MINISTERUL SĂNĂTĂ II Nr...................../..............................

CASA NA IONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr................................./.............................

ORDIN pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condi iile acordării asisten ei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, cu modificările şi completările ulterioare În temeiul prevederilor: - art. 217 alin. (5) din Titlul VIII „Asigurări sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătă ii, cu modificările şi completările ulterioare; - Hotărârii Guvernului nr.1389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condi iile acordării asisten ei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012, cu modificările şi completările ulterioare - Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi func ionarea Ministerului Sănătă ii, cu modificările şi completările ulterioare; - Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Na ionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere Referatul de aprobare nr. ____________ din _____________ al Ministerului Sănătă ii şi nr. _____________ din ______________ al Casei Na ionale de Asigurări de Sănătate, ministrul sănătă ii şi preşedintele Casei Na ionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin: ART. 1 Se aprobă Normele metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condi iile acordării asisten ei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, prevăzute în anexele nr. 1 - 40, care fac parte integrantă din prezentul ordin. ART. 2 Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012. De la această dată îşi încetează aplicabilitatea Ordinul ministrului sănătă ii şi al preşedintelui Casei Na ionale de Asigurări de Sănătate nr. 864/538/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru anul 2011 de aplicare a Contractului-cadru privind condi iile acordării asisten ei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 şi 384 bis din 1 iunie 2010, cu modificările şi completările ulterioare. ART. 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. MINISTRUL SĂNĂTĂ II , RITLI LADISLAU PREŞEDINTELE CASEI NA IONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE, NICOLAE LUCIAN DU Ă

Conf. Dr. Dorin IONESCU – Director General
Ec. Leana STOEA – Director General Adjunct Direcţia Generală Economică Ec. Liliana LUKACS – Director – Direcţia Reglementări şi Norme de Contractare

AVIZ DE LEGALITATE NR.

/

DIRECTIA JURIDIC, CONTENCIOS ŞI ACORDURI INTERNAŢIONALE DIRECTOR Consilier Juridic Liliana MIHAI

ANEXA 1 PACHETUL DE SERVICII MEDICALE în asistenţa medicală primară CAPITOLUL I Pachetul minimal de servicii medicale A. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă medicală de urgenţă (anamneză, examen clinic şi tratament) se acordă în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de familie. Asistenţa medicală de urgenţă se referă la cazurile prevăzute la lit. A, B, C ale cap. I din anexa nr. 21 la ordin, pentru care medicul de familie acordă primul ajutor şi asigură trimiterea pacientului către structurile de urgenţă specializate sau solicită serviciile de ambulanţă, precum şi la cazurile prevăzute la lit. C a cap. I din anexa 21 la ordin, ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical. NOTA 1: Medicaţia pentru cazurile de urgenţă se asigură din trusa medicală de urgenţă, organizată conform legii. NOTA 2: Serviciile medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală se acordă în cabinetul medicului de familie, în cadrul programului de lucru. NOTA 3: Cazurile de urgenţă medico-chirurgicală care se trimit către structurile de urgenţă specializate, inclusiv cele pentru care se solicită serviciile de ambulanţă, sunt consemnate ca "urgenţă" de către medicul de familie, cu indicarea reperului corespunzător prevăzut la lit. A, B, C ale cap. I din anexa nr. 21 la ordin, în documentele de evidenţă primară de la nivelul cabinetului, inclusiv medicaţia şi procedurile medicale administrate la nivelul cabinetului, după caz. NOTA 4: Se raportează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată, pentru care s-a acordat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical. NOTA 5: Pentru persoanele beneficiare de pachet minimal înscrise pe lista altui medic de familie aflat în relaţie contractuală cu o casă de asigurări de sănătate, se raportează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată pentru care s-a acordat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical, cu încadrarea în prevederile de la art. 1 alin. (3) lit. b din Anexa 2. B. Supraveghere (evaluarea factorilor ambientali, consiliere privind igiena alimentaţiei, consiliere privind igiena personală) şi depistare de boli cu potenţial endemo-epidemic (examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimitere către structurile de specialitate pentru investigaţii, confirmare, tratament adecvat şi măsuri igienico-sanitare specifice, după caz). Bolile cu potenţial endemo-epidemic sunt cele prevăzute la punctul II din Anexa nr.1 la H.G. nr.1186/2000 pentru aprobarea listei cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale precum şi bolile infecto-contagioase din grupa A pentru care asiguraţii beneficiază de indemnizaţie pentru capacitate temporară de muncă fără condiţii de stagiu de cotizare. NOTĂ: Se raportează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată. C. Consultaţii în vederea monitorizării evoluţiei sarcinii şi lăuziei, conform prevederilor legale în vigoare: a) luarea în evidenţă în primul trimestru; b) supravegherea, lunar, din luna a 3-a până în luna a 7-a. În situaţia în care luarea în evidenţă a gravidei are loc în luna a 3-a, pentru această lună se va raporta casei de asigurări de sănătate numai luarea în evidenţă a gravidei, nu şi supravegherea; c) supravegherea, de două ori pe lună, din luna a 7-a până în luna a 9-a inclusiv; d) urmărirea lehuzei la externarea din maternitate - la domiciliu; e) urmărirea lehuzei la 4 săptămâni de la naştere;
1

NOTA 1: În conformitate cu programul de monitorizare, investigaţiile paraclinice şi tratamentele specifice sarcinii pot fi recomandate de către medicul de familie, numai pentru intervalul de timp de la momentul în care gravida este luată în evidenţă de către acesta şi până la 4 săptămâni de la naştere. NOTA 2: În cadrul supravegherii gravidei se face şi promovarea alimentaţiei exclusive la sân a copilului până la vârsta de 6 luni şi continuarea acesteia până la minim 12 luni, precum şi consiliere pre şi post testare pentru HIV şi lues a femeii gravide. NOTA 3: Consultaţia cuprinde şi inocularea pentru imunizările prevăzute la lit. D, specifice perioadei de sarcină şi lăuzie. În situaţia în care consultaţia nu include inocularea, se poate raporta doar consultaţia ca şi monitorizare a evoluţiei sarcinii şi lăuziei, atât pentru cazurile justificate medical, dacă se încadrează în reperele prevăzute la Lista C din anexa nr. 21 la ordin - caz în care contraindicaţia pentru inoculare se va consemna în documentele primare de la nivelul cabinetului, cât şi pentru cazurile care nu presupuneau şi inocularea. D. Imunizări (consultaţie, inclusiv inoculare): I. conform programului naţional de imunizare: a) antituberculoasă - vaccin BCG, în cazul copiilor nevaccinaţi în maternitate; b) revaccinare BCG, după caz, după verificarea cicatricei post primo vaccinare; c) antihepatită B; d) antipoliomielitică; e) împotriva difteriei, tetanosului şi tusei convulsive; f) împotriva rujeolei, rubeolei şi parotiditei epidemice; g) împotriva infecţiei cu Haemophilus influenzae tip B. II. a) antitetanos la gravide, pentru profilaxia tetanosului la nou-născut; b) testarea PPD. NOTA 1: În situaţia în care consultaţia nu include inocularea, se poate raporta doar consultaţia ca şi consultaţie de urgenţă pentru cazurile justificate medical, dacă se încadrează în reperele prevăzute la Lista C (cod verde) din anexa nr. 21 la ordin, caz în care contraindicaţia pentru inoculare se va consemna în documentele primare de la nivelul cabinetului. NOTA 2: În cazul imunizărilor efectuate conform programului naţional de imunizare, în situaţia în care în cadrul unei consultaţii se efectuează mai multe imunizări conform Calendarului de vaccinare, se va raporta o singură consultaţie. E. Activităţi de suport. Eliberare de acte medicale: certificat constatator de deces, cu excepţia situaţiilor de suspiciune care necesită expertiză medico-legală, conform prevederilor legale. NOTĂ: Se raportează un serviciu, dacă s-a eliberat certificatul constatator de deces. F. Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială: a) consilierea femeii privind planificarea familială; b) indicarea unei metode contraceptive la persoanele fără risc. NOTĂ: Consultaţia poate cuprinde, după caz, numai serviciul prevăzut la litera a) sau serviciile prevăzute la literele a) şi b) şi se raportează două consultaţii pe an calendaristic, pe asigurat. CAPITOLUL II Pachetul de servicii medicale pentru persoanele care se asigură facultativ A. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă medicală de urgenţă (anamneză, examen clinic şi tratament) care se acordă în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de familie. Asistenţa medicală de urgenţă se referă la cazurile prevăzute la lit. A, B, C ale cap. I din anexa nr. 21 la ordin, pentru care medicul de familie acordă primul ajutor şi asigură trimiterea pacientului către structurile de urgenţă specializate sau solicită serviciile
2

de ambulanţă precum şi la cazurile prevăzute la lit. C a cap. I din anexa 21 la ordin ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical. NOTA 1: Medicaţia pentru cazurile de urgenţă se asigură din trusa medicală de urgenţă, organizată conform legii. NOTA 2: Serviciile medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală se acordă în cabinetul medicului de familie, în cadrul programului de lucru. NOTA 3: Cazurile de urgenţă medico-chirurgicală care se trimit către structurile de urgenţă specializate, inclusiv cele pentru care se solicită serviciile de ambulanţă, sunt consemnate ca "urgenţă" de către medicul de familie, cu indicarea reperului corespunzător prevăzut la lit. A, B şi C ale cap. I din anexa nr. 21 la ordin în documentele de evidenţă primară de la nivelul cabinetului, inclusiv medicaţia şi procedurile medicale administrate la nivelul cabinetului, după caz. NOTA 4: Se raportează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată pentru care s-a acordat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical. NOTA 5: Pentru persoanele asigurate beneficiare ale pachetului de servicii medicale facultativ înscrise pe lista altui medic de familie aflat în relaţie contractuală cu o casă de asigurări de sănătate, se raportează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată pentru care s-a acordat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical. cu încadrarea în prevederile de la art. 1 alin. (3) lit. b din Anexa 2. B. Supraveghere (evaluarea factorilor ambientali, consiliere privind igiena alimentaţiei, consiliere privind igiena personală) şi depistare de boli cu potenţial endemo-epidemic (examen clinic, diagnostic prezumptiv, trimitere către structurile de specialitate pentru investigaţii, confirmare, tratament adecvat şi măsuri igienico-sanitare specifice, după caz). Bolile cu potenţial endemo-epidemic sunt cele prevăzute la punctul II din Anexa nr.1 la H.G. nr.1186/2000 pentru aprobarea listei cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale precum şi bolile infecto-contagioase din grupa A pentru care asiguraţii beneficiază de indemnizaţie pentru capacitate temporară de muncă fără condiţii de stagiu de cotizare. NOTĂ: Se raportează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată. C. Consultaţii în vederea monitorizării evoluţiei sarcinii şi lăuziei, conform prevederilor legale în vigoare: a) luarea în evidenţă în primul trimestru; b) supravegherea, lunar, din luna a 3-a până în luna a 7-a. În situaţia în care luarea în evidenţă a gravidei are loc în luna a 3-a, pentru această lună se va raporta casei de asigurări de sănătate numai luarea în evidenţă a gravidei, nu şi supravegherea; c) supravegherea, de două ori pe lună, din luna a 7-a până în luna a 9-a inclusiv; d) urmărirea lehuzei la externarea din maternitate - la domiciliu; e) urmărirea lehuzei la 4 săptămâni de la naştere. NOTA 1: În conformitate cu programul de monitorizare, investigaţiile paraclinice şi tratamentele specifice sarcinii pot fi recomandate de către medicul de familie numai pentru intervalul de timp de la momentul în care gravida este luată în evidenţă de către acesta şi până la 4 săptămâni de la naştere. NOTA 2: În cadrul supravegherii gravidei se face şi promovarea alimentaţiei exclusive la sân a copilului până la vârsta de 6 luni şi continuarea acesteia până la minim 12 luni, precum şi consilierea pre şi post testare pentru HIV şi lues a femeii gravide. NOTA 3: Consultaţia cuprinde şi inocularea pentru imunizările prevăzute la lit. D specifice perioadei de sarcină şi lăuzie.

3

În situaţia în care consultaţia nu include inocularea, se poate raporta doar consultaţia ca şi monitorizare a evoluţiei sarcinii şi lăuziei, atât pentru cazurile justificate medical dacă se încadrează în reperele prevăzute la lit. C - cap. I din anexa nr. 21 la ordin, caz în care contraindicaţia pentru inoculare se va consemna în documentele primare de la nivelul cabinetului, cât şi pentru cazurile care nu presupuneau şi inocularea. D. Imunizări (consultaţie, inclusiv inoculare): I. conform programului naţional de imunizare: a) antituberculoasă - vaccin BCG, în cazul copiilor nevaccinaţi în maternitate; b) revaccinare BCG, după caz, după verificarea cicatricei post primo vaccinare; c) antihepatită B; d) antipoliomielitică; e) împotriva difteriei, tetanosului şi tusei convulsive; f) împotriva rujeolei, rubeolei şi parotiditei epidemice; g) împotriva infecţiei cu Haemophilus influenzae tip B. II. a) antitetanos la gravide, pentru profilaxia tetanosului la nou-născut; b) testarea PPD NOTA 1 : În situaţia în care consultaţia nu include inocularea, se poate raporta doar consultaţia ca şi consultaţie de urgenţă pentru cazurile justificate medical - dacă se încadrează în reperele prevăzute la Lista C (cod verde) din anexa nr. 21 la ordin, caz în care contraindicaţia pentru inoculare se va consemna în documentele primare de la nivelul cabinetului. NOTA 2: În cazul imunizărilor efectuate conform programului naţional de imunizare, în situaţia în care în cadrul unei consultaţii se efectuează mai multe imunizări conform Calendarului de vaccinare, se va raporta o singură consultaţie. E. Activităţi de suport. Eliberare de acte medicale: certificat constatator de deces, cu excepţia situaţiilor de suspiciune care necesită expertiză medico-legală, conform prevederilor legale. NOTĂ: Se raportează un serviciu, dacă s-a eliberat certificatul constatator de deces F. Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială: a) consilierea femeii privind planificarea familială; b) indicarea unei metode contraceptive la persoanele fără risc. NOTA: Consultaţia poate cuprinde, după caz, numai serviciul prevăzut la litera a) sau serviciile prevăzute la literele a) şi b) şi se raportează două consultaţii pe an calendaristic, pe asigurat. G. Servicii medicale curative: Consultaţie pentru afecţiuni acute, subacute (anamneză, examen clinic, diagnostic şi tratament). NOTA 1: Pentru fiecare caz, casa de asigurări de sănătate decontează maximum 4 consultaţii pentru acelaşi episod de boală acută/subacută, pe asigurat, necesare pentru stabilirea diagnosticului, a tratamentului şi a evoluţiei cazului, cumulat la nivelul medicului de familie şi medicului de specialitate din ambulatoriul clinic. Dacă cazul este rezolvat la nivelul medicului de familie casa de asigurări de sănătate decontează maximum 3 consultaţii pentru acelaşi episod de boală acută/subacută, pe asigurat, necesare pentru stabilirea diagnosticului, a tratamentului şi a evoluţiei cazului. Pentru acelaşi episod de boală acută/subacută, în situaţia în care au fost acordate de către medicul de familie una sau două consultaţii, şi pentru cazul respectiv este necesară trimiterea către medicul/medicii de specialitate din ambulatoriul clinic, medicul de familie eliberează bilet de trimitere către medicul/medicii de specialitate din ambulatoriul clinic, pe care va menţiona obligatoriu numărul de consultaţii acordate (una sau două consultaţii). NOTA 2: Circuitul privind modalităţile în care pot fi acordate cele 4 consultaţii se referă numai la un singur episod de boală acută/subacută.
4

NOTA 3: În situaţiile în care la prima consultaţie se diagnostichează două sau mai multe afecţiuni acute/subacute, numărul consultaţiilor decontate de casa de asigurări de sănătate este maximum 4 consultaţii. NOTA 4: În situaţia în care în derularea unui episod de boală acută/subacută după prima, respectiv a doua consultaţie apare o altă afecţiune acută/subacută, numărul consultaţiilor este maximum 5, respectiv 6, din care la nivelul medicului de familie pot fi acordate maximum 3 consultaţii. NOTA 5: În situaţia în care există prezumţia privind existenţa unei alte afecţiuni asociate, medicul care suspicionează va consemna distinct pe biletul de trimitere numărul de consultaţii pentru afecţiunile acute/subacute pentru care pacientul s-a prezentat iniţial. CAPITOLUL III Pachetul de servicii medicale de bază A. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă medicală de urgenţă (anamneză, examen clinic şi tratament) care se acordă în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de familie. Asistenţa medicală de urgenţă se referă la cazurile prevăzute la lit. A, B, C ale cap. I din anexa nr. 21 la ordin, pentru care medicul de familie acordă primul ajutor şi asigură trimiterea pacientului către structurile de urgenţă specializate sau solicită serviciile de ambulanţă, precum şi la cazurile prevăzute la lit. C a cap. I din anexa nr. 21 la ordin ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical. NOTA 1: Medicaţia pentru cazurile de urgenţă se asigură din trusa medicală de urgenţă, organizată conform legii. NOTA 2: Serviciile medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală se acordă în cabinetul medicului de familie, în cadrul programului de lucru. NOTA 3: Cazurile de urgenţă medico-chirurgicală care se trimit către structurile de urgenţă specializate, inclusiv cele pentru care se solicită serviciile de ambulanţă, sunt consemnate ca "urgenţă" de către medicul de familie - cu indicarea reperului corespunzător prevăzut la lit. A, B şi C ale cap. I din anexa nr. 21 la ordin, în documentele de evidenţă primară de la nivelul cabinetului, inclusiv medicaţia şi procedurile medicale administrate la nivelul cabinetului, după caz. NOTA 4: Se raportează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată pentru care s-a acordat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical. NOTA 5: Pentru persoanele asigurate înscrise pe lista altui medic de familie aflat în relaţie contractuală cu o casă de asigurări de sănătate, se raportează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată pentru care s-a acordat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical. cu încadrarea în prevederile de la art. 1 alin. (3) lit. b din Anexa 2. B. Servicii medicale profilactice/de prevenţie: 1. Consultaţii pentru urmărirea dezvoltării fizice şi psihomotorii a copilului prin examene de bilanţ: a) la externarea din maternitate - la domiciliul copilului; b) la 1 lună - la domiciliul copilului; c) la 2 luni; d) la 4 luni; e) la 6 luni; f) la 9 luni; g) la 12 luni; h) la 15 luni; i) la 18 luni. j) la 24 luni;
5

k) la 36 luni. NOTĂ: Consultaţia cuprinde şi inocularea pentru imunizările prevăzute la pct. 4, specifice vârstei. În situaţia în care consultaţia nu include inocularea, se poate raporta doar consultaţia ca şi examen de bilanţ pentru cazurile justificate medical - dacă se încadrează în reperele prevăzute la lit. C a cap. I din anexa nr. 21 la ordin, caz în care contraindicaţia pentru inoculare se va consemna în documentele primare de la nivelul cabinetului. 2. Consultaţii pentru servicii medicale de prevenţie: a) examen anual de bilanţ al copiilor cu vârsta cuprinsă între 4 şi 18 ani; b) control medical periodic al asiguraţilor în vârstă de peste 18 ani pentru prevenirea bolilor cu consecinţe majore în morbiditate şi mortalitate; Controlul medical cuprinde: - consultaţie (anamneză, examen obiectiv, diagnostic); - recomandare pentru examene paraclinice atunci când există argumente clinice de suspiciune a unei stări patologice consemnate în foaia de observaţie; - încadrarea medicală a asiguratului într-o grupă de risc. Controlul medical se poate efectua la solicitarea asiguratului sau la solicitarea medicului de familie în luna în care este născut. c) supravegherea periodică clinică a evoluţiei pentru bolnavii cu afecţiuni cronice, în limita competenţelor, şi cuprinde: sfat medical, recomandări regim igieno-dietetic şi alte activităţi care nu se finalizează cu eliberarea de prescripţii medicale sau prescriere de investigaţii medicale paraclinice. NOTĂ: Consultaţia pentru serviciile medicale prevăzute la lit. a) şi b) cuprinde şi inocularea pentru imunizările prevăzute la pct. 4, specifice vârstei. În situaţia în care consultaţia nu include inocularea, se poate raporta doar consultaţia ca şi examen de bilanţ/control medical periodic, atât pentru cazurile justificate medical, dacă se încadrează în reperele prevăzute la lit. C a cap. I din anexa nr. 21 la ordin - caz în care contraindicaţia pentru inoculare se va consemna în documentele primare de la nivelul cabinetului, cât şi pentru cazurile care nu presupuneau şi inocularea. 3. Consultaţii în vederea monitorizării evoluţiei sarcinii şi lăuziei, conform prevederilor legale în vigoare: a) luarea în evidenţă în primul trimestru; b) supravegherea, lunar, din luna a 3-a până în luna a 7-a. În situaţia în care luarea în evidenţă a gravidei are loc în luna a 3-a, pentru această lună se va raporta casei de asigurări de sănătate numai luarea în evidenţă a gravidei, nu şi supravegherea; c) supravegherea, de două ori pe lună, din luna a 7-a până în luna a 9-a inclusiv; d) urmărirea lehuzei la externarea din maternitate - la domiciliu; e) urmărirea lehuzei la 4 săptămâni de la naştere. NOTA 1: În conformitate cu programul de monitorizare, investigaţiile paraclinice şi tratamentele specifice sarcinii pot fi recomandate de către medicul de familie numai pentru intervalul de timp de la momentul în care gravida este luată în evidenţă de către acesta şi până la 4 săptămâni de la naştere. NOTA 2: În cadrul supravegherii gravidei se face şi promovarea alimentaţiei exclusive la sân a copilului până la vârsta de 6 luni şi continuarea acesteia până la minim 12 luni, precum şi consilierea pre şi post testare pentru HIV şi lues a femeii gravide. NOTA 3: Consultaţia cuprinde şi inocularea pentru imunizările prevăzute la pct. 4 specifice perioadei de sarcină şi lăuzie. În situaţia în care consultaţia nu include inocularea, se poate raporta doar consultaţia ca şi monitorizare a evoluţiei sarcinii şi lăuziei, atât pentru cazurile justificate medical, dacă se încadrează în reperele prevăzute la lit. C a cap. I din anexa nr. 21 la ordin - caz în
6

2. Bolile cu potenţial endemo-epidemic sunt cele prevăzute la punctul II din Anexa nr.unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare. care cuprinde: . în cazul copiilor nevaccinaţi în maternitate b) revaccinare BCG. 1. Supraveghere (evaluarea factorilor ambientali. 7. tratament adecvat şi măsuri igienico-sanitare specifice. se va raporta o singură consultaţie.3. a) antitetanos la gravide. cât şi pentru cazurile care nu presupuneau şi inocularea. consiliere privind igiena personală) şi depistare de boli cu potenţial endemo-epidemic (examen clinic. f) împotriva rujeolei. Servicii de promovare a sănătăţii Educaţie medico-sanitară şi consiliere pentru prevenirea şi combaterea factorilor de risc. b) testarea PPD. NOTĂ 1 : Consultaţia. altele decât cele prevăzute la pct. Vaccinări recomandate şi reglementate de Ministerul Sănătăţii ca acţiuni prioritare de sănătate publică. 4. .G. . subacute sau cronice programabile. precum şi consilierea antidrog.recomandare pentru investigaţii paraclinice în vederea stabilirii diagnosticului şi pentru monitorizare. precum şi instruirea asiguratului în legătură cu măsurile terapeutice şi profilactice. . 4. d) antipoliomielitică.1 la H. g) împotriva infecţiei cu Haemophilus influenzae tip B. 4.2. după caz. Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială: a) consilierea femeii privind planificarea familială. tetanosului şi tusei convulsive. după caz. C. 7 . inclusiv cele prevăzute în cadrul programelor naţionale de sănătate. confirmare. în situaţia în care în cadrul unei consultaţii se efectuează mai multe imunizări conform Calendarului de vaccinare. după verificarea cicatricei post primo vaccinare. după caz. pe asigurat. după caz). 4. diagnostic prezumtiv. 3.1. examenul clinic general.anamneza. Servicii medicale curative: Consultaţie în caz de boală pentru afecţiuni acute. nr. rubeolei şi parotiditei epidemice. numai serviciul prevăzut la litera a) sau serviciile prevăzute la literele a) şi b) şi se raportează două consultaţii pe an calendaristic.1186/2000 pentru aprobarea listei cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale precum şi bolile infecto-contagioase din grupa A pentru care asiguraţii beneficiază de indemnizaţie pentru capacitate temporară de muncă fără condiţii de stagiu de cotizare. 6. 2 şi Nota 3 de la pct. Nota de la pct.manevre de mică chirurgie. pentru profilaxia tetanosului la nou-născut. NOTA 2: În cazul imunizărilor efectuate conform programului naţional de imunizare. NOTĂ: Consultaţia poate cuprinde.vaccin BCG. trimitere către structurile de specialitate pentru investigaţii. 5. c) antihepatită B. conform programului naţional de imunizare: a) antituberculoasă . inclusiv inocularea se raportează şi decontează numai pentru situaţiile în care inoculările nu au fost efectuate în condiţiile prevăzute la Nota de la pct.stabilirea conduitei terapeutice şi/sau prescrierea tratamentului medical şi igienodietetic. e) împotriva difteriei.care contraindicaţia pentru inoculare se va consemna în documentele primare de la nivelul cabinetului. . NOTĂ: Se raportează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată.1 şi 4. Imunizări (consultaţie. inclusiv inoculare): 4. consiliere privind igiena alimentaţiei. b) indicarea unei metode contraceptive la persoanele fără risc.

medicină fizică şi balneologie după caz.evaluare clinică şi paraclinică. casele de asigurări de sănătate decontează pentru un bolnav cu una sau mai multe afecţiuni cronice o consultaţie lunară. şi pentru cazul respectiv este necesară trimiterea către medicul/medicii de specialitate din ambulatoriul clinic. necesare pentru stabilirea diagnosticului. cumulat la nivelul medicului de familie şi medicului de specialitate din ambulatoriul clinic. numărul consultaţiilor decontate de casa de asigurări de sănătate este maximum 4. medicul care suspicionează va consemna distinct pe biletul de trimitere numărul de consultaţii pentru afecţiunile acute/subacute pentru care pacientul s-a prezentat iniţial. Evidenţa acestor bolnavi cuprinde: . . NOTA 5: În situaţia în care în derularea unui episod de boală acută/subacută după prima.întocmirea listei şi depunerea acesteia la contractare . NOTA 6: În situaţia în care există prezumţia privind existenţa unei alte afecţiuni asociate. 60/62 sau 90/92 de zile. a tratamentului şi a evoluţiei cazului. NOTA 1: Medicul de familie consemnează în biletul de trimitere sau ataşează la acesta. NOTA 3: Circuitul privind modalităţile în care pot fi acordate cele 4 consultaţii se referă numai la un singur episod de boală acută/subacută. prescrierea tratamentului şi urmărirea evoluţiei bolnavilor cu afecţiuni cronice. prevăzute în anexa nr. NOTA 2: Pentru fiecare caz. după caz. prescrierea tratamentului şi urmărirea evoluţiei bolnavilor cu afecţiuni cronice. NOTA 4: În situaţiile în care la prima consultaţie se diagnostichează două sau mai multe afecţiuni acute/subacute. pe asigurat. necesare pentru stabilirea diagnosticului. Monitorizarea stării de sănătate pentru bolnavii cu afecţiuni cronice. D.bilet de trimitere pentru consultaţie la medicul de specialitate din ambulator sau pentru internare în spital pentru cazurile care necesită aceasta sau care depăşesc competenţa medicului de familie. din care la nivelul medicului de familie pot fi acordate maximum 3 consultaţii. iar prescripţia/prescripţiile medicală/medicale aferentă/aferente pot fi eliberate pentru 30/31. medicul de familie eliberează bilet de trimitere către medicul/medicii de specialitate din ambulatoriul clinic.recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu. 39 A la ordin. . respectiv 6. pe asigurat. utilizând formularele de raportare aprobate prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. acesta va organiza evidenţa specifică.raportarea lunară a modificărilor intervenite/mişcarea lunară/intrări/ieşiri 8 .. casa de asigurări de sănătate decontează maximum 4 consultaţii pentru acelaşi episod de boală acută/subacută. Pentru acelaşi episod de boală acută/subacută. în copie. . în situaţia în care au fost acordate de către medicul de familie una sau două consultaţii. respectiv a doua consultaţie apare o altă afecţiune acută/subacută.recomandare pentru dispozitive medicale de protezare stomii şi incontinenţă urinară. trimestrial sau lunar. a tratamentului şi a evoluţiei cazului.recomandare pentru tratament de recuperare. Dacă cazul este rezolvat la nivelul medicului de familie casa de asigurări de sănătate decontează maximum 3 consultaţii pentru acelaşi episod de boală acută/subacută. pe care va menţiona obligatoriu numărul de consultaţii acordate (una sau două consultaţii). NOTA 7: Pentru evaluarea clinică şi paraclinică. . numărul consultaţiilor este maximum 5. Pentru asigurarea serviciilor medicale necesare pentru bolnavii cu afecţiuni cronice monitorizabile la nivelul caselor de asigurări de sănătate prin cabinetul medicului de familie. după caz. în limita competenţelor. rezultatele investigaţiilor paraclinice efectuate atunci când acestea au fost necesare pentru a susţine şi/sau confirma diagnosticul menţionat pe biletul de trimitere şi data la care au fost efectuate.

tetraplegie. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European. G. după 9 . Eliberare de acte medicale: certificat de concediu medical. în aceleaşi condiţii ca pentru asiguraţi. Informaţiile din Caietul de consultaţii la domiciliu se transcriu în fişa medicală. Servicii medicale paraclinice . numele prenumele si CNP-ul asiguratului căruia i s-au acordat serviciile medicale. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European. scutiri medicale pentru copii în caz de îmbolnăviri. Decontarea acestor servicii se realizează din fondul aferent investigaţiilor medicale paraclinice. paraplegie. În cadrul consultaţiei la domiciliu. Pentru serviciile medicale din pachetul de servicii medicale de bază. I lit. documente medicale eliberate pentru copii solicitate la intrarea in colectivitate. CAPITOLUL IV Dispoziţii finale 1. dacă s-a eliberat certificatul constatator de deces. F. în perioada de valabilitate a cardului. A şi B şi la cap. medicul de familie efectuează şi controlul periodic al acestor bolnavi. certificat constatator de deces (cu excepţia situaţiilor de suspiciune care necesită expertiză medico-legală. costurile investigaţiilor paraclinice recomandate şi al tratamentelor prescrise sunt suportate din Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate. fază terminală etc. prenumele. prescripţii medicale. beneficiază în asistenţa medicală primară de serviciile prevăzute la cap. furnizate în cabinetul medical.în limita competenţei şi a dotărilor necesare. Celelalte activităţi de suport sunt. medicamentele şi materialele sanitare necesare. Organizarea la nivelul cabinetului medicului de familie a evidenţei bolnavilor cu afecţiuni cronice se realizează conform listei de afecţiuni cuprinsă în anexa nr. 39 A. NOTĂ: Pentru aceste servicii se încheie acte adiţionale la contractul/convenţia de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară. acte medicale necesare copiilor aflaţi în plasament din cadrul sistemului de asistenţă socială şi protecţia copilului. Activităţi de suport. Pentru situaţiile care se încadrează la cap. NOTĂ: Se raportează un serviciu. motivul deplasării la domiciliu.ecografie generală (abdomen + pelvis) . semnătura beneficiarului sau numele. CNP-ul şi semnătura aparţinătorului. NOTA 3: Pentru bolnavii cu afecţiuni acute/subacute consultaţia la domiciliu se acordă în aceleaşi condiţii ca şi la cabinetul medical. II lit. pachetul de servicii medicale pentru persoanele care se asigură facultativ şi din pachetul minimal de servicii medicale. 3. bilet de trimitere (seria şi numărul ). 2. bilete de trimitere.E. conform prevederilor legale). titulari de card european de asigurări de sănătate. NOTA 2: Pentru bolnavii cronici nedeplasabili (insuficienţă cardiacă clasa NYHA IV. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. beneficiari ai formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. diagnosticul prezumat. se asigură de către cabinetele medicale. 11. consecinţă a actului medical acordat pentru serviciile prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază. după caz. G. cu excepţia celor asigurate de către alte instituţii în condiţiile legii. II litera G. tratamentele administrate.) consultaţia se acordă în aceleaşi condiţii ca şi la cabinetul medical. respectiv în baza Regulamentului CEE nr. NOTA 1: Consultaţiile la domiciliu se consemnează în „Caietul de consultatii la domiciliu” care va conţine: data şi ora consultaţiei. 4. după caz. Consultaţii la domiciliul asiguraţilor – maximum 20 de consultaţii pe lună pe medic cu listă proprie de persoane asigurate înscrise dar nu mai mult de 3 consultaţii pe zi. în limita sumelor rezultate conform criteriilor cuprinse în anexa nr. inclusiv pentru asistenţă medicală la domiciliu.

Pacienţii din alte state cu care România a încheiat acorduri. pot beneficia de serviciile medicale prevăzute la cap. după caz 5. 10 . III lit.caz beneficiază în asistenţa medicală primară de serviciile prevăzute la cap. I în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale. respectiv numai de pachetul de servicii medicale pentru persoanele care se asigură facultativ. convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii. Persoanele care beneficiază numai de pachetul minimal de servicii medicale. 6.E sau numai de unele dintre acestea. suportă integral costurile pentru investigaţiile paraclinice recomandate şi tratamentul prescris de medicii de familie. înţelegeri. A .

e) se calculează prin înmulţirea numărului de puncte rezultat în raport cu numărul şi structura pe grupe de vârstă a persoanelor asigurate înscrise în lista medicului de familie. a) Numărul de puncte acordat în raport cu numărul şi structura pe grupe de vârstă a persoanelor înscrise asigurate se stabileşte astfel: 1. se realizează la împlinirea vârstei (ex: copil cu vârsta de 4 ani împliniţi se încadrează în grupa 4 .59 ani). NOTA 2*): În situaţia în care în lista medicului de familie sunt înscrise persoane instituţionalizate (copii încredinţaţi sau daţi în plasament unui serviciu public specializat ori unui organism privat autorizat. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii. (2) Suma cuvenită prin plata "per capita" pentru serviciile menţionate la lit. după caz precum şi din alte state cu care România a încheiat acorduri. numărul de puncte aferent acestora se majorează cu 5% faţă de punctajul acordat grupei de vârstă în care se încadrează.2 | | persoană/an | | | | |_____________|___________|____________|__________| NOTA 1*): Încadrarea persoanei asigurate. în raport cu vârsta persoanei asigurate înscrise: _________________________________________________ | Grupa de | 0 . respectiv beneficiari ai formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. precum şi pentru serviciile medicale acordate pacienţilor din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European.2 | 7.2 | 11. În acest sens. în perioada de valabilitate a cardului.59 ani | 60 ani | | vârstă | | | şi peste | |_____________|___________|____________|__________| | Număr | | | | | de puncte/ | 11.3 ani | 4 . conform lit. medicii de familie ataşează la fişa medicală actele doveditoare care atestă calitatea de copil încredinţat sau dat în plasament şi de persoană instituţionalizată. a). 1 (1) Modalităţile de plată în asistenţa medicală primară sunt: plata "per capita" prin tarif pe persoană asigurată. ajustat în funcţie de condiţiile prevăzute la lit. acordat pe o persoană asigurată înscrisă în listă. conform listei proprii de persoane înscrise asigurate şi plata prin tarif pe serviciu medical pentru unele servicii medicale prevăzute anexa nr. 11 . titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate.ANEXA 2 MODALITĂŢILE DE PLATĂ în asistenţa medicală primară pentru furnizarea de servicii medicale prevăzute în pachetele de servicii medicale ART. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. b) sau c). respectiv în baza Regulamentului CEE nr. numărul de puncte. d). cu valoarea stabilită pentru un punct. respectiv trecerea dintr-o grupă de vârstă în alta. 1 la ordin. convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii . persoane din centre de îngrijire şi asistenţă) potrivit legii. înţelegeri.

800.NOTA 3*): Pentru persoanele încadrate ca şi persoane pensionate pentru cazuri de invaliditate. 1389/2010.200 de persoane înscrise pe lista medicului de familie.000 de persoane înscrise. Excepţie fac situaţiile în care medicul cu listă proprie desfăşoară activitate într-o localitate în care numărul de medici este mai mic decât cel stabilit de comisia constituită conform art. La calculul numărului lunar de puncte "per capita". puncte = număr de puncte realizate x -----------------------------------------------de decontat Număr persoane asigurate înscrise la care se adaugă suplimentar un număr de puncte care se calculează astfel: 12 . plata per capita se realizează după cum urmează: 6. În cazul prelungirii programului de lucru. astfel: 2. În situaţia în care numărul de persoane asigurate înscrise pe lista medicului de familie depăşeşte 2. iar pentru o listă de înscrişi mai mare de 3. aprobat prin H. b). în sensul schimbării raportului prevăzut la alin. în condiţiile în care totalul persoanelor asigurate înscrise pe listă este mai mic sau egal cu 4.000 programul zilnic se majorează cu 2 ore. cu asigurarea numărului de consultaţii la domiciliu necesare conform prevederilor cuprinse la lit. existente în ultima zi a lunii precedente. care se contractează cu casa de asigurări de sănătate în vederea acordării serviciilor medicale în asistenţa medicală primară este de 35 de ore pe săptămână. În situaţia în care numărul persoanelor înscrise pe lista proprie a medicului de familie este mai mare de 2. numărul total de puncte se calculează după cum urmează: 2. În situaţia contractelor nou încheiate. numărul de puncte aferent acestora este cel corespunzător grupei de vârstă "60 ani şi peste".000.2 pentru cabinetele medicale individuale care au angajat unul sau mai mulţi medici.200 şi numărul de asiguraţi de pe listă. nr.2012.1 numărul total de puncte rezultat în raport cu numărul de persoane asigurate din listă şi structura pe grupe de vârstă se înmulţeşte cu raportul dintre 2. programul zilnic se majorează cu 1 oră. 2. din punct de vedere al asigurării unor servicii de calitate la nivelul asistenţei medicale primare. pentru prima lună de contract la calculul numărului de puncte per capita se iau în considerare persoanele asigurate înscrise în lista medicului de familie prezentată la contractare. (3) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări de sănătate pentru anii 2011 . (3) lit. 5. Pentru un număr de 2. se iau în considerare persoanele asigurate înscrise în lista medicului de familie. III din anexa nr. cu modificările şi completările ulterioare. (2). 1 la ordin.200 Nr. este de 1.200 şi 3. 6. 4. care se ia în calcul pentru stabilirea necesarului de medici pe unitate administrativ-teritorială/zonă.200.200. Numărul maxim de persoane asigurate înscrise pe lista medicului de familie pentru care se acordă punctaj per capita în vederea decontării prin tarif pe persoană asigurată este de 2. pentru o listă cuprinsă între 2. puncte = număr de puncte realizate x ---------------------------------------------de decontat Număr persoane asigurate înscrise 6.200.200 Nr. programul săptămânal de activitate al cabinetului medical individual. programul de 35 de ore pe săptămână se poate prelungi şi/sau se poate modifica. conform art. 1 alin. precum şi al fiecărui medic de familie cu listă proprie.G. 3. Numărul optim de persoane înscrise pe lista medicului de familie. 23 alin. E din cap.

200) Nr. 1389/2010. c) Medicii nou-veniţi într-o localitate . cu modificările şi completările ulterioare. 23 alin.5 de decontat realizate număr persoane asigurate înscrise 6.2.(număr de asiguraţi înscrişi .200) Nr. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. cu modificările şi completările ulterioare. stabilită de comisia prevăzută la art. puncte = număr de puncte realizate x -----------------------------------------------de decontat Număr persoane asigurate înscrise la care se adaugă suplimentar un număr de puncte care se calculează astfel: (4.000.200) Nr.000 .unitate administrativ-teritorială/zonă (oraş.unitate administrativ-teritorială/zonă (oraş.5 de decontat realizate Număr persoane asigurate înscrise 6.x 0. puncte = număr de puncte x -------------------------------------------------.în condiţiile prevederilor art. puncte = număr de puncte x --------------------------------------------------. puncte = număr de puncte x --------------------------------------------------. (3) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012 aprobat prin H. chiar dacă la sfârşitul celor 3 luni pentru care au avut încheiată convenţie de 13 . 32 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.200 Nr.3 pentru cabinetele medicale individuale care au angajat unul sau mai mulţi medici.x 0.2012.200 Nr.5 de decontat realizate număr persoane asigurate înscrise b) Medicii nou-veniţi într-o localitate . 1389/2010.x 0. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.2. 32 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .4 În situaţia în care cabinetul medical se află într-o unitate administrativteritorială/zonă cu deficit din punct de vedere al prezenţei medicului de familie.G. cu respectarea prevederilor art.în condiţiile prevederilor art. puncte = număr de puncte realizate x ---------------------------------------------de decontat Număr persoane asigurate înscrise la care se adaugă suplimentar un număr de puncte care se calculează astfel: (număr de asiguraţi înscrişi . comună) . Venitul medicilor de familie nou-veniţi într-o localitate . 1389/2010. 31 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012. numărul total de puncte se calculează după cum urmează: 2.unitate administrativteritorială/zonă (oraş. 1389/2010. comună) . încheie contract cu casa de asigurări de sănătate în aceleaşi condiţii ca şi medicii de familie care nu fac parte din categoria medicilor nou-veniţi. privind numărul minim de persoane înscrise pe listele medicilor de familie. nr.2. numărul total de puncte se calculează după cum urmează: 2. în condiţiile în care totalul persoanelor asigurate înscrise pe listă depăşeşte 4.2012. cu modificările şi completările ulterioare. cu modificările şi completările ulterioare. 23 alin. 1389/2010. a). aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. comună) . (3) şi (5) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .în condiţiile prevederilor art. se stabileşte conform lit. cu modificările şi completările ulterioare.

a). 23 alin. încheie contract cu casa de asigurări de sănătate pentru lista pe care şi-au constituit-o până la data încheierii contractului. Lista cuprinzând cabinetele medicale din asistenţa medicală primară la care se aplică majorările de mai sus şi procentul de majorare corespunzător se stabilesc anual conform prevederilor ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate mai sus menţionat. c). venitul se stabileşte conform lit. contractul încheiat între medicul de familie nou-venit şi casa de asigurări de sănătate poate înceta la expirarea celor 3 luni în condiţiile art. 1389/2010. lit. 23 alin. În situaţiile de înlocuire a unui medic. respectiv punctul/punctele de lucru.2012. Ajustarea numărului total de puncte se aplică din luna imediat următoare celei în care sa depus şi înregistrat la casa de asigurări de sănătate documentul privind confirmarea gradului profesional. cu modificările şi completările ulterioare. medicii nou-veniţi au obligaţia ca în termen de maximum 3 luni de la data încheierii contractului să înscrie numărul minim de persoane. indiferent de punctajul obţinut potrivit Ordinului nr. (5) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . (3) şi alin.furnizare de servicii medicale nu au înscris numărul de persoane prevăzut la art. 5. se va lua în calcul pentru punctajul "per capita" gradul profesional al medicului înlocuitor pentru perioada de valabilitate a convenţiei. Pentru cabinetele medicale din mediul rural din aria Rezervaţiei biosferei Delta Dunării. lit. 2. se majorează cu 20%. după caz. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. (5) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . iar pentru prestaţia medicului care nu a promovat un examen de specialitate se diminuează cu 10%. (6) . în situaţia de înlocuire a medicului 14 . c) va fi împărţit proporţional cu programul de lucru . cu modificările şi completările ulterioare. a). b) sau lit. în raport cu gradul profesional. iar numărul de puncte rezultat pentru fiecare dintre acestea se va ajusta în funcţie de sporul de zonă aferent localităţii unde se află cabinetul.exprimat în ore desfăşurat la cabinet. Pentru cabinetele medicale individuale. 163/93/2008. se recalculează în următoarele situaţii: 1. Pentru cele 3 luni de contract în care medicul nou-venit are obligaţia de a înscrie numărul minim de persoane prevăzut la art. (2) lit. a). 1 alin. Se consideră medic nou-venit într-o localitate. medicul de familie care solicită pentru prima dată intrarea în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate în localitatea respectivă. stabilit în conformitate cu prevederile art. când se încheie convenţie de înlocuire între medicul înlocuitor şi casa de asigurări de sănătate. respectiv la punctul/punctele de lucru. În caz contrar. b) sau lit. c). 1389/2010. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. inclusiv medicii care şi-au desfăşurat activitatea ca medici angajaţi într-un cabinet medical individual aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate respectivă. d) Numărul total de puncte rezultat potrivit lit. Pentru cabinetele medicale care au punct/puncte de lucru şi un spor de zonă diferit pentru localitatea unde se află cabinetul şi pentru localitatea/localităţile unde se află punctul/punctele de lucru. a). numărul total de puncte rezultat potrivit lit. a) pct. Pentru prestaţia medicului primar numărul total de puncte rezultat potrivit lit. majorarea este cu până la 100%. valoarea de referinţă a prestaţiei medicale este cea a medicului specialist. 23 alin. lit. în raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea. 163/93/2008. b) sau lit. se aplică un procent de majorare de 100%. pe baza criteriilor aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.2012. (3) şi alin.

B pct. B pct. D şi lit. se va lua în calcul pentru punctajul "per capita" gradul profesional al medicului titular.dacă s-a eliberat certificat constatator de deces . .5 puncte. I. . cu condiţia asigurării continuităţii acordării asistenţei medicale pe întreg parcursul trimestrului. pentru eliberarea medicamentelor. Pentru medicamentele cu sau fără contribuţie personală şi. cap. (2) lit. 1 alin. după caz.maxim 3 consultaţii la domiciliu/zi dar nu mai mult de 20 consultaţii pe lună. lit. şi în biletul de trimitere. nu poate depăşi pentru activitatea desfăşurată.5 puncte. după caz. Pentru cazul în care măsurile necesare se refuză de către pacient. dar nu mai mult de 40 consultaţii/zi.5.serviciu medical . pct. 3 . a) pct. lit.15 puncte. lit. pentru unele materiale sanitare. conform prevederilor legale în vigoare. . se va completa prescripţie medicală distinctă. medicul de familie ia măsurile necesare pentru preîntâmpinarea sau restrângerea unor endemii/epidemii.timpul mediu/consultaţie este de 15 minute. A. Pentru un program de lucru în medie de 5 ore/zi pentru consultaţii la cabinet se ia în calcul o medie de 20 de consultaţii/zi calculata în cadrul unui trimestru. B pct. (3) Suma cuvenită pentru serviciile medicale a căror plată se realizează prin plata per serviciu medical se calculează prin înmulţirea numărului de puncte pe serviciu medical cu valoarea stabilită pentru un punct. b) investigaţiile paraclinice recomandate trebuie să fie în concordanţă cu diagnosticul. II şi cap. stabilit în conformitate cu prevederile art.numai consultaţia pentru care s-a eliberat certificatul constatator de deces din anexa 1 la ordin sunt incluse în plata pe serviciu medical.consultaţie la domiciliu . luându-se în considerare următoarele: . 5. ART. în 3 exemplare. prescripţia medicală se completează. trebuie să fie în concordanţă cu diagnosticul stabilit. E şi G .consultaţie la cabinet . lit.6. pentru medicamentele cu sau fără contribuţie personală prescrise în baza scrisorii medicale primite de la medicul de medicina muncii. corespunzător unui program de 35 ore/săptămână.5. . respectiv pentru a izola şi raporta cazurile. numărul de puncte rezultat potrivit programului de lucru. lit. dintre care un exemplar rămâne în carnet la medicul de familie şi celelalte două se înmânează asiguratului în vederea prezentării acestuia la o farmacie aflată în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate. 2 Acordarea serviciilor medicale se face în următoarele condiţii: a) medicamentele şi după caz. a) şi b) şi pct. folosind exclusiv formularul cu regim special aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. 15 . unele materiale sanitare prescrise. b) Numărul total de puncte raportat pentru serviciile medicale acordate de medicii de familie cu liste proprii. c) în cazul în care există suspiciune privind bolile cu potenţial endemo-epidemic. a) Numărul de puncte aferent serviciilor medicale acordate prin plata pe serviciu medical este: .titular de către medicul angajat. III lit. III lit. 7. e) Serviciile cuprinse la cap. c) Serviciile cuprinse la cap.un program de lucru în medie de 5 ore/zi pentru consultaţii la cabinet. care se consemnează în fişa de consultaţie/în registrul de consultaţie. medicii vor apela la sprijinul organelor de poliţie şi al autorităţilor publice locale. C. 1. c). 2 lit. G (cu excepţia consultaţiei pentru care s-a eliberat certificatul constatator de deces) din anexa 1 la ordin sunt incluse în plata per capita. 2 lit. respectiv a materialelor sanitare prescrise.

înlocuirea medicului absent se poate face şi pe bază de reciprocitate între medici. concediu de sarcină/lehuzie. Licenţa de înlocuire temporară se acordă de consiliile colegiilor teritoriale ale medicilor. Pentru asigurarea condiţiilor în vederea preluării activităţii unui medic de familie de către alt medic. medicii de familie nu eliberează bilete de trimitere sau prescripţii medicale utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate. inclusiv pentru situaţiile programabile. ART. Medicii care au efectuat imunizările sunt obligaţi să raporteze nominal şi pe cod numeric personal (CNP) caselor de asigurări de sănătate şi direcţiilor de sănătate publică vaccinările efectuate. care răspund atât de efectuarea inoculărilor. cu avizul direcţiilor de sănătate publică. iar preluarea activităţii se face pe bază de convenţie de înlocuire. (3) Pentru perioade de absenţă mai mici de 30 de zile lucrătoare. cum este şi cazul medicilor pensionari. cu prelungirea corespunzătoare a programului de activitate al medicului înlocuitor. În aceste situaţii. 3 (1) Pentru perioadele de absenţă mai mari de 30 de zile lucrătoare. În situaţia în care nu este disponibil un medic fără obligaţii contractuale confirmate de către consiliile colegiilor teritoriale ale medicilor. (2) Perioadele de absenţă motivată a medicului de familie se referă la: incapacitate temporară de muncă. pentru acele vaccinuri care se livrează în fiole cu mai multe doze individuale imunizările se efectuează de medicii de familie desemnaţi la începutul anului de direcţiile de sănătate publică şi comunicaţi caselor de asigurări de sănătate. să depună la sediul casei de asigurări de sănătate. reprezentând cel puţin ½ din programul de activitate al medicului înlocuit.d) în unităţile de învăţământ în care nu există medic şcolar sau în centrele de vaccinări. pentru a fi trecute în registrul propriu de vaccinări şi în carnetul de vaccinări. studii medicale de specialitate şi rezidenţiat în specialitatea medicina de familie. în cazurile în care acesta este în imposibilitate de a organiza preluarea activităţii. consiliile colegiilor teritoriale ale medicilor pun la dispoziţie medicilor de familie listele cu medicii de familie fără obligaţii contractuale aflaţi în evidenţa acestora. Medicul este obligat ca în cazul în care se află în una din situaţiile menţionate mai sus. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. medicul de familie organizează preluarea activităţii sale medicale de către un alt medic de familie. casele de asigurări de sănătate numesc un înlocuitor. respectiv a copilului cu handicap până la împlinirea de către acesta a vârstei de 3 ani. se poate prelua activitatea şi de către medicii aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. perioadă în care unul dintre soţi îl urmează pe celălalt trimis în misiune permanentă în străinătate sau să lucreze într-o organizaţie internaţională în străinătate. dar fără a fi raportate ca activitate proprie. În ambele situaţii medicul înlocuitor trebuie să aibă licenţă de înlocuire temporară. care pot prelua activitatea în condiţiile legii. cu excepţia perioadei de vacanţă. e) medicii de familie au dreptul să încaseze contravaloarea serviciilor medicale la cerere. dacă asiguratul solicită efectuarea serviciilor respective înaintea datei programate. în acest caz medicul înlocuitor prelungindu-şi programul de lucru cu cel puţin ½ din programul de activitate al 16 . perioadă cât ocupă funcţii de demnitate publică alese sau numite. cât şi de verificarea stării de sănătate a persoanelor care trebuie imunizate. vacanţă pentru o perioadă de maximum 30 de zile lucrătoare pe an calendaristic. cu înştiinţarea în scris a casei de asigurări de sănătate şi a direcţiei de sănătate publică. Raportarea către casele de asigurări de sănătate se face numai pentru ca acestea să informeze medicii de familie pe a căror listă se regăsesc persoanele imunizate despre efectuarea acestor servicii medicale. documentul justificativ care atestă motivul absenţei. concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului până la 2 ani.

programul de lucru al medicului angajat/medicilor angajaţi se poate desfăşura în afara programului de lucru al medicului titular sau concomitent cu acesta. a unor materiale sanitare se face folosindu-se formularul-tip cu ştampila cabinetului şi parafa medicului angajat. Întreaga activitate a cabinetului medical se desfăşoară respectându-se contractul încheiat de reprezentantul legal al cabinetului medical cu casa de asigurări de sănătate. În desfăşurarea activităţii. 5 (1) Medicul de familie poate angaja în cabinetul medical individual. Activitatea medicilor angajaţi în cabinetul medical individual organizat conform prevederilor legale în vigoare 17 . Înlocuirea medicului absent pe bază de reciprocitate între medici se face pentru o perioadă cumulată de maximum 60 de zile calendaristice pe an calendaristic. (2) În cazul cabinetelor medicale individuale care au medic angajat/medici angajaţi. (5) Suma cuvenită prin plata "per capita" şi pe serviciu medical aferentă perioadei de absenţă se virează de către casa de asigurări de sănătate în contul titularului contractului urmând ca în convenţia de înlocuire să se stipuleze în mod obligatoriu condiţiile de plată a medicului înlocuitor sau în contul medicului înlocuitor. cu modificările şi completările ulterioare. pentru perioade de absenţă mai mari de 2 luni/an sau când medicul înlocuit se află în imposibilitate de a încheia convenţie cu medicul înlocuitor. 4 (1) Reprezentantul legal al cabinetului medical încheie o convenţie de înlocuire cu medicul înlocuitor pentru perioade de absenţă mai mici de două luni/an. Pentru situaţiile de înlocuire pe bază de reciprocitate. medici care au dreptul să desfăşoare activitate ca medici de familie potrivit Legii nr. organizat conform prevederilor legale în vigoare. medicul înlocuitor utilizează parafa proprie. 4 la ordin. pentru perioadele de absenţă prevăzute la alin.medicului înlocuit. după caz. registrul de consultaţii al cabinetului în care medicul angajat îşi desfăşoară activitatea. cu prelungirea corespunzătoare a programului de lucru al medicului/medicilor angajat/angajaţi care să acopere programul de lucru al cabinetului medical individual. registrul de consultaţii al cabinetului în care medicul înlocuitor îşi desfăşoară activitatea. (1) . la casa de asigurări de sănătate. (4) În cazul în care medicul titular al unui cabinet medical individual are angajat medic/medici de familie. acesta poate fi înlocuit de medicul/medicii de familie angajat/angajaţi. conform anexei nr. (4) În desfăşurarea activităţii. Medicii angajaţi nu au listă de persoane înscrise proprie şi nu raportează activitate medicală proprie.(3). precum şi adresa cabinetului unde îşi desfăşoară activitatea. numărul de contract şi ştampila cabinetului medical. (6) Medicul înlocuitor va îndeplini toate obligaţiile ce revin medicului înlocuit conform contractului de furnizare de servicii medicale încheiat de acesta cu casa de asigurări de sănătate. prescrierea medicamentelor cu sau fără contribuţie personală şi. după caz. 95/2006. avizată de casa de asigurări de sănătate. numărul de contract şi ştampila cabinetului medical al medicului înlocuit. conform anexei nr. formularele cu regim special ale medicului înlocuit. medicul angajat utilizează parafa proprie. medicul de familie înlocuit va depune anterior perioadei de absenţă. ART. 5 la ordin. un exemplar al convenţiei de reciprocitate şi va afişa la cabinetul medical numele şi programul medicului înlocuitor. prin care se stabilesc condiţiile de înlocuire. (2) Convenţia de înlocuire se încheie între casele de asigurări de sănătate şi medicul înlocuitor agreat de medicul înlocuit. (3) Convenţia de înlocuire devine anexă la contractul de furnizare de servicii medicale al reprezentantului legal al cabinetului medical. ART.

referitoare la serviciile cuprinse în plata de serviciu se raportează la casa de asigurări de sănătate, prin reprezentantul legal al cabinetului medical individual, conform programului de activitate declarat pentru medicul angajat. Programul de activitate al medicului titular cât şi cel al medicului angajat/medicilor angajaţi trebuie să se încadreze în programul de activitate al cabinetului medical individual conform contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate. ART. 6 (1) Medicii de familie nou-veniţi într-o localitate - unitate administrativteritorială/zonă (oraş, comună) - încheie cu casa de asigurări de sănătate o convenţie de furnizare de servicii medicale pe o perioadă de maximum 3 luni - perioadă considerată necesară pentru înscrierea persoanelor beneficiare ale pachetelor de servicii în lista proprie, în care se prevăd obligaţiile şi drepturile furnizorului de servicii medicale, potrivit anexei nr. 6 la ordin. (2) În situaţia în care înainte de încheierea perioadei de 3 luni, prevăzută la alin. (1), numărul de persoane beneficiare ale pachetelor de servicii înscrise în lista proprie ajunge la nivelul minim necesar pentru încheierea unui contract de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară, medicii respectivi pot încheia contract conform anexei nr. 3 la ordin şi înainte de data de expirare a convenţiei. (3) În cazul în care medicul care a încheiat o convenţie potrivit alin. (1) nu reuşeşte să înscrie pe lista proprie, în termenul prevăzut, numărul minim de persoane beneficiare ale pachetelor de servicii prevăzut la art. 23 alin. (3) şi (5) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, cu modificările şi completările ulterioare, casa de asigurări de sănătate încheie contract de furnizare de servicii medicale cu acesta, conform anexei nr. 3 la ordin, pentru lista pe care acesta şi-a constituit-o până la data încheierii contractului, cu obligaţia din partea medicului de familie nou-venit ca în termen de maximum 3 luni de la data încheierii contractului să înscrie numărul minim de persoane beneficiare ale pachetelor de servicii prevăzut la art. 23 alin. (3) şi (5) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, cu modificările şi completările ulterioare, în caz contrar, contractul încheiat între medicul de familie nou-venit şi casa de asigurări de sănătate poate înceta la expirarea celor 3 luni, în condiţiile art. 23 alin. (6) din Contractul-cadru. (4) Medicul de familie nou-venit într-o localitate - unitate administrativ-teritorială/zonă (oraş, comună) - într-un cabinet medical deja existent, conform art. 32 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, cu modificările şi completările ulterioare, încheie cu casa de asigurări de sănătate contract de furnizare de servicii medicale, conform anexei nr. 3 la ordin. ART. 7 Pentru stabilirea valorii unui punct "per capita" şi a valorii minime garantate pentru un punct pe serviciu medical, fondul aferent asistenţei medicale primare la nivel naţional pentru anul 2012 are următoarea structură: 1. 50% pentru plata "per capita" şi 50% pentru plata pe serviciu, după ce s-au reţinut sumele ce rezultă potrivit pct. 2; 2. Venitul cabinetelor medicale în care îşi desfăşoară activitatea medicii de familie nouveniţi într-o localitate - unitate administrativ-teritorială/zonă (oraş, comună), pentru o perioadă de maximum 3 luni, perioadă considerată necesară pentru întocmirea listei şi pentru care medicul de familie are încheiată o convenţie de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate este format din: 18

a) suma echivalentă cu media dintre salariul maxim şi cel minim prevăzute în sistemul sanitar bugetar pentru gradul profesional obţinut, la care se aplică ajustările prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. d) pct. 1 din prezentul ordin; b) suma pentru cheltuielile de administrare şi funcţionare a cabinetului medical, inclusiv pentru cheltuielile de personal aferente personalului angajat, cheltuielile cu medicamentele şi materialele sanitare pentru trusa de urgenţă, egală cu venitul medicului respectiv stabilit potrivit lit. a) înmulţit cu 1,5. ART. 8 Pentru calculul trimestrial al valorii definitive a unui punct pe serviciu, fondul anual aferent asistenţei medicale primare se defalchează pe trimestre. ART. 9 (1) Valoarea punctului "per capita", unică pe ţară, este în valoare de 3 lei, valabilă pentru luna iunie şi trimestrul III 2011 anul 2012. Pentru trimestrul IV 2011 valoarea punctului "per capita" va fi prevăzută în norme şi se calculează în funcţie de fondurile aprobate cu această destinaţie care să asigure valoarea punctului "per capita" din trimestrul III 2011. (2) Valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu medical este unică pe ţară, pentru anul 2012 este în valoare de 1,8 lei. (3) Valoarea definitivă a unui punct pentru plata pe serviciu medical se stabileşte trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare încheierii fiecărui trimestru, ca raport între fondul aferent trimestrului respectiv pentru plata pe serviciu a medicilor de familie şi numărul de puncte pe serviciu medical efectiv realizate cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 1 alin. (3), şi reprezintă valoarea definitivă a unui punct pe serviciu, unică pe ţară pentru trimestrul respectiv. Valoarea definitivă a unui punct pentru plata pe serviciu nu poate fi mai mică decât valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu. (4) Fondul trimestrial luat în calcul la stabilirea valorii definitive a unui punct per serviciu medical se determină astfel: Fondul aferent asistenţei medicale primare pentru trimestrul respectiv, din care se scade suma pentru plata per capita precum şi venitul cabinetelor medicale în care îşi desfăşoară activitatea medicii de familie nou-veniţi într-o localitate, pentru o perioadă de maximum 3 luni, perioadă pentru care medicul de familie are încheiată o convenţie de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate. ART. 10 (1) Suma cuvenită lunar medicilor de familie se calculează prin totalizarea sumelor rezultate ca urmare a înmulţirii numărului de puncte "per capita" efectiv realizate şi a numărului de puncte pe serviciu efectiv realizate cu valoarea pentru un punct "per capita", respectiv cu valoarea minimă garantată pentru un punct pe serviciu medical. (2) Suma cuvenită medicilor de familie pentru un trimestru se calculează prin totalizarea sumelor rezultate prin înmulţirea numărului de puncte "per capita" şi a numărului de puncte pe serviciu medical efectiv realizate în trimestrul respectiv cu valoarea punctului "per capita", respectiv cu valoarea definitivă a punctului pe serviciu medical. ART. 11 Lunar, medicul de familie transmite caselor de asigurări de sănătate, până la termenul prevăzut în contractul de furnizare de servicii medicale încheiat cu casa de asigurări de sănătate, prin reprezentantul legal, întreaga activitate efectiv realizată în luna anterioară, care se verifică de către casele de asigurări de sănătate în vederea decontării şi se validează conform prevederilor contractului-cadru şi a prezentelor norme. Nerespectarea termenului de raportare atrage după sine nedecontarea la termenele stabilite a sumelor cuvenite pentru activitatea desfăşurată de medicul respectiv pentru perioada aferentă. 19

ART. 12 Persoanele înscrise care doresc să îşi schimbe medicul de familie vor adresa o cerere de transfer, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 A la ordin, medicului de familie la care doresc să se înscrie, precizând numele medicului de la care pleacă. Medicul de familie primitor are obligaţia să anunţe în scris (prin poştă), în maximum 15 zile lucrătoare, medicul de familie de la care a plecat persoana. Medicul de familie de la care pleacă persoana are obligaţia să transmită fişa medicală în copie certificată prin semnătură şi parafă că este conform cu originalul, prin poştă, medicului primitor, în termen de 15 zile lucrătoare de la solicitare. Cabinetul medical de la care pleacă persoana păstrează originalul fişei medicale, conform prevederilor legale în vigoare. ART. 13 (1) Erorile de calcul constatate în cadrul unui trimestru se corectează la sfârşitul trimestrului, o dată cu recalcularea drepturilor băneşti cuvenite medicului de familie. (2) Erorile de calcul constatate după expirarea unui trimestru se corectează până la sfârşitul anului, astfel: suma corespunzătoare numărului de puncte plătit eronat, în plus sau în minus faţă de cel efectiv realizat, într-un trimestru anterior, se calculează în trimestrul în care s-a constatat eroarea, la valoarea punctului "per capita" şi la valoarea definitivă a punctului pe serviciu, stabilită pentru trimestrul în care s-a produs eroarea, sumele respective afectând fondul pentru calculul valorii definitive a punctului pentru trimestrul în care s-a constatat eroarea şi implicit valoarea definitivă a punctului pentru trimestrul respectiv. În situaţia în care după încheierea anului financiar precedent se constată erori de calcul aferente acestuia, sumele plătite în plus sau în minus se regularizează conform legii. (3) Eventualele erori de validare se regularizează trimestrial la nivelul caselor de asigurări de sănătate. ART. 14 Casele de asigurări de sănătate şi direcţiile de sănătate publică au obligaţia de a organiza trimestrial şi ori de câte ori este nevoie, întâlniri cu medicii de familie pentru a analiza aspecte privind calitatea furnizării serviciilor medicale în asistenţa medicală primară, precum şi respectarea prevederilor actelor normative în vigoare. Acestea vor informa asupra modificărilor apărute în actele normative şi vor stabili împreună cu medicii de familie măsurile ce se impun pentru îmbunătăţirea activităţii. Neparticiparea medicilor de familie la aceste întâlniri nu îi exonerează de răspunderea nerespectării hotărârilor luate cu acest prilej. ART. 15 (1) În aplicarea art. 39 alin. (1) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, cu modificările şi completările ulterioare, prin nerespectarea programului de lucru stabilit se înţelege absenţa nemotivată de la programul de lucru afişat pentru activitatea desfăşurată în cabinetul medical. (2) Absenţa motivată se ia în considerare pentru situaţiile prevăzute la art. 3 alin. (2), precum şi pentru următoarele situaţii: citaţii de la instanţele judecătoreşti sau alte organe care au dreptul, potrivit legii, de a solicita prezenţa la instituţiile respective, cu condiţia numirii unui înlocuitor pe bază de convenţie de reciprocitate sau convenţie de înlocuire, ale cărui număr de telefon şi adresă vor fi afişate la cabinetul medical, precum şi în cazul participării la manifestări organizate pentru obţinerea de credite EMC, în scopul realizării punctajului necesar acreditării de către CMR. Pentru aceste situaţii medicii de familie trebuie să depună la casa de asigurări de sănătate copia documentelor justificative. În cazul în care medicul titular al unui cabinet medical individual are angajat medic/medici de familie, pentru perioadele de absenţă prevăzute anterior poate fi înlocuit de medicul/medicii de familie angajat/angajaţi. 20

ART. 16 Casele de asigurări de sănătate decontează furnizorilor de servicii medicale din asistenţa medicală primară, care au competenţa şi dotarea necesară, ecografii generale (abdomen şi pelvis), la tarifele şi în condiţiile asistenţei medicale ambulatorii de specialitate pentru specialităţile paraclinice. Medicii de familie pot efectua aceste servicii numai ca o consecinţă a actului medical propriu, pentru persoanele asigurate din lista proprie/din lista constituită la sfârşitul lunii anterioare, în cazul medicilor de familie nou-veniţi într-o localitate care încheie cu casa de asigurări de sănătate convenţie de furnizare de servicii medicale, pentru care este necesar a se efectua aceste investigaţii în vederea stabilirii diagnosticului, dacă în cabinetele medicale în care aceştia îşi desfăşoară activitatea există aparatura medicală necesară; medicii de familie pot efectua ecografii generale numai dacă au obţinut competenţă confirmată prin ordin al ministrului sănătăţii. Numărul de investigaţii paraclinice contractat este orientativ, cu obligaţia încadrării în valoarea contractată. Efectuarea serviciilor medicale paraclinice se desfăşoară în cadrul unui program suplimentar, stabilit în afara programului de lucru contractat pentru serviciile medicale din asistenţa medicală primară. ART. 17 (1) Modificările ce pot interveni în activitatea unui cabinet medical din mediul urban, indiferent de forma de organizare a furnizorului, ca urmare a înfiinţării unui punct de lucru rezultat prin preluarea unui praxis nu pot face obiectul contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate. (2) Modificările ce pot interveni în activitatea unui cabinet medical din mediul rural, indiferent de forma de organizare a furnizorului, ca urmare a înfiinţării unui punct de lucru în mediul urban rezultat prin preluarea unui praxis, nu pot face obiectul contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate. ART. 18 Medicii de familie aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate acordă servicii medicale pe baza unei programări, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 44/53/2010 privind aprobarea unor măsuri de eficientizare a activităţii la nivelul asistenţei medicale ambulatorii în vederea creşterii calităţii actului medical în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

21

ANEXA 2 A

CERERE DE TRANSFER - model Nr. înregistrare ______________/____________ Unitatea sanitară ................................ CUI .............................................. Sediu (localitate, str. nr.) ..................... .................................................. Casa de Asigurări ................................ Nr. contract/conven ie ........................... Medic de familie ................................. (semnătură şi parafă) VIZAT*),

Domnule/Doamnă Doctor, Subsemnatul(a) _________________________, cetă enie ____________________, C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, data naşterii ________________________, domiciliat(ă) în ___________________ str. _________________ nr. _____, bl. _____, sc. ____, ap. _____, jud./sector __________, act de identitate ______________, seria ___________, nr. ___________, eliberat de __________________, la data _____________, telefon ___________________, solicit înscrierea mea pe lista dumneavoastră prin transfer de la medicul de familie ____________ din unitatea sanitară _________________ str. ___________________ nr. _____ jud./sector ___________ Declar pe propria răspundere că nu solicit transferul mai devreme de 6 luni calendaristice de la ultima înscriere. Anexez prezentei cereri documentele justificative care atestă calitatea de asigurat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare (se va bifa numai de către persoanele asigurate). Răspund de exactitatea datelor cuprinse în prezenta cerere, pe care o semnez. Data: / / Semnătura:

Domnului/Doamnei Doctor -----------*) Se completează cu datele unită ii sanitare în care îşi desfăşoară activitatea medicul de familie pe lista căruia se solicită transferul, respectiv semnătura şi parafa acestuia.

22

ANEXA 2 B Furnizor de servicii medicale ..................... Sediul social/Adresa fiscală ...................... DECLARAŢIE Subsemnatul(a)*1 ...................... legitimat (a) cu B.I./C.I. seria .........., nr. ............., în calitate de reprezentant legal, cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii, declar pe propria răspundere că datele de identificare a persoanelor înscrise pe lista cuprinzând persoanele beneficiare ale pachetelor de servicii medicale, depusă în format electronic la Casa de Asigurări de Sănătate ................. în vederea încheierii contractului de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară pentru anul 2011 este valabilă şi conformă cu evidenţele proprii existente la data de*2 ......................... Subsemnatul(a)*3 ...................... legitimat (a) cu B.I./C.I. seria .........., nr. ............., în calitate de reprezentant legal, cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii, declar pe propria răspundere, că datele de identificare a persoanelor înscrise pe lista/listele cuprinzând persoanele beneficiare ale pachetelor de servicii medicale depusă/depuse în format electronic la Casa de Asigurări de Sănătate .............. în vederea încheierii contractului de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară pentru anul 2011 este valabilă şi conformă cu evidenţele proprii existente la data de*4 ................, pentru următorii medici de familie: .......................................................... NOTĂ: *1 Pentru cabinetele medicale individuale *2, *4 Se va trece data la care a încetat termenul de valabilitate a contractului anterior *3 Pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale: - cabinet asociat sau grupat - societate civilă medicală - unitate medico-sanitară cu personalitate juridică, înfiinţată potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - cabinet care funcţionează în structura sau în coordonarea unei unităţi sanitare aparţinând ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie

Data .....................

Reprezentant legal (semnătura şi ştampila

23

ANEXA 3 - model CONTRACT DE FURNIZARE de servicii medicale în asistenţa medicală primară I. Părţile contractante Casa de Asigurări de Sănătate ................., cu sediul în municipiul/oraşul ................., str. ................... nr. ......, judeţul/sectorul .................., tel./fax .............., reprezentată prin preşedinte - director general ..................., şi Cabinetul medical de asistenţă medicală primară ................., organizat astfel: - cabinet individual ......................, cu sau fără punct secundar de lucru ....................., reprezentat prin medicul titular ................ - cabinet asociat sau grupat .............., cu sau fără punct secundar de lucru ....................., reprezentat prin medicul delegat ................ - societate civilă medicală ..............., cu sau fără punct secundar de lucru ....................., reprezentată prin administratorul ............... - unitate medico-sanitară cu personalitate juridică, înfiinţată potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ..................., reprezentată prin ..........., - cabinet care funcţionează în structura sau în coordonarea unei unităţi sanitare aparţinând ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie ................., cu sau fără punct secundar de lucru .............., reprezentat prin ................. având sediul cabinetului medical în municipiul/oraşul/comuna ................, str. ............... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ...., judeţul/sectorul ....................., telefon fix/mobil ..................., adresă e-mail .................., şi sediul punctului secundar de lucru în localitatea ................., str. ............ nr. ..., telefon fix/mobil ............., adresă e-mail ..............., II. Obiectul contractului ART. 1 Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea de servicii medicale în asistenţa medicală primară, conform Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ………….. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010. III. Servicii medicale furnizate ART. 2 Serviciile medicale furnizate în asistenţa medicală primară sunt cuprinse în pachetul de servicii medicale de bază, în pachetul minimal de servicii medicale şi în pachetul de servicii pentru persoanele care se asigură facultativ pentru sănătate, prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ………….. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, cu modificările şi completările ulterioare. ART. 3 Furnizarea serviciilor medicale se face, pentru persoanele care beneficiază de serviciile medicale prevăzute în pachetele de servicii medicale, pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European, titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiari ai formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. 883 al 24

Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, respectiv în baza Regulamentului CEE nr. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii, după caz precum şi pentru pacienţii din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale, de către următorii medici de familie: 1. ................, având un număr de .............. persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale, un număr de ................. persoane beneficiare ale pachetului facultativ de servicii medicale, un număr de ................ persoane beneficiare ale pachetului de servicii medicale de bază, înscrise pe lista proprie; 2. ................, având un număr de .............. persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale, un număr de ................. persoane beneficiare ale pachetului facultativ de servicii medicale, un număr de ................ persoane beneficiare ale pachetului de servicii medicale de bază, înscrise pe lista proprie; 3. ................, având un număr de .............. persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale, un număr de ................. persoane beneficiare ale pachetului facultativ de servicii medicale, un număr de ................ persoane beneficiare ale pachetului de servicii medicale de bază, înscrise pe lista proprie; IV. Durata contractului ART. 4 Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la 31 decembrie 2012. ART. 5 Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul părţilor pe toată durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, cu modificările şi completările ulterioare. V. Obligaţiile părţilor A. Obligaţiile casei de asigurări de sănătate ART. 6 Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligaţii: a) să încheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală primară, autorizaţi şi evaluaţi şi să facă publică în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractelor, prin afişare pe pagina web şi la sediul casei de asigurări de sănătate, lista nominală a acestora, cuprinzând denumirea fiecăruia şi să actualizeze permanent această listă în funcţie de modificările apărute, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data operării acestora, conform legii; b) să deconteze furnizorilor de servicii medicale, la termenele prevăzute în contract, pe baza facturii însoţite de documente justificative, prezentate atât pe suport hârtie cât şi în format electronic, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, contravaloarea serviciilor medicale contractate, efectuate, raportate şi validate conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012, aprobat prin H.G. nr. 1389/2010, cu modificările şi completările ulterioare; c) să informeze furnizorii de servicii medicale cu privire la condiţiile de contractare a serviciilor medicale suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate precum şi la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative, prin publicare pe pagina web a casei de asigurări de sănătate; d) să informeze în prealabil într-un număr de zile similar celui prevăzut la art. 4 alin. (1) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de 25

cât şi în format electronic. g) să confirme sub semnătură. f) să înmâneze la momentul finalizării controlului procesele-verbale de constatare furnizorilor de servicii medicale sau. Construcţiilor şi Turismului. Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi a Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor. confirmarea calităţii de asigurat se face de către casele de asigurări de sănătate judeţene sau a municipiului Bucureşti. Construcţiilor şi Turismului şi care sunt înscrişi pe listele medicilor de familie care au contracte cu casele de asigurări de sănătate judeţene sau a municipiului Bucureşti. prin intermediul paginii web a casei de asigurări de sănătate precum şi prin e-mail la adresele comunicate oficial de către furnizori cu excepţia situaţiilor impuse de actele normative. iar lunar. în funcţie de casele de asigurări de sănătate la care aceştia se află în evidenţă. Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi de Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor. lista persoanelor asigurate înscrise pe listă. precum şi numărul total naţional de puncte realizate atât "per capita". Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti. cât şi pe pagina electronică a acestora. începând cu ziua următoare transmiterii acesteia de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.2012. 1389/2010. după caz. potrivit prevederilor legale în vigoare. cât şi pe serviciu. furnizorii de servicii medicale cu privire la condiţiile de acordare a serviciilor medicale şi cu privire la orice intenţie de schimbare în modul de acordare a acestora. prin toate mijloacele de care dispun. notificarea privind măsurile dispuse se transmite furnizorului de către casa de asigurări de sănătate în termen de maxim 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la casa de asigurări de sănătate. cât şi în format electronic. pe bază de tabel centralizator transmis lunar atât pe suport hârtie. prin afişare atât la sediul caselor de asigurări de sănătate. j) să informeze asiguraţii cu privire la dreptul acestora de a efectua controlul medical. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. e) să acorde furnizorilor de servicii medicale sume care să ţină seama şi de condiţiile de desfăşurare a activităţii în zone izolate. în vederea actualizării listelor medicilor de familie. să comunice în scris şi sub semnătură lista cu persoanele care nu mai îndeplinesc condiţiile de asigurat şi persoanele nou-asigurate intrate pe listă. Ordinii Publice. respectiv cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor. confirmarea calităţii de asigurat se face de Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării. să le comunice acestora notele de constatare întocmite în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data prezentării în vederea efectuării controlului. k) să recupereze de la furnizorii care au acordat servicii medicale sumele reprezentând contravaloarea acestor servicii. cu modificările şi completările ulterioare. pentru care sunt stabilite drepturi suplimentare. la începutul contractului anual. h) să facă publică valoarea definitivă a punctului pe serviciu rezultată în urma regularizării trimestriale. Pentru persoanele asigurate care se află în evidenţa caselor de asigurări de sănătate judeţene sau a municipiului Bucureşti şi care sunt înscrise pe listele medicilor de familie aflaţi în relaţie contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării. valorile fondurilor aprobate în trimestrul respectiv pentru plata punctelor "per capita" şi per serviciu. precum şi contravaloarea unor servicii medicale. Ordinii Publice. În cazul în care controlul este efectuat de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau cu participarea acesteia. 26 . Ordinii Publice. Construcţiilor şi Turismului. pentru asiguraţii care se află în evidenţa Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării. afişat pe pagina web a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. în condiţiile legii.asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . i) să ţină evidenţa distinctă a persoanelor asigurate de pe listele medicilor de familie cu care au încheiate contracte de furnizare de servicii medicale. pe bază de tabel centralizator transmis lunar atât pe suport hârtie. în condiţii grele şi foarte grele.

1389/2010. 5. la solicitarea părinţilor sau a aparţinătorilor legali. 3. să înscrie pe lista proprie gravidele şi lehuzele neînscrise pe lista unui medic de familie. să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului şi a furnizorului. de reşedinţă a acestuia. să actualizeze lista proprie în funcţie de comunicările transmise de casele de asigurări de sănătate. curative.medicamente cu şi fără contribuţie personală.2012. să acorde servicii medicale de profilaxie. dacă părinţii nu au altă opţiune exprimată în scris.. prevenţie. p) să deducă spre soluţionare organelor abilitate situaţiile în care constată neconformitatea documentelor depuse de către furnizori. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. să nu refuze înscrierea pe listă a copiilor. 1389/2010. în funcţie de mişcarea lunară. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. respectiv să deconteze contravaloarea investigaţiilor medicale paraclinice numai dacă medicii de familie au competenţa legală necesară şi au în dotarea cabinetului aparatura medicală corespunzătoare pentru realizarea acestora. pentru a căror corectitudine furnizorii depun declaraţii pe proprie răspundere. imediat după naşterea copilului. B. 6. după caz. o) să aducă la cunoştinţa furnizorilor de servicii medicale cu care se află în relaţie contractuală numele şi codul de parafă ale medicilor care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. prevăzute în lista serviciilor medicale pentru care plata se efectuează prin tarif pe serviciu medical în condiţiile stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 27 . în situaţia în care nu au fost îndeplinite condiţiile pentru ca asiguraţii să beneficieze de aceste servicii. 7 Furnizorul de servicii medicale are următoarele obligaţii: 1. 4. 2. n) să monitorizeze perioadele de absenţă a medicilor de familie pentru care înlocuirea se asigură pe bază de reciprocitate pentru perioada cumulată de maximum 60 de zile calendaristice pe an. după caz. Obligaţiile furnizorului de servicii medicale ART. şi să comunice aceste modificări caselor de asigurări de sănătate. …………. la prima consultaţie în localitatea de domiciliu sau. Sumele astfel obţinute se utilizează conform prevederilor legale în vigoare.2012. materiale sanitare şi dispozitive medicale acordate de alţi furnizori aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate în baza biletelor de trimitere eliberate de către aceştia. m) să contracteze servicii medicale. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . Nou-născutul va fi înscris pe lista medicului de familie care a îngrijit gravida. …………. raportate şi validate. în condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. l) să contracteze. de reşedinţă a acestora.. de urgenţă şi de suport în limita competenţei profesionale. respectiv să deconteze serviciile medicale efectuate. să comunice caselor de asigurări de sănătate datele de identificare a persoanelor cărora li s-au acordat serviciile medicale. să actualizeze lista proprie cuprinzând persoanele înscrise ori de câte ori apar modificări în cuprinsul acesteia. să înscrie din oficiu copiii care nu au fost înscrişi pe lista unui medic de familie odată cu prima consultaţie a copilului bolnav în localitatea de domiciliu sau. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .

după caz. Modelul formularului tipizat de scrisoare medicală este cel stabilit în anexa nr. conform modelului şi condiţiilor prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 11. medicul de familie prescrie medicamentele recomandate de către alţi medici aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. unic pe ţară. cu modificările şi completările ulterioare. conform celor de mai sus. iar la externarea din spital. aprobat prin H. dovada de evaluare a furnizorului. cu modificările şi completările ulterioare Pentru persoanele care se încadrează în "Programul pentru compensarea în procent de 90% a preţului de referinţă al medicamentelor acordate pensionarilor cu venituri realizate numai din pensii de până la 700 lei/lună". sunt obligaţi să comunice recomandările formulate. Excepţie fac situaţiile în care pacientul urmează o schemă de tratament stabilită pentru o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice. să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. casa de asigurări de sănătate cu care furnizorul a încheiat contract de furnizare de servicii medicale va efectua actualizarea listei medicului de familie de la care asiguratul doreşte să plece. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012. recomandările vor fi comunicate utilizânduse formularul tipizat de scrisoare medicală sau biletul de ieşire din spital. în situaţia în care medicul de familie prescrie medicamente cu şi fără contribuţie personală la recomandarea altor medici. să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate. responsabilitatea prescrierii revine exclusiv medicului/medicilor care a/au indicat tratamentul. Schimbarea medicului de familie se face pe baza cererii de transfer. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012.G. medicul de specialitate din ambulatoriu. în situaţia în care nu se respectă această obligaţie. prin prescrierea primei reţete pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală şi. la sesizarea asiguratului. 9. precum şi medicul de medicina muncii. unele materiale sanitare. 10. 1389/2010. 28 . 8. cu obligaţia ca acesta să conţină explicit toate elementele prevăzute în scrisoarea medicală.G. informând în prealabil asiguratul despre tipurile şi efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie. numai dacă acestea au fost comunicate pe baza scrisorii medicale.7. de care beneficiază asiguraţii corespunzătoare denumirilor comune internaţionale aprobate prin hotărâre a Guvernului. pentru unele materiale sanitare. folosind exclusiv formularul tipizat de scrisoare medicală. prin eliminarea asiguratului de pe listă. dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la furnizor. Pentru aceste cazuri. să respecte dreptul asiguratului de a-şi schimba medicul de familie după expirarea a cel puţin 6 luni de la data înscrierii pe lista acestuia. iniţiată de către medicul de specialitate aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. precum şi investigaţii paraclinice numai ca o consecinţă a actului medical propriu. să reînnoiască pe toată perioada de derulare a contractului. precum şi situaţiile în care medicul de familie prescrie medicamente la recomandarea medicului de medicina muncii. nr. aprobat prin H. 1389/2010. să furnizeze tratamentul adecvat şi să prescrie medicamentele cu şi fără contribuţie personală. 38 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. care este formular cu regim special. să prescrie medicamente cu sau fără contribuţie personală şi după caz. nr. dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor.

activitatea realizată conform contractului de furnizare de servicii medicale.12. a) să respecte programul de lucru şi să îl comunice casei de asigurări de sănătate. b) programul de lucru va avea avizul conform al direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti. în maximum 5 zile calendaristice de la data producerii modificării. pentru persoanele cărora li s-a acordat asistenţă medicală pentru accidente de muncă şi boli profesionale. ori de câte ori se solicită în timpul programului de lucru. pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European. la sediul furnizorului. cele cu regim special şi cele tipizate. în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate. 15. pentru cazurile prezentate ca urmare a situaţiilor în care le-au fost aduse prejudicii sau daune sănătăţii de către alte persoane. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012. atât pe suport hârtie cât şi în format electronic. să anunţe casa de asigurări de sănătate despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale. 14. convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii care au dreptul şi beneficiază de servicii medicale pe teritoriul României de la furnizori aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. factura este însoţită de documentele justificative privind activităţile realizate. să raporteze casei de asigurări de sănătate datele necesare pentru urmărirea desfăşurării activităţii în asistenţa medicală. 13. titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate în perioada de valabilitate a cardului. să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate. să asigure utilizarea formularelor cu regim special unice pe ţară . 19.bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării. 29 . aprobat prin H. precum şi intimitatea şi demnitatea acestora. nr. program asumat prin prezentul contract şi care se depune la casa de asigurări de sănătate la dosarul de contractare. să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi. după caz precum şi din alte state cu care România a încheiat acorduri. potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementărilor legale în vigoare. să factureze lunar. respectiv cele privind evidenţele obligatorii. 1389/2010. să completeze corect şi la zi formularele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării contractului. 20. în mod distinct pentru asiguraţi. cu modificările şi completările ulterioare. în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. 18. 17.G. 21. 39 B la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. respectiv beneficiari ai formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. care se depune la casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 30 de zile de la data semnării contractului. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii. să informeze asiguraţii cu privire la obligaţiile furnizorului de servicii medicale şi ale asiguratului referitoare la actul medical. 16. respectiv în baza Regulamentului CEE nr. înţelegeri. în baza unui formular. în limita competenţei şi a dotărilor existente. al cărui model este prevăzut în anexa nr. să asigure acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă medico-chirurgicală. conform prevederilor actelor normative referitoare la sistemul de asigurări sociale de sănătate.

să utilizeze sistemul de raportare în timp real. folosind formele cele mai eficiente de tratament. nr. fax. să încaseze de la asiguraţi contravaloarea serviciilor medicale la cerere. în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale. 23. conform dispoziţiilor legale. pentru completarea tabloului clinic al pacientului pentru care face trimiterea. e-mail. monitorizarea şi decontarea tratamentului în cazul unor afecţiuni. 1389/2010. să asigure eliberarea actelor medicale. precum şi datele de contact ale acesteia: adresă. să asigure acordarea serviciilor medicale prevăzute în pachetele de servicii medicale. inclusiv pentru situaţiile programabile dacă asiguratul solicită efectuarea serviciilor respective înaintea datei programate .G. În situaţia în care se utilizează un alt sistem informatic acesta trebuie să fie compatibil cu Sistemul informatic unic integrat. 33. în condiţiile stabilite în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. să asigure acordarea asistenţei medicale necesară titularilor cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European. precum şi data la care au fost efectuate. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012. rezultatele investigaţiilor efectuate în regim ambulatoriu. 25. în situaţia ataşării la biletul de trimitere a rezultatelor investigaţiilor. să utilizeze Sistemul informatic unic integrat. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. elaborate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. 27. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii. să încaseze sumele reprezentând fie contribuţia personală pentru unele servicii medicale. să acorde asistenţă medicală pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri. respectiv beneficiarilor formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. 31. 26. numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală. în perioada de valabilitate a cardului. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială respectiv în baza Regulamentului CEE nr. 29. aprobat prin H. după caz. înţelegeri. caz în care furnizorii sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea în procesul de transmitere a datelor.în aceste situaţii furnizorii de 30 . în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România. să acorde cu prioritate asistenţă medicală femeii gravide şi sugarilor. să asigure acordarea de servicii medicale asiguraţilor fără nici o discriminare. pagină web. 28. 30. 24.22. începând cu data la care acesta va fi pus în funcţiune. să afişeze într-un loc vizibil programul de lucru. telefon. să recomande dispozitive medicale de protezare stomii şi incontinenţă urinară numai ca urmare a scrisorii medicale comunicată de către medicul de specialitate aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. cu modificările şi completările ulterioare. medicul va menţiona pe biletul de trimitere că a anexat rezultatele investigaţiilor şi va informa asiguratul asupra obligativităţii de a le prezenta medicului căruia urmează să i se adreseze. fie coplata pentru alte servicii medicale de care au beneficiat asiguraţii. să întocmească bilet de trimitere către societăţi de turism balnear şi de recuperare şi să consemneze în acest bilet sau să ataşeze în copie. 32. să respecte protocoalele de practică pentru prescrierea. convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii.

conform prevederilor legale în vigoare. în cazul încetării/rezilierii contractului/convenţiei. 36. 39. să recomande asiguraţilor tratamentul adecvat şi eficient. 42. 35. ce au fost efectuate/eliberate de alţi furnizori în baza acestor formulare şi decontate de casele de asigurări de sănătate din fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. care este formular cu regim special unic pe ţară şi să recomande investigaţiile paraclinice în concordanţă cu diagnosticul. să informeze persoanele asigurate în vârstă de peste 18 ani înscrise pe lista sa cu privire la dreptul acestora de a efectua un control medical pentru prevenirea bolilor cu consecinţe majore în morbiditate şi mortalitate. să organizeze la nivelul cabinetului evidenţa bolnavilor cu afecţiunile cronice prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.lista. 1389/2010şi să raporteze această evidenţă casei de asigurări de sănătate. să asigure realizarea altor vaccinări recomandate şi reglementate de Ministerul Sănătăţii ca acţiuni prioritare de sănătate publică. bilet de trimitere pentru investigaţiile paraclinice. …………. acesta are obligaţia de a solicita consimţământul informat al părintelui pentru utilizarea. către medicul/medicii de familie pentru care au optat persoanele care au fost înscrise pe listele medicului/medicilor şi care nu se mai află în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. cu respectarea condiţiilor privind modalităţile de prescriere a medicamentelor. 31 . cât şi modificările ulterioare privind mişcarea lunară a bolnavilor cronici. în cazul în care medicul recomandă părintelui efectuarea unui alt tip de vaccin decât cel asigurat în cadrul Programului naţional de imunizare.2012. casele de asigurări de sănătate recuperează de la aceştia contravaloarea serviciilor medicale recomandate/medicamentelor cu şi fără contribuţie personală prescrise.servicii medicale nu au dreptul de a elibera bilete de trimitere sau prescripţii medicale utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate. respectiv al excluderii medicului/medicilor din contractul/convenţia încheiat(ă) cu casa de asigurări de sănătate. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . conform prevederilor legale în vigoare. cu toate datele pe care acestea trebuie să le cuprindă conform prevederilor legale în vigoare.bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării. să completeze formularele cu regim special utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate . în condiţiile legii. 41. furnizorii de servicii medicale din asistenţa medicală primară sunt obligaţi să anunţe casa de asigurări de sănătate referitor la predarea documentelor medicale. prescripţie medicală. să efectueze şi să raporteze vaccinările obligatorii prevăzute în cadrul Programului naţional de imunizare al Ministerului Sănătăţii. să solicite începând cu data implementării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate acest document titularilor acestuia în vederea acordării serviciilor medicale. 40. să întocmească liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile. 34. 43. 38. dacă este cazul. În cazul nerespectării acestei obligaţii. respectiv administrarea vaccinului recomandat. să asigure utilizarea formularului de bilet de trimitere pentru investigaţii paraclinice. atât la contractare . 44.. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 37. să informeze părinţii asupra vaccinărilor şi tipurilor de vaccinuri acordate în cadrul Programului naţional de imunizare al Ministerului Sănătăţii. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.

. b) sau lit... Valoarea punctului "per capita"..... 1389/2010. 1.%*) b) cu gradul profesional: . 1. se ajustează în raport: a) cu condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea medicul de familie: .. aprobat prin H..... ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012. din anexa nr. nr. indiferent de punctajul obţinut potrivit Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.......G.. Medic nou-venit în localitate .. pentru cabinetele cu punct/puncte de lucru se stabileşte un spor de zonă diferit pentru localitatea unde se află cabinetul. 31 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ..unitate administrativ-teritorială/zonă (oraş. 1389/2010. ………..2012 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr... c) din anexa nr.serviciile medicale acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate.medic care nu a promovat un examen de specialitate .2012... 32 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .. nr. comună) .G. în condiţiile prevederilor art... (2) lit...prin tarif pe persoană asigurată 1.unitate administrativ-teritorială/zonă (oraş.4. VI. până la ..3. comună) ... 1389/2010... Plata "per capita" se face conform art. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. c). aprobat prin Hotărârea Guvernului nr... unică pe ţară. cu modificările şi completările ulterioare.. se aplică un procent de majorare de 100%... Perioada de plată în condiţiile prevederilor art... 1.. respectiv pentru localitatea/localităţile unde se află punctul/punctele de lucru.în sistemul de asigurări sociale de sănătate.... aprobat prin H.. (2) din anexa nr... se va trece sporul de zonă pentru fiecare situaţie. după caz.. Modalităţi de plată ART. 1389/2010.. în condiţiile în care. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.. cu modificările şi completările ulterioare. (2) lit. care încheie contract după expirarea convenţiei de furnizare de servicii medicale încheiată pe o perioadă de 3 luni: DA/NU . în condiţiile prevederilor art... 32 .. cu modificările şi completările ulterioare: de la .medic primar ..% . Plata "per capita" .1. 1 alin.... 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 8 Modalităţile de plată în asistenţa medicală primară sunt: 1. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012.. aprobat prin H... Medic nou-venit în localitate .% -----------*) Pentru cabinetele medicale din mediul rural din aria Rezervaţiei biosferei Delta Dunării.2. 1 alin.. cu modificările şi completările ulterioare: DA/NU .G. valabilă pentru anul 2012. nr..... 1. cu modificările şi completările ulterioare.5..... 1 alin.. este în valoare de 3 lei.în sistemul de asigurări sociale de sănătate... 1389/2010... Numărul total de puncte calculat conform art. a).

200. 1389/2010. (3) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012.x 0. nr. cu modificările şi completările ulterioare. 1389/2010. În situaţia în care numărul de persoane asigurate înscrise pe lista medicului de familie depăşeşte 2. Plata prin tarif pe serviciu medical.200 per capita = număr de puncte realizate x ----------------------------------------------de decontat Număr persoane asigurate înscrise b) pentru cabinetele medicale individuale care au angajat unul sau mai mulţi medici. puncte număr de (4. c) din anexa nr. puncte = număr de puncte x ---------------------------------------------------.200 per capita = număr de puncte realizate x ----------------------------------------------------de decontat Număr persoane asigurate înscrise la care se adaugă suplimentar un număr de puncte care se calculează astfel: (număr de asiguraţi înscrişi . cu modificările şi completările ulterioare: 33 . ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012. (3) lit. astfel: Nr.000.2.2).G. aprobat prin H.200 per capita = număr de puncte realizate x -----------------------------------------------de decontat Număr persoane asigurate înscrise la care se adaugă suplimentar un număr de puncte care se calculează astfel: (număr de asiguraţi înscrişi .000. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. servicii nominalizate la art. 23 alin. puncte 2. cuantificat în puncte. pentru unele servicii medicale prevăzute în pachetele de servicii medicale. puncte 2. puncte 2. în condiţiile în care totalul persoanelor asigurate înscrise pe listă este mai mic sau egal cu 4. puncte = număr de puncte x ---------------------------------------------------. numărul total de puncte se calculează după cum urmează: Nr. în condiţiile în care totalul persoanelor asigurate înscrise pe listă depăşeşte 4.x 0.x 0.G.200) Nr. plata per capita se realizează după cum urmează: a) numărul total de puncte rezultat în raport cu numărul de persoane asigurate din listă şi structura pe grupe de vârstă se înmulţeşte cu raportul dintre 2. numărul total de puncte se calculează după cum urmează: Nr.5 per capita realizate număr persoane asigurate înscrise de decontat 2.5 de decontat Număr persoane asigurate înscrise d) În situaţia în care cabinetul medical se află într-o zonă/unitate administrativteritorială. aprobat prin H. cu deficit din punct de vedere al prezenţei medicului de familie stabilită de comisia prevăzută la art.200 per capita = număr de puncte realizate x ---------------------------------------------de decontat Număr persoane asigurate înscrise la care se adaugă suplimentar un număr de puncte care se calculează astfel: Nr.200 şi numărul de asiguraţi pe listă.200) per capita = puncte realizate x ------------------------------------------------.5 per capita realizate număr persoane asigurate înscrise de decontat c) pentru cabinetele medicale individuale care au angajat unul sau mai mulţi medici. 1 alin. puncte 2.000 .200) Nr.2. numărul total de puncte se calculează după cum urmează: Nr. nr.2.

................................... Codul de parafă al medicului .. (3) din anexa nr......................................................... Medic de familie angajat*) Nume .............. Medic de familie angajat*) Nume ............... Prenume .............. Cod numeric personal ...... Plata pe serviciu medical pentru serviciile enunţate la pct........ c) ......................... 2......1................... -----------*) În cazul cabinetelor medicale individuale. Asistent medical Nume .......... Codul de parafă al medicului ................ ART...................... b) Medic de familie Nume . Prenume ........... 1 alin................................................... 3.............................. Cod numeric personal .................... Grad profesional ...................... în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la încheierea fiecărei luni contravaloarea serviciilor medicale furnizate....................... 1............................................................................... 2 se face conform art.................................................... Clauze speciale ................................................................................................................................. Prenume ............ Program de lucru ................ 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr........... Codul de parafă al medicului ..................................... ........................ Prenume ........ 1389/2010.. potrivit contractelor încheiate între furnizorii de servicii medicale din asistenţa medicală primară şi casele de asigurări de sănătate... Grad profesional ......... Program de lucru ... Program de lucru .... 2............................... Asistent medical Nume .......................... 2...... Program de lucru ................................. Prenume ....... Valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu medical este unică pe ţară în valoare de 1........................ Codul de parafă al medicului ................................ ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012.......................2....................................................................................... ........................... Cod numeric personal .... Cod numeric personal .... 9 (1) Casele de asigurări de sănătate au obligaţia să deconteze............. Grad profesional ................................................................... Cod numeric personal ............................... Cod numeric personal ............. nr............... Grad profesional ............ Prenume .......................................... cu modificările şi completările ulterioare...2................................ -----------*) În cazul cabinetelor medicale individuale....................................................... aprobat prin H...... în limita fondurilor aprobate 34 ...................8 lei............se completează pentru fiecare cabinet medical şi medic de familie din componenţa cabinetului medical cu care s-a încheiat contractul: a) Medic de familie Nume .............................................G............ 1....................................................

7 pct. 35 . în urma controlului efectuat de către serviciile specializate ale caselor de asigurări de sănătate. 32. (7) Recuperarea sumei conform prevederilor alin. pentru luna în care s-au produs aceste situaţii pentru medicii de familie la care se înregistrează aceste situaţii.. 22. 10. elaborate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.. VII.. în alte condiţii decât cele prevăzute la art. pentru furnizorii care sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. 3. 1. 26. 35. 17. la valoarea pentru un punct "per capita" respectiv la valoarea minimă garantată pentru un punct pe serviciu medical.cu recuperarea contravalorii acestor servicii. (3).. 31. (4) şi (5) casele de asigurări de sănătate ţin evidenţa distinct pe fiecare medic de familie. 4. se aplică următoarele sancţiuni: a) la prima constatare. b) la a doua constatare... acolo unde este cazul. 24. 23. pentru luna în care s-au produs aceste situaţii. avertisment scris.. medicilor de familie la care acestea au fost înregistrate. în derularea contractului. 41. 29. 5. 2. 25. cu 10%. pentru luna în care s-au produs aceste situaţii pentru medicii de familie la care se înregistrează aceste situaţii. 13. nu au fost efectuate . 27... precum şi transcrierea de prescripţii medicale pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală a asiguratului şi pentru unele materiale sanitare. 37. b) la a doua constatare. se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. inclusiv prescriere de medicamente cu şi fără contribuţie personală din partea asiguratului fără aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate/Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.. (8) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condiţiile alin. 28. (6) Reţinerea sumei conform prevederilor alin. (3).. (4) şi (5) se face prin plata directă sau executare silită pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. că serviciile raportate conform contractului. depuse lunar de către furnizor la casa de asigurări de sănătate. 11.. 7 pct. 9. cu 10%. (3). avertisment scris. (3) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea programului de lucru prevăzut în prezentul contract. pe baza documentelor necesare decontării serviciilor medicale furnizate în luna anterioară. se diminuează valoarea punctului per capita. precum şi de investigaţii paraclinice care sunt consecinţe ale unor acte medicale prestate de alţi medici. la prima constatare se diminuează cu 10% valoarea punctului per capita. 21. 20.. (5) În cazul în care în derularea contractului se constată. care nu sunt în conformitate cu reglementările legale în vigoare aplicabile în domeniul sănătăţii. 6. la data de . 10 Serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract trebuie să respecte criteriile privind calitatea serviciilor medicale. (4) şi (5) se face din prima plată care urmează a fi efectuată. se diminuează valoarea punctului per capita. în vederea decontării acestora. 16. (9) Pentru cazurile prevăzute la alin. (2) Până la data de 30 a lunii următoare încheierii trimestrului se face decontarea drepturilor băneşti ale medicilor de familie ca urmare a regularizărilor în funcţie de valoarea definitivă a punctului pe serviciu medical. Toate documentele necesare decontării se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate prin semnătura reprezentanţilor legali ai furnizorilor.cu această destinaţie.. 15. (4) şi (5) se utilizează conform prevederilor legale în vigoare.. 42 şi 43 se aplică următoarele sancţiuni: a) la prima constatare. (3). (4) În cazul în care. 39. precum şi prescrieri de medicamente cu şi fără contribuţie personală din partea asiguratului şi ale unor materiale sanitare şi/sau recomandări de investigaţii paraclinice. Calitatea serviciilor ART. 12. 19.

cutremur. (3) şi (4) pentru oricare situaţie. 9 alin. 13 Contractul de furnizare de servicii medicale se reziliază de plin drept. f) odată cu prima constatare după aplicarea în cursul unui an a măsurilor prevăzute la art. pentru o perioadă de două luni consecutive în cadrul unui trimestru. respectiv de la încetarea valabilităţii acesteia/acestuia. d) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a dovezii de evaluare a furnizorului. IX. marile inundaţii. În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni. în cazul celorlalte forme de organizare a cabinetelor medicale.VIII. g) dacă se constată nerespectarea programului de lucru prevăzut în contract prin lipsa nejustificată a medicului timp de 3 zile consecutive în cazul cabinetelor medicale individuale. (5). Clauză specială ART. Încetarea. 12 Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor. este considerată ca forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen. de la încetarea acestui caz. de asemenea. 9 alin. Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră. Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile calendaristice de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul judeţ. prin care să se certifice realitatea şi exactitatea faptelor şi împrejurărilor care au condus la invocarea forţei majore şi. X. Sunt considerate ca forţă majoră. e) nerespectarea termenelor de depunere a facturilor însoţite de documentele justificative privind activităţile realizate conform prezentului contract. împrejurări ca: război. revoluţie. respectiv 3 luni într-un an. ca urmare a constatării următoarelor situaţii: a) dacă furnizorul de servicii medicale nu începe activitatea în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnării contractului de furnizare de servicii medicale. în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor realizate. printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate. rezilierea şi suspendarea contractului ART. în sensul acestei clauze. fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului. precum şi o dată cu prima constatare după aplicarea măsurii prevăzută la art. c) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar. contractul se modifică în mod corespunzător prin excluderea medicului/medicilor la care s-a constatat nerespectarea nejustificată a programului de lucru timp de 3 zile consecutive. respectiv municipiul Bucureşti. intervenită după data semnării contractului şi care împiedică executarea acestuia. Răspunderea contractuală ART. embargo. în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data aprobării acestei măsuri. b) dacă din motive imputabile furnizorului acesta îşi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice. i) refuzul furnizorului de a pune la dispoziţia organelor de control ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ale caselor de asigurări de sănătate toate documentele justificative care atestă furnizarea serviciilor raportate în vederea decontării şi cele de evidenţă financiar-contabilă a serviciilor furnizate conform contractelor încheiate şi documentele justificative privind sumele decontate din Fondul naţional unic de asigurări 36 . 11 Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale partea în culpă datorează celeilalte părţi daune-interese.

