MINISTERUL SĂNĂTĂ II Nr...................../..............................

CASA NA IONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr................................./.............................

ORDIN pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condi iile acordării asisten ei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, cu modificările şi completările ulterioare În temeiul prevederilor: - art. 217 alin. (5) din Titlul VIII „Asigurări sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătă ii, cu modificările şi completările ulterioare; - Hotărârii Guvernului nr.1389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condi iile acordării asisten ei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012, cu modificările şi completările ulterioare - Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi func ionarea Ministerului Sănătă ii, cu modificările şi completările ulterioare; - Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Na ionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere Referatul de aprobare nr. ____________ din _____________ al Ministerului Sănătă ii şi nr. _____________ din ______________ al Casei Na ionale de Asigurări de Sănătate, ministrul sănătă ii şi preşedintele Casei Na ionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin: ART. 1 Se aprobă Normele metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condi iile acordării asisten ei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, prevăzute în anexele nr. 1 - 40, care fac parte integrantă din prezentul ordin. ART. 2 Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012. De la această dată îşi încetează aplicabilitatea Ordinul ministrului sănătă ii şi al preşedintelui Casei Na ionale de Asigurări de Sănătate nr. 864/538/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru anul 2011 de aplicare a Contractului-cadru privind condi iile acordării asisten ei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 şi 384 bis din 1 iunie 2010, cu modificările şi completările ulterioare. ART. 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. MINISTRUL SĂNĂTĂ II , RITLI LADISLAU PREŞEDINTELE CASEI NA IONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE, NICOLAE LUCIAN DU Ă

Conf. Dr. Dorin IONESCU – Director General
Ec. Leana STOEA – Director General Adjunct Direcţia Generală Economică Ec. Liliana LUKACS – Director – Direcţia Reglementări şi Norme de Contractare

AVIZ DE LEGALITATE NR.

/

DIRECTIA JURIDIC, CONTENCIOS ŞI ACORDURI INTERNAŢIONALE DIRECTOR Consilier Juridic Liliana MIHAI

ANEXA 1 PACHETUL DE SERVICII MEDICALE în asistenţa medicală primară CAPITOLUL I Pachetul minimal de servicii medicale A. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă medicală de urgenţă (anamneză, examen clinic şi tratament) se acordă în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de familie. Asistenţa medicală de urgenţă se referă la cazurile prevăzute la lit. A, B, C ale cap. I din anexa nr. 21 la ordin, pentru care medicul de familie acordă primul ajutor şi asigură trimiterea pacientului către structurile de urgenţă specializate sau solicită serviciile de ambulanţă, precum şi la cazurile prevăzute la lit. C a cap. I din anexa 21 la ordin, ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical. NOTA 1: Medicaţia pentru cazurile de urgenţă se asigură din trusa medicală de urgenţă, organizată conform legii. NOTA 2: Serviciile medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală se acordă în cabinetul medicului de familie, în cadrul programului de lucru. NOTA 3: Cazurile de urgenţă medico-chirurgicală care se trimit către structurile de urgenţă specializate, inclusiv cele pentru care se solicită serviciile de ambulanţă, sunt consemnate ca "urgenţă" de către medicul de familie, cu indicarea reperului corespunzător prevăzut la lit. A, B, C ale cap. I din anexa nr. 21 la ordin, în documentele de evidenţă primară de la nivelul cabinetului, inclusiv medicaţia şi procedurile medicale administrate la nivelul cabinetului, după caz. NOTA 4: Se raportează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată, pentru care s-a acordat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical. NOTA 5: Pentru persoanele beneficiare de pachet minimal înscrise pe lista altui medic de familie aflat în relaţie contractuală cu o casă de asigurări de sănătate, se raportează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată pentru care s-a acordat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical, cu încadrarea în prevederile de la art. 1 alin. (3) lit. b din Anexa 2. B. Supraveghere (evaluarea factorilor ambientali, consiliere privind igiena alimentaţiei, consiliere privind igiena personală) şi depistare de boli cu potenţial endemo-epidemic (examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimitere către structurile de specialitate pentru investigaţii, confirmare, tratament adecvat şi măsuri igienico-sanitare specifice, după caz). Bolile cu potenţial endemo-epidemic sunt cele prevăzute la punctul II din Anexa nr.1 la H.G. nr.1186/2000 pentru aprobarea listei cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale precum şi bolile infecto-contagioase din grupa A pentru care asiguraţii beneficiază de indemnizaţie pentru capacitate temporară de muncă fără condiţii de stagiu de cotizare. NOTĂ: Se raportează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată. C. Consultaţii în vederea monitorizării evoluţiei sarcinii şi lăuziei, conform prevederilor legale în vigoare: a) luarea în evidenţă în primul trimestru; b) supravegherea, lunar, din luna a 3-a până în luna a 7-a. În situaţia în care luarea în evidenţă a gravidei are loc în luna a 3-a, pentru această lună se va raporta casei de asigurări de sănătate numai luarea în evidenţă a gravidei, nu şi supravegherea; c) supravegherea, de două ori pe lună, din luna a 7-a până în luna a 9-a inclusiv; d) urmărirea lehuzei la externarea din maternitate - la domiciliu; e) urmărirea lehuzei la 4 săptămâni de la naştere;
1

NOTA 1: În conformitate cu programul de monitorizare, investigaţiile paraclinice şi tratamentele specifice sarcinii pot fi recomandate de către medicul de familie, numai pentru intervalul de timp de la momentul în care gravida este luată în evidenţă de către acesta şi până la 4 săptămâni de la naştere. NOTA 2: În cadrul supravegherii gravidei se face şi promovarea alimentaţiei exclusive la sân a copilului până la vârsta de 6 luni şi continuarea acesteia până la minim 12 luni, precum şi consiliere pre şi post testare pentru HIV şi lues a femeii gravide. NOTA 3: Consultaţia cuprinde şi inocularea pentru imunizările prevăzute la lit. D, specifice perioadei de sarcină şi lăuzie. În situaţia în care consultaţia nu include inocularea, se poate raporta doar consultaţia ca şi monitorizare a evoluţiei sarcinii şi lăuziei, atât pentru cazurile justificate medical, dacă se încadrează în reperele prevăzute la Lista C din anexa nr. 21 la ordin - caz în care contraindicaţia pentru inoculare se va consemna în documentele primare de la nivelul cabinetului, cât şi pentru cazurile care nu presupuneau şi inocularea. D. Imunizări (consultaţie, inclusiv inoculare): I. conform programului naţional de imunizare: a) antituberculoasă - vaccin BCG, în cazul copiilor nevaccinaţi în maternitate; b) revaccinare BCG, după caz, după verificarea cicatricei post primo vaccinare; c) antihepatită B; d) antipoliomielitică; e) împotriva difteriei, tetanosului şi tusei convulsive; f) împotriva rujeolei, rubeolei şi parotiditei epidemice; g) împotriva infecţiei cu Haemophilus influenzae tip B. II. a) antitetanos la gravide, pentru profilaxia tetanosului la nou-născut; b) testarea PPD. NOTA 1: În situaţia în care consultaţia nu include inocularea, se poate raporta doar consultaţia ca şi consultaţie de urgenţă pentru cazurile justificate medical, dacă se încadrează în reperele prevăzute la Lista C (cod verde) din anexa nr. 21 la ordin, caz în care contraindicaţia pentru inoculare se va consemna în documentele primare de la nivelul cabinetului. NOTA 2: În cazul imunizărilor efectuate conform programului naţional de imunizare, în situaţia în care în cadrul unei consultaţii se efectuează mai multe imunizări conform Calendarului de vaccinare, se va raporta o singură consultaţie. E. Activităţi de suport. Eliberare de acte medicale: certificat constatator de deces, cu excepţia situaţiilor de suspiciune care necesită expertiză medico-legală, conform prevederilor legale. NOTĂ: Se raportează un serviciu, dacă s-a eliberat certificatul constatator de deces. F. Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială: a) consilierea femeii privind planificarea familială; b) indicarea unei metode contraceptive la persoanele fără risc. NOTĂ: Consultaţia poate cuprinde, după caz, numai serviciul prevăzut la litera a) sau serviciile prevăzute la literele a) şi b) şi se raportează două consultaţii pe an calendaristic, pe asigurat. CAPITOLUL II Pachetul de servicii medicale pentru persoanele care se asigură facultativ A. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă medicală de urgenţă (anamneză, examen clinic şi tratament) care se acordă în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de familie. Asistenţa medicală de urgenţă se referă la cazurile prevăzute la lit. A, B, C ale cap. I din anexa nr. 21 la ordin, pentru care medicul de familie acordă primul ajutor şi asigură trimiterea pacientului către structurile de urgenţă specializate sau solicită serviciile
2

de ambulanţă precum şi la cazurile prevăzute la lit. C a cap. I din anexa 21 la ordin ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical. NOTA 1: Medicaţia pentru cazurile de urgenţă se asigură din trusa medicală de urgenţă, organizată conform legii. NOTA 2: Serviciile medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală se acordă în cabinetul medicului de familie, în cadrul programului de lucru. NOTA 3: Cazurile de urgenţă medico-chirurgicală care se trimit către structurile de urgenţă specializate, inclusiv cele pentru care se solicită serviciile de ambulanţă, sunt consemnate ca "urgenţă" de către medicul de familie, cu indicarea reperului corespunzător prevăzut la lit. A, B şi C ale cap. I din anexa nr. 21 la ordin în documentele de evidenţă primară de la nivelul cabinetului, inclusiv medicaţia şi procedurile medicale administrate la nivelul cabinetului, după caz. NOTA 4: Se raportează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată pentru care s-a acordat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical. NOTA 5: Pentru persoanele asigurate beneficiare ale pachetului de servicii medicale facultativ înscrise pe lista altui medic de familie aflat în relaţie contractuală cu o casă de asigurări de sănătate, se raportează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată pentru care s-a acordat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical. cu încadrarea în prevederile de la art. 1 alin. (3) lit. b din Anexa 2. B. Supraveghere (evaluarea factorilor ambientali, consiliere privind igiena alimentaţiei, consiliere privind igiena personală) şi depistare de boli cu potenţial endemo-epidemic (examen clinic, diagnostic prezumptiv, trimitere către structurile de specialitate pentru investigaţii, confirmare, tratament adecvat şi măsuri igienico-sanitare specifice, după caz). Bolile cu potenţial endemo-epidemic sunt cele prevăzute la punctul II din Anexa nr.1 la H.G. nr.1186/2000 pentru aprobarea listei cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale precum şi bolile infecto-contagioase din grupa A pentru care asiguraţii beneficiază de indemnizaţie pentru capacitate temporară de muncă fără condiţii de stagiu de cotizare. NOTĂ: Se raportează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată. C. Consultaţii în vederea monitorizării evoluţiei sarcinii şi lăuziei, conform prevederilor legale în vigoare: a) luarea în evidenţă în primul trimestru; b) supravegherea, lunar, din luna a 3-a până în luna a 7-a. În situaţia în care luarea în evidenţă a gravidei are loc în luna a 3-a, pentru această lună se va raporta casei de asigurări de sănătate numai luarea în evidenţă a gravidei, nu şi supravegherea; c) supravegherea, de două ori pe lună, din luna a 7-a până în luna a 9-a inclusiv; d) urmărirea lehuzei la externarea din maternitate - la domiciliu; e) urmărirea lehuzei la 4 săptămâni de la naştere. NOTA 1: În conformitate cu programul de monitorizare, investigaţiile paraclinice şi tratamentele specifice sarcinii pot fi recomandate de către medicul de familie numai pentru intervalul de timp de la momentul în care gravida este luată în evidenţă de către acesta şi până la 4 săptămâni de la naştere. NOTA 2: În cadrul supravegherii gravidei se face şi promovarea alimentaţiei exclusive la sân a copilului până la vârsta de 6 luni şi continuarea acesteia până la minim 12 luni, precum şi consilierea pre şi post testare pentru HIV şi lues a femeii gravide. NOTA 3: Consultaţia cuprinde şi inocularea pentru imunizările prevăzute la lit. D specifice perioadei de sarcină şi lăuzie.

3

În situaţia în care consultaţia nu include inocularea, se poate raporta doar consultaţia ca şi monitorizare a evoluţiei sarcinii şi lăuziei, atât pentru cazurile justificate medical dacă se încadrează în reperele prevăzute la lit. C - cap. I din anexa nr. 21 la ordin, caz în care contraindicaţia pentru inoculare se va consemna în documentele primare de la nivelul cabinetului, cât şi pentru cazurile care nu presupuneau şi inocularea. D. Imunizări (consultaţie, inclusiv inoculare): I. conform programului naţional de imunizare: a) antituberculoasă - vaccin BCG, în cazul copiilor nevaccinaţi în maternitate; b) revaccinare BCG, după caz, după verificarea cicatricei post primo vaccinare; c) antihepatită B; d) antipoliomielitică; e) împotriva difteriei, tetanosului şi tusei convulsive; f) împotriva rujeolei, rubeolei şi parotiditei epidemice; g) împotriva infecţiei cu Haemophilus influenzae tip B. II. a) antitetanos la gravide, pentru profilaxia tetanosului la nou-născut; b) testarea PPD NOTA 1 : În situaţia în care consultaţia nu include inocularea, se poate raporta doar consultaţia ca şi consultaţie de urgenţă pentru cazurile justificate medical - dacă se încadrează în reperele prevăzute la Lista C (cod verde) din anexa nr. 21 la ordin, caz în care contraindicaţia pentru inoculare se va consemna în documentele primare de la nivelul cabinetului. NOTA 2: În cazul imunizărilor efectuate conform programului naţional de imunizare, în situaţia în care în cadrul unei consultaţii se efectuează mai multe imunizări conform Calendarului de vaccinare, se va raporta o singură consultaţie. E. Activităţi de suport. Eliberare de acte medicale: certificat constatator de deces, cu excepţia situaţiilor de suspiciune care necesită expertiză medico-legală, conform prevederilor legale. NOTĂ: Se raportează un serviciu, dacă s-a eliberat certificatul constatator de deces F. Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială: a) consilierea femeii privind planificarea familială; b) indicarea unei metode contraceptive la persoanele fără risc. NOTA: Consultaţia poate cuprinde, după caz, numai serviciul prevăzut la litera a) sau serviciile prevăzute la literele a) şi b) şi se raportează două consultaţii pe an calendaristic, pe asigurat. G. Servicii medicale curative: Consultaţie pentru afecţiuni acute, subacute (anamneză, examen clinic, diagnostic şi tratament). NOTA 1: Pentru fiecare caz, casa de asigurări de sănătate decontează maximum 4 consultaţii pentru acelaşi episod de boală acută/subacută, pe asigurat, necesare pentru stabilirea diagnosticului, a tratamentului şi a evoluţiei cazului, cumulat la nivelul medicului de familie şi medicului de specialitate din ambulatoriul clinic. Dacă cazul este rezolvat la nivelul medicului de familie casa de asigurări de sănătate decontează maximum 3 consultaţii pentru acelaşi episod de boală acută/subacută, pe asigurat, necesare pentru stabilirea diagnosticului, a tratamentului şi a evoluţiei cazului. Pentru acelaşi episod de boală acută/subacută, în situaţia în care au fost acordate de către medicul de familie una sau două consultaţii, şi pentru cazul respectiv este necesară trimiterea către medicul/medicii de specialitate din ambulatoriul clinic, medicul de familie eliberează bilet de trimitere către medicul/medicii de specialitate din ambulatoriul clinic, pe care va menţiona obligatoriu numărul de consultaţii acordate (una sau două consultaţii). NOTA 2: Circuitul privind modalităţile în care pot fi acordate cele 4 consultaţii se referă numai la un singur episod de boală acută/subacută.
4

NOTA 3: În situaţiile în care la prima consultaţie se diagnostichează două sau mai multe afecţiuni acute/subacute, numărul consultaţiilor decontate de casa de asigurări de sănătate este maximum 4 consultaţii. NOTA 4: În situaţia în care în derularea unui episod de boală acută/subacută după prima, respectiv a doua consultaţie apare o altă afecţiune acută/subacută, numărul consultaţiilor este maximum 5, respectiv 6, din care la nivelul medicului de familie pot fi acordate maximum 3 consultaţii. NOTA 5: În situaţia în care există prezumţia privind existenţa unei alte afecţiuni asociate, medicul care suspicionează va consemna distinct pe biletul de trimitere numărul de consultaţii pentru afecţiunile acute/subacute pentru care pacientul s-a prezentat iniţial. CAPITOLUL III Pachetul de servicii medicale de bază A. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă medicală de urgenţă (anamneză, examen clinic şi tratament) care se acordă în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de familie. Asistenţa medicală de urgenţă se referă la cazurile prevăzute la lit. A, B, C ale cap. I din anexa nr. 21 la ordin, pentru care medicul de familie acordă primul ajutor şi asigură trimiterea pacientului către structurile de urgenţă specializate sau solicită serviciile de ambulanţă, precum şi la cazurile prevăzute la lit. C a cap. I din anexa nr. 21 la ordin ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical. NOTA 1: Medicaţia pentru cazurile de urgenţă se asigură din trusa medicală de urgenţă, organizată conform legii. NOTA 2: Serviciile medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală se acordă în cabinetul medicului de familie, în cadrul programului de lucru. NOTA 3: Cazurile de urgenţă medico-chirurgicală care se trimit către structurile de urgenţă specializate, inclusiv cele pentru care se solicită serviciile de ambulanţă, sunt consemnate ca "urgenţă" de către medicul de familie - cu indicarea reperului corespunzător prevăzut la lit. A, B şi C ale cap. I din anexa nr. 21 la ordin, în documentele de evidenţă primară de la nivelul cabinetului, inclusiv medicaţia şi procedurile medicale administrate la nivelul cabinetului, după caz. NOTA 4: Se raportează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată pentru care s-a acordat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical. NOTA 5: Pentru persoanele asigurate înscrise pe lista altui medic de familie aflat în relaţie contractuală cu o casă de asigurări de sănătate, se raportează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată pentru care s-a acordat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical. cu încadrarea în prevederile de la art. 1 alin. (3) lit. b din Anexa 2. B. Servicii medicale profilactice/de prevenţie: 1. Consultaţii pentru urmărirea dezvoltării fizice şi psihomotorii a copilului prin examene de bilanţ: a) la externarea din maternitate - la domiciliul copilului; b) la 1 lună - la domiciliul copilului; c) la 2 luni; d) la 4 luni; e) la 6 luni; f) la 9 luni; g) la 12 luni; h) la 15 luni; i) la 18 luni. j) la 24 luni;
5

k) la 36 luni. NOTĂ: Consultaţia cuprinde şi inocularea pentru imunizările prevăzute la pct. 4, specifice vârstei. În situaţia în care consultaţia nu include inocularea, se poate raporta doar consultaţia ca şi examen de bilanţ pentru cazurile justificate medical - dacă se încadrează în reperele prevăzute la lit. C a cap. I din anexa nr. 21 la ordin, caz în care contraindicaţia pentru inoculare se va consemna în documentele primare de la nivelul cabinetului. 2. Consultaţii pentru servicii medicale de prevenţie: a) examen anual de bilanţ al copiilor cu vârsta cuprinsă între 4 şi 18 ani; b) control medical periodic al asiguraţilor în vârstă de peste 18 ani pentru prevenirea bolilor cu consecinţe majore în morbiditate şi mortalitate; Controlul medical cuprinde: - consultaţie (anamneză, examen obiectiv, diagnostic); - recomandare pentru examene paraclinice atunci când există argumente clinice de suspiciune a unei stări patologice consemnate în foaia de observaţie; - încadrarea medicală a asiguratului într-o grupă de risc. Controlul medical se poate efectua la solicitarea asiguratului sau la solicitarea medicului de familie în luna în care este născut. c) supravegherea periodică clinică a evoluţiei pentru bolnavii cu afecţiuni cronice, în limita competenţelor, şi cuprinde: sfat medical, recomandări regim igieno-dietetic şi alte activităţi care nu se finalizează cu eliberarea de prescripţii medicale sau prescriere de investigaţii medicale paraclinice. NOTĂ: Consultaţia pentru serviciile medicale prevăzute la lit. a) şi b) cuprinde şi inocularea pentru imunizările prevăzute la pct. 4, specifice vârstei. În situaţia în care consultaţia nu include inocularea, se poate raporta doar consultaţia ca şi examen de bilanţ/control medical periodic, atât pentru cazurile justificate medical, dacă se încadrează în reperele prevăzute la lit. C a cap. I din anexa nr. 21 la ordin - caz în care contraindicaţia pentru inoculare se va consemna în documentele primare de la nivelul cabinetului, cât şi pentru cazurile care nu presupuneau şi inocularea. 3. Consultaţii în vederea monitorizării evoluţiei sarcinii şi lăuziei, conform prevederilor legale în vigoare: a) luarea în evidenţă în primul trimestru; b) supravegherea, lunar, din luna a 3-a până în luna a 7-a. În situaţia în care luarea în evidenţă a gravidei are loc în luna a 3-a, pentru această lună se va raporta casei de asigurări de sănătate numai luarea în evidenţă a gravidei, nu şi supravegherea; c) supravegherea, de două ori pe lună, din luna a 7-a până în luna a 9-a inclusiv; d) urmărirea lehuzei la externarea din maternitate - la domiciliu; e) urmărirea lehuzei la 4 săptămâni de la naştere. NOTA 1: În conformitate cu programul de monitorizare, investigaţiile paraclinice şi tratamentele specifice sarcinii pot fi recomandate de către medicul de familie numai pentru intervalul de timp de la momentul în care gravida este luată în evidenţă de către acesta şi până la 4 săptămâni de la naştere. NOTA 2: În cadrul supravegherii gravidei se face şi promovarea alimentaţiei exclusive la sân a copilului până la vârsta de 6 luni şi continuarea acesteia până la minim 12 luni, precum şi consilierea pre şi post testare pentru HIV şi lues a femeii gravide. NOTA 3: Consultaţia cuprinde şi inocularea pentru imunizările prevăzute la pct. 4 specifice perioadei de sarcină şi lăuzie. În situaţia în care consultaţia nu include inocularea, se poate raporta doar consultaţia ca şi monitorizare a evoluţiei sarcinii şi lăuziei, atât pentru cazurile justificate medical, dacă se încadrează în reperele prevăzute la lit. C a cap. I din anexa nr. 21 la ordin - caz în
6

unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare. 4. se va raporta o singură consultaţie.1. în cazul copiilor nevaccinaţi în maternitate b) revaccinare BCG. e) împotriva difteriei. examenul clinic general. după caz. precum şi instruirea asiguratului în legătură cu măsurile terapeutice şi profilactice. inclusiv inocularea se raportează şi decontează numai pentru situaţiile în care inoculările nu au fost efectuate în condiţiile prevăzute la Nota de la pct. . inclusiv cele prevăzute în cadrul programelor naţionale de sănătate. trimitere către structurile de specialitate pentru investigaţii. 3.manevre de mică chirurgie. inclusiv inoculare): 4. Servicii medicale curative: Consultaţie în caz de boală pentru afecţiuni acute. diagnostic prezumtiv. NOTA 2: În cazul imunizărilor efectuate conform programului naţional de imunizare. rubeolei şi parotiditei epidemice. 4. 5.recomandare pentru investigaţii paraclinice în vederea stabilirii diagnosticului şi pentru monitorizare.stabilirea conduitei terapeutice şi/sau prescrierea tratamentului medical şi igienodietetic. numai serviciul prevăzut la litera a) sau serviciile prevăzute la literele a) şi b) şi se raportează două consultaţii pe an calendaristic. Supraveghere (evaluarea factorilor ambientali. conform programului naţional de imunizare: a) antituberculoasă .vaccin BCG. tratament adecvat şi măsuri igienico-sanitare specifice. . g) împotriva infecţiei cu Haemophilus influenzae tip B. C.1 la H. pe asigurat. după caz. a) antitetanos la gravide. 7. Nota de la pct. tetanosului şi tusei convulsive. altele decât cele prevăzute la pct.1 şi 4.G. NOTĂ: Se raportează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată.2. 1. care cuprinde: . subacute sau cronice programabile. consiliere privind igiena alimentaţiei. nr. b) testarea PPD. precum şi consilierea antidrog.3. confirmare. Servicii de promovare a sănătăţii Educaţie medico-sanitară şi consiliere pentru prevenirea şi combaterea factorilor de risc. 6. c) antihepatită B. Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială: a) consilierea femeii privind planificarea familială. NOTĂ: Consultaţia poate cuprinde. . pentru profilaxia tetanosului la nou-născut. . 4.2. în situaţia în care în cadrul unei consultaţii se efectuează mai multe imunizări conform Calendarului de vaccinare. după caz). d) antipoliomielitică. f) împotriva rujeolei. cât şi pentru cazurile care nu presupuneau şi inocularea. Vaccinări recomandate şi reglementate de Ministerul Sănătăţii ca acţiuni prioritare de sănătate publică. NOTĂ 1 : Consultaţia.anamneza. Bolile cu potenţial endemo-epidemic sunt cele prevăzute la punctul II din Anexa nr. 7 . Imunizări (consultaţie. consiliere privind igiena personală) şi depistare de boli cu potenţial endemo-epidemic (examen clinic. 4. 2 şi Nota 3 de la pct. după caz.care contraindicaţia pentru inoculare se va consemna în documentele primare de la nivelul cabinetului. b) indicarea unei metode contraceptive la persoanele fără risc.1186/2000 pentru aprobarea listei cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale precum şi bolile infecto-contagioase din grupa A pentru care asiguraţii beneficiază de indemnizaţie pentru capacitate temporară de muncă fără condiţii de stagiu de cotizare. după verificarea cicatricei post primo vaccinare.

acesta va organiza evidenţa specifică. . NOTA 4: În situaţiile în care la prima consultaţie se diagnostichează două sau mai multe afecţiuni acute/subacute. pe asigurat. NOTA 7: Pentru evaluarea clinică şi paraclinică. necesare pentru stabilirea diagnosticului. . numărul consultaţiilor este maximum 5. Evidenţa acestor bolnavi cuprinde: . în limita competenţelor.recomandare pentru dispozitive medicale de protezare stomii şi incontinenţă urinară.raportarea lunară a modificărilor intervenite/mişcarea lunară/intrări/ieşiri 8 . iar prescripţia/prescripţiile medicală/medicale aferentă/aferente pot fi eliberate pentru 30/31. prescrierea tratamentului şi urmărirea evoluţiei bolnavilor cu afecţiuni cronice.evaluare clinică şi paraclinică. casa de asigurări de sănătate decontează maximum 4 consultaţii pentru acelaşi episod de boală acută/subacută. Pentru acelaşi episod de boală acută/subacută. după caz. în situaţia în care au fost acordate de către medicul de familie una sau două consultaţii.. prescrierea tratamentului şi urmărirea evoluţiei bolnavilor cu afecţiuni cronice. Dacă cazul este rezolvat la nivelul medicului de familie casa de asigurări de sănătate decontează maximum 3 consultaţii pentru acelaşi episod de boală acută/subacută. medicul care suspicionează va consemna distinct pe biletul de trimitere numărul de consultaţii pentru afecţiunile acute/subacute pentru care pacientul s-a prezentat iniţial. cumulat la nivelul medicului de familie şi medicului de specialitate din ambulatoriul clinic. în copie.recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu.bilet de trimitere pentru consultaţie la medicul de specialitate din ambulator sau pentru internare în spital pentru cazurile care necesită aceasta sau care depăşesc competenţa medicului de familie.recomandare pentru tratament de recuperare. numărul consultaţiilor decontate de casa de asigurări de sănătate este maximum 4. a tratamentului şi a evoluţiei cazului. D. NOTA 6: În situaţia în care există prezumţia privind existenţa unei alte afecţiuni asociate. rezultatele investigaţiilor paraclinice efectuate atunci când acestea au fost necesare pentru a susţine şi/sau confirma diagnosticul menţionat pe biletul de trimitere şi data la care au fost efectuate. necesare pentru stabilirea diagnosticului. şi pentru cazul respectiv este necesară trimiterea către medicul/medicii de specialitate din ambulatoriul clinic. NOTA 1: Medicul de familie consemnează în biletul de trimitere sau ataşează la acesta. a tratamentului şi a evoluţiei cazului. Pentru asigurarea serviciilor medicale necesare pentru bolnavii cu afecţiuni cronice monitorizabile la nivelul caselor de asigurări de sănătate prin cabinetul medicului de familie. . medicul de familie eliberează bilet de trimitere către medicul/medicii de specialitate din ambulatoriul clinic. după caz. trimestrial sau lunar. . NOTA 3: Circuitul privind modalităţile în care pot fi acordate cele 4 consultaţii se referă numai la un singur episod de boală acută/subacută. pe care va menţiona obligatoriu numărul de consultaţii acordate (una sau două consultaţii). respectiv 6. utilizând formularele de raportare aprobate prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. pe asigurat. medicină fizică şi balneologie după caz. din care la nivelul medicului de familie pot fi acordate maximum 3 consultaţii. casele de asigurări de sănătate decontează pentru un bolnav cu una sau mai multe afecţiuni cronice o consultaţie lunară. 39 A la ordin. prevăzute în anexa nr. NOTA 5: În situaţia în care în derularea unui episod de boală acută/subacută după prima. respectiv a doua consultaţie apare o altă afecţiune acută/subacută. NOTA 2: Pentru fiecare caz. Monitorizarea stării de sănătate pentru bolnavii cu afecţiuni cronice.întocmirea listei şi depunerea acesteia la contractare . 60/62 sau 90/92 de zile.

