Norme Coca 2012

MINISTERUL SĂNĂTĂ II Nr...................../..............................

CASA NA IONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr................................./.............................

ORDIN pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condi iile acordării asisten ei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, cu modificările şi completările ulterioare În temeiul prevederilor: - art. 217 alin. (5) din Titlul VIII „Asigurări sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătă ii, cu modificările şi completările ulterioare; - Hotărârii Guvernului nr.1389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condi iile acordării asisten ei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012, cu modificările şi completările ulterioare - Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi func ionarea Ministerului Sănătă ii, cu modificările şi completările ulterioare; - Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Na ionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere Referatul de aprobare nr. ____________ din _____________ al Ministerului Sănătă ii şi nr. _____________ din ______________ al Casei Na ionale de Asigurări de Sănătate, ministrul sănătă ii şi preşedintele Casei Na ionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin: ART. 1 Se aprobă Normele metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condi iile acordării asisten ei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, prevăzute în anexele nr. 1 - 40, care fac parte integrantă din prezentul ordin. ART. 2 Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012. De la această dată îşi încetează aplicabilitatea Ordinul ministrului sănătă ii şi al preşedintelui Casei Na ionale de Asigurări de Sănătate nr. 864/538/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru anul 2011 de aplicare a Contractului-cadru privind condi iile acordării asisten ei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 şi 384 bis din 1 iunie 2010, cu modificările şi completările ulterioare. ART. 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. MINISTRUL SĂNĂTĂ II , RITLI LADISLAU PREŞEDINTELE CASEI NA IONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE, NICOLAE LUCIAN DU Ă

Conf. Dr. Dorin IONESCU – Director General
Ec. Leana STOEA – Director General Adjunct Direcţia Generală Economică Ec. Liliana LUKACS – Director – Direcţia Reglementări şi Norme de Contractare

AVIZ DE LEGALITATE NR.

/

DIRECTIA JURIDIC, CONTENCIOS ŞI ACORDURI INTERNAŢIONALE DIRECTOR Consilier Juridic Liliana MIHAI

ANEXA 1 PACHETUL DE SERVICII MEDICALE în asistenţa medicală primară CAPITOLUL I Pachetul minimal de servicii medicale A. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă medicală de urgenţă (anamneză, examen clinic şi tratament) se acordă în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de familie. Asistenţa medicală de urgenţă se referă la cazurile prevăzute la lit. A, B, C ale cap. I din anexa nr. 21 la ordin, pentru care medicul de familie acordă primul ajutor şi asigură trimiterea pacientului către structurile de urgenţă specializate sau solicită serviciile de ambulanţă, precum şi la cazurile prevăzute la lit. C a cap. I din anexa 21 la ordin, ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical. NOTA 1: Medicaţia pentru cazurile de urgenţă se asigură din trusa medicală de urgenţă, organizată conform legii. NOTA 2: Serviciile medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală se acordă în cabinetul medicului de familie, în cadrul programului de lucru. NOTA 3: Cazurile de urgenţă medico-chirurgicală care se trimit către structurile de urgenţă specializate, inclusiv cele pentru care se solicită serviciile de ambulanţă, sunt consemnate ca "urgenţă" de către medicul de familie, cu indicarea reperului corespunzător prevăzut la lit. A, B, C ale cap. I din anexa nr. 21 la ordin, în documentele de evidenţă primară de la nivelul cabinetului, inclusiv medicaţia şi procedurile medicale administrate la nivelul cabinetului, după caz. NOTA 4: Se raportează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată, pentru care s-a acordat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical. NOTA 5: Pentru persoanele beneficiare de pachet minimal înscrise pe lista altui medic de familie aflat în relaţie contractuală cu o casă de asigurări de sănătate, se raportează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată pentru care s-a acordat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical, cu încadrarea în prevederile de la art. 1 alin. (3) lit. b din Anexa 2. B. Supraveghere (evaluarea factorilor ambientali, consiliere privind igiena alimentaţiei, consiliere privind igiena personală) şi depistare de boli cu potenţial endemo-epidemic (examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimitere către structurile de specialitate pentru investigaţii, confirmare, tratament adecvat şi măsuri igienico-sanitare specifice, după caz). Bolile cu potenţial endemo-epidemic sunt cele prevăzute la punctul II din Anexa nr.1 la H.G. nr.1186/2000 pentru aprobarea listei cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale precum şi bolile infecto-contagioase din grupa A pentru care asiguraţii beneficiază de indemnizaţie pentru capacitate temporară de muncă fără condiţii de stagiu de cotizare. NOTĂ: Se raportează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată. C. Consultaţii în vederea monitorizării evoluţiei sarcinii şi lăuziei, conform prevederilor legale în vigoare: a) luarea în evidenţă în primul trimestru; b) supravegherea, lunar, din luna a 3-a până în luna a 7-a. În situaţia în care luarea în evidenţă a gravidei are loc în luna a 3-a, pentru această lună se va raporta casei de asigurări de sănătate numai luarea în evidenţă a gravidei, nu şi supravegherea; c) supravegherea, de două ori pe lună, din luna a 7-a până în luna a 9-a inclusiv; d) urmărirea lehuzei la externarea din maternitate - la domiciliu; e) urmărirea lehuzei la 4 săptămâni de la naştere;
1

NOTA 1: În conformitate cu programul de monitorizare, investigaţiile paraclinice şi tratamentele specifice sarcinii pot fi recomandate de către medicul de familie, numai pentru intervalul de timp de la momentul în care gravida este luată în evidenţă de către acesta şi până la 4 săptămâni de la naştere. NOTA 2: În cadrul supravegherii gravidei se face şi promovarea alimentaţiei exclusive la sân a copilului până la vârsta de 6 luni şi continuarea acesteia până la minim 12 luni, precum şi consiliere pre şi post testare pentru HIV şi lues a femeii gravide. NOTA 3: Consultaţia cuprinde şi inocularea pentru imunizările prevăzute la lit. D, specifice perioadei de sarcină şi lăuzie. În situaţia în care consultaţia nu include inocularea, se poate raporta doar consultaţia ca şi monitorizare a evoluţiei sarcinii şi lăuziei, atât pentru cazurile justificate medical, dacă se încadrează în reperele prevăzute la Lista C din anexa nr. 21 la ordin - caz în care contraindicaţia pentru inoculare se va consemna în documentele primare de la nivelul cabinetului, cât şi pentru cazurile care nu presupuneau şi inocularea. D. Imunizări (consultaţie, inclusiv inoculare): I. conform programului naţional de imunizare: a) antituberculoasă - vaccin BCG, în cazul copiilor nevaccinaţi în maternitate; b) revaccinare BCG, după caz, după verificarea cicatricei post primo vaccinare; c) antihepatită B; d) antipoliomielitică; e) împotriva difteriei, tetanosului şi tusei convulsive; f) împotriva rujeolei, rubeolei şi parotiditei epidemice; g) împotriva infecţiei cu Haemophilus influenzae tip B. II. a) antitetanos la gravide, pentru profilaxia tetanosului la nou-născut; b) testarea PPD. NOTA 1: În situaţia în care consultaţia nu include inocularea, se poate raporta doar consultaţia ca şi consultaţie de urgenţă pentru cazurile justificate medical, dacă se încadrează în reperele prevăzute la Lista C (cod verde) din anexa nr. 21 la ordin, caz în care contraindicaţia pentru inoculare se va consemna în documentele primare de la nivelul cabinetului. NOTA 2: În cazul imunizărilor efectuate conform programului naţional de imunizare, în situaţia în care în cadrul unei consultaţii se efectuează mai multe imunizări conform Calendarului de vaccinare, se va raporta o singură consultaţie. E. Activităţi de suport. Eliberare de acte medicale: certificat constatator de deces, cu excepţia situaţiilor de suspiciune care necesită expertiză medico-legală, conform prevederilor legale. NOTĂ: Se raportează un serviciu, dacă s-a eliberat certificatul constatator de deces. F. Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială: a) consilierea femeii privind planificarea familială; b) indicarea unei metode contraceptive la persoanele fără risc. NOTĂ: Consultaţia poate cuprinde, după caz, numai serviciul prevăzut la litera a) sau serviciile prevăzute la literele a) şi b) şi se raportează două consultaţii pe an calendaristic, pe asigurat. CAPITOLUL II Pachetul de servicii medicale pentru persoanele care se asigură facultativ A. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă medicală de urgenţă (anamneză, examen clinic şi tratament) care se acordă în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de familie. Asistenţa medicală de urgenţă se referă la cazurile prevăzute la lit. A, B, C ale cap. I din anexa nr. 21 la ordin, pentru care medicul de familie acordă primul ajutor şi asigură trimiterea pacientului către structurile de urgenţă specializate sau solicită serviciile
2

de ambulanţă precum şi la cazurile prevăzute la lit. C a cap. I din anexa 21 la ordin ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical. NOTA 1: Medicaţia pentru cazurile de urgenţă se asigură din trusa medicală de urgenţă, organizată conform legii. NOTA 2: Serviciile medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală se acordă în cabinetul medicului de familie, în cadrul programului de lucru. NOTA 3: Cazurile de urgenţă medico-chirurgicală care se trimit către structurile de urgenţă specializate, inclusiv cele pentru care se solicită serviciile de ambulanţă, sunt consemnate ca "urgenţă" de către medicul de familie, cu indicarea reperului corespunzător prevăzut la lit. A, B şi C ale cap. I din anexa nr. 21 la ordin în documentele de evidenţă primară de la nivelul cabinetului, inclusiv medicaţia şi procedurile medicale administrate la nivelul cabinetului, după caz. NOTA 4: Se raportează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată pentru care s-a acordat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical. NOTA 5: Pentru persoanele asigurate beneficiare ale pachetului de servicii medicale facultativ înscrise pe lista altui medic de familie aflat în relaţie contractuală cu o casă de asigurări de sănătate, se raportează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată pentru care s-a acordat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical. cu încadrarea în prevederile de la art. 1 alin. (3) lit. b din Anexa 2. B. Supraveghere (evaluarea factorilor ambientali, consiliere privind igiena alimentaţiei, consiliere privind igiena personală) şi depistare de boli cu potenţial endemo-epidemic (examen clinic, diagnostic prezumptiv, trimitere către structurile de specialitate pentru investigaţii, confirmare, tratament adecvat şi măsuri igienico-sanitare specifice, după caz). Bolile cu potenţial endemo-epidemic sunt cele prevăzute la punctul II din Anexa nr.1 la H.G. nr.1186/2000 pentru aprobarea listei cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale precum şi bolile infecto-contagioase din grupa A pentru care asiguraţii beneficiază de indemnizaţie pentru capacitate temporară de muncă fără condiţii de stagiu de cotizare. NOTĂ: Se raportează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată. C. Consultaţii în vederea monitorizării evoluţiei sarcinii şi lăuziei, conform prevederilor legale în vigoare: a) luarea în evidenţă în primul trimestru; b) supravegherea, lunar, din luna a 3-a până în luna a 7-a. În situaţia în care luarea în evidenţă a gravidei are loc în luna a 3-a, pentru această lună se va raporta casei de asigurări de sănătate numai luarea în evidenţă a gravidei, nu şi supravegherea; c) supravegherea, de două ori pe lună, din luna a 7-a până în luna a 9-a inclusiv; d) urmărirea lehuzei la externarea din maternitate - la domiciliu; e) urmărirea lehuzei la 4 săptămâni de la naştere. NOTA 1: În conformitate cu programul de monitorizare, investigaţiile paraclinice şi tratamentele specifice sarcinii pot fi recomandate de către medicul de familie numai pentru intervalul de timp de la momentul în care gravida este luată în evidenţă de către acesta şi până la 4 săptămâni de la naştere. NOTA 2: În cadrul supravegherii gravidei se face şi promovarea alimentaţiei exclusive la sân a copilului până la vârsta de 6 luni şi continuarea acesteia până la minim 12 luni, precum şi consilierea pre şi post testare pentru HIV şi lues a femeii gravide. NOTA 3: Consultaţia cuprinde şi inocularea pentru imunizările prevăzute la lit. D specifice perioadei de sarcină şi lăuzie.

3

În situaţia în care consultaţia nu include inocularea, se poate raporta doar consultaţia ca şi monitorizare a evoluţiei sarcinii şi lăuziei, atât pentru cazurile justificate medical dacă se încadrează în reperele prevăzute la lit. C - cap. I din anexa nr. 21 la ordin, caz în care contraindicaţia pentru inoculare se va consemna în documentele primare de la nivelul cabinetului, cât şi pentru cazurile care nu presupuneau şi inocularea. D. Imunizări (consultaţie, inclusiv inoculare): I. conform programului naţional de imunizare: a) antituberculoasă - vaccin BCG, în cazul copiilor nevaccinaţi în maternitate; b) revaccinare BCG, după caz, după verificarea cicatricei post primo vaccinare; c) antihepatită B; d) antipoliomielitică; e) împotriva difteriei, tetanosului şi tusei convulsive; f) împotriva rujeolei, rubeolei şi parotiditei epidemice; g) împotriva infecţiei cu Haemophilus influenzae tip B. II. a) antitetanos la gravide, pentru profilaxia tetanosului la nou-născut; b) testarea PPD NOTA 1 : În situaţia în care consultaţia nu include inocularea, se poate raporta doar consultaţia ca şi consultaţie de urgenţă pentru cazurile justificate medical - dacă se încadrează în reperele prevăzute la Lista C (cod verde) din anexa nr. 21 la ordin, caz în care contraindicaţia pentru inoculare se va consemna în documentele primare de la nivelul cabinetului. NOTA 2: În cazul imunizărilor efectuate conform programului naţional de imunizare, în situaţia în care în cadrul unei consultaţii se efectuează mai multe imunizări conform Calendarului de vaccinare, se va raporta o singură consultaţie. E. Activităţi de suport. Eliberare de acte medicale: certificat constatator de deces, cu excepţia situaţiilor de suspiciune care necesită expertiză medico-legală, conform prevederilor legale. NOTĂ: Se raportează un serviciu, dacă s-a eliberat certificatul constatator de deces F. Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială: a) consilierea femeii privind planificarea familială; b) indicarea unei metode contraceptive la persoanele fără risc. NOTA: Consultaţia poate cuprinde, după caz, numai serviciul prevăzut la litera a) sau serviciile prevăzute la literele a) şi b) şi se raportează două consultaţii pe an calendaristic, pe asigurat. G. Servicii medicale curative: Consultaţie pentru afecţiuni acute, subacute (anamneză, examen clinic, diagnostic şi tratament). NOTA 1: Pentru fiecare caz, casa de asigurări de sănătate decontează maximum 4 consultaţii pentru acelaşi episod de boală acută/subacută, pe asigurat, necesare pentru stabilirea diagnosticului, a tratamentului şi a evoluţiei cazului, cumulat la nivelul medicului de familie şi medicului de specialitate din ambulatoriul clinic. Dacă cazul este rezolvat la nivelul medicului de familie casa de asigurări de sănătate decontează maximum 3 consultaţii pentru acelaşi episod de boală acută/subacută, pe asigurat, necesare pentru stabilirea diagnosticului, a tratamentului şi a evoluţiei cazului. Pentru acelaşi episod de boală acută/subacută, în situaţia în care au fost acordate de către medicul de familie una sau două consultaţii, şi pentru cazul respectiv este necesară trimiterea către medicul/medicii de specialitate din ambulatoriul clinic, medicul de familie eliberează bilet de trimitere către medicul/medicii de specialitate din ambulatoriul clinic, pe care va menţiona obligatoriu numărul de consultaţii acordate (una sau două consultaţii). NOTA 2: Circuitul privind modalităţile în care pot fi acordate cele 4 consultaţii se referă numai la un singur episod de boală acută/subacută.
4

NOTA 3: În situaţiile în care la prima consultaţie se diagnostichează două sau mai multe afecţiuni acute/subacute, numărul consultaţiilor decontate de casa de asigurări de sănătate este maximum 4 consultaţii. NOTA 4: În situaţia în care în derularea unui episod de boală acută/subacută după prima, respectiv a doua consultaţie apare o altă afecţiune acută/subacută, numărul consultaţiilor este maximum 5, respectiv 6, din care la nivelul medicului de familie pot fi acordate maximum 3 consultaţii. NOTA 5: În situaţia în care există prezumţia privind existenţa unei alte afecţiuni asociate, medicul care suspicionează va consemna distinct pe biletul de trimitere numărul de consultaţii pentru afecţiunile acute/subacute pentru care pacientul s-a prezentat iniţial. CAPITOLUL III Pachetul de servicii medicale de bază A. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă medicală de urgenţă (anamneză, examen clinic şi tratament) care se acordă în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de familie. Asistenţa medicală de urgenţă se referă la cazurile prevăzute la lit. A, B, C ale cap. I din anexa nr. 21 la ordin, pentru care medicul de familie acordă primul ajutor şi asigură trimiterea pacientului către structurile de urgenţă specializate sau solicită serviciile de ambulanţă, precum şi la cazurile prevăzute la lit. C a cap. I din anexa nr. 21 la ordin ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical. NOTA 1: Medicaţia pentru cazurile de urgenţă se asigură din trusa medicală de urgenţă, organizată conform legii. NOTA 2: Serviciile medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală se acordă în cabinetul medicului de familie, în cadrul programului de lucru. NOTA 3: Cazurile de urgenţă medico-chirurgicală care se trimit către structurile de urgenţă specializate, inclusiv cele pentru care se solicită serviciile de ambulanţă, sunt consemnate ca "urgenţă" de către medicul de familie - cu indicarea reperului corespunzător prevăzut la lit. A, B şi C ale cap. I din anexa nr. 21 la ordin, în documentele de evidenţă primară de la nivelul cabinetului, inclusiv medicaţia şi procedurile medicale administrate la nivelul cabinetului, după caz. NOTA 4: Se raportează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată pentru care s-a acordat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical. NOTA 5: Pentru persoanele asigurate înscrise pe lista altui medic de familie aflat în relaţie contractuală cu o casă de asigurări de sănătate, se raportează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată pentru care s-a acordat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical. cu încadrarea în prevederile de la art. 1 alin. (3) lit. b din Anexa 2. B. Servicii medicale profilactice/de prevenţie: 1. Consultaţii pentru urmărirea dezvoltării fizice şi psihomotorii a copilului prin examene de bilanţ: a) la externarea din maternitate - la domiciliul copilului; b) la 1 lună - la domiciliul copilului; c) la 2 luni; d) la 4 luni; e) la 6 luni; f) la 9 luni; g) la 12 luni; h) la 15 luni; i) la 18 luni. j) la 24 luni;
5

k) la 36 luni. NOTĂ: Consultaţia cuprinde şi inocularea pentru imunizările prevăzute la pct. 4, specifice vârstei. În situaţia în care consultaţia nu include inocularea, se poate raporta doar consultaţia ca şi examen de bilanţ pentru cazurile justificate medical - dacă se încadrează în reperele prevăzute la lit. C a cap. I din anexa nr. 21 la ordin, caz în care contraindicaţia pentru inoculare se va consemna în documentele primare de la nivelul cabinetului. 2. Consultaţii pentru servicii medicale de prevenţie: a) examen anual de bilanţ al copiilor cu vârsta cuprinsă între 4 şi 18 ani; b) control medical periodic al asiguraţilor în vârstă de peste 18 ani pentru prevenirea bolilor cu consecinţe majore în morbiditate şi mortalitate; Controlul medical cuprinde: - consultaţie (anamneză, examen obiectiv, diagnostic); - recomandare pentru examene paraclinice atunci când există argumente clinice de suspiciune a unei stări patologice consemnate în foaia de observaţie; - încadrarea medicală a asiguratului într-o grupă de risc. Controlul medical se poate efectua la solicitarea asiguratului sau la solicitarea medicului de familie în luna în care este născut. c) supravegherea periodică clinică a evoluţiei pentru bolnavii cu afecţiuni cronice, în limita competenţelor, şi cuprinde: sfat medical, recomandări regim igieno-dietetic şi alte activităţi care nu se finalizează cu eliberarea de prescripţii medicale sau prescriere de investigaţii medicale paraclinice. NOTĂ: Consultaţia pentru serviciile medicale prevăzute la lit. a) şi b) cuprinde şi inocularea pentru imunizările prevăzute la pct. 4, specifice vârstei. În situaţia în care consultaţia nu include inocularea, se poate raporta doar consultaţia ca şi examen de bilanţ/control medical periodic, atât pentru cazurile justificate medical, dacă se încadrează în reperele prevăzute la lit. C a cap. I din anexa nr. 21 la ordin - caz în care contraindicaţia pentru inoculare se va consemna în documentele primare de la nivelul cabinetului, cât şi pentru cazurile care nu presupuneau şi inocularea. 3. Consultaţii în vederea monitorizării evoluţiei sarcinii şi lăuziei, conform prevederilor legale în vigoare: a) luarea în evidenţă în primul trimestru; b) supravegherea, lunar, din luna a 3-a până în luna a 7-a. În situaţia în care luarea în evidenţă a gravidei are loc în luna a 3-a, pentru această lună se va raporta casei de asigurări de sănătate numai luarea în evidenţă a gravidei, nu şi supravegherea; c) supravegherea, de două ori pe lună, din luna a 7-a până în luna a 9-a inclusiv; d) urmărirea lehuzei la externarea din maternitate - la domiciliu; e) urmărirea lehuzei la 4 săptămâni de la naştere. NOTA 1: În conformitate cu programul de monitorizare, investigaţiile paraclinice şi tratamentele specifice sarcinii pot fi recomandate de către medicul de familie numai pentru intervalul de timp de la momentul în care gravida este luată în evidenţă de către acesta şi până la 4 săptămâni de la naştere. NOTA 2: În cadrul supravegherii gravidei se face şi promovarea alimentaţiei exclusive la sân a copilului până la vârsta de 6 luni şi continuarea acesteia până la minim 12 luni, precum şi consilierea pre şi post testare pentru HIV şi lues a femeii gravide. NOTA 3: Consultaţia cuprinde şi inocularea pentru imunizările prevăzute la pct. 4 specifice perioadei de sarcină şi lăuzie. În situaţia în care consultaţia nu include inocularea, se poate raporta doar consultaţia ca şi monitorizare a evoluţiei sarcinii şi lăuziei, atât pentru cazurile justificate medical, dacă se încadrează în reperele prevăzute la lit. C a cap. I din anexa nr. 21 la ordin - caz în
6

1186/2000 pentru aprobarea listei cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale precum şi bolile infecto-contagioase din grupa A pentru care asiguraţii beneficiază de indemnizaţie pentru capacitate temporară de muncă fără condiţii de stagiu de cotizare. Imunizări (consultaţie. consiliere privind igiena personală) şi depistare de boli cu potenţial endemo-epidemic (examen clinic. Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială: a) consilierea femeii privind planificarea familială. NOTA 2: În cazul imunizărilor efectuate conform programului naţional de imunizare. c) antihepatită B. inclusiv inoculare): 4.stabilirea conduitei terapeutice şi/sau prescrierea tratamentului medical şi igienodietetic.manevre de mică chirurgie. trimitere către structurile de specialitate pentru investigaţii. a) antitetanos la gravide. după verificarea cicatricei post primo vaccinare. 7 . nr. . Bolile cu potenţial endemo-epidemic sunt cele prevăzute la punctul II din Anexa nr.2. conform programului naţional de imunizare: a) antituberculoasă .anamneza. . se va raporta o singură consultaţie. cât şi pentru cazurile care nu presupuneau şi inocularea. inclusiv inocularea se raportează şi decontează numai pentru situaţiile în care inoculările nu au fost efectuate în condiţiile prevăzute la Nota de la pct.unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare. NOTĂ 1 : Consultaţia. C. consiliere privind igiena alimentaţiei.1.care contraindicaţia pentru inoculare se va consemna în documentele primare de la nivelul cabinetului. 3. b) indicarea unei metode contraceptive la persoanele fără risc. 7. după caz). pentru profilaxia tetanosului la nou-născut. 4. tratament adecvat şi măsuri igienico-sanitare specifice. 1. tetanosului şi tusei convulsive. examenul clinic general. subacute sau cronice programabile. Vaccinări recomandate şi reglementate de Ministerul Sănătăţii ca acţiuni prioritare de sănătate publică. în situaţia în care în cadrul unei consultaţii se efectuează mai multe imunizări conform Calendarului de vaccinare. 5. precum şi consilierea antidrog. b) testarea PPD.G. după caz. Servicii medicale curative: Consultaţie în caz de boală pentru afecţiuni acute. pe asigurat. după caz.1 şi 4. în cazul copiilor nevaccinaţi în maternitate b) revaccinare BCG.2. f) împotriva rujeolei. 2 şi Nota 3 de la pct. 6. diagnostic prezumtiv. .1 la H. rubeolei şi parotiditei epidemice. după caz. 4. .vaccin BCG. Nota de la pct. inclusiv cele prevăzute în cadrul programelor naţionale de sănătate. d) antipoliomielitică. confirmare. Supraveghere (evaluarea factorilor ambientali. numai serviciul prevăzut la litera a) sau serviciile prevăzute la literele a) şi b) şi se raportează două consultaţii pe an calendaristic. NOTĂ: Consultaţia poate cuprinde. g) împotriva infecţiei cu Haemophilus influenzae tip B. e) împotriva difteriei. care cuprinde: .recomandare pentru investigaţii paraclinice în vederea stabilirii diagnosticului şi pentru monitorizare. precum şi instruirea asiguratului în legătură cu măsurile terapeutice şi profilactice.3. NOTĂ: Se raportează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată. altele decât cele prevăzute la pct. Servicii de promovare a sănătăţii Educaţie medico-sanitară şi consiliere pentru prevenirea şi combaterea factorilor de risc. 4. 4.

prescrierea tratamentului şi urmărirea evoluţiei bolnavilor cu afecţiuni cronice. NOTA 4: În situaţiile în care la prima consultaţie se diagnostichează două sau mai multe afecţiuni acute/subacute.evaluare clinică şi paraclinică. în limita competenţelor. după caz. NOTA 6: În situaţia în care există prezumţia privind existenţa unei alte afecţiuni asociate. rezultatele investigaţiilor paraclinice efectuate atunci când acestea au fost necesare pentru a susţine şi/sau confirma diagnosticul menţionat pe biletul de trimitere şi data la care au fost efectuate. şi pentru cazul respectiv este necesară trimiterea către medicul/medicii de specialitate din ambulatoriul clinic. utilizând formularele de raportare aprobate prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.. 60/62 sau 90/92 de zile.recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu. D. pe asigurat. . numărul consultaţiilor decontate de casa de asigurări de sănătate este maximum 4. în situaţia în care au fost acordate de către medicul de familie una sau două consultaţii. Evidenţa acestor bolnavi cuprinde: . 39 A la ordin. cumulat la nivelul medicului de familie şi medicului de specialitate din ambulatoriul clinic. în copie.raportarea lunară a modificărilor intervenite/mişcarea lunară/intrări/ieşiri 8 . medicul care suspicionează va consemna distinct pe biletul de trimitere numărul de consultaţii pentru afecţiunile acute/subacute pentru care pacientul s-a prezentat iniţial.întocmirea listei şi depunerea acesteia la contractare . casa de asigurări de sănătate decontează maximum 4 consultaţii pentru acelaşi episod de boală acută/subacută. NOTA 2: Pentru fiecare caz. pe care va menţiona obligatoriu numărul de consultaţii acordate (una sau două consultaţii). NOTA 3: Circuitul privind modalităţile în care pot fi acordate cele 4 consultaţii se referă numai la un singur episod de boală acută/subacută. respectiv 6. din care la nivelul medicului de familie pot fi acordate maximum 3 consultaţii. medicul de familie eliberează bilet de trimitere către medicul/medicii de specialitate din ambulatoriul clinic. Dacă cazul este rezolvat la nivelul medicului de familie casa de asigurări de sănătate decontează maximum 3 consultaţii pentru acelaşi episod de boală acută/subacută. Monitorizarea stării de sănătate pentru bolnavii cu afecţiuni cronice. casele de asigurări de sănătate decontează pentru un bolnav cu una sau mai multe afecţiuni cronice o consultaţie lunară. a tratamentului şi a evoluţiei cazului. prevăzute în anexa nr.bilet de trimitere pentru consultaţie la medicul de specialitate din ambulator sau pentru internare în spital pentru cazurile care necesită aceasta sau care depăşesc competenţa medicului de familie. a tratamentului şi a evoluţiei cazului. Pentru acelaşi episod de boală acută/subacută. necesare pentru stabilirea diagnosticului. medicină fizică şi balneologie după caz. acesta va organiza evidenţa specifică. numărul consultaţiilor este maximum 5. iar prescripţia/prescripţiile medicală/medicale aferentă/aferente pot fi eliberate pentru 30/31. . NOTA 7: Pentru evaluarea clinică şi paraclinică. trimestrial sau lunar. Pentru asigurarea serviciilor medicale necesare pentru bolnavii cu afecţiuni cronice monitorizabile la nivelul caselor de asigurări de sănătate prin cabinetul medicului de familie. după caz. pe asigurat. NOTA 5: În situaţia în care în derularea unui episod de boală acută/subacută după prima. NOTA 1: Medicul de familie consemnează în biletul de trimitere sau ataşează la acesta.recomandare pentru dispozitive medicale de protezare stomii şi incontinenţă urinară. . necesare pentru stabilirea diagnosticului.recomandare pentru tratament de recuperare. . prescrierea tratamentului şi urmărirea evoluţiei bolnavilor cu afecţiuni cronice. respectiv a doua consultaţie apare o altă afecţiune acută/subacută.

Activităţi de suport. NOTĂ: Pentru aceste servicii se încheie acte adiţionale la contractul/convenţia de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară. bilete de trimitere. dacă s-a eliberat certificatul constatator de deces. în aceleaşi condiţii ca pentru asiguraţi. se asigură de către cabinetele medicale. beneficiază în asistenţa medicală primară de serviciile prevăzute la cap. fază terminală etc.E. NOTA 1: Consultaţiile la domiciliu se consemnează în „Caietul de consultatii la domiciliu” care va conţine: data şi ora consultaţiei. 2. furnizate în cabinetul medical. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European. Eliberare de acte medicale: certificat de concediu medical. prenumele. consecinţă a actului medical acordat pentru serviciile prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază. prescripţii medicale. NOTĂ: Se raportează un serviciu. 39 A. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii. costurile investigaţiilor paraclinice recomandate şi al tratamentelor prescrise sunt suportate din Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate. Pentru situaţiile care se încadrează la cap. în limita sumelor rezultate conform criteriilor cuprinse în anexa nr. medicul de familie efectuează şi controlul periodic al acestor bolnavi. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European. 11. NOTA 2: Pentru bolnavii cronici nedeplasabili (insuficienţă cardiacă clasa NYHA IV. după caz. Celelalte activităţi de suport sunt. certificat constatator de deces (cu excepţia situaţiilor de suspiciune care necesită expertiză medico-legală. bilet de trimitere (seria şi numărul ). după caz. inclusiv pentru asistenţă medicală la domiciliu. după 9 . CAPITOLUL IV Dispoziţii finale 1. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. NOTA 3: Pentru bolnavii cu afecţiuni acute/subacute consultaţia la domiciliu se acordă în aceleaşi condiţii ca şi la cabinetul medical. respectiv în baza Regulamentului CEE nr. În cadrul consultaţiei la domiciliu. tratamentele administrate. Organizarea la nivelul cabinetului medicului de familie a evidenţei bolnavilor cu afecţiuni cronice se realizează conform listei de afecţiuni cuprinsă în anexa nr. paraplegie. beneficiari ai formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. Pentru serviciile medicale din pachetul de servicii medicale de bază. CNP-ul şi semnătura aparţinătorului. medicamentele şi materialele sanitare necesare. G. A şi B şi la cap. în perioada de valabilitate a cardului.în limita competenţei şi a dotărilor necesare. motivul deplasării la domiciliu. Informaţiile din Caietul de consultaţii la domiciliu se transcriu în fişa medicală. cu excepţia celor asigurate de către alte instituţii în condiţiile legii. II litera G. titulari de card european de asigurări de sănătate. pachetul de servicii medicale pentru persoanele care se asigură facultativ şi din pachetul minimal de servicii medicale. numele prenumele si CNP-ul asiguratului căruia i s-au acordat serviciile medicale. documente medicale eliberate pentru copii solicitate la intrarea in colectivitate. G. Consultaţii la domiciliul asiguraţilor – maximum 20 de consultaţii pe lună pe medic cu listă proprie de persoane asigurate înscrise dar nu mai mult de 3 consultaţii pe zi. scutiri medicale pentru copii în caz de îmbolnăviri. Decontarea acestor servicii se realizează din fondul aferent investigaţiilor medicale paraclinice. conform prevederilor legale). Servicii medicale paraclinice . diagnosticul prezumat. I lit. acte medicale necesare copiilor aflaţi în plasament din cadrul sistemului de asistenţă socială şi protecţia copilului. F. 3.ecografie generală (abdomen + pelvis) . 4. tetraplegie. semnătura beneficiarului sau numele.) consultaţia se acordă în aceleaşi condiţii ca şi la cabinetul medical. II lit.

I în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale. înţelegeri. convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii. A .E sau numai de unele dintre acestea. după caz 5. 6. pot beneficia de serviciile medicale prevăzute la cap. suportă integral costurile pentru investigaţiile paraclinice recomandate şi tratamentul prescris de medicii de familie. respectiv numai de pachetul de servicii medicale pentru persoanele care se asigură facultativ. Pacienţii din alte state cu care România a încheiat acorduri.caz beneficiază în asistenţa medicală primară de serviciile prevăzute la cap. III lit. Persoanele care beneficiază numai de pachetul minimal de servicii medicale. 10 .

persoane din centre de îngrijire şi asistenţă) potrivit legii.3 ani | 4 . 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii. numărul de puncte aferent acestora se majorează cu 5% faţă de punctajul acordat grupei de vârstă în care se încadrează. 11 . respectiv în baza Regulamentului CEE nr. NOTA 2*): În situaţia în care în lista medicului de familie sunt înscrise persoane instituţionalizate (copii încredinţaţi sau daţi în plasament unui serviciu public specializat ori unui organism privat autorizat. după caz precum şi din alte state cu care România a încheiat acorduri. numărul de puncte. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială.2 | | persoană/an | | | | |_____________|___________|____________|__________| NOTA 1*): Încadrarea persoanei asigurate. respectiv beneficiari ai formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. ajustat în funcţie de condiţiile prevăzute la lit.59 ani). în perioada de valabilitate a cardului. (2) Suma cuvenită prin plata "per capita" pentru serviciile menţionate la lit. precum şi pentru serviciile medicale acordate pacienţilor din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European.2 | 11. d). conform lit. înţelegeri. 1 la ordin. convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii . b) sau c). se realizează la împlinirea vârstei (ex: copil cu vârsta de 4 ani împliniţi se încadrează în grupa 4 . în raport cu vârsta persoanei asigurate înscrise: _________________________________________________ | Grupa de | 0 . e) se calculează prin înmulţirea numărului de puncte rezultat în raport cu numărul şi structura pe grupe de vârstă a persoanelor asigurate înscrise în lista medicului de familie. titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate. acordat pe o persoană asigurată înscrisă în listă.2 | 7.59 ani | 60 ani | | vârstă | | | şi peste | |_____________|___________|____________|__________| | Număr | | | | | de puncte/ | 11. medicii de familie ataşează la fişa medicală actele doveditoare care atestă calitatea de copil încredinţat sau dat în plasament şi de persoană instituţionalizată. conform listei proprii de persoane înscrise asigurate şi plata prin tarif pe serviciu medical pentru unele servicii medicale prevăzute anexa nr. respectiv trecerea dintr-o grupă de vârstă în alta. cu valoarea stabilită pentru un punct. 1 (1) Modalităţile de plată în asistenţa medicală primară sunt: plata "per capita" prin tarif pe persoană asigurată. a).ANEXA 2 MODALITĂŢILE DE PLATĂ în asistenţa medicală primară pentru furnizarea de servicii medicale prevăzute în pachetele de servicii medicale ART. a) Numărul de puncte acordat în raport cu numărul şi structura pe grupe de vârstă a persoanelor înscrise asigurate se stabileşte astfel: 1. În acest sens.

programul de 35 de ore pe săptămână se poate prelungi şi/sau se poate modifica. nr. III din anexa nr. din punct de vedere al asigurării unor servicii de calitate la nivelul asistenţei medicale primare. puncte = număr de puncte realizate x -----------------------------------------------de decontat Număr persoane asigurate înscrise la care se adaugă suplimentar un număr de puncte care se calculează astfel: 12 . E din cap.1 numărul total de puncte rezultat în raport cu numărul de persoane asigurate din listă şi structura pe grupe de vârstă se înmulţeşte cu raportul dintre 2. 23 alin. care se ia în calcul pentru stabilirea necesarului de medici pe unitate administrativ-teritorială/zonă. 5.000. În situaţia în care numărul persoanelor înscrise pe lista proprie a medicului de familie este mai mare de 2.000 de persoane înscrise. iar pentru o listă de înscrişi mai mare de 3. plata per capita se realizează după cum urmează: 6.200 Nr. precum şi al fiecărui medic de familie cu listă proprie. numărul total de puncte se calculează după cum urmează: 2.000 programul zilnic se majorează cu 2 ore. aprobat prin H. Numărul optim de persoane înscrise pe lista medicului de familie. În situaţia contractelor nou încheiate.200 şi numărul de asiguraţi de pe listă. cu modificările şi completările ulterioare.2 pentru cabinetele medicale individuale care au angajat unul sau mai mulţi medici. Excepţie fac situaţiile în care medicul cu listă proprie desfăşoară activitate într-o localitate în care numărul de medici este mai mic decât cel stabilit de comisia constituită conform art. Numărul maxim de persoane asigurate înscrise pe lista medicului de familie pentru care se acordă punctaj per capita în vederea decontării prin tarif pe persoană asigurată este de 2.200 Nr.200. (3) lit. programul zilnic se majorează cu 1 oră. se iau în considerare persoanele asigurate înscrise în lista medicului de familie. în condiţiile în care totalul persoanelor asigurate înscrise pe listă este mai mic sau egal cu 4. În cazul prelungirii programului de lucru. 4.200 de persoane înscrise pe lista medicului de familie. existente în ultima zi a lunii precedente.G. 1 la ordin. numărul de puncte aferent acestora este cel corespunzător grupei de vârstă "60 ani şi peste". programul săptămânal de activitate al cabinetului medical individual.2012. conform art. b).200. (2). 1 alin. 1389/2010. pentru prima lună de contract la calculul numărului de puncte per capita se iau în considerare persoanele asigurate înscrise în lista medicului de familie prezentată la contractare. în sensul schimbării raportului prevăzut la alin. 6. pentru o listă cuprinsă între 2. care se contractează cu casa de asigurări de sănătate în vederea acordării serviciilor medicale în asistenţa medicală primară este de 35 de ore pe săptămână. puncte = număr de puncte realizate x ---------------------------------------------de decontat Număr persoane asigurate înscrise 6.200 şi 3. este de 1. Pentru un număr de 2. 3. astfel: 2. În situaţia în care numărul de persoane asigurate înscrise pe lista medicului de familie depăşeşte 2. 2. cu asigurarea numărului de consultaţii la domiciliu necesare conform prevederilor cuprinse la lit.NOTA 3*): Pentru persoanele încadrate ca şi persoane pensionate pentru cazuri de invaliditate. La calculul numărului lunar de puncte "per capita". (3) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări de sănătate pentru anii 2011 .800.200.

23 alin.2. a).5 de decontat realizate număr persoane asigurate înscrise 6. încheie contract cu casa de asigurări de sănătate în aceleaşi condiţii ca şi medicii de familie care nu fac parte din categoria medicilor nou-veniţi. în condiţiile în care totalul persoanelor asigurate înscrise pe listă depăşeşte 4. 1389/2010. 32 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .x 0. stabilită de comisia prevăzută la art.200 Nr.2.2012. chiar dacă la sfârşitul celor 3 luni pentru care au avut încheiată convenţie de 13 . puncte = număr de puncte x -------------------------------------------------.000 .3 pentru cabinetele medicale individuale care au angajat unul sau mai mulţi medici.x 0. puncte = număr de puncte realizate x ---------------------------------------------de decontat Număr persoane asigurate înscrise la care se adaugă suplimentar un număr de puncte care se calculează astfel: (număr de asiguraţi înscrişi . nr.(număr de asiguraţi înscrişi . aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. comună) .G.în condiţiile prevederilor art. cu modificările şi completările ulterioare. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. cu modificările şi completările ulterioare. 1389/2010.unitate administrativ-teritorială/zonă (oraş.unitate administrativteritorială/zonă (oraş.200) Nr. comună) .în condiţiile prevederilor art. 31 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012. 1389/2010.2. puncte = număr de puncte x --------------------------------------------------. (3) şi (5) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . privind numărul minim de persoane înscrise pe listele medicilor de familie.5 de decontat realizate Număr persoane asigurate înscrise 6. c) Medicii nou-veniţi într-o localitate . 1389/2010.4 În situaţia în care cabinetul medical se află într-o unitate administrativteritorială/zonă cu deficit din punct de vedere al prezenţei medicului de familie.200) Nr. cu modificările şi completările ulterioare. cu respectarea prevederilor art. se stabileşte conform lit. (3) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012 aprobat prin H.5 de decontat realizate număr persoane asigurate înscrise b) Medicii nou-veniţi într-o localitate . comună) .000. numărul total de puncte se calculează după cum urmează: 2. cu modificările şi completările ulterioare. Venitul medicilor de familie nou-veniţi într-o localitate . 1389/2010.200) Nr. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.în condiţiile prevederilor art. puncte = număr de puncte x --------------------------------------------------. numărul total de puncte se calculează după cum urmează: 2.x 0. 23 alin. 32 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012. puncte = număr de puncte realizate x -----------------------------------------------de decontat Număr persoane asigurate înscrise la care se adaugă suplimentar un număr de puncte care se calculează astfel: (4.2012.unitate administrativ-teritorială/zonă (oraş.200 Nr. cu modificările şi completările ulterioare. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.

după caz.furnizare de servicii medicale nu au înscris numărul de persoane prevăzut la art. d) Numărul total de puncte rezultat potrivit lit.2012. (3) şi alin. medicii nou-veniţi au obligaţia ca în termen de maximum 3 luni de la data încheierii contractului să înscrie numărul minim de persoane. (5) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . 163/93/2008. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. lit. indiferent de punctajul obţinut potrivit Ordinului nr. 1 alin. a). (6) . (5) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . în raport cu gradul profesional. cu modificările şi completările ulterioare. contractul încheiat între medicul de familie nou-venit şi casa de asigurări de sănătate poate înceta la expirarea celor 3 luni în condiţiile art. c). cu modificările şi completările ulterioare. Pentru prestaţia medicului primar numărul total de puncte rezultat potrivit lit. în situaţia de înlocuire a medicului 14 . c). Pentru cele 3 luni de contract în care medicul nou-venit are obligaţia de a înscrie numărul minim de persoane prevăzut la art. a). 1389/2010. lit. medicul de familie care solicită pentru prima dată intrarea în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate în localitatea respectivă. 23 alin.exprimat în ore desfăşurat la cabinet. inclusiv medicii care şi-au desfăşurat activitatea ca medici angajaţi într-un cabinet medical individual aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate respectivă. când se încheie convenţie de înlocuire între medicul înlocuitor şi casa de asigurări de sănătate. 23 alin. c) va fi împărţit proporţional cu programul de lucru . Lista cuprinzând cabinetele medicale din asistenţa medicală primară la care se aplică majorările de mai sus şi procentul de majorare corespunzător se stabilesc anual conform prevederilor ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate mai sus menţionat. încheie contract cu casa de asigurări de sănătate pentru lista pe care şi-au constituit-o până la data încheierii contractului. stabilit în conformitate cu prevederile art. respectiv la punctul/punctele de lucru. b) sau lit. a). 2. (3) şi alin. 163/93/2008. În situaţiile de înlocuire a unui medic. venitul se stabileşte conform lit. a) pct. b) sau lit. 1389/2010. se majorează cu 20%. Pentru cabinetele medicale individuale. se recalculează în următoarele situaţii: 1. iar numărul de puncte rezultat pentru fiecare dintre acestea se va ajusta în funcţie de sporul de zonă aferent localităţii unde se află cabinetul. respectiv punctul/punctele de lucru. lit. a). numărul total de puncte rezultat potrivit lit. În caz contrar. se aplică un procent de majorare de 100%. se va lua în calcul pentru punctajul "per capita" gradul profesional al medicului înlocuitor pentru perioada de valabilitate a convenţiei. Pentru cabinetele medicale care au punct/puncte de lucru şi un spor de zonă diferit pentru localitatea unde se află cabinetul şi pentru localitatea/localităţile unde se află punctul/punctele de lucru. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. (2) lit. Se consideră medic nou-venit într-o localitate. majorarea este cu până la 100%. iar pentru prestaţia medicului care nu a promovat un examen de specialitate se diminuează cu 10%. în raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea. Ajustarea numărului total de puncte se aplică din luna imediat următoare celei în care sa depus şi înregistrat la casa de asigurări de sănătate documentul privind confirmarea gradului profesional. 5. Pentru cabinetele medicale din mediul rural din aria Rezervaţiei biosferei Delta Dunării. 23 alin. valoarea de referinţă a prestaţiei medicale este cea a medicului specialist. b) sau lit.2012. pe baza criteriilor aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.

un program de lucru în medie de 5 ore/zi pentru consultaţii la cabinet. Pentru un program de lucru în medie de 5 ore/zi pentru consultaţii la cabinet se ia în calcul o medie de 20 de consultaţii/zi calculata în cadrul unui trimestru. se va completa prescripţie medicală distinctă. E şi G . numărul de puncte rezultat potrivit programului de lucru. nu poate depăşi pentru activitatea desfăşurată. a) şi b) şi pct. B pct. 2 lit. în 3 exemplare.5. se va lua în calcul pentru punctajul "per capita" gradul profesional al medicului titular. a) pct. 3 . pentru unele materiale sanitare. cap. lit. după caz. care se consemnează în fişa de consultaţie/în registrul de consultaţie. 2 lit. lit.maxim 3 consultaţii la domiciliu/zi dar nu mai mult de 20 consultaţii pe lună.serviciu medical . e) Serviciile cuprinse la cap. . pentru medicamentele cu sau fără contribuţie personală prescrise în baza scrisorii medicale primite de la medicul de medicina muncii. şi în biletul de trimitere. folosind exclusiv formularul cu regim special aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.timpul mediu/consultaţie este de 15 minute.5. dar nu mai mult de 40 consultaţii/zi. A. lit. medicul de familie ia măsurile necesare pentru preîntâmpinarea sau restrângerea unor endemii/epidemii. b) investigaţiile paraclinice recomandate trebuie să fie în concordanţă cu diagnosticul. stabilit în conformitate cu prevederile art. 2 Acordarea serviciilor medicale se face în următoarele condiţii: a) medicamentele şi după caz. . 1. respectiv a materialelor sanitare prescrise. luându-se în considerare următoarele: . (3) Suma cuvenită pentru serviciile medicale a căror plată se realizează prin plata per serviciu medical se calculează prin înmulţirea numărului de puncte pe serviciu medical cu valoarea stabilită pentru un punct. III lit.consultaţie la domiciliu . medicii vor apela la sprijinul organelor de poliţie şi al autorităţilor publice locale.15 puncte. prescripţia medicală se completează. D şi lit. dintre care un exemplar rămâne în carnet la medicul de familie şi celelalte două se înmânează asiguratului în vederea prezentării acestuia la o farmacie aflată în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate.6. ART. II şi cap. b) Numărul total de puncte raportat pentru serviciile medicale acordate de medicii de familie cu liste proprii. trebuie să fie în concordanţă cu diagnosticul stabilit. 7. conform prevederilor legale în vigoare. . c) în cazul în care există suspiciune privind bolile cu potenţial endemo-epidemic. pentru eliberarea medicamentelor. B pct. B pct. I. respectiv pentru a izola şi raporta cazurile.titular de către medicul angajat. după caz.dacă s-a eliberat certificat constatator de deces . (2) lit. cu condiţia asigurării continuităţii acordării asistenţei medicale pe întreg parcursul trimestrului. pct. corespunzător unui program de 35 ore/săptămână. lit. a) Numărul de puncte aferent serviciilor medicale acordate prin plata pe serviciu medical este: . C.numai consultaţia pentru care s-a eliberat certificatul constatator de deces din anexa 1 la ordin sunt incluse în plata pe serviciu medical. unele materiale sanitare prescrise. 5. Pentru cazul în care măsurile necesare se refuză de către pacient. c). . G (cu excepţia consultaţiei pentru care s-a eliberat certificatul constatator de deces) din anexa 1 la ordin sunt incluse în plata per capita. 1 alin.5 puncte. c) Serviciile cuprinse la cap. III lit. Pentru medicamentele cu sau fără contribuţie personală şi. 15 .5 puncte.consultaţie la cabinet . lit.

concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului până la 2 ani. e) medicii de familie au dreptul să încaseze contravaloarea serviciilor medicale la cerere. iar preluarea activităţii se face pe bază de convenţie de înlocuire. consiliile colegiilor teritoriale ale medicilor pun la dispoziţie medicilor de familie listele cu medicii de familie fără obligaţii contractuale aflaţi în evidenţa acestora. medicul de familie organizează preluarea activităţii sale medicale de către un alt medic de familie. Raportarea către casele de asigurări de sănătate se face numai pentru ca acestea să informeze medicii de familie pe a căror listă se regăsesc persoanele imunizate despre efectuarea acestor servicii medicale. se poate prelua activitatea şi de către medicii aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. dar fără a fi raportate ca activitate proprie.d) în unităţile de învăţământ în care nu există medic şcolar sau în centrele de vaccinări. inclusiv pentru situaţiile programabile. reprezentând cel puţin ½ din programul de activitate al medicului înlocuit. vacanţă pentru o perioadă de maximum 30 de zile lucrătoare pe an calendaristic. Pentru asigurarea condiţiilor în vederea preluării activităţii unui medic de familie de către alt medic. perioadă în care unul dintre soţi îl urmează pe celălalt trimis în misiune permanentă în străinătate sau să lucreze într-o organizaţie internaţională în străinătate. ART. medicii de familie nu eliberează bilete de trimitere sau prescripţii medicale utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate. cât şi de verificarea stării de sănătate a persoanelor care trebuie imunizate. în acest caz medicul înlocuitor prelungindu-şi programul de lucru cu cel puţin ½ din programul de activitate al 16 . în conformitate cu prevederile legale în vigoare. documentul justificativ care atestă motivul absenţei. 3 (1) Pentru perioadele de absenţă mai mari de 30 de zile lucrătoare. (2) Perioadele de absenţă motivată a medicului de familie se referă la: incapacitate temporară de muncă. perioadă cât ocupă funcţii de demnitate publică alese sau numite. care răspund atât de efectuarea inoculărilor. pentru acele vaccinuri care se livrează în fiole cu mai multe doze individuale imunizările se efectuează de medicii de familie desemnaţi la începutul anului de direcţiile de sănătate publică şi comunicaţi caselor de asigurări de sănătate. Licenţa de înlocuire temporară se acordă de consiliile colegiilor teritoriale ale medicilor. În situaţia în care nu este disponibil un medic fără obligaţii contractuale confirmate de către consiliile colegiilor teritoriale ale medicilor. care pot prelua activitatea în condiţiile legii. În ambele situaţii medicul înlocuitor trebuie să aibă licenţă de înlocuire temporară. studii medicale de specialitate şi rezidenţiat în specialitatea medicina de familie. respectiv a copilului cu handicap până la împlinirea de către acesta a vârstei de 3 ani. (3) Pentru perioade de absenţă mai mici de 30 de zile lucrătoare. cu excepţia perioadei de vacanţă. pentru a fi trecute în registrul propriu de vaccinări şi în carnetul de vaccinări. casele de asigurări de sănătate numesc un înlocuitor. în cazurile în care acesta este în imposibilitate de a organiza preluarea activităţii. cu înştiinţarea în scris a casei de asigurări de sănătate şi a direcţiei de sănătate publică. dacă asiguratul solicită efectuarea serviciilor respective înaintea datei programate. să depună la sediul casei de asigurări de sănătate. Medicii care au efectuat imunizările sunt obligaţi să raporteze nominal şi pe cod numeric personal (CNP) caselor de asigurări de sănătate şi direcţiilor de sănătate publică vaccinările efectuate. Medicul este obligat ca în cazul în care se află în una din situaţiile menţionate mai sus. cu prelungirea corespunzătoare a programului de activitate al medicului înlocuitor. concediu de sarcină/lehuzie. cu avizul direcţiilor de sănătate publică. înlocuirea medicului absent se poate face şi pe bază de reciprocitate între medici. În aceste situaţii. cum este şi cazul medicilor pensionari.

În desfăşurarea activităţii. pentru perioadele de absenţă prevăzute la alin. un exemplar al convenţiei de reciprocitate şi va afişa la cabinetul medical numele şi programul medicului înlocuitor. numărul de contract şi ştampila cabinetului medical al medicului înlocuit.medicului înlocuit. (6) Medicul înlocuitor va îndeplini toate obligaţiile ce revin medicului înlocuit conform contractului de furnizare de servicii medicale încheiat de acesta cu casa de asigurări de sănătate. (1) . (2) Convenţia de înlocuire se încheie între casele de asigurări de sănătate şi medicul înlocuitor agreat de medicul înlocuit. medicul de familie înlocuit va depune anterior perioadei de absenţă. avizată de casa de asigurări de sănătate. precum şi adresa cabinetului unde îşi desfăşoară activitatea. 5 (1) Medicul de familie poate angaja în cabinetul medical individual. (4) În cazul în care medicul titular al unui cabinet medical individual are angajat medic/medici de familie. pentru perioade de absenţă mai mari de 2 luni/an sau când medicul înlocuit se află în imposibilitate de a încheia convenţie cu medicul înlocuitor. cu modificările şi completările ulterioare. cu prelungirea corespunzătoare a programului de lucru al medicului/medicilor angajat/angajaţi care să acopere programul de lucru al cabinetului medical individual. Întreaga activitate a cabinetului medical se desfăşoară respectându-se contractul încheiat de reprezentantul legal al cabinetului medical cu casa de asigurări de sănătate. (4) În desfăşurarea activităţii. 4 (1) Reprezentantul legal al cabinetului medical încheie o convenţie de înlocuire cu medicul înlocuitor pentru perioade de absenţă mai mici de două luni/an. medicul angajat utilizează parafa proprie.(3). Medicii angajaţi nu au listă de persoane înscrise proprie şi nu raportează activitate medicală proprie. programul de lucru al medicului angajat/medicilor angajaţi se poate desfăşura în afara programului de lucru al medicului titular sau concomitent cu acesta. registrul de consultaţii al cabinetului în care medicul înlocuitor îşi desfăşoară activitatea. ART. medici care au dreptul să desfăşoare activitate ca medici de familie potrivit Legii nr. la casa de asigurări de sănătate. registrul de consultaţii al cabinetului în care medicul angajat îşi desfăşoară activitatea. numărul de contract şi ştampila cabinetului medical. după caz. (2) În cazul cabinetelor medicale individuale care au medic angajat/medici angajaţi. acesta poate fi înlocuit de medicul/medicii de familie angajat/angajaţi. organizat conform prevederilor legale în vigoare. 95/2006. 4 la ordin. conform anexei nr. a unor materiale sanitare se face folosindu-se formularul-tip cu ştampila cabinetului şi parafa medicului angajat. 5 la ordin. (3) Convenţia de înlocuire devine anexă la contractul de furnizare de servicii medicale al reprezentantului legal al cabinetului medical. Pentru situaţiile de înlocuire pe bază de reciprocitate. prescrierea medicamentelor cu sau fără contribuţie personală şi. (5) Suma cuvenită prin plata "per capita" şi pe serviciu medical aferentă perioadei de absenţă se virează de către casa de asigurări de sănătate în contul titularului contractului urmând ca în convenţia de înlocuire să se stipuleze în mod obligatoriu condiţiile de plată a medicului înlocuitor sau în contul medicului înlocuitor. prin care se stabilesc condiţiile de înlocuire. medicul înlocuitor utilizează parafa proprie. Activitatea medicilor angajaţi în cabinetul medical individual organizat conform prevederilor legale în vigoare 17 . Înlocuirea medicului absent pe bază de reciprocitate între medici se face pentru o perioadă cumulată de maximum 60 de zile calendaristice pe an calendaristic. după caz. formularele cu regim special ale medicului înlocuit. ART. conform anexei nr.

referitoare la serviciile cuprinse în plata de serviciu se raportează la casa de asigurări de sănătate, prin reprezentantul legal al cabinetului medical individual, conform programului de activitate declarat pentru medicul angajat. Programul de activitate al medicului titular cât şi cel al medicului angajat/medicilor angajaţi trebuie să se încadreze în programul de activitate al cabinetului medical individual conform contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate. ART. 6 (1) Medicii de familie nou-veniţi într-o localitate - unitate administrativteritorială/zonă (oraş, comună) - încheie cu casa de asigurări de sănătate o convenţie de furnizare de servicii medicale pe o perioadă de maximum 3 luni - perioadă considerată necesară pentru înscrierea persoanelor beneficiare ale pachetelor de servicii în lista proprie, în care se prevăd obligaţiile şi drepturile furnizorului de servicii medicale, potrivit anexei nr. 6 la ordin. (2) În situaţia în care înainte de încheierea perioadei de 3 luni, prevăzută la alin. (1), numărul de persoane beneficiare ale pachetelor de servicii înscrise în lista proprie ajunge la nivelul minim necesar pentru încheierea unui contract de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară, medicii respectivi pot încheia contract conform anexei nr. 3 la ordin şi înainte de data de expirare a convenţiei. (3) În cazul în care medicul care a încheiat o convenţie potrivit alin. (1) nu reuşeşte să înscrie pe lista proprie, în termenul prevăzut, numărul minim de persoane beneficiare ale pachetelor de servicii prevăzut la art. 23 alin. (3) şi (5) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, cu modificările şi completările ulterioare, casa de asigurări de sănătate încheie contract de furnizare de servicii medicale cu acesta, conform anexei nr. 3 la ordin, pentru lista pe care acesta şi-a constituit-o până la data încheierii contractului, cu obligaţia din partea medicului de familie nou-venit ca în termen de maximum 3 luni de la data încheierii contractului să înscrie numărul minim de persoane beneficiare ale pachetelor de servicii prevăzut la art. 23 alin. (3) şi (5) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, cu modificările şi completările ulterioare, în caz contrar, contractul încheiat între medicul de familie nou-venit şi casa de asigurări de sănătate poate înceta la expirarea celor 3 luni, în condiţiile art. 23 alin. (6) din Contractul-cadru. (4) Medicul de familie nou-venit într-o localitate - unitate administrativ-teritorială/zonă (oraş, comună) - într-un cabinet medical deja existent, conform art. 32 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, cu modificările şi completările ulterioare, încheie cu casa de asigurări de sănătate contract de furnizare de servicii medicale, conform anexei nr. 3 la ordin. ART. 7 Pentru stabilirea valorii unui punct "per capita" şi a valorii minime garantate pentru un punct pe serviciu medical, fondul aferent asistenţei medicale primare la nivel naţional pentru anul 2012 are următoarea structură: 1. 50% pentru plata "per capita" şi 50% pentru plata pe serviciu, după ce s-au reţinut sumele ce rezultă potrivit pct. 2; 2. Venitul cabinetelor medicale în care îşi desfăşoară activitatea medicii de familie nouveniţi într-o localitate - unitate administrativ-teritorială/zonă (oraş, comună), pentru o perioadă de maximum 3 luni, perioadă considerată necesară pentru întocmirea listei şi pentru care medicul de familie are încheiată o convenţie de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate este format din: 18

a) suma echivalentă cu media dintre salariul maxim şi cel minim prevăzute în sistemul sanitar bugetar pentru gradul profesional obţinut, la care se aplică ajustările prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. d) pct. 1 din prezentul ordin; b) suma pentru cheltuielile de administrare şi funcţionare a cabinetului medical, inclusiv pentru cheltuielile de personal aferente personalului angajat, cheltuielile cu medicamentele şi materialele sanitare pentru trusa de urgenţă, egală cu venitul medicului respectiv stabilit potrivit lit. a) înmulţit cu 1,5. ART. 8 Pentru calculul trimestrial al valorii definitive a unui punct pe serviciu, fondul anual aferent asistenţei medicale primare se defalchează pe trimestre. ART. 9 (1) Valoarea punctului "per capita", unică pe ţară, este în valoare de 3 lei, valabilă pentru luna iunie şi trimestrul III 2011 anul 2012. Pentru trimestrul IV 2011 valoarea punctului "per capita" va fi prevăzută în norme şi se calculează în funcţie de fondurile aprobate cu această destinaţie care să asigure valoarea punctului "per capita" din trimestrul III 2011. (2) Valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu medical este unică pe ţară, pentru anul 2012 este în valoare de 1,8 lei. (3) Valoarea definitivă a unui punct pentru plata pe serviciu medical se stabileşte trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare încheierii fiecărui trimestru, ca raport între fondul aferent trimestrului respectiv pentru plata pe serviciu a medicilor de familie şi numărul de puncte pe serviciu medical efectiv realizate cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 1 alin. (3), şi reprezintă valoarea definitivă a unui punct pe serviciu, unică pe ţară pentru trimestrul respectiv. Valoarea definitivă a unui punct pentru plata pe serviciu nu poate fi mai mică decât valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu. (4) Fondul trimestrial luat în calcul la stabilirea valorii definitive a unui punct per serviciu medical se determină astfel: Fondul aferent asistenţei medicale primare pentru trimestrul respectiv, din care se scade suma pentru plata per capita precum şi venitul cabinetelor medicale în care îşi desfăşoară activitatea medicii de familie nou-veniţi într-o localitate, pentru o perioadă de maximum 3 luni, perioadă pentru care medicul de familie are încheiată o convenţie de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate. ART. 10 (1) Suma cuvenită lunar medicilor de familie se calculează prin totalizarea sumelor rezultate ca urmare a înmulţirii numărului de puncte "per capita" efectiv realizate şi a numărului de puncte pe serviciu efectiv realizate cu valoarea pentru un punct "per capita", respectiv cu valoarea minimă garantată pentru un punct pe serviciu medical. (2) Suma cuvenită medicilor de familie pentru un trimestru se calculează prin totalizarea sumelor rezultate prin înmulţirea numărului de puncte "per capita" şi a numărului de puncte pe serviciu medical efectiv realizate în trimestrul respectiv cu valoarea punctului "per capita", respectiv cu valoarea definitivă a punctului pe serviciu medical. ART. 11 Lunar, medicul de familie transmite caselor de asigurări de sănătate, până la termenul prevăzut în contractul de furnizare de servicii medicale încheiat cu casa de asigurări de sănătate, prin reprezentantul legal, întreaga activitate efectiv realizată în luna anterioară, care se verifică de către casele de asigurări de sănătate în vederea decontării şi se validează conform prevederilor contractului-cadru şi a prezentelor norme. Nerespectarea termenului de raportare atrage după sine nedecontarea la termenele stabilite a sumelor cuvenite pentru activitatea desfăşurată de medicul respectiv pentru perioada aferentă. 19

ART. 12 Persoanele înscrise care doresc să îşi schimbe medicul de familie vor adresa o cerere de transfer, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 A la ordin, medicului de familie la care doresc să se înscrie, precizând numele medicului de la care pleacă. Medicul de familie primitor are obligaţia să anunţe în scris (prin poştă), în maximum 15 zile lucrătoare, medicul de familie de la care a plecat persoana. Medicul de familie de la care pleacă persoana are obligaţia să transmită fişa medicală în copie certificată prin semnătură şi parafă că este conform cu originalul, prin poştă, medicului primitor, în termen de 15 zile lucrătoare de la solicitare. Cabinetul medical de la care pleacă persoana păstrează originalul fişei medicale, conform prevederilor legale în vigoare. ART. 13 (1) Erorile de calcul constatate în cadrul unui trimestru se corectează la sfârşitul trimestrului, o dată cu recalcularea drepturilor băneşti cuvenite medicului de familie. (2) Erorile de calcul constatate după expirarea unui trimestru se corectează până la sfârşitul anului, astfel: suma corespunzătoare numărului de puncte plătit eronat, în plus sau în minus faţă de cel efectiv realizat, într-un trimestru anterior, se calculează în trimestrul în care s-a constatat eroarea, la valoarea punctului "per capita" şi la valoarea definitivă a punctului pe serviciu, stabilită pentru trimestrul în care s-a produs eroarea, sumele respective afectând fondul pentru calculul valorii definitive a punctului pentru trimestrul în care s-a constatat eroarea şi implicit valoarea definitivă a punctului pentru trimestrul respectiv. În situaţia în care după încheierea anului financiar precedent se constată erori de calcul aferente acestuia, sumele plătite în plus sau în minus se regularizează conform legii. (3) Eventualele erori de validare se regularizează trimestrial la nivelul caselor de asigurări de sănătate. ART. 14 Casele de asigurări de sănătate şi direcţiile de sănătate publică au obligaţia de a organiza trimestrial şi ori de câte ori este nevoie, întâlniri cu medicii de familie pentru a analiza aspecte privind calitatea furnizării serviciilor medicale în asistenţa medicală primară, precum şi respectarea prevederilor actelor normative în vigoare. Acestea vor informa asupra modificărilor apărute în actele normative şi vor stabili împreună cu medicii de familie măsurile ce se impun pentru îmbunătăţirea activităţii. Neparticiparea medicilor de familie la aceste întâlniri nu îi exonerează de răspunderea nerespectării hotărârilor luate cu acest prilej. ART. 15 (1) În aplicarea art. 39 alin. (1) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, cu modificările şi completările ulterioare, prin nerespectarea programului de lucru stabilit se înţelege absenţa nemotivată de la programul de lucru afişat pentru activitatea desfăşurată în cabinetul medical. (2) Absenţa motivată se ia în considerare pentru situaţiile prevăzute la art. 3 alin. (2), precum şi pentru următoarele situaţii: citaţii de la instanţele judecătoreşti sau alte organe care au dreptul, potrivit legii, de a solicita prezenţa la instituţiile respective, cu condiţia numirii unui înlocuitor pe bază de convenţie de reciprocitate sau convenţie de înlocuire, ale cărui număr de telefon şi adresă vor fi afişate la cabinetul medical, precum şi în cazul participării la manifestări organizate pentru obţinerea de credite EMC, în scopul realizării punctajului necesar acreditării de către CMR. Pentru aceste situaţii medicii de familie trebuie să depună la casa de asigurări de sănătate copia documentelor justificative. În cazul în care medicul titular al unui cabinet medical individual are angajat medic/medici de familie, pentru perioadele de absenţă prevăzute anterior poate fi înlocuit de medicul/medicii de familie angajat/angajaţi. 20

ART. 16 Casele de asigurări de sănătate decontează furnizorilor de servicii medicale din asistenţa medicală primară, care au competenţa şi dotarea necesară, ecografii generale (abdomen şi pelvis), la tarifele şi în condiţiile asistenţei medicale ambulatorii de specialitate pentru specialităţile paraclinice. Medicii de familie pot efectua aceste servicii numai ca o consecinţă a actului medical propriu, pentru persoanele asigurate din lista proprie/din lista constituită la sfârşitul lunii anterioare, în cazul medicilor de familie nou-veniţi într-o localitate care încheie cu casa de asigurări de sănătate convenţie de furnizare de servicii medicale, pentru care este necesar a se efectua aceste investigaţii în vederea stabilirii diagnosticului, dacă în cabinetele medicale în care aceştia îşi desfăşoară activitatea există aparatura medicală necesară; medicii de familie pot efectua ecografii generale numai dacă au obţinut competenţă confirmată prin ordin al ministrului sănătăţii. Numărul de investigaţii paraclinice contractat este orientativ, cu obligaţia încadrării în valoarea contractată. Efectuarea serviciilor medicale paraclinice se desfăşoară în cadrul unui program suplimentar, stabilit în afara programului de lucru contractat pentru serviciile medicale din asistenţa medicală primară. ART. 17 (1) Modificările ce pot interveni în activitatea unui cabinet medical din mediul urban, indiferent de forma de organizare a furnizorului, ca urmare a înfiinţării unui punct de lucru rezultat prin preluarea unui praxis nu pot face obiectul contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate. (2) Modificările ce pot interveni în activitatea unui cabinet medical din mediul rural, indiferent de forma de organizare a furnizorului, ca urmare a înfiinţării unui punct de lucru în mediul urban rezultat prin preluarea unui praxis, nu pot face obiectul contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate. ART. 18 Medicii de familie aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate acordă servicii medicale pe baza unei programări, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 44/53/2010 privind aprobarea unor măsuri de eficientizare a activităţii la nivelul asistenţei medicale ambulatorii în vederea creşterii calităţii actului medical în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

21

ANEXA 2 A

CERERE DE TRANSFER - model Nr. înregistrare ______________/____________ Unitatea sanitară ................................ CUI .............................................. Sediu (localitate, str. nr.) ..................... .................................................. Casa de Asigurări ................................ Nr. contract/conven ie ........................... Medic de familie ................................. (semnătură şi parafă) VIZAT*),

Domnule/Doamnă Doctor, Subsemnatul(a) _________________________, cetă enie ____________________, C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, data naşterii ________________________, domiciliat(ă) în ___________________ str. _________________ nr. _____, bl. _____, sc. ____, ap. _____, jud./sector __________, act de identitate ______________, seria ___________, nr. ___________, eliberat de __________________, la data _____________, telefon ___________________, solicit înscrierea mea pe lista dumneavoastră prin transfer de la medicul de familie ____________ din unitatea sanitară _________________ str. ___________________ nr. _____ jud./sector ___________ Declar pe propria răspundere că nu solicit transferul mai devreme de 6 luni calendaristice de la ultima înscriere. Anexez prezentei cereri documentele justificative care atestă calitatea de asigurat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare (se va bifa numai de către persoanele asigurate). Răspund de exactitatea datelor cuprinse în prezenta cerere, pe care o semnez. Data: / / Semnătura:

Domnului/Doamnei Doctor -----------*) Se completează cu datele unită ii sanitare în care îşi desfăşoară activitatea medicul de familie pe lista căruia se solicită transferul, respectiv semnătura şi parafa acestuia.

22

ANEXA 2 B Furnizor de servicii medicale ..................... Sediul social/Adresa fiscală ...................... DECLARAŢIE Subsemnatul(a)*1 ...................... legitimat (a) cu B.I./C.I. seria .........., nr. ............., în calitate de reprezentant legal, cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii, declar pe propria răspundere că datele de identificare a persoanelor înscrise pe lista cuprinzând persoanele beneficiare ale pachetelor de servicii medicale, depusă în format electronic la Casa de Asigurări de Sănătate ................. în vederea încheierii contractului de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară pentru anul 2011 este valabilă şi conformă cu evidenţele proprii existente la data de*2 ......................... Subsemnatul(a)*3 ...................... legitimat (a) cu B.I./C.I. seria .........., nr. ............., în calitate de reprezentant legal, cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii, declar pe propria răspundere, că datele de identificare a persoanelor înscrise pe lista/listele cuprinzând persoanele beneficiare ale pachetelor de servicii medicale depusă/depuse în format electronic la Casa de Asigurări de Sănătate .............. în vederea încheierii contractului de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară pentru anul 2011 este valabilă şi conformă cu evidenţele proprii existente la data de*4 ................, pentru următorii medici de familie: .......................................................... NOTĂ: *1 Pentru cabinetele medicale individuale *2, *4 Se va trece data la care a încetat termenul de valabilitate a contractului anterior *3 Pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale: - cabinet asociat sau grupat - societate civilă medicală - unitate medico-sanitară cu personalitate juridică, înfiinţată potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - cabinet care funcţionează în structura sau în coordonarea unei unităţi sanitare aparţinând ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie

Data .....................

Reprezentant legal (semnătura şi ştampila

23

ANEXA 3 - model CONTRACT DE FURNIZARE de servicii medicale în asistenţa medicală primară I. Părţile contractante Casa de Asigurări de Sănătate ................., cu sediul în municipiul/oraşul ................., str. ................... nr. ......, judeţul/sectorul .................., tel./fax .............., reprezentată prin preşedinte - director general ..................., şi Cabinetul medical de asistenţă medicală primară ................., organizat astfel: - cabinet individual ......................, cu sau fără punct secundar de lucru ....................., reprezentat prin medicul titular ................ - cabinet asociat sau grupat .............., cu sau fără punct secundar de lucru ....................., reprezentat prin medicul delegat ................ - societate civilă medicală ..............., cu sau fără punct secundar de lucru ....................., reprezentată prin administratorul ............... - unitate medico-sanitară cu personalitate juridică, înfiinţată potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ..................., reprezentată prin ..........., - cabinet care funcţionează în structura sau în coordonarea unei unităţi sanitare aparţinând ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie ................., cu sau fără punct secundar de lucru .............., reprezentat prin ................. având sediul cabinetului medical în municipiul/oraşul/comuna ................, str. ............... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ...., judeţul/sectorul ....................., telefon fix/mobil ..................., adresă e-mail .................., şi sediul punctului secundar de lucru în localitatea ................., str. ............ nr. ..., telefon fix/mobil ............., adresă e-mail ..............., II. Obiectul contractului ART. 1 Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea de servicii medicale în asistenţa medicală primară, conform Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ………….. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010. III. Servicii medicale furnizate ART. 2 Serviciile medicale furnizate în asistenţa medicală primară sunt cuprinse în pachetul de servicii medicale de bază, în pachetul minimal de servicii medicale şi în pachetul de servicii pentru persoanele care se asigură facultativ pentru sănătate, prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ………….. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, cu modificările şi completările ulterioare. ART. 3 Furnizarea serviciilor medicale se face, pentru persoanele care beneficiază de serviciile medicale prevăzute în pachetele de servicii medicale, pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European, titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiari ai formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. 883 al 24

Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, respectiv în baza Regulamentului CEE nr. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii, după caz precum şi pentru pacienţii din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale, de către următorii medici de familie: 1. ................, având un număr de .............. persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale, un număr de ................. persoane beneficiare ale pachetului facultativ de servicii medicale, un număr de ................ persoane beneficiare ale pachetului de servicii medicale de bază, înscrise pe lista proprie; 2. ................, având un număr de .............. persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale, un număr de ................. persoane beneficiare ale pachetului facultativ de servicii medicale, un număr de ................ persoane beneficiare ale pachetului de servicii medicale de bază, înscrise pe lista proprie; 3. ................, având un număr de .............. persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale, un număr de ................. persoane beneficiare ale pachetului facultativ de servicii medicale, un număr de ................ persoane beneficiare ale pachetului de servicii medicale de bază, înscrise pe lista proprie; IV. Durata contractului ART. 4 Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la 31 decembrie 2012. ART. 5 Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul părţilor pe toată durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, cu modificările şi completările ulterioare. V. Obligaţiile părţilor A. Obligaţiile casei de asigurări de sănătate ART. 6 Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligaţii: a) să încheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală primară, autorizaţi şi evaluaţi şi să facă publică în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractelor, prin afişare pe pagina web şi la sediul casei de asigurări de sănătate, lista nominală a acestora, cuprinzând denumirea fiecăruia şi să actualizeze permanent această listă în funcţie de modificările apărute, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data operării acestora, conform legii; b) să deconteze furnizorilor de servicii medicale, la termenele prevăzute în contract, pe baza facturii însoţite de documente justificative, prezentate atât pe suport hârtie cât şi în format electronic, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, contravaloarea serviciilor medicale contractate, efectuate, raportate şi validate conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012, aprobat prin H.G. nr. 1389/2010, cu modificările şi completările ulterioare; c) să informeze furnizorii de servicii medicale cu privire la condiţiile de contractare a serviciilor medicale suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate precum şi la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative, prin publicare pe pagina web a casei de asigurări de sănătate; d) să informeze în prealabil într-un număr de zile similar celui prevăzut la art. 4 alin. (1) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de 25

pe bază de tabel centralizator transmis lunar atât pe suport hârtie. cât şi pe pagina electronică a acestora. k) să recupereze de la furnizorii care au acordat servicii medicale sumele reprezentând contravaloarea acestor servicii. în condiţii grele şi foarte grele. Ordinii Publice. prin toate mijloacele de care dispun. în vederea actualizării listelor medicilor de familie. în funcţie de casele de asigurări de sănătate la care aceştia se află în evidenţă. g) să confirme sub semnătură. Construcţiilor şi Turismului. Construcţiilor şi Turismului. iar lunar. 1389/2010. precum şi numărul total naţional de puncte realizate atât "per capita". j) să informeze asiguraţii cu privire la dreptul acestora de a efectua controlul medical. cu modificările şi completările ulterioare. Construcţiilor şi Turismului şi care sunt înscrişi pe listele medicilor de familie care au contracte cu casele de asigurări de sănătate judeţene sau a municipiului Bucureşti. precum şi contravaloarea unor servicii medicale. potrivit prevederilor legale în vigoare. confirmarea calităţii de asigurat se face de către casele de asigurări de sănătate judeţene sau a municipiului Bucureşti. Ordinii Publice. 26 . notificarea privind măsurile dispuse se transmite furnizorului de către casa de asigurări de sănătate în termen de maxim 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la casa de asigurări de sănătate. la începutul contractului anual. să comunice în scris şi sub semnătură lista cu persoanele care nu mai îndeplinesc condiţiile de asigurat şi persoanele nou-asigurate intrate pe listă. În cazul în care controlul este efectuat de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau cu participarea acesteia. confirmarea calităţii de asigurat se face de Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării. h) să facă publică valoarea definitivă a punctului pe serviciu rezultată în urma regularizării trimestriale. Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti.asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . i) să ţină evidenţa distinctă a persoanelor asigurate de pe listele medicilor de familie cu care au încheiate contracte de furnizare de servicii medicale.2012. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. cât şi în format electronic. să le comunice acestora notele de constatare întocmite în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data prezentării în vederea efectuării controlului. Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi de Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor. cât şi pe serviciu. în condiţiile legii. furnizorii de servicii medicale cu privire la condiţiile de acordare a serviciilor medicale şi cu privire la orice intenţie de schimbare în modul de acordare a acestora. e) să acorde furnizorilor de servicii medicale sume care să ţină seama şi de condiţiile de desfăşurare a activităţii în zone izolate. Pentru persoanele asigurate care se află în evidenţa caselor de asigurări de sănătate judeţene sau a municipiului Bucureşti şi care sunt înscrise pe listele medicilor de familie aflaţi în relaţie contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării. începând cu ziua următoare transmiterii acesteia de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. pentru asiguraţii care se află în evidenţa Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării. valorile fondurilor aprobate în trimestrul respectiv pentru plata punctelor "per capita" şi per serviciu. prin afişare atât la sediul caselor de asigurări de sănătate. lista persoanelor asigurate înscrise pe listă. după caz. Ordinii Publice. Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi a Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor. respectiv cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor. prin intermediul paginii web a casei de asigurări de sănătate precum şi prin e-mail la adresele comunicate oficial de către furnizori cu excepţia situaţiilor impuse de actele normative. f) să înmâneze la momentul finalizării controlului procesele-verbale de constatare furnizorilor de servicii medicale sau. cât şi în format electronic. pentru care sunt stabilite drepturi suplimentare. pe bază de tabel centralizator transmis lunar atât pe suport hârtie. afişat pe pagina web a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului şi a furnizorului. n) să monitorizeze perioadele de absenţă a medicilor de familie pentru care înlocuirea se asigură pe bază de reciprocitate pentru perioada cumulată de maximum 60 de zile calendaristice pe an. Obligaţiile furnizorului de servicii medicale ART. l) să contracteze. în funcţie de mişcarea lunară. 2. la prima consultaţie în localitatea de domiciliu sau. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. să înscrie pe lista proprie gravidele şi lehuzele neînscrise pe lista unui medic de familie. să acorde servicii medicale de profilaxie. raportate şi validate. să actualizeze lista proprie în funcţie de comunicările transmise de casele de asigurări de sănătate. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. de reşedinţă a acestora. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . p) să deducă spre soluţionare organelor abilitate situaţiile în care constată neconformitatea documentelor depuse de către furnizori. 27 . de urgenţă şi de suport în limita competenţei profesionale. la solicitarea părinţilor sau a aparţinătorilor legali. prevenţie. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . 5. curative. să nu refuze înscrierea pe listă a copiilor. m) să contracteze servicii medicale. respectiv să deconteze serviciile medicale efectuate.medicamente cu şi fără contribuţie personală. …………. imediat după naşterea copilului. să înscrie din oficiu copiii care nu au fost înscrişi pe lista unui medic de familie odată cu prima consultaţie a copilului bolnav în localitatea de domiciliu sau.2012. Nou-născutul va fi înscris pe lista medicului de familie care a îngrijit gravida. 1389/2010. să actualizeze lista proprie cuprinzând persoanele înscrise ori de câte ori apar modificări în cuprinsul acesteia. 4. după caz. dacă părinţii nu au altă opţiune exprimată în scris. 1389/2010. pentru a căror corectitudine furnizorii depun declaraţii pe proprie răspundere. în condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. …………. B. de reşedinţă a acestuia.. prevăzute în lista serviciilor medicale pentru care plata se efectuează prin tarif pe serviciu medical în condiţiile stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. materiale sanitare şi dispozitive medicale acordate de alţi furnizori aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate în baza biletelor de trimitere eliberate de către aceştia. 6. să comunice caselor de asigurări de sănătate datele de identificare a persoanelor cărora li s-au acordat serviciile medicale. în situaţia în care nu au fost îndeplinite condiţiile pentru ca asiguraţii să beneficieze de aceste servicii. respectiv să deconteze contravaloarea investigaţiilor medicale paraclinice numai dacă medicii de familie au competenţa legală necesară şi au în dotarea cabinetului aparatura medicală corespunzătoare pentru realizarea acestora.2012. 3. după caz. şi să comunice aceste modificări caselor de asigurări de sănătate.. Sumele astfel obţinute se utilizează conform prevederilor legale în vigoare. 7 Furnizorul de servicii medicale are următoarele obligaţii: 1. o) să aducă la cunoştinţa furnizorilor de servicii medicale cu care se află în relaţie contractuală numele şi codul de parafă ale medicilor care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate.

Excepţie fac situaţiile în care pacientul urmează o schemă de tratament stabilită pentru o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice. Schimbarea medicului de familie se face pe baza cererii de transfer. conform modelului şi condiţiilor prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. de care beneficiază asiguraţii corespunzătoare denumirilor comune internaţionale aprobate prin hotărâre a Guvernului. conform celor de mai sus. iar la externarea din spital. care este formular cu regim special. numai dacă acestea au fost comunicate pe baza scrisorii medicale. precum şi medicul de medicina muncii. sunt obligaţi să comunice recomandările formulate. în situaţia în care nu se respectă această obligaţie. precum şi investigaţii paraclinice numai ca o consecinţă a actului medical propriu. 11. Pentru aceste cazuri. 8. să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Modelul formularului tipizat de scrisoare medicală este cel stabilit în anexa nr. 28 . ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012. iniţiată de către medicul de specialitate aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. 1389/2010. 10. să prescrie medicamente cu sau fără contribuţie personală şi după caz. pentru unele materiale sanitare. medicul de familie prescrie medicamentele recomandate de către alţi medici aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012. prin prescrierea primei reţete pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală şi. prin eliminarea asiguratului de pe listă. 38 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. unic pe ţară. să reînnoiască pe toată perioada de derulare a contractului. casa de asigurări de sănătate cu care furnizorul a încheiat contract de furnizare de servicii medicale va efectua actualizarea listei medicului de familie de la care asiguratul doreşte să plece. folosind exclusiv formularul tipizat de scrisoare medicală. nr. cu modificările şi completările ulterioare Pentru persoanele care se încadrează în "Programul pentru compensarea în procent de 90% a preţului de referinţă al medicamentelor acordate pensionarilor cu venituri realizate numai din pensii de până la 700 lei/lună". aprobat prin H. nr. dovada de evaluare a furnizorului. în situaţia în care medicul de familie prescrie medicamente cu şi fără contribuţie personală la recomandarea altor medici. la sesizarea asiguratului. 9. dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor. să furnizeze tratamentul adecvat şi să prescrie medicamentele cu şi fără contribuţie personală. precum şi situaţiile în care medicul de familie prescrie medicamente la recomandarea medicului de medicina muncii. să respecte dreptul asiguratului de a-şi schimba medicul de familie după expirarea a cel puţin 6 luni de la data înscrierii pe lista acestuia. unele materiale sanitare. dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la furnizor. cu obligaţia ca acesta să conţină explicit toate elementele prevăzute în scrisoarea medicală. 1389/2010. cu modificările şi completările ulterioare.7. aprobat prin H.G.G. să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate. recomandările vor fi comunicate utilizânduse formularul tipizat de scrisoare medicală sau biletul de ieşire din spital. medicul de specialitate din ambulatoriu. informând în prealabil asiguratul despre tipurile şi efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie. după caz. responsabilitatea prescrierii revine exclusiv medicului/medicilor care a/au indicat tratamentul.

atât pe suport hârtie cât şi în format electronic. respectiv beneficiari ai formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. cu modificările şi completările ulterioare. să completeze corect şi la zi formularele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. să raporteze casei de asigurări de sănătate datele necesare pentru urmărirea desfăşurării activităţii în asistenţa medicală. factura este însoţită de documentele justificative privind activităţile realizate. respectiv în baza Regulamentului CEE nr. 15. în maximum 5 zile calendaristice de la data producerii modificării. 20. a) să respecte programul de lucru şi să îl comunice casei de asigurări de sănătate. şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării contractului. să anunţe casa de asigurări de sănătate despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale. cele cu regim special şi cele tipizate. în limita competenţei şi a dotărilor existente. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012. după caz precum şi din alte state cu care România a încheiat acorduri. în mod distinct pentru asiguraţi. la sediul furnizorului. convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii care au dreptul şi beneficiază de servicii medicale pe teritoriul României de la furnizori aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. nr. titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate în perioada de valabilitate a cardului. respectiv cele privind evidenţele obligatorii. 17. 21. al cărui model este prevăzut în anexa nr. conform prevederilor actelor normative referitoare la sistemul de asigurări sociale de sănătate. pentru cazurile prezentate ca urmare a situaţiilor în care le-au fost aduse prejudicii sau daune sănătăţii de către alte persoane. 14. 29 . potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementărilor legale în vigoare. să asigure utilizarea formularelor cu regim special unice pe ţară .G. ori de câte ori se solicită în timpul programului de lucru. precum şi intimitatea şi demnitatea acestora.bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării. 1389/2010. să asigure acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă medico-chirurgicală. 18. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. 13. în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate. pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European. 39 B la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. care se depune la casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 30 de zile de la data semnării contractului. program asumat prin prezentul contract şi care se depune la casa de asigurări de sănătate la dosarul de contractare. 16. să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate. activitatea realizată conform contractului de furnizare de servicii medicale.12. să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi. înţelegeri. să factureze lunar. să informeze asiguraţii cu privire la obligaţiile furnizorului de servicii medicale şi ale asiguratului referitoare la actul medical. 19. în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. în baza unui formular. aprobat prin H. pentru persoanele cărora li s-a acordat asistenţă medicală pentru accidente de muncă şi boli profesionale. b) programul de lucru va avea avizul conform al direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii.

să întocmească bilet de trimitere către societăţi de turism balnear şi de recuperare şi să consemneze în acest bilet sau să ataşeze în copie. să asigure eliberarea actelor medicale. 28. aprobat prin H. 33. e-mail. să asigure acordarea asistenţei medicale necesară titularilor cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European. nr.în aceste situaţii furnizorii de 30 . cu modificările şi completările ulterioare. fie coplata pentru alte servicii medicale de care au beneficiat asiguraţii. elaborate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. 29. fax. monitorizarea şi decontarea tratamentului în cazul unor afecţiuni. telefon. în perioada de valabilitate a cardului. începând cu data la care acesta va fi pus în funcţiune. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012. să acorde cu prioritate asistenţă medicală femeii gravide şi sugarilor. medicul va menţiona pe biletul de trimitere că a anexat rezultatele investigaţiilor şi va informa asiguratul asupra obligativităţii de a le prezenta medicului căruia urmează să i se adreseze. caz în care furnizorii sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea în procesul de transmitere a datelor. după caz. convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii. înţelegeri. în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România. să acorde asistenţă medicală pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri. precum şi data la care au fost efectuate. 26. pentru completarea tabloului clinic al pacientului pentru care face trimiterea. să utilizeze Sistemul informatic unic integrat. 30. numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală. în condiţiile stabilite în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 31. 24. să utilizeze sistemul de raportare în timp real. rezultatele investigaţiilor efectuate în regim ambulatoriu. să recomande dispozitive medicale de protezare stomii şi incontinenţă urinară numai ca urmare a scrisorii medicale comunicată de către medicul de specialitate aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. conform dispoziţiilor legale.G. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială respectiv în baza Regulamentului CEE nr. 25. folosind formele cele mai eficiente de tratament. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. inclusiv pentru situaţiile programabile dacă asiguratul solicită efectuarea serviciilor respective înaintea datei programate . în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale.22. să afişeze într-un loc vizibil programul de lucru. să încaseze de la asiguraţi contravaloarea serviciilor medicale la cerere. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii. să respecte protocoalele de practică pentru prescrierea. să asigure acordarea serviciilor medicale prevăzute în pachetele de servicii medicale. în situaţia ataşării la biletul de trimitere a rezultatelor investigaţiilor. să asigure acordarea de servicii medicale asiguraţilor fără nici o discriminare. În situaţia în care se utilizează un alt sistem informatic acesta trebuie să fie compatibil cu Sistemul informatic unic integrat. 1389/2010. 27. 32. să încaseze sumele reprezentând fie contribuţia personală pentru unele servicii medicale. respectiv beneficiarilor formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. precum şi datele de contact ale acesteia: adresă. pagină web. 23.

să organizeze la nivelul cabinetului evidenţa bolnavilor cu afecţiunile cronice prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. dacă este cazul. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . care este formular cu regim special unic pe ţară şi să recomande investigaţiile paraclinice în concordanţă cu diagnosticul. în condiţiile legii. în cazul încetării/rezilierii contractului/convenţiei. atât la contractare . în cazul în care medicul recomandă părintelui efectuarea unui alt tip de vaccin decât cel asigurat în cadrul Programului naţional de imunizare. către medicul/medicii de familie pentru care au optat persoanele care au fost înscrise pe listele medicului/medicilor şi care nu se mai află în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. acesta are obligaţia de a solicita consimţământul informat al părintelui pentru utilizarea. conform prevederilor legale în vigoare. conform prevederilor legale în vigoare. 34.bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării. 31 ..2012. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 35. respectiv administrarea vaccinului recomandat. să asigure realizarea altor vaccinări recomandate şi reglementate de Ministerul Sănătăţii ca acţiuni prioritare de sănătate publică. 43. ce au fost efectuate/eliberate de alţi furnizori în baza acestor formulare şi decontate de casele de asigurări de sănătate din fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. să solicite începând cu data implementării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate acest document titularilor acestuia în vederea acordării serviciilor medicale. În cazul nerespectării acestei obligaţii. să informeze persoanele asigurate în vârstă de peste 18 ani înscrise pe lista sa cu privire la dreptul acestora de a efectua un control medical pentru prevenirea bolilor cu consecinţe majore în morbiditate şi mortalitate. să efectueze şi să raporteze vaccinările obligatorii prevăzute în cadrul Programului naţional de imunizare al Ministerului Sănătăţii. …………. 39. să întocmească liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile. 37. să completeze formularele cu regim special utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate . 44. 1389/2010şi să raporteze această evidenţă casei de asigurări de sănătate. cu toate datele pe care acestea trebuie să le cuprindă conform prevederilor legale în vigoare. 38. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 42.servicii medicale nu au dreptul de a elibera bilete de trimitere sau prescripţii medicale utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate. prescripţie medicală. să asigure utilizarea formularului de bilet de trimitere pentru investigaţii paraclinice. furnizorii de servicii medicale din asistenţa medicală primară sunt obligaţi să anunţe casa de asigurări de sănătate referitor la predarea documentelor medicale. cu respectarea condiţiilor privind modalităţile de prescriere a medicamentelor. să recomande asiguraţilor tratamentul adecvat şi eficient. bilet de trimitere pentru investigaţiile paraclinice. 40. 36.lista. casele de asigurări de sănătate recuperează de la aceştia contravaloarea serviciilor medicale recomandate/medicamentelor cu şi fără contribuţie personală prescrise. respectiv al excluderii medicului/medicilor din contractul/convenţia încheiat(ă) cu casa de asigurări de sănătate. să informeze părinţii asupra vaccinărilor şi tipurilor de vaccinuri acordate în cadrul Programului naţional de imunizare al Ministerului Sănătăţii. 41. cât şi modificările ulterioare privind mişcarea lunară a bolnavilor cronici.

.. unică pe ţară.. 32 . 1389/2010. 32 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .. (2) din anexa nr. în condiţiile prevederilor art.... (2) lit.unitate administrativ-teritorială/zonă (oraş. VI..% . cu modificările şi completările ulterioare..prin tarif pe persoană asigurată 1.serviciile medicale acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate... Modalităţi de plată ART.. Numărul total de puncte calculat conform art. 1 alin... a).. Plata "per capita" . comună) . cu modificările şi completările ulterioare: DA/NU .. din anexa nr..%*) b) cu gradul profesional: . după caz.....medic primar . Plata "per capita" se face conform art... 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1 alin. 1389/2010... se va trece sporul de zonă pentru fiecare situaţie.în sistemul de asigurări sociale de sănătate.. cu modificările şi completările ulterioare.. 31 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .G... 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.. cu modificările şi completările ulterioare: de la .unitate administrativ-teritorială/zonă (oraş..5. 1 alin.. pentru cabinetele cu punct/puncte de lucru se stabileşte un spor de zonă diferit pentru localitatea unde se află cabinetul.. Perioada de plată în condiţiile prevederilor art. c). este în valoare de 3 lei.G....... aprobat prin H. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012. (2) lit.în sistemul de asigurări sociale de sănătate. Valoarea punctului "per capita". în condiţiile prevederilor art.medic care nu a promovat un examen de specialitate . nr. 8 Modalităţile de plată în asistenţa medicală primară sunt: 1... aprobat prin H..2.. b) sau lit.. indiferent de punctajul obţinut potrivit Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.. aprobat prin H.. Medic nou-venit în localitate .. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.. 1.4..2012... se ajustează în raport: a) cu condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea medicul de familie: .2012 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr..... care încheie contract după expirarea convenţiei de furnizare de servicii medicale încheiată pe o perioadă de 3 luni: DA/NU . 1389/2010. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012. comună) .G. 1. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012.% -----------*) Pentru cabinetele medicale din mediul rural din aria Rezervaţiei biosferei Delta Dunării.. c) din anexa nr.... respectiv pentru localitatea/localităţile unde se află punctul/punctele de lucru..... în condiţiile în care. valabilă pentru anul 2012.1.. ……….. 1. 1. până la ...... 1389/2010.... Medic nou-venit în localitate . nr...3.. cu modificările şi completările ulterioare. se aplică un procent de majorare de 100%. nr.. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010.

în condiţiile în care totalul persoanelor asigurate înscrise pe listă depăşeşte 4. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012.200) Nr.200 per capita = număr de puncte realizate x ----------------------------------------------de decontat Număr persoane asigurate înscrise b) pentru cabinetele medicale individuale care au angajat unul sau mai mulţi medici.200 per capita = număr de puncte realizate x ---------------------------------------------de decontat Număr persoane asigurate înscrise la care se adaugă suplimentar un număr de puncte care se calculează astfel: Nr.000. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1389/2010. puncte 2.G. astfel: Nr. În situaţia în care numărul de persoane asigurate înscrise pe lista medicului de familie depăşeşte 2.2). în condiţiile în care totalul persoanelor asigurate înscrise pe listă este mai mic sau egal cu 4.x 0. puncte număr de (4.5 per capita realizate număr persoane asigurate înscrise de decontat 2. cuantificat în puncte. 1389/2010. puncte 2.200 per capita = număr de puncte realizate x -----------------------------------------------de decontat Număr persoane asigurate înscrise la care se adaugă suplimentar un număr de puncte care se calculează astfel: (număr de asiguraţi înscrişi . puncte 2.5 per capita realizate număr persoane asigurate înscrise de decontat c) pentru cabinetele medicale individuale care au angajat unul sau mai mulţi medici. numărul total de puncte se calculează după cum urmează: Nr. cu modificările şi completările ulterioare: 33 . 1 alin. puncte = număr de puncte x ---------------------------------------------------.000 .000. numărul total de puncte se calculează după cum urmează: Nr. nr. pentru unele servicii medicale prevăzute în pachetele de servicii medicale. puncte 2.200) Nr. puncte = număr de puncte x ---------------------------------------------------. servicii nominalizate la art.x 0. 23 alin.G. numărul total de puncte se calculează după cum urmează: Nr.2. aprobat prin H. nr. aprobat prin H.200) per capita = puncte realizate x ------------------------------------------------. cu deficit din punct de vedere al prezenţei medicului de familie stabilită de comisia prevăzută la art. (3) lit.5 de decontat Număr persoane asigurate înscrise d) În situaţia în care cabinetul medical se află într-o zonă/unitate administrativteritorială.2. cu modificările şi completările ulterioare.200 şi numărul de asiguraţi pe listă. plata per capita se realizează după cum urmează: a) numărul total de puncte rezultat în raport cu numărul de persoane asigurate din listă şi structura pe grupe de vârstă se înmulţeşte cu raportul dintre 2.200. c) din anexa nr. (3) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012.200 per capita = număr de puncte realizate x ----------------------------------------------------de decontat Număr persoane asigurate înscrise la care se adaugă suplimentar un număr de puncte care se calculează astfel: (număr de asiguraţi înscrişi .x 0. Plata prin tarif pe serviciu medical.2.

............................................................. Cod numeric personal ..............................................1.................................G................................ Asistent medical Nume .... -----------*) În cazul cabinetelor medicale individuale................... în limita fondurilor aprobate 34 ............... nr........... Grad profesional ............................................. c) ... Grad profesional .. Prenume .................... Prenume ...................... Prenume ............. Codul de parafă al medicului ......................................................... Cod numeric personal .. Codul de parafă al medicului .................................................................................. 1............... Asistent medical Nume ........................... potrivit contractelor încheiate între furnizorii de servicii medicale din asistenţa medicală primară şi casele de asigurări de sănătate............. 1389/2010......... Clauze speciale ....................... Grad profesional .............. ................... Medic de familie angajat*) Nume ................................. Program de lucru ........................................................ Medic de familie angajat*) Nume .................... Cod numeric personal ..... ART........................................................... 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.............................................. cu modificările şi completările ulterioare.. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012........ 2 se face conform art.................................................. Prenume ............................... 2................... Codul de parafă al medicului ............ (3) din anexa nr.......................................2........ Cod numeric personal ...................................................... Prenume ..................... 2................ b) Medic de familie Nume .............................. . -----------*) În cazul cabinetelor medicale individuale....................... Cod numeric personal .... Plata pe serviciu medical pentru serviciile enunţate la pct.......................... 9 (1) Casele de asigurări de sănătate au obligaţia să deconteze... Codul de parafă al medicului .................8 lei...2................................................ Valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu medical este unică pe ţară în valoare de 1................. Program de lucru ....................................................... 1 alin. în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la încheierea fiecărei luni contravaloarea serviciilor medicale furnizate..... Program de lucru ........ 2...... Cod numeric personal ........... 3...... aprobat prin H................... 1.se completează pentru fiecare cabinet medical şi medic de familie din componenţa cabinetului medical cu care s-a încheiat contractul: a) Medic de familie Nume ........ Program de lucru ......................................................... Prenume .. Grad profesional .................................................................................................................

10. 1. 6. (2) Până la data de 30 a lunii următoare încheierii trimestrului se face decontarea drepturilor băneşti ale medicilor de familie ca urmare a regularizărilor în funcţie de valoarea definitivă a punctului pe serviciu medical. 16. se diminuează valoarea punctului per capita. elaborate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 21. inclusiv prescriere de medicamente cu şi fără contribuţie personală din partea asiguratului fără aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate/Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. 20. 22. (4) În cazul în care. (5) În cazul în care în derularea contractului se constată.. (3). (3). (3).. 17. 11. 19. Calitatea serviciilor ART. depuse lunar de către furnizor la casa de asigurări de sănătate. (6) Reţinerea sumei conform prevederilor alin. 35. acolo unde este cazul. 42 şi 43 se aplică următoarele sancţiuni: a) la prima constatare. pentru furnizorii care sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. b) la a doua constatare. cu 10%... (3).cu această destinaţie. la prima constatare se diminuează cu 10% valoarea punctului per capita. pentru luna în care s-au produs aceste situaţii. 32. medicilor de familie la care acestea au fost înregistrate.. că serviciile raportate conform contractului.. (7) Recuperarea sumei conform prevederilor alin. nu au fost efectuate . 3.. cu 10%. în urma controlului efectuat de către serviciile specializate ale caselor de asigurări de sănătate. în vederea decontării acestora...... (8) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condiţiile alin. 27. precum şi transcrierea de prescripţii medicale pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală a asiguratului şi pentru unele materiale sanitare. 24. Toate documentele necesare decontării se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate prin semnătura reprezentanţilor legali ai furnizorilor. (4) şi (5) se face prin plata directă sau executare silită pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. se diminuează valoarea punctului per capita. pentru luna în care s-au produs aceste situaţii pentru medicii de familie la care se înregistrează aceste situaţii. 25. 2. se aplică următoarele sancţiuni: a) la prima constatare. 28. 23. b) la a doua constatare. avertisment scris. 15. (4) şi (5) se face din prima plată care urmează a fi efectuată. 7 pct. în alte condiţii decât cele prevăzute la art. pentru luna în care s-au produs aceste situaţii pentru medicii de familie la care se înregistrează aceste situaţii. la valoarea pentru un punct "per capita" respectiv la valoarea minimă garantată pentru un punct pe serviciu medical. 12. care nu sunt în conformitate cu reglementările legale în vigoare aplicabile în domeniul sănătăţii. 35 . 5. 7 pct. precum şi prescrieri de medicamente cu şi fără contribuţie personală din partea asiguratului şi ale unor materiale sanitare şi/sau recomandări de investigaţii paraclinice.. avertisment scris. 31. 10 Serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract trebuie să respecte criteriile privind calitatea serviciilor medicale.cu recuperarea contravalorii acestor servicii. VII. la data de . pe baza documentelor necesare decontării serviciilor medicale furnizate în luna anterioară. 29. 37. 4. (3) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea programului de lucru prevăzut în prezentul contract. (4) şi (5) se utilizează conform prevederilor legale în vigoare.. precum şi de investigaţii paraclinice care sunt consecinţe ale unor acte medicale prestate de alţi medici. 39. (9) Pentru cazurile prevăzute la alin. în derularea contractului. 26. 13. 41. (4) şi (5) casele de asigurări de sănătate ţin evidenţa distinct pe fiecare medic de familie.. 9. se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art.

