MINISTERUL SĂNĂTĂ II Nr...................../..............................

CASA NA IONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr................................./.............................

ORDIN pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condi iile acordării asisten ei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, cu modificările şi completările ulterioare În temeiul prevederilor: - art. 217 alin. (5) din Titlul VIII „Asigurări sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătă ii, cu modificările şi completările ulterioare; - Hotărârii Guvernului nr.1389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condi iile acordării asisten ei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012, cu modificările şi completările ulterioare - Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi func ionarea Ministerului Sănătă ii, cu modificările şi completările ulterioare; - Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Na ionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere Referatul de aprobare nr. ____________ din _____________ al Ministerului Sănătă ii şi nr. _____________ din ______________ al Casei Na ionale de Asigurări de Sănătate, ministrul sănătă ii şi preşedintele Casei Na ionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin: ART. 1 Se aprobă Normele metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condi iile acordării asisten ei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, prevăzute în anexele nr. 1 - 40, care fac parte integrantă din prezentul ordin. ART. 2 Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012. De la această dată îşi încetează aplicabilitatea Ordinul ministrului sănătă ii şi al preşedintelui Casei Na ionale de Asigurări de Sănătate nr. 864/538/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru anul 2011 de aplicare a Contractului-cadru privind condi iile acordării asisten ei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 şi 384 bis din 1 iunie 2010, cu modificările şi completările ulterioare. ART. 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. MINISTRUL SĂNĂTĂ II , RITLI LADISLAU PREŞEDINTELE CASEI NA IONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE, NICOLAE LUCIAN DU Ă

Conf. Dr. Dorin IONESCU – Director General
Ec. Leana STOEA – Director General Adjunct Direcţia Generală Economică Ec. Liliana LUKACS – Director – Direcţia Reglementări şi Norme de Contractare

AVIZ DE LEGALITATE NR.

/

DIRECTIA JURIDIC, CONTENCIOS ŞI ACORDURI INTERNAŢIONALE DIRECTOR Consilier Juridic Liliana MIHAI

ANEXA 1 PACHETUL DE SERVICII MEDICALE în asistenţa medicală primară CAPITOLUL I Pachetul minimal de servicii medicale A. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă medicală de urgenţă (anamneză, examen clinic şi tratament) se acordă în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de familie. Asistenţa medicală de urgenţă se referă la cazurile prevăzute la lit. A, B, C ale cap. I din anexa nr. 21 la ordin, pentru care medicul de familie acordă primul ajutor şi asigură trimiterea pacientului către structurile de urgenţă specializate sau solicită serviciile de ambulanţă, precum şi la cazurile prevăzute la lit. C a cap. I din anexa 21 la ordin, ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical. NOTA 1: Medicaţia pentru cazurile de urgenţă se asigură din trusa medicală de urgenţă, organizată conform legii. NOTA 2: Serviciile medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală se acordă în cabinetul medicului de familie, în cadrul programului de lucru. NOTA 3: Cazurile de urgenţă medico-chirurgicală care se trimit către structurile de urgenţă specializate, inclusiv cele pentru care se solicită serviciile de ambulanţă, sunt consemnate ca "urgenţă" de către medicul de familie, cu indicarea reperului corespunzător prevăzut la lit. A, B, C ale cap. I din anexa nr. 21 la ordin, în documentele de evidenţă primară de la nivelul cabinetului, inclusiv medicaţia şi procedurile medicale administrate la nivelul cabinetului, după caz. NOTA 4: Se raportează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată, pentru care s-a acordat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical. NOTA 5: Pentru persoanele beneficiare de pachet minimal înscrise pe lista altui medic de familie aflat în relaţie contractuală cu o casă de asigurări de sănătate, se raportează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată pentru care s-a acordat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical, cu încadrarea în prevederile de la art. 1 alin. (3) lit. b din Anexa 2. B. Supraveghere (evaluarea factorilor ambientali, consiliere privind igiena alimentaţiei, consiliere privind igiena personală) şi depistare de boli cu potenţial endemo-epidemic (examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimitere către structurile de specialitate pentru investigaţii, confirmare, tratament adecvat şi măsuri igienico-sanitare specifice, după caz). Bolile cu potenţial endemo-epidemic sunt cele prevăzute la punctul II din Anexa nr.1 la H.G. nr.1186/2000 pentru aprobarea listei cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale precum şi bolile infecto-contagioase din grupa A pentru care asiguraţii beneficiază de indemnizaţie pentru capacitate temporară de muncă fără condiţii de stagiu de cotizare. NOTĂ: Se raportează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată. C. Consultaţii în vederea monitorizării evoluţiei sarcinii şi lăuziei, conform prevederilor legale în vigoare: a) luarea în evidenţă în primul trimestru; b) supravegherea, lunar, din luna a 3-a până în luna a 7-a. În situaţia în care luarea în evidenţă a gravidei are loc în luna a 3-a, pentru această lună se va raporta casei de asigurări de sănătate numai luarea în evidenţă a gravidei, nu şi supravegherea; c) supravegherea, de două ori pe lună, din luna a 7-a până în luna a 9-a inclusiv; d) urmărirea lehuzei la externarea din maternitate - la domiciliu; e) urmărirea lehuzei la 4 săptămâni de la naştere;
1

NOTA 1: În conformitate cu programul de monitorizare, investigaţiile paraclinice şi tratamentele specifice sarcinii pot fi recomandate de către medicul de familie, numai pentru intervalul de timp de la momentul în care gravida este luată în evidenţă de către acesta şi până la 4 săptămâni de la naştere. NOTA 2: În cadrul supravegherii gravidei se face şi promovarea alimentaţiei exclusive la sân a copilului până la vârsta de 6 luni şi continuarea acesteia până la minim 12 luni, precum şi consiliere pre şi post testare pentru HIV şi lues a femeii gravide. NOTA 3: Consultaţia cuprinde şi inocularea pentru imunizările prevăzute la lit. D, specifice perioadei de sarcină şi lăuzie. În situaţia în care consultaţia nu include inocularea, se poate raporta doar consultaţia ca şi monitorizare a evoluţiei sarcinii şi lăuziei, atât pentru cazurile justificate medical, dacă se încadrează în reperele prevăzute la Lista C din anexa nr. 21 la ordin - caz în care contraindicaţia pentru inoculare se va consemna în documentele primare de la nivelul cabinetului, cât şi pentru cazurile care nu presupuneau şi inocularea. D. Imunizări (consultaţie, inclusiv inoculare): I. conform programului naţional de imunizare: a) antituberculoasă - vaccin BCG, în cazul copiilor nevaccinaţi în maternitate; b) revaccinare BCG, după caz, după verificarea cicatricei post primo vaccinare; c) antihepatită B; d) antipoliomielitică; e) împotriva difteriei, tetanosului şi tusei convulsive; f) împotriva rujeolei, rubeolei şi parotiditei epidemice; g) împotriva infecţiei cu Haemophilus influenzae tip B. II. a) antitetanos la gravide, pentru profilaxia tetanosului la nou-născut; b) testarea PPD. NOTA 1: În situaţia în care consultaţia nu include inocularea, se poate raporta doar consultaţia ca şi consultaţie de urgenţă pentru cazurile justificate medical, dacă se încadrează în reperele prevăzute la Lista C (cod verde) din anexa nr. 21 la ordin, caz în care contraindicaţia pentru inoculare se va consemna în documentele primare de la nivelul cabinetului. NOTA 2: În cazul imunizărilor efectuate conform programului naţional de imunizare, în situaţia în care în cadrul unei consultaţii se efectuează mai multe imunizări conform Calendarului de vaccinare, se va raporta o singură consultaţie. E. Activităţi de suport. Eliberare de acte medicale: certificat constatator de deces, cu excepţia situaţiilor de suspiciune care necesită expertiză medico-legală, conform prevederilor legale. NOTĂ: Se raportează un serviciu, dacă s-a eliberat certificatul constatator de deces. F. Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială: a) consilierea femeii privind planificarea familială; b) indicarea unei metode contraceptive la persoanele fără risc. NOTĂ: Consultaţia poate cuprinde, după caz, numai serviciul prevăzut la litera a) sau serviciile prevăzute la literele a) şi b) şi se raportează două consultaţii pe an calendaristic, pe asigurat. CAPITOLUL II Pachetul de servicii medicale pentru persoanele care se asigură facultativ A. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă medicală de urgenţă (anamneză, examen clinic şi tratament) care se acordă în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de familie. Asistenţa medicală de urgenţă se referă la cazurile prevăzute la lit. A, B, C ale cap. I din anexa nr. 21 la ordin, pentru care medicul de familie acordă primul ajutor şi asigură trimiterea pacientului către structurile de urgenţă specializate sau solicită serviciile
2

de ambulanţă precum şi la cazurile prevăzute la lit. C a cap. I din anexa 21 la ordin ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical. NOTA 1: Medicaţia pentru cazurile de urgenţă se asigură din trusa medicală de urgenţă, organizată conform legii. NOTA 2: Serviciile medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală se acordă în cabinetul medicului de familie, în cadrul programului de lucru. NOTA 3: Cazurile de urgenţă medico-chirurgicală care se trimit către structurile de urgenţă specializate, inclusiv cele pentru care se solicită serviciile de ambulanţă, sunt consemnate ca "urgenţă" de către medicul de familie, cu indicarea reperului corespunzător prevăzut la lit. A, B şi C ale cap. I din anexa nr. 21 la ordin în documentele de evidenţă primară de la nivelul cabinetului, inclusiv medicaţia şi procedurile medicale administrate la nivelul cabinetului, după caz. NOTA 4: Se raportează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată pentru care s-a acordat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical. NOTA 5: Pentru persoanele asigurate beneficiare ale pachetului de servicii medicale facultativ înscrise pe lista altui medic de familie aflat în relaţie contractuală cu o casă de asigurări de sănătate, se raportează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată pentru care s-a acordat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical. cu încadrarea în prevederile de la art. 1 alin. (3) lit. b din Anexa 2. B. Supraveghere (evaluarea factorilor ambientali, consiliere privind igiena alimentaţiei, consiliere privind igiena personală) şi depistare de boli cu potenţial endemo-epidemic (examen clinic, diagnostic prezumptiv, trimitere către structurile de specialitate pentru investigaţii, confirmare, tratament adecvat şi măsuri igienico-sanitare specifice, după caz). Bolile cu potenţial endemo-epidemic sunt cele prevăzute la punctul II din Anexa nr.1 la H.G. nr.1186/2000 pentru aprobarea listei cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale precum şi bolile infecto-contagioase din grupa A pentru care asiguraţii beneficiază de indemnizaţie pentru capacitate temporară de muncă fără condiţii de stagiu de cotizare. NOTĂ: Se raportează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată. C. Consultaţii în vederea monitorizării evoluţiei sarcinii şi lăuziei, conform prevederilor legale în vigoare: a) luarea în evidenţă în primul trimestru; b) supravegherea, lunar, din luna a 3-a până în luna a 7-a. În situaţia în care luarea în evidenţă a gravidei are loc în luna a 3-a, pentru această lună se va raporta casei de asigurări de sănătate numai luarea în evidenţă a gravidei, nu şi supravegherea; c) supravegherea, de două ori pe lună, din luna a 7-a până în luna a 9-a inclusiv; d) urmărirea lehuzei la externarea din maternitate - la domiciliu; e) urmărirea lehuzei la 4 săptămâni de la naştere. NOTA 1: În conformitate cu programul de monitorizare, investigaţiile paraclinice şi tratamentele specifice sarcinii pot fi recomandate de către medicul de familie numai pentru intervalul de timp de la momentul în care gravida este luată în evidenţă de către acesta şi până la 4 săptămâni de la naştere. NOTA 2: În cadrul supravegherii gravidei se face şi promovarea alimentaţiei exclusive la sân a copilului până la vârsta de 6 luni şi continuarea acesteia până la minim 12 luni, precum şi consilierea pre şi post testare pentru HIV şi lues a femeii gravide. NOTA 3: Consultaţia cuprinde şi inocularea pentru imunizările prevăzute la lit. D specifice perioadei de sarcină şi lăuzie.

3

În situaţia în care consultaţia nu include inocularea, se poate raporta doar consultaţia ca şi monitorizare a evoluţiei sarcinii şi lăuziei, atât pentru cazurile justificate medical dacă se încadrează în reperele prevăzute la lit. C - cap. I din anexa nr. 21 la ordin, caz în care contraindicaţia pentru inoculare se va consemna în documentele primare de la nivelul cabinetului, cât şi pentru cazurile care nu presupuneau şi inocularea. D. Imunizări (consultaţie, inclusiv inoculare): I. conform programului naţional de imunizare: a) antituberculoasă - vaccin BCG, în cazul copiilor nevaccinaţi în maternitate; b) revaccinare BCG, după caz, după verificarea cicatricei post primo vaccinare; c) antihepatită B; d) antipoliomielitică; e) împotriva difteriei, tetanosului şi tusei convulsive; f) împotriva rujeolei, rubeolei şi parotiditei epidemice; g) împotriva infecţiei cu Haemophilus influenzae tip B. II. a) antitetanos la gravide, pentru profilaxia tetanosului la nou-născut; b) testarea PPD NOTA 1 : În situaţia în care consultaţia nu include inocularea, se poate raporta doar consultaţia ca şi consultaţie de urgenţă pentru cazurile justificate medical - dacă se încadrează în reperele prevăzute la Lista C (cod verde) din anexa nr. 21 la ordin, caz în care contraindicaţia pentru inoculare se va consemna în documentele primare de la nivelul cabinetului. NOTA 2: În cazul imunizărilor efectuate conform programului naţional de imunizare, în situaţia în care în cadrul unei consultaţii se efectuează mai multe imunizări conform Calendarului de vaccinare, se va raporta o singură consultaţie. E. Activităţi de suport. Eliberare de acte medicale: certificat constatator de deces, cu excepţia situaţiilor de suspiciune care necesită expertiză medico-legală, conform prevederilor legale. NOTĂ: Se raportează un serviciu, dacă s-a eliberat certificatul constatator de deces F. Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială: a) consilierea femeii privind planificarea familială; b) indicarea unei metode contraceptive la persoanele fără risc. NOTA: Consultaţia poate cuprinde, după caz, numai serviciul prevăzut la litera a) sau serviciile prevăzute la literele a) şi b) şi se raportează două consultaţii pe an calendaristic, pe asigurat. G. Servicii medicale curative: Consultaţie pentru afecţiuni acute, subacute (anamneză, examen clinic, diagnostic şi tratament). NOTA 1: Pentru fiecare caz, casa de asigurări de sănătate decontează maximum 4 consultaţii pentru acelaşi episod de boală acută/subacută, pe asigurat, necesare pentru stabilirea diagnosticului, a tratamentului şi a evoluţiei cazului, cumulat la nivelul medicului de familie şi medicului de specialitate din ambulatoriul clinic. Dacă cazul este rezolvat la nivelul medicului de familie casa de asigurări de sănătate decontează maximum 3 consultaţii pentru acelaşi episod de boală acută/subacută, pe asigurat, necesare pentru stabilirea diagnosticului, a tratamentului şi a evoluţiei cazului. Pentru acelaşi episod de boală acută/subacută, în situaţia în care au fost acordate de către medicul de familie una sau două consultaţii, şi pentru cazul respectiv este necesară trimiterea către medicul/medicii de specialitate din ambulatoriul clinic, medicul de familie eliberează bilet de trimitere către medicul/medicii de specialitate din ambulatoriul clinic, pe care va menţiona obligatoriu numărul de consultaţii acordate (una sau două consultaţii). NOTA 2: Circuitul privind modalităţile în care pot fi acordate cele 4 consultaţii se referă numai la un singur episod de boală acută/subacută.
4

NOTA 3: În situaţiile în care la prima consultaţie se diagnostichează două sau mai multe afecţiuni acute/subacute, numărul consultaţiilor decontate de casa de asigurări de sănătate este maximum 4 consultaţii. NOTA 4: În situaţia în care în derularea unui episod de boală acută/subacută după prima, respectiv a doua consultaţie apare o altă afecţiune acută/subacută, numărul consultaţiilor este maximum 5, respectiv 6, din care la nivelul medicului de familie pot fi acordate maximum 3 consultaţii. NOTA 5: În situaţia în care există prezumţia privind existenţa unei alte afecţiuni asociate, medicul care suspicionează va consemna distinct pe biletul de trimitere numărul de consultaţii pentru afecţiunile acute/subacute pentru care pacientul s-a prezentat iniţial. CAPITOLUL III Pachetul de servicii medicale de bază A. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă medicală de urgenţă (anamneză, examen clinic şi tratament) care se acordă în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de familie. Asistenţa medicală de urgenţă se referă la cazurile prevăzute la lit. A, B, C ale cap. I din anexa nr. 21 la ordin, pentru care medicul de familie acordă primul ajutor şi asigură trimiterea pacientului către structurile de urgenţă specializate sau solicită serviciile de ambulanţă, precum şi la cazurile prevăzute la lit. C a cap. I din anexa nr. 21 la ordin ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical. NOTA 1: Medicaţia pentru cazurile de urgenţă se asigură din trusa medicală de urgenţă, organizată conform legii. NOTA 2: Serviciile medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală se acordă în cabinetul medicului de familie, în cadrul programului de lucru. NOTA 3: Cazurile de urgenţă medico-chirurgicală care se trimit către structurile de urgenţă specializate, inclusiv cele pentru care se solicită serviciile de ambulanţă, sunt consemnate ca "urgenţă" de către medicul de familie - cu indicarea reperului corespunzător prevăzut la lit. A, B şi C ale cap. I din anexa nr. 21 la ordin, în documentele de evidenţă primară de la nivelul cabinetului, inclusiv medicaţia şi procedurile medicale administrate la nivelul cabinetului, după caz. NOTA 4: Se raportează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată pentru care s-a acordat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical. NOTA 5: Pentru persoanele asigurate înscrise pe lista altui medic de familie aflat în relaţie contractuală cu o casă de asigurări de sănătate, se raportează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată pentru care s-a acordat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical. cu încadrarea în prevederile de la art. 1 alin. (3) lit. b din Anexa 2. B. Servicii medicale profilactice/de prevenţie: 1. Consultaţii pentru urmărirea dezvoltării fizice şi psihomotorii a copilului prin examene de bilanţ: a) la externarea din maternitate - la domiciliul copilului; b) la 1 lună - la domiciliul copilului; c) la 2 luni; d) la 4 luni; e) la 6 luni; f) la 9 luni; g) la 12 luni; h) la 15 luni; i) la 18 luni. j) la 24 luni;
5

k) la 36 luni. NOTĂ: Consultaţia cuprinde şi inocularea pentru imunizările prevăzute la pct. 4, specifice vârstei. În situaţia în care consultaţia nu include inocularea, se poate raporta doar consultaţia ca şi examen de bilanţ pentru cazurile justificate medical - dacă se încadrează în reperele prevăzute la lit. C a cap. I din anexa nr. 21 la ordin, caz în care contraindicaţia pentru inoculare se va consemna în documentele primare de la nivelul cabinetului. 2. Consultaţii pentru servicii medicale de prevenţie: a) examen anual de bilanţ al copiilor cu vârsta cuprinsă între 4 şi 18 ani; b) control medical periodic al asiguraţilor în vârstă de peste 18 ani pentru prevenirea bolilor cu consecinţe majore în morbiditate şi mortalitate; Controlul medical cuprinde: - consultaţie (anamneză, examen obiectiv, diagnostic); - recomandare pentru examene paraclinice atunci când există argumente clinice de suspiciune a unei stări patologice consemnate în foaia de observaţie; - încadrarea medicală a asiguratului într-o grupă de risc. Controlul medical se poate efectua la solicitarea asiguratului sau la solicitarea medicului de familie în luna în care este născut. c) supravegherea periodică clinică a evoluţiei pentru bolnavii cu afecţiuni cronice, în limita competenţelor, şi cuprinde: sfat medical, recomandări regim igieno-dietetic şi alte activităţi care nu se finalizează cu eliberarea de prescripţii medicale sau prescriere de investigaţii medicale paraclinice. NOTĂ: Consultaţia pentru serviciile medicale prevăzute la lit. a) şi b) cuprinde şi inocularea pentru imunizările prevăzute la pct. 4, specifice vârstei. În situaţia în care consultaţia nu include inocularea, se poate raporta doar consultaţia ca şi examen de bilanţ/control medical periodic, atât pentru cazurile justificate medical, dacă se încadrează în reperele prevăzute la lit. C a cap. I din anexa nr. 21 la ordin - caz în care contraindicaţia pentru inoculare se va consemna în documentele primare de la nivelul cabinetului, cât şi pentru cazurile care nu presupuneau şi inocularea. 3. Consultaţii în vederea monitorizării evoluţiei sarcinii şi lăuziei, conform prevederilor legale în vigoare: a) luarea în evidenţă în primul trimestru; b) supravegherea, lunar, din luna a 3-a până în luna a 7-a. În situaţia în care luarea în evidenţă a gravidei are loc în luna a 3-a, pentru această lună se va raporta casei de asigurări de sănătate numai luarea în evidenţă a gravidei, nu şi supravegherea; c) supravegherea, de două ori pe lună, din luna a 7-a până în luna a 9-a inclusiv; d) urmărirea lehuzei la externarea din maternitate - la domiciliu; e) urmărirea lehuzei la 4 săptămâni de la naştere. NOTA 1: În conformitate cu programul de monitorizare, investigaţiile paraclinice şi tratamentele specifice sarcinii pot fi recomandate de către medicul de familie numai pentru intervalul de timp de la momentul în care gravida este luată în evidenţă de către acesta şi până la 4 săptămâni de la naştere. NOTA 2: În cadrul supravegherii gravidei se face şi promovarea alimentaţiei exclusive la sân a copilului până la vârsta de 6 luni şi continuarea acesteia până la minim 12 luni, precum şi consilierea pre şi post testare pentru HIV şi lues a femeii gravide. NOTA 3: Consultaţia cuprinde şi inocularea pentru imunizările prevăzute la pct. 4 specifice perioadei de sarcină şi lăuzie. În situaţia în care consultaţia nu include inocularea, se poate raporta doar consultaţia ca şi monitorizare a evoluţiei sarcinii şi lăuziei, atât pentru cazurile justificate medical, dacă se încadrează în reperele prevăzute la lit. C a cap. I din anexa nr. 21 la ordin - caz în
6

trimitere către structurile de specialitate pentru investigaţii. Supraveghere (evaluarea factorilor ambientali. NOTĂ: Consultaţia poate cuprinde. consiliere privind igiena personală) şi depistare de boli cu potenţial endemo-epidemic (examen clinic.vaccin BCG. . subacute sau cronice programabile. după caz).1186/2000 pentru aprobarea listei cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale precum şi bolile infecto-contagioase din grupa A pentru care asiguraţii beneficiază de indemnizaţie pentru capacitate temporară de muncă fără condiţii de stagiu de cotizare. inclusiv inocularea se raportează şi decontează numai pentru situaţiile în care inoculările nu au fost efectuate în condiţiile prevăzute la Nota de la pct. precum şi instruirea asiguratului în legătură cu măsurile terapeutice şi profilactice. după caz.manevre de mică chirurgie.2. b) indicarea unei metode contraceptive la persoanele fără risc. 3. . a) antitetanos la gravide. tratament adecvat şi măsuri igienico-sanitare specifice. care cuprinde: . 2 şi Nota 3 de la pct. Vaccinări recomandate şi reglementate de Ministerul Sănătăţii ca acţiuni prioritare de sănătate publică.recomandare pentru investigaţii paraclinice în vederea stabilirii diagnosticului şi pentru monitorizare. confirmare. 6. b) testarea PPD. . Servicii medicale curative: Consultaţie în caz de boală pentru afecţiuni acute. după caz. 4. 4. Servicii de promovare a sănătăţii Educaţie medico-sanitară şi consiliere pentru prevenirea şi combaterea factorilor de risc. 1. c) antihepatită B. conform programului naţional de imunizare: a) antituberculoasă . . g) împotriva infecţiei cu Haemophilus influenzae tip B.stabilirea conduitei terapeutice şi/sau prescrierea tratamentului medical şi igienodietetic. 4.anamneza. numai serviciul prevăzut la litera a) sau serviciile prevăzute la literele a) şi b) şi se raportează două consultaţii pe an calendaristic. NOTĂ 1 : Consultaţia. pentru profilaxia tetanosului la nou-născut. Nota de la pct. rubeolei şi parotiditei epidemice. inclusiv cele prevăzute în cadrul programelor naţionale de sănătate. e) împotriva difteriei. C.G. 7.2. Bolile cu potenţial endemo-epidemic sunt cele prevăzute la punctul II din Anexa nr. NOTA 2: În cazul imunizărilor efectuate conform programului naţional de imunizare. NOTĂ: Se raportează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată. cât şi pentru cazurile care nu presupuneau şi inocularea.3. 5. nr. după caz. precum şi consilierea antidrog. altele decât cele prevăzute la pct. în cazul copiilor nevaccinaţi în maternitate b) revaccinare BCG. pe asigurat.1 şi 4. Imunizări (consultaţie.1 la H. inclusiv inoculare): 4.unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare. în situaţia în care în cadrul unei consultaţii se efectuează mai multe imunizări conform Calendarului de vaccinare. Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială: a) consilierea femeii privind planificarea familială. d) antipoliomielitică. 4. f) împotriva rujeolei. 7 . consiliere privind igiena alimentaţiei. tetanosului şi tusei convulsive.1. examenul clinic general. diagnostic prezumtiv. se va raporta o singură consultaţie.care contraindicaţia pentru inoculare se va consemna în documentele primare de la nivelul cabinetului. după verificarea cicatricei post primo vaccinare.

NOTA 3: Circuitul privind modalităţile în care pot fi acordate cele 4 consultaţii se referă numai la un singur episod de boală acută/subacută.evaluare clinică şi paraclinică. iar prescripţia/prescripţiile medicală/medicale aferentă/aferente pot fi eliberate pentru 30/31. 60/62 sau 90/92 de zile. NOTA 2: Pentru fiecare caz. Pentru acelaşi episod de boală acută/subacută. a tratamentului şi a evoluţiei cazului. Pentru asigurarea serviciilor medicale necesare pentru bolnavii cu afecţiuni cronice monitorizabile la nivelul caselor de asigurări de sănătate prin cabinetul medicului de familie. în situaţia în care au fost acordate de către medicul de familie una sau două consultaţii.recomandare pentru dispozitive medicale de protezare stomii şi incontinenţă urinară.raportarea lunară a modificărilor intervenite/mişcarea lunară/intrări/ieşiri 8 .întocmirea listei şi depunerea acesteia la contractare . şi pentru cazul respectiv este necesară trimiterea către medicul/medicii de specialitate din ambulatoriul clinic. după caz. Dacă cazul este rezolvat la nivelul medicului de familie casa de asigurări de sănătate decontează maximum 3 consultaţii pentru acelaşi episod de boală acută/subacută. utilizând formularele de raportare aprobate prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. D. în copie. . 39 A la ordin. . NOTA 1: Medicul de familie consemnează în biletul de trimitere sau ataşează la acesta. necesare pentru stabilirea diagnosticului. prescrierea tratamentului şi urmărirea evoluţiei bolnavilor cu afecţiuni cronice. . trimestrial sau lunar.bilet de trimitere pentru consultaţie la medicul de specialitate din ambulator sau pentru internare în spital pentru cazurile care necesită aceasta sau care depăşesc competenţa medicului de familie. numărul consultaţiilor decontate de casa de asigurări de sănătate este maximum 4. NOTA 6: În situaţia în care există prezumţia privind existenţa unei alte afecţiuni asociate. prevăzute în anexa nr. numărul consultaţiilor este maximum 5. Evidenţa acestor bolnavi cuprinde: . acesta va organiza evidenţa specifică. medicul de familie eliberează bilet de trimitere către medicul/medicii de specialitate din ambulatoriul clinic.recomandare pentru tratament de recuperare. pe care va menţiona obligatoriu numărul de consultaţii acordate (una sau două consultaţii). rezultatele investigaţiilor paraclinice efectuate atunci când acestea au fost necesare pentru a susţine şi/sau confirma diagnosticul menţionat pe biletul de trimitere şi data la care au fost efectuate. prescrierea tratamentului şi urmărirea evoluţiei bolnavilor cu afecţiuni cronice. necesare pentru stabilirea diagnosticului. din care la nivelul medicului de familie pot fi acordate maximum 3 consultaţii. NOTA 7: Pentru evaluarea clinică şi paraclinică. Monitorizarea stării de sănătate pentru bolnavii cu afecţiuni cronice. a tratamentului şi a evoluţiei cazului.. medicină fizică şi balneologie după caz. în limita competenţelor. casa de asigurări de sănătate decontează maximum 4 consultaţii pentru acelaşi episod de boală acută/subacută. respectiv a doua consultaţie apare o altă afecţiune acută/subacută. pe asigurat. cumulat la nivelul medicului de familie şi medicului de specialitate din ambulatoriul clinic. NOTA 5: În situaţia în care în derularea unui episod de boală acută/subacută după prima. medicul care suspicionează va consemna distinct pe biletul de trimitere numărul de consultaţii pentru afecţiunile acute/subacute pentru care pacientul s-a prezentat iniţial.recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu. . NOTA 4: În situaţiile în care la prima consultaţie se diagnostichează două sau mai multe afecţiuni acute/subacute. pe asigurat. după caz. respectiv 6. casele de asigurări de sănătate decontează pentru un bolnav cu una sau mai multe afecţiuni cronice o consultaţie lunară.

documente medicale eliberate pentru copii solicitate la intrarea in colectivitate. A şi B şi la cap. furnizate în cabinetul medical. paraplegie. Celelalte activităţi de suport sunt. NOTA 3: Pentru bolnavii cu afecţiuni acute/subacute consultaţia la domiciliu se acordă în aceleaşi condiţii ca şi la cabinetul medical. după caz. tetraplegie. 3. NOTĂ: Se raportează un serviciu. numele prenumele si CNP-ul asiguratului căruia i s-au acordat serviciile medicale. scutiri medicale pentru copii în caz de îmbolnăviri. I lit. conform prevederilor legale). în limita sumelor rezultate conform criteriilor cuprinse în anexa nr. prescripţii medicale. dacă s-a eliberat certificatul constatator de deces. 11. 39 A. Pentru situaţiile care se încadrează la cap. cu excepţia celor asigurate de către alte instituţii în condiţiile legii. G. NOTA 1: Consultaţiile la domiciliu se consemnează în „Caietul de consultatii la domiciliu” care va conţine: data şi ora consultaţiei. bilet de trimitere (seria şi numărul ). certificat constatator de deces (cu excepţia situaţiilor de suspiciune care necesită expertiză medico-legală. II lit. medicul de familie efectuează şi controlul periodic al acestor bolnavi. respectiv în baza Regulamentului CEE nr. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European. costurile investigaţiilor paraclinice recomandate şi al tratamentelor prescrise sunt suportate din Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate. 4. după 9 . diagnosticul prezumat. Organizarea la nivelul cabinetului medicului de familie a evidenţei bolnavilor cu afecţiuni cronice se realizează conform listei de afecţiuni cuprinsă în anexa nr. Informaţiile din Caietul de consultaţii la domiciliu se transcriu în fişa medicală. Eliberare de acte medicale: certificat de concediu medical.în limita competenţei şi a dotărilor necesare. beneficiază în asistenţa medicală primară de serviciile prevăzute la cap. beneficiari ai formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. II litera G. Pentru serviciile medicale din pachetul de servicii medicale de bază. după caz. 2. Decontarea acestor servicii se realizează din fondul aferent investigaţiilor medicale paraclinice.ecografie generală (abdomen + pelvis) . 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii. Consultaţii la domiciliul asiguraţilor – maximum 20 de consultaţii pe lună pe medic cu listă proprie de persoane asigurate înscrise dar nu mai mult de 3 consultaţii pe zi. Activităţi de suport. medicamentele şi materialele sanitare necesare. fază terminală etc. prenumele. F. în perioada de valabilitate a cardului. CNP-ul şi semnătura aparţinătorului. CAPITOLUL IV Dispoziţii finale 1. tratamentele administrate. în aceleaşi condiţii ca pentru asiguraţi. pachetul de servicii medicale pentru persoanele care se asigură facultativ şi din pachetul minimal de servicii medicale. NOTA 2: Pentru bolnavii cronici nedeplasabili (insuficienţă cardiacă clasa NYHA IV. acte medicale necesare copiilor aflaţi în plasament din cadrul sistemului de asistenţă socială şi protecţia copilului. motivul deplasării la domiciliu.E.) consultaţia se acordă în aceleaşi condiţii ca şi la cabinetul medical. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European. În cadrul consultaţiei la domiciliu. bilete de trimitere. G. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. semnătura beneficiarului sau numele. NOTĂ: Pentru aceste servicii se încheie acte adiţionale la contractul/convenţia de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară. se asigură de către cabinetele medicale. Servicii medicale paraclinice . titulari de card european de asigurări de sănătate. inclusiv pentru asistenţă medicală la domiciliu. consecinţă a actului medical acordat pentru serviciile prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază.

convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii. A . I în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale. III lit. suportă integral costurile pentru investigaţiile paraclinice recomandate şi tratamentul prescris de medicii de familie.caz beneficiază în asistenţa medicală primară de serviciile prevăzute la cap. înţelegeri. respectiv numai de pachetul de servicii medicale pentru persoanele care se asigură facultativ. Persoanele care beneficiază numai de pachetul minimal de servicii medicale. pot beneficia de serviciile medicale prevăzute la cap. după caz 5.E sau numai de unele dintre acestea. 6. Pacienţii din alte state cu care România a încheiat acorduri. 10 .

respectiv trecerea dintr-o grupă de vârstă în alta. în perioada de valabilitate a cardului.2 | | persoană/an | | | | |_____________|___________|____________|__________| NOTA 1*): Încadrarea persoanei asigurate. numărul de puncte aferent acestora se majorează cu 5% faţă de punctajul acordat grupei de vârstă în care se încadrează.2 | 11. În acest sens. acordat pe o persoană asigurată înscrisă în listă. conform listei proprii de persoane înscrise asigurate şi plata prin tarif pe serviciu medical pentru unele servicii medicale prevăzute anexa nr. respectiv în baza Regulamentului CEE nr.59 ani). ajustat în funcţie de condiţiile prevăzute la lit. d). e) se calculează prin înmulţirea numărului de puncte rezultat în raport cu numărul şi structura pe grupe de vârstă a persoanelor asigurate înscrise în lista medicului de familie. 1 la ordin. medicii de familie ataşează la fişa medicală actele doveditoare care atestă calitatea de copil încredinţat sau dat în plasament şi de persoană instituţionalizată. numărul de puncte. respectiv beneficiari ai formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. NOTA 2*): În situaţia în care în lista medicului de familie sunt înscrise persoane instituţionalizate (copii încredinţaţi sau daţi în plasament unui serviciu public specializat ori unui organism privat autorizat. precum şi pentru serviciile medicale acordate pacienţilor din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European. 11 . convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii . după caz precum şi din alte state cu care România a încheiat acorduri. b) sau c). 1 (1) Modalităţile de plată în asistenţa medicală primară sunt: plata "per capita" prin tarif pe persoană asigurată. cu valoarea stabilită pentru un punct. titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate. conform lit. înţelegeri. se realizează la împlinirea vârstei (ex: copil cu vârsta de 4 ani împliniţi se încadrează în grupa 4 . (2) Suma cuvenită prin plata "per capita" pentru serviciile menţionate la lit.59 ani | 60 ani | | vârstă | | | şi peste | |_____________|___________|____________|__________| | Număr | | | | | de puncte/ | 11. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii.3 ani | 4 . a). a) Numărul de puncte acordat în raport cu numărul şi structura pe grupe de vârstă a persoanelor înscrise asigurate se stabileşte astfel: 1.2 | 7. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială.ANEXA 2 MODALITĂŢILE DE PLATĂ în asistenţa medicală primară pentru furnizarea de servicii medicale prevăzute în pachetele de servicii medicale ART. persoane din centre de îngrijire şi asistenţă) potrivit legii. în raport cu vârsta persoanei asigurate înscrise: _________________________________________________ | Grupa de | 0 .

200. 2. care se contractează cu casa de asigurări de sănătate în vederea acordării serviciilor medicale în asistenţa medicală primară este de 35 de ore pe săptămână. (2). III din anexa nr. numărul total de puncte se calculează după cum urmează: 2. b). pentru o listă cuprinsă între 2.2012.200 Nr. La calculul numărului lunar de puncte "per capita". numărul de puncte aferent acestora este cel corespunzător grupei de vârstă "60 ani şi peste".200. 1 la ordin.800. care se ia în calcul pentru stabilirea necesarului de medici pe unitate administrativ-teritorială/zonă.200 şi 3. plata per capita se realizează după cum urmează: 6. pentru prima lună de contract la calculul numărului de puncte per capita se iau în considerare persoanele asigurate înscrise în lista medicului de familie prezentată la contractare. Excepţie fac situaţiile în care medicul cu listă proprie desfăşoară activitate într-o localitate în care numărul de medici este mai mic decât cel stabilit de comisia constituită conform art. se iau în considerare persoanele asigurate înscrise în lista medicului de familie. (3) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări de sănătate pentru anii 2011 . Pentru un număr de 2.1 numărul total de puncte rezultat în raport cu numărul de persoane asigurate din listă şi structura pe grupe de vârstă se înmulţeşte cu raportul dintre 2. cu asigurarea numărului de consultaţii la domiciliu necesare conform prevederilor cuprinse la lit. În situaţia în care numărul de persoane asigurate înscrise pe lista medicului de familie depăşeşte 2. 3. aprobat prin H.200 şi numărul de asiguraţi de pe listă. puncte = număr de puncte realizate x -----------------------------------------------de decontat Număr persoane asigurate înscrise la care se adaugă suplimentar un număr de puncte care se calculează astfel: 12 . 4. în condiţiile în care totalul persoanelor asigurate înscrise pe listă este mai mic sau egal cu 4. programul săptămânal de activitate al cabinetului medical individual. În situaţia în care numărul persoanelor înscrise pe lista proprie a medicului de familie este mai mare de 2.000 de persoane înscrise. cu modificările şi completările ulterioare.2 pentru cabinetele medicale individuale care au angajat unul sau mai mulţi medici.200 Nr. nr. programul de 35 de ore pe săptămână se poate prelungi şi/sau se poate modifica. astfel: 2. 5. programul zilnic se majorează cu 1 oră.G. 6. 23 alin. În situaţia contractelor nou încheiate. (3) lit. 1389/2010. existente în ultima zi a lunii precedente. E din cap. conform art. 1 alin.000.000 programul zilnic se majorează cu 2 ore.NOTA 3*): Pentru persoanele încadrate ca şi persoane pensionate pentru cazuri de invaliditate. În cazul prelungirii programului de lucru.200.200 de persoane înscrise pe lista medicului de familie. iar pentru o listă de înscrişi mai mare de 3. Numărul optim de persoane înscrise pe lista medicului de familie. puncte = număr de puncte realizate x ---------------------------------------------de decontat Număr persoane asigurate înscrise 6. din punct de vedere al asigurării unor servicii de calitate la nivelul asistenţei medicale primare. precum şi al fiecărui medic de familie cu listă proprie. este de 1. Numărul maxim de persoane asigurate înscrise pe lista medicului de familie pentru care se acordă punctaj per capita în vederea decontării prin tarif pe persoană asigurată este de 2. în sensul schimbării raportului prevăzut la alin.

în condiţiile prevederilor art.în condiţiile prevederilor art.200) Nr. comună) .unitate administrativteritorială/zonă (oraş. privind numărul minim de persoane înscrise pe listele medicilor de familie. 1389/2010. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. cu respectarea prevederilor art.4 În situaţia în care cabinetul medical se află într-o unitate administrativteritorială/zonă cu deficit din punct de vedere al prezenţei medicului de familie. 32 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . nr. 1389/2010. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.unitate administrativ-teritorială/zonă (oraş. cu modificările şi completările ulterioare.200) Nr. puncte = număr de puncte realizate x ---------------------------------------------de decontat Număr persoane asigurate înscrise la care se adaugă suplimentar un număr de puncte care se calculează astfel: (număr de asiguraţi înscrişi .200 Nr.2.2012. se stabileşte conform lit. cu modificările şi completările ulterioare.G. 32 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012. (3) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012 aprobat prin H.x 0. cu modificările şi completările ulterioare.5 de decontat realizate număr persoane asigurate înscrise b) Medicii nou-veniţi într-o localitate . 1389/2010.5 de decontat realizate Număr persoane asigurate înscrise 6.(număr de asiguraţi înscrişi .5 de decontat realizate număr persoane asigurate înscrise 6.unitate administrativ-teritorială/zonă (oraş. încheie contract cu casa de asigurări de sănătate în aceleaşi condiţii ca şi medicii de familie care nu fac parte din categoria medicilor nou-veniţi.în condiţiile prevederilor art. (3) şi (5) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. în condiţiile în care totalul persoanelor asigurate înscrise pe listă depăşeşte 4. 31 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012. chiar dacă la sfârşitul celor 3 luni pentru care au avut încheiată convenţie de 13 .000.200 Nr. 23 alin.x 0. numărul total de puncte se calculează după cum urmează: 2.200) Nr. comună) .2. numărul total de puncte se calculează după cum urmează: 2. Venitul medicilor de familie nou-veniţi într-o localitate . puncte = număr de puncte realizate x -----------------------------------------------de decontat Număr persoane asigurate înscrise la care se adaugă suplimentar un număr de puncte care se calculează astfel: (4. 1389/2010. c) Medicii nou-veniţi într-o localitate . 1389/2010. a). puncte = număr de puncte x --------------------------------------------------. cu modificările şi completările ulterioare. 23 alin. stabilită de comisia prevăzută la art.2012.2. cu modificările şi completările ulterioare. puncte = număr de puncte x --------------------------------------------------. puncte = număr de puncte x -------------------------------------------------. comună) .000 . aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.3 pentru cabinetele medicale individuale care au angajat unul sau mai mulţi medici.x 0.

în situaţia de înlocuire a medicului 14 . valoarea de referinţă a prestaţiei medicale este cea a medicului specialist. indiferent de punctajul obţinut potrivit Ordinului nr. În situaţiile de înlocuire a unui medic. b) sau lit. după caz. respectiv punctul/punctele de lucru. a). stabilit în conformitate cu prevederile art. (5) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . în raport cu gradul profesional. contractul încheiat între medicul de familie nou-venit şi casa de asigurări de sănătate poate înceta la expirarea celor 3 luni în condiţiile art. Lista cuprinzând cabinetele medicale din asistenţa medicală primară la care se aplică majorările de mai sus şi procentul de majorare corespunzător se stabilesc anual conform prevederilor ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate mai sus menţionat. când se încheie convenţie de înlocuire între medicul înlocuitor şi casa de asigurări de sănătate. iar numărul de puncte rezultat pentru fiecare dintre acestea se va ajusta în funcţie de sporul de zonă aferent localităţii unde se află cabinetul. numărul total de puncte rezultat potrivit lit. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. lit. a). (3) şi alin. venitul se stabileşte conform lit. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. a) pct. se va lua în calcul pentru punctajul "per capita" gradul profesional al medicului înlocuitor pentru perioada de valabilitate a convenţiei. (3) şi alin. medicul de familie care solicită pentru prima dată intrarea în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate în localitatea respectivă. Pentru cabinetele medicale care au punct/puncte de lucru şi un spor de zonă diferit pentru localitatea unde se află cabinetul şi pentru localitatea/localităţile unde se află punctul/punctele de lucru. inclusiv medicii care şi-au desfăşurat activitatea ca medici angajaţi într-un cabinet medical individual aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate respectivă. 1389/2010. în raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea. lit. Se consideră medic nou-venit într-o localitate. (6) . 23 alin. medicii nou-veniţi au obligaţia ca în termen de maximum 3 luni de la data încheierii contractului să înscrie numărul minim de persoane. 163/93/2008. (5) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . Pentru cabinetele medicale din mediul rural din aria Rezervaţiei biosferei Delta Dunării. se recalculează în următoarele situaţii: 1. 23 alin. pe baza criteriilor aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. În caz contrar. cu modificările şi completările ulterioare. (2) lit. d) Numărul total de puncte rezultat potrivit lit. Pentru prestaţia medicului primar numărul total de puncte rezultat potrivit lit. Ajustarea numărului total de puncte se aplică din luna imediat următoare celei în care sa depus şi înregistrat la casa de asigurări de sănătate documentul privind confirmarea gradului profesional. 23 alin. 2. 163/93/2008. 5. Pentru cabinetele medicale individuale. b) sau lit. c) va fi împărţit proporţional cu programul de lucru .exprimat în ore desfăşurat la cabinet. b) sau lit. 1389/2010.furnizare de servicii medicale nu au înscris numărul de persoane prevăzut la art. încheie contract cu casa de asigurări de sănătate pentru lista pe care şi-au constituit-o până la data încheierii contractului.2012. se majorează cu 20%. c). a). cu modificările şi completările ulterioare. respectiv la punctul/punctele de lucru. lit. iar pentru prestaţia medicului care nu a promovat un examen de specialitate se diminuează cu 10%. 1 alin. c). a).2012. majorarea este cu până la 100%. se aplică un procent de majorare de 100%. Pentru cele 3 luni de contract în care medicul nou-venit are obligaţia de a înscrie numărul minim de persoane prevăzut la art.

E şi G .consultaţie la domiciliu . 2 Acordarea serviciilor medicale se face în următoarele condiţii: a) medicamentele şi după caz. a) pct. 3 . medicii vor apela la sprijinul organelor de poliţie şi al autorităţilor publice locale. b) Numărul total de puncte raportat pentru serviciile medicale acordate de medicii de familie cu liste proprii. nu poate depăşi pentru activitatea desfăşurată. cap. II şi cap. 15 . 1. dintre care un exemplar rămâne în carnet la medicul de familie şi celelalte două se înmânează asiguratului în vederea prezentării acestuia la o farmacie aflată în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate. e) Serviciile cuprinse la cap. C. în 3 exemplare. B pct. pentru unele materiale sanitare. trebuie să fie în concordanţă cu diagnosticul stabilit. lit. c). . respectiv pentru a izola şi raporta cazurile. pct. respectiv a materialelor sanitare prescrise. după caz.5 puncte. . numărul de puncte rezultat potrivit programului de lucru. Pentru cazul în care măsurile necesare se refuză de către pacient. pentru medicamentele cu sau fără contribuţie personală prescrise în baza scrisorii medicale primite de la medicul de medicina muncii. ART.timpul mediu/consultaţie este de 15 minute. B pct. lit. pentru eliberarea medicamentelor. lit. 2 lit. corespunzător unui program de 35 ore/săptămână. . şi în biletul de trimitere. 1 alin. (3) Suma cuvenită pentru serviciile medicale a căror plată se realizează prin plata per serviciu medical se calculează prin înmulţirea numărului de puncte pe serviciu medical cu valoarea stabilită pentru un punct. care se consemnează în fişa de consultaţie/în registrul de consultaţie. luându-se în considerare următoarele: . c) în cazul în care există suspiciune privind bolile cu potenţial endemo-epidemic. D şi lit. folosind exclusiv formularul cu regim special aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.dacă s-a eliberat certificat constatator de deces . A. stabilit în conformitate cu prevederile art. 7. se va completa prescripţie medicală distinctă. lit.numai consultaţia pentru care s-a eliberat certificatul constatator de deces din anexa 1 la ordin sunt incluse în plata pe serviciu medical. III lit. după caz. se va lua în calcul pentru punctajul "per capita" gradul profesional al medicului titular.maxim 3 consultaţii la domiciliu/zi dar nu mai mult de 20 consultaţii pe lună. 5.titular de către medicul angajat. dar nu mai mult de 40 consultaţii/zi. III lit. conform prevederilor legale în vigoare. lit.6. b) investigaţiile paraclinice recomandate trebuie să fie în concordanţă cu diagnosticul. I. B pct. .15 puncte.consultaţie la cabinet .5. medicul de familie ia măsurile necesare pentru preîntâmpinarea sau restrângerea unor endemii/epidemii. Pentru medicamentele cu sau fără contribuţie personală şi.5 puncte.serviciu medical . a) şi b) şi pct.5.un program de lucru în medie de 5 ore/zi pentru consultaţii la cabinet. 2 lit. (2) lit. unele materiale sanitare prescrise. G (cu excepţia consultaţiei pentru care s-a eliberat certificatul constatator de deces) din anexa 1 la ordin sunt incluse în plata per capita. a) Numărul de puncte aferent serviciilor medicale acordate prin plata pe serviciu medical este: . c) Serviciile cuprinse la cap. prescripţia medicală se completează. cu condiţia asigurării continuităţii acordării asistenţei medicale pe întreg parcursul trimestrului. Pentru un program de lucru în medie de 5 ore/zi pentru consultaţii la cabinet se ia în calcul o medie de 20 de consultaţii/zi calculata în cadrul unui trimestru.

iar preluarea activităţii se face pe bază de convenţie de înlocuire. În ambele situaţii medicul înlocuitor trebuie să aibă licenţă de înlocuire temporară. care pot prelua activitatea în condiţiile legii. se poate prelua activitatea şi de către medicii aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. să depună la sediul casei de asigurări de sănătate. casele de asigurări de sănătate numesc un înlocuitor. concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului până la 2 ani.d) în unităţile de învăţământ în care nu există medic şcolar sau în centrele de vaccinări. e) medicii de familie au dreptul să încaseze contravaloarea serviciilor medicale la cerere. Raportarea către casele de asigurări de sănătate se face numai pentru ca acestea să informeze medicii de familie pe a căror listă se regăsesc persoanele imunizate despre efectuarea acestor servicii medicale. 3 (1) Pentru perioadele de absenţă mai mari de 30 de zile lucrătoare. medicii de familie nu eliberează bilete de trimitere sau prescripţii medicale utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate. documentul justificativ care atestă motivul absenţei. care răspund atât de efectuarea inoculărilor. medicul de familie organizează preluarea activităţii sale medicale de către un alt medic de familie. perioadă în care unul dintre soţi îl urmează pe celălalt trimis în misiune permanentă în străinătate sau să lucreze într-o organizaţie internaţională în străinătate. dacă asiguratul solicită efectuarea serviciilor respective înaintea datei programate. vacanţă pentru o perioadă de maximum 30 de zile lucrătoare pe an calendaristic. (2) Perioadele de absenţă motivată a medicului de familie se referă la: incapacitate temporară de muncă. reprezentând cel puţin ½ din programul de activitate al medicului înlocuit. pentru a fi trecute în registrul propriu de vaccinări şi în carnetul de vaccinări. în cazurile în care acesta este în imposibilitate de a organiza preluarea activităţii. Medicul este obligat ca în cazul în care se află în una din situaţiile menţionate mai sus. cu excepţia perioadei de vacanţă. studii medicale de specialitate şi rezidenţiat în specialitatea medicina de familie. respectiv a copilului cu handicap până la împlinirea de către acesta a vârstei de 3 ani. dar fără a fi raportate ca activitate proprie. Pentru asigurarea condiţiilor în vederea preluării activităţii unui medic de familie de către alt medic. cu avizul direcţiilor de sănătate publică. Licenţa de înlocuire temporară se acordă de consiliile colegiilor teritoriale ale medicilor. consiliile colegiilor teritoriale ale medicilor pun la dispoziţie medicilor de familie listele cu medicii de familie fără obligaţii contractuale aflaţi în evidenţa acestora. înlocuirea medicului absent se poate face şi pe bază de reciprocitate între medici. În aceste situaţii. ART. Medicii care au efectuat imunizările sunt obligaţi să raporteze nominal şi pe cod numeric personal (CNP) caselor de asigurări de sănătate şi direcţiilor de sănătate publică vaccinările efectuate. în acest caz medicul înlocuitor prelungindu-şi programul de lucru cu cel puţin ½ din programul de activitate al 16 . inclusiv pentru situaţiile programabile. (3) Pentru perioade de absenţă mai mici de 30 de zile lucrătoare. pentru acele vaccinuri care se livrează în fiole cu mai multe doze individuale imunizările se efectuează de medicii de familie desemnaţi la începutul anului de direcţiile de sănătate publică şi comunicaţi caselor de asigurări de sănătate. cu înştiinţarea în scris a casei de asigurări de sănătate şi a direcţiei de sănătate publică. perioadă cât ocupă funcţii de demnitate publică alese sau numite. cum este şi cazul medicilor pensionari. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. cu prelungirea corespunzătoare a programului de activitate al medicului înlocuitor. În situaţia în care nu este disponibil un medic fără obligaţii contractuale confirmate de către consiliile colegiilor teritoriale ale medicilor. cât şi de verificarea stării de sănătate a persoanelor care trebuie imunizate. concediu de sarcină/lehuzie.

pentru perioadele de absenţă prevăzute la alin. conform anexei nr. prin care se stabilesc condiţiile de înlocuire. organizat conform prevederilor legale în vigoare.medicului înlocuit. după caz. precum şi adresa cabinetului unde îşi desfăşoară activitatea. 4 la ordin. programul de lucru al medicului angajat/medicilor angajaţi se poate desfăşura în afara programului de lucru al medicului titular sau concomitent cu acesta. Întreaga activitate a cabinetului medical se desfăşoară respectându-se contractul încheiat de reprezentantul legal al cabinetului medical cu casa de asigurări de sănătate.(3). ART. prescrierea medicamentelor cu sau fără contribuţie personală şi. Înlocuirea medicului absent pe bază de reciprocitate între medici se face pentru o perioadă cumulată de maximum 60 de zile calendaristice pe an calendaristic. medicul angajat utilizează parafa proprie. (6) Medicul înlocuitor va îndeplini toate obligaţiile ce revin medicului înlocuit conform contractului de furnizare de servicii medicale încheiat de acesta cu casa de asigurări de sănătate. 4 (1) Reprezentantul legal al cabinetului medical încheie o convenţie de înlocuire cu medicul înlocuitor pentru perioade de absenţă mai mici de două luni/an. Medicii angajaţi nu au listă de persoane înscrise proprie şi nu raportează activitate medicală proprie. Activitatea medicilor angajaţi în cabinetul medical individual organizat conform prevederilor legale în vigoare 17 . 5 (1) Medicul de familie poate angaja în cabinetul medical individual. a unor materiale sanitare se face folosindu-se formularul-tip cu ştampila cabinetului şi parafa medicului angajat. după caz. formularele cu regim special ale medicului înlocuit. ART. medicul înlocuitor utilizează parafa proprie. 5 la ordin. registrul de consultaţii al cabinetului în care medicul înlocuitor îşi desfăşoară activitatea. cu modificările şi completările ulterioare. (2) Convenţia de înlocuire se încheie între casele de asigurări de sănătate şi medicul înlocuitor agreat de medicul înlocuit. (4) În cazul în care medicul titular al unui cabinet medical individual are angajat medic/medici de familie. numărul de contract şi ştampila cabinetului medical al medicului înlocuit. (2) În cazul cabinetelor medicale individuale care au medic angajat/medici angajaţi. acesta poate fi înlocuit de medicul/medicii de familie angajat/angajaţi. registrul de consultaţii al cabinetului în care medicul angajat îşi desfăşoară activitatea. cu prelungirea corespunzătoare a programului de lucru al medicului/medicilor angajat/angajaţi care să acopere programul de lucru al cabinetului medical individual. la casa de asigurări de sănătate. (1) . conform anexei nr. medici care au dreptul să desfăşoare activitate ca medici de familie potrivit Legii nr. pentru perioade de absenţă mai mari de 2 luni/an sau când medicul înlocuit se află în imposibilitate de a încheia convenţie cu medicul înlocuitor. (3) Convenţia de înlocuire devine anexă la contractul de furnizare de servicii medicale al reprezentantului legal al cabinetului medical. un exemplar al convenţiei de reciprocitate şi va afişa la cabinetul medical numele şi programul medicului înlocuitor. numărul de contract şi ştampila cabinetului medical. Pentru situaţiile de înlocuire pe bază de reciprocitate. În desfăşurarea activităţii. medicul de familie înlocuit va depune anterior perioadei de absenţă. (4) În desfăşurarea activităţii. avizată de casa de asigurări de sănătate. 95/2006. (5) Suma cuvenită prin plata "per capita" şi pe serviciu medical aferentă perioadei de absenţă se virează de către casa de asigurări de sănătate în contul titularului contractului urmând ca în convenţia de înlocuire să se stipuleze în mod obligatoriu condiţiile de plată a medicului înlocuitor sau în contul medicului înlocuitor.

referitoare la serviciile cuprinse în plata de serviciu se raportează la casa de asigurări de sănătate, prin reprezentantul legal al cabinetului medical individual, conform programului de activitate declarat pentru medicul angajat. Programul de activitate al medicului titular cât şi cel al medicului angajat/medicilor angajaţi trebuie să se încadreze în programul de activitate al cabinetului medical individual conform contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate. ART. 6 (1) Medicii de familie nou-veniţi într-o localitate - unitate administrativteritorială/zonă (oraş, comună) - încheie cu casa de asigurări de sănătate o convenţie de furnizare de servicii medicale pe o perioadă de maximum 3 luni - perioadă considerată necesară pentru înscrierea persoanelor beneficiare ale pachetelor de servicii în lista proprie, în care se prevăd obligaţiile şi drepturile furnizorului de servicii medicale, potrivit anexei nr. 6 la ordin. (2) În situaţia în care înainte de încheierea perioadei de 3 luni, prevăzută la alin. (1), numărul de persoane beneficiare ale pachetelor de servicii înscrise în lista proprie ajunge la nivelul minim necesar pentru încheierea unui contract de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară, medicii respectivi pot încheia contract conform anexei nr. 3 la ordin şi înainte de data de expirare a convenţiei. (3) În cazul în care medicul care a încheiat o convenţie potrivit alin. (1) nu reuşeşte să înscrie pe lista proprie, în termenul prevăzut, numărul minim de persoane beneficiare ale pachetelor de servicii prevăzut la art. 23 alin. (3) şi (5) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, cu modificările şi completările ulterioare, casa de asigurări de sănătate încheie contract de furnizare de servicii medicale cu acesta, conform anexei nr. 3 la ordin, pentru lista pe care acesta şi-a constituit-o până la data încheierii contractului, cu obligaţia din partea medicului de familie nou-venit ca în termen de maximum 3 luni de la data încheierii contractului să înscrie numărul minim de persoane beneficiare ale pachetelor de servicii prevăzut la art. 23 alin. (3) şi (5) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, cu modificările şi completările ulterioare, în caz contrar, contractul încheiat între medicul de familie nou-venit şi casa de asigurări de sănătate poate înceta la expirarea celor 3 luni, în condiţiile art. 23 alin. (6) din Contractul-cadru. (4) Medicul de familie nou-venit într-o localitate - unitate administrativ-teritorială/zonă (oraş, comună) - într-un cabinet medical deja existent, conform art. 32 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, cu modificările şi completările ulterioare, încheie cu casa de asigurări de sănătate contract de furnizare de servicii medicale, conform anexei nr. 3 la ordin. ART. 7 Pentru stabilirea valorii unui punct "per capita" şi a valorii minime garantate pentru un punct pe serviciu medical, fondul aferent asistenţei medicale primare la nivel naţional pentru anul 2012 are următoarea structură: 1. 50% pentru plata "per capita" şi 50% pentru plata pe serviciu, după ce s-au reţinut sumele ce rezultă potrivit pct. 2; 2. Venitul cabinetelor medicale în care îşi desfăşoară activitatea medicii de familie nouveniţi într-o localitate - unitate administrativ-teritorială/zonă (oraş, comună), pentru o perioadă de maximum 3 luni, perioadă considerată necesară pentru întocmirea listei şi pentru care medicul de familie are încheiată o convenţie de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate este format din: 18

a) suma echivalentă cu media dintre salariul maxim şi cel minim prevăzute în sistemul sanitar bugetar pentru gradul profesional obţinut, la care se aplică ajustările prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. d) pct. 1 din prezentul ordin; b) suma pentru cheltuielile de administrare şi funcţionare a cabinetului medical, inclusiv pentru cheltuielile de personal aferente personalului angajat, cheltuielile cu medicamentele şi materialele sanitare pentru trusa de urgenţă, egală cu venitul medicului respectiv stabilit potrivit lit. a) înmulţit cu 1,5. ART. 8 Pentru calculul trimestrial al valorii definitive a unui punct pe serviciu, fondul anual aferent asistenţei medicale primare se defalchează pe trimestre. ART. 9 (1) Valoarea punctului "per capita", unică pe ţară, este în valoare de 3 lei, valabilă pentru luna iunie şi trimestrul III 2011 anul 2012. Pentru trimestrul IV 2011 valoarea punctului "per capita" va fi prevăzută în norme şi se calculează în funcţie de fondurile aprobate cu această destinaţie care să asigure valoarea punctului "per capita" din trimestrul III 2011. (2) Valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu medical este unică pe ţară, pentru anul 2012 este în valoare de 1,8 lei. (3) Valoarea definitivă a unui punct pentru plata pe serviciu medical se stabileşte trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare încheierii fiecărui trimestru, ca raport între fondul aferent trimestrului respectiv pentru plata pe serviciu a medicilor de familie şi numărul de puncte pe serviciu medical efectiv realizate cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 1 alin. (3), şi reprezintă valoarea definitivă a unui punct pe serviciu, unică pe ţară pentru trimestrul respectiv. Valoarea definitivă a unui punct pentru plata pe serviciu nu poate fi mai mică decât valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu. (4) Fondul trimestrial luat în calcul la stabilirea valorii definitive a unui punct per serviciu medical se determină astfel: Fondul aferent asistenţei medicale primare pentru trimestrul respectiv, din care se scade suma pentru plata per capita precum şi venitul cabinetelor medicale în care îşi desfăşoară activitatea medicii de familie nou-veniţi într-o localitate, pentru o perioadă de maximum 3 luni, perioadă pentru care medicul de familie are încheiată o convenţie de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate. ART. 10 (1) Suma cuvenită lunar medicilor de familie se calculează prin totalizarea sumelor rezultate ca urmare a înmulţirii numărului de puncte "per capita" efectiv realizate şi a numărului de puncte pe serviciu efectiv realizate cu valoarea pentru un punct "per capita", respectiv cu valoarea minimă garantată pentru un punct pe serviciu medical. (2) Suma cuvenită medicilor de familie pentru un trimestru se calculează prin totalizarea sumelor rezultate prin înmulţirea numărului de puncte "per capita" şi a numărului de puncte pe serviciu medical efectiv realizate în trimestrul respectiv cu valoarea punctului "per capita", respectiv cu valoarea definitivă a punctului pe serviciu medical. ART. 11 Lunar, medicul de familie transmite caselor de asigurări de sănătate, până la termenul prevăzut în contractul de furnizare de servicii medicale încheiat cu casa de asigurări de sănătate, prin reprezentantul legal, întreaga activitate efectiv realizată în luna anterioară, care se verifică de către casele de asigurări de sănătate în vederea decontării şi se validează conform prevederilor contractului-cadru şi a prezentelor norme. Nerespectarea termenului de raportare atrage după sine nedecontarea la termenele stabilite a sumelor cuvenite pentru activitatea desfăşurată de medicul respectiv pentru perioada aferentă. 19

ART. 12 Persoanele înscrise care doresc să îşi schimbe medicul de familie vor adresa o cerere de transfer, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 A la ordin, medicului de familie la care doresc să se înscrie, precizând numele medicului de la care pleacă. Medicul de familie primitor are obligaţia să anunţe în scris (prin poştă), în maximum 15 zile lucrătoare, medicul de familie de la care a plecat persoana. Medicul de familie de la care pleacă persoana are obligaţia să transmită fişa medicală în copie certificată prin semnătură şi parafă că este conform cu originalul, prin poştă, medicului primitor, în termen de 15 zile lucrătoare de la solicitare. Cabinetul medical de la care pleacă persoana păstrează originalul fişei medicale, conform prevederilor legale în vigoare. ART. 13 (1) Erorile de calcul constatate în cadrul unui trimestru se corectează la sfârşitul trimestrului, o dată cu recalcularea drepturilor băneşti cuvenite medicului de familie. (2) Erorile de calcul constatate după expirarea unui trimestru se corectează până la sfârşitul anului, astfel: suma corespunzătoare numărului de puncte plătit eronat, în plus sau în minus faţă de cel efectiv realizat, într-un trimestru anterior, se calculează în trimestrul în care s-a constatat eroarea, la valoarea punctului "per capita" şi la valoarea definitivă a punctului pe serviciu, stabilită pentru trimestrul în care s-a produs eroarea, sumele respective afectând fondul pentru calculul valorii definitive a punctului pentru trimestrul în care s-a constatat eroarea şi implicit valoarea definitivă a punctului pentru trimestrul respectiv. În situaţia în care după încheierea anului financiar precedent se constată erori de calcul aferente acestuia, sumele plătite în plus sau în minus se regularizează conform legii. (3) Eventualele erori de validare se regularizează trimestrial la nivelul caselor de asigurări de sănătate. ART. 14 Casele de asigurări de sănătate şi direcţiile de sănătate publică au obligaţia de a organiza trimestrial şi ori de câte ori este nevoie, întâlniri cu medicii de familie pentru a analiza aspecte privind calitatea furnizării serviciilor medicale în asistenţa medicală primară, precum şi respectarea prevederilor actelor normative în vigoare. Acestea vor informa asupra modificărilor apărute în actele normative şi vor stabili împreună cu medicii de familie măsurile ce se impun pentru îmbunătăţirea activităţii. Neparticiparea medicilor de familie la aceste întâlniri nu îi exonerează de răspunderea nerespectării hotărârilor luate cu acest prilej. ART. 15 (1) În aplicarea art. 39 alin. (1) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, cu modificările şi completările ulterioare, prin nerespectarea programului de lucru stabilit se înţelege absenţa nemotivată de la programul de lucru afişat pentru activitatea desfăşurată în cabinetul medical. (2) Absenţa motivată se ia în considerare pentru situaţiile prevăzute la art. 3 alin. (2), precum şi pentru următoarele situaţii: citaţii de la instanţele judecătoreşti sau alte organe care au dreptul, potrivit legii, de a solicita prezenţa la instituţiile respective, cu condiţia numirii unui înlocuitor pe bază de convenţie de reciprocitate sau convenţie de înlocuire, ale cărui număr de telefon şi adresă vor fi afişate la cabinetul medical, precum şi în cazul participării la manifestări organizate pentru obţinerea de credite EMC, în scopul realizării punctajului necesar acreditării de către CMR. Pentru aceste situaţii medicii de familie trebuie să depună la casa de asigurări de sănătate copia documentelor justificative. În cazul în care medicul titular al unui cabinet medical individual are angajat medic/medici de familie, pentru perioadele de absenţă prevăzute anterior poate fi înlocuit de medicul/medicii de familie angajat/angajaţi. 20

ART. 16 Casele de asigurări de sănătate decontează furnizorilor de servicii medicale din asistenţa medicală primară, care au competenţa şi dotarea necesară, ecografii generale (abdomen şi pelvis), la tarifele şi în condiţiile asistenţei medicale ambulatorii de specialitate pentru specialităţile paraclinice. Medicii de familie pot efectua aceste servicii numai ca o consecinţă a actului medical propriu, pentru persoanele asigurate din lista proprie/din lista constituită la sfârşitul lunii anterioare, în cazul medicilor de familie nou-veniţi într-o localitate care încheie cu casa de asigurări de sănătate convenţie de furnizare de servicii medicale, pentru care este necesar a se efectua aceste investigaţii în vederea stabilirii diagnosticului, dacă în cabinetele medicale în care aceştia îşi desfăşoară activitatea există aparatura medicală necesară; medicii de familie pot efectua ecografii generale numai dacă au obţinut competenţă confirmată prin ordin al ministrului sănătăţii. Numărul de investigaţii paraclinice contractat este orientativ, cu obligaţia încadrării în valoarea contractată. Efectuarea serviciilor medicale paraclinice se desfăşoară în cadrul unui program suplimentar, stabilit în afara programului de lucru contractat pentru serviciile medicale din asistenţa medicală primară. ART. 17 (1) Modificările ce pot interveni în activitatea unui cabinet medical din mediul urban, indiferent de forma de organizare a furnizorului, ca urmare a înfiinţării unui punct de lucru rezultat prin preluarea unui praxis nu pot face obiectul contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate. (2) Modificările ce pot interveni în activitatea unui cabinet medical din mediul rural, indiferent de forma de organizare a furnizorului, ca urmare a înfiinţării unui punct de lucru în mediul urban rezultat prin preluarea unui praxis, nu pot face obiectul contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate. ART. 18 Medicii de familie aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate acordă servicii medicale pe baza unei programări, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 44/53/2010 privind aprobarea unor măsuri de eficientizare a activităţii la nivelul asistenţei medicale ambulatorii în vederea creşterii calităţii actului medical în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

21

ANEXA 2 A

CERERE DE TRANSFER - model Nr. înregistrare ______________/____________ Unitatea sanitară ................................ CUI .............................................. Sediu (localitate, str. nr.) ..................... .................................................. Casa de Asigurări ................................ Nr. contract/conven ie ........................... Medic de familie ................................. (semnătură şi parafă) VIZAT*),

Domnule/Doamnă Doctor, Subsemnatul(a) _________________________, cetă enie ____________________, C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, data naşterii ________________________, domiciliat(ă) în ___________________ str. _________________ nr. _____, bl. _____, sc. ____, ap. _____, jud./sector __________, act de identitate ______________, seria ___________, nr. ___________, eliberat de __________________, la data _____________, telefon ___________________, solicit înscrierea mea pe lista dumneavoastră prin transfer de la medicul de familie ____________ din unitatea sanitară _________________ str. ___________________ nr. _____ jud./sector ___________ Declar pe propria răspundere că nu solicit transferul mai devreme de 6 luni calendaristice de la ultima înscriere. Anexez prezentei cereri documentele justificative care atestă calitatea de asigurat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare (se va bifa numai de către persoanele asigurate). Răspund de exactitatea datelor cuprinse în prezenta cerere, pe care o semnez. Data: / / Semnătura:

Domnului/Doamnei Doctor -----------*) Se completează cu datele unită ii sanitare în care îşi desfăşoară activitatea medicul de familie pe lista căruia se solicită transferul, respectiv semnătura şi parafa acestuia.

22

ANEXA 2 B Furnizor de servicii medicale ..................... Sediul social/Adresa fiscală ...................... DECLARAŢIE Subsemnatul(a)*1 ...................... legitimat (a) cu B.I./C.I. seria .........., nr. ............., în calitate de reprezentant legal, cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii, declar pe propria răspundere că datele de identificare a persoanelor înscrise pe lista cuprinzând persoanele beneficiare ale pachetelor de servicii medicale, depusă în format electronic la Casa de Asigurări de Sănătate ................. în vederea încheierii contractului de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară pentru anul 2011 este valabilă şi conformă cu evidenţele proprii existente la data de*2 ......................... Subsemnatul(a)*3 ...................... legitimat (a) cu B.I./C.I. seria .........., nr. ............., în calitate de reprezentant legal, cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii, declar pe propria răspundere, că datele de identificare a persoanelor înscrise pe lista/listele cuprinzând persoanele beneficiare ale pachetelor de servicii medicale depusă/depuse în format electronic la Casa de Asigurări de Sănătate .............. în vederea încheierii contractului de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară pentru anul 2011 este valabilă şi conformă cu evidenţele proprii existente la data de*4 ................, pentru următorii medici de familie: .......................................................... NOTĂ: *1 Pentru cabinetele medicale individuale *2, *4 Se va trece data la care a încetat termenul de valabilitate a contractului anterior *3 Pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale: - cabinet asociat sau grupat - societate civilă medicală - unitate medico-sanitară cu personalitate juridică, înfiinţată potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - cabinet care funcţionează în structura sau în coordonarea unei unităţi sanitare aparţinând ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie

Data .....................

Reprezentant legal (semnătura şi ştampila

23

ANEXA 3 - model CONTRACT DE FURNIZARE de servicii medicale în asistenţa medicală primară I. Părţile contractante Casa de Asigurări de Sănătate ................., cu sediul în municipiul/oraşul ................., str. ................... nr. ......, judeţul/sectorul .................., tel./fax .............., reprezentată prin preşedinte - director general ..................., şi Cabinetul medical de asistenţă medicală primară ................., organizat astfel: - cabinet individual ......................, cu sau fără punct secundar de lucru ....................., reprezentat prin medicul titular ................ - cabinet asociat sau grupat .............., cu sau fără punct secundar de lucru ....................., reprezentat prin medicul delegat ................ - societate civilă medicală ..............., cu sau fără punct secundar de lucru ....................., reprezentată prin administratorul ............... - unitate medico-sanitară cu personalitate juridică, înfiinţată potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ..................., reprezentată prin ..........., - cabinet care funcţionează în structura sau în coordonarea unei unităţi sanitare aparţinând ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie ................., cu sau fără punct secundar de lucru .............., reprezentat prin ................. având sediul cabinetului medical în municipiul/oraşul/comuna ................, str. ............... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ...., judeţul/sectorul ....................., telefon fix/mobil ..................., adresă e-mail .................., şi sediul punctului secundar de lucru în localitatea ................., str. ............ nr. ..., telefon fix/mobil ............., adresă e-mail ..............., II. Obiectul contractului ART. 1 Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea de servicii medicale în asistenţa medicală primară, conform Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ………….. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010. III. Servicii medicale furnizate ART. 2 Serviciile medicale furnizate în asistenţa medicală primară sunt cuprinse în pachetul de servicii medicale de bază, în pachetul minimal de servicii medicale şi în pachetul de servicii pentru persoanele care se asigură facultativ pentru sănătate, prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ………….. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, cu modificările şi completările ulterioare. ART. 3 Furnizarea serviciilor medicale se face, pentru persoanele care beneficiază de serviciile medicale prevăzute în pachetele de servicii medicale, pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European, titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiari ai formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. 883 al 24

Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, respectiv în baza Regulamentului CEE nr. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii, după caz precum şi pentru pacienţii din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale, de către următorii medici de familie: 1. ................, având un număr de .............. persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale, un număr de ................. persoane beneficiare ale pachetului facultativ de servicii medicale, un număr de ................ persoane beneficiare ale pachetului de servicii medicale de bază, înscrise pe lista proprie; 2. ................, având un număr de .............. persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale, un număr de ................. persoane beneficiare ale pachetului facultativ de servicii medicale, un număr de ................ persoane beneficiare ale pachetului de servicii medicale de bază, înscrise pe lista proprie; 3. ................, având un număr de .............. persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale, un număr de ................. persoane beneficiare ale pachetului facultativ de servicii medicale, un număr de ................ persoane beneficiare ale pachetului de servicii medicale de bază, înscrise pe lista proprie; IV. Durata contractului ART. 4 Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la 31 decembrie 2012. ART. 5 Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul părţilor pe toată durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, cu modificările şi completările ulterioare. V. Obligaţiile părţilor A. Obligaţiile casei de asigurări de sănătate ART. 6 Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligaţii: a) să încheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală primară, autorizaţi şi evaluaţi şi să facă publică în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractelor, prin afişare pe pagina web şi la sediul casei de asigurări de sănătate, lista nominală a acestora, cuprinzând denumirea fiecăruia şi să actualizeze permanent această listă în funcţie de modificările apărute, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data operării acestora, conform legii; b) să deconteze furnizorilor de servicii medicale, la termenele prevăzute în contract, pe baza facturii însoţite de documente justificative, prezentate atât pe suport hârtie cât şi în format electronic, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, contravaloarea serviciilor medicale contractate, efectuate, raportate şi validate conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012, aprobat prin H.G. nr. 1389/2010, cu modificările şi completările ulterioare; c) să informeze furnizorii de servicii medicale cu privire la condiţiile de contractare a serviciilor medicale suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate precum şi la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative, prin publicare pe pagina web a casei de asigurări de sănătate; d) să informeze în prealabil într-un număr de zile similar celui prevăzut la art. 4 alin. (1) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de 25

pentru asiguraţii care se află în evidenţa Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării.2012. cât şi pe serviciu. cât şi în format electronic. în condiţii grele şi foarte grele. iar lunar. 1389/2010. valorile fondurilor aprobate în trimestrul respectiv pentru plata punctelor "per capita" şi per serviciu. confirmarea calităţii de asigurat se face de către casele de asigurări de sănătate judeţene sau a municipiului Bucureşti. prin afişare atât la sediul caselor de asigurări de sănătate. 26 . Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti. h) să facă publică valoarea definitivă a punctului pe serviciu rezultată în urma regularizării trimestriale. în condiţiile legii. potrivit prevederilor legale în vigoare. notificarea privind măsurile dispuse se transmite furnizorului de către casa de asigurări de sănătate în termen de maxim 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la casa de asigurări de sănătate. g) să confirme sub semnătură. să comunice în scris şi sub semnătură lista cu persoanele care nu mai îndeplinesc condiţiile de asigurat şi persoanele nou-asigurate intrate pe listă. cu modificările şi completările ulterioare. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi a Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor. i) să ţină evidenţa distinctă a persoanelor asigurate de pe listele medicilor de familie cu care au încheiate contracte de furnizare de servicii medicale. f) să înmâneze la momentul finalizării controlului procesele-verbale de constatare furnizorilor de servicii medicale sau. precum şi numărul total naţional de puncte realizate atât "per capita". e) să acorde furnizorilor de servicii medicale sume care să ţină seama şi de condiţiile de desfăşurare a activităţii în zone izolate. după caz. În cazul în care controlul este efectuat de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau cu participarea acesteia. cât şi pe pagina electronică a acestora. începând cu ziua următoare transmiterii acesteia de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . furnizorii de servicii medicale cu privire la condiţiile de acordare a serviciilor medicale şi cu privire la orice intenţie de schimbare în modul de acordare a acestora. respectiv cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor. pe bază de tabel centralizator transmis lunar atât pe suport hârtie. Ordinii Publice. precum şi contravaloarea unor servicii medicale. j) să informeze asiguraţii cu privire la dreptul acestora de a efectua controlul medical. Pentru persoanele asigurate care se află în evidenţa caselor de asigurări de sănătate judeţene sau a municipiului Bucureşti şi care sunt înscrise pe listele medicilor de familie aflaţi în relaţie contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării. Construcţiilor şi Turismului. în funcţie de casele de asigurări de sănătate la care aceştia se află în evidenţă. Ordinii Publice. să le comunice acestora notele de constatare întocmite în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data prezentării în vederea efectuării controlului. Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi de Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor. prin toate mijloacele de care dispun. confirmarea calităţii de asigurat se face de Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării. cât şi în format electronic. prin intermediul paginii web a casei de asigurări de sănătate precum şi prin e-mail la adresele comunicate oficial de către furnizori cu excepţia situaţiilor impuse de actele normative. k) să recupereze de la furnizorii care au acordat servicii medicale sumele reprezentând contravaloarea acestor servicii. Ordinii Publice. lista persoanelor asigurate înscrise pe listă. în vederea actualizării listelor medicilor de familie. pe bază de tabel centralizator transmis lunar atât pe suport hârtie. pentru care sunt stabilite drepturi suplimentare. Construcţiilor şi Turismului şi care sunt înscrişi pe listele medicilor de familie care au contracte cu casele de asigurări de sănătate judeţene sau a municipiului Bucureşti. Construcţiilor şi Turismului. la începutul contractului anual. afişat pe pagina web a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

de reşedinţă a acestuia. prevăzute în lista serviciilor medicale pentru care plata se efectuează prin tarif pe serviciu medical în condiţiile stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . la solicitarea părinţilor sau a aparţinătorilor legali. după caz. p) să deducă spre soluţionare organelor abilitate situaţiile în care constată neconformitatea documentelor depuse de către furnizori. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. prevenţie. B. să actualizeze lista proprie în funcţie de comunicările transmise de casele de asigurări de sănătate. să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului şi a furnizorului. …………. curative. 3. 1389/2010. de reşedinţă a acestora. 6. să acorde servicii medicale de profilaxie. de urgenţă şi de suport în limita competenţei profesionale. în condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. şi să comunice aceste modificări caselor de asigurări de sănătate. Obligaţiile furnizorului de servicii medicale ART.2012. să înscrie pe lista proprie gravidele şi lehuzele neînscrise pe lista unui medic de familie. după caz.. m) să contracteze servicii medicale. să înscrie din oficiu copiii care nu au fost înscrişi pe lista unui medic de familie odată cu prima consultaţie a copilului bolnav în localitatea de domiciliu sau. pentru a căror corectitudine furnizorii depun declaraţii pe proprie răspundere. în situaţia în care nu au fost îndeplinite condiţiile pentru ca asiguraţii să beneficieze de aceste servicii. …………. 4. Sumele astfel obţinute se utilizează conform prevederilor legale în vigoare.2012. Nou-născutul va fi înscris pe lista medicului de familie care a îngrijit gravida. o) să aducă la cunoştinţa furnizorilor de servicii medicale cu care se află în relaţie contractuală numele şi codul de parafă ale medicilor care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. 1389/2010. materiale sanitare şi dispozitive medicale acordate de alţi furnizori aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate în baza biletelor de trimitere eliberate de către aceştia. să nu refuze înscrierea pe listă a copiilor. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . să comunice caselor de asigurări de sănătate datele de identificare a persoanelor cărora li s-au acordat serviciile medicale. în funcţie de mişcarea lunară. 2. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.medicamente cu şi fără contribuţie personală. dacă părinţii nu au altă opţiune exprimată în scris. raportate şi validate. 7 Furnizorul de servicii medicale are următoarele obligaţii: 1. l) să contracteze. respectiv să deconteze contravaloarea investigaţiilor medicale paraclinice numai dacă medicii de familie au competenţa legală necesară şi au în dotarea cabinetului aparatura medicală corespunzătoare pentru realizarea acestora. respectiv să deconteze serviciile medicale efectuate. 27 . 5. la prima consultaţie în localitatea de domiciliu sau. să actualizeze lista proprie cuprinzând persoanele înscrise ori de câte ori apar modificări în cuprinsul acesteia.. imediat după naşterea copilului. n) să monitorizeze perioadele de absenţă a medicilor de familie pentru care înlocuirea se asigură pe bază de reciprocitate pentru perioada cumulată de maximum 60 de zile calendaristice pe an.

responsabilitatea prescrierii revine exclusiv medicului/medicilor care a/au indicat tratamentul. după caz. să furnizeze tratamentul adecvat şi să prescrie medicamentele cu şi fără contribuţie personală. 11. dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la furnizor. să respecte dreptul asiguratului de a-şi schimba medicul de familie după expirarea a cel puţin 6 luni de la data înscrierii pe lista acestuia. sunt obligaţi să comunice recomandările formulate. în situaţia în care nu se respectă această obligaţie. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012. să reînnoiască pe toată perioada de derulare a contractului. 1389/2010. Modelul formularului tipizat de scrisoare medicală este cel stabilit în anexa nr. 1389/2010. aprobat prin H. Excepţie fac situaţiile în care pacientul urmează o schemă de tratament stabilită pentru o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice. precum şi investigaţii paraclinice numai ca o consecinţă a actului medical propriu. informând în prealabil asiguratul despre tipurile şi efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie. precum şi medicul de medicina muncii. casa de asigurări de sănătate cu care furnizorul a încheiat contract de furnizare de servicii medicale va efectua actualizarea listei medicului de familie de la care asiguratul doreşte să plece. prin eliminarea asiguratului de pe listă. să prescrie medicamente cu sau fără contribuţie personală şi după caz. folosind exclusiv formularul tipizat de scrisoare medicală. iar la externarea din spital.G. 9. la sesizarea asiguratului. precum şi situaţiile în care medicul de familie prescrie medicamente la recomandarea medicului de medicina muncii. 10.G. conform celor de mai sus. medicul de familie prescrie medicamentele recomandate de către alţi medici aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor. nr. nr. 28 . dovada de evaluare a furnizorului. 38 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. care este formular cu regim special. aprobat prin H. numai dacă acestea au fost comunicate pe baza scrisorii medicale. pentru unele materiale sanitare. unele materiale sanitare. în situaţia în care medicul de familie prescrie medicamente cu şi fără contribuţie personală la recomandarea altor medici. cu obligaţia ca acesta să conţină explicit toate elementele prevăzute în scrisoarea medicală.7. Schimbarea medicului de familie se face pe baza cererii de transfer. de care beneficiază asiguraţii corespunzătoare denumirilor comune internaţionale aprobate prin hotărâre a Guvernului. 8. cu modificările şi completările ulterioare. prin prescrierea primei reţete pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală şi. să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. recomandările vor fi comunicate utilizânduse formularul tipizat de scrisoare medicală sau biletul de ieşire din spital. să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate. cu modificările şi completările ulterioare Pentru persoanele care se încadrează în "Programul pentru compensarea în procent de 90% a preţului de referinţă al medicamentelor acordate pensionarilor cu venituri realizate numai din pensii de până la 700 lei/lună". unic pe ţară. medicul de specialitate din ambulatoriu. iniţiată de către medicul de specialitate aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012. conform modelului şi condiţiilor prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. Pentru aceste cazuri.

39 B la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. precum şi intimitatea şi demnitatea acestora. să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate. să factureze lunar. 18. conform prevederilor actelor normative referitoare la sistemul de asigurări sociale de sănătate. program asumat prin prezentul contract şi care se depune la casa de asigurări de sănătate la dosarul de contractare. pentru cazurile prezentate ca urmare a situaţiilor în care le-au fost aduse prejudicii sau daune sănătăţii de către alte persoane. ori de câte ori se solicită în timpul programului de lucru. în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate. respectiv beneficiari ai formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. 15. în limita competenţei şi a dotărilor existente. să anunţe casa de asigurări de sănătate despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale. respectiv cele privind evidenţele obligatorii. b) programul de lucru va avea avizul conform al direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti. 16. al cărui model este prevăzut în anexa nr. 21. cu modificările şi completările ulterioare.bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării. şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării contractului. a) să respecte programul de lucru şi să îl comunice casei de asigurări de sănătate. să asigure utilizarea formularelor cu regim special unice pe ţară . atât pe suport hârtie cât şi în format electronic. 29 . 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementărilor legale în vigoare.G. respectiv în baza Regulamentului CEE nr. 1389/2010. în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. să informeze asiguraţii cu privire la obligaţiile furnizorului de servicii medicale şi ale asiguratului referitoare la actul medical. activitatea realizată conform contractului de furnizare de servicii medicale. să completeze corect şi la zi formularele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. aprobat prin H. 14. după caz precum şi din alte state cu care România a încheiat acorduri. nr. să asigure acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă medico-chirurgicală.12. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012. 17. 20. 13. factura este însoţită de documentele justificative privind activităţile realizate. să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi. la sediul furnizorului. înţelegeri. în maximum 5 zile calendaristice de la data producerii modificării. care se depune la casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 30 de zile de la data semnării contractului. în baza unui formular. convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii care au dreptul şi beneficiază de servicii medicale pe teritoriul României de la furnizori aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate în perioada de valabilitate a cardului. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii. în mod distinct pentru asiguraţi. pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European. 19. pentru persoanele cărora li s-a acordat asistenţă medicală pentru accidente de muncă şi boli profesionale. cele cu regim special şi cele tipizate. să raporteze casei de asigurări de sănătate datele necesare pentru urmărirea desfăşurării activităţii în asistenţa medicală.

nr. rezultatele investigaţiilor efectuate în regim ambulatoriu. convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii. în condiţiile stabilite în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. să respecte protocoalele de practică pentru prescrierea. în perioada de valabilitate a cardului. 33.G. medicul va menţiona pe biletul de trimitere că a anexat rezultatele investigaţiilor şi va informa asiguratul asupra obligativităţii de a le prezenta medicului căruia urmează să i se adreseze. fie coplata pentru alte servicii medicale de care au beneficiat asiguraţii. să recomande dispozitive medicale de protezare stomii şi incontinenţă urinară numai ca urmare a scrisorii medicale comunicată de către medicul de specialitate aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. precum şi data la care au fost efectuate. să asigure eliberarea actelor medicale. să utilizeze Sistemul informatic unic integrat. pentru completarea tabloului clinic al pacientului pentru care face trimiterea. să utilizeze sistemul de raportare în timp real. 26. să încaseze de la asiguraţi contravaloarea serviciilor medicale la cerere. înţelegeri. să încaseze sumele reprezentând fie contribuţia personală pentru unele servicii medicale. să afişeze într-un loc vizibil programul de lucru. să asigure acordarea de servicii medicale asiguraţilor fără nici o discriminare. 1389/2010. fax. În situaţia în care se utilizează un alt sistem informatic acesta trebuie să fie compatibil cu Sistemul informatic unic integrat. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială respectiv în baza Regulamentului CEE nr. 28. să asigure acordarea asistenţei medicale necesară titularilor cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European. precum şi datele de contact ale acesteia: adresă. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale. începând cu data la care acesta va fi pus în funcţiune. 32. respectiv beneficiarilor formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. aprobat prin H. 30.în aceste situaţii furnizorii de 30 . elaborate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. caz în care furnizorii sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea în procesul de transmitere a datelor. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012. e-mail. inclusiv pentru situaţiile programabile dacă asiguratul solicită efectuarea serviciilor respective înaintea datei programate . 24. în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România. conform dispoziţiilor legale. să asigure acordarea serviciilor medicale prevăzute în pachetele de servicii medicale. telefon. să acorde cu prioritate asistenţă medicală femeii gravide şi sugarilor.22. 27. să întocmească bilet de trimitere către societăţi de turism balnear şi de recuperare şi să consemneze în acest bilet sau să ataşeze în copie. 23. 31. folosind formele cele mai eficiente de tratament. numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală. cu modificările şi completările ulterioare. să acorde asistenţă medicală pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii. 25. monitorizarea şi decontarea tratamentului în cazul unor afecţiuni. după caz. 29. pagină web. în situaţia ataşării la biletul de trimitere a rezultatelor investigaţiilor.

să solicite începând cu data implementării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate acest document titularilor acestuia în vederea acordării serviciilor medicale. acesta are obligaţia de a solicita consimţământul informat al părintelui pentru utilizarea. 41. să completeze formularele cu regim special utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate . ce au fost efectuate/eliberate de alţi furnizori în baza acestor formulare şi decontate de casele de asigurări de sănătate din fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. respectiv al excluderii medicului/medicilor din contractul/convenţia încheiat(ă) cu casa de asigurări de sănătate. să organizeze la nivelul cabinetului evidenţa bolnavilor cu afecţiunile cronice prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 44. să asigure realizarea altor vaccinări recomandate şi reglementate de Ministerul Sănătăţii ca acţiuni prioritare de sănătate publică. conform prevederilor legale în vigoare. 40. prescripţie medicală. 34. în condiţiile legii. respectiv administrarea vaccinului recomandat. 37.. să întocmească liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile. furnizorii de servicii medicale din asistenţa medicală primară sunt obligaţi să anunţe casa de asigurări de sănătate referitor la predarea documentelor medicale. …………. să recomande asiguraţilor tratamentul adecvat şi eficient. să asigure utilizarea formularului de bilet de trimitere pentru investigaţii paraclinice. 42. să efectueze şi să raporteze vaccinările obligatorii prevăzute în cadrul Programului naţional de imunizare al Ministerului Sănătăţii. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . În cazul nerespectării acestei obligaţii. să informeze persoanele asigurate în vârstă de peste 18 ani înscrise pe lista sa cu privire la dreptul acestora de a efectua un control medical pentru prevenirea bolilor cu consecinţe majore în morbiditate şi mortalitate. care este formular cu regim special unic pe ţară şi să recomande investigaţiile paraclinice în concordanţă cu diagnosticul.lista. 1389/2010şi să raporteze această evidenţă casei de asigurări de sănătate. cu toate datele pe care acestea trebuie să le cuprindă conform prevederilor legale în vigoare. 39. 36. cu respectarea condiţiilor privind modalităţile de prescriere a medicamentelor. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării. către medicul/medicii de familie pentru care au optat persoanele care au fost înscrise pe listele medicului/medicilor şi care nu se mai află în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. 35. conform prevederilor legale în vigoare. cât şi modificările ulterioare privind mişcarea lunară a bolnavilor cronici. 31 . în cazul încetării/rezilierii contractului/convenţiei.2012. casele de asigurări de sănătate recuperează de la aceştia contravaloarea serviciilor medicale recomandate/medicamentelor cu şi fără contribuţie personală prescrise. în cazul în care medicul recomandă părintelui efectuarea unui alt tip de vaccin decât cel asigurat în cadrul Programului naţional de imunizare. bilet de trimitere pentru investigaţiile paraclinice. să informeze părinţii asupra vaccinărilor şi tipurilor de vaccinuri acordate în cadrul Programului naţional de imunizare al Ministerului Sănătăţii. 38.servicii medicale nu au dreptul de a elibera bilete de trimitere sau prescripţii medicale utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. dacă este cazul. atât la contractare . 43.

. 1389/2010. a). aprobat prin H. unică pe ţară. c) din anexa nr..medic care nu a promovat un examen de specialitate ... nr..unitate administrativ-teritorială/zonă (oraş.. 1.. Medic nou-venit în localitate . aprobat prin H. Numărul total de puncte calculat conform art.. 1 alin.. nr.serviciile medicale acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate... se va trece sporul de zonă pentru fiecare situaţie... 32 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .G.....4. indiferent de punctajul obţinut potrivit Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr..G. Valoarea punctului "per capita". 1389/2010. aprobat prin H...... 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr... 31 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .... cu modificările şi completările ulterioare: DA/NU . Modalităţi de plată ART. din anexa nr.5.. 1.. comună) ... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. respectiv pentru localitatea/localităţile unde se află punctul/punctele de lucru.2. 8 Modalităţile de plată în asistenţa medicală primară sunt: 1..prin tarif pe persoană asigurată 1... pentru cabinetele cu punct/puncte de lucru se stabileşte un spor de zonă diferit pentru localitatea unde se află cabinetul. cu modificările şi completările ulterioare...... Plata "per capita" se face conform art. 1... 32 .. 1389/2010. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.% -----------*) Pentru cabinetele medicale din mediul rural din aria Rezervaţiei biosferei Delta Dunării... se aplică un procent de majorare de 100%. (2) lit..2012 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.. (2) din anexa nr.2012. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr... 1 alin.......% . până la .. 1 alin. în condiţiile prevederilor art... cu modificările şi completările ulterioare. cu modificările şi completările ulterioare. este în valoare de 3 lei.în sistemul de asigurări sociale de sănătate.G. (2) lit. Medic nou-venit în localitate . ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012.1.. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012.... 1389/2010.. în condiţiile prevederilor art. comună) . 1389/2010..3. nr.în sistemul de asigurări sociale de sănătate. care încheie contract după expirarea convenţiei de furnizare de servicii medicale încheiată pe o perioadă de 3 luni: DA/NU . valabilă pentru anul 2012.. c). Perioada de plată în condiţiile prevederilor art.. 1.... ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012. Plata "per capita" .. b) sau lit.unitate administrativ-teritorială/zonă (oraş. VI....medic primar ..%*) b) cu gradul profesional: . în condiţiile în care.... cu modificările şi completările ulterioare: de la . ………. se ajustează în raport: a) cu condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea medicul de familie: . după caz.

Plata prin tarif pe serviciu medical.x 0. 1389/2010.000 . puncte 2.5 de decontat Număr persoane asigurate înscrise d) În situaţia în care cabinetul medical se află într-o zonă/unitate administrativteritorială.2. cu modificările şi completările ulterioare: 33 . numărul total de puncte se calculează după cum urmează: Nr. puncte număr de (4. în condiţiile în care totalul persoanelor asigurate înscrise pe listă este mai mic sau egal cu 4.5 per capita realizate număr persoane asigurate înscrise de decontat c) pentru cabinetele medicale individuale care au angajat unul sau mai mulţi medici. în condiţiile în care totalul persoanelor asigurate înscrise pe listă depăşeşte 4. puncte 2.000. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. pentru unele servicii medicale prevăzute în pachetele de servicii medicale. aprobat prin H.200 per capita = număr de puncte realizate x -----------------------------------------------de decontat Număr persoane asigurate înscrise la care se adaugă suplimentar un număr de puncte care se calculează astfel: (număr de asiguraţi înscrişi . nr. 1 alin.200 per capita = număr de puncte realizate x ----------------------------------------------------de decontat Număr persoane asigurate înscrise la care se adaugă suplimentar un număr de puncte care se calculează astfel: (număr de asiguraţi înscrişi .5 per capita realizate număr persoane asigurate înscrise de decontat 2.200 şi numărul de asiguraţi pe listă. numărul total de puncte se calculează după cum urmează: Nr.200 per capita = număr de puncte realizate x ---------------------------------------------de decontat Număr persoane asigurate înscrise la care se adaugă suplimentar un număr de puncte care se calculează astfel: Nr. puncte = număr de puncte x ---------------------------------------------------.G.200) Nr. 23 alin. (3) lit. (3) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012. servicii nominalizate la art. numărul total de puncte se calculează după cum urmează: Nr. plata per capita se realizează după cum urmează: a) numărul total de puncte rezultat în raport cu numărul de persoane asigurate din listă şi structura pe grupe de vârstă se înmulţeşte cu raportul dintre 2. 1389/2010.2). cu modificările şi completările ulterioare. cu deficit din punct de vedere al prezenţei medicului de familie stabilită de comisia prevăzută la art. puncte 2.200. astfel: Nr.x 0. În situaţia în care numărul de persoane asigurate înscrise pe lista medicului de familie depăşeşte 2.2. puncte 2. nr.G. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012.200) per capita = puncte realizate x ------------------------------------------------.200 per capita = număr de puncte realizate x ----------------------------------------------de decontat Număr persoane asigurate înscrise b) pentru cabinetele medicale individuale care au angajat unul sau mai mulţi medici.2. puncte = număr de puncte x ---------------------------------------------------. c) din anexa nr. cuantificat în puncte. aprobat prin H.200) Nr.000.x 0.

....... Program de lucru ........2......G..................................................................... Asistent medical Nume .... 2 se face conform art.............................................................................. Valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu medical este unică pe ţară în valoare de 1..........1.............. Codul de parafă al medicului ........... cu modificările şi completările ulterioare........ Prenume ....... Medic de familie angajat*) Nume . potrivit contractelor încheiate între furnizorii de servicii medicale din asistenţa medicală primară şi casele de asigurări de sănătate..... Asistent medical Nume ............................................ Prenume . c) .................................... Cod numeric personal ........... Cod numeric personal ............................ Grad profesional ..................... 1389/2010................................................................... Medic de familie angajat*) Nume ........................... 1................. în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la încheierea fiecărei luni contravaloarea serviciilor medicale furnizate............. Plata pe serviciu medical pentru serviciile enunţate la pct.................................................................................................................... ... Prenume ....................... b) Medic de familie Nume ..................... Program de lucru ................................................................................................................... Prenume ...................................................... Cod numeric personal ................. Prenume ..............2..... Codul de parafă al medicului ............ 2...... -----------*) În cazul cabinetelor medicale individuale........................................................ -----------*) În cazul cabinetelor medicale individuale.......... Codul de parafă al medicului .......................... Program de lucru .. Codul de parafă al medicului .....................se completează pentru fiecare cabinet medical şi medic de familie din componenţa cabinetului medical cu care s-a încheiat contractul: a) Medic de familie Nume ............ 2.........................................................8 lei.............................................................. ART................................ 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr............. nr....... Prenume ........................ Grad profesional .................... 2............ ........... 3.. Cod numeric personal ......................................... aprobat prin H...... în limita fondurilor aprobate 34 ............................... Program de lucru . ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012........................ Grad profesional ....................................................................... Grad profesional ....................... Clauze speciale ... Cod numeric personal .. 9 (1) Casele de asigurări de sănătate au obligaţia să deconteze......................... (3) din anexa nr.......... 1....... 1 alin.................. Cod numeric personal ......................

12. Toate documentele necesare decontării se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate prin semnătura reprezentanţilor legali ai furnizorilor. (6) Reţinerea sumei conform prevederilor alin.. (8) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condiţiile alin. 32. nu au fost efectuate .. pentru luna în care s-au produs aceste situaţii pentru medicii de familie la care se înregistrează aceste situaţii.cu recuperarea contravalorii acestor servicii.. (5) În cazul în care în derularea contractului se constată. 7 pct.. 1. pe baza documentelor necesare decontării serviciilor medicale furnizate în luna anterioară. inclusiv prescriere de medicamente cu şi fără contribuţie personală din partea asiguratului fără aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate/Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. 23. se diminuează valoarea punctului per capita. la prima constatare se diminuează cu 10% valoarea punctului per capita. 35 . 4. b) la a doua constatare. 37. cu 10%. (4) şi (5) se face prin plata directă sau executare silită pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. în vederea decontării acestora. 16. 15. că serviciile raportate conform contractului. cu 10%.. pentru luna în care s-au produs aceste situaţii pentru medicii de familie la care se înregistrează aceste situaţii... în urma controlului efectuat de către serviciile specializate ale caselor de asigurări de sănătate. 17. precum şi transcrierea de prescripţii medicale pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală a asiguratului şi pentru unele materiale sanitare. depuse lunar de către furnizor la casa de asigurări de sănătate. 10 Serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract trebuie să respecte criteriile privind calitatea serviciilor medicale. precum şi prescrieri de medicamente cu şi fără contribuţie personală din partea asiguratului şi ale unor materiale sanitare şi/sau recomandări de investigaţii paraclinice. 28. 11. (4) şi (5) se utilizează conform prevederilor legale în vigoare. la data de . se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. în derularea contractului. se aplică următoarele sancţiuni: a) la prima constatare. (3). b) la a doua constatare.. Calitatea serviciilor ART. 29. medicilor de familie la care acestea au fost înregistrate. (2) Până la data de 30 a lunii următoare încheierii trimestrului se face decontarea drepturilor băneşti ale medicilor de familie ca urmare a regularizărilor în funcţie de valoarea definitivă a punctului pe serviciu medical. 27. 22. (7) Recuperarea sumei conform prevederilor alin. avertisment scris. 6.. în alte condiţii decât cele prevăzute la art. la valoarea pentru un punct "per capita" respectiv la valoarea minimă garantată pentru un punct pe serviciu medical. 26.cu această destinaţie. (4) şi (5) se face din prima plată care urmează a fi efectuată. se diminuează valoarea punctului per capita. 35. (4) În cazul în care. 9. precum şi de investigaţii paraclinice care sunt consecinţe ale unor acte medicale prestate de alţi medici. (3). (3) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea programului de lucru prevăzut în prezentul contract.. (4) şi (5) casele de asigurări de sănătate ţin evidenţa distinct pe fiecare medic de familie. avertisment scris. 7 pct. 41. elaborate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. care nu sunt în conformitate cu reglementările legale în vigoare aplicabile în domeniul sănătăţii. 31. 10. pentru furnizorii care sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. 5. 13. 19.. pentru luna în care s-au produs aceste situaţii. 21. VII. (3). 20. (9) Pentru cazurile prevăzute la alin. 25. 42 şi 43 se aplică următoarele sancţiuni: a) la prima constatare... acolo unde este cazul. 39. 2.. 3.. 24. (3).