4. costurile investigaţiilor paraclinice recomandate şi al tratamentelor prescrise sunt suportate din Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate. diagnosticul prezumat. G. Consultaţii la domiciliul asiguraţilor – maximum 20 de consultaţii pe lună pe medic cu listă proprie de persoane asigurate înscrise dar nu mai mult de 3 consultaţii pe zi. în aceleaşi condiţii ca pentru asiguraţi. furnizate în cabinetul medical. certificat constatator de deces (cu excepţia situaţiilor de suspiciune care necesită expertiză medico-legală. dacă s-a eliberat certificatul constatator de deces. Activităţi de suport. acte medicale necesare copiilor aflaţi în plasament din cadrul sistemului de asistenţă socială şi protecţia copilului. documente medicale eliberate pentru copii solicitate la intrarea in colectivitate. în limita sumelor rezultate conform criteriilor cuprinse în anexa nr. paraplegie. Pentru serviciile medicale din pachetul de servicii medicale de bază.E.) consultaţia se acordă în aceleaşi condiţii ca şi la cabinetul medical. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii. tetraplegie. NOTA 1: Consultaţiile la domiciliu se consemnează în „Caietul de consultatii la domiciliu” care va conţine: data şi ora consultaţiei. 11. respectiv în baza Regulamentului CEE nr. A şi B şi la cap. titulari de card european de asigurări de sănătate. cu excepţia celor asigurate de către alte instituţii în condiţiile legii. pachetul de servicii medicale pentru persoanele care se asigură facultativ şi din pachetul minimal de servicii medicale. bilete de trimitere. medicamentele şi materialele sanitare necesare. după 9 . NOTĂ: Se raportează un serviciu. prescripţii medicale. fază terminală etc. prenumele. NOTA 3: Pentru bolnavii cu afecţiuni acute/subacute consultaţia la domiciliu se acordă în aceleaşi condiţii ca şi la cabinetul medical. Eliberare de acte medicale: certificat de concediu medical. în perioada de valabilitate a cardului. tratamentele administrate. În cadrul consultaţiei la domiciliu. beneficiază în asistenţa medicală primară de serviciile prevăzute la cap.în limita competenţei şi a dotărilor necesare. după caz. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European. CAPITOLUL IV Dispoziţii finale 1. consecinţă a actului medical acordat pentru serviciile prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. II lit. scutiri medicale pentru copii în caz de îmbolnăviri. bilet de trimitere (seria şi numărul ). Organizarea la nivelul cabinetului medicului de familie a evidenţei bolnavilor cu afecţiuni cronice se realizează conform listei de afecţiuni cuprinsă în anexa nr. 3. 2. NOTA 2: Pentru bolnavii cronici nedeplasabili (insuficienţă cardiacă clasa NYHA IV. semnătura beneficiarului sau numele. beneficiari ai formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. CNP-ul şi semnătura aparţinătorului. I lit. Informaţiile din Caietul de consultaţii la domiciliu se transcriu în fişa medicală. F. Pentru situaţiile care se încadrează la cap. II litera G. 39 A. motivul deplasării la domiciliu. inclusiv pentru asistenţă medicală la domiciliu. G. se asigură de către cabinetele medicale. Servicii medicale paraclinice . Celelalte activităţi de suport sunt. conform prevederilor legale). medicul de familie efectuează şi controlul periodic al acestor bolnavi.ecografie generală (abdomen + pelvis) . NOTĂ: Pentru aceste servicii se încheie acte adiţionale la contractul/convenţia de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară. numele prenumele si CNP-ul asiguratului căruia i s-au acordat serviciile medicale. după caz. Decontarea acestor servicii se realizează din fondul aferent investigaţiilor medicale paraclinice.

convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii. înţelegeri. pot beneficia de serviciile medicale prevăzute la cap. I în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale. A . Persoanele care beneficiază numai de pachetul minimal de servicii medicale. III lit. după caz 5. Pacienţii din alte state cu care România a încheiat acorduri.caz beneficiază în asistenţa medicală primară de serviciile prevăzute la cap. suportă integral costurile pentru investigaţiile paraclinice recomandate şi tratamentul prescris de medicii de familie. 6. respectiv numai de pachetul de servicii medicale pentru persoanele care se asigură facultativ.E sau numai de unele dintre acestea. 10 .

În acest sens. acordat pe o persoană asigurată înscrisă în listă.2 | 11. 1 la ordin. în perioada de valabilitate a cardului. titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate.2 | | persoană/an | | | | |_____________|___________|____________|__________| NOTA 1*): Încadrarea persoanei asigurate. înţelegeri. persoane din centre de îngrijire şi asistenţă) potrivit legii. a) Numărul de puncte acordat în raport cu numărul şi structura pe grupe de vârstă a persoanelor înscrise asigurate se stabileşte astfel: 1. 1 (1) Modalităţile de plată în asistenţa medicală primară sunt: plata "per capita" prin tarif pe persoană asigurată. 11 . se realizează la împlinirea vârstei (ex: copil cu vârsta de 4 ani împliniţi se încadrează în grupa 4 . numărul de puncte. (2) Suma cuvenită prin plata "per capita" pentru serviciile menţionate la lit. convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii . după caz precum şi din alte state cu care România a încheiat acorduri. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. numărul de puncte aferent acestora se majorează cu 5% faţă de punctajul acordat grupei de vârstă în care se încadrează. respectiv în baza Regulamentului CEE nr.3 ani | 4 . a). conform lit.ANEXA 2 MODALITĂŢILE DE PLATĂ în asistenţa medicală primară pentru furnizarea de servicii medicale prevăzute în pachetele de servicii medicale ART.59 ani | 60 ani | | vârstă | | | şi peste | |_____________|___________|____________|__________| | Număr | | | | | de puncte/ | 11. medicii de familie ataşează la fişa medicală actele doveditoare care atestă calitatea de copil încredinţat sau dat în plasament şi de persoană instituţionalizată. precum şi pentru serviciile medicale acordate pacienţilor din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European.59 ani). NOTA 2*): În situaţia în care în lista medicului de familie sunt înscrise persoane instituţionalizate (copii încredinţaţi sau daţi în plasament unui serviciu public specializat ori unui organism privat autorizat. în raport cu vârsta persoanei asigurate înscrise: _________________________________________________ | Grupa de | 0 . b) sau c).2 | 7. respectiv trecerea dintr-o grupă de vârstă în alta. cu valoarea stabilită pentru un punct. ajustat în funcţie de condiţiile prevăzute la lit. conform listei proprii de persoane înscrise asigurate şi plata prin tarif pe serviciu medical pentru unele servicii medicale prevăzute anexa nr. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii. e) se calculează prin înmulţirea numărului de puncte rezultat în raport cu numărul şi structura pe grupe de vârstă a persoanelor asigurate înscrise în lista medicului de familie. respectiv beneficiari ai formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. d).

(3) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări de sănătate pentru anii 2011 . 6. Pentru un număr de 2. (2).800. Numărul maxim de persoane asigurate înscrise pe lista medicului de familie pentru care se acordă punctaj per capita în vederea decontării prin tarif pe persoană asigurată este de 2.1 numărul total de puncte rezultat în raport cu numărul de persoane asigurate din listă şi structura pe grupe de vârstă se înmulţeşte cu raportul dintre 2. pentru prima lună de contract la calculul numărului de puncte per capita se iau în considerare persoanele asigurate înscrise în lista medicului de familie prezentată la contractare. din punct de vedere al asigurării unor servicii de calitate la nivelul asistenţei medicale primare. 5. este de 1. în sensul schimbării raportului prevăzut la alin. precum şi al fiecărui medic de familie cu listă proprie. iar pentru o listă de înscrişi mai mare de 3. 1 la ordin. care se ia în calcul pentru stabilirea necesarului de medici pe unitate administrativ-teritorială/zonă.200 şi 3. În situaţia în care numărul de persoane asigurate înscrise pe lista medicului de familie depăşeşte 2. 1 alin.G.200.000 programul zilnic se majorează cu 2 ore. programul săptămânal de activitate al cabinetului medical individual. programul de 35 de ore pe săptămână se poate prelungi şi/sau se poate modifica.2 pentru cabinetele medicale individuale care au angajat unul sau mai mulţi medici.NOTA 3*): Pentru persoanele încadrate ca şi persoane pensionate pentru cazuri de invaliditate. III din anexa nr. b).000 de persoane înscrise. care se contractează cu casa de asigurări de sănătate în vederea acordării serviciilor medicale în asistenţa medicală primară este de 35 de ore pe săptămână. puncte = număr de puncte realizate x ---------------------------------------------de decontat Număr persoane asigurate înscrise 6. E din cap. conform art. numărul total de puncte se calculează după cum urmează: 2. nr. cu asigurarea numărului de consultaţii la domiciliu necesare conform prevederilor cuprinse la lit.200 Nr. La calculul numărului lunar de puncte "per capita". aprobat prin H. pentru o listă cuprinsă între 2. 2. În situaţia în care numărul persoanelor înscrise pe lista proprie a medicului de familie este mai mare de 2.200 de persoane înscrise pe lista medicului de familie.200. puncte = număr de puncte realizate x -----------------------------------------------de decontat Număr persoane asigurate înscrise la care se adaugă suplimentar un număr de puncte care se calculează astfel: 12 . Numărul optim de persoane înscrise pe lista medicului de familie. Excepţie fac situaţiile în care medicul cu listă proprie desfăşoară activitate într-o localitate în care numărul de medici este mai mic decât cel stabilit de comisia constituită conform art.2012. (3) lit. În cazul prelungirii programului de lucru. programul zilnic se majorează cu 1 oră. numărul de puncte aferent acestora este cel corespunzător grupei de vârstă "60 ani şi peste".200 Nr. cu modificările şi completările ulterioare.000. 1389/2010.200. astfel: 2. plata per capita se realizează după cum urmează: 6. existente în ultima zi a lunii precedente. În situaţia contractelor nou încheiate. se iau în considerare persoanele asigurate înscrise în lista medicului de familie.200 şi numărul de asiguraţi de pe listă. 3. 23 alin. în condiţiile în care totalul persoanelor asigurate înscrise pe listă este mai mic sau egal cu 4. 4.

2. cu modificările şi completările ulterioare. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.5 de decontat realizate număr persoane asigurate înscrise 6. numărul total de puncte se calculează după cum urmează: 2. privind numărul minim de persoane înscrise pe listele medicilor de familie. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010. încheie contract cu casa de asigurări de sănătate în aceleaşi condiţii ca şi medicii de familie care nu fac parte din categoria medicilor nou-veniţi.200) Nr.3 pentru cabinetele medicale individuale care au angajat unul sau mai mulţi medici. (3) şi (5) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . comună) . se stabileşte conform lit.unitate administrativ-teritorială/zonă (oraş.(număr de asiguraţi înscrişi . 32 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. (3) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012 aprobat prin H.200) Nr. numărul total de puncte se calculează după cum urmează: 2.2.în condiţiile prevederilor art. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. Venitul medicilor de familie nou-veniţi într-o localitate .000 . puncte = număr de puncte x --------------------------------------------------. comună) .x 0. 1389/2010.200 Nr.200 Nr. 23 alin.2012. nr. puncte = număr de puncte realizate x ---------------------------------------------de decontat Număr persoane asigurate înscrise la care se adaugă suplimentar un număr de puncte care se calculează astfel: (număr de asiguraţi înscrişi . puncte = număr de puncte x -------------------------------------------------.200) Nr. 32 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012.în condiţiile prevederilor art.2012. în condiţiile în care totalul persoanelor asigurate înscrise pe listă depăşeşte 4.x 0. 1389/2010.unitate administrativ-teritorială/zonă (oraş.4 În situaţia în care cabinetul medical se află într-o unitate administrativteritorială/zonă cu deficit din punct de vedere al prezenţei medicului de familie. a).x 0. cu modificările şi completările ulterioare. c) Medicii nou-veniţi într-o localitate . cu modificările şi completările ulterioare. puncte = număr de puncte x --------------------------------------------------. 1389/2010.în condiţiile prevederilor art. cu modificările şi completările ulterioare. chiar dacă la sfârşitul celor 3 luni pentru care au avut încheiată convenţie de 13 . cu modificările şi completările ulterioare.5 de decontat realizate număr persoane asigurate înscrise b) Medicii nou-veniţi într-o localitate . stabilită de comisia prevăzută la art.2. comună) . 1389/2010.unitate administrativteritorială/zonă (oraş.000.5 de decontat realizate Număr persoane asigurate înscrise 6. puncte = număr de puncte realizate x -----------------------------------------------de decontat Număr persoane asigurate înscrise la care se adaugă suplimentar un număr de puncte care se calculează astfel: (4.G. 23 alin. 31 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012. cu respectarea prevederilor art.

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. pe baza criteriilor aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. se recalculează în următoarele situaţii: 1. în raport cu gradul profesional. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. b) sau lit. (5) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . după caz. 163/93/2008. contractul încheiat între medicul de familie nou-venit şi casa de asigurări de sănătate poate înceta la expirarea celor 3 luni în condiţiile art. stabilit în conformitate cu prevederile art. (3) şi alin. se majorează cu 20%.2012. b) sau lit. lit. 23 alin. lit. Pentru cele 3 luni de contract în care medicul nou-venit are obligaţia de a înscrie numărul minim de persoane prevăzut la art. Ajustarea numărului total de puncte se aplică din luna imediat următoare celei în care sa depus şi înregistrat la casa de asigurări de sănătate documentul privind confirmarea gradului profesional. Pentru cabinetele medicale din mediul rural din aria Rezervaţiei biosferei Delta Dunării. medicii nou-veniţi au obligaţia ca în termen de maximum 3 luni de la data încheierii contractului să înscrie numărul minim de persoane. când se încheie convenţie de înlocuire între medicul înlocuitor şi casa de asigurări de sănătate. Pentru cabinetele medicale care au punct/puncte de lucru şi un spor de zonă diferit pentru localitatea unde se află cabinetul şi pentru localitatea/localităţile unde se află punctul/punctele de lucru. numărul total de puncte rezultat potrivit lit. 163/93/2008. c). în situaţia de înlocuire a medicului 14 . iar pentru prestaţia medicului care nu a promovat un examen de specialitate se diminuează cu 10%. valoarea de referinţă a prestaţiei medicale este cea a medicului specialist. medicul de familie care solicită pentru prima dată intrarea în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate în localitatea respectivă. majorarea este cu până la 100%. lit. venitul se stabileşte conform lit. (5) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . se aplică un procent de majorare de 100%. 1 alin. respectiv la punctul/punctele de lucru. se va lua în calcul pentru punctajul "per capita" gradul profesional al medicului înlocuitor pentru perioada de valabilitate a convenţiei. inclusiv medicii care şi-au desfăşurat activitatea ca medici angajaţi într-un cabinet medical individual aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate respectivă. 23 alin. Se consideră medic nou-venit într-o localitate. respectiv punctul/punctele de lucru. În situaţiile de înlocuire a unui medic.furnizare de servicii medicale nu au înscris numărul de persoane prevăzut la art. (6) . 5.exprimat în ore desfăşurat la cabinet. (2) lit. c) va fi împărţit proporţional cu programul de lucru . În caz contrar. (3) şi alin.2012. a). Pentru cabinetele medicale individuale. 23 alin. 1389/2010. încheie contract cu casa de asigurări de sănătate pentru lista pe care şi-au constituit-o până la data încheierii contractului. indiferent de punctajul obţinut potrivit Ordinului nr. a) pct. cu modificările şi completările ulterioare. a). b) sau lit. iar numărul de puncte rezultat pentru fiecare dintre acestea se va ajusta în funcţie de sporul de zonă aferent localităţii unde se află cabinetul. c). a). 2. Pentru prestaţia medicului primar numărul total de puncte rezultat potrivit lit. Lista cuprinzând cabinetele medicale din asistenţa medicală primară la care se aplică majorările de mai sus şi procentul de majorare corespunzător se stabilesc anual conform prevederilor ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate mai sus menţionat. cu modificările şi completările ulterioare. d) Numărul total de puncte rezultat potrivit lit. a). 1389/2010. în raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea.

a) pct. conform prevederilor legale în vigoare. pentru medicamentele cu sau fără contribuţie personală prescrise în baza scrisorii medicale primite de la medicul de medicina muncii. 5.5 puncte. (3) Suma cuvenită pentru serviciile medicale a căror plată se realizează prin plata per serviciu medical se calculează prin înmulţirea numărului de puncte pe serviciu medical cu valoarea stabilită pentru un punct. corespunzător unui program de 35 ore/săptămână. medicul de familie ia măsurile necesare pentru preîntâmpinarea sau restrângerea unor endemii/epidemii. 2 Acordarea serviciilor medicale se face în următoarele condiţii: a) medicamentele şi după caz. II şi cap. lit. 2 lit. 1 alin. ART.titular de către medicul angajat.numai consultaţia pentru care s-a eliberat certificatul constatator de deces din anexa 1 la ordin sunt incluse în plata pe serviciu medical. nu poate depăşi pentru activitatea desfăşurată. şi în biletul de trimitere. c) în cazul în care există suspiciune privind bolile cu potenţial endemo-epidemic. lit.maxim 3 consultaţii la domiciliu/zi dar nu mai mult de 20 consultaţii pe lună. (2) lit.6. după caz. numărul de puncte rezultat potrivit programului de lucru.15 puncte. cu condiţia asigurării continuităţii acordării asistenţei medicale pe întreg parcursul trimestrului. în 3 exemplare. 2 lit. luându-se în considerare următoarele: . se va completa prescripţie medicală distinctă. . medicii vor apela la sprijinul organelor de poliţie şi al autorităţilor publice locale.dacă s-a eliberat certificat constatator de deces . pentru unele materiale sanitare. C. B pct. c) Serviciile cuprinse la cap. 7. D şi lit.serviciu medical . folosind exclusiv formularul cu regim special aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. unele materiale sanitare prescrise. 15 . prescripţia medicală se completează. c).5. trebuie să fie în concordanţă cu diagnosticul stabilit. Pentru medicamentele cu sau fără contribuţie personală şi. respectiv pentru a izola şi raporta cazurile. 1.consultaţie la domiciliu . lit. cap. B pct. A. I. .5. care se consemnează în fişa de consultaţie/în registrul de consultaţie. . pct. b) investigaţiile paraclinice recomandate trebuie să fie în concordanţă cu diagnosticul. Pentru cazul în care măsurile necesare se refuză de către pacient.consultaţie la cabinet . stabilit în conformitate cu prevederile art. 3 . E şi G . . B pct. a) şi b) şi pct. lit. pentru eliberarea medicamentelor. se va lua în calcul pentru punctajul "per capita" gradul profesional al medicului titular.un program de lucru în medie de 5 ore/zi pentru consultaţii la cabinet. e) Serviciile cuprinse la cap. după caz. a) Numărul de puncte aferent serviciilor medicale acordate prin plata pe serviciu medical este: .timpul mediu/consultaţie este de 15 minute. lit. III lit. III lit. dintre care un exemplar rămâne în carnet la medicul de familie şi celelalte două se înmânează asiguratului în vederea prezentării acestuia la o farmacie aflată în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate. b) Numărul total de puncte raportat pentru serviciile medicale acordate de medicii de familie cu liste proprii. Pentru un program de lucru în medie de 5 ore/zi pentru consultaţii la cabinet se ia în calcul o medie de 20 de consultaţii/zi calculata în cadrul unui trimestru. G (cu excepţia consultaţiei pentru care s-a eliberat certificatul constatator de deces) din anexa 1 la ordin sunt incluse în plata per capita.5 puncte. dar nu mai mult de 40 consultaţii/zi. respectiv a materialelor sanitare prescrise.

în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Raportarea către casele de asigurări de sănătate se face numai pentru ca acestea să informeze medicii de familie pe a căror listă se regăsesc persoanele imunizate despre efectuarea acestor servicii medicale. Medicii care au efectuat imunizările sunt obligaţi să raporteze nominal şi pe cod numeric personal (CNP) caselor de asigurări de sănătate şi direcţiilor de sănătate publică vaccinările efectuate. Pentru asigurarea condiţiilor în vederea preluării activităţii unui medic de familie de către alt medic. cu prelungirea corespunzătoare a programului de activitate al medicului înlocuitor. iar preluarea activităţii se face pe bază de convenţie de înlocuire. studii medicale de specialitate şi rezidenţiat în specialitatea medicina de familie. să depună la sediul casei de asigurări de sănătate. În aceste situaţii. înlocuirea medicului absent se poate face şi pe bază de reciprocitate între medici. În situaţia în care nu este disponibil un medic fără obligaţii contractuale confirmate de către consiliile colegiilor teritoriale ale medicilor. care pot prelua activitatea în condiţiile legii. în cazurile în care acesta este în imposibilitate de a organiza preluarea activităţii. reprezentând cel puţin ½ din programul de activitate al medicului înlocuit. (2) Perioadele de absenţă motivată a medicului de familie se referă la: incapacitate temporară de muncă.d) în unităţile de învăţământ în care nu există medic şcolar sau în centrele de vaccinări. dar fără a fi raportate ca activitate proprie. cu înştiinţarea în scris a casei de asigurări de sănătate şi a direcţiei de sănătate publică. care răspund atât de efectuarea inoculărilor. cât şi de verificarea stării de sănătate a persoanelor care trebuie imunizate. cu avizul direcţiilor de sănătate publică. medicul de familie organizează preluarea activităţii sale medicale de către un alt medic de familie. în acest caz medicul înlocuitor prelungindu-şi programul de lucru cu cel puţin ½ din programul de activitate al 16 . Licenţa de înlocuire temporară se acordă de consiliile colegiilor teritoriale ale medicilor. cu excepţia perioadei de vacanţă. e) medicii de familie au dreptul să încaseze contravaloarea serviciilor medicale la cerere. se poate prelua activitatea şi de către medicii aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. pentru a fi trecute în registrul propriu de vaccinări şi în carnetul de vaccinări. 3 (1) Pentru perioadele de absenţă mai mari de 30 de zile lucrătoare. medicii de familie nu eliberează bilete de trimitere sau prescripţii medicale utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate. vacanţă pentru o perioadă de maximum 30 de zile lucrătoare pe an calendaristic. perioadă în care unul dintre soţi îl urmează pe celălalt trimis în misiune permanentă în străinătate sau să lucreze într-o organizaţie internaţională în străinătate. documentul justificativ care atestă motivul absenţei. În ambele situaţii medicul înlocuitor trebuie să aibă licenţă de înlocuire temporară. casele de asigurări de sănătate numesc un înlocuitor. cum este şi cazul medicilor pensionari. (3) Pentru perioade de absenţă mai mici de 30 de zile lucrătoare. perioadă cât ocupă funcţii de demnitate publică alese sau numite. respectiv a copilului cu handicap până la împlinirea de către acesta a vârstei de 3 ani. concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului până la 2 ani. ART. concediu de sarcină/lehuzie. dacă asiguratul solicită efectuarea serviciilor respective înaintea datei programate. inclusiv pentru situaţiile programabile. consiliile colegiilor teritoriale ale medicilor pun la dispoziţie medicilor de familie listele cu medicii de familie fără obligaţii contractuale aflaţi în evidenţa acestora. Medicul este obligat ca în cazul în care se află în una din situaţiile menţionate mai sus. pentru acele vaccinuri care se livrează în fiole cu mai multe doze individuale imunizările se efectuează de medicii de familie desemnaţi la începutul anului de direcţiile de sănătate publică şi comunicaţi caselor de asigurări de sănătate.

