţiilor de psihiatrie cronici. .durata efectiv realizată pentru situaţiile la care nu este prevăzută durată optimă. de psihiatrie cronici cu internări obligatorii pentru bolnavii psihici încadraţi la art. 105. 113 şi 114 din Codul penal şi internările dispuse prin ordonanţa procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale. după epuizarea posibilităţii de înscriere pe listele de aşteptare a cazurilor programabile. casele de asigurări de sănătate pot accepta la decontare această depăşire dacă spitalul/secţiile a/au luat decizia de creştere a numărului de internări. .la decontare un număr de cazuri externate prin spitalizare continuă acuţi.durata optimă de spitalizare pentru situaţiile la care este prevăzută durată optimă. serviciile medicale spitaliceşti se decontează lunar de către casele de asigurări de sănătate în funcţie de numărul de zile de spitalizare efectiv realizat în luna pentru care se face decontarea. 113 şi 114 din Codul penal şi cele dispuse prin ordonanţa procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale.

conform regulilor de validare specifice stabilite prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate). Casele de asigurări de sănătate decontează serviciile medicale paliative în regim de spitalizare.necesită asistenţă medicală spitalicească de lungă durată (ani). Pentru monitorizarea eficienţei managementului de spital. în cadrul regularizării trimestriale.numărul de cazuri externate realizate şi validate în ordine cronologică în funcţie de data externării. decontarea lunară şi regularizarea trimestrială se realizează astfel: 1. precum şi pentru perioada de la începutul anului şi până la sfârşitul trimestrului respectiv. . aferent serviciilor medicale spitaliceşti pentru patologie care necesită internare prin spitalizare continuă. 17 A la ordin. decontarea se face în funcţie de durata de spitalizare efectiv realizată. acordate pentru afecţiuni acute în spitale.acuţi În situaţia în care contravaloarea cazurilor pentru spitalizare continuă acuţi realizate. validate şi decontate este sub valoarea contractată pentru spitalizare continuă acuţi. . Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti.numărul de externări realizate şi validate pentru perioada de la începutul anului până la sfârşitul trimestrului respectiv (validarea şi invalidarea cazurilor externate raportate se fac de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică. pentru care plata se face prin tarif mediu pe caz rezolvat. conform regulilor de validare stabilite prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate). precum şi pentru servicii medicale spitaliceşti acordate în secţiile şi compartimentele de acuţi (aprobate/avizate de Ministerul Sănătăţii. Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti. .tariful mediu pe caz rezolvat pe specialităţi negociat. cu rezultatele analizei trimestriale efectuată de către ordonatorul de credite ierarhic superior şi transmisă în acest scop caselor de asigurări. La regularizarea trimestrială în vederea decontării. În situaţia în care contravaloarea cazurilor pentru spitalizare continuă acuţi realizate. casele de asigurări de sănătate au în vedere corelarea corespunzătoare a indicatorilor contractaţi şi realizaţi pentru perioada de la începutul anului până la sfârşitul trimestrului respectiv. Analiza activităţii trimestriale a spitalului se face pe baza următorilor indicatori: . aferent serviciilor medicale spitaliceşti pentru patologie care necesită internare prin spitalizare continuă Contravaloarea serviciilor medicale calculată pe baza indicatorilor de mai sus trebuie să se încadreze în sumele contractate pentru spitalizare continuă pentru afecţiuni acute. se face în funcţie de: .tariful mediu pe caz rezolvat pe specialităţi negociat. în limita economiilor realizate pentru continuă acuţi se poate deconta contravaloarea cazuri rezolvate/servicii medicale efectuate în regim de spitalizare de zi realizate peste cele contractate. altele decât cele prevăzute în anexa nr.tariful mediu pe caz rezolvat pe specialităţi negociat. pentru perioada aferentă trimestrului respectiv.numărul de cazuri externate realizate şi validate din care se scad cazurile nevalidate în luna anterioară (validarea şi invalidarea se fac de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică. dar nu mai mult de 25 % din valoarea contractată pentru servicii în regim de spitalizare continuă. după caz ca structuri distincte în structura spitalelor) din spitalele de cronici şi de recuperare. 2. a utilizării judicioase a fondurilor alocate. cu încadrarea în limita valorii contractate. casele de asigurări de sănătate au în vedere următoarele: . în limita sumei contractate. Decontarea lunară. în funcţie de numărul de zile de spitalizare realizat în limita numărului de zile de spitalizare contractat şi de tariful pe zi de spitalizare negociat între casele de asigurări de sănătate şi unităţile sanitare cu paturi. c) serviciile medicale spitaliceşti. validate şi decontate cat si contravaloarea cazurilor rezolvate/serviciilor medicale 217 .

care se află în structura spitalului ca unităţi fără personalitate juridică. În situaţia în care contravaloarea cazurilor pentru spitalizare continuă acuţi realizate şi . 16 la ordin. diabet zaharat. după epuizarea posibilităţii de înscriere pe listele de aşteptare a cazurilor programabile. precum şi în cabinete medicale de specialitate din ambulatoriul integrat ale spitalului. în limita sumei contractate şi care se determină prin înmulţirea numărului negociat şi contractat de servicii medicale spitaliceşti pe tipuri/cazuri rezolvate cu tariful aferent acestora. acordate în cadrul Programului naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică din cadrul Programului naţional cu scop curativ. stabilită conform prevederilor din anexa nr. 48 alin. Tariful pe serviciu medical se negociază între spitale şi casele de asigurări de sănătate şi nu poate fi mai mare decât tarifele maximale decontate de casele de asigurări de sănătate.efectuate în regim de spitalizare de zi sunt mai mici decât sumele contractate pentru fiecare tip de spitalizare. h) suma pentru serviciile medicale spitaliceşti efectuate în regim de spitalizare de zi pentru care plata se face prin tarif pe serviciu medical/caz rezolvat. validate este peste cea contractată. în limita economiilor realizate din spitalizarea de zi se pot accepta la decontare un număr de cazuri externate prin spitalizare continuă acuţi. (4) lit. transportul nemedicalizat al pacienţilor hemodializaţi de la şi la domiciliul pacienţilor. decontarea se face la un tarif care reprezintă 50% din tariful negociat. 8 la ordin. în condiţiile prevăzute în anexa nr. g) suma pentru investigaţii paraclinice efectuate în regim ambulatoriu. decontată din fondul alocat asistenţei medicale ambulatorii de specialitate pentru specialităţile clinice. decontată din fondul alocat asistenţei medicale spitaliceşti. nutriţie şi boli metabolice. inclusiv medicamente şi materiale sanitare specifice. având în vedere documentele pentru fundamentarea tarifului. se decontează la nivelul realizărilor în limita sumelor contractate cu această destinaţie. f) suma pentru serviciile medicale efectuate în cabinete medicale de specialitate în: oncologie medicală. 8 la ordin. respectiv din fondul alocat asistenţei medicale spitaliceşti pentru cabinetele prevăzute la art. Tariful/caz rezolvat se negociază de unităţile sanitare cu casele de asigurări de sănătate. în limita fondurilor disponibile. decontarea se face la nivelul realizat. în ordinea cronologică a datei de externare. e) suma pentru serviciile de supleere renală. Tariful pe caz rezolvat 218 . transportul lunar al medicamentelor şi al materialelor sanitare specifice dializei peritoneale la domiciliul pacienţilor. prevăzute în anexa nr. Pentru unităţile sanitare cu paturi care încheie contract de furnizare de servicii medicale spitaliceşti cu casa de asigurări de sănătate atât pentru spitalizare continuă cât şi pentru spitalizare de zi. În situaţia în care contravaloarea cazurilor pentru spitalizare continuă acuţi realizate şi validate cat si contravaloarea cazurilor rezolvate/serviciilor medicale efectuate în regim de spitalizare de zi sunt mai mari decât sumele contractate pentru fiecare tip de spitalizare. si contravaloarea cazurilor rezolvate/serviciilor medicale efectuate în regim de spitalizare de zi este mai mică decât suma contractată pentru spitalizare de zi. în limita sumei contractate. d) suma aferentă Programului naţional cu scop curativ pentru medicamente şi materiale sanitare specifice se decontează la nivelul realizărilor în limita sumei prevăzute în program pentru medicamente şi materiale sanitare specifice. Casele de asigurări de sănătate pot accepta la decontare aceste depăşiri dacă spitalul/secţiile a/au luat decizia de creştere a numărului de internări. cabinete de boli infecţioase şi în cabinete de planificare familială în care îşi desfăşoară activitatea medici cu specialitatea obstetrică-ginecologie. b) din Contractul-cadru.

din tariful mediu pe caz rezolvat cu excepţia situaţiilor în care comisia de revalidare a cazurilor constituită la nivelul caselor de asigurări de sănătate constată că sunt acoperite peste 80% din îngrijirile corespunzătoare tipului de caz conform codificării. (2) Cazurile internate în regim de spitalizare continuă care nu au îndeplinit criteriile de internare nu se decontează de casele de asigurări de sănătate. a) şi c).boli profesionale şi din secţiile de boli profesionale aflate în structura spitalelor. (6) Trimestrial. 61 alin. în limita valorii de contract. pentru patologie de acelaşi tip într-un interval de 48 de ore de la internare. într-un interval de 48 de ore de la externare. pe care le decontează casele de asigurări de sănătate nu poate depăşi numărul de cazuri internate prin spitalizare continuă ca şi cazuri de urgenţă pentru care se face dovada unor intervenţii diagnostice şi terapeutice. se realizează în procent de 50% din tariful pe caz rezolvat (DRG). se realizează în procent de 50% din tariful pe caz rezolvat (DRG). cu excepţia situaţiilor în care comisia de analiză a cazurilor constituită la nivelul caselor de asigurări de sănătate constată că sunt acoperite peste 80% din îngrijirile corespunzătoare tipului de caz conform codificării. diferenţa fiind suportată de asigurat. cu încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat.boli profesionale şi din secţiile de boli profesionale aflate în structura spitalelor. (5) Casele de asigurări de sănătate decontează cazurile externate din unităţile sanitare cu personalitate juridică de medicina muncii . Cazurile care fac obiectul internării prin spitalizare de zi şi au fost rezolvate prin spitalizare continuă la solicitarea asiguratului se decontează de casele de asigurări de sănătate la tariful pe serviciu medical/caz rezolvat aferent spitalizării de zi. din tariful mediu pe caz rezolvat. efectuate în alte unităţi 219 . pentru patologie de acelaşi tip. cu modificările şi completările ulterioare şi în condiţiile în care cazurile externate sunt persoane asigurate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. (4) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . raportate şi validate. 1389/2010. între cele două tipuri de îngrijiri: acute şi cronice. sumele astfel suportate de către spitale pentru investigaţii paraclinice pentru pacienţii internaţi. pe baza relaţiilor contractuale stabilite între unităţile sanitare respective. ART. altele decât spitalele de urgenţă.2012. 10 (1) Spitalele sunt obligate să suporte din sumele contractate cu casele de asigurări de sănătate: a) cheltuielile privind investigaţiile paraclinice pentru bolnavii internaţi efectuate în alte unităţi spitaliceşti sau în unităţi ambulatorii de specialitate. casa de asigurări de sănătate poate efectua o regularizare a cazurilor realizate. (3) Decontarea cazurilor externate care se reinternează în aceeaşi unitate sanitară sau într-o altă unitate sanitară. la nivelul fiecărui spital care a contractat cu casa de asigurări de sănătate servicii medicale spitaliceşti atât pentru afecţiuni acute cât şi pentru afecţiuni cronice. Casele de asigurări de sănătate nu decontează mai mult de 40% din cazurile externate din unităţile sanitare cu personalitate juridică de medicina muncii . necesare rezolvării cazurilor respective. şi neinternate. NOTĂ: Numărul de cazuri rezolvate în camera de gardă şi în structurile de urgenţă din cadrul spitalelor. după regularizarea trimestrială realizată conform alin. şi nu poate fi mai mare de 480 lei. pentru care nu s-a confirmat caracterul de boală profesională în condiţiile respectării criteriilor de internare prevăzute la art. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. în situaţiile în care spitalul respectiv nu deţine dotarea necesară sau aparatura existentă în dotarea acestuia nu este funcţională. (4) Decontarea cazurilor transferate într-o altă unitate sanitară. (1) lit.reprezintă maxim 1/3 din suma corespunzătoare cazului codificat şi grupat conform RO DRG v1 la nivelul tarifului pe caz ponderat mediu naţional prevăzut în Anexa 17A – 1444 lei.

precum şi pentru însoţitorii persoanelor cu handicap grav. radio. frigider şi altele asemenea). ART. c) suma aferentă consultaţiilor interdisciplinare pentru pacienţii internaţi. conform machetei din anexa nr. ART. (2) reprezintă o obligaţie exclusivă a spitalelor şi se realizează numai din veniturile proprii ale acestora. efectuate în ambulatoriul/ambulatoriul integrat al spitalului respectiv sau al altei unităţi sanitare cu paturi. iar în ceea ce priveşte masa. nr. 220 . acordate la cererea acestora. din sumele contractate cu casele de asigurări de sănătate. sumele plătite de către spitale pentru transportul interspitalicesc pentru asiguraţii internaţi care necesită condiţii suplimentare de stabilire a diagnosticului din punctul de vedere al consultaţiilor şi investigaţiilor paraclinice. 16 B la ordin. grup sanitar propriu. cu respectarea normelor igienico-sanitare şi fără dotări suplimentare (televizor. conform machetei din anexa nr. cu excepţia transportului efectuat de serviciile publice de ambulanţă pentru pacienţii care nu se află în stare critică şi care se află în unităţile sau compartimentele de primiri urgenţe şi care necesită transport la o altă unitate sanitară sau la o altă clădire aparţinând unităţii sanitare respective. se evidenţiază distinct şi se raportează lunar caselor de asigurări de sănătate.spitaliceşti sau în unităţi ambulatorii de specialitate. Prin confort standard. materiale sanitare şi investigaţii paraclinice la care ar fi fost îndreptăţiţi fără contribuţie personală. materiale sanitare şi investigaţii paraclinice. spitalele rambursează contravaloarea acestor cheltuieli la cererea asiguraţilor. cea acordată la nivelul alocaţiei de hrană stabilite prin acte normative. se evidenţiază distinct şi se raportează lunar caselor de asigurări de sănătate. pe perioada internării în spital. Contribuţia personală a asiguraţilor reprezintă diferenţa dintre tarifele pentru serviciile hoteliere cu grad ridicat de confort stabilite de fiecare unitate furnizoare şi cele corespunzătoare confortului standard. aprobat prin H. 12 (1) Spitalele sunt obligate să suporte pentru asiguraţii internaţi în regim de spitalizare continuă şi în regim de spitalizare de zi toate cheltuielile necesare pentru rezolvarea cazurilor respective. efectuate în ambulatoriul/ambulatoriul integrat al spitalului respectiv sau al altei unităţi sanitare cu paturi. Asiguraţii suportă contravaloarea serviciilor hoteliere (cazare şi/sau masă) cu un grad ridicat de confort. inclusiv pentru medicamente. investigării sau efectuării unui consult de specialitate. (2) În situaţia în care asiguraţii. se înţelege salon cu minimum 3 paturi. decontat de casa de asigurări de sănătate din fondul alocat asistenţei medicale de urgenţă şi transport sanitar. 16 B la ordin. în vederea internării. se evidenţiază distinct şi se raportează lunar caselor de asigurări de sănătate. în condiţiile Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012. 1389/2010 şi ale prezentelor norme.G. b) suma aferentă transportului interspitalicesc pentru asiguraţii internaţi care necesită condiţii suplimentare de stabilire a diagnosticului din punctul de vedere al consultaţiilor şi investigaţiilor paraclinice. conform machetei din anexa nr. 16 B la ordin. suportă cheltuieli cu medicamente. în baza unor documente medicale întocmite de medicul curant din secţia în care aceştia sunt internaţi şi avizate de şeful de secţie şi managerul spitalului. în ceea ce priveşte cazarea. telefon. (3) Rambursarea cheltuielilor prevăzute la alin. sumele astfel suportate de către spitale pentru consultaţiile interdisciplinare pentru pacienţii internaţi. pe baza unei metodologii proprii. peste confortul standard. suportă suma aferentă serviciilor hoteliere standard (cazare standard şi masă la nivelul alocaţiei de hrană) pentru însoţitorii copiilor bolnavi în vârstă de până la 3 ani. 11 Spitalele. pe baza relaţiilor contractuale stabilite între unităţile sanitare respective.

fără a se întocmi bilet de trimitere pentru servicii medicale paraclinice. şi al caselor de asigurări de sănătate. (2) Prevederile alin. respectiv. .500 grame medicul nu consideră oportună externarea acesta va fi transferat pe secţia de neonatologie acuţi. în primele 10 zile ale lunii următoare celei pentru care se face plata. 15 (1) Suma anuală prevăzută în bugetul de venituri şi cheltuieli şi. cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior în funcţie de subordonare. Fişele de solicitare se întocmesc într-un singur exemplar dacă serviciile medicale de înaltă performanţă se efectuează de către spitalul în care este internat pacientul.afecţiuni în care au fost epuizate toate celelalte posibilităţi de explorare. cu încadrarea în sumele contractate. ART. informaţii care trebuie să se regăsească şi în foaia de observaţie clinică generală la epicriză. scintigrafie. evaluarea stării de sănătate a asiguratului la momentul externării şi indicaţiile de tratament şi supraveghere terapeutică pentru următoarea perioadă (determinată conform diagnosticului). angiografie) se acordă numai pe bază de recomandare medicală asiguraţilor conform fişelor de solicitare prevăzute în anexa nr. pe baza facturii şi a documentelor justificative depuse până la data prevăzută în contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti. rezultatele celorlalte investigaţii efectuate anterior pentru stabilirea diagnosticului. vor transmite casei de asigurări de sănătate pentru nou-născuţii prematur. numai în următoarele condiţii: . acolo unde este cazul. (3) În situaţia în care spitalele nu deţin dotarea necesară sau aparatura existentă în dotarea acestora nu este funcţională. RMN. urmând ca diferenţa reprezentând servicii medicale realizate să se deconteze în luna ianuarie a anului următor. prin scrisoare medicală sau bilet de ieşire din spital cu obligaţia ca acesta să conţină explicit toate elementele prevăzute în scrisoarea medicală. spitalele întocmesc fişele de solicitare prevăzute în anexa nr. (2) Spitalele. 16 la ordin. ART. suma prevăzută în contractul de furnizare de servicii medicale încheiat cu casele de asigurări de sănătate se defalcă de către spitale pe trimestre şi luni.15 a lunii.urgenţe medico-chirurgicale majore nominalizate în anexa nr. odată cu raportarea lunară. după caz. Decontarea serviciilor medicale aferente lunii decembrie a anului în curs se poate efectua în luna decembrie pentru serviciile medicale efectuate şi facturate până la data prevăzută în documentele justificative depuse în vederea decontării. pe baza facturii şi a documentelor justificative depuse până la data prevăzută în contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti.500 grame. (1) ce vor fi efectuate în alte unităţi spitaliceşti sau în unităţi ambulatorii de specialitate. casele de asigurări de sănătate pot efectua până la data de 20 decontarea lunii curente pentru perioada 1 . 221 . la o greutate a nou-născutului de peste 2. (2) Casa de asigurări de sănătate decontează. greutatea la naştere şi greutatea la externare. în baza indicatorilor specifici realizaţi şi în limita sumelor contractate. 18 la ordin care se completează în 2 exemplare. 18 la ordin. La fişa de solicitare se ataşează. Pentru fiecare lună. nu se mai justifică menţinerea acestuia în secţia de neonatologie prematuri. contravaloarea serviciilor medicale acordate asiguraţilor în luna precedentă. 13 (1) Serviciile medicale de înaltă performanţă (CT. un exemplar la furnizorul care a efectuat serviciul/serviciile de înaltă performanţă. din care unul rămâne la furnizorul care a făcut recomandarea şi. pentru pacienţii internaţi cărora li se recomandă servicii medicale de înaltă performanţă prevăzute la alin. în situaţia în care la o greutate de peste 2. 14 (1) Medicii care îşi desfăşoară activitatea în spital au obligaţia ca la externarea asiguratului să transmită medicului de familie sau medicului de specialitate din ambulatoriu. (1) se aplică pacienţilor internaţi.ART.

măsurile ce se 222 . ART. care se află în structura spitalului ca unităţi fără personalitate juridică. precum şi cu cabinetele de medicina muncii organizate conform prevederilor legale în vigoare şi cu centrele de dializa private in contract cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate în vederea recunoaşterii biletelor de internare eliberate de către medicii ce-şi desfăşoară activitatea în aceste unităţi. În acest sens. şi Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Regularizarea şi decontarea trimestrială se fac în primele 25 de zile ale lunii următoare trimestrului încheiat. 19 Casele de asigurări de sănătate şi direcţiile de sănătate publică au obligaţia de a organiza trimestrial sau ori de câte ori este nevoie întâlniri cu medicii de specialitate din unităţile sanitare cu paturi pentru a analiza aspecte privind calitatea serviciilor medicale din asistenţa medicală spitalicească. soluţionează divergenţele. ART. care răspund. spitalele depun la casa de asigurări de sănătate pe fiecare secţie numărul cazurilor programate aferente trimestrului respectiv. cât şi cu ocazia raportării datelor în cursul execuţiei. cu spitalele pentru medicii care îşi desfăşoară activitatea în dispensare TBC. ART. de realitatea şi exactitatea datelor prezentate atât cu ocazia negocierii contractelor. număr cazuri programate ieşite din lista de prioritate în cursul trimestrului şi număr cazuri programate aflate la sfârşitul trimestrului în lista de prioritate. ai ministerului de resort. respectiv centre de sănătate mintală şi staţionar de zi psihiatrie. Serviciile medicale spitaliceşti pot fi acordate asiguraţilor şi pe baza biletelor de internare eliberate de medicii din centrele de dializă private aflate în relaţie contractuală cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. în funcţie de subordonare.(3) Pentru încadrarea în sumele contractate cu casele de asigurări de sănătate. în termen de maximum 10 zile. urmând ca regularizarea finală a trimestrului IV să se efectueze în luna ianuarie a anului următor. cu excepţia cazurilor de urgenţă medico-chirurgicală. a cazurilor care necesită internare în secţiile de obstetrică şi neonatologie şi a bolilor cu potenţial endemo-epidemic. ordonatorului de credite ierarhic superior. care. şi caselor de asigurări de sănătate execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli. Pentru această situaţie. Modelul de convenţie este cel prevăzut în anexa nr. în funcţie de subordonare. număr cazuri programate intrate în lista de prioritate în cursul trimestrului. împreună cu medicii de specialitate din unităţile sanitare cu paturi. cabinete de medicină dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. după cum urmează: număr cazuri programate aflate în lista de prioritate la începutul trimestrului. după caz. se constituie o comisie de mediere formată din reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii. precum şi respectarea prevederilor actelor normative în vigoare. Acestea vor informa asupra modificărilor apărute în actele normative şi vor stabili. laboratoare de sănătate mintală. 37 la ordin. cu excepţia trimestrului IV pentru care regularizarea se face până la data de 20 decembrie a anului în curs pentru serviciile medicale realizate şi raportate conform contractului de furnizare de servicii medicale până la data de 30 noiembrie a anului în curs. odată cu raportarea ultimei luni a fiecărui trimestru. conform facturilor însoţite de documentele justificative. 17 Contractele pentru furnizarea serviciilor medicale acordate în spitale se semnează din partea spitalelor de către membrii Comitetului director. precum şi ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. în condiţiile legii. ai autorităţilor administraţiei publice locale. dacă este cazul. până la data de 5 a lunii următoare expirării unui trimestru. spitalele vor raporta realizarea indicatorilor trimestriali comparativ cu cei contractaţi şi. spitalele vor întocmi liste de prioritate pentru cazurile programabile. ART. 16 Casele de asigurări de sănătate încheie convenţii cu unităţile medico-sociale. (4) Trimestrial. respectiv autorităţilor administraţiei publice locale. 18 Refuzul semnării contractului de către unitatea publică furnizoare de servicii medicale spitaliceşti sau de către casa de asigurări de sănătate va fi adus la cunoştinţă Ministerului Sănătăţii sau celorlalte ministere. până pe data de 10 a lunii curente pentru luna precedentă.

a tarifului pe zi de spitalizare şi a tarifului pe caz pentru serviciile acordate în regim de spitalizare de zi. ART. documentele prevăzute în anexa nr. Neparticiparea medicilor la aceste întâlniri nu îi exonerează de răspunderea nerespectării hotărârilor luate cu acest prilej. 16 A la ordin. 20 Furnizorii de servicii medicale spitaliceşti vor prezenta la contractare documentele necesare pentru fundamentarea tarifului mediu pe caz rezolvat.impun pentru îmbunătăţirea activităţii. 223 .

16. 9. 2.8852 0. 30. 6. 14.2545 1. 23.8456 0. 36. 24.3390 0.L. Binafarm S. Crt. 21.8233 0. 15.R.2817 0. 32. ICM SI TCP VALABIL PENTRU ANUL 2012 Nr. 12.L.9568 0. Reparatorie si Arsuri Bucuresti Spitalul Clinic de Nefrologie "Dr.2894 0.6928 0. 18. Spitalul Clinic "Sf.2071 0. 4.9354 0. 10.0473 0.0234 0. Irimia S. Alexandrescu" Bucuresti Spitalul Clinic "Filantropia" Bucuresti Spitalul Clinic de Urgente Oftalmologice Bucuresti Spitalul Clinic de Chirurgie Oromaxilofaciala "Prof. 1. 34. Carol Davila" Bucuresti Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Gr. 20.7690 1. Genesys Medical Clinic S. ICM 2011 1.R. Spitalul Judetean Clinic de Urgenta Arad Spitalul Orasenesc Ineu Spitalul de Boli Cronice Lipova Spitalul Orasenesc Sebis Spitalul "Sf.8593 0.9452 1. Maria" Bucuresti Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti Spitalul Clinic de Urgenta de Chirurgie Plastica.8331 0.9219 1.7665 0. 17.2476 0.ANEXA 17A LISTA SPITALELOR PENTRU CARE PLATA SE FACE PRIN TARIF PE CAZ REZOLVAT.8366 0.C. 13.1291 0. 29.9231 0.C.R. 28.9280 1. 33. Gheorghe" Chisineu-Cris Centrul Medical Laser System S. 25.9866 TCP 2012 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1509 1617 2230 1580 1444 1444 1444 1444 1444 1444 Cod spital AB01 AB02 AB03 AB04 AB05 AB06 AB08 AB09 AB12 AG01 AG02 AG04 AG05 AG06 AG07 AG08 AG13 AG14 AG15 AG22 AR01 AR05 AR06 AR07 AR14 AR20 AR21 B_01 B_02 B_03 B_04 B_05 B_06 B_08 B_09 B_100 B_101 Denumire spital Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia Spitalul de Boli Cronice Campeni Spitalul Municipal Blaj Spitalul Orasenesc Abrud Spitalul Municipal Aiud Spitalul Orasenesc Campeni Spitalul Municipal Sebes Spitalul Orasenesc Cugir Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud Spitalul Judetean Pitesti Spitalul de Pediatrie Pitesti Spitalul de Pneumoftiziologie Campulung Spitalul Municipal Campulung Spitalul Orasenesc "Regele Carol I" Costesti Spitalul Municipal Curtea de Arges Spitalul Orasenesc "Sf. 7.6860 0. Spiridon" Mioveni Spitalul de Psihiatrie Sf Maria Vedea Spitalul de Pneumoftiziologie "Sf Andrei" Valea Iasului Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni Dr. 11.8241 0. 26.7779 1. 27. 5. 22.9269 0.8275 1. 31. 3. 19. 8.L.8117 0.1174 0.7830 0.4240 2. 35.6389 0. Dan Teodorescu" Bucuresti S. Dr. 37.6213 0.5175 1. Tinos Clinic SRL 224 .

5835 0.9035 0.0682 0.0556 1. Dr. 71. 76. 58. Dr.4123 1. Gomoiu" Bucuresti Spitalul Clinic "Coltea" Bucuresti Spitalul Clinic de Boli infectioase si Tropicale "Dr.5293 1. 65. 48. Babes" Bucuresti Spitalul clinic de psihiatrie "Dr. 53. Alfred Rusescu" Bucuresti Spitalul Clinic de Urgenta "Sf. 46.C.7621 1. N. Ioan" Bucuresti Spitalul Clinic De Dermatovenerologie "Dr. 41.L. 39. D.A.3977 1.Gorgos" SC Crestina Medicala Munposan '94 SRL Euroclinic Hospital S. 60. 51.9852 1.1446 2.1746 1.L. Proestetica Medical S.C. Trestioreanu" Bucuresti SC Delta Health Sanador Institutul de Endocrinologie "C.9723 1. 73. B_102 B_103 B_11 B_113 B_116 B_12 B_121 B_13 B_14 B_15 B_16 B_18 B_19 B_20 B_21 B_22 B_23 B_25 B_27 B_28 B_29 B_30 B_31 B_32 B_33 B_34 B_35 B_36 B_38 B_40 B_41 B_42 B_47 B_48 B_50 B_80 B_90 B_91 B_95 S. Dr.4227 1.7600 1. 57. 66. Institutul Oncologic "Prof.1633 1. I.Stefan" Centrul de Boli Reumatismale "Dr. 42. V. 49. Hociota" Bucuresti Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie "Prof.8323 1. I. Pantelimon" Bucuresti Spitalul Clinic de Copii "Dr.C.3154 1. 50. 69.1687 1. 67.R.2180 1. C. S.7400 0. 75.0635 1.2956 1. 47. Parhon" Bucuresti Clinica de angiografie si terapie endovasculara Hemodinamic Spitalul Clinic "Dr. Burghele" Bucuresti Institutul de Fonoaudiologie si Chirurgie Functionala ORL "Prof.8964 1. Paulescu" Bucuresti Spitalul Clinic de Ortopedie .3629 0. 52.4579 0. 68. 63.2666 0.0067 1. Cantacuzino" Bucuresti Institutul National de Diabet. 70. Centrul Medical Unirea S.38. Dr. 61.R.0018 1. Stoia" Bucuresti Spitalul Clinic "Nicolae Malaxa" Bucuresti Institutul National de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" Bucuresti Institutul National de Boli Infectioase "Prof. 0. Iliescu" Bucuresti Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului "Prof.0759 1.7122 0.1021 0. Dr.3866 0.8604 0. 55. I.7183 0.0272 0. 62.Traumatologie si TBC Osteoarticular "Foisor" Bucuresti Spitalul Clinic Colentina Bucuresti Institutul Clinic Fundeni Bucuresti Institutul de Boli Cardiovasculare "C. Nutritie si Boli Metabolice "Prof. Panait Sirbu" Bucuresti Spitalul Clinic de Urgenta "Bagdasar-Arseni" Bucuresti Institutul National de Neurologie si Boli Neurovasculare Bucuresti Centrul de Evalure şi Tratament aToxicodependentelor pentru Tineri "Sf.Scarlat Longhin" Bucuresti Spitalul Clinic "Prof. 40. 54. 74. Dr.7737 2. 64. 43. 59. 44. Stelian" Spitalul de Pneumoftiziologie "Sf. Matei Bals" Bucuresti Centrul de Sanatate RATB Spitalul Universitar de Urgenta "Elias" Bucuresti Spitalul de Psihiatrie Titan "Dr. Th.1920 1. S. 72. Alexandru Obregia" Bucuresti Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "M.8468 1444 1444 1770 1444 1444 1444 1444 1444 1456 1910 1444 1808 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1735 1444 1537 1444 1444 1444 1444 1444 1653 1444 1444 1444 1444 1469 1444 1444 1444 225 . 56. Al. V.0854 1. Curie" Bucuresti Spitalul Clinic de Urgenta "Sf. Dr. 45.