în cazul în care contractul încetează/se modifică din nou. pentru situaţiile în care se justifică această decizie. c) acordul de voinţă al părţilor. casele de asigurări de sănătate nu vor mai intra în relaţii contractuale cu furnizorii respectivi până la următorul termen de contractare. (2) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate a încetat din motive imputabile furnizorilor. (1) lit. (3). casele de asigurări de sănătate nu vor accepta înregistrarea în niciun alt contract a persoanei/persoanelor respective până la următorul termen de contractare. a2) încetare prin faliment. se poate face printr-o notificare scrisă privind următoarea situaţie: în cazul în care numărul persoanelor înscrise la un medic de familie se menţine timp de 6 luni consecutiv la un nivel mai mic cu 20% din numărul minim stabilit pe unitate administrativ-teritorială/zonă de către comisia constituită conform art. (3) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. dar nu mai puţin de 6 luni de la data încetării contractului. 37 . (4) După reluarea relaţiei contractuale. b) din motive imputabile furnizorului. respectiv nu vor mai accepta înregistrarea persoanelor prevăzute la alin. din motive imputabile furnizorilor sau persoanelor prevăzute la alin. lichidare. f) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al casei de asigurări de sănătate. sau în raza administrativ-teritorială a casei de asigurări de sănătate limitrofă casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală. 15 alin. ART. casele de asigurări de sănătate nu vor mai încheia contracte cu furnizorii respectivi. desfiinţare sau reprofilare a furnizorului de servicii medicale. a3) încetarea definitivă a activităţii casei de asigurări de sănătate. dizolvare cu lichidare. din motive imputabile acestora. cu modificările şi completările ulterioare.sociale de sănătate. d) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale sau al casei de asigurări de sănătate. cu excepţia revocării dovezii de evaluare a furnizorului. a5) medicul titular al cabinetului medical individual renunţă sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România. e) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al casei de asigurări de sănătate printr-o notificare scrisă privind expirarea termenului de suspendare a contractului în condiţiile art. dar nu mai puţin de 6 luni de la data modificării contractului. cu indicarea motivului şi a temeiului legal. conform solicitării scrise a organelor de control în ceea ce priveşte documentele şi termenele de punere la dispoziţie a acestora. (3) în contractele încheiate cu aceşti furnizori sau cu alţi furnizori pentru aceste persoane care prin activitatea lor au condus la încetarea/modificarea contractului. printr-o notificare scrisă. 1389/2010. 23 alin. după caz. 14 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale încetează în următoarele situaţii: a) de drept la data la care a intervenit una din următoarele situaţii: a1) furnizorul de servicii medicale îşi încetează activitatea în raza administrativteritorială a casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală. prin reziliere. cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreşte încetarea contractului. (3) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate se modifică prin excluderea din contract a uneia sau mai multor persoane înregistrată/înregistrate în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate şi care desfăşoară activitate sub incidenţa acestuia la furnizorii respectivi. a4) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual iar cabinetul nu poate continua activitatea în condiţiile legii. d).

c) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate aprobat prin H. 15 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale se suspendă la data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii: a) în cazurile de forţă majoră confirmate de autorităţile publice competente. d) încetarea valabilităţii sau revocarea de către autorităţile competente a oricăruia dintre documentele prevăzute la art. de la data de înregistrare a documentului prin care se constată nesoluţionarea pe cale amiabilă a unor litigii între părţile contractante doar până la data la care contravaloarea acestor servicii medicale atinge valoarea concurentă a sumei care a făcut obiectul litigiului. pe bază de documente justificative prezentate casei de asigurări de sănătate. a) . 14 alin. şi nerespectarea obligaţiei de la art. suspendarea se aplică corespunzător numai medicului. 1389/2010. 13 şi la art. raportate şi validate conform contractelor încheiate se suspendă. cu condiţia ca furnizorul să facă dovada demersurilor întreprinse pentru actualizarea acestuia. 17 Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris. ART. XI. de suspendare din calitatea de membru sau suspendare din exerciţiul profesiei a medicului titular al cabinetului medical individual. constată de către casele de asigurări de sănătate din evidenţele proprii sau ca urmare a controalelor efectuate la furnizori. până la încetarea cazului de forţă majoră. f) se constată de către casa de asigurări de sănătate din oficiu. prin organele abilitate pentru efectuarea controlului sau la sesizarea oricărei persoane interesate. e) nerespectarea de către furnizorii de servicii medicale a termenelor de plată a contribuţiei la Fond. cu cel puţin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreşte încetarea contractului. (2) Decontarea serviciilor medicale contractate. pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale. a3. (1) lit. 7 pct. prevederile alin.subpct. b) la solicitarea furnizorului. d) se notifică casei de asigurări de sănătate. a5 şi lit. a) subpct. a) . Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 5 zile lucrătoare din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părţi contractante schimbarea survenită. XII. sau până la data ajungerii la termen a contractului. după caz. dar nu mai mult de 1/3 din sumele lunare care urmează a fi decontate. (1) lit.G. prin fax sau direct la sediul părţilor. dar nu mai mult de 6 luni. nr. efectuate. 16 Situaţiile prevăzute la art.(5) În cazul în care furnizorii intră în relaţii contractuale cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate pentru mai multe sedii secundare/puncte de lucru. 8. cu modificările şi completările ulterioare. nominalizate în contract. aflat în contract cu casa de asigurări de sănătate şi care se află în această situaţie. a4. c) de la data la care casa de asigurări de sănătate este înştiinţată despre decizia Colegiului teritorial al Medicilor. prin scrisori recomandate cu confirmare de primire. pentru motive obiective. Corespondenţa ART. Situaţiile prevăzute la art. 14 alin. a2. ART. până la data la care aceştia îşi achită obligaţiile la zi sau până la data ajungerii la termen a contractului. 14 alin. suspendarea operează pentru o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice de la data încetării valabilităţii/revocării acestuia. (3) şi (4) se aplică în mod corespunzător pentru fiecare dintre sediile secundare/punctele de lucru. suspendarea se face după 30 de zile calendaristice de la data la care casa de asigurări de sănătate a efectuat ultima plată către furnizor. Modificarea contractului 38 . a1 şi lit. (2). (1) lit.

Contencios .................. . organizată conform reglementărilor legale în vigoare sau de către instanţele de judecată... în două exemplare a câte . Director executiv al Direcţiei economice.... după caz.. sub rezerva notificării scrise a intenţiei de modificare şi a propunerilor de modificare cu cel puţin ... (2) Litigiile nesoluţionate dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate conform alin...... 39 .... 20 Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă......... XIV... Soluţionarea litigiilor ART...... pagini fiecare... Director executiv al Direcţiei relaţii contractuale........ ........................... Modificarea se face printr-un act adiţional semnat de ambele părţi şi este anexă a acestui contract.......... Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putinţă spiritului contractului... ART... 18 În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie....... 21 Prezentul contract se poate modifica prin negociere şi acord bilateral........ .... ART.... CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Preşedinte .ART. Documentele pe baza cărora se încheie contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară depuse de furnizor la casa de asigurări de sănătate: FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE Reprezentant legal............director general.. 22 (1) Litigiile legate de încheiere. Alte clauze Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiat astăzi ... derularea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă. 19 Valoarea definitivă a unui punct pe serviciu medical este cea calculată de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi nu este element de negociere între părţi. ANEXA 1 la contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară nr..... Vizat Juridic... ART.. clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător. ............... zile înaintea datei de la care se doreşte modificarea. XIII..... celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate......... câte unul pentru fiecare parte contractantă.. (1) se soluţionează de către Comisia de Arbitraj care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. ........ care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract.. la iniţiativa oricărei părţi contractante.....................

. ..... . .... conform modelului prevăzut în anexa nr.. . valabilă la data încheierii contractului... .. nr. efectuată conform prevederilor legale în vigoare...copie a actului de identitate pentru medici şi personalul mediu sanitar....lista bolnavilor cu afecţiunile cronice conform evidenţei organizate la nivelul cabinetului. din punctul de vedere al conformităţii şi valabilităţii acesteia/acestora.dovada de evaluare a punctului secundar de lucru nr...... ... valabilă la data încheierii contractului...... cu obligaţia furnizorului de a o reînnoi pe toată perioada derulării contractului..lista.... . ........dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la furnizor într-o formă prevăzută de lege şi care este înregistrat în contract funcţionează sub incidenţa acestuia.. 1389/2010... deschis la Banca . 40 .........dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor..... pe fiecare pagină. ACT ADIŢIONAL pentru serviciile medicale paraclinice .certificatul de membru al OAMGMAMR pentru personalul mediu sanitar valabil la data încheierii contractului. cu modificările şi completările ulterioare... după caz) al reprezentantului legal .programul de activitate al medicilor şi al personalului medico-sanitar.cod unic de înregistrare .. ..certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România pentru fiecare medic.declaraţie pe propria răspundere privind corectitudinea datelor de identificare ale persoanelor înscrise pe listă la momentul încetării termenului de valabilitate a contractului anterior...... 2 B la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ..... .copie a actului doveditor prin care personalul medico-sanitar îşi exercită profesia la furnizor..dovada plăţii la zi a contribuţiei la Fondul pentru asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii.... ....ecografii generale (abdomen şi pelvis) efectuate de medicii de familie.cont nr.. aprobat prin H..... furnizorul are obligaţia de a funcţiona cu personalul asigurat pentru răspundere civilă în domeniul medical pe toată perioada derulării contractului.. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012... .......cererea/solicitarea pentru intrare în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate nr. Documentele necesare încheierii contractelor..cod de înregistrare fiscală . sau cont nr... .... deschis la Trezoreria Statului.......cod numeric personal (copie BI/CI. ... sunt certificate pentru conformitate prin sintagma "conform cu originalul" şi prin semnătura reprezentantului legal... ...dovada de evaluare a unităţii sanitare nr.G. cu persoanele înscrise pentru medicii nou veniţi şi numai în format electronic pentru medicii care au fost în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate în anul precedent.. . depuse în copie.copie a documentului care atestă gradul profesional pentru medici........... ... .... pe suport de hârtie şi în format electronic...programul de activitate al cabinetului şi punctului de lucru. . Se întocmeşte după modelul contractului de furnizare de servicii medicale paraclinice adaptat.. .. ..

..... Părţile convenţiei de înlocuire: Dr. II.................... Locul de desfăşurare a activităţii Serviciile medicale se acordă în cabinetul medical (al medicului înlocuit) ... (numele şi prenumele) şi Medic înlocuitor . în limita a două luni/an ........... numărul de contract şi ştampila cabinetului medical al medicului înlocuit..... ... 3.......... IV... telefon: fix........... cu sediul în municipiul/oraşul .. .. cu Licen a de înlocuire temporară ca medic de familie nr... alese sau numite....ANEXA 4 .............) între reprezentantul legal al cabinetului medical şi medicul înlocuitor I..... 41 ................. cod de identificare fiscală ...... .. Motivele absenţei 1.. Preluarea activităţii medicale a medicului de familie .................. formularele cu regim special ale medicului înlocuit............... ...... nr............ mobil................. registrul de consultaţii al cabinetului în care îşi desfăşoară activitatea. ........ cu contract de furnizare de servicii medicale în asisten a medicală primară nr... 4... adresa de e-mail ... 2......... (numele şi prenumele) Codul de parafă ........cod unic de înregistrare .... ..................... (numele şi prenumele) reprezentant legal al cabinetului medical ... et. . . Obligaţiile medicului înlocuitor Obligaţiile medicului înlocuitor sunt cele prevăzute în contractul încheiat între medicul de familie înlocuit şi casa de asigurări de sănătate..................... str.............. incapacitate temporară de muncă în limita a două luni/an .. pentru o perioadă de absenţă de ........... .... cu contractul nr..... cont nr.................. deschis la Banca ....... sc................ Codul numeric personal .......... Medicul înlocuit . ...... 2..... după caz........... ............ . ..........model Vizat Casa de Asigurări de Sănătate ........... studii medicale de specialitate pentru o perioadă de maximum două luni/an ................... Prezenta convenţie se depune la casa de asigurări de sănătate odată cu înregistrarea primei perioade de absenţă în cadrul derulării contractului şi se actualizează.... ap... ............ CONVENŢIE DE ÎNLOCUIRE*) (anexă la Contractul de furnizare de servicii medicale din asistenţa medicală primară nr........... jude /sector ................... bl......... sau codul numeric personal al reprezentantului legal ............... medicul înlocuitor utilizează parafa proprie............. vacanţă pentru o perioadă de maximum 30 de zile lucrătoare/an calendaristic .. În desfăşurarea activităţii...................... III.......... V...... deschis la Trezoreria Statului sau cont nr......................... . de către medicul de familie .... încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate ........................................... fax ...... perioada cât ocupă funcţii de demnitate publică............ Obiectul convenţiei: 1.....

........................ ...... Modalitatea de plată a medicului de familie înlocuitor 1. al medicului înlocuit şi câte un exemplar revine părţilor semnatare...... 3........... în contul titularului contractului nr.......... acesta obligându-se să achite medicului înlocuitor ........ 2............................ dintre care un exemplar devine act adiţional la contractul nr.. Reprezentantul legal al cabinetului medical......... Prezenta convenţie de înlocuire a fost încheiată astăzi.................. Documentul de plată ...........................VI.. în 3 exemplare......... .......... lei/lună................... 42 .......... -----------*) Convenţia de înlocuire se încheie pentru perioade de absenţă în limita a două luni/an.... ........... Venitul "per capita" şi pe serviciu medical pentru perioada de absenţă se virează de Casa de Asigurări de Sănătate ....... ....... Medicul înlocuitor ...... VII....... Termenul de plată ..........

. ... pentru o perioadă de absenţă de ....... (numele şi prenumele) Codul de parafă . cod de identificare fiscală .......... .............) între casa de asigurări de sănătate şi medicul înlocuitor I............. 4............ perioada cât ocupă funcţii de demnitate publică alese sau numite..... ............................. cu sediul în municipiul/oraşul ....................... nr.......model CONVENŢIE DE ÎNLOCUIRE*) (anexă la Contractul de furnizare de servicii medicale din asistenţa medicală primară nr............ deschis la Trezoreria Statului sau cont nr. 5... Motivele absenţei: 1..... adresa de e-mail . ....... concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani ....... (numele şi prenumele) având codul numeric personal nr............... ... II...... .director general .... perioada în care unul dintre soţi îl urmează pe celălalt trimis în misiune permanentă în străinătate sau să lucreze într-o organizaţie internaţională în străinătate ..... de către medicul de familie ... 7................ ............... jude ul/sectorul ............. str....... încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate . ............... perioada de rezidenţiat în specialitatea medicină de familie sau alte studii medicale de specialitate .......................... 43 ........ Părţile convenţiei de înlocuire: Casa de Asigurări de Sănătate ............. sc............ et.................. şi Medic înlocuitor ........ ............ 6..... nr.... Codul numeric personal ..... incapacitate temporară de muncă................................. bl..................... Locul de desfăşurare a activităţii Serviciile medicale se acordă în cabinetul medical (al medicului înlocuit) ......cod unic de înregistrare .............. (numele şi prenumele) din cabinetul medical . pentru Medicul înlocuit .. concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului cu handicap până la împlinirea de către acesta a vârstei de 3 ani IV........ mobil ..... ap............................................. 2.. cu contract de furnizare de servicii medicale în asisten a medicală primară nr......... ..... care depăşeşte două luni/an ...... ..... al cărui reprezentant legal este: ..... jude ul/sectorul . telefon/fax .. cu contract nr...... reprezentată prin preşedinte ............. Obiectul convenţiei Preluarea activităţii medicale a medicului de familie ........ ...................... concediu de sarcină sau lehuzie .... Licen a de înlocuire temporară ca medic de familie nr.. III.................... fax . ............... telefon: fix......... care depăşeşte două luni/an .... cont nr........... deschis la Banca ..... cu sediul în municipiul/oraşul .. 3..ANEXA 5 . ............... ........ str.........

Contencios ----------*) Convenţia de înlocuire se încheie pentru perioade de absenţă mai mari de două luni/an. .. Director executiv al Direc iei rela ii contractuale... V...........Programul de activitate al medicului înlocuitor se va stabili în conformitate cu programul de lucru al cabinetului în care îşi desfăşoară activitatea.. 44 ............ De acord........................... .................... Termenul de plată . Director executiv al Direc iei economice ......... 2.... 3. VII........................... registrul de consultaţii al cabinetului în care îşi desfăşoară activitatea.. Documentul de plată ... 4..... ..... Vizat Juridic.............. în două exemplare....... Medicul înlocuitor are obligaţia faţă de cabinetul medical al medicului înlocuit de a suporta cheltuielile de administrare şi de personal care reveneau titularului cabinetului respectiv. Pentru punctajul "per capita" se va lua în calcul gradul profesional al medicului înlocuitor pentru perioada de valabilitate a convenţiei................. În desfăşurarea activităţii..... al medicului înlocuit şi un exemplar revine medicului înlocuitor.......................... numărul de contract şi ştampila cabinetului medical al medicului înlocuit... medicul înlocuitor utilizează parafa proprie...... Modalitatea de plată a medicului de familie înlocuitor 1. formularele cu regim special ale medicului înlocuit............................... **) Cu excepţia situaţiilor în care acesta se află în imposibilitatea de a fi prezent.... Veniturile "per capita" şi pe serviciu aferente perioadei de absenţă se virează de casa de asigurări de sănătate în contul medicului înlocuitor nr........ Obligaţiile medicului înlocuitor Obligaţiile medicului înlocuitor sunt cele prevăzute în contractul încheiat între medicul de familie înlocuit şi casa de asigurări de sănătate...... VI...... Medicul înlocuitor..........director general.... deschis la Banca . Reprezentant legal al cabinetului medical**) .. ...... Prezenta convenţie de înlocuire a fost încheiată astăzi....... CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Preşedinte . ........................... dintre care un exemplar devine act adiţional la contractul nr. ......................................

.... la termenele prevăzute în convenţie.. lista nominală a acestora.... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. Obligaţiile casei de asigurări de sănătate ART.......... 3 Prezenta convenţie este valabilă o perioadă de maximum 3 luni de la data încheierii... str... 1389/2010. 1389/2010............. . judeţul/sectorul ...... cu sediul în municipiul/oraşul .. nr.. reprezentată prin preşedinte ................... prezentate atât pe suport hârtie cât şi în format electronic. str.. Durata convenţiei ART.................... şi sediul punctului de lucru secundar în comuna ...... . III....... IV. adresă de email .. II... telefon .. judeţul/sectorul . ………….ANEXA 6 CONVENŢIE DE FURNIZARE de servicii medicale în asistenţa medicală primară I...... în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data operării acestora... prin afişare pe pagina web şi la sediul propriu. et..... . având sediul cabinetului medical în municipiul/oraşul/comuna .... cu sau fără punct de lucru secundar .... nr...G................ ................. telefon: fix/mobil ...... cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr..... pe baza facturii însoţite de documente justificative. şi Unitatea sanitară de asistenţă medicală primară .. ...... .... telefon/fax ..... autorizaţi şi evaluaţi şi să facă publică în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii convenţiilor.director general ..2012.. cuprinzând denumirea fiecăruia şi să actualizeze permanent această listă în funcţie de modificările apărute. ..... conform Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . în formatul solicitat 45 .... ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012.... 1 Obiectul prezentei convenţii îl constituie furnizarea de servicii medicale în asistenţa medicală primară... nr.... 2 Serviciile medicale furnizate în asistenţa medicală primară sunt cuprinse în pachetele de servicii medicale prevăzute în anexa nr. Părţile contractante Casa de Asigurări de Sănătate ...... aprobat prin H....... 4 Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligaţii: a) să încheie convenţii numai cu furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală primară........ Obligaţiile părţilor A.... ... cu modificările şi completările ulterioare.... str..... Servicii medicale furnizate ART.. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . aprobat prin Hotărârea Guvernului nr... ... reprezentată prin ..................... V........2012. ....... b) să deconteze medicilor de familie nou-veniţi în sistemul de asigurări sociale de sănătate. 1389/2010... sc. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. nr..... conform legii.. bl.... ap. Obiectul convenţiei ART......

h) să recupereze de la furnizorii care au acordat servicii medicale sumele reprezentând contravaloarea acestor servicii. f) să informeze furnizorul de servicii medicale cu privire la condiţiile de încheiere a convenţiilor şi la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative prin publicare pe pagina web proprii. să comunice acestuia notele de constatare. conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie. în condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. în cazul în care controlul este efectuat de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau cu participarea acesteia. prin toate mijloacele de care dispune. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. aprobat prin H. în condiţii grele şi foarte grele. j) să aducă la cunoştinţa furnizorilor de servicii medicale cu care se află în relaţie contractuală numele şi codul de parafă ale medicilor care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. aprobat prin H. prin intermediul paginii web proprii precum şi prin e-mail la adresele comunicate oficial de către furnizor. d) să acorde furnizorului de servicii medicale sume care să ţină seama şi de condiţiile de desfăşurare a activităţii în zone izolate. 1389/2010. materiale sanitare şi dispozitive medicale acordate de alţi furnizori aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate în baza biletelor de trimitere eliberate de către aceştia. pentru care sunt stabilite drepturi suplimentare. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012. în situaţia în care nu au fost îndeplinite condiţiile pentru ca asiguraţii să beneficieze de aceste servicii. cu modificările şi completările ulterioare.2012. cu modificările şi completările ulterioare. i) să contracteze. notificarea privind măsurile dispuse se transmite furnizorului de către casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la casa de asigurări de sănătate. 4 alin. furnizorul de servicii medicale cu privire la condiţiile de acordare a serviciilor medicale şi cu privire la orice intenţie de schimbare în modul de acordare a acestora. după caz. cu modificările şi completările ulterioare. g) să informeze asiguraţii cu privire la dreptul acestora de a efectua controlul medical. Sumele astfel obţinute se utilizează conform prevederilor legale în vigoare.G. 46 . nr. e) să înmâneze la momentul finalizării controlului procesele-verbale de constatare furnizorului de servicii medicale sau. nr. precum şi contravaloarea unor servicii medicale. cu excepţia situaţiilor impuse de actele normative.G. c) să informeze în prealabil într-un număr de zile similar celui prevăzut la art. 1389/2010. medicamente cu şi fără contribuţie personală. notele de constatare întocmite în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data prezentării în vederea efectuării controlului. (1) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012. potrivit prevederilor legale în vigoare. venitul. respectiv să deconteze contravaloarea investigaţiilor medicale paraclinice numai dacă medicii de familie au competenţa legală necesară şi au în dotarea cabinetului aparatura medicală corespunzătoare pentru realizarea acestora. 1389/2010.

să reînnoiască pe toată perioada de derulare a convenţiei. 5. în situaţia în care medicul de familie prescrie medicamente cu şi fără contribuţie personală la recomandarea altor medici. după caz. Modelul formularului tipizat de scrisoare medicală este cel stabilit în anexa nr. recomandările vor fi comunicate utilizându-se formularul tipizat de scrisoare medicală sau biletul de ieşire din spital. după caz. în localitatea de domiciliu sau.k) să deducă spre soluţionare organelor abilitate situaţiile în care constată neconformitatea documentelor depuse de către furnizori. Pentru persoanele care se încadrează în "Programul pentru compensarea în procent de 90% a preţului de referinţă al medicamentelor acordate pensionarilor cu venituri realizate numai din pensii de până la 700 lei/lună". 1389/2010. 38 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. folosind exclusiv formularul tipizat de scrisoare medicală iar la externarea din spital. iniţiată de către medicul de specialitate aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. care este formular 47 . Nou-născutul va fi înscris pe lista medicului de familie care a îngrijit gravida. dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor. pentru a căror corectitudine furnizorii depun declaraţii pe proprie răspundere. 4. curative. la solicitarea părinţilor sau a aparţinătorilor legali. conform celor de mai sus. să prescrie medicamente cu sau fără contribuţie personală şi după caz. dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la furnizor. nr. medicul de specialitate din ambulatoriu. sunt obligaţi să comunice recomandările formulate. precum şi investigaţii paraclinice numai ca o consecinţă a actului medical propriu. după caz. 8. medicul de familie prescrie medicamentele recomandate de către alţi medici aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. 7. prevenţie. 5 Furnizorul de servicii medicale are următoarele obligaţii: 1. cu modificările şi completările ulterioare. imediat după naşterea copilului dacă părinţii nu au altă opţiune exprimată în scris. de reşedinţă a acestora. aprobat prin H. să nu refuze înscrierea pe listă a copiilor. 6. pentru unele materiale sanitare. de reşedinţă a acestuia. B. precum şi medicul de medicina muncii. prin prescrierea primei reţete pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală şi. să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate. 3. precum şi situaţiile în care medicul de familie prescrie medicamente la recomandarea medicului de medicina muncii. Pentru aceste cazuri. unele materiale sanitare. dovada de evaluare a furnizorului.G. numai dacă acestea au fost comunicate pe baza scrisorii medicale. să înscrie din oficiu copiii care nu au fost înscrişi pe lista unui medic de familie odată cu prima consultaţie a copilului bolnav în localitatea de domiciliu sau. Obligaţiile furnizorului de servicii medicale ART. Excepţie fac situaţiile în care pacientul urmează o schemă de tratament stabilită pentru o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice. să înscrie pe lista proprie gravidele şi lehuzele neînscrise pe lista unui medic de familie la prima consultaţie. să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului şi a furnizorului. de urgenţă şi de suport în limita competenţei profesionale. 2. să acorde servicii medicale de profilaxie. cu obligaţia ca acesta să conţină explicit toate elementele prevăzute în scrisoarea medicală. responsabilitatea prescrierii revine exclusiv medicului/medicilor care a/au indicat tratamentul. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012.

cu modificările şi completările ulterioare. 12. în limita competenţei şi a dotărilor existente. program asumat prin prezenta convenţie şi care se depune la casa de asigurări de sănătate la dosarul de contractare. al cărui model este prevăzut în anexa nr. potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementărilor legale în vigoare. să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate. 10. să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 20. la sediul furnizorului. pagină web. să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi. în timpul programului de lucru. numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală. b) programul de lucru va avea avizul conform al direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti. 11. informând în prealabil asiguratul despre tipurile şi efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie. 9.G. să asigure acordarea de servicii medicale asiguraţilor fără nici o discriminare. 21. 15. să completeze corect şi la zi formularele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. unic pe ţară. şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării convenţiei. 39 B la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. să furnizeze tratamentul adecvat şi să prescrie medicamentele de care beneficiază asiguraţii corespunzătoare denumirilor comune internaţionale aprobate prin hotărâre a Guvernului. ori de câte ori se solicită. să afişeze într-un loc vizibil programul de lucru. să acorde cu prioritate asistenţă medicală femeii gravide şi sugarilor. 17. să anunţe casa de asigurări de sănătate despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza încheierii convenţiei de furnizare de servicii medicale. precum şi intimitatea şi demnitatea acestora.bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării. conform prevederilor actelor normative referitoare la sistemul de asigurări sociale de sănătate. 19. în condiţiile stabilite în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. să asigure utilizarea formularelor cu regim special unice pe ţară . nr. aprobat prin H. 14. e-mail. 16. 1389/2010. cele cu regim special şi cele tipizate. să informeze asiguraţii cu privire la obligaţiile furnizorului de servicii medicale şi ale asiguratului referitoare la actul medical. care se depune la casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 30 de zile de la data semnării convenţiei. să raporteze casei de asigurări de sănătate datele necesare pentru urmărirea desfăşurării activităţii în asistenţa medicală. să asigure eliberarea actelor medicale. fax. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012. telefon. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate 48 . să asigure acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă medico-chirurgicală.cu regim special. în maximum 5 zile calendaristice de la data producerii modificării. 18. folosind formele cele mai eficiente de tratament. în baza unui formular. respectiv cele privind evidenţele obligatorii. 22. 13. a) să respecte programul de lucru şi să îl comunice casei de asigurări de sănătate. precum şi datele de contact ale acesteia: adresă.

respectiv beneficiarilor formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. factura este însoţită de documentele justificative privind activităţile realizate.G. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii. în perioada de valabilitate a cardului. titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate în perioada de valabilitate a cardului. 23. 25. după caz. pentru completarea tabloului clinic al pacientului pentru care se face trimiterea. atât pe suport de hârtie cât şi în format electronic. 24. în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România. să întocmească bilet de trimitere. să asigure acordarea serviciilor medicale prevăzute în pachetele de servicii medicale. în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale. respectiv în baza Regulamentului CEE nr. nr. să recomande dispozitive medicale de protezare stomii şi incontinenţă urinară numai ca urmare a scrisorii medicale comunicată de către medicul de specialitate aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. înţelegeri. 29. 26. să utilizeze Sistemul informatic unic integrat. începând cu data la care acesta va fi pus în funcţiune. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii. în situaţia ataşării la biletul de trimitere a 49 . după caz precum şi din alte state cu care România a încheiat acorduri. elaborate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. conform dispoziţiilor legale. În situaţia în care se utilizează un alt sistem informatic acesta trebuie să fie compatibil cu Sistemul informatic unic integrat. către societăţi de turism balnear şi de recuperare. care au dreptul şi beneficiază de servicii medicale acordate pe teritoriul României. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială privind coordonarea sistemelor de securitate socială respectiv în baza Regulamentului CEE nr. convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii. în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate în mod distinct pentru asiguraţi. şi să consemneze în acest bilet sau să ataşeze în copie.pentru anii 2011 – 2012. să asigure acordarea asistenţei medicale necesare titularilor cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European. 1389/2010. cu modificările şi completările ulterioare. pentru persoanele cărora li s-a acordat asistenţă medicală pentru accidente de muncă şi boli profesionale. 27. pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European. caz în care furnizorii sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea în procesul de transmitere a datelor. respectiv beneficiari ai formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. să factureze lunar. în vederea decontării de către casa de asigurări de sănătate activitatea realizată conform convenţiei de furnizare de servicii medicale. să utilizeze sistemul de raportare în timp real. 28. 30. monitorizarea şi decontarea tratamentului în cazul unor afecţiuni. convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii. pentru cazurile prezentate ca urmare a situaţiilor în care le-au fost aduse prejudicii sau daune sănătăţii de către alte persoane. precum şi data la care au fost efectuate. rezultatele investigaţiilor efectuate în regim ambulatoriu. aprobat prin H. înţelegeri. să respecte protocoalele de practică pentru prescrierea. să acorde asistenţă medicală pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri.

32. să încaseze sumele reprezentând fie contribuţia personală pentru unele servicii medicale. nr. să completeze formularele cu regim special utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate . 37. fie coplata pentru alte servicii medicale de care au beneficiat asiguraţii. dacă este cazul. care este formular cu regim special. către medicul/medicii de familie pentru care au optat persoanele care au fost înscrise pe listele medicului/medicilor şi care nu se mai află în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. să întocmească liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile. bilet de trimitere pentru investigaţiile paraclinice. 36. să încaseze de la asiguraţi contravaloarea serviciilor medicale la cerere.G.în aceste situaţii furnizorul de servicii medicale nu are dreptul de a elibera bilete de trimitere sau prescripţii medicale utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate. inclusiv pentru situaţiile programabile dacă asiguratul solicită efectuarea serviciilor respective înaintea datei programate . ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012. să asigure utilizarea formularului de bilet de trimitere pentru investigaţii paraclinice. să organizeze la nivelul cabinetului evidenţa bolnavilor cu afecţiunile cronice prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. să recomande asiguraţilor tratamentul adecvat şi eficient. 31. 34. 39. medicul va menţiona pe biletul de trimitere că a anexat rezultatele investigaţiilor şi va informa asiguratul asupra obligativităţii de a le prezenta medicului căruia urmează să i se adreseze. casele de asigurări de sănătate recuperează de la aceştia contravaloarea serviciilor medicale recomandate/medicamentelor cu şi fără contribuţie personală prescrise. şi să raporteze această evidenţă la casa de asigurări de sănătate. cu modificările şi completările ulterioare. respectiv al excluderii medicului/medicilor din convenţia încheiată cu casa de asigurări de sănătate. 35. 33. 38. să îşi constituie o listă proprie cuprinzând persoanele beneficiare ale pachetelor de servicii medicale şi să comunice lunar casei de asigurări de sănătate datele de identificare a persoanelor cărora le-a acordat servicii medicale. conform prevederilor legale în vigoare. conform prevederilor legale în vigoare. furnizorii de servicii medicale din asistenţa medicală primară sunt obligaţi să anunţe casa de asigurări de sănătate referitor la predarea documentelor medicale. prescripţie medicală. unic pe ţară şi să recomande investigaţiile paraclinice în concordanţă cu diagnosticul. să informeze persoanele asigurate în vârstă de peste 18 ani înscrise pe lista sa cu privire la dreptul acestora de a efectua un control medical pentru prevenirea bolilor cu consecinţe majore în morbiditate şi mortalitate.lista cât şi modificările ulterioare privind mişcarea lunară a bolnavilor cronici.rezultatelor investigaţiilor. 50 .bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării. în condiţiile legii. cu respectarea condiţiilor privind modalităţile de prescriere a medicamentelor. ce au fost efectuate/eliberate de alţi furnizori în baza acestor formulare şi decontate de casele de asigurări de sănătate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. 1389/2010. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. În cazul nerespectării acestei obligaţii. aprobat prin H. cu toate datele pe care acestea trebuie să le cuprindă conform prevederilor legale în vigoare. la sfârşitul primei luni . în cazul încetării/rezilierii convenţiei.

Prenume ... Prenume . să asigure realizarea altor vaccinări recomandate şi reglementate de Ministerul Sănătăţii ca acţiuni prioritare de sănătate publică.. nr.. 43................ lei Venitul lunar total aferent medicului de familie nou-venit ................... 1 alin................... Venitul lunar aferent medicului de familie nou-venit ... Program de lucru ... Grad profesional ........... să solicite începând cu data implementării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate acest document titularilor acestuia în vederea acordării serviciilor medicale..... cu modificările şi completările ulterioare......................................... 41.............. Cod numeric personal .. a).. în conformitate cu prevederile legale în vigoare...........40............................. inclusiv pentru cheltuieli de personal aferente personalului angajat... la care se aplică ajustările prevăzute la art............. d) pct...% Suma lunară aferentă cheltuielilor de administrare şi funcţionare a cabinetului medical în care îşi desfăşoară activitatea medicul de familie nou-venit ....... Clauze speciale ..... pe baza facturii şi a documentelor necesare decontării depuse lunar de furnizor la casa de asigurări de sănătate la data de .... b) o sumă necesară pentru cheltuielile de administrare şi funcţionare a cabinetului medical.................................. (2) lit.. 6 Modalităţile de plată în asistenţa medicală primară pentru medicii nou-veniţi sunt: Medicii de familie nou-veniţi într-o localitate beneficiază de un venit format din: a) o sumă echivalentă cu media dintre salariul maxim şi cel minim prevăzute în sistemul sanitar bugetar pentru gradul profesional obţinut de medic...... să informeze părinţii asupra vaccinărilor şi tipurilor de vaccinuri acordate în cadrul Programului naţional de imunizare al Ministerului Sănătăţii.. plătit la data de ................... 1 din anexa nr................ Codul de parafă a medicului ............................................. egală cu venitul medicului respectiv.... lei......... serviciile medicale acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate..................... 1389/2010....... Grad profesional . aprobat prin H........................... Modalităţi de plată ART..... înmulţit cu 1. respectiv administrarea vaccinului recomandat......... b) Medic de familie nou-venit Nume ....... stabilită potrivit lit.................. VI.................. acesta are obligaţia de a solicita consimţământul informat al părintelui pentru utilizarea.................... lei Sporul acordat în raport cu condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea ...... cheltuieli cu medicamentele şi materialele sanitare pentru trusa de urgenţă.G........ să efectueze şi să raporteze vaccinările obligatorii prevăzute în cadrul Programului naţional de imunizare al Ministerului Sănătăţii...... Cod numeric personal . în cazul în care medicul recomandă părintelui efectuarea unui alt tip de vaccin decât cel asigurat în cadrul Programului naţional de imunizări...se completează pentru fiecare cabinet medical şi medic de familie nouvenit în componenţa cabinetului medical cu care s-a încheiat convenţia: a) Medic de familie nou-venit Nume ...... 42............................... 51 ...................5....... ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012................ Codul de parafă a medicului ................. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.......

. precum şi de investigaţii paraclinice care sunt consecinţe ale unor acte medicale prestate de alţi medici..... b) la a doua constatare... 13.... 3.. 7 se aplică următoarele sancţiuni: a) la prima constatare..... pe baza facturii şi a documentelor necesare decontării depuse lunar de furnizor la casa de asigurări de sănătate la data de ........ pentru luna în care s-au produs aceste situaţii. se diminuează suma stabilită conform art. nr.... 1389/2010..... 1389/2010... 30....... 1.. 7 (1) În cazul în care în derularea convenţiei se constată nerespectarea programului de lucru prevăzut în prezenta convenţie precum şi prescrieri de medicamente cu şi fără contribuţie personală din partea asiguratului şi ale unor materiale sanitare şi/sau recomandări de investigaţii paraclinice.. pentru luna în care sau produs aceste situaţii...... 26. 14. 31 din Contractulcadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ............ cu modificările şi completările ulterioare....... medicilor de familie la care se înregistrează aceste situaţii. 17. medicilor de familie la care acestea au fost înregistrate..........2012 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr..... 11.. 22........ 35.... nr............. 21... b) la a doua constatare. 29.% Suma lunară aferentă cheltuielilor de administrare şi funcţionare a cabinetului medical în care îşi desfăşoară activitatea medicul de familie nou-venit ... se diminuează cu 10% suma stabilită conform art..... pentru luna în care s-au produs aceste situaţii.......... 31 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . ART........ 2. avertisment scris...... 41 şi 42. .. 12. în cazul medicilor nou-veniţi într-o localitate. că serviciile raportate conform convenţiei nu au fost efectuate...G. 24...... plătit la data de ..... la prima constatare se diminuează cu 10% suma stabilită conform art. 31 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . lei. precum şi transcrierea de prescripţii medicale pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală a asiguratului şi pentru unele materiale sanitare. 38...... lei Venitul lunar total aferent medicului de familie nou-venit .........Program de lucru . (2) În cazul în care......... 52 . Toate documentele necesare decontării se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate prin semnătura reprezentanţilor legali ai furnizorilor. inclusiv prescriere de medicamente cu şi fără contribuţie personală din partea asiguratului....... 37........ în derularea convenţiei... medicilor de familie la care se înregistrează aceste situaţii... în urma controlului efectuat de către serviciile specializate ale caselor de asigurări de sănătate. (3) În cazul în care în derularea convenţiei se constată...... cu modificările şi completările ulterioare........ 10.. 40......... avertisment scris. 18... 4..... fără aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate/Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate....2012 aprobat prin H.....2012 aprobat prin H..... se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art.. în cazul medicilor de familie nou-veniţi într-o localitate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate...... 16... 5. lei Sporul acordat în raport cu condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea .... 5 pct.. 8.... în alte condiţii decât cele prevăzute la art....G... 5 pct........ 19....... 33. Venitul lunar aferent medicului de familie nou-venit ...... 9. cu modificările şi completările ulterioare...... acolo unde este cazul........ c) .... 1389/2010.. 25. care nu sunt în conformitate cu reglementările legale în vigoare aplicabile în domeniul sănătăţii.......... 20... 23.. se aplică următoarele sancţiuni: a) la prima constatare.....

7 alin. intervenită după data semnării convenţiei şi care împiedică executarea acestuia. printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate. cutremur. prin care să certifice realitatea şi exactitatea faptelor şi împrejurărilor care au condus la invocarea forţei majore şi. în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data aprobării acestei măsuri. (6) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condiţiile alin. X. (2) şi (3) se face prin plata directă sau executare silită pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. 53 . Clauză specială ART. c) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar. elaborate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (1) şi (2) pentru oricare situaţie. de asemenea. f) dacă se constată nerespectarea programului de lucru prevăzut în convenţie prin lipsa nejustificată a medicului timp de 3 zile consecutive în cazul cabinetelor medicale individuale. împrejurări ca: război. pentru furnizorii care sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen. embargo. VII. 10 Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor. revoluţie. e) odată cu prima constatare după aplicarea în cursul unui an a măsurilor prevăzute la art. Răspunderea contractuală ART. 7 alin. Încetarea. precum şi odată cu prima constatare după aplicarea măsurii prevăzute la art. (2) şi (3) se utilizează conform prevederilor legale în vigoare. în sensul acestei clauze. (1). Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile calendaristice de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul judeţ. (3). b) dacă din motive imputabile furnizorului acesta îşi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice. 11 Convenţia de furnizare de servicii medicale se reziliază de plin drept. respectiv de la încetarea valabilităţii acesteia/acestuia. VIII. este considerată ca forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca forţă majoră. ca urmare a constatării următoarelor situaţii: a) dacă furnizorul de servicii medicale nu începe activitatea în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnării convenţiei de furnizare de servicii medicale. (1). (7) Pentru cazurile prevăzute la alin. 9 Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale partea în culpă datorează celeilalte părţi daune-interese. (2) şi (3) se face din prima plată care urmează a fi efectuată. (1). marile inundaţii. Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră. (5) Recuperarea sumei conform prevederilor alin. d) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a dovezii de evaluare a furnizorului.(4) Reţinerea sumei conform prevederilor alin. rezilierea şi suspendarea convenţiei ART. respectiv municipiul Bucureşti. 8 Serviciile medicale furnizate în baza prezentei convenţii trebuie să respecte criteriile privind calitatea serviciilor medicale acordate asiguraţilor. IX. (1). de la încetarea acestui caz. (2) şi (3) casele de asigurări de sănătate ţin evidenţa distinct pe fiecare medic de familie. Calitatea serviciilor ART.

a5) medicul titular al cabinetului medical individual renunţă sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România. casele de asigurări de sănătate nu vor accepta înregistrarea în niciun alt contract a persoanei/persoanelor respective până la următorul termen de contractare. din motive imputabile acestora. (3) În cazul în care convenţia dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate se modifică prin excluderea din convenţie a uneia sau mai multor persoane înregistrată/înregistrate în convenţia încheiată cu casa de asigurări de sănătate şi care desfăşoară activitate sub incidenţa acestuia la furnizorii respectivi. casele de asigurări de sănătate nu vor mai intra în relaţii contractuale cu furnizorii respectivi până la următorul termen de contractare. pentru o perioadă de două luni consecutive în cadrul unui trimestru. h) refuzul furnizorului de servicii medicale de a pune la dispoziţia organelor de control ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ale caselor de asigurări de sănătate toate documentele justificative care atestă furnizarea serviciilor raportate şi cele de evidenţă financiar-contabilă a serviciilor furnizate conform convenţiei încheiate şi documentele justificative privind sumele decontate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. i) nerespectarea termenelor de depunere a facturilor însoţite de documentele justificative privind activităţile realizate conform prezentei convenţii. a4) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual iar cabinetul nu poate continua activitatea în condiţiile legii. convenţia se modifică în mod corespunzător prin excluderea medicului/medicilor la care s-a constatat nerespectarea nejustificată a programului de lucru timp de 3 zile consecutive.cu excepţia revocării dovezii de evaluare a furnizorului. ART. a3) încetarea definitivă a activităţii casei de asigurări de sănătate. dar nu mai puţin de 6 luni de la data încetării convenţiei. desfiinţare sau reprofilare a furnizorului de servicii medicale. conform solicitării scrise a organelor de control în ceea ce priveşte documentele şi termenele de punere la dispoziţie a acestora. c) acordul de voinţă al părţilor. cu indicarea motivului şi a temeiului legal. după caz. d) denunţarea unilaterală a convenţiei de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale sau al casei de asigurări de sănătate. b) din motive imputabile furnizorului. (1) lit. 13 alin. dar nu mai puţin de 6 luni de la data modificării convenţiei. în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate. cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreşte încetarea contractului. 54 . prin reziliere. dizolvare cu lichidare. lichidare.în cazul celorlalte forme de organizare a cabinetelor medicale. d) . printr-o notificare scrisă. 12 (1) Convenţia de furnizare de servicii medicale încetează în următoarele situaţii: a) de drept la data la care a intervenit una din următoarele situaţii: a1) furnizorul de servicii medicale îşi încetează activitatea în raza administrativ-teritorială a casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală sau în raza administrativ-teritorială a casei de asigurări de sănătate limitrofă casei cu care de află în relaţie contractuală. e) denunţarea unilaterală a convenţiei de către reprezentantul legal al casei de asigurări de sănătate printr-o notificare scrisă privind expirarea termenului de suspendare a convenţiei în condiţiile art. a2) încetare prin faliment. (2) În cazul în care convenţia dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate a încetat din motive imputabile furnizorilor.

(3) în contractele încheiate cu aceşti furnizori sau cu alţi furnizori pentru aceste persoane care prin activitatea lor au condus la încetarea/modificarea contractului. până la încetarea cazului de forţă majoră. 5 pct. cu condiţia ca furnizorul să facă dovada demersurilor întreprinse pentru actualizarea acestuia. ART. nominalizate în contract.(4) După reluarea relaţiei contractuale. raportate şi validate conform convenţiilor încheiate se suspendă. a4) şi a5) se constată de către casa de asigurări de sănătate din oficiu. sau până la data ajungerii la termen a convenţiei. cu modificările şi completările ulterioare. prin organele sale abilitate. ART. suspendarea se face după 30 de zile calendaristice de la data la care casa de asigurări de sănătate a efectuat ultima plată către furnizor. efectuate. a) subpct. suspendarea operează pentru o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice de la data încetării valabilităţii/revocării acestuia. 11 şi la art. 1389/2010. care se află în situaţia descrisă anterior. (2).c). pe bază de documente justificative prezentate casei de asigurări de sănătate. din motive imputabile furnizorilor sau persoanelor prevăzute la alin. c) de la data la care casa de asigurări de sănătate este înştiinţată despre decizia Colegiului teritorial al Medicilor de suspendare din calitatea de membru sau suspendare din exerciţiul profesiei a medicului titular al cabinetului medical individual. (1) lit. şi nerespectarea obligaţiei de la art. dar nu mai mult de 6 luni.2012 aprobat prin H. (3). nr. (5) În cazul în care furnizorii intră în relaţii contractuale cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate pentru mai multe sedii secundare/puncte de lucru. din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . până la data la care aceştia îşi achită obligaţiile la zi sau până la data ajungerii la termen a convenţiei. (1) lit. (3) şi (4) se aplică în mod corespunzător pentru fiecare dintre sediile secundare/punctele de lucru. 55 . pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale.G. 13 (1) Convenţia se suspendă la data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii: a) în cazurile de forţă majoră confirmate de autorităţile publice competente. respectiv nu vor mai accepta înregistrarea persoanelor prevăzute la alin. constatată de către casele de asigurări de sănătate din evidenţele proprii sau ca urmare a controalelor efectuate la furnizori. în cazul în care convenţia/contractul încetează/se modifică din nou. (2) Decontarea serviciilor medicale contractate. sau la sesizarea oricărei persoane interesate. dar nu mai mult de 1/3 din sumele lunare care urmează a fi decontate. casele de asigurări de sănătate nu vor mai încheia contracte cu furnizorii respectivi. a2). 14 Situaţiile prevăzute la art. 12 alin. pentru motive obiective. 14 alin. b) la solicitarea furnizorului. a3). suspendarea se va aplica corespunzător numai medicului aflat în convenţie. prevederile alin. a) . de la data de înregistrare a documentului prin care se constată nesoluţionarea pe cale amiabilă a unor litigii între părţile contractante doar până la data la care contravaloarea acestor servicii medicale atinge valoarea concurentă a sumei care a făcut obiectul litigiului. e) nerespectarea de către furnizorii de servicii medicale a termenelor de plată a contribuţiei la Fond. d) încetarea valabilităţii sau revocarea de către autorităţile competente a oricăruia dintre documentele prevăzute la art. Situaţiile prevăzute la art. 6. a) subpct. a1) şi d) se notifică casei de asigurări de sănătate cu cel puţin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreşte încetarea convenţiei. 12 alin. (1) lit.

ART.......... în două exemplare a câte ............. .............. .... Corespondenţa ART... Documentele pe baza cărora se încheie convenţia de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară depuse de furnizor la casa de asigurări de sănătate: . Contencios FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE Reprezentant legal.......director general......... Vizat Juridic. XIII. Alte clauze ......... prin fax sau direct la sediul părţilor............ CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Preşedinte ... XII. prin scrisori recomandate cu confirmare de primire. Director executiv al Direcţiei economice . organizată conform reglementărilor legale în vigoare sau de către instanţele de judecată.. clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător.................cont nr.... pagini fiecare........... . 16 În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie....... sau cont nr.. ... Modificarea convenţiei ART............................ Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 5 zile lucrătoare din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezenta convenţie să notifice celeilalte părţi contractante schimbarea survenită... .............. ANEXA 1 la convenţia de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară nr.... .............. care intră în vigoare pe durata derulării prezentei convenţii...... celelalte prevederi ale convenţiei nu vor fi afectate de această nulitate............................ 15 Corespondenţa legată de derularea prezentei convenţii se efectuează în scris.. .............. (2) Litigiile nesoluţionate dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate conform alin...... ....cod de înregistrare fiscală ............... Prezenta convenţie de furnizare a serviciilor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiată astăzi. 17 Dacă o clauză a acestei convenţii ar fi declarată nulă................................... derularea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezenta convenţie vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă.. după caz) al reprezentantului legal ........ ... 18 (1) Litigiile legate de încheierea....XI.......... deschis la Banca .....cod numeric personal (copie BI/CI............ după caz..... Soluţionarea litigiilor ART.... deschis la Trezoreria Statului......... Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putinţă spiritului convenţiei....... Director executiv al Direcţiei relaţii contractuale................ ........ (1) se soluţionează de către Comisia de Arbitraj care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate... XIV.................................. 56 .... câte unul pentru fiecare parte contractantă................cod unic de înregistrare .

programul de activitate al cabinetului şi al punctului de lucru. ..cererea/solicitarea pentru intrare în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate nr. . . valabilă la data încheierii contractului.copie a actului de identitate pentru medici şi personalul mediu sanitar... depuse în copie. pe fiecare pagină... .certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România pentru fiecare medic..copie a actului doveditor prin care personalul medico-sanitar îşi exercită profesia la furnizor.. 57 . ... valabilă la data încheierii contractului.....copie a documentului care atestă gradul profesional pentru medici. . efectuată conform prevederilor legale în vigoare........ Documentele necesare încheierii convenţiei..dovada plăţii la zi a contribuţiei la Fondul pentru asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii.dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la furnizor într-o formă prevăzută de lege şi care este înregistrat în contract funcţionează sub incidenţa acestuia.. .. .programul de activitate al medicilor şi al personalului medico-sanitar...dovada de evaluare a punctului secundar de lucru nr.. ACT ADIŢIONAL pentru serviciile medicale paraclinice .. ... . sunt certificate pentru conformitate prin sintagma "conform cu originalul" şi prin semnătura reprezentantului legal.dovada de evaluare a unităţii sanitare nr.. . Se întocmeşte după modelul contractului de furnizare de servicii medicale paraclinice adaptat..certificatul de membru al OAMGMAMR pentru personalul mediu sanitar valabil la data încheierii contractului. .... .dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor. ....ecografii generale (abdomen şi pelvis) efectuate de medicii de familie. .

include toate serviciile medicale necesare.1186/2000 pentru aprobarea listei cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale precum şi bolile infecto-contagioase din grupa A pentru care asiguraţii beneficiază de indemnizaţie pentru capacitate temporară de muncă fără condiţii de stagiu de cotizare NOTA 1: Medicaţia pentru cazurile de urgenţă se asigură din trusa medicală de urgenţă. costurile se suportă integral de către persoana asigurată facultativ. diagnostic şi tratament). nr. a). Pachetul minimal de servicii medicale a) Asistenţă medicală de urgenţă (anamneză. examen clinic şi tratament) în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de specialitate. după caz. b) Depistarea de boli cu potenţial endemo-epidemic (examen clinic. dacă este necesar. NOTA 2: Cazurile de urgenţă medico-chirurgicală care se trimit către structurile de urgenţă specializate. diagnostic prezumptiv. b) servicii medicale curative: Consultaţie pentru afecţiuni acute. trimiterea la spitalele de specialitate pentru confirmare şi tratament ).ANEXA 7 PACHETUL DE SERVICII MEDICALE acordate în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice inclusiv recuperare. casa de asigurări de sănătate decontează maximum 4 consultaţii pentru acelaşi episod de boală acută/subacută. pe asigurat. A «Pachetul minimal de servicii medicale». astfel: . medicină fizică şi balneologie. Numărul maxim de 4 consultaţii se poate acorda cumulat atât la nivelul medicului de familie. acesta asigură trimiterea pacientului către structurile de urgenţă specializate. NOTA 4: Consultaţia prevăzută la lit. În situaţia în care cazurile care nu pot fi rezolvate la nivelul cabinetului sau depăşesc competenţa medicului de specialitate. sunt consemnate ca "urgenţă" de către medicul de specialitate în documentele de evidenţă de la nivelul cabinetului.1 la H. Pachetul de servicii medicale pentru persoanele care se asigură facultativ a) serviciile cuprinse la lit. organizată conform legii. către o altă specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice. B. necesare pentru stabilirea diagnosticului. cât şi la nivelul medicului/medicilor de specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice. a tratamentului şi a evoluţiei cazului. examen clinic. Bolile cu potenţial endemo-epidemic sunt cele prevăzute la punctul II din Anexa nr.dacă medicul de familie a acordat o consultaţie. Pentru investigaţiile paraclinice recomandate şi tratamentul prescris. NOTA 3: Se raportează şi se decontează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată şi pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată.G. astfel încât numărul maxim de consultaţii pentru acelaşi episod de boală acută/subacută la nivelul tuturor 58 . Pentru fiecare caz. inclusiv cele pentru care se solicită serviciile de ambulanţă. paraclinice şi de medicină dentară CAPITOLUL I Pachetul de servicii medicale acordate în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice A. medicul de specialitate poate acorda maximum 3 consultaţii sau poate elibera bilet de trimitere. în limita competenţei medicului de specialitate acordate pentru rezolvarea situaţiei care pune în pericol viaţa pacientului şi/sau bilet de trimitere pentru internare în spital pentru cazurile care depăşesc posibilităţile de rezolvare în ambulatoriul de specialitate. subacute (anamneză. inclusiv medicaţia şi procedurile medicale administrate la nivelul cabinetului.

unic pe ţară. NOTA 4: În situaţia în care există prezumţia privind existenţa unei alte afecţiuni asociate. . pentru a doua şi a treia consultaţie în vederea stabilirii diagnosticului şi/sau tratamentului. Prezentarea pacientului la medicul de specialitate la solicitarea acestuia. Furnizorul de servicii medicale clinice păstrează un exemplar şi depune la casa de asigurări de sănătate celălalt exemplar cu ocazia raportării lunare a activităţii. Pachetul de servicii medicale de bază C1. Fac excepţie de la prevederile anterioare cazurile de urgenţă medico-chirurgicală şi consultaţiile pentru afecţiunile confirmate prevăzute în anexa nr. care se întocmeşte în trei exemplare. Pe biletul de trimitere se va menţiona obligatoriu numărul de consultaţii acordate. se face direct.anamneza. înţelegeri. medicul de specialitate mai poate acorda două consultaţii sau poate elibera bilet de trimitere către o altă specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii. după caz.dacă medicul de familie a acordat două consultaţii.medicilor de specialitate din ambulatoriul clinic să fie 3. medicul care suspicionează va consemna distinct pe biletul de trimitere numărul de consultaţii pentru afecţiunile acute/subacute pentru care pacientul s-a prezentat iniţial. C. stabilirea protocolului de explorări şi/sau interpretarea integrativă a explorărilor şi a 59 . precum şi din alte state cu care România a încheiat acorduri. Biletul de trimitere este formular cu regim special. examenul clinic specific specialităţii respective. Consultaţia medicală de specialitate Consultaţia medicală de specialitate se acordă pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic de specialitate numai pentru cazurile în care asiguratul a avut biletul de trimitere iniţial eliberat de medicul de familie şi numai în condiţiile în care medicul trimiţător se află în relaţie contractuală (contract sau convenţie) cu casa de asigurări de sănătate. respectiv a doua consultaţie apare o altă afecţiune acută/subacută. Consultaţia medicală de specialitate cuprinde: . fitoterapie şi planificare familială care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu. respectiv cele din anexa nr. Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European. examenul clinic general. respectiv 6. în perioada de valabilitate a acestuia. NOTA 1: Circuitul privind modalităţile în care pot fi acordate cele 4 consultaţii se referă numai la un singur episod de boală acută/subacută. respectiv beneficiari ai formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. Un exemplar rămâne la medicul care a făcut trimiterea şi două exemplare sunt înmânate asiguratului. homeopatie. convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii nu se solicită bilet de trimitere decât pentru consultaţiile şi serviciile medicale de recuperare-reabilitare a sănătăţii. precum şi serviciile de acupunctură. 39 A la ordin. numărul consultaţiilor este maximum 5 . NOTA 2:În situaţiile în care la prima consultaţie se diagnostichează două sau mai multe afecţiuni acute/subacute. 9 la ordin. care le depune la furnizorul de servicii medicale clinice. numărul consultaţiilor decontate de casa de asigurări de sănătate este maximum 4. serviciile de medicină dentară. fără alt bilet de trimitere. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială respectiv în baza Regulamentului CEE nr. titulari ai cardului european de asigurări de sănătate. Pe biletul de trimitere se va menţiona obligatoriu numărul de consultaţii acordate. NOTA 3: În situaţia în care în derularea unui episod de boală acută/subacută după prima. astfel încât numărul maxim de consultaţii pentru acelaşi episod de boală acută/subacută la nivelul tuturor medicilor de specialitate din ambulatoriul clinic să fie 2.

unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare. despre planul terapeutic stabilit iniţial precum şi orice modificare a acestuia. . numărul consultaţiilor decontate de casa de asigurări de sănătate este maximum 4.dacă medicul de familie a acordat două consultaţii. Pe biletul de trimitere se va menţiona obligatoriu numărul de consultaţii acordate.analizelor de laborator disponibile efectuate la solicitarea medicului de familie şi/sau a medicului de specialitate. inclusiv după o intervenţie chirurgicală sau ortopedică. 60 . prin scrisoare medicală. .stabilirea conduitei terapeutice şi/sau prescrierea tratamentului medical şi igienodietetic. în limita competenţelor.dacă medicul de familie a acordat o consultaţie. În situaţia în care în derularea unui episod de boală acută/subacută după prima. dacă este necesar. a tratamentului şi a evoluţiei cazului. lunar. necesare pentru stabilirea diagnosticului. prescrierea tratamentului şi urmărirea evoluţiei bolnavilor cu afecţiuni cronice. Numărul maxim de 4 consultaţii se poate acorda cumulat atât la nivelul medicului de familie. precum şi instruirea în legătură cu măsurile terapeutice şi profilactice. după caz. Circuitul privind modalităţile în care pot fi acordate cele 4 consultaţii se referă numai la un singur episod de boală acută/subacută. cât şi la nivelul medicului/medicilor de specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice. conform prevederilor legale în vigoare. 2. Medicul de specialitate are obligaţia de a informa medicul de familie. În situaţia în care există prezumţia privind existenţa unei alte afecţiuni asociate. manevre chirurgicale minore şi scoaterea firelor. astfel: . casa de asigurări de sănătate decontează maximum 4 consultaţii pe asigurat. . astfel încât numărul maxim de consultaţii pentru acelaşi episod de boală acută/subacută la nivelul tuturor medicilor de specialitate din ambulatoriul clinic să fie 2. atunci când este necesară prezentarea repetată a pacientului la cabinet. în vederea stabilirii diagnosticului. trimestrial sau. În situaţiile în care la prima consultaţie se diagnostichează două sau mai multe afecţiuni acute/subacute. medicul de specialitate poate acorda maximum 3 consultaţii sau poate elibera bilet de trimitere. medicul de specialitate mai poate acorda două consultaţii sau poate elibera bilet de trimitere către o altă specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice. respectiv a doua consultaţie apare o altă afecţiune acută/subacută. Pe biletul de trimitere se va menţiona obligatoriu numărul de consultaţii acordate. . Pentru acelaşi episod de boală acută/subacută. astfel încât numărul maxim de consultaţii pentru acelaşi episod de boală acută/subacută la nivelul tuturor medicilor de specialitate din ambulatoriul clinic să fie 3. scoaterea ghipsului. sau pentru cazurile care necesită urmărirea evoluţiei sub tratament a pacientului în ambulatoriu. NOTA I: pentru cazurile acute/subacute 1. la externare. .la externare.evaluare clinică şi paraclinică. medicul care suspicionează va consemna distinct pe biletul de trimitere numărul de consultaţii pentru afecţiunile acute/subacute pentru care pacientul s-a prezentat iniţial. respectiv 6. către o altă specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice. la momentul în care aceasta a survenit. numărul consultaţiilor este maximum 5. Casele de asigurări de sănătate suportă contravaloarea a maximum două consultaţii pentru cazurile cu diagnostic deja confirmat. Consultaţia pentru cazurile care necesită urmărirea evoluţiei sub tratament a pacientului în ambulatoriu se acordă: . pentru examenul plăgii.pentru efectuarea unor manevre terapeutice sau administrarea unor tratamente stabilite de medic cu ocazia consultaţiilor acordate pacientului pentru stabilirea diagnosticului.

Pentru situaţiile de mai sus nu este necesar bilet de trimitere. examen clinic şi tratament). prevăzute în anexa nr.1 la H. în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de specialitate. acesta asigură trimiterea pacientului către structurile de urgenţă specializate. 1. inclusiv medicaţia şi procedurile medicale administrate la nivelul cabinetului. NOTA IV Depistarea de boli cu potenţial endemo-epidemic (examen clinic.G. inclusiv cele pentru care se solicită serviciile de ambulanţă. utilizând formularele de raportare aprobate prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. diagnostic prezumptiv. Se raportează şi se decontează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată 61 . Medicaţia pentru cazurile de urgenţă se asigură din trusa medicală de urgenţă. Pentru evaluare clinică şi paraclinică. casele de asigurări de sănătate decontează pentru un bolnav cu una sau mai multe afecţiuni cronice. Pentru evaluarea clinică şi paraclinică a bolnavilor cu afecţiuni cronice. prescrierea tratamentului şi urmărirea evoluţiei bolnavilor cu afecţiuni cronice. în trimestrul respectiv. NOTA III: Asistenţă medicală de urgenţă (anamneză.raportarea lunară a modificărilor intervenite/mişcarea lunară/intrări/ieşiri 4. În situaţia în care cazurile nu pot fi rezolvate la nivelul cabinetului sau depăşesc competenţa medicului de specialitate. nu a beneficiat de nicio consultaţie în condiţiile prevăzute la pct. după caz. Pentru asigurarea serviciilor medicale necesare pentru bolnavii cu afecţiuni cronice monitorizabile la nivelul caselor de asigurări de sănătate prin cabinetul medicului de specialitate. Pentru situaţiile de mai sus nu este necesar bilet de trimitere. 39 A la ordin.1186/2000 pentru aprobarea listei cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale precum şi bolile infecto-contagioase din grupa A pentru care asiguraţii beneficiază de indemnizaţie pentru capacitate temporară de muncă fără condiţii de stagiu de cotizare.întocmirea listei şi depunerea acesteia la contractare. Bolile cu potenţial endemo-epidemic sunt cele prevăzute la punctul II din Anexa nr. . trimiterea la spitalele de specialitate pentru confirmare şi tratament ). 2. trimestrial sau lunar. Se raportează şi se decontează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată şi rezolvată la nivelul cabinetului. casele de asigurări de sănătate decontează o consultaţie/trimestru pentru un bolnav cu una sau mai multe afecţiuni cronice şi prescripţia/prescripţiile medicale aferente consultaţiei. organizată conform legii. acesta va organiza evidenţa specifică. Casele de asigurări de sănătate suportă contravaloarea a maximum două consultaţii pentru cazurile cu diagnostic deja confirmat. sau pentru cazurile care necesită urmărirea evoluţiei sub tratament a pacientului în ambulatoriu. Cazurile de urgenţă medico-chirurgicală care se trimit către structurile de urgenţă specializate. Evidenţa acestor bolnavi cuprinde: . sunt consemnate ca "urgenţă" de către medicul de specialitate în documentele de evidenţă de la nivelul cabinetului. o consultaţie şi prescripţia/prescripţiile medicale aferente. 3. NOTA II: pentru asiguraţii cu afecţiuni cronice 1. la externare. nr. dacă acesta.

1.2 puncte 32. Pentru persoanele cu vârsta de 60 de ani şi peste. Consultaţia de fitoterapie. 13. nutriţie şi boli metabolice Endocrinologie Gastroenterologie Genetică medicală Geriatrie şi gerontologie Hematologie 62 . Specialităţi clinice: Nr. Consultaţia copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani b. Consultaţia de psihiatrie şi psihiatrie pediatrică a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani c. 2. 6. 12. homeopatie. 11. Specialităţile clinice pentru care se încheie contract de furnizare de servicii medicale în ambulatoriul de specialitate clinic şi serviciile diagnostice şi terapeutice (numai pentru pachetul de servicii medicale de bază) pentru care plata serviciilor medicale se face prin tarif pe serviciu medical exprimat în puncte: I. respectiv trecerea dintr-o grupă de vârstă în alta se realizează la împlinirea vârstei (de exemplu: copil cu vârsta de 4 ani împliniţi se încadrează în grupa peste 4 ani). 9. 15. crt. Consultaţia peste vârsta de 4 ani d. 4. valabil pentru pachetele de servicii: Număr puncte pentru specialităţi medicale 16.6 puncte 14. 3.4 puncte a.6 puncte 10.8 puncte 21.25 puncte 11. 10. Consultaţia de neurologie a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani g. 8.Numărul de puncte pe consultaţie.5 puncte - Încadrarea persoanei. Alergologie şi imunologie clinică Boli infecţioase Cardiologie Chirurgie cardiovasculară Chirurgie generală Chirurgie pediatrică Chirurgie plastică şi microchirurgie reconstructivă Chirurgie toracică Dermatovenerologie Diabet zaharat. Consultaţia de neurologie peste vârsta de 4 ani Număr puncte pentru specialităţi chirurgicale 17. Consultaţia de psihiatrie şi psihiatrie pediatrică peste vârsta de 4 ani e. C2.8 puncte 21. numărul de puncte corespunzător consultaţiei se majorează cu 2 puncte. planificare familială f. 7. 14.40 puncte 10. 5.

30.10. 1. 1. Medicină internă Nefrologie Neonatologie Neurochirurgie Neurologie Neurologie pediatrică Oncologie medicală Obstetrică-ginecologie Oftalmologie Otorinolaringologie Ortopedie şi traumatologie (inclusiv pediatrică) Pediatrie Pneumologie Psihiatrie Psihiatrie pediatrică Reumatologie Urologie Chirurgie vasculară Radioterapia*) *) Numai ca şi consultaţie de control.13.8. 1. 25. Teste de provocare nazală. 21. 1.9.11. 1. 35. 28.7. 1. 31.14.15. maxim 1 la 3 luni pentru pacienţii care au beneficiat de radioterapie Chirurgie orală şi maxilo-facială**) **) Nu se raportează în vederea decontării consultaţiile şi serviciile medicale pentru chirurgia dento-alveolară II. 1. 34. 18. 27.16. 1. 26. 19. 1. Servicii diagnostice simple: . oculară.3. 22. 33. 1. gonioscopia. Serviciile diagnostice simple şi complexe şi serviciile terapeutice/tratamente chirurgicale şi medicale: 1. 1. Biomicroscopia. 17. Teste cutanate cu agenţi fizici (maximum 4 teste) Osteodensitometrie segmentară cu ultrasunete Audiograma tonală liminară Audiograma vocală 63 .5. bronşică. 29.1.16. 1.2. 32.12. 23. 24. 1. 20.6.punctajul aferent acestor servicii este de 11 puncte/procedură 1. 1.4. oftalmoscopia Biometrie Explorarea câmpului vizual (perimetrie) Recoltare pentru test Babeş-Papanicolau Examen electromiografic Examen electroneurografic EEG standard EKG de efort Spirometrie Spirogramă + test farmacodinamic bronhomotor Teste cutanate (prick sau IDR) cu seturi standard de alergeni (maximum 8 teste inclusiv materialul pozitiv şi negativ). 1.

3.12. 3. duoden) Video .6. 2.18. 3. 2. 2.19. 2. 3. Servicii terapeutice/tratamente chirurgicale: . sinoptofor) examen pentru diplopie Foniatrie ORL Puncţie-biopsie osoasă cu amprentă Puncţie sinusală Puncţie aspirat de măduvă osoasă Tonometrie. 2.electroencefalografie EKG continuu (24 ore.14.4. 2. 3.3.14. cavum. 3. 2.11. 3.2.20. echotomografie şi tehnici derivate) Examen Doppler transcranian al vaselor cerebrale şi tehnici derivate Endoscopie digestivă superioară (esofag. 3. 2. conjunctivă.4. stomac. Holter) Holter TA 3. 2.5.1.9. 3. astigmometrie Examen fibroscopic nas.13. 3. 2. vagin.21.punctajul aferent acestor servicii este de 23 puncte/procedură Infiltraţii peridurale Electrochirurgia/electrocauterizarea tumorilor cutanate/leziune Ablaţia unui polip sau fibrom cervical Bandare varice esofagiene Conizaţia cu ansă diatermică sau cu bisturiul Criocoagularea (crioaplicaţia) conjunctivală .15.2.7. 3.7. 3. 3. laringe Explorarea funcţiei binoculare (test Worth.3. autorefractometrie). 64 . 2. 2. 2.10. 3. 2.2.16.13.9. 3.6.17. 3. 2. 2. Servicii diagnostice complexe: . 2. 3. polipi.transschelară Cură chirurgicală a othematomului Dilataţia stricturii uretrale Extracţie de corpi străini Extracţie endoscopică corpi străini Extragere bronhoscopică de corpi străini din căile respiratorii Electrocauterizare sau cauterizarea mucoasei nazale Manevre de mică chirurgie pentru abces şi/sau chist vaginal sau bartholin cu marsupializare. 2. vegetaţii vulvă. 2.8.15. 3.11.16. col Polipectomie endoscopică gastrică Polipectomie endoscopică rectosigmoidiană Polipectomie endoscopică colonică Secţiunea optică a stricturii uretrale Sutura unei plăgi de pleoapă.12.17.1. 2. Maddox.8.18. 2.punctajul aferent acestor servicii este de 17 puncte/procedură Colonoscopie Determinarea refracţiei (skiascopie.5.10. refractometrie. pahimetrie corneeană Uretroscopie ambulatorie Determinarea potenţialelor evocate vizuale Determinarea potenţialelor evocate de trunchi cerebral (auditive) Determinarea potenţialelor evocate somatoestezice Bronhoscopia Examen electroencefalografic cu probe de stimulare şi/sau mapping Examen ultrasonografic extracranian al aa Cervico-cerebrale (Doppler.

3. II) Terapia chirurgicală a edemului dur posttraumatic Terapia chirurgicală a fimozei (decalotarea. 3.45. flegmon. xantelasme) Tratamentul chirurgical al pingueculei Tratamentul chirurgical al pterigionului Tratamentul hemartrozei.27.25. Tratament chirurgical al sinechiei septo-turbinare 65 . dehiscenţe plăgi Terapie chirurgicală (inclusiv anestezia) pentru leziuni traumatice. orjelet.32. microangiopatie) Terapia chirurgicală a polipului rectal procident (extirpare) Terapia chirurgicală a seromului posttraumatic Terapia chirurgicală a supuraţiilor postoperatorii Terapia chirurgicală a supuraţiilor mamare profunde Terapia chirurgicală a tumorilor mici. supuraţii.37. furunculozei Terapia chirurgicală a granulomului ombilical Terapia chirurgicală a hematomului Terapia chirurgicală a hidrosadenitei Terapia chirurgicală a leziunilor externe prin agenţi chimici < 10% Terapia chirurgicală a panariţiului eritematos Terapia chirurgicală a panariţiului flictenular Terapia chirurgicală a panariţiului periunghial şi subunghial Terapia chirurgicală a panariţiului antracoid Terapia chirurgicală a panariţiului pulpar Terapia chirurgicală a panariţiului osos.41. pansament).56. 3.23. 3. 3. Terapia chirurgicală a abcesului de părţi moi Terapia chirurgicală a abcesului perianal Terapia chirurgicală a abcesului pilonidal Terapia chirurgicală a adenoflegmonului Terapia chirurgicală a afecţiunilor mamare superficiale Terapia chirurgicală a arsurilor termice < 10% Terapia chirurgicală a degerăturilor (gr. hipotenară. ruptură pachet varicos Terapia chirurgicală a flegmoanelor superficiale mână fără limfangită Terapia chirurgicală a flegmoanelor lojă tenară. debridarea) Terapia chirurgicală a flebopatiilor varicoase superficiale. 3. 3. abcese. 3.53. 3. simplă Terapia chirurgicală a tumorilor simple ale buzei Tratamentul chirurgical al unor afecţiuni ale anexelor globului ocular (şalazion. retuşuri de bont.39. 3. escare. 3. 3.44. hematoame organe genitale masculine Tratamentul chirurgical al leziunilor cutanate . 3. tenosinoval Terapia chirurgicală a piciorului diabetic (polinevrită.plăgi tăiate superficial. chist conjunctival.51.20.55. 3. înţepate superficial (anestezie. 3.47. 3. 3. 3.24.46. 3. furunculului antracoid. Tratamentul plăgilor. 3. 3. necroze cutanate. 3.54. hidartrozei. 3.22. chisturilor dermoide sebacee.57.33.26. 3.48. 3. chist al pleoapei.31.40.50. 3.30. articular. 3.38. 3.49. 3. 3.42. abces.34.28. 3. 3. 3. 3. 3. tenosinovitelor Terapia chirurgicală a furunculului. 3. I şi gr.29. excizie.19.43.21. tumori benigne care nu necesită plastii întinse. 3.35.36. 3. sutură inclusiv îndepărtarea firelor. comisurale. 3.52. lipoamelor neinfectate Terapia chirurgicală a tumorii scalpului.

4. oaselor carpiene. 4.59. distimii. tarsiene.13. fracturii de gambă cu aparat cruropedios.22 4. NOTA 2: Serviciile de la pct. Servicii terapeutice/tratamente medicale . picior plat valg.5.21 4. entorsei sau fracturii antebraţului.10. Tratament în displazia luxantă a şoldului în primele 6 luni de viaţă Tratamentul piciorului strâmb congenital în primele 3 luni de viaţă Tratamentul la copii cu genu valgum. metacarpiene.16 4. pumnului. flegmon. bicipital. 3. 1. 3. claviculei. 4. 4. 4. 4. tulburări de anxietate.31.7. tulburări de anxietate. 4.punctajul aferent acestor servicii este de 13 puncte/procedură Fotochimioterapie (UV) cu oxoralen local Fotochimioterapie (UV) cu oxoralen generală Injectare subconjunctivală. metatarsiene. distimii.3.3. după caz. adictii). retrobulbară de medicamente Tratament cu laser al polului posterior Tratamentul cu laser al polului anterior Aerosoli/caz Crioterapia/şedinţă Imunoterapie specifică cu vaccinuri alergenice standardizate Psihoterapie individuală (psihoze. Tratamentul ortopedic al entorsei sau luxaţiei patelei.39. după caz.17 4. conform specialităţii/competenţelor confirmate de Ministerul Sănătăţii. Psihoterapie de grup (psihoze. humerusului. 4.36 .56 pot fi raportate şi de medicii cu specialitatea dermatovenerologie. 4. falange. tulburări fobice.8.14 4.48 şi 3. tratamentul scoliozei. entorsei de genunchi.15 4. 4. rupturii musculare. 3.6. fracturii gambei.19. furunculul CAE Tratament chirurgical al traumatismelor ORL 4.12 4. Tratamentul ortopedic al fracturii femurului. 2 şi 4 se decontează de casele de asigurări de sănătate medicilor de specialitate care au dotarea necesară efectuării acestora.3.4.11 4. gleznei. instabilitate acută de genunchi.1. umărului. tulburări obsesiv-compulsive. genu varum. conform specialităţii/competenţelor confirmate. toxină botulinică) Cateterismul uretrovezical "a demeure" pentru retenţie completă de urină Fotocoagularea cu laser a leziunilor cutanate (nev pigmentar congenital. rupturii tendoanelor mari (achilian. 3. disjuncţie acromioclaviculară. spondilolistezisului.47. scapulei. ruptură musculară. adictii). Serviciile de la poz. 3. 4. 3.20 4. periamigdalian.23 NOTA 1: Serviciile de la pct. Puncţii şi infiltraţii intraartriculare 4. 3. tulburări fobice. 66 . luxaţiei.9. macule) Tamponament posterior şi/sau anterior ORL Tratamente ortopedice medicale Tratamentul ortopedic al luxaţiei. coastelor. Consiliere psihiatrică nespecifică pentru pacient Blocaje nervi periferici Blocaje chimice pentru spasticitate (alcool.58.18 Tratament chirurgical ORL colecţie: sept. 3 se decontează de casele de asigurări de sănătate medicilor cu specialităţi chirurgicale care au dotarea necesară efectuării acestora.19 4. cifozei. 4. cvadricipital). fenol.2. tulburări obsesiv-compulsive.2.

Pentru litera C din anexa nr. Pentru planificare familială. c) homeopatie. A din anexa nr. pentru punctele 3 şi 4 lit. …………. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. psihiatrie pediatrică.2012. . Asiguraţii au dreptul la maximum 2 consultaţii/cure pe an calendaristic.otorinolaringologie. NOTĂ: Pentru serviciile de planificare familială se raportează 2 consultaţii pe an calendaristic. după care asiguratul plăteşte integral serviciile medicale. O cură reprezintă în medie 10 zile de tratament şi în medie 4 proceduri/zi.caz pentru serviciile medicale de acupunctură de care beneficiază un asigurat pentru o cură de servicii de acupunctură este de 140 lei. contractele se încheie de casele de asigurări de sănătate cu medicii de specialitate diabet zaharat. nutriţie şi boli metabolice. contractele se încheie de casele de asigurări de sănătate cu medicii de specialitate de nefrologie.pot face obiectul contractelor încheiate de casele de asigurări de sănătate cu medicii de specialitate. Asiguraţii au dreptul la o consultaţie cu un tarif de 13 lei corespunzător pentru fiecare cură de tratament. casele de asigurări de sănătate decontează maximum 2 consultaţii pentru fiecare caz/diagnostic. În baza competenţei/atestatului de studii complementare în acupunctură se poate încheia contract de furnizare de servicii de acupunctură în ambulatoriu conform modelului de contract pentru furnizare de servicii medicale în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice. A din anexa nr. contractele se încheie de casele de asigurări de sănătate cu medicii de specialitate oncologie medicală şi hematologie. sunt: a) planificare familială. Pentru fitoterapie şi homeopatie. . tariful consultaţiilor corespunzător punctajului prevăzut la punctul C1. astfel: pentru punctul 1 lit. Servicii conexe actului medical pentru servicii conexe furnizate de psihologi şi logopezi .psihiatrie. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 39 A la ordin. Lista serviciilor conexe şi punctele aferente acestora sunt: a) Neurologie şi Neurologie pediatrică a1) serviciile conexe furnizate de psiholog: Consiliere psihologică copii (numai la recomandarea 67 . b) fitoterapie. C5. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .. cu următoarele specialităţi clinice: . 1389/2010. 1389/2010. cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. A din anexa nr. Competenţele/atestatele de studii complementare în baza cărora se poate încheia contract de furnizare de servicii medicale în ambulatoriul de specialitate clinic.C3.precum şi alte specialităţi clinice pentru boli cronice prevăzute în anexa 39 A lit. pentru punctul 2 lit.2012. C4. cu respectarea prevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . 39 A la ordin. . 39 A la ordin.neurologie şi neurologie pediatrică. pe asigurat. Tariful pe serviciu medical . contractele se încheie de casele de asigurări de sănătate cu medicii de specialitate din ambulatoriul spitalelor clinice care monitorizează starea posttransplant şi bolile rare. homeopatie. 39 A la ordin. A şi C pentru atingerea obiectivelor stabilite în planului terapeutic individualizat şi consemnate în documentele medicale. fitoterapie.

în limita competenţei şi a dotărilor necesare. pentru bolile cronice din anexa 39A litera A şi C: consiliere psihologică (adulţi/copii) 19 puncte 19 puncte 11 puncte 6 puncte 9 puncte 11 puncte 9 puncte 4 puncte 19 puncte 11 puncte 19 puncte NOTA 1: Medicii de specialitate din specialităţile clinice pot efectua ecografii cuprinse în tabelul de la capitolul II ca o consecinţă a actului medical propriu. furnizorii de servicii medicale de specialitate încheie cu casele de asigurări de sănătate acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale clinice. sau pe bază de bilet de trimitere de la un alt medic de specialitate cardiologie şi/sau medicină internă şi dacă în cabinetul medical respectiv există aparatura medicală necesară. inclusiv de la medicul de familie. acesta îşi poate desfăşura activitatea în baza unui singur contract încheiat cu casa de asigurări de sănătate. putând acorda şi raporta servicii medicale . Pentru efectuarea acestui serviciu.medicului cu specialitatea neurologie pediatrică) Psihodiagnostic a2) serviciile conexe furnizate de logoped: . pentru asiguraţii pentru care este necesar a se efectua aceste investigaţii în vederea stabilirii diagnosticului. pentru asiguraţii pentru care este necesar a se efectua această investigaţie în vederea stabilirii diagnosticului. NOTA 2: În situaţia în care un medic are mai multe specialităţi clinice confirmate prin ordin al ministrului sănătăţii. decontarea acestor servicii se realizează din fondul aferent investigaţiilor medicale paraclinice în limita sumelor rezultate conform criteriilor din anexa nr. NOTA 3: Medicii de specialitate din specialităţile cardiologie şi medicină internă pot efectua serviciul monitorizare şi managementul hemodinamic prin metoda bioimpedanţei toracice ca o consecinţă a actului medical propriu. în condiţiile în care cabinetul medical este înregistrat în registrul unic al cabinetelor pentru aceste specialităţi. furnizorii de servicii medicale din specialităţile cardiologie şi medicină internă încheie cu casele de asigurări de sănătate acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale clinice. Pentru aceste servicii. 68 . 11 la ordin. sau pe bază de bilet de trimitere de la un alt medic de specialitate.consultaţii aferente specialităţilor respective. inclusiv pediatrică: c1) serviciile conexe furnizate de psiholog: consiliere psihologică copii (numai la recomandarea medicului cu specialitatea psihiatrie pediatrică psihodiagnostic c2) serviciile conexe furnizate de logoped consiliere (intervenţie) d) serviciile conexe furnizate de psiholog.consiliere (intervenţie) logopedie b) Otorinolaringologie: b1) serviciile conexe furnizate de psiholog: investigarea psihoacustică a vocii psihoterapie sugestivă armată în afonii psihogene b2) serviciile conexe furnizate de logoped: consiliere (intervenţie) exerciţii pentru tulburări de vorbire (şedinţă) c) Psihiatrie.

8230 | Anticorpi specifici anti Rh la gravidă*1) | 7. | 2.34 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 14. numărătoare trombocite. | 2.1441 | HDL colesterol*1) | 7.1404 | Trigliceride serice*1) | 6. **) | 5. | 2. indici | | | | | eritrocitari*1) | | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 2.8390 | Sideremie*1) | 6.8621 | Timp Quick. | 2. | 2. activitate de protrombină*1) | 6. | 2.56 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 23.Biochimie | |______________________________________________________________________________| | 10. | 2.00 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 16.46 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 12.62 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 17.45 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 4. | Cod | Denumirea analizei | Tarif | | crt.8211 | Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO*1)| 7. | 2.CAPITOLUL II Pachetul de servicii medicale de bază în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile paraclinice ______________________________________________________________________________ | Nr.03 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 8.43 | |______|_________|_________________________________________________|___________| 69 .95 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 6.8070 | Hemoleucogramă completă . | 2.hemoglobină.35 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 3.34 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 9. | 2.1443 | LDL*1) | 7. | 2. | 2.1511 | Calciu seric total*1) | 5.1420 | Colesterol seric total*1) | 5.1140 | Creatinină serică*1). | 2. | 13.lei | |______|_________|_________________________________________________|___________| | .35 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 18.8212 | Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh*1) | 7. | 2.46 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 7.17 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 22.1120 | Uree serică*1) | 5. numărătoare | | | | | reticulocite**).8603 | INR*1) (International Normalised Ratio) | 7. | 2. | 2.8030 | Examen citologic al frotiului sanguin*3) | 17.1020 | Proteine totale serice*1) | 6. | 2.1510 | Calciu ionic seric*1) | 7. | 2.73 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 5. | 2.56 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 20.46 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 11. | | | maximal | | | | | decontat | | | | | de casa de| | | | | asigurări | | | | | de | | | | | sănătate | | | | | . | 2.4600 | TGO*1) | 5.03 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | . | 2. | 2.00 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 15.1130 | Acid uric seric*1) | 5.8100 | VSH*1) | 2.8622 | APTT | 11.Hematologie | |______________________________________________________________________________| | 1.63 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 21.35 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 19.1310 | Glicemie*1) | 5. | 2. numărătoare eritrocite. numărătoare | | | | | leucocite.52 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 13.1570 | Magneziemie*1) | 5. formulă leucocitară.06 | | | | hematocrit.

19 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 50.59 | 70 .70 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 36. | 2. *4) | 11.4720 | Fosfatază alcalină*1) | 7.4610 | TGP*1) | 5.11 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 33. | 2.16 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 31.6204 | Anti HCV*2) | 60.00 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | Imunologie | |______________________________________________________________________________| | 35. | 2. | 2.6201 | Anti-HAV IgM*2) | 38.45 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 28.6734 | IgG seric | 13.4060 | TSH | 19.| 24. seric | 13.76 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 39.32 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 40. | 2. | 2.48 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 51.97 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 55. | 2430011 | Complement seric C3 | 10.6250 | ASLO*1) | 10.6733 | IgM seric | 14.4961 | Electroforeza proteinelor serice*1) | 14. | 2.6692 | Factor rheumatoid | 8.6023 | Confirmare TPHA*1).59 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 56.46 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 30. | 2.6392 | Ag HBs (screening)*2) | 29. | 2.6022 | RPR*1) | 5. | 2. | 2.4332 | Progesteron | 23. | 2.12 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 45.4300 | Cortizol | 25. | 2.4040 | FT4 | 19.4680 | Gama GT | 7.4321 | FSH | 22.70 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 37. | 2. | 2.75 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 27.02 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 46.1026 | Hemoglobina glicozilată*5) | 19.6731 | IgA.76 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 42. | 2.1015 | Bilirubină totală*1) | 5.6206 | Depistare Helicobacter Pylori | 20.5560 | Testare HIV la gravidă*1) | 31. | 2. | 2.6691 | Proteina C reactivă*1) | 9.4331 | Prolactină | 23.1016 | Bilirubină directă*1) | 5. | 2.6021 | VDRL*1) | 5.46 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 25.4323 | Estradiol | 22.20 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 52. | 2.07 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 41. | 2. | 2.03 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 49.12 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 32. | 2.10 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 43.4322 | LH | 22. | 2. | 2.10 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 47. | 2.26 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 26.6732 | IgE seric | 13.20 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 53. | 2. | 2. | 2430012 | Complement seric C4 | 10. | 2.94 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 38. | 2.45 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 34.10 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 44.20 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 54. | 2.46 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 29.3210 | Fibrinogenemie*1) | 12.41 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 48.

2030 | Determinare proteine urinare*1) | 5.17 | | | | culturi pozitive) | | |______|_________|_________________________________________________|___________| | .44 | | | | culturi pozitive) | | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 62.43136 | free PSA | 22.9020 | Diagnostic histopatologic pe lamă | 16.50 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 79. cultură germeni anaerobi (inclusiv | 15.50 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 78.00 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | .Examene materii fecale | |______________________________________________________________________________| | 64. | 2.7120 | Examen coproparazitologic (3 probe)*1) | 11.70 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 61.5066 | Cultură. | 2.44 | | | | pozitive) | | |______|_________|_________________________________________________|___________| | .44 | | | | pozitive) | | |______|_________|_________________________________________________|___________| | .Exudat faringian | |______________________________________________________________________________| | 59. otice.5061 | Cultură*1) (inclusiv antibiograma pentru culturi| 15.2200 | Determinare glucoză urinară*1) | 5.44 | | | | pozitive) | | |______|_________|_________________________________________________|___________| | . | 2.Examinări histopatologice | |______________________________________________________________________________| | 73.61 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 65.9160 | Examen Babeş-Papanicolau*1) | 36. | 2.50 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 67.50 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 58. | 2.44 | | | | antibiograma pentru culturi pozitive)/proba | | |______|_________|_________________________________________________|___________| | .9000 | Piesă prelucrată la parafină | 28.5065 | Cultură (inclusiv antibiograma pentru culturi | 15.00 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | .Examen lichid punc ie | |______________________________________________________________________________| | 71. | 2.58 | | | | histopatologic | | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 75. | 2. | 2.96 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 76. | 2. | 2.57 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 74.9024 | Examen citohormonal | 28. | 2.9023 | Citodiagnostic secre ie vaginală | 30. | 2. | 2. | 2.43135 | PSA | 21. | 2.Analize de urină | |______________________________________________________________________________| | 60. | 2. | 2.67 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 68. | 2.27 | 71 .|______|_________|_________________________________________________|___________| | 57.3450 | Examen complet de urină (sumar + sediment)*1) | 8.00 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 63.9022 | Citodiagnostic spută prin incluzii parafină | 30.5067 | Cultură (inclusiv antibiograma pentru culturi | 15.80 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 77. nazale.5032 | Examen microscopic/proba | 4.5002 | Examen microscopic | 4. | 2. | 2.5064 | Coprocultură*1) (inclusiv antibiograma pentru | 21. | 2.9021 | Bloc inclus la parafină cu diagnostic | 37. | 2.50 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 70. conjunctivale şi puroi | |______________________________________________________________________________| | 69.Examene din secre ii uretrale.5033 | Examen microscopic/frotiu | 4.9010 | Examen histopatologic cu colora ii speciale | 115.Examene din secre ii vaginale | |______________________________________________________________________________| | 66.50 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 72. | 2.5063 | Urocultură*1) (inclusiv antibiograma pentru | 15.

| Cistografie de reflux cu substan ă de contrast | 237.09 | | | substan ă de contrast | | |______|___________________________________________________________|___________| | 106. | 2. | Ex. radiologic esofag ca serviciu independent | 20.08 | |______|___________________________________________________________|___________| | 94. | Ex. cu substan ă de contrast | | |______|___________________________________________________________|___________| | 100.90 | |______|___________________________________________________________|___________| | 88. radiologic coloană vertebrală completă. radiologic uretră. radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul | 46. | Ex. | Ex. | Pielografie | 229. | Ex.05 | | | substan ă de contrast | | |______|___________________________________________________________|___________| | 107. inclusiv dezinvaginare | 44. radiologic vizualizare generală a abdomenului nativ*1)| 15. | Ex.50 | | | ileo-cecală. | Ex.82 | | | pe sonda duodenală | | |______|___________________________________________________________|___________| | 101.51 | |______|___________________________________________________________|___________| | 91. radiologic păr i schelet în 2 planuri*1) | 15. radiologic torace şi organe toracice*1) | | |______|___________________________________________________________|___________| | 95. | Ex. | Ex. radiologic tract digestiv până la regiunea | 71. | Ex.59 | | | sau func ionale cu TV*1) | | |______|___________________________________________________________|___________| | 89. radiologic colon dublu contrast sau intestin sub ire | 82. | Ex.41 | |______|___________________________________________________________|___________| | 97. radiologic tract urinar (urografie minutată) cu | 188. radiologic retrograd de uretră sau vezică urinară cu | 188.57 | |______|___________________________________________________________|___________| | 105. | Ex.90 | |______|___________________________________________________________|___________| | 86. | Tomografia plană | 52. radiologic coloana cervicală 1 inciden ă*1) | 28. | Ex. | Ex. vezică urinară la copil cu | 191.15 | |______|___________________________________________________________|___________| | 96.95 | |______|___________________________________________________________|___________| | 104.73 | 72 . | 2.76 | |______|___________________________________________________________|___________| | 102.|______|_________|_________________________________________________|___________| | 80.50 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 81. radiologic colon la copil. radiologic centură scapulară*1) | 15.76 | | | planuri/Ex. radiologic uter şi oviduct cu substan ă de contrast | 259.99 | | | substan ă de contrast | | |______|___________________________________________________________|___________| | 103. | Ex. fără coloana | 32. radiologic cranian în proiec ie specială*1) | 16.76 | |______|___________________________________________________________|___________| | 87. | Ex. | Ex. imagistică medicală şi explorări func ionale | |______________________________________________________________________________| | 82. radiologic torace osos (sau păr i) în mai multe | 24.96 | |______|___________________________________________________________|___________| | 83.91 | | | duodenojejunal) cu substan ă de contrast*1) | | |______|___________________________________________________________|___________| | 99. radiologic torace ansamblu*1) | 25. | Ex. | Radiografie de membre*1) | 14. radiologic păr i coloană lombară*1) | 19.67 | |______|___________________________________________________________|___________| | 98.41 | |______|___________________________________________________________|___________| | 85. | Ex.9025 | Citodiagnostic lichid de punc ie | 30. radiologic bazin*1) | 15. | Ex.52/set | |______|_________|_________________________________________________|___________| | .63 | | | cervicală*1) | | |______|___________________________________________________________|___________| | 92.22 | |______|___________________________________________________________|___________| | 84. | Ex.9030 | Teste imunohistochimice*) | 88. radiologic alte articula ii fără substan ă de contrast| 14. radiologic cranian standard 1 inciden ă*1) | 11. | Ex.51 | |______|___________________________________________________________|___________| | 90.Examinări radiologie. radiologic păr i coloană dorsală*1) | 19.69 | |______|___________________________________________________________|___________| | 93.

21 | | | adm. cardiacă | | |______|___________________________________________________________|___________| | 112.|______|___________________________________________________________|___________| | 108. | CT pelvis nativ şi cu substan ă de contrast adm. | CT regiune gât fără substan ă de contrast | 87. toracică etc. | Uro CT | 250.37 | | | intravenos | | |______|___________________________________________________________|___________| | 123.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 129. | Angiocoronarografie CT | 500. | Scintigrafia: osoasă.33 | |______|___________________________________________________________|___________| | 116.24 | |______|___________________________________________________________|___________| | 114. | 265.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 130.08 | |______|___________________________________________________________|___________| | 110.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 128. | CT coloană vertebrală nativ şi cu substan ă de contrast | 263. | CT craniu nativ şi cu substan ă de contrast | 258. | CT craniu fără substan ă de contrast | 87.29 | |______|___________________________________________________________|___________| | 121. | CT membre nativ şi cu substan ă de contrast adm.51 | | | intravenos/membru | | |______|___________________________________________________________|___________| | 126. | RMN regiuni coloana vertebrală (cervicală.61 | |______|___________________________________________________________|___________| | 120.) | 300. | 265.49 | |______|___________________________________________________________|___________| | 115. | CT regiune toracică nativ şi cu substan ă de contrast | 280. | CT regiune toracică fără substan ă de contrast | 112.06 | |______|___________________________________________________________|___________| | 118. | Angiografie CT craniu | 250.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 135.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 131.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 136. | Colonoscopie virtuală CT | 250. | Angiografie CT abdomen | 250.03 | |______|___________________________________________________________|___________| | 109.65 | | | intravenos | | |______|___________________________________________________________|___________| | 124. | CT pelvis fără substan ă de contrast | 88.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 133. | Radiografie panoramică | 25. a | 295. | CT coloană vertebrală fără substan ă de contrast/segment | 47. | Radiografie retroalveolară | 7.01 | |______|___________________________________________________________|___________| | 119. | CT membre/membru fără substan ă de contrast | 41. | 264. | Osteodensitometrie segmentară/segment | 24.13 | | | căilor biliare.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 134.72 | |______|___________________________________________________________|___________| | 113. | Angiografie CT regiune cervicală | 250. | Angiografie CT pelvis | 250.93 | |______|___________________________________________________________|___________| | 137. | CT abdomen nativ şi cu substan ă de contrast adm.42 | |______|___________________________________________________________|___________| | 122. renală. | CT regiune gât nativ şi cu substan ă de contrast | 258. | RMN cranio-cerebral nativ | 300. | Angiografie CT membre | 250.38 | |______|___________________________________________________________|___________| | 117.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 127.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 111. | Bronhoscopie virtuală CT | 200. | CT ureche internă | 200. intravenos/segment | | |______|___________________________________________________________|___________| | 125.93 | | | nativ | | |______|___________________________________________________________|___________| 73 . hepatică.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 132. | CT abdomen fără substan ă de contrast | 113. tiroidiană.

57 | |______|___________________________________________________________|___________| | 164. | Ecografie endocrină | 16.38 | 74 . gleznă etc.46 | |______|___________________________________________________________|___________| | 145. contrast | | |______|___________________________________________________________|___________| | 150. | RMN umăr nativ | 300.| 138. de contrast | 471. | RMN regiuni coloana vertebrală (cervicală. (genunchi. | RMN umăr nativ şi cu subst.93 | |______|___________________________________________________________|___________| | 141. | Angiografie RMN/segment (craniu.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 157.46 | |______|___________________________________________________________|___________| | 146.00 | | | săptămâni) | | |______|___________________________________________________________|___________| | 167.93 | |______|___________________________________________________________|___________| | 140.93 | |______|___________________________________________________________|___________| | 143. toracală etc. | Angiografia RMN artere renale sau aorta | 201.6 săptămâni) | | |______|___________________________________________________________|___________| | 168. | RMN sâni nativ | 300. cot. | RMN sâni nativ şi cu subst. | Uro RMN cu substan ă de contrast | 625. | Ecografie de vase (vene) | 16. | Ecografie transvaginală | 16. abdomen. | RMN extremită i nativ/segment (genunchi. | Ecografie abdomen*1) | 17. | RMN abdominal nativ şi cu substan ă de contrast | 471.57 | |______|___________________________________________________________|___________| | 165.39 | |______|___________________________________________________________|___________| | 169.ecografie | 16. nativ/seg.23 | 250.) | 471.46 | |______|___________________________________________________________|___________| | 151. de contrast | 471.93 | |______|___________________________________________________________|___________| | 139.39 | |______|___________________________________________________________|___________| | 166.39 | |______|___________________________________________________________|___________| | 161. gleznă etc.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 155.| 60. de contrast | 471. cot. | Angiografia carotidiană cu substan ă de contrast | 262.46 | |______|___________________________________________________________|___________| | 149.)| 300. | RMN pelvin nativ şi cu substan ă de contrast | 471. | RMN cord cu substan ă de contrast | 471. | RMN extrem.93 | |______|___________________________________________________________|___________| | 142.46 | |______|___________________________________________________________|___________| | 148.) | 400.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 152. | Ecografie de vase (artere) | 19.13 | | | 13. | Ecografie generală (abdomen + pelvis)*1) | 25.69 | |______|___________________________________________________________|___________| | 162. | Angiografia RMN trunchiuri supraaortice | 201.39 | |______|___________________________________________________________|___________| | 163.38 | |______|___________________________________________________________|___________| | 158.46 | | | subst. | Ecografie de organ/articula ie/păr i moi | 16.76 | |______|___________________________________________________________|___________| | 159. | Ecocardiografie | 27.46 | | | nativ şi cu substan ă de contrast | | |______|___________________________________________________________|___________| | 147. | Ecografie morfologică fetală (pentru gravide 20 . | Ecografie transfontanelară | 22.) cu | 471. | RMN cranio-cerebral nativ şi cu subst.05 | |______|___________________________________________________________|___________| | 156. | Ecografie fetală | 22. pelvis etc. | RMN pelvin nativ | 300.95 | |______|___________________________________________________________|___________| | 153.76 | |______|___________________________________________________________|___________| | 160. | Ecografie pentru translucen a nucală (pentru gravide 11 .95 | |______|___________________________________________________________|___________| | 154. | Senologie imagistică . | Ecografie pelvis*1) | 16. | RMN abdominal nativ | 300.46 | |______|___________________________________________________________|___________| | 144.