9 alin. c) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar. Sunt considerate ca forţă majoră. Clauză specială ART. împrejurări ca: război. e) nerespectarea termenelor de depunere a facturilor însoţite de documentele justificative privind activităţile realizate conform prezentului contract. respectiv de la încetarea valabilităţii acesteia/acestuia. partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen. în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data aprobării acestei măsuri. Încetarea. 9 alin. intervenită după data semnării contractului şi care împiedică executarea acestuia. respectiv municipiul Bucureşti. în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor realizate. revoluţie. (3) şi (4) pentru oricare situaţie. Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră. În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni. respectiv 3 luni într-un an. printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate. b) dacă din motive imputabile furnizorului acesta îşi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice. Răspunderea contractuală ART. IX. este considerată ca forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. X. f) odată cu prima constatare după aplicarea în cursul unui an a măsurilor prevăzute la art. rezilierea şi suspendarea contractului ART. în cazul celorlalte forme de organizare a cabinetelor medicale. precum şi o dată cu prima constatare după aplicarea măsurii prevăzută la art. contractul se modifică în mod corespunzător prin excluderea medicului/medicilor la care s-a constatat nerespectarea nejustificată a programului de lucru timp de 3 zile consecutive. Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile calendaristice de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul judeţ. 11 Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale partea în culpă datorează celeilalte părţi daune-interese. 13 Contractul de furnizare de servicii medicale se reziliază de plin drept. de asemenea. g) dacă se constată nerespectarea programului de lucru prevăzut în contract prin lipsa nejustificată a medicului timp de 3 zile consecutive în cazul cabinetelor medicale individuale. ca urmare a constatării următoarelor situaţii: a) dacă furnizorul de servicii medicale nu începe activitatea în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnării contractului de furnizare de servicii medicale. pentru o perioadă de două luni consecutive în cadrul unui trimestru. d) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a dovezii de evaluare a furnizorului. fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului. de la încetarea acestui caz. embargo. în sensul acestei clauze.VIII. 12 Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor. i) refuzul furnizorului de a pune la dispoziţia organelor de control ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ale caselor de asigurări de sănătate toate documentele justificative care atestă furnizarea serviciilor raportate în vederea decontării şi cele de evidenţă financiar-contabilă a serviciilor furnizate conform contractelor încheiate şi documentele justificative privind sumele decontate din Fondul naţional unic de asigurări 36 . prin care să se certifice realitatea şi exactitatea faptelor şi împrejurărilor care au condus la invocarea forţei majore şi. cutremur. marile inundaţii. (5).

14 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale încetează în următoarele situaţii: a) de drept la data la care a intervenit una din următoarele situaţii: a1) furnizorul de servicii medicale îşi încetează activitatea în raza administrativteritorială a casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală. b) din motive imputabile furnizorului. (3) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate se modifică prin excluderea din contract a uneia sau mai multor persoane înregistrată/înregistrate în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate şi care desfăşoară activitate sub incidenţa acestuia la furnizorii respectivi. f) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al casei de asigurări de sănătate. desfiinţare sau reprofilare a furnizorului de servicii medicale. în cazul în care contractul încetează/se modifică din nou. a3) încetarea definitivă a activităţii casei de asigurări de sănătate. casele de asigurări de sănătate nu vor mai încheia contracte cu furnizorii respectivi. ART. (1) lit. a4) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual iar cabinetul nu poate continua activitatea în condiţiile legii. (3) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. cu modificările şi completările ulterioare. se poate face printr-o notificare scrisă privind următoarea situaţie: în cazul în care numărul persoanelor înscrise la un medic de familie se menţine timp de 6 luni consecutiv la un nivel mai mic cu 20% din numărul minim stabilit pe unitate administrativ-teritorială/zonă de către comisia constituită conform art. din motive imputabile acestora. (3). e) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al casei de asigurări de sănătate printr-o notificare scrisă privind expirarea termenului de suspendare a contractului în condiţiile art. sau în raza administrativ-teritorială a casei de asigurări de sănătate limitrofă casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală.sociale de sănătate. dar nu mai puţin de 6 luni de la data încetării contractului. pentru situaţiile în care se justifică această decizie. 15 alin. 37 . (3) în contractele încheiate cu aceşti furnizori sau cu alţi furnizori pentru aceste persoane care prin activitatea lor au condus la încetarea/modificarea contractului. după caz. casele de asigurări de sănătate nu vor mai intra în relaţii contractuale cu furnizorii respectivi până la următorul termen de contractare. d). (2) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate a încetat din motive imputabile furnizorilor. cu indicarea motivului şi a temeiului legal. dizolvare cu lichidare. d) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale sau al casei de asigurări de sănătate. 23 alin. cu excepţia revocării dovezii de evaluare a furnizorului. c) acordul de voinţă al părţilor. casele de asigurări de sănătate nu vor accepta înregistrarea în niciun alt contract a persoanei/persoanelor respective până la următorul termen de contractare. cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreşte încetarea contractului. 1389/2010. respectiv nu vor mai accepta înregistrarea persoanelor prevăzute la alin. dar nu mai puţin de 6 luni de la data modificării contractului. lichidare. a2) încetare prin faliment. a5) medicul titular al cabinetului medical individual renunţă sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România. (4) După reluarea relaţiei contractuale. prin reziliere. conform solicitării scrise a organelor de control în ceea ce priveşte documentele şi termenele de punere la dispoziţie a acestora. din motive imputabile furnizorilor sau persoanelor prevăzute la alin. printr-o notificare scrisă.

a) subpct. a5 şi lit. până la încetarea cazului de forţă majoră. şi nerespectarea obligaţiei de la art. ART. a) . pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale. aflat în contract cu casa de asigurări de sănătate şi care se află în această situaţie. Corespondenţa ART. prin scrisori recomandate cu confirmare de primire. efectuate. XI. 7 pct. suspendarea se aplică corespunzător numai medicului. (1) lit. 13 şi la art. (2). nominalizate în contract. Modificarea contractului 38 . suspendarea operează pentru o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice de la data încetării valabilităţii/revocării acestuia. după caz. a3. raportate şi validate conform contractelor încheiate se suspendă. dar nu mai mult de 1/3 din sumele lunare care urmează a fi decontate. cu cel puţin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreşte încetarea contractului. (2) Decontarea serviciilor medicale contractate. a) . nr. prin fax sau direct la sediul părţilor. a1 şi lit. cu modificările şi completările ulterioare. de suspendare din calitatea de membru sau suspendare din exerciţiul profesiei a medicului titular al cabinetului medical individual. cu condiţia ca furnizorul să facă dovada demersurilor întreprinse pentru actualizarea acestuia. a2. 14 alin. d) încetarea valabilităţii sau revocarea de către autorităţile competente a oricăruia dintre documentele prevăzute la art. c) de la data la care casa de asigurări de sănătate este înştiinţată despre decizia Colegiului teritorial al Medicilor. 1389/2010. până la data la care aceştia îşi achită obligaţiile la zi sau până la data ajungerii la termen a contractului. e) nerespectarea de către furnizorii de servicii medicale a termenelor de plată a contribuţiei la Fond. (1) lit. pentru motive obiective. dar nu mai mult de 6 luni. a4.G. suspendarea se face după 30 de zile calendaristice de la data la care casa de asigurări de sănătate a efectuat ultima plată către furnizor. 14 alin.c) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate aprobat prin H. b) la solicitarea furnizorului.subpct. constată de către casele de asigurări de sănătate din evidenţele proprii sau ca urmare a controalelor efectuate la furnizori. prevederile alin. 16 Situaţiile prevăzute la art. f) se constată de către casa de asigurări de sănătate din oficiu. XII. 8. sau până la data ajungerii la termen a contractului. ART. (3) şi (4) se aplică în mod corespunzător pentru fiecare dintre sediile secundare/punctele de lucru. 14 alin. (1) lit. 17 Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris. pe bază de documente justificative prezentate casei de asigurări de sănătate. Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 5 zile lucrătoare din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părţi contractante schimbarea survenită. Situaţiile prevăzute la art. prin organele abilitate pentru efectuarea controlului sau la sesizarea oricărei persoane interesate. d) se notifică casei de asigurări de sănătate. 15 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale se suspendă la data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii: a) în cazurile de forţă majoră confirmate de autorităţile publice competente.(5) În cazul în care furnizorii intră în relaţii contractuale cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate pentru mai multe sedii secundare/puncte de lucru. de la data de înregistrare a documentului prin care se constată nesoluţionarea pe cale amiabilă a unor litigii între părţile contractante doar până la data la care contravaloarea acestor servicii medicale atinge valoarea concurentă a sumei care a făcut obiectul litigiului.

.... Contencios ........... în două exemplare a câte ........... după caz... ....... 20 Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă... Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putinţă spiritului contractului... (2) Litigiile nesoluţionate dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate conform alin........... .. Director executiv al Direcţiei economice..... derularea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă............ organizată conform reglementărilor legale în vigoare sau de către instanţele de judecată........ Alte clauze Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiat astăzi ... sub rezerva notificării scrise a intenţiei de modificare şi a propunerilor de modificare cu cel puţin ........ ART. (1) se soluţionează de către Comisia de Arbitraj care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate..... la iniţiativa oricărei părţi contractante........ Soluţionarea litigiilor ART..... XIII.... zile înaintea datei de la care se doreşte modificarea..... câte unul pentru fiecare parte contractantă... Vizat Juridic.. clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător.......... celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Documentele pe baza cărora se încheie contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară depuse de furnizor la casa de asigurări de sănătate: FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE Reprezentant legal...........ART........ 39 ... CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Preşedinte .... ANEXA 1 la contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară nr....... .. pagini fiecare.... ...... 19 Valoarea definitivă a unui punct pe serviciu medical este cea calculată de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi nu este element de negociere între părţi....... 21 Prezentul contract se poate modifica prin negociere şi acord bilateral...director general......... care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract.... Modificarea se face printr-un act adiţional semnat de ambele părţi şi este anexă a acestui contract. XIV........... Director executiv al Direcţiei relaţii contractuale.... 18 În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie.... .. ART..... 22 (1) Litigiile legate de încheiere.. ART..

..... nr.. din punctul de vedere al conformităţii şi valabilităţii acesteia/acestora... Se întocmeşte după modelul contractului de furnizare de servicii medicale paraclinice adaptat.. deschis la Trezoreria Statului. ...cont nr.. 2 B la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. sau cont nr.. . .. valabilă la data încheierii contractului.. .copie a actului doveditor prin care personalul medico-sanitar îşi exercită profesia la furnizor. deschis la Banca ......copie a documentului care atestă gradul profesional pentru medici..... . efectuată conform prevederilor legale în vigoare... . cu modificările şi completările ulterioare....G.....copie a actului de identitate pentru medici şi personalul mediu sanitar.... .dovada de evaluare a unităţii sanitare nr.cod unic de înregistrare ... ACT ADIŢIONAL pentru serviciile medicale paraclinice .. Documentele necesare încheierii contractelor. ...... 1389/2010. ...dovada plăţii la zi a contribuţiei la Fondul pentru asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii........ .dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor. ..programul de activitate al cabinetului şi punctului de lucru. .. ...cod numeric personal (copie BI/CI. depuse în copie..certificatul de membru al OAMGMAMR pentru personalul mediu sanitar valabil la data încheierii contractului.. sunt certificate pentru conformitate prin sintagma "conform cu originalul" şi prin semnătura reprezentantului legal...lista.... aprobat prin H............declaraţie pe propria răspundere privind corectitudinea datelor de identificare ale persoanelor înscrise pe listă la momentul încetării termenului de valabilitate a contractului anterior... pe suport de hârtie şi în format electronic..certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România pentru fiecare medic...dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la furnizor într-o formă prevăzută de lege şi care este înregistrat în contract funcţionează sub incidenţa acestuia.ecografii generale (abdomen şi pelvis) efectuate de medicii de familie...... . conform modelului prevăzut în anexa nr. ... pe fiecare pagină... ..programul de activitate al medicilor şi al personalului medico-sanitar...dovada de evaluare a punctului secundar de lucru nr....cererea/solicitarea pentru intrare în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate nr. . după caz) al reprezentantului legal .. . .... furnizorul are obligaţia de a funcţiona cu personalul asigurat pentru răspundere civilă în domeniul medical pe toată perioada derulării contractului..cod de înregistrare fiscală . ...... cu obligaţia furnizorului de a o reînnoi pe toată perioada derulării contractului..lista bolnavilor cu afecţiunile cronice conform evidenţei organizate la nivelul cabinetului. ............ 40 . .. valabilă la data încheierii contractului..... ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012..... . cu persoanele înscrise pentru medicii nou veniţi şi numai în format electronic pentru medicii care au fost în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate în anul precedent..

...... Codul numeric personal .... sc.. Obligaţiile medicului înlocuitor Obligaţiile medicului înlocuitor sunt cele prevăzute în contractul încheiat între medicul de familie înlocuit şi casa de asigurări de sănătate.......... registrul de consultaţii al cabinetului în care îşi desfăşoară activitatea...... alese sau numite. .......... IV......... III. ap.... cont nr...................................... str..... sau codul numeric personal al reprezentantului legal ........... (numele şi prenumele) Codul de parafă ........ ...... cu contractul nr........ANEXA 4 ......... 3. Motivele absenţei 1.............. numărul de contract şi ştampila cabinetului medical al medicului înlocuit. cu Licen a de înlocuire temporară ca medic de familie nr..... deschis la Banca .........model Vizat Casa de Asigurări de Sănătate ....... după caz....... incapacitate temporară de muncă în limita a două luni/an . et.... (numele şi prenumele) şi Medic înlocuitor .. mobil. perioada cât ocupă funcţii de demnitate publică.... 2.......... jude /sector ....... (numele şi prenumele) reprezentant legal al cabinetului medical . ........ cu contract de furnizare de servicii medicale în asisten a medicală primară nr. ... vacanţă pentru o perioadă de maximum 30 de zile lucrătoare/an calendaristic .................. încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate ..................... Părţile convenţiei de înlocuire: Dr... adresa de e-mail ................... ... În desfăşurarea activităţii............................. Obiectul convenţiei: 1........ 2. ..... de către medicul de familie ..... ............ telefon: fix... ... CONVENŢIE DE ÎNLOCUIRE*) (anexă la Contractul de furnizare de servicii medicale din asistenţa medicală primară nr..................... studii medicale de specialitate pentru o perioadă de maximum două luni/an ........... nr................................... cod de identificare fiscală ........... ............. V..... ..... II.. Prezenta convenţie se depune la casa de asigurări de sănătate odată cu înregistrarea primei perioade de absenţă în cadrul derulării contractului şi se actualizează...................) între reprezentantul legal al cabinetului medical şi medicul înlocuitor I... 41 .......... ......... fax .............. formularele cu regim special ale medicului înlocuit.... Locul de desfăşurare a activităţii Serviciile medicale se acordă în cabinetul medical (al medicului înlocuit) ...................... Medicul înlocuit .... Preluarea activităţii medicale a medicului de familie .............. pentru o perioadă de absenţă de .............. .... în limita a două luni/an ...cod unic de înregistrare ...... 4.... bl.. medicul înlocuitor utilizează parafa proprie............. ...... ............. cu sediul în municipiul/oraşul ...................................... deschis la Trezoreria Statului sau cont nr. .........

............... 42 ......... Venitul "per capita" şi pe serviciu medical pentru perioada de absenţă se virează de Casa de Asigurări de Sănătate ............. -----------*) Convenţia de înlocuire se încheie pentru perioade de absenţă în limita a două luni/an.............. Termenul de plată ........... dintre care un exemplar devine act adiţional la contractul nr. . 3...... Prezenta convenţie de înlocuire a fost încheiată astăzi. acesta obligându-se să achite medicului înlocuitor ........................................ lei/lună. în 3 exemplare.... Reprezentantul legal al cabinetului medical...................VI...... Documentul de plată ..................... Modalitatea de plată a medicului de familie înlocuitor 1................ VII..... Medicul înlocuitor ............ 2... ...... .................. ...... al medicului înlocuit şi câte un exemplar revine părţilor semnatare.. în contul titularului contractului nr......................

...... Codul numeric personal .. Obiectul convenţiei Preluarea activităţii medicale a medicului de familie ... perioada în care unul dintre soţi îl urmează pe celălalt trimis în misiune permanentă în străinătate sau să lucreze într-o organizaţie internaţională în străinătate ...... .......... III........ sc.. concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani ............ ...ANEXA 5 .... perioada de rezidenţiat în specialitatea medicină de familie sau alte studii medicale de specialitate ...... cu sediul în municipiul/oraşul ................. ..... cu contract nr.......... bl......... .................. II.................................................. ..... nr....... telefon: fix..... care depăşeşte două luni/an ........................ adresa de e-mail ........... concediu de sarcină sau lehuzie ... cod de identificare fiscală .. (numele şi prenumele) Codul de parafă .. Motivele absenţei: 1......................... incapacitate temporară de muncă... 2................ 4.. 43 ..... ........... ......director general ......................) între casa de asigurări de sănătate şi medicul înlocuitor I. .. str... .. . fax ....................... al cărui reprezentant legal este: ... 7... perioada cât ocupă funcţii de demnitate publică alese sau numite. 3................ cu contract de furnizare de servicii medicale în asisten a medicală primară nr...... pentru o perioadă de absenţă de ......... ap........... deschis la Trezoreria Statului sau cont nr....... cont nr................................................. et................. (numele şi prenumele) din cabinetul medical ....... .... .... Locul de desfăşurare a activităţii Serviciile medicale se acordă în cabinetul medical (al medicului înlocuit) ............ jude ul/sectorul .. concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului cu handicap până la împlinirea de către acesta a vârstei de 3 ani IV.......... mobil .......... Licen a de înlocuire temporară ca medic de familie nr....... 5.................. deschis la Banca .. încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate ........ telefon/fax ............... jude ul/sectorul ........ 6..... str... ............ şi Medic înlocuitor ... (numele şi prenumele) având codul numeric personal nr... cu sediul în municipiul/oraşul .. reprezentată prin preşedinte . pentru Medicul înlocuit .. ... nr.......... ........ care depăşeşte două luni/an ...........................................cod unic de înregistrare .....model CONVENŢIE DE ÎNLOCUIRE*) (anexă la Contractul de furnizare de servicii medicale din asistenţa medicală primară nr........ Părţile convenţiei de înlocuire: Casa de Asigurări de Sănătate ....... de către medicul de familie ......

.. ..... De acord.......... Medicul înlocuitor are obligaţia faţă de cabinetul medical al medicului înlocuit de a suporta cheltuielile de administrare şi de personal care reveneau titularului cabinetului respectiv.................... Prezenta convenţie de înlocuire a fost încheiată astăzi.............. Vizat Juridic...... Reprezentant legal al cabinetului medical**) ...... ................. deschis la Banca .................. Medicul înlocuitor. Director executiv al Direc iei rela ii contractuale.Programul de activitate al medicului înlocuitor se va stabili în conformitate cu programul de lucru al cabinetului în care îşi desfăşoară activitatea......director general.. 4.......... ....................................... în două exemplare............ 2....... Termenul de plată ..... registrul de consultaţii al cabinetului în care îşi desfăşoară activitatea......... numărul de contract şi ştampila cabinetului medical al medicului înlocuit............ dintre care un exemplar devine act adiţional la contractul nr. al medicului înlocuit şi un exemplar revine medicului înlocuitor... Documentul de plată .... formularele cu regim special ale medicului înlocuit........................... 3....... ...... 44 ......... VII. Director executiv al Direc iei economice .... Modalitatea de plată a medicului de familie înlocuitor 1. .......... **) Cu excepţia situaţiilor în care acesta se află în imposibilitatea de a fi prezent....................... .... V.. Contencios ----------*) Convenţia de înlocuire se încheie pentru perioade de absenţă mai mari de două luni/an.. CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Preşedinte .. medicul înlocuitor utilizează parafa proprie....... Pentru punctajul "per capita" se va lua în calcul gradul profesional al medicului înlocuitor pentru perioada de valabilitate a convenţiei................... Veniturile "per capita" şi pe serviciu aferente perioadei de absenţă se virează de casa de asigurări de sănătate în contul medicului înlocuitor nr................ În desfăşurarea activităţii..... VI. Obligaţiile medicului înlocuitor Obligaţiile medicului înlocuitor sunt cele prevăzute în contractul încheiat între medicul de familie înlocuit şi casa de asigurări de sănătate...........

.. pe baza facturii însoţite de documente justificative... telefon: fix/mobil ..... et. cu sau fără punct de lucru secundar ... Obligaţiile părţilor A. .. şi Unitatea sanitară de asistenţă medicală primară ........2012. b) să deconteze medicilor de familie nou-veniţi în sistemul de asigurări sociale de sănătate. str......... IV. 1389/2010... 1389/2010............ reprezentată prin . V.... la termenele prevăzute în convenţie..... lista nominală a acestora..... pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ............. 1389/2010..... 4 Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligaţii: a) să încheie convenţii numai cu furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală primară.......... .............. ...... .. ..ANEXA 6 CONVENŢIE DE FURNIZARE de servicii medicale în asistenţa medicală primară I.... 1 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.. sc... 1 Obiectul prezentei convenţii îl constituie furnizarea de servicii medicale în asistenţa medicală primară. judeţul/sectorul . str.. Obligaţiile casei de asigurări de sănătate ART.. cu modificările şi completările ulterioare...... prezentate atât pe suport hârtie cât şi în format electronic. adresă de email ........... ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012. 2 Serviciile medicale furnizate în asistenţa medicală primară sunt cuprinse în pachetele de servicii medicale prevăzute în anexa nr.. .. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr..... ... II.. nr............. nr..... cuprinzând denumirea fiecăruia şi să actualizeze permanent această listă în funcţie de modificările apărute.......... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr........ Servicii medicale furnizate ART... reprezentată prin preşedinte . aprobat prin H... 3 Prezenta convenţie este valabilă o perioadă de maximum 3 luni de la data încheierii.. bl..................... ap........ ... Durata convenţiei ART...director general ...... Părţile contractante Casa de Asigurări de Sănătate . în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data operării acestora.. cu sediul în municipiul/oraşul . Obiectul convenţiei ART......... telefon/fax ...2012..... şi sediul punctului de lucru secundar în comuna . . str...... în formatul solicitat 45 ......... conform Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . .... …………. telefon ...G... III. judeţul/sectorul ......... nr.... conform legii. nr........ având sediul cabinetului medical în municipiul/oraşul/comuna ....... cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.... prin afişare pe pagina web şi la sediul propriu.. autorizaţi şi evaluaţi şi să facă publică în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii convenţiilor...

conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. aprobat prin H.2012. g) să informeze asiguraţii cu privire la dreptul acestora de a efectua controlul medical. cu excepţia situaţiilor impuse de actele normative. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012. (1) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . pentru care sunt stabilite drepturi suplimentare. nr. medicamente cu şi fără contribuţie personală. 1389/2010. 46 . prin toate mijloacele de care dispune. 1389/2010. notele de constatare întocmite în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data prezentării în vederea efectuării controlului. cu modificările şi completările ulterioare. în situaţia în care nu au fost îndeplinite condiţiile pentru ca asiguraţii să beneficieze de aceste servicii. precum şi contravaloarea unor servicii medicale. cu modificările şi completările ulterioare.G. să comunice acestuia notele de constatare. cu modificările şi completările ulterioare. h) să recupereze de la furnizorii care au acordat servicii medicale sumele reprezentând contravaloarea acestor servicii. f) să informeze furnizorul de servicii medicale cu privire la condiţiile de încheiere a convenţiilor şi la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative prin publicare pe pagina web proprii. respectiv să deconteze contravaloarea investigaţiilor medicale paraclinice numai dacă medicii de familie au competenţa legală necesară şi au în dotarea cabinetului aparatura medicală corespunzătoare pentru realizarea acestora. Sumele astfel obţinute se utilizează conform prevederilor legale în vigoare. notificarea privind măsurile dispuse se transmite furnizorului de către casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la casa de asigurări de sănătate. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012. potrivit prevederilor legale în vigoare. j) să aducă la cunoştinţa furnizorilor de servicii medicale cu care se află în relaţie contractuală numele şi codul de parafă ale medicilor care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. e) să înmâneze la momentul finalizării controlului procesele-verbale de constatare furnizorului de servicii medicale sau. venitul. aprobat prin H. d) să acorde furnizorului de servicii medicale sume care să ţină seama şi de condiţiile de desfăşurare a activităţii în zone izolate. nr. 1389/2010. 4 alin.de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. în condiţii grele şi foarte grele. materiale sanitare şi dispozitive medicale acordate de alţi furnizori aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate în baza biletelor de trimitere eliberate de către aceştia. i) să contracteze. după caz. în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie. în condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. c) să informeze în prealabil într-un număr de zile similar celui prevăzut la art. prin intermediul paginii web proprii precum şi prin e-mail la adresele comunicate oficial de către furnizor.G. furnizorul de servicii medicale cu privire la condiţiile de acordare a serviciilor medicale şi cu privire la orice intenţie de schimbare în modul de acordare a acestora. în cazul în care controlul este efectuat de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau cu participarea acesteia.

curative. Pentru aceste cazuri. care este formular 47 . cu modificările şi completările ulterioare. 5. să nu refuze înscrierea pe listă a copiilor.k) să deducă spre soluţionare organelor abilitate situaţiile în care constată neconformitatea documentelor depuse de către furnizori. dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la furnizor. să înscrie din oficiu copiii care nu au fost înscrişi pe lista unui medic de familie odată cu prima consultaţie a copilului bolnav în localitatea de domiciliu sau. prin prescrierea primei reţete pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală şi. să prescrie medicamente cu sau fără contribuţie personală şi după caz. să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate. medicul de familie prescrie medicamentele recomandate de către alţi medici aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. prevenţie. de urgenţă şi de suport în limita competenţei profesionale. sunt obligaţi să comunice recomandările formulate. în situaţia în care medicul de familie prescrie medicamente cu şi fără contribuţie personală la recomandarea altor medici. dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor. 6. cu obligaţia ca acesta să conţină explicit toate elementele prevăzute în scrisoarea medicală. după caz. Pentru persoanele care se încadrează în "Programul pentru compensarea în procent de 90% a preţului de referinţă al medicamentelor acordate pensionarilor cu venituri realizate numai din pensii de până la 700 lei/lună". 38 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. B. pentru a căror corectitudine furnizorii depun declaraţii pe proprie răspundere. recomandările vor fi comunicate utilizându-se formularul tipizat de scrisoare medicală sau biletul de ieşire din spital. 7. pentru unele materiale sanitare. 1389/2010. Modelul formularului tipizat de scrisoare medicală este cel stabilit în anexa nr. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012. unele materiale sanitare. 4. precum şi medicul de medicina muncii. folosind exclusiv formularul tipizat de scrisoare medicală iar la externarea din spital. să reînnoiască pe toată perioada de derulare a convenţiei. imediat după naşterea copilului dacă părinţii nu au altă opţiune exprimată în scris. de reşedinţă a acestuia. de reşedinţă a acestora. Excepţie fac situaţiile în care pacientul urmează o schemă de tratament stabilită pentru o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice. să acorde servicii medicale de profilaxie. să înscrie pe lista proprie gravidele şi lehuzele neînscrise pe lista unui medic de familie la prima consultaţie. la solicitarea părinţilor sau a aparţinătorilor legali. medicul de specialitate din ambulatoriu. 2. numai dacă acestea au fost comunicate pe baza scrisorii medicale. după caz. să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului şi a furnizorului. în localitatea de domiciliu sau. 3. precum şi situaţiile în care medicul de familie prescrie medicamente la recomandarea medicului de medicina muncii. iniţiată de către medicul de specialitate aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. 8. 5 Furnizorul de servicii medicale are următoarele obligaţii: 1.G. responsabilitatea prescrierii revine exclusiv medicului/medicilor care a/au indicat tratamentul. conform celor de mai sus. aprobat prin H. după caz. nr. precum şi investigaţii paraclinice numai ca o consecinţă a actului medical propriu. dovada de evaluare a furnizorului. Obligaţiile furnizorului de servicii medicale ART. Nou-născutul va fi înscris pe lista medicului de familie care a îngrijit gravida.

să furnizeze tratamentul adecvat şi să prescrie medicamentele de care beneficiază asiguraţii corespunzătoare denumirilor comune internaţionale aprobate prin hotărâre a Guvernului. 13. 16. 12. b) programul de lucru va avea avizul conform al direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti. 20. în maximum 5 zile calendaristice de la data producerii modificării. să anunţe casa de asigurări de sănătate despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza încheierii convenţiei de furnizare de servicii medicale. 21. să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012. în timpul programului de lucru. să completeze corect şi la zi formularele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. respectiv cele privind evidenţele obligatorii. cele cu regim special şi cele tipizate. şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării convenţiei.bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării. al cărui model este prevăzut în anexa nr.G. să informeze asiguraţii cu privire la obligaţiile furnizorului de servicii medicale şi ale asiguratului referitoare la actul medical. 18. să afişeze într-un loc vizibil programul de lucru. potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementărilor legale în vigoare. conform prevederilor actelor normative referitoare la sistemul de asigurări sociale de sănătate. în baza unui formular. informând în prealabil asiguratul despre tipurile şi efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie. să acorde cu prioritate asistenţă medicală femeii gravide şi sugarilor. să asigure acordarea de servicii medicale asiguraţilor fără nici o discriminare. folosind formele cele mai eficiente de tratament. 39 B la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 11. precum şi intimitatea şi demnitatea acestora. în limita competenţei şi a dotărilor existente. ori de câte ori se solicită. 14. 19. e-mail. cu modificările şi completările ulterioare. numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală. aprobat prin H. telefon. la sediul furnizorului. care se depune la casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 30 de zile de la data semnării convenţiei. să raporteze casei de asigurări de sănătate datele necesare pentru urmărirea desfăşurării activităţii în asistenţa medicală. a) să respecte programul de lucru şi să îl comunice casei de asigurări de sănătate. să asigure utilizarea formularelor cu regim special unice pe ţară . ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate 48 .cu regim special. 15. să asigure eliberarea actelor medicale. unic pe ţară. 22. 9. precum şi datele de contact ale acesteia: adresă. program asumat prin prezenta convenţie şi care se depune la casa de asigurări de sănătate la dosarul de contractare. pagină web. 1389/2010. să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate. în condiţiile stabilite în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. nr. fax. să asigure acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă medico-chirurgicală. 10. 17. să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi.

29. 1389/2010. factura este însoţită de documentele justificative privind activităţile realizate. pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European. 24. în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate în mod distinct pentru asiguraţi. în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii. să utilizeze sistemul de raportare în timp real. să acorde asistenţă medicală pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri. după caz. convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii.G. după caz precum şi din alte state cu care România a încheiat acorduri. cu modificările şi completările ulterioare. 23. respectiv beneficiarilor formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. în vederea decontării de către casa de asigurări de sănătate activitatea realizată conform convenţiei de furnizare de servicii medicale. respectiv în baza Regulamentului CEE nr. pentru persoanele cărora li s-a acordat asistenţă medicală pentru accidente de muncă şi boli profesionale. în situaţia ataşării la biletul de trimitere a 49 .pentru anii 2011 – 2012. 26. începând cu data la care acesta va fi pus în funcţiune. elaborate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. în perioada de valabilitate a cardului. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială privind coordonarea sistemelor de securitate socială respectiv în baza Regulamentului CEE nr. să recomande dispozitive medicale de protezare stomii şi incontinenţă urinară numai ca urmare a scrisorii medicale comunicată de către medicul de specialitate aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. monitorizarea şi decontarea tratamentului în cazul unor afecţiuni. conform dispoziţiilor legale. înţelegeri. 28. caz în care furnizorii sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea în procesul de transmitere a datelor. aprobat prin H. către societăţi de turism balnear şi de recuperare. înţelegeri. pentru cazurile prezentate ca urmare a situaţiilor în care le-au fost aduse prejudicii sau daune sănătăţii de către alte persoane. să respecte protocoalele de practică pentru prescrierea. atât pe suport de hârtie cât şi în format electronic. 27. care au dreptul şi beneficiază de servicii medicale acordate pe teritoriul României. şi să consemneze în acest bilet sau să ataşeze în copie. să asigure acordarea asistenţei medicale necesare titularilor cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European. să factureze lunar. să asigure acordarea serviciilor medicale prevăzute în pachetele de servicii medicale. pentru completarea tabloului clinic al pacientului pentru care se face trimiterea. în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România. nr. precum şi data la care au fost efectuate. 30. să utilizeze Sistemul informatic unic integrat. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii. respectiv beneficiari ai formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. 25. rezultatele investigaţiilor efectuate în regim ambulatoriu. În situaţia în care se utilizează un alt sistem informatic acesta trebuie să fie compatibil cu Sistemul informatic unic integrat. convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii. să întocmească bilet de trimitere. titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate în perioada de valabilitate a cardului. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială.

38. cu toate datele pe care acestea trebuie să le cuprindă conform prevederilor legale în vigoare. respectiv al excluderii medicului/medicilor din convenţia încheiată cu casa de asigurări de sănătate.rezultatelor investigaţiilor. casele de asigurări de sănătate recuperează de la aceştia contravaloarea serviciilor medicale recomandate/medicamentelor cu şi fără contribuţie personală prescrise. prescripţie medicală. să încaseze de la asiguraţi contravaloarea serviciilor medicale la cerere. bilet de trimitere pentru investigaţiile paraclinice. să recomande asiguraţilor tratamentul adecvat şi eficient. către medicul/medicii de familie pentru care au optat persoanele care au fost înscrise pe listele medicului/medicilor şi care nu se mai află în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. nr. care este formular cu regim special. să încaseze sumele reprezentând fie contribuţia personală pentru unele servicii medicale. 31. să informeze persoanele asigurate în vârstă de peste 18 ani înscrise pe lista sa cu privire la dreptul acestora de a efectua un control medical pentru prevenirea bolilor cu consecinţe majore în morbiditate şi mortalitate. să completeze formularele cu regim special utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate . 1389/2010. conform prevederilor legale în vigoare. 50 . ce au fost efectuate/eliberate de alţi furnizori în baza acestor formulare şi decontate de casele de asigurări de sănătate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. să organizeze la nivelul cabinetului evidenţa bolnavilor cu afecţiunile cronice prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 39.bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării. 32. cu modificările şi completările ulterioare. 34. să asigure utilizarea formularului de bilet de trimitere pentru investigaţii paraclinice. conform prevederilor legale în vigoare. şi să raporteze această evidenţă la casa de asigurări de sănătate. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 35. 33.în aceste situaţii furnizorul de servicii medicale nu are dreptul de a elibera bilete de trimitere sau prescripţii medicale utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate. medicul va menţiona pe biletul de trimitere că a anexat rezultatele investigaţiilor şi va informa asiguratul asupra obligativităţii de a le prezenta medicului căruia urmează să i se adreseze.lista cât şi modificările ulterioare privind mişcarea lunară a bolnavilor cronici. furnizorii de servicii medicale din asistenţa medicală primară sunt obligaţi să anunţe casa de asigurări de sănătate referitor la predarea documentelor medicale. la sfârşitul primei luni . În cazul nerespectării acestei obligaţii. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012. în condiţiile legii. fie coplata pentru alte servicii medicale de care au beneficiat asiguraţii. aprobat prin H.G. inclusiv pentru situaţiile programabile dacă asiguratul solicită efectuarea serviciilor respective înaintea datei programate . cu respectarea condiţiilor privind modalităţile de prescriere a medicamentelor. 36. în cazul încetării/rezilierii convenţiei. unic pe ţară şi să recomande investigaţiile paraclinice în concordanţă cu diagnosticul. dacă este cazul. să îşi constituie o listă proprie cuprinzând persoanele beneficiare ale pachetelor de servicii medicale şi să comunice lunar casei de asigurări de sănătate datele de identificare a persoanelor cărora le-a acordat servicii medicale. 37. să întocmească liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile.

.......... să informeze părinţii asupra vaccinărilor şi tipurilor de vaccinuri acordate în cadrul Programului naţional de imunizare al Ministerului Sănătăţii........... b) Medic de familie nou-venit Nume ...% Suma lunară aferentă cheltuielilor de administrare şi funcţionare a cabinetului medical în care îşi desfăşoară activitatea medicul de familie nou-venit ................................. pe baza facturii şi a documentelor necesare decontării depuse lunar de furnizor la casa de asigurări de sănătate la data de ........se completează pentru fiecare cabinet medical şi medic de familie nouvenit în componenţa cabinetului medical cu care s-a încheiat convenţia: a) Medic de familie nou-venit Nume ... înmulţit cu 1........ în cazul în care medicul recomandă părintelui efectuarea unui alt tip de vaccin decât cel asigurat în cadrul Programului naţional de imunizări.......... în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Cod numeric personal ..................... Grad profesional ...................................... 43..................... să efectueze şi să raporteze vaccinările obligatorii prevăzute în cadrul Programului naţional de imunizare al Ministerului Sănătăţii.......... Clauze speciale ......................... Program de lucru ..... egală cu venitul medicului respectiv...... la care se aplică ajustările prevăzute la art.................... Codul de parafă a medicului ......................... lei Venitul lunar total aferent medicului de familie nou-venit ............... VI....... plătit la data de ....................................... stabilită potrivit lit...... Cod numeric personal ... 41.......................... cu modificările şi completările ulterioare....... acesta are obligaţia de a solicita consimţământul informat al părintelui pentru utilizarea.............. Prenume .... 1 alin................ nr............. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012.. Venitul lunar aferent medicului de familie nou-venit .......... lei.... 6 Modalităţile de plată în asistenţa medicală primară pentru medicii nou-veniţi sunt: Medicii de familie nou-veniţi într-o localitate beneficiază de un venit format din: a) o sumă echivalentă cu media dintre salariul maxim şi cel minim prevăzute în sistemul sanitar bugetar pentru gradul profesional obţinut de medic............... Codul de parafă a medicului .. a)....... să asigure realizarea altor vaccinări recomandate şi reglementate de Ministerul Sănătăţii ca acţiuni prioritare de sănătate publică.. inclusiv pentru cheltuieli de personal aferente personalului angajat............... Modalităţi de plată ART.............. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr... 42.. (2) lit.............. Prenume . aprobat prin H... 51 .... 1389/2010. Grad profesional ........ să solicite începând cu data implementării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate acest document titularilor acestuia în vederea acordării serviciilor medicale....... d) pct.... serviciile medicale acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate....... cheltuieli cu medicamentele şi materialele sanitare pentru trusa de urgenţă.................. b) o sumă necesară pentru cheltuielile de administrare şi funcţionare a cabinetului medical......40...G. respectiv administrarea vaccinului recomandat........ lei Sporul acordat în raport cu condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea ........... 1 din anexa nr.....................5................

...... 12... 3........ 7 se aplică următoarele sancţiuni: a) la prima constatare.. în cazul medicilor nou-veniţi într-o localitate. 31 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ..... că serviciile raportate conform convenţiei nu au fost efectuate.... (3) În cazul în care în derularea convenţiei se constată. plătit la data de ....... în urma controlului efectuat de către serviciile specializate ale caselor de asigurări de sănătate... nr............ nr... pentru luna în care sau produs aceste situaţii... în derularea convenţiei. 31 din Contractulcadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .. lei Venitul lunar total aferent medicului de familie nou-venit ..G... 8..... 1.. 1389/2010..... 18..... 37. 35..... b) la a doua constatare. (2) În cazul în care.............2012 aprobat prin H....... se diminuează suma stabilită conform art.. se diminuează cu 10% suma stabilită conform art... în cazul medicilor de familie nou-veniţi într-o localitate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.......... 5... se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. pe baza facturii şi a documentelor necesare decontării depuse lunar de furnizor la casa de asigurări de sănătate la data de ...... pentru luna în care s-au produs aceste situaţii........ cu modificările şi completările ulterioare. medicilor de familie la care acestea au fost înregistrate.. inclusiv prescriere de medicamente cu şi fără contribuţie personală din partea asiguratului..... cu modificările şi completările ulterioare.. 19.. 9. 7 (1) În cazul în care în derularea convenţiei se constată nerespectarea programului de lucru prevăzut în prezenta convenţie precum şi prescrieri de medicamente cu şi fără contribuţie personală din partea asiguratului şi ale unor materiale sanitare şi/sau recomandări de investigaţii paraclinice..Program de lucru .............. b) la a doua constatare. la prima constatare se diminuează cu 10% suma stabilită conform art.. 23... ART...... 2..... 5 pct. 10.... 40... medicilor de familie la care se înregistrează aceste situaţii. lei Sporul acordat în raport cu condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea ... 24..... 4...... medicilor de familie la care se înregistrează aceste situaţii.... 11.. Venitul lunar aferent medicului de familie nou-venit ... 29...... Toate documentele necesare decontării se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate prin semnătura reprezentanţilor legali ai furnizorilor. precum şi transcrierea de prescripţii medicale pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală a asiguratului şi pentru unele materiale sanitare..... 38. se aplică următoarele sancţiuni: a) la prima constatare...... cu modificările şi completările ulterioare.........% Suma lunară aferentă cheltuielilor de administrare şi funcţionare a cabinetului medical în care îşi desfăşoară activitatea medicul de familie nou-venit .....G. 21....2012 aprobat prin H. precum şi de investigaţii paraclinice care sunt consecinţe ale unor acte medicale prestate de alţi medici........... 26. 5 pct... pentru luna în care s-au produs aceste situaţii... 1389/2010.... lei........... 22.... 13.. 14.. 31 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ... avertisment scris. 1389/2010...2012 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr......... care nu sunt în conformitate cu reglementările legale în vigoare aplicabile în domeniul sănătăţii... 25. fără aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate/Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. 30. 52 ... .. 16. 17.. 33....... în alte condiţii decât cele prevăzute la art......... 41 şi 42..... c) ...... avertisment scris...... acolo unde este cazul....... 20......

53 . Încetarea. Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră. cutremur. (2) şi (3) se face din prima plată care urmează a fi efectuată. Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile calendaristice de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul judeţ. respectiv municipiul Bucureşti. (6) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condiţiile alin. (1). (2) şi (3) se face prin plata directă sau executare silită pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. (1). b) dacă din motive imputabile furnizorului acesta îşi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice. (2) şi (3) casele de asigurări de sănătate ţin evidenţa distinct pe fiecare medic de familie. (1). VIII. precum şi odată cu prima constatare după aplicarea măsurii prevăzute la art. VII. Răspunderea contractuală ART. e) odată cu prima constatare după aplicarea în cursul unui an a măsurilor prevăzute la art. 7 alin. intervenită după data semnării convenţiei şi care împiedică executarea acestuia. 7 alin. marile inundaţii. Calitatea serviciilor ART. embargo. Clauză specială ART. 9 Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale partea în culpă datorează celeilalte părţi daune-interese. pentru furnizorii care sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. IX. de asemenea. X. (1). împrejurări ca: război. Sunt considerate ca forţă majoră. d) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a dovezii de evaluare a furnizorului. f) dacă se constată nerespectarea programului de lucru prevăzut în convenţie prin lipsa nejustificată a medicului timp de 3 zile consecutive în cazul cabinetelor medicale individuale. partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen. în sensul acestei clauze. respectiv de la încetarea valabilităţii acesteia/acestuia. este considerată ca forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate. (3). 10 Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor. elaborate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 8 Serviciile medicale furnizate în baza prezentei convenţii trebuie să respecte criteriile privind calitatea serviciilor medicale acordate asiguraţilor. rezilierea şi suspendarea convenţiei ART. ca urmare a constatării următoarelor situaţii: a) dacă furnizorul de servicii medicale nu începe activitatea în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnării convenţiei de furnizare de servicii medicale.(4) Reţinerea sumei conform prevederilor alin. (1) şi (2) pentru oricare situaţie. (5) Recuperarea sumei conform prevederilor alin. în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data aprobării acestei măsuri. 11 Convenţia de furnizare de servicii medicale se reziliază de plin drept. (7) Pentru cazurile prevăzute la alin. prin care să certifice realitatea şi exactitatea faptelor şi împrejurărilor care au condus la invocarea forţei majore şi. (2) şi (3) se utilizează conform prevederilor legale în vigoare. revoluţie. de la încetarea acestui caz. c) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar.

(2) În cazul în care convenţia dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate a încetat din motive imputabile furnizorilor. din motive imputabile acestora. pentru o perioadă de două luni consecutive în cadrul unui trimestru. dar nu mai puţin de 6 luni de la data încetării convenţiei. c) acordul de voinţă al părţilor. 54 . a4) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual iar cabinetul nu poate continua activitatea în condiţiile legii.cu excepţia revocării dovezii de evaluare a furnizorului. d) denunţarea unilaterală a convenţiei de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale sau al casei de asigurări de sănătate. b) din motive imputabile furnizorului. (3) În cazul în care convenţia dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate se modifică prin excluderea din convenţie a uneia sau mai multor persoane înregistrată/înregistrate în convenţia încheiată cu casa de asigurări de sănătate şi care desfăşoară activitate sub incidenţa acestuia la furnizorii respectivi. e) denunţarea unilaterală a convenţiei de către reprezentantul legal al casei de asigurări de sănătate printr-o notificare scrisă privind expirarea termenului de suspendare a convenţiei în condiţiile art. ART. 13 alin. a2) încetare prin faliment. convenţia se modifică în mod corespunzător prin excluderea medicului/medicilor la care s-a constatat nerespectarea nejustificată a programului de lucru timp de 3 zile consecutive. a5) medicul titular al cabinetului medical individual renunţă sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România. cu indicarea motivului şi a temeiului legal. casele de asigurări de sănătate nu vor accepta înregistrarea în niciun alt contract a persoanei/persoanelor respective până la următorul termen de contractare. d) . dizolvare cu lichidare. prin reziliere. h) refuzul furnizorului de servicii medicale de a pune la dispoziţia organelor de control ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ale caselor de asigurări de sănătate toate documentele justificative care atestă furnizarea serviciilor raportate şi cele de evidenţă financiar-contabilă a serviciilor furnizate conform convenţiei încheiate şi documentele justificative privind sumele decontate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. (1) lit.în cazul celorlalte forme de organizare a cabinetelor medicale. 12 (1) Convenţia de furnizare de servicii medicale încetează în următoarele situaţii: a) de drept la data la care a intervenit una din următoarele situaţii: a1) furnizorul de servicii medicale îşi încetează activitatea în raza administrativ-teritorială a casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală sau în raza administrativ-teritorială a casei de asigurări de sănătate limitrofă casei cu care de află în relaţie contractuală. după caz. desfiinţare sau reprofilare a furnizorului de servicii medicale. conform solicitării scrise a organelor de control în ceea ce priveşte documentele şi termenele de punere la dispoziţie a acestora. lichidare. în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate. cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreşte încetarea contractului. a3) încetarea definitivă a activităţii casei de asigurări de sănătate. casele de asigurări de sănătate nu vor mai intra în relaţii contractuale cu furnizorii respectivi până la următorul termen de contractare. printr-o notificare scrisă. dar nu mai puţin de 6 luni de la data modificării convenţiei. i) nerespectarea termenelor de depunere a facturilor însoţite de documentele justificative privind activităţile realizate conform prezentei convenţii.

sau până la data ajungerii la termen a convenţiei. a1) şi d) se notifică casei de asigurări de sănătate cu cel puţin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreşte încetarea convenţiei. (5) În cazul în care furnizorii intră în relaţii contractuale cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate pentru mai multe sedii secundare/puncte de lucru. (3) şi (4) se aplică în mod corespunzător pentru fiecare dintre sediile secundare/punctele de lucru.(4) După reluarea relaţiei contractuale. de la data de înregistrare a documentului prin care se constată nesoluţionarea pe cale amiabilă a unor litigii între părţile contractante doar până la data la care contravaloarea acestor servicii medicale atinge valoarea concurentă a sumei care a făcut obiectul litigiului. 11 şi la art. a3). pe bază de documente justificative prezentate casei de asigurări de sănătate. 55 . (3). raportate şi validate conform convenţiilor încheiate se suspendă. c) de la data la care casa de asigurări de sănătate este înştiinţată despre decizia Colegiului teritorial al Medicilor de suspendare din calitatea de membru sau suspendare din exerciţiul profesiei a medicului titular al cabinetului medical individual. până la încetarea cazului de forţă majoră. pentru motive obiective. prin organele sale abilitate. efectuate. Situaţiile prevăzute la art. a) subpct. în cazul în care convenţia/contractul încetează/se modifică din nou. şi nerespectarea obligaţiei de la art. cu modificările şi completările ulterioare. (2). dar nu mai mult de 6 luni. respectiv nu vor mai accepta înregistrarea persoanelor prevăzute la alin. (3) în contractele încheiate cu aceşti furnizori sau cu alţi furnizori pentru aceste persoane care prin activitatea lor au condus la încetarea/modificarea contractului.G. suspendarea se face după 30 de zile calendaristice de la data la care casa de asigurări de sănătate a efectuat ultima plată către furnizor. 13 (1) Convenţia se suspendă la data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii: a) în cazurile de forţă majoră confirmate de autorităţile publice competente. prevederile alin. a2). 14 Situaţiile prevăzute la art. sau la sesizarea oricărei persoane interesate. d) încetarea valabilităţii sau revocarea de către autorităţile competente a oricăruia dintre documentele prevăzute la art. suspendarea operează pentru o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice de la data încetării valabilităţii/revocării acestuia. care se află în situaţia descrisă anterior. 12 alin. din motive imputabile furnizorilor sau persoanelor prevăzute la alin. b) la solicitarea furnizorului. a) . a) subpct. casele de asigurări de sănătate nu vor mai încheia contracte cu furnizorii respectivi. a4) şi a5) se constată de către casa de asigurări de sănătate din oficiu. 5 pct. ART. ART. nr. 14 alin. e) nerespectarea de către furnizorii de servicii medicale a termenelor de plată a contribuţiei la Fond. (1) lit.2012 aprobat prin H. dar nu mai mult de 1/3 din sumele lunare care urmează a fi decontate. nominalizate în contract. (1) lit. pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale. cu condiţia ca furnizorul să facă dovada demersurilor întreprinse pentru actualizarea acestuia. (2) Decontarea serviciilor medicale contractate. până la data la care aceştia îşi achită obligaţiile la zi sau până la data ajungerii la termen a convenţiei. constatată de către casele de asigurări de sănătate din evidenţele proprii sau ca urmare a controalelor efectuate la furnizori. din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . 1389/2010. (1) lit.c). 12 alin. suspendarea se va aplica corespunzător numai medicului aflat în convenţie. 6.

...... .....cod de înregistrare fiscală ........................director general.. (1) se soluţionează de către Comisia de Arbitraj care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate... Documentele pe baza cărora se încheie convenţia de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară depuse de furnizor la casa de asigurări de sănătate: . prin scrisori recomandate cu confirmare de primire.............. după caz) al reprezentantului legal ......... celelalte prevederi ale convenţiei nu vor fi afectate de această nulitate........... în două exemplare a câte ............ XIII.......... CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Preşedinte .................. (2) Litigiile nesoluţionate dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate conform alin............. ......... prin fax sau direct la sediul părţilor. Soluţionarea litigiilor ART... 15 Corespondenţa legată de derularea prezentei convenţii se efectuează în scris... deschis la Banca . Modificarea convenţiei ART. XII...........cod numeric personal (copie BI/CI.cod unic de înregistrare ......cont nr....XI..... Director executiv al Direcţiei relaţii contractuale........ deschis la Trezoreria Statului.... după caz...... 16 În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie... Alte clauze .......... ART... ANEXA 1 la convenţia de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară nr.................. XIV............. ........... . care intră în vigoare pe durata derulării prezentei convenţii....... .... Director executiv al Direcţiei economice ..... ...................... sau cont nr.. ................ câte unul pentru fiecare parte contractantă......... Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 5 zile lucrătoare din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezenta convenţie să notifice celeilalte părţi contractante schimbarea survenită........................... 56 .. ..... 18 (1) Litigiile legate de încheierea.............. Corespondenţa ART......................... pagini fiecare.............. organizată conform reglementărilor legale în vigoare sau de către instanţele de judecată..... .. Contencios FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE Reprezentant legal.... ............. clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător...... derularea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezenta convenţie vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă. 17 Dacă o clauză a acestei convenţii ar fi declarată nulă.. Vizat Juridic..................... Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putinţă spiritului convenţiei. Prezenta convenţie de furnizare a serviciilor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiată astăzi.....

.... . .dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor..programul de activitate al cabinetului şi al punctului de lucru.cererea/solicitarea pentru intrare în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate nr.. 57 ... .dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la furnizor într-o formă prevăzută de lege şi care este înregistrat în contract funcţionează sub incidenţa acestuia... ..certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România pentru fiecare medic....... ...ecografii generale (abdomen şi pelvis) efectuate de medicii de familie.. sunt certificate pentru conformitate prin sintagma "conform cu originalul" şi prin semnătura reprezentantului legal. .. . efectuată conform prevederilor legale în vigoare....certificatul de membru al OAMGMAMR pentru personalul mediu sanitar valabil la data încheierii contractului.dovada plăţii la zi a contribuţiei la Fondul pentru asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii. . . .copie a documentului care atestă gradul profesional pentru medici.. ACT ADIŢIONAL pentru serviciile medicale paraclinice ...copie a actului de identitate pentru medici şi personalul mediu sanitar. . .. depuse în copie. ...dovada de evaluare a punctului secundar de lucru nr.. valabilă la data încheierii contractului... Se întocmeşte după modelul contractului de furnizare de servicii medicale paraclinice adaptat. pe fiecare pagină. .copie a actului doveditor prin care personalul medico-sanitar îşi exercită profesia la furnizor.dovada de evaluare a unităţii sanitare nr. valabilă la data încheierii contractului..programul de activitate al medicilor şi al personalului medico-sanitar.. Documentele necesare încheierii convenţiei... .

NOTA 3: Se raportează şi se decontează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată şi pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată.G. NOTA 4: Consultaţia prevăzută la lit. casa de asigurări de sănătate decontează maximum 4 consultaţii pentru acelaşi episod de boală acută/subacută. examen clinic. include toate serviciile medicale necesare.ANEXA 7 PACHETUL DE SERVICII MEDICALE acordate în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice inclusiv recuperare. costurile se suportă integral de către persoana asigurată facultativ. a tratamentului şi a evoluţiei cazului. cât şi la nivelul medicului/medicilor de specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice. În situaţia în care cazurile care nu pot fi rezolvate la nivelul cabinetului sau depăşesc competenţa medicului de specialitate. paraclinice şi de medicină dentară CAPITOLUL I Pachetul de servicii medicale acordate în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice A. b) Depistarea de boli cu potenţial endemo-epidemic (examen clinic. b) servicii medicale curative: Consultaţie pentru afecţiuni acute. după caz. Pentru investigaţiile paraclinice recomandate şi tratamentul prescris. medicul de specialitate poate acorda maximum 3 consultaţii sau poate elibera bilet de trimitere. Pachetul minimal de servicii medicale a) Asistenţă medicală de urgenţă (anamneză. necesare pentru stabilirea diagnosticului. nr. diagnostic şi tratament). examen clinic şi tratament) în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de specialitate. astfel încât numărul maxim de consultaţii pentru acelaşi episod de boală acută/subacută la nivelul tuturor 58 .1186/2000 pentru aprobarea listei cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale precum şi bolile infecto-contagioase din grupa A pentru care asiguraţii beneficiază de indemnizaţie pentru capacitate temporară de muncă fără condiţii de stagiu de cotizare NOTA 1: Medicaţia pentru cazurile de urgenţă se asigură din trusa medicală de urgenţă. B. Pachetul de servicii medicale pentru persoanele care se asigură facultativ a) serviciile cuprinse la lit. inclusiv medicaţia şi procedurile medicale administrate la nivelul cabinetului. Pentru fiecare caz.dacă medicul de familie a acordat o consultaţie. astfel: . către o altă specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice. diagnostic prezumptiv. medicină fizică şi balneologie. pe asigurat. inclusiv cele pentru care se solicită serviciile de ambulanţă. Bolile cu potenţial endemo-epidemic sunt cele prevăzute la punctul II din Anexa nr. A «Pachetul minimal de servicii medicale». acesta asigură trimiterea pacientului către structurile de urgenţă specializate. organizată conform legii. subacute (anamneză. NOTA 2: Cazurile de urgenţă medico-chirurgicală care se trimit către structurile de urgenţă specializate. sunt consemnate ca "urgenţă" de către medicul de specialitate în documentele de evidenţă de la nivelul cabinetului. în limita competenţei medicului de specialitate acordate pentru rezolvarea situaţiei care pune în pericol viaţa pacientului şi/sau bilet de trimitere pentru internare în spital pentru cazurile care depăşesc posibilităţile de rezolvare în ambulatoriul de specialitate. trimiterea la spitalele de specialitate pentru confirmare şi tratament ). Numărul maxim de 4 consultaţii se poate acorda cumulat atât la nivelul medicului de familie. dacă este necesar.1 la H. a).

respectiv beneficiari ai formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. 9 la ordin. fără alt bilet de trimitere. Biletul de trimitere este formular cu regim special. precum şi din alte state cu care România a încheiat acorduri. medicul de specialitate mai poate acorda două consultaţii sau poate elibera bilet de trimitere către o altă specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice. pentru a doua şi a treia consultaţie în vederea stabilirii diagnosticului şi/sau tratamentului. NOTA 2:În situaţiile în care la prima consultaţie se diagnostichează două sau mai multe afecţiuni acute/subacute. examenul clinic general. Consultaţia medicală de specialitate cuprinde: . respectiv 6. . examenul clinic specific specialităţii respective. Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European. NOTA 3: În situaţia în care în derularea unui episod de boală acută/subacută după prima. stabilirea protocolului de explorări şi/sau interpretarea integrativă a explorărilor şi a 59 . 39 A la ordin. în perioada de valabilitate a acestuia. care se întocmeşte în trei exemplare. Pe biletul de trimitere se va menţiona obligatoriu numărul de consultaţii acordate. medicul care suspicionează va consemna distinct pe biletul de trimitere numărul de consultaţii pentru afecţiunile acute/subacute pentru care pacientul s-a prezentat iniţial. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii. după caz. numărul consultaţiilor decontate de casa de asigurări de sănătate este maximum 4.dacă medicul de familie a acordat două consultaţii.anamneza. NOTA 4: În situaţia în care există prezumţia privind existenţa unei alte afecţiuni asociate. titulari ai cardului european de asigurări de sănătate. serviciile de medicină dentară. care le depune la furnizorul de servicii medicale clinice. Pachetul de servicii medicale de bază C1.medicilor de specialitate din ambulatoriul clinic să fie 3. înţelegeri. respectiv a doua consultaţie apare o altă afecţiune acută/subacută. Consultaţia medicală de specialitate Consultaţia medicală de specialitate se acordă pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic de specialitate numai pentru cazurile în care asiguratul a avut biletul de trimitere iniţial eliberat de medicul de familie şi numai în condiţiile în care medicul trimiţător se află în relaţie contractuală (contract sau convenţie) cu casa de asigurări de sănătate. unic pe ţară. Furnizorul de servicii medicale clinice păstrează un exemplar şi depune la casa de asigurări de sănătate celălalt exemplar cu ocazia raportării lunare a activităţii. Fac excepţie de la prevederile anterioare cazurile de urgenţă medico-chirurgicală şi consultaţiile pentru afecţiunile confirmate prevăzute în anexa nr. Prezentarea pacientului la medicul de specialitate la solicitarea acestuia. numărul consultaţiilor este maximum 5 . homeopatie. Pe biletul de trimitere se va menţiona obligatoriu numărul de consultaţii acordate. astfel încât numărul maxim de consultaţii pentru acelaşi episod de boală acută/subacută la nivelul tuturor medicilor de specialitate din ambulatoriul clinic să fie 2. se face direct. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială respectiv în baza Regulamentului CEE nr. Un exemplar rămâne la medicul care a făcut trimiterea şi două exemplare sunt înmânate asiguratului. convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii nu se solicită bilet de trimitere decât pentru consultaţiile şi serviciile medicale de recuperare-reabilitare a sănătăţii. NOTA 1: Circuitul privind modalităţile în care pot fi acordate cele 4 consultaţii se referă numai la un singur episod de boală acută/subacută. fitoterapie şi planificare familială care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu. C. precum şi serviciile de acupunctură. respectiv cele din anexa nr.

numărul consultaţiilor este maximum 5.la externare. dacă este necesar. Numărul maxim de 4 consultaţii se poate acorda cumulat atât la nivelul medicului de familie. 2. cât şi la nivelul medicului/medicilor de specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice. În situaţiile în care la prima consultaţie se diagnostichează două sau mai multe afecţiuni acute/subacute.unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare. medicul de specialitate poate acorda maximum 3 consultaţii sau poate elibera bilet de trimitere. în vederea stabilirii diagnosticului. conform prevederilor legale în vigoare. prin scrisoare medicală. În situaţia în care în derularea unui episod de boală acută/subacută după prima.evaluare clinică şi paraclinică. . În situaţia în care există prezumţia privind existenţa unei alte afecţiuni asociate. pentru examenul plăgii.stabilirea conduitei terapeutice şi/sau prescrierea tratamentului medical şi igienodietetic. . inclusiv după o intervenţie chirurgicală sau ortopedică. Pe biletul de trimitere se va menţiona obligatoriu numărul de consultaţii acordate. Casele de asigurări de sănătate suportă contravaloarea a maximum două consultaţii pentru cazurile cu diagnostic deja confirmat. lunar. Pe biletul de trimitere se va menţiona obligatoriu numărul de consultaţii acordate. atunci când este necesară prezentarea repetată a pacientului la cabinet. manevre chirurgicale minore şi scoaterea firelor. Medicul de specialitate are obligaţia de a informa medicul de familie. Consultaţia pentru cazurile care necesită urmărirea evoluţiei sub tratament a pacientului în ambulatoriu se acordă: . după caz. precum şi instruirea în legătură cu măsurile terapeutice şi profilactice. . a tratamentului şi a evoluţiei cazului.analizelor de laborator disponibile efectuate la solicitarea medicului de familie şi/sau a medicului de specialitate. trimestrial sau. numărul consultaţiilor decontate de casa de asigurări de sănătate este maximum 4. respectiv 6. astfel: . scoaterea ghipsului. . medicul de specialitate mai poate acorda două consultaţii sau poate elibera bilet de trimitere către o altă specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice.dacă medicul de familie a acordat două consultaţii. Pentru acelaşi episod de boală acută/subacută. la externare. astfel încât numărul maxim de consultaţii pentru acelaşi episod de boală acută/subacută la nivelul tuturor medicilor de specialitate din ambulatoriul clinic să fie 3. 60 . la momentul în care aceasta a survenit. medicul care suspicionează va consemna distinct pe biletul de trimitere numărul de consultaţii pentru afecţiunile acute/subacute pentru care pacientul s-a prezentat iniţial. NOTA I: pentru cazurile acute/subacute 1. casa de asigurări de sănătate decontează maximum 4 consultaţii pe asigurat. către o altă specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice. sau pentru cazurile care necesită urmărirea evoluţiei sub tratament a pacientului în ambulatoriu.dacă medicul de familie a acordat o consultaţie. despre planul terapeutic stabilit iniţial precum şi orice modificare a acestuia. în limita competenţelor.pentru efectuarea unor manevre terapeutice sau administrarea unor tratamente stabilite de medic cu ocazia consultaţiilor acordate pacientului pentru stabilirea diagnosticului. astfel încât numărul maxim de consultaţii pentru acelaşi episod de boală acută/subacută la nivelul tuturor medicilor de specialitate din ambulatoriul clinic să fie 2. respectiv a doua consultaţie apare o altă afecţiune acută/subacută. prescrierea tratamentului şi urmărirea evoluţiei bolnavilor cu afecţiuni cronice. necesare pentru stabilirea diagnosticului. . Circuitul privind modalităţile în care pot fi acordate cele 4 consultaţii se referă numai la un singur episod de boală acută/subacută.

prevăzute în anexa nr. dacă acesta. . Se raportează şi se decontează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată şi rezolvată la nivelul cabinetului. Cazurile de urgenţă medico-chirurgicală care se trimit către structurile de urgenţă specializate.raportarea lunară a modificărilor intervenite/mişcarea lunară/intrări/ieşiri 4. Medicaţia pentru cazurile de urgenţă se asigură din trusa medicală de urgenţă. nu a beneficiat de nicio consultaţie în condiţiile prevăzute la pct. trimiterea la spitalele de specialitate pentru confirmare şi tratament ).întocmirea listei şi depunerea acesteia la contractare. 3. 39 A la ordin. organizată conform legii. casele de asigurări de sănătate decontează o consultaţie/trimestru pentru un bolnav cu una sau mai multe afecţiuni cronice şi prescripţia/prescripţiile medicale aferente consultaţiei. trimestrial sau lunar. în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de specialitate. prescrierea tratamentului şi urmărirea evoluţiei bolnavilor cu afecţiuni cronice. NOTA II: pentru asiguraţii cu afecţiuni cronice 1. sau pentru cazurile care necesită urmărirea evoluţiei sub tratament a pacientului în ambulatoriu. Pentru evaluare clinică şi paraclinică.G.1186/2000 pentru aprobarea listei cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale precum şi bolile infecto-contagioase din grupa A pentru care asiguraţii beneficiază de indemnizaţie pentru capacitate temporară de muncă fără condiţii de stagiu de cotizare. În situaţia în care cazurile nu pot fi rezolvate la nivelul cabinetului sau depăşesc competenţa medicului de specialitate. NOTA IV Depistarea de boli cu potenţial endemo-epidemic (examen clinic. diagnostic prezumptiv. după caz. 2. în trimestrul respectiv.1 la H. casele de asigurări de sănătate decontează pentru un bolnav cu una sau mai multe afecţiuni cronice.Pentru situaţiile de mai sus nu este necesar bilet de trimitere. Se raportează şi se decontează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată 61 . 1. utilizând formularele de raportare aprobate prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. inclusiv cele pentru care se solicită serviciile de ambulanţă. Evidenţa acestor bolnavi cuprinde: . Pentru asigurarea serviciilor medicale necesare pentru bolnavii cu afecţiuni cronice monitorizabile la nivelul caselor de asigurări de sănătate prin cabinetul medicului de specialitate. Pentru situaţiile de mai sus nu este necesar bilet de trimitere. sunt consemnate ca "urgenţă" de către medicul de specialitate în documentele de evidenţă de la nivelul cabinetului. nr. Pentru evaluarea clinică şi paraclinică a bolnavilor cu afecţiuni cronice. Casele de asigurări de sănătate suportă contravaloarea a maximum două consultaţii pentru cazurile cu diagnostic deja confirmat. acesta asigură trimiterea pacientului către structurile de urgenţă specializate. examen clinic şi tratament). acesta va organiza evidenţa specifică. o consultaţie şi prescripţia/prescripţiile medicale aferente. NOTA III: Asistenţă medicală de urgenţă (anamneză. Bolile cu potenţial endemo-epidemic sunt cele prevăzute la punctul II din Anexa nr. inclusiv medicaţia şi procedurile medicale administrate la nivelul cabinetului. la externare.

6. 12. Consultaţia de psihiatrie şi psihiatrie pediatrică a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani c.8 puncte 21. 5. Consultaţia de fitoterapie. respectiv trecerea dintr-o grupă de vârstă în alta se realizează la împlinirea vârstei (de exemplu: copil cu vârsta de 4 ani împliniţi se încadrează în grupa peste 4 ani). crt. C2.6 puncte 10. planificare familială f. Consultaţia de neurologie peste vârsta de 4 ani Număr puncte pentru specialităţi chirurgicale 17. numărul de puncte corespunzător consultaţiei se majorează cu 2 puncte.8 puncte 21. valabil pentru pachetele de servicii: Număr puncte pentru specialităţi medicale 16. 9. homeopatie. nutriţie şi boli metabolice Endocrinologie Gastroenterologie Genetică medicală Geriatrie şi gerontologie Hematologie 62 . Alergologie şi imunologie clinică Boli infecţioase Cardiologie Chirurgie cardiovasculară Chirurgie generală Chirurgie pediatrică Chirurgie plastică şi microchirurgie reconstructivă Chirurgie toracică Dermatovenerologie Diabet zaharat. 13. 4. Pentru persoanele cu vârsta de 60 de ani şi peste. 11.25 puncte 11.Numărul de puncte pe consultaţie. 1.6 puncte 14. Consultaţia de neurologie a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani g. Specialităţile clinice pentru care se încheie contract de furnizare de servicii medicale în ambulatoriul de specialitate clinic şi serviciile diagnostice şi terapeutice (numai pentru pachetul de servicii medicale de bază) pentru care plata serviciilor medicale se face prin tarif pe serviciu medical exprimat în puncte: I. 15. Consultaţia de psihiatrie şi psihiatrie pediatrică peste vârsta de 4 ani e. 10. 2. 8. Consultaţia copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani b.2 puncte 32.4 puncte a. Specialităţi clinice: Nr. 3. 14. Consultaţia peste vârsta de 4 ani d.5 puncte - Încadrarea persoanei. 7.40 puncte 10.

6. 18. maxim 1 la 3 luni pentru pacienţii care au beneficiat de radioterapie Chirurgie orală şi maxilo-facială**) **) Nu se raportează în vederea decontării consultaţiile şi serviciile medicale pentru chirurgia dento-alveolară II. 35.3. 17.10. Teste cutanate cu agenţi fizici (maximum 4 teste) Osteodensitometrie segmentară cu ultrasunete Audiograma tonală liminară Audiograma vocală 63 . 1. Serviciile diagnostice simple şi complexe şi serviciile terapeutice/tratamente chirurgicale şi medicale: 1. 1. Biomicroscopia. Medicină internă Nefrologie Neonatologie Neurochirurgie Neurologie Neurologie pediatrică Oncologie medicală Obstetrică-ginecologie Oftalmologie Otorinolaringologie Ortopedie şi traumatologie (inclusiv pediatrică) Pediatrie Pneumologie Psihiatrie Psihiatrie pediatrică Reumatologie Urologie Chirurgie vasculară Radioterapia*) *) Numai ca şi consultaţie de control. Teste de provocare nazală. 34. 1.4. 1. 28. oculară. 19. 1.1. 32. 1. 33.16. 25. 23. 31. 22.punctajul aferent acestor servicii este de 11 puncte/procedură 1. 1. 1. 1.15.13. 27.7. 30. 1. 1. oftalmoscopia Biometrie Explorarea câmpului vizual (perimetrie) Recoltare pentru test Babeş-Papanicolau Examen electromiografic Examen electroneurografic EEG standard EKG de efort Spirometrie Spirogramă + test farmacodinamic bronhomotor Teste cutanate (prick sau IDR) cu seturi standard de alergeni (maximum 8 teste inclusiv materialul pozitiv şi negativ). bronşică.8. gonioscopia.9. 1.11. 21.5.12.14. 1. 26. 20. 1. 24. 29.2. Servicii diagnostice simple: .16. 1.

3. duoden) Video . 3.4. 2. stomac. 2. 2.8.11. refractometrie.13. vagin. 2.18. pahimetrie corneeană Uretroscopie ambulatorie Determinarea potenţialelor evocate vizuale Determinarea potenţialelor evocate de trunchi cerebral (auditive) Determinarea potenţialelor evocate somatoestezice Bronhoscopia Examen electroencefalografic cu probe de stimulare şi/sau mapping Examen ultrasonografic extracranian al aa Cervico-cerebrale (Doppler. 2.10. 2. 3.transschelară Cură chirurgicală a othematomului Dilataţia stricturii uretrale Extracţie de corpi străini Extracţie endoscopică corpi străini Extragere bronhoscopică de corpi străini din căile respiratorii Electrocauterizare sau cauterizarea mucoasei nazale Manevre de mică chirurgie pentru abces şi/sau chist vaginal sau bartholin cu marsupializare. 2.17. 2.9.20.5. 2. polipi. 3.6. 2.3. 3. 2.5. 3. 3.electroencefalografie EKG continuu (24 ore.13. 2. 3.6. 3. conjunctivă.1. 3.1. 2. 3. 2. 3. 3. 3. 2.punctajul aferent acestor servicii este de 17 puncte/procedură Colonoscopie Determinarea refracţiei (skiascopie. 2. col Polipectomie endoscopică gastrică Polipectomie endoscopică rectosigmoidiană Polipectomie endoscopică colonică Secţiunea optică a stricturii uretrale Sutura unei plăgi de pleoapă.2. 2.2. Holter) Holter TA 3. autorefractometrie). laringe Explorarea funcţiei binoculare (test Worth. cavum. 2.punctajul aferent acestor servicii este de 23 puncte/procedură Infiltraţii peridurale Electrochirurgia/electrocauterizarea tumorilor cutanate/leziune Ablaţia unui polip sau fibrom cervical Bandare varice esofagiene Conizaţia cu ansă diatermică sau cu bisturiul Criocoagularea (crioaplicaţia) conjunctivală .3.12.12.16. astigmometrie Examen fibroscopic nas.19.7. sinoptofor) examen pentru diplopie Foniatrie ORL Puncţie-biopsie osoasă cu amprentă Puncţie sinusală Puncţie aspirat de măduvă osoasă Tonometrie.9. 3.16. Servicii diagnostice complexe: .17. 64 . 2. 2. Servicii terapeutice/tratamente chirurgicale: .18.15. 3. vegetaţii vulvă.2.21.14.7.4. Maddox.8. 3. echotomografie şi tehnici derivate) Examen Doppler transcranian al vaselor cerebrale şi tehnici derivate Endoscopie digestivă superioară (esofag.14.15. 3.10. 2.11.

3. retuşuri de bont. II) Terapia chirurgicală a edemului dur posttraumatic Terapia chirurgicală a fimozei (decalotarea.23. 3. 3. Terapia chirurgicală a abcesului de părţi moi Terapia chirurgicală a abcesului perianal Terapia chirurgicală a abcesului pilonidal Terapia chirurgicală a adenoflegmonului Terapia chirurgicală a afecţiunilor mamare superficiale Terapia chirurgicală a arsurilor termice < 10% Terapia chirurgicală a degerăturilor (gr.34. 3.40.42. tenosinovitelor Terapia chirurgicală a furunculului. articular.45.56.27. hematoame organe genitale masculine Tratamentul chirurgical al leziunilor cutanate . ruptură pachet varicos Terapia chirurgicală a flegmoanelor superficiale mână fără limfangită Terapia chirurgicală a flegmoanelor lojă tenară.50. comisurale.24. hidartrozei. furunculului antracoid. 3. 3. necroze cutanate. 3.20.38. excizie. simplă Terapia chirurgicală a tumorilor simple ale buzei Tratamentul chirurgical al unor afecţiuni ale anexelor globului ocular (şalazion. abces. înţepate superficial (anestezie.28.52.57. 3. furunculozei Terapia chirurgicală a granulomului ombilical Terapia chirurgicală a hematomului Terapia chirurgicală a hidrosadenitei Terapia chirurgicală a leziunilor externe prin agenţi chimici < 10% Terapia chirurgicală a panariţiului eritematos Terapia chirurgicală a panariţiului flictenular Terapia chirurgicală a panariţiului periunghial şi subunghial Terapia chirurgicală a panariţiului antracoid Terapia chirurgicală a panariţiului pulpar Terapia chirurgicală a panariţiului osos.55. chist conjunctival.51. 3.22. escare.53. 3. I şi gr.47. 3. 3. 3. 3.19. 3. 3.29.3.39. 3. 3. tumori benigne care nu necesită plastii întinse. 3.30.plăgi tăiate superficial. pansament). sutură inclusiv îndepărtarea firelor. tenosinoval Terapia chirurgicală a piciorului diabetic (polinevrită. 3. 3.44. 3. xantelasme) Tratamentul chirurgical al pingueculei Tratamentul chirurgical al pterigionului Tratamentul hemartrozei.49.41. chist al pleoapei. flegmon. 3. 3. Tratament chirurgical al sinechiei septo-turbinare 65 . supuraţii. dehiscenţe plăgi Terapie chirurgicală (inclusiv anestezia) pentru leziuni traumatice. orjelet.21.32. 3. 3. 3. 3.36. 3. 3. 3.54. 3. hipotenară. Tratamentul plăgilor.46. microangiopatie) Terapia chirurgicală a polipului rectal procident (extirpare) Terapia chirurgicală a seromului posttraumatic Terapia chirurgicală a supuraţiilor postoperatorii Terapia chirurgicală a supuraţiilor mamare profunde Terapia chirurgicală a tumorilor mici.26. 3.43. 3.35.48. abcese.33.31. chisturilor dermoide sebacee. lipoamelor neinfectate Terapia chirurgicală a tumorii scalpului. debridarea) Terapia chirurgicală a flebopatiilor varicoase superficiale. 3.25.37. 3. 3. 3.

tulburări de anxietate.5. tarsiene. tulburări obsesiv-compulsive. 4. 4. Psihoterapie de grup (psihoze. 4. bicipital. 3. 4. 1. periamigdalian. 4. Consiliere psihiatrică nespecifică pentru pacient Blocaje nervi periferici Blocaje chimice pentru spasticitate (alcool.14 4. 3 se decontează de casele de asigurări de sănătate medicilor cu specialităţi chirurgicale care au dotarea necesară efectuării acestora. 66 . adictii).59. coastelor.19 4.11 4.58. gleznei. distimii. humerusului.22 4.47. cifozei.12 4. falange. Tratamentul ortopedic al fracturii femurului.3. entorsei de genunchi. instabilitate acută de genunchi.2. 3.9. rupturii musculare. disjuncţie acromioclaviculară. 4. fracturii de gambă cu aparat cruropedios. Serviciile de la poz. 3.18 Tratament chirurgical ORL colecţie: sept. 2 şi 4 se decontează de casele de asigurări de sănătate medicilor de specialitate care au dotarea necesară efectuării acestora. spondilolistezisului. umărului.1. 3. fenol. adictii). entorsei sau fracturii antebraţului. scapulei. fracturii gambei. genu varum. macule) Tamponament posterior şi/sau anterior ORL Tratamente ortopedice medicale Tratamentul ortopedic al luxaţiei. rupturii tendoanelor mari (achilian.4. tulburări obsesiv-compulsive.13.39. conform specialităţii/competenţelor confirmate de Ministerul Sănătăţii. claviculei. 4.6. Servicii terapeutice/tratamente medicale .23 NOTA 1: Serviciile de la pct. distimii. cvadricipital).3. 4. tulburări de anxietate. metacarpiene. 4.10. 3. retrobulbară de medicamente Tratament cu laser al polului posterior Tratamentul cu laser al polului anterior Aerosoli/caz Crioterapia/şedinţă Imunoterapie specifică cu vaccinuri alergenice standardizate Psihoterapie individuală (psihoze. Tratamentul ortopedic al entorsei sau luxaţiei patelei. Tratament în displazia luxantă a şoldului în primele 6 luni de viaţă Tratamentul piciorului strâmb congenital în primele 3 luni de viaţă Tratamentul la copii cu genu valgum.36 .20 4. 3. furunculul CAE Tratament chirurgical al traumatismelor ORL 4.15 4. oaselor carpiene. după caz. după caz. picior plat valg. 4. 4. 3. 4. tulburări fobice. conform specialităţii/competenţelor confirmate.19.2.21 4. metatarsiene. Puncţii şi infiltraţii intraartriculare 4.56 pot fi raportate şi de medicii cu specialitatea dermatovenerologie.16 4.17 4.7.8. tratamentul scoliozei. tulburări fobice.31. luxaţiei. NOTA 2: Serviciile de la pct.punctajul aferent acestor servicii este de 13 puncte/procedură Fotochimioterapie (UV) cu oxoralen local Fotochimioterapie (UV) cu oxoralen generală Injectare subconjunctivală.48 şi 3. ruptură musculară. flegmon.3. toxină botulinică) Cateterismul uretrovezical "a demeure" pentru retenţie completă de urină Fotocoagularea cu laser a leziunilor cutanate (nev pigmentar congenital. pumnului.

Pentru fitoterapie şi homeopatie.. 39 A la ordin. 39 A la ordin. A şi C pentru atingerea obiectivelor stabilite în planului terapeutic individualizat şi consemnate în documentele medicale. . pentru punctele 3 şi 4 lit. astfel: pentru punctul 1 lit. Asiguraţii au dreptul la maximum 2 consultaţii/cure pe an calendaristic. nutriţie şi boli metabolice. Competenţele/atestatele de studii complementare în baza cărora se poate încheia contract de furnizare de servicii medicale în ambulatoriul de specialitate clinic. sunt: a) planificare familială. tariful consultaţiilor corespunzător punctajului prevăzut la punctul C1. pe asigurat. Pentru planificare familială.caz pentru serviciile medicale de acupunctură de care beneficiază un asigurat pentru o cură de servicii de acupunctură este de 140 lei. . . cu respectarea prevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .2012. Pentru litera C din anexa nr. A din anexa nr. A din anexa nr. cu următoarele specialităţi clinice: . 39 A la ordin. contractele se încheie de casele de asigurări de sănătate cu medicii de specialitate de nefrologie. contractele se încheie de casele de asigurări de sănătate cu medicii de specialitate oncologie medicală şi hematologie. casele de asigurări de sănătate decontează maximum 2 consultaţii pentru fiecare caz/diagnostic. Servicii conexe actului medical pentru servicii conexe furnizate de psihologi şi logopezi . după care asiguratul plăteşte integral serviciile medicale.pot face obiectul contractelor încheiate de casele de asigurări de sănătate cu medicii de specialitate. cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. contractele se încheie de casele de asigurări de sănătate cu medicii de specialitate din ambulatoriul spitalelor clinice care monitorizează starea posttransplant şi bolile rare. C5.precum şi alte specialităţi clinice pentru boli cronice prevăzute în anexa 39 A lit.2012.otorinolaringologie. 39 A la ordin.psihiatrie. NOTĂ: Pentru serviciile de planificare familială se raportează 2 consultaţii pe an calendaristic. …………. contractele se încheie de casele de asigurări de sănătate cu medicii de specialitate diabet zaharat. Asiguraţii au dreptul la o consultaţie cu un tarif de 13 lei corespunzător pentru fiecare cură de tratament. În baza competenţei/atestatului de studii complementare în acupunctură se poate încheia contract de furnizare de servicii de acupunctură în ambulatoriu conform modelului de contract pentru furnizare de servicii medicale în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice. psihiatrie pediatrică. fitoterapie. Tariful pe serviciu medical . b) fitoterapie. c) homeopatie.C3. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. A din anexa nr. pentru punctul 2 lit. 1389/2010. homeopatie. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . C4. O cură reprezintă în medie 10 zile de tratament şi în medie 4 proceduri/zi. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. Lista serviciilor conexe şi punctele aferente acestora sunt: a) Neurologie şi Neurologie pediatrică a1) serviciile conexe furnizate de psiholog: Consiliere psihologică copii (numai la recomandarea 67 .neurologie şi neurologie pediatrică. 1389/2010.

furnizorii de servicii medicale din specialităţile cardiologie şi medicină internă încheie cu casele de asigurări de sănătate acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale clinice. NOTA 3: Medicii de specialitate din specialităţile cardiologie şi medicină internă pot efectua serviciul monitorizare şi managementul hemodinamic prin metoda bioimpedanţei toracice ca o consecinţă a actului medical propriu.consultaţii aferente specialităţilor respective.medicului cu specialitatea neurologie pediatrică) Psihodiagnostic a2) serviciile conexe furnizate de logoped: . furnizorii de servicii medicale de specialitate încheie cu casele de asigurări de sănătate acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale clinice. putând acorda şi raporta servicii medicale . în limita competenţei şi a dotărilor necesare. acesta îşi poate desfăşura activitatea în baza unui singur contract încheiat cu casa de asigurări de sănătate. pentru asiguraţii pentru care este necesar a se efectua această investigaţie în vederea stabilirii diagnosticului. NOTA 2: În situaţia în care un medic are mai multe specialităţi clinice confirmate prin ordin al ministrului sănătăţii. sau pe bază de bilet de trimitere de la un alt medic de specialitate cardiologie şi/sau medicină internă şi dacă în cabinetul medical respectiv există aparatura medicală necesară. decontarea acestor servicii se realizează din fondul aferent investigaţiilor medicale paraclinice în limita sumelor rezultate conform criteriilor din anexa nr. 11 la ordin. inclusiv de la medicul de familie. pentru asiguraţii pentru care este necesar a se efectua aceste investigaţii în vederea stabilirii diagnosticului. Pentru efectuarea acestui serviciu. pentru bolile cronice din anexa 39A litera A şi C: consiliere psihologică (adulţi/copii) 19 puncte 19 puncte 11 puncte 6 puncte 9 puncte 11 puncte 9 puncte 4 puncte 19 puncte 11 puncte 19 puncte NOTA 1: Medicii de specialitate din specialităţile clinice pot efectua ecografii cuprinse în tabelul de la capitolul II ca o consecinţă a actului medical propriu. Pentru aceste servicii. în condiţiile în care cabinetul medical este înregistrat în registrul unic al cabinetelor pentru aceste specialităţi. inclusiv pediatrică: c1) serviciile conexe furnizate de psiholog: consiliere psihologică copii (numai la recomandarea medicului cu specialitatea psihiatrie pediatrică psihodiagnostic c2) serviciile conexe furnizate de logoped consiliere (intervenţie) d) serviciile conexe furnizate de psiholog. 68 .consiliere (intervenţie) logopedie b) Otorinolaringologie: b1) serviciile conexe furnizate de psiholog: investigarea psihoacustică a vocii psihoterapie sugestivă armată în afonii psihogene b2) serviciile conexe furnizate de logoped: consiliere (intervenţie) exerciţii pentru tulburări de vorbire (şedinţă) c) Psihiatrie. sau pe bază de bilet de trimitere de la un alt medic de specialitate.

| Cod | Denumirea analizei | Tarif | | crt.1511 | Calciu seric total*1) | 5. indici | | | | | eritrocitari*1) | | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 2.34 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 9.1570 | Magneziemie*1) | 5.03 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | .62 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 17. | 2. | 2.46 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 12.63 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 21. | 2.35 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 18. | 2.46 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 7.45 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 4. formulă leucocitară. | 2.1310 | Glicemie*1) | 5.06 | | | | hematocrit.8603 | INR*1) (International Normalised Ratio) | 7.8211 | Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO*1)| 7. | 2. **) | 5.00 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 15.35 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 3. | 2.4600 | TGO*1) | 5.1140 | Creatinină serică*1).1130 | Acid uric seric*1) | 5.8070 | Hemoleucogramă completă .00 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 16.8621 | Timp Quick. activitate de protrombină*1) | 6.Biochimie | |______________________________________________________________________________| | 10. | 2. | 2. | 2.1020 | Proteine totale serice*1) | 6. | 2. | 2.lei | |______|_________|_________________________________________________|___________| | . | 2. | 13.8390 | Sideremie*1) | 6.52 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 13.CAPITOLUL II Pachetul de servicii medicale de bază în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile paraclinice ______________________________________________________________________________ | Nr.1443 | LDL*1) | 7. numărătoare | | | | | leucocite.1420 | Colesterol seric total*1) | 5. | | | maximal | | | | | decontat | | | | | de casa de| | | | | asigurări | | | | | de | | | | | sănătate | | | | | .hemoglobină. | 2.Hematologie | |______________________________________________________________________________| | 1. | 2.17 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 22. | 2.56 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 20.46 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 11.35 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 19.43 | |______|_________|_________________________________________________|___________| 69 .1510 | Calciu ionic seric*1) | 7.8030 | Examen citologic al frotiului sanguin*3) | 17. | 2. numărătoare eritrocite.1120 | Uree serică*1) | 5. | 2.8622 | APTT | 11. | 2.8230 | Anticorpi specifici anti Rh la gravidă*1) | 7.56 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 23.8212 | Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh*1) | 7. | 2. | 2.34 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 14.1404 | Trigliceride serice*1) | 6.8100 | VSH*1) | 2. numărătoare | | | | | reticulocite**).03 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 8. | 2. | 2. numărătoare trombocite.73 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 5.95 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 6.1441 | HDL colesterol*1) | 7.

| 2.20 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 54.4680 | Gama GT | 7.76 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 42.48 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 51.4322 | LH | 22.19 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 50.6022 | RPR*1) | 5.6201 | Anti-HAV IgM*2) | 38.4323 | Estradiol | 22.26 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 26.4060 | TSH | 19.00 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | Imunologie | |______________________________________________________________________________| | 35.41 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 48.97 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 55.1026 | Hemoglobina glicozilată*5) | 19.76 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 39. | 2. | 2. | 2. | 2.46 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 30. | 2.20 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 53. | 2.75 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 27.03 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 49. | 2.3210 | Fibrinogenemie*1) | 12.70 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 37. | 2. | 2.6023 | Confirmare TPHA*1).10 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 43. | 2430011 | Complement seric C3 | 10. | 2. | 2.11 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 33.46 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 29. | 2.6732 | IgE seric | 13. | 2.6021 | VDRL*1) | 5.6734 | IgG seric | 13.59 | 70 .46 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 25.59 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 56.6204 | Anti HCV*2) | 60. | 2.6692 | Factor rheumatoid | 8. | 2.4040 | FT4 | 19.32 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 40.1015 | Bilirubină totală*1) | 5.6733 | IgM seric | 14. seric | 13.02 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 46.6392 | Ag HBs (screening)*2) | 29.6691 | Proteina C reactivă*1) | 9.20 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 52. | 2.94 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 38.45 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 28.1016 | Bilirubină directă*1) | 5. | 2. | 2.70 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 36.6250 | ASLO*1) | 10.4610 | TGP*1) | 5. | 2430012 | Complement seric C4 | 10. | 2.4720 | Fosfatază alcalină*1) | 7. | 2.4300 | Cortizol | 25.6731 | IgA.4321 | FSH | 22.07 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 41. | 2.4331 | Prolactină | 23. *4) | 11.45 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 34. | 2.12 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 32.16 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 31. | 2. | 2.10 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 47.5560 | Testare HIV la gravidă*1) | 31. | 2.6206 | Depistare Helicobacter Pylori | 20.10 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 44. | 2.4332 | Progesteron | 23.| 24.12 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 45. | 2. | 2. | 2. | 2.4961 | Electroforeza proteinelor serice*1) | 14.

9010 | Examen histopatologic cu colora ii speciale | 115. | 2.5063 | Urocultură*1) (inclusiv antibiograma pentru | 15.2200 | Determinare glucoză urinară*1) | 5.44 | | | | pozitive) | | |______|_________|_________________________________________________|___________| | .9000 | Piesă prelucrată la parafină | 28. | 2. | 2.Examene materii fecale | |______________________________________________________________________________| | 64.Examinări histopatologice | |______________________________________________________________________________| | 73.50 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 67.44 | | | | pozitive) | | |______|_________|_________________________________________________|___________| | . | 2.96 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 76. | 2.9024 | Examen citohormonal | 28.5066 | Cultură.7120 | Examen coproparazitologic (3 probe)*1) | 11.00 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | . nazale.Analize de urină | |______________________________________________________________________________| | 60.50 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 58.70 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 61.5064 | Coprocultură*1) (inclusiv antibiograma pentru | 21.50 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 78.Examene din secre ii uretrale.Examene din secre ii vaginale | |______________________________________________________________________________| | 66.50 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 72. | 2.Examen lichid punc ie | |______________________________________________________________________________| | 71. | 2.58 | | | | histopatologic | | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 75.5065 | Cultură (inclusiv antibiograma pentru culturi | 15.5032 | Examen microscopic/proba | 4.43135 | PSA | 21. | 2. | 2.80 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 77.43136 | free PSA | 22. | 2.5061 | Cultură*1) (inclusiv antibiograma pentru culturi| 15. | 2.9160 | Examen Babeş-Papanicolau*1) | 36.5033 | Examen microscopic/frotiu | 4.|______|_________|_________________________________________________|___________| | 57. | 2. | 2.50 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 70. | 2. conjunctivale şi puroi | |______________________________________________________________________________| | 69. | 2.2030 | Determinare proteine urinare*1) | 5.50 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 79.17 | | | | culturi pozitive) | | |______|_________|_________________________________________________|___________| | .00 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | . | 2. | 2.61 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 65.5067 | Cultură (inclusiv antibiograma pentru culturi | 15.27 | 71 . | 2. | 2.9022 | Citodiagnostic spută prin incluzii parafină | 30.44 | | | | culturi pozitive) | | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 62.3450 | Examen complet de urină (sumar + sediment)*1) | 8. | 2.57 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 74.44 | | | | pozitive) | | |______|_________|_________________________________________________|___________| | .00 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 63.5002 | Examen microscopic | 4.9023 | Citodiagnostic secre ie vaginală | 30.9021 | Bloc inclus la parafină cu diagnostic | 37. | 2.67 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 68. otice. | 2.Exudat faringian | |______________________________________________________________________________| | 59.9020 | Diagnostic histopatologic pe lamă | 16. cultură germeni anaerobi (inclusiv | 15. | 2.44 | | | | antibiograma pentru culturi pozitive)/proba | | |______|_________|_________________________________________________|___________| | .

73 | 72 . | Ex. | Pielografie | 229. | 2.52/set | |______|_________|_________________________________________________|___________| | . | Ex.51 | |______|___________________________________________________________|___________| | 90. radiologic torace osos (sau păr i) în mai multe | 24. radiologic păr i coloană lombară*1) | 19. radiologic coloană vertebrală completă. radiologic retrograd de uretră sau vezică urinară cu | 188. radiologic cranian standard 1 inciden ă*1) | 11. radiologic centură scapulară*1) | 15.76 | | | planuri/Ex.|______|_________|_________________________________________________|___________| | 80. inclusiv dezinvaginare | 44. | Ex.63 | | | cervicală*1) | | |______|___________________________________________________________|___________| | 92. imagistică medicală şi explorări func ionale | |______________________________________________________________________________| | 82. fără coloana | 32.95 | |______|___________________________________________________________|___________| | 104. radiologic păr i coloană dorsală*1) | 19.9025 | Citodiagnostic lichid de punc ie | 30. cu substan ă de contrast | | |______|___________________________________________________________|___________| | 100. radiologic uretră. | Ex. radiologic esofag ca serviciu independent | 20. | Cistografie de reflux cu substan ă de contrast | 237. | Ex. | Tomografia plană | 52. | Ex.82 | | | pe sonda duodenală | | |______|___________________________________________________________|___________| | 101. | Ex.9030 | Teste imunohistochimice*) | 88.41 | |______|___________________________________________________________|___________| | 85.09 | | | substan ă de contrast | | |______|___________________________________________________________|___________| | 106. radiologic vizualizare generală a abdomenului nativ*1)| 15. | Ex. | Ex. radiologic păr i schelet în 2 planuri*1) | 15.22 | |______|___________________________________________________________|___________| | 84. radiologic colon la copil.57 | |______|___________________________________________________________|___________| | 105.67 | |______|___________________________________________________________|___________| | 98. radiologic alte articula ii fără substan ă de contrast| 14. | 2.69 | |______|___________________________________________________________|___________| | 93.90 | |______|___________________________________________________________|___________| | 86. radiologic torace ansamblu*1) | 25. | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. radiologic cranian în proiec ie specială*1) | 16. | Ex. radiologic bazin*1) | 15. radiologic uter şi oviduct cu substan ă de contrast | 259. | Ex. | Ex. | Ex.Examinări radiologie. radiologic tract digestiv până la regiunea | 71.76 | |______|___________________________________________________________|___________| | 87. radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul | 46.76 | |______|___________________________________________________________|___________| | 102.50 | | | ileo-cecală.91 | | | duodenojejunal) cu substan ă de contrast*1) | | |______|___________________________________________________________|___________| | 99.41 | |______|___________________________________________________________|___________| | 97.50 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 81. | Ex. radiologic colon dublu contrast sau intestin sub ire | 82. | Ex. vezică urinară la copil cu | 191. | Radiografie de membre*1) | 14.51 | |______|___________________________________________________________|___________| | 91.90 | |______|___________________________________________________________|___________| | 88. radiologic tract urinar (urografie minutată) cu | 188.15 | |______|___________________________________________________________|___________| | 96.59 | | | sau func ionale cu TV*1) | | |______|___________________________________________________________|___________| | 89. radiologic coloana cervicală 1 inciden ă*1) | 28.05 | | | substan ă de contrast | | |______|___________________________________________________________|___________| | 107.99 | | | substan ă de contrast | | |______|___________________________________________________________|___________| | 103. | Ex.08 | |______|___________________________________________________________|___________| | 94. radiologic torace şi organe toracice*1) | | |______|___________________________________________________________|___________| | 95. | Ex. | Ex.96 | |______|___________________________________________________________|___________| | 83.

00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 133. | Angiografie CT craniu | 250.65 | | | intravenos | | |______|___________________________________________________________|___________| | 124.24 | |______|___________________________________________________________|___________| | 114.) | 300.93 | |______|___________________________________________________________|___________| | 137.03 | |______|___________________________________________________________|___________| | 109. | RMN regiuni coloana vertebrală (cervicală. | Angiocoronarografie CT | 500. | Angiografie CT regiune cervicală | 250. | 265.01 | |______|___________________________________________________________|___________| | 119. hepatică.|______|___________________________________________________________|___________| | 108.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 134.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 132. toracică etc. | Bronhoscopie virtuală CT | 200. cardiacă | | |______|___________________________________________________________|___________| | 112. intravenos/segment | | |______|___________________________________________________________|___________| | 125.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 111.06 | |______|___________________________________________________________|___________| | 118. tiroidiană. | Osteodensitometrie segmentară/segment | 24.13 | | | căilor biliare. | RMN cranio-cerebral nativ | 300.38 | |______|___________________________________________________________|___________| | 117. | CT craniu nativ şi cu substan ă de contrast | 258. | Angiografie CT abdomen | 250.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 135.42 | |______|___________________________________________________________|___________| | 122. renală. | Angiografie CT membre | 250.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 127. | CT craniu fără substan ă de contrast | 87.33 | |______|___________________________________________________________|___________| | 116.49 | |______|___________________________________________________________|___________| | 115. | CT ureche internă | 200.08 | |______|___________________________________________________________|___________| | 110. | Scintigrafia: osoasă.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 131. | Radiografie panoramică | 25. | CT membre/membru fără substan ă de contrast | 41. | CT regiune gât nativ şi cu substan ă de contrast | 258.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 130. | CT regiune gât fără substan ă de contrast | 87.51 | | | intravenos/membru | | |______|___________________________________________________________|___________| | 126. | Radiografie retroalveolară | 7. | CT abdomen nativ şi cu substan ă de contrast adm.72 | |______|___________________________________________________________|___________| | 113. | Colonoscopie virtuală CT | 250. | Angiografie CT pelvis | 250.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 128. | 264.21 | | | adm. | Uro CT | 250.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 129. | CT pelvis fără substan ă de contrast | 88.93 | | | nativ | | |______|___________________________________________________________|___________| 73 . | CT membre nativ şi cu substan ă de contrast adm.61 | |______|___________________________________________________________|___________| | 120. | CT regiune toracică nativ şi cu substan ă de contrast | 280. | CT abdomen fără substan ă de contrast | 113. | CT pelvis nativ şi cu substan ă de contrast adm.29 | |______|___________________________________________________________|___________| | 121. | CT coloană vertebrală fără substan ă de contrast/segment | 47. | CT regiune toracică fără substan ă de contrast | 112.37 | | | intravenos | | |______|___________________________________________________________|___________| | 123. a | 295. | CT coloană vertebrală nativ şi cu substan ă de contrast | 263. | 265.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 136.

) cu | 471.46 | | | nativ şi cu substan ă de contrast | | |______|___________________________________________________________|___________| | 147.93 | |______|___________________________________________________________|___________| | 141. gleznă etc. (genunchi. cot.39 | |______|___________________________________________________________|___________| | 161. | RMN umăr nativ | 300.93 | |______|___________________________________________________________|___________| | 142. toracală etc. | Ecografie transfontanelară | 22. | RMN extremită i nativ/segment (genunchi.93 | |______|___________________________________________________________|___________| | 140.46 | |______|___________________________________________________________|___________| | 146.95 | |______|___________________________________________________________|___________| | 153. gleznă etc.57 | |______|___________________________________________________________|___________| | 165. | Ecografie transvaginală | 16.93 | |______|___________________________________________________________|___________| | 139.39 | |______|___________________________________________________________|___________| | 166. | Ecografie abdomen*1) | 17.95 | |______|___________________________________________________________|___________| | 154. | RMN regiuni coloana vertebrală (cervicală. | Ecografie endocrină | 16. | Ecografie de vase (vene) | 16. | RMN pelvin nativ | 300.| 138. | Ecografie pentru translucen a nucală (pentru gravide 11 .38 | |______|___________________________________________________________|___________| | 158. | RMN pelvin nativ şi cu substan ă de contrast | 471.38 | 74 .93 | |______|___________________________________________________________|___________| | 143. | Angiografia RMN trunchiuri supraaortice | 201. | RMN cranio-cerebral nativ şi cu subst.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 157. abdomen.) | 471.46 | |______|___________________________________________________________|___________| | 151.46 | |______|___________________________________________________________|___________| | 149.6 săptămâni) | | |______|___________________________________________________________|___________| | 168. | Ecocardiografie | 27. | RMN cord cu substan ă de contrast | 471.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 155.ecografie | 16.69 | |______|___________________________________________________________|___________| | 162.| 60. | RMN abdominal nativ | 300.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 152. | Ecografie generală (abdomen + pelvis)*1) | 25.39 | |______|___________________________________________________________|___________| | 163. | Ecografie pelvis*1) | 16. nativ/seg.05 | |______|___________________________________________________________|___________| | 156.)| 300. | Ecografie morfologică fetală (pentru gravide 20 .46 | |______|___________________________________________________________|___________| | 148.46 | |______|___________________________________________________________|___________| | 145. contrast | | |______|___________________________________________________________|___________| | 150.46 | |______|___________________________________________________________|___________| | 144. de contrast | 471. | RMN extrem. de contrast | 471. | Senologie imagistică . | Angiografie RMN/segment (craniu. | RMN abdominal nativ şi cu substan ă de contrast | 471. cot.76 | |______|___________________________________________________________|___________| | 159. pelvis etc. de contrast | 471.46 | | | subst.00 | | | săptămâni) | | |______|___________________________________________________________|___________| | 167. | Angiografia RMN artere renale sau aorta | 201.57 | |______|___________________________________________________________|___________| | 164.23 | 250.39 | |______|___________________________________________________________|___________| | 169. | Ecografie fetală | 22.) | 400. | Uro RMN cu substan ă de contrast | 625. | RMN sâni nativ | 300. | Angiografia carotidiană cu substan ă de contrast | 262. | RMN sâni nativ şi cu subst. | Ecografie de vase (artere) | 19. | Ecografie de organ/articula ie/păr i moi | 16.13 | | | 13.76 | |______|___________________________________________________________|___________| | 160. | RMN umăr nativ şi cu subst.

| Ecocardiografie + Doppler | 34.44 | |______|___________________________________________________________|___________| | 171.25 | |______|___________________________________________________________|___________| | 172.42 | |______|___________________________________________________________|___________| | 182. | Electrocardiografie continuă (24 de ore. | Peak-flowmetrie | 2. NOTA 3: Indicaţia de utilizare a substanţei de contrast aparţine medicului de specialitate radiologie şi imagistică medicală care va confirma utilizarea substanţei de contrast prin aplicarea parafei şi semnăturii pe fişa de solicitare. Holter) | 46. | Ecocardiografie transesofagiană | 60. | Mamografie în 2 planuri*1)/pentru un sân | 27. | Determinarea indicelui de presiune glezna/brat.39 | |______|___________________________________________________________|___________| | 184. *2) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie pentru contacţii cazurilor diagnosticate de medicii de specialitate. *4) Se decontează numai în cazul în care VDRL sau RPR este pozitiv. *5) Se recomandă numai de medicul de specialitate diabet. **) În condiţiile în care se consemnează distinct de către medicul care a făcut recomandarea pentru hemoleucogramă. | Spirograma + test farmacodinamic bronhomotor | 15. fără recomandarea medicului specialist sau de familie.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 183.63 | |______|___________________________________________________________|___________| | 181. pe răspunderea medicului de laborator. fără recomandarea medicului de familie sau specialist. | Ecocardiografie + Doppler color | 36. la recomandarea medicului oncolog. | Spirometrie*1) | 14.12 |______|___________________________________________________________|___________| | 185.00 | | | bioimpedan ei toracice | | |______|___________________________________________________________|___________| *) Un set cuprinde 4 . pe răspunderea medicului de laborator. | Holter TA | 23.13 | |______|___________________________________________________________|___________| | 173. | EEG standard | 15. | Sialografia.83 | |______|___________________________________________________________|___________| | 175. respectiv deget/brat*1) | 5. | Monitorizarea şi managementul hemodinamic prin metoda | 180.30 | |______|___________________________________________________________|___________| | 179. nutriţie şi boli metabolice şi se decontează de cel mult două ori pe an pentru un asigurat (bolnavi cu risc de diabet zaharat).00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 180. NOTA 1: *1) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie. | Electromiografie | 17.10 teste. 75 .12 | |______|___________________________________________________________|___________| | 174.20 | |______|___________________________________________________________|___________| | 176. fistulografie cu | 188.56 | |______|___________________________________________________________|___________| | 177.77 | |______|___________________________________________________________|___________| | 184 | Ergometrie | 24. | Endoscopie gastro-duodenală*1) | 23. | EKG*1) | 7. galactografia sinusuri.85 | | | substan ă de contrast | | |______|___________________________________________________________|___________| | 178. *3) Se decontează numai dacă este efectuat de medicul de laborator sau de specialişti cu studii superioare nemedicale care au specializare în hematologie în cazul în care hemoleucograma completă prezintă modificări de parametri. NOTA 2: Filmele radiologice şi substanţele folosite sunt incluse în tarife.|______|___________________________________________________________|___________| | 170.

care încheie acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale clinice sau pentru care se încheie acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale spitaliceşti pentru serviciile medicale efectuate în cabinetele medicale de specialitate din ambulatoriul integrat al spitalelor sau în cabinetele medicale de specialitate care se află în structura spitalului ca unităţi fără personalitate juridică: a) Serviciile prevăzute la poziţiile: 160 . i) serviciile prevăzute la poziţiile 166 şi 167 se decontează numai pentru medicii din specialitatea obstetrică-ginecologie cu supraspecializare în medicină materno-fetală. pediatrie. nutriţie şi boli metabolice. serviciul prevăzut la poziţia 172 se decontează numai pentru medicii de specialitate cardiologie. endocrinologie şi oncologie. 118. 140. Pentru cazul în care se efectuează o investigaţie fără substanţă de contrast. 89. se decontează numai tariful investigaţiei cu substanţă de contrast. geriatrie şi gerontologie. Pentru serviciile prevăzute la poziţiile: 83.Investigaţiile cu substanţă de contrast sunt decontate de casele de asigurări de sănătate şi în cazul în care utilizarea substanţei de contrast a fost specificată în fişa de solicitare şi avizată de medicul de radiologie-imagistică. medicină fizică şi balneologie şi reumatologie cu competenţe/supraspecializări/atestate de studii complementare de ecografie corespunzător specialităţii. 86. 125. b) Serviciile prevăzute la poziţia 162 se decontează numai pentru medicii din specialităţile: diabet. 108. endocrinologie. 88. 149. urmată din necesitate de o investigaţie cu substanţă de contrast. h) Serviciile prevăzute la poziţia 165 (ecografie de organ/de părţi moi/de articulaţie) se decontează numai pentru medicii din specialităţile: diabet. nutriţie şi boli metabolice. indiferent de numărul de incidenţe recomandate şi efectuate. neurologie. se decontează tariful pentru fiecare dintre acestea. NOTA 5: 1. 124. endocrinologie. e) Serviciile prevăzute la poziţia 164 se decontează numai pentru medicii din specialitatea pediatrie. 117. d) Serviciile prevăzute la poziţia 163 se decontează numai pentru medicii din specialitatea genetică medicală şi obstetrică ginecologie cu competenţe/supraspecializări/atestate de studii complementare de ecografie corespunzător specialităţii. ortopedie şi recuperare. precum şi de medici cu specialitatea urologie.161 şi 169 – 171 se decontează numai pentru medicii din specialităţile: cardiologie. tariful se referă la explorarea unui singur segment anatomic/membru. în condiţiile în care aceştia au competenţa şi dotarea necesară. NOTA 4: Pentru medicii cu specialităţi medicale clinice. obstetrică-ginecologie. g) Serviciile prevăzute la poziţia 168 se decontează numai pentru medicii din specialităţile: obstetrică-ginecologie. 137. medicină internă cu competenţe/supraspecializări/atestate de studii complementare de ecografie corespunzător specialităţii. 90. medicină internă. medicină internă. 146. în cazul explorării mai multor segmente/membre. 176. f) Serviciile prevăzute la poziţia 158 se decontează numai pentru medicii din specialitatea obstetrică-ginecologie şi numai pentru afecţiuni ginecologice. urologie. 84. 76 . geriatrie şi gerontologie cu competenţe/supraspecializări/atestate de studii complementare corespunzătoare specialităţii. boli infecţioase. j) Serviciile prevăzute la poziţia 159 se decontează numai pentru medicii din specialitatea obstetrică-ginecologie şi numai pentru afecţiuni ginecologice.