7504 1.7883 0. 101.9684 0. 81. Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Oradea Spitalul Clinic Municipal "dr. 95. 97.7701 0.9161 0. 116. Sparchez" Zarnesti 0. 90.9526 1.1105 0. 114.8389 0.9068 0. 106. 108. 117.7154 0.7627 0.5447 0. 120.8334 1. 115.9771 0. 99.8652 0.9476 0.0245 0. 107. T. 112.7189 0. 119.8063 1. Trifon" Nasaud Spitalul Orasenesc Beclean Spitalul de Obstetrica-Ginecologie Sanovil Spitalul Judetean de Urgenta Braila Spitalul Orasenesc Faurei Spitalul "Sf.1038 1.L.C. 100.8996 0. 78.0550 0.9534 1.2996 0. 110.7396 0. Spitalul Judetean de Urgenta Bacau Spitalul de Pneumoftiziologie Bacau Spitalul Municipal Onesti Spitalul Orasenesc Buhusi Spitalul Orasenesc "loan Lascar" Comanesti Spitalul Municipal de Urgenta Moinesti Spitalul Comunal Podul Turcului Spitalul de Pediatrie Bacau Clinica Palade Bacau S.1230 0. Popovici" Beius Spitalul Municipal "Dr.1122 0. G.L.0334 1. Pop Mircea" Marghita Spitalul de Psihiatrie Nucet Spitalul Municipal Salonta Spitalul de Psihiatrie Stei Spitalul Pelican Oradea Spitalul Judetean Bistrita Spitalul Orasenesc "Dr. 104. 111.5724 1. I. 96.7831 1. 113. 91. 84.9901 0.R. Eldimedmaterna S. 87. 109. C. 88. 86. 79.8876 0. 98. 103.8440 1.Pantelimon" Braila Spitalul de Pneumoftiziologie Braila Spitalul Judetean de Urgenta "Mavromati" Botosani Spitalul "Sf. 105. 94. 83. 102. 85. B_96 B_97 BC01 BC02 BC03 BC04 BC05 BC06 BC08 BC10 BC14 BC15 BH01 BH02 BH07 BH09 BH10 BH11 BH12 BH14 BH26 BN01 BN02 BN03 BN08 BR01 BR05 BR07 BR09 BT01 BT02 BT03 BT04 BT05 BT06 BT10 BV01 BV02 BV03 BV04 BV05 BV06 BV08 BV10 SC Med Life SA Clinica Sf.9938 0. 89.0306 0. 93.9112 1.3403 0. Gavril Curteanu" Oradea Spitalul Orasenesc Alesd Spitalul Municipal "Episcop N.8665 0.7611 0.77.2540 0. 118. Gheorghe" Botosani Spitalul de Psihiatrie Botosani Spitalul de Copii Botosani Spitalul de Obstetrica-Ginecologie Botosani Spitalul Municipal Dorohoi Spitalul de Pneumoftiziologie Botosani Spitalul Judetean Clinic de Urgenta Brasov Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie "Dr.R.4269 1. Lucia S. Sbarcea" Brasov Spitalul Clinic de Copii Brasov Spitalul de Boli Infectioase Brasov Spitalul de Pneumoftiziologie Brasov Spitalul Municipal Fagaras Spitalul Municipal Codlea Spitalul Orasenesc "Dr.6763 0.3911 0.7244 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 226 . 80. 82. 92. A.

0224 0. 146.7173 0.1310 1. 140. 141.5751 0.8094 1. 161.7074 1. 149. 162. 158. Chiricuta" Cluj-Napoca Institutul Inimii "Prof. 122. 134.6575 0.1484 1. 126. 160. 139.9046 0.L.1481 0.9693 0.6808 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1924 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 227 .121.8439 0.0645 0. 127.9325 0. 133. 159. 143.7429 1.9344 0.C.C. 132. Stancioiu" Cluj-Napoca Spitalul Municipal Dej Spitalul Municipal Turda Spitalul Municipal Gherla Spitalul Orasenesc Huedin Spitalul Municipal Campia Turzii Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca Spitalul Judetean de Urgenta Calarasi Spitalul Municipal Oltenita Spitalul Orasenesc Lehliu-Gara Spitalul de Psihiatrie Sapunari Spitalul de Pneumoftiziologie Calarasi Spitalul Judetean Resita Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes Spitalul Orasenesc Oravita Spitalul Orasenesc Moldova Noua Spitalul Orasenesc Otelu Rosu Spitalul Judetean Clinic de Urgenta Constanta Spitalul Municipal Medgidia Spitalul Orasenesc Cernavoda Spitalul Municipal Mangalia Spitalul Orasenesc Harsova Spitalul de Ortopedie Traumatologie şi Recuperare Medicală Eforie Sud 0. 157.0255 1.7616 1.R. Rur Medical S.6864 0.9926 0. 152.8149 0. 129. 125. 135.9564 0. 124. Vitalmed Center SRL Spitalul Teo Health SA Clinica Newmedics S. 154.1521 2. BV12 BV13 BV17 BV18 BV20 BV21 BV22 BV23 BZ01 BZ02 BZ04 BZ09 CJ01 CJ02 CJ03 CJ04 CJ05 CJ06 CJ07 CJ08 CJ09 CJ10 CJ11 CJ12 CJ13 CJ14 CJ21 CL01 CL02 CL03 CL06 CL07 CS01 CS02 CS03 CS05 CS07 CT01 CT04 CT05 CT06 CT07 CT08 Spitalul Orasenesc Rupea Spitalul de Psihiatrie şi Neurologie Brasov S.7332 1.1298 0. 163.2011 1.R. 155. 137.8035 0. N. I.6770 0. 144.8282 0. 130.2774 1. 151. 150.2376 0. 142. Centrul Medical Unireal S. 153.5806 1. 138. 145. 128.7481 1.C.L. 136.5956 1. 156.0642 0. 123. 131.3843 0. 147.8543 0.3954 1.9823 0. 148. Clinicile ICCO SRL S.8130 0. Dr. Brasov Spitalul Judetean Buzau Spitalul Municipal Ramnicu Sarat Spitalul Orasenesc Nehoiu Spitalul de Psihiatrie şi Pentru Masuri de Siguranta Sapoca Spitalul Judetean Clinic de Urgenta Cluj-Napoca Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie ClujNapoca Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Cluj-Napoca Spitalul de Pneumoftiziologie "Leon Daniello" Cluj-Napoca Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca Spitalul Municipal Clinic Cluj-Napoca Institutul Oncologic "Prof.7431 1. Dr.2355 1.

186.0756 0. 196.8079 0.1012 0. 172.9302 0. Medical Analysis Centrul Medical Medstar 2000 Euromaterna Isis Medical Center Spitalul Judetean "Dr.6472 0. 182. 188.Ginecologie-Chirurgie Generala Spitalul Judetean Targoviste Spitalul Orasenesc Pucioasa Spitalul Orasenesc Gaesti Spitalul Orasenesc Moreni Spitalul Judetean Clinic de Urgenta Craiova Spitalul Municipal Clinic "Filantropia" Craiova Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes" Craiova Spitalul Municipal Bailesti Spitalul "Filisanilor" Filiasi Spitalul Orasenesc Segarcea Spitalul Municipal Calafat Spitalul Orasenesc "Asezamintele Brancovenesti" Dabuleni Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova Centrul de Cardiologie Craiova Spitalul Judetean Targu Jiu Spitalul Municipal Motru Spitalul Orasenesc Targu Carbunesti Spitalul Orasenesc Rovinari Spitalul Orasenesc Novaci Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu Spitalul Orasenesc Turceni Spitalul Judetean Clinic de Urgenta "Sf.9574 0. 190.4522 0. Ioan" Galati Spitalul de Pshiatrie "Elisabeta Doamna" Galati Spitalul de Obstetrica-Ginecologie "Bunavestire" Galati Spitalul de Pneumoftiziologie Galati Spitalul de Boli Infectioase "Cuvioasa Parascheva" Galati Spitalul Municipal "Anton Cincu" Tecuci Spitalul Orasenesc Targu Bujor Spitalul Judetean Giurgiu Spitalul Orasenesc Bolintin-Vale Spitalul de Boli Infectioase Singureni 1. 165.0873 0. 198.7486 0.. 187. 194. 176. 191. 202.8562 0.9488 1. CT14 CT18 CT19 CT20 CT22 CV01 CV03 CV04 CV05 CV08 DB01 DB02 DB03 DB04 DJ01 DJ02 DJ03 DJ04 DJ05 DJ06 DJ07 DJ13 DJ18 DJ20 DJ21 GJ01 GJ02 GJ03 GJ04 GJ05 GJ10 GJ11 GL01 GL02 GL03 GL04 GL05 GL06 GL07 GL08 GR01 GR05 GR08 Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta S. 206.7314 0. 167.9676 1.1567 0.8714 1. 175. Fogolyan Kristof" Sfantu Gheorghe Spitalul Municipal Targu Secuiesc Spitalul Orasenesc Baraolt Spitalul de Cardiologie Covasna Spitalul de Obst.7865 0.8358 0. 184.7507 0. 173. 192. 183. 181.8755 1. 168. 205.7715 0.1497 1. 204. 174.4949 0. 177. Apostol Andrei" Galati Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. 179.9704 1. 203.8896 0. 180.164. 169.8539 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 228 .C. 193.0435 0.6728 1. 171.0928 0.8942 0.1329 0.1681 0. 200. 178.2086 1. 166.9355 0.6932 1.8736 0. 185. 189.7423 0.7288 0. 201.1018 0. 197.9155 1. 195.9948 0.5999 1. 170.9295 0. 199.0731 1.

1635 1.M. Georgescu" Iasi Spitalul Clinic "Dr. 247. 248. 237. 239. 212.6363 0. Spiridon Iasi Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf.9973 1. 223. 218.4403 1.7561 0.4397 0. 213. Parhon" Iasi Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie "Cuza-Voda" Iasi Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie "Elena Doamna" Iasi Spitalul Clinic Pneumoftiziologie Iasi Spitalul Clinic de Psihiatrie Socola Iasi Spitalul Clinic de Boli infectioase "Sf. 228. Parascheva" Iasi Spitalul Clinic de Urgenta "Prof.9474 2. Simionescu" Hunedoara Spitalul Municipal de Urgenta Petrosani Spitalul Municipal Lupeni Spitalul Municipal Vulcan Spitalul Municipal Brad Spitalul Municipal Orastie Spitalul Orasenesc Hateg Spitalul de Psihiatrie şi pentru Masuri de Siguranta Zam Spitalul Judetean Miercurea-Ciuc Spitalul Municipal Odorheiul Secuiesc Spitalul Municipal Gheorgheni Spitalul Municipal Toplita Spitalul de Psihiatrie Tulghes Spitalul de Psihiatrie Eftimie Diamandescu Balaceanca Spitalul Judetean "Sfintii Imparati Constantin si Elena" Ilfov Spitalul Judetean de Urgenta Slobozia Spitalul Municipal Urziceni Spitalul Municipal Fetesti Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sf. 236.1407 1.8754 1.2856 0. 232. 230.0968 0.9171 0. Victor Popescu Timisoara Spitalul Militar de Urgenta Avram Iancu Oradea Spitalul Clinic de Urgenta Militar Central 1. 226.6653 1. Maria" Iasi Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. 244.0395 0. 246. 241.9934 0.0963 1. 225. CI. 235.0490 0. 217.0447 1.1447 0.I.6974 1. 243.9992 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1806 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 229 . 215.0837 1.9156 0. 234. Dr. 229.6653 0. 231. 249. 240. A.3357 0.5316 1. 216. 221.9054 1. 233.9086 0.2686 1.9189 0.0132 0.2513 1. 242.8510 0. 208. N. G.8144 0. Dr. 245. 209.207. 220.9840 0.2277 1. 219.8642 0.6464 1. 211.2548 1. 238.Stefan Odobleja" Spitalul Militar de Urgenta Cluj-Napoca Spitalul Militar de Urgenta Galati Spitalul Militar De Urgenta Dr. Oblu" Iasi Spitalul Clinic de Recuperare Iasi Spitalul Orasenesc Harlau Spitalul Municipal Pascani Spital Providenta Arcadia Hospital Arcadia Cardio Institutul Regional de Oncologie Iasi Spitalul Militar de Urgenta 'Regina Maria' Brasov Spitalul Militar de Urgenta "Dr. 224. 227. 214.8798 0.9323 0.8733 1. 210.1303 1. 222. HD01 HD02 HD03 HD05 HD06 HD07 HD08 HD09 HD18 HR01 HR02 HR03 HR04 HR07 IF03 IF06 IL01 IL02 IL03 IS01 IS02 IS03 IS04 IS05 IS06 IS07 IS08 IS09 IS11 IS12 IS13 IS14 IS28 IS30 IS31 IS36 M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 Spitalul Judetean Deva Spitalul Municipal "Dr.

0493 0. Ion Jianu” Pitesti Spitalul Militar de Urgenta "Dr.8371 1. 279.R.8790 0. E.2546 1. 251. Spitalul Judetean Clinic de Urgenta Targu Mures Spitalul Clinic Judetean Mures Spitalul Municipal Sighisoara Spitalul Orasenesc "Dr.8858 1. 257.7782 0.dr.0158 0.7461 0. 290. 281.1161 0. 259.SC Adria Med SRL S. 269. Gh. 261.9487 1. Centrul Medical Topmed S.8761 1. 263. 255.9368 0. 272.C. SC Cardio Med SRL SC Nova Vita Hospital SA S. Nicoara" Reghin Spitalul Municipal "Dr. 286.0104 0. 289.Centrul Medical Puls Spitalul Sovata-Niraj Spitalul Judetean de Urgenta Piatra-Neamt Spitalul Municipal de Urgenta Roman Spitalul Orasenesc Targu-Neamt Sanatoriul TBC Bisericani Spitalul Judetean Slatina Spitalul Orasenesc Bals Spitalul Municipal Caracal Spitalul Orasenesc Corabia Spitalul Pneumoftiziologie Scornicesti 1. 278.8056 1.C.0230 1.9199 0. 264. 265. 258.5952 0.8557 0. 275. Dimitrie Gerota" Spitalul Militar de Urgenta "Prof.3038 0.dr.1256 1. 288.7233 1.8315 1. Agrippa Ionescu" Spitalul "Prof.1663 1.0614 2. Constantin Angelescu" Spitalul Judetean Drobeta-Turnu Severin Spitalul Municipal Orsova Spitalul Orasenesc Baia de Arama Spitalul Judetean de Urgenta "Dr. Marinescu" Tarnaveni Centrul de Sanatate Sangeorgiu de Padure Centrul Medical "Galenus" .L.0851 1. 254.0674 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 230 .250.8734 1. 285.0755 0. 262.4339 1. 266.8823 0.0991 1.1090 0.0736 0.3404 1. Alexandru Gafencu" Constanta Spitalul Militar de Urgenta Focsani Centrul Clinic de Urgenta de Boli Cardiovasculare "Dr.0533 0. M08 M09 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 MH01 MH02 MH05 MM01 MM02 MM03 MM04 MM06 MM07 MM08 MM09 MM12 MS01 MS02 MS04 MS05 MS06 MS07 MS11 MS15 MS16 MS18 MS19 MS20 MS21 NT01 NT02 NT04 NT07 OT01 OT02 OT03 OT04 OT06 Spitalul Militar de Urgenta Iasi Spitalul Militar de Urgenta „Dr. Constantin Zamfir" Spitalul de Urgenta "Prof.L. A. 280.9491 0. 260. Vaier Russu" Ludus Spitalul Municipal "Dr. Dermatovenerologie si Psihiatrie Baia Mare Spitalul de Pneumoftiziologie Baia Mare Spitalul Municipal Sighetu Marmatiei Spitalul de Psihiatrie Cavnic Spitalul de Recuperare Borsa Spitalul Orasenesc Targu Lapus Spitalul Orasenesc Viseu de Sus SC Euromedica Hospital S. Alexandru Augustin” Sibiu Spitalul Militar de Urgenta „Dr. 268. 276. 284. 252. 282. Constantin Opris" Baia Mare Spitalul de Boli Infectioase. 253. 256.0326 1.0345 0. Cosmex S. 271. 287. 267. 273. 274.2151 1.8114 1.. 283.R.6577 1. 292.Dr.8190 1. 291. 270. 277.8775 1.

317. Ioan Cel Nou" Suceava Spitalul Municipal Campulung Moldovenesc Spitalul Municipal Falticeni Spitalul Orasenesc Gura Humorului Spitalul Municipal Radauti Spitalul Orasenesc Siret Spitalul Municipal Vatra Dornei Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret Spitalul de Psihiatrie Campulung Moldovenesc Spitalul Bethesda Suceava Spitalul General CF 2 Bucuresti Spitalul Universitar CF Witing Spitalul Universitar CF Constanta Spitalul Universitar CFR Craiova Spitalul Universitar CF Cluj 0.7938 0. 307. 306.Gh.9644 0. 336.9921 0. 296. 318.7735 0. 314.7679 1. 315.1651 1.293.0014 0. Salvosan Ciobanca I.8260 1. 308.7109 0.7093 1.3068 0. 304.2630 0. 303.7801 0. 302. 312.7208 1.9481 0. 326. 334.8818 0. PH01 PH04 PH05 PH06 PH07 PH08 PH09 PH102 PH12 PH13 PH14 PH20 PH96 PH98 PH99 SB01 SB02 SB03 SB04 SB05 SB08 SB10 SJ01 SJ02 SJ03 SJ10 SM01 SM04 SM05 SM08 SV01 SV02 SV03 SV04 SV05 SV06 SV07 SV08 SV12 SV17 T01 T02 T03 T04 T05 Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti Spitalul de Obstetrica-Ginecologie Ploiesti Spitalul de Ortopedie si Traumatologie Azuga Spitalul Orasenesc Baicoi Spitalul Municipal Campina Spitalul Orasenesc Sinaia Spitalul Orasenesc Mizil Spitalul De Pneumoftiziologie Drajna Spitalul Orasenesc Valenii de Munte Spitalul de Psihiatrie Voila Spitalul de Boli Pulmonare Breaza Spitalul de Boli Infectioase Ploiesti Spitalul de Pneumoftiziologie Floresti Spitalul Municipal Ploiesti Spitalul de Pediatrie Ploiesti Spitalul Clinic Judetean Sibiu Spitalul de Psihiatrie "Dr.2314 0. 311. 324. 305.9817 0. 331.8323 1.8393 0. 325.8073 0.9101 0.R.8502 0.1198 0. 299. 310.6432 0. 335. Spitalul Judetean Satu Mare Spitalul Municipal Carei Spitalul Orasenesc Negresti-Oas Gynoprax Spitalul Judetean de Urgenta "Sf. 295.8301 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1457 1444 231 .9900 0.1486 1.2620 1.9341 0. 332. 328.7894 0.8382 0.9325 0. 322.9422 0. 298. 313.4437 1. 316.Preda" Sibiu Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu Spitalul Municipal Medias Spitalul Orasenesc Agnita Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu Centrul Medical Polisano Spitalul Judetean Zalau Spitalul Orasenesc "prof.6706 0. 327. C. 321. 294.7178 1. Ioan Puscas" Simleu Silvaniei Spitalul Orasenesc Jibou S. 309. 320.8292 0. 300.7625 0.S.2192 0. 330. 337. 333.7024 0.L.9211 0.8581 0. 319.6655 0.6808 0. 323. 301. 297. 329. Dr.

354. Babes" Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara Spitalul Municipal Lugoj Spitalul Orasenesc Deta Spitalul "Dr.R. 353. Turcanu" Timisoara Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Dr. 349. 370.7105 1.L.4745 1. Karl Diel" Jimbolia Spitalul Orasenesc Samnicolau Mare Spitalul Orasenesc Faget Spitalul de Psihiatrie şi pentru Masuri de Siguranta Gataia Spitalul de Psihiatrie şi pentru Masuri de Siguranta Jebel Centrul Clinic de Evaluare şi Recuperare pentru Copii şi Adolescenti Cristian Serban Buzias S.8928 0.8085 0. 366. 377. 355. 375.1677 0.1757 1. T06 T07 T08 T09 T10 T11 T12 T13 T14 T15 TL01 TL03 TM01 TM02 TM03 TM04 TM06 TM07 TM09 TM10 TM11 TM12 TM15 TM16 TM17 TM19 TM21 TM22 TM23 TM24 TR01 TR02 TR03 TR04 TR05 TR08 TR12 VL01 VL03 VL04 VL05 VL11 VN01 Spitalul Universitar C.R. 343. 372.3099 1.7344 1.6103 0. 373. 362.0700 0. 344.7275 0. Iasi Spitalul Universitar CF Timisoara Spitalul Clinic CF Oradea Spitalul General CF Brasov Spitalul C.8332 0.7590 0. 356.338. 350.6447 1.8449 0.0029 0. 347. 360.8366 1. 379. Medicorclinics S. 365.C. 363. 348. 345.L.8934 0. 357. 341.R. Brol Medica Center S.6166 0.0053 0.6077 0. 376. Galati Spitalul General CF Ploiesti Spital General CF Sibiu Spitalul General CF Drobeta Turnu Severin Spitalul General CF Pascani Spitalul General CF Simeria Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea Spitalul Orasenesc Macin Spitalul Judetean Clinic de Urgenta Timisoara Spitalul Municipal Clinic de Urgenta Timisoara Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "L.8707 0. 352.7148 0. 369. 359.F.9102 0.7402 0.9726 0.2747 0. 346. 339.L.6380 0. Pantelimon" Focsani 1.F.5932 0. 340.8898 0.9382 0.0171 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1550 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 232 .9535 0. 364. 342. 374.7543 0.8356 0.8433 1. Gynatal S. Centrul De Oncologie Oncohelp Athena Hospital S. 380.7611 0.C.C. 367.8803 0. S. Spitalul Judetean Alexandria Spitalul Municipal Turnu Magurele Spitalul Municipal "Caritas" Rosiori de Vede Spitalul Orasenesc Zimnicea Spitalul Pneumoftiziologie Rosiorii de Vede Spitalul Psihiatrie Poroschia Spitalul Orasenesc Videle Spitalul Judetean de Urgenta Ramnicu Valcea Spitalul Municipal "Costache Nicolescu" Dragasani Spitalul Orasenesc Horezu Spitalul Orasenesc Brezoi SC Incarmed SRL Ramnicu Valcea Spitalul Judetean de Urgenta "Sf. 361.R. 351.8420 0. 358.1327 1. 368. 378.5757 0. V.9419 0.8489 1. 371.

383. VN02 VN04 VN07 VN09 VS01 VS02 VS04 VS07 Spitalul Municipal Adjud Spitalul Orasenesc Panciu Spitalul Comunal Vidra Spital Materna SRL Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui Spitalul Municipal de Urgenta "Elena Beldiman" Barlad Spitalul Municipal Husi Spitalul de Psihiatrie Murgeni 0.2011 si a clasificarii RO DRG v1. 388. s-a considerat tarif "vechi" TCP mediu national din 2011. S-a estimat bugetul global realizat de spitale la nivel national pe baza numarului de cazuri ponderate estimate la 12 luni si a TCP 2011 si s-a calculat TCP mediu national 2012=1444 lei Pentru spitalele al căror TCP 2011 a fost mai mare de 1444 s-a aplicat o reducere de 5%. 382. 386.8636 0. acesta fiind noul tarif propus pentru 2012.0509 1.381. pentru spitalele al căror TCP 2011 se situa sub 1444. 1433 lei Numarul cazurilor ponderate a fost estimat la 12 luni plecând de la numărul de cazuri validate şi a ICM realizat de spitale în primele 9 luni ale anului 2011.09.6751 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 Principii utilizate la calcularea TCP propuse pentru anul 2012 • Pentru spitalele a caror plata a fost in anul 2011 prin tarif pe caz rezolvat (DRG). 387. s-a pornit de la tarifele publicate in Normele metodologice ale contractului cadru pentru anul 2011 Pentru spitalele a caror plata in anul 2011 nu a fost prin tarif pe caz rezolvat (DRG). conform regulilor de validare in uz la 30.8082 0.0324 0. 384. acesta a fost crescut până la nivelul mediu naţional de 1444 propus pentru 2012. • • • • 233 . 385.0387 1.0277 1.5961 1.

nutritionale si metabolice Boli si tulburari ale rinichiului si tractului urinar Boli si tulburari ale sistemului reproductiv masculin Boli si tulburari ale sistemului reproductiv feminin Sarcina. otraviri si efecte toxice ale medicamentelor Arsuri Factori care influenteaza starea de sanatate si alte contacte cu serviciile de sanatate DRG abatere 234 . nastere si lauzie Nou-nascuti si alti neonatali Boli si tulburari ale sangelui si organelor hematopoietice si tulburari imunologice Tulburari neoplazice (hematologice si neoplasme solide) Boli infectioase si parazitare Boli si tulburari mentale Consum de alcool/droguri si tulburari mentale organice induse de alcool/droguri Accidente. gurii si gatului Boli si tulburari ale sistemului respirator Boli si tulburari ale sistemului circulator Boli si tulburari ale sistemului digestiv Boli si tulburari ale sistemului hepatobiliar si ale pancreasului Boli si tulburari ale sistemului musculo-scheletal si tesutului conjunctiv Boli si tulburari ale pielii.ANEXA 17 B I LISTA CATEGORIILOR MAJORE DE DIAGNOSTIC Cod CMD 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 CMD 01 CMD 02 CMD 03 CMD 04 CMD 05 CMD 06 CMD 07 CMD 08 CMD 09 CMD 10 CMD 11 CMD 12 CMD 13 CMD 14 CMD 15 CMD 16 CMD 17 CMD 18 CMD 19 CMD 20 CMD 21 CMD 22 CMD 23 Categoria majora de diagnostic Denumire categorie majora de diagnostic Pre-CMD Boli si tulburari ale sistemului nervos Boli si tulburari ale ochiului Boli si tulburari ale urechii. nasului. tesutului subcutanat si sanului Boli si tulburari endocrine.

4275 13.20 4.5797 9.5 1. Chirurgicala sau Altele (M/C/A) 1 24 2 24 3 24 4 24 5 24 6 7 8 9 10 C C C M M Descrierea grupelor de diagnostice Proceduri extinse in sala de operatii neinrudite cu 91010 diagnosticul principal 2.0 1.12 2.22 6.1197 9.2331 16.3438 0.79 3.8344 13.0 1.6508 6.49 235 Mediana DS in sectiile ATI.2466 10.0 1.0000 0.0 7.0 1.48 - 2 1 2 2 1 3 3 3 3 3 35 24 68 32 21 37 48 40 43 27 1.16 4.0 1.5833 12.6490 0.0 1.0000 0.0000 - 11 0 12 0 13 0 14 0 15 0 16 0 17 0 18 0 19 1 20 1 21 1 22 1 23 1 28.53 5.7579 11. national Limita superioara a DS Limita inferioara a DS Grupa de diagnostic Valoare relativa Nr crt DMS .4365 Proceduri in sala de operatii ale prostatei 91030 neinrudite cu diagnosticul principal 3.0 3.7534 Proceduri neextinse in sala de operatii.37 1.0000 0.ANEXA 17 B II Categoria majoră de diagnostic (CMD) Categorie Medicală.0000 0.0000 0.0000 14. neinrudite 91020 cu diagnosticul principal 1.0 24 0 0 0 0 93020 Diagnostice principale inacceptabile Diagnostice neonatale neconcordante cu M 93030 varsta/greutatea C A1010 Transplant de ficat C A1020 Transplant de plaman/inima sau plaman C A1030 Transplant de inima C A1040 Traheostomie sau ventilatie >95 ore C C C C C A A A C C C C C A1050 Transplant alogenic de maduva osoasa Transplant autolog de maduva osoasa cu CC A1061 catastrofale Transplant autolog de maduva osoasa fara CC A1062 catastrofale Transplant renal cu transplant de pancreas sau A1071 CC catastrofale Transplant renal fara transplant de pancreas fara A1072 CC catastrofale Oxigenoterapie extracorporala fara chirurgie A2010 cardiaca A2021 Intubatie varsta<16 cu CC A2022 Intubatie varsta<16 fara CC B1010 Revizia shuntului ventricular B1021 Craniotomie cu CC catastrofale B1022 Craniotomie cu CC severe sau moderate B1023 Craniotomie fara CC Proceduri la nivelul colonei vertebrale cu CC B1031 catastrofale sau severe 2.65 0.0000 0.1332 1.4464 93010 Negrupabile 0.

7561 7.0 1.90 8.0 4.31 6.63 4.22 4.7120 B2010 Plasmafereza cu boli neurologice B2020 Monitorizare telemetrica EEG 0.07 7.68 5.17 236 .6445 0.7579 0.0 2.0 4.8884 12.0 2.0 2.1233 0. distrofie musculara.0 5.0 1.0 5.0414 2.75 7.10 6.4176 0.51 2.86 7.2601 M B3030 Internare pentru afereza Dementa si alte tulburari cronice ale functiei M B3040 cerebrale M B3051 Delir cu CC catastrofale M B3052 Delir fara CC catastrofale M B3060 Paralizie cerebrala Tumori ale sistemului nervos cu CC catastrofale M B3071 sau severe Tumori ale sistemului nervos fara CC catastrofale M B3072 sau severe Tulburari degenerative ale sistemului nervos cu M B3081 CC catastrofale sau severe Tulburari degenerative ale sistemului nervos M B3082 varsta >59 fara CC catastrofale sau severe Tulburari degenerative ale sistemului nervos M B3083 varsta <60 fara CC catastrofale sau severe Scleroza multipla si ataxia de origine cerebeloasa M B3091 cu CC Scleroza multipla si ataxia de origine cerebeloasa M B3092 fara CC AIT si ocluzie precerebrala cu CC catastrofale M B3101 sau severe AIT si ocluzie precerebrala fara CC catastrofale M B3102 sau severe M B3111 Accident vascular cerebral cu CC catastrofale 0.10 7.0 1.0 5.49 - Paraplegie/tetraplegie stabilita cu sau fara M B3012 proceduri in sala de operatii fara CC catastrofale 1.3591 0.69 9.24 1 25 1 26 1 27 1 28 1 29 1 30 1 31 1 32 1 33 1 34 1 35 1 36 1 37 1 38 1 39 1 40 1 41 1 42 1 43 1 44 1 45 1 46 1 47 1 48 1 49 1 50 1 51 1 52 1 C C C C C C C C A A Proceduri la nivelul colonei vertebrale fara CC B1032 catastrofale sau severe Proceduri vasculare extracraniene cu CC B1041 catastrofale sau severe Proceduri vasculare extracraniene fara CC B1042 catastrofale sau severe B1050 Eliberarea tunelului carpian Proceduri pentru paralizie cerebrala.36 6.1827 1.08 8.0 Proceduri la nivelul nervilor cranieni si periferici si B1071 alte proceduri ale sistemului nervos cu CC 2.0 1.25 0.9766 0.4032 1.0 4.03 6.9991 12.0 4.8002 0.4284 5. neuropatie cu CC catastrofale sau B1061 severe Proceduri pentru paralizie cerebrala.0 2.0342 11.46 8.64 4.7957 11.0 4.0 1.8821 0.67 7.7624 2.0 0.80 8.3276 4.70 3 3 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 3 19 25 27 13 33 24 17 15 30 50 30 29 24 41 38 15 30 19 28 22 23 20 16 19 17 39 1.0 1.8704 Afectiuni ale maduvei spinarii cu sau fara proceduri in sala de operatii fara CC catastrofale M B3022 sau severe 1.0 3.27 1.12 5.0 1. neuropatie fara CC catastrofale sau B1062 severe 2.21 9.2682 1.0 9.0099 Proceduri la nivelul nervilor cranieni si periferici si B1072 alte proceduri ale sistemului nervos fara CC 0.8317 Paraplegie/tetraplegie stabilita cu sau fara M B3011 proceduri in sala de operatii cu CC catastrofale 5.3339 1. distrofie musculara.0 1.8776 0.3915 0.0 2.0 1.5122 Afectiuni ale maduvei spinarii cu sau fara proceduri in sala de operatii cu CC catastrofale M B3021 sau severe 4.