75 . | Holter TA | 23. | EKG*1) | 7. fără recomandarea medicului specialist sau de familie. fără recomandarea medicului de familie sau specialist. *2) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie pentru contacţii cazurilor diagnosticate de medicii de specialitate.|______|___________________________________________________________|___________| | 170. | Peak-flowmetrie | 2. | Spirometrie*1) | 14. *5) Se recomandă numai de medicul de specialitate diabet. | Determinarea indicelui de presiune glezna/brat.10 teste. la recomandarea medicului oncolog. fistulografie cu | 188.20 | |______|___________________________________________________________|___________| | 176.85 | | | substan ă de contrast | | |______|___________________________________________________________|___________| | 178. galactografia sinusuri. pe răspunderea medicului de laborator.30 | |______|___________________________________________________________|___________| | 179. | Ecocardiografie transesofagiană | 60. NOTA 3: Indicaţia de utilizare a substanţei de contrast aparţine medicului de specialitate radiologie şi imagistică medicală care va confirma utilizarea substanţei de contrast prin aplicarea parafei şi semnăturii pe fişa de solicitare. NOTA 1: *1) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie.42 | |______|___________________________________________________________|___________| | 182.63 | |______|___________________________________________________________|___________| | 181.83 | |______|___________________________________________________________|___________| | 175. respectiv deget/brat*1) | 5. | Electromiografie | 17. **) În condiţiile în care se consemnează distinct de către medicul care a făcut recomandarea pentru hemoleucogramă. pe răspunderea medicului de laborator. *4) Se decontează numai în cazul în care VDRL sau RPR este pozitiv.25 | |______|___________________________________________________________|___________| | 172.39 | |______|___________________________________________________________|___________| | 184.00 | | | bioimpedan ei toracice | | |______|___________________________________________________________|___________| *) Un set cuprinde 4 . | Mamografie în 2 planuri*1)/pentru un sân | 27. | Endoscopie gastro-duodenală*1) | 23.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 180.13 | |______|___________________________________________________________|___________| | 173. | Ecocardiografie + Doppler color | 36.44 | |______|___________________________________________________________|___________| | 171.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 183.12 | |______|___________________________________________________________|___________| | 174.12 |______|___________________________________________________________|___________| | 185. | Electrocardiografie continuă (24 de ore. Holter) | 46. | Sialografia. *3) Se decontează numai dacă este efectuat de medicul de laborator sau de specialişti cu studii superioare nemedicale care au specializare în hematologie în cazul în care hemoleucograma completă prezintă modificări de parametri.56 | |______|___________________________________________________________|___________| | 177. | Spirograma + test farmacodinamic bronhomotor | 15. nutriţie şi boli metabolice şi se decontează de cel mult două ori pe an pentru un asigurat (bolnavi cu risc de diabet zaharat). | Monitorizarea şi managementul hemodinamic prin metoda | 180. | EEG standard | 15. | Ecocardiografie + Doppler | 34.77 | |______|___________________________________________________________|___________| | 184 | Ergometrie | 24. NOTA 2: Filmele radiologice şi substanţele folosite sunt incluse în tarife.

j) Serviciile prevăzute la poziţia 159 se decontează numai pentru medicii din specialitatea obstetrică-ginecologie şi numai pentru afecţiuni ginecologice. medicină fizică şi balneologie şi reumatologie cu competenţe/supraspecializări/atestate de studii complementare de ecografie corespunzător specialităţii. 118. se decontează numai tariful investigaţiei cu substanţă de contrast. endocrinologie. h) Serviciile prevăzute la poziţia 165 (ecografie de organ/de părţi moi/de articulaţie) se decontează numai pentru medicii din specialităţile: diabet. 76 . 176. e) Serviciile prevăzute la poziţia 164 se decontează numai pentru medicii din specialitatea pediatrie. nutriţie şi boli metabolice. în condiţiile în care aceştia au competenţa şi dotarea necesară. endocrinologie. 89.Investigaţiile cu substanţă de contrast sunt decontate de casele de asigurări de sănătate şi în cazul în care utilizarea substanţei de contrast a fost specificată în fişa de solicitare şi avizată de medicul de radiologie-imagistică. 90. pediatrie. 149. NOTA 5: 1. indiferent de numărul de incidenţe recomandate şi efectuate. nutriţie şi boli metabolice. 125. d) Serviciile prevăzute la poziţia 163 se decontează numai pentru medicii din specialitatea genetică medicală şi obstetrică ginecologie cu competenţe/supraspecializări/atestate de studii complementare de ecografie corespunzător specialităţii. Pentru cazul în care se efectuează o investigaţie fără substanţă de contrast. medicină internă. 108. Pentru serviciile prevăzute la poziţiile: 83. precum şi de medici cu specialitatea urologie. 124. urologie. geriatrie şi gerontologie cu competenţe/supraspecializări/atestate de studii complementare corespunzătoare specialităţii. tariful se referă la explorarea unui singur segment anatomic/membru. 84. b) Serviciile prevăzute la poziţia 162 se decontează numai pentru medicii din specialităţile: diabet. 140. boli infecţioase. medicină internă cu competenţe/supraspecializări/atestate de studii complementare de ecografie corespunzător specialităţii. ortopedie şi recuperare. endocrinologie şi oncologie. g) Serviciile prevăzute la poziţia 168 se decontează numai pentru medicii din specialităţile: obstetrică-ginecologie. 146. neurologie. i) serviciile prevăzute la poziţiile 166 şi 167 se decontează numai pentru medicii din specialitatea obstetrică-ginecologie cu supraspecializare în medicină materno-fetală. geriatrie şi gerontologie. 86. se decontează tariful pentru fiecare dintre acestea. urmată din necesitate de o investigaţie cu substanţă de contrast. NOTA 4: Pentru medicii cu specialităţi medicale clinice. obstetrică-ginecologie. 88.161 şi 169 – 171 se decontează numai pentru medicii din specialităţile: cardiologie. care încheie acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale clinice sau pentru care se încheie acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale spitaliceşti pentru serviciile medicale efectuate în cabinetele medicale de specialitate din ambulatoriul integrat al spitalelor sau în cabinetele medicale de specialitate care se află în structura spitalului ca unităţi fără personalitate juridică: a) Serviciile prevăzute la poziţiile: 160 . serviciul prevăzut la poziţia 172 se decontează numai pentru medicii de specialitate cardiologie. 137. medicină internă. f) Serviciile prevăzute la poziţia 158 se decontează numai pentru medicii din specialitatea obstetrică-ginecologie şi numai pentru afecţiuni ginecologice. în cazul explorării mai multor segmente/membre. 117.

efectuate pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0 . 118. casele de asigurări de sănătate vor deconta maximum 3 segmente/CNP/o dată pe an. NOTA 6: Serviciile medicale de înaltă performanţă (CT. Aceste investigaţii sunt decontate de casele de asigurări de sănătate numai dacă fişa de solicitare este însoţită de o copie a fişei de preanestezie pe care va fi aplicată parafa şi semnătura medicului cu specialitatea ATI şi care va avea acelaşi circuit ca şi fişa de solicitare. În cazul investigaţiilor CT şi RMN prevăzute în tabelul de la cap. furnizorii de servicii medicale paraclinice vor face dovada. 3 de la Nota 5 copiilor cu vârsta cuprinsă între 0 .pentru examene din secreţii nazale 4 .afecţiuni în care au fost epuizate toate celelalte posibilităţi de explorare. 156 . 137. indiferent de câte segmente anatomice se examinează simultan. 16 la ordin. Pentru efectuarea investigaţiilor CT şi RMN prevăzute la pct. pot efectua serviciile medicale paraclinice prevăzute la poz. care încheie acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară.urgenţe medico-chirurgicale majore nominalizate în anexa nr. NOTA 8: Pentru poziţiile 69 şi 70 codurile aferente se completează cu cifrele: 1 .ecografie generală (abdomen + pelvis). NOTA 10: Serviciile medicale de la poziţiile 173. scintigrafie. la contractare. 146 la care tariful aferent prevăzut în tabelul de la pct. în cazul examinării simultane a două sau mai multe segmente anatomice/membre. rezultatele celorlalte investigaţii efectuate anterior pentru stabilirea diagnosticului. 1 se referă la explorarea unui singur segment anatomic/membru. 77 . iar celălalt exemplar se transmite lunar de către acesta la casa de asigurări de sănătate cu care a încheiat contract.2.puroi 6 . NOTA 7: Medicii de familie. RMN. biletele de trimitere se întocmesc în 3 exemplare.pentru examene din secreţii otice 3 . La biletul de trimitere se ataşează de către medicul trimiţător. 117. II. din care unul rămâne la furnizorul care a făcut recomandarea. În acest caz biletul de trimitere cuprinde şi datele din fişele de solicitare prevăzute în anexa nr. II se vor majora cu 10%. precum şi dovada relaţiei de muncă cu un medic de specialitate ATI. 174. 18 la ordin. . 178 – 183 şi 184 sunt explorări funcţionale.pentru examene din secreţii . Investigaţiile menţionate mai sus se efectuează pe baza biletelor de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice. 125. angiografie) se decontează numai pe bază de recomandare medicală asiguraţilor în următoarele condiţii: .8 ani care necesită efectuarea anesteziei generale şi implicit prezenţa unui medic cu specialitatea ATI. tarifele aferente acestora (prevăzute în tabelul de la cap.asociere de 2 localizări sau multiple dar nu mai mult de 3/pacient/trimitere NOTA 9: Serviciul medical de la poziţia 67 este examen citologic.pentru examene din secreţii conjunctivale 5 . 140. Pentru investigaţiile CT şi RMN prevăzute la poziţiile: 124. Pentru serviciul prevăzut la poziţia 110. 3.8 ani. 149. a spaţiului şi dotărilor necesare pentru perioada de pre şi post anestezie.pentru examene din secreţii uretrale 2 . 175. un exemplar la furnizorul care a efectuat serviciul/serviciile de înaltă performanţă. acolo unde este cazul. tariful se referă la explorarea unui singur segment. casele de asigurări de sănătate vor deconta majorarea de 10% aplicată numai la tariful pentru un singur segment.

1 3.4 4. 3.3 3.1 4. 4. 2.1 2.2 3. 1.1* Consultaţie Consultaţie (inclusiv modelul de studiu) * Se efectuează o singură consultaţie la un interval de 12 luni pentru un asigurat Tratamentul cariei simple Tratamentul cariei simple cu materiale fizionomice Tratamentul cariei simple cu materiale nefizionomice Tratamentul afecţiunilor pulpare Tratamentul afecţiunilor pulpare la dinţii monoradiculari Tratamentul afecţiunilor pulpare la dinţii pluriradiculari Tratamentul gangrenei pulpare la dinţii monoradiculari Tratamentul gangrenei pulpare la dinţii pluriradiculari Tratamentul paradontitelor apicale Tratamentul parodontitelor apicale la dinţii monoradiculari Tratamentul parodontitelor apicale la dinţii pluriradiculari Tratamentul afecţiunilor parodonţiului marginal Tratamentul afecţiunilor parodonţiului marginal Tratamente chirurgicale buco-dentare Anestezia prin infiltraţie Extracţia la dinţii temporari Extracţia la dinţii permanenti monoradiculari Extracţia la dinţii permanenti pluriradiculari 78 2. Pachetul de servicii medicale de bază de medicină dentară preventive şi al tratamentelor de medicină dentară COD ACTE TERAPEUTICE TARIFE SUMA DECONTATĂ DE CAS .4 72 60 100% 100% 100% 100% 60 90 72 96 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 72 96 100% 100% 100% 100% 100% 100% 72 24 15 48 60 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 60% 60% .1 6.LEI Copii Peste Beneficiari ai între 0 18 ani legilor – 18 speciale ani (NOTA 7) 36 100% 100% 1.1 6.2 3.3 6.2 6. 6.2 5 5.CAPITOLUL III Pachetul de servicii medicale de medicină dentară preventive şi al tratamentelor de medicină dentară în ambulatoriul de specialitate de medicină dentară 1.

7. vestibuloorală şi scut lingual Decondiţionarea tulburărilor funcţionale prin aparate ortodontice.12 6. Tratamente ortodontice Decondiţionarea obiceiurilor vicioase (sugere a degetului. respiraţie orală) prin plăcuţă.1 360 100% 100% 8.7 8.6* 6.4 7.5 6.3 7.10 6.1* 60 100% 100% . inclusiv tratamentul angrenajului invers prin inel/gutiere + bărbiţă şi capelină Tratamentul angrenajului invers prin exerciţii cu spatula/şedinţă Aparate şi dispozitive utilizate în tratamentul malformaţiilor congenitale Şlefuirea în scop ortodontic / dinte Reparaţie aparat ortodontic Menţinătoare de spaţiu mobile Activare aparat ortodontic / şedinţă Pentru pct.11 6.6.8 6. actele terapeutice notate (*) ţin numai de competenţa medicilor de specialitate în ortodonţie.4* 8. deglutiţie infantilă.9 6.8* 100% 100% 100% 100% 100% 100% 9.1* 7.13 Extracţia prin alveolotomie/alveoloplastie Chiuretaj alveolar Tratamentul hemoragiei si alveolitei Decapuşonarea Tratament de urgenţă a plăgilor OMF Imobilizarea luxaţiei dentare Imobilizarea în cazul fracturilor Reducerea luxaţiei ATM Control post-operator * În situaţia în care se efectuează în aceeaşi şedinţă în care a fost extras dintele respectiv nu este decontat de casa de asigurări de sănătate Tratamente protetice Proteza acrilică Reparaţie proteză Element acrilic Element metalo-acrilic Reconstituire coroană radiculară * Termenul de înlocuire a unei proteze monomaxilare este de 5 ani. Activităţi profilactice Fluorizare/arcadă 79 132 30 36 36 90 30 60 48 18 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7.2 7.7 6.3 8. 8 "Tratamente ortodontice".2* 100% 420 15 600 15 300 360 30 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 8.6* 8.5 600 60 60 90 60 100% 100% 100% 60% 100% 60% 60% 60% 100% 100% 100% 100% 100% 8.5 8. 9. 8.

1. 60 30 36 30 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% NOTA 1: Serviciile de medicină dentară prevăzute în pachetul de servicii de bază pot fi efectuate de oricare dintre medicii dentişti.1.3.1.5 Sigilare/dinte Igienizare Control oncologic Pansament calmant/drenaj endodontic * o procedură decontată la 6 luni ** o procedură decontată la 2 ani Pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 0 18 ani. 4. 2.10.3 9.1.2. 6.12. dacă sunt elevi.6. 2. 6.5. 8 "Tratamente ortodontice" menţionate în notă. 9. 7. serviciile medicale preventive de medicină dentară se acordă trimestrial.1.11.8.26 de ani.5 NOTA 3: Competenţa pentru dentişti este pentru codurile: 1.4 9. 8. studenţi şi dacă nu realizează venituri din muncă. 9.2. 6. 9. iar pentru tinerii în vârstă de 18 .9. NOTA 4: Formula dentară: Dinţi permanenţi 11 incisiv medial dreapta sus 12 incisiv lateral dreapta sus 13 canin dreapta sus 14 primul premolar dreapta sus 15 al doilea premolar dreapta sus 16 primul molar dreapta sus 17 al doilea molar dreapta sus 18 al treilea molar dreapta sus 21 incisiv medial stânga sus 22 incisiv lateral stânga sus 23 canin stânga sus 24 primul premolar stânga sus 25 al doilea premolar stânga sus 26 primul molar stânga sus 27 al doilea molar stânga sus 28 al treilea molar stânga sus 31 incisiv medial stânga jos 32 incisiv lateral stânga jos 33 canin stânga jos 34 primul premolar stânga jos 35 al doilea premolar stânga jos 36 primul molar stânga jos 37 al doilea molar stânga jos 80 . 6.2. 6.9. 5.2.7. 9. NOTA 2: Codurile pentru serviciile medicale de urgenţă de medicină dentară sunt următoarele: 4. cu excepţia celor de la pct. 6.2* * 9. 9. se acordă de două ori pe an.

se acordă astfel: . pentru asiguraţii pentru care este necesar a se efectua aceste investigaţii în vederea stabilirii diagnosticului.molar stânga sus 71 . decontarea acestor servicii se realizează din fondul aferent investigaţiilor medicale paraclinice în limita sumelor rezultate conform criteriilor din anexa nr. 3.3.canin dreapta sus 54 . 8.incisiv medial dreapta sus 52 .molar dreapta jos 85 .canin dreapta jos 84 .4.2. Pentru aceste servicii. 8.molar dreapta jos NOTA 5: În cazul dinţilor supranumerari se indică codul dintelui cu specificaţia "supranumerar". 9. 8.2.3. 6.pentru beneficiarii Legii nr. sau pe bază de bilet de trimitere de la un alt medic de medicină dentară.2.3. 9. II ca o consecinţă a actului medical propriu.5.7.3.molar dreapta sus 61 .incisiv lateral stânga jos 73 .2.canin stânga jos 74 . 6. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945 . cu 81 . dacă au autorizaţiile necesare efectuării acestor servicii şi dotările necesare.incisiv medial dreapta jos 82 . 6. 3.1989. 8. 7.2.molar stânga sus 65 .5. 9.3 şi 9.4.6.5. 2.1. 8. 2.1. 8. NOTA 7: Serviciile prevăzute la codurile 1. 3.molar stânga jos 75 .1. 7. 3.1.38 al treilea molar stânga jos 41 incisiv medial dreapta jos 42 incisiv lateral dreapta jos 43 canin dreapta jos 44 primul premolar dreapta jos 45 al doilea premolar dreapta jos 46 primul molar dreapta jos 47 al doilea molar dreapta jos 48 al treilea molar dreapta jos Dinţi temporari 51 . furnizorii de servicii medicale de medicină dentară încheie cu casele de asigurări de sănătate acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale de medicină dentară.1.incisiv lateral dreapta sus 53 . 11 la ordin.incisiv lateral stânga sus 63 .1. NOTA 6: Medicii de medicină dentară pot efectua radiografii dentare (retroalveolară şi panoramică) cuprinse la cap.molar stânga jos 81 .incisiv medial stânga sus 62 . 7. 8.4.4.5. 7.canin stânga sus 64 . Dată fiind incidenţa dinţilor supranumerari se admit la raportare maximum doi dinţi supranumerari/CNP.incisiv lateral dreapta jos 83 . 6.8. 6. 6.1.molar dreapta sus 55 .incisiv medial stânga jos 72 .

.stabilirea conduitei terapeutice şi/sau prescrierea tratamentului medical şi igienodietetic. bilanţul muscular. Casele de asigurări de sănătate suportă contravaloarea a maximum două consultaţii. lacurile şi nămolurile terapeutice. la momentul începerii curei. 341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989. .anamneza.” CAPITOLUL IV Pachetul de servicii medicale acordate în ambulatoriul de specialitate pentru specialitatea recuperare.unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare. precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987. Casele de asigurări de sănătate pot deconta o a doua consultaţie în timpul 82 . republicată. (2) din Legea nr.bilanţul articular anatomic şi funcţional. în vederea stabilirii diagnosticului. .Pentru beneficiarii Legii nr.1. în caz contrar procentul decontat de CAS este de 60%.modificările ulterioare.2. . într-un interval de la consultaţie. procentul de 100% se decontează dacă serviciile au fost acordate în unităţi medicale civile de stat sau militare. b) pentru persoanele cu vârste cuprinse între 0 şi 18 ani dintre categoriile de persoane din cadrul categoriilor prevăzute la art. gazele terapeutice. cu modificările şi completările ulterioare. 1. Consultaţia medicală de specialitate 1. Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor. Consultaţia medicală de specialitate. 1 „Pachetul de servicii medicale de bază de medicină dentară preventive şi al tratamentelor de medicină dentară. precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război. conform legii: a) se acordă serviciile medicale de urgenţă de medicină dentară prevăzute la NOTA 2 de la pct. cu modificările şi completările ulterioare se acordă serviciile medicale de medicină dentară de la pct. procentul de 100% se decontează dacă serviciile au fost acordate în unităţi medicale civile de stat sau militare. examenul clinic general. stabilirea protocolului de explorări şi/sau interpretarea integrativă a explorărilor şi a analizelor de laborator disponibile efectuate la solicitarea medicului de familie şi/sau a medicului de specialitate. avizate de Ministerul Sănătăţii conform legislaţiei în vigoare. întocmirea planului de recuperare. examenul clinic specific specialităţii respective. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. Se acordă servicii medicale de urgenţă de medicină dentară prevăzute la NOTA 2 de la pct. ansamblul elementelor fizico/chimice ale climatului. .terapii cu factori naturali terapeutici: apele minerale terapeutice. fiecare cură de tratament recomandată trebuie să fie precedată de o consultaţie. 3. Pachetul de servicii medicale de medicină dentară în ambulatoriul de specialitate pentru persoanele care se asigură facultativ pentru sănătate. 2. se acordă în cabinetele medicale şi cuprinde: .Pentru beneficiarii Legii nr. în caz contrar procentul decontat de CAS este de 60%. procentul de 100% se decontează dacă serviciile au fost acordate în unităţi sanitare de stat. inclusiv microclimatul de saline şi peşteri. din subordinea Ministerului Sănătăţii. medicină fizică şi balneologie Pachetul de servicii medicale de bază 1. Pachetul minimal de servicii medicale de medicină dentară în ambulatoriul de specialitate de medicină dentară. în caz contrar procentul decontat de CAS este de 60%. 1. ce nu poate depăşi 30 de zile calendaristice. 44/1994 privind veteranii de război. 214 alin. 1. precum şi instruirea în legătură cu măsurile terapeutice şi profilactice generale şi specifice . cu modificările şi completările ulterioare.

în medie 4 proceduri/zi. Tariful pe consultaţie în specialitatea recuperare. medicină fizică şi balneologie este de 14 lei. body-building) etc. pentru perioade şi potrivit unui ritm stabilite de către medicul de specialitate recuperare. G31e . Pentru grupele de boli cronice G18. tariful consultaţiei se majorează cu 20%.3. în limita competenţelor iar serviciile se acordă conform schemei de tratament. nr. 1. cum ar fi: vergeturi. sindrom tropostatic. dacă acesta. PROCEDURI INCLUSE. | TENS | |______|_____________________________________________________________| | 7.. | Curen i diadinamici | |______|_____________________________________________________________| | 5. G31c. cu condiţia ca aceste servicii să nu se fi efectuat de către un alt medic specialist pentru aceeaşi perioadă. | Trabert | |______|_____________________________________________________________| | 6. medicină fizică şi balneologie. G31d.nominalizate în H. 2. în trimestrul respectiv nu a beneficiat de nicio consultaţie în condiţiile prevăzute la 1. Pentru prestaţia medicului primar. DUPĂ CAZ. | Curen i interferen iali | |______|_____________________________________________________________| | 8.curei sau la finalul fiecărei cure la un interval ce nu poate să depăşească 10 zile calendaristice de la momentul finalizării acesteia. G19. Servicii medicale-cură de tratament acordate în cabinetele/bazele de tratament Recomandarea pentru recuperare. trimestrial sau lunar. G31b. | Ionizare | |______|_____________________________________________________________| | 4. ÎN CURA DE TRATAMENT ____________________________________________________________________ 1. gimnastică de întreţinere (fitness. pentru care tratamentul se poate prescrie şi monitoriza de către medicul în specialitatea recuperare medicină fizică şi balneofizioterapie din unităţile sanitare nominalizate de către Ministerul Sănătăţii. au dreptul la maximum 2 cure pe an calendaristic. o consultaţie şi prescripţia/prescripţiile medicale aferente. | Galvanizare | |______|_____________________________________________________________| | 3. Serviciile medicale prevăzute mai sus nu se decontează de casele de asigurări de sănătate atunci când acestea se acordă pentru situaţii care privesc corecţii de natură estetică şi de întreţinere.3. medicină fizică şi balneologie acordate în bazele de tratament de care beneficiază un asigurat pentru o cură de tratament este de 140 lei.G.4. casele de asigurări de sănătate decontează o consultaţie/trimestru pentru un bolnav cu una sau mai multe afecţiuni cronice şi prescripţia/prescripţiile medicale aferente consultaţiei.3. casa de asigurări de sănătate decontează 2 consultaţii. Tariful pe serviciu medical-caz pentru serviciile medicale de recuperare. | Microunde | |______|_____________________________________________________________| 83 . după care asiguratul plăteşte integral serviciile medicale. Pentru evaluarea clinică şi paraclinică a bolnavilor cu afecţiuni cronice menţionate la pct. 1. | Kinetoterapie de grup pe afec iuni | | |______|_____________________________________________________________| | 2. Asiguraţii. 1. casele de asigurări de sănătate decontează pentru un bolnav cu una sau mai multe afecţiuni cronice. Pentru situaţiile în care unui asigurat nu i se recomandă cură de tratament. medicină fizică şi balneologie se poate face de către medicii de specialitate şi de către medicii de familie. 720/2008. | Unde scurte | |______|_____________________________________________________________| | 9. O cură reprezintă în medie 10 zile de tratament.

bicicletă | | | ergometrică. | Manipulări articula ii periferice | |______|_____________________________________________________________| | 38. bac vâslit | |______|_____________________________________________________________| | 39. | Limfmasaj | |______|_____________________________________________________________| | 30. | Trac iuni vertebrale şi articulare | |______|_____________________________________________________________| | 36. | Băi sau pensula ii cu parafină | |______|_____________________________________________________________| | 26. | Kinetoterapie cu aparatură specială covor rulant. | Masaj reflex | |______|_____________________________________________________________| | 29. | Stimulare electrică func ională | |______|_____________________________________________________________| | 21. | Băi Stanger | |______|_____________________________________________________________| | 22. alcalină) | |______|_____________________________________________________________| 84 . | Ultraviolete | |______|_____________________________________________________________| | 17. | Hidrokinetoterapie par ială | |______|_____________________________________________________________| | 34. | Combina ie de ultrasunet cu curen i de joasă frecven ă | |______|_____________________________________________________________| | 13. | Curen i cu impulsuri rectangulare | |______|_____________________________________________________________| | 18. | Pulveriza ie cameră | |______|_____________________________________________________________| | 32. | Aerosoli individuali | |______|_____________________________________________________________| | 31. | Laser-terapie | |______|_____________________________________________________________| | 15. | Băi galvanice | |______|_____________________________________________________________| | 23. | Magnetoterapie | |______|_____________________________________________________________| | 14. | Masaj segmentar | |______|_____________________________________________________________| | 28. | Kinetoterapie individuală | |______|_____________________________________________________________| | 35. | Duş subacval | |______|_____________________________________________________________| | 24. | Solux | |______|_____________________________________________________________| | 16. | Curen i de înaltă frecven ă pulsatilă | |______|_____________________________________________________________| | 11. cloruro-sodică. | Masaj regional | |______|_____________________________________________________________| | 27.| 10. | Contrac ia izometrică electrică | |______|_____________________________________________________________| | 20. | Manipulări vertebrale | |______|_____________________________________________________________| | 37. | Băi minerale (sulfuroase. | Aplica ii cu parafină | |______|_____________________________________________________________| | 25. elcometre. | Curen i cu impulsuri exponen iale | |______|_____________________________________________________________| | 19. | Hidrokinetoterapie individuală generală | |______|_____________________________________________________________| | 33. | Ultrasunet | |______|_____________________________________________________________| | 12.

| Băi de nămol | |______|_____________________________________________________________| | 43.| 40. Pentru cura balneară de recuperare şi cura balneară terapeutică în bazele de tratament din staţiunile balneoclimaterice se decontează în medie 4 proceduri/zi (din care 2 proceduri cu factori naturali terapeutici) 85 . | Aplica ia de oscila ii profunde | |______|_____________________________________________________________| | 49. | Băi de dioxid de carbon şi bule | |______|_____________________________________________________________| | 42. | Băi de plante | |______|_____________________________________________________________| | 41. | Mofete naturale | |______|_____________________________________________________________| | 44.38. | Aplica ie de unde de şoc extracorporeale | |______|_____________________________________________________________| | 48. 1 .46 pot fi efectuate numai în bazele de tratament din staţiunile balneoclimaterice. | Împachetare generală cu nămol | |______|_____________________________________________________________| | 46. | Împachetare par ială cu nămol | |______|_____________________________________________________________| | 47. Serviciile medicale de la pct 39 . Serviciile medicale se acordă pentru perioade şi potrivit unui ritm stabilite de medicul curant de recuperare. | Speleoterapia/salinoterapia | |______|_____________________________________________________________| NOTĂ: Serviciile medicale de la pct.49 pot fi efectuate numai de cabinetele medicale care dispun şi de bază de tratament. | Mofete artificiale | |______|_____________________________________________________________| | 45. 47 .

să exercite profesii prevăzute în Nomenclatorul de funcţii al Ministerului Sănătăţii. punctajul aferent serviciilor medicale acordate. de medicină dentară se face prin tarif pe serviciu medical cuantificat în puncte sau în lei. şi homeopatie şi planificare familială unui program de lucru de 7 ore/zi îi corespunde un număr de 28 de consultaţii în medie pe zi (timp mediu/consultaţie = 15 minute). homeopatie. 7 la ordin. 150/153/154 puncte în medie pe zi corespunzător unui program de 7 ore/zi. se pot acorda şi raporta la casa de asigurări de sănătate servicii medicale corespunzătoare unui punctaj de 150 de puncte în medie pe zi. unui program de lucru de 7 ore/zi îi corespunde un număr de 21 de consultaţii în medie pe zi (timp mediu/consultaţie = 20 de minute). nu poate depăşi. unui program de lucru de 7 ore/zi îi corespunde un număr de 14 consultaţii în medie pe zi (timp mediu/consultaţie = 30 de minute). se pot acorda şi raporta la casa de asigurări de sănătate servicii medicale corespunzătoare unui punctaj de 153 de puncte în medie pe zi. inclusiv pediatrică. care prestează activităţi conexe actului medical sau care sunt în relaţie contractuală cu furnizori de servicii conexe actului medical. b) pentru specialitatea psihiatrie. pentru specialitatea neurologie. 7 la ordin. luând în calcul numărul de puncte aferent fiecărui serviciu medical şi valoarea stabilită pentru un punct. (2) Furnizorii de servicii medicale care au angajate persoane autorizate de Ministerul Sănătăţii. luându-se în considerare următoarele: a) pentru specialităţi clinice şi pentru medicii care lucrează exclusiv în fitoterapie. în cadrul unui program de 7 ore/zi/medic. 3 (1) Numărul total de puncte raportat pentru consultaţiile. în condiţiile în care numărul de consultaţii efectuate şi raportate în medie pe zi este mai mic sau egal cu 19 consultaţii. inclusiv pediatrică.ANEXA 8 MODALITĂŢILE DE PLATĂ în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice inclusiv recuperare. în condiţiile în care numărul de consultaţii efectuate şi raportate în medie pe zi este mai mic sau egal cu 14 consultaţii. planificare familială nu poate depăşi numărul de puncte rezultat potrivit programului de lucru. altele decât medici. ART. d) pentru specialităţile clinice. pentru specialitatea psihiatrie. paraclinice şi de medicină dentară ART. ART. dacă aceste servicii sunt efectuate în cabinetele medicale în care aceştia îşi desfăşoară activitatea şi interpretate de medicii respectivi. în condiţiile în care numărul de consultaţii efectuate şi raportate în medie pe zi este mai mic sau egal cu 9 consultaţii. 1 Plata serviciilor din asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice inclusiv recuperare. paraclinice. c) pentru specialităţile clinice. fitoterapie. pentru specialitatea neurologie se pot acorda şi raporta la casa de asigurări de sănătate servicii medicale corespunzătoare unui punctaj de 154 de puncte în medie pe zi. medicină fizică şi balneologie. 2 (1) Casele de asigurări de sănătate decontează medicilor de specialitate din specialităţile clinice contravaloarea serviciilor medicale prevăzute în anexa nr. dacă sunt considerate indispensabile în stabilirea diagnosticului şi a conduitei terapeutice. serviciile medicale acordate de medicii de specialitate din specialităţile clinice. 86 . după caz. în vederea asigurării calităţii serviciilor medicale. medicină fizică şi balneologie. pot raporta prin medicii de specialitate care au solicitat serviciile respective servicii efectuate de aceştia şi cuprinse în anexa nr.

în luna respectivă. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical. Pentru desfăşurarea activităţii. acte doveditoare care să conţină datele de identitate ale persoanelor care prestează servicii conexe actului medical. după caz. precum şi furnizorilor de servicii conexe 87 . după caz. cuvenite celui care le prestează. reprezentând consultaţii şi/sau servicii. furnizorul de servicii conexe poate avea relaţii contractuale cu unul sau mai mulţi medici din specialităţile clinice care pot solicita servicii conexe. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică. (2) Numărul total de puncte realizat în fiecare lună se majorează în raport cu: a) condiţiile în care se desfăşoară activitatea . În situaţia în care adresabilitatea asiguraţilor la cabinetul medical depăşeşte nivelul prevederilor menţionate mai sus se vor întocmi liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile sau la cererea asiguratului. un furnizor de servicii medicale clinice poate avea relaţii contractuale cu unul sau mai mulţi furnizori de servicii conexe. servicii medicale creşte sau scade corespunzător. planificare familială. înfiinţarea. în vederea decontării de casele de asigurări de sănătate cu care aceştia sunt în relaţie contractuală. 598/2001 şi după caz conform Legii nr.În situaţia în care programul de lucru al unui medic este mai mare sau mai mic de 35 ore/săptămână. la contractele furnizorilor de servicii medicale clinice. 3. Lista cuprinzând cabinetele medicale din asistenţa medicală ambulatorie de specialitate la care se aplică majorările de mai sus şi procentul de majorare corespunzător se stabilesc anual conform prevederilor ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate mai sus menţionat. b) gradul profesional. cu respectarea prevederilor art. organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România. ART. încheiate cu casele de asigurări de sănătate. Pentru prestaţia medicului primar. avizul de liberă practică/atestatul de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România. aprobată şi modificată prin Legea nr. punctajul aferent numărului de consultaţii. din care să reiasă că îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la cabinetul medicului specialist. Această majorare nu se aplică medicilor care lucrează exclusiv în: fitoterapie şi homeopatie. Punctajul aferent serviciilor conexe actului medical care pot fi raportate de medicul de specialitate care le-a solicitat nu poate depăşi 40 de puncte în medie pe zi. Pentru desfăşurarea activităţii. ca urmare a serviciilor medicale acordate cu valoarea minimă garantată pentru un punct pe serviciu medical. se vor anexa: acte doveditoare privind relaţia contractuală dintre furnizorul de servicii medicale clinice şi furnizorul de servicii conexe actului medical. 7 la ordin. sau ca prestator de servicii în cabinetul de practică organizat conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. pentru care valoarea de referinţă a prestaţiei medicale este cea a medicului specialist. (2) Serviciile conexe actului medical pot fi raportate de medicii de specialitate care le-au solicitat. se pot acorda consultaţii şi servicii medicale contra cost. Pentru asigurarea calităţii în furnizarea serviciilor medicale. numărul total de puncte se majorează cu 20%.majorarea este cu până la 100%. programul de activitate şi tipul de servicii conexe conform anexei nr. pe baza criteriilor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate în vigoare. 4 (1) Suma cuvenită lunar medicilor de specialitate din specialităţile clinice se calculează prin înmulţirea numărului total de puncte realizat.

medicii de familie (prin act adiţional la contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară) 88 . prevăzute în anexa nr. pentru asiguraţii care prezintă unul sau mai multe diagnostice confirmate. în condiţiile în care acestea vor fi efectuate. Valoarea definitivă a unui punct pe serviciu medical astfel obţinută este valabilă şi pentru serviciile medicale clinice realizate în trimestrul respectiv pentru care decontarea se face din fondul alocat asistenţei medicale spitaliceşti şi nu poate fi mai mică decât valoarea minimă garantată a unui punct pe serviciu. sumele respective afectând fondul pentru calculul valorii definitive a punctului pentru trimestrul în care s-a constatat eroarea şi implicit valoarea definitivă a punctului pentru trimestrul respectiv. 6 (1) La stabilirea sumei contractate de către: . unică pe ţară pentru trimestrul respectiv. . astfel: suma corespunzătoare numărului de puncte plătit eronat în plus sau în minus faţă de cel efectiv realizat. Recalcularea numărului total de puncte se face din luna următoare lunii în care s-a depus la casa de asigurări de sănătate dovada confirmării gradului profesional. (5) Numărul de puncte luat în calcul la stabilirea valorii definitive a unui punct pe serviciu. . se calculează în trimestrul în care s-a constatat eroarea. se corectează până la sfârşitul anului. (3) Valoarea minimă garantată pentru un punct pe serviciu medical este unică pe ţară şi este în valoare de 1. de investigaţii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală. de investigaţii medicale paraclinice . într-un trimestru anterior. nu include numărul de puncte aferent serviciilor medicale clinice realizate în trimestrul respectiv pentru care decontarea se face din fondul alocat asistenţei medicale spitaliceşti. (4) Valoarea definitivă a unui punct pe serviciu medical se stabileşte trimestrial. 5 (1) Erorile de calcul constatate în cadrul unui trimestru se corectează la sfârşitul trimestrului. şi reprezintă valoarea definitivă a unui punct pe serviciu medical.actului medical. controalele periodice vor fi decontate de casele de asigurări de sănătate. ART. efectuarea controalelor periodice la un alt furnizor . ART. 9 la ordin. la valoarea definitivă a punctului.un furnizor de servicii medicale paraclinice (de analize medicale de laborator. ca raport între fondul aferent trimestrului respectiv destinat pentru plata medicilor de specialitate din specialităţile clinice pentru care plata se face prin tarif pe serviciu medical exprimat în puncte şi de numărul de puncte realizat în trimestrul respectiv. raportate şi validate conform reglementărilor legale în vigoare. odată cu recalcularea drepturilor băneşti cuvenite medicilor de specialitate din specialităţile clinice. Excepţie fac situaţiile în care asiguratul solicită în nume propriu şi în scris. în cazul specialităţilor clinice. (4) Pentru asigurarea calităţii furnizării serviciilor medicale. (6) Fondul aferent asistenţei medicale ambulatorii de specialitate pentru specialităţile clinice se defalchează pe trimestre.explorări funcţionale). până la data de 25 a lunii următoare încheierii fiecărui trimestru.2 lei. (3) În situaţia în care după încheierea anului financiar precedent se constată erori de calcul aferente acestuia.un furnizor de servicii medicale clinice (prin act adiţional la contractul de furnizare de servicii medicale clinice sau prin act adiţional la contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti). stabilită pentru trimestrul în care s-a produs eroarea. sumele plătite în plus sau în minus se regularizează conform legii. (2) Erorile de calcul constatate după expirarea unui trimestru.

casele de asigurări de sănătate vor avea în vedere diversitatea serviciilor medicale paraclinice propuse pentru contractare reflectată în tipul de aparate aflate în dotare. casele de asigurări de sănătate analizează aceste situaţii şi cu avizul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. determinat de comisia constituită conform art. Sumele rezultate din economii de la investigaţiile medicale paraclinice . cu modificările şi completările ulterioare. de la investigaţiile medicale paraclinice de radiologie şi imagistică 89 . respectiv în anexa nr.. (2) Numărul investigaţiilor paraclinice negociat este orientativ. La stabilirea sumelor contractate cu furnizorii de servicii medicale paraclinice . vor încheia cu furnizorii de servicii medicale paraclinice un act adiţional de suplimentare a valorii contractate. furnizorii de servicii de medicină dentară (numai pentru radiografia dentară retroalveolară şi panoramică) şi casele de asigurări de sănătate se stabileşte în limita numărului de investigaţii paraclinice necesar pe total judeţ. (3) Lunar. 10.2012 aprobat prin H.abdomen şi pelvis). 44 alin.un furnizor de servicii de medicină dentară (prin act adiţional la contractul de furnizare de servicii medicale de medicină dentară) cu casa de asigurări de sănătate. furnizorii de servicii medicale clinice (numai pentru ecografii şi monitorizarea şi managementul hemodinamic prin metoda bioimpedanţei toracice).G. (5) din Contractul-cadru pentru anii 2011 . Sumele contractate de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii de servicii medicale paraclinice se defalchează pe trimestre şi pe luni. La stabilirea sumelor contractate cu furnizorii de analize medicale de laborator. respectiv cu furnizorii de investigaţii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală. se au în vedere: a) numărul de investigaţii paraclinice.analize medicale de laborator. Pentru situaţiile justificate ce pot apărea în derularea contractelor încheiate cu furnizorii de servicii medicale paraclinice. Sumele rezultate din economii vor fi contractate printr-un act adiţional cu furnizorii de servicii medicale paraclinice care în aceeaşi lună şi-au epuizat valoarea de contract Suma din actul adiţional se utilizează pentru decontarea serviciilor medicale paraclinice acordate asiguraţilor de la data semnării actului adiţional şi se repartizează proporţional în funcţie de consumul mediu lunar stabilit pentru fiecare furnizor de la începutul anului până la sfârşitul lunii pentru care se face regularizarea şi în raport cu valoarea de contract aferentă lunii în care se face regularizarea. 11 la ordin. casele de asigurări de sănătate decontează furnizorilor de servicii medicale paraclinice serviciile furnizate cu obligaţia încadrării în limita valorii lunare de contract. În situaţia în care la unii furnizori de servicii medicale paraclinice se înregistrează la sfârşitul unei luni sume neconsumate faţă de suma lunară prevăzută în contract/act adiţional. nr. casele de asigurări de sănătate vor avea în vedere criteriile prevăzute în anexa nr. medicii de familie (numai pentru ecografie generală . casele de asigurări de sănătate vor diminua printr-un act adiţional la contract/act adiţional valoarea lunară contractată iniţial aferentă lunii respective cu sumele neconsumate. utilizând diferenţa de 10% din suma prevăzută pentru serviciile medicale paraclinice care nu a fost contractată. cu încadrarea în 90% din suma prevăzută cu această destinaţie. existând obligaţia încadrării în valoarea lunară a contractului/actului adiţional. la solicitarea acestora. 1389/2010. Numărul de investigaţii paraclinice negociat între furnizorii de investigaţii medicale paraclinice. b) tarifele negociate.explorări funcţionale. în limita fondului aprobat cu această destinaţie.

Sumele obţinute ca disponibil din aceste diminuări la nivelul caselor de asigurări de sănătate se vor folosi la reîntregirea sumelor alocate cu destinaţie iniţială. Tarifele decontate de casele de asigurări de sănătate sunt cele rezultate din reducerea tarifelor maximale cu procentul de diminuare cel mai mare ofertat de către furnizori şi nu pot fi mai mari decât tarifele maximale prevăzute în anexa nr. prin încheierea unui act adiţional la contract. susţinerea şi negocierea ofertelor privind procentul de diminuare a tarifelor pentru investigaţii paraclinice se face în şedinţă deschisă. Valoarea contractului. investigaţii medicale paraclinice de radiologie şi imagistică medicală. cu încadrarea în valoarea contractată pentru trimestrul respectiv. în sensul diminuării valorii de contract/act adiţional a lunii următoare. suma stabilită iniţial se diminuează corespunzător. Prezentarea.pot efectua servicii medicale paraclinice peste valoarea lunară de contract/act adiţional în limita a maxim 5%.explorări funcţionale într-o lună . (6) În situaţii justificate furnizorii de servicii medicale paraclinice . în structura unui furnizor de servicii medicale paraclinice. respectiv a actului adiţional la contractul/actul adiţional iniţial se stabileşte avându-se în vedere criteriile de selecţie şi contractare prevăzute în prezentele norme.explorări funcţionale . cu condiţia ca această depăşire să influenţeze corespunzător. în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data de la care survine modificarea. 7 la ordin. (7) În situaţia în care unul sau mai multe elemente care au stat la baza stabilirii punctajului pentru fiecare furnizor de servicii medicale paraclinice. conform prevederilor din anexele nr. ART. Actul adiţional se adaptează după modelul contractului de furnizare de servicii medicale paraclinice. există laborator/punct de lucru organizat ca urmare a procedurii de externalizare. respectiv acte adiţionale la contractele/actele adiţionale iniţiale şi vor fi utilizate pentru decontarea serviciilor medicale paraclinice acordate asiguraţilor de la data semnării acestora. 7 la ordin.medicală într-o lună şi de la investigaţiile medicale paraclinice .analize medicale de laborator. în situaţia în care unul sau mai multe elemente care au stat la baza stabilirii punctajului iniţial al acestora sa/s-au modificat. (5) Fondurile suplimentare aprobate pentru anul 2012 cu destinaţia servicii medicale paraclinice se contractează de casele de asigurări de sănătate prin încheiere de contracte. 10 şi 11 la ordin se modifică în sensul diminuării faţă de condiţiile iniţiale şi furnizorii aduc la cunoştinţa caselor de asigurări de sănătate aceste situaţii. casa de asigurări de sănătate încheie pentru acestea un act adiţional la contractul de furnizare de servicii paraclinice încheiat cu furnizorul respectiv. Neanunţarea acestor situaţii şi constatarea ulterior producerii lor duc la aplicarea prevederilor privind nerespectarea obligaţiilor contractuale din contractul de furnizare de investigaţii paraclinice şi conduce la rezilierea contractului. precum şi servicii medicale paraclinice . 7 (1) Casele de asigurări de sănătate decontează furnizorilor de servicii medicale paraclinice cu care sunt în relaţii contractuale contravaloarea serviciilor medicale paraclinice prezentate în anexa nr. precum şi reevaluarea punctajului tuturor furnizorilor. (8) În situaţia în care. 90 . în prezenţa reprezentanţilor casei de asigurări de sănătate şi a tuturor reprezentanţilor legali ai furnizorilor care doresc să încheie contract de furnizare de servicii medicale paraclinice.se redistribuie furnizorilor care în aceeaşi lună şi-au epuizat valoarea de contract. (4) Furnizorii de servicii medicale paraclinice vor efectua direct toate tipurile de investigaţii paraclinice contractate cu casele de asigurări de sănătate şi nu vor încheia subcontracte cu alţi furnizori de servicii medicale paraclinice pentru efectuarea unor anumite tipuri de investigaţii paraclinice.

Prin excepţie biletele de trimitere pentru efectuarea de investigaţii paraclinice specifice pentru afecţiunile cuprinse în unele programe naţionale de sănătate: diabetul şi bolile de nutriţie precum şi cele pentru afecţiunile oncologice. 8 (1) Biletul de trimitere pentru investigaţiile paraclinice este formular cu regim special. În acest sens furnizorii încheie acte adiţionale cu casele de asigurări de sănătate. cât şi ca urmare a trimiterii de către alţi medici de specialitate în cadrul unui program suplimentar faţă de cel contractat pentru serviciile medicale din asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice. dacă asiguratul refuză programarea. respectiv monitorizările şi managementul hemodinamic prin metoda bioimpedanţei toracice. investigaţiile nu au putut fi efectuate la momentul prezentării.(2) Casele de asigurări de sănătate decontează ecografii furnizorilor de servicii medicale clinice inclusiv recuperare. au valabilitate de până la 90 de zile calendaristice. C a capitolului I din anexa nr. Pentru celelalte boli cronice. respectiv medicii de specialitate cardiologie şi medicină internă încheie acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale clinice şi care sunt efectuate ca urmare a trimiterii de către alţi medici de specialitate. Furnizorii de servicii medicale paraclinice au obligaţia să verifice biletele de trimitere în ceea ce priveşte datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă potrivit prevederilor legale în vigoare. ART. la tarife negociate care nu pot fi mai mari decât tarifele maximale decontate de casele de asigurări de sănătate prevăzute în aceeaşi anexă. pentru care medicii cu specialităţi medicale clinice. În primele 10 zile calendaristice de la emiterea biletului de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice asiguratul are obligaţia de a se programa şi de a accepta programarea la unul dintre furnizori. În situaţia în care. consemnând pe verso-ul exemplarului de bilet de trimitere data prezentării şi data programării. Aceste investigaţii medicale paraclinice pot fi efectuate atât ca urmare a actului medical propriu. valabilitatea biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice specifice este de până la 60 zile calendaristice. că a fost sau nu internat pe perioada de la data eliberării biletului de trimitere până la data efectuării investigaţiilor. La momentul prezentării la furnizorul de investigaţii paraclinice din ambulatoriu pentru efectuarea investigaţiilor. Pentru ecografiile. în condiţiile prevăzute la Nota 1 şi Nota 3 de la finalul lit. Un exemplar al biletului de trimitere rămâne la medicul care a făcut trimiterea şi două exemplare sunt înmânate asiguratului. în caz contrar biletul de trimitere îşi pierde valabilitatea. semnătura şi ştampila furnizorului. respectiv de către alţi medici de specialitate cardiologie şi medicină internă. Furnizorul de servicii medicale paraclinice care efectuează investigaţiile paraclinice recomandate prin biletul de trimitere păstrează un exemplar al biletului şi depune la casa de asigurări de sănătate celălalt exemplar cu ocazia raportării lunare a activităţii. furnizorul de servicii medicale paraclinice are obligaţia de a-l programa. (2) Dacă în perioada de valabilitate a biletului de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice un asigurat se internează în spital fără ca investigaţiile recomandate să fie 91 . medicină fizică şi balneologie. care se întocmeşte în trei exemplare şi are o valabilitate de maximum 30 de zile calendaristice de la data emiterii. furnizorul va restitui asiguratului ambele exemplare ale biletului de trimitere pentru ca acesta să se poată prezenta la alt furnizor de investigaţii medicale paraclinice. unic pe ţară. din motive obiective. respectiv furnizorilor de servicii medicale clinice de cardiologie şi de medicină internă serviciul "monitorizarea şi managementul hemodinamic prin metoda bioimpedanţei toracice" cuprinse în anexa nr. 7 la ordin. programul de lucru se prelungeşte corespunzător. 7 la ordin. asiguratul va declara pe proprie răspundere pe verso-ul celor două exemplare ale biletului de trimitere.

după caz precum şi pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri. cu reconfirmarea pe biletul de trimitere a necesităţii efectuării acestor investigaţii de către medicul care a făcut trimiterea. înţelegeri. indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă asiguratul. în acest sens stabilindu-şi evidenţe proprii. 9 Serviciile de înaltă performanţă (RMN. unul la furnizorul care a efectuat serviciul/serviciile de înaltă performanţă. în perioada de valabilitate a cardului. Biletul de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice este formular cu regim special. respectiv în baza Regulamentului CEE nr. convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii. CT. titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate.(1). (6) Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European. În situaţia în care. cu excepţia investigaţiilor medicale paraclinice de înaltă performanţă dacă acestea nu au fost efectuate în timpul spitalizării. iar celălalt exemplar se transmite lunar de către acesta la casa de asigurări de sănătate cu care a încheiat contract cu ocazia raportării lunare a activităţii. ART. (5) Fiecare casă de asigurări de sănătate îşi organizează modul de verificare a biletelor de trimitere pentru investigaţiile paraclinice. unic pe ţară. (4) Casele de asigurări de sănătate decontează furnizorilor de servicii medicale paraclinice cu care au încheiat contracte contravaloarea serviciilor medicale paraclinice acordate asiguraţilor. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii. pe perioada de valabilitate a biletului de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice. scintigrafie şi angiografie) se acordă în baza biletului de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice de înaltă performanţă care se întocmeşte în 3 exemplare. (3) Este interzisă înlocuirea sau adăugarea altor investigaţii paraclinice pe biletul de trimitere prin completarea acestuia la nivelul laboratorului/punctului de lucru. În relaţiile cu furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate. din care unul rămâne la medicul care a făcut trimiterea. cu excepţia biletelor de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice de înaltă performanţă dacă acestea nu au fost efectuate în timpul spitalizării. investigaţiile medicale paraclinice se acordă pe baza biletului de trimitere. biletul de trimitere îşi pierde valabilitatea. asiguratul a fost internat întrun spital şi în declaraţia pe proprie răspundere consemnată pe verso-ul biletului de trimitere este contrară celor constatate. respectiv beneficiari ai formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. 92 . casele de asigurări de sănătate decontează contravaloarea investigaţiilor medicale paraclinice acordate numai în baza biletelor de trimitere utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. nu se decontează de casa de asigurări de sănătate sau dacă acestea au fost decontate se recuperează de la furnizorul de investigaţii medicale paraclinice – dacă pe verso-ul biletului de trimitere nu este consemnată declaraţia asiguratului prevăzută la alin. Investigaţiile medicale paraclinice efectuate unui asigurat în ambulatoriu pe perioada în care acesta a fost internat precum şi în perioada de la data externării până la data expirării termenului de valabilitate a biletului de trimitere. cu condiţia ca medicul care a eliberat biletul de trimitere să se afle în relaţie contractuală cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală furnizorul de servicii medicale paraclinice. prejudiciul se recuperează de la asigurat. cu reconfirmarea pe biletul de trimitere a necesităţii efectuării acestor investigaţii de către medicul care a făcut trimiterea.efectuate în ambulatoriu anterior internării. casa de asigurări de sănătate constată că. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială.

d). Sumele rezultate din economii vor fi contractate printr-un act adiţional la furnizorii de servicii medicale de medicină dentară care în trimestrul respectiv şi-au epuizat valoarea de contract. dacă este cazul. ART. (2) Suma orientativă/medic specialist/lună la nivel naţional este de 1. (4) În situaţia în care la unii furnizori de servicii medicale de medicină dentară se înregistrează la sfârşitul unui trimestru sume neconsumate. casele de asigurări de sănătate vor diminua. Suma contractată se defalchează pe trimestre şi luni. (5) Pentru încadrarea în suma defalcată trimestrial cabinetele de medicină dentară pot întocmi liste de prioritate pentru furnizarea serviciilor de medicină dentară. (3) Lunar casele de asigurări de sănătate decontează furnizorilor de servicii medicale de medicină dentară serviciile medicale de medicină dentară furnizate în limita valorii trimestriale de contract. faţă de suma trimestrială prevăzută în contract. furnizorii de servicii medicale de medicină dentară pot efectua servicii medicale peste valoarea trimestrială de contract în limita a maxim 5%. Pentru medicul primar.050 lei. b) se majorează cu 20%. b) numărul de medici de medicină dentară şi dentişti care intră în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate. 11 (1) La stabilirea valorii de contract pentru furnizorii de servicii medicale de medicină dentară se au în vedere: a) suma alocată fiecărei case de asigurări de sănătate pentru servicii de medicină dentară. Casele de asigurări de sănătate încheie contracte de furnizare de servicii medicale de medicină dentară pentru un program de lucru / medic de 3 ore/zi la cabinet. în sensul diminuării valorii de contract a trimestrului următor. 10 Lista serviciilor medicale de medicină dentară preventive şi a tratamentelor de medicină dentară. 7 la ordin. respectiv acte adiţionale la contractele iniţiale şi vor fi utilizate pentru decontarea serviciilor medicale dentare acordate asiguraţilor de la data semnării acestora. e) pentru medicii din mediul rural suma stabilită conform lit. suma stabilită ca raport între lit. c). c). În situaţii justificate. Suma din actul adiţional se utilizează pentru decontarea serviciilor medicale de medicină dentară acordate de la data semnării actului adiţional. a) şi lit. serviciile medicale de medicină dentară pentru care se încasează contribuţie personală din partea asiguratului şi condiţiile acordării acestora sunt prevăzute în anexa nr. se ajustează în funcţie de programul de activitate. (6) Fondurile suplimentare aprobate pentru anul 2012 cu destinaţia servicii medicale dentare se contractează de casele de asigurări de sănătate prin încheiere de contracte. cu condiţia ca această depăşire să influenţeze corespunzător. iar pentru medicul care nu a obţinut un grad profesional această sumă se diminuează cu 20%. tarifele pentru fiecare serviciu medical de medicină dentară. printr-un act adiţional la contract. c) gradul profesional. după caz. cu încadrarea în valoarea contractată pentru anul respectiv. respectiv lit. având în vedere volumul serviciilor de medicină dentară contractate. Valoarea contractului. valoarea trimestrială contractată iniţial aferentă trimestrului respectiv cu sumele neconsumate. corespunzătoare unui program de 3 ore/zi la cabinet. d) suma stabilită conform lit.ART. 93 . cu obligativitatea medicilor de a asigura serviciile medicale de urgenţă de medicină dentară pe tot parcursul programului de lucru al cabinetului. se majorează cu 50%.

cabinetele medicale de specialitate din structura unor unităţi sanitare aparţinând ministerelor şi instituţiilor publice centrale din sistemul de apărare. 12 În tarifele tratamentelor protetice sunt incluse şi cheltuielile aferente activităţilor de tehnică dentară. tariful consultaţiei se majorează cu 20%. În situaţia în care unul sau mai multe elemente care au stat la baza stabilirii punctajului pentru fiecare furnizor de servicii medicale de recuperare. medicină fizică şi balneologie acordate asiguraţilor de la data semnării actului 94 . Neanunţarea acestor situaţii şi constatarea ulterior producerii lor duc la aplicarea prevederilor privind nerespectarea obligaţiilor contractuale din contractul de furnizare de servicii medicale de recuperare. prin încheierea unui act adiţional la contract. 8 F şi se defalchează pe trimestre şi pe luni. faţă de suma trimestrială prevăzută în contract. medicină fizică şi balneologie din structura unor unităţi sanitare sau unităţile ambulatorii în care îşi desfăşoară activitatea medici angajaţi într-o unitate sanitară. siguranţă naţională şi autoritate judecătorească încheie contracte de furnizare de servicii medicale de recuperare. Suma contractată se stabileşte conform anexei nr. Plata acestora se face de către reprezentantul legal al cabinetului de medicină dentară direct către laboratorul de tehnică dentară autorizat conform legii. Sumele rezultate din economii vor fi contractate printr-un act adiţional la furnizorii de servicii medicale de recuperare. suma stabilită iniţial se diminuează corespunzător. (2) La stabilirea sumei contractate de un furnizor de servicii medicale de recuperare. 8 F la ordin se modifică în sensul diminuării faţă de condiţiile iniţiale şi furnizorii aduc la cunoştinţa caselor de asigurări de sănătate aceste situaţii. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. Pentru prestaţia medicului primar. Suma din actul adiţional se utilizează pentru decontarea serviciilor medicale de recuperare. cabinetele medicale de specialitate organizate conform Ordonanţei Guvernului nr. 7 la ordin. medicină fizică şi balneologie. 14 (1) Unităţile ambulatorii de recuperare. respectiv tariful pe caz de 140 lei. valoarea trimestrială contractată iniţial aferentă trimestrului respectiv cu sumele neconsumate. 7 la ordin. ART. În situaţia în care la unii furnizori de servicii medicale de recuperare. 13 Casele de asigurări de sănătate ţin evidenţa serviciilor de medicină dentară pe fiecare asigurat şi pe fiecare cod din formula dentară prevăzută în anexa nr. medicină fizică şi balneologie se înregistrează la sfârşitul unui trimestru sume neconsumate. conform prevederilor din anexa nr. medicină fizică şi balneologie. Sumele obţinute ca disponibil din aceste diminuări la nivelul caselor de asigurări de sănătate se vor folosi la reîntregirea sumelor alocate cu destinaţie iniţială. ART. a căror plată se face prin tarif în lei pe servicii medicaleconsultaţii/cazuri pentru serviciile medicale de recuperare. ART. ţinându-se cont şi de activitatea specifică sezonieră. respectiv tariful pe consultaţie de 14 lei şi numărul de servicii medicale-cazuri. printr-un act adiţional la contract. ordine publică. 629/2001. medicină fizică şi balneologie în ambulatoriu cu casele de asigurări de sănătate. casele de asigurări de sănătate vor diminua. La stabilirea numărului de cazuri se are în vedere o durată medie de 10 zile de tratament pe caz şi un număr mediu de 4 proceduri pe zi.respectiv a actului adiţional la contractul iniţial se stabileşte avându-se în vedere criteriile de contractare. în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data de la care survine modificarea. medicină fizică şi balneologie cu casa de asigurări de sănătate se au în vedere numărul de servicii medicale-consultaţii. medicină fizică şi balneologie din pachetul de servicii medicale de bază prevăzut în anexa nr. republicată. medicină fizică şi balneologie care în trimestrul respectiv şi-au epuizat valoarea de contract. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale.

medicină fizică şi balneologie la nivelul tarifelor diminuate cu contravaloarea cheltuielilor materiale necesare funcţionării şi administrării unităţilor. medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate sau de medicii de specialitate din spital. medicină fizică şi balneologie se au în vedere următoarele: a) numărul de servicii medicale-consultaţii de recuperare. aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. (8) Biletele de trimitere pentru tratament în staţiunile balneoclimaterice se fac de către medicii de familie. casele de asigurări de sănătate contractează şi decontează contravaloarea serviciilor medicale-consultaţii şi numărului de cazuri de recuperare.adiţional şi se repartizează proporţional în funcţie de consumul mediu lunar stabilit pentru fiecare furnizor de la începutul anului până la sfârşitul lunii pentru care se face regularizarea şi în raport cu valoarea de contract aferentă lunii în care se face regularizarea. Pentru încadrarea în suma defalcată trimestrial cabinetele de specialitate recuperare. medicină fizică şi balneologie acordate în cabinetul medical nu poate depăşi numărul de servicii medicale-consultaţii rezultat potrivit programului de lucru. precum şi reevaluarea punctajului tuturor furnizorilor. numărul de consultaţii. (3) În vederea contractării numărului de servicii medicale-consultaţii şi a numărului de cazuri de recuperare. dacă este cazul. respectiv a actului adiţional la contractul/actul adiţional iniţial se stabileşte avându-se în vedere criteriile de selecţie si contractare prevăzute în prezentele norme. medicină fizică şi balneologie în ambulatoriu se suportă din fondul aferent asistenţei medicale de recuperare-reabilitare a sănătăţii. se contractează şi raportează în vederea decontării pentru un număr mediu de 10 zile de tratament şi o medie de 4 proceduri/zi. medicamentele şi materialele sanitare. în situaţia în care unul sau mai multe elemente care au stat la baza stabilirii punctajului iniţial al acestora sa/s-au modificat. (4) Tarifele au avut în vedere toate cheltuielile aferente serviciilor medicale-consultaţii şi numărului de cazuri de recuperare. Valoarea contractului. (5) Fondurile suplimentare aprobate pentru anul 2012 cu destinaţia de servicii medicale de recuperare. în situaţia în care baza de tratament nu se află în structura reţelei sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii sau aparţine unor ministere cu reţele sanitare proprii. medicină fizică şi balneologie a sănătăţii pot întocmi liste de prioritate pentru furnizarea serviciilor de recuperare-reabilitare a sănătăţii. medicină fizică şi balneologie vor fi contractate de casele de asigurări de sănătate prin încheiere de contracte. medicină fizică şi balneologie. (7) Casele de asigurări de sănătate decontează serviciile medicale-consultaţii şi numărul de cazuri de recuperare. respectiv se acordă sumele reprezentând manopera. (6) Decontarea serviciilor medicale de recuperare. poate scade sau creşte corespunzător. luându-se în considerare că pentru o consultaţie medicală este necesară o durată de 15 minute în medie. după care bolnavul plăteşte integral serviciile medicale. acordate asiguraţilor de la data semnării acestora. Dacă programul de lucru este mai mic sau mai mare de 7 ore pe zi. de către medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate şi 95 . medicină fizică şi balneologie. dar nu mai mult de 2 cure pe an calendaristic. b) serviciile medicale-cazuri care se acordă în bazele de tratament. respectiv de acte adiţionale la contractele iniţiale şi vor fi utilizate pentru decontarea serviciilor medicale-consultaţii şi numărului de cazuri de recuperare. medicină fizică şi balneologie numai pe baza biletelor de trimitere eliberate de medicii de familie.

decontarea lunară a serviciilor medicale . după caz.cazuri finalizate se face la un tarif stabilit conform formulei:Tarif contractat (140 lei) x număr mediu al zilelor de tratament realizate / 10 (număr mediu zile de tratament contractat). în limita sumelor contractate. medicină fizică şi balneologie. (4). 7 la ordin. respectiv tariful pe caz de 140 lei. Decontarea lunara a cazurilor finalizate se realizează la tariful contractat daca numărul mediu al zilelor de tratament este mai mare sau egal cu 8. pe baza facturii şi a documentelor justificative depuse de furnizor la casa de asigurări de sănătate până la data prevăzută în contractul încheiat de furnizor cu casa de asigurări de sănătate. luându-se în considerare că pentru o consultaţie de acupunctură este necesară o durată de 15 minute în medie. (2) În vederea contractării numărului de consultaţii de acupunctură şi a numărului de servicii medicale-caz se au în vedere următoarele: a) numărul de consultaţii de acupunctură acordate în cabinetul medical nu poate depăşi numărul de consultaţii de acupunctură rezultat potrivit programului de lucru. medicină fizică şi balneologie şi raportate în luna respectivă. Pentru un număr mediu al zilelor de tratament realizat intr-o luna mai mic de 8. după care bolnavul plăteşte integral serviciile medicale. b) serviciile de acupunctură-caz. înmulţit cu tarifele din anexa nr.5. medicină fizică şi balneologie realizat atât în cabinetele medicale. Pentru fiecare caz casa de asigurări de sănătate decontează o singură consultaţie pentru o cură de tratament. Asiguraţii.5. (4) Decontarea lunară a serviciilor medicale de acupunctură se face pe baza numărului de servicii medicale-caz finalizate şi a numărului de consultaţii de acupunctură şi a tarifelor pe cură respectiv pe consultaţie. Numărul mediu al zilelor de tratament realizat într-o lună se calculează împărţind numărul total al zilelor de tratament efectuate. diminuate conform alin. în limita sumelor contractate. cât şi în bazele de tratament.5. (3) Contravaloarea serviciilor de acupunctură-consultaţii şi cure de tratament se suportă din fondul aferent asistenţei medicale de recuperare. au dreptul la maximum 2 cure pe an calendaristic. se contractează şi raportează în vederea decontării maximum 2 cure/an calendaristic. după care asiguratul plăteşte integral serviciile medicale.5. pentru perioade şi potrivit unui ritm stabilit de medicul de specialitate recuperare. corespunzătoare cazurilor finalizate la numărul de cazuri finalizate de recuperare. Numărul mediu al zilelor de tratament realizat într-o lună se calculează 96 . motivul întreruperii şi numărul de zile efectuat faţă de cel recomandat. Suma contractată se defalchează pe trimestre şi pe luni. Pentru un număr mediu al zilelor de tratament realizat intr-o luna mai mic de 8. 15 (1) La stabilirea sumei contractate de un furnizor de servicii de acupunctură cu casa de asigurări de sănătate se au în vedere numărul de consultaţii de acupunctură. o cură reprezentând în medie 10 zile de tratament.medicii din spital. (9) Decontarea lunară de către casele de asigurări de sănătate se face în funcţie de numărul de servicii medicale-consultaţii şi numărul de cazuri finalizate de recuperare. aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. (10) În situaţia în care o cură de tratament se întrerupe. decontarea lunară a cazurilor finalizate se face la un tarif stabilit conform formulei:Tarif contractat (140 lei) x număr mediu al zilelor de tratament realizat într-o lună / 10 (număr mediu zile de tratament contractat). furnizorul are obligaţia de a anunţa casa de asigurări de sănătate despre întreruperea curei. ART. Decontarea lunara a cazurilor finalizate se realizează la tariful contractat daca numărul mediu al zilelor de tratament este mai mare sau egal cu 8. O cură de tratament întreruptă se consideră o cură finalizată. respectiv tariful pe consultaţie de 13 lei şi numărul de servicii medicale-caz.

ART. care este formular cu regim special unic pe ţară. precum şi a serviciilor medicale acordate la cererea asiguratului (fără recomandare medicală sau fără a îndeplini condiţiile care îi permit adresare directă) sau în situaţia în care asiguratul nu acceptă programare pe listele de prioritate se suportă de către asiguraţi la tarifele stabilite de furnizori şi afişate la cabinetul/laboratorul medical.cazuri finalizate şi raportate în luna respectivă). Medicii sau dentiştii angajaţi nu raportează activitate medicală proprie. medicină fizică şi balneologie şi paraclinice facturează caselor de asigurări de sănătate. de medicină dentară.împărţind numărul total al zilelor de tratament efectuate. paraclinice. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical. medicii de specialitate din specialităţile clinice inclusiv recuperare. conform contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate. medicină fizică şi balneologie şi de medicină dentară pot prescrie medicamente cu sau fără contribuţie personală şi unele materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu. 7 la ordin. (5) Tarifele au avut în vedere toate cheltuielile aferente serviciilor medicale-consultaţii de acupunctură şi cazurilor-cure de acupunctură. activitatea acestora fiind raportată de către reprezentantul legal. (6) Reprezentantul legal al furnizorilor de servicii medicale clinice. (2) Pentru specialităţile clinice inclusiv recuperare. 124/1998. cu indicarea serviciului prestat. lunar. medicină fizică şi balneologie. organizate conform Ordonanţei Guvernului nr. O cură de tratament în acupunctură întreruptă se consideră o cură finalizată. 598/2001. ART. republicată. pentru care se eliberează documentul fiscal. 17 (1) În cabinetele medicale/laboratoarele din ambulatoriul de specialitate. 629/2001. medicină fizică şi balneologie. Nerespectarea termenului de raportare atrage nedecontarea la termenele stabilite a serviciilor medicale prestate pentru perioada respectivă. În aceste situaţii furnizorii de servicii medicale nu eliberează bilete de trimitere sau prescripţii medicale utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate. corespunzătoare cazurilor finalizate la numărul de servicii de acupunctură . aprobată şi modificată prin Legea nr. şi depune la casa de asigurări de sănătate până la termenul prevăzut în contractul de furnizare de servicii medicale activitatea realizată în luna anterioară. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 16 Contravaloarea serviciilor medicale de specialitate în specialităţile clinice inclusiv recuperare. motivul întreruperii şi numărul de zile efectuat faţă de cel recomandat. cabinetele medicale individuale organizate conform reglementărilor în vigoare pot raporta în vederea decontării numai serviciile medicale din specialitatea medicului titular al 97 . folosind formularul de prescripţie medicală. cu ştampila cabinetului şi parafa medicului angajat. Întreaga activitate a cabinetului se desfăşoară respectându-se contractul încheiat de reprezentantul legal al cabinetului medical cu casa de asigurări de sănătate. cu excepţia persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în cabinete organizate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. conform prevederilor legale în vigoare. precum şi alte categorii de personal în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. furnizorul are obligaţia să anunţe casa de asigurări de sănătate despre întreruperea curei. de medicină dentară care nu se regăsesc în anexa nr. pot fi angajaţi numai medici şi/sau dentişti. care se verifică de către casele de asigurări de sănătate în vederea decontării şi se validează conform prezentelor norme. În situaţia în care o cură de tratament în acupunctură se întrerupe. de recuperare.

medicină fizică şi balneologie păstrează un exemplar şi depune la casa de asigurări de sănătate celălalt exemplar cu ocazia raportării lunare a activităţii. unic pe ţară. inclusiv de recuperare. ART. 18 Pentru unităţile sanitare care nu sunt organizate conform Ordonanţei Guvernului nr. Neparticiparea medicilor la aceste întâlniri nu îi exonerează de răspunderea nerespectării hotărârilor luate cu acest prilej. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. (3) În relaţiile cu furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate. care le depune la furnizorul de servicii medicale clinice inclusiv de recuperare. inclusiv de recuperare. medicină fizică şi balneologie acordate numai în baza biletelor de trimitere utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. Un exemplar rămâne la medicul care a făcut trimiterea şi două exemplare sunt înmânate asiguratului.cabinetului medical respectiv. precum şi respectarea prevederilor actelor normative în vigoare. conform prevederilor art. ART. inclusiv a celor de recuperare. 124/1998. 20 Casele de asigurări de sănătate şi direcţiile de sănătate publică au obligaţia de a organiza trimestrial sau ori de câte ori este nevoie întâlniri cu medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru a analiza aspecte privind calitatea serviciilor medicale din asistenţa medicală ambulatorie de specialitate. 19 (1) Casele de asigurări de sănătate decontează serviciile medicale clinice inclusiv de recuperare. republicată. 629/2001. care se întocmeşte în trei exemplare. medicină fizică şi balneologie au obligaţia să verifice biletele de trimitere în ceea ce priveşte datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă potrivit prevederilor legale în vigoare. ART. (2) Furnizorii de servicii medicale clinice. 98 . casele de asigurări de sănătate decontează contravaloarea serviciilor medicale clinice. care este formular cu regim special. medicină fizică şi balneologie numai pe baza biletului de trimitere pentru alte specialităţi. Furnizorul de servicii medicale clinice. 3 alin. (2). medicină fizică şi balneologie. Acestea vor informa asupra modificărilor apărute în actele normative şi vor stabili împreună cu medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate măsurile ce se impun pentru îmbunătăţirea activităţii. contractele/actele adiţionale de furnizare de servicii medicale se încheie de către reprezentantul legal al unităţii sanitare în structura căreia se află aceste unităţi şi casa de asigurări de sănătate. precum şi servicii conexe actului medical.

................. Medic ..... Nr...........model Furnizor de servicii medicale .................................................................................................................. Contract încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate .......................... contract .......... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Cod numeric personal: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Sex: M/F Adresa: ................................................................................... Examinări clinice ______________________________________________________________________________ | Data programării | Data realizării | |______________________________________|_______________________________________| | | | |______________________________________|_______________________________________| | | | |______________________________________|_______________________________________| | | | |______________________________________|_______________________________________| | | | |______________________________________|_______________________________________| Investiga ii paraclinice ______________________________________________________________________________ | Tip investiga ie | Data programării | Data realizării | |___________________________|__________________________|_______________________| | | | | |___________________________|__________________________|_______________________| | | | | |___________________________|__________________________|_______________________| | | | | |___________________________|__________________________|_______________________| | | | | |___________________________|__________________________|_______________________| Recomandări: .................................................... Comorbidită i: .............................................................. ...................................................................................................................................Tratament medicamentos ................. ..................................................................... 99 .................................. Prenume: ............. ............................... FIŞA DE MONITORIZARE în cazul bolnavilor cronici în ambulatoriul de specialitate pentru specialită ile clinice Nume: ........... .................. Factori de risc: ....... ......................................... Data naşterii: ...... Data completării ............. Specialitatea ..............................Alte recomandări .............................................................................................. Data luării în eviden ă: ........................................................................................................................... parafa şi ştampila ..ANEXA 8 A .... Semnătura...................Tratament igieno-dietetic ............................................................................................................................. Diagnostic: ..

.. Sediul social/Adresa fiscală ..... ..................... declar pe propria răspundere că am/nu am contract de furnizare de servicii medicale de recuperare................. Siguran ei Na ionale şi Autorită ii Judecătoreşti _ |_| Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor.I.... Siguran ei Na ionale şi Autorită ii Judecătoreşti _ |_| Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor..... ...... DECLARA IE Subsemnatul(a).......model - Furnizor de servicii medicale paraclinice ................. legitimat(ă) cu B.....................ANEXA 8 B ..........model Furnizor de servicii medicale de recuperare................... seria .................. Data .................................................. cunoscând că falsul în declara ii se pedepseşte conform legii.../C....... declar pe propria răspundere că am/nu am contract de furnizare de servicii medicale paraclinice şi cu: _ |_| Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării..................... Construc iilor şi Turismului _ |_| Casa de Asigurări de Sănătate ..... Reprezentant legal (semnătura şi ştampila) ................... în calitate de reprezentant legal......... Ordinii Publice....... 100 ..........................I................ legitimat(ă) cu B.I.. Ordinii Publice... seria ..................... Reprezentant legal (semnătura şi ştampila) ..../C...... medicină fizică şi balneologie şi cu: _ |_| Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării.. ......... în calitate de reprezentant legal. . ANEXA 8 C ...... Sediul social/Adresa fiscală ............. nr... DECLARA IE Subsemnatul(a).... cunoscând că falsul în declara ii se pedepseşte conform legii......... nr..... medicină fizică şi balneologie ..... Construc iilor şi Turismului Data ............I.

......... | | | | | | | |lucru | | | | | |____|_______|_______|_____|____|_____|___|___|__|____|___|_______|______|_|_|_| | | | | | | | | | | | | | | | | | |____|_______|_______|_____|____|_____|___|___|__|____|___|_______|______|_|_|_| *) se completează în situa ia în care un medic are mai multe specialită i paraclinice confirmate prin ordin al ministrului sănătă ii Total medici = OPERATORI Semnifica ia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A ... PERSONAL MEDICO-SANITAR MEDICI Semnifica ia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A ..Nr........Specialitatea/Competen a H . |Nume şi| CNP |BI/CI|Certificat|Asigurare |Contract| | | | | | |crt..Tip contract G .... bioinginer........Data expirării C ... fizician Total operatori = 101 ....Data eliberării B ...Valoare E .|prenume| | |membru | |de lucru|(după caz)| | | | | | |asocia ie | | | | | | | | | |profesională| | | | | | | | |_____|____________|_________________| | | | | | | |Serie| B | C |Nr.. | | | | | | | | |____|_______|______|_____|_____|______|________|________|________|__________|_| | | | | | | | | | | | | |____|_______|______|_____|_____|______|________|________|________|__________|_| **) absolvent colegiu imagistică medicală.....Specialitatea/Competen a* I ............ |Nume şi| CNP |BI/CI|Certificat | Contract**) |Program |Cod parafă|A| |crt..Valabilă până la D .........................ANEXA 8 D model Furnizor de investiga ii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală ..... |Tip | | | | | | | |şi | | |contract|contract| | | | | | | |nr.. Punct de lucru*1) .......|prenume| | |membru |de |**) | | | | | | | | | | |CMR/CMDR |răspundere| | | | | | | | | | | | |civilă | | | | | | | | | | |_____|__________|__________|________|_______|______|_|_|_| | | | |Serie| A | B |Nr..........Grad profesional ______________________________________________________________________________ |Nr. contract F .............Data eliberării C .Tip de activitate**) B ...... asistent medical imagistică medicală......| C | D| E | F |Program|Cod |G|H|I| | | | |şi | | | | | | | |de |parafă| | | | | | | |nr.....Data expirării ______________________________________________________________________________ |Nr.....

.tehnician aparatură medicală = -----------*1) În situa ia în care furnizorul are mai multe puncte de lucru pentru care solicită încheierea contractului cu casa de asigurări de sănătate..... Data întocmirii ....... |Tip | | | | | | |şi |eliberării|expirării|contract|contract| | | | | | |nr.........Nr... 102 .... |Nume şi| CNP| BI/ | ALP/Certificat | Contract**) |Program |Cod | |crt......... PFA etc.. **) Se va specifica forma legală în care se exercită profesia (contract de muncă.........Valabilă până la D .............. ştampila ...Tip contract ______________________________________________________________________________ |Nr...| |crt....Data expirării C .......|prenume| | CI | membru asocia ie | |de lucru|parafă| | | | | | profesională | | |(după | | | | | | | | |caz) | | | | |_____|____________________|_________________| | | | | | |Serie|Data |Data |Nr.)..........Data eliberării B .. | | | | | | | | | | |____|_______|___|_____|__|__|___|__|__________|____|___|________|_____________| | | | | | | | | | | | | | | |____|_______|___|_____|__|__|___|__|__________|____|___|________|_____________| Total asisten i medicali = PERSONAL AUXILIAR .ASISTEN I MEDICALI Semnifica ia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A ................... Nume şi prenume.......|prenume| | |Certificat |de |**) |de lucru|tea/ | | | | | |membru |răspundere| | |Competen a | | | | | |asocia ie |civilă | | | | | | | | |profesională| | | | | | | | |_____|____________|__________|________| | | | | | |Serie| A| B|Nr............. Răspundem de corectitudinea şi exactitatea datelor Reprezentant legal ..... semnătura.. |Nume şi|CNP|BI/CI|ALP/ |Asigurare |Contract|Program |Specialita............ | | | | | | | |____|_______|____|_____|__________|_________|________|________|________|______| | | | | | | | | | | | |____|_______|____|_____|__________|_________|________|________|________|______| Total personal auxiliar ...| C|Valoare | D | E | | | | | | |şi | | | | | | | | | | | | | |nr....... se întocmesc tabele distincte pentru personalul aferent..... contract E ...TEHNICIAN APARATURĂ MEDICALĂ ______________________________________________________________________________ |Nr.....

......... contract D .Specialitatea/Competen a* I .........Specialitatea/Competen a H .Tip contract E .......Grad profesional ______________________________________________________________________________ |Nr....ANEXA 8 E model Furnizori de servicii medicale paraclinice ...Data eliberării B ......Data eliberării B . Punct de lucru*1) ........|prenume| | CI |membru |răspundere | | | | | | | |asocia ie |civilă | | | | | | | |profesională | | | | | | | |_____|______________|____________|_________________|_______| | | | |Serie|Serie|NR..| A | B |Nr....Data expirării ______________________________________________________________________________ |Nr............ FORMULAR PRIVIND PERSONALUL MEDICO-SANITAR MEDICI Total medici = Semnifica ia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A .....Cod parafă G .... |Tip |Program| | | | |şi | | | | | |până la |contract|contract|de | | | | |nr......|prenume| | CI |CMR/CMDR |răspundere |**) | | | | | | | | | | | |civilă | | | | | | | | | | |_____|_________________|____________|________|_|_|_|_|_| | | | |Serie|Serie|NR..Data eliberării 103 ..Nr....... | | | | | | | | |lucru | |____|_______|_____|_____|_____|___|__|_|___|________|________|________|_______| | | | | | | | | | | | | | | |____|_______|_____|_____|_____|___|__|_|___|________|________|________|_______| Total asisten i medicali de laborator = CHIMIŞTI Semnifica ia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A .............. |Nume şi| CNP | BI/ |ALP/Certificat|Asigurare de| Contract**) | | |crt......Program de lucru F ............Data expirării C ........|Valabilă| C | D |E|F|G|H|I| | | | |şi | | | | | |până la | | | | | | | | | | | |nr........laborator de analize medicale: ..| A|B|Nr... |Nume şi| CNP | BI/ |Certificat membru|Asigurare de|Contract| | | | | | |crt..... | | | | | | | | | | | | | | |____|_______|_________|_____|_____|___|___|___|___|________|___|____|_|_|_|_|_| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |____|_______|_________|_____|_____|___|___|___|___|________|___|____|_|_|_|_|_| *) se completează în situa ia în care un medic are mai multe specialită i paraclinice confirmate prin ordin al ministrului sănătă ii ASISTEN I MEDICALI DE LABORATOR Semnifica ia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A ...|Valabilă|Nr..

|Tip | | | | | | | |şi | | | | | |până la |contract|contract| | | | | | | |nr.Grad profesional ______________________________________________________________________________ |Nr.| A | B|Nr.|Valabilă|Nr.Grad profesional D .| D|E|Nr. | | | | | | |lucru |(după | | | | | | | | | | | | | |caz) | | |____|_______|_______|_____|_____|___|___|__|________|________|_______|______|_| | | | | | | | | | | | | | | |____|_______|_______|_____|_____|___|___|__|________|________|_______|______|_| | | | | | | | | | | | | | | |____|_______|_______|_____|_____|___|___|__|________|________|_______|______|_| Total chimişti = BIOLOGI Semnifica ia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A .Data expirării ______________________________________________________________________________ |Nr. |Nume şi| CNP | BI/ |ALP/Certificat | Contract**) | | | | |crt.|Valabilă|Nr. |Tip |Program|Cod |C| | | | |şi | | | | |contract|contract|de |parafă| | | | | |nr.Data eliberării E . |Nume şi| CNP | BI/ |ALP/Certificat|Asigurare de| Contract**) |A|B|C| |crt.|prenume| | CI |membru asocia ie| | | | | | | | | |profesională | | | | | | | | |_____|________________|_________________|_______|______|_| | | | |Serie|Serie|NR.Program de lucru B .Program de lucru B .Data expirării C . |Tip | | | | | | | |şi | | | | | |până la |contract|contract| | | | 104 .Data eliberării E . |Nume şi| CNP | BI/ |ALP/Certificat|Asigurare de| Contract**) |A|B|C| |crt.Grad profesional D .|prenume| | CI |membru |răspundere | | | | | | | | | |asocia ie |civilă | | | | | | | | | |profesională | | | | | | | | | |_____|______________|____________|_________________| | | | | | | |Serie|Serie|NR. | | | | | | | | | | | | |____|_______|_______|_____|_____|___|__|_|___|________|________|________|_|_|_| | | | | | | | | | | | | | | | | |____|_______|_______|_____|_____|___|__|_|___|________|________|________|_|_|_| | | | | | | | | | | | | | | | | |____|_______|_______|_____|_____|___|__|_|___|________|________|________|_|_|_| Total biologi = BIOCHIMIŞTI Total biochimişti = Semnifica ia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A .| D|E|Nr.Data expirării ______________________________________________________________________________ |Nr.|prenume| | CI |membru |răspundere | | | | | | | | | |asocia ie |civilă | | | | | | | | | |profesională | | | | | | | | | |_____|______________|____________|_________________| | | | | | | |Serie|Serie|NR.Cod parafă (după caz) C .B .Cod parafă (după caz) C .

........................................... semnătura.......| | | |nr........................... se întocmesc tabele distinct pentru personalul aferent................ ştampila: ... Data întocmirii: ... Nume şi prenume........... **) Se va specifica forma legală în care se exercită profesia (contract de muncă........................ | | | | | | | | | | | | |____|_______|_______|_____|_____|___|__|_|___|________|________|________|_|_|_| | | | | | | | | | | | | | | | | |____|_______|_______|_____|_____|___|__|_|___|________|________|________|_|_|_| | | | | | | | | | | | | | | | | |____|_______|_______|_____|_____|___|__|_|___|________|________|________|_|_|_| *1) În situa ia în care furnizorul are mai multe puncte de lucru pentru care solicită încheierea contractului cu casa de asigurări de sănătate. NOTĂ: Se va completa în mod corespunzător un formular şi pentru farmacist Răspundem de corectitudinea şi exactitatea datelor Reprezentant legal: ..... 105 ............. PFA etc..).

Să facă dovada capacităţii tehnice de a efectua serviciile medicale de recuperare. conforme şi în termen de valabilitate ale acestora. Să fie autorizaţi şi evaluaţi potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. e) Dacă doi sau mai mulţi furnizori prezintă aparate înregistrate cu aceeaşi serie şi număr înainte sau în perioada de contractare. Să facă dovada că toată durata programului de lucru declarat al cabinetului şi al bazei de tratament este acoperită prin prezenţa unui medic de specialitate de recuperare. medicină fizică şi balneologie şi repartizarea sumelor pentru furnizarea de servicii medicale de recuperare. Fac excepţie furnizorii de servicii medicale de recuperare. medicină fizică şi balneologie sunt obligaţi să facă dovada deţinerii legale a aparaturii prin documente conforme şi în termen de valabilitate. I Criterii de selecţie a furnizorilor de servicii medicale de recuperare. b) Casele de asigurări de sănătate sunt obligate să verifice dacă seria şi numărul aparatului existent în cadrul cabinetului sunt aceleaşi cu seria şi numărul aparatului înscrise în cuprinsul documentelor care atestă existenţa şi deţinerea legală a acestora. acestea sunt excluse definitiv şi nu se mai iau în calcul la nici unul dintre furnizori. 3. medicină fizică şi balneologie pentru a căror furnizare încheie contract cu casa de asigurări de sănătate. fiecare furnizor de servicii medicale de recuperare. medicină fizică şi balneologie în ambulatoriu CAP. cu prezentarea documentelor 106 . a) Furnizorii de servicii medicale de recuperare.obţine un punctaj corespunzător acestui criteriu. 2. Evaluarea capacităţii resurselor tehnice Ponderea acestui criteriu este de 50% Ca urmare a aplicării metodologiei de stabilire a punctajului. medicină fizică şi balneologie în ambulatoriu Pentru a intra în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate furnizorii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de selecţie: 1. d) Nu sunt luate în calcul aparatele care nu au înscrise pe ele seria şi numărul şi nici aparatele pentru care furnizorii nu pot prezenta manualul de utilizare. Evaluarea capacităţii resurselor tehnice 50% B.ANEXA 8 F CRITERII privind selecţia furnizorilor de servicii medicale de recuperare. medicină fizică şi balneologie care îşi desfăşoară activitatea utilizând acelaşi spaţiu şi aceleaşi echipamente specifice deţinute şi/sau utilizate în comun în condiţiile legii. II La stabilirea valorii contractelor de furnizare de servicii medicale de recuperare. medicină fizică şi balneologie se au în vedere următoarele criterii: A. medicină fizică şi balneologie CAP. medicină fizică şi balneologie . Evaluarea resurselor umane 50% A. c) Furnizorii sunt obligaţi să prezinte documentele pentru aparatul/aparatele deţinute din care să reiasă numărul de canale şi numărul de bolnavi care pot face terapie simultan cu aparatul/aparatele respective pentru care încheie contract de furnizare de servicii cu casa de asigurări de sănătate.

1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal. În situaţia în care. b) este mai mic decât cel prevăzut la lit.justificative prevăzute de actele normative în vigoare şi numai în condiţiile în care personalul medical de specialitate al fiecărui furnizor îşi desfăşoară activitatea cu respectarea dispoziţiilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012. organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale = 20 puncte 107 .G. conform fişelor tehnice ale aparatelor. | Denumire aparat | Număr | An | crt. furnizorul va depune o notă de fundamentare privind: a) numărul maxim de proceduri care pot fi efectuate pe fiecare aparat / oră.5 ani = 20 puncte/combină . numărul maxim de proceduri prevăzut la lit. f) Pentru a putea fi luate în considerare aparatele trebuie să fie în perfectă stare de funcţionare certificată cu documentele care atestă verificarea parametrilor funcţionali în termenul prevăzut de lege pentru fiecare tip de aparat. A.. Se acorda punctaj pentru fiecare aparat deţinut. respectiv 4 pacienţi în acelaşi timp.Aparate cu 4 canale şi vechime 1 .Combină de terapie fizicală şi vechime 1 .5 ani = 24 puncte/aparat .2 Evaluarea sălii de kinetoterapie: . A. cu modificările şi completările ulterioare În situaţia în care. nr..5 ani = 28 puncte/aparat . după cum urmează .5 ani = 32 puncte/aparat ..15 mp şi dotare corespunzătoare conform Ordinului MSP 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea. a). având în vedere prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. cu modificările şi completările ulterioare şi într-un program de lucru distinct.Cada de hidroterapie ..1 se înmulţeşte cu raportul calculat între numărul de proceduri de la lit. _____________________________________________________________ | Total puncte/ | | Nr. A.1 A.. NOTA 1: Numărul de 2.5 ani = 16 puncte/aparat . numărul maxim de proceduri prevăzut la lit..vechime 1 . a). câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus al aparatului. a). 1389/2010.Aparate cu 1 canal şi vechime 1 .| | canale | fabrica ie | aparat | |_____|_________________|________|____________|_______________| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |_____|_________________|________|____________|_______________| | | | | | | |_____|_________________|________|____________|_______________| | | | | | | |_____|_________________|________|____________|_______________| TOTAL PUNCTE: . se acordă punctajul aferent lit.Suprafaţa utilă a sălii este între 8 . 3. b) este mai mare decât cel prevăzut la lit. aprobat prin H.Aparate cu 2 canale şi vechime 1 . b) numărul maxim de proceduri / oră posibil de efectuat în cadrul programul de lucru de către personalul mediu sanitar care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la furnizor. NOTA 2 : La contractare.Aparate cu 3 canale şi vechime 1 .1. b) şi numărul de proceduri de la lit. 3 sau 4 canale ale unui aparat reprezintă posibilitatea pentru efectuarea terapiei la 2.. punctajul total aferent lit.5 ani = 10 puncte/1 cadă Se scad din punctajul acordat pentru fiecare aparat.

.pentru un asistent balneofizioterapie.volumul bazinului de hidrokinetoterapie este intre 30 – 40 mc si are dotarea corespunzatoare actelor normative in vigoare = 20 puncte. organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale = 30 puncte .Suprafaţa utilă a sălii este între 16 .2 şi A. fiecare furnizor de servicii medicale de recuperare. iar pentru cei cu normă parţială se acordă unităţi proporţionale cu fracţiunea de normă lucrată.. punctajele aferente lit... Punctajele pentru lit. kinetoterapeut. Pentru fracţiuni de normă.2 şi A..medic specialist .Suprafaţa utilă a sălii este de peste 30 mp.pentru un medic .. NOTA 2: Nu se punctează bazinele de hidrokinetoterapie care se utilizează şi pentru alte activităţi în afara celor strict medicale care se contractează cu casa de asigurări de sănătate. folosită exclusiv pentru furnizarea de servicii de kinetoterapie şi dotare superioară faţă de prevederile Ordinului MSP 153/2003 = 33 puncte A. Evaluarea resurselor umane: Ponderea acestui criteriu este de 50% Ca urmare a aplicării metodologiei de stabilire a punctajului..obţine un punctaj corespunzător acestui criteriu. A....3 Evaluarea bazinului de hidrokinetoterapie .volumul bazinului de hidrokinetoterapie este intre 40 – 60 mc si are dotarea corespunzatoare actelor normative in vigoare = 30 puncte.3 se ajustează proporţional. Se consideră o normă întreagă astfel: . A.. TOTAL puncte resurse tehnice ..30 mp şi dotare corespunzătoare conform Ordinului MSP 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea. medicină fizică şi balneologie .. medic în specialitatea de recuperare. profesor de cultură fizică medicală sau maseur . fiziokinetoterapeut.volumul bazinului de hidrokinetoterapie este de peste 60 mc si are dotarea corespunzatoare actelor normative in vigoare = 40 puncte. Punctajul se acordă pentru fiecare angajat medico-sanitar cu normă întreagă..3 se acordă pentru încadrarea cu personal de specialitate (un kinetoterapeut / fiziokinetoterapeut / profesor de cultură fizică medicală) pentru o normă întreagă (8 ore)..40 ore/săptămână (ore/zi x 5 zile/săptămână) a. NOTA 1: Sala de kinetoterapie şi bazinul de hidrokinetoterapie se punctează numai dacă la furnizor îşi desfăşoară activitatea cel puţin un kinetoterapeut / fiziokinetoterapeut / profesor de cultură fizică medicală. .. fiziokinetoterapeut/kinetoterapeut/profesor de cultură fizică medicală 12 puncte/1 normă 108 .. medicină fizică şi balneologie: ...18 puncte/medic/1 normă ______________________________________________________________________________ | Nume şi prenume medic | Număr de ore | Punctaj | |_________________________________|__________________________|_________________| | | | | |_________________________________|__________________________|_________________| b. Personalul este punctat proporţional cu timpul lucrat.medic primar . ..20 puncte/medic/1 normă .. B...35 ore/săptămână (7 ore x 5 zile/săptămână) ..

Valoarea totală contractată de un furnizor cu casa de asigurări de sănătate se obţine prin însumarea sumelor stabilite pentru fiecare criteriu. Se calculează valoarea unui punct pentru fiecare criteriu prin împărţirea sumei rezultate ca urmare a aplicării procentelor corespunzatoare fiecarui criteriu la numărul de puncte obtinut la fiecare criteriu..........5 zile/săptămână = 2 puncte .6 puncte/1 normă ______________________________________________________________________________ | Nume şi prenume | Număr de ore | Punctaj | |_________________________________|__________________________|_________________| | | | | |_________________________________|__________________________|_________________| d. Valoarea unui punct obţinută pentru fiecare dintre criterii se înmulţeşte cu numărul de puncte obţinut de un furnizor corespunzător fiecărui criteriu...8 ore/zi: .....______________________________________________________________________________ | Nume şi prenume | Număr de ore | Punctaj | |_________________________________|__________________________|_________________| | | | | |_________________________________|__________________________|_________________| c... 109 .. maseur . Pentru fiecare criteriu se stabileşte numărul total de puncte obţinut prin însumarea numărului de puncte obţinut de fiecare furnizor.Pentru 2 x 8 ore 5 zile pe săptămână = 5 puncte .... asistent balneofizioterapie ...5 puncte/1 normă ______________________________________________________________________________ | Nume şi prenume | Număr de ore | Punctaj | |_________________________________|__________________________|_________________| | | | | |_________________________________|__________________________|_________________| TOTAL PUNCTE: .Sub 5 zile/săptămână = 1 punct ...TOTAL puncte .. Program de activitate săptămânal al bazei de tratament .... rezultând sumele aferente fiecărui criteriu pentru fiecare furnizor..

după confirmarea ca fiind un caz nou. Psihoze 27. Infarct miocardic şi Angină pectorală instabilă 2. forma moderată şi gravă (până la vindecarea radiologică şi biochimică) 35.ANEXA 9 LISTA cuprinzând afecţiunile care. Trombocitemia hemoragică 11.la medicul neurolog în cazul tratamentelor cu risc vital* (anticoagulante) 110 . Afecţiuni postoperatorii şi ortopedice până la vindecare 30. poli/dermatomiozită. Insuficienţă renală cronică în stadiul predialitic 5. Anemiile carenţiale (până la normalizarea hematologică şi biochimică) 34. Insuficienţă cardiacă clasa III . Astm bronşic sever 36. Boala Addison 25. sclerodermie. Trombocitopatii 16. AVC . Malnutriţie proteinenergetică (în primii 3 ani de viaţă) 33. cu stimulatoare cardiace. Rahitismul evolutiv. Telangectazia hemoragică ereditară 14. Thalasemia majoră 12. Purpura trombotică trombocitopenică 17.IV NYHA 6. Aplazia medulară 9. Miastenia gravis 28. sindrom Sjogren. Gravide cu risc obstetrical crescut 31. Tumori cu potenţial malign până la şi după elucidarea diagnosticului 20. artrită cronică juvenilă 7. Purtătorii de proteze valvulare şi pace-maker 3. vasculite sistemice) 8. Anemii hemolitice endo. boala Still. Sindrom Felty. Glaucom 37.şi exoeritrocitare 10. Bolnavi cu revascularizaţie percutanată. Prematuritatea (în primul an de viaţă) 32. cu by-pass coronarian 29. Boala Wilson 21. Coagulopatiile ereditare 19. Boala von Willebrand 18. Malaria 22. permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate 1. cu proteze valvulare. Tuberculoza 23. Purpura trombocitopenică idiopatică 15. Mucoviscidoza 24. Bolile de colagen-vasculare (lupus eritematos sistemic. Malformaţii congenitale şi boli genetice 4. Histiocitozele 13. Diabet insipid 26.

cu care bolnavul se va prezenta la vizitele ulterioare in cadrul ambulatoriului de specialitate. pentru bolnavii a căror schemă terapeutică trebuie modificată în funcţie de parametrii de monitorizare. dacă face dovada (printr-o scrisoare medicală) că a fost luat în evidenţă de către medicul de familie şi în intervalul de timp până la următoarea consultaţie la medicul specialist. NOTA 2: 1.bolnavi cu afecţiuni cronice în evidenţă. 2. completate pe scrisoarea medicala eliberata de medicul specialist. Medicul de specialitate care are în evidenţă bolnavul are obligaţia de a depune la contractare lista cu asiguraţi . 111 . bolnavul nu necesită să fie monitorizat de către medicul de familie. conform fişei de monitorizare prevăzut în anexa nr. Medicul de specialitate trebuie să informeze medicul de familie prin scrisoare medicală dacă au intervenit schimbări în evoluţia bolii şi în atitudinea terapeutică. parafa şi data. 8 A. 3.NOTA 1: Prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate fără bilet de trimitere pentru afecţiunile de mai sus se face numai în următoarele situaţii: 1. care va confirma luarea in evidenta prin semnatura. asiguratul are stabilit un plan de monitorizare şi tratament pentru tot anul în curs. 2.Medicul de familie pastreaza o copie a scrisorii medicale ataşată la fisa bolnavului.

a) şi punctul 5. Să facă dovada îndeplinirii criteriului de calitate. 7 la ordin. chimist.analize medicale de laborator pe toată perioada de derulare a contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate. este acoperită prin prezenţa unui medic de specialitate medicină de laborator sau biolog. cu excepţia categoriei microbiologie. cultură cu identificare microbiană inclusiv antibiograma/fungigrama) constituie teste separate şi se iau în calcul separat. II din anexa nr. Furnizorul va prezenta un înscris cu menţiunea seriei. stabilit de comisia constituită conform art. Să facă dovada că toată durata programului de lucru solicitat a fi contractat cu casa de asigurări de sănătate. Să facă dovada. 44 alin. 3. cu excepţia examinărilor de anatomie patologică (histopatologice şi de citologie. 112 . repartizarea sumelor şi defalcarea numărului de investigaţii paraclinice analize medicale de laborator pe furnizori de servicii medicale paraclinice laboratoare de analize medicale CAPITOLUL I Criterii de selecţie a furnizorilor de servicii medicale paraclinice laboratoare de analize medicale Pentru a intra în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. pentru fiecare laborator de analize medicale/laborator de analize medicale organizat ca punct de lucru din structura sa. atât pentru subcriteriul a) "Implementarea sistemului de management al calităţii" cât şi pentru subcriteriul b) "Participare la schemele de testare a competenţei pentru laboratoare de analize medicale pentru laboratoare de analize medicale notificate de Ministerul Sănătăţii" prevăzut de reglementările în vigoare pentru cel puţin 50% reprezentând minim 40 analize din numărul de analize cuprinse în lista investigaţiilor contractate. pentru fiecare dintre laboratoarele/laboratoare organizate ca puncte de lucru ce urmează a fi cuprinse în contractul de furnizare de servicii medicale paraclinice . unde diversele etape de lucru (examen microscopic.ANEXA 10 CRITERII privind selecţia furnizorilor de servicii medicale paraclinice . Numărul total de analize cuprinse în lista investigaţiilor medicale paraclinice este de 79. NOTĂ: Pentru laboratoarele de anatomie patologică nu se aplică punctul 2.laboratoare de analize medicale. 6. Să facă dovada capacităţii tehnice pentru posibilitatea efectuării a cel puţin 5% din numărul total de servicii medicale paraclinice necesare la nivelul fiecărei case de asigurări de sănătate. a anului de fabricaţie. Pentru testele compuse din mai mulţi parametri nu se iau în calcul toţi parametrii . (5) din Contractul-cadru.se consideră un singur test. care nu poate fi mai mică de 8 ore pe zi. 5. b) Pentru examinările de anatomie patologică (histopatologice şi de citologie inclusiv examenul Babeş Papanicolau).cu grad de specialist. biochimist . Să fie autorizaţi şi evaluaţi potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. a) Să facă dovada capacităţii tehnice a fiecărui laborator/punct de lucru de a efectua toate investigaţiile medicale paraclinice . furnizorul are obligaţia de a face dovada capacităţii tehnice numai în situaţia în care solicită contractarea acestora. a capacităţii de lucru şi a meniului de teste efectuate de fiecare aparat. 2. cu încadrarea în 90% din suma prevăzută cu această destinaţie. 4. pentru fiecare laborator de analize medicale/laborator de analize medicale organizat ca punct de lucru din structura sa că în cadrul acestuia/acestora îşi desfăşoară activitatea medic/medici de laborator într-o formă legală de exercitare a profesiei care să acopere cel puţin o normă/zi (7 ore).analize medicale de laborator prevăzute la cap. inclusiv examenul Babeş Papanicolau). vizat de producător/distribuitor/furnizor de service. furnizorii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de selecţie: 1.

CAPITOLUL II Criterii privind repartizarea sumelor şi defalcarea numărului de investigaţii paraclinice .analize medicale de laborator . La stabilirea sumelor ce se contractează cu furnizorii de analize medicale de laborator se au în vedere următoarele criterii: 1. respectiv a menţinerii sumelor rezultate din aplicarea acestuia. Constatarea ulterior încheierii contractului. a existenţei unor aparate de acelaşi tip şi cu aceeaşi serie şi număr la doi furnizori sau în două laboratoare/puncte de lucru ale aceluiaşi furnizor. b) Casele de asigurări de sănătate sunt obligate să verifice dacă seria şi numărul aparatului existent în cadrul laboratorului sunt conforme cu seria şi numărul aparatului înscrise în cuprinsul documentelor care atestă existenţa şi deţinerea legală a acestora. 44 alin.analize de laborator se stabileşte la nivelul fiecărui judeţ de către comisia înfiinţată conform art. aparatele trebuie să fie în perfectă stare de funcţionare. criteriul de evaluare a resurselor 45% 2. 1389/2010. certificată cu documentele care atestă verificarea parametrilor funcţionali în termenul prevăzut de lege pentru fiecare tip de aparat. (5) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .analize medicale de laborator sunt obligaţi să facă dovada deţinerii legale a aparaturii prin documente conforme şi în termen de valabilitate. Numărul de investigaţii paraclinice . casele de asigurări de sănătate verifică capacitatea tehnică a fiecărui furnizor şi transmit Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate în termen de 10 zile calendaristice de la data încheierii perioadei de depunere a dosarelor de contractare situaţia centralizatoare cu privire la: . criteriul financiar 5% 1.seria şi numărul fiecărui aparat .G. şi nici aparatele pentru care furnizorii nu pot prezenta fişele tehnice conforme şi în termen de valabilitate ale acestora.analize medicale de laborator . Criteriul de evaluare a resurselor Ponderea acestui criteriu este de 45% Ca urmare a aplicării metodologiei de stabilire a punctajului. acestea sunt excluse definitiv şi nu se mai iau în calcul la nici unul dintre furnizori. conduce la aplicarea măsurii de reziliere a contractului pentru furnizorii/furnizorul respectiv. având menţionate seriile echipamentelor. c) Furnizorii sunt obligaţi să prezinte toate fişele tehnice corespunzătoare aparatelor deţinute şi pentru care încheie contract de furnizare de servicii cu casa de asigurări de sănătate.obţine un punctaj corespunzător acestui criteriu. criteriul de calitate 50% 3. nr. 113 . Metodologia de stabilire a punctajului: A.tipul.tipul şi denumirea fiecărui aparat . e) Dacă doi sau mai mulţi furnizori prezintă aparate înregistrate cu aceeaşi serie şi număr înainte sau în perioada de contractare. 2. Această prevedere reprezintă condiţie de eligibilitate pentru aparatul/aparatele respective.stabilit pe total judeţ 1. Evaluarea capacităţii resurselor tehnice a) Furnizorii de servicii medicale paraclinice . f) Pentru a putea fi luate în considerare. fiecare furnizor de servicii medicale paraclinice .2012 aprobat prin H. cu modificările şi completările ulterioare. în vederea atribuirii punctajului conform metodologiei de mai jos. numărul şi data documentului care dovedeşte deţinerea legală a fiecărui aparat. În acest sens. d) Nu sunt luate în calcul aparatele care nu au înscrise pe ele seria şi numărul.