(4) În cazul în care medicul titular al unui cabinet medical individual are angajat medic/medici de familie. (2) În cazul cabinetelor medicale individuale care au medic angajat/medici angajaţi. precum şi adresa cabinetului unde îşi desfăşoară activitatea. (5) Suma cuvenită prin plata "per capita" şi pe serviciu medical aferentă perioadei de absenţă se virează de către casa de asigurări de sănătate în contul titularului contractului urmând ca în convenţia de înlocuire să se stipuleze în mod obligatoriu condiţiile de plată a medicului înlocuitor sau în contul medicului înlocuitor. medicul angajat utilizează parafa proprie. medicul înlocuitor utilizează parafa proprie. prin care se stabilesc condiţiile de înlocuire. acesta poate fi înlocuit de medicul/medicii de familie angajat/angajaţi. Pentru situaţiile de înlocuire pe bază de reciprocitate. conform anexei nr.(3). 4 la ordin. medici care au dreptul să desfăşoare activitate ca medici de familie potrivit Legii nr. numărul de contract şi ştampila cabinetului medical al medicului înlocuit. a unor materiale sanitare se face folosindu-se formularul-tip cu ştampila cabinetului şi parafa medicului angajat. după caz. ART. medicul de familie înlocuit va depune anterior perioadei de absenţă. un exemplar al convenţiei de reciprocitate şi va afişa la cabinetul medical numele şi programul medicului înlocuitor. formularele cu regim special ale medicului înlocuit. 95/2006. Activitatea medicilor angajaţi în cabinetul medical individual organizat conform prevederilor legale în vigoare 17 . ART. registrul de consultaţii al cabinetului în care medicul angajat îşi desfăşoară activitatea. la casa de asigurări de sănătate. după caz. pentru perioade de absenţă mai mari de 2 luni/an sau când medicul înlocuit se află în imposibilitate de a încheia convenţie cu medicul înlocuitor. cu modificările şi completările ulterioare. Medicii angajaţi nu au listă de persoane înscrise proprie şi nu raportează activitate medicală proprie. (6) Medicul înlocuitor va îndeplini toate obligaţiile ce revin medicului înlocuit conform contractului de furnizare de servicii medicale încheiat de acesta cu casa de asigurări de sănătate. (3) Convenţia de înlocuire devine anexă la contractul de furnizare de servicii medicale al reprezentantului legal al cabinetului medical. (1) . conform anexei nr. Întreaga activitate a cabinetului medical se desfăşoară respectându-se contractul încheiat de reprezentantul legal al cabinetului medical cu casa de asigurări de sănătate. 5 la ordin. Înlocuirea medicului absent pe bază de reciprocitate între medici se face pentru o perioadă cumulată de maximum 60 de zile calendaristice pe an calendaristic. 5 (1) Medicul de familie poate angaja în cabinetul medical individual. prescrierea medicamentelor cu sau fără contribuţie personală şi. programul de lucru al medicului angajat/medicilor angajaţi se poate desfăşura în afara programului de lucru al medicului titular sau concomitent cu acesta. avizată de casa de asigurări de sănătate. (2) Convenţia de înlocuire se încheie între casele de asigurări de sănătate şi medicul înlocuitor agreat de medicul înlocuit.medicului înlocuit. organizat conform prevederilor legale în vigoare. În desfăşurarea activităţii. 4 (1) Reprezentantul legal al cabinetului medical încheie o convenţie de înlocuire cu medicul înlocuitor pentru perioade de absenţă mai mici de două luni/an. pentru perioadele de absenţă prevăzute la alin. registrul de consultaţii al cabinetului în care medicul înlocuitor îşi desfăşoară activitatea. numărul de contract şi ştampila cabinetului medical. cu prelungirea corespunzătoare a programului de lucru al medicului/medicilor angajat/angajaţi care să acopere programul de lucru al cabinetului medical individual. (4) În desfăşurarea activităţii.

referitoare la serviciile cuprinse în plata de serviciu se raportează la casa de asigurări de sănătate, prin reprezentantul legal al cabinetului medical individual, conform programului de activitate declarat pentru medicul angajat. Programul de activitate al medicului titular cât şi cel al medicului angajat/medicilor angajaţi trebuie să se încadreze în programul de activitate al cabinetului medical individual conform contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate. ART. 6 (1) Medicii de familie nou-veniţi într-o localitate - unitate administrativteritorială/zonă (oraş, comună) - încheie cu casa de asigurări de sănătate o convenţie de furnizare de servicii medicale pe o perioadă de maximum 3 luni - perioadă considerată necesară pentru înscrierea persoanelor beneficiare ale pachetelor de servicii în lista proprie, în care se prevăd obligaţiile şi drepturile furnizorului de servicii medicale, potrivit anexei nr. 6 la ordin. (2) În situaţia în care înainte de încheierea perioadei de 3 luni, prevăzută la alin. (1), numărul de persoane beneficiare ale pachetelor de servicii înscrise în lista proprie ajunge la nivelul minim necesar pentru încheierea unui contract de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară, medicii respectivi pot încheia contract conform anexei nr. 3 la ordin şi înainte de data de expirare a convenţiei. (3) În cazul în care medicul care a încheiat o convenţie potrivit alin. (1) nu reuşeşte să înscrie pe lista proprie, în termenul prevăzut, numărul minim de persoane beneficiare ale pachetelor de servicii prevăzut la art. 23 alin. (3) şi (5) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, cu modificările şi completările ulterioare, casa de asigurări de sănătate încheie contract de furnizare de servicii medicale cu acesta, conform anexei nr. 3 la ordin, pentru lista pe care acesta şi-a constituit-o până la data încheierii contractului, cu obligaţia din partea medicului de familie nou-venit ca în termen de maximum 3 luni de la data încheierii contractului să înscrie numărul minim de persoane beneficiare ale pachetelor de servicii prevăzut la art. 23 alin. (3) şi (5) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, cu modificările şi completările ulterioare, în caz contrar, contractul încheiat între medicul de familie nou-venit şi casa de asigurări de sănătate poate înceta la expirarea celor 3 luni, în condiţiile art. 23 alin. (6) din Contractul-cadru. (4) Medicul de familie nou-venit într-o localitate - unitate administrativ-teritorială/zonă (oraş, comună) - într-un cabinet medical deja existent, conform art. 32 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, cu modificările şi completările ulterioare, încheie cu casa de asigurări de sănătate contract de furnizare de servicii medicale, conform anexei nr. 3 la ordin. ART. 7 Pentru stabilirea valorii unui punct "per capita" şi a valorii minime garantate pentru un punct pe serviciu medical, fondul aferent asistenţei medicale primare la nivel naţional pentru anul 2012 are următoarea structură: 1. 50% pentru plata "per capita" şi 50% pentru plata pe serviciu, după ce s-au reţinut sumele ce rezultă potrivit pct. 2; 2. Venitul cabinetelor medicale în care îşi desfăşoară activitatea medicii de familie nouveniţi într-o localitate - unitate administrativ-teritorială/zonă (oraş, comună), pentru o perioadă de maximum 3 luni, perioadă considerată necesară pentru întocmirea listei şi pentru care medicul de familie are încheiată o convenţie de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate este format din: 18

a) suma echivalentă cu media dintre salariul maxim şi cel minim prevăzute în sistemul sanitar bugetar pentru gradul profesional obţinut, la care se aplică ajustările prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. d) pct. 1 din prezentul ordin; b) suma pentru cheltuielile de administrare şi funcţionare a cabinetului medical, inclusiv pentru cheltuielile de personal aferente personalului angajat, cheltuielile cu medicamentele şi materialele sanitare pentru trusa de urgenţă, egală cu venitul medicului respectiv stabilit potrivit lit. a) înmulţit cu 1,5. ART. 8 Pentru calculul trimestrial al valorii definitive a unui punct pe serviciu, fondul anual aferent asistenţei medicale primare se defalchează pe trimestre. ART. 9 (1) Valoarea punctului "per capita", unică pe ţară, este în valoare de 3 lei, valabilă pentru luna iunie şi trimestrul III 2011 anul 2012. Pentru trimestrul IV 2011 valoarea punctului "per capita" va fi prevăzută în norme şi se calculează în funcţie de fondurile aprobate cu această destinaţie care să asigure valoarea punctului "per capita" din trimestrul III 2011. (2) Valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu medical este unică pe ţară, pentru anul 2012 este în valoare de 1,8 lei. (3) Valoarea definitivă a unui punct pentru plata pe serviciu medical se stabileşte trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare încheierii fiecărui trimestru, ca raport între fondul aferent trimestrului respectiv pentru plata pe serviciu a medicilor de familie şi numărul de puncte pe serviciu medical efectiv realizate cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 1 alin. (3), şi reprezintă valoarea definitivă a unui punct pe serviciu, unică pe ţară pentru trimestrul respectiv. Valoarea definitivă a unui punct pentru plata pe serviciu nu poate fi mai mică decât valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu. (4) Fondul trimestrial luat în calcul la stabilirea valorii definitive a unui punct per serviciu medical se determină astfel: Fondul aferent asistenţei medicale primare pentru trimestrul respectiv, din care se scade suma pentru plata per capita precum şi venitul cabinetelor medicale în care îşi desfăşoară activitatea medicii de familie nou-veniţi într-o localitate, pentru o perioadă de maximum 3 luni, perioadă pentru care medicul de familie are încheiată o convenţie de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate. ART. 10 (1) Suma cuvenită lunar medicilor de familie se calculează prin totalizarea sumelor rezultate ca urmare a înmulţirii numărului de puncte "per capita" efectiv realizate şi a numărului de puncte pe serviciu efectiv realizate cu valoarea pentru un punct "per capita", respectiv cu valoarea minimă garantată pentru un punct pe serviciu medical. (2) Suma cuvenită medicilor de familie pentru un trimestru se calculează prin totalizarea sumelor rezultate prin înmulţirea numărului de puncte "per capita" şi a numărului de puncte pe serviciu medical efectiv realizate în trimestrul respectiv cu valoarea punctului "per capita", respectiv cu valoarea definitivă a punctului pe serviciu medical. ART. 11 Lunar, medicul de familie transmite caselor de asigurări de sănătate, până la termenul prevăzut în contractul de furnizare de servicii medicale încheiat cu casa de asigurări de sănătate, prin reprezentantul legal, întreaga activitate efectiv realizată în luna anterioară, care se verifică de către casele de asigurări de sănătate în vederea decontării şi se validează conform prevederilor contractului-cadru şi a prezentelor norme. Nerespectarea termenului de raportare atrage după sine nedecontarea la termenele stabilite a sumelor cuvenite pentru activitatea desfăşurată de medicul respectiv pentru perioada aferentă. 19

ART. 12 Persoanele înscrise care doresc să îşi schimbe medicul de familie vor adresa o cerere de transfer, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 A la ordin, medicului de familie la care doresc să se înscrie, precizând numele medicului de la care pleacă. Medicul de familie primitor are obligaţia să anunţe în scris (prin poştă), în maximum 15 zile lucrătoare, medicul de familie de la care a plecat persoana. Medicul de familie de la care pleacă persoana are obligaţia să transmită fişa medicală în copie certificată prin semnătură şi parafă că este conform cu originalul, prin poştă, medicului primitor, în termen de 15 zile lucrătoare de la solicitare. Cabinetul medical de la care pleacă persoana păstrează originalul fişei medicale, conform prevederilor legale în vigoare. ART. 13 (1) Erorile de calcul constatate în cadrul unui trimestru se corectează la sfârşitul trimestrului, o dată cu recalcularea drepturilor băneşti cuvenite medicului de familie. (2) Erorile de calcul constatate după expirarea unui trimestru se corectează până la sfârşitul anului, astfel: suma corespunzătoare numărului de puncte plătit eronat, în plus sau în minus faţă de cel efectiv realizat, într-un trimestru anterior, se calculează în trimestrul în care s-a constatat eroarea, la valoarea punctului "per capita" şi la valoarea definitivă a punctului pe serviciu, stabilită pentru trimestrul în care s-a produs eroarea, sumele respective afectând fondul pentru calculul valorii definitive a punctului pentru trimestrul în care s-a constatat eroarea şi implicit valoarea definitivă a punctului pentru trimestrul respectiv. În situaţia în care după încheierea anului financiar precedent se constată erori de calcul aferente acestuia, sumele plătite în plus sau în minus se regularizează conform legii. (3) Eventualele erori de validare se regularizează trimestrial la nivelul caselor de asigurări de sănătate. ART. 14 Casele de asigurări de sănătate şi direcţiile de sănătate publică au obligaţia de a organiza trimestrial şi ori de câte ori este nevoie, întâlniri cu medicii de familie pentru a analiza aspecte privind calitatea furnizării serviciilor medicale în asistenţa medicală primară, precum şi respectarea prevederilor actelor normative în vigoare. Acestea vor informa asupra modificărilor apărute în actele normative şi vor stabili împreună cu medicii de familie măsurile ce se impun pentru îmbunătăţirea activităţii. Neparticiparea medicilor de familie la aceste întâlniri nu îi exonerează de răspunderea nerespectării hotărârilor luate cu acest prilej. ART. 15 (1) În aplicarea art. 39 alin. (1) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, cu modificările şi completările ulterioare, prin nerespectarea programului de lucru stabilit se înţelege absenţa nemotivată de la programul de lucru afişat pentru activitatea desfăşurată în cabinetul medical. (2) Absenţa motivată se ia în considerare pentru situaţiile prevăzute la art. 3 alin. (2), precum şi pentru următoarele situaţii: citaţii de la instanţele judecătoreşti sau alte organe care au dreptul, potrivit legii, de a solicita prezenţa la instituţiile respective, cu condiţia numirii unui înlocuitor pe bază de convenţie de reciprocitate sau convenţie de înlocuire, ale cărui număr de telefon şi adresă vor fi afişate la cabinetul medical, precum şi în cazul participării la manifestări organizate pentru obţinerea de credite EMC, în scopul realizării punctajului necesar acreditării de către CMR. Pentru aceste situaţii medicii de familie trebuie să depună la casa de asigurări de sănătate copia documentelor justificative. În cazul în care medicul titular al unui cabinet medical individual are angajat medic/medici de familie, pentru perioadele de absenţă prevăzute anterior poate fi înlocuit de medicul/medicii de familie angajat/angajaţi. 20

ART. 16 Casele de asigurări de sănătate decontează furnizorilor de servicii medicale din asistenţa medicală primară, care au competenţa şi dotarea necesară, ecografii generale (abdomen şi pelvis), la tarifele şi în condiţiile asistenţei medicale ambulatorii de specialitate pentru specialităţile paraclinice. Medicii de familie pot efectua aceste servicii numai ca o consecinţă a actului medical propriu, pentru persoanele asigurate din lista proprie/din lista constituită la sfârşitul lunii anterioare, în cazul medicilor de familie nou-veniţi într-o localitate care încheie cu casa de asigurări de sănătate convenţie de furnizare de servicii medicale, pentru care este necesar a se efectua aceste investigaţii în vederea stabilirii diagnosticului, dacă în cabinetele medicale în care aceştia îşi desfăşoară activitatea există aparatura medicală necesară; medicii de familie pot efectua ecografii generale numai dacă au obţinut competenţă confirmată prin ordin al ministrului sănătăţii. Numărul de investigaţii paraclinice contractat este orientativ, cu obligaţia încadrării în valoarea contractată. Efectuarea serviciilor medicale paraclinice se desfăşoară în cadrul unui program suplimentar, stabilit în afara programului de lucru contractat pentru serviciile medicale din asistenţa medicală primară. ART. 17 (1) Modificările ce pot interveni în activitatea unui cabinet medical din mediul urban, indiferent de forma de organizare a furnizorului, ca urmare a înfiinţării unui punct de lucru rezultat prin preluarea unui praxis nu pot face obiectul contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate. (2) Modificările ce pot interveni în activitatea unui cabinet medical din mediul rural, indiferent de forma de organizare a furnizorului, ca urmare a înfiinţării unui punct de lucru în mediul urban rezultat prin preluarea unui praxis, nu pot face obiectul contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate. ART. 18 Medicii de familie aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate acordă servicii medicale pe baza unei programări, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 44/53/2010 privind aprobarea unor măsuri de eficientizare a activităţii la nivelul asistenţei medicale ambulatorii în vederea creşterii calităţii actului medical în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

21

ANEXA 2 A

CERERE DE TRANSFER - model Nr. înregistrare ______________/____________ Unitatea sanitară ................................ CUI .............................................. Sediu (localitate, str. nr.) ..................... .................................................. Casa de Asigurări ................................ Nr. contract/conven ie ........................... Medic de familie ................................. (semnătură şi parafă) VIZAT*),

Domnule/Doamnă Doctor, Subsemnatul(a) _________________________, cetă enie ____________________, C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, data naşterii ________________________, domiciliat(ă) în ___________________ str. _________________ nr. _____, bl. _____, sc. ____, ap. _____, jud./sector __________, act de identitate ______________, seria ___________, nr. ___________, eliberat de __________________, la data _____________, telefon ___________________, solicit înscrierea mea pe lista dumneavoastră prin transfer de la medicul de familie ____________ din unitatea sanitară _________________ str. ___________________ nr. _____ jud./sector ___________ Declar pe propria răspundere că nu solicit transferul mai devreme de 6 luni calendaristice de la ultima înscriere. Anexez prezentei cereri documentele justificative care atestă calitatea de asigurat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare (se va bifa numai de către persoanele asigurate). Răspund de exactitatea datelor cuprinse în prezenta cerere, pe care o semnez. Data: / / Semnătura:

Domnului/Doamnei Doctor -----------*) Se completează cu datele unită ii sanitare în care îşi desfăşoară activitatea medicul de familie pe lista căruia se solicită transferul, respectiv semnătura şi parafa acestuia.

22

ANEXA 2 B Furnizor de servicii medicale ..................... Sediul social/Adresa fiscală ...................... DECLARAŢIE Subsemnatul(a)*1 ...................... legitimat (a) cu B.I./C.I. seria .........., nr. ............., în calitate de reprezentant legal, cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii, declar pe propria răspundere că datele de identificare a persoanelor înscrise pe lista cuprinzând persoanele beneficiare ale pachetelor de servicii medicale, depusă în format electronic la Casa de Asigurări de Sănătate ................. în vederea încheierii contractului de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară pentru anul 2011 este valabilă şi conformă cu evidenţele proprii existente la data de*2 ......................... Subsemnatul(a)*3 ...................... legitimat (a) cu B.I./C.I. seria .........., nr. ............., în calitate de reprezentant legal, cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii, declar pe propria răspundere, că datele de identificare a persoanelor înscrise pe lista/listele cuprinzând persoanele beneficiare ale pachetelor de servicii medicale depusă/depuse în format electronic la Casa de Asigurări de Sănătate .............. în vederea încheierii contractului de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară pentru anul 2011 este valabilă şi conformă cu evidenţele proprii existente la data de*4 ................, pentru următorii medici de familie: .......................................................... NOTĂ: *1 Pentru cabinetele medicale individuale *2, *4 Se va trece data la care a încetat termenul de valabilitate a contractului anterior *3 Pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale: - cabinet asociat sau grupat - societate civilă medicală - unitate medico-sanitară cu personalitate juridică, înfiinţată potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - cabinet care funcţionează în structura sau în coordonarea unei unităţi sanitare aparţinând ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie

Data .....................

Reprezentant legal (semnătura şi ştampila

23

ANEXA 3 - model CONTRACT DE FURNIZARE de servicii medicale în asistenţa medicală primară I. Părţile contractante Casa de Asigurări de Sănătate ................., cu sediul în municipiul/oraşul ................., str. ................... nr. ......, judeţul/sectorul .................., tel./fax .............., reprezentată prin preşedinte - director general ..................., şi Cabinetul medical de asistenţă medicală primară ................., organizat astfel: - cabinet individual ......................, cu sau fără punct secundar de lucru ....................., reprezentat prin medicul titular ................ - cabinet asociat sau grupat .............., cu sau fără punct secundar de lucru ....................., reprezentat prin medicul delegat ................ - societate civilă medicală ..............., cu sau fără punct secundar de lucru ....................., reprezentată prin administratorul ............... - unitate medico-sanitară cu personalitate juridică, înfiinţată potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ..................., reprezentată prin ..........., - cabinet care funcţionează în structura sau în coordonarea unei unităţi sanitare aparţinând ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie ................., cu sau fără punct secundar de lucru .............., reprezentat prin ................. având sediul cabinetului medical în municipiul/oraşul/comuna ................, str. ............... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ...., judeţul/sectorul ....................., telefon fix/mobil ..................., adresă e-mail .................., şi sediul punctului secundar de lucru în localitatea ................., str. ............ nr. ..., telefon fix/mobil ............., adresă e-mail ..............., II. Obiectul contractului ART. 1 Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea de servicii medicale în asistenţa medicală primară, conform Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ………….. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010. III. Servicii medicale furnizate ART. 2 Serviciile medicale furnizate în asistenţa medicală primară sunt cuprinse în pachetul de servicii medicale de bază, în pachetul minimal de servicii medicale şi în pachetul de servicii pentru persoanele care se asigură facultativ pentru sănătate, prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ………….. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, cu modificările şi completările ulterioare. ART. 3 Furnizarea serviciilor medicale se face, pentru persoanele care beneficiază de serviciile medicale prevăzute în pachetele de servicii medicale, pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European, titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiari ai formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. 883 al 24

Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, respectiv în baza Regulamentului CEE nr. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii, după caz precum şi pentru pacienţii din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale, de către următorii medici de familie: 1. ................, având un număr de .............. persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale, un număr de ................. persoane beneficiare ale pachetului facultativ de servicii medicale, un număr de ................ persoane beneficiare ale pachetului de servicii medicale de bază, înscrise pe lista proprie; 2. ................, având un număr de .............. persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale, un număr de ................. persoane beneficiare ale pachetului facultativ de servicii medicale, un număr de ................ persoane beneficiare ale pachetului de servicii medicale de bază, înscrise pe lista proprie; 3. ................, având un număr de .............. persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale, un număr de ................. persoane beneficiare ale pachetului facultativ de servicii medicale, un număr de ................ persoane beneficiare ale pachetului de servicii medicale de bază, înscrise pe lista proprie; IV. Durata contractului ART. 4 Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la 31 decembrie 2012. ART. 5 Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul părţilor pe toată durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, cu modificările şi completările ulterioare. V. Obligaţiile părţilor A. Obligaţiile casei de asigurări de sănătate ART. 6 Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligaţii: a) să încheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală primară, autorizaţi şi evaluaţi şi să facă publică în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractelor, prin afişare pe pagina web şi la sediul casei de asigurări de sănătate, lista nominală a acestora, cuprinzând denumirea fiecăruia şi să actualizeze permanent această listă în funcţie de modificările apărute, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data operării acestora, conform legii; b) să deconteze furnizorilor de servicii medicale, la termenele prevăzute în contract, pe baza facturii însoţite de documente justificative, prezentate atât pe suport hârtie cât şi în format electronic, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, contravaloarea serviciilor medicale contractate, efectuate, raportate şi validate conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012, aprobat prin H.G. nr. 1389/2010, cu modificările şi completările ulterioare; c) să informeze furnizorii de servicii medicale cu privire la condiţiile de contractare a serviciilor medicale suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate precum şi la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative, prin publicare pe pagina web a casei de asigurări de sănătate; d) să informeze în prealabil într-un număr de zile similar celui prevăzut la art. 4 alin. (1) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de 25

notificarea privind măsurile dispuse se transmite furnizorului de către casa de asigurări de sănătate în termen de maxim 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la casa de asigurări de sănătate. în condiţii grele şi foarte grele. Pentru persoanele asigurate care se află în evidenţa caselor de asigurări de sănătate judeţene sau a municipiului Bucureşti şi care sunt înscrise pe listele medicilor de familie aflaţi în relaţie contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării. În cazul în care controlul este efectuat de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau cu participarea acesteia. în funcţie de casele de asigurări de sănătate la care aceştia se află în evidenţă. în vederea actualizării listelor medicilor de familie. h) să facă publică valoarea definitivă a punctului pe serviciu rezultată în urma regularizării trimestriale. Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti. e) să acorde furnizorilor de servicii medicale sume care să ţină seama şi de condiţiile de desfăşurare a activităţii în zone izolate. să comunice în scris şi sub semnătură lista cu persoanele care nu mai îndeplinesc condiţiile de asigurat şi persoanele nou-asigurate intrate pe listă. după caz. i) să ţină evidenţa distinctă a persoanelor asigurate de pe listele medicilor de familie cu care au încheiate contracte de furnizare de servicii medicale. cât şi pe serviciu. pe bază de tabel centralizator transmis lunar atât pe suport hârtie. Construcţiilor şi Turismului. Construcţiilor şi Turismului. valorile fondurilor aprobate în trimestrul respectiv pentru plata punctelor "per capita" şi per serviciu. Ordinii Publice. prin toate mijloacele de care dispun.asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . începând cu ziua următoare transmiterii acesteia de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.2012. j) să informeze asiguraţii cu privire la dreptul acestora de a efectua controlul medical. la începutul contractului anual. precum şi contravaloarea unor servicii medicale. k) să recupereze de la furnizorii care au acordat servicii medicale sumele reprezentând contravaloarea acestor servicii. prin afişare atât la sediul caselor de asigurări de sănătate. afişat pe pagina web a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. precum şi numărul total naţional de puncte realizate atât "per capita". 1389/2010. cât şi în format electronic. cu modificările şi completările ulterioare. confirmarea calităţii de asigurat se face de către casele de asigurări de sănătate judeţene sau a municipiului Bucureşti. Ordinii Publice. să le comunice acestora notele de constatare întocmite în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data prezentării în vederea efectuării controlului. pe bază de tabel centralizator transmis lunar atât pe suport hârtie. cât şi pe pagina electronică a acestora. f) să înmâneze la momentul finalizării controlului procesele-verbale de constatare furnizorilor de servicii medicale sau. Construcţiilor şi Turismului şi care sunt înscrişi pe listele medicilor de familie care au contracte cu casele de asigurări de sănătate judeţene sau a municipiului Bucureşti. confirmarea calităţii de asigurat se face de Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării. furnizorii de servicii medicale cu privire la condiţiile de acordare a serviciilor medicale şi cu privire la orice intenţie de schimbare în modul de acordare a acestora. potrivit prevederilor legale în vigoare. Ordinii Publice. cât şi în format electronic. în condiţiile legii. lista persoanelor asigurate înscrise pe listă. g) să confirme sub semnătură. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. pentru asiguraţii care se află în evidenţa Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării. Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi a Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor. Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi de Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor. respectiv cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor. prin intermediul paginii web a casei de asigurări de sănătate precum şi prin e-mail la adresele comunicate oficial de către furnizori cu excepţia situaţiilor impuse de actele normative. 26 . pentru care sunt stabilite drepturi suplimentare. iar lunar.