Pentru efectuarea investigaţiilor CT şi RMN prevăzute la pct.urgenţe medico-chirurgicale majore nominalizate în anexa nr.pentru examene din secreţii . pot efectua serviciile medicale paraclinice prevăzute la poz. 16 la ordin. scintigrafie. acolo unde este cazul. . 3. biletele de trimitere se întocmesc în 3 exemplare. 3 de la Nota 5 copiilor cu vârsta cuprinsă între 0 .8 ani care necesită efectuarea anesteziei generale şi implicit prezenţa unui medic cu specialitatea ATI. RMN. NOTA 10: Serviciile medicale de la poziţiile 173. 77 . În cazul investigaţiilor CT şi RMN prevăzute în tabelul de la cap. Pentru investigaţiile CT şi RMN prevăzute la poziţiile: 124. efectuate pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0 . la contractare. NOTA 8: Pentru poziţiile 69 şi 70 codurile aferente se completează cu cifrele: 1 .8 ani. 137. În acest caz biletul de trimitere cuprinde şi datele din fişele de solicitare prevăzute în anexa nr.2. casele de asigurări de sănătate vor deconta majorarea de 10% aplicată numai la tariful pentru un singur segment. 118. 149. 178 – 183 şi 184 sunt explorări funcţionale.pentru examene din secreţii nazale 4 . care încheie acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară. 1 se referă la explorarea unui singur segment anatomic/membru. 174. Investigaţiile menţionate mai sus se efectuează pe baza biletelor de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice. casele de asigurări de sănătate vor deconta maximum 3 segmente/CNP/o dată pe an. din care unul rămâne la furnizorul care a făcut recomandarea.pentru examene din secreţii otice 3 .puroi 6 .pentru examene din secreţii conjunctivale 5 . iar celălalt exemplar se transmite lunar de către acesta la casa de asigurări de sănătate cu care a încheiat contract. NOTA 6: Serviciile medicale de înaltă performanţă (CT. 18 la ordin. în cazul examinării simultane a două sau mai multe segmente anatomice/membre. indiferent de câte segmente anatomice se examinează simultan. angiografie) se decontează numai pe bază de recomandare medicală asiguraţilor în următoarele condiţii: . II. Pentru serviciul prevăzut la poziţia 110. furnizorii de servicii medicale paraclinice vor face dovada. precum şi dovada relaţiei de muncă cu un medic de specialitate ATI. 156 . NOTA 7: Medicii de familie. 175. a spaţiului şi dotărilor necesare pentru perioada de pre şi post anestezie. 146 la care tariful aferent prevăzut în tabelul de la pct.afecţiuni în care au fost epuizate toate celelalte posibilităţi de explorare. Aceste investigaţii sunt decontate de casele de asigurări de sănătate numai dacă fişa de solicitare este însoţită de o copie a fişei de preanestezie pe care va fi aplicată parafa şi semnătura medicului cu specialitatea ATI şi care va avea acelaşi circuit ca şi fişa de solicitare. tarifele aferente acestora (prevăzute în tabelul de la cap. II se vor majora cu 10%. 140. 117. un exemplar la furnizorul care a efectuat serviciul/serviciile de înaltă performanţă. rezultatele celorlalte investigaţii efectuate anterior pentru stabilirea diagnosticului.ecografie generală (abdomen + pelvis). tariful se referă la explorarea unui singur segment.pentru examene din secreţii uretrale 2 .asociere de 2 localizări sau multiple dar nu mai mult de 3/pacient/trimitere NOTA 9: Serviciul medical de la poziţia 67 este examen citologic. 125. La biletul de trimitere se ataşează de către medicul trimiţător.

2.3 6.LEI Copii Peste Beneficiari ai între 0 18 ani legilor – 18 speciale ani (NOTA 7) 36 100% 100% 1. 6.4 4.2 3.1 3.1 6.CAPITOLUL III Pachetul de servicii medicale de medicină dentară preventive şi al tratamentelor de medicină dentară în ambulatoriul de specialitate de medicină dentară 1.1 4.1 6.1* Consultaţie Consultaţie (inclusiv modelul de studiu) * Se efectuează o singură consultaţie la un interval de 12 luni pentru un asigurat Tratamentul cariei simple Tratamentul cariei simple cu materiale fizionomice Tratamentul cariei simple cu materiale nefizionomice Tratamentul afecţiunilor pulpare Tratamentul afecţiunilor pulpare la dinţii monoradiculari Tratamentul afecţiunilor pulpare la dinţii pluriradiculari Tratamentul gangrenei pulpare la dinţii monoradiculari Tratamentul gangrenei pulpare la dinţii pluriradiculari Tratamentul paradontitelor apicale Tratamentul parodontitelor apicale la dinţii monoradiculari Tratamentul parodontitelor apicale la dinţii pluriradiculari Tratamentul afecţiunilor parodonţiului marginal Tratamentul afecţiunilor parodonţiului marginal Tratamente chirurgicale buco-dentare Anestezia prin infiltraţie Extracţia la dinţii temporari Extracţia la dinţii permanenti monoradiculari Extracţia la dinţii permanenti pluriradiculari 78 2.2 6.3 3.4 72 60 100% 100% 100% 100% 60 90 72 96 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 72 96 100% 100% 100% 100% 100% 100% 72 24 15 48 60 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 60% 60% .2 5 5. 3. Pachetul de servicii medicale de bază de medicină dentară preventive şi al tratamentelor de medicină dentară COD ACTE TERAPEUTICE TARIFE SUMA DECONTATĂ DE CAS .1 2.2 3. 1. 4.

6* 6. inclusiv tratamentul angrenajului invers prin inel/gutiere + bărbiţă şi capelină Tratamentul angrenajului invers prin exerciţii cu spatula/şedinţă Aparate şi dispozitive utilizate în tratamentul malformaţiilor congenitale Şlefuirea în scop ortodontic / dinte Reparaţie aparat ortodontic Menţinătoare de spaţiu mobile Activare aparat ortodontic / şedinţă Pentru pct.1* 60 100% 100% .3 8.3 7.5 8. vestibuloorală şi scut lingual Decondiţionarea tulburărilor funcţionale prin aparate ortodontice. 7.2* 100% 420 15 600 15 300 360 30 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 8.6* 8.1* 7. Activităţi profilactice Fluorizare/arcadă 79 132 30 36 36 90 30 60 48 18 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7. 9. deglutiţie infantilă.13 Extracţia prin alveolotomie/alveoloplastie Chiuretaj alveolar Tratamentul hemoragiei si alveolitei Decapuşonarea Tratament de urgenţă a plăgilor OMF Imobilizarea luxaţiei dentare Imobilizarea în cazul fracturilor Reducerea luxaţiei ATM Control post-operator * În situaţia în care se efectuează în aceeaşi şedinţă în care a fost extras dintele respectiv nu este decontat de casa de asigurări de sănătate Tratamente protetice Proteza acrilică Reparaţie proteză Element acrilic Element metalo-acrilic Reconstituire coroană radiculară * Termenul de înlocuire a unei proteze monomaxilare este de 5 ani.2 7.5 6.12 6.5 600 60 60 90 60 100% 100% 100% 60% 100% 60% 60% 60% 100% 100% 100% 100% 100% 8.8 6. 8. actele terapeutice notate (*) ţin numai de competenţa medicilor de specialitate în ortodonţie.4 7.6.11 6.7 6.7 8.4* 8.9 6. respiraţie orală) prin plăcuţă.10 6.8* 100% 100% 100% 100% 100% 100% 9.1 360 100% 100% 8. Tratamente ortodontice Decondiţionarea obiceiurilor vicioase (sugere a degetului. 8 "Tratamente ortodontice".

1.1.1. 6. 6.8. dacă sunt elevi. studenţi şi dacă nu realizează venituri din muncă.5 Sigilare/dinte Igienizare Control oncologic Pansament calmant/drenaj endodontic * o procedură decontată la 6 luni ** o procedură decontată la 2 ani Pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 0 18 ani.1. 9. 9.2. 6. 6.3 9. NOTA 4: Formula dentară: Dinţi permanenţi 11 incisiv medial dreapta sus 12 incisiv lateral dreapta sus 13 canin dreapta sus 14 primul premolar dreapta sus 15 al doilea premolar dreapta sus 16 primul molar dreapta sus 17 al doilea molar dreapta sus 18 al treilea molar dreapta sus 21 incisiv medial stânga sus 22 incisiv lateral stânga sus 23 canin stânga sus 24 primul premolar stânga sus 25 al doilea premolar stânga sus 26 primul molar stânga sus 27 al doilea molar stânga sus 28 al treilea molar stânga sus 31 incisiv medial stânga jos 32 incisiv lateral stânga jos 33 canin stânga jos 34 primul premolar stânga jos 35 al doilea premolar stânga jos 36 primul molar stânga jos 37 al doilea molar stânga jos 80 .2. 6.5 NOTA 3: Competenţa pentru dentişti este pentru codurile: 1.1. 2.6.2.9. 9. 8.5.26 de ani. serviciile medicale preventive de medicină dentară se acordă trimestrial. 8 "Tratamente ortodontice" menţionate în notă. 2.3.2* * 9.4 9. 9.11. 4. 60 30 36 30 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% NOTA 1: Serviciile de medicină dentară prevăzute în pachetul de servicii de bază pot fi efectuate de oricare dintre medicii dentişti. NOTA 2: Codurile pentru serviciile medicale de urgenţă de medicină dentară sunt următoarele: 4. cu excepţia celor de la pct. 6.9. 5. se acordă de două ori pe an.2.7. 7.10. iar pentru tinerii în vârstă de 18 . 9.12.

sau pe bază de bilet de trimitere de la un alt medic de medicină dentară. 3. 8.2.molar stânga sus 65 . decontarea acestor servicii se realizează din fondul aferent investigaţiilor medicale paraclinice în limita sumelor rezultate conform criteriilor din anexa nr.2.3.4.2.3 şi 9. 6.3.canin dreapta sus 54 . pentru asiguraţii pentru care este necesar a se efectua aceste investigaţii în vederea stabilirii diagnosticului. Dată fiind incidenţa dinţilor supranumerari se admit la raportare maximum doi dinţi supranumerari/CNP.1.1.molar dreapta jos NOTA 5: În cazul dinţilor supranumerari se indică codul dintelui cu specificaţia "supranumerar".4.7.molar stânga sus 71 .1. 6.5.molar dreapta sus 55 .1. NOTA 7: Serviciile prevăzute la codurile 1. 8. 6.incisiv lateral stânga sus 63 . 2.incisiv medial stânga jos 72 . 8.5. 2.molar stânga jos 75 .incisiv lateral stânga jos 73 .38 al treilea molar stânga jos 41 incisiv medial dreapta jos 42 incisiv lateral dreapta jos 43 canin dreapta jos 44 primul premolar dreapta jos 45 al doilea premolar dreapta jos 46 primul molar dreapta jos 47 al doilea molar dreapta jos 48 al treilea molar dreapta jos Dinţi temporari 51 .canin stânga jos 74 . 7. 8.molar dreapta sus 61 .incisiv lateral dreapta sus 53 . 8. dacă au autorizaţiile necesare efectuării acestor servicii şi dotările necesare.incisiv medial stânga sus 62 .incisiv lateral dreapta jos 83 . 6. 11 la ordin. 8.molar dreapta jos 85 . furnizorii de servicii medicale de medicină dentară încheie cu casele de asigurări de sănătate acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale de medicină dentară.canin stânga sus 64 . 9. 3. 6. 6.3.8.5. se acordă astfel: . 3.pentru beneficiarii Legii nr. 3. cu 81 .1. Pentru aceste servicii.4.molar stânga jos 81 .incisiv medial dreapta jos 82 .2.1. 9.1. 7. 7.1989.6. 8.4. 9. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945 . NOTA 6: Medicii de medicină dentară pot efectua radiografii dentare (retroalveolară şi panoramică) cuprinse la cap. 7.3. II ca o consecinţă a actului medical propriu.2.canin dreapta jos 84 .5.incisiv medial dreapta sus 52 .

se acordă în cabinetele medicale şi cuprinde: .Pentru beneficiarii Legii nr. Consultaţia medicală de specialitate 1. precum şi instruirea în legătură cu măsurile terapeutice şi profilactice generale şi specifice . 1. 3. din subordinea Ministerului Sănătăţii.Pentru beneficiarii Legii nr. republicată. inclusiv microclimatul de saline şi peşteri. ce nu poate depăşi 30 de zile calendaristice. procentul de 100% se decontează dacă serviciile au fost acordate în unităţi medicale civile de stat sau militare. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. .terapii cu factori naturali terapeutici: apele minerale terapeutice. Pachetul de servicii medicale de medicină dentară în ambulatoriul de specialitate pentru persoanele care se asigură facultativ pentru sănătate. 1 „Pachetul de servicii medicale de bază de medicină dentară preventive şi al tratamentelor de medicină dentară.unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare. . Consultaţia medicală de specialitate. 1. examenul clinic specific specialităţii respective. medicină fizică şi balneologie Pachetul de servicii medicale de bază 1. în caz contrar procentul decontat de CAS este de 60%. întocmirea planului de recuperare.anamneza. avizate de Ministerul Sănătăţii conform legislaţiei în vigoare.2. gazele terapeutice. b) pentru persoanele cu vârste cuprinse între 0 şi 18 ani dintre categoriile de persoane din cadrul categoriilor prevăzute la art. . lacurile şi nămolurile terapeutice. 1. într-un interval de la consultaţie. fiecare cură de tratament recomandată trebuie să fie precedată de o consultaţie. conform legii: a) se acordă serviciile medicale de urgenţă de medicină dentară prevăzute la NOTA 2 de la pct. 214 alin. Se acordă servicii medicale de urgenţă de medicină dentară prevăzute la NOTA 2 de la pct. bilanţul muscular. (2) din Legea nr.1. cu modificările şi completările ulterioare.bilanţul articular anatomic şi funcţional. procentul de 100% se decontează dacă serviciile au fost acordate în unităţi medicale civile de stat sau militare. cu modificările şi completările ulterioare. 44/1994 privind veteranii de război. Pachetul minimal de servicii medicale de medicină dentară în ambulatoriul de specialitate de medicină dentară. precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război. în caz contrar procentul decontat de CAS este de 60%. examenul clinic general.modificările ulterioare. în vederea stabilirii diagnosticului. Casele de asigurări de sănătate suportă contravaloarea a maximum două consultaţii. . . procentul de 100% se decontează dacă serviciile au fost acordate în unităţi sanitare de stat. 341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989. Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor. precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987. Casele de asigurări de sănătate pot deconta o a doua consultaţie în timpul 82 . stabilirea protocolului de explorări şi/sau interpretarea integrativă a explorărilor şi a analizelor de laborator disponibile efectuate la solicitarea medicului de familie şi/sau a medicului de specialitate. cu modificările şi completările ulterioare se acordă serviciile medicale de medicină dentară de la pct. ansamblul elementelor fizico/chimice ale climatului. în caz contrar procentul decontat de CAS este de 60%.” CAPITOLUL IV Pachetul de servicii medicale acordate în ambulatoriul de specialitate pentru specialitatea recuperare.stabilirea conduitei terapeutice şi/sau prescrierea tratamentului medical şi igienodietetic. la momentul începerii curei. 2.

în trimestrul respectiv nu a beneficiat de nicio consultaţie în condiţiile prevăzute la 1. | Curen i diadinamici | |______|_____________________________________________________________| | 5. Asiguraţii. G31e . medicină fizică şi balneologie acordate în bazele de tratament de care beneficiază un asigurat pentru o cură de tratament este de 140 lei. | Microunde | |______|_____________________________________________________________| 83 . cu condiţia ca aceste servicii să nu se fi efectuat de către un alt medic specialist pentru aceeaşi perioadă. Pentru grupele de boli cronice G18. casele de asigurări de sănătate decontează o consultaţie/trimestru pentru un bolnav cu una sau mai multe afecţiuni cronice şi prescripţia/prescripţiile medicale aferente consultaţiei. dacă acesta. | Galvanizare | |______|_____________________________________________________________| | 3. | Curen i interferen iali | |______|_____________________________________________________________| | 8. 1. G31b.curei sau la finalul fiecărei cure la un interval ce nu poate să depăşească 10 zile calendaristice de la momentul finalizării acesteia. Pentru evaluarea clinică şi paraclinică a bolnavilor cu afecţiuni cronice menţionate la pct. 720/2008. au dreptul la maximum 2 cure pe an calendaristic. G31d.nominalizate în H. pentru perioade şi potrivit unui ritm stabilite de către medicul de specialitate recuperare. | Unde scurte | |______|_____________________________________________________________| | 9. Pentru prestaţia medicului primar. sindrom tropostatic. | TENS | |______|_____________________________________________________________| | 7. gimnastică de întreţinere (fitness.. pentru care tratamentul se poate prescrie şi monitoriza de către medicul în specialitatea recuperare medicină fizică şi balneofizioterapie din unităţile sanitare nominalizate de către Ministerul Sănătăţii. o consultaţie şi prescripţia/prescripţiile medicale aferente. G19. PROCEDURI INCLUSE. 2. | Kinetoterapie de grup pe afec iuni | | |______|_____________________________________________________________| | 2. medicină fizică şi balneologie este de 14 lei. Tariful pe consultaţie în specialitatea recuperare.3. G31c.3. O cură reprezintă în medie 10 zile de tratament. body-building) etc.G. Serviciile medicale prevăzute mai sus nu se decontează de casele de asigurări de sănătate atunci când acestea se acordă pentru situaţii care privesc corecţii de natură estetică şi de întreţinere. Pentru situaţiile în care unui asigurat nu i se recomandă cură de tratament. în medie 4 proceduri/zi. medicină fizică şi balneologie. cum ar fi: vergeturi. trimestrial sau lunar. DUPĂ CAZ. medicină fizică şi balneologie se poate face de către medicii de specialitate şi de către medicii de familie. | Ionizare | |______|_____________________________________________________________| | 4. în limita competenţelor iar serviciile se acordă conform schemei de tratament. Servicii medicale-cură de tratament acordate în cabinetele/bazele de tratament Recomandarea pentru recuperare. nr. 1.4. Tariful pe serviciu medical-caz pentru serviciile medicale de recuperare. tariful consultaţiei se majorează cu 20%. | Trabert | |______|_____________________________________________________________| | 6. 1. după care asiguratul plăteşte integral serviciile medicale.3. casa de asigurări de sănătate decontează 2 consultaţii. casele de asigurări de sănătate decontează pentru un bolnav cu una sau mai multe afecţiuni cronice. ÎN CURA DE TRATAMENT ____________________________________________________________________ 1.

| Masaj segmentar | |______|_____________________________________________________________| | 28. | Curen i de înaltă frecven ă pulsatilă | |______|_____________________________________________________________| | 11. | Hidrokinetoterapie individuală generală | |______|_____________________________________________________________| | 33. | Băi galvanice | |______|_____________________________________________________________| | 23. | Manipulări vertebrale | |______|_____________________________________________________________| | 37.| 10. | Magnetoterapie | |______|_____________________________________________________________| | 14. | Combina ie de ultrasunet cu curen i de joasă frecven ă | |______|_____________________________________________________________| | 13. | Duş subacval | |______|_____________________________________________________________| | 24. | Aplica ii cu parafină | |______|_____________________________________________________________| | 25. alcalină) | |______|_____________________________________________________________| 84 . | Kinetoterapie individuală | |______|_____________________________________________________________| | 35. | Băi minerale (sulfuroase. | Stimulare electrică func ională | |______|_____________________________________________________________| | 21. | Ultraviolete | |______|_____________________________________________________________| | 17. | Kinetoterapie cu aparatură specială covor rulant. | Curen i cu impulsuri exponen iale | |______|_____________________________________________________________| | 19. bac vâslit | |______|_____________________________________________________________| | 39. bicicletă | | | ergometrică. | Curen i cu impulsuri rectangulare | |______|_____________________________________________________________| | 18. | Pulveriza ie cameră | |______|_____________________________________________________________| | 32. | Manipulări articula ii periferice | |______|_____________________________________________________________| | 38. elcometre. | Limfmasaj | |______|_____________________________________________________________| | 30. cloruro-sodică. | Laser-terapie | |______|_____________________________________________________________| | 15. | Contrac ia izometrică electrică | |______|_____________________________________________________________| | 20. | Solux | |______|_____________________________________________________________| | 16. | Hidrokinetoterapie par ială | |______|_____________________________________________________________| | 34. | Masaj reflex | |______|_____________________________________________________________| | 29. | Băi sau pensula ii cu parafină | |______|_____________________________________________________________| | 26. | Masaj regional | |______|_____________________________________________________________| | 27. | Trac iuni vertebrale şi articulare | |______|_____________________________________________________________| | 36. | Ultrasunet | |______|_____________________________________________________________| | 12. | Băi Stanger | |______|_____________________________________________________________| | 22. | Aerosoli individuali | |______|_____________________________________________________________| | 31.

| Mofete naturale | |______|_____________________________________________________________| | 44. | Băi de nămol | |______|_____________________________________________________________| | 43. | Speleoterapia/salinoterapia | |______|_____________________________________________________________| NOTĂ: Serviciile medicale de la pct. | Împachetare generală cu nămol | |______|_____________________________________________________________| | 46. | Împachetare par ială cu nămol | |______|_____________________________________________________________| | 47.49 pot fi efectuate numai de cabinetele medicale care dispun şi de bază de tratament. | Aplica ie de unde de şoc extracorporeale | |______|_____________________________________________________________| | 48. | Aplica ia de oscila ii profunde | |______|_____________________________________________________________| | 49.38. | Băi de plante | |______|_____________________________________________________________| | 41. 47 . Serviciile medicale se acordă pentru perioade şi potrivit unui ritm stabilite de medicul curant de recuperare. | Mofete artificiale | |______|_____________________________________________________________| | 45. Pentru cura balneară de recuperare şi cura balneară terapeutică în bazele de tratament din staţiunile balneoclimaterice se decontează în medie 4 proceduri/zi (din care 2 proceduri cu factori naturali terapeutici) 85 . | Băi de dioxid de carbon şi bule | |______|_____________________________________________________________| | 42. Serviciile medicale de la pct 39 .| 40. 1 .46 pot fi efectuate numai în bazele de tratament din staţiunile balneoclimaterice.

luându-se în considerare următoarele: a) pentru specialităţi clinice şi pentru medicii care lucrează exclusiv în fitoterapie. luând în calcul numărul de puncte aferent fiecărui serviciu medical şi valoarea stabilită pentru un punct. paraclinice şi de medicină dentară ART. după caz. d) pentru specialităţile clinice. 1 Plata serviciilor din asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice inclusiv recuperare. unui program de lucru de 7 ore/zi îi corespunde un număr de 21 de consultaţii în medie pe zi (timp mediu/consultaţie = 20 de minute). pentru specialitatea neurologie. (2) Furnizorii de servicii medicale care au angajate persoane autorizate de Ministerul Sănătăţii. pot raporta prin medicii de specialitate care au solicitat serviciile respective servicii efectuate de aceştia şi cuprinse în anexa nr. în cadrul unui program de 7 ore/zi/medic. care prestează activităţi conexe actului medical sau care sunt în relaţie contractuală cu furnizori de servicii conexe actului medical. de medicină dentară se face prin tarif pe serviciu medical cuantificat în puncte sau în lei. pentru specialitatea neurologie se pot acorda şi raporta la casa de asigurări de sănătate servicii medicale corespunzătoare unui punctaj de 154 de puncte în medie pe zi. inclusiv pediatrică. nu poate depăşi. medicină fizică şi balneologie. b) pentru specialitatea psihiatrie. altele decât medici. să exercite profesii prevăzute în Nomenclatorul de funcţii al Ministerului Sănătăţii. în condiţiile în care numărul de consultaţii efectuate şi raportate în medie pe zi este mai mic sau egal cu 14 consultaţii. se pot acorda şi raporta la casa de asigurări de sănătate servicii medicale corespunzătoare unui punctaj de 153 de puncte în medie pe zi. inclusiv pediatrică. ART. homeopatie. în condiţiile în care numărul de consultaţii efectuate şi raportate în medie pe zi este mai mic sau egal cu 9 consultaţii. în condiţiile în care numărul de consultaţii efectuate şi raportate în medie pe zi este mai mic sau egal cu 19 consultaţii. 2 (1) Casele de asigurări de sănătate decontează medicilor de specialitate din specialităţile clinice contravaloarea serviciilor medicale prevăzute în anexa nr. medicină fizică şi balneologie. planificare familială nu poate depăşi numărul de puncte rezultat potrivit programului de lucru. c) pentru specialităţile clinice. fitoterapie. 150/153/154 puncte în medie pe zi corespunzător unui program de 7 ore/zi. în vederea asigurării calităţii serviciilor medicale.ANEXA 8 MODALITĂŢILE DE PLATĂ în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice inclusiv recuperare. dacă sunt considerate indispensabile în stabilirea diagnosticului şi a conduitei terapeutice. 3 (1) Numărul total de puncte raportat pentru consultaţiile. se pot acorda şi raporta la casa de asigurări de sănătate servicii medicale corespunzătoare unui punctaj de 150 de puncte în medie pe zi. 7 la ordin. 7 la ordin. 86 . serviciile medicale acordate de medicii de specialitate din specialităţile clinice. dacă aceste servicii sunt efectuate în cabinetele medicale în care aceştia îşi desfăşoară activitatea şi interpretate de medicii respectivi. pentru specialitatea psihiatrie. punctajul aferent serviciilor medicale acordate. unui program de lucru de 7 ore/zi îi corespunde un număr de 14 consultaţii în medie pe zi (timp mediu/consultaţie = 30 de minute). paraclinice. ART. şi homeopatie şi planificare familială unui program de lucru de 7 ore/zi îi corespunde un număr de 28 de consultaţii în medie pe zi (timp mediu/consultaţie = 15 minute).

pe baza criteriilor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate în vigoare. ART.majorarea este cu până la 100%. pentru care valoarea de referinţă a prestaţiei medicale este cea a medicului specialist. 598/2001 şi după caz conform Legii nr. în luna respectivă. 7 la ordin. precum şi furnizorilor de servicii conexe 87 . servicii medicale creşte sau scade corespunzător. În situaţia în care adresabilitatea asiguraţilor la cabinetul medical depăşeşte nivelul prevederilor menţionate mai sus se vor întocmi liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile sau la cererea asiguratului. Pentru asigurarea calităţii în furnizarea serviciilor medicale. planificare familială. se vor anexa: acte doveditoare privind relaţia contractuală dintre furnizorul de servicii medicale clinice şi furnizorul de servicii conexe actului medical. 3. sau ca prestator de servicii în cabinetul de practică organizat conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. Lista cuprinzând cabinetele medicale din asistenţa medicală ambulatorie de specialitate la care se aplică majorările de mai sus şi procentul de majorare corespunzător se stabilesc anual conform prevederilor ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate mai sus menţionat. reprezentând consultaţii şi/sau servicii. organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical. ca urmare a serviciilor medicale acordate cu valoarea minimă garantată pentru un punct pe serviciu medical. aprobată şi modificată prin Legea nr. furnizorul de servicii conexe poate avea relaţii contractuale cu unul sau mai mulţi medici din specialităţile clinice care pot solicita servicii conexe. punctajul aferent numărului de consultaţii. (2) Serviciile conexe actului medical pot fi raportate de medicii de specialitate care le-au solicitat. în vederea decontării de casele de asigurări de sănătate cu care aceştia sunt în relaţie contractuală. Pentru prestaţia medicului primar. după caz. acte doveditoare care să conţină datele de identitate ale persoanelor care prestează servicii conexe actului medical. numărul total de puncte se majorează cu 20%. înfiinţarea. încheiate cu casele de asigurări de sănătate. se pot acorda consultaţii şi servicii medicale contra cost. b) gradul profesional. cu respectarea prevederilor art. Punctajul aferent serviciilor conexe actului medical care pot fi raportate de medicul de specialitate care le-a solicitat nu poate depăşi 40 de puncte în medie pe zi. din care să reiasă că îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la cabinetul medicului specialist. Această majorare nu se aplică medicilor care lucrează exclusiv în: fitoterapie şi homeopatie. cuvenite celui care le prestează. un furnizor de servicii medicale clinice poate avea relaţii contractuale cu unul sau mai mulţi furnizori de servicii conexe. la contractele furnizorilor de servicii medicale clinice. avizul de liberă practică/atestatul de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România.În situaţia în care programul de lucru al unui medic este mai mare sau mai mic de 35 ore/săptămână. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică. după caz. programul de activitate şi tipul de servicii conexe conform anexei nr. 4 (1) Suma cuvenită lunar medicilor de specialitate din specialităţile clinice se calculează prin înmulţirea numărului total de puncte realizat. (2) Numărul total de puncte realizat în fiecare lună se majorează în raport cu: a) condiţiile în care se desfăşoară activitatea . Pentru desfăşurarea activităţii. Pentru desfăşurarea activităţii.

nu include numărul de puncte aferent serviciilor medicale clinice realizate în trimestrul respectiv pentru care decontarea se face din fondul alocat asistenţei medicale spitaliceşti. în condiţiile în care acestea vor fi efectuate. într-un trimestru anterior. de investigaţii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală. Valoarea definitivă a unui punct pe serviciu medical astfel obţinută este valabilă şi pentru serviciile medicale clinice realizate în trimestrul respectiv pentru care decontarea se face din fondul alocat asistenţei medicale spitaliceşti şi nu poate fi mai mică decât valoarea minimă garantată a unui punct pe serviciu. 5 (1) Erorile de calcul constatate în cadrul unui trimestru se corectează la sfârşitul trimestrului. pentru asiguraţii care prezintă unul sau mai multe diagnostice confirmate. la valoarea definitivă a punctului. . se calculează în trimestrul în care s-a constatat eroarea. de investigaţii medicale paraclinice .2 lei. Recalcularea numărului total de puncte se face din luna următoare lunii în care s-a depus la casa de asigurări de sănătate dovada confirmării gradului profesional. şi reprezintă valoarea definitivă a unui punct pe serviciu medical. efectuarea controalelor periodice la un alt furnizor . raportate şi validate conform reglementărilor legale în vigoare. (2) Erorile de calcul constatate după expirarea unui trimestru. ART. 9 la ordin.medicii de familie (prin act adiţional la contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară) 88 . până la data de 25 a lunii următoare încheierii fiecărui trimestru.explorări funcţionale). stabilită pentru trimestrul în care s-a produs eroarea. sumele plătite în plus sau în minus se regularizează conform legii. (5) Numărul de puncte luat în calcul la stabilirea valorii definitive a unui punct pe serviciu. prevăzute în anexa nr.actului medical. ART. . odată cu recalcularea drepturilor băneşti cuvenite medicilor de specialitate din specialităţile clinice. (4) Valoarea definitivă a unui punct pe serviciu medical se stabileşte trimestrial. (6) Fondul aferent asistenţei medicale ambulatorii de specialitate pentru specialităţile clinice se defalchează pe trimestre. Excepţie fac situaţiile în care asiguratul solicită în nume propriu şi în scris. unică pe ţară pentru trimestrul respectiv. controalele periodice vor fi decontate de casele de asigurări de sănătate. sumele respective afectând fondul pentru calculul valorii definitive a punctului pentru trimestrul în care s-a constatat eroarea şi implicit valoarea definitivă a punctului pentru trimestrul respectiv. ca raport între fondul aferent trimestrului respectiv destinat pentru plata medicilor de specialitate din specialităţile clinice pentru care plata se face prin tarif pe serviciu medical exprimat în puncte şi de numărul de puncte realizat în trimestrul respectiv. în cazul specialităţilor clinice. 6 (1) La stabilirea sumei contractate de către: . (4) Pentru asigurarea calităţii furnizării serviciilor medicale. astfel: suma corespunzătoare numărului de puncte plătit eronat în plus sau în minus faţă de cel efectiv realizat.un furnizor de servicii medicale clinice (prin act adiţional la contractul de furnizare de servicii medicale clinice sau prin act adiţional la contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti). se corectează până la sfârşitul anului.un furnizor de servicii medicale paraclinice (de analize medicale de laborator. (3) În situaţia în care după încheierea anului financiar precedent se constată erori de calcul aferente acestuia. (3) Valoarea minimă garantată pentru un punct pe serviciu medical este unică pe ţară şi este în valoare de 1.

. 11 la ordin. b) tarifele negociate. furnizorii de servicii de medicină dentară (numai pentru radiografia dentară retroalveolară şi panoramică) şi casele de asigurări de sănătate se stabileşte în limita numărului de investigaţii paraclinice necesar pe total judeţ. 1389/2010. se au în vedere: a) numărul de investigaţii paraclinice. Sumele rezultate din economii vor fi contractate printr-un act adiţional cu furnizorii de servicii medicale paraclinice care în aceeaşi lună şi-au epuizat valoarea de contract Suma din actul adiţional se utilizează pentru decontarea serviciilor medicale paraclinice acordate asiguraţilor de la data semnării actului adiţional şi se repartizează proporţional în funcţie de consumul mediu lunar stabilit pentru fiecare furnizor de la începutul anului până la sfârşitul lunii pentru care se face regularizarea şi în raport cu valoarea de contract aferentă lunii în care se face regularizarea.abdomen şi pelvis). (2) Numărul investigaţiilor paraclinice negociat este orientativ. respectiv în anexa nr. casele de asigurări de sănătate decontează furnizorilor de servicii medicale paraclinice serviciile furnizate cu obligaţia încadrării în limita valorii lunare de contract.un furnizor de servicii de medicină dentară (prin act adiţional la contractul de furnizare de servicii medicale de medicină dentară) cu casa de asigurări de sănătate. Sumele rezultate din economii de la investigaţiile medicale paraclinice . În situaţia în care la unii furnizori de servicii medicale paraclinice se înregistrează la sfârşitul unei luni sume neconsumate faţă de suma lunară prevăzută în contract/act adiţional. 44 alin. La stabilirea sumelor contractate cu furnizorii de servicii medicale paraclinice . de la investigaţiile medicale paraclinice de radiologie şi imagistică 89 .explorări funcţionale. La stabilirea sumelor contractate cu furnizorii de analize medicale de laborator. 10. casele de asigurări de sănătate analizează aceste situaţii şi cu avizul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. cu încadrarea în 90% din suma prevăzută cu această destinaţie. nr. casele de asigurări de sănătate vor avea în vedere criteriile prevăzute în anexa nr. (5) din Contractul-cadru pentru anii 2011 . casele de asigurări de sănătate vor diminua printr-un act adiţional la contract/act adiţional valoarea lunară contractată iniţial aferentă lunii respective cu sumele neconsumate.2012 aprobat prin H. respectiv cu furnizorii de investigaţii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală. casele de asigurări de sănătate vor avea în vedere diversitatea serviciilor medicale paraclinice propuse pentru contractare reflectată în tipul de aparate aflate în dotare. Numărul de investigaţii paraclinice negociat între furnizorii de investigaţii medicale paraclinice. existând obligaţia încadrării în valoarea lunară a contractului/actului adiţional. Sumele contractate de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii de servicii medicale paraclinice se defalchează pe trimestre şi pe luni.analize medicale de laborator. (3) Lunar. determinat de comisia constituită conform art. cu modificările şi completările ulterioare. utilizând diferenţa de 10% din suma prevăzută pentru serviciile medicale paraclinice care nu a fost contractată. în limita fondului aprobat cu această destinaţie.G. medicii de familie (numai pentru ecografie generală . la solicitarea acestora. vor încheia cu furnizorii de servicii medicale paraclinice un act adiţional de suplimentare a valorii contractate. Pentru situaţiile justificate ce pot apărea în derularea contractelor încheiate cu furnizorii de servicii medicale paraclinice. furnizorii de servicii medicale clinice (numai pentru ecografii şi monitorizarea şi managementul hemodinamic prin metoda bioimpedanţei toracice).

analize medicale de laborator. (7) În situaţia în care unul sau mai multe elemente care au stat la baza stabilirii punctajului pentru fiecare furnizor de servicii medicale paraclinice. ART. 90 . suma stabilită iniţial se diminuează corespunzător. în sensul diminuării valorii de contract/act adiţional a lunii următoare.pot efectua servicii medicale paraclinice peste valoarea lunară de contract/act adiţional în limita a maxim 5%. susţinerea şi negocierea ofertelor privind procentul de diminuare a tarifelor pentru investigaţii paraclinice se face în şedinţă deschisă. respectiv a actului adiţional la contractul/actul adiţional iniţial se stabileşte avându-se în vedere criteriile de selecţie şi contractare prevăzute în prezentele norme. (6) În situaţii justificate furnizorii de servicii medicale paraclinice . respectiv acte adiţionale la contractele/actele adiţionale iniţiale şi vor fi utilizate pentru decontarea serviciilor medicale paraclinice acordate asiguraţilor de la data semnării acestora. investigaţii medicale paraclinice de radiologie şi imagistică medicală.explorări funcţionale într-o lună . 7 (1) Casele de asigurări de sănătate decontează furnizorilor de servicii medicale paraclinice cu care sunt în relaţii contractuale contravaloarea serviciilor medicale paraclinice prezentate în anexa nr. Sumele obţinute ca disponibil din aceste diminuări la nivelul caselor de asigurări de sănătate se vor folosi la reîntregirea sumelor alocate cu destinaţie iniţială. în prezenţa reprezentanţilor casei de asigurări de sănătate şi a tuturor reprezentanţilor legali ai furnizorilor care doresc să încheie contract de furnizare de servicii medicale paraclinice. în structura unui furnizor de servicii medicale paraclinice. în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data de la care survine modificarea. 7 la ordin. 7 la ordin. Neanunţarea acestor situaţii şi constatarea ulterior producerii lor duc la aplicarea prevederilor privind nerespectarea obligaţiilor contractuale din contractul de furnizare de investigaţii paraclinice şi conduce la rezilierea contractului. există laborator/punct de lucru organizat ca urmare a procedurii de externalizare. 10 şi 11 la ordin se modifică în sensul diminuării faţă de condiţiile iniţiale şi furnizorii aduc la cunoştinţa caselor de asigurări de sănătate aceste situaţii. Prezentarea.se redistribuie furnizorilor care în aceeaşi lună şi-au epuizat valoarea de contract. în situaţia în care unul sau mai multe elemente care au stat la baza stabilirii punctajului iniţial al acestora sa/s-au modificat. casa de asigurări de sănătate încheie pentru acestea un act adiţional la contractul de furnizare de servicii paraclinice încheiat cu furnizorul respectiv. precum şi servicii medicale paraclinice . (5) Fondurile suplimentare aprobate pentru anul 2012 cu destinaţia servicii medicale paraclinice se contractează de casele de asigurări de sănătate prin încheiere de contracte. cu condiţia ca această depăşire să influenţeze corespunzător. precum şi reevaluarea punctajului tuturor furnizorilor. (4) Furnizorii de servicii medicale paraclinice vor efectua direct toate tipurile de investigaţii paraclinice contractate cu casele de asigurări de sănătate şi nu vor încheia subcontracte cu alţi furnizori de servicii medicale paraclinice pentru efectuarea unor anumite tipuri de investigaţii paraclinice.medicală într-o lună şi de la investigaţiile medicale paraclinice . Actul adiţional se adaptează după modelul contractului de furnizare de servicii medicale paraclinice. (8) În situaţia în care. Tarifele decontate de casele de asigurări de sănătate sunt cele rezultate din reducerea tarifelor maximale cu procentul de diminuare cel mai mare ofertat de către furnizori şi nu pot fi mai mari decât tarifele maximale prevăzute în anexa nr. cu încadrarea în valoarea contractată pentru trimestrul respectiv.explorări funcţionale . prin încheierea unui act adiţional la contract. Valoarea contractului. conform prevederilor din anexele nr.

respectiv de către alţi medici de specialitate cardiologie şi medicină internă. cât şi ca urmare a trimiterii de către alţi medici de specialitate în cadrul unui program suplimentar faţă de cel contractat pentru serviciile medicale din asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice. La momentul prezentării la furnizorul de investigaţii paraclinice din ambulatoriu pentru efectuarea investigaţiilor. Un exemplar al biletului de trimitere rămâne la medicul care a făcut trimiterea şi două exemplare sunt înmânate asiguratului. 8 (1) Biletul de trimitere pentru investigaţiile paraclinice este formular cu regim special. semnătura şi ştampila furnizorului. Pentru celelalte boli cronice. Prin excepţie biletele de trimitere pentru efectuarea de investigaţii paraclinice specifice pentru afecţiunile cuprinse în unele programe naţionale de sănătate: diabetul şi bolile de nutriţie precum şi cele pentru afecţiunile oncologice. Furnizorii de servicii medicale paraclinice au obligaţia să verifice biletele de trimitere în ceea ce priveşte datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă potrivit prevederilor legale în vigoare. respectiv medicii de specialitate cardiologie şi medicină internă încheie acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale clinice şi care sunt efectuate ca urmare a trimiterii de către alţi medici de specialitate. furnizorul va restitui asiguratului ambele exemplare ale biletului de trimitere pentru ca acesta să se poată prezenta la alt furnizor de investigaţii medicale paraclinice. Aceste investigaţii medicale paraclinice pot fi efectuate atât ca urmare a actului medical propriu. consemnând pe verso-ul exemplarului de bilet de trimitere data prezentării şi data programării. valabilitatea biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice specifice este de până la 60 zile calendaristice. în caz contrar biletul de trimitere îşi pierde valabilitatea. furnizorul de servicii medicale paraclinice are obligaţia de a-l programa. Furnizorul de servicii medicale paraclinice care efectuează investigaţiile paraclinice recomandate prin biletul de trimitere păstrează un exemplar al biletului şi depune la casa de asigurări de sănătate celălalt exemplar cu ocazia raportării lunare a activităţii. 7 la ordin. investigaţiile nu au putut fi efectuate la momentul prezentării. În acest sens furnizorii încheie acte adiţionale cu casele de asigurări de sănătate. din motive obiective. ART.(2) Casele de asigurări de sănătate decontează ecografii furnizorilor de servicii medicale clinice inclusiv recuperare. În situaţia în care. că a fost sau nu internat pe perioada de la data eliberării biletului de trimitere până la data efectuării investigaţiilor. respectiv furnizorilor de servicii medicale clinice de cardiologie şi de medicină internă serviciul "monitorizarea şi managementul hemodinamic prin metoda bioimpedanţei toracice" cuprinse în anexa nr. pentru care medicii cu specialităţi medicale clinice. la tarife negociate care nu pot fi mai mari decât tarifele maximale decontate de casele de asigurări de sănătate prevăzute în aceeaşi anexă. dacă asiguratul refuză programarea. unic pe ţară. respectiv monitorizările şi managementul hemodinamic prin metoda bioimpedanţei toracice. C a capitolului I din anexa nr. În primele 10 zile calendaristice de la emiterea biletului de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice asiguratul are obligaţia de a se programa şi de a accepta programarea la unul dintre furnizori. 7 la ordin. Pentru ecografiile. asiguratul va declara pe proprie răspundere pe verso-ul celor două exemplare ale biletului de trimitere. au valabilitate de până la 90 de zile calendaristice. în condiţiile prevăzute la Nota 1 şi Nota 3 de la finalul lit. programul de lucru se prelungeşte corespunzător. medicină fizică şi balneologie. (2) Dacă în perioada de valabilitate a biletului de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice un asigurat se internează în spital fără ca investigaţiile recomandate să fie 91 . care se întocmeşte în trei exemplare şi are o valabilitate de maximum 30 de zile calendaristice de la data emiterii.

scintigrafie şi angiografie) se acordă în baza biletului de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice de înaltă performanţă care se întocmeşte în 3 exemplare. convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii. 9 Serviciile de înaltă performanţă (RMN. (3) Este interzisă înlocuirea sau adăugarea altor investigaţii paraclinice pe biletul de trimitere prin completarea acestuia la nivelul laboratorului/punctului de lucru. Investigaţiile medicale paraclinice efectuate unui asigurat în ambulatoriu pe perioada în care acesta a fost internat precum şi în perioada de la data externării până la data expirării termenului de valabilitate a biletului de trimitere. cu reconfirmarea pe biletul de trimitere a necesităţii efectuării acestor investigaţii de către medicul care a făcut trimiterea. după caz precum şi pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri. unic pe ţară. ART. nu se decontează de casa de asigurări de sănătate sau dacă acestea au fost decontate se recuperează de la furnizorul de investigaţii medicale paraclinice – dacă pe verso-ul biletului de trimitere nu este consemnată declaraţia asiguratului prevăzută la alin. În situaţia în care. cu excepţia investigaţiilor medicale paraclinice de înaltă performanţă dacă acestea nu au fost efectuate în timpul spitalizării. investigaţiile medicale paraclinice se acordă pe baza biletului de trimitere. Biletul de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice este formular cu regim special. pe perioada de valabilitate a biletului de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice. prejudiciul se recuperează de la asigurat. biletul de trimitere îşi pierde valabilitatea. (5) Fiecare casă de asigurări de sănătate îşi organizează modul de verificare a biletelor de trimitere pentru investigaţiile paraclinice. iar celălalt exemplar se transmite lunar de către acesta la casa de asigurări de sănătate cu care a încheiat contract cu ocazia raportării lunare a activităţii.efectuate în ambulatoriu anterior internării. asiguratul a fost internat întrun spital şi în declaraţia pe proprie răspundere consemnată pe verso-ul biletului de trimitere este contrară celor constatate. casele de asigurări de sănătate decontează contravaloarea investigaţiilor medicale paraclinice acordate numai în baza biletelor de trimitere utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate. respectiv beneficiari ai formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. (4) Casele de asigurări de sănătate decontează furnizorilor de servicii medicale paraclinice cu care au încheiat contracte contravaloarea serviciilor medicale paraclinice acordate asiguraţilor. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. respectiv în baza Regulamentului CEE nr. din care unul rămâne la medicul care a făcut trimiterea. (6) Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European. în perioada de valabilitate a cardului. unul la furnizorul care a efectuat serviciul/serviciile de înaltă performanţă. în acest sens stabilindu-şi evidenţe proprii. cu excepţia biletelor de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice de înaltă performanţă dacă acestea nu au fost efectuate în timpul spitalizării.(1). casa de asigurări de sănătate constată că. înţelegeri. 92 . indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă asiguratul. cu reconfirmarea pe biletul de trimitere a necesităţii efectuării acestor investigaţii de către medicul care a făcut trimiterea. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii. CT. În relaţiile cu furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate. cu condiţia ca medicul care a eliberat biletul de trimitere să se afle în relaţie contractuală cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală furnizorul de servicii medicale paraclinice.

7 la ordin. având în vedere volumul serviciilor de medicină dentară contractate. Pentru medicul primar.ART. Suma din actul adiţional se utilizează pentru decontarea serviciilor medicale de medicină dentară acordate de la data semnării actului adiţional. în sensul diminuării valorii de contract a trimestrului următor. se ajustează în funcţie de programul de activitate. (4) În situaţia în care la unii furnizori de servicii medicale de medicină dentară se înregistrează la sfârşitul unui trimestru sume neconsumate. suma stabilită ca raport între lit. c). dacă este cazul. b) numărul de medici de medicină dentară şi dentişti care intră în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate. serviciile medicale de medicină dentară pentru care se încasează contribuţie personală din partea asiguratului şi condiţiile acordării acestora sunt prevăzute în anexa nr. e) pentru medicii din mediul rural suma stabilită conform lit. În situaţii justificate. (6) Fondurile suplimentare aprobate pentru anul 2012 cu destinaţia servicii medicale dentare se contractează de casele de asigurări de sănătate prin încheiere de contracte. după caz. tarifele pentru fiecare serviciu medical de medicină dentară. Valoarea contractului. d). iar pentru medicul care nu a obţinut un grad profesional această sumă se diminuează cu 20%. c) gradul profesional. cu condiţia ca această depăşire să influenţeze corespunzător. respectiv lit. Sumele rezultate din economii vor fi contractate printr-un act adiţional la furnizorii de servicii medicale de medicină dentară care în trimestrul respectiv şi-au epuizat valoarea de contract. se majorează cu 50%. valoarea trimestrială contractată iniţial aferentă trimestrului respectiv cu sumele neconsumate. faţă de suma trimestrială prevăzută în contract. printr-un act adiţional la contract. c). ART. 11 (1) La stabilirea valorii de contract pentru furnizorii de servicii medicale de medicină dentară se au în vedere: a) suma alocată fiecărei case de asigurări de sănătate pentru servicii de medicină dentară. respectiv acte adiţionale la contractele iniţiale şi vor fi utilizate pentru decontarea serviciilor medicale dentare acordate asiguraţilor de la data semnării acestora. a) şi lit. Casele de asigurări de sănătate încheie contracte de furnizare de servicii medicale de medicină dentară pentru un program de lucru / medic de 3 ore/zi la cabinet. corespunzătoare unui program de 3 ore/zi la cabinet. (2) Suma orientativă/medic specialist/lună la nivel naţional este de 1. (5) Pentru încadrarea în suma defalcată trimestrial cabinetele de medicină dentară pot întocmi liste de prioritate pentru furnizarea serviciilor de medicină dentară. Suma contractată se defalchează pe trimestre şi luni. cu încadrarea în valoarea contractată pentru anul respectiv. 10 Lista serviciilor medicale de medicină dentară preventive şi a tratamentelor de medicină dentară. 93 . (3) Lunar casele de asigurări de sănătate decontează furnizorilor de servicii medicale de medicină dentară serviciile medicale de medicină dentară furnizate în limita valorii trimestriale de contract. d) suma stabilită conform lit. furnizorii de servicii medicale de medicină dentară pot efectua servicii medicale peste valoarea trimestrială de contract în limita a maxim 5%. cu obligativitatea medicilor de a asigura serviciile medicale de urgenţă de medicină dentară pe tot parcursul programului de lucru al cabinetului. casele de asigurări de sănătate vor diminua. b) se majorează cu 20%.050 lei.

124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale. medicină fizică şi balneologie. La stabilirea numărului de cazuri se are în vedere o durată medie de 10 zile de tratament pe caz şi un număr mediu de 4 proceduri pe zi. 13 Casele de asigurări de sănătate ţin evidenţa serviciilor de medicină dentară pe fiecare asigurat şi pe fiecare cod din formula dentară prevăzută în anexa nr. medicină fizică şi balneologie. Sumele obţinute ca disponibil din aceste diminuări la nivelul caselor de asigurări de sănătate se vor folosi la reîntregirea sumelor alocate cu destinaţie iniţială. cabinetele medicale de specialitate din structura unor unităţi sanitare aparţinând ministerelor şi instituţiilor publice centrale din sistemul de apărare. ART. faţă de suma trimestrială prevăzută în contract. Pentru prestaţia medicului primar. 7 la ordin. medicină fizică şi balneologie cu casa de asigurări de sănătate se au în vedere numărul de servicii medicale-consultaţii. Suma contractată se stabileşte conform anexei nr. 8 F la ordin se modifică în sensul diminuării faţă de condiţiile iniţiale şi furnizorii aduc la cunoştinţa caselor de asigurări de sănătate aceste situaţii. medicină fizică şi balneologie care în trimestrul respectiv şi-au epuizat valoarea de contract. medicină fizică şi balneologie din structura unor unităţi sanitare sau unităţile ambulatorii în care îşi desfăşoară activitatea medici angajaţi într-o unitate sanitară. Plata acestora se face de către reprezentantul legal al cabinetului de medicină dentară direct către laboratorul de tehnică dentară autorizat conform legii. (2) La stabilirea sumei contractate de un furnizor de servicii medicale de recuperare. 14 (1) Unităţile ambulatorii de recuperare. respectiv tariful pe caz de 140 lei. medicină fizică şi balneologie în ambulatoriu cu casele de asigurări de sănătate. cabinetele medicale de specialitate organizate conform Ordonanţei Guvernului nr. în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data de la care survine modificarea. ART. medicină fizică şi balneologie din pachetul de servicii medicale de bază prevăzut în anexa nr. medicină fizică şi balneologie se înregistrează la sfârşitul unui trimestru sume neconsumate. tariful consultaţiei se majorează cu 20%. Suma din actul adiţional se utilizează pentru decontarea serviciilor medicale de recuperare. 12 În tarifele tratamentelor protetice sunt incluse şi cheltuielile aferente activităţilor de tehnică dentară. În situaţia în care unul sau mai multe elemente care au stat la baza stabilirii punctajului pentru fiecare furnizor de servicii medicale de recuperare. printr-un act adiţional la contract. ţinându-se cont şi de activitatea specifică sezonieră. casele de asigurări de sănătate vor diminua.respectiv a actului adiţional la contractul iniţial se stabileşte avându-se în vedere criteriile de contractare. Neanunţarea acestor situaţii şi constatarea ulterior producerii lor duc la aplicarea prevederilor privind nerespectarea obligaţiilor contractuale din contractul de furnizare de servicii medicale de recuperare. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. prin încheierea unui act adiţional la contract. a căror plată se face prin tarif în lei pe servicii medicaleconsultaţii/cazuri pentru serviciile medicale de recuperare. Sumele rezultate din economii vor fi contractate printr-un act adiţional la furnizorii de servicii medicale de recuperare. siguranţă naţională şi autoritate judecătorească încheie contracte de furnizare de servicii medicale de recuperare. suma stabilită iniţial se diminuează corespunzător. republicată. valoarea trimestrială contractată iniţial aferentă trimestrului respectiv cu sumele neconsumate. ART. medicină fizică şi balneologie acordate asiguraţilor de la data semnării actului 94 . ordine publică. În situaţia în care la unii furnizori de servicii medicale de recuperare. 7 la ordin. conform prevederilor din anexa nr. respectiv tariful pe consultaţie de 14 lei şi numărul de servicii medicale-cazuri. 629/2001. 8 F şi se defalchează pe trimestre şi pe luni.

Valoarea contractului. medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate sau de medicii de specialitate din spital. medicină fizică şi balneologie în ambulatoriu se suportă din fondul aferent asistenţei medicale de recuperare-reabilitare a sănătăţii. respectiv a actului adiţional la contractul/actul adiţional iniţial se stabileşte avându-se în vedere criteriile de selecţie si contractare prevăzute în prezentele norme. b) serviciile medicale-cazuri care se acordă în bazele de tratament. după care bolnavul plăteşte integral serviciile medicale.adiţional şi se repartizează proporţional în funcţie de consumul mediu lunar stabilit pentru fiecare furnizor de la începutul anului până la sfârşitul lunii pentru care se face regularizarea şi în raport cu valoarea de contract aferentă lunii în care se face regularizarea. (3) În vederea contractării numărului de servicii medicale-consultaţii şi a numărului de cazuri de recuperare. aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. acordate asiguraţilor de la data semnării acestora. (4) Tarifele au avut în vedere toate cheltuielile aferente serviciilor medicale-consultaţii şi numărului de cazuri de recuperare. casele de asigurări de sănătate contractează şi decontează contravaloarea serviciilor medicale-consultaţii şi numărului de cazuri de recuperare. luându-se în considerare că pentru o consultaţie medicală este necesară o durată de 15 minute în medie. (7) Casele de asigurări de sănătate decontează serviciile medicale-consultaţii şi numărul de cazuri de recuperare. Pentru încadrarea în suma defalcată trimestrial cabinetele de specialitate recuperare. medicină fizică şi balneologie numai pe baza biletelor de trimitere eliberate de medicii de familie. medicină fizică şi balneologie. medicină fizică şi balneologie vor fi contractate de casele de asigurări de sănătate prin încheiere de contracte. dar nu mai mult de 2 cure pe an calendaristic. respectiv se acordă sumele reprezentând manopera. Dacă programul de lucru este mai mic sau mai mare de 7 ore pe zi. poate scade sau creşte corespunzător. medicină fizică şi balneologie la nivelul tarifelor diminuate cu contravaloarea cheltuielilor materiale necesare funcţionării şi administrării unităţilor. medicină fizică şi balneologie acordate în cabinetul medical nu poate depăşi numărul de servicii medicale-consultaţii rezultat potrivit programului de lucru. (6) Decontarea serviciilor medicale de recuperare. dacă este cazul. medicină fizică şi balneologie se au în vedere următoarele: a) numărul de servicii medicale-consultaţii de recuperare. în situaţia în care unul sau mai multe elemente care au stat la baza stabilirii punctajului iniţial al acestora sa/s-au modificat. se contractează şi raportează în vederea decontării pentru un număr mediu de 10 zile de tratament şi o medie de 4 proceduri/zi. respectiv de acte adiţionale la contractele iniţiale şi vor fi utilizate pentru decontarea serviciilor medicale-consultaţii şi numărului de cazuri de recuperare. numărul de consultaţii. medicină fizică şi balneologie. precum şi reevaluarea punctajului tuturor furnizorilor. medicină fizică şi balneologie a sănătăţii pot întocmi liste de prioritate pentru furnizarea serviciilor de recuperare-reabilitare a sănătăţii. (8) Biletele de trimitere pentru tratament în staţiunile balneoclimaterice se fac de către medicii de familie. de către medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate şi 95 . în situaţia în care baza de tratament nu se află în structura reţelei sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii sau aparţine unor ministere cu reţele sanitare proprii. medicamentele şi materialele sanitare. (5) Fondurile suplimentare aprobate pentru anul 2012 cu destinaţia de servicii medicale de recuperare.

după care asiguratul plăteşte integral serviciile medicale. (4) Decontarea lunară a serviciilor medicale de acupunctură se face pe baza numărului de servicii medicale-caz finalizate şi a numărului de consultaţii de acupunctură şi a tarifelor pe cură respectiv pe consultaţie. o cură reprezentând în medie 10 zile de tratament. Numărul mediu al zilelor de tratament realizat într-o lună se calculează împărţind numărul total al zilelor de tratament efectuate. medicină fizică şi balneologie. pe baza facturii şi a documentelor justificative depuse de furnizor la casa de asigurări de sănătate până la data prevăzută în contractul încheiat de furnizor cu casa de asigurări de sănătate. (10) În situaţia în care o cură de tratament se întrerupe. Decontarea lunara a cazurilor finalizate se realizează la tariful contractat daca numărul mediu al zilelor de tratament este mai mare sau egal cu 8. medicină fizică şi balneologie şi raportate în luna respectivă. înmulţit cu tarifele din anexa nr.5.cazuri finalizate se face la un tarif stabilit conform formulei:Tarif contractat (140 lei) x număr mediu al zilelor de tratament realizate / 10 (număr mediu zile de tratament contractat). au dreptul la maximum 2 cure pe an calendaristic. b) serviciile de acupunctură-caz. Decontarea lunara a cazurilor finalizate se realizează la tariful contractat daca numărul mediu al zilelor de tratament este mai mare sau egal cu 8. medicină fizică şi balneologie realizat atât în cabinetele medicale. se contractează şi raportează în vederea decontării maximum 2 cure/an calendaristic.5. corespunzătoare cazurilor finalizate la numărul de cazuri finalizate de recuperare. respectiv tariful pe consultaţie de 13 lei şi numărul de servicii medicale-caz. după care bolnavul plăteşte integral serviciile medicale. după caz. ART. în limita sumelor contractate. diminuate conform alin. luându-se în considerare că pentru o consultaţie de acupunctură este necesară o durată de 15 minute în medie. în limita sumelor contractate. (3) Contravaloarea serviciilor de acupunctură-consultaţii şi cure de tratament se suportă din fondul aferent asistenţei medicale de recuperare. (2) În vederea contractării numărului de consultaţii de acupunctură şi a numărului de servicii medicale-caz se au în vedere următoarele: a) numărul de consultaţii de acupunctură acordate în cabinetul medical nu poate depăşi numărul de consultaţii de acupunctură rezultat potrivit programului de lucru.5. Pentru fiecare caz casa de asigurări de sănătate decontează o singură consultaţie pentru o cură de tratament. 15 (1) La stabilirea sumei contractate de un furnizor de servicii de acupunctură cu casa de asigurări de sănătate se au în vedere numărul de consultaţii de acupunctură. Numărul mediu al zilelor de tratament realizat într-o lună se calculează 96 .medicii din spital. cât şi în bazele de tratament.5. aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. pentru perioade şi potrivit unui ritm stabilit de medicul de specialitate recuperare. O cură de tratament întreruptă se consideră o cură finalizată. Pentru un număr mediu al zilelor de tratament realizat intr-o luna mai mic de 8. furnizorul are obligaţia de a anunţa casa de asigurări de sănătate despre întreruperea curei. (4). Pentru un număr mediu al zilelor de tratament realizat intr-o luna mai mic de 8. Suma contractată se defalchează pe trimestre şi pe luni. respectiv tariful pe caz de 140 lei. (9) Decontarea lunară de către casele de asigurări de sănătate se face în funcţie de numărul de servicii medicale-consultaţii şi numărul de cazuri finalizate de recuperare. Asiguraţii. decontarea lunară a cazurilor finalizate se face la un tarif stabilit conform formulei:Tarif contractat (140 lei) x număr mediu al zilelor de tratament realizat într-o lună / 10 (număr mediu zile de tratament contractat). 7 la ordin. decontarea lunară a serviciilor medicale . motivul întreruperii şi numărul de zile efectuat faţă de cel recomandat.

de medicină dentară care nu se regăsesc în anexa nr. 17 (1) În cabinetele medicale/laboratoarele din ambulatoriul de specialitate. care este formular cu regim special unic pe ţară. O cură de tratament în acupunctură întreruptă se consideră o cură finalizată. 124/1998.cazuri finalizate şi raportate în luna respectivă). În situaţia în care o cură de tratament în acupunctură se întrerupe. (2) Pentru specialităţile clinice inclusiv recuperare. folosind formularul de prescripţie medicală. 598/2001. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. care se verifică de către casele de asigurări de sănătate în vederea decontării şi se validează conform prezentelor norme. corespunzătoare cazurilor finalizate la numărul de servicii de acupunctură . medicină fizică şi balneologie şi paraclinice facturează caselor de asigurări de sănătate. lunar. medicină fizică şi balneologie. cabinetele medicale individuale organizate conform reglementărilor în vigoare pot raporta în vederea decontării numai serviciile medicale din specialitatea medicului titular al 97 . Întreaga activitate a cabinetului se desfăşoară respectându-se contractul încheiat de reprezentantul legal al cabinetului medical cu casa de asigurări de sănătate. Medicii sau dentiştii angajaţi nu raportează activitate medicală proprie. (5) Tarifele au avut în vedere toate cheltuielile aferente serviciilor medicale-consultaţii de acupunctură şi cazurilor-cure de acupunctură. conform contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate. (6) Reprezentantul legal al furnizorilor de servicii medicale clinice. 7 la ordin. de medicină dentară. 629/2001. activitatea acestora fiind raportată de către reprezentantul legal. pot fi angajaţi numai medici şi/sau dentişti. şi depune la casa de asigurări de sănătate până la termenul prevăzut în contractul de furnizare de servicii medicale activitatea realizată în luna anterioară. ART. pentru care se eliberează documentul fiscal. republicată. aprobată şi modificată prin Legea nr. cu indicarea serviciului prestat. Nerespectarea termenului de raportare atrage nedecontarea la termenele stabilite a serviciilor medicale prestate pentru perioada respectivă. motivul întreruperii şi numărul de zile efectuat faţă de cel recomandat. conform prevederilor legale în vigoare. cu excepţia persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în cabinete organizate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical. paraclinice. medicină fizică şi balneologie. precum şi a serviciilor medicale acordate la cererea asiguratului (fără recomandare medicală sau fără a îndeplini condiţiile care îi permit adresare directă) sau în situaţia în care asiguratul nu acceptă programare pe listele de prioritate se suportă de către asiguraţi la tarifele stabilite de furnizori şi afişate la cabinetul/laboratorul medical.împărţind numărul total al zilelor de tratament efectuate. 16 Contravaloarea serviciilor medicale de specialitate în specialităţile clinice inclusiv recuperare. de recuperare. cu ştampila cabinetului şi parafa medicului angajat. medicii de specialitate din specialităţile clinice inclusiv recuperare. furnizorul are obligaţia să anunţe casa de asigurări de sănătate despre întreruperea curei. precum şi alte categorii de personal în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. organizate conform Ordonanţei Guvernului nr. În aceste situaţii furnizorii de servicii medicale nu eliberează bilete de trimitere sau prescripţii medicale utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate. medicină fizică şi balneologie şi de medicină dentară pot prescrie medicamente cu sau fără contribuţie personală şi unele materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu. ART.

Neparticiparea medicilor la aceste întâlniri nu îi exonerează de răspunderea nerespectării hotărârilor luate cu acest prilej. casele de asigurări de sănătate decontează contravaloarea serviciilor medicale clinice. medicină fizică şi balneologie numai pe baza biletului de trimitere pentru alte specialităţi. precum şi respectarea prevederilor actelor normative în vigoare. inclusiv de recuperare. ART. care este formular cu regim special. precum şi servicii conexe actului medical. 18 Pentru unităţile sanitare care nu sunt organizate conform Ordonanţei Guvernului nr. medicină fizică şi balneologie păstrează un exemplar şi depune la casa de asigurări de sănătate celălalt exemplar cu ocazia raportării lunare a activităţii. Un exemplar rămâne la medicul care a făcut trimiterea şi două exemplare sunt înmânate asiguratului. 124/1998. 19 (1) Casele de asigurări de sănătate decontează serviciile medicale clinice inclusiv de recuperare. ART. Furnizorul de servicii medicale clinice. care se întocmeşte în trei exemplare. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.cabinetului medical respectiv. medicină fizică şi balneologie acordate numai în baza biletelor de trimitere utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. medicină fizică şi balneologie au obligaţia să verifice biletele de trimitere în ceea ce priveşte datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă potrivit prevederilor legale în vigoare. 3 alin. republicată. medicină fizică şi balneologie. (3) În relaţiile cu furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate. inclusiv a celor de recuperare. care le depune la furnizorul de servicii medicale clinice inclusiv de recuperare. 20 Casele de asigurări de sănătate şi direcţiile de sănătate publică au obligaţia de a organiza trimestrial sau ori de câte ori este nevoie întâlniri cu medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru a analiza aspecte privind calitatea serviciilor medicale din asistenţa medicală ambulatorie de specialitate. Acestea vor informa asupra modificărilor apărute în actele normative şi vor stabili împreună cu medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate măsurile ce se impun pentru îmbunătăţirea activităţii. 98 . inclusiv de recuperare. (2). ART. contractele/actele adiţionale de furnizare de servicii medicale se încheie de către reprezentantul legal al unităţii sanitare în structura căreia se află aceste unităţi şi casa de asigurări de sănătate. unic pe ţară. conform prevederilor art. 629/2001. (2) Furnizorii de servicii medicale clinice.

....................................................................................................................................... Contract încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate .............. Prenume: ........... Factori de risc: ....................................................... Data completării .............................................................................. .......................... Comorbidită i: .. Nr... Data luării în eviden ă: .......................................................................................... 99 ...................................... Examinări clinice ______________________________________________________________________________ | Data programării | Data realizării | |______________________________________|_______________________________________| | | | |______________________________________|_______________________________________| | | | |______________________________________|_______________________________________| | | | |______________________________________|_______________________________________| | | | |______________________________________|_______________________________________| Investiga ii paraclinice ______________________________________________________________________________ | Tip investiga ie | Data programării | Data realizării | |___________________________|__________________________|_______________________| | | | | |___________________________|__________________________|_______________________| | | | | |___________________________|__________________________|_______________________| | | | | |___________________________|__________________________|_______________________| | | | | |___________________________|__________________________|_______________________| Recomandări: ..................................... contract .......................... Semnătura.....................ANEXA 8 A . ............................................................................................................................... Medic ............. Specialitatea .......................................................................................model Furnizor de servicii medicale ....................................................... ............................................................ FIŞA DE MONITORIZARE în cazul bolnavilor cronici în ambulatoriul de specialitate pentru specialită ile clinice Nume: ......................... Data naşterii: ...... parafa şi ştampila .......................................................... Diagnostic: ... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Cod numeric personal: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Sex: M/F Adresa: ......................Tratament medicamentos .. ..............................................................................Alte recomandări ..Tratament igieno-dietetic ................ ...............................................................................

.........................ANEXA 8 B ......./C. legitimat(ă) cu B............ medicină fizică şi balneologie şi cu: _ |_| Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării.. Reprezentant legal (semnătura şi ştampila) ....I........................................ ..... Reprezentant legal (semnătura şi ştampila) ..........I......... în calitate de reprezentant legal................ Sediul social/Adresa fiscală ....../C... 100 ...... nr........................ declar pe propria răspundere că am/nu am contract de furnizare de servicii medicale de recuperare................. Siguran ei Na ionale şi Autorită ii Judecătoreşti _ |_| Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor.....model - Furnizor de servicii medicale paraclinice .......... Ordinii Publice............. ANEXA 8 C . ... Sediul social/Adresa fiscală ... legitimat(ă) cu B.......... Data ........ declar pe propria răspundere că am/nu am contract de furnizare de servicii medicale paraclinice şi cu: _ |_| Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării. cunoscând că falsul în declara ii se pedepseşte conform legii......... Ordinii Publice..................... ................ medicină fizică şi balneologie .................................model Furnizor de servicii medicale de recuperare.........................I............I........ Construc iilor şi Turismului _ |_| Casa de Asigurări de Sănătate . Siguran ei Na ionale şi Autorită ii Judecătoreşti _ |_| Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor. .... DECLARA IE Subsemnatul(a)...... DECLARA IE Subsemnatul(a).......... nr..... cunoscând că falsul în declara ii se pedepseşte conform legii........ seria ........ seria ........... Construc iilor şi Turismului Data .. în calitate de reprezentant legal...

....Grad profesional ______________________________________________________________________________ |Nr. fizician Total operatori = 101 .... PERSONAL MEDICO-SANITAR MEDICI Semnifica ia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A . | | | | | | | | |____|_______|______|_____|_____|______|________|________|________|__________|_| | | | | | | | | | | | | |____|_______|______|_____|_____|______|________|________|________|__________|_| **) absolvent colegiu imagistică medicală. | | | | | | | |lucru | | | | | |____|_______|_______|_____|____|_____|___|___|__|____|___|_______|______|_|_|_| | | | | | | | | | | | | | | | | | |____|_______|_______|_____|____|_____|___|___|__|____|___|_______|______|_|_|_| *) se completează în situa ia în care un medic are mai multe specialită i paraclinice confirmate prin ordin al ministrului sănătă ii Total medici = OPERATORI Semnifica ia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A .......Data expirării ______________________________________________________________________________ |Nr........ |Nume şi| CNP |BI/CI|Certificat|Asigurare |Contract| | | | | | |crt.|prenume| | |membru | |de lucru|(după caz)| | | | | | |asocia ie | | | | | | | | | |profesională| | | | | | | | |_____|____________|_________________| | | | | | | |Serie| B | C |Nr.Nr..........| C | D| E | F |Program|Cod |G|H|I| | | | |şi | | | | | | | |de |parafă| | | | | | | |nr......Valabilă până la D .........Tip contract G .....Data expirării C .....Data eliberării C ..... contract F ....Data eliberării B ................|prenume| | |membru |de |**) | | | | | | | | | | |CMR/CMDR |răspundere| | | | | | | | | | | | |civilă | | | | | | | | | | |_____|__________|__________|________|_______|______|_|_|_| | | | |Serie| A | B |Nr....... Punct de lucru*1) ...Specialitatea/Competen a H ....... |Tip | | | | | | | |şi | | |contract|contract| | | | | | | |nr............Valoare E .....ANEXA 8 D model Furnizor de investiga ii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală ... asistent medical imagistică medicală.Tip de activitate**) B ..... bioinginer......... |Nume şi| CNP |BI/CI|Certificat | Contract**) |Program |Cod parafă|A| |crt......Specialitatea/Competen a* I .........

... |Nume şi| CNP| BI/ | ALP/Certificat | Contract**) |Program |Cod | |crt..ASISTEN I MEDICALI Semnifica ia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A ..TEHNICIAN APARATURĂ MEDICALĂ ______________________________________________________________________________ |Nr......)........... Data întocmirii . | | | | | | | |____|_______|____|_____|__________|_________|________|________|________|______| | | | | | | | | | | | |____|_______|____|_____|__________|_________|________|________|________|______| Total personal auxiliar ......| C|Valoare | D | E | | | | | | |şi | | | | | | | | | | | | | |nr....... 102 ... **) Se va specifica forma legală în care se exercită profesia (contract de muncă.. Nume şi prenume... |Tip | | | | | | |şi |eliberării|expirării|contract|contract| | | | | | |nr..... PFA etc........................Valabilă până la D ..... ştampila ..... se întocmesc tabele distincte pentru personalul aferent..... |Nume şi|CNP|BI/CI|ALP/ |Asigurare |Contract|Program |Specialita..............Nr.....Tip contract ______________________________________________________________________________ |Nr...........|prenume| | |Certificat |de |**) |de lucru|tea/ | | | | | |membru |răspundere| | |Competen a | | | | | |asocia ie |civilă | | | | | | | | |profesională| | | | | | | | |_____|____________|__________|________| | | | | | |Serie| A| B|Nr.... | | | | | | | | | | |____|_______|___|_____|__|__|___|__|__________|____|___|________|_____________| | | | | | | | | | | | | | | |____|_______|___|_____|__|__|___|__|__________|____|___|________|_____________| Total asisten i medicali = PERSONAL AUXILIAR ..Data expirării C ...|prenume| | CI | membru asocia ie | |de lucru|parafă| | | | | | profesională | | |(după | | | | | | | | |caz) | | | | |_____|____________________|_________________| | | | | | |Serie|Data |Data |Nr....tehnician aparatură medicală = -----------*1) În situa ia în care furnizorul are mai multe puncte de lucru pentru care solicită încheierea contractului cu casa de asigurări de sănătate.| |crt... Răspundem de corectitudinea şi exactitatea datelor Reprezentant legal ..........Data eliberării B .. semnătura... contract E .......................

.....Data expirării C ...Nr.. FORMULAR PRIVIND PERSONALUL MEDICO-SANITAR MEDICI Total medici = Semnifica ia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A ................Tip contract E ....................|prenume| | CI |membru |răspundere | | | | | | | |asocia ie |civilă | | | | | | | |profesională | | | | | | | |_____|______________|____________|_________________|_______| | | | |Serie|Serie|NR..... contract D ...... |Tip |Program| | | | |şi | | | | | |până la |contract|contract|de | | | | |nr....Grad profesional ______________________________________________________________________________ |Nr........Cod parafă G ...|prenume| | CI |CMR/CMDR |răspundere |**) | | | | | | | | | | | |civilă | | | | | | | | | | |_____|_________________|____________|________|_|_|_|_|_| | | | |Serie|Serie|NR.Specialitatea/Competen a H .| A | B |Nr..........Program de lucru F ................|Valabilă| C | D |E|F|G|H|I| | | | |şi | | | | | |până la | | | | | | | | | | | |nr.....Data eliberării B ...ANEXA 8 E model Furnizori de servicii medicale paraclinice .. |Nume şi| CNP | BI/ |Certificat membru|Asigurare de|Contract| | | | | | |crt.. Punct de lucru*1) .Data expirării ______________________________________________________________________________ |Nr.| A|B|Nr..... |Nume şi| CNP | BI/ |ALP/Certificat|Asigurare de| Contract**) | | |crt... | | | | | | | | |lucru | |____|_______|_____|_____|_____|___|__|_|___|________|________|________|_______| | | | | | | | | | | | | | | |____|_______|_____|_____|_____|___|__|_|___|________|________|________|_______| Total asisten i medicali de laborator = CHIMIŞTI Semnifica ia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A .Data eliberării 103 .......Data eliberării B ..... | | | | | | | | | | | | | | |____|_______|_________|_____|_____|___|___|___|___|________|___|____|_|_|_|_|_| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |____|_______|_________|_____|_____|___|___|___|___|________|___|____|_|_|_|_|_| *) se completează în situa ia în care un medic are mai multe specialită i paraclinice confirmate prin ordin al ministrului sănătă ii ASISTEN I MEDICALI DE LABORATOR Semnifica ia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A ..Specialitatea/Competen a* I ..|Valabilă|Nr................laborator de analize medicale: .

Program de lucru B .Cod parafă (după caz) C . | | | | | | | | | | | | |____|_______|_______|_____|_____|___|__|_|___|________|________|________|_|_|_| | | | | | | | | | | | | | | | | |____|_______|_______|_____|_____|___|__|_|___|________|________|________|_|_|_| | | | | | | | | | | | | | | | | |____|_______|_______|_____|_____|___|__|_|___|________|________|________|_|_|_| Total biologi = BIOCHIMIŞTI Total biochimişti = Semnifica ia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A . |Nume şi| CNP | BI/ |ALP/Certificat|Asigurare de| Contract**) |A|B|C| |crt. |Tip | | | | | | | |şi | | | | | |până la |contract|contract| | | | | | | |nr.|prenume| | CI |membru |răspundere | | | | | | | | | |asocia ie |civilă | | | | | | | | | |profesională | | | | | | | | | |_____|______________|____________|_________________| | | | | | | |Serie|Serie|NR.Grad profesional D .Grad profesional ______________________________________________________________________________ |Nr.Data expirării ______________________________________________________________________________ |Nr. |Nume şi| CNP | BI/ |ALP/Certificat|Asigurare de| Contract**) |A|B|C| |crt.|Valabilă|Nr.| D|E|Nr.Data eliberării E .| D|E|Nr.Grad profesional D . |Tip | | | | | | | |şi | | | | | |până la |contract|contract| | | | 104 .Data eliberării E .Program de lucru B .|prenume| | CI |membru asocia ie| | | | | | | | | |profesională | | | | | | | | |_____|________________|_________________|_______|______|_| | | | |Serie|Serie|NR.|Valabilă|Nr. |Tip |Program|Cod |C| | | | |şi | | | | |contract|contract|de |parafă| | | | | |nr.Data expirării C . |Nume şi| CNP | BI/ |ALP/Certificat | Contract**) | | | | |crt.Cod parafă (după caz) C .| A | B|Nr.B .Data expirării ______________________________________________________________________________ |Nr. | | | | | | |lucru |(după | | | | | | | | | | | | | |caz) | | |____|_______|_______|_____|_____|___|___|__|________|________|_______|______|_| | | | | | | | | | | | | | | |____|_______|_______|_____|_____|___|___|__|________|________|_______|______|_| | | | | | | | | | | | | | | |____|_______|_______|_____|_____|___|___|__|________|________|_______|______|_| Total chimişti = BIOLOGI Semnifica ia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A .|prenume| | CI |membru |răspundere | | | | | | | | | |asocia ie |civilă | | | | | | | | | |profesională | | | | | | | | | |_____|______________|____________|_________________| | | | | | | |Serie|Serie|NR.

....... ştampila: ..........).............| | | |nr.................. NOTĂ: Se va completa în mod corespunzător un formular şi pentru farmacist Răspundem de corectitudinea şi exactitatea datelor Reprezentant legal: ...... **) Se va specifica forma legală în care se exercită profesia (contract de muncă.... Nume şi prenume.. PFA etc....................... 105 ...... Data întocmirii: ... | | | | | | | | | | | | |____|_______|_______|_____|_____|___|__|_|___|________|________|________|_|_|_| | | | | | | | | | | | | | | | | |____|_______|_______|_____|_____|___|__|_|___|________|________|________|_|_|_| | | | | | | | | | | | | | | | | |____|_______|_______|_____|_____|___|__|_|___|________|________|________|_|_|_| *1) În situa ia în care furnizorul are mai multe puncte de lucru pentru care solicită încheierea contractului cu casa de asigurări de sănătate........ se întocmesc tabele distinct pentru personalul aferent.......................... semnătura..............................

b) Casele de asigurări de sănătate sunt obligate să verifice dacă seria şi numărul aparatului existent în cadrul cabinetului sunt aceleaşi cu seria şi numărul aparatului înscrise în cuprinsul documentelor care atestă existenţa şi deţinerea legală a acestora. medicină fizică şi balneologie se au în vedere următoarele criterii: A. medicină fizică şi balneologie sunt obligaţi să facă dovada deţinerii legale a aparaturii prin documente conforme şi în termen de valabilitate. Evaluarea resurselor umane 50% A. Evaluarea capacităţii resurselor tehnice Ponderea acestui criteriu este de 50% Ca urmare a aplicării metodologiei de stabilire a punctajului. II La stabilirea valorii contractelor de furnizare de servicii medicale de recuperare. Să facă dovada capacităţii tehnice de a efectua serviciile medicale de recuperare. fiecare furnizor de servicii medicale de recuperare. Să fie autorizaţi şi evaluaţi potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. 3. d) Nu sunt luate în calcul aparatele care nu au înscrise pe ele seria şi numărul şi nici aparatele pentru care furnizorii nu pot prezenta manualul de utilizare. Evaluarea capacităţii resurselor tehnice 50% B. acestea sunt excluse definitiv şi nu se mai iau în calcul la nici unul dintre furnizori. a) Furnizorii de servicii medicale de recuperare. 2. e) Dacă doi sau mai mulţi furnizori prezintă aparate înregistrate cu aceeaşi serie şi număr înainte sau în perioada de contractare.ANEXA 8 F CRITERII privind selecţia furnizorilor de servicii medicale de recuperare. cu prezentarea documentelor 106 . medicină fizică şi balneologie CAP.obţine un punctaj corespunzător acestui criteriu. medicină fizică şi balneologie şi repartizarea sumelor pentru furnizarea de servicii medicale de recuperare. c) Furnizorii sunt obligaţi să prezinte documentele pentru aparatul/aparatele deţinute din care să reiasă numărul de canale şi numărul de bolnavi care pot face terapie simultan cu aparatul/aparatele respective pentru care încheie contract de furnizare de servicii cu casa de asigurări de sănătate. medicină fizică şi balneologie care îşi desfăşoară activitatea utilizând acelaşi spaţiu şi aceleaşi echipamente specifice deţinute şi/sau utilizate în comun în condiţiile legii. medicină fizică şi balneologie în ambulatoriu Pentru a intra în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate furnizorii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de selecţie: 1. Să facă dovada că toată durata programului de lucru declarat al cabinetului şi al bazei de tratament este acoperită prin prezenţa unui medic de specialitate de recuperare. conforme şi în termen de valabilitate ale acestora. I Criterii de selecţie a furnizorilor de servicii medicale de recuperare. medicină fizică şi balneologie în ambulatoriu CAP. medicină fizică şi balneologie pentru a căror furnizare încheie contract cu casa de asigurări de sănătate. Fac excepţie furnizorii de servicii medicale de recuperare. medicină fizică şi balneologie .

. a).1. aprobat prin H.justificative prevăzute de actele normative în vigoare şi numai în condiţiile în care personalul medical de specialitate al fiecărui furnizor îşi desfăşoară activitatea cu respectarea dispoziţiilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012.Cada de hidroterapie .. 3 sau 4 canale ale unui aparat reprezintă posibilitatea pentru efectuarea terapiei la 2. NOTA 2 : La contractare.Combină de terapie fizicală şi vechime 1 .G. A.Aparate cu 4 canale şi vechime 1 . punctajul total aferent lit. câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus al aparatului..5 ani = 10 puncte/1 cadă Se scad din punctajul acordat pentru fiecare aparat.2 Evaluarea sălii de kinetoterapie: .Aparate cu 2 canale şi vechime 1 . conform fişelor tehnice ale aparatelor. nr. b) este mai mare decât cel prevăzut la lit.15 mp şi dotare corespunzătoare conform Ordinului MSP 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea.. Se acorda punctaj pentru fiecare aparat deţinut.5 ani = 24 puncte/aparat . b) numărul maxim de proceduri / oră posibil de efectuat în cadrul programul de lucru de către personalul mediu sanitar care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la furnizor. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal.5 ani = 16 puncte/aparat . 1389/2010.Aparate cu 3 canale şi vechime 1 . furnizorul va depune o notă de fundamentare privind: a) numărul maxim de proceduri care pot fi efectuate pe fiecare aparat / oră.Suprafaţa utilă a sălii este între 8 .vechime 1 . numărul maxim de proceduri prevăzut la lit. a). f) Pentru a putea fi luate în considerare aparatele trebuie să fie în perfectă stare de funcţionare certificată cu documentele care atestă verificarea parametrilor funcţionali în termenul prevăzut de lege pentru fiecare tip de aparat. respectiv 4 pacienţi în acelaşi timp. A..| | canale | fabrica ie | aparat | |_____|_________________|________|____________|_______________| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |_____|_________________|________|____________|_______________| | | | | | | |_____|_________________|________|____________|_______________| | | | | | | |_____|_________________|________|____________|_______________| TOTAL PUNCTE: . având în vedere prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr.Aparate cu 1 canal şi vechime 1 .. organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale = 20 puncte 107 .5 ani = 28 puncte/aparat .1 se înmulţeşte cu raportul calculat între numărul de proceduri de la lit. cu modificările şi completările ulterioare În situaţia în care.1 A. a). | Denumire aparat | Număr | An | crt.5 ani = 20 puncte/combină . b) şi numărul de proceduri de la lit. numărul maxim de proceduri prevăzut la lit. 3.5 ani = 32 puncte/aparat . În situaţia în care. A. b) este mai mic decât cel prevăzut la lit. cu modificările şi completările ulterioare şi într-un program de lucru distinct. NOTA 1: Numărul de 2. se acordă punctajul aferent lit. după cum urmează .. _____________________________________________________________ | Total puncte/ | | Nr.

profesor de cultură fizică medicală sau maseur .. Pentru fracţiuni de normă.medic primar . A....Suprafaţa utilă a sălii este între 16 .. B.. Punctajele pentru lit. medicină fizică şi balneologie .medic specialist ....3 se acordă pentru încadrarea cu personal de specialitate (un kinetoterapeut / fiziokinetoterapeut / profesor de cultură fizică medicală) pentru o normă întreagă (8 ore). Se consideră o normă întreagă astfel: .Suprafaţa utilă a sălii este de peste 30 mp. ... A.. punctajele aferente lit.volumul bazinului de hidrokinetoterapie este intre 40 – 60 mc si are dotarea corespunzatoare actelor normative in vigoare = 30 puncte.2 şi A. Evaluarea resurselor umane: Ponderea acestui criteriu este de 50% Ca urmare a aplicării metodologiei de stabilire a punctajului.40 ore/săptămână (ore/zi x 5 zile/săptămână) a.. iar pentru cei cu normă parţială se acordă unităţi proporţionale cu fracţiunea de normă lucrată. kinetoterapeut.3 Evaluarea bazinului de hidrokinetoterapie . medic în specialitatea de recuperare. fiecare furnizor de servicii medicale de recuperare... NOTA 1: Sala de kinetoterapie şi bazinul de hidrokinetoterapie se punctează numai dacă la furnizor îşi desfăşoară activitatea cel puţin un kinetoterapeut / fiziokinetoterapeut / profesor de cultură fizică medicală. organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale = 30 puncte .35 ore/săptămână (7 ore x 5 zile/săptămână) .18 puncte/medic/1 normă ______________________________________________________________________________ | Nume şi prenume medic | Număr de ore | Punctaj | |_________________________________|__________________________|_________________| | | | | |_________________________________|__________________________|_________________| b.. TOTAL puncte resurse tehnice . .obţine un punctaj corespunzător acestui criteriu. NOTA 2: Nu se punctează bazinele de hidrokinetoterapie care se utilizează şi pentru alte activităţi în afara celor strict medicale care se contractează cu casa de asigurări de sănătate..2 şi A..pentru un medic .3 se ajustează proporţional.30 mp şi dotare corespunzătoare conform Ordinului MSP 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea..20 puncte/medic/1 normă .volumul bazinului de hidrokinetoterapie este intre 30 – 40 mc si are dotarea corespunzatoare actelor normative in vigoare = 20 puncte.volumul bazinului de hidrokinetoterapie este de peste 60 mc si are dotarea corespunzatoare actelor normative in vigoare = 40 puncte... fiziokinetoterapeut.. fiziokinetoterapeut/kinetoterapeut/profesor de cultură fizică medicală 12 puncte/1 normă 108 . Personalul este punctat proporţional cu timpul lucrat..pentru un asistent balneofizioterapie. Punctajul se acordă pentru fiecare angajat medico-sanitar cu normă întreagă. folosită exclusiv pentru furnizarea de servicii de kinetoterapie şi dotare superioară faţă de prevederile Ordinului MSP 153/2003 = 33 puncte A.. medicină fizică şi balneologie: .

109 .8 ore/zi: ....Sub 5 zile/săptămână = 1 punct .. asistent balneofizioterapie ....______________________________________________________________________________ | Nume şi prenume | Număr de ore | Punctaj | |_________________________________|__________________________|_________________| | | | | |_________________________________|__________________________|_________________| c. maseur . Valoarea unui punct obţinută pentru fiecare dintre criterii se înmulţeşte cu numărul de puncte obţinut de un furnizor corespunzător fiecărui criteriu.... rezultând sumele aferente fiecărui criteriu pentru fiecare furnizor..........5 zile/săptămână = 2 puncte .. Se calculează valoarea unui punct pentru fiecare criteriu prin împărţirea sumei rezultate ca urmare a aplicării procentelor corespunzatoare fiecarui criteriu la numărul de puncte obtinut la fiecare criteriu.Pentru 2 x 8 ore 5 zile pe săptămână = 5 puncte ... Valoarea totală contractată de un furnizor cu casa de asigurări de sănătate se obţine prin însumarea sumelor stabilite pentru fiecare criteriu.. Program de activitate săptămânal al bazei de tratament ....5 puncte/1 normă ______________________________________________________________________________ | Nume şi prenume | Număr de ore | Punctaj | |_________________________________|__________________________|_________________| | | | | |_________________________________|__________________________|_________________| TOTAL PUNCTE: ..6 puncte/1 normă ______________________________________________________________________________ | Nume şi prenume | Număr de ore | Punctaj | |_________________________________|__________________________|_________________| | | | | |_________________________________|__________________________|_________________| d.. Pentru fiecare criteriu se stabileşte numărul total de puncte obţinut prin însumarea numărului de puncte obţinut de fiecare furnizor...TOTAL puncte .

Aplazia medulară 9. Sindrom Felty. Purpura trombotică trombocitopenică 17. Malformaţii congenitale şi boli genetice 4. Infarct miocardic şi Angină pectorală instabilă 2. cu stimulatoare cardiace.IV NYHA 6. Purtătorii de proteze valvulare şi pace-maker 3. Glaucom 37. Anemiile carenţiale (până la normalizarea hematologică şi biochimică) 34. permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate 1. Mucoviscidoza 24. Thalasemia majoră 12. Psihoze 27. Afecţiuni postoperatorii şi ortopedice până la vindecare 30. Trombocitemia hemoragică 11. AVC . Rahitismul evolutiv. forma moderată şi gravă (până la vindecarea radiologică şi biochimică) 35. poli/dermatomiozită. Telangectazia hemoragică ereditară 14. sindrom Sjogren. Tuberculoza 23. Malnutriţie proteinenergetică (în primii 3 ani de viaţă) 33. Anemii hemolitice endo. Insuficienţă cardiacă clasa III .la medicul neurolog în cazul tratamentelor cu risc vital* (anticoagulante) 110 . boala Still. Bolile de colagen-vasculare (lupus eritematos sistemic. Coagulopatiile ereditare 19. cu by-pass coronarian 29. Malaria 22. Miastenia gravis 28. Trombocitopatii 16.şi exoeritrocitare 10. Boala Wilson 21.ANEXA 9 LISTA cuprinzând afecţiunile care. Boala Addison 25. Purpura trombocitopenică idiopatică 15. Diabet insipid 26. Boala von Willebrand 18. cu proteze valvulare. Tumori cu potenţial malign până la şi după elucidarea diagnosticului 20. sclerodermie. Prematuritatea (în primul an de viaţă) 32. artrită cronică juvenilă 7. după confirmarea ca fiind un caz nou. vasculite sistemice) 8. Gravide cu risc obstetrical crescut 31. Bolnavi cu revascularizaţie percutanată. Histiocitozele 13. Astm bronşic sever 36. Insuficienţă renală cronică în stadiul predialitic 5.

parafa şi data. Medicul de specialitate trebuie să informeze medicul de familie prin scrisoare medicală dacă au intervenit schimbări în evoluţia bolii şi în atitudinea terapeutică. bolnavul nu necesită să fie monitorizat de către medicul de familie.cu care bolnavul se va prezenta la vizitele ulterioare in cadrul ambulatoriului de specialitate.NOTA 1: Prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate fără bilet de trimitere pentru afecţiunile de mai sus se face numai în următoarele situaţii: 1. pentru bolnavii a căror schemă terapeutică trebuie modificată în funcţie de parametrii de monitorizare. completate pe scrisoarea medicala eliberata de medicul specialist. 2. 2.Medicul de familie pastreaza o copie a scrisorii medicale ataşată la fisa bolnavului. NOTA 2: 1. asiguratul are stabilit un plan de monitorizare şi tratament pentru tot anul în curs. conform fişei de monitorizare prevăzut în anexa nr.bolnavi cu afecţiuni cronice în evidenţă. Medicul de specialitate care are în evidenţă bolnavul are obligaţia de a depune la contractare lista cu asiguraţi . 8 A. 3. dacă face dovada (printr-o scrisoare medicală) că a fost luat în evidenţă de către medicul de familie şi în intervalul de timp până la următoarea consultaţie la medicul specialist. care va confirma luarea in evidenta prin semnatura. 111 .

pentru fiecare laborator de analize medicale/laborator de analize medicale organizat ca punct de lucru din structura sa. II din anexa nr. este acoperită prin prezenţa unui medic de specialitate medicină de laborator sau biolog. Numărul total de analize cuprinse în lista investigaţiilor medicale paraclinice este de 79. vizat de producător/distribuitor/furnizor de service. 3. atât pentru subcriteriul a) "Implementarea sistemului de management al calităţii" cât şi pentru subcriteriul b) "Participare la schemele de testare a competenţei pentru laboratoare de analize medicale pentru laboratoare de analize medicale notificate de Ministerul Sănătăţii" prevăzut de reglementările în vigoare pentru cel puţin 50% reprezentând minim 40 analize din numărul de analize cuprinse în lista investigaţiilor contractate.a) şi punctul 5.analize medicale de laborator prevăzute la cap. Să facă dovada îndeplinirii criteriului de calitate. stabilit de comisia constituită conform art. Pentru testele compuse din mai mulţi parametri nu se iau în calcul toţi parametrii .analize medicale de laborator pe toată perioada de derulare a contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate. unde diversele etape de lucru (examen microscopic. a anului de fabricaţie. Furnizorul va prezenta un înscris cu menţiunea seriei. care nu poate fi mai mică de 8 ore pe zi. 44 alin.cu grad de specialist. 5. inclusiv examenul Babeş Papanicolau). pentru fiecare dintre laboratoarele/laboratoare organizate ca puncte de lucru ce urmează a fi cuprinse în contractul de furnizare de servicii medicale paraclinice . 7 la ordin. 112 . 2. cu încadrarea în 90% din suma prevăzută cu această destinaţie. NOTĂ: Pentru laboratoarele de anatomie patologică nu se aplică punctul 2.ANEXA 10 CRITERII privind selecţia furnizorilor de servicii medicale paraclinice . furnizorii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de selecţie: 1. biochimist . pentru fiecare laborator de analize medicale/laborator de analize medicale organizat ca punct de lucru din structura sa că în cadrul acestuia/acestora îşi desfăşoară activitatea medic/medici de laborator într-o formă legală de exercitare a profesiei care să acopere cel puţin o normă/zi (7 ore). 4. a capacităţii de lucru şi a meniului de teste efectuate de fiecare aparat. Să facă dovada că toată durata programului de lucru solicitat a fi contractat cu casa de asigurări de sănătate. b) Pentru examinările de anatomie patologică (histopatologice şi de citologie inclusiv examenul Babeş Papanicolau). (5) din Contractul-cadru.se consideră un singur test. Să fie autorizaţi şi evaluaţi potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. chimist. Să facă dovada capacităţii tehnice pentru posibilitatea efectuării a cel puţin 5% din numărul total de servicii medicale paraclinice necesare la nivelul fiecărei case de asigurări de sănătate. cu excepţia examinărilor de anatomie patologică (histopatologice şi de citologie. 6. cu excepţia categoriei microbiologie. a) Să facă dovada capacităţii tehnice a fiecărui laborator/punct de lucru de a efectua toate investigaţiile medicale paraclinice . repartizarea sumelor şi defalcarea numărului de investigaţii paraclinice analize medicale de laborator pe furnizori de servicii medicale paraclinice laboratoare de analize medicale CAPITOLUL I Criterii de selecţie a furnizorilor de servicii medicale paraclinice laboratoare de analize medicale Pentru a intra în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. cultură cu identificare microbiană inclusiv antibiograma/fungigrama) constituie teste separate şi se iau în calcul separat.laboratoare de analize medicale. furnizorul are obligaţia de a face dovada capacităţii tehnice numai în situaţia în care solicită contractarea acestora. Să facă dovada.

2.CAPITOLUL II Criterii privind repartizarea sumelor şi defalcarea numărului de investigaţii paraclinice . Numărul de investigaţii paraclinice . La stabilirea sumelor ce se contractează cu furnizorii de analize medicale de laborator se au în vedere următoarele criterii: 1. respectiv a menţinerii sumelor rezultate din aplicarea acestuia. având menţionate seriile echipamentelor. (5) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . 1389/2010. fiecare furnizor de servicii medicale paraclinice . Această prevedere reprezintă condiţie de eligibilitate pentru aparatul/aparatele respective. e) Dacă doi sau mai mulţi furnizori prezintă aparate înregistrate cu aceeaşi serie şi număr înainte sau în perioada de contractare.analize medicale de laborator sunt obligaţi să facă dovada deţinerii legale a aparaturii prin documente conforme şi în termen de valabilitate.analize medicale de laborator . 44 alin.G.tipul şi denumirea fiecărui aparat . cu modificările şi completările ulterioare.analize de laborator se stabileşte la nivelul fiecărui judeţ de către comisia înfiinţată conform art. f) Pentru a putea fi luate în considerare. b) Casele de asigurări de sănătate sunt obligate să verifice dacă seria şi numărul aparatului existent în cadrul laboratorului sunt conforme cu seria şi numărul aparatului înscrise în cuprinsul documentelor care atestă existenţa şi deţinerea legală a acestora. acestea sunt excluse definitiv şi nu se mai iau în calcul la nici unul dintre furnizori. 113 .obţine un punctaj corespunzător acestui criteriu. Constatarea ulterior încheierii contractului. a existenţei unor aparate de acelaşi tip şi cu aceeaşi serie şi număr la doi furnizori sau în două laboratoare/puncte de lucru ale aceluiaşi furnizor. conduce la aplicarea măsurii de reziliere a contractului pentru furnizorii/furnizorul respectiv.2012 aprobat prin H. Evaluarea capacităţii resurselor tehnice a) Furnizorii de servicii medicale paraclinice .tipul. criteriul financiar 5% 1. Criteriul de evaluare a resurselor Ponderea acestui criteriu este de 45% Ca urmare a aplicării metodologiei de stabilire a punctajului. c) Furnizorii sunt obligaţi să prezinte toate fişele tehnice corespunzătoare aparatelor deţinute şi pentru care încheie contract de furnizare de servicii cu casa de asigurări de sănătate. Metodologia de stabilire a punctajului: A. numărul şi data documentului care dovedeşte deţinerea legală a fiecărui aparat. aparatele trebuie să fie în perfectă stare de funcţionare.stabilit pe total judeţ 1. nr. criteriul de evaluare a resurselor 45% 2. şi nici aparatele pentru care furnizorii nu pot prezenta fişele tehnice conforme şi în termen de valabilitate ale acestora. casele de asigurări de sănătate verifică capacitatea tehnică a fiecărui furnizor şi transmit Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate în termen de 10 zile calendaristice de la data încheierii perioadei de depunere a dosarelor de contractare situaţia centralizatoare cu privire la: . criteriul de calitate 50% 3. În acest sens.seria şi numărul fiecărui aparat .analize medicale de laborator . certificată cu documentele care atestă verificarea parametrilor funcţionali în termenul prevăzut de lege pentru fiecare tip de aparat. în vederea atribuirii punctajului conform metodologiei de mai jos. d) Nu sunt luate în calcul aparatele care nu au înscrise pe ele seria şi numărul.

cu o vechime de până la 5 ani .cu o vechime . cu modul laser flowcitometric . Se iau în calcul în vederea acordării punctajului. emise conform prevederilor legale în vigoare. . pentru aparatura din dotare. în vederea atribuirii punctajului conform metodologiei de mai jos. respectiv a menţinerii sumelor rezultate din aplicarea acestuia.1.analizor cu mai mult de 22 parametri (cu formulă leucocitară completă . b) . Morfologie*) a) analizor până la 18 parametri inclusiv cu o vechime de până la 5 ani .analizor cu mai mult de 18 parametri (cu formulă leucocitară completă . după cum urmează: 1.5 DIF) cu cel puţin 61 teste/oră.5 DIF) cu până la 60 teste/oră inclusiv . respectiv pe parcursul derulării contractului de furnizare de servicii medicale: avizul de utilizare sau buletinul de verificare periodică. c) .10 puncte Pentru analizoarele cu mai puţin de 60 teste/oră se acordă 5 puncte. Pentru aparatele care ies din garanţie pe parcursul derulării contractului de furnizare de servicii medicale furnizorii sunt obligaţi să prezinte contractul de service anterior expirării perioadei de garanţie. Această prevedere reprezintă condiţie de eligibilitate pentru aparatul/aparatele respective.14 puncte .12 puncte . maxim 2 analizoare.cu o vechime de până la 5 ani .1.18 puncte de până la 5 ani .se scad din punctajul acordat câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului. .5 DIF) cu cel puţin 61 teste/oră cu o vechime de până la 5 ani .5 DIF) cu până la 60 teste/oră inclusiv. dintre cele prevăzute la pct.analizor cu mai mult de 22 parametri (cu formulă leucocitară completă . Hematologie: 1. *) De menţionat obligativitatea citirii frotiurilor sanguine de către medicul de laborator cu specializare în hematologie sau cu specializare medicină de laborator pentru care hematologia a intrat în curricula de pregătire sau de către un biolog. pentru aparatele ieşite din perioada de garanţie şi valabil pe perioada de derulare a contractului de furnizare de servicii medicale.se scad din punctajul acordat câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului. .Furnizorii vor prezenta contract de service încheiat cu un furnizor avizat de Ministerul Sănătăţii conform prevederilor legale în vigoare.analizor cu mai mult de 18 parametri (cu formulă leucocitară completă . cu modul laser flowcitometric . biochimist sau chimist specialişti cu specializare în hematologie.se scad din punctajul acordat câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului. g) Furnizorii au obligaţia să prezinte la contractare. Se acordă punctaj pentru fiecare aparat deţinut care efectuează servicii medicale paraclinice ce fac obiectul contractului de furnizare de servicii încheiat cu casa de asigurări de sănătate.se scad din punctajul acordat câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului. 114 .20 puncte .1.se scad din punctajul acordat câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului.