. Morfologie*) a) analizor până la 18 parametri inclusiv cu o vechime de până la 5 ani .cu o vechime de până la 5 ani .5 DIF) cu cel puţin 61 teste/oră cu o vechime de până la 5 ani .12 puncte . Hematologie: 1. respectiv a menţinerii sumelor rezultate din aplicarea acestuia. maxim 2 analizoare.10 puncte Pentru analizoarele cu mai puţin de 60 teste/oră se acordă 5 puncte. cu modul laser flowcitometric . în vederea atribuirii punctajului conform metodologiei de mai jos.analizor cu mai mult de 22 parametri (cu formulă leucocitară completă . Se iau în calcul în vederea acordării punctajului.se scad din punctajul acordat câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului. b) . cu modul laser flowcitometric .analizor cu mai mult de 22 parametri (cu formulă leucocitară completă . Pentru aparatele care ies din garanţie pe parcursul derulării contractului de furnizare de servicii medicale furnizorii sunt obligaţi să prezinte contractul de service anterior expirării perioadei de garanţie. respectiv pe parcursul derulării contractului de furnizare de servicii medicale: avizul de utilizare sau buletinul de verificare periodică.5 DIF) cu cel puţin 61 teste/oră.se scad din punctajul acordat câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului. *) De menţionat obligativitatea citirii frotiurilor sanguine de către medicul de laborator cu specializare în hematologie sau cu specializare medicină de laborator pentru care hematologia a intrat în curricula de pregătire sau de către un biolog. emise conform prevederilor legale în vigoare.se scad din punctajul acordat câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului. pentru aparatele ieşite din perioada de garanţie şi valabil pe perioada de derulare a contractului de furnizare de servicii medicale. după cum urmează: 1.cu o vechime de până la 5 ani .1.20 puncte . g) Furnizorii au obligaţia să prezinte la contractare. pentru aparatura din dotare.18 puncte de până la 5 ani . Se acordă punctaj pentru fiecare aparat deţinut care efectuează servicii medicale paraclinice ce fac obiectul contractului de furnizare de servicii încheiat cu casa de asigurări de sănătate.analizor cu mai mult de 18 parametri (cu formulă leucocitară completă .Furnizorii vor prezenta contract de service încheiat cu un furnizor avizat de Ministerul Sănătăţii conform prevederilor legale în vigoare.analizor cu mai mult de 18 parametri (cu formulă leucocitară completă .1.5 DIF) cu până la 60 teste/oră inclusiv . dintre cele prevăzute la pct. biochimist sau chimist specialişti cu specializare în hematologie. .se scad din punctajul acordat câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului.14 puncte . Această prevedere reprezintă condiţie de eligibilitate pentru aparatul/aparatele respective.5 DIF) cu până la 60 teste/oră inclusiv.se scad din punctajul acordat câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului. 114 . . c) .1.cu o vechime .

Bacteriologie . . Biochimie: a.se scad din punctajul acordat câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului.se iau în calcul maxim 2 aparate. .se scade din punctajul acordat câte 1 punct pentru fiecare an de vechime în plus al aparatului.3.10 puncte . situaţie în care se ia în calcul maxim un analizor semiautomat.18 puncte . cu excepţia situaţiei în care furnizorul deţine analizoare automate.40 puncte de până la 5 ani .se scad din punctajul acordat câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului. Imunologie: 115 . .2 puncte.analizor semiautomat pentru electroforeză .analizor automat cu determinare şi prin turbidimetrie . .1.cu o vechime de până la 5 ani . Micologie: .se scade din punctajul acordat câte 1 punct pentru fiecare an de vechime în plus al aparatului.cu o vechime .cu o vechime de până la 5 ani . În funcţie de capacitatea de lucru a aparatului. cu excepţia situaţiei în care furnizorul deţine 1 analizor automat.5 puncte . NOTĂ: se iau în calcul maxim 2 aparate în vederea acordării punctajului.cu o vechime de până la 5 ani . 2. .identificarea germenilor .analizor automat .1.se scad din punctajul acordat câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului.8 puncte. NOTĂ: se iau în calcul maxim 2 aparate în vederea acordării punctajului. b) analizor de coagulare complet automat . 1.2.10 puncte .cu o vechime de până la 5 ani .5 puncte .06 puncte. 2.cu o vechime de până la 5 ani .20 puncte: . .analizor automat pentru electroforeză . Parazitologie: .20 puncte . Microbiologie: 2. situaţie în care se ia în calcul maxim un analizor semiautomat.se scad din punctajul acordat câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului. d.1 .analizor semiautomat . 2.8 puncte.10 puncte .10 puncte b.analizor automat de microbiologie .se iau în calcul maxim 2 aparate c. b. . .decelarea prezenţei miceliilor şi identificarea miceliilor . . Hemostază: a) analizor coagulare semiautomat .3. pentru fiecare investigaţie/oră se acordă câte 0.se scad din punctajul acordat câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului. Imunohematologie: .se iau în calcul maxim 2 aparate 4.cu o vechime de până la 5 ani .2 puncte.efectuarea antifungigramei .2.se iau în calcul maxim 2 aparate. 3.examen parazitologie pe frotiu .efectuarea antibiogramei .cu o vechime de până la 5 ani .

Test imunoenzimatic cu emisie de fluorescenţă .Chemiluminescenţă (Test Imunologic pe bază de Chemiluminiscenţă) .EMIT .RAST .cu o vechime .se iau în calcul maxim 2 aparate.Electrochemiluminescenţă (Test Imunologic pe bază de Electrochemiluminiscenţă) .Radiative Energy Attenuation (Atenuare de Energie Radiată) .punctajul pentru cea de a 3-a metodă de lucru se va acorda la un nivel de 50% din punctajul corespunzător aparatelor.CMIA . .Immunofluorescence (Test Imunologic pe bază de Imunofluorescenţă) .În cazul în care laboratorul deţine aparate cu mai mult de două metode. pentru sistemele speciale se va lua în calcul maxim un aparat în plus faţă de primele patru.Fluorescence Polarization Immunoassay (Metoda Imunologică prin Fluorescenţă de Polarizare) . în funcţie de capacitatea de lucru a aparatului.RIA .Emisie amplificată de europium NOTĂ: Test imunologic sau metoda imunologică se referă la o reacţie cu formare de complex tip antigen-anticorp 116 .IFA .FPIA .a) sistem semiautomatizat Elisa .Chemiluminescent microparticle immunoassay (Test Imunologic de Chemiluminiscenţă pe bază de Microparticule) .Enzyme Multiplied Immunoassay Technique (Metoda Imunologigă Enzimatică Dublă) .pentru sistemele speciale automate. situaţie în care se ia în calcul maxim un analizor semiautomat.6 puncte. Metoda Imunologigă Enzimatică pe bază de Microparticule) . c2) automate cu o vechime de până la 5 ani 40 puncte .TRACE .Microparticle Enzyme Immunoassay (Metoda Imunologigă Enzimatică.ELFA cu detecţie în fluorescenţă . . Pentru sistemele speciale semiautomate şi automate se scad din punctajul acordat câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului. . cu excepţia situaţiei în care furnizorul deţine 1 analizor automat. Sunt considerate sisteme speciale sistemele bazate pe următoarele metode: . pentru fiecare probă pe oră se acordă câte 0. .pentru sistemele speciale automate se iau în calcul maxim 2 aparate pe tip de metoda. la alegerea furnizorului.pentru sistemele speciale semiautomate se iau în calcul maxim 2 aparate.se iau în calcul maxim 2 aparate c) sisteme speciale c1) semiautomate cu o vechime de până la 5 ani 25 puncte . pentru maxim 2 metode.ECLIA .se scad din punctajul acordat câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului.CLIA .se scad din punctajele acordate câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatelor. cu: .Radioimmunoassay (Metoda Imunologigă pe bază de Radioizotopi) . b) sistem automatizat Elisa .Radioallergosorbent (Test Radioimunologic prin legarea complexului pe suport insolubil) .o microplacă 25 puncte .4 microplăci simultan 35 puncte .MEIA.6 microplăci simultan 40 puncte .REA . EIA .cu o vechime de până la 5 ani. .10 puncte de până la 5 ani .două microplăci simultan 30 puncte .

se scad din punctajul acordat câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului..4 puncte..se iau în calcul maxim 2 aparate. 3.. transmiterea rezultatelor analizelor de laborator la medicul care a recomandat analizele în maximum 24 de ore: . medic primar de specialitate 20 puncte. Histopatologie 25 puncte. analizor automat pentru examen urină . Logistică: 1. b. chimişti..... tipul şi numărul investigaţiilor recomandate). codul de parafă şi numărul de contract al medicului care a recomandat. 15 puncte 7..... 7.. .. asistenţi medicali de laborator fără studii superioare 4 puncte C... nu se punctează.fax . Analize de urină a... precum şi raportarea activităţii desfăşurate în conformitate cu formatul solicitat de casa de asigurări de sănătate (se prezintă specificaţiile tehnice ale aplicaţiei.. eliberarea buletinelor de analiză şi arhivarea datelor de laborator... software dedicat activităţii de laborator . .. biochimişti principali 16 puncte.care să conţină înregistrarea şi evidenţa biletelor de trimitere (serie şi număr bilet.se scade din punctajul acordat câte 1 punct pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului. 6... asistenţi medicali de laborator cu studii superioare 8.... 40 puncte (de la probă până la bloc de parafină) . Citologie Papanicolau 5 puncte... Aparatele mai vechi de 10 ani calculati de la data fabricarii sau de la data reconditionarii (refurbisarii) pentru care s-a plicat un nou marcaj CE prezentându-se o declaraţie de conformitate în acest sens pentru seria respectivă emisă de cel care a făcut recondiţionarea totală a aparatului..5.. Resursele umane Personalul este punctat proporţional cu timpul lucrat în laborator... medic specialist 18 puncte. 2. 4.. situaţie în care se ia în calcul maxim un analizor semiautomat.. 2. . chimişti.. biologi. B. chimişti. biochimişti 10 puncte....... biologi..Sistem de colorare automată a lamelor .. 6.. Este obligatoriu a fi efectuată de medici sau de biologi cu specializare în domeniu.... iar pentru fracţiuni de normă se acordă punctaj direct proporţional cu fracţiunea de normă lucrată: 1.. biochimişti specialişti 14 puncte. . analizor semiautomat pentru examen urină ....... CNP-ul pacientului. cu excepţia situaţiei în care furnizorul deţine 1 analizor automat.1 punct.3 puncte. farmacist 12 puncte 6 puncte..sistem electronic securizat de consultare a rezultatelor pe Internet ...se iau în calcul maxim 2 aparate NOTĂ: Nu se punctează aparatele pentru care în compartimentele respective nu desfăşoară activitate cel puţin un angajat cu studii superioare de specialitate.. Punctajul se acordă pentru fiecare angajat medico-sanitar cu normă întreagă.cu o vechime de până la 5 ani 5 puncte .. biologi.. .Sistem automat de prelucrare a probelor .direct medicului . 5. care se verifică la sediul furnizorului): 117 .cu o vechime de până la 5 ani 20 puncte .....

website . pentru laboratoarele/punctele de lucru din structura. în termen de valabilitate. a3) .se acordă câte 3 puncte pentru fiecare analiză medicală prevazute în celelalte categorii / grupe de analize prevăzute în anexa nr. orarul de funcţionare.30 puncte. şi cuprinsă în anexa la certificatul de acreditare numai pentru punctul de lucru pentru care s-a făcut acreditarea. mail. fax. Punctajul obţinut de fiecare furnizor prin aplicarea acestui criteriu se afişează pe pagina web a casei de asigurări de sănătate. b) 30% din suma corespunzătoare acestui criteriu se alocă pentru subcriteriul "participare la schemele de testare a competenţei pentru laboratoare de analize medicale pentru laboratoare de analize medicale notificate de Ministerul Sănătăţii" şi care este dovedit de furnizor prin documentul de atestare care cuprinde şi lista analizelor medicale pentru care este atestat fiecare laborator/punct de lucru pentru care s-a încheiat contract. 7 la ordin.se consideră un singur test. 3. 7 la ordin şi cuprinsă în anexa la certificatul de acreditare numai pentru punctul de lucru pentru care s-a făcut acreditarea. 1 şi 3 se acordă o singură dată pentru punctul de lucru pentru care optează furnizorul de servicii medicale de laborator.2 puncte . Hematologie şi analize de urină (cu excepţia uroculturii) prevăzută în anexa nr. certificări/acreditări . hematologie şi analize de urină (cu excepţia uroculturii) prevăzută în anexa nr.care să conţină minimum următoarele informaţii: .datele de contact . a2) . Pentru furnizorii de servicii de laborator care participă cu mai multe puncte de lucru la contractare cu o casă de asigurări de sănătate. 7. Punctajul obţinut de fiecare furnizor se stabileşte astfel: a1) . cuprinse în anexa la certificatul de acreditare numai pentru punctul de lucru pentru care s-a făcut acreditarea. b2) . cu excepţia categoriei microbiologie. 7.operaţional .se acordă câte un punct pentru fiecare analiză medicală de Biochimie. telefon. Criteriul de calitate Ponderea acestui criteriu este de 50% a) 70% din suma corespunzătoare acestui criteriu se alocă pentru subcriteriul "implementarea sistemului de management al calităţii".. cultură cu identificare microbiană inclusiv antibiograma/fungigrama) constituie teste separate şi se iau în calcul separat.5 puncte. punctajul corespunzător pct. altele decât cele menţionate la lit.adresa. în termen de valabilitate. NOTĂ: Pentru testele compuse din mai mulţi parametri nu se iau în calcul toţi parametrii .se acordă câte 2 puncte pentru fiecare analiză medicală de imunologie prevăzută în anexa nr. Punctajul obţinut de fiecare furnizor se stabileşte astfel: b1) . 2.chestionar de satisfacţie a pacienţilor (cu obligaţia actualizării semestriale a rezultatelor şi afişarea pe site-ul furnizorului) .se acordă câte 2 puncte pentru fiecare analiză medicală de imunologie prevăzută în anexa nr. unde diversele etape de lucru (examen microscopic. 7 la ordin.se acordă câte un punct pentru fiecare analiză medicală de biochimie. în conformitate cu SR EN ISO 15189:2007 şi care este dovedit de furnizor prin certificatul de acreditare însoţit de anexa care cuprinde lista de analize medicale pentru care este acreditat fiecare laborator/sau laborator organizat ca punct de lucru pentru care s-a încheiat contract.instalat şi cu aparate conectate pentru transmitere de date . 118 .a1) şi a2).

Pentru încheierea contractului cu casa de asigurări de sănătate. 7 la ordin. a. b. procentul de diminuare se propune distinct pentru fiecare categorie de analize (hematologie. Punctajul obţinut de fiecare furnizor prin aplicarea acestui criteriu se afişează pe pagina web a casei de asigurări de sănătate. punctajul se acordă o singură dată pentru toate analizele medicale. Pentru participarea la un număr mai mare de 4 ori pe an la schemele de testare a competenţei punctajul se va multiplica astfel: . Procentul de diminuare propus pentru fiecare categorie de analize se aplică pentru toate analizele cuprinse în categoria respectivă şi nu poate depăşi 5% din tariful maximal.b3) .se acordă câte 3 puncte pentru fiecare analiză de microbiologie şi celelalte clase. microbiologie.pentru participarea la un număr de 12 ori pe an se acordă o creştere a punctajului de 15%. pentru care se face dovada de participare la schemele de testare a competenţei pentru laboratoare de analize medicale. 3. imunologie. b1) şi b2). Sumele se stabilesc pentru fiecare furnizor astfel: A. Fondul cu destinaţia de analize medicale de laborator se repartizează pentru fiecare criteriu în parte. cu încadrarea obligatorie în tarifele maximale prevăzute în anexa nr. d. Tarifele rezultate ca urmare a aplicării procentului de diminuare cel mai mare propus pentru fiecare categorie de analize medicale reprezintă tarifele care se contractează cu toţi furnizorii de analize medicale de laborator. 7 la ordin. Furnizorii de servicii medicale de laborator care prezintă tarife ce depăşesc tarifele maximale decontate de casele de asigurări de sănătate cuprinse în anexa nr. Pentru furnizorii de servicii medicale de laborator care participă cu mai multe laboratoare/puncte de lucru la contractare. Punctajul 100 se acordă furnizorului care a ofertat procentul de diminuare cel mai mare pentru fiecare categorie de analize medicale.se consideră un singur test. Pe parcursul derulării contractului obligaţia participării la schemele de testare a competenţei de cel puţin 4 ori pe an rămâne valabilă în aceleaşi condiţii. Pentru furnizorii care au propus procente de diminuare mai mici faţă de procentul de diminuare cel mai mare se acordă un punctaj proporţional în funcţie de primul clasat. cu condiţia ca aceasta să se fi efectuat de cel puţin 4 ori/an în ultimele 12 luni. astfel: 119 . altele decat cele menţionate la lit. NOTĂ: Pentru testele compuse din mai mulţi parametri nu se iau în calcul toţi parametrii . unde diversele etape de (examen microscopic. cu excepţia categoriei microbiologie. anatomie patologică). Criteriul financiar Ponderea acestui criteriu este de 5% Criteriul financiar se referă la tarifele propuse de furnizorii de analize medicale de laborator. biochimie. cultură cu identificare microbiană inclusiv lucru antibiograma/fungigrama) constituie teste separate şi se iau în calcul separat. Acest criteriu este apreciat cu un punctaj de maximum 100. furnizorii de analize medicale de laborator prezintă în ofertă procentul cu care propun diminuarea tarifelor maximale prevăzute în anexa nr. indiferent de numărul laboratoarelor/punctelor de lucru cu care furnizorul intră în contract.pentru participarea la un număr de 6 ori pe an se acordă o creştere a punctajului de 10% . c. Punctajul obţinut de fiecare furnizor prin aplicarea acestui criteriu se afişează pe pagina web a casei de asigurări de sănătate. 7 la ordin sunt respinşi de la contractare.

pe tipuri. din care 70% pentru subcriteriul "implementarea sistemului de management al calităţii" şi 30% pentru subcriteriul "participare la schemele de testare a competenţei pentru laboratoare de analize medicale".analize de anatomie patologică (histopatologice şi de citologie. B.analize medicale de laborator în regim ambulatoriu. 44 alin. precum şi pentru furnizorii de servicii medicale spitaliceşti care efectuează investigaţii medicale paraclinice analize medicale de laborator în regim ambulatoriu.de către comisia constituită conform art. Se calculează valoarea unui punct pentru fiecare criteriu/subcriteriu prin împărţirea sumei rezultate ca urmare a aplicării procentelor prevăzute la lit.analize medicale de laborator în regim ambulatoriu şi de laboratoarele de analize medicale/punctele de lucru ale acestora organizate ca urmare a procedurii de externalizare. E. B.laboratoare de anatomie patologică . cu excepţia numărului total de puncte obţinut de furnizorii de servicii medicale spitaliceşti care efectuează investigaţii medicale paraclinice .analize medicale de laborator. aparatele şi personalul specific). A la numărul de puncte corespunzător fiecărui criteriu/subcriteriu. 120 .a) 45% pentru criteriul de evaluare resurse. C.analize medicale de laborator.criteriile specifice de selecţie se aplică în mod corespunzător (numai analizele. rezultând sumele aferente fiecărui criteriu/subcriteriu pentru fiecare furnizor. b) 50% pentru criteriul de calitate. număr stabilit conform lit. Valoarea totală contractată de un furnizor cu casa de asigurări de sănătate se obţine prin însumarea sumelor stabilite conform lit. Valoarea unui punct obţinută pentru fiecare dintre criteriile/subcriteriile prevăzute la lit. suma aferentă investigaţiilor medicale paraclinice .analize medicale de laborator . F. inclusiv examenul Babeş Papanicolau) G. Valoarea unui punct obţinută pentru fiecare dintre criteriile/subcriteriile prevăzute la lit. rezultând sumele aferente fiecărui criteriu/subcriteriu pentru fiecare furnizor. Pentru fiecare criteriu/subcriteriu se stabileşte numărul total de puncte obţinut prin însumarea numărului de puncte obţinut de fiecare furnizor. astfel: . A se înmulţeşte cu numărul de puncte obţinut de un furnizor corespunzător fiecărui criteriu/subcriteriu. D. Sumele care rezultă pentru aceşti furnizori se contractează şi se decontează din fondul alocat pentru asistenţa medicală spitalicească. . c) 5% pentru criteriul financiar. A se înmulţeşte cu numărul de puncte obţinut de un furnizor corespunzător fiecărui criteriu/subcriteriu.analize medicale de laborator pe total judeţ . Pentru furnizorii de investigaţii medicale paraclinice . (5) din Contractul-cadru vor stabili suma ce se va contracta cu furnizorii de investigaţii medicale paraclinice de anatomie patologică din totalul fondului cu destinaţia de servicii medicale paraclinice . D. NOTA 1: În funcţie de necesarul de investigaţii medicale paraclinice . Criteriile şi modalitatea de calcul se aplică în acelaşi mod şi pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice pentru laboratoarele/punctele de lucru ale acestora organizate ca urmare a procedurii de externalizare şi care efectuează investigaţii medicale paraclinice . ca urmare a stabilirii numărului necesar de investigaţii medicale paraclinice . Casele de asigurări de sănătate.poate fi repartizată de casele de asigurări de sănătate pe tipuri de servicii medicale paraclinice de laborator.analize medicale de laborator.

radiologie şi imagistică medicală Pentru a intra în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. endocrinologie.6 săptămâni) efectuată ca prestaţie independentă în cabinete medicale de către medicii de specialitate obstetricăginecologie cu supraspecializare în medicina materno-fetală. medicină internă. Ecografia de vase . d.radiologie şi imagistică medicală pentru fiecare laborator de radiologie-imagistică medicală/punct de lucru din structura acestuia ce urmează a fi cuprins în contractul de furnizare de servicii medicale paraclinice . Ecocardiografia efectuată ca prestaţie independentă în cabinete medicale de cardiologie. geriatrie şi gerontologie. 2. medicină internă.investigaţii conforme cu certificatul de înregistrare a cabinetului în Registrul unic al cabinetelor medicale. pediatrie. Ecografia pentru translucenţa nucală (pentru gravide 11 . furnizorii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de selecţie: 1. h. c. Ecografia fetală efectuată ca prestaţie independentă în cabinete medicale de genetică medicală şi obstetrică ginecologie. g. neurologie.23 de săptămâni) efectuată ca prestaţie independentă în cabinete medicale de către medicii de specialitate obstetricăginecologie cu supraspecializare în medicina materno-fetală.artere. de către medici de specialităţi clinice. geriatrie şi gerontologie şi pediatrie.ANEXA 11 CRITERII privind selecţia furnizorilor de servicii medicale paraclinice . Ecografia endocrinologică ca prestaţie independentă efectuată în cabinete medicale de către medici de specialităţi clinice. vene.13. Să facă dovada capacităţii tehnice de a efectua investigaţiile de radiologie şi/sau imagistică medicală din Lista minimă de investigaţii paraclinice . Ecografia transfontanelară efectuată ca prestaţie independentă în cabinete medicale de pediatrie. ca prestaţie independentă: ecografie generală efectuată în cabinete medicale de către medici de specialităţi clinice şi medici de familie. în diabet zaharat.radiologie şi imagistică medicală. j. pediatrie. Radiografia dentară ca prestaţie independentă în cadrul cabinetelor de medicină dentară. i. cu competenţă/supraspecializare/atestat de studii complementare emis de instituţiile abilitate în condiţiile legii. repartizarea sumelor şi defalcarea numărului de investigaţii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală CAPITOLUL I Criterii de selecţie a furnizorilor de servicii medicale paraclinice . 121 . f.radiologie şi imagistică medicală. k. Ecografia morfologică fetală (pentru gravide 20 . Ecografia generală. b. e. Ecografia de pelvis efectuată ca prestaţie independentă în cabinete medicale de obstetrică-ginecologie (numai pentru afecţiuni ginecologice) şi în cabinetele medicale de urologie. Laborator de radiologie şi imagistică medicală . astfel: a. medicină internă. ca prestaţie independentă: efectuată în cabinete medicale de către medici de specialităţi clinice: cardiologie. nutriţie şi boli metabolice. Să fie autorizaţi şi evaluaţi potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

3. Prevederea nu se aplică furnizorilor care au încheiat contracte cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară. fiecare furnizor de investigaţii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală obţine un punctaj corespunzător acestui criteriu. îşi desfăşoară activitatea medic/medici de specialitate radiologie-imagistică medicală. 122 . stabilit pe total judeţ 1. Evaluarea capacităţii resurselor tehnice a) Furnizorii de servicii medicale paraclinice . Să facă dovada că toată durata programului de lucru solicitat a fi contractat cu casa de asigurări de sănătate. (5) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . 44 alin. pentru fiecare laborator de radiologie-imagistică medicală/punct de lucru din structură. Metodologia de stabilire a punctajului: A. Să facă dovada îndeplinirii criteriului de calitate prevăzut de reglementările în vigoare. b) Casele de asigurări de sănătate sunt obligate să verifice dacă seria şi numărul aparatului existent în cadrul laboratorului sunt conforme cu seria şi numărul aparatului înscrise în cuprinsul documentelor care atestă existenţa şi deţinerea legală a acestora. de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie pentru specialităţile clinice şi de servicii de medicină dentară. pentru care casele de asigurări de sănătate încheie acte adiţionale pentru furnizare de servicii medicale paraclinice la contractele de furnizare de servicii medicale. pentru toate laboratoarele/punctele de lucru ce urmează a fi cuprinse în contractul de furnizare de servicii radiologie-imagistică medicală pe toată durata de valabilitate a contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate. c) Furnizorii sunt obligaţi să prezinte toate fişele tehnice corespunzătoare aparatelor deţinute şi pentru care încheie contract de furnizare de servicii cu casa de asigurări de sănătate. La stabilirea numărului de investigaţii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală şi a sumelor ce se contractează cu furnizorii de investigaţii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală se au în vedere următoarele criterii: 1. Criteriul de evaluare a resurselor Ponderea acestui criteriu este de 85% Ca urmare a aplicării metodologiei de stabilire a punctajului. criteriul de disponibilitate 10% 1. CAPITOLUL II Criterii privind repartizarea sumelor şi defalcarea numărului de investigaţii paraclinice .NOTĂ: Furnizorul va prezenta fişa tehnică eliberată de producător. 2.2012 aprobat prin H.radiologie şi imagistică medicală sunt obligaţi să facă dovada deţinerii legale a aparaturii prin documente conforme şi în termen de valabilitate. 4. criteriul financiar 5% 3.radiologie şi imagistică medicală. pentru fiecare aparat care este luat în calcul la criteriul de capacitate tehnică pentru caracteristicile specifice aparatelor. cu modificările şi completările ulterioare. nr. Numărul de investigaţii de radiologie-imagistică medicală se stabileşte la nivelul fiecărui judeţ de către comisia înfiinţată conform art. 1389/2010. care nu poate fi mai mică de 6 ore pe zi. într-o formă legală de exercitare a profesiei. care să acopere o normă întreagă (6 ore). criteriul de evaluare a resurselor 85% 2.G.

pentru aparatura din dotare. cu prezentarea documentelor justificative prevăzute de actele normative în vigoare şi numai în condiţiile în care personalul medical de specialitate al fiecărui furnizor îşi desfăşoară activitatea cu respectarea dispoziţiilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . 1389/2010. nr.se acordă 15 puncte pentru fiecare dispozitiv medical.radiologie şi imagistică care îşi desfăşoară activitatea utilizând acelaşi spaţiu şi aceleaşi echipamente specifice deţinute şi/sau utilizate în comun în condiţiile legii. Se acordă punctaj pentru fiecare aparat deţinut. echipamentele deţinute / utilizate în comun se punctează proporţional.G.stepping periferic 5 puncte. c) radiografie dentară . g) Pentru a putea fi luate în considerare. şi nici aparatele pentru care furnizorii nu pot prezenta fişele tehnice conforme şi în termen de valabilitate ale acestora. În această situaţie.se acordă 15 puncte pentru fiecare dispozitiv medical. fără a se depăşi punctajul pentru tipul respectiv de aparat. respectiv a menţinerii sumelor rezultate din aplicarea acestuia. funcţie de programul în care este utilizat aparatul. d) aparate de radiologie mobile . respectiv pe parcursul derulării contractului de furnizare de servicii medicale: avizul de utilizare sau buletinul de verificare periodică. scăzându-se câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus a dispozitivului.se acordă 15 puncte pentru fiecare dispozitiv medical. acestea sunt excluse definitiv şi nu se mai iau în calcul la nici unul dintre furnizori. 2.opţiuni: . scăzându-se câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus a dispozitivului. Această prevedere reprezintă condiţie de eligibilitate pentru aparatul/aparatele respective. pentru fiecare furnizor. Fac excepţie furnizorii de servicii medicale paraclinice .2012 aprobat prin H. radiologie (grafie) se acordă 25 puncte pentru fiecare dispozitiv medical.direct digital 10 puncte. cu o vechime de până la 5 ani. în vederea atribuirii punctajului conform metodologiei de mai jos. cu o vechime de până la 5 ani.tipul de achiziţie .se acordă 25 puncte pentru fiecare dispozitiv medical. scăzându-se câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus a dispozitivului. cu o vechime de până la 5 ani. cu o vechime de până la 5 ani. cu o vechime de până la 5 ani. radiologie (scopie) . scăzându-se câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus a dispozitivului.d) Nu sunt luate în calcul aparatele care nu au înscrise pe ele seria şi numărul. emise conform prevederilor legale în vigoare. scăzându-se câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus a dispozitivului. h) Furnizorii au obligaţia să prezinte la contractare. .digitalizat (plăci fosforice) 5 puncte. certificată cu documentele care atestă verificarea parametrilor funcţionali în termenul prevăzut de lege pentru fiecare tip de aparat. 123 . . la punctajul obţinut se adaugă: . după cum urmează: a) 1. e) Dacă doi sau mai mulţi furnizori prezintă aparate înregistrate cu aceeaşi serie şi număr înainte sau în perioada de contractare. b) post independent de radiografie . cu modificările şi completările ulterioare şi ale prezentului ordin şi într-un program de lucru distinct. Pentru echipamentele de radiologie. după caz. aparatele trebuie să fie în perfectă stare de funcţionare.

caracteristici tehnice sistem: . hard disk) 2 puncte.dimensiunea câmpului de expunere: 1 punct. scăzându-se câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus a dispozitivului. DVD.afişare colimatori fără radiaţie 3 puncte.mod de lucru al unităţii de bază: . g) computer tomografie .2 Bucky 1 punct..achiziţie imagine panoramică: 1 punct.Doppler color power sau angio Doppler: 1 punct. cu o vechime de până la 5 ani. . 124 . .achiziţie imagine panoramică cu Doppler color: 1 punct.tipul de achiziţie: .parţial digital 5 puncte. .tomografie plană 1 punct.Doppler color: 2 puncte. . . .se acordă 15 puncte pentru fiecare computer tomograf secvenţial. obstetrică-ginecologie) 1 punct. e) mamografie . la punctajul obţinut se adaugă: .triplex: 0.printer alb-negru/color 1 punct.B (sau 2D): 1 punct.cuantificarea stenozelor 5 puncte. scăzându-se câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a dispozitivului. . cu o vechime de până la 5 ani.stand vertical 3 puncte.digital 10 puncte. scăzându-se câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus a dispozitivului.Doppler pulsat: 1 punct.existenţa de casete dedicate 1 punct. După caz.monitor alb-negru/color 1 punct. . .achiziţie imagine cu armonici superioare: 1 punct. stick USB.se acordă 15 puncte pentru fiecare dispozitiv medical.aplicaţii software incluse (abdomen.5 puncte. . .se acordă 60 de puncte pentru fiecare computer tomograf spiral.facilitate de stereotaxie 10 puncte.optimizarea densităţii 5 puncte.se acordă 15 puncte pentru fiecare dispozitiv medical cu o vechime de până la 5 ani.modalităţi de salvare a imaginilor (DICOM sau compatibile PC) pentru fiecare opţiune se adaugă 1 punct. . .trendelenburg 3 puncte. . . . . f) ecografia . cu o vechime de până la 5 ani.stocare imagini DICOM (CD. scăzându-se câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a dispozitivului .M: 1 punct. . părţi moi. la punctajul obţinut se adaugă: . . . După caz. . . .

angiografie cu substracţie de os .staţie de post procesare şi software aferent*: 20 puncte. la punctajul obţinut se adaugă: .prelucrarea achiziţiilor în 3D: 10 puncte 125 . -----------* se punctează dacă în documentaţia de deţinere şi de punere în funcţiune există dovada documentată a aplicaţiilor menţionate instalate pe echipament .16 slice 2 puncte. . După caz. .64 slice 2 puncte.5 T 10 puncte. 2. . scăzându-se câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus a dispozitivului .8 secţiuni 25 puncte.evaluare nodul pulmonar .2 .Post-procesare 3D . genunchi etc.injector automat 15 puncte.numărul de secţiuni concomitente: .colonoscopie .16 . . . . . cu o vechime de până la 5 ani. Aplicaţii software* instalate pe RMN .16 slice 2 puncte.digital 5 puncte.câmp magnetic . .2 slice 2 puncte. . scăzându-se câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a dispozitivului.3D: 2 puncte.1.peste 1.32 secţiuni 40 puncte.analog 1 punct. .printer .1 secundă: 10 puncte. extremităţi.< 0. . .aplicaţii software* instalate pe computerul tomograf: .perfuzie .).accesorii . . .timp de achiziţie a imaginii: . .5 T 20 puncte. -----------* se va puncta dacă în documentaţia de punere în funcţiune există dovada deţinerii şi instalării echipamentului h) imagistică prin rezonanţă magnetică . cap.0.5 .După caz. la punctajul obţinut se adaugă: 1.peste 32 secţiuni 70 puncte.dental .64 slice 2 puncte. -----------* se punctează dacă în documentaţia de deţinere şi de punere în funcţiune există dovada documentată a echipamentelor 3.5 secunde: 20 puncte.pentru fiecare tip de antenă instalată* se adaugă: 20 puncte.64 slice 2 puncte. sau .se acordă 30 de puncte pentru aparatele de rezonanţă magnetică dedicate anumitor segmente (Ex: sân. .Circulaţie .se acordă 100 de puncte pentru fiecare dispozitiv medical.

cuantificarea permeabilităţii tumorale în funcţie de modelul farmacocinetic al substanţei de contrast pentru patologia cerebrală şi a prostatei: . 1 punct. cuantificarea. scăzându-se câte două puncte pentru fiecare an de vechime al dispozitivului.developator umed day light 5 puncte. k) accesorii pentru prelucrarea. deplasarea sau ruperea lor . la punctajul obţinut se adaugă: . După caz. transmisia şi stocarea imaginilor: .se acordă 15 puncte pentru fiecare dispozitiv medical. -----------* se va puncta dacă în documentaţia de deţinere şi de punere în funcţiune există dovada echipamentului i) medicină nucleară (Gamma Camera) .cu două camere de citire 15 puncte. cu o vechime de până la 5 ani.vizualizarea tracturilor 3D a materiei albe cerebrale.cu o cameră de citire 5 puncte. Accesorii . . 15 puncte. ..cameră obscură umedă manuală 1 punct.Perfuzie .scanarea întregului corp într-un timp foarte scurt: .Injector automat: .Tractografie .Perfuzie fără substanţă de contrast . . . .permite vizualizarea sistemului vascular a întregului corp de la arcul aortic până la degetele de la picioare: . perfuziei şi dinamicii cordului: .Angiografie de corp în totalitate .se acordă 70 de puncte pentru fiecare dispozitiv medical. .digital: .permite vizualizarea neinvazivă a perfuziei teritoriilor cerebrale corespunzătoare arterelor cerebrale individuale: .arhivă filme radiografice 5 puncte.Soft cardiac . j) osteodensitometrie . cu o vechime de până la 5 ani.analog: . 126 .cititor de plăci fosforice (CR) 15 puncte.Soft de scanare corp în totalitate .evaluarea viabilităţii.developator automat umed 3 puncte. 20 puncte.Hot lab: 15 puncte. .Staţie de post procesare şi software aferent* (alta decât staţia de vizualizare) 5 puncte. scăzându-se câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus a dispozitivului.Spectroscopie ------------ 10 puncte 10 puncte 10 puncte 10 puncte 10 puncte 10 puncte 10 puncte * se punctează dacă în documentaţia de deţinere şi de punere în funcţiune există dovada documentată a aplicaţiilor instalate pe echipamente 4.Printer .developare automată uscată: 10 puncte.

punctajul se acordă pentru fiecare aparat/echipament aflat într-un laborator/punct de lucru pentru care se încheie contract cu casa de asigurări de sănătate. . . (punctajul se acordă pentru medicii dentişti care efectuează radiografii dentare retroalveolare şi panoramice în baza actelor adiţionale încheiate la contractele de furnizare de servicii medicale de medicină dentară) . .medic primar anestezist 35 puncte . ..medici: . 50 puncte. . anexă care descrie şi confirmă configuraţia tehnică a respectivului dispozitiv. NOTA 2: În vederea acordării punctajului pentru fiecare dispozitiv medical deţinut în punctul de lucru. (punctajul se acordă pentru medicii din specialităţile clinice şi medicii de familie care efectuează servicii medicale paraclinice-ecografii în baza actelor adiţionale încheiate la contractele de furnizare de servicii medicale clinice/contractelor de furnizare de servicii medicale spitaliceşti. 127 . NOTA 4: Pentru furnizorii de servicii de radiologie-imagistică medicală care participă cu mai multe laboratoare/puncte de lucru. .operatori: . NOTA 3: Se punctează doar echipamentele utilizate pentru serviciile ce se contractează cu casele de asigurări de sănătate. .digitizer pentru medii transparente (filme) 15 puncte. . NOTA 1: Aparatele mai vechi de 10 ani nu se punctează.arhivă de mare capacitate (PACS) . respectiv la contractele de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară) .medic primar medicină nucleară: 35 puncte.medic dentist specialist 10 puncte.medic de specialitate radiologie şi imagistică medicală: 20 puncte. .medic primar explorări funcţionale 15 puncte. 5 puncte.medic primar radiologie şi imagistică medicală: 35 puncte.medic de specialitate medicină nucleară: 20 puncte. .medic cu competenţă/supraspecializare/atestat de studii complementare Eco de mai mult de 5 ani: 10 puncte. Evaluarea resurselor umane Pentru fiecare categorie de personal se acordă următorul punctaj: .asistent medical imagistică medicală: 4 puncte.fizician: 8 puncte. . furnizorii de servicii medicale paraclinice vor prezenta anexa la contractul de achiziţie.medic specialist explorări funcţionale 10 puncte. . B.absolvent colegiu imagistică medicală 6 puncte.medic specialist anestezist 20 puncte .bioinginer: 8 puncte.arhivă CD .medic dentist 8 puncte.medic cu competenţă/supraspecializare/atestat de studii complementare Eco obţinută în ultimii 5 ani 5 puncte.medic dentist primar 15 puncte.

. tipul şi numărul investigaţiilor recomandate). punctajul pentru lit.. . a) şi c) se acordă o singură dată pentru laboratorul/punctul de lucru pentru care optează furnizorul de servicii de laborator. mail.asistenţi medicali: .operaţional cu aparate conectate pentru transmitere de date 20 puncte. certificări/acreditări 2 puncte. 128 .linie VPN 10 puncte. Logistica: a) distribuţia rezultatelor investigaţiilor la medicul care a recomandat investigaţia: .transmisie de imagini în perimetrul limitrof şi la distanţă (PACS) 10 puncte.datele de contact . care se verifică la sediul furnizorului): .server în centrul de achiziţie 10 puncte . pentru laboratoarele/punctele de lucru din structura.adresa.chestionar de satisfacţie a pacienţilor (cu obligaţia actualizării semestriale a rezultatelor şi afişarea pe site-ul furnizorului) 5 puncte. iar pentru fracţiuni de normă se acordă punctaj direct proporţional cu fracţiunea de normă lucrată: C. NOTĂ: Punctajul se acordă pentru fiecare angajat medico-sanitar cu normă întreagă. b) software dedicat activităţii de laborator .server în centrul de citire 10 puncte . Punctajul obţinut de fiecare furnizor prin aplicarea acestui criteriu se afişează pe pagina web a casei de asigurări de sănătate.reţea de transmisie imagini interne (RIS) 8 puncte.de radiologie cu studii superioare 6 puncte. precum şi raportarea activităţii desfăşurate în conformitate cu formatul solicitat de casa de asigurări de sănătate (se prezintă specificaţiile tehnice ale aplicaţiei.asistenţi generalişti pentru Eco + ATI 3 puncte. Punctajul se acordă o singură dată indiferent dacă furnizorul oferă servicii de teleradiologie CT sau RMN sau şi CT şi RMN.care să conţină minimum următoarele informaţii: .personal auxiliar .care să conţină înregistrarea şi evidenţa biletelor de trimitere (serie şi număr bilet. . Criteriul financiar Ponderea acestui criteriu este de 5%. . Criteriul financiar se referă la tarifele propuse de furnizorii de investigaţii paraclinice de radiologie-imagistică. fax. 2. CNP-ul pacientului. cu încadrarea obligatorie în tarifele maximale prevăzute în anexa nr. codul de parafă şi numărul de contract al medicului care a recomandat.de radiologie fără studii superioare 4 puncte. eliberarea buletinelor de analiză şi arhivarea datelor de laborator. orarul de funcţionare.tehnician aparatură medicală 5 puncte. c) website . . Pentru furnizorii de investigaţii paraclinice de radiologie-imagistică medicală care participă cu mai multe puncte de lucru la contractare cu o casă de asigurări de sănătate. d) teleradiologie: . 7 la ordin sunt respinşi de la contractare. 7 la ordin. Furnizorii de servicii medicale de radiologie-imagistică care prezintă tarife ce depăşesc tarifele maximale decontate de casele de asigurări de sănătate cuprinse în anexa nr. telefon.

se acordă 30 puncte . C. D. 129 .a. B. Pentru fiecare criteriu se stabileşte numărul total de puncte obţinut prin însumarea numărului de puncte obţinut de fiecare furnizor la cele trei criterii.pentru furnizorii care asigură un program de 12 ore zilnic. E. Se calculează valoarea unui punct pentru fiecare criteriu prin împărţirea sumei rezultate ca urmare a aplicării procentelor prevăzute la lit. d. pentru fiecare tip de investigaţii. Criteriul de disponibilitate Ponderea acestui criteriu este de 10%. cu excepţia numărului total de puncte obţinut de furnizorii de servicii medicale spitaliceşti care efectuează investigaţii de radiologie şi imagistică medicală în regim ambulatoriu şi de laboratoarele de radiologie şi imagistică medicală/punctele de lucru ale acestora organizate ca urmare a procedurii de externalizare. furnizorii de investigaţii de radiologie-imagistică medicală prezintă în ofertă procentul cu care propun diminuarea tarifelor maximale prevăzute în anexa nr. astfel: a) 85% pentru criteriul de evaluare. Pentru furnizorii care au propus procente de diminuare mai mici faţă de procentul de diminuare cel mai mare se acordă un punctaj proporţional în funcţie de primul clasat. B. Punctajul obţinut de fiecare furnizor prin aplicarea acestui criteriu se afişează pe pagina web a casei de asigurări de sănătate. procent care nu poate depăşi 5% din tariful maximal. Sumele se stabilesc pentru fiecare furnizor astfel: A. Punctajul 100 se acordă furnizorului care a ofertat procentul de diminuare cel mai mare pentru fiecare tip de investigaţii. Acest criteriu este apreciat cu un punctaj de maximum 100. Punctajul obţinut de fiecare furnizor prin aplicarea acestui criteriu se afişează pe pagina web a casei de asigurări de sănătate. punctajul se acordă pentru fiecare laborator/punct de lucru. Valoarea unui punct obţinută pentru fiecare dintre cele 3 criterii se înmulţeşte cu numărul de puncte obţinut de un furnizor pentru fiecare criteriu. inclusiv sâmbătă. A la numărul total de puncte corespunzător fiecărui criteriu. de luni până vineri. c) 10% criteriul de disponibilitate. 7 la ordin. b) 5% pentru criteriul financiar. Punctajul se acordă astfel: . c. Pentru încheierea contractului cu casa de asigurări de sănătate. număr stabilit conform lit.pentru furnizorii care asigură un program de 12 ore zilnic. Tarifele rezultate ca urmare a aplicării procentului de diminuare cel mai mare propus pentru fiecare tip de investigaţii reprezintă tarifele care se contractează cu toţi furnizorii de investigaţii de radiologie-imagistică medicală. D. b. duminică şi sărbători legale se acordă 60 puncte Pentru furnizorii de servicii medicale de radiologie-imagistică medicală care participă cu mai multe laboratoare/puncte de lucru la contractare. 3. Fondul cu destinaţie de investigaţii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală se repartizează pentru fiecare criteriu în parte. rezultând sume aferente fiecărui criteriu pentru fiecare furnizor. Valoarea totală contractată de un furnizor cu casa de asigurări de sănătate se obţine prin însumarea celor trei sume stabilite conform lit.

a) . aparatele şi personalul specific). suma corespunzătoare aplicării prevederilor lit. Casele de asigurări de sănătate. 130 . A lit. cu modificările şi completările ulterioare. H. Sumele care rezultă pentru aceşti furnizori se contractează şi se decontează din fondul alocat pentru asistenţa medicală spitalicească. În situaţia în care niciunul dintre furnizori nu îndeplineşte criteriul de disponibilitate. precum şi pentru furnizorii de servicii medicale spitaliceşti care efectuează investigaţii paraclinice de radiologie-imagistică în regim ambulatoriu. Criteriile şi modalitatea de calcul se aplică în acelaşi mod şi pentru furnizorii de servicii paraclinice de radiologie-imagistică pentru laboratoarele/punctele de lucru ale acestora organizate ca urmare a procedurii de externalizare şi care efectuează investigaţii paraclinice de radiologie-imagistică în regim ambulatoriu.G. Valoarea unui punct obţinută pentru fiecare dintre criteriile/subcriteriile prevăzute la lit.criteriile specifice de selecţie se aplică în mod corespunzător (numai investigaţiile. A se înmulţeşte cu numărul de puncte obţinut de un furnizor corespunzător fiecărui criteriu.F. rezultând sumele aferente fiecărui criteriu pentru fiecare furnizor.b). (5) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . vor stabili suma ce se va contracta cu furnizorii de explorări funcţionale din totalul fondului cu destinaţia de servicii paraclinice de radiologie-imagistică medicală. Pentru furnizorii de explorări funcţionale . 44 alin.de către comisia constituită conform art.2012 aprobat prin H. c) se repartizează proporţional la celelalte criterii prevăzute la lit. 1389/2010. G. nr. A lit. ca urmare a stabilirii numărului necesar de investigaţii paraclinice de radiologie-imagistică medicală pe total judeţ .

......... ... judeţul/sectorul ..... nr. ... et... str... adresă e-mail ........... ...... sc... .. .. telefon fix/mobil ........... et. bl............ judeţul/sectorul ... nr......... reprezentat prin medicul delegat ............ cu sediul în municipiul/oraşul ............. .... telefon/fax ..................... nr................. siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti şi din reţeaua Ministerului Transporturilor.. judeţul/sectorul . nr.... sc......................... Părţile contractante Casa de asigurări de sănătate ... nr............. judeţul/sectorul ............. ap....... sc...................... fax ............... et.............................. .... ...... ... ................... ... adresă e-mail ....... având sediul în municipiul/oraşul ..... et........................ bl... str.... ................. str................. adresă e-mail .................... .... republicată........................... ..... .... bl... bl...... reprezentată prin ......... Construcţiilor şi Turismului......... reprezentată prin .................. având sediul în municipiul/oraşul .................... . reprezentată prin administratorul ..... adresă e-mail ............................. ....... având sediul în municipiul/oraşul ......... judeţul/sectorul ...... ap..... ........... ........ ..... sc.... reprezentată prin preşedinte . .....cabinetul asociat sau grupat ............... ................... .................... fax ............................. adresă e-mail .......... având sediul în municipiul/oraşul ............director general ........ fax ... ......... reprezentat prin medicul titular ..... judeţul/sectorul . în calitate de reprezentant legal al unităţii sanitare din care face parte... str.......................................... ap.....Cabinetul medical organizat conform Ordonanţei Guvernului nr........ cu modificările şi completările ulterioare .................. telefon fix/mobil ....... et........ str.......Centrul de diagnostic şi tratament şi centrul medical ............... judeţul/sectorul . telefon fix/mobil ...................... .. nr. str............. str........ .. cu modificările şi completările ulterioare ............. telefon fix/mobil ................ având sediul în municipiul/oraşul ....................... nr.... 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale....... ...... str......Ambulatoriul de specialitate şi ambulatoriul integrat din structura spitalului ................... ap. ordinii publice. .................. ..... ............................. ........... adresă e-mail ........ având sediul în municipiul/oraşul .. ..Unitatea medico-sanitară cu personalitate juridică înfiinţată potrivit prevederilor Legii nr..... ...... ... fax ...................................... ........ ...... ........ ... .........societatea civilă medicală ..................... ......... ap........ telefon fix/mobil .... bl........ et.. sc....... et.... ........... .. inclusiv a spitalului din reţeaua ministerelor şi instituţiilor centrale din domeniul apărării.... 131 .............. ....unităţi cu personalitate juridică ........ bl................ANEXA 12 CONTRACT DE FURNIZARE de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile clinice I.................. fax ............cabinetul individual ............ telefon fix/mobil ............... şi ...................Unitatea sanitară ambulatorie de specialitate aparţinând ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie .................. telefon fix/mobil .. ........... ap. ap...................... sc......... ... .. sc.... ...... nr........ bl..................... reprezentat prin . republicată................................. ...................... 31/1990 privind societăţile comerciale... fax ...... judeţul/sectorul . având sediul în municipiul/oraşul ...... .................. ....

............. conform Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ...................... .................................. …………................................ ............................ Obiectul contractului ART.. 1 Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea serviciilor medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile clinice.............. 3 Furnizarea serviciilor medicale din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice se face de către următorii medici: 1...... Obligaţiile părţilor A........ aprobat prin Hotărârea Guvernului nr... …………........... având sediul în municipiul/oraşul . 3........ pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . 1389/2010......... 7 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. planificare familială): a) .......... .........Unitatea sanitară fără personalitate juridică din structura spitalului ................................ 2..... II...................... Servicii medicale de specialitate furnizate ART......... .. Obligaţiile casei de asigurări de sănătate 132 .............................. 2 Furnizorul din asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile clinice acordă asiguraţilor serviciile medicale cuprinse în pachetul de servicii de bază.2012..... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr......................... acupunctură...... judeţul/sectorul ........ ap......................................... telefon fix/mobil ..... cu modificările şi completările ulterioare.......... fax .................... .... 4 Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la 31 decembrie 2012...................... b) ..... şi Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.. ................... ...... nr.. ..... cu modificările şi completările ulterioare.. ART.............. V..2012..................................................adresă e-mail ........... ..... sc........... reprezentat prin .... în următoarele specialităţi şi competenţe/atestat de studii complementare (pentru fitoterapie.... adresă e-mail ... c) ............ aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.......... 5 Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul părţilor pe toată durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ................... pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .. ART............................. bl...................2012........ et................... prevăzut în anexa nr.. ........................ IV..............2012..... 1389/2010... ............ homeopatie.. 1389/2010................ în calitate de reprezentant legal al spitalului din care face parte......... 1389/2010.......... III.. Durata contractului ART........................... ....... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.................... reprezentată prin ................... .......... ...... în pachetul minimal de servicii medicale şi în pachetul de servicii pentru categoriile de persoane care se asigură pentru sănătate facultativ........................ cu modificările şi completările ulterioare.. ..... 4.. fax ................ str.

efectuate. în cazul în care controlul este efectuat de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau cu participarea acesteia. potrivit prevederilor legale în vigoare. …………. pentru furnizorii de servicii de acupunctură decontarea se face în limita valorii de contract. 133 . prin publicare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate. c) să informeze furnizorii de servicii medicale cu privire la condiţiile de contractare a serviciilor medicale suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate. 1389/2010. contravaloarea serviciilor medicale contractate. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. notificarea privind măsurile dispuse se transmite furnizorului de către casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la casa de asigurări de sănătate. furnizorii de servicii medicale cu privire la condiţiile de acordare a serviciilor medicale şi cu privire la orice intenţie de schimbare în modul de acordare a acestora. d) să informeze în prealabil într-un număr de zile similar celui prevăzut la art. cu modificările şi completările ulterioare. 6 Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligaţii: a) să încheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale clinice autorizaţi şi evaluaţi şi să facă publică. afişat pe pagina de web a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . la termenele prevăzute în contract..2012. g) să facă publică valoarea definitivă a punctului pe serviciu. e) să acorde furnizorilor de servicii medicale sume care să ţină seama şi de condiţiile de desfăşurare a activităţii în zone izolate. (1) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data operării acestora. cu modificările şi completările ulterioare. prezentate atât pe suport hârtie. prin afişare atât la sediul casei de asigurări de sănătate. raportate şi validate conform Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. b) să deconteze furnizorilor de servicii medicale. rezultată în urma regularizării trimestriale.2012. în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. cât şi în format electronic. pentru care sunt stabilite drepturi suplimentare. precum şi numărul total naţional de puncte realizat. 1389/2010. începând cu ziua următoare transmiterii acesteia de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. cât şi pe pagina electronică a acesteia. 4 alin.ART. să comunice acestora notele de constatare întocmite în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data prezentării în vederea efectuării controlului. conform legii. precum şi la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative. prin intermediul paginii web a casei de asigurări de sănătate precum şi prin e-mail la adresele comunicate oficial de către furnizori cu excepţia situaţiilor impuse de actele normative. pe baza facturii însoţite de documente justificative. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractelor. după caz. f) să înmâneze la momentul finalizării controlului procesele-verbale de constatare furnizorilor de servicii medicale sau. lista nominală a acestora cuprinzând denumirea şi valoarea de contract (pentru serviciile de acupunctură) a fiecăruia şi să actualizeze permanent această listă în funcţie de modificările apărute. în condiţii grele şi foarte grele. prin afişare pe pagina web şi la sediul casei de asigurări de sănătate.

G. B. …………. pentru a căror corectitudine furnizorii depun declaraţii pe proprie răspundere. 4.. eliberate de către aceştia. precum şi contravaloarea unor servicii medicale. cu modificările şi completările ulterioare. în vederea decontării de către casa de asigurări de sănătate. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului 134 . aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. cu modificările şi completările ulterioare. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. după caz. prevăzute în lista serviciilor medicale pentru care plata se efectuează prin tarif pe serviciu medical/serviciu medical-caz în condiţiile stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. …………. conform prevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . 7 Furnizorul de servicii medicale are următoarele obligaţii: 1. j) să deconteze contravaloarea serviciilor medicale clinice acordate în baza biletelor de trimitere utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.h) să recupereze de la furnizorii care au acordat servicii medicale sumele reprezentând contravaloarea acestor servicii.. 3. 1389/2010.2012. k) să deconteze contravaloarea serviciilor medicale clinice acordate de medici conform specialităţii confirmate prin ordin al ministrului sănătăţii şi au în dotarea cabinetului aparatură medicală corespunzătoare pentru realizarea acestora.2012. factura este însoţită de documentele justificative privind activităţile realizate. să informeze asiguraţii cu privire la obligaţiile furnizorului de servicii medicale şi ale asiguratului referitoare la actul medical. Sumele astfel obţinute se utilizează conform prevederilor legale în vigoare. în situaţia în care nu au fost îndeplinite condiţiile pentru ca asiguraţii să beneficieze de aceste servicii. 1389/2010. respectiv să deconteze serviciile medicale efectuate. să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate. i) să aducă la cunoştinţa furnizorilor de servicii medicale cu care se află în relaţie contractuală numele şi codul de parafă ale medicilor care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. în baza biletelor de trimitere. precum şi contravaloarea serviciilor medicale pentru care nu se solicită bilet de trimitere conform prevederilor Contractului-cadru aprobat prin H. 1389/2010. nr. în condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. în conformitate cu prevederile legale în vigoare.2012. să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi. 2. activitatea realizată conform contractului de furnizare de servicii medicale. Obligaţiile furnizorului de servicii medicale ART. materiale sanitare şi dispozitive medicale acordate de alţi furnizori aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. 1389/2010. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . cu modificările şi completările ulterioare. în mod distinct. precum şi intimitatea şi demnitatea acestora. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. m) să contracteze servicii medicale. raportate şi validate. medicamente cu şi fără contribuţie personală. să factureze lunar. l) să deducă spre soluţionare organelor abilitate situaţiile în care constată neconformitatea documentelor depuse de către furnizori.

2012. program asumat prin prezentul contract şi care se depune la casa de asigurări de sănătate la dosarul de contractare. cu modificările şi completările ulterioare. cât şi în format electronic. să asigure utilizarea formularului de bilet de trimitere pentru investigaţii paraclinice. 1389/2010. să asigure acordarea serviciilor medicale asiguraţilor fără nicio discriminare. în limita competenţei şi a dotărilor existente. să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate. 6. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.. 135 . care se depune la casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 30 de zile de la data semnării contractului. să furnizeze tratamentul adecvat şi să prescrie medicamentele cu şi fără contribuţie personală de care beneficiază asiguraţii. …………. 5. atât pe suport de hârtie. informând în prealabil asiguratul despre tipurile şi efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie. 11. în baza unui formular. să asigure acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă medico-chirurgicală. 15. să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate. 14. să raporteze casei de asigurări de sănătate datele necesare pentru urmărirea desfăşurării activităţii în asistenţa medicală. corespunzătoare denumirilor comune internaţionale aprobate prin hotărâre a Guvernului. …………. să acorde cu prioritate asistenţă medicală femeii gravide şi sugarilor. 8.2012. 39 B la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. care este formular cu regim special. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . să asigure utilizarea formularelor cu regim special unice pe ţară . să completeze corect şi la zi formularele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. 1389/2010. respectiv cele privind evidenţele obligatorii. să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului şi a furnizorului. 12. potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementărilor legale în vigoare. ori de câte ori se solicită în timpul programului de lucru. 13. care este formular cu regim special. conform prevederilor actelor normative referitoare la sistemul de asigurări sociale de sănătate. să anunţe casa de asigurări de sănătate despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale. unic pe ţară şi să recomande investigaţiile paraclinice în concordanţă cu diagnosticul. 16.ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.. a) să respecte programul de lucru şi să îl comunice casei de asigurări de sănătate. 9. cele cu regim special şi cele tipizate. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. în maximum 5 zile calendaristice de la data producerii modificării şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării contractelor. cu modificările şi completările ulterioare. b) programul de lucru va avea avizul conform al direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti. 7. 10. unic pe ţară. folosind formele cele mai eficiente de tratament. în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. la sediul furnizorului.bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării. al cărui model este prevăzut în anexa nr. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .

883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială.. să utilizeze Sistemul informatic unic integrat. …………. să afişeze într-un loc vizibil programul de lucru. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . aprobat prin Hotărârea Guvernului 136 . precum şi datele de contact ale acesteia: adresă. respectiv în baza Regulamentului CEE nr. să respecte protocoalele de practică pentru prescrierea. pagină web. cu modificările şi completările ulterioare. în condiţiile prevăzute în Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . 1389/2010. să asigure acordarea asistenţei medicale necesare titularilor cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European. şi Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. caz în care furnizorii sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea în procesul de transmitere a datelor.. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. în condiţiile stabilite în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. să utilizeze sistemul de raportare în timp real începând cu data la care acesta va fi pus în funcţiune. telefon.2012. înţelegeri. e-mail.. 19. să solicite documentele justificative care atestă calitatea de asigurat. În situaţia în care se utilizează un alt sistem informatic acesta trebuie să fie compatibil cu Sistemul informatic unic integrat. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .2012. 18. numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală.17. 1389/2010. cu modificările şi completările ulterioare. documente stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare. conform dispoziţiilor legale. după caz. cu excepţia: urgenţelor. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. afecţiunilor cronice prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România.2012. care este formular cu regim special utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate. în perioada de valabilitate a cardului. …………. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii. să acorde asistenţă medicală pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri. 22.2012. să asigure eliberarea actelor medicale. 1389/2010. monitorizarea şi decontarea tratamentului în cazul unor afecţiuni. convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale. 23. 21. respectiv beneficiarilor formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. elaborate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. 20. fax. să acorde servicii de asistenţă medicală ambulatorie de specialitate asiguraţilor numai pe baza biletului de trimitere. cu modificările şi completările ulterioare. 24. …………. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .

nr. direct sau prin intermediul asiguratului. să finalizeze actul medical efectuat. afecţiunilor confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate şi pentru care asiguratul are stabilit un plan de monitorizare şi tratament pentru minimum 6 luni. a unor materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu şi a recomandărilor pentru investigaţii medicale paraclinice. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii. respectiv în baza Regulamentului CEE nr. cu excepţia serviciilor medicale de recuperare. Lista cuprinzând afecţiunile confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din unităţile ambulatorii care acordă asistenţă medicală de specialitate pentru specialităţile clinice este stabilită prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. cu privire la diagnosticul şi tratamentele efectuate şi recomandate. să verifice biletele de trimitere cu privire la datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă potrivit prevederilor legale în vigoare. prin scrisoare medicală expediată direct sau prin intermediul asiguratului.2012.2012. 28. numai formularele cu regim special aprobate. 137 . 25. cu modificările şi completările ulterioare. a serviciilor de medicină dentară. precum şi a serviciilor de acupunctură. pentru cazurile pentru care s-au efectuat servicii medicale conform contractului încheiat. homeopatie şi planificare familială. furnizorii de servicii medicale în asistenţa ambulatorie de specialitate nu solicită bilet de trimitere pentru acordarea de servicii medicale în ambulatoriu. modelul de scrisoare medicală este prevăzut în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. să utilizeze pentru prescrierea medicamentelor cu sau fără contribuţie personală şi după caz. conform reglementărilor legale în vigoare. scrisoarea medicală conţine obligatoriu numărul contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate pentru furnizare de servicii medicale şi se utilizează numai de către medicii care desfăşoară activitate în baza acestui contract. inclusiv prin eliberarea prescripţiei medicale pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală. 1389/2010.. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . respectiv beneficiari ai formularelor europene emise în baza Regulamentului CEE nr. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. care se întocmeşte în două exemplare. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. să întocmească liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile. să informeze medicul de familie. dacă este cazul. 1389/2010. după caz. fitoterapie. după caz. 27. după caz. a certificatului de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă. …………. 26. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European. pentru care se organizează evidenţa distinctă la nivelul medicului de familie şi al medicului de specialitate din ambulatoriu. a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice. scrisoarea medicală este un document tipizat. 1389/2010. titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate. din care un exemplar rămâne la medicul de specialitate.. cu modificările şi completările ulterioare. iar un exemplar este transmis medicului de familie. medicină fizică şi balneologie şi a investigaţiilor medicale paraclinice. atunci când concluziile examenului medical impun acest lucru. ………….

. valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu medical este în valoare de . să solicite începând cu data implementării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate acest document titularilor acestuia în vederea acordării serviciilor medicale. inclusiv pentru situaţiile programabile dacă asiguratul solicită efectuarea serviciilor respective înaintea datei programate . 30. să raporteze.bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării. dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor.. cu respectarea condiţiilor privind modalităţile de prescriere a medicamentelor.în aceste situaţii furnizorii de servicii medicale nu au dreptul de a elibera bilete de trimitere sau prescripţii medicale utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate. 35. transmiterea se poate face şi prin intermediul asiguratului. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. bilet de trimitere pentru investigaţiile paraclinice. serviciile medicale acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate. să reînnoiască pe toată perioada de derulare a contractului. 34. mişcarea acestora. prin scrisoare medicală. ce au fost efectuate/eliberate de alţi furnizori în baza acestor formulare şi decontate de casele de asigurări de sănătate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. să transmită rezultatul investigaţiilor medicale paraclinice recomandate. conform contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate. să completeze formularele cu regim special utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate .. 32.. 33. …………. cu toate datele pe care acestea trebuie să le cuprindă conform prevederilor legale în vigoare. 36. lista cu bolnavii cu afecţiuni cronice aflaţi în evidenţa proprie şi.caz pentru servicii medicale de acupunctură exprimate în lei. dovada de evaluare a furnizorului. să încaseze de la asiguraţi contravaloarea serviciilor medicale la cerere. dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la furnizor... conform prevederilor legale în vigoare. (2) Valoarea minimă garantată a unui punct este unică pe ţară. tarif pe consultaţie şi tarif pe serviciu medical . 31.. să încaseze sumele reprezentând fie contribuţia personală pentru unele serviciile medicale. prescripţie medicală. să recomande asiguraţilor tratamentul adecvat şi eficient. atât pe suport hârtie şi în format electronic. VI.29. 37.. în vederea contractării la casa de asigurări de sănătate. 8 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.. casele de asigurări de sănătate recuperează de la aceştia contravaloarea serviciilor medicale recomandate/medicamentelor cu şi fără contribuţie personală prescrise. lunar. medicului de familie pe lista căruia este înscris asiguratul.. 8 (1) Modalitatea de plată în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu este tarif pe serviciu medical exprimat în puncte. pentru anul 2012. (3) Plata serviciilor medicale prin tarif pe serviciu medical exprimat în puncte se face conform prevederilor din anexa nr. să asigure acordarea serviciilor medicale prevăzute în pachetul de servicii medicale. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării 138 . În cazul nerespectării acestei obligaţii. să întocmească evidenţe distincte şi să raporteze distinct serviciile realizate... lei. fie coplata pentru alte servicii medicale de care au beneficiat asiguraţii... Modalităţi de plată ART. după caz..

.... lei ............ lei .luna X ................ din care: ..... la valoarea minimă garantată pentru un punct pe serviciu medical. se va trece sporul de zonă pentru fiecare situaţie ART....... lei .......... 1389/2010...... lei . cu modificările şi completările ulterioare...................luna III . (4) Numărul de puncte calculat conform anexei nr..caz de acupunctură este de . …………... lei.. la valoarea minimă garantată a unui punct. lei .luna II ..............Suma aferentă trimestrului IV .......... lei . lei..luna XI ... din care: . lei .......... respectiv pentru localitatea/localităţile unde se află punctul/punctele de lucru..... lei .........caz pentru servicii medicale de acupunctură de care beneficiază un asigurat pentru o cură de servicii de acupunctură este de 140 lei.luna VII ...............asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012....Suma aferentă trimestrului II . pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ...luna I .... din care: .............. lei. 8 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr........... -----------*) în condiţiile în care. cu ..........Suma aferentă trimestrului III .......... din care: ...... 1389/2010. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.......luna IX ................2012. lei şi se suportă din fondul aferent asistenţei medicale de recuperare.luna IV ... lei ...............luna V ...... cu modificările şi completările ulterioare. pentru cabinetele cu punct/puncte de lucru se stabileşte un spor de zonă diferit pentru localitatea unde se află cabinetul. (6) Valoarea contractului pentru consultaţiile şi serviciile medicale ............... lei... 9 (1) Decontarea serviciilor medicale furnizate se face lunar.. din care: ..... lei. în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la încheierea fiecărei luni...... lei .luna XII ................Suma aferentă trimestrului I ....%*) b) gradul profesional medic primar ....... b) Tariful pe serviciu medical . se ajustează în funcţie de: a) condiţiile în care se desfăşoară activitatea........%.. potrivit contractelor încheiate între furnizorii de servicii medicale şi casele de asigurări de 139 . Suma contractată se defalchează pe trimestre şi pe luni după cum urmează: Suma anuală contractată este .... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr......luna VIII .... (5) a) Tariful pe consultaţie de acupunctură este de 13 lei... lei...luna VI . lei ..

........ la data de .................... În situaţia în care o cură de tratament în acupunctură se întrerupe..... corespunzătoare cazurilor finalizate la numărul de servicii de acupunctură ........... Codul de parafă al medicului: .................................................. ore/zi b) Medic Nume: ................... Specialitatea/atestat de studii complementare/competenţă: ................. (2) Decontarea lunară a serviciilor medicale de acupunctură furnizate în luna anterioară se face pe baza numărului de servicii medicale ......... Codul de parafă al medicului: .........5..................sănătate. Cod numeric personal: ............ Grad profesional: .....se completează pentru fiecare cabinet medical*) şi fiecare medic de specialitate din componenţa cabinetului medical cu care s-a încheiat contractul: a) Medic Nume: ........ decontarea lunară a serviciilor medicale ............... Program zilnic de activitate ..... în limita sumelor contractate.........cazuri pentru servicii medicale de acupunctură şi a numărului de consultaţii de acupunctură şi a tarifelor pe cură şi pe consultaţie......... în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la încheierea fiecărei luni..........................................cazuri finalizate se face la un tarif stabilit conform formulei:Tarif contractat (140 lei) x număr mediu al zilelor de tratament realizate / 10 (număr mediu zile de tratament contractat)..... ore/zi 140 ........................... Prenume: ..................... Până la data de 30 a lunii următoare încheierii trimestrului se face decontarea ca urmare a regularizării sumelor cuvenite trimestrului respectiv................ O cură de tratament în acupunctură întreruptă se consideră o cură finalizată..... Prenume: .... Pentru un număr mediu al zilelor de tratament realizat intr-o luna mai mic de 8........ pe baza facturii şi a documentelor justificative depuse de furnizor la casa de asigurări de sănătate la data de .............................. depuse lunar de furnizori la casa de asigurări de sănătate.... furnizorul are obligaţia să anunţe casa de asigurări de sănătate despre întreruperea curei.....5............. (3) Clauze speciale ......................... Toate documentele necesare decontării se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate prin semnătura reprezentanţilor legali ai furnizorilor........ pe baza documentelor necesare decontării serviciilor medicale furnizate în luna anterioară.............. Program zilnic de activitate ...... Cura de acupunctură se decontează în luna următoare celei în care a fost finalizată această cură.......cazuri finalizate şi raportate în luna respectivă)............. Grad profesional: . Decontarea lunara a cazurilor finalizate se realizează la tariful contractat daca numărul mediu al zilelor de tratament este mai mare sau egal cu 8............... Numărul mediu al zilelor de tratament realizat într-o lună se calculează împărţind numărul total al zilelor de tratament efectuate.................... Cod numeric personal: ....... motivul întreruperii şi numărul de zile efectuat faţă de cel recomandat.... Toate documentele necesare decontării se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate prin semnătura reprezentanţilor legali ai furnizorilor..................... Specialitatea/atestat de studii complementare/competenţă: ............................. la valoarea definitivă a unui punct......

....c) .... (3) În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni... VIII. inclusiv prescriere de medicamente cu şi fără contribuţie personală din partea asiguratului fără aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate/Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate......... Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012. este considerată forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă..... de asemenea.... împrejurări ca: război......... cu 20%... b) la a doua constatare... VII...... completarea scrisorii medicale prin utilizarea unui alt formular decât cel prevăzut în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr... suspendare şi încetare a contractului ART..... respectiv municipiul Bucureşti... condiţii de reziliere. 1389/2010 sau neeliberarea acesteia.. după cum urmează: a) la prima constatare.. prin care să se certifice realitatea şi exactitatea faptelor şi împrejurărilor care au condus la invocarea forţei majore şi......... IX.... acolo unde este cazul. (2) Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile calendaristice de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul judeţ........ …………. cu 10%.. se diminuează contravaloarea serviciilor de acupunctură aferente lunii în care s-au produs aceste situaţii.......... .. 13 (1) În cazul în care se constată: nerespectarea programului de lucru prevăzut în prezentul contract.. în sensul acestei clauze... embargo. fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului. prescrieri de medicamente cu şi fără contribuţie personală din partea asiguratului şi/sau recomandări de investigaţii paraclinice care nu sunt în conformitate cu reglementările legale în vigoare aplicabile în domeniul sănătăţii.... Sancţiuni. revoluţie............. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.......... după caz. partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen. cu 30%..... 141 .... marile inundaţii... de la încetarea acestui caz. ART. pentru primele 30 de zile din perioada cuprinsă în scrisoarea medicală.............. 11 Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale partea în culpă datorează celeilalte părţi daune-interese....... 12 Clauză specială (1) Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor. Calitatea serviciilor medicale ART.. precum şi neeliberarea prescripţiei medicale ca urmare a actului medical propriu........ cutremur. 10 Serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract trebuie să respecte criteriile privind calitatea serviciilor medicale acordate asiguraţilor.. elaborate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Sunt considerate forţă majoră...... Răspunderea contractuală ART.. intervenită după data semnării contractului şi care împiedică executarea acestuia...... se diminuează valoarea minimă garantată a punctului pentru luna în care s-au produs aceste situaţii pentru medicii din ambulatoriu pentru specialităţile clinice la care se înregistrează aceste situaţii sau... pentru fiecare dintre aceste situaţii.. c) la a treia constatare.......

în vederea decontării 142 . 15. 21. (8) În cazul în care se constată nerespectarea obligaţiei prevăzută la art. d) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a dovezii de evaluare a furnizorului. 5. 28 se va diminua valoarea minimă garantată a punctului pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaţii. 18.cu recuperarea contravalorii acestor servicii. respectiv serviciile raportate pentru asiguraţii cu afecţiuni confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate. cu 20%. 22. 7 pct. 7. (1). 1. 13. b) la a doua constatare. (4) Reţinerea sumelor conform prevederilor alin. respectiv de la încetarea valabilităţii acesteia. în urma controlului efectuat de către serviciile specializate ale caselor de asigurări de sănătate că serviciile raportate conform contractului. se va diminua contravaloarea serviciilor de acupunctură aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii. 12. 2. aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii. 23. 14. (1). 33 consultaţiile.(2) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. pentru medicii din ambulatoriu pentru specialităţile clinice la care se înregistrează aceste situaţii sau. nu se decontează de casa de asigurări de sănătate. şi 29 precum şi constatarea. (1). după caz. 11. după caz. în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobării acestei măsuri. 14 Contractul de furnizare de servicii medicale se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate. (2) şi (3) se face din prima plată care urmează a fi efectuată pentru furnizorii care sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. (2) şi (3) se utilizează conform prevederilor legale în vigoare. 17. se diminuează cu 30% valoarea minimă garantată a punctului pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaţii pentru medicii din ambulatoriu pentru specialităţile clinice la care se înregistrează aceste situaţii sau. după cum urmează: a) la prima constatare. (3) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. în vederea decontării acestora. (5) Pentru cazurile prevăzute la alin. după caz. se diminuează contravaloarea serviciilor de acupunctură. b) dacă din motive imputabile furnizorului acesta îşi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice. 6. 19. 10. c) la a treia constatare. 8. (6) Recuperarea sumei conform prevederilor alin. cu 30%. casele de asigurări de sănătate ţin evidenţa distinct pe fiecare medic/furnizor. (2) şi (3). cu 10%. c) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar. 20. 7 pct. (7) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condiţiile alin. e) nerespectarea termenelor de depunere a facturilor însoţite de documentele justificative privind activităţile realizate conform prezentului contract. 7 pct. (2) şi (3) se face prin plata directă sau executare silită pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. ca urmare a constatării următoarelor situaţii: a) dacă furnizorul de servicii medicale nu începe activitatea în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnării contractului de furnizare de servicii medicale. (1). 16. 3. ART. nu au fost efectuate .

1. şi art. conform solicitării scrise a organelor de control în ceea ce priveşte documentele şi termenele de punere la dispoziţie a acestora. 22 şi 29 precum şi a faptului că serviciile raportate conform contractului în vederea decontării acestora nu au fost efectuate (cu excepţia situaţiilor în care vina este exclusiv a medicului/medicilor. 20 şi 23. a4) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual. contractul se modifică în mod corespunzător prin excluderea medicului/medicilor la care s-a constatat nerespectarea nejustificată a programului de lucru timp de 3 zile consecutive. 5. cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreşte încetarea contractului. 11. 15. (3). 143 . pentru fiecare situaţie pentru obligaţia prevăzută la art. 12. 10. 7 pct. 7 pct. 1389/2010. 16.cu recuperarea contravalorii acestor servicii. caz în care contractul se modifică prin excluderea acestuia/acestora) . inclusiv ambulatoriul integrat. 13. 24. 27. j) dacă se constată nerespectarea programului de lucru prevăzut în contract prin lipsa nejustificată a medicului timp de 3 zile consecutive în cazul cabinetelor medicale individuale. k) odată cu prima constatare după aplicarea de 3 ori a măsurilor prevăzute la art. în cazul celorlalte forme de organizare a cabinetelor medicale. 45 alin. b) din motive imputabile furnizorului. 2. pentru o perioadă de două luni consecutive în cadrul unui trimestru. dizolvare cu lichidare. 8. 17. (1) şi (2). 18. a5) medicul titular al cabinetului medical individual renunţă sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România.de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor realizate. 9.a). a2) încetare prin faliment. 7. g) la a patra constatare a nerespectării oricăreia dintre obligaţiile prevăzute la art. cu indicarea motivului şi a temeiului legal. după caz. 13 alin. c) acordul de voinţă al părţilor. 13 alin. f) la a doua constatare a nerespectării oricăreia dintre obligaţiile contractuale prevăzute la art. 7 pct. 7 pct. ART. lichidare. 15 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale încetează cu data la care a intervenit una dintre situaţiile următoare: a) de drept la data la care a intervenit una din următoarele situaţii: a1) furnizorul de servicii medicale îşi încetează activitatea în raza administrativteritorială a casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală. cu modificările şi completările ulterioare. h) refuzul furnizorului de servicii medicale din ambulatoriu pentru specialităţile clinice de a pune la dispoziţia organelor de control ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ale casei de asigurări de sănătate actele de evidenţă financiar-contabilă a serviciilor furnizate conform contractelor încheiate şi documentele justificative privind sumele decontate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. 6. i) în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la art. respectiv 3 luni într-un an. precum şi la prima constatare după aplicarea măsurii prevăzută la art. 3. a3) încetarea definitivă a activităţii casei de asigurări de sănătate. prin reziliere. d) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale din ambulatoriu pentru specialităţile clinice sau al casei de asigurări de sănătate. 21. 34 şi 37 din prezentul contract. 19. 25. desfiinţare sau reprofilare a furnizorului de servicii medicale. (5) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 14. printr-o notificare scrisă.

care se află în această situaţie. 7 pct. suspendarea operează pentru o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice de la data încetării valabilităţii/revocării acestuia. după caz. cu condiţia ca furnizorul să facă dovada demersurilor întreprinse pentru actualizarea acestuia. c) la solicitarea furnizorului. (4) După reluarea relaţiei contractuale.e) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al casei de asigurări de sănătate printr-o notificare scrisă privind expirarea termenului de suspendare a contractului în condiţiile art. casele de asigurări de sănătate nu vor accepta înregistrarea în niciun alt contract a persoanei/persoanelor respective până la următorul termen de contractare. cu modificările şi completările ulterioare. din motive imputabile furnizorilor sau persoanelor prevăzute la alin. dar nu mai puţin de 6 luni de la data modificării contractului. ART. 16 alin. prevederile alin. 16 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale din ambulatoriu pentru specialităţile clinice se suspendă la data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii: a) încetarea valabilităţii sau revocarea de către autorităţile competente a oricăruia dintre documentele prevăzute la art. 35 din prezentul contract. suspendarea se aplică corespunzător numai medicului aflat în contract. sau până la data ajungerii la termen a contractului. respectiv nu vor mai accepta înregistrarea persoanelor prevăzute la alin. 14 alin. (2) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate a încetat din motive imputabile furnizorilor. d) de la data la care casa de asigurări de sănătate este înştiinţată de decizia Colegiului teritorial al medicilor de suspendare din calitatea de membru sau suspendare din exerciţiul profesiei a medicului titular al cabinetului medical individual. până la încetarea cazului de forţă majoră. casele de asigurări de sănătate nu vor mai intra în relaţii contractuale cu furnizorii respectivi până la următorul termen de contractare. dar nu mai puţin de 6 luni de la data încetării contractului. (3) şi (4) se aplică în mod corespunzător pentru fiecare dintre sediile secundare/punctele de lucru. (1) lit. 1389/2010. (3) în contractele încheiate cu aceşti furnizori sau cu alţi furnizori pentru aceste persoane care prin activitatea lor au condus la încetarea/modificarea contractului. (1) lit. a) . (5) În cazul în care furnizorii intră în relaţii contractuale cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate pentru mai multe sedii secundare/puncte de lucru. pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale. (3) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate se modifică prin excluderea din contract a uneia sau mai multor persoane înregistrată/înregistrate în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate şi care desfăşoară activitate sub incidenţa acestuia la furnizorii respectivi. în cazul în care contractul încetează/se modifică din nou. din motive imputabile acestora. dar nu mai mult de 6 luni. pe bază de documente justificative prezentate casei de asigurări de sănătate. centrele medicale aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. b) în cazurile de forţă majoră confirmate de autorităţile publice competente. casele de asigurări de sănătate nu vor mai încheia contracte cu furnizorii respectivi. centrele de diagnostic şi tratament. (3). 144 . şi nerespectarea obligaţiei prevăzută la art. cu excepţia revocării dovezii de evaluare a furnizorului.c) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. a). nominalizate în contract. pentru motive obiective. precum şi pentru unităţile sanitare ambulatorii. (2).

ART. derularea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă.. efectuate. a3. la iniţiativa oricărei părţi contractante. celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. 15 alin. 18 (1) Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris. prin fax sau direct la sediul părţilor. Soluţionarea litigiilor ART. Modificarea se face printr-un act adiţional semnat de ambele părţi şi este anexă a acestui contract. a) subpct.. sub rezerva notificării scrise a intenţiei de modificare şi a propunerilor de modificare cu cel puţin . a4 şi a5 se constată de casa de asigurări de sănătate. (1) lit. 21 Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă. raportate şi validate conform contractelor încheiate se suspendă. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai mult cu putinţă spiritului contractului. 14 şi la art. din oficiu.. (2) Decontarea serviciilor medicale contractate. suspendarea se face după 30 de zile calendaristice de la data la care casa de asigurări de sănătate a efectuat ultima plată către furnizor. clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător. Modificarea contractului ART. (2) Fiecare parte contractantă este obligată ca. (2) Situaţiile prevăzute la art. X. (2) Litigiile nesoluţionate dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate conform alin. zile înaintea datei de la care se doreşte modificarea.e) nerespectarea de către furnizorii de servicii medicale a termenelor de plată a contribuţiei la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. 23 (1) Litigiile legate de încheierea. (1) se soluţionează de către Comisia de Arbitraj care funcţionează pe lângă Casa 145 . a) subpct. 15 alin.. dar nu mai mult de 1/3 din sumele lunare care urmează a fi decontate.. (1) lit. Corespondenţa ART. XI. a2. a1 se notifică casei de asigurări de sănătate cu cel puţin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreşte încetarea contractului. prin scrisori recomandate cu confirmare de primire.. în termen de 5 zile lucrătoare din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract.. XII. 17 (1) Situaţiile prevăzute la art. constatată de către casele de asigurări de sănătate din evidenţele proprii sau ca urmare a controalelor efectuate la furnizori. de la data de înregistrare a documentului prin care se constată nesoluţionarea pe cale amiabilă a unor litigii între părţile contractante doar până la data la care contravaloarea acestor servicii medicale atinge valoarea concurentă a sumei care a făcut obiectul litigiului. ART. să notifice celeilalte părţi contractante schimbarea survenită. prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricărei persoane interesate. 20 Valoarea definitivă a punctului este cea calculată de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi nu este element de negociere între părţi. ART. ART. până la data la care aceştia îşi achită obligaţiile la zi sau până la data ajungerii la termen a contractului. 22 Prezentul contract se poate modifica prin negociere şi acord bilateral.. care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract. 19 În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie.

..director general..................... FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE CLINICE Reprezentant legal.......... Director executiv al Direc iei economice.. Documentele pe baza cărora se încheie contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile clinice depuse de furnizor la casa de asigurări de sănătate: ........... ................ .. CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Preşedinte .cerere/solicitare pentru intrare în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate nr.............. ......dovada de evaluare a furnizorului nr............. cod numeric personal (copie BI/CI........ şi programul de activitate ... după caz) avizul de liberă practică ........ .... . valabil la data încheierii contractului................. XIII................. organizată conform reglementărilor legale în vigoare sau de către instanţele de judecată..........................Naţională de Asigurări de Sănătate.... .... ... ........ valabilă la data încheierii contractului...... ............... atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România nr.......... ............ .. Vizat Juridic............ . ...... efectuată conform prevederilor legale în vigoare..dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul medicosanitar care îşi desfăşoară activitatea la furnizor într-o formă prevăzută de lege şi care este înregistrat în contract şi funcţionează sub incidenţa acestuia... în două exemplare a câte . valabilă la data încheierii contractului.................... .. contencios ............. tipul serviciilor furnizate ............ .............. .....................................dovada plăţii la zi a contribuţiei la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii..............certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România pentru fiecare medic. după caz............. deschis la Banca ........... pentru persoanele care prestează servicii conexe actului medical...........act/acte doveditor/doveditoare privind relaţia contractuală dintre furnizorul de servicii medicale clinice şi furnizorul de servicii conexe actului medical nr..............dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor...... 146 ........ .. valabilă la data încheierii contractului .............. ...............cod unic de înregistrare .... Alte clauze ........ ANEXA 1 la contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile clinice nr........... ... deschis la Trezoreria statului sau cont nr............certificatul de membru al OAMGMAMR pentru personalul mediu sanitar.... Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiat azi....................... . cod numeric personal (copie BI/CI......... pagini fiecare...cont nr.. Director executiv al Direc iei rela ii contractuale...........codul de înregistrare fiscală ........... după caz) al reprezentantului legal ........ câte unul pentru fiecare parte contractantă............. ....................

sunt certificate pentru conformitate prin sintagma "conform cu originalul" şi prin semnătura reprezentantului legal. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .copie a documentului care atestă gradul profesional pentru medici. .2012.copie a actului doveditor prin care personalul medico-sanitar îşi exercită profesia la furnizor.. depuse în copie. . Documentele necesare încheierii contractelor. respectiv monitorizarea şi managementul hemodinamic prin metoda bioimpedanţei efectuate de medicii de specialitate din specialităţile clinice. ACT ADIŢIONAL pentru serviciile medicale paraclinice-ecografii. respectiv de medicii de specialitate din specialitatea cardiologie şi medicină internă Se întocmeşte după modelul contractului de furnizare de servicii paraclinice adaptat.lista privind evidenţa bolnavilor cu afecţiunile cronice prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. .programul de activitate al cabinetului şi punctului de lucru..copie a actului de identitate pentru medici şi personalul mediu sanitar. …………. programul de activitate al medicilor şi al personalului medico-sanitar care îşi desfăşoară activitatea la furnizor. pe fiecare pagină. 147 . aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010. .

..director general .......... et............... et.. str............. Unitatea sanitară ambulatorie de specialitate aparţinând ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie ............................... str......................... nr...... .... ap.... et....... sc................... judeţul/sectorul ..... ........... ................... 124/1998.. având sediul în municipiul/oraşul ........ reprezentat prin .......... bl........................ ...... judeţul/sectorul .... sc..... nr. bl................laboratorul individual ..................... ... adresă de e-mail .............. reprezentat prin medicul delegat ................................ ......... . telefon fix/mobil ... ... et............ având sediul în municipiul/oraşul .............. sc.. adresă de e-mail ..... judeţul/sectorul ........................................... ............. în calitate de reprezentant legal al unităţii sanitare din care face parte. ........... ap..................... .................. .................. nr...... reprezentată prin administratorul .... ..... Părţile contractante Casa de asigurări de sănătate .. Construcţiilor şi Turismului ..... telefon fix/mobil ...... având sediul în municipiul/oraşul ............................ .............. str... ........... .......... ap......... ... str.... .................... Centrul de diagnostic şi tratament/Centrul medical .............. judeţul/sectorul .... ........................... et...... str. ... fax ..... sc... republicată.... ap.......... ap. reprezentat prin medicul titular ... nr.. adresă de e-mail .. privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr....societatea civilă medicală ....................... sc....................... .................... str.. ............... având sediul în municipiul/oraşul . .. bl....... telefon fix/mobil .................... bl... siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti şi din reţeaua Ministerului Transporturilor... republicată: ......................... str.......... fax .... sc................ .. .. str. ........... bl.. reprezentată prin .... .. ..................... ...... Laboratoare din structura spitalului ....................... bl...... ..................... .. . cu sediul în municipiul/oraşul ......unităţi medicale cu personalitate juridică ... telefon fix/mobil ................... şi Laboratorul de investigaţii medicale paraclinice organizat conform Ordonanţei Guvernului nr. fax .. ..... ... 629/2001.. . et................... telefon fix/mobil . judeţul/sectorul ............................. et..... ... ordinii publice...ANEXA 13 CONTRACT DE FURNIZARE de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile paraclinice I....... ....................... nr......... telefon/fax ... nr.... nr.......... fax ........................................................ telefon fix/mobil .laboratorul asociat sau grupat ...... având sediul în municipiul/oraşul ................ reprezentată prin . ................. ... ap............... fax ............. ap................... având sediul în municipiul/oraşul ............................. inclusiv ale celor din reţeaua ministerelor şi instituţiilor centrale din domeniul apărării..................... având sediul în municipiul/oraşul ......... ... judeţul/sectorul ............ . judeţul/sectorul ................ adresă de e-mail .. ........ .............. adresă de e-mail ............. ....................... ....... sc..... fax ........... reprezentată prin preşedinte ............. adresă de e-mail . cu modificările şi completările ulterioare........ .. nr........ telefon 148 ... judeţul/sectorul ............... 31/1990 privind societăţile comerciale...... ........... bl...... Unitatea medico-sanitară cu personalitate juridică înfiinţată potrivit prevederilor Legii nr...

.......................... Prenume: .................................................................................... III...... 5 Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul părţilor pe toată durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ......................... ART.................2012....... Codul de parafă al medicului: ........... Cod numeric personal: ..................... prevăzut în anexa nr........................................... cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr........... ................. 1389/2010............................................................ c) ............. reprezentat prin ...................... Program zilnic de activitate . Specialitatea: ...... Obiectul contractului ART........................... 1389/2010................................. 1389/2010.................................................. II......... …………... b) ............. b) Medic Nume: ........ ........... Obligaţiile casei de asigurări de sănătate 149 ................... c) ............................... Cod numeric personal: ...... cu modificările şi completările ulterioare.................. 3 Furnizarea serviciilor medicale din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile paraclinice se face de către următorii medici: a) Medic Nume: ........................ V.. 7 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr................. 1389/2010... 1 Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea serviciilor medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile paraclinice. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr...................... Prenume: ............................ Serviciile medicale de specialitate furnizate ART................................................................................... pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012... Codul de parafă al medicului: ........ Specialitatea: ...... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.. .........2012.............fix/mobil .... Durata contractului ART.............................. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr..... ART.............. adresă de e-mail ..... 2 Furnizorul din asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile paraclinice prestează asiguraţilor serviciile medicale cuprinse în pachetul de servicii de bază.................... 4 Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la 31 decembrie 2012....... IV.... Program zilnic de activitate ........................................ conform Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ................................ fax .............................. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ............................................. …………... Obligaţiile părţilor A......... în următoarele specialităţi: a) ................... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr..2012...

autorizaţi şi evaluaţi şi să facă publică. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . după caz. în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractelor. c) să informeze furnizorul de servicii medicale paraclinice în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate cu privire la condiţiile de contractare a serviciilor medicale suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate. şi să actualizeze permanent această listă în funcţie de modificările apărute. Ordinii Publice. la termenele prevăzute în contract. în limita valorii de contract. conform legii.ART. raportate şi validate conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.2012. în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. e) să înmâneze la momentul finalizării controlului procesele-verbale de constatare furnizorilor de servicii medicale sau. 6 Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligaţii: a) să încheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale paraclinice. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010. cât şi în format electronic. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.2012. precum şi la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative prin publicare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate. furnizorii de servicii medicale paraclinice cu privire la condiţiile de acordare a serviciilor medicale paraclinice şi cu privire la orice intenţie de schimbare în modul de acordare a acestora. f) să deconteze furnizorilor de servicii medicale paraclinice cu care au încheiat contracte contravaloarea serviciilor medicale paraclinice acordate asiguraţilor.. pe baza facturii însoţite de documente justificative. 150 . prin afişare pe pagina web şi la sediul casei de asigurări de sănătate. precum şi prin e-mail la adresele comunicate oficial de către furnizori cu excepţia situaţiilor impuse de actele normative. contravaloarea serviciilor medicale contractate. indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă asiguratul. (1) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . cu condiţia ca medicul care a eliberat biletul de trimitere să se afle în relaţie contractuală cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală furnizorul de servicii medicale paraclinice şi numai în condiţiile în care furnizorul respectiv nu are contract încheiat şi cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării. d) să informeze în prealabil într-un număr de zile similar celui prevăzut la art. prin intermediul paginii web a casei de asigurări de sănătate. cuprinzând denumirea şi valoarea de contract. Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor. b) să deconteze furnizorului de servicii medicale paraclinice. 4 alin. Comunicaţiilor şi Turismului. să le comunice acestora notele de constatare întocmite în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data prezentării în vederea efectuării controlului. în cazul în care controlul este efectuat de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau cu participarea acesteia notificarea privind măsurile dispuse se transmite furnizorului de către casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la casa de asigurări de sănătate. inclusiv punctajele aferente tuturor criteriilor pe baza cărora s-a stabilit valoarea de contract. lista nominală a acestora. efectuate. prezentate atât pe suport de hârtie. 1389/2010. …………. cu modificările şi completările ulterioare. în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data operării acestora.

dacă au în dotarea cabinetului aparatura medicală corespunzătoare pentru realizarea acestora. 1389/2010. 1389/2010. 1389/2010. nr. 1389/2010. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. precum şi intimitatea şi demnitatea acestora. prevăzute în lista serviciilor medicale paraclinice pentru care plata se efectuează prin tarif pe serviciu medical în condiţiile stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ………….. în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate. raportate şi validate. în condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. e) să raporteze caselor de asigurări de sănătate datele necesare pentru urmărirea desfăşurării activităţii în asistenţa medicală. h) să deconteze contravaloarea serviciilor medicale paraclinice acordate în baza biletelor de trimitere utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.. B.. …………. potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementărilor legale în vigoare.G. c) să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. în mod distinct pentru asiguraţi. i) să deconteze contravaloarea investigaţiilor medicale paraclinice acordate de medici conform specialităţii confirmate prin ordin al ministrului sănătăţii şi de alt personal cu studii superioare de specialitate. cât şi în format electronic.2012. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .2012. …………. k) să contracteze servicii medicale paraclinice. conform prevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012 aprobat prin H. activitatea realizată conform contractului de furnizare de servicii medicale paraclinice. 151 . j) să deducă spre soluţionare organelor abilitate situaţiile în care constată neconformitatea documentelor depuse de către furnizori. cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.g) să aducă la cunoştinţa furnizorilor de servicii medicale paraclinice cu care se află în relaţie contractuală numele şi codul de parafă ale medicilor care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. atât pe suport hârtie. respectiv să deconteze serviciile medicale paraclinice efectuate. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . factura este însoţită de documentele justificative privind activităţile realizate. d) să factureze lunar. b) să informeze asiguraţii cu privire la obligaţiile furnizorului de servicii medicale paraclinice şi ale asiguratului referitoare la actul medical. Obligaţiile furnizorului de servicii medicale paraclinice ART. pentru a căror corectitudine furnizorii depun declaraţii pe proprie răspundere.2012. 7 Furnizorul de servicii medicale are următoarele obligaţii: a) să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.

la sediul furnizorului. caz în care furnizorii sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea în procesul de transmitere a datelor. înţelegeri. după caz. numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală. p) să utilizeze Sistemul informatic unic integrat. l) să asigure acordarea serviciilor medicale asiguraţilor fără nicio discriminare folosind formele cele mai eficiente de tratament. fax. h1) să respecte programul de lucru şi să îl comunice caselor de asigurări de sănătate. să acorde asistenţă medicală pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri. m) să afişeze într-un loc vizibil programul de lucru. e-mail. precum şi datele de contact ale acesteia: adresă. În situaţia în care se utilizează un alt sistem informatic acesta trebuie să fie compatibil cu Sistemul informatic unic integrat. g) să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului şi a furnizorului. care se depune la casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 30 de zile de la data semnării contractului. în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România. pagină web. respectiv cele privind evidenţele obligatorii. în baza unui formular. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii. în limita competenţei şi a dotărilor existente. program asumat prin prezentul contract şi care se depune la casa de asigurări de sănătate la dosarul de contractare. h2) programul de lucru va avea avizul conform al direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti. o) să acorde cu prioritate asistenţă medicală femeii gravide şi sugarilor. q) să transmită rezultatul investigaţiilor paraclinice medicului de familie care a făcut recomandarea şi la care este înscris asiguratul sau medicului de specialitate din 152 . i) să anunţe casa de asigurări de sănătate despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale paraclinice în maximum 5 zile calendaristice de la data producerii modificării şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării contractului. 39 B la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. j) să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate. cele cu regim special şi cele tipizate. 1389/2010. …………. telefon.f) să completeze corect şi la zi formularele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. k) să asigure acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă ori de câte ori se solicită în timpul programului de lucru. al cărui model este prevăzut în anexa nr.2012. n) să asigure acordarea serviciilor medicale paraclinice titularilor cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European. convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii. în perioada de valabilitate a cardului. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială respectiv în baza Regulamentului CEE nr. respectiv beneficiarilor formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale.

x) să utilizeze numai reactivi care au declaraţii de conformitate CE emise de producători şi să practice o evidenţă de gestiune cantitativ-valorică corectă şi la zi pentru reactivi în cazul furnizorilor de investigaţii medicale paraclinice . aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. v) să verifice biletele de trimitere în ceea ce priveşte datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă potrivit prevederilor legale în vigoare. 1389/2010. conform contractelor încheiate cu fiecare casă de asigurări de sănătate. w) să asigure eliberarea actelor medicale. r) să întocmească liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile. ad) să pună la dispoziţia organelor de control ale caselor de asigurări de sănătate documentele justificative . pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . ac) să întocmească evidenţe distincte şi să raporteze distinct serviciile realizate. prin scrisoare medicală. iar controlul intern şi înregistrarea acestuia să se facă conform standardului de calitate SR EN ISO 15189. lista de analize medicale care însoţeşte certificatul de acreditare reprezintă cel puţin 50% din analizele medicale de laborator prevăzute în pachetul de servicii medicale paraclinice de bază. dacă este cazul. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012. în condiţiile stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. u) să efectueze investigaţiile medicale paraclinice numai în baza biletului de trimitere. s) să utilizeze sistemul de raportare în timp real începând cu data la care acesta va fi pus în funcţiune. 1389/2010.analize medicale de laborator. medicului de familie pe lista căruia este înscris asiguratul. fişe tehnice .ambulatoriul care a făcut recomandarea investigaţiilor medicale paraclinice. în condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. certificate de conformitate UE. aa) să depună la casa de asigurări de sănătate cu care încheie contract o declaraţie pe propria răspundere cu privire la contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate. fie coplata pentru alte servicii medicale de care au beneficiat asiguraţii. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. care este formular cu regim special utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. după caz. pe toată perioada de derulare a contractului.. t) să asigure acordarea serviciilor medicale prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază. acesta având obligaţia de a transmite rezultatele investigaţiilor medicale paraclinice. transmiterea rezultatelor se poate face şi prin intermediul asiguratului. y) să facă mentenanţa şi întreţinerea aparatelor din laboratoarele de investigaţii medicale paraclinice . ab) să încaseze sumele reprezentând fie contribuţia personală pentru unele servicii medicale. …………. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.analize medicale de laborator conform specificaţiilor tehnice. pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice .2012. cu condiţia ca medicul care a eliberat biletul de trimitere să se afle în relaţie contractuală cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală furnizorul de servicii medicale paraclinice. z) să facă dovada îndeplinirii criteriului de calitate ca parte componentă a criteriilor de selecţie.cu privire la 153 ..analize medicale de laborator. ………….facturi.

în vederea decontării serviciilor medicale paraclinice efectuate conform contractului. dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor. efectuate în perioada pentru care se efectuează controlul. cu excepţia furnizorilor de servicii conexe actului medical. pe toată durata programului de lucru prevăzut în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate pentru respectivul laborator/punct de lucru. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012. ai) să nu încheie contracte cu alţi furnizori de servicii medicale paraclinice pentru efectuarea investigaţiilor medicale paraclinice contractate cu casele de asigurări de sănătate. borderoul centralizator este document justificativ care însoţeşte factura. aj) să transmită lunar.. pentru asiguraţii cărora le-au furnizat aceste servicii. în fiecare laborator de analize medicale/punct de lucru. 1389/2010. ag) să consemneze în buletinele care cuprind rezultatele investigaţiilor medicale paraclinice . respectiv pe parcursul derulării contractului de furnizare de servicii medicale: avizul de utilizare sau buletinul de verificare periodică. odată cu raportarea. ak) să reînnoiască pe toată perioada de derulare a contractului. respectiv a unui medic de radiologie şi imagistică medicală. aprobată şi modificată prin Legea nr. al) să solicite începând cu data implementării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate acest document titularilor acestuia în vederea acordării serviciilor medicale. în vederea atribuirii punctajului conform metodologiei prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.investigaţii medicale paraclinice de laborator raportate conform contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate. în conformitate cu specificaţiile tehnice ale aparatului şi în condiţiile stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. af) să prezinte la contractare. Această prevedere reprezintă condiţie de eligibilitate pentru aparatul/aparatele respectiv(e). dovada de evaluare a furnizorului. …………. ………….tipul şi cantitatea reactivilor achiziţionaţi şi care au fost utilizaţi pentru toate investigaţiile medicale paraclinice efectuate în perioada pentru care se efectuează controlul .analizelor medicale de laborator efectuate şi limitele de normalitate ale acestora. emise conform prevederilor legale în vigoare. chimist.2012. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical. 154 . ah) să stocheze în arhiva proprie imaginile rezultate ca urmare a investigaţiilor medicale paraclinice de radiologie şi imagistică medicală.. dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la furnizor. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 598/2001. 1389/2010. organizaţi conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. ae) să asigure prezenţa unui medic cu specialitatea medicină de laborator sau biolog. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . în fiecare laborator de radiologie şi imagistică medicală/punct de lucru din structura furnizorului. biochimist cu grad de specialist. pentru aparatura din dotare. după caz. precum şi pentru orice alte investigaţii. un borderou centralizator cuprinzând evidenţa biletelor de trimitere aferente serviciilor paraclinice raportate.

. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .. lei ..... | Serviciul paraclinic | Tarif | Număr de servicii | Total lei | |crt......... lei. lei. Tariful minim negociat devine tariful la care se contractează serviciile medicale paraclinice cu toţi furnizorii..... ______________________________________________________________________________ |Nr.. | | negociat | negociat*) |(col......luna IX ..Suma aferentă trimestrului I . 8 Modalitatea de plată în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru serviciile paraclinice este tarif pe serviciu medical exprimat în lei.... VI.. lei . cu obligaţia încadrării în valoarea contractului.3)| |_____|______________________|__________|___________________|________________| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |_____|______________________|__________|___________________|________________| | 1...Suma aferentă trimestrului III ..............| | | | | |_____|______________________|__________|___________________|________________| | ... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.. …………........ 2 x col......luna I . din care: ..... lei .. din care: ................. lei 155 ....luna VIII ...............luna VI ..... Modalităţi de plată ART.. Tarifele negociate nu pot fi mai mari decât tarifele maximale prevăzute în anexa nr... lei. Suma anuală contractată este ................. lei .luna IV .luna VII .........Suma aferentă trimestrului II ........2012.......... | | | | | |_____|______________________|__________|___________________|________________| |TOTAL| | X | X | | |_____|______________________|__________|___________________|________________| *) Numărul negociat de servicii este orientativ.. lei ..... 1389/2010. lei ......| | | | | |_____|______________________|__________|___________________|________________| | 2........luna III ..............luna II .... 7 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr......luna V ............ din care: .serviciile medicale acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate............... lei .............. lei. lei ..... din care: .