În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni. e) nerespectarea termenelor de depunere a facturilor însoţite de documentele justificative privind activităţile realizate conform prezentului contract. ca urmare a constatării următoarelor situaţii: a) dacă furnizorul de servicii medicale nu începe activitatea în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnării contractului de furnizare de servicii medicale. i) refuzul furnizorului de a pune la dispoziţia organelor de control ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ale caselor de asigurări de sănătate toate documentele justificative care atestă furnizarea serviciilor raportate în vederea decontării şi cele de evidenţă financiar-contabilă a serviciilor furnizate conform contractelor încheiate şi documentele justificative privind sumele decontate din Fondul naţional unic de asigurări 36 . de la încetarea acestui caz. Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră. Clauză specială ART. printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate. 11 Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale partea în culpă datorează celeilalte părţi daune-interese. (3) şi (4) pentru oricare situaţie. Răspunderea contractuală ART. contractul se modifică în mod corespunzător prin excluderea medicului/medicilor la care s-a constatat nerespectarea nejustificată a programului de lucru timp de 3 zile consecutive. în sensul acestei clauze. intervenită după data semnării contractului şi care împiedică executarea acestuia. (5). f) odată cu prima constatare după aplicarea în cursul unui an a măsurilor prevăzute la art. b) dacă din motive imputabile furnizorului acesta îşi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice. rezilierea şi suspendarea contractului ART. fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului. precum şi o dată cu prima constatare după aplicarea măsurii prevăzută la art. prin care să se certifice realitatea şi exactitatea faptelor şi împrejurărilor care au condus la invocarea forţei majore şi. 9 alin. de asemenea. X. respectiv 3 luni într-un an. în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data aprobării acestei măsuri. marile inundaţii. 9 alin. IX. cutremur. Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile calendaristice de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul judeţ. respectiv de la încetarea valabilităţii acesteia/acestuia. 12 Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor. 13 Contractul de furnizare de servicii medicale se reziliază de plin drept. în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor realizate. revoluţie. c) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar. respectiv municipiul Bucureşti. în cazul celorlalte forme de organizare a cabinetelor medicale.VIII. partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen. Sunt considerate ca forţă majoră. d) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a dovezii de evaluare a furnizorului. pentru o perioadă de două luni consecutive în cadrul unui trimestru. este considerată ca forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. Încetarea. g) dacă se constată nerespectarea programului de lucru prevăzut în contract prin lipsa nejustificată a medicului timp de 3 zile consecutive în cazul cabinetelor medicale individuale. embargo. împrejurări ca: război.

pentru situaţiile în care se justifică această decizie. cu indicarea motivului şi a temeiului legal. 37 . în cazul în care contractul încetează/se modifică din nou.sociale de sănătate. cu excepţia revocării dovezii de evaluare a furnizorului. 23 alin. dar nu mai puţin de 6 luni de la data încetării contractului. c) acordul de voinţă al părţilor. după caz. casele de asigurări de sănătate nu vor accepta înregistrarea în niciun alt contract a persoanei/persoanelor respective până la următorul termen de contractare. a3) încetarea definitivă a activităţii casei de asigurări de sănătate. se poate face printr-o notificare scrisă privind următoarea situaţie: în cazul în care numărul persoanelor înscrise la un medic de familie se menţine timp de 6 luni consecutiv la un nivel mai mic cu 20% din numărul minim stabilit pe unitate administrativ-teritorială/zonă de către comisia constituită conform art. a5) medicul titular al cabinetului medical individual renunţă sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România. f) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al casei de asigurări de sănătate. d). respectiv nu vor mai accepta înregistrarea persoanelor prevăzute la alin. casele de asigurări de sănătate nu vor mai încheia contracte cu furnizorii respectivi. d) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale sau al casei de asigurări de sănătate. cu modificările şi completările ulterioare. (3). din motive imputabile acestora. 14 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale încetează în următoarele situaţii: a) de drept la data la care a intervenit una din următoarele situaţii: a1) furnizorul de servicii medicale îşi încetează activitatea în raza administrativteritorială a casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală. cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreşte încetarea contractului. din motive imputabile furnizorilor sau persoanelor prevăzute la alin. printr-o notificare scrisă. conform solicitării scrise a organelor de control în ceea ce priveşte documentele şi termenele de punere la dispoziţie a acestora. a2) încetare prin faliment. 1389/2010. (3) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate se modifică prin excluderea din contract a uneia sau mai multor persoane înregistrată/înregistrate în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate şi care desfăşoară activitate sub incidenţa acestuia la furnizorii respectivi. sau în raza administrativ-teritorială a casei de asigurări de sănătate limitrofă casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală. lichidare. dizolvare cu lichidare. 15 alin. prin reziliere. a4) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual iar cabinetul nu poate continua activitatea în condiţiile legii. (4) După reluarea relaţiei contractuale. ART. (2) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate a încetat din motive imputabile furnizorilor. (3) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. b) din motive imputabile furnizorului. casele de asigurări de sănătate nu vor mai intra în relaţii contractuale cu furnizorii respectivi până la următorul termen de contractare. (3) în contractele încheiate cu aceşti furnizori sau cu alţi furnizori pentru aceste persoane care prin activitatea lor au condus la încetarea/modificarea contractului. e) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al casei de asigurări de sănătate printr-o notificare scrisă privind expirarea termenului de suspendare a contractului în condiţiile art. desfiinţare sau reprofilare a furnizorului de servicii medicale. dar nu mai puţin de 6 luni de la data modificării contractului. (1) lit.

cu cel puţin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreşte încetarea contractului. 14 alin.G. (1) lit.subpct. Corespondenţa ART. 14 alin. cu condiţia ca furnizorul să facă dovada demersurilor întreprinse pentru actualizarea acestuia. XI. Situaţiile prevăzute la art. (3) şi (4) se aplică în mod corespunzător pentru fiecare dintre sediile secundare/punctele de lucru. suspendarea se aplică corespunzător numai medicului. nominalizate în contract. a) subpct. a1 şi lit. d) se notifică casei de asigurări de sănătate.(5) În cazul în care furnizorii intră în relaţii contractuale cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate pentru mai multe sedii secundare/puncte de lucru. şi nerespectarea obligaţiei de la art. XII. Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 5 zile lucrătoare din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părţi contractante schimbarea survenită. suspendarea operează pentru o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice de la data încetării valabilităţii/revocării acestuia. de suspendare din calitatea de membru sau suspendare din exerciţiul profesiei a medicului titular al cabinetului medical individual. după caz. d) încetarea valabilităţii sau revocarea de către autorităţile competente a oricăruia dintre documentele prevăzute la art. a3. 16 Situaţiile prevăzute la art. prin scrisori recomandate cu confirmare de primire. raportate şi validate conform contractelor încheiate se suspendă. 17 Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris. constată de către casele de asigurări de sănătate din evidenţele proprii sau ca urmare a controalelor efectuate la furnizori. până la data la care aceştia îşi achită obligaţiile la zi sau până la data ajungerii la termen a contractului. e) nerespectarea de către furnizorii de servicii medicale a termenelor de plată a contribuţiei la Fond. a) . f) se constată de către casa de asigurări de sănătate din oficiu. 14 alin. 8. b) la solicitarea furnizorului. efectuate. dar nu mai mult de 6 luni. a2. a) . a4. (1) lit. ART. pentru motive obiective. nr. a5 şi lit. (2) Decontarea serviciilor medicale contractate. sau până la data ajungerii la termen a contractului. c) de la data la care casa de asigurări de sănătate este înştiinţată despre decizia Colegiului teritorial al Medicilor.c) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate aprobat prin H. 13 şi la art. prin organele abilitate pentru efectuarea controlului sau la sesizarea oricărei persoane interesate. 15 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale se suspendă la data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii: a) în cazurile de forţă majoră confirmate de autorităţile publice competente. prevederile alin. prin fax sau direct la sediul părţilor. (1) lit. (2). dar nu mai mult de 1/3 din sumele lunare care urmează a fi decontate. cu modificările şi completările ulterioare. 7 pct. aflat în contract cu casa de asigurări de sănătate şi care se află în această situaţie. de la data de înregistrare a documentului prin care se constată nesoluţionarea pe cale amiabilă a unor litigii între părţile contractante doar până la data la care contravaloarea acestor servicii medicale atinge valoarea concurentă a sumei care a făcut obiectul litigiului. ART. pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale. suspendarea se face după 30 de zile calendaristice de la data la care casa de asigurări de sănătate a efectuat ultima plată către furnizor. 1389/2010. până la încetarea cazului de forţă majoră. pe bază de documente justificative prezentate casei de asigurări de sănătate. Modificarea contractului 38 .

.. 18 În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie......... care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract....... .... zile înaintea datei de la care se doreşte modificarea................... câte unul pentru fiecare parte contractantă..... (1) se soluţionează de către Comisia de Arbitraj care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate........ 22 (1) Litigiile legate de încheiere.... organizată conform reglementărilor legale în vigoare sau de către instanţele de judecată..... Soluţionarea litigiilor ART. ANEXA 1 la contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară nr....ART..... 21 Prezentul contract se poate modifica prin negociere şi acord bilateral............... 39 .......... .. Modificarea se face printr-un act adiţional semnat de ambele părţi şi este anexă a acestui contract. Alte clauze Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiat astăzi ................ Director executiv al Direcţiei relaţii contractuale........ în două exemplare a câte . ...... XIV. 19 Valoarea definitivă a unui punct pe serviciu medical este cea calculată de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi nu este element de negociere între părţi. ART.... Contencios .... 20 Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă.. CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Preşedinte ...... Director executiv al Direcţiei economice................. derularea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă.. după caz.... sub rezerva notificării scrise a intenţiei de modificare şi a propunerilor de modificare cu cel puţin .... XIII...... pagini fiecare. . Documentele pe baza cărora se încheie contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară depuse de furnizor la casa de asigurări de sănătate: FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE Reprezentant legal.director general..... ...... ART.. la iniţiativa oricărei părţi contractante........ celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate.... clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător.. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putinţă spiritului contractului.. (2) Litigiile nesoluţionate dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate conform alin......... ART......... Vizat Juridic.

.... 1389/2010. Se întocmeşte după modelul contractului de furnizare de servicii medicale paraclinice adaptat.ecografii generale (abdomen şi pelvis) efectuate de medicii de familie.certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România pentru fiecare medic.copie a actului doveditor prin care personalul medico-sanitar îşi exercită profesia la furnizor.copie a documentului care atestă gradul profesional pentru medici......... ...lista.programul de activitate al medicilor şi al personalului medico-sanitar... .cont nr... .....certificatul de membru al OAMGMAMR pentru personalul mediu sanitar valabil la data încheierii contractului..dovada de evaluare a punctului secundar de lucru nr....... .... ..lista bolnavilor cu afecţiunile cronice conform evidenţei organizate la nivelul cabinetului.. valabilă la data încheierii contractului...dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la furnizor într-o formă prevăzută de lege şi care este înregistrat în contract funcţionează sub incidenţa acestuia. din punctul de vedere al conformităţii şi valabilităţii acesteia/acestora..... deschis la Trezoreria Statului...G.programul de activitate al cabinetului şi punctului de lucru. cu modificările şi completările ulterioare.. nr. depuse în copie.... . furnizorul are obligaţia de a funcţiona cu personalul asigurat pentru răspundere civilă în domeniul medical pe toată perioada derulării contractului.... ...... 2 B la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr........ ...... ...cod numeric personal (copie BI/CI.........cod de înregistrare fiscală .. . . pe fiecare pagină.. .. sau cont nr... .... aprobat prin H....copie a actului de identitate pentru medici şi personalul mediu sanitar. deschis la Banca ... ... după caz) al reprezentantului legal ..dovada plăţii la zi a contribuţiei la Fondul pentru asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii.. ..cod unic de înregistrare . . cu persoanele înscrise pentru medicii nou veniţi şi numai în format electronic pentru medicii care au fost în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate în anul precedent.... Documentele necesare încheierii contractelor.declaraţie pe propria răspundere privind corectitudinea datelor de identificare ale persoanelor înscrise pe listă la momentul încetării termenului de valabilitate a contractului anterior. pe suport de hârtie şi în format electronic.. ... valabilă la data încheierii contractului. ..cererea/solicitarea pentru intrare în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate nr... .. ... conform modelului prevăzut în anexa nr... .. cu obligaţia furnizorului de a o reînnoi pe toată perioada derulării contractului..dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor.... 40 . sunt certificate pentru conformitate prin sintagma "conform cu originalul" şi prin semnătura reprezentantului legal.......... .. ..dovada de evaluare a unităţii sanitare nr... efectuată conform prevederilor legale în vigoare. ACT ADIŢIONAL pentru serviciile medicale paraclinice .. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012.

.................. deschis la Trezoreria Statului sau cont nr.........................................model Vizat Casa de Asigurări de Sănătate .... deschis la Banca ................. în limita a două luni/an .. Prezenta convenţie se depune la casa de asigurări de sănătate odată cu înregistrarea primei perioade de absenţă în cadrul derulării contractului şi se actualizează........... .................... incapacitate temporară de muncă în limita a două luni/an ........ III....... ...................ANEXA 4 .... cod de identificare fiscală .. (numele şi prenumele) reprezentant legal al cabinetului medical . .......... ap..... încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate ..... telefon: fix............. cu contract de furnizare de servicii medicale în asisten a medicală primară nr....... . bl............................ ... 41 .................................. . Obiectul convenţiei: 1...................... după caz......... Motivele absenţei 1.. jude /sector . Obligaţiile medicului înlocuitor Obligaţiile medicului înlocuitor sunt cele prevăzute în contractul încheiat între medicul de familie înlocuit şi casa de asigurări de sănătate.. medicul înlocuitor utilizează parafa proprie...... cu Licen a de înlocuire temporară ca medic de familie nr.. adresa de e-mail .. str... ......... (numele şi prenumele) şi Medic înlocuitor ................ . 4....... ............... .... .. Locul de desfăşurare a activităţii Serviciile medicale se acordă în cabinetul medical (al medicului înlocuit) .. vacanţă pentru o perioadă de maximum 30 de zile lucrătoare/an calendaristic .. În desfăşurarea activităţii.............. alese sau numite...... . .. nr........ pentru o perioadă de absenţă de ........... cu sediul în municipiul/oraşul ............... perioada cât ocupă funcţii de demnitate publică.. 2............. cont nr.... studii medicale de specialitate pentru o perioadă de maximum două luni/an ..... de către medicul de familie ..... Preluarea activităţii medicale a medicului de familie .... registrul de consultaţii al cabinetului în care îşi desfăşoară activitatea...... cu contractul nr..cod unic de înregistrare ............... et.............................. 3.... sau codul numeric personal al reprezentantului legal . mobil...... sc..... IV.... (numele şi prenumele) Codul de parafă ...... ............. Codul numeric personal . II... CONVENŢIE DE ÎNLOCUIRE*) (anexă la Contractul de furnizare de servicii medicale din asistenţa medicală primară nr... V...... Părţile convenţiei de înlocuire: Dr........................................) între reprezentantul legal al cabinetului medical şi medicul înlocuitor I......... formularele cu regim special ale medicului înlocuit... fax . .............. numărul de contract şi ştampila cabinetului medical al medicului înlocuit.................. 2..... Medicul înlocuit ................

...................... în contul titularului contractului nr........ Medicul înlocuitor .....VI......................... lei/lună................ în 3 exemplare....... ...... Modalitatea de plată a medicului de familie înlocuitor 1............. ..... ...................... Termenul de plată ....................................... Reprezentantul legal al cabinetului medical....... dintre care un exemplar devine act adiţional la contractul nr. al medicului înlocuit şi câte un exemplar revine părţilor semnatare.... 42 ................. Documentul de plată ....... 2............... acesta obligându-se să achite medicului înlocuitor ..... Venitul "per capita" şi pe serviciu medical pentru perioada de absenţă se virează de Casa de Asigurări de Sănătate ........ ......... 3..... Prezenta convenţie de înlocuire a fost încheiată astăzi.... VII. -----------*) Convenţia de înlocuire se încheie pentru perioade de absenţă în limita a două luni/an.

.. perioada cât ocupă funcţii de demnitate publică alese sau numite............... (numele şi prenumele) având codul numeric personal nr... (numele şi prenumele) Codul de parafă ....... reprezentată prin preşedinte ... fax .......... Părţile convenţiei de înlocuire: Casa de Asigurări de Sănătate ......... .........) între casa de asigurări de sănătate şi medicul înlocuitor I. ... pentru o perioadă de absenţă de ................... II. nr......... telefon: fix......................... cu sediul în municipiul/oraşul ........... 7... deschis la Banca . perioada de rezidenţiat în specialitatea medicină de familie sau alte studii medicale de specialitate ..... ....... ................................. Codul numeric personal .........director general .... de către medicul de familie ............... bl........................ 6.... telefon/fax ........... mobil ........ 43 ................. cont nr........... .................. incapacitate temporară de muncă...... jude ul/sectorul ... cod de identificare fiscală .. ............. al cărui reprezentant legal este: ...... concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani ........ concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului cu handicap până la împlinirea de către acesta a vârstei de 3 ani IV.......... nr...cod unic de înregistrare ......... ........... (numele şi prenumele) din cabinetul medical ............ III....... str. 2.............. 4.. Motivele absenţei: 1....... cu sediul în municipiul/oraşul ... et. 3... ...... 5................. deschis la Trezoreria Statului sau cont nr....... sc............................... ........ .... ... ................... încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate . .......model CONVENŢIE DE ÎNLOCUIRE*) (anexă la Contractul de furnizare de servicii medicale din asistenţa medicală primară nr.......ANEXA 5 ... str........... pentru Medicul înlocuit ........ Obiectul convenţiei Preluarea activităţii medicale a medicului de familie ...... Licen a de înlocuire temporară ca medic de familie nr... jude ul/sectorul .............................. ap.............. .............. şi Medic înlocuitor . cu contract nr... adresa de e-mail .... care depăşeşte două luni/an .. ................. Locul de desfăşurare a activităţii Serviciile medicale se acordă în cabinetul medical (al medicului înlocuit) ............ care depăşeşte două luni/an .............. cu contract de furnizare de servicii medicale în asisten a medicală primară nr............... perioada în care unul dintre soţi îl urmează pe celălalt trimis în misiune permanentă în străinătate sau să lucreze într-o organizaţie internaţională în străinătate ... concediu de sarcină sau lehuzie ..............

. VII...................... . Documentul de plată .......................... În desfăşurarea activităţii. dintre care un exemplar devine act adiţional la contractul nr. .. numărul de contract şi ştampila cabinetului medical al medicului înlocuit............. VI... Pentru punctajul "per capita" se va lua în calcul gradul profesional al medicului înlocuitor pentru perioada de valabilitate a convenţiei............................................................................ ...Programul de activitate al medicului înlocuitor se va stabili în conformitate cu programul de lucru al cabinetului în care îşi desfăşoară activitatea.......... Modalitatea de plată a medicului de familie înlocuitor 1..... Director executiv al Direc iei rela ii contractuale.............. **) Cu excepţia situaţiilor în care acesta se află în imposibilitatea de a fi prezent......... Termenul de plată . Director executiv al Direc iei economice . medicul înlocuitor utilizează parafa proprie.... .. Reprezentant legal al cabinetului medical**) ........... formularele cu regim special ale medicului înlocuit........ Vizat Juridic............ 44 .. al medicului înlocuit şi un exemplar revine medicului înlocuitor............. Medicul înlocuitor are obligaţia faţă de cabinetul medical al medicului înlocuit de a suporta cheltuielile de administrare şi de personal care reveneau titularului cabinetului respectiv.director general. ............... registrul de consultaţii al cabinetului în care îşi desfăşoară activitatea.. CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Preşedinte ............ Medicul înlocuitor................ Veniturile "per capita" şi pe serviciu aferente perioadei de absenţă se virează de casa de asigurări de sănătate în contul medicului înlocuitor nr......... ............... Obligaţiile medicului înlocuitor Obligaţiile medicului înlocuitor sunt cele prevăzute în contractul încheiat între medicul de familie înlocuit şi casa de asigurări de sănătate..... 2. De acord......... deschis la Banca . Contencios ----------*) Convenţia de înlocuire se încheie pentru perioade de absenţă mai mari de două luni/an...................... V.... în două exemplare.. Prezenta convenţie de înlocuire a fost încheiată astăzi. 4......... 3.

. autorizaţi şi evaluaţi şi să facă publică în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii convenţiilor. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012...... pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ... et....... şi sediul punctului de lucru secundar în comuna ............. adresă de email . 1 Obiectul prezentei convenţii îl constituie furnizarea de servicii medicale în asistenţa medicală primară..... .... b) să deconteze medicilor de familie nou-veniţi în sistemul de asigurări sociale de sănătate........... III.. având sediul cabinetului medical în municipiul/oraşul/comuna ......... str......... prin afişare pe pagina web şi la sediul propriu.ANEXA 6 CONVENŢIE DE FURNIZARE de servicii medicale în asistenţa medicală primară I....... cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr...... conform Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .... judeţul/sectorul ... IV. cuprinzând denumirea fiecăruia şi să actualizeze permanent această listă în funcţie de modificările apărute.... ......... telefon: fix/mobil . .......... aprobat prin H. telefon/fax ... judeţul/sectorul . la termenele prevăzute în convenţie. 1389/2010. .......... 1389/2010............ 1 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr............. ........ 1389/2010.... sc.. reprezentată prin ..... Obligaţiile părţilor A. telefon ........ Servicii medicale furnizate ART. în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data operării acestora.... .. nr.. conform legii...... Obligaţiile casei de asigurări de sănătate ART. 3 Prezenta convenţie este valabilă o perioadă de maximum 3 luni de la data încheierii. Obiectul convenţiei ART.. .. pe baza facturii însoţite de documente justificative. nr........ lista nominală a acestora..... ....director general ..... în formatul solicitat 45 ................ aprobat prin Hotărârea Guvernului nr... ..... …………...G.... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.. V.... 4 Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligaţii: a) să încheie convenţii numai cu furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală primară........ reprezentată prin preşedinte .... prezentate atât pe suport hârtie cât şi în format electronic.. nr....2012..... cu modificările şi completările ulterioare..... .. cu sediul în municipiul/oraşul ..... Părţile contractante Casa de Asigurări de Sănătate ...... şi Unitatea sanitară de asistenţă medicală primară ... Durata convenţiei ART........ 2 Serviciile medicale furnizate în asistenţa medicală primară sunt cuprinse în pachetele de servicii medicale prevăzute în anexa nr. str. nr. II. cu sau fără punct de lucru secundar ... bl... str........ ap.2012..

medicamente cu şi fără contribuţie personală.G. d) să acorde furnizorului de servicii medicale sume care să ţină seama şi de condiţiile de desfăşurare a activităţii în zone izolate. după caz. h) să recupereze de la furnizorii care au acordat servicii medicale sumele reprezentând contravaloarea acestor servicii. respectiv să deconteze contravaloarea investigaţiilor medicale paraclinice numai dacă medicii de familie au competenţa legală necesară şi au în dotarea cabinetului aparatura medicală corespunzătoare pentru realizarea acestora. (1) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . e) să înmâneze la momentul finalizării controlului procesele-verbale de constatare furnizorului de servicii medicale sau. 46 . precum şi contravaloarea unor servicii medicale. cu modificările şi completările ulterioare. aprobat prin H. 1389/2010. aprobat prin H. materiale sanitare şi dispozitive medicale acordate de alţi furnizori aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate în baza biletelor de trimitere eliberate de către aceştia. 1389/2010. în cazul în care controlul este efectuat de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau cu participarea acesteia. Sumele astfel obţinute se utilizează conform prevederilor legale în vigoare. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. notificarea privind măsurile dispuse se transmite furnizorului de către casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la casa de asigurări de sănătate. prin toate mijloacele de care dispune. în situaţia în care nu au fost îndeplinite condiţiile pentru ca asiguraţii să beneficieze de aceste servicii. notele de constatare întocmite în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data prezentării în vederea efectuării controlului. potrivit prevederilor legale în vigoare. j) să aducă la cunoştinţa furnizorilor de servicii medicale cu care se află în relaţie contractuală numele şi codul de parafă ale medicilor care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. g) să informeze asiguraţii cu privire la dreptul acestora de a efectua controlul medical. i) să contracteze. furnizorul de servicii medicale cu privire la condiţiile de acordare a serviciilor medicale şi cu privire la orice intenţie de schimbare în modul de acordare a acestora. venitul. 4 alin. în condiţii grele şi foarte grele.2012. c) să informeze în prealabil într-un număr de zile similar celui prevăzut la art. cu modificările şi completările ulterioare. cu excepţia situaţiilor impuse de actele normative. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012. pentru care sunt stabilite drepturi suplimentare. nr. în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie. cu modificările şi completările ulterioare. nr. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012.de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.G. în condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. f) să informeze furnizorul de servicii medicale cu privire la condiţiile de încheiere a convenţiilor şi la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative prin publicare pe pagina web proprii. 1389/2010. să comunice acestuia notele de constatare. prin intermediul paginii web proprii precum şi prin e-mail la adresele comunicate oficial de către furnizor.

medicul de familie prescrie medicamentele recomandate de către alţi medici aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. Nou-născutul va fi înscris pe lista medicului de familie care a îngrijit gravida. 3. de urgenţă şi de suport în limita competenţei profesionale. folosind exclusiv formularul tipizat de scrisoare medicală iar la externarea din spital. după caz. responsabilitatea prescrierii revine exclusiv medicului/medicilor care a/au indicat tratamentul. să prescrie medicamente cu sau fără contribuţie personală şi după caz. 7. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012. pentru unele materiale sanitare. cu modificările şi completările ulterioare. prin prescrierea primei reţete pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală şi. să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului şi a furnizorului. nr. să înscrie din oficiu copiii care nu au fost înscrişi pe lista unui medic de familie odată cu prima consultaţie a copilului bolnav în localitatea de domiciliu sau. aprobat prin H. la solicitarea părinţilor sau a aparţinătorilor legali. Obligaţiile furnizorului de servicii medicale ART. 2. cu obligaţia ca acesta să conţină explicit toate elementele prevăzute în scrisoarea medicală. dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la furnizor. Modelul formularului tipizat de scrisoare medicală este cel stabilit în anexa nr. imediat după naşterea copilului dacă părinţii nu au altă opţiune exprimată în scris. 5 Furnizorul de servicii medicale are următoarele obligaţii: 1. 5. dovada de evaluare a furnizorului. 6. de reşedinţă a acestora. precum şi investigaţii paraclinice numai ca o consecinţă a actului medical propriu. B. curative. să înscrie pe lista proprie gravidele şi lehuzele neînscrise pe lista unui medic de familie la prima consultaţie. 38 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 4. precum şi medicul de medicina muncii. Pentru aceste cazuri. în localitatea de domiciliu sau. să reînnoiască pe toată perioada de derulare a convenţiei. după caz.G. în situaţia în care medicul de familie prescrie medicamente cu şi fără contribuţie personală la recomandarea altor medici. prevenţie. să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate. precum şi situaţiile în care medicul de familie prescrie medicamente la recomandarea medicului de medicina muncii. care este formular 47 .k) să deducă spre soluţionare organelor abilitate situaţiile în care constată neconformitatea documentelor depuse de către furnizori. să acorde servicii medicale de profilaxie. să nu refuze înscrierea pe listă a copiilor. 1389/2010. unele materiale sanitare. numai dacă acestea au fost comunicate pe baza scrisorii medicale. dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor. iniţiată de către medicul de specialitate aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. medicul de specialitate din ambulatoriu. Pentru persoanele care se încadrează în "Programul pentru compensarea în procent de 90% a preţului de referinţă al medicamentelor acordate pensionarilor cu venituri realizate numai din pensii de până la 700 lei/lună". Excepţie fac situaţiile în care pacientul urmează o schemă de tratament stabilită pentru o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice. recomandările vor fi comunicate utilizându-se formularul tipizat de scrisoare medicală sau biletul de ieşire din spital. 8. conform celor de mai sus. de reşedinţă a acestuia. pentru a căror corectitudine furnizorii depun declaraţii pe proprie răspundere. sunt obligaţi să comunice recomandările formulate. după caz.

a) să respecte programul de lucru şi să îl comunice casei de asigurări de sănătate. să asigure utilizarea formularelor cu regim special unice pe ţară . 20. unic pe ţară. respectiv cele privind evidenţele obligatorii. 13. 1389/2010. în condiţiile stabilite în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării convenţiei. ori de câte ori se solicită. cu modificările şi completările ulterioare. să completeze corect şi la zi formularele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. 21. în limita competenţei şi a dotărilor existente. să raporteze casei de asigurări de sănătate datele necesare pentru urmărirea desfăşurării activităţii în asistenţa medicală. în baza unui formular. precum şi intimitatea şi demnitatea acestora. 17. informând în prealabil asiguratul despre tipurile şi efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie. să asigure acordarea de servicii medicale asiguraţilor fără nici o discriminare. să informeze asiguraţii cu privire la obligaţiile furnizorului de servicii medicale şi ale asiguratului referitoare la actul medical. potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementărilor legale în vigoare. în maximum 5 zile calendaristice de la data producerii modificării. 15. 22. numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală.cu regim special. să acorde cu prioritate asistenţă medicală femeii gravide şi sugarilor. telefon. să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate. fax. 12. să afişeze într-un loc vizibil programul de lucru. precum şi datele de contact ale acesteia: adresă. 14. 9. care se depune la casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 30 de zile de la data semnării convenţiei. folosind formele cele mai eficiente de tratament. la sediul furnizorului. să anunţe casa de asigurări de sănătate despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza încheierii convenţiei de furnizare de servicii medicale. nr.G. aprobat prin H. să asigure eliberarea actelor medicale. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012. să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi. al cărui model este prevăzut în anexa nr. program asumat prin prezenta convenţie şi care se depune la casa de asigurări de sănătate la dosarul de contractare.bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate 48 . e-mail. cele cu regim special şi cele tipizate. să asigure acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă medico-chirurgicală. 19. în timpul programului de lucru. 39 B la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 11. 10. conform prevederilor actelor normative referitoare la sistemul de asigurări sociale de sănătate. 18. să furnizeze tratamentul adecvat şi să prescrie medicamentele de care beneficiază asiguraţii corespunzătoare denumirilor comune internaţionale aprobate prin hotărâre a Guvernului. să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. pagină web. 16. b) programul de lucru va avea avizul conform al direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti.

1389/2010. respectiv în baza Regulamentului CEE nr. în situaţia ataşării la biletul de trimitere a 49 . pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European. în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale. înţelegeri. respectiv beneficiari ai formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate în perioada de valabilitate a cardului. să factureze lunar. precum şi data la care au fost efectuate.pentru anii 2011 – 2012. monitorizarea şi decontarea tratamentului în cazul unor afecţiuni.G. 24. în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România. caz în care furnizorii sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea în procesul de transmitere a datelor. să asigure acordarea serviciilor medicale prevăzute în pachetele de servicii medicale. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii. respectiv beneficiarilor formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. aprobat prin H. să utilizeze sistemul de raportare în timp real. pentru completarea tabloului clinic al pacientului pentru care se face trimiterea. 25. factura este însoţită de documentele justificative privind activităţile realizate. după caz. începând cu data la care acesta va fi pus în funcţiune. către societăţi de turism balnear şi de recuperare. în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate în mod distinct pentru asiguraţi. să utilizeze Sistemul informatic unic integrat. În situaţia în care se utilizează un alt sistem informatic acesta trebuie să fie compatibil cu Sistemul informatic unic integrat. conform dispoziţiilor legale. rezultatele investigaţiilor efectuate în regim ambulatoriu. 26. să recomande dispozitive medicale de protezare stomii şi incontinenţă urinară numai ca urmare a scrisorii medicale comunicată de către medicul de specialitate aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. pentru persoanele cărora li s-a acordat asistenţă medicală pentru accidente de muncă şi boli profesionale. elaborate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. care au dreptul şi beneficiază de servicii medicale acordate pe teritoriul României. cu modificările şi completările ulterioare. şi să consemneze în acest bilet sau să ataşeze în copie. să asigure acordarea asistenţei medicale necesare titularilor cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European. 30. în vederea decontării de către casa de asigurări de sănătate activitatea realizată conform convenţiei de furnizare de servicii medicale. atât pe suport de hârtie cât şi în format electronic. 29. convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. 23. după caz precum şi din alte state cu care România a încheiat acorduri. 28. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială privind coordonarea sistemelor de securitate socială respectiv în baza Regulamentului CEE nr. să acorde asistenţă medicală pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri. pentru cazurile prezentate ca urmare a situaţiilor în care le-au fost aduse prejudicii sau daune sănătăţii de către alte persoane. convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii. în perioada de valabilitate a cardului. să respecte protocoalele de practică pentru prescrierea. înţelegeri. nr. 27. să întocmească bilet de trimitere. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii.

36. conform prevederilor legale în vigoare. 31. 37. către medicul/medicii de familie pentru care au optat persoanele care au fost înscrise pe listele medicului/medicilor şi care nu se mai află în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. să întocmească liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile.rezultatelor investigaţiilor. 39.bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării. nr. fie coplata pentru alte servicii medicale de care au beneficiat asiguraţii. în cazul încetării/rezilierii convenţiei. aprobat prin H. ce au fost efectuate/eliberate de alţi furnizori în baza acestor formulare şi decontate de casele de asigurări de sănătate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. inclusiv pentru situaţiile programabile dacă asiguratul solicită efectuarea serviciilor respective înaintea datei programate . 50 . şi să raporteze această evidenţă la casa de asigurări de sănătate. în condiţiile legii. dacă este cazul. cu toate datele pe care acestea trebuie să le cuprindă conform prevederilor legale în vigoare. să informeze persoanele asigurate în vârstă de peste 18 ani înscrise pe lista sa cu privire la dreptul acestora de a efectua un control medical pentru prevenirea bolilor cu consecinţe majore în morbiditate şi mortalitate. 38. prescripţie medicală. medicul va menţiona pe biletul de trimitere că a anexat rezultatele investigaţiilor şi va informa asiguratul asupra obligativităţii de a le prezenta medicului căruia urmează să i se adreseze. 1389/2010. 32. 33. respectiv al excluderii medicului/medicilor din convenţia încheiată cu casa de asigurări de sănătate. la sfârşitul primei luni .în aceste situaţii furnizorul de servicii medicale nu are dreptul de a elibera bilete de trimitere sau prescripţii medicale utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate. să asigure utilizarea formularului de bilet de trimitere pentru investigaţii paraclinice. să îşi constituie o listă proprie cuprinzând persoanele beneficiare ale pachetelor de servicii medicale şi să comunice lunar casei de asigurări de sănătate datele de identificare a persoanelor cărora le-a acordat servicii medicale. care este formular cu regim special. cu modificările şi completările ulterioare. conform prevederilor legale în vigoare. casele de asigurări de sănătate recuperează de la aceştia contravaloarea serviciilor medicale recomandate/medicamentelor cu şi fără contribuţie personală prescrise. unic pe ţară şi să recomande investigaţiile paraclinice în concordanţă cu diagnosticul. să recomande asiguraţilor tratamentul adecvat şi eficient.lista cât şi modificările ulterioare privind mişcarea lunară a bolnavilor cronici. să încaseze de la asiguraţi contravaloarea serviciilor medicale la cerere. să completeze formularele cu regim special utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate . 35. să încaseze sumele reprezentând fie contribuţia personală pentru unele servicii medicale. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. bilet de trimitere pentru investigaţiile paraclinice. să organizeze la nivelul cabinetului evidenţa bolnavilor cu afecţiunile cronice prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012. cu respectarea condiţiilor privind modalităţile de prescriere a medicamentelor. furnizorii de servicii medicale din asistenţa medicală primară sunt obligaţi să anunţe casa de asigurări de sănătate referitor la predarea documentelor medicale. În cazul nerespectării acestei obligaţii.G. 34.

....... serviciile medicale acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate..... Prenume ............ 51 ....... Venitul lunar aferent medicului de familie nou-venit .............. Codul de parafă a medicului ................. (2) lit........................................ lei............... nr................................... 1389/2010........ cu modificările şi completările ulterioare.........G................. inclusiv pentru cheltuieli de personal aferente personalului angajat..................... Grad profesional ......... să asigure realizarea altor vaccinări recomandate şi reglementate de Ministerul Sănătăţii ca acţiuni prioritare de sănătate publică....... Cod numeric personal .. stabilită potrivit lit... 43........ respectiv administrarea vaccinului recomandat............... să solicite începând cu data implementării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate acest document titularilor acestuia în vederea acordării serviciilor medicale............... cheltuieli cu medicamentele şi materialele sanitare pentru trusa de urgenţă........% Suma lunară aferentă cheltuielilor de administrare şi funcţionare a cabinetului medical în care îşi desfăşoară activitatea medicul de familie nou-venit ................................ înmulţit cu 1........ aprobat prin H......... plătit la data de .... la care se aplică ajustările prevăzute la art............................ să efectueze şi să raporteze vaccinările obligatorii prevăzute în cadrul Programului naţional de imunizare al Ministerului Sănătăţii......... b) Medic de familie nou-venit Nume ..... Modalităţi de plată ART........ lei Venitul lunar total aferent medicului de familie nou-venit . Grad profesional ... Clauze speciale ....................................5.... ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012................................ 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.. a)..... 1 alin........ în conformitate cu prevederile legale în vigoare... 42... să informeze părinţii asupra vaccinărilor şi tipurilor de vaccinuri acordate în cadrul Programului naţional de imunizare al Ministerului Sănătăţii..... Codul de parafă a medicului ................... în cazul în care medicul recomandă părintelui efectuarea unui alt tip de vaccin decât cel asigurat în cadrul Programului naţional de imunizări.............. acesta are obligaţia de a solicita consimţământul informat al părintelui pentru utilizarea. Prenume ......... 6 Modalităţile de plată în asistenţa medicală primară pentru medicii nou-veniţi sunt: Medicii de familie nou-veniţi într-o localitate beneficiază de un venit format din: a) o sumă echivalentă cu media dintre salariul maxim şi cel minim prevăzute în sistemul sanitar bugetar pentru gradul profesional obţinut de medic........ egală cu venitul medicului respectiv.... b) o sumă necesară pentru cheltuielile de administrare şi funcţionare a cabinetului medical.............. Cod numeric personal ........ VI.......... lei Sporul acordat în raport cu condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea ...... Program de lucru . d) pct.40... 41....................... 1 din anexa nr..se completează pentru fiecare cabinet medical şi medic de familie nouvenit în componenţa cabinetului medical cu care s-a încheiat convenţia: a) Medic de familie nou-venit Nume ... pe baza facturii şi a documentelor necesare decontării depuse lunar de furnizor la casa de asigurări de sănătate la data de ............

... pentru luna în care s-au produs aceste situaţii.. pentru luna în care s-au produs aceste situaţii....... acolo unde este cazul. 20............. 31 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .......... 35........... în cazul medicilor de familie nou-veniţi într-o localitate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate...... se aplică următoarele sancţiuni: a) la prima constatare.....% Suma lunară aferentă cheltuielilor de administrare şi funcţionare a cabinetului medical în care îşi desfăşoară activitatea medicul de familie nou-venit .... 31 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ... 22. 1389/2010. fără aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate/Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.... în cazul medicilor nou-veniţi într-o localitate.......... 2...... 33......... 5 pct.. 1.. 3... 23. pe baza facturii şi a documentelor necesare decontării depuse lunar de furnizor la casa de asigurări de sănătate la data de ... la prima constatare se diminuează cu 10% suma stabilită conform art. 30....... 11.. 7 se aplică următoarele sancţiuni: a) la prima constatare.. 5 pct. 26..2012 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 41 şi 42................ nr. 1389/2010. c) ..... avertisment scris.....2012 aprobat prin H.. în derularea convenţiei........... pentru luna în care sau produs aceste situaţii... 14. 21.... 18.. 52 ... 1389/2010.. 5. în alte condiţii decât cele prevăzute la art... avertisment scris..... 29. se diminuează suma stabilită conform art.. (3) În cazul în care în derularea convenţiei se constată.... se diminuează cu 10% suma stabilită conform art. cu modificările şi completările ulterioare..... ART..... 4..... Toate documentele necesare decontării se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate prin semnătura reprezentanţilor legali ai furnizorilor. 16.. 31 din Contractulcadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ... inclusiv prescriere de medicamente cu şi fără contribuţie personală din partea asiguratului. precum şi transcrierea de prescripţii medicale pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală a asiguratului şi pentru unele materiale sanitare... 13..... Venitul lunar aferent medicului de familie nou-venit .2012 aprobat prin H................ cu modificările şi completările ulterioare. în urma controlului efectuat de către serviciile specializate ale caselor de asigurări de sănătate.. lei Sporul acordat în raport cu condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea .. 38. b) la a doua constatare...... 37....... (2) În cazul în care...... 40.G... 25..... 19... medicilor de familie la care acestea au fost înregistrate.. 10..... 17.. 9..... că serviciile raportate conform convenţiei nu au fost efectuate..... medicilor de familie la care se înregistrează aceste situaţii... medicilor de familie la care se înregistrează aceste situaţii............. 12.. cu modificările şi completările ulterioare......... ... 24.... lei Venitul lunar total aferent medicului de familie nou-venit .. lei... precum şi de investigaţii paraclinice care sunt consecinţe ale unor acte medicale prestate de alţi medici........ plătit la data de ....... b) la a doua constatare..Program de lucru . nr... se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art.. 7 (1) În cazul în care în derularea convenţiei se constată nerespectarea programului de lucru prevăzut în prezenta convenţie precum şi prescrieri de medicamente cu şi fără contribuţie personală din partea asiguratului şi ale unor materiale sanitare şi/sau recomandări de investigaţii paraclinice.. 8......... care nu sunt în conformitate cu reglementările legale în vigoare aplicabile în domeniul sănătăţii....G.

10 Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor. (5) Recuperarea sumei conform prevederilor alin. embargo. (2) şi (3) se utilizează conform prevederilor legale în vigoare. f) dacă se constată nerespectarea programului de lucru prevăzut în convenţie prin lipsa nejustificată a medicului timp de 3 zile consecutive în cazul cabinetelor medicale individuale. 7 alin. revoluţie. (1) şi (2) pentru oricare situaţie. intervenită după data semnării convenţiei şi care împiedică executarea acestuia. 9 Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale partea în culpă datorează celeilalte părţi daune-interese. este considerată ca forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. (3). de la încetarea acestui caz. (2) şi (3) casele de asigurări de sănătate ţin evidenţa distinct pe fiecare medic de familie. ca urmare a constatării următoarelor situaţii: a) dacă furnizorul de servicii medicale nu începe activitatea în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnării convenţiei de furnizare de servicii medicale. 7 alin. b) dacă din motive imputabile furnizorului acesta îşi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice. e) odată cu prima constatare după aplicarea în cursul unui an a măsurilor prevăzute la art. partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen. Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră. prin care să certifice realitatea şi exactitatea faptelor şi împrejurărilor care au condus la invocarea forţei majore şi. (1). (1). VIII. d) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a dovezii de evaluare a furnizorului. printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate. precum şi odată cu prima constatare după aplicarea măsurii prevăzute la art. c) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar. împrejurări ca: război.(4) Reţinerea sumei conform prevederilor alin. respectiv de la încetarea valabilităţii acesteia/acestuia. IX. (7) Pentru cazurile prevăzute la alin. Răspunderea contractuală ART. marile inundaţii. respectiv municipiul Bucureşti. Încetarea. Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile calendaristice de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul judeţ. de asemenea. 11 Convenţia de furnizare de servicii medicale se reziliază de plin drept. pentru furnizorii care sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. Clauză specială ART. (2) şi (3) se face prin plata directă sau executare silită pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. (1). X. rezilierea şi suspendarea convenţiei ART. Calitatea serviciilor ART. elaborate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. cutremur. Sunt considerate ca forţă majoră. VII. (6) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condiţiile alin. (2) şi (3) se face din prima plată care urmează a fi efectuată. în sensul acestei clauze. în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data aprobării acestei măsuri. (1). 8 Serviciile medicale furnizate în baza prezentei convenţii trebuie să respecte criteriile privind calitatea serviciilor medicale acordate asiguraţilor. 53 .

desfiinţare sau reprofilare a furnizorului de servicii medicale. (2) În cazul în care convenţia dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate a încetat din motive imputabile furnizorilor. dizolvare cu lichidare. dar nu mai puţin de 6 luni de la data încetării convenţiei. 12 (1) Convenţia de furnizare de servicii medicale încetează în următoarele situaţii: a) de drept la data la care a intervenit una din următoarele situaţii: a1) furnizorul de servicii medicale îşi încetează activitatea în raza administrativ-teritorială a casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală sau în raza administrativ-teritorială a casei de asigurări de sănătate limitrofă casei cu care de află în relaţie contractuală. d) . a4) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual iar cabinetul nu poate continua activitatea în condiţiile legii. pentru o perioadă de două luni consecutive în cadrul unui trimestru. casele de asigurări de sănătate nu vor mai intra în relaţii contractuale cu furnizorii respectivi până la următorul termen de contractare.în cazul celorlalte forme de organizare a cabinetelor medicale. casele de asigurări de sănătate nu vor accepta înregistrarea în niciun alt contract a persoanei/persoanelor respective până la următorul termen de contractare. b) din motive imputabile furnizorului. d) denunţarea unilaterală a convenţiei de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale sau al casei de asigurări de sănătate. a3) încetarea definitivă a activităţii casei de asigurări de sănătate. e) denunţarea unilaterală a convenţiei de către reprezentantul legal al casei de asigurări de sănătate printr-o notificare scrisă privind expirarea termenului de suspendare a convenţiei în condiţiile art. dar nu mai puţin de 6 luni de la data modificării convenţiei. ART. a5) medicul titular al cabinetului medical individual renunţă sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România. i) nerespectarea termenelor de depunere a facturilor însoţite de documentele justificative privind activităţile realizate conform prezentei convenţii. după caz. (3) În cazul în care convenţia dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate se modifică prin excluderea din convenţie a uneia sau mai multor persoane înregistrată/înregistrate în convenţia încheiată cu casa de asigurări de sănătate şi care desfăşoară activitate sub incidenţa acestuia la furnizorii respectivi. 13 alin. c) acordul de voinţă al părţilor. cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreşte încetarea contractului. din motive imputabile acestora. cu indicarea motivului şi a temeiului legal. prin reziliere. (1) lit.cu excepţia revocării dovezii de evaluare a furnizorului. în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate. a2) încetare prin faliment. lichidare. conform solicitării scrise a organelor de control în ceea ce priveşte documentele şi termenele de punere la dispoziţie a acestora. printr-o notificare scrisă. convenţia se modifică în mod corespunzător prin excluderea medicului/medicilor la care s-a constatat nerespectarea nejustificată a programului de lucru timp de 3 zile consecutive. h) refuzul furnizorului de servicii medicale de a pune la dispoziţia organelor de control ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ale caselor de asigurări de sănătate toate documentele justificative care atestă furnizarea serviciilor raportate şi cele de evidenţă financiar-contabilă a serviciilor furnizate conform convenţiei încheiate şi documentele justificative privind sumele decontate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. 54 .

cu condiţia ca furnizorul să facă dovada demersurilor întreprinse pentru actualizarea acestuia. constatată de către casele de asigurări de sănătate din evidenţele proprii sau ca urmare a controalelor efectuate la furnizori. respectiv nu vor mai accepta înregistrarea persoanelor prevăzute la alin. (2) Decontarea serviciilor medicale contractate. (3) în contractele încheiate cu aceşti furnizori sau cu alţi furnizori pentru aceste persoane care prin activitatea lor au condus la încetarea/modificarea contractului. e) nerespectarea de către furnizorii de servicii medicale a termenelor de plată a contribuţiei la Fond. casele de asigurări de sănătate nu vor mai încheia contracte cu furnizorii respectivi. (1) lit. (1) lit. 14 alin. a) subpct. cu modificările şi completările ulterioare. pe bază de documente justificative prezentate casei de asigurări de sănătate. efectuate. a3). 55 . suspendarea se face după 30 de zile calendaristice de la data la care casa de asigurări de sănătate a efectuat ultima plată către furnizor. (1) lit. suspendarea operează pentru o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice de la data încetării valabilităţii/revocării acestuia. care se află în situaţia descrisă anterior. 12 alin. a4) şi a5) se constată de către casa de asigurări de sănătate din oficiu. (3) şi (4) se aplică în mod corespunzător pentru fiecare dintre sediile secundare/punctele de lucru. nr. a) subpct. nominalizate în contract. din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . dar nu mai mult de 6 luni. raportate şi validate conform convenţiilor încheiate se suspendă. prin organele sale abilitate. prevederile alin. 14 Situaţiile prevăzute la art. de la data de înregistrare a documentului prin care se constată nesoluţionarea pe cale amiabilă a unor litigii între părţile contractante doar până la data la care contravaloarea acestor servicii medicale atinge valoarea concurentă a sumei care a făcut obiectul litigiului. (3). c) de la data la care casa de asigurări de sănătate este înştiinţată despre decizia Colegiului teritorial al Medicilor de suspendare din calitatea de membru sau suspendare din exerciţiul profesiei a medicului titular al cabinetului medical individual. b) la solicitarea furnizorului. a) . ART. până la data la care aceştia îşi achită obligaţiile la zi sau până la data ajungerii la termen a convenţiei. sau până la data ajungerii la termen a convenţiei. 5 pct. 12 alin. în cazul în care convenţia/contractul încetează/se modifică din nou. pentru motive obiective. dar nu mai mult de 1/3 din sumele lunare care urmează a fi decontate. 13 (1) Convenţia se suspendă la data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii: a) în cazurile de forţă majoră confirmate de autorităţile publice competente. 11 şi la art. suspendarea se va aplica corespunzător numai medicului aflat în convenţie.(4) După reluarea relaţiei contractuale.2012 aprobat prin H. şi nerespectarea obligaţiei de la art. d) încetarea valabilităţii sau revocarea de către autorităţile competente a oricăruia dintre documentele prevăzute la art. până la încetarea cazului de forţă majoră.G.c). a1) şi d) se notifică casei de asigurări de sănătate cu cel puţin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreşte încetarea convenţiei. (5) În cazul în care furnizorii intră în relaţii contractuale cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate pentru mai multe sedii secundare/puncte de lucru. ART. Situaţiile prevăzute la art. pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale. 1389/2010. sau la sesizarea oricărei persoane interesate. 6. din motive imputabile furnizorilor sau persoanelor prevăzute la alin. a2). (2).

.............. ............. Documentele pe baza cărora se încheie convenţia de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară depuse de furnizor la casa de asigurări de sănătate: ........ 17 Dacă o clauză a acestei convenţii ar fi declarată nulă..... celelalte prevederi ale convenţiei nu vor fi afectate de această nulitate.... (2) Litigiile nesoluţionate dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate conform alin.. 16 În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie........ ......cod unic de înregistrare .... Contencios FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE Reprezentant legal. ............. derularea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezenta convenţie vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă........cod de înregistrare fiscală ... ... 18 (1) Litigiile legate de încheierea..... ............ ........... Director executiv al Direcţiei economice .... prin fax sau direct la sediul părţilor..... care intră în vigoare pe durata derulării prezentei convenţii............... ART...................... .... ......... Corespondenţa ART.... după caz) al reprezentantului legal ....... ................... XIII.......... ANEXA 1 la convenţia de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară nr.....cont nr.................. câte unul pentru fiecare parte contractantă. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putinţă spiritului convenţiei... Alte clauze ... Vizat Juridic...............cod numeric personal (copie BI/CI. deschis la Trezoreria Statului...................... XIV.. Director executiv al Direcţiei relaţii contractuale..... pagini fiecare....XI........ 56 .. după caz.......... Prezenta convenţie de furnizare a serviciilor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiată astăzi.... 15 Corespondenţa legată de derularea prezentei convenţii se efectuează în scris.................. . (1) se soluţionează de către Comisia de Arbitraj care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.....................director general.................. organizată conform reglementărilor legale în vigoare sau de către instanţele de judecată......... Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 5 zile lucrătoare din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezenta convenţie să notifice celeilalte părţi contractante schimbarea survenită.. XII.............. clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător... sau cont nr......... Modificarea convenţiei ART........ Soluţionarea litigiilor ART.. deschis la Banca ..... prin scrisori recomandate cu confirmare de primire......................... în două exemplare a câte .. CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Preşedinte ...

programul de activitate al medicilor şi al personalului medico-sanitar. .copie a actului de identitate pentru medici şi personalul mediu sanitar. valabilă la data încheierii contractului....dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la furnizor într-o formă prevăzută de lege şi care este înregistrat în contract funcţionează sub incidenţa acestuia. .programul de activitate al cabinetului şi al punctului de lucru.dovada de evaluare a punctului secundar de lucru nr. ..... Se întocmeşte după modelul contractului de furnizare de servicii medicale paraclinice adaptat. pe fiecare pagină...... ACT ADIŢIONAL pentru serviciile medicale paraclinice .dovada de evaluare a unităţii sanitare nr..copie a actului doveditor prin care personalul medico-sanitar îşi exercită profesia la furnizor..dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor.copie a documentului care atestă gradul profesional pentru medici. . sunt certificate pentru conformitate prin sintagma "conform cu originalul" şi prin semnătura reprezentantului legal. ... efectuată conform prevederilor legale în vigoare. . depuse în copie. ... .. . ...certificatul de membru al OAMGMAMR pentru personalul mediu sanitar valabil la data încheierii contractului. ......cererea/solicitarea pentru intrare în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate nr.. ... . .. valabilă la data încheierii contractului.dovada plăţii la zi a contribuţiei la Fondul pentru asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii..... .ecografii generale (abdomen şi pelvis) efectuate de medicii de familie..certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România pentru fiecare medic. Documentele necesare încheierii convenţiei. 57 ...

b) Depistarea de boli cu potenţial endemo-epidemic (examen clinic. paraclinice şi de medicină dentară CAPITOLUL I Pachetul de servicii medicale acordate în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice A. medicină fizică şi balneologie.ANEXA 7 PACHETUL DE SERVICII MEDICALE acordate în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice inclusiv recuperare.G. Pachetul minimal de servicii medicale a) Asistenţă medicală de urgenţă (anamneză. astfel încât numărul maxim de consultaţii pentru acelaşi episod de boală acută/subacută la nivelul tuturor 58 . Bolile cu potenţial endemo-epidemic sunt cele prevăzute la punctul II din Anexa nr. casa de asigurări de sănătate decontează maximum 4 consultaţii pentru acelaşi episod de boală acută/subacută.1 la H. În situaţia în care cazurile care nu pot fi rezolvate la nivelul cabinetului sau depăşesc competenţa medicului de specialitate. către o altă specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice. include toate serviciile medicale necesare. NOTA 3: Se raportează şi se decontează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată şi pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată. după caz. NOTA 2: Cazurile de urgenţă medico-chirurgicală care se trimit către structurile de urgenţă specializate. acesta asigură trimiterea pacientului către structurile de urgenţă specializate. medicul de specialitate poate acorda maximum 3 consultaţii sau poate elibera bilet de trimitere. a). organizată conform legii. dacă este necesar. diagnostic prezumptiv. astfel: .1186/2000 pentru aprobarea listei cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale precum şi bolile infecto-contagioase din grupa A pentru care asiguraţii beneficiază de indemnizaţie pentru capacitate temporară de muncă fără condiţii de stagiu de cotizare NOTA 1: Medicaţia pentru cazurile de urgenţă se asigură din trusa medicală de urgenţă. a tratamentului şi a evoluţiei cazului. diagnostic şi tratament). în limita competenţei medicului de specialitate acordate pentru rezolvarea situaţiei care pune în pericol viaţa pacientului şi/sau bilet de trimitere pentru internare în spital pentru cazurile care depăşesc posibilităţile de rezolvare în ambulatoriul de specialitate. examen clinic.dacă medicul de familie a acordat o consultaţie. Pentru fiecare caz. NOTA 4: Consultaţia prevăzută la lit. examen clinic şi tratament) în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de specialitate. costurile se suportă integral de către persoana asigurată facultativ. subacute (anamneză. Numărul maxim de 4 consultaţii se poate acorda cumulat atât la nivelul medicului de familie. inclusiv cele pentru care se solicită serviciile de ambulanţă. cât şi la nivelul medicului/medicilor de specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice. sunt consemnate ca "urgenţă" de către medicul de specialitate în documentele de evidenţă de la nivelul cabinetului. necesare pentru stabilirea diagnosticului. nr. B. trimiterea la spitalele de specialitate pentru confirmare şi tratament ). Pachetul de servicii medicale pentru persoanele care se asigură facultativ a) serviciile cuprinse la lit. Pentru investigaţiile paraclinice recomandate şi tratamentul prescris. b) servicii medicale curative: Consultaţie pentru afecţiuni acute. pe asigurat. A «Pachetul minimal de servicii medicale». inclusiv medicaţia şi procedurile medicale administrate la nivelul cabinetului.

NOTA 1: Circuitul privind modalităţile în care pot fi acordate cele 4 consultaţii se referă numai la un singur episod de boală acută/subacută. examenul clinic general. numărul consultaţiilor este maximum 5 .dacă medicul de familie a acordat două consultaţii. stabilirea protocolului de explorări şi/sau interpretarea integrativă a explorărilor şi a 59 . Prezentarea pacientului la medicul de specialitate la solicitarea acestuia. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii. 9 la ordin. 39 A la ordin. .medicilor de specialitate din ambulatoriul clinic să fie 3. NOTA 3: În situaţia în care în derularea unui episod de boală acută/subacută după prima. care le depune la furnizorul de servicii medicale clinice. numărul consultaţiilor decontate de casa de asigurări de sănătate este maximum 4. respectiv beneficiari ai formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. examenul clinic specific specialităţii respective. NOTA 2:În situaţiile în care la prima consultaţie se diagnostichează două sau mai multe afecţiuni acute/subacute. care se întocmeşte în trei exemplare. Consultaţia medicală de specialitate cuprinde: . în perioada de valabilitate a acestuia. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială respectiv în baza Regulamentului CEE nr. Un exemplar rămâne la medicul care a făcut trimiterea şi două exemplare sunt înmânate asiguratului. înţelegeri. respectiv 6. respectiv a doua consultaţie apare o altă afecţiune acută/subacută. titulari ai cardului european de asigurări de sănătate. astfel încât numărul maxim de consultaţii pentru acelaşi episod de boală acută/subacută la nivelul tuturor medicilor de specialitate din ambulatoriul clinic să fie 2.anamneza. Pe biletul de trimitere se va menţiona obligatoriu numărul de consultaţii acordate. precum şi din alte state cu care România a încheiat acorduri. fitoterapie şi planificare familială care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu. serviciile de medicină dentară. respectiv cele din anexa nr. convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii nu se solicită bilet de trimitere decât pentru consultaţiile şi serviciile medicale de recuperare-reabilitare a sănătăţii. Furnizorul de servicii medicale clinice păstrează un exemplar şi depune la casa de asigurări de sănătate celălalt exemplar cu ocazia raportării lunare a activităţii. Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European. după caz. C. pentru a doua şi a treia consultaţie în vederea stabilirii diagnosticului şi/sau tratamentului. Fac excepţie de la prevederile anterioare cazurile de urgenţă medico-chirurgicală şi consultaţiile pentru afecţiunile confirmate prevăzute în anexa nr. unic pe ţară. medicul care suspicionează va consemna distinct pe biletul de trimitere numărul de consultaţii pentru afecţiunile acute/subacute pentru care pacientul s-a prezentat iniţial. Consultaţia medicală de specialitate Consultaţia medicală de specialitate se acordă pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic de specialitate numai pentru cazurile în care asiguratul a avut biletul de trimitere iniţial eliberat de medicul de familie şi numai în condiţiile în care medicul trimiţător se află în relaţie contractuală (contract sau convenţie) cu casa de asigurări de sănătate. precum şi serviciile de acupunctură. homeopatie. se face direct. NOTA 4: În situaţia în care există prezumţia privind existenţa unei alte afecţiuni asociate. medicul de specialitate mai poate acorda două consultaţii sau poate elibera bilet de trimitere către o altă specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice. Pachetul de servicii medicale de bază C1. Biletul de trimitere este formular cu regim special. fără alt bilet de trimitere. Pe biletul de trimitere se va menţiona obligatoriu numărul de consultaţii acordate.

manevre chirurgicale minore şi scoaterea firelor. În situaţiile în care la prima consultaţie se diagnostichează două sau mai multe afecţiuni acute/subacute. Pe biletul de trimitere se va menţiona obligatoriu numărul de consultaţii acordate.stabilirea conduitei terapeutice şi/sau prescrierea tratamentului medical şi igienodietetic. Numărul maxim de 4 consultaţii se poate acorda cumulat atât la nivelul medicului de familie. scoaterea ghipsului. despre planul terapeutic stabilit iniţial precum şi orice modificare a acestuia.dacă medicul de familie a acordat două consultaţii. atunci când este necesară prezentarea repetată a pacientului la cabinet. la externare. . prescrierea tratamentului şi urmărirea evoluţiei bolnavilor cu afecţiuni cronice. numărul consultaţiilor este maximum 5.pentru efectuarea unor manevre terapeutice sau administrarea unor tratamente stabilite de medic cu ocazia consultaţiilor acordate pacientului pentru stabilirea diagnosticului. 60 . Circuitul privind modalităţile în care pot fi acordate cele 4 consultaţii se referă numai la un singur episod de boală acută/subacută. medicul care suspicionează va consemna distinct pe biletul de trimitere numărul de consultaţii pentru afecţiunile acute/subacute pentru care pacientul s-a prezentat iniţial. cât şi la nivelul medicului/medicilor de specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice. inclusiv după o intervenţie chirurgicală sau ortopedică. casa de asigurări de sănătate decontează maximum 4 consultaţii pe asigurat. după caz. Medicul de specialitate are obligaţia de a informa medicul de familie. necesare pentru stabilirea diagnosticului. În situaţia în care în derularea unui episod de boală acută/subacută după prima. respectiv a doua consultaţie apare o altă afecţiune acută/subacută. respectiv 6. precum şi instruirea în legătură cu măsurile terapeutice şi profilactice.la externare. prin scrisoare medicală. lunar. Pentru acelaşi episod de boală acută/subacută. conform prevederilor legale în vigoare. Casele de asigurări de sănătate suportă contravaloarea a maximum două consultaţii pentru cazurile cu diagnostic deja confirmat. . în vederea stabilirii diagnosticului. În situaţia în care există prezumţia privind existenţa unei alte afecţiuni asociate. astfel încât numărul maxim de consultaţii pentru acelaşi episod de boală acută/subacută la nivelul tuturor medicilor de specialitate din ambulatoriul clinic să fie 2. pentru examenul plăgii. trimestrial sau.unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare. la momentul în care aceasta a survenit. . NOTA I: pentru cazurile acute/subacute 1. sau pentru cazurile care necesită urmărirea evoluţiei sub tratament a pacientului în ambulatoriu.dacă medicul de familie a acordat o consultaţie. astfel încât numărul maxim de consultaţii pentru acelaşi episod de boală acută/subacută la nivelul tuturor medicilor de specialitate din ambulatoriul clinic să fie 3. .evaluare clinică şi paraclinică. . 2. Pe biletul de trimitere se va menţiona obligatoriu numărul de consultaţii acordate. a tratamentului şi a evoluţiei cazului. medicul de specialitate poate acorda maximum 3 consultaţii sau poate elibera bilet de trimitere. medicul de specialitate mai poate acorda două consultaţii sau poate elibera bilet de trimitere către o altă specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice.analizelor de laborator disponibile efectuate la solicitarea medicului de familie şi/sau a medicului de specialitate. Consultaţia pentru cazurile care necesită urmărirea evoluţiei sub tratament a pacientului în ambulatoriu se acordă: . astfel: . către o altă specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice. în limita competenţelor. dacă este necesar. numărul consultaţiilor decontate de casa de asigurări de sănătate este maximum 4.

Bolile cu potenţial endemo-epidemic sunt cele prevăzute la punctul II din Anexa nr.1186/2000 pentru aprobarea listei cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale precum şi bolile infecto-contagioase din grupa A pentru care asiguraţii beneficiază de indemnizaţie pentru capacitate temporară de muncă fără condiţii de stagiu de cotizare. după caz. o consultaţie şi prescripţia/prescripţiile medicale aferente. casele de asigurări de sănătate decontează o consultaţie/trimestru pentru un bolnav cu una sau mai multe afecţiuni cronice şi prescripţia/prescripţiile medicale aferente consultaţiei.Pentru situaţiile de mai sus nu este necesar bilet de trimitere. nr. NOTA II: pentru asiguraţii cu afecţiuni cronice 1. diagnostic prezumptiv. organizată conform legii. Evidenţa acestor bolnavi cuprinde: . acesta asigură trimiterea pacientului către structurile de urgenţă specializate. În situaţia în care cazurile nu pot fi rezolvate la nivelul cabinetului sau depăşesc competenţa medicului de specialitate. casele de asigurări de sănătate decontează pentru un bolnav cu una sau mai multe afecţiuni cronice. 39 A la ordin. Cazurile de urgenţă medico-chirurgicală care se trimit către structurile de urgenţă specializate. Pentru evaluare clinică şi paraclinică. Pentru evaluarea clinică şi paraclinică a bolnavilor cu afecţiuni cronice. sau pentru cazurile care necesită urmărirea evoluţiei sub tratament a pacientului în ambulatoriu. trimestrial sau lunar. inclusiv cele pentru care se solicită serviciile de ambulanţă. acesta va organiza evidenţa specifică. prescrierea tratamentului şi urmărirea evoluţiei bolnavilor cu afecţiuni cronice.G.întocmirea listei şi depunerea acesteia la contractare. examen clinic şi tratament).1 la H. inclusiv medicaţia şi procedurile medicale administrate la nivelul cabinetului. 2. Se raportează şi se decontează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată şi rezolvată la nivelul cabinetului. Medicaţia pentru cazurile de urgenţă se asigură din trusa medicală de urgenţă. . NOTA IV Depistarea de boli cu potenţial endemo-epidemic (examen clinic. sunt consemnate ca "urgenţă" de către medicul de specialitate în documentele de evidenţă de la nivelul cabinetului. Pentru situaţiile de mai sus nu este necesar bilet de trimitere. 3. utilizând formularele de raportare aprobate prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.raportarea lunară a modificărilor intervenite/mişcarea lunară/intrări/ieşiri 4. în trimestrul respectiv. Se raportează şi se decontează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată 61 . Pentru asigurarea serviciilor medicale necesare pentru bolnavii cu afecţiuni cronice monitorizabile la nivelul caselor de asigurări de sănătate prin cabinetul medicului de specialitate. NOTA III: Asistenţă medicală de urgenţă (anamneză. dacă acesta. trimiterea la spitalele de specialitate pentru confirmare şi tratament ). în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de specialitate. Casele de asigurări de sănătate suportă contravaloarea a maximum două consultaţii pentru cazurile cu diagnostic deja confirmat. nu a beneficiat de nicio consultaţie în condiţiile prevăzute la pct. 1. la externare. prevăzute în anexa nr.

Consultaţia de neurologie peste vârsta de 4 ani Număr puncte pentru specialităţi chirurgicale 17. 9. Consultaţia copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani b. crt.Numărul de puncte pe consultaţie.40 puncte 10. 15. valabil pentru pachetele de servicii: Număr puncte pentru specialităţi medicale 16.6 puncte 14. 6. 2. Specialităţile clinice pentru care se încheie contract de furnizare de servicii medicale în ambulatoriul de specialitate clinic şi serviciile diagnostice şi terapeutice (numai pentru pachetul de servicii medicale de bază) pentru care plata serviciilor medicale se face prin tarif pe serviciu medical exprimat în puncte: I. Consultaţia de psihiatrie şi psihiatrie pediatrică a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani c.25 puncte 11. 14. Alergologie şi imunologie clinică Boli infecţioase Cardiologie Chirurgie cardiovasculară Chirurgie generală Chirurgie pediatrică Chirurgie plastică şi microchirurgie reconstructivă Chirurgie toracică Dermatovenerologie Diabet zaharat. C2. Consultaţia de fitoterapie. homeopatie.5 puncte - Încadrarea persoanei. 5. Consultaţia peste vârsta de 4 ani d. nutriţie şi boli metabolice Endocrinologie Gastroenterologie Genetică medicală Geriatrie şi gerontologie Hematologie 62 . numărul de puncte corespunzător consultaţiei se majorează cu 2 puncte. respectiv trecerea dintr-o grupă de vârstă în alta se realizează la împlinirea vârstei (de exemplu: copil cu vârsta de 4 ani împliniţi se încadrează în grupa peste 4 ani). 8. Consultaţia de psihiatrie şi psihiatrie pediatrică peste vârsta de 4 ani e. 13.8 puncte 21. 10.8 puncte 21. Consultaţia de neurologie a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani g. 12. Specialităţi clinice: Nr. Pentru persoanele cu vârsta de 60 de ani şi peste. 11.2 puncte 32. 3. 7.6 puncte 10. 4. planificare familială f.4 puncte a. 1.

1. 1. 1. oftalmoscopia Biometrie Explorarea câmpului vizual (perimetrie) Recoltare pentru test Babeş-Papanicolau Examen electromiografic Examen electroneurografic EEG standard EKG de efort Spirometrie Spirogramă + test farmacodinamic bronhomotor Teste cutanate (prick sau IDR) cu seturi standard de alergeni (maximum 8 teste inclusiv materialul pozitiv şi negativ). Serviciile diagnostice simple şi complexe şi serviciile terapeutice/tratamente chirurgicale şi medicale: 1. 1. 29. oculară. 20.8. 1. Teste de provocare nazală. 1. 1. 1.16.6. gonioscopia. 19.1.12. 25. 24. 31.punctajul aferent acestor servicii este de 11 puncte/procedură 1. 27.2. Teste cutanate cu agenţi fizici (maximum 4 teste) Osteodensitometrie segmentară cu ultrasunete Audiograma tonală liminară Audiograma vocală 63 . 17. 22. bronşică.11. 21. 1. 30.15.5. 1. 28.9.16. 34. 35.13. maxim 1 la 3 luni pentru pacienţii care au beneficiat de radioterapie Chirurgie orală şi maxilo-facială**) **) Nu se raportează în vederea decontării consultaţiile şi serviciile medicale pentru chirurgia dento-alveolară II. 1. 32.4.3. 1.14. Biomicroscopia.7. 18. Servicii diagnostice simple: .10. Medicină internă Nefrologie Neonatologie Neurochirurgie Neurologie Neurologie pediatrică Oncologie medicală Obstetrică-ginecologie Oftalmologie Otorinolaringologie Ortopedie şi traumatologie (inclusiv pediatrică) Pediatrie Pneumologie Psihiatrie Psihiatrie pediatrică Reumatologie Urologie Chirurgie vasculară Radioterapia*) *) Numai ca şi consultaţie de control. 23. 1. 1. 26. 1. 33.

5.6. 2. 2. 3.20.14. 3. polipi. refractometrie. 3. 2. pahimetrie corneeană Uretroscopie ambulatorie Determinarea potenţialelor evocate vizuale Determinarea potenţialelor evocate de trunchi cerebral (auditive) Determinarea potenţialelor evocate somatoestezice Bronhoscopia Examen electroencefalografic cu probe de stimulare şi/sau mapping Examen ultrasonografic extracranian al aa Cervico-cerebrale (Doppler. 3.6.18. conjunctivă. sinoptofor) examen pentru diplopie Foniatrie ORL Puncţie-biopsie osoasă cu amprentă Puncţie sinusală Puncţie aspirat de măduvă osoasă Tonometrie. 2. 3.2. 2.4. Holter) Holter TA 3.transschelară Cură chirurgicală a othematomului Dilataţia stricturii uretrale Extracţie de corpi străini Extracţie endoscopică corpi străini Extragere bronhoscopică de corpi străini din căile respiratorii Electrocauterizare sau cauterizarea mucoasei nazale Manevre de mică chirurgie pentru abces şi/sau chist vaginal sau bartholin cu marsupializare.10.10.15. echotomografie şi tehnici derivate) Examen Doppler transcranian al vaselor cerebrale şi tehnici derivate Endoscopie digestivă superioară (esofag.11. 3. 3. 2. vegetaţii vulvă.17. 2. autorefractometrie). astigmometrie Examen fibroscopic nas. Maddox. 3.13. 2.3.punctajul aferent acestor servicii este de 23 puncte/procedură Infiltraţii peridurale Electrochirurgia/electrocauterizarea tumorilor cutanate/leziune Ablaţia unui polip sau fibrom cervical Bandare varice esofagiene Conizaţia cu ansă diatermică sau cu bisturiul Criocoagularea (crioaplicaţia) conjunctivală . 3.13. 2.2.19.7. 2. 3. 64 .16. 2. 2.7. 3. 2.9. 2.15.11.1. 2. col Polipectomie endoscopică gastrică Polipectomie endoscopică rectosigmoidiană Polipectomie endoscopică colonică Secţiunea optică a stricturii uretrale Sutura unei plăgi de pleoapă.1. 2.4. Servicii diagnostice complexe: .3. 2.8. vagin. 3. 3.9.electroencefalografie EKG continuu (24 ore. cavum. 2. duoden) Video .18. 2.punctajul aferent acestor servicii este de 17 puncte/procedură Colonoscopie Determinarea refracţiei (skiascopie.12.21. 3. Servicii terapeutice/tratamente chirurgicale: . 3.12. 3.5.17. 2.2.14. stomac. laringe Explorarea funcţiei binoculare (test Worth. 3. 3.16.8. 2.

19.36. dehiscenţe plăgi Terapie chirurgicală (inclusiv anestezia) pentru leziuni traumatice.3. pansament).56. I şi gr. 3. lipoamelor neinfectate Terapia chirurgicală a tumorii scalpului. tenosinovitelor Terapia chirurgicală a furunculului. chist al pleoapei.44. orjelet. 3. 3. 3. 3. 3. hematoame organe genitale masculine Tratamentul chirurgical al leziunilor cutanate . 3. xantelasme) Tratamentul chirurgical al pingueculei Tratamentul chirurgical al pterigionului Tratamentul hemartrozei. 3. microangiopatie) Terapia chirurgicală a polipului rectal procident (extirpare) Terapia chirurgicală a seromului posttraumatic Terapia chirurgicală a supuraţiilor postoperatorii Terapia chirurgicală a supuraţiilor mamare profunde Terapia chirurgicală a tumorilor mici. 3.42.32. tenosinoval Terapia chirurgicală a piciorului diabetic (polinevrită. 3. articular. 3.47. 3.51. hipotenară.29.35. II) Terapia chirurgicală a edemului dur posttraumatic Terapia chirurgicală a fimozei (decalotarea. 3. 3. chisturilor dermoide sebacee.45.24.27. abcese. 3. 3. 3. furunculului antracoid. 3.50. debridarea) Terapia chirurgicală a flebopatiilor varicoase superficiale.52. chist conjunctival. 3. 3.34. 3.54.49.21.25. Terapia chirurgicală a abcesului de părţi moi Terapia chirurgicală a abcesului perianal Terapia chirurgicală a abcesului pilonidal Terapia chirurgicală a adenoflegmonului Terapia chirurgicală a afecţiunilor mamare superficiale Terapia chirurgicală a arsurilor termice < 10% Terapia chirurgicală a degerăturilor (gr. excizie. înţepate superficial (anestezie. comisurale. 3. abces. 3. hidartrozei.37.55. sutură inclusiv îndepărtarea firelor. 3. necroze cutanate.57. furunculozei Terapia chirurgicală a granulomului ombilical Terapia chirurgicală a hematomului Terapia chirurgicală a hidrosadenitei Terapia chirurgicală a leziunilor externe prin agenţi chimici < 10% Terapia chirurgicală a panariţiului eritematos Terapia chirurgicală a panariţiului flictenular Terapia chirurgicală a panariţiului periunghial şi subunghial Terapia chirurgicală a panariţiului antracoid Terapia chirurgicală a panariţiului pulpar Terapia chirurgicală a panariţiului osos.plăgi tăiate superficial. 3. 3. 3. retuşuri de bont.46.22.23. 3. 3. 3. simplă Terapia chirurgicală a tumorilor simple ale buzei Tratamentul chirurgical al unor afecţiuni ale anexelor globului ocular (şalazion. Tratamentul plăgilor. tumori benigne care nu necesită plastii întinse. 3.26.30.43. 3. supuraţii. 3.39. 3. flegmon.20.48.41.40. escare. 3.28. 3. 3.38. 3. ruptură pachet varicos Terapia chirurgicală a flegmoanelor superficiale mână fără limfangită Terapia chirurgicală a flegmoanelor lojă tenară.33. Tratament chirurgical al sinechiei septo-turbinare 65 .53.31.

fenol. tulburări fobice.1. luxaţiei. 4.19 4. tulburări obsesiv-compulsive. 3 se decontează de casele de asigurări de sănătate medicilor cu specialităţi chirurgicale care au dotarea necesară efectuării acestora. distimii. falange. flegmon.5. Tratament în displazia luxantă a şoldului în primele 6 luni de viaţă Tratamentul piciorului strâmb congenital în primele 3 luni de viaţă Tratamentul la copii cu genu valgum. cvadricipital). după caz. 4. 4.22 4.4.7. entorsei sau fracturii antebraţului. 3. 4. 66 . pumnului. coastelor. metatarsiene. periamigdalian.2.20 4.18 Tratament chirurgical ORL colecţie: sept. 4. humerusului. ruptură musculară. adictii).3.9. rupturii musculare.23 NOTA 1: Serviciile de la pct. 4. NOTA 2: Serviciile de la pct.47.56 pot fi raportate şi de medicii cu specialitatea dermatovenerologie. picior plat valg. oaselor carpiene. entorsei de genunchi. 3.59. tulburări de anxietate. scapulei. conform specialităţii/competenţelor confirmate de Ministerul Sănătăţii.39. metacarpiene.21 4. după caz. 3. 4. instabilitate acută de genunchi. 4.12 4.10. fracturii gambei.3. tulburări de anxietate.48 şi 3.2. tarsiene. 4. tulburări obsesiv-compulsive. claviculei. genu varum. 1. 4.19. Tratamentul ortopedic al fracturii femurului. macule) Tamponament posterior şi/sau anterior ORL Tratamente ortopedice medicale Tratamentul ortopedic al luxaţiei.15 4. 4. Consiliere psihiatrică nespecifică pentru pacient Blocaje nervi periferici Blocaje chimice pentru spasticitate (alcool. fracturii de gambă cu aparat cruropedios. 3. furunculul CAE Tratament chirurgical al traumatismelor ORL 4. bicipital.14 4. Serviciile de la poz. 3. Tratamentul ortopedic al entorsei sau luxaţiei patelei. adictii). retrobulbară de medicamente Tratament cu laser al polului posterior Tratamentul cu laser al polului anterior Aerosoli/caz Crioterapia/şedinţă Imunoterapie specifică cu vaccinuri alergenice standardizate Psihoterapie individuală (psihoze.17 4.36 . gleznei. toxină botulinică) Cateterismul uretrovezical "a demeure" pentru retenţie completă de urină Fotocoagularea cu laser a leziunilor cutanate (nev pigmentar congenital.58.6. distimii. Psihoterapie de grup (psihoze. tratamentul scoliozei.16 4. 2 şi 4 se decontează de casele de asigurări de sănătate medicilor de specialitate care au dotarea necesară efectuării acestora.31.8. Puncţii şi infiltraţii intraartriculare 4. Servicii terapeutice/tratamente medicale .11 4. cifozei. spondilolistezisului.punctajul aferent acestor servicii este de 13 puncte/procedură Fotochimioterapie (UV) cu oxoralen local Fotochimioterapie (UV) cu oxoralen generală Injectare subconjunctivală. rupturii tendoanelor mari (achilian. 3. conform specialităţii/competenţelor confirmate. 4. 3.13.3. umărului. tulburări fobice. disjuncţie acromioclaviculară.

O cură reprezintă în medie 10 zile de tratament şi în medie 4 proceduri/zi. cu respectarea prevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .otorinolaringologie. 39 A la ordin. …………. Pentru planificare familială. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . fitoterapie. . A din anexa nr. Asiguraţii au dreptul la o consultaţie cu un tarif de 13 lei corespunzător pentru fiecare cură de tratament. 1389/2010. Lista serviciilor conexe şi punctele aferente acestora sunt: a) Neurologie şi Neurologie pediatrică a1) serviciile conexe furnizate de psiholog: Consiliere psihologică copii (numai la recomandarea 67 . b) fitoterapie.pot face obiectul contractelor încheiate de casele de asigurări de sănătate cu medicii de specialitate. C5. contractele se încheie de casele de asigurări de sănătate cu medicii de specialitate de nefrologie. Competenţele/atestatele de studii complementare în baza cărora se poate încheia contract de furnizare de servicii medicale în ambulatoriul de specialitate clinic.caz pentru serviciile medicale de acupunctură de care beneficiază un asigurat pentru o cură de servicii de acupunctură este de 140 lei. Asiguraţii au dreptul la maximum 2 consultaţii/cure pe an calendaristic. Tariful pe serviciu medical . Pentru fitoterapie şi homeopatie.psihiatrie. A din anexa nr.precum şi alte specialităţi clinice pentru boli cronice prevăzute în anexa 39 A lit. homeopatie.. nutriţie şi boli metabolice. contractele se încheie de casele de asigurări de sănătate cu medicii de specialitate din ambulatoriul spitalelor clinice care monitorizează starea posttransplant şi bolile rare. 1389/2010. NOTĂ: Pentru serviciile de planificare familială se raportează 2 consultaţii pe an calendaristic. Pentru litera C din anexa nr. 39 A la ordin. sunt: a) planificare familială. după care asiguratul plăteşte integral serviciile medicale. A din anexa nr. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.neurologie şi neurologie pediatrică. psihiatrie pediatrică. cu următoarele specialităţi clinice: . aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. A şi C pentru atingerea obiectivelor stabilite în planului terapeutic individualizat şi consemnate în documentele medicale. astfel: pentru punctul 1 lit. pe asigurat. casele de asigurări de sănătate decontează maximum 2 consultaţii pentru fiecare caz/diagnostic.C3.2012. . contractele se încheie de casele de asigurări de sănătate cu medicii de specialitate diabet zaharat.2012. 39 A la ordin. c) homeopatie. pentru punctul 2 lit. pentru punctele 3 şi 4 lit. Servicii conexe actului medical pentru servicii conexe furnizate de psihologi şi logopezi . . tariful consultaţiilor corespunzător punctajului prevăzut la punctul C1. C4. În baza competenţei/atestatului de studii complementare în acupunctură se poate încheia contract de furnizare de servicii de acupunctură în ambulatoriu conform modelului de contract pentru furnizare de servicii medicale în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice. contractele se încheie de casele de asigurări de sănătate cu medicii de specialitate oncologie medicală şi hematologie. cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 39 A la ordin.

furnizorii de servicii medicale de specialitate încheie cu casele de asigurări de sănătate acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale clinice. pentru asiguraţii pentru care este necesar a se efectua aceste investigaţii în vederea stabilirii diagnosticului.medicului cu specialitatea neurologie pediatrică) Psihodiagnostic a2) serviciile conexe furnizate de logoped: . furnizorii de servicii medicale din specialităţile cardiologie şi medicină internă încheie cu casele de asigurări de sănătate acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale clinice. în limita competenţei şi a dotărilor necesare. sau pe bază de bilet de trimitere de la un alt medic de specialitate cardiologie şi/sau medicină internă şi dacă în cabinetul medical respectiv există aparatura medicală necesară. inclusiv pediatrică: c1) serviciile conexe furnizate de psiholog: consiliere psihologică copii (numai la recomandarea medicului cu specialitatea psihiatrie pediatrică psihodiagnostic c2) serviciile conexe furnizate de logoped consiliere (intervenţie) d) serviciile conexe furnizate de psiholog. pentru asiguraţii pentru care este necesar a se efectua această investigaţie în vederea stabilirii diagnosticului. sau pe bază de bilet de trimitere de la un alt medic de specialitate. Pentru efectuarea acestui serviciu. 68 . pentru bolile cronice din anexa 39A litera A şi C: consiliere psihologică (adulţi/copii) 19 puncte 19 puncte 11 puncte 6 puncte 9 puncte 11 puncte 9 puncte 4 puncte 19 puncte 11 puncte 19 puncte NOTA 1: Medicii de specialitate din specialităţile clinice pot efectua ecografii cuprinse în tabelul de la capitolul II ca o consecinţă a actului medical propriu. NOTA 2: În situaţia în care un medic are mai multe specialităţi clinice confirmate prin ordin al ministrului sănătăţii.consiliere (intervenţie) logopedie b) Otorinolaringologie: b1) serviciile conexe furnizate de psiholog: investigarea psihoacustică a vocii psihoterapie sugestivă armată în afonii psihogene b2) serviciile conexe furnizate de logoped: consiliere (intervenţie) exerciţii pentru tulburări de vorbire (şedinţă) c) Psihiatrie. în condiţiile în care cabinetul medical este înregistrat în registrul unic al cabinetelor pentru aceste specialităţi. inclusiv de la medicul de familie. decontarea acestor servicii se realizează din fondul aferent investigaţiilor medicale paraclinice în limita sumelor rezultate conform criteriilor din anexa nr. 11 la ordin. NOTA 3: Medicii de specialitate din specialităţile cardiologie şi medicină internă pot efectua serviciul monitorizare şi managementul hemodinamic prin metoda bioimpedanţei toracice ca o consecinţă a actului medical propriu. putând acorda şi raporta servicii medicale .consultaţii aferente specialităţilor respective. Pentru aceste servicii. acesta îşi poate desfăşura activitatea în baza unui singur contract încheiat cu casa de asigurări de sănătate.

| 2.CAPITOLUL II Pachetul de servicii medicale de bază în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile paraclinice ______________________________________________________________________________ | Nr.8212 | Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh*1) | 7.03 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 8.1310 | Glicemie*1) | 5.35 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 3. | 13.1120 | Uree serică*1) | 5. | Cod | Denumirea analizei | Tarif | | crt.8100 | VSH*1) | 2.1130 | Acid uric seric*1) | 5. | 2. | 2. | 2. numărătoare eritrocite. | 2. **) | 5.8603 | INR*1) (International Normalised Ratio) | 7.46 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 7.hemoglobină. indici | | | | | eritrocitari*1) | | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 2.1441 | HDL colesterol*1) | 7.56 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 23.34 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 14.1570 | Magneziemie*1) | 5.Hematologie | |______________________________________________________________________________| | 1. | 2.8390 | Sideremie*1) | 6.8230 | Anticorpi specifici anti Rh la gravidă*1) | 7.63 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 21.00 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 15.46 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 11. | 2.00 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 16.1420 | Colesterol seric total*1) | 5. | | | maximal | | | | | decontat | | | | | de casa de| | | | | asigurări | | | | | de | | | | | sănătate | | | | | .45 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 4. numărătoare | | | | | reticulocite**).Biochimie | |______________________________________________________________________________| | 10. | 2.1510 | Calciu ionic seric*1) | 7. | 2. | 2.62 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 17.73 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 5.17 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 22. | 2.52 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 13. | 2.56 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 20. | 2. formulă leucocitară. | 2. | 2. numărătoare | | | | | leucocite. numărătoare trombocite.46 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 12.1140 | Creatinină serică*1).34 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 9. | 2.8621 | Timp Quick.8622 | APTT | 11. | 2.8211 | Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO*1)| 7. activitate de protrombină*1) | 6. | 2.35 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 18.06 | | | | hematocrit. | 2. | 2.1443 | LDL*1) | 7.8030 | Examen citologic al frotiului sanguin*3) | 17.4600 | TGO*1) | 5.03 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | .35 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 19.1511 | Calciu seric total*1) | 5.95 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 6. | 2.8070 | Hemoleucogramă completă .43 | |______|_________|_________________________________________________|___________| 69 . | 2.1404 | Trigliceride serice*1) | 6. | 2.1020 | Proteine totale serice*1) | 6.lei | |______|_________|_________________________________________________|___________| | .

20 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 53.76 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 39. | 2. | 2.6206 | Depistare Helicobacter Pylori | 20.4331 | Prolactină | 23. | 2.16 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 31.32 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 40.6692 | Factor rheumatoid | 8.6731 | IgA. | 2.70 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 37.12 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 32.41 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 48. | 2.6023 | Confirmare TPHA*1).97 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 55. | 2.6392 | Ag HBs (screening)*2) | 29.1026 | Hemoglobina glicozilată*5) | 19. | 2. | 2. | 2.4040 | FT4 | 19.19 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 50. | 2.45 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 34.6250 | ASLO*1) | 10.6732 | IgE seric | 13. | 2.07 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 41. | 2. | 2.48 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 51. | 2430011 | Complement seric C3 | 10. | 2.10 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 47. | 2.46 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 29. | 2. | 2.4060 | TSH | 19. | 2.12 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 45.10 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 44. | 2. | 2. | 2.6733 | IgM seric | 14.76 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 42.75 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 27.6734 | IgG seric | 13.45 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 28.6691 | Proteina C reactivă*1) | 9.6022 | RPR*1) | 5.4961 | Electroforeza proteinelor serice*1) | 14.4680 | Gama GT | 7. | 2430012 | Complement seric C4 | 10.20 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 54.26 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 26.4332 | Progesteron | 23. | 2.20 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 52.94 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 38.46 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 30. seric | 13. | 2. | 2. | 2.59 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 56.4300 | Cortizol | 25. | 2.6201 | Anti-HAV IgM*2) | 38.03 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 49.4610 | TGP*1) | 5.4322 | LH | 22.6204 | Anti HCV*2) | 60. | 2.3210 | Fibrinogenemie*1) | 12. | 2.4323 | Estradiol | 22.00 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | Imunologie | |______________________________________________________________________________| | 35. | 2.59 | 70 .4720 | Fosfatază alcalină*1) | 7.10 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 43.1016 | Bilirubină directă*1) | 5.| 24.4321 | FSH | 22. | 2.11 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 33.5560 | Testare HIV la gravidă*1) | 31.46 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 25. | 2. *4) | 11.70 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 36.6021 | VDRL*1) | 5.02 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 46.1015 | Bilirubină totală*1) | 5.

9021 | Bloc inclus la parafină cu diagnostic | 37.Examen lichid punc ie | |______________________________________________________________________________| | 71.Examene materii fecale | |______________________________________________________________________________| | 64.5063 | Urocultură*1) (inclusiv antibiograma pentru | 15.5065 | Cultură (inclusiv antibiograma pentru culturi | 15.2030 | Determinare proteine urinare*1) | 5. | 2. | 2.44 | | | | pozitive) | | |______|_________|_________________________________________________|___________| | .2200 | Determinare glucoză urinară*1) | 5. | 2.57 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 74.3450 | Examen complet de urină (sumar + sediment)*1) | 8. | 2. | 2.Examene din secre ii vaginale | |______________________________________________________________________________| | 66.9020 | Diagnostic histopatologic pe lamă | 16.50 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 79.5061 | Cultură*1) (inclusiv antibiograma pentru culturi| 15. otice.9022 | Citodiagnostic spută prin incluzii parafină | 30.9160 | Examen Babeş-Papanicolau*1) | 36.50 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 58.43136 | free PSA | 22.9024 | Examen citohormonal | 28. | 2. cultură germeni anaerobi (inclusiv | 15.17 | | | | culturi pozitive) | | |______|_________|_________________________________________________|___________| | .44 | | | | culturi pozitive) | | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 62.27 | 71 . | 2.50 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 72.9023 | Citodiagnostic secre ie vaginală | 30.50 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 70. | 2.Examinări histopatologice | |______________________________________________________________________________| | 73. | 2.00 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | .43135 | PSA | 21.96 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 76.7120 | Examen coproparazitologic (3 probe)*1) | 11.67 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 68. | 2. | 2. | 2. | 2.44 | | | | pozitive) | | |______|_________|_________________________________________________|___________| | . conjunctivale şi puroi | |______________________________________________________________________________| | 69. nazale.80 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 77.Examene din secre ii uretrale. | 2. | 2.9010 | Examen histopatologic cu colora ii speciale | 115. | 2. | 2.5067 | Cultură (inclusiv antibiograma pentru culturi | 15. | 2. | 2.|______|_________|_________________________________________________|___________| | 57.5064 | Coprocultură*1) (inclusiv antibiograma pentru | 21.5032 | Examen microscopic/proba | 4.44 | | | | antibiograma pentru culturi pozitive)/proba | | |______|_________|_________________________________________________|___________| | .58 | | | | histopatologic | | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 75.50 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 67. | 2.00 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 63.Exudat faringian | |______________________________________________________________________________| | 59.50 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 78. | 2.5002 | Examen microscopic | 4.44 | | | | pozitive) | | |______|_________|_________________________________________________|___________| | .70 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 61.5066 | Cultură. | 2.Analize de urină | |______________________________________________________________________________| | 60.00 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | . | 2.61 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 65.9000 | Piesă prelucrată la parafină | 28.5033 | Examen microscopic/frotiu | 4.

radiologic torace şi organe toracice*1) | | |______|___________________________________________________________|___________| | 95. radiologic torace ansamblu*1) | 25.76 | |______|___________________________________________________________|___________| | 87.08 | |______|___________________________________________________________|___________| | 94.15 | |______|___________________________________________________________|___________| | 96. radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul | 46.41 | |______|___________________________________________________________|___________| | 85. radiologic uter şi oviduct cu substan ă de contrast | 259. | 2. radiologic tract digestiv până la regiunea | 71.95 | |______|___________________________________________________________|___________| | 104.50 | | | ileo-cecală. radiologic torace osos (sau păr i) în mai multe | 24. radiologic alte articula ii fără substan ă de contrast| 14. | Ex. | Ex. | Ex.69 | |______|___________________________________________________________|___________| | 93. | Ex. | Ex.82 | | | pe sonda duodenală | | |______|___________________________________________________________|___________| | 101. inclusiv dezinvaginare | 44. radiologic cranian în proiec ie specială*1) | 16. radiologic centură scapulară*1) | 15.9030 | Teste imunohistochimice*) | 88. | Cistografie de reflux cu substan ă de contrast | 237. radiologic tract urinar (urografie minutată) cu | 188. radiologic bazin*1) | 15.90 | |______|___________________________________________________________|___________| | 88. vezică urinară la copil cu | 191. | Ex.|______|_________|_________________________________________________|___________| | 80. radiologic retrograd de uretră sau vezică urinară cu | 188.96 | |______|___________________________________________________________|___________| | 83. | Ex. | 2. radiologic vizualizare generală a abdomenului nativ*1)| 15. | Ex. | Ex.57 | |______|___________________________________________________________|___________| | 105.50 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 81.22 | |______|___________________________________________________________|___________| | 84. radiologic păr i coloană lombară*1) | 19. | Ex. | Ex.91 | | | duodenojejunal) cu substan ă de contrast*1) | | |______|___________________________________________________________|___________| | 99. radiologic păr i coloană dorsală*1) | 19.73 | 72 .09 | | | substan ă de contrast | | |______|___________________________________________________________|___________| | 106.59 | | | sau func ionale cu TV*1) | | |______|___________________________________________________________|___________| | 89. | Ex. radiologic păr i schelet în 2 planuri*1) | 15. radiologic coloană vertebrală completă. | Ex. cu substan ă de contrast | | |______|___________________________________________________________|___________| | 100. | Pielografie | 229. radiologic cranian standard 1 inciden ă*1) | 11. | Radiografie de membre*1) | 14.63 | | | cervicală*1) | | |______|___________________________________________________________|___________| | 92.52/set | |______|_________|_________________________________________________|___________| | .05 | | | substan ă de contrast | | |______|___________________________________________________________|___________| | 107.41 | |______|___________________________________________________________|___________| | 97.99 | | | substan ă de contrast | | |______|___________________________________________________________|___________| | 103. fără coloana | 32. | Ex. | Ex. radiologic esofag ca serviciu independent | 20. | Ex.76 | | | planuri/Ex.51 | |______|___________________________________________________________|___________| | 91.Examinări radiologie. radiologic colon la copil. | Ex.9025 | Citodiagnostic lichid de punc ie | 30. | Ex. | Ex. radiologic colon dublu contrast sau intestin sub ire | 82. | Tomografia plană | 52.76 | |______|___________________________________________________________|___________| | 102.67 | |______|___________________________________________________________|___________| | 98. radiologic coloana cervicală 1 inciden ă*1) | 28. | Ex. radiologic uretră.90 | |______|___________________________________________________________|___________| | 86. | Ex. imagistică medicală şi explorări func ionale | |______________________________________________________________________________| | 82.51 | |______|___________________________________________________________|___________| | 90. | Ex.

| CT coloană vertebrală fără substan ă de contrast/segment | 47.03 | |______|___________________________________________________________|___________| | 109. tiroidiană.42 | |______|___________________________________________________________|___________| | 122.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 111.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 135. | CT regiune toracică fără substan ă de contrast | 112. | CT regiune gât nativ şi cu substan ă de contrast | 258.51 | | | intravenos/membru | | |______|___________________________________________________________|___________| | 126. | Angiocoronarografie CT | 500.01 | |______|___________________________________________________________|___________| | 119.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 130.37 | | | intravenos | | |______|___________________________________________________________|___________| | 123.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 128. | Angiografie CT regiune cervicală | 250. | Angiografie CT membre | 250. | CT pelvis fără substan ă de contrast | 88. | 264. | CT coloană vertebrală nativ şi cu substan ă de contrast | 263. | CT regiune gât fără substan ă de contrast | 87.65 | | | intravenos | | |______|___________________________________________________________|___________| | 124. | Angiografie CT pelvis | 250.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 132. | RMN regiuni coloana vertebrală (cervicală. toracică etc. renală. | 265. cardiacă | | |______|___________________________________________________________|___________| | 112.24 | |______|___________________________________________________________|___________| | 114. | Scintigrafia: osoasă.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 127. intravenos/segment | | |______|___________________________________________________________|___________| | 125. | CT abdomen nativ şi cu substan ă de contrast adm. | CT pelvis nativ şi cu substan ă de contrast adm.21 | | | adm. | Osteodensitometrie segmentară/segment | 24. | CT membre nativ şi cu substan ă de contrast adm.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 134. | CT abdomen fără substan ă de contrast | 113. | CT ureche internă | 200. | Colonoscopie virtuală CT | 250. | Radiografie panoramică | 25.72 | |______|___________________________________________________________|___________| | 113. | CT craniu fără substan ă de contrast | 87.) | 300.38 | |______|___________________________________________________________|___________| | 117.49 | |______|___________________________________________________________|___________| | 115.13 | | | căilor biliare. | Uro CT | 250. | CT membre/membru fără substan ă de contrast | 41. | CT craniu nativ şi cu substan ă de contrast | 258.61 | |______|___________________________________________________________|___________| | 120.|______|___________________________________________________________|___________| | 108. | Bronhoscopie virtuală CT | 200.08 | |______|___________________________________________________________|___________| | 110.93 | |______|___________________________________________________________|___________| | 137. | 265.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 136.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 133. | CT regiune toracică nativ şi cu substan ă de contrast | 280.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 129. | Angiografie CT abdomen | 250. | Angiografie CT craniu | 250.33 | |______|___________________________________________________________|___________| | 116. | Radiografie retroalveolară | 7. a | 295. | RMN cranio-cerebral nativ | 300.29 | |______|___________________________________________________________|___________| | 121.06 | |______|___________________________________________________________|___________| | 118.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 131. hepatică.93 | | | nativ | | |______|___________________________________________________________|___________| 73 .

39 | |______|___________________________________________________________|___________| | 161. | Ecografie fetală | 22.93 | |______|___________________________________________________________|___________| | 142.05 | |______|___________________________________________________________|___________| | 156.95 | |______|___________________________________________________________|___________| | 154.)| 300. | Ecografie morfologică fetală (pentru gravide 20 .00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 155. | Senologie imagistică . | RMN cord cu substan ă de contrast | 471. | Ecografie transvaginală | 16. | Ecografie abdomen*1) | 17.57 | |______|___________________________________________________________|___________| | 165. | Ecografie endocrină | 16. | RMN extremită i nativ/segment (genunchi. | RMN extrem.93 | |______|___________________________________________________________|___________| | 141.39 | |______|___________________________________________________________|___________| | 166. | Uro RMN cu substan ă de contrast | 625. | RMN pelvin nativ | 300.23 | 250.6 săptămâni) | | |______|___________________________________________________________|___________| | 168.) | 471.76 | |______|___________________________________________________________|___________| | 159.69 | |______|___________________________________________________________|___________| | 162. | Ecografie de vase (artere) | 19.76 | |______|___________________________________________________________|___________| | 160.39 | |______|___________________________________________________________|___________| | 163. | Ecocardiografie | 27.46 | |______|___________________________________________________________|___________| | 148. cot.) | 400.ecografie | 16. | Angiografie RMN/segment (craniu. | Ecografie pelvis*1) | 16. | RMN abdominal nativ | 300.46 | | | nativ şi cu substan ă de contrast | | |______|___________________________________________________________|___________| | 147.46 | |______|___________________________________________________________|___________| | 149. | Ecografie de organ/articula ie/păr i moi | 16. | RMN cranio-cerebral nativ şi cu subst.57 | |______|___________________________________________________________|___________| | 164.46 | |______|___________________________________________________________|___________| | 144. | Angiografia RMN artere renale sau aorta | 201.46 | | | subst.93 | |______|___________________________________________________________|___________| | 140. | Angiografia RMN trunchiuri supraaortice | 201. | RMN sâni nativ | 300.00 | | | săptămâni) | | |______|___________________________________________________________|___________| | 167. (genunchi. de contrast | 471. | RMN umăr nativ | 300. | RMN pelvin nativ şi cu substan ă de contrast | 471. | RMN abdominal nativ şi cu substan ă de contrast | 471. gleznă etc.95 | |______|___________________________________________________________|___________| | 153. toracală etc.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 157. | RMN regiuni coloana vertebrală (cervicală.) cu | 471.93 | |______|___________________________________________________________|___________| | 139. | Ecografie transfontanelară | 22.93 | |______|___________________________________________________________|___________| | 143. nativ/seg.46 | |______|___________________________________________________________|___________| | 145.| 60.46 | |______|___________________________________________________________|___________| | 146. | Angiografia carotidiană cu substan ă de contrast | 262. de contrast | 471.| 138. gleznă etc. | Ecografie generală (abdomen + pelvis)*1) | 25. | RMN sâni nativ şi cu subst. pelvis etc. | RMN umăr nativ şi cu subst. contrast | | |______|___________________________________________________________|___________| | 150.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 152.38 | 74 .13 | | | 13. de contrast | 471. abdomen. | Ecografie de vase (vene) | 16.46 | |______|___________________________________________________________|___________| | 151.39 | |______|___________________________________________________________|___________| | 169. cot. | Ecografie pentru translucen a nucală (pentru gravide 11 .38 | |______|___________________________________________________________|___________| | 158.

| Monitorizarea şi managementul hemodinamic prin metoda | 180. | Electromiografie | 17. Holter) | 46. pe răspunderea medicului de laborator.85 | | | substan ă de contrast | | |______|___________________________________________________________|___________| | 178. | Ecocardiografie + Doppler | 34.10 teste.77 | |______|___________________________________________________________|___________| | 184 | Ergometrie | 24. | EEG standard | 15.30 | |______|___________________________________________________________|___________| | 179. | Spirometrie*1) | 14.39 | |______|___________________________________________________________|___________| | 184. fără recomandarea medicului de familie sau specialist. NOTA 1: *1) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie. | Sialografia. | Endoscopie gastro-duodenală*1) | 23.|______|___________________________________________________________|___________| | 170. | Mamografie în 2 planuri*1)/pentru un sân | 27. | EKG*1) | 7.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 183. | Spirograma + test farmacodinamic bronhomotor | 15. | Holter TA | 23. 75 .83 | |______|___________________________________________________________|___________| | 175.42 | |______|___________________________________________________________|___________| | 182. fără recomandarea medicului specialist sau de familie.20 | |______|___________________________________________________________|___________| | 176. | Electrocardiografie continuă (24 de ore.25 | |______|___________________________________________________________|___________| | 172. fistulografie cu | 188.56 | |______|___________________________________________________________|___________| | 177. *2) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie pentru contacţii cazurilor diagnosticate de medicii de specialitate. galactografia sinusuri. | Ecocardiografie transesofagiană | 60. NOTA 2: Filmele radiologice şi substanţele folosite sunt incluse în tarife.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 180. | Ecocardiografie + Doppler color | 36.00 | | | bioimpedan ei toracice | | |______|___________________________________________________________|___________| *) Un set cuprinde 4 . **) În condiţiile în care se consemnează distinct de către medicul care a făcut recomandarea pentru hemoleucogramă.44 | |______|___________________________________________________________|___________| | 171. NOTA 3: Indicaţia de utilizare a substanţei de contrast aparţine medicului de specialitate radiologie şi imagistică medicală care va confirma utilizarea substanţei de contrast prin aplicarea parafei şi semnăturii pe fişa de solicitare. *5) Se recomandă numai de medicul de specialitate diabet. *4) Se decontează numai în cazul în care VDRL sau RPR este pozitiv. respectiv deget/brat*1) | 5. pe răspunderea medicului de laborator.63 | |______|___________________________________________________________|___________| | 181. *3) Se decontează numai dacă este efectuat de medicul de laborator sau de specialişti cu studii superioare nemedicale care au specializare în hematologie în cazul în care hemoleucograma completă prezintă modificări de parametri.13 | |______|___________________________________________________________|___________| | 173. | Peak-flowmetrie | 2. nutriţie şi boli metabolice şi se decontează de cel mult două ori pe an pentru un asigurat (bolnavi cu risc de diabet zaharat). la recomandarea medicului oncolog.12 | |______|___________________________________________________________|___________| | 174. | Determinarea indicelui de presiune glezna/brat.12 |______|___________________________________________________________|___________| | 185.

medicină internă. endocrinologie. 88. medicină internă. 89. 140. tariful se referă la explorarea unui singur segment anatomic/membru. în cazul explorării mai multor segmente/membre. se decontează tariful pentru fiecare dintre acestea. 146. 86. se decontează numai tariful investigaţiei cu substanţă de contrast. 117. medicină fizică şi balneologie şi reumatologie cu competenţe/supraspecializări/atestate de studii complementare de ecografie corespunzător specialităţii. 176. e) Serviciile prevăzute la poziţia 164 se decontează numai pentru medicii din specialitatea pediatrie. 118. indiferent de numărul de incidenţe recomandate şi efectuate. NOTA 5: 1. 76 . urologie. geriatrie şi gerontologie. 137. care încheie acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale clinice sau pentru care se încheie acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale spitaliceşti pentru serviciile medicale efectuate în cabinetele medicale de specialitate din ambulatoriul integrat al spitalelor sau în cabinetele medicale de specialitate care se află în structura spitalului ca unităţi fără personalitate juridică: a) Serviciile prevăzute la poziţiile: 160 . endocrinologie.161 şi 169 – 171 se decontează numai pentru medicii din specialităţile: cardiologie. boli infecţioase. 108. urmată din necesitate de o investigaţie cu substanţă de contrast. 124. g) Serviciile prevăzute la poziţia 168 se decontează numai pentru medicii din specialităţile: obstetrică-ginecologie. 149. NOTA 4: Pentru medicii cu specialităţi medicale clinice. j) Serviciile prevăzute la poziţia 159 se decontează numai pentru medicii din specialitatea obstetrică-ginecologie şi numai pentru afecţiuni ginecologice. 84. medicină internă cu competenţe/supraspecializări/atestate de studii complementare de ecografie corespunzător specialităţii. endocrinologie şi oncologie. 90. pediatrie. f) Serviciile prevăzute la poziţia 158 se decontează numai pentru medicii din specialitatea obstetrică-ginecologie şi numai pentru afecţiuni ginecologice. 125. neurologie. în condiţiile în care aceştia au competenţa şi dotarea necesară. serviciul prevăzut la poziţia 172 se decontează numai pentru medicii de specialitate cardiologie. b) Serviciile prevăzute la poziţia 162 se decontează numai pentru medicii din specialităţile: diabet. geriatrie şi gerontologie cu competenţe/supraspecializări/atestate de studii complementare corespunzătoare specialităţii. obstetrică-ginecologie. d) Serviciile prevăzute la poziţia 163 se decontează numai pentru medicii din specialitatea genetică medicală şi obstetrică ginecologie cu competenţe/supraspecializări/atestate de studii complementare de ecografie corespunzător specialităţii. i) serviciile prevăzute la poziţiile 166 şi 167 se decontează numai pentru medicii din specialitatea obstetrică-ginecologie cu supraspecializare în medicină materno-fetală. nutriţie şi boli metabolice. precum şi de medici cu specialitatea urologie.Investigaţiile cu substanţă de contrast sunt decontate de casele de asigurări de sănătate şi în cazul în care utilizarea substanţei de contrast a fost specificată în fişa de solicitare şi avizată de medicul de radiologie-imagistică. h) Serviciile prevăzute la poziţia 165 (ecografie de organ/de părţi moi/de articulaţie) se decontează numai pentru medicii din specialităţile: diabet. nutriţie şi boli metabolice. ortopedie şi recuperare. Pentru cazul în care se efectuează o investigaţie fără substanţă de contrast. Pentru serviciile prevăzute la poziţiile: 83.