. materiale sanitare şi dispozitive medicale acordate de alţi furnizori aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate în baza biletelor de trimitere eliberate de către aceştia. curative. prevăzute în lista serviciilor medicale pentru care plata se efectuează prin tarif pe serviciu medical în condiţiile stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. B. respectiv să deconteze contravaloarea investigaţiilor medicale paraclinice numai dacă medicii de familie au competenţa legală necesară şi au în dotarea cabinetului aparatura medicală corespunzătoare pentru realizarea acestora. la prima consultaţie în localitatea de domiciliu sau. 7 Furnizorul de servicii medicale are următoarele obligaţii: 1. 6. 1389/2010. să înscrie pe lista proprie gravidele şi lehuzele neînscrise pe lista unui medic de familie.2012.medicamente cu şi fără contribuţie personală. m) să contracteze servicii medicale.. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. n) să monitorizeze perioadele de absenţă a medicilor de familie pentru care înlocuirea se asigură pe bază de reciprocitate pentru perioada cumulată de maximum 60 de zile calendaristice pe an. Obligaţiile furnizorului de servicii medicale ART. imediat după naşterea copilului. de reşedinţă a acestora. p) să deducă spre soluţionare organelor abilitate situaţiile în care constată neconformitatea documentelor depuse de către furnizori. să nu refuze înscrierea pe listă a copiilor. 1389/2010. l) să contracteze. de urgenţă şi de suport în limita competenţei profesionale. să acorde servicii medicale de profilaxie. să actualizeze lista proprie cuprinzând persoanele înscrise ori de câte ori apar modificări în cuprinsul acesteia. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 5. …………. în condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. după caz.2012. Nou-născutul va fi înscris pe lista medicului de familie care a îngrijit gravida. să actualizeze lista proprie în funcţie de comunicările transmise de casele de asigurări de sănătate. 4. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . raportate şi validate. să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului şi a furnizorului. Sumele astfel obţinute se utilizează conform prevederilor legale în vigoare. …………. după caz. la solicitarea părinţilor sau a aparţinătorilor legali. de reşedinţă a acestuia. în situaţia în care nu au fost îndeplinite condiţiile pentru ca asiguraţii să beneficieze de aceste servicii. să comunice caselor de asigurări de sănătate datele de identificare a persoanelor cărora li s-au acordat serviciile medicale. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . în funcţie de mişcarea lunară. prevenţie. 3. 2. 27 . o) să aducă la cunoştinţa furnizorilor de servicii medicale cu care se află în relaţie contractuală numele şi codul de parafă ale medicilor care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. pentru a căror corectitudine furnizorii depun declaraţii pe proprie răspundere. respectiv să deconteze serviciile medicale efectuate. şi să comunice aceste modificări caselor de asigurări de sănătate. dacă părinţii nu au altă opţiune exprimată în scris. să înscrie din oficiu copiii care nu au fost înscrişi pe lista unui medic de familie odată cu prima consultaţie a copilului bolnav în localitatea de domiciliu sau.

medicul de specialitate din ambulatoriu. numai dacă acestea au fost comunicate pe baza scrisorii medicale. după caz. prin prescrierea primei reţete pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală şi. Schimbarea medicului de familie se face pe baza cererii de transfer. responsabilitatea prescrierii revine exclusiv medicului/medicilor care a/au indicat tratamentul. precum şi medicul de medicina muncii.7. dovada de evaluare a furnizorului. unic pe ţară. 10. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012. 1389/2010. nr. pentru unele materiale sanitare. cu modificările şi completările ulterioare. nr. conform modelului şi condiţiilor prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. cu obligaţia ca acesta să conţină explicit toate elementele prevăzute în scrisoarea medicală.G. conform celor de mai sus. cu modificările şi completările ulterioare Pentru persoanele care se încadrează în "Programul pentru compensarea în procent de 90% a preţului de referinţă al medicamentelor acordate pensionarilor cu venituri realizate numai din pensii de până la 700 lei/lună". Excepţie fac situaţiile în care pacientul urmează o schemă de tratament stabilită pentru o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice. în situaţia în care medicul de familie prescrie medicamente cu şi fără contribuţie personală la recomandarea altor medici. aprobat prin H. medicul de familie prescrie medicamentele recomandate de către alţi medici aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. Modelul formularului tipizat de scrisoare medicală este cel stabilit în anexa nr. să furnizeze tratamentul adecvat şi să prescrie medicamentele cu şi fără contribuţie personală. 9. de care beneficiază asiguraţii corespunzătoare denumirilor comune internaţionale aprobate prin hotărâre a Guvernului. care este formular cu regim special. la sesizarea asiguratului. dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor. iar la externarea din spital. dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la furnizor. 38 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 11.G. unele materiale sanitare. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012. aprobat prin H. să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 28 . 1389/2010. să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate. să respecte dreptul asiguratului de a-şi schimba medicul de familie după expirarea a cel puţin 6 luni de la data înscrierii pe lista acestuia. în situaţia în care nu se respectă această obligaţie. sunt obligaţi să comunice recomandările formulate. informând în prealabil asiguratul despre tipurile şi efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie. 8. casa de asigurări de sănătate cu care furnizorul a încheiat contract de furnizare de servicii medicale va efectua actualizarea listei medicului de familie de la care asiguratul doreşte să plece. prin eliminarea asiguratului de pe listă. iniţiată de către medicul de specialitate aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. precum şi situaţiile în care medicul de familie prescrie medicamente la recomandarea medicului de medicina muncii. Pentru aceste cazuri. să reînnoiască pe toată perioada de derulare a contractului. precum şi investigaţii paraclinice numai ca o consecinţă a actului medical propriu. folosind exclusiv formularul tipizat de scrisoare medicală. recomandările vor fi comunicate utilizânduse formularul tipizat de scrisoare medicală sau biletul de ieşire din spital. să prescrie medicamente cu sau fără contribuţie personală şi după caz.

………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012. 1389/2010. în maximum 5 zile calendaristice de la data producerii modificării. 15. care se depune la casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 30 de zile de la data semnării contractului. să asigure utilizarea formularelor cu regim special unice pe ţară . 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii. 17. 14. la sediul furnizorului. conform prevederilor actelor normative referitoare la sistemul de asigurări sociale de sănătate. program asumat prin prezentul contract şi care se depune la casa de asigurări de sănătate la dosarul de contractare. ori de câte ori se solicită în timpul programului de lucru. să raporteze casei de asigurări de sănătate datele necesare pentru urmărirea desfăşurării activităţii în asistenţa medicală. activitatea realizată conform contractului de furnizare de servicii medicale. factura este însoţită de documentele justificative privind activităţile realizate. pentru persoanele cărora li s-a acordat asistenţă medicală pentru accidente de muncă şi boli profesionale. să completeze corect şi la zi formularele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. 19. 21. să factureze lunar. să anunţe casa de asigurări de sănătate despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale. să informeze asiguraţii cu privire la obligaţiile furnizorului de servicii medicale şi ale asiguratului referitoare la actul medical. 39 B la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 29 . cele cu regim special şi cele tipizate. respectiv în baza Regulamentului CEE nr. înţelegeri. 13. 16.12. respectiv cele privind evidenţele obligatorii. precum şi intimitatea şi demnitatea acestora.G. pentru cazurile prezentate ca urmare a situaţiilor în care le-au fost aduse prejudicii sau daune sănătăţii de către alte persoane. să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi. al cărui model este prevăzut în anexa nr. în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. după caz precum şi din alte state cu care România a încheiat acorduri. 20. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate. nr. cu modificările şi completările ulterioare. potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementărilor legale în vigoare. aprobat prin H. 18. în limita competenţei şi a dotărilor existente. a) să respecte programul de lucru şi să îl comunice casei de asigurări de sănătate. şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării contractului. titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate în perioada de valabilitate a cardului. atât pe suport hârtie cât şi în format electronic. convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii care au dreptul şi beneficiază de servicii medicale pe teritoriul României de la furnizori aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate. respectiv beneficiari ai formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. b) programul de lucru va avea avizul conform al direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti. să asigure acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă medico-chirurgicală. în baza unui formular.bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării. pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European. în mod distinct pentru asiguraţi.

caz în care furnizorii sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea în procesul de transmitere a datelor. 1389/2010.în aceste situaţii furnizorii de 30 . ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012. 23. după caz. să recomande dispozitive medicale de protezare stomii şi incontinenţă urinară numai ca urmare a scrisorii medicale comunicată de către medicul de specialitate aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate.G. să asigure acordarea serviciilor medicale prevăzute în pachetele de servicii medicale. medicul va menţiona pe biletul de trimitere că a anexat rezultatele investigaţiilor şi va informa asiguratul asupra obligativităţii de a le prezenta medicului căruia urmează să i se adreseze. cu modificările şi completările ulterioare. 26. aprobat prin H. nr. numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală.22. 29. fie coplata pentru alte servicii medicale de care au beneficiat asiguraţii. convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. să afişeze într-un loc vizibil programul de lucru. în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România. pagină web. rezultatele investigaţiilor efectuate în regim ambulatoriu. să utilizeze sistemul de raportare în timp real. să respecte protocoalele de practică pentru prescrierea. să încaseze de la asiguraţi contravaloarea serviciilor medicale la cerere. 30. în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale. să asigure acordarea de servicii medicale asiguraţilor fără nici o discriminare. folosind formele cele mai eficiente de tratament. să acorde asistenţă medicală pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri. telefon. 31. 33. să utilizeze Sistemul informatic unic integrat. respectiv beneficiarilor formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. începând cu data la care acesta va fi pus în funcţiune. înţelegeri. să întocmească bilet de trimitere către societăţi de turism balnear şi de recuperare şi să consemneze în acest bilet sau să ataşeze în copie. 25. pentru completarea tabloului clinic al pacientului pentru care face trimiterea. fax. 28. în perioada de valabilitate a cardului. În situaţia în care se utilizează un alt sistem informatic acesta trebuie să fie compatibil cu Sistemul informatic unic integrat. e-mail. să asigure acordarea asistenţei medicale necesară titularilor cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială respectiv în baza Regulamentului CEE nr. precum şi datele de contact ale acesteia: adresă. să acorde cu prioritate asistenţă medicală femeii gravide şi sugarilor. în condiţiile stabilite în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. inclusiv pentru situaţiile programabile dacă asiguratul solicită efectuarea serviciilor respective înaintea datei programate . precum şi data la care au fost efectuate. 32. conform dispoziţiilor legale. să asigure eliberarea actelor medicale. 27. elaborate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. monitorizarea şi decontarea tratamentului în cazul unor afecţiuni. în situaţia ataşării la biletul de trimitere a rezultatelor investigaţiilor. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii. să încaseze sumele reprezentând fie contribuţia personală pentru unele servicii medicale. 24.

să informeze părinţii asupra vaccinărilor şi tipurilor de vaccinuri acordate în cadrul Programului naţional de imunizare al Ministerului Sănătăţii. cât şi modificările ulterioare privind mişcarea lunară a bolnavilor cronici. prescripţie medicală. respectiv administrarea vaccinului recomandat. să completeze formularele cu regim special utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate . să întocmească liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile. 39. furnizorii de servicii medicale din asistenţa medicală primară sunt obligaţi să anunţe casa de asigurări de sănătate referitor la predarea documentelor medicale. cu toate datele pe care acestea trebuie să le cuprindă conform prevederilor legale în vigoare. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. atât la contractare . 35.servicii medicale nu au dreptul de a elibera bilete de trimitere sau prescripţii medicale utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate. …………. În cazul nerespectării acestei obligaţii. casele de asigurări de sănătate recuperează de la aceştia contravaloarea serviciilor medicale recomandate/medicamentelor cu şi fără contribuţie personală prescrise. conform prevederilor legale în vigoare. 43. în cazul în care medicul recomandă părintelui efectuarea unui alt tip de vaccin decât cel asigurat în cadrul Programului naţional de imunizare. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. dacă este cazul. 44. 41. în cazul încetării/rezilierii contractului/convenţiei.lista. 36. bilet de trimitere pentru investigaţiile paraclinice. să organizeze la nivelul cabinetului evidenţa bolnavilor cu afecţiunile cronice prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. să solicite începând cu data implementării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate acest document titularilor acestuia în vederea acordării serviciilor medicale. să asigure utilizarea formularului de bilet de trimitere pentru investigaţii paraclinice. conform prevederilor legale în vigoare. cu respectarea condiţiilor privind modalităţile de prescriere a medicamentelor.. să asigure realizarea altor vaccinări recomandate şi reglementate de Ministerul Sănătăţii ca acţiuni prioritare de sănătate publică. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . către medicul/medicii de familie pentru care au optat persoanele care au fost înscrise pe listele medicului/medicilor şi care nu se mai află în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. ce au fost efectuate/eliberate de alţi furnizori în baza acestor formulare şi decontate de casele de asigurări de sănătate din fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. care este formular cu regim special unic pe ţară şi să recomande investigaţiile paraclinice în concordanţă cu diagnosticul. respectiv al excluderii medicului/medicilor din contractul/convenţia încheiat(ă) cu casa de asigurări de sănătate. 37. 42.bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării. 34.2012. 38. să efectueze şi să raporteze vaccinările obligatorii prevăzute în cadrul Programului naţional de imunizare al Ministerului Sănătăţii. 1389/2010şi să raporteze această evidenţă casei de asigurări de sănătate. 40. 31 . în condiţiile legii. să recomande asiguraţilor tratamentul adecvat şi eficient. acesta are obligaţia de a solicita consimţământul informat al părintelui pentru utilizarea. să informeze persoanele asigurate în vârstă de peste 18 ani înscrise pe lista sa cu privire la dreptul acestora de a efectua un control medical pentru prevenirea bolilor cu consecinţe majore în morbiditate şi mortalitate.

2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1 alin. Plata "per capita" . (2) lit. Plata "per capita" se face conform art. nr.1.4... 1389/2010.medic primar . Medic nou-venit în localitate .. valabilă pentru anul 2012.serviciile medicale acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate..medic care nu a promovat un examen de specialitate .... cu modificările şi completările ulterioare. 1389/2010. cu modificările şi completările ulterioare.. a). b) sau lit.... Modalităţi de plată ART... ………. aprobat prin H....2012.. în condiţiile prevederilor art. se aplică un procent de majorare de 100%.2012 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.. în condiţiile prevederilor art. 32 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . (2) din anexa nr. Medic nou-venit în localitate .....5.. 32 . VI. respectiv pentru localitatea/localităţile unde se află punctul/punctele de lucru. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012. unică pe ţară. după caz.G...3.. până la .... 1389/2010..unitate administrativ-teritorială/zonă (oraş.% . Perioada de plată în condiţiile prevederilor art.G.. (2) lit.în sistemul de asigurări sociale de sănătate.. c) din anexa nr. 1. se ajustează în raport: a) cu condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea medicul de familie: . cu modificările şi completările ulterioare: de la . indiferent de punctajul obţinut potrivit Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. pentru cabinetele cu punct/puncte de lucru se stabileşte un spor de zonă diferit pentru localitatea unde se află cabinetul.... ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012. 1.. 1 alin.% -----------*) Pentru cabinetele medicale din mediul rural din aria Rezervaţiei biosferei Delta Dunării...în sistemul de asigurări sociale de sănătate. comună) .. 1 alin.. aprobat prin H. nr...... cu modificările şi completările ulterioare: DA/NU . se va trece sporul de zonă pentru fiecare situaţie. 1389/2010. 31 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . 8 Modalităţile de plată în asistenţa medicală primară sunt: 1....2... 1389/2010.. cu modificările şi completările ulterioare. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.. aprobat prin H......prin tarif pe persoană asigurată 1.unitate administrativ-teritorială/zonă (oraş....%*) b) cu gradul profesional: . nr.... este în valoare de 3 lei.... care încheie contract după expirarea convenţiei de furnizare de servicii medicale încheiată pe o perioadă de 3 luni: DA/NU .. comună) . în condiţiile în care. c). 1... din anexa nr. Valoarea punctului "per capita". 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. Numărul total de puncte calculat conform art... ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012.G.......

5 per capita realizate număr persoane asigurate înscrise de decontat c) pentru cabinetele medicale individuale care au angajat unul sau mai mulţi medici.200 per capita = număr de puncte realizate x ---------------------------------------------de decontat Număr persoane asigurate înscrise la care se adaugă suplimentar un număr de puncte care se calculează astfel: Nr. numărul total de puncte se calculează după cum urmează: Nr. În situaţia în care numărul de persoane asigurate înscrise pe lista medicului de familie depăşeşte 2.5 de decontat Număr persoane asigurate înscrise d) În situaţia în care cabinetul medical se află într-o zonă/unitate administrativteritorială. nr. puncte 2.2). aprobat prin H. (3) lit. cuantificat în puncte. nr.200) Nr. 1389/2010. Plata prin tarif pe serviciu medical.G.200) Nr. plata per capita se realizează după cum urmează: a) numărul total de puncte rezultat în raport cu numărul de persoane asigurate din listă şi structura pe grupe de vârstă se înmulţeşte cu raportul dintre 2. cu modificările şi completările ulterioare: 33 . cu deficit din punct de vedere al prezenţei medicului de familie stabilită de comisia prevăzută la art. 1 alin.200. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012.200 per capita = număr de puncte realizate x -----------------------------------------------de decontat Număr persoane asigurate înscrise la care se adaugă suplimentar un număr de puncte care se calculează astfel: (număr de asiguraţi înscrişi .2. puncte 2. puncte = număr de puncte x ---------------------------------------------------.200) per capita = puncte realizate x ------------------------------------------------.200 per capita = număr de puncte realizate x ----------------------------------------------------de decontat Număr persoane asigurate înscrise la care se adaugă suplimentar un număr de puncte care se calculează astfel: (număr de asiguraţi înscrişi . puncte = număr de puncte x ---------------------------------------------------.000. 23 alin. în condiţiile în care totalul persoanelor asigurate înscrise pe listă este mai mic sau egal cu 4. astfel: Nr.5 per capita realizate număr persoane asigurate înscrise de decontat 2.2. (3) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012.000.x 0. servicii nominalizate la art. c) din anexa nr. pentru unele servicii medicale prevăzute în pachetele de servicii medicale. puncte număr de (4. numărul total de puncte se calculează după cum urmează: Nr. numărul total de puncte se calculează după cum urmează: Nr. puncte 2. aprobat prin H. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1389/2010. cu modificările şi completările ulterioare.2.000 .x 0.200 şi numărul de asiguraţi pe listă. în condiţiile în care totalul persoanelor asigurate înscrise pe listă depăşeşte 4.G. puncte 2.x 0.200 per capita = număr de puncte realizate x ----------------------------------------------de decontat Număr persoane asigurate înscrise b) pentru cabinetele medicale individuale care au angajat unul sau mai mulţi medici.

. Cod numeric personal ........ .........................................2. b) Medic de familie Nume ......... Codul de parafă al medicului ................1........... Grad profesional ........................................ Program de lucru ........................................................................................ Prenume .............................................. Program de lucru ............................................................. Cod numeric personal ................. Medic de familie angajat*) Nume ..... Cod numeric personal .......... -----------*) În cazul cabinetelor medicale individuale................... Grad profesional ................... Prenume ......... 2..................... 1.................................... ................................................................ Program de lucru .......... 1 alin. în limita fondurilor aprobate 34 ........... nr............... Program de lucru .................................. Clauze speciale ........ 3................................. Codul de parafă al medicului .............. aprobat prin H................... 2....................................................................... Valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu medical este unică pe ţară în valoare de 1..................................... Asistent medical Nume ......................................................... cu modificările şi completările ulterioare........... Medic de familie angajat*) Nume .............................. 2... Prenume ............... în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la încheierea fiecărei luni contravaloarea serviciilor medicale furnizate. Plata pe serviciu medical pentru serviciile enunţate la pct..................... c) .............. (3) din anexa nr....... Grad profesional ..G...... Cod numeric personal ....................... Prenume ............. Asistent medical Nume ............ Cod numeric personal ........ -----------*) În cazul cabinetelor medicale individuale......se completează pentru fiecare cabinet medical şi medic de familie din componenţa cabinetului medical cu care s-a încheiat contractul: a) Medic de familie Nume ......... Grad profesional ................. Cod numeric personal ............ 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr............... 9 (1) Casele de asigurări de sănătate au obligaţia să deconteze................ 1389/2010............................................................................................ ART........................................................................ Codul de parafă al medicului ........................................................ 2 se face conform art............................................................................................. Codul de parafă al medicului ..... Prenume ....................8 lei............. Prenume ..........2.......... ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012................................. 1......................... potrivit contractelor încheiate între furnizorii de servicii medicale din asistenţa medicală primară şi casele de asigurări de sănătate............................

nu au fost efectuate .. pe baza documentelor necesare decontării serviciilor medicale furnizate în luna anterioară. 10. 5. 42 şi 43 se aplică următoarele sancţiuni: a) la prima constatare. 20.. 16. (7) Recuperarea sumei conform prevederilor alin. (4) şi (5) casele de asigurări de sănătate ţin evidenţa distinct pe fiecare medic de familie. (3). se aplică următoarele sancţiuni: a) la prima constatare. (4) şi (5) se face prin plata directă sau executare silită pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. precum şi transcrierea de prescripţii medicale pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală a asiguratului şi pentru unele materiale sanitare. 27. 23. pentru furnizorii care sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. (3)... se diminuează valoarea punctului per capita. precum şi prescrieri de medicamente cu şi fără contribuţie personală din partea asiguratului şi ale unor materiale sanitare şi/sau recomandări de investigaţii paraclinice. 6. 11. 12. 13.cu recuperarea contravalorii acestor servicii.. (9) Pentru cazurile prevăzute la alin.. se diminuează valoarea punctului per capita.. 10 Serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract trebuie să respecte criteriile privind calitatea serviciilor medicale. 35. 37. 31. cu 10%. (3). 35 .. se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 29.. în derularea contractului. elaborate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. că serviciile raportate conform contractului. 2.. 7 pct. 39. 15. 1. VII. 9. b) la a doua constatare. cu 10%. 28. 19. pentru luna în care s-au produs aceste situaţii pentru medicii de familie la care se înregistrează aceste situaţii. 25. (8) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condiţiile alin. 22. care nu sunt în conformitate cu reglementările legale în vigoare aplicabile în domeniul sănătăţii. 17.. medicilor de familie la care acestea au fost înregistrate. (3) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea programului de lucru prevăzut în prezentul contract. Calitatea serviciilor ART. 32. 4. (4) În cazul în care. precum şi de investigaţii paraclinice care sunt consecinţe ale unor acte medicale prestate de alţi medici. b) la a doua constatare. inclusiv prescriere de medicamente cu şi fără contribuţie personală din partea asiguratului fără aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate/Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. 26. pentru luna în care s-au produs aceste situaţii. în alte condiţii decât cele prevăzute la art. (4) şi (5) se face din prima plată care urmează a fi efectuată. la valoarea pentru un punct "per capita" respectiv la valoarea minimă garantată pentru un punct pe serviciu medical.. 7 pct. (3). pentru luna în care s-au produs aceste situaţii pentru medicii de familie la care se înregistrează aceste situaţii. în vederea decontării acestora. 21.. avertisment scris. acolo unde este cazul.. în urma controlului efectuat de către serviciile specializate ale caselor de asigurări de sănătate. avertisment scris. 3. (6) Reţinerea sumei conform prevederilor alin. la prima constatare se diminuează cu 10% valoarea punctului per capita. depuse lunar de către furnizor la casa de asigurări de sănătate. (5) În cazul în care în derularea contractului se constată. Toate documentele necesare decontării se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate prin semnătura reprezentanţilor legali ai furnizorilor. 41. 24.. la data de . (2) Până la data de 30 a lunii următoare încheierii trimestrului se face decontarea drepturilor băneşti ale medicilor de familie ca urmare a regularizărilor în funcţie de valoarea definitivă a punctului pe serviciu medical.cu această destinaţie. (4) şi (5) se utilizează conform prevederilor legale în vigoare.