. 11 Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale. respectiv municipiul Bucureşti.... Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră. în sensul acestei clauze. 9 Decontarea serviciilor medicale paraclinice se face lunar... VIII. intervenită după data semnării contractului şi care împiedică executarea acestuia. g). lei . 156 . şi s) se va diminua contravaloarea serviciilor medicale paraclinice aferente lunii în care s-au produs aceste situaţii.. fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului.... de la încetarea acestui caz... m)... VII.. j).luna XII . l). partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen..Suma aferentă trimestrului IV . partea în culpă datorează celeilalte părţi daune-interese..... f)... din care: . cutremur.. este considerată forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. X.. 10 Serviciile medicale paraclinice furnizate în baza prezentului contract trebuie să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. ART.. după cum urmează: a) la prima constatare. o). prin care să se certifice realitatea şi exactitatea faptelor şi împrejurărilor care au condus la invocarea forţei majore şi.... embargo... 12 (1) Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor... IX....luna XI ...... cu 10%. (2) Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile calendaristice de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul judeţ....... Calitatea serviciilor medicale ART. Sunt considerate forţă majoră.. Sancţiuni... suspendare şi încetare a contractului ART. pe baza facturii şi a documentelor justificative care se depun la casa de asigurări de sănătate până la data de .. lei.. cu 20%.... condiţii de reziliere.... Răspunderea contractuală ART.. nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. de asemenea... ART. lei... 14 (1) În cazul în care se constată nerespectarea programului de lucru stabilit.luna X . 7 lit...... în termen de maximum .. lei .. b) la a doua constatare... e)... (3) În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni.. Toate documentele necesare decontării se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate prin semnătura reprezentanţilor legali ai furnizorilor...... de zile calendaristice de la încheierea fiecărei luni. Suma contractată pe an se defalchează pe trimestre şi luni şi se regularizează lunar. revoluţie. b)..... 13 Efectuarea de servicii medicale paraclinice peste prevederile contractuale se face pe proprie răspundere şi nu atrage nicio obligaţie din partea casei de asigurări de sănătate cu care s-a încheiat contractul.... r)........ Clauze speciale ART.. marile inundaţii... împrejurări ca: război.

e) nerespectarea termenelor de depunere a facturilor însoţite de documentele justificative privind activităţile realizate conform prezentului contract. t) şi w) precum şi a faptului că serviciile raportate conform contractului în vederea decontării acestora nu au fost efectuate (cu excepţia situaţiilor în care vina este exclusiv a medicului/medicilor. j). caz în care contractul se modifică prin excluderea acestuia/acestora) . t) şi w) precum şi constatarea în urma controlului efectuat de către serviciile specializate ale caselor de asigurări de sănătate că serviciile raportate conform contractului. c). în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor realizate. (1) şi (2) se utilizează conform prevederilor legale în vigoare. c) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar. (5) Recuperarea sumei conform prevederilor alin. b) dacă din motive imputabile furnizorului acesta îşi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice. b). k).cu recuperarea contravalorii acestor servicii. (2) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. nu au fost efectuate . (1) şi (2) se face prin plată directă sau executare silită pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobării acestei măsuri ca urmare a constatării următoarelor situaţii: a) dacă furnizorul de servicii medicale paraclinice nu începe activitatea în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnării contractului de furnizare de servicii medicale. d) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a dovezii de evaluare a furnizorului. după caz. n). rezilierea contractului operează numai pentru laboratorul. se diminuează cu 30% contravaloarea serviciilor medicale paraclinice aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii. 7 lit. e). (6) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condiţiile alin. (4) Pentru cazurile prevăzute la alin. (1) şi (2) casele de asigurări de sănătate ţin evidenţa distinct pe fiecare furnizor. l). p). (3) Reţinerea sumelor conform prevederilor alin. cu 30%. f). respectiv de la încetarea valabilităţii acestora. o) şi s). g) la a patra constatare a nerespectării oricăreia dintre obligaţiile prevăzute la art. pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice cu mai multe laboratoare. a). n).cu recuperarea contravalorii acestor servicii. f) la a doua constatare a nerespectării a oricăreia dintre obligaţiile contractuale prevăzute la art. 7 lit. i). 7 lit. h) în cazul nerespectării obligaţiei prevăzute la art. p). h1). respectiv 3 luni într-un an. c).c) la a treia constatare. m). (1) şi (2) se face din prima plată care urmează a fi efectuată pentru furnizorii care sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. i). ae). 157 . puncte de lucru (prin punct de lucru nu se înţelege punct extern de recoltare) în raza administrativ-teritorială a unei case de asigurări de sănătate. pentru care au încheiat contract cu aceasta. 15 Contractul de furnizare de servicii medicale paraclinice se reziliază de plin drept. g). printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate. a). în vederea decontării acestora. pentru o perioadă de două luni consecutive în cadrul unui trimestru. ART. 7 lit. respectiv numai pentru punctul de lucru la care se înregistrează această situaţie şi se modifică corespunzător contractul. k).

x). m) odată cu prima constatare după aplicarea de 3 ori a măsurilor prevăzută la art. prin reziliere. j) furnizarea de servicii medicale paraclinice în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. k) refuzul furnizorului de a pune la dispoziţia organelor de control ale casei de asigurări de sănătate documentele justificative menţionate la art. c) acordul de voinţă al părţilor. respectiv numai pentru punctul de lucru la care se înregistrează aceste situaţii şi se modifică corespunzător contractul. ad). 14 alin. cu indicarea motivului şi a temeiului legal. odată cu prima constatare după aplicarea la nivelul furnizorului a măsurilor prevăzute la art. puncte de lucru (prin punct de lucru nu se înţelege punct extern de recoltare) în raza administrativ-teritorială a unei case de asigurări de sănătate. 7 lit. y). respectiv punct de lucru din structura furnizorului. ah) şi ai). z). pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice cu mai multe filiale. 14 alin. precum şi la prima constatare după aplicarea măsurii de la art.i) refuzul furnizorului de servicii medicale paraclinice de a pune la dispoziţia organelor de control ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ale casei de asigurări de sănătate actele de evidenţă financiar-contabilă a serviciilor furnizate conform contractelor încheiate şi documentele justificative privind sumele decontate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. de către filialele/punctele de lucru excluse din contractele încheiate între furnizorii de servicii medicale paraclinice şi casa de asigurări de sănătate. dizolvare cu lichidare. cu modificările şi completările ulterioare. 1389/2010. desfiinţare sau reprofilare a furnizorului de servicii medicale paraclinice după caz. printr-o notificare scrisă. 158 . 7 pct. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. lichidare. 14 alin. dacă la nivelul furnizorului de servicii medicale paraclinice se aplică de 3 ori în cursul unui an măsurile prevăzute la art. d) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale paraclinice sau al casei de asigurări de sănătate. l) în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la art. (1) pentru nerespectarea programului de lucru de către aceeaşi filială sau de către acelaşi punct de lucru din structura sa. q). a5) medicul titular al laboratorului medical individual renunţă sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România b) din motive imputabile furnizorului. a4) a survenit decesul titularului laboratoarelor medicale individuale. cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreşte încetarea contractului. ART. ag). (1) de câte 3 ori pe an pentru nerespectarea programului de lucru de către fiecare filială.2012. şi a obligaţiilor prevăzute la art. după data excluderii acestora din contract. (2). 16 (1) Contractul încetează la data la care a intervenit una dintre situaţiile următoare: a) de drept la data la care a intervenit una din următoarele situaţii: a1) furnizorul de servicii medicale paraclinice îşi încetează activitatea în raza administrativ-teritorială a casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală. 14 alin. (1). ac). pentru care au încheiat contract cu aceasta. 45 alin. (5) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate pentru anii 2011 . a2) încetare prin faliment. la a patra constatare rezilierea contractului operează numai pentru filiala. a3) încetarea definitivă a activităţii casei de asigurări de sănătate.

(3). ART. (2) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate a încetat din motive imputabile furnizorilor. casele de asigurări de sănătate nu vor mai intra în relaţii contractuale cu furnizorii respectivi până la următorul termen de contractare. aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. ak) din prezentul contract. suspendarea operează pentru o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice de la data încetării valabilităţii/revocării acestuia. din motive imputabile acestora. pentru celelalte forme de organizare a laboratoarelor medicale. casele de asigurări de sănătate nu vor mai încheia contracte cu furnizorii respectivi. cu modificările şi completările ulterioare. a) . respectiv nu vor mai accepta înregistrarea persoanelor prevăzute la alin. d) de la data la care casa de asigurări de sănătate este înştiinţată de decizia Colegiului teritorial al Medicilor de suspendare din calitatea de membru sau suspendare din exerciţiul profesiei al medicului titular al laboratorului medical individual. cu condiţia ca furnizorul să facă dovada demersurilor întreprinse pentru actualizarea acestuia. a) din prezentul contract. b) în cazurile de forţă majoră confirmate de autorităţile publice competente. suspendarea se aplică corespunzător numai medicului aflat în contract cu casa de asigurări de sănătate şi care se află în această situaţie. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. (3) şi (4) se aplică în mod corespunzător pentru fiecare dintre sediile secundare/punctele de lucru. 17 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale din ambulatoriu pentru specialităţile paraclinice se suspendă la data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii: a) încetarea valabilităţii sau revocarea de către autorităţile competente a oricăruia dintre documentele prevăzute la art. (3) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate se modifică prin excluderea din contract a uneia sau mai multor persoane înregistrată/înregistrate în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate şi care desfăşoară activitate sub incidenţa acestuia la furnizorii respectivi. 7 lit. pentru motive obiective. 159 . dar nu mai puţin de 6 luni de la data modificării contractului. nominalizate în contract. (2).prevăzută la art. pe bază de documente justificative prezentate casei de asigurări de sănătate. (5) În cazul în care furnizorii intră în relaţii contractuale cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate pentru mai multe sedii secundare/puncte de lucru. (3) în contractele încheiate cu aceşti furnizori sau cu alţi furnizori pentru aceste persoane care prin activitatea lor au condus la încetarea/modificarea contractului.e) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al casei de asigurări de sănătate printr-o notificare scrisă privind expirarea termenului de suspendare a contractului în condiţiile art. şi nerespectarea obligaţiei . sau până la data ajungerii la termen a contractului. după caz. cu excepţia revocării dovezii de evaluare a furnizorului.c) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate pentru anii 2011 2012. 17 alin. 1389/2010. (1) lit. 14 alin. c) la solicitarea furnizorului. (1) lit. prevederile alin. (4) După reluarea relaţiei contractuale. dar nu mai puţin de 6 luni de la data încetării contractului. în cazul în care contractul încetează/se modifică din nou. casele de asigurări de sănătate nu vor accepta înregistrarea în niciun alt contract a persoanei/persoanelor respective până la următorul termen de contractare. din motive imputabile furnizorilor sau persoanelor prevăzute la alin. dar nu mai mult de 6 luni. până la încetarea cazului de forţă majoră.

(2) Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 5 zile lucrătoare din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părţi contractante schimbarea survenită. a2. respectiv filialelor/punctelor de lucru. constatată de către casele de asigurări de sănătate din evidenţele proprii sau ca urmare a controalelor efectuate la furnizori. i) a art. a4. prin scrisori recomandate cu confirmare de primire. condiţiile de reziliere a contractelor prevăzute la art. 15 lit. 15 lit. prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricărei persoane interesate. clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător. în limita fondurilor aprobate asistenţei medicale ambulatorii 160 . XI. 16 alin. restul condiţiilor de reziliere prevăzute la art. 21 (1) În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie. 16 şi 17 referitoare la condiţiile de încetare. a1 se notifică casei de asigurări de sănătate cu cel puţin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreşte încetarea contractului. de la data de înregistrare a documentului prin care se constată nesoluţionarea pe cale amiabilă a unor litigii între părţile contractante doar până la data la care contravaloarea acestor servicii medicale atinge valoarea concurentă a sumei care a făcut obiectul litigiului. a5 se constată de casa de asigurări de sănătate. XII. f) şi s) ale art. 18 Pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice cu mai multe filiale/puncte de lucru (prin punct de lucru nu se înţelege punct extern de recoltare) aflate în raza administrativ-teritorială a unei case de asigurări de sănătate şi pentru care au încheiat contract cu aceasta. a) subpct. (2) Situaţiile prevăzute la art. valoarea contractuală poate fi majorată prin acte adiţionale. 20 (1) Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris. prin excluderea acestora din contract şi modificarea contractului în mod corespunzător. 15 lit. 15 şi la art. din oficiu. 7.pentru nerespectarea prevederilor de la lit. (1) lit. (2) Pe parcursul derulării prezentului contract. g) . ART. prin fax sau direct la sediul părţilor. Modificarea contractului ART. Corespondenţa ART. ART. după caz. după caz. suspendarea se face după 30 de zile calendaristice de la data la care casa de asigurări de sănătate a efectuat ultima plată către furnizor. se aplică societăţii comerciale furnizoare de servicii medicale paraclinice. condiţiile de reziliere a contractelor prevăzute la art. respectiv suspendare.pentru nerespectarea prevederilor de la lit. a) subpct. 15 se aplică corespunzător pentru fiecare dintre filialele/punctele de lucru la care se înregistrează aceste situaţii. raportate şi validate conform contractelor încheiate se suspendă. (1) lit. (2) Decontarea serviciilor medicale contractate. f) . f) nerespectarea de către furnizorii de servicii medicale paraclinice a termenelor de plată a contribuţiei la Fond. Prevederile art. 19 (1) Situaţiile prevăzute la art. dar nu mai mult de 1/3 din sumele lunare care urmează a fi decontate. condiţiile de reziliere a contractelor prevăzute la art. până la data la care aceştia îşi achită obligaţiile la zi sau până la data ajungerii la termen a contractului. efectuate. e). 16 alin. j). 7 . care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract.e) în situaţia în care casa de asigurări de sănătate sesizează neconcordanţe între investigaţiile medicale efectuate în perioada verificată şi cantitatea de reactivi achiziţionaţi conform facturilor şi utilizaţi în efectuarea investigaţiilor. a3.se aplică la nivel de societate. e).

.... XIII.. 161 .. (1) se soluţionează de către Comisia de Arbitraj care funcţionează pe lângă Casa naţională de Asigurări de Sănătate...................................... Vizat Juridic...... de către instanţele de judecată........ la iniţiativa oricărei părţi contractante..... zile înaintea datei de la care se doreşte modificarea............... după caz...... deschis la Banca ....................... (2) Litigiile nesoluţionate între furnizori şi casele de asigurări de sănătate conform alin............. Alte clauze ...... Director executiv al Direc iei rela ii contractuale.......... sau codul numeric personal (copie BI/CI.. ART... ART.. ........... .................. 23 Prezentul contract se poate modifica prin negociere şi acord bilateral...... pagini fiecare....director general... Director executiv al Direc iei economice.................. organizată conform reglementărilor legale în vigoare sau. Modificarea se face printr-un act adiţional semnat de ambele părţi şi este anexă a acestui contract......................................... ..cont nr............... sau cont nr................ Reprezentant legal. câte unul pentru fiecare parte contractantă........cod unic de înregistrare ................................................... ................de specialitate pentru specialităţile paraclinice.. ... .. ..... Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiat azi .... ... celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate........ ..... XIV.... avându-se în vedere criteriile de contractare a sumelor iniţiale............ Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai mult cu putinţă spiritului contractului....codul de înregistrare fiscală ...... derularea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă..... deschis la Trezoreria Statului..... ANEXA 1 la contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile paraclinice nr... contencios ........ .. 24 (1) Litigiile legate de încheierea............ Documentele pe baza cărora se încheie contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile paraclinice depuse de furnizor la casa de asigurări de sănătate .............................. CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE PARACLINICE Preşedinte ..............cerere/solicitare pentru intrarea în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate nr................... sub rezerva notificării scrise a intenţiei de modificare şi a propunerilor de modificare cu cel puţin ......... Soluţionarea litigiilor ART...... după caz) al reprezentantului legal . 22 Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă...... .... în două exemplare a câte ..................

. ..dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul medicosanitar care îşi desfăşoară activitatea la furnizor într-o formă prevăzută de lege şi care este înregistrat în contract funcţionează sub incidenţa acestuia.. programul personalului medico-sanitar care îşi desfăşoară activitatea la furnizor ..avizul de utilizare sau buletinul de verificare periodică. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .2012.....declaraţie pe propria răspundere cu privire la contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate (modelul din anexa nr.. biochimişti ... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr........... emise conform prevederilor legale în vigoare....... .certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România........ valabilă la data încheierii contractului. valabilă la data încheierii contractului.. Documentele necesare încheierii contractelor.certificat de acreditare în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001/2008 sau alt standard adoptat în România nr.... .. valabil la data încheierii contractului. .. sunt certificate pentru conformitate prin sintagma "conform cu originalul" şi prin semnătura reprezentantului legal..dovada de evaluare a furnizorului nr..documentele necesare pentru încadrarea acestora în criteriile de selecţie conform condiţiilor stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. . pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice analize de laborator... valabilă la data încheierii contractului .. pentru aparatura din dotare..... pentru fiecare medic....dovada participării la schemele de testare a competenţei pentru laboratoarele de analize medicale nr.... . pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice .. efectuată conform prevederilor legale în vigoare.. 1389/2010 precum şi următoarele documente...copie a documentului care atestă gradul profesional pentru medici........ în conformitate cu standardul SR EN ISO/CEI 15189..... .... .. pe fiecare pagină. ....programul de activitate al laboratorului/punctului de lucru. depuse în copie........ chimişti...certificatul de membru al OAMGMAMR pentru personalul mediu sanitar..certificat de acreditare nr. 162 ........ biologi............ .copie a actului doveditor prin care personalul medico-sanitar îşi exercită profesia la furnizor .dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor. ........radiologie şi imagistică medicală ... însoţit de anexa care cuprinde lista analizelor medicale de laborator pentru care laboratorul este acreditat. .. …………..certificat de membru al Colegiului Farmaciştilor din România .... .... . 8 B) ..dovada plăţii la zi a contribuţiei la Fondul pentru asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii.... după caz....

.......... reprezentat prin medicul dentist/dentistul titular . reprezentată prin administrator ..... reprezentat prin medicul dentist delegat ..... str.................. ............... e-mail ..............unitate cu personalitate juridică ....... judeţul/sectorul ..................unitatea medico-sanitară cu personalitate juridică înfiinţată potrivit prevederilor Legii nr................ 1389/2010....... ........ în calitate de reprezentant legal al unităţii sanitare din care face parte ........... . pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ..cabinetul medical organizat conform Ordonanţei Guvernului nr.....Centrul de diagnostic şi tratament şi centru medical ......... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr....................... 31/1990 privind societăţile comerciale.................................................. cu sediul în municipiul/oraşul ........ Părţile contractante Casa de asigurări de sănătate ..... judeţul/sectorul ... Obiectul contractului ART................. cu modificările şi completările ulterioare..................... . siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti şi din reţeaua Ministerului Transporturilor.... Construcţiilor şi Turismului... reprezentată prin ....................cabinetul asociat sau grupat ................... ..................societatea civilă medicală ..2012.......2012. reprezentat prin ... cu modificările şi completările ulterioare: ....... ............ republicată................. Serviciile medicale de specialitate furnizate 163 ....... et.............. ....................... reprezentat prin .......................................... cu sediul în municipiul/oraşul ..................ANEXA 14 CONTRACT DE FURNIZARE de servicii de medicină dentară în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatea medicină dentară I...... telefon/fax .ambulatoriul de specialitate şi ambulatoriul integrat din structura spitalului ........ aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.......... cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr...... ... nr......................unitatea sanitară ambulatorie de specialitate aparţinând ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţele sanitare proprii. fax . ... .. bl................. .cabinetul individual ... ...... ... nr................................ telefon ........... conform Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ........ III.................... ap..... şi ............... sc... 1 Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea serviciilor de medicină dentară în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatea medicină dentară.......................... reprezentată prin preşedinte .......director general .. .. str................ reprezentată prin .... 1389/2010.... inclusiv al spitalului din reţeaua ministerelor şi instituţiilor centrale din domeniul apărării............... 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale........ …………. republicată................. II. ordinii publice.................... ......................

efectuate...... conform legii b) să deconteze furnizorilor de servicii medicale de medicină dentară.................... 4.......... prin afişare pe pagina web şi la sediul casei de asigurări de sănătate....... raportate şi validate conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr...................... în pachetul minimal de servicii de medicină dentară şi în pachetul de servicii pentru persoanele care se asigură facultativ pentru sănătate.................. .......... .................. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr...... IV. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr..... 1389/2010......................... 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractelor.. 2 Furnizorul din asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatea medicină dentară acordă asiguraţilor serviciile de medicină dentară cuprinse în pachetul de servicii de bază.......................... autorizaţi şi evaluaţi.... .............. Obligaţiile părţilor ART....................... 4 Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la 31 decembrie 2012.. 3 Furnizarea serviciilor medicale de medicină dentară din ambulatoriul de specialitate pentru specialitatea medicină dentară se face de către următorii medici dentişti/dentişti 1.... în următoarele specialităţi a) ...... prevăzute în anexa nr............. şi să facă publică................ . contravaloarea serviciilor medicale de medicină dentară contractate.. 3.... V............. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ........ cât şi în format electronic... 5 Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul părţilor pe toată durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ............ şi să actualizeze permanent această listă în funcţie de modificările apărute în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data operării acestora........................................ART..... în termen de max........ în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate................................... pe baza facturii însoţite de documente justificative prezentate atât pe suport hârtie........................ .......................................................... ART... pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate 164 ....... .......................... cu modificările şi completările ulterioare............... Durata contractului ART.......... …………...................... 2. ART..... ........................ 7 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.......... casele de asigurări de sănătate au următoarele obligaţii a) să încheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale de medicină dentară........................................... la termenele prevăzute în prezentul contract........ 6 În relaţiile contractuale cu furnizorii de servicii medicale de medicină dentară... lista nominală a acestora cuprinzând denumirea şi valoarea de contract a fiecăruia............... b) ........................ 1389/2010............ c) .....................2012........ …………........2012................

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . respectiv să deconteze serviciile medicale de medicină dentară efectuate.. 1389/2010. 1389/2010.pentru anii 2011 . aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010. precum şi contravaloarea unor serviciilor medicale. în baza biletelor de trimitere eliberate de către aceştia.2012. h) să aducă la cunoştinţa furnizorilor de servicii medicale de medicină dentară cu care se află în relaţie contractuală numele şi codul de parafă ale medicilor care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate i) să deconteze contravaloarea serviciilor medicale de medicină dentară şi contravaloarea investigaţiilor medicale paraclinice numai dacă medicii au competenţa legală necesară şi au în dotarea cabinetului aparatura medicală corespunzătoare pentru realizarea acestora. prevăzute în lista serviciilor medicale pentru care plata se efectuează prin tarif pe serviciu medical în condiţiile stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. furnizorii de servicii medicale de medicină dentară cu privire la condiţiile de acordare a serviciilor medicale şi cu privire la orice intenţie de schimbare în modul de acordare a acestora prin intermediul paginii web a casei de asigurări de sănătate precum şi prin e-mail la adresele comunicate oficial de către furnizori cu excepţia situaţiilor impuse de actele normative e) să înmâneze la momentul finalizării controlului procesele-verbale de constatare furnizorilor de servicii medicale de medicină dentară sau.2012. după caz. în limita valorii de contract.2012. prin publicare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate d) să informeze în prealabil într-un număr de zile similar celui prevăzut la art. (1) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . în situaţia în care nu au fost îndeplinite condiţiile pentru ca asiguraţii să beneficieze de aceste servicii.. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării 165 . precum şi la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative. să comunice acestora notele de constatare întocmite în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data prezentării în vederea efectuării controlului. medicamente cu şi fără contribuţie personală. …………. notificarea privind măsurile dispuse se transmite furnizorului de către casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la casa de asigurări de sănătate f) să recupereze de la furnizorii care au acordat servicii medicale de medicină dentară sumele reprezentând contravaloarea acestor servicii. cu modificările şi completările ulterioare. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. g) să contracteze servicii medicale. c) să informeze furnizorii de servicii medicale de medicină dentară cu privire la condiţiile de contractare a serviciilor medicale de medicină dentară. în cazul în care controlul este efectuat de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau cu participarea acesteia. materiale sanitare acordate de alţi furnizori aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. raportate şi validate. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. …………. Sumele astfel obţinute se utilizează conform prevederilor legale în vigoare. în condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate. 4 alin.

pentru care sunt stabilite drepturi suplimentare. să asigure utilizarea formularelor cu regim special unice pe ţară . în condiţii grele şi foarte grele. program asumat prin prezentul contract şi care se depune la casa de asigurări de sănătate la dosarul de contractare 166 . să raporteze caselor de asigurări de sănătate datele necesare pentru urmărirea desfăşurării activităţii în asistenţa medicală de medicină dentară. să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale de medicină dentară furnizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare 2. potrivit prevederilor legale în vigoare k) să deducă spre soluţionare organelor abilitate situaţiile în care constată neconformitatea documentelor depuse de către furnizori. 39 B la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. în baza unui formular. al cărui model este prevăzut în anexa nr. …………. cele cu regim special şi cele tipizate 8. respectiv cele privind evidenţele obligatorii. să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului şi a furnizorului 9. furnizorii de servicii medicale de medicină dentară au următoarele obligaţii 1.asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012. 1389/2010.G.a) să respecte programul de lucru şi să îl comunice caselor de asigurări de sănătate. activitatea realizată conform contractului de furnizare de servicii medicale de medicină dentară. în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate 5.bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării. în mod distinct conform prevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . 1389/2010. atât pe suport hârtie. 1389/2010. să informeze asiguraţii cu privire obligaţiile furnizorului de servicii medicale şi ale asiguratului referitoare la actul medical 3. ………….2012 aprobat prin H.. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . ART. precum şi intimitatea şi demnitatea acestora 4. pentru a căror corectitudine furnizorii depun declaraţii pe proprie răspundere. în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate.2012. să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi. conform prevederilor actelor normative referitoare la sistemul de asigurări sociale de sănătate 7. j) să acorde furnizorilor de servicii medicale de medicină dentară sume care să ţină seama şi de condiţiile de desfăşurare a activităţii în zone izolate. factura este însoţită de documentele justificative privind activităţile realizate. 7 În relaţiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate. să completeze corect şi la zi formularele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementărilor legale în vigoare 6. să factureze lunar. cât şi în format electronic.2012. nr. cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.

să asigure acordarea de servicii medicale de medicină dentară asiguraţilor. la sediul furnizorului. conform dispoziţiilor legale 19. telefon. …………. 18. care este formular cu regim special.9.2012. fără nicio discriminare. să acorde servicii medicale de medicină dentară cu prioritate femeii gravide 16. să furnizeze tratamentul adecvat şi să prescrie medicamentele cu şi fără contribuţie personală de care beneficiază asiguraţii. să respecte protocoalele de practică pentru prescrierea. şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării contractului 11. să asigure acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă medico-chirurgicală. să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate. fax. în perioada de valabilitate a cardului. corespunzătoare denumirilor comune internaţionale aprobate prin hotărâre a Guvernului. convenţii sau protocoale 167 . precum şi datele de contact ale acesteia: adresă. în limita competenţei şi a dotărilor existente 14. să asigure eliberarea actelor medicale. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii. pagină web 17.. 1389/2010. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. elaborate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. unic pe ţară. respectiv beneficiarilor formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. să acorde asistenţă medicală pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri. înţelegeri. respectiv în baza Regulamentului CEE nr. să anunţe casa de asigurări de sănătate despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale de medicină dentară. să asigure acordarea asistenţei medicale de medicină dentară necesară titularilor cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European. să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate 12.b) programul de lucru va avea avizul conform al direcţiei de sănătate publică. numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală. în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România. monitorizarea şi decontarea tratamentului în cazul unor afecţiuni. după caz. ori de câte ori se solicită în timpul programului de lucru. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . informând în prealabil asiguratul despre tipurile şi efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie 13. care se depune la casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 30 de zile de la data semnării contractului 10. să afişeze într-un loc vizibil programul de lucru. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. e-mail. să utilizeze sistemul de raportare în timp real începând cu data la care acesta va fi pus în funcţiune 20. în maximum 5 zile calendaristice de la data producerii modificării. folosind formele cele mai eficiente de tratament 15. în condiţiile stabilite în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.

În situaţia în care se utilizează un alt sistem informatic.internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale 21. bilet de trimitere pentru investigaţiile paraclinice. să utilizeze pentru prescrierea medicamentelor cu sau fără contribuţie personală şi după caz. cu respectarea condiţiilor privind modalităţile de prescriere a medicamentelor. acesta trebuie să fie compatibil cu Sistemul informatic unic integrat.G. 26. dovada de evaluare a furnizorului. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012. 1389/2010 23. să întocmească liste de prioritate pentru serviciile medicale de medicină dentară programabile. 168 . să întocmească evidenţe distincte şi să raporteze distinct serviciile realizate. să completeze formularele cu regim special utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate . …………. nr. conform reglementărilor legale în vigoare. cu modificările şi completările ulterioare şi în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. în condiţiile prevăzute în Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012 aprobat prin H. dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor.. să încaseze sumele reprezentând fie contribuţia personală pentru unele serviciile medicale. să solicite documentele justificative care atestă calitatea de asigurat. pentru cazurile pentru care s-au efectuat servicii medicale conform contractului încheiat. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. să utilizeze Sistemul informatic unic integrat. 30. unic pe ţară şi să recomande investigaţiile paraclinice în concordanţă cu diagnosticul 25. casele de asigurări de sănătate recuperează de la aceştia contravaloarea serviciilor medicale recomandate/medicamentelor cu şi fără contribuţie personală prescrise. 28. prescripţie medicală. dacă este cazul 24.bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării. caz în care furnizorii sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea în procesul de transmitere a datelor 22. după caz. numai formularele cu regim special aprobate. să recomande asiguraţilor tratamentul adecvat şi eficient. conform contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate. a unor materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu şi a recomandărilor pentru investigaţii medicale paraclinice. cu toate datele pe care acestea trebuie să le cuprindă conform prevederilor legale în vigoare. documente stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare. conform prevederilor legale în vigoare. În cazul nerespectării acestei obligaţii. ce au fost efectuate/eliberate de alţi furnizori în baza acestor formulare şi decontate de casele de asigurări de sănătate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. 31. 1389/2010. să reînnoiască pe toată perioada de derulare a contractului. fie coplata pentru alte servicii medicale de care au beneficiat asiguraţii. care este formular cu regim special. cu respectarea prevederilor legale în vigoare 27. 29. să asigure acordarea serviciilor de medicină dentară prevăzute în pachetul de servicii. să asigure utilizarea formularului de bilet de trimitere pentru investigaţii paraclinice.

.. 8 la ordinul menţionat mai sus... lei ...........luna I ......luna VI .... lei ...luna XI ...... să solicite începând cu data implementării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate acest document titularilor acestuia în vederea acordării serviciilor medicale................luna II .... la data de . lei......... …………...... din care: .. 8 Modalitatea de plată în asistenţa medicală dentară din ambulatoriu este tarif pe serviciu de medicină dentară exprimat în lei ART........ lei din care: .......... lei din care: ..Suma aferentă trimestrului III ........... 10 (1) Decontarea serviciilor de medicină dentară se face lunar. VI. 11 alin.............. Modalităţi de plată ART...luna IV . Suma anuală contractată este de ............ din care: ...Suma aferentă trimestrului II ... 8 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de 169 . lei .Suma aferentă trimestrului IV .. lei ............ din care: ... lei...................luna X .dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la furnizor. 9 Decontarea serviciilor de medicină dentară se face pe baza tarifelor acestora şi în condiţiile prevăzute în anexa nr...luna IX ........ lei .Suma aferentă trimestrului I ............ pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012...... lei .... Toate documentele necesare decontării se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate prin semnătura reprezentanţilor legali ai furnizorilor...luna III ...... ART..........luna VII .... lei ..........luna XII . în maximum 20 de zile calendaristice de la încheierea fiecărei luni..... lei .... stabilită conform art......................... 11 din anexa nr......luna VIII ......................... serviciile medicale acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate.. pe baza facturii şi a documentelor justificative depuse de furnizor la casa de asigurări de sănătate până la data de .... 7 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.. lei ........ lei .....luna V ... 1389/2010 şi în limita sumei contractate şi defalcate trimestrial şi lunar/cabinet........... lei..... 32. lei ........ La finele fiecărui trimestru suma contractată se regularizează conform art........ (4) din anexa nr...... lei. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr..

... Program zilnic de activitate ............................... IX.............................. marile inundaţii.. Calitatea serviciilor medicale ART........ respectiv Municipiul Bucureşti.......................... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr... Prenume: ..............................................................2012........................ Grad profesional: ...... împrejurări ca: război........ 13 (1) Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor................ ore/zi b) Medic dentist Nume: .............................. 12 Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale................... elaborate în conformitate cu prevederile legale în vigoare VIII...... în sensul acestei clauze... Clauze speciale ART........... Cod numeric personal: ...Asigurări de Sănătate nr............... 1389/2010.. revoluţie................ pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ............................. (2) Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile calendaristice de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul judeţ................... embargo.... partea în culpă datorează celeilalte părţi daune-interese.... Codul de parafă al medicului: ... se va completa cu programul de lucru stabilit pentru cabinetele respective..................... cutremur...... (2) Clauze speciale ... Grad profesional: . este considerată forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă............................ intervenită după data semnării contractului şi care împiedică executarea acestuia............. Răspunderea contractuală ART......... Specialitatea: ... VII....................................... prin care să se certifice realitatea şi exactitatea faptelor şi împrejurărilor care au 170 ..................................................................... ................ precum şi cu datele aferente tuturor medicilor de specialitate care îşi desfăşoară activitatea în sistem integrat............ Sunt considerate forţă majoră..............................se completează pentru fiecare cabinet medical*) şi fiecare medic dentist din componenţa cabinetului medical cu care s-a încheiat contractul: a) Medic dentist Nume: ...... ore/zi c) .............. Cod numeric personal: ...................................................... Program zilnic de activitate ................... Prenume: ... Specialitatea: ..... -----------*) În cazul cabinetelor din ambulatoriul integrat al spitalului.............................. Codul de parafă al medicului: ....... ………….......... 11 Serviciile de medicină dentară furnizate în baza prezentului contract trebuie să respecte criteriile privind calitatea serviciilor medicale acordate asiguraţilor...........

(2) În cazul în care se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 18. 21. 16 Contractul de furnizare de servicii de medicină dentară se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a caselor de asigurări de sănătate. fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului. (2) şi (3) se face din prima plată care urmează a fi efectuată pentru furnizorii care sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. după cum urmează: a) la prima constatare. (1). (1). cu 10%. 12. cu 30%. (2) şi (3) se utilizează conform prevederilor legale în vigoare. în vederea decontării acestora. 13. b) la a doua constatare cu 20%. se diminuează contravaloarea serviciilor de medicină dentară. în termen de maximum 5 171 . 3. 5. b) la a doua constatare. (6) Recuperarea sumelor conform prevederilor alin. (1). se diminuează cu 30% contravaloarea serviciilor de medicină dentară. Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră. suspendare şi încetare a contractului ART. (3) În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni. aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii. şi 25 precum şi constatarea. 7. (5) Pentru cazurile prevăzute la alin. prescrieri de medicamente cu şi fără contribuţie personală din partea asiguratului şi ale unor materiale sanitare şi/sau recomandări de investigaţii paraclinice (radiografii dentare) care nu sunt în conformitate cu reglementările legale în vigoare aplicabile în domeniul sănătăţii. 8. c) la a treia constatare cu 30%. 16. (3) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la 7 pct. condiţii de reziliere. de asemenea. în urma controlului efectuat de către serviciile specializate ale caselor de asigurări de sănătate că serviciile raportate conform contractului. 7 pct. 19. 10. (2) şi (3). (2) şi (3) se face prin plata directă sau executare silită pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. 24. nu au fost efectuate . 14. 22 şi 23 se va diminua contravaloarea serviciilor de medicină dentară. X.cu recuperarea contravalorii acestor servicii. casele de asigurări de sănătate ţin evidenţa distinct pe fiecare medic/furnizor. ART. 20. cu 20%. partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen. 1. (7) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condiţiile alin. 11. după cum urmează a) la prima constatare cu 10%. c) la a treia constatare. Sancţiuni. aferente lunii în care s-au produs aceste situaţii. (1). 17. de la încetarea acestui caz. 15. 14 Efectuarea de servicii medicale peste prevederile contractuale se face pe proprie răspundere şi nu atrage nicio obligaţie din partea casei de asigurări de sănătate cu care s-a încheiat contractul. după caz. ART. pentru fiecare dintre aceste situaţii. 2. 6.condus la invocarea forţei majore şi. aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii (4) Reţinerea sumelor conform prevederilor alin. 15 (1) În cazul în care se constată: nerespectarea programului de lucru prevăzut în prezentul contract.

10. b) dacă din motive imputabile furnizorului acesta îşi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice. 17. e) nerespectarea termenelor de depunere a facturilor însoţite de documentele justificative privind activităţile realizate conform prezentului contract.a). 29 din prezentul contract. inclusiv ambulatoriul integrat. 5. 45 alin. 1389/2010.2012. respectiv 3 luni într-un an. în cazul cabinetelor medicale individuale. f) la a doua constatare a nerespectării oricăreia dintre obligaţiile contractuale prevăzute la art. i) refuzul furnizorului de servicii medicale de a pune la dispoziţia organelor de control ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ale casei de asigurări de sănătate actele de evidenţă financiar-contabilă a serviciilor furnizate conform contractelor încheiate şi documentele justificative privind sumele decontate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate conform solicitării scrise a organelor de control în ceea ce priveşte documentele şi termenele de punere la dispoziţie a acestora. (5) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate pentru anii 2011 . aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. d) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a dovezii de evaluare a furnizorului. k) odată cu prima constatare după aplicarea de 3 ori a măsurilor prevăzute la art. pentru o perioadă de două luni consecutive în cadrul unui trimestru. c) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar. 7 pct. respectiv de la încetarea valabilităţii acestora. 13. 15 alin. cu modificările şi completările ulterioare şi art. h) dacă se constată nerespectarea programului de lucru prevăzut în contract prin lipsa nejustificată a medicului timp de 3 zile consecutive. 8. j) în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la art. ART. 15 alin. 9. g) la a patra constatare a nerespectării oricăreia dintre obligaţiile prevăzute la art. 3. 2. 30 precum şi la prima constatare după aplicarea măsurii prevăzută la art. pentru fiecare situaţie. 1. 17 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale de medicină dentară încetează cu data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii: a) de drept la data la care a intervenit una din următoarele situaţii: 172 . 7 pct. 7. caz în care contractul se modifică prin excluderea acestuia/acestora) . (3). (1) şi (2). 14. 16. în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor realizate. 21.cu recuperarea contravalorii acestor servicii. 20. 7 pct. 12. 11. precum şi pentru obligaţia prevăzută la art. 24 şi 25 precum şi a faptului că serviciile raportate conform contractului în vederea decontării acestora nu au fost efectuate (cu excepţia situaţiilor în care vina este exclusiv a medicului/medicilor. contractul se modifică în mod corespunzător prin excluderea medicului/medicilor la care s-a constatat nerespectarea nejustificată a programului de lucru timp de 3 zile consecutive. 6. 15. 19 şi 22. în cazul celorlalte forme de organizare a cabinetelor medicale. 7 pct.zile calendaristice de la data aprobării acestei măsuri ca urmare a constatării următoarelor situaţii: a) dacă furnizorul de servicii de medicină dentară nu începe activitatea în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnării contractului de furnizare de servicii medicale. 18.

casele de asigurări de sănătate nu vor mai încheia contracte cu furnizorii respectivi. (5) În cazul în care furnizorii intră în relaţii contractuale cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate pentru mai multe sedii secundare/puncte de lucru. e) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al casei de asigurări de sănătate printr-o notificare scrisă privind expirarea termenului de suspendare a contractului în condiţiile art. cu indicarea motivului şi a temeiului legal. a) din prezentul contract. d) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale de medicină dentară sau al casei de asigurări de sănătate. (2). a5) medicul titular al cabinetului medical individual renunţă sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România. (3) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate se modifică prin excluderea din contract a uneia sau mai multor persoane înregistrată/înregistrate în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate şi care desfăşoară activitate sub incidenţa acestuia la furnizorii respectivi. a) . nominalizate în contract. printr-o notificare scrisă. (3) în contractele încheiate cu aceşti furnizori sau cu alţi furnizori pentru aceste persoane care prin activitatea lor au condus la încetarea/modificarea contractului. (1) lit. (4) După reluarea relaţiei contractuale. casele de asigurări de sănătate nu vor accepta înregistrarea în niciun alt contract a persoanei/persoanelor respective până la următorul termen de contractare. dar nu mai puţin de 6 luni de la data modificării contractului. cu modificările şi completările 173 . din motive imputabile acestora. sau în raza administrativ teritorială a casei de asigurări de sănătate limitrofă casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală. dizolvare cu lichidare. a3) încetarea definitivă a activităţii casei de asigurări de sănătate. desfiinţare sau reprofilare a furnizorului de servicii medicale de medicină dentară. prevederile alin.a1) furnizorul de servicii de medicină dentară îşi încetează activitatea în raza administrativ-teritorială a casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală. b) din motive imputabile furnizorului. lichidare. prin reziliere c) acordul de voinţă al părţilor. din motive imputabile furnizorilor sau persoanelor prevăzute la alin. (2) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate a încetat din motive imputabile furnizorilor. (1) lit. (3) şi (4) se aplică în mod corespunzător pentru fiecare dintre sediile secundare/punctele de lucru. a2) încetare prin faliment. după caz. dar nu mai puţin de 6 luni de la data încetării contractului. 14 alin. cu excepţia revocării dovezii de evaluare a furnizorului. după caz. ART. 18 alin. în cazul în care contractul încetează/se modifică din nou. 18 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale de medicină dentară se suspendă la data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii: a) încetarea valabilităţii sau revocarea de către autorităţile competente a oricăruia dintre documentele prevăzute la art.c) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate pentru anii 2011 2012 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreşte încetarea contractului. respectiv nu vor mai accepta înregistrarea persoanelor prevăzute la alin. a4) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual. casele de asigurări de sănătate nu vor mai intra în relaţii contractuale cu furnizorii respectivi până la următorul termen de contractare. 1389/2010. (3).

7 pct. a) subpct. XII. sau până la data ajungerii la termen a contractului. suspendarea operează pentru o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice de la data încetării valabilităţii/revocării acestuia. 21 (1) În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie. centrele medicale aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. 17 alin. de la data de înregistrare a documentului prin care se constată nesoluţionarea pe cale amiabilă a unor litigii între părţile contractante doar până la data la care contravaloarea acestor servicii medicale atinge valoarea concurentă a sumei care a făcut obiectul litigiului. Corespondenţa ART. prin scrisori recomandate cu confirmare de primire. (2) Decontarea serviciilor medicale contractate. după caz. dar nu mai mult de 6 luni. d) de la data la care casa de asigurări de sănătate este înştiinţată de decizia Colegiului teritorial al medicilor dentişti de suspendare din calitatea de membru sau suspendare din exerciţiul profesiei a medicului titular al cabinetului medical individual. 19 Situaţiile prevăzute la art. 31 din prezentul contract. efectuate. care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract. până la încetarea cazului de forţă majoră. prin organele abilitate pentru efectuarea controlului sau la sesizarea oricărei persoane interesate. prin fax sau direct la sediul părţilor. Modificarea contractului ART. suspendarea se aplică corespunzător numai medicului aflat în contract. constatată de către casele de asigurări de sănătate din evidenţele proprii sau ca urmare a controalelor efectuate la furnizori. dar nu mai mult de 1/3 din sumele lunare care urmează a fi decontate. a3. (1) lit. centrele de diagnostic şi tratament. în limita fondurilor aprobate asistenţei medicale ambulatorii 174 . a1) se notifică casei de asigurări de sănătate cu cel puţin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreşte încetarea contractului. a5 se constată de către casa de asigurări de sănătate din oficiu. care se află în această situaţie. ART. 20 (1) Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris. a2. pe bază de documente justificative prezentate casei de asigurări de sănătate. (2) Pe parcursul derulării prezentului contract. (1) lit. raportate şi validate conform contractelor încheiate se suspendă. 16 şi la art. valoarea contractuală poate fi majorată prin acte adiţionale. 17 alin. clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător. suspendarea se face după 30 de zile calendaristice de la data la care casa de asigurări de sănătate a efectuat ultima plată către furnizor. b) în cazurile de forţă majoră confirmate de autorităţile publice competente. c) la solicitarea furnizorului. cu condiţia ca furnizorul să facă dovada demersurilor întreprinse pentru actualizarea acestuia. precum şi pentru unităţile sanitare ambulatorii. (2) Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 5 zile lucrătoare din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părţi contractante schimbarea survenită. pentru motive obiective.ulterioare şi nerespectarea obligaţiei prevăzută la art. până la data la care aceştia îşi achită obligaţiile la zi sau până la data ajungerii la termen a contractului. a) subpct. Situaţiile prevăzute la art. a4. pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale. e) nerespectarea de către furnizorii de servicii medicale a termenelor de plată a contribuţiei la Fond. XI.

.......... organizată conform reglementărilor legale în vigoare sau de către instanţele de judecată..de specialitate pentru specialitatea medicină dentară.......... 22 Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă.. (2) Litigiile nesoluţionate dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate conform alin.... .............. .......... în două exemplare a câte .. Director executiv al Direcţiei Relaţii Contractuale. ART............. .. câte unul pentru fiecare parte contractantă... Soluţionarea litigiilor ART.... .............director general.....cererea/solicitarea pentru intrarea în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate....................... 23 Prezentul contract se poate modifica prin negociere şi acord bilateral................. XIII........ ..................... Director executiv al Direcţiei Economice....................... . contencios ANEXA 1 la contractul de furnizare de servicii de medicină dentară în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatea medicină dentară nr. valabilă la data încheierii contractului 175 CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE .... FURNIZOR DE SERVICII DE MEDICINĂ DENTARĂ Preşedinte ....... 24 (1) Litigiile legate de încheierea....... nr..... .... Vizat Juridic. ART. la iniţiativa oricărei părţi contractante... Alte clauze ...... ........ celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate..................... .......... Prezentul contract de furnizare a serviciilor de medicină dentară în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiat azi................ derularea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă.......... zile înaintea datei de la care se doreşte modificarea........ sub rezerva notificării scrise a intenţiei de modificare şi a propunerilor de modificare cu cel puţin ... .......................dovada de evaluare a furnizorului nr...... Modificarea se face printr-un act adiţional semnat de ambele părţi şi este anexă a acestui contract.... pagini fiecare............ XIV..................... (1) se soluţionează de către Comisia de Arbitraj care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.. avându-se în vedere condiţiile de contractare a sumelor iniţiale...... Documentele pe baza cărora se încheie contractul de furnizare de servicii de medicină dentară în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatea medicină dentară depuse de furnizor la casa de asigurări de sănătate ................ Reprezentant legal.... Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai cu putinţă spiritului contractului............. după caz.......

după caz.. valabilă la data încheierii contractului..... .documentul care atestă gradul profesional pentru medicii dentişti nr.. ..pentru radiografia dentară retroalveolară şi panoramică efectuate de medicii de medicină dentară Se întocmeşte după modelul contractului de furnizare de servicii medicale paraclinice adaptat 176 .. . . ....... deschis la Banca .....certificatul de membru al O...........cod unic de înregistrare ..... ..M..........dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul medicosanitar care îşi desfăşoară activitatea la furnizor într-o formă prevăzută de lege şi care este înregistrat în contract funcţionează sub incidenţa acestuia. pentru personalul mediu sanitar valabil la data încheierii contractului.G...... .. .dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical.. ..... deschis la Trezoreria statului.. depuse în copie.. sau cont nr..... precum şi programul de activitate al medicilor şi al personalului medico-sanitar care îşi desfăşoară activitatea la furnizor ........ ... ..copia actului doveditor prin care personalul medico-sanitar îşi exercită profesia la furnizor nr..........A.R................ ............... sau codul numeric personal (copie BI/CI..M.........programul de activitate al cabinetului şi punctului de lucru... efectuată conform prevederilor legale în vigoare ............ ..............certificat de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România (pentru fiecare medic dentist) nr...... sunt certificate pentru conformitate prin sintagma "conform cu originalul" şi prin semnătura reprezentantului legal....... pe fiecare pagină ACT ADIŢIONAL pentru serviciile medicale paraclinice ............cod de înregistrare fiscală .. .A....... după caz) al reprezentantului legal .M............dovada plăţii la zi a contribuţiei la Fondul pentru asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii......copie a actului de identitate pentru medici şi personalul mediu sanitar Documentele necesare încheierii contractelor.cont nr.. pentru furnizor valabilă la data încheierii contractului.

.... 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale. constituită conform Legii nr.. medicină fizică şi balneologie aparţinând ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie..... Obiectul contractului ART........... pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .. medicină fizică şi balneologie asiguraţilor... 7 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.... aprobată cu modificările şi completările ulterioare prin Legea nr. în calitate de reprezentant legal al unităţii sanitare din care face parte............ republicată....... şi care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr................. ............................................ 1389/2010.. reprezentată prin ...... II......... judeţul/sectorul ............... fax ................2012 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. Serviciile medicale de recuperare....... 31/1990 privind societăţile comerciale............. .......... cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr......cabinetul medical de specialitate .... 143/2002 .............. fax ... pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .. republicată.. având sediul în municipiul/oraşul ........... …………........2012... reprezentat prin ..... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr...... 1389/2010. .... medicină fizică şi balneologie...... 177 ..................... inclusiv al spitalului din reţeaua ministerelor şi instituţiilor centrale din domeniul apărării... cu modificările şi completările ulterioare.... .. Şi ..director general ... 152/2002 privind organizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale de turism balnear şi de recuperare......societatea de turism balnear şi de recuperare......... în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.................. 2 Furnizorul acordă tipurile de servicii medicale de recuperare.... reprezentat prin ........... medicină fizică şi balneologie acordate în unităţi sanitare ambulatorii de recuperare ART..... e-mail ..2012........ ..... .ambulatoriul integrat din structura spitalului ....... telefon .............. ordinii publice..unităţile ambulatorii de recuperare. medicină fizică şi balneologie (pentru unităţile sanitare ambulatorii de recuperare) I........... aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.. 1389/2010....... conform Contractuluicadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ..... telefon ............ organizat conform Ordonanţei Guvernului nr...................... siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti şi din reţeaua Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.......... Părţile contractante Casa de asigurări de sănătate .... 1 Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea serviciilor medicale de recuperare......... III. reprezentată prin preşedinte ... conform anexei nr....... str................ nr.............. str.. 629/2001........... …………........ acordate în unităţi sanitare ambulatorii de recuperare............... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr..ANEXA 15 CONTRACT de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate de recuperare... judeţul/sectorul ........................................ reprezentată prin . nr... . cu sediul în municipiul/oraşul ....

medicină fizică şi balneologie şi cu privire la orice intenţie de schimbare în modul de acordare a acestora. pe baza facturii însoţite de documente justificative prezentate atât pe suport hârtie. precum şi la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative. medicină fizică şi balneologie.. contravaloarea serviciilor medicale de recuperare. autorizaţi şi evaluaţi..... în limita valorii de contract.. se face de către următorii medici: 1. 4 Serviciile medicale de recuperare......... conform legii... cât şi în format electronic. 1389/2010....... medicină fizică şi balneologie suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate.. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .. în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data operării acestora. 2......2012....... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.. prin publicare pe pagina web a casei de asigurări de sănătate. cuprinzând denumirea........ 178 ...... ART. ART. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 4 alin... prin intermediul paginii web a casei de asigurări de sănătate precum şi prin email la adresele comunicate oficial de către furnizori cu excepţia situaţiilor impuse de actele normative........ să încheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale de recuperare....... furnizorul de servicii medicale cu privire la condiţiile de acordare a serviciilor medicale de recuperare. medicină fizică şi balneologie... ………….. efectuate.. şi valoarea de contract inclusiv punctajele aferente tuturor criteriilor pe baza cărora s-a stabilit valoarea de contract şi să actualizeze permanent această listă în funcţie de modificările apărute....... ........ 1389/2010..... prin afişare pe pagina web şi la sediul casei de asigurări de sănătate lista nominală a acestora...... şi să facă publică în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractelor....... Durata contractului ART. pe toată durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . raportate şi validate conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.. 3.... 3 Furnizarea serviciilor medicale de recuperare.. de la medicul de specialitate din ambulatoriu sau de la medicul de specialitate din spital.... pentru perioade şi potrivit unui ritm stabilite de medicul de recuperare.... (1) din Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . cu modificările şi completările ulterioare.. prin acordul părţilor. ............. V... să informeze furnizorii de servicii medicale cu privire la condiţiile de contractare a serviciilor medicale de recuperare. medicină fizică şi balneologie... se acordă în baza biletului de trimitere de la medicul de familie........... 2..........ART.... ..... 6 Durata prezentului contract se poate prelungi.. . Obligaţiile părţilor ART.......... acordate în unităţi sanitare ambulatorii de recuperare în sistemul asigurărilor de sănătate.. 5 Prezentul contract este valabil de la data încheierii lui până la data de 31 decembrie 2012..........2012.... să deconteze furnizorilor de servicii medicale de recuperare... medicină fizică şi balneologie contractate.... cu modificările şi completările ulterioare. acordate în unităţi sanitare ambulatorii de recuperare. 1389/2010. aflaţi în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate....... 7 Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligaţii: 1. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr........ în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.. la termenele prevăzute în prezentul contract... IV.2012..... să informeze în prealabil într-un număr de zile similar celui prevăzut la art... medicină fizică şi balneologie. medicină fizică şi balneologie........ 4.... 3.

medicii de specialitate din ambulatoriu sau medicii de specialitate din spital. pentru a căror corectitudine furnizorii depun declaraţii pe proprie răspundere. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.2012. 3. medicină fizică şi balneologie. 1389/2010.2012 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 7. să înmâneze la momentul finalizării controlului procesele-verbale de constatare furnizorilor de servicii medicale sau. să informeze asiguraţii cu privire la şi obligaţiile furnizorului de servicii medicale şi ale asiguratului referitoare la actul medical. eliberate de medicii de familie. activitatea realizată conform contractului de furnizare de servicii medicale de recuperare. medicină fizică şi balneologie. să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi.. a medicamentelor cu şi fără contribuţie personală. medicină fizică şi balneologie sumele reprezentând contravaloarea acestor servicii. cu modificările şi completările ulterioare. factura este însoţită de documentele justificative privind activităţile realizate. (3) din Contractul-cadru pentru anii 2011 . 4. 2. să deducă spre soluţionare organelor abilitate situaţiile în care constată neconformitatea documentelor depuse de către furnizori. notificarea privind măsurile dispuse se transmite furnizorului de către casele de asigurări de sănătate în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. în condiţiile respectării prevederilor de la art. …………. să aducă la cunoştinţa furnizorilor de servicii medicale cu care se află în relaţie contractuală numele şi codul de parafă al medicilor care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. 6. medicină fizică şi balneologie. 45 alin. să deconteze contravaloarea serviciilor medicale numai dacă medicii au competenţa legală necesară şi au în dotarea cabinetului aparatura medicală corespunzătoare pentru realizarea acestora. care sunt formulare cu regim special unice pe ţară utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate. să comunice acestora notele de constatare. conform prevederilor Contractului-cadru privind 179 . în condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 11. să factureze lunar. precum şi contravaloarea unor servicii medicale. 9. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . medicină fizică şi balneologie numai pe baza biletelor de trimitere. să deconteze furnizorilor de servicii medicale de recuperare. 10. cu care au încheiat contracte de furnizare de servicii medicale de recuperare. Sumele astfel obţinute se utilizează conform prevederilor legale în vigoare. să deconteze serviciile medicale de recuperare. în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate. 1389/2010. ART. să recupereze de la furnizorii care au acordat servicii medicale de recuperare. a unor materiale sanitare şi dispozitivele medicale acordate de alţi furnizori aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. întocmite în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data prezentării în vederea efectuării controlului. aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. în baza biletelor de trimitere eliberate de către aceştia. contravaloarea serviciilor acordate asiguraţilor. în situaţia în care nu au fost îndeplinite condiţiile pentru ca asiguraţii să beneficieze de aceste servicii.5. la casa de asigurări de sănătate. să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. precum şi intimitatea şi demnitatea acestora. după caz. în cazul în care controlul este efectuat de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau cu participarea acesteia. medicină fizică şi balneologie are următoarele obligaţii: 1. 8. în mod distinct. 8 Furnizorul de servicii medicale de recuperare.

program asumat prin prezentul contract şi care se depune la casa de asigurări de sănătate la dosarul de contractare. cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. în condiţiile stabilite în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. informând în prealabil asiguratul despre tipurile şi efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie. 10. să completeze corect şi la zi formularele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. …………. 39 B la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate..b) programul de lucru va avea avizul conform al direcţiei de sănătate publică. care este formular cu regim special. cât şi în format electronic. să asigure eliberarea actelor medicale. 1389/2010. 7. nr. 1389/2010. 8. folosind formele cele mai eficiente de tratament. 14. cele cu regim special şi cele tipizate. unic pe ţară şi să recomande investigaţiile paraclinice în concordanţă cu diagnosticul. să afişeze într-un loc vizibil programul de lucru. să anunţe casa de asigurări de sănătate despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale. 15. să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului şi a furnizorului. să asigure acordarea serviciilor medicale asiguraţilor fără nicio discriminare. 9. …………. unic pe ţară. respectiv cele privind evidenţele obligatorii. în maximum 5 zile calendaristice de la data producerii modificării şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării contractului.2012 aprobat prin H. care este formular cu regim special. numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală. să asigure utilizarea formularelor cu regim special unice pe ţară . 9. 5. să raporteze caselor de asigurări de sănătate datele necesare pentru urmărirea desfăşurării activităţii în asistenţa medicală de recuperare a sănătăţii potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementărilor legale în vigoare. atât pe suport hârtie. e-mail. 11. în baza unui formular. care se depune la casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 30 de zile de la data semnării contractului. al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1389/2010. să furnizeze tratamentul adecvat şi să prescrie medicamentele cu şi fără contribuţie personală de care beneficiază asiguraţii. în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. …………. fax. să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate.. corespunzătoare denumirilor comune internaţionale aprobate prin hotărâre a Guvernului. precum şi datele de contact ale acesteia: adresă. pentru 180 . conform prevederilor actelor normative referitoare la sistemul de asigurări sociale de sănătate. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . 16. 13..a) să respecte programul de lucru şi să îl comunice caselor de asigurări de sănătate. telefon.2012. 6.bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . pagină web. 12.2012. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.G. să asigure utilizarea formularului de bilet de trimitere pentru investigaţii paraclinice. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .

În situaţia în care se utilizează un alt sistem informatic. 1389/2010.2012 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 181 . convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale. să acorde asistenţă medicală pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri. în perioada de valabilitate a cardului. 19. să respecte protocoalele de practică pentru prescrierea. documente stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii. înţelegeri. caz în care furnizorii sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea în procesul de transmitere a datelor. …………. conform dispoziţiilor legale. titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate. acesta trebuie să fie compatibil cu Sistemul informatic unic integrat.. 18. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010. respectiv beneficiarilor formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. şi în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. să utilizeze sistemul de raportare în timp real începând cu data la care acesta va fi pus în funcţiune. şi afecţiunilor confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate şi pentru care asiguratul are stabilit un plan de monitorizare şi tratament pentru minimum 6 luni. în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România. care este formular cu regim special utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate. să acorde servicii de asistenţă medicală de recuperare. respectiv beneficiari ai formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. 1389/2010. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 20. să solicite documentele justificative care atestă calitatea de asigurat.2012. să utilizeze Sistemul informatic unic integrat. afecţiunilor cronice prevăzute în norme. 17. monitorizarea şi decontarea tratamentului în cazul unor afecţiuni. cu excepţia: urgenţelor. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . în condiţiile prevăzute în Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială respectiv în baza Regulamentului CEE nr. elaborate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. să asigure acordarea asistenţei medicale necesare titularilor cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European. medicină fizică şi balneologie asiguraţilor numai pe baza biletului de trimitere. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . pentru care se organizează evidenţa distinctă la nivelul medicului de familie şi al medicului de specialitate din ambulatoriu. 1389/2010. Lista cuprinzând afecţiunile confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din unităţile ambulatorii care acordă asistenţă medicală de specialitate pentru specialităţile clinice se stabileşte prin Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European..2012. 21. după caz.2012.aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . …………. 22. cu modificările şi completările ulterioare.

pentru cazurile pentru care s-au efectuat servicii medicale conform contractului încheiat. să acorde cu prioritate asistenţă medicală femeii gravide şi sugarilor. să verifice biletele de trimitere cu privire la datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă potrivit prevederilor legale în vigoare. furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală de recuperare. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. iar un exemplar este transmis medicului de familie. fie coplata pentru alte servicii medicale de care au beneficiat asiguraţii. inclusiv prin eliberarea prescripţiei medicale pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală după caz. 28. să finalizeze actul medical efectuat. a unor materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu şi a recomandărilor pentru investigaţii medicale paraclinice. 29. să încaseze sumele reprezentând fie contribuţia personală pentru unele servicii medicale. dacă este cazul. casele de asigurări de sănătate recuperează de la aceştia contravaloarea serviciilor medicale recomandate/medicamentelor cu şi fără contribuţie personală prescrise. direct sau prin intermediul asiguratului. 26.bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii. 31. cu privire la diagnosticul şi tratamentele efectuate şi recomandate. să întocmească liste de prioritate pentru servicii medicale programabile. 1389/2010. bilet de trimitere pentru investigaţiile paraclinice. să recomande asiguraţilor tratamentul adecvat şi eficient.2012. atunci când concluziile examenului medical impun acest lucru. să informeze medicul de familie. după caz. conform prevederilor legale în vigoare. 25. a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice. medicină fizică şi balneologie solicită bilet de trimitere pentru acordarea de servicii medicale. cu respectarea condiţiilor privind modalităţile de prescriere a medicamentelor. să completeze formularele cu regim special utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate . respectiv în baza Regulamentului CEE nr. a certificatului de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă. conform reglementărilor legale în vigoare. prin scrisoare medicală expediată direct sau prin intermediul asiguratului. din care un exemplar rămâne la medicul de specialitate. …………. 27. prescripţie medicală. 24. cu toate datele pe care acestea trebuie să le cuprindă conform prevederilor legale în vigoare. după caz. În cazul nerespectării acestei obligaţii. ce au fost efectuate/eliberate de alţi furnizori în baza acestor formulare şi decontate de casele de asigurări de sănătate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. numai formularele cu regim special aprobate. modelul de scrisoare medicală este prevăzut în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. să asigure acordarea serviciilor medicale prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază. să utilizeze pentru prescrierea medicamentelor cu sau fără contribuţie personală şi după caz.. scrisoarea medicală conţine obligatoriu numărul contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate pentru furnizare de servicii medicale de recuperare. 30. scrisoarea medicală este un document tipizat. care se întocmeşte în două exemplare. 182 . medicină fizică şi balneologie şi se utilizează numai de către medicii care desfăşoară activitate în baza acestui contract. 23.

lista cu bolnavii cu afecţiuni cronice aflaţi în evidenţa proprie şi lunar mişcarea acestora. 1389/2010şi au avut în vedere toate cheltuielile aferente serviciilor medicale . serviciile medicale acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate.caz sunt cele prevăzute în anexa nr. …………. în situaţia în care baza de tratament nu se află în structura reţelei sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii sau aparţine unor ministere cu reţele sanitare proprii. 34. să solicite începând cu data implementării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate acest document titularilor acestuia în vederea acordării serviciilor medicale. Modalităţi de plată ART.consultaţie şi tariful pe serviciu medical . 37. 1389/2010. medicină fizică şi balneologie. transmiterea se poate face şi prin intermediul asiguratului.. să raporteze în vederea contractării la casa de asigurări de sănătate. 10 (1) Valoarea contractului rezultă din tabelul de mai jos: ______________________________________________________________________________ | Tipul serviciului | Numărul de | Tariful pe serviciu | Valoare | | | servicii negociat | medical-consulta ie*/| .. este tariful pe serviciu medical . medicină fizică şi balneologie.consultaţii şi numărului de cazuri de recuperare. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. conform contractelor încheiate cu fiecare casă de asigurări de sănătate. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . medicului de familie pe lista căruia este înscris asiguratul. dovada de evaluare a furnizorului. să întocmească evidenţe distincte şi să raporteze distinct serviciile realizate. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. prin scrisoare medicală. 9 Modalitatea de plată a serviciilor medicale de recuperare. să depună la casa de asigurări de sănătate cu care încheie contract o declaraţie pe propria răspundere cu privire la contractele încheiate cu alte case de asigurări de sănătate. 35. să reînnoiască pe toată perioada de derulare a contractului. acordate în unităţi sanitare ambulatorii de recuperare-reabilitare în sistemul asigurărilor de sănătate. 36. să transmită rezultatul investigaţiilor medicale paraclinice recomandate. 7 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor. prevăzute în anexa nr. dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la furnizor. ART. medicină fizică şi balneologie 183 .32. 33.2012.consultaţie şi tariful pe caz. …………. exprimat în lei. VI.consultaţii şi numărului de cazuri de recuperare.lei | | | (orientativ) | caz* | | |____________________|___________________|______________________|______________| | 0 | 1 | 2 | 3 = 1 x 2 | |____________________|___________________|______________________|______________| | Servicii medicale -| | | | | consulta ii | | | | |____________________|___________________|______________________|______________| | Servicii medicale -| | | | | cazuri | | | | |____________________|___________________|______________________|______________| | | | | | |____________________|___________________|______________________|______________| * Tariful pe serviciu medical . casele de asigurări de sănătate contractează şi decontează contravaloarea serviciilor medicale . 7 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. după caz.

..... lei ..la nivelul tarifelor din anexa nr. Decontarea lunara a cazurilor finalizate se realizează la tariful contractat daca numărul mediu al zilelor de tratament este mai mare sau egal cu 8...Suma aferentă trimestrului II ... lei 184 ........... diminuate cu contravaloarea cheltuielilor materiale necesare funcţionării şi administrării unităţilor... respectiv se acordă sumele reprezentând manopera........... din care: .... este de ...................luna II .... 11 (1) Decontarea lunară a serviciilor medicale de recuperare.... lei...... lei .... lei ..Suma aferentă trimestrului I ........5.... medicină fizică şi balneologie şi raportate în luna respectivă. ART.consultaţie şi a tarifului pe serviciu . lei.... O cură de tratament de recuperare.... lei ........ în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la încheierea fiecărei luni.. pe baza facturii şi a documentelor justificative depuse de furnizori la casa de asigurări de sănătate până la data de ..caz. lei ..luna III .. din care: ...... Toate documentele necesare decontării se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate prin semnătura reprezentanţilor legali ai furnizorilor.... În situaţia în care o cură de recuperare. acordate în unităţile sanitare ambulatorii de recuperare în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. decontarea lunară a cazurilor finalizate se face la un tarif stabilit conform formulei:Tarif contractat (140 lei) x număr mediu al zilelor de tratament realizat într-o lună / 10 (număr mediu zile de tratament contractat).. medicamentele şi materialele sanitare..............5...Suma aferentă trimestrului III . (2) Valoarea contractului pentru serviciile medicale de recuperare. din care: . medicină fizică şi balneologie se întrerupe.....luna V ... medicină fizică şi balneologie întreruptă se consideră o cură finalizată.. medicină fizică şi balneologie realizate şi a tarifelor pe serviciu medical ..... medicină fizică şi balneologie........... lei......luna IV ... Cura de recuperare.luna VI .luna VII ..... motivul întreruperii şi numărul de zile efectuat faţă de cel recomandat..... lei. 7 la ordin.. furnizorul are obligaţia de a anunţa casa de asigurări de sănătate despre întreruperea curei...... (2) Suma contractată se defalchează pe trimestre şi pe luni........ medicină fizică şi balneologie..... medicină fizică şi balneologie în ambulatoriu se decontează în luna următoare celei în care a fost finalizată această cură.. se face pe baza numărului de servicii medicale consultaţii şi a numărului de cazuri de recuperare...... din care: ... în limita sumelor contractate. lei ........... ţinându-se cont şi de activitatea specifică sezonieră: Suma anuală contractată este de ....... Numărul mediu al zilelor de tratament realizat într-o lună se calculează împărţind numărul total al zilelor de tratament efectuate.... corespunzătoare cazurilor finalizate la numărul de cazuri finalizate de recuperare.medical ......... acordate în unităţile sanitare ambulatorii de recuperare în sistemul asigurărilor sociale de sănătate... Pentru un număr mediu al zilelor de tratament realizat intr-o luna mai mic de 8....... lei..luna I .....

........... ... precum şi cu datele aferente tuturor medicilor de specialitate care îşi desfăşoară activitatea în sistem integrat...luna XII .................... ........................luna IX ..... deschis la Banca .............................. (3) Clauze speciale ............................................. Prenume: .... Cod numeric personal: .............. medicină fizică şi balneologie. acordate în unităţi sanitare ambulatorii de recuperare în sistemul de asigurări sociale de sănătate........ ART... din care: ....................................... se aplică prevederile legislaţiei în vigoare.................... lei.... Codul de parafă al medicului: ...... se face în contul nr................... se va completa cu programul de lucru stabilit pentru cabinetele respective.......... furnizate în baza prezentului contract................ 12 Plata serviciilor medicale de recuperare.............. Prenume: ............ lei ............................. Clauze speciale 185 .............. lei ............................................... sau contul nr............... lei ............................. deschis la Trezoreria statului............. Codul de parafă al medicului: ...... -----------*) În cazul cabinetelor din ambulatoriul integrat al spitalului......................... ...... ........... Grad profesional: .......... Calitatea serviciilor medicale de recuperare............................... În caz contrar.......... medicină fizică şi balneologie din componenţa cabinetului medical cu care s-a încheiat contractul: a) Medic Nume: .................................. ART............................. Grad profesional: ....... Cod numeric personal: .... IX.se completează pentru fiecare cabinet medical*) şi fiecare medic de recuperare.. lei................... ore/zi c) ... elaborate în conformitate cu prevederile legale în vigoare....... medicină fizică şi balneologie cu care casa de asigurări de sănătate a încheiat contract este direct răspunzător de corectitudinea datelor raportate.......... ore/zi b) Medic Nume: ................. lei ....... Program zilnic de activitate .... VII. medicină fizică şi balneologie ART..................................... 13 Serviciile medicale de recuperare................... medicină fizică şi balneologie.....................luna XI .. 14 Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale partea în culpă datorează daune-interese. Răspunderea contractuală ART....................luna X .................................. VIII...... Program zilnic de activitate .. trebuie să respecte criteriile privind calitatea serviciilor medicale acordate asiguraţilor.Suma aferentă trimestrului IV ................ 15 Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale de recuperare..luna VIII ......

intervenită după data semnării contractului şi care împiedică executarea acestuia. acolo unde este cazul. cu 10%. b) la a doua constatare. În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni. împrejurări ca: război. 8 pct.. în vederea decontării acestora.2012. suspendare şi încetare a contractului ART. inclusiv prescriere de medicamente cu şi fără contribuţie personală din partea asiguratului fără aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate/Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. prescrieri de medicamente cu şi fără contribuţie personală din partea asiguratului şi ale unor materiale sanitare şi/sau recomandări de investigaţii paraclinice care nu sunt în conformitate cu reglementările legale în vigoare aplicabile în domeniul sănătăţii. fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului. medicină fizică şi balneologie aferente lunii în care s-au produs aceste situaţii. …………. revoluţie. condiţii de reziliere. este considerată forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. 7. 25 şi 26 se va diminua contravaloarea serviciilor de recuperare. cu 30%. 16. b) la a doua constatare. cu 20%. 15. cu 20%. c) la a treia constatare. cu 30%. Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră. 2. (3) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. respectiv Municipiul Bucureşti. mari inundaţii. nu au fost efectuate cu recuperarea contravalorii acestor servicii. în sensul acestei clauze. precum şi neeliberarea prescripţiei medicale ca urmare a actului medical propriu. ART. 11. 18 (1) În cazul în care se constată: nerespectarea programului de lucru stabilit conform prezentului contract. 5. (2) În cazul în care se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 17 Efectuarea de servicii medicale peste prevederile contractuale se face pe proprie răspundere şi nu atrage nicio obligaţie din partea casei de asigurări de sănătate cu care s-a încheiat contractul. 16 Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor. în urma controlului efectuat de către serviciile specializate ale caselor de asigurări de sănătate că serviciile raportate conform contractului. 12. 1. 6. se diminuează cu 30% 186 . c) la a treia constatare. medicină fizică şi balneologie aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii. 3. după cum urmează: a) la prima constatare. se diminuează contravaloarea serviciilor medicale de recuperare. 8. prin care să se certifice realitatea şi exactitatea faptelor şi împrejurărilor care au condus la invocarea forţei majore şi. după cum urmează: a) la prima constatare. 18. 8 pct. cutremur. Sancţiuni. partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen. X. embargo. 10. Sunt considerate forţă majoră. 21. 13. 19. de asemenea. 20 şi 27 precum şi constatarea.ART. de la încetarea acestui caz. pentru fiecare dintre aceste situaţii. 14. Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile calendaristice de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul judeţ. 1389/2010 sau neeliberarea acesteia. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 17. pentru primele 30 de zile din perioada cuprinsă în scrisoarea medicală. cu 10%. completarea scrisorii medicale prin utilizarea unui alt formular decât cel prevăzut în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.

a). c) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar. e) nerespectarea termenelor de depunere a facturilor însoţite de documentele justificative privind activităţile realizate conform prezentului contract. în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobării acestei măsuri. 16). respectiv 3 luni într-un an. 19). 12). pentru o perioadă de două luni consecutive în cadrul unui trimestru. f) la a doua constatare a nerespectării oricăreia dintre obligaţiile contractuale prevăzute la art. 1).contravaloarea serviciilor de recuperare. 11). 10). 17). ca urmare a constatării următoarelor situaţii: a) dacă furnizorul de servicii medicale nu începe activitatea în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnării contractului de furnizare de servicii medicale. după caz. 15). 6). b) dacă din motive imputabile furnizorului acesta îşi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice. (2) şi (3) se utilizează conform prevederilor legale în vigoare. 7). respectiv serviciile raportate pentru asiguraţii cu afecţiuni confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate nu se decontează de casa de asigurări de sănătate. respectiv de la încetarea valabilităţii acesteia. (1). g) la a patra constatare a nerespectării oricăreia dintre obligaţiile prevăzute la art. 33. în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor realizate. printr-o notificare scrisă a caselor de asigurări de sănătate. în cazul celorlalte forme de organizare a cabinetelor medicale. h) refuzul furnizorului de servicii medicale de a pune la dispoziţia organelor de control ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ale casei de asigurări de sănătate actele de evidenţă financiar-contabilă a serviciilor furnizate conform contractelor încheiate şi documentele justificative privind sumele decontate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. (1) şi (2) şi (3) se face prin plata directă sau executare silită pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. 8 pct. (1) şi (2) şi (3) casele de asigurări de sănătate ţin evidenţa distinct pe fiecare medic/furnizor. medicină fizică şi balneologie aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii. (2) şi (3) se face din prima plată care urmează a fi efectuată pentru furnizorii care sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. 13). 8). i) dacă se constată nerespectarea programului de lucru prevăzut în contract prin lipsa nejustificată a medicului timp de 3 zile consecutive în cazul cabinetelor medicale individuale. ART. (5) Pentru cazurile prevăzute la alin. 14). (1) şi alin. 20) şi 27) precum şi a faptului că serviciile raportate conform contractului în vederea decontării acestora nu au fost efectuate (cu excepţia situaţiilor în care vina este exclusiv a medicului/medicilor. contractul se modifică în mod corespunzător prin excluderea 187 . inclusiv ambulatoriul integrat. 2).cu recuperarea contravalorii acestor servicii. 3). (4) Reţinerea sumelor conform prevederilor alin. consultaţiile. conform solicitării scrise a organelor de control în ceea ce priveşte documentele şi termenele de punere la dispoziţie a acestora. d) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a dovezii de evaluare a furnizorului. (7) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condiţiile alin. 21) şi 26). medicină fizică şi balneologie se reziliază de plin drept. 9. 8 pct. 19 Contractul de furnizare de servicii medicale de recuperare. 8 pct. 18). (8) În cazul în care se constată nerespectarea obligaţiei prevăzută la art. 5). (6) Recuperarea sumei conform prevederilor alin. caz în care contractul se modifică prin excluderea acestuia/acestora) .

a4) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual. printr-o notificare scrisă. 45 alin. medicină fizică şi balneologie sau al casei de asigurări de sănătate. în cazul în care contractul încetează/se modifică din nou. 20 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale de recuperare. casele de asigurări de sănătate nu vor mai intra în relaţii contractuale cu furnizorii respectivi până la următorul termen de contractare. 23). 21 alin. 18 alin. (5) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . casele de asigurări de sănătate nu vor accepta înregistrarea în niciun alt contract a persoanei/persoanelor respective până la următorul termen de contractare.medicului/medicilor în cazul cărora s-a constatat nerespectarea nejustificată a programului de lucru timp de 3 zile consecutive. (3) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate se modifică prin excluderea din contract a uneia sau mai multor persoane înregistrată/înregistrate în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate şi care desfăşoară activitate sub incidenţa acestuia la furnizorii respectivi. dar nu mai puţin de 6 luni de la data încetării contractului. cu indicarea motivului şi a temeiului legal. (4) După reluarea relaţiei contractuale. c) acordul de voinţă al părţilor. a2) încetare prin faliment. (1) şi (2). 1389/2010. (1) lit. (3). 24. e) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al casei de asigurări de sănătate printr-o notificare scrisă privind expirarea termenului de suspendare a contractului în condiţiile art. după caz. ART. 22).2012. j) în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la art. din motive imputabile acestora. b) din motive imputabile furnizorului. a) din prezentul contract. respectiv nu vor mai accepta înregistrarea persoanelor prevăzute la alin. cu excepţia revocării dovezii de evaluare a furnizorului. casele de asigurări de sănătate nu vor mai încheia contracte cu furnizorii respectivi. (3). precum şi la prima constatare după aplicarea măsurii prevăzută la art. lichidare. (5) În cazul în care furnizorii intră în relaţii contractuale cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate pentru mai multe sedii secundare/puncte de lucru. desfiinţare sau reprofilare a furnizorului de servicii medicale. a3) încetarea definitivă a activităţii casei de asigurări de sănătate. k) odată cu prima constatare după aplicarea de 3 ori a măsurilor prevăzute la art. 8 pct. dizolvare cu lichidare. 188 . (2) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate a încetat din motive imputabile furnizorilor. din motive imputabile furnizorilor sau persoanelor prevăzute la alin. pentru obligaţia prevăzută la art. 18 alin. 8 pct. a5) medicul titular al cabinetului medical individual renunţă sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România. pentru fiecare situaţie. nominalizate în contract. prin reziliere. (3) în contractele încheiate cu aceşti furnizori sau cu alţi furnizori pentru aceste persoane care prin activitatea lor au condus la încetarea/modificarea contractului. dar nu mai puţin de 6 luni de la data modificării contractului. medicină fizică şi balneologie încetează la data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii: a) de drept la data la care a intervenit una din următoarele situaţii: a1) furnizorul de servicii medicale de recuperare îşi încetează activitatea în raza administrativ-teritorială a casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală. d) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale de recuperare. cu modificările şi completările ulterioare şi art. 32) şi 37 din prezentul contract. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreşte încetarea contractului.

8 pct. a) subpct. până la încetarea cazului de forţă majoră. 1389/2010. (1) lit. dar nu mai mult de 6 luni. la sediul părţilor. a4. 189 . constatată de către casele de asigurări de sănătate din evidenţele proprii sau ca urmare a controalelor efectuate la furnizori. 24 Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris prin scrisori recomandate cu confirmare de primire. pe bază de documente justificative prezentate casei de asigurări de sănătate. a2. precum şi pentru unităţile sanitare ambulatorii. Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 5 zile lucrătoare de la momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părţi contractante schimbarea survenită.c) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate pentru anii 2011 2012. (2) Situaţiile prevăzute la art. prin fax sau direct. cu modificările şi completările ulterioare şi nerespectarea obligaţiei prevăzută la art. medicină fizică şi balneologie se suspendă cu data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii: a) încetarea valabilităţii sau revocarea de către autorităţile competente a oricăruia dintre documentele prevăzute la art. 23 Prezentul contract poate fi reziliat de către părţile contractante datorită neîndeplinirii obligaţiilor contractuale. a3. (2) Decontarea serviciilor medicale contractate. a) subpct. cu condiţia ca furnizorul să facă dovada demersurilor întreprinse pentru actualizarea acestuia. a) . pentru motive obiective. 22 (1) Situaţiile prevăzute la art. sau până la data ajungerii la termen a contractului. a1) se notifică casei de asigurări de sănătate cu cel puţin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreşte încetarea contractului. prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricărei persoane interesate. d) de la data la care casa de asigurări de sănătate este înştiinţată de decizia Colegiului teritorial al Medicilor de suspendare din calitatea de membru sau suspendare din exerciţiul profesiei a medicului titular al cabinetului medical individual. sub condiţia notificării intenţiei de reziliere cu cel puţin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreşte rezilierea. suspendarea se aplică corespunzător numai medicului aflat în contract. 19 şi la art. pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale. care se află în această situaţie. suspendarea operează pentru o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice de la data încetării valabilităţii/revocării acestuia. (2). raportate şi validate conform contractelor încheiate se suspendă. după caz. suspendarea se face după 30 de zile calendaristice de la data la care casa de asigurări de sănătate a efectuat ultima plată către furnizor. efectuate. centrele de diagnostic şi tratament. 35 din prezentul contract. e) nerespectarea de către furnizorii de servicii medicale a termenelor de plată a contribuţiei la Fond.prevederile alin. XI. (1) lit. de la data de înregistrare a documentului prin care se constată nesoluţionarea pe cale amiabilă a unor litigii între părţile contractante doar până la data la care contravaloarea acestor servicii medicale atinge valoarea concurentă a sumei care a făcut obiectul litigiului. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 21 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale de recuperare. centrele medicale aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. până la data la care aceştia îşi achită obligaţiile la zi sau până la data ajungerii la termen a contractului. 14 alin. ART. Corespondenţa ART. 20 alin. ART. b) în cazurile de forţă majoră confirmate de direcţiile de sănătate publice competente. 20 alin. din oficiu. (3) şi (4) se aplică în mod corespunzător pentru fiecare dintre sediile secundare/punctele de lucru. c) la solicitarea furnizorului. (1) lit. dar nu mai mult de 1/3 din sumele lunare care urmează a fi decontate. ART. a5 se constată de către casa de asigurări de sănătate.

... depuse de furnizor la casa de asigurări de sănătate . 26 (1) În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie. Director executiv al Direc iei Rela ii contractuale........ zile înaintea datei de la care se doreşte modificarea....... ... nr.. ...... derularea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă...... valabilă la data încheierii contractului. medicină fizică şi balneologie în ambulatoriu în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiat astăzi ... după caz...... Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putinţă spiritului contractului...... Reprezentant legal. Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale de recuperare.......... (2) Pe parcursul derulării prezentului contract........... XIV........... în limita fondului aprobat pentru asistenţa medicală de recuperare.. ART........dovada de evaluare a furnizorului nr.... Soluţionarea litigiilor ART................XII.... medicină fizică şi balneologie nr............... Contencios ANEXA 1 la contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate de recuperare.. . celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate...... ART............................................ 28 (1) Litigiile legate de încheierea. avându-se în vedere condiţiile de contractare a sumelor iniţiale..director general..... Director executiv al Direc iei economice.. după caz... în două exemplare a câte ......... .............. pagini fiecare........ sub rezerva notificării scrise a intenţiei de modificare şi a propunerilor de modificare cu cel puţin .. .... clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător....................................... ... Documentele pe baza cărora se încheie contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate de recuperare.. 27 Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă.... Modificarea se face printr-un act adiţional semnat de ambele părţi şi este anexă a acestui contract......cererea/solicitarea pentru intrarea în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate... (2) Litigiile nesoluţionate dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate conform alin......... Vizat Juridic............... care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract........... la iniţiativa oricărei părţi contractante... CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE Preşedinte ........ organizată conform reglementărilor legale în vigoare sau de către instanţele de judecată... 25 Prezentul contract se poate modifica prin negociere şi acord bilateral................. XIII..... ..... medicină fizică şi balneologie.. . Modificarea contractului ART..................... Alte clauze ........ câte unul pentru fiecare parte contractantă.. ... 190 ....... valoarea contractuală poate fi majorată prin acte adiţionale..... (1) se soluţionează de către Comisia de Arbitraj care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate........

.. ...copie a actului de identitate pentru medici şi personalul mediu sanitar. .notă de fundamentare privind: a) numărul maxim de proceduri care pot fi efectuate pe fiecare aparat / oră.. . . pentru personalul mediu sanitar valabil la data încheierii contractului........G...lista personalului medico-sanitar care îşi exercită profesia la furnizor şi programul de lucru al acestuia... . 191 ... pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . ..2012. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal... depuse în copie... pe fiecare pagină.....A................ ...... .A.... .... ..... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.. conform fişelor tehnice ale aparatelor.. . având în vedere prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr.. după caz) al reprezentantului legal ..certificatul de membru al O...............dovada plăţii la zi a contribuţiei la Fondul pentru asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii... ... ...cont nr.... valabilă la data încheierii contractului....documentul care atestă gradul profesional pentru medicii nr......R. b) numărul maxim de proceduri / oră posibil de efectuat în cadrul programul de lucru de către personalul mediu sanitar care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la furnizor.. .... efectuată conform prevederilor legale în vigoare.. sunt certificate pentru conformitate prin sintagma "conform cu originalul" şi prin semnătura reprezentantului legal..copia actului doveditor prin care personalul medico-sanitar îşi exercită profesia la furnizor nr. ………….. .....M.programul de lucru al furnizorului.. .... .......cod de înregistrare fiscală ..declaraţie pe propria răspundere cu privire la contractele încheiate cu alte case de asigurări de sănătate (modelul din anexa nr... ....cod unic de înregistrare nr. deschis la Banca ........ 8 C la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.M. 1389/2010).certificat de membru al Colegiului Medicilor din România (pentru fiecare medic) nr.... .......lista cu tipul şi numărul de aparate aflate în dotare..dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul medicosanitar care îşi desfăşoară activitatea la furnizor într-o formă prevăzută de lege şi care este înregistrat în contract funcţionează sub incidenţa acestuia.... ..............dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor valabilă la data încheierii contractului....... .... deschis la Trezoreria statului.....M....... sau cont nr........ sau codul numeric personal (copie BI/CI..... cu modificările şi completările ulterioare Documentele necesare încheierii contractelor.......

cobaltoterapie 144 lei/şedin ă 3. (3) lit. În unităţile spitaliceşti.2012.accelerator liniar 2 D 180 lei/şedin ă 4. Servicii medicale spitaliceşti pentru patologia care necesită internare în condiţiile prevăzute la art. precum şi serviciile acordate de către medicii din camerele de gardă şi din structurile de urgenţă din cadrul spitalelor. în cadrul programului normal de lucru. conform notei de fundamentare a tarifului completată prin utilizarea modelului prevăzut în anexa nr. 1.spitalizare de zi ce se pot acorda în unităţi sanitare autorizate de Ministerul Sănătăţii să efectueze aceste servicii. 1. servicii medicale . altele decât cele prevăzute la pct. 61 alin. Radioterapie cu ortovoltaj/kilovoltal 29 lei/şedin ă 2. 1706/2007 privind conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor.2. Pentru cazurile rezolvate în regim de spitalizare de zi în camerele de gardă şi în structurile de urgenţă din cadrul spitalelor.1 şi care sunt acordate de către medicii din unităţile sanitare cu paturi în cadrul programului normal de lucru.accelerator liniar 3 D 320 lei/şedin ă 5. Radioterapie cu megavoltaj . 2 lit. Un serviciu medical spitalicesc prin spitalizare de zi reprezintă totalitatea investigaţiilor.p). 2. care nu necesită internare prin spitalizare continuă. 16 A la ordin. Serviciile medicale de tip spitalicesc . se întocmeşte o fişă pentru spitalizare de zi după modelul prevăzut în anexa nr. servicii medicale prezentate la pct. tipurile de servicii medicale ce pot fi furnizate în regim de spitalizare de zi sunt: 1. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. precum şi serviciile medicale de mai jos cu tarifele maximale decontate de casele de asigurări de sănătate. cu modificările şi completările ulterioare. Brahiterapie 302 lei/şedin ă 192 . Radioterapie cu megavoltaj . tariful pe caz rezolvat este cel negociat de casele de asigurări de sănătate cu unităţile spitaliceşti. Servicii medicale spitaliceşti care nu necesită internarea. 1.ANEXA 16 PACHET DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ CAPITOLUL I Pachet de servicii medicale de bază A. prestate în regim de spitalizare de zi. B. cu modificările şi completările ulterioare. altele decât spitalele de urgenţă. sunt cele prevăzute la punctul 1. inclusiv monitorizarea bolilor cronice pentru care aprobarea unor medicamente se realizează prin comisiile organizate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în acest scop.Radioterapie 1. a) . a) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .2.1. aferente: ____________________________________________________________________________ Tarif maximal decontat de casa de asigurări de sănătate (lei/serviciu medical) ____________________________________________________________________________ a) . 3 la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. tratamentelor şi procedurilor medicale acordate pentru rezolvarea unui caz.caz rezolvat pentru situaţiile care nu necesită spitalizare continuă. altele decât spitalele de urgenţă. Radioterapie cu megavoltaj . 1389/2010.

canin semiinclus). sec iune tendoane mână. ruptură chist sinovial picior. infiltra ie trigeminală 26. bursită cot. adâncirea şan ului vestibular sau lingual.Servicii medicale ortopedie: . din i din focarul de fractură.15 i) . amputa ie radiculară.11 . canin inclus. chisturi 128.corec ie fren. premolarizare. molar semiinclus.00 k) . pterigion.amniocenteză***) 900.00 n) .anestezie generală 300.93 .Implant de cristalin**) 247. sec iune tendoane picior. excizie forma iune tumorală. plăgi.80 Tratamentul hiperplaziei mucoasei tuberozitare.biopsie de vilozită i coriale***) 900. electrorezec ie 48. lipoame. tariful maximal este de 350 lei/lună/pacient ------------ 193 .monitorizare bolnavi HIV/SIDA*) 200/lună/pacient p) – tratamentul şi profilaxia rabiei 40 / serviciu (administrare) b) c) d) e) f) NOTĂ: Pentru pacienţii la care se monitorizează rezistenţa la tratamentul retroviral. adenoidectomie.00/şedin ă . polipectomie nazală 116.. chist sinovial.din i ectopici.eviscera ie. alveoloplastie.63 .rezec ie septală.Servicii medicale flebologie (opera ie flebologie) 92. metoda chirurgicală ortodontică (tunelizare) .anestezie generală inhalatorie 239. B): .Servicii de mică chirurgie: tumorete.Anestezie (numai ca urmare a unui serviciu medical prevăzut la pct.Servicii medicale ORL: . orjelet.99 .anestezie locoregională de infiltra ie 114. artroscopie genunchi. bursită genunchi.Servicii medicale de oftalmologie: .66 o) .de păr i moi).06 .50/şedin ă .rahianestezie 158.Litotritie 350.54 .Chirurgie maxilo-facială/chirurgie orodentară Odontectomie (molar inclus.66 h) . entropion.opera ie cu lambou 190. excizia bridelor 57. tratament hiperostoză tuberozitară 86.57 g) . glaucom. Dupuytren. amputa ie deget mână.62 l) . abcese. extirparea forma iunilor tumorale (osoase .00 m) . rezec ie apicală cu obtura ie/fără obtura ie.halux valgus. strabism. amigdalectomie.09 j) .Întrerupere de sarcină cu recomandare medicală 28.Chimioterapie*) 48.anestezie locală 16.95 . crioaplica ie. superior sau inferior. regularizare creastă hemiarcadă.anestezie de contact şi infiltra ie 46. excizia hiperplaziei de mucoasă.87 .38 . chist sinovial picior 128.

iar amniocenteza la gravide în trimestrul II de sarcină.) 7. politraumatisme cu afectare scheletală multiplă. scintigrafie. accidente cerebro-vasculare acute şi afecţiuni ale aortei. RMN. monotraumatisme: . traumatisme vertebro-medulare 2. angiografie.analiza ADN prin PCR a cromozomilor 13. 21. ***) Biopsia de vilozităţi coriale se decontează la gravide în trimestrul I de sarcină. în primele 24 . hemoragii interne (după stabilizarea funcţiilor vitale) 4.72 de ore. Edwards. investigaţii medicale paraclinice.afecţiuni în care au fost epuizate toate celelalte posibilităţi de explorare. ischemie mezenterică. corpi străini metalici. . Pentru stabilirea diagnosticului pot fi recomandate servicii medicale de înaltă performanţă: CT. RMN. NOTĂ: 1. urgenţe abdomino-pelvine netraumatice (de ex. ocluzie intestinală. insuficienţă respiratorie acută prin suspiciune de embolie pulmonară 6.torace . nevizualizate CT 3.abdomino-pelvine . cu justificare din punct de vedere medical 5. sarcină în primele 3 luni) Explorări prin rezonanţă magnetică nucleară (RMN) 1. peritonită. în tarifele aferente acestora este inclusă şi prelucrarea probelor prelevate . angiografie se decontează în următoarele condiţii: .fracturi cominutive şi/sau deschise cu interesare de vase ale extremităţilor 3. cheltuieli privind pregătirea sălii de operaţie. precum şi cheltuieli indirecte).cranio-cerebrale . Serviciile medicale de înaltă performanţă: CT. Patau. accidente vasculare cerebrale şi afecţiuni ale aortei. Tarifele cuprind toate cheltuielile aferente serviciului medical (cheltuieli de personal. după cum urmează: Explorări computer-tomograf (CT) 1. necroza aseptică de cap femural 5. în primele 24 . 2. 18.urgenţe medico-chirurgicale majore. cu dilacerare de părţi moi şi/sau afectare de organe interne 2.coloană vertebrală . urgenţe în patologia demielizantă (nevrita optică. parapareze brusc instalate) 194 .*) Tariful nu cuprinde medicamentele specifice nominalizate prin programul naţional cu scop curativ şi suportate din fondul alocat pentru programul naţional cu scop curativ. **) Tariful nu cuprinde contravaloarea lentilei intraoculare. pancreatită acută. anevrism aortic etc. meningo-encefalită acută 8. cheltuieli cu medicamentele şi materialele sanitare. X şi Y pentru diagnosticarea sindromului Down. cu justificare din punct de vedere medical. patologia oncologică indiferent de localizare 4. valve. scintigrafie. a sexului fetal şi anomalii numerice a cromozomilor sexuali. efectuată numai de către medicii de specialitate obstetrică-ginecologie cu supraspecializare în medicină fetală. stări comatoase Examenul CT va înlocui examenul RMN la asiguraţii cu contraindicaţii (prezenţă de stimulatoare cardiace.72 de ore.

insuficienţă cardiacă severă. sarcină. 195 . tromboembolismul pulmonar 2. până la rezolvarea situaţiei de urgenţă. .Examenul RMN va înlocui examenul CT la asiguraţii cu contraindicaţii (insuficienţă renală. . în primele 24 . spitalul acordă serviciile medicale pentru situaţiile de urgenţă având obligaţia să evalueze situaţia medicală a pacientului şi să îl externeze dacă serviciile medicale de urgenţă nu se mai justifică. 113 şi 114 din Codul penal şi în cazurile dispuse prin ordonanţă a procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale.naşterea. . accidentul vascular cerebral ischemic acut.boli cu potenţial endemo-epidemic până la rezolvarea completă a cazului. . La solicitarea pacientului se poate continua internarea cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale spitaliceşti de către acesta. care necesită izolare sau internare obligatorie.72 de ore.situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care au acest potenţial până la rezolvarea situaţiei de urgenţă. alergie la substanţele de contrast iodate) Explorări scintigrafice 1. .diagnosticul şi tratamentul nu pot fi monitorizate în ambulatoriu. CAPITOLUL III Pachet de servicii medicale spitaliceşti pentru persoanele care se asigură facultativ pentru sănătate .boli cu potenţial endemo-epidemic până la rezolvarea completă a cazului. 105. accidente coronariene acute 3. cu aspect CT neconcludent Explorări angiografice: .urgenţe medico-chirurgicale în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care au acest potenţial.afecţiuni vasculare indiferent de localizare CAPITOLUL II Pachet minimal de servicii medicale în asistenţa medicală spitalicească În situaţia în care pacientul nu poate dovedi achitarea la zi a contribuţiei datorate la fond. cu justificare din punct de vedere medical.tratamentul bolnavilor psihic prevăzuţi la art. Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor beneficiari ai pachetului minimal de servicii medicale sunt: .

1. mii lei ______________________________________________________________________________ | ELEMENTE DE CHELTUIELI | Clasifica ie | Valoare | | | bugetară | | |_____________________________________________________|______________|_________| | CHELTUIELI CURENTE (I + II + VI) | 01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Cheltuieli salariale în bani | 10. după caz. Ultima formă a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011 valabilă la 31.2011 şi la 31.02 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Indemniza ii de conducere | 10.01. 4.2011.04 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Alte sporuri | 10. pe elemente de cheltuieli*) -----------*) Se completează pentru fiecare secţie/compartiment pentru care plata se face prin tarif mediu pe caz rezolvat. 6.01.09 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Indemniza ii plătite unor persoane din afara | 10.01.01.01.. Pentru serviciile medicale acordate în regim de spitalizare de zi. aprobată de ordonatorul de credite.01.01.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Salarii de merit | 10.ANEXA 16 A Documentele necesare pentru fundamentarea tarifului mediu pe caz rezolvat. de bolnavi internaţi pentru care au fost efectuate aceste servicii.09.06 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Ore suplimentare | 10. Fişa de fundamentare a tarifului pentru anul 2012. Ştatul de personal 2.2011 sau 30.01.01.12.2011.14 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Aloca ii pentru locuin e | 10.16 | | 196 . Lista investigaţiilor paraclinice/serviciilor medicale clinice . pe bază de tarif pe zi de spitalizare şi pentru fiecare structură de spitalizare de zi pentru care plata serviciilor medicale acordate în regim de spitalizare de zi se face pe caz/serviciu medical. Stocul de medicamente. la fundamentarea tarifului pe caz/serviciu se prezintă: modelul de pacient şi lista şi numărul serviciilor medicale necesare pentru rezolvarea cazului/serviciului medical. efectuate în alte unităţi sanitare: nr.03 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Spor de vechime | 10. 3. 7.08 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Prima de vacan ă | 10.01.12 | | | unită ii | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Indemniza ii de delegare | 10.12.12. materiale sanitare şi reactivi la 01.01. a tarifului pe zi de spitalizare. a tarifului pe caz/serviciu pentru serviciile acordate în regim de spitalizare de zi.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Salarii de bază | 10.consultaţii interdisciplinare.01. valoare şi nr.2011.13 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Indemniza ii de detaşare | 10.01. tipul. Execuţia bugetului instituţiei sanitare publice la data de 31.07 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Fond de premii | 10. 5.

04.01. internet | 20.01.03 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Contribu ii de asigurări sociale de stat | 10.04.01.02 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Medicamente | 20.04 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Carburan i şi lubrifian i | 20.04.TOTAL | 20 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Bunuri şi servicii | 20.01. radio.04 | | | muncă şi boli profesionale | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Contribu ii pentru concedii şi indemniza ii | 10.04 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.03.01.30 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Contribu ii | 10.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Materiale sanitare | 20.07 | | | salariale | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII .03. TV.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Furnituri de birou | 20.01.03.09 | | | cu caracter func ional | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Alte bunuri şi servicii pentru între inere şi | 20.02 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Reactivi | 20.06 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Contribu ii la fondul de garantare a crean elor | 10.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Hrană pentru animale | 20.03.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Materiale pentru cură enie | 20.05.03.01.30 | | |_____________________________________________________|______________|_________| 197 .02 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Medicamente şi materiale sanitare | 20.30 | | | func ionare | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Repara ii curente | 20.08 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Materiale şi prestări servicii pentru între inere | 20.04.|_____________________________________________________|______________|_________| | Alte drepturi salariale în bani | 10.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Contribu ii de asigurări de şomaj | 10.06 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Transport | 20. iluminat şi for ă motrică | 20.03 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Hrană pentru oameni | 20.01.01.04 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Hrana | 20. canal şi salubritate | 20. telecomunica ii.03.03 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Dezinfectan i | 20.03.02 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Încălzit.05 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Alte obiecte de inventar | 20.03 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Apa.01.01.05 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Piese de schimb | 20.03.02 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Contribu ii de asigurări sociale de sănătate | 10.07 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Poşta.03 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Contribu ii de asigurări pentru accidente de | 10.

.....01. | | | | potrivit dispozi iilor legale | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Alte cheltuieli | 20.....12 | | | spitalelor | | | |_____________________________________________________|______________|_________| MANAGER ....06 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Deplasări interne...11 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Consultan ă şi expertiză | 20...30 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂ I ALE | 51 | | | ADMINISTRA IEI PUBLICE ..25 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Transferuri din bugetul de stat către bugetele | 51.........13 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Protec ia muncii | 20..01......11 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Transferuri pentru finan area investi iilor | 51.. DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL . transferuri | 20.....24 | | | externe | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din | 20..01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Deplasări în străinătate | 20.02.01.| Deplasări. publica ii şi materiale documentare | 20.08 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Transferuri pentru repara ii capitale la spitale | 51.03 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Programe pentru sănătate | 51..38 | | | locale pentru finan area unită ilor de asisten ă | | | | medico-sociale | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Aparatură şi echipamente de comunica ii în urgen ă | 51...25 | | | ac iuni în reprezentarea intereselor statului. detaşări.06.....09 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Căr i.06..01... detaşări..14 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor | 20.3 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Protocol şi reprezentare | 20..02 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Materiale de laborator | 20. 198 ...30.30. DIRECTOR MEDICAL ..02.TOTAL | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Din care: | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Ac iuni de sănătate | 51.12 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Pregătire profesională | 20..02 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii | 20...... transferuri | 20..

........ Unitatea sanitară care a furnizat serviciile paraclinice*1) ...... DESFĂŞURĂTORUL LUNAR AL SERVICIILOR MEDICALE PARACLINICE EFECTUATE PENTRU PACIENŢII INTERNAŢI.................. a) DIN CONTRACTUL-CADRU) UNITATEA SANITARĂ CU PATURI .... 1...... | Tariful | Sume | |crt..ANEXA 16 B DESFĂŞURĂTORUL SERVICIILOR MEDICALE PARACLINICE PENTRU CARE SPITALUL NU DEŢINE DOTAREA NECESARĂ SAU APARATURA EXISTENTĂ ÎN DOTAREA ACESTUIA NU ESTE FUNCŢIONALĂ) ŞI AL CONSULTAŢIILOR INTERDISCIPLINARE....... adresă....... nr...... LOCALITATEA .... NR............... contract(e) cu casa (casele) de asigurări de sănătate dacă aceasta se află în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate) ______________________________________________________________________________ |Nr...... Unitatea sanitară care a furnizat serviciile medicale paraclinice*1) .... 72 lit... PE BAZA RELAŢIILOR CONTRACTUALE STABILITE ÎNTRE UNITĂŢILE SANITARE (CONFORM art............. | | investiga iei | investiga ii | investiga iei | decontate | | | | paraclinice | paraclinice | efectuate | (lei) | | | | efectuate | | (lei) | | |_____|_____________|_______________|______________|_______________|___________| | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6=C4xC5 | |_____|_____________|_______________|______________|_______________|___________| | | | | | | | | | |_______________|______________|_______________|___________| | | | | | | | 199 .......... JUDEŢUL ...... AL SERVICIILOR MEDICALE PARACLINICE EFECTUATE PENTRU PACIENŢII INTERNAŢI........... nr. ÎN ALTE UNITĂŢI SANITARE LUNA .. ANUL . ÎN ALTE UNITĂŢI SANITARE LUNA ... (date de identificare: denumire..... CONTRACT ÎNCHEIAT CU CAS.......N. | CNP | Tipul | Nr... | Tipul investiga iei | Număr investiga ii| Tarif/investiga ie| Sume | |crt.. ANUL ...................... (date de identificare: denumire........ adresă...... contract(e) cu casa (casele) de asigurări de sănătate dacă aceasta se află în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate) ______________________________________________________________________________ |Nr..............P. DESFĂŞURĂTORUL PE C....... ÎN ALTE UNITĂŢI SANITARE... EFECTUATE PENTRU PACIENŢII INTERNAŢI..| paraclinice efectuate| paraclinice | paraclinică | decontate| | | | efectuate | contractat | (lei) | | | | | (lei) | | |____|______________________|___________________|___________________|__________| | C1 | C2 | C3 | C4 | C5=C3xC4 | |____|______________________|___________________|___________________|__________| | | | | | | |____|______________________|___________________|___________________|__________| | | | | | | |____|______________________|___________________|___________________|__________| | | | | | | |____|______________________|___________________|___________________|__________| | TOTAL | | X | | |___________________________|___________________|___________________|__________| ------------ *1) Tabelul de mai sus se va completa pentru fiecare unitate sanitară care a furnizat servicii medicale paraclinice pentru pacienţii internaţi în unitatea sanitară cu paturi care întocmeşte aceste raportări 2.... ....