8 ani. 16 la ordin. scintigrafie. Pentru efectuarea investigaţiilor CT şi RMN prevăzute la pct. 146 la care tariful aferent prevăzut în tabelul de la pct. casele de asigurări de sănătate vor deconta maximum 3 segmente/CNP/o dată pe an. 117.asociere de 2 localizări sau multiple dar nu mai mult de 3/pacient/trimitere NOTA 9: Serviciul medical de la poziţia 67 este examen citologic. Aceste investigaţii sunt decontate de casele de asigurări de sănătate numai dacă fişa de solicitare este însoţită de o copie a fişei de preanestezie pe care va fi aplicată parafa şi semnătura medicului cu specialitatea ATI şi care va avea acelaşi circuit ca şi fişa de solicitare. iar celălalt exemplar se transmite lunar de către acesta la casa de asigurări de sănătate cu care a încheiat contract. rezultatele celorlalte investigaţii efectuate anterior pentru stabilirea diagnosticului. tarifele aferente acestora (prevăzute în tabelul de la cap.pentru examene din secreţii nazale 4 . 125. 175. Pentru investigaţiile CT şi RMN prevăzute la poziţiile: 124. la contractare. în cazul examinării simultane a două sau mai multe segmente anatomice/membre. 3.urgenţe medico-chirurgicale majore nominalizate în anexa nr. NOTA 6: Serviciile medicale de înaltă performanţă (CT. tariful se referă la explorarea unui singur segment. NOTA 8: Pentru poziţiile 69 şi 70 codurile aferente se completează cu cifrele: 1 . 137.pentru examene din secreţii uretrale 2 .pentru examene din secreţii conjunctivale 5 . biletele de trimitere se întocmesc în 3 exemplare. furnizorii de servicii medicale paraclinice vor face dovada. 178 – 183 şi 184 sunt explorări funcţionale. indiferent de câte segmente anatomice se examinează simultan. În acest caz biletul de trimitere cuprinde şi datele din fişele de solicitare prevăzute în anexa nr.afecţiuni în care au fost epuizate toate celelalte posibilităţi de explorare.pentru examene din secreţii . 18 la ordin. angiografie) se decontează numai pe bază de recomandare medicală asiguraţilor în următoarele condiţii: . un exemplar la furnizorul care a efectuat serviciul/serviciile de înaltă performanţă. În cazul investigaţiilor CT şi RMN prevăzute în tabelul de la cap. NOTA 10: Serviciile medicale de la poziţiile 173. Investigaţiile menţionate mai sus se efectuează pe baza biletelor de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice. 156 . 77 . NOTA 7: Medicii de familie. din care unul rămâne la furnizorul care a făcut recomandarea. 118. pot efectua serviciile medicale paraclinice prevăzute la poz. 3 de la Nota 5 copiilor cu vârsta cuprinsă între 0 . a spaţiului şi dotărilor necesare pentru perioada de pre şi post anestezie.puroi 6 .ecografie generală (abdomen + pelvis). II se vor majora cu 10%. Pentru serviciul prevăzut la poziţia 110.2. . II. 140. RMN.8 ani care necesită efectuarea anesteziei generale şi implicit prezenţa unui medic cu specialitatea ATI. 1 se referă la explorarea unui singur segment anatomic/membru. care încheie acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară. acolo unde este cazul. 149. precum şi dovada relaţiei de muncă cu un medic de specialitate ATI. casele de asigurări de sănătate vor deconta majorarea de 10% aplicată numai la tariful pentru un singur segment. efectuate pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0 . La biletul de trimitere se ataşează de către medicul trimiţător.pentru examene din secreţii otice 3 . 174.

2 3.1* Consultaţie Consultaţie (inclusiv modelul de studiu) * Se efectuează o singură consultaţie la un interval de 12 luni pentru un asigurat Tratamentul cariei simple Tratamentul cariei simple cu materiale fizionomice Tratamentul cariei simple cu materiale nefizionomice Tratamentul afecţiunilor pulpare Tratamentul afecţiunilor pulpare la dinţii monoradiculari Tratamentul afecţiunilor pulpare la dinţii pluriradiculari Tratamentul gangrenei pulpare la dinţii monoradiculari Tratamentul gangrenei pulpare la dinţii pluriradiculari Tratamentul paradontitelor apicale Tratamentul parodontitelor apicale la dinţii monoradiculari Tratamentul parodontitelor apicale la dinţii pluriradiculari Tratamentul afecţiunilor parodonţiului marginal Tratamentul afecţiunilor parodonţiului marginal Tratamente chirurgicale buco-dentare Anestezia prin infiltraţie Extracţia la dinţii temporari Extracţia la dinţii permanenti monoradiculari Extracţia la dinţii permanenti pluriradiculari 78 2. 1. Pachetul de servicii medicale de bază de medicină dentară preventive şi al tratamentelor de medicină dentară COD ACTE TERAPEUTICE TARIFE SUMA DECONTATĂ DE CAS .2 3.CAPITOLUL III Pachetul de servicii medicale de medicină dentară preventive şi al tratamentelor de medicină dentară în ambulatoriul de specialitate de medicină dentară 1.3 3.1 2.2 6.LEI Copii Peste Beneficiari ai între 0 18 ani legilor – 18 speciale ani (NOTA 7) 36 100% 100% 1. 2.1 3.1 6.4 4.1 6. 3. 6. 4.3 6.4 72 60 100% 100% 100% 100% 60 90 72 96 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 72 96 100% 100% 100% 100% 100% 100% 72 24 15 48 60 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 60% 60% .2 5 5.1 4.

inclusiv tratamentul angrenajului invers prin inel/gutiere + bărbiţă şi capelină Tratamentul angrenajului invers prin exerciţii cu spatula/şedinţă Aparate şi dispozitive utilizate în tratamentul malformaţiilor congenitale Şlefuirea în scop ortodontic / dinte Reparaţie aparat ortodontic Menţinătoare de spaţiu mobile Activare aparat ortodontic / şedinţă Pentru pct.6.9 6.12 6.5 6.6* 6.3 8.7 8. Activităţi profilactice Fluorizare/arcadă 79 132 30 36 36 90 30 60 48 18 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7. 8.5 600 60 60 90 60 100% 100% 100% 60% 100% 60% 60% 60% 100% 100% 100% 100% 100% 8. 8 "Tratamente ortodontice".4* 8.2* 100% 420 15 600 15 300 360 30 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 8. Tratamente ortodontice Decondiţionarea obiceiurilor vicioase (sugere a degetului.1 360 100% 100% 8.5 8.6* 8.10 6. actele terapeutice notate (*) ţin numai de competenţa medicilor de specialitate în ortodonţie.8 6.1* 7.8* 100% 100% 100% 100% 100% 100% 9.4 7.3 7. 9. 7.7 6.13 Extracţia prin alveolotomie/alveoloplastie Chiuretaj alveolar Tratamentul hemoragiei si alveolitei Decapuşonarea Tratament de urgenţă a plăgilor OMF Imobilizarea luxaţiei dentare Imobilizarea în cazul fracturilor Reducerea luxaţiei ATM Control post-operator * În situaţia în care se efectuează în aceeaşi şedinţă în care a fost extras dintele respectiv nu este decontat de casa de asigurări de sănătate Tratamente protetice Proteza acrilică Reparaţie proteză Element acrilic Element metalo-acrilic Reconstituire coroană radiculară * Termenul de înlocuire a unei proteze monomaxilare este de 5 ani. respiraţie orală) prin plăcuţă.11 6. deglutiţie infantilă. vestibuloorală şi scut lingual Decondiţionarea tulburărilor funcţionale prin aparate ortodontice.1* 60 100% 100% .2 7.

6.6. 6. 6. 5.5. 4.5 Sigilare/dinte Igienizare Control oncologic Pansament calmant/drenaj endodontic * o procedură decontată la 6 luni ** o procedură decontată la 2 ani Pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 0 18 ani.1.1.2* * 9. 2. dacă sunt elevi. 8 "Tratamente ortodontice" menţionate în notă.4 9.11.2.2.3 9. 60 30 36 30 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% NOTA 1: Serviciile de medicină dentară prevăzute în pachetul de servicii de bază pot fi efectuate de oricare dintre medicii dentişti. 9. 6. 6.3. 9.2. 9. serviciile medicale preventive de medicină dentară se acordă trimestrial.8. 7. NOTA 4: Formula dentară: Dinţi permanenţi 11 incisiv medial dreapta sus 12 incisiv lateral dreapta sus 13 canin dreapta sus 14 primul premolar dreapta sus 15 al doilea premolar dreapta sus 16 primul molar dreapta sus 17 al doilea molar dreapta sus 18 al treilea molar dreapta sus 21 incisiv medial stânga sus 22 incisiv lateral stânga sus 23 canin stânga sus 24 primul premolar stânga sus 25 al doilea premolar stânga sus 26 primul molar stânga sus 27 al doilea molar stânga sus 28 al treilea molar stânga sus 31 incisiv medial stânga jos 32 incisiv lateral stânga jos 33 canin stânga jos 34 primul premolar stânga jos 35 al doilea premolar stânga jos 36 primul molar stânga jos 37 al doilea molar stânga jos 80 . studenţi şi dacă nu realizează venituri din muncă.26 de ani.1. iar pentru tinerii în vârstă de 18 .10.9. NOTA 2: Codurile pentru serviciile medicale de urgenţă de medicină dentară sunt următoarele: 4.7. 9.1.9.2. 2. 8. cu excepţia celor de la pct. 9.5 NOTA 3: Competenţa pentru dentişti este pentru codurile: 1. 6.1. se acordă de două ori pe an.12.

molar stânga sus 65 .molar stânga jos 75 . decontarea acestor servicii se realizează din fondul aferent investigaţiilor medicale paraclinice în limita sumelor rezultate conform criteriilor din anexa nr.1.4.canin dreapta sus 54 . sau pe bază de bilet de trimitere de la un alt medic de medicină dentară. 6. 6.canin stânga sus 64 .molar dreapta sus 61 .2.pentru beneficiarii Legii nr.molar stânga sus 71 .incisiv medial stânga sus 62 .incisiv lateral stânga jos 73 .2.1. 8. Pentru aceste servicii. 11 la ordin. 6. 9. 3. 8.molar dreapta jos NOTA 5: În cazul dinţilor supranumerari se indică codul dintelui cu specificaţia "supranumerar".5.incisiv medial stânga jos 72 .canin dreapta jos 84 .3.1.4.3.2. 7. 9.incisiv lateral stânga sus 63 .38 al treilea molar stânga jos 41 incisiv medial dreapta jos 42 incisiv lateral dreapta jos 43 canin dreapta jos 44 primul premolar dreapta jos 45 al doilea premolar dreapta jos 46 primul molar dreapta jos 47 al doilea molar dreapta jos 48 al treilea molar dreapta jos Dinţi temporari 51 . Dată fiind incidenţa dinţilor supranumerari se admit la raportare maximum doi dinţi supranumerari/CNP.1. furnizorii de servicii medicale de medicină dentară încheie cu casele de asigurări de sănătate acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale de medicină dentară.7.3. 7.molar dreapta jos 85 . 6.3.incisiv medial dreapta sus 52 .4. II ca o consecinţă a actului medical propriu. 7.1.molar stânga jos 81 . 9. 3. 8.incisiv lateral dreapta sus 53 . 8.5. 3. 2.incisiv medial dreapta jos 82 . se acordă astfel: .canin stânga jos 74 .5.6. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945 .1. dacă au autorizaţiile necesare efectuării acestor servicii şi dotările necesare. 7.1989. 8. cu 81 .8. NOTA 6: Medicii de medicină dentară pot efectua radiografii dentare (retroalveolară şi panoramică) cuprinse la cap.2. 6. 8.2. 6. 3. 8.4.5. 2.incisiv lateral dreapta jos 83 .molar dreapta sus 55 .3 şi 9.1. NOTA 7: Serviciile prevăzute la codurile 1. pentru asiguraţii pentru care este necesar a se efectua aceste investigaţii în vederea stabilirii diagnosticului.

se acordă în cabinetele medicale şi cuprinde: . 2. bilanţul muscular. la momentul începerii curei. întocmirea planului de recuperare. Casele de asigurări de sănătate pot deconta o a doua consultaţie în timpul 82 . în vederea stabilirii diagnosticului. precum şi instruirea în legătură cu măsurile terapeutice şi profilactice generale şi specifice . în caz contrar procentul decontat de CAS este de 60%. (2) din Legea nr. .1. ansamblul elementelor fizico/chimice ale climatului. stabilirea protocolului de explorări şi/sau interpretarea integrativă a explorărilor şi a analizelor de laborator disponibile efectuate la solicitarea medicului de familie şi/sau a medicului de specialitate. Pachetul de servicii medicale de medicină dentară în ambulatoriul de specialitate pentru persoanele care se asigură facultativ pentru sănătate. examenul clinic general. 214 alin. republicată. Casele de asigurări de sănătate suportă contravaloarea a maximum două consultaţii. cu modificările şi completările ulterioare. 1. . procentul de 100% se decontează dacă serviciile au fost acordate în unităţi medicale civile de stat sau militare. avizate de Ministerul Sănătăţii conform legislaţiei în vigoare. medicină fizică şi balneologie Pachetul de servicii medicale de bază 1. inclusiv microclimatul de saline şi peşteri. examenul clinic specific specialităţii respective. în caz contrar procentul decontat de CAS este de 60%. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. lacurile şi nămolurile terapeutice. 1. Pachetul minimal de servicii medicale de medicină dentară în ambulatoriul de specialitate de medicină dentară. . 341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989.terapii cu factori naturali terapeutici: apele minerale terapeutice.anamneza.stabilirea conduitei terapeutice şi/sau prescrierea tratamentului medical şi igienodietetic.bilanţul articular anatomic şi funcţional. precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război. 3. . în caz contrar procentul decontat de CAS este de 60%. precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987. cu modificările şi completările ulterioare se acordă serviciile medicale de medicină dentară de la pct. într-un interval de la consultaţie.unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare. gazele terapeutice. Consultaţia medicală de specialitate.” CAPITOLUL IV Pachetul de servicii medicale acordate în ambulatoriul de specialitate pentru specialitatea recuperare. 1 „Pachetul de servicii medicale de bază de medicină dentară preventive şi al tratamentelor de medicină dentară. 44/1994 privind veteranii de război. . conform legii: a) se acordă serviciile medicale de urgenţă de medicină dentară prevăzute la NOTA 2 de la pct. 1.2. Se acordă servicii medicale de urgenţă de medicină dentară prevăzute la NOTA 2 de la pct. din subordinea Ministerului Sănătăţii.modificările ulterioare. fiecare cură de tratament recomandată trebuie să fie precedată de o consultaţie. Consultaţia medicală de specialitate 1. ce nu poate depăşi 30 de zile calendaristice. procentul de 100% se decontează dacă serviciile au fost acordate în unităţi sanitare de stat. Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor. cu modificările şi completările ulterioare.Pentru beneficiarii Legii nr. procentul de 100% se decontează dacă serviciile au fost acordate în unităţi medicale civile de stat sau militare.Pentru beneficiarii Legii nr. b) pentru persoanele cu vârste cuprinse între 0 şi 18 ani dintre categoriile de persoane din cadrul categoriilor prevăzute la art.

pentru care tratamentul se poate prescrie şi monitoriza de către medicul în specialitatea recuperare medicină fizică şi balneofizioterapie din unităţile sanitare nominalizate de către Ministerul Sănătăţii. | Microunde | |______|_____________________________________________________________| 83 . | TENS | |______|_____________________________________________________________| | 7. G31c. dacă acesta. | Trabert | |______|_____________________________________________________________| | 6.3. 1. 2. medicină fizică şi balneologie. Asiguraţii. Pentru grupele de boli cronice G18. | Curen i interferen iali | |______|_____________________________________________________________| | 8. nr. în limita competenţelor iar serviciile se acordă conform schemei de tratament. body-building) etc. în trimestrul respectiv nu a beneficiat de nicio consultaţie în condiţiile prevăzute la 1. 1. medicină fizică şi balneologie acordate în bazele de tratament de care beneficiază un asigurat pentru o cură de tratament este de 140 lei. medicină fizică şi balneologie este de 14 lei. Servicii medicale-cură de tratament acordate în cabinetele/bazele de tratament Recomandarea pentru recuperare. | Galvanizare | |______|_____________________________________________________________| | 3.curei sau la finalul fiecărei cure la un interval ce nu poate să depăşească 10 zile calendaristice de la momentul finalizării acesteia. ÎN CURA DE TRATAMENT ____________________________________________________________________ 1. cum ar fi: vergeturi. Tariful pe consultaţie în specialitatea recuperare. după care asiguratul plăteşte integral serviciile medicale. trimestrial sau lunar. cu condiţia ca aceste servicii să nu se fi efectuat de către un alt medic specialist pentru aceeaşi perioadă. sindrom tropostatic. Pentru situaţiile în care unui asigurat nu i se recomandă cură de tratament. casele de asigurări de sănătate decontează o consultaţie/trimestru pentru un bolnav cu una sau mai multe afecţiuni cronice şi prescripţia/prescripţiile medicale aferente consultaţiei. G19. G31d. pentru perioade şi potrivit unui ritm stabilite de către medicul de specialitate recuperare. | Unde scurte | |______|_____________________________________________________________| | 9. | Kinetoterapie de grup pe afec iuni | | |______|_____________________________________________________________| | 2. Pentru evaluarea clinică şi paraclinică a bolnavilor cu afecţiuni cronice menţionate la pct.G. | Curen i diadinamici | |______|_____________________________________________________________| | 5. Pentru prestaţia medicului primar. G31b. casa de asigurări de sănătate decontează 2 consultaţii. 1. au dreptul la maximum 2 cure pe an calendaristic.. tariful consultaţiei se majorează cu 20%.nominalizate în H.4. | Ionizare | |______|_____________________________________________________________| | 4. gimnastică de întreţinere (fitness.3. 720/2008. DUPĂ CAZ. O cură reprezintă în medie 10 zile de tratament. PROCEDURI INCLUSE. Tariful pe serviciu medical-caz pentru serviciile medicale de recuperare. în medie 4 proceduri/zi.3. Serviciile medicale prevăzute mai sus nu se decontează de casele de asigurări de sănătate atunci când acestea se acordă pentru situaţii care privesc corecţii de natură estetică şi de întreţinere. o consultaţie şi prescripţia/prescripţiile medicale aferente. casele de asigurări de sănătate decontează pentru un bolnav cu una sau mai multe afecţiuni cronice. medicină fizică şi balneologie se poate face de către medicii de specialitate şi de către medicii de familie. G31e .

| Hidrokinetoterapie individuală generală | |______|_____________________________________________________________| | 33. | Curen i cu impulsuri rectangulare | |______|_____________________________________________________________| | 18. | Duş subacval | |______|_____________________________________________________________| | 24. | Laser-terapie | |______|_____________________________________________________________| | 15. | Băi minerale (sulfuroase. | Băi galvanice | |______|_____________________________________________________________| | 23. | Aplica ii cu parafină | |______|_____________________________________________________________| | 25. | Contrac ia izometrică electrică | |______|_____________________________________________________________| | 20. | Solux | |______|_____________________________________________________________| | 16.| 10. | Kinetoterapie individuală | |______|_____________________________________________________________| | 35. | Trac iuni vertebrale şi articulare | |______|_____________________________________________________________| | 36. | Băi Stanger | |______|_____________________________________________________________| | 22. | Stimulare electrică func ională | |______|_____________________________________________________________| | 21. | Hidrokinetoterapie par ială | |______|_____________________________________________________________| | 34. | Masaj segmentar | |______|_____________________________________________________________| | 28. | Băi sau pensula ii cu parafină | |______|_____________________________________________________________| | 26. | Magnetoterapie | |______|_____________________________________________________________| | 14. | Ultraviolete | |______|_____________________________________________________________| | 17. | Manipulări articula ii periferice | |______|_____________________________________________________________| | 38. | Curen i de înaltă frecven ă pulsatilă | |______|_____________________________________________________________| | 11. | Limfmasaj | |______|_____________________________________________________________| | 30. bac vâslit | |______|_____________________________________________________________| | 39. | Manipulări vertebrale | |______|_____________________________________________________________| | 37. | Masaj reflex | |______|_____________________________________________________________| | 29. bicicletă | | | ergometrică. | Kinetoterapie cu aparatură specială covor rulant. | Pulveriza ie cameră | |______|_____________________________________________________________| | 32. | Masaj regional | |______|_____________________________________________________________| | 27. | Ultrasunet | |______|_____________________________________________________________| | 12. alcalină) | |______|_____________________________________________________________| 84 . | Combina ie de ultrasunet cu curen i de joasă frecven ă | |______|_____________________________________________________________| | 13. cloruro-sodică. | Curen i cu impulsuri exponen iale | |______|_____________________________________________________________| | 19. | Aerosoli individuali | |______|_____________________________________________________________| | 31. elcometre.

| 40. 47 . Serviciile medicale de la pct 39 .38. | Băi de dioxid de carbon şi bule | |______|_____________________________________________________________| | 42. | Aplica ia de oscila ii profunde | |______|_____________________________________________________________| | 49.46 pot fi efectuate numai în bazele de tratament din staţiunile balneoclimaterice. 1 .49 pot fi efectuate numai de cabinetele medicale care dispun şi de bază de tratament. Pentru cura balneară de recuperare şi cura balneară terapeutică în bazele de tratament din staţiunile balneoclimaterice se decontează în medie 4 proceduri/zi (din care 2 proceduri cu factori naturali terapeutici) 85 . | Speleoterapia/salinoterapia | |______|_____________________________________________________________| NOTĂ: Serviciile medicale de la pct. | Băi de plante | |______|_____________________________________________________________| | 41. | Mofete artificiale | |______|_____________________________________________________________| | 45. | Împachetare par ială cu nămol | |______|_____________________________________________________________| | 47. | Mofete naturale | |______|_____________________________________________________________| | 44. | Aplica ie de unde de şoc extracorporeale | |______|_____________________________________________________________| | 48. | Împachetare generală cu nămol | |______|_____________________________________________________________| | 46. Serviciile medicale se acordă pentru perioade şi potrivit unui ritm stabilite de medicul curant de recuperare. | Băi de nămol | |______|_____________________________________________________________| | 43.

în cadrul unui program de 7 ore/zi/medic. în condiţiile în care numărul de consultaţii efectuate şi raportate în medie pe zi este mai mic sau egal cu 19 consultaţii. după caz. pentru specialitatea neurologie se pot acorda şi raporta la casa de asigurări de sănătate servicii medicale corespunzătoare unui punctaj de 154 de puncte în medie pe zi. unui program de lucru de 7 ore/zi îi corespunde un număr de 14 consultaţii în medie pe zi (timp mediu/consultaţie = 30 de minute). inclusiv pediatrică. serviciile medicale acordate de medicii de specialitate din specialităţile clinice. ART. inclusiv pediatrică. 2 (1) Casele de asigurări de sănătate decontează medicilor de specialitate din specialităţile clinice contravaloarea serviciilor medicale prevăzute în anexa nr. b) pentru specialitatea psihiatrie. altele decât medici. în vederea asigurării calităţii serviciilor medicale. şi homeopatie şi planificare familială unui program de lucru de 7 ore/zi îi corespunde un număr de 28 de consultaţii în medie pe zi (timp mediu/consultaţie = 15 minute). 3 (1) Numărul total de puncte raportat pentru consultaţiile. pentru specialitatea psihiatrie. care prestează activităţi conexe actului medical sau care sunt în relaţie contractuală cu furnizori de servicii conexe actului medical. pot raporta prin medicii de specialitate care au solicitat serviciile respective servicii efectuate de aceştia şi cuprinse în anexa nr. 150/153/154 puncte în medie pe zi corespunzător unui program de 7 ore/zi. (2) Furnizorii de servicii medicale care au angajate persoane autorizate de Ministerul Sănătăţii. se pot acorda şi raporta la casa de asigurări de sănătate servicii medicale corespunzătoare unui punctaj de 150 de puncte în medie pe zi. să exercite profesii prevăzute în Nomenclatorul de funcţii al Ministerului Sănătăţii. luându-se în considerare următoarele: a) pentru specialităţi clinice şi pentru medicii care lucrează exclusiv în fitoterapie. medicină fizică şi balneologie.ANEXA 8 MODALITĂŢILE DE PLATĂ în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice inclusiv recuperare. 7 la ordin. de medicină dentară se face prin tarif pe serviciu medical cuantificat în puncte sau în lei. dacă aceste servicii sunt efectuate în cabinetele medicale în care aceştia îşi desfăşoară activitatea şi interpretate de medicii respectivi. ART. medicină fizică şi balneologie. în condiţiile în care numărul de consultaţii efectuate şi raportate în medie pe zi este mai mic sau egal cu 14 consultaţii. 86 . planificare familială nu poate depăşi numărul de puncte rezultat potrivit programului de lucru. pentru specialitatea neurologie. se pot acorda şi raporta la casa de asigurări de sănătate servicii medicale corespunzătoare unui punctaj de 153 de puncte în medie pe zi. homeopatie. paraclinice şi de medicină dentară ART. fitoterapie. nu poate depăşi. luând în calcul numărul de puncte aferent fiecărui serviciu medical şi valoarea stabilită pentru un punct. punctajul aferent serviciilor medicale acordate. 1 Plata serviciilor din asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice inclusiv recuperare. 7 la ordin. în condiţiile în care numărul de consultaţii efectuate şi raportate în medie pe zi este mai mic sau egal cu 9 consultaţii. d) pentru specialităţile clinice. paraclinice. c) pentru specialităţile clinice. unui program de lucru de 7 ore/zi îi corespunde un număr de 21 de consultaţii în medie pe zi (timp mediu/consultaţie = 20 de minute). dacă sunt considerate indispensabile în stabilirea diagnosticului şi a conduitei terapeutice.

(2) Numărul total de puncte realizat în fiecare lună se majorează în raport cu: a) condiţiile în care se desfăşoară activitatea .majorarea este cu până la 100%. furnizorul de servicii conexe poate avea relaţii contractuale cu unul sau mai mulţi medici din specialităţile clinice care pot solicita servicii conexe. ART. 3. în vederea decontării de casele de asigurări de sănătate cu care aceştia sunt în relaţie contractuală. după caz. înfiinţarea. ca urmare a serviciilor medicale acordate cu valoarea minimă garantată pentru un punct pe serviciu medical. pe baza criteriilor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate în vigoare. programul de activitate şi tipul de servicii conexe conform anexei nr. Lista cuprinzând cabinetele medicale din asistenţa medicală ambulatorie de specialitate la care se aplică majorările de mai sus şi procentul de majorare corespunzător se stabilesc anual conform prevederilor ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate mai sus menţionat. Pentru desfăşurarea activităţii. cuvenite celui care le prestează. 7 la ordin. cu respectarea prevederilor art. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical. avizul de liberă practică/atestatul de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România. servicii medicale creşte sau scade corespunzător. punctajul aferent numărului de consultaţii. Această majorare nu se aplică medicilor care lucrează exclusiv în: fitoterapie şi homeopatie. Pentru prestaţia medicului primar. acte doveditoare care să conţină datele de identitate ale persoanelor care prestează servicii conexe actului medical.În situaţia în care programul de lucru al unui medic este mai mare sau mai mic de 35 ore/săptămână. aprobată şi modificată prin Legea nr. organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România. în luna respectivă. după caz. se pot acorda consultaţii şi servicii medicale contra cost. încheiate cu casele de asigurări de sănătate. Pentru asigurarea calităţii în furnizarea serviciilor medicale. (2) Serviciile conexe actului medical pot fi raportate de medicii de specialitate care le-au solicitat. numărul total de puncte se majorează cu 20%. În situaţia în care adresabilitatea asiguraţilor la cabinetul medical depăşeşte nivelul prevederilor menţionate mai sus se vor întocmi liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile sau la cererea asiguratului. 598/2001 şi după caz conform Legii nr. Punctajul aferent serviciilor conexe actului medical care pot fi raportate de medicul de specialitate care le-a solicitat nu poate depăşi 40 de puncte în medie pe zi. un furnizor de servicii medicale clinice poate avea relaţii contractuale cu unul sau mai mulţi furnizori de servicii conexe. sau ca prestator de servicii în cabinetul de practică organizat conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. reprezentând consultaţii şi/sau servicii. se vor anexa: acte doveditoare privind relaţia contractuală dintre furnizorul de servicii medicale clinice şi furnizorul de servicii conexe actului medical. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică. 4 (1) Suma cuvenită lunar medicilor de specialitate din specialităţile clinice se calculează prin înmulţirea numărului total de puncte realizat. pentru care valoarea de referinţă a prestaţiei medicale este cea a medicului specialist. la contractele furnizorilor de servicii medicale clinice. planificare familială. b) gradul profesional. Pentru desfăşurarea activităţii. precum şi furnizorilor de servicii conexe 87 . din care să reiasă că îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la cabinetul medicului specialist.

controalele periodice vor fi decontate de casele de asigurări de sănătate. Excepţie fac situaţiile în care asiguratul solicită în nume propriu şi în scris. sumele plătite în plus sau în minus se regularizează conform legii.explorări funcţionale).medicii de familie (prin act adiţional la contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară) 88 . pentru asiguraţii care prezintă unul sau mai multe diagnostice confirmate. ca raport între fondul aferent trimestrului respectiv destinat pentru plata medicilor de specialitate din specialităţile clinice pentru care plata se face prin tarif pe serviciu medical exprimat în puncte şi de numărul de puncte realizat în trimestrul respectiv. efectuarea controalelor periodice la un alt furnizor . (3) Valoarea minimă garantată pentru un punct pe serviciu medical este unică pe ţară şi este în valoare de 1.un furnizor de servicii medicale paraclinice (de analize medicale de laborator. în cazul specialităţilor clinice.un furnizor de servicii medicale clinice (prin act adiţional la contractul de furnizare de servicii medicale clinice sau prin act adiţional la contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti). 5 (1) Erorile de calcul constatate în cadrul unui trimestru se corectează la sfârşitul trimestrului. 6 (1) La stabilirea sumei contractate de către: . (4) Pentru asigurarea calităţii furnizării serviciilor medicale. ART. (5) Numărul de puncte luat în calcul la stabilirea valorii definitive a unui punct pe serviciu. odată cu recalcularea drepturilor băneşti cuvenite medicilor de specialitate din specialităţile clinice. Recalcularea numărului total de puncte se face din luna următoare lunii în care s-a depus la casa de asigurări de sănătate dovada confirmării gradului profesional. ART. într-un trimestru anterior. (4) Valoarea definitivă a unui punct pe serviciu medical se stabileşte trimestrial. . sumele respective afectând fondul pentru calculul valorii definitive a punctului pentru trimestrul în care s-a constatat eroarea şi implicit valoarea definitivă a punctului pentru trimestrul respectiv.actului medical. în condiţiile în care acestea vor fi efectuate. stabilită pentru trimestrul în care s-a produs eroarea. până la data de 25 a lunii următoare încheierii fiecărui trimestru. prevăzute în anexa nr. raportate şi validate conform reglementărilor legale în vigoare. (3) În situaţia în care după încheierea anului financiar precedent se constată erori de calcul aferente acestuia. .2 lei. de investigaţii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală. unică pe ţară pentru trimestrul respectiv. de investigaţii medicale paraclinice . la valoarea definitivă a punctului. Valoarea definitivă a unui punct pe serviciu medical astfel obţinută este valabilă şi pentru serviciile medicale clinice realizate în trimestrul respectiv pentru care decontarea se face din fondul alocat asistenţei medicale spitaliceşti şi nu poate fi mai mică decât valoarea minimă garantată a unui punct pe serviciu. 9 la ordin. (2) Erorile de calcul constatate după expirarea unui trimestru. se corectează până la sfârşitul anului. şi reprezintă valoarea definitivă a unui punct pe serviciu medical. astfel: suma corespunzătoare numărului de puncte plătit eronat în plus sau în minus faţă de cel efectiv realizat. se calculează în trimestrul în care s-a constatat eroarea. nu include numărul de puncte aferent serviciilor medicale clinice realizate în trimestrul respectiv pentru care decontarea se face din fondul alocat asistenţei medicale spitaliceşti. (6) Fondul aferent asistenţei medicale ambulatorii de specialitate pentru specialităţile clinice se defalchează pe trimestre.

(2) Numărul investigaţiilor paraclinice negociat este orientativ. casele de asigurări de sănătate analizează aceste situaţii şi cu avizul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. (5) din Contractul-cadru pentru anii 2011 . La stabilirea sumelor contractate cu furnizorii de analize medicale de laborator. furnizorii de servicii de medicină dentară (numai pentru radiografia dentară retroalveolară şi panoramică) şi casele de asigurări de sănătate se stabileşte în limita numărului de investigaţii paraclinice necesar pe total judeţ. vor încheia cu furnizorii de servicii medicale paraclinice un act adiţional de suplimentare a valorii contractate. cu încadrarea în 90% din suma prevăzută cu această destinaţie. 44 alin. 10. de la investigaţiile medicale paraclinice de radiologie şi imagistică 89 . furnizorii de servicii medicale clinice (numai pentru ecografii şi monitorizarea şi managementul hemodinamic prin metoda bioimpedanţei toracice). medicii de familie (numai pentru ecografie generală . 1389/2010. casele de asigurări de sănătate decontează furnizorilor de servicii medicale paraclinice serviciile furnizate cu obligaţia încadrării în limita valorii lunare de contract. 11 la ordin. se au în vedere: a) numărul de investigaţii paraclinice.explorări funcţionale. În situaţia în care la unii furnizori de servicii medicale paraclinice se înregistrează la sfârşitul unei luni sume neconsumate faţă de suma lunară prevăzută în contract/act adiţional. Pentru situaţiile justificate ce pot apărea în derularea contractelor încheiate cu furnizorii de servicii medicale paraclinice. în limita fondului aprobat cu această destinaţie. determinat de comisia constituită conform art.abdomen şi pelvis). la solicitarea acestora. utilizând diferenţa de 10% din suma prevăzută pentru serviciile medicale paraclinice care nu a fost contractată. respectiv cu furnizorii de investigaţii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală. casele de asigurări de sănătate vor avea în vedere criteriile prevăzute în anexa nr.2012 aprobat prin H. existând obligaţia încadrării în valoarea lunară a contractului/actului adiţional. (3) Lunar.G.un furnizor de servicii de medicină dentară (prin act adiţional la contractul de furnizare de servicii medicale de medicină dentară) cu casa de asigurări de sănătate. b) tarifele negociate. casele de asigurări de sănătate vor diminua printr-un act adiţional la contract/act adiţional valoarea lunară contractată iniţial aferentă lunii respective cu sumele neconsumate. La stabilirea sumelor contractate cu furnizorii de servicii medicale paraclinice . respectiv în anexa nr. nr.. Numărul de investigaţii paraclinice negociat între furnizorii de investigaţii medicale paraclinice. Sumele contractate de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii de servicii medicale paraclinice se defalchează pe trimestre şi pe luni. cu modificările şi completările ulterioare. casele de asigurări de sănătate vor avea în vedere diversitatea serviciilor medicale paraclinice propuse pentru contractare reflectată în tipul de aparate aflate în dotare. Sumele rezultate din economii vor fi contractate printr-un act adiţional cu furnizorii de servicii medicale paraclinice care în aceeaşi lună şi-au epuizat valoarea de contract Suma din actul adiţional se utilizează pentru decontarea serviciilor medicale paraclinice acordate asiguraţilor de la data semnării actului adiţional şi se repartizează proporţional în funcţie de consumul mediu lunar stabilit pentru fiecare furnizor de la începutul anului până la sfârşitul lunii pentru care se face regularizarea şi în raport cu valoarea de contract aferentă lunii în care se face regularizarea.analize medicale de laborator. Sumele rezultate din economii de la investigaţiile medicale paraclinice .

Sumele obţinute ca disponibil din aceste diminuări la nivelul caselor de asigurări de sănătate se vor folosi la reîntregirea sumelor alocate cu destinaţie iniţială.analize medicale de laborator. cu încadrarea în valoarea contractată pentru trimestrul respectiv. 10 şi 11 la ordin se modifică în sensul diminuării faţă de condiţiile iniţiale şi furnizorii aduc la cunoştinţa caselor de asigurări de sănătate aceste situaţii. respectiv a actului adiţional la contractul/actul adiţional iniţial se stabileşte avându-se în vedere criteriile de selecţie şi contractare prevăzute în prezentele norme.pot efectua servicii medicale paraclinice peste valoarea lunară de contract/act adiţional în limita a maxim 5%. (5) Fondurile suplimentare aprobate pentru anul 2012 cu destinaţia servicii medicale paraclinice se contractează de casele de asigurări de sănătate prin încheiere de contracte. cu condiţia ca această depăşire să influenţeze corespunzător. Neanunţarea acestor situaţii şi constatarea ulterior producerii lor duc la aplicarea prevederilor privind nerespectarea obligaţiilor contractuale din contractul de furnizare de investigaţii paraclinice şi conduce la rezilierea contractului. în structura unui furnizor de servicii medicale paraclinice. (7) În situaţia în care unul sau mai multe elemente care au stat la baza stabilirii punctajului pentru fiecare furnizor de servicii medicale paraclinice. 90 . (8) În situaţia în care. 7 (1) Casele de asigurări de sănătate decontează furnizorilor de servicii medicale paraclinice cu care sunt în relaţii contractuale contravaloarea serviciilor medicale paraclinice prezentate în anexa nr. 7 la ordin. în prezenţa reprezentanţilor casei de asigurări de sănătate şi a tuturor reprezentanţilor legali ai furnizorilor care doresc să încheie contract de furnizare de servicii medicale paraclinice. Valoarea contractului. Actul adiţional se adaptează după modelul contractului de furnizare de servicii medicale paraclinice. Prezentarea. suma stabilită iniţial se diminuează corespunzător.medicală într-o lună şi de la investigaţiile medicale paraclinice . conform prevederilor din anexele nr. susţinerea şi negocierea ofertelor privind procentul de diminuare a tarifelor pentru investigaţii paraclinice se face în şedinţă deschisă. (6) În situaţii justificate furnizorii de servicii medicale paraclinice . în situaţia în care unul sau mai multe elemente care au stat la baza stabilirii punctajului iniţial al acestora sa/s-au modificat. există laborator/punct de lucru organizat ca urmare a procedurii de externalizare. (4) Furnizorii de servicii medicale paraclinice vor efectua direct toate tipurile de investigaţii paraclinice contractate cu casele de asigurări de sănătate şi nu vor încheia subcontracte cu alţi furnizori de servicii medicale paraclinice pentru efectuarea unor anumite tipuri de investigaţii paraclinice. ART.explorări funcţionale într-o lună . în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data de la care survine modificarea. investigaţii medicale paraclinice de radiologie şi imagistică medicală. precum şi servicii medicale paraclinice . respectiv acte adiţionale la contractele/actele adiţionale iniţiale şi vor fi utilizate pentru decontarea serviciilor medicale paraclinice acordate asiguraţilor de la data semnării acestora.explorări funcţionale . casa de asigurări de sănătate încheie pentru acestea un act adiţional la contractul de furnizare de servicii paraclinice încheiat cu furnizorul respectiv.se redistribuie furnizorilor care în aceeaşi lună şi-au epuizat valoarea de contract. prin încheierea unui act adiţional la contract. în sensul diminuării valorii de contract/act adiţional a lunii următoare. 7 la ordin. Tarifele decontate de casele de asigurări de sănătate sunt cele rezultate din reducerea tarifelor maximale cu procentul de diminuare cel mai mare ofertat de către furnizori şi nu pot fi mai mari decât tarifele maximale prevăzute în anexa nr. precum şi reevaluarea punctajului tuturor furnizorilor.

au valabilitate de până la 90 de zile calendaristice. la tarife negociate care nu pot fi mai mari decât tarifele maximale decontate de casele de asigurări de sănătate prevăzute în aceeaşi anexă. Un exemplar al biletului de trimitere rămâne la medicul care a făcut trimiterea şi două exemplare sunt înmânate asiguratului. respectiv de către alţi medici de specialitate cardiologie şi medicină internă.(2) Casele de asigurări de sănătate decontează ecografii furnizorilor de servicii medicale clinice inclusiv recuperare. În primele 10 zile calendaristice de la emiterea biletului de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice asiguratul are obligaţia de a se programa şi de a accepta programarea la unul dintre furnizori. programul de lucru se prelungeşte corespunzător. 8 (1) Biletul de trimitere pentru investigaţiile paraclinice este formular cu regim special. Furnizorul de servicii medicale paraclinice care efectuează investigaţiile paraclinice recomandate prin biletul de trimitere păstrează un exemplar al biletului şi depune la casa de asigurări de sănătate celălalt exemplar cu ocazia raportării lunare a activităţii. În situaţia în care. consemnând pe verso-ul exemplarului de bilet de trimitere data prezentării şi data programării. Prin excepţie biletele de trimitere pentru efectuarea de investigaţii paraclinice specifice pentru afecţiunile cuprinse în unele programe naţionale de sănătate: diabetul şi bolile de nutriţie precum şi cele pentru afecţiunile oncologice. unic pe ţară. medicină fizică şi balneologie. Aceste investigaţii medicale paraclinice pot fi efectuate atât ca urmare a actului medical propriu. (2) Dacă în perioada de valabilitate a biletului de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice un asigurat se internează în spital fără ca investigaţiile recomandate să fie 91 . Pentru celelalte boli cronice. Pentru ecografiile. 7 la ordin. respectiv furnizorilor de servicii medicale clinice de cardiologie şi de medicină internă serviciul "monitorizarea şi managementul hemodinamic prin metoda bioimpedanţei toracice" cuprinse în anexa nr. În acest sens furnizorii încheie acte adiţionale cu casele de asigurări de sănătate. dacă asiguratul refuză programarea. în caz contrar biletul de trimitere îşi pierde valabilitatea. pentru care medicii cu specialităţi medicale clinice. că a fost sau nu internat pe perioada de la data eliberării biletului de trimitere până la data efectuării investigaţiilor. cât şi ca urmare a trimiterii de către alţi medici de specialitate în cadrul unui program suplimentar faţă de cel contractat pentru serviciile medicale din asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice. La momentul prezentării la furnizorul de investigaţii paraclinice din ambulatoriu pentru efectuarea investigaţiilor. furnizorul va restitui asiguratului ambele exemplare ale biletului de trimitere pentru ca acesta să se poată prezenta la alt furnizor de investigaţii medicale paraclinice. furnizorul de servicii medicale paraclinice are obligaţia de a-l programa. Furnizorii de servicii medicale paraclinice au obligaţia să verifice biletele de trimitere în ceea ce priveşte datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă potrivit prevederilor legale în vigoare. C a capitolului I din anexa nr. care se întocmeşte în trei exemplare şi are o valabilitate de maximum 30 de zile calendaristice de la data emiterii. investigaţiile nu au putut fi efectuate la momentul prezentării. respectiv medicii de specialitate cardiologie şi medicină internă încheie acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale clinice şi care sunt efectuate ca urmare a trimiterii de către alţi medici de specialitate. din motive obiective. asiguratul va declara pe proprie răspundere pe verso-ul celor două exemplare ale biletului de trimitere. respectiv monitorizările şi managementul hemodinamic prin metoda bioimpedanţei toracice. în condiţiile prevăzute la Nota 1 şi Nota 3 de la finalul lit. semnătura şi ştampila furnizorului. ART. 7 la ordin. valabilitatea biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice specifice este de până la 60 zile calendaristice.

investigaţiile medicale paraclinice se acordă pe baza biletului de trimitere. convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii. respectiv beneficiari ai formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. respectiv în baza Regulamentului CEE nr. (5) Fiecare casă de asigurări de sănătate îşi organizează modul de verificare a biletelor de trimitere pentru investigaţiile paraclinice. pe perioada de valabilitate a biletului de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice. prejudiciul se recuperează de la asigurat. indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă asiguratul. în perioada de valabilitate a cardului. În situaţia în care. (6) Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European. CT. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate. În relaţiile cu furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate. Investigaţiile medicale paraclinice efectuate unui asigurat în ambulatoriu pe perioada în care acesta a fost internat precum şi în perioada de la data externării până la data expirării termenului de valabilitate a biletului de trimitere.efectuate în ambulatoriu anterior internării. asiguratul a fost internat întrun spital şi în declaraţia pe proprie răspundere consemnată pe verso-ul biletului de trimitere este contrară celor constatate. cu excepţia investigaţiilor medicale paraclinice de înaltă performanţă dacă acestea nu au fost efectuate în timpul spitalizării. ART. din care unul rămâne la medicul care a făcut trimiterea. Biletul de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice este formular cu regim special. în acest sens stabilindu-şi evidenţe proprii. după caz precum şi pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri. nu se decontează de casa de asigurări de sănătate sau dacă acestea au fost decontate se recuperează de la furnizorul de investigaţii medicale paraclinice – dacă pe verso-ul biletului de trimitere nu este consemnată declaraţia asiguratului prevăzută la alin. 9 Serviciile de înaltă performanţă (RMN. cu reconfirmarea pe biletul de trimitere a necesităţii efectuării acestor investigaţii de către medicul care a făcut trimiterea.(1). iar celălalt exemplar se transmite lunar de către acesta la casa de asigurări de sănătate cu care a încheiat contract cu ocazia raportării lunare a activităţii. casele de asigurări de sănătate decontează contravaloarea investigaţiilor medicale paraclinice acordate numai în baza biletelor de trimitere utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. cu reconfirmarea pe biletul de trimitere a necesităţii efectuării acestor investigaţii de către medicul care a făcut trimiterea. (3) Este interzisă înlocuirea sau adăugarea altor investigaţii paraclinice pe biletul de trimitere prin completarea acestuia la nivelul laboratorului/punctului de lucru. 92 . unic pe ţară. scintigrafie şi angiografie) se acordă în baza biletului de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice de înaltă performanţă care se întocmeşte în 3 exemplare. (4) Casele de asigurări de sănătate decontează furnizorilor de servicii medicale paraclinice cu care au încheiat contracte contravaloarea serviciilor medicale paraclinice acordate asiguraţilor. unul la furnizorul care a efectuat serviciul/serviciile de înaltă performanţă. înţelegeri. biletul de trimitere îşi pierde valabilitatea. casa de asigurări de sănătate constată că. cu excepţia biletelor de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice de înaltă performanţă dacă acestea nu au fost efectuate în timpul spitalizării. cu condiţia ca medicul care a eliberat biletul de trimitere să se afle în relaţie contractuală cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală furnizorul de servicii medicale paraclinice.

furnizorii de servicii medicale de medicină dentară pot efectua servicii medicale peste valoarea trimestrială de contract în limita a maxim 5%. cu obligativitatea medicilor de a asigura serviciile medicale de urgenţă de medicină dentară pe tot parcursul programului de lucru al cabinetului. Suma din actul adiţional se utilizează pentru decontarea serviciilor medicale de medicină dentară acordate de la data semnării actului adiţional. c) gradul profesional. Valoarea contractului. ART. Pentru medicul primar. iar pentru medicul care nu a obţinut un grad profesional această sumă se diminuează cu 20%. e) pentru medicii din mediul rural suma stabilită conform lit. cu încadrarea în valoarea contractată pentru anul respectiv. 11 (1) La stabilirea valorii de contract pentru furnizorii de servicii medicale de medicină dentară se au în vedere: a) suma alocată fiecărei case de asigurări de sănătate pentru servicii de medicină dentară. cu condiţia ca această depăşire să influenţeze corespunzător. (6) Fondurile suplimentare aprobate pentru anul 2012 cu destinaţia servicii medicale dentare se contractează de casele de asigurări de sănătate prin încheiere de contracte. dacă este cazul. 10 Lista serviciilor medicale de medicină dentară preventive şi a tratamentelor de medicină dentară. (5) Pentru încadrarea în suma defalcată trimestrial cabinetele de medicină dentară pot întocmi liste de prioritate pentru furnizarea serviciilor de medicină dentară.050 lei. printr-un act adiţional la contract. d). Sumele rezultate din economii vor fi contractate printr-un act adiţional la furnizorii de servicii medicale de medicină dentară care în trimestrul respectiv şi-au epuizat valoarea de contract. b) numărul de medici de medicină dentară şi dentişti care intră în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate. (2) Suma orientativă/medic specialist/lună la nivel naţional este de 1. corespunzătoare unui program de 3 ore/zi la cabinet. c). În situaţii justificate. (4) În situaţia în care la unii furnizori de servicii medicale de medicină dentară se înregistrează la sfârşitul unui trimestru sume neconsumate. respectiv lit. se ajustează în funcţie de programul de activitate. d) suma stabilită conform lit. Casele de asigurări de sănătate încheie contracte de furnizare de servicii medicale de medicină dentară pentru un program de lucru / medic de 3 ore/zi la cabinet. având în vedere volumul serviciilor de medicină dentară contractate. se majorează cu 50%. în sensul diminuării valorii de contract a trimestrului următor. Suma contractată se defalchează pe trimestre şi luni. b) se majorează cu 20%. (3) Lunar casele de asigurări de sănătate decontează furnizorilor de servicii medicale de medicină dentară serviciile medicale de medicină dentară furnizate în limita valorii trimestriale de contract. c). după caz. tarifele pentru fiecare serviciu medical de medicină dentară. valoarea trimestrială contractată iniţial aferentă trimestrului respectiv cu sumele neconsumate. 7 la ordin. serviciile medicale de medicină dentară pentru care se încasează contribuţie personală din partea asiguratului şi condiţiile acordării acestora sunt prevăzute în anexa nr. faţă de suma trimestrială prevăzută în contract. a) şi lit.ART. suma stabilită ca raport între lit. 93 . casele de asigurări de sănătate vor diminua. respectiv acte adiţionale la contractele iniţiale şi vor fi utilizate pentru decontarea serviciilor medicale dentare acordate asiguraţilor de la data semnării acestora.

a căror plată se face prin tarif în lei pe servicii medicaleconsultaţii/cazuri pentru serviciile medicale de recuperare. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7 la ordin. suma stabilită iniţial se diminuează corespunzător. Suma contractată se stabileşte conform anexei nr. medicină fizică şi balneologie. siguranţă naţională şi autoritate judecătorească încheie contracte de furnizare de servicii medicale de recuperare. Pentru prestaţia medicului primar. tariful consultaţiei se majorează cu 20%. 8 F şi se defalchează pe trimestre şi pe luni. 14 (1) Unităţile ambulatorii de recuperare. ART. medicină fizică şi balneologie din structura unor unităţi sanitare sau unităţile ambulatorii în care îşi desfăşoară activitatea medici angajaţi într-o unitate sanitară. medicină fizică şi balneologie care în trimestrul respectiv şi-au epuizat valoarea de contract. ordine publică. conform prevederilor din anexa nr. În situaţia în care unul sau mai multe elemente care au stat la baza stabilirii punctajului pentru fiecare furnizor de servicii medicale de recuperare. valoarea trimestrială contractată iniţial aferentă trimestrului respectiv cu sumele neconsumate. Plata acestora se face de către reprezentantul legal al cabinetului de medicină dentară direct către laboratorul de tehnică dentară autorizat conform legii. medicină fizică şi balneologie în ambulatoriu cu casele de asigurări de sănătate. ART. respectiv tariful pe consultaţie de 14 lei şi numărul de servicii medicale-cazuri. 13 Casele de asigurări de sănătate ţin evidenţa serviciilor de medicină dentară pe fiecare asigurat şi pe fiecare cod din formula dentară prevăzută în anexa nr. La stabilirea numărului de cazuri se are în vedere o durată medie de 10 zile de tratament pe caz şi un număr mediu de 4 proceduri pe zi. Sumele rezultate din economii vor fi contractate printr-un act adiţional la furnizorii de servicii medicale de recuperare. cabinetele medicale de specialitate din structura unor unităţi sanitare aparţinând ministerelor şi instituţiilor publice centrale din sistemul de apărare. medicină fizică şi balneologie. prin încheierea unui act adiţional la contract. ţinându-se cont şi de activitatea specifică sezonieră. medicină fizică şi balneologie se înregistrează la sfârşitul unui trimestru sume neconsumate. Suma din actul adiţional se utilizează pentru decontarea serviciilor medicale de recuperare. respectiv tariful pe caz de 140 lei. Neanunţarea acestor situaţii şi constatarea ulterior producerii lor duc la aplicarea prevederilor privind nerespectarea obligaţiilor contractuale din contractul de furnizare de servicii medicale de recuperare. 8 F la ordin se modifică în sensul diminuării faţă de condiţiile iniţiale şi furnizorii aduc la cunoştinţa caselor de asigurări de sănătate aceste situaţii. (2) La stabilirea sumei contractate de un furnizor de servicii medicale de recuperare. cabinetele medicale de specialitate organizate conform Ordonanţei Guvernului nr. 629/2001. medicină fizică şi balneologie cu casa de asigurări de sănătate se au în vedere numărul de servicii medicale-consultaţii. În situaţia în care la unii furnizori de servicii medicale de recuperare. medicină fizică şi balneologie acordate asiguraţilor de la data semnării actului 94 . ART. printr-un act adiţional la contract. 12 În tarifele tratamentelor protetice sunt incluse şi cheltuielile aferente activităţilor de tehnică dentară. faţă de suma trimestrială prevăzută în contract.respectiv a actului adiţional la contractul iniţial se stabileşte avându-se în vedere criteriile de contractare. în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data de la care survine modificarea. Sumele obţinute ca disponibil din aceste diminuări la nivelul caselor de asigurări de sănătate se vor folosi la reîntregirea sumelor alocate cu destinaţie iniţială. republicată. 7 la ordin. casele de asigurări de sănătate vor diminua. medicină fizică şi balneologie din pachetul de servicii medicale de bază prevăzut în anexa nr.

(4) Tarifele au avut în vedere toate cheltuielile aferente serviciilor medicale-consultaţii şi numărului de cazuri de recuperare. (3) În vederea contractării numărului de servicii medicale-consultaţii şi a numărului de cazuri de recuperare. poate scade sau creşte corespunzător. în situaţia în care unul sau mai multe elemente care au stat la baza stabilirii punctajului iniţial al acestora sa/s-au modificat. (8) Biletele de trimitere pentru tratament în staţiunile balneoclimaterice se fac de către medicii de familie. medicină fizică şi balneologie în ambulatoriu se suportă din fondul aferent asistenţei medicale de recuperare-reabilitare a sănătăţii. b) serviciile medicale-cazuri care se acordă în bazele de tratament. numărul de consultaţii. medicină fizică şi balneologie vor fi contractate de casele de asigurări de sănătate prin încheiere de contracte. (6) Decontarea serviciilor medicale de recuperare. Valoarea contractului. acordate asiguraţilor de la data semnării acestora. respectiv se acordă sumele reprezentând manopera. după care bolnavul plăteşte integral serviciile medicale. Pentru încadrarea în suma defalcată trimestrial cabinetele de specialitate recuperare. (7) Casele de asigurări de sănătate decontează serviciile medicale-consultaţii şi numărul de cazuri de recuperare. aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. medicamentele şi materialele sanitare. respectiv de acte adiţionale la contractele iniţiale şi vor fi utilizate pentru decontarea serviciilor medicale-consultaţii şi numărului de cazuri de recuperare. (5) Fondurile suplimentare aprobate pentru anul 2012 cu destinaţia de servicii medicale de recuperare. respectiv a actului adiţional la contractul/actul adiţional iniţial se stabileşte avându-se în vedere criteriile de selecţie si contractare prevăzute în prezentele norme. medicină fizică şi balneologie la nivelul tarifelor diminuate cu contravaloarea cheltuielilor materiale necesare funcţionării şi administrării unităţilor. medicină fizică şi balneologie acordate în cabinetul medical nu poate depăşi numărul de servicii medicale-consultaţii rezultat potrivit programului de lucru. casele de asigurări de sănătate contractează şi decontează contravaloarea serviciilor medicale-consultaţii şi numărului de cazuri de recuperare. Dacă programul de lucru este mai mic sau mai mare de 7 ore pe zi. dacă este cazul. precum şi reevaluarea punctajului tuturor furnizorilor. medicină fizică şi balneologie. luându-se în considerare că pentru o consultaţie medicală este necesară o durată de 15 minute în medie. medicină fizică şi balneologie. se contractează şi raportează în vederea decontării pentru un număr mediu de 10 zile de tratament şi o medie de 4 proceduri/zi. de către medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate şi 95 .adiţional şi se repartizează proporţional în funcţie de consumul mediu lunar stabilit pentru fiecare furnizor de la începutul anului până la sfârşitul lunii pentru care se face regularizarea şi în raport cu valoarea de contract aferentă lunii în care se face regularizarea. medicină fizică şi balneologie se au în vedere următoarele: a) numărul de servicii medicale-consultaţii de recuperare. dar nu mai mult de 2 cure pe an calendaristic. medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate sau de medicii de specialitate din spital. medicină fizică şi balneologie numai pe baza biletelor de trimitere eliberate de medicii de familie. medicină fizică şi balneologie a sănătăţii pot întocmi liste de prioritate pentru furnizarea serviciilor de recuperare-reabilitare a sănătăţii. în situaţia în care baza de tratament nu se află în structura reţelei sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii sau aparţine unor ministere cu reţele sanitare proprii.

(10) În situaţia în care o cură de tratament se întrerupe. respectiv tariful pe caz de 140 lei. (2) În vederea contractării numărului de consultaţii de acupunctură şi a numărului de servicii medicale-caz se au în vedere următoarele: a) numărul de consultaţii de acupunctură acordate în cabinetul medical nu poate depăşi numărul de consultaţii de acupunctură rezultat potrivit programului de lucru. au dreptul la maximum 2 cure pe an calendaristic. (4) Decontarea lunară a serviciilor medicale de acupunctură se face pe baza numărului de servicii medicale-caz finalizate şi a numărului de consultaţii de acupunctură şi a tarifelor pe cură respectiv pe consultaţie. în limita sumelor contractate. (9) Decontarea lunară de către casele de asigurări de sănătate se face în funcţie de numărul de servicii medicale-consultaţii şi numărul de cazuri finalizate de recuperare.5.5. Pentru un număr mediu al zilelor de tratament realizat intr-o luna mai mic de 8. Pentru fiecare caz casa de asigurări de sănătate decontează o singură consultaţie pentru o cură de tratament. Asiguraţii. decontarea lunară a cazurilor finalizate se face la un tarif stabilit conform formulei:Tarif contractat (140 lei) x număr mediu al zilelor de tratament realizat într-o lună / 10 (număr mediu zile de tratament contractat). Decontarea lunara a cazurilor finalizate se realizează la tariful contractat daca numărul mediu al zilelor de tratament este mai mare sau egal cu 8. aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. medicină fizică şi balneologie şi raportate în luna respectivă. b) serviciile de acupunctură-caz. 7 la ordin. Numărul mediu al zilelor de tratament realizat într-o lună se calculează împărţind numărul total al zilelor de tratament efectuate. în limita sumelor contractate. diminuate conform alin. după care asiguratul plăteşte integral serviciile medicale. se contractează şi raportează în vederea decontării maximum 2 cure/an calendaristic. medicină fizică şi balneologie. pe baza facturii şi a documentelor justificative depuse de furnizor la casa de asigurări de sănătate până la data prevăzută în contractul încheiat de furnizor cu casa de asigurări de sănătate. (3) Contravaloarea serviciilor de acupunctură-consultaţii şi cure de tratament se suportă din fondul aferent asistenţei medicale de recuperare. cât şi în bazele de tratament. corespunzătoare cazurilor finalizate la numărul de cazuri finalizate de recuperare. ART. înmulţit cu tarifele din anexa nr. motivul întreruperii şi numărul de zile efectuat faţă de cel recomandat. Pentru un număr mediu al zilelor de tratament realizat intr-o luna mai mic de 8. respectiv tariful pe consultaţie de 13 lei şi numărul de servicii medicale-caz.5. după caz. O cură de tratament întreruptă se consideră o cură finalizată.5.medicii din spital. pentru perioade şi potrivit unui ritm stabilit de medicul de specialitate recuperare. Suma contractată se defalchează pe trimestre şi pe luni. luându-se în considerare că pentru o consultaţie de acupunctură este necesară o durată de 15 minute în medie. (4). o cură reprezentând în medie 10 zile de tratament. după care bolnavul plăteşte integral serviciile medicale.cazuri finalizate se face la un tarif stabilit conform formulei:Tarif contractat (140 lei) x număr mediu al zilelor de tratament realizate / 10 (număr mediu zile de tratament contractat). 15 (1) La stabilirea sumei contractate de un furnizor de servicii de acupunctură cu casa de asigurări de sănătate se au în vedere numărul de consultaţii de acupunctură. medicină fizică şi balneologie realizat atât în cabinetele medicale. decontarea lunară a serviciilor medicale . furnizorul are obligaţia de a anunţa casa de asigurări de sănătate despre întreruperea curei. Numărul mediu al zilelor de tratament realizat într-o lună se calculează 96 . Decontarea lunara a cazurilor finalizate se realizează la tariful contractat daca numărul mediu al zilelor de tratament este mai mare sau egal cu 8.

precum şi alte categorii de personal în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical. În situaţia în care o cură de tratament în acupunctură se întrerupe. republicată. În aceste situaţii furnizorii de servicii medicale nu eliberează bilete de trimitere sau prescripţii medicale utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate. activitatea acestora fiind raportată de către reprezentantul legal. (2) Pentru specialităţile clinice inclusiv recuperare. medicină fizică şi balneologie şi paraclinice facturează caselor de asigurări de sănătate.cazuri finalizate şi raportate în luna respectivă). ART. Medicii sau dentiştii angajaţi nu raportează activitate medicală proprie. 7 la ordin. 629/2001. precum şi a serviciilor medicale acordate la cererea asiguratului (fără recomandare medicală sau fără a îndeplini condiţiile care îi permit adresare directă) sau în situaţia în care asiguratul nu acceptă programare pe listele de prioritate se suportă de către asiguraţi la tarifele stabilite de furnizori şi afişate la cabinetul/laboratorul medical. 17 (1) În cabinetele medicale/laboratoarele din ambulatoriul de specialitate. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. care se verifică de către casele de asigurări de sănătate în vederea decontării şi se validează conform prezentelor norme. Nerespectarea termenului de raportare atrage nedecontarea la termenele stabilite a serviciilor medicale prestate pentru perioada respectivă. lunar. pot fi angajaţi numai medici şi/sau dentişti. 598/2001. cabinetele medicale individuale organizate conform reglementărilor în vigoare pot raporta în vederea decontării numai serviciile medicale din specialitatea medicului titular al 97 . pentru care se eliberează documentul fiscal. cu ştampila cabinetului şi parafa medicului angajat. care este formular cu regim special unic pe ţară. medicină fizică şi balneologie. medicină fizică şi balneologie. medicină fizică şi balneologie şi de medicină dentară pot prescrie medicamente cu sau fără contribuţie personală şi unele materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu. cu indicarea serviciului prestat. de recuperare. organizate conform Ordonanţei Guvernului nr. corespunzătoare cazurilor finalizate la numărul de servicii de acupunctură . O cură de tratament în acupunctură întreruptă se consideră o cură finalizată. aprobată şi modificată prin Legea nr. conform prevederilor legale în vigoare. motivul întreruperii şi numărul de zile efectuat faţă de cel recomandat. furnizorul are obligaţia să anunţe casa de asigurări de sănătate despre întreruperea curei.împărţind numărul total al zilelor de tratament efectuate. cu excepţia persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în cabinete organizate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. de medicină dentară care nu se regăsesc în anexa nr. şi depune la casa de asigurări de sănătate până la termenul prevăzut în contractul de furnizare de servicii medicale activitatea realizată în luna anterioară. medicii de specialitate din specialităţile clinice inclusiv recuperare. 16 Contravaloarea serviciilor medicale de specialitate în specialităţile clinice inclusiv recuperare. Întreaga activitate a cabinetului se desfăşoară respectându-se contractul încheiat de reprezentantul legal al cabinetului medical cu casa de asigurări de sănătate. ART. (5) Tarifele au avut în vedere toate cheltuielile aferente serviciilor medicale-consultaţii de acupunctură şi cazurilor-cure de acupunctură. paraclinice. (6) Reprezentantul legal al furnizorilor de servicii medicale clinice. conform contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate. 124/1998. de medicină dentară. folosind formularul de prescripţie medicală.

3 alin. care se întocmeşte în trei exemplare. medicină fizică şi balneologie. Un exemplar rămâne la medicul care a făcut trimiterea şi două exemplare sunt înmânate asiguratului. inclusiv a celor de recuperare.cabinetului medical respectiv. inclusiv de recuperare. Acestea vor informa asupra modificărilor apărute în actele normative şi vor stabili împreună cu medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate măsurile ce se impun pentru îmbunătăţirea activităţii. ART. 98 . 19 (1) Casele de asigurări de sănătate decontează serviciile medicale clinice inclusiv de recuperare. Furnizorul de servicii medicale clinice. conform prevederilor art. care le depune la furnizorul de servicii medicale clinice inclusiv de recuperare. casele de asigurări de sănătate decontează contravaloarea serviciilor medicale clinice. precum şi servicii conexe actului medical. ART. ART. precum şi respectarea prevederilor actelor normative în vigoare. (3) În relaţiile cu furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate. (2). 629/2001. 18 Pentru unităţile sanitare care nu sunt organizate conform Ordonanţei Guvernului nr. (2) Furnizorii de servicii medicale clinice. medicină fizică şi balneologie au obligaţia să verifice biletele de trimitere în ceea ce priveşte datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă potrivit prevederilor legale în vigoare. care este formular cu regim special. medicină fizică şi balneologie acordate numai în baza biletelor de trimitere utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. medicină fizică şi balneologie numai pe baza biletului de trimitere pentru alte specialităţi. 124/1998. unic pe ţară. republicată. inclusiv de recuperare. medicină fizică şi balneologie păstrează un exemplar şi depune la casa de asigurări de sănătate celălalt exemplar cu ocazia raportării lunare a activităţii. 20 Casele de asigurări de sănătate şi direcţiile de sănătate publică au obligaţia de a organiza trimestrial sau ori de câte ori este nevoie întâlniri cu medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru a analiza aspecte privind calitatea serviciilor medicale din asistenţa medicală ambulatorie de specialitate. Neparticiparea medicilor la aceste întâlniri nu îi exonerează de răspunderea nerespectării hotărârilor luate cu acest prilej. contractele/actele adiţionale de furnizare de servicii medicale se încheie de către reprezentantul legal al unităţii sanitare în structura căreia se află aceste unităţi şi casa de asigurări de sănătate.

.. Data luării în eviden ă: ................................................................................................... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Cod numeric personal: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Sex: M/F Adresa: ...........................Alte recomandări ......model Furnizor de servicii medicale .............. Prenume: .........................................................................................Tratament medicamentos ............................. ....................................................................... Data completării ............................................ Semnătura................. Specialitatea ................ .................................................ANEXA 8 A .................................................................................................. ......................... parafa şi ştampila .............................................................................Tratament igieno-dietetic ........................ Data naşterii: ............................................................................................................... Contract încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate ......... ......................................................................................................................................................................................... FIŞA DE MONITORIZARE în cazul bolnavilor cronici în ambulatoriul de specialitate pentru specialită ile clinice Nume: ................ Medic .................................................... Nr..... Examinări clinice ______________________________________________________________________________ | Data programării | Data realizării | |______________________________________|_______________________________________| | | | |______________________________________|_______________________________________| | | | |______________________________________|_______________________________________| | | | |______________________________________|_______________________________________| | | | |______________________________________|_______________________________________| Investiga ii paraclinice ______________________________________________________________________________ | Tip investiga ie | Data programării | Data realizării | |___________________________|__________________________|_______________________| | | | | |___________________________|__________________________|_______________________| | | | | |___________________________|__________________________|_______________________| | | | | |___________________________|__________________________|_______________________| | | | | |___________________________|__________________________|_______________________| Recomandări: ............... Comorbidită i: ................................ contract . 99 ................... Factori de risc: ......... Diagnostic: ........................... ..

.. legitimat(ă) cu B..... Data ..........I.../C............I................. în calitate de reprezentant legal................ Siguran ei Na ionale şi Autorită ii Judecătoreşti _ |_| Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor............... declar pe propria răspundere că am/nu am contract de furnizare de servicii medicale paraclinice şi cu: _ |_| Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării..... nr..... 100 ...... medicină fizică şi balneologie ..... Ordinii Publice....................... seria ..I................./C........ cunoscând că falsul în declara ii se pedepseşte conform legii......... ANEXA 8 C .. declar pe propria răspundere că am/nu am contract de furnizare de servicii medicale de recuperare.... Reprezentant legal (semnătura şi ştampila) ..... Reprezentant legal (semnătura şi ştampila) ....... medicină fizică şi balneologie şi cu: _ |_| Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării..... seria ..... legitimat(ă) cu B......... ........ Siguran ei Na ionale şi Autorită ii Judecătoreşti _ |_| Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor.......... ......... Ordinii Publice. Sediul social/Adresa fiscală .......... DECLARA IE Subsemnatul(a)......ANEXA 8 B ...... cunoscând că falsul în declara ii se pedepseşte conform legii......... în calitate de reprezentant legal. DECLARA IE Subsemnatul(a)..........................model Furnizor de servicii medicale de recuperare. Construc iilor şi Turismului _ |_| Casa de Asigurări de Sănătate .................I................. Sediul social/Adresa fiscală ....... .. nr.....model - Furnizor de servicii medicale paraclinice .............................................................. ...................... Construc iilor şi Turismului Data ........

............Tip de activitate**) B .......Data eliberării C .. |Nume şi| CNP |BI/CI|Certificat | Contract**) |Program |Cod parafă|A| |crt. asistent medical imagistică medicală.Data eliberării B ..Specialitatea/Competen a* I .. | | | | | | | |lucru | | | | | |____|_______|_______|_____|____|_____|___|___|__|____|___|_______|______|_|_|_| | | | | | | | | | | | | | | | | | |____|_______|_______|_____|____|_____|___|___|__|____|___|_______|______|_|_|_| *) se completează în situa ia în care un medic are mai multe specialită i paraclinice confirmate prin ordin al ministrului sănătă ii Total medici = OPERATORI Semnifica ia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A ...ANEXA 8 D model Furnizor de investiga ii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală ...........Valabilă până la D ... fizician Total operatori = 101 ....Valoare E .. PERSONAL MEDICO-SANITAR MEDICI Semnifica ia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A .....|prenume| | |membru | |de lucru|(după caz)| | | | | | |asocia ie | | | | | | | | | |profesională| | | | | | | | |_____|____________|_________________| | | | | | | |Serie| B | C |Nr... Punct de lucru*1) ....... |Nume şi| CNP |BI/CI|Certificat|Asigurare |Contract| | | | | | |crt................... | | | | | | | | |____|_______|______|_____|_____|______|________|________|________|__________|_| | | | | | | | | | | | | |____|_______|______|_____|_____|______|________|________|________|__________|_| **) absolvent colegiu imagistică medicală............Grad profesional ______________________________________________________________________________ |Nr..| C | D| E | F |Program|Cod |G|H|I| | | | |şi | | | | | | | |de |parafă| | | | | | | |nr...Data expirării C ...... bioinginer...Nr..Tip contract G .......Specialitatea/Competen a H ..... contract F . |Tip | | | | | | | |şi | | |contract|contract| | | | | | | |nr.......|prenume| | |membru |de |**) | | | | | | | | | | |CMR/CMDR |răspundere| | | | | | | | | | | | |civilă | | | | | | | | | | |_____|__________|__________|________|_______|______|_|_|_| | | | |Serie| A | B |Nr..Data expirării ______________________________________________________________________________ |Nr.....................

.....Tip contract ______________________________________________________________________________ |Nr.................... ştampila ....ASISTEN I MEDICALI Semnifica ia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A ...................... Răspundem de corectitudinea şi exactitatea datelor Reprezentant legal .....Data expirării C ........... **) Se va specifica forma legală în care se exercită profesia (contract de muncă... se întocmesc tabele distincte pentru personalul aferent.... 102 .Data eliberării B ...Valabilă până la D ...... contract E .| |crt.............|prenume| | |Certificat |de |**) |de lucru|tea/ | | | | | |membru |răspundere| | |Competen a | | | | | |asocia ie |civilă | | | | | | | | |profesională| | | | | | | | |_____|____________|__________|________| | | | | | |Serie| A| B|Nr............. |Tip | | | | | | |şi |eliberării|expirării|contract|contract| | | | | | |nr............... PFA etc...|prenume| | CI | membru asocia ie | |de lucru|parafă| | | | | | profesională | | |(după | | | | | | | | |caz) | | | | |_____|____________________|_________________| | | | | | |Serie|Data |Data |Nr...... |Nume şi|CNP|BI/CI|ALP/ |Asigurare |Contract|Program |Specialita.. |Nume şi| CNP| BI/ | ALP/Certificat | Contract**) |Program |Cod | |crt....| C|Valoare | D | E | | | | | | |şi | | | | | | | | | | | | | |nr.. Data întocmirii .TEHNICIAN APARATURĂ MEDICALĂ ______________________________________________________________________________ |Nr....... Nume şi prenume..).tehnician aparatură medicală = -----------*1) În situa ia în care furnizorul are mai multe puncte de lucru pentru care solicită încheierea contractului cu casa de asigurări de sănătate.. semnătura.... | | | | | | | | | | |____|_______|___|_____|__|__|___|__|__________|____|___|________|_____________| | | | | | | | | | | | | | | |____|_______|___|_____|__|__|___|__|__________|____|___|________|_____________| Total asisten i medicali = PERSONAL AUXILIAR .Nr. | | | | | | | |____|_______|____|_____|__________|_________|________|________|________|______| | | | | | | | | | | | |____|_______|____|_____|__________|_________|________|________|________|______| Total personal auxiliar .............

| A|B|Nr..........| A | B |Nr..........Data expirării C .............laborator de analize medicale: . | | | | | | | | |lucru | |____|_______|_____|_____|_____|___|__|_|___|________|________|________|_______| | | | | | | | | | | | | | | |____|_______|_____|_____|_____|___|__|_|___|________|________|________|_______| Total asisten i medicali de laborator = CHIMIŞTI Semnifica ia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A ...Nr........Program de lucru F ........Data expirării ______________________________________________________________________________ |Nr.... FORMULAR PRIVIND PERSONALUL MEDICO-SANITAR MEDICI Total medici = Semnifica ia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A .Data eliberării 103 .|prenume| | CI |CMR/CMDR |răspundere |**) | | | | | | | | | | | |civilă | | | | | | | | | | |_____|_________________|____________|________|_|_|_|_|_| | | | |Serie|Serie|NR..... contract D ..Tip contract E ..Cod parafă G ...|prenume| | CI |membru |răspundere | | | | | | | |asocia ie |civilă | | | | | | | |profesională | | | | | | | |_____|______________|____________|_________________|_______| | | | |Serie|Serie|NR...Specialitatea/Competen a H ....Specialitatea/Competen a* I ..................ANEXA 8 E model Furnizori de servicii medicale paraclinice ..Data eliberării B ............. | | | | | | | | | | | | | | |____|_______|_________|_____|_____|___|___|___|___|________|___|____|_|_|_|_|_| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |____|_______|_________|_____|_____|___|___|___|___|________|___|____|_|_|_|_|_| *) se completează în situa ia în care un medic are mai multe specialită i paraclinice confirmate prin ordin al ministrului sănătă ii ASISTEN I MEDICALI DE LABORATOR Semnifica ia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A .Grad profesional ______________________________________________________________________________ |Nr...... |Nume şi| CNP | BI/ |ALP/Certificat|Asigurare de| Contract**) | | |crt..|Valabilă| C | D |E|F|G|H|I| | | | |şi | | | | | |până la | | | | | | | | | | | |nr............ |Nume şi| CNP | BI/ |Certificat membru|Asigurare de|Contract| | | | | | |crt.......... Punct de lucru*1) ...|Valabilă|Nr..... |Tip |Program| | | | |şi | | | | | |până la |contract|contract|de | | | | |nr...Data eliberării B ...

|prenume| | CI |membru asocia ie| | | | | | | | | |profesională | | | | | | | | |_____|________________|_________________|_______|______|_| | | | |Serie|Serie|NR. |Nume şi| CNP | BI/ |ALP/Certificat|Asigurare de| Contract**) |A|B|C| |crt.| A | B|Nr.| D|E|Nr.|Valabilă|Nr.Data expirării C .Cod parafă (după caz) C .|prenume| | CI |membru |răspundere | | | | | | | | | |asocia ie |civilă | | | | | | | | | |profesională | | | | | | | | | |_____|______________|____________|_________________| | | | | | | |Serie|Serie|NR.| D|E|Nr. |Nume şi| CNP | BI/ |ALP/Certificat|Asigurare de| Contract**) |A|B|C| |crt.Data eliberării E .Program de lucru B . |Nume şi| CNP | BI/ |ALP/Certificat | Contract**) | | | | |crt.|Valabilă|Nr. | | | | | | |lucru |(după | | | | | | | | | | | | | |caz) | | |____|_______|_______|_____|_____|___|___|__|________|________|_______|______|_| | | | | | | | | | | | | | | |____|_______|_______|_____|_____|___|___|__|________|________|_______|______|_| | | | | | | | | | | | | | | |____|_______|_______|_____|_____|___|___|__|________|________|_______|______|_| Total chimişti = BIOLOGI Semnifica ia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A .Grad profesional D .B . |Tip | | | | | | | |şi | | | | | |până la |contract|contract| | | | 104 . |Tip | | | | | | | |şi | | | | | |până la |contract|contract| | | | | | | |nr. | | | | | | | | | | | | |____|_______|_______|_____|_____|___|__|_|___|________|________|________|_|_|_| | | | | | | | | | | | | | | | | |____|_______|_______|_____|_____|___|__|_|___|________|________|________|_|_|_| | | | | | | | | | | | | | | | | |____|_______|_______|_____|_____|___|__|_|___|________|________|________|_|_|_| Total biologi = BIOCHIMIŞTI Total biochimişti = Semnifica ia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A .Grad profesional D .Cod parafă (după caz) C .Program de lucru B .|prenume| | CI |membru |răspundere | | | | | | | | | |asocia ie |civilă | | | | | | | | | |profesională | | | | | | | | | |_____|______________|____________|_________________| | | | | | | |Serie|Serie|NR. |Tip |Program|Cod |C| | | | |şi | | | | |contract|contract|de |parafă| | | | | |nr.Data expirării ______________________________________________________________________________ |Nr.Data eliberării E .Grad profesional ______________________________________________________________________________ |Nr.Data expirării ______________________________________________________________________________ |Nr.

............ semnătura.......... | | | | | | | | | | | | |____|_______|_______|_____|_____|___|__|_|___|________|________|________|_|_|_| | | | | | | | | | | | | | | | | |____|_______|_______|_____|_____|___|__|_|___|________|________|________|_|_|_| | | | | | | | | | | | | | | | | |____|_______|_______|_____|_____|___|__|_|___|________|________|________|_|_|_| *1) În situa ia în care furnizorul are mai multe puncte de lucru pentru care solicită încheierea contractului cu casa de asigurări de sănătate................ 105 ... se întocmesc tabele distinct pentru personalul aferent.....)............. Data întocmirii: ....... **) Se va specifica forma legală în care se exercită profesia (contract de muncă............... Nume şi prenume....... ştampila: ............... PFA etc......................... NOTĂ: Se va completa în mod corespunzător un formular şi pentru farmacist Răspundem de corectitudinea şi exactitatea datelor Reprezentant legal: ...........................| | | |nr.

medicină fizică şi balneologie care îşi desfăşoară activitatea utilizând acelaşi spaţiu şi aceleaşi echipamente specifice deţinute şi/sau utilizate în comun în condiţiile legii. medicină fizică şi balneologie pentru a căror furnizare încheie contract cu casa de asigurări de sănătate. acestea sunt excluse definitiv şi nu se mai iau în calcul la nici unul dintre furnizori. medicină fizică şi balneologie sunt obligaţi să facă dovada deţinerii legale a aparaturii prin documente conforme şi în termen de valabilitate. 2. Să facă dovada capacităţii tehnice de a efectua serviciile medicale de recuperare. Să fie autorizaţi şi evaluaţi potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. a) Furnizorii de servicii medicale de recuperare. I Criterii de selecţie a furnizorilor de servicii medicale de recuperare. medicină fizică şi balneologie CAP. medicină fizică şi balneologie şi repartizarea sumelor pentru furnizarea de servicii medicale de recuperare. b) Casele de asigurări de sănătate sunt obligate să verifice dacă seria şi numărul aparatului existent în cadrul cabinetului sunt aceleaşi cu seria şi numărul aparatului înscrise în cuprinsul documentelor care atestă existenţa şi deţinerea legală a acestora. c) Furnizorii sunt obligaţi să prezinte documentele pentru aparatul/aparatele deţinute din care să reiasă numărul de canale şi numărul de bolnavi care pot face terapie simultan cu aparatul/aparatele respective pentru care încheie contract de furnizare de servicii cu casa de asigurări de sănătate. medicină fizică şi balneologie se au în vedere următoarele criterii: A.ANEXA 8 F CRITERII privind selecţia furnizorilor de servicii medicale de recuperare. conforme şi în termen de valabilitate ale acestora. II La stabilirea valorii contractelor de furnizare de servicii medicale de recuperare. medicină fizică şi balneologie în ambulatoriu CAP. e) Dacă doi sau mai mulţi furnizori prezintă aparate înregistrate cu aceeaşi serie şi număr înainte sau în perioada de contractare. Evaluarea resurselor umane 50% A. fiecare furnizor de servicii medicale de recuperare.obţine un punctaj corespunzător acestui criteriu. medicină fizică şi balneologie . Fac excepţie furnizorii de servicii medicale de recuperare. Să facă dovada că toată durata programului de lucru declarat al cabinetului şi al bazei de tratament este acoperită prin prezenţa unui medic de specialitate de recuperare. Evaluarea capacităţii resurselor tehnice Ponderea acestui criteriu este de 50% Ca urmare a aplicării metodologiei de stabilire a punctajului. d) Nu sunt luate în calcul aparatele care nu au înscrise pe ele seria şi numărul şi nici aparatele pentru care furnizorii nu pot prezenta manualul de utilizare. 3. medicină fizică şi balneologie în ambulatoriu Pentru a intra în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate furnizorii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de selecţie: 1. cu prezentarea documentelor 106 . Evaluarea capacităţii resurselor tehnice 50% B.

Aparate cu 1 canal şi vechime 1 . câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus al aparatului. b) numărul maxim de proceduri / oră posibil de efectuat în cadrul programul de lucru de către personalul mediu sanitar care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la furnizor. A. a). 3 sau 4 canale ale unui aparat reprezintă posibilitatea pentru efectuarea terapiei la 2.| | canale | fabrica ie | aparat | |_____|_________________|________|____________|_______________| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |_____|_________________|________|____________|_______________| | | | | | | |_____|_________________|________|____________|_______________| | | | | | | |_____|_________________|________|____________|_______________| TOTAL PUNCTE: . conform fişelor tehnice ale aparatelor.. furnizorul va depune o notă de fundamentare privind: a) numărul maxim de proceduri care pot fi efectuate pe fiecare aparat / oră. b) este mai mare decât cel prevăzut la lit. cu modificările şi completările ulterioare şi într-un program de lucru distinct.1.Combină de terapie fizicală şi vechime 1 . se acordă punctajul aferent lit. a).5 ani = 10 puncte/1 cadă Se scad din punctajul acordat pentru fiecare aparat.. În situaţia în care. 1389/2010.5 ani = 32 puncte/aparat . b) şi numărul de proceduri de la lit. organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale = 20 puncte 107 .5 ani = 20 puncte/combină . _____________________________________________________________ | Total puncte/ | | Nr. NOTA 2 : La contractare.2 Evaluarea sălii de kinetoterapie: . 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal. | Denumire aparat | Număr | An | crt.justificative prevăzute de actele normative în vigoare şi numai în condiţiile în care personalul medical de specialitate al fiecărui furnizor îşi desfăşoară activitatea cu respectarea dispoziţiilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012. NOTA 1: Numărul de 2..5 ani = 24 puncte/aparat . respectiv 4 pacienţi în acelaşi timp. A. aprobat prin H.Aparate cu 2 canale şi vechime 1 .1 se înmulţeşte cu raportul calculat între numărul de proceduri de la lit. b) este mai mic decât cel prevăzut la lit.Aparate cu 4 canale şi vechime 1 . 3.5 ani = 28 puncte/aparat . cu modificările şi completările ulterioare În situaţia în care. nr.G. Se acorda punctaj pentru fiecare aparat deţinut. numărul maxim de proceduri prevăzut la lit.15 mp şi dotare corespunzătoare conform Ordinului MSP 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea. numărul maxim de proceduri prevăzut la lit.. după cum urmează .. A. a).Cada de hidroterapie . f) Pentru a putea fi luate în considerare aparatele trebuie să fie în perfectă stare de funcţionare certificată cu documentele care atestă verificarea parametrilor funcţionali în termenul prevăzut de lege pentru fiecare tip de aparat. punctajul total aferent lit..1 A.Suprafaţa utilă a sălii este între 8 .. având în vedere prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr.Aparate cu 3 canale şi vechime 1 .vechime 1 .5 ani = 16 puncte/aparat .

.. Pentru fracţiuni de normă. NOTA 2: Nu se punctează bazinele de hidrokinetoterapie care se utilizează şi pentru alte activităţi în afara celor strict medicale care se contractează cu casa de asigurări de sănătate. medicină fizică şi balneologie: . organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale = 30 puncte .3 Evaluarea bazinului de hidrokinetoterapie .. fiecare furnizor de servicii medicale de recuperare.20 puncte/medic/1 normă . kinetoterapeut. Punctajul se acordă pentru fiecare angajat medico-sanitar cu normă întreagă.. NOTA 1: Sala de kinetoterapie şi bazinul de hidrokinetoterapie se punctează numai dacă la furnizor îşi desfăşoară activitatea cel puţin un kinetoterapeut / fiziokinetoterapeut / profesor de cultură fizică medicală.3 se ajustează proporţional.Suprafaţa utilă a sălii este de peste 30 mp.pentru un asistent balneofizioterapie.volumul bazinului de hidrokinetoterapie este intre 40 – 60 mc si are dotarea corespunzatoare actelor normative in vigoare = 30 puncte. .....volumul bazinului de hidrokinetoterapie este intre 30 – 40 mc si are dotarea corespunzatoare actelor normative in vigoare = 20 puncte..Suprafaţa utilă a sălii este între 16 . Personalul este punctat proporţional cu timpul lucrat....pentru un medic .. . Se consideră o normă întreagă astfel: ..medic primar .. medicină fizică şi balneologie . fiziokinetoterapeut. Punctajele pentru lit. Evaluarea resurselor umane: Ponderea acestui criteriu este de 50% Ca urmare a aplicării metodologiei de stabilire a punctajului.. folosită exclusiv pentru furnizarea de servicii de kinetoterapie şi dotare superioară faţă de prevederile Ordinului MSP 153/2003 = 33 puncte A. medic în specialitatea de recuperare.18 puncte/medic/1 normă ______________________________________________________________________________ | Nume şi prenume medic | Număr de ore | Punctaj | |_________________________________|__________________________|_________________| | | | | |_________________________________|__________________________|_________________| b.2 şi A.2 şi A.medic specialist ...30 mp şi dotare corespunzătoare conform Ordinului MSP 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea..obţine un punctaj corespunzător acestui criteriu. TOTAL puncte resurse tehnice ... profesor de cultură fizică medicală sau maseur . fiziokinetoterapeut/kinetoterapeut/profesor de cultură fizică medicală 12 puncte/1 normă 108 .. B.35 ore/săptămână (7 ore x 5 zile/săptămână) .40 ore/săptămână (ore/zi x 5 zile/săptămână) a. A..3 se acordă pentru încadrarea cu personal de specialitate (un kinetoterapeut / fiziokinetoterapeut / profesor de cultură fizică medicală) pentru o normă întreagă (8 ore).volumul bazinului de hidrokinetoterapie este de peste 60 mc si are dotarea corespunzatoare actelor normative in vigoare = 40 puncte. iar pentru cei cu normă parţială se acordă unităţi proporţionale cu fracţiunea de normă lucrată.. A. punctajele aferente lit.

.. rezultând sumele aferente fiecărui criteriu pentru fiecare furnizor..Pentru 2 x 8 ore 5 zile pe săptămână = 5 puncte ....8 ore/zi: ... Program de activitate săptămânal al bazei de tratament ..5 zile/săptămână = 2 puncte ......5 puncte/1 normă ______________________________________________________________________________ | Nume şi prenume | Număr de ore | Punctaj | |_________________________________|__________________________|_________________| | | | | |_________________________________|__________________________|_________________| TOTAL PUNCTE: .....6 puncte/1 normă ______________________________________________________________________________ | Nume şi prenume | Număr de ore | Punctaj | |_________________________________|__________________________|_________________| | | | | |_________________________________|__________________________|_________________| d........ Valoarea unui punct obţinută pentru fiecare dintre criterii se înmulţeşte cu numărul de puncte obţinut de un furnizor corespunzător fiecărui criteriu.. maseur .. asistent balneofizioterapie . Valoarea totală contractată de un furnizor cu casa de asigurări de sănătate se obţine prin însumarea sumelor stabilite pentru fiecare criteriu. Se calculează valoarea unui punct pentru fiecare criteriu prin împărţirea sumei rezultate ca urmare a aplicării procentelor corespunzatoare fiecarui criteriu la numărul de puncte obtinut la fiecare criteriu.TOTAL puncte .. Pentru fiecare criteriu se stabileşte numărul total de puncte obţinut prin însumarea numărului de puncte obţinut de fiecare furnizor. 109 .______________________________________________________________________________ | Nume şi prenume | Număr de ore | Punctaj | |_________________________________|__________________________|_________________| | | | | |_________________________________|__________________________|_________________| c...Sub 5 zile/săptămână = 1 punct .

Prematuritatea (în primul an de viaţă) 32. Glaucom 37. Tuberculoza 23. sclerodermie. cu proteze valvulare. Trombocitemia hemoragică 11. Psihoze 27. Malaria 22. Purpura trombocitopenică idiopatică 15. Coagulopatiile ereditare 19. poli/dermatomiozită.IV NYHA 6. Histiocitozele 13. Boala von Willebrand 18. Tumori cu potenţial malign până la şi după elucidarea diagnosticului 20. Malnutriţie proteinenergetică (în primii 3 ani de viaţă) 33. Purpura trombotică trombocitopenică 17. Boala Addison 25. boala Still. Insuficienţă cardiacă clasa III . Diabet insipid 26. Boala Wilson 21.la medicul neurolog în cazul tratamentelor cu risc vital* (anticoagulante) 110 . Aplazia medulară 9. Miastenia gravis 28.şi exoeritrocitare 10. Insuficienţă renală cronică în stadiul predialitic 5. sindrom Sjogren. Thalasemia majoră 12. permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate 1. Sindrom Felty. AVC . Telangectazia hemoragică ereditară 14. vasculite sistemice) 8. Gravide cu risc obstetrical crescut 31. Mucoviscidoza 24.ANEXA 9 LISTA cuprinzând afecţiunile care. artrită cronică juvenilă 7. Bolnavi cu revascularizaţie percutanată. Anemiile carenţiale (până la normalizarea hematologică şi biochimică) 34. Afecţiuni postoperatorii şi ortopedice până la vindecare 30. Astm bronşic sever 36. Infarct miocardic şi Angină pectorală instabilă 2. Trombocitopatii 16. Malformaţii congenitale şi boli genetice 4. Anemii hemolitice endo. cu by-pass coronarian 29. cu stimulatoare cardiace. Rahitismul evolutiv. Bolile de colagen-vasculare (lupus eritematos sistemic. forma moderată şi gravă (până la vindecarea radiologică şi biochimică) 35. Purtătorii de proteze valvulare şi pace-maker 3. după confirmarea ca fiind un caz nou.

dacă face dovada (printr-o scrisoare medicală) că a fost luat în evidenţă de către medicul de familie şi în intervalul de timp până la următoarea consultaţie la medicul specialist. 2. asiguratul are stabilit un plan de monitorizare şi tratament pentru tot anul în curs. conform fişei de monitorizare prevăzut în anexa nr. parafa şi data. 2. completate pe scrisoarea medicala eliberata de medicul specialist. NOTA 2: 1. bolnavul nu necesită să fie monitorizat de către medicul de familie.NOTA 1: Prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate fără bilet de trimitere pentru afecţiunile de mai sus se face numai în următoarele situaţii: 1. 8 A.cu care bolnavul se va prezenta la vizitele ulterioare in cadrul ambulatoriului de specialitate. care va confirma luarea in evidenta prin semnatura. Medicul de specialitate trebuie să informeze medicul de familie prin scrisoare medicală dacă au intervenit schimbări în evoluţia bolii şi în atitudinea terapeutică.Medicul de familie pastreaza o copie a scrisorii medicale ataşată la fisa bolnavului. 3.bolnavi cu afecţiuni cronice în evidenţă. Medicul de specialitate care are în evidenţă bolnavul are obligaţia de a depune la contractare lista cu asiguraţi . 111 . pentru bolnavii a căror schemă terapeutică trebuie modificată în funcţie de parametrii de monitorizare.

pentru fiecare laborator de analize medicale/laborator de analize medicale organizat ca punct de lucru din structura sa că în cadrul acestuia/acestora îşi desfăşoară activitatea medic/medici de laborator într-o formă legală de exercitare a profesiei care să acopere cel puţin o normă/zi (7 ore). 3. a anului de fabricaţie. II din anexa nr. 44 alin. Să facă dovada. Să fie autorizaţi şi evaluaţi potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. furnizorii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de selecţie: 1. a capacităţii de lucru şi a meniului de teste efectuate de fiecare aparat. repartizarea sumelor şi defalcarea numărului de investigaţii paraclinice analize medicale de laborator pe furnizori de servicii medicale paraclinice laboratoare de analize medicale CAPITOLUL I Criterii de selecţie a furnizorilor de servicii medicale paraclinice laboratoare de analize medicale Pentru a intra în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. pentru fiecare dintre laboratoarele/laboratoare organizate ca puncte de lucru ce urmează a fi cuprinse în contractul de furnizare de servicii medicale paraclinice . cu excepţia categoriei microbiologie. cu excepţia examinărilor de anatomie patologică (histopatologice şi de citologie. atât pentru subcriteriul a) "Implementarea sistemului de management al calităţii" cât şi pentru subcriteriul b) "Participare la schemele de testare a competenţei pentru laboratoare de analize medicale pentru laboratoare de analize medicale notificate de Ministerul Sănătăţii" prevăzut de reglementările în vigoare pentru cel puţin 50% reprezentând minim 40 analize din numărul de analize cuprinse în lista investigaţiilor contractate.cu grad de specialist.ANEXA 10 CRITERII privind selecţia furnizorilor de servicii medicale paraclinice . unde diversele etape de lucru (examen microscopic.analize medicale de laborator pe toată perioada de derulare a contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate. furnizorul are obligaţia de a face dovada capacităţii tehnice numai în situaţia în care solicită contractarea acestora. (5) din Contractul-cadru. NOTĂ: Pentru laboratoarele de anatomie patologică nu se aplică punctul 2. Să facă dovada îndeplinirii criteriului de calitate. cultură cu identificare microbiană inclusiv antibiograma/fungigrama) constituie teste separate şi se iau în calcul separat.laboratoare de analize medicale.a) şi punctul 5. care nu poate fi mai mică de 8 ore pe zi. 7 la ordin. a) Să facă dovada capacităţii tehnice a fiecărui laborator/punct de lucru de a efectua toate investigaţiile medicale paraclinice . Pentru testele compuse din mai mulţi parametri nu se iau în calcul toţi parametrii . Furnizorul va prezenta un înscris cu menţiunea seriei. cu încadrarea în 90% din suma prevăzută cu această destinaţie. Numărul total de analize cuprinse în lista investigaţiilor medicale paraclinice este de 79. este acoperită prin prezenţa unui medic de specialitate medicină de laborator sau biolog. Să facă dovada că toată durata programului de lucru solicitat a fi contractat cu casa de asigurări de sănătate. inclusiv examenul Babeş Papanicolau). 5. 6. stabilit de comisia constituită conform art. vizat de producător/distribuitor/furnizor de service. chimist.analize medicale de laborator prevăzute la cap. Să facă dovada capacităţii tehnice pentru posibilitatea efectuării a cel puţin 5% din numărul total de servicii medicale paraclinice necesare la nivelul fiecărei case de asigurări de sănătate. biochimist . 4. b) Pentru examinările de anatomie patologică (histopatologice şi de citologie inclusiv examenul Babeş Papanicolau).se consideră un singur test. pentru fiecare laborator de analize medicale/laborator de analize medicale organizat ca punct de lucru din structura sa. 112 . 2.

Evaluarea capacităţii resurselor tehnice a) Furnizorii de servicii medicale paraclinice . nr. certificată cu documentele care atestă verificarea parametrilor funcţionali în termenul prevăzut de lege pentru fiecare tip de aparat. Această prevedere reprezintă condiţie de eligibilitate pentru aparatul/aparatele respective. 113 .analize de laborator se stabileşte la nivelul fiecărui judeţ de către comisia înfiinţată conform art.obţine un punctaj corespunzător acestui criteriu. La stabilirea sumelor ce se contractează cu furnizorii de analize medicale de laborator se au în vedere următoarele criterii: 1. Metodologia de stabilire a punctajului: A.seria şi numărul fiecărui aparat .G. cu modificările şi completările ulterioare. 2. având menţionate seriile echipamentelor. f) Pentru a putea fi luate în considerare. criteriul financiar 5% 1. 1389/2010. c) Furnizorii sunt obligaţi să prezinte toate fişele tehnice corespunzătoare aparatelor deţinute şi pentru care încheie contract de furnizare de servicii cu casa de asigurări de sănătate. În acest sens. respectiv a menţinerii sumelor rezultate din aplicarea acestuia. Criteriul de evaluare a resurselor Ponderea acestui criteriu este de 45% Ca urmare a aplicării metodologiei de stabilire a punctajului. Constatarea ulterior încheierii contractului. şi nici aparatele pentru care furnizorii nu pot prezenta fişele tehnice conforme şi în termen de valabilitate ale acestora. aparatele trebuie să fie în perfectă stare de funcţionare. fiecare furnizor de servicii medicale paraclinice . casele de asigurări de sănătate verifică capacitatea tehnică a fiecărui furnizor şi transmit Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate în termen de 10 zile calendaristice de la data încheierii perioadei de depunere a dosarelor de contractare situaţia centralizatoare cu privire la: . în vederea atribuirii punctajului conform metodologiei de mai jos. numărul şi data documentului care dovedeşte deţinerea legală a fiecărui aparat. a existenţei unor aparate de acelaşi tip şi cu aceeaşi serie şi număr la doi furnizori sau în două laboratoare/puncte de lucru ale aceluiaşi furnizor. conduce la aplicarea măsurii de reziliere a contractului pentru furnizorii/furnizorul respectiv.2012 aprobat prin H.tipul şi denumirea fiecărui aparat .CAPITOLUL II Criterii privind repartizarea sumelor şi defalcarea numărului de investigaţii paraclinice . acestea sunt excluse definitiv şi nu se mai iau în calcul la nici unul dintre furnizori. 44 alin. criteriul de calitate 50% 3.analize medicale de laborator .analize medicale de laborator sunt obligaţi să facă dovada deţinerii legale a aparaturii prin documente conforme şi în termen de valabilitate.analize medicale de laborator . e) Dacă doi sau mai mulţi furnizori prezintă aparate înregistrate cu aceeaşi serie şi număr înainte sau în perioada de contractare. (5) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . d) Nu sunt luate în calcul aparatele care nu au înscrise pe ele seria şi numărul. b) Casele de asigurări de sănătate sunt obligate să verifice dacă seria şi numărul aparatului existent în cadrul laboratorului sunt conforme cu seria şi numărul aparatului înscrise în cuprinsul documentelor care atestă existenţa şi deţinerea legală a acestora. Numărul de investigaţii paraclinice .stabilit pe total judeţ 1.tipul. criteriul de evaluare a resurselor 45% 2.

după cum urmează: 1.analizor cu mai mult de 22 parametri (cu formulă leucocitară completă . biochimist sau chimist specialişti cu specializare în hematologie. Pentru aparatele care ies din garanţie pe parcursul derulării contractului de furnizare de servicii medicale furnizorii sunt obligaţi să prezinte contractul de service anterior expirării perioadei de garanţie. Se acordă punctaj pentru fiecare aparat deţinut care efectuează servicii medicale paraclinice ce fac obiectul contractului de furnizare de servicii încheiat cu casa de asigurări de sănătate.cu o vechime de până la 5 ani .analizor cu mai mult de 18 parametri (cu formulă leucocitară completă . Morfologie*) a) analizor până la 18 parametri inclusiv cu o vechime de până la 5 ani . maxim 2 analizoare. . cu modul laser flowcitometric .18 puncte de până la 5 ani .1. respectiv pe parcursul derulării contractului de furnizare de servicii medicale: avizul de utilizare sau buletinul de verificare periodică. 114 . Hematologie: 1.cu o vechime de până la 5 ani .se scad din punctajul acordat câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului. g) Furnizorii au obligaţia să prezinte la contractare. emise conform prevederilor legale în vigoare. dintre cele prevăzute la pct.5 DIF) cu cel puţin 61 teste/oră.se scad din punctajul acordat câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului.5 DIF) cu până la 60 teste/oră inclusiv. c) . .14 puncte .1.cu o vechime .se scad din punctajul acordat câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului. b) . Se iau în calcul în vederea acordării punctajului.12 puncte .1. *) De menţionat obligativitatea citirii frotiurilor sanguine de către medicul de laborator cu specializare în hematologie sau cu specializare medicină de laborator pentru care hematologia a intrat în curricula de pregătire sau de către un biolog. .10 puncte Pentru analizoarele cu mai puţin de 60 teste/oră se acordă 5 puncte. cu modul laser flowcitometric . pentru aparatura din dotare.se scad din punctajul acordat câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului.Furnizorii vor prezenta contract de service încheiat cu un furnizor avizat de Ministerul Sănătăţii conform prevederilor legale în vigoare. respectiv a menţinerii sumelor rezultate din aplicarea acestuia.5 DIF) cu până la 60 teste/oră inclusiv . în vederea atribuirii punctajului conform metodologiei de mai jos.20 puncte .5 DIF) cu cel puţin 61 teste/oră cu o vechime de până la 5 ani .analizor cu mai mult de 18 parametri (cu formulă leucocitară completă .se scad din punctajul acordat câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului. pentru aparatele ieşite din perioada de garanţie şi valabil pe perioada de derulare a contractului de furnizare de servicii medicale. Această prevedere reprezintă condiţie de eligibilitate pentru aparatul/aparatele respective.analizor cu mai mult de 22 parametri (cu formulă leucocitară completă .