3.5 puncte .cu o vechime de până la 5 ani .cu o vechime de până la 5 ani .efectuarea antifungigramei .2 puncte. .analizor automat .analizor automat pentru electroforeză . . . .3. .1.se scad din punctajul acordat câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului. . Hemostază: a) analizor coagulare semiautomat .1.10 puncte . . Microbiologie: 2.8 puncte. d. Parazitologie: . NOTĂ: se iau în calcul maxim 2 aparate în vederea acordării punctajului.se iau în calcul maxim 2 aparate.cu o vechime de până la 5 ani .cu o vechime . .analizor automat de microbiologie .se scad din punctajul acordat câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului.se scad din punctajul acordat câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului.18 puncte . Bacteriologie .analizor semiautomat pentru electroforeză .se scade din punctajul acordat câte 1 punct pentru fiecare an de vechime în plus al aparatului. Biochimie: a. Imunohematologie: .efectuarea antibiogramei .2 puncte.se scad din punctajul acordat câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului. 1. 2.cu o vechime de până la 5 ani . situaţie în care se ia în calcul maxim un analizor semiautomat. b) analizor de coagulare complet automat . situaţie în care se ia în calcul maxim un analizor semiautomat.analizor automat cu determinare şi prin turbidimetrie . 3.cu o vechime de până la 5 ani .se iau în calcul maxim 2 aparate 4. Imunologie: 115 .10 puncte b.se scade din punctajul acordat câte 1 punct pentru fiecare an de vechime în plus al aparatului.5 puncte . În funcţie de capacitatea de lucru a aparatului.06 puncte.20 puncte .examen parazitologie pe frotiu . b. cu excepţia situaţiei în care furnizorul deţine 1 analizor automat.analizor semiautomat .se scad din punctajul acordat câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului.8 puncte.identificarea germenilor . cu excepţia situaţiei în care furnizorul deţine analizoare automate. . 2. NOTĂ: se iau în calcul maxim 2 aparate în vederea acordării punctajului. pentru fiecare investigaţie/oră se acordă câte 0. Micologie: .10 puncte .20 puncte: .cu o vechime de până la 5 ani .2.40 puncte de până la 5 ani .se iau în calcul maxim 2 aparate c.10 puncte .1 .2.se iau în calcul maxim 2 aparate.cu o vechime de până la 5 ani .decelarea prezenţei miceliilor şi identificarea miceliilor . 2.

.Enzyme Multiplied Immunoassay Technique (Metoda Imunologigă Enzimatică Dublă) . pentru fiecare probă pe oră se acordă câte 0.Test imunoenzimatic cu emisie de fluorescenţă .CMIA .Electrochemiluminescenţă (Test Imunologic pe bază de Electrochemiluminiscenţă) .Radioallergosorbent (Test Radioimunologic prin legarea complexului pe suport insolubil) .ECLIA . pentru sistemele speciale se va lua în calcul maxim un aparat în plus faţă de primele patru.Radioimmunoassay (Metoda Imunologigă pe bază de Radioizotopi) .Chemiluminescent microparticle immunoassay (Test Imunologic de Chemiluminiscenţă pe bază de Microparticule) .EMIT .6 microplăci simultan 40 puncte . .Fluorescence Polarization Immunoassay (Metoda Imunologică prin Fluorescenţă de Polarizare) . situaţie în care se ia în calcul maxim un analizor semiautomat.se scad din punctajele acordate câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatelor. .Immunofluorescence (Test Imunologic pe bază de Imunofluorescenţă) .pentru sistemele speciale automate.10 puncte de până la 5 ani . cu: . .se iau în calcul maxim 2 aparate c) sisteme speciale c1) semiautomate cu o vechime de până la 5 ani 25 puncte . Sunt considerate sisteme speciale sistemele bazate pe următoarele metode: .Radiative Energy Attenuation (Atenuare de Energie Radiată) .În cazul în care laboratorul deţine aparate cu mai mult de două metode.REA .6 puncte.Microparticle Enzyme Immunoassay (Metoda Imunologigă Enzimatică.se iau în calcul maxim 2 aparate. la alegerea furnizorului.cu o vechime de până la 5 ani. Metoda Imunologigă Enzimatică pe bază de Microparticule) . Pentru sistemele speciale semiautomate şi automate se scad din punctajul acordat câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului.MEIA. în funcţie de capacitatea de lucru a aparatului.cu o vechime .FPIA .pentru sistemele speciale automate se iau în calcul maxim 2 aparate pe tip de metoda.Chemiluminescenţă (Test Imunologic pe bază de Chemiluminiscenţă) .pentru sistemele speciale semiautomate se iau în calcul maxim 2 aparate.4 microplăci simultan 35 puncte .CLIA .se scad din punctajul acordat câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului.TRACE .Emisie amplificată de europium NOTĂ: Test imunologic sau metoda imunologică se referă la o reacţie cu formare de complex tip antigen-anticorp 116 .RIA .IFA .două microplăci simultan 30 puncte .RAST . c2) automate cu o vechime de până la 5 ani 40 puncte . cu excepţia situaţiei în care furnizorul deţine 1 analizor automat. b) sistem automatizat Elisa .a) sistem semiautomatizat Elisa . EIA .ELFA cu detecţie în fluorescenţă . .punctajul pentru cea de a 3-a metodă de lucru se va acorda la un nivel de 50% din punctajul corespunzător aparatelor.o microplacă 25 puncte . pentru maxim 2 metode.

Analize de urină a.. biologi.. analizor automat pentru examen urină . Aparatele mai vechi de 10 ani calculati de la data fabricarii sau de la data reconditionarii (refurbisarii) pentru care s-a plicat un nou marcaj CE prezentându-se o declaraţie de conformitate în acest sens pentru seria respectivă emisă de cel care a făcut recondiţionarea totală a aparatului....4 puncte.... analizor semiautomat pentru examen urină .... 15 puncte 7...... chimişti. situaţie în care se ia în calcul maxim un analizor semiautomat..Sistem de colorare automată a lamelor ..direct medicului ... . Citologie Papanicolau 5 puncte.. 5. asistenţi medicali de laborator fără studii superioare 4 puncte C. 3...care să conţină înregistrarea şi evidenţa biletelor de trimitere (serie şi număr bilet. eliberarea buletinelor de analiză şi arhivarea datelor de laborator.1 punct.. codul de parafă şi numărul de contract al medicului care a recomandat. biologi. CNP-ul pacientului. care se verifică la sediul furnizorului): 117 .. 2.. 6. Punctajul se acordă pentru fiecare angajat medico-sanitar cu normă întreagă.3 puncte.. iar pentru fracţiuni de normă se acordă punctaj direct proporţional cu fracţiunea de normă lucrată: 1. cu excepţia situaţiei în care furnizorul deţine 1 analizor automat.. software dedicat activităţii de laborator . chimişti.....cu o vechime de până la 5 ani 5 puncte . transmiterea rezultatelor analizelor de laborator la medicul care a recomandat analizele în maximum 24 de ore: . asistenţi medicali de laborator cu studii superioare 8. nu se punctează..5. 4.... biochimişti principali 16 puncte. biochimişti specialişti 14 puncte. 40 puncte (de la probă până la bloc de parafină) . . biologi.. .. 6. biochimişti 10 puncte.. precum şi raportarea activităţii desfăşurate în conformitate cu formatul solicitat de casa de asigurări de sănătate (se prezintă specificaţiile tehnice ale aplicaţiei. medic specialist 18 puncte.. Logistică: 1..se iau în calcul maxim 2 aparate NOTĂ: Nu se punctează aparatele pentru care în compartimentele respective nu desfăşoară activitate cel puţin un angajat cu studii superioare de specialitate. chimişti..cu o vechime de până la 5 ani 20 puncte .....se iau în calcul maxim 2 aparate. tipul şi numărul investigaţiilor recomandate).... b.. B.. medic primar de specialitate 20 puncte. Histopatologie 25 puncte.sistem electronic securizat de consultare a rezultatelor pe Internet .. 2. 7.. Resursele umane Personalul este punctat proporţional cu timpul lucrat în laborator. farmacist 12 puncte 6 puncte..fax ....se scad din punctajul acordat câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului.se scade din punctajul acordat câte 1 punct pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului. ..Sistem automat de prelucrare a probelor . .. Este obligatoriu a fi efectuată de medici sau de biologi cu specializare în domeniu......

1 şi 3 se acordă o singură dată pentru punctul de lucru pentru care optează furnizorul de servicii medicale de laborator. b) 30% din suma corespunzătoare acestui criteriu se alocă pentru subcriteriul "participare la schemele de testare a competenţei pentru laboratoare de analize medicale pentru laboratoare de analize medicale notificate de Ministerul Sănătăţii" şi care este dovedit de furnizor prin documentul de atestare care cuprinde şi lista analizelor medicale pentru care este atestat fiecare laborator/punct de lucru pentru care s-a încheiat contract. certificări/acreditări . Criteriul de calitate Ponderea acestui criteriu este de 50% a) 70% din suma corespunzătoare acestui criteriu se alocă pentru subcriteriul "implementarea sistemului de management al calităţii". website . NOTĂ: Pentru testele compuse din mai mulţi parametri nu se iau în calcul toţi parametrii . Punctajul obţinut de fiecare furnizor se stabileşte astfel: b1) . Punctajul obţinut de fiecare furnizor prin aplicarea acestui criteriu se afişează pe pagina web a casei de asigurări de sănătate. 7 la ordin.se acordă câte 3 puncte pentru fiecare analiză medicală prevazute în celelalte categorii / grupe de analize prevăzute în anexa nr. Pentru furnizorii de servicii de laborator care participă cu mai multe puncte de lucru la contractare cu o casă de asigurări de sănătate. 7 la ordin. altele decât cele menţionate la lit. cuprinse în anexa la certificatul de acreditare numai pentru punctul de lucru pentru care s-a făcut acreditarea.datele de contact . în termen de valabilitate. a3) . b2) .se acordă câte 2 puncte pentru fiecare analiză medicală de imunologie prevăzută în anexa nr. 2. 7 la ordin şi cuprinsă în anexa la certificatul de acreditare numai pentru punctul de lucru pentru care s-a făcut acreditarea.instalat şi cu aparate conectate pentru transmitere de date .5 puncte.. 7.se acordă câte un punct pentru fiecare analiză medicală de Biochimie. în termen de valabilitate. Punctajul obţinut de fiecare furnizor se stabileşte astfel: a1) .a1) şi a2).2 puncte . în conformitate cu SR EN ISO 15189:2007 şi care este dovedit de furnizor prin certificatul de acreditare însoţit de anexa care cuprinde lista de analize medicale pentru care este acreditat fiecare laborator/sau laborator organizat ca punct de lucru pentru care s-a încheiat contract. cu excepţia categoriei microbiologie. hematologie şi analize de urină (cu excepţia uroculturii) prevăzută în anexa nr.se acordă câte 2 puncte pentru fiecare analiză medicală de imunologie prevăzută în anexa nr. 3.operaţional . Hematologie şi analize de urină (cu excepţia uroculturii) prevăzută în anexa nr. orarul de funcţionare.se consideră un singur test. 7. punctajul corespunzător pct. pentru laboratoarele/punctele de lucru din structura. cultură cu identificare microbiană inclusiv antibiograma/fungigrama) constituie teste separate şi se iau în calcul separat. unde diversele etape de lucru (examen microscopic. a2) . fax.se acordă câte un punct pentru fiecare analiză medicală de biochimie. mail.care să conţină minimum următoarele informaţii: . telefon.30 puncte. 118 .adresa. şi cuprinsă în anexa la certificatul de acreditare numai pentru punctul de lucru pentru care s-a făcut acreditarea.chestionar de satisfacţie a pacienţilor (cu obligaţia actualizării semestriale a rezultatelor şi afişarea pe site-ul furnizorului) .

cultură cu identificare microbiană inclusiv lucru antibiograma/fungigrama) constituie teste separate şi se iau în calcul separat. Punctajul obţinut de fiecare furnizor prin aplicarea acestui criteriu se afişează pe pagina web a casei de asigurări de sănătate. b1) şi b2). d. cu excepţia categoriei microbiologie.pentru participarea la un număr de 12 ori pe an se acordă o creştere a punctajului de 15%. a. Acest criteriu este apreciat cu un punctaj de maximum 100. biochimie. c. Sumele se stabilesc pentru fiecare furnizor astfel: A. Punctajul 100 se acordă furnizorului care a ofertat procentul de diminuare cel mai mare pentru fiecare categorie de analize medicale. anatomie patologică). punctajul se acordă o singură dată pentru toate analizele medicale. Tarifele rezultate ca urmare a aplicării procentului de diminuare cel mai mare propus pentru fiecare categorie de analize medicale reprezintă tarifele care se contractează cu toţi furnizorii de analize medicale de laborator. procentul de diminuare se propune distinct pentru fiecare categorie de analize (hematologie. astfel: 119 . 7 la ordin. microbiologie.se consideră un singur test. pentru care se face dovada de participare la schemele de testare a competenţei pentru laboratoare de analize medicale. Criteriul financiar Ponderea acestui criteriu este de 5% Criteriul financiar se referă la tarifele propuse de furnizorii de analize medicale de laborator.pentru participarea la un număr de 6 ori pe an se acordă o creştere a punctajului de 10% . 3. furnizorii de analize medicale de laborator prezintă în ofertă procentul cu care propun diminuarea tarifelor maximale prevăzute în anexa nr. Pentru participarea la un număr mai mare de 4 ori pe an la schemele de testare a competenţei punctajul se va multiplica astfel: . Pentru furnizorii de servicii medicale de laborator care participă cu mai multe laboratoare/puncte de lucru la contractare. Fondul cu destinaţia de analize medicale de laborator se repartizează pentru fiecare criteriu în parte. unde diversele etape de (examen microscopic. Punctajul obţinut de fiecare furnizor prin aplicarea acestui criteriu se afişează pe pagina web a casei de asigurări de sănătate. indiferent de numărul laboratoarelor/punctelor de lucru cu care furnizorul intră în contract. Procentul de diminuare propus pentru fiecare categorie de analize se aplică pentru toate analizele cuprinse în categoria respectivă şi nu poate depăşi 5% din tariful maximal. Pentru încheierea contractului cu casa de asigurări de sănătate. imunologie.se acordă câte 3 puncte pentru fiecare analiză de microbiologie şi celelalte clase. Pentru furnizorii care au propus procente de diminuare mai mici faţă de procentul de diminuare cel mai mare se acordă un punctaj proporţional în funcţie de primul clasat. cu încadrarea obligatorie în tarifele maximale prevăzute în anexa nr. 7 la ordin sunt respinşi de la contractare. 7 la ordin. Pe parcursul derulării contractului obligaţia participării la schemele de testare a competenţei de cel puţin 4 ori pe an rămâne valabilă în aceleaşi condiţii. b. altele decat cele menţionate la lit. NOTĂ: Pentru testele compuse din mai mulţi parametri nu se iau în calcul toţi parametrii . Furnizorii de servicii medicale de laborator care prezintă tarife ce depăşesc tarifele maximale decontate de casele de asigurări de sănătate cuprinse în anexa nr. cu condiţia ca aceasta să se fi efectuat de cel puţin 4 ori/an în ultimele 12 luni.b3) .

analize medicale de laborator. Casele de asigurări de sănătate. astfel: . NOTA 1: În funcţie de necesarul de investigaţii medicale paraclinice .analize medicale de laborator în regim ambulatoriu.de către comisia constituită conform art. suma aferentă investigaţiilor medicale paraclinice . aparatele şi personalul specific). Sumele care rezultă pentru aceşti furnizori se contractează şi se decontează din fondul alocat pentru asistenţa medicală spitalicească. rezultând sumele aferente fiecărui criteriu/subcriteriu pentru fiecare furnizor. ca urmare a stabilirii numărului necesar de investigaţii medicale paraclinice . Valoarea totală contractată de un furnizor cu casa de asigurări de sănătate se obţine prin însumarea sumelor stabilite conform lit. număr stabilit conform lit.analize de anatomie patologică (histopatologice şi de citologie. D.analize medicale de laborator. c) 5% pentru criteriul financiar. A se înmulţeşte cu numărul de puncte obţinut de un furnizor corespunzător fiecărui criteriu/subcriteriu. Pentru fiecare criteriu/subcriteriu se stabileşte numărul total de puncte obţinut prin însumarea numărului de puncte obţinut de fiecare furnizor. Pentru furnizorii de investigaţii medicale paraclinice . 120 .a) 45% pentru criteriul de evaluare resurse. cu excepţia numărului total de puncte obţinut de furnizorii de servicii medicale spitaliceşti care efectuează investigaţii medicale paraclinice .laboratoare de anatomie patologică . pe tipuri.analize medicale de laborator .criteriile specifice de selecţie se aplică în mod corespunzător (numai analizele. Criteriile şi modalitatea de calcul se aplică în acelaşi mod şi pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice pentru laboratoarele/punctele de lucru ale acestora organizate ca urmare a procedurii de externalizare şi care efectuează investigaţii medicale paraclinice . A la numărul de puncte corespunzător fiecărui criteriu/subcriteriu.poate fi repartizată de casele de asigurări de sănătate pe tipuri de servicii medicale paraclinice de laborator. precum şi pentru furnizorii de servicii medicale spitaliceşti care efectuează investigaţii medicale paraclinice analize medicale de laborator în regim ambulatoriu. Valoarea unui punct obţinută pentru fiecare dintre criteriile/subcriteriile prevăzute la lit.analize medicale de laborator în regim ambulatoriu şi de laboratoarele de analize medicale/punctele de lucru ale acestora organizate ca urmare a procedurii de externalizare.analize medicale de laborator pe total judeţ . F. A se înmulţeşte cu numărul de puncte obţinut de un furnizor corespunzător fiecărui criteriu/subcriteriu. B. E. inclusiv examenul Babeş Papanicolau) G. Valoarea unui punct obţinută pentru fiecare dintre criteriile/subcriteriile prevăzute la lit. din care 70% pentru subcriteriul "implementarea sistemului de management al calităţii" şi 30% pentru subcriteriul "participare la schemele de testare a competenţei pentru laboratoare de analize medicale".analize medicale de laborator. rezultând sumele aferente fiecărui criteriu/subcriteriu pentru fiecare furnizor. 44 alin. C. Se calculează valoarea unui punct pentru fiecare criteriu/subcriteriu prin împărţirea sumei rezultate ca urmare a aplicării procentelor prevăzute la lit. . (5) din Contractul-cadru vor stabili suma ce se va contracta cu furnizorii de investigaţii medicale paraclinice de anatomie patologică din totalul fondului cu destinaţia de servicii medicale paraclinice . B. D. b) 50% pentru criteriul de calitate.

geriatrie şi gerontologie.radiologie şi imagistică medicală pentru fiecare laborator de radiologie-imagistică medicală/punct de lucru din structura acestuia ce urmează a fi cuprins în contractul de furnizare de servicii medicale paraclinice . j. f. h. g. k. Ecocardiografia efectuată ca prestaţie independentă în cabinete medicale de cardiologie. 2. c. Ecografia generală. ca prestaţie independentă: ecografie generală efectuată în cabinete medicale de către medici de specialităţi clinice şi medici de familie. 121 . în diabet zaharat. Să fie autorizaţi şi evaluaţi potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. furnizorii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de selecţie: 1. Ecografia endocrinologică ca prestaţie independentă efectuată în cabinete medicale de către medici de specialităţi clinice. Radiografia dentară ca prestaţie independentă în cadrul cabinetelor de medicină dentară.artere.radiologie şi imagistică medicală. pediatrie. geriatrie şi gerontologie şi pediatrie. Ecografia pentru translucenţa nucală (pentru gravide 11 .23 de săptămâni) efectuată ca prestaţie independentă în cabinete medicale de către medicii de specialitate obstetricăginecologie cu supraspecializare în medicina materno-fetală. de către medici de specialităţi clinice. Laborator de radiologie şi imagistică medicală . Ecografia transfontanelară efectuată ca prestaţie independentă în cabinete medicale de pediatrie. e.radiologie şi imagistică medicală Pentru a intra în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate.6 săptămâni) efectuată ca prestaţie independentă în cabinete medicale de către medicii de specialitate obstetricăginecologie cu supraspecializare în medicina materno-fetală. Ecografia de vase . neurologie. Ecografia morfologică fetală (pentru gravide 20 . i. astfel: a.13. Să facă dovada capacităţii tehnice de a efectua investigaţiile de radiologie şi/sau imagistică medicală din Lista minimă de investigaţii paraclinice . b. ca prestaţie independentă: efectuată în cabinete medicale de către medici de specialităţi clinice: cardiologie. Ecografia de pelvis efectuată ca prestaţie independentă în cabinete medicale de obstetrică-ginecologie (numai pentru afecţiuni ginecologice) şi în cabinetele medicale de urologie. medicină internă. vene. medicină internă.ANEXA 11 CRITERII privind selecţia furnizorilor de servicii medicale paraclinice . nutriţie şi boli metabolice.investigaţii conforme cu certificatul de înregistrare a cabinetului în Registrul unic al cabinetelor medicale. d. pediatrie. cu competenţă/supraspecializare/atestat de studii complementare emis de instituţiile abilitate în condiţiile legii.radiologie şi imagistică medicală. repartizarea sumelor şi defalcarea numărului de investigaţii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală CAPITOLUL I Criterii de selecţie a furnizorilor de servicii medicale paraclinice . endocrinologie. Ecografia fetală efectuată ca prestaţie independentă în cabinete medicale de genetică medicală şi obstetrică ginecologie. medicină internă.

c) Furnizorii sunt obligaţi să prezinte toate fişele tehnice corespunzătoare aparatelor deţinute şi pentru care încheie contract de furnizare de servicii cu casa de asigurări de sănătate. b) Casele de asigurări de sănătate sunt obligate să verifice dacă seria şi numărul aparatului existent în cadrul laboratorului sunt conforme cu seria şi numărul aparatului înscrise în cuprinsul documentelor care atestă existenţa şi deţinerea legală a acestora.NOTĂ: Furnizorul va prezenta fişa tehnică eliberată de producător. stabilit pe total judeţ 1. Numărul de investigaţii de radiologie-imagistică medicală se stabileşte la nivelul fiecărui judeţ de către comisia înfiinţată conform art. criteriul de evaluare a resurselor 85% 2. pentru fiecare aparat care este luat în calcul la criteriul de capacitate tehnică pentru caracteristicile specifice aparatelor. CAPITOLUL II Criterii privind repartizarea sumelor şi defalcarea numărului de investigaţii paraclinice . 44 alin. îşi desfăşoară activitatea medic/medici de specialitate radiologie-imagistică medicală.radiologie şi imagistică medicală sunt obligaţi să facă dovada deţinerii legale a aparaturii prin documente conforme şi în termen de valabilitate. 1389/2010. La stabilirea numărului de investigaţii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală şi a sumelor ce se contractează cu furnizorii de investigaţii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală se au în vedere următoarele criterii: 1. criteriul de disponibilitate 10% 1.G. Să facă dovada îndeplinirii criteriului de calitate prevăzut de reglementările în vigoare. de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie pentru specialităţile clinice şi de servicii de medicină dentară. fiecare furnizor de investigaţii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală obţine un punctaj corespunzător acestui criteriu. 4. 122 . Metodologia de stabilire a punctajului: A. pentru toate laboratoarele/punctele de lucru ce urmează a fi cuprinse în contractul de furnizare de servicii radiologie-imagistică medicală pe toată durata de valabilitate a contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate. Evaluarea capacităţii resurselor tehnice a) Furnizorii de servicii medicale paraclinice . (5) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .2012 aprobat prin H. cu modificările şi completările ulterioare. Criteriul de evaluare a resurselor Ponderea acestui criteriu este de 85% Ca urmare a aplicării metodologiei de stabilire a punctajului. nr.radiologie şi imagistică medicală. care nu poate fi mai mică de 6 ore pe zi. pentru care casele de asigurări de sănătate încheie acte adiţionale pentru furnizare de servicii medicale paraclinice la contractele de furnizare de servicii medicale. criteriul financiar 5% 3. într-o formă legală de exercitare a profesiei. pentru fiecare laborator de radiologie-imagistică medicală/punct de lucru din structură. care să acopere o normă întreagă (6 ore). 3. 2. Să facă dovada că toată durata programului de lucru solicitat a fi contractat cu casa de asigurări de sănătate. Prevederea nu se aplică furnizorilor care au încheiat contracte cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară.

opţiuni: . pentru fiecare furnizor. radiologie (grafie) se acordă 25 puncte pentru fiecare dispozitiv medical. 2. . aparatele trebuie să fie în perfectă stare de funcţionare. cu o vechime de până la 5 ani. Fac excepţie furnizorii de servicii medicale paraclinice . scăzându-se câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus a dispozitivului. 123 . 1389/2010. funcţie de programul în care este utilizat aparatul. În această situaţie.se acordă 15 puncte pentru fiecare dispozitiv medical. Se acordă punctaj pentru fiecare aparat deţinut. cu o vechime de până la 5 ani.stepping periferic 5 puncte. după caz. şi nici aparatele pentru care furnizorii nu pot prezenta fişele tehnice conforme şi în termen de valabilitate ale acestora. cu prezentarea documentelor justificative prevăzute de actele normative în vigoare şi numai în condiţiile în care personalul medical de specialitate al fiecărui furnizor îşi desfăşoară activitatea cu respectarea dispoziţiilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . echipamentele deţinute / utilizate în comun se punctează proporţional. certificată cu documentele care atestă verificarea parametrilor funcţionali în termenul prevăzut de lege pentru fiecare tip de aparat. nr. e) Dacă doi sau mai mulţi furnizori prezintă aparate înregistrate cu aceeaşi serie şi număr înainte sau în perioada de contractare. cu o vechime de până la 5 ani. scăzându-se câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus a dispozitivului.digitalizat (plăci fosforice) 5 puncte. la punctajul obţinut se adaugă: . . cu o vechime de până la 5 ani.d) Nu sunt luate în calcul aparatele care nu au înscrise pe ele seria şi numărul. după cum urmează: a) 1.direct digital 10 puncte. h) Furnizorii au obligaţia să prezinte la contractare. c) radiografie dentară . respectiv a menţinerii sumelor rezultate din aplicarea acestuia. fără a se depăşi punctajul pentru tipul respectiv de aparat. în vederea atribuirii punctajului conform metodologiei de mai jos. scăzându-se câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus a dispozitivului. d) aparate de radiologie mobile .se acordă 15 puncte pentru fiecare dispozitiv medical. b) post independent de radiografie . cu o vechime de până la 5 ani. scăzându-se câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus a dispozitivului. radiologie (scopie) .2012 aprobat prin H.se acordă 25 puncte pentru fiecare dispozitiv medical. cu modificările şi completările ulterioare şi ale prezentului ordin şi într-un program de lucru distinct. Această prevedere reprezintă condiţie de eligibilitate pentru aparatul/aparatele respective.G. scăzându-se câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus a dispozitivului.tipul de achiziţie . acestea sunt excluse definitiv şi nu se mai iau în calcul la nici unul dintre furnizori. respectiv pe parcursul derulării contractului de furnizare de servicii medicale: avizul de utilizare sau buletinul de verificare periodică. g) Pentru a putea fi luate în considerare. emise conform prevederilor legale în vigoare.se acordă 15 puncte pentru fiecare dispozitiv medical. pentru aparatura din dotare. Pentru echipamentele de radiologie.radiologie şi imagistică care îşi desfăşoară activitatea utilizând acelaşi spaţiu şi aceleaşi echipamente specifice deţinute şi/sau utilizate în comun în condiţiile legii.

cu o vechime de până la 5 ani. . e) mamografie . . stick USB. . scăzându-se câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a dispozitivului. După caz. . obstetrică-ginecologie) 1 punct.se acordă 60 de puncte pentru fiecare computer tomograf spiral.triplex: 0. 124 .stand vertical 3 puncte. .se acordă 15 puncte pentru fiecare dispozitiv medical cu o vechime de până la 5 ani.5 puncte.B (sau 2D): 1 punct.achiziţie imagine panoramică cu Doppler color: 1 punct. scăzându-se câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a dispozitivului . .stocare imagini DICOM (CD.optimizarea densităţii 5 puncte. . .cuantificarea stenozelor 5 puncte. . cu o vechime de până la 5 ani.afişare colimatori fără radiaţie 3 puncte. .2 Bucky 1 punct. . cu o vechime de până la 5 ani. . la punctajul obţinut se adaugă: .aplicaţii software incluse (abdomen.se acordă 15 puncte pentru fiecare computer tomograf secvenţial. După caz. .tomografie plană 1 punct. hard disk) 2 puncte. . părţi moi.digital 10 puncte.tipul de achiziţie: .trendelenburg 3 puncte.mod de lucru al unităţii de bază: .Doppler pulsat: 1 punct.modalităţi de salvare a imaginilor (DICOM sau compatibile PC) pentru fiecare opţiune se adaugă 1 punct.M: 1 punct. . .monitor alb-negru/color 1 punct.caracteristici tehnice sistem: . . DVD. g) computer tomografie . .existenţa de casete dedicate 1 punct. scăzându-se câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus a dispozitivului.Doppler color power sau angio Doppler: 1 punct.achiziţie imagine panoramică: 1 punct. scăzându-se câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus a dispozitivului.dimensiunea câmpului de expunere: 1 punct. . la punctajul obţinut se adaugă: ..Doppler color: 2 puncte.se acordă 15 puncte pentru fiecare dispozitiv medical. f) ecografia . .parţial digital 5 puncte. . .achiziţie imagine cu armonici superioare: 1 punct.printer alb-negru/color 1 punct.facilitate de stereotaxie 10 puncte. .

cap. .2 . . . la punctajul obţinut se adaugă: 1. .16 slice 2 puncte.Post-procesare 3D .16 .angiografie cu substracţie de os . . -----------* se punctează dacă în documentaţia de deţinere şi de punere în funcţiune există dovada documentată a aplicaţiilor menţionate instalate pe echipament .digital 5 puncte.32 secţiuni 40 puncte. la punctajul obţinut se adaugă: .64 slice 2 puncte.analog 1 punct.se acordă 30 de puncte pentru aparatele de rezonanţă magnetică dedicate anumitor segmente (Ex: sân.dental .0. După caz.prelucrarea achiziţiilor în 3D: 10 puncte 125 .16 slice 2 puncte. .5 secunde: 20 puncte. . extremităţi.aplicaţii software* instalate pe computerul tomograf: .5 .1.accesorii . scăzându-se câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a dispozitivului.colonoscopie .peste 1.64 slice 2 puncte.numărul de secţiuni concomitente: .Circulaţie .8 secţiuni 25 puncte.perfuzie .pentru fiecare tip de antenă instalată* se adaugă: 20 puncte.5 T 10 puncte. . -----------* se punctează dacă în documentaţia de deţinere şi de punere în funcţiune există dovada documentată a echipamentelor 3.câmp magnetic .3D: 2 puncte. 2. -----------* se va puncta dacă în documentaţia de punere în funcţiune există dovada deţinerii şi instalării echipamentului h) imagistică prin rezonanţă magnetică .staţie de post procesare şi software aferent*: 20 puncte. cu o vechime de până la 5 ani. genunchi etc.injector automat 15 puncte.< 0.2 slice 2 puncte.1 secundă: 10 puncte.peste 32 secţiuni 70 puncte.).printer . . . sau .După caz. . Aplicaţii software* instalate pe RMN . . . .se acordă 100 de puncte pentru fiecare dispozitiv medical.timp de achiziţie a imaginii: . scăzându-se câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus a dispozitivului .5 T 20 puncte. . .64 slice 2 puncte.evaluare nodul pulmonar .

cu o vechime de până la 5 ani. 1 punct.Hot lab: 15 puncte.Soft cardiac .analog: .scanarea întregului corp într-un timp foarte scurt: .developator automat umed 3 puncte.permite vizualizarea sistemului vascular a întregului corp de la arcul aortic până la degetele de la picioare: . scăzându-se câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus a dispozitivului.Angiografie de corp în totalitate .arhivă filme radiografice 5 puncte. După caz.cu două camere de citire 15 puncte.Printer .cititor de plăci fosforice (CR) 15 puncte. scăzându-se câte două puncte pentru fiecare an de vechime al dispozitivului.se acordă 70 de puncte pentru fiecare dispozitiv medical. Accesorii . . . transmisia şi stocarea imaginilor: . j) osteodensitometrie .Tractografie .developare automată uscată: 10 puncte. perfuziei şi dinamicii cordului: .vizualizarea tracturilor 3D a materiei albe cerebrale. . 126 . .Spectroscopie ------------ 10 puncte 10 puncte 10 puncte 10 puncte 10 puncte 10 puncte 10 puncte * se punctează dacă în documentaţia de deţinere şi de punere în funcţiune există dovada documentată a aplicaţiilor instalate pe echipamente 4.Perfuzie fără substanţă de contrast .Soft de scanare corp în totalitate .se acordă 15 puncte pentru fiecare dispozitiv medical.cuantificarea permeabilităţii tumorale în funcţie de modelul farmacocinetic al substanţei de contrast pentru patologia cerebrală şi a prostatei: . cu o vechime de până la 5 ani..Injector automat: . 15 puncte.Perfuzie .developator umed day light 5 puncte. . .permite vizualizarea neinvazivă a perfuziei teritoriilor cerebrale corespunzătoare arterelor cerebrale individuale: .cameră obscură umedă manuală 1 punct. cuantificarea.cu o cameră de citire 5 puncte. deplasarea sau ruperea lor . k) accesorii pentru prelucrarea. la punctajul obţinut se adaugă: .Staţie de post procesare şi software aferent* (alta decât staţia de vizualizare) 5 puncte.digital: .evaluarea viabilităţii. -----------* se va puncta dacă în documentaţia de deţinere şi de punere în funcţiune există dovada echipamentului i) medicină nucleară (Gamma Camera) . 20 puncte. .

asistent medical imagistică medicală: 4 puncte.medic cu competenţă/supraspecializare/atestat de studii complementare Eco obţinută în ultimii 5 ani 5 puncte. (punctajul se acordă pentru medicii din specialităţile clinice şi medicii de familie care efectuează servicii medicale paraclinice-ecografii în baza actelor adiţionale încheiate la contractele de furnizare de servicii medicale clinice/contractelor de furnizare de servicii medicale spitaliceşti. .operatori: .medic dentist 8 puncte.digitizer pentru medii transparente (filme) 15 puncte. ..arhivă CD . (punctajul se acordă pentru medicii dentişti care efectuează radiografii dentare retroalveolare şi panoramice în baza actelor adiţionale încheiate la contractele de furnizare de servicii medicale de medicină dentară) . respectiv la contractele de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară) . .medic dentist specialist 10 puncte.medic specialist anestezist 20 puncte . . .arhivă de mare capacitate (PACS) .medic de specialitate radiologie şi imagistică medicală: 20 puncte. B.medic cu competenţă/supraspecializare/atestat de studii complementare Eco de mai mult de 5 ani: 10 puncte.bioinginer: 8 puncte. .medic dentist primar 15 puncte.medic primar anestezist 35 puncte . . . furnizorii de servicii medicale paraclinice vor prezenta anexa la contractul de achiziţie.medic specialist explorări funcţionale 10 puncte.fizician: 8 puncte. Evaluarea resurselor umane Pentru fiecare categorie de personal se acordă următorul punctaj: .medici: .absolvent colegiu imagistică medicală 6 puncte.medic de specialitate medicină nucleară: 20 puncte. . NOTA 3: Se punctează doar echipamentele utilizate pentru serviciile ce se contractează cu casele de asigurări de sănătate. NOTA 1: Aparatele mai vechi de 10 ani nu se punctează. .medic primar medicină nucleară: 35 puncte.medic primar explorări funcţionale 15 puncte. NOTA 2: În vederea acordării punctajului pentru fiecare dispozitiv medical deţinut în punctul de lucru. 127 . punctajul se acordă pentru fiecare aparat/echipament aflat într-un laborator/punct de lucru pentru care se încheie contract cu casa de asigurări de sănătate. . 50 puncte.medic primar radiologie şi imagistică medicală: 35 puncte. NOTA 4: Pentru furnizorii de servicii de radiologie-imagistică medicală care participă cu mai multe laboratoare/puncte de lucru. 5 puncte. anexă care descrie şi confirmă configuraţia tehnică a respectivului dispozitiv. .

7 la ordin. . orarul de funcţionare. Pentru furnizorii de investigaţii paraclinice de radiologie-imagistică medicală care participă cu mai multe puncte de lucru la contractare cu o casă de asigurări de sănătate. .datele de contact .server în centrul de citire 10 puncte . eliberarea buletinelor de analiză şi arhivarea datelor de laborator. Furnizorii de servicii medicale de radiologie-imagistică care prezintă tarife ce depăşesc tarifele maximale decontate de casele de asigurări de sănătate cuprinse în anexa nr. c) website . d) teleradiologie: .de radiologie cu studii superioare 6 puncte. tipul şi numărul investigaţiilor recomandate). codul de parafă şi numărul de contract al medicului care a recomandat.adresa. iar pentru fracţiuni de normă se acordă punctaj direct proporţional cu fracţiunea de normă lucrată: C. 128 .asistenţi generalişti pentru Eco + ATI 3 puncte.tehnician aparatură medicală 5 puncte. a) şi c) se acordă o singură dată pentru laboratorul/punctul de lucru pentru care optează furnizorul de servicii de laborator. .transmisie de imagini în perimetrul limitrof şi la distanţă (PACS) 10 puncte. Punctajul se acordă o singură dată indiferent dacă furnizorul oferă servicii de teleradiologie CT sau RMN sau şi CT şi RMN.server în centrul de achiziţie 10 puncte . 7 la ordin sunt respinşi de la contractare. . telefon.chestionar de satisfacţie a pacienţilor (cu obligaţia actualizării semestriale a rezultatelor şi afişarea pe site-ul furnizorului) 5 puncte. Criteriul financiar se referă la tarifele propuse de furnizorii de investigaţii paraclinice de radiologie-imagistică.linie VPN 10 puncte. b) software dedicat activităţii de laborator .personal auxiliar .asistenţi medicali: .operaţional cu aparate conectate pentru transmitere de date 20 puncte. . care se verifică la sediul furnizorului): . punctajul pentru lit. pentru laboratoarele/punctele de lucru din structura. Logistica: a) distribuţia rezultatelor investigaţiilor la medicul care a recomandat investigaţia: . 2.. certificări/acreditări 2 puncte. Punctajul obţinut de fiecare furnizor prin aplicarea acestui criteriu se afişează pe pagina web a casei de asigurări de sănătate. mail.reţea de transmisie imagini interne (RIS) 8 puncte. fax.care să conţină minimum următoarele informaţii: . Criteriul financiar Ponderea acestui criteriu este de 5%.care să conţină înregistrarea şi evidenţa biletelor de trimitere (serie şi număr bilet. cu încadrarea obligatorie în tarifele maximale prevăzute în anexa nr. CNP-ul pacientului. NOTĂ: Punctajul se acordă pentru fiecare angajat medico-sanitar cu normă întreagă. precum şi raportarea activităţii desfăşurate în conformitate cu formatul solicitat de casa de asigurări de sănătate (se prezintă specificaţiile tehnice ale aplicaţiei.de radiologie fără studii superioare 4 puncte.

punctajul se acordă pentru fiecare laborator/punct de lucru. Valoarea totală contractată de un furnizor cu casa de asigurări de sănătate se obţine prin însumarea celor trei sume stabilite conform lit.a. D. procent care nu poate depăşi 5% din tariful maximal. Pentru furnizorii care au propus procente de diminuare mai mici faţă de procentul de diminuare cel mai mare se acordă un punctaj proporţional în funcţie de primul clasat. Tarifele rezultate ca urmare a aplicării procentului de diminuare cel mai mare propus pentru fiecare tip de investigaţii reprezintă tarifele care se contractează cu toţi furnizorii de investigaţii de radiologie-imagistică medicală. se acordă 30 puncte . Punctajul obţinut de fiecare furnizor prin aplicarea acestui criteriu se afişează pe pagina web a casei de asigurări de sănătate. cu excepţia numărului total de puncte obţinut de furnizorii de servicii medicale spitaliceşti care efectuează investigaţii de radiologie şi imagistică medicală în regim ambulatoriu şi de laboratoarele de radiologie şi imagistică medicală/punctele de lucru ale acestora organizate ca urmare a procedurii de externalizare. Pentru fiecare criteriu se stabileşte numărul total de puncte obţinut prin însumarea numărului de puncte obţinut de fiecare furnizor la cele trei criterii. Sumele se stabilesc pentru fiecare furnizor astfel: A. B. D. duminică şi sărbători legale se acordă 60 puncte Pentru furnizorii de servicii medicale de radiologie-imagistică medicală care participă cu mai multe laboratoare/puncte de lucru la contractare. b. d. Criteriul de disponibilitate Ponderea acestui criteriu este de 10%. C. c. Punctajul se acordă astfel: . 7 la ordin. număr stabilit conform lit. b) 5% pentru criteriul financiar. B. A la numărul total de puncte corespunzător fiecărui criteriu. pentru fiecare tip de investigaţii. de luni până vineri. Fondul cu destinaţie de investigaţii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală se repartizează pentru fiecare criteriu în parte. Se calculează valoarea unui punct pentru fiecare criteriu prin împărţirea sumei rezultate ca urmare a aplicării procentelor prevăzute la lit. 129 . 3. Punctajul obţinut de fiecare furnizor prin aplicarea acestui criteriu se afişează pe pagina web a casei de asigurări de sănătate. E. c) 10% criteriul de disponibilitate.pentru furnizorii care asigură un program de 12 ore zilnic. Acest criteriu este apreciat cu un punctaj de maximum 100. furnizorii de investigaţii de radiologie-imagistică medicală prezintă în ofertă procentul cu care propun diminuarea tarifelor maximale prevăzute în anexa nr. astfel: a) 85% pentru criteriul de evaluare.pentru furnizorii care asigură un program de 12 ore zilnic. Pentru încheierea contractului cu casa de asigurări de sănătate. inclusiv sâmbătă. rezultând sume aferente fiecărui criteriu pentru fiecare furnizor. Valoarea unui punct obţinută pentru fiecare dintre cele 3 criterii se înmulţeşte cu numărul de puncte obţinut de un furnizor pentru fiecare criteriu. Punctajul 100 se acordă furnizorului care a ofertat procentul de diminuare cel mai mare pentru fiecare tip de investigaţii.

2012 aprobat prin H.de către comisia constituită conform art. 130 . aparatele şi personalul specific). nr. În situaţia în care niciunul dintre furnizori nu îndeplineşte criteriul de disponibilitate. c) se repartizează proporţional la celelalte criterii prevăzute la lit. Casele de asigurări de sănătate. rezultând sumele aferente fiecărui criteriu pentru fiecare furnizor. a) . Valoarea unui punct obţinută pentru fiecare dintre criteriile/subcriteriile prevăzute la lit. vor stabili suma ce se va contracta cu furnizorii de explorări funcţionale din totalul fondului cu destinaţia de servicii paraclinice de radiologie-imagistică medicală. 44 alin. precum şi pentru furnizorii de servicii medicale spitaliceşti care efectuează investigaţii paraclinice de radiologie-imagistică în regim ambulatoriu. (5) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . cu modificările şi completările ulterioare. 1389/2010. A lit.criteriile specifice de selecţie se aplică în mod corespunzător (numai investigaţiile. G. Criteriile şi modalitatea de calcul se aplică în acelaşi mod şi pentru furnizorii de servicii paraclinice de radiologie-imagistică pentru laboratoarele/punctele de lucru ale acestora organizate ca urmare a procedurii de externalizare şi care efectuează investigaţii paraclinice de radiologie-imagistică în regim ambulatoriu. ca urmare a stabilirii numărului necesar de investigaţii paraclinice de radiologie-imagistică medicală pe total judeţ .G.F. A se înmulţeşte cu numărul de puncte obţinut de un furnizor corespunzător fiecărui criteriu.b). suma corespunzătoare aplicării prevederilor lit. Pentru furnizorii de explorări funcţionale . H. Sumele care rezultă pentru aceşti furnizori se contractează şi se decontează din fondul alocat pentru asistenţa medicală spitalicească. A lit.

......... nr... nr.. . ....................... nr........ telefon fix/mobil ................................ judeţul/sectorul .............. reprezentată prin ........ANEXA 12 CONTRACT DE FURNIZARE de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile clinice I.........unităţi cu personalitate juridică ................ 31/1990 privind societăţile comerciale. .... .................... telefon fix/mobil .. având sediul în municipiul/oraşul ... ................. fax . având sediul în municipiul/oraşul ................... . bl.... str.......Unitatea sanitară ambulatorie de specialitate aparţinând ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie ..... ordinii publice.... fax ............ nr................... bl........... ............. judeţul/sectorul ................... .................. ................................. fax ..... str................ et....................................................... ..... bl... adresă e-mail ...... .................... . . judeţul/sectorul ...... având sediul în municipiul/oraşul . et.cabinetul asociat sau grupat ......... ............ ....... nr....... ...... et..... şi ..... fax .Centrul de diagnostic şi tratament şi centrul medical ........Cabinetul medical organizat conform Ordonanţei Guvernului nr............... ..... ......... reprezentată prin preşedinte .... reprezentată prin administratorul .... str.......................... având sediul în municipiul/oraşul .... sc..... republicată. ap....................................................... . siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti şi din reţeaua Ministerului Transporturilor..................... bl............. str. et.....cabinetul individual .....Unitatea medico-sanitară cu personalitate juridică înfiinţată potrivit prevederilor Legii nr.. reprezentat prin medicul titular ... ... ...... având sediul în municipiul/oraşul .. ................... Construcţiilor şi Turismului........ reprezentat prin medicul delegat .............. ........ et... ap. .... ........ str.................................................. nr.......... .. în calitate de reprezentant legal al unităţii sanitare din care face parte...... ...... sc..... adresă e-mail ...................... . judeţul/sectorul ...... 131 . Părţile contractante Casa de asigurări de sănătate ............ cu modificările şi completările ulterioare ........ nr. având sediul în municipiul/oraşul . ap......... telefon fix/mobil ............ .societatea civilă medicală ..... telefon/fax ...... ............... .......Ambulatoriul de specialitate şi ambulatoriul integrat din structura spitalului . ... .... .director general ...... sc........................ ....... judeţul/sectorul .................. adresă e-mail .... telefon fix/mobil . .. .. . sc........... fax . bl............................................... .............. str.... . sc............ telefon fix/mobil .............. str.. adresă e-mail .......... ... adresă e-mail ............................................................ reprezentată prin ....... .................. judeţul/sectorul ..... sc................................... sc.................... .... 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale.......... . ............................ .. fax .. bl.. adresă e-mail .. nr..... telefon fix/mobil ........ judeţul/sectorul ......... republicată.......... reprezentat prin ........ .............. ap....... ap. ........ având sediul în municipiul/oraşul . inclusiv a spitalului din reţeaua ministerelor şi instituţiilor centrale din domeniul apărării.. judeţul/sectorul ......... . .................. cu modificările şi completările ulterioare ................... telefon fix/mobil ... et.................. et...................................... ap. cu sediul în municipiul/oraşul .... str........ ap....................... bl........

.................. în următoarele specialităţi şi competenţe/atestat de studii complementare (pentru fitoterapie....................... ..... judeţul/sectorul . Obligaţiile părţilor A......... 1389/2010. adresă e-mail ........ ART............... ... c) .................................... Durata contractului ART......... prevăzut în anexa nr.... telefon fix/mobil .... cu modificările şi completările ulterioare.................2012.Unitatea sanitară fără personalitate juridică din structura spitalului .............. .... ........... 5 Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul părţilor pe toată durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . sc... cu modificările şi completările ulterioare............. ... .............................. V. fax ..adresă e-mail .2012. în calitate de reprezentant legal al spitalului din care face parte............................................ II............... 2 Furnizorul din asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile clinice acordă asiguraţilor serviciile medicale cuprinse în pachetul de servicii de bază....................... III........... 7 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr............................................. ................ ap............. ................................................. 3............. 1 Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea serviciilor medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile clinice. 4...................... 3 Furnizarea serviciilor medicale din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice se face de către următorii medici: 1............ fax .. Obligaţiile casei de asigurări de sănătate 132 .. Servicii medicale de specialitate furnizate ART..... ................. în pachetul minimal de servicii medicale şi în pachetul de servicii pentru categoriile de persoane care se asigură pentru sănătate facultativ.. . cu modificările şi completările ulterioare.. conform Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ............ ....... ................................. planificare familială): a) .... bl...................... Obiectul contractului ART. IV.. et..... nr....... ............. ………….................... b) ...........2012............... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.............. 1389/2010................ ART. str................... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr......... ………….. 1389/2010.................... acupunctură.... pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ................................ 1389/2010........ aprobat prin Hotărârea Guvernului nr....................................... homeopatie.......... 2.............................. .......... având sediul în municipiul/oraşul ... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.... şi Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ........... 4 Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la 31 decembrie 2012.......2012.. reprezentată prin . ....................... reprezentat prin ........

prezentate atât pe suport hârtie. prin afişare atât la sediul casei de asigurări de sănătate. d) să informeze în prealabil într-un număr de zile similar celui prevăzut la art. începând cu ziua următoare transmiterii acesteia de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. precum şi la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative. e) să acorde furnizorilor de servicii medicale sume care să ţină seama şi de condiţiile de desfăşurare a activităţii în zone izolate. pe baza facturii însoţite de documente justificative. conform legii.2012. cât şi pe pagina electronică a acesteia. în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. c) să informeze furnizorii de servicii medicale cu privire la condiţiile de contractare a serviciilor medicale suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate. în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractelor. pentru furnizorii de servicii de acupunctură decontarea se face în limita valorii de contract. pentru care sunt stabilite drepturi suplimentare. în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data operării acestora. 4 alin. prin publicare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate. prin intermediul paginii web a casei de asigurări de sănătate precum şi prin e-mail la adresele comunicate oficial de către furnizori cu excepţia situaţiilor impuse de actele normative. 1389/2010. 1389/2010. afişat pe pagina de web a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. în condiţii grele şi foarte grele. să comunice acestora notele de constatare întocmite în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data prezentării în vederea efectuării controlului. cu modificările şi completările ulterioare. rezultată în urma regularizării trimestriale.2012. furnizorii de servicii medicale cu privire la condiţiile de acordare a serviciilor medicale şi cu privire la orice intenţie de schimbare în modul de acordare a acestora. 6 Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligaţii: a) să încheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale clinice autorizaţi şi evaluaţi şi să facă publică. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. notificarea privind măsurile dispuse se transmite furnizorului de către casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la casa de asigurări de sănătate. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. raportate şi validate conform Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 133 . cât şi în format electronic. lista nominală a acestora cuprinzând denumirea şi valoarea de contract (pentru serviciile de acupunctură) a fiecăruia şi să actualizeze permanent această listă în funcţie de modificările apărute. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . prin afişare pe pagina web şi la sediul casei de asigurări de sănătate. cu modificările şi completările ulterioare. (1) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . după caz. la termenele prevăzute în contract. în cazul în care controlul este efectuat de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau cu participarea acesteia. precum şi numărul total naţional de puncte realizat. g) să facă publică valoarea definitivă a punctului pe serviciu. contravaloarea serviciilor medicale contractate.. …………. b) să deconteze furnizorilor de servicii medicale.ART. efectuate. potrivit prevederilor legale în vigoare. f) să înmâneze la momentul finalizării controlului procesele-verbale de constatare furnizorilor de servicii medicale sau.

în conformitate cu prevederile legale în vigoare. materiale sanitare şi dispozitive medicale acordate de alţi furnizori aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. i) să aducă la cunoştinţa furnizorilor de servicii medicale cu care se află în relaţie contractuală numele şi codul de parafă ale medicilor care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. precum şi intimitatea şi demnitatea acestora. 3. 7 Furnizorul de servicii medicale are următoarele obligaţii: 1. să factureze lunar. precum şi contravaloarea unor servicii medicale. în mod distinct. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . respectiv să deconteze serviciile medicale efectuate. cu modificările şi completările ulterioare. să informeze asiguraţii cu privire la obligaţiile furnizorului de servicii medicale şi ale asiguratului referitoare la actul medical. în condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.2012.. să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate. 1389/2010. cu modificările şi completările ulterioare. în vederea decontării de către casa de asigurări de sănătate. eliberate de către aceştia. Sumele astfel obţinute se utilizează conform prevederilor legale în vigoare. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. j) să deconteze contravaloarea serviciilor medicale clinice acordate în baza biletelor de trimitere utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. medicamente cu şi fără contribuţie personală. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . factura este însoţită de documentele justificative privind activităţile realizate. să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi. 2. 1389/2010. nr.h) să recupereze de la furnizorii care au acordat servicii medicale sumele reprezentând contravaloarea acestor servicii. m) să contracteze servicii medicale. …………. pentru a căror corectitudine furnizorii depun declaraţii pe proprie răspundere. cu modificările şi completările ulterioare. precum şi contravaloarea serviciilor medicale pentru care nu se solicită bilet de trimitere conform prevederilor Contractului-cadru aprobat prin H. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. k) să deconteze contravaloarea serviciilor medicale clinice acordate de medici conform specialităţii confirmate prin ordin al ministrului sănătăţii şi au în dotarea cabinetului aparatură medicală corespunzătoare pentru realizarea acestora. după caz. raportate şi validate. 4. în baza biletelor de trimitere. B. activitatea realizată conform contractului de furnizare de servicii medicale. prevăzute în lista serviciilor medicale pentru care plata se efectuează prin tarif pe serviciu medical/serviciu medical-caz în condiţiile stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.2012. cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului 134 . în situaţia în care nu au fost îndeplinite condiţiile pentru ca asiguraţii să beneficieze de aceste servicii. Obligaţiile furnizorului de servicii medicale ART. 1389/2010. conform prevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .2012. 1389/2010. ………….. l) să deducă spre soluţionare organelor abilitate situaţiile în care constată neconformitatea documentelor depuse de către furnizori.G.

135 . la sediul furnizorului. a) să respecte programul de lucru şi să îl comunice casei de asigurări de sănătate. 6. să completeze corect şi la zi formularele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . în limita competenţei şi a dotărilor existente. ………….ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. unic pe ţară. să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate. în maximum 5 zile calendaristice de la data producerii modificării şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării contractelor. unic pe ţară şi să recomande investigaţiile paraclinice în concordanţă cu diagnosticul. 7. 13. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . să asigure acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă medico-chirurgicală. informând în prealabil asiguratul despre tipurile şi efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie. atât pe suport de hârtie. potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementărilor legale în vigoare. 16. 8. ori de câte ori se solicită în timpul programului de lucru. care se depune la casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 30 de zile de la data semnării contractului. cu modificările şi completările ulterioare. să anunţe casa de asigurări de sănătate despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale. să raporteze casei de asigurări de sănătate datele necesare pentru urmărirea desfăşurării activităţii în asistenţa medicală. să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate. în baza unui formular.2012. cu modificările şi completările ulterioare. să furnizeze tratamentul adecvat şi să prescrie medicamentele cu şi fără contribuţie personală de care beneficiază asiguraţii.. 12. 15. 1389/2010. b) programul de lucru va avea avizul conform al direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti. care este formular cu regim special. cele cu regim special şi cele tipizate. cât şi în format electronic.. program asumat prin prezentul contract şi care se depune la casa de asigurări de sănătate la dosarul de contractare. în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. 1389/2010. să acorde cu prioritate asistenţă medicală femeii gravide şi sugarilor. să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului şi a furnizorului.2012. corespunzătoare denumirilor comune internaţionale aprobate prin hotărâre a Guvernului. 14. 10. să asigure utilizarea formularelor cu regim special unice pe ţară . al cărui model este prevăzut în anexa nr. 9. să asigure acordarea serviciilor medicale asiguraţilor fără nicio discriminare. folosind formele cele mai eficiente de tratament. să asigure utilizarea formularului de bilet de trimitere pentru investigaţii paraclinice. conform prevederilor actelor normative referitoare la sistemul de asigurări sociale de sănătate. 39 B la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. respectiv cele privind evidenţele obligatorii. 11. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării. 5. …………. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. care este formular cu regim special.

elaborate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.2012. …………. numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală. aprobat prin Hotărârea Guvernului 136 . 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. caz în care furnizorii sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea în procesul de transmitere a datelor. fax. să respecte protocoalele de practică pentru prescrierea. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. înţelegeri. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii. în perioada de valabilitate a cardului. cu modificările şi completările ulterioare..2012. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . să utilizeze Sistemul informatic unic integrat. respectiv în baza Regulamentului CEE nr. să acorde asistenţă medicală pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri..2012.17. 19. …………. 18. şi Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. e-mail. să afişeze într-un loc vizibil programul de lucru.. conform dispoziţiilor legale. cu excepţia: urgenţelor. după caz. în condiţiile stabilite în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România. 24. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . cu modificările şi completările ulterioare. cu modificările şi completările ulterioare.2012. să solicite documentele justificative care atestă calitatea de asigurat. în condiţiile prevăzute în Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . pagină web. 20. să utilizeze sistemul de raportare în timp real începând cu data la care acesta va fi pus în funcţiune. afecţiunilor cronice prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. documente stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 1389/2010. 23. care este formular cu regim special utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate. respectiv beneficiarilor formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale. 21. telefon. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. să asigure eliberarea actelor medicale. 1389/2010. precum şi datele de contact ale acesteia: adresă. 22. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. monitorizarea şi decontarea tratamentului în cazul unor afecţiuni. 1389/2010. …………. să asigure acordarea asistenţei medicale necesare titularilor cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European. să acorde servicii de asistenţă medicală ambulatorie de specialitate asiguraţilor numai pe baza biletului de trimitere. În situaţia în care se utilizează un alt sistem informatic acesta trebuie să fie compatibil cu Sistemul informatic unic integrat. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . respectiv beneficiari ai formularelor europene emise în baza Regulamentului CEE nr. direct sau prin intermediul asiguratului. modelul de scrisoare medicală este prevăzut în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. să utilizeze pentru prescrierea medicamentelor cu sau fără contribuţie personală şi după caz. cu privire la diagnosticul şi tratamentele efectuate şi recomandate. după caz. pentru cazurile pentru care s-au efectuat servicii medicale conform contractului încheiat. din care un exemplar rămâne la medicul de specialitate. a certificatului de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă. pentru care se organizează evidenţa distinctă la nivelul medicului de familie şi al medicului de specialitate din ambulatoriu. a unor materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu şi a recomandărilor pentru investigaţii medicale paraclinice. fitoterapie. cu modificările şi completările ulterioare. titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate. Lista cuprinzând afecţiunile confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din unităţile ambulatorii care acordă asistenţă medicală de specialitate pentru specialităţile clinice este stabilită prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . după caz. scrisoarea medicală conţine obligatoriu numărul contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate pentru furnizare de servicii medicale şi se utilizează numai de către medicii care desfăşoară activitate în baza acestui contract. care se întocmeşte în două exemplare. 1389/2010. după caz. 25. numai formularele cu regim special aprobate. afecţiunilor confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate şi pentru care asiguratul are stabilit un plan de monitorizare şi tratament pentru minimum 6 luni. să informeze medicul de familie. respectiv în baza Regulamentului CEE nr. conform reglementărilor legale în vigoare. dacă este cazul. să verifice biletele de trimitere cu privire la datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă potrivit prevederilor legale în vigoare. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. să întocmească liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile. 137 . 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii. …………. a serviciilor de medicină dentară. 28. cu excepţia serviciilor medicale de recuperare. precum şi a serviciilor de acupunctură. prin scrisoare medicală expediată direct sau prin intermediul asiguratului.2012. 1389/2010. cu modificările şi completările ulterioare. furnizorii de servicii medicale în asistenţa ambulatorie de specialitate nu solicită bilet de trimitere pentru acordarea de servicii medicale în ambulatoriu.. a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice. 1389/2010. inclusiv prin eliberarea prescripţiei medicale pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală. Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European. homeopatie şi planificare familială. 26. 27. …………. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. să finalizeze actul medical efectuat. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. scrisoarea medicală este un document tipizat. medicină fizică şi balneologie şi a investigaţiilor medicale paraclinice.nr.2012.. iar un exemplar este transmis medicului de familie. atunci când concluziile examenului medical impun acest lucru.

lista cu bolnavii cu afecţiuni cronice aflaţi în evidenţa proprie şi. 8 (1) Modalitatea de plată în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu este tarif pe serviciu medical exprimat în puncte.în aceste situaţii furnizorii de servicii medicale nu au dreptul de a elibera bilete de trimitere sau prescripţii medicale utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate.. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării 138 . dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la furnizor. să încaseze sumele reprezentând fie contribuţia personală pentru unele serviciile medicale. 8 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.caz pentru servicii medicale de acupunctură exprimate în lei. să întocmească evidenţe distincte şi să raporteze distinct serviciile realizate. în vederea contractării la casa de asigurări de sănătate. conform contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate. 36. inclusiv pentru situaţiile programabile dacă asiguratul solicită efectuarea serviciilor respective înaintea datei programate . prin scrisoare medicală. 30. tarif pe consultaţie şi tarif pe serviciu medical . cu respectarea condiţiilor privind modalităţile de prescriere a medicamentelor. (3) Plata serviciilor medicale prin tarif pe serviciu medical exprimat în puncte se face conform prevederilor din anexa nr... …………. valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu medical este în valoare de . cu toate datele pe care acestea trebuie să le cuprindă conform prevederilor legale în vigoare. să raporteze.. să asigure acordarea serviciilor medicale prevăzute în pachetul de servicii medicale. 35.bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării. conform prevederilor legale în vigoare. (2) Valoarea minimă garantată a unui punct este unică pe ţară.. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. să încaseze de la asiguraţi contravaloarea serviciilor medicale la cerere. 34. transmiterea se poate face şi prin intermediul asiguratului. prescripţie medicală. 33. dovada de evaluare a furnizorului. după caz. să transmită rezultatul investigaţiilor medicale paraclinice recomandate... dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor. serviciile medicale acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate.. să reînnoiască pe toată perioada de derulare a contractului. casele de asigurări de sănătate recuperează de la aceştia contravaloarea serviciilor medicale recomandate/medicamentelor cu şi fără contribuţie personală prescrise. atât pe suport hârtie şi în format electronic.. Modalităţi de plată ART. 37.29. să solicite începând cu data implementării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate acest document titularilor acestuia în vederea acordării serviciilor medicale. VI.. bilet de trimitere pentru investigaţiile paraclinice. În cazul nerespectării acestei obligaţii... lunar.. medicului de familie pe lista căruia este înscris asiguratul.. să completeze formularele cu regim special utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate .. mişcarea acestora. fie coplata pentru alte servicii medicale de care au beneficiat asiguraţii. să recomande asiguraţilor tratamentul adecvat şi eficient. 31. ce au fost efectuate/eliberate de alţi furnizori în baza acestor formulare şi decontate de casele de asigurări de sănătate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. 32. lei. pentru anul 2012.

......caz de acupunctură este de ... lei ....... (4) Numărul de puncte calculat conform anexei nr...luna XII .............. se ajustează în funcţie de: a) condiţiile în care se desfăşoară activitatea. lei .... lei.. lei .....................luna VIII . lei ........ …………. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr....luna X ............ lei ... lei şi se suportă din fondul aferent asistenţei medicale de recuperare.luna III ..... din care: . lei . potrivit contractelor încheiate între furnizorii de servicii medicale şi casele de asigurări de 139 ...... (5) a) Tariful pe consultaţie de acupunctură este de 13 lei....... din care: .. (6) Valoarea contractului pentru consultaţiile şi serviciile medicale .%*) b) gradul profesional medic primar ........ pentru cabinetele cu punct/puncte de lucru se stabileşte un spor de zonă diferit pentru localitatea unde se află cabinetul... lei.... b) Tariful pe serviciu medical ................. Suma contractată se defalchează pe trimestre şi pe luni după cum urmează: Suma anuală contractată este .....luna VII ..........luna II .. lei .. lei. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .............. 9 (1) Decontarea serviciilor medicale furnizate se face lunar... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. lei..luna VI ...... lei........Suma aferentă trimestrului IV .............................. respectiv pentru localitatea/localităţile unde se află punctul/punctele de lucru.....luna V ..........2012.asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012.. 1389/2010. se va trece sporul de zonă pentru fiecare situaţie ART................. din care: ..... lei . din care: ... în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la încheierea fiecărei luni................luna IV .. lei.luna XI ................ cu modificările şi completările ulterioare....... -----------*) în condiţiile în care.....%.......... cu modificările şi completările ulterioare..luna I ..Suma aferentă trimestrului I .......caz pentru servicii medicale de acupunctură de care beneficiază un asigurat pentru o cură de servicii de acupunctură este de 140 lei. lei ... la valoarea minimă garantată pentru un punct pe serviciu medical.... la valoarea minimă garantată a unui punct.. lei .....Suma aferentă trimestrului III . 8 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr... cu .... 1389/2010. din care: .. lei ....luna IX .Suma aferentă trimestrului II ..

. Toate documentele necesare decontării se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate prin semnătura reprezentanţilor legali ai furnizorilor............ O cură de tratament în acupunctură întreruptă se consideră o cură finalizată................................................. (2) Decontarea lunară a serviciilor medicale de acupunctură furnizate în luna anterioară se face pe baza numărului de servicii medicale ..... Specialitatea/atestat de studii complementare/competenţă: ...................................5.. Codul de parafă al medicului: ............................................. Cod numeric personal: ...... Codul de parafă al medicului: ............... Prenume: .......cazuri finalizate se face la un tarif stabilit conform formulei:Tarif contractat (140 lei) x număr mediu al zilelor de tratament realizate / 10 (număr mediu zile de tratament contractat)............. Grad profesional: ........ Cod numeric personal: ..................... Prenume: . pe baza documentelor necesare decontării serviciilor medicale furnizate în luna anterioară... depuse lunar de furnizori la casa de asigurări de sănătate.................... Cura de acupunctură se decontează în luna următoare celei în care a fost finalizată această cură. Până la data de 30 a lunii următoare încheierii trimestrului se face decontarea ca urmare a regularizării sumelor cuvenite trimestrului respectiv........ Program zilnic de activitate .cazuri finalizate şi raportate în luna respectivă)............................. în limita sumelor contractate.. pe baza facturii şi a documentelor justificative depuse de furnizor la casa de asigurări de sănătate la data de .sănătate...................... ore/zi b) Medic Nume: ................... (3) Clauze speciale ......... Grad profesional: ......... la data de .se completează pentru fiecare cabinet medical*) şi fiecare medic de specialitate din componenţa cabinetului medical cu care s-a încheiat contractul: a) Medic Nume: ........... Toate documentele necesare decontării se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate prin semnătura reprezentanţilor legali ai furnizorilor....................... Pentru un număr mediu al zilelor de tratament realizat intr-o luna mai mic de 8................... Decontarea lunara a cazurilor finalizate se realizează la tariful contractat daca numărul mediu al zilelor de tratament este mai mare sau egal cu 8...... ore/zi 140 .......................... În situaţia în care o cură de tratament în acupunctură se întrerupe.......................cazuri pentru servicii medicale de acupunctură şi a numărului de consultaţii de acupunctură şi a tarifelor pe cură şi pe consultaţie.............. Specialitatea/atestat de studii complementare/competenţă: ...... la valoarea definitivă a unui punct.............. Numărul mediu al zilelor de tratament realizat într-o lună se calculează împărţind numărul total al zilelor de tratament efectuate......................... decontarea lunară a serviciilor medicale .......... în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la încheierea fiecărei luni........... motivul întreruperii şi numărul de zile efectuat faţă de cel recomandat............5.......... furnizorul are obligaţia să anunţe casa de asigurări de sănătate despre întreruperea curei...................... Program zilnic de activitate . corespunzătoare cazurilor finalizate la numărul de servicii de acupunctură ........

. …………............ IX. se diminuează contravaloarea serviciilor de acupunctură aferente lunii în care s-au produs aceste situaţii.... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr... elaborate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. respectiv municipiul Bucureşti... de la încetarea acestui caz. prin care să se certifice realitatea şi exactitatea faptelor şi împrejurărilor care au condus la invocarea forţei majore şi... după caz... după cum urmează: a) la prima constatare. partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen. cu 20%. marile inundaţii. revoluţie... c) la a treia constatare.c) . cutremur... VII.... Sancţiuni...... Calitatea serviciilor medicale ART....... pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012..... 10 Serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract trebuie să respecte criteriile privind calitatea serviciilor medicale acordate asiguraţilor.......... fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului....... se diminuează valoarea minimă garantată a punctului pentru luna în care s-au produs aceste situaţii pentru medicii din ambulatoriu pentru specialităţile clinice la care se înregistrează aceste situaţii sau. (2) Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile calendaristice de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul judeţ...... de asemenea..... 1389/2010 sau neeliberarea acesteia..... b) la a doua constatare. inclusiv prescriere de medicamente cu şi fără contribuţie personală din partea asiguratului fără aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate/Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. împrejurări ca: război....... suspendare şi încetare a contractului ART........ pentru primele 30 de zile din perioada cuprinsă în scrisoarea medicală... cu 30%.......... . 141 ...... 13 (1) În cazul în care se constată: nerespectarea programului de lucru prevăzut în prezentul contract. pentru fiecare dintre aceste situaţii....... este considerată forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă... (3) În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni... precum şi neeliberarea prescripţiei medicale ca urmare a actului medical propriu.... ART.. intervenită după data semnării contractului şi care împiedică executarea acestuia.... Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră. 12 Clauză specială (1) Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor. 11 Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale partea în culpă datorează celeilalte părţi daune-interese..... Sunt considerate forţă majoră........ prescrieri de medicamente cu şi fără contribuţie personală din partea asiguratului şi/sau recomandări de investigaţii paraclinice care nu sunt în conformitate cu reglementările legale în vigoare aplicabile în domeniul sănătăţii...... acolo unde este cazul.... condiţii de reziliere... embargo.. Răspunderea contractuală ART..... în sensul acestei clauze.......... VIII.... cu 10%....... completarea scrisorii medicale prin utilizarea unui alt formular decât cel prevăzut în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr..

(3) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. după caz. b) dacă din motive imputabile furnizorului acesta îşi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice. după caz. 3. 7 pct. se va diminua contravaloarea serviciilor de acupunctură aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii. 7 pct. e) nerespectarea termenelor de depunere a facturilor însoţite de documentele justificative privind activităţile realizate conform prezentului contract. şi 29 precum şi constatarea. (1). 7. nu au fost efectuate . (6) Recuperarea sumei conform prevederilor alin. respectiv de la încetarea valabilităţii acesteia. (7) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condiţiile alin. (1). după caz. 28 se va diminua valoarea minimă garantată a punctului pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaţii. 1. cu 20%.cu recuperarea contravalorii acestor servicii. nu se decontează de casa de asigurări de sănătate. 7 pct. cu 30%. (1). c) la a treia constatare. casele de asigurări de sănătate ţin evidenţa distinct pe fiecare medic/furnizor. în vederea decontării 142 . 23. 20. în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobării acestei măsuri. ca urmare a constatării următoarelor situaţii: a) dacă furnizorul de servicii medicale nu începe activitatea în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnării contractului de furnizare de servicii medicale. (4) Reţinerea sumelor conform prevederilor alin. după cum urmează: a) la prima constatare. cu 10%.(2) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. respectiv serviciile raportate pentru asiguraţii cu afecţiuni confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate. 21. (1). 13. c) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar. se diminuează contravaloarea serviciilor de acupunctură. b) la a doua constatare. 6. 15. 2. 12. 10. (2) şi (3) se utilizează conform prevederilor legale în vigoare. în vederea decontării acestora. 8. d) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a dovezii de evaluare a furnizorului. 19. (2) şi (3). 14. se diminuează cu 30% valoarea minimă garantată a punctului pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaţii pentru medicii din ambulatoriu pentru specialităţile clinice la care se înregistrează aceste situaţii sau. (2) şi (3) se face prin plata directă sau executare silită pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. 18. aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii. 14 Contractul de furnizare de servicii medicale se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate. 17. 22. 16. 33 consultaţiile. (8) În cazul în care se constată nerespectarea obligaţiei prevăzută la art. (2) şi (3) se face din prima plată care urmează a fi efectuată pentru furnizorii care sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. în urma controlului efectuat de către serviciile specializate ale caselor de asigurări de sănătate că serviciile raportate conform contractului. 11. 5. pentru medicii din ambulatoriu pentru specialităţile clinice la care se înregistrează aceste situaţii sau. (5) Pentru cazurile prevăzute la alin. ART.

13 alin. a5) medicul titular al cabinetului medical individual renunţă sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România. cu indicarea motivului şi a temeiului legal. 27. 45 alin. (3). după caz. 10. pentru o perioadă de două luni consecutive în cadrul unui trimestru. conform solicitării scrise a organelor de control în ceea ce priveşte documentele şi termenele de punere la dispoziţie a acestora. pentru fiecare situaţie pentru obligaţia prevăzută la art. contractul se modifică în mod corespunzător prin excluderea medicului/medicilor la care s-a constatat nerespectarea nejustificată a programului de lucru timp de 3 zile consecutive. 22 şi 29 precum şi a faptului că serviciile raportate conform contractului în vederea decontării acestora nu au fost efectuate (cu excepţia situaţiilor în care vina este exclusiv a medicului/medicilor. 1. 7. 6. 14. c) acordul de voinţă al părţilor. printr-o notificare scrisă. i) în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la art. 18. 13. caz în care contractul se modifică prin excluderea acestuia/acestora) . (1) şi (2).cu recuperarea contravalorii acestor servicii. cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreşte încetarea contractului. 15. inclusiv ambulatoriul integrat. 7 pct. 143 . k) odată cu prima constatare după aplicarea de 3 ori a măsurilor prevăzute la art. 3. lichidare. 21. 24. h) refuzul furnizorului de servicii medicale din ambulatoriu pentru specialităţile clinice de a pune la dispoziţia organelor de control ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ale casei de asigurări de sănătate actele de evidenţă financiar-contabilă a serviciilor furnizate conform contractelor încheiate şi documentele justificative privind sumele decontate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. j) dacă se constată nerespectarea programului de lucru prevăzut în contract prin lipsa nejustificată a medicului timp de 3 zile consecutive în cazul cabinetelor medicale individuale. f) la a doua constatare a nerespectării oricăreia dintre obligaţiile contractuale prevăzute la art. 5. 17. 7 pct. cu modificările şi completările ulterioare. a2) încetare prin faliment. 16. în cazul celorlalte forme de organizare a cabinetelor medicale. 34 şi 37 din prezentul contract. 8. dizolvare cu lichidare. 2. g) la a patra constatare a nerespectării oricăreia dintre obligaţiile prevăzute la art. a4) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual. d) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale din ambulatoriu pentru specialităţile clinice sau al casei de asigurări de sănătate. 1389/2010. 19. 7 pct. precum şi la prima constatare după aplicarea măsurii prevăzută la art. 11.a). prin reziliere. 25. 13 alin. respectiv 3 luni într-un an. şi art. desfiinţare sau reprofilare a furnizorului de servicii medicale. 7 pct.de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor realizate. ART. 15 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale încetează cu data la care a intervenit una dintre situaţiile următoare: a) de drept la data la care a intervenit una din următoarele situaţii: a1) furnizorul de servicii medicale îşi încetează activitatea în raza administrativteritorială a casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală. 20 şi 23. 9. a3) încetarea definitivă a activităţii casei de asigurări de sănătate. (5) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. b) din motive imputabile furnizorului. 12.

ART. 35 din prezentul contract. (1) lit. dar nu mai mult de 6 luni. suspendarea operează pentru o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice de la data încetării valabilităţii/revocării acestuia. (3) şi (4) se aplică în mod corespunzător pentru fiecare dintre sediile secundare/punctele de lucru. c) la solicitarea furnizorului. nominalizate în contract. care se află în această situaţie. din motive imputabile furnizorilor sau persoanelor prevăzute la alin. (3) în contractele încheiate cu aceşti furnizori sau cu alţi furnizori pentru aceste persoane care prin activitatea lor au condus la încetarea/modificarea contractului.e) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al casei de asigurări de sănătate printr-o notificare scrisă privind expirarea termenului de suspendare a contractului în condiţiile art. (3). cu excepţia revocării dovezii de evaluare a furnizorului. a). 144 . (5) În cazul în care furnizorii intră în relaţii contractuale cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate pentru mai multe sedii secundare/puncte de lucru. 16 alin. 16 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale din ambulatoriu pentru specialităţile clinice se suspendă la data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii: a) încetarea valabilităţii sau revocarea de către autorităţile competente a oricăruia dintre documentele prevăzute la art. centrele de diagnostic şi tratament. precum şi pentru unităţile sanitare ambulatorii. după caz. cu condiţia ca furnizorul să facă dovada demersurilor întreprinse pentru actualizarea acestuia. (4) După reluarea relaţiei contractuale. 14 alin.c) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. dar nu mai puţin de 6 luni de la data încetării contractului. prevederile alin. (1) lit. (3) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate se modifică prin excluderea din contract a uneia sau mai multor persoane înregistrată/înregistrate în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate şi care desfăşoară activitate sub incidenţa acestuia la furnizorii respectivi. casele de asigurări de sănătate nu vor mai intra în relaţii contractuale cu furnizorii respectivi până la următorul termen de contractare. cu modificările şi completările ulterioare. din motive imputabile acestora. până la încetarea cazului de forţă majoră. (2) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate a încetat din motive imputabile furnizorilor. pe bază de documente justificative prezentate casei de asigurări de sănătate. în cazul în care contractul încetează/se modifică din nou. centrele medicale aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. b) în cazurile de forţă majoră confirmate de autorităţile publice competente. pentru motive obiective. pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale. casele de asigurări de sănătate nu vor mai încheia contracte cu furnizorii respectivi. 7 pct. sau până la data ajungerii la termen a contractului. a) . 1389/2010. respectiv nu vor mai accepta înregistrarea persoanelor prevăzute la alin. dar nu mai puţin de 6 luni de la data modificării contractului. casele de asigurări de sănătate nu vor accepta înregistrarea în niciun alt contract a persoanei/persoanelor respective până la următorul termen de contractare. (2). suspendarea se aplică corespunzător numai medicului aflat în contract. şi nerespectarea obligaţiei prevăzută la art. d) de la data la care casa de asigurări de sănătate este înştiinţată de decizia Colegiului teritorial al medicilor de suspendare din calitatea de membru sau suspendare din exerciţiul profesiei a medicului titular al cabinetului medical individual.

a) subpct. (1) lit. Modificarea contractului ART. Soluţionarea litigiilor ART. 15 alin. 22 Prezentul contract se poate modifica prin negociere şi acord bilateral. a1 se notifică casei de asigurări de sănătate cu cel puţin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreşte încetarea contractului. a2.e) nerespectarea de către furnizorii de servicii medicale a termenelor de plată a contribuţiei la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai mult cu putinţă spiritului contractului. din oficiu. raportate şi validate conform contractelor încheiate se suspendă. ART. Corespondenţa ART. XII. 19 În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie.. constatată de către casele de asigurări de sănătate din evidenţele proprii sau ca urmare a controalelor efectuate la furnizori. ART. prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricărei persoane interesate. 17 (1) Situaţiile prevăzute la art. 14 şi la art. 20 Valoarea definitivă a punctului este cea calculată de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi nu este element de negociere între părţi. la iniţiativa oricărei părţi contractante. Modificarea se face printr-un act adiţional semnat de ambele părţi şi este anexă a acestui contract. efectuate. să notifice celeilalte părţi contractante schimbarea survenită. prin scrisori recomandate cu confirmare de primire. 15 alin. celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. până la data la care aceştia îşi achită obligaţiile la zi sau până la data ajungerii la termen a contractului. dar nu mai mult de 1/3 din sumele lunare care urmează a fi decontate. ART. a3.. în termen de 5 zile lucrătoare din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract. zile înaintea datei de la care se doreşte modificarea. 21 Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă. (1) se soluţionează de către Comisia de Arbitraj care funcţionează pe lângă Casa 145 .. sub rezerva notificării scrise a intenţiei de modificare şi a propunerilor de modificare cu cel puţin . (2) Decontarea serviciilor medicale contractate. XI. prin fax sau direct la sediul părţilor. (2) Litigiile nesoluţionate dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate conform alin. 18 (1) Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris. derularea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă.. (2) Situaţiile prevăzute la art. de la data de înregistrare a documentului prin care se constată nesoluţionarea pe cale amiabilă a unor litigii între părţile contractante doar până la data la care contravaloarea acestor servicii medicale atinge valoarea concurentă a sumei care a făcut obiectul litigiului.. 23 (1) Litigiile legate de încheierea. a4 şi a5 se constată de casa de asigurări de sănătate. X. ART.. (2) Fiecare parte contractantă este obligată ca.. (1) lit. suspendarea se face după 30 de zile calendaristice de la data la care casa de asigurări de sănătate a efectuat ultima plată către furnizor. clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător.. care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract. a) subpct.

...... CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Preşedinte ..dovada plăţii la zi a contribuţiei la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii................................................certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România pentru fiecare medic... 146 .............. în două exemplare a câte ............ după caz............... pagini fiecare....... . ..........cod unic de înregistrare ...... ... contencios . după caz) al reprezentantului legal ..... şi programul de activitate .. valabilă la data încheierii contractului...... ....... ................... .................. tipul serviciilor furnizate ................. câte unul pentru fiecare parte contractantă................. Vizat Juridic.............. . Alte clauze ... valabilă la data încheierii contractului ... .. organizată conform reglementărilor legale în vigoare sau de către instanţele de judecată...... Documentele pe baza cărora se încheie contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile clinice depuse de furnizor la casa de asigurări de sănătate: ... Director executiv al Direc iei economice.. XIII........................dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul medicosanitar care îşi desfăşoară activitatea la furnizor într-o formă prevăzută de lege şi care este înregistrat în contract şi funcţionează sub incidenţa acestuia............................ cod numeric personal (copie BI/CI.......... ......dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor.......................... ..cont nr................dovada de evaluare a furnizorului nr........ ............................ ........ .....act/acte doveditor/doveditoare privind relaţia contractuală dintre furnizorul de servicii medicale clinice şi furnizorul de servicii conexe actului medical nr.... atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România nr..director general. ...................................... deschis la Trezoreria statului sau cont nr...................... deschis la Banca ........ după caz) avizul de liberă practică .... . ........ ........... pentru persoanele care prestează servicii conexe actului medical..............certificatul de membru al OAMGMAMR pentru personalul mediu sanitar..Naţională de Asigurări de Sănătate..codul de înregistrare fiscală ........... ........ cod numeric personal (copie BI/CI........ ......... Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiat azi. efectuată conform prevederilor legale în vigoare.. valabilă la data încheierii contractului..... ...... ANEXA 1 la contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile clinice nr.. valabil la data încheierii contractului............... Director executiv al Direc iei rela ii contractuale.. FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE CLINICE Reprezentant legal.cerere/solicitare pentru intrare în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate nr............... .....

. ………….copie a documentului care atestă gradul profesional pentru medici. . pe fiecare pagină. depuse în copie. respectiv monitorizarea şi managementul hemodinamic prin metoda bioimpedanţei efectuate de medicii de specialitate din specialităţile clinice. 1389/2010. programul de activitate al medicilor şi al personalului medico-sanitar care îşi desfăşoară activitatea la furnizor. Documentele necesare încheierii contractelor.. sunt certificate pentru conformitate prin sintagma "conform cu originalul" şi prin semnătura reprezentantului legal.2012. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.programul de activitate al cabinetului şi punctului de lucru. . 147 . respectiv de medicii de specialitate din specialitatea cardiologie şi medicină internă Se întocmeşte după modelul contractului de furnizare de servicii paraclinice adaptat. .copie a actului doveditor prin care personalul medico-sanitar îşi exercită profesia la furnizor. ACT ADIŢIONAL pentru serviciile medicale paraclinice-ecografii.copie a actului de identitate pentru medici şi personalul mediu sanitar. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . .lista privind evidenţa bolnavilor cu afecţiunile cronice prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.

..... ..... nr. fax .......................... bl.. et...................... ...... str..... reprezentată prin preşedinte .............................. sc.... et................ sc........... reprezentată prin administratorul .......... telefon fix/mobil ...... sc................... telefon/fax .............director general ........ ...... ................ bl.. ... str..... adresă de e-mail ..... ap...... reprezentată prin .................................. ...................... adresă de e-mail .... ..... str............. et................ ..... ...................... ................................ privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.. nr.............. . ......... ....... adresă de e-mail ..... ...................................... ......................... siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti şi din reţeaua Ministerului Transporturilor.. str.......unităţi medicale cu personalitate juridică ..... Construcţiilor şi Turismului ........ .... ........... ap. bl............... ...... Unitatea medico-sanitară cu personalitate juridică înfiinţată potrivit prevederilor Legii nr.... având sediul în municipiul/oraşul ..... .. reprezentat prin medicul delegat .......... având sediul în municipiul/oraşul . judeţul/sectorul .................. nr.................... bl.... ........ reprezentat prin medicul titular ..... judeţul/sectorul . fax ..laboratorul asociat sau grupat .......ANEXA 13 CONTRACT DE FURNIZARE de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile paraclinice I. telefon 148 ... inclusiv ale celor din reţeaua ministerelor şi instituţiilor centrale din domeniul apărării.................. ................ judeţul/sectorul ......... judeţul/sectorul .......... ordinii publice.. judeţul/sectorul .. ... fax ......... ........... ..... sc............. telefon fix/mobil ........ ap................... cu sediul în municipiul/oraşul ............... Centrul de diagnostic şi tratament/Centrul medical ..... .................................. str.... nr... adresă de e-mail ........ Laboratoare din structura spitalului .. .... reprezentată prin . ................................ telefon fix/mobil ........................ et... ............ .................................... et... bl........ adresă de e-mail .. nr.......... ............ fax . republicată: ..................... str... fax .............. et..... nr..................... sc.... str..laboratorul individual ................ ........ .. ap.................................. şi Laboratorul de investigaţii medicale paraclinice organizat conform Ordonanţei Guvernului nr..... Părţile contractante Casa de asigurări de sănătate .... având sediul în municipiul/oraşul . ...... telefon fix/mobil .............. ................... nr..... .. bl... telefon fix/mobil .. sc............. judeţul/sectorul . 31/1990 privind societăţile comerciale. 629/2001........ ..... .. reprezentat prin .. ap.......... ........... nr... .societatea civilă medicală ............... cu modificările şi completările ulterioare............... bl... în calitate de reprezentant legal al unităţii sanitare din care face parte.............. 124/1998............ sc. ...... ........ . adresă de e-mail .. ....... telefon fix/mobil ... ap............................................................. ap............................. et.... ... având sediul în municipiul/oraşul ....... str..... ........... judeţul/sectorul . republicată... având sediul în municipiul/oraşul ....... judeţul/sectorul . având sediul în municipiul/oraşul ................................. ..................................................... fax .. Unitatea sanitară ambulatorie de specialitate aparţinând ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie ..... ... având sediul în municipiul/oraşul ..

................ cu modificările şi completările ulterioare........... IV...... b) ....................................... ............................... Codul de parafă al medicului: ...................................... Prenume: .... c) ................ Codul de parafă al medicului: .......... 1389/2010.......................................................... …………................... fax .. c) .......... ............................. b) Medic Nume: ......... 2 Furnizorul din asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile paraclinice prestează asiguraţilor serviciile medicale cuprinse în pachetul de servicii de bază.......................................................... Specialitatea: ............................... Obiectul contractului ART....................... Cod numeric personal: .................. Serviciile medicale de specialitate furnizate ART................. ... 4 Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la 31 decembrie 2012... Obligaţiile casei de asigurări de sănătate 149 ...fix/mobil ... 7 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.......................................................... 1389/2010.2012.................2012....... cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr........ conform Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .. 1389/2010.................................................2012........................... III... pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012.... Durata contractului ART......................................................................................... II........ 1389/2010................. Specialitatea: ............ Program zilnic de activitate ........................ reprezentat prin .... Cod numeric personal: ................................. V.................................... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.............. Prenume: .. 5 Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul părţilor pe toată durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ............... prevăzut în anexa nr....... …………................................................. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.......... pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ..... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr................................... în următoarele specialităţi: a) ........................................... 1 Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea serviciilor medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile paraclinice... Obligaţiile părţilor A. Program zilnic de activitate ....... 3 Furnizarea serviciilor medicale din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile paraclinice se face de către următorii medici: a) Medic Nume: . ART...... ART........................ adresă de e-mail ...........

pe baza facturii însoţite de documente justificative. autorizaţi şi evaluaţi şi să facă publică. cuprinzând denumirea şi valoarea de contract. cu condiţia ca medicul care a eliberat biletul de trimitere să se afle în relaţie contractuală cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală furnizorul de servicii medicale paraclinice şi numai în condiţiile în care furnizorul respectiv nu are contract încheiat şi cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării. în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. cu modificările şi completările ulterioare.. precum şi prin e-mail la adresele comunicate oficial de către furnizori cu excepţia situaţiilor impuse de actele normative. d) să informeze în prealabil într-un număr de zile similar celui prevăzut la art. inclusiv punctajele aferente tuturor criteriilor pe baza cărora s-a stabilit valoarea de contract. 1389/2010. 6 Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligaţii: a) să încheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale paraclinice. e) să înmâneze la momentul finalizării controlului procesele-verbale de constatare furnizorilor de servicii medicale sau. indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă asiguratul. conform legii. după caz. efectuate. şi să actualizeze permanent această listă în funcţie de modificările apărute. Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor. 150 .2012.ART. raportate şi validate conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractelor. lista nominală a acestora. în limita valorii de contract. Ordinii Publice. 1389/2010. furnizorii de servicii medicale paraclinice cu privire la condiţiile de acordare a serviciilor medicale paraclinice şi cu privire la orice intenţie de schimbare în modul de acordare a acestora. în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data operării acestora. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. prin intermediul paginii web a casei de asigurări de sănătate. prezentate atât pe suport de hârtie. prin afişare pe pagina web şi la sediul casei de asigurări de sănătate. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. …………. b) să deconteze furnizorului de servicii medicale paraclinice.2012. (1) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . c) să informeze furnizorul de servicii medicale paraclinice în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate cu privire la condiţiile de contractare a serviciilor medicale suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate. în cazul în care controlul este efectuat de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau cu participarea acesteia notificarea privind măsurile dispuse se transmite furnizorului de către casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la casa de asigurări de sănătate. f) să deconteze furnizorilor de servicii medicale paraclinice cu care au încheiat contracte contravaloarea serviciilor medicale paraclinice acordate asiguraţilor. precum şi la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative prin publicare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate. să le comunice acestora notele de constatare întocmite în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data prezentării în vederea efectuării controlului. cât şi în format electronic. Comunicaţiilor şi Turismului. la termenele prevăzute în contract. contravaloarea serviciilor medicale contractate. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . 4 alin.

1389/2010. pentru a căror corectitudine furnizorii depun declaraţii pe proprie răspundere. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 151 . …………. b) să informeze asiguraţii cu privire la obligaţiile furnizorului de servicii medicale paraclinice şi ale asiguratului referitoare la actul medical. dacă au în dotarea cabinetului aparatura medicală corespunzătoare pentru realizarea acestora. j) să deducă spre soluţionare organelor abilitate situaţiile în care constată neconformitatea documentelor depuse de către furnizori. …………. atât pe suport hârtie. potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementărilor legale în vigoare. în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. 1389/2010. cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010.. în condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. h) să deconteze contravaloarea serviciilor medicale paraclinice acordate în baza biletelor de trimitere utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. c) să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi.g) să aducă la cunoştinţa furnizorilor de servicii medicale paraclinice cu care se află în relaţie contractuală numele şi codul de parafă ale medicilor care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. prevăzute în lista serviciilor medicale paraclinice pentru care plata se efectuează prin tarif pe serviciu medical în condiţiile stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.2012. în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate. e) să raporteze caselor de asigurări de sănătate datele necesare pentru urmărirea desfăşurării activităţii în asistenţa medicală. 7 Furnizorul de servicii medicale are următoarele obligaţii: a) să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. activitatea realizată conform contractului de furnizare de servicii medicale paraclinice. i) să deconteze contravaloarea investigaţiilor medicale paraclinice acordate de medici conform specialităţii confirmate prin ordin al ministrului sănătăţii şi de alt personal cu studii superioare de specialitate.G. Obligaţiile furnizorului de servicii medicale paraclinice ART. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. raportate şi validate.2012. …………. în mod distinct pentru asiguraţi. conform prevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012 aprobat prin H. nr. B. respectiv să deconteze serviciile medicale paraclinice efectuate.. precum şi intimitatea şi demnitatea acestora. 1389/2010. cât şi în format electronic. d) să factureze lunar. factura este însoţită de documentele justificative privind activităţile realizate.2012.. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . k) să contracteze servicii medicale paraclinice.

program asumat prin prezentul contract şi care se depune la casa de asigurări de sănătate la dosarul de contractare. o) să acorde cu prioritate asistenţă medicală femeii gravide şi sugarilor. p) să utilizeze Sistemul informatic unic integrat. caz în care furnizorii sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea în procesul de transmitere a datelor. al cărui model este prevăzut în anexa nr. înţelegeri. 39 B la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială respectiv în baza Regulamentului CEE nr. h2) programul de lucru va avea avizul conform al direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti. în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România. j) să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate. m) să afişeze într-un loc vizibil programul de lucru. numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală. telefon. respectiv cele privind evidenţele obligatorii. respectiv beneficiarilor formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr.2012. la sediul furnizorului.f) să completeze corect şi la zi formularele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii. k) să asigure acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă ori de câte ori se solicită în timpul programului de lucru. În situaţia în care se utilizează un alt sistem informatic acesta trebuie să fie compatibil cu Sistemul informatic unic integrat. să acorde asistenţă medicală pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri. i) să anunţe casa de asigurări de sănătate despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale paraclinice în maximum 5 zile calendaristice de la data producerii modificării şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării contractului. precum şi datele de contact ale acesteia: adresă. în baza unui formular. fax. e-mail. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . …………. cele cu regim special şi cele tipizate. convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii. g) să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului şi a furnizorului. care se depune la casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 30 de zile de la data semnării contractului. n) să asigure acordarea serviciilor medicale paraclinice titularilor cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European. după caz. pagină web. q) să transmită rezultatul investigaţiilor paraclinice medicului de familie care a făcut recomandarea şi la care este înscris asiguratul sau medicului de specialitate din 152 . l) să asigure acordarea serviciilor medicale asiguraţilor fără nicio discriminare folosind formele cele mai eficiente de tratament. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.. h1) să respecte programul de lucru şi să îl comunice caselor de asigurări de sănătate. 1389/2010. în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale. în perioada de valabilitate a cardului. în limita competenţei şi a dotărilor existente.

…………. t) să asigure acordarea serviciilor medicale prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . r) să întocmească liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile. fişe tehnice . transmiterea rezultatelor se poate face şi prin intermediul asiguratului. lista de analize medicale care însoţeşte certificatul de acreditare reprezintă cel puţin 50% din analizele medicale de laborator prevăzute în pachetul de servicii medicale paraclinice de bază. 1389/2010. x) să utilizeze numai reactivi care au declaraţii de conformitate CE emise de producători şi să practice o evidenţă de gestiune cantitativ-valorică corectă şi la zi pentru reactivi în cazul furnizorilor de investigaţii medicale paraclinice .. v) să verifice biletele de trimitere în ceea ce priveşte datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă potrivit prevederilor legale în vigoare.analize medicale de laborator conform specificaţiilor tehnice.analize medicale de laborator. ab) să încaseze sumele reprezentând fie contribuţia personală pentru unele servicii medicale. acesta având obligaţia de a transmite rezultatele investigaţiilor medicale paraclinice.facturi. w) să asigure eliberarea actelor medicale. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. în condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. fie coplata pentru alte servicii medicale de care au beneficiat asiguraţii.analize medicale de laborator.cu privire la 153 .. dacă este cazul. aa) să depună la casa de asigurări de sănătate cu care încheie contract o declaraţie pe propria răspundere cu privire la contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. certificate de conformitate UE. …………. u) să efectueze investigaţiile medicale paraclinice numai în baza biletului de trimitere. după caz. iar controlul intern şi înregistrarea acestuia să se facă conform standardului de calitate SR EN ISO 15189. 1389/2010.2012. z) să facă dovada îndeplinirii criteriului de calitate ca parte componentă a criteriilor de selecţie. y) să facă mentenanţa şi întreţinerea aparatelor din laboratoarele de investigaţii medicale paraclinice .ambulatoriul care a făcut recomandarea investigaţiilor medicale paraclinice. ac) să întocmească evidenţe distincte şi să raporteze distinct serviciile realizate. prin scrisoare medicală. cu condiţia ca medicul care a eliberat biletul de trimitere să se afle în relaţie contractuală cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală furnizorul de servicii medicale paraclinice. pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice . medicului de familie pe lista căruia este înscris asiguratul. ad) să pună la dispoziţia organelor de control ale caselor de asigurări de sănătate documentele justificative . în condiţiile stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. conform contractelor încheiate cu fiecare casă de asigurări de sănătate. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012. pe toată perioada de derulare a contractului. care este formular cu regim special utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. s) să utilizeze sistemul de raportare în timp real începând cu data la care acesta va fi pus în funcţiune.

al) să solicite începând cu data implementării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate acest document titularilor acestuia în vederea acordării serviciilor medicale. borderoul centralizator este document justificativ care însoţeşte factura. Această prevedere reprezintă condiţie de eligibilitate pentru aparatul/aparatele respectiv(e). în fiecare laborator de radiologie şi imagistică medicală/punct de lucru din structura furnizorului. pe toată durata programului de lucru prevăzut în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate pentru respectivul laborator/punct de lucru. în vederea atribuirii punctajului conform metodologiei prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. chimist. pentru asiguraţii cărora le-au furnizat aceste servicii. af) să prezinte la contractare. dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012. după caz. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. pentru aparatura din dotare. respectiv pe parcursul derulării contractului de furnizare de servicii medicale: avizul de utilizare sau buletinul de verificare periodică. odată cu raportarea. în fiecare laborator de analize medicale/punct de lucru. cu excepţia furnizorilor de servicii conexe actului medical. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. ai) să nu încheie contracte cu alţi furnizori de servicii medicale paraclinice pentru efectuarea investigaţiilor medicale paraclinice contractate cu casele de asigurări de sănătate. ae) să asigure prezenţa unui medic cu specialitatea medicină de laborator sau biolog.analizelor medicale de laborator efectuate şi limitele de normalitate ale acestora. dovada de evaluare a furnizorului. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la furnizor. emise conform prevederilor legale în vigoare.2012. aprobată şi modificată prin Legea nr. ak) să reînnoiască pe toată perioada de derulare a contractului. în vederea decontării serviciilor medicale paraclinice efectuate conform contractului. efectuate în perioada pentru care se efectuează controlul. 1389/2010. un borderou centralizator cuprinzând evidenţa biletelor de trimitere aferente serviciilor paraclinice raportate. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical. precum şi pentru orice alte investigaţii.. …………. …………. 598/2001. 154 .. aj) să transmită lunar. respectiv a unui medic de radiologie şi imagistică medicală.tipul şi cantitatea reactivilor achiziţionaţi şi care au fost utilizaţi pentru toate investigaţiile medicale paraclinice efectuate în perioada pentru care se efectuează controlul . în conformitate cu specificaţiile tehnice ale aparatului şi în condiţiile stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.investigaţii medicale paraclinice de laborator raportate conform contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate. biochimist cu grad de specialist. ah) să stocheze în arhiva proprie imaginile rezultate ca urmare a investigaţiilor medicale paraclinice de radiologie şi imagistică medicală. 1389/2010. organizaţi conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. ag) să consemneze în buletinele care cuprind rezultatele investigaţiilor medicale paraclinice .

.....3)| |_____|______________________|__________|___________________|________________| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |_____|______________________|__________|___________________|________________| | 1.luna III ...... | Serviciul paraclinic | Tarif | Număr de servicii | Total lei | |crt. lei ..2012......| | | | | |_____|______________________|__________|___________________|________________| | ..Suma aferentă trimestrului II .................. 1389/2010. Tariful minim negociat devine tariful la care se contractează serviciile medicale paraclinice cu toţi furnizorii... din care: . Modalităţi de plată ART.......... 7 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr...... 8 Modalitatea de plată în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru serviciile paraclinice este tarif pe serviciu medical exprimat în lei....... Suma anuală contractată este ..... | | negociat | negociat*) |(col...... din care: ... lei...... lei.| | | | | |_____|______________________|__________|___________________|________________| | 2.....serviciile medicale acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate....................... 2 x col... cu obligaţia încadrării în valoarea contractului..................Suma aferentă trimestrului I ... lei ... lei ..... | | | | | |_____|______________________|__________|___________________|________________| |TOTAL| | X | X | | |_____|______________________|__________|___________________|________________| *) Numărul negociat de servicii este orientativ...luna VIII ......... lei .luna II .....luna I ...... VI.luna IV .... …………. lei ...... din care: ... lei ...... lei 155 . ______________________________________________________________________________ |Nr.... din care: ........ pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ........Suma aferentă trimestrului III ......luna V . Tarifele negociate nu pot fi mai mari decât tarifele maximale prevăzute în anexa nr...... lei .......luna VII ... lei. lei.......... lei ...... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr...luna VI ....luna IX ............