. col.. C3 din tabelul de la pct... C5 din tabelul de la pct......... 1.. adresă.... 72 lit.P........... DESFĂŞURĂTOR LUNAR AL SERVICIILOR MEDICALE CLINICE .. Total col........ contract(e) cu casa (casele) de asigurări de sănătate dacă aceasta se află în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate) ______________________________________________________________________________ |Nr. adresă....... (date de identificare: denumire.. C4 = tot.. | Tipul consulta iei | Număr consulta ii | Tarif/consulta ie | Sume | |crt.... contract(e) cu casa (casele) de asigurări de sănătate dacă aceasta se află în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate) 200 ......CONSULTAŢII INTERDISCIPLINARE EFECTUATE PENTRU PACIENŢII INTERNAŢI.. nr.... ANUL ....... Unitatea sanitară care a furnizat serviciile clinice*1) .......... nr...... Unitatea sanitară care a furnizat serviciile clinice*1) . ÎN ALTE UNITĂŢI SANITARE (CONFORM art.......N. AL SERVICIILOR MEDICALE CLINICE CONSULTAŢII INTERDISCIPLINARE EFECTUATE PENTRU PACIENŢII INTERNAŢI... DESFĂŞURĂTORUL PE C. 4.. | | | | | | | | |_______________|______________|_______________|___________| | | | | | | | |_____|_____________|_______________|______________|_______________|___________| | TOTAL | | | | | |___________________|_______________|______________|_______________|___________| ------------ *1) Tabelul de mai sus se va completa pentru fiecare unitate sanitară care a furnizat servicii medicale paraclinice pentru pacienţii internaţi în unitatea sanitară cu paturi care întocmeşte aceste raportări..... b) DIN CONTRACTUL-CADRU) LUNA .. C6 = total col. Total col.... 1. | interdisciplinare | interdisciplinare | interdisciplinară | decontate | | | efectuate | efectuate | contractat | (lei) | | | | | (lei) | | |_____|____________________|___________________|___________________|___________| | C1 | C2 | C3 | C4 | C5=C3xC4 | |_____|____________________|___________________|___________________|___________| | | | | | | |_____|____________________|___________________|___________________|___________| | | | | | | |_____|____________________|___________________|___________________|___________| | | | | | | |_____|____________________|___________________|___________________|___________| | TOTAL | | x | | |__________________________|___________________|___________________|___________| ------------ *1) Tabelul de mai sus se va completa pentru fiecare unitate sanitară care a furnizat servicii medicale clinice pentru pacienţii internaţi în unitatea sanitară cu paturi care întocmeşte aceste raportări.............. ÎN ALTE UNITĂŢI SANITARE LUNA .. (date de identificare: denumire..|_____|_____________|_______________|______________|_______________|___________| | Subtotalul | | | X | | | investiga iilor | | | | | | paraclinice | | | | | | efectuate pe un | | | | | | CNP | | | | | |___________________|_______________|______________|_______________|___________| | ....... ANUL .... 3....

..... km. nr.. ANUL .. consulta ii |Tariful |Sume | |crt. col. col...... C4 = tot.. C3 din tabelul de la pct..| | | | | | | | |_________________|_________________|_________________|_________| | ... c) DIN CONTRACTUL-CADRU) LUNA ........ | CNP |Tipul |Nr...... | Tipul | Număr servicii | Nr...| serviciului | de transport | aferen i | (lei) | (lei) | | | de transport | interspitalicesc | serviciilor | | | | | interspitalicesc | | | | | |____|__________________|__________________|_____________|__________|__________| | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6=C4xC5 | |____|__________________|__________________|_____________|__________|__________| | | | | | | | |____|__________________|__________________|_____________|__________|__________| | | | | | | | |____|__________________|__________________|_____________|__________|__________| | | | | | | | |____|__________________|__________________|_____________|__________|__________| | TOTAL | | | X | | |_______________________|__________________|_____________|__________|__________| 201 . adresă.. 3 Total col... DESFĂŞURĂTOR LUNAR AL SERVICIILOR DE TRANSPORT INTERSPITALICESC EFECTUATE PENTRU PACIENŢII INTERNAŢI.... 72 lit. | Tarif/km | Sumă | |crt... contract(e) cu casa (casele) de asigurări de sănătate dacă aceasta se află în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate) ______________________________________________________________________________ |Nr. C6 = tot...______________________________________________________________________________ |Nr.. CARE NECESITĂ CONDIŢII SUPLIMENTARE DE STABILIRE A DIAGNOSTICULUI DIN PUNCT DE VEDERE AL CONSULTAŢIILOR ŞI INVESTIGAŢIILOR PARACLINICE (CONFORM art....... 3 5.. C5 din tabelul de la pct.... Total col.... Unitatea specializată care a furnizat serviciile de transport*1) .| | | | | | |____|_________|_________________|_________________|_________________|_________| | TOTAL | | | | | |______________|_________________|_________________|_________________|_________| ------------ *1) Tabelul de mai sus se va completa pentru fiecare unitate sanitară care a furnizat servicii medicale clinice pentru pacienţii internaţi în unitatea sanitară cu paturi care întocmeşte aceste raportări. (date de identificare: denumire.| |consulta iei |interdisciplinare|consulta iei |decontate| | | |interdisciplinare| |interdisciplinare| (lei) | | | |efectuate*) | |efectuate | | | | | | | (lei) | | |____|_________|_________________|_________________|_________________|_________| | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6=C4xC5| |____|_________|_________________|_________________|_________________|_________| | | | | | | | | | |_________________|_________________|_________________|_________| | | | | | | | |____|_________|_________________|_________________|_________________|_________| |Subtotalul | | | x | | |consulta iilor| | | | | |inter| | | | | |disciplinare | | | | | |din | | | | | |specialită ile| | | | | |clinice | | | | | |efectuate pe | | | | | |un CNP | | | | | |______________|_________________|_________________|_________________|_________| | .

4 şi 6....P........... km... pentru cetăţenii străini se va completa numărul de identificare sau numărul cardului european/numărul paşaportului............... CARE NECESITĂ CONDIŢII SUPLIMENTARE DE STABILIRE A DIAGNOSTICULUI DIN PUNCT DE VEDERE AL CONSULTAŢIILOR ŞI INVESTIGAŢIILOR PARACLINICE LUNA .. DIRECTOR MEDICAL ... C7 = tot.. până la data prevăzută în contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti.......... 5 Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale...| | serviciului | de transport | aferen i | km | (lei) | | | | de transport | interspitalicesc| serviciilor| (lei) | | | | | interspitalicesc| | | | | |____|_______|_________________|_________________|____________|_______|________| | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 |C7=C5xC6| |____|_______|_________________|_________________|____________|_______|________| | | | | | | | | |____| |_________________|_________________|____________|_______|________| | | | | | | | | |____|_______|_________________|_________________|____________|_______|________| | Subtotal pe| | | | x | | | un CNP | | | | | | |____________|_________________|_________________|____________|_______|________| | ........ 2. AL SERVICIILOR DE TRANSPORT INTERSPITALICESC EFECTUATE PENTRU PACIENŢII INTERNAŢI.. ..... | | | | | | | |____|_______|_________________|_________________|____________|_______|________| | | TOTAL | | | | X | | |____|_______|_________________|_________________|____________|_______|________| -----------*1) Tabelul de mai sus se va completa pentru fiecare unitate specializată care a furnizat servicii medicale de transport interspitalicesc.. MANAGER . atat pe suport de hartie cat si electronic. 6........------------ *1) Tabelul de mai sus se va completa pentru fiecare unitate specializată care a furnizat servicii medicale de transport interspitalicesc... | Tarif/| Sumă | |crt.. în coloana "c2"..... iar celălalt se depune la casa de asigurări de sănătate de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale.. | CNP | Tipul | Număr servicii | Nr.... ANUL ... DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL ........ NOTĂ: Desfăşurătoarele se întocmesc lunar în două exemplare.............. col.. dintre care unul rămâne la reprezentantul legal... nr.. 202 ....... În tabelele de la pct..N..... (date de identificare: denumire... C4 = tot. contract(e) cu casa (casele) de asigurări de sănătate dacă aceasta se află în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate) ______________________________________________________________________________ |Nr....... | | | | | | | | | |_________________|_________________|____________|_______|________| | .. C3 din tabelul de la pct...... Total col.. Unitatea specializată care a furnizat serviciile de transport*1) ......... col... DESFĂŞURĂTORUL PE C........ C6 din tabelul de la pct..... 5 Total col.... adresă.

2.ANEXA 17 CONDIŢIILE acordării serviciilor medicale în unităţi sanitare cu paturi şi modalităţile de plată ale acestora SPITALE ART. Tariful pe caz rezolvat reprezintă maxim 1/3 din suma corespunzătoare cazului codificat şi grupat conform RO DRG v1 la nivelul tarifului pe caz ponderat mediu naţional prevăzut în Anexa 17A de 1444 lei. Tarifele/servicii medicale se negociază pe baza propunerilor de oferte ale furnizorilor de servicii medicale. 2 Serviciile medicale spitaliceşti se acordă sub formă de: 1. după caz: a) indicatori cantitativi .pentru secţii/compartimente de acuţi 290 zile . de Ministerul Sănătăţii. după caz. în funcţie de secţie este: . 3. 113 şi 114 din Codul penal şi cele dispuse prin ordonanţa procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale. precum şi pentru bolnavii care necesită asistenţă medicală spitalicească de lungă durată (ani) 360 zile.forma de internare prin care se acordă asistenţă medicală preventivă. şi nu pot fi mai mari decât tarifele maximale decontate de casele de asigurări de sănătate.în funcţie de care se stabileşte capacitatea maximă de funcţionare: 1. 1 Serviciile medicale spitaliceşti de care beneficiază asiguraţii sunt: servicii medicale spitaliceşti pentru patologie care necesită internare prin spitalizare continuă şi spitalizare de zi. având în vedere următorii indicatori specifici spitalelor. Contractul se adaptează după modelul de contract de furnizare de servicii medicale spitaliceşti prevăzut în anexa nr. indicele mediu de utilizare a paturilor la nivel naţional şi în conformitate cu planul de paturi aprobat la nivel judeţean stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. indicele mediu de utilizare a paturilor la nivel naţional luat în calcul la stabilirea capacităţii maxime a spitalelor. potrivit legii. şi nu poate fi mai mare de 480 lei. 203 . 20 la ordin. fac obiectul unui contract pentru furnizare de servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare de zi. 105. servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare continuă . ART. 3 Serviciile medicale spitaliceşti ce se pot acorda în regim de spitalizare de zi în unităţile sanitare care nu încheie contract de furnizare de servicii medicale spitaliceşti în spitalizare continuă. Tariful/caz rezolvat se negociază de unităţile sanitare cu casele de asigurări de sănătate. având în vedere documentele pentru fundamentarea tarifului.reprezintă o alternativă la spitalizarea continuă pentru pacienţii care nu necesită supraveghere medicală mai mare de 12 ore şi pot fi servicii medicale programabile sau neprogramabile. număr de paturi stabilit potrivit structurii organizatorice a spitalelor aprobată sau avizată. 16 la ordin. autorizate de Ministerul Sănătăţii. ART. prevăzute în anexa nr. număr de personal medical de specialitate existent conform structurii spitalelor. în condiţiile legii. având în vedere documentele pentru fundamentarea tarifului.pentru secţii/compartimente de cronici cu internări obligatorii pentru bolnavii psihici prevăzuţi la art. având în vedere şi numărul de posturi aprobate. 4 (1) Furnizarea de servicii medicale spitaliceşti se acordă în baza contractelor şi a actelor adiţionale încheiate de spitale cu casele de asigurări de sănătate. 2.pentru secţii/compartimente de cronici 320 zile . ART. curativă. servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare de zi . de recuperare şi paliativă pe toată durata necesară rezolvării complete a cazului respectiv.

după caz. număr de zile de spitalizare. conform indicatorilor asumaţi prin contractul de management. sau pentru perioada corespunzătoare. (4) Casele de asigurări de sănătate încheie cu spitalele contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti luând în calcul numărul maxim de paturi. în vederea contractării. tarif pe serviciu medical. 5. tarif mediu pe caz rezolvat. 8. cu respectarea tuturor celorlalte condiţii de contractare. cronic. în regim ambulatoriu. poate incheia contract cu casa de asigurari de sanatate/casele de asigurari de sanatate. (3) Spitalele vor prezenta. număr de cazuri externate . calculat la capacitatea maximă de funcţionare a spitalului. 5. 2.4. 10. tarif pe zi de spitalizare. gradul de realizare a indicatorilor de management contractaţi pentru anul 2011. (2) Spitalele vor prezenta caselor de asigurări de sănătate. total şi pe secţii. de dotarea spitalului cu aparatură şi de încadrarea cu personalul de specialitate. 204 . nivelul indicatorilor de performanţă ai managementului spitalului public asumaţi prin contractul de management. 3. conform legii. indice de complexitate a cazurilor. numărul de cazuri de urgenţă medico/chirurgicală prezentate în structurile de urgenţă (camere de gardă). durată optimă de spitalizare/durata de spitalizare efectiv realizată/durată medie de spitalizare la nivel naţional în secţiile pentru afecţiuni acute. conform indicatorilor asumaţi prin contractul de management.2013 (5) Furnizorul de servicii medicale spitaliceşti care înfiinţează. defalcarea cazurilor de spitalizare estimate pe fiecare secţie şi pe tip de bolnavi: urgenţa. 6. după caz. mortalitatea raportată la numărul total de externări. în condiţiile prevederilor Hotărârii de Guvern privind aprobarea Planului naţional de paturi pentru perioada 2011 . gradul de complexitate a serviciilor medicale spitaliceşti acordate în funcţie de morbiditatea spitalizată. infecţii nosocomiale raportate la numărul total de externări. pentru cazurile neinternate. structuri sanitare cu paturi distincte. 12. 11. cu excepţia spitalelor care au manager interimar. de Ministerul Sănătăţii şi normativelor în vigoare. stabilit pe baza indicelui mediu de utilizare a paturilor la nivel naţional pe tipuri de secţii/compartimente. număr de servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare de zi şi număr cazuri rezolvate pentru serviciile medicale acordate în regim de spitalizare de zi. potrivit structurii organizatorice a spitalului aprobată sau avizată. tarif pe caz rezolvat (DRG). după caz. altele decât spitalele de urgenţă. b) indicatori calitativi: 1. respectiv tarif pe caz rezolvat.spitalizare continuă. gradul de operabilitate înregistrat pe secţiile/compartimentele de specialitate chirurgicală. 4. În vederea contractării serviciilor spitaliceşti efectuate prin spitalizare de zi spitalele prezintă distinct numărul serviciilor medicale (cazurilor) estimate a se efectua în camera de gardă şi în structurile de urgenţă din cadrul spitalelor. 9. acut. numărul şi tipul investigaţiilor paraclinice estimate a se realiza de către spitale. conform indicatorilor asumaţi prin contractul de management. în vederea contractării. în raza administrativ teritorială a casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală sau pentru care solicită încheierea unui contract şi/sau în raza administrativ teritorială a oricărei case de asigurări de sanatate. 6. 13. 7. din care numărul cazurilor internate. pe secţii şi compartimente.

Exclude rănile izolate ale mâinilor sau picioarelor. Include şi pierderea conştienţei ca urmare a traumelor. schimbare acută în starea de conştienţă a pacientului.În situatia in care furnizorul de servicii medicale spitalicesti se regaseste in anexa 17 A la ordin. în funcţie de criteriile avute în vedere la contractare. cu condiţia existenţei unor fonduri disponibile cu destinaţia servicii medicale spitaliceşti. fractură a coloanei vertebrale în zona cervicală. Exclude dezorientare sau confuzie. se aplica prevederile art. a) punctul a. O frecvenţă periferică sub 50/min sau mai mare de 140/min . disfagie acută cu risc de aspiraţie). Pentru structurile nou infiintate. paralizie a piciorului sau braţului. (6) Pe parcursul derulării. se va face prin sistemul DRG pentru fiecare structura avizata/aprobata distinct. care nu se poate trata în Departamentul de urgenţă (UPU/CPU/Cameră de gardă). Febră de cel puţin 5 zile (3 zile) cu temperatură de peste 38 °C. contractarea si decontarea pentru afectiunile acute. Pierdere severă parţială sau totală şi care s-a instalat rapid şi a persistă în momentul internării. Include răni cauzate de traume majore (fractură a oaselor membrului pelvin. contractul se modifică in cazul revizuirii categoriei de spital. Economiile rezultate datorită modificării contractelor ca urmare a revizuirii clasificării în sensul descreşterii categoriei de spital. O presiune sistolică sub 90 sau peste 200 mmHg. după cum urmează: Sodiu <123 sau >156 mEq/L 205 2 Puls anormal 3 Tensiune anormală 4 5 Pierderea acută a vederii sau a auzului Pierderea acută a capacităţii de a mişca o parte importantă a corpului Febră persistentă Sângerare abundentă 6 7 8 Anomalie severă a electroliţilor serici sau a unui gaz din sânge . şi un o valoare diastolică de sub 60 sau peste 120 mmHg.b). în situaţia in care a fost modificata clasificarea in sensul descresterii. conform prevederilor legale in vigoare. Fiecare structura distincta a furnizorului de servicii medicale spitalicesti va fi evidentiata distinct in anexa 17 A la ordin. (1) lit. Măsurarea efectuată în momentul sosirii în UPU/CPU. (7) Cazurile internate prin spitalizare continuă ca şi cazuri de urgenţă vor avea în vedere criteriile de evaluare retrospectivă a oportunităţii internării Criterii de evaluare trimestrială retrospectivă a oportunităţii internării cazurilor de urgenţă 1 Pierderea subită a cunoştinţei Include comă sau incapacitate de răspuns la stimuli. 5 alin (1) lit. se repartizează spitalelor de către casele de asigurări de sănătate. Contractul se poate modifica în situatia in care a fost revizuită clasificarea in sensul cresterii. pentru care nu exista istoric astfel incat sa poata fi calculat ICM si TCP conform metodologiei aplicata pentru calcularea acestor valori.2 paragraful al doilea. Include orice suspiciune de sângerare internă. 5 alin. Include hemoragie continuă cu orice localizare. înregistrată cu două ocazii separate la distanţă de cel puţin 5 minute. Pentru fiecare structură distinctă a furnizorului de servicii medicale spitaliceşti care are în componenţă secţii/compartimente de cronici se aplică prevederile art.

număr de cazuri externate x tarif mediu pe caz rezolvat pe specialităţi La calculul acestei sume se vor avea în vedere: a1) Suma maximă posibil de contractat (Sp) în funcţie de capacitatea maximă de funcţionare a fiecărui spital calculată în conformitate cu prevederile Ordinului comun al ministrului sănătăţii şi preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. pentru afecţiunile acute. La calcularea formulei prevăzute în alin. respectiv tarif mediu pe caz rezolvat pentru spitalele non-DRG. 3 din anexa la Ordinul nr.45 Calcemie serică < 3 mmol/L sau > 6 mmol/L PaCO2 >50 mmHg PaO2 <50 mmHg 9a 9b Anomaliile eletrocardiogramei Suspiciune clinică şi biologică de ischemie miocardică acută Dehiscenţa plăgilor Rezultatele EKG efectuată la prezentare. numărul de paturi aprobate şi contractabile după aplicarea prevederilor Planului Naţional de Paturi se stabileşte de către o comisie formată din reprezentanţi ai casei de asigurări de sănătate şi ai direcţiei de sănătate publică/direcţiile medicale sau de structurile similare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţea sanitară proprie. care sugerează ischemie miocardică acută recentă. respectiv . 862/547/2011 privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru serviciile de spitalizare continuă pentru pacienţi acuţi.3 sau >7. include ordinul pentru medicaţia IV cel puţin la 8 ore şi stabilizarea prin insulină pentru pacienţii tineri cu diabet sever. De asemenea.0 mEq/L Bicarbonat <20 sau >36 mEq/L pH arterial pH <7.număr de cazuri externate x indice case-mix 2012 x tarif pe caz ponderat pentru anul 2012. Include practic toate operaţiile efectuate în urgenţă. 10 11 Durere paralizantă 12 Necesitatea administrării Medicaţiei parenterale şi/sau repleţie volemică 13 Procedură semnificativă în primele 24 de ore de la internare ART. a căror plată se face pe bază de tarif pe caz rezolvat (DRG) pentru spitalele finanţate în sistem DRG. Semnificativ înseamnă că necesită anestezie regională sau generală şi realizarea într-o unitate specializată (cum ar fi sala de operaţii). fără a putea fi diagnosticată sau tratată adecvat în departamentul de urgenţă. Exclude ordinul de a menţine accesul venos continuu. 862/547/2011.5 sau >6. IM. (1) al art. în absenţa modificărilor ECG sau a enzimelor miocardice Include doar complicaţiile postterapeutice sau deschiderea plăgilor sau leziuni care necesită închidere/sutură. pe baza clasificării spitalelor în funcţie de competenţă. Evaluarea simptomelor ischemiei miocardice acute. Include administrarea medicaţiei IV. se stabileşte astfel: . 5 (1) Valoarea totală contractată de spitale cu casele de asigurări de sănătate se constituie din următoarele sume. şi intraarterial cel puţin la 8 ore. Durere severă cu suspiciune de urgenţă medicală. IT. după caz: a) suma aferentă serviciilor medicale spitaliceşti. 206 .Potasiu <2.

Pentru spitalele non-DRG sau nou intrate în contractare în formulele de mai sus ICM-ul şi TCP-ul se înlocuiesc cu media ponderată calculată la tariful mediu pe caz rezolvat negociat pe specialităţi şi la numărul de cazuri externate pe fiecare specialitate ţinând cont de valoarea procentului de referinţă pentru categoria în care se clasifică spitalul.Pentru anul 2012. puncte rezultat din autoevaluare / n ∑ 1 (nr. în funcţie de categoria în care este clasificat spitalul. în limita fondurilor disponibile la nivelul casei de asigurări de sănătate. 4 alin. Pentru spitalele non-DRG în formula de mai sus ICM-ul şi TCP-ul se înlocuiesc cu media ponderată calculată la tariful mediu pe caz rezolvat negociat pe specialităţi şi la numărul de cazuri externate pe fiecare specialitate. prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii şi preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. Suma disponibilă în bugetul casei de asigurări de sănătate cu destinaţie servicii medicale spitaliceşti pentru calculul sumelor suplimentare se repartizează proporţional spitalelor pe baza formulei de mai sus. 862/547/2011. (1) al art. cu respectarea prevederilor art. 3 din anexa la Ordinul nr. pe baza clasificării spitalelor în funcţie de competenţă. Suma suplimentară ce poate fi contractată de casa de asigurări de sănătate cu fiecare spital poate varia cu până la + 15% faţă de Suma suplimentară repartizată proporţional spitalelor. în funcţie de particularităţile de la nivel local. a4) Număr de cazuri externate ce poate fi contractat: La negocierea numărului de cazuri externate pe spital şi pe secţie se vor avea în vedere: 207 . În formula de calcul pentru suma minimă contractată de casele de asigurări de sănătate cu spitalele. pe baza clasificării spitalelor în funcţie de competenţă. unde n este nr. pentru servicii de spitalizare continuă pentru afecţiuni acute. la nivelul fiecărui spital. dar nu mai mult de suma maximă posibil de contractat. (4) se stabileşte luând în calcul: număr cazuri externate în anul 2011 raportate şi validate de SNSPMPDSB în anul 2011 x (ICM x TCP. valoarea procentului de referinţă (P) utilizată este de 90. calculată în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 862/547/2011 privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru serviciile de spitalizare continuă pentru pacienţi acuţi. şi care nu poate fi mai mare de 130% din suma contractată în anul precedent pentru servicii de spitalizare continuă pentru pacienţii cu afecţiuni acute. în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. a2) Suma minimă contractată (Sm) de fiecare spital cu casa de asigurări de sănătate. puncte rezultat din autoevaluare). în anul 2012) pentru fiecare spital x nr. Nu se reduc cazurile de urgenţă estimate a se interna luând în calcul datele ultimilor 3 ani. a3) Suma suplimentară (Ss) ce poate fi contractată peste cea minimă.862/547/2011 privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru serviciile de spitalizare continuă pentru pacienţi acuţi. cazuri externate raportate şi validate de SNSPMPDSB în anul 2011 x ICM 2012 x TCP2012 x nr. 862/547/2011 nu poate fi mai mare decât numărul mediu lunar de cazuri externate şi validate în anul precedent x 12 luni. spitalelor pentru care casa de asigurări de sănătate contractează spitalizare continuă pentru cazurile acute. numărul de cazuri externate calculat conform prevederilor alin.

5 puncte 1 punct b) Rx + CT c) Rx + CT + Scintigrafie 1.6 puncte e) Rx + CT + Scintigrafie + Angiografie + RMN 2 puncte 208 .5 puncte b) 2 linii de gardă.4 Complexitatea serviciilor medicale – radiologie şi imagistică medicală: a) radiologie clasică 0.la Ordinul nr. a4.3. 864/538/2011 0. 862/547/2011 privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru serviciile de spitalizare continuă pentru pacienţi acuţi. Număr linii de gardă: a) 1 linie de gardă 0.1 . din care una medicală şi una chirurgicală.1.2.3 Evaluarea spitalului în vederea acordării punctajului aferent se realizează în funcţie de: a4. rezultatul se rotunjeşte la număr întreg (în plus).3.3. Pentru spitalele non-DRG în formula de mai sus ICM-ul şi TCP-ul se înlocuiesc cu media ponderată calculată la tariful mediu pe caz rezolvat negociat pe specialităţi şi la numărul de cazuri externate pe fiecare specialitate.numărul de cazuri externate calculat la suma minimă = Sm / (ICM x TCP aferente fiecărui spital).3 puncte d) Rx + CT + Scintigrafie + Angiografie/RMN 1.8 puncte c) peste 3 linii de gardă 1 punct a4.3.a4.4 puncte b) a efectuat în anul 2011 peste 50% din numărul (poziţii) total de servicii prevăzut în pachetul de servicii de bază – Capitolul II din Anexa 7.la Ordinul nr. 864/538/2011 0.la Ordinul nr. 864/538/2011 1 punct d) are certificat de calitate ISO 15189 10 puncte a4.2. Pentru spitalele non-DRG sau nou intrate în contractare în formula de mai sus ICM-ul şi TCP-ul se înlocuiesc cu înlocuiesc cu media ponderată calculată la tariful mediu pe caz rezolvat negociat pe specialităţi şi la numărul de cazuri externate pe fiecare specialitate ţinând cont de valoarea procentului de referinţă pentru categoria în care se clasifică spitalul. în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. a4.3.8 puncte c) a efectuat în anul 2011 cu peste 10% mai multe servicii decât numărul (poziţii) total de servicii prevăzut în pachetul de servicii de bază – Capitolul II din Anexa 7. rezultatul se rotunjeşte la număr întreg (în plus). Complexitatea serviciilor medicale – analize de laborator: a) a efectuat în anul 2011 sub 50% din numărul (poziţii) total de servicii prevăzut în pachetul de servicii de bază – Capitolul II din Anexa 7. pe baza clasificării spitalelor în funcţie de competenţă. Linie de gardă de terapie intensivă: a) 1 linie de gardă de TI b) 2 linii de gardă de TI şi peste 1 punct 2 puncte a4. Număr de cazuri externate suplimentar contractat/spital = (Suma suplimentară contractată / (ICM x TCP aferente spitalului şi prevăzute în anexa 17 A)). asigurate de medici specialişti 0.

3. în acest scop.3 puncte a) 1 sală şi 1 medic anestezist b) peste 2 săli şi 1 medic anestezist 0.5 Blocul operator 0. a4.f) are certificat de calitate ISO 9001:2008 10 puncte a4.30 septembrie 2011. în cadrul controalelor efectuate la spitale vor verifica corectitudinea autoevaluării şi vor diminua valoarea de contract a spitalului în mod corespunzător.3. a4. de zi şi ambulatoriul integrat clinic 2 puncte a4.4 Numărul anual de cazuri externate negociat şi contractat se defalcă pe trimestre. În vederea stabilirii punctajelor. dacă se constată neconcordanţe la nivelul spitalului.aprecierea gradului de operabilitate se face pe baza procentului cazurilor clasificate în DRG chirurgicale din totalul cazurilor externate. însoţită de documentele justificative şi o declaraţie pe proprie răspundere că informaţiile corespund realităţii.5 puncte c) orice multiplu întreg de 2 săli şi 1 medic anestezist aduce câte 0. spitalele organizează şi raportează trimestrial evidenţa acestor indicatori. spitalele vor depune o autoevaluare potrivit datelor de mai sus. caselor de asigurări de sănătate şi direcţiilor de sănătate publică.5 puncte c) peste 70% 1 punct . Casele de asigurări de sănătate.6 Complexitatea ofertei de servicii a) numai spitalizare continuă 0. La stabilirea numărului de cazuri externate contractate pe spital se ţine seama şi de modul de realizare a indicatorilor calitativi din anul precedent.7 puncte b) spitalizare continuă şi de zi 1 punct c) spitalizare continuă.2 puncte în limita a maxim 2 puncte. 209 grup de 10 protocoale . 17 A la ordin şi rămâne nemodificat pe perioada de derulare a contractului cu excepţia situaţiilor în care se recalculează ca urmare a acţiunilor de control în sensul diminuării acestuia.3.8 gradul de operabilitate realizat de spital în anul 2011 de secţiile chirurgicale (pacienţi operaţi/pacienţi internaţi x100): 0 puncte a) sub 50% b) 51% . Indicele de case-mix este prezentat în anexa nr. a5) Indicele de case-mix 2012 se calculează pentru fiecare spital pe baza numărului şi a tipurilor de cazuri raportate în perioada 1 ianuarie 2011 . a4.70% 0. conform punctajului acordat. Numărul de cazuri ponderate se obţine prin înmulţirea numărului negociat de cazuri externate cu indicele de case-mix.7 Folosirea protocoalelor proprii de îngrijire medicală (trasee clinice) 0 puncte a) nu folosesc b) folosesc mai puţin de 5 protocoale pe secţie/specialitate 1 punct c) folosesc între 6-10 protocoale pe secţie / specialitate 2 puncte d) folosesc pentru mai mult de 20% din grupele de DRG raportate în anul 2011 3 puncte e) prezentarea de proiecte de protocol cu aplicabilitate în anul 2012 1punct pentru fiecare Spitalele vor anexa protocoalele şi analiza rezultatelor aplicării acestora.3.

În situaţia în care unul din spitale are în structură secţii/compartimente de cronici. durata de spitalizare efectiv realizată. pentru secţiile/compartimentele unde aceasta a fost mai mică decât cea optimă. Tariful mediu pe caz rezolvat pe specialităţi negociat nu poate fi mai mare decât tariful maximal prevăzut în anexa nr. care se stabileşte astfel: .media cazurilor externate în ultimii 5 ani la nivelul spitalului (ţinându-se cont de modificările de structură aprobate/avizate de Ministerul Sănătăţii. în acest scop. indicele mediu de utilizare a paturilor la nivel naţional la spitalul/secţia/compartimentul respectiv şi de durata optimă de spitalizare sau. contractarea acestor servicii se efectuează conform prevederilor lit. b). precum şi pentru bolnavii care necesită asistenţă medicală spitalicească de lungă durată (ani) se ia în considerare durata medie de spitalizare efectiv realizată în anul precedent. limitele superioare şi inferioare ale intervalului de normalitate al duratei de spitalizare pentru fiecare grupă de diagnostic.prematuri şi îngrijiri paliative. spitalele vor ţine evidenţa acestor indicatori. a7) Tarif mediu pe caz rezolvat pe specialităţi Tariful mediu pe caz rezolvat se stabileşte prin negociere între furnizori şi casele de asigurări de sănătate având în vedere documentele pentru fundamentarea tarifului şi indicatorul cost mediu cu medicamentele pe caz externat pe anul 2011şi sumele aprobate la nivelul casei de asigurări de sănătate cu destinaţia servicii medicale spitaliceşti. recuperare şi neonatologie . 17 A la ordin are în structură secţii/compartimente de cronici. Numărul de cazuri externate Numărul de cazuri externate pe spitale/secţii/compartimente se negociază în funcţie de: . recuperare şi neonatologie . tipurile de cazuri ce sunt decontate (grupele de diagnostice. 17 A la ordin şi se stabileşte pentru fiecare spital. având în vedere documentele pentru fundamentarea tarifului. 3. În situaţia în care unul din spitalele prevăzute în anexa nr. durata medie de spitalizare la nivel naţional. a). precum şi pentru secţiile şi compartimentele de cronici. Numărul anual de cazuri externate negociat se defalcă pe trimestre. 19 la ordin. cu respectarea prevederilor art. contractarea acestor servicii se efectuează conform prevederilor de la lit. valorile relative. după caz. Durata optimă de spitalizare stabilită de către comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii pe secţii este valabilă pentru toate categoriile de spitale şi este prevăzută în anexa nr. 113 şi 114 din Codul penal şi cele dispuse prin ordonanţa procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale. în funcţie de numărul de paturi aprobat.cazurile estimate a fi externate pe spital şi pe secţie în anul 2012. Lista cuprinzând categoriile majore de diagnostice. Pentru secţiile/spitalele de psihiatrie cronici cu internări obligatorii pentru bolnavii psihici prevăzuţi la art.naţional. recuperare şi neonatologie .număr de cazuri externate x durata optimă de spitalizare sau. . 105. dar nu mai mică de 75% faţă de aceasta. după caz. 2. b). 17 C la ordin. cu încadrarea în sumele aprobate la nivelul 210 .prematuri (prevăzute ca structuri distincte în structura spitalului aprobată/avizată de Ministerul Sănătăţii) din alte spitale. La stabilirea numărului de cazuri externate contractate pe spital/secţie/compartiment se ţine seama de modul de realizare a indicatorilor calitativi din anul precedent. b) suma pentru spitalele de cronici şi de recuperare. durata efectiv realizată x tariful pe zi de spitalizare 1. precum şi definirea termenilor utilizaţi) sunt prevăzute în anexa nr. mediana duratei de spitalizare în secţiile ATI . (1) lit. după caz) şi al judeţului.prematuri sau îngrijiri paliative. în funcţie de particularităţile aferente fiecărui tip de spital. 4 alin.a6) Tariful pe caz ponderat pentru anul 2012 este prezentat în anexa nr. după caz. 17 B la ordin. Tariful pe zi de spitalizare pe secţie/compartiment se negociază pe baza tarifului pe zi de spitalizare propus de fiecare spital pentru secţiile şi compartimentele din structura proprie.

diabet zaharat. Suma aferentă serviciilor medicale paliative se stabileşte astfel: Număr de paturi x număr de zile calendaristice dintr-un an estimat a fi ocupat un pat x tariful pe zi de spitalizare negociat. finanţată din fondul alocat pentru programul naţional cu scop curativ. 4. se poate diminua prin negociere între furnizori şi casele de asigurări de sănătate. inclusiv medicamente şi materiale sanitare specifice. al cărui model este prevăzut în normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate. e) suma pentru serviciile medicale efectuate în cabinete medicale de specialitate în: oncologie medicală. transportul nemedicalizat al pacienţilor hemodializaţi de la şi la domiciliul pacienţilor. g) suma pentru serviciile medicale spitaliceşti efectuate în regim de spitalizare de zi pentru care plata se face prin tarif pe serviciu medical/caz rezolvat şi care se determină prin înmulţirea numărului negociat şi contractat de servicii medicale spitaliceşti pe tipuri/cazuri rezolvate cu tariful aferent acestora. finanţată din fondul alocat asistenţei medicale spitaliceşti. care face obiectul unui contract distinct. nutriţie şi boli metabolice în cabinete de planificare familială în care îşi desfăşoară activitatea medici cu specialitatea obstetrică-ginecologie şi în cabinete de boli infecţioase. 5. c) suma aferentă Programului naţional cu scop curativ pentru medicamente şi materiale sanitare specifice. tariful/caz rezolvat se negociază de unităţile sanitare cu casele de asigurări de sănătate. d) suma pentru serviciile de supleere renală. Pentru unităţile sanitare cu paturi care încheie contract de furnizare de servicii medicale spitaliceşti cu casa de asigurări de sănătate atât pentru spitalizare continuă cât şi pentru spitalizare de zi. 8 la ordin. Tariful pe serviciu medical se negociază între spitale şi casele de asigurări de sănătate şi nu poate fi mai mare decât tarifele maximale decontate de casele de asigurări de sănătate. aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. care face obiectul unui contract distinct. 17 C la ordin. al cărui model este prevăzut în normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate. Pentru secţiile medicale. finanţate din fondul alocat asistenţei medicale ambulatorii de specialitate pentru specialităţile clinice. b) din Contractul-cadru. având în vedere documentele pentru fundamentarea tarifului. stabilită conform prevederilor din anexa nr. prevăzute în anexa nr. obţinut în condiţiile prevăzute mai sus. f) suma pentru investigaţii paraclinice efectuate în regim ambulatoriu. Tariful pe zi de spitalizare negociat nu poate fi mai mare decât tariful maximal prevăzute în anexa nr. 17 C la ordin. 8 la ordin. respectiv din fondul alocat asistenţei medicale spitaliceşti pentru cabinetele prevăzute la art. 48 alin. Casele de asigurări de sănătate contractează servicii medicale paliative în regim de spitalizare continuă dacă acestea nu pot fi efectuate în condiţiile asistenţei medicale la domiciliu. conform anexei nr. transportul lunar al medicamentelor şi al materialelor sanitare specifice dializei peritoneale la domiciliul pacienţilor. care se află în structura spitalului ca unităţi fără personalitate juridică. Tariful pe caz rezolvat reprezintă maxim 1/3 din suma corespunzătoare cazului codificat şi 211 .casei de asigurări de sănătate cu destinaţie servicii medicale spitaliceşti. Tarifele pe zi de spitalizare negociate nu pot fi mai mari decât tarifele maximale prevăzute în anexa nr. precum şi în cabinete medicale de specialitate din ambulatoriul integrat al spitalului. aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. acordate în cadrul programului naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică din cadrul Programului naţional cu scop curativ. cu numărul de internări corespunzătoare anului 2011 pentru care nu se justifică internarea. (4) lit. numărul de cazuri externate. 16 la ordin.

astfel: . pentru cazurile care sunt internate prin spitalizare continuă. . şi sunt decontate prin tarif pe caz rezolvat. Numărul de cazuri şi tariful aferent acestora se negociază cu casele de asigurări de sănătate.decontarea cazurilor externate prevăzute la art. şi nu poate fi mai mare de 480 lei. în limita a maxim 25%. Sumele contractate pentru cazurile rezolvate în regim de spitalizare de zi în cadrul acestor structuri se evidenţiază distinct în contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti încheiat cu casa de asigurări de sănătate. pentru anul 2012.alte situaţii justificate ce pot apărea în derularea contractelor încheiate cu furnizorii de servicii medicale spitaliceşti.investigaţii paraclinice în laboratoarele/punctele de lucru din structura acestora organizate ca urmare a procedurii de externalizare. nu poate depăşi 25% din suma contractată pentru servicii de spitalizare continuă. . (2) Sumele de la lit. după caz. mai mari de 25% faţă de valoarea decontată pentru indicatorii realizaţi în regim de spitalizare continuă. b) din Contractul-cadru. . (1) sunt prevăzute distinct în actele adiţionale la contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti.grupat conform RO DRG v1 la nivelul tarifului pe caz ponderat mediu naţional prevăzut în Anexa 17A de 1444 lei. 48 alin. c) şi d) ale alin. mai mici de 25% faţă de valoarea decontată pentru indicatorii realizaţi în regim de spitalizare continuă. 75 din Contractul-cadru. sunt considerate cazuri rezolvate în regim de spitalizare de zi numai pentru cazurile neinternate prin spitalizare continuă. ART. cu excepţia unităţilor sanitare care derulează programe naţionale de sănătate. b) 1% pentru complexitate suplimentară a cazurilor în ceea ce priveşte comorbiditatea şi numărul de zile de îngrijiri acordate în cadrul secţiilor/compartimentelor de terapie 212 . (2) Diferenţa de 6% din fondul cu destinaţie servicii medicale spitaliceşti ce nu a fost contractată iniţial se utilizează astfel: a) 5% pentru: .decontarea serviciilor prevăzute la art. (1) sunt prevăzute în contracte distincte. .decontarea sumelor reprezentând depăşirea valorii trimestriale de contract cu maximum 5% din valoarea acesteia pentru spitalele de urgenţă. (4) lit. casele de asigurări contractează pentru activitatea de spitalizare de zi pentru anul 2012 o suma la nivelul celei decontate in anul anterior majorata cu o suma reprezentand 5 % din suma decontata pentru spitalizarea continua in anul anterior. 6 (1) La contractarea serviciilor medicale spitaliceşti casele de asigurări de sănătate vor avea în vedere 94% din fondurile aprobate cu această destinaţie la nivelul casei de asigurări de sănătate după ce s-a dedus suma aferentă serviciilor medicale paraclinice ce se pot efectua în ambulatoriu de către unităţile sanitare cu paturi şi de către furnizorii de servicii medicale . altele decât spitalele de urgenţă. Suma contractată de către spital pentru servicii de spitalizare de zi. Cazurile pentru care se acordă servicii medicale în aceste structuri din cadrul spitalelor. sunt cuprinse în structura tarifului pe caz rezolvat. Sumele de la lit. fiind suportate din fondul aferent asistenţei medicale spitaliceşti. casele de asigurări contractează indicatori pentru activitatea de spitalizare de zi pentru anul 2012.pentru spitalele care în anul 2011 au realizat valori ale indicatorilor contractaţi în regim de spitalizare de zi şi care au fost decontate de către casele de asigurări de sănătate. e) şi f) ale alin. (3) Cheltuielile ocazionate de activităţile desfăşurate în camera de gardă şi în structurile de urgenţă din cadrul spitalelor. dar fără a depăşi 25% din valoarea totală contractată pentru spitalizare continuă. dar nu mai mult de 50%.pentru spitalele care în anul 2011 au realizat valori ale indicatorilor contractaţi în regim de spitalizare de zi şi care au fost decontate de către casele de asigurări de sănătate.

| |70 .4 |46.3 |8. Zilele de spitalizare peste mediana fiecărei grupe DRG din secţiile/compartimentele de terapie intensivă pentru fiecare spital se pun la dispoziţia caselor de asigurări de sănătate trimestrial de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică.4 |35. Casele de asigurări de sănătate încheie act adiţional pentru sumele reprezentând complexitatea suplimentară a cazurilor.5 -|36. fără a modifica numărul de cazuri contractate aferente perioadei pentru care se acordă această sumă.|< 39 | | (bătăi/min) | |179 |139 | |109 | |69 |54 | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| | Rata |> 50 |35 . .3 .9 |38. în conformitate cu sistemul de punctaj APACHE 2. . se stabileşte conform următoarei formule: Total zile de spitalizare peste mediana fiecărei grupe DRG în secţia/compartimentul de terapie intensivă a spitalului/Total zile de spitalizare peste mediana fiecărei grupe DRG la nivel tuturor spitalelor aflate în contract cu o casă de asigurări de sănătate pentru secţiile/compartimentele de terapie intensivă x 25% din suma reprezentând 1% pentru complexitatea suplimentară a cazurilor.9 | |< 5 | | respira iei | |49 | |34 |24 |11 | | | | | (respira ii/ | | | | | | | | | | | min) | | | | | | | | | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| | Oxigenare | | | | | | | | | | | (kPa)*: | | | | | | | | | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| | FiO2 > 50% |66.|12 .intensivă.prezenţa permanentă a cel puţin unui medic în cadrul secţiei/compartimentului de terapie intensivă.|110 . Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti.4 | | | | | | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| | A-aDO2 | | | | | | | | | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| | FiO2 < 50% | | | | |> 9.9 | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| | Mijloc BP |> 160|130 .9 |33.prezenţa permanentă a unui număr corespunzător de personal mediu sanitar.5 |46.0 -|30.0 -|34. a. conform prevederilor legale în vigoare.6| | | | | | | |66.|10 . conditiile pentru acordatea sumei calculate trimestrial din 1%.9| | rectală (°C) | |40. Spitalele evaluează pacienţii atât la intrarea cât şi la ieşirea din compartimentele/secţiile TI. suma respectiva se utilizeaza in conditiile lit.| |70 .| |50 . In situatia in care nu sunt intrunite de catre nici un furnizor.|110 . Suma se calculeaza trimestrial numai spitalelor care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii: .| |55 .6 -| |< 26.| |7.consum de materiale sanitare cu cel puţin 50% peste media consumului de materiale sanitare la nivelul spitalului.9 |31. în cadrul secţiei/compartimentului de terapie intensivă.9 | |38.|40 .6 -|26. .|6 .0 -|< 29.|< 7.1 .0 -| |38. Suma aferenta fiecărui spital care îndeplineşte criteriile de mai sus. APACHE-2 | | Variabile fiziologice | |______________________________________________________________________________| | Variabile | Punctaj | | |_____________________________________________________________| | | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| | Temperatura |> 41 |39.3 | 213 .| |< 49 | | (mm Hg) | |159 |129 | |109 | |69 | | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| | Ritmul inimii |> 180|140 .0 -|32.consum de medicamente de minimum 5% din totalul bugetului stabilit pentru secţia/compartimentul de terapie intensivă.| |25 . astfel: _______________________________________________________________________________ | Sistemul de punctaj.

15| | | |7.|3.| |< 50 | | | | creatinine | |299 | |170 |120 | | | | | | (micromol/l) | | | | | | | | | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| | Total volum |> 60 | |50 . ART.25 -|7.|30 . Tarifele sunt stabilite conform prevederilor art.| |120 .49 | |7.|15 . 17 A la ordin.Boli cronice | | Alte variabile: . din care se scad cazurile nevalidate în luna anterioară (validarea şi invalidarea cazurilor externate raportate se fac de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică.numărul de cazuri externate şi raportate de către spital. Decontarea lunară în limita sumei contractate se face în funcţie de: .0 .|155 .24 | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| | Serum sodium |> 180|160 .9 | |2. care au stat la baza stabilirii valorii iniţiale de contract/actelor adiţionale. .| |< 2.| |20 .7|7. Casele de asigurări de sănătate vor avea în vedere la repartizarea fondurilor suplimentare atât prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.9 | | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| |> 40 | |20 .| |5. 862/547/2011. 2.|< 110 | | (mmol/l) | |179 |159 |154 |149 | |129 |119 | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| | Serum potassium|> 7 |6.9 | |5.| |< 20 | | celule (%) | | |59.5 . 7 Fondurile suplimentare aprobate pentru anul 2012 cu destinaţia servicii medicale spitaliceşti. se determină prin înmulţirea numărului de servicii medicale spitaliceşti/cazuri rezolvate cu tarifele negociate aferente acestora. 9 (1) Decontarea de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor medicale contractate cu spitalele se face după cum urmează: a) pentru serviciile medicale spitaliceşti acordate în spitale a căror plată se face pe baza indicatorului tarif pe caz rezolvat (DRG). cât şi indicatorii specifici fiecărei unităţi sanitare cu paturi. ART. se contractează de către casele de asigurări de sănătate prin acte adiţionale la contractele iniţiale pentru anul 2012.9 |49. Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti.|150 .9 |5.4 |3.9 | | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| | Serum |> 300|171 .| |121 . Analiza activităţii trimestriale a spitalului se face pe baza următorilor indicatori: 214 .|2.33 -| |7.4 |2.15 -|< 7.0 .|50 . conform regulilor de validare stabilite prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate).|46 .59 | |7.5 | | (mmol/l) | |6.0 | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| | pH arterial |> 7.5 .| PaO2 | | | | | |9.|111 .|130 .9 |45.50 -|7.|3 | |1 | |< 1 | | Număr de | leucocite | | |39.Vârsta . precum şi nivelul de realizare a indicatorilor specifici în limita celor contractaţi în perioada de la începutul anului şi până la sfârşitul lunii anterioare celei în care se semnează actul adiţional.|3.9 |19.59 |7.3 | |8.indicele de case-mix prevăzut în anexa nr. dar fără a se depăşi suma ce poate fi contractată în funcţie de capacitatea maximă de funcţionare a fiecărui spital.9 | | | | (x 109/l) | | | | | | | | | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| . inclusiv sumele care nu au fost contractate iniţial.60 -| |7. 3.9 | |29. decontarea lunară şi regularizarea trimestrială se realizează astfel: 1.Scala de comă Glasgow | .tariful pe caz ponderat stabilit pentru anul 2012.Statut chirurgical | |______________________________________________________________________________| ART.5 . . 8 Sumele pentru serviciile medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare de zi de unităţile sanitare autorizate de Ministerul Sănătăţii să efectueze aceste servicii şi care nu încheie contract de furnizare de servicii medicale spitaliceşti în spitalizare continuă.9 |14.32 |7.

tariful pe caz ponderat stabilit pentru anul 2012. dar nu mai mult de 25 % din valoarea contractată pentru servicii în regim de spitalizare continuă. raportată la prevederile art.numărul total de cazuri externate. 4 alin. respectiv la un tarif care reprezintă 50% din tariful pe caz rezolvat/serviciului medical efectuate în regim de spitalizare de zi. conform regulilor de validare stabilite prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate). 17 B la ordin. Modalitatea de calcul al coeficientului k este prevăzută în anexa nr. În situaţia în care contravaloarea cazurilor pentru spitalizare continuă acuţi realizate. validate este peste cea contractată. validate şi decontate cât şi contravaloarea cazurilor rezolvate/serviciilor medicale efectuate în regim de spitalizare de zi sunt mai mici decât sumele contractate pentru fiecare tip de spitalizare. În situaţia în care contravaloarea cazurilor pentru spitalizare continuă acuţi realizate şi . Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti.acuţi În situaţia în care contravaloarea cazurilor pentru spitalizare continuă acuţi realizate.. după epuizarea posibilităţii de înscriere pe listele de aşteptare a cazurilor programabile. în limita economiilor realizate din spitalizarea continuă pentru cazurile acute se poate deconta contravaloarea cazuri rezolvate/servicii medicale efectuate în regim de spitalizare de zi realizate peste cele contractate. 17 A la ordin .indicele de case-mix realizat pentru perioada de la începutul anului până la sfârşitul trimestrului respectiv. Casele de asigurări de sănătate pot accepta la decontare aceste depăşiri dacă spitalul/secţiile a/au luat decizia de creştere a numărului de internări. Acest coeficient se calculează trimestrial de Şcoala Naţională de Sănătate Publică. . .valoarea relativă a DRG-ului corespunzător fiecărui caz . Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti. decontarea se face la nivelul realizat.coeficientul k al cazurilor externate Contravaloarea serviciilor medicale calculată pe baza indicatorilor de mai sus trebuie să se încadreze în sumele contractate pentru spitalizare continuă pentru afecţiuni acute.coeficientul k al cazurilor extreme (ca durată de spitalizare). si contravaloarea cazurilor rezolvate/serviciilor medicale efectuate în regim de spitalizare de zi este mai mică decât suma contractată pentru spitalizare de zi.TCP-ul prevăzut pentru fiecare spital în Anexa nr. cu încadrarea în limita valorii contractate. numărul de cazuri nu poate depăşi un număr maxim de cazuri calculat la capacitatea maximă de funcţionare a spitalului. . În situaţia în care contravaloarea cazurilor pentru spitalizare continuă acuţi realizate şi validate cat si contravaloarea cazurilor rezolvate/serviciilor medicale efectuate în regim de spitalizare de zi sunt mai mari decât sumele contractate pentru fiecare tip de spitalizare. raportate şi validate pentru perioada de la începutul anului până la sfârşitul trimestrului respectiv. casele de asigurări de sănătate au în vedere următoarele: . pentru perioada aferentă trimestrului respectiv. La regularizarea trimestrială în vederea decontării. pe baza cazurilor externate raportate şi validate pentru perioada de la începutul anului până la sfârşitul trimestrului respectiv. în limita economiilor realizate din spitalizarea de zi se pot accepta 215 .numărul de cazuri externate realizate şi validate în ordine cronologică în funcţie de data externării. . (Validarea şi invalidarea cazurilor externate raportate se fac de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică. precum şi pentru perioada de la începutul anului şi până la sfârşitul trimestrului respectiv. (1) lit. validate şi decontate este sub valoarea contractată pentru spitalizare continuă acuţi. a). în limita fondurilor disponibile. decontarea se face la un tarif care reprezintă 50% din tariful pe caz ponderat.

de la o secţie la alta de acelaşi profil. spitalul va raporta în vederea decontării un singur caz rezolvat. Trimestrial se fac regularizări şi decontări în limita sumei contractate pentru serviciile medicale pentru care plata se face pe bază de tarif pe zi de spitalizare în funcţie de: . casele de asigurări de sănătate pot accepta la decontare această depăşire dacă spitalul/secţiile a/au luat decizia de creştere a numărului de internări. . b) serviciile medicale pentru care plata se face pe bază de tarif pe zi de spitalizare se decontează în limita sumei contractate în funcţie de: .distrofici. 113 şi 114 din Codul penal şi internările dispuse prin ordonanţa procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale. şi de tarifele pe zi de spitalizare negociate. serviciile medicale spitaliceşti se decontează lunar de către casele de asigurări de sănătate în funcţie de numărul de zile de spitalizare efectiv realizat în luna pentru care se face decontarea. Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti.la decontare un număr de cazuri externate prin spitalizare continuă acuţi. astfel: durata optimă dacă durata efectiv realizată este mai mare decât durata optimă şi durata efectiv realizată dacă aceasta este mai mică decât durata optimă. iar această depăşire se încadrează în fondurile alocate asistenţei medicale spitaliceşti la nivelul caselor de asigurări de sănătate respective. în ordinea cronologică a datei de externare. neonatologie . 105. după epuizarea posibilităţii de înscriere pe listele de aşteptare a cazurilor programabile. . precum şi pentru bolnavii care necesită asistenţă medicală spitalicească de lungă durată (ani). 105.numărul de cazuri externate realizate şi validate din care se scad cazurile nevalidate în luna anterioară (validarea şi invalidarea se fac de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică. Serviciile medicale pentru care plata se face pe bază de tarif pe zi de spitalizare se decontează ţinându-se seama de durata optimă de spitalizare/durata efectiv realizată. . . precum şi pentru bolnavii care 216 . conform regulilor de validare stabilite prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate). 113 şi 114 din Codul penal şi cele dispuse prin ordonanţa procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale.numărul de cazuri externate realizate şi validate pentru perioada de la începutul anului până la sfârşitul trimestrului respectiv (validarea şi invalidarea cazurilor externate raportate se fac de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică. conform regulilor de validare specifice stabilite prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate).tariful pe zi de spitalizare negociat. . . de psihiatrie cronici cu internări obligatorii pentru bolnavii psihici încadraţi la art.tariful pe zi de spitalizare negociat. în situaţia în care asiguratul este transferat în aceeaşi unitate sanitară.durata efectiv realizată pentru situaţiile la care nu este prevăzută durată optimă. şi dacă creşterea numărului de cazuri realizate se regăseşte în reducerea numărului de cazuri contractate din alte spitale/secţii din judeţul respectiv. Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti. În cazul spitalelor/secţiilor de psihiatrie cronici. fără a se depăşi durata optimă pentru situaţiile la care este prevăzută durată optimă. În situaţia în care numărul de cazuri externate este mai mare decât numărul cazurilor contractate.durata efectiv realizată pentru situaţiile la care nu este prevăzută durată optimă.prematuri mici şi foarte mici şi TBC. În cazul spitalelor/secţiilor de psihiatrie cronici pentru internările obligatorii pentru bolnavii psihici prevăzuţi la art.durata optimă de spitalizare pentru situaţiile la care este prevăzută durată optimă. după caz. luându-se în calcul durata optimă de spitalizare pentru specialitatea respectivă.durata optimă de spitalizare pentru situaţiile la care este prevăzută durată optimă astfel: durata optimă dacă durata efectiv realizată este mai mare decât durata optimă şi durata efectiv realizată dacă aceasta este mai mică decât durata optimă. recuperare pediatrică .

în cadrul regularizării trimestriale.numărul de cazuri externate realizate şi validate din care se scad cazurile nevalidate în luna anterioară (validarea şi invalidarea se fac de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică. În situaţia în care contravaloarea cazurilor pentru spitalizare continuă acuţi realizate. conform regulilor de validare stabilite prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate). 17 A la ordin. Decontarea lunară. Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti. pentru care plata se face prin tarif mediu pe caz rezolvat. în limita sumei contractate. decontarea lunară şi regularizarea trimestrială se realizează astfel: 1. . dar nu mai mult de 25 % din valoarea contractată pentru servicii în regim de spitalizare continuă.necesită asistenţă medicală spitalicească de lungă durată (ani). Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti. casele de asigurări de sănătate au în vedere următoarele: . casele de asigurări de sănătate au în vedere corelarea corespunzătoare a indicatorilor contractaţi şi realizaţi pentru perioada de la începutul anului până la sfârşitul trimestrului respectiv. aferent serviciilor medicale spitaliceşti pentru patologie care necesită internare prin spitalizare continuă Contravaloarea serviciilor medicale calculată pe baza indicatorilor de mai sus trebuie să se încadreze în sumele contractate pentru spitalizare continuă pentru afecţiuni acute. cu încadrarea în limita valorii contractate. . conform regulilor de validare specifice stabilite prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate). c) serviciile medicale spitaliceşti.acuţi În situaţia în care contravaloarea cazurilor pentru spitalizare continuă acuţi realizate.numărul de externări realizate şi validate pentru perioada de la începutul anului până la sfârşitul trimestrului respectiv (validarea şi invalidarea cazurilor externate raportate se fac de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică. altele decât cele prevăzute în anexa nr. precum şi pentru perioada de la începutul anului şi până la sfârşitul trimestrului respectiv. Casele de asigurări de sănătate decontează serviciile medicale paliative în regim de spitalizare. Analiza activităţii trimestriale a spitalului se face pe baza următorilor indicatori: . .tariful mediu pe caz rezolvat pe specialităţi negociat. a utilizării judicioase a fondurilor alocate. validate şi decontate este sub valoarea contractată pentru spitalizare continuă acuţi. validate şi decontate cat si contravaloarea cazurilor rezolvate/serviciilor medicale 217 .tariful mediu pe caz rezolvat pe specialităţi negociat. aferent serviciilor medicale spitaliceşti pentru patologie care necesită internare prin spitalizare continuă. pentru perioada aferentă trimestrului respectiv.numărul de cazuri externate realizate şi validate în ordine cronologică în funcţie de data externării. în funcţie de numărul de zile de spitalizare realizat în limita numărului de zile de spitalizare contractat şi de tariful pe zi de spitalizare negociat între casele de asigurări de sănătate şi unităţile sanitare cu paturi. se face în funcţie de: . Pentru monitorizarea eficienţei managementului de spital. La regularizarea trimestrială în vederea decontării. decontarea se face în funcţie de durata de spitalizare efectiv realizată. după caz ca structuri distincte în structura spitalelor) din spitalele de cronici şi de recuperare.tariful mediu pe caz rezolvat pe specialităţi negociat. cu rezultatele analizei trimestriale efectuată de către ordonatorul de credite ierarhic superior şi transmisă în acest scop caselor de asigurări. în limita economiilor realizate pentru continuă acuţi se poate deconta contravaloarea cazuri rezolvate/servicii medicale efectuate în regim de spitalizare de zi realizate peste cele contractate. acordate pentru afecţiuni acute în spitale. precum şi pentru servicii medicale spitaliceşti acordate în secţiile şi compartimentele de acuţi (aprobate/avizate de Ministerul Sănătăţii. 2.

validate este peste cea contractată. în ordinea cronologică a datei de externare. în limita sumei contractate şi care se determină prin înmulţirea numărului negociat şi contractat de servicii medicale spitaliceşti pe tipuri/cazuri rezolvate cu tariful aferent acestora. având în vedere documentele pentru fundamentarea tarifului. se decontează la nivelul realizărilor în limita sumelor contractate cu această destinaţie. h) suma pentru serviciile medicale spitaliceşti efectuate în regim de spitalizare de zi pentru care plata se face prin tarif pe serviciu medical/caz rezolvat. 8 la ordin. e) suma pentru serviciile de supleere renală. Tariful pe caz rezolvat 218 . transportul lunar al medicamentelor şi al materialelor sanitare specifice dializei peritoneale la domiciliul pacienţilor. stabilită conform prevederilor din anexa nr. precum şi în cabinete medicale de specialitate din ambulatoriul integrat ale spitalului. în limita sumei contractate. 8 la ordin. decontată din fondul alocat asistenţei medicale ambulatorii de specialitate pentru specialităţile clinice. nutriţie şi boli metabolice. f) suma pentru serviciile medicale efectuate în cabinete medicale de specialitate în: oncologie medicală. 16 la ordin. b) din Contractul-cadru. acordate în cadrul Programului naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică din cadrul Programului naţional cu scop curativ. prevăzute în anexa nr. Tariful pe serviciu medical se negociază între spitale şi casele de asigurări de sănătate şi nu poate fi mai mare decât tarifele maximale decontate de casele de asigurări de sănătate. În situaţia în care contravaloarea cazurilor pentru spitalizare continuă acuţi realizate şi .efectuate în regim de spitalizare de zi sunt mai mici decât sumele contractate pentru fiecare tip de spitalizare. decontată din fondul alocat asistenţei medicale spitaliceşti. si contravaloarea cazurilor rezolvate/serviciilor medicale efectuate în regim de spitalizare de zi este mai mică decât suma contractată pentru spitalizare de zi. În situaţia în care contravaloarea cazurilor pentru spitalizare continuă acuţi realizate şi validate cat si contravaloarea cazurilor rezolvate/serviciilor medicale efectuate în regim de spitalizare de zi sunt mai mari decât sumele contractate pentru fiecare tip de spitalizare. g) suma pentru investigaţii paraclinice efectuate în regim ambulatoriu. decontarea se face la un tarif care reprezintă 50% din tariful negociat. în condiţiile prevăzute în anexa nr. cabinete de boli infecţioase şi în cabinete de planificare familială în care îşi desfăşoară activitatea medici cu specialitatea obstetrică-ginecologie. în limita economiilor realizate din spitalizarea de zi se pot accepta la decontare un număr de cazuri externate prin spitalizare continuă acuţi. care se află în structura spitalului ca unităţi fără personalitate juridică. Pentru unităţile sanitare cu paturi care încheie contract de furnizare de servicii medicale spitaliceşti cu casa de asigurări de sănătate atât pentru spitalizare continuă cât şi pentru spitalizare de zi. inclusiv medicamente şi materiale sanitare specifice. d) suma aferentă Programului naţional cu scop curativ pentru medicamente şi materiale sanitare specifice se decontează la nivelul realizărilor în limita sumei prevăzute în program pentru medicamente şi materiale sanitare specifice. (4) lit. în limita fondurilor disponibile. după epuizarea posibilităţii de înscriere pe listele de aşteptare a cazurilor programabile. Casele de asigurări de sănătate pot accepta la decontare aceste depăşiri dacă spitalul/secţiile a/au luat decizia de creştere a numărului de internări. diabet zaharat. decontarea se face la nivelul realizat. respectiv din fondul alocat asistenţei medicale spitaliceşti pentru cabinetele prevăzute la art. transportul nemedicalizat al pacienţilor hemodializaţi de la şi la domiciliul pacienţilor. Tariful/caz rezolvat se negociază de unităţile sanitare cu casele de asigurări de sănătate. 48 alin.

reprezintă maxim 1/3 din suma corespunzătoare cazului codificat şi grupat conform RO DRG v1 la nivelul tarifului pe caz ponderat mediu naţional prevăzut în Anexa 17A – 1444 lei. şi neinternate. altele decât spitalele de urgenţă. 10 (1) Spitalele sunt obligate să suporte din sumele contractate cu casele de asigurări de sănătate: a) cheltuielile privind investigaţiile paraclinice pentru bolnavii internaţi efectuate în alte unităţi spitaliceşti sau în unităţi ambulatorii de specialitate. 61 alin. cu încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat. (1) lit. în situaţiile în care spitalul respectiv nu deţine dotarea necesară sau aparatura existentă în dotarea acestuia nu este funcţională. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. pentru care nu s-a confirmat caracterul de boală profesională în condiţiile respectării criteriilor de internare prevăzute la art. la nivelul fiecărui spital care a contractat cu casa de asigurări de sănătate servicii medicale spitaliceşti atât pentru afecţiuni acute cât şi pentru afecţiuni cronice. se realizează în procent de 50% din tariful pe caz rezolvat (DRG). (2) Cazurile internate în regim de spitalizare continuă care nu au îndeplinit criteriile de internare nu se decontează de casele de asigurări de sănătate. (4) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .2012. între cele două tipuri de îngrijiri: acute şi cronice. (5) Casele de asigurări de sănătate decontează cazurile externate din unităţile sanitare cu personalitate juridică de medicina muncii . casa de asigurări de sănătate poate efectua o regularizare a cazurilor realizate. Casele de asigurări de sănătate nu decontează mai mult de 40% din cazurile externate din unităţile sanitare cu personalitate juridică de medicina muncii . sumele astfel suportate de către spitale pentru investigaţii paraclinice pentru pacienţii internaţi. în limita valorii de contract. din tariful mediu pe caz rezolvat. după regularizarea trimestrială realizată conform alin. se realizează în procent de 50% din tariful pe caz rezolvat (DRG). a) şi c). într-un interval de 48 de ore de la externare.boli profesionale şi din secţiile de boli profesionale aflate în structura spitalelor. pe care le decontează casele de asigurări de sănătate nu poate depăşi numărul de cazuri internate prin spitalizare continuă ca şi cazuri de urgenţă pentru care se face dovada unor intervenţii diagnostice şi terapeutice. NOTĂ: Numărul de cazuri rezolvate în camera de gardă şi în structurile de urgenţă din cadrul spitalelor. din tariful mediu pe caz rezolvat cu excepţia situaţiilor în care comisia de revalidare a cazurilor constituită la nivelul caselor de asigurări de sănătate constată că sunt acoperite peste 80% din îngrijirile corespunzătoare tipului de caz conform codificării. diferenţa fiind suportată de asigurat. pentru patologie de acelaşi tip într-un interval de 48 de ore de la internare. şi nu poate fi mai mare de 480 lei. pentru patologie de acelaşi tip. ART. efectuate în alte unităţi 219 . raportate şi validate.boli profesionale şi din secţiile de boli profesionale aflate în structura spitalelor. 1389/2010. Cazurile care fac obiectul internării prin spitalizare de zi şi au fost rezolvate prin spitalizare continuă la solicitarea asiguratului se decontează de casele de asigurări de sănătate la tariful pe serviciu medical/caz rezolvat aferent spitalizării de zi. necesare rezolvării cazurilor respective. pe baza relaţiilor contractuale stabilite între unităţile sanitare respective. (6) Trimestrial. cu modificările şi completările ulterioare şi în condiţiile în care cazurile externate sunt persoane asigurate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. (4) Decontarea cazurilor transferate într-o altă unitate sanitară. cu excepţia situaţiilor în care comisia de analiză a cazurilor constituită la nivelul caselor de asigurări de sănătate constată că sunt acoperite peste 80% din îngrijirile corespunzătoare tipului de caz conform codificării. (3) Decontarea cazurilor externate care se reinternează în aceeaşi unitate sanitară sau într-o altă unitate sanitară.

radio. acordate la cererea acestora. se înţelege salon cu minimum 3 paturi. în vederea internării. materiale sanitare şi investigaţii paraclinice la care ar fi fost îndreptăţiţi fără contribuţie personală. cu excepţia transportului efectuat de serviciile publice de ambulanţă pentru pacienţii care nu se află în stare critică şi care se află în unităţile sau compartimentele de primiri urgenţe şi care necesită transport la o altă unitate sanitară sau la o altă clădire aparţinând unităţii sanitare respective. b) suma aferentă transportului interspitalicesc pentru asiguraţii internaţi care necesită condiţii suplimentare de stabilire a diagnosticului din punctul de vedere al consultaţiilor şi investigaţiilor paraclinice. Prin confort standard. în condiţiile Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012. investigării sau efectuării unui consult de specialitate. suportă suma aferentă serviciilor hoteliere standard (cazare standard şi masă la nivelul alocaţiei de hrană) pentru însoţitorii copiilor bolnavi în vârstă de până la 3 ani. (3) Rambursarea cheltuielilor prevăzute la alin. Contribuţia personală a asiguraţilor reprezintă diferenţa dintre tarifele pentru serviciile hoteliere cu grad ridicat de confort stabilite de fiecare unitate furnizoare şi cele corespunzătoare confortului standard. materiale sanitare şi investigaţii paraclinice. cu respectarea normelor igienico-sanitare şi fără dotări suplimentare (televizor. ART. aprobat prin H. conform machetei din anexa nr. 12 (1) Spitalele sunt obligate să suporte pentru asiguraţii internaţi în regim de spitalizare continuă şi în regim de spitalizare de zi toate cheltuielile necesare pentru rezolvarea cazurilor respective. efectuate în ambulatoriul/ambulatoriul integrat al spitalului respectiv sau al altei unităţi sanitare cu paturi. cea acordată la nivelul alocaţiei de hrană stabilite prin acte normative. suportă cheltuieli cu medicamente. Asiguraţii suportă contravaloarea serviciilor hoteliere (cazare şi/sau masă) cu un grad ridicat de confort. efectuate în ambulatoriul/ambulatoriul integrat al spitalului respectiv sau al altei unităţi sanitare cu paturi. 16 B la ordin. c) suma aferentă consultaţiilor interdisciplinare pentru pacienţii internaţi. iar în ceea ce priveşte masa. 16 B la ordin. pe baza relaţiilor contractuale stabilite între unităţile sanitare respective. se evidenţiază distinct şi se raportează lunar caselor de asigurări de sănătate. conform machetei din anexa nr. se evidenţiază distinct şi se raportează lunar caselor de asigurări de sănătate. ART. 220 . 11 Spitalele. 16 B la ordin. frigider şi altele asemenea). grup sanitar propriu. sumele plătite de către spitale pentru transportul interspitalicesc pentru asiguraţii internaţi care necesită condiţii suplimentare de stabilire a diagnosticului din punctul de vedere al consultaţiilor şi investigaţiilor paraclinice. (2) În situaţia în care asiguraţii. spitalele rambursează contravaloarea acestor cheltuieli la cererea asiguraţilor. (2) reprezintă o obligaţie exclusivă a spitalelor şi se realizează numai din veniturile proprii ale acestora. în baza unor documente medicale întocmite de medicul curant din secţia în care aceştia sunt internaţi şi avizate de şeful de secţie şi managerul spitalului. pe perioada internării în spital.spitaliceşti sau în unităţi ambulatorii de specialitate. se evidenţiază distinct şi se raportează lunar caselor de asigurări de sănătate.G. din sumele contractate cu casele de asigurări de sănătate. precum şi pentru însoţitorii persoanelor cu handicap grav. conform machetei din anexa nr. telefon. peste confortul standard. pe baza unei metodologii proprii. nr. inclusiv pentru medicamente. decontat de casa de asigurări de sănătate din fondul alocat asistenţei medicale de urgenţă şi transport sanitar. 1389/2010 şi ale prezentelor norme. sumele astfel suportate de către spitale pentru consultaţiile interdisciplinare pentru pacienţii internaţi. în ceea ce priveşte cazarea.

18 la ordin. 13 (1) Serviciile medicale de înaltă performanţă (CT.ART. numai în următoarele condiţii: . un exemplar la furnizorul care a efectuat serviciul/serviciile de înaltă performanţă. după caz. evaluarea stării de sănătate a asiguratului la momentul externării şi indicaţiile de tratament şi supraveghere terapeutică pentru următoarea perioadă (determinată conform diagnosticului). greutatea la naştere şi greutatea la externare. ART. 221 . 15 (1) Suma anuală prevăzută în bugetul de venituri şi cheltuieli şi. (2) Prevederile alin. (1) ce vor fi efectuate în alte unităţi spitaliceşti sau în unităţi ambulatorii de specialitate. angiografie) se acordă numai pe bază de recomandare medicală asiguraţilor conform fişelor de solicitare prevăzute în anexa nr.500 grame. odată cu raportarea lunară. 14 (1) Medicii care îşi desfăşoară activitatea în spital au obligaţia ca la externarea asiguratului să transmită medicului de familie sau medicului de specialitate din ambulatoriu. casele de asigurări de sănătate pot efectua până la data de 20 decontarea lunii curente pentru perioada 1 . spitalele întocmesc fişele de solicitare prevăzute în anexa nr. cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior în funcţie de subordonare. . pe baza facturii şi a documentelor justificative depuse până la data prevăzută în contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti.500 grame medicul nu consideră oportună externarea acesta va fi transferat pe secţia de neonatologie acuţi. în situaţia în care la o greutate de peste 2.urgenţe medico-chirurgicale majore nominalizate în anexa nr. în primele 10 zile ale lunii următoare celei pentru care se face plata. în baza indicatorilor specifici realizaţi şi în limita sumelor contractate. (2) Spitalele. nu se mai justifică menţinerea acestuia în secţia de neonatologie prematuri. (2) Casa de asigurări de sănătate decontează. suma prevăzută în contractul de furnizare de servicii medicale încheiat cu casele de asigurări de sănătate se defalcă de către spitale pe trimestre şi luni. fără a se întocmi bilet de trimitere pentru servicii medicale paraclinice. scintigrafie. Fişele de solicitare se întocmesc într-un singur exemplar dacă serviciile medicale de înaltă performanţă se efectuează de către spitalul în care este internat pacientul. informaţii care trebuie să se regăsească şi în foaia de observaţie clinică generală la epicriză. RMN. La fişa de solicitare se ataşează. (1) se aplică pacienţilor internaţi. Pentru fiecare lună. contravaloarea serviciilor medicale acordate asiguraţilor în luna precedentă. din care unul rămâne la furnizorul care a făcut recomandarea şi. urmând ca diferenţa reprezentând servicii medicale realizate să se deconteze în luna ianuarie a anului următor. pentru pacienţii internaţi cărora li se recomandă servicii medicale de înaltă performanţă prevăzute la alin. cu încadrarea în sumele contractate. 16 la ordin. la o greutate a nou-născutului de peste 2. vor transmite casei de asigurări de sănătate pentru nou-născuţii prematur. acolo unde este cazul.afecţiuni în care au fost epuizate toate celelalte posibilităţi de explorare. pe baza facturii şi a documentelor justificative depuse până la data prevăzută în contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti. şi al caselor de asigurări de sănătate. 18 la ordin care se completează în 2 exemplare. prin scrisoare medicală sau bilet de ieşire din spital cu obligaţia ca acesta să conţină explicit toate elementele prevăzute în scrisoarea medicală. (3) În situaţia în care spitalele nu deţin dotarea necesară sau aparatura existentă în dotarea acestora nu este funcţională.15 a lunii. respectiv. ART. Decontarea serviciilor medicale aferente lunii decembrie a anului în curs se poate efectua în luna decembrie pentru serviciile medicale efectuate şi facturate până la data prevăzută în documentele justificative depuse în vederea decontării. rezultatele celorlalte investigaţii efectuate anterior pentru stabilirea diagnosticului.

ordonatorului de credite ierarhic superior. Pentru această situaţie. laboratoare de sănătate mintală. cabinete de medicină dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. ART. respectiv centre de sănătate mintală şi staţionar de zi psihiatrie. în funcţie de subordonare. ai autorităţilor administraţiei publice locale. cu spitalele pentru medicii care îşi desfăşoară activitatea în dispensare TBC. Regularizarea şi decontarea trimestrială se fac în primele 25 de zile ale lunii următoare trimestrului încheiat. număr cazuri programate ieşite din lista de prioritate în cursul trimestrului şi număr cazuri programate aflate la sfârşitul trimestrului în lista de prioritate. Serviciile medicale spitaliceşti pot fi acordate asiguraţilor şi pe baza biletelor de internare eliberate de medicii din centrele de dializă private aflate în relaţie contractuală cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. 19 Casele de asigurări de sănătate şi direcţiile de sănătate publică au obligaţia de a organiza trimestrial sau ori de câte ori este nevoie întâlniri cu medicii de specialitate din unităţile sanitare cu paturi pentru a analiza aspecte privind calitatea serviciilor medicale din asistenţa medicală spitalicească. spitalele vor raporta realizarea indicatorilor trimestriali comparativ cu cei contractaţi şi. conform facturilor însoţite de documentele justificative. 17 Contractele pentru furnizarea serviciilor medicale acordate în spitale se semnează din partea spitalelor de către membrii Comitetului director. precum şi cu cabinetele de medicina muncii organizate conform prevederilor legale în vigoare şi cu centrele de dializa private in contract cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate în vederea recunoaşterii biletelor de internare eliberate de către medicii ce-şi desfăşoară activitatea în aceste unităţi. ai ministerului de resort. respectiv autorităţilor administraţiei publice locale. odată cu raportarea ultimei luni a fiecărui trimestru. urmând ca regularizarea finală a trimestrului IV să se efectueze în luna ianuarie a anului următor. care. precum şi respectarea prevederilor actelor normative în vigoare. 16 Casele de asigurări de sănătate încheie convenţii cu unităţile medico-sociale. dacă este cazul. cu excepţia cazurilor de urgenţă medico-chirurgicală. până la data de 5 a lunii următoare expirării unui trimestru. până pe data de 10 a lunii curente pentru luna precedentă. număr cazuri programate intrate în lista de prioritate în cursul trimestrului.(3) Pentru încadrarea în sumele contractate cu casele de asigurări de sănătate. precum şi ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. a cazurilor care necesită internare în secţiile de obstetrică şi neonatologie şi a bolilor cu potenţial endemo-epidemic. 37 la ordin. ART. după caz. în termen de maximum 10 zile. în funcţie de subordonare. în condiţiile legii. de realitatea şi exactitatea datelor prezentate atât cu ocazia negocierii contractelor. care răspund. cât şi cu ocazia raportării datelor în cursul execuţiei. În acest sens. 18 Refuzul semnării contractului de către unitatea publică furnizoare de servicii medicale spitaliceşti sau de către casa de asigurări de sănătate va fi adus la cunoştinţă Ministerului Sănătăţii sau celorlalte ministere. Modelul de convenţie este cel prevăzut în anexa nr. Acestea vor informa asupra modificărilor apărute în actele normative şi vor stabili. împreună cu medicii de specialitate din unităţile sanitare cu paturi. care se află în structura spitalului ca unităţi fără personalitate juridică. ART. şi caselor de asigurări de sănătate execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli. (4) Trimestrial. ART. se constituie o comisie de mediere formată din reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii. după cum urmează: număr cazuri programate aflate în lista de prioritate la începutul trimestrului. şi Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. măsurile ce se 222 . soluţionează divergenţele. spitalele vor întocmi liste de prioritate pentru cazurile programabile. spitalele depun la casa de asigurări de sănătate pe fiecare secţie numărul cazurilor programate aferente trimestrului respectiv. cu excepţia trimestrului IV pentru care regularizarea se face până la data de 20 decembrie a anului în curs pentru serviciile medicale realizate şi raportate conform contractului de furnizare de servicii medicale până la data de 30 noiembrie a anului în curs.

documentele prevăzute în anexa nr. 20 Furnizorii de servicii medicale spitaliceşti vor prezenta la contractare documentele necesare pentru fundamentarea tarifului mediu pe caz rezolvat. Neparticiparea medicilor la aceste întâlniri nu îi exonerează de răspunderea nerespectării hotărârilor luate cu acest prilej. 16 A la ordin. a tarifului pe zi de spitalizare şi a tarifului pe caz pentru serviciile acordate în regim de spitalizare de zi. 223 .impun pentru îmbunătăţirea activităţii. ART.

10. 21. 11. Spiridon" Mioveni Spitalul de Psihiatrie Sf Maria Vedea Spitalul de Pneumoftiziologie "Sf Andrei" Valea Iasului Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni Dr.8331 0. Binafarm S. 28. 26.3390 0.1174 0.L. 17. 34.L.6213 0.4240 2. 5. Crt.6389 0. Spitalul Clinic "Sf.2545 1.2894 0.9219 1.9354 0. 27. 2.9866 TCP 2012 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1509 1617 2230 1580 1444 1444 1444 1444 1444 1444 Cod spital AB01 AB02 AB03 AB04 AB05 AB06 AB08 AB09 AB12 AG01 AG02 AG04 AG05 AG06 AG07 AG08 AG13 AG14 AG15 AG22 AR01 AR05 AR06 AR07 AR14 AR20 AR21 B_01 B_02 B_03 B_04 B_05 B_06 B_08 B_09 B_100 B_101 Denumire spital Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia Spitalul de Boli Cronice Campeni Spitalul Municipal Blaj Spitalul Orasenesc Abrud Spitalul Municipal Aiud Spitalul Orasenesc Campeni Spitalul Municipal Sebes Spitalul Orasenesc Cugir Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud Spitalul Judetean Pitesti Spitalul de Pediatrie Pitesti Spitalul de Pneumoftiziologie Campulung Spitalul Municipal Campulung Spitalul Orasenesc "Regele Carol I" Costesti Spitalul Municipal Curtea de Arges Spitalul Orasenesc "Sf. Tinos Clinic SRL 224 . 20. 22. 29. 36. 4.5175 1.9568 0.8233 0. 31. 1.8456 0. Maria" Bucuresti Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti Spitalul Clinic de Urgenta de Chirurgie Plastica.8852 0.7665 0. Alexandrescu" Bucuresti Spitalul Clinic "Filantropia" Bucuresti Spitalul Clinic de Urgente Oftalmologice Bucuresti Spitalul Clinic de Chirurgie Oromaxilofaciala "Prof.6860 0. 18. Carol Davila" Bucuresti Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Gr.7830 0. 35. Reparatorie si Arsuri Bucuresti Spitalul Clinic de Nefrologie "Dr.8117 0. ICM SI TCP VALABIL PENTRU ANUL 2012 Nr.2071 0. 7. 13.7690 1.R. 9. 16. 37. 12.C.6928 0. 25.0234 0. Gheorghe" Chisineu-Cris Centrul Medical Laser System S.9231 0.8366 0.ANEXA 17A LISTA SPITALELOR PENTRU CARE PLATA SE FACE PRIN TARIF PE CAZ REZOLVAT. 3.8275 1.1291 0.7779 1.R.8241 0. 6. Genesys Medical Clinic S. 23.9452 1. 19. Irimia S.2817 0. 32.R. Dan Teodorescu" Bucuresti S.9269 0. ICM 2011 1. 8. 24.8593 0. 15.0473 0.2476 0. 33.L.C. 14. Dr. Spitalul Judetean Clinic de Urgenta Arad Spitalul Orasenesc Ineu Spitalul de Boli Cronice Lipova Spitalul Orasenesc Sebis Spitalul "Sf.9280 1. 30.

76. I. Alfred Rusescu" Bucuresti Spitalul Clinic de Urgenta "Sf.7122 0.0759 1.A. V. 67. Dr. 72.Traumatologie si TBC Osteoarticular "Foisor" Bucuresti Spitalul Clinic Colentina Bucuresti Institutul Clinic Fundeni Bucuresti Institutul de Boli Cardiovasculare "C.0635 1.0682 0. Iliescu" Bucuresti Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului "Prof. 40. C.38.5835 0. Panait Sirbu" Bucuresti Spitalul Clinic de Urgenta "Bagdasar-Arseni" Bucuresti Institutul National de Neurologie si Boli Neurovasculare Bucuresti Centrul de Evalure şi Tratament aToxicodependentelor pentru Tineri "Sf. 73.9852 1. Dr. 55. Centrul Medical Unirea S.7400 0. Paulescu" Bucuresti Spitalul Clinic de Ortopedie . 52. 51.7600 1.L. 47. Hociota" Bucuresti Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie "Prof.C. 46. 68. 58. Dr. Dr.8468 1444 1444 1770 1444 1444 1444 1444 1444 1456 1910 1444 1808 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1735 1444 1537 1444 1444 1444 1444 1444 1653 1444 1444 1444 1444 1469 1444 1444 1444 225 .2666 0.0556 1. Al. Burghele" Bucuresti Institutul de Fonoaudiologie si Chirurgie Functionala ORL "Prof. 69.3154 1. 60. Th. S.Gorgos" SC Crestina Medicala Munposan '94 SRL Euroclinic Hospital S.1746 1.0067 1.8323 1. Matei Bals" Bucuresti Centrul de Sanatate RATB Spitalul Universitar de Urgenta "Elias" Bucuresti Spitalul de Psihiatrie Titan "Dr.5293 1.7183 0. Gomoiu" Bucuresti Spitalul Clinic "Coltea" Bucuresti Spitalul Clinic de Boli infectioase si Tropicale "Dr. Stoia" Bucuresti Spitalul Clinic "Nicolae Malaxa" Bucuresti Institutul National de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" Bucuresti Institutul National de Boli Infectioase "Prof. 54.Scarlat Longhin" Bucuresti Spitalul Clinic "Prof. 56.9035 0.7621 1. D. Dr. Stelian" Spitalul de Pneumoftiziologie "Sf.8604 0. 75. 49.1687 1.3629 0.2956 1.1446 2.3866 0. 42. 43. 0. 63. Nutritie si Boli Metabolice "Prof. 61.8964 1. 65.0018 1. Alexandru Obregia" Bucuresti Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "M. V.L.1920 1. I. 44. Parhon" Bucuresti Clinica de angiografie si terapie endovasculara Hemodinamic Spitalul Clinic "Dr. B_102 B_103 B_11 B_113 B_116 B_12 B_121 B_13 B_14 B_15 B_16 B_18 B_19 B_20 B_21 B_22 B_23 B_25 B_27 B_28 B_29 B_30 B_31 B_32 B_33 B_34 B_35 B_36 B_38 B_40 B_41 B_42 B_47 B_48 B_50 B_80 B_90 B_91 B_95 S. 66. 70. N.4227 1. Cantacuzino" Bucuresti Institutul National de Diabet.Stefan" Centrul de Boli Reumatismale "Dr.4123 1.0854 1.1633 1. 45. 57.4579 0. Pantelimon" Bucuresti Spitalul Clinic de Copii "Dr.1021 0. 59. Curie" Bucuresti Spitalul Clinic de Urgenta "Sf. 53.C. 48.C. Trestioreanu" Bucuresti SC Delta Health Sanador Institutul de Endocrinologie "C.3977 1. 64. 41. I. Dr. 71. Dr. Proestetica Medical S.7737 2.9723 1.0272 0. 50. 39. 62. Babes" Bucuresti Spitalul clinic de psihiatrie "Dr. Ioan" Bucuresti Spitalul Clinic De Dermatovenerologie "Dr. Institutul Oncologic "Prof.R. 74.R. S.2180 1.

3911 0. A. 85.Pantelimon" Braila Spitalul de Pneumoftiziologie Braila Spitalul Judetean de Urgenta "Mavromati" Botosani Spitalul "Sf. 102. Pop Mircea" Marghita Spitalul de Psihiatrie Nucet Spitalul Municipal Salonta Spitalul de Psihiatrie Stei Spitalul Pelican Oradea Spitalul Judetean Bistrita Spitalul Orasenesc "Dr.9068 0.9901 0.R. C.7396 0. Sparchez" Zarnesti 0. 90.9684 0.L.2996 0.1230 0.1038 1. 84.2540 0.6763 0.8652 0.8876 0. 110.7154 0.9476 0.8334 1. 87. 114. 115. 108. 119. G.7883 0.5724 1. 98. 86.3403 0. Spitalul Judetean de Urgenta Bacau Spitalul de Pneumoftiziologie Bacau Spitalul Municipal Onesti Spitalul Orasenesc Buhusi Spitalul Orasenesc "loan Lascar" Comanesti Spitalul Municipal de Urgenta Moinesti Spitalul Comunal Podul Turcului Spitalul de Pediatrie Bacau Clinica Palade Bacau S. 81. 94. T.7831 1. 93.0245 0.C.9771 0. 113. 80.8665 0.7189 0.9526 1.7627 0. 105. Trifon" Nasaud Spitalul Orasenesc Beclean Spitalul de Obstetrica-Ginecologie Sanovil Spitalul Judetean de Urgenta Braila Spitalul Orasenesc Faurei Spitalul "Sf. 111. 79.1122 0.0550 0. 95. 103. 91.8063 1. Eldimedmaterna S.8440 1. 120. 88. 89. Gheorghe" Botosani Spitalul de Psihiatrie Botosani Spitalul de Copii Botosani Spitalul de Obstetrica-Ginecologie Botosani Spitalul Municipal Dorohoi Spitalul de Pneumoftiziologie Botosani Spitalul Judetean Clinic de Urgenta Brasov Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie "Dr. 99. 106.8389 0.77.9112 1.7244 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 226 . I. Gavril Curteanu" Oradea Spitalul Orasenesc Alesd Spitalul Municipal "Episcop N. Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Oradea Spitalul Clinic Municipal "dr. 109.7701 0.1105 0. 101. 104.7611 0.0306 0. 118.4269 1. Lucia S.5447 0. 96. 112.0334 1. 100.R. 92.9938 0. Popovici" Beius Spitalul Municipal "Dr. 78.9161 0. 83.9534 1. 82.L. B_96 B_97 BC01 BC02 BC03 BC04 BC05 BC06 BC08 BC10 BC14 BC15 BH01 BH02 BH07 BH09 BH10 BH11 BH12 BH14 BH26 BN01 BN02 BN03 BN08 BR01 BR05 BR07 BR09 BT01 BT02 BT03 BT04 BT05 BT06 BT10 BV01 BV02 BV03 BV04 BV05 BV06 BV08 BV10 SC Med Life SA Clinica Sf. 107. 117. Sbarcea" Brasov Spitalul Clinic de Copii Brasov Spitalul de Boli Infectioase Brasov Spitalul de Pneumoftiziologie Brasov Spitalul Municipal Fagaras Spitalul Municipal Codlea Spitalul Orasenesc "Dr.8996 0. 97. 116.7504 1.

124. 141.7431 1.7173 0. 158.L. 125.5751 0.1481 0. Vitalmed Center SRL Spitalul Teo Health SA Clinica Newmedics S. 134. 122. N.9823 0.9046 0. Stancioiu" Cluj-Napoca Spitalul Municipal Dej Spitalul Municipal Turda Spitalul Municipal Gherla Spitalul Orasenesc Huedin Spitalul Municipal Campia Turzii Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca Spitalul Judetean de Urgenta Calarasi Spitalul Municipal Oltenita Spitalul Orasenesc Lehliu-Gara Spitalul de Psihiatrie Sapunari Spitalul de Pneumoftiziologie Calarasi Spitalul Judetean Resita Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes Spitalul Orasenesc Oravita Spitalul Orasenesc Moldova Noua Spitalul Orasenesc Otelu Rosu Spitalul Judetean Clinic de Urgenta Constanta Spitalul Municipal Medgidia Spitalul Orasenesc Cernavoda Spitalul Municipal Mangalia Spitalul Orasenesc Harsova Spitalul de Ortopedie Traumatologie şi Recuperare Medicală Eforie Sud 0. Brasov Spitalul Judetean Buzau Spitalul Municipal Ramnicu Sarat Spitalul Orasenesc Nehoiu Spitalul de Psihiatrie şi Pentru Masuri de Siguranta Sapoca Spitalul Judetean Clinic de Urgenta Cluj-Napoca Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie ClujNapoca Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Cluj-Napoca Spitalul de Pneumoftiziologie "Leon Daniello" Cluj-Napoca Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca Spitalul Municipal Clinic Cluj-Napoca Institutul Oncologic "Prof.9926 0. 144.0255 1. 154. Rur Medical S.9344 0. 130.2376 0.9325 0. 151.L.7074 1. 128.2355 1.7481 1. Clinicile ICCO SRL S.2011 1.R. Chiricuta" Cluj-Napoca Institutul Inimii "Prof. 146.1484 1. Dr. 156.9693 0.6575 0. 140. 155.6864 0. 157.C.8035 0. Dr. 129. 127. 137. 160. 161.C.5956 1. 159. 147.1310 1. 163.6808 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1924 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 227 .9564 0.8439 0. 148.8130 0.C.R. 138. 139.0642 0. 133. 149.121.7616 1.0645 0. 136.7429 1. 150.8094 1. 123. 153. BV12 BV13 BV17 BV18 BV20 BV21 BV22 BV23 BZ01 BZ02 BZ04 BZ09 CJ01 CJ02 CJ03 CJ04 CJ05 CJ06 CJ07 CJ08 CJ09 CJ10 CJ11 CJ12 CJ13 CJ14 CJ21 CL01 CL02 CL03 CL06 CL07 CS01 CS02 CS03 CS05 CS07 CT01 CT04 CT05 CT06 CT07 CT08 Spitalul Orasenesc Rupea Spitalul de Psihiatrie şi Neurologie Brasov S. 162. Centrul Medical Unireal S.1298 0. 126.8149 0. 152.8282 0. I.3843 0.7332 1. 143.8543 0.6770 0.1521 2.2774 1. 135.5806 1. 131. 145. 142.0224 0. 132.3954 1.

182. 176.4522 0.8755 1.9295 0. 173. 183. 175. 184.9488 1. 197.9948 0.6728 1.7423 0. Ioan" Galati Spitalul de Pshiatrie "Elisabeta Doamna" Galati Spitalul de Obstetrica-Ginecologie "Bunavestire" Galati Spitalul de Pneumoftiziologie Galati Spitalul de Boli Infectioase "Cuvioasa Parascheva" Galati Spitalul Municipal "Anton Cincu" Tecuci Spitalul Orasenesc Targu Bujor Spitalul Judetean Giurgiu Spitalul Orasenesc Bolintin-Vale Spitalul de Boli Infectioase Singureni 1.8539 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 228 . 171.5999 1. 174.7715 0. 167. Apostol Andrei" Galati Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. 178. 190. 194.8358 0.9155 1.7865 0.9676 1. 201.1018 0.Ginecologie-Chirurgie Generala Spitalul Judetean Targoviste Spitalul Orasenesc Pucioasa Spitalul Orasenesc Gaesti Spitalul Orasenesc Moreni Spitalul Judetean Clinic de Urgenta Craiova Spitalul Municipal Clinic "Filantropia" Craiova Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes" Craiova Spitalul Municipal Bailesti Spitalul "Filisanilor" Filiasi Spitalul Orasenesc Segarcea Spitalul Municipal Calafat Spitalul Orasenesc "Asezamintele Brancovenesti" Dabuleni Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova Centrul de Cardiologie Craiova Spitalul Judetean Targu Jiu Spitalul Municipal Motru Spitalul Orasenesc Targu Carbunesti Spitalul Orasenesc Rovinari Spitalul Orasenesc Novaci Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu Spitalul Orasenesc Turceni Spitalul Judetean Clinic de Urgenta "Sf.C. 166.9355 0. 189.0928 0. 185. 204.2086 1.8942 0. 170. 196. 202. 187. CT14 CT18 CT19 CT20 CT22 CV01 CV03 CV04 CV05 CV08 DB01 DB02 DB03 DB04 DJ01 DJ02 DJ03 DJ04 DJ05 DJ06 DJ07 DJ13 DJ18 DJ20 DJ21 GJ01 GJ02 GJ03 GJ04 GJ05 GJ10 GJ11 GL01 GL02 GL03 GL04 GL05 GL06 GL07 GL08 GR01 GR05 GR08 Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta S.7314 0. 169.164.1329 0.7507 0.0435 0.1681 0.9302 0. 191. 200. Medical Analysis Centrul Medical Medstar 2000 Euromaterna Isis Medical Center Spitalul Judetean "Dr. 179.1497 1..8714 1. 180. 205.1012 0.7486 0. 199.9704 1.1567 0.6472 0. 172. 177.4949 0. 186. 206.7288 0.9574 0. 203. 193.8896 0.6932 1.8562 0. 168.0873 0. Fogolyan Kristof" Sfantu Gheorghe Spitalul Municipal Targu Secuiesc Spitalul Orasenesc Baraolt Spitalul de Cardiologie Covasna Spitalul de Obst.0731 1. 198. 195.8736 0. 192.0756 0. 188.8079 0. 181. 165.

229. 227. 247. 212.0395 0.8733 1.9156 0. 210.0837 1. 228. 234. 225.1447 0.8510 0. 215.1303 1. Parhon" Iasi Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie "Cuza-Voda" Iasi Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie "Elena Doamna" Iasi Spitalul Clinic Pneumoftiziologie Iasi Spitalul Clinic de Psihiatrie Socola Iasi Spitalul Clinic de Boli infectioase "Sf. Dr. 232. N. Simionescu" Hunedoara Spitalul Municipal de Urgenta Petrosani Spitalul Municipal Lupeni Spitalul Municipal Vulcan Spitalul Municipal Brad Spitalul Municipal Orastie Spitalul Orasenesc Hateg Spitalul de Psihiatrie şi pentru Masuri de Siguranta Zam Spitalul Judetean Miercurea-Ciuc Spitalul Municipal Odorheiul Secuiesc Spitalul Municipal Gheorgheni Spitalul Municipal Toplita Spitalul de Psihiatrie Tulghes Spitalul de Psihiatrie Eftimie Diamandescu Balaceanca Spitalul Judetean "Sfintii Imparati Constantin si Elena" Ilfov Spitalul Judetean de Urgenta Slobozia Spitalul Municipal Urziceni Spitalul Municipal Fetesti Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sf.0490 0. 221.9054 1.0963 1.8754 1. 235.8144 0. 216.Stefan Odobleja" Spitalul Militar de Urgenta Cluj-Napoca Spitalul Militar de Urgenta Galati Spitalul Militar De Urgenta Dr.6464 1. Oblu" Iasi Spitalul Clinic de Recuperare Iasi Spitalul Orasenesc Harlau Spitalul Municipal Pascani Spital Providenta Arcadia Hospital Arcadia Cardio Institutul Regional de Oncologie Iasi Spitalul Militar de Urgenta 'Regina Maria' Brasov Spitalul Militar de Urgenta "Dr. 223.9171 0. Dr.9189 0.2856 0. 248. Maria" Iasi Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof.2548 1.1407 1.9474 2. 246. 209. 224. 239.9973 1. A.207. 241. 231.2277 1. 245. 208. CI. Spiridon Iasi Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. 213. 226. 249. 214.0132 0.6363 0.9840 0. 220. HD01 HD02 HD03 HD05 HD06 HD07 HD08 HD09 HD18 HR01 HR02 HR03 HR04 HR07 IF03 IF06 IL01 IL02 IL03 IS01 IS02 IS03 IS04 IS05 IS06 IS07 IS08 IS09 IS11 IS12 IS13 IS14 IS28 IS30 IS31 IS36 M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 Spitalul Judetean Deva Spitalul Municipal "Dr. 211.I.9934 0.4403 1.9086 0. 240.6653 0.0447 1.4397 0. 222. Parascheva" Iasi Spitalul Clinic de Urgenta "Prof. G. 218.6653 1.7561 0.3357 0. 217.8798 0. 219.2513 1. Georgescu" Iasi Spitalul Clinic "Dr.1635 1. 233.M. 236. 238.9992 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1806 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 229 .6974 1. 242.0968 0. 237. 230. Victor Popescu Timisoara Spitalul Militar de Urgenta Avram Iancu Oradea Spitalul Clinic de Urgenta Militar Central 1. 243. 244.5316 1.8642 0.9323 0.2686 1.

Constantin Angelescu" Spitalul Judetean Drobeta-Turnu Severin Spitalul Municipal Orsova Spitalul Orasenesc Baia de Arama Spitalul Judetean de Urgenta "Dr.Dr.2151 1.SC Adria Med SRL S. Alexandru Gafencu" Constanta Spitalul Militar de Urgenta Focsani Centrul Clinic de Urgenta de Boli Cardiovasculare "Dr.0158 0.8371 1. 272. 289. 257. 278. 291. Vaier Russu" Ludus Spitalul Municipal "Dr.dr. Centrul Medical Topmed S.0991 1.8823 0.0493 0. Spitalul Judetean Clinic de Urgenta Targu Mures Spitalul Clinic Judetean Mures Spitalul Municipal Sighisoara Spitalul Orasenesc "Dr. 251. 270.0614 2.8114 1. 286. 266.0674 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 230 . 281. 268.2546 1. 271. 279.1090 0. 280.L.8315 1.8775 1. Constantin Opris" Baia Mare Spitalul de Boli Infectioase. 258.1256 1.C. 265.C.8056 1.0230 1.5952 0.0736 0. Nicoara" Reghin Spitalul Municipal "Dr.8734 1.7233 1. 276.7782 0.0533 0.8761 1.3404 1. Alexandru Augustin” Sibiu Spitalul Militar de Urgenta „Dr. 283. 288.0326 1. 277. 284.8858 1. 267. SC Cardio Med SRL SC Nova Vita Hospital SA S. 253. 254.8557 0. Gh.4339 1.0755 0. 273. Dermatovenerologie si Psihiatrie Baia Mare Spitalul de Pneumoftiziologie Baia Mare Spitalul Municipal Sighetu Marmatiei Spitalul de Psihiatrie Cavnic Spitalul de Recuperare Borsa Spitalul Orasenesc Targu Lapus Spitalul Orasenesc Viseu de Sus SC Euromedica Hospital S. 262.. M08 M09 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 MH01 MH02 MH05 MM01 MM02 MM03 MM04 MM06 MM07 MM08 MM09 MM12 MS01 MS02 MS04 MS05 MS06 MS07 MS11 MS15 MS16 MS18 MS19 MS20 MS21 NT01 NT02 NT04 NT07 OT01 OT02 OT03 OT04 OT06 Spitalul Militar de Urgenta Iasi Spitalul Militar de Urgenta „Dr. E.Centrul Medical Puls Spitalul Sovata-Niraj Spitalul Judetean de Urgenta Piatra-Neamt Spitalul Municipal de Urgenta Roman Spitalul Orasenesc Targu-Neamt Sanatoriul TBC Bisericani Spitalul Judetean Slatina Spitalul Orasenesc Bals Spitalul Municipal Caracal Spitalul Orasenesc Corabia Spitalul Pneumoftiziologie Scornicesti 1. 256.9487 1.9491 0. 274.L.9368 0. 263.7461 0. 259. 260. Constantin Zamfir" Spitalul de Urgenta "Prof. 285.6577 1.9199 0. 282.3038 0. 287. Ion Jianu” Pitesti Spitalul Militar de Urgenta "Dr. Marinescu" Tarnaveni Centrul de Sanatate Sangeorgiu de Padure Centrul Medical "Galenus" .dr. Agrippa Ionescu" Spitalul "Prof. 264. 252. 255. 261.0851 1.250.8190 1.1663 1. 269.R. 290. Cosmex S.R. 292. Dimitrie Gerota" Spitalul Militar de Urgenta "Prof.0345 0. 275.8790 0.1161 0.0104 0. A.

3068 0. 302. 299.9422 0.7735 0.7109 0.8301 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1457 1444 231 . 301. 300.6655 0.4437 1.Preda" Sibiu Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu Spitalul Municipal Medias Spitalul Orasenesc Agnita Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu Centrul Medical Polisano Spitalul Judetean Zalau Spitalul Orasenesc "prof. 324.6808 0.9921 0.R. 330.7679 1. 311. 315.8818 0.7625 0. 328. 318. 326. 309. 333. 331.9481 0.2314 0.9101 0.8581 0. 305. C. 314.1651 1. 313. Salvosan Ciobanca I.2192 0.7801 0. 329.8382 0. 310.9341 0.7894 0. 323. 319.7093 1. Spitalul Judetean Satu Mare Spitalul Municipal Carei Spitalul Orasenesc Negresti-Oas Gynoprax Spitalul Judetean de Urgenta "Sf. Ioan Puscas" Simleu Silvaniei Spitalul Orasenesc Jibou S. 308.2620 1. 312.9644 0. 317.6706 0. 306.8323 1. Ioan Cel Nou" Suceava Spitalul Municipal Campulung Moldovenesc Spitalul Municipal Falticeni Spitalul Orasenesc Gura Humorului Spitalul Municipal Radauti Spitalul Orasenesc Siret Spitalul Municipal Vatra Dornei Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret Spitalul de Psihiatrie Campulung Moldovenesc Spitalul Bethesda Suceava Spitalul General CF 2 Bucuresti Spitalul Universitar CF Witing Spitalul Universitar CF Constanta Spitalul Universitar CFR Craiova Spitalul Universitar CF Cluj 0.1198 0. 335.7024 0.7178 1.2630 0.7208 1.9325 0.S. 303.8502 0.9817 0.9211 0.9900 0. 322.0014 0.L. 298.8393 0. Dr. 321. 332. 297.Gh.6432 0. 295.293. 334. 327. 294.8073 0.8292 0. 307.8260 1. 337. 304. 316. 336. 320. 296. PH01 PH04 PH05 PH06 PH07 PH08 PH09 PH102 PH12 PH13 PH14 PH20 PH96 PH98 PH99 SB01 SB02 SB03 SB04 SB05 SB08 SB10 SJ01 SJ02 SJ03 SJ10 SM01 SM04 SM05 SM08 SV01 SV02 SV03 SV04 SV05 SV06 SV07 SV08 SV12 SV17 T01 T02 T03 T04 T05 Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti Spitalul de Obstetrica-Ginecologie Ploiesti Spitalul de Ortopedie si Traumatologie Azuga Spitalul Orasenesc Baicoi Spitalul Municipal Campina Spitalul Orasenesc Sinaia Spitalul Orasenesc Mizil Spitalul De Pneumoftiziologie Drajna Spitalul Orasenesc Valenii de Munte Spitalul de Psihiatrie Voila Spitalul de Boli Pulmonare Breaza Spitalul de Boli Infectioase Ploiesti Spitalul de Pneumoftiziologie Floresti Spitalul Municipal Ploiesti Spitalul de Pediatrie Ploiesti Spitalul Clinic Judetean Sibiu Spitalul de Psihiatrie "Dr. 325.1486 1.7938 0.