Parazitologie: . situaţie în care se ia în calcul maxim un analizor semiautomat.2.3.analizor automat pentru electroforeză .06 puncte.8 puncte. . 2. . 1.5 puncte . .cu o vechime de până la 5 ani .se scad din punctajul acordat câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului. Hemostază: a) analizor coagulare semiautomat .10 puncte b.analizor semiautomat .cu o vechime de până la 5 ani . .1. .3.cu o vechime de până la 5 ani . situaţie în care se ia în calcul maxim un analizor semiautomat. Imunologie: 115 .examen parazitologie pe frotiu . Bacteriologie . b) analizor de coagulare complet automat .se scade din punctajul acordat câte 1 punct pentru fiecare an de vechime în plus al aparatului.decelarea prezenţei miceliilor şi identificarea miceliilor .efectuarea antifungigramei .se iau în calcul maxim 2 aparate.cu o vechime de până la 5 ani .10 puncte .2 puncte. Biochimie: a.1.se scad din punctajul acordat câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului.10 puncte . . 2. În funcţie de capacitatea de lucru a aparatului.se iau în calcul maxim 2 aparate.analizor automat de microbiologie .efectuarea antibiogramei .2 puncte.se iau în calcul maxim 2 aparate c.2. .cu o vechime de până la 5 ani . . Imunohematologie: .20 puncte .se iau în calcul maxim 2 aparate 4.cu o vechime de până la 5 ani . b. d. cu excepţia situaţiei în care furnizorul deţine 1 analizor automat.analizor semiautomat pentru electroforeză . 2. NOTĂ: se iau în calcul maxim 2 aparate în vederea acordării punctajului.40 puncte de până la 5 ani .analizor automat .se scad din punctajul acordat câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului.18 puncte .cu o vechime de până la 5 ani . 3. cu excepţia situaţiei în care furnizorul deţine analizoare automate. .se scade din punctajul acordat câte 1 punct pentru fiecare an de vechime în plus al aparatului.analizor automat cu determinare şi prin turbidimetrie .identificarea germenilor . NOTĂ: se iau în calcul maxim 2 aparate în vederea acordării punctajului.1 .5 puncte .se scad din punctajul acordat câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului.20 puncte: . Microbiologie: 2.10 puncte .cu o vechime .8 puncte. pentru fiecare investigaţie/oră se acordă câte 0.se scad din punctajul acordat câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului. Micologie: .

c2) automate cu o vechime de până la 5 ani 40 puncte . . pentru fiecare probă pe oră se acordă câte 0. EIA .CMIA .EMIT . .Microparticle Enzyme Immunoassay (Metoda Imunologigă Enzimatică.se iau în calcul maxim 2 aparate. situaţie în care se ia în calcul maxim un analizor semiautomat. Pentru sistemele speciale semiautomate şi automate se scad din punctajul acordat câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului.4 microplăci simultan 35 puncte .ECLIA .pentru sistemele speciale automate se iau în calcul maxim 2 aparate pe tip de metoda.Chemiluminescent microparticle immunoassay (Test Imunologic de Chemiluminiscenţă pe bază de Microparticule) .punctajul pentru cea de a 3-a metodă de lucru se va acorda la un nivel de 50% din punctajul corespunzător aparatelor. . b) sistem automatizat Elisa .pentru sistemele speciale semiautomate se iau în calcul maxim 2 aparate. în funcţie de capacitatea de lucru a aparatului. cu excepţia situaţiei în care furnizorul deţine 1 analizor automat.Emisie amplificată de europium NOTĂ: Test imunologic sau metoda imunologică se referă la o reacţie cu formare de complex tip antigen-anticorp 116 .FPIA .Immunofluorescence (Test Imunologic pe bază de Imunofluorescenţă) . la alegerea furnizorului.REA .Test imunoenzimatic cu emisie de fluorescenţă .o microplacă 25 puncte . .cu o vechime de până la 5 ani.se iau în calcul maxim 2 aparate c) sisteme speciale c1) semiautomate cu o vechime de până la 5 ani 25 puncte .cu o vechime . pentru maxim 2 metode.IFA .pentru sistemele speciale automate. cu: .două microplăci simultan 30 puncte . Sunt considerate sisteme speciale sistemele bazate pe următoarele metode: .MEIA.Fluorescence Polarization Immunoassay (Metoda Imunologică prin Fluorescenţă de Polarizare) .6 puncte.ELFA cu detecţie în fluorescenţă .RIA .Radioimmunoassay (Metoda Imunologigă pe bază de Radioizotopi) .Radiative Energy Attenuation (Atenuare de Energie Radiată) .a) sistem semiautomatizat Elisa .6 microplăci simultan 40 puncte .Electrochemiluminescenţă (Test Imunologic pe bază de Electrochemiluminiscenţă) .TRACE .Chemiluminescenţă (Test Imunologic pe bază de Chemiluminiscenţă) .În cazul în care laboratorul deţine aparate cu mai mult de două metode.10 puncte de până la 5 ani . Metoda Imunologigă Enzimatică pe bază de Microparticule) .Enzyme Multiplied Immunoassay Technique (Metoda Imunologigă Enzimatică Dublă) . pentru sistemele speciale se va lua în calcul maxim un aparat în plus faţă de primele patru.se scad din punctajele acordate câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatelor.RAST .se scad din punctajul acordat câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului. .CLIA .Radioallergosorbent (Test Radioimunologic prin legarea complexului pe suport insolubil) .

... nu se punctează. Histopatologie 25 puncte.. 2...5. situaţie în care se ia în calcul maxim un analizor semiautomat....... tipul şi numărul investigaţiilor recomandate). codul de parafă şi numărul de contract al medicului care a recomandat..4 puncte. medic primar de specialitate 20 puncte.... precum şi raportarea activităţii desfăşurate în conformitate cu formatul solicitat de casa de asigurări de sănătate (se prezintă specificaţiile tehnice ale aplicaţiei. chimişti. 2.. Este obligatoriu a fi efectuată de medici sau de biologi cu specializare în domeniu. asistenţi medicali de laborator fără studii superioare 4 puncte C.... transmiterea rezultatelor analizelor de laborator la medicul care a recomandat analizele în maximum 24 de ore: ... cu excepţia situaţiei în care furnizorul deţine 1 analizor automat.. Aparatele mai vechi de 10 ani calculati de la data fabricarii sau de la data reconditionarii (refurbisarii) pentru care s-a plicat un nou marcaj CE prezentându-se o declaraţie de conformitate în acest sens pentru seria respectivă emisă de cel care a făcut recondiţionarea totală a aparatului... biologi.direct medicului . biochimişti specialişti 14 puncte...sistem electronic securizat de consultare a rezultatelor pe Internet .. 5. b...se scade din punctajul acordat câte 1 punct pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului... 6.. Analize de urină a.. 7. farmacist 12 puncte 6 puncte..... 6..se iau în calcul maxim 2 aparate. care se verifică la sediul furnizorului): 117 .care să conţină înregistrarea şi evidenţa biletelor de trimitere (serie şi număr bilet... chimişti. chimişti...cu o vechime de până la 5 ani 5 puncte . Punctajul se acordă pentru fiecare angajat medico-sanitar cu normă întreagă. 3.3 puncte. biochimişti principali 16 puncte.. Resursele umane Personalul este punctat proporţional cu timpul lucrat în laborator. medic specialist 18 puncte.se scad din punctajul acordat câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului. . 40 puncte (de la probă până la bloc de parafină) .....1 punct. CNP-ul pacientului..se iau în calcul maxim 2 aparate NOTĂ: Nu se punctează aparatele pentru care în compartimentele respective nu desfăşoară activitate cel puţin un angajat cu studii superioare de specialitate... .. 4.. 15 puncte 7. biochimişti 10 puncte.fax ... Citologie Papanicolau 5 puncte.. .. Logistică: 1.. software dedicat activităţii de laborator . biologi. B.Sistem de colorare automată a lamelor . asistenţi medicali de laborator cu studii superioare 8.cu o vechime de până la 5 ani 20 puncte . analizor automat pentru examen urină .. .... analizor semiautomat pentru examen urină .. iar pentru fracţiuni de normă se acordă punctaj direct proporţional cu fracţiunea de normă lucrată: 1... eliberarea buletinelor de analiză şi arhivarea datelor de laborator.Sistem automat de prelucrare a probelor . biologi.

118 . telefon. în termen de valabilitate. pentru laboratoarele/punctele de lucru din structura.2 puncte . b) 30% din suma corespunzătoare acestui criteriu se alocă pentru subcriteriul "participare la schemele de testare a competenţei pentru laboratoare de analize medicale pentru laboratoare de analize medicale notificate de Ministerul Sănătăţii" şi care este dovedit de furnizor prin documentul de atestare care cuprinde şi lista analizelor medicale pentru care este atestat fiecare laborator/punct de lucru pentru care s-a încheiat contract. 3. 1 şi 3 se acordă o singură dată pentru punctul de lucru pentru care optează furnizorul de servicii medicale de laborator. Punctajul obţinut de fiecare furnizor se stabileşte astfel: b1) .adresa. unde diversele etape de lucru (examen microscopic.instalat şi cu aparate conectate pentru transmitere de date . cuprinse în anexa la certificatul de acreditare numai pentru punctul de lucru pentru care s-a făcut acreditarea.5 puncte. cu excepţia categoriei microbiologie. website .se acordă câte un punct pentru fiecare analiză medicală de Biochimie. mail. 7 la ordin..se acordă câte 2 puncte pentru fiecare analiză medicală de imunologie prevăzută în anexa nr.se consideră un singur test. a2) .chestionar de satisfacţie a pacienţilor (cu obligaţia actualizării semestriale a rezultatelor şi afişarea pe site-ul furnizorului) .care să conţină minimum următoarele informaţii: . orarul de funcţionare. în termen de valabilitate. altele decât cele menţionate la lit. în conformitate cu SR EN ISO 15189:2007 şi care este dovedit de furnizor prin certificatul de acreditare însoţit de anexa care cuprinde lista de analize medicale pentru care este acreditat fiecare laborator/sau laborator organizat ca punct de lucru pentru care s-a încheiat contract. Punctajul obţinut de fiecare furnizor prin aplicarea acestui criteriu se afişează pe pagina web a casei de asigurări de sănătate. Pentru furnizorii de servicii de laborator care participă cu mai multe puncte de lucru la contractare cu o casă de asigurări de sănătate. 7.a1) şi a2).se acordă câte 3 puncte pentru fiecare analiză medicală prevazute în celelalte categorii / grupe de analize prevăzute în anexa nr.se acordă câte un punct pentru fiecare analiză medicală de biochimie. hematologie şi analize de urină (cu excepţia uroculturii) prevăzută în anexa nr. a3) .datele de contact . Criteriul de calitate Ponderea acestui criteriu este de 50% a) 70% din suma corespunzătoare acestui criteriu se alocă pentru subcriteriul "implementarea sistemului de management al calităţii". şi cuprinsă în anexa la certificatul de acreditare numai pentru punctul de lucru pentru care s-a făcut acreditarea. 2. Punctajul obţinut de fiecare furnizor se stabileşte astfel: a1) . 7 la ordin şi cuprinsă în anexa la certificatul de acreditare numai pentru punctul de lucru pentru care s-a făcut acreditarea.se acordă câte 2 puncte pentru fiecare analiză medicală de imunologie prevăzută în anexa nr. 7 la ordin.30 puncte. 7. Hematologie şi analize de urină (cu excepţia uroculturii) prevăzută în anexa nr. b2) . cultură cu identificare microbiană inclusiv antibiograma/fungigrama) constituie teste separate şi se iau în calcul separat. certificări/acreditări . punctajul corespunzător pct.operaţional . NOTĂ: Pentru testele compuse din mai mulţi parametri nu se iau în calcul toţi parametrii . fax.

pentru participarea la un număr de 6 ori pe an se acordă o creştere a punctajului de 10% . altele decat cele menţionate la lit. Pe parcursul derulării contractului obligaţia participării la schemele de testare a competenţei de cel puţin 4 ori pe an rămâne valabilă în aceleaşi condiţii. b. Criteriul financiar Ponderea acestui criteriu este de 5% Criteriul financiar se referă la tarifele propuse de furnizorii de analize medicale de laborator. punctajul se acordă o singură dată pentru toate analizele medicale. 3. procentul de diminuare se propune distinct pentru fiecare categorie de analize (hematologie.pentru participarea la un număr de 12 ori pe an se acordă o creştere a punctajului de 15%.se consideră un singur test. b1) şi b2). Punctajul obţinut de fiecare furnizor prin aplicarea acestui criteriu se afişează pe pagina web a casei de asigurări de sănătate. Pentru participarea la un număr mai mare de 4 ori pe an la schemele de testare a competenţei punctajul se va multiplica astfel: . Furnizorii de servicii medicale de laborator care prezintă tarife ce depăşesc tarifele maximale decontate de casele de asigurări de sănătate cuprinse în anexa nr. imunologie. Pentru furnizorii care au propus procente de diminuare mai mici faţă de procentul de diminuare cel mai mare se acordă un punctaj proporţional în funcţie de primul clasat. biochimie. 7 la ordin. 7 la ordin sunt respinşi de la contractare. cu excepţia categoriei microbiologie. c. 7 la ordin. Acest criteriu este apreciat cu un punctaj de maximum 100. unde diversele etape de (examen microscopic. cu încadrarea obligatorie în tarifele maximale prevăzute în anexa nr. a. pentru care se face dovada de participare la schemele de testare a competenţei pentru laboratoare de analize medicale. Sumele se stabilesc pentru fiecare furnizor astfel: A. furnizorii de analize medicale de laborator prezintă în ofertă procentul cu care propun diminuarea tarifelor maximale prevăzute în anexa nr. Tarifele rezultate ca urmare a aplicării procentului de diminuare cel mai mare propus pentru fiecare categorie de analize medicale reprezintă tarifele care se contractează cu toţi furnizorii de analize medicale de laborator. anatomie patologică). astfel: 119 . cultură cu identificare microbiană inclusiv lucru antibiograma/fungigrama) constituie teste separate şi se iau în calcul separat. d.se acordă câte 3 puncte pentru fiecare analiză de microbiologie şi celelalte clase. Pentru încheierea contractului cu casa de asigurări de sănătate. microbiologie. Pentru furnizorii de servicii medicale de laborator care participă cu mai multe laboratoare/puncte de lucru la contractare. indiferent de numărul laboratoarelor/punctelor de lucru cu care furnizorul intră în contract. cu condiţia ca aceasta să se fi efectuat de cel puţin 4 ori/an în ultimele 12 luni. NOTĂ: Pentru testele compuse din mai mulţi parametri nu se iau în calcul toţi parametrii . Fondul cu destinaţia de analize medicale de laborator se repartizează pentru fiecare criteriu în parte. Punctajul 100 se acordă furnizorului care a ofertat procentul de diminuare cel mai mare pentru fiecare categorie de analize medicale. Punctajul obţinut de fiecare furnizor prin aplicarea acestui criteriu se afişează pe pagina web a casei de asigurări de sănătate. Procentul de diminuare propus pentru fiecare categorie de analize se aplică pentru toate analizele cuprinse în categoria respectivă şi nu poate depăşi 5% din tariful maximal.b3) .

rezultând sumele aferente fiecărui criteriu/subcriteriu pentru fiecare furnizor. Valoarea totală contractată de un furnizor cu casa de asigurări de sănătate se obţine prin însumarea sumelor stabilite conform lit.de către comisia constituită conform art. Criteriile şi modalitatea de calcul se aplică în acelaşi mod şi pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice pentru laboratoarele/punctele de lucru ale acestora organizate ca urmare a procedurii de externalizare şi care efectuează investigaţii medicale paraclinice . rezultând sumele aferente fiecărui criteriu/subcriteriu pentru fiecare furnizor. pe tipuri. Valoarea unui punct obţinută pentru fiecare dintre criteriile/subcriteriile prevăzute la lit. Se calculează valoarea unui punct pentru fiecare criteriu/subcriteriu prin împărţirea sumei rezultate ca urmare a aplicării procentelor prevăzute la lit.analize medicale de laborator.analize medicale de laborator în regim ambulatoriu şi de laboratoarele de analize medicale/punctele de lucru ale acestora organizate ca urmare a procedurii de externalizare. aparatele şi personalul specific).analize medicale de laborator .analize de anatomie patologică (histopatologice şi de citologie.analize medicale de laborator pe total judeţ . A la numărul de puncte corespunzător fiecărui criteriu/subcriteriu. D. Pentru fiecare criteriu/subcriteriu se stabileşte numărul total de puncte obţinut prin însumarea numărului de puncte obţinut de fiecare furnizor. (5) din Contractul-cadru vor stabili suma ce se va contracta cu furnizorii de investigaţii medicale paraclinice de anatomie patologică din totalul fondului cu destinaţia de servicii medicale paraclinice . cu excepţia numărului total de puncte obţinut de furnizorii de servicii medicale spitaliceşti care efectuează investigaţii medicale paraclinice . F. D. NOTA 1: În funcţie de necesarul de investigaţii medicale paraclinice . Valoarea unui punct obţinută pentru fiecare dintre criteriile/subcriteriile prevăzute la lit. Casele de asigurări de sănătate.analize medicale de laborator. din care 70% pentru subcriteriul "implementarea sistemului de management al calităţii" şi 30% pentru subcriteriul "participare la schemele de testare a competenţei pentru laboratoare de analize medicale". C. E. astfel: . Sumele care rezultă pentru aceşti furnizori se contractează şi se decontează din fondul alocat pentru asistenţa medicală spitalicească. A se înmulţeşte cu numărul de puncte obţinut de un furnizor corespunzător fiecărui criteriu/subcriteriu. Pentru furnizorii de investigaţii medicale paraclinice . suma aferentă investigaţiilor medicale paraclinice .analize medicale de laborator. 120 . c) 5% pentru criteriul financiar.analize medicale de laborator în regim ambulatoriu. număr stabilit conform lit. B.poate fi repartizată de casele de asigurări de sănătate pe tipuri de servicii medicale paraclinice de laborator. ca urmare a stabilirii numărului necesar de investigaţii medicale paraclinice . .a) 45% pentru criteriul de evaluare resurse.criteriile specifice de selecţie se aplică în mod corespunzător (numai analizele. 44 alin. inclusiv examenul Babeş Papanicolau) G. b) 50% pentru criteriul de calitate. A se înmulţeşte cu numărul de puncte obţinut de un furnizor corespunzător fiecărui criteriu/subcriteriu.laboratoare de anatomie patologică . precum şi pentru furnizorii de servicii medicale spitaliceşti care efectuează investigaţii medicale paraclinice analize medicale de laborator în regim ambulatoriu. B.

în diabet zaharat.artere.radiologie şi imagistică medicală Pentru a intra în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate.radiologie şi imagistică medicală. 121 . Să fie autorizaţi şi evaluaţi potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. medicină internă. Ecografia morfologică fetală (pentru gravide 20 .13. ca prestaţie independentă: ecografie generală efectuată în cabinete medicale de către medici de specialităţi clinice şi medici de familie. pediatrie. Laborator de radiologie şi imagistică medicală . furnizorii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de selecţie: 1. c. geriatrie şi gerontologie. 2. Ecografia generală.6 săptămâni) efectuată ca prestaţie independentă în cabinete medicale de către medicii de specialitate obstetricăginecologie cu supraspecializare în medicina materno-fetală. medicină internă. f.radiologie şi imagistică medicală pentru fiecare laborator de radiologie-imagistică medicală/punct de lucru din structura acestuia ce urmează a fi cuprins în contractul de furnizare de servicii medicale paraclinice . Ecografia fetală efectuată ca prestaţie independentă în cabinete medicale de genetică medicală şi obstetrică ginecologie. e. g. repartizarea sumelor şi defalcarea numărului de investigaţii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală CAPITOLUL I Criterii de selecţie a furnizorilor de servicii medicale paraclinice . h. cu competenţă/supraspecializare/atestat de studii complementare emis de instituţiile abilitate în condiţiile legii. neurologie. Ecografia endocrinologică ca prestaţie independentă efectuată în cabinete medicale de către medici de specialităţi clinice. nutriţie şi boli metabolice. Ecografia transfontanelară efectuată ca prestaţie independentă în cabinete medicale de pediatrie.23 de săptămâni) efectuată ca prestaţie independentă în cabinete medicale de către medicii de specialitate obstetricăginecologie cu supraspecializare în medicina materno-fetală.radiologie şi imagistică medicală. astfel: a.investigaţii conforme cu certificatul de înregistrare a cabinetului în Registrul unic al cabinetelor medicale. d. geriatrie şi gerontologie şi pediatrie. Să facă dovada capacităţii tehnice de a efectua investigaţiile de radiologie şi/sau imagistică medicală din Lista minimă de investigaţii paraclinice . ca prestaţie independentă: efectuată în cabinete medicale de către medici de specialităţi clinice: cardiologie.ANEXA 11 CRITERII privind selecţia furnizorilor de servicii medicale paraclinice . Ecografia de vase . i. Ecografia pentru translucenţa nucală (pentru gravide 11 . j. de către medici de specialităţi clinice. b. medicină internă. Ecocardiografia efectuată ca prestaţie independentă în cabinete medicale de cardiologie. pediatrie. endocrinologie. Radiografia dentară ca prestaţie independentă în cadrul cabinetelor de medicină dentară. vene. Ecografia de pelvis efectuată ca prestaţie independentă în cabinete medicale de obstetrică-ginecologie (numai pentru afecţiuni ginecologice) şi în cabinetele medicale de urologie. k.

G. 3. care să acopere o normă întreagă (6 ore).NOTĂ: Furnizorul va prezenta fişa tehnică eliberată de producător. într-o formă legală de exercitare a profesiei. îşi desfăşoară activitatea medic/medici de specialitate radiologie-imagistică medicală. pentru fiecare aparat care este luat în calcul la criteriul de capacitate tehnică pentru caracteristicile specifice aparatelor.radiologie şi imagistică medicală. pentru toate laboratoarele/punctele de lucru ce urmează a fi cuprinse în contractul de furnizare de servicii radiologie-imagistică medicală pe toată durata de valabilitate a contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate. Prevederea nu se aplică furnizorilor care au încheiat contracte cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară. criteriul de disponibilitate 10% 1. nr. Metodologia de stabilire a punctajului: A. 4.2012 aprobat prin H. Evaluarea capacităţii resurselor tehnice a) Furnizorii de servicii medicale paraclinice .radiologie şi imagistică medicală sunt obligaţi să facă dovada deţinerii legale a aparaturii prin documente conforme şi în termen de valabilitate. b) Casele de asigurări de sănătate sunt obligate să verifice dacă seria şi numărul aparatului existent în cadrul laboratorului sunt conforme cu seria şi numărul aparatului înscrise în cuprinsul documentelor care atestă existenţa şi deţinerea legală a acestora. pentru care casele de asigurări de sănătate încheie acte adiţionale pentru furnizare de servicii medicale paraclinice la contractele de furnizare de servicii medicale. Criteriul de evaluare a resurselor Ponderea acestui criteriu este de 85% Ca urmare a aplicării metodologiei de stabilire a punctajului. cu modificările şi completările ulterioare. criteriul de evaluare a resurselor 85% 2. c) Furnizorii sunt obligaţi să prezinte toate fişele tehnice corespunzătoare aparatelor deţinute şi pentru care încheie contract de furnizare de servicii cu casa de asigurări de sănătate. Să facă dovada îndeplinirii criteriului de calitate prevăzut de reglementările în vigoare. care nu poate fi mai mică de 6 ore pe zi. pentru fiecare laborator de radiologie-imagistică medicală/punct de lucru din structură. 1389/2010. 122 . de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie pentru specialităţile clinice şi de servicii de medicină dentară. (5) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . Să facă dovada că toată durata programului de lucru solicitat a fi contractat cu casa de asigurări de sănătate. CAPITOLUL II Criterii privind repartizarea sumelor şi defalcarea numărului de investigaţii paraclinice . stabilit pe total judeţ 1. 2. fiecare furnizor de investigaţii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală obţine un punctaj corespunzător acestui criteriu. La stabilirea numărului de investigaţii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală şi a sumelor ce se contractează cu furnizorii de investigaţii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală se au în vedere următoarele criterii: 1. 44 alin. criteriul financiar 5% 3. Numărul de investigaţii de radiologie-imagistică medicală se stabileşte la nivelul fiecărui judeţ de către comisia înfiinţată conform art.

se acordă 15 puncte pentru fiecare dispozitiv medical.se acordă 15 puncte pentru fiecare dispozitiv medical. cu o vechime de până la 5 ani. cu o vechime de până la 5 ani. Fac excepţie furnizorii de servicii medicale paraclinice .radiologie şi imagistică care îşi desfăşoară activitatea utilizând acelaşi spaţiu şi aceleaşi echipamente specifice deţinute şi/sau utilizate în comun în condiţiile legii. respectiv pe parcursul derulării contractului de furnizare de servicii medicale: avizul de utilizare sau buletinul de verificare periodică.stepping periferic 5 puncte. .d) Nu sunt luate în calcul aparatele care nu au înscrise pe ele seria şi numărul. 123 . echipamentele deţinute / utilizate în comun se punctează proporţional. după cum urmează: a) 1. după caz. cu o vechime de până la 5 ani.tipul de achiziţie . radiologie (scopie) . pentru aparatura din dotare.G.digitalizat (plăci fosforice) 5 puncte. b) post independent de radiografie . În această situaţie. fără a se depăşi punctajul pentru tipul respectiv de aparat. 1389/2010. nr. pentru fiecare furnizor. scăzându-se câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus a dispozitivului. . g) Pentru a putea fi luate în considerare.se acordă 15 puncte pentru fiecare dispozitiv medical. Se acordă punctaj pentru fiecare aparat deţinut. radiologie (grafie) se acordă 25 puncte pentru fiecare dispozitiv medical. d) aparate de radiologie mobile . în vederea atribuirii punctajului conform metodologiei de mai jos. h) Furnizorii au obligaţia să prezinte la contractare. certificată cu documentele care atestă verificarea parametrilor funcţionali în termenul prevăzut de lege pentru fiecare tip de aparat. scăzându-se câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus a dispozitivului. cu o vechime de până la 5 ani.se acordă 25 puncte pentru fiecare dispozitiv medical. aparatele trebuie să fie în perfectă stare de funcţionare.direct digital 10 puncte. scăzându-se câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus a dispozitivului. şi nici aparatele pentru care furnizorii nu pot prezenta fişele tehnice conforme şi în termen de valabilitate ale acestora. scăzându-se câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus a dispozitivului. cu prezentarea documentelor justificative prevăzute de actele normative în vigoare şi numai în condiţiile în care personalul medical de specialitate al fiecărui furnizor îşi desfăşoară activitatea cu respectarea dispoziţiilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . emise conform prevederilor legale în vigoare. cu o vechime de până la 5 ani. cu modificările şi completările ulterioare şi ale prezentului ordin şi într-un program de lucru distinct. 2. funcţie de programul în care este utilizat aparatul. e) Dacă doi sau mai mulţi furnizori prezintă aparate înregistrate cu aceeaşi serie şi număr înainte sau în perioada de contractare. Pentru echipamentele de radiologie. Această prevedere reprezintă condiţie de eligibilitate pentru aparatul/aparatele respective.2012 aprobat prin H. respectiv a menţinerii sumelor rezultate din aplicarea acestuia.opţiuni: . scăzându-se câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus a dispozitivului. la punctajul obţinut se adaugă: . c) radiografie dentară . acestea sunt excluse definitiv şi nu se mai iau în calcul la nici unul dintre furnizori.

.5 puncte. cu o vechime de până la 5 ani.B (sau 2D): 1 punct.trendelenburg 3 puncte.. hard disk) 2 puncte. scăzându-se câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a dispozitivului .cuantificarea stenozelor 5 puncte. cu o vechime de până la 5 ani. .se acordă 15 puncte pentru fiecare computer tomograf secvenţial. . părţi moi. DVD.afişare colimatori fără radiaţie 3 puncte.M: 1 punct. stick USB.Doppler color: 2 puncte. g) computer tomografie .aplicaţii software incluse (abdomen.dimensiunea câmpului de expunere: 1 punct.facilitate de stereotaxie 10 puncte.achiziţie imagine panoramică: 1 punct. După caz. . . .se acordă 15 puncte pentru fiecare dispozitiv medical. .digital 10 puncte.mod de lucru al unităţii de bază: . 124 .modalităţi de salvare a imaginilor (DICOM sau compatibile PC) pentru fiecare opţiune se adaugă 1 punct. e) mamografie . . .printer alb-negru/color 1 punct.achiziţie imagine cu armonici superioare: 1 punct. obstetrică-ginecologie) 1 punct.se acordă 60 de puncte pentru fiecare computer tomograf spiral. . . scăzându-se câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a dispozitivului.existenţa de casete dedicate 1 punct. . . După caz.triplex: 0. scăzându-se câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus a dispozitivului. scăzându-se câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus a dispozitivului. . . .se acordă 15 puncte pentru fiecare dispozitiv medical cu o vechime de până la 5 ani. .Doppler color power sau angio Doppler: 1 punct.parţial digital 5 puncte. .monitor alb-negru/color 1 punct. cu o vechime de până la 5 ani. . .achiziţie imagine panoramică cu Doppler color: 1 punct. .stocare imagini DICOM (CD.stand vertical 3 puncte.caracteristici tehnice sistem: . f) ecografia .2 Bucky 1 punct. la punctajul obţinut se adaugă: .optimizarea densităţii 5 puncte. . .tomografie plană 1 punct.Doppler pulsat: 1 punct. la punctajul obţinut se adaugă: .tipul de achiziţie: .

1.< 0.După caz.analog 1 punct. .se acordă 100 de puncte pentru fiecare dispozitiv medical.32 secţiuni 40 puncte.16 .64 slice 2 puncte. . 2. cap.2 .64 slice 2 puncte.peste 32 secţiuni 70 puncte. la punctajul obţinut se adaugă: 1.5 .colonoscopie . . .16 slice 2 puncte. .timp de achiziţie a imaginii: . .câmp magnetic .aplicaţii software* instalate pe computerul tomograf: .Circulaţie . la punctajul obţinut se adaugă: . scăzându-se câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus a dispozitivului .injector automat 15 puncte.1 secundă: 10 puncte.5 secunde: 20 puncte.se acordă 30 de puncte pentru aparatele de rezonanţă magnetică dedicate anumitor segmente (Ex: sân.prelucrarea achiziţiilor în 3D: 10 puncte 125 .).pentru fiecare tip de antenă instalată* se adaugă: 20 puncte.evaluare nodul pulmonar .perfuzie .3D: 2 puncte. . -----------* se punctează dacă în documentaţia de deţinere şi de punere în funcţiune există dovada documentată a aplicaţiilor menţionate instalate pe echipament .16 slice 2 puncte.0.angiografie cu substracţie de os . .staţie de post procesare şi software aferent*: 20 puncte. . Aplicaţii software* instalate pe RMN . .dental .digital 5 puncte. -----------* se va puncta dacă în documentaţia de punere în funcţiune există dovada deţinerii şi instalării echipamentului h) imagistică prin rezonanţă magnetică .5 T 10 puncte.Post-procesare 3D . genunchi etc. .5 T 20 puncte. . . sau .numărul de secţiuni concomitente: .printer . cu o vechime de până la 5 ani.64 slice 2 puncte. -----------* se punctează dacă în documentaţia de deţinere şi de punere în funcţiune există dovada documentată a echipamentelor 3.8 secţiuni 25 puncte. . scăzându-se câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a dispozitivului.peste 1. După caz.accesorii . . extremităţi. .2 slice 2 puncte.

Hot lab: 15 puncte. Accesorii .developator automat umed 3 puncte. scăzându-se câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus a dispozitivului.Injector automat: .Printer .developator umed day light 5 puncte. cu o vechime de până la 5 ani. -----------* se va puncta dacă în documentaţia de deţinere şi de punere în funcţiune există dovada echipamentului i) medicină nucleară (Gamma Camera) .arhivă filme radiografice 5 puncte. scăzându-se câte două puncte pentru fiecare an de vechime al dispozitivului. . ..Perfuzie .Soft cardiac .Perfuzie fără substanţă de contrast .Tractografie . .evaluarea viabilităţii.Soft de scanare corp în totalitate .developare automată uscată: 10 puncte. perfuziei şi dinamicii cordului: .scanarea întregului corp într-un timp foarte scurt: . la punctajul obţinut se adaugă: .digital: .cu o cameră de citire 5 puncte. cu o vechime de până la 5 ani.Angiografie de corp în totalitate .cititor de plăci fosforice (CR) 15 puncte.se acordă 15 puncte pentru fiecare dispozitiv medical. 1 punct. 20 puncte.vizualizarea tracturilor 3D a materiei albe cerebrale.Spectroscopie ------------ 10 puncte 10 puncte 10 puncte 10 puncte 10 puncte 10 puncte 10 puncte * se punctează dacă în documentaţia de deţinere şi de punere în funcţiune există dovada documentată a aplicaţiilor instalate pe echipamente 4.cuantificarea permeabilităţii tumorale în funcţie de modelul farmacocinetic al substanţei de contrast pentru patologia cerebrală şi a prostatei: . transmisia şi stocarea imaginilor: . . cuantificarea. După caz.cu două camere de citire 15 puncte.analog: . k) accesorii pentru prelucrarea. 15 puncte.permite vizualizarea sistemului vascular a întregului corp de la arcul aortic până la degetele de la picioare: . deplasarea sau ruperea lor .se acordă 70 de puncte pentru fiecare dispozitiv medical.permite vizualizarea neinvazivă a perfuziei teritoriilor cerebrale corespunzătoare arterelor cerebrale individuale: . .Staţie de post procesare şi software aferent* (alta decât staţia de vizualizare) 5 puncte. 126 .cameră obscură umedă manuală 1 punct. . j) osteodensitometrie . .

medic primar radiologie şi imagistică medicală: 35 puncte. . respectiv la contractele de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară) . 5 puncte.medic primar explorări funcţionale 15 puncte. . . . 127 . anexă care descrie şi confirmă configuraţia tehnică a respectivului dispozitiv.medic dentist 8 puncte. NOTA 2: În vederea acordării punctajului pentru fiecare dispozitiv medical deţinut în punctul de lucru.medic primar medicină nucleară: 35 puncte.asistent medical imagistică medicală: 4 puncte. .fizician: 8 puncte. .operatori: . NOTA 1: Aparatele mai vechi de 10 ani nu se punctează..medic de specialitate radiologie şi imagistică medicală: 20 puncte.medic specialist anestezist 20 puncte . furnizorii de servicii medicale paraclinice vor prezenta anexa la contractul de achiziţie. . B. (punctajul se acordă pentru medicii din specialităţile clinice şi medicii de familie care efectuează servicii medicale paraclinice-ecografii în baza actelor adiţionale încheiate la contractele de furnizare de servicii medicale clinice/contractelor de furnizare de servicii medicale spitaliceşti.medic cu competenţă/supraspecializare/atestat de studii complementare Eco obţinută în ultimii 5 ani 5 puncte.medic specialist explorări funcţionale 10 puncte. . Evaluarea resurselor umane Pentru fiecare categorie de personal se acordă următorul punctaj: . . punctajul se acordă pentru fiecare aparat/echipament aflat într-un laborator/punct de lucru pentru care se încheie contract cu casa de asigurări de sănătate. .medic primar anestezist 35 puncte .arhivă de mare capacitate (PACS) . NOTA 3: Se punctează doar echipamentele utilizate pentru serviciile ce se contractează cu casele de asigurări de sănătate.medic dentist primar 15 puncte.digitizer pentru medii transparente (filme) 15 puncte. .medic dentist specialist 10 puncte.medic de specialitate medicină nucleară: 20 puncte.arhivă CD . NOTA 4: Pentru furnizorii de servicii de radiologie-imagistică medicală care participă cu mai multe laboratoare/puncte de lucru.absolvent colegiu imagistică medicală 6 puncte.bioinginer: 8 puncte.medici: .medic cu competenţă/supraspecializare/atestat de studii complementare Eco de mai mult de 5 ani: 10 puncte. . (punctajul se acordă pentru medicii dentişti care efectuează radiografii dentare retroalveolare şi panoramice în baza actelor adiţionale încheiate la contractele de furnizare de servicii medicale de medicină dentară) . 50 puncte.

linie VPN 10 puncte. Furnizorii de servicii medicale de radiologie-imagistică care prezintă tarife ce depăşesc tarifele maximale decontate de casele de asigurări de sănătate cuprinse în anexa nr. 2. care se verifică la sediul furnizorului): .asistenţi medicali: . .. tipul şi numărul investigaţiilor recomandate). Criteriul financiar se referă la tarifele propuse de furnizorii de investigaţii paraclinice de radiologie-imagistică.care să conţină minimum următoarele informaţii: . Criteriul financiar Ponderea acestui criteriu este de 5%. a) şi c) se acordă o singură dată pentru laboratorul/punctul de lucru pentru care optează furnizorul de servicii de laborator. fax. c) website . .reţea de transmisie imagini interne (RIS) 8 puncte. Pentru furnizorii de investigaţii paraclinice de radiologie-imagistică medicală care participă cu mai multe puncte de lucru la contractare cu o casă de asigurări de sănătate. . mail. iar pentru fracţiuni de normă se acordă punctaj direct proporţional cu fracţiunea de normă lucrată: C. codul de parafă şi numărul de contract al medicului care a recomandat.personal auxiliar .server în centrul de citire 10 puncte . telefon.de radiologie fără studii superioare 4 puncte. 128 . pentru laboratoarele/punctele de lucru din structura.care să conţină înregistrarea şi evidenţa biletelor de trimitere (serie şi număr bilet. cu încadrarea obligatorie în tarifele maximale prevăzute în anexa nr. Logistica: a) distribuţia rezultatelor investigaţiilor la medicul care a recomandat investigaţia: . CNP-ul pacientului. punctajul pentru lit. 7 la ordin.datele de contact .chestionar de satisfacţie a pacienţilor (cu obligaţia actualizării semestriale a rezultatelor şi afişarea pe site-ul furnizorului) 5 puncte.tehnician aparatură medicală 5 puncte. Punctajul obţinut de fiecare furnizor prin aplicarea acestui criteriu se afişează pe pagina web a casei de asigurări de sănătate.de radiologie cu studii superioare 6 puncte. NOTĂ: Punctajul se acordă pentru fiecare angajat medico-sanitar cu normă întreagă. . 7 la ordin sunt respinşi de la contractare.adresa.server în centrul de achiziţie 10 puncte . precum şi raportarea activităţii desfăşurate în conformitate cu formatul solicitat de casa de asigurări de sănătate (se prezintă specificaţiile tehnice ale aplicaţiei. Punctajul se acordă o singură dată indiferent dacă furnizorul oferă servicii de teleradiologie CT sau RMN sau şi CT şi RMN.transmisie de imagini în perimetrul limitrof şi la distanţă (PACS) 10 puncte. orarul de funcţionare. d) teleradiologie: . .asistenţi generalişti pentru Eco + ATI 3 puncte.operaţional cu aparate conectate pentru transmitere de date 20 puncte. eliberarea buletinelor de analiză şi arhivarea datelor de laborator. b) software dedicat activităţii de laborator . certificări/acreditări 2 puncte.

129 . Pentru fiecare criteriu se stabileşte numărul total de puncte obţinut prin însumarea numărului de puncte obţinut de fiecare furnizor la cele trei criterii. număr stabilit conform lit. Criteriul de disponibilitate Ponderea acestui criteriu este de 10%. Punctajul obţinut de fiecare furnizor prin aplicarea acestui criteriu se afişează pe pagina web a casei de asigurări de sănătate. b. procent care nu poate depăşi 5% din tariful maximal. 7 la ordin. Punctajul 100 se acordă furnizorului care a ofertat procentul de diminuare cel mai mare pentru fiecare tip de investigaţii. se acordă 30 puncte . D. furnizorii de investigaţii de radiologie-imagistică medicală prezintă în ofertă procentul cu care propun diminuarea tarifelor maximale prevăzute în anexa nr. de luni până vineri. Se calculează valoarea unui punct pentru fiecare criteriu prin împărţirea sumei rezultate ca urmare a aplicării procentelor prevăzute la lit. Pentru furnizorii care au propus procente de diminuare mai mici faţă de procentul de diminuare cel mai mare se acordă un punctaj proporţional în funcţie de primul clasat. E. B. c. Valoarea unui punct obţinută pentru fiecare dintre cele 3 criterii se înmulţeşte cu numărul de puncte obţinut de un furnizor pentru fiecare criteriu. 3. punctajul se acordă pentru fiecare laborator/punct de lucru.pentru furnizorii care asigură un program de 12 ore zilnic. d. astfel: a) 85% pentru criteriul de evaluare. Tarifele rezultate ca urmare a aplicării procentului de diminuare cel mai mare propus pentru fiecare tip de investigaţii reprezintă tarifele care se contractează cu toţi furnizorii de investigaţii de radiologie-imagistică medicală. cu excepţia numărului total de puncte obţinut de furnizorii de servicii medicale spitaliceşti care efectuează investigaţii de radiologie şi imagistică medicală în regim ambulatoriu şi de laboratoarele de radiologie şi imagistică medicală/punctele de lucru ale acestora organizate ca urmare a procedurii de externalizare. Valoarea totală contractată de un furnizor cu casa de asigurări de sănătate se obţine prin însumarea celor trei sume stabilite conform lit. c) 10% criteriul de disponibilitate. Fondul cu destinaţie de investigaţii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală se repartizează pentru fiecare criteriu în parte. inclusiv sâmbătă. duminică şi sărbători legale se acordă 60 puncte Pentru furnizorii de servicii medicale de radiologie-imagistică medicală care participă cu mai multe laboratoare/puncte de lucru la contractare. b) 5% pentru criteriul financiar. A la numărul total de puncte corespunzător fiecărui criteriu.a. Sumele se stabilesc pentru fiecare furnizor astfel: A. Punctajul se acordă astfel: . Punctajul obţinut de fiecare furnizor prin aplicarea acestui criteriu se afişează pe pagina web a casei de asigurări de sănătate. Acest criteriu este apreciat cu un punctaj de maximum 100. B. pentru fiecare tip de investigaţii. rezultând sume aferente fiecărui criteriu pentru fiecare furnizor.pentru furnizorii care asigură un program de 12 ore zilnic. C. D. Pentru încheierea contractului cu casa de asigurări de sănătate.

Pentru furnizorii de explorări funcţionale . Valoarea unui punct obţinută pentru fiecare dintre criteriile/subcriteriile prevăzute la lit. nr. A lit. (5) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .de către comisia constituită conform art. A lit. A se înmulţeşte cu numărul de puncte obţinut de un furnizor corespunzător fiecărui criteriu. 130 . H.b). vor stabili suma ce se va contracta cu furnizorii de explorări funcţionale din totalul fondului cu destinaţia de servicii paraclinice de radiologie-imagistică medicală. cu modificările şi completările ulterioare. Sumele care rezultă pentru aceşti furnizori se contractează şi se decontează din fondul alocat pentru asistenţa medicală spitalicească. aparatele şi personalul specific). 1389/2010. precum şi pentru furnizorii de servicii medicale spitaliceşti care efectuează investigaţii paraclinice de radiologie-imagistică în regim ambulatoriu.2012 aprobat prin H. rezultând sumele aferente fiecărui criteriu pentru fiecare furnizor.F. 44 alin.G. În situaţia în care niciunul dintre furnizori nu îndeplineşte criteriul de disponibilitate. G. suma corespunzătoare aplicării prevederilor lit. Criteriile şi modalitatea de calcul se aplică în acelaşi mod şi pentru furnizorii de servicii paraclinice de radiologie-imagistică pentru laboratoarele/punctele de lucru ale acestora organizate ca urmare a procedurii de externalizare şi care efectuează investigaţii paraclinice de radiologie-imagistică în regim ambulatoriu. Casele de asigurări de sănătate. ca urmare a stabilirii numărului necesar de investigaţii paraclinice de radiologie-imagistică medicală pe total judeţ . c) se repartizează proporţional la celelalte criterii prevăzute la lit. a) .criteriile specifice de selecţie se aplică în mod corespunzător (numai investigaţiile.

... având sediul în municipiul/oraşul ... judeţul/sectorul ........... adresă e-mail .. ................ .............Cabinetul medical organizat conform Ordonanţei Guvernului nr... nr....... reprezentată prin .................. .... str..... telefon fix/mobil .................. ... .. str.................................... ..cabinetul asociat sau grupat ....................................... judeţul/sectorul ..... Părţile contractante Casa de asigurări de sănătate ........ ..................... ............. . reprezentat prin medicul delegat ...Unitatea medico-sanitară cu personalitate juridică înfiinţată potrivit prevederilor Legii nr............................. .... ........... nr......... .................. având sediul în municipiul/oraşul ......... ....... ...... ...... .... sc...... telefon fix/mobil ... ap...... şi ........................ ........................... nr....... telefon fix/mobil ........... sc.... inclusiv a spitalului din reţeaua ministerelor şi instituţiilor centrale din domeniul apărării......... ...... .... et... ap........ ..... reprezentată prin preşedinte .... ap... ....... siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti şi din reţeaua Ministerului Transporturilor... bl..Ambulatoriul de specialitate şi ambulatoriul integrat din structura spitalului ........... fax ....................................... 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale.................. ap............... republicată.... nr........ .............. fax .. ..................... et... ............... ......... cu sediul în municipiul/oraşul .......... .................... bl.... fax .. sc...... reprezentat prin medicul titular ....... sc. fax ............... ordinii publice.............. . 31/1990 privind societăţile comerciale................ judeţul/sectorul ........ ................ ... et............. str... reprezentată prin administratorul .........ANEXA 12 CONTRACT DE FURNIZARE de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile clinice I.. ap............... adresă e-mail ...... .................... bl............. .............. et............. bl.. . telefon fix/mobil . telefon fix/mobil ........ având sediul în municipiul/oraşul ................ telefon fix/mobil ... judeţul/sectorul . .......... telefon fix/mobil ........... str.. .......... .............. sc........................ nr.. .............. bl....................... cu modificările şi completările ulterioare ... având sediul în municipiul/oraşul ..................... . reprezentat prin ...... adresă e-mail ................. judeţul/sectorul .... ......... judeţul/sectorul ......... .......... având sediul în municipiul/oraşul ... . et....... Construcţiilor şi Turismului..... bl........................ str......Centrul de diagnostic şi tratament şi centrul medical ..... str. în calitate de reprezentant legal al unităţii sanitare din care face parte.. având sediul în municipiul/oraşul .. et.. ..cabinetul individual ............ ap.. ......director general ... ap....... fax ............ adresă e-mail ............ cu modificările şi completările ulterioare ..............Unitatea sanitară ambulatorie de specialitate aparţinând ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie .. str..... având sediul în municipiul/oraşul ........ . sc....... nr.......... judeţul/sectorul .. ..................... ..... et........................................ nr............................... bl.......... adresă e-mail ........ adresă e-mail .............. fax ... ............. ... .......... .........unităţi cu personalitate juridică ....... sc............................ ........... judeţul/sectorul ........... reprezentată prin ............societatea civilă medicală ...... republicată.. telefon/fax ................................................. str..... nr....... 131 ..........

... pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ......................... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr....................... Obligaţiile părţilor A. V.............. 3 Furnizarea serviciilor medicale din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice se face de către următorii medici: 1......... ... .................... homeopatie....................................................... sc... 3.. judeţul/sectorul ............... str. fax ........................2012.................... în pachetul minimal de servicii medicale şi în pachetul de servicii pentru categoriile de persoane care se asigură pentru sănătate facultativ.. II.... . 1389/2010............................... fax . ............. reprezentată prin .............................. ...... în calitate de reprezentant legal al spitalului din care face parte....................... şi Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.. adresă e-mail ..... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr......................................... c) ....... ................. ................... ... 5 Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul părţilor pe toată durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ......2012..... . cu modificările şi completările ulterioare...... Obiectul contractului ART...... telefon fix/mobil .................... et......... 1389/2010. având sediul în municipiul/oraşul ................ planificare familială): a) ............. …………...adresă e-mail ................Unitatea sanitară fără personalitate juridică din structura spitalului ....................... ..... .................. ART......... 1389/2010............. b) .... ………….... Servicii medicale de specialitate furnizate ART................. reprezentat prin ............... bl. 7 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr................... 2 Furnizorul din asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile clinice acordă asiguraţilor serviciile medicale cuprinse în pachetul de servicii de bază....................... Obligaţiile casei de asigurări de sănătate 132 .. ........ 1389/2010.... în următoarele specialităţi şi competenţe/atestat de studii complementare (pentru fitoterapie........... 4 Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la 31 decembrie 2012. IV......... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.................... 2..... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr........... prevăzut în anexa nr...2012. .......................... 1 Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea serviciilor medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile clinice................. ART.......2012.... 4........ cu modificările şi completările ulterioare........... acupunctură............ Durata contractului ART...................... cu modificările şi completările ulterioare... nr. III.......................... ap............................................. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ..................... ... conform Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .. .

pe baza facturii însoţite de documente justificative. contravaloarea serviciilor medicale contractate. cu modificările şi completările ulterioare. în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data operării acestora. 4 alin. f) să înmâneze la momentul finalizării controlului procesele-verbale de constatare furnizorilor de servicii medicale sau. după caz. notificarea privind măsurile dispuse se transmite furnizorului de către casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la casa de asigurări de sănătate. în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. prezentate atât pe suport hârtie.2012. începând cu ziua următoare transmiterii acesteia de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. cât şi în format electronic.. 6 Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligaţii: a) să încheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale clinice autorizaţi şi evaluaţi şi să facă publică. pentru furnizorii de servicii de acupunctură decontarea se face în limita valorii de contract. în condiţii grele şi foarte grele. pentru care sunt stabilite drepturi suplimentare. conform legii. …………. lista nominală a acestora cuprinzând denumirea şi valoarea de contract (pentru serviciile de acupunctură) a fiecăruia şi să actualizeze permanent această listă în funcţie de modificările apărute. cu modificările şi completările ulterioare. în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractelor. furnizorii de servicii medicale cu privire la condiţiile de acordare a serviciilor medicale şi cu privire la orice intenţie de schimbare în modul de acordare a acestora. prin intermediul paginii web a casei de asigurări de sănătate precum şi prin e-mail la adresele comunicate oficial de către furnizori cu excepţia situaţiilor impuse de actele normative. precum şi numărul total naţional de puncte realizat. prin publicare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate. cât şi pe pagina electronică a acesteia. d) să informeze în prealabil într-un număr de zile similar celui prevăzut la art. g) să facă publică valoarea definitivă a punctului pe serviciu. prin afişare atât la sediul casei de asigurări de sănătate. raportate şi validate conform Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. rezultată în urma regularizării trimestriale. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. potrivit prevederilor legale în vigoare. să comunice acestora notele de constatare întocmite în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data prezentării în vederea efectuării controlului. e) să acorde furnizorilor de servicii medicale sume care să ţină seama şi de condiţiile de desfăşurare a activităţii în zone izolate. 1389/2010. efectuate. 133 . prin afişare pe pagina web şi la sediul casei de asigurări de sănătate. 1389/2010. afişat pe pagina de web a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. b) să deconteze furnizorilor de servicii medicale. la termenele prevăzute în contract. precum şi la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . în cazul în care controlul este efectuat de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau cu participarea acesteia. (1) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .ART.2012. c) să informeze furnizorii de servicii medicale cu privire la condiţiile de contractare a serviciilor medicale suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate.

să informeze asiguraţii cu privire la obligaţiile furnizorului de servicii medicale şi ale asiguratului referitoare la actul medical. l) să deducă spre soluţionare organelor abilitate situaţiile în care constată neconformitatea documentelor depuse de către furnizori. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. cu modificările şi completările ulterioare. 1389/2010. materiale sanitare şi dispozitive medicale acordate de alţi furnizori aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate.2012. activitatea realizată conform contractului de furnizare de servicii medicale. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 4. j) să deconteze contravaloarea serviciilor medicale clinice acordate în baza biletelor de trimitere utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. precum şi contravaloarea unor servicii medicale. nr. în mod distinct. cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului 134 . prevăzute în lista serviciilor medicale pentru care plata se efectuează prin tarif pe serviciu medical/serviciu medical-caz în condiţiile stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. conform prevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . în vederea decontării de către casa de asigurări de sănătate. 1389/2010. B. eliberate de către aceştia. în condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.h) să recupereze de la furnizorii care au acordat servicii medicale sumele reprezentând contravaloarea acestor servicii. …………. Sumele astfel obţinute se utilizează conform prevederilor legale în vigoare.. cu modificările şi completările ulterioare. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. să factureze lunar. precum şi intimitatea şi demnitatea acestora. 2. …………. cu modificările şi completările ulterioare. Obligaţiile furnizorului de servicii medicale ART. precum şi contravaloarea serviciilor medicale pentru care nu se solicită bilet de trimitere conform prevederilor Contractului-cadru aprobat prin H. m) să contracteze servicii medicale. 3. pentru a căror corectitudine furnizorii depun declaraţii pe proprie răspundere.2012. 1389/2010. medicamente cu şi fără contribuţie personală. respectiv să deconteze serviciile medicale efectuate. după caz. factura este însoţită de documentele justificative privind activităţile realizate. raportate şi validate. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate. i) să aducă la cunoştinţa furnizorilor de servicii medicale cu care se află în relaţie contractuală numele şi codul de parafă ale medicilor care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi.G. 1389/2010.2012. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . în baza biletelor de trimitere. 7 Furnizorul de servicii medicale are următoarele obligaţii: 1. k) să deconteze contravaloarea serviciilor medicale clinice acordate de medici conform specialităţii confirmate prin ordin al ministrului sănătăţii şi au în dotarea cabinetului aparatură medicală corespunzătoare pentru realizarea acestora.. în situaţia în care nu au fost îndeplinite condiţiile pentru ca asiguraţii să beneficieze de aceste servicii.

. unic pe ţară.ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. cât şi în format electronic. să furnizeze tratamentul adecvat şi să prescrie medicamentele cu şi fără contribuţie personală de care beneficiază asiguraţii. 14. în maximum 5 zile calendaristice de la data producerii modificării şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării contractelor. să acorde cu prioritate asistenţă medicală femeii gravide şi sugarilor. cu modificările şi completările ulterioare.. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . 7. cu modificările şi completările ulterioare. să asigure acordarea serviciilor medicale asiguraţilor fără nicio discriminare. al cărui model este prevăzut în anexa nr. 8.2012. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . în limita competenţei şi a dotărilor existente. să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate. să asigure utilizarea formularelor cu regim special unice pe ţară . în baza unui formular. 9. 13. să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului şi a furnizorului. conform prevederilor actelor normative referitoare la sistemul de asigurări sociale de sănătate.bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării. să asigure acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă medico-chirurgicală. …………. …………. potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementărilor legale în vigoare. care este formular cu regim special. respectiv cele privind evidenţele obligatorii. 16. atât pe suport de hârtie. 39 B la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 135 . 5. folosind formele cele mai eficiente de tratament. care se depune la casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 30 de zile de la data semnării contractului. 1389/2010. program asumat prin prezentul contract şi care se depune la casa de asigurări de sănătate la dosarul de contractare. 10. la sediul furnizorului. informând în prealabil asiguratul despre tipurile şi efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie. care este formular cu regim special. să completeze corect şi la zi formularele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. corespunzătoare denumirilor comune internaţionale aprobate prin hotărâre a Guvernului.2012. să anunţe casa de asigurări de sănătate despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale. ori de câte ori se solicită în timpul programului de lucru. 1389/2010. 15. cele cu regim special şi cele tipizate. b) programul de lucru va avea avizul conform al direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti. 11. să raporteze casei de asigurări de sănătate datele necesare pentru urmărirea desfăşurării activităţii în asistenţa medicală. să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. să asigure utilizarea formularului de bilet de trimitere pentru investigaţii paraclinice. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 12. a) să respecte programul de lucru şi să îl comunice casei de asigurări de sănătate. 6. în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. unic pe ţară şi să recomande investigaţiile paraclinice în concordanţă cu diagnosticul.

19. să utilizeze sistemul de raportare în timp real începând cu data la care acesta va fi pus în funcţiune. 1389/2010. numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală.2012. elaborate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. să solicite documentele justificative care atestă calitatea de asigurat. să afişeze într-un loc vizibil programul de lucru. respectiv beneficiarilor formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. care este formular cu regim special utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate. 18. în perioada de valabilitate a cardului. ………….2012. înţelegeri. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. în condiţiile stabilite în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. telefon. 22.. după caz. să acorde servicii de asistenţă medicală ambulatorie de specialitate asiguraţilor numai pe baza biletului de trimitere. caz în care furnizorii sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea în procesul de transmitere a datelor. să acorde asistenţă medicală pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri. 24. …………. cu modificările şi completările ulterioare. afecţiunilor cronice prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 21. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. e-mail. documente stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . 1389/2010.2012. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii. să asigure eliberarea actelor medicale. convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale. monitorizarea şi decontarea tratamentului în cazul unor afecţiuni.. să respecte protocoalele de practică pentru prescrierea. pagină web. în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România. conform dispoziţiilor legale. precum şi datele de contact ale acesteia: adresă. 23. aprobat prin Hotărârea Guvernului 136 .17.2012. să utilizeze Sistemul informatic unic integrat. cu excepţia: urgenţelor. În situaţia în care se utilizează un alt sistem informatic acesta trebuie să fie compatibil cu Sistemul informatic unic integrat. 20. fax. cu modificările şi completările ulterioare. şi Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. să asigure acordarea asistenţei medicale necesare titularilor cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. cu modificările şi completările ulterioare. respectiv în baza Regulamentului CEE nr. 1389/2010. …………. în condiţiile prevăzute în Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ..

a serviciilor de medicină dentară.2012. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . pentru care se organizează evidenţa distinctă la nivelul medicului de familie şi al medicului de specialitate din ambulatoriu. …………. scrisoarea medicală este un document tipizat. 1389/2010. după caz. Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii. inclusiv prin eliberarea prescripţiei medicale pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală. 1389/2010. să utilizeze pentru prescrierea medicamentelor cu sau fără contribuţie personală şi după caz. 25. dacă este cazul. fitoterapie. conform reglementărilor legale în vigoare. 27. titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate. cu privire la diagnosticul şi tratamentele efectuate şi recomandate. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . după caz. respectiv beneficiari ai formularelor europene emise în baza Regulamentului CEE nr.. 28. a certificatului de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă. 137 . 1389/2010.2012. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. prin scrisoare medicală expediată direct sau prin intermediul asiguratului. Lista cuprinzând afecţiunile confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din unităţile ambulatorii care acordă asistenţă medicală de specialitate pentru specialităţile clinice este stabilită prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. din care un exemplar rămâne la medicul de specialitate.. a unor materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu şi a recomandărilor pentru investigaţii medicale paraclinice. care se întocmeşte în două exemplare. a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice. medicină fizică şi balneologie şi a investigaţiilor medicale paraclinice. cu excepţia serviciilor medicale de recuperare. respectiv în baza Regulamentului CEE nr. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. atunci când concluziile examenului medical impun acest lucru. precum şi a serviciilor de acupunctură. după caz. cu modificările şi completările ulterioare. să întocmească liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile. să finalizeze actul medical efectuat. pentru cazurile pentru care s-au efectuat servicii medicale conform contractului încheiat. numai formularele cu regim special aprobate. să verifice biletele de trimitere cu privire la datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă potrivit prevederilor legale în vigoare. iar un exemplar este transmis medicului de familie. 26. afecţiunilor confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate şi pentru care asiguratul are stabilit un plan de monitorizare şi tratament pentru minimum 6 luni. scrisoarea medicală conţine obligatoriu numărul contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate pentru furnizare de servicii medicale şi se utilizează numai de către medicii care desfăşoară activitate în baza acestui contract.nr. direct sau prin intermediul asiguratului. modelul de scrisoare medicală este prevăzut în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. cu modificările şi completările ulterioare. furnizorii de servicii medicale în asistenţa ambulatorie de specialitate nu solicită bilet de trimitere pentru acordarea de servicii medicale în ambulatoriu. să informeze medicul de familie. homeopatie şi planificare familială. ………….

medicului de familie pe lista căruia este înscris asiguratul. prescripţie medicală. să transmită rezultatul investigaţiilor medicale paraclinice recomandate... transmiterea se poate face şi prin intermediul asiguratului. să încaseze sumele reprezentând fie contribuţia personală pentru unele serviciile medicale. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 8 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. casele de asigurări de sănătate recuperează de la aceştia contravaloarea serviciilor medicale recomandate/medicamentelor cu şi fără contribuţie personală prescrise. tarif pe consultaţie şi tarif pe serviciu medical . pentru anul 2012. lunar. fie coplata pentru alte servicii medicale de care au beneficiat asiguraţii. dovada de evaluare a furnizorului. valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu medical este în valoare de . să asigure acordarea serviciilor medicale prevăzute în pachetul de servicii medicale. Modalităţi de plată ART. cu toate datele pe care acestea trebuie să le cuprindă conform prevederilor legale în vigoare. ce au fost efectuate/eliberate de alţi furnizori în baza acestor formulare şi decontate de casele de asigurări de sănătate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.. să reînnoiască pe toată perioada de derulare a contractului.. lei. (2) Valoarea minimă garantată a unui punct este unică pe ţară. mişcarea acestora. inclusiv pentru situaţiile programabile dacă asiguratul solicită efectuarea serviciilor respective înaintea datei programate .în aceste situaţii furnizorii de servicii medicale nu au dreptul de a elibera bilete de trimitere sau prescripţii medicale utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate. bilet de trimitere pentru investigaţiile paraclinice.. să completeze formularele cu regim special utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate . să recomande asiguraţilor tratamentul adecvat şi eficient. dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la furnizor.... 30.. 32. dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor. serviciile medicale acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate.. …………. în vederea contractării la casa de asigurări de sănătate. (3) Plata serviciilor medicale prin tarif pe serviciu medical exprimat în puncte se face conform prevederilor din anexa nr. 36. 8 (1) Modalitatea de plată în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu este tarif pe serviciu medical exprimat în puncte. 35.. 34. conform prevederilor legale în vigoare. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării 138 .bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării. să întocmească evidenţe distincte şi să raporteze distinct serviciile realizate. cu respectarea condiţiilor privind modalităţile de prescriere a medicamentelor. lista cu bolnavii cu afecţiuni cronice aflaţi în evidenţa proprie şi. 37. 31.29. să solicite începând cu data implementării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate acest document titularilor acestuia în vederea acordării serviciilor medicale. să raporteze. VI.. conform contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate. să încaseze de la asiguraţi contravaloarea serviciilor medicale la cerere. atât pe suport hârtie şi în format electronic. prin scrisoare medicală. după caz. 33... În cazul nerespectării acestei obligaţii.caz pentru servicii medicale de acupunctură exprimate în lei..

luna IX ......... din care: ...... lei ....... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr...luna VIII ...... lei ......Suma aferentă trimestrului III .. lei ........ lei......... lei ............. lei . la valoarea minimă garantată a unui punct.Suma aferentă trimestrului II .. pentru cabinetele cu punct/puncte de lucru se stabileşte un spor de zonă diferit pentru localitatea unde se află cabinetul..luna VII ....luna IV .........luna XI ......luna V ......luna I .....luna VI ..... cu modificările şi completările ulterioare. lei ..... din care: .......... se va trece sporul de zonă pentru fiecare situaţie ART......... la valoarea minimă garantată pentru un punct pe serviciu medical. lei .. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ... în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la încheierea fiecărei luni... lei ...... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr........ …………... (5) a) Tariful pe consultaţie de acupunctură este de 13 lei....luna II .........luna XII . cu modificările şi completările ulterioare.........luna X . din care: ... se ajustează în funcţie de: a) condiţiile în care se desfăşoară activitatea.. din care: .. cu ........... lei...... -----------*) în condiţiile în care.. (4) Numărul de puncte calculat conform anexei nr....%.....................asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012...2012...... (6) Valoarea contractului pentru consultaţiile şi serviciile medicale .. 1389/2010. 1389/2010.....Suma aferentă trimestrului I .. respectiv pentru localitatea/localităţile unde se află punctul/punctele de lucru....... 9 (1) Decontarea serviciilor medicale furnizate se face lunar...caz de acupunctură este de .. Suma contractată se defalchează pe trimestre şi pe luni după cum urmează: Suma anuală contractată este .......... din care: .....%*) b) gradul profesional medic primar ...Suma aferentă trimestrului IV .............. lei ... lei.... lei .. lei. 8 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr............ b) Tariful pe serviciu medical ....... lei................. potrivit contractelor încheiate între furnizorii de servicii medicale şi casele de asigurări de 139 ...luna III ........... lei ..caz pentru servicii medicale de acupunctură de care beneficiază un asigurat pentru o cură de servicii de acupunctură este de 140 lei...... lei.. lei şi se suportă din fondul aferent asistenţei medicale de recuperare.......

........................................ Cod numeric personal: ........................ Codul de parafă al medicului: . la valoarea definitivă a unui punct.... Decontarea lunara a cazurilor finalizate se realizează la tariful contractat daca numărul mediu al zilelor de tratament este mai mare sau egal cu 8.............. Numărul mediu al zilelor de tratament realizat într-o lună se calculează împărţind numărul total al zilelor de tratament efectuate.... ore/zi b) Medic Nume: ............. Program zilnic de activitate .... Toate documentele necesare decontării se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate prin semnătura reprezentanţilor legali ai furnizorilor......................se completează pentru fiecare cabinet medical*) şi fiecare medic de specialitate din componenţa cabinetului medical cu care s-a încheiat contractul: a) Medic Nume: ....... ore/zi 140 .. Grad profesional: ........ Pentru un număr mediu al zilelor de tratament realizat intr-o luna mai mic de 8.sănătate................................................. Prenume: .....................................5..................... (3) Clauze speciale .............. O cură de tratament în acupunctură întreruptă se consideră o cură finalizată............... Grad profesional: .................. Codul de parafă al medicului: .............cazuri finalizate şi raportate în luna respectivă).... Cura de acupunctură se decontează în luna următoare celei în care a fost finalizată această cură. motivul întreruperii şi numărul de zile efectuat faţă de cel recomandat........................ Toate documentele necesare decontării se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate prin semnătura reprezentanţilor legali ai furnizorilor.......cazuri finalizate se face la un tarif stabilit conform formulei:Tarif contractat (140 lei) x număr mediu al zilelor de tratament realizate / 10 (număr mediu zile de tratament contractat)............... Specialitatea/atestat de studii complementare/competenţă: ...................... (2) Decontarea lunară a serviciilor medicale de acupunctură furnizate în luna anterioară se face pe baza numărului de servicii medicale ........ la data de ........cazuri pentru servicii medicale de acupunctură şi a numărului de consultaţii de acupunctură şi a tarifelor pe cură şi pe consultaţie................5.... corespunzătoare cazurilor finalizate la numărul de servicii de acupunctură ........................... Program zilnic de activitate ........... Prenume: .................. Până la data de 30 a lunii următoare încheierii trimestrului se face decontarea ca urmare a regularizării sumelor cuvenite trimestrului respectiv.......... În situaţia în care o cură de tratament în acupunctură se întrerupe. pe baza documentelor necesare decontării serviciilor medicale furnizate în luna anterioară................... în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la încheierea fiecărei luni. Specialitatea/atestat de studii complementare/competenţă: .... decontarea lunară a serviciilor medicale ....... în limita sumelor contractate... furnizorul are obligaţia să anunţe casa de asigurări de sănătate despre întreruperea curei................................ Cod numeric personal: ..... depuse lunar de furnizori la casa de asigurări de sănătate................. pe baza facturii şi a documentelor justificative depuse de furnizor la casa de asigurări de sănătate la data de ...........

revoluţie...... embargo... (3) În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni........ pentru fiecare dintre aceste situaţii.. 141 . precum şi neeliberarea prescripţiei medicale ca urmare a actului medical propriu...... Răspunderea contractuală ART.. intervenită după data semnării contractului şi care împiedică executarea acestuia..... după cum urmează: a) la prima constatare.... condiţii de reziliere. cutremur..... în sensul acestei clauze. c) la a treia constatare.......... cu 10%. b) la a doua constatare.. se diminuează valoarea minimă garantată a punctului pentru luna în care s-au produs aceste situaţii pentru medicii din ambulatoriu pentru specialităţile clinice la care se înregistrează aceste situaţii sau...c) ..... 12 Clauză specială (1) Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor....... 10 Serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract trebuie să respecte criteriile privind calitatea serviciilor medicale acordate asiguraţilor.... este considerată forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă......... IX... suspendare şi încetare a contractului ART... după caz..... prin care să se certifice realitatea şi exactitatea faptelor şi împrejurărilor care au condus la invocarea forţei majore şi...... marile inundaţii.. partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen... ART. completarea scrisorii medicale prin utilizarea unui alt formular decât cel prevăzut în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.. de asemenea... 11 Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale partea în culpă datorează celeilalte părţi daune-interese. cu 30%...... respectiv municipiul Bucureşti...... Sunt considerate forţă majoră. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr... VII.. acolo unde este cazul. 13 (1) În cazul în care se constată: nerespectarea programului de lucru prevăzut în prezentul contract.. pentru primele 30 de zile din perioada cuprinsă în scrisoarea medicală.. elaborate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (2) Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile calendaristice de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul judeţ........ Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră.. inclusiv prescriere de medicamente cu şi fără contribuţie personală din partea asiguratului fără aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate/Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate....... de la încetarea acestui caz...... …………........... pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012.. cu 20%... VIII............. Sancţiuni. împrejurări ca: război........ ...... Calitatea serviciilor medicale ART.... se diminuează contravaloarea serviciilor de acupunctură aferente lunii în care s-au produs aceste situaţii.... 1389/2010 sau neeliberarea acesteia. fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului.... prescrieri de medicamente cu şi fără contribuţie personală din partea asiguratului şi/sau recomandări de investigaţii paraclinice care nu sunt în conformitate cu reglementările legale în vigoare aplicabile în domeniul sănătăţii.

d) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a dovezii de evaluare a furnizorului. (4) Reţinerea sumelor conform prevederilor alin. şi 29 precum şi constatarea. (6) Recuperarea sumei conform prevederilor alin. 8. 13. 7. cu 20%. 11. (2) şi (3) se face prin plata directă sau executare silită pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. 1. 33 consultaţiile. 28 se va diminua valoarea minimă garantată a punctului pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaţii. 12. 21. (1). 6. în vederea decontării 142 . aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii. în urma controlului efectuat de către serviciile specializate ale caselor de asigurări de sănătate că serviciile raportate conform contractului. se diminuează contravaloarea serviciilor de acupunctură. ca urmare a constatării următoarelor situaţii: a) dacă furnizorul de servicii medicale nu începe activitatea în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnării contractului de furnizare de servicii medicale. 7 pct.(2) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. pentru medicii din ambulatoriu pentru specialităţile clinice la care se înregistrează aceste situaţii sau. 2. respectiv de la încetarea valabilităţii acesteia. se va diminua contravaloarea serviciilor de acupunctură aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii. (7) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condiţiile alin. (1). b) la a doua constatare. (5) Pentru cazurile prevăzute la alin. cu 30%. după caz. ART. 3. după cum urmează: a) la prima constatare. 7 pct. b) dacă din motive imputabile furnizorului acesta îşi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice. după caz. (8) În cazul în care se constată nerespectarea obligaţiei prevăzută la art. (1). (2) şi (3). (2) şi (3) se utilizează conform prevederilor legale în vigoare. 20. 5. 7 pct. casele de asigurări de sănătate ţin evidenţa distinct pe fiecare medic/furnizor. c) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar. (3) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 16. (1). după caz. 23. 15. respectiv serviciile raportate pentru asiguraţii cu afecţiuni confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate. c) la a treia constatare. în vederea decontării acestora. în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobării acestei măsuri. 19. nu se decontează de casa de asigurări de sănătate.cu recuperarea contravalorii acestor servicii. 14. 18. se diminuează cu 30% valoarea minimă garantată a punctului pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaţii pentru medicii din ambulatoriu pentru specialităţile clinice la care se înregistrează aceste situaţii sau. nu au fost efectuate . 22. 10. (2) şi (3) se face din prima plată care urmează a fi efectuată pentru furnizorii care sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. e) nerespectarea termenelor de depunere a facturilor însoţite de documentele justificative privind activităţile realizate conform prezentului contract. cu 10%. 17. 14 Contractul de furnizare de servicii medicale se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate.

17. desfiinţare sau reprofilare a furnizorului de servicii medicale. 14. 21. cu modificările şi completările ulterioare. (3). după caz. dizolvare cu lichidare. a4) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual. 20 şi 23. 34 şi 37 din prezentul contract. 27. precum şi la prima constatare după aplicarea măsurii prevăzută la art. cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreşte încetarea contractului. 45 alin. pentru fiecare situaţie pentru obligaţia prevăzută la art. 25.a). inclusiv ambulatoriul integrat. caz în care contractul se modifică prin excluderea acestuia/acestora) . 22 şi 29 precum şi a faptului că serviciile raportate conform contractului în vederea decontării acestora nu au fost efectuate (cu excepţia situaţiilor în care vina este exclusiv a medicului/medicilor. b) din motive imputabile furnizorului. j) dacă se constată nerespectarea programului de lucru prevăzut în contract prin lipsa nejustificată a medicului timp de 3 zile consecutive în cazul cabinetelor medicale individuale. 7 pct. 13. 143 . 18. respectiv 3 luni într-un an. printr-o notificare scrisă. cu indicarea motivului şi a temeiului legal. 8.de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor realizate. şi art. 6. 19. g) la a patra constatare a nerespectării oricăreia dintre obligaţiile prevăzute la art. 7. 3. 5. h) refuzul furnizorului de servicii medicale din ambulatoriu pentru specialităţile clinice de a pune la dispoziţia organelor de control ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ale casei de asigurări de sănătate actele de evidenţă financiar-contabilă a serviciilor furnizate conform contractelor încheiate şi documentele justificative privind sumele decontate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. 15. (5) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. i) în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la art. (1) şi (2). 12. c) acordul de voinţă al părţilor. ART. 1389/2010. 13 alin. prin reziliere.cu recuperarea contravalorii acestor servicii. k) odată cu prima constatare după aplicarea de 3 ori a măsurilor prevăzute la art. lichidare. contractul se modifică în mod corespunzător prin excluderea medicului/medicilor la care s-a constatat nerespectarea nejustificată a programului de lucru timp de 3 zile consecutive. în cazul celorlalte forme de organizare a cabinetelor medicale. 16. 1. a3) încetarea definitivă a activităţii casei de asigurări de sănătate. a2) încetare prin faliment. d) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale din ambulatoriu pentru specialităţile clinice sau al casei de asigurări de sănătate. f) la a doua constatare a nerespectării oricăreia dintre obligaţiile contractuale prevăzute la art. pentru o perioadă de două luni consecutive în cadrul unui trimestru. 7 pct. 24. 11. 13 alin. 2. 7 pct. a5) medicul titular al cabinetului medical individual renunţă sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România. 10. 7 pct. 15 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale încetează cu data la care a intervenit una dintre situaţiile următoare: a) de drept la data la care a intervenit una din următoarele situaţii: a1) furnizorul de servicii medicale îşi încetează activitatea în raza administrativteritorială a casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală. 9. conform solicitării scrise a organelor de control în ceea ce priveşte documentele şi termenele de punere la dispoziţie a acestora.

pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale. b) în cazurile de forţă majoră confirmate de autorităţile publice competente. 16 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale din ambulatoriu pentru specialităţile clinice se suspendă la data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii: a) încetarea valabilităţii sau revocarea de către autorităţile competente a oricăruia dintre documentele prevăzute la art. cu excepţia revocării dovezii de evaluare a furnizorului. a). nominalizate în contract. 35 din prezentul contract. d) de la data la care casa de asigurări de sănătate este înştiinţată de decizia Colegiului teritorial al medicilor de suspendare din calitatea de membru sau suspendare din exerciţiul profesiei a medicului titular al cabinetului medical individual. din motive imputabile furnizorilor sau persoanelor prevăzute la alin. precum şi pentru unităţile sanitare ambulatorii. casele de asigurări de sănătate nu vor accepta înregistrarea în niciun alt contract a persoanei/persoanelor respective până la următorul termen de contractare. din motive imputabile acestora. dar nu mai puţin de 6 luni de la data modificării contractului. (3) şi (4) se aplică în mod corespunzător pentru fiecare dintre sediile secundare/punctele de lucru. (2). şi nerespectarea obligaţiei prevăzută la art. (4) După reluarea relaţiei contractuale. respectiv nu vor mai accepta înregistrarea persoanelor prevăzute la alin. suspendarea se aplică corespunzător numai medicului aflat în contract. 16 alin. (3). a) . centrele medicale aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate.c) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. casele de asigurări de sănătate nu vor mai intra în relaţii contractuale cu furnizorii respectivi până la următorul termen de contractare. pe bază de documente justificative prezentate casei de asigurări de sănătate. cu modificările şi completările ulterioare. care se află în această situaţie. 144 . (5) În cazul în care furnizorii intră în relaţii contractuale cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate pentru mai multe sedii secundare/puncte de lucru. 14 alin. (1) lit. prevederile alin. până la încetarea cazului de forţă majoră. (2) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate a încetat din motive imputabile furnizorilor. c) la solicitarea furnizorului. dar nu mai mult de 6 luni. după caz. suspendarea operează pentru o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice de la data încetării valabilităţii/revocării acestuia. cu condiţia ca furnizorul să facă dovada demersurilor întreprinse pentru actualizarea acestuia. pentru motive obiective. 1389/2010. ART. (3) în contractele încheiate cu aceşti furnizori sau cu alţi furnizori pentru aceste persoane care prin activitatea lor au condus la încetarea/modificarea contractului. dar nu mai puţin de 6 luni de la data încetării contractului. casele de asigurări de sănătate nu vor mai încheia contracte cu furnizorii respectivi. (1) lit. centrele de diagnostic şi tratament.e) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al casei de asigurări de sănătate printr-o notificare scrisă privind expirarea termenului de suspendare a contractului în condiţiile art. în cazul în care contractul încetează/se modifică din nou. sau până la data ajungerii la termen a contractului. (3) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate se modifică prin excluderea din contract a uneia sau mai multor persoane înregistrată/înregistrate în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate şi care desfăşoară activitate sub incidenţa acestuia la furnizorii respectivi. 7 pct.

X. XI. ART.. care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract. (1) lit. a3. prin scrisori recomandate cu confirmare de primire. în termen de 5 zile lucrătoare din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract. a) subpct. (1) se soluţionează de către Comisia de Arbitraj care funcţionează pe lângă Casa 145 . (2) Fiecare parte contractantă este obligată ca. 21 Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă. zile înaintea datei de la care se doreşte modificarea. efectuate. raportate şi validate conform contractelor încheiate se suspendă.. a2. 14 şi la art. 15 alin. sub rezerva notificării scrise a intenţiei de modificare şi a propunerilor de modificare cu cel puţin . suspendarea se face după 30 de zile calendaristice de la data la care casa de asigurări de sănătate a efectuat ultima plată către furnizor. prin fax sau direct la sediul părţilor. a) subpct. (2) Situaţiile prevăzute la art. dar nu mai mult de 1/3 din sumele lunare care urmează a fi decontate. 18 (1) Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris. ART. de la data de înregistrare a documentului prin care se constată nesoluţionarea pe cale amiabilă a unor litigii între părţile contractante doar până la data la care contravaloarea acestor servicii medicale atinge valoarea concurentă a sumei care a făcut obiectul litigiului. să notifice celeilalte părţi contractante schimbarea survenită. 22 Prezentul contract se poate modifica prin negociere şi acord bilateral. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai mult cu putinţă spiritului contractului. derularea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă.. 23 (1) Litigiile legate de încheierea. XII.... Modificarea contractului ART.. până la data la care aceştia îşi achită obligaţiile la zi sau până la data ajungerii la termen a contractului.e) nerespectarea de către furnizorii de servicii medicale a termenelor de plată a contribuţiei la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. la iniţiativa oricărei părţi contractante. constatată de către casele de asigurări de sănătate din evidenţele proprii sau ca urmare a controalelor efectuate la furnizori. 15 alin.. (2) Litigiile nesoluţionate dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate conform alin. din oficiu. prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricărei persoane interesate. ART. clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător. ART. 19 În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie. a1 se notifică casei de asigurări de sănătate cu cel puţin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreşte încetarea contractului. 20 Valoarea definitivă a punctului este cea calculată de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi nu este element de negociere între părţi. Soluţionarea litigiilor ART. celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. 17 (1) Situaţiile prevăzute la art. Modificarea se face printr-un act adiţional semnat de ambele părţi şi este anexă a acestui contract. (1) lit. a4 şi a5 se constată de casa de asigurări de sănătate. (2) Decontarea serviciilor medicale contractate. Corespondenţa ART.

.................director general... . contencios . valabilă la data încheierii contractului.... valabilă la data încheierii contractului. .. Director executiv al Direc iei economice.. Vizat Juridic. FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE CLINICE Reprezentant legal. după caz) avizul de liberă practică .... .............. după caz................ pentru persoanele care prestează servicii conexe actului medical..................... .. . în două exemplare a câte ...cerere/solicitare pentru intrare în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate nr.. Documentele pe baza cărora se încheie contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile clinice depuse de furnizor la casa de asigurări de sănătate: ..... Director executiv al Direc iei rela ii contractuale...... Alte clauze ........ ............ ........ deschis la Trezoreria statului sau cont nr........ pagini fiecare...cod unic de înregistrare ...... ANEXA 1 la contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile clinice nr.............. 146 ......... ..Naţională de Asigurări de Sănătate........................ şi programul de activitate ..........................certificatul de membru al OAMGMAMR pentru personalul mediu sanitar....... ......... .... .. ....................... ... atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România nr........... cod numeric personal (copie BI/CI.. câte unul pentru fiecare parte contractantă........... ................... deschis la Banca ........................................... tipul serviciilor furnizate .....................codul de înregistrare fiscală . ................................. valabil la data încheierii contractului......... CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Preşedinte .dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor... după caz) al reprezentantului legal .... ......dovada plăţii la zi a contribuţiei la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii. .......cont nr...............dovada de evaluare a furnizorului nr..........................act/acte doveditor/doveditoare privind relaţia contractuală dintre furnizorul de servicii medicale clinice şi furnizorul de servicii conexe actului medical nr............ . organizată conform reglementărilor legale în vigoare sau de către instanţele de judecată.................... efectuată conform prevederilor legale în vigoare.............. valabilă la data încheierii contractului . Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiat azi...................... ........... XIII.......certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România pentru fiecare medic........dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul medicosanitar care îşi desfăşoară activitatea la furnizor într-o formă prevăzută de lege şi care este înregistrat în contract şi funcţionează sub incidenţa acestuia.... ....... cod numeric personal (copie BI/CI.......... ................

respectiv de medicii de specialitate din specialitatea cardiologie şi medicină internă Se întocmeşte după modelul contractului de furnizare de servicii paraclinice adaptat. sunt certificate pentru conformitate prin sintagma "conform cu originalul" şi prin semnătura reprezentantului legal. .2012. 147 . .copie a actului de identitate pentru medici şi personalul mediu sanitar. 1389/2010.lista privind evidenţa bolnavilor cu afecţiunile cronice prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ACT ADIŢIONAL pentru serviciile medicale paraclinice-ecografii. Documentele necesare încheierii contractelor. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . . programul de activitate al medicilor şi al personalului medico-sanitar care îşi desfăşoară activitatea la furnizor.programul de activitate al cabinetului şi punctului de lucru..copie a actului doveditor prin care personalul medico-sanitar îşi exercită profesia la furnizor. depuse în copie. respectiv monitorizarea şi managementul hemodinamic prin metoda bioimpedanţei efectuate de medicii de specialitate din specialităţile clinice. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. ………….. pe fiecare pagină.copie a documentului care atestă gradul profesional pentru medici. .

.. ....................... fax ............................. Unitatea medico-sanitară cu personalitate juridică înfiinţată potrivit prevederilor Legii nr................. ......... ... telefon fix/mobil .... fax .... sc.. ...................societatea civilă medicală ..... ap... ..laboratorul individual ....................... str.......................... având sediul în municipiul/oraşul .................... reprezentată prin preşedinte .. ...... având sediul în municipiul/oraşul ......... ... reprezentat prin medicul delegat ......... ................................ ..................................... telefon fix/mobil ................. siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti şi din reţeaua Ministerului Transporturilor............... .... ......... ...... judeţul/sectorul ... adresă de e-mail ...... ordinii publice........ et..... sc.................................. cu sediul în municipiul/oraşul .................................................................................... judeţul/sectorul ........................ sc................. et...unităţi medicale cu personalitate juridică ........ nr... reprezentat prin ..... ap... telefon/fax ... bl..... adresă de e-mail ............... . ..... ..... ..... republicată....... ... str....... bl..... având sediul în municipiul/oraşul ........ sc..... ..... ap...... fax ...... având sediul în municipiul/oraşul ...... judeţul/sectorul ... .................. reprezentată prin administratorul ... şi Laboratorul de investigaţii medicale paraclinice organizat conform Ordonanţei Guvernului nr................ reprezentată prin .... reprezentat prin medicul titular ............... adresă de e-mail .. fax .................... având sediul în municipiul/oraşul ...... reprezentată prin ...................... ............... ......... privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.................... ...... sc......... judeţul/sectorul ......... judeţul/sectorul ........ ...... ....... ......................... Părţile contractante Casa de asigurări de sănătate ... 629/2001. str.............. ....................... ... ..... ........... str................... telefon fix/mobil ......... adresă de e-mail ........... nr............................. str.. .............. nr....... .......... . . sc.... având sediul în municipiul/oraşul . telefon 148 ............. ................... nr....... . bl.........director general .... adresă de e-mail ........ ..........ANEXA 13 CONTRACT DE FURNIZARE de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile paraclinice I..... fax ..... ....... nr... .......... Unitatea sanitară ambulatorie de specialitate aparţinând ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie ............................ et... nr.. bl....................... Laboratoare din structura spitalului .... ................... ap... et..... fax .......... bl.. ...... ........ telefon fix/mobil .... în calitate de reprezentant legal al unităţii sanitare din care face parte.................. ..... et............ telefon fix/mobil ... Centrul de diagnostic şi tratament/Centrul medical ..... nr...... judeţul/sectorul .. republicată: ......... str.................................... .. 124/1998. inclusiv ale celor din reţeaua ministerelor şi instituţiilor centrale din domeniul apărării...... ap........ 31/1990 privind societăţile comerciale... bl.... având sediul în municipiul/oraşul ......... telefon fix/mobil .. judeţul/sectorul ..... ....... str........................... ap.... et......... . nr............... ....... sc.......................................... bl. .. cu modificările şi completările ulterioare. judeţul/sectorul ........... Construcţiilor şi Turismului ............... str.laboratorul asociat sau grupat ... et. ap........... adresă de e-mail ..

4 Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la 31 decembrie 2012..... ART....................... Program zilnic de activitate ....................... …………......... Cod numeric personal: ......... în următoarele specialităţi: a) .......... Codul de parafă al medicului: ....... cu modificările şi completările ulterioare........... 2 Furnizorul din asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile paraclinice prestează asiguraţilor serviciile medicale cuprinse în pachetul de servicii de bază..... cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr...................................2012.. Obiectul contractului ART.........................2012... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr................ aprobat prin Hotărârea Guvernului nr............... reprezentat prin ......... Durata contractului ART.. Obligaţiile casei de asigurări de sănătate 149 .............................................................. 3 Furnizarea serviciilor medicale din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile paraclinice se face de către următorii medici: a) Medic Nume: ........ Serviciile medicale de specialitate furnizate ART............................. adresă de e-mail .......... fax ........................... 7 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr............................ 1389/2010.............................. 1389/2010... c) .......2012.... Prenume: ..... 1389/2010.............................................................................................. III............ Obligaţiile părţilor A................ Program zilnic de activitate . ...................... V..... pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012............. II...... 1 Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea serviciilor medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile paraclinice................ aprobat prin Hotărârea Guvernului nr............................ b) Medic Nume: ...................................fix/mobil ......... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. c) ....... conform Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ........ Codul de parafă al medicului: .. ................. IV.......... Specialitatea: ........................ …………......................................... 5 Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul părţilor pe toată durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .................................. Cod numeric personal: ............. b) ........................................... prevăzut în anexa nr. 1389/2010............... ..................................................................... Prenume: ....................................... pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ................................................... ART................... Specialitatea: ..................

autorizaţi şi evaluaţi şi să facă publică. d) să informeze în prealabil într-un număr de zile similar celui prevăzut la art. Comunicaţiilor şi Turismului. efectuate.2012. furnizorii de servicii medicale paraclinice cu privire la condiţiile de acordare a serviciilor medicale paraclinice şi cu privire la orice intenţie de schimbare în modul de acordare a acestora. e) să înmâneze la momentul finalizării controlului procesele-verbale de constatare furnizorilor de servicii medicale sau. conform legii. lista nominală a acestora. în limita valorii de contract. cuprinzând denumirea şi valoarea de contract. 150 . (1) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . şi să actualizeze permanent această listă în funcţie de modificările apărute. b) să deconteze furnizorului de servicii medicale paraclinice. prezentate atât pe suport de hârtie. cu condiţia ca medicul care a eliberat biletul de trimitere să se afle în relaţie contractuală cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală furnizorul de servicii medicale paraclinice şi numai în condiţiile în care furnizorul respectiv nu are contract încheiat şi cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării. Ordinii Publice. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. după caz.2012. Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor. în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data operării acestora. precum şi la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative prin publicare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate. în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. 4 alin. contravaloarea serviciilor medicale contractate. 1389/2010. inclusiv punctajele aferente tuturor criteriilor pe baza cărora s-a stabilit valoarea de contract. prin afişare pe pagina web şi la sediul casei de asigurări de sănătate. la termenele prevăzute în contract. c) să informeze furnizorul de servicii medicale paraclinice în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate cu privire la condiţiile de contractare a serviciilor medicale suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate. …………. indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă asiguratul. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . cât şi în format electronic.ART. prin intermediul paginii web a casei de asigurări de sănătate. 1389/2010.. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 6 Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligaţii: a) să încheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale paraclinice. raportate şi validate conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. pe baza facturii însoţite de documente justificative. cu modificările şi completările ulterioare. să le comunice acestora notele de constatare întocmite în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data prezentării în vederea efectuării controlului. precum şi prin e-mail la adresele comunicate oficial de către furnizori cu excepţia situaţiilor impuse de actele normative. în cazul în care controlul este efectuat de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau cu participarea acesteia notificarea privind măsurile dispuse se transmite furnizorului de către casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la casa de asigurări de sănătate. în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractelor. f) să deconteze furnizorilor de servicii medicale paraclinice cu care au încheiat contracte contravaloarea serviciilor medicale paraclinice acordate asiguraţilor.

în condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. k) să contracteze servicii medicale paraclinice. 1389/2010. cât şi în format electronic. activitatea realizată conform contractului de furnizare de servicii medicale paraclinice. 1389/2010. potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementărilor legale în vigoare.G. conform prevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012 aprobat prin H. 1389/2010. în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . prevăzute în lista serviciilor medicale paraclinice pentru care plata se efectuează prin tarif pe serviciu medical în condiţiile stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. B. e) să raporteze caselor de asigurări de sănătate datele necesare pentru urmărirea desfăşurării activităţii în asistenţa medicală.. nr. 7 Furnizorul de servicii medicale are următoarele obligaţii: a) să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.2012. …………. precum şi intimitatea şi demnitatea acestora. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .2012. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. dacă au în dotarea cabinetului aparatura medicală corespunzătoare pentru realizarea acestora. 151 . …………. b) să informeze asiguraţii cu privire la obligaţiile furnizorului de servicii medicale paraclinice şi ale asiguratului referitoare la actul medical. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate.g) să aducă la cunoştinţa furnizorilor de servicii medicale paraclinice cu care se află în relaţie contractuală numele şi codul de parafă ale medicilor care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. …………. h) să deconteze contravaloarea serviciilor medicale paraclinice acordate în baza biletelor de trimitere utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. i) să deconteze contravaloarea investigaţiilor medicale paraclinice acordate de medici conform specialităţii confirmate prin ordin al ministrului sănătăţii şi de alt personal cu studii superioare de specialitate. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .. c) să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi. cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. d) să factureze lunar. factura este însoţită de documentele justificative privind activităţile realizate. Obligaţiile furnizorului de servicii medicale paraclinice ART. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.2012. atât pe suport hârtie. respectiv să deconteze serviciile medicale paraclinice efectuate.. raportate şi validate. în mod distinct pentru asiguraţi. j) să deducă spre soluţionare organelor abilitate situaţiile în care constată neconformitatea documentelor depuse de către furnizori. pentru a căror corectitudine furnizorii depun declaraţii pe proprie răspundere. 1389/2010.

în perioada de valabilitate a cardului. h1) să respecte programul de lucru şi să îl comunice caselor de asigurări de sănătate. p) să utilizeze Sistemul informatic unic integrat. 1389/2010. în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale. convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii. în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România. în baza unui formular. caz în care furnizorii sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea în procesul de transmitere a datelor. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . în limita competenţei şi a dotărilor existente.f) să completeze corect şi la zi formularele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. respectiv beneficiarilor formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. q) să transmită rezultatul investigaţiilor paraclinice medicului de familie care a făcut recomandarea şi la care este înscris asiguratul sau medicului de specialitate din 152 . h2) programul de lucru va avea avizul conform al direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti. l) să asigure acordarea serviciilor medicale asiguraţilor fără nicio discriminare folosind formele cele mai eficiente de tratament. telefon. respectiv cele privind evidenţele obligatorii. j) să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate. să acorde asistenţă medicală pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri. k) să asigure acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă ori de câte ori se solicită în timpul programului de lucru. În situaţia în care se utilizează un alt sistem informatic acesta trebuie să fie compatibil cu Sistemul informatic unic integrat. m) să afişeze într-un loc vizibil programul de lucru. după caz. la sediul furnizorului.2012. pagină web. care se depune la casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 30 de zile de la data semnării contractului. n) să asigure acordarea serviciilor medicale paraclinice titularilor cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European. g) să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului şi a furnizorului. e-mail. 39 B la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială respectiv în baza Regulamentului CEE nr. înţelegeri. precum şi datele de contact ale acesteia: adresă. o) să acorde cu prioritate asistenţă medicală femeii gravide şi sugarilor. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii.. al cărui model este prevăzut în anexa nr. program asumat prin prezentul contract şi care se depune la casa de asigurări de sănătate la dosarul de contractare. cele cu regim special şi cele tipizate. …………. fax. numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală. i) să anunţe casa de asigurări de sănătate despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale paraclinice în maximum 5 zile calendaristice de la data producerii modificării şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării contractului.

în condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. după caz. y) să facă mentenanţa şi întreţinerea aparatelor din laboratoarele de investigaţii medicale paraclinice .analize medicale de laborator conform specificaţiilor tehnice. x) să utilizeze numai reactivi care au declaraţii de conformitate CE emise de producători şi să practice o evidenţă de gestiune cantitativ-valorică corectă şi la zi pentru reactivi în cazul furnizorilor de investigaţii medicale paraclinice . …………. prin scrisoare medicală. transmiterea rezultatelor se poate face şi prin intermediul asiguratului. aa) să depună la casa de asigurări de sănătate cu care încheie contract o declaraţie pe propria răspundere cu privire la contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate. …………. care este formular cu regim special utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. certificate de conformitate UE. pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice . pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . iar controlul intern şi înregistrarea acestuia să se facă conform standardului de calitate SR EN ISO 15189.facturi. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. r) să întocmească liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile.analize medicale de laborator. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. s) să utilizeze sistemul de raportare în timp real începând cu data la care acesta va fi pus în funcţiune. z) să facă dovada îndeplinirii criteriului de calitate ca parte componentă a criteriilor de selecţie. în condiţiile stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. t) să asigure acordarea serviciilor medicale prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază.2012. 1389/2010.cu privire la 153 . fie coplata pentru alte servicii medicale de care au beneficiat asiguraţii.ambulatoriul care a făcut recomandarea investigaţiilor medicale paraclinice. medicului de familie pe lista căruia este înscris asiguratul. v) să verifice biletele de trimitere în ceea ce priveşte datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă potrivit prevederilor legale în vigoare. pe toată perioada de derulare a contractului. fişe tehnice . acesta având obligaţia de a transmite rezultatele investigaţiilor medicale paraclinice.analize medicale de laborator. lista de analize medicale care însoţeşte certificatul de acreditare reprezintă cel puţin 50% din analizele medicale de laborator prevăzute în pachetul de servicii medicale paraclinice de bază... ac) să întocmească evidenţe distincte şi să raporteze distinct serviciile realizate. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. ab) să încaseze sumele reprezentând fie contribuţia personală pentru unele servicii medicale. dacă este cazul. w) să asigure eliberarea actelor medicale. cu condiţia ca medicul care a eliberat biletul de trimitere să se afle în relaţie contractuală cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală furnizorul de servicii medicale paraclinice. conform contractelor încheiate cu fiecare casă de asigurări de sănătate. u) să efectueze investigaţiile medicale paraclinice numai în baza biletului de trimitere. 1389/2010. ad) să pună la dispoziţia organelor de control ale caselor de asigurări de sănătate documentele justificative .

după caz. emise conform prevederilor legale în vigoare. cu excepţia furnizorilor de servicii conexe actului medical. în fiecare laborator de analize medicale/punct de lucru. pentru aparatura din dotare. ai) să nu încheie contracte cu alţi furnizori de servicii medicale paraclinice pentru efectuarea investigaţiilor medicale paraclinice contractate cu casele de asigurări de sănătate. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 154 . odată cu raportarea. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical.tipul şi cantitatea reactivilor achiziţionaţi şi care au fost utilizaţi pentru toate investigaţiile medicale paraclinice efectuate în perioada pentru care se efectuează controlul . …………. precum şi pentru orice alte investigaţii. în conformitate cu specificaţiile tehnice ale aparatului şi în condiţiile stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.2012.analizelor medicale de laborator efectuate şi limitele de normalitate ale acestora. organizaţi conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor. ag) să consemneze în buletinele care cuprind rezultatele investigaţiilor medicale paraclinice . aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. respectiv a unui medic de radiologie şi imagistică medicală. Această prevedere reprezintă condiţie de eligibilitate pentru aparatul/aparatele respectiv(e). în fiecare laborator de radiologie şi imagistică medicală/punct de lucru din structura furnizorului. aprobată şi modificată prin Legea nr. ah) să stocheze în arhiva proprie imaginile rezultate ca urmare a investigaţiilor medicale paraclinice de radiologie şi imagistică medicală.. af) să prezinte la contractare. chimist. …………. pe toată durata programului de lucru prevăzut în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate pentru respectivul laborator/punct de lucru. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012. 1389/2010. un borderou centralizator cuprinzând evidenţa biletelor de trimitere aferente serviciilor paraclinice raportate. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . în vederea atribuirii punctajului conform metodologiei prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.. 598/2001. borderoul centralizator este document justificativ care însoţeşte factura. ak) să reînnoiască pe toată perioada de derulare a contractului. dovada de evaluare a furnizorului. respectiv pe parcursul derulării contractului de furnizare de servicii medicale: avizul de utilizare sau buletinul de verificare periodică. al) să solicite începând cu data implementării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate acest document titularilor acestuia în vederea acordării serviciilor medicale. pentru asiguraţii cărora le-au furnizat aceste servicii. efectuate în perioada pentru care se efectuează controlul. 1389/2010. aj) să transmită lunar. în vederea decontării serviciilor medicale paraclinice efectuate conform contractului.investigaţii medicale paraclinice de laborator raportate conform contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate. ae) să asigure prezenţa unui medic cu specialitatea medicină de laborator sau biolog. biochimist cu grad de specialist. dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la furnizor.