. e)...... 14 (1) În cazul în care se constată nerespectarea programului de lucru stabilit.. Calitatea serviciilor medicale ART.... cu 10%.. l). intervenită după data semnării contractului şi care împiedică executarea acestuia.... embargo.. ART. împrejurări ca: război.luna XII ... (3) În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni. 12 (1) Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor. pe baza facturii şi a documentelor justificative care se depun la casa de asigurări de sănătate până la data de ... lei .. Suma contractată pe an se defalchează pe trimestre şi luni şi se regularizează lunar.luna X .. 9 Decontarea serviciilor medicale paraclinice se face lunar.. fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului.. Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră. şi s) se va diminua contravaloarea serviciilor medicale paraclinice aferente lunii în care s-au produs aceste situaţii.. nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. b)... în termen de maximum . după cum urmează: a) la prima constatare.... de asemenea. 11 Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale.. 156 .. lei.... cutremur. cu 20%. Răspunderea contractuală ART...... IX.... suspendare şi încetare a contractului ART. partea în culpă datorează celeilalte părţi daune-interese. VII. de zile calendaristice de la încheierea fiecărei luni... lei .. o).. j)..... f)..... VIII. prin care să se certifice realitatea şi exactitatea faptelor şi împrejurărilor care au condus la invocarea forţei majore şi.. Sunt considerate forţă majoră. 10 Serviciile medicale paraclinice furnizate în baza prezentului contract trebuie să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare... din care: ....... r).. de la încetarea acestui caz. este considerată forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă.... în sensul acestei clauze... Toate documentele necesare decontării se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate prin semnătura reprezentanţilor legali ai furnizorilor. ART.. b) la a doua constatare..... Clauze speciale ART.Suma aferentă trimestrului IV . 7 lit... partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen.luna XI .. Sancţiuni.. m). 13 Efectuarea de servicii medicale paraclinice peste prevederile contractuale se face pe proprie răspundere şi nu atrage nicio obligaţie din partea casei de asigurări de sănătate cu care s-a încheiat contractul..... marile inundaţii.. X. revoluţie... (2) Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile calendaristice de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul judeţ.. lei..... respectiv municipiul Bucureşti.... g). condiţii de reziliere....

h) în cazul nerespectării obligaţiei prevăzute la art. e) nerespectarea termenelor de depunere a facturilor însoţite de documentele justificative privind activităţile realizate conform prezentului contract. (6) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condiţiile alin. ART. 7 lit. h1). c). (1) şi (2) se utilizează conform prevederilor legale în vigoare. (5) Recuperarea sumei conform prevederilor alin. (4) Pentru cazurile prevăzute la alin. a). c). respectiv numai pentru punctul de lucru la care se înregistrează această situaţie şi se modifică corespunzător contractul. n). printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate. t) şi w) precum şi a faptului că serviciile raportate conform contractului în vederea decontării acestora nu au fost efectuate (cu excepţia situaţiilor în care vina este exclusiv a medicului/medicilor. pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice cu mai multe laboratoare. f) la a doua constatare a nerespectării a oricăreia dintre obligaţiile contractuale prevăzute la art. respectiv de la încetarea valabilităţii acestora. 7 lit. m). 7 lit. caz în care contractul se modifică prin excluderea acestuia/acestora) . p). a). i). (2) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. puncte de lucru (prin punct de lucru nu se înţelege punct extern de recoltare) în raza administrativ-teritorială a unei case de asigurări de sănătate. respectiv 3 luni într-un an. nu au fost efectuate . k). 15 Contractul de furnizare de servicii medicale paraclinice se reziliază de plin drept. i). 7 lit. e). se diminuează cu 30% contravaloarea serviciilor medicale paraclinice aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii. (3) Reţinerea sumelor conform prevederilor alin.c) la a treia constatare. g). o) şi s). d) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a dovezii de evaluare a furnizorului. g) la a patra constatare a nerespectării oricăreia dintre obligaţiile prevăzute la art. (1) şi (2) se face prin plată directă sau executare silită pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. (1) şi (2) casele de asigurări de sănătate ţin evidenţa distinct pe fiecare furnizor. l). rezilierea contractului operează numai pentru laboratorul. cu 30%. pentru o perioadă de două luni consecutive în cadrul unui trimestru. c) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar. pentru care au încheiat contract cu aceasta.cu recuperarea contravalorii acestor servicii. după caz. b). în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor realizate. t) şi w) precum şi constatarea în urma controlului efectuat de către serviciile specializate ale caselor de asigurări de sănătate că serviciile raportate conform contractului. ae). j).cu recuperarea contravalorii acestor servicii. în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobării acestei măsuri ca urmare a constatării următoarelor situaţii: a) dacă furnizorul de servicii medicale paraclinice nu începe activitatea în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnării contractului de furnizare de servicii medicale. în vederea decontării acestora. b) dacă din motive imputabile furnizorului acesta îşi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice. n). k). p). 157 . (1) şi (2) se face din prima plată care urmează a fi efectuată pentru furnizorii care sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. f).

14 alin. pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice cu mai multe filiale. 158 . aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. a2) încetare prin faliment. 45 alin. (1) de câte 3 ori pe an pentru nerespectarea programului de lucru de către fiecare filială. printr-o notificare scrisă. (5) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate pentru anii 2011 . dizolvare cu lichidare. 16 (1) Contractul încetează la data la care a intervenit una dintre situaţiile următoare: a) de drept la data la care a intervenit una din următoarele situaţii: a1) furnizorul de servicii medicale paraclinice îşi încetează activitatea în raza administrativ-teritorială a casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală. ART. după data excluderii acestora din contract. pentru care au încheiat contract cu aceasta. respectiv numai pentru punctul de lucru la care se înregistrează aceste situaţii şi se modifică corespunzător contractul. precum şi la prima constatare după aplicarea măsurii de la art. a4) a survenit decesul titularului laboratoarelor medicale individuale. odată cu prima constatare după aplicarea la nivelul furnizorului a măsurilor prevăzute la art. dacă la nivelul furnizorului de servicii medicale paraclinice se aplică de 3 ori în cursul unui an măsurile prevăzute la art. q). cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreşte încetarea contractului. 7 pct. a3) încetarea definitivă a activităţii casei de asigurări de sănătate. puncte de lucru (prin punct de lucru nu se înţelege punct extern de recoltare) în raza administrativ-teritorială a unei case de asigurări de sănătate. (1). cu indicarea motivului şi a temeiului legal. de către filialele/punctele de lucru excluse din contractele încheiate între furnizorii de servicii medicale paraclinice şi casa de asigurări de sănătate. j) furnizarea de servicii medicale paraclinice în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. 14 alin. desfiinţare sau reprofilare a furnizorului de servicii medicale paraclinice după caz. cu modificările şi completările ulterioare. 1389/2010. (2). 14 alin. şi a obligaţiilor prevăzute la art.2012. ad). c) acordul de voinţă al părţilor. x). respectiv punct de lucru din structura furnizorului. ac). y). m) odată cu prima constatare după aplicarea de 3 ori a măsurilor prevăzută la art. lichidare. (1) pentru nerespectarea programului de lucru de către aceeaşi filială sau de către acelaşi punct de lucru din structura sa. z). ah) şi ai). l) în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la art. k) refuzul furnizorului de a pune la dispoziţia organelor de control ale casei de asigurări de sănătate documentele justificative menţionate la art. d) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale paraclinice sau al casei de asigurări de sănătate. a5) medicul titular al laboratorului medical individual renunţă sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România b) din motive imputabile furnizorului.i) refuzul furnizorului de servicii medicale paraclinice de a pune la dispoziţia organelor de control ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ale casei de asigurări de sănătate actele de evidenţă financiar-contabilă a serviciilor furnizate conform contractelor încheiate şi documentele justificative privind sumele decontate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. prin reziliere. 7 lit. 14 alin. la a patra constatare rezilierea contractului operează numai pentru filiala. ag).

suspendarea operează pentru o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice de la data încetării valabilităţii/revocării acestuia. (3) şi (4) se aplică în mod corespunzător pentru fiecare dintre sediile secundare/punctele de lucru. c) la solicitarea furnizorului. din motive imputabile acestora. pentru motive obiective. casele de asigurări de sănătate nu vor accepta înregistrarea în niciun alt contract a persoanei/persoanelor respective până la următorul termen de contractare. nominalizate în contract. 17 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale din ambulatoriu pentru specialităţile paraclinice se suspendă la data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii: a) încetarea valabilităţii sau revocarea de către autorităţile competente a oricăruia dintre documentele prevăzute la art. cu modificările şi completările ulterioare. b) în cazurile de forţă majoră confirmate de autorităţile publice competente. 1389/2010. dar nu mai puţin de 6 luni de la data încetării contractului. casele de asigurări de sănătate nu vor mai intra în relaţii contractuale cu furnizorii respectivi până la următorul termen de contractare. în cazul în care contractul încetează/se modifică din nou. până la încetarea cazului de forţă majoră. (4) După reluarea relaţiei contractuale. pe bază de documente justificative prezentate casei de asigurări de sănătate. (1) lit. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. ART. 17 alin. (3) în contractele încheiate cu aceşti furnizori sau cu alţi furnizori pentru aceste persoane care prin activitatea lor au condus la încetarea/modificarea contractului. ak) din prezentul contract. suspendarea se aplică corespunzător numai medicului aflat în contract cu casa de asigurări de sănătate şi care se află în această situaţie. 14 alin. pentru celelalte forme de organizare a laboratoarelor medicale. 7 lit. şi nerespectarea obligaţiei .prevăzută la art.c) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate pentru anii 2011 2012. respectiv nu vor mai accepta înregistrarea persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. (5) În cazul în care furnizorii intră în relaţii contractuale cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate pentru mai multe sedii secundare/puncte de lucru. (3) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate se modifică prin excluderea din contract a uneia sau mai multor persoane înregistrată/înregistrate în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate şi care desfăşoară activitate sub incidenţa acestuia la furnizorii respectivi. a) . prevederile alin. 159 . casele de asigurări de sănătate nu vor mai încheia contracte cu furnizorii respectivi. aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. dar nu mai puţin de 6 luni de la data modificării contractului. (2) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate a încetat din motive imputabile furnizorilor. după caz. d) de la data la care casa de asigurări de sănătate este înştiinţată de decizia Colegiului teritorial al Medicilor de suspendare din calitatea de membru sau suspendare din exerciţiul profesiei al medicului titular al laboratorului medical individual. cu excepţia revocării dovezii de evaluare a furnizorului. sau până la data ajungerii la termen a contractului. cu condiţia ca furnizorul să facă dovada demersurilor întreprinse pentru actualizarea acestuia. (3).e) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al casei de asigurări de sănătate printr-o notificare scrisă privind expirarea termenului de suspendare a contractului în condiţiile art. dar nu mai mult de 6 luni. din motive imputabile furnizorilor sau persoanelor prevăzute la alin. (2). a) din prezentul contract.

respectiv suspendare. 16 alin. condiţiile de reziliere a contractelor prevăzute la art. f) . valoarea contractuală poate fi majorată prin acte adiţionale. e). respectiv filialelor/punctelor de lucru. (1) lit. 21 (1) În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie.pentru nerespectarea prevederilor de la lit. după caz. i) a art.se aplică la nivel de societate. g) . 15 lit. 7 . a5 se constată de casa de asigurări de sănătate.pentru nerespectarea prevederilor de la lit. 15 lit. ART. (2) Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 5 zile lucrătoare din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părţi contractante schimbarea survenită. după caz. de la data de înregistrare a documentului prin care se constată nesoluţionarea pe cale amiabilă a unor litigii între părţile contractante doar până la data la care contravaloarea acestor servicii medicale atinge valoarea concurentă a sumei care a făcut obiectul litigiului. (1) lit. condiţiile de reziliere a contractelor prevăzute la art. a1 se notifică casei de asigurări de sănătate cu cel puţin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreşte încetarea contractului. raportate şi validate conform contractelor încheiate se suspendă. până la data la care aceştia îşi achită obligaţiile la zi sau până la data ajungerii la termen a contractului. dar nu mai mult de 1/3 din sumele lunare care urmează a fi decontate. condiţiile de reziliere a contractelor prevăzute la art. suspendarea se face după 30 de zile calendaristice de la data la care casa de asigurări de sănătate a efectuat ultima plată către furnizor. (2) Decontarea serviciilor medicale contractate. ART. restul condiţiilor de reziliere prevăzute la art.e) în situaţia în care casa de asigurări de sănătate sesizează neconcordanţe între investigaţiile medicale efectuate în perioada verificată şi cantitatea de reactivi achiziţionaţi conform facturilor şi utilizaţi în efectuarea investigaţiilor. clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător. 15 se aplică corespunzător pentru fiecare dintre filialele/punctele de lucru la care se înregistrează aceste situaţii. a4. Corespondenţa ART. prin scrisori recomandate cu confirmare de primire. XI. Prevederile art. care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract. a) subpct. Modificarea contractului ART. 15 şi la art. prin excluderea acestora din contract şi modificarea contractului în mod corespunzător. (2) Pe parcursul derulării prezentului contract. 20 (1) Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris. efectuate. constatată de către casele de asigurări de sănătate din evidenţele proprii sau ca urmare a controalelor efectuate la furnizori. 19 (1) Situaţiile prevăzute la art. 18 Pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice cu mai multe filiale/puncte de lucru (prin punct de lucru nu se înţelege punct extern de recoltare) aflate în raza administrativ-teritorială a unei case de asigurări de sănătate şi pentru care au încheiat contract cu aceasta. f) şi s) ale art. XII. a2. 16 şi 17 referitoare la condiţiile de încetare. în limita fondurilor aprobate asistenţei medicale ambulatorii 160 . prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricărei persoane interesate. 15 lit. j). se aplică societăţii comerciale furnizoare de servicii medicale paraclinice. prin fax sau direct la sediul părţilor. e). a3. a) subpct. f) nerespectarea de către furnizorii de servicii medicale paraclinice a termenelor de plată a contribuţiei la Fond. din oficiu. 16 alin. 7. (2) Situaţiile prevăzute la art.

...................................... .. (2) Litigiile nesoluţionate între furnizori şi casele de asigurări de sănătate conform alin.cod unic de înregistrare ................... de către instanţele de judecată........... . 22 Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă.... ......de specialitate pentru specialităţile paraclinice........... Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiat azi ...... Documentele pe baza cărora se încheie contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile paraclinice depuse de furnizor la casa de asigurări de sănătate ... ..... deschis la Banca .. avându-se în vedere criteriile de contractare a sumelor iniţiale..... Vizat Juridic....................................... 23 Prezentul contract se poate modifica prin negociere şi acord bilateral. ........ organizată conform reglementărilor legale în vigoare sau.............. ....... deschis la Trezoreria Statului......... Reprezentant legal.................. ART.... sau cont nr....director general... după caz) al reprezentantului legal .................................... după caz............. sau codul numeric personal (copie BI/CI.................... Modificarea se face printr-un act adiţional semnat de ambele părţi şi este anexă a acestui contract........... la iniţiativa oricărei părţi contractante............ zile înaintea datei de la care se doreşte modificarea..... Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai mult cu putinţă spiritului contractului... XIV............................ în două exemplare a câte .. ....... Director executiv al Direc iei rela ii contractuale..... câte unul pentru fiecare parte contractantă....... ART.. ANEXA 1 la contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile paraclinice nr.. contencios ..................................cerere/solicitare pentru intrarea în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate nr........ ... 161 ............. XIII.......... ... ...... Director executiv al Direc iei economice.. Soluţionarea litigiilor ART.............cont nr.. pagini fiecare........... CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE PARACLINICE Preşedinte ......... derularea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă........codul de înregistrare fiscală ............. Alte clauze .......... 24 (1) Litigiile legate de încheierea..... (1) se soluţionează de către Comisia de Arbitraj care funcţionează pe lângă Casa naţională de Asigurări de Sănătate.. celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate...... ................. sub rezerva notificării scrise a intenţiei de modificare şi a propunerilor de modificare cu cel puţin .......

... .dovada participării la schemele de testare a competenţei pentru laboratoarele de analize medicale nr... .....certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România..... pe fiecare pagină.dovada plăţii la zi a contribuţiei la Fondul pentru asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii... .... pentru fiecare medic... efectuată conform prevederilor legale în vigoare..... …………...........dovada de evaluare a furnizorului nr...... valabilă la data încheierii contractului...dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor. 8 B) . .... 1389/2010 precum şi următoarele documente.certificat de acreditare în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001/2008 sau alt standard adoptat în România nr......copie a actului doveditor prin care personalul medico-sanitar îşi exercită profesia la furnizor ..... depuse în copie.. .. .... în conformitate cu standardul SR EN ISO/CEI 15189. valabil la data încheierii contractului.... emise conform prevederilor legale în vigoare.. valabilă la data încheierii contractului.....copie a documentului care atestă gradul profesional pentru medici...... chimişti......certificat de membru al Colegiului Farmaciştilor din România ...dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul medicosanitar care îşi desfăşoară activitatea la furnizor într-o formă prevăzută de lege şi care este înregistrat în contract funcţionează sub incidenţa acestuia. . . 162 .. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr..avizul de utilizare sau buletinul de verificare periodică..radiologie şi imagistică medicală .. ......certificatul de membru al OAMGMAMR pentru personalul mediu sanitar. .certificat de acreditare nr. pentru aparatura din dotare.. sunt certificate pentru conformitate prin sintagma "conform cu originalul" şi prin semnătura reprezentantului legal..... biochimişti .declaraţie pe propria răspundere cu privire la contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate (modelul din anexa nr..documentele necesare pentru încadrarea acestora în criteriile de selecţie conform condiţiilor stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr... .... ......2012......programul de activitate al laboratorului/punctului de lucru.. biologi. ... programul personalului medico-sanitar care îşi desfăşoară activitatea la furnizor ....... pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ... Documentele necesare încheierii contractelor. . pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice ... valabilă la data încheierii contractului .... după caz.... pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice analize de laborator... însoţit de anexa care cuprinde lista analizelor medicale de laborator pentru care laboratorul este acreditat.

. .............unitatea sanitară ambulatorie de specialitate aparţinând ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţele sanitare proprii.......unitatea medico-sanitară cu personalitate juridică înfiinţată potrivit prevederilor Legii nr.... str.... reprezentat prin ........... e-mail .......2012..... telefon/fax . reprezentată prin ....................... ........ . 1389/2010......................... nr.... cu sediul în municipiul/oraşul .societatea civilă medicală ...unitate cu personalitate juridică ................. 1 Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea serviciilor de medicină dentară în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatea medicină dentară. în calitate de reprezentant legal al unităţii sanitare din care face parte .... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.cabinetul asociat sau grupat ................. str. ......... fax ...... sc........................ reprezentat prin medicul dentist delegat . republicată.............................. judeţul/sectorul ................................................ aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.... reprezentată prin .........director general ................... cu sediul în municipiul/oraşul ........ II............ ............ ......... Părţile contractante Casa de asigurări de sănătate .... cu modificările şi completările ulterioare..... Serviciile medicale de specialitate furnizate 163 .......... III................. bl... ............ reprezentat prin .. …………..................... nr......................... şi .................. et... republicată.... ordinii publice........................ reprezentat prin medicul dentist/dentistul titular ......... ap.................... .... siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti şi din reţeaua Ministerului Transporturilor...... ........cabinetul medical organizat conform Ordonanţei Guvernului nr.............. inclusiv al spitalului din reţeaua ministerelor şi instituţiilor centrale din domeniul apărării...................... ............... Obiectul contractului ART............... telefon ... ... pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ............ cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr............. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale....ANEXA 14 CONTRACT DE FURNIZARE de servicii de medicină dentară în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatea medicină dentară I.....................cabinetul individual ................ ...........2012............... 31/1990 privind societăţile comerciale..... conform Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ........ ..... Construcţiilor şi Turismului......... reprezentată prin administrator ........... ............ambulatoriul de specialitate şi ambulatoriul integrat din structura spitalului ... judeţul/sectorul ............. reprezentată prin preşedinte ................... 1389/2010................ ..Centrul de diagnostic şi tratament şi centru medical .. cu modificările şi completările ulterioare: ...............

............. 4 Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la 31 decembrie 2012.................................... raportate şi validate conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr................. 1389/2010.. în pachetul minimal de servicii de medicină dentară şi în pachetul de servicii pentru persoanele care se asigură facultativ pentru sănătate....2012..................... pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate 164 ................ART. în următoarele specialităţi a) . şi să actualizeze permanent această listă în funcţie de modificările apărute în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data operării acestora....... …………................ 3 Furnizarea serviciilor medicale de medicină dentară din ambulatoriul de specialitate pentru specialitatea medicină dentară se face de către următorii medici dentişti/dentişti 1...... contravaloarea serviciilor medicale de medicină dentară contractate......... pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .............. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr..................................... lista nominală a acestora cuprinzând denumirea şi valoarea de contract a fiecăruia..................................... ............................... în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate................ 1389/2010............................................... prin afişare pe pagina web şi la sediul casei de asigurări de sănătate..... 3....... cât şi în format electronic.......... pe baza facturii însoţite de documente justificative prezentate atât pe suport hârtie.................. ............................. 7 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr............ autorizaţi şi evaluaţi......... ............. Durata contractului ART......... …………........... în termen de max.... ART. conform legii b) să deconteze furnizorilor de servicii medicale de medicină dentară........ 4............................ 6 În relaţiile contractuale cu furnizorii de servicii medicale de medicină dentară. prevăzute în anexa nr........ cu modificările şi completările ulterioare. ..... b) ... efectuate.. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr....... Obligaţiile părţilor ART.......... ART.................................... .... 5 Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul părţilor pe toată durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ................2012. 2................. 2 Furnizorul din asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatea medicină dentară acordă asiguraţilor serviciile de medicină dentară cuprinse în pachetul de servicii de bază.... ......... .... 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractelor... V...................... c) ........ casele de asigurări de sănătate au următoarele obligaţii a) să încheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale de medicină dentară..................... la termenele prevăzute în prezentul contract....... şi să facă publică................................................. IV...................

notificarea privind măsurile dispuse se transmite furnizorului de către casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la casa de asigurări de sănătate f) să recupereze de la furnizorii care au acordat servicii medicale de medicină dentară sumele reprezentând contravaloarea acestor servicii. h) să aducă la cunoştinţa furnizorilor de servicii medicale de medicină dentară cu care se află în relaţie contractuală numele şi codul de parafă ale medicilor care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate i) să deconteze contravaloarea serviciilor medicale de medicină dentară şi contravaloarea investigaţiilor medicale paraclinice numai dacă medicii au competenţa legală necesară şi au în dotarea cabinetului aparatura medicală corespunzătoare pentru realizarea acestora. ………….2012. în condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. g) să contracteze servicii medicale.. în cazul în care controlul este efectuat de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau cu participarea acesteia. cu modificările şi completările ulterioare. medicamente cu şi fără contribuţie personală. materiale sanitare acordate de alţi furnizori aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. Sumele astfel obţinute se utilizează conform prevederilor legale în vigoare. c) să informeze furnizorii de servicii medicale de medicină dentară cu privire la condiţiile de contractare a serviciilor medicale de medicină dentară. furnizorii de servicii medicale de medicină dentară cu privire la condiţiile de acordare a serviciilor medicale şi cu privire la orice intenţie de schimbare în modul de acordare a acestora prin intermediul paginii web a casei de asigurări de sănătate precum şi prin e-mail la adresele comunicate oficial de către furnizori cu excepţia situaţiilor impuse de actele normative e) să înmâneze la momentul finalizării controlului procesele-verbale de constatare furnizorilor de servicii medicale de medicină dentară sau. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării 165 . precum şi contravaloarea unor serviciilor medicale. precum şi la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative. în limita valorii de contract. 1389/2010. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010. prin publicare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate d) să informeze în prealabil într-un număr de zile similar celui prevăzut la art. (1) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .2012. după caz. prevăzute în lista serviciilor medicale pentru care plata se efectuează prin tarif pe serviciu medical în condiţiile stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. să comunice acestora notele de constatare întocmite în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data prezentării în vederea efectuării controlului. …………. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. respectiv să deconteze serviciile medicale de medicină dentară efectuate.pentru anii 2011 . 1389/2010.. în situaţia în care nu au fost îndeplinite condiţiile pentru ca asiguraţii să beneficieze de aceste servicii. în baza biletelor de trimitere eliberate de către aceştia. raportate şi validate. 4 alin.2012. suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate.

potrivit prevederilor legale în vigoare k) să deducă spre soluţionare organelor abilitate situaţiile în care constată neconformitatea documentelor depuse de către furnizori. program asumat prin prezentul contract şi care se depune la casa de asigurări de sănătate la dosarul de contractare 166 . j) să acorde furnizorilor de servicii medicale de medicină dentară sume care să ţină seama şi de condiţiile de desfăşurare a activităţii în zone izolate.2012. pentru a căror corectitudine furnizorii depun declaraţii pe proprie răspundere. 39 B la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. atât pe suport hârtie.a) să respecte programul de lucru şi să îl comunice caselor de asigurări de sănătate. să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale de medicină dentară furnizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare 2. să informeze asiguraţii cu privire obligaţiile furnizorului de servicii medicale şi ale asiguratului referitoare la actul medical 3. 7 În relaţiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate. 1389/2010. potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementărilor legale în vigoare 6.bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării. cât şi în format electronic.2012. nr. factura este însoţită de documentele justificative privind activităţile realizate. cele cu regim special şi cele tipizate 8. …………. conform prevederilor actelor normative referitoare la sistemul de asigurări sociale de sănătate 7.G. respectiv cele privind evidenţele obligatorii. în condiţii grele şi foarte grele. în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .. 1389/2010. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. în mod distinct conform prevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. să asigure utilizarea formularelor cu regim special unice pe ţară . pentru care sunt stabilite drepturi suplimentare. furnizorii de servicii medicale de medicină dentară au următoarele obligaţii 1. 1389/2010.. al cărui model este prevăzut în anexa nr.2012 aprobat prin H. precum şi intimitatea şi demnitatea acestora 4. să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului şi a furnizorului 9. să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. …………. să factureze lunar.asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012. cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. să completeze corect şi la zi formularele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. ART. în baza unui formular. 1389/2010. în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate 5. activitatea realizată conform contractului de furnizare de servicii medicale de medicină dentară. să raporteze caselor de asigurări de sănătate datele necesare pentru urmărirea desfăşurării activităţii în asistenţa medicală de medicină dentară. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .

să respecte protocoalele de practică pentru prescrierea. telefon.2012. fără nicio discriminare. să asigure acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă medico-chirurgicală. …………. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . convenţii sau protocoale 167 . în perioada de valabilitate a cardului. la sediul furnizorului.9. şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării contractului 11. în limita competenţei şi a dotărilor existente 14. să acorde asistenţă medicală pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri.b) programul de lucru va avea avizul conform al direcţiei de sănătate publică. în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România.. care este formular cu regim special. corespunzătoare denumirilor comune internaţionale aprobate prin hotărâre a Guvernului. conform dispoziţiilor legale 19. să asigure acordarea asistenţei medicale de medicină dentară necesară titularilor cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European. respectiv beneficiarilor formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate 12. respectiv în baza Regulamentului CEE nr. să furnizeze tratamentul adecvat şi să prescrie medicamentele cu şi fără contribuţie personală de care beneficiază asiguraţii. folosind formele cele mai eficiente de tratament 15. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. ori de câte ori se solicită în timpul programului de lucru. 1389/2010. monitorizarea şi decontarea tratamentului în cazul unor afecţiuni. să asigure acordarea de servicii medicale de medicină dentară asiguraţilor. să anunţe casa de asigurări de sănătate despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale de medicină dentară. în condiţiile stabilite în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. după caz. să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate. să afişeze într-un loc vizibil programul de lucru. 18. informând în prealabil asiguratul despre tipurile şi efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie 13. să acorde servicii medicale de medicină dentară cu prioritate femeii gravide 16. să utilizeze sistemul de raportare în timp real începând cu data la care acesta va fi pus în funcţiune 20. fax. care se depune la casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 30 de zile de la data semnării contractului 10. precum şi datele de contact ale acesteia: adresă. să asigure eliberarea actelor medicale. elaborate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. în maximum 5 zile calendaristice de la data producerii modificării. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. e-mail. unic pe ţară. înţelegeri. numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală. pagină web 17.

după caz. unic pe ţară şi să recomande investigaţiile paraclinice în concordanţă cu diagnosticul 25. 26. cu respectarea prevederilor legale în vigoare 27.bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării.internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale 21.. conform prevederilor legale în vigoare.G. acesta trebuie să fie compatibil cu Sistemul informatic unic integrat. caz în care furnizorii sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea în procesul de transmitere a datelor 22. casele de asigurări de sănătate recuperează de la aceştia contravaloarea serviciilor medicale recomandate/medicamentelor cu şi fără contribuţie personală prescrise. să utilizeze Sistemul informatic unic integrat. 1389/2010 23. să întocmească evidenţe distincte şi să raporteze distinct serviciile realizate. documente stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare. să reînnoiască pe toată perioada de derulare a contractului. conform contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012. 28. să completeze formularele cu regim special utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate . fie coplata pentru alte servicii medicale de care au beneficiat asiguraţii. prescripţie medicală. nr. …………. cu respectarea condiţiilor privind modalităţile de prescriere a medicamentelor. 31. bilet de trimitere pentru investigaţiile paraclinice. 29. 1389/2010. să solicite documentele justificative care atestă calitatea de asigurat. cu toate datele pe care acestea trebuie să le cuprindă conform prevederilor legale în vigoare. 30. conform reglementărilor legale în vigoare. pentru cazurile pentru care s-au efectuat servicii medicale conform contractului încheiat. cu modificările şi completările ulterioare şi în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor. dacă este cazul 24. numai formularele cu regim special aprobate. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. să recomande asiguraţilor tratamentul adecvat şi eficient. În cazul nerespectării acestei obligaţii. să asigure acordarea serviciilor de medicină dentară prevăzute în pachetul de servicii. 168 . să întocmească liste de prioritate pentru serviciile medicale de medicină dentară programabile. în condiţiile prevăzute în Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012 aprobat prin H. să asigure utilizarea formularului de bilet de trimitere pentru investigaţii paraclinice. dovada de evaluare a furnizorului. În situaţia în care se utilizează un alt sistem informatic. să utilizeze pentru prescrierea medicamentelor cu sau fără contribuţie personală şi după caz. a unor materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu şi a recomandărilor pentru investigaţii medicale paraclinice. să încaseze sumele reprezentând fie contribuţia personală pentru unele serviciile medicale. ce au fost efectuate/eliberate de alţi furnizori în baza acestor formulare şi decontate de casele de asigurări de sănătate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. care este formular cu regim special.

.. 8 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de 169 .. din care: . 8 Modalitatea de plată în asistenţa medicală dentară din ambulatoriu este tarif pe serviciu de medicină dentară exprimat în lei ART.dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la furnizor.... lei ............ Modalităţi de plată ART.... lei . din care: .. Toate documentele necesare decontării se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate prin semnătura reprezentanţilor legali ai furnizorilor....... 10 (1) Decontarea serviciilor de medicină dentară se face lunar. lei ... stabilită conform art.Suma aferentă trimestrului IV . 7 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr..........Suma aferentă trimestrului II ....luna XI ..luna V .. lei ......... Suma anuală contractată este de .. lei din care: ......... la data de .......... să solicite începând cu data implementării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate acest document titularilor acestuia în vederea acordării serviciilor medicale............................ lei ..... lei ..... 11 alin. …………................luna II .... în maximum 20 de zile calendaristice de la încheierea fiecărei luni............. lei ...... 1389/2010 şi în limita sumei contractate şi defalcate trimestrial şi lunar/cabinet.luna X ................................luna IV ... din care: ...luna VII ...... (4) din anexa nr.luna III ..............Suma aferentă trimestrului III .luna XII ....... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr...................luna I .......... serviciile medicale acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate.... lei... lei...............luna IX ...... VI...... lei ...... lei .... ART.... La finele fiecărui trimestru suma contractată se regularizează conform art. lei din care: ....................luna VI ... 11 din anexa nr....... lei ............luna VIII ..... 8 la ordinul menţionat mai sus.. 9 Decontarea serviciilor de medicină dentară se face pe baza tarifelor acestora şi în condiţiile prevăzute în anexa nr. lei....... pe baza facturii şi a documentelor justificative depuse de furnizor la casa de asigurări de sănătate până la data de .. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012.. lei . 32..Suma aferentă trimestrului I . lei..

......................................... elaborate în conformitate cu prevederile legale în vigoare VIII............. este considerată forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă.................. cutremur....... Specialitatea: .... marile inundaţii..................... Cod numeric personal: ...... precum şi cu datele aferente tuturor medicilor de specialitate care îşi desfăşoară activitatea în sistem integrat..................... Sunt considerate forţă majoră...............2012.................. .. 11 Serviciile de medicină dentară furnizate în baza prezentului contract trebuie să respecte criteriile privind calitatea serviciilor medicale acordate asiguraţilor..................................................................... Cod numeric personal: .....se completează pentru fiecare cabinet medical*) şi fiecare medic dentist din componenţa cabinetului medical cu care s-a încheiat contractul: a) Medic dentist Nume: ........ Specialitatea: ....... prin care să se certifice realitatea şi exactitatea faptelor şi împrejurărilor care au 170 ...... ………….......... Clauze speciale ART............................... pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ........ (2) Clauze speciale ......... se va completa cu programul de lucru stabilit pentru cabinetele respective................................ revoluţie................................. partea în culpă datorează celeilalte părţi daune-interese............... 12 Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale......................................... 13 (1) Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor.. Răspunderea contractuală ART.............. (2) Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile calendaristice de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul judeţ..................................................................Asigurări de Sănătate nr................... ore/zi c) ... Program zilnic de activitate ........... Codul de parafă al medicului: ....................... Prenume: .... Calitatea serviciilor medicale ART......... IX....... respectiv Municipiul Bucureşti.. intervenită după data semnării contractului şi care împiedică executarea acestuia.... în sensul acestei clauze... ore/zi b) Medic dentist Nume: ....... 1389/2010............ aprobat prin Hotărârea Guvernului nr........... Program zilnic de activitate .......... Grad profesional: ....... Prenume: ........................................... embargo................. VII................. Codul de parafă al medicului: ..... Grad profesional: .............................. împrejurări ca: război......... -----------*) În cazul cabinetelor din ambulatoriul integrat al spitalului.................

10. (2) şi (3) se face din prima plată care urmează a fi efectuată pentru furnizorii care sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. 14. după caz. 15. (5) Pentru cazurile prevăzute la alin. aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii. 8. 5. 7. fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului. c) la a treia constatare. nu au fost efectuate . aferente lunii în care s-au produs aceste situaţii. (1). pentru fiecare dintre aceste situaţii. (1). casele de asigurări de sănătate ţin evidenţa distinct pe fiecare medic/furnizor. 18. 12. (6) Recuperarea sumelor conform prevederilor alin. partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen. (2) şi (3) se face prin plata directă sau executare silită pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. de asemenea. b) la a doua constatare cu 20%. în urma controlului efectuat de către serviciile specializate ale caselor de asigurări de sănătate că serviciile raportate conform contractului. c) la a treia constatare cu 30%. 16. cu 10%. după cum urmează: a) la prima constatare.condus la invocarea forţei majore şi. X. (3) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la 7 pct. în vederea decontării acestora. 17. după cum urmează a) la prima constatare cu 10%. se diminuează contravaloarea serviciilor de medicină dentară. cu 30%. (1). 24. 2. 16 Contractul de furnizare de servicii de medicină dentară se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a caselor de asigurări de sănătate. (7) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condiţiile alin. (2) şi (3). b) la a doua constatare. în termen de maximum 5 171 . (3) În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni. aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii (4) Reţinerea sumelor conform prevederilor alin. de la încetarea acestui caz. Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră. 19. 13. se diminuează cu 30% contravaloarea serviciilor de medicină dentară. 15 (1) În cazul în care se constată: nerespectarea programului de lucru prevăzut în prezentul contract. 21. condiţii de reziliere. 6. (2) În cazul în care se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art.cu recuperarea contravalorii acestor servicii. 1. ART. cu 20%. Sancţiuni. şi 25 precum şi constatarea. prescrieri de medicamente cu şi fără contribuţie personală din partea asiguratului şi ale unor materiale sanitare şi/sau recomandări de investigaţii paraclinice (radiografii dentare) care nu sunt în conformitate cu reglementările legale în vigoare aplicabile în domeniul sănătăţii. (2) şi (3) se utilizează conform prevederilor legale în vigoare. 20. 11. 7 pct. 3. (1). 22 şi 23 se va diminua contravaloarea serviciilor de medicină dentară. suspendare şi încetare a contractului ART. ART. 14 Efectuarea de servicii medicale peste prevederile contractuale se face pe proprie răspundere şi nu atrage nicio obligaţie din partea casei de asigurări de sănătate cu care s-a încheiat contractul.

e) nerespectarea termenelor de depunere a facturilor însoţite de documentele justificative privind activităţile realizate conform prezentului contract. cu modificările şi completările ulterioare şi art. (3). 20. pentru o perioadă de două luni consecutive în cadrul unui trimestru. inclusiv ambulatoriul integrat. 3. în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor realizate. 29 din prezentul contract. respectiv 3 luni într-un an. 1. 7 pct. 11.cu recuperarea contravalorii acestor servicii. respectiv de la încetarea valabilităţii acestora. pentru fiecare situaţie. 15 alin. 10. 5. în cazul celorlalte forme de organizare a cabinetelor medicale. k) odată cu prima constatare după aplicarea de 3 ori a măsurilor prevăzute la art. 17 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale de medicină dentară încetează cu data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii: a) de drept la data la care a intervenit una din următoarele situaţii: 172 . f) la a doua constatare a nerespectării oricăreia dintre obligaţiile contractuale prevăzute la art. j) în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la art. 7 pct. g) la a patra constatare a nerespectării oricăreia dintre obligaţiile prevăzute la art. precum şi pentru obligaţia prevăzută la art. 7 pct. contractul se modifică în mod corespunzător prin excluderea medicului/medicilor la care s-a constatat nerespectarea nejustificată a programului de lucru timp de 3 zile consecutive. 9. (5) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate pentru anii 2011 . 15.2012. 14. în cazul cabinetelor medicale individuale. d) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a dovezii de evaluare a furnizorului. 30 precum şi la prima constatare după aplicarea măsurii prevăzută la art. 6. 24 şi 25 precum şi a faptului că serviciile raportate conform contractului în vederea decontării acestora nu au fost efectuate (cu excepţia situaţiilor în care vina este exclusiv a medicului/medicilor. 18. 7 pct. caz în care contractul se modifică prin excluderea acestuia/acestora) . ART. 16. 7. h) dacă se constată nerespectarea programului de lucru prevăzut în contract prin lipsa nejustificată a medicului timp de 3 zile consecutive. i) refuzul furnizorului de servicii medicale de a pune la dispoziţia organelor de control ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ale casei de asigurări de sănătate actele de evidenţă financiar-contabilă a serviciilor furnizate conform contractelor încheiate şi documentele justificative privind sumele decontate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate conform solicitării scrise a organelor de control în ceea ce priveşte documentele şi termenele de punere la dispoziţie a acestora. 21. 19 şi 22. (1) şi (2). 15 alin. 1389/2010. 13. 17.a). 45 alin.zile calendaristice de la data aprobării acestei măsuri ca urmare a constatării următoarelor situaţii: a) dacă furnizorul de servicii de medicină dentară nu începe activitatea în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnării contractului de furnizare de servicii medicale. 2. b) dacă din motive imputabile furnizorului acesta îşi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice. 12. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. c) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar. 8.

nominalizate în contract. (3) în contractele încheiate cu aceşti furnizori sau cu alţi furnizori pentru aceste persoane care prin activitatea lor au condus la încetarea/modificarea contractului. ART. (1) lit. (2). 18 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale de medicină dentară se suspendă la data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii: a) încetarea valabilităţii sau revocarea de către autorităţile competente a oricăruia dintre documentele prevăzute la art. prevederile alin. 1389/2010. a3) încetarea definitivă a activităţii casei de asigurări de sănătate. după caz. 14 alin. dar nu mai puţin de 6 luni de la data modificării contractului. (3) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate se modifică prin excluderea din contract a uneia sau mai multor persoane înregistrată/înregistrate în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate şi care desfăşoară activitate sub incidenţa acestuia la furnizorii respectivi. (4) După reluarea relaţiei contractuale.a1) furnizorul de servicii de medicină dentară îşi încetează activitatea în raza administrativ-teritorială a casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală. a5) medicul titular al cabinetului medical individual renunţă sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România. (5) În cazul în care furnizorii intră în relaţii contractuale cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate pentru mai multe sedii secundare/puncte de lucru. cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreşte încetarea contractului. după caz. lichidare. b) din motive imputabile furnizorului. desfiinţare sau reprofilare a furnizorului de servicii medicale de medicină dentară. cu modificările şi completările 173 . sau în raza administrativ teritorială a casei de asigurări de sănătate limitrofă casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală. dizolvare cu lichidare. casele de asigurări de sănătate nu vor accepta înregistrarea în niciun alt contract a persoanei/persoanelor respective până la următorul termen de contractare. din motive imputabile furnizorilor sau persoanelor prevăzute la alin. a) din prezentul contract. casele de asigurări de sănătate nu vor mai încheia contracte cu furnizorii respectivi. cu excepţia revocării dovezii de evaluare a furnizorului. (1) lit. printr-o notificare scrisă. din motive imputabile acestora. (2) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate a încetat din motive imputabile furnizorilor. dar nu mai puţin de 6 luni de la data încetării contractului. (3). a2) încetare prin faliment. respectiv nu vor mai accepta înregistrarea persoanelor prevăzute la alin. prin reziliere c) acordul de voinţă al părţilor. cu indicarea motivului şi a temeiului legal. d) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale de medicină dentară sau al casei de asigurări de sănătate. 18 alin. a4) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual.c) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate pentru anii 2011 2012 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. e) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al casei de asigurări de sănătate printr-o notificare scrisă privind expirarea termenului de suspendare a contractului în condiţiile art. a) . (3) şi (4) se aplică în mod corespunzător pentru fiecare dintre sediile secundare/punctele de lucru. casele de asigurări de sănătate nu vor mai intra în relaţii contractuale cu furnizorii respectivi până la următorul termen de contractare. în cazul în care contractul încetează/se modifică din nou.

17 alin. dar nu mai mult de 1/3 din sumele lunare care urmează a fi decontate. efectuate. (2) Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 5 zile lucrătoare din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părţi contractante schimbarea survenită. prin organele abilitate pentru efectuarea controlului sau la sesizarea oricărei persoane interesate. 20 (1) Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris. suspendarea se face după 30 de zile calendaristice de la data la care casa de asigurări de sănătate a efectuat ultima plată către furnizor. (2) Pe parcursul derulării prezentului contract. (2) Decontarea serviciilor medicale contractate. care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract. (1) lit. raportate şi validate conform contractelor încheiate se suspendă. constatată de către casele de asigurări de sănătate din evidenţele proprii sau ca urmare a controalelor efectuate la furnizori. 16 şi la art. până la data la care aceştia îşi achită obligaţiile la zi sau până la data ajungerii la termen a contractului. ART. prin scrisori recomandate cu confirmare de primire. 7 pct. până la încetarea cazului de forţă majoră. c) la solicitarea furnizorului. d) de la data la care casa de asigurări de sănătate este înştiinţată de decizia Colegiului teritorial al medicilor dentişti de suspendare din calitatea de membru sau suspendare din exerciţiul profesiei a medicului titular al cabinetului medical individual. a2. pentru motive obiective. a4. după caz. prin fax sau direct la sediul părţilor. a3. b) în cazurile de forţă majoră confirmate de autorităţile publice competente. Modificarea contractului ART. Situaţiile prevăzute la art. de la data de înregistrare a documentului prin care se constată nesoluţionarea pe cale amiabilă a unor litigii între părţile contractante doar până la data la care contravaloarea acestor servicii medicale atinge valoarea concurentă a sumei care a făcut obiectul litigiului. sau până la data ajungerii la termen a contractului. suspendarea se aplică corespunzător numai medicului aflat în contract. suspendarea operează pentru o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice de la data încetării valabilităţii/revocării acestuia. dar nu mai mult de 6 luni. (1) lit. care se află în această situaţie. e) nerespectarea de către furnizorii de servicii medicale a termenelor de plată a contribuţiei la Fond. centrele medicale aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător. valoarea contractuală poate fi majorată prin acte adiţionale. centrele de diagnostic şi tratament. Corespondenţa ART. a5 se constată de către casa de asigurări de sănătate din oficiu. 31 din prezentul contract. 17 alin. pe bază de documente justificative prezentate casei de asigurări de sănătate.ulterioare şi nerespectarea obligaţiei prevăzută la art. în limita fondurilor aprobate asistenţei medicale ambulatorii 174 . XII. precum şi pentru unităţile sanitare ambulatorii. 21 (1) În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie. a) subpct. a) subpct. pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale. a1) se notifică casei de asigurări de sănătate cu cel puţin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreşte încetarea contractului. XI. cu condiţia ca furnizorul să facă dovada demersurilor întreprinse pentru actualizarea acestuia. 19 Situaţiile prevăzute la art.

..........................................de specialitate pentru specialitatea medicină dentară..........dovada de evaluare a furnizorului nr........................ ART... 23 Prezentul contract se poate modifica prin negociere şi acord bilateral....... Prezentul contract de furnizare a serviciilor de medicină dentară în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiat azi.............................. ..... . valabilă la data încheierii contractului 175 CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ..... Director executiv al Direcţiei Economice...... (1) se soluţionează de către Comisia de Arbitraj care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.. (2) Litigiile nesoluţionate dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate conform alin...................... ........ nr.... contencios ANEXA 1 la contractul de furnizare de servicii de medicină dentară în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatea medicină dentară nr. avându-se în vedere condiţiile de contractare a sumelor iniţiale.............. Documentele pe baza cărora se încheie contractul de furnizare de servicii de medicină dentară în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatea medicină dentară depuse de furnizor la casa de asigurări de sănătate ....... 24 (1) Litigiile legate de încheierea.... organizată conform reglementărilor legale în vigoare sau de către instanţele de judecată... câte unul pentru fiecare parte contractantă. sub rezerva notificării scrise a intenţiei de modificare şi a propunerilor de modificare cu cel puţin ... ..... XIII..... FURNIZOR DE SERVICII DE MEDICINĂ DENTARĂ Preşedinte ...... ............ Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai cu putinţă spiritului contractului. ART..... Reprezentant legal....................... Vizat Juridic... 22 Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă............. la iniţiativa oricărei părţi contractante... ...cererea/solicitarea pentru intrarea în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate.................... pagini fiecare................................ ..... derularea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă.... zile înaintea datei de la care se doreşte modificarea... în două exemplare a câte .. Soluţionarea litigiilor ART....... după caz...... ...director general........ .... Director executiv al Direcţiei Relaţii Contractuale... ............... XIV... celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate.. Modificarea se face printr-un act adiţional semnat de ambele părţi şi este anexă a acestui contract.......... Alte clauze .........

....cont nr....G...copia actului doveditor prin care personalul medico-sanitar îşi exercită profesia la furnizor nr............programul de activitate al cabinetului şi punctului de lucru. ........ ... .. depuse în copie. sunt certificate pentru conformitate prin sintagma "conform cu originalul" şi prin semnătura reprezentantului legal.... precum şi programul de activitate al medicilor şi al personalului medico-sanitar care îşi desfăşoară activitatea la furnizor ....... sau codul numeric personal (copie BI/CI. .A.....certificatul de membru al O... deschis la Banca ....cod unic de înregistrare . efectuată conform prevederilor legale în vigoare ..... valabilă la data încheierii contractului........ ........R.............. ....... după caz............A... .....M........... sau cont nr.. .pentru radiografia dentară retroalveolară şi panoramică efectuate de medicii de medicină dentară Se întocmeşte după modelul contractului de furnizare de servicii medicale paraclinice adaptat 176 ..... pentru furnizor valabilă la data încheierii contractului...M....M.dovada plăţii la zi a contribuţiei la Fondul pentru asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii.. după caz) al reprezentantului legal ..... . ........dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul medicosanitar care îşi desfăşoară activitatea la furnizor într-o formă prevăzută de lege şi care este înregistrat în contract funcţionează sub incidenţa acestuia.....dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical....... ..... pentru personalul mediu sanitar valabil la data încheierii contractului. ......certificat de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România (pentru fiecare medic dentist) nr.. .. ....cod de înregistrare fiscală ... deschis la Trezoreria statului.......... pe fiecare pagină ACT ADIŢIONAL pentru serviciile medicale paraclinice .............documentul care atestă gradul profesional pentru medicii dentişti nr.......copie a actului de identitate pentru medici şi personalul mediu sanitar Documentele necesare încheierii contractelor..

..... 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale.......... .... 152/2002 privind organizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale de turism balnear şi de recuperare......... Părţile contractante Casa de asigurări de sănătate ....... …………... reprezentată prin preşedinte ........ 2 Furnizorul acordă tipurile de servicii medicale de recuperare..... conform anexei nr........... 7 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.. cu sediul în municipiul/oraşul .......unităţile ambulatorii de recuperare.. fax ....... pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ......... reprezentat prin . judeţul/sectorul ..... medicină fizică şi balneologie aparţinând ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie............. aprobată cu modificările şi completările ulterioare prin Legea nr.......................... aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr........ telefon ......2012. 1389/2010......societatea de turism balnear şi de recuperare...... medicină fizică şi balneologie acordate în unităţi sanitare ambulatorii de recuperare ART......... nr. reprezentată prin .... .................... medicină fizică şi balneologie (pentru unităţile sanitare ambulatorii de recuperare) I. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.... acordate în unităţi sanitare ambulatorii de recuperare................... 143/2002 . cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.... 31/1990 privind societăţile comerciale........2012....... nr......... Serviciile medicale de recuperare......ANEXA 15 CONTRACT de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate de recuperare...............director general ......... 1389/2010............. reprezentat prin ... siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti şi din reţeaua Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii...... republicată............2012 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr..... Obiectul contractului ART......... Şi ..........................ambulatoriul integrat din structura spitalului .. republicată.................................. str. ordinii publice..... în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate........... şi care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr......... medicină fizică şi balneologie asiguraţilor.. 1 Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea serviciilor medicale de recuperare. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . …………....... medicină fizică şi balneologie..... cu modificările şi completările ulterioare.... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.. constituită conform Legii nr...................... fax ............. conform Contractuluicadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ........... ......... în calitate de reprezentant legal al unităţii sanitare din care face parte. reprezentată prin . II............ ............. III........ ...... având sediul în municipiul/oraşul ... organizat conform Ordonanţei Guvernului nr.............. str..... ..... 629/2001. judeţul/sectorul ..cabinetul medical de specialitate ......... ........... e-mail . telefon .. inclusiv al spitalului din reţeaua ministerelor şi instituţiilor centrale din domeniul apărării........... 177 ......... 1389/2010...

... medicină fizică şi balneologie. cu modificările şi completările ulterioare.. prin publicare pe pagina web a casei de asigurări de sănătate......... autorizaţi şi evaluaţi........ pentru perioade şi potrivit unui ritm stabilite de medicul de recuperare. conform legii...... pe baza facturii însoţite de documente justificative prezentate atât pe suport hârtie.. prin acordul părţilor. medicină fizică şi balneologie şi cu privire la orice intenţie de schimbare în modul de acordare a acestora. în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data operării acestora.... 6 Durata prezentului contract se poate prelungi. acordate în unităţi sanitare ambulatorii de recuperare...... aflaţi în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate...... 4 Serviciile medicale de recuperare..... cât şi în format electronic...... 3.. acordate în unităţi sanitare ambulatorii de recuperare în sistemul asigurărilor de sănătate.... medicină fizică şi balneologie.. .. 178 .... ART.. medicină fizică şi balneologie.. cuprinzând denumirea.. şi valoarea de contract inclusiv punctajele aferente tuturor criteriilor pe baza cărora s-a stabilit valoarea de contract şi să actualizeze permanent această listă în funcţie de modificările apărute........... 3..... medicină fizică şi balneologie.... la termenele prevăzute în prezentul contract. ................ aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.............. Durata contractului ART.... furnizorul de servicii medicale cu privire la condiţiile de acordare a serviciilor medicale de recuperare.. şi să facă publică în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractelor.ART. ART...... în limita valorii de contract.. 7 Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligaţii: 1.. 5 Prezentul contract este valabil de la data încheierii lui până la data de 31 decembrie 2012. să încheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale de recuperare....... pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. raportate şi validate conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.. medicină fizică şi balneologie suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate. prin afişare pe pagina web şi la sediul casei de asigurări de sănătate lista nominală a acestora......... 4. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr....... 1389/2010... medicină fizică şi balneologie....2012.... în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.... 4 alin.... se face de către următorii medici: 1. medicină fizică şi balneologie contractate. 1389/2010.2012... să deconteze furnizorilor de servicii medicale de recuperare. cu modificările şi completările ulterioare. de la medicul de specialitate din ambulatoriu sau de la medicul de specialitate din spital... ..... efectuate....... Obligaţiile părţilor ART.. prin intermediul paginii web a casei de asigurări de sănătate precum şi prin email la adresele comunicate oficial de către furnizori cu excepţia situaţiilor impuse de actele normative.. 3 Furnizarea serviciilor medicale de recuperare.......... să informeze în prealabil într-un număr de zile similar celui prevăzut la art. (1) din Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .. . 2. să informeze furnizorii de servicii medicale cu privire la condiţiile de contractare a serviciilor medicale de recuperare.. se acordă în baza biletului de trimitere de la medicul de familie........ pe toată durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ... V.......... 2. IV.. 1389/2010.. precum şi la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative... contravaloarea serviciilor medicale de recuperare......2012. …………...

precum şi contravaloarea unor servicii medicale. să comunice acestora notele de constatare. medicii de specialitate din ambulatoriu sau medicii de specialitate din spital. precum şi intimitatea şi demnitatea acestora. eliberate de medicii de familie. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . cu modificările şi completările ulterioare. Sumele astfel obţinute se utilizează conform prevederilor legale în vigoare. notificarea privind măsurile dispuse se transmite furnizorului de către casele de asigurări de sănătate în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. 8. medicină fizică şi balneologie. a unor materiale sanitare şi dispozitivele medicale acordate de alţi furnizori aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. 10. pentru a căror corectitudine furnizorii depun declaraţii pe proprie răspundere. ART. să deconteze furnizorilor de servicii medicale de recuperare.. medicină fizică şi balneologie.2012 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. să deconteze serviciile medicale de recuperare. medicină fizică şi balneologie numai pe baza biletelor de trimitere. să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi. să informeze asiguraţii cu privire la şi obligaţiile furnizorului de servicii medicale şi ale asiguratului referitoare la actul medical. 45 alin. să deducă spre soluţionare organelor abilitate situaţiile în care constată neconformitatea documentelor depuse de către furnizori. în condiţiile respectării prevederilor de la art. 11. conform prevederilor Contractului-cadru privind 179 . 3. care sunt formulare cu regim special unice pe ţară utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate. să înmâneze la momentul finalizării controlului procesele-verbale de constatare furnizorilor de servicii medicale sau. în baza biletelor de trimitere eliberate de către aceştia.2012. cu care au încheiat contracte de furnizare de servicii medicale de recuperare. medicină fizică şi balneologie are următoarele obligaţii: 1. să factureze lunar. 1389/2010. după caz. activitatea realizată conform contractului de furnizare de servicii medicale de recuperare. medicină fizică şi balneologie sumele reprezentând contravaloarea acestor servicii. 6. să aducă la cunoştinţa furnizorilor de servicii medicale cu care se află în relaţie contractuală numele şi codul de parafă al medicilor care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. medicină fizică şi balneologie. 2. la casa de asigurări de sănătate. factura este însoţită de documentele justificative privind activităţile realizate. a medicamentelor cu şi fără contribuţie personală. în situaţia în care nu au fost îndeplinite condiţiile pentru ca asiguraţii să beneficieze de aceste servicii. contravaloarea serviciilor acordate asiguraţilor. …………. (3) din Contractul-cadru pentru anii 2011 . să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. în cazul în care controlul este efectuat de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau cu participarea acesteia. să deconteze contravaloarea serviciilor medicale numai dacă medicii au competenţa legală necesară şi au în dotarea cabinetului aparatura medicală corespunzătoare pentru realizarea acestora. în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate. 1389/2010. să recupereze de la furnizorii care au acordat servicii medicale de recuperare. 4. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. în condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 8 Furnizorul de servicii medicale de recuperare. 7.5. 9. întocmite în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data prezentării în vederea efectuării controlului. în mod distinct.

să afişeze într-un loc vizibil programul de lucru. 1389/2010. 1389/2010. care este formular cu regim special. în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. informând în prealabil asiguratul despre tipurile şi efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie.. 9. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . atât pe suport hârtie. 12. …………. 9. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 14.. cele cu regim special şi cele tipizate. precum şi datele de contact ale acesteia: adresă. unic pe ţară şi să recomande investigaţiile paraclinice în concordanţă cu diagnosticul. 16.2012. să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului şi a furnizorului. să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate. telefon. corespunzătoare denumirilor comune internaţionale aprobate prin hotărâre a Guvernului. 5. să asigure utilizarea formularelor cu regim special unice pe ţară . să raporteze caselor de asigurări de sănătate datele necesare pentru urmărirea desfăşurării activităţii în asistenţa medicală de recuperare a sănătăţii potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementărilor legale în vigoare. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .b) programul de lucru va avea avizul conform al direcţiei de sănătate publică.2012 aprobat prin H. unic pe ţară. pentru 180 . 8. în maximum 5 zile calendaristice de la data producerii modificării şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării contractului. 1389/2010. în condiţiile stabilite în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. program asumat prin prezentul contract şi care se depune la casa de asigurări de sănătate la dosarul de contractare. nr. al cărui model este prevăzut în anexa nr. fax. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării. conform prevederilor actelor normative referitoare la sistemul de asigurări sociale de sănătate. …………. în baza unui formular. care este formular cu regim special. 7. care se depune la casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 30 de zile de la data semnării contractului. cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 13. …………. să furnizeze tratamentul adecvat şi să prescrie medicamentele cu şi fără contribuţie personală de care beneficiază asiguraţii.a) să respecte programul de lucru şi să îl comunice caselor de asigurări de sănătate. 39 B la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.. să asigure acordarea serviciilor medicale asiguraţilor fără nicio discriminare. 6. să completeze corect şi la zi formularele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.G. respectiv cele privind evidenţele obligatorii.2012. să anunţe casa de asigurări de sănătate despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale. e-mail. cât şi în format electronic. 15. numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală. să asigure utilizarea formularului de bilet de trimitere pentru investigaţii paraclinice. 10. să asigure eliberarea actelor medicale. pagină web. să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate. folosind formele cele mai eficiente de tratament. 11.condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .

să utilizeze Sistemul informatic unic integrat. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . documente stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 1389/2010. în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România. acesta trebuie să fie compatibil cu Sistemul informatic unic integrat. 21. să acorde servicii de asistenţă medicală de recuperare. 1389/2010. convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale.2012.2012. afecţiunilor cronice prevăzute în norme. Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European. respectiv beneficiari ai formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. să utilizeze sistemul de raportare în timp real începând cu data la care acesta va fi pus în funcţiune. să respecte protocoalele de practică pentru prescrierea. în perioada de valabilitate a cardului. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . 1389/2010. să asigure acordarea asistenţei medicale necesare titularilor cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European.aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială respectiv în baza Regulamentului CEE nr. …………. să acorde asistenţă medicală pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. care este formular cu regim special utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate. şi în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. Lista cuprinzând afecţiunile confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din unităţile ambulatorii care acordă asistenţă medicală de specialitate pentru specialităţile clinice se stabileşte prin Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. în condiţiile prevăzute în Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii. medicină fizică şi balneologie asiguraţilor numai pe baza biletului de trimitere. să solicite documentele justificative care atestă calitatea de asigurat. titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate. şi afecţiunilor confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate şi pentru care asiguratul are stabilit un plan de monitorizare şi tratament pentru minimum 6 luni. înţelegeri. respectiv beneficiarilor formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr.. caz în care furnizorii sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea în procesul de transmitere a datelor.. 19. cu excepţia: urgenţelor. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 181 . 17. În situaţia în care se utilizează un alt sistem informatic. 22. conform dispoziţiilor legale. 18. elaborate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. cu modificările şi completările ulterioare.2012 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. după caz. pentru care se organizează evidenţa distinctă la nivelul medicului de familie şi al medicului de specialitate din ambulatoriu. monitorizarea şi decontarea tratamentului în cazul unor afecţiuni. 20. 1389/2010. ………….2012.

să completeze formularele cu regim special utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate . iar un exemplar este transmis medicului de familie. 26. medicină fizică şi balneologie şi se utilizează numai de către medicii care desfăşoară activitate în baza acestui contract. a unor materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu şi a recomandărilor pentru investigaţii medicale paraclinice. să utilizeze pentru prescrierea medicamentelor cu sau fără contribuţie personală şi după caz. 27. 182 . 24. 29.29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. să asigure acordarea serviciilor medicale prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază. scrisoarea medicală este un document tipizat. a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice. să finalizeze actul medical efectuat.. scrisoarea medicală conţine obligatoriu numărul contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate pentru furnizare de servicii medicale de recuperare. respectiv în baza Regulamentului CEE nr. 25. conform reglementărilor legale în vigoare. inclusiv prin eliberarea prescripţiei medicale pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală după caz. prin scrisoare medicală expediată direct sau prin intermediul asiguratului. a certificatului de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă. 28. 23. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. să încaseze sumele reprezentând fie contribuţia personală pentru unele servicii medicale. după caz. cu privire la diagnosticul şi tratamentele efectuate şi recomandate. să verifice biletele de trimitere cu privire la datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă potrivit prevederilor legale în vigoare. să informeze medicul de familie. direct sau prin intermediul asiguratului.2012. medicină fizică şi balneologie solicită bilet de trimitere pentru acordarea de servicii medicale. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. cu respectarea condiţiilor privind modalităţile de prescriere a medicamentelor. bilet de trimitere pentru investigaţiile paraclinice. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . casele de asigurări de sănătate recuperează de la aceştia contravaloarea serviciilor medicale recomandate/medicamentelor cu şi fără contribuţie personală prescrise. ce au fost efectuate/eliberate de alţi furnizori în baza acestor formulare şi decontate de casele de asigurări de sănătate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. 30. numai formularele cu regim special aprobate. dacă este cazul.bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării. atunci când concluziile examenului medical impun acest lucru. din care un exemplar rămâne la medicul de specialitate. cu toate datele pe care acestea trebuie să le cuprindă conform prevederilor legale în vigoare. 1389/2010. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii. furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală de recuperare. fie coplata pentru alte servicii medicale de care au beneficiat asiguraţii. conform prevederilor legale în vigoare. să acorde cu prioritate asistenţă medicală femeii gravide şi sugarilor. 31. …………. după caz. În cazul nerespectării acestei obligaţii. pentru cazurile pentru care s-au efectuat servicii medicale conform contractului încheiat. prescripţie medicală. să recomande asiguraţilor tratamentul adecvat şi eficient. modelul de scrisoare medicală este prevăzut în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. să întocmească liste de prioritate pentru servicii medicale programabile. care se întocmeşte în două exemplare.

36. 33. 9 Modalitatea de plată a serviciilor medicale de recuperare. 37.consultaţii şi numărului de cazuri de recuperare. dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor. dovada de evaluare a furnizorului. să reînnoiască pe toată perioada de derulare a contractului.2012. ART. 7 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 34. 35. este tariful pe serviciu medical ..consultaţii şi numărului de cazuri de recuperare. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. medicului de familie pe lista căruia este înscris asiguratul.consultaţie şi tariful pe serviciu medical . acordate în unităţi sanitare ambulatorii de recuperare-reabilitare în sistemul asigurărilor de sănătate.32. conform contractelor încheiate cu fiecare casă de asigurări de sănătate. 1389/2010şi au avut în vedere toate cheltuielile aferente serviciilor medicale . VI. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012. …………. 10 (1) Valoarea contractului rezultă din tabelul de mai jos: ______________________________________________________________________________ | Tipul serviciului | Numărul de | Tariful pe serviciu | Valoare | | | servicii negociat | medical-consulta ie*/| . prin scrisoare medicală. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. să transmită rezultatul investigaţiilor medicale paraclinice recomandate. serviciile medicale acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate. după caz. transmiterea se poate face şi prin intermediul asiguratului. să solicite începând cu data implementării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate acest document titularilor acestuia în vederea acordării serviciilor medicale. lista cu bolnavii cu afecţiuni cronice aflaţi în evidenţa proprie şi lunar mişcarea acestora. 1389/2010. …………. Modalităţi de plată ART. dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la furnizor. să depună la casa de asigurări de sănătate cu care încheie contract o declaraţie pe propria răspundere cu privire la contractele încheiate cu alte case de asigurări de sănătate. în situaţia în care baza de tratament nu se află în structura reţelei sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii sau aparţine unor ministere cu reţele sanitare proprii. să întocmească evidenţe distincte şi să raporteze distinct serviciile realizate..consultaţie şi tariful pe caz.lei | | | (orientativ) | caz* | | |____________________|___________________|______________________|______________| | 0 | 1 | 2 | 3 = 1 x 2 | |____________________|___________________|______________________|______________| | Servicii medicale -| | | | | consulta ii | | | | |____________________|___________________|______________________|______________| | Servicii medicale -| | | | | cazuri | | | | |____________________|___________________|______________________|______________| | | | | | |____________________|___________________|______________________|______________| * Tariful pe serviciu medical . medicină fizică şi balneologie 183 . medicină fizică şi balneologie. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .caz sunt cele prevăzute în anexa nr. medicină fizică şi balneologie. prevăzute în anexa nr. casele de asigurări de sănătate contractează şi decontează contravaloarea serviciilor medicale . 7 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. exprimat în lei. să raporteze în vederea contractării la casa de asigurări de sănătate.

.. Decontarea lunara a cazurilor finalizate se realizează la tariful contractat daca numărul mediu al zilelor de tratament este mai mare sau egal cu 8.. lei.....5........Suma aferentă trimestrului III ... în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la încheierea fiecărei luni. ţinându-se cont şi de activitatea specifică sezonieră: Suma anuală contractată este de .. în limita sumelor contractate... este de ............ se face pe baza numărului de servicii medicale consultaţii şi a numărului de cazuri de recuperare....... lei.. Numărul mediu al zilelor de tratament realizat într-o lună se calculează împărţind numărul total al zilelor de tratament efectuate...5........ lei .... O cură de tratament de recuperare.. din care: .........Suma aferentă trimestrului II .. lei ...medical .. lei ...luna VII ....luna V ....... motivul întreruperii şi numărul de zile efectuat faţă de cel recomandat... 7 la ordin... Cura de recuperare. Toate documentele necesare decontării se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate prin semnătura reprezentanţilor legali ai furnizorilor.............. decontarea lunară a cazurilor finalizate se face la un tarif stabilit conform formulei:Tarif contractat (140 lei) x număr mediu al zilelor de tratament realizat într-o lună / 10 (număr mediu zile de tratament contractat).....luna II . (2) Suma contractată se defalchează pe trimestre şi pe luni.... din care: ..... lei................luna III ......... medicamentele şi materialele sanitare.. În situaţia în care o cură de recuperare..... lei 184 ......... medicină fizică şi balneologie şi raportate în luna respectivă..... acordate în unităţile sanitare ambulatorii de recuperare în sistemul asigurărilor sociale de sănătate........ (2) Valoarea contractului pentru serviciile medicale de recuperare. ART. furnizorul are obligaţia de a anunţa casa de asigurări de sănătate despre întreruperea curei...... medicină fizică şi balneologie întreruptă se consideră o cură finalizată..luna I ...consultaţie şi a tarifului pe serviciu ..... lei .. diminuate cu contravaloarea cheltuielilor materiale necesare funcţionării şi administrării unităţilor.....la nivelul tarifelor din anexa nr.. lei . lei ....... medicină fizică şi balneologie în ambulatoriu se decontează în luna următoare celei în care a fost finalizată această cură...... Pentru un număr mediu al zilelor de tratament realizat intr-o luna mai mic de 8. din care: ......... corespunzătoare cazurilor finalizate la numărul de cazuri finalizate de recuperare.... medicină fizică şi balneologie.....Suma aferentă trimestrului I ... acordate în unităţile sanitare ambulatorii de recuperare în sistemul asigurărilor sociale de sănătate....luna VI ... respectiv se acordă sumele reprezentând manopera. medicină fizică şi balneologie se întrerupe.. medicină fizică şi balneologie realizate şi a tarifelor pe serviciu medical .. din care: .... 11 (1) Decontarea lunară a serviciilor medicale de recuperare.... medicină fizică şi balneologie..luna IV .. lei...caz.. pe baza facturii şi a documentelor justificative depuse de furnizori la casa de asigurări de sănătate până la data de ..... lei.....

................................. lei .......................luna IX ................ acordate în unităţi sanitare ambulatorii de recuperare în sistemul de asigurări sociale de sănătate........ ore/zi c) ......... lei ............ Clauze speciale 185 ....................... Prenume: ... Codul de parafă al medicului: .. sau contul nr......... precum şi cu datele aferente tuturor medicilor de specialitate care îşi desfăşoară activitatea în sistem integrat... ... ..... ART......... medicină fizică şi balneologie cu care casa de asigurări de sănătate a încheiat contract este direct răspunzător de corectitudinea datelor raportate............................................. se face în contul nr...... furnizate în baza prezentului contract......... 13 Serviciile medicale de recuperare......... 14 Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale partea în culpă datorează daune-interese..Suma aferentă trimestrului IV ..... medicină fizică şi balneologie ART............... Program zilnic de activitate ... 12 Plata serviciilor medicale de recuperare......... 15 Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale de recuperare............................................................... medicină fizică şi balneologie............... ......... IX...... din care: ............ Calitatea serviciilor medicale de recuperare...... ore/zi b) Medic Nume: .. elaborate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.....................luna X ...... Cod numeric personal: ...................... Grad profesional: .......... medicină fizică şi balneologie din componenţa cabinetului medical cu care s-a încheiat contractul: a) Medic Nume: ..................................................... -----------*) În cazul cabinetelor din ambulatoriul integrat al spitalului... se aplică prevederile legislaţiei în vigoare........................... ART... .............. Grad profesional: ...se completează pentru fiecare cabinet medical*) şi fiecare medic de recuperare...........luna XI .................. deschis la Banca ............................... se va completa cu programul de lucru stabilit pentru cabinetele respective..... VIII...... deschis la Trezoreria statului.................. Program zilnic de activitate .......... (3) Clauze speciale ....................................... Răspunderea contractuală ART.......luna VIII .................. În caz contrar............ trebuie să respecte criteriile privind calitatea serviciilor medicale acordate asiguraţilor. lei..... medicină fizică şi balneologie............................ Codul de parafă al medicului: ................................................ Prenume: ...............luna XII ......... lei............ Cod numeric personal: .................... lei ... VII. lei ................

cu 20%. pentru fiecare dintre aceste situaţii. completarea scrisorii medicale prin utilizarea unui alt formular decât cel prevăzut în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. cu 20%. 12. 21. 14. se diminuează cu 30% 186 . 10. …………. medicină fizică şi balneologie aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii. 16. 18 (1) În cazul în care se constată: nerespectarea programului de lucru stabilit conform prezentului contract. (2) În cazul în care se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. suspendare şi încetare a contractului ART. după cum urmează: a) la prima constatare. pentru primele 30 de zile din perioada cuprinsă în scrisoarea medicală. inclusiv prescriere de medicamente cu şi fără contribuţie personală din partea asiguratului fără aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate/Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile calendaristice de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul judeţ. În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni. respectiv Municipiul Bucureşti. 16 Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor. cu 10%. (3) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. Sunt considerate forţă majoră. prescrieri de medicamente cu şi fără contribuţie personală din partea asiguratului şi ale unor materiale sanitare şi/sau recomandări de investigaţii paraclinice care nu sunt în conformitate cu reglementările legale în vigoare aplicabile în domeniul sănătăţii. în vederea decontării acestora. 6. 1. prin care să se certifice realitatea şi exactitatea faptelor şi împrejurărilor care au condus la invocarea forţei majore şi. în sensul acestei clauze. ART. 20 şi 27 precum şi constatarea. acolo unde este cazul.2012. 5. revoluţie. după cum urmează: a) la prima constatare. b) la a doua constatare. cutremur. în urma controlului efectuat de către serviciile specializate ale caselor de asigurări de sănătate că serviciile raportate conform contractului. X. b) la a doua constatare. condiţii de reziliere. 25 şi 26 se va diminua contravaloarea serviciilor de recuperare. 13. 19. Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră. 8.. 3. c) la a treia constatare. 17 Efectuarea de servicii medicale peste prevederile contractuale se face pe proprie răspundere şi nu atrage nicio obligaţie din partea casei de asigurări de sănătate cu care s-a încheiat contractul. intervenită după data semnării contractului şi care împiedică executarea acestuia. 15. se diminuează contravaloarea serviciilor medicale de recuperare. este considerată forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. 1389/2010 sau neeliberarea acesteia. nu au fost efectuate cu recuperarea contravalorii acestor servicii. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. embargo. 8 pct. de la încetarea acestui caz. c) la a treia constatare. 17. precum şi neeliberarea prescripţiei medicale ca urmare a actului medical propriu. de asemenea. Sancţiuni. mari inundaţii. cu 10%.ART. 7. cu 30%. împrejurări ca: război. cu 30%. 18. 11. partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen. 8 pct. fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . 2. medicină fizică şi balneologie aferente lunii în care s-au produs aceste situaţii.

8 pct. 5).contravaloarea serviciilor de recuperare. 19).cu recuperarea contravalorii acestor servicii. (6) Recuperarea sumei conform prevederilor alin. 6). (7) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condiţiile alin. (1) şi (2) şi (3) se face prin plata directă sau executare silită pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. 3). 7). (4) Reţinerea sumelor conform prevederilor alin. respectiv 3 luni într-un an. 19 Contractul de furnizare de servicii medicale de recuperare. conform solicitării scrise a organelor de control în ceea ce priveşte documentele şi termenele de punere la dispoziţie a acestora. medicină fizică şi balneologie se reziliază de plin drept. respectiv serviciile raportate pentru asiguraţii cu afecţiuni confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate nu se decontează de casa de asigurări de sănătate. medicină fizică şi balneologie aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii. 1). 8 pct. 11). i) dacă se constată nerespectarea programului de lucru prevăzut în contract prin lipsa nejustificată a medicului timp de 3 zile consecutive în cazul cabinetelor medicale individuale. b) dacă din motive imputabile furnizorului acesta îşi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice. 21) şi 26). 16). 9. contractul se modifică în mod corespunzător prin excluderea 187 . 13). f) la a doua constatare a nerespectării oricăreia dintre obligaţiile contractuale prevăzute la art. 2). (2) şi (3) se utilizează conform prevederilor legale în vigoare. (8) În cazul în care se constată nerespectarea obligaţiei prevăzută la art. în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor realizate. (1). 14). după caz. (2) şi (3) se face din prima plată care urmează a fi efectuată pentru furnizorii care sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. (5) Pentru cazurile prevăzute la alin. 17). în cazul celorlalte forme de organizare a cabinetelor medicale. respectiv de la încetarea valabilităţii acesteia. inclusiv ambulatoriul integrat. g) la a patra constatare a nerespectării oricăreia dintre obligaţiile prevăzute la art. 15). h) refuzul furnizorului de servicii medicale de a pune la dispoziţia organelor de control ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ale casei de asigurări de sănătate actele de evidenţă financiar-contabilă a serviciilor furnizate conform contractelor încheiate şi documentele justificative privind sumele decontate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. consultaţiile.a). 33. 10). 20) şi 27) precum şi a faptului că serviciile raportate conform contractului în vederea decontării acestora nu au fost efectuate (cu excepţia situaţiilor în care vina este exclusiv a medicului/medicilor. 18). pentru o perioadă de două luni consecutive în cadrul unui trimestru. 8). d) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a dovezii de evaluare a furnizorului. printr-o notificare scrisă a caselor de asigurări de sănătate. (1) şi alin. e) nerespectarea termenelor de depunere a facturilor însoţite de documentele justificative privind activităţile realizate conform prezentului contract. c) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar. în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobării acestei măsuri. 8 pct. ca urmare a constatării următoarelor situaţii: a) dacă furnizorul de servicii medicale nu începe activitatea în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnării contractului de furnizare de servicii medicale. (1) şi (2) şi (3) casele de asigurări de sănătate ţin evidenţa distinct pe fiecare medic/furnizor. caz în care contractul se modifică prin excluderea acestuia/acestora) . 12). ART.

k) odată cu prima constatare după aplicarea de 3 ori a măsurilor prevăzute la art. din motive imputabile furnizorilor sau persoanelor prevăzute la alin. 18 alin. cu modificările şi completările ulterioare şi art. e) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al casei de asigurări de sănătate printr-o notificare scrisă privind expirarea termenului de suspendare a contractului în condiţiile art. (3) în contractele încheiate cu aceşti furnizori sau cu alţi furnizori pentru aceste persoane care prin activitatea lor au condus la încetarea/modificarea contractului. după caz. dizolvare cu lichidare. 188 . j) în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la art. a3) încetarea definitivă a activităţii casei de asigurări de sănătate. ART. (3). respectiv nu vor mai accepta înregistrarea persoanelor prevăzute la alin. (2) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate a încetat din motive imputabile furnizorilor. 1389/2010. cu excepţia revocării dovezii de evaluare a furnizorului. 32) şi 37 din prezentul contract.2012. 20 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale de recuperare. (1) şi (2). casele de asigurări de sănătate nu vor accepta înregistrarea în niciun alt contract a persoanei/persoanelor respective până la următorul termen de contractare. 22). pentru fiecare situaţie. a5) medicul titular al cabinetului medical individual renunţă sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România. 21 alin. (3). dar nu mai puţin de 6 luni de la data încetării contractului. c) acordul de voinţă al părţilor. 45 alin. medicină fizică şi balneologie încetează la data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii: a) de drept la data la care a intervenit una din următoarele situaţii: a1) furnizorul de servicii medicale de recuperare îşi încetează activitatea în raza administrativ-teritorială a casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală. a4) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual. prin reziliere. din motive imputabile acestora. casele de asigurări de sănătate nu vor mai încheia contracte cu furnizorii respectivi. cu indicarea motivului şi a temeiului legal. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. dar nu mai puţin de 6 luni de la data modificării contractului. (5) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . (3) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate se modifică prin excluderea din contract a uneia sau mai multor persoane înregistrată/înregistrate în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate şi care desfăşoară activitate sub incidenţa acestuia la furnizorii respectivi. (1) lit. precum şi la prima constatare după aplicarea măsurii prevăzută la art. 18 alin.medicului/medicilor în cazul cărora s-a constatat nerespectarea nejustificată a programului de lucru timp de 3 zile consecutive. pentru obligaţia prevăzută la art. b) din motive imputabile furnizorului. casele de asigurări de sănătate nu vor mai intra în relaţii contractuale cu furnizorii respectivi până la următorul termen de contractare. d) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale de recuperare. 24. 8 pct. printr-o notificare scrisă. (4) După reluarea relaţiei contractuale. (5) În cazul în care furnizorii intră în relaţii contractuale cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate pentru mai multe sedii secundare/puncte de lucru. 23). a2) încetare prin faliment. medicină fizică şi balneologie sau al casei de asigurări de sănătate. nominalizate în contract. 8 pct. în cazul în care contractul încetează/se modifică din nou. a) din prezentul contract. lichidare. desfiinţare sau reprofilare a furnizorului de servicii medicale. cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreşte încetarea contractului.

189 . 19 şi la art. (1) lit. dar nu mai mult de 6 luni. suspendarea se aplică corespunzător numai medicului aflat în contract. sau până la data ajungerii la termen a contractului. 23 Prezentul contract poate fi reziliat de către părţile contractante datorită neîndeplinirii obligaţiilor contractuale. e) nerespectarea de către furnizorii de servicii medicale a termenelor de plată a contribuţiei la Fond. prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricărei persoane interesate. cu condiţia ca furnizorul să facă dovada demersurilor întreprinse pentru actualizarea acestuia. (1) lit. a) . (3) şi (4) se aplică în mod corespunzător pentru fiecare dintre sediile secundare/punctele de lucru. cu modificările şi completările ulterioare şi nerespectarea obligaţiei prevăzută la art. 20 alin. efectuate. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. sub condiţia notificării intenţiei de reziliere cu cel puţin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreşte rezilierea. pentru motive obiective. 22 (1) Situaţiile prevăzute la art. medicină fizică şi balneologie se suspendă cu data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii: a) încetarea valabilităţii sau revocarea de către autorităţile competente a oricăruia dintre documentele prevăzute la art. pe bază de documente justificative prezentate casei de asigurări de sănătate. suspendarea se face după 30 de zile calendaristice de la data la care casa de asigurări de sănătate a efectuat ultima plată către furnizor. a4. Corespondenţa ART. dar nu mai mult de 1/3 din sumele lunare care urmează a fi decontate. a1) se notifică casei de asigurări de sănătate cu cel puţin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreşte încetarea contractului. b) în cazurile de forţă majoră confirmate de direcţiile de sănătate publice competente. a3. 21 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale de recuperare. a5 se constată de către casa de asigurări de sănătate. precum şi pentru unităţile sanitare ambulatorii. din oficiu. centrele de diagnostic şi tratament. centrele medicale aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. 20 alin. (2) Situaţiile prevăzute la art. prin fax sau direct. (2). 1389/2010. 35 din prezentul contract. XI. Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 5 zile lucrătoare de la momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părţi contractante schimbarea survenită. după caz. 14 alin. până la data la care aceştia îşi achită obligaţiile la zi sau până la data ajungerii la termen a contractului.c) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate pentru anii 2011 2012. până la încetarea cazului de forţă majoră. d) de la data la care casa de asigurări de sănătate este înştiinţată de decizia Colegiului teritorial al Medicilor de suspendare din calitatea de membru sau suspendare din exerciţiul profesiei a medicului titular al cabinetului medical individual. pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale. de la data de înregistrare a documentului prin care se constată nesoluţionarea pe cale amiabilă a unor litigii între părţile contractante doar până la data la care contravaloarea acestor servicii medicale atinge valoarea concurentă a sumei care a făcut obiectul litigiului. ART. raportate şi validate conform contractelor încheiate se suspendă. c) la solicitarea furnizorului. constatată de către casele de asigurări de sănătate din evidenţele proprii sau ca urmare a controalelor efectuate la furnizori. 24 Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris prin scrisori recomandate cu confirmare de primire. (2) Decontarea serviciilor medicale contractate. 8 pct.prevederile alin. ART. la sediul părţilor. a) subpct. (1) lit. care se află în această situaţie. a) subpct. suspendarea operează pentru o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice de la data încetării valabilităţii/revocării acestuia. ART. a2.

. medicină fizică şi balneologie în ambulatoriu în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiat astăzi ........ (1) se soluţionează de către Comisia de Arbitraj care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate......... care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract..... (2) Pe parcursul derulării prezentului contract... zile înaintea datei de la care se doreşte modificarea. clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător................. după caz... în limita fondului aprobat pentru asistenţa medicală de recuperare.... ..............cererea/solicitarea pentru intrarea în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate......... Contencios ANEXA 1 la contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate de recuperare....... valabilă la data încheierii contractului.. XIII.......................... medicină fizică şi balneologie..... nr... Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale de recuperare.. ART....... după caz................. .... valoarea contractuală poate fi majorată prin acte adiţionale........ câte unul pentru fiecare parte contractantă......... Soluţionarea litigiilor ART.. 27 Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă..director general........... medicină fizică şi balneologie nr.... . avându-se în vedere condiţiile de contractare a sumelor iniţiale....... Documentele pe baza cărora se încheie contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate de recuperare.... Director executiv al Direc iei Rela ii contractuale...... .. Vizat Juridic.....XII.. .. 28 (1) Litigiile legate de încheierea... ART.... Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putinţă spiritului contractului..........dovada de evaluare a furnizorului nr....... pagini fiecare............ celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate....... (2) Litigiile nesoluţionate dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate conform alin. .. depuse de furnizor la casa de asigurări de sănătate ....... . ..... .. Alte clauze . Reprezentant legal...... sub rezerva notificării scrise a intenţiei de modificare şi a propunerilor de modificare cu cel puţin ............ organizată conform reglementărilor legale în vigoare sau de către instanţele de judecată......... 26 (1) În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie....... CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE Preşedinte ........ Modificarea se face printr-un act adiţional semnat de ambele părţi şi este anexă a acestui contract........... 25 Prezentul contract se poate modifica prin negociere şi acord bilateral.. Director executiv al Direc iei economice.................... derularea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă....... la iniţiativa oricărei părţi contractante........................ 190 ................... în două exemplare a câte ......... Modificarea contractului ART............ XIV........

deschis la Banca ..... cu modificările şi completările ulterioare Documentele necesare încheierii contractelor..dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul medicosanitar care îşi desfăşoară activitatea la furnizor într-o formă prevăzută de lege şi care este înregistrat în contract funcţionează sub incidenţa acestuia.....dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor valabilă la data încheierii contractului.... . conform fişelor tehnice ale aparatelor............ depuse în copie.. 8 C la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr... b) numărul maxim de proceduri / oră posibil de efectuat în cadrul programul de lucru de către personalul mediu sanitar care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la furnizor.. ...... .......M... ... având în vedere prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr........ sau codul numeric personal (copie BI/CI.. sunt certificate pentru conformitate prin sintagma "conform cu originalul" şi prin semnătura reprezentantului legal. ..certificatul de membru al O.cod unic de înregistrare nr.... sau cont nr.........documentul care atestă gradul profesional pentru medicii nr... pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal.A. .. după caz) al reprezentantului legal ....cod de înregistrare fiscală .programul de lucru al furnizorului....M..copia actului doveditor prin care personalul medico-sanitar îşi exercită profesia la furnizor nr.2012. .... 1389/2010).... ......lista cu tipul şi numărul de aparate aflate în dotare.M.lista personalului medico-sanitar care îşi exercită profesia la furnizor şi programul de lucru al acestuia................ 191 .dovada plăţii la zi a contribuţiei la Fondul pentru asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii. .. .declaraţie pe propria răspundere cu privire la contractele încheiate cu alte case de asigurări de sănătate (modelul din anexa nr............A. pentru personalul mediu sanitar valabil la data încheierii contractului........G. ..... . . pe fiecare pagină....... .. ... ..notă de fundamentare privind: a) numărul maxim de proceduri care pot fi efectuate pe fiecare aparat / oră... .R... deschis la Trezoreria statului....copie a actului de identitate pentru medici şi personalul mediu sanitar....certificat de membru al Colegiului Medicilor din România (pentru fiecare medic) nr............ ....... efectuată conform prevederilor legale în vigoare.......cont nr......... .... . ...... valabilă la data încheierii contractului..... …………...

prestate în regim de spitalizare de zi. sunt cele prevăzute la punctul 1. Radioterapie cu megavoltaj . 1. Radioterapie cu ortovoltaj/kilovoltal 29 lei/şedin ă 2. Servicii medicale spitaliceşti care nu necesită internarea. cu modificările şi completările ulterioare. conform notei de fundamentare a tarifului completată prin utilizarea modelului prevăzut în anexa nr.1 şi care sunt acordate de către medicii din unităţile sanitare cu paturi în cadrul programului normal de lucru. În unităţile spitaliceşti.2. 2. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. precum şi serviciile acordate de către medicii din camerele de gardă şi din structurile de urgenţă din cadrul spitalelor. în cadrul programului normal de lucru.spitalizare de zi ce se pot acorda în unităţi sanitare autorizate de Ministerul Sănătăţii să efectueze aceste servicii. cu modificările şi completările ulterioare.1. Un serviciu medical spitalicesc prin spitalizare de zi reprezintă totalitatea investigaţiilor. 1. Brahiterapie 302 lei/şedin ă 192 . precum şi serviciile medicale de mai jos cu tarifele maximale decontate de casele de asigurări de sănătate. 2 lit. 1389/2010.accelerator liniar 2 D 180 lei/şedin ă 4. (3) lit.accelerator liniar 3 D 320 lei/şedin ă 5.cobaltoterapie 144 lei/şedin ă 3.Radioterapie 1.ANEXA 16 PACHET DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ CAPITOLUL I Pachet de servicii medicale de bază A. tipurile de servicii medicale ce pot fi furnizate în regim de spitalizare de zi sunt: 1.caz rezolvat pentru situaţiile care nu necesită spitalizare continuă. se întocmeşte o fişă pentru spitalizare de zi după modelul prevăzut în anexa nr.p). Radioterapie cu megavoltaj . altele decât spitalele de urgenţă. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 16 A la ordin. a) . a) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . altele decât cele prevăzute la pct. tariful pe caz rezolvat este cel negociat de casele de asigurări de sănătate cu unităţile spitaliceşti. Serviciile medicale de tip spitalicesc . 1. 61 alin. aferente: ____________________________________________________________________________ Tarif maximal decontat de casa de asigurări de sănătate (lei/serviciu medical) ____________________________________________________________________________ a) . servicii medicale prezentate la pct.2012. altele decât spitalele de urgenţă. Radioterapie cu megavoltaj .2. 1706/2007 privind conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor. tratamentelor şi procedurilor medicale acordate pentru rezolvarea unui caz. B. care nu necesită internare prin spitalizare continuă. Servicii medicale spitaliceşti pentru patologia care necesită internare în condiţiile prevăzute la art. inclusiv monitorizarea bolilor cronice pentru care aprobarea unor medicamente se realizează prin comisiile organizate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în acest scop. Pentru cazurile rezolvate în regim de spitalizare de zi în camerele de gardă şi în structurile de urgenţă din cadrul spitalelor. servicii medicale .

crioaplica ie. B): .Litotritie 350.09 j) .opera ie cu lambou 190.80 Tratamentul hiperplaziei mucoasei tuberozitare. premolarizare. lipoame. din i din focarul de fractură.eviscera ie. amigdalectomie. entropion.00 m) .54 .Implant de cristalin**) 247. sec iune tendoane picior.corec ie fren.Servicii medicale flebologie (opera ie flebologie) 92. excizie forma iune tumorală.anestezie generală 300.50/şedin ă . adenoidectomie.95 .62 l) . electrorezec ie 48.93 . abcese. chist sinovial picior 128.Servicii medicale ortopedie: .15 i) . canin semiinclus). chist sinovial.63 .rahianestezie 158. amputa ie radiculară.Servicii medicale ORL: .anestezie locală 16.00 n) .00 k) . Dupuytren. alveoloplastie.Servicii de mică chirurgie: tumorete.rezec ie septală.anestezie locoregională de infiltra ie 114.biopsie de vilozită i coriale***) 900.66 h) . ruptură chist sinovial picior. strabism. extirparea forma iunilor tumorale (osoase .Întrerupere de sarcină cu recomandare medicală 28. amputa ie deget mână. chisturi 128.00/şedin ă .87 . regularizare creastă hemiarcadă. bursită genunchi. adâncirea şan ului vestibular sau lingual.99 . sec iune tendoane mână. plăgi. glaucom. metoda chirurgicală ortodontică (tunelizare) .Servicii medicale de oftalmologie: .38 .Chirurgie maxilo-facială/chirurgie orodentară Odontectomie (molar inclus.anestezie de contact şi infiltra ie 46.06 .66 o) . orjelet. infiltra ie trigeminală 26. tratament hiperostoză tuberozitară 86. canin inclus.de păr i moi).monitorizare bolnavi HIV/SIDA*) 200/lună/pacient p) – tratamentul şi profilaxia rabiei 40 / serviciu (administrare) b) c) d) e) f) NOTĂ: Pentru pacienţii la care se monitorizează rezistenţa la tratamentul retroviral. molar semiinclus.anestezie generală inhalatorie 239. excizia hiperplaziei de mucoasă.11 .amniocenteză***) 900.Anestezie (numai ca urmare a unui serviciu medical prevăzut la pct. superior sau inferior. excizia bridelor 57. pterigion.Chimioterapie*) 48. artroscopie genunchi.halux valgus.57 g) .din i ectopici. polipectomie nazală 116. tariful maximal este de 350 lei/lună/pacient ------------ 193 .. bursită cot. rezec ie apicală cu obtura ie/fără obtura ie.

Pentru stabilirea diagnosticului pot fi recomandate servicii medicale de înaltă performanţă: CT. corpi străini metalici.fracturi cominutive şi/sau deschise cu interesare de vase ale extremităţilor 3. în primele 24 .analiza ADN prin PCR a cromozomilor 13. cu justificare din punct de vedere medical. pancreatită acută. angiografie se decontează în următoarele condiţii: . 18. . accidente vasculare cerebrale şi afecţiuni ale aortei. scintigrafie.72 de ore. Patau. stări comatoase Examenul CT va înlocui examenul RMN la asiguraţii cu contraindicaţii (prezenţă de stimulatoare cardiace. RMN. urgenţe abdomino-pelvine netraumatice (de ex. valve. scintigrafie. precum şi cheltuieli indirecte).coloană vertebrală . cu justificare din punct de vedere medical 5. ischemie mezenterică.urgenţe medico-chirurgicale majore. **) Tariful nu cuprinde contravaloarea lentilei intraoculare. 21. necroza aseptică de cap femural 5. în primele 24 . după cum urmează: Explorări computer-tomograf (CT) 1.cranio-cerebrale . cu dilacerare de părţi moi şi/sau afectare de organe interne 2. monotraumatisme: . în tarifele aferente acestora este inclusă şi prelucrarea probelor prelevate .72 de ore. parapareze brusc instalate) 194 .afecţiuni în care au fost epuizate toate celelalte posibilităţi de explorare. Tarifele cuprind toate cheltuielile aferente serviciului medical (cheltuieli de personal. investigaţii medicale paraclinice. NOTĂ: 1.abdomino-pelvine . politraumatisme cu afectare scheletală multiplă. iar amniocenteza la gravide în trimestrul II de sarcină. cheltuieli privind pregătirea sălii de operaţie. angiografie.torace . anevrism aortic etc.) 7. meningo-encefalită acută 8. a sexului fetal şi anomalii numerice a cromozomilor sexuali. insuficienţă respiratorie acută prin suspiciune de embolie pulmonară 6. X şi Y pentru diagnosticarea sindromului Down. ocluzie intestinală. urgenţe în patologia demielizantă (nevrita optică. traumatisme vertebro-medulare 2. efectuată numai de către medicii de specialitate obstetrică-ginecologie cu supraspecializare în medicină fetală. patologia oncologică indiferent de localizare 4. Edwards. ***) Biopsia de vilozităţi coriale se decontează la gravide în trimestrul I de sarcină.*) Tariful nu cuprinde medicamentele specifice nominalizate prin programul naţional cu scop curativ şi suportate din fondul alocat pentru programul naţional cu scop curativ. RMN. accidente cerebro-vasculare acute şi afecţiuni ale aortei. Serviciile medicale de înaltă performanţă: CT. cheltuieli cu medicamentele şi materialele sanitare. peritonită. 2. sarcină în primele 3 luni) Explorări prin rezonanţă magnetică nucleară (RMN) 1. nevizualizate CT 3. hemoragii interne (după stabilizarea funcţiilor vitale) 4.

naşterea.boli cu potenţial endemo-epidemic până la rezolvarea completă a cazului. accidentul vascular cerebral ischemic acut. CAPITOLUL III Pachet de servicii medicale spitaliceşti pentru persoanele care se asigură facultativ pentru sănătate . La solicitarea pacientului se poate continua internarea cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale spitaliceşti de către acesta. . tromboembolismul pulmonar 2.Examenul RMN va înlocui examenul CT la asiguraţii cu contraindicaţii (insuficienţă renală. 195 .72 de ore.situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care au acest potenţial până la rezolvarea situaţiei de urgenţă. în primele 24 . . care necesită izolare sau internare obligatorie. alergie la substanţele de contrast iodate) Explorări scintigrafice 1.urgenţe medico-chirurgicale în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care au acest potenţial. sarcină. 105. 113 şi 114 din Codul penal şi în cazurile dispuse prin ordonanţă a procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale.boli cu potenţial endemo-epidemic până la rezolvarea completă a cazului.afecţiuni vasculare indiferent de localizare CAPITOLUL II Pachet minimal de servicii medicale în asistenţa medicală spitalicească În situaţia în care pacientul nu poate dovedi achitarea la zi a contribuţiei datorate la fond. cu justificare din punct de vedere medical. spitalul acordă serviciile medicale pentru situaţiile de urgenţă având obligaţia să evalueze situaţia medicală a pacientului şi să îl externeze dacă serviciile medicale de urgenţă nu se mai justifică. .tratamentul bolnavilor psihic prevăzuţi la art. . insuficienţă cardiacă severă.diagnosticul şi tratamentul nu pot fi monitorizate în ambulatoriu. . Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor beneficiari ai pachetului minimal de servicii medicale sunt: . până la rezolvarea situaţiei de urgenţă. accidente coronariene acute 3. cu aspect CT neconcludent Explorări angiografice: .

consultaţii interdisciplinare.01.13 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Indemniza ii de detaşare | 10. a tarifului pe zi de spitalizare. a tarifului pe caz/serviciu pentru serviciile acordate în regim de spitalizare de zi. Execuţia bugetului instituţiei sanitare publice la data de 31.02 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Indemniza ii de conducere | 10.09 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Indemniza ii plătite unor persoane din afara | 10.01. 6.14 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Aloca ii pentru locuin e | 10.01. Stocul de medicamente. Ultima formă a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011 valabilă la 31..06 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Ore suplimentare | 10.01.01. Lista investigaţiilor paraclinice/serviciilor medicale clinice . Fişa de fundamentare a tarifului pentru anul 2012. pe bază de tarif pe zi de spitalizare şi pentru fiecare structură de spitalizare de zi pentru care plata serviciilor medicale acordate în regim de spitalizare de zi se face pe caz/serviciu medical.16 | | 196 . tipul.07 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Fond de premii | 10.12. după caz.01.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Salarii de bază | 10.ANEXA 16 A Documentele necesare pentru fundamentarea tarifului mediu pe caz rezolvat. materiale sanitare şi reactivi la 01. Ştatul de personal 2.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Salarii de merit | 10. la fundamentarea tarifului pe caz/serviciu se prezintă: modelul de pacient şi lista şi numărul serviciilor medicale necesare pentru rezolvarea cazului/serviciului medical.2011.01.2011 şi la 31. efectuate în alte unităţi sanitare: nr.2011. 3.01. 4.12 | | | unită ii | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Indemniza ii de delegare | 10. mii lei ______________________________________________________________________________ | ELEMENTE DE CHELTUIELI | Clasifica ie | Valoare | | | bugetară | | |_____________________________________________________|______________|_________| | CHELTUIELI CURENTE (I + II + VI) | 01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Cheltuieli salariale în bani | 10. de bolnavi internaţi pentru care au fost efectuate aceste servicii.01.01.2011. 7.01. aprobată de ordonatorul de credite.12.03 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Spor de vechime | 10.08 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Prima de vacan ă | 10. valoare şi nr. 5. pe elemente de cheltuieli*) -----------*) Se completează pentru fiecare secţie/compartiment pentru care plata se face prin tarif mediu pe caz rezolvat.01.09.12.01. Pentru serviciile medicale acordate în regim de spitalizare de zi.2011 sau 30.04 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Alte sporuri | 10. 1.

04 | | | muncă şi boli profesionale | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Contribu ii pentru concedii şi indemniza ii | 10.06 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Transport | 20.03.01. canal şi salubritate | 20.02 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Contribu ii de asigurări sociale de sănătate | 10.03.01.01.01.03 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Dezinfectan i | 20.04.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Hrană pentru animale | 20.04 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.02 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Medicamente şi materiale sanitare | 20.04.03.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Materiale pentru cură enie | 20.03.07 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Poşta.30 | | |_____________________________________________________|______________|_________| 197 .03.01.01.04 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Hrana | 20.30 | | | func ionare | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Repara ii curente | 20.02 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Medicamente | 20.02 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Reactivi | 20.04.01.03.01.01.04 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Carburan i şi lubrifian i | 20.03 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Contribu ii de asigurări pentru accidente de | 10.07 | | | salariale | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII .02 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Încălzit.30 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Contribu ii | 10.|_____________________________________________________|______________|_________| | Alte drepturi salariale în bani | 10.TOTAL | 20 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Bunuri şi servicii | 20.06 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Contribu ii la fondul de garantare a crean elor | 10.01.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Contribu ii de asigurări de şomaj | 10.03.03 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Hrană pentru oameni | 20.08 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Materiale şi prestări servicii pentru între inere | 20.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Furnituri de birou | 20.05.04.03. TV.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Materiale sanitare | 20.03 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Contribu ii de asigurări sociale de stat | 10.05 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Alte obiecte de inventar | 20.09 | | | cu caracter func ional | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Alte bunuri şi servicii pentru între inere şi | 20.01. iluminat şi for ă motrică | 20. internet | 20. telecomunica ii.03 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Apa. radio.05 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Piese de schimb | 20.

.30..02..24 | | | externe | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din | 20.12 | | | spitalelor | | | |_____________________________________________________|______________|_________| MANAGER .. 198 . detaşări.....01.3 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Protocol şi reprezentare | 20..06 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Deplasări interne..09 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Căr i.. DIRECTOR MEDICAL ...02... publica ii şi materiale documentare | 20..01. transferuri | 20. transferuri | 20.....30 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂ I ALE | 51 | | | ADMINISTRA IEI PUBLICE ..14 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor | 20..25 | | | ac iuni în reprezentarea intereselor statului.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Deplasări în străinătate | 20.02 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Materiale de laborator | 20..... DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL .06..03 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Programe pentru sănătate | 51.....13 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Protec ia muncii | 20.25 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Transferuri din bugetul de stat către bugetele | 51..... | | | | potrivit dispozi iilor legale | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Alte cheltuieli | 20...08 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Transferuri pentru repara ii capitale la spitale | 51. detaşări.....06.....12 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Pregătire profesională | 20..11 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Transferuri pentru finan area investi iilor | 51..01........| Deplasări.02 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii | 20...11 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Consultan ă şi expertiză | 20..30..TOTAL | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Din care: | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Ac iuni de sănătate | 51.38 | | | locale pentru finan area unită ilor de asisten ă | | | | medico-sociale | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Aparatură şi echipamente de comunica ii în urgen ă | 51..01.

....... | CNP | Tipul | Nr........... ÎN ALTE UNITĂŢI SANITARE LUNA ............ ANUL . DESFĂŞURĂTORUL PE C... LOCALITATEA .... PE BAZA RELAŢIILOR CONTRACTUALE STABILITE ÎNTRE UNITĂŢILE SANITARE (CONFORM art..............N. JUDEŢUL . CONTRACT ÎNCHEIAT CU CAS.... (date de identificare: denumire............... ANUL . a) DIN CONTRACTUL-CADRU) UNITATEA SANITARĂ CU PATURI . EFECTUATE PENTRU PACIENŢII INTERNAŢI.... adresă.......................... | Tipul investiga iei | Număr investiga ii| Tarif/investiga ie| Sume | |crt. nr........ AL SERVICIILOR MEDICALE PARACLINICE EFECTUATE PENTRU PACIENŢII INTERNAŢI...| paraclinice efectuate| paraclinice | paraclinică | decontate| | | | efectuate | contractat | (lei) | | | | | (lei) | | |____|______________________|___________________|___________________|__________| | C1 | C2 | C3 | C4 | C5=C3xC4 | |____|______________________|___________________|___________________|__________| | | | | | | |____|______________________|___________________|___________________|__________| | | | | | | |____|______________________|___________________|___________________|__________| | | | | | | |____|______________________|___________________|___________________|__________| | TOTAL | | X | | |___________________________|___________________|___________________|__________| ------------ *1) Tabelul de mai sus se va completa pentru fiecare unitate sanitară care a furnizat servicii medicale paraclinice pentru pacienţii internaţi în unitatea sanitară cu paturi care întocmeşte aceste raportări 2............... | | investiga iei | investiga ii | investiga iei | decontate | | | | paraclinice | paraclinice | efectuate | (lei) | | | | efectuate | | (lei) | | |_____|_____________|_______________|______________|_______________|___________| | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6=C4xC5 | |_____|_____________|_______________|______________|_______________|___________| | | | | | | | | | |_______________|______________|_______________|___________| | | | | | | | 199 ... .... DESFĂŞURĂTORUL LUNAR AL SERVICIILOR MEDICALE PARACLINICE EFECTUATE PENTRU PACIENŢII INTERNAŢI.. contract(e) cu casa (casele) de asigurări de sănătate dacă aceasta se află în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate) ______________________________________________________________________________ |Nr. nr...... ÎN ALTE UNITĂŢI SANITARE LUNA ..... | Tariful | Sume | |crt....... contract(e) cu casa (casele) de asigurări de sănătate dacă aceasta se află în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate) ______________________________________________________________________________ |Nr.P.. Unitatea sanitară care a furnizat serviciile medicale paraclinice*1) ..ANEXA 16 B DESFĂŞURĂTORUL SERVICIILOR MEDICALE PARACLINICE PENTRU CARE SPITALUL NU DEŢINE DOTAREA NECESARĂ SAU APARATURA EXISTENTĂ ÎN DOTAREA ACESTUIA NU ESTE FUNCŢIONALĂ) ŞI AL CONSULTAŢIILOR INTERDISCIPLINARE.... (date de identificare: denumire...... 1............... Unitatea sanitară care a furnizat serviciile paraclinice*1) ............ ÎN ALTE UNITĂŢI SANITARE.. adresă.......... 72 lit......... NR.........