4095 Infectii oculare acute si majore varsta >54 sau cu M C3011 (CC catastrofale sau severe ) 1.0 1.8191 0.6319 1.94 5.8191 Glaucom si proceduri complexe ale cataractei.0585 0. de C1112 zi 0.16 4.0 1.04 3 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 27 23 5 17 18 43 30 42 18 13 18 17 15 26 13 17 9 19 33 15 11 6 11 13 6 11 9 12 9 9 7 14 11 5.0 4.0 3.2835 1.6049 0.5 2.68 6.01 2.8884 0.0 1.07 3.49 4.73 4.0 2.0 1.0 1.0 1.2223 9.6616 0.0 1.1089 0.2520 2.7057 237 .0 2.3969 1.4284 0.2835 0.1467 M B3140 Menigita virala M B3150 Stupoare si coma non-traumatica M B3160 Convulsii febrile M B3171 Atacuri cu CC catastrofale sau severe M B3172 Atacuri fara CC catastrofale sau severe M B3180 Cefalee Leziune intracraniana cu CC catastrofale sau M B3191 severe Leziune intracraniana fara CC catastrofale sau M B3192 severe M B3200 Fracturi craniene M B3210 Alta leziune a capului Alte tulburari ale sistemului nervos cu CC M B3221 catastrofale sau severe Alte tulburari ale sistemului nervos fara CC M B3222 catastrofale sau severe C C C C C C C C C C C C C C C1010 Proceduri pentru leziuni penetrante ale ochiului C1020 Enucleeri si proceduri ale orbitei C1030 Proceduri la nivelul retinei Proceduri majore asupra corneei.25 5.5 1.5 M B3122 Tulburari ale nervilor cranieni si periferici fara CC 0.0 1.27 4.5059 0.34 4.4158 0.3717 0.42 5.0 1.00 5.1278 0.83 6.40 3.63 6.0 6.56 9.71 3.5482 0.28 7.19 2.53 1 54 1 55 1 56 1 57 1 58 1 59 1 60 1 61 1 62 1 63 1 64 1 65 1 66 1 67 1 68 1 69 1 70 1 71 1 72 2 73 2 74 2 75 2 76 2 77 2 78 2 79 2 80 2 81 2 82 2 83 2 84 2 85 2 86 2 87 2 M B3112 Accident vascular cerebral cu CC severe Accident vascular cerebral fara CC catastrofale M B3113 sau severe Accident vascular cerebral. sclerei si C1080 conjunctivei C1090 Proceduri privind caile lacrimare C1100 Alte proceduri la nivelul ochiului 0.0 1.78 7.19 6.4284 C1121 Proceduri asupra cristalinului C1122 Proceduri asupra cristalinului.0 1.0 6.26 4.1404 Infectii oculare acute si majore varsta <55 fara M C3012 CC catastrofale sau severe 0. decedat sau M B3114 transferat < 5 zile M B3121 Tulburari ale nervilor cranieni si periferici cu CC Infectii ale sistemului nervos cu exceptia M B3131 meningitei virale cu CC catastrofale sau severe 1.0 2.3150 C1111 Glaucom si proceduri complexe ale cataractei 0.09 8.00 3.0 1.0 1.2394 1.71 5. sclerei si C1040 conjunctivei C1050 Dacriocistorinostomie C1060 Proceduri pentru strabism C1070 Proceduri ale pleoapei Alte proceduri asupra corneei.0 1.15 Infectii ale sistemului nervos cu exceptia M B3132 meningitei virale fara CC catastrofale sau severe 1.0 1.0 1.0 1.7786 10.66 3.0 1.2853 1.6616 0.0 2.81 1.5545 1. de zi 0.6175 0.4599 0.68 4.2709 1.0 0.9973 0.29 3.0 4.69 6.6112 0.37 4.0 1.0 10.

2457 0.0 1. gura si M D3071 gâtul cu CC Alte diagnostice privind urechea.57 3.0 1.19 4.8335 1.91 4.9325 5.5293 0. mastoidei si urechii D1060 medii 0.2394 0.8947 Proceduri diverse ale urechii.80 8.0 1.0 1. nasul.0 1.03 3.5 2. gurii si gatului M D3012 fara CC catastrofale sau severe M D3020 Dezechilibru M D3030 Epistaxis Otita medie si infectie a cailor respiratorii M D3041 superioare cu CC Otita medie si infectie a cailor respiratorii M D3042 superioare fara CC M D3050 Laringotraheita si epiglotita M D3060 Traumatism si diformitate nazale Alte diagnostice privind urechea.03 4.39 - 2 1 2 1 2 2 2 3 2 1 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 17 13 12 12 20 32 36 23 17 17 21 19 14 13 8 12 18 12 10 28 22 16 12 12 12 12 11 13 15 13 47 1.5671 D1080 Proceduri nasale D1090 Amigdalectomie si/sau adenoidectomie D1110 Miringotomie cu insertie de tub D1120 Proceduri asupra gurii si glandei salivare D2010 Extractii dentare si restaurare Proceduri endoscopice de zi.7498 0. gurii si D1070 gâtului 0. gurii si gatului cu M D3011 CC catastrofale sau severe 1.4239 Proceduri la nivelul sinusului.0 1.64 5.4347 0.2583 0. gurii si gâtului 0.00 3.0 1.2961 4.4978 0.0 1.65 4.2457 0.23 5.75 238 .0 1.0 1.57 7.0 1.3213 0.5293 0.0 1.0 1.3402 0.3024 0.0 1.2898 0.0 1.96 9.30 8. nasului.0 1. pentru afectiuni D2020 ORL 0.6193 0.1017 12.4284 0.24 5.2655 1. gura si M D3072 gâtul fara CC Tulburari orale si dentare cu exceptia extractiilor M D3081 si reconstituirilor Tulburari orale si dentare cu exceptia extractiilor M D3082 si reconstituirilor de zi Proceduri majore la nivelul toracelui cu CC C E1011 catastrofale 0.8146 Stare maligna a urechii. nasului. nasului.14 5.0 1.73 5.0 3.0 1.24 8.5293 0.79 6.94 4.6427 Stare maligna a urechii.2016 D1100 Alte proceduri ale urechii.88 2 89 2 90 2 91 2 92 3 93 3 94 3 95 3 96 3 97 3 98 3 99 3 100 3 101 3 102 3 103 3 104 3 105 3 106 3 107 3 108 3 109 3 110 3 111 3 112 3 113 3 114 3 115 3 116 3 117 3 118 3 119 3 120 3 M C3020 Tulburari neurologice si vasculare ale ochiului M C3030 Hifema si traume oculare tratate medical M C3041 Alte tulburari ale ochiului cu CC M C3042 Alte tulburari ale ochiului fara CC C C C C C C C C C C C C C C C A A D1010 Implant cohlear Proceduri ale capului si gatului cu CC D1021 catastrofale sau severe Proceduri ale capului si gatului cu stare maligna D1022 sau CC moderate Proceduri ale capului si gatului fara stare maligna D1023 fara CC Cura chirugicala a cheiloschisisului sau D1030 diagnostic privind palatul D1041 Chirurgie maxialo-faciala cu CC D1042 Chirurgie maxialo-faciala fara CC 0.27 3.64 6.53 4.0 1.6490 0. nasului.26 5.0 1.0 1.0 2.5608 0.0 1.64 7.32 4.58 5.1449 121 4 4.1026 1.0 1.94 5.6436 4.0 1.2961 0.03 4.0 1.0 1.1152 1.0 D1050 Proceduri la nivelul glandei parotide 1. nasul.0 1.69 5.

6679 0.99 4.27 5.0 3.60 5.8758 1.5608 0.0 2.6697 0.1989 3.2835 0.0 1.2016 2.0 3.0 2.0 2.7435 0.0 2.4032 0.39 - 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 3 3 2 1 2 3 3 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 1 1 - 35 16 16 10 37 41 34 16 37 32 23 19 20 19 19 21 21 18 16 13 23 19 23 19 16 14 14 14 23 22 20 - 1.69 6.0 2.0 21.04 9.6805 1.4302 0.0 3.0 3.0 1.0 2.0036 1.0 1.51 8.7624 0.0 3.8758 0.69 6.1467 0.58 9.74 4.73 5.17 6.5041 0.53 8.12 5.26 3.0 1.0396 0.3087 0.0 4.09 9.09 5.0 2.0 2.5 4.7309 0.16 8.122 4 123 4 124 4 125 4 126 4 127 4 128 4 129 4 130 4 131 4 132 4 133 4 134 4 135 4 136 4 137 4 138 4 139 4 140 4 141 4 142 4 143 4 144 4 145 4 146 4 147 4 148 4 149 4 150 4 151 4 152 4 153 4 154 4 C C C C A A A Proceduri majore la nivelul toracelui fara CC E1012 catastrofale Alte proceduri in sala de operatii ale sistemului E1021 respirator cu CC catastrofale Alte proceduri in sala de operatii ale sistemului E1022 respirator cu CC severe Alte proceduri in sala de operatii ale sistemului E1023 respirator fara CC catastrofale sau severe Diagnostic asupra sistemului respirator cu suport E2010 ventilator Diagnostic asupra sistemului respirator cu E2020 ventilatie neinvaziva Proceduri endoscopice ale aparatului respirator.71 6.0 2.46 5.69 7.70 7.0 1.5374 0.0 1.0 - M E3011 Fibroza cistica cu CC catastrofale sau severe M E3012 Fibroza cistica fara CC catastrofale sau severe Embolism pulmonar cu CC catastrofale sau M E3021 severe Embolism pulmonar fara CC catastrofale sau M E3022 severe M E3031 Infectii respiratorii/inflamatii cu CC catastrofale Infectii respiratorii/inflamatii cu CC severe sau M E3032 moderate M E3033 Infectii respiratorii/inflamatii fara CC M E3040 Apnee de somn M E3050 Edem pulmonar si insuficienta respiratorie Boala cronica obstructiva a cailor respiratorii cu M E3061 CC catastrofale sau severe Boala cronica obstructiva a cailor respiratorii fara M E3062 CC catastrofale sau severe Traumatism major la nivelul toracelui varsta >69 M E3071 cu CC Traumatism major la nivelul toracelui varsta >69 M E3072 sau cu CC Traumatism major la nivelul toracelui varsta <70 M E3073 fara CC Semne si simptome respiratorii cu CC M E3081 catastrofale sau severe Semne si simptome respiratorii fara CC M E3082 catastrofale sau severe M E3090 Pneumotorax M E3101 Bronsita si astm varsta >49 cu CC M E3102 Bronsita si astm varsta >49 sau cu CC M E3103 Bronsita si astm varsta <50 fara CC M E3111 Tuse convulsiva si bronsiolita acuta cu CC M E3112 Tuse convulsiva si bronsiolita acuta fara CC M E3121 Tumori respiratorii cu CC catastrofale M E3122 Tumori respiratorii cu CC severe sau moderate M E3123 Tumori respiratorii fara CC Probleme respiratorii aparute in perioada M E3130 neonatala 239 .0 1.0 3.50 7.23 5.0 1.6337 0.6859 1.48 8.73 5.6112 3.68 6.4725 0.9703 0.35 6. E2030 de zi 2.0 2.70 8.6652 2.97 5.3339 1.6985 2.5311 0.0 1.9829 8.7876 1.6508 0.0 3.20 7.5608 1.0 2.

0 2.0 1.66 4.94 F1062 invazive fara CC catastrofale sau severe Alte proceduri cardiotoracice/vasculare cu pompa F1071 CPB cu CC catastrofale 7.6616 0.1557 17.0 3.88 6.46 6.0 2.9037 17.19 4.16 Amputatie pentru sistemul circulator cu exceptia membrului superior si a degetului de la picioar cu F1111 CC catastrofale 5.3195 6.9397 19.0 1.0 4.79 6.0 2.76 2 2 2 3 3 3 1 1 2 2 2 7 7 6 8 7 6 6 4 1 1 2 2 2 4 5 34 29 31 15 14 13 26 19 14 43 29 53 39 44 41 45 32 30 50 65 47 40 34 16 56 47 3.9487 17.1143 Alte proceduri cardiotoracice fara pompa CPB F1092 fara CC catastrofale 2.8524 20.89 8.65 9.6715 7.2232 11.24 F1100 Interventie coronara percutanata cu IMA 1.19 5.1530 0.0 1.00 8.22 6.19 4.17 Amputatie pentru sistemul circulator cu exceptia membrului superior si a degetului de la picior fara F1112 CC catastrofale 2.0999 13.0 3.0 2.48 4.0 2.3276 11.03 Bypass coronarian fara investigatii cardiace 3.69 8.5266 Alte proceduri cardiotoracice fara pompa CPB cu F1091 CC catastrofale 4.5 1.0 1.6634 1.9388 0.6364 0.3843 9.79 6.5365 Proceduri majore de reconstructie vasculara fara F1081 pompa CPB cu CC catastrofale 5.0 1.0 3.0 2.82 9.8461 6.48 Proceduri majore de reconstructie vasculara fara F1082 pompa CPB fara CC catastrofale 2.6760 1.0 3.0513 15.0 3.0 1.98 6.13 240 . sistem total fara CC C F1012 catastrofale sau severe C C C C C C C C C C C C C C C C C F1020 Implant/Inlocuire componenta AICD Procedura de valva cardiaca cu pompa CPB cu F1030 investigatie cardiaca invaziva Procedura de valva cardiaca cu pompa CPB fara F1041 investigatie cardiaca invaziva cu CC catastrofale Procedura de valva cardiaca cu pompa CPB fara investigatie cardiaca invaziva fara CC F1042 catastrofale Bypass coronarian cu investigatii cardiace F1051 invazive cu CC catastrofale Bypass coronarian cu investigatii cardiace F1052 invazive fara CC catastrofale Bypass coronarian fara investigatii cardiace F1061 invazive cu CC catastrofale sau severe 1.3447 9.0 3.5230 16.155 4 156 4 157 4 158 4 159 4 160 4 161 4 162 4 163 4 164 5 165 5 166 5 167 5 168 5 169 5 170 5 171 5 172 5 173 5 174 5 175 5 176 5 177 5 178 5 179 5 180 5 181 5 182 5 M E3141 Revarsat pleural cu CC catastrofale M E3142 Revarsat pleural cu CC severe M E3151 Boala interstitiala pulmonara cu CC catastrofale M E3152 Boala interstitiala pulmonara cu CC severe Boala interstitiala pulmonara fara CC catastrofale M E3153 sau severe Alt diagnostic al sistemului respirator varsta >64 M E3161 cu CC Alt diagnostic al sistemului respirator varsta >64 M E3162 sau cu CC Alt diagnostic al sistemului respirator varsta <65 M E3163 fara CC Implant sau inlocuire de defibrilator cardiac implantabil automat.17 5.0 M E3143 Revarsat pleural fara CC catastrofale sau severe 0.0 1.0 2.5779 19.3663 17.0 2.0 1.52 Alte proceduri cardiotoracice/vasculare cu pompa F1072 CPB fara CC catastrofale 4.0396 1. sistem total cu CC C F1011 catastrofale sau severe Implant sau inlocuire de defibrilator cardiac implantabil automat.6049 7.

0 1.52 6.5 2.0 1.4401 1.37 8.183 5 184 5 185 5 186 5 187 5 188 5 189 5 190 5 191 5 192 5 193 5 194 5 195 5 196 5 197 5 198 5 199 5 200 5 201 5 202 5 203 5 204 5 205 5 206 5 207 5 208 5 209 5 C C C C C C C C C C C C C A A A A A M M M M M M M M M F1120 Implantare pacemaker cardiac Amputatie a membrului superior si a degetului F1130 pentru tulburari ale sistemului circulator Proceduri vasculare exceptand reconstructia F1141 majora fara pompa CPB cu CC catastrofale Proceduri vasculare exceptand reconstructia F1142 majora fara pompa CPB cu CC severe Proceduri vasculare exceptand reconstructia majora fara pompa CPB fara CC catastrofale sau F1143 severe Interventie coronara percutanata fara IMA cu F1150 implantare de stent Interventie coronara percutanata fara IMA fara F1160 implantare de stent F1170 Inlocuire de pacemaker cardiac Revizie de pacemaker cardiac exceptand F1180 inlocuirea dispozitivului Alta interventie percutanata cardiaca F1190 transvasculara F1200 Ligatura venelor si stripping 1.09 6.0 1.5734 1.0 1.9388 1.6886 0.7471 18.95 6.2385 F1211 circulator cu CC catastrofale Alte proceduri in sala de operatii privind sistemul F1212 circulator fara CC catastrofale Diagnostic al sistemului circulator cu suport F2010 ventilator Tulburari circulatorii cu IMA cu proceduri de investigatie cardiaca invaziva cu CC catastrofale F2021 sau severe Tulburari circulatorii cu IMA cu proceduri de investigatie cardiaca invaziva fara CC F2022 catastrofale sau severe Tulburari circulatorii fara IMA cu proceduri de investigatie cardiaca invaziva cu diagnostic F2031 principal complex Tulburari circulatorii fara IMA cu proceduri de investigatie cardiaca invaziva fara diagnostic F2032 principal complex Tulburari circulatorii cu IMA fara proceduri de investigatie cardiaca invaziva cu CC catastrofale F3011 sau severe Tulburari circulatorii cu IMA fara proceduri de investigatie cardiaca invaziva fara CC F3012 catastrofale sau severe Tulburari circulatorii cu IMA fara proceduri de F3013 investigatie cardiaca invaziva.96 Alte proceduri in sala de operatii privind sistemul 3.0 1.5689 2.0 1.0 0.82 6. decedat F3020 Endocardita infectioasa F3031 Insuficienta cardiaca si soc cu CC catastrofale F3032 Insuficienta cardiaca si soc fara CC catastrofale Tromboza venoasa cu CC catastrofale sau F3041 severe Tromboza venoasa fara CC catastrofale sau F3042 severe F3050 Ulceratie a pielii pentru tulburari circulatorii 1.0 1.5689 0.0648 1.7327 1.0 2.73 2 3 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 3 3 3 19 48 25 24 17 17 17 22 20 18 27 22 31 22 17 15 10 28 29 16 98 21 17 21 19 22 3.0 4.1881 1.84 7.12 3.2601 3.0 3.92 6.0 4.2853 1.24 7.92 3.0 1.2538 0.30 6.42 7.0 2.9343 6.64 8.27 5.56 5.6616 6.2160 1.3609 0.07 4.3375 14.0 2.64 8.01 6.5 5.5608 1.0 2.6553 0.5 1.0396 0.0 1.23 7.7561 1.0 2.35 7.49 241 .3420 0.2538 1.65 5.39 5.0 2.0 1.0 1.0 6.90 3.2538 1.7561 1.

66 7.27 3.52 5.2853 Tulburari vasculare periferice fara CC F3062 catastrofale sau severe 0.0 1.0 3.0414 0.26 4.9829 0.16 5.03 5.1359 11.9532 C G1051 CC C G1052 Proceduri minore pe intenstinul subtire si gros 1.0 1.2646 2. esofagului si C G1031 duodenului cu stare maligna Proceduri la nivelul stomacului.2520 0.0 2.0 1.0 1.0 2.0 3.6940 17.7246 0.0 3.9892 0.4473 0.4356 14.24 5.0 3.2961 F3150 Durere toracica Alte diagnostice ale sistemului circulator cu CC F3161 catastrofale Alte diagnostice ale sistemului circulator cu CC F3162 severe Alte diagnostice ale sistemului circulator fara CC F3163 catastrofale sau severe 0.0 1.60 5.0 2.13 2.24 6.16 6.0 3.90 7.210 5 211 5 212 5 213 5 214 5 215 5 216 5 217 5 218 5 219 5 220 5 221 5 222 5 223 5 224 5 225 5 226 5 227 5 228 5 229 5 230 5 231 6 232 6 233 6 234 6 235 6 236 6 237 6 238 6 239 6 240 6 241 6 242 6 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M Tulburari vasculare periferice cu CC catastrofale F3061 sau severe 1.3672 1.0 5.0 4.0 1.0 3.0 2.0 2.0 1.8920 10.48 4.4221 F3141 Sincopa si colaps cu CC catastrofale sau severe 0. esofagului si duodenului fara stare malignam cu CC C G1032 catastrofale sau severe Proceduri la nivelul stomacului.0 1.98 5.18 2.15 6.30 2.94 7.3654 F3122 CC catastrofale sau severe F3131 Angina instabila cu CC catastrofale sau severe 0.0 3.7579 9.22 4.5482 0.9514 6.8317 F3132 Angina instabila fara CC catastrofale sau severe 0.5230 C G1011 Rezectie rectala cu CC catastrofale C G1012 Rezectie rectala fara CC catastrofale Proceduri majore pe intestinul subtire si gros cu C G1021 CC catastrofale Proceduri majore pe intestinul subtire si gros fara C G1022 CC catastrofale Proceduri la nivelul stomacului.57 7.3528 0.0 3.3780 1.0909 15.0 3.0 3.0 3.55 5.0 2.6841 16.60 7.7876 Sincopa si colaps fara CC catastrofale sau F3142 severe 0.0 1.0 2.4284 F3071 Ateroscleroza coronariana cu CC F3072 Ateroscleroza coronariana fara CC F3081 Hipertensiune cu CC F3082 Hipertensiune fara CC F3090 Boala congenitala de inima F3101 Tulburari valvulare cu CC catastrofale sau severe Tulburari valvulare fara CC catastrofale sau F3102 severe Aritmie majora si stop cardiac cu CC catastrofale F3111 sau severe Aritmie majora si stop cardiac fara CC F3112 catastrofale sau severe Aritmie non-majora si tulburari de conducere cu F3121 CC catastrofale sau severe 0.55 6.0 1.37 6.2646 0.63 7.11 5.0 2.01 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 5 6 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 22 24 20 24 17 20 18 19 17 25 22 19 16 16 16 16 12 12 22 20 19 46 37 49 40 52 28 22 29 18 13 23 16 2.66 5.0459 Proceduri minore pe intenstinul subtire si gros cu 1.0 Aritmie non-majora si tulburari de conducere fara 0.42 6.8182 1.2034 0.33 6. esofagului si duodenului fara stare maligna fara CC C G1033 catastrofale sau severe C G1041 Aderente peritoneale varsta >49 cu CC C G1042 Aderente peritoneale varsta >49 sau cu CC 4.07 7.48 C G1043 Aderente peritoneale varsta <50 fara CC 1.68 5.0963 242 .

2394 Stare maligna digestiva cu CC catastrofale sau M G3011 severe 0.93 8.31 4.2205 0.63 7.8317 A A A A A A A A A A A G2011 Alte gastroscopii pentru boli digestive majore 0.0 C G1072 Apendicectomie fara CC catastrofale sau severe 0. de zi Gastroscopie complexa cu CC catastrofale sau G2051 severe Gastroscopie complexa fara CC catastrofale sau G2052 severe 0.27 6.23 6.9577 Alte gastroscopii pentru boli digestive majore.0648 1.6364 G2053 Gastroscopie complexa.fara CC 243 6 244 6 245 6 246 6 247 6 248 6 249 6 250 6 251 6 252 6 253 6 254 6 255 6 256 6 257 6 258 6 259 6 260 6 261 6 262 6 263 6 264 6 265 6 266 6 267 6 268 6 269 6 270 6 271 6 272 6 273 6 274 6 C G1060 Piloromiotomie C G1071 Apendicectomie cu CC catastrofale sau severe 1.0 3.13 4.5 3.0 1.5797 C G1100 Proceduri pentru hernie varsta <1 Proceduri anale si la nivelul stomei cu CC C G1111 catastrofale sau severe Proceduri anale si la nivelul stomei fara CC C G1112 catastrofale sau severe 0.61 6.69 5.9766 Stare maligna digestiva fara CC catastrofale sau M G3012 severe 0.0 3.02 4.36 6.0 3.06 4.5923 Proceduri pentru hernia inghinala si femurala C G1090 varsta >0 0.7687 0.56 5.88 6.0 1.0 1.0 3.87 6.39 5.97 5.0 1.23 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 13 11 23 19 16 10 20 16 38 27 18 15 12 14 19 15 20 13 21 16 17 15 19 16 12 11 1.4032 1.4221 Alte proceduri in sala de operatii la nivelul C G1121 sistemului digestiv cu CC catastrofale sau severe 2.0 1.76 4.0 1.0 3.50 5. de zi 0.5293 1.6886 5.0 1.1764 G2020 Colonoscopie complexa G2031 Alte colonoscopii cu CC catastrofale sau severe G2033 Alte colonoscopii.0 2.0 2.0 1.8380 G2032 Alte colonoscopii fara CC catastrofale sau severe 0.19 4.41 9.2079 0.5356 0.72 4.05 5.18 5.0 2.4725 243 .9703 0.5437 0.8443 Proceduri pentru hernie abdominala si alte hernii C G1081 varsta >59 sau cu (CC catastrofale sau severe) 1.5041 Hemoragie gastrointestinala varsta >64 sau cu M G3021 (CC catastrofale sau severe ) Hemoragie gastrointestinala varsta <65 fara CC M G3022 catastrofale sau severe M G3030 Ulcer peptic complicat M G3040 Ulcer peptic necomplicat M G3050 Boala inflamatorie a intestinului M G3061 Ocluzie intestinala cu CC M G3062 Ocluzie intestinala fara CC Durere abdominala sau adenita mezenterica cu M G3071 CC 0.0 1.0018 Proceduri pentru hernie abdominala si alte hernii C G1082 varsta 1 la 59 fara CC catastrofale sau severe 0.35 6.0 1.9199 0.0 3.0 3.0 1.4978 0.2583 0.8479 Alte proceduri in sala de operatii la nivelul sistemului digestiv fara CC catastrofale sau C G1122 severe 0.2097 0.1701 1.0 1. de G2012 zi 0.8335 0.0 2. de zi Alte gastroscopii pentru boli digestive care nu G2041 sunt majore Alte gastroscopii pentru boli digestive care nu G2042 sunt majore.10 4.0 1.4473 0.

0 2.0 2.2340 15.5563 10.62 Colecistectomie laparoscopica cu explorarea inchisa a CBP sau cu (CC catastrofale sau H1061 severe) 1.2709 M G3082 catastrofale/severe M G3091 Gastroenterita varsta <10 ani cu CC M G3092 Gastroenterita varsta <10 ani fara CC Esofagita si diverse tulburari ale sistemului M G3100 digestiv varsta <10 ani M G3111 Alte diagnostice ale sistemului digestiv cu CC M G3112 Alte diagnostice ale sistemului digestiv fara CC Proceduri la nivel de pancreas.69 4.3717 0.20 4.0 2.0 1.4320 1.0 2.58 4.01 2.0648 2.88 6.7813 0. gastroenterita si diverse tulburari ale sistemului digestiv varsta >9 ani cu CC M G3081 catastrofale/severe 0.02 6.16 8.70 4.0 3.8380 1.4825 14.0 2.0 1.8065 Esofagita.0 3. ficat si shunt fara C H1012 CC catastrofale Proceduri majore ale tractului biliar cu stare C H1021 maligna sau CC catastrofale C C C C C C C C C A A A A A A Proceduri majore ale tractului biliar fara stare H1022 maligna cu (CC moderate sau severee) Proceduri majore ale tractului biliar fara stare H1023 maligna fara CC Proceduri de diagnostic hepatobiliar cu CC H1031 catastrofale sau severe Proceduri de diagnostic hepatobiliar fara CC H1032 catastrofale sau severe Alte proceduri in sala de operatii hepatobiliare si H1040 pancreatice 0.0 2.56 Colecistectomie deschisa fara explorarea inchisa H1052 a CBP fara CC catastrofale 1.3402 0.7075 6.0 1.5572 16.8443 1.0 1. gastroenterita si diverse tulburari ale sistemului digestiv varsta >9 ani fara CC 0.0 3.0 1.0 1.9469 2.0144 0.0 2.95 3.0 1.4780 12.0 5.90 4.4825 7. ficat si shunt cu C H1011 CC catastrofale Proceduri la nivel de pancreas.0 0.54 2.2394 3.36 6.57 5.37 Colecistectomie laparoscopica fara explorarea H1062 inchisa a CBP fara CC catastrofale sau severe Proceduri endoscopice pentru varice esofagiene H2010 sangerande Procedura terapeutica complexa pentru colangiopancreatografie retrograda endoscopica H2021 cu CC catastrofale sau severe Procedura terapeutica complexa pentru colangiopancreatografie retrograda endoscopica H2022 fara CC catastrofale sau severe Alte proceduri terapeutice pentru colangiopancreatografie retrograda endoscopica H2031 cu CC catastrofale sau severe Alte proceduri terapeutice pentru colangiopancreatografie retrograda endoscopica H2032 cu CC moderate Alte proceduri terapeutice pentru colangiopancreatografie retrograda endoscopica H2033 fara CC 0.0099 0.29 Colecistectomie deschisa cu explorarea inchisa a H1051 CBP sau cu CC catastrofale 3.53 3.3294 12.0 1.2331 Esofagita.26 1 2 2 2 2 1 1 1 3 4 4 4 3 2 2 2 4 4 2 2 2 2 1 2 1 1 10 14 13 11 10 9 15 13 61 44 44 42 40 24 15 29 31 24 18 12 21 20 10 23 12 17 1.0 0.28 5.0 2.0 1.02 4.0 3.0 2.45 5.20 1.11 244 .3753 14.24 6.0 1.64 2.8083 1.7498 0.5860 5.275 6 276 6 277 6 278 6 279 6 280 6 281 6 282 6 283 7 284 7 285 7 286 7 287 7 288 7 289 7 290 7 291 7 292 7 293 7 294 7 295 7 296 7 297 7 298 7 299 7 300 7 Durere abdominala sau adenita mezenterica fara M G3072 CC 0.

05 6.0 2.6517 3.09 245 .0 1.9334 11.9136 0.44 6.5797 1.0 4.8767 18. hepatitei alcoolice fara CC cat/sev M H3051 Tulburari ale tractului biliar cu CC M H3052 Tulburari ale tractului biliar fara CC Proceduri majore bilaterale sau multiple ale C I1010 extremitatilor inferioare Transfer de tesut micorvascular sau (grefa de piele cu CC catastrofale sau severe).42 Alte proceduri la nivelul soldului si al femurului cu I1081 CC catastrofale sau severe 3.1935 17.0 1.32 6.0 1.0 1.9280 12.36 4.0603 10.4095 0.0 3.81 5.0 3.74 5.4347 1.01 6.0 1. cu exceptia starii maligne.7534 10.26 7.79 6.0 1.0 3.3834 14.73 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 7 2 1 6 6 6 5 3 3 5 4 2 1 3 2 1 2 26 21 18 23 19 20 18 19 17 17 14 60 55 45 44 32 28 38 51 71 35 30 23 34 26 23 53 46 3.0 3.9406 0.80 2.3546 7.8920 14.301 7 M H3011 Ciroza si hepatita alcoolica cu CC catastrofale M H3012 Ciroza si hepatita alcoolica cu CC severe Ciroza si hepatita alcoolica fara CC catastrofale M H3013 sau severe Stare maligna a sistemului hepatobiliar si pancreasului (varsta >69 cu CC catastrofale sau M H3021 severe ) sau cu CC catastrofale Stare maligna a sistemului hepatobiliar si pancreasului (varsta >69 fara CC catastrofale sau M H3022 severe ) sau fara CC catastrofale Tulburari ale pancreasului.3465 7.0 1.19 6.8569 0. cu exceptia C I1021 mainii Grefe pe piele fara CC catastrofale sau severe.0 3.4996 0.0 1.9181 12.0 1.1683 14.6301 1.62 9.61 3.6652 - 6.86 2.0 1.76 2.0 3.0 302 7 303 7 304 7 305 7 306 7 307 7 308 7 309 7 310 7 311 7 312 8 313 8 314 8 315 8 316 8 317 8 318 8 319 8 320 8 321 8 322 8 323 8 324 8 325 8 326 8 327 8 328 8 329 8 5.7966 23.53 7.4428 0.0 3.92 2.0 1.0 1.7597 13.0432 2.46 2.3987 0. M H3041 cirozei.09 5. M H3042 cirozei.83 4.05 Alte proceduri la nivelul soldului si al femurului I1082 fara CC catastrofale sau severe Artrodeza vertebrala cu CC catastrofale sau I1091 severe Artrodeza vertebrala fara CC catastrofale sau I1092 severe Alte proceduri la nivelul spatelui si gatului cu CC I1101 catastrofale sau severe Alte proceduri la nivelul spatelui si gatului fara CC I1102 catastrofale sau severe I1110 Proceduri de alungire a membrelor Infectii/inflamatii ale oaselor si articulatiilor cu I1121 diverse proceduri ale sistemului muscular si 1. C I1022 cu exceptia mainii Revizie a artroplastiei totale de sold cu CC C I1031 catastrofale sau severe Inlocuire sold cu CC catastrofale sau severe sau revizie a artroplastiei totale de sold fara CC C I1032 catastrofale sau severe C C C C C C C C C C C C C I1033 Inlocuire sold fara CC catastrofale sau severe I1040 Inlocuire si reatasare de genunchi Alte proceduri majore de inlocuire a articulatiilor I1050 si reatasare a unui membru I1060 Artrodeza vertebrala cu diformitate I1070 Amputatie 1.0 1.87 7.0 1. cu exceptia starii M H3032 maligne fara CC catastrofale sau severe Tulburari ale ficatului. hepatitei alcoolice cu CC cat/sev Tulburari ale ficatului.0 1.0 2.44 6.80 4.6967 1.0 3.1188 14.14 5. cu exceptia starii maligne. cu exceptia starii M H3031 maligne cu CC catastrofale sau severe Tulburari ale pancreasului.0 0.