.luna II ..........luna VI ......Suma aferentă trimestrului II .. din care: ........... din care: ................... lei 155 . lei................luna III .....Suma aferentă trimestrului III ....... 2 x col.. | | negociat | negociat*) |(col. ______________________________________________________________________________ |Nr... lei .luna V ..luna IX ...... Tariful minim negociat devine tariful la care se contractează serviciile medicale paraclinice cu toţi furnizorii.... lei .luna IV ..... lei ............... din care: .Suma aferentă trimestrului I .. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr... lei..serviciile medicale acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate......... lei.......luna I .......... 1389/2010.. 7 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr...... lei...... lei ..... …………...2012......luna VIII ........ lei ...........3)| |_____|______________________|__________|___________________|________________| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |_____|______________________|__________|___________________|________________| | 1..... lei . | Serviciul paraclinic | Tarif | Număr de servicii | Total lei | |crt.. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .......... Suma anuală contractată este .... VI.............. lei .... lei ......| | | | | |_____|______________________|__________|___________________|________________| | .. | | | | | |_____|______________________|__________|___________________|________________| |TOTAL| | X | X | | |_____|______________________|__________|___________________|________________| *) Numărul negociat de servicii este orientativ........ Tarifele negociate nu pot fi mai mari decât tarifele maximale prevăzute în anexa nr. cu obligaţia încadrării în valoarea contractului. Modalităţi de plată ART.| | | | | |_____|______________________|__________|___________________|________________| | 2........... 8 Modalitatea de plată în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru serviciile paraclinice este tarif pe serviciu medical exprimat în lei.. din care: .luna VII ...

e). din care: .. cutremur... VII... este considerată forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. 14 (1) În cazul în care se constată nerespectarea programului de lucru stabilit. lei.. ART.luna XII .. suspendare şi încetare a contractului ART... Toate documentele necesare decontării se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate prin semnătura reprezentanţilor legali ai furnizorilor.... b) la a doua constatare.. marile inundaţii... Răspunderea contractuală ART.. 7 lit. 10 Serviciile medicale paraclinice furnizate în baza prezentului contract trebuie să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare....Suma aferentă trimestrului IV . împrejurări ca: război. ART.. lei. Sunt considerate forţă majoră.. Clauze speciale ART.. lei . lei .. 11 Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale. partea în culpă datorează celeilalte părţi daune-interese.............. Sancţiuni... intervenită după data semnării contractului şi care împiedică executarea acestuia.. l). prin care să se certifice realitatea şi exactitatea faptelor şi împrejurărilor care au condus la invocarea forţei majore şi.. şi s) se va diminua contravaloarea serviciilor medicale paraclinice aferente lunii în care s-au produs aceste situaţii. (3) În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni. r)... 156 ... 12 (1) Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor.... Suma contractată pe an se defalchează pe trimestre şi luni şi se regularizează lunar. g)... VIII.... Calitatea serviciilor medicale ART.. de la încetarea acestui caz... b). j).. f).. de asemenea.. nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art.. m). revoluţie... partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen...... de zile calendaristice de la încheierea fiecărei luni.. cu 10%.. o).. cu 20%. X... după cum urmează: a) la prima constatare.... respectiv municipiul Bucureşti.. în termen de maximum .. fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului. 9 Decontarea serviciilor medicale paraclinice se face lunar........... în sensul acestei clauze........ embargo. 13 Efectuarea de servicii medicale paraclinice peste prevederile contractuale se face pe proprie răspundere şi nu atrage nicio obligaţie din partea casei de asigurări de sănătate cu care s-a încheiat contractul. condiţii de reziliere..luna X .. pe baza facturii şi a documentelor justificative care se depun la casa de asigurări de sănătate până la data de . Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră. IX. (2) Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile calendaristice de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul judeţ.luna XI ..

a). nu au fost efectuate . h1). (1) şi (2) se utilizează conform prevederilor legale în vigoare. o) şi s). pentru o perioadă de două luni consecutive în cadrul unui trimestru. f) la a doua constatare a nerespectării a oricăreia dintre obligaţiile contractuale prevăzute la art. în vederea decontării acestora. h) în cazul nerespectării obligaţiei prevăzute la art. n). pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice cu mai multe laboratoare. c). t) şi w) precum şi constatarea în urma controlului efectuat de către serviciile specializate ale caselor de asigurări de sănătate că serviciile raportate conform contractului. p). b) dacă din motive imputabile furnizorului acesta îşi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice. puncte de lucru (prin punct de lucru nu se înţelege punct extern de recoltare) în raza administrativ-teritorială a unei case de asigurări de sănătate. a). k). 7 lit. (6) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condiţiile alin. în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor realizate.cu recuperarea contravalorii acestor servicii. 7 lit. după caz. se diminuează cu 30% contravaloarea serviciilor medicale paraclinice aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii. g) la a patra constatare a nerespectării oricăreia dintre obligaţiile prevăzute la art. d) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a dovezii de evaluare a furnizorului. rezilierea contractului operează numai pentru laboratorul. ae). printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate. respectiv numai pentru punctul de lucru la care se înregistrează această situaţie şi se modifică corespunzător contractul. n). caz în care contractul se modifică prin excluderea acestuia/acestora) . (1) şi (2) se face din prima plată care urmează a fi efectuată pentru furnizorii care sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. m). (5) Recuperarea sumei conform prevederilor alin. ART. t) şi w) precum şi a faptului că serviciile raportate conform contractului în vederea decontării acestora nu au fost efectuate (cu excepţia situaţiilor în care vina este exclusiv a medicului/medicilor. i). (1) şi (2) casele de asigurări de sănătate ţin evidenţa distinct pe fiecare furnizor. cu 30%. 15 Contractul de furnizare de servicii medicale paraclinice se reziliază de plin drept. în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobării acestei măsuri ca urmare a constatării următoarelor situaţii: a) dacă furnizorul de servicii medicale paraclinice nu începe activitatea în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnării contractului de furnizare de servicii medicale. 157 . f). e). (2) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. (1) şi (2) se face prin plată directă sau executare silită pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. g). k). p). (4) Pentru cazurile prevăzute la alin. respectiv de la încetarea valabilităţii acestora. (3) Reţinerea sumelor conform prevederilor alin. e) nerespectarea termenelor de depunere a facturilor însoţite de documentele justificative privind activităţile realizate conform prezentului contract. respectiv 3 luni într-un an.c) la a treia constatare. 7 lit.cu recuperarea contravalorii acestor servicii. i). j). c) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar. 7 lit. c). b). pentru care au încheiat contract cu aceasta. l).

(1) pentru nerespectarea programului de lucru de către aceeaşi filială sau de către acelaşi punct de lucru din structura sa. x). 16 (1) Contractul încetează la data la care a intervenit una dintre situaţiile următoare: a) de drept la data la care a intervenit una din următoarele situaţii: a1) furnizorul de servicii medicale paraclinice îşi încetează activitatea în raza administrativ-teritorială a casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală. q). 14 alin. puncte de lucru (prin punct de lucru nu se înţelege punct extern de recoltare) în raza administrativ-teritorială a unei case de asigurări de sănătate. ART. pentru care au încheiat contract cu aceasta. desfiinţare sau reprofilare a furnizorului de servicii medicale paraclinice după caz. de către filialele/punctele de lucru excluse din contractele încheiate între furnizorii de servicii medicale paraclinice şi casa de asigurări de sănătate. a4) a survenit decesul titularului laboratoarelor medicale individuale. după data excluderii acestora din contract. cu indicarea motivului şi a temeiului legal. lichidare. dacă la nivelul furnizorului de servicii medicale paraclinice se aplică de 3 ori în cursul unui an măsurile prevăzute la art. 14 alin. precum şi la prima constatare după aplicarea măsurii de la art. ag). 14 alin. şi a obligaţiilor prevăzute la art. (1). ah) şi ai). prin reziliere. dizolvare cu lichidare. cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreşte încetarea contractului. ad). pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice cu mai multe filiale. cu modificările şi completările ulterioare. c) acordul de voinţă al părţilor. 45 alin. j) furnizarea de servicii medicale paraclinice în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.2012. (1) de câte 3 ori pe an pentru nerespectarea programului de lucru de către fiecare filială. printr-o notificare scrisă. (5) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate pentru anii 2011 . 158 . z). respectiv numai pentru punctul de lucru la care se înregistrează aceste situaţii şi se modifică corespunzător contractul. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. ac). odată cu prima constatare după aplicarea la nivelul furnizorului a măsurilor prevăzute la art. (2). la a patra constatare rezilierea contractului operează numai pentru filiala. y). m) odată cu prima constatare după aplicarea de 3 ori a măsurilor prevăzută la art. d) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale paraclinice sau al casei de asigurări de sănătate. 7 pct. respectiv punct de lucru din structura furnizorului. 14 alin. 1389/2010. k) refuzul furnizorului de a pune la dispoziţia organelor de control ale casei de asigurări de sănătate documentele justificative menţionate la art. a2) încetare prin faliment.i) refuzul furnizorului de servicii medicale paraclinice de a pune la dispoziţia organelor de control ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ale casei de asigurări de sănătate actele de evidenţă financiar-contabilă a serviciilor furnizate conform contractelor încheiate şi documentele justificative privind sumele decontate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. a5) medicul titular al laboratorului medical individual renunţă sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România b) din motive imputabile furnizorului. 7 lit. a3) încetarea definitivă a activităţii casei de asigurări de sănătate. l) în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la art.

casele de asigurări de sănătate nu vor mai intra în relaţii contractuale cu furnizorii respectivi până la următorul termen de contractare. ak) din prezentul contract. b) în cazurile de forţă majoră confirmate de autorităţile publice competente. cu condiţia ca furnizorul să facă dovada demersurilor întreprinse pentru actualizarea acestuia. suspendarea operează pentru o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice de la data încetării valabilităţii/revocării acestuia. 1389/2010.prevăzută la art. a) . dar nu mai mult de 6 luni. (3). până la încetarea cazului de forţă majoră. (3) şi (4) se aplică în mod corespunzător pentru fiecare dintre sediile secundare/punctele de lucru. suspendarea se aplică corespunzător numai medicului aflat în contract cu casa de asigurări de sănătate şi care se află în această situaţie. şi nerespectarea obligaţiei . (2) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate a încetat din motive imputabile furnizorilor. 14 alin. dar nu mai puţin de 6 luni de la data încetării contractului. (1) lit. aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. ART. cu modificările şi completările ulterioare. 7 lit. respectiv nu vor mai accepta înregistrarea persoanelor prevăzute la alin. (4) După reluarea relaţiei contractuale. (3) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate se modifică prin excluderea din contract a uneia sau mai multor persoane înregistrată/înregistrate în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate şi care desfăşoară activitate sub incidenţa acestuia la furnizorii respectivi. 17 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale din ambulatoriu pentru specialităţile paraclinice se suspendă la data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii: a) încetarea valabilităţii sau revocarea de către autorităţile competente a oricăruia dintre documentele prevăzute la art. dar nu mai puţin de 6 luni de la data modificării contractului. cu excepţia revocării dovezii de evaluare a furnizorului. pentru motive obiective. pentru celelalte forme de organizare a laboratoarelor medicale. (3) în contractele încheiate cu aceşti furnizori sau cu alţi furnizori pentru aceste persoane care prin activitatea lor au condus la încetarea/modificarea contractului. 17 alin. 159 . după caz. casele de asigurări de sănătate nu vor mai încheia contracte cu furnizorii respectivi.c) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate pentru anii 2011 2012.e) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al casei de asigurări de sănătate printr-o notificare scrisă privind expirarea termenului de suspendare a contractului în condiţiile art. casele de asigurări de sănătate nu vor accepta înregistrarea în niciun alt contract a persoanei/persoanelor respective până la următorul termen de contractare. (5) În cazul în care furnizorii intră în relaţii contractuale cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate pentru mai multe sedii secundare/puncte de lucru. sau până la data ajungerii la termen a contractului. c) la solicitarea furnizorului. d) de la data la care casa de asigurări de sănătate este înştiinţată de decizia Colegiului teritorial al Medicilor de suspendare din calitatea de membru sau suspendare din exerciţiul profesiei al medicului titular al laboratorului medical individual. (1) lit. a) din prezentul contract. din motive imputabile furnizorilor sau persoanelor prevăzute la alin. din motive imputabile acestora. nominalizate în contract. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. prevederile alin. (2). în cazul în care contractul încetează/se modifică din nou. pe bază de documente justificative prezentate casei de asigurări de sănătate.

Corespondenţa ART. se aplică societăţii comerciale furnizoare de servicii medicale paraclinice. a2. 15 lit. din oficiu. (2) Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 5 zile lucrătoare din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părţi contractante schimbarea survenită. prin excluderea acestora din contract şi modificarea contractului în mod corespunzător. 19 (1) Situaţiile prevăzute la art. ART. XII. j). după caz. de la data de înregistrare a documentului prin care se constată nesoluţionarea pe cale amiabilă a unor litigii între părţile contractante doar până la data la care contravaloarea acestor servicii medicale atinge valoarea concurentă a sumei care a făcut obiectul litigiului. 20 (1) Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris. 21 (1) În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie. raportate şi validate conform contractelor încheiate se suspendă. prin scrisori recomandate cu confirmare de primire. clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător. (1) lit. 16 alin. e). până la data la care aceştia îşi achită obligaţiile la zi sau până la data ajungerii la termen a contractului. f) şi s) ale art. 7 . 15 se aplică corespunzător pentru fiecare dintre filialele/punctele de lucru la care se înregistrează aceste situaţii. a) subpct. a3. respectiv suspendare. constatată de către casele de asigurări de sănătate din evidenţele proprii sau ca urmare a controalelor efectuate la furnizori. (2) Pe parcursul derulării prezentului contract. i) a art. condiţiile de reziliere a contractelor prevăzute la art. respectiv filialelor/punctelor de lucru.e) în situaţia în care casa de asigurări de sănătate sesizează neconcordanţe între investigaţiile medicale efectuate în perioada verificată şi cantitatea de reactivi achiziţionaţi conform facturilor şi utilizaţi în efectuarea investigaţiilor. (2) Situaţiile prevăzute la art. ART. suspendarea se face după 30 de zile calendaristice de la data la care casa de asigurări de sănătate a efectuat ultima plată către furnizor. a) subpct. (1) lit. restul condiţiilor de reziliere prevăzute la art. (2) Decontarea serviciilor medicale contractate.se aplică la nivel de societate. 7. dar nu mai mult de 1/3 din sumele lunare care urmează a fi decontate. e). f) . condiţiile de reziliere a contractelor prevăzute la art.pentru nerespectarea prevederilor de la lit. 16 şi 17 referitoare la condiţiile de încetare. 16 alin. efectuate.pentru nerespectarea prevederilor de la lit. în limita fondurilor aprobate asistenţei medicale ambulatorii 160 . f) nerespectarea de către furnizorii de servicii medicale paraclinice a termenelor de plată a contribuţiei la Fond. 15 lit. g) . prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricărei persoane interesate. 18 Pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice cu mai multe filiale/puncte de lucru (prin punct de lucru nu se înţelege punct extern de recoltare) aflate în raza administrativ-teritorială a unei case de asigurări de sănătate şi pentru care au încheiat contract cu aceasta. a1 se notifică casei de asigurări de sănătate cu cel puţin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreşte încetarea contractului. Modificarea contractului ART. condiţiile de reziliere a contractelor prevăzute la art. 15 lit. XI. care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract. prin fax sau direct la sediul părţilor. Prevederile art. a4. a5 se constată de casa de asigurări de sănătate. 15 şi la art. valoarea contractuală poate fi majorată prin acte adiţionale. după caz.

....................... sau cont nr......... XIII.. de către instanţele de judecată..................... Alte clauze .. 161 .... (2) Litigiile nesoluţionate între furnizori şi casele de asigurări de sănătate conform alin........... ...... Documentele pe baza cărora se încheie contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile paraclinice depuse de furnizor la casa de asigurări de sănătate ... Director executiv al Direc iei economice... Director executiv al Direc iei rela ii contractuale................................. deschis la Trezoreria Statului.... în două exemplare a câte ............. derularea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă..... ........cont nr.............. ANEXA 1 la contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile paraclinice nr...... Soluţionarea litigiilor ART.de specialitate pentru specialităţile paraclinice.... Vizat Juridic.. ART.... .... . CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE PARACLINICE Preşedinte ...... sau codul numeric personal (copie BI/CI................................................ .. .................... câte unul pentru fiecare parte contractantă..................... Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiat azi ........... .......... Modificarea se face printr-un act adiţional semnat de ambele părţi şi este anexă a acestui contract.. ....... XIV................. contencios ... pagini fiecare..................... .... Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai mult cu putinţă spiritului contractului... ................ 22 Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă.director general... după caz........................ Reprezentant legal........ avându-se în vedere criteriile de contractare a sumelor iniţiale.... ART......... (1) se soluţionează de către Comisia de Arbitraj care funcţionează pe lângă Casa naţională de Asigurări de Sănătate...cod unic de înregistrare ................................. după caz) al reprezentantului legal ..... la iniţiativa oricărei părţi contractante.cerere/solicitare pentru intrarea în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate nr... sub rezerva notificării scrise a intenţiei de modificare şi a propunerilor de modificare cu cel puţin ......... deschis la Banca ........... organizată conform reglementărilor legale în vigoare sau..... 23 Prezentul contract se poate modifica prin negociere şi acord bilateral......... zile înaintea datei de la care se doreşte modificarea..... 24 (1) Litigiile legate de încheierea.....................codul de înregistrare fiscală .. .............. celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate............

.. depuse în copie.......certificat de acreditare în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001/2008 sau alt standard adoptat în România nr.programul de activitate al laboratorului/punctului de lucru.. biologi.declaraţie pe propria răspundere cu privire la contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate (modelul din anexa nr. . .......... după caz... ... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. valabilă la data încheierii contractului.. ... biochimişti . pentru aparatura din dotare. ....... programul personalului medico-sanitar care îşi desfăşoară activitatea la furnizor .................dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor. 162 .. chimişti.... valabilă la data încheierii contractului . efectuată conform prevederilor legale în vigoare. ...dovada plăţii la zi a contribuţiei la Fondul pentru asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii.... 8 B) .avizul de utilizare sau buletinul de verificare periodică...... .copie a actului doveditor prin care personalul medico-sanitar îşi exercită profesia la furnizor ... pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice analize de laborator. valabilă la data încheierii contractului....copie a documentului care atestă gradul profesional pentru medici.......2012.... emise conform prevederilor legale în vigoare..... …………. însoţit de anexa care cuprinde lista analizelor medicale de laborator pentru care laboratorul este acreditat..dovada de evaluare a furnizorului nr..dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul medicosanitar care îşi desfăşoară activitatea la furnizor într-o formă prevăzută de lege şi care este înregistrat în contract funcţionează sub incidenţa acestuia.....certificatul de membru al OAMGMAMR pentru personalul mediu sanitar. . pentru fiecare medic.. 1389/2010 precum şi următoarele documente.. valabil la data încheierii contractului. pe fiecare pagină........ pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice ......... .. Documentele necesare încheierii contractelor.. .... ...documentele necesare pentru încadrarea acestora în criteriile de selecţie conform condiţiilor stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.. .certificat de membru al Colegiului Farmaciştilor din România ... .certificat de acreditare nr..... în conformitate cu standardul SR EN ISO/CEI 15189.radiologie şi imagistică medicală . ..... sunt certificate pentru conformitate prin sintagma "conform cu originalul" şi prin semnătura reprezentantului legal..certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România......dovada participării la schemele de testare a competenţei pentru laboratoarele de analize medicale nr....

....... reprezentat prin medicul dentist/dentistul titular .......... conform Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ......... ordinii publice................. inclusiv al spitalului din reţeaua ministerelor şi instituţiilor centrale din domeniul apărării.. republicată.... sc.....cabinetul asociat sau grupat ........ Serviciile medicale de specialitate furnizate 163 ...... e-mail .............Centrul de diagnostic şi tratament şi centru medical .. reprezentat prin medicul dentist delegat ........ aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.................................. .. republicată...... cu modificările şi completările ulterioare....................... pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ..... nr.. III........... ap...... reprezentată prin ................................. reprezentată prin preşedinte ........ ..........unitatea sanitară ambulatorie de specialitate aparţinând ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţele sanitare proprii................... telefon/fax .... ....................... în calitate de reprezentant legal al unităţii sanitare din care face parte . 1389/2010.....cabinetul individual ........ judeţul/sectorul .............. reprezentat prin ............2012...ambulatoriul de specialitate şi ambulatoriul integrat din structura spitalului .. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale...... judeţul/sectorul ......ANEXA 14 CONTRACT DE FURNIZARE de servicii de medicină dentară în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatea medicină dentară I........societatea civilă medicală ..... .... .................................. ....... II....... . telefon ....... ................. siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti şi din reţeaua Ministerului Transporturilor. cu sediul în municipiul/oraşul ..... 31/1990 privind societăţile comerciale........................... reprezentată prin administrator ...... reprezentată prin ......... Construcţiilor şi Turismului......................... 1 Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea serviciilor de medicină dentară în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatea medicină dentară. ...... bl................ .......................... str.. fax ...... nr........ ............... Obiectul contractului ART.cabinetul medical organizat conform Ordonanţei Guvernului nr... ....................................... cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr..................................... cu sediul în municipiul/oraşul .2012......... str............unitate cu personalitate juridică . .. et....................... şi ........... Părţile contractante Casa de asigurări de sănătate ................. .... cu modificările şi completările ulterioare: .unitatea medico-sanitară cu personalitate juridică înfiinţată potrivit prevederilor Legii nr........ reprezentat prin . ………….. 1389/2010............... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr......................................director general ....... ....................

.... .... ...................... 1389/2010... 2. casele de asigurări de sănătate au următoarele obligaţii a) să încheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale de medicină dentară................. ............. conform legii b) să deconteze furnizorilor de servicii medicale de medicină dentară....... în pachetul minimal de servicii de medicină dentară şi în pachetul de servicii pentru persoanele care se asigură facultativ pentru sănătate......ART... ART. ....................... în următoarele specialităţi a) .. în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate................ 3 Furnizarea serviciilor medicale de medicină dentară din ambulatoriul de specialitate pentru specialitatea medicină dentară se face de către următorii medici dentişti/dentişti 1.............. 7 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .. 3............ la termenele prevăzute în prezentul contract.................. 1389/2010....................................... ..................... prin afişare pe pagina web şi la sediul casei de asigurări de sănătate.. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate 164 . 4 Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la 31 decembrie 2012.......................................... …………............. efectuate.............. ......... 4..................... cât şi în format electronic....... 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractelor...............2012............. prevăzute în anexa nr............2012............. ………….............. 6 În relaţiile contractuale cu furnizorii de servicii medicale de medicină dentară.. şi să actualizeze permanent această listă în funcţie de modificările apărute în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data operării acestora..................................... raportate şi validate conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.................. c) .......................... cu modificările şi completările ulterioare..................... .. 2 Furnizorul din asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatea medicină dentară acordă asiguraţilor serviciile de medicină dentară cuprinse în pachetul de servicii de bază...... pe baza facturii însoţite de documente justificative prezentate atât pe suport hârtie........ aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.......... autorizaţi şi evaluaţi........... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.. şi să facă publică........ în termen de max........... Obligaţiile părţilor ART..... 5 Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul părţilor pe toată durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .................................... lista nominală a acestora cuprinzând denumirea şi valoarea de contract a fiecăruia........ V...... b) ............................. contravaloarea serviciilor medicale de medicină dentară contractate.................. ART..................................................... IV..................... Durata contractului ART.........

precum şi contravaloarea unor serviciilor medicale. notificarea privind măsurile dispuse se transmite furnizorului de către casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la casa de asigurări de sănătate f) să recupereze de la furnizorii care au acordat servicii medicale de medicină dentară sumele reprezentând contravaloarea acestor servicii. 1389/2010. Sumele astfel obţinute se utilizează conform prevederilor legale în vigoare. 1389/2010. raportate şi validate. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. cu modificările şi completările ulterioare. g) să contracteze servicii medicale. (1) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . materiale sanitare acordate de alţi furnizori aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. medicamente cu şi fără contribuţie personală. respectiv să deconteze serviciile medicale de medicină dentară efectuate. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. în situaţia în care nu au fost îndeplinite condiţiile pentru ca asiguraţii să beneficieze de aceste servicii. …………. precum şi la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative. să comunice acestora notele de constatare întocmite în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data prezentării în vederea efectuării controlului. …………. furnizorii de servicii medicale de medicină dentară cu privire la condiţiile de acordare a serviciilor medicale şi cu privire la orice intenţie de schimbare în modul de acordare a acestora prin intermediul paginii web a casei de asigurări de sănătate precum şi prin e-mail la adresele comunicate oficial de către furnizori cu excepţia situaţiilor impuse de actele normative e) să înmâneze la momentul finalizării controlului procesele-verbale de constatare furnizorilor de servicii medicale de medicină dentară sau. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . în baza biletelor de trimitere eliberate de către aceştia. în cazul în care controlul este efectuat de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau cu participarea acesteia. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării 165 .pentru anii 2011 . aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. h) să aducă la cunoştinţa furnizorilor de servicii medicale de medicină dentară cu care se află în relaţie contractuală numele şi codul de parafă ale medicilor care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate i) să deconteze contravaloarea serviciilor medicale de medicină dentară şi contravaloarea investigaţiilor medicale paraclinice numai dacă medicii au competenţa legală necesară şi au în dotarea cabinetului aparatura medicală corespunzătoare pentru realizarea acestora. prevăzute în lista serviciilor medicale pentru care plata se efectuează prin tarif pe serviciu medical în condiţiile stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.2012. 4 alin. în limita valorii de contract.2012. în condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.2012.. 1389/2010. prin publicare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate d) să informeze în prealabil într-un număr de zile similar celui prevăzut la art. după caz.. c) să informeze furnizorii de servicii medicale de medicină dentară cu privire la condiţiile de contractare a serviciilor medicale de medicină dentară. suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate.

să completeze corect şi la zi formularele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.2012 aprobat prin H.G. cât şi în format electronic. 39 B la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. pentru a căror corectitudine furnizorii depun declaraţii pe proprie răspundere. conform prevederilor actelor normative referitoare la sistemul de asigurări sociale de sănătate 7. în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate 5. ART. pentru care sunt stabilite drepturi suplimentare.bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării. cele cu regim special şi cele tipizate 8. 1389/2010. 1389/2010. să asigure utilizarea formularelor cu regim special unice pe ţară .2012. ………….asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012. să informeze asiguraţii cu privire obligaţiile furnizorului de servicii medicale şi ale asiguratului referitoare la actul medical 3. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. în baza unui formular. cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.2012. să raporteze caselor de asigurări de sănătate datele necesare pentru urmărirea desfăşurării activităţii în asistenţa medicală de medicină dentară. furnizorii de servicii medicale de medicină dentară au următoarele obligaţii 1. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . 1389/2010. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. să factureze lunar. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . precum şi intimitatea şi demnitatea acestora 4. al cărui model este prevăzut în anexa nr. atât pe suport hârtie. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementărilor legale în vigoare 6. respectiv cele privind evidenţele obligatorii. să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi. j) să acorde furnizorilor de servicii medicale de medicină dentară sume care să ţină seama şi de condiţiile de desfăşurare a activităţii în zone izolate.a) să respecte programul de lucru şi să îl comunice caselor de asigurări de sănătate. 1389/2010. activitatea realizată conform contractului de furnizare de servicii medicale de medicină dentară. în condiţii grele şi foarte grele. nr. să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului şi a furnizorului 9. …………. să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale de medicină dentară furnizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare 2.. 7 În relaţiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate. program asumat prin prezentul contract şi care se depune la casa de asigurări de sănătate la dosarul de contractare 166 .. factura este însoţită de documentele justificative privind activităţile realizate. în mod distinct conform prevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . potrivit prevederilor legale în vigoare k) să deducă spre soluţionare organelor abilitate situaţiile în care constată neconformitatea documentelor depuse de către furnizori. în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate.

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . să furnizeze tratamentul adecvat şi să prescrie medicamentele cu şi fără contribuţie personală de care beneficiază asiguraţii. e-mail.b) programul de lucru va avea avizul conform al direcţiei de sănătate publică. convenţii sau protocoale 167 .. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. să afişeze într-un loc vizibil programul de lucru. care se depune la casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 30 de zile de la data semnării contractului 10. ………….9. fax. înţelegeri. în condiţiile stabilite în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. în perioada de valabilitate a cardului. şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării contractului 11. informând în prealabil asiguratul despre tipurile şi efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie 13. unic pe ţară. în maximum 5 zile calendaristice de la data producerii modificării. folosind formele cele mai eficiente de tratament 15. corespunzătoare denumirilor comune internaţionale aprobate prin hotărâre a Guvernului. să asigure acordarea de servicii medicale de medicină dentară asiguraţilor. ori de câte ori se solicită în timpul programului de lucru. respectiv beneficiarilor formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România. să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate 12. fără nicio discriminare. să acorde asistenţă medicală pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri. elaborate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. să acorde servicii medicale de medicină dentară cu prioritate femeii gravide 16. să anunţe casa de asigurări de sănătate despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale de medicină dentară. respectiv în baza Regulamentului CEE nr. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii. telefon. să asigure acordarea asistenţei medicale de medicină dentară necesară titularilor cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European.2012. să asigure acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă medico-chirurgicală. 18. în limita competenţei şi a dotărilor existente 14. să asigure eliberarea actelor medicale. să utilizeze sistemul de raportare în timp real începând cu data la care acesta va fi pus în funcţiune 20. monitorizarea şi decontarea tratamentului în cazul unor afecţiuni. numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală. precum şi datele de contact ale acesteia: adresă. la sediul furnizorului. care este formular cu regim special. 1389/2010. după caz. să respecte protocoalele de practică pentru prescrierea. să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate. pagină web 17. conform dispoziţiilor legale 19.

dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor. 28. să reînnoiască pe toată perioada de derulare a contractului. 29. acesta trebuie să fie compatibil cu Sistemul informatic unic integrat. în condiţiile prevăzute în Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012 aprobat prin H. care este formular cu regim special. să recomande asiguraţilor tratamentul adecvat şi eficient. să asigure utilizarea formularului de bilet de trimitere pentru investigaţii paraclinice. 168 . cu toate datele pe care acestea trebuie să le cuprindă conform prevederilor legale în vigoare. …………. 1389/2010. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012. cu respectarea prevederilor legale în vigoare 27. documente stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare. prescripţie medicală. să completeze formularele cu regim special utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate .. să întocmească evidenţe distincte şi să raporteze distinct serviciile realizate. casele de asigurări de sănătate recuperează de la aceştia contravaloarea serviciilor medicale recomandate/medicamentelor cu şi fără contribuţie personală prescrise. 31. 30. conform contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate.G. bilet de trimitere pentru investigaţiile paraclinice. după caz. să asigure acordarea serviciilor de medicină dentară prevăzute în pachetul de servicii. dovada de evaluare a furnizorului. caz în care furnizorii sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea în procesul de transmitere a datelor 22. ce au fost efectuate/eliberate de alţi furnizori în baza acestor formulare şi decontate de casele de asigurări de sănătate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. dacă este cazul 24. să utilizeze pentru prescrierea medicamentelor cu sau fără contribuţie personală şi după caz. 1389/2010 23. unic pe ţară şi să recomande investigaţiile paraclinice în concordanţă cu diagnosticul 25. conform reglementărilor legale în vigoare. cu respectarea condiţiilor privind modalităţile de prescriere a medicamentelor. conform prevederilor legale în vigoare. să utilizeze Sistemul informatic unic integrat. În situaţia în care se utilizează un alt sistem informatic. să încaseze sumele reprezentând fie contribuţia personală pentru unele serviciile medicale. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. să întocmească liste de prioritate pentru serviciile medicale de medicină dentară programabile. pentru cazurile pentru care s-au efectuat servicii medicale conform contractului încheiat. numai formularele cu regim special aprobate. În cazul nerespectării acestei obligaţii.internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale 21. 26.bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării. cu modificările şi completările ulterioare şi în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. a unor materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu şi a recomandărilor pentru investigaţii medicale paraclinice. să solicite documentele justificative care atestă calitatea de asigurat. fie coplata pentru alte servicii medicale de care au beneficiat asiguraţii. nr.

.....dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la furnizor.luna III . lei .....luna VI ............ lei ...... din care: . stabilită conform art.............. pe baza facturii şi a documentelor justificative depuse de furnizor la casa de asigurări de sănătate până la data de . 8 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de 169 .... La finele fiecărui trimestru suma contractată se regularizează conform art....... 7 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr...... Suma anuală contractată este de ...luna II ................. Modalităţi de plată ART............ 11 din anexa nr..........Suma aferentă trimestrului II .......... lei din care: ............ (4) din anexa nr. 1389/2010 şi în limita sumei contractate şi defalcate trimestrial şi lunar/cabinet.. lei .luna VIII .... 10 (1) Decontarea serviciilor de medicină dentară se face lunar....Suma aferentă trimestrului IV . 32........... 11 alin. la data de .................. din care: ... Toate documentele necesare decontării se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate prin semnătura reprezentanţilor legali ai furnizorilor... să solicite începând cu data implementării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate acest document titularilor acestuia în vederea acordării serviciilor medicale.. serviciile medicale acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate.....luna V ...... lei. în maximum 20 de zile calendaristice de la încheierea fiecărei luni.... lei . VI... lei din care: ..... 8 Modalitatea de plată în asistenţa medicală dentară din ambulatoriu este tarif pe serviciu de medicină dentară exprimat în lei ART.................. 9 Decontarea serviciilor de medicină dentară se face pe baza tarifelor acestora şi în condiţiile prevăzute în anexa nr..luna IX ....... lei.......... lei .....................luna X ......luna XI .... …………......luna I .... lei .. ART...................................Suma aferentă trimestrului I ...luna IV . lei ....... lei ..... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr........ lei . lei. lei .luna VII ........ lei........ lei ....... pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012.luna XII ...... din care: . 8 la ordinul menţionat mai sus..Suma aferentă trimestrului III ...

......... 13 (1) Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor..................... -----------*) În cazul cabinetelor din ambulatoriul integrat al spitalului.................... revoluţie...................................... IX........ Codul de parafă al medicului: .............se completează pentru fiecare cabinet medical*) şi fiecare medic dentist din componenţa cabinetului medical cu care s-a încheiat contractul: a) Medic dentist Nume: ................. Specialitatea: ..................... ........ marile inundaţii................. se va completa cu programul de lucru stabilit pentru cabinetele respective....................... 12 Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale................. …………........ Grad profesional: .......................... (2) Clauze speciale .... 1389/2010... Grad profesional: ..... Răspunderea contractuală ART.................... prin care să se certifice realitatea şi exactitatea faptelor şi împrejurărilor care au 170 ... elaborate în conformitate cu prevederile legale în vigoare VIII..................... respectiv Municipiul Bucureşti...................................................... este considerată forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă.................... în sensul acestei clauze............ ore/zi c) .... împrejurări ca: război.................... Cod numeric personal: ........................................................ VII................... ore/zi b) Medic dentist Nume: .............. Calitatea serviciilor medicale ART. cutremur..2012.............................................. Specialitatea: .. (2) Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile calendaristice de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul judeţ......................... Prenume: . Clauze speciale ART.. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ...... 11 Serviciile de medicină dentară furnizate în baza prezentului contract trebuie să respecte criteriile privind calitatea serviciilor medicale acordate asiguraţilor. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr... precum şi cu datele aferente tuturor medicilor de specialitate care îşi desfăşoară activitatea în sistem integrat.......... Program zilnic de activitate ......... embargo. intervenită după data semnării contractului şi care împiedică executarea acestuia............... Cod numeric personal: ............ Program zilnic de activitate .......................... partea în culpă datorează celeilalte părţi daune-interese.......Asigurări de Sănătate nr........ Sunt considerate forţă majoră................................ Codul de parafă al medicului: ....... Prenume: ...........................................................................

c) la a treia constatare. se diminuează cu 30% contravaloarea serviciilor de medicină dentară. 17. în termen de maximum 5 171 . 14 Efectuarea de servicii medicale peste prevederile contractuale se face pe proprie răspundere şi nu atrage nicio obligaţie din partea casei de asigurări de sănătate cu care s-a încheiat contractul. (2) şi (3) se utilizează conform prevederilor legale în vigoare. 16. 14. 5. aferente lunii în care s-au produs aceste situaţii. de asemenea. 22 şi 23 se va diminua contravaloarea serviciilor de medicină dentară. cu 30%.condus la invocarea forţei majore şi. 6. partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen. după caz. de la încetarea acestui caz. după cum urmează a) la prima constatare cu 10%. (2) şi (3). (1).cu recuperarea contravalorii acestor servicii. (2) În cazul în care se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 21. 11. cu 10%. cu 20%. aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii (4) Reţinerea sumelor conform prevederilor alin. 2. suspendare şi încetare a contractului ART. 8. c) la a treia constatare cu 30%. (3) În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni. aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii. Sancţiuni. nu au fost efectuate . (3) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la 7 pct. (6) Recuperarea sumelor conform prevederilor alin. se diminuează contravaloarea serviciilor de medicină dentară. 15 (1) În cazul în care se constată: nerespectarea programului de lucru prevăzut în prezentul contract. 7. 1. 24. b) la a doua constatare cu 20%. casele de asigurări de sănătate ţin evidenţa distinct pe fiecare medic/furnizor. 16 Contractul de furnizare de servicii de medicină dentară se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a caselor de asigurări de sănătate. 10. ART. (2) şi (3) se face prin plata directă sau executare silită pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. (1). prescrieri de medicamente cu şi fără contribuţie personală din partea asiguratului şi ale unor materiale sanitare şi/sau recomandări de investigaţii paraclinice (radiografii dentare) care nu sunt în conformitate cu reglementările legale în vigoare aplicabile în domeniul sănătăţii. 15. fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului. condiţii de reziliere. (5) Pentru cazurile prevăzute la alin. după cum urmează: a) la prima constatare. şi 25 precum şi constatarea. 3. ART. 7 pct. X. 18. pentru fiecare dintre aceste situaţii. (1). (2) şi (3) se face din prima plată care urmează a fi efectuată pentru furnizorii care sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. 20. 12. (7) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condiţiile alin. în vederea decontării acestora. 13. în urma controlului efectuat de către serviciile specializate ale caselor de asigurări de sănătate că serviciile raportate conform contractului. (1). Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră. 19. b) la a doua constatare.

17 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale de medicină dentară încetează cu data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii: a) de drept la data la care a intervenit una din următoarele situaţii: 172 . 12. cu modificările şi completările ulterioare şi art. g) la a patra constatare a nerespectării oricăreia dintre obligaţiile prevăzute la art. contractul se modifică în mod corespunzător prin excluderea medicului/medicilor la care s-a constatat nerespectarea nejustificată a programului de lucru timp de 3 zile consecutive. 9. inclusiv ambulatoriul integrat. pentru o perioadă de două luni consecutive în cadrul unui trimestru. 18. 30 precum şi la prima constatare după aplicarea măsurii prevăzută la art. i) refuzul furnizorului de servicii medicale de a pune la dispoziţia organelor de control ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ale casei de asigurări de sănătate actele de evidenţă financiar-contabilă a serviciilor furnizate conform contractelor încheiate şi documentele justificative privind sumele decontate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate conform solicitării scrise a organelor de control în ceea ce priveşte documentele şi termenele de punere la dispoziţie a acestora. 1389/2010. 15 alin. 14. 7 pct. 15. 16.2012. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. j) în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la art. e) nerespectarea termenelor de depunere a facturilor însoţite de documentele justificative privind activităţile realizate conform prezentului contract. d) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a dovezii de evaluare a furnizorului. 17. caz în care contractul se modifică prin excluderea acestuia/acestora) . respectiv de la încetarea valabilităţii acestora. respectiv 3 luni într-un an. în cazul cabinetelor medicale individuale. 10. 6. 13. 29 din prezentul contract. 45 alin. 7 pct. (3). 7 pct. 3. 5. h) dacă se constată nerespectarea programului de lucru prevăzut în contract prin lipsa nejustificată a medicului timp de 3 zile consecutive. 24 şi 25 precum şi a faptului că serviciile raportate conform contractului în vederea decontării acestora nu au fost efectuate (cu excepţia situaţiilor în care vina este exclusiv a medicului/medicilor.zile calendaristice de la data aprobării acestei măsuri ca urmare a constatării următoarelor situaţii: a) dacă furnizorul de servicii de medicină dentară nu începe activitatea în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnării contractului de furnizare de servicii medicale. 20. (5) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate pentru anii 2011 . 11. pentru fiecare situaţie.a).cu recuperarea contravalorii acestor servicii. în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor realizate. c) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar. 8. 21. 15 alin. 2. f) la a doua constatare a nerespectării oricăreia dintre obligaţiile contractuale prevăzute la art. în cazul celorlalte forme de organizare a cabinetelor medicale. (1) şi (2). ART. 7. 1. b) dacă din motive imputabile furnizorului acesta îşi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice. k) odată cu prima constatare după aplicarea de 3 ori a măsurilor prevăzute la art. 7 pct. precum şi pentru obligaţia prevăzută la art. 19 şi 22.

dizolvare cu lichidare. cu modificările şi completările 173 . (3) şi (4) se aplică în mod corespunzător pentru fiecare dintre sediile secundare/punctele de lucru. nominalizate în contract. a4) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual. după caz. 18 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale de medicină dentară se suspendă la data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii: a) încetarea valabilităţii sau revocarea de către autorităţile competente a oricăruia dintre documentele prevăzute la art. (2). 18 alin. a) . lichidare. prin reziliere c) acordul de voinţă al părţilor. cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreşte încetarea contractului. casele de asigurări de sănătate nu vor mai încheia contracte cu furnizorii respectivi. cu excepţia revocării dovezii de evaluare a furnizorului. după caz. din motive imputabile furnizorilor sau persoanelor prevăzute la alin. a) din prezentul contract. dar nu mai puţin de 6 luni de la data modificării contractului. sau în raza administrativ teritorială a casei de asigurări de sănătate limitrofă casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală. a3) încetarea definitivă a activităţii casei de asigurări de sănătate. (3) în contractele încheiate cu aceşti furnizori sau cu alţi furnizori pentru aceste persoane care prin activitatea lor au condus la încetarea/modificarea contractului. casele de asigurări de sănătate nu vor accepta înregistrarea în niciun alt contract a persoanei/persoanelor respective până la următorul termen de contractare. 1389/2010. în cazul în care contractul încetează/se modifică din nou. prevederile alin. ART. a5) medicul titular al cabinetului medical individual renunţă sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România. printr-o notificare scrisă. casele de asigurări de sănătate nu vor mai intra în relaţii contractuale cu furnizorii respectivi până la următorul termen de contractare. dar nu mai puţin de 6 luni de la data încetării contractului. (3) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate se modifică prin excluderea din contract a uneia sau mai multor persoane înregistrată/înregistrate în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate şi care desfăşoară activitate sub incidenţa acestuia la furnizorii respectivi. (1) lit. cu indicarea motivului şi a temeiului legal.c) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate pentru anii 2011 2012 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. respectiv nu vor mai accepta înregistrarea persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. (4) După reluarea relaţiei contractuale. d) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale de medicină dentară sau al casei de asigurări de sănătate. (2) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate a încetat din motive imputabile furnizorilor. a2) încetare prin faliment. 14 alin.a1) furnizorul de servicii de medicină dentară îşi încetează activitatea în raza administrativ-teritorială a casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală. din motive imputabile acestora. (5) În cazul în care furnizorii intră în relaţii contractuale cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate pentru mai multe sedii secundare/puncte de lucru. desfiinţare sau reprofilare a furnizorului de servicii medicale de medicină dentară. e) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al casei de asigurări de sănătate printr-o notificare scrisă privind expirarea termenului de suspendare a contractului în condiţiile art. (3). b) din motive imputabile furnizorului.

Situaţiile prevăzute la art. suspendarea se face după 30 de zile calendaristice de la data la care casa de asigurări de sănătate a efectuat ultima plată către furnizor. centrele medicale aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. a) subpct. care se află în această situaţie. suspendarea se aplică corespunzător numai medicului aflat în contract. 20 (1) Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris. 16 şi la art. suspendarea operează pentru o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice de la data încetării valabilităţii/revocării acestuia. XI. (2) Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 5 zile lucrătoare din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părţi contractante schimbarea survenită. clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător. a5 se constată de către casa de asigurări de sănătate din oficiu. a) subpct. până la încetarea cazului de forţă majoră. pe bază de documente justificative prezentate casei de asigurări de sănătate. precum şi pentru unităţile sanitare ambulatorii. b) în cazurile de forţă majoră confirmate de autorităţile publice competente. prin organele abilitate pentru efectuarea controlului sau la sesizarea oricărei persoane interesate. Modificarea contractului ART. a3. pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale. a1) se notifică casei de asigurări de sănătate cu cel puţin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreşte încetarea contractului. de la data de înregistrare a documentului prin care se constată nesoluţionarea pe cale amiabilă a unor litigii între părţile contractante doar până la data la care contravaloarea acestor servicii medicale atinge valoarea concurentă a sumei care a făcut obiectul litigiului. 17 alin. Corespondenţa ART. 21 (1) În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie. e) nerespectarea de către furnizorii de servicii medicale a termenelor de plată a contribuţiei la Fond. pentru motive obiective. (2) Pe parcursul derulării prezentului contract.ulterioare şi nerespectarea obligaţiei prevăzută la art. în limita fondurilor aprobate asistenţei medicale ambulatorii 174 . centrele de diagnostic şi tratament. ART. efectuate. dar nu mai mult de 1/3 din sumele lunare care urmează a fi decontate. prin fax sau direct la sediul părţilor. constatată de către casele de asigurări de sănătate din evidenţele proprii sau ca urmare a controalelor efectuate la furnizori. a4. 19 Situaţiile prevăzute la art. sau până la data ajungerii la termen a contractului. până la data la care aceştia îşi achită obligaţiile la zi sau până la data ajungerii la termen a contractului. după caz. cu condiţia ca furnizorul să facă dovada demersurilor întreprinse pentru actualizarea acestuia. prin scrisori recomandate cu confirmare de primire. (1) lit. d) de la data la care casa de asigurări de sănătate este înştiinţată de decizia Colegiului teritorial al medicilor dentişti de suspendare din calitatea de membru sau suspendare din exerciţiul profesiei a medicului titular al cabinetului medical individual. (1) lit. a2. c) la solicitarea furnizorului. valoarea contractuală poate fi majorată prin acte adiţionale. dar nu mai mult de 6 luni. 31 din prezentul contract. (2) Decontarea serviciilor medicale contractate. raportate şi validate conform contractelor încheiate se suspendă. 17 alin. XII. care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract. 7 pct.

Director executiv al Direcţiei Economice............. organizată conform reglementărilor legale în vigoare sau de către instanţele de judecată. ................. .director general.... după caz..... Alte clauze ................................ în două exemplare a câte .... Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai cu putinţă spiritului contractului................. Reprezentant legal.........cererea/solicitarea pentru intrarea în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate... contencios ANEXA 1 la contractul de furnizare de servicii de medicină dentară în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatea medicină dentară nr...........dovada de evaluare a furnizorului nr... Director executiv al Direcţiei Relaţii Contractuale................ FURNIZOR DE SERVICII DE MEDICINĂ DENTARĂ Preşedinte ................ 23 Prezentul contract se poate modifica prin negociere şi acord bilateral... ... Soluţionarea litigiilor ART. zile înaintea datei de la care se doreşte modificarea............. (1) se soluţionează de către Comisia de Arbitraj care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate................ .... câte unul pentru fiecare parte contractantă................ ............... ART. 22 Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă.. Documentele pe baza cărora se încheie contractul de furnizare de servicii de medicină dentară în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatea medicină dentară depuse de furnizor la casa de asigurări de sănătate .................. nr. Vizat Juridic.......... XIV..................... XIII...... .......... ...................... 24 (1) Litigiile legate de încheierea... pagini fiecare.. celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate........ ....... Prezentul contract de furnizare a serviciilor de medicină dentară în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiat azi...... avându-se în vedere condiţiile de contractare a sumelor iniţiale. la iniţiativa oricărei părţi contractante..... ............. (2) Litigiile nesoluţionate dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate conform alin..........de specialitate pentru specialitatea medicină dentară... .......... Modificarea se face printr-un act adiţional semnat de ambele părţi şi este anexă a acestui contract. derularea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă.................. ART...... valabilă la data încheierii contractului 175 CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE .... sub rezerva notificării scrise a intenţiei de modificare şi a propunerilor de modificare cu cel puţin ......

... .......A..A....documentul care atestă gradul profesional pentru medicii dentişti nr. ....M....certificatul de membru al O.... .copie a actului de identitate pentru medici şi personalul mediu sanitar Documentele necesare încheierii contractelor.... sau codul numeric personal (copie BI/CI............... după caz.cod de înregistrare fiscală ..R..................G....cod unic de înregistrare .......... sau cont nr...... .......... ...certificat de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România (pentru fiecare medic dentist) nr.. ............programul de activitate al cabinetului şi punctului de lucru.dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul medicosanitar care îşi desfăşoară activitatea la furnizor într-o formă prevăzută de lege şi care este înregistrat în contract funcţionează sub incidenţa acestuia.......M............... efectuată conform prevederilor legale în vigoare ..copia actului doveditor prin care personalul medico-sanitar îşi exercită profesia la furnizor nr. . . valabilă la data încheierii contractului..pentru radiografia dentară retroalveolară şi panoramică efectuate de medicii de medicină dentară Se întocmeşte după modelul contractului de furnizare de servicii medicale paraclinice adaptat 176 .... deschis la Trezoreria statului......... . .. pentru furnizor valabilă la data încheierii contractului. precum şi programul de activitate al medicilor şi al personalului medico-sanitar care îşi desfăşoară activitatea la furnizor ......dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical.......... pentru personalul mediu sanitar valabil la data încheierii contractului. depuse în copie..cont nr. ... ....... ... .... sunt certificate pentru conformitate prin sintagma "conform cu originalul" şi prin semnătura reprezentantului legal..... după caz) al reprezentantului legal ..M.................dovada plăţii la zi a contribuţiei la Fondul pentru asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii.. deschis la Banca ..... pe fiecare pagină ACT ADIŢIONAL pentru serviciile medicale paraclinice ....

1 Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea serviciilor medicale de recuperare.............. ...... II....... 143/2002 ...unităţile ambulatorii de recuperare..................... reprezentată prin ........................ . 629/2001........ 177 ..... judeţul/sectorul .... cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.. conform Contractuluicadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ............ acordate în unităţi sanitare ambulatorii de recuperare............. fax ..... siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti şi din reţeaua Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.......2012.... reprezentat prin .......... în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate................. ..........director general .... telefon ....... reprezentat prin . cu modificările şi completările ulterioare... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr...... e-mail . medicină fizică şi balneologie acordate în unităţi sanitare ambulatorii de recuperare ART......... medicină fizică şi balneologie aparţinând ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie. reprezentată prin .. telefon .... pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .... 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale... ............ 152/2002 privind organizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale de turism balnear şi de recuperare.............ambulatoriul integrat din structura spitalului ............... str.. republicată... 1389/2010........ Obiectul contractului ART............ …………............. medicină fizică şi balneologie (pentru unităţile sanitare ambulatorii de recuperare) I......... în calitate de reprezentant legal al unităţii sanitare din care face parte...... aprobată cu modificările şi completările ulterioare prin Legea nr.... medicină fizică şi balneologie......... conform anexei nr. judeţul/sectorul ............ III..........cabinetul medical de specialitate . organizat conform Ordonanţei Guvernului nr...... Serviciile medicale de recuperare.2012 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr........ medicină fizică şi balneologie asiguraţilor....... ..................... …………..... 1389/2010.. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.... având sediul în municipiul/oraşul ............... ..... str............. 2 Furnizorul acordă tipurile de servicii medicale de recuperare............ aprobat prin Hotărârea Guvernului nr... şi care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr...... Părţile contractante Casa de asigurări de sănătate .................... inclusiv al spitalului din reţeaua ministerelor şi instituţiilor centrale din domeniul apărării......societatea de turism balnear şi de recuperare.... ... pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ... 31/1990 privind societăţile comerciale........ nr.... 7 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr............ constituită conform Legii nr........ republicată............................ 1389/2010. ordinii publice.... cu sediul în municipiul/oraşul ........ fax .2012...... reprezentată prin preşedinte ........... Şi ................. nr.....ANEXA 15 CONTRACT de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate de recuperare...

...... 6 Durata prezentului contract se poate prelungi.... 3. ... medicină fizică şi balneologie....... 5 Prezentul contract este valabil de la data încheierii lui până la data de 31 decembrie 2012......... se acordă în baza biletului de trimitere de la medicul de familie. să încheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale de recuperare.. cu modificările şi completările ulterioare..... .. şi valoarea de contract inclusiv punctajele aferente tuturor criteriilor pe baza cărora s-a stabilit valoarea de contract şi să actualizeze permanent această listă în funcţie de modificările apărute.... ART........ şi să facă publică în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractelor........ ………….. medicină fizică şi balneologie..... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr......... 7 Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligaţii: 1.. prin publicare pe pagina web a casei de asigurări de sănătate.. contravaloarea serviciilor medicale de recuperare... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.....2012. 1389/2010.. în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.. medicină fizică şi balneologie şi cu privire la orice intenţie de schimbare în modul de acordare a acestora... în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data operării acestora... V. Obligaţiile părţilor ART.. ....... prin acordul părţilor... cuprinzând denumirea.... 4. 3.. se face de către următorii medici: 1...... medicină fizică şi balneologie suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate.... . Durata contractului ART....... furnizorul de servicii medicale cu privire la condiţiile de acordare a serviciilor medicale de recuperare.... aflaţi în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate.. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . 3 Furnizarea serviciilor medicale de recuperare. în limita valorii de contract. medicină fizică şi balneologie contractate...... pe toată durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . ART. 1389/2010............. (1) din Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .. IV.... conform legii....... prin intermediul paginii web a casei de asigurări de sănătate precum şi prin email la adresele comunicate oficial de către furnizori cu excepţia situaţiilor impuse de actele normative... cu modificările şi completările ulterioare... 178 .....2012...... prin afişare pe pagina web şi la sediul casei de asigurări de sănătate lista nominală a acestora..... 2.. de la medicul de specialitate din ambulatoriu sau de la medicul de specialitate din spital.. acordate în unităţi sanitare ambulatorii de recuperare în sistemul asigurărilor de sănătate.. 4 alin.......ART..... să informeze în prealabil într-un număr de zile similar celui prevăzut la art........... medicină fizică şi balneologie.... pe baza facturii însoţite de documente justificative prezentate atât pe suport hârtie. medicină fizică şi balneologie. 1389/2010....... autorizaţi şi evaluaţi.. acordate în unităţi sanitare ambulatorii de recuperare..2012... 4 Serviciile medicale de recuperare. să deconteze furnizorilor de servicii medicale de recuperare.. efectuate...... 2. cât şi în format electronic. raportate şi validate conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr....... precum şi la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative... pentru perioade şi potrivit unui ritm stabilite de medicul de recuperare. medicină fizică şi balneologie. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.......... să informeze furnizorii de servicii medicale cu privire la condiţiile de contractare a serviciilor medicale de recuperare. la termenele prevăzute în prezentul contract.

Sumele astfel obţinute se utilizează conform prevederilor legale în vigoare. să aducă la cunoştinţa furnizorilor de servicii medicale cu care se află în relaţie contractuală numele şi codul de parafă al medicilor care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. conform prevederilor Contractului-cadru privind 179 . 1389/2010. 45 alin. 1389/2010. 8 Furnizorul de servicii medicale de recuperare. să deconteze furnizorilor de servicii medicale de recuperare. să comunice acestora notele de constatare. în mod distinct. să deconteze contravaloarea serviciilor medicale numai dacă medicii au competenţa legală necesară şi au în dotarea cabinetului aparatura medicală corespunzătoare pentru realizarea acestora.2012. 7. să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi. medicină fizică şi balneologie sumele reprezentând contravaloarea acestor servicii. să deconteze serviciile medicale de recuperare. 6.. precum şi intimitatea şi demnitatea acestora.5. medicină fizică şi balneologie. 10. eliberate de medicii de familie. la casa de asigurări de sănătate. 2. să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. să înmâneze la momentul finalizării controlului procesele-verbale de constatare furnizorilor de servicii medicale sau. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . medicii de specialitate din ambulatoriu sau medicii de specialitate din spital. să informeze asiguraţii cu privire la şi obligaţiile furnizorului de servicii medicale şi ale asiguratului referitoare la actul medical. precum şi contravaloarea unor servicii medicale. 3.2012 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. întocmite în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data prezentării în vederea efectuării controlului. medicină fizică şi balneologie numai pe baza biletelor de trimitere. pentru a căror corectitudine furnizorii depun declaraţii pe proprie răspundere. să recupereze de la furnizorii care au acordat servicii medicale de recuperare. notificarea privind măsurile dispuse se transmite furnizorului de către casele de asigurări de sănătate în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. să factureze lunar. a unor materiale sanitare şi dispozitivele medicale acordate de alţi furnizori aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. contravaloarea serviciilor acordate asiguraţilor. medicină fizică şi balneologie. în condiţiile respectării prevederilor de la art. 11. medicină fizică şi balneologie are următoarele obligaţii: 1. (3) din Contractul-cadru pentru anii 2011 . aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. să deducă spre soluţionare organelor abilitate situaţiile în care constată neconformitatea documentelor depuse de către furnizori. în condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. în situaţia în care nu au fost îndeplinite condiţiile pentru ca asiguraţii să beneficieze de aceste servicii. medicină fizică şi balneologie. cu modificările şi completările ulterioare. factura este însoţită de documentele justificative privind activităţile realizate. după caz. în baza biletelor de trimitere eliberate de către aceştia. …………. 8. 4. ART. care sunt formulare cu regim special unice pe ţară utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate. a medicamentelor cu şi fără contribuţie personală. 9. cu care au încheiat contracte de furnizare de servicii medicale de recuperare. în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate. în cazul în care controlul este efectuat de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau cu participarea acesteia. activitatea realizată conform contractului de furnizare de servicii medicale de recuperare.

2012 aprobat prin H. …………. 14. 1389/2010. să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate. informând în prealabil asiguratul despre tipurile şi efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie. care este formular cu regim special.condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . pentru 180 . 1389/2010. numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală.G. nr. 9. precum şi datele de contact ale acesteia: adresă. să asigure utilizarea formularelor cu regim special unice pe ţară . fax. 12.2012. 16. să completeze corect şi la zi formularele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. în baza unui formular. telefon. 5. 8. să asigure eliberarea actelor medicale. 13. 11. folosind formele cele mai eficiente de tratament. să asigure acordarea serviciilor medicale asiguraţilor fără nicio discriminare. în maximum 5 zile calendaristice de la data producerii modificării şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării contractului. să raporteze caselor de asigurări de sănătate datele necesare pentru urmărirea desfăşurării activităţii în asistenţa medicală de recuperare a sănătăţii potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementărilor legale în vigoare. …………. să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate. 7. respectiv cele privind evidenţele obligatorii. să furnizeze tratamentul adecvat şi să prescrie medicamentele cu şi fără contribuţie personală de care beneficiază asiguraţii. atât pe suport hârtie. e-mail. în condiţiile stabilite în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. cele cu regim special şi cele tipizate. care se depune la casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 30 de zile de la data semnării contractului. corespunzătoare denumirilor comune internaţionale aprobate prin hotărâre a Guvernului. care este formular cu regim special. 39 B la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. pagină web. 9. să afişeze într-un loc vizibil programul de lucru.. unic pe ţară şi să recomande investigaţiile paraclinice în concordanţă cu diagnosticul. unic pe ţară..2012. 6. să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului şi a furnizorului. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării. să asigure utilizarea formularului de bilet de trimitere pentru investigaţii paraclinice. 10. 1389/2010. program asumat prin prezentul contract şi care se depune la casa de asigurări de sănătate la dosarul de contractare.a) să respecte programul de lucru şi să îl comunice caselor de asigurări de sănătate.b) programul de lucru va avea avizul conform al direcţiei de sănătate publică. …………. conform prevederilor actelor normative referitoare la sistemul de asigurări sociale de sănătate. al cărui model este prevăzut în anexa nr. cât şi în format electronic. cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15. să anunţe casa de asigurări de sănătate despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale.. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .

…………. după caz. să acorde asistenţă medicală pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri. 1389/2010. Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European. 18. În situaţia în care se utilizează un alt sistem informatic. cu modificările şi completările ulterioare. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii. acesta trebuie să fie compatibil cu Sistemul informatic unic integrat. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. respectiv beneficiari ai formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr.aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.2012 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. să respecte protocoalele de practică pentru prescrierea. 17. să acorde servicii de asistenţă medicală de recuperare. medicină fizică şi balneologie asiguraţilor numai pe baza biletului de trimitere. caz în care furnizorii sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea în procesul de transmitere a datelor. elaborate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. 1389/2010. înţelegeri. convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale.2012. în perioada de valabilitate a cardului. în condiţiile prevăzute în Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială respectiv în baza Regulamentului CEE nr. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 20. să utilizeze Sistemul informatic unic integrat. 19. documente stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare. să asigure acordarea asistenţei medicale necesare titularilor cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 181 . titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate. să solicite documentele justificative care atestă calitatea de asigurat. să utilizeze sistemul de raportare în timp real începând cu data la care acesta va fi pus în funcţiune. pentru care se organizează evidenţa distinctă la nivelul medicului de familie şi al medicului de specialitate din ambulatoriu. afecţiunilor cronice prevăzute în norme. care este formular cu regim special utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate. Lista cuprinzând afecţiunile confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din unităţile ambulatorii care acordă asistenţă medicală de specialitate pentru specialităţile clinice se stabileşte prin Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 21.2012. în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . cu excepţia: urgenţelor. respectiv beneficiarilor formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr.2012. ………….. conform dispoziţiilor legale. şi afecţiunilor confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate şi pentru care asiguratul are stabilit un plan de monitorizare şi tratament pentru minimum 6 luni. 1389/2010. şi în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.. monitorizarea şi decontarea tratamentului în cazul unor afecţiuni. 1389/2010. 22.

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. să recomande asiguraţilor tratamentul adecvat şi eficient. cu respectarea condiţiilor privind modalităţile de prescriere a medicamentelor. bilet de trimitere pentru investigaţiile paraclinice. 27. scrisoarea medicală conţine obligatoriu numărul contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate pentru furnizare de servicii medicale de recuperare. casele de asigurări de sănătate recuperează de la aceştia contravaloarea serviciilor medicale recomandate/medicamentelor cu şi fără contribuţie personală prescrise. din care un exemplar rămâne la medicul de specialitate. pentru cazurile pentru care s-au efectuat servicii medicale conform contractului încheiat. să utilizeze pentru prescrierea medicamentelor cu sau fără contribuţie personală şi după caz. 23. care se întocmeşte în două exemplare. iar un exemplar este transmis medicului de familie. a unor materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu şi a recomandărilor pentru investigaţii medicale paraclinice. 28. respectiv în baza Regulamentului CEE nr. cu privire la diagnosticul şi tratamentele efectuate şi recomandate. să finalizeze actul medical efectuat.29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. dacă este cazul. În cazul nerespectării acestei obligaţii. 24. să întocmească liste de prioritate pentru servicii medicale programabile. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii. să încaseze sumele reprezentând fie contribuţia personală pentru unele servicii medicale. furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală de recuperare. conform prevederilor legale în vigoare. 25. inclusiv prin eliberarea prescripţiei medicale pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală după caz. după caz. ce au fost efectuate/eliberate de alţi furnizori în baza acestor formulare şi decontate de casele de asigurări de sănătate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. să asigure acordarea serviciilor medicale prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază. 30. scrisoarea medicală este un document tipizat. 1389/2010. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . modelul de scrisoare medicală este prevăzut în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. numai formularele cu regim special aprobate. prin scrisoare medicală expediată direct sau prin intermediul asiguratului. medicină fizică şi balneologie solicită bilet de trimitere pentru acordarea de servicii medicale. să acorde cu prioritate asistenţă medicală femeii gravide şi sugarilor. direct sau prin intermediul asiguratului. 26. cu respectarea prevederilor legale în vigoare.bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării. să verifice biletele de trimitere cu privire la datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă potrivit prevederilor legale în vigoare. a certificatului de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă.2012. să completeze formularele cu regim special utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate . să informeze medicul de familie. conform reglementărilor legale în vigoare. 182 . 31.. medicină fizică şi balneologie şi se utilizează numai de către medicii care desfăşoară activitate în baza acestui contract. a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice. după caz. atunci când concluziile examenului medical impun acest lucru. prescripţie medicală. cu toate datele pe care acestea trebuie să le cuprindă conform prevederilor legale în vigoare. 29. …………. fie coplata pentru alte servicii medicale de care au beneficiat asiguraţii.

10 (1) Valoarea contractului rezultă din tabelul de mai jos: ______________________________________________________________________________ | Tipul serviciului | Numărul de | Tariful pe serviciu | Valoare | | | servicii negociat | medical-consulta ie*/| . 37. ART. casele de asigurări de sănătate contractează şi decontează contravaloarea serviciilor medicale .. exprimat în lei.consultaţie şi tariful pe serviciu medical . VI. medicului de familie pe lista căruia este înscris asiguratul. 9 Modalitatea de plată a serviciilor medicale de recuperare. 34. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012.32. prevăzute în anexa nr. dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la furnizor. conform contractelor încheiate cu fiecare casă de asigurări de sănătate. …………. Modalităţi de plată ART. 7 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. să întocmească evidenţe distincte şi să raporteze distinct serviciile realizate. să transmită rezultatul investigaţiilor medicale paraclinice recomandate. să depună la casa de asigurări de sănătate cu care încheie contract o declaraţie pe propria răspundere cu privire la contractele încheiate cu alte case de asigurări de sănătate.2012. 33. serviciile medicale acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate.consultaţie şi tariful pe caz.consultaţii şi numărului de cazuri de recuperare. 1389/2010şi au avut în vedere toate cheltuielile aferente serviciilor medicale . să reînnoiască pe toată perioada de derulare a contractului. medicină fizică şi balneologie 183 . 7 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.. lista cu bolnavii cu afecţiuni cronice aflaţi în evidenţa proprie şi lunar mişcarea acestora.lei | | | (orientativ) | caz* | | |____________________|___________________|______________________|______________| | 0 | 1 | 2 | 3 = 1 x 2 | |____________________|___________________|______________________|______________| | Servicii medicale -| | | | | consulta ii | | | | |____________________|___________________|______________________|______________| | Servicii medicale -| | | | | cazuri | | | | |____________________|___________________|______________________|______________| | | | | | |____________________|___________________|______________________|______________| * Tariful pe serviciu medical . 36. transmiterea se poate face şi prin intermediul asiguratului. prin scrisoare medicală. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor. este tariful pe serviciu medical . acordate în unităţi sanitare ambulatorii de recuperare-reabilitare în sistemul asigurărilor de sănătate. să raporteze în vederea contractării la casa de asigurări de sănătate. în situaţia în care baza de tratament nu se află în structura reţelei sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii sau aparţine unor ministere cu reţele sanitare proprii. …………. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . 35. medicină fizică şi balneologie. dovada de evaluare a furnizorului. medicină fizică şi balneologie.caz sunt cele prevăzute în anexa nr. după caz.consultaţii şi numărului de cazuri de recuperare. să solicite începând cu data implementării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate acest document titularilor acestuia în vederea acordării serviciilor medicale. 1389/2010.

Suma aferentă trimestrului III .. lei. din care: ..... se face pe baza numărului de servicii medicale consultaţii şi a numărului de cazuri de recuperare. medicină fizică şi balneologie. O cură de tratament de recuperare.. medicină fizică şi balneologie întreruptă se consideră o cură finalizată......... (2) Suma contractată se defalchează pe trimestre şi pe luni.. 11 (1) Decontarea lunară a serviciilor medicale de recuperare... medicină fizică şi balneologie.. în limita sumelor contractate. diminuate cu contravaloarea cheltuielilor materiale necesare funcţionării şi administrării unităţilor.... pe baza facturii şi a documentelor justificative depuse de furnizori la casa de asigurări de sănătate până la data de .... din care: ........... 7 la ordin...5.luna V . lei ............. în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la încheierea fiecărei luni............ Decontarea lunara a cazurilor finalizate se realizează la tariful contractat daca numărul mediu al zilelor de tratament este mai mare sau egal cu 8..luna III .... lei .. lei.. este de .. lei................. motivul întreruperii şi numărul de zile efectuat faţă de cel recomandat. lei .......luna I ....... lei... ART....... medicamentele şi materialele sanitare.. medicină fizică şi balneologie în ambulatoriu se decontează în luna următoare celei în care a fost finalizată această cură. corespunzătoare cazurilor finalizate la numărul de cazuri finalizate de recuperare.. medicină fizică şi balneologie se întrerupe.. (2) Valoarea contractului pentru serviciile medicale de recuperare...caz.........luna IV ......Suma aferentă trimestrului II .................. lei ..........luna II ...... acordate în unităţile sanitare ambulatorii de recuperare în sistemul asigurărilor sociale de sănătate........Suma aferentă trimestrului I .... medicină fizică şi balneologie realizate şi a tarifelor pe serviciu medical . decontarea lunară a cazurilor finalizate se face la un tarif stabilit conform formulei:Tarif contractat (140 lei) x număr mediu al zilelor de tratament realizat într-o lună / 10 (număr mediu zile de tratament contractat)..la nivelul tarifelor din anexa nr.. din care: ... Pentru un număr mediu al zilelor de tratament realizat intr-o luna mai mic de 8...luna VI ...... lei ........ Cura de recuperare....... acordate în unităţile sanitare ambulatorii de recuperare în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. În situaţia în care o cură de recuperare. ţinându-se cont şi de activitatea specifică sezonieră: Suma anuală contractată este de .. Toate documentele necesare decontării se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate prin semnătura reprezentanţilor legali ai furnizorilor... medicină fizică şi balneologie şi raportate în luna respectivă...5... respectiv se acordă sumele reprezentând manopera.. din care: ....... lei ...... lei 184 ..consultaţie şi a tarifului pe serviciu ... Numărul mediu al zilelor de tratament realizat într-o lună se calculează împărţind numărul total al zilelor de tratament efectuate.luna VII ... lei.medical .... furnizorul are obligaţia de a anunţa casa de asigurări de sănătate despre întreruperea curei.........

....... (3) Clauze speciale .......... ART..... Grad profesional: ................ Prenume: ........ În caz contrar........... Răspunderea contractuală ART........... se face în contul nr. medicină fizică şi balneologie cu care casa de asigurări de sănătate a încheiat contract este direct răspunzător de corectitudinea datelor raportate......luna X ............. ............................... lei.. acordate în unităţi sanitare ambulatorii de recuperare în sistemul de asigurări sociale de sănătate...Suma aferentă trimestrului IV ............. lei ............................ medicină fizică şi balneologie din componenţa cabinetului medical cu care s-a încheiat contractul: a) Medic Nume: ................luna IX .................................... Clauze speciale 185 ................................. lei . Cod numeric personal: . Prenume: .. IX...................................... lei ...... Calitatea serviciilor medicale de recuperare... -----------*) În cazul cabinetelor din ambulatoriul integrat al spitalului........................................... trebuie să respecte criteriile privind calitatea serviciilor medicale acordate asiguraţilor... se va completa cu programul de lucru stabilit pentru cabinetele respective.......................... Program zilnic de activitate ......luna VIII ..... se aplică prevederile legislaţiei în vigoare.................................... Program zilnic de activitate ................ Grad profesional: ............................................................................ ART.......... Codul de parafă al medicului: ........ elaborate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.....luna XII ................ 12 Plata serviciilor medicale de recuperare.. deschis la Banca ... din care: ................. medicină fizică şi balneologie........luna XI ..... .. 14 Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale partea în culpă datorează daune-interese..... deschis la Trezoreria statului. precum şi cu datele aferente tuturor medicilor de specialitate care îşi desfăşoară activitatea în sistem integrat.............................................. furnizate în baza prezentului contract............................ ore/zi b) Medic Nume: ..... Codul de parafă al medicului: ...... medicină fizică şi balneologie...................... VIII. ........................ 13 Serviciile medicale de recuperare. Cod numeric personal: .... ore/zi c) ... ............... VII..................... 15 Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale de recuperare..se completează pentru fiecare cabinet medical*) şi fiecare medic de recuperare. medicină fizică şi balneologie ART............. lei.................... sau contul nr............................................................ lei ...

medicină fizică şi balneologie aferente lunii în care s-au produs aceste situaţii. 14. prin care să se certifice realitatea şi exactitatea faptelor şi împrejurărilor care au condus la invocarea forţei majore şi. în sensul acestei clauze. (2) În cazul în care se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 8 pct. În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni. Sancţiuni. în urma controlului efectuat de către serviciile specializate ale caselor de asigurări de sănătate că serviciile raportate conform contractului. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . intervenită după data semnării contractului şi care împiedică executarea acestuia. fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului. cu 10%. cu 20%. 19. 1. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile calendaristice de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul judeţ. X. c) la a treia constatare. 18 (1) În cazul în care se constată: nerespectarea programului de lucru stabilit conform prezentului contract. ART. 15. 20 şi 27 precum şi constatarea. 10. 12. 6. cu 10%. Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră. 17 Efectuarea de servicii medicale peste prevederile contractuale se face pe proprie răspundere şi nu atrage nicio obligaţie din partea casei de asigurări de sănătate cu care s-a încheiat contractul.ART. Sunt considerate forţă majoră. revoluţie. 21. cu 30%. 3. pentru primele 30 de zile din perioada cuprinsă în scrisoarea medicală. condiţii de reziliere. precum şi neeliberarea prescripţiei medicale ca urmare a actului medical propriu. de la încetarea acestui caz. 8 pct. 16 Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor. pentru fiecare dintre aceste situaţii.2012. medicină fizică şi balneologie aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii. după cum urmează: a) la prima constatare. c) la a treia constatare. partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen. (3) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 13. după cum urmează: a) la prima constatare. împrejurări ca: război. cu 20%. 16. b) la a doua constatare. 25 şi 26 se va diminua contravaloarea serviciilor de recuperare. prescrieri de medicamente cu şi fără contribuţie personală din partea asiguratului şi ale unor materiale sanitare şi/sau recomandări de investigaţii paraclinice care nu sunt în conformitate cu reglementările legale în vigoare aplicabile în domeniul sănătăţii. cu 30%. acolo unde este cazul. 8. respectiv Municipiul Bucureşti. completarea scrisorii medicale prin utilizarea unui alt formular decât cel prevăzut în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. se diminuează cu 30% 186 . nu au fost efectuate cu recuperarea contravalorii acestor servicii. 2. în vederea decontării acestora.. 1389/2010 sau neeliberarea acesteia. este considerată forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. b) la a doua constatare. mari inundaţii. 11. 5. 18. inclusiv prescriere de medicamente cu şi fără contribuţie personală din partea asiguratului fără aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate/Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. 7. 17. embargo. de asemenea. cutremur. se diminuează contravaloarea serviciilor medicale de recuperare. suspendare şi încetare a contractului ART. ………….

(1). i) dacă se constată nerespectarea programului de lucru prevăzut în contract prin lipsa nejustificată a medicului timp de 3 zile consecutive în cazul cabinetelor medicale individuale. (1) şi (2) şi (3) se face prin plata directă sau executare silită pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. 1). 9. 3). 15). e) nerespectarea termenelor de depunere a facturilor însoţite de documentele justificative privind activităţile realizate conform prezentului contract. 8 pct.a). 14). 8). respectiv 3 luni într-un an. în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobării acestei măsuri. 17). printr-o notificare scrisă a caselor de asigurări de sănătate. 10). 20) şi 27) precum şi a faptului că serviciile raportate conform contractului în vederea decontării acestora nu au fost efectuate (cu excepţia situaţiilor în care vina este exclusiv a medicului/medicilor. inclusiv ambulatoriul integrat. 19 Contractul de furnizare de servicii medicale de recuperare. respectiv de la încetarea valabilităţii acesteia. 16). ca urmare a constatării următoarelor situaţii: a) dacă furnizorul de servicii medicale nu începe activitatea în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnării contractului de furnizare de servicii medicale. caz în care contractul se modifică prin excluderea acestuia/acestora) . c) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar.contravaloarea serviciilor de recuperare. medicină fizică şi balneologie aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii. 2). (4) Reţinerea sumelor conform prevederilor alin. (7) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condiţiile alin. 5). (1) şi alin. 13). 6). (2) şi (3) se face din prima plată care urmează a fi efectuată pentru furnizorii care sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. (8) În cazul în care se constată nerespectarea obligaţiei prevăzută la art. 7). ART. conform solicitării scrise a organelor de control în ceea ce priveşte documentele şi termenele de punere la dispoziţie a acestora. după caz. 18). (2) şi (3) se utilizează conform prevederilor legale în vigoare. 8 pct. respectiv serviciile raportate pentru asiguraţii cu afecţiuni confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate nu se decontează de casa de asigurări de sănătate. în cazul celorlalte forme de organizare a cabinetelor medicale. f) la a doua constatare a nerespectării oricăreia dintre obligaţiile contractuale prevăzute la art. (6) Recuperarea sumei conform prevederilor alin. 11). în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor realizate. b) dacă din motive imputabile furnizorului acesta îşi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice. 19). g) la a patra constatare a nerespectării oricăreia dintre obligaţiile prevăzute la art. consultaţiile. 21) şi 26). contractul se modifică în mod corespunzător prin excluderea 187 .cu recuperarea contravalorii acestor servicii. 33. medicină fizică şi balneologie se reziliază de plin drept. 12). d) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a dovezii de evaluare a furnizorului. pentru o perioadă de două luni consecutive în cadrul unui trimestru. (1) şi (2) şi (3) casele de asigurări de sănătate ţin evidenţa distinct pe fiecare medic/furnizor. h) refuzul furnizorului de servicii medicale de a pune la dispoziţia organelor de control ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ale casei de asigurări de sănătate actele de evidenţă financiar-contabilă a serviciilor furnizate conform contractelor încheiate şi documentele justificative privind sumele decontate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. (5) Pentru cazurile prevăzute la alin. 8 pct.

ART. dar nu mai puţin de 6 luni de la data încetării contractului. medicină fizică şi balneologie încetează la data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii: a) de drept la data la care a intervenit una din următoarele situaţii: a1) furnizorul de servicii medicale de recuperare îşi încetează activitatea în raza administrativ-teritorială a casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală. (5) În cazul în care furnizorii intră în relaţii contractuale cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate pentru mai multe sedii secundare/puncte de lucru. 18 alin. (3). k) odată cu prima constatare după aplicarea de 3 ori a măsurilor prevăzute la art. pentru obligaţia prevăzută la art. 21 alin. din motive imputabile acestora. desfiinţare sau reprofilare a furnizorului de servicii medicale. 32) şi 37 din prezentul contract. 23). (2) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate a încetat din motive imputabile furnizorilor. a3) încetarea definitivă a activităţii casei de asigurări de sănătate. casele de asigurări de sănătate nu vor mai încheia contracte cu furnizorii respectivi. (3) în contractele încheiate cu aceşti furnizori sau cu alţi furnizori pentru aceste persoane care prin activitatea lor au condus la încetarea/modificarea contractului. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. c) acordul de voinţă al părţilor. a2) încetare prin faliment. din motive imputabile furnizorilor sau persoanelor prevăzute la alin. precum şi la prima constatare după aplicarea măsurii prevăzută la art. a5) medicul titular al cabinetului medical individual renunţă sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România. 1389/2010. cu excepţia revocării dovezii de evaluare a furnizorului. dar nu mai puţin de 6 luni de la data modificării contractului. casele de asigurări de sănătate nu vor accepta înregistrarea în niciun alt contract a persoanei/persoanelor respective până la următorul termen de contractare. (4) După reluarea relaţiei contractuale. cu modificările şi completările ulterioare şi art. pentru fiecare situaţie. a4) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual. respectiv nu vor mai accepta înregistrarea persoanelor prevăzute la alin. (5) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . a) din prezentul contract. cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreşte încetarea contractului. nominalizate în contract. d) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale de recuperare. 8 pct. 20 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale de recuperare. (1) lit. cu indicarea motivului şi a temeiului legal. (3). prin reziliere. 45 alin. printr-o notificare scrisă. după caz. medicină fizică şi balneologie sau al casei de asigurări de sănătate. casele de asigurări de sănătate nu vor mai intra în relaţii contractuale cu furnizorii respectivi până la următorul termen de contractare. lichidare.medicului/medicilor în cazul cărora s-a constatat nerespectarea nejustificată a programului de lucru timp de 3 zile consecutive. 8 pct. 188 . j) în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la art. b) din motive imputabile furnizorului.2012. în cazul în care contractul încetează/se modifică din nou. dizolvare cu lichidare. 18 alin. (1) şi (2). e) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al casei de asigurări de sănătate printr-o notificare scrisă privind expirarea termenului de suspendare a contractului în condiţiile art. 22). 24. (3) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate se modifică prin excluderea din contract a uneia sau mai multor persoane înregistrată/înregistrate în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate şi care desfăşoară activitate sub incidenţa acestuia la furnizorii respectivi.

a1) se notifică casei de asigurări de sănătate cu cel puţin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreşte încetarea contractului. (2). (1) lit. dar nu mai mult de 1/3 din sumele lunare care urmează a fi decontate. a5 se constată de către casa de asigurări de sănătate. XI. la sediul părţilor. 189 . sau până la data ajungerii la termen a contractului. suspendarea se aplică corespunzător numai medicului aflat în contract. prin fax sau direct. 14 alin. a) subpct. 19 şi la art. cu condiţia ca furnizorul să facă dovada demersurilor întreprinse pentru actualizarea acestuia. (1) lit. cu modificările şi completările ulterioare şi nerespectarea obligaţiei prevăzută la art. suspendarea se face după 30 de zile calendaristice de la data la care casa de asigurări de sănătate a efectuat ultima plată către furnizor. constatată de către casele de asigurări de sănătate din evidenţele proprii sau ca urmare a controalelor efectuate la furnizori. 1389/2010. e) nerespectarea de către furnizorii de servicii medicale a termenelor de plată a contribuţiei la Fond. pentru motive obiective. raportate şi validate conform contractelor încheiate se suspendă. centrele de diagnostic şi tratament. după caz. Corespondenţa ART. c) la solicitarea furnizorului.c) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate pentru anii 2011 2012. 23 Prezentul contract poate fi reziliat de către părţile contractante datorită neîndeplinirii obligaţiilor contractuale. până la încetarea cazului de forţă majoră. 35 din prezentul contract. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. a) subpct. Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 5 zile lucrătoare de la momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părţi contractante schimbarea survenită. precum şi pentru unităţile sanitare ambulatorii. din oficiu. dar nu mai mult de 6 luni. pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale. (3) şi (4) se aplică în mod corespunzător pentru fiecare dintre sediile secundare/punctele de lucru. 8 pct. medicină fizică şi balneologie se suspendă cu data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii: a) încetarea valabilităţii sau revocarea de către autorităţile competente a oricăruia dintre documentele prevăzute la art. suspendarea operează pentru o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice de la data încetării valabilităţii/revocării acestuia. d) de la data la care casa de asigurări de sănătate este înştiinţată de decizia Colegiului teritorial al Medicilor de suspendare din calitatea de membru sau suspendare din exerciţiul profesiei a medicului titular al cabinetului medical individual. a4. (2) Decontarea serviciilor medicale contractate. a) . (1) lit. 20 alin. care se află în această situaţie. ART. a2. (2) Situaţiile prevăzute la art. 21 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale de recuperare. prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricărei persoane interesate. ART. 20 alin. pe bază de documente justificative prezentate casei de asigurări de sănătate. 24 Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris prin scrisori recomandate cu confirmare de primire. 22 (1) Situaţiile prevăzute la art. până la data la care aceştia îşi achită obligaţiile la zi sau până la data ajungerii la termen a contractului. a3. centrele medicale aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. ART. de la data de înregistrare a documentului prin care se constată nesoluţionarea pe cale amiabilă a unor litigii între părţile contractante doar până la data la care contravaloarea acestor servicii medicale atinge valoarea concurentă a sumei care a făcut obiectul litigiului. efectuate.prevederile alin. sub condiţia notificării intenţiei de reziliere cu cel puţin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreşte rezilierea. b) în cazurile de forţă majoră confirmate de direcţiile de sănătate publice competente.

.... în două exemplare a câte . 190 .. .. Alte clauze ........................... Modificarea contractului ART.......... . 28 (1) Litigiile legate de încheierea..... XIV....... la iniţiativa oricărei părţi contractante. nr.............. după caz..... 25 Prezentul contract se poate modifica prin negociere şi acord bilateral............ derularea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă... clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător........ valoarea contractuală poate fi majorată prin acte adiţionale... care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract..director general. ........... organizată conform reglementărilor legale în vigoare sau de către instanţele de judecată............... Director executiv al Direc iei Rela ii contractuale............ medicină fizică şi balneologie în ambulatoriu în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiat astăzi ............. medicină fizică şi balneologie nr.......... Director executiv al Direc iei economice. sub rezerva notificării scrise a intenţiei de modificare şi a propunerilor de modificare cu cel puţin .............. valabilă la data încheierii contractului............ medicină fizică şi balneologie. .....dovada de evaluare a furnizorului nr. CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE Preşedinte ................ (1) se soluţionează de către Comisia de Arbitraj care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.............. Documentele pe baza cărora se încheie contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate de recuperare.......... Reprezentant legal.... ........ pagini fiecare.. 27 Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă..... zile înaintea datei de la care se doreşte modificarea...... depuse de furnizor la casa de asigurări de sănătate . celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate...... Modificarea se face printr-un act adiţional semnat de ambele părţi şi este anexă a acestui contract............. Vizat Juridic............ 26 (1) În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie. Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale de recuperare.... Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putinţă spiritului contractului....XII...... ........... .................. avându-se în vedere condiţiile de contractare a sumelor iniţiale................cererea/solicitarea pentru intrarea în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate...... câte unul pentru fiecare parte contractantă.......... XIII.... . Contencios ANEXA 1 la contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate de recuperare.... în limita fondului aprobat pentru asistenţa medicală de recuperare... ART...... (2) Pe parcursul derulării prezentului contract........ ...... ART........ (2) Litigiile nesoluţionate dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate conform alin..... Soluţionarea litigiilor ART.... după caz...

. sau codul numeric personal (copie BI/CI...documentul care atestă gradul profesional pentru medicii nr............ sau cont nr...lista personalului medico-sanitar care îşi exercită profesia la furnizor şi programul de lucru al acestuia......dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul medicosanitar care îşi desfăşoară activitatea la furnizor într-o formă prevăzută de lege şi care este înregistrat în contract funcţionează sub incidenţa acestuia............ pe fiecare pagină.. .. b) numărul maxim de proceduri / oră posibil de efectuat în cadrul programul de lucru de către personalul mediu sanitar care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la furnizor. 1389/2010)..dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor valabilă la data încheierii contractului....dovada plăţii la zi a contribuţiei la Fondul pentru asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii...cod de înregistrare fiscală . ..... ............. 191 . .....programul de lucru al furnizorului. .2012. cu modificările şi completările ulterioare Documentele necesare încheierii contractelor.. conform fişelor tehnice ale aparatelor. deschis la Trezoreria statului.... ..... .. efectuată conform prevederilor legale în vigoare..... ... . 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal..M. depuse în copie...... ........copie a actului de identitate pentru medici şi personalul mediu sanitar..declaraţie pe propria răspundere cu privire la contractele încheiate cu alte case de asigurări de sănătate (modelul din anexa nr... .... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 8 C la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr... pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . .....certificatul de membru al O... .cont nr... .......... ........ ... după caz) al reprezentantului legal ..... valabilă la data încheierii contractului.. deschis la Banca ..G.......certificat de membru al Colegiului Medicilor din România (pentru fiecare medic) nr...A.. .notă de fundamentare privind: a) numărul maxim de proceduri care pot fi efectuate pe fiecare aparat / oră.... . .... …………...R.... având în vedere prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr...... ........cod unic de înregistrare nr...... sunt certificate pentru conformitate prin sintagma "conform cu originalul" şi prin semnătura reprezentantului legal..M........ pentru personalul mediu sanitar valabil la data încheierii contractului.......copia actului doveditor prin care personalul medico-sanitar îşi exercită profesia la furnizor nr....A....M... ..lista cu tipul şi numărul de aparate aflate în dotare.

spitalizare de zi ce se pot acorda în unităţi sanitare autorizate de Ministerul Sănătăţii să efectueze aceste servicii. altele decât spitalele de urgenţă. inclusiv monitorizarea bolilor cronice pentru care aprobarea unor medicamente se realizează prin comisiile organizate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în acest scop. Servicii medicale spitaliceşti care nu necesită internarea. 1. a) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . Serviciile medicale de tip spitalicesc . altele decât spitalele de urgenţă. tratamentelor şi procedurilor medicale acordate pentru rezolvarea unui caz. tipurile de servicii medicale ce pot fi furnizate în regim de spitalizare de zi sunt: 1. Radioterapie cu megavoltaj . Radioterapie cu ortovoltaj/kilovoltal 29 lei/şedin ă 2. prestate în regim de spitalizare de zi.2.accelerator liniar 3 D 320 lei/şedin ă 5. cu modificările şi completările ulterioare.Radioterapie 1. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. Servicii medicale spitaliceşti pentru patologia care necesită internare în condiţiile prevăzute la art. Pentru cazurile rezolvate în regim de spitalizare de zi în camerele de gardă şi în structurile de urgenţă din cadrul spitalelor.1 şi care sunt acordate de către medicii din unităţile sanitare cu paturi în cadrul programului normal de lucru.2. 1. servicii medicale . În unităţile spitaliceşti. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2 lit. sunt cele prevăzute la punctul 1. precum şi serviciile acordate de către medicii din camerele de gardă şi din structurile de urgenţă din cadrul spitalelor. aferente: ____________________________________________________________________________ Tarif maximal decontat de casa de asigurări de sănătate (lei/serviciu medical) ____________________________________________________________________________ a) . Radioterapie cu megavoltaj . Un serviciu medical spitalicesc prin spitalizare de zi reprezintă totalitatea investigaţiilor. 1. a) . servicii medicale prezentate la pct. (3) lit.cobaltoterapie 144 lei/şedin ă 3. care nu necesită internare prin spitalizare continuă. B. Brahiterapie 302 lei/şedin ă 192 . Radioterapie cu megavoltaj . 16 A la ordin. precum şi serviciile medicale de mai jos cu tarifele maximale decontate de casele de asigurări de sănătate.1.p). 1706/2007 privind conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor. în cadrul programului normal de lucru. cu modificările şi completările ulterioare.ANEXA 16 PACHET DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ CAPITOLUL I Pachet de servicii medicale de bază A. 1389/2010. se întocmeşte o fişă pentru spitalizare de zi după modelul prevăzut în anexa nr. conform notei de fundamentare a tarifului completată prin utilizarea modelului prevăzut în anexa nr.caz rezolvat pentru situaţiile care nu necesită spitalizare continuă. altele decât cele prevăzute la pct. 61 alin.2012. tariful pe caz rezolvat este cel negociat de casele de asigurări de sănătate cu unităţile spitaliceşti.accelerator liniar 2 D 180 lei/şedin ă 4. 2.

95 . lipoame.99 .halux valgus. electrorezec ie 48.63 . B): .eviscera ie.62 l) . sec iune tendoane mână.80 Tratamentul hiperplaziei mucoasei tuberozitare. premolarizare. crioaplica ie.66 h) . amputa ie radiculară.87 . extirparea forma iunilor tumorale (osoase .50/şedin ă .rezec ie septală.opera ie cu lambou 190. excizie forma iune tumorală.Implant de cristalin**) 247.00 m) .00/şedin ă . rezec ie apicală cu obtura ie/fără obtura ie.biopsie de vilozită i coriale***) 900. pterigion. chist sinovial. Dupuytren. canin semiinclus). chist sinovial picior 128. infiltra ie trigeminală 26. sec iune tendoane picior. amputa ie deget mână.anestezie locoregională de infiltra ie 114.Anestezie (numai ca urmare a unui serviciu medical prevăzut la pct. amigdalectomie.Servicii medicale ortopedie: .Chimioterapie*) 48.anestezie locală 16.Servicii medicale flebologie (opera ie flebologie) 92.Servicii medicale ORL: . alveoloplastie. tratament hiperostoză tuberozitară 86.93 .Litotritie 350.de păr i moi). bursită genunchi. adenoidectomie. artroscopie genunchi. ruptură chist sinovial picior.54 ..anestezie generală 300.00 k) . superior sau inferior. strabism. abcese. glaucom. molar semiinclus. regularizare creastă hemiarcadă. chisturi 128. tariful maximal este de 350 lei/lună/pacient ------------ 193 .Chirurgie maxilo-facială/chirurgie orodentară Odontectomie (molar inclus.Servicii medicale de oftalmologie: .monitorizare bolnavi HIV/SIDA*) 200/lună/pacient p) – tratamentul şi profilaxia rabiei 40 / serviciu (administrare) b) c) d) e) f) NOTĂ: Pentru pacienţii la care se monitorizează rezistenţa la tratamentul retroviral.09 j) . canin inclus.11 .anestezie generală inhalatorie 239. metoda chirurgicală ortodontică (tunelizare) .15 i) .amniocenteză***) 900. bursită cot.Întrerupere de sarcină cu recomandare medicală 28.57 g) .corec ie fren. plăgi.anestezie de contact şi infiltra ie 46. polipectomie nazală 116. excizia hiperplaziei de mucoasă.din i ectopici.06 .38 . entropion. din i din focarul de fractură. orjelet.66 o) .00 n) .Servicii de mică chirurgie: tumorete. adâncirea şan ului vestibular sau lingual. excizia bridelor 57.rahianestezie 158.

traumatisme vertebro-medulare 2.afecţiuni în care au fost epuizate toate celelalte posibilităţi de explorare. . efectuată numai de către medicii de specialitate obstetrică-ginecologie cu supraspecializare în medicină fetală. nevizualizate CT 3. cu justificare din punct de vedere medical 5. în primele 24 . urgenţe abdomino-pelvine netraumatice (de ex. scintigrafie. pancreatită acută. angiografie. corpi străini metalici. Pentru stabilirea diagnosticului pot fi recomandate servicii medicale de înaltă performanţă: CT.analiza ADN prin PCR a cromozomilor 13. **) Tariful nu cuprinde contravaloarea lentilei intraoculare. angiografie se decontează în următoarele condiţii: . ***) Biopsia de vilozităţi coriale se decontează la gravide în trimestrul I de sarcină. ischemie mezenterică.) 7. accidente vasculare cerebrale şi afecţiuni ale aortei. 21. în tarifele aferente acestora este inclusă şi prelucrarea probelor prelevate . cu justificare din punct de vedere medical.urgenţe medico-chirurgicale majore. sarcină în primele 3 luni) Explorări prin rezonanţă magnetică nucleară (RMN) 1. hemoragii interne (după stabilizarea funcţiilor vitale) 4. ocluzie intestinală. a sexului fetal şi anomalii numerice a cromozomilor sexuali.fracturi cominutive şi/sau deschise cu interesare de vase ale extremităţilor 3. RMN. peritonită. Edwards. precum şi cheltuieli indirecte). meningo-encefalită acută 8.torace . stări comatoase Examenul CT va înlocui examenul RMN la asiguraţii cu contraindicaţii (prezenţă de stimulatoare cardiace. NOTĂ: 1. iar amniocenteza la gravide în trimestrul II de sarcină. cheltuieli cu medicamentele şi materialele sanitare.cranio-cerebrale . investigaţii medicale paraclinice. Tarifele cuprind toate cheltuielile aferente serviciului medical (cheltuieli de personal. scintigrafie. X şi Y pentru diagnosticarea sindromului Down.72 de ore. Serviciile medicale de înaltă performanţă: CT. parapareze brusc instalate) 194 . 2. cheltuieli privind pregătirea sălii de operaţie. după cum urmează: Explorări computer-tomograf (CT) 1. RMN. necroza aseptică de cap femural 5.abdomino-pelvine . Patau. cu dilacerare de părţi moi şi/sau afectare de organe interne 2. urgenţe în patologia demielizantă (nevrita optică. monotraumatisme: . politraumatisme cu afectare scheletală multiplă. anevrism aortic etc.72 de ore.coloană vertebrală . accidente cerebro-vasculare acute şi afecţiuni ale aortei.*) Tariful nu cuprinde medicamentele specifice nominalizate prin programul naţional cu scop curativ şi suportate din fondul alocat pentru programul naţional cu scop curativ. 18. în primele 24 . patologia oncologică indiferent de localizare 4. valve. insuficienţă respiratorie acută prin suspiciune de embolie pulmonară 6.

până la rezolvarea situaţiei de urgenţă.situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care au acest potenţial până la rezolvarea situaţiei de urgenţă. accidentul vascular cerebral ischemic acut. cu aspect CT neconcludent Explorări angiografice: . 113 şi 114 din Codul penal şi în cazurile dispuse prin ordonanţă a procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale.boli cu potenţial endemo-epidemic până la rezolvarea completă a cazului.naşterea. insuficienţă cardiacă severă. alergie la substanţele de contrast iodate) Explorări scintigrafice 1.72 de ore. . în primele 24 . spitalul acordă serviciile medicale pentru situaţiile de urgenţă având obligaţia să evalueze situaţia medicală a pacientului şi să îl externeze dacă serviciile medicale de urgenţă nu se mai justifică. accidente coronariene acute 3.diagnosticul şi tratamentul nu pot fi monitorizate în ambulatoriu.afecţiuni vasculare indiferent de localizare CAPITOLUL II Pachet minimal de servicii medicale în asistenţa medicală spitalicească În situaţia în care pacientul nu poate dovedi achitarea la zi a contribuţiei datorate la fond. . 195 .tratamentul bolnavilor psihic prevăzuţi la art.urgenţe medico-chirurgicale în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care au acest potenţial. tromboembolismul pulmonar 2. . La solicitarea pacientului se poate continua internarea cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale spitaliceşti de către acesta. . Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor beneficiari ai pachetului minimal de servicii medicale sunt: . cu justificare din punct de vedere medical. care necesită izolare sau internare obligatorie. sarcină. CAPITOLUL III Pachet de servicii medicale spitaliceşti pentru persoanele care se asigură facultativ pentru sănătate .boli cu potenţial endemo-epidemic până la rezolvarea completă a cazului. 105. .Examenul RMN va înlocui examenul CT la asiguraţii cu contraindicaţii (insuficienţă renală.

4.2011. pe bază de tarif pe zi de spitalizare şi pentru fiecare structură de spitalizare de zi pentru care plata serviciilor medicale acordate în regim de spitalizare de zi se face pe caz/serviciu medical. Ştatul de personal 2.01.13 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Indemniza ii de detaşare | 10. materiale sanitare şi reactivi la 01.08 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Prima de vacan ă | 10. după caz..14 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Aloca ii pentru locuin e | 10.12. 6.ANEXA 16 A Documentele necesare pentru fundamentarea tarifului mediu pe caz rezolvat.2011 şi la 31. 7. Execuţia bugetului instituţiei sanitare publice la data de 31.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Salarii de bază | 10.01.06 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Ore suplimentare | 10.01. valoare şi nr. Stocul de medicamente. Ultima formă a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011 valabilă la 31.2011. tipul.2011 sau 30. 5.01.2011.12.01.12. de bolnavi internaţi pentru care au fost efectuate aceste servicii.01.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Salarii de merit | 10. a tarifului pe zi de spitalizare. efectuate în alte unităţi sanitare: nr.02 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Indemniza ii de conducere | 10. Fişa de fundamentare a tarifului pentru anul 2012.07 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Fond de premii | 10.01. Lista investigaţiilor paraclinice/serviciilor medicale clinice .16 | | 196 .01. la fundamentarea tarifului pe caz/serviciu se prezintă: modelul de pacient şi lista şi numărul serviciilor medicale necesare pentru rezolvarea cazului/serviciului medical.consultaţii interdisciplinare. 3. aprobată de ordonatorul de credite.01. 1. a tarifului pe caz/serviciu pentru serviciile acordate în regim de spitalizare de zi. pe elemente de cheltuieli*) -----------*) Se completează pentru fiecare secţie/compartiment pentru care plata se face prin tarif mediu pe caz rezolvat.01.09.09 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Indemniza ii plătite unor persoane din afara | 10.01. mii lei ______________________________________________________________________________ | ELEMENTE DE CHELTUIELI | Clasifica ie | Valoare | | | bugetară | | |_____________________________________________________|______________|_________| | CHELTUIELI CURENTE (I + II + VI) | 01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Cheltuieli salariale în bani | 10.03 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Spor de vechime | 10.01. Pentru serviciile medicale acordate în regim de spitalizare de zi.01.04 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Alte sporuri | 10.12 | | | unită ii | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Indemniza ii de delegare | 10.

03 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Contribu ii de asigurări sociale de stat | 10.04 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Carburan i şi lubrifian i | 20.07 | | | salariale | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII .04 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Hrana | 20.02 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Reactivi | 20.04.04. canal şi salubritate | 20.01.04 | | | muncă şi boli profesionale | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Contribu ii pentru concedii şi indemniza ii | 10.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Materiale pentru cură enie | 20.30 | | | func ionare | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Repara ii curente | 20.30 | | |_____________________________________________________|______________|_________| 197 .TOTAL | 20 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Bunuri şi servicii | 20.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Furnituri de birou | 20.05 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Piese de schimb | 20.03.08 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Materiale şi prestări servicii pentru între inere | 20.02 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Medicamente şi materiale sanitare | 20.01.01. TV.01.06 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Contribu ii la fondul de garantare a crean elor | 10.06 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Transport | 20.03.03 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Dezinfectan i | 20.30 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Contribu ii | 10.03. radio.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Contribu ii de asigurări de şomaj | 10.01.|_____________________________________________________|______________|_________| | Alte drepturi salariale în bani | 10.01.05 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Alte obiecte de inventar | 20. internet | 20.09 | | | cu caracter func ional | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Alte bunuri şi servicii pentru între inere şi | 20.03.04.01. iluminat şi for ă motrică | 20.01.02 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Contribu ii de asigurări sociale de sănătate | 10.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Hrană pentru animale | 20.03 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Contribu ii de asigurări pentru accidente de | 10.03 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Apa.01.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Materiale sanitare | 20.03 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Hrană pentru oameni | 20.07 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Poşta.04.02 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Încălzit.01.03.03.05.02 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Medicamente | 20.03. telecomunica ii.04 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.03.01.

DIRECTOR MEDICAL .. 198 .11 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Transferuri pentru finan area investi iilor | 51. publica ii şi materiale documentare | 20. transferuri | 20....... detaşări..01.. DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL ...12 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Pregătire profesională | 20.09 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Căr i. transferuri | 20...25 | | | ac iuni în reprezentarea intereselor statului.06 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Deplasări interne. | | | | potrivit dispozi iilor legale | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Alte cheltuieli | 20....01........02 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii | 20.| Deplasări..06.. detaşări....38 | | | locale pentru finan area unită ilor de asisten ă | | | | medico-sociale | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Aparatură şi echipamente de comunica ii în urgen ă | 51...01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Deplasări în străinătate | 20.02..02..06....30.12 | | | spitalelor | | | |_____________________________________________________|______________|_________| MANAGER .24 | | | externe | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din | 20.30 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂ I ALE | 51 | | | ADMINISTRA IEI PUBLICE .02 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Materiale de laborator | 20..11 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Consultan ă şi expertiză | 20..01..08 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Transferuri pentru repara ii capitale la spitale | 51..03 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Programe pentru sănătate | 51...........01..3 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Protocol şi reprezentare | 20.13 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Protec ia muncii | 20..TOTAL | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Din care: | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Ac iuni de sănătate | 51......30.14 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor | 20.25 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Transferuri din bugetul de stat către bugetele | 51....

.. | Tipul investiga iei | Număr investiga ii| Tarif/investiga ie| Sume | |crt..... ANUL .........N.... (date de identificare: denumire.. a) DIN CONTRACTUL-CADRU) UNITATEA SANITARĂ CU PATURI . Unitatea sanitară care a furnizat serviciile medicale paraclinice*1) ........ ÎN ALTE UNITĂŢI SANITARE............ DESFĂŞURĂTORUL LUNAR AL SERVICIILOR MEDICALE PARACLINICE EFECTUATE PENTRU PACIENŢII INTERNAŢI....... JUDEŢUL . Unitatea sanitară care a furnizat serviciile paraclinice*1) . ÎN ALTE UNITĂŢI SANITARE LUNA .... adresă...... nr............. nr... ÎN ALTE UNITĂŢI SANITARE LUNA ............... contract(e) cu casa (casele) de asigurări de sănătate dacă aceasta se află în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate) ______________________________________________________________________________ |Nr.. | | investiga iei | investiga ii | investiga iei | decontate | | | | paraclinice | paraclinice | efectuate | (lei) | | | | efectuate | | (lei) | | |_____|_____________|_______________|______________|_______________|___________| | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6=C4xC5 | |_____|_____________|_______________|______________|_______________|___________| | | | | | | | | | |_______________|______________|_______________|___________| | | | | | | | 199 ....... 1... contract(e) cu casa (casele) de asigurări de sănătate dacă aceasta se află în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate) ______________________________________________________________________________ |Nr.. AL SERVICIILOR MEDICALE PARACLINICE EFECTUATE PENTRU PACIENŢII INTERNAŢI............... DESFĂŞURĂTORUL PE C.| paraclinice efectuate| paraclinice | paraclinică | decontate| | | | efectuate | contractat | (lei) | | | | | (lei) | | |____|______________________|___________________|___________________|__________| | C1 | C2 | C3 | C4 | C5=C3xC4 | |____|______________________|___________________|___________________|__________| | | | | | | |____|______________________|___________________|___________________|__________| | | | | | | |____|______________________|___________________|___________________|__________| | | | | | | |____|______________________|___________________|___________________|__________| | TOTAL | | X | | |___________________________|___________________|___________________|__________| ------------ *1) Tabelul de mai sus se va completa pentru fiecare unitate sanitară care a furnizat servicii medicale paraclinice pentru pacienţii internaţi în unitatea sanitară cu paturi care întocmeşte aceste raportări 2..... ............... LOCALITATEA .... | CNP | Tipul | Nr.................... ANUL .. NR....P...... | Tariful | Sume | |crt..... (date de identificare: denumire. adresă..................... CONTRACT ÎNCHEIAT CU CAS.... PE BAZA RELAŢIILOR CONTRACTUALE STABILITE ÎNTRE UNITĂŢILE SANITARE (CONFORM art......... EFECTUATE PENTRU PACIENŢII INTERNAŢI.......ANEXA 16 B DESFĂŞURĂTORUL SERVICIILOR MEDICALE PARACLINICE PENTRU CARE SPITALUL NU DEŢINE DOTAREA NECESARĂ SAU APARATURA EXISTENTĂ ÎN DOTAREA ACESTUIA NU ESTE FUNCŢIONALĂ) ŞI AL CONSULTAŢIILOR INTERDISCIPLINARE.. 72 lit....