împrejurări ca: război. 12 Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor. rezilierea şi suspendarea contractului ART. Răspunderea contractuală ART. f) odată cu prima constatare după aplicarea în cursul unui an a măsurilor prevăzute la art. Încetarea. Clauză specială ART.VIII. marile inundaţii. printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate. X. respectiv de la încetarea valabilităţii acesteia/acestuia. Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră. în sensul acestei clauze. respectiv 3 luni într-un an. respectiv municipiul Bucureşti. g) dacă se constată nerespectarea programului de lucru prevăzut în contract prin lipsa nejustificată a medicului timp de 3 zile consecutive în cazul cabinetelor medicale individuale. 9 alin. precum şi o dată cu prima constatare după aplicarea măsurii prevăzută la art. IX. (5). e) nerespectarea termenelor de depunere a facturilor însoţite de documentele justificative privind activităţile realizate conform prezentului contract. în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data aprobării acestei măsuri. În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni. ca urmare a constatării următoarelor situaţii: a) dacă furnizorul de servicii medicale nu începe activitatea în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnării contractului de furnizare de servicii medicale. contractul se modifică în mod corespunzător prin excluderea medicului/medicilor la care s-a constatat nerespectarea nejustificată a programului de lucru timp de 3 zile consecutive. în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor realizate. b) dacă din motive imputabile furnizorului acesta îşi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice. i) refuzul furnizorului de a pune la dispoziţia organelor de control ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ale caselor de asigurări de sănătate toate documentele justificative care atestă furnizarea serviciilor raportate în vederea decontării şi cele de evidenţă financiar-contabilă a serviciilor furnizate conform contractelor încheiate şi documentele justificative privind sumele decontate din Fondul naţional unic de asigurări 36 . 11 Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale partea în culpă datorează celeilalte părţi daune-interese. este considerată ca forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. cutremur. intervenită după data semnării contractului şi care împiedică executarea acestuia. revoluţie. de asemenea. în cazul celorlalte forme de organizare a cabinetelor medicale. 9 alin. partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen. Sunt considerate ca forţă majoră. c) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar. 13 Contractul de furnizare de servicii medicale se reziliază de plin drept. embargo. de la încetarea acestui caz. Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile calendaristice de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul judeţ. (3) şi (4) pentru oricare situaţie. prin care să se certifice realitatea şi exactitatea faptelor şi împrejurărilor care au condus la invocarea forţei majore şi. d) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a dovezii de evaluare a furnizorului. pentru o perioadă de două luni consecutive în cadrul unui trimestru. fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului.

desfiinţare sau reprofilare a furnizorului de servicii medicale. d). în cazul în care contractul încetează/se modifică din nou. (3). b) din motive imputabile furnizorului. sau în raza administrativ-teritorială a casei de asigurări de sănătate limitrofă casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală. printr-o notificare scrisă. casele de asigurări de sănătate nu vor accepta înregistrarea în niciun alt contract a persoanei/persoanelor respective până la următorul termen de contractare. (3) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. d) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale sau al casei de asigurări de sănătate. (2) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate a încetat din motive imputabile furnizorilor. a5) medicul titular al cabinetului medical individual renunţă sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România. (3) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate se modifică prin excluderea din contract a uneia sau mai multor persoane înregistrată/înregistrate în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate şi care desfăşoară activitate sub incidenţa acestuia la furnizorii respectivi. cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreşte încetarea contractului. (3) în contractele încheiate cu aceşti furnizori sau cu alţi furnizori pentru aceste persoane care prin activitatea lor au condus la încetarea/modificarea contractului. 14 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale încetează în următoarele situaţii: a) de drept la data la care a intervenit una din următoarele situaţii: a1) furnizorul de servicii medicale îşi încetează activitatea în raza administrativteritorială a casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală. a2) încetare prin faliment. 15 alin.sociale de sănătate. cu indicarea motivului şi a temeiului legal. conform solicitării scrise a organelor de control în ceea ce priveşte documentele şi termenele de punere la dispoziţie a acestora. a3) încetarea definitivă a activităţii casei de asigurări de sănătate. ART. dar nu mai puţin de 6 luni de la data încetării contractului. f) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al casei de asigurări de sănătate. respectiv nu vor mai accepta înregistrarea persoanelor prevăzute la alin. pentru situaţiile în care se justifică această decizie. 23 alin. cu modificările şi completările ulterioare. e) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al casei de asigurări de sănătate printr-o notificare scrisă privind expirarea termenului de suspendare a contractului în condiţiile art. din motive imputabile acestora. dar nu mai puţin de 6 luni de la data modificării contractului. cu excepţia revocării dovezii de evaluare a furnizorului. c) acordul de voinţă al părţilor. din motive imputabile furnizorilor sau persoanelor prevăzute la alin. 1389/2010. casele de asigurări de sănătate nu vor mai intra în relaţii contractuale cu furnizorii respectivi până la următorul termen de contractare. a4) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual iar cabinetul nu poate continua activitatea în condiţiile legii. (4) După reluarea relaţiei contractuale. (1) lit. 37 . dizolvare cu lichidare. lichidare. se poate face printr-o notificare scrisă privind următoarea situaţie: în cazul în care numărul persoanelor înscrise la un medic de familie se menţine timp de 6 luni consecutiv la un nivel mai mic cu 20% din numărul minim stabilit pe unitate administrativ-teritorială/zonă de către comisia constituită conform art. casele de asigurări de sănătate nu vor mai încheia contracte cu furnizorii respectivi. prin reziliere. după caz.

Corespondenţa ART. XI. (1) lit. suspendarea se aplică corespunzător numai medicului. XII. e) nerespectarea de către furnizorii de servicii medicale a termenelor de plată a contribuţiei la Fond. 16 Situaţiile prevăzute la art. raportate şi validate conform contractelor încheiate se suspendă. a) . b) la solicitarea furnizorului. şi nerespectarea obligaţiei de la art. până la încetarea cazului de forţă majoră. a1 şi lit. 15 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale se suspendă la data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii: a) în cazurile de forţă majoră confirmate de autorităţile publice competente. a) . dar nu mai mult de 1/3 din sumele lunare care urmează a fi decontate. 1389/2010. constată de către casele de asigurări de sănătate din evidenţele proprii sau ca urmare a controalelor efectuate la furnizori. nominalizate în contract. Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 5 zile lucrătoare din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părţi contractante schimbarea survenită.c) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate aprobat prin H. 14 alin. a2. (2) Decontarea serviciilor medicale contractate.(5) În cazul în care furnizorii intră în relaţii contractuale cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate pentru mai multe sedii secundare/puncte de lucru. 8. pe bază de documente justificative prezentate casei de asigurări de sănătate. d) încetarea valabilităţii sau revocarea de către autorităţile competente a oricăruia dintre documentele prevăzute la art. cu modificările şi completările ulterioare.G. pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale. de la data de înregistrare a documentului prin care se constată nesoluţionarea pe cale amiabilă a unor litigii între părţile contractante doar până la data la care contravaloarea acestor servicii medicale atinge valoarea concurentă a sumei care a făcut obiectul litigiului. aflat în contract cu casa de asigurări de sănătate şi care se află în această situaţie. 13 şi la art. 7 pct. ART. a3. cu condiţia ca furnizorul să facă dovada demersurilor întreprinse pentru actualizarea acestuia. prin fax sau direct la sediul părţilor. (3) şi (4) se aplică în mod corespunzător pentru fiecare dintre sediile secundare/punctele de lucru. suspendarea se face după 30 de zile calendaristice de la data la care casa de asigurări de sănătate a efectuat ultima plată către furnizor. 14 alin. d) se notifică casei de asigurări de sănătate. 14 alin. prin organele abilitate pentru efectuarea controlului sau la sesizarea oricărei persoane interesate. sau până la data ajungerii la termen a contractului. de suspendare din calitatea de membru sau suspendare din exerciţiul profesiei a medicului titular al cabinetului medical individual. prevederile alin. Situaţiile prevăzute la art. a) subpct. Modificarea contractului 38 . (1) lit. suspendarea operează pentru o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice de la data încetării valabilităţii/revocării acestuia. după caz. f) se constată de către casa de asigurări de sănătate din oficiu. a4. pentru motive obiective. ART. prin scrisori recomandate cu confirmare de primire.subpct. (2). dar nu mai mult de 6 luni. c) de la data la care casa de asigurări de sănătate este înştiinţată despre decizia Colegiului teritorial al Medicilor. 17 Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris. efectuate. (1) lit. nr. până la data la care aceştia îşi achită obligaţiile la zi sau până la data ajungerii la termen a contractului. cu cel puţin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreşte încetarea contractului. a5 şi lit.

... 21 Prezentul contract se poate modifica prin negociere şi acord bilateral... organizată conform reglementărilor legale în vigoare sau de către instanţele de judecată.... 19 Valoarea definitivă a unui punct pe serviciu medical este cea calculată de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi nu este element de negociere între părţi.... Soluţionarea litigiilor ART............. (2) Litigiile nesoluţionate dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate conform alin. ..... sub rezerva notificării scrise a intenţiei de modificare şi a propunerilor de modificare cu cel puţin ...... (1) se soluţionează de către Comisia de Arbitraj care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate...... Modificarea se face printr-un act adiţional semnat de ambele părţi şi este anexă a acestui contract............ după caz.. 39 .......... câte unul pentru fiecare parte contractantă............ pagini fiecare............director general....... care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract. Director executiv al Direcţiei relaţii contractuale... derularea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă. XIII.......... .... ANEXA 1 la contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară nr... ART.... Documentele pe baza cărora se încheie contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară depuse de furnizor la casa de asigurări de sănătate: FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE Reprezentant legal................ CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Preşedinte . 20 Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă....... Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putinţă spiritului contractului.......... la iniţiativa oricărei părţi contractante.. Director executiv al Direcţiei economice.. în două exemplare a câte ....... ....ART.. ..... clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător... XIV.. 22 (1) Litigiile legate de încheiere. celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate... ART.......... Alte clauze Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiat astăzi . ART..... zile înaintea datei de la care se doreşte modificarea. ...... 18 În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie. Contencios ...... Vizat Juridic.............

valabilă la data încheierii contractului.declaraţie pe propria răspundere privind corectitudinea datelor de identificare ale persoanelor înscrise pe listă la momentul încetării termenului de valabilitate a contractului anterior. .copie a documentului care atestă gradul profesional pentru medici. .. sunt certificate pentru conformitate prin sintagma "conform cu originalul" şi prin semnătura reprezentantului legal.dovada plăţii la zi a contribuţiei la Fondul pentru asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii....certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România pentru fiecare medic..... .. Documentele necesare încheierii contractelor......certificatul de membru al OAMGMAMR pentru personalul mediu sanitar valabil la data încheierii contractului....cod de înregistrare fiscală .. sau cont nr.... cu obligaţia furnizorului de a o reînnoi pe toată perioada derulării contractului..... . ..programul de activitate al cabinetului şi punctului de lucru... din punctul de vedere al conformităţii şi valabilităţii acesteia/acestora........ ...... cu modificările şi completările ulterioare... deschis la Banca ....... ... valabilă la data încheierii contractului. .. ACT ADIŢIONAL pentru serviciile medicale paraclinice .........lista bolnavilor cu afecţiunile cronice conform evidenţei organizate la nivelul cabinetului..... pe fiecare pagină. furnizorul are obligaţia de a funcţiona cu personalul asigurat pentru răspundere civilă în domeniul medical pe toată perioada derulării contractului.copie a actului de identitate pentru medici şi personalul mediu sanitar..... Se întocmeşte după modelul contractului de furnizare de servicii medicale paraclinice adaptat..... conform modelului prevăzut în anexa nr.... efectuată conform prevederilor legale în vigoare....... ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012. nr.. .. 1389/2010. . depuse în copie...dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor. . . .. .. . .. .cont nr..dovada de evaluare a unităţii sanitare nr.cererea/solicitarea pentru intrare în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate nr.cod unic de înregistrare ..... deschis la Trezoreria Statului...lista.. pe suport de hârtie şi în format electronic. aprobat prin H. 2 B la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.ecografii generale (abdomen şi pelvis) efectuate de medicii de familie.dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la furnizor într-o formă prevăzută de lege şi care este înregistrat în contract funcţionează sub incidenţa acestuia... cu persoanele înscrise pentru medicii nou veniţi şi numai în format electronic pentru medicii care au fost în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate în anul precedent..dovada de evaluare a punctului secundar de lucru nr..... ..... 40 .G.programul de activitate al medicilor şi al personalului medico-sanitar.copie a actului doveditor prin care personalul medico-sanitar îşi exercită profesia la furnizor......... .. după caz) al reprezentantului legal .. .. ...... .. ...cod numeric personal (copie BI/CI...

............. 3.... alese sau numite........ mobil....... ..................................... numărul de contract şi ştampila cabinetului medical al medicului înlocuit........ Codul numeric personal . Părţile convenţiei de înlocuire: Dr.......... cu sediul în municipiul/oraşul .... II......... Medicul înlocuit ................... ............... ....... .............. ................... cod de identificare fiscală ............. ap. .... vacanţă pentru o perioadă de maximum 30 de zile lucrătoare/an calendaristic ..... (numele şi prenumele) şi Medic înlocuitor . 4. bl.................... str..... IV.... sc................ Motivele absenţei 1.ANEXA 4 .............. Obligaţiile medicului înlocuitor Obligaţiile medicului înlocuitor sunt cele prevăzute în contractul încheiat între medicul de familie înlocuit şi casa de asigurări de sănătate.................) între reprezentantul legal al cabinetului medical şi medicul înlocuitor I. cu Licen a de înlocuire temporară ca medic de familie nr... după caz....... ....... studii medicale de specialitate pentru o perioadă de maximum două luni/an .... V................ telefon: fix.model Vizat Casa de Asigurări de Sănătate .................. ................... Preluarea activităţii medicale a medicului de familie ..... cont nr.. 2..... încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate ............ deschis la Trezoreria Statului sau cont nr............ incapacitate temporară de muncă în limita a două luni/an ......... CONVENŢIE DE ÎNLOCUIRE*) (anexă la Contractul de furnizare de servicii medicale din asistenţa medicală primară nr........... ....... (numele şi prenumele) reprezentant legal al cabinetului medical .... de către medicul de familie ............. (numele şi prenumele) Codul de parafă ....................... formularele cu regim special ale medicului înlocuit..... În desfăşurarea activităţii. 41 ...... deschis la Banca ............ ......... Locul de desfăşurare a activităţii Serviciile medicale se acordă în cabinetul medical (al medicului înlocuit) .. sau codul numeric personal al reprezentantului legal ............... jude /sector .. adresa de e-mail .....cod unic de înregistrare .. fax ... ....... et........... cu contractul nr........... Prezenta convenţie se depune la casa de asigurări de sănătate odată cu înregistrarea primei perioade de absenţă în cadrul derulării contractului şi se actualizează..... medicul înlocuitor utilizează parafa proprie.. nr.. Obiectul convenţiei: 1...... pentru o perioadă de absenţă de .. cu contract de furnizare de servicii medicale în asisten a medicală primară nr.......... ..... în limita a două luni/an . .. III. .. 2....... registrul de consultaţii al cabinetului în care îşi desfăşoară activitatea......... .............................................................. perioada cât ocupă funcţii de demnitate publică......

....... în contul titularului contractului nr................................. Venitul "per capita" şi pe serviciu medical pentru perioada de absenţă se virează de Casa de Asigurări de Sănătate . lei/lună............ -----------*) Convenţia de înlocuire se încheie pentru perioade de absenţă în limita a două luni/an.............. VII.. al medicului înlocuit şi câte un exemplar revine părţilor semnatare............. în 3 exemplare......... Prezenta convenţie de înlocuire a fost încheiată astăzi.............. . acesta obligându-se să achite medicului înlocuitor .. Medicul înlocuitor ..... Documentul de plată .............. Termenul de plată ............................. 3.....VI... 2.............. ........ Modalitatea de plată a medicului de familie înlocuitor 1................ 42 ............... dintre care un exemplar devine act adiţional la contractul nr...... . .................... Reprezentantul legal al cabinetului medical........

.... deschis la Trezoreria Statului sau cont nr......... . adresa de e-mail ... cu sediul în municipiul/oraşul .............. al cărui reprezentant legal este: ........ANEXA 5 ....................... III.. ... cu contract nr. ......... concediu de sarcină sau lehuzie ... Codul numeric personal .. fax ................ cu sediul în municipiul/oraşul .......... care depăşeşte două luni/an .... str............................. telefon/fax ................................ 3......... Părţile convenţiei de înlocuire: Casa de Asigurări de Sănătate .......) între casa de asigurări de sănătate şi medicul înlocuitor I......................... 2................ mobil ... 43 .. jude ul/sectorul ............. ......... ....... nr... bl... perioada în care unul dintre soţi îl urmează pe celălalt trimis în misiune permanentă în străinătate sau să lucreze într-o organizaţie internaţională în străinătate . ......... telefon: fix.............................. .................. Obiectul convenţiei Preluarea activităţii medicale a medicului de familie ..... şi Medic înlocuitor ...... ............. concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului cu handicap până la împlinirea de către acesta a vârstei de 3 ani IV.................... 4.. (numele şi prenumele) având codul numeric personal nr......................................... ... de către medicul de familie ..............director general ........... incapacitate temporară de muncă.............. Locul de desfăşurare a activităţii Serviciile medicale se acordă în cabinetul medical (al medicului înlocuit) .............. jude ul/sectorul .. cu contract de furnizare de servicii medicale în asisten a medicală primară nr....... 6. ..model CONVENŢIE DE ÎNLOCUIRE*) (anexă la Contractul de furnizare de servicii medicale din asistenţa medicală primară nr... perioada cât ocupă funcţii de demnitate publică alese sau numite............. II. sc.................cod unic de înregistrare ..... cont nr............... et... .. cod de identificare fiscală ................ concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani . care depăşeşte două luni/an ...... pentru Medicul înlocuit .... ... 5..................... ap.. str.......................... încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate ............... ..... Licen a de înlocuire temporară ca medic de familie nr. perioada de rezidenţiat în specialitatea medicină de familie sau alte studii medicale de specialitate ... 7.... ..... (numele şi prenumele) Codul de parafă ...... pentru o perioadă de absenţă de ....... reprezentată prin preşedinte .......... nr. deschis la Banca .. (numele şi prenumele) din cabinetul medical ................. .. Motivele absenţei: 1...

. ........................... Director executiv al Direc iei economice ... deschis la Banca .........Programul de activitate al medicului înlocuitor se va stabili în conformitate cu programul de lucru al cabinetului în care îşi desfăşoară activitatea...... în două exemplare.. ........ Reprezentant legal al cabinetului medical**) ............. ......................... În desfăşurarea activităţii......... Obligaţiile medicului înlocuitor Obligaţiile medicului înlocuitor sunt cele prevăzute în contractul încheiat între medicul de familie înlocuit şi casa de asigurări de sănătate...... registrul de consultaţii al cabinetului în care îşi desfăşoară activitatea.. al medicului înlocuit şi un exemplar revine medicului înlocuitor.............. Documentul de plată ............director general..... Medicul înlocuitor are obligaţia faţă de cabinetul medical al medicului înlocuit de a suporta cheltuielile de administrare şi de personal care reveneau titularului cabinetului respectiv........ ...... **) Cu excepţia situaţiilor în care acesta se află în imposibilitatea de a fi prezent...... formularele cu regim special ale medicului înlocuit........ Director executiv al Direc iei rela ii contractuale............... 44 .......... 4... Prezenta convenţie de înlocuire a fost încheiată astăzi.. VI.. .... Modalitatea de plată a medicului de familie înlocuitor 1. Termenul de plată .. Vizat Juridic... De acord....... medicul înlocuitor utilizează parafa proprie..... V........ Medicul înlocuitor........ dintre care un exemplar devine act adiţional la contractul nr.......... Pentru punctajul "per capita" se va lua în calcul gradul profesional al medicului înlocuitor pentru perioada de valabilitate a convenţiei..... CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Preşedinte ...................... Veniturile "per capita" şi pe serviciu aferente perioadei de absenţă se virează de casa de asigurări de sănătate în contul medicului înlocuitor nr........... Contencios ----------*) Convenţia de înlocuire se încheie pentru perioade de absenţă mai mari de două luni/an......... VII...... numărul de contract şi ştampila cabinetului medical al medicului înlocuit........... .................................... 3..... 2............

..... la termenele prevăzute în convenţie.. Obiectul convenţiei ART......... nr.... II.... 3 Prezenta convenţie este valabilă o perioadă de maximum 3 luni de la data încheierii... ... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.. ...... în formatul solicitat 45 ...G.. telefon: fix/mobil .......... în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data operării acestora.......... ...... ..... nr... judeţul/sectorul .. . Durata convenţiei ART........ …………. lista nominală a acestora. cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr... b) să deconteze medicilor de familie nou-veniţi în sistemul de asigurări sociale de sănătate...... ... conform Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ... pe baza facturii însoţite de documente justificative. str........... V..... autorizaţi şi evaluaţi şi să facă publică în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii convenţiilor...... prezentate atât pe suport hârtie cât şi în format electronic...... telefon/fax ............... 1389/2010..... ... 4 Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligaţii: a) să încheie convenţii numai cu furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală primară................. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.... Servicii medicale furnizate ART......... având sediul cabinetului medical în municipiul/oraşul/comuna ... et..... telefon . cu modificările şi completările ulterioare. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012.......2012. Părţile contractante Casa de Asigurări de Sănătate ... 1389/2010............. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr..... prin afişare pe pagina web şi la sediul propriu... pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . III.. judeţul/sectorul . reprezentată prin ... IV... aprobat prin H.... nr.... sc. .... cu sediul în municipiul/oraşul .. reprezentată prin preşedinte . Obligaţiile părţilor A.. str.... şi sediul punctului de lucru secundar în comuna . şi Unitatea sanitară de asistenţă medicală primară ...... 2 Serviciile medicale furnizate în asistenţa medicală primară sunt cuprinse în pachetele de servicii medicale prevăzute în anexa nr... cuprinzând denumirea fiecăruia şi să actualizeze permanent această listă în funcţie de modificările apărute.. adresă de email ... conform legii. .... ..director general ..2012.......... str.. bl........ 1 Obiectul prezentei convenţii îl constituie furnizarea de servicii medicale în asistenţa medicală primară......... 1389/2010.. nr.. cu sau fără punct de lucru secundar ....ANEXA 6 CONVENŢIE DE FURNIZARE de servicii medicale în asistenţa medicală primară I..... ap... Obligaţiile casei de asigurări de sănătate ART............