0 1.17 7.0 1.0 1.64 4.4870 0.0 2.6274 8.0711 0.0 1.3483 Entorse. fibulei si gleznei I1131 cu CC catastrofale sau severe Proceduri ale humeruslui.51 4.0 1.65 5.0 1.5 1.96 6.98 4.0 3.0 1.0 1.23 5.6004 10.5167 0.7939 0.0 1.0 0. luxatii si dislocari ale soldului.0 1.94 2 34 1.70 6.0 1.8506 0.0 1.5356 I3041 Osteomielita cu CC I3042 Osteomielita fara CC 2. fibulei si gleznei I1133 varsta <60 fara CC catastrofale sau severe I1140 Revizie a bontului de amputatie I1150 Chirurgie cranio-faciala I1160 Alte proceduri la nivelul umarului I1170 Chirurgie maxilo-faciala I1180 Alte proceduri la nivelul genunchiului I1190 Alte proceduri la nivelul cotului si antebratului I1200 Alte proceduri la nivelul labei piciorului Excizie locala si indepartare a dispozitivelor I1210 interne de fixare a soldului si femurului Excizie locala si indepartare a dispozitivelor I1220 interne de fixare exclusiv sold si femur I1230 Artroscopie Proceduri diagnostic ale oaselor si a I1240 incheieturilor. incluzand fractura patologica tologica fara CC catastrofale 0.0 1.0 1.3609 Stare maligna a tesutului conjunctiv.tesutului conjunctiv cu CC catastrofale Infectii/inflamatii ale oaselor si articulatiilor cu diverse proceduri ale sistemului muscular si I1122 tesutului conjunctiv cu CC severe Infectii/inflamatii ale oaselor si articulatiilor cu diverse proceduri ale sistemului muscular si tesutului conjunctiv fara CC catastrofale sau I1123 severe Proceduri ale humeruslui.8146 2.51 9.0 1.9829 0.0162 0.2034 1. tibiei. incluzand biopsia Proceduri la nivelul tesuturilor moi cu CC I1251 catastrofale sau severe Proceduri la nivelul tesuturilor moi fara CC I1252 catastrofale sau severe Alte proceduri la nivelul tesutului conjunctiv cu I1261 CC Alte proceduri la nivelul tesutului conjunctiv fara I1262 CC I1270 Reconstructie sau revizie a genunchiului I1280 Proceduri la nivelul mainii I3010 Fracturi ale diafizei femurale 330 8 C 2.8695 1.63 1 3 3 2 1 3 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 34 34 32 26 41 34 12 27 14 18 23 21 13 13 24 25 19 24 16 13 13 20 20 17 37 29 25 18 1. tibiei.5671 I3052 sau severe 246 .00 4.72 1.0 331 8 332 8 333 8 334 8 335 8 336 8 337 8 338 8 339 8 340 8 341 8 342 8 343 8 344 8 345 8 346 8 347 8 348 8 349 8 350 8 351 8 352 8 353 8 354 8 355 8 356 8 357 8 358 8 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C M M M M M M M 1. fibulei si gleznei I1132 varsta >59 fara CC catastrofale sau severe Proceduri ale humeruslui.26 9.9343 11.0 1.0 1.20 6.70 5.0 0.67 6.4536 1.16 5.00 6.31 I3020 Fracturi ale extremitatii distale femurale 1.0 1.6868 2.0 0.70 4.90 4. incluzand I3051 fractura patologica cu CC catastrofale sau severe 1.1422 0.89 1. tibiei.39 1.93 6.76 4.51 6.4221 0.3546 7.0 1.0 1.9298 10.5545 1. pelvisului I3030 si coapsei 0.0 1.06 4.7120 Stare maligna a tesutului conjunctiv.7435 1.0 1.4113 0.37 5.7579 8.4699 0.

genunchiului. pumnului.0 2.0 0.76 0.0 Tulburari musculotendinoase specifice varsta >79 I3121 sau cu (CC catastrofale sau severe) 1. genunchiului.0 1.57 5.00 6.0 1. bratului.8695 0.0 1.5923 0.59 6.6049 0.0 1.0 1.4284 0.67 3. mainii sau I3143 piciorului varsta <75 fara CC Leziuni ale umarului. gambei sau gleznei varsta >64 sau I3152 cu CC Leziuni ale umarului.35 7.0 0.0 2.0 1.23 Leziuni ale antebratului.7939 1.2646 6.04 5. mainii sau I3142 piciorului varsta >74 sau cu CC Leziuni ale antebratului.3294 0.3564 0.43 5.65 6. varsta >64 cu I3151 CC Leziuni ale umarului.0 0.4788 6. pumnului.02 5.2034 Tulburari musculotendinoase specifice varsta <80 I3122 fara CC catastrofale sau severe Ingrijiri postprocedurale ale implanturilor/prostezelor musculoscheletale I3131 varsta >59 cu CC catastrofale sau severe Ingrijiri postprocedurale ale implanturilor/prostezelor musculoscheletale I3132 varsta >59 sau cu (CC catastrofale sau severe) Ingrijiri postprocedurale ale implanturilor/prostezelor musculoscheletale I3133 varsta <60 fara CC catastrofale sau severe Leziuni ale antebratului. cotului.4221 2.59 5.05 5.0 0.59 4.3465 1. gambei sau gleznei. de zi Boli ale oaselor si atropatii specifice varsta >74 I3091 cu CC catastrofale sau severe Boli ale oaselor si atropatii specifice varsta >74 I3092 sau cu (CC catastrofale sau severe ) Boli ale oaselor si atropatii specifice varsta <75 I3093 fara CC catastrofale sau severe I3100 Artropatii nespecifice Alte tulburari musculotendinoase varsta >69 cu I3111 CC Alte tulburari musculotendinoase varsta >69 sau I3112 cu CC Alte tulburari musculotendinoase varsta <70 fara I3113 CC 2.359 8 360 8 361 8 362 8 363 8 364 8 365 8 366 8 367 8 368 8 369 8 370 8 371 8 372 8 373 8 374 8 375 8 376 8 377 8 378 8 379 8 380 8 381 8 382 8 383 8 384 8 385 8 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M Tulburari inflamatorii musculoscheletale cu CC I3061 catastrofale sau severe Tulburari inflamatorii musculoscheletale fara CC I3062 catastrofale sau severe I3071 Artrita septica cu CC catastrofale sau severe I3072 Artrita septica fara CC catastrofale sau severe I3081 Tulburari nechirurgicale ale coloanei cu CC I3082 Tulburari nechirurgicale ale coloanei fara CC I3083 Tulburari nechirurgicale ale coloanei.0 0.1890 1.00 4.1026 0.0 1.0 1.2898 0.2835 1. bratului.73 4. cotului.0 1. mainii sau I3141 piciorului varsta >74 cu CC 0.33 7.0 0.42 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 15 22 22 17 19 1 20 18 18 18 21 20 16 21 17 48 28 17 10 9 8 14 12 10 29 18 2. pumnului.73 6.35 6.7768 11.2178 0. bratului.6427 0.0 0.02 0.78 6.5860 0.59 3.83 3.0 1.0 1.14 6.61 7. cotului.0 1.0 3.3339 1. varsta <65 fara I3153 CC Alte tulburari musculoscheletale varsta >69 cu I3161 CC Alte tulburari musculoscheletale varsta >69 sau I3162 cu CC 247 .5626 0.3861 0.0 1.1467 0.0 1.5482 0.4032 0.2961 1. genunchiului.17 3. gambei sau gleznei.0 1.

0 4.0 0.59 3.0 2.4194 0.0 1.0 0.0 1.2979 0.9829 0.42 4.73 1.386 8 387 8 388 8 389 8 390 8 391 9 392 9 393 9 394 9 395 9 396 9 397 9 398 9 399 9 400 9 401 9 402 9 403 9 404 9 405 9 406 9 407 9 408 9 409 9 410 9 411 9 412 9 413 9 M M M M M C C C C C C C C C C C C C C C C M M M M M M M Alte tulburari musculoscheletale varsta <70 fara I3163 CC Fracturi ale pelvisului cu CC catastrofale sau I3171 severe Fracturi ale pelvisului fara CC catastrofale sau I3172 severe Fracturi ale colului femural cu CC catastrofale I3181 sau severe Fracturi ale colului femural fara CC catastrofale I3182 sau severe Transfer de tesut microvasular pentru piele.36 0.05 2.2394 0.0 1.84 6.6742 Tulburari maligne ale sanului (varsta >69 fara J3022 CC) sau fara (CC catastrofale sau severe) J3030 Tulburari nemaligne ale sanului 0.3420 Celulita (varsta >59 fara CC catastrofale sau J3042 severe ) sau varsta <60 0.0 5.4473 0.0 0.0 1.5482 0.66 5.0 0.0 0.0 1.7768 2.52 4.2709 4.41 4.37 6.4491 0.2772 J3041 Celulita varsta >59 cu CC catastrofale sau severe 1.9262 1.0 1.2583 2.5347 1.55 6.0 1.0918 Alta grefa a pielii si/sau proceduri de debridare J1042 fara CC catastrofale sau severe J1050 Proceduri perianale si pilonidale Proceduri in sala de operatii ale pielii.0 1.0 1.72 5.97 8.3780 5.0 1.4284 4.28 5.04 Tulburari maligne ale sanului (varsta >69 cu CC) J3021 sau cu (CC catastrofale sau severe) 0. de zi 0.0 1.50 7.25 8. tesutului subcutanat si J1070 sanului Proceduri ale membrele inferioare cu J1081 ulcer/celulita cu CC catastrofale Proceduri ale membrele inferioare cu ulcer/celulita fara CC catastrofale cu grefa de J1082 piele/lambou de reparare Proceduri ale membrele inferioare cu ulcer/celulita fara CC catastrofale fara grefa de J1083 piele/lambou de reparare Proceduri ale membrele inferioare fara ulcer/celulita cu grefa de piele (CC catastrofale J1091 sau severe) Proceduri ale membrele inferioare fara ulcer/celulita fara (grefa de piele si (CC J1092 catastrofale sau severe) J1100 Reaconstructii majore ale sanului J3011 Ulceratii ale pielii J3012 Ulceratie ale pielii.8137 14.6148 16.6112 0.90 5.88 4.2097 10.4978 0.14 1.0 1.0 0.8947 3.32 Alta grefa a pielii si/sau proceduri de debridare cu J1041 CC catastrofale sau severe 2.43 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 1 3 1 1 1 3 2 15 29 21 27 20 49 31 18 16 14 23 15 14 20 14 34 62 29 21 25 21 12 13 24 18 1.1260 8.30 4. tesutului J1060 subcutanat si chirugie plastica la nivelul sanului Alte proceduri ale pielii. tesut J1010 subcutanat si tulburari ale sanului Proceduri majore pentru afectiuni maligne ale J1021 sanului Proceduri majore pentru afectiuni nemaligne ale J1022 sanului Proceduri minore pentru afectiuni maligne ale J1031 sanului Proceduri minore pentru afectiuni nemaligne ale J1032 sanului 0.0 2.0 1.21 7.5608 248 .0477 0.48 4.0 1.0 1.7444 11.

11 5.0 3.0 2.5734 2.0 1.0882 2.45 2 1 2 2 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 4 3 2 2 15 11 14 16 35 30 14 16 15 16 21 17 17 18 18 13 11 14 13 11 126 46 41 41 31 2.5545 0.17 4.7867 11.5923 0.1332 14.5185 0.0 1.2790 0.6616 2.60 4. ureterului.75 249 .05 3.0 1.6085 11.64 1.2664 1.1575 0.0 2.29 6.91 3. ureterului.0 1.3843 1.0 1.33 5.01 4.0 3.5689 1.0 1. tesutului subcutanat si sanului J3051 varsta >69 Trauma a pielii.90 6.0576 18.50 6.4239 0.0 1.01 6.3060 1.0 3.0 1.7246 0.7849 0.39 Insertie operatorie a cateterului peritoneal pentru L1012 dializa fara CC catastrofale sau severe Proceduri majore ale rinichiului.0 1. nutritional si metabolic Proceduri endoscopice sau investigative pentru K2010 tulburari metabolice fara CC.0 1.8461 8.4851 5. si vezicii urinare pentru tumori fara CC catastrofale L1022 sau severe Proceduri majore ale rinichiului.0 2. tesutului subcutanat si sanului J3052 varsta <70 J3061 Tulburari minore ale pielii J3062 Tulburari minore ale pielii. si vezicii urinare pentru tumori cu CC catastrofale L1021 sau severe Proceduri majore ale rinichiului.6229 10.1971 - 4.82 5. ureterului.9199 0.58 5.0 0.0 1.23 2.11 6.0 1.0 2.7345 12.46 M K3011 Diabet cu CC catastrofale sau severe M K3012 Diabet fara CC catastrofale sau severe M K3020 Perturbare nutritionala severa M K3031 Diverse tulburari metabolice cu CC catastrofale Diverse tulburari metabolice varsta >74 sau cu M K3032 CC severe Diverse tulburari metabolice varsta <75 fara CC M K3033 catastrofale sau severe M K3040 Erori innascute de metabolism Tulburari endocrine cu CC catastrofale sau M K3051 severe Tulburari endocrine fara CC catastrofale sau M K3052 severe C C C C C C Insertie operatorie a cateterului peritoneal pentru L1011 dializa cu CC catastrofale sau severe 4. de zi 0. de zi J3071 Tulburari majore ale pielii J3072 Tulburari majore ale pielii.3357 0.414 9 415 9 416 9 417 9 418 9 419 9 420 10 421 10 422 10 423 10 424 10 425 10 426 10 427 10 428 10 429 10 430 10 431 10 432 10 433 10 434 10 435 10 436 10 437 10 438 10 439 11 440 11 441 11 442 11 443 11 444 11 M M M M M M C C C C C C C C C A Trauma a pielii.06 5.93 5.0 1.1152 1.0 2.95 2.75 6. ureterului.4158 1.01 4.3843 0.2709 0.0 2. si vezicii urinare pentru tumori benigne cu CC L1031 catastrofale Proceduri majore ale rinichiului. si vezicii urinare pentru tumori benigne cu CC L1032 severe sau moderate 1. de zi K1010 Proceduri ale piciorului diabetic K1020 Proceduri la nivel de hipofiza K1030 Proceduri la nivelul suprarenalelor K1040 Proceduri majore pentru obezitate K1050 Proceduri la nivelul paratiroidelor K1060 Proceduri la nivelul tiroidei K1070 Proceduri privind obezitatea K1080 Proceduri privind tiroglosul Alte proceduri in sala de operatii la nivel K1090 endocrin.7849 1.0 1.5 1.

3339 L3070 Strictura uretrala Alte diagnostice la nivelul rinichiului si tractului L3081 urinar cu CC catastrofale Alte diagnostice la nivelul rinichiului si tractului L3082 urinar cu CC severe Alte diagnostice la nivelul rinichiului si tractului L3083 urinar fara CC catastrofale sau severe 0.88 2 4 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 3 2 2 2 2 1 1 2 2 1 30 22 21 32 23 20 16 17 19 40 22 16 16 12 38 24 18 23 14 22 17 14 13 14 13 15 21 19 15 1.83 8.94 4.0 1.8569 0.0 1.0 1.8947 0.5 1.67 4.2160 0.0 0.5230 0.24 5.5419 4.0 Infectii ale rinichiului si tractului urinar varsta <70 L3043 fara CC catastrofale sau severe 0.6364 0.4284 L3050 Pietre si obstructie urinara 0.0 1.0 1.99 4.7435 8.0 2.0 1.2556 1.21 6.9262 Semne si simtome ale rinichiului si tractului urinar L3062 fara CC catastrofale sau severe 0.45 4.445 11 446 11 447 11 448 11 449 11 450 11 451 11 452 11 453 11 454 11 455 11 456 11 457 11 458 11 459 11 460 11 461 11 462 11 463 11 464 11 465 11 466 11 467 11 468 11 469 11 470 11 471 11 472 11 473 11 474 11 475 11 C C C C C C C C C C C C A A A M M M M M M M M M M M M M M M M Proceduri majore ale rinichiului.0 3.85 5.0 4.0 1. ureterului.37 4.0603 0.0 1.24 9.2016 0.50 8.0 1.90 6.6445 0.0 0.2790 2.06 6.0 1.07 7.0 1.78 6.0 2.48 4.0 2.0 2. si L1033 vezicii urinare pentru tumori benigne fara CC Prostatectomie transuretrala cu CC catastrofale L1041 sau severe Prostatectomie transuretrala fara CC catastrofale L1042 sau severe Proceduri minore ale vezicii urinare cu CC L1051 catastrofale sau severe Proceduri minore ale vezicii urinare fara CC L1052 catastrofale sau severe Proceduri transuretrale cu exceptia L1061 prostatectomiei cu CC catastrofale sau severe Proceduri transuretrale cu exceptia L1062 prostatectomiei fara CC catastrofale sau severe L1071 Proceduri ale uretrei cu CC L1072 Proceduri ale uretrei fara CC Alte proceduri pentru tulburari ale rinichiului si L1081 tractului urinar cu CC catasatrofal Alte proceduri pentru tulburari ale rinichiului si L1082 tractului urinar cu CC severe Alte proceduri pentru tulburari ale rinichiului si L1083 tractului urinar fara CC catastrofale sau severe L2010 Ureteroscopie L2020 Cistouretroscopie.06 7.8821 1.0 2.2601 0.96 4.0 1.6112 1.0 2.0945 1.16 5.46 7.3528 2.3087 250 .6364 1.0 1.0 3.32 9.9460 2.2790 0.47 5. de zi L2030 Litotripsie extracorporeala pentru litiaza urinara L3011 Insuficienta renala cu CC catastrofale L3012 Insuficienta renala cu CC severe Insuficienta renala fara CC catastrofale sau L3013 severe L3020 Internare pentru dializa renala Tumori ale rinichiului si tractului urinar cu CC L3031 catastrofale sau severe Tumori ale rinichiului si tractului urinar fara CC L3032 catastrofale sau severe Infectii ale rinichiului si tractului urinar cu CC L3041 catastrofale Infectii ale rinichiului si tractului urinar varsta >69 L3042 sau cu CC severe 1.54 7.71 5.3969 2.2241 0.9847 0.1233 1.07 9.0 3.54 4.0 2.0 1.75 5.63 5.6238 0.0459 0.3276 Semne si simtome ale rinichiului si tractului urinar L3061 cu CC catastrofale sau severe 0.

1890 1.05 6.9217 0.51 3.9955 0.3465 1.58 3.0 1.0 1.9514 0.0837 0.476 12 477 12 478 12 479 12 480 12 481 12 482 12 483 12 484 12 485 12 486 12 487 12 488 12 489 12 490 12 491 12 492 12 493 12 494 12 495 13 496 13 497 13 498 13 499 13 500 13 501 13 502 13 503 13 504 13 505 13 C M1010 Proceduri majore pelvine la barbat 2.5833 1.5878 1.0 0.48 Prostatectomie transuretrala fara CC catastrofale C M1022 sau severe 0.5 0.55 4.9784 0.0243 1. barbati Alte diagnostice ale sistemului reproductiv M M3050 masculin C C C C C C C C C C C N1010 Eviscerare a pelvisului si vulvectomie radicala Proceduri uterine si ale anexelor pentru stare N1021 maligna ovariana sau a anexelor cu CC Proceduri uterine si ale anexelor pentru stare N1022 maligna ovariana sau a anexelor fara CC Proceduri uterine si ale anexelor pentru stare N1031 maligna non-ovariana sau a anexelor cu CC Proceduri uterine si ale anexelor pentru stare N1032 maligna non-ovariana sau a anexelor fara CC N1040 Histerectomie pentru stare nemaligna Ovariectomie si proceduri complexe nemaligne ale trompei Fallope cu CC catastrofale sau N1051 severe Ovariectomie si proceduri complexe nemaligne ale trompei Fallope fara CC catastrofale sau N1052 severe Proceduri de reconstructie ale sistemului N1060 reproductiv feminin Alte proceduri la nivel uterin si anexe pentru stare N1070 nemaligna N1080 Proceduri endoscopice pentru sistemul 1.0 1.22 251 .07 5.41 5.0 1.8695 8.0963 0.2520 4.72 4.1719 1.35 7.0 1.0 1.53 3.98 7 4 3 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 4 4 2 2 2 4 3 3 3 1 2 34 20 18 12 11 17 12 8 18 21 20 14 15 13 15 13 12 26 24 21 27 23 19 22 19 18 10 11 2.0 1.0081 0.86 8.4410 0.18 4.0 3.0 1.0 1.31 3.0 1.3402 0.0 1.3456 11.20 4.5104 0.0711 0.0 1.0 1.81 6.0 1.2835 0.6949 2.0 1.5734 1.45 7.24 C M1031 Proceduri la nivelul penisului cu CC C M1032 Proceduri la nivelul penisului fara CC C M1041 Proceduri la nivelul testiculelor cu CC C M1042 Proceduri la nivelul testiculelor fara CC C M1050 Circumcizie Alte proceduri chirugicale la nivelul sistemului C M1061 reproductiv masculin pentru starea maligna Alte proceduri chirugicale la nivelul sistemului reproductiv masculin exceptand cele pentru C M1062 starea maligna A M2010 Cistouretroscopie fara CC.20 5.6823 9.6049 0.0 1.32 4.37 3.7687 0.74 8.24 8.2646 0.0 1.0 1.7723 16.4536 9.87 7.0 1.0 1.0 1. de zi Stare maligna a sistemului reproductiv masculin M M3011 cu CC catastrofale sau severe Stare maligna a sistemului reproductiv masculin M M3012 fara CC catastrofale sau severe Hipertrofie prostatica benigna cu CC catastrofale M M3021 sau severe Hipertrofie prostatica benigna fara CC M M3022 catastrofale sau severe Inflamatii ale sistemului reproductiv masculin cu M M3031 CC Inflamatii ale sistemului reproductiv masculin fara M M3032 CC M M3040 Sterilizare.92 7.3213 1.01 Prostatectomie transuretrala cu CC catastrofale C M1021 sau severe 1.0 2.0 1.0 1.0 0.08 4.

3123 1.95 2.34 6.33 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 12 7 11 8 26 18 11 10 9 17 17 13 12 11 15 8 6 14 10 10 17 8 11 10 11 1 6 1.0 1.69 5.nascut externat ca deces sau transfer.0 1.0 1.21 6.0 1. pentru afectiuni N2010 ale sistemul reproductiv feminin 0.0963 Stare maligna a sistemului reproductiv feminin M N3012 fara CC catastrofale sau severe M N3020 Infectii.5860 0.0 1. proceduri la nivelul vaginului.0 1.0 1.0 N1100 Curetaj diagnostic si histeroscopie diagnostica 0.00 2.0 0.5752 1. la interval <5 zile de internare.72 5.1890 Stare maligna a sistemului reproductiv feminin cu M N3011 CC catastrofale sau severe 1.3402 M O3030 Avort fara proceduri in sala de operatii Travaliu fals inainte de 37saptamani sau cu CC M O3041 catastrofale Travaliu fals dupa 37 saptamani fara CC M O3042 catastrofale Internare prenatala si pentru alte probleme M O3051 obstetrice Internare prenatala si pentru alte probleme M O3052 obstetrice.0 1.07 3.0 2.0 1. sistem reproductiv feminin Tulburari menstruale si alte tulburari ale M N3031 sistemului genital feminin cu CC Tulburari menstruale si alte tulburari ale M N3032 sistemului genital feminin fara CC C O1011 Nastere prin cezariana cu CC catastrofale C O1012 Nastere prin cezariana cu CC severe Nastere prin cezariana fara CC catastrofale sau C O1013 severe 0.reproductiv feminin 506 13 507 13 508 13 509 13 510 13 511 13 512 13 C C C C A Conizatie.0 1.2835 0. de zi Nou.0 1.6238 Postpartum si post avort cu proceduri in sala de M O3020 operatii 0.2412 C O1021 cu CC catastrofale sau severe Nastere vaginala cu proceduri in sala de operatii C O1022 fara CC catastrofale sau severe 0.0 1.08 0. cu proceduri C P1010 semnificative in sala de operatii 0.3276 0.1890 1..0 1.0 1.0270 M O3012 Nastere vaginala fara CC catastrofale sau severe 0.10 6.94 3.08 3.0 1.64 5.0 2.2394 0.64 4.0945 0.7309 Nastere vaginala singulara fara complicatii fara M O3013 alte afectiuni 0.31 5. pentru sarcina.81 4.7561 252 .4347 0.0 1.0 1.1449 0.3654 0.0 1.77 4.2223 513 13 514 13 515 13 516 14 517 14 518 14 519 14 520 14 521 14 522 14 523 14 524 14 525 14 526 14 527 14 528 14 529 14 530 14 531 14 532 14 533 14 534 15 Nastere vaginala cu proceduri in sala de operatii 1.5797 0. colului N1090 uterin si vulvei 0.3717 Vaginoscopie/Colposcopie de zi.1827 2.0 0.07 2.93 7.2898 Alte proceduri in sala de operatii ale sistemului reproductiv feminin varsta >64 cu stare maligna N1111 sau cu CC 2.54 5.53 2.06 4.9388 C O1030 Sarcina ectopica Postpartum si post avort cu proceduri in sala de C O1040 operatii C O1050 Avort cu proceduri in sala de operatii Vaginoscopie/Colposcopie de zi.16 4.66 4.0 1.0 0.79 3.8668 Alte proceduri in sala de operatii ale sistemului reproductiv feminin varsta <65 fara neoplasm fara N1112 CC 0.3969 0.0 1.8128 0.00 5.0 1.01 3. A O2010 nastere sau lauzie M O3011 Nastere vaginala cu CC catastrofale sau severe 0.3087 3.

nascut. M P3064 fara probleme Nou.54 3.nascut sau sugar subponderal.1629 22. greutate la internare 2000-2499 g fara procedura semnificativa in sala de operatii.nascut.84 8.5581 13. M P3061 cu probleme multiple majore Nou.nascut. greutate la internare > 2499 g fara procedura semnificativa in sala de operatii.nascut. greutate la internare 1000-1249 g M P3040 fara procedura semnificativa in sala de operatii Nou.02 9.71 6. cu diagnostic M P3011 neonatal Nou.nascut.31 10. la interval <5zile de la internare. fara C P1062 probleme multiple majore Nou.5 12.0801 19.0 12.4140 11.76 253 . greutate la internare 2000-2499 g fara procedura semnificativa in sala de operatii.1944 15.nascut.4176 0.95 541 15 542 15 543 15 544 15 545 15 546 15 547 15 548 15 549 15 550 15 551 15 552 15 553 15 554 15 555 15 Nou.nascut.4375 22.0 7.0 4.0 0. fara procedura semnificativa in sala de operatii.5 13.48 1 4 1.7579 22. cu C P1061 probleme multiple majore Nou.nascut.0 1.5 12.nascut.5 8.78 2. greutate la internare 1000-1499 g P1030 cu procedura semnificativa in sala de operatii Nou.58 3. M P3073 cu alte probleme Nou. greutate la internare 1500-1999 g fara procedura semnificativa in sala de operatii.nascut externat ca deces sau transfer.47 2. greutate la internare 2000-2499 g fara procedura semnificativa in sala de operatii.6301 2.2709 1. fara procedura semnificativa in sala de M P3012 operatii.51 6.0 2. greutate la internare 1500-1999 g fara procedura semnificativa in sala de operatii. greutate la internare > 2499 g cu procedura semnificativa in sala de operatii. la interval <5 zile de internare. greutate la internare 1500-1999 g P1040 cu procedura semnificativa in sala de operatii 15. externat ca deces sau transfer. M P3063 cu alte probleme Nou. M P3062 cu probleme majore Nou.0 8. greutate la internare > 2499 g cu procedura semnificativa in sala de operatii. greutate la internare < 750 g M P3030 Nou.02 15.535 15 536 15 537 15 538 15 539 15 540 15 C C C C Proceduri cardiotoracice/vasculare pentru nouP1020 nascuti Nou. greutate la internare 1250-1499 g M P3050 fara procedura semnificativa in sala de operatii Nou.5 7.nascut.nascut.4536 1. greutate la internare 1500-1999 g fara procedura semnificativa in sala de operatii.nascut.0918 1. greutate la internare 1500-1999 g fara procedura semnificativa in sala de operatii.0 2. greutate la internare 750-999 g Nou.nascut.01 2.5 13.0 6.3312 15.5 3.0 7. fara diagnostic neonatal M P3020 Nou.2700 4.nascut.1296 12.0 22.5 13.54 4.08 7.62 6.6751 21. greutate la internare 2000-2499 g P1050 cu procedura semnificativa in sala de operatii Nou.nascut.5113 21.02 4.9109 14.nascut. cu M P3081 probleme multiple majore 0.57 2.6886 16. M P3071 cu probleme multiple majore Nou. greutate la internare 2000-2499 g fara procedura semnificativa in sala de operatii.7327 - 2 1 2 3 2 124 81 42 85 10 16.31 1 1 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 79 118 107 126 87 67 68 60 50 28 22 19 26 1.nascut. M P3074 fara probleme Nou.2934 9. M P3072 cu probleme majore Nou.0 7.nascut.

0 2.5248 Alte tulburari neoplazice cu alte proceduri in sala R1042 de operatii fara CC catastrofale sau severe 0.0162 7.57 4.1323 1.0 2.7120 0. greutate la internare > 2499 g fara procedura semnificativa in sala de operatii.0 3.1656 254 .6490 Tulburari ale globulelor rosii fara CC catastrofale M Q3023 sau severe 0.06 2.0 2.0 1.0 1.3753 11.0 1.9892 6.20 5.57 4. cu M P3083 alte probleme Nou.68 6.8398 Limfom si leucemie cu alte proceduri in sala de R1031 operatii cu CC catastrofale sau severe Limfom si leucemie cu alte proceduri in sala de R1032 operatii fara CC catastrofale sau severe 4.18 5.3582 0.0 0.0936 Limfom si leucemie non-acuta fara CC M R3022 catastrofale 1.00 6. cu M P3082 probleme majore Nou.0 1.0 1. greutate la internare > 2499 g fara procedura semnificativa in sala de operatii. cu CC catastrofale sau severe Limfom si leucemie cu proceduri majore in sala R1012 de operatii.0 3.3969 6.nascut.29 9. fara CC catastrofale sau severe 1.90 4.3960 10.nascut.2331 1.0 2.0 1.12 5.53 7.19 Alte tulburari neoplazice cu alte proceduri in sala R1041 de operatii cu CC catastrofale sau severe 1.78 M Q3022 Tulburari ale globulelor rosii cu CC severe 0.59 4.0 1.01 6.2268 M Q3030 Anomalii de coagulare C C C C C C C C Limfom si leucemie cu proceduri majore in sala R1011 de operatii.3168 5.0648 M R3011 Leucemie acuta cu CC catastrofale M R3012 Leucemie acuta cu CC severe 5.3195 11. cu CC catastrofale sau severe 0.0 1.0 1.0 1.0 1.15 5.0 1. fara CC catastrofale sau severe Alte tulburari neoplazice cu proceduri majore in R1021 sala de operatii. fara M P3084 probleme C Q1010 Splenectomie Alte proceduri in sala de operatii ale sangelui si organelor hematopoietice cu CC catastrofale sau C Q1021 severe Alte proceduri in sala de operatii ale sangelui si organelor hematopoietice fara CC catastrofale C Q1022 sau severe Tulburari reticuloendoteliale si de imunitate cu M Q3011 CC catastrofale sau severe Tulburari reticuloendoteliale si de imunitate fara M Q3012 CC catastrofale sau severe cu stare maligna Tulburari reticuloendoteliale si de imunitate fara M Q3013 CC catastrofale sau severe fara stare maligna M Q3021 Tulburari ale globulelor rosii cu CC catastrofale 1.04 7.6175 1.10 5.6112 M R3021 Limfom si leucemie non-acuta cu CC catastrofale 3.0 2.80 4.84 Alte tulburari neoplazice cu proceduri majore in R1022 sala de operatii.8767 12.3150 5.nascut.0 2.0207 M R3023 Limfom si leucemie non-acuta.14 2 2 2 4 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 12 9 7 32 16 15 15 23 15 23 19 16 21 48 32 45 28 59 25 21 15 78 34 17 28 16 1 21 3.7309 0. greutate la internare > 2499 g fara procedura semnificativa in sala de operatii.89 5.0 1.3042 0.0 0.5563 0.3870 15.59 0.556 15 557 15 558 15 559 16 560 16 561 16 562 16 563 16 564 16 565 16 566 16 567 16 568 16 569 17 570 17 571 17 572 17 573 17 574 17 575 17 576 17 577 17 578 17 579 17 580 17 581 17 582 17 583 17 Nou.0 0.0 1.0 1. de zi M R3031 Alte tulburari neoplazice cu CC 0.0 2.28 0.64 3.0 0.38 M R3013 Leucemie acuta fara CC catastrofale sau severe 0.97 3.17 4.7120 1.