8934 0.F. Pantelimon" Focsani 1.1327 1.C. 350. 357.0171 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1550 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 232 . 367. 361. 355. 365. 377.8366 1. 349.9726 0.7344 1. 371.338. 380. 369.R. 344.8420 0.8332 0. 356.7105 1.7402 0.9419 0.7275 0. Centrul De Oncologie Oncohelp Athena Hospital S.R.7611 0. 373.6077 0. 346.L.9102 0.5757 0. 378. Karl Diel" Jimbolia Spitalul Orasenesc Samnicolau Mare Spitalul Orasenesc Faget Spitalul de Psihiatrie şi pentru Masuri de Siguranta Gataia Spitalul de Psihiatrie şi pentru Masuri de Siguranta Jebel Centrul Clinic de Evaluare şi Recuperare pentru Copii şi Adolescenti Cristian Serban Buzias S. 348. 358. Turcanu" Timisoara Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Dr.8898 0.8085 0. V. Spitalul Judetean Alexandria Spitalul Municipal Turnu Magurele Spitalul Municipal "Caritas" Rosiori de Vede Spitalul Orasenesc Zimnicea Spitalul Pneumoftiziologie Rosiorii de Vede Spitalul Psihiatrie Poroschia Spitalul Orasenesc Videle Spitalul Judetean de Urgenta Ramnicu Valcea Spitalul Municipal "Costache Nicolescu" Dragasani Spitalul Orasenesc Horezu Spitalul Orasenesc Brezoi SC Incarmed SRL Ramnicu Valcea Spitalul Judetean de Urgenta "Sf.9382 0.6166 0. 363. 339. Medicorclinics S.7148 0.7543 0.8489 1.8356 0. Babes" Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara Spitalul Municipal Lugoj Spitalul Orasenesc Deta Spitalul "Dr.0029 0. Brol Medica Center S.R. 370.L. 342. 354.0053 0.1757 1. 375. T06 T07 T08 T09 T10 T11 T12 T13 T14 T15 TL01 TL03 TM01 TM02 TM03 TM04 TM06 TM07 TM09 TM10 TM11 TM12 TM15 TM16 TM17 TM19 TM21 TM22 TM23 TM24 TR01 TR02 TR03 TR04 TR05 TR08 TR12 VL01 VL03 VL04 VL05 VL11 VN01 Spitalul Universitar C.8449 0. 372. 362.L.C.5932 0. 366.6380 0.1677 0.3099 1. 353. 351.R. Galati Spitalul General CF Ploiesti Spital General CF Sibiu Spitalul General CF Drobeta Turnu Severin Spitalul General CF Pascani Spitalul General CF Simeria Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea Spitalul Orasenesc Macin Spitalul Judetean Clinic de Urgenta Timisoara Spitalul Municipal Clinic de Urgenta Timisoara Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "L. 345.C.9535 0.8928 0. 360. 340. 368.8803 0.6103 0. S.6447 1. 374. 341.2747 0.8433 1.7590 0. 359. 352. Gynatal S.0700 0. 347. 343. 376. Iasi Spitalul Universitar CF Timisoara Spitalul Clinic CF Oradea Spitalul General CF Brasov Spitalul C. 364. 379.8707 0.F.4745 1.

386.381. pentru spitalele al căror TCP 2011 se situa sub 1444.5961 1. VN02 VN04 VN07 VN09 VS01 VS02 VS04 VS07 Spitalul Municipal Adjud Spitalul Orasenesc Panciu Spitalul Comunal Vidra Spital Materna SRL Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui Spitalul Municipal de Urgenta "Elena Beldiman" Barlad Spitalul Municipal Husi Spitalul de Psihiatrie Murgeni 0.0277 1.6751 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 Principii utilizate la calcularea TCP propuse pentru anul 2012 • Pentru spitalele a caror plata a fost in anul 2011 prin tarif pe caz rezolvat (DRG).0509 1. acesta fiind noul tarif propus pentru 2012. 384.0387 1. 382. s-a pornit de la tarifele publicate in Normele metodologice ale contractului cadru pentru anul 2011 Pentru spitalele a caror plata in anul 2011 nu a fost prin tarif pe caz rezolvat (DRG). 388. acesta a fost crescut până la nivelul mediu naţional de 1444 propus pentru 2012. • • • • 233 .0324 0. 383.8636 0.8082 0. 387. S-a estimat bugetul global realizat de spitale la nivel national pe baza numarului de cazuri ponderate estimate la 12 luni si a TCP 2011 si s-a calculat TCP mediu national 2012=1444 lei Pentru spitalele al căror TCP 2011 a fost mai mare de 1444 s-a aplicat o reducere de 5%.09.2011 si a clasificarii RO DRG v1. s-a considerat tarif "vechi" TCP mediu national din 2011. 385. 1433 lei Numarul cazurilor ponderate a fost estimat la 12 luni plecând de la numărul de cazuri validate şi a ICM realizat de spitale în primele 9 luni ale anului 2011. conform regulilor de validare in uz la 30.

nutritionale si metabolice Boli si tulburari ale rinichiului si tractului urinar Boli si tulburari ale sistemului reproductiv masculin Boli si tulburari ale sistemului reproductiv feminin Sarcina. nastere si lauzie Nou-nascuti si alti neonatali Boli si tulburari ale sangelui si organelor hematopoietice si tulburari imunologice Tulburari neoplazice (hematologice si neoplasme solide) Boli infectioase si parazitare Boli si tulburari mentale Consum de alcool/droguri si tulburari mentale organice induse de alcool/droguri Accidente.ANEXA 17 B I LISTA CATEGORIILOR MAJORE DE DIAGNOSTIC Cod CMD 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 CMD 01 CMD 02 CMD 03 CMD 04 CMD 05 CMD 06 CMD 07 CMD 08 CMD 09 CMD 10 CMD 11 CMD 12 CMD 13 CMD 14 CMD 15 CMD 16 CMD 17 CMD 18 CMD 19 CMD 20 CMD 21 CMD 22 CMD 23 Categoria majora de diagnostic Denumire categorie majora de diagnostic Pre-CMD Boli si tulburari ale sistemului nervos Boli si tulburari ale ochiului Boli si tulburari ale urechii. nasului. tesutului subcutanat si sanului Boli si tulburari endocrine. gurii si gatului Boli si tulburari ale sistemului respirator Boli si tulburari ale sistemului circulator Boli si tulburari ale sistemului digestiv Boli si tulburari ale sistemului hepatobiliar si ale pancreasului Boli si tulburari ale sistemului musculo-scheletal si tesutului conjunctiv Boli si tulburari ale pielii. otraviri si efecte toxice ale medicamentelor Arsuri Factori care influenteaza starea de sanatate si alte contacte cu serviciile de sanatate DRG abatere 234 .

0000 - 11 0 12 0 13 0 14 0 15 0 16 0 17 0 18 0 19 1 20 1 21 1 22 1 23 1 28.3438 0.1332 1.22 6. Chirurgicala sau Altele (M/C/A) 1 24 2 24 3 24 4 24 5 24 6 7 8 9 10 C C C M M Descrierea grupelor de diagnostice Proceduri extinse in sala de operatii neinrudite cu 91010 diagnosticul principal 2.0 1.7534 Proceduri neextinse in sala de operatii.0 1.0 1.37 1.7579 11.2331 16.0 24 0 0 0 0 93020 Diagnostice principale inacceptabile Diagnostice neonatale neconcordante cu M 93030 varsta/greutatea C A1010 Transplant de ficat C A1020 Transplant de plaman/inima sau plaman C A1030 Transplant de inima C A1040 Traheostomie sau ventilatie >95 ore C C C C C A A A C C C C C A1050 Transplant alogenic de maduva osoasa Transplant autolog de maduva osoasa cu CC A1061 catastrofale Transplant autolog de maduva osoasa fara CC A1062 catastrofale Transplant renal cu transplant de pancreas sau A1071 CC catastrofale Transplant renal fara transplant de pancreas fara A1072 CC catastrofale Oxigenoterapie extracorporala fara chirurgie A2010 cardiaca A2021 Intubatie varsta<16 cu CC A2022 Intubatie varsta<16 fara CC B1010 Revizia shuntului ventricular B1021 Craniotomie cu CC catastrofale B1022 Craniotomie cu CC severe sau moderate B1023 Craniotomie fara CC Proceduri la nivelul colonei vertebrale cu CC B1031 catastrofale sau severe 2.6508 6.ANEXA 17 B II Categoria majoră de diagnostic (CMD) Categorie Medicală.53 5.4464 93010 Negrupabile 0.0 7.4275 13.5 1.0000 0.0000 0.16 4. neinrudite 91020 cu diagnosticul principal 1.65 0.6490 0.0 3.79 3.0000 14.0 1.20 4.8344 13.0000 0.0 1.0000 0.0000 0.0000 0. national Limita superioara a DS Limita inferioara a DS Grupa de diagnostic Valoare relativa Nr crt DMS .1197 9.5797 9.5833 12.49 235 Mediana DS in sectiile ATI.4365 Proceduri in sala de operatii ale prostatei 91030 neinrudite cu diagnosticul principal 3.0 1.2466 10.48 - 2 1 2 2 1 3 3 3 3 3 35 24 68 32 21 37 48 40 43 27 1.12 2.

3276 4.0 4.31 6.8821 0.8704 Afectiuni ale maduvei spinarii cu sau fara proceduri in sala de operatii fara CC catastrofale M B3022 sau severe 1.0 1.0414 2.9766 0.0 4.12 5. distrofie musculara. neuropatie cu CC catastrofale sau B1061 severe Proceduri pentru paralizie cerebrala.7561 7. distrofie musculara.36 6.0 4.1233 0.0 1.21 9.51 2.22 4.0 Proceduri la nivelul nervilor cranieni si periferici si B1071 alte proceduri ale sistemului nervos cu CC 2.10 6.0 2.0 1.67 7.0 4.0 2.4032 1.2601 M B3030 Internare pentru afereza Dementa si alte tulburari cronice ale functiei M B3040 cerebrale M B3051 Delir cu CC catastrofale M B3052 Delir fara CC catastrofale M B3060 Paralizie cerebrala Tumori ale sistemului nervos cu CC catastrofale M B3071 sau severe Tumori ale sistemului nervos fara CC catastrofale M B3072 sau severe Tulburari degenerative ale sistemului nervos cu M B3081 CC catastrofale sau severe Tulburari degenerative ale sistemului nervos M B3082 varsta >59 fara CC catastrofale sau severe Tulburari degenerative ale sistemului nervos M B3083 varsta <60 fara CC catastrofale sau severe Scleroza multipla si ataxia de origine cerebeloasa M B3091 cu CC Scleroza multipla si ataxia de origine cerebeloasa M B3092 fara CC AIT si ocluzie precerebrala cu CC catastrofale M B3101 sau severe AIT si ocluzie precerebrala fara CC catastrofale M B3102 sau severe M B3111 Accident vascular cerebral cu CC catastrofale 0.8776 0.7624 2.90 8.7957 11.86 7.10 7.8317 Paraplegie/tetraplegie stabilita cu sau fara M B3011 proceduri in sala de operatii cu CC catastrofale 5.0 5.0 2.70 3 3 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 3 19 25 27 13 33 24 17 15 30 50 30 29 24 41 38 15 30 19 28 22 23 20 16 19 17 39 1.0 1.0 1.8002 0.0 5.69 9.0342 11.03 6.3339 1.07 7.7120 B2010 Plasmafereza cu boli neurologice B2020 Monitorizare telemetrica EEG 0.9991 12.80 8.75 7.27 1.0 1.0 9.68 5.0099 Proceduri la nivelul nervilor cranieni si periferici si B1072 alte proceduri ale sistemului nervos fara CC 0.0 1.8884 12.4284 5.25 0.0 2.3915 0.08 8.63 4.2682 1.4176 0. neuropatie fara CC catastrofale sau B1062 severe 2.46 8.49 - Paraplegie/tetraplegie stabilita cu sau fara M B3012 proceduri in sala de operatii fara CC catastrofale 1.0 1.5122 Afectiuni ale maduvei spinarii cu sau fara proceduri in sala de operatii cu CC catastrofale M B3021 sau severe 4.0 3.6445 0.64 4.0 2.0 1.1827 1.0 4.7579 0.24 1 25 1 26 1 27 1 28 1 29 1 30 1 31 1 32 1 33 1 34 1 35 1 36 1 37 1 38 1 39 1 40 1 41 1 42 1 43 1 44 1 45 1 46 1 47 1 48 1 49 1 50 1 51 1 52 1 C C C C C C C C A A Proceduri la nivelul colonei vertebrale fara CC B1032 catastrofale sau severe Proceduri vasculare extracraniene cu CC B1041 catastrofale sau severe Proceduri vasculare extracraniene fara CC B1042 catastrofale sau severe B1050 Eliberarea tunelului carpian Proceduri pentru paralizie cerebrala.0 0.0 5.17 236 .3591 0.

2520 2.4284 0.6112 0.0 1.29 3.0585 0.49 4.2223 9.0 4.27 4.5059 0.0 1.15 Infectii ale sistemului nervos cu exceptia M B3132 meningitei virale fara CC catastrofale sau severe 1.68 4.66 3.2709 1.00 3.0 1.5 2.0 1.25 5.8884 0.6319 1.0 2.6049 0.01 2.69 6.0 6.5 1.83 6.9973 0.7786 10.8191 Glaucom si proceduri complexe ale cataractei. sclerei si C1080 conjunctivei C1090 Proceduri privind caile lacrimare C1100 Alte proceduri la nivelul ochiului 0.0 1.1278 0.68 6.94 5.0 1.3969 1.4158 0. sclerei si C1040 conjunctivei C1050 Dacriocistorinostomie C1060 Proceduri pentru strabism C1070 Proceduri ale pleoapei Alte proceduri asupra corneei. decedat sau M B3114 transferat < 5 zile M B3121 Tulburari ale nervilor cranieni si periferici cu CC Infectii ale sistemului nervos cu exceptia M B3131 meningitei virale cu CC catastrofale sau severe 1.04 3 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 27 23 5 17 18 43 30 42 18 13 18 17 15 26 13 17 9 19 33 15 11 6 11 13 6 11 9 12 9 9 7 14 11 5.40 3.6616 0.5 M B3122 Tulburari ale nervilor cranieni si periferici fara CC 0.34 4.3150 C1111 Glaucom si proceduri complexe ale cataractei 0.71 3.8191 0.0 0.2835 0.4599 0.3717 0.0 1.0 1. de zi 0.1467 M B3140 Menigita virala M B3150 Stupoare si coma non-traumatica M B3160 Convulsii febrile M B3171 Atacuri cu CC catastrofale sau severe M B3172 Atacuri fara CC catastrofale sau severe M B3180 Cefalee Leziune intracraniana cu CC catastrofale sau M B3191 severe Leziune intracraniana fara CC catastrofale sau M B3192 severe M B3200 Fracturi craniene M B3210 Alta leziune a capului Alte tulburari ale sistemului nervos cu CC M B3221 catastrofale sau severe Alte tulburari ale sistemului nervos fara CC M B3222 catastrofale sau severe C C C C C C C C C C C C C C C1010 Proceduri pentru leziuni penetrante ale ochiului C1020 Enucleeri si proceduri ale orbitei C1030 Proceduri la nivelul retinei Proceduri majore asupra corneei.26 4.19 6.71 5.0 1.6616 0.0 2.0 6.0 2.09 8.42 5.4095 Infectii oculare acute si majore varsta >54 sau cu M C3011 (CC catastrofale sau severe ) 1.0 1.5545 1. de C1112 zi 0.2394 1.5482 0.0 1.0 1.0 1.0 1.81 1.00 5.0 3.0 1.6175 0.37 4.2835 1.78 7.53 1 54 1 55 1 56 1 57 1 58 1 59 1 60 1 61 1 62 1 63 1 64 1 65 1 66 1 67 1 68 1 69 1 70 1 71 1 72 2 73 2 74 2 75 2 76 2 77 2 78 2 79 2 80 2 81 2 82 2 83 2 84 2 85 2 86 2 87 2 M B3112 Accident vascular cerebral cu CC severe Accident vascular cerebral fara CC catastrofale M B3113 sau severe Accident vascular cerebral.19 2.0 1.1089 0.1404 Infectii oculare acute si majore varsta <55 fara M C3012 CC catastrofale sau severe 0.7057 237 .56 9.2853 1.0 1.0 1.73 4.0 10.0 4.63 6.16 4.4284 C1121 Proceduri asupra cristalinului C1122 Proceduri asupra cristalinului.28 7.0 2.0 1.07 3.

6427 Stare maligna a urechii.0 1.8947 Proceduri diverse ale urechii. pentru afectiuni D2020 ORL 0.5293 0.64 6.6436 4.0 1.39 - 2 1 2 1 2 2 2 3 2 1 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 17 13 12 12 20 32 36 23 17 17 21 19 14 13 8 12 18 12 10 28 22 16 12 12 12 12 11 13 15 13 47 1.03 4.2016 D1100 Alte proceduri ale urechii.0 1.57 3.0 1.64 5. gurii si gatului cu M D3011 CC catastrofale sau severe 1.91 4.14 5.27 3.03 3.32 4.0 1.1449 121 4 4. mastoidei si urechii D1060 medii 0. nasului.24 5.3213 0.0 1.5671 D1080 Proceduri nasale D1090 Amigdalectomie si/sau adenoidectomie D1110 Miringotomie cu insertie de tub D1120 Proceduri asupra gurii si glandei salivare D2010 Extractii dentare si restaurare Proceduri endoscopice de zi.94 4.00 3.79 6. nasul.6193 0.94 5.73 5.23 5.0 1.4284 0.5 2.1026 1.0 3.1152 1.2898 0.75 238 .5608 0.5293 0.30 8.0 1.2394 0.26 5.2457 0.96 9.2961 0.0 1.9325 5.53 4. nasului.0 1.0 1.0 1. nasului.4239 Proceduri la nivelul sinusului. nasul. gurii si D1070 gâtului 0.0 1.6490 0.7498 0.0 1.5293 0. gurii si gâtului 0.24 8.3024 0. gurii si gatului M D3012 fara CC catastrofale sau severe M D3020 Dezechilibru M D3030 Epistaxis Otita medie si infectie a cailor respiratorii M D3041 superioare cu CC Otita medie si infectie a cailor respiratorii M D3042 superioare fara CC M D3050 Laringotraheita si epiglotita M D3060 Traumatism si diformitate nazale Alte diagnostice privind urechea.1017 12.65 4.0 1.8146 Stare maligna a urechii.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.19 4.88 2 89 2 90 2 91 2 92 3 93 3 94 3 95 3 96 3 97 3 98 3 99 3 100 3 101 3 102 3 103 3 104 3 105 3 106 3 107 3 108 3 109 3 110 3 111 3 112 3 113 3 114 3 115 3 116 3 117 3 118 3 119 3 120 3 M C3020 Tulburari neurologice si vasculare ale ochiului M C3030 Hifema si traume oculare tratate medical M C3041 Alte tulburari ale ochiului cu CC M C3042 Alte tulburari ale ochiului fara CC C C C C C C C C C C C C C C C A A D1010 Implant cohlear Proceduri ale capului si gatului cu CC D1021 catastrofale sau severe Proceduri ale capului si gatului cu stare maligna D1022 sau CC moderate Proceduri ale capului si gatului fara stare maligna D1023 fara CC Cura chirugicala a cheiloschisisului sau D1030 diagnostic privind palatul D1041 Chirurgie maxialo-faciala cu CC D1042 Chirurgie maxialo-faciala fara CC 0.3402 0.0 1. nasului. gura si M D3071 gâtul cu CC Alte diagnostice privind urechea. gura si M D3072 gâtul fara CC Tulburari orale si dentare cu exceptia extractiilor M D3081 si reconstituirilor Tulburari orale si dentare cu exceptia extractiilor M D3082 si reconstituirilor de zi Proceduri majore la nivelul toracelui cu CC C E1011 catastrofale 0.0 1.4978 0.58 5.0 1.80 8.0 1.0 1.64 7.69 5.2457 0.2655 1.4347 0.0 1.0 2.2583 0.0 1.8335 1.0 D1050 Proceduri la nivelul glandei parotide 1.03 4.2961 4.57 7.

4302 0.2016 2.6508 0.16 8.0036 1.58 9.0 2.0 2.0 1.9703 0.09 9.0 4.1989 3.51 8.70 7.0 1.0 3.0 3.17 6.5041 0.71 6.6697 0.60 5.04 9.6805 1.69 6.7624 0.5374 0.0 2.0 3.48 8.0 1.0 2.0 1.3339 1.27 5.46 5.5608 0.5 4.0 2.0 1.2835 0.7435 0.74 4.5608 1.4032 0.1467 0. E2030 de zi 2.122 4 123 4 124 4 125 4 126 4 127 4 128 4 129 4 130 4 131 4 132 4 133 4 134 4 135 4 136 4 137 4 138 4 139 4 140 4 141 4 142 4 143 4 144 4 145 4 146 4 147 4 148 4 149 4 150 4 151 4 152 4 153 4 154 4 C C C C A A A Proceduri majore la nivelul toracelui fara CC E1012 catastrofale Alte proceduri in sala de operatii ale sistemului E1021 respirator cu CC catastrofale Alte proceduri in sala de operatii ale sistemului E1022 respirator cu CC severe Alte proceduri in sala de operatii ale sistemului E1023 respirator fara CC catastrofale sau severe Diagnostic asupra sistemului respirator cu suport E2010 ventilator Diagnostic asupra sistemului respirator cu E2020 ventilatie neinvaziva Proceduri endoscopice ale aparatului respirator.70 8.0 1.3087 0.26 3.0 2.7876 1.6112 3.5311 0.20 7.0 2.23 5.0 2.0 3.09 5.0 1.0 2.0 1.0 3.4725 0.0 2.0 3.8758 1.0 3.8758 0.0 1.6985 2.53 8.0 - M E3011 Fibroza cistica cu CC catastrofale sau severe M E3012 Fibroza cistica fara CC catastrofale sau severe Embolism pulmonar cu CC catastrofale sau M E3021 severe Embolism pulmonar fara CC catastrofale sau M E3022 severe M E3031 Infectii respiratorii/inflamatii cu CC catastrofale Infectii respiratorii/inflamatii cu CC severe sau M E3032 moderate M E3033 Infectii respiratorii/inflamatii fara CC M E3040 Apnee de somn M E3050 Edem pulmonar si insuficienta respiratorie Boala cronica obstructiva a cailor respiratorii cu M E3061 CC catastrofale sau severe Boala cronica obstructiva a cailor respiratorii fara M E3062 CC catastrofale sau severe Traumatism major la nivelul toracelui varsta >69 M E3071 cu CC Traumatism major la nivelul toracelui varsta >69 M E3072 sau cu CC Traumatism major la nivelul toracelui varsta <70 M E3073 fara CC Semne si simptome respiratorii cu CC M E3081 catastrofale sau severe Semne si simptome respiratorii fara CC M E3082 catastrofale sau severe M E3090 Pneumotorax M E3101 Bronsita si astm varsta >49 cu CC M E3102 Bronsita si astm varsta >49 sau cu CC M E3103 Bronsita si astm varsta <50 fara CC M E3111 Tuse convulsiva si bronsiolita acuta cu CC M E3112 Tuse convulsiva si bronsiolita acuta fara CC M E3121 Tumori respiratorii cu CC catastrofale M E3122 Tumori respiratorii cu CC severe sau moderate M E3123 Tumori respiratorii fara CC Probleme respiratorii aparute in perioada M E3130 neonatala 239 .0 2.0 21.73 5.6859 1.0396 0.99 4.69 7.97 5.6652 2.6679 0.39 - 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 3 3 2 1 2 3 3 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 1 1 - 35 16 16 10 37 41 34 16 37 32 23 19 20 19 19 21 21 18 16 13 23 19 23 19 16 14 14 14 23 22 20 - 1.12 5.35 6.73 5.7309 0.6337 0.9829 8.68 6.69 6.50 7.

3843 9.5779 19.0 3.6616 0.17 5.0 2.5266 Alte proceduri cardiotoracice fara pompa CPB cu F1091 CC catastrofale 4.94 F1062 invazive fara CC catastrofale sau severe Alte proceduri cardiotoracice/vasculare cu pompa F1071 CPB cu CC catastrofale 7.00 8.8524 20.0 1.0 4.0 3.3663 17.2232 11.0 1.0396 1.03 Bypass coronarian fara investigatii cardiace 3.6049 7.0 1.79 6.9037 17.0 3.16 Amputatie pentru sistemul circulator cu exceptia membrului superior si a degetului de la picioar cu F1111 CC catastrofale 5.98 6.9397 19.5230 16.88 6.65 9.19 4.0 M E3143 Revarsat pleural fara CC catastrofale sau severe 0.8461 6.1143 Alte proceduri cardiotoracice fara pompa CPB F1092 fara CC catastrofale 2.9388 0.82 9.79 6.46 6.0 2.19 4.0 2.17 Amputatie pentru sistemul circulator cu exceptia membrului superior si a degetului de la picior fara F1112 CC catastrofale 2.0513 15.6715 7.155 4 156 4 157 4 158 4 159 4 160 4 161 4 162 4 163 4 164 5 165 5 166 5 167 5 168 5 169 5 170 5 171 5 172 5 173 5 174 5 175 5 176 5 177 5 178 5 179 5 180 5 181 5 182 5 M E3141 Revarsat pleural cu CC catastrofale M E3142 Revarsat pleural cu CC severe M E3151 Boala interstitiala pulmonara cu CC catastrofale M E3152 Boala interstitiala pulmonara cu CC severe Boala interstitiala pulmonara fara CC catastrofale M E3153 sau severe Alt diagnostic al sistemului respirator varsta >64 M E3161 cu CC Alt diagnostic al sistemului respirator varsta >64 M E3162 sau cu CC Alt diagnostic al sistemului respirator varsta <65 M E3163 fara CC Implant sau inlocuire de defibrilator cardiac implantabil automat.48 4. sistem total fara CC C F1012 catastrofale sau severe C C C C C C C C C C C C C C C C C F1020 Implant/Inlocuire componenta AICD Procedura de valva cardiaca cu pompa CPB cu F1030 investigatie cardiaca invaziva Procedura de valva cardiaca cu pompa CPB fara F1041 investigatie cardiaca invaziva cu CC catastrofale Procedura de valva cardiaca cu pompa CPB fara investigatie cardiaca invaziva fara CC F1042 catastrofale Bypass coronarian cu investigatii cardiace F1051 invazive cu CC catastrofale Bypass coronarian cu investigatii cardiace F1052 invazive fara CC catastrofale Bypass coronarian fara investigatii cardiace F1061 invazive cu CC catastrofale sau severe 1.0 1.89 8.5 1.24 F1100 Interventie coronara percutanata cu IMA 1.0 3.19 5.0 2.69 8.3195 6.52 Alte proceduri cardiotoracice/vasculare cu pompa F1072 CPB fara CC catastrofale 4.3276 11.0 2.6760 1.0 3.0 2.76 2 2 2 3 3 3 1 1 2 2 2 7 7 6 8 7 6 6 4 1 1 2 2 2 4 5 34 29 31 15 14 13 26 19 14 43 29 53 39 44 41 45 32 30 50 65 47 40 34 16 56 47 3.0 1.9487 17.0 1.1530 0.0 1.5365 Proceduri majore de reconstructie vasculara fara F1081 pompa CPB cu CC catastrofale 5.0 1.66 4.22 6.13 240 .3447 9.6364 0.0 3.6634 1.48 Proceduri majore de reconstructie vasculara fara F1082 pompa CPB fara CC catastrofale 2.0 2.0 2.1557 17.0999 13. sistem total cu CC C F1011 catastrofale sau severe Implant sau inlocuire de defibrilator cardiac implantabil automat.

3375 14.27 5.7327 1.35 7.0 2.30 6.5689 0.3420 0.95 6.0 6.0 2.92 6.0 2.6886 0.5 5.0 1.5689 2.49 241 .7471 18.82 6.39 5.64 8.5 1.0648 1.01 6.0 1.0396 0.52 6.0 2.0 2.2538 1.24 7.07 4.0 4.0 1.56 5.0 4.65 5.23 7.0 1.183 5 184 5 185 5 186 5 187 5 188 5 189 5 190 5 191 5 192 5 193 5 194 5 195 5 196 5 197 5 198 5 199 5 200 5 201 5 202 5 203 5 204 5 205 5 206 5 207 5 208 5 209 5 C C C C C C C C C C C C C A A A A A M M M M M M M M M F1120 Implantare pacemaker cardiac Amputatie a membrului superior si a degetului F1130 pentru tulburari ale sistemului circulator Proceduri vasculare exceptand reconstructia F1141 majora fara pompa CPB cu CC catastrofale Proceduri vasculare exceptand reconstructia F1142 majora fara pompa CPB cu CC severe Proceduri vasculare exceptand reconstructia majora fara pompa CPB fara CC catastrofale sau F1143 severe Interventie coronara percutanata fara IMA cu F1150 implantare de stent Interventie coronara percutanata fara IMA fara F1160 implantare de stent F1170 Inlocuire de pacemaker cardiac Revizie de pacemaker cardiac exceptand F1180 inlocuirea dispozitivului Alta interventie percutanata cardiaca F1190 transvasculara F1200 Ligatura venelor si stripping 1.9388 1.6553 0.0 1.0 1.0 3.5734 1.1881 1.42 7.90 3.0 1.84 7.9343 6.0 2.2538 1. decedat F3020 Endocardita infectioasa F3031 Insuficienta cardiaca si soc cu CC catastrofale F3032 Insuficienta cardiaca si soc fara CC catastrofale Tromboza venoasa cu CC catastrofale sau F3041 severe Tromboza venoasa fara CC catastrofale sau F3042 severe F3050 Ulceratie a pielii pentru tulburari circulatorii 1.2853 1.6616 6.5 2.73 2 3 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 3 3 3 19 48 25 24 17 17 17 22 20 18 27 22 31 22 17 15 10 28 29 16 98 21 17 21 19 22 3.2160 1.0 1.7561 1.12 3.64 8.0 1.09 6.4401 1.2385 F1211 circulator cu CC catastrofale Alte proceduri in sala de operatii privind sistemul F1212 circulator fara CC catastrofale Diagnostic al sistemului circulator cu suport F2010 ventilator Tulburari circulatorii cu IMA cu proceduri de investigatie cardiaca invaziva cu CC catastrofale F2021 sau severe Tulburari circulatorii cu IMA cu proceduri de investigatie cardiaca invaziva fara CC F2022 catastrofale sau severe Tulburari circulatorii fara IMA cu proceduri de investigatie cardiaca invaziva cu diagnostic F2031 principal complex Tulburari circulatorii fara IMA cu proceduri de investigatie cardiaca invaziva fara diagnostic F2032 principal complex Tulburari circulatorii cu IMA fara proceduri de investigatie cardiaca invaziva cu CC catastrofale F3011 sau severe Tulburari circulatorii cu IMA fara proceduri de investigatie cardiaca invaziva fara CC F3012 catastrofale sau severe Tulburari circulatorii cu IMA fara proceduri de F3013 investigatie cardiaca invaziva.5608 1.37 8.7561 1.0 0.3609 0.0 1.2538 0.96 Alte proceduri in sala de operatii privind sistemul 3.2601 3.92 3.0 1.

3780 1.0 1.15 6.0459 Proceduri minore pe intenstinul subtire si gros cu 1.55 5.0 2.30 2.2961 F3150 Durere toracica Alte diagnostice ale sistemului circulator cu CC F3161 catastrofale Alte diagnostice ale sistemului circulator cu CC F3162 severe Alte diagnostice ale sistemului circulator fara CC F3163 catastrofale sau severe 0.0 2.4356 14.0 2.94 7.2853 Tulburari vasculare periferice fara CC F3062 catastrofale sau severe 0.0 3.7876 Sincopa si colaps fara CC catastrofale sau F3142 severe 0.6940 17.0 3.0 1.24 5.8920 10.0 3.4284 F3071 Ateroscleroza coronariana cu CC F3072 Ateroscleroza coronariana fara CC F3081 Hipertensiune cu CC F3082 Hipertensiune fara CC F3090 Boala congenitala de inima F3101 Tulburari valvulare cu CC catastrofale sau severe Tulburari valvulare fara CC catastrofale sau F3102 severe Aritmie majora si stop cardiac cu CC catastrofale F3111 sau severe Aritmie majora si stop cardiac fara CC F3112 catastrofale sau severe Aritmie non-majora si tulburari de conducere cu F3121 CC catastrofale sau severe 0.33 6.52 5.42 6.5482 0. esofagului si C G1031 duodenului cu stare maligna Proceduri la nivelul stomacului.11 5.07 7.0 1.57 7.8317 F3132 Angina instabila fara CC catastrofale sau severe 0.2646 0.0 1.55 6.66 7.9532 C G1051 CC C G1052 Proceduri minore pe intenstinul subtire si gros 1.0 3.7246 0.60 7.0 3.9514 6.01 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 5 6 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 22 24 20 24 17 20 18 19 17 25 22 19 16 16 16 16 12 12 22 20 19 46 37 49 40 52 28 22 29 18 13 23 16 2.0 1. esofagului si duodenului fara stare malignam cu CC C G1032 catastrofale sau severe Proceduri la nivelul stomacului.0 2.1359 11.63 7.18 2.03 5.0 3.2646 2.4473 0.0414 0.0 2.0963 242 .6841 16.3528 0.68 5.0909 15.0 1.90 7.0 3.22 4.2520 0.2034 0.66 5. esofagului si duodenului fara stare maligna fara CC C G1033 catastrofale sau severe C G1041 Aderente peritoneale varsta >49 cu CC C G1042 Aderente peritoneale varsta >49 sau cu CC 4.9892 0.0 4.0 1.16 6.98 5.13 2.5230 C G1011 Rezectie rectala cu CC catastrofale C G1012 Rezectie rectala fara CC catastrofale Proceduri majore pe intestinul subtire si gros cu C G1021 CC catastrofale Proceduri majore pe intestinul subtire si gros fara C G1022 CC catastrofale Proceduri la nivelul stomacului.48 4.37 6.0 2.0 3.27 3.3672 1.24 6.0 3.4221 F3141 Sincopa si colaps cu CC catastrofale sau severe 0.0 3.8182 1.3654 F3122 CC catastrofale sau severe F3131 Angina instabila cu CC catastrofale sau severe 0.0 Aritmie non-majora si tulburari de conducere fara 0.16 5.0 2.0 1.9829 0.210 5 211 5 212 5 213 5 214 5 215 5 216 5 217 5 218 5 219 5 220 5 221 5 222 5 223 5 224 5 225 5 226 5 227 5 228 5 229 5 230 5 231 6 232 6 233 6 234 6 235 6 236 6 237 6 238 6 239 6 240 6 241 6 242 6 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M Tulburari vasculare periferice cu CC catastrofale F3061 sau severe 1.0 1.0 3.60 5.0 1.26 4.48 C G1043 Aderente peritoneale varsta <50 fara CC 1.0 5.7579 9.0 2.

4032 1.9766 Stare maligna digestiva fara CC catastrofale sau M G3012 severe 0.0 1.6364 G2053 Gastroscopie complexa.0 1.69 5.5293 1.0 2.4473 0.0 3.9703 0.27 6.5356 0. de zi Alte gastroscopii pentru boli digestive care nu G2041 sunt majore Alte gastroscopii pentru boli digestive care nu G2042 sunt majore.5 3.6886 5.10 4.2079 0.0 C G1072 Apendicectomie fara CC catastrofale sau severe 0.06 4.5923 Proceduri pentru hernia inghinala si femurala C G1090 varsta >0 0. de G2012 zi 0.0 2.0 1.93 8.0 1.0 1.0 1.0 3.72 4.8380 G2032 Alte colonoscopii fara CC catastrofale sau severe 0.0 1.0 1.8317 A A A A A A A A A A A G2011 Alte gastroscopii pentru boli digestive majore 0.0 3.39 5.13 4.4725 243 .2394 Stare maligna digestiva cu CC catastrofale sau M G3011 severe 0.0 3.8479 Alte proceduri in sala de operatii la nivelul sistemului digestiv fara CC catastrofale sau C G1122 severe 0.0 3.05 5.9199 0.0018 Proceduri pentru hernie abdominala si alte hernii C G1082 varsta 1 la 59 fara CC catastrofale sau severe 0.4221 Alte proceduri in sala de operatii la nivelul C G1121 sistemului digestiv cu CC catastrofale sau severe 2.fara CC 243 6 244 6 245 6 246 6 247 6 248 6 249 6 250 6 251 6 252 6 253 6 254 6 255 6 256 6 257 6 258 6 259 6 260 6 261 6 262 6 263 6 264 6 265 6 266 6 267 6 268 6 269 6 270 6 271 6 272 6 273 6 274 6 C G1060 Piloromiotomie C G1071 Apendicectomie cu CC catastrofale sau severe 1.56 5.1701 1.1764 G2020 Colonoscopie complexa G2031 Alte colonoscopii cu CC catastrofale sau severe G2033 Alte colonoscopii.02 4.5797 C G1100 Proceduri pentru hernie varsta <1 Proceduri anale si la nivelul stomei cu CC C G1111 catastrofale sau severe Proceduri anale si la nivelul stomei fara CC C G1112 catastrofale sau severe 0.0 1.88 6.35 6.0 1.0 3.2583 0.2097 0.63 7.4978 0.7687 0.19 4.9577 Alte gastroscopii pentru boli digestive majore.18 5.0 1.0 1.5437 0.87 6.0648 1.31 4.8443 Proceduri pentru hernie abdominala si alte hernii C G1081 varsta >59 sau cu (CC catastrofale sau severe) 1.0 3.0 2.0 2.50 5.41 9. de zi 0.61 6.76 4.36 6.5041 Hemoragie gastrointestinala varsta >64 sau cu M G3021 (CC catastrofale sau severe ) Hemoragie gastrointestinala varsta <65 fara CC M G3022 catastrofale sau severe M G3030 Ulcer peptic complicat M G3040 Ulcer peptic necomplicat M G3050 Boala inflamatorie a intestinului M G3061 Ocluzie intestinala cu CC M G3062 Ocluzie intestinala fara CC Durere abdominala sau adenita mezenterica cu M G3071 CC 0. de zi Gastroscopie complexa cu CC catastrofale sau G2051 severe Gastroscopie complexa fara CC catastrofale sau G2052 severe 0.8335 0.0 1.97 5.23 6.2205 0.23 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 13 11 23 19 16 10 20 16 38 27 18 15 12 14 19 15 20 13 21 16 17 15 19 16 12 11 1.

0 5.0 1.0 2.36 6.0 2.5860 5.20 4.5572 16.28 5.8065 Esofagita.2340 15.275 6 276 6 277 6 278 6 279 6 280 6 281 6 282 6 283 7 284 7 285 7 286 7 287 7 288 7 289 7 290 7 291 7 292 7 293 7 294 7 295 7 296 7 297 7 298 7 299 7 300 7 Durere abdominala sau adenita mezenterica fara M G3072 CC 0.9469 2.02 4.64 2.8443 1.0 0.0 1.0144 0.7813 0.8083 1.70 4.57 5.54 2.16 8.0 1.2394 3.0 2.29 Colecistectomie deschisa cu explorarea inchisa a H1051 CBP sau cu CC catastrofale 3.3753 14.37 Colecistectomie laparoscopica fara explorarea H1062 inchisa a CBP fara CC catastrofale sau severe Proceduri endoscopice pentru varice esofagiene H2010 sangerande Procedura terapeutica complexa pentru colangiopancreatografie retrograda endoscopica H2021 cu CC catastrofale sau severe Procedura terapeutica complexa pentru colangiopancreatografie retrograda endoscopica H2022 fara CC catastrofale sau severe Alte proceduri terapeutice pentru colangiopancreatografie retrograda endoscopica H2031 cu CC catastrofale sau severe Alte proceduri terapeutice pentru colangiopancreatografie retrograda endoscopica H2032 cu CC moderate Alte proceduri terapeutice pentru colangiopancreatografie retrograda endoscopica H2033 fara CC 0.0 3.7498 0.8380 1.4825 14.0 1.58 4. ficat si shunt cu C H1011 CC catastrofale Proceduri la nivel de pancreas.0 2.3717 0.5563 10.4780 12.24 6.0648 2.0 1.2331 Esofagita.01 2.0099 0.0 2.0 2.90 4.3294 12.88 6.0 0.95 3.3402 0. gastroenterita si diverse tulburari ale sistemului digestiv varsta >9 ani fara CC 0.02 6.7075 6.56 Colecistectomie deschisa fara explorarea inchisa H1052 a CBP fara CC catastrofale 1.4320 1.62 Colecistectomie laparoscopica cu explorarea inchisa a CBP sau cu (CC catastrofale sau H1061 severe) 1.4825 7.11 244 .0 1.2709 M G3082 catastrofale/severe M G3091 Gastroenterita varsta <10 ani cu CC M G3092 Gastroenterita varsta <10 ani fara CC Esofagita si diverse tulburari ale sistemului M G3100 digestiv varsta <10 ani M G3111 Alte diagnostice ale sistemului digestiv cu CC M G3112 Alte diagnostice ale sistemului digestiv fara CC Proceduri la nivel de pancreas.0 3.69 4.0 1.0 1. ficat si shunt fara C H1012 CC catastrofale Proceduri majore ale tractului biliar cu stare C H1021 maligna sau CC catastrofale C C C C C C C C C A A A A A A Proceduri majore ale tractului biliar fara stare H1022 maligna cu (CC moderate sau severee) Proceduri majore ale tractului biliar fara stare H1023 maligna fara CC Proceduri de diagnostic hepatobiliar cu CC H1031 catastrofale sau severe Proceduri de diagnostic hepatobiliar fara CC H1032 catastrofale sau severe Alte proceduri in sala de operatii hepatobiliare si H1040 pancreatice 0.0 1.0 3.53 3.0 3.0 2.20 1. gastroenterita si diverse tulburari ale sistemului digestiv varsta >9 ani cu CC M G3081 catastrofale/severe 0.0 2.45 5.0 2.26 1 2 2 2 2 1 1 1 3 4 4 4 3 2 2 2 4 4 2 2 2 2 1 2 1 1 10 14 13 11 10 9 15 13 61 44 44 42 40 24 15 29 31 24 18 12 21 20 10 23 12 17 1.0 1.

0 1.0 4.8920 14.7597 13.0 3.80 2.61 3.0 3.4347 1.74 5.7534 10.0 1. hepatitei alcoolice fara CC cat/sev M H3051 Tulburari ale tractului biliar cu CC M H3052 Tulburari ale tractului biliar fara CC Proceduri majore bilaterale sau multiple ale C I1010 extremitatilor inferioare Transfer de tesut micorvascular sau (grefa de piele cu CC catastrofale sau severe).05 Alte proceduri la nivelul soldului si al femurului I1082 fara CC catastrofale sau severe Artrodeza vertebrala cu CC catastrofale sau I1091 severe Artrodeza vertebrala fara CC catastrofale sau I1092 severe Alte proceduri la nivelul spatelui si gatului cu CC I1101 catastrofale sau severe Alte proceduri la nivelul spatelui si gatului fara CC I1102 catastrofale sau severe I1110 Proceduri de alungire a membrelor Infectii/inflamatii ale oaselor si articulatiilor cu I1121 diverse proceduri ale sistemului muscular si 1.0 1.9406 0.9334 11.3987 0.09 5.7966 23.4095 0. C I1022 cu exceptia mainii Revizie a artroplastiei totale de sold cu CC C I1031 catastrofale sau severe Inlocuire sold cu CC catastrofale sau severe sau revizie a artroplastiei totale de sold fara CC C I1032 catastrofale sau severe C C C C C C C C C C C C C I1033 Inlocuire sold fara CC catastrofale sau severe I1040 Inlocuire si reatasare de genunchi Alte proceduri majore de inlocuire a articulatiilor I1050 si reatasare a unui membru I1060 Artrodeza vertebrala cu diformitate I1070 Amputatie 1.81 5.4996 0.19 6.8767 18.0 1.0 3.0 3.0 3.09 245 .14 5.6967 1. hepatitei alcoolice cu CC cat/sev Tulburari ale ficatului.0 1.3465 7.0 1.1935 17.1683 14.1188 14. M H3042 cirozei.05 6.0 1.9181 12.0 1.76 2.0 3. M H3041 cirozei.83 4.9136 0.0432 2.0 1.0 1.3546 7.4428 0.80 4. cu exceptia starii M H3032 maligne fara CC catastrofale sau severe Tulburari ale ficatului.87 7.0 3.8569 0.3834 14.0 1.73 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 7 2 1 6 6 6 5 3 3 5 4 2 1 3 2 1 2 26 21 18 23 19 20 18 19 17 17 14 60 55 45 44 32 28 38 51 71 35 30 23 34 26 23 53 46 3.0 2.46 2. cu exceptia C I1021 mainii Grefe pe piele fara CC catastrofale sau severe.0 1.6652 - 6.92 2.6517 3.6301 1. cu exceptia starii maligne.5797 1. cu exceptia starii M H3031 maligne cu CC catastrofale sau severe Tulburari ale pancreasului. cu exceptia starii maligne.0603 10.79 6.42 Alte proceduri la nivelul soldului si al femurului cu I1081 CC catastrofale sau severe 3.86 2.44 6.01 6.0 0.0 302 7 303 7 304 7 305 7 306 7 307 7 308 7 309 7 310 7 311 7 312 8 313 8 314 8 315 8 316 8 317 8 318 8 319 8 320 8 321 8 322 8 323 8 324 8 325 8 326 8 327 8 328 8 329 8 5.26 7.0 1.0 3.32 6.0 2.36 4.53 7.0 1.9280 12.301 7 M H3011 Ciroza si hepatita alcoolica cu CC catastrofale M H3012 Ciroza si hepatita alcoolica cu CC severe Ciroza si hepatita alcoolica fara CC catastrofale M H3013 sau severe Stare maligna a sistemului hepatobiliar si pancreasului (varsta >69 cu CC catastrofale sau M H3021 severe ) sau cu CC catastrofale Stare maligna a sistemului hepatobiliar si pancreasului (varsta >69 fara CC catastrofale sau M H3022 severe ) sau fara CC catastrofale Tulburari ale pancreasului.44 6.0 1.62 9.

tibiei.00 6.0 1.0 1.0 1.2034 1.51 9.90 4.70 6.4699 0.98 4.0 331 8 332 8 333 8 334 8 335 8 336 8 337 8 338 8 339 8 340 8 341 8 342 8 343 8 344 8 345 8 346 8 347 8 348 8 349 8 350 8 351 8 352 8 353 8 354 8 355 8 356 8 357 8 358 8 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C M M M M M M M 1.23 5.63 1 3 3 2 1 3 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 34 34 32 26 41 34 12 27 14 18 23 21 13 13 24 25 19 24 16 13 13 20 20 17 37 29 25 18 1.0 0.31 I3020 Fracturi ale extremitatii distale femurale 1.0 3.tesutului conjunctiv cu CC catastrofale Infectii/inflamatii ale oaselor si articulatiilor cu diverse proceduri ale sistemului muscular si I1122 tesutului conjunctiv cu CC severe Infectii/inflamatii ale oaselor si articulatiilor cu diverse proceduri ale sistemului muscular si tesutului conjunctiv fara CC catastrofale sau I1123 severe Proceduri ale humeruslui.0 0.7939 0.0 1.0 1.9343 11.0 1.5 1.0 1.5356 I3041 Osteomielita cu CC I3042 Osteomielita fara CC 2.37 5. pelvisului I3030 si coapsei 0.7120 Stare maligna a tesutului conjunctiv.8506 0.0 1.39 1.3483 Entorse.6274 8. incluzand fractura patologica tologica fara CC catastrofale 0.3609 Stare maligna a tesutului conjunctiv.0162 0.1422 0.0 1.7435 1.4221 0.70 5.4113 0.6868 2.26 9.0 0.20 6.9829 0.0 1.0 1. tibiei.0 1.93 6.65 5. fibulei si gleznei I1132 varsta >59 fara CC catastrofale sau severe Proceduri ale humeruslui.4536 1.70 4. fibulei si gleznei I1131 cu CC catastrofale sau severe Proceduri ale humeruslui.0 1.0 2.0 1.89 1. tibiei.0 1.06 4.67 6.51 4.3546 7.00 4.7579 8.96 6.64 4.16 5.0711 0.72 1.5671 I3052 sau severe 246 .4870 0.0 1.5167 0.51 6. incluzand biopsia Proceduri la nivelul tesuturilor moi cu CC I1251 catastrofale sau severe Proceduri la nivelul tesuturilor moi fara CC I1252 catastrofale sau severe Alte proceduri la nivelul tesutului conjunctiv cu I1261 CC Alte proceduri la nivelul tesutului conjunctiv fara I1262 CC I1270 Reconstructie sau revizie a genunchiului I1280 Proceduri la nivelul mainii I3010 Fracturi ale diafizei femurale 330 8 C 2.0 1. luxatii si dislocari ale soldului. fibulei si gleznei I1133 varsta <60 fara CC catastrofale sau severe I1140 Revizie a bontului de amputatie I1150 Chirurgie cranio-faciala I1160 Alte proceduri la nivelul umarului I1170 Chirurgie maxilo-faciala I1180 Alte proceduri la nivelul genunchiului I1190 Alte proceduri la nivelul cotului si antebratului I1200 Alte proceduri la nivelul labei piciorului Excizie locala si indepartare a dispozitivelor I1210 interne de fixare a soldului si femurului Excizie locala si indepartare a dispozitivelor I1220 interne de fixare exclusiv sold si femur I1230 Artroscopie Proceduri diagnostic ale oaselor si a I1240 incheieturilor.0 1.76 4.0 1.8146 2.0 1.6004 10.8695 1.17 7.9298 10. incluzand I3051 fractura patologica cu CC catastrofale sau severe 1.0 1.5545 1.94 2 34 1.0 1.

3861 0.5923 0.3339 1.73 4.0 1.35 6.5860 0. cotului. genunchiului.6427 0.0 3.73 6.7939 1.4032 0.59 3.0 1.3564 0.0 1.23 Leziuni ale antebratului.3294 0. bratului. varsta <65 fara I3153 CC Alte tulburari musculoscheletale varsta >69 cu I3161 CC Alte tulburari musculoscheletale varsta >69 sau I3162 cu CC 247 .35 7.0 0.0 0.2835 1.0 1.0 1.04 5. pumnului.0 0.0 1.0 1. cotului.0 1.61 7.5482 0.0 0.4788 6.57 5.33 7.0 1.1026 0.0 1.2961 1.5626 0.1890 1.05 5. genunchiului.4284 0. gambei sau gleznei varsta >64 sau I3152 cu CC Leziuni ale umarului.0 1.43 5. mainii sau I3141 piciorului varsta >74 cu CC 0.3465 1.65 6.00 6.6049 0. cotului.42 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 15 22 22 17 19 1 20 18 18 18 21 20 16 21 17 48 28 17 10 9 8 14 12 10 29 18 2.0 1.7768 11. de zi Boli ale oaselor si atropatii specifice varsta >74 I3091 cu CC catastrofale sau severe Boli ale oaselor si atropatii specifice varsta >74 I3092 sau cu (CC catastrofale sau severe ) Boli ale oaselor si atropatii specifice varsta <75 I3093 fara CC catastrofale sau severe I3100 Artropatii nespecifice Alte tulburari musculotendinoase varsta >69 cu I3111 CC Alte tulburari musculotendinoase varsta >69 sau I3112 cu CC Alte tulburari musculotendinoase varsta <70 fara I3113 CC 2. pumnului.76 0.2898 0.00 4.02 0. varsta >64 cu I3151 CC Leziuni ale umarului.2034 Tulburari musculotendinoase specifice varsta <80 I3122 fara CC catastrofale sau severe Ingrijiri postprocedurale ale implanturilor/prostezelor musculoscheletale I3131 varsta >59 cu CC catastrofale sau severe Ingrijiri postprocedurale ale implanturilor/prostezelor musculoscheletale I3132 varsta >59 sau cu (CC catastrofale sau severe) Ingrijiri postprocedurale ale implanturilor/prostezelor musculoscheletale I3133 varsta <60 fara CC catastrofale sau severe Leziuni ale antebratului. genunchiului.17 3.59 6.83 3.2178 0.59 4. gambei sau gleznei.0 0.0 1.67 3.0 Tulburari musculotendinoase specifice varsta >79 I3121 sau cu (CC catastrofale sau severe) 1.0 0. mainii sau I3142 piciorului varsta >74 sau cu CC Leziuni ale antebratului.0 1.59 5. bratului.1467 0.0 1. gambei sau gleznei.0 0.2646 6.0 2. pumnului.14 6.8695 0.359 8 360 8 361 8 362 8 363 8 364 8 365 8 366 8 367 8 368 8 369 8 370 8 371 8 372 8 373 8 374 8 375 8 376 8 377 8 378 8 379 8 380 8 381 8 382 8 383 8 384 8 385 8 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M Tulburari inflamatorii musculoscheletale cu CC I3061 catastrofale sau severe Tulburari inflamatorii musculoscheletale fara CC I3062 catastrofale sau severe I3071 Artrita septica cu CC catastrofale sau severe I3072 Artrita septica fara CC catastrofale sau severe I3081 Tulburari nechirurgicale ale coloanei cu CC I3082 Tulburari nechirurgicale ale coloanei fara CC I3083 Tulburari nechirurgicale ale coloanei. bratului.78 6.0 2.02 5.4221 2. mainii sau I3143 piciorului varsta <75 fara CC Leziuni ale umarului.

21 7.0 1.0 0.0 1.04 Tulburari maligne ale sanului (varsta >69 cu CC) J3021 sau cu (CC catastrofale sau severe) 0.9829 0.48 4.36 0.42 4.6112 0.73 1.6742 Tulburari maligne ale sanului (varsta >69 fara J3022 CC) sau fara (CC catastrofale sau severe) J3030 Tulburari nemaligne ale sanului 0.90 5.0 0.41 4.0 4.0 1.84 6.6148 16.0 1.5347 1.50 7.0 0.0 1.4284 4.2394 0.7444 11.3780 5.7768 2.2097 10.0 0.1260 8.52 4.5482 0.0 1. tesut J1010 subcutanat si tulburari ale sanului Proceduri majore pentru afectiuni maligne ale J1021 sanului Proceduri majore pentru afectiuni nemaligne ale J1022 sanului Proceduri minore pentru afectiuni maligne ale J1031 sanului Proceduri minore pentru afectiuni nemaligne ale J1032 sanului 0.8947 3. tesutului subcutanat si J1070 sanului Proceduri ale membrele inferioare cu J1081 ulcer/celulita cu CC catastrofale Proceduri ale membrele inferioare cu ulcer/celulita fara CC catastrofale cu grefa de J1082 piele/lambou de reparare Proceduri ale membrele inferioare cu ulcer/celulita fara CC catastrofale fara grefa de J1083 piele/lambou de reparare Proceduri ale membrele inferioare fara ulcer/celulita cu grefa de piele (CC catastrofale J1091 sau severe) Proceduri ale membrele inferioare fara ulcer/celulita fara (grefa de piele si (CC J1092 catastrofale sau severe) J1100 Reaconstructii majore ale sanului J3011 Ulceratii ale pielii J3012 Ulceratie ale pielii.0 1.4473 0.386 8 387 8 388 8 389 8 390 8 391 9 392 9 393 9 394 9 395 9 396 9 397 9 398 9 399 9 400 9 401 9 402 9 403 9 404 9 405 9 406 9 407 9 408 9 409 9 410 9 411 9 412 9 413 9 M M M M M C C C C C C C C C C C C C C C C M M M M M M M Alte tulburari musculoscheletale varsta <70 fara I3163 CC Fracturi ale pelvisului cu CC catastrofale sau I3171 severe Fracturi ale pelvisului fara CC catastrofale sau I3172 severe Fracturi ale colului femural cu CC catastrofale I3181 sau severe Fracturi ale colului femural fara CC catastrofale I3182 sau severe Transfer de tesut microvasular pentru piele.32 Alta grefa a pielii si/sau proceduri de debridare cu J1041 CC catastrofale sau severe 2.30 4.59 3.25 8.2709 4.0 0.0 1.0 5.0 1.88 4.05 2.66 5.0 1.37 6.55 6.2772 J3041 Celulita varsta >59 cu CC catastrofale sau severe 1.0 1.0 1.4491 0.2583 2.0 2.0477 0.14 1.0 0.5608 248 .43 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 1 3 1 1 1 3 2 15 29 21 27 20 49 31 18 16 14 23 15 14 20 14 34 62 29 21 25 21 12 13 24 18 1. de zi 0.3420 Celulita (varsta >59 fara CC catastrofale sau J3042 severe ) sau varsta <60 0.0918 Alta grefa a pielii si/sau proceduri de debridare J1042 fara CC catastrofale sau severe J1050 Proceduri perianale si pilonidale Proceduri in sala de operatii ale pielii.0 1.72 5.0 1.4978 0.9262 1.97 8. tesutului J1060 subcutanat si chirugie plastica la nivelul sanului Alte proceduri ale pielii.0 1.28 5.8137 14.2979 0.4194 0.0 2.

2709 0. ureterului.0 1. tesutului subcutanat si sanului J3052 varsta <70 J3061 Tulburari minore ale pielii J3062 Tulburari minore ale pielii.0 1.0 3.0 2.46 M K3011 Diabet cu CC catastrofale sau severe M K3012 Diabet fara CC catastrofale sau severe M K3020 Perturbare nutritionala severa M K3031 Diverse tulburari metabolice cu CC catastrofale Diverse tulburari metabolice varsta >74 sau cu M K3032 CC severe Diverse tulburari metabolice varsta <75 fara CC M K3033 catastrofale sau severe M K3040 Erori innascute de metabolism Tulburari endocrine cu CC catastrofale sau M K3051 severe Tulburari endocrine fara CC catastrofale sau M K3052 severe C C C C C C Insertie operatorie a cateterului peritoneal pentru L1011 dializa cu CC catastrofale sau severe 4.7849 0.3357 0.0 1. nutritional si metabolic Proceduri endoscopice sau investigative pentru K2010 tulburari metabolice fara CC. ureterului.75 249 .93 5. si vezicii urinare pentru tumori cu CC catastrofale L1021 sau severe Proceduri majore ale rinichiului.05 3.29 6.5545 0.60 4.0 2.0576 18.82 5.50 6.3843 0.6616 2.0 1.64 1.17 4.0 2.414 9 415 9 416 9 417 9 418 9 419 9 420 10 421 10 422 10 423 10 424 10 425 10 426 10 427 10 428 10 429 10 430 10 431 10 432 10 433 10 434 10 435 10 436 10 437 10 438 10 439 11 440 11 441 11 442 11 443 11 444 11 M M M M M M C C C C C C C C C A Trauma a pielii.0 3.39 Insertie operatorie a cateterului peritoneal pentru L1012 dializa fara CC catastrofale sau severe Proceduri majore ale rinichiului.45 2 1 2 2 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 4 3 2 2 15 11 14 16 35 30 14 16 15 16 21 17 17 18 18 13 11 14 13 11 126 46 41 41 31 2. ureterului.0 0.4851 5.1575 0.5689 1.4239 0.7345 12.6085 11.7867 11. si vezicii urinare pentru tumori benigne cu CC L1031 catastrofale Proceduri majore ale rinichiului. de zi K1010 Proceduri ale piciorului diabetic K1020 Proceduri la nivel de hipofiza K1030 Proceduri la nivelul suprarenalelor K1040 Proceduri majore pentru obezitate K1050 Proceduri la nivelul paratiroidelor K1060 Proceduri la nivelul tiroidei K1070 Proceduri privind obezitatea K1080 Proceduri privind tiroglosul Alte proceduri in sala de operatii la nivel K1090 endocrin.33 5.0882 2.95 2.0 3. tesutului subcutanat si sanului J3051 varsta >69 Trauma a pielii.5734 2.58 5.3060 1.0 1.1332 14. si vezicii urinare pentru tumori fara CC catastrofale L1022 sau severe Proceduri majore ale rinichiului.1971 - 4.06 5. si vezicii urinare pentru tumori benigne cu CC L1032 severe sau moderate 1.0 1.01 4.11 5.2790 0.0 1.90 6.2664 1.1152 1.0 1.6229 10.0 1.23 2.0 1.0 1.9199 0.7849 1.0 2. de zi 0.0 2. ureterului.75 6.0 1.3843 1.0 1.7246 0.4158 1. de zi J3071 Tulburari majore ale pielii J3072 Tulburari majore ale pielii.8461 8.0 2.0 1.5 1.5923 0.01 4.5185 0.91 3.11 6.01 6.

0 1.85 5.47 5.0 1.0 4.88 2 4 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 3 2 2 2 2 1 1 2 2 1 30 22 21 32 23 20 16 17 19 40 22 16 16 12 38 24 18 23 14 22 17 14 13 14 13 15 21 19 15 1.83 8.0 1.75 5.2160 0.0 1.0 0. si L1033 vezicii urinare pentru tumori benigne fara CC Prostatectomie transuretrala cu CC catastrofale L1041 sau severe Prostatectomie transuretrala fara CC catastrofale L1042 sau severe Proceduri minore ale vezicii urinare cu CC L1051 catastrofale sau severe Proceduri minore ale vezicii urinare fara CC L1052 catastrofale sau severe Proceduri transuretrale cu exceptia L1061 prostatectomiei cu CC catastrofale sau severe Proceduri transuretrale cu exceptia L1062 prostatectomiei fara CC catastrofale sau severe L1071 Proceduri ale uretrei cu CC L1072 Proceduri ale uretrei fara CC Alte proceduri pentru tulburari ale rinichiului si L1081 tractului urinar cu CC catasatrofal Alte proceduri pentru tulburari ale rinichiului si L1082 tractului urinar cu CC severe Alte proceduri pentru tulburari ale rinichiului si L1083 tractului urinar fara CC catastrofale sau severe L2010 Ureteroscopie L2020 Cistouretroscopie.0 1.2556 1.9847 0.4284 L3050 Pietre si obstructie urinara 0.0 2.3339 L3070 Strictura uretrala Alte diagnostice la nivelul rinichiului si tractului L3081 urinar cu CC catastrofale Alte diagnostice la nivelul rinichiului si tractului L3082 urinar cu CC severe Alte diagnostice la nivelul rinichiului si tractului L3083 urinar fara CC catastrofale sau severe 0.50 8.0 2.0945 1.54 7.0 1.2790 0.0 Infectii ale rinichiului si tractului urinar varsta <70 L3043 fara CC catastrofale sau severe 0.07 9.9460 2.67 4.0 2.0 1.8569 0.46 7.5 1.54 4.6112 1.6445 0.3087 250 .0603 0.48 4.90 6.2790 2.06 7.0 1.96 4.2016 0.0 3.6364 0.06 6. de zi L2030 Litotripsie extracorporeala pentru litiaza urinara L3011 Insuficienta renala cu CC catastrofale L3012 Insuficienta renala cu CC severe Insuficienta renala fara CC catastrofale sau L3013 severe L3020 Internare pentru dializa renala Tumori ale rinichiului si tractului urinar cu CC L3031 catastrofale sau severe Tumori ale rinichiului si tractului urinar fara CC L3032 catastrofale sau severe Infectii ale rinichiului si tractului urinar cu CC L3041 catastrofale Infectii ale rinichiului si tractului urinar varsta >69 L3042 sau cu CC severe 1.9262 Semne si simtome ale rinichiului si tractului urinar L3062 fara CC catastrofale sau severe 0.7435 8.2601 0.99 4.5419 4.2241 0.1233 1.07 7.0 1.0 1.21 6.0 1.32 9.71 5.0 2.0 2.0 2.3276 Semne si simtome ale rinichiului si tractului urinar L3061 cu CC catastrofale sau severe 0.0 1.8821 1.78 6.0 1.24 5.94 4.0 1.0 3.6364 1.3969 2.6238 0.445 11 446 11 447 11 448 11 449 11 450 11 451 11 452 11 453 11 454 11 455 11 456 11 457 11 458 11 459 11 460 11 461 11 462 11 463 11 464 11 465 11 466 11 467 11 468 11 469 11 470 11 471 11 472 11 473 11 474 11 475 11 C C C C C C C C C C C C A A A M M M M M M M M M M M M M M M M Proceduri majore ale rinichiului.45 4.16 5.5230 0.63 5.3528 2.0 2.37 4.24 9.0 3.8947 0. ureterului.0459 0.0 0.

08 4.0 1.01 Prostatectomie transuretrala cu CC catastrofale C M1021 sau severe 1.74 8.51 3.98 7 4 3 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 4 4 2 2 2 4 3 3 3 1 2 34 20 18 12 11 17 12 8 18 21 20 14 15 13 15 13 12 26 24 21 27 23 19 22 19 18 10 11 2.87 7.0 1.37 3.9955 0.0 1. barbati Alte diagnostice ale sistemului reproductiv M M3050 masculin C C C C C C C C C C C N1010 Eviscerare a pelvisului si vulvectomie radicala Proceduri uterine si ale anexelor pentru stare N1021 maligna ovariana sau a anexelor cu CC Proceduri uterine si ale anexelor pentru stare N1022 maligna ovariana sau a anexelor fara CC Proceduri uterine si ale anexelor pentru stare N1031 maligna non-ovariana sau a anexelor cu CC Proceduri uterine si ale anexelor pentru stare N1032 maligna non-ovariana sau a anexelor fara CC N1040 Histerectomie pentru stare nemaligna Ovariectomie si proceduri complexe nemaligne ale trompei Fallope cu CC catastrofale sau N1051 severe Ovariectomie si proceduri complexe nemaligne ale trompei Fallope fara CC catastrofale sau N1052 severe Proceduri de reconstructie ale sistemului N1060 reproductiv feminin Alte proceduri la nivel uterin si anexe pentru stare N1070 nemaligna N1080 Proceduri endoscopice pentru sistemul 1.3456 11.20 5.0 1.6823 9.0 1.0 1.0 1.72 4.5104 0.0 1.0 2.0 1.18 4.0 1.32 4.0 1.53 3.0 1.3213 1.0 1.07 5.0 1.58 3.0 1.1719 1.3402 0.476 12 477 12 478 12 479 12 480 12 481 12 482 12 483 12 484 12 485 12 486 12 487 12 488 12 489 12 490 12 491 12 492 12 493 12 494 12 495 13 496 13 497 13 498 13 499 13 500 13 501 13 502 13 503 13 504 13 505 13 C M1010 Proceduri majore pelvine la barbat 2.0243 1.0837 0.0 3.0 1.0 1.31 3.1890 1.0081 0.0 1.92 7.0711 0.5833 1.22 251 .7723 16.0 1.0 1.6949 2.55 4.86 8.9514 0.5 0.7687 0.5734 1.81 6.24 C M1031 Proceduri la nivelul penisului cu CC C M1032 Proceduri la nivelul penisului fara CC C M1041 Proceduri la nivelul testiculelor cu CC C M1042 Proceduri la nivelul testiculelor fara CC C M1050 Circumcizie Alte proceduri chirugicale la nivelul sistemului C M1061 reproductiv masculin pentru starea maligna Alte proceduri chirugicale la nivelul sistemului reproductiv masculin exceptand cele pentru C M1062 starea maligna A M2010 Cistouretroscopie fara CC.24 8.2520 4.3465 1. de zi Stare maligna a sistemului reproductiv masculin M M3011 cu CC catastrofale sau severe Stare maligna a sistemului reproductiv masculin M M3012 fara CC catastrofale sau severe Hipertrofie prostatica benigna cu CC catastrofale M M3021 sau severe Hipertrofie prostatica benigna fara CC M M3022 catastrofale sau severe Inflamatii ale sistemului reproductiv masculin cu M M3031 CC Inflamatii ale sistemului reproductiv masculin fara M M3032 CC M M3040 Sterilizare.5878 1.9784 0.2835 0.35 7.0 0.0 1.0 1.20 4.0 1.41 5.2646 0.0 0.8695 8.4536 9.9217 0.6049 0.48 Prostatectomie transuretrala fara CC catastrofale C M1022 sau severe 0.45 7.4410 0.05 6.0963 0.

10 6.1827 2.9388 C O1030 Sarcina ectopica Postpartum si post avort cu proceduri in sala de C O1040 operatii C O1050 Avort cu proceduri in sala de operatii Vaginoscopie/Colposcopie de zi. la interval <5 zile de internare.3087 3.08 3.0 1.64 5. colului N1090 uterin si vulvei 0. sistem reproductiv feminin Tulburari menstruale si alte tulburari ale M N3031 sistemului genital feminin cu CC Tulburari menstruale si alte tulburari ale M N3032 sistemului genital feminin fara CC C O1011 Nastere prin cezariana cu CC catastrofale C O1012 Nastere prin cezariana cu CC severe Nastere prin cezariana fara CC catastrofale sau C O1013 severe 0.0 1.2412 C O1021 cu CC catastrofale sau severe Nastere vaginala cu proceduri in sala de operatii C O1022 fara CC catastrofale sau severe 0.0 1.5752 1.reproductiv feminin 506 13 507 13 508 13 509 13 510 13 511 13 512 13 C C C C A Conizatie.79 3.0 0.16 4. A O2010 nastere sau lauzie M O3011 Nastere vaginala cu CC catastrofale sau severe 0.0 N1100 Curetaj diagnostic si histeroscopie diagnostica 0.06 4.2898 Alte proceduri in sala de operatii ale sistemului reproductiv feminin varsta >64 cu stare maligna N1111 sau cu CC 2.6238 Postpartum si post avort cu proceduri in sala de M O3020 operatii 0.8128 0.21 6.0 2.8668 Alte proceduri in sala de operatii ale sistemului reproductiv feminin varsta <65 fara neoplasm fara N1112 CC 0.77 4.01 3.3402 M O3030 Avort fara proceduri in sala de operatii Travaliu fals inainte de 37saptamani sau cu CC M O3041 catastrofale Travaliu fals dupa 37 saptamani fara CC M O3042 catastrofale Internare prenatala si pentru alte probleme M O3051 obstetrice Internare prenatala si pentru alte probleme M O3052 obstetrice.31 5.34 6.7309 Nastere vaginala singulara fara complicatii fara M O3013 alte afectiuni 0.0 1.0 1.1449 0.53 2.07 3.2835 0. cu proceduri C P1010 semnificative in sala de operatii 0.1890 Stare maligna a sistemului reproductiv feminin cu M N3011 CC catastrofale sau severe 1.94 3.0 1.3969 0.0 1.0 1.5860 0.64 4. pentru sarcina.95 2.0 1.0 0.0 1.33 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 12 7 11 8 26 18 11 10 9 17 17 13 12 11 15 8 6 14 10 10 17 8 11 10 11 1 6 1.0 1.0270 M O3012 Nastere vaginala fara CC catastrofale sau severe 0.0 1.3654 0.2394 0.nascut externat ca deces sau transfer.0 1.0 1.0 1.4347 0.0 1.69 5.66 4.08 0.0945 0.1890 1. de zi Nou.3123 1.00 2.0 0.2223 513 13 514 13 515 13 516 14 517 14 518 14 519 14 520 14 521 14 522 14 523 14 524 14 525 14 526 14 527 14 528 14 529 14 530 14 531 14 532 14 533 14 534 15 Nastere vaginala cu proceduri in sala de operatii 1.07 2.5797 0.54 5.0 1.0 2.0 1. pentru afectiuni N2010 ale sistemul reproductiv feminin 0.72 5.00 5.3276 0..3717 Vaginoscopie/Colposcopie de zi.93 7. proceduri la nivelul vaginului.0 1.0 1.0 1.0963 Stare maligna a sistemului reproductiv feminin M N3012 fara CC catastrofale sau severe M N3020 Infectii.7561 252 .81 4.

greutate la internare 1000-1249 g M P3040 fara procedura semnificativa in sala de operatii Nou.6886 16. greutate la internare 1500-1999 g fara procedura semnificativa in sala de operatii. greutate la internare 1500-1999 g P1040 cu procedura semnificativa in sala de operatii 15.7327 - 2 1 2 3 2 124 81 42 85 10 16.nascut.76 253 .nascut.nascut sau sugar subponderal.57 2.0801 19. la interval <5zile de la internare.0 1.nascut. fara procedura semnificativa in sala de operatii.0 6.nascut.47 2.5 3.nascut.4536 1.3312 15.5 12.84 8. M P3064 fara probleme Nou.nascut. fara C P1062 probleme multiple majore Nou. greutate la internare 1500-1999 g fara procedura semnificativa in sala de operatii.5 13. greutate la internare < 750 g M P3030 Nou.02 15.nascut.4375 22. M P3071 cu probleme multiple majore Nou.5 13. M P3073 cu alte probleme Nou.95 541 15 542 15 543 15 544 15 545 15 546 15 547 15 548 15 549 15 550 15 551 15 552 15 553 15 554 15 555 15 Nou.6751 21.nascut externat ca deces sau transfer. fara procedura semnificativa in sala de M P3012 operatii.2709 1.2934 9.0 2. M P3062 cu probleme majore Nou. greutate la internare 2000-2499 g fara procedura semnificativa in sala de operatii.0 12.5 7.1296 12. greutate la internare 2000-2499 g P1050 cu procedura semnificativa in sala de operatii Nou. greutate la internare 2000-2499 g fara procedura semnificativa in sala de operatii.58 3. cu M P3081 probleme multiple majore 0.nascut.54 3.0 7.02 4.0918 1.0 7.08 7. M P3061 cu probleme multiple majore Nou. fara diagnostic neonatal M P3020 Nou.nascut.1629 22. M P3072 cu probleme majore Nou.9109 14.6301 2. greutate la internare 1250-1499 g M P3050 fara procedura semnificativa in sala de operatii Nou.0 2.0 0.535 15 536 15 537 15 538 15 539 15 540 15 C C C C Proceduri cardiotoracice/vasculare pentru nouP1020 nascuti Nou.78 2.0 7.54 4. greutate la internare 2000-2499 g fara procedura semnificativa in sala de operatii.4140 11. la interval <5 zile de internare.01 2.2700 4.7579 22.0 8.nascut. greutate la internare > 2499 g cu procedura semnificativa in sala de operatii.5 12. cu diagnostic M P3011 neonatal Nou.nascut.71 6.31 1 1 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 79 118 107 126 87 67 68 60 50 28 22 19 26 1.62 6. greutate la internare > 2499 g fara procedura semnificativa in sala de operatii. M P3074 fara probleme Nou. M P3063 cu alte probleme Nou. greutate la internare 2000-2499 g fara procedura semnificativa in sala de operatii.48 1 4 1.51 6.5113 21.4176 0.0 22.nascut.5 13. greutate la internare 1500-1999 g fara procedura semnificativa in sala de operatii.nascut.nascut.02 9.5 8.nascut.1944 15.nascut. greutate la internare 750-999 g Nou. greutate la internare > 2499 g cu procedura semnificativa in sala de operatii. greutate la internare 1500-1999 g fara procedura semnificativa in sala de operatii.5581 13. cu C P1061 probleme multiple majore Nou. greutate la internare 1000-1499 g P1030 cu procedura semnificativa in sala de operatii Nou.nascut.31 10. externat ca deces sau transfer.nascut.0 4.

06 2.3168 5.nascut.0 1.3195 11. cu M P3082 probleme majore Nou.6175 1.3960 10.0 0.78 M Q3022 Tulburari ale globulelor rosii cu CC severe 0.64 3.nascut.89 5.8767 12.0 3.15 5.0 2.10 5.0 2.0 2.0 1.0936 Limfom si leucemie non-acuta fara CC M R3022 catastrofale 1.3150 5. fara CC catastrofale sau severe Alte tulburari neoplazice cu proceduri majore in R1021 sala de operatii.9892 6.0 1.0 1.0 1.0 1.18 5.28 0.57 4.3753 11.0 2.84 Alte tulburari neoplazice cu proceduri majore in R1022 sala de operatii.38 M R3013 Leucemie acuta fara CC catastrofale sau severe 0. cu M P3083 alte probleme Nou.0 1.0 1.nascut.68 6.0 2.0 1. greutate la internare > 2499 g fara procedura semnificativa in sala de operatii.6490 Tulburari ale globulelor rosii fara CC catastrofale M Q3023 sau severe 0.90 4.0162 7.59 4.0 1. fara CC catastrofale sau severe 1.53 7. cu CC catastrofale sau severe 0. cu CC catastrofale sau severe Limfom si leucemie cu proceduri majore in sala R1012 de operatii.3582 0. de zi M R3031 Alte tulburari neoplazice cu CC 0.20 5.0 0.01 6.556 15 557 15 558 15 559 16 560 16 561 16 562 16 563 16 564 16 565 16 566 16 567 16 568 16 569 17 570 17 571 17 572 17 573 17 574 17 575 17 576 17 577 17 578 17 579 17 580 17 581 17 582 17 583 17 Nou. greutate la internare > 2499 g fara procedura semnificativa in sala de operatii.14 2 2 2 4 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 12 9 7 32 16 15 15 23 15 23 19 16 21 48 32 45 28 59 25 21 15 78 34 17 28 16 1 21 3.0 0.97 3.6112 M R3021 Limfom si leucemie non-acuta cu CC catastrofale 3.5248 Alte tulburari neoplazice cu alte proceduri in sala R1042 de operatii fara CC catastrofale sau severe 0.12 5.17 4.59 0.00 6.8398 Limfom si leucemie cu alte proceduri in sala de R1031 operatii cu CC catastrofale sau severe Limfom si leucemie cu alte proceduri in sala de R1032 operatii fara CC catastrofale sau severe 4.0 1.7120 0.19 Alte tulburari neoplazice cu alte proceduri in sala R1041 de operatii cu CC catastrofale sau severe 1.2268 M Q3030 Anomalii de coagulare C C C C C C C C Limfom si leucemie cu proceduri majore in sala R1011 de operatii.0 1.57 4.0 0.80 4.5563 0.7309 0. greutate la internare > 2499 g fara procedura semnificativa in sala de operatii.1323 1.1656 254 .0 1.3042 0.29 9.0 2.0 1.0 3.3870 15. fara M P3084 probleme C Q1010 Splenectomie Alte proceduri in sala de operatii ale sangelui si organelor hematopoietice cu CC catastrofale sau C Q1021 severe Alte proceduri in sala de operatii ale sangelui si organelor hematopoietice fara CC catastrofale C Q1022 sau severe Tulburari reticuloendoteliale si de imunitate cu M Q3011 CC catastrofale sau severe Tulburari reticuloendoteliale si de imunitate fara M Q3012 CC catastrofale sau severe cu stare maligna Tulburari reticuloendoteliale si de imunitate fara M Q3013 CC catastrofale sau severe fara stare maligna M Q3021 Tulburari ale globulelor rosii cu CC catastrofale 1.3969 6.2331 1.0648 M R3011 Leucemie acuta cu CC catastrofale M R3012 Leucemie acuta cu CC severe 5.0 2.04 7.0 1.7120 1.0207 M R3023 Limfom si leucemie non-acuta.

0 1.584 17 585 17 586 17 587 18 588 18 589 18 590 18 591 18 592 18 593 18 594 18 595 18 596 18 597 18 598 18 599 18 600 18 601 18 602 18 603 18 604 19 605 19 606 19 607 19 608 19 609 19 610 19 611 19 612 19 613 19 614 19 615 19 M R3032 Alte tulburari neoplazice fara CC M R3040 Chimioterapie M R3050 Radioterapie M S3010 HIV.41 9. fara terapie U3010 electroconvulsiva (ECT) Tulburari schizofrenice cu statut legal al sanatatii U3021 mentale Tulburari schizofrenice fara statut legal al U3022 sanatatii mentale Paranoia si tulburare psihica acuta cu CC catastrofale/sever sau cu statut legal al sanatatii U3031 mentale Paranoia si tulburare psihica acuta fara CC catastrofale/sever fara statut legal al sanatatii U3032 mentale Tulburari afective majore varsta >69 sau cu (CC U3041 catastrofale sau severe ) Tulburari afective majore varsta <70 fara CC U3042 catastrofale sau severe 0.1197 0.00 - Infectii postoperatorii si posttraumatice varsta >54 T3021 sau cu (CC catastrofale sau severe) 0.5545 T3031 Febra de origine necunoscuta cu CC T3032 Febra de origine necunoscuta fara CC T3041 Boala virala varsta >59 sau cu CC T3042 Boala virala varsta <60 fara CC Alte boli infectioase sau parazitare cu CC T3051 catastrofale sau severe Alte boli infectioase sau parazitare fara CC T3052 catastrofale sau severe Tratament al sanatatii mentale.44 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 3 3 3 4 4 3 2 2 2 15 34 19 13 42 19 23 27 19 29 17 14 13 16 14 16 15 1 59 43 47 37 36 36 32 16 40 1.8695 10.0 1.84 8.9280 12.8443 0. de zi.30 6.9325 13.0 1.3168 16.0 2.4914 0.7327 0.0 1.0 1.5 2.5941 C C C M M M M M M M M M M A M M M M M M M 5.38 8.0 3.9514 Infectii postoperatorii si posttraumatice varsta <55 T3022 fara CC catastrofale sau severe 0.0 2.1512 0.85 5.3204 0.76 M U3050 Alte tulburari afective si somatoforme M U3060 Tulburari de anxietate M U3070 Supralimentatie si tulburari obsesiv-compulsive M U3080 Tulburari de personalitate si reactii acute 255 .3942 1.0 3.0 0.99 0. cu terapie U2010 electroconvulsiva (ECT) Tratament al sanatatii mentale.0 3.22 5. de zi M S3021 Boli conexe HIV cu CC catastrofale M S3022 Boli conexe HIV cu CC severe Proceduri in sala de operatii pentru boli T1011 infectioase si parazitare cu CC catastrofale Proceduri in sala de operatii pentru boli infectioase si parazitare cu CC severe sau T1012 moderate Proceduri in sala de operatii pentru boli T1013 infectioase si parazaitare fara CC T3011 Septicemie cu CC catastrofale sau severe T3012 Septicemie fara CC catastrofale sau severe 0.3087 1.4996 12.62 0.2367 12.3969 0.5 2.8146 0.0 1.4888 1.5 1.1890 5.52 6.94 5.5734 0.40 1.0 1.87 4.0 2.0 2.0 2.0 1.47 5.37 8.41 4.0 1.4320 4.3231 1.38 2.0 1.38 2.6553 3.0 4.8254 6.25 4.73 0.1134 2.5608 0.59 6.44 0.28 6.61 5.0 2.8002 8.0 1.64 1.0 M S3023 Boli conexe HIV fara CC catastrofale sau severe 1.6769 10. de zi.4095 0.4627 2.0 1.

0 1.45 3. femur si membru pentru traumatisme multiple semnificative.30 9.80 3.7309 11.5860 0.3843 M V3050 de droguri Proceduri de ventilare sau craniotomie pentru C W1010 traummatisme multiple semnificative Proceduri la sold.5437 13.0 1.40 3.0 0.2457 0.5 1.0 1.12 0.9478 17.0 1.2457 6.0 11.42 5.0 0.73 4.6805 10.9766 2.0 1.45 4.32 5.0 1.60 8.0405 15.0 1.5158 15.0 1.2538 26.2772 0.9577 256 .23 3.0 1.5545 2. pacient plecat impotriva avizului medical 0.0 3.60 2.60 0.0 1.8506 0. LOS<5 zile Traumatisme multiple fara proceduri M W3020 semnificative Transfer de tesut microvascular sau grefa de C X1010 piele pentru leziuni ale mainii Alte proceduri pentru leziuni ale membrului C X1021 inferior varsta >59 sau cu CC Alte proceduri pentru leziuni ale membrului C X1022 inferior varsta <60 fara CC C C C C C X1030 Alte proceduri pentru leziuni ale mainii Alte proceduri pentru alte leziuni cu CC X1041 catastrofale sau severe Alte proceduri pentru alte leziuni fara CC X1042 catastrofale sau severe Grefe de piele pentru leziuni ale extremitatilor mainii cu transfer de tesut microvascular sau cu X1051 (CC catastrofale sau severe ) Grefe de piele pentru leziuni ale extremitatilor mainii cu transfer de tesut microvascular fara CC X1052 catastrofale sau severe 15. decedat sau transferat la M W3010 alta unitate de ingrijiri acute.0036 0.6634 0.5617 13.0 1.21 6.39 7.0 1.616 19 617 20 618 20 619 20 620 20 621 20 622 20 623 20 624 20 625 21 626 21 627 21 628 21 629 21 630 21 631 21 632 21 633 21 634 21 635 21 636 21 637 21 638 21 639 21 640 21 641 21 642 21 643 21 644 21 645 21 M U3090 Tulburari mentale in copilarie M V3011 Intoxicatie cu alcool si sevraj cu CC M V3012 Intoxicatie cu alcool si sevraj fara CC M V3020 Intoxicatii medicamentoase si sevraj Tulburare si dependenta datorita consumului de M V3031 alcool Tulburare si dependenta datorita consumului de M V3032 alcool.48 2 2 1 2 2 1 1 5 5 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 17 42 36 54 42 33 43 89 51 35 57 4 28 18 35 21 13 20 13 65 62 20 18 13 9 11 6 16 1.0 2.8272 0.1611 0.0 0.0 2.3843 7.14 0.7624 0. inclusiv C W1020 implant Proceduri abdominale pentru traumatisme C W1030 multiple semnificative Alte proceduri in sala de operatii pentru C W1040 traumatisme multiple semnificative Traumatisme multiple.0 1.0 4.0 4.0 1.28 5.74 8. de zi Tulburare si dependenta datorita consumului de M V3041 opiacee 1.2268 0.0 1.54 0.6553 1.54 4.0882 0.0 1.3591 Alte tulburari si dependente datorita consumului 0.5545 10.69 M X3011 Leziuni varsta >64 cu CC M X3012 Leziuni varsta >64 fara CC M X3013 Leziuni varsta <65 M X3020 Reactii alergice Otravire/efecte toxice ale medicamentelor si ale M X3031 altor substante varsta >59 sau cu CC Otravire/efecte toxice ale medicamentelor si ale M X3032 altor substante varsta <60 fara CC M X3041 Sechele ale tratamentului cu CC catastrofale sau 0.36 5.0 1.28 1.38 5.8380 1.91 Tulburare si dependenta datorita consumului de M V3042 opiacee.11 5.68 0.0 4.2457 5.

0 1. după caz.4536 0.38 6.78 Alte proceduri in sala de operatii pentru alte Y1030 arsuri 1.5923 0.9469 19.0 4.0 2.9163 25.1989 11.67 5.1575 0.1890 1.2268 C C C C Y1010 Arsuri grave. de zi Z3020 Semne si simptome Z3030 Monitorizare fara endoscopie Z3041 Alte post ingrijiri cu CC catastrofale sau severe Z3051 Alti factori care influenteaza starea de sanatate Alti factori care influenteaza starea de sanatate.01 5.4914 NOTA:1.1701 1.6490 Alta leziune.0 0. "-" semnifica un numar insuficient de cazuri pentru calcularea indicatorului.5122 0.0 1.0 1.0 1. otravire si diagnostic privind efectele M X3051 toxice varsta >59 sau cu CC 0.62 2.1971 10.71 Alte arsuri cu grefa de piele varsta >64 sau cu (CC catastrofale sau severe) sau cu proceduri Y1021 complicate 5.58 3.51 1 1 1 2 5 3 2 2 1 2 1 1 1 4 2 2 1 1 1 1 1 24 27 20 111 82 81 40 32 21 48 17 11 13 27 27 17 15 10 12 16 14 1.4410 0.11 - Alte arsuri varsta >64 sau cu (CC catastrofale M Y2011 sau severe) sau cu proceduri complicate Alte arsuri varsta <65 fara (CC catastrofale sau M Y2012 severe) fara proceduri complicate Arsuri.5 Alta leziune. grupa de spitalizare de zi.0 1.5311 0.09.5 2.0 2.07 1. 257 .9325 10.4347 0.27 3.0 4.0 2.2011.34 4.18 8.0 2.37 4.66 7. otravire si diagnostic privind efectele M X3052 toxice varsta <60 fara CC 0.0 6. nespecificate sau Z3060 altele 0.0 1. cu adancime completa 28.0585 0. DMS si limitele duratei de spitalizare pentru fiecare grupa de diagnostice au fost calculate pe baza datelor raportate de spitale in perioada 01.0 3.41 4. pentru care nu se aplică limite ale duratelor de spitalizare 2. Z3052 de zi Anomalii congenitale multiple.0 4.01-30.0 1.87 4.63 3.2520 9.0 2.0 2.1341 0. pacienti trasferati catre alte unitati de M Y3010 ingrijiri acute < 5 zile M Y3020 Arsuri grave Proceduri in sala de operatii cu diagnostice stabilite prin contacte cu alte serviciile de C Z1011 sanatate cu CC catastrofale/sever Proceduri in sala de operatii cu diagnostice stabilite prin contacte cu alte serviciile de C Z1012 sanatate fara CC catastrofale/sever Monitorizare dupa tratament complet cu A Z2010 endoscopie M M M M M M M M M M Z3011 Reabilitare cu CC catastrofale sau severe Z3012 Reabilitarere fara CC catastrofale sau severe Z3013 Reabilitare.10 666 23 667 23 668 23 669 23 Z3042 Alte post ingrijiri fara CC catastrofale sau severe 0.37 Alte arsuri cu grefa de piele varsta <65 fara (CC catastrofale sau severe) fara proceduri Y1022 complicate 1.3906 6.severe 646 21 647 21 648 21 649 22 650 22 651 22 652 22 653 22 654 22 655 22 656 22 657 23 658 23 659 23 660 23 661 23 662 23 663 23 664 23 665 23 Sechele ale tratamentului fara CC catastrofale M X3042 sau severe 0.1323 0.8695 20. sau.92 1.4410 4.

între momentul internării şi cel al externării din spital Cazuri normale (CN): cazuri externate clasificate în acelaşi DRG cu durata de spitalizare asemănătoare din punct de vedere statistic Cazuri extreme (ca durată de spitalizare) . Mediana duratei de spitalizare in sectiile ATI la nivel national. a fost calculata luand in considerare toate cazurile raportate si validate in perioada 01. care asigură o modalitate de a asocia tipurile de pacienţi cu cheltuielile spitaliceşti efectuate Categorii majore de diagnostice (CMD): o clasificare mai largă a pacienţilor doar pe baza diagnosticelor.01-30."outliers": cazuri externate clasificate în acelaşi DRG cu durate de spitalizare foarte diferite faţă de cea a cazurilor normale Cazuri extreme mici (ca durată de spitalizare) CEMC .DRG): o schemă de clasificare a pacienţilor externaţi (în funcţie de diagnostic). C . Valoare relativă (VR): Număr fără unitate care exprimă raportul dintre tariful unui DRG şi tariful mediu al tuturor DRG-urilor.2011 pentru o anumita grupa de diagnostice. Grouper: aplicaţie computerizată (software) care permite alocarea automată a unui pacient într-un anumit DRG (pe baza datelor ce caracterizează fiecare caz externat) Cazuri rezolvate (cazuri externate . A .09.3. astfel încât se obţine o limită inferioară (LINF) şi o limită superioară (LSUP) 258 ."low outliers": cazuri externate clasificate în acelaşi DRG cu durate de spitalizare foarte mici faţă de cea a cazurilor normale Cazuri extreme mari (ca durată de spitalizare) CEMR . consumabile şi resursele de capital necesare pentru tratamentul complet al bolnavului cu afecţiunea/afecţiunile respective.categorie Medicala."high outliers": cazuri externate clasificate în acelaşi DRG cu durate de spitalizare foarte mari faţă de cea a cazurilor normale Interval de normalitate: un interval definit statistic care conţine un procent semnificativ de observaţii (de exemplu 95% din observaţii) Intervalul de normalitate pentru durata de spitalizare: intervalul definit statistic care conţine un procent semnificativ (de exemplu 90%) de cazuri cu durate de spitalizare asemănătoare ale cazurilor externate Limitele intervalului de normalitate pentru durata de spitalizare: valorile extreme (ale duratei de spitalizare) ce delimitează intervalul de normalitate. externat la cerere. decedat) Durata de spitalizare (DS): numărul de zile de spitalizare ale unui caz rezolvat.Alte categorii Definirea termenilor utilizaţi în sistemul DRG Grupe de Diagnostice (Diagnostic Related Groups . 4.categorie chirurgicala. Coeficient atribuit în funcţie de cantitatea relativă de muncă. indiferent de tipul externării (externat. M . pentru care s-a inregistrat minim un transfer intraspitalicesc in sectia Anestezie si terapie Intensiva – ATI. transfer inter-spitalicesc.CR): totalitatea cazurilor externate dintr-un spital. adică limita inferioară şi limita superioară a duratei de spitalizare Limitele intervalului de normalitate se calculează pentru durata de spitalizare a fiecărei grupe de diagnostice.

Poate fi calculat la nivel de spital. regional.valoarea de rambursare a unui caz ponderat la nivel de spital Tariful pe caz rezolvat (TCR) .pentru un spital: CCPs = bugetul aferent cazurilor acute / nr. e = 1 pentru LINF <= DS <= LSUP e = DS/LINF pentru DS < LINF e = DS/LSUP pentru DS > LSUP. e maxim = 3 Exemplu pentru un pacient externat. Aceste valori ale limitelor sunt prezentate în anexa 17 a). cu DS de 2 zile: LINF pentru DRGi este 3 zile LSUP pentru DRGi este 18 zile Se observă că acest caz este un caz extrem mic (DS < LINF).la nivel naţional: CCPN = bugetele aferente cazurilor acute la nivel naţional / nr. în funcţie de durata de spitalizare a cazului şi limitele de normalitate ale duratei de spitalizare pentru respectivul tip de caz (DRG). naţional. ajustate pe baza indicelui de echivalenţă CE = Σ(CRi x ei) Coeficientul K al cazurilor extreme (K) . Se pot calcula pentru cazurile externate şi pentru cazurile echivalente Nr. total cazuri ponderate Tariful pe caz ponderat (TCP) . ce reflectă costul unui caz ponderat. . cazuri rezolvate (CR) spital A Costul pe caz ponderat (Rata de bază) .CCP(RB): Valoare de referinţă.pentru fiecare grupă de diagnostice (DRGi). total cazuri ponderate . Indice de echivalenţă .un indicator ce reflectă impactul financiar al cazurilor extreme la nivelul unui spital K = Σ (CEi x VRi) / Σ (CRi x VRi) Cazuri ponderate (CP): pacienţi "virtuali" generaţi prin ajustarea cazurilor externate. deci e = DS/LINF = 2/3 Cazuri echivalente (CE): cazurile externate într-o anumită perioadă.valoarea de rambursare a unui caz rezolvat la nivel de spital TCR = TCP x ICM 259 . în funcţie de diagnostic şi gravitate Indicele de case mix (Indicele de complexitate a cazurilor): Număr (fără unitate) care exprimă resursele necesare spitalului în concordanţă cu pacienţii trataţi ICM pentru spitalul A = Total nr. CP = Σ (VRDRGi x CRDRGi) Case-mix (Complexitatea cazurilor): Tipurile de pacienţi trataţi într-un spital.e: o pondere asociată fiecărui caz rezolvat. clasificat în DRGi. în funcţie de resursele asociate cu fiecare tip de caz. cazuri ponderate (CP) / Total nr.

TCDRGi = TCP x VRDRGi Abrevieri: CMD = Categorii majore de diagnostice DRG = Grupe de diagnostice VR = Valoare Relativă DS = Durată de spitalizare CR = Cazuri rezolvate (externate) CN = Cazuri normale CEMC = Cazuri extreme mici CEMR = Cazuri extreme mari LINF = Limita inferioară a intervalului de normalitate LSUP = Limita superioară a intervalului de normalitate e = Indicele de echivalenţă CE = Cazuri echivalente K = Coeficientul cazurilor extreme CP = Cazuri ponderate ICM = Indice de case mix (indice de complexitate a cazurilor) CCP = Costul pe caz ponderat RB = Rata de bază TCP = Tariful pe caz ponderat TC = Tariful pe tip de caz 260 . naţional.Tariful pe tip de caz (TC): valoarea de rambursare pentru fiecare tip de caz (DRG). regional. Poate fi calculat la nivel de spital.

tariful maximal pe zi de spitalizare pentru 2012 este diminuat cu 20%.50 208.50 270.50 281. gerontologie 1121 179.00 209. cu completările ulterioare NOTA 1: Tariful contractat pentru anul 2012 trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: .84 212.50 227. 457/2001 privind reglementarea denumirii şi codificării structurilor organizatorice (secţii.respiratorie Pediatrie (Recuperare pediatrica ) Recuperare neuropsihomotorie Recuperare medicală .cardiovasculara Recuperare medicala .00 290. compartimente.00 20 Îngrijiri paliative 246. crt.2 1333 1333 1383 1403 1413 1272 1423 1393 Tarif maximal pe zi de spitalizare 2012 (lei) 211.nu poate fi mai mare decât tariful maximal pe zi de spitalizare 2012 . 261 . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.00 268. PE SECŢIE/COMPARTIMENT PENTRU SPITALELE DE CRONICI ŞI DE RECUPERARE PRECUM ŞI PENTRU SECŢIILE ŞI COMPARTIMENTELE DE CRONICI/RECUPERARE ŞI NEONATOLOGIE –PREMATURI DIN ALTE SPITALE INCLUSIV PENTRU SECŢIILE/COMPARTIMENTELE DE ÎNGRIJIRI PALIATIVE Nr.ANEXA 17 C TARIFELE MAXIMALE PE ZI DE SPITALIZARE.54 207.96 500 1.50 148.57 *) conform Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr.nu poate mai mare decât tariful contractat în anul 2011 + 15% NOTA 2 : Pentru spitalele care nu au fost în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate în anul 2011. 11 12 13 14 15 16 17 Denumire secţie/compartiment Recuperare.neurologie Codul secţiei/compartimen tului* 1371 1372 1061 1272 1301 1302 1282 1222. medicina fizica si balneologie copii Cronici Distrofici . medicina fizica si balneologie Recuperare.50 113.50 101. cabinete) ale unităţilor sanitare din România.33 216. laboratoare.95 19 Geriatrie.000 117.Pediatrie(Recuperare pediatrica) Pneumoftiziologie Pneumoftiziologie copii Pediatrie cronici Neonatologie(prematuri) aferente unei maternităţi de gradul II Neonatologie(prematuri) aferente unei maternităţi de gradul III Psihiatrie cronici Psihiatrie cronici(lunga durata) Recuperare medicala .1 1222.ortopedie şi traumatologie Recuperare medicala .84 18 Recuperare medicală 220.

54 980.110.051.MAXIMAL PENTRU SPITALELE DE ACUŢI NON DRG.537.94 947.40 1.173.83 1.68 1.06 1.044.30 995.162.37 801.30 1.119.319.23 1.92 948.72 1.53 1.47 1.404. crt.078.35 1.22 1.180. nutritie si boli metabolice copii Endocrinologie Endocrinologie copii Gastroenterologie Hematologie Hematologie copii Imunologie clinica si alergologie Imunologie clinica si alergologie copii Medicina interna Nefrologie Nefrologie copii Neonatologie (nn si prematuri) Neonatologie (nou nascuti) Neurologie Neurologie pediatrica Oncologie medicala Oncopediatrie Pediatrie Pneumologie Pneumologie copii Psihiatrie acuti Psihiatrie pediatrica Psihiatrie (Nevroze) Psihiatrie (acuti si cronici) Reumatologie 262 .47 1. RESPECTIV PENTRU SECŢIILE/COMPARTIMENTELE DE ACUŢI DIN SPITALELE DE CRONICI ŞI DE RECUPERARE Nr.053.00 913.44 1.067. nutritie si boli metabolice Diabet zaharat.02 1.358.809.73 1.lei 1. diminuat cu 20% TARIFUL MEDIU PE CAZ .79 1.43 856.74 1.003. Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Boli infectioase Boli infectioase copii Boli parazitare Cardiologie Cardiologie copii Dermatovenerologie Dermatovenerologie copii Diabet zaharat.33 870.NOTA 3 : Pentru secţiile/compartimentele de neonatologie prematuri pentru cazurile cu greutate la naştere corespunzătoare gradului I de prematuritate (conform definiţiei OMS) casele decontează la tariful contractat pentru anul 2012 . Grupa Secţia/compartimentul (acuţi) Codul secţiei/ Compartimentului * 1011 1012 1033 1051 1052 1071 1072 1081 1082 1101 1102 1111 1131 1132 1151 1152 1171 1191 1192 1202 1212 1231 1232 1241 1242 1252 1291 1292 1311 1312 1321 1343 1433 Tarif mediu pe caz rezolvat maximal 2012 .69 1.494.29 1.33 958.422.20 819.66 1.60 1.29 878.281.24 928.166.020.

22 2.38 3. cu completările ulterioare NOTA 1: Tariful contractat pentru anul 2012 trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: . cabinete) ale unităţilor sanitare din România.016.Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Stomatologie Arsi Chirurgie cardiovasculara Chirurgie cardiaca si a vaselor mari Chirurgie generala Chirurgie si ortopedie pediatrica Chirurgie pediatrica Chirurgie plastica si reparatorie Chirurgie toracica Chirurgie vasculara Ginecologie Neurochirurgie Obstetrica Obstetrica-ginecologie Oftalmologie Oftalmologie copii Ortopedie si traumatologie Ortopedie pediatrica Otorinolaringologie (ORL) Otorinolaringologie (ORL) copii Urologie Chirurgie maxilo-faciala 2013 2033 2043 2051 2092 2102 2113 2123 2133 2141 2173 2181 2191 2201 2202 2211 2212 2221 2222 2301 6013 3.003.51 *) conform Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr.54 4.061.45 1.06 1.289.12 1.37 1.26 711.400.41 1.94 1.69 772.348.406.388.61 850. 263 .684. 457/2001 privind reglementarea denumirii şi codificării structurilor organizatorice (secţii.53 990.209.42 775.133.nu poate mai mare decât tariful contractat în anul 2011 + 15% NOTA 2 : Pentru spitalele care nu au fost în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate în anul 2011.433.34 1.56 1.nu poate fi mai mare decât tariful mediu pe caz maximal pe 2012 .096. laboratoare. compartimente.45 2.64 1.252.84 1.90 1.279.328. tariful mediu pe caz maximal pentru 2012 este diminuat cu 20%.