G. 1389/2010. precum şi contravaloarea unor servicii medicale. i) să contracteze. nr. în condiţii grele şi foarte grele. prin intermediul paginii web proprii precum şi prin e-mail la adresele comunicate oficial de către furnizor. aprobat prin H. 4 alin. să comunice acestuia notele de constatare.G. c) să informeze în prealabil într-un număr de zile similar celui prevăzut la art. cu modificările şi completările ulterioare. furnizorul de servicii medicale cu privire la condiţiile de acordare a serviciilor medicale şi cu privire la orice intenţie de schimbare în modul de acordare a acestora. notele de constatare întocmite în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data prezentării în vederea efectuării controlului. notificarea privind măsurile dispuse se transmite furnizorului de către casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la casa de asigurări de sănătate. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012. potrivit prevederilor legale în vigoare. pentru care sunt stabilite drepturi suplimentare. e) să înmâneze la momentul finalizării controlului procesele-verbale de constatare furnizorului de servicii medicale sau. în condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. Sumele astfel obţinute se utilizează conform prevederilor legale în vigoare. 1389/2010. cu modificările şi completările ulterioare. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 46 . medicamente cu şi fără contribuţie personală. respectiv să deconteze contravaloarea investigaţiilor medicale paraclinice numai dacă medicii de familie au competenţa legală necesară şi au în dotarea cabinetului aparatura medicală corespunzătoare pentru realizarea acestora. prin toate mijloacele de care dispune. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012. nr. aprobat prin H. cu excepţia situaţiilor impuse de actele normative. j) să aducă la cunoştinţa furnizorilor de servicii medicale cu care se află în relaţie contractuală numele şi codul de parafă ale medicilor care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie. venitul.de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. materiale sanitare şi dispozitive medicale acordate de alţi furnizori aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate în baza biletelor de trimitere eliberate de către aceştia. după caz. în situaţia în care nu au fost îndeplinite condiţiile pentru ca asiguraţii să beneficieze de aceste servicii. în cazul în care controlul este efectuat de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau cu participarea acesteia. g) să informeze asiguraţii cu privire la dreptul acestora de a efectua controlul medical. h) să recupereze de la furnizorii care au acordat servicii medicale sumele reprezentând contravaloarea acestor servicii.2012. f) să informeze furnizorul de servicii medicale cu privire la condiţiile de încheiere a convenţiilor şi la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative prin publicare pe pagina web proprii. cu modificările şi completările ulterioare. (1) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. d) să acorde furnizorului de servicii medicale sume care să ţină seama şi de condiţiile de desfăşurare a activităţii în zone izolate. 1389/2010.

să acorde servicii medicale de profilaxie. cu obligaţia ca acesta să conţină explicit toate elementele prevăzute în scrisoarea medicală. conform celor de mai sus. să înscrie pe lista proprie gravidele şi lehuzele neînscrise pe lista unui medic de familie la prima consultaţie. de reşedinţă a acestora. la solicitarea părinţilor sau a aparţinătorilor legali. 4. curative. precum şi situaţiile în care medicul de familie prescrie medicamente la recomandarea medicului de medicina muncii. nr. 38 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. iniţiată de către medicul de specialitate aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. numai dacă acestea au fost comunicate pe baza scrisorii medicale. cu modificările şi completările ulterioare. prevenţie. pentru a căror corectitudine furnizorii depun declaraţii pe proprie răspundere. după caz.k) să deducă spre soluţionare organelor abilitate situaţiile în care constată neconformitatea documentelor depuse de către furnizori. să reînnoiască pe toată perioada de derulare a convenţiei. sunt obligaţi să comunice recomandările formulate. aprobat prin H. dovada de evaluare a furnizorului. medicul de specialitate din ambulatoriu. să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012. de reşedinţă a acestuia. unele materiale sanitare. 5 Furnizorul de servicii medicale are următoarele obligaţii: 1. să înscrie din oficiu copiii care nu au fost înscrişi pe lista unui medic de familie odată cu prima consultaţie a copilului bolnav în localitatea de domiciliu sau. în situaţia în care medicul de familie prescrie medicamente cu şi fără contribuţie personală la recomandarea altor medici. precum şi medicul de medicina muncii. să prescrie medicamente cu sau fără contribuţie personală şi după caz. imediat după naşterea copilului dacă părinţii nu au altă opţiune exprimată în scris. 3. dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la furnizor. 7. care este formular 47 . pentru unele materiale sanitare. Pentru persoanele care se încadrează în "Programul pentru compensarea în procent de 90% a preţului de referinţă al medicamentelor acordate pensionarilor cu venituri realizate numai din pensii de până la 700 lei/lună". recomandările vor fi comunicate utilizându-se formularul tipizat de scrisoare medicală sau biletul de ieşire din spital. folosind exclusiv formularul tipizat de scrisoare medicală iar la externarea din spital.G. să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului şi a furnizorului. Modelul formularului tipizat de scrisoare medicală este cel stabilit în anexa nr. în localitatea de domiciliu sau. medicul de familie prescrie medicamentele recomandate de către alţi medici aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. 5. Excepţie fac situaţiile în care pacientul urmează o schemă de tratament stabilită pentru o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice. precum şi investigaţii paraclinice numai ca o consecinţă a actului medical propriu. 1389/2010. Pentru aceste cazuri. B. prin prescrierea primei reţete pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală şi. după caz. 6. dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor. 2. să nu refuze înscrierea pe listă a copiilor. de urgenţă şi de suport în limita competenţei profesionale. responsabilitatea prescrierii revine exclusiv medicului/medicilor care a/au indicat tratamentul. după caz. Obligaţiile furnizorului de servicii medicale ART. Nou-născutul va fi înscris pe lista medicului de familie care a îngrijit gravida. 8.

în limita competenţei şi a dotărilor existente. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012. fax. în baza unui formular. care se depune la casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 30 de zile de la data semnării convenţiei. 12. să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi. 13. 18. 14. şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării convenţiei. 17. conform prevederilor actelor normative referitoare la sistemul de asigurări sociale de sănătate. să asigure acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă medico-chirurgicală. să acorde cu prioritate asistenţă medicală femeii gravide şi sugarilor. în timpul programului de lucru. cu modificările şi completările ulterioare. precum şi datele de contact ale acesteia: adresă. e-mail. să furnizeze tratamentul adecvat şi să prescrie medicamentele de care beneficiază asiguraţii corespunzătoare denumirilor comune internaţionale aprobate prin hotărâre a Guvernului.bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării. folosind formele cele mai eficiente de tratament. 11. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate 48 .G. al cărui model este prevăzut în anexa nr. unic pe ţară. 19. 15. să afişeze într-un loc vizibil programul de lucru. la sediul furnizorului. pagină web. nr. să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate. în maximum 5 zile calendaristice de la data producerii modificării. 10. 9. b) programul de lucru va avea avizul conform al direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti. 22. telefon. 1389/2010. 20. program asumat prin prezenta convenţie şi care se depune la casa de asigurări de sănătate la dosarul de contractare. să asigure acordarea de servicii medicale asiguraţilor fără nici o discriminare.cu regim special. să asigure utilizarea formularelor cu regim special unice pe ţară . să completeze corect şi la zi formularele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. respectiv cele privind evidenţele obligatorii. să informeze asiguraţii cu privire la obligaţiile furnizorului de servicii medicale şi ale asiguratului referitoare la actul medical. să raporteze casei de asigurări de sănătate datele necesare pentru urmărirea desfăşurării activităţii în asistenţa medicală. numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală. informând în prealabil asiguratul despre tipurile şi efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie. să anunţe casa de asigurări de sănătate despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza încheierii convenţiei de furnizare de servicii medicale. să asigure eliberarea actelor medicale. să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. aprobat prin H. ori de câte ori se solicită. 16. 39 B la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementărilor legale în vigoare. precum şi intimitatea şi demnitatea acestora. în condiţiile stabilite în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 21. a) să respecte programul de lucru şi să îl comunice casei de asigurări de sănătate. cele cu regim special şi cele tipizate.

24. aprobat prin H. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială privind coordonarea sistemelor de securitate socială respectiv în baza Regulamentului CEE nr. care au dreptul şi beneficiază de servicii medicale acordate pe teritoriul României. să întocmească bilet de trimitere. rezultatele investigaţiilor efectuate în regim ambulatoriu. 28. precum şi data la care au fost efectuate. în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România. respectiv beneficiari ai formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. 29. caz în care furnizorii sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea în procesul de transmitere a datelor. către societăţi de turism balnear şi de recuperare. respectiv în baza Regulamentului CEE nr. monitorizarea şi decontarea tratamentului în cazul unor afecţiuni. pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European. să recomande dispozitive medicale de protezare stomii şi incontinenţă urinară numai ca urmare a scrisorii medicale comunicată de către medicul de specialitate aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. după caz precum şi din alte state cu care România a încheiat acorduri. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii.G. şi să consemneze în acest bilet sau să ataşeze în copie. În situaţia în care se utilizează un alt sistem informatic acesta trebuie să fie compatibil cu Sistemul informatic unic integrat. convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii. înţelegeri. 27. atât pe suport de hârtie cât şi în format electronic. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii. factura este însoţită de documentele justificative privind activităţile realizate. respectiv beneficiarilor formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate în perioada de valabilitate a cardului. 1389/2010. 25. pentru completarea tabloului clinic al pacientului pentru care se face trimiterea. începând cu data la care acesta va fi pus în funcţiune. convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii. în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale. înţelegeri. 26. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. cu modificările şi completările ulterioare. în perioada de valabilitate a cardului. să utilizeze sistemul de raportare în timp real. nr. pentru persoanele cărora li s-a acordat asistenţă medicală pentru accidente de muncă şi boli profesionale. în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate în mod distinct pentru asiguraţi. în situaţia ataşării la biletul de trimitere a 49 . să asigure acordarea serviciilor medicale prevăzute în pachetele de servicii medicale. 23.pentru anii 2011 – 2012. pentru cazurile prezentate ca urmare a situaţiilor în care le-au fost aduse prejudicii sau daune sănătăţii de către alte persoane. elaborate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. să respecte protocoalele de practică pentru prescrierea. să asigure acordarea asistenţei medicale necesare titularilor cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European. 30. să acorde asistenţă medicală pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri. să factureze lunar. conform dispoziţiilor legale. în vederea decontării de către casa de asigurări de sănătate activitatea realizată conform convenţiei de furnizare de servicii medicale. să utilizeze Sistemul informatic unic integrat. după caz.

1389/2010. să informeze persoanele asigurate în vârstă de peste 18 ani înscrise pe lista sa cu privire la dreptul acestora de a efectua un control medical pentru prevenirea bolilor cu consecinţe majore în morbiditate şi mortalitate. conform prevederilor legale în vigoare. la sfârşitul primei luni . respectiv al excluderii medicului/medicilor din convenţia încheiată cu casa de asigurări de sănătate. inclusiv pentru situaţiile programabile dacă asiguratul solicită efectuarea serviciilor respective înaintea datei programate . 39.în aceste situaţii furnizorul de servicii medicale nu are dreptul de a elibera bilete de trimitere sau prescripţii medicale utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate. 34. să recomande asiguraţilor tratamentul adecvat şi eficient. unic pe ţară şi să recomande investigaţiile paraclinice în concordanţă cu diagnosticul.lista cât şi modificările ulterioare privind mişcarea lunară a bolnavilor cronici. 37. 36. ce au fost efectuate/eliberate de alţi furnizori în baza acestor formulare şi decontate de casele de asigurări de sănătate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.G. să încaseze sumele reprezentând fie contribuţia personală pentru unele servicii medicale. să îşi constituie o listă proprie cuprinzând persoanele beneficiare ale pachetelor de servicii medicale şi să comunice lunar casei de asigurări de sănătate datele de identificare a persoanelor cărora le-a acordat servicii medicale. să organizeze la nivelul cabinetului evidenţa bolnavilor cu afecţiunile cronice prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. care este formular cu regim special. 31. fie coplata pentru alte servicii medicale de care au beneficiat asiguraţii. nr. să încaseze de la asiguraţi contravaloarea serviciilor medicale la cerere. 35. În cazul nerespectării acestei obligaţii. cu modificările şi completările ulterioare. 33. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012.bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării. să întocmească liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile. conform prevederilor legale în vigoare. şi să raporteze această evidenţă la casa de asigurări de sănătate. să asigure utilizarea formularului de bilet de trimitere pentru investigaţii paraclinice. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. medicul va menţiona pe biletul de trimitere că a anexat rezultatele investigaţiilor şi va informa asiguratul asupra obligativităţii de a le prezenta medicului căruia urmează să i se adreseze. 38. să completeze formularele cu regim special utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate .rezultatelor investigaţiilor. în cazul încetării/rezilierii convenţiei. 32. furnizorii de servicii medicale din asistenţa medicală primară sunt obligaţi să anunţe casa de asigurări de sănătate referitor la predarea documentelor medicale. către medicul/medicii de familie pentru care au optat persoanele care au fost înscrise pe listele medicului/medicilor şi care nu se mai află în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. aprobat prin H. casele de asigurări de sănătate recuperează de la aceştia contravaloarea serviciilor medicale recomandate/medicamentelor cu şi fără contribuţie personală prescrise. în condiţiile legii. bilet de trimitere pentru investigaţiile paraclinice. prescripţie medicală. dacă este cazul. 50 . cu respectarea condiţiilor privind modalităţile de prescriere a medicamentelor. cu toate datele pe care acestea trebuie să le cuprindă conform prevederilor legale în vigoare.

..... Venitul lunar aferent medicului de familie nou-venit ............. stabilită potrivit lit. înmulţit cu 1..................... cu modificările şi completările ulterioare... 1389/2010.................. b) o sumă necesară pentru cheltuielile de administrare şi funcţionare a cabinetului medical................ Cod numeric personal ..... lei Venitul lunar total aferent medicului de familie nou-venit ...........40............. la care se aplică ajustările prevăzute la art.......... aprobat prin H.... Modalităţi de plată ART............... Grad profesional . să asigure realizarea altor vaccinări recomandate şi reglementate de Ministerul Sănătăţii ca acţiuni prioritare de sănătate publică... 1 din anexa nr.............. a). (2) lit.......... Cod numeric personal ........................ 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.. să solicite începând cu data implementării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate acest document titularilor acestuia în vederea acordării serviciilor medicale....... în conformitate cu prevederile legale în vigoare... Program de lucru ... Codul de parafă a medicului ....% Suma lunară aferentă cheltuielilor de administrare şi funcţionare a cabinetului medical în care îşi desfăşoară activitatea medicul de familie nou-venit .................. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012........G..... serviciile medicale acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate...... 43............... pe baza facturii şi a documentelor necesare decontării depuse lunar de furnizor la casa de asigurări de sănătate la data de .... Codul de parafă a medicului ................5.................. VI.............. d) pct............ 41............ Prenume ...................... plătit la data de . Grad profesional .... nr. inclusiv pentru cheltuieli de personal aferente personalului angajat.......................................... în cazul în care medicul recomandă părintelui efectuarea unui alt tip de vaccin decât cel asigurat în cadrul Programului naţional de imunizări................. respectiv administrarea vaccinului recomandat. Clauze speciale ................ 42...... 6 Modalităţile de plată în asistenţa medicală primară pentru medicii nou-veniţi sunt: Medicii de familie nou-veniţi într-o localitate beneficiază de un venit format din: a) o sumă echivalentă cu media dintre salariul maxim şi cel minim prevăzute în sistemul sanitar bugetar pentru gradul profesional obţinut de medic.....................se completează pentru fiecare cabinet medical şi medic de familie nouvenit în componenţa cabinetului medical cu care s-a încheiat convenţia: a) Medic de familie nou-venit Nume .... să efectueze şi să raporteze vaccinările obligatorii prevăzute în cadrul Programului naţional de imunizare al Ministerului Sănătăţii................ Prenume ................ egală cu venitul medicului respectiv.................. cheltuieli cu medicamentele şi materialele sanitare pentru trusa de urgenţă.... 51 ............ să informeze părinţii asupra vaccinărilor şi tipurilor de vaccinuri acordate în cadrul Programului naţional de imunizare al Ministerului Sănătăţii................................ b) Medic de familie nou-venit Nume ............. acesta are obligaţia de a solicita consimţământul informat al părintelui pentru utilizarea... 1 alin......... lei............. lei Sporul acordat în raport cu condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea ...........

medicilor de familie la care se înregistrează aceste situaţii... se diminuează cu 10% suma stabilită conform art. 19....... pe baza facturii şi a documentelor necesare decontării depuse lunar de furnizor la casa de asigurări de sănătate la data de .. 31 din Contractulcadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ... că serviciile raportate conform convenţiei nu au fost efectuate...2012 aprobat prin H.... precum şi transcrierea de prescripţii medicale pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală a asiguratului şi pentru unele materiale sanitare.............2012 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr... se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. medicilor de familie la care se înregistrează aceste situaţii.. care nu sunt în conformitate cu reglementările legale în vigoare aplicabile în domeniul sănătăţii.. cu modificările şi completările ulterioare............... pentru luna în care s-au produs aceste situaţii... 20...... nr.. avertisment scris... c) . 18...... 24......... 5.... 7 se aplică următoarele sancţiuni: a) la prima constatare.. 37. 13.... 1389/2010... 29..... .. pentru luna în care sau produs aceste situaţii............... 31 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . 41 şi 42........ 52 .... pentru luna în care s-au produs aceste situaţii...... avertisment scris........ se aplică următoarele sancţiuni: a) la prima constatare... la prima constatare se diminuează cu 10% suma stabilită conform art....... 14.. lei. în urma controlului efectuat de către serviciile specializate ale caselor de asigurări de sănătate..... 3. ART. se diminuează suma stabilită conform art. plătit la data de ........ 7 (1) În cazul în care în derularea convenţiei se constată nerespectarea programului de lucru prevăzut în prezenta convenţie precum şi prescrieri de medicamente cu şi fără contribuţie personală din partea asiguratului şi ale unor materiale sanitare şi/sau recomandări de investigaţii paraclinice.... 11........... 22. nr. 31 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . 4..... Toate documentele necesare decontării se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate prin semnătura reprezentanţilor legali ai furnizorilor. 30..... cu modificările şi completările ulterioare..... în alte condiţii decât cele prevăzute la art... 26... Venitul lunar aferent medicului de familie nou-venit ...Program de lucru .... 10.. în cazul medicilor de familie nou-veniţi într-o localitate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate... lei Venitul lunar total aferent medicului de familie nou-venit . 5 pct.. 25.. 1389/2010... 5 pct........ 16...... medicilor de familie la care acestea au fost înregistrate.....% Suma lunară aferentă cheltuielilor de administrare şi funcţionare a cabinetului medical în care îşi desfăşoară activitatea medicul de familie nou-venit .. 38. (2) În cazul în care.. 1. 9. inclusiv prescriere de medicamente cu şi fără contribuţie personală din partea asiguratului. b) la a doua constatare....G.... lei Sporul acordat în raport cu condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea ...... 40. în derularea convenţiei. 1389/2010... b) la a doua constatare.................. 8.G.... 23.. 2..... 33. 17..... 35. 12............ 21....... cu modificările şi completările ulterioare. fără aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate/Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate... în cazul medicilor nou-veniţi într-o localitate... (3) În cazul în care în derularea convenţiei se constată.... precum şi de investigaţii paraclinice care sunt consecinţe ale unor acte medicale prestate de alţi medici..2012 aprobat prin H..... acolo unde este cazul................

Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile calendaristice de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul judeţ. Răspunderea contractuală ART. de la încetarea acestui caz. (3). ca urmare a constatării următoarelor situaţii: a) dacă furnizorul de servicii medicale nu începe activitatea în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnării convenţiei de furnizare de servicii medicale. (2) şi (3) se utilizează conform prevederilor legale în vigoare. împrejurări ca: război. X. 9 Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale partea în culpă datorează celeilalte părţi daune-interese. este considerată ca forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. 53 . 10 Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor. 7 alin. b) dacă din motive imputabile furnizorului acesta îşi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice. (1) şi (2) pentru oricare situaţie. partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen. revoluţie. (1). VIII. intervenită după data semnării convenţiei şi care împiedică executarea acestuia. (2) şi (3) casele de asigurări de sănătate ţin evidenţa distinct pe fiecare medic de familie. 7 alin. c) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar. de asemenea.(4) Reţinerea sumei conform prevederilor alin. d) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a dovezii de evaluare a furnizorului. VII. respectiv de la încetarea valabilităţii acesteia/acestuia. IX. 8 Serviciile medicale furnizate în baza prezentei convenţii trebuie să respecte criteriile privind calitatea serviciilor medicale acordate asiguraţilor. Încetarea. (5) Recuperarea sumei conform prevederilor alin. e) odată cu prima constatare după aplicarea în cursul unui an a măsurilor prevăzute la art. f) dacă se constată nerespectarea programului de lucru prevăzut în convenţie prin lipsa nejustificată a medicului timp de 3 zile consecutive în cazul cabinetelor medicale individuale. elaborate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (2) şi (3) se face din prima plată care urmează a fi efectuată. în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data aprobării acestei măsuri. (1). cutremur. Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră. (1). în sensul acestei clauze. embargo. Calitatea serviciilor ART. pentru furnizorii care sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. rezilierea şi suspendarea convenţiei ART. Clauză specială ART. respectiv municipiul Bucureşti. (6) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condiţiile alin. printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate. marile inundaţii. (7) Pentru cazurile prevăzute la alin. 11 Convenţia de furnizare de servicii medicale se reziliază de plin drept. (1). prin care să certifice realitatea şi exactitatea faptelor şi împrejurărilor care au condus la invocarea forţei majore şi. precum şi odată cu prima constatare după aplicarea măsurii prevăzute la art. Sunt considerate ca forţă majoră. (2) şi (3) se face prin plata directă sau executare silită pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate.

prin reziliere. cu indicarea motivului şi a temeiului legal. din motive imputabile acestora. c) acordul de voinţă al părţilor. conform solicitării scrise a organelor de control în ceea ce priveşte documentele şi termenele de punere la dispoziţie a acestora. printr-o notificare scrisă. cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreşte încetarea contractului. b) din motive imputabile furnizorului.cu excepţia revocării dovezii de evaluare a furnizorului. dar nu mai puţin de 6 luni de la data încetării convenţiei. lichidare. după caz. 12 (1) Convenţia de furnizare de servicii medicale încetează în următoarele situaţii: a) de drept la data la care a intervenit una din următoarele situaţii: a1) furnizorul de servicii medicale îşi încetează activitatea în raza administrativ-teritorială a casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală sau în raza administrativ-teritorială a casei de asigurări de sănătate limitrofă casei cu care de află în relaţie contractuală. pentru o perioadă de două luni consecutive în cadrul unui trimestru. (1) lit. 13 alin. casele de asigurări de sănătate nu vor mai intra în relaţii contractuale cu furnizorii respectivi până la următorul termen de contractare. d) . casele de asigurări de sănătate nu vor accepta înregistrarea în niciun alt contract a persoanei/persoanelor respective până la următorul termen de contractare. 54 . d) denunţarea unilaterală a convenţiei de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale sau al casei de asigurări de sănătate. a4) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual iar cabinetul nu poate continua activitatea în condiţiile legii. a5) medicul titular al cabinetului medical individual renunţă sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România. ART. a2) încetare prin faliment. (3) În cazul în care convenţia dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate se modifică prin excluderea din convenţie a uneia sau mai multor persoane înregistrată/înregistrate în convenţia încheiată cu casa de asigurări de sănătate şi care desfăşoară activitate sub incidenţa acestuia la furnizorii respectivi.în cazul celorlalte forme de organizare a cabinetelor medicale. h) refuzul furnizorului de servicii medicale de a pune la dispoziţia organelor de control ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ale caselor de asigurări de sănătate toate documentele justificative care atestă furnizarea serviciilor raportate şi cele de evidenţă financiar-contabilă a serviciilor furnizate conform convenţiei încheiate şi documentele justificative privind sumele decontate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. desfiinţare sau reprofilare a furnizorului de servicii medicale. (2) În cazul în care convenţia dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate a încetat din motive imputabile furnizorilor. convenţia se modifică în mod corespunzător prin excluderea medicului/medicilor la care s-a constatat nerespectarea nejustificată a programului de lucru timp de 3 zile consecutive. dizolvare cu lichidare. dar nu mai puţin de 6 luni de la data modificării convenţiei. e) denunţarea unilaterală a convenţiei de către reprezentantul legal al casei de asigurări de sănătate printr-o notificare scrisă privind expirarea termenului de suspendare a convenţiei în condiţiile art. a3) încetarea definitivă a activităţii casei de asigurări de sănătate. în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate. i) nerespectarea termenelor de depunere a facturilor însoţite de documentele justificative privind activităţile realizate conform prezentei convenţii.

şi nerespectarea obligaţiei de la art. nominalizate în contract. 13 (1) Convenţia se suspendă la data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii: a) în cazurile de forţă majoră confirmate de autorităţile publice competente. c) de la data la care casa de asigurări de sănătate este înştiinţată despre decizia Colegiului teritorial al Medicilor de suspendare din calitatea de membru sau suspendare din exerciţiul profesiei a medicului titular al cabinetului medical individual. 5 pct. pe bază de documente justificative prezentate casei de asigurări de sănătate. suspendarea operează pentru o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice de la data încetării valabilităţii/revocării acestuia.G. d) încetarea valabilităţii sau revocarea de către autorităţile competente a oricăruia dintre documentele prevăzute la art. prin organele sale abilitate. (1) lit. (2). din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . ART. efectuate. a3). (1) lit. constatată de către casele de asigurări de sănătate din evidenţele proprii sau ca urmare a controalelor efectuate la furnizori. de la data de înregistrare a documentului prin care se constată nesoluţionarea pe cale amiabilă a unor litigii între părţile contractante doar până la data la care contravaloarea acestor servicii medicale atinge valoarea concurentă a sumei care a făcut obiectul litigiului. (3). raportate şi validate conform convenţiilor încheiate se suspendă. (1) lit. (5) În cazul în care furnizorii intră în relaţii contractuale cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate pentru mai multe sedii secundare/puncte de lucru. cu modificările şi completările ulterioare. 6. a4) şi a5) se constată de către casa de asigurări de sănătate din oficiu.(4) După reluarea relaţiei contractuale. pentru motive obiective. nr. respectiv nu vor mai accepta înregistrarea persoanelor prevăzute la alin. dar nu mai mult de 1/3 din sumele lunare care urmează a fi decontate. b) la solicitarea furnizorului. 12 alin. 1389/2010. suspendarea se va aplica corespunzător numai medicului aflat în convenţie. a) . sau la sesizarea oricărei persoane interesate. suspendarea se face după 30 de zile calendaristice de la data la care casa de asigurări de sănătate a efectuat ultima plată către furnizor. din motive imputabile furnizorilor sau persoanelor prevăzute la alin. e) nerespectarea de către furnizorii de servicii medicale a termenelor de plată a contribuţiei la Fond. (3) şi (4) se aplică în mod corespunzător pentru fiecare dintre sediile secundare/punctele de lucru.c). (3) în contractele încheiate cu aceşti furnizori sau cu alţi furnizori pentru aceste persoane care prin activitatea lor au condus la încetarea/modificarea contractului. 14 Situaţiile prevăzute la art. 11 şi la art. casele de asigurări de sănătate nu vor mai încheia contracte cu furnizorii respectivi. a) subpct. cu condiţia ca furnizorul să facă dovada demersurilor întreprinse pentru actualizarea acestuia. până la data la care aceştia îşi achită obligaţiile la zi sau până la data ajungerii la termen a convenţiei. a) subpct. 14 alin. pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale. care se află în situaţia descrisă anterior. dar nu mai mult de 6 luni. ART. 55 . prevederile alin. 12 alin. a1) şi d) se notifică casei de asigurări de sănătate cu cel puţin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreşte încetarea convenţiei. a2). în cazul în care convenţia/contractul încetează/se modifică din nou. până la încetarea cazului de forţă majoră. Situaţiile prevăzute la art.2012 aprobat prin H. (2) Decontarea serviciilor medicale contractate. sau până la data ajungerii la termen a convenţiei.