. C3 din tabelul de la pct... C4 = tot....|_____|_____________|_______________|______________|_______________|___________| | Subtotalul | | | X | | | investiga iilor | | | | | | paraclinice | | | | | | efectuate pe un | | | | | | CNP | | | | | |___________________|_______________|______________|_______________|___________| | .. adresă.. C6 = total col............ contract(e) cu casa (casele) de asigurări de sănătate dacă aceasta se află în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate) 200 .. 1..... 72 lit.......... Unitatea sanitară care a furnizat serviciile clinice*1) ....... Unitatea sanitară care a furnizat serviciile clinice*1) ......... ANUL . Total col.... ÎN ALTE UNITĂŢI SANITARE LUNA .CONSULTAŢII INTERDISCIPLINARE EFECTUATE PENTRU PACIENŢII INTERNAŢI....N...... DESFĂŞURĂTOR LUNAR AL SERVICIILOR MEDICALE CLINICE . adresă.... AL SERVICIILOR MEDICALE CLINICE CONSULTAŢII INTERDISCIPLINARE EFECTUATE PENTRU PACIENŢII INTERNAŢI.............. | | | | | | | | |_______________|______________|_______________|___________| | | | | | | | |_____|_____________|_______________|______________|_______________|___________| | TOTAL | | | | | |___________________|_______________|______________|_______________|___________| ------------ *1) Tabelul de mai sus se va completa pentru fiecare unitate sanitară care a furnizat servicii medicale paraclinice pentru pacienţii internaţi în unitatea sanitară cu paturi care întocmeşte aceste raportări...... 3. nr.... col. Total col.P....... b) DIN CONTRACTUL-CADRU) LUNA ... DESFĂŞURĂTORUL PE C.. (date de identificare: denumire... ÎN ALTE UNITĂŢI SANITARE (CONFORM art.... | Tipul consulta iei | Număr consulta ii | Tarif/consulta ie | Sume | |crt. nr.... | interdisciplinare | interdisciplinare | interdisciplinară | decontate | | | efectuate | efectuate | contractat | (lei) | | | | | (lei) | | |_____|____________________|___________________|___________________|___________| | C1 | C2 | C3 | C4 | C5=C3xC4 | |_____|____________________|___________________|___________________|___________| | | | | | | |_____|____________________|___________________|___________________|___________| | | | | | | |_____|____________________|___________________|___________________|___________| | | | | | | |_____|____________________|___________________|___________________|___________| | TOTAL | | x | | |__________________________|___________________|___________________|___________| ------------ *1) Tabelul de mai sus se va completa pentru fiecare unitate sanitară care a furnizat servicii medicale clinice pentru pacienţii internaţi în unitatea sanitară cu paturi care întocmeşte aceste raportări.. contract(e) cu casa (casele) de asigurări de sănătate dacă aceasta se află în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate) ______________________________________________________________________________ |Nr.... 4.. C5 din tabelul de la pct... (date de identificare: denumire..... 1.. ANUL ........

| | | | | | |____|_________|_________________|_________________|_________________|_________| | TOTAL | | | | | |______________|_________________|_________________|_________________|_________| ------------ *1) Tabelul de mai sus se va completa pentru fiecare unitate sanitară care a furnizat servicii medicale clinice pentru pacienţii internaţi în unitatea sanitară cu paturi care întocmeşte aceste raportări... C6 = tot. Unitatea specializată care a furnizat serviciile de transport*1) ...... adresă.. (date de identificare: denumire.| |consulta iei |interdisciplinare|consulta iei |decontate| | | |interdisciplinare| |interdisciplinare| (lei) | | | |efectuate*) | |efectuate | | | | | | | (lei) | | |____|_________|_________________|_________________|_________________|_________| | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6=C4xC5| |____|_________|_________________|_________________|_________________|_________| | | | | | | | | | |_________________|_________________|_________________|_________| | | | | | | | |____|_________|_________________|_________________|_________________|_________| |Subtotalul | | | x | | |consulta iilor| | | | | |inter| | | | | |disciplinare | | | | | |din | | | | | |specialită ile| | | | | |clinice | | | | | |efectuate pe | | | | | |un CNP | | | | | |______________|_________________|_________________|_________________|_________| | . col. contract(e) cu casa (casele) de asigurări de sănătate dacă aceasta se află în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate) ______________________________________________________________________________ |Nr. ANUL . | Tarif/km | Sumă | |crt... km.. Total col......| | | | | | | | |_________________|_________________|_________________|_________| | .. C4 = tot. col..... | CNP |Tipul |Nr..... 3 5. 3 Total col.| serviciului | de transport | aferen i | (lei) | (lei) | | | de transport | interspitalicesc | serviciilor | | | | | interspitalicesc | | | | | |____|__________________|__________________|_____________|__________|__________| | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6=C4xC5 | |____|__________________|__________________|_____________|__________|__________| | | | | | | | |____|__________________|__________________|_____________|__________|__________| | | | | | | | |____|__________________|__________________|_____________|__________|__________| | | | | | | | |____|__________________|__________________|_____________|__________|__________| | TOTAL | | | X | | |_______________________|__________________|_____________|__________|__________| 201 ..... c) DIN CONTRACTUL-CADRU) LUNA .... consulta ii |Tariful |Sume | |crt........ C3 din tabelul de la pct....... nr. C5 din tabelul de la pct........______________________________________________________________________________ |Nr... 72 lit. | Tipul | Număr servicii | Nr. DESFĂŞURĂTOR LUNAR AL SERVICIILOR DE TRANSPORT INTERSPITALICESC EFECTUATE PENTRU PACIENŢII INTERNAŢI. CARE NECESITĂ CONDIŢII SUPLIMENTARE DE STABILIRE A DIAGNOSTICULUI DIN PUNCT DE VEDERE AL CONSULTAŢIILOR ŞI INVESTIGAŢIILOR PARACLINICE (CONFORM art.

.P.... În tabelele de la pct.. până la data prevăzută în contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti...... ANUL ........ AL SERVICIILOR DE TRANSPORT INTERSPITALICESC EFECTUATE PENTRU PACIENŢII INTERNAŢI.. C7 = tot... | Tarif/| Sumă | |crt..------------ *1) Tabelul de mai sus se va completa pentru fiecare unitate specializată care a furnizat servicii medicale de transport interspitalicesc.. nr........... | CNP | Tipul | Număr servicii | Nr.......... CARE NECESITĂ CONDIŢII SUPLIMENTARE DE STABILIRE A DIAGNOSTICULUI DIN PUNCT DE VEDERE AL CONSULTAŢIILOR ŞI INVESTIGAŢIILOR PARACLINICE LUNA ...... în coloana "c2"..... DESFĂŞURĂTORUL PE C.... dintre care unul rămâne la reprezentantul legal..... pentru cetăţenii străini se va completa numărul de identificare sau numărul cardului european/numărul paşaportului..... ... | | | | | | | |____|_______|_________________|_________________|____________|_______|________| | | TOTAL | | | | X | | |____|_______|_________________|_________________|____________|_______|________| -----------*1) Tabelul de mai sus se va completa pentru fiecare unitate specializată care a furnizat servicii medicale de transport interspitalicesc........ atat pe suport de hartie cat si electronic. col........... 4 şi 6... col. km.... contract(e) cu casa (casele) de asigurări de sănătate dacă aceasta se află în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate) ______________________________________________________________________________ |Nr...N.. Total col. | | | | | | | | | |_________________|_________________|____________|_______|________| | ......... C6 din tabelul de la pct........ DIRECTOR MEDICAL .. 5 Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale. NOTĂ: Desfăşurătoarele se întocmesc lunar în două exemplare........ 5 Total col..... C3 din tabelul de la pct....... 202 ... (date de identificare: denumire.............| | serviciului | de transport | aferen i | km | (lei) | | | | de transport | interspitalicesc| serviciilor| (lei) | | | | | interspitalicesc| | | | | |____|_______|_________________|_________________|____________|_______|________| | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 |C7=C5xC6| |____|_______|_________________|_________________|____________|_______|________| | | | | | | | | |____| |_________________|_________________|____________|_______|________| | | | | | | | | |____|_______|_________________|_________________|____________|_______|________| | Subtotal pe| | | | x | | | un CNP | | | | | | |____________|_________________|_________________|____________|_______|________| | ...... C4 = tot.. 6. adresă.. DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL .......... 2. MANAGER . iar celălalt se depune la casa de asigurări de sănătate de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale. Unitatea specializată care a furnizat serviciile de transport*1) .

Contractul se adaptează după modelul de contract de furnizare de servicii medicale spitaliceşti prevăzut în anexa nr.pentru secţii/compartimente de cronici 320 zile . Tarifele/servicii medicale se negociază pe baza propunerilor de oferte ale furnizorilor de servicii medicale. Tariful pe caz rezolvat reprezintă maxim 1/3 din suma corespunzătoare cazului codificat şi grupat conform RO DRG v1 la nivelul tarifului pe caz ponderat mediu naţional prevăzut în Anexa 17A de 1444 lei. număr de personal medical de specialitate existent conform structurii spitalelor. 2 Serviciile medicale spitaliceşti se acordă sub formă de: 1. după caz: a) indicatori cantitativi . precum şi pentru bolnavii care necesită asistenţă medicală spitalicească de lungă durată (ani) 360 zile. având în vedere documentele pentru fundamentarea tarifului. 16 la ordin. având în vedere şi numărul de posturi aprobate.pentru secţii/compartimente de cronici cu internări obligatorii pentru bolnavii psihici prevăzuţi la art.pentru secţii/compartimente de acuţi 290 zile . 113 şi 114 din Codul penal şi cele dispuse prin ordonanţa procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale.în funcţie de care se stabileşte capacitatea maximă de funcţionare: 1. în condiţiile legii. şi nu pot fi mai mari decât tarifele maximale decontate de casele de asigurări de sănătate. indicele mediu de utilizare a paturilor la nivel naţional luat în calcul la stabilirea capacităţii maxime a spitalelor. curativă. servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare continuă . 3 Serviciile medicale spitaliceşti ce se pot acorda în regim de spitalizare de zi în unităţile sanitare care nu încheie contract de furnizare de servicii medicale spitaliceşti în spitalizare continuă. 105. în funcţie de secţie este: . indicele mediu de utilizare a paturilor la nivel naţional şi în conformitate cu planul de paturi aprobat la nivel judeţean stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. şi nu poate fi mai mare de 480 lei. 3. potrivit legii. 203 . având în vedere următorii indicatori specifici spitalelor. de recuperare şi paliativă pe toată durata necesară rezolvării complete a cazului respectiv. 2. servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare de zi . 4 (1) Furnizarea de servicii medicale spitaliceşti se acordă în baza contractelor şi a actelor adiţionale încheiate de spitale cu casele de asigurări de sănătate.ANEXA 17 CONDIŢIILE acordării serviciilor medicale în unităţi sanitare cu paturi şi modalităţile de plată ale acestora SPITALE ART. după caz. de Ministerul Sănătăţii. număr de paturi stabilit potrivit structurii organizatorice a spitalelor aprobată sau avizată.forma de internare prin care se acordă asistenţă medicală preventivă. prevăzute în anexa nr. Tariful/caz rezolvat se negociază de unităţile sanitare cu casele de asigurări de sănătate. ART. 1 Serviciile medicale spitaliceşti de care beneficiază asiguraţii sunt: servicii medicale spitaliceşti pentru patologie care necesită internare prin spitalizare continuă şi spitalizare de zi. ART. 2. având în vedere documentele pentru fundamentarea tarifului. 20 la ordin. autorizate de Ministerul Sănătăţii. fac obiectul unui contract pentru furnizare de servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare de zi. ART.reprezintă o alternativă la spitalizarea continuă pentru pacienţii care nu necesită supraveghere medicală mai mare de 12 ore şi pot fi servicii medicale programabile sau neprogramabile.

durată optimă de spitalizare/durata de spitalizare efectiv realizată/durată medie de spitalizare la nivel naţional în secţiile pentru afecţiuni acute. conform indicatorilor asumaţi prin contractul de management. în vederea contractării. poate incheia contract cu casa de asigurari de sanatate/casele de asigurari de sanatate. 12. tarif mediu pe caz rezolvat. tarif pe zi de spitalizare. cronic. gradul de complexitate a serviciilor medicale spitaliceşti acordate în funcţie de morbiditatea spitalizată. 6. numărul şi tipul investigaţiilor paraclinice estimate a se realiza de către spitale. (3) Spitalele vor prezenta. cu excepţia spitalelor care au manager interimar. structuri sanitare cu paturi distincte. în raza administrativ teritorială a casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală sau pentru care solicită încheierea unui contract şi/sau în raza administrativ teritorială a oricărei case de asigurări de sanatate. mortalitatea raportată la numărul total de externări. total şi pe secţii. altele decât spitalele de urgenţă. conform indicatorilor asumaţi prin contractul de management. 7. defalcarea cazurilor de spitalizare estimate pe fiecare secţie şi pe tip de bolnavi: urgenţa.spitalizare continuă. (4) Casele de asigurări de sănătate încheie cu spitalele contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti luând în calcul numărul maxim de paturi. în vederea contractării. 3. 5. după caz. după caz. (2) Spitalele vor prezenta caselor de asigurări de sănătate. 5. respectiv tarif pe caz rezolvat. 6. 11. cu respectarea tuturor celorlalte condiţii de contractare. număr de cazuri externate . număr de zile de spitalizare. nivelul indicatorilor de performanţă ai managementului spitalului public asumaţi prin contractul de management. gradul de realizare a indicatorilor de management contractaţi pentru anul 2011. potrivit structurii organizatorice a spitalului aprobată sau avizată. 13.2013 (5) Furnizorul de servicii medicale spitaliceşti care înfiinţează. din care numărul cazurilor internate. calculat la capacitatea maximă de funcţionare a spitalului. în condiţiile prevederilor Hotărârii de Guvern privind aprobarea Planului naţional de paturi pentru perioada 2011 . infecţii nosocomiale raportate la numărul total de externări. 9. conform indicatorilor asumaţi prin contractul de management. 2. de dotarea spitalului cu aparatură şi de încadrarea cu personalul de specialitate. 204 . 4. În vederea contractării serviciilor spitaliceşti efectuate prin spitalizare de zi spitalele prezintă distinct numărul serviciilor medicale (cazurilor) estimate a se efectua în camera de gardă şi în structurile de urgenţă din cadrul spitalelor. stabilit pe baza indicelui mediu de utilizare a paturilor la nivel naţional pe tipuri de secţii/compartimente. pentru cazurile neinternate. conform legii. 10. gradul de operabilitate înregistrat pe secţiile/compartimentele de specialitate chirurgicală. de Ministerul Sănătăţii şi normativelor în vigoare. 8. pe secţii şi compartimente. numărul de cazuri de urgenţă medico/chirurgicală prezentate în structurile de urgenţă (camere de gardă).4. acut. în regim ambulatoriu. tarif pe caz rezolvat (DRG). număr de servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare de zi şi număr cazuri rezolvate pentru serviciile medicale acordate în regim de spitalizare de zi. după caz. b) indicatori calitativi: 1. indice de complexitate a cazurilor. tarif pe serviciu medical. sau pentru perioada corespunzătoare.

în funcţie de criteriile avute în vedere la contractare. Pierdere severă parţială sau totală şi care s-a instalat rapid şi a persistă în momentul internării. paralizie a piciorului sau braţului. se aplica prevederile art. Exclude dezorientare sau confuzie. (6) Pe parcursul derulării.2 paragraful al doilea. a) punctul a. (1) lit. Include răni cauzate de traume majore (fractură a oaselor membrului pelvin. Include hemoragie continuă cu orice localizare. contractarea si decontarea pentru afectiunile acute. Contractul se poate modifica în situatia in care a fost revizuită clasificarea in sensul cresterii. pentru care nu exista istoric astfel incat sa poata fi calculat ICM si TCP conform metodologiei aplicata pentru calcularea acestor valori. O frecvenţă periferică sub 50/min sau mai mare de 140/min . Măsurarea efectuată în momentul sosirii în UPU/CPU. (7) Cazurile internate prin spitalizare continuă ca şi cazuri de urgenţă vor avea în vedere criteriile de evaluare retrospectivă a oportunităţii internării Criterii de evaluare trimestrială retrospectivă a oportunităţii internării cazurilor de urgenţă 1 Pierderea subită a cunoştinţei Include comă sau incapacitate de răspuns la stimuli. Exclude rănile izolate ale mâinilor sau picioarelor. care nu se poate trata în Departamentul de urgenţă (UPU/CPU/Cameră de gardă). se repartizează spitalelor de către casele de asigurări de sănătate. fractură a coloanei vertebrale în zona cervicală. conform prevederilor legale in vigoare. Include şi pierderea conştienţei ca urmare a traumelor. Pentru fiecare structură distinctă a furnizorului de servicii medicale spitaliceşti care are în componenţă secţii/compartimente de cronici se aplică prevederile art. schimbare acută în starea de conştienţă a pacientului. cu condiţia existenţei unor fonduri disponibile cu destinaţia servicii medicale spitaliceşti. disfagie acută cu risc de aspiraţie). se va face prin sistemul DRG pentru fiecare structura avizata/aprobata distinct. 5 alin.În situatia in care furnizorul de servicii medicale spitalicesti se regaseste in anexa 17 A la ordin. Pentru structurile nou infiintate. în situaţia in care a fost modificata clasificarea in sensul descresterii. Febră de cel puţin 5 zile (3 zile) cu temperatură de peste 38 °C. Fiecare structura distincta a furnizorului de servicii medicale spitalicesti va fi evidentiata distinct in anexa 17 A la ordin. şi un o valoare diastolică de sub 60 sau peste 120 mmHg. după cum urmează: Sodiu <123 sau >156 mEq/L 205 2 Puls anormal 3 Tensiune anormală 4 5 Pierderea acută a vederii sau a auzului Pierderea acută a capacităţii de a mişca o parte importantă a corpului Febră persistentă Sângerare abundentă 6 7 8 Anomalie severă a electroliţilor serici sau a unui gaz din sânge . Economiile rezultate datorită modificării contractelor ca urmare a revizuirii clasificării în sensul descreşterii categoriei de spital. înregistrată cu două ocazii separate la distanţă de cel puţin 5 minute. O presiune sistolică sub 90 sau peste 200 mmHg. Include orice suspiciune de sângerare internă. contractul se modifică in cazul revizuirii categoriei de spital. 5 alin (1) lit.b).

pe baza clasificării spitalelor în funcţie de competenţă. numărul de paturi aprobate şi contractabile după aplicarea prevederilor Planului Naţional de Paturi se stabileşte de către o comisie formată din reprezentanţi ai casei de asigurări de sănătate şi ai direcţiei de sănătate publică/direcţiile medicale sau de structurile similare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţea sanitară proprie. Semnificativ înseamnă că necesită anestezie regională sau generală şi realizarea într-o unitate specializată (cum ar fi sala de operaţii).număr de cazuri externate x tarif mediu pe caz rezolvat pe specialităţi La calculul acestei sume se vor avea în vedere: a1) Suma maximă posibil de contractat (Sp) în funcţie de capacitatea maximă de funcţionare a fiecărui spital calculată în conformitate cu prevederile Ordinului comun al ministrului sănătăţii şi preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 862/547/2011 privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru serviciile de spitalizare continuă pentru pacienţi acuţi.45 Calcemie serică < 3 mmol/L sau > 6 mmol/L PaCO2 >50 mmHg PaO2 <50 mmHg 9a 9b Anomaliile eletrocardiogramei Suspiciune clinică şi biologică de ischemie miocardică acută Dehiscenţa plăgilor Rezultatele EKG efectuată la prezentare.Potasiu <2. Evaluarea simptomelor ischemiei miocardice acute. se stabileşte astfel: .5 sau >6. în absenţa modificărilor ECG sau a enzimelor miocardice Include doar complicaţiile postterapeutice sau deschiderea plăgilor sau leziuni care necesită închidere/sutură. De asemenea.0 mEq/L Bicarbonat <20 sau >36 mEq/L pH arterial pH <7. (1) al art. fără a putea fi diagnosticată sau tratată adecvat în departamentul de urgenţă. include ordinul pentru medicaţia IV cel puţin la 8 ore şi stabilizarea prin insulină pentru pacienţii tineri cu diabet sever. 3 din anexa la Ordinul nr. 5 (1) Valoarea totală contractată de spitale cu casele de asigurări de sănătate se constituie din următoarele sume. respectiv . respectiv tarif mediu pe caz rezolvat pentru spitalele non-DRG. La calcularea formulei prevăzute în alin. după caz: a) suma aferentă serviciilor medicale spitaliceşti. care sugerează ischemie miocardică acută recentă. Include practic toate operaţiile efectuate în urgenţă. 206 . IM. Exclude ordinul de a menţine accesul venos continuu. 862/547/2011. Include administrarea medicaţiei IV. Durere severă cu suspiciune de urgenţă medicală. şi intraarterial cel puţin la 8 ore. a căror plată se face pe bază de tarif pe caz rezolvat (DRG) pentru spitalele finanţate în sistem DRG.3 sau >7. 10 11 Durere paralizantă 12 Necesitatea administrării Medicaţiei parenterale şi/sau repleţie volemică 13 Procedură semnificativă în primele 24 de ore de la internare ART.număr de cazuri externate x indice case-mix 2012 x tarif pe caz ponderat pentru anul 2012. IT. pentru afecţiunile acute.

862/547/2011 nu poate fi mai mare decât numărul mediu lunar de cazuri externate şi validate în anul precedent x 12 luni. pe baza clasificării spitalelor în funcţie de competenţă. pentru servicii de spitalizare continuă pentru afecţiuni acute. a2) Suma minimă contractată (Sm) de fiecare spital cu casa de asigurări de sănătate. 862/547/2011 privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru serviciile de spitalizare continuă pentru pacienţi acuţi.Pentru anul 2012. (4) se stabileşte luând în calcul: număr cazuri externate în anul 2011 raportate şi validate de SNSPMPDSB în anul 2011 x (ICM x TCP. puncte rezultat din autoevaluare). cazuri externate raportate şi validate de SNSPMPDSB în anul 2011 x ICM 2012 x TCP2012 x nr. calculată în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. la nivelul fiecărui spital. Pentru spitalele non-DRG sau nou intrate în contractare în formulele de mai sus ICM-ul şi TCP-ul se înlocuiesc cu media ponderată calculată la tariful mediu pe caz rezolvat negociat pe specialităţi şi la numărul de cazuri externate pe fiecare specialitate ţinând cont de valoarea procentului de referinţă pentru categoria în care se clasifică spitalul. Pentru spitalele non-DRG în formula de mai sus ICM-ul şi TCP-ul se înlocuiesc cu media ponderată calculată la tariful mediu pe caz rezolvat negociat pe specialităţi şi la numărul de cazuri externate pe fiecare specialitate. valoarea procentului de referinţă (P) utilizată este de 90. puncte rezultat din autoevaluare / n ∑ 1 (nr. unde n este nr. cu respectarea prevederilor art. Nu se reduc cazurile de urgenţă estimate a se interna luând în calcul datele ultimilor 3 ani. În formula de calcul pentru suma minimă contractată de casele de asigurări de sănătate cu spitalele. în funcţie de categoria în care este clasificat spitalul. spitalelor pentru care casa de asigurări de sănătate contractează spitalizare continuă pentru cazurile acute. a3) Suma suplimentară (Ss) ce poate fi contractată peste cea minimă. (1) al art. a4) Număr de cazuri externate ce poate fi contractat: La negocierea numărului de cazuri externate pe spital şi pe secţie se vor avea în vedere: 207 . în funcţie de particularităţile de la nivel local. numărul de cazuri externate calculat conform prevederilor alin. şi care nu poate fi mai mare de 130% din suma contractată în anul precedent pentru servicii de spitalizare continuă pentru pacienţii cu afecţiuni acute. pe baza clasificării spitalelor în funcţie de competenţă. în anul 2012) pentru fiecare spital x nr. 4 alin. dar nu mai mult de suma maximă posibil de contractat. Suma suplimentară ce poate fi contractată de casa de asigurări de sănătate cu fiecare spital poate varia cu până la + 15% faţă de Suma suplimentară repartizată proporţional spitalelor. Suma disponibilă în bugetul casei de asigurări de sănătate cu destinaţie servicii medicale spitaliceşti pentru calculul sumelor suplimentare se repartizează proporţional spitalelor pe baza formulei de mai sus. în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.862/547/2011 privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru serviciile de spitalizare continuă pentru pacienţi acuţi. prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii şi preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 862/547/2011. 3 din anexa la Ordinul nr. în limita fondurilor disponibile la nivelul casei de asigurări de sănătate.

8 puncte c) a efectuat în anul 2011 cu peste 10% mai multe servicii decât numărul (poziţii) total de servicii prevăzut în pachetul de servicii de bază – Capitolul II din Anexa 7.numărul de cazuri externate calculat la suma minimă = Sm / (ICM x TCP aferente fiecărui spital). Linie de gardă de terapie intensivă: a) 1 linie de gardă de TI b) 2 linii de gardă de TI şi peste 1 punct 2 puncte a4.3 puncte d) Rx + CT + Scintigrafie + Angiografie/RMN 1. Pentru spitalele non-DRG sau nou intrate în contractare în formula de mai sus ICM-ul şi TCP-ul se înlocuiesc cu înlocuiesc cu media ponderată calculată la tariful mediu pe caz rezolvat negociat pe specialităţi şi la numărul de cazuri externate pe fiecare specialitate ţinând cont de valoarea procentului de referinţă pentru categoria în care se clasifică spitalul.3 Evaluarea spitalului în vederea acordării punctajului aferent se realizează în funcţie de: a4.4 puncte b) a efectuat în anul 2011 peste 50% din numărul (poziţii) total de servicii prevăzut în pachetul de servicii de bază – Capitolul II din Anexa 7.1. în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. a4.4 Complexitatea serviciilor medicale – radiologie şi imagistică medicală: a) radiologie clasică 0.a4.3. Complexitatea serviciilor medicale – analize de laborator: a) a efectuat în anul 2011 sub 50% din numărul (poziţii) total de servicii prevăzut în pachetul de servicii de bază – Capitolul II din Anexa 7.3.6 puncte e) Rx + CT + Scintigrafie + Angiografie + RMN 2 puncte 208 .5 puncte b) 2 linii de gardă.la Ordinul nr. Pentru spitalele non-DRG în formula de mai sus ICM-ul şi TCP-ul se înlocuiesc cu media ponderată calculată la tariful mediu pe caz rezolvat negociat pe specialităţi şi la numărul de cazuri externate pe fiecare specialitate. rezultatul se rotunjeşte la număr întreg (în plus).3.2. pe baza clasificării spitalelor în funcţie de competenţă. a4. Număr linii de gardă: a) 1 linie de gardă 0.2. 864/538/2011 0.la Ordinul nr.1 .3.la Ordinul nr. asigurate de medici specialişti 0. 862/547/2011 privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru serviciile de spitalizare continuă pentru pacienţi acuţi. 864/538/2011 1 punct d) are certificat de calitate ISO 15189 10 puncte a4.8 puncte c) peste 3 linii de gardă 1 punct a4. 864/538/2011 0. rezultatul se rotunjeşte la număr întreg (în plus).5 puncte 1 punct b) Rx + CT c) Rx + CT + Scintigrafie 1. Număr de cazuri externate suplimentar contractat/spital = (Suma suplimentară contractată / (ICM x TCP aferente spitalului şi prevăzute în anexa 17 A)). din care una medicală şi una chirurgicală.3.

3. în cadrul controalelor efectuate la spitale vor verifica corectitudinea autoevaluării şi vor diminua valoarea de contract a spitalului în mod corespunzător.3 puncte a) 1 sală şi 1 medic anestezist b) peste 2 săli şi 1 medic anestezist 0.5 Blocul operator 0. 209 grup de 10 protocoale .3.3.5 puncte c) orice multiplu întreg de 2 săli şi 1 medic anestezist aduce câte 0.7 Folosirea protocoalelor proprii de îngrijire medicală (trasee clinice) 0 puncte a) nu folosesc b) folosesc mai puţin de 5 protocoale pe secţie/specialitate 1 punct c) folosesc între 6-10 protocoale pe secţie / specialitate 2 puncte d) folosesc pentru mai mult de 20% din grupele de DRG raportate în anul 2011 3 puncte e) prezentarea de proiecte de protocol cu aplicabilitate în anul 2012 1punct pentru fiecare Spitalele vor anexa protocoalele şi analiza rezultatelor aplicării acestora. a4.30 septembrie 2011.f) are certificat de calitate ISO 9001:2008 10 puncte a4. însoţită de documentele justificative şi o declaraţie pe proprie răspundere că informaţiile corespund realităţii. a4. La stabilirea numărului de cazuri externate contractate pe spital se ţine seama şi de modul de realizare a indicatorilor calitativi din anul precedent.4 Numărul anual de cazuri externate negociat şi contractat se defalcă pe trimestre.2 puncte în limita a maxim 2 puncte.3. Casele de asigurări de sănătate.7 puncte b) spitalizare continuă şi de zi 1 punct c) spitalizare continuă. 17 A la ordin şi rămâne nemodificat pe perioada de derulare a contractului cu excepţia situaţiilor în care se recalculează ca urmare a acţiunilor de control în sensul diminuării acestuia. dacă se constată neconcordanţe la nivelul spitalului.aprecierea gradului de operabilitate se face pe baza procentului cazurilor clasificate în DRG chirurgicale din totalul cazurilor externate. de zi şi ambulatoriul integrat clinic 2 puncte a4. spitalele organizează şi raportează trimestrial evidenţa acestor indicatori. a5) Indicele de case-mix 2012 se calculează pentru fiecare spital pe baza numărului şi a tipurilor de cazuri raportate în perioada 1 ianuarie 2011 . Numărul de cazuri ponderate se obţine prin înmulţirea numărului negociat de cazuri externate cu indicele de case-mix. conform punctajului acordat.70% 0. spitalele vor depune o autoevaluare potrivit datelor de mai sus. în acest scop.5 puncte c) peste 70% 1 punct . caselor de asigurări de sănătate şi direcţiilor de sănătate publică.6 Complexitatea ofertei de servicii a) numai spitalizare continuă 0. În vederea stabilirii punctajelor. Indicele de case-mix este prezentat în anexa nr.8 gradul de operabilitate realizat de spital în anul 2011 de secţiile chirurgicale (pacienţi operaţi/pacienţi internaţi x100): 0 puncte a) sub 50% b) 51% . a4.

după caz) şi al judeţului. La stabilirea numărului de cazuri externate contractate pe spital/secţie/compartiment se ţine seama de modul de realizare a indicatorilor calitativi din anul precedent.media cazurilor externate în ultimii 5 ani la nivelul spitalului (ţinându-se cont de modificările de structură aprobate/avizate de Ministerul Sănătăţii. contractarea acestor servicii se efectuează conform prevederilor lit.număr de cazuri externate x durata optimă de spitalizare sau. tipurile de cazuri ce sunt decontate (grupele de diagnostice. după caz. contractarea acestor servicii se efectuează conform prevederilor de la lit.prematuri şi îngrijiri paliative. 17 B la ordin. 3. 17 C la ordin. (1) lit. precum şi pentru bolnavii care necesită asistenţă medicală spitalicească de lungă durată (ani) se ia în considerare durata medie de spitalizare efectiv realizată în anul precedent. Lista cuprinzând categoriile majore de diagnostice. pentru secţiile/compartimentele unde aceasta a fost mai mică decât cea optimă. recuperare şi neonatologie . b) suma pentru spitalele de cronici şi de recuperare. precum şi pentru secţiile şi compartimentele de cronici. 19 la ordin. 17 A la ordin şi se stabileşte pentru fiecare spital.a6) Tariful pe caz ponderat pentru anul 2012 este prezentat în anexa nr. Tariful pe zi de spitalizare pe secţie/compartiment se negociază pe baza tarifului pe zi de spitalizare propus de fiecare spital pentru secţiile şi compartimentele din structura proprie. durata de spitalizare efectiv realizată. după caz. b). în funcţie de particularităţile aferente fiecărui tip de spital. 2. În situaţia în care unul din spitale are în structură secţii/compartimente de cronici.prematuri (prevăzute ca structuri distincte în structura spitalului aprobată/avizată de Ministerul Sănătăţii) din alte spitale. durata medie de spitalizare la nivel naţional. în funcţie de numărul de paturi aprobat. cu respectarea prevederilor art. Tariful mediu pe caz rezolvat pe specialităţi negociat nu poate fi mai mare decât tariful maximal prevăzut în anexa nr. după caz. durata efectiv realizată x tariful pe zi de spitalizare 1. indicele mediu de utilizare a paturilor la nivel naţional la spitalul/secţia/compartimentul respectiv şi de durata optimă de spitalizare sau. Numărul anual de cazuri externate negociat se defalcă pe trimestre. Pentru secţiile/spitalele de psihiatrie cronici cu internări obligatorii pentru bolnavii psihici prevăzuţi la art. având în vedere documentele pentru fundamentarea tarifului. în acest scop.cazurile estimate a fi externate pe spital şi pe secţie în anul 2012. Numărul de cazuri externate Numărul de cazuri externate pe spitale/secţii/compartimente se negociază în funcţie de: . limitele superioare şi inferioare ale intervalului de normalitate al duratei de spitalizare pentru fiecare grupă de diagnostic. recuperare şi neonatologie . recuperare şi neonatologie . În situaţia în care unul din spitalele prevăzute în anexa nr. a). spitalele vor ţine evidenţa acestor indicatori.naţional. mediana duratei de spitalizare în secţiile ATI . 113 şi 114 din Codul penal şi cele dispuse prin ordonanţa procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale. cu încadrarea în sumele aprobate la nivelul 210 . Durata optimă de spitalizare stabilită de către comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii pe secţii este valabilă pentru toate categoriile de spitale şi este prevăzută în anexa nr. b). . dar nu mai mică de 75% faţă de aceasta. care se stabileşte astfel: .prematuri sau îngrijiri paliative. 17 A la ordin are în structură secţii/compartimente de cronici. a7) Tarif mediu pe caz rezolvat pe specialităţi Tariful mediu pe caz rezolvat se stabileşte prin negociere între furnizori şi casele de asigurări de sănătate având în vedere documentele pentru fundamentarea tarifului şi indicatorul cost mediu cu medicamentele pe caz externat pe anul 2011şi sumele aprobate la nivelul casei de asigurări de sănătate cu destinaţia servicii medicale spitaliceşti. 105. precum şi definirea termenilor utilizaţi) sunt prevăzute în anexa nr. valorile relative. 4 alin.

diabet zaharat. se poate diminua prin negociere între furnizori şi casele de asigurări de sănătate. Pentru secţiile medicale. tariful/caz rezolvat se negociază de unităţile sanitare cu casele de asigurări de sănătate. respectiv din fondul alocat asistenţei medicale spitaliceşti pentru cabinetele prevăzute la art. Pentru unităţile sanitare cu paturi care încheie contract de furnizare de servicii medicale spitaliceşti cu casa de asigurări de sănătate atât pentru spitalizare continuă cât şi pentru spitalizare de zi. prevăzute în anexa nr. Tariful pe caz rezolvat reprezintă maxim 1/3 din suma corespunzătoare cazului codificat şi 211 . Tariful pe zi de spitalizare negociat nu poate fi mai mare decât tariful maximal prevăzute în anexa nr. 5. d) suma pentru serviciile de supleere renală. (4) lit. Tariful pe serviciu medical se negociază între spitale şi casele de asigurări de sănătate şi nu poate fi mai mare decât tarifele maximale decontate de casele de asigurări de sănătate. inclusiv medicamente şi materiale sanitare specifice. f) suma pentru investigaţii paraclinice efectuate în regim ambulatoriu. nutriţie şi boli metabolice în cabinete de planificare familială în care îşi desfăşoară activitatea medici cu specialitatea obstetrică-ginecologie şi în cabinete de boli infecţioase. obţinut în condiţiile prevăzute mai sus. 17 C la ordin. c) suma aferentă Programului naţional cu scop curativ pentru medicamente şi materiale sanitare specifice. al cărui model este prevăzut în normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate. 8 la ordin. precum şi în cabinete medicale de specialitate din ambulatoriul integrat al spitalului. 4. e) suma pentru serviciile medicale efectuate în cabinete medicale de specialitate în: oncologie medicală. transportul nemedicalizat al pacienţilor hemodializaţi de la şi la domiciliul pacienţilor. 17 C la ordin. care se află în structura spitalului ca unităţi fără personalitate juridică. aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. care face obiectul unui contract distinct. Tarifele pe zi de spitalizare negociate nu pot fi mai mari decât tarifele maximale prevăzute în anexa nr. 16 la ordin. acordate în cadrul programului naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică din cadrul Programului naţional cu scop curativ. numărul de cazuri externate. Suma aferentă serviciilor medicale paliative se stabileşte astfel: Număr de paturi x număr de zile calendaristice dintr-un an estimat a fi ocupat un pat x tariful pe zi de spitalizare negociat. conform anexei nr. b) din Contractul-cadru. cu numărul de internări corespunzătoare anului 2011 pentru care nu se justifică internarea.casei de asigurări de sănătate cu destinaţie servicii medicale spitaliceşti. Casele de asigurări de sănătate contractează servicii medicale paliative în regim de spitalizare continuă dacă acestea nu pot fi efectuate în condiţiile asistenţei medicale la domiciliu. care face obiectul unui contract distinct. al cărui model este prevăzut în normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate. finanţată din fondul alocat pentru programul naţional cu scop curativ. aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. g) suma pentru serviciile medicale spitaliceşti efectuate în regim de spitalizare de zi pentru care plata se face prin tarif pe serviciu medical/caz rezolvat şi care se determină prin înmulţirea numărului negociat şi contractat de servicii medicale spitaliceşti pe tipuri/cazuri rezolvate cu tariful aferent acestora. 48 alin. 8 la ordin. transportul lunar al medicamentelor şi al materialelor sanitare specifice dializei peritoneale la domiciliul pacienţilor. stabilită conform prevederilor din anexa nr. având în vedere documentele pentru fundamentarea tarifului. finanţată din fondul alocat asistenţei medicale spitaliceşti. finanţate din fondul alocat asistenţei medicale ambulatorii de specialitate pentru specialităţile clinice.

dar nu mai mult de 50%. casele de asigurări contractează pentru activitatea de spitalizare de zi pentru anul 2012 o suma la nivelul celei decontate in anul anterior majorata cu o suma reprezentand 5 % din suma decontata pentru spitalizarea continua in anul anterior. 6 (1) La contractarea serviciilor medicale spitaliceşti casele de asigurări de sănătate vor avea în vedere 94% din fondurile aprobate cu această destinaţie la nivelul casei de asigurări de sănătate după ce s-a dedus suma aferentă serviciilor medicale paraclinice ce se pot efectua în ambulatoriu de către unităţile sanitare cu paturi şi de către furnizorii de servicii medicale . şi sunt decontate prin tarif pe caz rezolvat. b) 1% pentru complexitate suplimentară a cazurilor în ceea ce priveşte comorbiditatea şi numărul de zile de îngrijiri acordate în cadrul secţiilor/compartimentelor de terapie 212 . . (1) sunt prevăzute în contracte distincte. cu excepţia unităţilor sanitare care derulează programe naţionale de sănătate.alte situaţii justificate ce pot apărea în derularea contractelor încheiate cu furnizorii de servicii medicale spitaliceşti.pentru spitalele care în anul 2011 au realizat valori ale indicatorilor contractaţi în regim de spitalizare de zi şi care au fost decontate de către casele de asigurări de sănătate. Sumele contractate pentru cazurile rezolvate în regim de spitalizare de zi în cadrul acestor structuri se evidenţiază distinct în contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti încheiat cu casa de asigurări de sănătate. (3) Cheltuielile ocazionate de activităţile desfăşurate în camera de gardă şi în structurile de urgenţă din cadrul spitalelor. (2) Diferenţa de 6% din fondul cu destinaţie servicii medicale spitaliceşti ce nu a fost contractată iniţial se utilizează astfel: a) 5% pentru: . . pentru cazurile care sunt internate prin spitalizare continuă. fiind suportate din fondul aferent asistenţei medicale spitaliceşti.decontarea cazurilor externate prevăzute la art. (4) lit. 75 din Contractul-cadru. . (2) Sumele de la lit. sunt cuprinse în structura tarifului pe caz rezolvat. e) şi f) ale alin. 48 alin. (1) sunt prevăzute distinct în actele adiţionale la contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti. şi nu poate fi mai mare de 480 lei.grupat conform RO DRG v1 la nivelul tarifului pe caz ponderat mediu naţional prevăzut în Anexa 17A de 1444 lei. Suma contractată de către spital pentru servicii de spitalizare de zi.decontarea sumelor reprezentând depăşirea valorii trimestriale de contract cu maximum 5% din valoarea acesteia pentru spitalele de urgenţă. nu poate depăşi 25% din suma contractată pentru servicii de spitalizare continuă. după caz. astfel: . . Sumele de la lit. Numărul de cazuri şi tariful aferent acestora se negociază cu casele de asigurări de sănătate.decontarea serviciilor prevăzute la art. c) şi d) ale alin. b) din Contractul-cadru. ART. dar fără a depăşi 25% din valoarea totală contractată pentru spitalizare continuă. pentru anul 2012.pentru spitalele care în anul 2011 au realizat valori ale indicatorilor contractaţi în regim de spitalizare de zi şi care au fost decontate de către casele de asigurări de sănătate. mai mici de 25% faţă de valoarea decontată pentru indicatorii realizaţi în regim de spitalizare continuă. casele de asigurări contractează indicatori pentru activitatea de spitalizare de zi pentru anul 2012. Cazurile pentru care se acordă servicii medicale în aceste structuri din cadrul spitalelor. mai mari de 25% faţă de valoarea decontată pentru indicatorii realizaţi în regim de spitalizare continuă. altele decât spitalele de urgenţă. în limita a maxim 25%.investigaţii paraclinice în laboratoarele/punctele de lucru din structura acestora organizate ca urmare a procedurii de externalizare. sunt considerate cazuri rezolvate în regim de spitalizare de zi numai pentru cazurile neinternate prin spitalizare continuă.

suma respectiva se utilizeaza in conditiile lit.|110 .6| | | | | | | |66. .|40 .9 | |< 5 | | respira iei | |49 | |34 |24 |11 | | | | | (respira ii/ | | | | | | | | | | | min) | | | | | | | | | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| | Oxigenare | | | | | | | | | | | (kPa)*: | | | | | | | | | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| | FiO2 > 50% |66.| |7. fără a modifica numărul de cazuri contractate aferente perioadei pentru care se acordă această sumă. . astfel: _______________________________________________________________________________ | Sistemul de punctaj. APACHE-2 | | Variabile fiziologice | |______________________________________________________________________________| | Variabile | Punctaj | | |_____________________________________________________________| | | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| | Temperatura |> 41 |39. se stabileşte conform următoarei formule: Total zile de spitalizare peste mediana fiecărei grupe DRG în secţia/compartimentul de terapie intensivă a spitalului/Total zile de spitalizare peste mediana fiecărei grupe DRG la nivel tuturor spitalelor aflate în contract cu o casă de asigurări de sănătate pentru secţiile/compartimentele de terapie intensivă x 25% din suma reprezentând 1% pentru complexitatea suplimentară a cazurilor.| |70 .0 -|< 29. în cadrul secţiei/compartimentului de terapie intensivă. Suma aferenta fiecărui spital care îndeplineşte criteriile de mai sus. Spitalele evaluează pacienţii atât la intrarea cât şi la ieşirea din compartimentele/secţiile TI.| |55 .prezenţa permanentă a cel puţin unui medic în cadrul secţiei/compartimentului de terapie intensivă. In situatia in care nu sunt intrunite de catre nici un furnizor.|6 .|10 .| |70 .9| | rectală (°C) | |40.4 | | | | | | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| | A-aDO2 | | | | | | | | | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| | FiO2 < 50% | | | | |> 9.5 |46.|12 . Zilele de spitalizare peste mediana fiecărei grupe DRG din secţiile/compartimentele de terapie intensivă pentru fiecare spital se pun la dispoziţia caselor de asigurări de sănătate trimestrial de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică.9 |38.3 |8.|< 39 | | (bătăi/min) | |179 |139 | |109 | |69 |54 | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| | Rata |> 50 |35 . Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti.6 -| |< 26.1 .3 .0 -|32.0 -|34.0 -|30.4 |35.intensivă.| |< 49 | | (mm Hg) | |159 |129 | |109 | |69 | | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| | Ritmul inimii |> 180|140 .0 -| |38. Suma se calculeaza trimestrial numai spitalelor care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii: .9 | |38.|< 7. . în conformitate cu sistemul de punctaj APACHE 2.9 |33. Casele de asigurări de sănătate încheie act adiţional pentru sumele reprezentând complexitatea suplimentară a cazurilor.9 | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| | Mijloc BP |> 160|130 .5 -|36.4 |46. conform prevederilor legale în vigoare.9 |31.prezenţa permanentă a unui număr corespunzător de personal mediu sanitar.consum de materiale sanitare cu cel puţin 50% peste media consumului de materiale sanitare la nivelul spitalului.consum de medicamente de minimum 5% din totalul bugetului stabilit pentru secţia/compartimentul de terapie intensivă.3 | 213 . conditiile pentru acordatea sumei calculate trimestrial din 1%.|110 .| |50 . a.6 -|26.| |25 .

15 -|< 7. se determină prin înmulţirea numărului de servicii medicale spitaliceşti/cazuri rezolvate cu tarifele negociate aferente acestora.59 | |7.|15 .49 | |7.| |< 20 | | celule (%) | | |59.9 |19. 2. 3.|46 .4 |3.0 | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| | pH arterial |> 7. ART.24 | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| | Serum sodium |> 180|160 .|3.0 .9 |45.|111 .|30 .9 |14. .9 | |29. cât şi indicatorii specifici fiecărei unităţi sanitare cu paturi.9 |49.5 .numărul de cazuri externate şi raportate de către spital. 8 Sumele pentru serviciile medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare de zi de unităţile sanitare autorizate de Ministerul Sănătăţii să efectueze aceste servicii şi care nu încheie contract de furnizare de servicii medicale spitaliceşti în spitalizare continuă.|2.|3. din care se scad cazurile nevalidate în luna anterioară (validarea şi invalidarea cazurilor externate raportate se fac de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică.60 -| |7.9 | | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| |> 40 | |20 .5 | | (mmol/l) | |6. 7 Fondurile suplimentare aprobate pentru anul 2012 cu destinaţia servicii medicale spitaliceşti. care au stat la baza stabilirii valorii iniţiale de contract/actelor adiţionale. Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti.3 | |8.| |< 50 | | | | creatinine | |299 | |170 |120 | | | | | | (micromol/l) | | | | | | | | | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| | Total volum |> 60 | |50 .4 |2.32 |7.|50 .| PaO2 | | | | | |9.33 -| |7.59 |7.9 | |2. inclusiv sumele care nu au fost contractate iniţial.5 .50 -|7. . 17 A la ordin.| |5. ART. conform regulilor de validare stabilite prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate). Analiza activităţii trimestriale a spitalului se face pe baza următorilor indicatori: 214 .|< 110 | | (mmol/l) | |179 |159 |154 |149 | |129 |119 | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| | Serum potassium|> 7 |6.7|7.15| | | |7.Statut chirurgical | |______________________________________________________________________________| ART.|3 | |1 | |< 1 | | Număr de | leucocite | | |39. Tarifele sunt stabilite conform prevederilor art.|150 .9 | | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| | Serum |> 300|171 .25 -|7.Boli cronice | | Alte variabile: .5 . se contractează de către casele de asigurări de sănătate prin acte adiţionale la contractele iniţiale pentru anul 2012.Scala de comă Glasgow | .9 |5.0 .|155 .| |20 .|130 .Vârsta . 862/547/2011. Casele de asigurări de sănătate vor avea în vedere la repartizarea fondurilor suplimentare atât prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. dar fără a se depăşi suma ce poate fi contractată în funcţie de capacitatea maximă de funcţionare a fiecărui spital.| |< 2. precum şi nivelul de realizare a indicatorilor specifici în limita celor contractaţi în perioada de la începutul anului şi până la sfârşitul lunii anterioare celei în care se semnează actul adiţional.9 | |5.indicele de case-mix prevăzut în anexa nr.| |121 . decontarea lunară şi regularizarea trimestrială se realizează astfel: 1.9 | | | | (x 109/l) | | | | | | | | | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| . Decontarea lunară în limita sumei contractate se face în funcţie de: .tariful pe caz ponderat stabilit pentru anul 2012. 9 (1) Decontarea de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor medicale contractate cu spitalele se face după cum urmează: a) pentru serviciile medicale spitaliceşti acordate în spitale a căror plată se face pe baza indicatorului tarif pe caz rezolvat (DRG).| |120 .

. validate şi decontate este sub valoarea contractată pentru spitalizare continuă acuţi. conform regulilor de validare stabilite prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate). validate şi decontate cât şi contravaloarea cazurilor rezolvate/serviciilor medicale efectuate în regim de spitalizare de zi sunt mai mici decât sumele contractate pentru fiecare tip de spitalizare. . Casele de asigurări de sănătate pot accepta la decontare aceste depăşiri dacă spitalul/secţiile a/au luat decizia de creştere a numărului de internări. casele de asigurări de sănătate au în vedere următoarele: .coeficientul k al cazurilor extreme (ca durată de spitalizare).valoarea relativă a DRG-ului corespunzător fiecărui caz . (Validarea şi invalidarea cazurilor externate raportate se fac de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică. Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti. validate este peste cea contractată. În situaţia în care contravaloarea cazurilor pentru spitalizare continuă acuţi realizate. . decontarea se face la un tarif care reprezintă 50% din tariful pe caz ponderat.. La regularizarea trimestrială în vederea decontării.numărul de cazuri externate realizate şi validate în ordine cronologică în funcţie de data externării. a). precum şi pentru perioada de la începutul anului şi până la sfârşitul trimestrului respectiv.TCP-ul prevăzut pentru fiecare spital în Anexa nr. cu încadrarea în limita valorii contractate. . raportată la prevederile art.coeficientul k al cazurilor externate Contravaloarea serviciilor medicale calculată pe baza indicatorilor de mai sus trebuie să se încadreze în sumele contractate pentru spitalizare continuă pentru afecţiuni acute. pentru perioada aferentă trimestrului respectiv.indicele de case-mix realizat pentru perioada de la începutul anului până la sfârşitul trimestrului respectiv. 17 A la ordin . în limita economiilor realizate din spitalizarea continuă pentru cazurile acute se poate deconta contravaloarea cazuri rezolvate/servicii medicale efectuate în regim de spitalizare de zi realizate peste cele contractate. în limita fondurilor disponibile. raportate şi validate pentru perioada de la începutul anului până la sfârşitul trimestrului respectiv. În situaţia în care contravaloarea cazurilor pentru spitalizare continuă acuţi realizate şi validate cat si contravaloarea cazurilor rezolvate/serviciilor medicale efectuate în regim de spitalizare de zi sunt mai mari decât sumele contractate pentru fiecare tip de spitalizare.tariful pe caz ponderat stabilit pentru anul 2012. (1) lit. după epuizarea posibilităţii de înscriere pe listele de aşteptare a cazurilor programabile. în limita economiilor realizate din spitalizarea de zi se pot accepta 215 . decontarea se face la nivelul realizat. 4 alin. si contravaloarea cazurilor rezolvate/serviciilor medicale efectuate în regim de spitalizare de zi este mai mică decât suma contractată pentru spitalizare de zi. Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti. Acest coeficient se calculează trimestrial de Şcoala Naţională de Sănătate Publică. 17 B la ordin.numărul total de cazuri externate.acuţi În situaţia în care contravaloarea cazurilor pentru spitalizare continuă acuţi realizate. În situaţia în care contravaloarea cazurilor pentru spitalizare continuă acuţi realizate şi . dar nu mai mult de 25 % din valoarea contractată pentru servicii în regim de spitalizare continuă. numărul de cazuri nu poate depăşi un număr maxim de cazuri calculat la capacitatea maximă de funcţionare a spitalului. Modalitatea de calcul al coeficientului k este prevăzută în anexa nr. respectiv la un tarif care reprezintă 50% din tariful pe caz rezolvat/serviciului medical efectuate în regim de spitalizare de zi. pe baza cazurilor externate raportate şi validate pentru perioada de la începutul anului până la sfârşitul trimestrului respectiv.

conform regulilor de validare stabilite prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate).prematuri mici şi foarte mici şi TBC. .durata efectiv realizată pentru situaţiile la care nu este prevăzută durată optimă. 105.tariful pe zi de spitalizare negociat. precum şi pentru bolnavii care necesită asistenţă medicală spitalicească de lungă durată (ani). fără a se depăşi durata optimă pentru situaţiile la care este prevăzută durată optimă.tariful pe zi de spitalizare negociat.la decontare un număr de cazuri externate prin spitalizare continuă acuţi.numărul de cazuri externate realizate şi validate pentru perioada de la începutul anului până la sfârşitul trimestrului respectiv (validarea şi invalidarea cazurilor externate raportate se fac de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică.distrofici. şi de tarifele pe zi de spitalizare negociate. . de la o secţie la alta de acelaşi profil. 105. În situaţia în care numărul de cazuri externate este mai mare decât numărul cazurilor contractate. recuperare pediatrică . neonatologie . În cazul spitalelor/secţiilor de psihiatrie cronici pentru internările obligatorii pentru bolnavii psihici prevăzuţi la art.numărul de cazuri externate realizate şi validate din care se scad cazurile nevalidate în luna anterioară (validarea şi invalidarea se fac de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică. Serviciile medicale pentru care plata se face pe bază de tarif pe zi de spitalizare se decontează ţinându-se seama de durata optimă de spitalizare/durata efectiv realizată. b) serviciile medicale pentru care plata se face pe bază de tarif pe zi de spitalizare se decontează în limita sumei contractate în funcţie de: . . spitalul va raporta în vederea decontării un singur caz rezolvat. Trimestrial se fac regularizări şi decontări în limita sumei contractate pentru serviciile medicale pentru care plata se face pe bază de tarif pe zi de spitalizare în funcţie de: . şi dacă creşterea numărului de cazuri realizate se regăseşte în reducerea numărului de cazuri contractate din alte spitale/secţii din judeţul respectiv. iar această depăşire se încadrează în fondurile alocate asistenţei medicale spitaliceşti la nivelul caselor de asigurări de sănătate respective. de psihiatrie cronici cu internări obligatorii pentru bolnavii psihici încadraţi la art. serviciile medicale spitaliceşti se decontează lunar de către casele de asigurări de sănătate în funcţie de numărul de zile de spitalizare efectiv realizat în luna pentru care se face decontarea. în situaţia în care asiguratul este transferat în aceeaşi unitate sanitară. 113 şi 114 din Codul penal şi internările dispuse prin ordonanţa procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale. În cazul spitalelor/secţiilor de psihiatrie cronici. Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti. casele de asigurări de sănătate pot accepta la decontare această depăşire dacă spitalul/secţiile a/au luat decizia de creştere a numărului de internări. . 113 şi 114 din Codul penal şi cele dispuse prin ordonanţa procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale. astfel: durata optimă dacă durata efectiv realizată este mai mare decât durata optimă şi durata efectiv realizată dacă aceasta este mai mică decât durata optimă. conform regulilor de validare specifice stabilite prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate).durata optimă de spitalizare pentru situaţiile la care este prevăzută durată optimă. precum şi pentru bolnavii care 216 . . după caz. după epuizarea posibilităţii de înscriere pe listele de aşteptare a cazurilor programabile.durata efectiv realizată pentru situaţiile la care nu este prevăzută durată optimă. luându-se în calcul durata optimă de spitalizare pentru specialitatea respectivă. .durata optimă de spitalizare pentru situaţiile la care este prevăzută durată optimă astfel: durata optimă dacă durata efectiv realizată este mai mare decât durata optimă şi durata efectiv realizată dacă aceasta este mai mică decât durata optimă. Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti. în ordinea cronologică a datei de externare.

. pentru perioada aferentă trimestrului respectiv. validate şi decontate cat si contravaloarea cazurilor rezolvate/serviciilor medicale 217 .tariful mediu pe caz rezolvat pe specialităţi negociat.tariful mediu pe caz rezolvat pe specialităţi negociat. decontarea lunară şi regularizarea trimestrială se realizează astfel: 1.numărul de cazuri externate realizate şi validate din care se scad cazurile nevalidate în luna anterioară (validarea şi invalidarea se fac de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică. c) serviciile medicale spitaliceşti. 2. . pentru care plata se face prin tarif mediu pe caz rezolvat. conform regulilor de validare stabilite prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate).numărul de cazuri externate realizate şi validate în ordine cronologică în funcţie de data externării. conform regulilor de validare specifice stabilite prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate). aferent serviciilor medicale spitaliceşti pentru patologie care necesită internare prin spitalizare continuă Contravaloarea serviciilor medicale calculată pe baza indicatorilor de mai sus trebuie să se încadreze în sumele contractate pentru spitalizare continuă pentru afecţiuni acute. în limita sumei contractate. aferent serviciilor medicale spitaliceşti pentru patologie care necesită internare prin spitalizare continuă. Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti. . a utilizării judicioase a fondurilor alocate.acuţi În situaţia în care contravaloarea cazurilor pentru spitalizare continuă acuţi realizate. validate şi decontate este sub valoarea contractată pentru spitalizare continuă acuţi. decontarea se face în funcţie de durata de spitalizare efectiv realizată. Casele de asigurări de sănătate decontează serviciile medicale paliative în regim de spitalizare. casele de asigurări de sănătate au în vedere corelarea corespunzătoare a indicatorilor contractaţi şi realizaţi pentru perioada de la începutul anului până la sfârşitul trimestrului respectiv. În situaţia în care contravaloarea cazurilor pentru spitalizare continuă acuţi realizate. precum şi pentru servicii medicale spitaliceşti acordate în secţiile şi compartimentele de acuţi (aprobate/avizate de Ministerul Sănătăţii. cu încadrarea în limita valorii contractate. acordate pentru afecţiuni acute în spitale. casele de asigurări de sănătate au în vedere următoarele: . dar nu mai mult de 25 % din valoarea contractată pentru servicii în regim de spitalizare continuă.necesită asistenţă medicală spitalicească de lungă durată (ani).numărul de externări realizate şi validate pentru perioada de la începutul anului până la sfârşitul trimestrului respectiv (validarea şi invalidarea cazurilor externate raportate se fac de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică. în limita economiilor realizate pentru continuă acuţi se poate deconta contravaloarea cazuri rezolvate/servicii medicale efectuate în regim de spitalizare de zi realizate peste cele contractate. se face în funcţie de: . Pentru monitorizarea eficienţei managementului de spital. cu rezultatele analizei trimestriale efectuată de către ordonatorul de credite ierarhic superior şi transmisă în acest scop caselor de asigurări. precum şi pentru perioada de la începutul anului şi până la sfârşitul trimestrului respectiv. în cadrul regularizării trimestriale. La regularizarea trimestrială în vederea decontării. în funcţie de numărul de zile de spitalizare realizat în limita numărului de zile de spitalizare contractat şi de tariful pe zi de spitalizare negociat între casele de asigurări de sănătate şi unităţile sanitare cu paturi. Analiza activităţii trimestriale a spitalului se face pe baza următorilor indicatori: . după caz ca structuri distincte în structura spitalelor) din spitalele de cronici şi de recuperare. 17 A la ordin. altele decât cele prevăzute în anexa nr. Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti. Decontarea lunară.tariful mediu pe caz rezolvat pe specialităţi negociat.

(4) lit. Casele de asigurări de sănătate pot accepta la decontare aceste depăşiri dacă spitalul/secţiile a/au luat decizia de creştere a numărului de internări. 16 la ordin. e) suma pentru serviciile de supleere renală. 48 alin. Tariful pe caz rezolvat 218 . acordate în cadrul Programului naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică din cadrul Programului naţional cu scop curativ. d) suma aferentă Programului naţional cu scop curativ pentru medicamente şi materiale sanitare specifice se decontează la nivelul realizărilor în limita sumei prevăzute în program pentru medicamente şi materiale sanitare specifice. g) suma pentru investigaţii paraclinice efectuate în regim ambulatoriu. decontarea se face la nivelul realizat. precum şi în cabinete medicale de specialitate din ambulatoriul integrat ale spitalului. inclusiv medicamente şi materiale sanitare specifice. Pentru unităţile sanitare cu paturi care încheie contract de furnizare de servicii medicale spitaliceşti cu casa de asigurări de sănătate atât pentru spitalizare continuă cât şi pentru spitalizare de zi. în ordinea cronologică a datei de externare. decontată din fondul alocat asistenţei medicale ambulatorii de specialitate pentru specialităţile clinice. transportul lunar al medicamentelor şi al materialelor sanitare specifice dializei peritoneale la domiciliul pacienţilor. decontată din fondul alocat asistenţei medicale spitaliceşti. validate este peste cea contractată. care se află în structura spitalului ca unităţi fără personalitate juridică. Tariful/caz rezolvat se negociază de unităţile sanitare cu casele de asigurări de sănătate. decontarea se face la un tarif care reprezintă 50% din tariful negociat. 8 la ordin. h) suma pentru serviciile medicale spitaliceşti efectuate în regim de spitalizare de zi pentru care plata se face prin tarif pe serviciu medical/caz rezolvat. cabinete de boli infecţioase şi în cabinete de planificare familială în care îşi desfăşoară activitatea medici cu specialitatea obstetrică-ginecologie. respectiv din fondul alocat asistenţei medicale spitaliceşti pentru cabinetele prevăzute la art. în condiţiile prevăzute în anexa nr. În situaţia în care contravaloarea cazurilor pentru spitalizare continuă acuţi realizate şi validate cat si contravaloarea cazurilor rezolvate/serviciilor medicale efectuate în regim de spitalizare de zi sunt mai mari decât sumele contractate pentru fiecare tip de spitalizare. transportul nemedicalizat al pacienţilor hemodializaţi de la şi la domiciliul pacienţilor. nutriţie şi boli metabolice. si contravaloarea cazurilor rezolvate/serviciilor medicale efectuate în regim de spitalizare de zi este mai mică decât suma contractată pentru spitalizare de zi. în limita sumei contractate şi care se determină prin înmulţirea numărului negociat şi contractat de servicii medicale spitaliceşti pe tipuri/cazuri rezolvate cu tariful aferent acestora. în limita sumei contractate. având în vedere documentele pentru fundamentarea tarifului. diabet zaharat. b) din Contractul-cadru. stabilită conform prevederilor din anexa nr.efectuate în regim de spitalizare de zi sunt mai mici decât sumele contractate pentru fiecare tip de spitalizare. 8 la ordin. f) suma pentru serviciile medicale efectuate în cabinete medicale de specialitate în: oncologie medicală. în limita economiilor realizate din spitalizarea de zi se pot accepta la decontare un număr de cazuri externate prin spitalizare continuă acuţi. se decontează la nivelul realizărilor în limita sumelor contractate cu această destinaţie. În situaţia în care contravaloarea cazurilor pentru spitalizare continuă acuţi realizate şi . Tariful pe serviciu medical se negociază între spitale şi casele de asigurări de sănătate şi nu poate fi mai mare decât tarifele maximale decontate de casele de asigurări de sănătate. după epuizarea posibilităţii de înscriere pe listele de aşteptare a cazurilor programabile. în limita fondurilor disponibile. prevăzute în anexa nr.

diferenţa fiind suportată de asigurat. din tariful mediu pe caz rezolvat cu excepţia situaţiilor în care comisia de revalidare a cazurilor constituită la nivelul caselor de asigurări de sănătate constată că sunt acoperite peste 80% din îngrijirile corespunzătoare tipului de caz conform codificării. (2) Cazurile internate în regim de spitalizare continuă care nu au îndeplinit criteriile de internare nu se decontează de casele de asigurări de sănătate.boli profesionale şi din secţiile de boli profesionale aflate în structura spitalelor. 61 alin. pentru care nu s-a confirmat caracterul de boală profesională în condiţiile respectării criteriilor de internare prevăzute la art. între cele două tipuri de îngrijiri: acute şi cronice. a) şi c). raportate şi validate. casa de asigurări de sănătate poate efectua o regularizare a cazurilor realizate. efectuate în alte unităţi 219 . (4) Decontarea cazurilor transferate într-o altă unitate sanitară. pe baza relaţiilor contractuale stabilite între unităţile sanitare respective. în limita valorii de contract. se realizează în procent de 50% din tariful pe caz rezolvat (DRG). 1389/2010. pe care le decontează casele de asigurări de sănătate nu poate depăşi numărul de cazuri internate prin spitalizare continuă ca şi cazuri de urgenţă pentru care se face dovada unor intervenţii diagnostice şi terapeutice. pentru patologie de acelaşi tip într-un interval de 48 de ore de la internare. din tariful mediu pe caz rezolvat. altele decât spitalele de urgenţă. necesare rezolvării cazurilor respective. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. şi neinternate. într-un interval de 48 de ore de la externare. cu modificările şi completările ulterioare şi în condiţiile în care cazurile externate sunt persoane asigurate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. cu excepţia situaţiilor în care comisia de analiză a cazurilor constituită la nivelul caselor de asigurări de sănătate constată că sunt acoperite peste 80% din îngrijirile corespunzătoare tipului de caz conform codificării.2012. la nivelul fiecărui spital care a contractat cu casa de asigurări de sănătate servicii medicale spitaliceşti atât pentru afecţiuni acute cât şi pentru afecţiuni cronice.boli profesionale şi din secţiile de boli profesionale aflate în structura spitalelor. (5) Casele de asigurări de sănătate decontează cazurile externate din unităţile sanitare cu personalitate juridică de medicina muncii . sumele astfel suportate de către spitale pentru investigaţii paraclinice pentru pacienţii internaţi. (1) lit. Cazurile care fac obiectul internării prin spitalizare de zi şi au fost rezolvate prin spitalizare continuă la solicitarea asiguratului se decontează de casele de asigurări de sănătate la tariful pe serviciu medical/caz rezolvat aferent spitalizării de zi. (3) Decontarea cazurilor externate care se reinternează în aceeaşi unitate sanitară sau într-o altă unitate sanitară. NOTĂ: Numărul de cazuri rezolvate în camera de gardă şi în structurile de urgenţă din cadrul spitalelor. după regularizarea trimestrială realizată conform alin. (4) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . se realizează în procent de 50% din tariful pe caz rezolvat (DRG). Casele de asigurări de sănătate nu decontează mai mult de 40% din cazurile externate din unităţile sanitare cu personalitate juridică de medicina muncii . în situaţiile în care spitalul respectiv nu deţine dotarea necesară sau aparatura existentă în dotarea acestuia nu este funcţională. (6) Trimestrial.reprezintă maxim 1/3 din suma corespunzătoare cazului codificat şi grupat conform RO DRG v1 la nivelul tarifului pe caz ponderat mediu naţional prevăzut în Anexa 17A – 1444 lei. cu încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat. pentru patologie de acelaşi tip. ART. 10 (1) Spitalele sunt obligate să suporte din sumele contractate cu casele de asigurări de sănătate: a) cheltuielile privind investigaţiile paraclinice pentru bolnavii internaţi efectuate în alte unităţi spitaliceşti sau în unităţi ambulatorii de specialitate. şi nu poate fi mai mare de 480 lei.

iar în ceea ce priveşte masa. telefon. conform machetei din anexa nr. conform machetei din anexa nr. c) suma aferentă consultaţiilor interdisciplinare pentru pacienţii internaţi. b) suma aferentă transportului interspitalicesc pentru asiguraţii internaţi care necesită condiţii suplimentare de stabilire a diagnosticului din punctul de vedere al consultaţiilor şi investigaţiilor paraclinice. suportă suma aferentă serviciilor hoteliere standard (cazare standard şi masă la nivelul alocaţiei de hrană) pentru însoţitorii copiilor bolnavi în vârstă de până la 3 ani. Prin confort standard. cea acordată la nivelul alocaţiei de hrană stabilite prin acte normative. 12 (1) Spitalele sunt obligate să suporte pentru asiguraţii internaţi în regim de spitalizare continuă şi în regim de spitalizare de zi toate cheltuielile necesare pentru rezolvarea cazurilor respective. nr. acordate la cererea acestora. materiale sanitare şi investigaţii paraclinice la care ar fi fost îndreptăţiţi fără contribuţie personală. 11 Spitalele. efectuate în ambulatoriul/ambulatoriul integrat al spitalului respectiv sau al altei unităţi sanitare cu paturi.spitaliceşti sau în unităţi ambulatorii de specialitate. precum şi pentru însoţitorii persoanelor cu handicap grav. ART. 16 B la ordin. 16 B la ordin. 16 B la ordin. conform machetei din anexa nr. cu respectarea normelor igienico-sanitare şi fără dotări suplimentare (televizor. cu excepţia transportului efectuat de serviciile publice de ambulanţă pentru pacienţii care nu se află în stare critică şi care se află în unităţile sau compartimentele de primiri urgenţe şi care necesită transport la o altă unitate sanitară sau la o altă clădire aparţinând unităţii sanitare respective. efectuate în ambulatoriul/ambulatoriul integrat al spitalului respectiv sau al altei unităţi sanitare cu paturi. suportă cheltuieli cu medicamente. Contribuţia personală a asiguraţilor reprezintă diferenţa dintre tarifele pentru serviciile hoteliere cu grad ridicat de confort stabilite de fiecare unitate furnizoare şi cele corespunzătoare confortului standard. se evidenţiază distinct şi se raportează lunar caselor de asigurări de sănătate. pe baza unei metodologii proprii. (3) Rambursarea cheltuielilor prevăzute la alin. peste confortul standard. se evidenţiază distinct şi se raportează lunar caselor de asigurări de sănătate. decontat de casa de asigurări de sănătate din fondul alocat asistenţei medicale de urgenţă şi transport sanitar. se înţelege salon cu minimum 3 paturi. 220 . în ceea ce priveşte cazarea. pe perioada internării în spital.G. sumele plătite de către spitale pentru transportul interspitalicesc pentru asiguraţii internaţi care necesită condiţii suplimentare de stabilire a diagnosticului din punctul de vedere al consultaţiilor şi investigaţiilor paraclinice. în condiţiile Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012. aprobat prin H. 1389/2010 şi ale prezentelor norme. radio. se evidenţiază distinct şi se raportează lunar caselor de asigurări de sănătate. (2) În situaţia în care asiguraţii. grup sanitar propriu. pe baza relaţiilor contractuale stabilite între unităţile sanitare respective. în vederea internării. în baza unor documente medicale întocmite de medicul curant din secţia în care aceştia sunt internaţi şi avizate de şeful de secţie şi managerul spitalului. ART. (2) reprezintă o obligaţie exclusivă a spitalelor şi se realizează numai din veniturile proprii ale acestora. frigider şi altele asemenea). investigării sau efectuării unui consult de specialitate. materiale sanitare şi investigaţii paraclinice. spitalele rambursează contravaloarea acestor cheltuieli la cererea asiguraţilor. sumele astfel suportate de către spitale pentru consultaţiile interdisciplinare pentru pacienţii internaţi. din sumele contractate cu casele de asigurări de sănătate. Asiguraţii suportă contravaloarea serviciilor hoteliere (cazare şi/sau masă) cu un grad ridicat de confort. inclusiv pentru medicamente.

15 (1) Suma anuală prevăzută în bugetul de venituri şi cheltuieli şi. (2) Prevederile alin. 13 (1) Serviciile medicale de înaltă performanţă (CT. 18 la ordin. 18 la ordin care se completează în 2 exemplare.afecţiuni în care au fost epuizate toate celelalte posibilităţi de explorare. pe baza facturii şi a documentelor justificative depuse până la data prevăzută în contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti. ART. un exemplar la furnizorul care a efectuat serviciul/serviciile de înaltă performanţă. RMN. evaluarea stării de sănătate a asiguratului la momentul externării şi indicaţiile de tratament şi supraveghere terapeutică pentru următoarea perioadă (determinată conform diagnosticului). odată cu raportarea lunară. vor transmite casei de asigurări de sănătate pentru nou-născuţii prematur. în primele 10 zile ale lunii următoare celei pentru care se face plata. pe baza facturii şi a documentelor justificative depuse până la data prevăzută în contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti. prin scrisoare medicală sau bilet de ieşire din spital cu obligaţia ca acesta să conţină explicit toate elementele prevăzute în scrisoarea medicală. (1) ce vor fi efectuate în alte unităţi spitaliceşti sau în unităţi ambulatorii de specialitate.urgenţe medico-chirurgicale majore nominalizate în anexa nr. scintigrafie. contravaloarea serviciilor medicale acordate asiguraţilor în luna precedentă.15 a lunii. şi al caselor de asigurări de sănătate. (2) Spitalele. în situaţia în care la o greutate de peste 2. (1) se aplică pacienţilor internaţi. casele de asigurări de sănătate pot efectua până la data de 20 decontarea lunii curente pentru perioada 1 . ART. urmând ca diferenţa reprezentând servicii medicale realizate să se deconteze în luna ianuarie a anului următor. fără a se întocmi bilet de trimitere pentru servicii medicale paraclinice. greutatea la naştere şi greutatea la externare. 14 (1) Medicii care îşi desfăşoară activitatea în spital au obligaţia ca la externarea asiguratului să transmită medicului de familie sau medicului de specialitate din ambulatoriu. Decontarea serviciilor medicale aferente lunii decembrie a anului în curs se poate efectua în luna decembrie pentru serviciile medicale efectuate şi facturate până la data prevăzută în documentele justificative depuse în vederea decontării. spitalele întocmesc fişele de solicitare prevăzute în anexa nr. Pentru fiecare lună. rezultatele celorlalte investigaţii efectuate anterior pentru stabilirea diagnosticului. 16 la ordin. angiografie) se acordă numai pe bază de recomandare medicală asiguraţilor conform fişelor de solicitare prevăzute în anexa nr. cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior în funcţie de subordonare. La fişa de solicitare se ataşează.500 grame medicul nu consideră oportună externarea acesta va fi transferat pe secţia de neonatologie acuţi.ART. numai în următoarele condiţii: . în baza indicatorilor specifici realizaţi şi în limita sumelor contractate. din care unul rămâne la furnizorul care a făcut recomandarea şi. la o greutate a nou-născutului de peste 2. (2) Casa de asigurări de sănătate decontează. cu încadrarea în sumele contractate. pentru pacienţii internaţi cărora li se recomandă servicii medicale de înaltă performanţă prevăzute la alin. nu se mai justifică menţinerea acestuia în secţia de neonatologie prematuri. după caz. suma prevăzută în contractul de furnizare de servicii medicale încheiat cu casele de asigurări de sănătate se defalcă de către spitale pe trimestre şi luni. (3) În situaţia în care spitalele nu deţin dotarea necesară sau aparatura existentă în dotarea acestora nu este funcţională. . Fişele de solicitare se întocmesc într-un singur exemplar dacă serviciile medicale de înaltă performanţă se efectuează de către spitalul în care este internat pacientul. respectiv.500 grame. 221 . acolo unde este cazul. informaţii care trebuie să se regăsească şi în foaia de observaţie clinică generală la epicriză.

Acestea vor informa asupra modificărilor apărute în actele normative şi vor stabili. cu excepţia trimestrului IV pentru care regularizarea se face până la data de 20 decembrie a anului în curs pentru serviciile medicale realizate şi raportate conform contractului de furnizare de servicii medicale până la data de 30 noiembrie a anului în curs. precum şi cu cabinetele de medicina muncii organizate conform prevederilor legale în vigoare şi cu centrele de dializa private in contract cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate în vederea recunoaşterii biletelor de internare eliberate de către medicii ce-şi desfăşoară activitatea în aceste unităţi. spitalele depun la casa de asigurări de sănătate pe fiecare secţie numărul cazurilor programate aferente trimestrului respectiv. 18 Refuzul semnării contractului de către unitatea publică furnizoare de servicii medicale spitaliceşti sau de către casa de asigurări de sănătate va fi adus la cunoştinţă Ministerului Sănătăţii sau celorlalte ministere. în condiţiile legii. dacă este cazul. În acest sens. ART. până pe data de 10 a lunii curente pentru luna precedentă. cu spitalele pentru medicii care îşi desfăşoară activitatea în dispensare TBC. care se află în structura spitalului ca unităţi fără personalitate juridică. care răspund. după cum urmează: număr cazuri programate aflate în lista de prioritate la începutul trimestrului. urmând ca regularizarea finală a trimestrului IV să se efectueze în luna ianuarie a anului următor. de realitatea şi exactitatea datelor prezentate atât cu ocazia negocierii contractelor. respectiv autorităţilor administraţiei publice locale. odată cu raportarea ultimei luni a fiecărui trimestru. număr cazuri programate intrate în lista de prioritate în cursul trimestrului. împreună cu medicii de specialitate din unităţile sanitare cu paturi. 37 la ordin. care. 16 Casele de asigurări de sănătate încheie convenţii cu unităţile medico-sociale. respectiv centre de sănătate mintală şi staţionar de zi psihiatrie. ordonatorului de credite ierarhic superior. până la data de 5 a lunii următoare expirării unui trimestru. Serviciile medicale spitaliceşti pot fi acordate asiguraţilor şi pe baza biletelor de internare eliberate de medicii din centrele de dializă private aflate în relaţie contractuală cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. şi Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. cabinete de medicină dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. Pentru această situaţie. 19 Casele de asigurări de sănătate şi direcţiile de sănătate publică au obligaţia de a organiza trimestrial sau ori de câte ori este nevoie întâlniri cu medicii de specialitate din unităţile sanitare cu paturi pentru a analiza aspecte privind calitatea serviciilor medicale din asistenţa medicală spitalicească. ai autorităţilor administraţiei publice locale. ART. ART. precum şi ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. în funcţie de subordonare. 17 Contractele pentru furnizarea serviciilor medicale acordate în spitale se semnează din partea spitalelor de către membrii Comitetului director. spitalele vor întocmi liste de prioritate pentru cazurile programabile. a cazurilor care necesită internare în secţiile de obstetrică şi neonatologie şi a bolilor cu potenţial endemo-epidemic. cu excepţia cazurilor de urgenţă medico-chirurgicală. în funcţie de subordonare. măsurile ce se 222 . conform facturilor însoţite de documentele justificative. după caz. Modelul de convenţie este cel prevăzut în anexa nr. ai ministerului de resort. şi caselor de asigurări de sănătate execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli.(3) Pentru încadrarea în sumele contractate cu casele de asigurări de sănătate. cât şi cu ocazia raportării datelor în cursul execuţiei. precum şi respectarea prevederilor actelor normative în vigoare. ART. spitalele vor raporta realizarea indicatorilor trimestriali comparativ cu cei contractaţi şi. Regularizarea şi decontarea trimestrială se fac în primele 25 de zile ale lunii următoare trimestrului încheiat. număr cazuri programate ieşite din lista de prioritate în cursul trimestrului şi număr cazuri programate aflate la sfârşitul trimestrului în lista de prioritate. (4) Trimestrial. laboratoare de sănătate mintală. se constituie o comisie de mediere formată din reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii. soluţionează divergenţele. în termen de maximum 10 zile.

Neparticiparea medicilor la aceste întâlniri nu îi exonerează de răspunderea nerespectării hotărârilor luate cu acest prilej. 16 A la ordin. 20 Furnizorii de servicii medicale spitaliceşti vor prezenta la contractare documentele necesare pentru fundamentarea tarifului mediu pe caz rezolvat. a tarifului pe zi de spitalizare şi a tarifului pe caz pentru serviciile acordate în regim de spitalizare de zi. ART. documentele prevăzute în anexa nr.impun pentru îmbunătăţirea activităţii. 223 .

20. 2.7830 0. 13. Tinos Clinic SRL 224 .2817 0.6928 0.2476 0. 9. 36.8366 0. 33.9354 0.0234 0. 32.R.8275 1.R. Irimia S. 1. Spiridon" Mioveni Spitalul de Psihiatrie Sf Maria Vedea Spitalul de Pneumoftiziologie "Sf Andrei" Valea Iasului Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni Dr.6389 0. 15.9231 0.6860 0. 6.9280 1. 11.1174 0. 16.C. 22. Crt.7665 0.5175 1. Gheorghe" Chisineu-Cris Centrul Medical Laser System S. 28.L. 31.1291 0. 23. 30. 19.9568 0. ICM 2011 1. 7.3390 0.8117 0.2071 0. 24. Spitalul Judetean Clinic de Urgenta Arad Spitalul Orasenesc Ineu Spitalul de Boli Cronice Lipova Spitalul Orasenesc Sebis Spitalul "Sf.8593 0. Reparatorie si Arsuri Bucuresti Spitalul Clinic de Nefrologie "Dr. Dan Teodorescu" Bucuresti S. 25.8241 0. 3. 8.8331 0. ICM SI TCP VALABIL PENTRU ANUL 2012 Nr. 4.7779 1.0473 0. Maria" Bucuresti Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti Spitalul Clinic de Urgenta de Chirurgie Plastica.2894 0. Alexandrescu" Bucuresti Spitalul Clinic "Filantropia" Bucuresti Spitalul Clinic de Urgente Oftalmologice Bucuresti Spitalul Clinic de Chirurgie Oromaxilofaciala "Prof. Dr. Binafarm S. 5. 10. 27.8233 0. 34.9219 1.ANEXA 17A LISTA SPITALELOR PENTRU CARE PLATA SE FACE PRIN TARIF PE CAZ REZOLVAT.R.8456 0.9866 TCP 2012 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1509 1617 2230 1580 1444 1444 1444 1444 1444 1444 Cod spital AB01 AB02 AB03 AB04 AB05 AB06 AB08 AB09 AB12 AG01 AG02 AG04 AG05 AG06 AG07 AG08 AG13 AG14 AG15 AG22 AR01 AR05 AR06 AR07 AR14 AR20 AR21 B_01 B_02 B_03 B_04 B_05 B_06 B_08 B_09 B_100 B_101 Denumire spital Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia Spitalul de Boli Cronice Campeni Spitalul Municipal Blaj Spitalul Orasenesc Abrud Spitalul Municipal Aiud Spitalul Orasenesc Campeni Spitalul Municipal Sebes Spitalul Orasenesc Cugir Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud Spitalul Judetean Pitesti Spitalul de Pediatrie Pitesti Spitalul de Pneumoftiziologie Campulung Spitalul Municipal Campulung Spitalul Orasenesc "Regele Carol I" Costesti Spitalul Municipal Curtea de Arges Spitalul Orasenesc "Sf.C. 12.4240 2.9452 1. 37. 18. 14.L. Carol Davila" Bucuresti Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Gr.2545 1. 17.6213 0. 21.8852 0.L. Spitalul Clinic "Sf. 26.9269 0. 35. 29.7690 1. Genesys Medical Clinic S.

Stefan" Centrul de Boli Reumatismale "Dr. Dr.4227 1.0682 0.8323 1. Dr. 54. Nutritie si Boli Metabolice "Prof.1687 1. 66. 39.5835 0. 41.0018 1. 53. 48. 64. 65. Proestetica Medical S. Stelian" Spitalul de Pneumoftiziologie "Sf. 59.38. Panait Sirbu" Bucuresti Spitalul Clinic de Urgenta "Bagdasar-Arseni" Bucuresti Institutul National de Neurologie si Boli Neurovasculare Bucuresti Centrul de Evalure şi Tratament aToxicodependentelor pentru Tineri "Sf. 45. 43. Dr.8468 1444 1444 1770 1444 1444 1444 1444 1444 1456 1910 1444 1808 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1735 1444 1537 1444 1444 1444 1444 1444 1653 1444 1444 1444 1444 1469 1444 1444 1444 225 .1746 1.C.4579 0. Institutul Oncologic "Prof. 72.1021 0. Al. Th.0854 1. Alfred Rusescu" Bucuresti Spitalul Clinic de Urgenta "Sf. Dr. 68. Parhon" Bucuresti Clinica de angiografie si terapie endovasculara Hemodinamic Spitalul Clinic "Dr.L. Ioan" Bucuresti Spitalul Clinic De Dermatovenerologie "Dr. S.0067 1. 69. Matei Bals" Bucuresti Centrul de Sanatate RATB Spitalul Universitar de Urgenta "Elias" Bucuresti Spitalul de Psihiatrie Titan "Dr. Burghele" Bucuresti Institutul de Fonoaudiologie si Chirurgie Functionala ORL "Prof. S. 55. Trestioreanu" Bucuresti SC Delta Health Sanador Institutul de Endocrinologie "C.C.7183 0.0556 1. 71.9035 0. N.7600 1. 63.5293 1. Paulescu" Bucuresti Spitalul Clinic de Ortopedie . 73.3154 1. 58. 52.7122 0.7737 2.0759 1. 40. 61.0272 0. D. I.4123 1. Dr. 46. 49. Dr.3629 0. 0. 50.9852 1. Cantacuzino" Bucuresti Institutul National de Diabet.Gorgos" SC Crestina Medicala Munposan '94 SRL Euroclinic Hospital S.R.3977 1.L. Dr. I.7621 1. 62. Stoia" Bucuresti Spitalul Clinic "Nicolae Malaxa" Bucuresti Institutul National de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" Bucuresti Institutul National de Boli Infectioase "Prof. 76. Babes" Bucuresti Spitalul clinic de psihiatrie "Dr. V.C. Centrul Medical Unirea S. I. V. 51. Iliescu" Bucuresti Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului "Prof.2956 1. 57. Curie" Bucuresti Spitalul Clinic de Urgenta "Sf.2666 0. Gomoiu" Bucuresti Spitalul Clinic "Coltea" Bucuresti Spitalul Clinic de Boli infectioase si Tropicale "Dr. 74. 56. Hociota" Bucuresti Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie "Prof.1920 1. 70.7400 0.8964 1. Pantelimon" Bucuresti Spitalul Clinic de Copii "Dr. Alexandru Obregia" Bucuresti Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "M. B_102 B_103 B_11 B_113 B_116 B_12 B_121 B_13 B_14 B_15 B_16 B_18 B_19 B_20 B_21 B_22 B_23 B_25 B_27 B_28 B_29 B_30 B_31 B_32 B_33 B_34 B_35 B_36 B_38 B_40 B_41 B_42 B_47 B_48 B_50 B_80 B_90 B_91 B_95 S.3866 0.1633 1.9723 1.Traumatologie si TBC Osteoarticular "Foisor" Bucuresti Spitalul Clinic Colentina Bucuresti Institutul Clinic Fundeni Bucuresti Institutul de Boli Cardiovasculare "C.1446 2.Scarlat Longhin" Bucuresti Spitalul Clinic "Prof.A.8604 0.0635 1. 44. 75. 60. 42. C.2180 1. 67. 47.R.

88.8389 0. Lucia S. 82. 83.9534 1. 100. 119.Pantelimon" Braila Spitalul de Pneumoftiziologie Braila Spitalul Judetean de Urgenta "Mavromati" Botosani Spitalul "Sf. 105.1122 0.8665 0. 80. 102.1230 0. Popovici" Beius Spitalul Municipal "Dr.8334 1. 98. 118.9068 0.R.1105 0. 117. Sparchez" Zarnesti 0.6763 0. 78.9476 0.8876 0. 84. 89.7701 0.L. 103. Sbarcea" Brasov Spitalul Clinic de Copii Brasov Spitalul de Boli Infectioase Brasov Spitalul de Pneumoftiziologie Brasov Spitalul Municipal Fagaras Spitalul Municipal Codlea Spitalul Orasenesc "Dr.7504 1.R. 107. 106. A. Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Oradea Spitalul Clinic Municipal "dr.7396 0.9938 0. 90. 110. 94. 114.7189 0. 92. 101.8440 1. Spitalul Judetean de Urgenta Bacau Spitalul de Pneumoftiziologie Bacau Spitalul Municipal Onesti Spitalul Orasenesc Buhusi Spitalul Orasenesc "loan Lascar" Comanesti Spitalul Municipal de Urgenta Moinesti Spitalul Comunal Podul Turcului Spitalul de Pediatrie Bacau Clinica Palade Bacau S. 85.1038 1. 79. 95.9161 0. 112.9901 0. Pop Mircea" Marghita Spitalul de Psihiatrie Nucet Spitalul Municipal Salonta Spitalul de Psihiatrie Stei Spitalul Pelican Oradea Spitalul Judetean Bistrita Spitalul Orasenesc "Dr. 87. 86.77. 109. 115. 97.0306 0.9112 1. B_96 B_97 BC01 BC02 BC03 BC04 BC05 BC06 BC08 BC10 BC14 BC15 BH01 BH02 BH07 BH09 BH10 BH11 BH12 BH14 BH26 BN01 BN02 BN03 BN08 BR01 BR05 BR07 BR09 BT01 BT02 BT03 BT04 BT05 BT06 BT10 BV01 BV02 BV03 BV04 BV05 BV06 BV08 BV10 SC Med Life SA Clinica Sf.7611 0.0550 0.8996 0. 93.7883 0.C.9526 1.7244 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 226 . 96.2540 0.8652 0.5447 0. I.0245 0. 113.5724 1.7154 0.3911 0.0334 1.9684 0. 91. 104.9771 0. 99. 111.7831 1. 81.7627 0. C. Gavril Curteanu" Oradea Spitalul Orasenesc Alesd Spitalul Municipal "Episcop N. Gheorghe" Botosani Spitalul de Psihiatrie Botosani Spitalul de Copii Botosani Spitalul de Obstetrica-Ginecologie Botosani Spitalul Municipal Dorohoi Spitalul de Pneumoftiziologie Botosani Spitalul Judetean Clinic de Urgenta Brasov Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie "Dr.L.4269 1. G. T. 108. Trifon" Nasaud Spitalul Orasenesc Beclean Spitalul de Obstetrica-Ginecologie Sanovil Spitalul Judetean de Urgenta Braila Spitalul Orasenesc Faurei Spitalul "Sf. Eldimedmaterna S. 120. 116.3403 0.8063 1.2996 0.

128. 144. I.7481 1.8282 0.7616 1. 133. 136.1298 0.1521 2. 142. 122. 158. 145. 129. 131.0645 0. 139. 124. 148.7431 1. 126. Dr.6575 0. 156. Chiricuta" Cluj-Napoca Institutul Inimii "Prof.6770 0.7332 1.5751 0.9693 0.121. 143. Stancioiu" Cluj-Napoca Spitalul Municipal Dej Spitalul Municipal Turda Spitalul Municipal Gherla Spitalul Orasenesc Huedin Spitalul Municipal Campia Turzii Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca Spitalul Judetean de Urgenta Calarasi Spitalul Municipal Oltenita Spitalul Orasenesc Lehliu-Gara Spitalul de Psihiatrie Sapunari Spitalul de Pneumoftiziologie Calarasi Spitalul Judetean Resita Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes Spitalul Orasenesc Oravita Spitalul Orasenesc Moldova Noua Spitalul Orasenesc Otelu Rosu Spitalul Judetean Clinic de Urgenta Constanta Spitalul Municipal Medgidia Spitalul Orasenesc Cernavoda Spitalul Municipal Mangalia Spitalul Orasenesc Harsova Spitalul de Ortopedie Traumatologie şi Recuperare Medicală Eforie Sud 0.0255 1.1310 1.5806 1. 163.5956 1. 146.8439 0.0224 0. 135.8543 0. 150. 134.9344 0. 161. 154. Rur Medical S.9823 0. N.3954 1.R.1481 0.C. 160.L. Clinicile ICCO SRL S. Vitalmed Center SRL Spitalul Teo Health SA Clinica Newmedics S. 153.C. 152.1484 1. 157. 151. 127. Centrul Medical Unireal S.9564 0.L. 130. 141. BV12 BV13 BV17 BV18 BV20 BV21 BV22 BV23 BZ01 BZ02 BZ04 BZ09 CJ01 CJ02 CJ03 CJ04 CJ05 CJ06 CJ07 CJ08 CJ09 CJ10 CJ11 CJ12 CJ13 CJ14 CJ21 CL01 CL02 CL03 CL06 CL07 CS01 CS02 CS03 CS05 CS07 CT01 CT04 CT05 CT06 CT07 CT08 Spitalul Orasenesc Rupea Spitalul de Psihiatrie şi Neurologie Brasov S. 132. Dr. 159.8149 0. 162. 137.3843 0.6808 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1924 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 227 .2774 1.8130 0. 140.6864 0.R.2376 0. 138.0642 0.8035 0.9926 0.7074 1.9325 0.7429 1.8094 1.2355 1. 123. 125. 147.2011 1. Brasov Spitalul Judetean Buzau Spitalul Municipal Ramnicu Sarat Spitalul Orasenesc Nehoiu Spitalul de Psihiatrie şi Pentru Masuri de Siguranta Sapoca Spitalul Judetean Clinic de Urgenta Cluj-Napoca Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie ClujNapoca Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Cluj-Napoca Spitalul de Pneumoftiziologie "Leon Daniello" Cluj-Napoca Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca Spitalul Municipal Clinic Cluj-Napoca Institutul Oncologic "Prof.7173 0. 155.C.9046 0. 149.

192..7507 0.9488 1.1497 1.9302 0. 165.4949 0. 181.0756 0. CT14 CT18 CT19 CT20 CT22 CV01 CV03 CV04 CV05 CV08 DB01 DB02 DB03 DB04 DJ01 DJ02 DJ03 DJ04 DJ05 DJ06 DJ07 DJ13 DJ18 DJ20 DJ21 GJ01 GJ02 GJ03 GJ04 GJ05 GJ10 GJ11 GL01 GL02 GL03 GL04 GL05 GL06 GL07 GL08 GR01 GR05 GR08 Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta S.7314 0.7865 0. 190. 191. 176.0731 1.2086 1.1018 0. 194. 171. 196.9676 1.Ginecologie-Chirurgie Generala Spitalul Judetean Targoviste Spitalul Orasenesc Pucioasa Spitalul Orasenesc Gaesti Spitalul Orasenesc Moreni Spitalul Judetean Clinic de Urgenta Craiova Spitalul Municipal Clinic "Filantropia" Craiova Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes" Craiova Spitalul Municipal Bailesti Spitalul "Filisanilor" Filiasi Spitalul Orasenesc Segarcea Spitalul Municipal Calafat Spitalul Orasenesc "Asezamintele Brancovenesti" Dabuleni Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova Centrul de Cardiologie Craiova Spitalul Judetean Targu Jiu Spitalul Municipal Motru Spitalul Orasenesc Targu Carbunesti Spitalul Orasenesc Rovinari Spitalul Orasenesc Novaci Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu Spitalul Orasenesc Turceni Spitalul Judetean Clinic de Urgenta "Sf. Medical Analysis Centrul Medical Medstar 2000 Euromaterna Isis Medical Center Spitalul Judetean "Dr.8539 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 228 . 187.9948 0.7423 0. 197. 168. 174.7486 0. 183. 205. Ioan" Galati Spitalul de Pshiatrie "Elisabeta Doamna" Galati Spitalul de Obstetrica-Ginecologie "Bunavestire" Galati Spitalul de Pneumoftiziologie Galati Spitalul de Boli Infectioase "Cuvioasa Parascheva" Galati Spitalul Municipal "Anton Cincu" Tecuci Spitalul Orasenesc Targu Bujor Spitalul Judetean Giurgiu Spitalul Orasenesc Bolintin-Vale Spitalul de Boli Infectioase Singureni 1.164. 202. 182.8714 1. 188. 203. 204. 175.6728 1.8755 1. 185.C.0873 0.6472 0.1681 0.0928 0.9574 0.6932 1.9355 0. 173. 179. 193. 180.1012 0. 172. Apostol Andrei" Galati Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf.8358 0.9295 0. 195. 189.8942 0. 166.8896 0. 198. 199.0435 0.7288 0.9155 1. 169.8079 0.1329 0. 200. 170.1567 0. 167. 201. 177.8736 0.7715 0. 206. 184.9704 1. 186. Fogolyan Kristof" Sfantu Gheorghe Spitalul Municipal Targu Secuiesc Spitalul Orasenesc Baraolt Spitalul de Cardiologie Covasna Spitalul de Obst.8562 0. 178.4522 0.5999 1.

2686 1. 226.207. Spiridon Iasi Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf.6974 1.1407 1. 240. 211. 233. 228. 247.2856 0. A. Georgescu" Iasi Spitalul Clinic "Dr. 208.6653 1. 222.2277 1.9973 1.8510 0.4397 0. 218.9086 0. 220.5316 1. 238. 221. 216. 243.9054 1.7561 0.8754 1.8733 1.I.1447 0. 244. Dr. 242.6653 0.6464 1.0395 0. 236. 248.9156 0. Simionescu" Hunedoara Spitalul Municipal de Urgenta Petrosani Spitalul Municipal Lupeni Spitalul Municipal Vulcan Spitalul Municipal Brad Spitalul Municipal Orastie Spitalul Orasenesc Hateg Spitalul de Psihiatrie şi pentru Masuri de Siguranta Zam Spitalul Judetean Miercurea-Ciuc Spitalul Municipal Odorheiul Secuiesc Spitalul Municipal Gheorgheni Spitalul Municipal Toplita Spitalul de Psihiatrie Tulghes Spitalul de Psihiatrie Eftimie Diamandescu Balaceanca Spitalul Judetean "Sfintii Imparati Constantin si Elena" Ilfov Spitalul Judetean de Urgenta Slobozia Spitalul Municipal Urziceni Spitalul Municipal Fetesti Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sf. N.9934 0. 214. Victor Popescu Timisoara Spitalul Militar de Urgenta Avram Iancu Oradea Spitalul Clinic de Urgenta Militar Central 1. 213. Parhon" Iasi Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie "Cuza-Voda" Iasi Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie "Elena Doamna" Iasi Spitalul Clinic Pneumoftiziologie Iasi Spitalul Clinic de Psihiatrie Socola Iasi Spitalul Clinic de Boli infectioase "Sf.9189 0. CI. Dr.0837 1. Maria" Iasi Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof.6363 0. 223.9171 0.4403 1. 217.0490 0. HD01 HD02 HD03 HD05 HD06 HD07 HD08 HD09 HD18 HR01 HR02 HR03 HR04 HR07 IF03 IF06 IL01 IL02 IL03 IS01 IS02 IS03 IS04 IS05 IS06 IS07 IS08 IS09 IS11 IS12 IS13 IS14 IS28 IS30 IS31 IS36 M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 Spitalul Judetean Deva Spitalul Municipal "Dr.0968 0.2548 1. Oblu" Iasi Spitalul Clinic de Recuperare Iasi Spitalul Orasenesc Harlau Spitalul Municipal Pascani Spital Providenta Arcadia Hospital Arcadia Cardio Institutul Regional de Oncologie Iasi Spitalul Militar de Urgenta 'Regina Maria' Brasov Spitalul Militar de Urgenta "Dr.0963 1.3357 0.9840 0.0132 0. 245. 231. 227.0447 1. Parascheva" Iasi Spitalul Clinic de Urgenta "Prof.9992 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1806 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 229 . 230. 234.1303 1. 235. 212.Stefan Odobleja" Spitalul Militar de Urgenta Cluj-Napoca Spitalul Militar de Urgenta Galati Spitalul Militar De Urgenta Dr.8798 0.9474 2. 239.9323 0.8642 0. 224. 219. 210. G. 232. 237. 241.2513 1.1635 1. 209.M. 246. 229. 249.8144 0. 215. 225.

L.4339 1.2151 1.8775 1. 276. 256. M08 M09 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 MH01 MH02 MH05 MM01 MM02 MM03 MM04 MM06 MM07 MM08 MM09 MM12 MS01 MS02 MS04 MS05 MS06 MS07 MS11 MS15 MS16 MS18 MS19 MS20 MS21 NT01 NT02 NT04 NT07 OT01 OT02 OT03 OT04 OT06 Spitalul Militar de Urgenta Iasi Spitalul Militar de Urgenta „Dr. Constantin Angelescu" Spitalul Judetean Drobeta-Turnu Severin Spitalul Municipal Orsova Spitalul Orasenesc Baia de Arama Spitalul Judetean de Urgenta "Dr.8858 1. Vaier Russu" Ludus Spitalul Municipal "Dr. 263. 260. 258. 288. 271. 279. 253. 254.0991 1.dr.5952 0.R.SC Adria Med SRL S. 259.2546 1. 252.7782 0. Cosmex S.0533 0.Dr. Ion Jianu” Pitesti Spitalul Militar de Urgenta "Dr. Dimitrie Gerota" Spitalul Militar de Urgenta "Prof. 267. Alexandru Gafencu" Constanta Spitalul Militar de Urgenta Focsani Centrul Clinic de Urgenta de Boli Cardiovasculare "Dr.7461 0. Alexandru Augustin” Sibiu Spitalul Militar de Urgenta „Dr.7233 1.8761 1. Dermatovenerologie si Psihiatrie Baia Mare Spitalul de Pneumoftiziologie Baia Mare Spitalul Municipal Sighetu Marmatiei Spitalul de Psihiatrie Cavnic Spitalul de Recuperare Borsa Spitalul Orasenesc Targu Lapus Spitalul Orasenesc Viseu de Sus SC Euromedica Hospital S.C.8114 1. 281. 284. 270.9491 0. 251.0736 0. 265.L. Marinescu" Tarnaveni Centrul de Sanatate Sangeorgiu de Padure Centrul Medical "Galenus" .C.250.R. A.3038 0. 287. 272. 266.8734 1. 289. 278.. 282. 283. 285.9368 0. 292.0158 0.0851 1. 277.Centrul Medical Puls Spitalul Sovata-Niraj Spitalul Judetean de Urgenta Piatra-Neamt Spitalul Municipal de Urgenta Roman Spitalul Orasenesc Targu-Neamt Sanatoriul TBC Bisericani Spitalul Judetean Slatina Spitalul Orasenesc Bals Spitalul Municipal Caracal Spitalul Orasenesc Corabia Spitalul Pneumoftiziologie Scornicesti 1.8557 0.8790 0. Spitalul Judetean Clinic de Urgenta Targu Mures Spitalul Clinic Judetean Mures Spitalul Municipal Sighisoara Spitalul Orasenesc "Dr. 273.0345 0. 280. Nicoara" Reghin Spitalul Municipal "Dr. 262.8823 0. Agrippa Ionescu" Spitalul "Prof. Constantin Zamfir" Spitalul de Urgenta "Prof.6577 1. E.0493 0. 291.8190 1.8315 1. Constantin Opris" Baia Mare Spitalul de Boli Infectioase.0326 1.0230 1. 274.1256 1. SC Cardio Med SRL SC Nova Vita Hospital SA S.0614 2.8371 1. 257. Centrul Medical Topmed S. 261. 275. 268. 290.1161 0.0755 0. Gh. 264.3404 1.dr.1663 1.0674 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 230 .1090 0.0104 0. 286. 255. 269.9199 0.8056 1.9487 1.