4095 0.1512 0.73 0.61 5.0 1.4627 2.5608 0.4914 0.64 1.4996 12.4320 4.38 8.41 9.00 - Infectii postoperatorii si posttraumatice varsta >54 T3021 sau cu (CC catastrofale sau severe) 0.584 17 585 17 586 17 587 18 588 18 589 18 590 18 591 18 592 18 593 18 594 18 595 18 596 18 597 18 598 18 599 18 600 18 601 18 602 18 603 18 604 19 605 19 606 19 607 19 608 19 609 19 610 19 611 19 612 19 613 19 614 19 615 19 M R3032 Alte tulburari neoplazice fara CC M R3040 Chimioterapie M R3050 Radioterapie M S3010 HIV.8695 10.3231 1.44 0.40 1.5545 T3031 Febra de origine necunoscuta cu CC T3032 Febra de origine necunoscuta fara CC T3041 Boala virala varsta >59 sau cu CC T3042 Boala virala varsta <60 fara CC Alte boli infectioase sau parazitare cu CC T3051 catastrofale sau severe Alte boli infectioase sau parazitare fara CC T3052 catastrofale sau severe Tratament al sanatatii mentale.3168 16. de zi.1197 0.94 5.37 8.0 1.0 3.0 2.44 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 3 3 3 4 4 3 2 2 2 15 34 19 13 42 19 23 27 19 29 17 14 13 16 14 16 15 1 59 43 47 37 36 36 32 16 40 1.8002 8.0 1.41 4.0 2.1134 2.0 1.84 8.28 6.3204 0.0 4.0 0.59 6.5 2.5941 C C C M M M M M M M M M M A M M M M M M M 5.7327 0.0 1.0 3.8443 0.6553 3.2367 12.85 5.3087 1.8254 6.4888 1.38 2.0 3.9514 Infectii postoperatorii si posttraumatice varsta <55 T3022 fara CC catastrofale sau severe 0.0 1. de zi.0 2.87 4.3969 0.0 1.9325 13.0 2.0 2.0 1.1890 5.5 1.5734 0. fara terapie U3010 electroconvulsiva (ECT) Tulburari schizofrenice cu statut legal al sanatatii U3021 mentale Tulburari schizofrenice fara statut legal al U3022 sanatatii mentale Paranoia si tulburare psihica acuta cu CC catastrofale/sever sau cu statut legal al sanatatii U3031 mentale Paranoia si tulburare psihica acuta fara CC catastrofale/sever fara statut legal al sanatatii U3032 mentale Tulburari afective majore varsta >69 sau cu (CC U3041 catastrofale sau severe ) Tulburari afective majore varsta <70 fara CC U3042 catastrofale sau severe 0. cu terapie U2010 electroconvulsiva (ECT) Tratament al sanatatii mentale.99 0.0 2.22 5.0 1.52 6.0 M S3023 Boli conexe HIV fara CC catastrofale sau severe 1.25 4.9280 12. de zi M S3021 Boli conexe HIV cu CC catastrofale M S3022 Boli conexe HIV cu CC severe Proceduri in sala de operatii pentru boli T1011 infectioase si parazitare cu CC catastrofale Proceduri in sala de operatii pentru boli infectioase si parazitare cu CC severe sau T1012 moderate Proceduri in sala de operatii pentru boli T1013 infectioase si parazaitare fara CC T3011 Septicemie cu CC catastrofale sau severe T3012 Septicemie fara CC catastrofale sau severe 0.0 1.47 5.62 0.0 1.8146 0.76 M U3050 Alte tulburari afective si somatoforme M U3060 Tulburari de anxietate M U3070 Supralimentatie si tulburari obsesiv-compulsive M U3080 Tulburari de personalitate si reactii acute 255 .6769 10.38 2.30 6.5 2.0 1.3942 1.

0 1.42 5.45 4. pacient plecat impotriva avizului medical 0.9478 17.0 1.45 3.23 3.74 8. decedat sau transferat la M W3010 alta unitate de ingrijiri acute.7309 11.28 5.0 1.8380 1.0 1. de zi Tulburare si dependenta datorita consumului de M V3041 opiacee 1.11 5.21 6.5158 15.5860 0.0405 15.0 0.14 0.0 1.6634 0.9766 2.2457 5.2538 26.0 0.60 0.1611 0.36 5.6553 1.5617 13.54 0.616 19 617 20 618 20 619 20 620 20 621 20 622 20 623 20 624 20 625 21 626 21 627 21 628 21 629 21 630 21 631 21 632 21 633 21 634 21 635 21 636 21 637 21 638 21 639 21 640 21 641 21 642 21 643 21 644 21 645 21 M U3090 Tulburari mentale in copilarie M V3011 Intoxicatie cu alcool si sevraj cu CC M V3012 Intoxicatie cu alcool si sevraj fara CC M V3020 Intoxicatii medicamentoase si sevraj Tulburare si dependenta datorita consumului de M V3031 alcool Tulburare si dependenta datorita consumului de M V3032 alcool.12 0.39 7.0 2.3843 M V3050 de droguri Proceduri de ventilare sau craniotomie pentru C W1010 traummatisme multiple semnificative Proceduri la sold.8506 0.0 1.0 0.0 1.0 4. LOS<5 zile Traumatisme multiple fara proceduri M W3020 semnificative Transfer de tesut microvascular sau grefa de C X1010 piele pentru leziuni ale mainii Alte proceduri pentru leziuni ale membrului C X1021 inferior varsta >59 sau cu CC Alte proceduri pentru leziuni ale membrului C X1022 inferior varsta <60 fara CC C C C C C X1030 Alte proceduri pentru leziuni ale mainii Alte proceduri pentru alte leziuni cu CC X1041 catastrofale sau severe Alte proceduri pentru alte leziuni fara CC X1042 catastrofale sau severe Grefe de piele pentru leziuni ale extremitatilor mainii cu transfer de tesut microvascular sau cu X1051 (CC catastrofale sau severe ) Grefe de piele pentru leziuni ale extremitatilor mainii cu transfer de tesut microvascular fara CC X1052 catastrofale sau severe 15.5545 10. femur si membru pentru traumatisme multiple semnificative.0036 0.60 2.5545 2.0 11.9577 256 .0 1.0 4.6805 10.0 1.60 8.3591 Alte tulburari si dependente datorita consumului 0.73 4.68 0.2772 0.5437 13.0 3.40 3.91 Tulburare si dependenta datorita consumului de M V3042 opiacee.2268 0.69 M X3011 Leziuni varsta >64 cu CC M X3012 Leziuni varsta >64 fara CC M X3013 Leziuni varsta <65 M X3020 Reactii alergice Otravire/efecte toxice ale medicamentelor si ale M X3031 altor substante varsta >59 sau cu CC Otravire/efecte toxice ale medicamentelor si ale M X3032 altor substante varsta <60 fara CC M X3041 Sechele ale tratamentului cu CC catastrofale sau 0.2457 0.38 5.0 1.5 1.0 1.48 2 2 1 2 2 1 1 5 5 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 17 42 36 54 42 33 43 89 51 35 57 4 28 18 35 21 13 20 13 65 62 20 18 13 9 11 6 16 1.0 1.0 4.0 1.7624 0.28 1.0 2.0 1.0 1.54 4. inclusiv C W1020 implant Proceduri abdominale pentru traumatisme C W1030 multiple semnificative Alte proceduri in sala de operatii pentru C W1040 traumatisme multiple semnificative Traumatisme multiple.0 1.32 5.2457 6.3843 7.8272 0.0882 0.80 3.0 1.30 9.

1323 0. pacienti trasferati catre alte unitati de M Y3010 ingrijiri acute < 5 zile M Y3020 Arsuri grave Proceduri in sala de operatii cu diagnostice stabilite prin contacte cu alte serviciile de C Z1011 sanatate cu CC catastrofale/sever Proceduri in sala de operatii cu diagnostice stabilite prin contacte cu alte serviciile de C Z1012 sanatate fara CC catastrofale/sever Monitorizare dupa tratament complet cu A Z2010 endoscopie M M M M M M M M M M Z3011 Reabilitare cu CC catastrofale sau severe Z3012 Reabilitarere fara CC catastrofale sau severe Z3013 Reabilitare.2011.71 Alte arsuri cu grefa de piele varsta >64 sau cu (CC catastrofale sau severe) sau cu proceduri Y1021 complicate 5.38 6.11 - Alte arsuri varsta >64 sau cu (CC catastrofale M Y2011 sau severe) sau cu proceduri complicate Alte arsuri varsta <65 fara (CC catastrofale sau M Y2012 severe) fara proceduri complicate Arsuri.0 1.0 2.41 4.4410 0.0 2.0 1. DMS si limitele duratei de spitalizare pentru fiecare grupa de diagnostice au fost calculate pe baza datelor raportate de spitale in perioada 01.07 1.09.3906 6.0 4.10 666 23 667 23 668 23 669 23 Z3042 Alte post ingrijiri fara CC catastrofale sau severe 0.0 1.4410 4. grupa de spitalizare de zi.0585 0. nespecificate sau Z3060 altele 0.18 8.2268 C C C C Y1010 Arsuri grave.78 Alte proceduri in sala de operatii pentru alte Y1030 arsuri 1.0 1.1890 1.0 2. Z3052 de zi Anomalii congenitale multiple. "-" semnifica un numar insuficient de cazuri pentru calcularea indicatorului. otravire si diagnostic privind efectele M X3051 toxice varsta >59 sau cu CC 0.62 2.92 1.1701 1.66 7.1575 0.0 3.0 2.0 4.67 5.4347 0.51 1 1 1 2 5 3 2 2 1 2 1 1 1 4 2 2 1 1 1 1 1 24 27 20 111 82 81 40 32 21 48 17 11 13 27 27 17 15 10 12 16 14 1. după caz.5122 0.5923 0. de zi Z3020 Semne si simptome Z3030 Monitorizare fara endoscopie Z3041 Alte post ingrijiri cu CC catastrofale sau severe Z3051 Alti factori care influenteaza starea de sanatate Alti factori care influenteaza starea de sanatate.0 0.0 6.5 Alta leziune. 257 .0 2.5 2.0 2.0 1.58 3.1989 11.0 1.0 1. otravire si diagnostic privind efectele M X3052 toxice varsta <60 fara CC 0.01 5.87 4.1971 10.4914 NOTA:1.01-30.severe 646 21 647 21 648 21 649 22 650 22 651 22 652 22 653 22 654 22 655 22 656 22 657 23 658 23 659 23 660 23 661 23 662 23 663 23 664 23 665 23 Sechele ale tratamentului fara CC catastrofale M X3042 sau severe 0.0 4.9469 19.34 4.63 3.6490 Alta leziune.27 3.1341 0. pentru care nu se aplică limite ale duratelor de spitalizare 2.37 4. sau.8695 20.4536 0.37 Alte arsuri cu grefa de piele varsta <65 fara (CC catastrofale sau severe) fara proceduri Y1022 complicate 1.9325 10.5311 0.9163 25.2520 9. cu adancime completa 28.

A . C . decedat) Durata de spitalizare (DS): numărul de zile de spitalizare ale unui caz rezolvat.DRG): o schemă de clasificare a pacienţilor externaţi (în funcţie de diagnostic).01-30."outliers": cazuri externate clasificate în acelaşi DRG cu durate de spitalizare foarte diferite faţă de cea a cazurilor normale Cazuri extreme mici (ca durată de spitalizare) CEMC . Coeficient atribuit în funcţie de cantitatea relativă de muncă. a fost calculata luand in considerare toate cazurile raportate si validate in perioada 01.2011 pentru o anumita grupa de diagnostice. pentru care s-a inregistrat minim un transfer intraspitalicesc in sectia Anestezie si terapie Intensiva – ATI.categorie Medicala. astfel încât se obţine o limită inferioară (LINF) şi o limită superioară (LSUP) 258 . între momentul internării şi cel al externării din spital Cazuri normale (CN): cazuri externate clasificate în acelaşi DRG cu durata de spitalizare asemănătoare din punct de vedere statistic Cazuri extreme (ca durată de spitalizare) .Alte categorii Definirea termenilor utilizaţi în sistemul DRG Grupe de Diagnostice (Diagnostic Related Groups . indiferent de tipul externării (externat.09. consumabile şi resursele de capital necesare pentru tratamentul complet al bolnavului cu afecţiunea/afecţiunile respective. M . care asigură o modalitate de a asocia tipurile de pacienţi cu cheltuielile spitaliceşti efectuate Categorii majore de diagnostice (CMD): o clasificare mai largă a pacienţilor doar pe baza diagnosticelor.3."low outliers": cazuri externate clasificate în acelaşi DRG cu durate de spitalizare foarte mici faţă de cea a cazurilor normale Cazuri extreme mari (ca durată de spitalizare) CEMR . Valoare relativă (VR): Număr fără unitate care exprimă raportul dintre tariful unui DRG şi tariful mediu al tuturor DRG-urilor."high outliers": cazuri externate clasificate în acelaşi DRG cu durate de spitalizare foarte mari faţă de cea a cazurilor normale Interval de normalitate: un interval definit statistic care conţine un procent semnificativ de observaţii (de exemplu 95% din observaţii) Intervalul de normalitate pentru durata de spitalizare: intervalul definit statistic care conţine un procent semnificativ (de exemplu 90%) de cazuri cu durate de spitalizare asemănătoare ale cazurilor externate Limitele intervalului de normalitate pentru durata de spitalizare: valorile extreme (ale duratei de spitalizare) ce delimitează intervalul de normalitate. transfer inter-spitalicesc. 4. externat la cerere. adică limita inferioară şi limita superioară a duratei de spitalizare Limitele intervalului de normalitate se calculează pentru durata de spitalizare a fiecărei grupe de diagnostice.CR): totalitatea cazurilor externate dintr-un spital. Mediana duratei de spitalizare in sectiile ATI la nivel national.categorie chirurgicala. Grouper: aplicaţie computerizată (software) care permite alocarea automată a unui pacient într-un anumit DRG (pe baza datelor ce caracterizează fiecare caz externat) Cazuri rezolvate (cazuri externate .

un indicator ce reflectă impactul financiar al cazurilor extreme la nivelul unui spital K = Σ (CEi x VRi) / Σ (CRi x VRi) Cazuri ponderate (CP): pacienţi "virtuali" generaţi prin ajustarea cazurilor externate. cazuri ponderate (CP) / Total nr. e = 1 pentru LINF <= DS <= LSUP e = DS/LINF pentru DS < LINF e = DS/LSUP pentru DS > LSUP. ce reflectă costul unui caz ponderat.CCP(RB): Valoare de referinţă. ajustate pe baza indicelui de echivalenţă CE = Σ(CRi x ei) Coeficientul K al cazurilor extreme (K) . Indice de echivalenţă .valoarea de rambursare a unui caz ponderat la nivel de spital Tariful pe caz rezolvat (TCR) . Aceste valori ale limitelor sunt prezentate în anexa 17 a). în funcţie de diagnostic şi gravitate Indicele de case mix (Indicele de complexitate a cazurilor): Număr (fără unitate) care exprimă resursele necesare spitalului în concordanţă cu pacienţii trataţi ICM pentru spitalul A = Total nr. total cazuri ponderate .pentru un spital: CCPs = bugetul aferent cazurilor acute / nr. clasificat în DRGi. regional.pentru fiecare grupă de diagnostice (DRGi). total cazuri ponderate Tariful pe caz ponderat (TCP) . cu DS de 2 zile: LINF pentru DRGi este 3 zile LSUP pentru DRGi este 18 zile Se observă că acest caz este un caz extrem mic (DS < LINF). naţional.e: o pondere asociată fiecărui caz rezolvat. în funcţie de resursele asociate cu fiecare tip de caz. cazuri rezolvate (CR) spital A Costul pe caz ponderat (Rata de bază) . Poate fi calculat la nivel de spital.la nivel naţional: CCPN = bugetele aferente cazurilor acute la nivel naţional / nr. e maxim = 3 Exemplu pentru un pacient externat. în funcţie de durata de spitalizare a cazului şi limitele de normalitate ale duratei de spitalizare pentru respectivul tip de caz (DRG). CP = Σ (VRDRGi x CRDRGi) Case-mix (Complexitatea cazurilor): Tipurile de pacienţi trataţi într-un spital. Se pot calcula pentru cazurile externate şi pentru cazurile echivalente Nr.valoarea de rambursare a unui caz rezolvat la nivel de spital TCR = TCP x ICM 259 . . deci e = DS/LINF = 2/3 Cazuri echivalente (CE): cazurile externate într-o anumită perioadă.

TCDRGi = TCP x VRDRGi Abrevieri: CMD = Categorii majore de diagnostice DRG = Grupe de diagnostice VR = Valoare Relativă DS = Durată de spitalizare CR = Cazuri rezolvate (externate) CN = Cazuri normale CEMC = Cazuri extreme mici CEMR = Cazuri extreme mari LINF = Limita inferioară a intervalului de normalitate LSUP = Limita superioară a intervalului de normalitate e = Indicele de echivalenţă CE = Cazuri echivalente K = Coeficientul cazurilor extreme CP = Cazuri ponderate ICM = Indice de case mix (indice de complexitate a cazurilor) CCP = Costul pe caz ponderat RB = Rata de bază TCP = Tariful pe caz ponderat TC = Tariful pe tip de caz 260 .Tariful pe tip de caz (TC): valoarea de rambursare pentru fiecare tip de caz (DRG). naţional. regional. Poate fi calculat la nivel de spital.

nu poate fi mai mare decât tariful maximal pe zi de spitalizare 2012 .50 270. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 457/2001 privind reglementarea denumirii şi codificării structurilor organizatorice (secţii.2 1333 1333 1383 1403 1413 1272 1423 1393 Tarif maximal pe zi de spitalizare 2012 (lei) 211.00 290.ANEXA 17 C TARIFELE MAXIMALE PE ZI DE SPITALIZARE. tariful maximal pe zi de spitalizare pentru 2012 este diminuat cu 20%.50 113.50 148. crt. cabinete) ale unităţilor sanitare din România. medicina fizica si balneologie copii Cronici Distrofici .33 216. medicina fizica si balneologie Recuperare.Pediatrie(Recuperare pediatrica) Pneumoftiziologie Pneumoftiziologie copii Pediatrie cronici Neonatologie(prematuri) aferente unei maternităţi de gradul II Neonatologie(prematuri) aferente unei maternităţi de gradul III Psihiatrie cronici Psihiatrie cronici(lunga durata) Recuperare medicala . compartimente.54 207.cardiovasculara Recuperare medicala .neurologie Codul secţiei/compartimen tului* 1371 1372 1061 1272 1301 1302 1282 1222.84 18 Recuperare medicală 220.84 212.50 281.1 1222. cu completările ulterioare NOTA 1: Tariful contractat pentru anul 2012 trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: .50 101.000 117. 261 .respiratorie Pediatrie (Recuperare pediatrica ) Recuperare neuropsihomotorie Recuperare medicală . laboratoare.50 208.00 20 Îngrijiri paliative 246.96 500 1.50 227. 11 12 13 14 15 16 17 Denumire secţie/compartiment Recuperare.00 268.00 209. PE SECŢIE/COMPARTIMENT PENTRU SPITALELE DE CRONICI ŞI DE RECUPERARE PRECUM ŞI PENTRU SECŢIILE ŞI COMPARTIMENTELE DE CRONICI/RECUPERARE ŞI NEONATOLOGIE –PREMATURI DIN ALTE SPITALE INCLUSIV PENTRU SECŢIILE/COMPARTIMENTELE DE ÎNGRIJIRI PALIATIVE Nr. gerontologie 1121 179.ortopedie şi traumatologie Recuperare medicala .nu poate mai mare decât tariful contractat în anul 2011 + 15% NOTA 2 : Pentru spitalele care nu au fost în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate în anul 2011.95 19 Geriatrie.57 *) conform Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr.

422.60 1.809.40 1.067.lei 1.22 1.358.MAXIMAL PENTRU SPITALELE DE ACUŢI NON DRG.537.NOTA 3 : Pentru secţiile/compartimentele de neonatologie prematuri pentru cazurile cu greutate la naştere corespunzătoare gradului I de prematuritate (conform definiţiei OMS) casele decontează la tariful contractat pentru anul 2012 .30 995.94 947.404.003. nutritie si boli metabolice Diabet zaharat.69 1. Grupa Secţia/compartimentul (acuţi) Codul secţiei/ Compartimentului * 1011 1012 1033 1051 1052 1071 1072 1081 1082 1101 1102 1111 1131 1132 1151 1152 1171 1191 1192 1202 1212 1231 1232 1241 1242 1252 1291 1292 1311 1312 1321 1343 1433 Tarif mediu pe caz rezolvat maximal 2012 .162.66 1.044.37 801.06 1.74 1.92 948.173.47 1.110.44 1.180.020.29 878. diminuat cu 20% TARIFUL MEDIU PE CAZ .319.35 1.47 1.72 1.23 1.83 1.53 1. nutritie si boli metabolice copii Endocrinologie Endocrinologie copii Gastroenterologie Hematologie Hematologie copii Imunologie clinica si alergologie Imunologie clinica si alergologie copii Medicina interna Nefrologie Nefrologie copii Neonatologie (nn si prematuri) Neonatologie (nou nascuti) Neurologie Neurologie pediatrica Oncologie medicala Oncopediatrie Pediatrie Pneumologie Pneumologie copii Psihiatrie acuti Psihiatrie pediatrica Psihiatrie (Nevroze) Psihiatrie (acuti si cronici) Reumatologie 262 .43 856.68 1.79 1.166.33 958.20 819.29 1.281.053. RESPECTIV PENTRU SECŢIILE/COMPARTIMENTELE DE ACUŢI DIN SPITALELE DE CRONICI ŞI DE RECUPERARE Nr.54 980.24 928.30 1.119.33 870. crt.078.00 913.051.73 1.02 1. Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Boli infectioase Boli infectioase copii Boli parazitare Cardiologie Cardiologie copii Dermatovenerologie Dermatovenerologie copii Diabet zaharat.494.

64 1.252. tariful mediu pe caz maximal pentru 2012 este diminuat cu 20%.06 1.38 3.348.42 775.388.45 1. laboratoare.53 990.56 1.94 1. compartimente.289.37 1.406.41 1. 263 .90 1.51 *) conform Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr.45 2.34 1.12 1.nu poate mai mare decât tariful contractat în anul 2011 + 15% NOTA 2 : Pentru spitalele care nu au fost în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate în anul 2011.096.684. cu completările ulterioare NOTA 1: Tariful contractat pentru anul 2012 trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: .433.328.003.84 1.209.54 4.400. 457/2001 privind reglementarea denumirii şi codificării structurilor organizatorice (secţii. cabinete) ale unităţilor sanitare din România.133.016.26 711.279.69 772.22 2.061.nu poate fi mai mare decât tariful mediu pe caz maximal pe 2012 .61 850.Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Stomatologie Arsi Chirurgie cardiovasculara Chirurgie cardiaca si a vaselor mari Chirurgie generala Chirurgie si ortopedie pediatrica Chirurgie pediatrica Chirurgie plastica si reparatorie Chirurgie toracica Chirurgie vasculara Ginecologie Neurochirurgie Obstetrica Obstetrica-ginecologie Oftalmologie Oftalmologie copii Ortopedie si traumatologie Ortopedie pediatrica Otorinolaringologie (ORL) Otorinolaringologie (ORL) copii Urologie Chirurgie maxilo-faciala 2013 2033 2043 2051 2092 2102 2113 2123 2133 2141 2173 2181 2191 2201 2202 2211 2212 2221 2222 2301 6013 3.

......... Unde ...... materiale de | osteosinteză Dacă DA Data .............. DA/NU RMN: | 5.... DA/NU .. | Substan ă contrast: DA*) .. Alte proteze ....... Tel..... Materiale stomatologice Trimis de (spital........... Date clinice şi paraclinice | 3.......... Suspiciune de sarcină ......... materiale ...................... Antecedente alergice .... telefon .... Greutate ..... rezultatul verbal va fi disponibil în 1 ........ trimitere .......... iar rezultatul scris în cel mult 12 ore. | 11............. 2............................. Valve cardiace.... Data: ........................... Corpi străini intraocular solicitant | 17... Meserii legate de prelucrarea Medic solicitant ....... Asigurat CASA JUDE EANĂ DA/NU | Programare examen RMN Alte case ... obiecte metalice) Semnătura şi parafa medicului | 16......... DA/NU | ............................... | 9...... gloan e... Cooperare previzibilă Normală/Dificilă 8............. clinică) | 14.... | metalelor (schije. | metalice de sutură ......................... obiecte metalice | | Semnătura pacientului Aviz şef sec ie solicitantă cu asumarea responsabilită ii**): (semnătura şi parafa) În caz de urgen ă......... FIŞA DE SOLICITARE EXAMEN RMN UNITATEA SANITARĂ ........................ S-au epuizat celelalte metode | *) Se va aplica semnătura şi parafa de diagnostic: | medicului de specialitate radiologie şi | imagistică medicală | Precizări: .... | 2...... Dg. | 6.... 7........ Schije.................... | Data: .2 ore pentru medicul solicitant.......ANEXA 18 .............. FO ........... Examen CT/RMN anterior: DA/NU | 12......./NU 6................... | 15....................: DEPARTAMENTUL .... |________________| FIŞA DE SOLICITARE EXAMEN RMN Organ intă/segment anatomic de examinat ... DA/NU ..... Claustrofobie ..................... Pacient: Nume ......model A............. nr.......... Asistat cardiorespirator ............ | Observa ii speciale legate de pacient: ... | Ora: ... Crize epileptice .......... Cod numeric personal ........ Proteze articulare. | 8.. DA/NU care să justifice explorarea | 4................. În celelalte 264 .......... Proteze auditive ........... | 13............. ventriculare ............... | 7........ 3........ | 10..... Dispozitive intrauterine 9............. 1................... Astm bronşic ........................................ Kg 4................. Fax: ________________ Şef departament | URGEN Ă: DA/NU | ................. Internat DA/NU | Sec ia ..... Clipuri chirurgicale...... | 1............... 5................................ Prenume ....................... DA/NU .....................

iar rezultatul scris în cel mult 24 de ore. ______________________________________________ | PREZEN A UNUI PACEMAKER ESTE O | | CONTRAINDICA IE ABSOLUTĂ PENTRU EXAMINARE!!! | |______________________________________________| -----------**) numai pentru asigura ii interna i prin spitalizare continuă sau de zi 265 .cazuri. rezultatul verbal va fi disponibil pentru medicul solicitant în 2 .3 ore.

...... pentru celelalte cazuri rezultatul va fi disponibil în 24 ore. FIŞA DE SOLICITARE EXAMEN CT UNITATEA SANITARĂ .... 7.................. ............................................. clinică) ............................................. ........................................ Data: ............ Prenume .. 5.......... S-au epuizat celelalte metode | de diagnostic: DA/NU | Precizări: .......................... 2..... . Asigurat CASA JUDE EANĂ DA/NU | Alte case ................................. Fax: ________________ Şef departament | URGEN Ă: DA/NU | . | ... -----------*) numai pentru asigura ii interna i prin spitalizare continuă sau de zi 266 .... | Ora: .... telefon ......... | Substan ă contrast: DA*) ................................ să justifice explorarea CT: | .......................... Kg | Programare examen CT 4......................... | Data: ............. 10. FO ............... 3............... Date clinice şi paraclinice care| Diagnostic CT stabilit ..................... Examen CT anterior: DA/NU | ...................... | ..................................... nr.......................................... 8.. Dg.................................... Trimis de (spital.. Toleran ă la substan a iodată: | .... Tel................................... | Semnătura şi parafa medicului solicitant Aviz şef sec ie solicitantă cu asumarea responsabilită ii*): (semnătura şi parafa) Pentru URGEN E rezultatul verbal va fi disponibil pentru medicul solicitant în 1 .......... Cod numeric personal ........................................................2 ore.. | ........ | ........... 9................... |________________| FIŞA DE SOLICITARE EXAMEN CT Organ intă/segment anatomic de examinat .............. ....................................: DEPARTAMENTUL .............................. | ........ | .............................. ................... 1...................... trimitere ........ ....................... DA/NU | ........... Greutate ................../NU | *) Se va aplica semnătura şi parafa | medicului de specialitate radiologie şi | imagistică medicală 6...................... Internat DA/NU | Sec ia ...............................................................................B............. | .... iar rezultatul scris în 12 ore.. Pacient: Nume ... | Medic solicitant ......................

............................................................. Asigurat CASA JUDE EANĂ DA/NU | Alte case .............2 ore.......: DEPARTAMENTUL .. .............. rezultatul va fi disponibil pentru medicul solicitant în 12 ore................. -----------*) numai pentru asigura ii interna i prin spitalizare continuă sau de zi 267 . iar rezultatul scris în 24 ore.................. Cod numeric personal .......................... | Ora: ....... Pentru celelalte cazuri................................... Tel.................. telefon .......................... FIŞA DE SOLICITARE EXAMEN SCINTIGRAFIC UNITATEA SANITARĂ ... | (acolo unde este necesară confirmarea) Medic solicitant Data: | Semnătura şi parafa medicului | solicitant | Aviz şef sec ie solicitantă cu asumarea responsabilită ii*): (semnătura şi parafa) Pentru urgen e.................................................................. ........... 5.......... 3......... 1............................ | Data: ..... clinică) ................. Kg | Programare examen scintigrafic 4.... Pacient: Nume .. Dg......... ........ 7........ ....... Date clinice şi paraclinice care | Diagnostic scintigrafic stabilit să justifice explorarea | ... | .................. Greutate .................. 2.............. | . | 6................. trimitere ........ | ......... Organ/segment anatomic de examinat .................... | .................. nr....... 8................................................... | ................. |________________| FIŞA DE SOLICITARE EXAMEN SCINTIGRAFIC Tip de examen scintigrafic indicat .... Fax: ________________ Şef departament | URGEN Ă: DA/NU | . | ... Stări alergice*): DA/NU | Semnătura pacientului Trimis de (spital......... Examen scintigrafic anterior: | de efectuare a examenului scintigrafic DA/NU | 10.. FO ..................................... | *) Sarcina reprezintă contraindica ie 9.............. Internat DA/NU | Sec ia .............................................................................................................. ... iar rezultatul scris în maximum 12 ore...C.................... rezultatul verbal va fi disponibil pentru medicul solicitant în 1 ...................... S-au epuizat celelalte metode de | diagnostic: DA/NU | Precizări*): ....... Prenume ....... ..................................................

............ S-au epuizat celelalte metode de | diagnostic: DA/NU | Precizări*): .......................... Dg.......................................... | ........ Asigurat CASA JUDE EANĂ DA/NU | Alte case ............. tensiune | arterială............. Fax: ________________ Şef departament | URGEN Ă: DA/NU | .......................... medica ia .. Cod numeric personal ..................... Puls: ............................ | antihipertensivă şi antiaritmică NU .. nr..... Examen angiografic anterior: | ................. test HIV | ..........alte alergii ... trimitere .... Prenume ...... 2....................... DA/NU să justifice explorarea | ................ | Data: ............. 5................................................. Date clinice şi paraclinice care | 1) Pacient diabetic ..... uree..... DA/NU | 10.......................... 7........Administrarea anticoagulantelor | cumarinice trebuie oprită cu 72 de ore 10..... | ..... | şi timpul de protrombină determinate | în ziua efectuării investiga iei..... | de ore înaintea investiga iei) ... | (dacă DA se opreşte tratamentul cu 48 .......................... Internat DA/NU | Sec ia ............................. Organ/segment anatomic de examinat .............. | creatinină................................. |________________| FIŞA DE SOLICITARE EXAMEN ANGIOGRAFIC Tip de examen angiografic indicat .. clinică) ...................... | .......... DA/NU ..................................................... | Observa ii speciale legate de pacient: 8.....arteră femurală dreaptă | *) ........... 3.... Stări alergice*): DA/NU | înaintea investiga iei.....Pacientul se va prezenta .................................................................................................... 9.... | obligatoriu cu următoarele teste ..arteră femurală stângă | efectuate: activitatea protrombinică ............. Tel............... ....................................................: DEPARTAMENTUL .............................. DA/NU ................ | Diagnostic angiografic stabilit ............ ECG.. antigen HbS........... Greutate ............. FIŞA DE SOLICITARE EXAMEN ANGIOGRAFIC UNITATEA SANITARĂ ..........D....... | se opreşte.. | Semnătura pacientului Trimis de (spital........ | (acolo unde este necesară confirmarea) | Medic solicitant Data: | 268 .. | ..la substan a de contrast ............ | Ora: .... Pacient: Nume .... | ......................................... FO .......................................în tratament cu sulfamide . | 2) Hepatita ....... Kg | Programare examen angiografic 4.. 1.......................................... | 6.................... telefon .................. | . | ......................... ................................. | hipoglicemiante ..................

iar rezultatul scris în maximum 12 ore. iar rezultatul scris în 24 ore. Pentru celelalte cazuri. Semnătura şi parafa medicului care a efectuat investiga ia 269 .Semnătura şi parafa medicului solicitant Aviz şef sec ie solicitantă cu asumarea responsabilită ii*): (semnătura şi parafa) | | Pentru urgen e. rezultatul verbal va fi disponibil pentru medicul solicitant în 1 .2 ore. rezultatul va fi disponibil pentru medicul solicitant în 12 ore.