....... după caz) al reprezentantului legal .. în două exemplare a câte ... Vizat Juridic....... Prezenta convenţie de furnizare a serviciilor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiată astăzi............ ART.......... clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător. care intră în vigoare pe durata derulării prezentei convenţii... Contencios FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE Reprezentant legal....... ...... ....... 15 Corespondenţa legată de derularea prezentei convenţii se efectuează în scris.. deschis la Trezoreria Statului................ 16 În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie.... deschis la Banca ... Modificarea convenţiei ART.... . organizată conform reglementărilor legale în vigoare sau de către instanţele de judecată...................... Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putinţă spiritului convenţiei..... XII........................... ANEXA 1 la convenţia de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară nr...... ......... Director executiv al Direcţiei economice ......cont nr............................... XIII.......... prin fax sau direct la sediul părţilor... CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Preşedinte .. .. Director executiv al Direcţiei relaţii contractuale.. prin scrisori recomandate cu confirmare de primire....... Corespondenţa ART.................................... 56 ........... sau cont nr........cod unic de înregistrare ... 18 (1) Litigiile legate de încheierea.. (2) Litigiile nesoluţionate dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate conform alin. celelalte prevederi ale convenţiei nu vor fi afectate de această nulitate......... XIV. Soluţionarea litigiilor ART.. derularea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezenta convenţie vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă. 17 Dacă o clauză a acestei convenţii ar fi declarată nulă............ .........cod de înregistrare fiscală .... câte unul pentru fiecare parte contractantă..director general....................... (1) se soluţionează de către Comisia de Arbitraj care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate....XI. . după caz....................................cod numeric personal (copie BI/CI...... pagini fiecare....... ........ ...................... ..... Documentele pe baza cărora se încheie convenţia de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară depuse de furnizor la casa de asigurări de sănătate: ........ Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 5 zile lucrătoare din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezenta convenţie să notifice celeilalte părţi contractante schimbarea survenită............ Alte clauze .

... 57 . valabilă la data încheierii contractului.. ....copie a actului doveditor prin care personalul medico-sanitar îşi exercită profesia la furnizor.dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la furnizor într-o formă prevăzută de lege şi care este înregistrat în contract funcţionează sub incidenţa acestuia.. .. . . ..programul de activitate al medicilor şi al personalului medico-sanitar... ..dovada de evaluare a punctului secundar de lucru nr..dovada plăţii la zi a contribuţiei la Fondul pentru asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii.copie a actului de identitate pentru medici şi personalul mediu sanitar.certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România pentru fiecare medic.dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor.......certificatul de membru al OAMGMAMR pentru personalul mediu sanitar valabil la data încheierii contractului. efectuată conform prevederilor legale în vigoare. pe fiecare pagină. .. ...cererea/solicitarea pentru intrare în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate nr.copie a documentului care atestă gradul profesional pentru medici..programul de activitate al cabinetului şi al punctului de lucru... . Se întocmeşte după modelul contractului de furnizare de servicii medicale paraclinice adaptat. . sunt certificate pentru conformitate prin sintagma "conform cu originalul" şi prin semnătura reprezentantului legal.dovada de evaluare a unităţii sanitare nr. ACT ADIŢIONAL pentru serviciile medicale paraclinice . depuse în copie... . valabilă la data încheierii contractului........ecografii generale (abdomen şi pelvis) efectuate de medicii de familie. Documentele necesare încheierii convenţiei.... . . .

NOTA 3: Se raportează şi se decontează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată şi pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată. b) servicii medicale curative: Consultaţie pentru afecţiuni acute. nr. dacă este necesar.ANEXA 7 PACHETUL DE SERVICII MEDICALE acordate în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice inclusiv recuperare. medicul de specialitate poate acorda maximum 3 consultaţii sau poate elibera bilet de trimitere. casa de asigurări de sănătate decontează maximum 4 consultaţii pentru acelaşi episod de boală acută/subacută. NOTA 4: Consultaţia prevăzută la lit. Pentru fiecare caz. B. acesta asigură trimiterea pacientului către structurile de urgenţă specializate. pe asigurat. medicină fizică şi balneologie. a tratamentului şi a evoluţiei cazului. diagnostic şi tratament). către o altă specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice. cât şi la nivelul medicului/medicilor de specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice.dacă medicul de familie a acordat o consultaţie. astfel: . paraclinice şi de medicină dentară CAPITOLUL I Pachetul de servicii medicale acordate în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice A.G. după caz. În situaţia în care cazurile care nu pot fi rezolvate la nivelul cabinetului sau depăşesc competenţa medicului de specialitate. Pachetul minimal de servicii medicale a) Asistenţă medicală de urgenţă (anamneză. a). costurile se suportă integral de către persoana asigurată facultativ. Bolile cu potenţial endemo-epidemic sunt cele prevăzute la punctul II din Anexa nr. examen clinic şi tratament) în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de specialitate. organizată conform legii. trimiterea la spitalele de specialitate pentru confirmare şi tratament ).1186/2000 pentru aprobarea listei cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale precum şi bolile infecto-contagioase din grupa A pentru care asiguraţii beneficiază de indemnizaţie pentru capacitate temporară de muncă fără condiţii de stagiu de cotizare NOTA 1: Medicaţia pentru cazurile de urgenţă se asigură din trusa medicală de urgenţă. include toate serviciile medicale necesare.1 la H. Pachetul de servicii medicale pentru persoanele care se asigură facultativ a) serviciile cuprinse la lit. sunt consemnate ca "urgenţă" de către medicul de specialitate în documentele de evidenţă de la nivelul cabinetului. astfel încât numărul maxim de consultaţii pentru acelaşi episod de boală acută/subacută la nivelul tuturor 58 . NOTA 2: Cazurile de urgenţă medico-chirurgicală care se trimit către structurile de urgenţă specializate. diagnostic prezumptiv. necesare pentru stabilirea diagnosticului. examen clinic. în limita competenţei medicului de specialitate acordate pentru rezolvarea situaţiei care pune în pericol viaţa pacientului şi/sau bilet de trimitere pentru internare în spital pentru cazurile care depăşesc posibilităţile de rezolvare în ambulatoriul de specialitate. b) Depistarea de boli cu potenţial endemo-epidemic (examen clinic. A «Pachetul minimal de servicii medicale». inclusiv cele pentru care se solicită serviciile de ambulanţă. subacute (anamneză. inclusiv medicaţia şi procedurile medicale administrate la nivelul cabinetului. Numărul maxim de 4 consultaţii se poate acorda cumulat atât la nivelul medicului de familie. Pentru investigaţiile paraclinice recomandate şi tratamentul prescris.

care se întocmeşte în trei exemplare. medicul de specialitate mai poate acorda două consultaţii sau poate elibera bilet de trimitere către o altă specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice. se face direct.anamneza. Pachetul de servicii medicale de bază C1. examenul clinic general. Prezentarea pacientului la medicul de specialitate la solicitarea acestuia. numărul consultaţiilor decontate de casa de asigurări de sănătate este maximum 4. fitoterapie şi planificare familială care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu. precum şi din alte state cu care România a încheiat acorduri. serviciile de medicină dentară. unic pe ţară. respectiv 6. pentru a doua şi a treia consultaţie în vederea stabilirii diagnosticului şi/sau tratamentului. Consultaţia medicală de specialitate cuprinde: . stabilirea protocolului de explorări şi/sau interpretarea integrativă a explorărilor şi a 59 . care le depune la furnizorul de servicii medicale clinice. astfel încât numărul maxim de consultaţii pentru acelaşi episod de boală acută/subacută la nivelul tuturor medicilor de specialitate din ambulatoriul clinic să fie 2. fără alt bilet de trimitere. Un exemplar rămâne la medicul care a făcut trimiterea şi două exemplare sunt înmânate asiguratului. după caz. Pe biletul de trimitere se va menţiona obligatoriu numărul de consultaţii acordate.dacă medicul de familie a acordat două consultaţii. C. medicul care suspicionează va consemna distinct pe biletul de trimitere numărul de consultaţii pentru afecţiunile acute/subacute pentru care pacientul s-a prezentat iniţial. homeopatie. Consultaţia medicală de specialitate Consultaţia medicală de specialitate se acordă pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic de specialitate numai pentru cazurile în care asiguratul a avut biletul de trimitere iniţial eliberat de medicul de familie şi numai în condiţiile în care medicul trimiţător se află în relaţie contractuală (contract sau convenţie) cu casa de asigurări de sănătate. convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii nu se solicită bilet de trimitere decât pentru consultaţiile şi serviciile medicale de recuperare-reabilitare a sănătăţii. numărul consultaţiilor este maximum 5 . 9 la ordin. Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European. respectiv cele din anexa nr. în perioada de valabilitate a acestuia. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii. Furnizorul de servicii medicale clinice păstrează un exemplar şi depune la casa de asigurări de sănătate celălalt exemplar cu ocazia raportării lunare a activităţii. 39 A la ordin. NOTA 1: Circuitul privind modalităţile în care pot fi acordate cele 4 consultaţii se referă numai la un singur episod de boală acută/subacută. NOTA 4: În situaţia în care există prezumţia privind existenţa unei alte afecţiuni asociate. examenul clinic specific specialităţii respective. respectiv a doua consultaţie apare o altă afecţiune acută/subacută. înţelegeri. Fac excepţie de la prevederile anterioare cazurile de urgenţă medico-chirurgicală şi consultaţiile pentru afecţiunile confirmate prevăzute în anexa nr. precum şi serviciile de acupunctură. NOTA 2:În situaţiile în care la prima consultaţie se diagnostichează două sau mai multe afecţiuni acute/subacute. respectiv beneficiari ai formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. Pe biletul de trimitere se va menţiona obligatoriu numărul de consultaţii acordate. NOTA 3: În situaţia în care în derularea unui episod de boală acută/subacută după prima. . Biletul de trimitere este formular cu regim special. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială respectiv în baza Regulamentului CEE nr.medicilor de specialitate din ambulatoriul clinic să fie 3. titulari ai cardului european de asigurări de sănătate.

. conform prevederilor legale în vigoare. după caz. trimestrial sau. respectiv 6. precum şi instruirea în legătură cu măsurile terapeutice şi profilactice. prin scrisoare medicală. manevre chirurgicale minore şi scoaterea firelor.evaluare clinică şi paraclinică.dacă medicul de familie a acordat o consultaţie. . necesare pentru stabilirea diagnosticului. a tratamentului şi a evoluţiei cazului. cât şi la nivelul medicului/medicilor de specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice. Medicul de specialitate are obligaţia de a informa medicul de familie. sau pentru cazurile care necesită urmărirea evoluţiei sub tratament a pacientului în ambulatoriu. 2. în vederea stabilirii diagnosticului. astfel încât numărul maxim de consultaţii pentru acelaşi episod de boală acută/subacută la nivelul tuturor medicilor de specialitate din ambulatoriul clinic să fie 3. Pe biletul de trimitere se va menţiona obligatoriu numărul de consultaţii acordate. prescrierea tratamentului şi urmărirea evoluţiei bolnavilor cu afecţiuni cronice. Pe biletul de trimitere se va menţiona obligatoriu numărul de consultaţii acordate. respectiv a doua consultaţie apare o altă afecţiune acută/subacută. În situaţiile în care la prima consultaţie se diagnostichează două sau mai multe afecţiuni acute/subacute. Circuitul privind modalităţile în care pot fi acordate cele 4 consultaţii se referă numai la un singur episod de boală acută/subacută. lunar. NOTA I: pentru cazurile acute/subacute 1. Consultaţia pentru cazurile care necesită urmărirea evoluţiei sub tratament a pacientului în ambulatoriu se acordă: . în limita competenţelor.analizelor de laborator disponibile efectuate la solicitarea medicului de familie şi/sau a medicului de specialitate. astfel: . numărul consultaţiilor este maximum 5. . astfel încât numărul maxim de consultaţii pentru acelaşi episod de boală acută/subacută la nivelul tuturor medicilor de specialitate din ambulatoriul clinic să fie 2. Casele de asigurări de sănătate suportă contravaloarea a maximum două consultaţii pentru cazurile cu diagnostic deja confirmat. În situaţia în care există prezumţia privind existenţa unei alte afecţiuni asociate. către o altă specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice. 60 . la externare. Pentru acelaşi episod de boală acută/subacută. pentru examenul plăgii.la externare. scoaterea ghipsului. medicul care suspicionează va consemna distinct pe biletul de trimitere numărul de consultaţii pentru afecţiunile acute/subacute pentru care pacientul s-a prezentat iniţial. inclusiv după o intervenţie chirurgicală sau ortopedică.dacă medicul de familie a acordat două consultaţii. despre planul terapeutic stabilit iniţial precum şi orice modificare a acestuia.stabilirea conduitei terapeutice şi/sau prescrierea tratamentului medical şi igienodietetic. dacă este necesar.unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare. medicul de specialitate poate acorda maximum 3 consultaţii sau poate elibera bilet de trimitere. Numărul maxim de 4 consultaţii se poate acorda cumulat atât la nivelul medicului de familie. medicul de specialitate mai poate acorda două consultaţii sau poate elibera bilet de trimitere către o altă specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice. . casa de asigurări de sănătate decontează maximum 4 consultaţii pe asigurat. numărul consultaţiilor decontate de casa de asigurări de sănătate este maximum 4. În situaţia în care în derularea unui episod de boală acută/subacută după prima. .pentru efectuarea unor manevre terapeutice sau administrarea unor tratamente stabilite de medic cu ocazia consultaţiilor acordate pacientului pentru stabilirea diagnosticului. atunci când este necesară prezentarea repetată a pacientului la cabinet. la momentul în care aceasta a survenit.

acesta asigură trimiterea pacientului către structurile de urgenţă specializate. prescrierea tratamentului şi urmărirea evoluţiei bolnavilor cu afecţiuni cronice. 39 A la ordin.1 la H. organizată conform legii. NOTA IV Depistarea de boli cu potenţial endemo-epidemic (examen clinic. NOTA III: Asistenţă medicală de urgenţă (anamneză. 1. la externare. trimiterea la spitalele de specialitate pentru confirmare şi tratament ). Casele de asigurări de sănătate suportă contravaloarea a maximum două consultaţii pentru cazurile cu diagnostic deja confirmat. Bolile cu potenţial endemo-epidemic sunt cele prevăzute la punctul II din Anexa nr. în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de specialitate. Pentru evaluarea clinică şi paraclinică a bolnavilor cu afecţiuni cronice. inclusiv medicaţia şi procedurile medicale administrate la nivelul cabinetului. trimestrial sau lunar. NOTA II: pentru asiguraţii cu afecţiuni cronice 1. casele de asigurări de sănătate decontează pentru un bolnav cu una sau mai multe afecţiuni cronice. Pentru evaluare clinică şi paraclinică. examen clinic şi tratament).raportarea lunară a modificărilor intervenite/mişcarea lunară/intrări/ieşiri 4. în trimestrul respectiv. dacă acesta. acesta va organiza evidenţa specifică. Medicaţia pentru cazurile de urgenţă se asigură din trusa medicală de urgenţă. Cazurile de urgenţă medico-chirurgicală care se trimit către structurile de urgenţă specializate. nr.întocmirea listei şi depunerea acesteia la contractare. 3. utilizând formularele de raportare aprobate prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. sunt consemnate ca "urgenţă" de către medicul de specialitate în documentele de evidenţă de la nivelul cabinetului. Pentru situaţiile de mai sus nu este necesar bilet de trimitere. diagnostic prezumptiv. În situaţia în care cazurile nu pot fi rezolvate la nivelul cabinetului sau depăşesc competenţa medicului de specialitate. prevăzute în anexa nr. casele de asigurări de sănătate decontează o consultaţie/trimestru pentru un bolnav cu una sau mai multe afecţiuni cronice şi prescripţia/prescripţiile medicale aferente consultaţiei. Se raportează şi se decontează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată şi rezolvată la nivelul cabinetului. Se raportează şi se decontează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată 61 . inclusiv cele pentru care se solicită serviciile de ambulanţă. . Evidenţa acestor bolnavi cuprinde: . o consultaţie şi prescripţia/prescripţiile medicale aferente.G.Pentru situaţiile de mai sus nu este necesar bilet de trimitere. după caz. 2. nu a beneficiat de nicio consultaţie în condiţiile prevăzute la pct. sau pentru cazurile care necesită urmărirea evoluţiei sub tratament a pacientului în ambulatoriu. Pentru asigurarea serviciilor medicale necesare pentru bolnavii cu afecţiuni cronice monitorizabile la nivelul caselor de asigurări de sănătate prin cabinetul medicului de specialitate.1186/2000 pentru aprobarea listei cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale precum şi bolile infecto-contagioase din grupa A pentru care asiguraţii beneficiază de indemnizaţie pentru capacitate temporară de muncă fără condiţii de stagiu de cotizare.

Alergologie şi imunologie clinică Boli infecţioase Cardiologie Chirurgie cardiovasculară Chirurgie generală Chirurgie pediatrică Chirurgie plastică şi microchirurgie reconstructivă Chirurgie toracică Dermatovenerologie Diabet zaharat. 10. Pentru persoanele cu vârsta de 60 de ani şi peste. 2.8 puncte 21. 12. Specialităţile clinice pentru care se încheie contract de furnizare de servicii medicale în ambulatoriul de specialitate clinic şi serviciile diagnostice şi terapeutice (numai pentru pachetul de servicii medicale de bază) pentru care plata serviciilor medicale se face prin tarif pe serviciu medical exprimat în puncte: I. respectiv trecerea dintr-o grupă de vârstă în alta se realizează la împlinirea vârstei (de exemplu: copil cu vârsta de 4 ani împliniţi se încadrează în grupa peste 4 ani).6 puncte 14. 1. 9.8 puncte 21. nutriţie şi boli metabolice Endocrinologie Gastroenterologie Genetică medicală Geriatrie şi gerontologie Hematologie 62 . Specialităţi clinice: Nr.40 puncte 10. Consultaţia de neurologie peste vârsta de 4 ani Număr puncte pentru specialităţi chirurgicale 17.6 puncte 10. Consultaţia de neurologie a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani g. Consultaţia de psihiatrie şi psihiatrie pediatrică peste vârsta de 4 ani e. crt. 6. homeopatie. 3. Consultaţia copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani b. 4. 11. 5. C2. 14.25 puncte 11. numărul de puncte corespunzător consultaţiei se majorează cu 2 puncte. Consultaţia de psihiatrie şi psihiatrie pediatrică a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani c. 13.Numărul de puncte pe consultaţie. 8. Consultaţia de fitoterapie. Consultaţia peste vârsta de 4 ani d.4 puncte a.2 puncte 32.5 puncte - Încadrarea persoanei. planificare familială f. valabil pentru pachetele de servicii: Număr puncte pentru specialităţi medicale 16. 7. 15.

30.16. 1. 1.2. 25. 1. 29.11.8.14. 21. 1. 1. 28. 31. 1. Teste de provocare nazală. 22.1.12.4.10. 1. 24.9. Servicii diagnostice simple: . oculară. Biomicroscopia. 1. oftalmoscopia Biometrie Explorarea câmpului vizual (perimetrie) Recoltare pentru test Babeş-Papanicolau Examen electromiografic Examen electroneurografic EEG standard EKG de efort Spirometrie Spirogramă + test farmacodinamic bronhomotor Teste cutanate (prick sau IDR) cu seturi standard de alergeni (maximum 8 teste inclusiv materialul pozitiv şi negativ). 23.3.6. 1. 35. 1. 20. Teste cutanate cu agenţi fizici (maximum 4 teste) Osteodensitometrie segmentară cu ultrasunete Audiograma tonală liminară Audiograma vocală 63 . 27. 32.13. gonioscopia.15. 1.7. maxim 1 la 3 luni pentru pacienţii care au beneficiat de radioterapie Chirurgie orală şi maxilo-facială**) **) Nu se raportează în vederea decontării consultaţiile şi serviciile medicale pentru chirurgia dento-alveolară II.punctajul aferent acestor servicii este de 11 puncte/procedură 1. 1. 33. 19. 18. 17.5. 1. 1. 34. 26. bronşică. Serviciile diagnostice simple şi complexe şi serviciile terapeutice/tratamente chirurgicale şi medicale: 1. Medicină internă Nefrologie Neonatologie Neurochirurgie Neurologie Neurologie pediatrică Oncologie medicală Obstetrică-ginecologie Oftalmologie Otorinolaringologie Ortopedie şi traumatologie (inclusiv pediatrică) Pediatrie Pneumologie Psihiatrie Psihiatrie pediatrică Reumatologie Urologie Chirurgie vasculară Radioterapia*) *) Numai ca şi consultaţie de control. 1.16.

cavum.3.8. 3. col Polipectomie endoscopică gastrică Polipectomie endoscopică rectosigmoidiană Polipectomie endoscopică colonică Secţiunea optică a stricturii uretrale Sutura unei plăgi de pleoapă.15. vegetaţii vulvă.4. 2. 3. 2.9. 3.18.punctajul aferent acestor servicii este de 17 puncte/procedură Colonoscopie Determinarea refracţiei (skiascopie. stomac.1. 2. 2.13.16. 3. refractometrie. conjunctivă.12. 2.2. 2. 2.9.7.punctajul aferent acestor servicii este de 23 puncte/procedură Infiltraţii peridurale Electrochirurgia/electrocauterizarea tumorilor cutanate/leziune Ablaţia unui polip sau fibrom cervical Bandare varice esofagiene Conizaţia cu ansă diatermică sau cu bisturiul Criocoagularea (crioaplicaţia) conjunctivală . polipi. 2.3.8. 2. sinoptofor) examen pentru diplopie Foniatrie ORL Puncţie-biopsie osoasă cu amprentă Puncţie sinusală Puncţie aspirat de măduvă osoasă Tonometrie.17.17.11. 2. Maddox.6. 64 .4. vagin.2.18.10.14.7.14. 3. Servicii diagnostice complexe: .11.1. 3. 2. 3. 3. 3. 3. 3.2. 2. 3. laringe Explorarea funcţiei binoculare (test Worth. Servicii terapeutice/tratamente chirurgicale: .5. 2. 2. 2.transschelară Cură chirurgicală a othematomului Dilataţia stricturii uretrale Extracţie de corpi străini Extracţie endoscopică corpi străini Extragere bronhoscopică de corpi străini din căile respiratorii Electrocauterizare sau cauterizarea mucoasei nazale Manevre de mică chirurgie pentru abces şi/sau chist vaginal sau bartholin cu marsupializare. Holter) Holter TA 3. 2. 3. 3.6. 2.19. duoden) Video .20.13. 2. autorefractometrie). 2.16. 2.10. pahimetrie corneeană Uretroscopie ambulatorie Determinarea potenţialelor evocate vizuale Determinarea potenţialelor evocate de trunchi cerebral (auditive) Determinarea potenţialelor evocate somatoestezice Bronhoscopia Examen electroencefalografic cu probe de stimulare şi/sau mapping Examen ultrasonografic extracranian al aa Cervico-cerebrale (Doppler. 3. echotomografie şi tehnici derivate) Examen Doppler transcranian al vaselor cerebrale şi tehnici derivate Endoscopie digestivă superioară (esofag.electroencefalografie EKG continuu (24 ore. 3.12.5.21. 2. 3.15. astigmometrie Examen fibroscopic nas. 3.

chist conjunctival.29. 3. xantelasme) Tratamentul chirurgical al pingueculei Tratamentul chirurgical al pterigionului Tratamentul hemartrozei. 3. hipotenară. orjelet. chist al pleoapei. 3.37. 3. 3. tumori benigne care nu necesită plastii întinse.44. tenosinovitelor Terapia chirurgicală a furunculului. hidartrozei. ruptură pachet varicos Terapia chirurgicală a flegmoanelor superficiale mână fără limfangită Terapia chirurgicală a flegmoanelor lojă tenară. 3.23.47.21. înţepate superficial (anestezie. Tratament chirurgical al sinechiei septo-turbinare 65 . 3. 3. 3.42.35. 3. 3.19. chisturilor dermoide sebacee. 3.39. 3.49.24. 3.57.22. 3. 3. 3.25.50.plăgi tăiate superficial.43. lipoamelor neinfectate Terapia chirurgicală a tumorii scalpului. comisurale. furunculului antracoid. hematoame organe genitale masculine Tratamentul chirurgical al leziunilor cutanate . 3. 3. flegmon.46. 3. escare. excizie. abcese. 3.26. 3.40.55.27. supuraţii.56. I şi gr. 3. 3.30. 3. Tratamentul plăgilor.20. 3.28. 3. 3. 3. tenosinoval Terapia chirurgicală a piciorului diabetic (polinevrită.41. 3. dehiscenţe plăgi Terapie chirurgicală (inclusiv anestezia) pentru leziuni traumatice. 3. sutură inclusiv îndepărtarea firelor. necroze cutanate.48.31. pansament). abces.51. simplă Terapia chirurgicală a tumorilor simple ale buzei Tratamentul chirurgical al unor afecţiuni ale anexelor globului ocular (şalazion.3.45. furunculozei Terapia chirurgicală a granulomului ombilical Terapia chirurgicală a hematomului Terapia chirurgicală a hidrosadenitei Terapia chirurgicală a leziunilor externe prin agenţi chimici < 10% Terapia chirurgicală a panariţiului eritematos Terapia chirurgicală a panariţiului flictenular Terapia chirurgicală a panariţiului periunghial şi subunghial Terapia chirurgicală a panariţiului antracoid Terapia chirurgicală a panariţiului pulpar Terapia chirurgicală a panariţiului osos.34. 3. 3. 3. Terapia chirurgicală a abcesului de părţi moi Terapia chirurgicală a abcesului perianal Terapia chirurgicală a abcesului pilonidal Terapia chirurgicală a adenoflegmonului Terapia chirurgicală a afecţiunilor mamare superficiale Terapia chirurgicală a arsurilor termice < 10% Terapia chirurgicală a degerăturilor (gr. 3.54. microangiopatie) Terapia chirurgicală a polipului rectal procident (extirpare) Terapia chirurgicală a seromului posttraumatic Terapia chirurgicală a supuraţiilor postoperatorii Terapia chirurgicală a supuraţiilor mamare profunde Terapia chirurgicală a tumorilor mici. 3. debridarea) Terapia chirurgicală a flebopatiilor varicoase superficiale. 3.52. articular. II) Terapia chirurgicală a edemului dur posttraumatic Terapia chirurgicală a fimozei (decalotarea.32.36.38.33. 3. retuşuri de bont.53.