294. 326.8581 0.7679 1. 297.9921 0. 310. 337.4437 1.Preda" Sibiu Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu Spitalul Municipal Medias Spitalul Orasenesc Agnita Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu Centrul Medical Polisano Spitalul Judetean Zalau Spitalul Orasenesc "prof.7894 0. 335. 323. 320.7109 0.7024 0.Gh.9422 0.0014 0. 307.9325 0. 331.9481 0.9817 0. 332.9101 0.7735 0.L.2620 1.8292 0. 313. C. 299.3068 0.8818 0. 328. 319. 303. 325.6432 0.6655 0. 314.9644 0.2192 0. 300. 329.1651 1. 327.8502 0.7801 0.8260 1. Ioan Cel Nou" Suceava Spitalul Municipal Campulung Moldovenesc Spitalul Municipal Falticeni Spitalul Orasenesc Gura Humorului Spitalul Municipal Radauti Spitalul Orasenesc Siret Spitalul Municipal Vatra Dornei Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret Spitalul de Psihiatrie Campulung Moldovenesc Spitalul Bethesda Suceava Spitalul General CF 2 Bucuresti Spitalul Universitar CF Witing Spitalul Universitar CF Constanta Spitalul Universitar CFR Craiova Spitalul Universitar CF Cluj 0. 322. 306.6706 0. 296. Spitalul Judetean Satu Mare Spitalul Municipal Carei Spitalul Orasenesc Negresti-Oas Gynoprax Spitalul Judetean de Urgenta "Sf. 318. 316. 333. Salvosan Ciobanca I.7625 0.9341 0.7938 0. 336. 311. 301.1198 0. 308. 309.7178 1. 324.7208 1.8393 0. Dr.8301 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1457 1444 231 .8073 0.1486 1. 321. 298.7093 1. PH01 PH04 PH05 PH06 PH07 PH08 PH09 PH102 PH12 PH13 PH14 PH20 PH96 PH98 PH99 SB01 SB02 SB03 SB04 SB05 SB08 SB10 SJ01 SJ02 SJ03 SJ10 SM01 SM04 SM05 SM08 SV01 SV02 SV03 SV04 SV05 SV06 SV07 SV08 SV12 SV17 T01 T02 T03 T04 T05 Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti Spitalul de Obstetrica-Ginecologie Ploiesti Spitalul de Ortopedie si Traumatologie Azuga Spitalul Orasenesc Baicoi Spitalul Municipal Campina Spitalul Orasenesc Sinaia Spitalul Orasenesc Mizil Spitalul De Pneumoftiziologie Drajna Spitalul Orasenesc Valenii de Munte Spitalul de Psihiatrie Voila Spitalul de Boli Pulmonare Breaza Spitalul de Boli Infectioase Ploiesti Spitalul de Pneumoftiziologie Floresti Spitalul Municipal Ploiesti Spitalul de Pediatrie Ploiesti Spitalul Clinic Judetean Sibiu Spitalul de Psihiatrie "Dr. 317.2314 0. 305.293.R.8323 1. 330. 315. 302.2630 0.9900 0. 304. Ioan Puscas" Simleu Silvaniei Spitalul Orasenesc Jibou S. 334.6808 0. 312.S.8382 0.9211 0. 295.

375.C. 346.9535 0.9726 0. S.8433 1.1327 1.7105 1.7611 0.6103 0. 376.3099 1. 367. 379.R.9419 0.0053 0. Iasi Spitalul Universitar CF Timisoara Spitalul Clinic CF Oradea Spitalul General CF Brasov Spitalul C.8420 0. Galati Spitalul General CF Ploiesti Spital General CF Sibiu Spitalul General CF Drobeta Turnu Severin Spitalul General CF Pascani Spitalul General CF Simeria Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea Spitalul Orasenesc Macin Spitalul Judetean Clinic de Urgenta Timisoara Spitalul Municipal Clinic de Urgenta Timisoara Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "L.7148 0.1677 0. 353.8803 0.7344 1.0700 0. 359.6077 0.L.1757 1. 377. 351. Medicorclinics S.0029 0. 341. 349.L.8928 0. 368. Gynatal S.8934 0.6380 0.F.8898 0. 358. 373. 362.F. 356. 369. Pantelimon" Focsani 1.R.6166 0.7543 0. 371. 344. T06 T07 T08 T09 T10 T11 T12 T13 T14 T15 TL01 TL03 TM01 TM02 TM03 TM04 TM06 TM07 TM09 TM10 TM11 TM12 TM15 TM16 TM17 TM19 TM21 TM22 TM23 TM24 TR01 TR02 TR03 TR04 TR05 TR08 TR12 VL01 VL03 VL04 VL05 VL11 VN01 Spitalul Universitar C.8489 1.7402 0. 350.0171 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1550 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 232 .7590 0. Babes" Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara Spitalul Municipal Lugoj Spitalul Orasenesc Deta Spitalul "Dr. 370. Karl Diel" Jimbolia Spitalul Orasenesc Samnicolau Mare Spitalul Orasenesc Faget Spitalul de Psihiatrie şi pentru Masuri de Siguranta Gataia Spitalul de Psihiatrie şi pentru Masuri de Siguranta Jebel Centrul Clinic de Evaluare şi Recuperare pentru Copii şi Adolescenti Cristian Serban Buzias S. 364. Brol Medica Center S.7275 0. V.2747 0.8449 0.R. 380. 366. 363. 372. 348. 339. 361. Spitalul Judetean Alexandria Spitalul Municipal Turnu Magurele Spitalul Municipal "Caritas" Rosiori de Vede Spitalul Orasenesc Zimnicea Spitalul Pneumoftiziologie Rosiorii de Vede Spitalul Psihiatrie Poroschia Spitalul Orasenesc Videle Spitalul Judetean de Urgenta Ramnicu Valcea Spitalul Municipal "Costache Nicolescu" Dragasani Spitalul Orasenesc Horezu Spitalul Orasenesc Brezoi SC Incarmed SRL Ramnicu Valcea Spitalul Judetean de Urgenta "Sf.5757 0. 374.338. 354. Centrul De Oncologie Oncohelp Athena Hospital S. 342.6447 1. Turcanu" Timisoara Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Dr.9102 0. 340. 352.8707 0.C.8085 0.8332 0. 347. 360. 357.8366 1. 343.R.L. 378.C.9382 0.8356 0. 365.5932 0.4745 1. 355. 345.

6751 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 Principii utilizate la calcularea TCP propuse pentru anul 2012 • Pentru spitalele a caror plata a fost in anul 2011 prin tarif pe caz rezolvat (DRG).381. s-a considerat tarif "vechi" TCP mediu national din 2011.0387 1.2011 si a clasificarii RO DRG v1.5961 1. 384. 1433 lei Numarul cazurilor ponderate a fost estimat la 12 luni plecând de la numărul de cazuri validate şi a ICM realizat de spitale în primele 9 luni ale anului 2011. conform regulilor de validare in uz la 30.0509 1. 383. acesta fiind noul tarif propus pentru 2012. acesta a fost crescut până la nivelul mediu naţional de 1444 propus pentru 2012. 387. S-a estimat bugetul global realizat de spitale la nivel national pe baza numarului de cazuri ponderate estimate la 12 luni si a TCP 2011 si s-a calculat TCP mediu national 2012=1444 lei Pentru spitalele al căror TCP 2011 a fost mai mare de 1444 s-a aplicat o reducere de 5%. 385. 388. pentru spitalele al căror TCP 2011 se situa sub 1444. s-a pornit de la tarifele publicate in Normele metodologice ale contractului cadru pentru anul 2011 Pentru spitalele a caror plata in anul 2011 nu a fost prin tarif pe caz rezolvat (DRG).0277 1. 382. 386. • • • • 233 .09.0324 0.8082 0.8636 0. VN02 VN04 VN07 VN09 VS01 VS02 VS04 VS07 Spitalul Municipal Adjud Spitalul Orasenesc Panciu Spitalul Comunal Vidra Spital Materna SRL Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui Spitalul Municipal de Urgenta "Elena Beldiman" Barlad Spitalul Municipal Husi Spitalul de Psihiatrie Murgeni 0.

otraviri si efecte toxice ale medicamentelor Arsuri Factori care influenteaza starea de sanatate si alte contacte cu serviciile de sanatate DRG abatere 234 .ANEXA 17 B I LISTA CATEGORIILOR MAJORE DE DIAGNOSTIC Cod CMD 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 CMD 01 CMD 02 CMD 03 CMD 04 CMD 05 CMD 06 CMD 07 CMD 08 CMD 09 CMD 10 CMD 11 CMD 12 CMD 13 CMD 14 CMD 15 CMD 16 CMD 17 CMD 18 CMD 19 CMD 20 CMD 21 CMD 22 CMD 23 Categoria majora de diagnostic Denumire categorie majora de diagnostic Pre-CMD Boli si tulburari ale sistemului nervos Boli si tulburari ale ochiului Boli si tulburari ale urechii. nastere si lauzie Nou-nascuti si alti neonatali Boli si tulburari ale sangelui si organelor hematopoietice si tulburari imunologice Tulburari neoplazice (hematologice si neoplasme solide) Boli infectioase si parazitare Boli si tulburari mentale Consum de alcool/droguri si tulburari mentale organice induse de alcool/droguri Accidente. nasului. nutritionale si metabolice Boli si tulburari ale rinichiului si tractului urinar Boli si tulburari ale sistemului reproductiv masculin Boli si tulburari ale sistemului reproductiv feminin Sarcina. tesutului subcutanat si sanului Boli si tulburari endocrine. gurii si gatului Boli si tulburari ale sistemului respirator Boli si tulburari ale sistemului circulator Boli si tulburari ale sistemului digestiv Boli si tulburari ale sistemului hepatobiliar si ale pancreasului Boli si tulburari ale sistemului musculo-scheletal si tesutului conjunctiv Boli si tulburari ale pielii.

neinrudite 91020 cu diagnosticul principal 1.12 2.0 1.4365 Proceduri in sala de operatii ale prostatei 91030 neinrudite cu diagnosticul principal 3.ANEXA 17 B II Categoria majoră de diagnostic (CMD) Categorie Medicală.3438 0.7579 11.4275 13.0000 0.1197 9.49 235 Mediana DS in sectiile ATI.53 5.5797 9.2331 16.5 1.20 4.8344 13. national Limita superioara a DS Limita inferioara a DS Grupa de diagnostic Valoare relativa Nr crt DMS .0 1. Chirurgicala sau Altele (M/C/A) 1 24 2 24 3 24 4 24 5 24 6 7 8 9 10 C C C M M Descrierea grupelor de diagnostice Proceduri extinse in sala de operatii neinrudite cu 91010 diagnosticul principal 2.37 1.79 3.16 4.0000 0.0000 0.65 0.0000 0.5833 12.6490 0.0 1.7534 Proceduri neextinse in sala de operatii.0 3.22 6.0000 - 11 0 12 0 13 0 14 0 15 0 16 0 17 0 18 0 19 1 20 1 21 1 22 1 23 1 28.48 - 2 1 2 2 1 3 3 3 3 3 35 24 68 32 21 37 48 40 43 27 1.0000 0.0 24 0 0 0 0 93020 Diagnostice principale inacceptabile Diagnostice neonatale neconcordante cu M 93030 varsta/greutatea C A1010 Transplant de ficat C A1020 Transplant de plaman/inima sau plaman C A1030 Transplant de inima C A1040 Traheostomie sau ventilatie >95 ore C C C C C A A A C C C C C A1050 Transplant alogenic de maduva osoasa Transplant autolog de maduva osoasa cu CC A1061 catastrofale Transplant autolog de maduva osoasa fara CC A1062 catastrofale Transplant renal cu transplant de pancreas sau A1071 CC catastrofale Transplant renal fara transplant de pancreas fara A1072 CC catastrofale Oxigenoterapie extracorporala fara chirurgie A2010 cardiaca A2021 Intubatie varsta<16 cu CC A2022 Intubatie varsta<16 fara CC B1010 Revizia shuntului ventricular B1021 Craniotomie cu CC catastrofale B1022 Craniotomie cu CC severe sau moderate B1023 Craniotomie fara CC Proceduri la nivelul colonei vertebrale cu CC B1031 catastrofale sau severe 2.0 7.2466 10.4464 93010 Negrupabile 0.0000 14.6508 6.0 1.1332 1.0000 0.0 1.0 1.

0 9.22 4.0 4.68 5.64 4.1827 1.0 1.0 3.4176 0.0 5.27 1.08 8. neuropatie fara CC catastrofale sau B1062 severe 2.7120 B2010 Plasmafereza cu boli neurologice B2020 Monitorizare telemetrica EEG 0.86 7.24 1 25 1 26 1 27 1 28 1 29 1 30 1 31 1 32 1 33 1 34 1 35 1 36 1 37 1 38 1 39 1 40 1 41 1 42 1 43 1 44 1 45 1 46 1 47 1 48 1 49 1 50 1 51 1 52 1 C C C C C C C C A A Proceduri la nivelul colonei vertebrale fara CC B1032 catastrofale sau severe Proceduri vasculare extracraniene cu CC B1041 catastrofale sau severe Proceduri vasculare extracraniene fara CC B1042 catastrofale sau severe B1050 Eliberarea tunelului carpian Proceduri pentru paralizie cerebrala.0 1.21 9.0 1.7561 7.17 236 .0099 Proceduri la nivelul nervilor cranieni si periferici si B1072 alte proceduri ale sistemului nervos fara CC 0.8884 12.03 6.80 8.36 6.0 1.8317 Paraplegie/tetraplegie stabilita cu sau fara M B3011 proceduri in sala de operatii cu CC catastrofale 5.69 9.10 7.3915 0.4284 5.0 4.0 2.0 4.7957 11.31 6.9766 0.3591 0.0 4.90 8.2682 1.0 2.3276 4.46 8.0 1.0 1.0 0.0414 2.2601 M B3030 Internare pentru afereza Dementa si alte tulburari cronice ale functiei M B3040 cerebrale M B3051 Delir cu CC catastrofale M B3052 Delir fara CC catastrofale M B3060 Paralizie cerebrala Tumori ale sistemului nervos cu CC catastrofale M B3071 sau severe Tumori ale sistemului nervos fara CC catastrofale M B3072 sau severe Tulburari degenerative ale sistemului nervos cu M B3081 CC catastrofale sau severe Tulburari degenerative ale sistemului nervos M B3082 varsta >59 fara CC catastrofale sau severe Tulburari degenerative ale sistemului nervos M B3083 varsta <60 fara CC catastrofale sau severe Scleroza multipla si ataxia de origine cerebeloasa M B3091 cu CC Scleroza multipla si ataxia de origine cerebeloasa M B3092 fara CC AIT si ocluzie precerebrala cu CC catastrofale M B3101 sau severe AIT si ocluzie precerebrala fara CC catastrofale M B3102 sau severe M B3111 Accident vascular cerebral cu CC catastrofale 0.0 1.75 7. neuropatie cu CC catastrofale sau B1061 severe Proceduri pentru paralizie cerebrala.0 2.51 2.9991 12. distrofie musculara.12 5.0 2.3339 1.67 7.0 Proceduri la nivelul nervilor cranieni si periferici si B1071 alte proceduri ale sistemului nervos cu CC 2.1233 0.8704 Afectiuni ale maduvei spinarii cu sau fara proceduri in sala de operatii fara CC catastrofale M B3022 sau severe 1.8821 0.4032 1.49 - Paraplegie/tetraplegie stabilita cu sau fara M B3012 proceduri in sala de operatii fara CC catastrofale 1.6445 0.8002 0.0 4.25 0.0 5.7579 0.8776 0.0 2.7624 2.70 3 3 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 3 19 25 27 13 33 24 17 15 30 50 30 29 24 41 38 15 30 19 28 22 23 20 16 19 17 39 1.07 7. distrofie musculara.0 5.10 6.5122 Afectiuni ale maduvei spinarii cu sau fara proceduri in sala de operatii cu CC catastrofale M B3021 sau severe 4.0 1.0342 11.63 4.0 1.

19 2.0 2.49 4.0 1.01 2.0 2.5059 0.0 3.8191 Glaucom si proceduri complexe ale cataractei.25 5.83 6.0 1.8191 0.34 4.78 7.4284 C1121 Proceduri asupra cristalinului C1122 Proceduri asupra cristalinului.4158 0.6049 0.7786 10.0 1.56 9.07 3.0 1.4599 0.0 6.6112 0.68 4.2853 1.2835 0.0 1.1404 Infectii oculare acute si majore varsta <55 fara M C3012 CC catastrofale sau severe 0.27 4.0 10.0 1.28 7. sclerei si C1040 conjunctivei C1050 Dacriocistorinostomie C1060 Proceduri pentru strabism C1070 Proceduri ale pleoapei Alte proceduri asupra corneei.3150 C1111 Glaucom si proceduri complexe ale cataractei 0.0 1.0 1.6319 1.0 1.63 6.53 1 54 1 55 1 56 1 57 1 58 1 59 1 60 1 61 1 62 1 63 1 64 1 65 1 66 1 67 1 68 1 69 1 70 1 71 1 72 2 73 2 74 2 75 2 76 2 77 2 78 2 79 2 80 2 81 2 82 2 83 2 84 2 85 2 86 2 87 2 M B3112 Accident vascular cerebral cu CC severe Accident vascular cerebral fara CC catastrofale M B3113 sau severe Accident vascular cerebral.2835 1.37 4.0 1.19 6.2520 2.7057 237 .0 1.4284 0.71 3.4095 Infectii oculare acute si majore varsta >54 sau cu M C3011 (CC catastrofale sau severe ) 1. de C1112 zi 0.6175 0.6616 0.66 3.68 6.3717 0. decedat sau M B3114 transferat < 5 zile M B3121 Tulburari ale nervilor cranieni si periferici cu CC Infectii ale sistemului nervos cu exceptia M B3131 meningitei virale cu CC catastrofale sau severe 1.26 4.0 2.0 1.0 1.2709 1.0 1.15 Infectii ale sistemului nervos cu exceptia M B3132 meningitei virale fara CC catastrofale sau severe 1.09 8.04 3 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 27 23 5 17 18 43 30 42 18 13 18 17 15 26 13 17 9 19 33 15 11 6 11 13 6 11 9 12 9 9 7 14 11 5.5 2.0 1.0 1.8884 0.0 1.1089 0.73 4.1278 0.94 5.2394 1.5545 1.00 5.2223 9.29 3.5 M B3122 Tulburari ale nervilor cranieni si periferici fara CC 0.16 4.0 1.6616 0.81 1.0 6.0 2.0 0. sclerei si C1080 conjunctivei C1090 Proceduri privind caile lacrimare C1100 Alte proceduri la nivelul ochiului 0. de zi 0.0 1.5482 0.0 4.69 6.5 1.0 4.40 3.9973 0.3969 1.1467 M B3140 Menigita virala M B3150 Stupoare si coma non-traumatica M B3160 Convulsii febrile M B3171 Atacuri cu CC catastrofale sau severe M B3172 Atacuri fara CC catastrofale sau severe M B3180 Cefalee Leziune intracraniana cu CC catastrofale sau M B3191 severe Leziune intracraniana fara CC catastrofale sau M B3192 severe M B3200 Fracturi craniene M B3210 Alta leziune a capului Alte tulburari ale sistemului nervos cu CC M B3221 catastrofale sau severe Alte tulburari ale sistemului nervos fara CC M B3222 catastrofale sau severe C C C C C C C C C C C C C C C1010 Proceduri pentru leziuni penetrante ale ochiului C1020 Enucleeri si proceduri ale orbitei C1030 Proceduri la nivelul retinei Proceduri majore asupra corneei.42 5.71 5.0585 0.00 3.

0 1.0 1.8335 1. gurii si D1070 gâtului 0.2961 4.0 1.0 1.75 238 .0 1.0 1.73 5.0 1.2961 0.0 1.19 4.24 8.80 8.2457 0.1152 1.26 5.0 2.0 1. gura si M D3072 gâtul fara CC Tulburari orale si dentare cu exceptia extractiilor M D3081 si reconstituirilor Tulburari orale si dentare cu exceptia extractiilor M D3082 si reconstituirilor de zi Proceduri majore la nivelul toracelui cu CC C E1011 catastrofale 0. gura si M D3071 gâtul cu CC Alte diagnostice privind urechea.2457 0.4239 Proceduri la nivelul sinusului.79 6. gurii si gatului cu M D3011 CC catastrofale sau severe 1.0 1.0 1.5671 D1080 Proceduri nasale D1090 Amigdalectomie si/sau adenoidectomie D1110 Miringotomie cu insertie de tub D1120 Proceduri asupra gurii si glandei salivare D2010 Extractii dentare si restaurare Proceduri endoscopice de zi.94 5.6193 0.91 4.0 1.53 4. nasului.5293 0.03 3.5 2.3213 0. nasul.0 1.69 5.6427 Stare maligna a urechii.03 4.2583 0.0 1.5293 0.94 4.64 5.0 1.57 7.0 1.0 1. nasul.8947 Proceduri diverse ale urechii.27 3. mastoidei si urechii D1060 medii 0.2655 1.00 3.5293 0.24 5.0 1.8146 Stare maligna a urechii.2016 D1100 Alte proceduri ale urechii.14 5.03 4.0 1.39 - 2 1 2 1 2 2 2 3 2 1 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 17 13 12 12 20 32 36 23 17 17 21 19 14 13 8 12 18 12 10 28 22 16 12 12 12 12 11 13 15 13 47 1.0 1.0 3.32 4.0 1.2394 0. nasului.9325 5.65 4.3024 0.96 9.6436 4.7498 0.0 1.0 D1050 Proceduri la nivelul glandei parotide 1.4978 0.57 3.0 1.0 1.0 1. nasului.88 2 89 2 90 2 91 2 92 3 93 3 94 3 95 3 96 3 97 3 98 3 99 3 100 3 101 3 102 3 103 3 104 3 105 3 106 3 107 3 108 3 109 3 110 3 111 3 112 3 113 3 114 3 115 3 116 3 117 3 118 3 119 3 120 3 M C3020 Tulburari neurologice si vasculare ale ochiului M C3030 Hifema si traume oculare tratate medical M C3041 Alte tulburari ale ochiului cu CC M C3042 Alte tulburari ale ochiului fara CC C C C C C C C C C C C C C C C A A D1010 Implant cohlear Proceduri ale capului si gatului cu CC D1021 catastrofale sau severe Proceduri ale capului si gatului cu stare maligna D1022 sau CC moderate Proceduri ale capului si gatului fara stare maligna D1023 fara CC Cura chirugicala a cheiloschisisului sau D1030 diagnostic privind palatul D1041 Chirurgie maxialo-faciala cu CC D1042 Chirurgie maxialo-faciala fara CC 0. gurii si gâtului 0.2898 0. nasului.30 8. gurii si gatului M D3012 fara CC catastrofale sau severe M D3020 Dezechilibru M D3030 Epistaxis Otita medie si infectie a cailor respiratorii M D3041 superioare cu CC Otita medie si infectie a cailor respiratorii M D3042 superioare fara CC M D3050 Laringotraheita si epiglotita M D3060 Traumatism si diformitate nazale Alte diagnostice privind urechea.6490 0.1026 1.64 7.4347 0.58 5.1017 12.5608 0.23 5.1449 121 4 4.0 1. pentru afectiuni D2020 ORL 0.4284 0.3402 0.0 1.64 6.

20 7.23 5.6859 1.122 4 123 4 124 4 125 4 126 4 127 4 128 4 129 4 130 4 131 4 132 4 133 4 134 4 135 4 136 4 137 4 138 4 139 4 140 4 141 4 142 4 143 4 144 4 145 4 146 4 147 4 148 4 149 4 150 4 151 4 152 4 153 4 154 4 C C C C A A A Proceduri majore la nivelul toracelui fara CC E1012 catastrofale Alte proceduri in sala de operatii ale sistemului E1021 respirator cu CC catastrofale Alte proceduri in sala de operatii ale sistemului E1022 respirator cu CC severe Alte proceduri in sala de operatii ale sistemului E1023 respirator fara CC catastrofale sau severe Diagnostic asupra sistemului respirator cu suport E2010 ventilator Diagnostic asupra sistemului respirator cu E2020 ventilatie neinvaziva Proceduri endoscopice ale aparatului respirator.0 3.0 2.0 2.68 6.0 2.16 8.70 8.0 1.97 5.6112 3.50 7.0 3.12 5.0036 1.1989 3.0 3.5374 0.0 1.6652 2.58 9.0 2.5608 0.0 2.6508 0.6805 1. E2030 de zi 2.0 3.0 1.0 1.8758 1.2016 2.53 8.0 - M E3011 Fibroza cistica cu CC catastrofale sau severe M E3012 Fibroza cistica fara CC catastrofale sau severe Embolism pulmonar cu CC catastrofale sau M E3021 severe Embolism pulmonar fara CC catastrofale sau M E3022 severe M E3031 Infectii respiratorii/inflamatii cu CC catastrofale Infectii respiratorii/inflamatii cu CC severe sau M E3032 moderate M E3033 Infectii respiratorii/inflamatii fara CC M E3040 Apnee de somn M E3050 Edem pulmonar si insuficienta respiratorie Boala cronica obstructiva a cailor respiratorii cu M E3061 CC catastrofale sau severe Boala cronica obstructiva a cailor respiratorii fara M E3062 CC catastrofale sau severe Traumatism major la nivelul toracelui varsta >69 M E3071 cu CC Traumatism major la nivelul toracelui varsta >69 M E3072 sau cu CC Traumatism major la nivelul toracelui varsta <70 M E3073 fara CC Semne si simptome respiratorii cu CC M E3081 catastrofale sau severe Semne si simptome respiratorii fara CC M E3082 catastrofale sau severe M E3090 Pneumotorax M E3101 Bronsita si astm varsta >49 cu CC M E3102 Bronsita si astm varsta >49 sau cu CC M E3103 Bronsita si astm varsta <50 fara CC M E3111 Tuse convulsiva si bronsiolita acuta cu CC M E3112 Tuse convulsiva si bronsiolita acuta fara CC M E3121 Tumori respiratorii cu CC catastrofale M E3122 Tumori respiratorii cu CC severe sau moderate M E3123 Tumori respiratorii fara CC Probleme respiratorii aparute in perioada M E3130 neonatala 239 .2835 0.0 2.9829 8.35 6.04 9.0 2.9703 0.0 21.26 3.7309 0.69 6.6697 0.0 3.27 5.0 3.4725 0.0 2.70 7.51 8.5311 0.3087 0.74 4.0 1.09 9.17 6.0 2.39 - 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 3 3 2 1 2 3 3 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 1 1 - 35 16 16 10 37 41 34 16 37 32 23 19 20 19 19 21 21 18 16 13 23 19 23 19 16 14 14 14 23 22 20 - 1.8758 0.7435 0.69 7.09 5.73 5.73 5.99 4.71 6.0 3.0 4.0 2.0 1.4032 0.7624 0.0 1.0 1.6985 2.46 5.0 1.7876 1.69 6.48 8.1467 0.5 4.0396 0.5041 0.3339 1.5608 1.6337 0.6679 0.0 2.4302 0.60 5.

0 1.9388 0.6634 1.0 3.0 3.0 2.155 4 156 4 157 4 158 4 159 4 160 4 161 4 162 4 163 4 164 5 165 5 166 5 167 5 168 5 169 5 170 5 171 5 172 5 173 5 174 5 175 5 176 5 177 5 178 5 179 5 180 5 181 5 182 5 M E3141 Revarsat pleural cu CC catastrofale M E3142 Revarsat pleural cu CC severe M E3151 Boala interstitiala pulmonara cu CC catastrofale M E3152 Boala interstitiala pulmonara cu CC severe Boala interstitiala pulmonara fara CC catastrofale M E3153 sau severe Alt diagnostic al sistemului respirator varsta >64 M E3161 cu CC Alt diagnostic al sistemului respirator varsta >64 M E3162 sau cu CC Alt diagnostic al sistemului respirator varsta <65 M E3163 fara CC Implant sau inlocuire de defibrilator cardiac implantabil automat.5365 Proceduri majore de reconstructie vasculara fara F1081 pompa CPB cu CC catastrofale 5.0 3.8524 20.0 1.0 2.5230 16.0 3.0396 1.0999 13.6049 7.3195 6.16 Amputatie pentru sistemul circulator cu exceptia membrului superior si a degetului de la picioar cu F1111 CC catastrofale 5.0 1.48 4.1557 17.98 6.76 2 2 2 3 3 3 1 1 2 2 2 7 7 6 8 7 6 6 4 1 1 2 2 2 4 5 34 29 31 15 14 13 26 19 14 43 29 53 39 44 41 45 32 30 50 65 47 40 34 16 56 47 3.66 4.9397 19.0 3.24 F1100 Interventie coronara percutanata cu IMA 1.19 5.79 6. sistem total fara CC C F1012 catastrofale sau severe C C C C C C C C C C C C C C C C C F1020 Implant/Inlocuire componenta AICD Procedura de valva cardiaca cu pompa CPB cu F1030 investigatie cardiaca invaziva Procedura de valva cardiaca cu pompa CPB fara F1041 investigatie cardiaca invaziva cu CC catastrofale Procedura de valva cardiaca cu pompa CPB fara investigatie cardiaca invaziva fara CC F1042 catastrofale Bypass coronarian cu investigatii cardiace F1051 invazive cu CC catastrofale Bypass coronarian cu investigatii cardiace F1052 invazive fara CC catastrofale Bypass coronarian fara investigatii cardiace F1061 invazive cu CC catastrofale sau severe 1.0 2.0 M E3143 Revarsat pleural fara CC catastrofale sau severe 0.88 6.0 4.19 4.52 Alte proceduri cardiotoracice/vasculare cu pompa F1072 CPB fara CC catastrofale 4.9037 17.0 2.1530 0.17 5.1143 Alte proceduri cardiotoracice fara pompa CPB F1092 fara CC catastrofale 2.00 8.19 4.0 1.0 1.94 F1062 invazive fara CC catastrofale sau severe Alte proceduri cardiotoracice/vasculare cu pompa F1071 CPB cu CC catastrofale 7.22 6.6364 0.2232 11.17 Amputatie pentru sistemul circulator cu exceptia membrului superior si a degetului de la picior fara F1112 CC catastrofale 2.0 2.82 9.48 Proceduri majore de reconstructie vasculara fara F1082 pompa CPB fara CC catastrofale 2.13 240 .9487 17.0 1.5 1.0 2.0 3.0513 15.65 9.6715 7.3276 11.03 Bypass coronarian fara investigatii cardiace 3.46 6. sistem total cu CC C F1011 catastrofale sau severe Implant sau inlocuire de defibrilator cardiac implantabil automat.6616 0.8461 6.0 2.0 1.6760 1.0 1.69 8.3843 9.5779 19.0 2.5266 Alte proceduri cardiotoracice fara pompa CPB cu F1091 CC catastrofale 4.3447 9.89 8.3663 17.79 6.

0 6.73 2 3 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 3 3 3 19 48 25 24 17 17 17 22 20 18 27 22 31 22 17 15 10 28 29 16 98 21 17 21 19 22 3.2538 1.5689 2.5734 1.3609 0.5 2.0 1.6616 6.0 1.0 1.49 241 .2601 3.0 3.64 8.0 4.2538 1.0 2.4401 1.2385 F1211 circulator cu CC catastrofale Alte proceduri in sala de operatii privind sistemul F1212 circulator fara CC catastrofale Diagnostic al sistemului circulator cu suport F2010 ventilator Tulburari circulatorii cu IMA cu proceduri de investigatie cardiaca invaziva cu CC catastrofale F2021 sau severe Tulburari circulatorii cu IMA cu proceduri de investigatie cardiaca invaziva fara CC F2022 catastrofale sau severe Tulburari circulatorii fara IMA cu proceduri de investigatie cardiaca invaziva cu diagnostic F2031 principal complex Tulburari circulatorii fara IMA cu proceduri de investigatie cardiaca invaziva fara diagnostic F2032 principal complex Tulburari circulatorii cu IMA fara proceduri de investigatie cardiaca invaziva cu CC catastrofale F3011 sau severe Tulburari circulatorii cu IMA fara proceduri de investigatie cardiaca invaziva fara CC F3012 catastrofale sau severe Tulburari circulatorii cu IMA fara proceduri de F3013 investigatie cardiaca invaziva.2538 0.52 6.95 6.5 1.01 6.39 5.35 7.82 6.30 6.0 1.24 7.7327 1.0648 1.6553 0.0 2.0 0.3375 14.0396 0.42 7.0 2.3420 0.7561 1.90 3.0 2.92 3.5608 1.0 1.65 5.0 1.12 3.7471 18.9388 1.0 2.09 6.0 1.96 Alte proceduri in sala de operatii privind sistemul 3.84 7.0 2.27 5.1881 1.92 6.2160 1.0 1.5689 0.6886 0.07 4.56 5.0 1.5 5.7561 1.0 1.9343 6.0 4.2853 1.0 1.183 5 184 5 185 5 186 5 187 5 188 5 189 5 190 5 191 5 192 5 193 5 194 5 195 5 196 5 197 5 198 5 199 5 200 5 201 5 202 5 203 5 204 5 205 5 206 5 207 5 208 5 209 5 C C C C C C C C C C C C C A A A A A M M M M M M M M M F1120 Implantare pacemaker cardiac Amputatie a membrului superior si a degetului F1130 pentru tulburari ale sistemului circulator Proceduri vasculare exceptand reconstructia F1141 majora fara pompa CPB cu CC catastrofale Proceduri vasculare exceptand reconstructia F1142 majora fara pompa CPB cu CC severe Proceduri vasculare exceptand reconstructia majora fara pompa CPB fara CC catastrofale sau F1143 severe Interventie coronara percutanata fara IMA cu F1150 implantare de stent Interventie coronara percutanata fara IMA fara F1160 implantare de stent F1170 Inlocuire de pacemaker cardiac Revizie de pacemaker cardiac exceptand F1180 inlocuirea dispozitivului Alta interventie percutanata cardiaca F1190 transvasculara F1200 Ligatura venelor si stripping 1.23 7. decedat F3020 Endocardita infectioasa F3031 Insuficienta cardiaca si soc cu CC catastrofale F3032 Insuficienta cardiaca si soc fara CC catastrofale Tromboza venoasa cu CC catastrofale sau F3041 severe Tromboza venoasa fara CC catastrofale sau F3042 severe F3050 Ulceratie a pielii pentru tulburari circulatorii 1.64 8.37 8.

33 6.4356 14.5230 C G1011 Rezectie rectala cu CC catastrofale C G1012 Rezectie rectala fara CC catastrofale Proceduri majore pe intestinul subtire si gros cu C G1021 CC catastrofale Proceduri majore pe intestinul subtire si gros fara C G1022 CC catastrofale Proceduri la nivelul stomacului.01 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 5 6 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 22 24 20 24 17 20 18 19 17 25 22 19 16 16 16 16 12 12 22 20 19 46 37 49 40 52 28 22 29 18 13 23 16 2.9892 0.55 6.18 2.9532 C G1051 CC C G1052 Proceduri minore pe intenstinul subtire si gros 1.22 4.98 5.9514 6.0 3.0963 242 .2520 0.24 5.0 1.5482 0. esofagului si duodenului fara stare maligna fara CC C G1033 catastrofale sau severe C G1041 Aderente peritoneale varsta >49 cu CC C G1042 Aderente peritoneale varsta >49 sau cu CC 4.0 2.0 2.0 3.63 7.16 5.7579 9.3780 1.37 6.0 1.0 3.4473 0.0 3.90 7.0 3.0 2.60 7.24 6.7246 0.6841 16.0 1.2034 0. esofagului si C G1031 duodenului cu stare maligna Proceduri la nivelul stomacului.11 5.55 5.15 6.210 5 211 5 212 5 213 5 214 5 215 5 216 5 217 5 218 5 219 5 220 5 221 5 222 5 223 5 224 5 225 5 226 5 227 5 228 5 229 5 230 5 231 6 232 6 233 6 234 6 235 6 236 6 237 6 238 6 239 6 240 6 241 6 242 6 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M Tulburari vasculare periferice cu CC catastrofale F3061 sau severe 1.66 7.0 1.57 7.3672 1.0 3.03 5.2646 2.2853 Tulburari vasculare periferice fara CC F3062 catastrofale sau severe 0.3528 0.0 3.0 1.1359 11.52 5.0 2.0 2.94 7.0909 15.8317 F3132 Angina instabila fara CC catastrofale sau severe 0.16 6.13 2.4221 F3141 Sincopa si colaps cu CC catastrofale sau severe 0.30 2.0 5.0414 0.26 4.0 1.68 5.0 3.8920 10.0 1.48 4.0 2.42 6.60 5.9829 0.48 C G1043 Aderente peritoneale varsta <50 fara CC 1.0 4.7876 Sincopa si colaps fara CC catastrofale sau F3142 severe 0.2646 0.2961 F3150 Durere toracica Alte diagnostice ale sistemului circulator cu CC F3161 catastrofale Alte diagnostice ale sistemului circulator cu CC F3162 severe Alte diagnostice ale sistemului circulator fara CC F3163 catastrofale sau severe 0.0459 Proceduri minore pe intenstinul subtire si gros cu 1.3654 F3122 CC catastrofale sau severe F3131 Angina instabila cu CC catastrofale sau severe 0.66 5.0 2.8182 1.0 3.0 3.0 1.0 Aritmie non-majora si tulburari de conducere fara 0.27 3.07 7.4284 F3071 Ateroscleroza coronariana cu CC F3072 Ateroscleroza coronariana fara CC F3081 Hipertensiune cu CC F3082 Hipertensiune fara CC F3090 Boala congenitala de inima F3101 Tulburari valvulare cu CC catastrofale sau severe Tulburari valvulare fara CC catastrofale sau F3102 severe Aritmie majora si stop cardiac cu CC catastrofale F3111 sau severe Aritmie majora si stop cardiac fara CC F3112 catastrofale sau severe Aritmie non-majora si tulburari de conducere cu F3121 CC catastrofale sau severe 0.0 2.6940 17.0 1. esofagului si duodenului fara stare malignam cu CC C G1032 catastrofale sau severe Proceduri la nivelul stomacului.0 3.0 1.

8443 Proceduri pentru hernie abdominala si alte hernii C G1081 varsta >59 sau cu (CC catastrofale sau severe) 1.6364 G2053 Gastroscopie complexa.0 1.69 5.8317 A A A A A A A A A A A G2011 Alte gastroscopii pentru boli digestive majore 0.0 2.0 3.4725 243 .5797 C G1100 Proceduri pentru hernie varsta <1 Proceduri anale si la nivelul stomei cu CC C G1111 catastrofale sau severe Proceduri anale si la nivelul stomei fara CC C G1112 catastrofale sau severe 0.88 6.87 6.0 3.0 3.0018 Proceduri pentru hernie abdominala si alte hernii C G1082 varsta 1 la 59 fara CC catastrofale sau severe 0.0 1.0 1.0 2.2079 0.0 1.6886 5.05 5.0 3.19 4.0 1.06 4.27 6.10 4.50 5.0 C G1072 Apendicectomie fara CC catastrofale sau severe 0.18 5.2394 Stare maligna digestiva cu CC catastrofale sau M G3011 severe 0.56 5.fara CC 243 6 244 6 245 6 246 6 247 6 248 6 249 6 250 6 251 6 252 6 253 6 254 6 255 6 256 6 257 6 258 6 259 6 260 6 261 6 262 6 263 6 264 6 265 6 266 6 267 6 268 6 269 6 270 6 271 6 272 6 273 6 274 6 C G1060 Piloromiotomie C G1071 Apendicectomie cu CC catastrofale sau severe 1.4221 Alte proceduri in sala de operatii la nivelul C G1121 sistemului digestiv cu CC catastrofale sau severe 2.5356 0.97 5.1701 1.02 4.5923 Proceduri pentru hernia inghinala si femurala C G1090 varsta >0 0.5293 1.2097 0.5437 0.0 1.76 4.2583 0.0 2.5041 Hemoragie gastrointestinala varsta >64 sau cu M G3021 (CC catastrofale sau severe ) Hemoragie gastrointestinala varsta <65 fara CC M G3022 catastrofale sau severe M G3030 Ulcer peptic complicat M G3040 Ulcer peptic necomplicat M G3050 Boala inflamatorie a intestinului M G3061 Ocluzie intestinala cu CC M G3062 Ocluzie intestinala fara CC Durere abdominala sau adenita mezenterica cu M G3071 CC 0.72 4.2205 0.1764 G2020 Colonoscopie complexa G2031 Alte colonoscopii cu CC catastrofale sau severe G2033 Alte colonoscopii.35 6.9199 0.0 3.0 1.0 1.8380 G2032 Alte colonoscopii fara CC catastrofale sau severe 0.8479 Alte proceduri in sala de operatii la nivelul sistemului digestiv fara CC catastrofale sau C G1122 severe 0.9766 Stare maligna digestiva fara CC catastrofale sau M G3012 severe 0.13 4.0 3. de zi Alte gastroscopii pentru boli digestive care nu G2041 sunt majore Alte gastroscopii pentru boli digestive care nu G2042 sunt majore.0 2.93 8.0 1. de zi Gastroscopie complexa cu CC catastrofale sau G2051 severe Gastroscopie complexa fara CC catastrofale sau G2052 severe 0.5 3.39 5.41 9.61 6.36 6.23 6.0648 1.9577 Alte gastroscopii pentru boli digestive majore.4978 0.0 1.23 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 13 11 23 19 16 10 20 16 38 27 18 15 12 14 19 15 20 13 21 16 17 15 19 16 12 11 1.4032 1.4473 0. de G2012 zi 0.7687 0.0 1. de zi 0.0 3.0 1.31 4.8335 0.63 7.9703 0.0 1.

0648 2.0 1.0 1.95 3.7498 0.8380 1.4780 12.37 Colecistectomie laparoscopica fara explorarea H1062 inchisa a CBP fara CC catastrofale sau severe Proceduri endoscopice pentru varice esofagiene H2010 sangerande Procedura terapeutica complexa pentru colangiopancreatografie retrograda endoscopica H2021 cu CC catastrofale sau severe Procedura terapeutica complexa pentru colangiopancreatografie retrograda endoscopica H2022 fara CC catastrofale sau severe Alte proceduri terapeutice pentru colangiopancreatografie retrograda endoscopica H2031 cu CC catastrofale sau severe Alte proceduri terapeutice pentru colangiopancreatografie retrograda endoscopica H2032 cu CC moderate Alte proceduri terapeutice pentru colangiopancreatografie retrograda endoscopica H2033 fara CC 0.0 0. gastroenterita si diverse tulburari ale sistemului digestiv varsta >9 ani cu CC M G3081 catastrofale/severe 0.4320 1.58 4.0 1.2394 3.16 8.7813 0.4825 14.8083 1. gastroenterita si diverse tulburari ale sistemului digestiv varsta >9 ani fara CC 0.0 0.0 2.0 1.0 3.3294 12.36 6.0 3.24 6.8065 Esofagita.2709 M G3082 catastrofale/severe M G3091 Gastroenterita varsta <10 ani cu CC M G3092 Gastroenterita varsta <10 ani fara CC Esofagita si diverse tulburari ale sistemului M G3100 digestiv varsta <10 ani M G3111 Alte diagnostice ale sistemului digestiv cu CC M G3112 Alte diagnostice ale sistemului digestiv fara CC Proceduri la nivel de pancreas.0 2.0 2.70 4.0 2.3753 14.0099 0.0 2.0 1.56 Colecistectomie deschisa fara explorarea inchisa H1052 a CBP fara CC catastrofale 1.0 2.01 2.9469 2.0 1.54 2.90 4.0 3.62 Colecistectomie laparoscopica cu explorarea inchisa a CBP sau cu (CC catastrofale sau H1061 severe) 1.53 3.5572 16.20 1.0 1.5563 10.0144 0.3402 0.02 6.0 2.57 5.88 6. ficat si shunt cu C H1011 CC catastrofale Proceduri la nivel de pancreas.0 2.20 4.11 244 .69 4.275 6 276 6 277 6 278 6 279 6 280 6 281 6 282 6 283 7 284 7 285 7 286 7 287 7 288 7 289 7 290 7 291 7 292 7 293 7 294 7 295 7 296 7 297 7 298 7 299 7 300 7 Durere abdominala sau adenita mezenterica fara M G3072 CC 0.28 5.0 5.3717 0.0 1.0 2.0 3.8443 1.4825 7.2331 Esofagita.0 1.5860 5.2340 15.29 Colecistectomie deschisa cu explorarea inchisa a H1051 CBP sau cu CC catastrofale 3.02 4.64 2.26 1 2 2 2 2 1 1 1 3 4 4 4 3 2 2 2 4 4 2 2 2 2 1 2 1 1 10 14 13 11 10 9 15 13 61 44 44 42 40 24 15 29 31 24 18 12 21 20 10 23 12 17 1.45 5.7075 6. ficat si shunt fara C H1012 CC catastrofale Proceduri majore ale tractului biliar cu stare C H1021 maligna sau CC catastrofale C C C C C C C C C A A A A A A Proceduri majore ale tractului biliar fara stare H1022 maligna cu (CC moderate sau severee) Proceduri majore ale tractului biliar fara stare H1023 maligna fara CC Proceduri de diagnostic hepatobiliar cu CC H1031 catastrofale sau severe Proceduri de diagnostic hepatobiliar fara CC H1032 catastrofale sau severe Alte proceduri in sala de operatii hepatobiliare si H1040 pancreatice 0.0 1.

86 2. cu exceptia starii maligne.09 5.0 3.9280 12.0 1.1188 14.5797 1.46 2.9136 0.87 7.0 3.0 1.0432 2.61 3.0 1.7597 13.0 1.6517 3.0 3.8767 18.4095 0.301 7 M H3011 Ciroza si hepatita alcoolica cu CC catastrofale M H3012 Ciroza si hepatita alcoolica cu CC severe Ciroza si hepatita alcoolica fara CC catastrofale M H3013 sau severe Stare maligna a sistemului hepatobiliar si pancreasului (varsta >69 cu CC catastrofale sau M H3021 severe ) sau cu CC catastrofale Stare maligna a sistemului hepatobiliar si pancreasului (varsta >69 fara CC catastrofale sau M H3022 severe ) sau fara CC catastrofale Tulburari ale pancreasului. M H3042 cirozei.3546 7.0 3.0 302 7 303 7 304 7 305 7 306 7 307 7 308 7 309 7 310 7 311 7 312 8 313 8 314 8 315 8 316 8 317 8 318 8 319 8 320 8 321 8 322 8 323 8 324 8 325 8 326 8 327 8 328 8 329 8 5.0 4.4996 0.53 7.42 Alte proceduri la nivelul soldului si al femurului cu I1081 CC catastrofale sau severe 3.3834 14.6967 1.1683 14.36 4.01 6. M H3041 cirozei.0 1.0 1.44 6. cu exceptia starii M H3031 maligne cu CC catastrofale sau severe Tulburari ale pancreasului.0 3.0 1.0 0.0 1.0 2.80 2. cu exceptia C I1021 mainii Grefe pe piele fara CC catastrofale sau severe.9181 12.62 9.0603 10.0 1. cu exceptia starii maligne. C I1022 cu exceptia mainii Revizie a artroplastiei totale de sold cu CC C I1031 catastrofale sau severe Inlocuire sold cu CC catastrofale sau severe sau revizie a artroplastiei totale de sold fara CC C I1032 catastrofale sau severe C C C C C C C C C C C C C I1033 Inlocuire sold fara CC catastrofale sau severe I1040 Inlocuire si reatasare de genunchi Alte proceduri majore de inlocuire a articulatiilor I1050 si reatasare a unui membru I1060 Artrodeza vertebrala cu diformitate I1070 Amputatie 1.8569 0. cu exceptia starii M H3032 maligne fara CC catastrofale sau severe Tulburari ale ficatului.32 6.3465 7.83 4.4428 0.3987 0.7534 10.7966 23.05 6.0 1.1935 17.9334 11.79 6.6652 - 6.8920 14.0 1.9406 0.0 1.0 3.14 5.19 6.73 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 7 2 1 6 6 6 5 3 3 5 4 2 1 3 2 1 2 26 21 18 23 19 20 18 19 17 17 14 60 55 45 44 32 28 38 51 71 35 30 23 34 26 23 53 46 3.44 6.0 3.81 5.0 1.0 1.26 7.6301 1.05 Alte proceduri la nivelul soldului si al femurului I1082 fara CC catastrofale sau severe Artrodeza vertebrala cu CC catastrofale sau I1091 severe Artrodeza vertebrala fara CC catastrofale sau I1092 severe Alte proceduri la nivelul spatelui si gatului cu CC I1101 catastrofale sau severe Alte proceduri la nivelul spatelui si gatului fara CC I1102 catastrofale sau severe I1110 Proceduri de alungire a membrelor Infectii/inflamatii ale oaselor si articulatiilor cu I1121 diverse proceduri ale sistemului muscular si 1.09 245 .0 3. hepatitei alcoolice fara CC cat/sev M H3051 Tulburari ale tractului biliar cu CC M H3052 Tulburari ale tractului biliar fara CC Proceduri majore bilaterale sau multiple ale C I1010 extremitatilor inferioare Transfer de tesut micorvascular sau (grefa de piele cu CC catastrofale sau severe).0 2.74 5.80 4.92 2. hepatitei alcoolice cu CC cat/sev Tulburari ale ficatului.0 1.76 2.4347 1.

51 6.0 1.9343 11. tibiei. pelvisului I3030 si coapsei 0.67 6.70 5.0 1.5167 0.7120 Stare maligna a tesutului conjunctiv. incluzand biopsia Proceduri la nivelul tesuturilor moi cu CC I1251 catastrofale sau severe Proceduri la nivelul tesuturilor moi fara CC I1252 catastrofale sau severe Alte proceduri la nivelul tesutului conjunctiv cu I1261 CC Alte proceduri la nivelul tesutului conjunctiv fara I1262 CC I1270 Reconstructie sau revizie a genunchiului I1280 Proceduri la nivelul mainii I3010 Fracturi ale diafizei femurale 330 8 C 2.93 6.0 1.0 0. tibiei.4113 0.tesutului conjunctiv cu CC catastrofale Infectii/inflamatii ale oaselor si articulatiilor cu diverse proceduri ale sistemului muscular si I1122 tesutului conjunctiv cu CC severe Infectii/inflamatii ale oaselor si articulatiilor cu diverse proceduri ale sistemului muscular si tesutului conjunctiv fara CC catastrofale sau I1123 severe Proceduri ale humeruslui. luxatii si dislocari ale soldului.51 4.31 I3020 Fracturi ale extremitatii distale femurale 1. tibiei.90 4.0 1.5545 1.6004 10.16 5.70 6.0 1.65 5.3483 Entorse.2034 1.0 1.23 5. fibulei si gleznei I1133 varsta <60 fara CC catastrofale sau severe I1140 Revizie a bontului de amputatie I1150 Chirurgie cranio-faciala I1160 Alte proceduri la nivelul umarului I1170 Chirurgie maxilo-faciala I1180 Alte proceduri la nivelul genunchiului I1190 Alte proceduri la nivelul cotului si antebratului I1200 Alte proceduri la nivelul labei piciorului Excizie locala si indepartare a dispozitivelor I1210 interne de fixare a soldului si femurului Excizie locala si indepartare a dispozitivelor I1220 interne de fixare exclusiv sold si femur I1230 Artroscopie Proceduri diagnostic ale oaselor si a I1240 incheieturilor.4870 0.9829 0.51 9.0 1.00 6.8695 1.0 0.0 331 8 332 8 333 8 334 8 335 8 336 8 337 8 338 8 339 8 340 8 341 8 342 8 343 8 344 8 345 8 346 8 347 8 348 8 349 8 350 8 351 8 352 8 353 8 354 8 355 8 356 8 357 8 358 8 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C M M M M M M M 1.0 1.0 1.98 4.7939 0.39 1.00 4.0 1.0 1.7435 1.70 4.26 9.3609 Stare maligna a tesutului conjunctiv.5356 I3041 Osteomielita cu CC I3042 Osteomielita fara CC 2.0162 0.5671 I3052 sau severe 246 .0 1.0711 0.4536 1.94 2 34 1. incluzand I3051 fractura patologica cu CC catastrofale sau severe 1.0 1.0 1.0 1.3546 7.4699 0.76 4.8146 2.63 1 3 3 2 1 3 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 34 34 32 26 41 34 12 27 14 18 23 21 13 13 24 25 19 24 16 13 13 20 20 17 37 29 25 18 1.89 1.64 4.0 2.20 6.0 1. fibulei si gleznei I1131 cu CC catastrofale sau severe Proceduri ale humeruslui. incluzand fractura patologica tologica fara CC catastrofale 0.0 1.0 1.5 1.0 1.6274 8. fibulei si gleznei I1132 varsta >59 fara CC catastrofale sau severe Proceduri ale humeruslui.72 1.37 5.0 1.0 1.7579 8.17 7.8506 0.4221 0.0 0.96 6.9298 10.06 4.6868 2.0 1.0 3.1422 0.

35 7. genunchiului.3294 0. cotului. mainii sau I3141 piciorului varsta >74 cu CC 0.1890 1. de zi Boli ale oaselor si atropatii specifice varsta >74 I3091 cu CC catastrofale sau severe Boli ale oaselor si atropatii specifice varsta >74 I3092 sau cu (CC catastrofale sau severe ) Boli ale oaselor si atropatii specifice varsta <75 I3093 fara CC catastrofale sau severe I3100 Artropatii nespecifice Alte tulburari musculotendinoase varsta >69 cu I3111 CC Alte tulburari musculotendinoase varsta >69 sau I3112 cu CC Alte tulburari musculotendinoase varsta <70 fara I3113 CC 2.00 4.5923 0.65 6.0 1.3564 0. pumnului.0 0.17 3.04 5.3861 0.59 6.0 1.4284 0.59 5.0 Tulburari musculotendinoase specifice varsta >79 I3121 sau cu (CC catastrofale sau severe) 1.4788 6.6049 0.0 3.0 1.5482 0.1026 0.0 1. varsta >64 cu I3151 CC Leziuni ale umarului.57 5.33 7.23 Leziuni ale antebratului. gambei sau gleznei varsta >64 sau I3152 cu CC Leziuni ale umarului.00 6.83 3.359 8 360 8 361 8 362 8 363 8 364 8 365 8 366 8 367 8 368 8 369 8 370 8 371 8 372 8 373 8 374 8 375 8 376 8 377 8 378 8 379 8 380 8 381 8 382 8 383 8 384 8 385 8 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M Tulburari inflamatorii musculoscheletale cu CC I3061 catastrofale sau severe Tulburari inflamatorii musculoscheletale fara CC I3062 catastrofale sau severe I3071 Artrita septica cu CC catastrofale sau severe I3072 Artrita septica fara CC catastrofale sau severe I3081 Tulburari nechirurgicale ale coloanei cu CC I3082 Tulburari nechirurgicale ale coloanei fara CC I3083 Tulburari nechirurgicale ale coloanei.0 1.0 1.0 1. bratului.59 3. gambei sau gleznei.0 0.0 0. bratului. mainii sau I3142 piciorului varsta >74 sau cu CC Leziuni ale antebratului. pumnului.2835 1.0 1.0 0.4221 2.8695 0.0 2.05 5. genunchiului.67 3.0 0.5626 0.3339 1.0 1.1467 0.7768 11.6427 0. cotului.73 4.0 2.2034 Tulburari musculotendinoase specifice varsta <80 I3122 fara CC catastrofale sau severe Ingrijiri postprocedurale ale implanturilor/prostezelor musculoscheletale I3131 varsta >59 cu CC catastrofale sau severe Ingrijiri postprocedurale ale implanturilor/prostezelor musculoscheletale I3132 varsta >59 sau cu (CC catastrofale sau severe) Ingrijiri postprocedurale ale implanturilor/prostezelor musculoscheletale I3133 varsta <60 fara CC catastrofale sau severe Leziuni ale antebratului.7939 1. varsta <65 fara I3153 CC Alte tulburari musculoscheletale varsta >69 cu I3161 CC Alte tulburari musculoscheletale varsta >69 sau I3162 cu CC 247 .73 6. cotului.59 4.0 0. bratului.76 0.0 0.61 7.78 6.0 1.0 1.3465 1. pumnului. mainii sau I3143 piciorului varsta <75 fara CC Leziuni ale umarului.02 0.02 5.14 6.2898 0.5860 0.0 1. gambei sau gleznei.0 1. genunchiului.2646 6.43 5.0 1.0 1.2961 1.2178 0.4032 0.42 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 15 22 22 17 19 1 20 18 18 18 21 20 16 21 17 48 28 17 10 9 8 14 12 10 29 18 2.35 6.

52 4.41 4.6742 Tulburari maligne ale sanului (varsta >69 fara J3022 CC) sau fara (CC catastrofale sau severe) J3030 Tulburari nemaligne ale sanului 0.84 6.0918 Alta grefa a pielii si/sau proceduri de debridare J1042 fara CC catastrofale sau severe J1050 Proceduri perianale si pilonidale Proceduri in sala de operatii ale pielii.0 2.2583 2.0477 0.5482 0.0 1.0 1.28 5.48 4.0 1.59 3.2772 J3041 Celulita varsta >59 cu CC catastrofale sau severe 1.0 4.72 5.14 1.55 6. de zi 0.0 1.0 1.3780 5.1260 8. tesutului J1060 subcutanat si chirugie plastica la nivelul sanului Alte proceduri ale pielii.0 0.43 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 1 3 1 1 1 3 2 15 29 21 27 20 49 31 18 16 14 23 15 14 20 14 34 62 29 21 25 21 12 13 24 18 1.4284 4.0 0.9262 1.386 8 387 8 388 8 389 8 390 8 391 9 392 9 393 9 394 9 395 9 396 9 397 9 398 9 399 9 400 9 401 9 402 9 403 9 404 9 405 9 406 9 407 9 408 9 409 9 410 9 411 9 412 9 413 9 M M M M M C C C C C C C C C C C C C C C C M M M M M M M Alte tulburari musculoscheletale varsta <70 fara I3163 CC Fracturi ale pelvisului cu CC catastrofale sau I3171 severe Fracturi ale pelvisului fara CC catastrofale sau I3172 severe Fracturi ale colului femural cu CC catastrofale I3181 sau severe Fracturi ale colului femural fara CC catastrofale I3182 sau severe Transfer de tesut microvasular pentru piele.8947 3.0 1.42 4. tesutului subcutanat si J1070 sanului Proceduri ale membrele inferioare cu J1081 ulcer/celulita cu CC catastrofale Proceduri ale membrele inferioare cu ulcer/celulita fara CC catastrofale cu grefa de J1082 piele/lambou de reparare Proceduri ale membrele inferioare cu ulcer/celulita fara CC catastrofale fara grefa de J1083 piele/lambou de reparare Proceduri ale membrele inferioare fara ulcer/celulita cu grefa de piele (CC catastrofale J1091 sau severe) Proceduri ale membrele inferioare fara ulcer/celulita fara (grefa de piele si (CC J1092 catastrofale sau severe) J1100 Reaconstructii majore ale sanului J3011 Ulceratii ale pielii J3012 Ulceratie ale pielii.0 5.4491 0.0 0.0 1.6148 16.21 7.0 2.50 7.97 8.9829 0.90 5.2394 0.0 1.7444 11.0 1.25 8.0 1.2097 10.0 1.0 1.32 Alta grefa a pielii si/sau proceduri de debridare cu J1041 CC catastrofale sau severe 2.5347 1.4194 0.5608 248 .30 4.05 2.36 0.88 4.0 0.0 1.66 5.2709 4.0 0.8137 14.0 1.73 1.37 6.4473 0.6112 0.0 0.0 1. tesut J1010 subcutanat si tulburari ale sanului Proceduri majore pentru afectiuni maligne ale J1021 sanului Proceduri majore pentru afectiuni nemaligne ale J1022 sanului Proceduri minore pentru afectiuni maligne ale J1031 sanului Proceduri minore pentru afectiuni nemaligne ale J1032 sanului 0.7768 2.2979 0.3420 Celulita (varsta >59 fara CC catastrofale sau J3042 severe ) sau varsta <60 0.04 Tulburari maligne ale sanului (varsta >69 cu CC) J3021 sau cu (CC catastrofale sau severe) 0.4978 0.

0 1.0 1.4158 1.90 6. si vezicii urinare pentru tumori fara CC catastrofale L1022 sau severe Proceduri majore ale rinichiului.6616 2. ureterului. si vezicii urinare pentru tumori cu CC catastrofale L1021 sau severe Proceduri majore ale rinichiului.0 1.0 3.6229 10.3357 0.06 5.3843 1.75 6.0 1.46 M K3011 Diabet cu CC catastrofale sau severe M K3012 Diabet fara CC catastrofale sau severe M K3020 Perturbare nutritionala severa M K3031 Diverse tulburari metabolice cu CC catastrofale Diverse tulburari metabolice varsta >74 sau cu M K3032 CC severe Diverse tulburari metabolice varsta <75 fara CC M K3033 catastrofale sau severe M K3040 Erori innascute de metabolism Tulburari endocrine cu CC catastrofale sau M K3051 severe Tulburari endocrine fara CC catastrofale sau M K3052 severe C C C C C C Insertie operatorie a cateterului peritoneal pentru L1011 dializa cu CC catastrofale sau severe 4.1152 1.7246 0.414 9 415 9 416 9 417 9 418 9 419 9 420 10 421 10 422 10 423 10 424 10 425 10 426 10 427 10 428 10 429 10 430 10 431 10 432 10 433 10 434 10 435 10 436 10 437 10 438 10 439 11 440 11 441 11 442 11 443 11 444 11 M M M M M M C C C C C C C C C A Trauma a pielii.0 1.0 1.1971 - 4.0 2. ureterului.11 6.0 1.0 0.5734 2.91 3.0 1.0 2.0882 2.7345 12.0 2.01 4.7867 11.0 1.01 4. ureterului.0 1.9199 0.75 249 . tesutului subcutanat si sanului J3051 varsta >69 Trauma a pielii.0 1.2790 0.0 1. ureterului.4851 5.11 5.17 4.01 6.5689 1.5 1.0 2. nutritional si metabolic Proceduri endoscopice sau investigative pentru K2010 tulburari metabolice fara CC.8461 8. de zi K1010 Proceduri ale piciorului diabetic K1020 Proceduri la nivel de hipofiza K1030 Proceduri la nivelul suprarenalelor K1040 Proceduri majore pentru obezitate K1050 Proceduri la nivelul paratiroidelor K1060 Proceduri la nivelul tiroidei K1070 Proceduri privind obezitatea K1080 Proceduri privind tiroglosul Alte proceduri in sala de operatii la nivel K1090 endocrin.2664 1.5923 0.29 6.5185 0.0576 18.1575 0.1332 14. si vezicii urinare pentru tumori benigne cu CC L1032 severe sau moderate 1.58 5.23 2.0 1.4239 0.0 1.50 6.7849 1. de zi J3071 Tulburari majore ale pielii J3072 Tulburari majore ale pielii.95 2.05 3.5545 0.33 5. si vezicii urinare pentru tumori benigne cu CC L1031 catastrofale Proceduri majore ale rinichiului.0 2.2709 0.45 2 1 2 2 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 4 3 2 2 15 11 14 16 35 30 14 16 15 16 21 17 17 18 18 13 11 14 13 11 126 46 41 41 31 2.0 2.82 5. tesutului subcutanat si sanului J3052 varsta <70 J3061 Tulburari minore ale pielii J3062 Tulburari minore ale pielii.60 4.64 1.0 3.39 Insertie operatorie a cateterului peritoneal pentru L1012 dializa fara CC catastrofale sau severe Proceduri majore ale rinichiului.93 5.3843 0.7849 0. de zi 0.3060 1.6085 11.0 3.

0 1.6364 1.6364 0.0945 1.445 11 446 11 447 11 448 11 449 11 450 11 451 11 452 11 453 11 454 11 455 11 456 11 457 11 458 11 459 11 460 11 461 11 462 11 463 11 464 11 465 11 466 11 467 11 468 11 469 11 470 11 471 11 472 11 473 11 474 11 475 11 C C C C C C C C C C C C A A A M M M M M M M M M M M M M M M M Proceduri majore ale rinichiului.0 2.94 4.2241 0.8947 0.32 9.0 1.0459 0.0 2.0 1.0 3.2556 1.2601 0.37 4.3969 2.47 5.5 1.0 2.4284 L3050 Pietre si obstructie urinara 0.7435 8.24 5.8821 1.0 2.0603 0.21 6.06 6.2160 0.90 6.0 0.0 Infectii ale rinichiului si tractului urinar varsta <70 L3043 fara CC catastrofale sau severe 0.0 1.6238 0.1233 1.99 4.0 1.0 2.6445 0.0 1.07 7.5419 4.45 4.54 4.06 7.8569 0.0 1.0 4. si L1033 vezicii urinare pentru tumori benigne fara CC Prostatectomie transuretrala cu CC catastrofale L1041 sau severe Prostatectomie transuretrala fara CC catastrofale L1042 sau severe Proceduri minore ale vezicii urinare cu CC L1051 catastrofale sau severe Proceduri minore ale vezicii urinare fara CC L1052 catastrofale sau severe Proceduri transuretrale cu exceptia L1061 prostatectomiei cu CC catastrofale sau severe Proceduri transuretrale cu exceptia L1062 prostatectomiei fara CC catastrofale sau severe L1071 Proceduri ale uretrei cu CC L1072 Proceduri ale uretrei fara CC Alte proceduri pentru tulburari ale rinichiului si L1081 tractului urinar cu CC catasatrofal Alte proceduri pentru tulburari ale rinichiului si L1082 tractului urinar cu CC severe Alte proceduri pentru tulburari ale rinichiului si L1083 tractului urinar fara CC catastrofale sau severe L2010 Ureteroscopie L2020 Cistouretroscopie.78 6.9460 2.3528 2.85 5.3276 Semne si simtome ale rinichiului si tractului urinar L3061 cu CC catastrofale sau severe 0.16 5.0 1.3087 250 .0 2. de zi L2030 Litotripsie extracorporeala pentru litiaza urinara L3011 Insuficienta renala cu CC catastrofale L3012 Insuficienta renala cu CC severe Insuficienta renala fara CC catastrofale sau L3013 severe L3020 Internare pentru dializa renala Tumori ale rinichiului si tractului urinar cu CC L3031 catastrofale sau severe Tumori ale rinichiului si tractului urinar fara CC L3032 catastrofale sau severe Infectii ale rinichiului si tractului urinar cu CC L3041 catastrofale Infectii ale rinichiului si tractului urinar varsta >69 L3042 sau cu CC severe 1.0 1.2790 0.0 3.9262 Semne si simtome ale rinichiului si tractului urinar L3062 fara CC catastrofale sau severe 0.0 1.75 5.83 8.2016 0.88 2 4 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 3 2 2 2 2 1 1 2 2 1 30 22 21 32 23 20 16 17 19 40 22 16 16 12 38 24 18 23 14 22 17 14 13 14 13 15 21 19 15 1.9847 0.0 1.0 3.0 0.63 5.0 1.5230 0.67 4.54 7.0 2. ureterului.0 1.3339 L3070 Strictura uretrala Alte diagnostice la nivelul rinichiului si tractului L3081 urinar cu CC catastrofale Alte diagnostice la nivelul rinichiului si tractului L3082 urinar cu CC severe Alte diagnostice la nivelul rinichiului si tractului L3083 urinar fara CC catastrofale sau severe 0.0 1.07 9.71 5.24 9.6112 1.2790 2.46 7.48 4.50 8.96 4.

24 C M1031 Proceduri la nivelul penisului cu CC C M1032 Proceduri la nivelul penisului fara CC C M1041 Proceduri la nivelul testiculelor cu CC C M1042 Proceduri la nivelul testiculelor fara CC C M1050 Circumcizie Alte proceduri chirugicale la nivelul sistemului C M1061 reproductiv masculin pentru starea maligna Alte proceduri chirugicale la nivelul sistemului reproductiv masculin exceptand cele pentru C M1062 starea maligna A M2010 Cistouretroscopie fara CC.81 6.7687 0.0 1.0 1.8695 8.0 0.5 0.55 4.6049 0.0 1.9784 0.5833 1.6823 9.0 1.0 1.31 3.0 1.4536 9.5734 1.22 251 .0 1.2646 0.7723 16.5104 0.92 7.0 1.32 4.0 1.0081 0.0 1.6949 2.24 8.0 1.2520 4.0 1.3402 0.4410 0. barbati Alte diagnostice ale sistemului reproductiv M M3050 masculin C C C C C C C C C C C N1010 Eviscerare a pelvisului si vulvectomie radicala Proceduri uterine si ale anexelor pentru stare N1021 maligna ovariana sau a anexelor cu CC Proceduri uterine si ale anexelor pentru stare N1022 maligna ovariana sau a anexelor fara CC Proceduri uterine si ale anexelor pentru stare N1031 maligna non-ovariana sau a anexelor cu CC Proceduri uterine si ale anexelor pentru stare N1032 maligna non-ovariana sau a anexelor fara CC N1040 Histerectomie pentru stare nemaligna Ovariectomie si proceduri complexe nemaligne ale trompei Fallope cu CC catastrofale sau N1051 severe Ovariectomie si proceduri complexe nemaligne ale trompei Fallope fara CC catastrofale sau N1052 severe Proceduri de reconstructie ale sistemului N1060 reproductiv feminin Alte proceduri la nivel uterin si anexe pentru stare N1070 nemaligna N1080 Proceduri endoscopice pentru sistemul 1.05 6.0 1.0 1.9217 0.86 8.51 3.20 5.0 1.0 1.07 5.01 Prostatectomie transuretrala cu CC catastrofale C M1021 sau severe 1.48 Prostatectomie transuretrala fara CC catastrofale C M1022 sau severe 0.476 12 477 12 478 12 479 12 480 12 481 12 482 12 483 12 484 12 485 12 486 12 487 12 488 12 489 12 490 12 491 12 492 12 493 12 494 12 495 13 496 13 497 13 498 13 499 13 500 13 501 13 502 13 503 13 504 13 505 13 C M1010 Proceduri majore pelvine la barbat 2.0711 0.0 1.0963 0.58 3.0 1.45 7.9514 0.3465 1.0243 1.0 1. de zi Stare maligna a sistemului reproductiv masculin M M3011 cu CC catastrofale sau severe Stare maligna a sistemului reproductiv masculin M M3012 fara CC catastrofale sau severe Hipertrofie prostatica benigna cu CC catastrofale M M3021 sau severe Hipertrofie prostatica benigna fara CC M M3022 catastrofale sau severe Inflamatii ale sistemului reproductiv masculin cu M M3031 CC Inflamatii ale sistemului reproductiv masculin fara M M3032 CC M M3040 Sterilizare.74 8.1719 1.87 7.0 1.20 4.3456 11.0 1.0 2.5878 1.3213 1.0 3.53 3.98 7 4 3 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 4 4 2 2 2 4 3 3 3 1 2 34 20 18 12 11 17 12 8 18 21 20 14 15 13 15 13 12 26 24 21 27 23 19 22 19 18 10 11 2.9955 0.0 1.37 3.08 4.1890 1.0 1.35 7.72 4.0 0.18 4.41 5.2835 0.0837 0.

2223 513 13 514 13 515 13 516 14 517 14 518 14 519 14 520 14 521 14 522 14 523 14 524 14 525 14 526 14 527 14 528 14 529 14 530 14 531 14 532 14 533 14 534 15 Nastere vaginala cu proceduri in sala de operatii 1.0 1.95 2.2835 0.reproductiv feminin 506 13 507 13 508 13 509 13 510 13 511 13 512 13 C C C C A Conizatie.21 6.0 1.08 3.08 0.0963 Stare maligna a sistemului reproductiv feminin M N3012 fara CC catastrofale sau severe M N3020 Infectii.79 3.1890 Stare maligna a sistemului reproductiv feminin cu M N3011 CC catastrofale sau severe 1.0 0.54 5.0 1.00 5.0 1.0 1.3402 M O3030 Avort fara proceduri in sala de operatii Travaliu fals inainte de 37saptamani sau cu CC M O3041 catastrofale Travaliu fals dupa 37 saptamani fara CC M O3042 catastrofale Internare prenatala si pentru alte probleme M O3051 obstetrice Internare prenatala si pentru alte probleme M O3052 obstetrice.77 4.8668 Alte proceduri in sala de operatii ale sistemului reproductiv feminin varsta <65 fara neoplasm fara N1112 CC 0. la interval <5 zile de internare.10 6. de zi Nou. A O2010 nastere sau lauzie M O3011 Nastere vaginala cu CC catastrofale sau severe 0.64 4.33 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 12 7 11 8 26 18 11 10 9 17 17 13 12 11 15 8 6 14 10 10 17 8 11 10 11 1 6 1.0 2.0 1.5797 0.0 0.0 2.0 1.81 4.07 3.0945 0.3654 0.. colului N1090 uterin si vulvei 0.0 1.1449 0.01 3.2394 0.0 1. cu proceduri C P1010 semnificative in sala de operatii 0.34 6.0 1.2412 C O1021 cu CC catastrofale sau severe Nastere vaginala cu proceduri in sala de operatii C O1022 fara CC catastrofale sau severe 0.0 1. pentru afectiuni N2010 ale sistemul reproductiv feminin 0.00 2.0 1.2898 Alte proceduri in sala de operatii ale sistemului reproductiv feminin varsta >64 cu stare maligna N1111 sau cu CC 2.nascut externat ca deces sau transfer.16 4.72 5.64 5.0 1.7561 252 .5860 0.6238 Postpartum si post avort cu proceduri in sala de M O3020 operatii 0.07 2.3123 1.69 5.3087 3.4347 0.94 3.0 N1100 Curetaj diagnostic si histeroscopie diagnostica 0.0 1.0 1.93 7.3969 0.66 4.7309 Nastere vaginala singulara fara complicatii fara M O3013 alte afectiuni 0.5752 1.0 1.9388 C O1030 Sarcina ectopica Postpartum si post avort cu proceduri in sala de C O1040 operatii C O1050 Avort cu proceduri in sala de operatii Vaginoscopie/Colposcopie de zi.0 1.31 5.1827 2.53 2. pentru sarcina.8128 0.1890 1. proceduri la nivelul vaginului.0 1.3717 Vaginoscopie/Colposcopie de zi. sistem reproductiv feminin Tulburari menstruale si alte tulburari ale M N3031 sistemului genital feminin cu CC Tulburari menstruale si alte tulburari ale M N3032 sistemului genital feminin fara CC C O1011 Nastere prin cezariana cu CC catastrofale C O1012 Nastere prin cezariana cu CC severe Nastere prin cezariana fara CC catastrofale sau C O1013 severe 0.0270 M O3012 Nastere vaginala fara CC catastrofale sau severe 0.3276 0.0 1.06 4.0 1.0 1.0 0.

31 1 1 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 79 118 107 126 87 67 68 60 50 28 22 19 26 1.5 12. M P3073 cu alte probleme Nou.95 541 15 542 15 543 15 544 15 545 15 546 15 547 15 548 15 549 15 550 15 551 15 552 15 553 15 554 15 555 15 Nou.71 6.nascut. greutate la internare 750-999 g Nou.02 15.51 6.535 15 536 15 537 15 538 15 539 15 540 15 C C C C Proceduri cardiotoracice/vasculare pentru nouP1020 nascuti Nou.58 3.5 13.nascut. greutate la internare 1500-1999 g P1040 cu procedura semnificativa in sala de operatii 15.57 2. M P3063 cu alte probleme Nou.nascut.nascut.5 13.nascut. greutate la internare > 2499 g cu procedura semnificativa in sala de operatii.5 3. greutate la internare 2000-2499 g P1050 cu procedura semnificativa in sala de operatii Nou.1296 12.nascut. M P3071 cu probleme multiple majore Nou. greutate la internare > 2499 g cu procedura semnificativa in sala de operatii. M P3072 cu probleme majore Nou. la interval <5 zile de internare.5 8. fara procedura semnificativa in sala de M P3012 operatii.5581 13. M P3062 cu probleme majore Nou.0 4. externat ca deces sau transfer.1629 22.nascut.54 3.0 2. greutate la internare 2000-2499 g fara procedura semnificativa in sala de operatii. greutate la internare 1500-1999 g fara procedura semnificativa in sala de operatii.0 7.6301 2.5 12.0 7. greutate la internare 1000-1249 g M P3040 fara procedura semnificativa in sala de operatii Nou.2709 1.31 10.01 2.nascut. M P3061 cu probleme multiple majore Nou.nascut. greutate la internare 2000-2499 g fara procedura semnificativa in sala de operatii.62 6.1944 15. fara diagnostic neonatal M P3020 Nou.84 8. greutate la internare 2000-2499 g fara procedura semnificativa in sala de operatii. fara procedura semnificativa in sala de operatii.2934 9.02 9. cu C P1061 probleme multiple majore Nou.0 2.0 1.4375 22.78 2.4176 0.48 1 4 1. greutate la internare < 750 g M P3030 Nou.nascut.08 7.47 2.0 8.7327 - 2 1 2 3 2 124 81 42 85 10 16.9109 14.54 4.nascut externat ca deces sau transfer. greutate la internare > 2499 g fara procedura semnificativa in sala de operatii. fara C P1062 probleme multiple majore Nou.0 12.5 13.4536 1.6751 21. greutate la internare 1250-1499 g M P3050 fara procedura semnificativa in sala de operatii Nou. greutate la internare 2000-2499 g fara procedura semnificativa in sala de operatii.nascut.0 7.5 7.nascut. cu M P3081 probleme multiple majore 0.5113 21. M P3064 fara probleme Nou.0 0.nascut. greutate la internare 1000-1499 g P1030 cu procedura semnificativa in sala de operatii Nou. greutate la internare 1500-1999 g fara procedura semnificativa in sala de operatii.nascut sau sugar subponderal.2700 4.4140 11.02 4.3312 15.nascut.nascut. la interval <5zile de la internare.0 6.0918 1.76 253 . greutate la internare 1500-1999 g fara procedura semnificativa in sala de operatii.nascut.7579 22. cu diagnostic M P3011 neonatal Nou.nascut.0801 19.6886 16.0 22.nascut. M P3074 fara probleme Nou. greutate la internare 1500-1999 g fara procedura semnificativa in sala de operatii.

18 5.0 1.59 0. fara CC catastrofale sau severe 1.29 9.3042 0.0 1.7309 0.2331 1.7120 1.6112 M R3021 Limfom si leucemie non-acuta cu CC catastrofale 3.2268 M Q3030 Anomalii de coagulare C C C C C C C C Limfom si leucemie cu proceduri majore in sala R1011 de operatii.20 5.3870 15.06 2. greutate la internare > 2499 g fara procedura semnificativa in sala de operatii.0 1. fara M P3084 probleme C Q1010 Splenectomie Alte proceduri in sala de operatii ale sangelui si organelor hematopoietice cu CC catastrofale sau C Q1021 severe Alte proceduri in sala de operatii ale sangelui si organelor hematopoietice fara CC catastrofale C Q1022 sau severe Tulburari reticuloendoteliale si de imunitate cu M Q3011 CC catastrofale sau severe Tulburari reticuloendoteliale si de imunitate fara M Q3012 CC catastrofale sau severe cu stare maligna Tulburari reticuloendoteliale si de imunitate fara M Q3013 CC catastrofale sau severe fara stare maligna M Q3021 Tulburari ale globulelor rosii cu CC catastrofale 1.0 1.0 2.0936 Limfom si leucemie non-acuta fara CC M R3022 catastrofale 1.556 15 557 15 558 15 559 16 560 16 561 16 562 16 563 16 564 16 565 16 566 16 567 16 568 16 569 17 570 17 571 17 572 17 573 17 574 17 575 17 576 17 577 17 578 17 579 17 580 17 581 17 582 17 583 17 Nou.6490 Tulburari ale globulelor rosii fara CC catastrofale M Q3023 sau severe 0.5248 Alte tulburari neoplazice cu alte proceduri in sala R1042 de operatii fara CC catastrofale sau severe 0. cu M P3082 probleme majore Nou.0 1. greutate la internare > 2499 g fara procedura semnificativa in sala de operatii.9892 6.6175 1.nascut.04 7.0 1.53 7.14 2 2 2 4 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 12 9 7 32 16 15 15 23 15 23 19 16 21 48 32 45 28 59 25 21 15 78 34 17 28 16 1 21 3.57 4.59 4.3753 11.10 5.3582 0.89 5.0648 M R3011 Leucemie acuta cu CC catastrofale M R3012 Leucemie acuta cu CC severe 5. de zi M R3031 Alte tulburari neoplazice cu CC 0.nascut.12 5.3195 11.0162 7.97 3.0 1.0 3.0 2.38 M R3013 Leucemie acuta fara CC catastrofale sau severe 0.3150 5. fara CC catastrofale sau severe Alte tulburari neoplazice cu proceduri majore in R1021 sala de operatii.0 1.0 2.0 2.nascut.0 1.0 1.8398 Limfom si leucemie cu alte proceduri in sala de R1031 operatii cu CC catastrofale sau severe Limfom si leucemie cu alte proceduri in sala de R1032 operatii fara CC catastrofale sau severe 4.7120 0.0 1. cu M P3083 alte probleme Nou.0 2.0 1.90 4.3969 6.15 5.0 0.1323 1.00 6.0 0.80 4.3168 5.68 6.0 1.84 Alte tulburari neoplazice cu proceduri majore in R1022 sala de operatii.0 0.01 6. cu CC catastrofale sau severe 0.64 3.3960 10.0 2.8767 12. cu CC catastrofale sau severe Limfom si leucemie cu proceduri majore in sala R1012 de operatii.78 M Q3022 Tulburari ale globulelor rosii cu CC severe 0.17 4.5563 0.28 0.1656 254 .0 0.0 3.0 1.0207 M R3023 Limfom si leucemie non-acuta.0 2. greutate la internare > 2499 g fara procedura semnificativa in sala de operatii.0 1.57 4.19 Alte tulburari neoplazice cu alte proceduri in sala R1041 de operatii cu CC catastrofale sau severe 1.

38 2.0 2. fara terapie U3010 electroconvulsiva (ECT) Tulburari schizofrenice cu statut legal al sanatatii U3021 mentale Tulburari schizofrenice fara statut legal al U3022 sanatatii mentale Paranoia si tulburare psihica acuta cu CC catastrofale/sever sau cu statut legal al sanatatii U3031 mentale Paranoia si tulburare psihica acuta fara CC catastrofale/sever fara statut legal al sanatatii U3032 mentale Tulburari afective majore varsta >69 sau cu (CC U3041 catastrofale sau severe ) Tulburari afective majore varsta <70 fara CC U3042 catastrofale sau severe 0.28 6.5 2.0 1.0 2.22 5.4320 4.0 0.3942 1. de zi M S3021 Boli conexe HIV cu CC catastrofale M S3022 Boli conexe HIV cu CC severe Proceduri in sala de operatii pentru boli T1011 infectioase si parazitare cu CC catastrofale Proceduri in sala de operatii pentru boli infectioase si parazitare cu CC severe sau T1012 moderate Proceduri in sala de operatii pentru boli T1013 infectioase si parazaitare fara CC T3011 Septicemie cu CC catastrofale sau severe T3012 Septicemie fara CC catastrofale sau severe 0.44 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 3 3 3 4 4 3 2 2 2 15 34 19 13 42 19 23 27 19 29 17 14 13 16 14 16 15 1 59 43 47 37 36 36 32 16 40 1.0 1.5608 0.4914 0.0 2.5 1. de zi.85 5.73 0.61 5.1890 5.5 2.6553 3.5734 0.5941 C C C M M M M M M M M M M A M M M M M M M 5.0 3.0 1.8443 0.38 8.59 6.1512 0.8695 10.40 1.0 1.37 8.47 5.94 5.1197 0. de zi.0 2.52 6.9514 Infectii postoperatorii si posttraumatice varsta <55 T3022 fara CC catastrofale sau severe 0.8146 0.0 3.0 4.8254 6.99 0.0 1.8002 8.1134 2.25 4.0 3.0 1.44 0.4627 2.41 9.9280 12.4888 1.38 2.3204 0.0 2.9325 13.00 - Infectii postoperatorii si posttraumatice varsta >54 T3021 sau cu (CC catastrofale sau severe) 0.2367 12.30 6.0 1.0 1.7327 0.4095 0.76 M U3050 Alte tulburari afective si somatoforme M U3060 Tulburari de anxietate M U3070 Supralimentatie si tulburari obsesiv-compulsive M U3080 Tulburari de personalitate si reactii acute 255 .64 1.87 4.0 M S3023 Boli conexe HIV fara CC catastrofale sau severe 1.6769 10.3231 1.3087 1.3969 0.4996 12.0 1.62 0.0 1.41 4.3168 16.5545 T3031 Febra de origine necunoscuta cu CC T3032 Febra de origine necunoscuta fara CC T3041 Boala virala varsta >59 sau cu CC T3042 Boala virala varsta <60 fara CC Alte boli infectioase sau parazitare cu CC T3051 catastrofale sau severe Alte boli infectioase sau parazitare fara CC T3052 catastrofale sau severe Tratament al sanatatii mentale.0 1.0 2.0 1.584 17 585 17 586 17 587 18 588 18 589 18 590 18 591 18 592 18 593 18 594 18 595 18 596 18 597 18 598 18 599 18 600 18 601 18 602 18 603 18 604 19 605 19 606 19 607 19 608 19 609 19 610 19 611 19 612 19 613 19 614 19 615 19 M R3032 Alte tulburari neoplazice fara CC M R3040 Chimioterapie M R3050 Radioterapie M S3010 HIV. cu terapie U2010 electroconvulsiva (ECT) Tratament al sanatatii mentale.84 8.

0 1.0 0.11 5. decedat sau transferat la M W3010 alta unitate de ingrijiri acute.40 3.0036 0.2457 0.0 2.0 1.9577 256 .0 4.36 5.0 1.74 8.0 0.3591 Alte tulburari si dependente datorita consumului 0. LOS<5 zile Traumatisme multiple fara proceduri M W3020 semnificative Transfer de tesut microvascular sau grefa de C X1010 piele pentru leziuni ale mainii Alte proceduri pentru leziuni ale membrului C X1021 inferior varsta >59 sau cu CC Alte proceduri pentru leziuni ale membrului C X1022 inferior varsta <60 fara CC C C C C C X1030 Alte proceduri pentru leziuni ale mainii Alte proceduri pentru alte leziuni cu CC X1041 catastrofale sau severe Alte proceduri pentru alte leziuni fara CC X1042 catastrofale sau severe Grefe de piele pentru leziuni ale extremitatilor mainii cu transfer de tesut microvascular sau cu X1051 (CC catastrofale sau severe ) Grefe de piele pentru leziuni ale extremitatilor mainii cu transfer de tesut microvascular fara CC X1052 catastrofale sau severe 15.54 4.14 0.54 0.39 7.5545 10.5860 0.42 5.12 0.5 1.0 1.0 1.60 2.0 1.2457 5. pacient plecat impotriva avizului medical 0. de zi Tulburare si dependenta datorita consumului de M V3041 opiacee 1.1611 0.0 1.0 4.7309 11.0 1.7624 0.616 19 617 20 618 20 619 20 620 20 621 20 622 20 623 20 624 20 625 21 626 21 627 21 628 21 629 21 630 21 631 21 632 21 633 21 634 21 635 21 636 21 637 21 638 21 639 21 640 21 641 21 642 21 643 21 644 21 645 21 M U3090 Tulburari mentale in copilarie M V3011 Intoxicatie cu alcool si sevraj cu CC M V3012 Intoxicatie cu alcool si sevraj fara CC M V3020 Intoxicatii medicamentoase si sevraj Tulburare si dependenta datorita consumului de M V3031 alcool Tulburare si dependenta datorita consumului de M V3032 alcool.38 5.60 0.48 2 2 1 2 2 1 1 5 5 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 17 42 36 54 42 33 43 89 51 35 57 4 28 18 35 21 13 20 13 65 62 20 18 13 9 11 6 16 1.6634 0.80 3.0 1.2538 26.91 Tulburare si dependenta datorita consumului de M V3042 opiacee.5545 2.3843 M V3050 de droguri Proceduri de ventilare sau craniotomie pentru C W1010 traummatisme multiple semnificative Proceduri la sold.6553 1.0 1.8380 1.0 1.0882 0.45 3.9478 17.3843 7.28 5.68 0.0405 15.73 4.5158 15.28 1.0 1.0 4.60 8.0 3.2457 6.0 1.2268 0.0 1.0 1.0 11.23 3.0 0.6805 10.0 2.0 1.0 1.30 9.8272 0.32 5.5617 13.45 4.5437 13.2772 0.8506 0.69 M X3011 Leziuni varsta >64 cu CC M X3012 Leziuni varsta >64 fara CC M X3013 Leziuni varsta <65 M X3020 Reactii alergice Otravire/efecte toxice ale medicamentelor si ale M X3031 altor substante varsta >59 sau cu CC Otravire/efecte toxice ale medicamentelor si ale M X3032 altor substante varsta <60 fara CC M X3041 Sechele ale tratamentului cu CC catastrofale sau 0. femur si membru pentru traumatisme multiple semnificative. inclusiv C W1020 implant Proceduri abdominale pentru traumatisme C W1030 multiple semnificative Alte proceduri in sala de operatii pentru C W1040 traumatisme multiple semnificative Traumatisme multiple.21 6.9766 2.

severe 646 21 647 21 648 21 649 22 650 22 651 22 652 22 653 22 654 22 655 22 656 22 657 23 658 23 659 23 660 23 661 23 662 23 663 23 664 23 665 23 Sechele ale tratamentului fara CC catastrofale M X3042 sau severe 0.34 4.0 6.0 3. otravire si diagnostic privind efectele M X3051 toxice varsta >59 sau cu CC 0.01-30. nespecificate sau Z3060 altele 0. pacienti trasferati catre alte unitati de M Y3010 ingrijiri acute < 5 zile M Y3020 Arsuri grave Proceduri in sala de operatii cu diagnostice stabilite prin contacte cu alte serviciile de C Z1011 sanatate cu CC catastrofale/sever Proceduri in sala de operatii cu diagnostice stabilite prin contacte cu alte serviciile de C Z1012 sanatate fara CC catastrofale/sever Monitorizare dupa tratament complet cu A Z2010 endoscopie M M M M M M M M M M Z3011 Reabilitare cu CC catastrofale sau severe Z3012 Reabilitarere fara CC catastrofale sau severe Z3013 Reabilitare.63 3. "-" semnifica un numar insuficient de cazuri pentru calcularea indicatorului.0 2.9163 25.4410 0. otravire si diagnostic privind efectele M X3052 toxice varsta <60 fara CC 0.5311 0.66 7.0 1.0 4.2520 9.4347 0.67 5.0585 0.1575 0.87 4.58 3.0 2.1341 0. grupa de spitalizare de zi.0 1. cu adancime completa 28.0 0.5923 0.3906 6.38 6.27 3.41 4.9325 10.0 1. de zi Z3020 Semne si simptome Z3030 Monitorizare fara endoscopie Z3041 Alte post ingrijiri cu CC catastrofale sau severe Z3051 Alti factori care influenteaza starea de sanatate Alti factori care influenteaza starea de sanatate.09. Z3052 de zi Anomalii congenitale multiple.5122 0.1890 1.10 666 23 667 23 668 23 669 23 Z3042 Alte post ingrijiri fara CC catastrofale sau severe 0.01 5.0 1.37 Alte arsuri cu grefa de piele varsta <65 fara (CC catastrofale sau severe) fara proceduri Y1022 complicate 1.07 1.0 4.0 2.18 8.4914 NOTA:1.8695 20.9469 19.0 2. sau. DMS si limitele duratei de spitalizare pentru fiecare grupa de diagnostice au fost calculate pe baza datelor raportate de spitale in perioada 01. pentru care nu se aplică limite ale duratelor de spitalizare 2.0 1.0 2.1323 0.1701 1.37 4.0 1.5 2.71 Alte arsuri cu grefa de piele varsta >64 sau cu (CC catastrofale sau severe) sau cu proceduri Y1021 complicate 5.0 4.2268 C C C C Y1010 Arsuri grave.11 - Alte arsuri varsta >64 sau cu (CC catastrofale M Y2011 sau severe) sau cu proceduri complicate Alte arsuri varsta <65 fara (CC catastrofale sau M Y2012 severe) fara proceduri complicate Arsuri.51 1 1 1 2 5 3 2 2 1 2 1 1 1 4 2 2 1 1 1 1 1 24 27 20 111 82 81 40 32 21 48 17 11 13 27 27 17 15 10 12 16 14 1.78 Alte proceduri in sala de operatii pentru alte Y1030 arsuri 1.0 1.1989 11.2011.1971 10.4410 4.62 2.92 1. 257 . după caz.0 2.6490 Alta leziune.4536 0.5 Alta leziune.

astfel încât se obţine o limită inferioară (LINF) şi o limită superioară (LSUP) 258 . indiferent de tipul externării (externat. Coeficient atribuit în funcţie de cantitatea relativă de muncă. C .Alte categorii Definirea termenilor utilizaţi în sistemul DRG Grupe de Diagnostice (Diagnostic Related Groups . 4. consumabile şi resursele de capital necesare pentru tratamentul complet al bolnavului cu afecţiunea/afecţiunile respective. transfer inter-spitalicesc."low outliers": cazuri externate clasificate în acelaşi DRG cu durate de spitalizare foarte mici faţă de cea a cazurilor normale Cazuri extreme mari (ca durată de spitalizare) CEMR . a fost calculata luand in considerare toate cazurile raportate si validate in perioada 01. decedat) Durata de spitalizare (DS): numărul de zile de spitalizare ale unui caz rezolvat. adică limita inferioară şi limita superioară a duratei de spitalizare Limitele intervalului de normalitate se calculează pentru durata de spitalizare a fiecărei grupe de diagnostice."high outliers": cazuri externate clasificate în acelaşi DRG cu durate de spitalizare foarte mari faţă de cea a cazurilor normale Interval de normalitate: un interval definit statistic care conţine un procent semnificativ de observaţii (de exemplu 95% din observaţii) Intervalul de normalitate pentru durata de spitalizare: intervalul definit statistic care conţine un procent semnificativ (de exemplu 90%) de cazuri cu durate de spitalizare asemănătoare ale cazurilor externate Limitele intervalului de normalitate pentru durata de spitalizare: valorile extreme (ale duratei de spitalizare) ce delimitează intervalul de normalitate.CR): totalitatea cazurilor externate dintr-un spital.categorie chirurgicala. care asigură o modalitate de a asocia tipurile de pacienţi cu cheltuielile spitaliceşti efectuate Categorii majore de diagnostice (CMD): o clasificare mai largă a pacienţilor doar pe baza diagnosticelor. Grouper: aplicaţie computerizată (software) care permite alocarea automată a unui pacient într-un anumit DRG (pe baza datelor ce caracterizează fiecare caz externat) Cazuri rezolvate (cazuri externate .categorie Medicala.3. pentru care s-a inregistrat minim un transfer intraspitalicesc in sectia Anestezie si terapie Intensiva – ATI.09.2011 pentru o anumita grupa de diagnostice.01-30. A . Mediana duratei de spitalizare in sectiile ATI la nivel national. M . între momentul internării şi cel al externării din spital Cazuri normale (CN): cazuri externate clasificate în acelaşi DRG cu durata de spitalizare asemănătoare din punct de vedere statistic Cazuri extreme (ca durată de spitalizare) . Valoare relativă (VR): Număr fără unitate care exprimă raportul dintre tariful unui DRG şi tariful mediu al tuturor DRG-urilor.DRG): o schemă de clasificare a pacienţilor externaţi (în funcţie de diagnostic)."outliers": cazuri externate clasificate în acelaşi DRG cu durate de spitalizare foarte diferite faţă de cea a cazurilor normale Cazuri extreme mici (ca durată de spitalizare) CEMC . externat la cerere.

în funcţie de resursele asociate cu fiecare tip de caz.un indicator ce reflectă impactul financiar al cazurilor extreme la nivelul unui spital K = Σ (CEi x VRi) / Σ (CRi x VRi) Cazuri ponderate (CP): pacienţi "virtuali" generaţi prin ajustarea cazurilor externate. Se pot calcula pentru cazurile externate şi pentru cazurile echivalente Nr. Poate fi calculat la nivel de spital. clasificat în DRGi. în funcţie de durata de spitalizare a cazului şi limitele de normalitate ale duratei de spitalizare pentru respectivul tip de caz (DRG).valoarea de rambursare a unui caz ponderat la nivel de spital Tariful pe caz rezolvat (TCR) .pentru un spital: CCPs = bugetul aferent cazurilor acute / nr. total cazuri ponderate Tariful pe caz ponderat (TCP) . naţional. total cazuri ponderate .CCP(RB): Valoare de referinţă. în funcţie de diagnostic şi gravitate Indicele de case mix (Indicele de complexitate a cazurilor): Număr (fără unitate) care exprimă resursele necesare spitalului în concordanţă cu pacienţii trataţi ICM pentru spitalul A = Total nr. ajustate pe baza indicelui de echivalenţă CE = Σ(CRi x ei) Coeficientul K al cazurilor extreme (K) . Indice de echivalenţă . deci e = DS/LINF = 2/3 Cazuri echivalente (CE): cazurile externate într-o anumită perioadă.e: o pondere asociată fiecărui caz rezolvat.la nivel naţional: CCPN = bugetele aferente cazurilor acute la nivel naţional / nr.pentru fiecare grupă de diagnostice (DRGi). e = 1 pentru LINF <= DS <= LSUP e = DS/LINF pentru DS < LINF e = DS/LSUP pentru DS > LSUP. ce reflectă costul unui caz ponderat. cazuri ponderate (CP) / Total nr. cu DS de 2 zile: LINF pentru DRGi este 3 zile LSUP pentru DRGi este 18 zile Se observă că acest caz este un caz extrem mic (DS < LINF). Aceste valori ale limitelor sunt prezentate în anexa 17 a). . regional. CP = Σ (VRDRGi x CRDRGi) Case-mix (Complexitatea cazurilor): Tipurile de pacienţi trataţi într-un spital. cazuri rezolvate (CR) spital A Costul pe caz ponderat (Rata de bază) . e maxim = 3 Exemplu pentru un pacient externat.valoarea de rambursare a unui caz rezolvat la nivel de spital TCR = TCP x ICM 259 .

TCDRGi = TCP x VRDRGi Abrevieri: CMD = Categorii majore de diagnostice DRG = Grupe de diagnostice VR = Valoare Relativă DS = Durată de spitalizare CR = Cazuri rezolvate (externate) CN = Cazuri normale CEMC = Cazuri extreme mici CEMR = Cazuri extreme mari LINF = Limita inferioară a intervalului de normalitate LSUP = Limita superioară a intervalului de normalitate e = Indicele de echivalenţă CE = Cazuri echivalente K = Coeficientul cazurilor extreme CP = Cazuri ponderate ICM = Indice de case mix (indice de complexitate a cazurilor) CCP = Costul pe caz ponderat RB = Rata de bază TCP = Tariful pe caz ponderat TC = Tariful pe tip de caz 260 . Poate fi calculat la nivel de spital. regional. naţional.Tariful pe tip de caz (TC): valoarea de rambursare pentru fiecare tip de caz (DRG).

261 .Pediatrie(Recuperare pediatrica) Pneumoftiziologie Pneumoftiziologie copii Pediatrie cronici Neonatologie(prematuri) aferente unei maternităţi de gradul II Neonatologie(prematuri) aferente unei maternităţi de gradul III Psihiatrie cronici Psihiatrie cronici(lunga durata) Recuperare medicala .nu poate mai mare decât tariful contractat în anul 2011 + 15% NOTA 2 : Pentru spitalele care nu au fost în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate în anul 2011.84 212. crt. tariful maximal pe zi de spitalizare pentru 2012 este diminuat cu 20%. cabinete) ale unităţilor sanitare din România.95 19 Geriatrie.50 270.50 113.00 20 Îngrijiri paliative 246.00 290.50 227. PE SECŢIE/COMPARTIMENT PENTRU SPITALELE DE CRONICI ŞI DE RECUPERARE PRECUM ŞI PENTRU SECŢIILE ŞI COMPARTIMENTELE DE CRONICI/RECUPERARE ŞI NEONATOLOGIE –PREMATURI DIN ALTE SPITALE INCLUSIV PENTRU SECŢIILE/COMPARTIMENTELE DE ÎNGRIJIRI PALIATIVE Nr.ortopedie şi traumatologie Recuperare medicala .2 1333 1333 1383 1403 1413 1272 1423 1393 Tarif maximal pe zi de spitalizare 2012 (lei) 211.nu poate fi mai mare decât tariful maximal pe zi de spitalizare 2012 .96 500 1.50 101. cu completările ulterioare NOTA 1: Tariful contractat pentru anul 2012 trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: .50 281. gerontologie 1121 179.1 1222.00 268. medicina fizica si balneologie copii Cronici Distrofici .00 209.33 216.respiratorie Pediatrie (Recuperare pediatrica ) Recuperare neuropsihomotorie Recuperare medicală .neurologie Codul secţiei/compartimen tului* 1371 1372 1061 1272 1301 1302 1282 1222.50 208. compartimente.ANEXA 17 C TARIFELE MAXIMALE PE ZI DE SPITALIZARE.54 207.000 117.57 *) conform Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr.50 148.84 18 Recuperare medicală 220. laboratoare. 11 12 13 14 15 16 17 Denumire secţie/compartiment Recuperare. 457/2001 privind reglementarea denumirii şi codificării structurilor organizatorice (secţii. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.cardiovasculara Recuperare medicala . medicina fizica si balneologie Recuperare.

Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Boli infectioase Boli infectioase copii Boli parazitare Cardiologie Cardiologie copii Dermatovenerologie Dermatovenerologie copii Diabet zaharat.47 1. nutritie si boli metabolice Diabet zaharat.078.22 1.23 1.47 1.MAXIMAL PENTRU SPITALELE DE ACUŢI NON DRG. Grupa Secţia/compartimentul (acuţi) Codul secţiei/ Compartimentului * 1011 1012 1033 1051 1052 1071 1072 1081 1082 1101 1102 1111 1131 1132 1151 1152 1171 1191 1192 1202 1212 1231 1232 1241 1242 1252 1291 1292 1311 1312 1321 1343 1433 Tarif mediu pe caz rezolvat maximal 2012 .24 928.358.68 1.83 1.404.020.00 913.43 856.54 980. diminuat cu 20% TARIFUL MEDIU PE CAZ .60 1.69 1.33 870. nutritie si boli metabolice copii Endocrinologie Endocrinologie copii Gastroenterologie Hematologie Hematologie copii Imunologie clinica si alergologie Imunologie clinica si alergologie copii Medicina interna Nefrologie Nefrologie copii Neonatologie (nn si prematuri) Neonatologie (nou nascuti) Neurologie Neurologie pediatrica Oncologie medicala Oncopediatrie Pediatrie Pneumologie Pneumologie copii Psihiatrie acuti Psihiatrie pediatrica Psihiatrie (Nevroze) Psihiatrie (acuti si cronici) Reumatologie 262 .30 995.119.94 947.537.044.02 1.33 958. RESPECTIV PENTRU SECŢIILE/COMPARTIMENTELE DE ACUŢI DIN SPITALELE DE CRONICI ŞI DE RECUPERARE Nr.53 1.74 1.162.79 1.73 1.173.422.166.29 1.053.44 1.37 801.051.lei 1.319.72 1.067.20 819.NOTA 3 : Pentru secţiile/compartimentele de neonatologie prematuri pentru cazurile cu greutate la naştere corespunzătoare gradului I de prematuritate (conform definiţiei OMS) casele decontează la tariful contractat pentru anul 2012 .40 1.92 948.003.35 1.180.29 878.809.494. crt.66 1.281.110.06 1.30 1.

263 .400.003.433.684.34 1.nu poate mai mare decât tariful contractat în anul 2011 + 15% NOTA 2 : Pentru spitalele care nu au fost în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate în anul 2011.64 1.56 1.279.406.51 *) conform Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr.45 2.94 1. laboratoare.016.061. 457/2001 privind reglementarea denumirii şi codificării structurilor organizatorice (secţii. compartimente.12 1.61 850.38 3. cabinete) ale unităţilor sanitare din România.096.348.53 990.Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Stomatologie Arsi Chirurgie cardiovasculara Chirurgie cardiaca si a vaselor mari Chirurgie generala Chirurgie si ortopedie pediatrica Chirurgie pediatrica Chirurgie plastica si reparatorie Chirurgie toracica Chirurgie vasculara Ginecologie Neurochirurgie Obstetrica Obstetrica-ginecologie Oftalmologie Oftalmologie copii Ortopedie si traumatologie Ortopedie pediatrica Otorinolaringologie (ORL) Otorinolaringologie (ORL) copii Urologie Chirurgie maxilo-faciala 2013 2033 2043 2051 2092 2102 2113 2123 2133 2141 2173 2181 2191 2201 2202 2211 2212 2221 2222 2301 6013 3.41 1.45 1.26 711.388.22 2.42 775.90 1.252. cu completările ulterioare NOTA 1: Tariful contractat pentru anul 2012 trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: .nu poate fi mai mare decât tariful mediu pe caz maximal pe 2012 .209.37 1.54 4.84 1.328. tariful mediu pe caz maximal pentru 2012 este diminuat cu 20%.69 772.133.06 1.289.