70 | |______________________________________________________________|_______________| | 5. nutri ie şi boli metabolice | 6. Ginecologie | 4. Gastro-enterologie | 6 | |______________________________________________________________|_______________| | 19. Chirurgie vasculară | 7 | |______________________________________________________________|_______________| | 9.O.5 | |______________________________________________________________|_______________| | 20. Endocrinologie | 7 | |______________________________________________________________|_______________| | 16. Chirurgie generală | 7 | |______________________________________________________________|_______________| | 6. Neonatologie | 5 | |______________________________________________________________|_______________| | 29. Otorinolaringologie . Hematologie | 9 | |______________________________________________________________|_______________| | 21. Pneumologie | 12 | |______________________________________________________________|_______________| | 18.3 | |______________________________________________________________|_______________| | 35.L. Nevroze | 14. Obstetrică-ginecologie | 5 | |______________________________________________________________|_______________| | 31.5 | |______________________________________________________________|_______________| | 26. Chirurgie pediatrică | 4 | |______________________________________________________________|_______________| | 7. Oncologie medicală | 7 | |______________________________________________________________|_______________| | 33. Chirurgie plastică . Cardiologie | 8. Chirurgie cardiovasculară | 9 | |______________________________________________________________|_______________| | 8. Diabet zaharat.12 | |______________________________________________________________|_______________| | 28. medicină fizică şi balneologie | 12 | |______________________________________________________________|_______________| 3. | 6 | |______________________________________________________________|_______________| | 34.R.5 | |______________________________________________________________|_______________| | 15. Medicină generală | 7 | |______________________________________________________________|_______________| | 22.ATI | 5 | |______________________________________________________________|_______________| | 2. Chirurgie toracică | 9 | |______________________________________________________________|_______________| | 10. Boli infec ioase | 10 | |______________________________________________________________|_______________| | 4. Ortopedie şi traumatologie | 9. stabilită de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii ______________________________________________________________________________ | Sec ia sau compartimentul | Durata optimă | | | de spitalizare| | | (zile) | |______________________________________________________________|_______________| | 1. Recuperare.microchirurgie reconstructivă*) | 7 | |______________________________________________________________|_______________| | 12. Medicină internă | 8 | |______________________________________________________________|_______________| | 23. Neurologie | 9.ANEXA 19 DURATA OPTIMĂ DE SPITALIZARE/SECŢII valabilă pentru toate categoriile de spitale. Nefrologie | 8 | |______________________________________________________________|_______________| | 24. Pediatrie | 7 | 270 . Anestezie şi terapie intensivă . Obstetrică | 5 | |______________________________________________________________|_______________| | 30. Cronici | 14 | |______________________________________________________________|_______________| | 13. Chirurgie orală şi maxilo-facială | 5 | |______________________________________________________________|_______________| | 11. Pneumologie . Oftalmologie | 5 | |______________________________________________________________|_______________| | 32. Neuropsihiatrie | 14 | |______________________________________________________________|_______________| | 27.TBC**) | 40 | |______________________________________________________________|_______________| | 17. Neurochirurgie | 7 | |______________________________________________________________|_______________| | 25. Dermato-venerologie | 7 | |______________________________________________________________|_______________| | 14.

Alte specialită i medicale | 5 | ______________________________________________________________|_______________ *) Pentru secţiile de arşi. Neonatologie . durata optimă de spitalizare pentru recuperare pediatrică . NOTĂ: 1. medicină fizică şi balneologie copii . Alergologie şi imunologie clinică | 5 | |______________________________________________________________|_______________| | 43. traumatisme craniocerebrale. Geriatrie şi gerontologie | 14 | |______________________________________________________________|_______________| | 42. Toxicologie | 5 | |______________________________________________________________|_______________| | 44. La spitalele/secţiile aferente poziţiei nr. boala Parkinson.|______________________________________________________________|_______________| | 16. sechele motorii postencefalopatii. 2 din tabel. 105. Psihiatrie acu i | 17 | |______________________________________________________________|_______________| | 38. durata optimă de spitalizare este de 16 zile. Benedek Geza” Covasna. Urologie | 8. **) Pentru tuberculoza multidrogrezistentă (TB MDR) durata optimă de spitalizare este de 120 de zile. tumori operate şi cazuri complexe neurologice: hemiplegie. 271 . Toxicodependen ă | 21 | |______________________________________________________________|_______________| | 45. durata optimă de spitalizare este de 14 zile. Benedek Geza” judeţul Covasna. durata optimă de spitalizare este de 17 zile. scleroza multiplă. judeţul Arad. iar pentru Secţiile Recuperare Neuromotorie „Gura Ocniţei” din structura Spitalului judeţean de Urgenţă Târgovişte judeţul Dâmboviţa şi Spitalul de Recuperare Neuropsihomotorie «Dezna». Pentru Secţia Recuperare Neurologie Adulţi „Întorsura Buzăului” din structura Spitalului de Recuperare Cardio-Vasculară „Dr. este de 21 de zile. cu excepţia cazurilor complexe după intervenţii neurochirurgicale: traumatisme vertebro-medulare. durata optimă de spitalizare este de 30 de zile.5 | | 36. pentru internările obligatorii pentru bolnavii psihic încadraţi la art. Pentru secţia de recuperare. ***) pentru prematurul mic şi foarte mic durata optimă de spitalizare este de 110 zile. La spitalele/secţiile de psihiatrie cronici. precum şi pentru bolnavii care necesită asistenţă medicală spitalicească de lungă durată (ani). 113 şi 114 din Codul penal şi cele dispuse prin ordonanţa procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale. iar pentru recuperare medicală. duratele medii de spitalizare sunt cele efectiv realizate în anul precedent.distrofici şi patologie posttraumatică sau neurologică de tip infirmitate motorie cerebrală pediatrică este de 60 de zile." 3. 2.Băile 1 Mai din cadrul Spitalului Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix.prematuri***) |______________________________________________________________|_______________| | 37. Toxicologie | 5 | |______________________________________________________________|_______________| | 43. durata optimă de spitalizare este de 21 de zile.5 | |______________________________________________________________|_______________| | 41. 4. Psihiatrie cronici | 50 | |______________________________________________________________|_______________| | 39. Reumatologie | 10 | |______________________________________________________________|_______________| | 40. Pentru Secţiile Recuperare Cardiovasculară Adulţi din structura Spitalului de Recuperare Cardio-Vasculară „Dr. pentru care durata optimă de spitalizare este de 30 de zile. alta decât cea de medicină fizică şi balneologie.

01.03 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Spor de vechime | 10.totale F .08 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Prima de vacan ă | 10.02 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Indemniza ii de conducere | 10.ANEXA 19 A I.09 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Indemniza ii plătite unor | | | | | | | | | persoane din afara | | | | | | | | | unită ii | 10.Cheltuieli la data de .06 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Ore suplimentare | 10.03.01.01.01.legale E .03 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Contribu ii de asigurări | | | | | | | | | pentru accidente de muncă | | | | | | | | | şi boli profesionale | 10.mii lei ______________________________________________________________________________ | Denumirea indicatorului |Clasifica ia|Credite |Angajamente|Plă i efectuate.pe luna anterioară .07 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Fond de premii | 10.02 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Contribu ii de asigurări | | | | | | | | | sociale de sănătate | 10.01.03.trimestriale C .03. Semnifica ia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A .16 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Alte drepturi salariale | | | | | | | | | în bani | 10. Contul de execu ie a bugetului institu iei publice ..| | |bugetară |bugetare| |din care: | | | |________|___________|________________| | | | A | B | C | D | E | F | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | CHELTUIELI CURENTE | | | | | | | | | (I + II + VI) | 01 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | TITLUL I CHELTUIELI DE | | | | | | | | | PERSONAL | 10 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Cheltuieli salariale în | | | | | | | | | bani | 10.01.01.06 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Contribu ii la Fondul de | | | | | | | | | garantare a crean elor | | | | | | | | 272 .01.01 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Contribu ii de asigurări | | | | | | | | | de şomaj | 10...01.03.13 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Indemniza ii de detaşare | 10.04 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Contribu ii pentru | | | | | | | | | concedii şi indemniza ii | 10.01 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Salarii de bază | 10.30 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Contribu ii | 10..01...anuale B ....04 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Alte sporuri | 10.bugetare D .01.01..14 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Aloca ii pentru locuin e | 10.03.03 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Contribu ii de asigurări | | | | | | | | | sociale de stat | 10.12 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Indemniza ii de delegare | 10.01.01 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Salarii de merit | 10.

| | | | | | | | | radio.14 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Comisioane şi alte costuri| | | | | | | | | aferente împrumuturilor | | | | | | | | | externe | 20.02 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Medicamente | 20.05 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Piese de schimb | 20.01.01.04 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Bunuri de natura | | | | | | | | | obiectelor de inventar | 20.06 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Transport | 20.03 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Dezinfectan i | 20.01.07 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | | | | | SERVICII total.01 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Materiale pentru cură enie| 20.03 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Apă.11 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Consultan ă şi expertiză | 20.03.30 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Repara ii curente | 20. detaşări.04.02 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Materiale de laborator | 20.04 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Carburan i şi lubrifian i | 20.05.01.01.09 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Alte bunuri şi servicii | | | | | | | | | pentru între inere şi | | | | | | | | | func ionare | 20.| salariale | 10.13 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Protec ia muncii | 20.24 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Cheltuieli judiciare şi | | | | | | | | 273 .03. | | | | | | | | | detaşări. publica ii şi | | | | | | | | | materiale documentare | 20. internet | 20.01.01.01. TV.01 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Materiale sanitare | 20.02 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Reactivi | 20.01 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Deplasări în străinătate | 20.01 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Furnituri de birou | 20.04.06.06 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Deplasări interne.03 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Hrană pentru oameni | 20.04 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Hrană | 20.07 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Poştă. | 20 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Bunuri şi servicii | 20.03.04. transferări | 20. | | | | | | | | | transferări | 20.05 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Alte obiecte de inventar | 20.02 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Încălzit.01.01 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Hrană pentru animale | 20.02 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Medicamente şi materiale | | | | | | | | | sanitare | 20.06.30 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Deplasări.04.01. telecomunica ii.12 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Pregătire profesională | 20. iluminat şi | | | | | | | | | for ă motrică | 20.08 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Materiale şi prestări | | | | | | | | | servicii pentru | | | | | | | | | între inere cu caracter | | | | | | | | | func ional | 20.09 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Căr i. canal şi salubritate | 20.

03 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Programe pentru sănătate | 51.01.12 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| II. pe tipuri de cazuri | | | rezolvate/servicii. Număr servicii medicale| | | paraclinice în regim | | | ambulatoriu. Număr servicii medicale| | | spitaliceşti realizate în | | | regim de spitalizare de | | | zi. 6. | 51 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | din care: | | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Ac iuni de sănătate | 51.38 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Aparatură şi echipamente | | | | | | | | | de comunica ii în urgen ă | 51. în | | | luna anterioară | | |___________________________|____________| | 3.30. Tarif mediu pe caz | | | rezolvat contractat*) | | |___________________________|____________| | 6.11 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Transferuri pentru | | | | | | | | | finan area investi iilor | | | | | | | | | spitalelor | 51.01. potrivit | | | | | | | | | dispozi iilor legale | 20.08 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Transferuri pentru | | | | | | | | | repara ii capitale la | | | | | | | | | spitale | 51.25 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Transferuri din bugetul de| | | | | | | | | stat către bugetele locale| | | | | | | | | pentru finan area | | | | | | | | | unită ilor de asisten ă | | | | | | | | | medico-sociale | 51. Date cu caracter general ________________________________________ | 1. Tarif/caz rezolvat | | | pentru spitalele finan ate| | | în sistem DRG | | |___________________________|____________| | 5.25 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Alte cheltuieli | 20.| | | realizate în luna | | | anterioară pentru | | | spitalizare continuă | | |___________________________|____________| | 2.01.01. realizate în | | | luna anterioară | | |___________________________|____________| | 4.30 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | TITLUL VI TRANSFERURI | | | | | | | | | ÎNTRE UNITĂ I ALE | | | | | | | | | ADMINISTRA IEI PUBLICE | | | | | | | | | total.3 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Protocol şi reprezentare | 20.02 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Alte cheltuieli cu bunuri | | | | | | | | | şi servicii | 20. 7 sunt valabile pe durata de derulare a contractului de furnizare servicii medicale spitaliceşti 274 .02.02.| extrajudiciare derivate | | | | | | | | | | | | | | | | | din ac iuni în | reprezentarea intereselor | | | | | | | | | statului.30. Tarif pe serviciu | | | medical/tarif pe caz | | | rezolvat în regim de | | | spitalizare de zi | | | contractat*) | | |___________________________|____________| NOTĂ: *) Tarifele menţionate la pct. Tarif pe zi de | | | spitalizare contractat*) | | |___________________________|____________| | 7. 5. Număr cazuri externate.

...... indiferent de forma de organizare.. laboratoare de sănătate mintală.......................... b) investigaţii..... de medicii care îşi desfăşoară activitatea în dispensare TBC........ 1389/2010.. şi Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr..... …………... ...ANEXA 20 CONTRACT de furnizare de servicii medicale spitaliceşti I. care beneficiază de internare fără bilet de internare... .... cu modificările şi completările ulterioare.................... Fac excepţie urgenţele medico-chirurgicale..... curative. Şi Unitatea sanitară cu paturi ......... 275 .......... nr.. 113 şi 114 din Codul penal.. care se află în structura spitalelor ca unităţi fără personalitate juridică.. internările obligatorii pentru bolnavii psihic prevăzuţi la art.... în vederea recunoaşterii biletelor de internare eliberate de către medicii care îşi desfăşoară activitatea în aceste unităţi........................ str.. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. medicii din centrele de dializă private aflate în relaţie contractuală cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate... e-mail .............................. 2 (1) Serviciile medicale spitaliceşti se acordă asiguraţilor pe baza biletului de internare eliberat de medicul de familie... telefon: fix/mobil ...... c) stabilirea diagnosticului.... medicul de specialitate din unităţile sanitare ambulatorii.......... pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ...... telefon ..2012... 1 Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea serviciilor medicale în asistenţă medicală spitalicească în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.... cu sediul în municipiul/oraşul ............ reprezentată prin ....... bolile cu potenţial endemo-epidemic care necesită izolare şi tratament. reprezentată prin preşedinte . Casele de asigurări de sănătate încheie convenţii cu unităţile medico-sociale. Părţile contractante Casa de asigurări de sănătate ......2012. (2) Serviciile medicale spitaliceşti sunt preventive... fax .. cele dispuse prin ordonanţă a procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale. precum şi de medicii de medicina muncii..... precum şi cazurile care au recomandare de internare într-un spital de la medicii din ambulatoriul integrat al spitalului respectiv aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. cabinete de medicină dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate.. conform Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ... 1389/2010.......... str... Servicii medicale spitaliceşti ART...... laboratoare de sănătate mintală. de recuperare şi paliative şi cuprind: a) consultaţii.. cabinete de medicină dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate.... medicii din unităţile de asistenţă medicosocială.... respectiv centre de sănătate mintală şi staţionar de zi psihiatrie....... ........ 105.. respectiv centre de sănătate mintală şi staţionar de zi psihiatrie........... fax ..... Obiectul contractului ART....... III........ ... judeţul/sectorul ....... II.... cu sediul în ...director general ....... cu spitalele pentru dispensare TBC. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr..................... care se află în structura spitalelor ca unităţi fără personalitate juridică. precum şi cu cabinetele de medicina muncii organizate conform prevederilor legale în vigoare.... nr......

e) îngrijire. după caz. Obligaţiile părţilor ART. b) să deconteze furnizorilor de servicii medicale spitaliceşti. Durata contractului ART. 5 Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligaţii: a) să încheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale spitaliceşti. în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. prin intermediul paginii web a casei de asigurări de sănătate precum şi prin e-mail la adresele comunicate oficial de către furnizori cu excepţia situaţiilor impuse de actele normative. în cazul în care controlul este efectuat de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau cu participarea acesteia. contravaloarea serviciilor medicale contractate. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . efectuate. şi să facă publică în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractelor prin afişare pe pagina web şi la sediul casei de asigurări de sănătate. medicamente. (1) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . 4 alin. ART. conform legii. cu modificările şi completările ulterioare. …………. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. dispozitive medicale. lista nominală a acestora. cazare şi masă. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. cu modificările şi completările ulterioare..2012. V. IV. 4 Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul părţilor pe toată durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . raportate şi validate conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. notificarea privind măsurile dispuse se transmite furnizorului de către casele de asigurări de sănătate în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la casa de asigurări de sănătate. precum şi la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative. e) să înmâneze la momentul finalizării controlului procesele-verbale de constatare furnizorilor de servicii medicale sau. autorizaţi şi evaluaţi. furnizorii de servicii medicale spitaliceşti cu privire la condiţiile de acordare a serviciilor medicale şi cu privire la orice intenţie de schimbare în modul de acordare a acestora. în primele 10 zile ale lunii următoare celei pentru care se face plata contravaloarea serviciilor medicale acordate asiguraţilor în luna precedentă. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010. prin publicare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate. în limita valorii de contract. 1389/2010. c) să informeze furnizorii de servicii medicale cu privire la condiţiile de contractare a serviciilor medicale suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate. d) să informeze în prealabil într-un număr de zile similar celui prevăzut la art. materiale sanitare. recuperare. la termenele prevăzute în contract. cuprinzând denumirea şi valoarea de contract a fiecăruia şi să actualizeze permanent această listă în funcţie de modificările apărute.2012.2012. în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data operării acestora. pe baza facturii şi a documentelor însoţitoare. pe baza facturii însoţite de documente justificative prezentate atât pe suport hârtie. să le comunice acestora notele de constatare întocmite în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data prezentării în vederea efectuării controlului. depuse până la data prevăzută în contract.d) tratamente medicale şi/sau chirurgicale. cât şi în format electronic. f) să deconteze. 3 Prezentul contract este valabil de la data încheierii lui până la data de 31 decembrie 2012. 1389/2010. cu 276 .

atât pe suport hârtie. în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. materiale sanitare. în situaţia în care nu au fost îndeplinite condiţiile pentru ca asiguraţii să beneficieze de aceste servicii. şi dispozitive medicale acordate de alţi furnizori aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. conform prevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . şi ale Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. funcţie de realizarea indicatorilor negociaţi. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012. în cazul serviciilor medicale spitaliceşti acordate în baza biletelor de internare. activitatea realizată conform contractului de furnizare de servicii medicale. …………. b) să informeze asiguraţii cu privire la obligaţiile furnizorului de servicii medicale şi ale asiguratului referitoare la actul medical. precum şi intimitatea şi demnitatea acestora. acestea se decontează dacă biletele de internare sunt cele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. h) să deconteze contravaloarea serviciilor medicale spitaliceşti. i) să monitorizeze activitatea desfăşurată de spitale în baza contractului încheiat astfel încât decontarea cazurilor externate şi raportate să se încadreze în sumele contractate. în baza biletelor de trimitere eliberate de către aceştia.. Pentru fiecare lună. casele de asigurări de sănătate pot efectua până la data de 20 decontarea lunii curente pentru perioada 1 . 1389/2010. Sumele astfel obţinute se utilizează conform prevederilor legale în vigoare. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. în condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . cu modificările şi completările ulterioare. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . în baza indicatorilor specifici realizaţi şi în limita sumelor contractate. depuse până la data prevăzută în contract.2012. în mod distinct. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.2012 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010. medicamente cu şi fără contribuţie personală. ………….2012. în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate. conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. d) să factureze lunar. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. j) să recupereze de la furnizorii care au acordat servicii medicale sumele reprezentând contravaloarea acestor servicii. c) să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi. în funcţie de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă asiguratul. ART. g) să ţină evidenţa externărilor pe asigurat. precum şi contravaloarea unor servicii medicale.. 6 Furnizorul de servicii medicale spitaliceşti are următoarele obligaţii: a) să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.încadrarea în sumele contractate. 277 . factura este însoţită de documentele justificative privind activităţile realizate. pentru a căror corectitudine furnizorii depun declaraţii pe proprie răspundere. ………….. 1389/2010. cât şi în format electronic. 1389/2010. pe baza facturii şi a documentelor însoţitoare. trimestrial se fac regularizări. k) să deducă spre soluţionare organelor abilitate situaţiile în care constată neconformitatea documentelor depuse de către furnizori.15 a lunii.

pagină web. s) să asigure acordarea asistenţei medicale necesară titularilor cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul din statele membre ale Uniunii 278 . elaborate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. 1) să respecte programul de lucru şi să-l comunice caselor de asigurări de sănătate. ori de câte ori se solicită în timpul programului de lucru. unic pe ţară.2012. care este formular cu regim special. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. n) să acorde cu prioritate asistenţă medicală femeii gravide şi sugarilor. …………. să furnizeze tratamentul adecvat şi să prescrie la externare medicamentele cu şi fără contribuţie personală de care beneficiază asiguraţii. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 39 B la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.. r) să utilizeze sistemul de raportare în timp real începând cu data la care acesta va fi pus în funcţiune. în condiţiile stabilite în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. i) să anunţe casa de asigurări de sănătate despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale în maximum 5 zile calendaristice de la data producerii modificării şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării contractelor. 1389/2010. 1389/2010. numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală. m) să asigure acordarea serviciilor medicale asiguraţilor fără nicio discriminare folosind formele cele mai eficiente de tratament. q) să respecte protocoalele de practică pentru prescrierea. în limita competenţei şi a dotărilor existente. p) să asigure eliberarea actelor medicale.2012. o) să afişeze într-un loc vizibil programul de lucru. corespunzătoare denumirilor comune internaţionale aprobate prin hotărâre a Guvernului. în baza unui formular. monitorizarea şi decontarea tratamentului în cazul unor afecţiuni. g) să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului şi a furnizorului. la sediul furnizorului. program asumat prin prezentul contract şi care se depune la casa de asigurări de sănătate la dosarul de contractare. precum şi datele de contact ale acesteia: adresă. conform dispoziţiilor legale. cele cu regim special şi cele tipizate. al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2) programul de lucru va avea avizul conform al direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti. …………. informând în prealabil asiguratul despre tipurile şi efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . e-mail. respectiv cele privind evidenţele obligatorii. potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementărilor legale în vigoare.e) să raporteze caselor de asigurări de sănătate datele necesare pentru urmărirea desfăşurării activităţii în asistenţa medicală. f) să completeze corect şi la zi formularele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . fax. telefon. care se depune la casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 30 de zile de la data semnării contractului. j) să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate. l) să asigure acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă medico-chirurgicală.. k) să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate. h.

în condiţiile prevăzute în Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . se poate continua 279 . prin scrisoare medicală sau bilet de ieşire din spital. acesta trebuie să fie compatibil cu Sistemul informatic unic integrat. să acorde asistenţă medicală pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri. pe fiecare secţie. cu privire la diagnosticul stabilit. …………. după caz. recomandare dispozitive medicale. investigaţiile. să finalizeze actul medical efectuat. număr cazuri programate ieşite în cursul trimestrului şi număr cazuri programate aflate la sfârşitul trimestrului. caz în care furnizorii sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea în procesul de transmitere a datelor. controalele. medicul de specialitate din ambulatoriu. y) să transmită instituţiilor abilitate datele clinice la nivel de pacient. direct sau prin intermediul asiguratului. sunt documente tipizate care se întocmesc în două exemplare. atunci când concluziile examenului medical impun acest lucru. şi în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. x) să întocmească liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile. respectiv beneficiarilor formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. z) să acorde serviciile medicale de urgenţă necesare. 1389/2010. în situaţia în care pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat.Europene/Spaţiului Economic European. în perioada de valabilitate a cardului. înţelegeri. tratamentele efectuate şi cu privire la alte informaţii referitoare la starea de sănătate a asiguratului. spitalul are obligaţia să depună la casa de asigurări de sănătate odată cu raportarea ultimei luni a fiecărui trimestru. 1389/2010. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii. după caz.2012. numărul cazurilor programate aferente trimestrului respectiv. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . documente stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare. v) să informeze medicul de familie al asiguratului sau. În situaţia în care se utilizează un alt sistem informatic. t) să utilizeze Sistemul informatic unic integrat. în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. la solicitarea pacientului care nu are calitatea de asigurat. respectiv eliberarea de concedii medicale pentru incapacitate temporară de muncă. respectiv în baza Regulamentului CEE nr. după caz. inclusiv prin eliberarea la externare a prescripţiei medicale pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală şi. în această situaţie. pentru eficientizarea serviciilor medicale. dintre care un exemplar rămâne la furnizor. având obligaţia să evalueze situaţia medicală a pacientului şi să externeze pacientul dacă starea de sănătate a acestuia nu mai reprezintă urgenţă.. convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii. iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate. pentru unele materiale sanitare. cu modificările şi completările ulterioare. după caz. în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România. u) să solicite documentele justificative care atestă calitatea de asigurat. după cum urmează: număr cazuri programate aflate la începutul trimestrului. scrisoarea medicală sau biletul de ieşire din spital. număr cazuri programate intrate în cursul trimestrului. cu obligaţia ca acesta să conţină explicit toate elementele prevăzute în scrisoarea medicală. transmise direct sau prin intermediul asiguratului. codificate conform reglementărilor în vigoare.2012 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.

ab) să afişeze pe pagina web a Ministerului Sănătăţii.bilet de trimitere către unităţile sanitare de recuperare reabilitare cu paturi în vederea internării sau în ambulatoriu. af) să completeze formularele cu regim special utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate . În cazul nerespectării acestei obligaţii. ad) să raporteze lunar casei de asigurări de sănătate numărul cazurilor prezentate la structurile de primiri urgenţe. aa) să încaseze sumele reprezentând fie contribuţia personală pentru unele servicii medicale. 1389/2010. lunar.2012. conform machetei prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. fie coplata pentru alte servicii medicale de care au beneficiat asiguraţii. cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale de către acesta. cheltuielile efectuate în luna precedentă. în condiţiile stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ae) să asigure utilizarea formularelor cu regim special unice pe ţară . aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.2012. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. în această situaţie casele de asigurări de sănătate decontează spitalului contravaloarea serviciilor medicale în condiţiile stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. în primele 5 zile lucrătoare ale lunii curente. …………. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 280 . cu justificarea medicală a internării de urgenţă. conform prevederilor actelor normative referitoare la sistemul de asigurări sociale de sănătate. cu respectarea condiţiilor privind modalităţile de prescriere a medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu. w) să asigure acordarea serviciilor medicale prevăzute în pachetul de servicii medicale. la externare. …………. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. cu toate datele pe care acestea trebuie să le cuprindă conform prevederilor legale în vigoare. ai) să reînnoiască pe toată perioada de derulare a contractului. …………. cazurile care fac obiectul internării prin spitalizare de zi şi au fost rezolvate prin spitalizare continuă la solicitarea asiguratului. 1389/2010. 1389/2010. conform prevederilor legale în vigoare. ag) să recomande asiguraţilor tratamentul adecvat şi eficient. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . prescripţia medicală.2012. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .bilet de trimitere către unităţile sanitare de recuperare reabilitare cu paturi sau în ambulatoriu.. printr-un centralizator separat. casele de asigurări de sănătate recuperează de la aceştia contravaloarea serviciilor medicale recomandate/medicamentelor cu şi fără contribuţie personală prescrise.. ac) să verifice biletele de internare în ceea ce priveşte datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă potrivit prevederilor legale în vigoare. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . ah) să raporteze distinct casei de asigurări de sănătate. dovada de evaluare a furnizorului..internarea. cu evidenţierea numărului cazurilor internate. dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor. spitalul are obligaţia de a anunţa casa de asigurări de sănătate cu care a încheiat contract de furnizare de servicii medicale despre internarea acestor pacienţi. ce au fost efectuate/eliberate de alţi furnizori în baza acestor formulare şi decontate de casele de asigurări de sănătate din fond.

1389/2010... recuperare şi neonatologie .| sec ie/ | | | | | durata de | compartiment | | | | | spitalizare | | | | | | efectiv | | | | | | realizată*) | | | |________________|___________|_______________|_______________|_________________| | C1 | C2 | C3 | C4 |C5 = C2 x C3 x C4| |________________|___________|_______________|_______________|_________________| | | | | | | |________________|___________|_______________|_______________|_________________| | TOTAL | | | | | |________________|___________|_______________|_______________|_________________| *) Durata optimă de spitalizare este prezentată în anexa nr..... VI. am) să asigure continuitatea asistenţei medicale cu cel puţin o linie de gardă organizată şi aprobată în conformitate cu prevederile legale în vigoare. având în vedere documentele pentru fundamentarea tarifului.. la contractare.. Tariful pe zi de spitalizare pe secţie/compartiment se stabileşte prin negociere între furnizori şi casele de asigurări de sănătate.. ………….. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . aj) să solicite începând cu data implementării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate acest document titularilor acestuia în vederea acordării serviciilor medicale. 19 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.. (1) lit. ………….dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la furnizor... după caz. cu excepţia spitalelor de specialitate şi a spitalelor pentru bolnavii cu afecţiuni cronice. şi nu poate fi mai mare decât tariful maximal prevăzut în anexa nr. 5 alin. precum şi pentru secţiile şi compartimentele de cronici. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile 281 . Modalităţi de plată ART..prematuri (prevăzute ca structuri distincte în structura organizatorică a spitalului aprobată/avizată de Ministerul Sănătăţii... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. după caz: a) Suma aferentă serviciilor medicale spitaliceşti a căror plată se face pe bază de tarif pe caz rezolvat (DRG) pentru afecţiunile acute.. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. ak) să prezinte casei de asigurări de sănătate.. la contractare. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . …………. lei b) Suma pentru spitalele de cronici şi de recuperare. care se stabileşte astfel: ______________________________________________________________________________ | Sec ia/ | Nr.. 17 C la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. după caz. | Durată optimă | Tarif pe zi de| Suma | | Compartimentul | cazuri | de spitalizare| spitalizare/ | | | | externate | sau. calculată conform prevederilor art.2012.: . de Ministerul Sănătăţii în condiţiile legii.. în funcţie de particularităţile aferente. pe baza tarifului propus de spital pentru secţiile şi compartimentele din structura proprie..2012.. 17 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.. elaborate şi validate conform prevederilor legale în vigoare. serviciile medicale acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate. structura organizatorică aprobată sau avizată.... după caz) din alte spitale.. a) din anexa nr.. al) să prezinte casei de asigurări de sănătate... declaraţia pe propria răspundere a managerului spitalului că foloseşte protocoalele terapeutice proprii. 7 (1) Valoarea totală contractată se constituie din următoarele sume... 1389/2010.