. Total col..... (date de identificare: denumire.........CONSULTAŢII INTERDISCIPLINARE EFECTUATE PENTRU PACIENŢII INTERNAŢI... DESFĂŞURĂTORUL PE C. C4 = tot........ adresă...N. | Tipul consulta iei | Număr consulta ii | Tarif/consulta ie | Sume | |crt....... 72 lit. Unitatea sanitară care a furnizat serviciile clinice*1) ... contract(e) cu casa (casele) de asigurări de sănătate dacă aceasta se află în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate) ______________________________________________________________________________ |Nr.. C3 din tabelul de la pct.. contract(e) cu casa (casele) de asigurări de sănătate dacă aceasta se află în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate) 200 ...... Unitatea sanitară care a furnizat serviciile clinice*1) ...P..... ANUL .... Total col..... C6 = total col... adresă........ 3. AL SERVICIILOR MEDICALE CLINICE CONSULTAŢII INTERDISCIPLINARE EFECTUATE PENTRU PACIENŢII INTERNAŢI........ col..|_____|_____________|_______________|______________|_______________|___________| | Subtotalul | | | X | | | investiga iilor | | | | | | paraclinice | | | | | | efectuate pe un | | | | | | CNP | | | | | |___________________|_______________|______________|_______________|___________| | .. nr. ÎN ALTE UNITĂŢI SANITARE (CONFORM art. ANUL .......... ÎN ALTE UNITĂŢI SANITARE LUNA . | | | | | | | | |_______________|______________|_______________|___________| | | | | | | | |_____|_____________|_______________|______________|_______________|___________| | TOTAL | | | | | |___________________|_______________|______________|_______________|___________| ------------ *1) Tabelul de mai sus se va completa pentru fiecare unitate sanitară care a furnizat servicii medicale paraclinice pentru pacienţii internaţi în unitatea sanitară cu paturi care întocmeşte aceste raportări.. nr.... (date de identificare: denumire. | interdisciplinare | interdisciplinare | interdisciplinară | decontate | | | efectuate | efectuate | contractat | (lei) | | | | | (lei) | | |_____|____________________|___________________|___________________|___________| | C1 | C2 | C3 | C4 | C5=C3xC4 | |_____|____________________|___________________|___________________|___________| | | | | | | |_____|____________________|___________________|___________________|___________| | | | | | | |_____|____________________|___________________|___________________|___________| | | | | | | |_____|____________________|___________________|___________________|___________| | TOTAL | | x | | |__________________________|___________________|___________________|___________| ------------ *1) Tabelul de mai sus se va completa pentru fiecare unitate sanitară care a furnizat servicii medicale clinice pentru pacienţii internaţi în unitatea sanitară cu paturi care întocmeşte aceste raportări...... C5 din tabelul de la pct..... 1........... 4. b) DIN CONTRACTUL-CADRU) LUNA ...... 1........ DESFĂŞURĂTOR LUNAR AL SERVICIILOR MEDICALE CLINICE .....

contract(e) cu casa (casele) de asigurări de sănătate dacă aceasta se află în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate) ______________________________________________________________________________ |Nr. 3 5...______________________________________________________________________________ |Nr. c) DIN CONTRACTUL-CADRU) LUNA .. C4 = tot.| |consulta iei |interdisciplinare|consulta iei |decontate| | | |interdisciplinare| |interdisciplinare| (lei) | | | |efectuate*) | |efectuate | | | | | | | (lei) | | |____|_________|_________________|_________________|_________________|_________| | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6=C4xC5| |____|_________|_________________|_________________|_________________|_________| | | | | | | | | | |_________________|_________________|_________________|_________| | | | | | | | |____|_________|_________________|_________________|_________________|_________| |Subtotalul | | | x | | |consulta iilor| | | | | |inter| | | | | |disciplinare | | | | | |din | | | | | |specialită ile| | | | | |clinice | | | | | |efectuate pe | | | | | |un CNP | | | | | |______________|_________________|_________________|_________________|_________| | . col.... 72 lit. C5 din tabelul de la pct.. km..| | | | | | | | |_________________|_________________|_________________|_________| | .... C6 = tot....... | Tarif/km | Sumă | |crt... Total col... col... ANUL .... CARE NECESITĂ CONDIŢII SUPLIMENTARE DE STABILIRE A DIAGNOSTICULUI DIN PUNCT DE VEDERE AL CONSULTAŢIILOR ŞI INVESTIGAŢIILOR PARACLINICE (CONFORM art... consulta ii |Tariful |Sume | |crt.... (date de identificare: denumire.. | CNP |Tipul |Nr.... C3 din tabelul de la pct..... adresă...... | Tipul | Număr servicii | Nr.... 3 Total col..... Unitatea specializată care a furnizat serviciile de transport*1) . nr. DESFĂŞURĂTOR LUNAR AL SERVICIILOR DE TRANSPORT INTERSPITALICESC EFECTUATE PENTRU PACIENŢII INTERNAŢI..| serviciului | de transport | aferen i | (lei) | (lei) | | | de transport | interspitalicesc | serviciilor | | | | | interspitalicesc | | | | | |____|__________________|__________________|_____________|__________|__________| | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6=C4xC5 | |____|__________________|__________________|_____________|__________|__________| | | | | | | | |____|__________________|__________________|_____________|__________|__________| | | | | | | | |____|__________________|__________________|_____________|__________|__________| | | | | | | | |____|__________________|__________________|_____________|__________|__________| | TOTAL | | | X | | |_______________________|__________________|_____________|__________|__________| 201 ...| | | | | | |____|_________|_________________|_________________|_________________|_________| | TOTAL | | | | | |______________|_________________|_________________|_________________|_________| ------------ *1) Tabelul de mai sus se va completa pentru fiecare unitate sanitară care a furnizat servicii medicale clinice pentru pacienţii internaţi în unitatea sanitară cu paturi care întocmeşte aceste raportări.

| | serviciului | de transport | aferen i | km | (lei) | | | | de transport | interspitalicesc| serviciilor| (lei) | | | | | interspitalicesc| | | | | |____|_______|_________________|_________________|____________|_______|________| | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 |C7=C5xC6| |____|_______|_________________|_________________|____________|_______|________| | | | | | | | | |____| |_________________|_________________|____________|_______|________| | | | | | | | | |____|_______|_________________|_________________|____________|_______|________| | Subtotal pe| | | | x | | | un CNP | | | | | | |____________|_________________|_________________|____________|_______|________| | .. ANUL ........... CARE NECESITĂ CONDIŢII SUPLIMENTARE DE STABILIRE A DIAGNOSTICULUI DIN PUNCT DE VEDERE AL CONSULTAŢIILOR ŞI INVESTIGAŢIILOR PARACLINICE LUNA .. adresă.... 5 Total col. contract(e) cu casa (casele) de asigurări de sănătate dacă aceasta se află în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate) ______________________________________________________________________________ |Nr....... În tabelele de la pct. Total col.....------------ *1) Tabelul de mai sus se va completa pentru fiecare unitate specializată care a furnizat servicii medicale de transport interspitalicesc... atat pe suport de hartie cat si electronic.. MANAGER ......... Unitatea specializată care a furnizat serviciile de transport*1) . | CNP | Tipul | Număr servicii | Nr........ 4 şi 6. NOTĂ: Desfăşurătoarele se întocmesc lunar în două exemplare.... | Tarif/| Sumă | |crt............... C4 = tot......... 5 Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale. până la data prevăzută în contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti. AL SERVICIILOR DE TRANSPORT INTERSPITALICESC EFECTUATE PENTRU PACIENŢII INTERNAŢI..... C7 = tot. (date de identificare: denumire.... col.............. 6. ............... C6 din tabelul de la pct. DESFĂŞURĂTORUL PE C. | | | | | | | |____|_______|_________________|_________________|____________|_______|________| | | TOTAL | | | | X | | |____|_______|_________________|_________________|____________|_______|________| -----------*1) Tabelul de mai sus se va completa pentru fiecare unitate specializată care a furnizat servicii medicale de transport interspitalicesc.... 2. C3 din tabelul de la pct. dintre care unul rămâne la reprezentantul legal. iar celălalt se depune la casa de asigurări de sănătate de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale... | | | | | | | | | |_________________|_________________|____________|_______|________| | .......... nr... în coloana "c2". pentru cetăţenii străini se va completa numărul de identificare sau numărul cardului european/numărul paşaportului....... DIRECTOR MEDICAL ....... DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL ....P......N.... km. 202 ......... col...

având în vedere şi numărul de posturi aprobate. după caz: a) indicatori cantitativi . de recuperare şi paliativă pe toată durata necesară rezolvării complete a cazului respectiv. în condiţiile legii. 20 la ordin. 4 (1) Furnizarea de servicii medicale spitaliceşti se acordă în baza contractelor şi a actelor adiţionale încheiate de spitale cu casele de asigurări de sănătate. precum şi pentru bolnavii care necesită asistenţă medicală spitalicească de lungă durată (ani) 360 zile. în funcţie de secţie este: .forma de internare prin care se acordă asistenţă medicală preventivă. 2. ART. după caz. având în vedere documentele pentru fundamentarea tarifului. ART. 3 Serviciile medicale spitaliceşti ce se pot acorda în regim de spitalizare de zi în unităţile sanitare care nu încheie contract de furnizare de servicii medicale spitaliceşti în spitalizare continuă. 105. servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare de zi . 2. Tariful pe caz rezolvat reprezintă maxim 1/3 din suma corespunzătoare cazului codificat şi grupat conform RO DRG v1 la nivelul tarifului pe caz ponderat mediu naţional prevăzut în Anexa 17A de 1444 lei. număr de personal medical de specialitate existent conform structurii spitalelor. Tariful/caz rezolvat se negociază de unităţile sanitare cu casele de asigurări de sănătate. număr de paturi stabilit potrivit structurii organizatorice a spitalelor aprobată sau avizată. de Ministerul Sănătăţii. şi nu poate fi mai mare de 480 lei. 16 la ordin.ANEXA 17 CONDIŢIILE acordării serviciilor medicale în unităţi sanitare cu paturi şi modalităţile de plată ale acestora SPITALE ART. potrivit legii. 113 şi 114 din Codul penal şi cele dispuse prin ordonanţa procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale. Contractul se adaptează după modelul de contract de furnizare de servicii medicale spitaliceşti prevăzut în anexa nr. 2 Serviciile medicale spitaliceşti se acordă sub formă de: 1. având în vedere următorii indicatori specifici spitalelor. prevăzute în anexa nr. şi nu pot fi mai mari decât tarifele maximale decontate de casele de asigurări de sănătate. fac obiectul unui contract pentru furnizare de servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare de zi.pentru secţii/compartimente de acuţi 290 zile . 1 Serviciile medicale spitaliceşti de care beneficiază asiguraţii sunt: servicii medicale spitaliceşti pentru patologie care necesită internare prin spitalizare continuă şi spitalizare de zi. indicele mediu de utilizare a paturilor la nivel naţional şi în conformitate cu planul de paturi aprobat la nivel judeţean stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. indicele mediu de utilizare a paturilor la nivel naţional luat în calcul la stabilirea capacităţii maxime a spitalelor. 203 .pentru secţii/compartimente de cronici cu internări obligatorii pentru bolnavii psihici prevăzuţi la art. Tarifele/servicii medicale se negociază pe baza propunerilor de oferte ale furnizorilor de servicii medicale. servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare continuă . 3. curativă.în funcţie de care se stabileşte capacitatea maximă de funcţionare: 1. ART.reprezintă o alternativă la spitalizarea continuă pentru pacienţii care nu necesită supraveghere medicală mai mare de 12 ore şi pot fi servicii medicale programabile sau neprogramabile. având în vedere documentele pentru fundamentarea tarifului. autorizate de Ministerul Sănătăţii.pentru secţii/compartimente de cronici 320 zile .

număr de servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare de zi şi număr cazuri rezolvate pentru serviciile medicale acordate în regim de spitalizare de zi. calculat la capacitatea maximă de funcţionare a spitalului. 12. 5. acut. tarif pe caz rezolvat (DRG). (2) Spitalele vor prezenta caselor de asigurări de sănătate. defalcarea cazurilor de spitalizare estimate pe fiecare secţie şi pe tip de bolnavi: urgenţa. stabilit pe baza indicelui mediu de utilizare a paturilor la nivel naţional pe tipuri de secţii/compartimente. 6. conform indicatorilor asumaţi prin contractul de management. 204 . numărul de cazuri de urgenţă medico/chirurgicală prezentate în structurile de urgenţă (camere de gardă). tarif pe serviciu medical. 3. numărul şi tipul investigaţiilor paraclinice estimate a se realiza de către spitale. tarif pe zi de spitalizare. 10. 2. în condiţiile prevederilor Hotărârii de Guvern privind aprobarea Planului naţional de paturi pentru perioada 2011 . în vederea contractării. conform legii. în regim ambulatoriu. altele decât spitalele de urgenţă. gradul de operabilitate înregistrat pe secţiile/compartimentele de specialitate chirurgicală. de dotarea spitalului cu aparatură şi de încadrarea cu personalul de specialitate. în vederea contractării. structuri sanitare cu paturi distincte. după caz. pe secţii şi compartimente. potrivit structurii organizatorice a spitalului aprobată sau avizată. 11. În vederea contractării serviciilor spitaliceşti efectuate prin spitalizare de zi spitalele prezintă distinct numărul serviciilor medicale (cazurilor) estimate a se efectua în camera de gardă şi în structurile de urgenţă din cadrul spitalelor. respectiv tarif pe caz rezolvat. durată optimă de spitalizare/durata de spitalizare efectiv realizată/durată medie de spitalizare la nivel naţional în secţiile pentru afecţiuni acute. conform indicatorilor asumaţi prin contractul de management. în raza administrativ teritorială a casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală sau pentru care solicită încheierea unui contract şi/sau în raza administrativ teritorială a oricărei case de asigurări de sanatate. 7. cu excepţia spitalelor care au manager interimar. după caz.4. total şi pe secţii. nivelul indicatorilor de performanţă ai managementului spitalului public asumaţi prin contractul de management. 4.2013 (5) Furnizorul de servicii medicale spitaliceşti care înfiinţează. 9. număr de cazuri externate . 13. pentru cazurile neinternate. tarif mediu pe caz rezolvat. din care numărul cazurilor internate. de Ministerul Sănătăţii şi normativelor în vigoare. cronic. după caz. cu respectarea tuturor celorlalte condiţii de contractare.spitalizare continuă. gradul de complexitate a serviciilor medicale spitaliceşti acordate în funcţie de morbiditatea spitalizată. gradul de realizare a indicatorilor de management contractaţi pentru anul 2011. mortalitatea raportată la numărul total de externări. număr de zile de spitalizare. (4) Casele de asigurări de sănătate încheie cu spitalele contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti luând în calcul numărul maxim de paturi. conform indicatorilor asumaţi prin contractul de management. 6. b) indicatori calitativi: 1. indice de complexitate a cazurilor. infecţii nosocomiale raportate la numărul total de externări. poate incheia contract cu casa de asigurari de sanatate/casele de asigurari de sanatate. 5. (3) Spitalele vor prezenta. 8. sau pentru perioada corespunzătoare.

Pentru structurile nou infiintate. înregistrată cu două ocazii separate la distanţă de cel puţin 5 minute. O frecvenţă periferică sub 50/min sau mai mare de 140/min . Include hemoragie continuă cu orice localizare. Pentru fiecare structură distinctă a furnizorului de servicii medicale spitaliceşti care are în componenţă secţii/compartimente de cronici se aplică prevederile art. (6) Pe parcursul derulării. se repartizează spitalelor de către casele de asigurări de sănătate. contractarea si decontarea pentru afectiunile acute. se va face prin sistemul DRG pentru fiecare structura avizata/aprobata distinct. Include orice suspiciune de sângerare internă. Contractul se poate modifica în situatia in care a fost revizuită clasificarea in sensul cresterii. O presiune sistolică sub 90 sau peste 200 mmHg. disfagie acută cu risc de aspiraţie). se aplica prevederile art. care nu se poate trata în Departamentul de urgenţă (UPU/CPU/Cameră de gardă). pentru care nu exista istoric astfel incat sa poata fi calculat ICM si TCP conform metodologiei aplicata pentru calcularea acestor valori.În situatia in care furnizorul de servicii medicale spitalicesti se regaseste in anexa 17 A la ordin. contractul se modifică in cazul revizuirii categoriei de spital. (1) lit. paralizie a piciorului sau braţului. schimbare acută în starea de conştienţă a pacientului.b). în situaţia in care a fost modificata clasificarea in sensul descresterii. Fiecare structura distincta a furnizorului de servicii medicale spitalicesti va fi evidentiata distinct in anexa 17 A la ordin. (7) Cazurile internate prin spitalizare continuă ca şi cazuri de urgenţă vor avea în vedere criteriile de evaluare retrospectivă a oportunităţii internării Criterii de evaluare trimestrială retrospectivă a oportunităţii internării cazurilor de urgenţă 1 Pierderea subită a cunoştinţei Include comă sau incapacitate de răspuns la stimuli. 5 alin. Economiile rezultate datorită modificării contractelor ca urmare a revizuirii clasificării în sensul descreşterii categoriei de spital. 5 alin (1) lit. Include răni cauzate de traume majore (fractură a oaselor membrului pelvin. cu condiţia existenţei unor fonduri disponibile cu destinaţia servicii medicale spitaliceşti. a) punctul a. fractură a coloanei vertebrale în zona cervicală. Include şi pierderea conştienţei ca urmare a traumelor. conform prevederilor legale in vigoare. Măsurarea efectuată în momentul sosirii în UPU/CPU. Febră de cel puţin 5 zile (3 zile) cu temperatură de peste 38 °C.2 paragraful al doilea. Pierdere severă parţială sau totală şi care s-a instalat rapid şi a persistă în momentul internării. în funcţie de criteriile avute în vedere la contractare. şi un o valoare diastolică de sub 60 sau peste 120 mmHg. Exclude rănile izolate ale mâinilor sau picioarelor. Exclude dezorientare sau confuzie. după cum urmează: Sodiu <123 sau >156 mEq/L 205 2 Puls anormal 3 Tensiune anormală 4 5 Pierderea acută a vederii sau a auzului Pierderea acută a capacităţii de a mişca o parte importantă a corpului Febră persistentă Sângerare abundentă 6 7 8 Anomalie severă a electroliţilor serici sau a unui gaz din sânge .

număr de cazuri externate x tarif mediu pe caz rezolvat pe specialităţi La calculul acestei sume se vor avea în vedere: a1) Suma maximă posibil de contractat (Sp) în funcţie de capacitatea maximă de funcţionare a fiecărui spital calculată în conformitate cu prevederile Ordinului comun al ministrului sănătăţii şi preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 3 din anexa la Ordinul nr. pe baza clasificării spitalelor în funcţie de competenţă. 862/547/2011 privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru serviciile de spitalizare continuă pentru pacienţi acuţi. respectiv tarif mediu pe caz rezolvat pentru spitalele non-DRG.0 mEq/L Bicarbonat <20 sau >36 mEq/L pH arterial pH <7.3 sau >7. numărul de paturi aprobate şi contractabile după aplicarea prevederilor Planului Naţional de Paturi se stabileşte de către o comisie formată din reprezentanţi ai casei de asigurări de sănătate şi ai direcţiei de sănătate publică/direcţiile medicale sau de structurile similare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţea sanitară proprie. Semnificativ înseamnă că necesită anestezie regională sau generală şi realizarea într-o unitate specializată (cum ar fi sala de operaţii). se stabileşte astfel: . 206 . (1) al art. IM.număr de cazuri externate x indice case-mix 2012 x tarif pe caz ponderat pentru anul 2012. Evaluarea simptomelor ischemiei miocardice acute. a căror plată se face pe bază de tarif pe caz rezolvat (DRG) pentru spitalele finanţate în sistem DRG. respectiv . IT. fără a putea fi diagnosticată sau tratată adecvat în departamentul de urgenţă. care sugerează ischemie miocardică acută recentă. 5 (1) Valoarea totală contractată de spitale cu casele de asigurări de sănătate se constituie din următoarele sume. Exclude ordinul de a menţine accesul venos continuu. pentru afecţiunile acute.5 sau >6. De asemenea. La calcularea formulei prevăzute în alin. include ordinul pentru medicaţia IV cel puţin la 8 ore şi stabilizarea prin insulină pentru pacienţii tineri cu diabet sever. 10 11 Durere paralizantă 12 Necesitatea administrării Medicaţiei parenterale şi/sau repleţie volemică 13 Procedură semnificativă în primele 24 de ore de la internare ART.Potasiu <2. în absenţa modificărilor ECG sau a enzimelor miocardice Include doar complicaţiile postterapeutice sau deschiderea plăgilor sau leziuni care necesită închidere/sutură. Include administrarea medicaţiei IV. Durere severă cu suspiciune de urgenţă medicală. şi intraarterial cel puţin la 8 ore. Include practic toate operaţiile efectuate în urgenţă. după caz: a) suma aferentă serviciilor medicale spitaliceşti. 862/547/2011.45 Calcemie serică < 3 mmol/L sau > 6 mmol/L PaCO2 >50 mmHg PaO2 <50 mmHg 9a 9b Anomaliile eletrocardiogramei Suspiciune clinică şi biologică de ischemie miocardică acută Dehiscenţa plăgilor Rezultatele EKG efectuată la prezentare.

în anul 2012) pentru fiecare spital x nr. cu respectarea prevederilor art. în funcţie de particularităţile de la nivel local. cazuri externate raportate şi validate de SNSPMPDSB în anul 2011 x ICM 2012 x TCP2012 x nr. Suma suplimentară ce poate fi contractată de casa de asigurări de sănătate cu fiecare spital poate varia cu până la + 15% faţă de Suma suplimentară repartizată proporţional spitalelor. În formula de calcul pentru suma minimă contractată de casele de asigurări de sănătate cu spitalele. Nu se reduc cazurile de urgenţă estimate a se interna luând în calcul datele ultimilor 3 ani. 862/547/2011 privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru serviciile de spitalizare continuă pentru pacienţi acuţi. unde n este nr. Pentru spitalele non-DRG sau nou intrate în contractare în formulele de mai sus ICM-ul şi TCP-ul se înlocuiesc cu media ponderată calculată la tariful mediu pe caz rezolvat negociat pe specialităţi şi la numărul de cazuri externate pe fiecare specialitate ţinând cont de valoarea procentului de referinţă pentru categoria în care se clasifică spitalul. puncte rezultat din autoevaluare). în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. Pentru spitalele non-DRG în formula de mai sus ICM-ul şi TCP-ul se înlocuiesc cu media ponderată calculată la tariful mediu pe caz rezolvat negociat pe specialităţi şi la numărul de cazuri externate pe fiecare specialitate. pentru servicii de spitalizare continuă pentru afecţiuni acute. Suma disponibilă în bugetul casei de asigurări de sănătate cu destinaţie servicii medicale spitaliceşti pentru calculul sumelor suplimentare se repartizează proporţional spitalelor pe baza formulei de mai sus. a2) Suma minimă contractată (Sm) de fiecare spital cu casa de asigurări de sănătate. (1) al art. 862/547/2011 nu poate fi mai mare decât numărul mediu lunar de cazuri externate şi validate în anul precedent x 12 luni. 862/547/2011. la nivelul fiecărui spital.Pentru anul 2012. a4) Număr de cazuri externate ce poate fi contractat: La negocierea numărului de cazuri externate pe spital şi pe secţie se vor avea în vedere: 207 .862/547/2011 privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru serviciile de spitalizare continuă pentru pacienţi acuţi. în funcţie de categoria în care este clasificat spitalul. calculată în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. pe baza clasificării spitalelor în funcţie de competenţă. 3 din anexa la Ordinul nr. spitalelor pentru care casa de asigurări de sănătate contractează spitalizare continuă pentru cazurile acute. prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii şi preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. pe baza clasificării spitalelor în funcţie de competenţă. în limita fondurilor disponibile la nivelul casei de asigurări de sănătate. (4) se stabileşte luând în calcul: număr cazuri externate în anul 2011 raportate şi validate de SNSPMPDSB în anul 2011 x (ICM x TCP. dar nu mai mult de suma maximă posibil de contractat. 4 alin. puncte rezultat din autoevaluare / n ∑ 1 (nr. numărul de cazuri externate calculat conform prevederilor alin. a3) Suma suplimentară (Ss) ce poate fi contractată peste cea minimă. şi care nu poate fi mai mare de 130% din suma contractată în anul precedent pentru servicii de spitalizare continuă pentru pacienţii cu afecţiuni acute. valoarea procentului de referinţă (P) utilizată este de 90.

3. Pentru spitalele non-DRG în formula de mai sus ICM-ul şi TCP-ul se înlocuiesc cu media ponderată calculată la tariful mediu pe caz rezolvat negociat pe specialităţi şi la numărul de cazuri externate pe fiecare specialitate.a4.3. 864/538/2011 0.la Ordinul nr. rezultatul se rotunjeşte la număr întreg (în plus).2. a4. Număr de cazuri externate suplimentar contractat/spital = (Suma suplimentară contractată / (ICM x TCP aferente spitalului şi prevăzute în anexa 17 A)).6 puncte e) Rx + CT + Scintigrafie + Angiografie + RMN 2 puncte 208 .4 puncte b) a efectuat în anul 2011 peste 50% din numărul (poziţii) total de servicii prevăzut în pachetul de servicii de bază – Capitolul II din Anexa 7.3. din care una medicală şi una chirurgicală.3 puncte d) Rx + CT + Scintigrafie + Angiografie/RMN 1.3.5 puncte b) 2 linii de gardă. Linie de gardă de terapie intensivă: a) 1 linie de gardă de TI b) 2 linii de gardă de TI şi peste 1 punct 2 puncte a4. rezultatul se rotunjeşte la număr întreg (în plus).2. 862/547/2011 privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru serviciile de spitalizare continuă pentru pacienţi acuţi. asigurate de medici specialişti 0.1 .8 puncte c) peste 3 linii de gardă 1 punct a4. Complexitatea serviciilor medicale – analize de laborator: a) a efectuat în anul 2011 sub 50% din numărul (poziţii) total de servicii prevăzut în pachetul de servicii de bază – Capitolul II din Anexa 7. în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.5 puncte 1 punct b) Rx + CT c) Rx + CT + Scintigrafie 1. Număr linii de gardă: a) 1 linie de gardă 0.numărul de cazuri externate calculat la suma minimă = Sm / (ICM x TCP aferente fiecărui spital).3.1. 864/538/2011 0.3 Evaluarea spitalului în vederea acordării punctajului aferent se realizează în funcţie de: a4.la Ordinul nr.4 Complexitatea serviciilor medicale – radiologie şi imagistică medicală: a) radiologie clasică 0.la Ordinul nr. pe baza clasificării spitalelor în funcţie de competenţă. Pentru spitalele non-DRG sau nou intrate în contractare în formula de mai sus ICM-ul şi TCP-ul se înlocuiesc cu înlocuiesc cu media ponderată calculată la tariful mediu pe caz rezolvat negociat pe specialităţi şi la numărul de cazuri externate pe fiecare specialitate ţinând cont de valoarea procentului de referinţă pentru categoria în care se clasifică spitalul.8 puncte c) a efectuat în anul 2011 cu peste 10% mai multe servicii decât numărul (poziţii) total de servicii prevăzut în pachetul de servicii de bază – Capitolul II din Anexa 7. 864/538/2011 1 punct d) are certificat de calitate ISO 15189 10 puncte a4. a4.

209 grup de 10 protocoale .6 Complexitatea ofertei de servicii a) numai spitalizare continuă 0. În vederea stabilirii punctajelor. Casele de asigurări de sănătate. Indicele de case-mix este prezentat în anexa nr. de zi şi ambulatoriul integrat clinic 2 puncte a4.5 Blocul operator 0. în acest scop.4 Numărul anual de cazuri externate negociat şi contractat se defalcă pe trimestre.3. conform punctajului acordat.2 puncte în limita a maxim 2 puncte.3 puncte a) 1 sală şi 1 medic anestezist b) peste 2 săli şi 1 medic anestezist 0.3. a4.3. a5) Indicele de case-mix 2012 se calculează pentru fiecare spital pe baza numărului şi a tipurilor de cazuri raportate în perioada 1 ianuarie 2011 . 17 A la ordin şi rămâne nemodificat pe perioada de derulare a contractului cu excepţia situaţiilor în care se recalculează ca urmare a acţiunilor de control în sensul diminuării acestuia. dacă se constată neconcordanţe la nivelul spitalului. spitalele organizează şi raportează trimestrial evidenţa acestor indicatori.5 puncte c) peste 70% 1 punct . caselor de asigurări de sănătate şi direcţiilor de sănătate publică.3. La stabilirea numărului de cazuri externate contractate pe spital se ţine seama şi de modul de realizare a indicatorilor calitativi din anul precedent. a4. spitalele vor depune o autoevaluare potrivit datelor de mai sus.70% 0.aprecierea gradului de operabilitate se face pe baza procentului cazurilor clasificate în DRG chirurgicale din totalul cazurilor externate. în cadrul controalelor efectuate la spitale vor verifica corectitudinea autoevaluării şi vor diminua valoarea de contract a spitalului în mod corespunzător.7 Folosirea protocoalelor proprii de îngrijire medicală (trasee clinice) 0 puncte a) nu folosesc b) folosesc mai puţin de 5 protocoale pe secţie/specialitate 1 punct c) folosesc între 6-10 protocoale pe secţie / specialitate 2 puncte d) folosesc pentru mai mult de 20% din grupele de DRG raportate în anul 2011 3 puncte e) prezentarea de proiecte de protocol cu aplicabilitate în anul 2012 1punct pentru fiecare Spitalele vor anexa protocoalele şi analiza rezultatelor aplicării acestora. însoţită de documentele justificative şi o declaraţie pe proprie răspundere că informaţiile corespund realităţii. a4.5 puncte c) orice multiplu întreg de 2 săli şi 1 medic anestezist aduce câte 0.8 gradul de operabilitate realizat de spital în anul 2011 de secţiile chirurgicale (pacienţi operaţi/pacienţi internaţi x100): 0 puncte a) sub 50% b) 51% .7 puncte b) spitalizare continuă şi de zi 1 punct c) spitalizare continuă.30 septembrie 2011. Numărul de cazuri ponderate se obţine prin înmulţirea numărului negociat de cazuri externate cu indicele de case-mix.f) are certificat de calitate ISO 9001:2008 10 puncte a4.

spitalele vor ţine evidenţa acestor indicatori. contractarea acestor servicii se efectuează conform prevederilor lit. a7) Tarif mediu pe caz rezolvat pe specialităţi Tariful mediu pe caz rezolvat se stabileşte prin negociere între furnizori şi casele de asigurări de sănătate având în vedere documentele pentru fundamentarea tarifului şi indicatorul cost mediu cu medicamentele pe caz externat pe anul 2011şi sumele aprobate la nivelul casei de asigurări de sănătate cu destinaţia servicii medicale spitaliceşti. tipurile de cazuri ce sunt decontate (grupele de diagnostice. pentru secţiile/compartimentele unde aceasta a fost mai mică decât cea optimă. În situaţia în care unul din spitale are în structură secţii/compartimente de cronici.cazurile estimate a fi externate pe spital şi pe secţie în anul 2012. care se stabileşte astfel: . Lista cuprinzând categoriile majore de diagnostice. cu încadrarea în sumele aprobate la nivelul 210 . cu respectarea prevederilor art. după caz) şi al judeţului. 4 alin.a6) Tariful pe caz ponderat pentru anul 2012 este prezentat în anexa nr. limitele superioare şi inferioare ale intervalului de normalitate al duratei de spitalizare pentru fiecare grupă de diagnostic. durata medie de spitalizare la nivel naţional. . în funcţie de numărul de paturi aprobat. 3. a). indicele mediu de utilizare a paturilor la nivel naţional la spitalul/secţia/compartimentul respectiv şi de durata optimă de spitalizare sau. având în vedere documentele pentru fundamentarea tarifului. recuperare şi neonatologie . 105. În situaţia în care unul din spitalele prevăzute în anexa nr. Numărul anual de cazuri externate negociat se defalcă pe trimestre.prematuri (prevăzute ca structuri distincte în structura spitalului aprobată/avizată de Ministerul Sănătăţii) din alte spitale.naţional. în funcţie de particularităţile aferente fiecărui tip de spital.număr de cazuri externate x durata optimă de spitalizare sau. după caz. Pentru secţiile/spitalele de psihiatrie cronici cu internări obligatorii pentru bolnavii psihici prevăzuţi la art. (1) lit. b). 17 B la ordin. Tariful pe zi de spitalizare pe secţie/compartiment se negociază pe baza tarifului pe zi de spitalizare propus de fiecare spital pentru secţiile şi compartimentele din structura proprie. precum şi pentru bolnavii care necesită asistenţă medicală spitalicească de lungă durată (ani) se ia în considerare durata medie de spitalizare efectiv realizată în anul precedent. 19 la ordin. La stabilirea numărului de cazuri externate contractate pe spital/secţie/compartiment se ţine seama de modul de realizare a indicatorilor calitativi din anul precedent. după caz. recuperare şi neonatologie . valorile relative. mediana duratei de spitalizare în secţiile ATI . 17 A la ordin are în structură secţii/compartimente de cronici. dar nu mai mică de 75% faţă de aceasta. durata efectiv realizată x tariful pe zi de spitalizare 1. după caz. precum şi definirea termenilor utilizaţi) sunt prevăzute în anexa nr.prematuri sau îngrijiri paliative. Durata optimă de spitalizare stabilită de către comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii pe secţii este valabilă pentru toate categoriile de spitale şi este prevăzută în anexa nr.prematuri şi îngrijiri paliative. durata de spitalizare efectiv realizată. precum şi pentru secţiile şi compartimentele de cronici. contractarea acestor servicii se efectuează conform prevederilor de la lit. Tariful mediu pe caz rezolvat pe specialităţi negociat nu poate fi mai mare decât tariful maximal prevăzut în anexa nr. 17 A la ordin şi se stabileşte pentru fiecare spital. b) suma pentru spitalele de cronici şi de recuperare. 2. 17 C la ordin. în acest scop. b). Numărul de cazuri externate Numărul de cazuri externate pe spitale/secţii/compartimente se negociază în funcţie de: . 113 şi 114 din Codul penal şi cele dispuse prin ordonanţa procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale.media cazurilor externate în ultimii 5 ani la nivelul spitalului (ţinându-se cont de modificările de structură aprobate/avizate de Ministerul Sănătăţii. recuperare şi neonatologie .

finanţată din fondul alocat pentru programul naţional cu scop curativ. Casele de asigurări de sănătate contractează servicii medicale paliative în regim de spitalizare continuă dacă acestea nu pot fi efectuate în condiţiile asistenţei medicale la domiciliu. precum şi în cabinete medicale de specialitate din ambulatoriul integrat al spitalului. obţinut în condiţiile prevăzute mai sus. stabilită conform prevederilor din anexa nr. b) din Contractul-cadru. 17 C la ordin. acordate în cadrul programului naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică din cadrul Programului naţional cu scop curativ. finanţate din fondul alocat asistenţei medicale ambulatorii de specialitate pentru specialităţile clinice. conform anexei nr. se poate diminua prin negociere între furnizori şi casele de asigurări de sănătate. 5. al cărui model este prevăzut în normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate. g) suma pentru serviciile medicale spitaliceşti efectuate în regim de spitalizare de zi pentru care plata se face prin tarif pe serviciu medical/caz rezolvat şi care se determină prin înmulţirea numărului negociat şi contractat de servicii medicale spitaliceşti pe tipuri/cazuri rezolvate cu tariful aferent acestora. 8 la ordin. diabet zaharat. Pentru unităţile sanitare cu paturi care încheie contract de furnizare de servicii medicale spitaliceşti cu casa de asigurări de sănătate atât pentru spitalizare continuă cât şi pentru spitalizare de zi. care face obiectul unui contract distinct. 17 C la ordin. Tariful pe serviciu medical se negociază între spitale şi casele de asigurări de sănătate şi nu poate fi mai mare decât tarifele maximale decontate de casele de asigurări de sănătate. Suma aferentă serviciilor medicale paliative se stabileşte astfel: Număr de paturi x număr de zile calendaristice dintr-un an estimat a fi ocupat un pat x tariful pe zi de spitalizare negociat. al cărui model este prevăzut în normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate. Tarifele pe zi de spitalizare negociate nu pot fi mai mari decât tarifele maximale prevăzute în anexa nr. d) suma pentru serviciile de supleere renală. prevăzute în anexa nr. (4) lit. numărul de cazuri externate. respectiv din fondul alocat asistenţei medicale spitaliceşti pentru cabinetele prevăzute la art.casei de asigurări de sănătate cu destinaţie servicii medicale spitaliceşti. având în vedere documentele pentru fundamentarea tarifului. f) suma pentru investigaţii paraclinice efectuate în regim ambulatoriu. aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. e) suma pentru serviciile medicale efectuate în cabinete medicale de specialitate în: oncologie medicală. c) suma aferentă Programului naţional cu scop curativ pentru medicamente şi materiale sanitare specifice. 16 la ordin. 4. transportul nemedicalizat al pacienţilor hemodializaţi de la şi la domiciliul pacienţilor. 48 alin. tariful/caz rezolvat se negociază de unităţile sanitare cu casele de asigurări de sănătate. nutriţie şi boli metabolice în cabinete de planificare familială în care îşi desfăşoară activitatea medici cu specialitatea obstetrică-ginecologie şi în cabinete de boli infecţioase. aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. transportul lunar al medicamentelor şi al materialelor sanitare specifice dializei peritoneale la domiciliul pacienţilor. inclusiv medicamente şi materiale sanitare specifice. care face obiectul unui contract distinct. care se află în structura spitalului ca unităţi fără personalitate juridică. Tariful pe caz rezolvat reprezintă maxim 1/3 din suma corespunzătoare cazului codificat şi 211 . Pentru secţiile medicale. finanţată din fondul alocat asistenţei medicale spitaliceşti. Tariful pe zi de spitalizare negociat nu poate fi mai mare decât tariful maximal prevăzute în anexa nr. cu numărul de internări corespunzătoare anului 2011 pentru care nu se justifică internarea. 8 la ordin.

după caz. (4) lit. altele decât spitalele de urgenţă.pentru spitalele care în anul 2011 au realizat valori ale indicatorilor contractaţi în regim de spitalizare de zi şi care au fost decontate de către casele de asigurări de sănătate. (3) Cheltuielile ocazionate de activităţile desfăşurate în camera de gardă şi în structurile de urgenţă din cadrul spitalelor. pentru cazurile care sunt internate prin spitalizare continuă. fiind suportate din fondul aferent asistenţei medicale spitaliceşti. b) 1% pentru complexitate suplimentară a cazurilor în ceea ce priveşte comorbiditatea şi numărul de zile de îngrijiri acordate în cadrul secţiilor/compartimentelor de terapie 212 . (1) sunt prevăzute în contracte distincte. . e) şi f) ale alin. dar nu mai mult de 50%. . Cazurile pentru care se acordă servicii medicale în aceste structuri din cadrul spitalelor.investigaţii paraclinice în laboratoarele/punctele de lucru din structura acestora organizate ca urmare a procedurii de externalizare. mai mici de 25% faţă de valoarea decontată pentru indicatorii realizaţi în regim de spitalizare continuă. b) din Contractul-cadru.grupat conform RO DRG v1 la nivelul tarifului pe caz ponderat mediu naţional prevăzut în Anexa 17A de 1444 lei. 75 din Contractul-cadru. Suma contractată de către spital pentru servicii de spitalizare de zi. casele de asigurări contractează pentru activitatea de spitalizare de zi pentru anul 2012 o suma la nivelul celei decontate in anul anterior majorata cu o suma reprezentand 5 % din suma decontata pentru spitalizarea continua in anul anterior. şi nu poate fi mai mare de 480 lei. în limita a maxim 25%. nu poate depăşi 25% din suma contractată pentru servicii de spitalizare continuă. pentru anul 2012. c) şi d) ale alin. sunt considerate cazuri rezolvate în regim de spitalizare de zi numai pentru cazurile neinternate prin spitalizare continuă.decontarea sumelor reprezentând depăşirea valorii trimestriale de contract cu maximum 5% din valoarea acesteia pentru spitalele de urgenţă. cu excepţia unităţilor sanitare care derulează programe naţionale de sănătate. mai mari de 25% faţă de valoarea decontată pentru indicatorii realizaţi în regim de spitalizare continuă. sunt cuprinse în structura tarifului pe caz rezolvat.decontarea serviciilor prevăzute la art.alte situaţii justificate ce pot apărea în derularea contractelor încheiate cu furnizorii de servicii medicale spitaliceşti. Sumele de la lit. . . ART. (2) Diferenţa de 6% din fondul cu destinaţie servicii medicale spitaliceşti ce nu a fost contractată iniţial se utilizează astfel: a) 5% pentru: . (2) Sumele de la lit. dar fără a depăşi 25% din valoarea totală contractată pentru spitalizare continuă. Numărul de cazuri şi tariful aferent acestora se negociază cu casele de asigurări de sănătate. (1) sunt prevăzute distinct în actele adiţionale la contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti. 6 (1) La contractarea serviciilor medicale spitaliceşti casele de asigurări de sănătate vor avea în vedere 94% din fondurile aprobate cu această destinaţie la nivelul casei de asigurări de sănătate după ce s-a dedus suma aferentă serviciilor medicale paraclinice ce se pot efectua în ambulatoriu de către unităţile sanitare cu paturi şi de către furnizorii de servicii medicale .decontarea cazurilor externate prevăzute la art.pentru spitalele care în anul 2011 au realizat valori ale indicatorilor contractaţi în regim de spitalizare de zi şi care au fost decontate de către casele de asigurări de sănătate. Sumele contractate pentru cazurile rezolvate în regim de spitalizare de zi în cadrul acestor structuri se evidenţiază distinct în contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti încheiat cu casa de asigurări de sănătate. şi sunt decontate prin tarif pe caz rezolvat. astfel: . casele de asigurări contractează indicatori pentru activitatea de spitalizare de zi pentru anul 2012. 48 alin.

| |70 . în conformitate cu sistemul de punctaj APACHE 2.| |55 .|12 .9 | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| | Mijloc BP |> 160|130 . .|110 .|10 . conform prevederilor legale în vigoare. se stabileşte conform următoarei formule: Total zile de spitalizare peste mediana fiecărei grupe DRG în secţia/compartimentul de terapie intensivă a spitalului/Total zile de spitalizare peste mediana fiecărei grupe DRG la nivel tuturor spitalelor aflate în contract cu o casă de asigurări de sănătate pentru secţiile/compartimentele de terapie intensivă x 25% din suma reprezentând 1% pentru complexitatea suplimentară a cazurilor.|< 39 | | (bătăi/min) | |179 |139 | |109 | |69 |54 | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| | Rata |> 50 |35 .9 | |< 5 | | respira iei | |49 | |34 |24 |11 | | | | | (respira ii/ | | | | | | | | | | | min) | | | | | | | | | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| | Oxigenare | | | | | | | | | | | (kPa)*: | | | | | | | | | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| | FiO2 > 50% |66.9| | rectală (°C) | |40.prezenţa permanentă a cel puţin unui medic în cadrul secţiei/compartimentului de terapie intensivă.0 -|30.consum de materiale sanitare cu cel puţin 50% peste media consumului de materiale sanitare la nivelul spitalului.consum de medicamente de minimum 5% din totalul bugetului stabilit pentru secţia/compartimentul de terapie intensivă. în cadrul secţiei/compartimentului de terapie intensivă. Spitalele evaluează pacienţii atât la intrarea cât şi la ieşirea din compartimentele/secţiile TI. suma respectiva se utilizeaza in conditiile lit.4 |46.9 |33. conditiile pentru acordatea sumei calculate trimestrial din 1%. Suma se calculeaza trimestrial numai spitalelor care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii: .0 -|32.| |7. astfel: _______________________________________________________________________________ | Sistemul de punctaj. Zilele de spitalizare peste mediana fiecărei grupe DRG din secţiile/compartimentele de terapie intensivă pentru fiecare spital se pun la dispoziţia caselor de asigurări de sănătate trimestrial de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică. Suma aferenta fiecărui spital care îndeplineşte criteriile de mai sus. .intensivă.|6 .| |< 49 | | (mm Hg) | |159 |129 | |109 | |69 | | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| | Ritmul inimii |> 180|140 .9 |38. .6 -|26.0 -| |38.0 -|< 29.|110 .3 |8. Casele de asigurări de sănătate încheie act adiţional pentru sumele reprezentând complexitatea suplimentară a cazurilor.5 -|36.3 | 213 .| |50 . fără a modifica numărul de cazuri contractate aferente perioadei pentru care se acordă această sumă.| |25 .|40 .6 -| |< 26. In situatia in care nu sunt intrunite de catre nici un furnizor.3 . a.9 | |38.0 -|34. APACHE-2 | | Variabile fiziologice | |______________________________________________________________________________| | Variabile | Punctaj | | |_____________________________________________________________| | | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| | Temperatura |> 41 |39.6| | | | | | | |66.9 |31.4 |35.|< 7.| |70 . Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti.5 |46.1 .prezenţa permanentă a unui număr corespunzător de personal mediu sanitar.4 | | | | | | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| | A-aDO2 | | | | | | | | | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| | FiO2 < 50% | | | | |> 9.

| |< 20 | | celule (%) | | |59.Scala de comă Glasgow | . 2.5 | | (mmol/l) | |6.| |< 2. din care se scad cazurile nevalidate în luna anterioară (validarea şi invalidarea cazurilor externate raportate se fac de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică. 3. cât şi indicatorii specifici fiecărei unităţi sanitare cu paturi.|30 .59 |7.9 | | | | (x 109/l) | | | | | | | | | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| .9 |49. dar fără a se depăşi suma ce poate fi contractată în funcţie de capacitatea maximă de funcţionare a fiecărui spital. se determină prin înmulţirea numărului de servicii medicale spitaliceşti/cazuri rezolvate cu tarifele negociate aferente acestora.24 | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| | Serum sodium |> 180|160 .9 |45.| |20 .9 | | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| | Serum |> 300|171 .9 | | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| |> 40 | |20 . .4 |2. inclusiv sumele care nu au fost contractate iniţial. ART.59 | |7.indicele de case-mix prevăzut în anexa nr.|150 .3 | |8.49 | |7.|3 | |1 | |< 1 | | Număr de | leucocite | | |39.5 . decontarea lunară şi regularizarea trimestrială se realizează astfel: 1. 9 (1) Decontarea de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor medicale contractate cu spitalele se face după cum urmează: a) pentru serviciile medicale spitaliceşti acordate în spitale a căror plată se face pe baza indicatorului tarif pe caz rezolvat (DRG).|46 .|< 110 | | (mmol/l) | |179 |159 |154 |149 | |129 |119 | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| | Serum potassium|> 7 |6.9 |5.50 -|7. precum şi nivelul de realizare a indicatorilor specifici în limita celor contractaţi în perioada de la începutul anului şi până la sfârşitul lunii anterioare celei în care se semnează actul adiţional.|155 .tariful pe caz ponderat stabilit pentru anul 2012.33 -| |7. Tarifele sunt stabilite conform prevederilor art.Vârsta .25 -|7.0 . 7 Fondurile suplimentare aprobate pentru anul 2012 cu destinaţia servicii medicale spitaliceşti.9 |14. 862/547/2011. 17 A la ordin. Analiza activităţii trimestriale a spitalului se face pe baza următorilor indicatori: 214 .|15 .9 | |2.| PaO2 | | | | | |9.9 | |29. care au stat la baza stabilirii valorii iniţiale de contract/actelor adiţionale.|2.Boli cronice | | Alte variabile: . Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti.| |5. 8 Sumele pentru serviciile medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare de zi de unităţile sanitare autorizate de Ministerul Sănătăţii să efectueze aceste servicii şi care nu încheie contract de furnizare de servicii medicale spitaliceşti în spitalizare continuă.0 | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| | pH arterial |> 7.|3. se contractează de către casele de asigurări de sănătate prin acte adiţionale la contractele iniţiale pentru anul 2012.9 | |5.| |120 .5 .5 .7|7.|50 .|111 .|3.0 . ART.15| | | |7.32 |7. Decontarea lunară în limita sumei contractate se face în funcţie de: .9 |19.numărul de cazuri externate şi raportate de către spital.| |< 50 | | | | creatinine | |299 | |170 |120 | | | | | | (micromol/l) | | | | | | | | | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| | Total volum |> 60 | |50 .15 -|< 7. conform regulilor de validare stabilite prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate). Casele de asigurări de sănătate vor avea în vedere la repartizarea fondurilor suplimentare atât prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.Statut chirurgical | |______________________________________________________________________________| ART.4 |3.|130 .60 -| |7. .| |121 .

Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti. dar nu mai mult de 25 % din valoarea contractată pentru servicii în regim de spitalizare continuă. Modalitatea de calcul al coeficientului k este prevăzută în anexa nr. si contravaloarea cazurilor rezolvate/serviciilor medicale efectuate în regim de spitalizare de zi este mai mică decât suma contractată pentru spitalizare de zi.tariful pe caz ponderat stabilit pentru anul 2012. validate este peste cea contractată. casele de asigurări de sănătate au în vedere următoarele: . conform regulilor de validare stabilite prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate).. decontarea se face la un tarif care reprezintă 50% din tariful pe caz ponderat.numărul de cazuri externate realizate şi validate în ordine cronologică în funcţie de data externării.coeficientul k al cazurilor extreme (ca durată de spitalizare). a). validate şi decontate cât şi contravaloarea cazurilor rezolvate/serviciilor medicale efectuate în regim de spitalizare de zi sunt mai mici decât sumele contractate pentru fiecare tip de spitalizare. în limita fondurilor disponibile. În situaţia în care contravaloarea cazurilor pentru spitalizare continuă acuţi realizate. după epuizarea posibilităţii de înscriere pe listele de aşteptare a cazurilor programabile. raportată la prevederile art. 17 A la ordin . Casele de asigurări de sănătate pot accepta la decontare aceste depăşiri dacă spitalul/secţiile a/au luat decizia de creştere a numărului de internări. 4 alin. . În situaţia în care contravaloarea cazurilor pentru spitalizare continuă acuţi realizate şi validate cat si contravaloarea cazurilor rezolvate/serviciilor medicale efectuate în regim de spitalizare de zi sunt mai mari decât sumele contractate pentru fiecare tip de spitalizare. (1) lit. validate şi decontate este sub valoarea contractată pentru spitalizare continuă acuţi. în limita economiilor realizate din spitalizarea continuă pentru cazurile acute se poate deconta contravaloarea cazuri rezolvate/servicii medicale efectuate în regim de spitalizare de zi realizate peste cele contractate. pentru perioada aferentă trimestrului respectiv. precum şi pentru perioada de la începutul anului şi până la sfârşitul trimestrului respectiv.indicele de case-mix realizat pentru perioada de la începutul anului până la sfârşitul trimestrului respectiv. cu încadrarea în limita valorii contractate. În situaţia în care contravaloarea cazurilor pentru spitalizare continuă acuţi realizate şi . La regularizarea trimestrială în vederea decontării.coeficientul k al cazurilor externate Contravaloarea serviciilor medicale calculată pe baza indicatorilor de mai sus trebuie să se încadreze în sumele contractate pentru spitalizare continuă pentru afecţiuni acute. . respectiv la un tarif care reprezintă 50% din tariful pe caz rezolvat/serviciului medical efectuate în regim de spitalizare de zi. numărul de cazuri nu poate depăşi un număr maxim de cazuri calculat la capacitatea maximă de funcţionare a spitalului.valoarea relativă a DRG-ului corespunzător fiecărui caz . Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti. decontarea se face la nivelul realizat. pe baza cazurilor externate raportate şi validate pentru perioada de la începutul anului până la sfârşitul trimestrului respectiv. raportate şi validate pentru perioada de la începutul anului până la sfârşitul trimestrului respectiv. (Validarea şi invalidarea cazurilor externate raportate se fac de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică. . 17 B la ordin. .numărul total de cazuri externate.acuţi În situaţia în care contravaloarea cazurilor pentru spitalizare continuă acuţi realizate. în limita economiilor realizate din spitalizarea de zi se pot accepta 215 . Acest coeficient se calculează trimestrial de Şcoala Naţională de Sănătate Publică.TCP-ul prevăzut pentru fiecare spital în Anexa nr.

conform regulilor de validare specifice stabilite prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate). precum şi pentru bolnavii care 216 . 105. b) serviciile medicale pentru care plata se face pe bază de tarif pe zi de spitalizare se decontează în limita sumei contractate în funcţie de: . 113 şi 114 din Codul penal şi cele dispuse prin ordonanţa procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale.durata efectiv realizată pentru situaţiile la care nu este prevăzută durată optimă.durata efectiv realizată pentru situaţiile la care nu este prevăzută durată optimă.numărul de cazuri externate realizate şi validate din care se scad cazurile nevalidate în luna anterioară (validarea şi invalidarea se fac de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică. de psihiatrie cronici cu internări obligatorii pentru bolnavii psihici încadraţi la art. după caz.tariful pe zi de spitalizare negociat. În cazul spitalelor/secţiilor de psihiatrie cronici pentru internările obligatorii pentru bolnavii psihici prevăzuţi la art. în ordinea cronologică a datei de externare. Trimestrial se fac regularizări şi decontări în limita sumei contractate pentru serviciile medicale pentru care plata se face pe bază de tarif pe zi de spitalizare în funcţie de: . În cazul spitalelor/secţiilor de psihiatrie cronici. şi de tarifele pe zi de spitalizare negociate. astfel: durata optimă dacă durata efectiv realizată este mai mare decât durata optimă şi durata efectiv realizată dacă aceasta este mai mică decât durata optimă. luându-se în calcul durata optimă de spitalizare pentru specialitatea respectivă.durata optimă de spitalizare pentru situaţiile la care este prevăzută durată optimă. precum şi pentru bolnavii care necesită asistenţă medicală spitalicească de lungă durată (ani). spitalul va raporta în vederea decontării un singur caz rezolvat.distrofici.numărul de cazuri externate realizate şi validate pentru perioada de la începutul anului până la sfârşitul trimestrului respectiv (validarea şi invalidarea cazurilor externate raportate se fac de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică. În situaţia în care numărul de cazuri externate este mai mare decât numărul cazurilor contractate. Serviciile medicale pentru care plata se face pe bază de tarif pe zi de spitalizare se decontează ţinându-se seama de durata optimă de spitalizare/durata efectiv realizată. .la decontare un număr de cazuri externate prin spitalizare continuă acuţi. Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti.tariful pe zi de spitalizare negociat. după epuizarea posibilităţii de înscriere pe listele de aşteptare a cazurilor programabile. 105. recuperare pediatrică .durata optimă de spitalizare pentru situaţiile la care este prevăzută durată optimă astfel: durata optimă dacă durata efectiv realizată este mai mare decât durata optimă şi durata efectiv realizată dacă aceasta este mai mică decât durata optimă. . Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti. fără a se depăşi durata optimă pentru situaţiile la care este prevăzută durată optimă. . iar această depăşire se încadrează în fondurile alocate asistenţei medicale spitaliceşti la nivelul caselor de asigurări de sănătate respective. de la o secţie la alta de acelaşi profil. . . şi dacă creşterea numărului de cazuri realizate se regăseşte în reducerea numărului de cazuri contractate din alte spitale/secţii din judeţul respectiv. serviciile medicale spitaliceşti se decontează lunar de către casele de asigurări de sănătate în funcţie de numărul de zile de spitalizare efectiv realizat în luna pentru care se face decontarea. în situaţia în care asiguratul este transferat în aceeaşi unitate sanitară. 113 şi 114 din Codul penal şi internările dispuse prin ordonanţa procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale. casele de asigurări de sănătate pot accepta la decontare această depăşire dacă spitalul/secţiile a/au luat decizia de creştere a numărului de internări. conform regulilor de validare stabilite prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate). neonatologie . .prematuri mici şi foarte mici şi TBC.

pentru perioada aferentă trimestrului respectiv. conform regulilor de validare stabilite prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate). validate şi decontate cat si contravaloarea cazurilor rezolvate/serviciilor medicale 217 . La regularizarea trimestrială în vederea decontării. precum şi pentru perioada de la începutul anului şi până la sfârşitul trimestrului respectiv. în limita economiilor realizate pentru continuă acuţi se poate deconta contravaloarea cazuri rezolvate/servicii medicale efectuate în regim de spitalizare de zi realizate peste cele contractate. aferent serviciilor medicale spitaliceşti pentru patologie care necesită internare prin spitalizare continuă Contravaloarea serviciilor medicale calculată pe baza indicatorilor de mai sus trebuie să se încadreze în sumele contractate pentru spitalizare continuă pentru afecţiuni acute. decontarea se face în funcţie de durata de spitalizare efectiv realizată. . 2. Decontarea lunară. se face în funcţie de: . în cadrul regularizării trimestriale. Analiza activităţii trimestriale a spitalului se face pe baza următorilor indicatori: . c) serviciile medicale spitaliceşti. casele de asigurări de sănătate au în vedere corelarea corespunzătoare a indicatorilor contractaţi şi realizaţi pentru perioada de la începutul anului până la sfârşitul trimestrului respectiv. după caz ca structuri distincte în structura spitalelor) din spitalele de cronici şi de recuperare. Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti. precum şi pentru servicii medicale spitaliceşti acordate în secţiile şi compartimentele de acuţi (aprobate/avizate de Ministerul Sănătăţii.tariful mediu pe caz rezolvat pe specialităţi negociat. aferent serviciilor medicale spitaliceşti pentru patologie care necesită internare prin spitalizare continuă. în funcţie de numărul de zile de spitalizare realizat în limita numărului de zile de spitalizare contractat şi de tariful pe zi de spitalizare negociat între casele de asigurări de sănătate şi unităţile sanitare cu paturi. cu rezultatele analizei trimestriale efectuată de către ordonatorul de credite ierarhic superior şi transmisă în acest scop caselor de asigurări. pentru care plata se face prin tarif mediu pe caz rezolvat. casele de asigurări de sănătate au în vedere următoarele: . altele decât cele prevăzute în anexa nr.tariful mediu pe caz rezolvat pe specialităţi negociat. dar nu mai mult de 25 % din valoarea contractată pentru servicii în regim de spitalizare continuă. validate şi decontate este sub valoarea contractată pentru spitalizare continuă acuţi.acuţi În situaţia în care contravaloarea cazurilor pentru spitalizare continuă acuţi realizate. în limita sumei contractate. Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti. Pentru monitorizarea eficienţei managementului de spital. decontarea lunară şi regularizarea trimestrială se realizează astfel: 1. cu încadrarea în limita valorii contractate. conform regulilor de validare specifice stabilite prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate). . 17 A la ordin. . În situaţia în care contravaloarea cazurilor pentru spitalizare continuă acuţi realizate. Casele de asigurări de sănătate decontează serviciile medicale paliative în regim de spitalizare.necesită asistenţă medicală spitalicească de lungă durată (ani). a utilizării judicioase a fondurilor alocate.numărul de cazuri externate realizate şi validate în ordine cronologică în funcţie de data externării.tariful mediu pe caz rezolvat pe specialităţi negociat.numărul de cazuri externate realizate şi validate din care se scad cazurile nevalidate în luna anterioară (validarea şi invalidarea se fac de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică.numărul de externări realizate şi validate pentru perioada de la începutul anului până la sfârşitul trimestrului respectiv (validarea şi invalidarea cazurilor externate raportate se fac de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică. acordate pentru afecţiuni acute în spitale.

în ordinea cronologică a datei de externare. (4) lit. având în vedere documentele pentru fundamentarea tarifului. 16 la ordin. Tariful/caz rezolvat se negociază de unităţile sanitare cu casele de asigurări de sănătate. Tariful pe caz rezolvat 218 . în limita fondurilor disponibile. d) suma aferentă Programului naţional cu scop curativ pentru medicamente şi materiale sanitare specifice se decontează la nivelul realizărilor în limita sumei prevăzute în program pentru medicamente şi materiale sanitare specifice. 48 alin. acordate în cadrul Programului naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică din cadrul Programului naţional cu scop curativ. în limita sumei contractate. prevăzute în anexa nr. stabilită conform prevederilor din anexa nr. diabet zaharat. f) suma pentru serviciile medicale efectuate în cabinete medicale de specialitate în: oncologie medicală. validate este peste cea contractată. 8 la ordin. respectiv din fondul alocat asistenţei medicale spitaliceşti pentru cabinetele prevăzute la art. Tariful pe serviciu medical se negociază între spitale şi casele de asigurări de sănătate şi nu poate fi mai mare decât tarifele maximale decontate de casele de asigurări de sănătate. nutriţie şi boli metabolice. Pentru unităţile sanitare cu paturi care încheie contract de furnizare de servicii medicale spitaliceşti cu casa de asigurări de sănătate atât pentru spitalizare continuă cât şi pentru spitalizare de zi. b) din Contractul-cadru. transportul nemedicalizat al pacienţilor hemodializaţi de la şi la domiciliul pacienţilor. e) suma pentru serviciile de supleere renală. h) suma pentru serviciile medicale spitaliceşti efectuate în regim de spitalizare de zi pentru care plata se face prin tarif pe serviciu medical/caz rezolvat. cabinete de boli infecţioase şi în cabinete de planificare familială în care îşi desfăşoară activitatea medici cu specialitatea obstetrică-ginecologie. Casele de asigurări de sănătate pot accepta la decontare aceste depăşiri dacă spitalul/secţiile a/au luat decizia de creştere a numărului de internări. în limita economiilor realizate din spitalizarea de zi se pot accepta la decontare un număr de cazuri externate prin spitalizare continuă acuţi. în condiţiile prevăzute în anexa nr.efectuate în regim de spitalizare de zi sunt mai mici decât sumele contractate pentru fiecare tip de spitalizare. decontată din fondul alocat asistenţei medicale ambulatorii de specialitate pentru specialităţile clinice. si contravaloarea cazurilor rezolvate/serviciilor medicale efectuate în regim de spitalizare de zi este mai mică decât suma contractată pentru spitalizare de zi. În situaţia în care contravaloarea cazurilor pentru spitalizare continuă acuţi realizate şi validate cat si contravaloarea cazurilor rezolvate/serviciilor medicale efectuate în regim de spitalizare de zi sunt mai mari decât sumele contractate pentru fiecare tip de spitalizare. decontarea se face la nivelul realizat. decontată din fondul alocat asistenţei medicale spitaliceşti. 8 la ordin. transportul lunar al medicamentelor şi al materialelor sanitare specifice dializei peritoneale la domiciliul pacienţilor. inclusiv medicamente şi materiale sanitare specifice. care se află în structura spitalului ca unităţi fără personalitate juridică. g) suma pentru investigaţii paraclinice efectuate în regim ambulatoriu. după epuizarea posibilităţii de înscriere pe listele de aşteptare a cazurilor programabile. în limita sumei contractate şi care se determină prin înmulţirea numărului negociat şi contractat de servicii medicale spitaliceşti pe tipuri/cazuri rezolvate cu tariful aferent acestora. decontarea se face la un tarif care reprezintă 50% din tariful negociat. În situaţia în care contravaloarea cazurilor pentru spitalizare continuă acuţi realizate şi . precum şi în cabinete medicale de specialitate din ambulatoriul integrat ale spitalului. se decontează la nivelul realizărilor în limita sumelor contractate cu această destinaţie.

se realizează în procent de 50% din tariful pe caz rezolvat (DRG). Casele de asigurări de sănătate nu decontează mai mult de 40% din cazurile externate din unităţile sanitare cu personalitate juridică de medicina muncii . din tariful mediu pe caz rezolvat cu excepţia situaţiilor în care comisia de revalidare a cazurilor constituită la nivelul caselor de asigurări de sănătate constată că sunt acoperite peste 80% din îngrijirile corespunzătoare tipului de caz conform codificării. (1) lit. pentru patologie de acelaşi tip. pe care le decontează casele de asigurări de sănătate nu poate depăşi numărul de cazuri internate prin spitalizare continuă ca şi cazuri de urgenţă pentru care se face dovada unor intervenţii diagnostice şi terapeutice.boli profesionale şi din secţiile de boli profesionale aflate în structura spitalelor. şi nu poate fi mai mare de 480 lei. (5) Casele de asigurări de sănătate decontează cazurile externate din unităţile sanitare cu personalitate juridică de medicina muncii . în situaţiile în care spitalul respectiv nu deţine dotarea necesară sau aparatura existentă în dotarea acestuia nu este funcţională. a) şi c). (3) Decontarea cazurilor externate care se reinternează în aceeaşi unitate sanitară sau într-o altă unitate sanitară. cu excepţia situaţiilor în care comisia de analiză a cazurilor constituită la nivelul caselor de asigurări de sănătate constată că sunt acoperite peste 80% din îngrijirile corespunzătoare tipului de caz conform codificării. pentru patologie de acelaşi tip într-un interval de 48 de ore de la internare. se realizează în procent de 50% din tariful pe caz rezolvat (DRG). (6) Trimestrial. pentru care nu s-a confirmat caracterul de boală profesională în condiţiile respectării criteriilor de internare prevăzute la art.boli profesionale şi din secţiile de boli profesionale aflate în structura spitalelor. din tariful mediu pe caz rezolvat. între cele două tipuri de îngrijiri: acute şi cronice. 1389/2010. raportate şi validate. pe baza relaţiilor contractuale stabilite între unităţile sanitare respective. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. în limita valorii de contract. Cazurile care fac obiectul internării prin spitalizare de zi şi au fost rezolvate prin spitalizare continuă la solicitarea asiguratului se decontează de casele de asigurări de sănătate la tariful pe serviciu medical/caz rezolvat aferent spitalizării de zi. la nivelul fiecărui spital care a contractat cu casa de asigurări de sănătate servicii medicale spitaliceşti atât pentru afecţiuni acute cât şi pentru afecţiuni cronice. 10 (1) Spitalele sunt obligate să suporte din sumele contractate cu casele de asigurări de sănătate: a) cheltuielile privind investigaţiile paraclinice pentru bolnavii internaţi efectuate în alte unităţi spitaliceşti sau în unităţi ambulatorii de specialitate. casa de asigurări de sănătate poate efectua o regularizare a cazurilor realizate. şi neinternate. într-un interval de 48 de ore de la externare. (2) Cazurile internate în regim de spitalizare continuă care nu au îndeplinit criteriile de internare nu se decontează de casele de asigurări de sănătate. altele decât spitalele de urgenţă. sumele astfel suportate de către spitale pentru investigaţii paraclinice pentru pacienţii internaţi. necesare rezolvării cazurilor respective. cu încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat. (4) Decontarea cazurilor transferate într-o altă unitate sanitară. diferenţa fiind suportată de asigurat. cu modificările şi completările ulterioare şi în condiţiile în care cazurile externate sunt persoane asigurate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. după regularizarea trimestrială realizată conform alin. NOTĂ: Numărul de cazuri rezolvate în camera de gardă şi în structurile de urgenţă din cadrul spitalelor.reprezintă maxim 1/3 din suma corespunzătoare cazului codificat şi grupat conform RO DRG v1 la nivelul tarifului pe caz ponderat mediu naţional prevăzut în Anexa 17A – 1444 lei. efectuate în alte unităţi 219 .2012. 61 alin. ART. (4) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .

investigării sau efectuării unui consult de specialitate. suportă suma aferentă serviciilor hoteliere standard (cazare standard şi masă la nivelul alocaţiei de hrană) pentru însoţitorii copiilor bolnavi în vârstă de până la 3 ani. 1389/2010 şi ale prezentelor norme.spitaliceşti sau în unităţi ambulatorii de specialitate. în baza unor documente medicale întocmite de medicul curant din secţia în care aceştia sunt internaţi şi avizate de şeful de secţie şi managerul spitalului. sumele astfel suportate de către spitale pentru consultaţiile interdisciplinare pentru pacienţii internaţi. sumele plătite de către spitale pentru transportul interspitalicesc pentru asiguraţii internaţi care necesită condiţii suplimentare de stabilire a diagnosticului din punctul de vedere al consultaţiilor şi investigaţiilor paraclinice. Asiguraţii suportă contravaloarea serviciilor hoteliere (cazare şi/sau masă) cu un grad ridicat de confort. pe perioada internării în spital. (2) reprezintă o obligaţie exclusivă a spitalelor şi se realizează numai din veniturile proprii ale acestora.G. 16 B la ordin. conform machetei din anexa nr. ART. se evidenţiază distinct şi se raportează lunar caselor de asigurări de sănătate. din sumele contractate cu casele de asigurări de sănătate. 220 . se evidenţiază distinct şi se raportează lunar caselor de asigurări de sănătate. Prin confort standard. Contribuţia personală a asiguraţilor reprezintă diferenţa dintre tarifele pentru serviciile hoteliere cu grad ridicat de confort stabilite de fiecare unitate furnizoare şi cele corespunzătoare confortului standard. b) suma aferentă transportului interspitalicesc pentru asiguraţii internaţi care necesită condiţii suplimentare de stabilire a diagnosticului din punctul de vedere al consultaţiilor şi investigaţiilor paraclinice. grup sanitar propriu. 11 Spitalele. radio. în condiţiile Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012. decontat de casa de asigurări de sănătate din fondul alocat asistenţei medicale de urgenţă şi transport sanitar. inclusiv pentru medicamente. frigider şi altele asemenea). telefon. pe baza unei metodologii proprii. în ceea ce priveşte cazarea. c) suma aferentă consultaţiilor interdisciplinare pentru pacienţii internaţi. conform machetei din anexa nr. 16 B la ordin. nr. (2) În situaţia în care asiguraţii. pe baza relaţiilor contractuale stabilite între unităţile sanitare respective. spitalele rambursează contravaloarea acestor cheltuieli la cererea asiguraţilor. cea acordată la nivelul alocaţiei de hrană stabilite prin acte normative. acordate la cererea acestora. cu excepţia transportului efectuat de serviciile publice de ambulanţă pentru pacienţii care nu se află în stare critică şi care se află în unităţile sau compartimentele de primiri urgenţe şi care necesită transport la o altă unitate sanitară sau la o altă clădire aparţinând unităţii sanitare respective. se evidenţiază distinct şi se raportează lunar caselor de asigurări de sănătate. se înţelege salon cu minimum 3 paturi. conform machetei din anexa nr. precum şi pentru însoţitorii persoanelor cu handicap grav. (3) Rambursarea cheltuielilor prevăzute la alin. cu respectarea normelor igienico-sanitare şi fără dotări suplimentare (televizor. 16 B la ordin. peste confortul standard. materiale sanitare şi investigaţii paraclinice la care ar fi fost îndreptăţiţi fără contribuţie personală. efectuate în ambulatoriul/ambulatoriul integrat al spitalului respectiv sau al altei unităţi sanitare cu paturi. suportă cheltuieli cu medicamente. ART. iar în ceea ce priveşte masa. 12 (1) Spitalele sunt obligate să suporte pentru asiguraţii internaţi în regim de spitalizare continuă şi în regim de spitalizare de zi toate cheltuielile necesare pentru rezolvarea cazurilor respective. aprobat prin H. în vederea internării. materiale sanitare şi investigaţii paraclinice. efectuate în ambulatoriul/ambulatoriul integrat al spitalului respectiv sau al altei unităţi sanitare cu paturi.

Pentru fiecare lună.500 grame medicul nu consideră oportună externarea acesta va fi transferat pe secţia de neonatologie acuţi. fără a se întocmi bilet de trimitere pentru servicii medicale paraclinice. cu încadrarea în sumele contractate. casele de asigurări de sănătate pot efectua până la data de 20 decontarea lunii curente pentru perioada 1 . respectiv. un exemplar la furnizorul care a efectuat serviciul/serviciile de înaltă performanţă. cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior în funcţie de subordonare. greutatea la naştere şi greutatea la externare. angiografie) se acordă numai pe bază de recomandare medicală asiguraţilor conform fişelor de solicitare prevăzute în anexa nr. 18 la ordin. (1) ce vor fi efectuate în alte unităţi spitaliceşti sau în unităţi ambulatorii de specialitate. nu se mai justifică menţinerea acestuia în secţia de neonatologie prematuri. scintigrafie. numai în următoarele condiţii: . (2) Casa de asigurări de sănătate decontează. (2) Spitalele. ART. . spitalele întocmesc fişele de solicitare prevăzute în anexa nr. în baza indicatorilor specifici realizaţi şi în limita sumelor contractate. 18 la ordin care se completează în 2 exemplare. contravaloarea serviciilor medicale acordate asiguraţilor în luna precedentă.ART. acolo unde este cazul. pentru pacienţii internaţi cărora li se recomandă servicii medicale de înaltă performanţă prevăzute la alin. Decontarea serviciilor medicale aferente lunii decembrie a anului în curs se poate efectua în luna decembrie pentru serviciile medicale efectuate şi facturate până la data prevăzută în documentele justificative depuse în vederea decontării. 221 . Fişele de solicitare se întocmesc într-un singur exemplar dacă serviciile medicale de înaltă performanţă se efectuează de către spitalul în care este internat pacientul.500 grame. după caz. odată cu raportarea lunară. vor transmite casei de asigurări de sănătate pentru nou-născuţii prematur. prin scrisoare medicală sau bilet de ieşire din spital cu obligaţia ca acesta să conţină explicit toate elementele prevăzute în scrisoarea medicală. rezultatele celorlalte investigaţii efectuate anterior pentru stabilirea diagnosticului. în situaţia în care la o greutate de peste 2. 14 (1) Medicii care îşi desfăşoară activitatea în spital au obligaţia ca la externarea asiguratului să transmită medicului de familie sau medicului de specialitate din ambulatoriu.urgenţe medico-chirurgicale majore nominalizate în anexa nr. din care unul rămâne la furnizorul care a făcut recomandarea şi. ART. RMN. (2) Prevederile alin. 15 (1) Suma anuală prevăzută în bugetul de venituri şi cheltuieli şi. (3) În situaţia în care spitalele nu deţin dotarea necesară sau aparatura existentă în dotarea acestora nu este funcţională. pe baza facturii şi a documentelor justificative depuse până la data prevăzută în contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti. în primele 10 zile ale lunii următoare celei pentru care se face plata. informaţii care trebuie să se regăsească şi în foaia de observaţie clinică generală la epicriză. urmând ca diferenţa reprezentând servicii medicale realizate să se deconteze în luna ianuarie a anului următor. pe baza facturii şi a documentelor justificative depuse până la data prevăzută în contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti.15 a lunii. suma prevăzută în contractul de furnizare de servicii medicale încheiat cu casele de asigurări de sănătate se defalcă de către spitale pe trimestre şi luni. evaluarea stării de sănătate a asiguratului la momentul externării şi indicaţiile de tratament şi supraveghere terapeutică pentru următoarea perioadă (determinată conform diagnosticului).afecţiuni în care au fost epuizate toate celelalte posibilităţi de explorare. 13 (1) Serviciile medicale de înaltă performanţă (CT. La fişa de solicitare se ataşează. 16 la ordin. (1) se aplică pacienţilor internaţi. şi al caselor de asigurări de sănătate. la o greutate a nou-născutului de peste 2.

18 Refuzul semnării contractului de către unitatea publică furnizoare de servicii medicale spitaliceşti sau de către casa de asigurări de sănătate va fi adus la cunoştinţă Ministerului Sănătăţii sau celorlalte ministere. care răspund. după caz. spitalele vor întocmi liste de prioritate pentru cazurile programabile. 16 Casele de asigurări de sănătate încheie convenţii cu unităţile medico-sociale. cu excepţia trimestrului IV pentru care regularizarea se face până la data de 20 decembrie a anului în curs pentru serviciile medicale realizate şi raportate conform contractului de furnizare de servicii medicale până la data de 30 noiembrie a anului în curs. precum şi respectarea prevederilor actelor normative în vigoare. ART. în funcţie de subordonare. Regularizarea şi decontarea trimestrială se fac în primele 25 de zile ale lunii următoare trimestrului încheiat. laboratoare de sănătate mintală. după cum urmează: număr cazuri programate aflate în lista de prioritate la începutul trimestrului. conform facturilor însoţite de documentele justificative. spitalele depun la casa de asigurări de sănătate pe fiecare secţie numărul cazurilor programate aferente trimestrului respectiv. cabinete de medicină dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. a cazurilor care necesită internare în secţiile de obstetrică şi neonatologie şi a bolilor cu potenţial endemo-epidemic. care. în condiţiile legii. până pe data de 10 a lunii curente pentru luna precedentă. ART. dacă este cazul. până la data de 5 a lunii următoare expirării unui trimestru. precum şi cu cabinetele de medicina muncii organizate conform prevederilor legale în vigoare şi cu centrele de dializa private in contract cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate în vederea recunoaşterii biletelor de internare eliberate de către medicii ce-şi desfăşoară activitatea în aceste unităţi. 17 Contractele pentru furnizarea serviciilor medicale acordate în spitale se semnează din partea spitalelor de către membrii Comitetului director. soluţionează divergenţele. Acestea vor informa asupra modificărilor apărute în actele normative şi vor stabili. se constituie o comisie de mediere formată din reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii. ordonatorului de credite ierarhic superior. Modelul de convenţie este cel prevăzut în anexa nr. care se află în structura spitalului ca unităţi fără personalitate juridică. în funcţie de subordonare. ART. ai ministerului de resort. cu spitalele pentru medicii care îşi desfăşoară activitatea în dispensare TBC. respectiv centre de sănătate mintală şi staţionar de zi psihiatrie. În acest sens. număr cazuri programate ieşite din lista de prioritate în cursul trimestrului şi număr cazuri programate aflate la sfârşitul trimestrului în lista de prioritate. spitalele vor raporta realizarea indicatorilor trimestriali comparativ cu cei contractaţi şi. număr cazuri programate intrate în lista de prioritate în cursul trimestrului. Pentru această situaţie. Serviciile medicale spitaliceşti pot fi acordate asiguraţilor şi pe baza biletelor de internare eliberate de medicii din centrele de dializă private aflate în relaţie contractuală cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. urmând ca regularizarea finală a trimestrului IV să se efectueze în luna ianuarie a anului următor. ART. şi Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. cu excepţia cazurilor de urgenţă medico-chirurgicală.(3) Pentru încadrarea în sumele contractate cu casele de asigurări de sănătate. (4) Trimestrial. cât şi cu ocazia raportării datelor în cursul execuţiei. şi caselor de asigurări de sănătate execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli. măsurile ce se 222 . în termen de maximum 10 zile. împreună cu medicii de specialitate din unităţile sanitare cu paturi. respectiv autorităţilor administraţiei publice locale. ai autorităţilor administraţiei publice locale. de realitatea şi exactitatea datelor prezentate atât cu ocazia negocierii contractelor. odată cu raportarea ultimei luni a fiecărui trimestru. 19 Casele de asigurări de sănătate şi direcţiile de sănătate publică au obligaţia de a organiza trimestrial sau ori de câte ori este nevoie întâlniri cu medicii de specialitate din unităţile sanitare cu paturi pentru a analiza aspecte privind calitatea serviciilor medicale din asistenţa medicală spitalicească. precum şi ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. 37 la ordin.

documentele prevăzute în anexa nr. a tarifului pe zi de spitalizare şi a tarifului pe caz pentru serviciile acordate în regim de spitalizare de zi. 16 A la ordin.impun pentru îmbunătăţirea activităţii. 223 . ART. 20 Furnizorii de servicii medicale spitaliceşti vor prezenta la contractare documentele necesare pentru fundamentarea tarifului mediu pe caz rezolvat. Neparticiparea medicilor la aceste întâlniri nu îi exonerează de răspunderea nerespectării hotărârilor luate cu acest prilej.

8456 0.8593 0.6213 0.0473 0. 10. 12. 30. 7. Crt.0234 0. 35. 4.9231 0.1174 0.2071 0.7665 0. 21.9280 1. Spitalul Judetean Clinic de Urgenta Arad Spitalul Orasenesc Ineu Spitalul de Boli Cronice Lipova Spitalul Orasenesc Sebis Spitalul "Sf.1291 0.2476 0.7779 1.2817 0. Dr. 27. Spiridon" Mioveni Spitalul de Psihiatrie Sf Maria Vedea Spitalul de Pneumoftiziologie "Sf Andrei" Valea Iasului Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni Dr.4240 2.ANEXA 17A LISTA SPITALELOR PENTRU CARE PLATA SE FACE PRIN TARIF PE CAZ REZOLVAT. 24.9568 0. 33. Spitalul Clinic "Sf. Alexandrescu" Bucuresti Spitalul Clinic "Filantropia" Bucuresti Spitalul Clinic de Urgente Oftalmologice Bucuresti Spitalul Clinic de Chirurgie Oromaxilofaciala "Prof. 32. 22. 13.8366 0. Binafarm S. ICM SI TCP VALABIL PENTRU ANUL 2012 Nr.9269 0. 3. 36. 37.L.8852 0.C. Carol Davila" Bucuresti Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Gr. 16.L. Gheorghe" Chisineu-Cris Centrul Medical Laser System S. 15.R. 5. 23.6389 0. ICM 2011 1.8331 0.2545 1.7830 0.8117 0.3390 0.9354 0. 1. 14. 9. 28.9866 TCP 2012 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1509 1617 2230 1580 1444 1444 1444 1444 1444 1444 Cod spital AB01 AB02 AB03 AB04 AB05 AB06 AB08 AB09 AB12 AG01 AG02 AG04 AG05 AG06 AG07 AG08 AG13 AG14 AG15 AG22 AR01 AR05 AR06 AR07 AR14 AR20 AR21 B_01 B_02 B_03 B_04 B_05 B_06 B_08 B_09 B_100 B_101 Denumire spital Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia Spitalul de Boli Cronice Campeni Spitalul Municipal Blaj Spitalul Orasenesc Abrud Spitalul Municipal Aiud Spitalul Orasenesc Campeni Spitalul Municipal Sebes Spitalul Orasenesc Cugir Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud Spitalul Judetean Pitesti Spitalul de Pediatrie Pitesti Spitalul de Pneumoftiziologie Campulung Spitalul Municipal Campulung Spitalul Orasenesc "Regele Carol I" Costesti Spitalul Municipal Curtea de Arges Spitalul Orasenesc "Sf.7690 1. 31.9452 1. 17. 34.2894 0. Maria" Bucuresti Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti Spitalul Clinic de Urgenta de Chirurgie Plastica.L.8275 1.8233 0. 8. 2.R.8241 0. 19.9219 1.6860 0. Tinos Clinic SRL 224 . 20. Dan Teodorescu" Bucuresti S. Reparatorie si Arsuri Bucuresti Spitalul Clinic de Nefrologie "Dr. 29.C. Irimia S. Genesys Medical Clinic S. 11.5175 1. 25.6928 0.R. 18. 6. 26.

62. 0. Dr.2180 1.3866 0. I. Al. Pantelimon" Bucuresti Spitalul Clinic de Copii "Dr.7737 2.L. Dr. 67.Scarlat Longhin" Bucuresti Spitalul Clinic "Prof.3154 1. 51.0854 1. 72. D. 61. Babes" Bucuresti Spitalul clinic de psihiatrie "Dr.5293 1. Dr.9852 1.Gorgos" SC Crestina Medicala Munposan '94 SRL Euroclinic Hospital S. Alfred Rusescu" Bucuresti Spitalul Clinic de Urgenta "Sf. Gomoiu" Bucuresti Spitalul Clinic "Coltea" Bucuresti Spitalul Clinic de Boli infectioase si Tropicale "Dr. 52. C. Centrul Medical Unirea S.8468 1444 1444 1770 1444 1444 1444 1444 1444 1456 1910 1444 1808 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1735 1444 1537 1444 1444 1444 1444 1444 1653 1444 1444 1444 1444 1469 1444 1444 1444 225 . 60. 50.7183 0.C. 42. S. 64.8964 1. 71.1446 2. 74. 49. 41.9723 1.7621 1. 47. B_102 B_103 B_11 B_113 B_116 B_12 B_121 B_13 B_14 B_15 B_16 B_18 B_19 B_20 B_21 B_22 B_23 B_25 B_27 B_28 B_29 B_30 B_31 B_32 B_33 B_34 B_35 B_36 B_38 B_40 B_41 B_42 B_47 B_48 B_50 B_80 B_90 B_91 B_95 S.9035 0.1920 1. Curie" Bucuresti Spitalul Clinic de Urgenta "Sf.C.1021 0. 46. I.38.7400 0.0067 1.1746 1. 54.C.8323 1. V. Paulescu" Bucuresti Spitalul Clinic de Ortopedie .A.L.4579 0. 69. 57. Th. 53. Panait Sirbu" Bucuresti Spitalul Clinic de Urgenta "Bagdasar-Arseni" Bucuresti Institutul National de Neurologie si Boli Neurovasculare Bucuresti Centrul de Evalure şi Tratament aToxicodependentelor pentru Tineri "Sf.Traumatologie si TBC Osteoarticular "Foisor" Bucuresti Spitalul Clinic Colentina Bucuresti Institutul Clinic Fundeni Bucuresti Institutul de Boli Cardiovasculare "C. 39. Proestetica Medical S. Ioan" Bucuresti Spitalul Clinic De Dermatovenerologie "Dr. 58.3977 1. 45. 59. 48. 66.3629 0.7122 0. 70. 43. 76. V.2666 0. 75. I.1633 1.0759 1. S. Matei Bals" Bucuresti Centrul de Sanatate RATB Spitalul Universitar de Urgenta "Elias" Bucuresti Spitalul de Psihiatrie Titan "Dr.8604 0. Alexandru Obregia" Bucuresti Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "M. 65. Stoia" Bucuresti Spitalul Clinic "Nicolae Malaxa" Bucuresti Institutul National de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" Bucuresti Institutul National de Boli Infectioase "Prof. Parhon" Bucuresti Clinica de angiografie si terapie endovasculara Hemodinamic Spitalul Clinic "Dr.R. 55. Dr. Institutul Oncologic "Prof. Stelian" Spitalul de Pneumoftiziologie "Sf. Cantacuzino" Bucuresti Institutul National de Diabet. 63. 56. Dr.Stefan" Centrul de Boli Reumatismale "Dr.0272 0.0018 1.4123 1. Trestioreanu" Bucuresti SC Delta Health Sanador Institutul de Endocrinologie "C.4227 1.R.7600 1. Hociota" Bucuresti Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie "Prof. 44.0556 1. Iliescu" Bucuresti Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului "Prof. 68.2956 1.1687 1. Nutritie si Boli Metabolice "Prof. Burghele" Bucuresti Institutul de Fonoaudiologie si Chirurgie Functionala ORL "Prof. 73. 40.0635 1. N. Dr.5835 0. Dr.0682 0.

Gavril Curteanu" Oradea Spitalul Orasenesc Alesd Spitalul Municipal "Episcop N. 79. 83.9901 0.9534 1. 104. 115. 117. Pop Mircea" Marghita Spitalul de Psihiatrie Nucet Spitalul Municipal Salonta Spitalul de Psihiatrie Stei Spitalul Pelican Oradea Spitalul Judetean Bistrita Spitalul Orasenesc "Dr. G.4269 1. 116. 78. C. 113.8440 1. 101. 112.7396 0.Pantelimon" Braila Spitalul de Pneumoftiziologie Braila Spitalul Judetean de Urgenta "Mavromati" Botosani Spitalul "Sf.R.0245 0.C. Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Oradea Spitalul Clinic Municipal "dr. Sbarcea" Brasov Spitalul Clinic de Copii Brasov Spitalul de Boli Infectioase Brasov Spitalul de Pneumoftiziologie Brasov Spitalul Municipal Fagaras Spitalul Municipal Codlea Spitalul Orasenesc "Dr.5447 0.9684 0.9476 0. Trifon" Nasaud Spitalul Orasenesc Beclean Spitalul de Obstetrica-Ginecologie Sanovil Spitalul Judetean de Urgenta Braila Spitalul Orasenesc Faurei Spitalul "Sf.R. 111. Spitalul Judetean de Urgenta Bacau Spitalul de Pneumoftiziologie Bacau Spitalul Municipal Onesti Spitalul Orasenesc Buhusi Spitalul Orasenesc "loan Lascar" Comanesti Spitalul Municipal de Urgenta Moinesti Spitalul Comunal Podul Turcului Spitalul de Pediatrie Bacau Clinica Palade Bacau S. 97.1038 1.6763 0. 114.7701 0.7189 0.9112 1.8334 1.1230 0. Gheorghe" Botosani Spitalul de Psihiatrie Botosani Spitalul de Copii Botosani Spitalul de Obstetrica-Ginecologie Botosani Spitalul Municipal Dorohoi Spitalul de Pneumoftiziologie Botosani Spitalul Judetean Clinic de Urgenta Brasov Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie "Dr.L. 84. 80.0306 0. 92.8876 0. 107. Eldimedmaterna S.3403 0.7627 0. 105. 81. Sparchez" Zarnesti 0.9938 0.77.2996 0.7504 1. 118. 96.7611 0.8652 0. A. 85. 95.0550 0.7831 1.L. 119.8063 1. I. 120.7883 0.5724 1.9161 0. 109. 90.1122 0.7244 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 226 . 82. Lucia S. Popovici" Beius Spitalul Municipal "Dr. 103. 108.8389 0. 88.1105 0. 98. 89.9771 0. 102.3911 0.8665 0. 94. B_96 B_97 BC01 BC02 BC03 BC04 BC05 BC06 BC08 BC10 BC14 BC15 BH01 BH02 BH07 BH09 BH10 BH11 BH12 BH14 BH26 BN01 BN02 BN03 BN08 BR01 BR05 BR07 BR09 BT01 BT02 BT03 BT04 BT05 BT06 BT10 BV01 BV02 BV03 BV04 BV05 BV06 BV08 BV10 SC Med Life SA Clinica Sf.9068 0. 99.7154 0. T.2540 0. 91. 110. 93.8996 0. 100.0334 1. 106. 86.9526 1. 87.

122. 142.2774 1.0224 0.9693 0.7616 1. 147. 125. 137.5806 1.1481 0. 156.R.6575 0.7431 1. N. 144. 148.8439 0.3843 0.6808 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1924 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 227 .C.121. 160.2376 0. 152. Stancioiu" Cluj-Napoca Spitalul Municipal Dej Spitalul Municipal Turda Spitalul Municipal Gherla Spitalul Orasenesc Huedin Spitalul Municipal Campia Turzii Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca Spitalul Judetean de Urgenta Calarasi Spitalul Municipal Oltenita Spitalul Orasenesc Lehliu-Gara Spitalul de Psihiatrie Sapunari Spitalul de Pneumoftiziologie Calarasi Spitalul Judetean Resita Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes Spitalul Orasenesc Oravita Spitalul Orasenesc Moldova Noua Spitalul Orasenesc Otelu Rosu Spitalul Judetean Clinic de Urgenta Constanta Spitalul Municipal Medgidia Spitalul Orasenesc Cernavoda Spitalul Municipal Mangalia Spitalul Orasenesc Harsova Spitalul de Ortopedie Traumatologie şi Recuperare Medicală Eforie Sud 0. 126.8130 0.7429 1.7173 0. 141. 143.L.8543 0. Rur Medical S.7332 1.8282 0.3954 1.9325 0. 138.C. Brasov Spitalul Judetean Buzau Spitalul Municipal Ramnicu Sarat Spitalul Orasenesc Nehoiu Spitalul de Psihiatrie şi Pentru Masuri de Siguranta Sapoca Spitalul Judetean Clinic de Urgenta Cluj-Napoca Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie ClujNapoca Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Cluj-Napoca Spitalul de Pneumoftiziologie "Leon Daniello" Cluj-Napoca Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca Spitalul Municipal Clinic Cluj-Napoca Institutul Oncologic "Prof. 161. 129. 157. Dr. Vitalmed Center SRL Spitalul Teo Health SA Clinica Newmedics S.5956 1. I.2011 1.8094 1.1484 1.6864 0. 154.5751 0.8149 0. Centrul Medical Unireal S. 140. 123. 150. 128.7074 1. 153.1521 2. 134. 158.9564 0. 124. 163. Clinicile ICCO SRL S.8035 0. 130.9046 0. 132.0642 0. 127.9823 0.L.7481 1. 146. 145.R.C. 151. Chiricuta" Cluj-Napoca Institutul Inimii "Prof. 135.6770 0. 136. 131. 139. BV12 BV13 BV17 BV18 BV20 BV21 BV22 BV23 BZ01 BZ02 BZ04 BZ09 CJ01 CJ02 CJ03 CJ04 CJ05 CJ06 CJ07 CJ08 CJ09 CJ10 CJ11 CJ12 CJ13 CJ14 CJ21 CL01 CL02 CL03 CL06 CL07 CS01 CS02 CS03 CS05 CS07 CT01 CT04 CT05 CT06 CT07 CT08 Spitalul Orasenesc Rupea Spitalul de Psihiatrie şi Neurologie Brasov S.2355 1.9344 0.9926 0.1310 1.1298 0.0255 1. 133. 149. Dr. 159.0645 0. 155. 162.

6472 0. 171.9488 1. 174.1329 0. 202.0928 0.1012 0.9295 0.8562 0.9704 1. 201.8358 0.9302 0.1567 0. 199.7486 0. 195. 167. 177.5999 1. 166.7507 0.6728 1.2086 1.8942 0.7715 0.8714 1. 186.9574 0.9355 0.9155 1.0873 0. 205. 175.7314 0. 193. 206. 183. CT14 CT18 CT19 CT20 CT22 CV01 CV03 CV04 CV05 CV08 DB01 DB02 DB03 DB04 DJ01 DJ02 DJ03 DJ04 DJ05 DJ06 DJ07 DJ13 DJ18 DJ20 DJ21 GJ01 GJ02 GJ03 GJ04 GJ05 GJ10 GJ11 GL01 GL02 GL03 GL04 GL05 GL06 GL07 GL08 GR01 GR05 GR08 Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta S.Ginecologie-Chirurgie Generala Spitalul Judetean Targoviste Spitalul Orasenesc Pucioasa Spitalul Orasenesc Gaesti Spitalul Orasenesc Moreni Spitalul Judetean Clinic de Urgenta Craiova Spitalul Municipal Clinic "Filantropia" Craiova Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes" Craiova Spitalul Municipal Bailesti Spitalul "Filisanilor" Filiasi Spitalul Orasenesc Segarcea Spitalul Municipal Calafat Spitalul Orasenesc "Asezamintele Brancovenesti" Dabuleni Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova Centrul de Cardiologie Craiova Spitalul Judetean Targu Jiu Spitalul Municipal Motru Spitalul Orasenesc Targu Carbunesti Spitalul Orasenesc Rovinari Spitalul Orasenesc Novaci Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu Spitalul Orasenesc Turceni Spitalul Judetean Clinic de Urgenta "Sf. 188.0756 0. 200. 169. 197. 172.4949 0.6932 1.8539 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 228 .0435 0.4522 0.1497 1. 192. 179.1018 0.1681 0. 168. 181.9948 0. 198.9676 1. 184. 176. Apostol Andrei" Galati Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Ioan" Galati Spitalul de Pshiatrie "Elisabeta Doamna" Galati Spitalul de Obstetrica-Ginecologie "Bunavestire" Galati Spitalul de Pneumoftiziologie Galati Spitalul de Boli Infectioase "Cuvioasa Parascheva" Galati Spitalul Municipal "Anton Cincu" Tecuci Spitalul Orasenesc Targu Bujor Spitalul Judetean Giurgiu Spitalul Orasenesc Bolintin-Vale Spitalul de Boli Infectioase Singureni 1. 170. 194. 187. 190. 204.8736 0.164. 191.8755 1.C.8896 0.0731 1. 173. 182. Fogolyan Kristof" Sfantu Gheorghe Spitalul Municipal Targu Secuiesc Spitalul Orasenesc Baraolt Spitalul de Cardiologie Covasna Spitalul de Obst. 203.7288 0. 185. Medical Analysis Centrul Medical Medstar 2000 Euromaterna Isis Medical Center Spitalul Judetean "Dr. 189. 165. 178.7865 0..8079 0. 196.7423 0. 180.

0968 0.9086 0.2548 1.0132 0. 237. 214. 210. Dr. 235.9992 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1806 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 229 . Dr.0447 1.0963 1.5316 1.8510 0. 213.8733 1.4397 0.9840 0. 240. Simionescu" Hunedoara Spitalul Municipal de Urgenta Petrosani Spitalul Municipal Lupeni Spitalul Municipal Vulcan Spitalul Municipal Brad Spitalul Municipal Orastie Spitalul Orasenesc Hateg Spitalul de Psihiatrie şi pentru Masuri de Siguranta Zam Spitalul Judetean Miercurea-Ciuc Spitalul Municipal Odorheiul Secuiesc Spitalul Municipal Gheorgheni Spitalul Municipal Toplita Spitalul de Psihiatrie Tulghes Spitalul de Psihiatrie Eftimie Diamandescu Balaceanca Spitalul Judetean "Sfintii Imparati Constantin si Elena" Ilfov Spitalul Judetean de Urgenta Slobozia Spitalul Municipal Urziceni Spitalul Municipal Fetesti Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sf.9474 2.6363 0. 219.8798 0. 218.8642 0. 226. 208.2277 1.9973 1. 249.4403 1. 234.0837 1.207. CI.6653 1.1303 1. 216. 209.6653 0.9323 0.6974 1.1447 0. 232. G. 238. 229. Maria" Iasi Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. 215.9171 0.2686 1. Parhon" Iasi Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie "Cuza-Voda" Iasi Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie "Elena Doamna" Iasi Spitalul Clinic Pneumoftiziologie Iasi Spitalul Clinic de Psihiatrie Socola Iasi Spitalul Clinic de Boli infectioase "Sf.1635 1.Stefan Odobleja" Spitalul Militar de Urgenta Cluj-Napoca Spitalul Militar de Urgenta Galati Spitalul Militar De Urgenta Dr. 239. 224. 221. 217. Georgescu" Iasi Spitalul Clinic "Dr.0490 0. 227. HD01 HD02 HD03 HD05 HD06 HD07 HD08 HD09 HD18 HR01 HR02 HR03 HR04 HR07 IF03 IF06 IL01 IL02 IL03 IS01 IS02 IS03 IS04 IS05 IS06 IS07 IS08 IS09 IS11 IS12 IS13 IS14 IS28 IS30 IS31 IS36 M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 Spitalul Judetean Deva Spitalul Municipal "Dr.8144 0. Victor Popescu Timisoara Spitalul Militar de Urgenta Avram Iancu Oradea Spitalul Clinic de Urgenta Militar Central 1. 241. 245. 233. Spiridon Iasi Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. 243.2856 0. 236. 225. Oblu" Iasi Spitalul Clinic de Recuperare Iasi Spitalul Orasenesc Harlau Spitalul Municipal Pascani Spital Providenta Arcadia Hospital Arcadia Cardio Institutul Regional de Oncologie Iasi Spitalul Militar de Urgenta 'Regina Maria' Brasov Spitalul Militar de Urgenta "Dr. 223. 244. 222. 247.9189 0. 211. A. 228.9054 1.9156 0. 231. 212. 248.I. 242.9934 0.M.8754 1. 230. 220.3357 0.7561 0.6464 1.0395 0. N.2513 1. 246.1407 1. Parascheva" Iasi Spitalul Clinic de Urgenta "Prof.

271..9487 1. Alexandru Augustin” Sibiu Spitalul Militar de Urgenta „Dr. 284.C. 292.0614 2. Dimitrie Gerota" Spitalul Militar de Urgenta "Prof. 288. 268. 274.8371 1.0326 1.L. 280.2151 1.9199 0. 291.5952 0.0345 0. 287. 266. Constantin Zamfir" Spitalul de Urgenta "Prof.0674 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 230 .L.8557 0. 262. 252.C. 269. 277. 283. 285.dr.8315 1. 278. 259.8790 0.Dr.9368 0.1663 1.R. Alexandru Gafencu" Constanta Spitalul Militar de Urgenta Focsani Centrul Clinic de Urgenta de Boli Cardiovasculare "Dr. Spitalul Judetean Clinic de Urgenta Targu Mures Spitalul Clinic Judetean Mures Spitalul Municipal Sighisoara Spitalul Orasenesc "Dr.0755 0. 281. 279.0851 1. M08 M09 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 MH01 MH02 MH05 MM01 MM02 MM03 MM04 MM06 MM07 MM08 MM09 MM12 MS01 MS02 MS04 MS05 MS06 MS07 MS11 MS15 MS16 MS18 MS19 MS20 MS21 NT01 NT02 NT04 NT07 OT01 OT02 OT03 OT04 OT06 Spitalul Militar de Urgenta Iasi Spitalul Militar de Urgenta „Dr. 264.2546 1.3404 1.7782 0. Cosmex S. Constantin Angelescu" Spitalul Judetean Drobeta-Turnu Severin Spitalul Municipal Orsova Spitalul Orasenesc Baia de Arama Spitalul Judetean de Urgenta "Dr. 251.0736 0.7233 1.0104 0. 257.9491 0.SC Adria Med SRL S. 255. Agrippa Ionescu" Spitalul "Prof. A. 254.0533 0. 265.1256 1. Vaier Russu" Ludus Spitalul Municipal "Dr.R.8775 1. 286. SC Cardio Med SRL SC Nova Vita Hospital SA S. 289.8734 1.0991 1.8858 1. Constantin Opris" Baia Mare Spitalul de Boli Infectioase. 273.8761 1. Ion Jianu” Pitesti Spitalul Militar de Urgenta "Dr.0493 0. 267. Dermatovenerologie si Psihiatrie Baia Mare Spitalul de Pneumoftiziologie Baia Mare Spitalul Municipal Sighetu Marmatiei Spitalul de Psihiatrie Cavnic Spitalul de Recuperare Borsa Spitalul Orasenesc Targu Lapus Spitalul Orasenesc Viseu de Sus SC Euromedica Hospital S. 256.8056 1. Nicoara" Reghin Spitalul Municipal "Dr. 263.6577 1.Centrul Medical Puls Spitalul Sovata-Niraj Spitalul Judetean de Urgenta Piatra-Neamt Spitalul Municipal de Urgenta Roman Spitalul Orasenesc Targu-Neamt Sanatoriul TBC Bisericani Spitalul Judetean Slatina Spitalul Orasenesc Bals Spitalul Municipal Caracal Spitalul Orasenesc Corabia Spitalul Pneumoftiziologie Scornicesti 1. Marinescu" Tarnaveni Centrul de Sanatate Sangeorgiu de Padure Centrul Medical "Galenus" .7461 0.4339 1.1090 0. 260.1161 0.dr.8823 0. 261. 270. 276.8114 1. 282.250. Centrul Medical Topmed S.0230 1. 258. E.8190 1.0158 0. 275. 272. 253. Gh.3038 0. 290.