....... 5........................ | 2.............................................................. ventriculare ................. | Ora: ....... obiecte metalice | | Semnătura pacientului Aviz şef sec ie solicitantă cu asumarea responsabilită ii**): (semnătura şi parafa) În caz de urgen ă..........................2 ore pentru medicul solicitant........ Claustrofobie ..... Kg 4....... DA/NU ...... Valve cardiace...................... trimitere ...................... Astm bronşic ... | 8... Asigurat CASA JUDE EANĂ DA/NU | Programare examen RMN Alte case ......................................... | 13..... DA/NU RMN: | 5............ DA/NU . gloan e.. | 10.............................. Date clinice şi paraclinice | 3.... Fax: ________________ Şef departament | URGEN Ă: DA/NU | ............. Dg............. DA/NU ............. | 7. S-au epuizat celelalte metode | *) Se va aplica semnătura şi parafa de diagnostic: | medicului de specialitate radiologie şi | imagistică medicală | Precizări: ....... | Observa ii speciale legate de pacient: . Internat DA/NU | Sec ia . Dispozitive intrauterine 9.. 7.......................... | 6... telefon ........ 1........... Examen CT/RMN anterior: DA/NU | 12. | Substan ă contrast: DA*) ........ Alte proteze . În celelalte 264 ............ | 1.. FIŞA DE SOLICITARE EXAMEN RMN UNITATEA SANITARĂ ...... Clipuri chirurgicale........... obiecte metalice) Semnătura şi parafa medicului | 16......... Crize epileptice .. Asistat cardiorespirator ......................... Tel.. Proteze auditive ....... Cod numeric personal ...... Data: . nr.. Cooperare previzibilă Normală/Dificilă 8... | metalice de sutură ......... Suspiciune de sarcină ..........model A. | 15............ | 9............................. Pacient: Nume ....ANEXA 18 ........... 2................... Greutate . materiale ........ |________________| FIŞA DE SOLICITARE EXAMEN RMN Organ intă/segment anatomic de examinat .. clinică) | 14......................... Materiale stomatologice Trimis de (spital..... Proteze articulare. Prenume ......... | Data: ........... DA/NU | ..... Antecedente alergice .............: DEPARTAMENTUL ...... | metalelor (schije. FO . materiale de | osteosinteză Dacă DA Data ........../NU 6.. rezultatul verbal va fi disponibil în 1 .............. 3......................................... iar rezultatul scris în cel mult 12 ore.. | 11................ Schije............................. Corpi străini intraocular solicitant | 17.... Meserii legate de prelucrarea Medic solicitant .................................. DA/NU care să justifice explorarea | 4........... Unde .....

3 ore. ______________________________________________ | PREZEN A UNUI PACEMAKER ESTE O | | CONTRAINDICA IE ABSOLUTĂ PENTRU EXAMINARE!!! | |______________________________________________| -----------**) numai pentru asigura ii interna i prin spitalizare continuă sau de zi 265 . rezultatul verbal va fi disponibil pentru medicul solicitant în 2 . iar rezultatul scris în cel mult 24 de ore.cazuri.

........ FO ...... 10....................................... DA/NU | ................... 1.................. nr......... | ....... Fax: ________________ Şef departament | URGEN Ă: DA/NU | ..B................................. Examen CT anterior: DA/NU | ..... Tel.... telefon ..... S-au epuizat celelalte metode | de diagnostic: DA/NU | Precizări: ........... Data: .. | ..... | ................... Prenume .............................. .................................... 5.... 8............................................ ... Asigurat CASA JUDE EANĂ DA/NU | Alte case ................................... | Medic solicitant ... ..................................... trimitere ............... | Semnătura şi parafa medicului solicitant Aviz şef sec ie solicitantă cu asumarea responsabilită ii*): (semnătura şi parafa) Pentru URGEN E rezultatul verbal va fi disponibil pentru medicul solicitant în 1 ........... | ............................ Greutate .... | ...... | ................... ..... Trimis de (spital.......... 3............... ..............2 ore............................ să justifice explorarea CT: | ................................................ Internat DA/NU | Sec ia ............/NU | *) Se va aplica semnătura şi parafa | medicului de specialitate radiologie şi | imagistică medicală 6........................................ Cod numeric personal ......... Pacient: Nume . Dg......... ............................. 9......... clinică) ................................. Date clinice şi paraclinice care| Diagnostic CT stabilit ............... Kg | Programare examen CT 4. | Data: ................ | .................. | Ora: ....................... -----------*) numai pentru asigura ii interna i prin spitalizare continuă sau de zi 266 ...... 7............................. Toleran ă la substan a iodată: | .............................. 2............... pentru celelalte cazuri rezultatul va fi disponibil în 24 ore...... FIŞA DE SOLICITARE EXAMEN CT UNITATEA SANITARĂ .............................................................................. |________________| FIŞA DE SOLICITARE EXAMEN CT Organ intă/segment anatomic de examinat ................................: DEPARTAMENTUL ......................................... iar rezultatul scris în 12 ore........... | Substan ă contrast: DA*) .................

............................................................ Dg............................................... ...... Pacient: Nume ........................................ Asigurat CASA JUDE EANĂ DA/NU | Alte case .............................................. 3............................ | ................................................... 1...... ...... 8..... -----------*) numai pentru asigura ii interna i prin spitalizare continuă sau de zi 267 ........... iar rezultatul scris în 24 ore......................... telefon ......... rezultatul va fi disponibil pentru medicul solicitant în 12 ore.. | ............ Prenume ................................................. Organ/segment anatomic de examinat .......................................... | ... 7...... clinică) ......................................................... Pentru celelalte cazuri..... Tel......................... | .................................. |________________| FIŞA DE SOLICITARE EXAMEN SCINTIGRAFIC Tip de examen scintigrafic indicat .... 5.............. . Stări alergice*): DA/NU | Semnătura pacientului Trimis de (spital...... | (acolo unde este necesară confirmarea) Medic solicitant Data: | Semnătura şi parafa medicului | solicitant | Aviz şef sec ie solicitantă cu asumarea responsabilită ii*): (semnătura şi parafa) Pentru urgen e................... Cod numeric personal ...: DEPARTAMENTUL ........................ Examen scintigrafic anterior: | de efectuare a examenului scintigrafic DA/NU | 10..C............... | Ora: ....... Greutate .................... FIŞA DE SOLICITARE EXAMEN SCINTIGRAFIC UNITATEA SANITARĂ . ........ Internat DA/NU | Sec ia .................. Date clinice şi paraclinice care | Diagnostic scintigrafic stabilit să justifice explorarea | .. FO ...... 2...... ................ S-au epuizat celelalte metode de | diagnostic: DA/NU | Precizări*): ............ nr..... | Data: . trimitere .....2 ore........................ Fax: ________________ Şef departament | URGEN Ă: DA/NU | ................. | ........................ rezultatul verbal va fi disponibil pentru medicul solicitant în 1 ............... | 6......... | .......... iar rezultatul scris în maximum 12 ore.... | *) Sarcina reprezintă contraindica ie 9. Kg | Programare examen scintigrafic 4.................................... ...............

..... tensiune | arterială.......în tratament cu sulfamide ... 9......................la substan a de contrast ....................Administrarea anticoagulantelor | cumarinice trebuie oprită cu 72 de ore 10.................. antigen HbS.. Dg............ ................ nr......................................... Cod numeric personal ........................ uree..... | .. Pacient: Nume ....Pacientul se va prezenta ................ 7. Internat DA/NU | Sec ia ......... 1. Kg | Programare examen angiografic 4......................... Prenume .... ................. | (acolo unde este necesară confirmarea) | Medic solicitant Data: | 268 ............................................... Stări alergice*): DA/NU | înaintea investiga iei.......................... | se opreşte..................... DA/NU să justifice explorarea | ......... | ..... telefon ........................... | ........... | Semnătura pacientului Trimis de (spital................ test HIV | ...... | Ora: .............................................. Organ/segment anatomic de examinat ...... | şi timpul de protrombină determinate | în ziua efectuării investiga iei..................................... DA/NU ..... | 2) Hepatita ................. DA/NU | 10................................... | Data: ..... FO ....................... | Observa ii speciale legate de pacient: 8. Tel........................ 2........... | de ore înaintea investiga iei) ................................................................ S-au epuizat celelalte metode de | diagnostic: DA/NU | Precizări*): .................................... | .............. Asigurat CASA JUDE EANĂ DA/NU | Alte case . | hipoglicemiante ..... | (dacă DA se opreşte tratamentul cu 48 ...............arteră femurală dreaptă | *) ......... Date clinice şi paraclinice care | 1) Pacient diabetic .......................... DA/NU ............................. |________________| FIŞA DE SOLICITARE EXAMEN ANGIOGRAFIC Tip de examen angiografic indicat .arteră femurală stângă | efectuate: activitatea protrombinică ........... 3............ | ........... 5................... Fax: ________________ Şef departament | URGEN Ă: DA/NU | ............................... | creatinină.......: DEPARTAMENTUL ................................................................... medica ia ...... Greutate . Puls: ..................... | 6..D... clinică) ............. FIŞA DE SOLICITARE EXAMEN ANGIOGRAFIC UNITATEA SANITARĂ ...... | ................. | Diagnostic angiografic stabilit ............................ ECG.... | antihipertensivă şi antiaritmică NU ... trimitere ... | .. Examen angiografic anterior: | .............................alte alergii .............................................. | obligatoriu cu următoarele teste .........

rezultatul verbal va fi disponibil pentru medicul solicitant în 1 .Semnătura şi parafa medicului solicitant Aviz şef sec ie solicitantă cu asumarea responsabilită ii*): (semnătura şi parafa) | | Pentru urgen e. Semnătura şi parafa medicului care a efectuat investiga ia 269 .2 ore. iar rezultatul scris în maximum 12 ore. iar rezultatul scris în 24 ore. Pentru celelalte cazuri. rezultatul va fi disponibil pentru medicul solicitant în 12 ore.

stabilită de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii ______________________________________________________________________________ | Sec ia sau compartimentul | Durata optimă | | | de spitalizare| | | (zile) | |______________________________________________________________|_______________| | 1. Obstetrică-ginecologie | 5 | |______________________________________________________________|_______________| | 31. Boli infec ioase | 10 | |______________________________________________________________|_______________| | 4. Otorinolaringologie .ATI | 5 | |______________________________________________________________|_______________| | 2. Ginecologie | 4.TBC**) | 40 | |______________________________________________________________|_______________| | 17. nutri ie şi boli metabolice | 6. Obstetrică | 5 | |______________________________________________________________|_______________| | 30. Hematologie | 9 | |______________________________________________________________|_______________| | 21.ANEXA 19 DURATA OPTIMĂ DE SPITALIZARE/SECŢII valabilă pentru toate categoriile de spitale. Diabet zaharat. Nevroze | 14. Ortopedie şi traumatologie | 9. Nefrologie | 8 | |______________________________________________________________|_______________| | 24.3 | |______________________________________________________________|_______________| | 35. Neuropsihiatrie | 14 | |______________________________________________________________|_______________| | 27. Chirurgie cardiovasculară | 9 | |______________________________________________________________|_______________| | 8. Chirurgie pediatrică | 4 | |______________________________________________________________|_______________| | 7. Gastro-enterologie | 6 | |______________________________________________________________|_______________| | 19. Recuperare.O.R. Chirurgie vasculară | 7 | |______________________________________________________________|_______________| | 9. Pediatrie | 7 | 270 .70 | |______________________________________________________________|_______________| | 5. Chirurgie toracică | 9 | |______________________________________________________________|_______________| | 10. Oncologie medicală | 7 | |______________________________________________________________|_______________| | 33. | 6 | |______________________________________________________________|_______________| | 34. Anestezie şi terapie intensivă . Pneumologie | 12 | |______________________________________________________________|_______________| | 18. Chirurgie plastică .L.12 | |______________________________________________________________|_______________| | 28.5 | |______________________________________________________________|_______________| | 15.microchirurgie reconstructivă*) | 7 | |______________________________________________________________|_______________| | 12. Medicină internă | 8 | |______________________________________________________________|_______________| | 23. Chirurgie orală şi maxilo-facială | 5 | |______________________________________________________________|_______________| | 11.5 | |______________________________________________________________|_______________| | 26. Chirurgie generală | 7 | |______________________________________________________________|_______________| | 6. Oftalmologie | 5 | |______________________________________________________________|_______________| | 32. Neurologie | 9. Dermato-venerologie | 7 | |______________________________________________________________|_______________| | 14. Medicină generală | 7 | |______________________________________________________________|_______________| | 22.5 | |______________________________________________________________|_______________| | 20. Pneumologie . Neonatologie | 5 | |______________________________________________________________|_______________| | 29. medicină fizică şi balneologie | 12 | |______________________________________________________________|_______________| 3. Neurochirurgie | 7 | |______________________________________________________________|_______________| | 25. Endocrinologie | 7 | |______________________________________________________________|_______________| | 16. Cardiologie | 8. Cronici | 14 | |______________________________________________________________|_______________| | 13.

Alergologie şi imunologie clinică | 5 | |______________________________________________________________|_______________| | 43. boala Parkinson. durata optimă de spitalizare este de 21 de zile. 105. Psihiatrie cronici | 50 | |______________________________________________________________|_______________| | 39. Psihiatrie acu i | 17 | |______________________________________________________________|_______________| | 38.5 | |______________________________________________________________|_______________| | 41. La spitalele/secţiile de psihiatrie cronici. durata optimă de spitalizare pentru recuperare pediatrică .5 | | 36.|______________________________________________________________|_______________| | 16. sechele motorii postencefalopatii. La spitalele/secţiile aferente poziţiei nr. medicină fizică şi balneologie copii . durata optimă de spitalizare este de 30 de zile. Toxicologie | 5 | |______________________________________________________________|_______________| | 44. durata optimă de spitalizare este de 17 zile. Geriatrie şi gerontologie | 14 | |______________________________________________________________|_______________| | 42. NOTĂ: 1.prematuri***) |______________________________________________________________|_______________| | 37. 4.distrofici şi patologie posttraumatică sau neurologică de tip infirmitate motorie cerebrală pediatrică este de 60 de zile. Neonatologie . alta decât cea de medicină fizică şi balneologie. Alte specialită i medicale | 5 | ______________________________________________________________|_______________ *) Pentru secţiile de arşi. 2. Reumatologie | 10 | |______________________________________________________________|_______________| | 40. precum şi pentru bolnavii care necesită asistenţă medicală spitalicească de lungă durată (ani). Toxicodependen ă | 21 | |______________________________________________________________|_______________| | 45. iar pentru recuperare medicală. Urologie | 8. **) Pentru tuberculoza multidrogrezistentă (TB MDR) durata optimă de spitalizare este de 120 de zile. judeţul Arad. Pentru Secţiile Recuperare Cardiovasculară Adulţi din structura Spitalului de Recuperare Cardio-Vasculară „Dr. iar pentru Secţiile Recuperare Neuromotorie „Gura Ocniţei” din structura Spitalului judeţean de Urgenţă Târgovişte judeţul Dâmboviţa şi Spitalul de Recuperare Neuropsihomotorie «Dezna». este de 21 de zile. Benedek Geza” Covasna. duratele medii de spitalizare sunt cele efectiv realizate în anul precedent. traumatisme craniocerebrale. 2 din tabel. cu excepţia cazurilor complexe după intervenţii neurochirurgicale: traumatisme vertebro-medulare. Pentru secţia de recuperare. durata optimă de spitalizare este de 16 zile. scleroza multiplă. 271 . tumori operate şi cazuri complexe neurologice: hemiplegie. Toxicologie | 5 | |______________________________________________________________|_______________| | 43. pentru internările obligatorii pentru bolnavii psihic încadraţi la art. ***) pentru prematurul mic şi foarte mic durata optimă de spitalizare este de 110 zile. pentru care durata optimă de spitalizare este de 30 de zile.Băile 1 Mai din cadrul Spitalului Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix. 113 şi 114 din Codul penal şi cele dispuse prin ordonanţa procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale. durata optimă de spitalizare este de 14 zile. Benedek Geza” judeţul Covasna." 3. Pentru Secţia Recuperare Neurologie Adulţi „Întorsura Buzăului” din structura Spitalului de Recuperare Cardio-Vasculară „Dr.

..02 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Contribu ii de asigurări | | | | | | | | | sociale de sănătate | 10.14 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Aloca ii pentru locuin e | 10.04 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Contribu ii pentru | | | | | | | | | concedii şi indemniza ii | 10.01.01.pe luna anterioară .01..| | |bugetară |bugetare| |din care: | | | |________|___________|________________| | | | A | B | C | D | E | F | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | CHELTUIELI CURENTE | | | | | | | | | (I + II + VI) | 01 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | TITLUL I CHELTUIELI DE | | | | | | | | | PERSONAL | 10 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Cheltuieli salariale în | | | | | | | | | bani | 10..30 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Contribu ii | 10.08 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Prima de vacan ă | 10.01.03..12 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Indemniza ii de delegare | 10.ANEXA 19 A I.anuale B .Cheltuieli la data de .mii lei ______________________________________________________________________________ | Denumirea indicatorului |Clasifica ia|Credite |Angajamente|Plă i efectuate.03 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Spor de vechime | 10...13 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Indemniza ii de detaşare | 10...09 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Indemniza ii plătite unor | | | | | | | | | persoane din afara | | | | | | | | | unită ii | 10.03.03.07 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Fond de premii | 10.01. Semnifica ia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A .04 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Alte sporuri | 10.trimestriale C .01.02 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Indemniza ii de conducere | 10.. Contul de execu ie a bugetului institu iei publice .bugetare D .01 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Contribu ii de asigurări | | | | | | | | | de şomaj | 10.01 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Salarii de bază | 10.03 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Contribu ii de asigurări | | | | | | | | | pentru accidente de muncă | | | | | | | | | şi boli profesionale | 10.01.01.03.06 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Contribu ii la Fondul de | | | | | | | | | garantare a crean elor | | | | | | | | 272 .01 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Salarii de merit | 10.03 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Contribu ii de asigurări | | | | | | | | | sociale de stat | 10.06 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Ore suplimentare | 10.totale F .01.01.01.16 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Alte drepturi salariale | | | | | | | | | în bani | 10.legale E .01.03.01.

24 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Cheltuieli judiciare şi | | | | | | | | 273 .30 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Deplasări.05 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Alte obiecte de inventar | 20.01.02 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Materiale de laborator | 20.02 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Medicamente | 20.08 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Materiale şi prestări | | | | | | | | | servicii pentru | | | | | | | | | între inere cu caracter | | | | | | | | | func ional | 20.14 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Comisioane şi alte costuri| | | | | | | | | aferente împrumuturilor | | | | | | | | | externe | 20.01.12 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Pregătire profesională | 20. transferări | 20.04.05 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Piese de schimb | 20.01.04 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Hrană | 20.03.30 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Repara ii curente | 20.09 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Căr i.03 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Hrană pentru oameni | 20.02 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Reactivi | 20.11 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Consultan ă şi expertiză | 20.01.04.01.01 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Hrană pentru animale | 20.03.01. iluminat şi | | | | | | | | | for ă motrică | 20.06 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Transport | 20.07 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | | | | | SERVICII total.06.03.01. internet | 20. telecomunica ii.03 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Apă.13 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Protec ia muncii | 20.02 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Încălzit.02 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Medicamente şi materiale | | | | | | | | | sanitare | 20.04.01.04 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Bunuri de natura | | | | | | | | | obiectelor de inventar | 20.01. detaşări. | | | | | | | | | radio.06.01 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Furnituri de birou | 20.06 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Deplasări interne.04 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Carburan i şi lubrifian i | 20.01 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Materiale pentru cură enie| 20.07 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Poştă.03 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Dezinfectan i | 20.01 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Materiale sanitare | 20.04. publica ii şi | | | | | | | | | materiale documentare | 20. canal şi salubritate | 20. | 20 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Bunuri şi servicii | 20.| salariale | 10.01.09 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Alte bunuri şi servicii | | | | | | | | | pentru între inere şi | | | | | | | | | func ionare | 20.05. | | | | | | | | | transferări | 20.01 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Deplasări în străinătate | 20. | | | | | | | | | detaşări. TV.

Date cu caracter general ________________________________________ | 1.3 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Protocol şi reprezentare | 20. în | | | luna anterioară | | |___________________________|____________| | 3.02. Număr servicii medicale| | | paraclinice în regim | | | ambulatoriu.30.11 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Transferuri pentru | | | | | | | | | finan area investi iilor | | | | | | | | | spitalelor | 51. Număr servicii medicale| | | spitaliceşti realizate în | | | regim de spitalizare de | | | zi. 5.30.12 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| II.38 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Aparatură şi echipamente | | | | | | | | | de comunica ii în urgen ă | 51.02 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Alte cheltuieli cu bunuri | | | | | | | | | şi servicii | 20. Tarif mediu pe caz | | | rezolvat contractat*) | | |___________________________|____________| | 6. Tarif/caz rezolvat | | | pentru spitalele finan ate| | | în sistem DRG | | |___________________________|____________| | 5.01.25 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Transferuri din bugetul de| | | | | | | | | stat către bugetele locale| | | | | | | | | pentru finan area | | | | | | | | | unită ilor de asisten ă | | | | | | | | | medico-sociale | 51.01. | 51 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | din care: | | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Ac iuni de sănătate | 51. Tarif pe zi de | | | spitalizare contractat*) | | |___________________________|____________| | 7. Tarif pe serviciu | | | medical/tarif pe caz | | | rezolvat în regim de | | | spitalizare de zi | | | contractat*) | | |___________________________|____________| NOTĂ: *) Tarifele menţionate la pct.08 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Transferuri pentru | | | | | | | | | repara ii capitale la | | | | | | | | | spitale | 51. Număr cazuri externate. potrivit | | | | | | | | | dispozi iilor legale | 20.03 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Programe pentru sănătate | 51. 7 sunt valabile pe durata de derulare a contractului de furnizare servicii medicale spitaliceşti 274 .01. pe tipuri de cazuri | | | rezolvate/servicii.| extrajudiciare derivate | | | | | | | | | | | | | | | | | din ac iuni în | reprezentarea intereselor | | | | | | | | | statului.25 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Alte cheltuieli | 20.30 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | TITLUL VI TRANSFERURI | | | | | | | | | ÎNTRE UNITĂ I ALE | | | | | | | | | ADMINISTRA IEI PUBLICE | | | | | | | | | total.02.| | | realizate în luna | | | anterioară pentru | | | spitalizare continuă | | |___________________________|____________| | 2. realizate în | | | luna anterioară | | |___________________________|____________| | 4. 6.01.

. cu modificările şi completările ulterioare.. b) investigaţii..... de medicii care îşi desfăşoară activitatea în dispensare TBC..... reprezentată prin preşedinte ... cu spitalele pentru dispensare TBC. 1389/2010. telefon: fix/mobil ..... conform Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ........2012. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr...2012. (2) Serviciile medicale spitaliceşti sunt preventive.... II................ fax .. reprezentată prin .. Şi Unitatea sanitară cu paturi .. medicii din centrele de dializă private aflate în relaţie contractuală cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate..ANEXA 20 CONTRACT de furnizare de servicii medicale spitaliceşti I....... care beneficiază de internare fără bilet de internare... bolile cu potenţial endemo-epidemic care necesită izolare şi tratament......... c) stabilirea diagnosticului.......... cabinete de medicină dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate...........director general .......... ..... cele dispuse prin ordonanţă a procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale.. internările obligatorii pentru bolnavii psihic prevăzuţi la art.. cu sediul în municipiul/oraşul . laboratoare de sănătate mintală. 2 (1) Serviciile medicale spitaliceşti se acordă asiguraţilor pe baza biletului de internare eliberat de medicul de familie....... medicul de specialitate din unităţile sanitare ambulatorii. 1 Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea serviciilor medicale în asistenţă medicală spitalicească în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate...... medicii din unităţile de asistenţă medicosocială. ......... Părţile contractante Casa de asigurări de sănătate ........ curative........... . Casele de asigurări de sănătate încheie convenţii cu unităţile medico-sociale.......... judeţul/sectorul .......... respectiv centre de sănătate mintală şi staţionar de zi psihiatrie...... III..... precum şi cu cabinetele de medicina muncii organizate conform prevederilor legale în vigoare.............................. indiferent de forma de organizare.... precum şi de medicii de medicina muncii........... pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ...... care se află în structura spitalelor ca unităţi fără personalitate juridică..... ... telefon ... str. cabinete de medicină dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate... 105........ fax .................. nr.... precum şi cazurile care au recomandare de internare într-un spital de la medicii din ambulatoriul integrat al spitalului respectiv aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate........... e-mail ..... în vederea recunoaşterii biletelor de internare eliberate de către medicii care îşi desfăşoară activitatea în aceste unităţi...... care se află în structura spitalelor ca unităţi fără personalitate juridică.. Servicii medicale spitaliceşti ART....... 1389/2010..... laboratoare de sănătate mintală... cu sediul în ........... respectiv centre de sănătate mintală şi staţionar de zi psihiatrie..... str......... 113 şi 114 din Codul penal.............. Obiectul contractului ART. şi Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr... Fac excepţie urgenţele medico-chirurgicale..... …………... 275 .. nr.... de recuperare şi paliative şi cuprind: a) consultaţii....... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr...

raportate şi validate conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. V. 1389/2010. (1) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . la termenele prevăzute în contract. IV. efectuate. ART. Durata contractului ART. în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. f) să deconteze. depuse până la data prevăzută în contract. 3 Prezentul contract este valabil de la data încheierii lui până la data de 31 decembrie 2012. cuprinzând denumirea şi valoarea de contract a fiecăruia şi să actualizeze permanent această listă în funcţie de modificările apărute. c) să informeze furnizorii de servicii medicale cu privire la condiţiile de contractare a serviciilor medicale suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate.. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . după caz.2012. d) să informeze în prealabil într-un număr de zile similar celui prevăzut la art.2012. cât şi în format electronic. cu modificările şi completările ulterioare. şi să facă publică în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractelor prin afişare pe pagina web şi la sediul casei de asigurări de sănătate. în primele 10 zile ale lunii următoare celei pentru care se face plata contravaloarea serviciilor medicale acordate asiguraţilor în luna precedentă. medicamente.d) tratamente medicale şi/sau chirurgicale. 1389/2010. contravaloarea serviciilor medicale contractate. în limita valorii de contract. autorizaţi şi evaluaţi. materiale sanitare. furnizorii de servicii medicale spitaliceşti cu privire la condiţiile de acordare a serviciilor medicale şi cu privire la orice intenţie de schimbare în modul de acordare a acestora. e) să înmâneze la momentul finalizării controlului procesele-verbale de constatare furnizorilor de servicii medicale sau. precum şi la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative. în cazul în care controlul este efectuat de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau cu participarea acesteia. recuperare. cu modificările şi completările ulterioare. cu 276 . să le comunice acestora notele de constatare întocmite în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data prezentării în vederea efectuării controlului. e) îngrijire. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. prin publicare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate. pe baza facturii însoţite de documente justificative prezentate atât pe suport hârtie. Obligaţiile părţilor ART. 5 Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligaţii: a) să încheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale spitaliceşti. 4 alin. în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data operării acestora. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010. lista nominală a acestora. notificarea privind măsurile dispuse se transmite furnizorului de către casele de asigurări de sănătate în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la casa de asigurări de sănătate. conform legii. …………. dispozitive medicale. prin intermediul paginii web a casei de asigurări de sănătate precum şi prin e-mail la adresele comunicate oficial de către furnizori cu excepţia situaţiilor impuse de actele normative. cazare şi masă. 4 Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul părţilor pe toată durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .2012. b) să deconteze furnizorilor de servicii medicale spitaliceşti. pe baza facturii şi a documentelor însoţitoare.

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. …………. în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate. în baza biletelor de trimitere eliberate de către aceştia. acestea se decontează dacă biletele de internare sunt cele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. în condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 6 Furnizorul de servicii medicale spitaliceşti are următoarele obligaţii: a) să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.. în mod distinct. j) să recupereze de la furnizorii care au acordat servicii medicale sumele reprezentând contravaloarea acestor servicii. în funcţie de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă asiguratul.15 a lunii. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012. cu modificările şi completările ulterioare. 1389/2010. conform prevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . b) să informeze asiguraţii cu privire la obligaţiile furnizorului de servicii medicale şi ale asiguratului referitoare la actul medical. h) să deconteze contravaloarea serviciilor medicale spitaliceşti. şi dispozitive medicale acordate de alţi furnizori aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. depuse până la data prevăzută în contract. în baza indicatorilor specifici realizaţi şi în limita sumelor contractate.2012. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. i) să monitorizeze activitatea desfăşurată de spitale în baza contractului încheiat astfel încât decontarea cazurilor externate şi raportate să se încadreze în sumele contractate.. în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. pentru a căror corectitudine furnizorii depun declaraţii pe proprie răspundere. Sumele astfel obţinute se utilizează conform prevederilor legale în vigoare. 277 . atât pe suport hârtie. 1389/2010. k) să deducă spre soluţionare organelor abilitate situaţiile în care constată neconformitatea documentelor depuse de către furnizori. c) să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi. casele de asigurări de sănătate pot efectua până la data de 20 decontarea lunii curente pentru perioada 1 . trimestrial se fac regularizări. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .2012 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. pe baza facturii şi a documentelor însoţitoare. funcţie de realizarea indicatorilor negociaţi. în cazul serviciilor medicale spitaliceşti acordate în baza biletelor de internare. precum şi intimitatea şi demnitatea acestora. factura este însoţită de documentele justificative privind activităţile realizate. …………. 1389/2010. materiale sanitare. d) să factureze lunar. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . cât şi în format electronic..încadrarea în sumele contractate. ART. precum şi contravaloarea unor servicii medicale. 1389/2010. şi ale Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. Pentru fiecare lună. activitatea realizată conform contractului de furnizare de servicii medicale. medicamente cu şi fără contribuţie personală. în situaţia în care nu au fost îndeplinite condiţiile pentru ca asiguraţii să beneficieze de aceste servicii. g) să ţină evidenţa externărilor pe asigurat. ………….2012. conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.

la sediul furnizorului. al cărui model este prevăzut în anexa nr. conform dispoziţiilor legale. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . pagină web. respectiv cele privind evidenţele obligatorii. 2) programul de lucru va avea avizul conform al direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti. o) să afişeze într-un loc vizibil programul de lucru. ori de câte ori se solicită în timpul programului de lucru. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. f) să completeze corect şi la zi formularele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. în limita competenţei şi a dotărilor existente. e-mail. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . care este formular cu regim special. precum şi datele de contact ale acesteia: adresă. s) să asigure acordarea asistenţei medicale necesară titularilor cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul din statele membre ale Uniunii 278 . program asumat prin prezentul contract şi care se depune la casa de asigurări de sănătate la dosarul de contractare.2012. corespunzătoare denumirilor comune internaţionale aprobate prin hotărâre a Guvernului. 39 B la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.2012. monitorizarea şi decontarea tratamentului în cazul unor afecţiuni. g) să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului şi a furnizorului. q) să respecte protocoalele de practică pentru prescrierea. i) să anunţe casa de asigurări de sănătate despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale în maximum 5 zile calendaristice de la data producerii modificării şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării contractelor.. în baza unui formular. l) să asigure acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă medico-chirurgicală. unic pe ţară. n) să acorde cu prioritate asistenţă medicală femeii gravide şi sugarilor.. h. să furnizeze tratamentul adecvat şi să prescrie la externare medicamentele cu şi fără contribuţie personală de care beneficiază asiguraţii. …………. 1) să respecte programul de lucru şi să-l comunice caselor de asigurări de sănătate. potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementărilor legale în vigoare. p) să asigure eliberarea actelor medicale. telefon. care se depune la casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 30 de zile de la data semnării contractului. k) să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate. elaborate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. j) să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate. în condiţiile stabilite în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. …………. r) să utilizeze sistemul de raportare în timp real începând cu data la care acesta va fi pus în funcţiune. 1389/2010. m) să asigure acordarea serviciilor medicale asiguraţilor fără nicio discriminare folosind formele cele mai eficiente de tratament. fax.e) să raporteze caselor de asigurări de sănătate datele necesare pentru urmărirea desfăşurării activităţii în asistenţa medicală. 1389/2010. cele cu regim special şi cele tipizate. informând în prealabil asiguratul despre tipurile şi efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie. numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală.

883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. scrisoarea medicală sau biletul de ieşire din spital. număr cazuri programate intrate în cursul trimestrului. pentru eficientizarea serviciilor medicale. recomandare dispozitive medicale. după caz. în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale. să finalizeze actul medical efectuat. să acorde asistenţă medicală pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri. iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate. şi în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. …………. respectiv în baza Regulamentului CEE nr. în perioada de valabilitate a cardului. respectiv eliberarea de concedii medicale pentru incapacitate temporară de muncă. cu obligaţia ca acesta să conţină explicit toate elementele prevăzute în scrisoarea medicală. după cum urmează: număr cazuri programate aflate la începutul trimestrului. y) să transmită instituţiilor abilitate datele clinice la nivel de pacient. se poate continua 279 .2012 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. z) să acorde serviciile medicale de urgenţă necesare. în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România. numărul cazurilor programate aferente trimestrului respectiv. dintre care un exemplar rămâne la furnizor. spitalul are obligaţia să depună la casa de asigurări de sănătate odată cu raportarea ultimei luni a fiecărui trimestru. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii. acesta trebuie să fie compatibil cu Sistemul informatic unic integrat. în această situaţie. tratamentele efectuate şi cu privire la alte informaţii referitoare la starea de sănătate a asiguratului. transmise direct sau prin intermediul asiguratului. t) să utilizeze Sistemul informatic unic integrat. după caz.Europene/Spaţiului Economic European. în situaţia în care pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. investigaţiile. prin scrisoare medicală sau bilet de ieşire din spital. v) să informeze medicul de familie al asiguratului sau. în condiţiile prevăzute în Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . caz în care furnizorii sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea în procesul de transmitere a datelor. pentru unele materiale sanitare. medicul de specialitate din ambulatoriu. cu privire la diagnosticul stabilit. după caz. inclusiv prin eliberarea la externare a prescripţiei medicale pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală şi. controalele. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii. 1389/2010. pe fiecare secţie.. documente stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare. atunci când concluziile examenului medical impun acest lucru. În situaţia în care se utilizează un alt sistem informatic. x) să întocmească liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile. u) să solicite documentele justificative care atestă calitatea de asigurat. număr cazuri programate ieşite în cursul trimestrului şi număr cazuri programate aflate la sfârşitul trimestrului. respectiv beneficiarilor formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. cu modificările şi completările ulterioare. după caz. 1389/2010. având obligaţia să evalueze situaţia medicală a pacientului şi să externeze pacientul dacă starea de sănătate a acestuia nu mai reprezintă urgenţă. înţelegeri. la solicitarea pacientului care nu are calitatea de asigurat. direct sau prin intermediul asiguratului. sunt documente tipizate care se întocmesc în două exemplare. codificate conform reglementărilor în vigoare.2012.

ac) să verifice biletele de internare în ceea ce priveşte datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă potrivit prevederilor legale în vigoare. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . ai) să reînnoiască pe toată perioada de derulare a contractului. af) să completeze formularele cu regim special utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate . la externare. lunar. …………. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. ce au fost efectuate/eliberate de alţi furnizori în baza acestor formulare şi decontate de casele de asigurări de sănătate din fond.bilet de trimitere către unităţile sanitare de recuperare reabilitare cu paturi în vederea internării sau în ambulatoriu. printr-un centralizator separat.2012.internarea. spitalul are obligaţia de a anunţa casa de asigurări de sănătate cu care a încheiat contract de furnizare de servicii medicale despre internarea acestor pacienţi. prescripţia medicală. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. cu evidenţierea numărului cazurilor internate. conform machetei prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. cu toate datele pe care acestea trebuie să le cuprindă conform prevederilor legale în vigoare. conform prevederilor legale în vigoare. conform prevederilor actelor normative referitoare la sistemul de asigurări sociale de sănătate. în primele 5 zile lucrătoare ale lunii curente. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. ae) să asigure utilizarea formularelor cu regim special unice pe ţară . 1389/2010. dovada de evaluare a furnizorului.2012. ab) să afişeze pe pagina web a Ministerului Sănătăţii. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. în această situaţie casele de asigurări de sănătate decontează spitalului contravaloarea serviciilor medicale în condiţiile stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . în condiţiile stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ah) să raporteze distinct casei de asigurări de sănătate. cu respectarea condiţiilor privind modalităţile de prescriere a medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu. …………. fie coplata pentru alte servicii medicale de care au beneficiat asiguraţii. casele de asigurări de sănătate recuperează de la aceştia contravaloarea serviciilor medicale recomandate/medicamentelor cu şi fără contribuţie personală prescrise. dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor... pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .bilet de trimitere către unităţile sanitare de recuperare reabilitare cu paturi sau în ambulatoriu. w) să asigure acordarea serviciilor medicale prevăzute în pachetul de servicii medicale. cazurile care fac obiectul internării prin spitalizare de zi şi au fost rezolvate prin spitalizare continuă la solicitarea asiguratului. cu justificarea medicală a internării de urgenţă.2012. 1389/2010. ………….. În cazul nerespectării acestei obligaţii. ad) să raporteze lunar casei de asigurări de sănătate numărul cazurilor prezentate la structurile de primiri urgenţe. cheltuielile efectuate în luna precedentă. cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale de către acesta. aa) să încaseze sumele reprezentând fie contribuţia personală pentru unele servicii medicale. ag) să recomande asiguraţilor tratamentul adecvat şi eficient. 280 . 1389/2010.

2012. ………….. ………….. declaraţia pe propria răspundere a managerului spitalului că foloseşte protocoalele terapeutice proprii. a) din anexa nr. după caz. recuperare şi neonatologie .. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . ………….... la contractare.. la contractare. după caz) din alte spitale. 17 C la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 5 alin. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.. de Ministerul Sănătăţii în condiţiile legii.. (1) lit. serviciile medicale acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate. 7 (1) Valoarea totală contractată se constituie din următoarele sume.. 17 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.. după caz: a) Suma aferentă serviciilor medicale spitaliceşti a căror plată se face pe bază de tarif pe caz rezolvat (DRG) pentru afecţiunile acute. 19 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr... cu excepţia spitalelor de specialitate şi a spitalelor pentru bolnavii cu afecţiuni cronice. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile 281 . precum şi pentru secţiile şi compartimentele de cronici... în funcţie de particularităţile aferente.. după caz.. pe baza tarifului propus de spital pentru secţiile şi compartimentele din structura proprie. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. având în vedere documentele pentru fundamentarea tarifului. aj) să solicite începând cu data implementării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate acest document titularilor acestuia în vederea acordării serviciilor medicale... calculată conform prevederilor art.2012. lei b) Suma pentru spitalele de cronici şi de recuperare.. elaborate şi validate conform prevederilor legale în vigoare... | Durată optimă | Tarif pe zi de| Suma | | Compartimentul | cazuri | de spitalizare| spitalizare/ | | | | externate | sau. 1389/2010.: .prematuri (prevăzute ca structuri distincte în structura organizatorică a spitalului aprobată/avizată de Ministerul Sănătăţii.dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la furnizor. 1389/2010... ak) să prezinte casei de asigurări de sănătate. şi nu poate fi mai mare decât tariful maximal prevăzut în anexa nr. Modalităţi de plată ART.. structura organizatorică aprobată sau avizată. Tariful pe zi de spitalizare pe secţie/compartiment se stabileşte prin negociere între furnizori şi casele de asigurări de sănătate.. VI. al) să prezinte casei de asigurări de sănătate. am) să asigure continuitatea asistenţei medicale cu cel puţin o linie de gardă organizată şi aprobată în conformitate cu prevederile legale în vigoare.....| sec ie/ | | | | | durata de | compartiment | | | | | spitalizare | | | | | | efectiv | | | | | | realizată*) | | | |________________|___________|_______________|_______________|_________________| | C1 | C2 | C3 | C4 |C5 = C2 x C3 x C4| |________________|___________|_______________|_______________|_________________| | | | | | | |________________|___________|_______________|_______________|_________________| | TOTAL | | | | | |________________|___________|_______________|_______________|_________________| *) Durata optimă de spitalizare este prezentată în anexa nr.. care se stabileşte astfel: ______________________________________________________________________________ | Sec ia/ | Nr..

pe baza tarifului propus de spital pentru secţia/compartimentul de paliaţie din structura proprie.. (1) lit. contractate. a) din anexa nr. precum şi pentru servicii medicale spitaliceşti acordate în secţiile şi compartimentele de acuţi (prevăzute ca structuri distincte în structura organizatorică a spitalului aprobată/avizată prin ordin al ministrului sănătăţii de Ministerul Sănătăţii. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012. 1389/2010.. c) Suma aferentă serviciilor medicale paliative în regim de spitalizare continuă se stabileşte astfel: Număr paturi x număr de zile calendaristice dintr-un an estimat a fi ocupat un pat x tariful pe zi de spitalizare negociat şi este de . lei e) Suma aferentă serviciilor medicale de tip spitalicesc efectuate în regim de spitalizare de zi... care se stabileşte astfel: ______________________________________________________________________________ | Numărul de servicii | Tariful pe caz | Suma corespunzătoare | | medicale. 5 alin.. calculată conform prevederilor art.. d) Suma pentru serviciile medicale spitaliceşti acordate pentru afecţiuni acute în spitale. …………. …………. în funcţie de particularităţile aferente...2012... ………….... altele decât cele prevăzute în anexa nr.. având în vedere documentele pentru fundamentarea tarifului. lei. 17 A la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr..2012... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010. având în vedere documentele pentru fundamentarea tarifului.... după caz) din spitalele de cronici şi de recuperare. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ..... Pentru unităţile sanitare cu paturi care încheie contract de furnizare de servicii medicale spitaliceşti cu casa de asigurări de sănătate tariful/caz rezolvat se negociază de unităţile sanitare cu casele de asigurări de sănătate.. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .: .. Tariful pe zi de spitalizare se stabileşte prin negociere între furnizor şi casele de asigurări de sănătate. 1389/2010.... 17 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr......... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.. şi nu poate fi mai mare decât tariful maximal prevăzut în anexa nr. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. …………. 16 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1389/2010..acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .. | rezolvat/serviciu | serviciilor contractate | | pe tipuri/cazuri | medical negociat*) | | |________________________|____________________|________________________________| | C1 | C2 | C3 = C1 x C2 | |________________________|____________________|________________________________| | | | | |________________________|____________________|________________________________| | TOTAL | X | | |________________________|____________________|________________________________| *) Tariful pe serviciu medical se negociază şi nu poate fi mai mare decât tariful maximal decontat de casa de asigurări de sănătate prevăzut în anexa nr.2012...... Tariful pe caz rezolvat reprezintă maxim 1/3 din suma 282 . 17 C la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr..2012.. 1389/2010...

...... lei. Această sumă se evidenţiază distinct în prezentul contract.2012...... lei ...luna IV .......................luna XII ....... lei...Suma aferentă trimestrului I . din care: ... lei... lei .. 9 din anexa nr.. lei ............... pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul 283 .luna II ..... spitalizare de zi.. (5) Decontarea serviciilor medicale spitaliceşti contractate se face conform prevederilor art.... (2) Spitalele vor prezenta...Suma aferentă trimestrului II ........ servicii paliative. defalcarea cazurilor de spitalizare estimate pe fiecare secţie şi pe tip de bolnavi: urgenţă. din care: .......... lei.. lei .... (4) Suma aferentă serviciilor medicale spitaliceşti contractate stabilită pentru anul 2012 se defalchează lunar şi trimestrial...Suma aferentă trimestrului III ..luna VIII ..luna III .. ………….... 17 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr..luna VII ........ lei ......... 1389/2010.... se stabileşte prin înmulţirea nr.. cu respectarea condiţiilor prevăzute în anexa nr........ lei ... în vederea contractării..... cronic....corespunzătoare cazului codificat şi grupat conform RO DRG v1 la nivelul tarifului pe caz ponderat mediu naţional prevăzut în Anexa 17A de 1444 lei şi nu poate fi mai mare de 480 lei............. altele decât spitalele de urgenţă.luna VI ... şi neinternate prin spitalizare continuă......... lei. în cazul în care acesta nu este spital de urgenţă...... din care: ...... pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . spitalizare cronici....... …………........ lei ................... Suma contractată pentru cazurile contractate în regim de spitalizare de zi acordate în camera de gardă şi în structurile de urgenţă din cadrul spitalului. În vederea contractării serviciilor spitaliceşti efectuate prin spitalizare de zi spitalele prezintă distinct numărul serviciilor medicale (cazurilor) estimate a se efectua în camera de gardă şi în structurile de urgenţă din cadrul spitalelor............. Suma contractată pentru servicii de spitalizare de zi nu poate depăşi 25% din suma contractată pentru servicii de spitalizare continuă..luna V ...... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr...... acut. (3) Suma stabilită pentru serviciile spitaliceşti pe anul 2012 este de .........luna IX .....Suma aferentă trimestrului IV ... după cum urmează: ... 17 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.. distinct pentru spitalizare continuă acuţi..luna X . lei ...... pentru cazurile neinternate......... lei.. lei ............... lei ..luna I . din care: .... lei ....luna XI ...... de cazuri şi tariful negociat conform prevederilor de mai sus............

. pe baza facturii şi a documentelor justificative depuse la casa de asigurări de sănătate până la data de . şi în condiţiile în care cazurile externate sunt persoane asigurate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate...... (9) Contractarea şi decontarea serviciilor medicale spitaliceşti se face în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie.... a lunii următoare încheierii trimestrului..sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .. conform facturilor însoţite de documentele justificative... a lunii următoare celei pentru care se face plata.boli profesionale şi din secţiile de boli profesionale aflate în structura spitalelor.... se fac regularizările şi decontările. cu modificările şi completările ulterioare.... ART..... 1389/2010. cu încadrarea în sumele contractate. şi în condiţiile prevăzute la acelaşi articol. Suma corespunzătoare procentului de 1% necontractată iniţial de către casele de asigurări de sănătate se repartizează trimestrial spitalelor care îndeplinesc criteriile de la art.. . aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.. 284 . 1389/2010...15 a lunii. (4) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . Casele de asigurări de sănătate nu decontează mai mult de 40% din cazurile externate din unităţile sanitare cu personalitate juridică de medicina muncii . pe baza facturii şi a documentelor justificative depuse la casa de asigurări de sănătate până la data de . urmând ca diferenţa reprezentând servicii medicale realizate să se deconteze în luna ianuarie a anului următor. 61 alin. casa de asigurări de sănătate decontează contravaloarea serviciilor medicale acordate asiguraţilor în luna precedentă.. după cum urmează: a) la prima constatare. până la data de .... 1389/2010. b) din anexa nr.... pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012.. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. (6) Lunar. casele de asigurări de sănătate pot efectua până la data de 20 decontarea lunii curente pentru perioada 1 .. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.. în baza indicatorilor specifici realizaţi şi în limita sumelor contractate. reţinerea unei sume calculată prin aplicarea unui procent de 1% la valoarea de contract aferentă lunii respective... Decontarea serviciilor medicale aferente lunii decembrie a anului în curs se poate efectua în luna decembrie pentru serviciile medicale efectuate şi facturate până la data prevăzută în documentele justificative depuse în vederea decontării... (2) lit. Toate documentele necesare decontării se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate prin semnătura reprezentanţilor legali ai furnizorilor. (8) Casele de asigurări de sănătate decontează cazurile externate din unităţile sanitare cu personalitate juridică de medicina muncii ... (7) Trimestrial.. în limita sumei contractate. 8 (1) Nerespectarea oricăreia dintre obligaţiile unităţilor sanitare cu paturi prevăzute în prezentul contract..2012. până la data de .2012.. 6 alin.. atrage aplicarea unor sancţiuni pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaţii... …………. b) la a doua constatare reţinerea unei sume calculată prin aplicarea unui procent de 3% la valoarea de contract aferentă lunii respective. 17 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. urmând ca regularizarea finală a trimestrului IV să se efectueze în luna ianuarie a anului următor..boli profesionale şi din secţiile de boli profesionale aflate în structura spitalelor. Regularizarea trimestrului IV se face până la data de 20 decembrie a anului în curs pentru serviciile medicale realizate şi raportate conform prezentului contract până la data de 30 noiembrie.. Pentru fiecare lună.... pentru care nu s-a confirmat caracterul de boală profesională în condiţiile respectării criteriilor de internare prevăzute la art.

. (3) Recuperarea sumei conform alin. (2) Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte.. ART. IX. ART.. prezentul contract aflat în derulare.. prin Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.... prin desfiinţarea acesteia şi înfiinţarea concomitentă a unor noi unităţi sanitare cu paturi distincte. Sunt considerate forţă majoră. 13 (1) Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor..... Clauze speciale ART... corespunzător drepturilor şi obligaţiilor aferente noilor structuri. în termen de 5 zile calendaristice de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul judeţ.. anunţă Ministerul Sănătăţii. Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră. 14 Efectuarea de servicii medicale peste prevederile contractuale se face pe propria răspundere şi nu atrage nicio obligaţie din partea casei de asigurări de sănătate cu care s-a încheiat contractul. (1) în vederea luării măsurilor ce se impun.. (1) se face prin plată directă sau prin executare silită. se preia de drept de către noile unităţi sanitare înfiinţate..... din prima plată care urmează a fi efectuată. 15 În cazul reorganizării unităţii sanitare cu paturi. deschis la Banca .. de asemenea.. despre situaţiile prevăzute la alin.... ART... este considerată forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. de la încetarea acestui caz. VII.. pentru furnizorii care sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. În caz contrar se aplică prevederile legislaţiei în vigoare.. odată cu prima constatare. (4) Casele de asigurări de sănătate.. în funcţie de subordonare.. deschis la Trezoreria Statului sau în contul nr.. .. (3) În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni. respectiv autorităţile publice locale. 12 Reprezentantul legal al spitalului cu care casa de asigurări de sănătate a încheiat contract este direct răspunzător de corectitudinea datelor raportate. Calitatea serviciilor medicale ART.. respectiv Municipiul Bucureşti prin care să se certifice realitatea şi exactitatea faptelor şi împrejurărilor care au condus la invocarea forţei majore şi. intervenită după data semnării contractului şi care împiedică executarea acestuia. X.. ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie. în sensul acestei clauze.. Răspunderea contractuală ART. 11 Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale partea în culpă datorează daune-interese. VIII.... . cutremur... împrejurări ca: război.... ART.. (2) Reţinerea sumei conform alin... ..c) la a treia constatare şi la următoarele constatări după aceasta. 9 Plata serviciilor medicale spitaliceşti se face în contul nr. revoluţie.. cu personalitate juridică.... (1) se face. pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate.. 10 Serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract trebuie să respecte criteriile privind calitatea serviciilor medicale. partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen.. Încetarea şi suspendarea contractului 285 . marile inundaţii.. elaborate în conformitate cu prevederile legale în vigoare... embargo...... fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului.. reţinerea unei sume calculată prin aplicarea unui procent de 9% la valoarea de contract aferentă lunii respective..

ART. 16 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti, încheiat cu casa de asigurări de sănătate, se modifică în sensul suspendării sau excluderii unor servicii din obiectul contractului, printr-o notificare scrisă, în următoarele situaţii: a) una sau mai multe secţii nu mai îndeplinesc condiţiile de contractare; suspendarea se face până la îndeplinirea condiţiilor obligatorii pentru reluarea activităţii; b) încetarea termenului de valabilitate la nivelul secţiei/secţiilor, a autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar, respectiv a dovezii de evaluare, cu condiţia ca furnizorul să facă dovada demersurilor întreprinse pentru actualizarea acestora; suspendarea se face până la obţinerea noii autorizaţii sanitare de funcţionare sau a documentului similar, respectiv a dovezii de evaluare; c) pentru cazurile de forţă majoră confirmate de autorităţile publice competente, până la încetarea cazului de forţă majoră dar nu mai mult de 6 luni sau până la data ajungerii la termen a contractului. d) la solicitarea furnizorului pentru motive obiective pe bază de documente justificative prezentate casei de asigurări de sănătate. (2) Prevederile art. 19 şi art. 21 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012, aprobat prin H.G. nr. 1389/2010, cu modificările şi completările ulterioare, nu se aplică unităţilor sanitare cu paturi. ART. 17 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti încheiat cu casa de asigurări de sănătate încetează în următoarele situaţii: a) de drept la data la care a intervenit una din următoarele situaţii: a1) furnizorul de servicii de medicale îşi încetează activitatea în raza administrativteritorială a casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală; a2) încetare prin faliment, dizolvare cu lichidare, lichidare, desfiinţare sau reprofilare a furnizorului de servicii medicale, după caz; a3) încetarea definitivă a activităţii casei de asigurări de sănătate; b) acordul de voinţă al părţilor; c) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale sau al casei de asigurări de sănătate, printr-o notificare scrisă, cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreşte încetarea contractului, cu indicarea motivului şi a temeiului legal. (2) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate se modifică prin excluderea din contract a uneia sau mai multor persoane înregistrată/înregistrate în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate şi care desfăşoară activitate sub incidenţa acestuia la furnizorii respectivi, din motive imputabile acestora, casele de asigurări de sănătate nu vor accepta înregistrarea în niciun alt contract a persoanei/persoanelor respective până la următorul termen de contractare, dar nu mai puţin de 6 luni de la data modificării contractului. (3) După reluarea relaţiei contractuale, în cazul în care contractul se modifică din nou, din motive imputabile persoanelor prevăzute la alin. (2), casele de asigurări de sănătate nu vor mai accepta înregistrarea persoanelor prevăzute la alin. (2) în contractele încheiate cu aceşti furnizori sau cu alţi furnizori pentru aceste persoane care prin activitatea lor au condus la modificarea contractului. ART. 18 Situaţiile prevăzute la art. 16 alin. (1) şi la art. 17 alin. (1) lit. a) subpct. a2 şi a3 se constată de către casa de asigurări de sănătate din oficiu, prin organele sale abilitate, sau la sesizarea oricărei persoane interesate. Situaţiile prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) subpct. a1 se notifică casei de asigurări de sănătate cu cel puţin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreşte încetarea contractului. XI. Corespondenţa 286

ART. 19 Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau la sediul părţilor. Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 5 zile lucrătoare din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părţi contractante schimbările survenite. XII. Modificarea contractului ART. 20 Prezentul contract se poate modifica prin negociere şi acord bilateral, la iniţiativa oricărei părţi contractante, sub rezerva notificării scrise a intenţiei de modificare şi a propunerilor de modificare cu cel puţin ..... zile înaintea datei de la care se doreşte modificarea. Modificarea se face printr-un act adiţional semnat de ambele părţi şi este anexă a acestui contract. ART. 21 (1) În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător. (2) Pe parcursul derulării prezentului contract, valoarea contractată poate fi majorată prin acte adiţionale, după caz, în limita fondurilor aprobate cu destinaţia de servicii medicale spitaliceşti, inclusiv medicamente în spital, avându-se în vedere condiţiile de contractare a sumelor iniţiale, precum şi prevederile art. 7 din anexa nr. 17 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ………….. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010. ART. 22 Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putinţă spiritului contractului. Dacă încetează termenul de valabilitate al autorizaţiei sanitare de funcţionare/documentului similar pe durata prezentului contract, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate, cu condiţia reînnoirii autorizaţiei sanitare de funcţionare/documentului similar pe toată durata de valabilitate a contractului. XIII. Soluţionarea litigiilor ART. 23 (1) Litigiile legate de încheierea, derularea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă. (2) Litigiile nesoluţionate dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate conform alin. (1) se soluţionează de către Comisia de Arbitraj care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, organizată conform reglementărilor legale în vigoare sau de către instanţele de judecată, după caz. XIV. Alte clauze .......................................................................... Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale spitaliceşti în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiat azi, ......., în două exemplare a câte ...... pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă. CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Preşedinte - Director general, .............................. Director executiv al Direcţiei economice, 287 FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE Manager, ................................. Director medical,

.............................. Director executiv al Direcţiei Relaţii Contractuale .............................. Vizat Juridic, Contencios ..............................

.................................

Director financiar-contabil, .................................

Director de îngrijiri, .................................

Director de cercetare-dezvoltare, ................................. ANEXA 1 la contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti nr. ............... Documentele pe baza cărora se încheie contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti depuse de furnizor la casa de asigurări de sănătate: - cerere/solicitare pentru intrare în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate nr. ........., - actul de înfiinţare sau de organizare a unităţii sanitare în concordanţă cu tipurile de activităţi pe care le desfăşoară, după caz, nr. ............., - dovada de evaluare a furnizorului nr. ..............., valabilă la data încheierii contractului, - cod de înregistrare fiscală - codul unic de înregistrare ................, - contul nr. ................, deschis la Trezoreria Statului, sau cont nr. ......................., deschis la Banca ............................., - dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor, valabilă la data încheierii contractului, nr. ................, - dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul medicosanitar care îşi desfăşoară activitatea la furnizor într-o formă prevăzută de lege şi care urmează să fie înregistrat în contract şi să funcţioneze sub incidenţa acestuia, valabilă la data încheierii contractului, - dovada plăţii la zi a contribuţiei la Fondul pentru asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii, efectuată conform prevederilor legale în vigoare nr. ................, - copie a ordinului ministrului sănătăţii privind clasificarea spitalului, - lista afecţiunilor care nu pot fi monitorizate în ambulatoriu şi impun internarea, conform prevederilor art. 61 alin. (4) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, cu modificările şi completările ulterioare, - lista materialelor sanitare şi a medicamentelor - denumiri comune internaţionale (DCI) şi forma farmaceutică - utilizate pe perioada spitalizării, cu menţionarea DCI-urilor care pot fi recomandate cu aprobarea medicului şef de secţie sau cu aprobarea consiliului medical, - structura organizatorică aprobată sau avizată, după caz, de către Ministerul Sănătăţii, în condiţiile legii, în vigoare la data încheierii contractului, - documente necesare pentru fundamentarea tarifului mediu pe caz rezolvat, a tarifului pe zi de spitalizare, a tarifului pe caz pentru serviciile acordate în regim de spitalizare de zi, conform anexei nr. 16 A la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ………….. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, 288

- indicatorii specifici stabiliţi prin anexa nr. 17 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ………….. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, - indicatorii de performanţă ai managementului spitalului public asumaţi prin contractul de management, cu excepţia spitalelor care au manageri interimari, - declaraţia pe propria răspundere a managerului spitalului că foloseşte protocoalele terapeutice proprii, elaborate şi validate conform prevederilor legale în vigoare, - documentul prin care spitalul face dovada asigurării continuităţii asistenţei medicale cu cel puţin o linie de gardă organizată şi aprobată conform prevederilor legale în vigoare, cu excepţia spitalelor de specialitate şi a spitalelor pentru bolnavi cu afecţiuni cronice, - declaraţie pe proprie răspundere pentru medicii care se vor afla sub incidenţa contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate că îşi desfăşoară activitatea în baza unui singur contract de furnizare de servicii medicale spitaliceşti încheiat cu casa de asigurări de sănătate, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 62 alin. (2) din Contractulcadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012 aprobat prin H.G. nr. 1389/2010, cu modificările şi completările ulterioare, - copie a actului doveditor prin care personalul medico-sanitar îşi exercită profesia la furnizor. Documentele necesare încheierii contractelor, depuse în copie, sunt certificate pentru conformitate prin sintagma "conform cu originalul" şi prin semnătura reprezentantului legal, pe fiecare pagină. I. ACTE ADIŢIONALE 1. Act adiţional Pentru serviciile medicale efectuate în cabinete medicale de specialitate în: oncologie medicală, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, în cabinetele de planificare familială în care îşi desfăşoară activitatea medici cu specialitatea obstetrică-ginecologie şi cabinetele de boli infecţioase care se află în structura spitalului ca unităţi fără personalitate juridică, precum şi în cabinete de specialitate integrate ale spitalului, finanţate din fondul alocat asistenţei medicale ambulatorii de specialitate pentru specialităţile clinice, respectiv din fondul alocat asistenţei medicale spitaliceşti pentru cabinetele prevăzute la art. 48 alin. (4) lit. b) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, cu modificările şi completările ulterioare. Actul adiţional se adaptează conform modelului de contract de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate pentru specialităţile clinice. 2. Act adiţional Pentru investigaţii paraclinice efectuate în regim ambulatoriu finanţate din fondul alocat asistenţei medicale spitaliceşti Actul adiţional se adaptează conform modelului de contract de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate pentru specialităţile paraclinice. II. Pentru serviciile medicale spitaliceşti ce se pot acorda în regim de spitalizare de zi în unităţile sanitare care nu încheie contract de furnizare de servicii medicale spitaliceşti în spitalizare continuă, autorizate de Ministerul Sănătăţii, se încheie contract pentru furnizare de servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare de zi. Contractul se adaptează după modelul de contract de furnizare de servicii medicale spitaliceşti.

289

ANEXA 21 PACHETUL DE SERVICII MEDICALE în asistenţa medicală de urgenţă şi transport sanitar CAPITOLUL I Pachet de servicii medicale de bază în asistenţa medicală de urgenţă şi transport sanitar A. Lista cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale majore (cod roşu) decontate de casele de asigurări de sănătate: 1. OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE a. mama este inconştientă b. mama prezintă convulsii c. tegumentele mamei sunt reci şi umede, stare de leşin (insuficienţă cardiovasculară) d. nou-născutul nu plânge/respiră e. copilul a fost născut, mama prezintă hemoragie f. hemoragie după săptămâna 20 de sarcină g. contracţii uterine puternice după săptămâna 36 de sarcină h. membrane rupte după săptămâna 36 de sarcină i. membrane rupte sau senzaţia mamei de împingere cu copil cunoscut sau suspicionat a fi în poziţie anormală j. pacientă inconştientă cu probleme ginecologice/obstetrice k. dispnee, probleme ginecologice/obstetrice l. durere acută abdominală, palid, transpirat, aproape de sincopă m. sângerare, paloare, transpiraţie sau aproape de sincopă n. pacientă însărcinată, traumatism abdominal, contracţii sau sângerare o. sângerare majoră, sarcină mai mare de 20 de săptămâni p. contracţii puternice între săpt. 20 - 36 de sarcină q. durere şi sângerare (în cantităţi mici sau mari) după săpt. 20 de sarcină r. convulsii în timpul sarcinii 2. BOALĂ NEDIAGNOSTICATĂ a. inconştienţă b. nivel scăzut de conştienţă c. dificultate serioasă în respiraţie d. tegumente palide şi umede, aproape sincopă e. pacient slăbit cu durere toracică f. durere toracică şi greaţă 3. ARSURI TERMICE/ELECTRICE a. suspiciunea mai multor victime grav afectate b. inconştient, după arsură termică/electrică c. nivel scăzut al conştienţei după arsură termică/electrică d. dificultăţi în respiraţie după arsura termică/electrică e. suspect de leziuni datorate inhalării de fum f. mai mult de 20% suprafaţă arsă suspicionată/leziune corozivă sau dacă implică cap/faţă (adult) g. mai mult de 10% suprafaţă arsă suspicionată/leziune corozivă sau dacă implică cap/faţă (copil sub 10 ani) h. suspiciune de arsuri severe, informaţii incerte i. suspiciune de arsură electrică cu voltaj înalt j. suspiciune de cădere, leziuni grave suspicionate 290

4. ÎNEC/IMERSIE ÎN APĂ a. mai multe victime, imersie în apă sau dispărute b. imersie în apă confirmată, inconştient c. imersie în apă cu dificultăţi în respiraţie d. victimă aflată încă în apă e. pacient cu imersie în apă mai mult de un minut f. accident prin săritură în apă g. leziune extinsă şi imersie în apă h. suspiciune de hipotermie i. dezorientat/confuz, fără dificultăţi în respiraţie j. tuse severă posibilă aspiraţie 5. ACCIDENTE DE SCUFUNDARE a. mai multe victime, imersie, rănite sau dispărute b. victimă aflată încă în apă c. inconştient după scufundare d. tegumente reci şi umede, aproape sincopă e. confuz sau agitat după scufundare f. paralizie sau ameţeli în diferite părţi ale corpului g. leziuni extinse vizibile h. suspiciune de hipotermie moderată sau severă i. toate simptomele apar în primele 24 h de la scufundare (diferite niveluri de conştienţă, paralizii, alte simptome neurologice, dureri, simptome legate de tegumente) 6. MUŞCĂTURI DE ANIMALE/ÎNŢEPĂTURI DE INSECTE a. inconştient b. dificultăţi în respiraţie c. tegumente palide şi umede, aproape sincopă d. muşcătură de viperă cu simptome generale e. muşcătură de viperă la copil mic f. hemoragie necontrolată după muşcătură g. înţepătură de insecte în gură sau gâtul unui copil 7. CĂDERI ŞI ALTE ACCIDENTE a. susp. mai multe victime grave b. susp. inconştient în urma accidentului c. greutate la respiraţie în urma accidentului d. starea de conştienţă în deteriorare sau starea de obnubilare prelungită e. paralizie f. paloare, transpiraţii, aproape inconştient g. sângerare necontrolabilă h. strivire sau leziuni penetrant la nivelul: capului, a gâtului, a abdomenului sau a coapsei i. leziuni semnificative la nivelul a două sau mai multor părţi ale corpului j. fractură de femur sau multiple fracturi deasupra nivelului mâinii sau al piciorului k. extremitate smulsă deasupra nivelului degetelor l. pacient carcerat, blocat etc. m. cădere de peste 4 metri fără alte criterii de urgenţă n. susp. de traumatism prin energie mare, informaţii neclare o. dureri precordiale pre-existente, ameţeli acute, cefalee, diabet p. dureri mari (fără alte criterii de urgenţă) 291

8. INTOXICAŢII, COPII a. inconştient în urma intoxicării b. dificultăţi în respiraţii relatate la intoxicaţie c. ingerarea unor doze periculoase cu simptome precoce d. greutate în deglutiţie în urma intoxicaţiei e. paloare, transpiraţii şi obnubilare f. convulsii în urma intoxicaţiei g. informaţii neclare despre substanţe şi simptome 9. LEZIUNI ALE CAPULUI, FEŢEI ŞI ALE GÂTULUI a. inconştient mai mult de 5 minute b. dificultăţi în respiraţie în urma unui traumatism cranian c. nivelul conştienţei în scădere sau scăzut pentru o perioadă prelungită d. pacient neliniştit, confuz, necontrolabil sau agresiv e. traumă craniană şi convulsii f. traumă craniană şi paralizie g. palid, transpirat, obnubilat h. strivire sau plagă penetrantă a feţei, mandibulei sau a gâtului i. traumă craniană cu alte leziuni semnificative j. pacient carcerat sau blocat k. accident forestier l. cădere peste 4 metri fără alte criterii de urgenţă m. suspect traumă indusă prin energie mare, informaţii neclare n. pacient neajutorat, izolat, în risc de hipotermie o. dureri intense nesuportabile 10. HIPO-HIPERTERMIA a. dificultate în respiraţie cu hipotermie b. neliniştit, confuz sau necooperant cu hipo-hipertermie c. alte leziuni extinse cu hipotermie d. susp. de hipotermie gravă, sub 32 de grade e. pacient slăbit cu susp. de hipertermie 11. INCIDENT MAJOR a. incendiu - Explozie b. prăbuşire de avion c. accident de tren - tram. d. accident rutier e. dezastru natural f. scăpări de gaze g. accident naval h. atac terorist, război i. alte dezastre j. posibile dezastre sau accidente în masă 12. LEZIUNI CHIMICE a. susp. multiple victime b. inconştient în urma leziunilor chimice c. nivelul de conştienţă scăzut în urma accidentului chimic d. greutate în respiraţie în urma incidentului chimic e. dificultate în respiraţie în urma accidentului chimic f. palid, transpirat, aproape inconştient 292

g. peste 15% suprafaţă leziuni cu subst. corosivă la adult h. peste 10% leziuni cu subst. corosivă la copii i. ingestie de subst. alcaloidă la copii j. susp. de leziuni grave. Nu avem informaţii clare k. incident major l. scăpări de gaze sau pericol de explozie în zonă populată m. accident cu subst. hazardoase implicate n. ingestie de substanţe caustice, antigel, organofosforice 13. ACCIDENT RUTIER a. susp. multiple victime cu leziuni serioase b. inconştient în urma accidentului c. dispnee în urma accidentului d. stare de conştienţă în scădere sau obnubilare prelungită e. traumă craniană cu nelinişte, agresiv sau convulsii f. palid, transpirat obnubilat g. paralizie în urma accidentului h. strivire sau leziuni penetrante la nivelul capului, al gâtului, al toracelui, al abdomenului sau al coapsei i. leziuni semnificative la nivelul unei sau mai multor părţi ale corpului j. fractură de femur, sau multiple fracturi deasupra nivelului mâinii sau a piciorului k. victimă blocată l. susp. traumă prin energie mare, informaţii neclare m. accident cu substanţe chimice periculoase n. dureri precordiale, ameţeli, cefalee, diabet preexistente o. a fost inconştient dar acum este bine şi fără alte criterii de urgenţă p. durere intensă fără alte criterii aparente de urgenţă 14. VIOLENŢĂ; AGRESIUNE a. suspect de afecţiuni severe b. inconştient după violenţă c. Dispnee după violenţă d. nivel scăzut al stării de conştienţă e. leziuni la nivelul extremităţii cervico-cefalice, pacient agresiv sau calm f. leziuni la nivelul capului şi convulsii g. paralizie după violenţă h. sângerare incontrolabilă sau paloare, transpiraţii, aproape de sincopă i. leziuni penetrante sau prin compresiune la nivelul capului, gâtului, toracelui, abdomenului, coapsei j. leziuni semnificative în două sau mai multe locuri ale corpului k. leziuni severe suspecte, informaţii neclare 15. ALERGII a. inconştient după reacţia alergică b. reacţie alergică imediată cu dificultăţi respiratorii c. reacţie alergică, dificultăţi la vorbire şi deglutiţie d. reacţie alergică, edem glotic e. rece şi transpirat, aproape de sincopă f. simptome imediate, antecedente de şoc anafilactic 16. SINCOPA a. Inconştient, obnubilat 293

sarcină mai mare de 20 de săptămâni. SÂNGERAREA a. convulsii prezente. inconştient după durere toracică b. suspectarea unor probleme cardiace severe. sângerare masivă necontrolată 18. aproape de sincopă. pacient inconştient cu cefalee care a precedat starea de inconştienţă b. temperatură. palid şi transpirat d. diabetic cunoscut cu dureri toracice severe 20. persoana care face apelul nu se află lângă pacient 19. inconştient mai mult de 20 min. căderea nivelului de conştienţă sau prelungirea perioadei cu nivel scăzut al conştienţei d. diabetic cunoscut aflat în stare de inconştienţă h. pierderea stării de conştienţă g. cauză netraumatică b. temperatură şi dispnee marcată c. inconştient şi sângerează. prezintă convulsii d. DIABET ZAHARAT a. pierderea stării de conştienţă 17. palid şi transpirat f. durere toracică aproape de sincopă f. inconştient. sarcină mai mare de 20 de săptămâni. inconştient. simptomele apoplexiei f. suspect AVC d. hematemeză. cefalee şi scăderea nivelului de conştienţă 294 . sângerare semnificativă g. sângerare (cantităţi mici sau mari însoţite de durere) h. dispnee şi sângerare. scaune închise la culoare şi tare. intensă (violentă) g. pacient transpirat. durere toracică tipică în infarctul de miocard d. temperatură crescută b. suspect de AVC b. pacient slăbit. dificultăţi la deglutiţie şi sialoree (suspect epiglotită) 21. traumatism cranian recent. dispnee şi durere toracică c. cefalee bruscă. antecedente neclare de boală sau inconştienţă e. durere toracică. simptome de apoplexie 22. cefalee şi dispnee marcată c. inconştient. aproape de sincopă. palid şi transpirat e. CEFALEE a. cunoscut diabetic aflat în stare de inconştienţă b. cefalee intensă acută anormală. motiv pentru suspectarea unei stări septice sau meningită d. DURERI TORACICE a. palid f. dispnee suspect AVC c. de cauză nontraumatică c. diabetic cunoscut.b. perioadă lungă cu nivel scăzut al conştienţei. respiraţie anormală c. AVC (APOPLEXIE) a. sângerare nedatorată unui traumatism. dispneic c. pacient slăbit. TEMPERATURĂ a. diabetic cunoscut. palid şi transpirat e. e.

pacient slăbit. nivel scăzut de conştienţă d. pacient obnubilat între convulsii frecvente e. cel care sună sau aparţinătorii se simt ameninţaţi de pacient e. STARE DE EBRIETATE/INTOXICAŢIE a. în poziţie şezândă. pacient febril cu dificultăţi la înghiţire sialoree (suspect epiglotită) i. convulsii pentru prima oară. inconştient. diabetic cu convulsii h. convulsii în derulare. dureri toracice constrictive e. cefalee intensă cu paralizie sau dificultăţi de vorbire e. spitalizare recentă 27. în flancul inferior i. membru cu aparat gipsat. însărcinată cu convulsii g. nu se îmbunătăţeşte starea cu medicaţie f. palid şi transpirat sau aproape de sincopă h. concomitent abuz de narcotice k. însărcinată cu dureri abdominale acute. după convulsii f. aproape sincopă. obnubilat după stare de ebrietate/intoxicaţie b. vomită sânge. nu poate vorbi coerent g. concomitent supradoză de medicamente j. posibil eritem f. obnubilat 20 de min. scaune tari şi închise la culoare. dispnee (fără suspiciune de hiperventilaţie) d. cefalee şi temperatură mare. dispnee. inconştient după criză de dureri abdominale sau de spate b. nu respiră normal după convulsii b. PSIHIATRIE/SUICID a. cefalee severă şi convulsii 23. slăbiciune. slăbit. aproape de sincopă d. obnubilat după supradoză/intoxicaţie c. inconştient după tentativă violentă de suicid b. dispnee moderată . mai mult de 5 min. suspect de corp străin în gât. palid şi slăbit. d. febră şi convulsii 24. redoare de ceafă. CONVULSII a. palid şi transpirat sau aproape de sincopă e. convulsii în derulare. leziuni la nivelul toracelui şi dispnee k. tuşeşte sau plânge j. durere intensă abdominală sau de spate. eritem. inconştient nu respiră normal b. inconştient. dispnee cu durere abdominală sau de spate c. dispnee c. dificultăţi respiratorii după stare de ebrietate/intoxicaţie 295 . inconştient c. femeie. supradoză/intoxicaţie sau simptome serioase 26.persoană care a născut recent. palid şi transpirat sau aproape de sincopă g. dispnee. criză de astm. copil sub 12 ani. pacient peste 50 de ani cu debut brusc f. nu poate vorbi. palid şi transpirat sau aproape de sincopă 25. tentativă serioasă cu violenţă de suicid f. fractură recentă.d. DISPNEE (DIFICULTĂŢI DE RESPIRAŢIE) a. cianotic h. DURERI ABDOMINALE SAU DE SPATE a. convulsii în derulare. convulsii după leziune craniană recentă i.

suspiciune de corp străin în gât. OCHIUL a. sau se suspectează convulsii febrile 29. febră (meningită sau septicemie?) g. mai puţin de cinci minute între contracţii (după prima naştere) d. URECHEA a. mai puţin de 2 minute între contracţii la prima naştere c. sarcină peste 20 de săptămâni j. ameţeală. COPIL BOLNAV a. supradoză/intoxicaţie şi simptome critice e. durere severă. inconştient mai mult de 5 minute după producerea leziunii d. dureri toracice f. copilul s-a născut. leziune a ochiului şi scăderea nivelului stării de conştienţă B. leziune la nivelul urechii. sialoree (posibil epiglotită) f. persoană care face apelul/aparţinătorii se simt ameninţaţi d. nivel scăzut al stării de conştienţă d. membrane rupte (copil în poziţie normală) e. ameţeală. cefalee k. sângerare mai mare de trei tampoane/oră. febră şi nivel de conştienţă alterat însă nu inconştient b. convulsii în derulare care durează mai mult de 5 min. nivel al stării de conştienţă scăzut c. Lista cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale de gradul 1 (cod galben) decontate de casele de asigurări de sănătate: 1. traumatism abdominal în sarcină.c. sângerare minimă. intoxicaţie şi suspicionarea unor leziuni serioase (în special leziuni ale capului) 28. g. copil febril. inconştient. senzaţia mamei de împingere cu copilul cunoscut în poziţie normală f. pacienta nu prezintă alte probleme vitale h. fără contracţii sau sângerare. altfel bine şi nu prezintă semne de şoc 2. informaţii neclare 296 . nu respiră c. BOALĂ NEDIAGNOSTICATĂ a. durere abdominală moderată la pacientă cu peste 20 săptămâni de sarcină i. OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE a. copil slăbit şi iritabil. pacient slăbit. dificultăţi la deglutiţie. h. slăbit. pacient obnubilat după 20 de minute. palid şi transpirat aproape de sincopă f. ameţeală. episoade sincopale repetate d. cocaină sau crack cu dureri toracice h. pacientă slăbită (nu este însărcinată) g. copil slăbit cu dispnee d. inconştient. nu poate vorbi sau plânge e. dispnee şi tulburări ale vederii c. palid şi transpirat 30. ameţeală cu debut brusc. paralizie e. febră şi erupţii cutanate c. ameţeală. mama şi copilul par bine b. preeclampsie în antecedente. obnubilat (fără convulsii febrile) b. inconştient după ce a acuzat probleme de vedere b. nu respiră normal b. slăbiciune e. convulsii care durează mai mult de 5 min.

fără alte criterii de urgenţă b. alcaloid sau acid în gură.4 metri (fără alte criterii de urgenţă) f. hipotermie moderată cu alte leziuni limitate c. cădere de la înălţime sub 4 metri. cefalee. de hipertermie 11. LEZIUNI CHIMICE a. cădere de la 3 . dureri moderate (fără alte criterii de urgenţă) 8. sângerare controlată d. fractură col de femur d. ACCIDENTE DE SCUFUNDARE a. ingestia recentă a unor doze periculoase. recuperează treptat b. tuse severă după scufundare. diabet 10. ARSURI TERMICE/ELECTRICE a. sub 15% arsuri sau leziuni corosive la adult. fără alte criterii de urgenţă b. leziune caustică la nivelul gurii la adult. COPII a. poliţia sau pompierii cer un echipaj de asistenţă. pacient conştient fără dificultate în respiraţie b. a fost inconştient. muşcătură de animal în regiunea feţei sau gâtului fără afectarea respiraţiei sau a stării de conştienţă e. hipotermie moderată. dureri moderate fără alte criterii de urgenţă f.3. mai puţin de 10% suprafaţă arsuri/leziuni corozive fără implicarea cap/faţă (copil sub 10 ani) d. ameţeli acute. CĂDERI ŞI ALTE ACCIDENTE a. muşcătură de viperă fără simptome generale c. fără alte criterii de urgenţă c. sângerare controlată e. MUŞCĂTURI DE ANIMALE/ÎNŢEPĂTURI DE INSECTE b. susp. a fost inconştient. acum mai bine b. leziuni faciale semnificative fără alte criterii de urgenţă c. corozive în ochi e. înţepătură de insectă de peste o oră cu simptome generale fără semne de şoc d. INTOXICAŢII. mai puţin de 20% suprafaţă arsuri/leziuni corozive fără implicarea capului/feţei (adulţi) c. necunoscându-se dacă sunt victime f. LEZIUNI ALE CAPULUI. FEŢEI ŞI ALE GÂTULUI a. ingestie de nicotină fără alte criterii de urgenţă 9. susp. fără alte criterii de urgenţă. pacient conştient fără semne de traumatism grav 4. o singură fractură sub genunchi b.4 metri fără alte criterii de urgenţă e. HIPO-HIPERTERMIA a. antecedente de dureri precordiale. nerăguşit b. pacient altfel sănătos cu susp. fără alte criterii de urgenţă. susp. ÎNEC/IMERSIE ÎN APĂ a. hipotermie uşoară 6. fractura antebraţului c. ingestie de derivate petroliere cu simptome minore d. fără cap/faţă 297 . vorbeşte clar. hemoragie controlată după muşcătură 7. degerătură localizată d. cădere 3 . leziuni aparente minore 5.

durere moderată fără alte criterii de urgenţă f. armă de foc sau prin compresiune sub nivelul cotului sau treimea superioară a gambei c. ACCIDENT RUTIER (PACIENTUL SE AFLĂ LA DISPENSAR sau într-o instituţie medicală) a. mai mult de trei tampoane/oră. pierderea pasageră a nivelului de conştienţă şi suspect de ingestie de droguri/alcool e. sângerare controlată (fără alte criterii de urgenţă) g. durere severă h. expunere fără simptome 15. SÂNGERAREA a. asistenţă la cererea poliţiei 14. leziune corosivă oculară e. fracturi ale membrelor superioare sau fracturi sub nivelul genunchiului (o singură fractură) d. leziuni faciale fără alte criterii de urgenţă b. poliţia. îşi revine treptat f.CODUL GALBEN sau roşu se evaluează individual a. Situaţia confirmată de persoană autorizată e. victimă a abuzului sexual (fără alte criterii de urgenţă) i. inhalare de gaze sau de subst. DISTANŢA MICĂ permite cererea unui sprijin rapid 13. sângerare vaginală. pompierii cer sprijin fără a se şti dacă sunt victime. episoade severe sincopale în ultimele 24 h. trezibil b. ingestie de derivate petroliere fără alte semne de urgenţă f. fără cap/faţă d. genunchiului fără alte leziuni. victimă a violenţei cu reacţie psihică acută j. fără semne de şoc f.c. fără alte criterii de urgenţă. chimice fără alte criterii de urgenţă g. leziuni produse prin înjunghiere. fără afectarea respiraţiei sau a stării de conştienţă b. susp. poliţia. fractură col de femur c. pacientul a fost inconştient. trezibil momentan şi fără alte simptome c. pierdere pasageră a stării de conştienţă cu dureri toracice sau palpitaţii. sângerare minoră e. pompierii cer sprijin logistic fără să se ştie dacă sunt victime 12. leziuni minore cauzate de arme e. slăbiciune sau dificultăţi de vorbire. ALERGII a. greaţă 298 . leziuni faciale minore fără alte criterii de urgenţă d. hematemeză. fractură izolată a antebraţului sau sub niv. scaune tari. sarcină mai mare de 20 de săptămâni. pierderea pasageră a nivelului de conştienţă după traumatism cranian d. în revenire 16. sângerare limitată necontrolată b. închise la culoare d. VIOLENŢĂ. DURERI TORACICE . Paralizie. sub 10% arsuri sau leziuni corosive la copil. hemoragie nazală incontrolabilă 17. suspect de convulsii febrile. durere toracică. Situaţia confirmată de persoană autorizată b. fără semn de şoc c. antecedente de şoc anafilactic. AGRESIUNE a. reacţie acută. SINCOPA a. recuperează f. sângerare controlată fără alte criterii de urgenţă.

cefalee intensă acută. cu dureri acute abdominale în flancul inferior. DURERI ABDOMINALE SAU DE SPATE a. apel la cererea poliţiei/fără persoane în pericol vital g. diabetic aflat pe tratament cu tablete. cunoscut diabetic. hemiplegie. cu nivel scăzut al glicemiei. cefalee neclară 22. confuzie instalată brusc şi comportament anormal fără funcţii vitale afectate cu starea de conştienţă păstrată b. cefalee agravată. după convulsii b. antecedente de angină. AVC (APOPLEXIE) a. ameninţare serioasă de suicid d. dificultăţi acute în vorbire d. delirium tremens f. aproape de sincopă c. fără alte criterii de urgenţă c. altfel fără probleme b. pacient slăbit. în plină sănătate d. DIABET ZAHARAT . efect pe termen scurt la NTG e. comportament anormal sau neobişnuit d. fără sângerare 24. descris ca o durere nemaiavută până acum b. recuperează f. sângerare controlabilă c. palid. pacient cu răspuns imunitar deficitar b. recuperează după convulsii c.CODUL GALBEN sau roşu se evaluează individual a. diabetic şi simptomele apoplexiei e. cefalee cu intensitate crescândă la mai puţin de 12 ore de la producerea leziunii la un pacient care a suferit un traumatism cranio-cerebral. fără alte criterii de urgenţă e. CEFALEE a. zgârieturi la nivelul încheieturii mâinii. PSIHIATRIE/SUICID a. însărcinată. 55 obosit sau starea generală evident alterată e.b. incapabil de a ingera lichide b. pacient slăbit cu temperatură şi simptome neclare c. sarcină cu creşterea în intensitate a cefaleei fără alte criterii de urgenţă d. trezibil după 20 min. durere toracică. dureri constrictive în flancul sau în regiunea lombară. femeie. pacienţi internaţi la azile de bătrâni 21. concomitent abuz îndelungat de alcool 23. temperatură. durere toracică. tahicardie c. temperatură sau alte simptome generale (întotdeauna cod galben decât dacă se suspicionează infarct) 19. vomismente ca zaţul de cafea d. pacient diabetic cu temperatură 20. posibilă supradoză/intoxicaţie fără simptomatologie care denotă ameninţare de funcţii vitale e. CONVULSII a. slăbiciune bruscă şi amorţeală la nivelul membrelor superioare şi inferioare c. fără dureri toracice 18. transpirat. pacientul doreşte să vorbească cu un medic 299 . dureri puternice suportabile fără alte criterii de urgenţă b. atipică IM. convulsii. AVC. TEMPERATURĂ a. nivel scăzut al stării de conştienţă. pacient cu operaţie de şunt. debut brusc de tahicardie. nevoie de a se mişca c.

fără slăbiciune g. dispnee. transpiraţii etc. fără slăbiciuni f. posibilă supradoză/intoxicaţie fără simptome critice/funcţii vitale ameninţate b. OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE a. pacient slăbit (glaucom acut?) d. Lista cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale (cod verde) pentru care se pot acorda consultaţii de urgenţă la domiciliu decontate de casele de asigurări de sănătate 1. leziuni majore. copil slăbit. ARSURI TERMICE/ELECTRICE a. leziuni corozive la ochi c. dispnee. dureri abdominale şi temperatură. tuşeşte şi/sau plânge 26. copil slăbit. nu este cunoscut cardiac b. tuse uscată. dispnee. convulsii instalate pentru prima oară. febră b. probleme psiho/sociale 3. altfel bine d. acum trezit f. altfel bine c. diabet şi temperatură (cu excepţia obişnuitei răceli) 28. temperatură înaltă (peste 40 de grade) la un copil mai mic de 2 luni (poate fi încadrat şi sub roşu) g. OCHIUL a. sughiţ. ingerare de metanol sau etilen glicol e. fără sarcină. suspect corp străin în gât. dar în general bine b. delirium tremens c. b. terminate acum d. dureri nespecificate. izolate ale ochiului. poate vorbi. scurgerea de lichid clar sau sânge din ureche după un traumatism cranian însă pacientul este conştient şi nu prezintă alte simptome sau probleme 29. dureri neobişnuite. fără cianoză. sarcină mai mică de 20 de săptămâni e. la sarcină mai mică de 20 de săptămâni d. fără sarcină. a III-a naştere) c. dureri acute în ochi. URECHEA a. fără scăderea nivelului stării de conştienţă b. copil agitat. simptome neclare e. STARE DE EBRIETATE/INTOXICAŢIE a. BOALĂ NEDIAGNOSTICATĂ a. sângerare minoră. dar nu slăbiciune d. cu debut rapid al bolii d. DISPNEE (DIFICULTĂŢI DE RESPIRAŢIE) a. fără sarcină. convulsii. fără motiv clar. apel la cererea poliţiei 27. arsură electrică cu electricitate casnică (220 V).25. crampe menstruale. mai mult de 5 minute între contracţii (la a II-a. mai mult de 2 minute între contracţii (prima naştere) b. fără slăbiciune 2. fără un motiv aparent C. tulburări de vedere. simptome neclare. leziuni majore în sau în jurul urechii fără un nivel scăzut al stării de conştienţă b. ameţeli dar nu slăbiciune c. conştient. arsuri minore 300 . cu temperatură c. COPIL BOLNAV a.

Ingerarea de derivate petroliere fără alte criterii de urgenţă 8. leziuni minore după scufundare 5. cădere de la o înălţime mai mică de 3 m în urma electrocutării. acum acuză dureri sau vrea să fie consultat de medic 12. Implicat în accident. fără simptome 7. SINCOPA a. sarcină sub 20 de săptămâni. Hipotermie uşoară fără alte simptome b. Cădere sub 3 metri (fără alte criterii de urgenţă) b. după expunere c. ACCIDENT RUTIER (Pacientul se află la dispensar sau văzut deja de medic) a. bine acum b. ALERGII a. sângerare. CĂDERI ŞI ALTE ACCIDENTE a. suspect sincopă la NTG. cunoscut epileptic. contuzii.c. Implicat în accident fără alte simptome sau semne c. sângerare vaginală anormală. prurit şi eritem b. hematurie 301 . leziuni minore c. AGRESIUNE a. altfel bine c. Ingerarea unor doze subtoxice a unor substanţe periculoase b. acum bine c. nu sunt leziuni evidente. pacient conştient fără dificultăţi în respiraţie sau alte simptome b. recuperează 15. aproape de sincopă. Plăgi şi contuzii. Implicat în accident. COPII a. fără simptome în prezent 14. leziuni minore (confirmat de medic sau personal sanitar calificat) b. LEZIUNI CHIMICE a. lipotimie. Expunere la căldură sau frig extreme dar pacientul este bine 10. LEZIUNI ALE CAPULUI. înţepătură cu reacţie locală puternică fără reacţie generală c. Cădere de la 3 metri fără alte criterii de urgenţă b. victimă a violenţei. Plăgi. HIPO-HIPERTERMIA a. dureri asemănătoare celor menstruale b. fără reacţie psihică 13. FEŢEI ŞI ALE GÂTULUI a. conştient fără semne de leziuni grave d. INTOXICAŢII. leziuni minore c. SÂNGERAREA a. VIOLENŢĂ. muşcătură de animal cu leziune tegumentară 6. semne 11. Plăgi. Implicat în accident în ultimele 24 ore. contuzii. ACCIDENTE DE SCUFUNDARE a. MUŞCĂTURI DE ANIMALE/ÎNŢEPĂTURI DE INSECTE a. Implicat în accident fără semne sau leziuni 9. implicat în accident/incident fără simptome 4. bine acum d. fără alte simptome. îngrijorare în privinţa reacţiei alergice. reacţie alergică cu durată mai mare de 30 min. leziuni minore neproduse de arme b. tendinţă la sincopă. înţepătură de insectă de peste o oră fără simptome generale b. Leziuni minore prin corosive b. fără sarcină.

recuperează 22. sensibilitate la sunet şi lumină) d. simte că se pierd bătăi ale inimii. dureri abdominale care durează mai mult de o zi. antecedente de migrenă. CONVULSII a. altfel bine 19. alert după ingerare de zahăr 18. suspect apendicită. altfel bine c. altfel bine c. PSIHIATRIE/SUICID a. recuperare rapidă b. paralizie după semne de AVC. tuse. DURERI TORACICE a. temperatură. altfel bine d. fără alte simptome generale c. TEMPERATURĂ a. fără alte simptome generale b. antecedente de convulsii febrile. temperatură. aritmie cardiacă. cefalee fără alte simptome e. DIABET ZAHARAT a. parestezii sau amorţeală în jurul gurii şi a degetelor 302 . suspect sinuzită 21. infecţie localizată. temperatură. altfel bine b. gripă sau răceală b. sângerări repetate la pacienţi aflaţi sub tratament cu anticoagulante. cefalee tipică de migrenă c. diaree şi vomă. ingestie de substanţe toxice. altfel bine 17. pacient diabetic. probleme la urinare e. nu se deteriorează g. dureri în regiunea abdominală inferioară la bărbat. temperatură. tuse. dureri constrictive în abdomen. antecedente de epilepsie. durere nespecifică. dureri de spate în zona inferioară f. în plină sănătate b. CEFALEE a. recuperare din criză epileptică b. constipaţie h. AVC (APOPLEXIE) a.d. atac brusc de agitaţie motorie cu sau fără dificultăţi respiratorii 24. creştere în intensitate a cefaleei. insulino-dependent. altfel bine 16. fără simptome d. DISPNEE (DIFICULTĂŢI DE RESPIRAŢIE) a. altfel bine d. pacient cunoscut cu nivel crescut al glicemiei. antecedente de boală mintală (problema pentru care se solicită este cunoscută şi corespunde antecedentelor) b. dureri de spate 23. epistaxis minor e. gânduri de suicid c. cefalee (concomitent simptome moderate de greaţă. fără intenţii de suicid d. paralizie după semne de AVC recuperat acum 20. copil sub şase ani. simptome de abstinenţă (sevraj) f. durere la respiraţie sau exerciţii. DURERI ABDOMINALE SAU DE SPATE a. pacient deprimat. la mai mult de 12 ore de la producerea leziunii traumatice b. roşu în gât. în doză minimală e. spută de culoare verde-gălbuie b.

9. Transportul la spital pentru internare sau investigaţii nou-născutului până la 3 luni şi al persoanelor nedeplasabile: asiguraţii de orice vârstă cu insuficienţă motorie a trenului inferior din orice cauză. cel mai probabil. corp străin în canalul auditiv 28. 6. OCHIUL a. cu excepţia accidentelor de muncă. ameţeală trecătoare. simptome de sevraj 26. altfel bine c. gât roşu. 2. fără alte simptome e. Transportul accidentaţilor în urma unor accidente de circulaţie. usturime la nivelul ochilor d. 8. tuse. suspect corp străin în gât. antecedente de convulsii febrile. Ochi dureros după privirea unei operaţiuni de sudură. Transportul urgenţelor apărute ca urmare a acţiunii agenţilor fizici. Transportul victimelor care apar în urma dezastrelor. Tipurile de transport decontate de casele de asigurări de sănătate: I. casele de asigurări de sănătate pot contracta cu unităţile medicale specializate publice şi cu unităţile specializate private. URECHEA a. chimici. leziuni minore la ureche d. consultaţii de urgenţă la domiciliu ce vor fi decontate prin tarif pe solicitare negociat. dureri în ureche b. Transportul urgenţelor medico-chirurgicale. 7. fără dificultăţi respiratorii acum 25. zgomote în urechi g. leziuni izolate minore b. 10.c. corp străin în nas sau ureche 27. altfel bine d. Transportul bolnavilor cu boli infecto-contagioase. înec. Transport medical asistat al pacienţilor: 1. îngheţ). ingestia de substanţă periculoasă în cantităţi mici fără semne sau simptome b. COPIL BOLNAV a. 303 .lăcrimare. altfel bine e. D. Transportul copiilor prematuri în condiţii corespunzătoare de la locul de naştere la unităţile sanitare de specialitate şi de la acestea la domiciliu. albeaţă Pentru urgenţele medico-chirurgicale (cod verde) din lista de mai sus pentru care. naturali (arsuri. 3. temperatură. 5. trezit după o criză recentă b. conjunctivită . STARE DE EBRIETATE/INTOXICAŢIE a. simptomele unei răceli obişnuite f.NIHA. bolnavi în fază terminală numai la recomandarea medicului de familie sau a medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate. altfel bine d. Transportul urgenţelor toxicologice voluntare sau involuntare. nu este necesar transportul la unitatea sanitară. insuficienţă cardiacă clasa IV . tuse. 4. suspect sindrom de hiperventilaţie f. secreţii din ureche c. Transportul urgenţelor obstetricale şi al gravidei în vederea naşterii. dureri acute în ochi. Transportul la spital al nou-născutului şi al lehuzei care a născut la domiciliu. fără alte simptome c.

Transportul pacienţilor internaţi care se află în stare critică. bolnavi cu deficit motor neurologic major. Transportul copiilor dializaţi cu vârsta cuprinsă între 0 . de la centrul de dializă până la domiciliul acestora şi retur. transferaţi la un alt spital. Transport sanitar neasistat al pacienţilor: 17. precum şi transportul primitorului în vederea efectuării transplantului în condiţii de urgenţă de la furnizor/domiciliu către unitatea spitalicească. bolnavi cu amputaţii recente ale membrelor inferioare. duminică şi în zilele de sărbători legale pentru eliberarea certificatului constatator al decesului în condiţiile prevăzute de lege. 16. dacă se impune asistenţă medicală de specialitate ce nu poate fi acordată la domiciliu. III. 304 . Transportul medicului dus-întors în vederea constatării unui deces în zilele de vineri.18 ani şi a persoanelor peste 18 ani cu nanism care nu pot fi preluate în centrele de dializă de adulţi se efectuează în baza contractelor încheiate între casa de asigurări de sănătate în a cărei rază administrativ-teritorială îşi au domiciliul persoanele dializate şi unităţile medicale specializate aflate în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate din judeţul de domiciliu. Transport sanitar: 14. bolnavi cu stări casectice. malformaţii vasculare cerebrale (anevrisme. 18. la o altă unitate sanitară sau la o altă clădire aparţinând unităţii sanitare respective. după caz. bolnavii cu fracturi ale membrelor inferioare imobilizate în aparate gipsate. în vederea efectuării dializei în unităţile sanitare situate în alt judeţ decât cel de domiciliu al persoanei respective. ţesuturi şi organe.11. malformaţii vasculare cerebrale (anevrisme. transportul poate fi realizat fie de furnizorul de servicii de transport aflat în relaţii contractuale cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate cu care unitatea sanitară din care se externează pacientul are încheiat contract de furnizare de servicii medicale. pot fi transportaţi inclusiv în alt judeţ. hidrocefalii interne operate şi care necesită transport la externare.). nefiind transportabili cu mijloace de transport convenţionale. transportul copiilor dializaţi cu vârsta cuprinsă între 0 . 15. II. malformaţii arterio venoase) rupte neoperate. arteriopatie cronică obliterantă stadiul III şi IV. malformaţii arterio venoase) operate. transportul pacientului care nu se află în stare critică şi nu necesită monitorizare şi îngrijiri medicale speciale pe durata transportului la unitatea sanitară. Transportul pacienţilor din unităţile sau compartimentele de primiri urgenţe. coloanei vertebrale. în vederea internării. alte hemoragii subarahnoidiene de natură neprecizată. 13. investigării sau efectuării unui consult de specialitate. 12. Transport pentru transferul interclinic al pacientului critic neinternat care a beneficiat de servicii medicale în UPU/CPU al unui spital la alt spital. cu avizul casei de asigurări de sănătate cu care furnizorul de servicii de transport sanitar a încheiat contract. cu respectarea prevederilor anterioare. sâmbătă. fie de furnizorul de servicii de transport aflat în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate în a cărei rază teritorială se află domiciliul pacientului externat.18 ani şi a persoanelor peste 18 ani cu nanism care nu pot fi preluate în centrele de dializă de adulţi. bolnavi cu deficit motor sever al membrelor inferioare. status post revascularizare miocardică (prin by-pass aorto-coronarian) şi revascularizare periferică (by-pass aortofemural etc. Transportul echipajului de consultaţii de urgenţă la domiciliu şi. tumori cerebrale operate. insuficienţă cardiacă clasa NYHA III şi IV. care nu se află în stare critică. ale centurii pelviene. La externare. Transportul de sânge şi derivate.

C şi D.09.19. B. 18 şi 19 cu condiţia ca acestea să îndeplinească criteriile de autorizare prevăzute de reglementările Ministerului Sănătăţii. A.07 | | 305 . 2011.01. 4. CAPITOLUL II Pachet minimal de servicii medicale în asistenţa medicală de urgenţă şi transport sanitar pentru persoanele care nu fac dovada calităţii de asigurat Persoanele care nu fac dovada calităţii de asigurat beneficiază de serviciile medicale prevăzute la cap. I lit. B.06 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Ore suplimentare | 10. A. Tipurile de transport sanitar ce pot fi decontate de casele de asigurări de sănătate unităţilor specializate private în efectuarea unor servicii de transport sanitar sunt cele prevăzute la pct. aprobată de ordonatorul de credite.2011.12. C şi D. 3. mii lei ______________________________________________________________________________ | ELEMENTE DE CHELTUIELI | Clasifica ie | Valoare | | | bugetară | | |_____________________________________________________|______________|_________| | CHELTUIELI CURENTE (I + II + VI) | 01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Cheltuieli salariale în bani | 10. ANEXA 21 A Documentele necesare pentru fundamentarea tarifului pe solicitare ca şi consultaţie de urgenţă la domiciliu pentru furnizorii privaţi 1. Execuţia bugetului instituţiei sanitare publice la data de 31. 17. Fişa de fundamentare a tarifului pentru anul 2012 pe elemente de cheltuieli*) -----------*) Se completează pentru fiecare compartiment pentru care plata se face prin tarif pe solicitare.12. 2011 sau 30. după caz.04 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Alte sporuri | 10. Ultima formă a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011 valabilă la 31.01.03 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Spor de vechime | 10.01. I lit. precum şi cele de evaluare. Ştatul de personal.02 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Indemniza ii de conducere | 10.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Salarii de bază | 10. Transportul de la şi la domiciliu al bolnavilor cu talasemie majoră în vederea efectuării transfuziei. 2.01. CAPITOLUL III Pachet de servicii medicale în asistenţa medicală de urgenţă şi transport sanitar pentru persoanele care se asigură facultativ pentru sănătate Persoanele care se asigură facultativ pentru sănătate beneficiază de serviciile medicale prevăzute la cap.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Salarii de merit | 10.01.01. 16.

14 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Aloca ii pentru locuin e | 10.01.01.06 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Contribu ii la fondul de garantare a crean elor | 10.01.04 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Carburan i şi lubrifian i | 20.13 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Indemniza ii de detaşare | 10.01.03.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Contribu ii de asigurări de şomaj | 10.06 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Transport | 20.01. TV.16 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Alte drepturi salariale în bani | 10.03 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Contribu ii de asigurări sociale de stat | 10.09 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Indemniza ii plătite unor persoane din afara | 10.12 | | | unită ii | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Indemniza ii de delegare | 10.01.03.01.01.01.03.|_____________________________________________________|______________|_________| | 10.01.01.03.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Materiale pentru cură enie | 20.08 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Materiale şi prestări servicii pentru între inere cu| 20.07 | | | salariale | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII . radio.05 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Piese de schimb | 20.30 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Contribu ii | 10.01.01.01. telecomunica ii.02 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Contribu ii de asigurări sociale de sănătate | 10. internet | 20.01.09 | | | caracter func ional | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Alte bunuri şi servicii pentru între inere şi | 20.07 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Poştă.01.03.01.03.TOTAL | 20 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Bunuri şi servicii | 20.04 | | | şi boli profesionale | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Contribu ii pentru concedii şi indemniza ii | 10.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Furnituri de birou | 20. iluminat şi for ă motrică | 20.03 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Apă.08 | | | Fond de premii |_____________________________________________________|______________|_________| | Prima de vacan ă | 10.30 | | | func ionare | | | 306 .03 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Contribu ii de asigurări pentru accidente de muncă | 10. canal şi salubritate | 20.02 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Încălzit.

01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Hrană pentru animale | 20.06 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Deplasări interne. detaşări.03 | | 307 .25 | | | ac iuni în reprezentarea intereselor statului.30.04 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.06.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Deplasări în străinătate | 20.12 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Pregătire profesională | 20.02 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Materiale de laborator | 20.02 | | | Repara ii curente |_____________________________________________________|______________|_________| | Medicamente şi materiale sanitare | 20.05 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Alte obiecte de inventar | 20.30 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Deplasări.13 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Protec ia muncii | 20.02 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Reactivi | 20.03.04.04.03. transferuri | 20.01.09 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Căr i.02 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Medicamente | 20.03 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Hrană pentru oameni | 20.04.11 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Consultan ă şi expertiză | 20.TOTAL | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Din care: | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Ac iuni de sănătate | 51.02 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii | 20.14 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor | 20.24 | | | externe | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din | 20. transferuri | 20.05. detaşări.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Materiale sanitare | 20.3 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Protocol şi reprezentare | 20.04 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Hrană | 20.|_____________________________________________________|______________|_________| | 20. publica ii şi materiale documentare | 20.06. | | | | potrivit dispozi iilor legale | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Alte cheltuieli | 20.03 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Dezinfectan i | 20.30.30 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂ I ALE | 51 | | | ADMINISTRA IEI PUBLICE .04.

|_____________________________________________________|______________|_________| | 51.08 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Transferuri pentru repara ii capitale la spitale | 51.11 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Transferuri pentru finan area investi iilor | 51.25 | | | Programe pentru sănătate |_____________________________________________________|______________|_________| | Transferuri din bugetul de stat către bugetele | 51.02.02.38 | | | locale pentru finan area unită ilor de asisten ă | | | | medico-sociale | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Aparatură şi echipamente de comunica ii în urgen ă | 51.01. 308 .01.12 | | | spitalelor | | | |_____________________________________________________|______________|_________| NOTĂ: Rubricile din tabelul de mai sus se vor completa conform specificului activităţii proprii.01.

Acest tarif nu poate fi mai mare decât tariful maximal decontat de casele de asigurări de să