... 17 C la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.. lei e) Suma aferentă serviciilor medicale de tip spitalicesc efectuate în regim de spitalizare de zi.. …………. 17 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.... pe baza tarifului propus de spital pentru secţia/compartimentul de paliaţie din structura proprie. 17 A la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr... calculată conform prevederilor art.2012.. d) Suma pentru serviciile medicale spitaliceşti acordate pentru afecţiuni acute în spitale... 16 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. având în vedere documentele pentru fundamentarea tarifului.... care se stabileşte astfel: ______________________________________________________________________________ | Numărul de servicii | Tariful pe caz | Suma corespunzătoare | | medicale. 1389/2010..2012. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.... Tariful pe caz rezolvat reprezintă maxim 1/3 din suma 282 .. 5 alin.. a) din anexa nr... pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . …………..acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .2012.. precum şi pentru servicii medicale spitaliceşti acordate în secţiile şi compartimentele de acuţi (prevăzute ca structuri distincte în structura organizatorică a spitalului aprobată/avizată prin ordin al ministrului sănătăţii de Ministerul Sănătăţii.. …………. 1389/2010.. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010.. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012.. lei. altele decât cele prevăzute în anexa nr. Pentru unităţile sanitare cu paturi care încheie contract de furnizare de servicii medicale spitaliceşti cu casa de asigurări de sănătate tariful/caz rezolvat se negociază de unităţile sanitare cu casele de asigurări de sănătate. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr..... Tariful pe zi de spitalizare se stabileşte prin negociere între furnizor şi casele de asigurări de sănătate..... contractate.. având în vedere documentele pentru fundamentarea tarifului. c) Suma aferentă serviciilor medicale paliative în regim de spitalizare continuă se stabileşte astfel: Număr paturi x număr de zile calendaristice dintr-un an estimat a fi ocupat un pat x tariful pe zi de spitalizare negociat şi este de ... (1) lit. ………….: . 1389/2010.. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .. în funcţie de particularităţile aferente...... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. şi nu poate fi mai mare decât tariful maximal prevăzut în anexa nr.. după caz) din spitalele de cronici şi de recuperare. 1389/2010.. | rezolvat/serviciu | serviciilor contractate | | pe tipuri/cazuri | medical negociat*) | | |________________________|____________________|________________________________| | C1 | C2 | C3 = C1 x C2 | |________________________|____________________|________________________________| | | | | |________________________|____________________|________________________________| | TOTAL | X | | |________________________|____________________|________________________________| *) Tariful pe serviciu medical se negociază şi nu poate fi mai mare decât tariful maximal decontat de casa de asigurări de sănătate prevăzut în anexa nr.2012.

....Suma aferentă trimestrului II ..Suma aferentă trimestrului IV .... lei ... în vederea contractării...... 9 din anexa nr.......... lei ............. se stabileşte prin înmulţirea nr.... lei.....corespunzătoare cazului codificat şi grupat conform RO DRG v1 la nivelul tarifului pe caz ponderat mediu naţional prevăzut în Anexa 17A de 1444 lei şi nu poate fi mai mare de 480 lei.. în cazul în care acesta nu este spital de urgenţă. cu respectarea condiţiilor prevăzute în anexa nr...... servicii paliative....... defalcarea cazurilor de spitalizare estimate pe fiecare secţie şi pe tip de bolnavi: urgenţă... şi neinternate prin spitalizare continuă.......... din care: ....luna X ...luna XI .......................luna IX ............. În vederea contractării serviciilor spitaliceşti efectuate prin spitalizare de zi spitalele prezintă distinct numărul serviciilor medicale (cazurilor) estimate a se efectua în camera de gardă şi în structurile de urgenţă din cadrul spitalelor.luna I . de cazuri şi tariful negociat conform prevederilor de mai sus... spitalizare cronici.. lei . 17 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr........ din care: ..... spitalizare de zi.. lei ............... lei...... 1389/2010... pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul 283 .. (5) Decontarea serviciilor medicale spitaliceşti contractate se face conform prevederilor art......Suma aferentă trimestrului III ......luna IV .. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. Suma contractată pentru cazurile contractate în regim de spitalizare de zi acordate în camera de gardă şi în structurile de urgenţă din cadrul spitalului.. lei. acut.Suma aferentă trimestrului I ... (3) Suma stabilită pentru serviciile spitaliceşti pe anul 2012 este de ............. lei .. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .. Suma contractată pentru servicii de spitalizare de zi nu poate depăşi 25% din suma contractată pentru servicii de spitalizare continuă.... lei ..luna VII ........... distinct pentru spitalizare continuă acuţi..................... (2) Spitalele vor prezenta............. …………....... după cum urmează: ....... lei .. lei .... Această sumă se evidenţiază distinct în prezentul contract...... din care: ..................luna II .. …………..luna XII .. altele decât spitalele de urgenţă...... lei...luna III .. (4) Suma aferentă serviciilor medicale spitaliceşti contractate stabilită pentru anul 2012 se defalchează lunar şi trimestrial... lei . din care: .... cronic.2012.......luna V ..luna VIII .....luna VI . lei.. lei . lei ...... lei.... pentru cazurile neinternate.. 17 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr..

b) la a doua constatare reţinerea unei sume calculată prin aplicarea unui procent de 3% la valoarea de contract aferentă lunii respective.boli profesionale şi din secţiile de boli profesionale aflate în structura spitalelor. 17 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1389/2010..... casele de asigurări de sănătate pot efectua până la data de 20 decontarea lunii curente pentru perioada 1 . pe baza facturii şi a documentelor justificative depuse la casa de asigurări de sănătate până la data de .. (2) lit.... cu încadrarea în sumele contractate... 1389/2010. pentru care nu s-a confirmat caracterul de boală profesională în condiţiile respectării criteriilor de internare prevăzute la art. Toate documentele necesare decontării se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate prin semnătura reprezentanţilor legali ai furnizorilor. Pentru fiecare lună..... 8 (1) Nerespectarea oricăreia dintre obligaţiile unităţilor sanitare cu paturi prevăzute în prezentul contract... se fac regularizările şi decontările..... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. şi în condiţiile în care cazurile externate sunt persoane asigurate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate... Decontarea serviciilor medicale aferente lunii decembrie a anului în curs se poate efectua în luna decembrie pentru serviciile medicale efectuate şi facturate până la data prevăzută în documentele justificative depuse în vederea decontării.. 284 . urmând ca diferenţa reprezentând servicii medicale realizate să se deconteze în luna ianuarie a anului următor... ART. (7) Trimestrial.... a lunii următoare celei pentru care se face plata. cu modificările şi completările ulterioare. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. casa de asigurări de sănătate decontează contravaloarea serviciilor medicale acordate asiguraţilor în luna precedentă.2012. şi în condiţiile prevăzute la acelaşi articol. conform facturilor însoţite de documentele justificative... în baza indicatorilor specifici realizaţi şi în limita sumelor contractate. Regularizarea trimestrului IV se face până la data de 20 decembrie a anului în curs pentru serviciile medicale realizate şi raportate conform prezentului contract până la data de 30 noiembrie. (4) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012. până la data de . Suma corespunzătoare procentului de 1% necontractată iniţial de către casele de asigurări de sănătate se repartizează trimestrial spitalelor care îndeplinesc criteriile de la art. (8) Casele de asigurări de sănătate decontează cazurile externate din unităţile sanitare cu personalitate juridică de medicina muncii . până la data de . Casele de asigurări de sănătate nu decontează mai mult de 40% din cazurile externate din unităţile sanitare cu personalitate juridică de medicina muncii . ………….. b) din anexa nr.. 1389/2010.....2012. .. pe baza facturii şi a documentelor justificative depuse la casa de asigurări de sănătate până la data de .sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . atrage aplicarea unor sancţiuni pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaţii. reţinerea unei sume calculată prin aplicarea unui procent de 1% la valoarea de contract aferentă lunii respective. în limita sumei contractate... (9) Contractarea şi decontarea serviciilor medicale spitaliceşti se face în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie.boli profesionale şi din secţiile de boli profesionale aflate în structura spitalelor.15 a lunii... 61 alin.. a lunii următoare încheierii trimestrului...... după cum urmează: a) la prima constatare. 6 alin..... urmând ca regularizarea finală a trimestrului IV să se efectueze în luna ianuarie a anului următor.. (6) Lunar.

deschis la Banca ... (1) se face. (4) Casele de asigurări de sănătate.c) la a treia constatare şi la următoarele constatări după aceasta.. prin desfiinţarea acesteia şi înfiinţarea concomitentă a unor noi unităţi sanitare cu paturi distincte. odată cu prima constatare.. cutremur. pentru furnizorii care sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. ART. În caz contrar se aplică prevederile legislaţiei în vigoare. fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului.. din prima plată care urmează a fi efectuată.. cu personalitate juridică. 13 (1) Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor. VII... se preia de drept de către noile unităţi sanitare înfiinţate. Sunt considerate forţă majoră. (3) Recuperarea sumei conform alin......... de asemenea.. ...... Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră.. X. (3) În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni. elaborate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 14 Efectuarea de servicii medicale peste prevederile contractuale se face pe propria răspundere şi nu atrage nicio obligaţie din partea casei de asigurări de sănătate cu care s-a încheiat contractul.. prin Casa Naţională de Asigurări de Sănătate... pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. despre situaţiile prevăzute la alin. ... VIII. 11 Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale partea în culpă datorează daune-interese. Clauze speciale ART. anunţă Ministerul Sănătăţii.. 12 Reprezentantul legal al spitalului cu care casa de asigurări de sănătate a încheiat contract este direct răspunzător de corectitudinea datelor raportate... în sensul acestei clauze.. Încetarea şi suspendarea contractului 285 . ART. 9 Plata serviciilor medicale spitaliceşti se face în contul nr..... IX..... corespunzător drepturilor şi obligaţiilor aferente noilor structuri. marile inundaţii. deschis la Trezoreria Statului sau în contul nr. 15 În cazul reorganizării unităţii sanitare cu paturi.. Calitatea serviciilor medicale ART. (1) în vederea luării măsurilor ce se impun. în funcţie de subordonare. 10 Serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract trebuie să respecte criteriile privind calitatea serviciilor medicale.. ART.... revoluţie. (2) Reţinerea sumei conform alin.. (1) se face prin plată directă sau prin executare silită... Răspunderea contractuală ART.. partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen. este considerată forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă.. (2) Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte.. reţinerea unei sume calculată prin aplicarea unui procent de 9% la valoarea de contract aferentă lunii respective.. ART.... împrejurări ca: război.. intervenită după data semnării contractului şi care împiedică executarea acestuia. ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie. în termen de 5 zile calendaristice de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul judeţ.. respectiv Municipiul Bucureşti prin care să se certifice realitatea şi exactitatea faptelor şi împrejurărilor care au condus la invocarea forţei majore şi...... embargo. de la încetarea acestui caz. prezentul contract aflat în derulare.. . respectiv autorităţile publice locale.

ART. 16 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti, încheiat cu casa de asigurări de sănătate, se modifică în sensul suspendării sau excluderii unor servicii din obiectul contractului, printr-o notificare scrisă, în următoarele situaţii: a) una sau mai multe secţii nu mai îndeplinesc condiţiile de contractare; suspendarea se face până la îndeplinirea condiţiilor obligatorii pentru reluarea activităţii; b) încetarea termenului de valabilitate la nivelul secţiei/secţiilor, a autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar, respectiv a dovezii de evaluare, cu condiţia ca furnizorul să facă dovada demersurilor întreprinse pentru actualizarea acestora; suspendarea se face până la obţinerea noii autorizaţii sanitare de funcţionare sau a documentului similar, respectiv a dovezii de evaluare; c) pentru cazurile de forţă majoră confirmate de autorităţile publice competente, până la încetarea cazului de forţă majoră dar nu mai mult de 6 luni sau până la data ajungerii la termen a contractului. d) la solicitarea furnizorului pentru motive obiective pe bază de documente justificative prezentate casei de asigurări de sănătate. (2) Prevederile art. 19 şi art. 21 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012, aprobat prin H.G. nr. 1389/2010, cu modificările şi completările ulterioare, nu se aplică unităţilor sanitare cu paturi. ART. 17 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti încheiat cu casa de asigurări de sănătate încetează în următoarele situaţii: a) de drept la data la care a intervenit una din următoarele situaţii: a1) furnizorul de servicii de medicale îşi încetează activitatea în raza administrativteritorială a casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală; a2) încetare prin faliment, dizolvare cu lichidare, lichidare, desfiinţare sau reprofilare a furnizorului de servicii medicale, după caz; a3) încetarea definitivă a activităţii casei de asigurări de sănătate; b) acordul de voinţă al părţilor; c) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale sau al casei de asigurări de sănătate, printr-o notificare scrisă, cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreşte încetarea contractului, cu indicarea motivului şi a temeiului legal. (2) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate se modifică prin excluderea din contract a uneia sau mai multor persoane înregistrată/înregistrate în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate şi care desfăşoară activitate sub incidenţa acestuia la furnizorii respectivi, din motive imputabile acestora, casele de asigurări de sănătate nu vor accepta înregistrarea în niciun alt contract a persoanei/persoanelor respective până la următorul termen de contractare, dar nu mai puţin de 6 luni de la data modificării contractului. (3) După reluarea relaţiei contractuale, în cazul în care contractul se modifică din nou, din motive imputabile persoanelor prevăzute la alin. (2), casele de asigurări de sănătate nu vor mai accepta înregistrarea persoanelor prevăzute la alin. (2) în contractele încheiate cu aceşti furnizori sau cu alţi furnizori pentru aceste persoane care prin activitatea lor au condus la modificarea contractului. ART. 18 Situaţiile prevăzute la art. 16 alin. (1) şi la art. 17 alin. (1) lit. a) subpct. a2 şi a3 se constată de către casa de asigurări de sănătate din oficiu, prin organele sale abilitate, sau la sesizarea oricărei persoane interesate. Situaţiile prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) subpct. a1 se notifică casei de asigurări de sănătate cu cel puţin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreşte încetarea contractului. XI. Corespondenţa 286

ART. 19 Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau la sediul părţilor. Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 5 zile lucrătoare din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părţi contractante schimbările survenite. XII. Modificarea contractului ART. 20 Prezentul contract se poate modifica prin negociere şi acord bilateral, la iniţiativa oricărei părţi contractante, sub rezerva notificării scrise a intenţiei de modificare şi a propunerilor de modificare cu cel puţin ..... zile înaintea datei de la care se doreşte modificarea. Modificarea se face printr-un act adiţional semnat de ambele părţi şi este anexă a acestui contract. ART. 21 (1) În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător. (2) Pe parcursul derulării prezentului contract, valoarea contractată poate fi majorată prin acte adiţionale, după caz, în limita fondurilor aprobate cu destinaţia de servicii medicale spitaliceşti, inclusiv medicamente în spital, avându-se în vedere condiţiile de contractare a sumelor iniţiale, precum şi prevederile art. 7 din anexa nr. 17 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ………….. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010. ART. 22 Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putinţă spiritului contractului. Dacă încetează termenul de valabilitate al autorizaţiei sanitare de funcţionare/documentului similar pe durata prezentului contract, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate, cu condiţia reînnoirii autorizaţiei sanitare de funcţionare/documentului similar pe toată durata de valabilitate a contractului. XIII. Soluţionarea litigiilor ART. 23 (1) Litigiile legate de încheierea, derularea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă. (2) Litigiile nesoluţionate dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate conform alin. (1) se soluţionează de către Comisia de Arbitraj care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, organizată conform reglementărilor legale în vigoare sau de către instanţele de judecată, după caz. XIV. Alte clauze .......................................................................... Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale spitaliceşti în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiat azi, ......., în două exemplare a câte ...... pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă. CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Preşedinte - Director general, .............................. Director executiv al Direcţiei economice, 287 FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE Manager, ................................. Director medical,

.............................. Director executiv al Direcţiei Relaţii Contractuale .............................. Vizat Juridic, Contencios ..............................

.................................

Director financiar-contabil, .................................

Director de îngrijiri, .................................

Director de cercetare-dezvoltare, ................................. ANEXA 1 la contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti nr. ............... Documentele pe baza cărora se încheie contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti depuse de furnizor la casa de asigurări de sănătate: - cerere/solicitare pentru intrare în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate nr. ........., - actul de înfiinţare sau de organizare a unităţii sanitare în concordanţă cu tipurile de activităţi pe care le desfăşoară, după caz, nr. ............., - dovada de evaluare a furnizorului nr. ..............., valabilă la data încheierii contractului, - cod de înregistrare fiscală - codul unic de înregistrare ................, - contul nr. ................, deschis la Trezoreria Statului, sau cont nr. ......................., deschis la Banca ............................., - dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor, valabilă la data încheierii contractului, nr. ................, - dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul medicosanitar care îşi desfăşoară activitatea la furnizor într-o formă prevăzută de lege şi care urmează să fie înregistrat în contract şi să funcţioneze sub incidenţa acestuia, valabilă la data încheierii contractului, - dovada plăţii la zi a contribuţiei la Fondul pentru asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii, efectuată conform prevederilor legale în vigoare nr. ................, - copie a ordinului ministrului sănătăţii privind clasificarea spitalului, - lista afecţiunilor care nu pot fi monitorizate în ambulatoriu şi impun internarea, conform prevederilor art. 61 alin. (4) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, cu modificările şi completările ulterioare, - lista materialelor sanitare şi a medicamentelor - denumiri comune internaţionale (DCI) şi forma farmaceutică - utilizate pe perioada spitalizării, cu menţionarea DCI-urilor care pot fi recomandate cu aprobarea medicului şef de secţie sau cu aprobarea consiliului medical, - structura organizatorică aprobată sau avizată, după caz, de către Ministerul Sănătăţii, în condiţiile legii, în vigoare la data încheierii contractului, - documente necesare pentru fundamentarea tarifului mediu pe caz rezolvat, a tarifului pe zi de spitalizare, a tarifului pe caz pentru serviciile acordate în regim de spitalizare de zi, conform anexei nr. 16 A la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ………….. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, 288

- indicatorii specifici stabiliţi prin anexa nr. 17 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ………….. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, - indicatorii de performanţă ai managementului spitalului public asumaţi prin contractul de management, cu excepţia spitalelor care au manageri interimari, - declaraţia pe propria răspundere a managerului spitalului că foloseşte protocoalele terapeutice proprii, elaborate şi validate conform prevederilor legale în vigoare, - documentul prin care spitalul face dovada asigurării continuităţii asistenţei medicale cu cel puţin o linie de gardă organizată şi aprobată conform prevederilor legale în vigoare, cu excepţia spitalelor de specialitate şi a spitalelor pentru bolnavi cu afecţiuni cronice, - declaraţie pe proprie răspundere pentru medicii care se vor afla sub incidenţa contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate că îşi desfăşoară activitatea în baza unui singur contract de furnizare de servicii medicale spitaliceşti încheiat cu casa de asigurări de sănătate, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 62 alin. (2) din Contractulcadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012 aprobat prin H.G. nr. 1389/2010, cu modificările şi completările ulterioare, - copie a actului doveditor prin care personalul medico-sanitar îşi exercită profesia la furnizor. Documentele necesare încheierii contractelor, depuse în copie, sunt certificate pentru conformitate prin sintagma "conform cu originalul" şi prin semnătura reprezentantului legal, pe fiecare pagină. I. ACTE ADIŢIONALE 1. Act adiţional Pentru serviciile medicale efectuate în cabinete medicale de specialitate în: oncologie medicală, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, în cabinetele de planificare familială în care îşi desfăşoară activitatea medici cu specialitatea obstetrică-ginecologie şi cabinetele de boli infecţioase care se află în structura spitalului ca unităţi fără personalitate juridică, precum şi în cabinete de specialitate integrate ale spitalului, finanţate din fondul alocat asistenţei medicale ambulatorii de specialitate pentru specialităţile clinice, respectiv din fondul alocat asistenţei medicale spitaliceşti pentru cabinetele prevăzute la art. 48 alin. (4) lit. b) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, cu modificările şi completările ulterioare. Actul adiţional se adaptează conform modelului de contract de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate pentru specialităţile clinice. 2. Act adiţional Pentru investigaţii paraclinice efectuate în regim ambulatoriu finanţate din fondul alocat asistenţei medicale spitaliceşti Actul adiţional se adaptează conform modelului de contract de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate pentru specialităţile paraclinice. II. Pentru serviciile medicale spitaliceşti ce se pot acorda în regim de spitalizare de zi în unităţile sanitare care nu încheie contract de furnizare de servicii medicale spitaliceşti în spitalizare continuă, autorizate de Ministerul Sănătăţii, se încheie contract pentru furnizare de servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare de zi. Contractul se adaptează după modelul de contract de furnizare de servicii medicale spitaliceşti.

289

ANEXA 21 PACHETUL DE SERVICII MEDICALE în asistenţa medicală de urgenţă şi transport sanitar CAPITOLUL I Pachet de servicii medicale de bază în asistenţa medicală de urgenţă şi transport sanitar A. Lista cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale majore (cod roşu) decontate de casele de asigurări de sănătate: 1. OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE a. mama este inconştientă b. mama prezintă convulsii c. tegumentele mamei sunt reci şi umede, stare de leşin (insuficienţă cardiovasculară) d. nou-născutul nu plânge/respiră e. copilul a fost născut, mama prezintă hemoragie f. hemoragie după săptămâna 20 de sarcină g. contracţii uterine puternice după săptămâna 36 de sarcină h. membrane rupte după săptămâna 36 de sarcină i. membrane rupte sau senzaţia mamei de împingere cu copil cunoscut sau suspicionat a fi în poziţie anormală j. pacientă inconştientă cu probleme ginecologice/obstetrice k. dispnee, probleme ginecologice/obstetrice l. durere acută abdominală, palid, transpirat, aproape de sincopă m. sângerare, paloare, transpiraţie sau aproape de sincopă n. pacientă însărcinată, traumatism abdominal, contracţii sau sângerare o. sângerare majoră, sarcină mai mare de 20 de săptămâni p. contracţii puternice între săpt. 20 - 36 de sarcină q. durere şi sângerare (în cantităţi mici sau mari) după săpt. 20 de sarcină r. convulsii în timpul sarcinii 2. BOALĂ NEDIAGNOSTICATĂ a. inconştienţă b. nivel scăzut de conştienţă c. dificultate serioasă în respiraţie d. tegumente palide şi umede, aproape sincopă e. pacient slăbit cu durere toracică f. durere toracică şi greaţă 3. ARSURI TERMICE/ELECTRICE a. suspiciunea mai multor victime grav afectate b. inconştient, după arsură termică/electrică c. nivel scăzut al conştienţei după arsură termică/electrică d. dificultăţi în respiraţie după arsura termică/electrică e. suspect de leziuni datorate inhalării de fum f. mai mult de 20% suprafaţă arsă suspicionată/leziune corozivă sau dacă implică cap/faţă (adult) g. mai mult de 10% suprafaţă arsă suspicionată/leziune corozivă sau dacă implică cap/faţă (copil sub 10 ani) h. suspiciune de arsuri severe, informaţii incerte i. suspiciune de arsură electrică cu voltaj înalt j. suspiciune de cădere, leziuni grave suspicionate 290

4. ÎNEC/IMERSIE ÎN APĂ a. mai multe victime, imersie în apă sau dispărute b. imersie în apă confirmată, inconştient c. imersie în apă cu dificultăţi în respiraţie d. victimă aflată încă în apă e. pacient cu imersie în apă mai mult de un minut f. accident prin săritură în apă g. leziune extinsă şi imersie în apă h. suspiciune de hipotermie i. dezorientat/confuz, fără dificultăţi în respiraţie j. tuse severă posibilă aspiraţie 5. ACCIDENTE DE SCUFUNDARE a. mai multe victime, imersie, rănite sau dispărute b. victimă aflată încă în apă c. inconştient după scufundare d. tegumente reci şi umede, aproape sincopă e. confuz sau agitat după scufundare f. paralizie sau ameţeli în diferite părţi ale corpului g. leziuni extinse vizibile h. suspiciune de hipotermie moderată sau severă i. toate simptomele apar în primele 24 h de la scufundare (diferite niveluri de conştienţă, paralizii, alte simptome neurologice, dureri, simptome legate de tegumente) 6. MUŞCĂTURI DE ANIMALE/ÎNŢEPĂTURI DE INSECTE a. inconştient b. dificultăţi în respiraţie c. tegumente palide şi umede, aproape sincopă d. muşcătură de viperă cu simptome generale e. muşcătură de viperă la copil mic f. hemoragie necontrolată după muşcătură g. înţepătură de insecte în gură sau gâtul unui copil 7. CĂDERI ŞI ALTE ACCIDENTE a. susp. mai multe victime grave b. susp. inconştient în urma accidentului c. greutate la respiraţie în urma accidentului d. starea de conştienţă în deteriorare sau starea de obnubilare prelungită e. paralizie f. paloare, transpiraţii, aproape inconştient g. sângerare necontrolabilă h. strivire sau leziuni penetrant la nivelul: capului, a gâtului, a abdomenului sau a coapsei i. leziuni semnificative la nivelul a două sau mai multor părţi ale corpului j. fractură de femur sau multiple fracturi deasupra nivelului mâinii sau al piciorului k. extremitate smulsă deasupra nivelului degetelor l. pacient carcerat, blocat etc. m. cădere de peste 4 metri fără alte criterii de urgenţă n. susp. de traumatism prin energie mare, informaţii neclare o. dureri precordiale pre-existente, ameţeli acute, cefalee, diabet p. dureri mari (fără alte criterii de urgenţă) 291

8. INTOXICAŢII, COPII a. inconştient în urma intoxicării b. dificultăţi în respiraţii relatate la intoxicaţie c. ingerarea unor doze periculoase cu simptome precoce d. greutate în deglutiţie în urma intoxicaţiei e. paloare, transpiraţii şi obnubilare f. convulsii în urma intoxicaţiei g. informaţii neclare despre substanţe şi simptome 9. LEZIUNI ALE CAPULUI, FEŢEI ŞI ALE GÂTULUI a. inconştient mai mult de 5 minute b. dificultăţi în respiraţie în urma unui traumatism cranian c. nivelul conştienţei în scădere sau scăzut pentru o perioadă prelungită d. pacient neliniştit, confuz, necontrolabil sau agresiv e. traumă craniană şi convulsii f. traumă craniană şi paralizie g. palid, transpirat, obnubilat h. strivire sau plagă penetrantă a feţei, mandibulei sau a gâtului i. traumă craniană cu alte leziuni semnificative j. pacient carcerat sau blocat k. accident forestier l. cădere peste 4 metri fără alte criterii de urgenţă m. suspect traumă indusă prin energie mare, informaţii neclare n. pacient neajutorat, izolat, în risc de hipotermie o. dureri intense nesuportabile 10. HIPO-HIPERTERMIA a. dificultate în respiraţie cu hipotermie b. neliniştit, confuz sau necooperant cu hipo-hipertermie c. alte leziuni extinse cu hipotermie d. susp. de hipotermie gravă, sub 32 de grade e. pacient slăbit cu susp. de hipertermie 11. INCIDENT MAJOR a. incendiu - Explozie b. prăbuşire de avion c. accident de tren - tram. d. accident rutier e. dezastru natural f. scăpări de gaze g. accident naval h. atac terorist, război i. alte dezastre j. posibile dezastre sau accidente în masă 12. LEZIUNI CHIMICE a. susp. multiple victime b. inconştient în urma leziunilor chimice c. nivelul de conştienţă scăzut în urma accidentului chimic d. greutate în respiraţie în urma incidentului chimic e. dificultate în respiraţie în urma accidentului chimic f. palid, transpirat, aproape inconştient 292

g. peste 15% suprafaţă leziuni cu subst. corosivă la adult h. peste 10% leziuni cu subst. corosivă la copii i. ingestie de subst. alcaloidă la copii j. susp. de leziuni grave. Nu avem informaţii clare k. incident major l. scăpări de gaze sau pericol de explozie în zonă populată m. accident cu subst. hazardoase implicate n. ingestie de substanţe caustice, antigel, organofosforice 13. ACCIDENT RUTIER a. susp. multiple victime cu leziuni serioase b. inconştient în urma accidentului c. dispnee în urma accidentului d. stare de conştienţă în scădere sau obnubilare prelungită e. traumă craniană cu nelinişte, agresiv sau convulsii f. palid, transpirat obnubilat g. paralizie în urma accidentului h. strivire sau leziuni penetrante la nivelul capului, al gâtului, al toracelui, al abdomenului sau al coapsei i. leziuni semnificative la nivelul unei sau mai multor părţi ale corpului j. fractură de femur, sau multiple fracturi deasupra nivelului mâinii sau a piciorului k. victimă blocată l. susp. traumă prin energie mare, informaţii neclare m. accident cu substanţe chimice periculoase n. dureri precordiale, ameţeli, cefalee, diabet preexistente o. a fost inconştient dar acum este bine şi fără alte criterii de urgenţă p. durere intensă fără alte criterii aparente de urgenţă 14. VIOLENŢĂ; AGRESIUNE a. suspect de afecţiuni severe b. inconştient după violenţă c. Dispnee după violenţă d. nivel scăzut al stării de conştienţă e. leziuni la nivelul extremităţii cervico-cefalice, pacient agresiv sau calm f. leziuni la nivelul capului şi convulsii g. paralizie după violenţă h. sângerare incontrolabilă sau paloare, transpiraţii, aproape de sincopă i. leziuni penetrante sau prin compresiune la nivelul capului, gâtului, toracelui, abdomenului, coapsei j. leziuni semnificative în două sau mai multe locuri ale corpului k. leziuni severe suspecte, informaţii neclare 15. ALERGII a. inconştient după reacţia alergică b. reacţie alergică imediată cu dificultăţi respiratorii c. reacţie alergică, dificultăţi la vorbire şi deglutiţie d. reacţie alergică, edem glotic e. rece şi transpirat, aproape de sincopă f. simptome imediate, antecedente de şoc anafilactic 16. SINCOPA a. Inconştient, obnubilat 293

diabetic cunoscut. scaune închise la culoare şi tare. pierderea stării de conştienţă g. cefalee bruscă. aproape de sincopă. sarcină mai mare de 20 de săptămâni. SÂNGERAREA a. aproape de sincopă. prezintă convulsii d. AVC (APOPLEXIE) a. palid f. pacient inconştient cu cefalee care a precedat starea de inconştienţă b. TEMPERATURĂ a. CEFALEE a. căderea nivelului de conştienţă sau prelungirea perioadei cu nivel scăzut al conştienţei d. palid şi transpirat f. pacient slăbit. antecedente neclare de boală sau inconştienţă e. e. durere toracică aproape de sincopă f. sângerare (cantităţi mici sau mari însoţite de durere) h. suspect AVC d. dispnee şi durere toracică c. pierderea stării de conştienţă 17. pacient transpirat. palid şi transpirat e. sarcină mai mare de 20 de săptămâni. pacient slăbit. durere toracică. palid şi transpirat d. perioadă lungă cu nivel scăzut al conştienţei. intensă (violentă) g. diabetic cunoscut cu dureri toracice severe 20. palid şi transpirat e. simptome de apoplexie 22. traumatism cranian recent. persoana care face apelul nu se află lângă pacient 19. durere toracică tipică în infarctul de miocard d. temperatură şi dispnee marcată c. dispnee suspect AVC c. inconştient. cunoscut diabetic aflat în stare de inconştienţă b. convulsii prezente. suspect de AVC b. cefalee şi scăderea nivelului de conştienţă 294 . DIABET ZAHARAT a. cefalee şi dispnee marcată c. cauză netraumatică b. motiv pentru suspectarea unei stări septice sau meningită d. sângerare nedatorată unui traumatism. de cauză nontraumatică c. inconştient. suspectarea unor probleme cardiace severe. inconştient şi sângerează. temperatură. temperatură crescută b. sângerare masivă necontrolată 18. dificultăţi la deglutiţie şi sialoree (suspect epiglotită) 21. DURERI TORACICE a. diabetic cunoscut aflat în stare de inconştienţă h.b. simptomele apoplexiei f. dispneic c. inconştient. sângerare semnificativă g. dispnee şi sângerare. inconştient după durere toracică b. respiraţie anormală c. diabetic cunoscut. inconştient mai mult de 20 min. cefalee intensă acută anormală. hematemeză.