336.8260 1.6655 0. 337.293.7024 0.9325 0. 300. Ioan Puscas" Simleu Silvaniei Spitalul Orasenesc Jibou S.6432 0.8502 0.1486 1.9101 0. 310. 319. 307. 321. 316.9817 0. 302.1198 0. 297.9900 0.7178 1. 306. Salvosan Ciobanca I. 320. 303. 308.2314 0.9921 0. Spitalul Judetean Satu Mare Spitalul Municipal Carei Spitalul Orasenesc Negresti-Oas Gynoprax Spitalul Judetean de Urgenta "Sf.7109 0. 334. 329.6706 0.8382 0. 296.6808 0.8393 0.9644 0.7208 1. 295.0014 0. 333. 318. 324.R.L. 330.S. 313.3068 0. 298.9422 0.7093 1.8301 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1457 1444 231 . 328. Dr.4437 1.8323 1.7801 0.2630 0.8073 0.9341 0.9481 0.2192 0. 311.9211 0. 323. 327. 312.Preda" Sibiu Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu Spitalul Municipal Medias Spitalul Orasenesc Agnita Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu Centrul Medical Polisano Spitalul Judetean Zalau Spitalul Orasenesc "prof. PH01 PH04 PH05 PH06 PH07 PH08 PH09 PH102 PH12 PH13 PH14 PH20 PH96 PH98 PH99 SB01 SB02 SB03 SB04 SB05 SB08 SB10 SJ01 SJ02 SJ03 SJ10 SM01 SM04 SM05 SM08 SV01 SV02 SV03 SV04 SV05 SV06 SV07 SV08 SV12 SV17 T01 T02 T03 T04 T05 Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti Spitalul de Obstetrica-Ginecologie Ploiesti Spitalul de Ortopedie si Traumatologie Azuga Spitalul Orasenesc Baicoi Spitalul Municipal Campina Spitalul Orasenesc Sinaia Spitalul Orasenesc Mizil Spitalul De Pneumoftiziologie Drajna Spitalul Orasenesc Valenii de Munte Spitalul de Psihiatrie Voila Spitalul de Boli Pulmonare Breaza Spitalul de Boli Infectioase Ploiesti Spitalul de Pneumoftiziologie Floresti Spitalul Municipal Ploiesti Spitalul de Pediatrie Ploiesti Spitalul Clinic Judetean Sibiu Spitalul de Psihiatrie "Dr.7894 0.Gh. 331. 335.8581 0. 305.2620 1.7679 1. C. 332.8818 0. 325. 314. 317.7938 0. 299.7625 0. 315. 326.7735 0. 309. 301. Ioan Cel Nou" Suceava Spitalul Municipal Campulung Moldovenesc Spitalul Municipal Falticeni Spitalul Orasenesc Gura Humorului Spitalul Municipal Radauti Spitalul Orasenesc Siret Spitalul Municipal Vatra Dornei Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret Spitalul de Psihiatrie Campulung Moldovenesc Spitalul Bethesda Suceava Spitalul General CF 2 Bucuresti Spitalul Universitar CF Witing Spitalul Universitar CF Constanta Spitalul Universitar CFR Craiova Spitalul Universitar CF Cluj 0. 304. 294.1651 1.8292 0. 322.

363.8898 0.4745 1.9726 0. 360.8934 0. 361. 352.1327 1.1677 0. Iasi Spitalul Universitar CF Timisoara Spitalul Clinic CF Oradea Spitalul General CF Brasov Spitalul C.1757 1.7275 0.8928 0.8332 0.C.9382 0. 375. Galati Spitalul General CF Ploiesti Spital General CF Sibiu Spitalul General CF Drobeta Turnu Severin Spitalul General CF Pascani Spitalul General CF Simeria Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea Spitalul Orasenesc Macin Spitalul Judetean Clinic de Urgenta Timisoara Spitalul Municipal Clinic de Urgenta Timisoara Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "L.R.9535 0. 351.R.3099 1. 379. 369. 356. Medicorclinics S.R.338.8366 1.6447 1.6077 0.7148 0.L. 378. 346.0700 0.0029 0.8420 0. 377.L.6166 0.5932 0. 374. 342. 341.5757 0. 366. 343.L.7590 0.7105 1. 347. 365.7344 1. 339. 340. T06 T07 T08 T09 T10 T11 T12 T13 T14 T15 TL01 TL03 TM01 TM02 TM03 TM04 TM06 TM07 TM09 TM10 TM11 TM12 TM15 TM16 TM17 TM19 TM21 TM22 TM23 TM24 TR01 TR02 TR03 TR04 TR05 TR08 TR12 VL01 VL03 VL04 VL05 VL11 VN01 Spitalul Universitar C. Babes" Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara Spitalul Municipal Lugoj Spitalul Orasenesc Deta Spitalul "Dr. 355.8707 0. 350.6103 0. 367.8803 0. Turcanu" Timisoara Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Dr.0171 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1550 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 232 . 345.8489 1. Spitalul Judetean Alexandria Spitalul Municipal Turnu Magurele Spitalul Municipal "Caritas" Rosiori de Vede Spitalul Orasenesc Zimnicea Spitalul Pneumoftiziologie Rosiorii de Vede Spitalul Psihiatrie Poroschia Spitalul Orasenesc Videle Spitalul Judetean de Urgenta Ramnicu Valcea Spitalul Municipal "Costache Nicolescu" Dragasani Spitalul Orasenesc Horezu Spitalul Orasenesc Brezoi SC Incarmed SRL Ramnicu Valcea Spitalul Judetean de Urgenta "Sf. S.9419 0. 358. Karl Diel" Jimbolia Spitalul Orasenesc Samnicolau Mare Spitalul Orasenesc Faget Spitalul de Psihiatrie şi pentru Masuri de Siguranta Gataia Spitalul de Psihiatrie şi pentru Masuri de Siguranta Jebel Centrul Clinic de Evaluare şi Recuperare pentru Copii şi Adolescenti Cristian Serban Buzias S.0053 0.C. Gynatal S. 376. 370.6380 0.F. 373. 368. 349. 344. Centrul De Oncologie Oncohelp Athena Hospital S.F.7402 0. 372.9102 0.2747 0. 357.C. 380.R. 362. Pantelimon" Focsani 1.8085 0. Brol Medica Center S.8356 0. 371. 354.8433 1.7543 0. V.7611 0. 348. 364. 359.8449 0. 353.

• • • • 233 .6751 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 Principii utilizate la calcularea TCP propuse pentru anul 2012 • Pentru spitalele a caror plata a fost in anul 2011 prin tarif pe caz rezolvat (DRG). acesta fiind noul tarif propus pentru 2012. 1433 lei Numarul cazurilor ponderate a fost estimat la 12 luni plecând de la numărul de cazuri validate şi a ICM realizat de spitale în primele 9 luni ale anului 2011.0509 1.0277 1. s-a considerat tarif "vechi" TCP mediu national din 2011. 383.381. 387.8636 0. s-a pornit de la tarifele publicate in Normele metodologice ale contractului cadru pentru anul 2011 Pentru spitalele a caror plata in anul 2011 nu a fost prin tarif pe caz rezolvat (DRG). 388. 384. conform regulilor de validare in uz la 30. pentru spitalele al căror TCP 2011 se situa sub 1444. 382.8082 0. S-a estimat bugetul global realizat de spitale la nivel national pe baza numarului de cazuri ponderate estimate la 12 luni si a TCP 2011 si s-a calculat TCP mediu national 2012=1444 lei Pentru spitalele al căror TCP 2011 a fost mai mare de 1444 s-a aplicat o reducere de 5%.0324 0. 386.2011 si a clasificarii RO DRG v1. 385. VN02 VN04 VN07 VN09 VS01 VS02 VS04 VS07 Spitalul Municipal Adjud Spitalul Orasenesc Panciu Spitalul Comunal Vidra Spital Materna SRL Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui Spitalul Municipal de Urgenta "Elena Beldiman" Barlad Spitalul Municipal Husi Spitalul de Psihiatrie Murgeni 0.09.5961 1.0387 1. acesta a fost crescut până la nivelul mediu naţional de 1444 propus pentru 2012.

ANEXA 17 B I LISTA CATEGORIILOR MAJORE DE DIAGNOSTIC Cod CMD 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 CMD 01 CMD 02 CMD 03 CMD 04 CMD 05 CMD 06 CMD 07 CMD 08 CMD 09 CMD 10 CMD 11 CMD 12 CMD 13 CMD 14 CMD 15 CMD 16 CMD 17 CMD 18 CMD 19 CMD 20 CMD 21 CMD 22 CMD 23 Categoria majora de diagnostic Denumire categorie majora de diagnostic Pre-CMD Boli si tulburari ale sistemului nervos Boli si tulburari ale ochiului Boli si tulburari ale urechii. gurii si gatului Boli si tulburari ale sistemului respirator Boli si tulburari ale sistemului circulator Boli si tulburari ale sistemului digestiv Boli si tulburari ale sistemului hepatobiliar si ale pancreasului Boli si tulburari ale sistemului musculo-scheletal si tesutului conjunctiv Boli si tulburari ale pielii. nastere si lauzie Nou-nascuti si alti neonatali Boli si tulburari ale sangelui si organelor hematopoietice si tulburari imunologice Tulburari neoplazice (hematologice si neoplasme solide) Boli infectioase si parazitare Boli si tulburari mentale Consum de alcool/droguri si tulburari mentale organice induse de alcool/droguri Accidente. tesutului subcutanat si sanului Boli si tulburari endocrine. nasului. otraviri si efecte toxice ale medicamentelor Arsuri Factori care influenteaza starea de sanatate si alte contacte cu serviciile de sanatate DRG abatere 234 . nutritionale si metabolice Boli si tulburari ale rinichiului si tractului urinar Boli si tulburari ale sistemului reproductiv masculin Boli si tulburari ale sistemului reproductiv feminin Sarcina.

0000 0.20 4.5833 12.0 1.7579 11.0000 - 11 0 12 0 13 0 14 0 15 0 16 0 17 0 18 0 19 1 20 1 21 1 22 1 23 1 28.5797 9.22 6.48 - 2 1 2 2 1 3 3 3 3 3 35 24 68 32 21 37 48 40 43 27 1.0 1.0000 0.49 235 Mediana DS in sectiile ATI.4275 13.0 3.79 3.1197 9.ANEXA 17 B II Categoria majoră de diagnostic (CMD) Categorie Medicală.12 2.65 0. Chirurgicala sau Altele (M/C/A) 1 24 2 24 3 24 4 24 5 24 6 7 8 9 10 C C C M M Descrierea grupelor de diagnostice Proceduri extinse in sala de operatii neinrudite cu 91010 diagnosticul principal 2.0000 0.53 5.16 4.0000 14.6508 6. national Limita superioara a DS Limita inferioara a DS Grupa de diagnostic Valoare relativa Nr crt DMS .0 1.37 1.0000 0.2331 16.0 1.7534 Proceduri neextinse in sala de operatii.3438 0.5 1. neinrudite 91020 cu diagnosticul principal 1.6490 0.0 24 0 0 0 0 93020 Diagnostice principale inacceptabile Diagnostice neonatale neconcordante cu M 93030 varsta/greutatea C A1010 Transplant de ficat C A1020 Transplant de plaman/inima sau plaman C A1030 Transplant de inima C A1040 Traheostomie sau ventilatie >95 ore C C C C C A A A C C C C C A1050 Transplant alogenic de maduva osoasa Transplant autolog de maduva osoasa cu CC A1061 catastrofale Transplant autolog de maduva osoasa fara CC A1062 catastrofale Transplant renal cu transplant de pancreas sau A1071 CC catastrofale Transplant renal fara transplant de pancreas fara A1072 CC catastrofale Oxigenoterapie extracorporala fara chirurgie A2010 cardiaca A2021 Intubatie varsta<16 cu CC A2022 Intubatie varsta<16 fara CC B1010 Revizia shuntului ventricular B1021 Craniotomie cu CC catastrofale B1022 Craniotomie cu CC severe sau moderate B1023 Craniotomie fara CC Proceduri la nivelul colonei vertebrale cu CC B1031 catastrofale sau severe 2.4365 Proceduri in sala de operatii ale prostatei 91030 neinrudite cu diagnosticul principal 3.0000 0.0 7.0 1.4464 93010 Negrupabile 0.1332 1.8344 13.0000 0.0 1.2466 10.

75 7.4032 1.63 4.2601 M B3030 Internare pentru afereza Dementa si alte tulburari cronice ale functiei M B3040 cerebrale M B3051 Delir cu CC catastrofale M B3052 Delir fara CC catastrofale M B3060 Paralizie cerebrala Tumori ale sistemului nervos cu CC catastrofale M B3071 sau severe Tumori ale sistemului nervos fara CC catastrofale M B3072 sau severe Tulburari degenerative ale sistemului nervos cu M B3081 CC catastrofale sau severe Tulburari degenerative ale sistemului nervos M B3082 varsta >59 fara CC catastrofale sau severe Tulburari degenerative ale sistemului nervos M B3083 varsta <60 fara CC catastrofale sau severe Scleroza multipla si ataxia de origine cerebeloasa M B3091 cu CC Scleroza multipla si ataxia de origine cerebeloasa M B3092 fara CC AIT si ocluzie precerebrala cu CC catastrofale M B3101 sau severe AIT si ocluzie precerebrala fara CC catastrofale M B3102 sau severe M B3111 Accident vascular cerebral cu CC catastrofale 0. distrofie musculara.0 1.7579 0.3276 4.80 8.03 6.7561 7.90 8.31 6.1827 1.0 1.22 4.51 2. distrofie musculara.3339 1.0 1.0 2.7624 2.0 2.0 1. neuropatie cu CC catastrofale sau B1061 severe Proceduri pentru paralizie cerebrala.2682 1.10 6.49 - Paraplegie/tetraplegie stabilita cu sau fara M B3012 proceduri in sala de operatii fara CC catastrofale 1.17 236 .0 5.46 8.3591 0.0099 Proceduri la nivelul nervilor cranieni si periferici si B1072 alte proceduri ale sistemului nervos fara CC 0.0 4.1233 0.0414 2.8317 Paraplegie/tetraplegie stabilita cu sau fara M B3011 proceduri in sala de operatii cu CC catastrofale 5.0 2.07 7.6445 0.3915 0.0 3.5122 Afectiuni ale maduvei spinarii cu sau fara proceduri in sala de operatii cu CC catastrofale M B3021 sau severe 4.4176 0.0 1.69 9.67 7.0 9.0 4.7120 B2010 Plasmafereza cu boli neurologice B2020 Monitorizare telemetrica EEG 0.12 5.10 7.21 9.0 2.0 5.64 4.0 1.08 8.7957 11.9766 0.9991 12.24 1 25 1 26 1 27 1 28 1 29 1 30 1 31 1 32 1 33 1 34 1 35 1 36 1 37 1 38 1 39 1 40 1 41 1 42 1 43 1 44 1 45 1 46 1 47 1 48 1 49 1 50 1 51 1 52 1 C C C C C C C C A A Proceduri la nivelul colonei vertebrale fara CC B1032 catastrofale sau severe Proceduri vasculare extracraniene cu CC B1041 catastrofale sau severe Proceduri vasculare extracraniene fara CC B1042 catastrofale sau severe B1050 Eliberarea tunelului carpian Proceduri pentru paralizie cerebrala.8002 0.70 3 3 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 3 19 25 27 13 33 24 17 15 30 50 30 29 24 41 38 15 30 19 28 22 23 20 16 19 17 39 1. neuropatie fara CC catastrofale sau B1062 severe 2.0 1.8821 0.4284 5.25 0.0 0.0 1.86 7.0 4.8776 0.0 5.0 2.0342 11.68 5.36 6.0 4.8884 12.0 1.27 1.8704 Afectiuni ale maduvei spinarii cu sau fara proceduri in sala de operatii fara CC catastrofale M B3022 sau severe 1.0 Proceduri la nivelul nervilor cranieni si periferici si B1071 alte proceduri ale sistemului nervos cu CC 2.0 4.

37 4.3717 0.34 4.0 2.8191 Glaucom si proceduri complexe ale cataractei.6319 1.7057 237 .49 4.6112 0.63 6.0 1.0 1.27 4.0 10.8884 0.7786 10.6175 0.2394 1.16 4.0 1.0 0.0 4.04 3 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 27 23 5 17 18 43 30 42 18 13 18 17 15 26 13 17 9 19 33 15 11 6 11 13 6 11 9 12 9 9 7 14 11 5.6616 0.6049 0.0 1. de zi 0.4284 0.1467 M B3140 Menigita virala M B3150 Stupoare si coma non-traumatica M B3160 Convulsii febrile M B3171 Atacuri cu CC catastrofale sau severe M B3172 Atacuri fara CC catastrofale sau severe M B3180 Cefalee Leziune intracraniana cu CC catastrofale sau M B3191 severe Leziune intracraniana fara CC catastrofale sau M B3192 severe M B3200 Fracturi craniene M B3210 Alta leziune a capului Alte tulburari ale sistemului nervos cu CC M B3221 catastrofale sau severe Alte tulburari ale sistemului nervos fara CC M B3222 catastrofale sau severe C C C C C C C C C C C C C C C1010 Proceduri pentru leziuni penetrante ale ochiului C1020 Enucleeri si proceduri ale orbitei C1030 Proceduri la nivelul retinei Proceduri majore asupra corneei.5 2.73 4. de C1112 zi 0.0 1. sclerei si C1080 conjunctivei C1090 Proceduri privind caile lacrimare C1100 Alte proceduri la nivelul ochiului 0.26 4.29 3.2520 2.71 3.9973 0.15 Infectii ale sistemului nervos cu exceptia M B3132 meningitei virale fara CC catastrofale sau severe 1.0 1.1404 Infectii oculare acute si majore varsta <55 fara M C3012 CC catastrofale sau severe 0.0 6.2835 1.0 3.5 1.0 1.3969 1.0 6.0 2.28 7.19 6.68 4. decedat sau M B3114 transferat < 5 zile M B3121 Tulburari ale nervilor cranieni si periferici cu CC Infectii ale sistemului nervos cu exceptia M B3131 meningitei virale cu CC catastrofale sau severe 1.0 1.0 1.0 1.0 1.09 8.1278 0.6616 0.00 3.81 1.0 2.5545 1.8191 0.00 5.0 1.42 5.0 2.0 1.94 5.68 6.1089 0.5 M B3122 Tulburari ale nervilor cranieni si periferici fara CC 0.4158 0.0 1.4599 0.0 1.2223 9.5059 0.56 9.53 1 54 1 55 1 56 1 57 1 58 1 59 1 60 1 61 1 62 1 63 1 64 1 65 1 66 1 67 1 68 1 69 1 70 1 71 1 72 2 73 2 74 2 75 2 76 2 77 2 78 2 79 2 80 2 81 2 82 2 83 2 84 2 85 2 86 2 87 2 M B3112 Accident vascular cerebral cu CC severe Accident vascular cerebral fara CC catastrofale M B3113 sau severe Accident vascular cerebral.07 3.0 1.4095 Infectii oculare acute si majore varsta >54 sau cu M C3011 (CC catastrofale sau severe ) 1.2853 1.71 5.0 1.2835 0.01 2.0 1.3150 C1111 Glaucom si proceduri complexe ale cataractei 0. sclerei si C1040 conjunctivei C1050 Dacriocistorinostomie C1060 Proceduri pentru strabism C1070 Proceduri ale pleoapei Alte proceduri asupra corneei.40 3.83 6.0585 0.25 5.66 3.78 7.5482 0.4284 C1121 Proceduri asupra cristalinului C1122 Proceduri asupra cristalinului.69 6.0 1.0 4.2709 1.19 2.

0 D1050 Proceduri la nivelul glandei parotide 1.1152 1.3024 0. nasul.5293 0.2016 D1100 Alte proceduri ale urechii.2457 0.8947 Proceduri diverse ale urechii.0 1.4978 0.64 7. nasului.58 5.2961 0.1017 12.2655 1.0 1.6490 0.8335 1.75 238 .32 4.64 6.0 1.5293 0.6436 4.0 1.96 9.0 1.73 5.79 6.0 1.4284 0.65 4.30 8. gurii si gatului M D3012 fara CC catastrofale sau severe M D3020 Dezechilibru M D3030 Epistaxis Otita medie si infectie a cailor respiratorii M D3041 superioare cu CC Otita medie si infectie a cailor respiratorii M D3042 superioare fara CC M D3050 Laringotraheita si epiglotita M D3060 Traumatism si diformitate nazale Alte diagnostice privind urechea. nasul.6193 0. gura si M D3071 gâtul cu CC Alte diagnostice privind urechea.94 5.3213 0.4239 Proceduri la nivelul sinusului.1449 121 4 4.0 1.0 1. nasului.0 1.00 3.0 1.53 4. gurii si gâtului 0.0 1.0 1.6427 Stare maligna a urechii.19 4.0 1.91 4.9325 5.0 1.5293 0.0 1. mastoidei si urechii D1060 medii 0.2457 0.0 1.80 8.3402 0.0 1.57 3.94 4.03 4.2961 4.2583 0.1026 1.0 1.69 5. gura si M D3072 gâtul fara CC Tulburari orale si dentare cu exceptia extractiilor M D3081 si reconstituirilor Tulburari orale si dentare cu exceptia extractiilor M D3082 si reconstituirilor de zi Proceduri majore la nivelul toracelui cu CC C E1011 catastrofale 0.27 3.23 5.24 5.24 8.0 3. gurii si gatului cu M D3011 CC catastrofale sau severe 1.4347 0.0 1.57 7. gurii si D1070 gâtului 0.0 1.8146 Stare maligna a urechii.39 - 2 1 2 1 2 2 2 3 2 1 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 17 13 12 12 20 32 36 23 17 17 21 19 14 13 8 12 18 12 10 28 22 16 12 12 12 12 11 13 15 13 47 1.0 1.5671 D1080 Proceduri nasale D1090 Amigdalectomie si/sau adenoidectomie D1110 Miringotomie cu insertie de tub D1120 Proceduri asupra gurii si glandei salivare D2010 Extractii dentare si restaurare Proceduri endoscopice de zi.0 1.0 1.2898 0.64 5.0 1.0 1.5608 0.03 3.0 1.0 1.03 4. nasului.88 2 89 2 90 2 91 2 92 3 93 3 94 3 95 3 96 3 97 3 98 3 99 3 100 3 101 3 102 3 103 3 104 3 105 3 106 3 107 3 108 3 109 3 110 3 111 3 112 3 113 3 114 3 115 3 116 3 117 3 118 3 119 3 120 3 M C3020 Tulburari neurologice si vasculare ale ochiului M C3030 Hifema si traume oculare tratate medical M C3041 Alte tulburari ale ochiului cu CC M C3042 Alte tulburari ale ochiului fara CC C C C C C C C C C C C C C C C A A D1010 Implant cohlear Proceduri ale capului si gatului cu CC D1021 catastrofale sau severe Proceduri ale capului si gatului cu stare maligna D1022 sau CC moderate Proceduri ale capului si gatului fara stare maligna D1023 fara CC Cura chirugicala a cheiloschisisului sau D1030 diagnostic privind palatul D1041 Chirurgie maxialo-faciala cu CC D1042 Chirurgie maxialo-faciala fara CC 0.0 2.14 5.5 2.26 5.2394 0. pentru afectiuni D2020 ORL 0.7498 0. nasului.

26 3.8758 1.0 2.0 1.73 5.6697 0.5608 0.20 7.58 9.6652 2.1989 3.60 5.5374 0.2835 0.0 3.6112 3.71 6.70 7.2016 2.73 5.69 6.0 2.5311 0.3339 1.6859 1.0 3.0 2.0 1.0 2.0036 1.99 4.0 21.74 4.53 8.0 2.0 1.0 3.16 8.0 2.97 5.68 6.6805 1.48 8.6985 2.0 4.0 3.0 2.70 8.5608 1.09 9.39 - 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 3 3 2 1 2 3 3 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 1 1 - 35 16 16 10 37 41 34 16 37 32 23 19 20 19 19 21 21 18 16 13 23 19 23 19 16 14 14 14 23 22 20 - 1.6679 0.0 3.122 4 123 4 124 4 125 4 126 4 127 4 128 4 129 4 130 4 131 4 132 4 133 4 134 4 135 4 136 4 137 4 138 4 139 4 140 4 141 4 142 4 143 4 144 4 145 4 146 4 147 4 148 4 149 4 150 4 151 4 152 4 153 4 154 4 C C C C A A A Proceduri majore la nivelul toracelui fara CC E1012 catastrofale Alte proceduri in sala de operatii ale sistemului E1021 respirator cu CC catastrofale Alte proceduri in sala de operatii ale sistemului E1022 respirator cu CC severe Alte proceduri in sala de operatii ale sistemului E1023 respirator fara CC catastrofale sau severe Diagnostic asupra sistemului respirator cu suport E2010 ventilator Diagnostic asupra sistemului respirator cu E2020 ventilatie neinvaziva Proceduri endoscopice ale aparatului respirator.7435 0.23 5.3087 0.0 1.0 3.9703 0.04 9.09 5.4302 0.0396 0.6337 0.0 3.0 - M E3011 Fibroza cistica cu CC catastrofale sau severe M E3012 Fibroza cistica fara CC catastrofale sau severe Embolism pulmonar cu CC catastrofale sau M E3021 severe Embolism pulmonar fara CC catastrofale sau M E3022 severe M E3031 Infectii respiratorii/inflamatii cu CC catastrofale Infectii respiratorii/inflamatii cu CC severe sau M E3032 moderate M E3033 Infectii respiratorii/inflamatii fara CC M E3040 Apnee de somn M E3050 Edem pulmonar si insuficienta respiratorie Boala cronica obstructiva a cailor respiratorii cu M E3061 CC catastrofale sau severe Boala cronica obstructiva a cailor respiratorii fara M E3062 CC catastrofale sau severe Traumatism major la nivelul toracelui varsta >69 M E3071 cu CC Traumatism major la nivelul toracelui varsta >69 M E3072 sau cu CC Traumatism major la nivelul toracelui varsta <70 M E3073 fara CC Semne si simptome respiratorii cu CC M E3081 catastrofale sau severe Semne si simptome respiratorii fara CC M E3082 catastrofale sau severe M E3090 Pneumotorax M E3101 Bronsita si astm varsta >49 cu CC M E3102 Bronsita si astm varsta >49 sau cu CC M E3103 Bronsita si astm varsta <50 fara CC M E3111 Tuse convulsiva si bronsiolita acuta cu CC M E3112 Tuse convulsiva si bronsiolita acuta fara CC M E3121 Tumori respiratorii cu CC catastrofale M E3122 Tumori respiratorii cu CC severe sau moderate M E3123 Tumori respiratorii fara CC Probleme respiratorii aparute in perioada M E3130 neonatala 239 .0 1.50 7.27 5.0 1. E2030 de zi 2.7309 0.1467 0.0 2.17 6.8758 0.51 8.0 2.4725 0.0 1.46 5.7876 1.35 6.9829 8.4032 0.0 2.12 5.0 2.0 1.0 1.5 4.5041 0.69 7.7624 0.6508 0.69 6.

0 2.0 2.1557 17.8524 20.89 8.79 6.6760 1.46 6.0 1.9397 19.65 9.0 1.0 3.0 1.9388 0.16 Amputatie pentru sistemul circulator cu exceptia membrului superior si a degetului de la picioar cu F1111 CC catastrofale 5.0 4.9487 17.19 4.48 Proceduri majore de reconstructie vasculara fara F1082 pompa CPB fara CC catastrofale 2.0 1.3276 11.3195 6.88 6.8461 6. sistem total fara CC C F1012 catastrofale sau severe C C C C C C C C C C C C C C C C C F1020 Implant/Inlocuire componenta AICD Procedura de valva cardiaca cu pompa CPB cu F1030 investigatie cardiaca invaziva Procedura de valva cardiaca cu pompa CPB fara F1041 investigatie cardiaca invaziva cu CC catastrofale Procedura de valva cardiaca cu pompa CPB fara investigatie cardiaca invaziva fara CC F1042 catastrofale Bypass coronarian cu investigatii cardiace F1051 invazive cu CC catastrofale Bypass coronarian cu investigatii cardiace F1052 invazive fara CC catastrofale Bypass coronarian fara investigatii cardiace F1061 invazive cu CC catastrofale sau severe 1.5779 19.82 9.94 F1062 invazive fara CC catastrofale sau severe Alte proceduri cardiotoracice/vasculare cu pompa F1071 CPB cu CC catastrofale 7.6634 1.5230 16.6364 0.22 6.66 4.0 2.69 8.0 1.19 4.0 1.0999 13.52 Alte proceduri cardiotoracice/vasculare cu pompa F1072 CPB fara CC catastrofale 4.24 F1100 Interventie coronara percutanata cu IMA 1.0 1.0396 1.0 2.0 2.3663 17.6715 7. sistem total cu CC C F1011 catastrofale sau severe Implant sau inlocuire de defibrilator cardiac implantabil automat.0 3.0 3.0 2.1143 Alte proceduri cardiotoracice fara pompa CPB F1092 fara CC catastrofale 2.0 M E3143 Revarsat pleural fara CC catastrofale sau severe 0.13 240 .76 2 2 2 3 3 3 1 1 2 2 2 7 7 6 8 7 6 6 4 1 1 2 2 2 4 5 34 29 31 15 14 13 26 19 14 43 29 53 39 44 41 45 32 30 50 65 47 40 34 16 56 47 3.19 5.0 3.0 1.2232 11.6049 7.17 Amputatie pentru sistemul circulator cu exceptia membrului superior si a degetului de la picior fara F1112 CC catastrofale 2.3447 9.1530 0.9037 17.17 5.5 1.5365 Proceduri majore de reconstructie vasculara fara F1081 pompa CPB cu CC catastrofale 5.3843 9.00 8.0513 15.48 4.03 Bypass coronarian fara investigatii cardiace 3.0 2.6616 0.0 2.5266 Alte proceduri cardiotoracice fara pompa CPB cu F1091 CC catastrofale 4.0 3.79 6.155 4 156 4 157 4 158 4 159 4 160 4 161 4 162 4 163 4 164 5 165 5 166 5 167 5 168 5 169 5 170 5 171 5 172 5 173 5 174 5 175 5 176 5 177 5 178 5 179 5 180 5 181 5 182 5 M E3141 Revarsat pleural cu CC catastrofale M E3142 Revarsat pleural cu CC severe M E3151 Boala interstitiala pulmonara cu CC catastrofale M E3152 Boala interstitiala pulmonara cu CC severe Boala interstitiala pulmonara fara CC catastrofale M E3153 sau severe Alt diagnostic al sistemului respirator varsta >64 M E3161 cu CC Alt diagnostic al sistemului respirator varsta >64 M E3162 sau cu CC Alt diagnostic al sistemului respirator varsta <65 M E3163 fara CC Implant sau inlocuire de defibrilator cardiac implantabil automat.98 6.0 3.

64 8.96 Alte proceduri in sala de operatii privind sistemul 3.3420 0.5734 1.0 2.7561 1.0 1.7561 1.0 2.5 2.6886 0.5689 2.7327 1.0 1.65 5.01 6.5608 1.6553 0.9388 1.24 7. decedat F3020 Endocardita infectioasa F3031 Insuficienta cardiaca si soc cu CC catastrofale F3032 Insuficienta cardiaca si soc fara CC catastrofale Tromboza venoasa cu CC catastrofale sau F3041 severe Tromboza venoasa fara CC catastrofale sau F3042 severe F3050 Ulceratie a pielii pentru tulburari circulatorii 1.90 3.9343 6.52 6.0 2.0 1.84 7.73 2 3 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 3 3 3 19 48 25 24 17 17 17 22 20 18 27 22 31 22 17 15 10 28 29 16 98 21 17 21 19 22 3.3609 0.7471 18.0 1.3375 14.6616 6.0 0.23 7.2601 3.0 1.27 5.30 6.2538 1.35 7.2160 1.64 8.0 1.1881 1.183 5 184 5 185 5 186 5 187 5 188 5 189 5 190 5 191 5 192 5 193 5 194 5 195 5 196 5 197 5 198 5 199 5 200 5 201 5 202 5 203 5 204 5 205 5 206 5 207 5 208 5 209 5 C C C C C C C C C C C C C A A A A A M M M M M M M M M F1120 Implantare pacemaker cardiac Amputatie a membrului superior si a degetului F1130 pentru tulburari ale sistemului circulator Proceduri vasculare exceptand reconstructia F1141 majora fara pompa CPB cu CC catastrofale Proceduri vasculare exceptand reconstructia F1142 majora fara pompa CPB cu CC severe Proceduri vasculare exceptand reconstructia majora fara pompa CPB fara CC catastrofale sau F1143 severe Interventie coronara percutanata fara IMA cu F1150 implantare de stent Interventie coronara percutanata fara IMA fara F1160 implantare de stent F1170 Inlocuire de pacemaker cardiac Revizie de pacemaker cardiac exceptand F1180 inlocuirea dispozitivului Alta interventie percutanata cardiaca F1190 transvasculara F1200 Ligatura venelor si stripping 1.0 1.82 6.4401 1.0 1.37 8.09 6.92 3.39 5.0396 0.95 6.92 6.0 4.0 2.5 5.0648 1.2385 F1211 circulator cu CC catastrofale Alte proceduri in sala de operatii privind sistemul F1212 circulator fara CC catastrofale Diagnostic al sistemului circulator cu suport F2010 ventilator Tulburari circulatorii cu IMA cu proceduri de investigatie cardiaca invaziva cu CC catastrofale F2021 sau severe Tulburari circulatorii cu IMA cu proceduri de investigatie cardiaca invaziva fara CC F2022 catastrofale sau severe Tulburari circulatorii fara IMA cu proceduri de investigatie cardiaca invaziva cu diagnostic F2031 principal complex Tulburari circulatorii fara IMA cu proceduri de investigatie cardiaca invaziva fara diagnostic F2032 principal complex Tulburari circulatorii cu IMA fara proceduri de investigatie cardiaca invaziva cu CC catastrofale F3011 sau severe Tulburari circulatorii cu IMA fara proceduri de investigatie cardiaca invaziva fara CC F3012 catastrofale sau severe Tulburari circulatorii cu IMA fara proceduri de F3013 investigatie cardiaca invaziva.0 1.12 3.2538 0.0 4.07 4.5 1.5689 0.0 1.42 7.0 2.0 2.56 5.2538 1.0 1.0 6.49 241 .2853 1.0 3.

6940 17.0 1.0 3.2034 0.66 7.42 6.9829 0.24 6.6841 16.37 6.0 1.0 1.11 5.18 2.4221 F3141 Sincopa si colaps cu CC catastrofale sau severe 0.0 Aritmie non-majora si tulburari de conducere fara 0.4473 0.0 1.90 7.16 5.27 3.60 5.33 6.0 3.2646 2. esofagului si duodenului fara stare maligna fara CC C G1033 catastrofale sau severe C G1041 Aderente peritoneale varsta >49 cu CC C G1042 Aderente peritoneale varsta >49 sau cu CC 4.2520 0.0 3.0 3.0 2.5230 C G1011 Rezectie rectala cu CC catastrofale C G1012 Rezectie rectala fara CC catastrofale Proceduri majore pe intestinul subtire si gros cu C G1021 CC catastrofale Proceduri majore pe intestinul subtire si gros fara C G1022 CC catastrofale Proceduri la nivelul stomacului.0 2.0 1.94 7.0 2.01 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 5 6 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 22 24 20 24 17 20 18 19 17 25 22 19 16 16 16 16 12 12 22 20 19 46 37 49 40 52 28 22 29 18 13 23 16 2.30 2.210 5 211 5 212 5 213 5 214 5 215 5 216 5 217 5 218 5 219 5 220 5 221 5 222 5 223 5 224 5 225 5 226 5 227 5 228 5 229 5 230 5 231 6 232 6 233 6 234 6 235 6 236 6 237 6 238 6 239 6 240 6 241 6 242 6 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M Tulburari vasculare periferice cu CC catastrofale F3061 sau severe 1.8317 F3132 Angina instabila fara CC catastrofale sau severe 0.0 3.0 3.0 2.0 2.2961 F3150 Durere toracica Alte diagnostice ale sistemului circulator cu CC F3161 catastrofale Alte diagnostice ale sistemului circulator cu CC F3162 severe Alte diagnostice ale sistemului circulator fara CC F3163 catastrofale sau severe 0.2853 Tulburari vasculare periferice fara CC F3062 catastrofale sau severe 0.0414 0.3780 1.68 5.57 7.9514 6.13 2.1359 11.3654 F3122 CC catastrofale sau severe F3131 Angina instabila cu CC catastrofale sau severe 0.66 5.4356 14.9532 C G1051 CC C G1052 Proceduri minore pe intenstinul subtire si gros 1.7876 Sincopa si colaps fara CC catastrofale sau F3142 severe 0.3672 1.22 4.0 2.4284 F3071 Ateroscleroza coronariana cu CC F3072 Ateroscleroza coronariana fara CC F3081 Hipertensiune cu CC F3082 Hipertensiune fara CC F3090 Boala congenitala de inima F3101 Tulburari valvulare cu CC catastrofale sau severe Tulburari valvulare fara CC catastrofale sau F3102 severe Aritmie majora si stop cardiac cu CC catastrofale F3111 sau severe Aritmie majora si stop cardiac fara CC F3112 catastrofale sau severe Aritmie non-majora si tulburari de conducere cu F3121 CC catastrofale sau severe 0. esofagului si duodenului fara stare malignam cu CC C G1032 catastrofale sau severe Proceduri la nivelul stomacului.48 4.03 5.0 2.24 5.0 1.5482 0.0 3.63 7.0 1.60 7.3528 0.0 1.07 7.8182 1.0 1.7579 9.9892 0.8920 10.55 5.0963 242 .0 3. esofagului si C G1031 duodenului cu stare maligna Proceduri la nivelul stomacului.16 6.52 5.0 3.0909 15.98 5.7246 0.0 4.15 6.0 3.48 C G1043 Aderente peritoneale varsta <50 fara CC 1.26 4.0 2.0 5.0 1.2646 0.55 6.0 3.0459 Proceduri minore pe intenstinul subtire si gros cu 1.

0 1.23 6.8479 Alte proceduri in sala de operatii la nivelul sistemului digestiv fara CC catastrofale sau C G1122 severe 0.2079 0.5356 0.19 4.0 2.13 4.0 1.88 6.41 9.8380 G2032 Alte colonoscopii fara CC catastrofale sau severe 0.9703 0.5293 1.2394 Stare maligna digestiva cu CC catastrofale sau M G3011 severe 0.36 6.0 2.0 1.0 1.76 4.0 1.4978 0.0 1. de zi Gastroscopie complexa cu CC catastrofale sau G2051 severe Gastroscopie complexa fara CC catastrofale sau G2052 severe 0.1764 G2020 Colonoscopie complexa G2031 Alte colonoscopii cu CC catastrofale sau severe G2033 Alte colonoscopii.4725 243 .18 5.97 5.0 1.5 3.61 6.0 3.69 5.2205 0.93 8.4032 1.72 4.02 4.8317 A A A A A A A A A A A G2011 Alte gastroscopii pentru boli digestive majore 0.fara CC 243 6 244 6 245 6 246 6 247 6 248 6 249 6 250 6 251 6 252 6 253 6 254 6 255 6 256 6 257 6 258 6 259 6 260 6 261 6 262 6 263 6 264 6 265 6 266 6 267 6 268 6 269 6 270 6 271 6 272 6 273 6 274 6 C G1060 Piloromiotomie C G1071 Apendicectomie cu CC catastrofale sau severe 1.0 3.10 4. de zi Alte gastroscopii pentru boli digestive care nu G2041 sunt majore Alte gastroscopii pentru boli digestive care nu G2042 sunt majore.2583 0.63 7.5797 C G1100 Proceduri pentru hernie varsta <1 Proceduri anale si la nivelul stomei cu CC C G1111 catastrofale sau severe Proceduri anale si la nivelul stomei fara CC C G1112 catastrofale sau severe 0.0 1.56 5.5437 0.5041 Hemoragie gastrointestinala varsta >64 sau cu M G3021 (CC catastrofale sau severe ) Hemoragie gastrointestinala varsta <65 fara CC M G3022 catastrofale sau severe M G3030 Ulcer peptic complicat M G3040 Ulcer peptic necomplicat M G3050 Boala inflamatorie a intestinului M G3061 Ocluzie intestinala cu CC M G3062 Ocluzie intestinala fara CC Durere abdominala sau adenita mezenterica cu M G3071 CC 0.9577 Alte gastroscopii pentru boli digestive majore.7687 0.8335 0.31 4.9199 0.2097 0.27 6.0 2.8443 Proceduri pentru hernie abdominala si alte hernii C G1081 varsta >59 sau cu (CC catastrofale sau severe) 1.0648 1.6364 G2053 Gastroscopie complexa.87 6.1701 1.0 1.0 2.06 4.0018 Proceduri pentru hernie abdominala si alte hernii C G1082 varsta 1 la 59 fara CC catastrofale sau severe 0.39 5.0 3.05 5.0 1.0 1. de G2012 zi 0. de zi 0.5923 Proceduri pentru hernia inghinala si femurala C G1090 varsta >0 0.0 3.0 C G1072 Apendicectomie fara CC catastrofale sau severe 0.6886 5.50 5.0 1.4473 0.0 3.35 6.23 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 13 11 23 19 16 10 20 16 38 27 18 15 12 14 19 15 20 13 21 16 17 15 19 16 12 11 1.4221 Alte proceduri in sala de operatii la nivelul C G1121 sistemului digestiv cu CC catastrofale sau severe 2.0 3.9766 Stare maligna digestiva fara CC catastrofale sau M G3012 severe 0.0 3.0 1.

0 1.28 5.9469 2.20 4.4780 12.88 6.2331 Esofagita.0 2.0 1.7498 0. ficat si shunt cu C H1011 CC catastrofale Proceduri la nivel de pancreas.2394 3.29 Colecistectomie deschisa cu explorarea inchisa a H1051 CBP sau cu CC catastrofale 3. gastroenterita si diverse tulburari ale sistemului digestiv varsta >9 ani fara CC 0.54 2.45 5.0144 0.5860 5.20 1.0 5.90 4.0 1.8083 1.0 2.3753 14.0 1. gastroenterita si diverse tulburari ale sistemului digestiv varsta >9 ani cu CC M G3081 catastrofale/severe 0.0 2.0 1.4825 7.02 4.8065 Esofagita.16 8.57 5.58 4.0 2.0 1.0 2.8443 1.26 1 2 2 2 2 1 1 1 3 4 4 4 3 2 2 2 4 4 2 2 2 2 1 2 1 1 10 14 13 11 10 9 15 13 61 44 44 42 40 24 15 29 31 24 18 12 21 20 10 23 12 17 1.2709 M G3082 catastrofale/severe M G3091 Gastroenterita varsta <10 ani cu CC M G3092 Gastroenterita varsta <10 ani fara CC Esofagita si diverse tulburari ale sistemului M G3100 digestiv varsta <10 ani M G3111 Alte diagnostice ale sistemului digestiv cu CC M G3112 Alte diagnostice ale sistemului digestiv fara CC Proceduri la nivel de pancreas.5563 10.0 3.95 3.0 2.0 1. ficat si shunt fara C H1012 CC catastrofale Proceduri majore ale tractului biliar cu stare C H1021 maligna sau CC catastrofale C C C C C C C C C A A A A A A Proceduri majore ale tractului biliar fara stare H1022 maligna cu (CC moderate sau severee) Proceduri majore ale tractului biliar fara stare H1023 maligna fara CC Proceduri de diagnostic hepatobiliar cu CC H1031 catastrofale sau severe Proceduri de diagnostic hepatobiliar fara CC H1032 catastrofale sau severe Alte proceduri in sala de operatii hepatobiliare si H1040 pancreatice 0.3717 0.8380 1.0 1.0 3.4825 14.3294 12.69 4.53 3.01 2.0 0.0648 2.3402 0.5572 16.0 2.64 2.4320 1.7075 6.0 1.0 2.11 244 .24 6.275 6 276 6 277 6 278 6 279 6 280 6 281 6 282 6 283 7 284 7 285 7 286 7 287 7 288 7 289 7 290 7 291 7 292 7 293 7 294 7 295 7 296 7 297 7 298 7 299 7 300 7 Durere abdominala sau adenita mezenterica fara M G3072 CC 0.02 6.0 1.0 0.37 Colecistectomie laparoscopica fara explorarea H1062 inchisa a CBP fara CC catastrofale sau severe Proceduri endoscopice pentru varice esofagiene H2010 sangerande Procedura terapeutica complexa pentru colangiopancreatografie retrograda endoscopica H2021 cu CC catastrofale sau severe Procedura terapeutica complexa pentru colangiopancreatografie retrograda endoscopica H2022 fara CC catastrofale sau severe Alte proceduri terapeutice pentru colangiopancreatografie retrograda endoscopica H2031 cu CC catastrofale sau severe Alte proceduri terapeutice pentru colangiopancreatografie retrograda endoscopica H2032 cu CC moderate Alte proceduri terapeutice pentru colangiopancreatografie retrograda endoscopica H2033 fara CC 0.56 Colecistectomie deschisa fara explorarea inchisa H1052 a CBP fara CC catastrofale 1.62 Colecistectomie laparoscopica cu explorarea inchisa a CBP sau cu (CC catastrofale sau H1061 severe) 1.7813 0.0 3.2340 15.70 4.0 2.36 6.0099 0.0 3.

0 1.1188 14.0 1.0 1.62 9.0 3.61 3.0 2.301 7 M H3011 Ciroza si hepatita alcoolica cu CC catastrofale M H3012 Ciroza si hepatita alcoolica cu CC severe Ciroza si hepatita alcoolica fara CC catastrofale M H3013 sau severe Stare maligna a sistemului hepatobiliar si pancreasului (varsta >69 cu CC catastrofale sau M H3021 severe ) sau cu CC catastrofale Stare maligna a sistemului hepatobiliar si pancreasului (varsta >69 fara CC catastrofale sau M H3022 severe ) sau fara CC catastrofale Tulburari ale pancreasului.0 4.92 2.73 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 7 2 1 6 6 6 5 3 3 5 4 2 1 3 2 1 2 26 21 18 23 19 20 18 19 17 17 14 60 55 45 44 32 28 38 51 71 35 30 23 34 26 23 53 46 3.32 6.3987 0.3546 7.6517 3.19 6.0 1.0 3.3465 7.0 1.86 2. M H3042 cirozei.0 1.0 0.4347 1.80 4.36 4.81 5.0 2.8569 0.14 5. cu exceptia starii M H3031 maligne cu CC catastrofale sau severe Tulburari ale pancreasului.0 1.9181 12.4095 0.79 6.44 6.46 2.8920 14. M H3041 cirozei.9280 12.9406 0. cu exceptia starii maligne.4996 0.5797 1.0 302 7 303 7 304 7 305 7 306 7 307 7 308 7 309 7 310 7 311 7 312 8 313 8 314 8 315 8 316 8 317 8 318 8 319 8 320 8 321 8 322 8 323 8 324 8 325 8 326 8 327 8 328 8 329 8 5.0 1. hepatitei alcoolice fara CC cat/sev M H3051 Tulburari ale tractului biliar cu CC M H3052 Tulburari ale tractului biliar fara CC Proceduri majore bilaterale sau multiple ale C I1010 extremitatilor inferioare Transfer de tesut micorvascular sau (grefa de piele cu CC catastrofale sau severe).0 3. cu exceptia starii maligne.3834 14.05 6.42 Alte proceduri la nivelul soldului si al femurului cu I1081 CC catastrofale sau severe 3.0432 2.05 Alte proceduri la nivelul soldului si al femurului I1082 fara CC catastrofale sau severe Artrodeza vertebrala cu CC catastrofale sau I1091 severe Artrodeza vertebrala fara CC catastrofale sau I1092 severe Alte proceduri la nivelul spatelui si gatului cu CC I1101 catastrofale sau severe Alte proceduri la nivelul spatelui si gatului fara CC I1102 catastrofale sau severe I1110 Proceduri de alungire a membrelor Infectii/inflamatii ale oaselor si articulatiilor cu I1121 diverse proceduri ale sistemului muscular si 1.76 2.09 5.9136 0.6967 1.7966 23.0 1. cu exceptia starii M H3032 maligne fara CC catastrofale sau severe Tulburari ale ficatului. C I1022 cu exceptia mainii Revizie a artroplastiei totale de sold cu CC C I1031 catastrofale sau severe Inlocuire sold cu CC catastrofale sau severe sau revizie a artroplastiei totale de sold fara CC C I1032 catastrofale sau severe C C C C C C C C C C C C C I1033 Inlocuire sold fara CC catastrofale sau severe I1040 Inlocuire si reatasare de genunchi Alte proceduri majore de inlocuire a articulatiilor I1050 si reatasare a unui membru I1060 Artrodeza vertebrala cu diformitate I1070 Amputatie 1.26 7.0 1.6301 1.0 1.0 1.4428 0.01 6.0 3.74 5. hepatitei alcoolice cu CC cat/sev Tulburari ale ficatului.7534 10.83 4. cu exceptia C I1021 mainii Grefe pe piele fara CC catastrofale sau severe.7597 13.9334 11.0603 10.0 3.44 6.1683 14.8767 18.09 245 .1935 17.0 1.0 1.53 7.87 7.0 3.6652 - 6.0 3.80 2.0 3.0 1.

70 4.31 I3020 Fracturi ale extremitatii distale femurale 1.16 5.26 9.7120 Stare maligna a tesutului conjunctiv.7939 0.4536 1. fibulei si gleznei I1132 varsta >59 fara CC catastrofale sau severe Proceduri ale humeruslui.8695 1.0 1.76 4.67 6. tibiei.90 4.70 5.00 6.94 2 34 1.98 4.0 1.0 0.0 1.1422 0.9343 11.9298 10.8506 0.0 1.0 0.9829 0.93 6.2034 1.89 1.96 6. pelvisului I3030 si coapsei 0.5167 0.0 1.0 1.tesutului conjunctiv cu CC catastrofale Infectii/inflamatii ale oaselor si articulatiilor cu diverse proceduri ale sistemului muscular si I1122 tesutului conjunctiv cu CC severe Infectii/inflamatii ale oaselor si articulatiilor cu diverse proceduri ale sistemului muscular si tesutului conjunctiv fara CC catastrofale sau I1123 severe Proceduri ale humeruslui.3546 7. incluzand biopsia Proceduri la nivelul tesuturilor moi cu CC I1251 catastrofale sau severe Proceduri la nivelul tesuturilor moi fara CC I1252 catastrofale sau severe Alte proceduri la nivelul tesutului conjunctiv cu I1261 CC Alte proceduri la nivelul tesutului conjunctiv fara I1262 CC I1270 Reconstructie sau revizie a genunchiului I1280 Proceduri la nivelul mainii I3010 Fracturi ale diafizei femurale 330 8 C 2.0 2. incluzand I3051 fractura patologica cu CC catastrofale sau severe 1.0 1.5671 I3052 sau severe 246 .37 5.3483 Entorse.39 1.0 1.0162 0.0 1.4113 0.64 4. luxatii si dislocari ale soldului.63 1 3 3 2 1 3 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 34 34 32 26 41 34 12 27 14 18 23 21 13 13 24 25 19 24 16 13 13 20 20 17 37 29 25 18 1.8146 2.5356 I3041 Osteomielita cu CC I3042 Osteomielita fara CC 2.06 4. fibulei si gleznei I1131 cu CC catastrofale sau severe Proceduri ale humeruslui.0 1.0 1.0 1.5545 1.51 9.3609 Stare maligna a tesutului conjunctiv.00 4.4870 0. incluzand fractura patologica tologica fara CC catastrofale 0.6868 2.0 1.17 7.4699 0.0 1.0 1.0 1.72 1. tibiei.0 1.5 1.51 6.0 1.20 6.6004 10.7435 1.0 1.6274 8.0 1.0711 0.7579 8.51 4.0 1. tibiei.0 1.0 0.70 6.0 331 8 332 8 333 8 334 8 335 8 336 8 337 8 338 8 339 8 340 8 341 8 342 8 343 8 344 8 345 8 346 8 347 8 348 8 349 8 350 8 351 8 352 8 353 8 354 8 355 8 356 8 357 8 358 8 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C M M M M M M M 1.4221 0.65 5. fibulei si gleznei I1133 varsta <60 fara CC catastrofale sau severe I1140 Revizie a bontului de amputatie I1150 Chirurgie cranio-faciala I1160 Alte proceduri la nivelul umarului I1170 Chirurgie maxilo-faciala I1180 Alte proceduri la nivelul genunchiului I1190 Alte proceduri la nivelul cotului si antebratului I1200 Alte proceduri la nivelul labei piciorului Excizie locala si indepartare a dispozitivelor I1210 interne de fixare a soldului si femurului Excizie locala si indepartare a dispozitivelor I1220 interne de fixare exclusiv sold si femur I1230 Artroscopie Proceduri diagnostic ale oaselor si a I1240 incheieturilor.0 3.23 5.

0 0. bratului.42 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 15 22 22 17 19 1 20 18 18 18 21 20 16 21 17 48 28 17 10 9 8 14 12 10 29 18 2.33 7. pumnului.0 1.0 3.59 4.2961 1. mainii sau I3142 piciorului varsta >74 sau cu CC Leziuni ale antebratului.17 3.0 1.0 0.78 6.1467 0. pumnului.5482 0.35 7.05 5. genunchiului.02 0.0 0.0 Tulburari musculotendinoase specifice varsta >79 I3121 sau cu (CC catastrofale sau severe) 1.0 0.61 7. mainii sau I3143 piciorului varsta <75 fara CC Leziuni ale umarului.2178 0. cotului. varsta <65 fara I3153 CC Alte tulburari musculoscheletale varsta >69 cu I3161 CC Alte tulburari musculoscheletale varsta >69 sau I3162 cu CC 247 .2646 6.1890 1.6049 0.0 1.0 1. bratului.0 0.3339 1.0 2.1026 0.0 1. cotului.67 3.0 0. mainii sau I3141 piciorului varsta >74 cu CC 0.2034 Tulburari musculotendinoase specifice varsta <80 I3122 fara CC catastrofale sau severe Ingrijiri postprocedurale ale implanturilor/prostezelor musculoscheletale I3131 varsta >59 cu CC catastrofale sau severe Ingrijiri postprocedurale ale implanturilor/prostezelor musculoscheletale I3132 varsta >59 sau cu (CC catastrofale sau severe) Ingrijiri postprocedurale ale implanturilor/prostezelor musculoscheletale I3133 varsta <60 fara CC catastrofale sau severe Leziuni ale antebratului.5923 0.43 5. cotului.5626 0.76 0.0 1.3294 0.59 6.0 1. bratului.4221 2. genunchiului.23 Leziuni ale antebratului.5860 0.73 6.0 1.4284 0.3861 0.8695 0.73 4.4788 6. gambei sau gleznei. de zi Boli ale oaselor si atropatii specifice varsta >74 I3091 cu CC catastrofale sau severe Boli ale oaselor si atropatii specifice varsta >74 I3092 sau cu (CC catastrofale sau severe ) Boli ale oaselor si atropatii specifice varsta <75 I3093 fara CC catastrofale sau severe I3100 Artropatii nespecifice Alte tulburari musculotendinoase varsta >69 cu I3111 CC Alte tulburari musculotendinoase varsta >69 sau I3112 cu CC Alte tulburari musculotendinoase varsta <70 fara I3113 CC 2. pumnului.59 5.0 1.00 4.35 6.7768 11. genunchiului. varsta >64 cu I3151 CC Leziuni ale umarului.0 1.0 0. gambei sau gleznei varsta >64 sau I3152 cu CC Leziuni ale umarului.7939 1.57 5.00 6.14 6.3465 1.0 2.0 1.65 6.02 5.359 8 360 8 361 8 362 8 363 8 364 8 365 8 366 8 367 8 368 8 369 8 370 8 371 8 372 8 373 8 374 8 375 8 376 8 377 8 378 8 379 8 380 8 381 8 382 8 383 8 384 8 385 8 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M Tulburari inflamatorii musculoscheletale cu CC I3061 catastrofale sau severe Tulburari inflamatorii musculoscheletale fara CC I3062 catastrofale sau severe I3071 Artrita septica cu CC catastrofale sau severe I3072 Artrita septica fara CC catastrofale sau severe I3081 Tulburari nechirurgicale ale coloanei cu CC I3082 Tulburari nechirurgicale ale coloanei fara CC I3083 Tulburari nechirurgicale ale coloanei.04 5.4032 0.59 3.0 1.0 1.0 1.6427 0.2898 0.3564 0. gambei sau gleznei.0 1.83 3.2835 1.

4284 4.5608 248 .2979 0.0 2.0 1.0 0.9829 0.0 0.0 0.0 5.6148 16.28 5.0 1. de zi 0.72 5.59 3.6112 0.9262 1.0 1.0 1.0 1.36 0.0 0.3420 Celulita (varsta >59 fara CC catastrofale sau J3042 severe ) sau varsta <60 0.8137 14.0 1.0 1.41 4.386 8 387 8 388 8 389 8 390 8 391 9 392 9 393 9 394 9 395 9 396 9 397 9 398 9 399 9 400 9 401 9 402 9 403 9 404 9 405 9 406 9 407 9 408 9 409 9 410 9 411 9 412 9 413 9 M M M M M C C C C C C C C C C C C C C C C M M M M M M M Alte tulburari musculoscheletale varsta <70 fara I3163 CC Fracturi ale pelvisului cu CC catastrofale sau I3171 severe Fracturi ale pelvisului fara CC catastrofale sau I3172 severe Fracturi ale colului femural cu CC catastrofale I3181 sau severe Fracturi ale colului femural fara CC catastrofale I3182 sau severe Transfer de tesut microvasular pentru piele.2097 10.0 0.2709 4.0 0. tesut J1010 subcutanat si tulburari ale sanului Proceduri majore pentru afectiuni maligne ale J1021 sanului Proceduri majore pentru afectiuni nemaligne ale J1022 sanului Proceduri minore pentru afectiuni maligne ale J1031 sanului Proceduri minore pentru afectiuni nemaligne ale J1032 sanului 0.0918 Alta grefa a pielii si/sau proceduri de debridare J1042 fara CC catastrofale sau severe J1050 Proceduri perianale si pilonidale Proceduri in sala de operatii ale pielii.6742 Tulburari maligne ale sanului (varsta >69 fara J3022 CC) sau fara (CC catastrofale sau severe) J3030 Tulburari nemaligne ale sanului 0.4978 0.84 6.5482 0.48 4.1260 8.0 4.0 1.0 1.0 1.7444 11.04 Tulburari maligne ale sanului (varsta >69 cu CC) J3021 sau cu (CC catastrofale sau severe) 0.25 8.88 4.37 6.0 1.30 4.42 4.43 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 1 3 1 1 1 3 2 15 29 21 27 20 49 31 18 16 14 23 15 14 20 14 34 62 29 21 25 21 12 13 24 18 1.0477 0.73 1.3780 5.8947 3.14 1.66 5.0 1. tesutului J1060 subcutanat si chirugie plastica la nivelul sanului Alte proceduri ale pielii.97 8.0 1.2772 J3041 Celulita varsta >59 cu CC catastrofale sau severe 1.0 1.21 7.0 1.4491 0. tesutului subcutanat si J1070 sanului Proceduri ale membrele inferioare cu J1081 ulcer/celulita cu CC catastrofale Proceduri ale membrele inferioare cu ulcer/celulita fara CC catastrofale cu grefa de J1082 piele/lambou de reparare Proceduri ale membrele inferioare cu ulcer/celulita fara CC catastrofale fara grefa de J1083 piele/lambou de reparare Proceduri ale membrele inferioare fara ulcer/celulita cu grefa de piele (CC catastrofale J1091 sau severe) Proceduri ale membrele inferioare fara ulcer/celulita fara (grefa de piele si (CC J1092 catastrofale sau severe) J1100 Reaconstructii majore ale sanului J3011 Ulceratii ale pielii J3012 Ulceratie ale pielii.52 4.2394 0.2583 2.5347 1.05 2.0 2.90 5.50 7.55 6.4194 0.7768 2.4473 0.32 Alta grefa a pielii si/sau proceduri de debridare cu J1041 CC catastrofale sau severe 2.

si vezicii urinare pentru tumori fara CC catastrofale L1022 sau severe Proceduri majore ale rinichiului.5545 0.23 2.93 5.6229 10. tesutului subcutanat si sanului J3051 varsta >69 Trauma a pielii.0 1.7849 1.0 2.3060 1. ureterului.11 6.0 0.5 1.9199 0.0 2.0 2.1152 1.0576 18.0 1. si vezicii urinare pentru tumori cu CC catastrofale L1021 sau severe Proceduri majore ale rinichiului.91 3.3843 1.64 1.0 1. ureterului.7345 12.95 2.46 M K3011 Diabet cu CC catastrofale sau severe M K3012 Diabet fara CC catastrofale sau severe M K3020 Perturbare nutritionala severa M K3031 Diverse tulburari metabolice cu CC catastrofale Diverse tulburari metabolice varsta >74 sau cu M K3032 CC severe Diverse tulburari metabolice varsta <75 fara CC M K3033 catastrofale sau severe M K3040 Erori innascute de metabolism Tulburari endocrine cu CC catastrofale sau M K3051 severe Tulburari endocrine fara CC catastrofale sau M K3052 severe C C C C C C Insertie operatorie a cateterului peritoneal pentru L1011 dializa cu CC catastrofale sau severe 4.0882 2.0 3.4851 5. nutritional si metabolic Proceduri endoscopice sau investigative pentru K2010 tulburari metabolice fara CC.33 5. ureterului.06 5.0 2.50 6.45 2 1 2 2 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 4 3 2 2 15 11 14 16 35 30 14 16 15 16 21 17 17 18 18 13 11 14 13 11 126 46 41 41 31 2.01 4.7849 0.17 4.5734 2.0 1.0 1.39 Insertie operatorie a cateterului peritoneal pentru L1012 dializa fara CC catastrofale sau severe Proceduri majore ale rinichiului.5185 0.0 1.8461 8. de zi 0.0 2.2790 0.01 6.0 1.0 1.58 5.4239 0.5689 1.1575 0.29 6.3843 0.82 5.414 9 415 9 416 9 417 9 418 9 419 9 420 10 421 10 422 10 423 10 424 10 425 10 426 10 427 10 428 10 429 10 430 10 431 10 432 10 433 10 434 10 435 10 436 10 437 10 438 10 439 11 440 11 441 11 442 11 443 11 444 11 M M M M M M C C C C C C C C C A Trauma a pielii.05 3.6616 2.0 1.0 3.0 2. de zi J3071 Tulburari majore ale pielii J3072 Tulburari majore ale pielii.0 1.1332 14.0 1.75 249 .0 3.90 6. si vezicii urinare pentru tumori benigne cu CC L1032 severe sau moderate 1.60 4.2709 0. tesutului subcutanat si sanului J3052 varsta <70 J3061 Tulburari minore ale pielii J3062 Tulburari minore ale pielii.11 5.01 4.7867 11.75 6.0 1.4158 1.6085 11.2664 1.1971 - 4.5923 0.7246 0. de zi K1010 Proceduri ale piciorului diabetic K1020 Proceduri la nivel de hipofiza K1030 Proceduri la nivelul suprarenalelor K1040 Proceduri majore pentru obezitate K1050 Proceduri la nivelul paratiroidelor K1060 Proceduri la nivelul tiroidei K1070 Proceduri privind obezitatea K1080 Proceduri privind tiroglosul Alte proceduri in sala de operatii la nivel K1090 endocrin.3357 0.0 1. ureterului. si vezicii urinare pentru tumori benigne cu CC L1031 catastrofale Proceduri majore ale rinichiului.0 1.

0 Infectii ale rinichiului si tractului urinar varsta <70 L3043 fara CC catastrofale sau severe 0.24 9.2790 0.96 4.06 7.3087 250 .99 4.0 1.0945 1.83 8.54 4.6238 0.0 3.1233 1.0 2.0 1.78 6. si L1033 vezicii urinare pentru tumori benigne fara CC Prostatectomie transuretrala cu CC catastrofale L1041 sau severe Prostatectomie transuretrala fara CC catastrofale L1042 sau severe Proceduri minore ale vezicii urinare cu CC L1051 catastrofale sau severe Proceduri minore ale vezicii urinare fara CC L1052 catastrofale sau severe Proceduri transuretrale cu exceptia L1061 prostatectomiei cu CC catastrofale sau severe Proceduri transuretrale cu exceptia L1062 prostatectomiei fara CC catastrofale sau severe L1071 Proceduri ale uretrei cu CC L1072 Proceduri ale uretrei fara CC Alte proceduri pentru tulburari ale rinichiului si L1081 tractului urinar cu CC catasatrofal Alte proceduri pentru tulburari ale rinichiului si L1082 tractului urinar cu CC severe Alte proceduri pentru tulburari ale rinichiului si L1083 tractului urinar fara CC catastrofale sau severe L2010 Ureteroscopie L2020 Cistouretroscopie.71 5.63 5.37 4.0 2.0459 0.75 5.0 1.5419 4.3339 L3070 Strictura uretrala Alte diagnostice la nivelul rinichiului si tractului L3081 urinar cu CC catastrofale Alte diagnostice la nivelul rinichiului si tractului L3082 urinar cu CC severe Alte diagnostice la nivelul rinichiului si tractului L3083 urinar fara CC catastrofale sau severe 0.46 7.0 1.4284 L3050 Pietre si obstructie urinara 0.9847 0.0 1.07 9.3528 2.6445 0.2601 0.16 5.6364 0. ureterului.0 1.24 5.0 1.6364 1.2556 1.3276 Semne si simtome ale rinichiului si tractului urinar L3061 cu CC catastrofale sau severe 0.0 1.32 9.0603 0.21 6.48 4.5230 0.0 2.8821 1.07 7.9262 Semne si simtome ale rinichiului si tractului urinar L3062 fara CC catastrofale sau severe 0.2241 0.47 5.0 1.0 0.0 3.6112 1.0 2.67 4. de zi L2030 Litotripsie extracorporeala pentru litiaza urinara L3011 Insuficienta renala cu CC catastrofale L3012 Insuficienta renala cu CC severe Insuficienta renala fara CC catastrofale sau L3013 severe L3020 Internare pentru dializa renala Tumori ale rinichiului si tractului urinar cu CC L3031 catastrofale sau severe Tumori ale rinichiului si tractului urinar fara CC L3032 catastrofale sau severe Infectii ale rinichiului si tractului urinar cu CC L3041 catastrofale Infectii ale rinichiului si tractului urinar varsta >69 L3042 sau cu CC severe 1.2160 0.88 2 4 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 3 2 2 2 2 1 1 2 2 1 30 22 21 32 23 20 16 17 19 40 22 16 16 12 38 24 18 23 14 22 17 14 13 14 13 15 21 19 15 1.8569 0.0 1.0 3.54 7.5 1.8947 0.0 1.0 2.0 0.2790 2.7435 8.3969 2.94 4.0 1.0 2.45 4.06 6.9460 2.445 11 446 11 447 11 448 11 449 11 450 11 451 11 452 11 453 11 454 11 455 11 456 11 457 11 458 11 459 11 460 11 461 11 462 11 463 11 464 11 465 11 466 11 467 11 468 11 469 11 470 11 471 11 472 11 473 11 474 11 475 11 C C C C C C C C C C C C A A A M M M M M M M M M M M M M M M M Proceduri majore ale rinichiului.85 5.50 8.0 1.0 2.0 1.90 6.0 4.2016 0.

0 0.0 1.20 4.0 1.0 1.05 6.53 3.1890 1.0243 1.2520 4.48 Prostatectomie transuretrala fara CC catastrofale C M1022 sau severe 0.35 7.01 Prostatectomie transuretrala cu CC catastrofale C M1021 sau severe 1.87 7.0837 0.6949 2. barbati Alte diagnostice ale sistemului reproductiv M M3050 masculin C C C C C C C C C C C N1010 Eviscerare a pelvisului si vulvectomie radicala Proceduri uterine si ale anexelor pentru stare N1021 maligna ovariana sau a anexelor cu CC Proceduri uterine si ale anexelor pentru stare N1022 maligna ovariana sau a anexelor fara CC Proceduri uterine si ale anexelor pentru stare N1031 maligna non-ovariana sau a anexelor cu CC Proceduri uterine si ale anexelor pentru stare N1032 maligna non-ovariana sau a anexelor fara CC N1040 Histerectomie pentru stare nemaligna Ovariectomie si proceduri complexe nemaligne ale trompei Fallope cu CC catastrofale sau N1051 severe Ovariectomie si proceduri complexe nemaligne ale trompei Fallope fara CC catastrofale sau N1052 severe Proceduri de reconstructie ale sistemului N1060 reproductiv feminin Alte proceduri la nivel uterin si anexe pentru stare N1070 nemaligna N1080 Proceduri endoscopice pentru sistemul 1.0 1.37 3.0 1.0 1.20 5.476 12 477 12 478 12 479 12 480 12 481 12 482 12 483 12 484 12 485 12 486 12 487 12 488 12 489 12 490 12 491 12 492 12 493 12 494 12 495 13 496 13 497 13 498 13 499 13 500 13 501 13 502 13 503 13 504 13 505 13 C M1010 Proceduri majore pelvine la barbat 2.0711 0.24 C M1031 Proceduri la nivelul penisului cu CC C M1032 Proceduri la nivelul penisului fara CC C M1041 Proceduri la nivelul testiculelor cu CC C M1042 Proceduri la nivelul testiculelor fara CC C M1050 Circumcizie Alte proceduri chirugicale la nivelul sistemului C M1061 reproductiv masculin pentru starea maligna Alte proceduri chirugicale la nivelul sistemului reproductiv masculin exceptand cele pentru C M1062 starea maligna A M2010 Cistouretroscopie fara CC.0 1.72 4.74 8.0 1.9217 0.31 3.0 1.0963 0.4410 0.0 1.2646 0.45 7.0081 0.2835 0.86 8.0 1.5878 1.3465 1.9784 0.41 5.5 0.81 6.0 1.3213 1.0 1.0 1.0 1.6823 9.92 7.58 3.07 5.8695 8.22 251 .9955 0.51 3.3456 11.0 1.5833 1.0 1.3402 0.0 1.32 4.5734 1.7723 16.0 1.4536 9.08 4.1719 1.5104 0.55 4.0 3.7687 0.6049 0.0 2.98 7 4 3 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 4 4 2 2 2 4 3 3 3 1 2 34 20 18 12 11 17 12 8 18 21 20 14 15 13 15 13 12 26 24 21 27 23 19 22 19 18 10 11 2.0 1.0 1. de zi Stare maligna a sistemului reproductiv masculin M M3011 cu CC catastrofale sau severe Stare maligna a sistemului reproductiv masculin M M3012 fara CC catastrofale sau severe Hipertrofie prostatica benigna cu CC catastrofale M M3021 sau severe Hipertrofie prostatica benigna fara CC M M3022 catastrofale sau severe Inflamatii ale sistemului reproductiv masculin cu M M3031 CC Inflamatii ale sistemului reproductiv masculin fara M M3032 CC M M3040 Sterilizare.0 0.9514 0.0 1.18 4.0 1.24 8.

3276 0.0 0.4347 0.0 1.0 1.69 5.01 3.0 1.reproductiv feminin 506 13 507 13 508 13 509 13 510 13 511 13 512 13 C C C C A Conizatie.00 2.0 2.1890 1.0 1.1449 0.0 1.1890 Stare maligna a sistemului reproductiv feminin cu M N3011 CC catastrofale sau severe 1.0 1.0 1.64 4.94 3. sistem reproductiv feminin Tulburari menstruale si alte tulburari ale M N3031 sistemului genital feminin cu CC Tulburari menstruale si alte tulburari ale M N3032 sistemului genital feminin fara CC C O1011 Nastere prin cezariana cu CC catastrofale C O1012 Nastere prin cezariana cu CC severe Nastere prin cezariana fara CC catastrofale sau C O1013 severe 0.9388 C O1030 Sarcina ectopica Postpartum si post avort cu proceduri in sala de C O1040 operatii C O1050 Avort cu proceduri in sala de operatii Vaginoscopie/Colposcopie de zi.33 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 12 7 11 8 26 18 11 10 9 17 17 13 12 11 15 8 6 14 10 10 17 8 11 10 11 1 6 1.0 1.21 6.77 4.0 1..2412 C O1021 cu CC catastrofale sau severe Nastere vaginala cu proceduri in sala de operatii C O1022 fara CC catastrofale sau severe 0.3969 0.79 3.0 1.7309 Nastere vaginala singulara fara complicatii fara M O3013 alte afectiuni 0.93 7.2898 Alte proceduri in sala de operatii ale sistemului reproductiv feminin varsta >64 cu stare maligna N1111 sau cu CC 2.53 2.10 6.64 5.34 6.0 1.0 1.5797 0. pentru afectiuni N2010 ale sistemul reproductiv feminin 0.0 N1100 Curetaj diagnostic si histeroscopie diagnostica 0.81 4.0 0. proceduri la nivelul vaginului.66 4.2394 0.3087 3.0 1.2223 513 13 514 13 515 13 516 14 517 14 518 14 519 14 520 14 521 14 522 14 523 14 524 14 525 14 526 14 527 14 528 14 529 14 530 14 531 14 532 14 533 14 534 15 Nastere vaginala cu proceduri in sala de operatii 1.0 0.1827 2.0 1. de zi Nou.31 5.0 1.6238 Postpartum si post avort cu proceduri in sala de M O3020 operatii 0. colului N1090 uterin si vulvei 0.06 4.54 5.3123 1.95 2.0270 M O3012 Nastere vaginala fara CC catastrofale sau severe 0.72 5.08 3. cu proceduri C P1010 semnificative in sala de operatii 0.5752 1.nascut externat ca deces sau transfer.16 4.0 1.08 0.5860 0.0 1.07 3.0 1.0 2.2835 0.0945 0.8128 0.07 2.0 1.0963 Stare maligna a sistemului reproductiv feminin M N3012 fara CC catastrofale sau severe M N3020 Infectii. pentru sarcina. la interval <5 zile de internare.8668 Alte proceduri in sala de operatii ale sistemului reproductiv feminin varsta <65 fara neoplasm fara N1112 CC 0.0 1.0 1.3654 0.3402 M O3030 Avort fara proceduri in sala de operatii Travaliu fals inainte de 37saptamani sau cu CC M O3041 catastrofale Travaliu fals dupa 37 saptamani fara CC M O3042 catastrofale Internare prenatala si pentru alte probleme M O3051 obstetrice Internare prenatala si pentru alte probleme M O3052 obstetrice.3717 Vaginoscopie/Colposcopie de zi.00 5.7561 252 . A O2010 nastere sau lauzie M O3011 Nastere vaginala cu CC catastrofale sau severe 0.

nascut.02 4.5 13.nascut. greutate la internare 2000-2499 g P1050 cu procedura semnificativa in sala de operatii Nou.nascut.0918 1.nascut.84 8.nascut externat ca deces sau transfer.5 7.0 6. externat ca deces sau transfer.0 2.nascut sau sugar subponderal.nascut.01 2.57 2.nascut.1944 15.5 13.4375 22.6886 16.nascut. cu diagnostic M P3011 neonatal Nou.nascut. greutate la internare 2000-2499 g fara procedura semnificativa in sala de operatii.0 7. M P3072 cu probleme majore Nou.4536 1.535 15 536 15 537 15 538 15 539 15 540 15 C C C C Proceduri cardiotoracice/vasculare pentru nouP1020 nascuti Nou. greutate la internare 750-999 g Nou. M P3063 cu alte probleme Nou. greutate la internare > 2499 g fara procedura semnificativa in sala de operatii.51 6.nascut.1629 22.58 3.31 1 1 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 79 118 107 126 87 67 68 60 50 28 22 19 26 1.08 7.47 2.76 253 . la interval <5zile de la internare.nascut.0 7.5 13. greutate la internare < 750 g M P3030 Nou.0 12.nascut.0 1.78 2.0801 19. greutate la internare 1500-1999 g fara procedura semnificativa in sala de operatii.9109 14.62 6.5 12.48 1 4 1. greutate la internare > 2499 g cu procedura semnificativa in sala de operatii. greutate la internare 2000-2499 g fara procedura semnificativa in sala de operatii. greutate la internare > 2499 g cu procedura semnificativa in sala de operatii.nascut.0 0.2700 4. greutate la internare 1000-1249 g M P3040 fara procedura semnificativa in sala de operatii Nou. cu C P1061 probleme multiple majore Nou.1296 12.nascut. greutate la internare 1500-1999 g fara procedura semnificativa in sala de operatii.5 12.0 4. greutate la internare 2000-2499 g fara procedura semnificativa in sala de operatii. M P3071 cu probleme multiple majore Nou. la interval <5 zile de internare.02 9.0 7. M P3073 cu alte probleme Nou.54 4.4140 11. greutate la internare 1000-1499 g P1030 cu procedura semnificativa in sala de operatii Nou.nascut. greutate la internare 2000-2499 g fara procedura semnificativa in sala de operatii.71 6.5 3.02 15.0 22. M P3061 cu probleme multiple majore Nou. greutate la internare 1500-1999 g fara procedura semnificativa in sala de operatii. M P3074 fara probleme Nou.nascut.nascut. M P3064 fara probleme Nou.4176 0. fara C P1062 probleme multiple majore Nou.nascut. cu M P3081 probleme multiple majore 0. greutate la internare 1500-1999 g fara procedura semnificativa in sala de operatii. greutate la internare 1250-1499 g M P3050 fara procedura semnificativa in sala de operatii Nou.7579 22.6301 2.5581 13.3312 15.54 3. greutate la internare 1500-1999 g P1040 cu procedura semnificativa in sala de operatii 15.95 541 15 542 15 543 15 544 15 545 15 546 15 547 15 548 15 549 15 550 15 551 15 552 15 553 15 554 15 555 15 Nou.6751 21. fara diagnostic neonatal M P3020 Nou.31 10.0 2. M P3062 cu probleme majore Nou.0 8.2934 9. fara procedura semnificativa in sala de operatii.2709 1.5 8. fara procedura semnificativa in sala de M P3012 operatii.5113 21.nascut.7327 - 2 1 2 3 2 124 81 42 85 10 16.

8398 Limfom si leucemie cu alte proceduri in sala de R1031 operatii cu CC catastrofale sau severe Limfom si leucemie cu alte proceduri in sala de R1032 operatii fara CC catastrofale sau severe 4. greutate la internare > 2499 g fara procedura semnificativa in sala de operatii. fara CC catastrofale sau severe Alte tulburari neoplazice cu proceduri majore in R1021 sala de operatii.80 4.17 4.0 1.19 Alte tulburari neoplazice cu alte proceduri in sala R1041 de operatii cu CC catastrofale sau severe 1.38 M R3013 Leucemie acuta fara CC catastrofale sau severe 0.0 2. cu M P3083 alte probleme Nou.6175 1. de zi M R3031 Alte tulburari neoplazice cu CC 0.57 4.97 3.3582 0.3969 6.0 1. greutate la internare > 2499 g fara procedura semnificativa in sala de operatii.01 6.8767 12. cu CC catastrofale sau severe Limfom si leucemie cu proceduri majore in sala R1012 de operatii.64 3.53 7.7120 1.0 1.0 1.0648 M R3011 Leucemie acuta cu CC catastrofale M R3012 Leucemie acuta cu CC severe 5.00 6.0 0.3195 11.20 5.1656 254 .0 1.0 2.0 0.nascut.06 2.6112 M R3021 Limfom si leucemie non-acuta cu CC catastrofale 3.29 9.0 1.04 7.0207 M R3023 Limfom si leucemie non-acuta.0 2.90 4.0 2.0 1.0162 7.5563 0.5248 Alte tulburari neoplazice cu alte proceduri in sala R1042 de operatii fara CC catastrofale sau severe 0.0 2.0 1.0 1.9892 6.10 5.0 3.7309 0.2331 1. greutate la internare > 2499 g fara procedura semnificativa in sala de operatii.nascut.89 5.0 2.0 0.15 5.2268 M Q3030 Anomalii de coagulare C C C C C C C C Limfom si leucemie cu proceduri majore in sala R1011 de operatii. fara CC catastrofale sau severe 1.3753 11.84 Alte tulburari neoplazice cu proceduri majore in R1022 sala de operatii.18 5.0 1.68 6. cu M P3082 probleme majore Nou.3168 5.0 1.0 3.59 4.0 0.12 5.3150 5. fara M P3084 probleme C Q1010 Splenectomie Alte proceduri in sala de operatii ale sangelui si organelor hematopoietice cu CC catastrofale sau C Q1021 severe Alte proceduri in sala de operatii ale sangelui si organelor hematopoietice fara CC catastrofale C Q1022 sau severe Tulburari reticuloendoteliale si de imunitate cu M Q3011 CC catastrofale sau severe Tulburari reticuloendoteliale si de imunitate fara M Q3012 CC catastrofale sau severe cu stare maligna Tulburari reticuloendoteliale si de imunitate fara M Q3013 CC catastrofale sau severe fara stare maligna M Q3021 Tulburari ale globulelor rosii cu CC catastrofale 1.3042 0.3960 10.14 2 2 2 4 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 12 9 7 32 16 15 15 23 15 23 19 16 21 48 32 45 28 59 25 21 15 78 34 17 28 16 1 21 3.6490 Tulburari ale globulelor rosii fara CC catastrofale M Q3023 sau severe 0.0936 Limfom si leucemie non-acuta fara CC M R3022 catastrofale 1.78 M Q3022 Tulburari ale globulelor rosii cu CC severe 0.0 2.3870 15.0 1.0 1.556 15 557 15 558 15 559 16 560 16 561 16 562 16 563 16 564 16 565 16 566 16 567 16 568 16 569 17 570 17 571 17 572 17 573 17 574 17 575 17 576 17 577 17 578 17 579 17 580 17 581 17 582 17 583 17 Nou.7120 0.28 0.nascut.1323 1. cu CC catastrofale sau severe 0.0 1.59 0.0 1.57 4.

3204 0.6769 10.0 3.44 0.5941 C C C M M M M M M M M M M A M M M M M M M 5.0 2.0 1.99 0.61 5.87 4.5545 T3031 Febra de origine necunoscuta cu CC T3032 Febra de origine necunoscuta fara CC T3041 Boala virala varsta >59 sau cu CC T3042 Boala virala varsta <60 fara CC Alte boli infectioase sau parazitare cu CC T3051 catastrofale sau severe Alte boli infectioase sau parazitare fara CC T3052 catastrofale sau severe Tratament al sanatatii mentale.0 1. de zi.25 4.0 2.0 1.41 4.0 4.4095 0.28 6.5 2.5 1.9325 13.5608 0.44 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 3 3 3 4 4 3 2 2 2 15 34 19 13 42 19 23 27 19 29 17 14 13 16 14 16 15 1 59 43 47 37 36 36 32 16 40 1.3942 1.0 3.22 5. fara terapie U3010 electroconvulsiva (ECT) Tulburari schizofrenice cu statut legal al sanatatii U3021 mentale Tulburari schizofrenice fara statut legal al U3022 sanatatii mentale Paranoia si tulburare psihica acuta cu CC catastrofale/sever sau cu statut legal al sanatatii U3031 mentale Paranoia si tulburare psihica acuta fara CC catastrofale/sever fara statut legal al sanatatii U3032 mentale Tulburari afective majore varsta >69 sau cu (CC U3041 catastrofale sau severe ) Tulburari afective majore varsta <70 fara CC U3042 catastrofale sau severe 0.8695 10.1134 2.84 8.9514 Infectii postoperatorii si posttraumatice varsta <55 T3022 fara CC catastrofale sau severe 0.0 2.0 1.38 2.0 M S3023 Boli conexe HIV fara CC catastrofale sau severe 1.30 6.0 1.3087 1.1890 5.64 1.0 0.0 2. de zi M S3021 Boli conexe HIV cu CC catastrofale M S3022 Boli conexe HIV cu CC severe Proceduri in sala de operatii pentru boli T1011 infectioase si parazitare cu CC catastrofale Proceduri in sala de operatii pentru boli infectioase si parazitare cu CC severe sau T1012 moderate Proceduri in sala de operatii pentru boli T1013 infectioase si parazaitare fara CC T3011 Septicemie cu CC catastrofale sau severe T3012 Septicemie fara CC catastrofale sau severe 0.0 3.4627 2.37 8.3969 0.0 1.5 2.41 9.5734 0. cu terapie U2010 electroconvulsiva (ECT) Tratament al sanatatii mentale.00 - Infectii postoperatorii si posttraumatice varsta >54 T3021 sau cu (CC catastrofale sau severe) 0.4888 1.3168 16.73 0.0 1.62 0.3231 1.8254 6.0 1.59 6.8146 0.85 5.52 6.7327 0.76 M U3050 Alte tulburari afective si somatoforme M U3060 Tulburari de anxietate M U3070 Supralimentatie si tulburari obsesiv-compulsive M U3080 Tulburari de personalitate si reactii acute 255 .38 8.0 1.0 2.0 1.0 1.584 17 585 17 586 17 587 18 588 18 589 18 590 18 591 18 592 18 593 18 594 18 595 18 596 18 597 18 598 18 599 18 600 18 601 18 602 18 603 18 604 19 605 19 606 19 607 19 608 19 609 19 610 19 611 19 612 19 613 19 614 19 615 19 M R3032 Alte tulburari neoplazice fara CC M R3040 Chimioterapie M R3050 Radioterapie M S3010 HIV.0 2.8443 0.2367 12.6553 3.4914 0.47 5.40 1.4996 12.1197 0.8002 8.0 1.4320 4.38 2.94 5.1512 0.9280 12. de zi.

5860 0. decedat sau transferat la M W3010 alta unitate de ingrijiri acute.9478 17.30 9.39 7.74 8.0 1.0 1.0 1.0 1.2457 5.21 6.7309 11. LOS<5 zile Traumatisme multiple fara proceduri M W3020 semnificative Transfer de tesut microvascular sau grefa de C X1010 piele pentru leziuni ale mainii Alte proceduri pentru leziuni ale membrului C X1021 inferior varsta >59 sau cu CC Alte proceduri pentru leziuni ale membrului C X1022 inferior varsta <60 fara CC C C C C C X1030 Alte proceduri pentru leziuni ale mainii Alte proceduri pentru alte leziuni cu CC X1041 catastrofale sau severe Alte proceduri pentru alte leziuni fara CC X1042 catastrofale sau severe Grefe de piele pentru leziuni ale extremitatilor mainii cu transfer de tesut microvascular sau cu X1051 (CC catastrofale sau severe ) Grefe de piele pentru leziuni ale extremitatilor mainii cu transfer de tesut microvascular fara CC X1052 catastrofale sau severe 15.28 5. pacient plecat impotriva avizului medical 0.11 5.0 2.0 1.60 8.69 M X3011 Leziuni varsta >64 cu CC M X3012 Leziuni varsta >64 fara CC M X3013 Leziuni varsta <65 M X3020 Reactii alergice Otravire/efecte toxice ale medicamentelor si ale M X3031 altor substante varsta >59 sau cu CC Otravire/efecte toxice ale medicamentelor si ale M X3032 altor substante varsta <60 fara CC M X3041 Sechele ale tratamentului cu CC catastrofale sau 0.60 0.5545 10.80 3.28 1.0 0.0405 15.6634 0.23 3.5 1.1611 0.54 0.5158 15.73 4.32 5. inclusiv C W1020 implant Proceduri abdominale pentru traumatisme C W1030 multiple semnificative Alte proceduri in sala de operatii pentru C W1040 traumatisme multiple semnificative Traumatisme multiple.0 1.0036 0.48 2 2 1 2 2 1 1 5 5 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 17 42 36 54 42 33 43 89 51 35 57 4 28 18 35 21 13 20 13 65 62 20 18 13 9 11 6 16 1.0882 0.0 3.9577 256 .3843 M V3050 de droguri Proceduri de ventilare sau craniotomie pentru C W1010 traummatisme multiple semnificative Proceduri la sold.0 2.3591 Alte tulburari si dependente datorita consumului 0.5545 2.40 3.0 1.38 5.8380 1.0 1.0 1.8506 0.36 5.0 1.5617 13.0 1.2538 26.9766 2.14 0.6805 10.2457 0.0 1.3843 7.0 1.7624 0.42 5.54 4.0 4.2772 0.0 4.2268 0.0 1. de zi Tulburare si dependenta datorita consumului de M V3041 opiacee 1.0 1.68 0.12 0.8272 0.60 2.91 Tulburare si dependenta datorita consumului de M V3042 opiacee.0 0.5437 13.0 4.0 1.0 11.0 0. femur si membru pentru traumatisme multiple semnificative.45 3.616 19 617 20 618 20 619 20 620 20 621 20 622 20 623 20 624 20 625 21 626 21 627 21 628 21 629 21 630 21 631 21 632 21 633 21 634 21 635 21 636 21 637 21 638 21 639 21 640 21 641 21 642 21 643 21 644 21 645 21 M U3090 Tulburari mentale in copilarie M V3011 Intoxicatie cu alcool si sevraj cu CC M V3012 Intoxicatie cu alcool si sevraj fara CC M V3020 Intoxicatii medicamentoase si sevraj Tulburare si dependenta datorita consumului de M V3031 alcool Tulburare si dependenta datorita consumului de M V3032 alcool.45 4.2457 6.6553 1.0 1.

58 3. Z3052 de zi Anomalii congenitale multiple.5311 0. după caz.37 4.0 3.37 Alte arsuri cu grefa de piele varsta <65 fara (CC catastrofale sau severe) fara proceduri Y1022 complicate 1.1323 0.1575 0.07 1.0 1.63 3.18 8.0 2.01 5. 257 .51 1 1 1 2 5 3 2 2 1 2 1 1 1 4 2 2 1 1 1 1 1 24 27 20 111 82 81 40 32 21 48 17 11 13 27 27 17 15 10 12 16 14 1. nespecificate sau Z3060 altele 0. otravire si diagnostic privind efectele M X3051 toxice varsta >59 sau cu CC 0.0 0.11 - Alte arsuri varsta >64 sau cu (CC catastrofale M Y2011 sau severe) sau cu proceduri complicate Alte arsuri varsta <65 fara (CC catastrofale sau M Y2012 severe) fara proceduri complicate Arsuri.62 2.6490 Alta leziune.78 Alte proceduri in sala de operatii pentru alte Y1030 arsuri 1.8695 20.5 2.66 7.2011.1971 10. pentru care nu se aplică limite ale duratelor de spitalizare 2.0 4.38 6. cu adancime completa 28.9325 10.0 2.09.4347 0.0 1.4410 0.0 1.4536 0.87 4.5 Alta leziune.27 3.1701 1.0 1. DMS si limitele duratei de spitalizare pentru fiecare grupa de diagnostice au fost calculate pe baza datelor raportate de spitale in perioada 01. pacienti trasferati catre alte unitati de M Y3010 ingrijiri acute < 5 zile M Y3020 Arsuri grave Proceduri in sala de operatii cu diagnostice stabilite prin contacte cu alte serviciile de C Z1011 sanatate cu CC catastrofale/sever Proceduri in sala de operatii cu diagnostice stabilite prin contacte cu alte serviciile de C Z1012 sanatate fara CC catastrofale/sever Monitorizare dupa tratament complet cu A Z2010 endoscopie M M M M M M M M M M Z3011 Reabilitare cu CC catastrofale sau severe Z3012 Reabilitarere fara CC catastrofale sau severe Z3013 Reabilitare.34 4. "-" semnifica un numar insuficient de cazuri pentru calcularea indicatorului.0 2.0 4.01-30.92 1.0585 0.3906 6.0 2.0 1.41 4.9163 25.67 5.9469 19.4914 NOTA:1. sau.2520 9.4410 4.71 Alte arsuri cu grefa de piele varsta >64 sau cu (CC catastrofale sau severe) sau cu proceduri Y1021 complicate 5.0 2.0 6.2268 C C C C Y1010 Arsuri grave.0 1.1341 0.10 666 23 667 23 668 23 669 23 Z3042 Alte post ingrijiri fara CC catastrofale sau severe 0.1989 11.0 2.5122 0. de zi Z3020 Semne si simptome Z3030 Monitorizare fara endoscopie Z3041 Alte post ingrijiri cu CC catastrofale sau severe Z3051 Alti factori care influenteaza starea de sanatate Alti factori care influenteaza starea de sanatate.severe 646 21 647 21 648 21 649 22 650 22 651 22 652 22 653 22 654 22 655 22 656 22 657 23 658 23 659 23 660 23 661 23 662 23 663 23 664 23 665 23 Sechele ale tratamentului fara CC catastrofale M X3042 sau severe 0.5923 0.0 1. otravire si diagnostic privind efectele M X3052 toxice varsta <60 fara CC 0.1890 1.0 4. grupa de spitalizare de zi.

"low outliers": cazuri externate clasificate în acelaşi DRG cu durate de spitalizare foarte mici faţă de cea a cazurilor normale Cazuri extreme mari (ca durată de spitalizare) CEMR .Alte categorii Definirea termenilor utilizaţi în sistemul DRG Grupe de Diagnostice (Diagnostic Related Groups ."high outliers": cazuri externate clasificate în acelaşi DRG cu durate de spitalizare foarte mari faţă de cea a cazurilor normale Interval de normalitate: un interval definit statistic care conţine un procent semnificativ de observaţii (de exemplu 95% din observaţii) Intervalul de normalitate pentru durata de spitalizare: intervalul definit statistic care conţine un procent semnificativ (de exemplu 90%) de cazuri cu durate de spitalizare asemănătoare ale cazurilor externate Limitele intervalului de normalitate pentru durata de spitalizare: valorile extreme (ale duratei de spitalizare) ce delimitează intervalul de normalitate. pentru care s-a inregistrat minim un transfer intraspitalicesc in sectia Anestezie si terapie Intensiva – ATI. Mediana duratei de spitalizare in sectiile ATI la nivel national. care asigură o modalitate de a asocia tipurile de pacienţi cu cheltuielile spitaliceşti efectuate Categorii majore de diagnostice (CMD): o clasificare mai largă a pacienţilor doar pe baza diagnosticelor. externat la cerere. între momentul internării şi cel al externării din spital Cazuri normale (CN): cazuri externate clasificate în acelaşi DRG cu durata de spitalizare asemănătoare din punct de vedere statistic Cazuri extreme (ca durată de spitalizare) . consumabile şi resursele de capital necesare pentru tratamentul complet al bolnavului cu afecţiunea/afecţiunile respective. decedat) Durata de spitalizare (DS): numărul de zile de spitalizare ale unui caz rezolvat.categorie Medicala. 4. Valoare relativă (VR): Număr fără unitate care exprimă raportul dintre tariful unui DRG şi tariful mediu al tuturor DRG-urilor. Grouper: aplicaţie computerizată (software) care permite alocarea automată a unui pacient într-un anumit DRG (pe baza datelor ce caracterizează fiecare caz externat) Cazuri rezolvate (cazuri externate .2011 pentru o anumita grupa de diagnostice.DRG): o schemă de clasificare a pacienţilor externaţi (în funcţie de diagnostic)."outliers": cazuri externate clasificate în acelaşi DRG cu durate de spitalizare foarte diferite faţă de cea a cazurilor normale Cazuri extreme mici (ca durată de spitalizare) CEMC . adică limita inferioară şi limita superioară a duratei de spitalizare Limitele intervalului de normalitate se calculează pentru durata de spitalizare a fiecărei grupe de diagnostice.09.3.CR): totalitatea cazurilor externate dintr-un spital. A . a fost calculata luand in considerare toate cazurile raportate si validate in perioada 01. indiferent de tipul externării (externat.01-30.categorie chirurgicala. M . Coeficient atribuit în funcţie de cantitatea relativă de muncă. C . transfer inter-spitalicesc. astfel încât se obţine o limită inferioară (LINF) şi o limită superioară (LSUP) 258 .

ce reflectă costul unui caz ponderat. Poate fi calculat la nivel de spital. naţional. clasificat în DRGi. deci e = DS/LINF = 2/3 Cazuri echivalente (CE): cazurile externate într-o anumită perioadă. e = 1 pentru LINF <= DS <= LSUP e = DS/LINF pentru DS < LINF e = DS/LSUP pentru DS > LSUP. în funcţie de diagnostic şi gravitate Indicele de case mix (Indicele de complexitate a cazurilor): Număr (fără unitate) care exprimă resursele necesare spitalului în concordanţă cu pacienţii trataţi ICM pentru spitalul A = Total nr. total cazuri ponderate Tariful pe caz ponderat (TCP) . Se pot calcula pentru cazurile externate şi pentru cazurile echivalente Nr. regional. în funcţie de resursele asociate cu fiecare tip de caz. ajustate pe baza indicelui de echivalenţă CE = Σ(CRi x ei) Coeficientul K al cazurilor extreme (K) .CCP(RB): Valoare de referinţă.la nivel naţional: CCPN = bugetele aferente cazurilor acute la nivel naţional / nr. cu DS de 2 zile: LINF pentru DRGi este 3 zile LSUP pentru DRGi este 18 zile Se observă că acest caz este un caz extrem mic (DS < LINF).valoarea de rambursare a unui caz ponderat la nivel de spital Tariful pe caz rezolvat (TCR) .pentru fiecare grupă de diagnostice (DRGi). cazuri rezolvate (CR) spital A Costul pe caz ponderat (Rata de bază) . Aceste valori ale limitelor sunt prezentate în anexa 17 a). Indice de echivalenţă . cazuri ponderate (CP) / Total nr. CP = Σ (VRDRGi x CRDRGi) Case-mix (Complexitatea cazurilor): Tipurile de pacienţi trataţi într-un spital.valoarea de rambursare a unui caz rezolvat la nivel de spital TCR = TCP x ICM 259 .pentru un spital: CCPs = bugetul aferent cazurilor acute / nr. în funcţie de durata de spitalizare a cazului şi limitele de normalitate ale duratei de spitalizare pentru respectivul tip de caz (DRG). total cazuri ponderate . e maxim = 3 Exemplu pentru un pacient externat. .un indicator ce reflectă impactul financiar al cazurilor extreme la nivelul unui spital K = Σ (CEi x VRi) / Σ (CRi x VRi) Cazuri ponderate (CP): pacienţi "virtuali" generaţi prin ajustarea cazurilor externate.e: o pondere asociată fiecărui caz rezolvat.

TCDRGi = TCP x VRDRGi Abrevieri: CMD = Categorii majore de diagnostice DRG = Grupe de diagnostice VR = Valoare Relativă DS = Durată de spitalizare CR = Cazuri rezolvate (externate) CN = Cazuri normale CEMC = Cazuri extreme mici CEMR = Cazuri extreme mari LINF = Limita inferioară a intervalului de normalitate LSUP = Limita superioară a intervalului de normalitate e = Indicele de echivalenţă CE = Cazuri echivalente K = Coeficientul cazurilor extreme CP = Cazuri ponderate ICM = Indice de case mix (indice de complexitate a cazurilor) CCP = Costul pe caz ponderat RB = Rata de bază TCP = Tariful pe caz ponderat TC = Tariful pe tip de caz 260 . regional. Poate fi calculat la nivel de spital.Tariful pe tip de caz (TC): valoarea de rambursare pentru fiecare tip de caz (DRG). naţional.

33 216.nu poate fi mai mare decât tariful maximal pe zi de spitalizare 2012 .2 1333 1333 1383 1403 1413 1272 1423 1393 Tarif maximal pe zi de spitalizare 2012 (lei) 211.00 290.50 208.00 20 Îngrijiri paliative 246.ortopedie şi traumatologie Recuperare medicala .neurologie Codul secţiei/compartimen tului* 1371 1372 1061 1272 1301 1302 1282 1222. 11 12 13 14 15 16 17 Denumire secţie/compartiment Recuperare.50 270.50 227.000 117. cu completările ulterioare NOTA 1: Tariful contractat pentru anul 2012 trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: .00 209.84 212.1 1222.50 281.50 148. 457/2001 privind reglementarea denumirii şi codificării structurilor organizatorice (secţii.54 207.ANEXA 17 C TARIFELE MAXIMALE PE ZI DE SPITALIZARE.96 500 1.50 113.95 19 Geriatrie. laboratoare.50 101. medicina fizica si balneologie Recuperare. compartimente.respiratorie Pediatrie (Recuperare pediatrica ) Recuperare neuropsihomotorie Recuperare medicală . cabinete) ale unităţilor sanitare din România.nu poate mai mare decât tariful contractat în anul 2011 + 15% NOTA 2 : Pentru spitalele care nu au fost în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate în anul 2011. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.84 18 Recuperare medicală 220. 261 . medicina fizica si balneologie copii Cronici Distrofici .cardiovasculara Recuperare medicala .00 268. PE SECŢIE/COMPARTIMENT PENTRU SPITALELE DE CRONICI ŞI DE RECUPERARE PRECUM ŞI PENTRU SECŢIILE ŞI COMPARTIMENTELE DE CRONICI/RECUPERARE ŞI NEONATOLOGIE –PREMATURI DIN ALTE SPITALE INCLUSIV PENTRU SECŢIILE/COMPARTIMENTELE DE ÎNGRIJIRI PALIATIVE Nr. gerontologie 1121 179.57 *) conform Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr.Pediatrie(Recuperare pediatrica) Pneumoftiziologie Pneumoftiziologie copii Pediatrie cronici Neonatologie(prematuri) aferente unei maternităţi de gradul II Neonatologie(prematuri) aferente unei maternităţi de gradul III Psihiatrie cronici Psihiatrie cronici(lunga durata) Recuperare medicala . tariful maximal pe zi de spitalizare pentru 2012 este diminuat cu 20%. crt.

NOTA 3 : Pentru secţiile/compartimentele de neonatologie prematuri pentru cazurile cu greutate la naştere corespunzătoare gradului I de prematuritate (conform definiţiei OMS) casele decontează la tariful contractat pentru anul 2012 .72 1.06 1.30 1.35 1.053.94 947.044.537.79 1.47 1.003.24 928.33 870.54 980.68 1. Grupa Secţia/compartimentul (acuţi) Codul secţiei/ Compartimentului * 1011 1012 1033 1051 1052 1071 1072 1081 1082 1101 1102 1111 1131 1132 1151 1152 1171 1191 1192 1202 1212 1231 1232 1241 1242 1252 1291 1292 1311 1312 1321 1343 1433 Tarif mediu pe caz rezolvat maximal 2012 .173.74 1.47 1. diminuat cu 20% TARIFUL MEDIU PE CAZ .73 1.30 995.020.66 1.180.809.404.29 1.53 1. nutritie si boli metabolice Diabet zaharat.44 1.83 1. nutritie si boli metabolice copii Endocrinologie Endocrinologie copii Gastroenterologie Hematologie Hematologie copii Imunologie clinica si alergologie Imunologie clinica si alergologie copii Medicina interna Nefrologie Nefrologie copii Neonatologie (nn si prematuri) Neonatologie (nou nascuti) Neurologie Neurologie pediatrica Oncologie medicala Oncopediatrie Pediatrie Pneumologie Pneumologie copii Psihiatrie acuti Psihiatrie pediatrica Psihiatrie (Nevroze) Psihiatrie (acuti si cronici) Reumatologie 262 .69 1.281.92 948. RESPECTIV PENTRU SECŢIILE/COMPARTIMENTELE DE ACUŢI DIN SPITALELE DE CRONICI ŞI DE RECUPERARE Nr.MAXIMAL PENTRU SPITALELE DE ACUŢI NON DRG.110.60 1.00 913.40 1. crt.29 878.22 1.051.02 1.067.43 856.358.20 819.lei 1.37 801.494.23 1.422.078.319.166.162.119. Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Boli infectioase Boli infectioase copii Boli parazitare Cardiologie Cardiologie copii Dermatovenerologie Dermatovenerologie copii Diabet zaharat.33 958.