......................................... materiale de | osteosinteză Dacă DA Data ... |________________| FIŞA DE SOLICITARE EXAMEN RMN Organ intă/segment anatomic de examinat ................ trimitere ..... Unde ..... | Ora: ....... | Substan ă contrast: DA*) . | 1............... materiale .. clinică) | 14....... 1......... Valve cardiace.......... Astm bronşic ... Greutate ....... iar rezultatul scris în cel mult 12 ore............... DA/NU RMN: | 5... Materiale stomatologice Trimis de (spital.................... Prenume ....... DA/NU ................... DA/NU | .............. | 11.................... Data: ............... | Data: ...... | 2.... Asistat cardiorespirator . telefon ...........ANEXA 18 ....... Alte proteze ...... Internat DA/NU | Sec ia ...... DA/NU ........ DA/NU ........ 2.. | Observa ii speciale legate de pacient: ./NU 6......... Proteze auditive . Clipuri chirurgicale................... obiecte metalice | | Semnătura pacientului Aviz şef sec ie solicitantă cu asumarea responsabilită ii**): (semnătura şi parafa) În caz de urgen ă..... | 13............... Kg 4... Meserii legate de prelucrarea Medic solicitant ...................................... Suspiciune de sarcină ..2 ore pentru medicul solicitant.... 3......... nr. ventriculare ............................ 5.. DA/NU care să justifice explorarea | 4....................... | 8..... | metalelor (schije... 7.......... Asigurat CASA JUDE EANĂ DA/NU | Programare examen RMN Alte case .......... Proteze articulare.................. Pacient: Nume ................. obiecte metalice) Semnătura şi parafa medicului | 16.. | metalice de sutură . Antecedente alergice .............. Schije........ În celelalte 264 ...... Crize epileptice ... | 9.. Claustrofobie .................................................. Tel......................... | 7........... | 10......... gloan e....: DEPARTAMENTUL .......................... Dispozitive intrauterine 9...... Examen CT/RMN anterior: DA/NU | 12............ Cooperare previzibilă Normală/Dificilă 8............ FIŞA DE SOLICITARE EXAMEN RMN UNITATEA SANITARĂ ...model A.................................... FO ............ Dg......................... Cod numeric personal ..... S-au epuizat celelalte metode | *) Se va aplica semnătura şi parafa de diagnostic: | medicului de specialitate radiologie şi | imagistică medicală | Precizări: .. | 6............... Corpi străini intraocular solicitant | 17..... rezultatul verbal va fi disponibil în 1 ...... Fax: ________________ Şef departament | URGEN Ă: DA/NU | ..................... | 15.. Date clinice şi paraclinice | 3.............

______________________________________________ | PREZEN A UNUI PACEMAKER ESTE O | | CONTRAINDICA IE ABSOLUTĂ PENTRU EXAMINARE!!! | |______________________________________________| -----------**) numai pentru asigura ii interna i prin spitalizare continuă sau de zi 265 .3 ore. rezultatul verbal va fi disponibil pentru medicul solicitant în 2 .cazuri. iar rezultatul scris în cel mult 24 de ore.

... Dg.................................... Tel....................................... | Medic solicitant . 8.................................. S-au epuizat celelalte metode | de diagnostic: DA/NU | Precizări: ................................ nr.... Greutate .. Date clinice şi paraclinice care| Diagnostic CT stabilit ......................2 ore.......................... Trimis de (spital. trimitere ................................ 3.................................... pentru celelalte cazuri rezultatul va fi disponibil în 24 ore........ 1.............. -----------*) numai pentru asigura ii interna i prin spitalizare continuă sau de zi 266 .......... | .... ...................... | ........................ | ............ 2............. FIŞA DE SOLICITARE EXAMEN CT UNITATEA SANITARĂ .................. | Substan ă contrast: DA*) ...... 9................... ................................. iar rezultatul scris în 12 ore...... Examen CT anterior: DA/NU | .. | ............. telefon ................ Toleran ă la substan a iodată: | ..................................... | Ora: .................................. | ............. | Data: ...... Prenume ...... ............................ Internat DA/NU | Sec ia ...B........../NU | *) Se va aplica semnătura şi parafa | medicului de specialitate radiologie şi | imagistică medicală 6...................................... | .................................................... |________________| FIŞA DE SOLICITARE EXAMEN CT Organ intă/segment anatomic de examinat ............................. clinică) ...... Cod numeric personal ...................................... DA/NU | ........................................... Pacient: Nume .... Kg | Programare examen CT 4................. să justifice explorarea CT: | ..: DEPARTAMENTUL ............................... ................................... | ........ FO ........... 5..... | Semnătura şi parafa medicului solicitant Aviz şef sec ie solicitantă cu asumarea responsabilită ii*): (semnătura şi parafa) Pentru URGEN E rezultatul verbal va fi disponibil pentru medicul solicitant în 1 .......... ................................................. 7.... 10............ Asigurat CASA JUDE EANĂ DA/NU | Alte case ............. Data: ............... ..... Fax: ________________ Şef departament | URGEN Ă: DA/NU | ...............

...................... nr................. | ................................ | ....................................C................ | ................ .......................2 ore................... ......................................... Prenume ............ -----------*) numai pentru asigura ii interna i prin spitalizare continuă sau de zi 267 ................................. 5............... | 6........................ trimitere ....... 7........ Cod numeric personal ......................... ......... .... | Data: ........... 3........ Tel.............................. Asigurat CASA JUDE EANĂ DA/NU | Alte case .................................... Organ/segment anatomic de examinat ........ FIŞA DE SOLICITARE EXAMEN SCINTIGRAFIC UNITATEA SANITARĂ .... telefon ........................ | ................... Dg......... | .............. | Ora: ........ Internat DA/NU | Sec ia ................ |________________| FIŞA DE SOLICITARE EXAMEN SCINTIGRAFIC Tip de examen scintigrafic indicat ........ ......................... 1... FO ....................... iar rezultatul scris în maximum 12 ore......... Greutate ....................................: DEPARTAMENTUL ............................ 2... S-au epuizat celelalte metode de | diagnostic: DA/NU | Precizări*): .. clinică) .......................................... | (acolo unde este necesară confirmarea) Medic solicitant Data: | Semnătura şi parafa medicului | solicitant | Aviz şef sec ie solicitantă cu asumarea responsabilită ii*): (semnătura şi parafa) Pentru urgen e........................ .... Pentru celelalte cazuri........... | *) Sarcina reprezintă contraindica ie 9......... Stări alergice*): DA/NU | Semnătura pacientului Trimis de (spital.............. rezultatul verbal va fi disponibil pentru medicul solicitant în 1 ..................................................................................... rezultatul va fi disponibil pentru medicul solicitant în 12 ore.. Fax: ________________ Şef departament | URGEN Ă: DA/NU | ....... iar rezultatul scris în 24 ore........ Pacient: Nume ......... | ......... Examen scintigrafic anterior: | de efectuare a examenului scintigrafic DA/NU | 10. 8.. Kg | Programare examen scintigrafic 4.......... Date clinice şi paraclinice care | Diagnostic scintigrafic stabilit să justifice explorarea | .....

Asigurat CASA JUDE EANĂ DA/NU | Alte case ....................................... 9..... DA/NU ........... ......... | Ora: .......................................................................... 1..... | 6.................. | Diagnostic angiografic stabilit ............. Stări alergice*): DA/NU | înaintea investiga iei.......... clinică) ....... Pacient: Nume . | Observa ii speciale legate de pacient: 8....... | (dacă DA se opreşte tratamentul cu 48 ....în tratament cu sulfamide ............................ tensiune | arterială.............................................Administrarea anticoagulantelor | cumarinice trebuie oprită cu 72 de ore 10....................................................................... FIŞA DE SOLICITARE EXAMEN ANGIOGRAFIC UNITATEA SANITARĂ ........... | şi timpul de protrombină determinate | în ziua efectuării investiga iei............................. DA/NU să justifice explorarea | ................................ Dg...... Fax: ________________ Şef departament | URGEN Ă: DA/NU | ....................... FO .......................... Organ/segment anatomic de examinat ....... Greutate .............. | .....................Pacientul se va prezenta ... | antihipertensivă şi antiaritmică NU ...... S-au epuizat celelalte metode de | diagnostic: DA/NU | Precizări*): .............. | obligatoriu cu următoarele teste ...................... medica ia ............ | 2) Hepatita ..........la substan a de contrast ...... | ................... test HIV | ....................arteră femurală dreaptă | *) .... | .......................................... | (acolo unde este necesară confirmarea) | Medic solicitant Data: | 268 ........................................... ................... Tel.............. | de ore înaintea investiga iei) .... | ....... | Data: ............... | hipoglicemiante ......................... DA/NU | 10...................................: DEPARTAMENTUL ...... Puls: .... | ...... antigen HbS..... Cod numeric personal .. 2..... Internat DA/NU | Sec ia . Prenume .........................alte alergii ................ ECG..... 7.................... | creatinină................................. 3............ | Semnătura pacientului Trimis de (spital..................... | se opreşte.... Examen angiografic anterior: | ......... DA/NU ... | ..................... 5......................................... | ....... nr. |________________| FIŞA DE SOLICITARE EXAMEN ANGIOGRAFIC Tip de examen angiografic indicat ...........D........arteră femurală stângă | efectuate: activitatea protrombinică .................... telefon ........ Date clinice şi paraclinice care | 1) Pacient diabetic ..... trimitere ................................. uree............ Kg | Programare examen angiografic 4...

rezultatul verbal va fi disponibil pentru medicul solicitant în 1 . iar rezultatul scris în 24 ore. iar rezultatul scris în maximum 12 ore. rezultatul va fi disponibil pentru medicul solicitant în 12 ore.Semnătura şi parafa medicului solicitant Aviz şef sec ie solicitantă cu asumarea responsabilită ii*): (semnătura şi parafa) | | Pentru urgen e.2 ore. Pentru celelalte cazuri. Semnătura şi parafa medicului care a efectuat investiga ia 269 .

Medicină internă | 8 | |______________________________________________________________|_______________| | 23. Neonatologie | 5 | |______________________________________________________________|_______________| | 29.70 | |______________________________________________________________|_______________| | 5. Oncologie medicală | 7 | |______________________________________________________________|_______________| | 33. medicină fizică şi balneologie | 12 | |______________________________________________________________|_______________| 3. Diabet zaharat. Dermato-venerologie | 7 | |______________________________________________________________|_______________| | 14. Chirurgie orală şi maxilo-facială | 5 | |______________________________________________________________|_______________| | 11.ATI | 5 | |______________________________________________________________|_______________| | 2. Obstetrică-ginecologie | 5 | |______________________________________________________________|_______________| | 31. Neuropsihiatrie | 14 | |______________________________________________________________|_______________| | 27. Cronici | 14 | |______________________________________________________________|_______________| | 13.3 | |______________________________________________________________|_______________| | 35. Chirurgie pediatrică | 4 | |______________________________________________________________|_______________| | 7. Recuperare.microchirurgie reconstructivă*) | 7 | |______________________________________________________________|_______________| | 12. Boli infec ioase | 10 | |______________________________________________________________|_______________| | 4. Gastro-enterologie | 6 | |______________________________________________________________|_______________| | 19.O.R.5 | |______________________________________________________________|_______________| | 20. Ortopedie şi traumatologie | 9. Nefrologie | 8 | |______________________________________________________________|_______________| | 24. | 6 | |______________________________________________________________|_______________| | 34. Chirurgie cardiovasculară | 9 | |______________________________________________________________|_______________| | 8. Chirurgie generală | 7 | |______________________________________________________________|_______________| | 6. Oftalmologie | 5 | |______________________________________________________________|_______________| | 32. Ginecologie | 4. Hematologie | 9 | |______________________________________________________________|_______________| | 21. Medicină generală | 7 | |______________________________________________________________|_______________| | 22. Otorinolaringologie . nutri ie şi boli metabolice | 6. Pneumologie | 12 | |______________________________________________________________|_______________| | 18. Endocrinologie | 7 | |______________________________________________________________|_______________| | 16.TBC**) | 40 | |______________________________________________________________|_______________| | 17. Neurochirurgie | 7 | |______________________________________________________________|_______________| | 25. Chirurgie vasculară | 7 | |______________________________________________________________|_______________| | 9. stabilită de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii ______________________________________________________________________________ | Sec ia sau compartimentul | Durata optimă | | | de spitalizare| | | (zile) | |______________________________________________________________|_______________| | 1. Neurologie | 9.L. Pneumologie . Obstetrică | 5 | |______________________________________________________________|_______________| | 30. Chirurgie toracică | 9 | |______________________________________________________________|_______________| | 10. Chirurgie plastică .ANEXA 19 DURATA OPTIMĂ DE SPITALIZARE/SECŢII valabilă pentru toate categoriile de spitale. Nevroze | 14. Anestezie şi terapie intensivă .5 | |______________________________________________________________|_______________| | 15. Pediatrie | 7 | 270 .5 | |______________________________________________________________|_______________| | 26. Cardiologie | 8.12 | |______________________________________________________________|_______________| | 28.

NOTĂ: 1.5 | |______________________________________________________________|_______________| | 41. durata optimă de spitalizare este de 21 de zile. alta decât cea de medicină fizică şi balneologie." 3. Toxicodependen ă | 21 | |______________________________________________________________|_______________| | 45. tumori operate şi cazuri complexe neurologice: hemiplegie. Pentru secţia de recuperare.5 | | 36. Neonatologie . duratele medii de spitalizare sunt cele efectiv realizate în anul precedent. iar pentru recuperare medicală. durata optimă de spitalizare este de 16 zile. scleroza multiplă. durata optimă de spitalizare pentru recuperare pediatrică . Pentru Secţiile Recuperare Cardiovasculară Adulţi din structura Spitalului de Recuperare Cardio-Vasculară „Dr. sechele motorii postencefalopatii. ***) pentru prematurul mic şi foarte mic durata optimă de spitalizare este de 110 zile. durata optimă de spitalizare este de 30 de zile. Geriatrie şi gerontologie | 14 | |______________________________________________________________|_______________| | 42. Psihiatrie acu i | 17 | |______________________________________________________________|_______________| | 38. 271 . Toxicologie | 5 | |______________________________________________________________|_______________| | 44.Băile 1 Mai din cadrul Spitalului Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix. 105. Psihiatrie cronici | 50 | |______________________________________________________________|_______________| | 39. medicină fizică şi balneologie copii . La spitalele/secţiile de psihiatrie cronici. este de 21 de zile. traumatisme craniocerebrale. iar pentru Secţiile Recuperare Neuromotorie „Gura Ocniţei” din structura Spitalului judeţean de Urgenţă Târgovişte judeţul Dâmboviţa şi Spitalul de Recuperare Neuropsihomotorie «Dezna». Toxicologie | 5 | |______________________________________________________________|_______________| | 43. 2 din tabel. precum şi pentru bolnavii care necesită asistenţă medicală spitalicească de lungă durată (ani). 2. Pentru Secţia Recuperare Neurologie Adulţi „Întorsura Buzăului” din structura Spitalului de Recuperare Cardio-Vasculară „Dr. Reumatologie | 10 | |______________________________________________________________|_______________| | 40.|______________________________________________________________|_______________| | 16. 4. 113 şi 114 din Codul penal şi cele dispuse prin ordonanţa procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale. pentru internările obligatorii pentru bolnavii psihic încadraţi la art. **) Pentru tuberculoza multidrogrezistentă (TB MDR) durata optimă de spitalizare este de 120 de zile.prematuri***) |______________________________________________________________|_______________| | 37. boala Parkinson. cu excepţia cazurilor complexe după intervenţii neurochirurgicale: traumatisme vertebro-medulare. Benedek Geza” judeţul Covasna.distrofici şi patologie posttraumatică sau neurologică de tip infirmitate motorie cerebrală pediatrică este de 60 de zile. pentru care durata optimă de spitalizare este de 30 de zile. Urologie | 8. La spitalele/secţiile aferente poziţiei nr. Alte specialită i medicale | 5 | ______________________________________________________________|_______________ *) Pentru secţiile de arşi. judeţul Arad. durata optimă de spitalizare este de 17 zile. Benedek Geza” Covasna. Alergologie şi imunologie clinică | 5 | |______________________________________________________________|_______________| | 43. durata optimă de spitalizare este de 14 zile.

06 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Ore suplimentare | 10..07 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Fond de premii | 10.01.03.legale E .03 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Contribu ii de asigurări | | | | | | | | | sociale de stat | 10.01.03.03.anuale B .03.12 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Indemniza ii de delegare | 10.01.01.trimestriale C .04 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Alte sporuri | 10.totale F .01.13 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Indemniza ii de detaşare | 10..16 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Alte drepturi salariale | | | | | | | | | în bani | 10.01 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Salarii de bază | 10.14 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Aloca ii pentru locuin e | 10.. Semnifica ia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A .03 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Spor de vechime | 10.01.02 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Indemniza ii de conducere | 10.mii lei ______________________________________________________________________________ | Denumirea indicatorului |Clasifica ia|Credite |Angajamente|Plă i efectuate.08 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Prima de vacan ă | 10.Cheltuieli la data de .01 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Salarii de merit | 10.bugetare D ..30 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Contribu ii | 10.01.| | |bugetară |bugetare| |din care: | | | |________|___________|________________| | | | A | B | C | D | E | F | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | CHELTUIELI CURENTE | | | | | | | | | (I + II + VI) | 01 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | TITLUL I CHELTUIELI DE | | | | | | | | | PERSONAL | 10 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Cheltuieli salariale în | | | | | | | | | bani | 10.01..03 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Contribu ii de asigurări | | | | | | | | | pentru accidente de muncă | | | | | | | | | şi boli profesionale | 10.pe luna anterioară .04 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Contribu ii pentru | | | | | | | | | concedii şi indemniza ii | 10. Contul de execu ie a bugetului institu iei publice .01.01.01 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Contribu ii de asigurări | | | | | | | | | de şomaj | 10...09 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Indemniza ii plătite unor | | | | | | | | | persoane din afara | | | | | | | | | unită ii | 10..01.ANEXA 19 A I.01..01..03.06 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Contribu ii la Fondul de | | | | | | | | | garantare a crean elor | | | | | | | | 272 .02 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Contribu ii de asigurări | | | | | | | | | sociale de sănătate | 10.

01 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Materiale pentru cură enie| 20.01.11 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Consultan ă şi expertiză | 20.05.04 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Carburan i şi lubrifian i | 20.30 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Repara ii curente | 20.02 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Încălzit.01.06 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Transport | 20.01 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Hrană pentru animale | 20.08 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Materiale şi prestări | | | | | | | | | servicii pentru | | | | | | | | | între inere cu caracter | | | | | | | | | func ional | 20. | | | | | | | | | transferări | 20.03.01 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Materiale sanitare | 20.01.01. publica ii şi | | | | | | | | | materiale documentare | 20.12 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Pregătire profesională | 20.| salariale | 10.01.06.06 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Deplasări interne.05 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Piese de schimb | 20.02 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Materiale de laborator | 20.05 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Alte obiecte de inventar | 20. | | | | | | | | | radio.07 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Poştă. | | | | | | | | | detaşări.01.03.02 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Reactivi | 20.09 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Alte bunuri şi servicii | | | | | | | | | pentru între inere şi | | | | | | | | | func ionare | 20.01.07 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | | | | | SERVICII total. | 20 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Bunuri şi servicii | 20.03 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Apă.04.01 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Deplasări în străinătate | 20. detaşări.04. internet | 20.01.14 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Comisioane şi alte costuri| | | | | | | | | aferente împrumuturilor | | | | | | | | | externe | 20.03 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Dezinfectan i | 20.02 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Medicamente şi materiale | | | | | | | | | sanitare | 20.24 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Cheltuieli judiciare şi | | | | | | | | 273 .01 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Furnituri de birou | 20. telecomunica ii.13 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Protec ia muncii | 20.30 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Deplasări.09 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Căr i.03.02 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Medicamente | 20.04 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Bunuri de natura | | | | | | | | | obiectelor de inventar | 20. iluminat şi | | | | | | | | | for ă motrică | 20.03 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Hrană pentru oameni | 20.01.04 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Hrană | 20.04.01. transferări | 20. canal şi salubritate | 20.04. TV.06.

| 51 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | din care: | | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Ac iuni de sănătate | 51. Număr servicii medicale| | | paraclinice în regim | | | ambulatoriu.25 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Alte cheltuieli | 20. 6. Număr cazuri externate.01.3 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Protocol şi reprezentare | 20.02. Date cu caracter general ________________________________________ | 1. Tarif mediu pe caz | | | rezolvat contractat*) | | |___________________________|____________| | 6. pe tipuri de cazuri | | | rezolvate/servicii. realizate în | | | luna anterioară | | |___________________________|____________| | 4.08 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Transferuri pentru | | | | | | | | | repara ii capitale la | | | | | | | | | spitale | 51. în | | | luna anterioară | | |___________________________|____________| | 3. 5. Tarif/caz rezolvat | | | pentru spitalele finan ate| | | în sistem DRG | | |___________________________|____________| | 5. Număr servicii medicale| | | spitaliceşti realizate în | | | regim de spitalizare de | | | zi.02 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Alte cheltuieli cu bunuri | | | | | | | | | şi servicii | 20.| | | realizate în luna | | | anterioară pentru | | | spitalizare continuă | | |___________________________|____________| | 2. 7 sunt valabile pe durata de derulare a contractului de furnizare servicii medicale spitaliceşti 274 .12 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| II.30.30.25 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Transferuri din bugetul de| | | | | | | | | stat către bugetele locale| | | | | | | | | pentru finan area | | | | | | | | | unită ilor de asisten ă | | | | | | | | | medico-sociale | 51.01.01.01. Tarif pe serviciu | | | medical/tarif pe caz | | | rezolvat în regim de | | | spitalizare de zi | | | contractat*) | | |___________________________|____________| NOTĂ: *) Tarifele menţionate la pct.| extrajudiciare derivate | | | | | | | | | | | | | | | | | din ac iuni în | reprezentarea intereselor | | | | | | | | | statului.38 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Aparatură şi echipamente | | | | | | | | | de comunica ii în urgen ă | 51. Tarif pe zi de | | | spitalizare contractat*) | | |___________________________|____________| | 7.11 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Transferuri pentru | | | | | | | | | finan area investi iilor | | | | | | | | | spitalelor | 51. potrivit | | | | | | | | | dispozi iilor legale | 20.30 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | TITLUL VI TRANSFERURI | | | | | | | | | ÎNTRE UNITĂ I ALE | | | | | | | | | ADMINISTRA IEI PUBLICE | | | | | | | | | total.02.03 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Programe pentru sănătate | 51.

............. str............ de medicii care îşi desfăşoară activitatea în dispensare TBC..... ....... şi Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.. 105............ 275 ....... care se află în structura spitalelor ca unităţi fără personalitate juridică....2012. 1389/2010. medicul de specialitate din unităţile sanitare ambulatorii........... de recuperare şi paliative şi cuprind: a) consultaţii.... bolile cu potenţial endemo-epidemic care necesită izolare şi tratament.. indiferent de forma de organizare...... medicii din centrele de dializă private aflate în relaţie contractuală cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate....... .ANEXA 20 CONTRACT de furnizare de servicii medicale spitaliceşti I......... III........ laboratoare de sănătate mintală... ………….... 2 (1) Serviciile medicale spitaliceşti se acordă asiguraţilor pe baza biletului de internare eliberat de medicul de familie... conform Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ........... reprezentată prin preşedinte ....... pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . Şi Unitatea sanitară cu paturi . e-mail ........... judeţul/sectorul ..... curative. 113 şi 114 din Codul penal... II...... Casele de asigurări de sănătate încheie convenţii cu unităţile medico-sociale............ aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.......... b) investigaţii................. cu sediul în municipiul/oraşul . cu sediul în . precum şi cazurile care au recomandare de internare într-un spital de la medicii din ambulatoriul integrat al spitalului respectiv aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. ..... medicii din unităţile de asistenţă medicosocială....... c) stabilirea diagnosticului...... cabinete de medicină dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate.. telefon: fix/mobil . reprezentată prin ........ str................. respectiv centre de sănătate mintală şi staţionar de zi psihiatrie..........director general .. Fac excepţie urgenţele medico-chirurgicale. cabinete de medicină dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. respectiv centre de sănătate mintală şi staţionar de zi psihiatrie..... nr... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. în vederea recunoaşterii biletelor de internare eliberate de către medicii care îşi desfăşoară activitatea în aceste unităţi. Obiectul contractului ART........... telefon ..... care beneficiază de internare fără bilet de internare........ 1389/2010. fax . nr. cu modificările şi completările ulterioare.. internările obligatorii pentru bolnavii psihic prevăzuţi la art.. 1 Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea serviciilor medicale în asistenţă medicală spitalicească în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate........... precum şi cu cabinetele de medicina muncii organizate conform prevederilor legale în vigoare........... cele dispuse prin ordonanţă a procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale........ care se află în structura spitalelor ca unităţi fără personalitate juridică.. (2) Serviciile medicale spitaliceşti sunt preventive............. precum şi de medicii de medicina muncii..2012.. fax ..... ........ Părţile contractante Casa de asigurări de sănătate . Servicii medicale spitaliceşti ART.. cu spitalele pentru dispensare TBC............... laboratoare de sănătate mintală...........

f) să deconteze.d) tratamente medicale şi/sau chirurgicale. pe baza facturii însoţite de documente justificative prezentate atât pe suport hârtie. ART. dispozitive medicale. autorizaţi şi evaluaţi. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010.. notificarea privind măsurile dispuse se transmite furnizorului de către casele de asigurări de sănătate în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la casa de asigurări de sănătate. după caz. şi să facă publică în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractelor prin afişare pe pagina web şi la sediul casei de asigurări de sănătate. pe baza facturii şi a documentelor însoţitoare. recuperare. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . în primele 10 zile ale lunii următoare celei pentru care se face plata contravaloarea serviciilor medicale acordate asiguraţilor în luna precedentă. e) îngrijire. 5 Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligaţii: a) să încheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale spitaliceşti. în limita valorii de contract. b) să deconteze furnizorilor de servicii medicale spitaliceşti. …………. în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data operării acestora. Obligaţiile părţilor ART. prin intermediul paginii web a casei de asigurări de sănătate precum şi prin e-mail la adresele comunicate oficial de către furnizori cu excepţia situaţiilor impuse de actele normative. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. în cazul în care controlul este efectuat de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau cu participarea acesteia. 4 Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul părţilor pe toată durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . cuprinzând denumirea şi valoarea de contract a fiecăruia şi să actualizeze permanent această listă în funcţie de modificările apărute. Durata contractului ART. 3 Prezentul contract este valabil de la data încheierii lui până la data de 31 decembrie 2012. să le comunice acestora notele de constatare întocmite în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data prezentării în vederea efectuării controlului. cazare şi masă. cu modificările şi completările ulterioare. (1) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .2012. depuse până la data prevăzută în contract. contravaloarea serviciilor medicale contractate. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010. materiale sanitare. în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. 4 alin.2012. prin publicare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate. medicamente. cât şi în format electronic. cu modificările şi completările ulterioare. furnizorii de servicii medicale spitaliceşti cu privire la condiţiile de acordare a serviciilor medicale şi cu privire la orice intenţie de schimbare în modul de acordare a acestora. raportate şi validate conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. IV.2012. efectuate. e) să înmâneze la momentul finalizării controlului procesele-verbale de constatare furnizorilor de servicii medicale sau. c) să informeze furnizorii de servicii medicale cu privire la condiţiile de contractare a serviciilor medicale suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate. 1389/2010. precum şi la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative. d) să informeze în prealabil într-un număr de zile similar celui prevăzut la art. V. cu 276 . la termenele prevăzute în contract. lista nominală a acestora. conform legii.

1389/2010. Sumele astfel obţinute se utilizează conform prevederilor legale în vigoare. acestea se decontează dacă biletele de internare sunt cele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. cât şi în format electronic.2012 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. ART. precum şi intimitatea şi demnitatea acestora. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. în baza biletelor de trimitere eliberate de către aceştia. 1389/2010. 1389/2010. …………. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. b) să informeze asiguraţii cu privire la obligaţiile furnizorului de servicii medicale şi ale asiguratului referitoare la actul medical. j) să recupereze de la furnizorii care au acordat servicii medicale sumele reprezentând contravaloarea acestor servicii. h) să deconteze contravaloarea serviciilor medicale spitaliceşti. şi dispozitive medicale acordate de alţi furnizori aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. precum şi contravaloarea unor servicii medicale. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . factura este însoţită de documentele justificative privind activităţile realizate. în funcţie de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă asiguratul. în baza indicatorilor specifici realizaţi şi în limita sumelor contractate... depuse până la data prevăzută în contract. g) să ţină evidenţa externărilor pe asigurat. medicamente cu şi fără contribuţie personală. în mod distinct. şi ale Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. Pentru fiecare lună.2012. în situaţia în care nu au fost îndeplinite condiţiile pentru ca asiguraţii să beneficieze de aceste servicii. activitatea realizată conform contractului de furnizare de servicii medicale. în cazul serviciilor medicale spitaliceşti acordate în baza biletelor de internare. ………….2012.încadrarea în sumele contractate. d) să factureze lunar. funcţie de realizarea indicatorilor negociaţi. trimestrial se fac regularizări. …………. cu modificările şi completările ulterioare. 277 . 6 Furnizorul de servicii medicale spitaliceşti are următoarele obligaţii: a) să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. i) să monitorizeze activitatea desfăşurată de spitale în baza contractului încheiat astfel încât decontarea cazurilor externate şi raportate să se încadreze în sumele contractate. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. pentru a căror corectitudine furnizorii depun declaraţii pe proprie răspundere. materiale sanitare. în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate. conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. c) să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi. pe baza facturii şi a documentelor însoţitoare. în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.. 1389/2010. în condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. atât pe suport hârtie. k) să deducă spre soluţionare organelor abilitate situaţiile în care constată neconformitatea documentelor depuse de către furnizori. casele de asigurări de sănătate pot efectua până la data de 20 decontarea lunii curente pentru perioada 1 .15 a lunii. conform prevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .

j) să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate.e) să raporteze caselor de asigurări de sănătate datele necesare pentru urmărirea desfăşurării activităţii în asistenţa medicală. s) să asigure acordarea asistenţei medicale necesară titularilor cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul din statele membre ale Uniunii 278 . …………. unic pe ţară. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. corespunzătoare denumirilor comune internaţionale aprobate prin hotărâre a Guvernului.2012. pagină web. monitorizarea şi decontarea tratamentului în cazul unor afecţiuni. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . 2) programul de lucru va avea avizul conform al direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . …………. 1389/2010. k) să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate. 1) să respecte programul de lucru şi să-l comunice caselor de asigurări de sănătate. m) să asigure acordarea serviciilor medicale asiguraţilor fără nicio discriminare folosind formele cele mai eficiente de tratament. la sediul furnizorului. q) să respecte protocoalele de practică pentru prescrierea. h. în baza unui formular. 39 B la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. n) să acorde cu prioritate asistenţă medicală femeii gravide şi sugarilor. 1389/2010. i) să anunţe casa de asigurări de sănătate despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale în maximum 5 zile calendaristice de la data producerii modificării şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării contractelor. p) să asigure eliberarea actelor medicale. f) să completeze corect şi la zi formularele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. g) să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului şi a furnizorului. o) să afişeze într-un loc vizibil programul de lucru. în condiţiile stabilite în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. program asumat prin prezentul contract şi care se depune la casa de asigurări de sănătate la dosarul de contractare. al cărui model este prevăzut în anexa nr. în limita competenţei şi a dotărilor existente. ori de câte ori se solicită în timpul programului de lucru. e-mail. să furnizeze tratamentul adecvat şi să prescrie la externare medicamentele cu şi fără contribuţie personală de care beneficiază asiguraţii. conform dispoziţiilor legale.2012. precum şi datele de contact ale acesteia: adresă. numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală. fax.. care se depune la casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 30 de zile de la data semnării contractului. cele cu regim special şi cele tipizate. care este formular cu regim special. elaborate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementărilor legale în vigoare. l) să asigure acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă medico-chirurgicală. respectiv cele privind evidenţele obligatorii. r) să utilizeze sistemul de raportare în timp real începând cu data la care acesta va fi pus în funcţiune. telefon. informând în prealabil asiguratul despre tipurile şi efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie..

după caz. număr cazuri programate ieşite în cursul trimestrului şi număr cazuri programate aflate la sfârşitul trimestrului. u) să solicite documentele justificative care atestă calitatea de asigurat. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. în perioada de valabilitate a cardului. transmise direct sau prin intermediul asiguratului. respectiv beneficiarilor formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. având obligaţia să evalueze situaţia medicală a pacientului şi să externeze pacientul dacă starea de sănătate a acestuia nu mai reprezintă urgenţă. 1389/2010. sunt documente tipizate care se întocmesc în două exemplare. x) să întocmească liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile. la solicitarea pacientului care nu are calitatea de asigurat. să finalizeze actul medical efectuat. t) să utilizeze Sistemul informatic unic integrat. y) să transmită instituţiilor abilitate datele clinice la nivel de pacient. în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii. şi în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1389/2010.2012 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. număr cazuri programate intrate în cursul trimestrului. cu privire la diagnosticul stabilit. în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale. recomandare dispozitive medicale. scrisoarea medicală sau biletul de ieşire din spital. respectiv în baza Regulamentului CEE nr. cu obligaţia ca acesta să conţină explicit toate elementele prevăzute în scrisoarea medicală. pe fiecare secţie. medicul de specialitate din ambulatoriu. documente stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare. prin scrisoare medicală sau bilet de ieşire din spital. acesta trebuie să fie compatibil cu Sistemul informatic unic integrat. dintre care un exemplar rămâne la furnizor. pentru unele materiale sanitare. …………. după caz. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . în condiţiile prevăzute în Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . În situaţia în care se utilizează un alt sistem informatic. să acorde asistenţă medicală pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri. investigaţiile. codificate conform reglementărilor în vigoare. numărul cazurilor programate aferente trimestrului respectiv. după caz. inclusiv prin eliberarea la externare a prescripţiei medicale pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală şi. respectiv eliberarea de concedii medicale pentru incapacitate temporară de muncă. atunci când concluziile examenului medical impun acest lucru. z) să acorde serviciile medicale de urgenţă necesare.2012. în această situaţie.. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. direct sau prin intermediul asiguratului. după caz. convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii.Europene/Spaţiului Economic European. tratamentele efectuate şi cu privire la alte informaţii referitoare la starea de sănătate a asiguratului. după cum urmează: număr cazuri programate aflate la începutul trimestrului. v) să informeze medicul de familie al asiguratului sau. se poate continua 279 . spitalul are obligaţia să depună la casa de asigurări de sănătate odată cu raportarea ultimei luni a fiecărui trimestru. cu modificările şi completările ulterioare. pentru eficientizarea serviciilor medicale. controalele. în situaţia în care pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat. iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate. caz în care furnizorii sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea în procesul de transmitere a datelor. înţelegeri.

ab) să afişeze pe pagina web a Ministerului Sănătăţii. cu evidenţierea numărului cazurilor internate.2012. 280 . conform machetei prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. conform prevederilor actelor normative referitoare la sistemul de asigurări sociale de sănătate. aa) să încaseze sumele reprezentând fie contribuţia personală pentru unele servicii medicale. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . spitalul are obligaţia de a anunţa casa de asigurări de sănătate cu care a încheiat contract de furnizare de servicii medicale despre internarea acestor pacienţi. la externare. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . ad) să raporteze lunar casei de asigurări de sănătate numărul cazurilor prezentate la structurile de primiri urgenţe. În cazul nerespectării acestei obligaţii. ac) să verifice biletele de internare în ceea ce priveşte datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă potrivit prevederilor legale în vigoare. 1389/2010. cazurile care fac obiectul internării prin spitalizare de zi şi au fost rezolvate prin spitalizare continuă la solicitarea asiguratului. ag) să recomande asiguraţilor tratamentul adecvat şi eficient. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. af) să completeze formularele cu regim special utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate .bilet de trimitere către unităţile sanitare de recuperare reabilitare cu paturi sau în ambulatoriu.2012. 1389/2010. lunar. în primele 5 zile lucrătoare ale lunii curente. …………. cu toate datele pe care acestea trebuie să le cuprindă conform prevederilor legale în vigoare.. w) să asigure acordarea serviciilor medicale prevăzute în pachetul de servicii medicale. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. …………. ………….. cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale de către acesta. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.. conform prevederilor legale în vigoare. 1389/2010. în această situaţie casele de asigurări de sănătate decontează spitalului contravaloarea serviciilor medicale în condiţiile stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ae) să asigure utilizarea formularelor cu regim special unice pe ţară .bilet de trimitere către unităţile sanitare de recuperare reabilitare cu paturi în vederea internării sau în ambulatoriu. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . ai) să reînnoiască pe toată perioada de derulare a contractului. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. printr-un centralizator separat.internarea. în condiţiile stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.2012. dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor. cu respectarea condiţiilor privind modalităţile de prescriere a medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu. ce au fost efectuate/eliberate de alţi furnizori în baza acestor formulare şi decontate de casele de asigurări de sănătate din fond. prescripţia medicală. dovada de evaluare a furnizorului. casele de asigurări de sănătate recuperează de la aceştia contravaloarea serviciilor medicale recomandate/medicamentelor cu şi fără contribuţie personală prescrise. ah) să raporteze distinct casei de asigurări de sănătate. cu justificarea medicală a internării de urgenţă. cheltuielile efectuate în luna precedentă. fie coplata pentru alte servicii medicale de care au beneficiat asiguraţii.

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile 281 ..: . de Ministerul Sănătăţii în condiţiile legii.. (1) lit.| sec ie/ | | | | | durata de | compartiment | | | | | spitalizare | | | | | | efectiv | | | | | | realizată*) | | | |________________|___________|_______________|_______________|_________________| | C1 | C2 | C3 | C4 |C5 = C2 x C3 x C4| |________________|___________|_______________|_______________|_________________| | | | | | | |________________|___________|_______________|_______________|_________________| | TOTAL | | | | | |________________|___________|_______________|_______________|_________________| *) Durata optimă de spitalizare este prezentată în anexa nr..2012. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. structura organizatorică aprobată sau avizată. aj) să solicite începând cu data implementării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate acest document titularilor acestuia în vederea acordării serviciilor medicale. declaraţia pe propria răspundere a managerului spitalului că foloseşte protocoalele terapeutice proprii. precum şi pentru secţiile şi compartimentele de cronici. …………. având în vedere documentele pentru fundamentarea tarifului... 17 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.... ………….prematuri (prevăzute ca structuri distincte în structura organizatorică a spitalului aprobată/avizată de Ministerul Sănătăţii. serviciile medicale acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate... 17 C la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. al) să prezinte casei de asigurări de sănătate. la contractare.... pe baza tarifului propus de spital pentru secţiile şi compartimentele din structura proprie.. care se stabileşte astfel: ______________________________________________________________________________ | Sec ia/ | Nr. după caz. 1389/2010.. 1389/2010. a) din anexa nr... ………….2012. şi nu poate fi mai mare decât tariful maximal prevăzut în anexa nr.. 19 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la furnizor. Modalităţi de plată ART. recuperare şi neonatologie . calculată conform prevederilor art. elaborate şi validate conform prevederilor legale în vigoare.. după caz) din alte spitale.. după caz: a) Suma aferentă serviciilor medicale spitaliceşti a căror plată se face pe bază de tarif pe caz rezolvat (DRG) pentru afecţiunile acute...... lei b) Suma pentru spitalele de cronici şi de recuperare. cu excepţia spitalelor de specialitate şi a spitalelor pentru bolnavii cu afecţiuni cronice.. 5 alin.. am) să asigure continuitatea asistenţei medicale cu cel puţin o linie de gardă organizată şi aprobată în conformitate cu prevederile legale în vigoare. VI. după caz. Tariful pe zi de spitalizare pe secţie/compartiment se stabileşte prin negociere între furnizori şi casele de asigurări de sănătate.. 7 (1) Valoarea totală contractată se constituie din următoarele sume. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. în funcţie de particularităţile aferente. | Durată optimă | Tarif pe zi de| Suma | | Compartimentul | cazuri | de spitalizare| spitalizare/ | | | | externate | sau.. ak) să prezinte casei de asigurări de sănătate. la contractare...

…………. 1389/2010.. …………..: ...... 1389/2010. calculată conform prevederilor art..... altele decât cele prevăzute în anexa nr.... care se stabileşte astfel: ______________________________________________________________________________ | Numărul de servicii | Tariful pe caz | Suma corespunzătoare | | medicale. pe baza tarifului propus de spital pentru secţia/compartimentul de paliaţie din structura proprie.. 1389/2010. …………. după caz) din spitalele de cronici şi de recuperare. | rezolvat/serviciu | serviciilor contractate | | pe tipuri/cazuri | medical negociat*) | | |________________________|____________________|________________________________| | C1 | C2 | C3 = C1 x C2 | |________________________|____________________|________________________________| | | | | |________________________|____________________|________________________________| | TOTAL | X | | |________________________|____________________|________________________________| *) Tariful pe serviciu medical se negociază şi nu poate fi mai mare decât tariful maximal decontat de casa de asigurări de sănătate prevăzut în anexa nr. (1) lit..2012.. având în vedere documentele pentru fundamentarea tarifului.. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ... Tariful pe caz rezolvat reprezintă maxim 1/3 din suma 282 .. 17 A la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr...... contractate. d) Suma pentru serviciile medicale spitaliceşti acordate pentru afecţiuni acute în spitale.acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.. 5 alin..2012... în funcţie de particularităţile aferente. 16 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr....2012.. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .. Tariful pe zi de spitalizare se stabileşte prin negociere între furnizor şi casele de asigurări de sănătate. ………….. 1389/2010.. a) din anexa nr. 1389/2010. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . precum şi pentru servicii medicale spitaliceşti acordate în secţiile şi compartimentele de acuţi (prevăzute ca structuri distincte în structura organizatorică a spitalului aprobată/avizată prin ordin al ministrului sănătăţii de Ministerul Sănătăţii. lei e) Suma aferentă serviciilor medicale de tip spitalicesc efectuate în regim de spitalizare de zi.... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. lei. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr...... având în vedere documentele pentru fundamentarea tarifului.. şi nu poate fi mai mare decât tariful maximal prevăzut în anexa nr. Pentru unităţile sanitare cu paturi care încheie contract de furnizare de servicii medicale spitaliceşti cu casa de asigurări de sănătate tariful/caz rezolvat se negociază de unităţile sanitare cu casele de asigurări de sănătate.. c) Suma aferentă serviciilor medicale paliative în regim de spitalizare continuă se stabileşte astfel: Număr paturi x număr de zile calendaristice dintr-un an estimat a fi ocupat un pat x tariful pe zi de spitalizare negociat şi este de .. 17 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012.. 17 C la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.2012..

. cronic.......... lei...Suma aferentă trimestrului III ........... pentru cazurile neinternate.luna VI ...... din care: ..luna VIII ... Această sumă se evidenţiază distinct în prezentul contract. lei ........ de cazuri şi tariful negociat conform prevederilor de mai sus.... din care: ........ lei .... altele decât spitalele de urgenţă......2012. spitalizare cronici......... lei.Suma aferentă trimestrului II ... 1389/2010.. Suma contractată pentru servicii de spitalizare de zi nu poate depăşi 25% din suma contractată pentru servicii de spitalizare continuă...... 9 din anexa nr.. cu respectarea condiţiilor prevăzute în anexa nr....luna IV .luna V .luna XI ........... pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ........luna VII . acut. şi neinternate prin spitalizare continuă............... în vederea contractării. lei . (3) Suma stabilită pentru serviciile spitaliceşti pe anul 2012 este de . lei .luna X . în cazul în care acesta nu este spital de urgenţă....................luna III . aprobat prin Hotărârea Guvernului nr....... …………. lei .......................... 17 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr... se stabileşte prin înmulţirea nr..corespunzătoare cazului codificat şi grupat conform RO DRG v1 la nivelul tarifului pe caz ponderat mediu naţional prevăzut în Anexa 17A de 1444 lei şi nu poate fi mai mare de 480 lei..luna I ........luna II . lei..... lei.. …………........ (2) Spitalele vor prezenta. lei....... lei.... defalcarea cazurilor de spitalizare estimate pe fiecare secţie şi pe tip de bolnavi: urgenţă... (4) Suma aferentă serviciilor medicale spitaliceşti contractate stabilită pentru anul 2012 se defalchează lunar şi trimestrial........... servicii paliative.................... lei .Suma aferentă trimestrului IV .......Suma aferentă trimestrului I ......luna IX ... lei ... 17 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr...........luna XII .. Suma contractată pentru cazurile contractate în regim de spitalizare de zi acordate în camera de gardă şi în structurile de urgenţă din cadrul spitalului. lei . după cum urmează: .. lei .... (5) Decontarea serviciilor medicale spitaliceşti contractate se face conform prevederilor art.... din care: ..... distinct pentru spitalizare continuă acuţi........ din care: ......... pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul 283 .......... lei . lei ..... În vederea contractării serviciilor spitaliceşti efectuate prin spitalizare de zi spitalele prezintă distinct numărul serviciilor medicale (cazurilor) estimate a se efectua în camera de gardă şi în structurile de urgenţă din cadrul spitalelor. spitalizare de zi.........

.... cu modificările şi completările ulterioare..boli profesionale şi din secţiile de boli profesionale aflate în structura spitalelor. până la data de .... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. şi în condiţiile în care cazurile externate sunt persoane asigurate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. ... Toate documentele necesare decontării se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate prin semnătura reprezentanţilor legali ai furnizorilor. urmând ca regularizarea finală a trimestrului IV să se efectueze în luna ianuarie a anului următor..... (9) Contractarea şi decontarea serviciilor medicale spitaliceşti se face în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie. până la data de . pe baza facturii şi a documentelor justificative depuse la casa de asigurări de sănătate până la data de . pe baza facturii şi a documentelor justificative depuse la casa de asigurări de sănătate până la data de ...2012.. pentru care nu s-a confirmat caracterul de boală profesională în condiţiile respectării criteriilor de internare prevăzute la art. atrage aplicarea unor sancţiuni pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaţii. 1389/2010.. Decontarea serviciilor medicale aferente lunii decembrie a anului în curs se poate efectua în luna decembrie pentru serviciile medicale efectuate şi facturate până la data prevăzută în documentele justificative depuse în vederea decontării... Regularizarea trimestrului IV se face până la data de 20 decembrie a anului în curs pentru serviciile medicale realizate şi raportate conform prezentului contract până la data de 30 noiembrie.boli profesionale şi din secţiile de boli profesionale aflate în structura spitalelor.. (7) Trimestrial.. b) din anexa nr. 1389/2010. Casele de asigurări de sănătate nu decontează mai mult de 40% din cazurile externate din unităţile sanitare cu personalitate juridică de medicina muncii ... a lunii următoare celei pentru care se face plata.. b) la a doua constatare reţinerea unei sume calculată prin aplicarea unui procent de 3% la valoarea de contract aferentă lunii respective. a lunii următoare încheierii trimestrului.2012. în baza indicatorilor specifici realizaţi şi în limita sumelor contractate... se fac regularizările şi decontările..... reţinerea unei sume calculată prin aplicarea unui procent de 1% la valoarea de contract aferentă lunii respective.. (4) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . casa de asigurări de sănătate decontează contravaloarea serviciilor medicale acordate asiguraţilor în luna precedentă.. …………. (2) lit.. conform facturilor însoţite de documentele justificative. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. cu încadrarea în sumele contractate. casele de asigurări de sănătate pot efectua până la data de 20 decontarea lunii curente pentru perioada 1 .. ART. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.....15 a lunii. (6) Lunar.... 8 (1) Nerespectarea oricăreia dintre obligaţiile unităţilor sanitare cu paturi prevăzute în prezentul contract.. Pentru fiecare lună. (8) Casele de asigurări de sănătate decontează cazurile externate din unităţile sanitare cu personalitate juridică de medicina muncii ... 6 alin... şi în condiţiile prevăzute la acelaşi articol. 61 alin.. în limita sumei contractate.sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ... urmând ca diferenţa reprezentând servicii medicale realizate să se deconteze în luna ianuarie a anului următor. 1389/2010.. după cum urmează: a) la prima constatare.. Suma corespunzătoare procentului de 1% necontractată iniţial de către casele de asigurări de sănătate se repartizează trimestrial spitalelor care îndeplinesc criteriile de la art. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012... 17 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 284 .

reţinerea unei sume calculată prin aplicarea unui procent de 9% la valoarea de contract aferentă lunii respective.... pentru furnizorii care sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. de la încetarea acestui caz... (1) se face prin plată directă sau prin executare silită. de asemenea. cu personalitate juridică.. Încetarea şi suspendarea contractului 285 .. Calitatea serviciilor medicale ART. Clauze speciale ART. Răspunderea contractuală ART. corespunzător drepturilor şi obligaţiilor aferente noilor structuri. din prima plată care urmează a fi efectuată. intervenită după data semnării contractului şi care împiedică executarea acestuia. deschis la Trezoreria Statului sau în contul nr. . revoluţie... X. .. respectiv autorităţile publice locale.. (1) în vederea luării măsurilor ce se impun. prezentul contract aflat în derulare. elaborate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. cutremur. (1) se face.. ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie. 15 În cazul reorganizării unităţii sanitare cu paturi. (3) În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni. în termen de 5 zile calendaristice de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul judeţ.. odată cu prima constatare. (4) Casele de asigurări de sănătate. Sunt considerate forţă majoră.. 13 (1) Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor... În caz contrar se aplică prevederile legislaţiei în vigoare... (2) Reţinerea sumei conform alin. este considerată forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. se preia de drept de către noile unităţi sanitare înfiinţate... ART.. anunţă Ministerul Sănătăţii.... ART. 14 Efectuarea de servicii medicale peste prevederile contractuale se face pe propria răspundere şi nu atrage nicio obligaţie din partea casei de asigurări de sănătate cu care s-a încheiat contractul... VII.. 12 Reprezentantul legal al spitalului cu care casa de asigurări de sănătate a încheiat contract este direct răspunzător de corectitudinea datelor raportate. ART. împrejurări ca: război. embargo..c) la a treia constatare şi la următoarele constatări după aceasta. 9 Plata serviciilor medicale spitaliceşti se face în contul nr... despre situaţiile prevăzute la alin......... respectiv Municipiul Bucureşti prin care să se certifice realitatea şi exactitatea faptelor şi împrejurărilor care au condus la invocarea forţei majore şi.. fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului.. VIII. partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen.... în funcţie de subordonare... prin desfiinţarea acesteia şi înfiinţarea concomitentă a unor noi unităţi sanitare cu paturi distincte.. (2) Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte. marile inundaţii... ART.. IX....... 11 Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale partea în culpă datorează daune-interese..... pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate.. deschis la Banca . Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră. în sensul acestei clauze. prin Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.... (3) Recuperarea sumei conform alin. 10 Serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract trebuie să respecte criteriile privind calitatea serviciilor medicale. .

ART. 16 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti, încheiat cu casa de asigurări de sănătate, se modifică în sensul suspendării sau excluderii unor servicii din obiectul contractului, printr-o notificare scrisă, în următoarele situaţii: a) una sau mai multe secţii nu mai îndeplinesc condiţiile de contractare; suspendarea se face până la îndeplinirea condiţiilor obligatorii pentru reluarea activităţii; b) încetarea termenului de valabilitate la nivelul secţiei/secţiilor, a autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar, respectiv a dovezii de evaluare, cu condiţia ca furnizorul să facă dovada demersurilor întreprinse pentru actualizarea acestora; suspendarea se face până la obţinerea noii autorizaţii sanitare de funcţionare sau a documentului similar, respectiv a dovezii de evaluare; c) pentru cazurile de forţă majoră confirmate de autorităţile publice competente, până la încetarea cazului de forţă majoră dar nu mai mult de 6 luni sau până la data ajungerii la termen a contractului. d) la solicitarea furnizorului pentru motive obiective pe bază de documente justificative prezentate casei de asigurări de sănătate. (2) Prevederile art. 19 şi art. 21 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012, aprobat prin H.G. nr. 1389/2010, cu modificările şi completările ulterioare, nu se aplică unităţilor sanitare cu paturi. ART. 17 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti încheiat cu casa de asigurări de sănătate încetează în următoarele situaţii: a) de drept la data la care a intervenit una din următoarele situaţii: a1) furnizorul de servicii de medicale îşi încetează activitatea în raza administrativteritorială a casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală; a2) încetare prin faliment, dizolvare cu lichidare, lichidare, desfiinţare sau reprofilare a furnizorului de servicii medicale, după caz; a3) încetarea definitivă a activităţii casei de asigurări de sănătate; b) acordul de voinţă al părţilor; c) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale sau al casei de asigurări de sănătate, printr-o notificare scrisă, cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreşte încetarea contractului, cu indicarea motivului şi a temeiului legal. (2) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate se modifică prin excluderea din contract a uneia sau mai multor persoane înregistrată/înregistrate în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate şi care desfăşoară activitate sub incidenţa acestuia la furnizorii respectivi, din motive imputabile acestora, casele de asigurări de sănătate nu vor accepta înregistrarea în niciun alt contract a persoanei/persoanelor respective până la următorul termen de contractare, dar nu mai puţin de 6 luni de la data modificării contractului. (3) După reluarea relaţiei contractuale, în cazul în care contractul se modifică din nou, din motive imputabile persoanelor prevăzute la alin. (2), casele de asigurări de sănătate nu vor mai accepta înregistrarea persoanelor prevăzute la alin. (2) în contractele încheiate cu aceşti furnizori sau cu alţi furnizori pentru aceste persoane care prin activitatea lor au condus la modificarea contractului. ART. 18 Situaţiile prevăzute la art. 16 alin. (1) şi la art. 17 alin. (1) lit. a) subpct. a2 şi a3 se constată de către casa de asigurări de sănătate din oficiu, prin organele sale abilitate, sau la sesizarea oricărei persoane interesate. Situaţiile prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) subpct. a1 se notifică casei de asigurări de sănătate cu cel puţin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreşte încetarea contractului. XI. Corespondenţa 286

ART. 19 Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau la sediul părţilor. Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 5 zile lucrătoare din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părţi contractante schimbările survenite. XII. Modificarea contractului ART. 20 Prezentul contract se poate modifica prin negociere şi acord bilateral, la iniţiativa oricărei părţi contractante, sub rezerva notificării scrise a intenţiei de modificare şi a propunerilor de modificare cu cel puţin ..... zile înaintea datei de la care se doreşte modificarea. Modificarea se face printr-un act adiţional semnat de ambele părţi şi este anexă a acestui contract. ART. 21 (1) În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător. (2) Pe parcursul derulării prezentului contract, valoarea contractată poate fi majorată prin acte adiţionale, după caz, în limita fondurilor aprobate cu destinaţia de servicii medicale spitaliceşti, inclusiv medicamente în spital, avându-se în vedere condiţiile de contractare a sumelor iniţiale, precum şi prevederile art. 7 din anexa nr. 17 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ………….. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010. ART. 22 Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putinţă spiritului contractului. Dacă încetează termenul de valabilitate al autorizaţiei sanitare de funcţionare/documentului similar pe durata prezentului contract, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate, cu condiţia reînnoirii autorizaţiei sanitare de funcţionare/documentului similar pe toată durata de valabilitate a contractului. XIII. Soluţionarea litigiilor ART. 23 (1) Litigiile legate de încheierea, derularea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă. (2) Litigiile nesoluţionate dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate conform alin. (1) se soluţionează de către Comisia de Arbitraj care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, organizată conform reglementărilor legale în vigoare sau de către instanţele de judecată, după caz. XIV. Alte clauze .......................................................................... Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale spitaliceşti în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiat azi, ......., în două exemplare a câte ...... pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă. CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Preşedinte - Director general, .............................. Director executiv al Direcţiei economice, 287 FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE Manager, ................................. Director medical,

.............................. Director executiv al Direcţiei Relaţii Contractuale .............................. Vizat Juridic, Contencios ..............................

.................................

Director financiar-contabil, .................................

Director de îngrijiri, .................................

Director de cercetare-dezvoltare, ................................. ANEXA 1 la contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti nr. ............... Documentele pe baza cărora se încheie contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti depuse de furnizor la casa de asigurări de sănătate: - cerere/solicitare pentru intrare în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate nr. ........., - actul de înfiinţare sau de organizare a unităţii sanitare în concordanţă cu tipurile de activităţi pe care le desfăşoară, după caz, nr. ............., - dovada de evaluare a furnizorului nr. ..............., valabilă la data încheierii contractului, - cod de înregistrare fiscală - codul unic de înregistrare ................, - contul nr. ................, deschis la Trezoreria Statului, sau cont nr. ......................., deschis la Banca ............................., - dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor, valabilă la data încheierii contractului, nr. ................, - dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul medicosanitar care îşi desfăşoară activitatea la furnizor într-o formă prevăzută de lege şi care urmează să fie înregistrat în contract şi să funcţioneze sub incidenţa acestuia, valabilă la data încheierii contractului, - dovada plăţii la zi a contribuţiei la Fondul pentru asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii, efectuată conform prevederilor legale în vigoare nr. ................, - copie a ordinului ministrului sănătăţii privind clasificarea spitalului, - lista afecţiunilor care nu pot fi monitorizate în ambulatoriu şi impun internarea, conform prevederilor art. 61 alin. (4) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, cu modificările şi completările ulterioare, - lista materialelor sanitare şi a medicamentelor - denumiri comune internaţionale (DCI) şi forma farmaceutică - utilizate pe perioada spitalizării, cu menţionarea DCI-urilor care pot fi recomandate cu aprobarea medicului şef de secţie sau cu aprobarea consiliului medical, - structura organizatorică aprobată sau avizată, după caz, de către Ministerul Sănătăţii, în condiţiile legii, în vigoare la data încheierii contractului, - documente necesare pentru fundamentarea tarifului mediu pe caz rezolvat, a tarifului pe zi de spitalizare, a tarifului pe caz pentru serviciile acordate în regim de spitalizare de zi, conform anexei nr. 16 A la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ………….. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, 288

- indicatorii specifici stabiliţi prin anexa nr. 17 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ………….. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, - indicatorii de performanţă ai managementului spitalului public asumaţi prin contractul de management, cu excepţia spitalelor care au manageri interimari, - declaraţia pe propria răspundere a managerului spitalului că foloseşte protocoalele terapeutice proprii, elaborate şi validate conform prevederilor legale în vigoare, - documentul prin care spitalul face dovada asigurării continuităţii asistenţei medicale cu cel puţin o linie de gardă organizată şi aprobată conform prevederilor legale în vigoare, cu excepţia spitalelor de specialitate şi a spitalelor pentru bolnavi cu afecţiuni cronice, - declaraţie pe proprie răspundere pentru medicii care se vor afla sub incidenţa contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate că îşi desfăşoară activitatea în baza unui singur contract de furnizare de servicii medicale spitaliceşti încheiat cu casa de asigurări de sănătate, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 62 alin. (2) din Contractulcadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012 aprobat prin H.G. nr. 1389/2010, cu modificările şi completările ulterioare, - copie a actului doveditor prin care personalul medico-sanitar îşi exercită profesia la furnizor. Documentele necesare încheierii contractelor, depuse în copie, sunt certificate pentru conformitate prin sintagma "conform cu originalul" şi prin semnătura reprezentantului legal, pe fiecare pagină. I. ACTE ADIŢIONALE 1. Act adiţional Pentru serviciile medicale efectuate în cabinete medicale de specialitate în: oncologie medicală, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, în cabinetele de planificare familială în care îşi desfăşoară activitatea medici cu specialitatea obstetrică-ginecologie şi cabinetele de boli infecţioase care se află în structura spitalului ca unităţi fără personalitate juridică, precum şi în cabinete de specialitate integrate ale spitalului, finanţate din fondul alocat asistenţei medicale ambulatorii de specialitate pentru specialităţile clinice, respectiv din fondul alocat asistenţei medicale spitaliceşti pentru cabinetele prevăzute la art. 48 alin. (4) lit. b) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, cu modificările şi completările ulterioare. Actul adiţional se adaptează conform modelului de contract de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate pentru specialităţile clinice. 2. Act adiţional Pentru investigaţii paraclinice efectuate în regim ambulatoriu finanţate din fondul alocat asistenţei medicale spitaliceşti Actul adiţional se adaptează conform modelului de contract de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate pentru specialităţile paraclinice. II. Pentru serviciile medicale spitaliceşti ce se pot acorda în regim de spitalizare de zi în unităţile sanitare care nu încheie contract de furnizare de servicii medicale spitaliceşti în spitalizare continuă, autorizate de Ministerul Sănătăţii, se încheie contract pentru furnizare de servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare de zi. Contractul se adaptează după modelul de contract de furnizare de servicii medicale spitaliceşti.

289

ANEXA 21 PACHETUL DE SERVICII MEDICALE în asistenţa medicală de urgenţă şi transport sanitar CAPITOLUL I Pachet de servicii medicale de bază în asistenţa medicală de urgenţă şi transport sanitar A. Lista cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale majore (cod roşu) decontate de casele de asigurări de sănătate: 1. OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE a. mama este inconştientă b. mama prezintă convulsii c. tegumentele mamei sunt reci şi umede, stare de leşin (insuficienţă cardiovasculară) d. nou-născutul nu plânge/respiră e. copilul a fost născut, mama prezintă hemoragie f. hemoragie după săptămâna 20 de sarcină g. contracţii uterine puternice după săptămâna 36 de sarcină h. membrane rupte după săptămâna 36 de sarcină i. membrane rupte sau senzaţia mamei de împingere cu copil cunoscut sau suspicionat a fi în poziţie anormală j. pacientă inconştientă cu probleme ginecologice/obstetrice k. dispnee, probleme ginecologice/obstetrice l. durere acută abdominală, palid, transpirat, aproape de sincopă m. sângerare, paloare, transpiraţie sau aproape de sincopă n. pacientă însărcinată, traumatism abdominal, contracţii sau sângerare o. sângerare majoră, sarcină mai mare de 20 de săptămâni p. contracţii puternice între săpt. 20 - 36 de sarcină q. durere şi sângerare (în cantităţi mici sau mari) după săpt. 20 de sarcină r. convulsii în timpul sarcinii 2. BOALĂ NEDIAGNOSTICATĂ a. inconştienţă b. nivel scăzut de conştienţă c. dificultate serioasă în respiraţie d. tegumente palide şi umede, aproape sincopă e. pacient slăbit cu durere toracică f. durere toracică şi greaţă 3. ARSURI TERMICE/ELECTRICE a. suspiciunea mai multor victime grav afectate b. inconştient, după arsură termică/electrică c. nivel scăzut al conştienţei după arsură termică/electrică d. dificultăţi în respiraţie după arsura termică/electrică e. suspect de leziuni datorate inhalării de fum f. mai mult de 20% suprafaţă arsă suspicionată/leziune corozivă sau dacă implică cap/faţă (adult) g. mai mult de 10% suprafaţă arsă suspicionată/leziune corozivă sau dacă implică cap/faţă (copil sub 10 ani) h. suspiciune de arsuri severe, informaţii incerte i. suspiciune de arsură electrică cu voltaj înalt j. suspiciune de cădere, leziuni grave suspicionate 290

4. ÎNEC/IMERSIE ÎN APĂ a. mai multe victime, imersie în apă sau dispărute b. imersie în apă confirmată, inconştient c. imersie în apă cu dificultăţi în respiraţie d. victimă aflată încă în apă e. pacient cu imersie în apă mai mult de un minut f. accident prin săritură în apă g. leziune extinsă şi imersie în apă h. suspiciune de hipotermie i. dezorientat/confuz, fără dificultăţi în respiraţie j. tuse severă posibilă aspiraţie 5. ACCIDENTE DE SCUFUNDARE a. mai multe victime, imersie, rănite sau dispărute b. victimă aflată încă în apă c. inconştient după scufundare d. tegumente reci şi umede, aproape sincopă e. confuz sau agitat după scufundare f. paralizie sau ameţeli în diferite părţi ale corpului g. leziuni extinse vizibile h. suspiciune de hipotermie moderată sau severă i. toate simptomele apar în primele 24 h de la scufundare (diferite niveluri de conştienţă, paralizii, alte simptome neurologice, dureri, simptome legate de tegumente) 6. MUŞCĂTURI DE ANIMALE/ÎNŢEPĂTURI DE INSECTE a. inconştient b. dificultăţi în respiraţie c. tegumente palide şi umede, aproape sincopă d. muşcătură de viperă cu simptome generale e. muşcătură de viperă la copil mic f. hemoragie necontrolată după muşcătură g. înţepătură de insecte în gură sau gâtul unui copil 7. CĂDERI ŞI ALTE ACCIDENTE a. susp. mai multe victime grave b. susp. inconştient în urma accidentului c. greutate la respiraţie în urma accidentului d. starea de conştienţă în deteriorare sau starea de obnubilare prelungită e. paralizie f. paloare, transpiraţii, aproape inconştient g. sângerare necontrolabilă h. strivire sau leziuni penetrant la nivelul: capului, a gâtului, a abdomenului sau a coapsei i. leziuni semnificative la nivelul a două sau mai multor părţi ale corpului j. fractură de femur sau multiple fracturi deasupra nivelului mâinii sau al piciorului k. extremitate smulsă deasupra nivelului degetelor l. pacient carcerat, blocat etc. m. cădere de peste 4 metri fără alte criterii de urgenţă n. susp. de traumatism prin energie mare, informaţii neclare o. dureri precordiale pre-existente, ameţeli acute, cefalee, diabet p. dureri mari (fără alte criterii de urgenţă) 291

8. INTOXICAŢII, COPII a. inconştient în urma intoxicării b. dificultăţi în respiraţii relatate la intoxicaţie c. ingerarea unor doze periculoase cu simptome precoce d. greutate în deglutiţie în urma intoxicaţiei e. paloare, transpiraţii şi obnubilare f. convulsii în urma intoxicaţiei g. informaţii neclare despre substanţe şi simptome 9. LEZIUNI ALE CAPULUI, FEŢEI ŞI ALE GÂTULUI a. inconştient mai mult de 5 minute b. dificultăţi în respiraţie în urma unui traumatism cranian c. nivelul conştienţei în scădere sau scăzut pentru o perioadă prelungită d. pacient neliniştit, confuz, necontrolabil sau agresiv e. traumă craniană şi convulsii f. traumă craniană şi paralizie g. palid, transpirat, obnubilat h. strivire sau plagă penetrantă a feţei, mandibulei sau a gâtului i. traumă craniană cu alte leziuni semnificative j. pacient carcerat sau blocat k. accident forestier l. cădere peste 4 metri fără alte criterii de urgenţă m. suspect traumă indusă prin energie mare, informaţii neclare n. pacient neajutorat, izolat, în risc de hipotermie o. dureri intense nesuportabile 10. HIPO-HIPERTERMIA a. dificultate în respiraţie cu hipotermie b. neliniştit, confuz sau necooperant cu hipo-hipertermie c. alte leziuni extinse cu hipotermie d. susp. de hipotermie gravă, sub 32 de grade e. pacient slăbit cu susp. de hipertermie 11. INCIDENT MAJOR a. incendiu - Explozie b. prăbuşire de avion c. accident de tren - tram. d. accident rutier e. dezastru natural f. scăpări de gaze g. accident naval h. atac terorist, război i. alte dezastre j. posibile dezastre sau accidente în masă 12. LEZIUNI CHIMICE a. susp. multiple victime b. inconştient în urma leziunilor chimice c. nivelul de conştienţă scăzut în urma accidentului chimic d. greutate în respiraţie în urma incidentului chimic e. dificultate în respiraţie în urma accidentului chimic f. palid, transpirat, aproape inconştient 292

g. peste 15% suprafaţă leziuni cu subst. corosivă la adult h. peste 10% leziuni cu subst. corosivă la copii i. ingestie de subst. alcaloidă la copii j. susp. de leziuni grave. Nu avem informaţii clare k. incident major l. scăpări de gaze sau pericol de explozie în zonă populată m. accident cu subst. hazardoase implicate n. ingestie de substanţe caustice, antigel, organofosforice 13. ACCIDENT RUTIER a. susp. multiple victime cu leziuni serioase b. inconştient în urma accidentului c. dispnee în urma accidentului d. stare de conştienţă în scădere sau obnubilare prelungită e. traumă craniană cu nelinişte, agresiv sau convulsii f. palid, transpirat obnubilat g. paralizie în urma accidentului h. strivire sau leziuni penetrante la nivelul capului, al gâtului, al toracelui, al abdomenului sau al coapsei i. leziuni semnificative la nivelul unei sau mai multor părţi ale corpului j. fractură de femur, sau multiple fracturi deasupra nivelului mâinii sau a piciorului k. victimă blocată l. susp. traumă prin energie mare, informaţii neclare m. accident cu substanţe chimice periculoase n. dureri precordiale, ameţeli, cefalee, diabet preexistente o. a fost inconştient dar acum este bine şi fără alte criterii de urgenţă p. durere intensă fără alte criterii aparente de urgenţă 14. VIOLENŢĂ; AGRESIUNE a. suspect de afecţiuni severe b. inconştient după violenţă c. Dispnee după violenţă d. nivel scăzut al stării de conştienţă e. leziuni la nivelul extremităţii cervico-cefalice, pacient agresiv sau calm f. leziuni la nivelul capului şi convulsii g. paralizie după violenţă h. sângerare incontrolabilă sau paloare, transpiraţii, aproape de sincopă i. leziuni penetrante sau prin compresiune la nivelul capului, gâtului, toracelui, abdomenului, coapsei j. leziuni semnificative în două sau mai multe locuri ale corpului k. leziuni severe suspecte, informaţii neclare 15. ALERGII a. inconştient după reacţia alergică b. reacţie alergică imediată cu dificultăţi respiratorii c. reacţie alergică, dificultăţi la vorbire şi deglutiţie d. reacţie alergică, edem glotic e. rece şi transpirat, aproape de sincopă f. simptome imediate, antecedente de şoc anafilactic 16. SINCOPA a. Inconştient, obnubilat 293

căderea nivelului de conştienţă sau prelungirea perioadei cu nivel scăzut al conştienţei d. sângerare nedatorată unui traumatism. diabetic cunoscut cu dureri toracice severe 20. simptome de apoplexie 22. suspect de AVC b. CEFALEE a. cefalee intensă acută anormală. traumatism cranian recent. inconştient. inconştient mai mult de 20 min. cefalee bruscă. aproape de sincopă. inconştient după durere toracică b. diabetic cunoscut aflat în stare de inconştienţă h. palid f. pierderea stării de conştienţă 17. pacient slăbit. sarcină mai mare de 20 de săptămâni. DIABET ZAHARAT a. hematemeză. dificultăţi la deglutiţie şi sialoree (suspect epiglotită) 21. palid şi transpirat e. SÂNGERAREA a. de cauză nontraumatică c. cefalee şi scăderea nivelului de conştienţă 294 .b. aproape de sincopă. durere toracică. sarcină mai mare de 20 de săptămâni. simptomele apoplexiei f. AVC (APOPLEXIE) a. dispnee şi sângerare. suspect AVC d. cunoscut diabetic aflat în stare de inconştienţă b. durere toracică tipică în infarctul de miocard d. durere toracică aproape de sincopă f. prezintă convulsii d. inconştient şi sângerează. palid şi transpirat d. sângerare masivă necontrolată 18. antecedente neclare de boală sau inconştienţă e. cefalee şi dispnee marcată c. inconştient. pacient slăbit. perioadă lungă cu nivel scăzut al conştienţei. motiv pentru suspectarea unei stări septice sau meningită d. temperatură crescută b. sângerare (cantităţi mici sau mari însoţite de durere) h. DURERI TORACICE a. sângerare semnificativă g. pierderea stării de conştienţă g. cauză netraumatică b. temperatură. dispnee şi durere toracică c. pacient transpirat. dispneic c. respiraţie anormală c. e. palid şi transpirat e. suspectarea unor probleme cardiace severe. inconştient. pacient inconştient cu cefalee care a precedat starea de inconştienţă b. intensă (violentă) g. palid şi transpirat f. temperatură şi dispnee marcată c. TEMPERATURĂ a. persoana care face apelul nu se află lângă pacient 19. dispnee suspect AVC c. diabetic cunoscut. convulsii prezente. scaune închise la culoare şi tare. diabetic cunoscut.

dispnee. palid şi transpirat sau aproape de sincopă e. concomitent supradoză de medicamente j. mai mult de 5 min. cefalee intensă cu paralizie sau dificultăţi de vorbire e. cefalee severă şi convulsii 23. palid şi transpirat sau aproape de sincopă h. tentativă serioasă cu violenţă de suicid f. spitalizare recentă 27. dureri toracice constrictive e.d. copil sub 12 ani. aproape de sincopă d. criză de astm. redoare de ceafă. fractură recentă. cianotic h. inconştient după tentativă violentă de suicid b. nu respiră normal după convulsii b. slăbit. cefalee şi temperatură mare. dispnee moderată . membru cu aparat gipsat. nu se îmbunătăţeşte starea cu medicaţie f. inconştient c. durere intensă abdominală sau de spate. însărcinată cu convulsii g. obnubilat 20 de min. STARE DE EBRIETATE/INTOXICAŢIE a. PSIHIATRIE/SUICID a. inconştient. DURERI ABDOMINALE SAU DE SPATE a. dispnee. palid şi transpirat sau aproape de sincopă g. nu poate vorbi coerent g. nivel scăzut de conştienţă d. vomită sânge. obnubilat după stare de ebrietate/intoxicaţie b. CONVULSII a. dispnee (fără suspiciune de hiperventilaţie) d. scaune tari şi închise la culoare. aproape sincopă. DISPNEE (DIFICULTĂŢI DE RESPIRAŢIE) a. diabetic cu convulsii h. tuşeşte sau plânge j. convulsii după leziune craniană recentă i. concomitent abuz de narcotice k. supradoză/intoxicaţie sau simptome serioase 26. d. inconştient. pacient peste 50 de ani cu debut brusc f. convulsii în derulare. inconştient nu respiră normal b. în flancul inferior i. leziuni la nivelul toracelui şi dispnee k. pacient febril cu dificultăţi la înghiţire sialoree (suspect epiglotită) i. dispnee cu durere abdominală sau de spate c. slăbiciune. dispnee c. palid şi transpirat sau aproape de sincopă 25. după convulsii f. femeie. posibil eritem f. convulsii în derulare. pacient slăbit. în poziţie şezândă. eritem. dificultăţi respiratorii după stare de ebrietate/intoxicaţie 295 . palid şi slăbit. convulsii pentru prima oară. cel care sună sau aparţinătorii se simt ameninţaţi de pacient e. nu poate vorbi.persoană care a născut recent. obnubilat după supradoză/intoxicaţie c. inconştient după criză de dureri abdominale sau de spate b. pacient obnubilat între convulsii frecvente e. însărcinată cu dureri abdominale acute. febră şi convulsii 24. suspect de corp străin în gât. convulsii în derulare.

sângerare minimă. ameţeală. inconştient după ce a acuzat probleme de vedere b. sialoree (posibil epiglotită) f. preeclampsie în antecedente. ameţeală. traumatism abdominal în sarcină. Lista cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale de gradul 1 (cod galben) decontate de casele de asigurări de sănătate: 1. episoade sincopale repetate d. pacienta nu prezintă alte probleme vitale h. supradoză/intoxicaţie şi simptome critice e. dispnee şi tulburări ale vederii c. sarcină peste 20 de săptămâni j. slăbiciune e. URECHEA a. mama şi copilul par bine b. mai puţin de 2 minute între contracţii la prima naştere c. ameţeală cu debut brusc. nivel scăzut al stării de conştienţă d. senzaţia mamei de împingere cu copilul cunoscut în poziţie normală f. nivel al stării de conştienţă scăzut c. cocaină sau crack cu dureri toracice h. febră şi nivel de conştienţă alterat însă nu inconştient b. OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE a. obnubilat (fără convulsii febrile) b. persoană care face apelul/aparţinătorii se simt ameninţaţi d. durere severă. dificultăţi la deglutiţie. sau se suspectează convulsii febrile 29. g. pacient obnubilat după 20 de minute. palid şi transpirat aproape de sincopă f. dureri toracice f. informaţii neclare 296 . altfel bine şi nu prezintă semne de şoc 2. leziune la nivelul urechii. inconştient. cefalee k. h. suspiciune de corp străin în gât. convulsii care durează mai mult de 5 min. leziune a ochiului şi scăderea nivelului stării de conştienţă B. paralizie e. nu respiră normal b. copilul s-a născut. palid şi transpirat 30. durere abdominală moderată la pacientă cu peste 20 săptămâni de sarcină i. febră şi erupţii cutanate c. OCHIUL a. nu poate vorbi sau plânge e. pacientă slăbită (nu este însărcinată) g. copil febril. mai puţin de cinci minute între contracţii (după prima naştere) d. pacient slăbit. convulsii în derulare care durează mai mult de 5 min. copil slăbit şi iritabil. fără contracţii sau sângerare. COPIL BOLNAV a. nu respiră c. copil slăbit cu dispnee d.c. slăbit. membrane rupte (copil în poziţie normală) e. BOALĂ NEDIAGNOSTICATĂ a. sângerare mai mare de trei tampoane/oră. ameţeală. intoxicaţie şi suspicionarea unor leziuni serioase (în special leziuni ale capului) 28. febră (meningită sau septicemie?) g. ameţeală. inconştient. inconştient mai mult de 5 minute după producerea leziunii d.

înţepătură de insectă de peste o oră cu simptome generale fără semne de şoc d. susp. susp. fără alte criterii de urgenţă b. hipotermie uşoară 6. fără alte criterii de urgenţă c. diabet 10. cădere 3 . pacient conştient fără dificultate în respiraţie b. LEZIUNI CHIMICE a. cădere de la înălţime sub 4 metri. sângerare controlată e. mai puţin de 10% suprafaţă arsuri/leziuni corozive fără implicarea cap/faţă (copil sub 10 ani) d.4 metri (fără alte criterii de urgenţă) f. acum mai bine b. muşcătură de animal în regiunea feţei sau gâtului fără afectarea respiraţiei sau a stării de conştienţă e. necunoscându-se dacă sunt victime f. ingestie de nicotină fără alte criterii de urgenţă 9. tuse severă după scufundare. COPII a. vorbeşte clar. pacient conştient fără semne de traumatism grav 4. de hipertermie 11. fără alte criterii de urgenţă. antecedente de dureri precordiale. cădere de la 3 . pacient altfel sănătos cu susp. LEZIUNI ALE CAPULUI. corozive în ochi e. o singură fractură sub genunchi b. FEŢEI ŞI ALE GÂTULUI a. sângerare controlată d. fără alte criterii de urgenţă. ACCIDENTE DE SCUFUNDARE a. INTOXICAŢII. hipotermie moderată. ÎNEC/IMERSIE ÎN APĂ a. a fost inconştient. dureri moderate fără alte criterii de urgenţă f. HIPO-HIPERTERMIA a. fractura antebraţului c. fractură col de femur d. mai puţin de 20% suprafaţă arsuri/leziuni corozive fără implicarea capului/feţei (adulţi) c. muşcătură de viperă fără simptome generale c. hipotermie moderată cu alte leziuni limitate c. poliţia sau pompierii cer un echipaj de asistenţă.4 metri fără alte criterii de urgenţă e. leziune caustică la nivelul gurii la adult. dureri moderate (fără alte criterii de urgenţă) 8. cefalee.3. a fost inconştient. ameţeli acute. fără cap/faţă 297 . sub 15% arsuri sau leziuni corosive la adult. ARSURI TERMICE/ELECTRICE a. leziuni aparente minore 5. nerăguşit b. alcaloid sau acid în gură. ingestia recentă a unor doze periculoase. CĂDERI ŞI ALTE ACCIDENTE a. recuperează treptat b. MUŞCĂTURI DE ANIMALE/ÎNŢEPĂTURI DE INSECTE b. hemoragie controlată după muşcătură 7. fără alte criterii de urgenţă b. degerătură localizată d. ingestie de derivate petroliere cu simptome minore d. susp. leziuni faciale semnificative fără alte criterii de urgenţă c.

pacientul a fost inconştient. sângerare limitată necontrolată b. sub 10% arsuri sau leziuni corosive la copil. DISTANŢA MICĂ permite cererea unui sprijin rapid 13. Situaţia confirmată de persoană autorizată e. leziuni faciale fără alte criterii de urgenţă b. sângerare vaginală. inhalare de gaze sau de subst. poliţia. antecedente de şoc anafilactic. Paralizie. SÂNGERAREA a. recuperează f. durere severă h. durere toracică. ALERGII a. hematemeză. pierdere pasageră a stării de conştienţă cu dureri toracice sau palpitaţii. pierderea pasageră a nivelului de conştienţă şi suspect de ingestie de droguri/alcool e. sângerare controlată fără alte criterii de urgenţă. poliţia. VIOLENŢĂ. fără afectarea respiraţiei sau a stării de conştienţă b. expunere fără simptome 15. fractură col de femur c. ACCIDENT RUTIER (PACIENTUL SE AFLĂ LA DISPENSAR sau într-o instituţie medicală) a. fără alte criterii de urgenţă. asistenţă la cererea poliţiei 14. leziuni faciale minore fără alte criterii de urgenţă d. genunchiului fără alte leziuni. armă de foc sau prin compresiune sub nivelul cotului sau treimea superioară a gambei c. hemoragie nazală incontrolabilă 17. fără semn de şoc c. SINCOPA a. episoade severe sincopale în ultimele 24 h. scaune tari. AGRESIUNE a. pierderea pasageră a nivelului de conştienţă după traumatism cranian d. trezibil b. Situaţia confirmată de persoană autorizată b. fractură izolată a antebraţului sau sub niv. victimă a violenţei cu reacţie psihică acută j. leziuni produse prin înjunghiere. sarcină mai mare de 20 de săptămâni.CODUL GALBEN sau roşu se evaluează individual a. chimice fără alte criterii de urgenţă g. sângerare minoră e. leziuni minore cauzate de arme e. închise la culoare d. fără cap/faţă d. ingestie de derivate petroliere fără alte semne de urgenţă f. pompierii cer sprijin fără a se şti dacă sunt victime. suspect de convulsii febrile. leziune corosivă oculară e. victimă a abuzului sexual (fără alte criterii de urgenţă) i.c. trezibil momentan şi fără alte simptome c. fără semne de şoc f. sângerare controlată (fără alte criterii de urgenţă) g. reacţie acută. durere moderată fără alte criterii de urgenţă f. pompierii cer sprijin logistic fără să se ştie dacă sunt victime 12. greaţă 298 . fracturi ale membrelor superioare sau fracturi sub nivelul genunchiului (o singură fractură) d. în revenire 16. mai mult de trei tampoane/oră. îşi revine treptat f. DURERI TORACICE . slăbiciune sau dificultăţi de vorbire. susp.

concomitent abuz îndelungat de alcool 23. antecedente de angină. dureri constrictive în flancul sau în regiunea lombară. fără alte criterii de urgenţă e. confuzie instalată brusc şi comportament anormal fără funcţii vitale afectate cu starea de conştienţă păstrată b. recuperează după convulsii c. nevoie de a se mişca c. comportament anormal sau neobişnuit d. 55 obosit sau starea generală evident alterată e. cefalee intensă acută. altfel fără probleme b. DURERI ABDOMINALE SAU DE SPATE a. temperatură sau alte simptome generale (întotdeauna cod galben decât dacă se suspicionează infarct) 19. CEFALEE a. incapabil de a ingera lichide b. CONVULSII a. slăbiciune bruscă şi amorţeală la nivelul membrelor superioare şi inferioare c. zgârieturi la nivelul încheieturii mâinii. cefalee agravată. în plină sănătate d. recuperează f. dureri puternice suportabile fără alte criterii de urgenţă b. după convulsii b. AVC. cu dureri acute abdominale în flancul inferior. însărcinată. hemiplegie. fără dureri toracice 18. tahicardie c. durere toracică. temperatură. pacient slăbit. aproape de sincopă c. posibilă supradoză/intoxicaţie fără simptomatologie care denotă ameninţare de funcţii vitale e. TEMPERATURĂ a. pacient cu operaţie de şunt. sângerare controlabilă c. apel la cererea poliţiei/fără persoane în pericol vital g. transpirat. cefalee neclară 22. pacient slăbit cu temperatură şi simptome neclare c. durere toracică. atipică IM.CODUL GALBEN sau roşu se evaluează individual a. delirium tremens f. pacient cu răspuns imunitar deficitar b. diabetic şi simptomele apoplexiei e. pacienţi internaţi la azile de bătrâni 21.b. convulsii. efect pe termen scurt la NTG e. debut brusc de tahicardie. AVC (APOPLEXIE) a. pacientul doreşte să vorbească cu un medic 299 . diabetic aflat pe tratament cu tablete. nivel scăzut al stării de conştienţă. dificultăţi acute în vorbire d. descris ca o durere nemaiavută până acum b. PSIHIATRIE/SUICID a. cefalee cu intensitate crescândă la mai puţin de 12 ore de la producerea leziunii la un pacient care a suferit un traumatism cranio-cerebral. fără alte criterii de urgenţă c. ameninţare serioasă de suicid d. trezibil după 20 min. pacient diabetic cu temperatură 20. fără sângerare 24. DIABET ZAHARAT . cunoscut diabetic. sarcină cu creşterea în intensitate a cefaleei fără alte criterii de urgenţă d. femeie. palid. cu nivel scăzut al glicemiei. vomismente ca zaţul de cafea d.

dispnee. leziuni majore în sau în jurul urechii fără un nivel scăzut al stării de conştienţă b. fără slăbiciune g. dispnee. la sarcină mai mică de 20 de săptămâni d. febră b. copil agitat. simptome neclare. convulsii instalate pentru prima oară. posibilă supradoză/intoxicaţie fără simptome critice/funcţii vitale ameninţate b. apel la cererea poliţiei 27. sughiţ. fără slăbiciune 2. ingerare de metanol sau etilen glicol e. OCHIUL a. cu temperatură c. fără slăbiciuni f. tulburări de vedere. COPIL BOLNAV a. diabet şi temperatură (cu excepţia obişnuitei răceli) 28. DISPNEE (DIFICULTĂŢI DE RESPIRAŢIE) a. copil slăbit. transpiraţii etc. cu debut rapid al bolii d. poate vorbi. URECHEA a. simptome neclare e. b. copil slăbit. dureri neobişnuite. pacient slăbit (glaucom acut?) d. ameţeli dar nu slăbiciune c. fără motiv clar. mai mult de 2 minute între contracţii (prima naştere) b. scurgerea de lichid clar sau sânge din ureche după un traumatism cranian însă pacientul este conştient şi nu prezintă alte simptome sau probleme 29. tuşeşte şi/sau plânge 26. izolate ale ochiului. altfel bine c. suspect corp străin în gât. leziuni majore. terminate acum d. mai mult de 5 minute între contracţii (la a II-a. dispnee. dureri nespecificate. dar în general bine b. fără sarcină. nu este cunoscut cardiac b. fără sarcină. fără scăderea nivelului stării de conştienţă b. delirium tremens c. probleme psiho/sociale 3. convulsii.25. acum trezit f. conştient. altfel bine d. OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE a. sarcină mai mică de 20 de săptămâni e. sângerare minoră. dureri acute în ochi. BOALĂ NEDIAGNOSTICATĂ a. fără sarcină. arsură electrică cu electricitate casnică (220 V). fără un motiv aparent C. leziuni corozive la ochi c. Lista cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale (cod verde) pentru care se pot acorda consultaţii de urgenţă la domiciliu decontate de casele de asigurări de sănătate 1. arsuri minore 300 . temperatură înaltă (peste 40 de grade) la un copil mai mic de 2 luni (poate fi încadrat şi sub roşu) g. ARSURI TERMICE/ELECTRICE a. crampe menstruale. tuse uscată. dar nu slăbiciune d. dureri abdominale şi temperatură. a III-a naştere) c. STARE DE EBRIETATE/INTOXICAŢIE a. fără cianoză.

înţepătură de insectă de peste o oră fără simptome generale b. Plăgi. ALERGII a. aproape de sincopă. Implicat în accident fără alte simptome sau semne c. bine acum b. fără sarcină. leziuni minore după scufundare 5. MUŞCĂTURI DE ANIMALE/ÎNŢEPĂTURI DE INSECTE a. acum acuză dureri sau vrea să fie consultat de medic 12. muşcătură de animal cu leziune tegumentară 6. Plăgi şi contuzii. fără reacţie psihică 13. nu sunt leziuni evidente. cunoscut epileptic. suspect sincopă la NTG. SINCOPA a. sângerare vaginală anormală. hematurie 301 .c. Hipotermie uşoară fără alte simptome b. sarcină sub 20 de săptămâni. fără simptome 7. Plăgi. Ingerarea de derivate petroliere fără alte criterii de urgenţă 8. fără simptome în prezent 14. după expunere c. SÂNGERAREA a. VIOLENŢĂ. HIPO-HIPERTERMIA a. leziuni minore (confirmat de medic sau personal sanitar calificat) b. LEZIUNI CHIMICE a. prurit şi eritem b. ACCIDENTE DE SCUFUNDARE a. cădere de la o înălţime mai mică de 3 m în urma electrocutării. Ingerarea unor doze subtoxice a unor substanţe periculoase b. Expunere la căldură sau frig extreme dar pacientul este bine 10. conştient fără semne de leziuni grave d. Cădere de la 3 metri fără alte criterii de urgenţă b. fără alte simptome. bine acum d. leziuni minore c. tendinţă la sincopă. recuperează 15. înţepătură cu reacţie locală puternică fără reacţie generală c. lipotimie. victimă a violenţei. implicat în accident/incident fără simptome 4. sângerare. Cădere sub 3 metri (fără alte criterii de urgenţă) b. AGRESIUNE a. contuzii. Implicat în accident fără semne sau leziuni 9. Implicat în accident. leziuni minore c. ACCIDENT RUTIER (Pacientul se află la dispensar sau văzut deja de medic) a. Implicat în accident în ultimele 24 ore. CĂDERI ŞI ALTE ACCIDENTE a. acum bine c. INTOXICAŢII. Implicat în accident. Leziuni minore prin corosive b. semne 11. LEZIUNI ALE CAPULUI. contuzii. COPII a. FEŢEI ŞI ALE GÂTULUI a. altfel bine c. dureri asemănătoare celor menstruale b. leziuni minore neproduse de arme b. reacţie alergică cu durată mai mare de 30 min. îngrijorare în privinţa reacţiei alergice. pacient conştient fără dificultăţi în respiraţie sau alte simptome b.

durere nespecifică. creştere în intensitate a cefaleei. ingestie de substanţe toxice. dureri de spate în zona inferioară f. nu se deteriorează g. altfel bine c. CONVULSII a. probleme la urinare e. altfel bine 19. altfel bine c. copil sub şase ani. dureri în regiunea abdominală inferioară la bărbat. epistaxis minor e. paralizie după semne de AVC recuperat acum 20. temperatură. sângerări repetate la pacienţi aflaţi sub tratament cu anticoagulante. altfel bine d. diaree şi vomă. temperatură. parestezii sau amorţeală în jurul gurii şi a degetelor 302 . dureri constrictive în abdomen. la mai mult de 12 ore de la producerea leziunii traumatice b. pacient diabetic. simte că se pierd bătăi ale inimii. fără alte simptome generale b.d. paralizie după semne de AVC. TEMPERATURĂ a. în doză minimală e. altfel bine 17. dureri abdominale care durează mai mult de o zi. PSIHIATRIE/SUICID a. insulino-dependent. antecedente de migrenă. AVC (APOPLEXIE) a. cefalee tipică de migrenă c. infecţie localizată. antecedente de convulsii febrile. aritmie cardiacă. gripă sau răceală b. DURERI ABDOMINALE SAU DE SPATE a. cefalee fără alte simptome e. spută de culoare verde-gălbuie b. roşu în gât. alert după ingerare de zahăr 18. simptome de abstinenţă (sevraj) f. în plină sănătate b. atac brusc de agitaţie motorie cu sau fără dificultăţi respiratorii 24. antecedente de epilepsie. DURERI TORACICE a. fără intenţii de suicid d. tuse. antecedente de boală mintală (problema pentru care se solicită este cunoscută şi corespunde antecedentelor) b. fără alte simptome generale c. recuperare rapidă b. suspect apendicită. durere la respiraţie sau exerciţii. dureri de spate 23. CEFALEE a. temperatură. suspect sinuzită 21. pacient cunoscut cu nivel crescut al glicemiei. cefalee (concomitent simptome moderate de greaţă. altfel bine 16. gânduri de suicid c. tuse. recuperare din criză epileptică b. altfel bine d. fără simptome d. temperatură. sensibilitate la sunet şi lumină) d. constipaţie h. DIABET ZAHARAT a. DISPNEE (DIFICULTĂŢI DE RESPIRAŢIE) a. pacient deprimat. recuperează 22. altfel bine b.

bolnavi în fază terminală numai la recomandarea medicului de familie sau a medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate. fără dificultăţi respiratorii acum 25. altfel bine d. 4. corp străin în canalul auditiv 28. corp străin în nas sau ureche 27. îngheţ). fără alte simptome c. Transportul urgenţelor medico-chirurgicale. nu este necesar transportul la unitatea sanitară. 5. suspect corp străin în gât. usturime la nivelul ochilor d. cu excepţia accidentelor de muncă. altfel bine c. zgomote în urechi g. Transportul copiilor prematuri în condiţii corespunzătoare de la locul de naştere la unităţile sanitare de specialitate şi de la acestea la domiciliu. altfel bine e. cel mai probabil.NIHA. simptome de sevraj 26. dureri în ureche b. Transportul la spital al nou-născutului şi al lehuzei care a născut la domiciliu. casele de asigurări de sănătate pot contracta cu unităţile medicale specializate publice şi cu unităţile specializate private. URECHEA a. albeaţă Pentru urgenţele medico-chirurgicale (cod verde) din lista de mai sus pentru care. tuse. temperatură. leziuni minore la ureche d. Transportul accidentaţilor în urma unor accidente de circulaţie. Transportul la spital pentru internare sau investigaţii nou-născutului până la 3 luni şi al persoanelor nedeplasabile: asiguraţii de orice vârstă cu insuficienţă motorie a trenului inferior din orice cauză. 303 . Transportul urgenţelor apărute ca urmare a acţiunii agenţilor fizici.c. consultaţii de urgenţă la domiciliu ce vor fi decontate prin tarif pe solicitare negociat. tuse. 8. leziuni izolate minore b. Transport medical asistat al pacienţilor: 1. fără alte simptome e. 10.lăcrimare. Transportul bolnavilor cu boli infecto-contagioase. OCHIUL a. insuficienţă cardiacă clasa IV . înec. Tipurile de transport decontate de casele de asigurări de sănătate: I. Transportul urgenţelor toxicologice voluntare sau involuntare. naturali (arsuri. ingestia de substanţă periculoasă în cantităţi mici fără semne sau simptome b. chimici. trezit după o criză recentă b. gât roşu. D. suspect sindrom de hiperventilaţie f. Transportul urgenţelor obstetricale şi al gravidei în vederea naşterii. conjunctivită . 6. dureri acute în ochi. Transportul victimelor care apar în urma dezastrelor. antecedente de convulsii febrile. 2. 3. COPIL BOLNAV a. altfel bine d. STARE DE EBRIETATE/INTOXICAŢIE a. ameţeală trecătoare. 9. secreţii din ureche c. Ochi dureros după privirea unei operaţiuni de sudură. simptomele unei răceli obişnuite f. 7.

Transportul pacienţilor internaţi care se află în stare critică. Transportul copiilor dializaţi cu vârsta cuprinsă între 0 . pot fi transportaţi inclusiv în alt judeţ. ale centurii pelviene. Transport sanitar: 14. bolnavi cu stări casectice. transportul copiilor dializaţi cu vârsta cuprinsă între 0 . sâmbătă. Transport pentru transferul interclinic al pacientului critic neinternat care a beneficiat de servicii medicale în UPU/CPU al unui spital la alt spital. bolnavi cu amputaţii recente ale membrelor inferioare. transportul poate fi realizat fie de furnizorul de servicii de transport aflat în relaţii contractuale cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate cu care unitatea sanitară din care se externează pacientul are încheiat contract de furnizare de servicii medicale. arteriopatie cronică obliterantă stadiul III şi IV. status post revascularizare miocardică (prin by-pass aorto-coronarian) şi revascularizare periferică (by-pass aortofemural etc. transferaţi la un alt spital. dacă se impune asistenţă medicală de specialitate ce nu poate fi acordată la domiciliu. 304 . bolnavi cu deficit motor neurologic major.18 ani şi a persoanelor peste 18 ani cu nanism care nu pot fi preluate în centrele de dializă de adulţi se efectuează în baza contractelor încheiate între casa de asigurări de sănătate în a cărei rază administrativ-teritorială îşi au domiciliul persoanele dializate şi unităţile medicale specializate aflate în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate din judeţul de domiciliu. Transport sanitar neasistat al pacienţilor: 17. III. care nu se află în stare critică. malformaţii arterio venoase) operate. malformaţii vasculare cerebrale (anevrisme. ţesuturi şi organe. nefiind transportabili cu mijloace de transport convenţionale. în vederea internării. duminică şi în zilele de sărbători legale pentru eliberarea certificatului constatator al decesului în condiţiile prevăzute de lege. 12. coloanei vertebrale. insuficienţă cardiacă clasa NYHA III şi IV.). bolnavii cu fracturi ale membrelor inferioare imobilizate în aparate gipsate. cu respectarea prevederilor anterioare. fie de furnizorul de servicii de transport aflat în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate în a cărei rază teritorială se află domiciliul pacientului externat. 15.11. la o altă unitate sanitară sau la o altă clădire aparţinând unităţii sanitare respective. 16. tumori cerebrale operate. transportul pacientului care nu se află în stare critică şi nu necesită monitorizare şi îngrijiri medicale speciale pe durata transportului la unitatea sanitară. Transportul de sânge şi derivate. bolnavi cu deficit motor sever al membrelor inferioare. malformaţii arterio venoase) rupte neoperate. Transportul pacienţilor din unităţile sau compartimentele de primiri urgenţe. în vederea efectuării dializei în unităţile sanitare situate în alt judeţ decât cel de domiciliu al persoanei respective. după caz. alte hemoragii subarahnoidiene de natură neprecizată. malformaţii vasculare cerebrale (anevrisme. Transportul medicului dus-întors în vederea constatării unui deces în zilele de vineri.18 ani şi a persoanelor peste 18 ani cu nanism care nu pot fi preluate în centrele de dializă de adulţi. hidrocefalii interne operate şi care necesită transport la externare. precum şi transportul primitorului în vederea efectuării transplantului în condiţii de urgenţă de la furnizor/domiciliu către unitatea spitalicească. investigării sau efectuării unui consult de specialitate. La externare. 13. Transportul echipajului de consultaţii de urgenţă la domiciliu şi. 18. de la centrul de dializă până la domiciliul acestora şi retur. cu avizul casei de asigurări de sănătate cu care furnizorul de servicii de transport sanitar a încheiat contract. II.

06 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Ore suplimentare | 10. mii lei ______________________________________________________________________________ | ELEMENTE DE CHELTUIELI | Clasifica ie | Valoare | | | bugetară | | |_____________________________________________________|______________|_________| | CHELTUIELI CURENTE (I + II + VI) | 01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Cheltuieli salariale în bani | 10. Ştatul de personal. C şi D.03 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Spor de vechime | 10. B. 4.19.01. ANEXA 21 A Documentele necesare pentru fundamentarea tarifului pe solicitare ca şi consultaţie de urgenţă la domiciliu pentru furnizorii privaţi 1.01.12. Tipurile de transport sanitar ce pot fi decontate de casele de asigurări de sănătate unităţilor specializate private în efectuarea unor servicii de transport sanitar sunt cele prevăzute la pct. I lit. 16. 3. CAPITOLUL II Pachet minimal de servicii medicale în asistenţa medicală de urgenţă şi transport sanitar pentru persoanele care nu fac dovada calităţii de asigurat Persoanele care nu fac dovada calităţii de asigurat beneficiază de serviciile medicale prevăzute la cap. Execuţia bugetului instituţiei sanitare publice la data de 31.01. Ultima formă a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011 valabilă la 31.09. A.04 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Alte sporuri | 10.12.01. Transportul de la şi la domiciliu al bolnavilor cu talasemie majoră în vederea efectuării transfuziei. A.01.2011. precum şi cele de evaluare.02 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Indemniza ii de conducere | 10.01.07 | | 305 . 2. C şi D. 18 şi 19 cu condiţia ca acestea să îndeplinească criteriile de autorizare prevăzute de reglementările Ministerului Sănătăţii. 17. I lit. aprobată de ordonatorul de credite.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Salarii de merit | 10. după caz. 2011 sau 30. Fişa de fundamentare a tarifului pentru anul 2012 pe elemente de cheltuieli*) -----------*) Se completează pentru fiecare compartiment pentru care plata se face prin tarif pe solicitare. B. CAPITOLUL III Pachet de servicii medicale în asistenţa medicală de urgenţă şi transport sanitar pentru persoanele care se asigură facultativ pentru sănătate Persoanele care se asigură facultativ pentru sănătate beneficiază de serviciile medicale prevăzute la cap.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Salarii de bază | 10. 2011.

01.02 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Încălzit.03.01.13 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Indemniza ii de detaşare | 10. TV.04 | | | şi boli profesionale | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Contribu ii pentru concedii şi indemniza ii | 10.07 | | | salariale | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII .14 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Aloca ii pentru locuin e | 10.04 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Carburan i şi lubrifian i | 20.03 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Contribu ii de asigurări pentru accidente de muncă | 10.01. radio.03.02 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Contribu ii de asigurări sociale de sănătate | 10. telecomunica ii.03.08 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Materiale şi prestări servicii pentru între inere cu| 20.12 | | | unită ii | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Indemniza ii de delegare | 10.03.01. iluminat şi for ă motrică | 20.08 | | | Fond de premii |_____________________________________________________|______________|_________| | Prima de vacan ă | 10.03 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Apă.05 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Piese de schimb | 20.01.06 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Transport | 20.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Materiale pentru cură enie | 20.01.TOTAL | 20 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Bunuri şi servicii | 20.01.30 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Contribu ii | 10.09 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Indemniza ii plătite unor persoane din afara | 10.07 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Poştă.01. internet | 20.01.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Furnituri de birou | 20.|_____________________________________________________|______________|_________| | 10.01.01.01.01.01.03 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Contribu ii de asigurări sociale de stat | 10.03.01.16 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Alte drepturi salariale în bani | 10.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Contribu ii de asigurări de şomaj | 10.06 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Contribu ii la fondul de garantare a crean elor | 10.03.30 | | | func ionare | | | 306 . canal şi salubritate | 20.01.09 | | | caracter func ional | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Alte bunuri şi servicii pentru între inere şi | 20.01.

02 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Materiale de laborator | 20.05.03 | | 307 .01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Hrană pentru animale | 20.03 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Dezinfectan i | 20.11 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Consultan ă şi expertiză | 20.02 | | | Repara ii curente |_____________________________________________________|______________|_________| | Medicamente şi materiale sanitare | 20. | | | | potrivit dispozi iilor legale | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Alte cheltuieli | 20. transferuri | 20.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Deplasări în străinătate | 20. publica ii şi materiale documentare | 20.12 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Pregătire profesională | 20.25 | | | ac iuni în reprezentarea intereselor statului.09 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Căr i.30.3 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Protocol şi reprezentare | 20. detaşări.06.30 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂ I ALE | 51 | | | ADMINISTRA IEI PUBLICE .30 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Deplasări.06.04 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.03.14 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor | 20.|_____________________________________________________|______________|_________| | 20.04.03.04.04.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Materiale sanitare | 20.30.03 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Hrană pentru oameni | 20.02 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii | 20.13 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Protec ia muncii | 20.02 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Reactivi | 20.24 | | | externe | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din | 20.02 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Medicamente | 20.01. detaşări.04 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Hrană | 20.05 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Alte obiecte de inventar | 20.06 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Deplasări interne.TOTAL | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Din care: | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Ac iuni de sănătate | 51. transferuri | 20.04.

38 | | | locale pentru finan area unită ilor de asisten ă | | | | medico-sociale | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Aparatură şi echipamente de comunica ii în urgen ă | 51. 308 .01.|_____________________________________________________|______________|_________| | 51.08 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Transferuri pentru repara ii capitale la spitale | 51.25 | | | Programe pentru sănătate |_____________________________________________________|______________|_________| | Transferuri din bugetul de stat către bugetele | 51.01.02.02.01.11 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Transferuri pentru finan area investi iilor | 51.12 | | | spitalelor | | | |_____________________________________________________|______________|_________| NOTĂ: Rubricile din tabelul de mai sus se vor completa conform specificului activităţii proprii.

Coeficientul de ajustare luat în calcul la contractare este 1. Tariful pe solicitare pentru consultaţii de urgenţă la domiciliu se poate renegocia trimestrial în raport cu evaluarea trimestrială a indicatorilor efectiv realizaţi. respectiv distanţe parcurse mai mici. coeficientul de ajustare este 1. ART. 8 (1). astfel încât la unităţile la care se înregistrează timpi de aşteptare mai ridicaţi. în aceleaşi condiţii ca mai sus. să se acorde tarife pe kilometru spre limita maximă. coeficientul de ajustare este 1. pentru solicitări pentru consultaţii de urgenţă la domiciliu.050. Tariful minim negociat de către fiecare casă de asigurări de sănătate devine tariful la care se contractează serviciile de transport cu toţi furnizorii privaţi. 21 la ordin se asigură pe baza contractelor de furnizare de servicii medicale