durere intensă abdominală sau de spate. palid şi transpirat sau aproape de sincopă h. palid şi transpirat sau aproape de sincopă e. inconştient nu respiră normal b.persoană care a născut recent. DISPNEE (DIFICULTĂŢI DE RESPIRAŢIE) a. nu respiră normal după convulsii b. cefalee severă şi convulsii 23. tuşeşte sau plânge j. d. tentativă serioasă cu violenţă de suicid f. leziuni la nivelul toracelui şi dispnee k. redoare de ceafă. inconştient după criză de dureri abdominale sau de spate b. dispnee. inconştient după tentativă violentă de suicid b. scaune tari şi închise la culoare. dificultăţi respiratorii după stare de ebrietate/intoxicaţie 295 . dispnee moderată . convulsii după leziune craniană recentă i. PSIHIATRIE/SUICID a. pacient peste 50 de ani cu debut brusc f. cel care sună sau aparţinătorii se simt ameninţaţi de pacient e. pacient obnubilat între convulsii frecvente e. femeie. pacient slăbit. membru cu aparat gipsat. slăbit. dispnee cu durere abdominală sau de spate c. criză de astm. spitalizare recentă 27. slăbiciune. convulsii pentru prima oară. suspect de corp străin în gât. cefalee intensă cu paralizie sau dificultăţi de vorbire e. convulsii în derulare. obnubilat 20 de min. însărcinată cu dureri abdominale acute. concomitent abuz de narcotice k. în poziţie şezândă. dispnee c. dispnee. dispnee (fără suspiciune de hiperventilaţie) d. convulsii în derulare. cianotic h. dureri toracice constrictive e. STARE DE EBRIETATE/INTOXICAŢIE a. concomitent supradoză de medicamente j. convulsii în derulare. aproape de sincopă d. fractură recentă. nu se îmbunătăţeşte starea cu medicaţie f. supradoză/intoxicaţie sau simptome serioase 26. după convulsii f. copil sub 12 ani. mai mult de 5 min. posibil eritem f. obnubilat după supradoză/intoxicaţie c. inconştient. febră şi convulsii 24. cefalee şi temperatură mare. diabetic cu convulsii h. inconştient c. nu poate vorbi coerent g. DURERI ABDOMINALE SAU DE SPATE a. pacient febril cu dificultăţi la înghiţire sialoree (suspect epiglotită) i. palid şi transpirat sau aproape de sincopă 25. CONVULSII a. nivel scăzut de conştienţă d. palid şi slăbit. nu poate vorbi. însărcinată cu convulsii g.d. inconştient. palid şi transpirat sau aproape de sincopă g. în flancul inferior i. aproape sincopă. eritem. obnubilat după stare de ebrietate/intoxicaţie b. vomită sânge.

nivel scăzut al stării de conştienţă d. copil febril. fără contracţii sau sângerare. persoană care face apelul/aparţinătorii se simt ameninţaţi d. durere abdominală moderată la pacientă cu peste 20 săptămâni de sarcină i. febră (meningită sau septicemie?) g. nu respiră normal b. membrane rupte (copil în poziţie normală) e. pacientă slăbită (nu este însărcinată) g. cocaină sau crack cu dureri toracice h. nu poate vorbi sau plânge e. suspiciune de corp străin în gât. mama şi copilul par bine b. dispnee şi tulburări ale vederii c. inconştient. copilul s-a născut. inconştient. dificultăţi la deglutiţie. febră şi nivel de conştienţă alterat însă nu inconştient b. episoade sincopale repetate d. URECHEA a. ameţeală. nivel al stării de conştienţă scăzut c. sarcină peste 20 de săptămâni j. preeclampsie în antecedente. pacienta nu prezintă alte probleme vitale h. sau se suspectează convulsii febrile 29. paralizie e. COPIL BOLNAV a. ameţeală cu debut brusc. slăbit. pacient slăbit. ameţeală. BOALĂ NEDIAGNOSTICATĂ a. copil slăbit cu dispnee d. traumatism abdominal în sarcină. sialoree (posibil epiglotită) f. palid şi transpirat aproape de sincopă f. slăbiciune e.c. mai puţin de cinci minute între contracţii (după prima naştere) d. supradoză/intoxicaţie şi simptome critice e. palid şi transpirat 30. OCHIUL a. informaţii neclare 296 . leziune a ochiului şi scăderea nivelului stării de conştienţă B. dureri toracice f. h. ameţeală. febră şi erupţii cutanate c. altfel bine şi nu prezintă semne de şoc 2. durere severă. Lista cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale de gradul 1 (cod galben) decontate de casele de asigurări de sănătate: 1. convulsii în derulare care durează mai mult de 5 min. cefalee k. inconştient mai mult de 5 minute după producerea leziunii d. OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE a. convulsii care durează mai mult de 5 min. mai puţin de 2 minute între contracţii la prima naştere c. intoxicaţie şi suspicionarea unor leziuni serioase (în special leziuni ale capului) 28. leziune la nivelul urechii. obnubilat (fără convulsii febrile) b. nu respiră c. sângerare minimă. pacient obnubilat după 20 de minute. ameţeală. g. sângerare mai mare de trei tampoane/oră. inconştient după ce a acuzat probleme de vedere b. senzaţia mamei de împingere cu copilul cunoscut în poziţie normală f. copil slăbit şi iritabil.

susp. ingestie de nicotină fără alte criterii de urgenţă 9. fractură col de femur d. acum mai bine b. fără alte criterii de urgenţă b. leziuni faciale semnificative fără alte criterii de urgenţă c.4 metri fără alte criterii de urgenţă e. corozive în ochi e. poliţia sau pompierii cer un echipaj de asistenţă. fără cap/faţă 297 . a fost inconştient. INTOXICAŢII. ingestia recentă a unor doze periculoase. CĂDERI ŞI ALTE ACCIDENTE a. FEŢEI ŞI ALE GÂTULUI a. sângerare controlată e. dureri moderate (fără alte criterii de urgenţă) 8. muşcătură de animal în regiunea feţei sau gâtului fără afectarea respiraţiei sau a stării de conştienţă e. fractura antebraţului c. ameţeli acute. dureri moderate fără alte criterii de urgenţă f. leziune caustică la nivelul gurii la adult. pacient conştient fără dificultate în respiraţie b. o singură fractură sub genunchi b. a fost inconştient. ACCIDENTE DE SCUFUNDARE a. diabet 10. ÎNEC/IMERSIE ÎN APĂ a. COPII a. cefalee. LEZIUNI CHIMICE a. pacient conştient fără semne de traumatism grav 4. mai puţin de 10% suprafaţă arsuri/leziuni corozive fără implicarea cap/faţă (copil sub 10 ani) d.3. hemoragie controlată după muşcătură 7. nerăguşit b. muşcătură de viperă fără simptome generale c. sub 15% arsuri sau leziuni corosive la adult. fără alte criterii de urgenţă. HIPO-HIPERTERMIA a. cădere 3 . mai puţin de 20% suprafaţă arsuri/leziuni corozive fără implicarea capului/feţei (adulţi) c. LEZIUNI ALE CAPULUI. degerătură localizată d. susp. de hipertermie 11. hipotermie moderată cu alte leziuni limitate c. alcaloid sau acid în gură. ingestie de derivate petroliere cu simptome minore d. cădere de la înălţime sub 4 metri. sângerare controlată d. leziuni aparente minore 5. tuse severă după scufundare. înţepătură de insectă de peste o oră cu simptome generale fără semne de şoc d. fără alte criterii de urgenţă b. susp. ARSURI TERMICE/ELECTRICE a. vorbeşte clar. recuperează treptat b. pacient altfel sănătos cu susp.4 metri (fără alte criterii de urgenţă) f. fără alte criterii de urgenţă. antecedente de dureri precordiale. hipotermie uşoară 6. necunoscându-se dacă sunt victime f. MUŞCĂTURI DE ANIMALE/ÎNŢEPĂTURI DE INSECTE b. cădere de la 3 . hipotermie moderată. fără alte criterii de urgenţă c.

mai mult de trei tampoane/oră. Situaţia confirmată de persoană autorizată b. scaune tari. SÂNGERAREA a. ACCIDENT RUTIER (PACIENTUL SE AFLĂ LA DISPENSAR sau într-o instituţie medicală) a. expunere fără simptome 15. inhalare de gaze sau de subst. antecedente de şoc anafilactic. fracturi ale membrelor superioare sau fracturi sub nivelul genunchiului (o singură fractură) d. sub 10% arsuri sau leziuni corosive la copil. recuperează f. poliţia. leziuni faciale fără alte criterii de urgenţă b. SINCOPA a. chimice fără alte criterii de urgenţă g. greaţă 298 . sarcină mai mare de 20 de săptămâni. asistenţă la cererea poliţiei 14. fără semne de şoc f. leziuni faciale minore fără alte criterii de urgenţă d. leziuni minore cauzate de arme e. hemoragie nazală incontrolabilă 17. pacientul a fost inconştient. armă de foc sau prin compresiune sub nivelul cotului sau treimea superioară a gambei c. ALERGII a. durere toracică. sângerare controlată (fără alte criterii de urgenţă) g. poliţia. sângerare controlată fără alte criterii de urgenţă. fractură izolată a antebraţului sau sub niv. închise la culoare d. susp. sângerare limitată necontrolată b.c. Situaţia confirmată de persoană autorizată e. fără alte criterii de urgenţă. sângerare vaginală. fractură col de femur c. pierderea pasageră a nivelului de conştienţă după traumatism cranian d. victimă a violenţei cu reacţie psihică acută j. durere moderată fără alte criterii de urgenţă f. fără afectarea respiraţiei sau a stării de conştienţă b. pierdere pasageră a stării de conştienţă cu dureri toracice sau palpitaţii. pompierii cer sprijin fără a se şti dacă sunt victime. ingestie de derivate petroliere fără alte semne de urgenţă f.CODUL GALBEN sau roşu se evaluează individual a. sângerare minoră e. în revenire 16. trezibil momentan şi fără alte simptome c. îşi revine treptat f. durere severă h. episoade severe sincopale în ultimele 24 h. AGRESIUNE a. reacţie acută. fără semn de şoc c. hematemeză. DISTANŢA MICĂ permite cererea unui sprijin rapid 13. pierderea pasageră a nivelului de conştienţă şi suspect de ingestie de droguri/alcool e. genunchiului fără alte leziuni. slăbiciune sau dificultăţi de vorbire. suspect de convulsii febrile. VIOLENŢĂ. fără cap/faţă d. Paralizie. pompierii cer sprijin logistic fără să se ştie dacă sunt victime 12. leziune corosivă oculară e. victimă a abuzului sexual (fără alte criterii de urgenţă) i. DURERI TORACICE . trezibil b. leziuni produse prin înjunghiere.

durere toracică. pacient cu răspuns imunitar deficitar b. însărcinată. CONVULSII a. apel la cererea poliţiei/fără persoane în pericol vital g. AVC (APOPLEXIE) a. recuperează f. nivel scăzut al stării de conştienţă. tahicardie c. cu nivel scăzut al glicemiei. palid. pacient slăbit cu temperatură şi simptome neclare c.b. cu dureri acute abdominale în flancul inferior. nevoie de a se mişca c. diabetic şi simptomele apoplexiei e. comportament anormal sau neobişnuit d. durere toracică. sarcină cu creşterea în intensitate a cefaleei fără alte criterii de urgenţă d. dureri constrictive în flancul sau în regiunea lombară. debut brusc de tahicardie. hemiplegie. fără alte criterii de urgenţă c. femeie.CODUL GALBEN sau roşu se evaluează individual a. convulsii. efect pe termen scurt la NTG e. 55 obosit sau starea generală evident alterată e. aproape de sincopă c. descris ca o durere nemaiavută până acum b. ameninţare serioasă de suicid d. sângerare controlabilă c. diabetic aflat pe tratament cu tablete. cefalee cu intensitate crescândă la mai puţin de 12 ore de la producerea leziunii la un pacient care a suferit un traumatism cranio-cerebral. TEMPERATURĂ a. concomitent abuz îndelungat de alcool 23. cefalee agravată. fără alte criterii de urgenţă e. zgârieturi la nivelul încheieturii mâinii. incapabil de a ingera lichide b. trezibil după 20 min. DURERI ABDOMINALE SAU DE SPATE a. pacient diabetic cu temperatură 20. dureri puternice suportabile fără alte criterii de urgenţă b. temperatură. dificultăţi acute în vorbire d. altfel fără probleme b. posibilă supradoză/intoxicaţie fără simptomatologie care denotă ameninţare de funcţii vitale e. CEFALEE a. pacient slăbit. atipică IM. vomismente ca zaţul de cafea d. pacientul doreşte să vorbească cu un medic 299 . cefalee neclară 22. cunoscut diabetic. în plină sănătate d. DIABET ZAHARAT . cefalee intensă acută. temperatură sau alte simptome generale (întotdeauna cod galben decât dacă se suspicionează infarct) 19. pacient cu operaţie de şunt. AVC. după convulsii b. slăbiciune bruscă şi amorţeală la nivelul membrelor superioare şi inferioare c. transpirat. pacienţi internaţi la azile de bătrâni 21. recuperează după convulsii c. fără sângerare 24. fără dureri toracice 18. PSIHIATRIE/SUICID a. confuzie instalată brusc şi comportament anormal fără funcţii vitale afectate cu starea de conştienţă păstrată b. delirium tremens f. antecedente de angină.

fără sarcină. dureri abdominale şi temperatură. fără motiv clar. crampe menstruale. ARSURI TERMICE/ELECTRICE a. arsură electrică cu electricitate casnică (220 V). mai mult de 5 minute între contracţii (la a II-a. dar nu slăbiciune d. la sarcină mai mică de 20 de săptămâni d. URECHEA a. altfel bine d. scurgerea de lichid clar sau sânge din ureche după un traumatism cranian însă pacientul este conştient şi nu prezintă alte simptome sau probleme 29. suspect corp străin în gât. cu debut rapid al bolii d. dureri acute în ochi. fără sarcină. leziuni majore. diabet şi temperatură (cu excepţia obişnuitei răceli) 28. Lista cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale (cod verde) pentru care se pot acorda consultaţii de urgenţă la domiciliu decontate de casele de asigurări de sănătate 1. acum trezit f. altfel bine c. b. terminate acum d. fără slăbiciune g. conştient. dispnee. copil slăbit. poate vorbi. COPIL BOLNAV a.25. sângerare minoră. tuse uscată. temperatură înaltă (peste 40 de grade) la un copil mai mic de 2 luni (poate fi încadrat şi sub roşu) g. copil agitat. sughiţ. convulsii. dar în general bine b. sarcină mai mică de 20 de săptămâni e. ingerare de metanol sau etilen glicol e. OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE a. a III-a naştere) c. apel la cererea poliţiei 27. febră b. leziuni majore în sau în jurul urechii fără un nivel scăzut al stării de conştienţă b. copil slăbit. arsuri minore 300 . fără scăderea nivelului stării de conştienţă b. mai mult de 2 minute între contracţii (prima naştere) b. fără un motiv aparent C. cu temperatură c. dispnee. leziuni corozive la ochi c. dispnee. fără cianoză. OCHIUL a. tuşeşte şi/sau plânge 26. izolate ale ochiului. DISPNEE (DIFICULTĂŢI DE RESPIRAŢIE) a. fără sarcină. posibilă supradoză/intoxicaţie fără simptome critice/funcţii vitale ameninţate b. probleme psiho/sociale 3. pacient slăbit (glaucom acut?) d. simptome neclare e. tulburări de vedere. transpiraţii etc. dureri neobişnuite. simptome neclare. BOALĂ NEDIAGNOSTICATĂ a. nu este cunoscut cardiac b. STARE DE EBRIETATE/INTOXICAŢIE a. ameţeli dar nu slăbiciune c. convulsii instalate pentru prima oară. delirium tremens c. fără slăbiciune 2. dureri nespecificate. fără slăbiciuni f.

Implicat în accident. fără simptome în prezent 14. semne 11. după expunere c. aproape de sincopă. Implicat în accident în ultimele 24 ore. leziuni minore (confirmat de medic sau personal sanitar calificat) b. COPII a. MUŞCĂTURI DE ANIMALE/ÎNŢEPĂTURI DE INSECTE a. VIOLENŢĂ.c. lipotimie. conştient fără semne de leziuni grave d. altfel bine c. nu sunt leziuni evidente. sângerare. muşcătură de animal cu leziune tegumentară 6. Cădere sub 3 metri (fără alte criterii de urgenţă) b. bine acum d. Hipotermie uşoară fără alte simptome b. leziuni minore c. cunoscut epileptic. cădere de la o înălţime mai mică de 3 m în urma electrocutării. Expunere la căldură sau frig extreme dar pacientul este bine 10. suspect sincopă la NTG. FEŢEI ŞI ALE GÂTULUI a. Ingerarea unor doze subtoxice a unor substanţe periculoase b. contuzii. fără reacţie psihică 13. Plăgi. sarcină sub 20 de săptămâni. implicat în accident/incident fără simptome 4. dureri asemănătoare celor menstruale b. bine acum b. sângerare vaginală anormală. LEZIUNI ALE CAPULUI. victimă a violenţei. Implicat în accident. LEZIUNI CHIMICE a. ACCIDENTE DE SCUFUNDARE a. Plăgi şi contuzii. fără sarcină. pacient conştient fără dificultăţi în respiraţie sau alte simptome b. ALERGII a. fără simptome 7. leziuni minore neproduse de arme b. ACCIDENT RUTIER (Pacientul se află la dispensar sau văzut deja de medic) a. Plăgi. fără alte simptome. Ingerarea de derivate petroliere fără alte criterii de urgenţă 8. INTOXICAŢII. reacţie alergică cu durată mai mare de 30 min. SÂNGERAREA a. Leziuni minore prin corosive b. înţepătură cu reacţie locală puternică fără reacţie generală c. îngrijorare în privinţa reacţiei alergice. acum bine c. prurit şi eritem b. tendinţă la sincopă. Implicat în accident fără semne sau leziuni 9. acum acuză dureri sau vrea să fie consultat de medic 12. leziuni minore c. Cădere de la 3 metri fără alte criterii de urgenţă b. HIPO-HIPERTERMIA a. contuzii. Implicat în accident fără alte simptome sau semne c. AGRESIUNE a. leziuni minore după scufundare 5. hematurie 301 . înţepătură de insectă de peste o oră fără simptome generale b. SINCOPA a. CĂDERI ŞI ALTE ACCIDENTE a. recuperează 15.

recuperare din criză epileptică b. altfel bine 19. durere nespecifică. altfel bine d.d. antecedente de convulsii febrile. dureri de spate în zona inferioară f. la mai mult de 12 ore de la producerea leziunii traumatice b. cefalee fără alte simptome e. PSIHIATRIE/SUICID a. antecedente de boală mintală (problema pentru care se solicită este cunoscută şi corespunde antecedentelor) b. DIABET ZAHARAT a. insulino-dependent. CONVULSII a. CEFALEE a. constipaţie h. altfel bine d. altfel bine c. DURERI ABDOMINALE SAU DE SPATE a. aritmie cardiacă. tuse. durere la respiraţie sau exerciţii. AVC (APOPLEXIE) a. temperatură. DISPNEE (DIFICULTĂŢI DE RESPIRAŢIE) a. nu se deteriorează g. probleme la urinare e. creştere în intensitate a cefaleei. antecedente de epilepsie. fără intenţii de suicid d. TEMPERATURĂ a. diaree şi vomă. altfel bine b. parestezii sau amorţeală în jurul gurii şi a degetelor 302 . paralizie după semne de AVC recuperat acum 20. simte că se pierd bătăi ale inimii. temperatură. în doză minimală e. dureri în regiunea abdominală inferioară la bărbat. roşu în gât. antecedente de migrenă. fără alte simptome generale c. în plină sănătate b. fără simptome d. gripă sau răceală b. ingestie de substanţe toxice. simptome de abstinenţă (sevraj) f. DURERI TORACICE a. copil sub şase ani. alert după ingerare de zahăr 18. recuperează 22. altfel bine 17. temperatură. suspect apendicită. sensibilitate la sunet şi lumină) d. tuse. fără alte simptome generale b. pacient deprimat. pacient cunoscut cu nivel crescut al glicemiei. paralizie după semne de AVC. infecţie localizată. pacient diabetic. suspect sinuzită 21. sângerări repetate la pacienţi aflaţi sub tratament cu anticoagulante. spută de culoare verde-gălbuie b. altfel bine c. cefalee tipică de migrenă c. cefalee (concomitent simptome moderate de greaţă. dureri abdominale care durează mai mult de o zi. dureri constrictive în abdomen. epistaxis minor e. gânduri de suicid c. recuperare rapidă b. atac brusc de agitaţie motorie cu sau fără dificultăţi respiratorii 24. temperatură. altfel bine 16. dureri de spate 23.

Transportul bolnavilor cu boli infecto-contagioase. STARE DE EBRIETATE/INTOXICAŢIE a. consultaţii de urgenţă la domiciliu ce vor fi decontate prin tarif pe solicitare negociat. Transportul victimelor care apar în urma dezastrelor. înec. Transportul copiilor prematuri în condiţii corespunzătoare de la locul de naştere la unităţile sanitare de specialitate şi de la acestea la domiciliu. 5. zgomote în urechi g. dureri acute în ochi. tuse. COPIL BOLNAV a. Transportul urgenţelor toxicologice voluntare sau involuntare. 6. antecedente de convulsii febrile. cu excepţia accidentelor de muncă. Transportul urgenţelor apărute ca urmare a acţiunii agenţilor fizici. cel mai probabil. corp străin în canalul auditiv 28. fără alte simptome c. conjunctivită .NIHA. albeaţă Pentru urgenţele medico-chirurgicale (cod verde) din lista de mai sus pentru care. ingestia de substanţă periculoasă în cantităţi mici fără semne sau simptome b. trezit după o criză recentă b. Transport medical asistat al pacienţilor: 1. 8. D. nu este necesar transportul la unitatea sanitară.c. 4. tuse. usturime la nivelul ochilor d. Transportul urgenţelor obstetricale şi al gravidei în vederea naşterii. 303 . Tipurile de transport decontate de casele de asigurări de sănătate: I. altfel bine c. OCHIUL a. suspect sindrom de hiperventilaţie f. 7. casele de asigurări de sănătate pot contracta cu unităţile medicale specializate publice şi cu unităţile specializate private. suspect corp străin în gât. leziuni minore la ureche d. Ochi dureros după privirea unei operaţiuni de sudură. altfel bine d. simptomele unei răceli obişnuite f. 3. Transportul accidentaţilor în urma unor accidente de circulaţie. 9. altfel bine d. naturali (arsuri. fără dificultăţi respiratorii acum 25. gât roşu. corp străin în nas sau ureche 27. Transportul la spital al nou-născutului şi al lehuzei care a născut la domiciliu. URECHEA a. simptome de sevraj 26. altfel bine e. insuficienţă cardiacă clasa IV .lăcrimare. bolnavi în fază terminală numai la recomandarea medicului de familie sau a medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate. fără alte simptome e. secreţii din ureche c. 10. leziuni izolate minore b. dureri în ureche b. Transportul la spital pentru internare sau investigaţii nou-născutului până la 3 luni şi al persoanelor nedeplasabile: asiguraţii de orice vârstă cu insuficienţă motorie a trenului inferior din orice cauză. 2. ameţeală trecătoare. chimici. temperatură. îngheţ). Transportul urgenţelor medico-chirurgicale.

13. alte hemoragii subarahnoidiene de natură neprecizată.18 ani şi a persoanelor peste 18 ani cu nanism care nu pot fi preluate în centrele de dializă de adulţi. bolnavi cu deficit motor neurologic major. bolnavi cu amputaţii recente ale membrelor inferioare. fie de furnizorul de servicii de transport aflat în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate în a cărei rază teritorială se află domiciliul pacientului externat. insuficienţă cardiacă clasa NYHA III şi IV. La externare. Transportul copiilor dializaţi cu vârsta cuprinsă între 0 . Transportul medicului dus-întors în vederea constatării unui deces în zilele de vineri. transportul copiilor dializaţi cu vârsta cuprinsă între 0 . status post revascularizare miocardică (prin by-pass aorto-coronarian) şi revascularizare periferică (by-pass aortofemural etc. 304 . Transportul pacienţilor din unităţile sau compartimentele de primiri urgenţe. Transport sanitar neasistat al pacienţilor: 17. ale centurii pelviene. care nu se află în stare critică. bolnavi cu deficit motor sever al membrelor inferioare. dacă se impune asistenţă medicală de specialitate ce nu poate fi acordată la domiciliu.11. în vederea internării. Transportul pacienţilor internaţi care se află în stare critică. 15. duminică şi în zilele de sărbători legale pentru eliberarea certificatului constatator al decesului în condiţiile prevăzute de lege.). după caz. bolnavi cu stări casectice. ţesuturi şi organe. pot fi transportaţi inclusiv în alt judeţ. malformaţii arterio venoase) operate. transferaţi la un alt spital. Transport pentru transferul interclinic al pacientului critic neinternat care a beneficiat de servicii medicale în UPU/CPU al unui spital la alt spital. cu respectarea prevederilor anterioare. Transport sanitar: 14. 18. transportul pacientului care nu se află în stare critică şi nu necesită monitorizare şi îngrijiri medicale speciale pe durata transportului la unitatea sanitară. Transportul de sânge şi derivate. la o altă unitate sanitară sau la o altă clădire aparţinând unităţii sanitare respective. de la centrul de dializă până la domiciliul acestora şi retur. transportul poate fi realizat fie de furnizorul de servicii de transport aflat în relaţii contractuale cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate cu care unitatea sanitară din care se externează pacientul are încheiat contract de furnizare de servicii medicale.18 ani şi a persoanelor peste 18 ani cu nanism care nu pot fi preluate în centrele de dializă de adulţi se efectuează în baza contractelor încheiate între casa de asigurări de sănătate în a cărei rază administrativ-teritorială îşi au domiciliul persoanele dializate şi unităţile medicale specializate aflate în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate din judeţul de domiciliu. bolnavii cu fracturi ale membrelor inferioare imobilizate în aparate gipsate. cu avizul casei de asigurări de sănătate cu care furnizorul de servicii de transport sanitar a încheiat contract. 12. II. precum şi transportul primitorului în vederea efectuării transplantului în condiţii de urgenţă de la furnizor/domiciliu către unitatea spitalicească. tumori cerebrale operate. sâmbătă. Transportul echipajului de consultaţii de urgenţă la domiciliu şi. în vederea efectuării dializei în unităţile sanitare situate în alt judeţ decât cel de domiciliu al persoanei respective. arteriopatie cronică obliterantă stadiul III şi IV. III. malformaţii vasculare cerebrale (anevrisme. malformaţii vasculare cerebrale (anevrisme. coloanei vertebrale. hidrocefalii interne operate şi care necesită transport la externare. 16. investigării sau efectuării unui consult de specialitate. malformaţii arterio venoase) rupte neoperate. nefiind transportabili cu mijloace de transport convenţionale.

I lit. Tipurile de transport sanitar ce pot fi decontate de casele de asigurări de sănătate unităţilor specializate private în efectuarea unor servicii de transport sanitar sunt cele prevăzute la pct. Fişa de fundamentare a tarifului pentru anul 2012 pe elemente de cheltuieli*) -----------*) Se completează pentru fiecare compartiment pentru care plata se face prin tarif pe solicitare. CAPITOLUL II Pachet minimal de servicii medicale în asistenţa medicală de urgenţă şi transport sanitar pentru persoanele care nu fac dovada calităţii de asigurat Persoanele care nu fac dovada calităţii de asigurat beneficiază de serviciile medicale prevăzute la cap.12. B. C şi D. I lit. A.03 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Spor de vechime | 10. 17. ANEXA 21 A Documentele necesare pentru fundamentarea tarifului pe solicitare ca şi consultaţie de urgenţă la domiciliu pentru furnizorii privaţi 1. 2011 sau 30.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Salarii de merit | 10. 4.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Salarii de bază | 10.01.01. B. 2011. 16. CAPITOLUL III Pachet de servicii medicale în asistenţa medicală de urgenţă şi transport sanitar pentru persoanele care se asigură facultativ pentru sănătate Persoanele care se asigură facultativ pentru sănătate beneficiază de serviciile medicale prevăzute la cap. A. Execuţia bugetului instituţiei sanitare publice la data de 31.07 | | 305 .02 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Indemniza ii de conducere | 10. precum şi cele de evaluare.06 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Ore suplimentare | 10. mii lei ______________________________________________________________________________ | ELEMENTE DE CHELTUIELI | Clasifica ie | Valoare | | | bugetară | | |_____________________________________________________|______________|_________| | CHELTUIELI CURENTE (I + II + VI) | 01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Cheltuieli salariale în bani | 10.04 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Alte sporuri | 10. 2.2011.09. Ştatul de personal. 18 şi 19 cu condiţia ca acestea să îndeplinească criteriile de autorizare prevăzute de reglementările Ministerului Sănătăţii. Transportul de la şi la domiciliu al bolnavilor cu talasemie majoră în vederea efectuării transfuziei.01. C şi D.12. 3. aprobată de ordonatorul de credite. Ultima formă a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011 valabilă la 31. după caz.01.01.01.19.

14 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Aloca ii pentru locuin e | 10.01.05 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Piese de schimb | 20.12 | | | unită ii | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Indemniza ii de delegare | 10.01. internet | 20.06 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Transport | 20. canal şi salubritate | 20.07 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Poştă.04 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Carburan i şi lubrifian i | 20.01.03.01.01. telecomunica ii.04 | | | şi boli profesionale | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Contribu ii pentru concedii şi indemniza ii | 10.01.09 | | | caracter func ional | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Alte bunuri şi servicii pentru între inere şi | 20.06 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Contribu ii la fondul de garantare a crean elor | 10.16 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Alte drepturi salariale în bani | 10.03 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Contribu ii de asigurări pentru accidente de muncă | 10.08 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Materiale şi prestări servicii pentru între inere cu| 20.01.30 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Contribu ii | 10.03.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Contribu ii de asigurări de şomaj | 10.01.01.01.01.01.02 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Contribu ii de asigurări sociale de sănătate | 10.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Furnituri de birou | 20.03.|_____________________________________________________|______________|_________| | 10. TV.30 | | | func ionare | | | 306 .TOTAL | 20 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Bunuri şi servicii | 20.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Materiale pentru cură enie | 20.01. iluminat şi for ă motrică | 20.08 | | | Fond de premii |_____________________________________________________|______________|_________| | Prima de vacan ă | 10.01.13 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Indemniza ii de detaşare | 10.09 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Indemniza ii plătite unor persoane din afara | 10.03 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Contribu ii de asigurări sociale de stat | 10.01.03 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Apă.07 | | | salariale | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII .03.01.03.03.01. radio.02 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Încălzit.

04 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.01.13 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Protec ia muncii | 20.11 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Consultan ă şi expertiză | 20.30 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂ I ALE | 51 | | | ADMINISTRA IEI PUBLICE .02 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii | 20.06 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Deplasări interne.24 | | | externe | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din | 20.04.04 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Hrană | 20. detaşări. transferuri | 20.06.02 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Materiale de laborator | 20.14 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor | 20.03 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Hrană pentru oameni | 20.25 | | | ac iuni în reprezentarea intereselor statului.09 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Căr i.03 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Dezinfectan i | 20.30 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Deplasări. detaşări.03.05 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Alte obiecte de inventar | 20.04.02 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Medicamente | 20. transferuri | 20. publica ii şi materiale documentare | 20. | | | | potrivit dispozi iilor legale | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Alte cheltuieli | 20.3 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Protocol şi reprezentare | 20.04.02 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Reactivi | 20.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Materiale sanitare | 20.03.03 | | 307 .30.TOTAL | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Din care: | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Ac iuni de sănătate | 51.04.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Deplasări în străinătate | 20.12 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Pregătire profesională | 20.|_____________________________________________________|______________|_________| | 20.06.02 | | | Repara ii curente |_____________________________________________________|______________|_________| | Medicamente şi materiale sanitare | 20.05.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Hrană pentru animale | 20.30.

08 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Transferuri pentru repara ii capitale la spitale | 51.38 | | | locale pentru finan area unită ilor de asisten ă | | | | medico-sociale | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Aparatură şi echipamente de comunica ii în urgen ă | 51.01.01.02.01.11 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Transferuri pentru finan area investi iilor | 51.02.12 | | | spitalelor | | | |_____________________________________________________|______________|_________| NOTĂ: Rubricile din tabelul de mai sus se vor completa conform specificului activităţii proprii. 308 .25 | | | Programe pentru sănătate |_____________________________________________________|______________|_________| | Transferuri din bugetul de stat către bugetele | 51.|_____________________________________________________|______________|_________| | 51.

coeficientul de ajustare este 1. pentru serviciile de transport cu autovehicule suma contractată este egală cu numărul de kilometri echivalenţi (dus-întors) pentru mediul urban şi numărul de kilometri efectiv realizaţi pentru mediul rural. coeficientul de ajustare este 1. cu încadrarea în fondurile aprobate cu această destinaţie. în limita sumelor aprobate cu această destinaţie. iar pentru suma contractată de furnizorii care încheie contracte cu Casa de Asigurări de Sănătate Constanţa. Tariful minim negociat de către fiecare casă de asigurări de sănătate devine tariful la care se contractează serviciile de transport cu to