34 1.54 4. laboratoare. compartimente.096.406.433.252.56 1.37 1.133.348. cu completările ulterioare NOTA 1: Tariful contractat pentru anul 2012 trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: .45 2.53 990.45 1. tariful mediu pe caz maximal pentru 2012 este diminuat cu 20%.Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Stomatologie Arsi Chirurgie cardiovasculara Chirurgie cardiaca si a vaselor mari Chirurgie generala Chirurgie si ortopedie pediatrica Chirurgie pediatrica Chirurgie plastica si reparatorie Chirurgie toracica Chirurgie vasculara Ginecologie Neurochirurgie Obstetrica Obstetrica-ginecologie Oftalmologie Oftalmologie copii Ortopedie si traumatologie Ortopedie pediatrica Otorinolaringologie (ORL) Otorinolaringologie (ORL) copii Urologie Chirurgie maxilo-faciala 2013 2033 2043 2051 2092 2102 2113 2123 2133 2141 2173 2181 2191 2201 2202 2211 2212 2221 2222 2301 6013 3.684.279.64 1.61 850.41 1.51 *) conform Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr.061.289.12 1.400. cabinete) ale unităţilor sanitare din România. 263 .nu poate mai mare decât tariful contractat în anul 2011 + 15% NOTA 2 : Pentru spitalele care nu au fost în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate în anul 2011.209.nu poate fi mai mare decât tariful mediu pe caz maximal pe 2012 .328.003.388. 457/2001 privind reglementarea denumirii şi codificării structurilor organizatorice (secţii.84 1.38 3.94 1.26 711.22 2.016.90 1.06 1.42 775.69 772.

.......... În celelalte 264 ........... Materiale stomatologice Trimis de (spital................... | 2... telefon ....... Asigurat CASA JUDE EANĂ DA/NU | Programare examen RMN Alte case ................... S-au epuizat celelalte metode | *) Se va aplica semnătura şi parafa de diagnostic: | medicului de specialitate radiologie şi | imagistică medicală | Precizări: .. Suspiciune de sarcină ..... DA/NU ........................... DA/NU care să justifice explorarea | 4...... Schije............. Date clinice şi paraclinice | 3. | metalelor (schije.. Dg....... |________________| FIŞA DE SOLICITARE EXAMEN RMN Organ intă/segment anatomic de examinat .............................................. DA/NU | .... Pacient: Nume ...................................................... Valve cardiace....... 2... | 11.............model A.... DA/NU RMN: | 5. DA/NU . Examen CT/RMN anterior: DA/NU | 12.... gloan e.... Cooperare previzibilă Normală/Dificilă 8...... | Data: ........./NU 6........... iar rezultatul scris în cel mult 12 ore.. Unde .... | 13............ | 8. materiale de | osteosinteză Dacă DA Data ..................... Crize epileptice .....................2 ore pentru medicul solicitant................... 3... | 1......... Greutate ... FO ...... trimitere ........................ Internat DA/NU | Sec ia ................ DA/NU . nr................. 5. Prenume ............................... | 9........ANEXA 18 ................. Dispozitive intrauterine 9........ Cod numeric personal ....................................... | metalice de sutură ....... clinică) | 14............ | 15........... 1.......... Astm bronşic ....... Proteze articulare....................... | Substan ă contrast: DA*) ... Meserii legate de prelucrarea Medic solicitant ....... Proteze auditive ......... obiecte metalice | | Semnătura pacientului Aviz şef sec ie solicitantă cu asumarea responsabilită ii**): (semnătura şi parafa) În caz de urgen ă.... | Observa ii speciale legate de pacient: ... Antecedente alergice ....: DEPARTAMENTUL ........ | 6. rezultatul verbal va fi disponibil în 1 ......... Corpi străini intraocular solicitant | 17........ 7...................... | Ora: .. Tel..................... | 10.................. Data: ......... materiale ............. Fax: ________________ Şef departament | URGEN Ă: DA/NU | .... Asistat cardiorespirator .................. Claustrofobie ...... | 7............ ventriculare .... obiecte metalice) Semnătura şi parafa medicului | 16.... Clipuri chirurgicale........... Alte proteze ........................ Kg 4.. FIŞA DE SOLICITARE EXAMEN RMN UNITATEA SANITARĂ ....

rezultatul verbal va fi disponibil pentru medicul solicitant în 2 . ______________________________________________ | PREZEN A UNUI PACEMAKER ESTE O | | CONTRAINDICA IE ABSOLUTĂ PENTRU EXAMINARE!!! | |______________________________________________| -----------**) numai pentru asigura ii interna i prin spitalizare continuă sau de zi 265 .3 ore. iar rezultatul scris în cel mult 24 de ore.cazuri.

....................................................... 9....... .................................... | . 2..................... Trimis de (spital................................................... 5.......................................... 3............... Kg | Programare examen CT 4........ | Ora: ...................... |________________| FIŞA DE SOLICITARE EXAMEN CT Organ intă/segment anatomic de examinat ......... | . Date clinice şi paraclinice care| Diagnostic CT stabilit ....... telefon ...... 7.......................... | Semnătura şi parafa medicului solicitant Aviz şef sec ie solicitantă cu asumarea responsabilită ii*): (semnătura şi parafa) Pentru URGEN E rezultatul verbal va fi disponibil pentru medicul solicitant în 1 ........ | ................................. Data: ............/NU | *) Se va aplica semnătura şi parafa | medicului de specialitate radiologie şi | imagistică medicală 6............. -----------*) numai pentru asigura ii interna i prin spitalizare continuă sau de zi 266 .......... | .............. Examen CT anterior: DA/NU | .........2 ore............ nr...... Fax: ________________ Şef departament | URGEN Ă: DA/NU | ........... trimitere . ... | .............. Dg....... ............... | Data: ..................... | .................................................................. FIŞA DE SOLICITARE EXAMEN CT UNITATEA SANITARĂ .................. S-au epuizat celelalte metode | de diagnostic: DA/NU | Precizări: ................................... Greutate ............................. 8............. 1..................... clinică) ....................... 10...... Pacient: Nume ................................ Asigurat CASA JUDE EANĂ DA/NU | Alte case .. .... ... .......................... Tel...................................... Prenume ................................... DA/NU | .................... iar rezultatul scris în 12 ore.B............................ | Substan ă contrast: DA*) ............. pentru celelalte cazuri rezultatul va fi disponibil în 24 ore............. Cod numeric personal ................................................: DEPARTAMENTUL ..... să justifice explorarea CT: | ... Toleran ă la substan a iodată: | .............. Internat DA/NU | Sec ia ................................... | Medic solicitant .... FO ................................... | .

........C............................................................................................... | ...... Examen scintigrafic anterior: | de efectuare a examenului scintigrafic DA/NU | 10.............................................. Pentru celelalte cazuri. .......... .................... ....... Pacient: Nume ................ Kg | Programare examen scintigrafic 4........................................ Greutate ............. | 6..... FIŞA DE SOLICITARE EXAMEN SCINTIGRAFIC UNITATEA SANITARĂ .................. 2............. rezultatul verbal va fi disponibil pentru medicul solicitant în 1 .. 8.... ....... Fax: ________________ Şef departament | URGEN Ă: DA/NU | .................. Organ/segment anatomic de examinat ........... | ....... Internat DA/NU | Sec ia ......... | ........ | *) Sarcina reprezintă contraindica ie 9..... nr......................... iar rezultatul scris în 24 ore............ Cod numeric personal ................................... 5............................................................................... rezultatul va fi disponibil pentru medicul solicitant în 12 ore.......... telefon ................................. | ................... .... | (acolo unde este necesară confirmarea) Medic solicitant Data: | Semnătura şi parafa medicului | solicitant | Aviz şef sec ie solicitantă cu asumarea responsabilită ii*): (semnătura şi parafa) Pentru urgen e............. Prenume ... | ...... Tel. FO ........................... Date clinice şi paraclinice care | Diagnostic scintigrafic stabilit să justifice explorarea | ..... |________________| FIŞA DE SOLICITARE EXAMEN SCINTIGRAFIC Tip de examen scintigrafic indicat ........ iar rezultatul scris în maximum 12 ore................................. Asigurat CASA JUDE EANĂ DA/NU | Alte case ...... 1............... S-au epuizat celelalte metode de | diagnostic: DA/NU | Precizări*): ........... trimitere .................... | Ora: .........2 ore......... Dg........................ Stări alergice*): DA/NU | Semnătura pacientului Trimis de (spital...... ... | ...................... 3......................................... clinică) ................................ -----------*) numai pentru asigura ii interna i prin spitalizare continuă sau de zi 267 ...................: DEPARTAMENTUL ........... 7..... | Data: ..........

....... Kg | Programare examen angiografic 4................. | ..................................... test HIV | .. ECG................Pacientul se va prezenta ....... FO .......... telefon ................... S-au epuizat celelalte metode de | diagnostic: DA/NU | Precizări*): .................................... DA/NU ........: DEPARTAMENTUL ... DA/NU ................ Internat DA/NU | Sec ia ............................... | (dacă DA se opreşte tratamentul cu 48 ................... nr.................................în tratament cu sulfamide ..................... clinică) ........................................ antigen HbS..... | 2) Hepatita .. Puls: ... 3.... | Data: ............................ ................................. 7..... uree......arteră femurală stângă | efectuate: activitatea protrombinică ............... | creatinină...................... | obligatoriu cu următoarele teste ................................. trimitere .. Stări alergice*): DA/NU | înaintea investiga iei.................... | 6.. DA/NU să justifice explorarea | . Prenume ...................... | ....... | Semnătura pacientului Trimis de (spital.............. 5... | antihipertensivă şi antiaritmică NU ... | Observa ii speciale legate de pacient: 8......................... | Diagnostic angiografic stabilit ............. 2.................. FIŞA DE SOLICITARE EXAMEN ANGIOGRAFIC UNITATEA SANITARĂ ........................Administrarea anticoagulantelor | cumarinice trebuie oprită cu 72 de ore 10.....................................................la substan a de contrast ............ DA/NU | 10...................... | ......... Tel................... Fax: ________________ Şef departament | URGEN Ă: DA/NU | ................... 1.. Asigurat CASA JUDE EANĂ DA/NU | Alte case ............. 9.... Examen angiografic anterior: | ..... Organ/segment anatomic de examinat ........... | de ore înaintea investiga iei) .......... | se opreşte..................... | ..................D...... | ................... ....... Pacient: Nume ...................... | şi timpul de protrombină determinate | în ziua efectuării investiga iei......................... |________________| FIŞA DE SOLICITARE EXAMEN ANGIOGRAFIC Tip de examen angiografic indicat ............ | (acolo unde este necesară confirmarea) | Medic solicitant Data: | 268 ............................................. Dg......................................alte alergii .....................arteră femurală dreaptă | *) .. tensiune | arterială....................... | .............. Greutate ............. Date clinice şi paraclinice care | 1) Pacient diabetic ................................ | .................... Cod numeric personal ................. | hipoglicemiante ....... medica ia .... | Ora: ......

rezultatul verbal va fi disponibil pentru medicul solicitant în 1 . Semnătura şi parafa medicului care a efectuat investiga ia 269 . iar rezultatul scris în 24 ore. Pentru celelalte cazuri.2 ore.Semnătura şi parafa medicului solicitant Aviz şef sec ie solicitantă cu asumarea responsabilită ii*): (semnătura şi parafa) | | Pentru urgen e. rezultatul va fi disponibil pentru medicul solicitant în 12 ore. iar rezultatul scris în maximum 12 ore.

Obstetrică-ginecologie | 5 | |______________________________________________________________|_______________| | 31. nutri ie şi boli metabolice | 6. Chirurgie toracică | 9 | |______________________________________________________________|_______________| | 10. Neonatologie | 5 | |______________________________________________________________|_______________| | 29. Oftalmologie | 5 | |______________________________________________________________|_______________| | 32. Gastro-enterologie | 6 | |______________________________________________________________|_______________| | 19.R. Recuperare.3 | |______________________________________________________________|_______________| | 35.ATI | 5 | |______________________________________________________________|_______________| | 2. Chirurgie cardiovasculară | 9 | |______________________________________________________________|_______________| | 8. Diabet zaharat.TBC**) | 40 | |______________________________________________________________|_______________| | 17.70 | |______________________________________________________________|_______________| | 5. Cardiologie | 8.O.5 | |______________________________________________________________|_______________| | 15.5 | |______________________________________________________________|_______________| | 20.12 | |______________________________________________________________|_______________| | 28. Boli infec ioase | 10 | |______________________________________________________________|_______________| | 4. Pediatrie | 7 | 270 . Obstetrică | 5 | |______________________________________________________________|_______________| | 30. Ginecologie | 4. | 6 | |______________________________________________________________|_______________| | 34. Nevroze | 14. Chirurgie pediatrică | 4 | |______________________________________________________________|_______________| | 7. Neurologie | 9. Chirurgie plastică . medicină fizică şi balneologie | 12 | |______________________________________________________________|_______________| 3. Hematologie | 9 | |______________________________________________________________|_______________| | 21. Pneumologie . Chirurgie orală şi maxilo-facială | 5 | |______________________________________________________________|_______________| | 11. Chirurgie vasculară | 7 | |______________________________________________________________|_______________| | 9. Medicină generală | 7 | |______________________________________________________________|_______________| | 22. Endocrinologie | 7 | |______________________________________________________________|_______________| | 16. Cronici | 14 | |______________________________________________________________|_______________| | 13. Ortopedie şi traumatologie | 9. Neurochirurgie | 7 | |______________________________________________________________|_______________| | 25. Nefrologie | 8 | |______________________________________________________________|_______________| | 24. Dermato-venerologie | 7 | |______________________________________________________________|_______________| | 14. Anestezie şi terapie intensivă . Oncologie medicală | 7 | |______________________________________________________________|_______________| | 33. stabilită de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii ______________________________________________________________________________ | Sec ia sau compartimentul | Durata optimă | | | de spitalizare| | | (zile) | |______________________________________________________________|_______________| | 1. Chirurgie generală | 7 | |______________________________________________________________|_______________| | 6.5 | |______________________________________________________________|_______________| | 26. Neuropsihiatrie | 14 | |______________________________________________________________|_______________| | 27.microchirurgie reconstructivă*) | 7 | |______________________________________________________________|_______________| | 12.L. Pneumologie | 12 | |______________________________________________________________|_______________| | 18. Otorinolaringologie . Medicină internă | 8 | |______________________________________________________________|_______________| | 23.ANEXA 19 DURATA OPTIMĂ DE SPITALIZARE/SECŢII valabilă pentru toate categoriile de spitale.

alta decât cea de medicină fizică şi balneologie. Pentru Secţiile Recuperare Cardiovasculară Adulţi din structura Spitalului de Recuperare Cardio-Vasculară „Dr. durata optimă de spitalizare este de 21 de zile." 3. Toxicodependen ă | 21 | |______________________________________________________________|_______________| | 45.5 | |______________________________________________________________|_______________| | 41. La spitalele/secţiile de psihiatrie cronici. NOTĂ: 1.Băile 1 Mai din cadrul Spitalului Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix. sechele motorii postencefalopatii. pentru internările obligatorii pentru bolnavii psihic încadraţi la art.|______________________________________________________________|_______________| | 16. iar pentru Secţiile Recuperare Neuromotorie „Gura Ocniţei” din structura Spitalului judeţean de Urgenţă Târgovişte judeţul Dâmboviţa şi Spitalul de Recuperare Neuropsihomotorie «Dezna». durata optimă de spitalizare este de 30 de zile. Pentru secţia de recuperare. 113 şi 114 din Codul penal şi cele dispuse prin ordonanţa procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale. Alte specialită i medicale | 5 | ______________________________________________________________|_______________ *) Pentru secţiile de arşi. Neonatologie .5 | | 36.distrofici şi patologie posttraumatică sau neurologică de tip infirmitate motorie cerebrală pediatrică este de 60 de zile. 2 din tabel. tumori operate şi cazuri complexe neurologice: hemiplegie.prematuri***) |______________________________________________________________|_______________| | 37. durata optimă de spitalizare este de 17 zile. ***) pentru prematurul mic şi foarte mic durata optimă de spitalizare este de 110 zile. Geriatrie şi gerontologie | 14 | |______________________________________________________________|_______________| | 42. pentru care durata optimă de spitalizare este de 30 de zile. medicină fizică şi balneologie copii . Pentru Secţia Recuperare Neurologie Adulţi „Întorsura Buzăului” din structura Spitalului de Recuperare Cardio-Vasculară „Dr. Benedek Geza” judeţul Covasna. La spitalele/secţiile aferente poziţiei nr. Benedek Geza” Covasna. durata optimă de spitalizare este de 14 zile. durata optimă de spitalizare pentru recuperare pediatrică . iar pentru recuperare medicală. Urologie | 8. precum şi pentru bolnavii care necesită asistenţă medicală spitalicească de lungă durată (ani). 4. durata optimă de spitalizare este de 16 zile. judeţul Arad. Alergologie şi imunologie clinică | 5 | |______________________________________________________________|_______________| | 43. traumatisme craniocerebrale. 2. Psihiatrie acu i | 17 | |______________________________________________________________|_______________| | 38. boala Parkinson. Reumatologie | 10 | |______________________________________________________________|_______________| | 40. este de 21 de zile. duratele medii de spitalizare sunt cele efectiv realizate în anul precedent. Toxicologie | 5 | |______________________________________________________________|_______________| | 43. cu excepţia cazurilor complexe după intervenţii neurochirurgicale: traumatisme vertebro-medulare. Psihiatrie cronici | 50 | |______________________________________________________________|_______________| | 39. 105. Toxicologie | 5 | |______________________________________________________________|_______________| | 44. 271 . scleroza multiplă. **) Pentru tuberculoza multidrogrezistentă (TB MDR) durata optimă de spitalizare este de 120 de zile.

.03.03.03.Cheltuieli la data de .ANEXA 19 A I.01.trimestriale C .bugetare D .mii lei ______________________________________________________________________________ | Denumirea indicatorului |Clasifica ia|Credite |Angajamente|Plă i efectuate.09 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Indemniza ii plătite unor | | | | | | | | | persoane din afara | | | | | | | | | unită ii | 10.| | |bugetară |bugetare| |din care: | | | |________|___________|________________| | | | A | B | C | D | E | F | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | CHELTUIELI CURENTE | | | | | | | | | (I + II + VI) | 01 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | TITLUL I CHELTUIELI DE | | | | | | | | | PERSONAL | 10 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Cheltuieli salariale în | | | | | | | | | bani | 10..01 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Salarii de bază | 10.01 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Contribu ii de asigurări | | | | | | | | | de şomaj | 10.01.01...06 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Ore suplimentare | 10.02 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Contribu ii de asigurări | | | | | | | | | sociale de sănătate | 10..01 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Salarii de merit | 10..02 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Indemniza ii de conducere | 10.totale F .01.03.01.04 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Alte sporuri | 10.01.12 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Indemniza ii de delegare | 10.04 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Contribu ii pentru | | | | | | | | | concedii şi indemniza ii | 10..16 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Alte drepturi salariale | | | | | | | | | în bani | 10.01.07 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Fond de premii | 10. Contul de execu ie a bugetului institu iei publice .14 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Aloca ii pentru locuin e | 10.01.anuale B .01.13 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Indemniza ii de detaşare | 10.01.03 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Contribu ii de asigurări | | | | | | | | | pentru accidente de muncă | | | | | | | | | şi boli profesionale | 10..01.30 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Contribu ii | 10.03 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Contribu ii de asigurări | | | | | | | | | sociale de stat | 10.08 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Prima de vacan ă | 10. Semnifica ia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A .pe luna anterioară .legale E .01.06 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Contribu ii la Fondul de | | | | | | | | | garantare a crean elor | | | | | | | | 272 ..01.03.03 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Spor de vechime | 10..

03.01.05 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Piese de schimb | 20.03 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Dezinfectan i | 20. transferări | 20.04.05 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Alte obiecte de inventar | 20. | | | | | | | | | detaşări.03. TV.05.08 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Materiale şi prestări | | | | | | | | | servicii pentru | | | | | | | | | între inere cu caracter | | | | | | | | | func ional | 20.13 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Protec ia muncii | 20.03.02 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Reactivi | 20.01.09 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Căr i.03 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Hrană pentru oameni | 20.07 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | | | | | SERVICII total.04.| salariale | 10.01 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Materiale pentru cură enie| 20. publica ii şi | | | | | | | | | materiale documentare | 20.01.01. | 20 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Bunuri şi servicii | 20.02 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Medicamente şi materiale | | | | | | | | | sanitare | 20.06 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Transport | 20.02 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Materiale de laborator | 20. internet | 20.30 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Deplasări.01 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Furnituri de birou | 20.30 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Repara ii curente | 20. detaşări. iluminat şi | | | | | | | | | for ă motrică | 20.01.12 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Pregătire profesională | 20.06 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Deplasări interne.01.01.04 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Hrană | 20.14 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Comisioane şi alte costuri| | | | | | | | | aferente împrumuturilor | | | | | | | | | externe | 20.04. telecomunica ii.06.01. | | | | | | | | | radio.04.01.03 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Apă. | | | | | | | | | transferări | 20.01 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Hrană pentru animale | 20.09 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Alte bunuri şi servicii | | | | | | | | | pentru între inere şi | | | | | | | | | func ionare | 20.11 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Consultan ă şi expertiză | 20.24 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Cheltuieli judiciare şi | | | | | | | | 273 .07 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Poştă.04 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Carburan i şi lubrifian i | 20.01 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Materiale sanitare | 20.04 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Bunuri de natura | | | | | | | | | obiectelor de inventar | 20.01 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Deplasări în străinătate | 20.06. canal şi salubritate | 20.02 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Încălzit.01.02 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Medicamente | 20.

01. Număr servicii medicale| | | paraclinice în regim | | | ambulatoriu. Tarif mediu pe caz | | | rezolvat contractat*) | | |___________________________|____________| | 6.| | | realizate în luna | | | anterioară pentru | | | spitalizare continuă | | |___________________________|____________| | 2. Număr servicii medicale| | | spitaliceşti realizate în | | | regim de spitalizare de | | | zi. în | | | luna anterioară | | |___________________________|____________| | 3.02.02.25 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Transferuri din bugetul de| | | | | | | | | stat către bugetele locale| | | | | | | | | pentru finan area | | | | | | | | | unită ilor de asisten ă | | | | | | | | | medico-sociale | 51.11 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Transferuri pentru | | | | | | | | | finan area investi iilor | | | | | | | | | spitalelor | 51.01. Tarif pe serviciu | | | medical/tarif pe caz | | | rezolvat în regim de | | | spitalizare de zi | | | contractat*) | | |___________________________|____________| NOTĂ: *) Tarifele menţionate la pct.03 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Programe pentru sănătate | 51.38 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Aparatură şi echipamente | | | | | | | | | de comunica ii în urgen ă | 51. | 51 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | din care: | | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Ac iuni de sănătate | 51. potrivit | | | | | | | | | dispozi iilor legale | 20.30. Număr cazuri externate.02 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Alte cheltuieli cu bunuri | | | | | | | | | şi servicii | 20. 5. 7 sunt valabile pe durata de derulare a contractului de furnizare servicii medicale spitaliceşti 274 .3 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Protocol şi reprezentare | 20.25 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Alte cheltuieli | 20. realizate în | | | luna anterioară | | |___________________________|____________| | 4.30 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | TITLUL VI TRANSFERURI | | | | | | | | | ÎNTRE UNITĂ I ALE | | | | | | | | | ADMINISTRA IEI PUBLICE | | | | | | | | | total.01.01. Tarif pe zi de | | | spitalizare contractat*) | | |___________________________|____________| | 7.12 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| II.| extrajudiciare derivate | | | | | | | | | | | | | | | | | din ac iuni în | reprezentarea intereselor | | | | | | | | | statului. Date cu caracter general ________________________________________ | 1.08 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Transferuri pentru | | | | | | | | | repara ii capitale la | | | | | | | | | spitale | 51. Tarif/caz rezolvat | | | pentru spitalele finan ate| | | în sistem DRG | | |___________________________|____________| | 5.30. 6. pe tipuri de cazuri | | | rezolvate/servicii.

.... cabinete de medicină dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. 275 ....... e-mail . Servicii medicale spitaliceşti ART........ II........... Casele de asigurări de sănătate încheie convenţii cu unităţile medico-sociale... bolile cu potenţial endemo-epidemic care necesită izolare şi tratament. şi Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr......... ....... cele dispuse prin ordonanţă a procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale..... cu spitalele pentru dispensare TBC... judeţul/sectorul .....director general ............... fax ......... 1389/2010....... curative. . care se află în structura spitalelor ca unităţi fără personalitate juridică.... c) stabilirea diagnosticului.... nr......................... medicii din centrele de dializă private aflate în relaţie contractuală cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate............... fax .... internările obligatorii pentru bolnavii psihic prevăzuţi la art. b) investigaţii.... …………................. Şi Unitatea sanitară cu paturi . care beneficiază de internare fără bilet de internare.... laboratoare de sănătate mintală..... 113 şi 114 din Codul penal....... cu sediul în ............ nr... în vederea recunoaşterii biletelor de internare eliberate de către medicii care îşi desfăşoară activitatea în aceste unităţi..... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. care se află în structura spitalelor ca unităţi fără personalitate juridică................2012..... precum şi cu cabinetele de medicina muncii organizate conform prevederilor legale în vigoare........ telefon .. Părţile contractante Casa de asigurări de sănătate ............. ..... cabinete de medicină dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate.. reprezentată prin preşedinte ... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr..... de medicii care îşi desfăşoară activitatea în dispensare TBC. 1 Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea serviciilor medicale în asistenţă medicală spitalicească în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate......... conform Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . reprezentată prin .. telefon: fix/mobil . laboratoare de sănătate mintală.2012................. str..... precum şi de medicii de medicina muncii.. Obiectul contractului ART.. respectiv centre de sănătate mintală şi staţionar de zi psihiatrie.. ... respectiv centre de sănătate mintală şi staţionar de zi psihiatrie....... (2) Serviciile medicale spitaliceşti sunt preventive... str... medicul de specialitate din unităţile sanitare ambulatorii...ANEXA 20 CONTRACT de furnizare de servicii medicale spitaliceşti I.......... de recuperare şi paliative şi cuprind: a) consultaţii.......... 2 (1) Serviciile medicale spitaliceşti se acordă asiguraţilor pe baza biletului de internare eliberat de medicul de familie. 105..... indiferent de forma de organizare.... medicii din unităţile de asistenţă medicosocială.. precum şi cazurile care au recomandare de internare într-un spital de la medicii din ambulatoriul integrat al spitalului respectiv aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. Fac excepţie urgenţele medico-chirurgicale. 1389/2010.... III... pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .................... cu modificările şi completările ulterioare... cu sediul în municipiul/oraşul .......

Obligaţiile părţilor ART. prin intermediul paginii web a casei de asigurări de sănătate precum şi prin e-mail la adresele comunicate oficial de către furnizori cu excepţia situaţiilor impuse de actele normative. după caz. medicamente. cât şi în format electronic. 1389/2010. 4 alin. V. IV. cazare şi masă. 4 Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul părţilor pe toată durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ..d) tratamente medicale şi/sau chirurgicale. autorizaţi şi evaluaţi. precum şi la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative. d) să informeze în prealabil într-un număr de zile similar celui prevăzut la art. cu modificările şi completările ulterioare. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. pe baza facturii şi a documentelor însoţitoare. să le comunice acestora notele de constatare întocmite în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data prezentării în vederea efectuării controlului. Durata contractului ART. conform legii. contravaloarea serviciilor medicale contractate. cu modificările şi completările ulterioare. 1389/2010. în primele 10 zile ale lunii următoare celei pentru care se face plata contravaloarea serviciilor medicale acordate asiguraţilor în luna precedentă. f) să deconteze. în limita valorii de contract. şi să facă publică în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractelor prin afişare pe pagina web şi la sediul casei de asigurări de sănătate. notificarea privind măsurile dispuse se transmite furnizorului de către casele de asigurări de sănătate în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la casa de asigurări de sănătate. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data operării acestora. în cazul în care controlul este efectuat de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau cu participarea acesteia.2012. 3 Prezentul contract este valabil de la data încheierii lui până la data de 31 decembrie 2012.2012. pe baza facturii însoţite de documente justificative prezentate atât pe suport hârtie. prin publicare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate. lista nominală a acestora. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. raportate şi validate conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. ART. furnizorii de servicii medicale spitaliceşti cu privire la condiţiile de acordare a serviciilor medicale şi cu privire la orice intenţie de schimbare în modul de acordare a acestora. cu 276 . 5 Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligaţii: a) să încheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale spitaliceşti. b) să deconteze furnizorilor de servicii medicale spitaliceşti. la termenele prevăzute în contract. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . recuperare. 1389/2010. e) îngrijire. …………. c) să informeze furnizorii de servicii medicale cu privire la condiţiile de contractare a serviciilor medicale suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate. efectuate.2012. materiale sanitare. depuse până la data prevăzută în contract. e) să înmâneze la momentul finalizării controlului procesele-verbale de constatare furnizorilor de servicii medicale sau. (1) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . dispozitive medicale. cuprinzând denumirea şi valoarea de contract a fiecăruia şi să actualizeze permanent această listă în funcţie de modificările apărute.

pe baza facturii şi a documentelor însoţitoare. b) să informeze asiguraţii cu privire la obligaţiile furnizorului de servicii medicale şi ale asiguratului referitoare la actul medical. atât pe suport hârtie. trimestrial se fac regularizări. precum şi contravaloarea unor servicii medicale. Sumele astfel obţinute se utilizează conform prevederilor legale în vigoare. 277 . acestea se decontează dacă biletele de internare sunt cele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.2012 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. c) să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi. şi ale Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.. depuse până la data prevăzută în contract. 1389/2010. activitatea realizată conform contractului de furnizare de servicii medicale. …………. în mod distinct. în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate. în baza indicatorilor specifici realizaţi şi în limita sumelor contractate. conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. în condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. în baza biletelor de trimitere eliberate de către aceştia. cu modificările şi completările ulterioare. g) să ţină evidenţa externărilor pe asigurat.2012. ART. …………. j) să recupereze de la furnizorii care au acordat servicii medicale sumele reprezentând contravaloarea acestor servicii. conform prevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . funcţie de realizarea indicatorilor negociaţi. h) să deconteze contravaloarea serviciilor medicale spitaliceşti. Pentru fiecare lună. 1389/2010. în funcţie de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă asiguratul. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012. pentru a căror corectitudine furnizorii depun declaraţii pe proprie răspundere. …………. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.15 a lunii. 1389/2010. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .2012. factura este însoţită de documentele justificative privind activităţile realizate. 1389/2010. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. k) să deducă spre soluţionare organelor abilitate situaţiile în care constată neconformitatea documentelor depuse de către furnizori. precum şi intimitatea şi demnitatea acestora. casele de asigurări de sănătate pot efectua până la data de 20 decontarea lunii curente pentru perioada 1 .. în cazul serviciilor medicale spitaliceşti acordate în baza biletelor de internare. în situaţia în care nu au fost îndeplinite condiţiile pentru ca asiguraţii să beneficieze de aceste servicii.încadrarea în sumele contractate. i) să monitorizeze activitatea desfăşurată de spitale în baza contractului încheiat astfel încât decontarea cazurilor externate şi raportate să se încadreze în sumele contractate.. cât şi în format electronic. în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. d) să factureze lunar. materiale sanitare. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . medicamente cu şi fără contribuţie personală. 6 Furnizorul de servicii medicale spitaliceşti are următoarele obligaţii: a) să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. şi dispozitive medicale acordate de alţi furnizori aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.

în baza unui formular.. n) să acorde cu prioritate asistenţă medicală femeii gravide şi sugarilor. unic pe ţară.e) să raporteze caselor de asigurări de sănătate datele necesare pentru urmărirea desfăşurării activităţii în asistenţa medicală. r) să utilizeze sistemul de raportare în timp real începând cu data la care acesta va fi pus în funcţiune. cele cu regim special şi cele tipizate. 1) să respecte programul de lucru şi să-l comunice caselor de asigurări de sănătate. potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementărilor legale în vigoare. e-mail. conform dispoziţiilor legale.2012. monitorizarea şi decontarea tratamentului în cazul unor afecţiuni. în limita competenţei şi a dotărilor existente. i) să anunţe casa de asigurări de sănătate despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale în maximum 5 zile calendaristice de la data producerii modificării şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării contractelor. telefon. 1389/2010. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . p) să asigure eliberarea actelor medicale. m) să asigure acordarea serviciilor medicale asiguraţilor fără nicio discriminare folosind formele cele mai eficiente de tratament. fax. să furnizeze tratamentul adecvat şi să prescrie la externare medicamentele cu şi fără contribuţie personală de care beneficiază asiguraţii. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . informând în prealabil asiguratul despre tipurile şi efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie. …………. program asumat prin prezentul contract şi care se depune la casa de asigurări de sănătate la dosarul de contractare. j) să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate. la sediul furnizorului. care este formular cu regim special. corespunzătoare denumirilor comune internaţionale aprobate prin hotărâre a Guvernului. al cărui model este prevăzut în anexa nr. precum şi datele de contact ale acesteia: adresă. în condiţiile stabilite în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. …………. elaborate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. q) să respecte protocoalele de practică pentru prescrierea. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. k) să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate. care se depune la casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 30 de zile de la data semnării contractului.2012. respectiv cele privind evidenţele obligatorii. numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală. h. s) să asigure acordarea asistenţei medicale necesară titularilor cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul din statele membre ale Uniunii 278 . f) să completeze corect şi la zi formularele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. pagină web. 1389/2010. o) să afişeze într-un loc vizibil programul de lucru. 2) programul de lucru va avea avizul conform al direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti. l) să asigure acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă medico-chirurgicală. g) să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului şi a furnizorului.. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 39 B la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ori de câte ori se solicită în timpul programului de lucru.

în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România. cu privire la diagnosticul stabilit. recomandare dispozitive medicale. în perioada de valabilitate a cardului. pentru unele materiale sanitare. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii. respectiv în baza Regulamentului CEE nr. transmise direct sau prin intermediul asiguratului. având obligaţia să evalueze situaţia medicală a pacientului şi să externeze pacientul dacă starea de sănătate a acestuia nu mai reprezintă urgenţă. să finalizeze actul medical efectuat. v) să informeze medicul de familie al asiguratului sau. pe fiecare secţie. x) să întocmească liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile. inclusiv prin eliberarea la externare a prescripţiei medicale pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală şi. 1389/2010. dintre care un exemplar rămâne la furnizor. convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii. iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate. scrisoarea medicală sau biletul de ieşire din spital. şi în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. controalele. numărul cazurilor programate aferente trimestrului respectiv. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. tratamentele efectuate şi cu privire la alte informaţii referitoare la starea de sănătate a asiguratului.Europene/Spaţiului Economic European. atunci când concluziile examenului medical impun acest lucru. z) să acorde serviciile medicale de urgenţă necesare. prin scrisoare medicală sau bilet de ieşire din spital. să acorde asistenţă medicală pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri. sunt documente tipizate care se întocmesc în două exemplare. u) să solicite documentele justificative care atestă calitatea de asigurat. y) să transmită instituţiilor abilitate datele clinice la nivel de pacient. codificate conform reglementărilor în vigoare. număr cazuri programate intrate în cursul trimestrului.2012. În situaţia în care se utilizează un alt sistem informatic. după caz. la solicitarea pacientului care nu are calitatea de asigurat. pentru eficientizarea serviciilor medicale. caz în care furnizorii sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea în procesul de transmitere a datelor. se poate continua 279 . direct sau prin intermediul asiguratului. număr cazuri programate ieşite în cursul trimestrului şi număr cazuri programate aflate la sfârşitul trimestrului. respectiv eliberarea de concedii medicale pentru incapacitate temporară de muncă. după cum urmează: număr cazuri programate aflate la începutul trimestrului. după caz. în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale. documente stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare. cu obligaţia ca acesta să conţină explicit toate elementele prevăzute în scrisoarea medicală. medicul de specialitate din ambulatoriu. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .. înţelegeri. spitalul are obligaţia să depună la casa de asigurări de sănătate odată cu raportarea ultimei luni a fiecărui trimestru. t) să utilizeze Sistemul informatic unic integrat. cu modificările şi completările ulterioare. investigaţiile. …………. după caz.2012 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. acesta trebuie să fie compatibil cu Sistemul informatic unic integrat. în situaţia în care pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat. în condiţiile prevăzute în Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . 1389/2010. după caz. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. în această situaţie. respectiv beneficiarilor formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr.

conform prevederilor actelor normative referitoare la sistemul de asigurări sociale de sănătate. lunar. printr-un centralizator separat. la externare. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .bilet de trimitere către unităţile sanitare de recuperare reabilitare cu paturi în vederea internării sau în ambulatoriu. 1389/2010. ag) să recomande asiguraţilor tratamentul adecvat şi eficient. prescripţia medicală. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . ae) să asigure utilizarea formularelor cu regim special unice pe ţară .2012. în condiţiile stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . 1389/2010. …………. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. cu respectarea condiţiilor privind modalităţile de prescriere a medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu.internarea. w) să asigure acordarea serviciilor medicale prevăzute în pachetul de servicii medicale. ac) să verifice biletele de internare în ceea ce priveşte datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă potrivit prevederilor legale în vigoare. …………. 1389/2010. În cazul nerespectării acestei obligaţii. conform prevederilor legale în vigoare.2012. 280 . cazurile care fac obiectul internării prin spitalizare de zi şi au fost rezolvate prin spitalizare continuă la solicitarea asiguratului. cu evidenţierea numărului cazurilor internate. ce au fost efectuate/eliberate de alţi furnizori în baza acestor formulare şi decontate de casele de asigurări de sănătate din fond. dovada de evaluare a furnizorului. conform machetei prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ah) să raporteze distinct casei de asigurări de sănătate. ai) să reînnoiască pe toată perioada de derulare a contractului.. cu justificarea medicală a internării de urgenţă.bilet de trimitere către unităţile sanitare de recuperare reabilitare cu paturi sau în ambulatoriu. în primele 5 zile lucrătoare ale lunii curente. spitalul are obligaţia de a anunţa casa de asigurări de sănătate cu care a încheiat contract de furnizare de servicii medicale despre internarea acestor pacienţi. af) să completeze formularele cu regim special utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate .2012. în această situaţie casele de asigurări de sănătate decontează spitalului contravaloarea serviciilor medicale în condiţiile stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ab) să afişeze pe pagina web a Ministerului Sănătăţii. cu toate datele pe care acestea trebuie să le cuprindă conform prevederilor legale în vigoare. cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale de către acesta. cheltuielile efectuate în luna precedentă. dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor. …………. casele de asigurări de sănătate recuperează de la aceştia contravaloarea serviciilor medicale recomandate/medicamentelor cu şi fără contribuţie personală prescrise. cu respectarea prevederilor legale în vigoare.. fie coplata pentru alte servicii medicale de care au beneficiat asiguraţii. aa) să încaseze sumele reprezentând fie contribuţia personală pentru unele servicii medicale. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.. ad) să raporteze lunar casei de asigurări de sănătate numărul cazurilor prezentate la structurile de primiri urgenţe.

. declaraţia pe propria răspundere a managerului spitalului că foloseşte protocoalele terapeutice proprii... la contractare.prematuri (prevăzute ca structuri distincte în structura organizatorică a spitalului aprobată/avizată de Ministerul Sănătăţii. după caz... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. structura organizatorică aprobată sau avizată. 17 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. lei b) Suma pentru spitalele de cronici şi de recuperare. având în vedere documentele pentru fundamentarea tarifului. precum şi pentru secţiile şi compartimentele de cronici.: . VI.. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr... care se stabileşte astfel: ______________________________________________________________________________ | Sec ia/ | Nr. 17 C la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. a) din anexa nr. de Ministerul Sănătăţii în condiţiile legii. şi nu poate fi mai mare decât tariful maximal prevăzut în anexa nr. la contractare. 5 alin..dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la furnizor. după caz: a) Suma aferentă serviciilor medicale spitaliceşti a căror plată se face pe bază de tarif pe caz rezolvat (DRG) pentru afecţiunile acute.. în funcţie de particularităţile aferente.. calculată conform prevederilor art.| sec ie/ | | | | | durata de | compartiment | | | | | spitalizare | | | | | | efectiv | | | | | | realizată*) | | | |________________|___________|_______________|_______________|_________________| | C1 | C2 | C3 | C4 |C5 = C2 x C3 x C4| |________________|___________|_______________|_______________|_________________| | | | | | | |________________|___________|_______________|_______________|_________________| | TOTAL | | | | | |________________|___________|_______________|_______________|_________________| *) Durata optimă de spitalizare este prezentată în anexa nr.. Tariful pe zi de spitalizare pe secţie/compartiment se stabileşte prin negociere între furnizori şi casele de asigurări de sănătate.. (1) lit.. aj) să solicite începând cu data implementării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate acest document titularilor acestuia în vederea acordării serviciilor medicale. cu excepţia spitalelor de specialitate şi a spitalelor pentru bolnavii cu afecţiuni cronice. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .. 19 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.. …………... după caz) din alte spitale. | Durată optimă | Tarif pe zi de| Suma | | Compartimentul | cazuri | de spitalizare| spitalizare/ | | | | externate | sau.. ………….2012.... recuperare şi neonatologie . am) să asigure continuitatea asistenţei medicale cu cel puţin o linie de gardă organizată şi aprobată în conformitate cu prevederile legale în vigoare....... serviciile medicale acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate. …………... ak) să prezinte casei de asigurări de sănătate. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . după caz. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile 281 .. elaborate şi validate conform prevederilor legale în vigoare.. 1389/2010. Modalităţi de plată ART. al) să prezinte casei de asigurări de sănătate. 7 (1) Valoarea totală contractată se constituie din următoarele sume. pe baza tarifului propus de spital pentru secţiile şi compartimentele din structura proprie. 1389/2010.2012.

.. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. d) Suma pentru serviciile medicale spitaliceşti acordate pentru afecţiuni acute în spitale. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . având în vedere documentele pentru fundamentarea tarifului. 17 C la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. care se stabileşte astfel: ______________________________________________________________________________ | Numărul de servicii | Tariful pe caz | Suma corespunzătoare | | medicale.. …………. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr...2012. a) din anexa nr. 17 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. lei. …………........ | rezolvat/serviciu | serviciilor contractate | | pe tipuri/cazuri | medical negociat*) | | |________________________|____________________|________________________________| | C1 | C2 | C3 = C1 x C2 | |________________________|____________________|________________________________| | | | | |________________________|____________________|________________________________| | TOTAL | X | | |________________________|____________________|________________________________| *) Tariful pe serviciu medical se negociază şi nu poate fi mai mare decât tariful maximal decontat de casa de asigurări de sănătate prevăzut în anexa nr. după caz) din spitalele de cronici şi de recuperare.... 1389/2010. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012. c) Suma aferentă serviciilor medicale paliative în regim de spitalizare continuă se stabileşte astfel: Număr paturi x număr de zile calendaristice dintr-un an estimat a fi ocupat un pat x tariful pe zi de spitalizare negociat şi este de .. 5 alin..2012... (1) lit. şi nu poate fi mai mare decât tariful maximal prevăzut în anexa nr..2012. calculată conform prevederilor art. Tariful pe caz rezolvat reprezintă maxim 1/3 din suma 282 .... altele decât cele prevăzute în anexa nr.... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr....2012. 1389/2010. lei e) Suma aferentă serviciilor medicale de tip spitalicesc efectuate în regim de spitalizare de zi. 1389/2010... pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .. contractate. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .. …………. Pentru unităţile sanitare cu paturi care încheie contract de furnizare de servicii medicale spitaliceşti cu casa de asigurări de sănătate tariful/caz rezolvat se negociază de unităţile sanitare cu casele de asigurări de sănătate. având în vedere documentele pentru fundamentarea tarifului.acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . 16 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr... Tariful pe zi de spitalizare se stabileşte prin negociere între furnizor şi casele de asigurări de sănătate... 17 A la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.. pe baza tarifului propus de spital pentru secţia/compartimentul de paliaţie din structura proprie....: .. precum şi pentru servicii medicale spitaliceşti acordate în secţiile şi compartimentele de acuţi (prevăzute ca structuri distincte în structura organizatorică a spitalului aprobată/avizată prin ordin al ministrului sănătăţii de Ministerul Sănătăţii. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. în funcţie de particularităţile aferente. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.... 1389/2010..... …………... 1389/2010.

Suma contractată pentru servicii de spitalizare de zi nu poate depăşi 25% din suma contractată pentru servicii de spitalizare continuă..... după cum urmează: ... servicii paliative.. şi neinternate prin spitalizare continuă..... din care: ... distinct pentru spitalizare continuă acuţi....Suma aferentă trimestrului I ......... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. (2) Spitalele vor prezenta.........luna VI ... lei ..luna I .... lei ...........corespunzătoare cazului codificat şi grupat conform RO DRG v1 la nivelul tarifului pe caz ponderat mediu naţional prevăzut în Anexa 17A de 1444 lei şi nu poate fi mai mare de 480 lei.... în cazul în care acesta nu este spital de urgenţă....luna XI .... spitalizare cronici...... Această sumă se evidenţiază distinct în prezentul contract.... lei.... lei ............luna X .luna VIII ....... 17 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.......luna XII ...... spitalizare de zi........... 17 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.. se stabileşte prin înmulţirea nr............. altele decât spitalele de urgenţă....... 9 din anexa nr.............. lei ... cu respectarea condiţiilor prevăzute în anexa nr..... (4) Suma aferentă serviciilor medicale spitaliceşti contractate stabilită pentru anul 2012 se defalchează lunar şi trimestrial............ lei.........luna III ... din care: ...luna V ..... lei ....Suma aferentă trimestrului III ... lei............... lei ..........Suma aferentă trimestrului II .luna IV ....................... acut..... lei...luna VII ................ Suma contractată pentru cazurile contractate în regim de spitalizare de zi acordate în camera de gardă şi în structurile de urgenţă din cadrul spitalului... din care: ....luna IX .. în vederea contractării. …………. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul 283 ..Suma aferentă trimestrului IV .. lei .. 1389/2010.... cronic... de cazuri şi tariful negociat conform prevederilor de mai sus...2012... lei ... În vederea contractării serviciilor spitaliceşti efectuate prin spitalizare de zi spitalele prezintă distinct numărul serviciilor medicale (cazurilor) estimate a se efectua în camera de gardă şi în structurile de urgenţă din cadrul spitalelor. lei ... pentru cazurile neinternate.... lei. (3) Suma stabilită pentru serviciile spitaliceşti pe anul 2012 este de . din care: ....... defalcarea cazurilor de spitalizare estimate pe fiecare secţie şi pe tip de bolnavi: urgenţă. lei.luna II .. lei .. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ...... (5) Decontarea serviciilor medicale spitaliceşti contractate se face conform prevederilor art........ …………. lei ......

. 61 alin.... 17 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. Pentru fiecare lună. reţinerea unei sume calculată prin aplicarea unui procent de 1% la valoarea de contract aferentă lunii respective. pentru care nu s-a confirmat caracterul de boală profesională în condiţiile respectării criteriilor de internare prevăzute la art. a lunii următoare încheierii trimestrului.. şi în condiţiile prevăzute la acelaşi articol... . pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012. pe baza facturii şi a documentelor justificative depuse la casa de asigurări de sănătate până la data de .. până la data de . 284 . 1389/2010. …………. Suma corespunzătoare procentului de 1% necontractată iniţial de către casele de asigurări de sănătate se repartizează trimestrial spitalelor care îndeplinesc criteriile de la art. 1389/2010.. (8) Casele de asigurări de sănătate decontează cazurile externate din unităţile sanitare cu personalitate juridică de medicina muncii . în baza indicatorilor specifici realizaţi şi în limita sumelor contractate. în limita sumei contractate........ aprobat prin Hotărârea Guvernului nr...........boli profesionale şi din secţiile de boli profesionale aflate în structura spitalelor. b) la a doua constatare reţinerea unei sume calculată prin aplicarea unui procent de 3% la valoarea de contract aferentă lunii respective. ART. (7) Trimestrial. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.. 6 alin. cu modificările şi completările ulterioare. atrage aplicarea unor sancţiuni pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaţii. după cum urmează: a) la prima constatare.. (2) lit.. se fac regularizările şi decontările... cu încadrarea în sumele contractate.. 1389/2010. (4) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . b) din anexa nr. până la data de . (9) Contractarea şi decontarea serviciilor medicale spitaliceşti se face în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie..15 a lunii.. Toate documentele necesare decontării se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate prin semnătura reprezentanţilor legali ai furnizorilor..... conform facturilor însoţite de documentele justificative..boli profesionale şi din secţiile de boli profesionale aflate în structura spitalelor... Regularizarea trimestrului IV se face până la data de 20 decembrie a anului în curs pentru serviciile medicale realizate şi raportate conform prezentului contract până la data de 30 noiembrie.. Decontarea serviciilor medicale aferente lunii decembrie a anului în curs se poate efectua în luna decembrie pentru serviciile medicale efectuate şi facturate până la data prevăzută în documentele justificative depuse în vederea decontării. casa de asigurări de sănătate decontează contravaloarea serviciilor medicale acordate asiguraţilor în luna precedentă..2012... (6) Lunar. Casele de asigurări de sănătate nu decontează mai mult de 40% din cazurile externate din unităţile sanitare cu personalitate juridică de medicina muncii .2012.. a lunii următoare celei pentru care se face plata. 8 (1) Nerespectarea oricăreia dintre obligaţiile unităţilor sanitare cu paturi prevăzute în prezentul contract. casele de asigurări de sănătate pot efectua până la data de 20 decontarea lunii curente pentru perioada 1 .... urmând ca diferenţa reprezentând servicii medicale realizate să se deconteze în luna ianuarie a anului următor.... urmând ca regularizarea finală a trimestrului IV să se efectueze în luna ianuarie a anului următor. pe baza facturii şi a documentelor justificative depuse la casa de asigurări de sănătate până la data de . şi în condiţiile în care cazurile externate sunt persoane asigurate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate..

. împrejurări ca: război. cu personalitate juridică.... (3) Recuperarea sumei conform alin. despre situaţiile prevăzute la alin. prin Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.. elaborate în conformitate cu prevederile legale în vigoare...... . corespunzător drepturilor şi obligaţiilor aferente noilor structuri.. ..... Răspunderea contractuală ART.... deschis la Banca . (1) se face prin plată directă sau prin executare silită. respectiv Municipiul Bucureşti prin care să se certifice realitatea şi exactitatea faptelor şi împrejurărilor care au condus la invocarea forţei majore şi.. 12 Reprezentantul legal al spitalului cu care casa de asigurări de sănătate a încheiat contract este direct răspunzător de corectitudinea datelor raportate.... reţinerea unei sume calculată prin aplicarea unui procent de 9% la valoarea de contract aferentă lunii respective. (4) Casele de asigurări de sănătate.. Încetarea şi suspendarea contractului 285 ... (1) în vederea luării măsurilor ce se impun. (2) Reţinerea sumei conform alin.. în funcţie de subordonare.. cutremur.. odată cu prima constatare.. X.. Calitatea serviciilor medicale ART. prezentul contract aflat în derulare. ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie. În caz contrar se aplică prevederile legislaţiei în vigoare. (2) Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte.. Clauze speciale ART. Sunt considerate forţă majoră.. 11 Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale partea în culpă datorează daune-interese.. pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate.. de la încetarea acestui caz. ART. partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen.c) la a treia constatare şi la următoarele constatări după aceasta. revoluţie... anunţă Ministerul Sănătăţii. în termen de 5 zile calendaristice de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul judeţ. ART.... ART. marile inundaţii.. 13 (1) Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor. ART.. VII. embargo... din prima plată care urmează a fi efectuată... în sensul acestei clauze. se preia de drept de către noile unităţi sanitare înfiinţate. .. de asemenea. Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră. 14 Efectuarea de servicii medicale peste prevederile contractuale se face pe propria răspundere şi nu atrage nicio obligaţie din partea casei de asigurări de sănătate cu care s-a încheiat contractul... 9 Plata serviciilor medicale spitaliceşti se face în contul nr.. (3) În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni.. intervenită după data semnării contractului şi care împiedică executarea acestuia. VIII.. fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului.... respectiv autorităţile publice locale. 15 În cazul reorganizării unităţii sanitare cu paturi.. prin desfiinţarea acesteia şi înfiinţarea concomitentă a unor noi unităţi sanitare cu paturi distincte... deschis la Trezoreria Statului sau în contul nr. (1) se face. pentru furnizorii care sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate.. este considerată forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă.. 10 Serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract trebuie să respecte criteriile privind calitatea serviciilor medicale. IX.....

ART. 16 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti, încheiat cu casa de asigurări de sănătate, se modifică în sensul suspendării sau excluderii unor servicii din obiectul contractului, printr-o notificare scrisă, în următoarele situaţii: a) una sau mai multe secţii nu mai îndeplinesc condiţiile de contractare; suspendarea se face până la îndeplinirea condiţiilor obligatorii pentru reluarea activităţii; b) încetarea termenului de valabilitate la nivelul secţiei/secţiilor, a autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar, respectiv a dovezii de evaluare, cu condiţia ca furnizorul să facă dovada demersurilor întreprinse pentru actualizarea acestora; suspendarea se face până la obţinerea noii autorizaţii sanitare de funcţionare sau a documentului similar, respectiv a dovezii de evaluare; c) pentru cazurile de forţă majoră confirmate de autorităţile publice competente, până la încetarea cazului de forţă majoră dar nu mai mult de 6 luni sau până la data ajungerii la termen a contractului. d) la solicitarea furnizorului pentru motive obiective pe bază de documente justificative prezentate casei de asigurări de sănătate. (2) Prevederile art. 19 şi art. 21 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012, aprobat prin H.G. nr. 1389/2010, cu modificările şi completările ulterioare, nu se aplică unităţilor sanitare cu paturi. ART. 17 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti încheiat cu casa de asigurări de sănătate încetează în următoarele situaţii: a) de drept la data la care a intervenit una din următoarele situaţii: a1) furnizorul de servicii de medicale îşi încetează activitatea în raza administrativteritorială a casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală; a2) încetare prin faliment, dizolvare cu lichidare, lichidare, desfiinţare sau reprofilare a furnizorului de servicii medicale, după caz; a3) încetarea definitivă a activităţii casei de asigurări de sănătate; b) acordul de voinţă al părţilor; c) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale sau al casei de asigurări de sănătate, printr-o notificare scrisă, cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreşte încetarea contractului, cu indicarea motivului şi a temeiului legal. (2) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate se modifică prin excluderea din contract a uneia sau mai multor persoane înregistrată/înregistrate în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate şi care desfăşoară activitate sub incidenţa acestuia la furnizorii respectivi, din motive imputabile acestora, casele de asigurări de sănătate nu vor accepta înregistrarea în niciun alt contract a persoanei/persoanelor respective până la următorul termen de contractare, dar nu mai puţin de 6 luni de la data modificării contractului. (3) După reluarea relaţiei contractuale, în cazul în care contractul se modifică din nou, din motive imputabile persoanelor prevăzute la alin. (2), casele de asigurări de sănătate nu vor mai accepta înregistrarea persoanelor prevăzute la alin. (2) în contractele încheiate cu aceşti furnizori sau cu alţi furnizori pentru aceste persoane care prin activitatea lor au condus la modificarea contractului. ART. 18 Situaţiile prevăzute la art. 16 alin. (1) şi la art. 17 alin. (1) lit. a) subpct. a2 şi a3 se constată de către casa de asigurări de sănătate din oficiu, prin organele sale abilitate, sau la sesizarea oricărei persoane interesate. Situaţiile prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) subpct. a1 se notifică casei de asigurări de sănătate cu cel puţin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreşte încetarea contractului. XI. Corespondenţa 286

ART. 19 Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau la sediul părţilor. Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 5 zile lucrătoare din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părţi contractante schimbările survenite. XII. Modificarea contractului ART. 20 Prezentul contract se poate modifica prin negociere şi acord bilateral, la iniţiativa oricărei părţi contractante, sub rezerva notificării scrise a intenţiei de modificare şi a propunerilor de modificare cu cel puţin ..... zile înaintea datei de la care se doreşte modificarea. Modificarea se face printr-un act adiţional semnat de ambele părţi şi este anexă a acestui contract. ART. 21 (1) În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător. (2) Pe parcursul derulării prezentului contract, valoarea contractată poate fi majorată prin acte adiţionale, după caz, în limita fondurilor aprobate cu destinaţia de servicii medicale spitaliceşti, inclusiv medicamente în spital, avându-se în vedere condiţiile de contractare a sumelor iniţiale, precum şi prevederile art. 7 din anexa nr. 17 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ………….. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010. ART. 22 Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putinţă spiritului contractului. Dacă încetează termenul de valabilitate al autorizaţiei sanitare de funcţionare/documentului similar pe durata prezentului contract, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate, cu condiţia reînnoirii autorizaţiei sanitare de funcţionare/documentului similar pe toată durata de valabilitate a contractului. XIII. Soluţionarea litigiilor ART. 23 (1) Litigiile legate de încheierea, derularea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă. (2) Litigiile nesoluţionate dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate conform alin. (1) se soluţionează de către Comisia de Arbitraj care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, organizată conform reglementărilor legale în vigoare sau de către instanţele de judecată, după caz. XIV. Alte clauze .......................................................................... Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale spitaliceşti în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiat azi, ......., în două exemplare a câte ...... pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă. CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Preşedinte - Director general, .............................. Director executiv al Direcţiei economice, 287 FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE Manager, ................................. Director medical,

.............................. Director executiv al Direcţiei Relaţii Contractuale .............................. Vizat Juridic, Contencios ..............................

.................................

Director financiar-contabil, .................................

Director de îngrijiri, .................................

Director de cercetare-dezvoltare, ................................. ANEXA 1 la contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti nr. ............... Documentele pe baza cărora se încheie contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti depuse de furnizor la casa de asigurări de sănătate: - cerere/solicitare pentru intrare în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate nr. ........., - actul de înfiinţare sau de organizare a unităţii sanitare în concordanţă cu tipurile de activităţi pe care le desfăşoară, după caz, nr. ............., - dovada de evaluare a furnizorului nr. ..............., valabilă la data încheierii contractului, - cod de înregistrare fiscală - codul unic de înregistrare ................, - contul nr. ................, deschis la Trezoreria Statului, sau cont nr. ......................., deschis la Banca ............................., - dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor, valabilă la data încheierii contractului, nr. ................, - dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul medicosanitar care îşi desfăşoară activitatea la furnizor într-o formă prevăzută de lege şi care urmează să fie înregistrat în contract şi să funcţioneze sub incidenţa acestuia, valabilă la data încheierii contractului, - dovada plăţii la zi a contribuţiei la Fondul pentru asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii, efectuată conform prevederilor legale în vigoare nr. ................, - copie a ordinului ministrului sănătăţii privind clasificarea spitalului, - lista afecţiunilor care nu pot fi monitorizate în ambulatoriu şi impun internarea, conform prevederilor art. 61 alin. (4) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, cu modificările şi completările ulterioare, - lista materialelor sanitare şi a medicamentelor - denumiri comune internaţionale (DCI) şi forma farmaceutică - utilizate pe perioada spitalizării, cu menţionarea DCI-urilor care pot fi recomandate cu aprobarea medicului şef de secţie sau cu aprobarea consiliului medical, - structura organizatorică aprobată sau avizată, după caz, de către Ministerul Sănătăţii, în condiţiile legii, în vigoare la data încheierii contractului, - documente necesare pentru fundamentarea tarifului mediu pe caz rezolvat, a tarifului pe zi de spitalizare, a tarifului pe caz pentru serviciile acordate în regim de spitalizare de zi, conform anexei nr. 16 A la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ………….. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, 288

- indicatorii specifici stabiliţi prin anexa nr. 17 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ………….. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, - indicatorii de performanţă ai managementului spitalului public asumaţi prin contractul de management, cu excepţia spitalelor care au manageri interimari, - declaraţia pe propria răspundere a managerului spitalului că foloseşte protocoalele terapeutice proprii, elaborate şi validate conform prevederilor legale în vigoare, - documentul prin care spitalul face dovada asigurării continuităţii asistenţei medicale cu cel puţin o linie de gardă organizată şi aprobată conform prevederilor legale în vigoare, cu excepţia spitalelor de specialitate şi a spitalelor pentru bolnavi cu afecţiuni cronice, - declaraţie pe proprie răspundere pentru medicii care se vor afla sub incidenţa contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate că îşi desfăşoară activitatea în baza unui singur contract de furnizare de servicii medicale spitaliceşti încheiat cu casa de asigurări de sănătate, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 62 alin. (2) din Contractulcadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012 aprobat prin H.G. nr. 1389/2010, cu modificările şi completările ulterioare, - copie a actului doveditor prin care personalul medico-sanitar îşi exercită profesia la furnizor. Documentele necesare încheierii contractelor, depuse în copie, sunt certificate pentru conformitate prin sintagma "conform cu originalul" şi prin semnătura reprezentantului legal, pe fiecare pagină. I. ACTE ADIŢIONALE 1. Act adiţional Pentru serviciile medicale efectuate în cabinete medicale de specialitate în: oncologie medicală, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, în cabinetele de planificare familială în care îşi desfăşoară activitatea medici cu specialitatea obstetrică-ginecologie şi cabinetele de boli infecţioase care se află în structura spitalului ca unităţi fără personalitate juridică, precum şi în cabinete de specialitate integrate ale spitalului, finanţate din fondul alocat asistenţei medicale ambulatorii de specialitate pentru specialităţile clinice, respectiv din fondul alocat asistenţei medicale spitaliceşti pentru cabinetele prevăzute la art. 48 alin. (4) lit. b) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, cu modificările şi completările ulterioare. Actul adiţional se adaptează conform modelului de contract de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate pentru specialităţile clinice. 2. Act adiţional Pentru investigaţii paraclinice efectuate în regim ambulatoriu finanţate din fondul alocat asistenţei medicale spitaliceşti Actul adiţional se adaptează conform modelului de contract de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate pentru specialităţile paraclinice. II. Pentru serviciile medicale spitaliceşti ce se pot acorda în regim de spitalizare de zi în unităţile sanitare care nu încheie contract de furnizare de servicii medicale spitaliceşti în spitalizare continuă, autorizate de Ministerul Sănătăţii, se încheie contract pentru furnizare de servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare de zi. Contractul se adaptează după modelul de contract de furnizare de servicii medicale spitaliceşti.

289

ANEXA 21 PACHETUL DE SERVICII MEDICALE în asistenţa medicală de urgenţă şi transport sanitar CAPITOLUL I Pachet de servicii medicale de bază în asistenţa medicală de urgenţă şi transport sanitar A. Lista cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale majore (cod roşu) decontate de casele de asigurări de sănătate: 1. OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE a. mama este inconştientă b. mama prezintă convulsii c. tegumentele mamei sunt reci şi umede, stare de leşin (insuficienţă cardiovasculară) d. nou-născutul nu plânge/respiră e. copilul a fost născut, mama prezintă hemoragie f. hemoragie după săptămâna 20 de sarcină g. contracţii uterine puternice după săptămâna 36 de sarcină h. membrane rupte după săptămâna 36 de sarcină i. membrane rupte sau senzaţia mamei de împingere cu copil cunoscut sau suspicionat a fi în poziţie anormală j. pacientă inconştientă cu probleme ginecologice/obstetrice k. dispnee, probleme ginecologice/obstetrice l. durere acută abdominală, palid, transpirat, aproape de sincopă m. sângerare, paloare, transpiraţie sau aproape de sincopă n. pacientă însărcinată, traumatism abdominal, contracţii sau sângerare o. sângerare majoră, sarcină mai mare de 20 de săptămâni p. contracţii puternice între săpt. 20 - 36 de sarcină q. durere şi sângerare (în cantităţi mici sau mari) după săpt. 20 de sarcină r. convulsii în timpul sarcinii 2. BOALĂ NEDIAGNOSTICATĂ a. inconştienţă b. nivel scăzut de conştienţă c. dificultate serioasă în respiraţie d. tegumente palide şi umede, aproape sincopă e. pacient slăbit cu durere toracică f. durere toracică şi greaţă 3. ARSURI TERMICE/ELECTRICE a. suspiciunea mai multor victime grav afectate b. inconştient, după arsură termică/electrică c. nivel scăzut al conştienţei după arsură termică/electrică d. dificultăţi în respiraţie după arsura termică/electrică e. suspect de leziuni datorate inhalării de fum f. mai mult de 20% suprafaţă arsă suspicionată/leziune corozivă sau dacă implică cap/faţă (adult) g. mai mult de 10% suprafaţă arsă suspicionată/leziune corozivă sau dacă implică cap/faţă (copil sub 10 ani) h. suspiciune de arsuri severe, informaţii incerte i. suspiciune de arsură electrică cu voltaj înalt j. suspiciune de cădere, leziuni grave suspicionate 290

4. ÎNEC/IMERSIE ÎN APĂ a. mai multe victime, imersie în apă sau dispărute b. imersie în apă confirmată, inconştient c. imersie în apă cu dificultăţi în respiraţie d. victimă aflată încă în apă e. pacient cu imersie în apă mai mult de un minut f. accident prin săritură în apă g. leziune extinsă şi imersie în apă h. suspiciune de hipotermie i. dezorientat/confuz, fără dificultăţi în respiraţie j. tuse severă posibilă aspiraţie 5. ACCIDENTE DE SCUFUNDARE a. mai multe victime, imersie, rănite sau dispărute b. victimă aflată încă în apă c. inconştient după scufundare d. tegumente reci şi umede, aproape sincopă e. confuz sau agitat după scufundare f. paralizie sau ameţeli în diferite părţi ale corpului g. leziuni extinse vizibile h. suspiciune de hipotermie moderată sau severă i. toate simptomele apar în primele 24 h de la scufundare (diferite niveluri de conştienţă, paralizii, alte simptome neurologice, dureri, simptome legate de tegumente) 6. MUŞCĂTURI DE ANIMALE/ÎNŢEPĂTURI DE INSECTE a. inconştient b. dificultăţi în respiraţie c. tegumente palide şi umede, aproape sincopă d. muşcătură de viperă cu simptome generale e. muşcătură de viperă la copil mic f. hemoragie necontrolată după muşcătură g. înţepătură de insecte în gură sau gâtul unui copil 7. CĂDERI ŞI ALTE ACCIDENTE a. susp. mai multe victime grave b. susp. inconştient în urma accidentului c. greutate la respiraţie în urma accidentului d. starea de conştienţă în deteriorare sau starea de obnubilare prelungită e. paralizie f. paloare, transpiraţii, aproape inconştient g. sângerare necontrolabilă h. strivire sau leziuni penetrant la nivelul: capului, a gâtului, a abdomenului sau a coapsei i. leziuni semnificative la nivelul a două sau mai multor părţi ale corpului j. fractură de femur sau multiple fracturi deasupra nivelului mâinii sau al piciorului k. extremitate smulsă deasupra nivelului degetelor l. pacient carcerat, blocat etc. m. cădere de peste 4 metri fără alte criterii de urgenţă n. susp. de traumatism prin energie mare, informaţii neclare o. dureri precordiale pre-existente, ameţeli acute, cefalee, diabet p. dureri mari (fără alte criterii de urgenţă) 291

8. INTOXICAŢII, COPII a. inconştient în urma intoxicării b. dificultăţi în respiraţii relatate la intoxicaţie c. ingerarea unor doze periculoase cu simptome precoce d. greutate în deglutiţie în urma intoxicaţiei e. paloare, transpiraţii şi obnubilare f. convulsii în urma intoxicaţiei g. informaţii neclare despre substanţe şi simptome 9. LEZIUNI ALE CAPULUI, FEŢEI ŞI ALE GÂTULUI a. inconştient mai mult de 5 minute b. dificultăţi în respiraţie în urma unui traumatism cranian c. nivelul conştienţei în scădere sau scăzut pentru o perioadă prelungită d. pacient neliniştit, confuz, necontrolabil sau agresiv e. traumă craniană şi convulsii f. traumă craniană şi paralizie g. palid, transpirat, obnubilat h. strivire sau plagă penetrantă a feţei, mandibulei sau a gâtului i. traumă craniană cu alte leziuni semnificative j. pacient carcerat sau blocat k. accident forestier l. cădere peste 4 metri fără alte criterii de urgenţă m. suspect traumă indusă prin energie mare, informaţii neclare n. pacient neajutorat, izolat, în risc de hipotermie o. dureri intense nesuportabile 10. HIPO-HIPERTERMIA a. dificultate în respiraţie cu hipotermie b. neliniştit, confuz sau necooperant cu hipo-hipertermie c. alte leziuni extinse cu hipotermie d. susp. de hipotermie gravă, sub 32 de grade e. pacient slăbit cu susp. de hipertermie 11. INCIDENT MAJOR a. incendiu - Explozie b. prăbuşire de avion c. accident de tren - tram. d. accident rutier e. dezastru natural f. scăpări de gaze g. accident naval h. atac terorist, război i. alte dezastre j. posibile dezastre sau accidente în masă 12. LEZIUNI CHIMICE a. susp. multiple victime b. inconştient în urma leziunilor chimice c. nivelul de conştienţă scăzut în urma accidentului chimic d. greutate în respiraţie în urma incidentului chimic e. dificultate în respiraţie în urma accidentului chimic f. palid, transpirat, aproape inconştient 292

g. peste 15% suprafaţă leziuni cu subst. corosivă la adult h. peste 10% leziuni cu subst. corosivă la copii i. ingestie de subst. alcaloidă la copii j. susp. de leziuni grave. Nu avem informaţii clare k. incident major l. scăpări de gaze sau pericol de explozie în zonă populată m. accident cu subst. hazardoase implicate n. ingestie de substanţe caustice, antigel, organofosforice 13. ACCIDENT RUTIER a. susp. multiple victime cu leziuni serioase b. inconştient în urma accidentului c. dispnee în urma accidentului d. stare de conştienţă în scădere sau obnubilare prelungită e. traumă craniană cu nelinişte, agresiv sau convulsii f. palid, transpirat obnubilat g. paralizie în urma accidentului h. strivire sau leziuni penetrante la nivelul capului, al gâtului, al toracelui, al abdomenului sau al coapsei i. leziuni semnificative la nivelul unei sau mai multor părţi ale corpului j. fractură de femur, sau multiple fracturi deasupra nivelului mâinii sau a piciorului k. victimă blocată l. susp. traumă prin energie mare, informaţii neclare m. accident cu substanţe chimice periculoase n. dureri precordiale, ameţeli, cefalee, diabet preexistente o. a fost inconştient dar acum este bine şi fără alte criterii de urgenţă p. durere intensă fără alte criterii aparente de urgenţă 14. VIOLENŢĂ; AGRESIUNE a. suspect de afecţiuni severe b. inconştient după violenţă c. Dispnee după violenţă d. nivel scăzut al stării de conştienţă e. leziuni la nivelul extremităţii cervico-cefalice, pacient agresiv sau calm f. leziuni la nivelul capului şi convulsii g. paralizie după violenţă h. sângerare incontrolabilă sau paloare, transpiraţii, aproape de sincopă i. leziuni penetrante sau prin compresiune la nivelul capului, gâtului, toracelui, abdomenului, coapsei j. leziuni semnificative în două sau mai multe locuri ale corpului k. leziuni severe suspecte, informaţii neclare 15. ALERGII a. inconştient după reacţia alergică b. reacţie alergică imediată cu dificultăţi respiratorii c. reacţie alergică, dificultăţi la vorbire şi deglutiţie d. reacţie alergică, edem glotic e. rece şi transpirat, aproape de sincopă f. simptome imediate, antecedente de şoc anafilactic 16. SINCOPA a. Inconştient, obnubilat 293

CEFALEE a. pacient slăbit. persoana care face apelul nu se află lângă pacient 19. suspectarea unor probleme cardiace severe. dificultăţi la deglutiţie şi sialoree (suspect epiglotită) 21. e. sângerare (cantităţi mici sau mari însoţite de durere) h. pacient transpirat. AVC (APOPLEXIE) a. palid şi transpirat d. căderea nivelului de conştienţă sau prelungirea perioadei cu nivel scăzut al conştienţei d. palid şi transpirat f. pacient inconştient cu cefalee care a precedat starea de inconştienţă b. cefalee intensă acută anormală. inconştient. scaune închise la culoare şi tare. diabetic cunoscut. inconştient după durere toracică b. intensă (violentă) g. sângerare nedatorată unui traumatism. cefalee şi dispnee marcată c. inconştient. suspect de AVC b. cefalee şi scăderea nivelului de conştienţă 294 . inconştient şi sângerează. pierderea stării de conştienţă g. perioadă lungă cu nivel scăzut al conştienţei. palid şi transpirat e. cunoscut diabetic aflat în stare de inconştienţă b. cauză netraumatică b. dispnee şi sângerare. palid f. pacient slăbit. motiv pentru suspectarea unei stări septice sau meningită d. temperatură şi dispnee marcată c. inconştient. convulsii prezente. pierderea stării de conştienţă 17. inconştient mai mult de 20 min. durere toracică tipică în infarctul de miocard d. DURERI TORACICE a. aproape de sincopă. hematemeză. prezintă convulsii d. diabetic cunoscut. suspect AVC d. TEMPERATURĂ a. cefalee bruscă. DIABET ZAHARAT a. respiraţie anormală c. dispneic c. diabetic cunoscut aflat în stare de inconştienţă h. SÂNGERAREA a. sarcină mai mare de 20 de săptămâni. sângerare masivă necontrolată 18. durere toracică. temperatură crescută b. dispnee şi durere toracică c. palid şi transpirat e. de cauză nontraumatică c. sarcină mai mare de 20 de săptămâni.b. aproape de sincopă. dispnee suspect AVC c. temperatură. traumatism cranian recent. durere toracică aproape de sincopă f. sângerare semnificativă g. simptomele apoplexiei f. simptome de apoplexie 22. antecedente neclare de boală sau inconştienţă e. diabetic cunoscut cu dureri toracice severe 20.

aproape sincopă. inconştient. vomită sânge. dispnee (fără suspiciune de hiperventilaţie) d. tentativă serioasă cu violenţă de suicid f. palid şi transpirat sau aproape de sincopă 25. cefalee intensă cu paralizie sau dificultăţi de vorbire e. leziuni la nivelul toracelui şi dispnee k. palid şi transpirat sau aproape de sincopă g. dificultăţi respiratorii după stare de ebrietate/intoxicaţie 295 . fractură recentă. tuşeşte sau plânge j. convulsii în derulare. după convulsii f. convulsii pentru prima oară. cefalee şi temperatură mare. inconştient c. pacient peste 50 de ani cu debut brusc f. DISPNEE (DIFICULTĂŢI DE RESPIRAŢIE) a. DURERI ABDOMINALE SAU DE SPATE a. obnubilat după supradoză/intoxicaţie c. spitalizare recentă 27. nivel scăzut de conştienţă d. scaune tari şi închise la culoare. palid şi transpirat sau aproape de sincopă h. cianotic h. supradoză/intoxicaţie sau simptome serioase 26.persoană care a născut recent. d. dispnee. femeie. pacient obnubilat între convulsii frecvente e. nu poate vorbi. cel care sună sau aparţinătorii se simt ameninţaţi de pacient e. concomitent supradoză de medicamente j. CONVULSII a. inconştient. febră şi convulsii 24. obnubilat după stare de ebrietate/intoxicaţie b. slăbit. pacient slăbit. convulsii în derulare. inconştient după criză de dureri abdominale sau de spate b. PSIHIATRIE/SUICID a. nu se îmbunătăţeşte starea cu medicaţie f. palid şi transpirat sau aproape de sincopă e. mai mult de 5 min. convulsii în derulare. cefalee severă şi convulsii 23. dispnee cu durere abdominală sau de spate c. concomitent abuz de narcotice k. în poziţie şezândă. însărcinată cu dureri abdominale acute. aproape de sincopă d. durere intensă abdominală sau de spate. nu respiră normal după convulsii b. nu poate vorbi coerent g. slăbiciune. dispnee c. palid şi slăbit. dureri toracice constrictive e. însărcinată cu convulsii g. inconştient după tentativă violentă de suicid b. pacient febril cu dificultăţi la înghiţire sialoree (suspect epiglotită) i. copil sub 12 ani. inconştient nu respiră normal b. dispnee. obnubilat 20 de min. în flancul inferior i. redoare de ceafă. eritem.d. suspect de corp străin în gât. membru cu aparat gipsat. convulsii după leziune craniană recentă i. posibil eritem f. diabetic cu convulsii h. STARE DE EBRIETATE/INTOXICAŢIE a. criză de astm. dispnee moderată .

pacientă slăbită (nu este însărcinată) g. supradoză/intoxicaţie şi simptome critice e. persoană care face apelul/aparţinătorii se simt ameninţaţi d. slăbiciune e. h. sângerare minimă. dificultăţi la deglutiţie. ameţeală. inconştient. nu respiră normal b. altfel bine şi nu prezintă semne de şoc 2. convulsii în derulare care durează mai mult de 5 min. slăbit. COPIL BOLNAV a. sarcină peste 20 de săptămâni j. informaţii neclare 296 . membrane rupte (copil în poziţie normală) e. copil slăbit cu dispnee d. nu poate vorbi sau plânge e.c. pacienta nu prezintă alte probleme vitale h. paralizie e. mai puţin de cinci minute între contracţii (după prima naştere) d. leziune la nivelul urechii. inconştient mai mult de 5 minute după producerea leziunii d. Lista cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale de gradul 1 (cod galben) decontate de casele de asigurări de sănătate: 1. preeclampsie în antecedente. pacient slăbit. sialoree (posibil epiglotită) f. leziune a ochiului şi scăderea nivelului stării de conştienţă B. durere severă. palid şi transpirat aproape de sincopă f. febră (meningită sau septicemie?) g. suspiciune de corp străin în gât. ameţeală. convulsii care durează mai mult de 5 min. copilul s-a născut. nivel al stării de conştienţă scăzut c. OCHIUL a. cefalee k. ameţeală. copil slăbit şi iritabil. ameţeală cu debut brusc. obnubilat (fără convulsii febrile) b. palid şi transpirat 30. febră şi nivel de conştienţă alterat însă nu inconştient b. dispnee şi tulburări ale vederii c. traumatism abdominal în sarcină. inconştient după ce a acuzat probleme de vedere b. URECHEA a. sau se suspectează convulsii febrile 29. febră şi erupţii cutanate c. intoxicaţie şi suspicionarea unor leziuni serioase (în special leziuni ale capului) 28. g. senzaţia mamei de împingere cu copilul cunoscut în poziţie normală f. fără contracţii sau sângerare. sângerare mai mare de trei tampoane/oră. copil febril. episoade sincopale repetate d. BOALĂ NEDIAGNOSTICATĂ a. inconştient. cocaină sau crack cu dureri toracice h. mama şi copilul par bine b. nivel scăzut al stării de conştienţă d. ameţeală. mai puţin de 2 minute între contracţii la prima naştere c. pacient obnubilat după 20 de minute. dureri toracice f. OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE a. nu respiră c. durere abdominală moderată la pacientă cu peste 20 săptămâni de sarcină i.

ÎNEC/IMERSIE ÎN APĂ a. de hipertermie 11. pacient conştient fără semne de traumatism grav 4. sângerare controlată e. susp. leziune caustică la nivelul gurii la adult. pacient altfel sănătos cu susp. mai puţin de 20% suprafaţă arsuri/leziuni corozive fără implicarea capului/feţei (adulţi) c. vorbeşte clar. înţepătură de insectă de peste o oră cu simptome generale fără semne de şoc d. CĂDERI ŞI ALTE ACCIDENTE a. COPII a. ACCIDENTE DE SCUFUNDARE a. poliţia sau pompierii cer un echipaj de asistenţă. o singură fractură sub genunchi b. fără cap/faţă 297 . cefalee. hemoragie controlată după muşcătură 7. fără alte criterii de urgenţă b. HIPO-HIPERTERMIA a. LEZIUNI ALE CAPULUI. LEZIUNI CHIMICE a. necunoscându-se dacă sunt victime f.3. sângerare controlată d. pacient conştient fără dificultate în respiraţie b. ingestie de nicotină fără alte criterii de urgenţă 9. cădere de la 3 . a fost inconştient. fractura antebraţului c. recuperează treptat b. tuse severă după scufundare. FEŢEI ŞI ALE GÂTULUI a. fără alte criterii de urgenţă. mai puţin de 10% suprafaţă arsuri/leziuni corozive fără implicarea cap/faţă (copil sub 10 ani) d. cădere de la înălţime sub 4 metri. susp. ingestia recentă a unor doze periculoase. nerăguşit b. hipotermie moderată cu alte leziuni limitate c. cădere 3 . fără alte criterii de urgenţă b. ameţeli acute. a fost inconştient. susp.4 metri (fără alte criterii de urgenţă) f. acum mai bine b.4 metri fără alte criterii de urgenţă e. fractură col de femur d. muşcătură de animal în regiunea feţei sau gâtului fără afectarea respiraţiei sau a stării de conştienţă e. antecedente de dureri precordiale. leziuni faciale semnificative fără alte criterii de urgenţă c. corozive în ochi e. INTOXICAŢII. diabet 10. MUŞCĂTURI DE ANIMALE/ÎNŢEPĂTURI DE INSECTE b. hipotermie uşoară 6. sub 15% arsuri sau leziuni corosive la adult. hipotermie moderată. degerătură localizată d. fără alte criterii de urgenţă. alcaloid sau acid în gură. fără alte criterii de urgenţă c. ARSURI TERMICE/ELECTRICE a. muşcătură de viperă fără simptome generale c. dureri moderate fără alte criterii de urgenţă f. dureri moderate (fără alte criterii de urgenţă) 8. ingestie de derivate petroliere cu simptome minore d. leziuni aparente minore 5.

victimă a abuzului sexual (fără alte criterii de urgenţă) i. sângerare controlată fără alte criterii de urgenţă. expunere fără simptome 15. leziuni faciale minore fără alte criterii de urgenţă d. reacţie acută. pacientul a fost inconştient. sângerare vaginală. ACCIDENT RUTIER (PACIENTUL SE AFLĂ LA DISPENSAR sau într-o instituţie medicală) a. pierderea pasageră a nivelului de conştienţă şi suspect de ingestie de droguri/alcool e. greaţă 298 . durere toracică. genunchiului fără alte leziuni. chimice fără alte criterii de urgenţă g. inhalare de gaze sau de subst. slăbiciune sau dificultăţi de vorbire. poliţia. episoade severe sincopale în ultimele 24 h. sub 10% arsuri sau leziuni corosive la copil. Situaţia confirmată de persoană autorizată e. scaune tari. AGRESIUNE a. asistenţă la cererea poliţiei 14. victimă a violenţei cu reacţie psihică acută j. sângerare controlată (fără alte criterii de urgenţă) g. antecedente de şoc anafilactic. durere severă h. susp. trezibil b. fără alte criterii de urgenţă. leziuni faciale fără alte criterii de urgenţă b. mai mult de trei tampoane/oră. SÂNGERAREA a. pierderea pasageră a nivelului de conştienţă după traumatism cranian d. pompierii cer sprijin fără a se şti dacă sunt victime. SINCOPA a. DURERI TORACICE .CODUL GALBEN sau roşu se evaluează individual a. în revenire 16. leziune corosivă oculară e. îşi revine treptat f. DISTANŢA MICĂ permite cererea unui sprijin rapid 13. fără semn de şoc c. hemoragie nazală incontrolabilă 17. pompierii cer sprijin logistic fără să se ştie dacă sunt victime 12. leziuni minore cauzate de arme e. leziuni produse prin înjunghiere. fractură izolată a antebraţului sau sub niv. armă de foc sau prin compresiune sub nivelul cotului sau treimea superioară a gambei c. VIOLENŢĂ. suspect de convulsii febrile. închise la culoare d. sarcină mai mare de 20 de săptămâni. fără cap/faţă d. durere moderată fără alte criterii de urgenţă f. Situaţia confirmată de persoană autorizată b. poliţia. recuperează f. Paralizie. ALERGII a. fractură col de femur c.c. hematemeză. ingestie de derivate petroliere fără alte semne de urgenţă f. fără afectarea respiraţiei sau a stării de conştienţă b. trezibil momentan şi fără alte simptome c. fără semne de şoc f. fracturi ale membrelor superioare sau fracturi sub nivelul genunchiului (o singură fractură) d. sângerare minoră e. sângerare limitată necontrolată b. pierdere pasageră a stării de conştienţă cu dureri toracice sau palpitaţii.

comportament anormal sau neobişnuit d. AVC. fără alte criterii de urgenţă e. CONVULSII a. antecedente de angină. pacienţi internaţi la azile de bătrâni 21. cunoscut diabetic. confuzie instalată brusc şi comportament anormal fără funcţii vitale afectate cu starea de conştienţă păstrată b. diabetic şi simptomele apoplexiei e. ameninţare serioasă de suicid d. hemiplegie. transpirat.CODUL GALBEN sau roşu se evaluează individual a. convulsii. altfel fără probleme b. dureri constrictive în flancul sau în regiunea lombară. fără alte criterii de urgenţă c. fără sângerare 24. pacientul doreşte să vorbească cu un medic 299 . cefalee neclară 22. PSIHIATRIE/SUICID a. dureri puternice suportabile fără alte criterii de urgenţă b. posibilă supradoză/intoxicaţie fără simptomatologie care denotă ameninţare de funcţii vitale e. recuperează f.b. durere toracică. cefalee cu intensitate crescândă la mai puţin de 12 ore de la producerea leziunii la un pacient care a suferit un traumatism cranio-cerebral. pacient cu răspuns imunitar deficitar b. AVC (APOPLEXIE) a. fără dureri toracice 18. pacient slăbit. sângerare controlabilă c. dificultăţi acute în vorbire d. pacient diabetic cu temperatură 20. recuperează după convulsii c. descris ca o durere nemaiavută până acum b. durere toracică. 55 obosit sau starea generală evident alterată e. sarcină cu creşterea în intensitate a cefaleei fără alte criterii de urgenţă d. CEFALEE a. cu dureri acute abdominale în flancul inferior. atipică IM. palid. apel la cererea poliţiei/fără persoane în pericol vital g. zgârieturi la nivelul încheieturii mâinii. femeie. incapabil de a ingera lichide b. nivel scăzut al stării de conştienţă. pacient cu operaţie de şunt. trezibil după 20 min. cu nivel scăzut al glicemiei. aproape de sincopă c. DIABET ZAHARAT . efect pe termen scurt la NTG e. în plină sănătate d. vomismente ca zaţul de cafea d. diabetic aflat pe tratament cu tablete. cefalee intensă acută. TEMPERATURĂ a. temperatură. pacient slăbit cu temperatură şi simptome neclare c. însărcinată. temperatură sau alte simptome generale (întotdeauna cod galben decât dacă se suspicionează infarct) 19. delirium tremens f. cefalee agravată. concomitent abuz îndelungat de alcool 23. DURERI ABDOMINALE SAU DE SPATE a. slăbiciune bruscă şi amorţeală la nivelul membrelor superioare şi inferioare c. tahicardie c. debut brusc de tahicardie. după convulsii b. nevoie de a se mişca c.

OCHIUL a. dureri neobişnuite. dar nu slăbiciune d. fără motiv clar. dispnee. fără cianoză. tulburări de vedere. terminate acum d. altfel bine c. dureri nespecificate. sughiţ. pacient slăbit (glaucom acut?) d. fără sarcină. dureri abdominale şi temperatură. poate vorbi. delirium tremens c. convulsii. URECHEA a. leziuni corozive la ochi c. fără un motiv aparent C. dispnee. temperatură înaltă (peste 40 de grade) la un copil mai mic de 2 luni (poate fi încadrat şi sub roşu) g. suspect corp străin în gât. fără slăbiciune g. sarcină mai mică de 20 de săptămâni e. arsură electrică cu electricitate casnică (220 V). cu debut rapid al bolii d. fără slăbiciune 2. mai mult de 2 minute între contracţii (prima naştere) b. b. Lista cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale (cod verde) pentru care se pot acorda consultaţii de urgenţă la domiciliu decontate de casele de asigurări de sănătate 1. scurgerea de lichid clar sau sânge din ureche după un traumatism cranian însă pacientul este conştient şi nu prezintă alte simptome sau probleme 29.25. ARSURI TERMICE/ELECTRICE a. dureri acute în ochi. dar în general bine b. conştient. OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE a. convulsii instalate pentru prima oară. dispnee. fără slăbiciuni f. simptome neclare. fără sarcină. probleme psiho/sociale 3. diabet şi temperatură (cu excepţia obişnuitei răceli) 28. tuşeşte şi/sau plânge 26. leziuni majore în sau în jurul urechii fără un nivel scăzut al stării de conştienţă b. copil slăbit. leziuni majore. ameţeli dar nu slăbiciune c. a III-a naştere) c. copil agitat. sângerare minoră. copil slăbit. DISPNEE (DIFICULTĂŢI DE RESPIRAŢIE) a. arsuri minore 300 . mai mult de 5 minute între contracţii (la a II-a. posibilă supradoză/intoxicaţie fără simptome critice/funcţii vitale ameninţate b. STARE DE EBRIETATE/INTOXICAŢIE a. simptome neclare e. apel la cererea poliţiei 27. fără scăderea nivelului stării de conştienţă b. altfel bine d. acum trezit f. tuse uscată. COPIL BOLNAV a. transpiraţii etc. nu este cunoscut cardiac b. fără sarcină. crampe menstruale. la sarcină mai mică de 20 de săptămâni d. BOALĂ NEDIAGNOSTICATĂ a. ingerare de metanol sau etilen glicol e. izolate ale ochiului. febră b. cu temperatură c.

lipotimie.c. cunoscut epileptic. Ingerarea unor doze subtoxice a unor substanţe periculoase b. acum acuză dureri sau vrea să fie consultat de medic 12. Hipotermie uşoară fără alte simptome b. Leziuni minore prin corosive b. ACCIDENT RUTIER (Pacientul se află la dispensar sau văzut deja de medic) a. Expunere la căldură sau frig extreme dar pacientul este bine 10. SINCOPA a. leziuni minore c. hematurie 301 . Plăgi şi contuzii. leziuni minore c. LEZIUNI ALE CAPULUI. Implicat în accident în ultimele 24 ore. fără sarcină. fără simptome 7. INTOXICAŢII. Ingerarea de derivate petroliere fără alte criterii de urgenţă 8. Implicat în accident fără alte simptome sau semne c. LEZIUNI CHIMICE a. bine acum d. Cădere de la 3 metri fără alte criterii de urgenţă b. cădere de la o înălţime mai mică de 3 m în urma electrocutării. ACCIDENTE DE SCUFUNDARE a. MUŞCĂTURI DE ANIMALE/ÎNŢEPĂTURI DE INSECTE a. implicat în accident/incident fără simptome 4. SÂNGERAREA a. pacient conştient fără dificultăţi în respiraţie sau alte simptome b. acum bine c. COPII a. leziuni minore după scufundare 5. îngrijorare în privinţa reacţiei alergice. Implicat în accident fără semne sau leziuni 9. HIPO-HIPERTERMIA a. victimă a violenţei. suspect sincopă la NTG. prurit şi eritem b. fără simptome în prezent 14. sarcină sub 20 de săptămâni. tendinţă la sincopă. Cădere sub 3 metri (fără alte criterii de urgenţă) b. altfel bine c. înţepătură de insectă de peste o oră fără simptome generale b. fără reacţie psihică 13. semne 11. reacţie alergică cu durată mai mare de 30 min. conştient fără semne de leziuni grave d. ALERGII a. dureri asemănătoare celor menstruale b. fără alte simptome. sângerare vaginală anormală. sângerare. aproape de sincopă. FEŢEI ŞI ALE GÂTULUI a. contuzii. Implicat în accident. bine acum b. muşcătură de animal cu leziune tegumentară 6. VIOLENŢĂ. Plăgi. nu sunt leziuni evidente. contuzii. CĂDERI ŞI ALTE ACCIDENTE a. leziuni minore (confirmat de medic sau personal sanitar calificat) b. înţepătură cu reacţie locală puternică fără reacţie generală c. AGRESIUNE a. Plăgi. după expunere c. Implicat în accident. leziuni minore neproduse de arme b. recuperează 15.

alert după ingerare de zahăr 18. epistaxis minor e. altfel bine d. insulino-dependent. pacient deprimat. recuperare rapidă b. dureri de spate 23. dureri de spate în zona inferioară f. creştere în intensitate a cefaleei. altfel bine c. antecedente de epilepsie. DIABET ZAHARAT a. DISPNEE (DIFICULTĂŢI DE RESPIRAŢIE) a. antecedente de convulsii febrile. spută de culoare verde-gălbuie b. temperatură. durere nespecifică. simptome de abstinenţă (sevraj) f. copil sub şase ani. tuse.d. recuperare din criză epileptică b. gripă sau răceală b. la mai mult de 12 ore de la producerea leziunii traumatice b. PSIHIATRIE/SUICID a. cefalee (concomitent simptome moderate de greaţă. cefalee fără alte simptome e. dureri constrictive în abdomen. recuperează 22. altfel bine c. DURERI ABDOMINALE SAU DE SPATE a. nu se deteriorează g. fără intenţii de suicid d. probleme la urinare e. durere la respiraţie sau exerciţii. temperatură. parestezii sau amorţeală în jurul gurii şi a degetelor 302 . cefalee tipică de migrenă c. temperatură. atac brusc de agitaţie motorie cu sau fără dificultăţi respiratorii 24. pacient diabetic. antecedente de migrenă. tuse. diaree şi vomă. sângerări repetate la pacienţi aflaţi sub tratament cu anticoagulante. gânduri de suicid c. CONVULSII a. antecedente de boală mintală (problema pentru care se solicită este cunoscută şi corespunde antecedentelor) b. temperatură. ingestie de substanţe toxice. roşu în gât. AVC (APOPLEXIE) a. pacient cunoscut cu nivel crescut al glicemiei. în plină sănătate b. TEMPERATURĂ a. constipaţie h. suspect sinuzită 21. altfel bine 16. paralizie după semne de AVC. CEFALEE a. fără alte simptome generale b. infecţie localizată. altfel bine 19. dureri abdominale care durează mai mult de o zi. fără simptome d. altfel bine 17. sensibilitate la sunet şi lumină) d. suspect apendicită. aritmie cardiacă. fără alte simptome generale c. dureri în regiunea abdominală inferioară la bărbat. paralizie după semne de AVC recuperat acum 20. simte că se pierd bătăi ale inimii. DURERI TORACICE a. altfel bine d. în doză minimală e. altfel bine b.

10. leziuni minore la ureche d. Tipurile de transport decontate de casele de asigurări de sănătate: I. 303 . 2. îngheţ). ameţeală trecătoare.NIHA. altfel bine e. simptome de sevraj 26. leziuni izolate minore b. tuse. Transportul accidentaţilor în urma unor accidente de circulaţie. Transportul urgenţelor medico-chirurgicale. COPIL BOLNAV a. 3. bolnavi în fază terminală numai la recomandarea medicului de familie sau a medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate. Transportul bolnavilor cu boli infecto-contagioase. corp străin în canalul auditiv 28. dureri în ureche b. Transportul urgenţelor obstetricale şi al gravidei în vederea naşterii. altfel bine d. Transportul urgenţelor apărute ca urmare a acţiunii agenţilor fizici. dureri acute în ochi. antecedente de convulsii febrile. suspect corp străin în gât. cel mai probabil. chimici. cu excepţia accidentelor de muncă. ingestia de substanţă periculoasă în cantităţi mici fără semne sau simptome b. naturali (arsuri. Transport medical asistat al pacienţilor: 1. gât roşu. URECHEA a. altfel bine c. insuficienţă cardiacă clasa IV .c. usturime la nivelul ochilor d. altfel bine d.lăcrimare. conjunctivită . fără dificultăţi respiratorii acum 25. consultaţii de urgenţă la domiciliu ce vor fi decontate prin tarif pe solicitare negociat. temperatură. simptomele unei răceli obişnuite f. 4. casele de asigurări de sănătate pot contracta cu unităţile medicale specializate publice şi cu unităţile specializate private. fără alte simptome e. Transportul urgenţelor toxicologice voluntare sau involuntare. 7. Ochi dureros după privirea unei operaţiuni de sudură. 5. înec. corp străin în nas sau ureche 27. trezit după o criză recentă b. Transportul la spital al nou-născutului şi al lehuzei care a născut la domiciliu. secreţii din ureche c. 6. Transportul victimelor care apar în urma dezastrelor. fără alte simptome c. albeaţă Pentru urgenţele medico-chirurgicale (cod verde) din lista de mai sus pentru care. zgomote în urechi g. suspect sindrom de hiperventilaţie f. D. OCHIUL a. Transportul la spital pentru internare sau investigaţii nou-născutului până la 3 luni şi al persoanelor nedeplasabile: asiguraţii de orice vârstă cu insuficienţă motorie a trenului inferior din orice cauză. 9. Transportul copiilor prematuri în condiţii corespunzătoare de la locul de naştere la unităţile sanitare de specialitate şi de la acestea la domiciliu. 8. nu este necesar transportul la unitatea sanitară. STARE DE EBRIETATE/INTOXICAŢIE a. tuse.

cu respectarea prevederilor anterioare. Transportul echipajului de consultaţii de urgenţă la domiciliu şi. Transportul medicului dus-întors în vederea constatării unui deces în zilele de vineri. 18. Transport pentru transferul interclinic al pacientului critic neinternat care a beneficiat de servicii medicale în UPU/CPU al unui spital la alt spital. malformaţii arterio venoase) operate. nefiind transportabili cu mijloace de transport convenţionale. bolnavi cu deficit motor neurologic major. insuficienţă cardiacă clasa NYHA III şi IV. malformaţii vasculare cerebrale (anevrisme. malformaţii arterio venoase) rupte neoperate.18 ani şi a persoanelor peste 18 ani cu nanism care nu pot fi preluate în centrele de dializă de adulţi se efectuează în baza contractelor încheiate între casa de asigurări de sănătate în a cărei rază administrativ-teritorială îşi au domiciliul persoanele dializate şi unităţile medicale specializate aflate în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate din judeţul de domiciliu. coloanei vertebrale. transportul poate fi realizat fie de furnizorul de servicii de transport aflat în relaţii contractuale cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate cu care unitatea sanitară din care se externează pacientul are încheiat contract de furnizare de servicii medicale.). III. duminică şi în zilele de sărbători legale pentru eliberarea certificatului constatator al decesului în condiţiile prevăzute de lege. 16. bolnavii cu fracturi ale membrelor inferioare imobilizate în aparate gipsate.18 ani şi a persoanelor peste 18 ani cu nanism care nu pot fi preluate în centrele de dializă de adulţi. hidrocefalii interne operate şi care necesită transport la externare. în vederea efectuării dializei în unităţile sanitare situate în alt judeţ decât cel de domiciliu al persoanei respective. Transport sanitar neasistat al pacienţilor: 17. sâmbătă.11. cu avizul casei de asigurări de sănătate cu care furnizorul de servicii de transport sanitar a încheiat contract. de la centrul de dializă până la domiciliul acestora şi retur. tumori cerebrale operate. Transport sanitar: 14. bolnavi cu amputaţii recente ale membrelor inferioare. precum şi transportul primitorului în vederea efectuării transplantului în condiţii de urgenţă de la furnizor/domiciliu către unitatea spitalicească. bolnavi cu stări casectice. 15. pot fi transportaţi inclusiv în alt judeţ. La externare. fie de furnizorul de servicii de transport aflat în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate în a cărei rază teritorială se află domiciliul pacientului externat. transportul copiilor dializaţi cu vârsta cuprinsă între 0 . investigării sau efectuării unui consult de specialitate. Transportul de sânge şi derivate. Transportul copiilor dializaţi cu vârsta cuprinsă între 0 . 13. ale centurii pelviene. 304 . după caz. Transportul pacienţilor din unităţile sau compartimentele de primiri urgenţe. Transportul pacienţilor internaţi care se află în stare critică. care nu se află în stare critică. II. malformaţii vasculare cerebrale (anevrisme. 12. alte hemoragii subarahnoidiene de natură neprecizată. arteriopatie cronică obliterantă stadiul III şi IV. bolnavi cu deficit motor sever al membrelor inferioare. la o altă unitate sanitară sau la o altă clădire aparţinând unităţii sanitare respective. dacă se impune asistenţă medicală de specialitate ce nu poate fi acordată la domiciliu. transportul pacientului care nu se află în stare critică şi nu necesită monitorizare şi îngrijiri medicale speciale pe durata transportului la unitatea sanitară. ţesuturi şi organe. transferaţi la un alt spital. în vederea internării. status post revascularizare miocardică (prin by-pass aorto-coronarian) şi revascularizare periferică (by-pass aortofemural etc.

06 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Ore suplimentare | 10.01.12.07 | | 305 .04 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Alte sporuri | 10. I lit.19. B. C şi D.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Salarii de bază | 10.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Salarii de merit | 10.02 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Indemniza ii de conducere | 10. I lit. Ultima formă a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011 valabilă la 31. ANEXA 21 A Documentele necesare pentru fundamentarea tarifului pe solicitare ca şi consultaţie de urgenţă la domiciliu pentru furnizorii privaţi 1.01.01. 2011. A. CAPITOLUL III Pachet de servicii medicale în asistenţa medicală de urgenţă şi transport sanitar pentru persoanele care se asigură facultativ pentru sănătate Persoanele care se asigură facultativ pentru sănătate beneficiază de serviciile medicale prevăzute la cap.01.01. 18 şi 19 cu condiţia ca acestea să îndeplinească criteriile de autorizare prevăzute de reglementările Ministerului Sănătăţii. Fişa de fundamentare a tarifului pentru anul 2012 pe elemente de cheltuieli*) -----------*) Se completează pentru fiecare compartiment pentru care plata se face prin tarif pe solicitare.09. aprobată de ordonatorul de credite.03 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Spor de vechime | 10. precum şi cele de evaluare. CAPITOLUL II Pachet minimal de servicii medicale în asistenţa medicală de urgenţă şi transport sanitar pentru persoanele care nu fac dovada calităţii de asigurat Persoanele care nu fac dovada calităţii de asigurat beneficiază de serviciile medicale prevăzute la cap. după caz.01.2011.12. Ştatul de personal. 2. 3. Execuţia bugetului instituţiei sanitare publice la data de 31. A. 16. 17. Tipurile de transport sanitar ce pot fi decontate de casele de asigurări de sănătate unităţilor specializate private în efectuarea unor servicii de transport sanitar sunt cele prevăzute la pct. 4. 2011 sau 30. Transportul de la şi la domiciliu al bolnavilor cu talasemie majoră în vederea efectuării transfuziei. mii lei ______________________________________________________________________________ | ELEMENTE DE CHELTUIELI | Clasifica ie | Valoare | | | bugetară | | |_____________________________________________________|______________|_________| | CHELTUIELI CURENTE (I + II + VI) | 01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Cheltuieli salariale în bani | 10. B. C şi D.

iluminat şi for ă motrică | 20.01.02 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Contribu ii de asigurări sociale de sănătate | 10.01.TOTAL | 20 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Bunuri şi servicii | 20.16 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Alte drepturi salariale în bani | 10. canal şi salubritate | 20.01.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Furnituri de birou | 20.03 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Apă.01.08 | | | Fond de premii |_____________________________________________________|______________|_________| | Prima de vacan ă | 10.03.01.08 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Materiale şi prestări servicii pentru între inere cu| 20.|_____________________________________________________|______________|_________| | 10.01.01.04 | | | şi boli profesionale | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Contribu ii pentru concedii şi indemniza ii | 10.06 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Contribu ii la fondul de garantare a crean elor | 10.03 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Contribu ii de asigurări pentru accidente de muncă | 10.09 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Indemniza ii plătite unor persoane din afara | 10.01.07 | | | salariale | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII .03.06 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Transport | 20. radio.01.03.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Contribu ii de asigurări de şomaj | 10.01.04 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Carburan i şi lubrifian i | 20.01.01.01.13 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Indemniza ii de detaşare | 10.30 | | | func ionare | | | 306 .30 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Contribu ii | 10.14 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Aloca ii pentru locuin e | 10. internet | 20.01.01.07 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Poştă.02 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Încălzit.01. TV.05 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Piese de schimb | 20.09 | | | caracter func ional | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Alte bunuri şi servicii pentru între inere şi | 20. telecomunica ii.03.03.12 | | | unită ii | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Indemniza ii de delegare | 10.01.03 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Contribu ii de asigurări sociale de stat | 10.03.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Materiale pentru cură enie | 20.

02 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Reactivi | 20. | | | | potrivit dispozi iilor legale | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Alte cheltuieli | 20.13 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Protec ia muncii | 20. publica ii şi materiale documentare | 20.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Hrană pentru animale | 20.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Materiale sanitare | 20.TOTAL | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Din care: | | | |_____________________________________________________|______________