tulburări fobice.39. 4. după caz.1. tulburări obsesiv-compulsive.58. Serviciile de la poz. humerusului. Tratament în displazia luxantă a şoldului în primele 6 luni de viaţă Tratamentul piciorului strâmb congenital în primele 3 luni de viaţă Tratamentul la copii cu genu valgum.15 4. 4.59. adictii). cvadricipital).18 Tratament chirurgical ORL colecţie: sept. 3. 66 . distimii. rupturii tendoanelor mari (achilian. tulburări de anxietate. fracturii de gambă cu aparat cruropedios. pumnului.8. conform specialităţii/competenţelor confirmate. tulburări fobice. scapulei.31. Psihoterapie de grup (psihoze. falange. periamigdalian. tarsiene. 3. Tratamentul ortopedic al entorsei sau luxaţiei patelei. rupturii musculare. 2 şi 4 se decontează de casele de asigurări de sănătate medicilor de specialitate care au dotarea necesară efectuării acestora. tulburări obsesiv-compulsive.14 4.2. picior plat valg. flegmon. 3. bicipital.19.12 4.2.17 4. cifozei. 4. 1. 4. Servicii terapeutice/tratamente medicale . 3. umărului. 4.20 4.7.11 4.23 NOTA 1: Serviciile de la pct. macule) Tamponament posterior şi/sau anterior ORL Tratamente ortopedice medicale Tratamentul ortopedic al luxaţiei. gleznei. furunculul CAE Tratament chirurgical al traumatismelor ORL 4. 4. 3. oaselor carpiene.5. metacarpiene. 4. conform specialităţii/competenţelor confirmate de Ministerul Sănătăţii. spondilolistezisului. 3 se decontează de casele de asigurări de sănătate medicilor cu specialităţi chirurgicale care au dotarea necesară efectuării acestora. disjuncţie acromioclaviculară. Tratamentul ortopedic al fracturii femurului.48 şi 3. toxină botulinică) Cateterismul uretrovezical "a demeure" pentru retenţie completă de urină Fotocoagularea cu laser a leziunilor cutanate (nev pigmentar congenital.16 4.3. coastelor. claviculei. ruptură musculară. tulburări de anxietate.3.9.6. după caz. instabilitate acută de genunchi. 3. fracturii gambei. NOTA 2: Serviciile de la pct. Puncţii şi infiltraţii intraartriculare 4. Consiliere psihiatrică nespecifică pentru pacient Blocaje nervi periferici Blocaje chimice pentru spasticitate (alcool.47.56 pot fi raportate şi de medicii cu specialitatea dermatovenerologie. entorsei de genunchi. 4. adictii).21 4. metatarsiene. entorsei sau fracturii antebraţului.22 4. tratamentul scoliozei. 3. distimii.13. luxaţiei.19 4.punctajul aferent acestor servicii este de 13 puncte/procedură Fotochimioterapie (UV) cu oxoralen local Fotochimioterapie (UV) cu oxoralen generală Injectare subconjunctivală.4. 4. 4. fenol.36 .10. genu varum. 4. retrobulbară de medicamente Tratament cu laser al polului posterior Tratamentul cu laser al polului anterior Aerosoli/caz Crioterapia/şedinţă Imunoterapie specifică cu vaccinuri alergenice standardizate Psihoterapie individuală (psihoze.3. 4.

pentru punctul 2 lit. pentru punctele 3 şi 4 lit. 39 A la ordin.caz pentru serviciile medicale de acupunctură de care beneficiază un asigurat pentru o cură de servicii de acupunctură este de 140 lei.otorinolaringologie. C4. astfel: pentru punctul 1 lit. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . C5. 39 A la ordin. tariful consultaţiilor corespunzător punctajului prevăzut la punctul C1. contractele se încheie de casele de asigurări de sănătate cu medicii de specialitate din ambulatoriul spitalelor clinice care monitorizează starea posttransplant şi bolile rare. În baza competenţei/atestatului de studii complementare în acupunctură se poate încheia contract de furnizare de servicii de acupunctură în ambulatoriu conform modelului de contract pentru furnizare de servicii medicale în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice. Asiguraţii au dreptul la o consultaţie cu un tarif de 13 lei corespunzător pentru fiecare cură de tratament. Pentru planificare familială.2012. .. NOTĂ: Pentru serviciile de planificare familială se raportează 2 consultaţii pe an calendaristic. 1389/2010. contractele se încheie de casele de asigurări de sănătate cu medicii de specialitate diabet zaharat. sunt: a) planificare familială. cu respectarea prevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . b) fitoterapie. Competenţele/atestatele de studii complementare în baza cărora se poate încheia contract de furnizare de servicii medicale în ambulatoriul de specialitate clinic.precum şi alte specialităţi clinice pentru boli cronice prevăzute în anexa 39 A lit. homeopatie. . . 39 A la ordin. 39 A la ordin. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. casele de asigurări de sănătate decontează maximum 2 consultaţii pentru fiecare caz/diagnostic. cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. nutriţie şi boli metabolice. A din anexa nr. 1389/2010. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. Tariful pe serviciu medical . c) homeopatie. A din anexa nr.psihiatrie. Lista serviciilor conexe şi punctele aferente acestora sunt: a) Neurologie şi Neurologie pediatrică a1) serviciile conexe furnizate de psiholog: Consiliere psihologică copii (numai la recomandarea 67 . O cură reprezintă în medie 10 zile de tratament şi în medie 4 proceduri/zi. pe asigurat. Pentru litera C din anexa nr. Pentru fitoterapie şi homeopatie. Asiguraţii au dreptul la maximum 2 consultaţii/cure pe an calendaristic. contractele se încheie de casele de asigurări de sănătate cu medicii de specialitate de nefrologie. după care asiguratul plăteşte integral serviciile medicale.C3. Servicii conexe actului medical pentru servicii conexe furnizate de psihologi şi logopezi . ………….neurologie şi neurologie pediatrică.2012. A şi C pentru atingerea obiectivelor stabilite în planului terapeutic individualizat şi consemnate în documentele medicale. fitoterapie.pot face obiectul contractelor încheiate de casele de asigurări de sănătate cu medicii de specialitate. psihiatrie pediatrică. contractele se încheie de casele de asigurări de sănătate cu medicii de specialitate oncologie medicală şi hematologie. A din anexa nr. cu următoarele specialităţi clinice: .

NOTA 3: Medicii de specialitate din specialităţile cardiologie şi medicină internă pot efectua serviciul monitorizare şi managementul hemodinamic prin metoda bioimpedanţei toracice ca o consecinţă a actului medical propriu. 11 la ordin. pentru bolile cronice din anexa 39A litera A şi C: consiliere psihologică (adulţi/copii) 19 puncte 19 puncte 11 puncte 6 puncte 9 puncte 11 puncte 9 puncte 4 puncte 19 puncte 11 puncte 19 puncte NOTA 1: Medicii de specialitate din specialităţile clinice pot efectua ecografii cuprinse în tabelul de la capitolul II ca o consecinţă a actului medical propriu. inclusiv pediatrică: c1) serviciile conexe furnizate de psiholog: consiliere psihologică copii (numai la recomandarea medicului cu specialitatea psihiatrie pediatrică psihodiagnostic c2) serviciile conexe furnizate de logoped consiliere (intervenţie) d) serviciile conexe furnizate de psiholog. inclusiv de la medicul de familie. acesta îşi poate desfăşura activitatea în baza unui singur contract încheiat cu casa de asigurări de sănătate. în limita competenţei şi a dotărilor necesare. sau pe bază de bilet de trimitere de la un alt medic de specialitate. decontarea acestor servicii se realizează din fondul aferent investigaţiilor medicale paraclinice în limita sumelor rezultate conform criteriilor din anexa nr. furnizorii de servicii medicale din specialităţile cardiologie şi medicină internă încheie cu casele de asigurări de sănătate acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale clinice. NOTA 2: În situaţia în care un medic are mai multe specialităţi clinice confirmate prin ordin al ministrului sănătăţii. putând acorda şi raporta servicii medicale .medicului cu specialitatea neurologie pediatrică) Psihodiagnostic a2) serviciile conexe furnizate de logoped: . sau pe bază de bilet de trimitere de la un alt medic de specialitate cardiologie şi/sau medicină internă şi dacă în cabinetul medical respectiv există aparatura medicală necesară. în condiţiile în care cabinetul medical este înregistrat în registrul unic al cabinetelor pentru aceste specialităţi. Pentru aceste servicii.consiliere (intervenţie) logopedie b) Otorinolaringologie: b1) serviciile conexe furnizate de psiholog: investigarea psihoacustică a vocii psihoterapie sugestivă armată în afonii psihogene b2) serviciile conexe furnizate de logoped: consiliere (intervenţie) exerciţii pentru tulburări de vorbire (şedinţă) c) Psihiatrie. pentru asiguraţii pentru care este necesar a se efectua aceste investigaţii în vederea stabilirii diagnosticului. furnizorii de servicii medicale de specialitate încheie cu casele de asigurări de sănătate acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale clinice. Pentru efectuarea acestui serviciu. pentru asiguraţii pentru care este necesar a se efectua această investigaţie în vederea stabilirii diagnosticului.consultaţii aferente specialităţilor respective. 68 .

| 2.8030 | Examen citologic al frotiului sanguin*3) | 17. indici | | | | | eritrocitari*1) | | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 2. numărătoare | | | | | leucocite.35 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 19.8212 | Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh*1) | 7. | 2. | 2.73 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 5.8100 | VSH*1) | 2.1130 | Acid uric seric*1) | 5.8621 | Timp Quick. | 2.8622 | APTT | 11. | 2.62 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 17.1441 | HDL colesterol*1) | 7.8603 | INR*1) (International Normalised Ratio) | 7.8211 | Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO*1)| 7. numărătoare | | | | | reticulocite**). | 2.8390 | Sideremie*1) | 6. | | | maximal | | | | | decontat | | | | | de casa de| | | | | asigurări | | | | | de | | | | | sănătate | | | | | . | 2. | 2.03 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 8.CAPITOLUL II Pachetul de servicii medicale de bază în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile paraclinice ______________________________________________________________________________ | Nr.43 | |______|_________|_________________________________________________|___________| 69 .95 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 6. | 2.1570 | Magneziemie*1) | 5.1443 | LDL*1) | 7. | Cod | Denumirea analizei | Tarif | | crt.Hematologie | |______________________________________________________________________________| | 1. | 2.1404 | Trigliceride serice*1) | 6.8070 | Hemoleucogramă completă . | 13.46 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 12. numărătoare trombocite. | 2.03 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | .00 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 16. activitate de protrombină*1) | 6.1140 | Creatinină serică*1).1020 | Proteine totale serice*1) | 6. formulă leucocitară.63 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 21. | 2.hemoglobină.06 | | | | hematocrit. | 2.00 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 15. | 2. | 2.1510 | Calciu ionic seric*1) | 7. **) | 5. | 2.34 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 9.46 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 7.1511 | Calciu seric total*1) | 5. | 2. numărătoare eritrocite.17 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 22.lei | |______|_________|_________________________________________________|___________| | .1310 | Glicemie*1) | 5.35 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 3.56 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 20.35 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 18. | 2. | 2.45 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 4.Biochimie | |______________________________________________________________________________| | 10.52 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 13.1120 | Uree serică*1) | 5.1420 | Colesterol seric total*1) | 5.56 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 23.4600 | TGO*1) | 5. | 2. | 2. | 2.46 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 11.8230 | Anticorpi specifici anti Rh la gravidă*1) | 7. | 2.34 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 14.

6021 | VDRL*1) | 5.48 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 51.4610 | TGP*1) | 5. | 2.5560 | Testare HIV la gravidă*1) | 31.6023 | Confirmare TPHA*1).6206 | Depistare Helicobacter Pylori | 20. | 2. | 2. | 2.| 24.02 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 46.1026 | Hemoglobina glicozilată*5) | 19. | 2.19 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 50.3210 | Fibrinogenemie*1) | 12.20 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 54.4040 | FT4 | 19. | 2. | 2.4720 | Fosfatază alcalină*1) | 7.46 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 25.6692 | Factor rheumatoid | 8. | 2.4680 | Gama GT | 7.41 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 48.00 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | Imunologie | |______________________________________________________________________________| | 35.6022 | RPR*1) | 5.70 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 37.70 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 36. | 2. | 2.10 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 47. | 2. | 2. | 2.10 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 43.10 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 44.4332 | Progesteron | 23.45 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 34. *4) | 11.26 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 26.97 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 55. | 2.6392 | Ag HBs (screening)*2) | 29.46 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 30.32 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 40.03 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 49.12 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 45.16 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 31. | 2. | 2. | 2430011 | Complement seric C3 | 10.4323 | Estradiol | 22.46 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 29.6731 | IgA.6733 | IgM seric | 14.76 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 42.94 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 38.59 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 56.20 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 52.07 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 41.1016 | Bilirubină directă*1) | 5.6201 | Anti-HAV IgM*2) | 38. | 2.4961 | Electroforeza proteinelor serice*1) | 14.1015 | Bilirubină totală*1) | 5. | 2. seric | 13. | 2. | 2. | 2.20 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 53.6250 | ASLO*1) | 10.6204 | Anti HCV*2) | 60.6734 | IgG seric | 13.75 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 27.4322 | LH | 22. | 2. | 2.4060 | TSH | 19.59 | 70 . | 2. | 2.6732 | IgE seric | 13. | 2.12 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 32.4300 | Cortizol | 25.6691 | Proteina C reactivă*1) | 9. | 2. | 2430012 | Complement seric C4 | 10. | 2. | 2.11 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 33.4321 | FSH | 22. | 2.4331 | Prolactină | 23.76 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 39.45 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 28. | 2.

43136 | free PSA | 22. | 2.9160 | Examen Babeş-Papanicolau*1) | 36.5065 | Cultură (inclusiv antibiograma pentru culturi | 15.Examene din secre ii vaginale | |______________________________________________________________________________| | 66.5066 | Cultură. conjunctivale şi puroi | |______________________________________________________________________________| | 69.67 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 68.5061 | Cultură*1) (inclusiv antibiograma pentru culturi| 15.00 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 63.70 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 61.44 | | | | antibiograma pentru culturi pozitive)/proba | | |______|_________|_________________________________________________|___________| | . cultură germeni anaerobi (inclusiv | 15.50 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 70.2030 | Determinare proteine urinare*1) | 5. | 2. | 2.2200 | Determinare glucoză urinară*1) | 5.9000 | Piesă prelucrată la parafină | 28.5067 | Cultură (inclusiv antibiograma pentru culturi | 15.5033 | Examen microscopic/frotiu | 4.57 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 74.9020 | Diagnostic histopatologic pe lamă | 16.5002 | Examen microscopic | 4.|______|_________|_________________________________________________|___________| | 57.9022 | Citodiagnostic spută prin incluzii parafină | 30.9021 | Bloc inclus la parafină cu diagnostic | 37. | 2.3450 | Examen complet de urină (sumar + sediment)*1) | 8.17 | | | | culturi pozitive) | | |______|_________|_________________________________________________|___________| | .58 | | | | histopatologic | | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 75.96 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 76. | 2.5064 | Coprocultură*1) (inclusiv antibiograma pentru | 21. | 2.5032 | Examen microscopic/proba | 4.44 | | | | pozitive) | | |______|_________|_________________________________________________|___________| | . | 2. otice. | 2.43135 | PSA | 21. | 2.5063 | Urocultură*1) (inclusiv antibiograma pentru | 15.Exudat faringian | |______________________________________________________________________________| | 59.50 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 78.Examen lichid punc ie | |______________________________________________________________________________| | 71.9010 | Examen histopatologic cu colora ii speciale | 115.44 | | | | pozitive) | | |______|_________|_________________________________________________|___________| | . | 2.Examene din secre ii uretrale.Examinări histopatologice | |______________________________________________________________________________| | 73. | 2. | 2.Examene materii fecale | |______________________________________________________________________________| | 64. | 2. | 2.00 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | . | 2.50 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 79. | 2. | 2. | 2. | 2.50 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 58.9024 | Examen citohormonal | 28.44 | | | | pozitive) | | |______|_________|_________________________________________________|___________| | .27 | 71 . | 2.61 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 65.50 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 67.9023 | Citodiagnostic secre ie vaginală | 30.50 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 72. | 2. nazale.Analize de urină | |______________________________________________________________________________| | 60. | 2.7120 | Examen coproparazitologic (3 probe)*1) | 11. | 2.00 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | .80 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 77.44 | | | | culturi pozitive) | | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 62.

fără coloana | 32.41 | |______|___________________________________________________________|___________| | 85. radiologic tract urinar (urografie minutată) cu | 188.51 | |______|___________________________________________________________|___________| | 91.50 | | | ileo-cecală. | Ex. radiologic păr i coloană dorsală*1) | 19. radiologic păr i schelet în 2 planuri*1) | 15. | Ex.95 | |______|___________________________________________________________|___________| | 104.9030 | Teste imunohistochimice*) | 88. radiologic uretră. radiologic esofag ca serviciu independent | 20.96 | |______|___________________________________________________________|___________| | 83. radiologic alte articula ii fără substan ă de contrast| 14.63 | | | cervicală*1) | | |______|___________________________________________________________|___________| | 92.50 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 81. radiologic păr i coloană lombară*1) | 19. cu substan ă de contrast | | |______|___________________________________________________________|___________| | 100. radiologic cranian standard 1 inciden ă*1) | 11. | Ex. | Pielografie | 229. | 2. radiologic tract digestiv până la regiunea | 71.82 | | | pe sonda duodenală | | |______|___________________________________________________________|___________| | 101. imagistică medicală şi explorări func ionale | |______________________________________________________________________________| | 82. | Ex. radiologic bazin*1) | 15.67 | |______|___________________________________________________________|___________| | 98. radiologic cranian în proiec ie specială*1) | 16. | Ex. | Cistografie de reflux cu substan ă de contrast | 237.90 | |______|___________________________________________________________|___________| | 86. | Ex. radiologic vizualizare generală a abdomenului nativ*1)| 15. | Ex. radiologic torace ansamblu*1) | 25. | Ex.90 | |______|___________________________________________________________|___________| | 88. | Ex.76 | |______|___________________________________________________________|___________| | 87. | Ex. | Ex. radiologic colon dublu contrast sau intestin sub ire | 82. | 2. radiologic centură scapulară*1) | 15. | Tomografia plană | 52. | Ex.69 | |______|___________________________________________________________|___________| | 93. | Ex. vezică urinară la copil cu | 191.15 | |______|___________________________________________________________|___________| | 96.05 | | | substan ă de contrast | | |______|___________________________________________________________|___________| | 107.41 | |______|___________________________________________________________|___________| | 97.51 | |______|___________________________________________________________|___________| | 90. radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul | 46. | Ex. radiologic colon la copil. radiologic retrograd de uretră sau vezică urinară cu | 188.91 | | | duodenojejunal) cu substan ă de contrast*1) | | |______|___________________________________________________________|___________| | 99.73 | 72 . | Ex. | Ex.Examinări radiologie. | Ex.59 | | | sau func ionale cu TV*1) | | |______|___________________________________________________________|___________| | 89. | Ex. radiologic coloană vertebrală completă.|______|_________|_________________________________________________|___________| | 80.22 | |______|___________________________________________________________|___________| | 84.52/set | |______|_________|_________________________________________________|___________| | . radiologic torace şi organe toracice*1) | | |______|___________________________________________________________|___________| | 95. inclusiv dezinvaginare | 44. radiologic torace osos (sau păr i) în mai multe | 24. radiologic coloana cervicală 1 inciden ă*1) | 28.08 | |______|___________________________________________________________|___________| | 94.57 | |______|___________________________________________________________|___________| | 105. | Ex.09 | | | substan ă de contrast | | |______|___________________________________________________________|___________| | 106.76 | |______|___________________________________________________________|___________| | 102. | Ex. | Ex.99 | | | substan ă de contrast | | |______|___________________________________________________________|___________| | 103. | Ex.9025 | Citodiagnostic lichid de punc ie | 30.76 | | | planuri/Ex. radiologic uter şi oviduct cu substan ă de contrast | 259. | Radiografie de membre*1) | 14.

| 265. | CT coloană vertebrală fără substan ă de contrast/segment | 47.13 | | | căilor biliare. | CT regiune toracică nativ şi cu substan ă de contrast | 280.03 | |______|___________________________________________________________|___________| | 109. intravenos/segment | | |______|___________________________________________________________|___________| | 125. | Osteodensitometrie segmentară/segment | 24. | CT regiune gât nativ şi cu substan ă de contrast | 258.93 | | | nativ | | |______|___________________________________________________________|___________| 73 . | 265. renală. | 264.42 | |______|___________________________________________________________|___________| | 122. | CT abdomen nativ şi cu substan ă de contrast adm. | Angiocoronarografie CT | 500. | CT pelvis nativ şi cu substan ă de contrast adm. | CT craniu nativ şi cu substan ă de contrast | 258.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 135. | Angiografie CT craniu | 250.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 131.51 | | | intravenos/membru | | |______|___________________________________________________________|___________| | 126.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 128. | CT pelvis fără substan ă de contrast | 88.24 | |______|___________________________________________________________|___________| | 114. | Angiografie CT abdomen | 250.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 133.37 | | | intravenos | | |______|___________________________________________________________|___________| | 123.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 111.29 | |______|___________________________________________________________|___________| | 121. | Scintigrafia: osoasă. | Angiografie CT membre | 250. hepatică. a | 295. | CT regiune toracică fără substan ă de contrast | 112.06 | |______|___________________________________________________________|___________| | 118.21 | | | adm.|______|___________________________________________________________|___________| | 108.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 129.93 | |______|___________________________________________________________|___________| | 137.) | 300. | CT ureche internă | 200.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 136.49 | |______|___________________________________________________________|___________| | 115. | CT coloană vertebrală nativ şi cu substan ă de contrast | 263. | CT membre/membru fără substan ă de contrast | 41. | Angiografie CT pelvis | 250. | CT membre nativ şi cu substan ă de contrast adm.01 | |______|___________________________________________________________|___________| | 119.38 | |______|___________________________________________________________|___________| | 117. | Uro CT | 250.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 132. | CT regiune gât fără substan ă de contrast | 87.33 | |______|___________________________________________________________|___________| | 116. | CT abdomen fără substan ă de contrast | 113. | Colonoscopie virtuală CT | 250.61 | |______|___________________________________________________________|___________| | 120. tiroidiană. | Radiografie retroalveolară | 7. | CT craniu fără substan ă de contrast | 87.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 130. | RMN regiuni coloana vertebrală (cervicală. cardiacă | | |______|___________________________________________________________|___________| | 112.72 | |______|___________________________________________________________|___________| | 113. | Radiografie panoramică | 25.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 127. | Angiografie CT regiune cervicală | 250.08 | |______|___________________________________________________________|___________| | 110. toracică etc.65 | | | intravenos | | |______|___________________________________________________________|___________| | 124. | RMN cranio-cerebral nativ | 300. | Bronhoscopie virtuală CT | 200.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 134.

cot.)| 300. | Angiografie RMN/segment (craniu. | Ecocardiografie | 27.93 | |______|___________________________________________________________|___________| | 141. | Ecografie pelvis*1) | 16.39 | |______|___________________________________________________________|___________| | 169.23 | 250. | Senologie imagistică . | Ecografie pentru translucen a nucală (pentru gravide 11 . | Ecografie transfontanelară | 22. de contrast | 471. | Ecografie de vase (vene) | 16.57 | |______|___________________________________________________________|___________| | 164.39 | |______|___________________________________________________________|___________| | 166.46 | | | nativ şi cu substan ă de contrast | | |______|___________________________________________________________|___________| | 147.| 60.39 | |______|___________________________________________________________|___________| | 161.93 | |______|___________________________________________________________|___________| | 140. | RMN cord cu substan ă de contrast | 471.6 săptămâni) | | |______|___________________________________________________________|___________| | 168.38 | |______|___________________________________________________________|___________| | 158.38 | 74 . | Ecografie endocrină | 16. pelvis etc. | Ecografie abdomen*1) | 17. cot. | RMN abdominal nativ | 300. de contrast | 471.95 | |______|___________________________________________________________|___________| | 154.46 | |______|___________________________________________________________|___________| | 145.95 | |______|___________________________________________________________|___________| | 153. | RMN cranio-cerebral nativ şi cu subst.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 152.76 | |______|___________________________________________________________|___________| | 159. (genunchi.93 | |______|___________________________________________________________|___________| | 142. contrast | | |______|___________________________________________________________|___________| | 150. toracală etc.57 | |______|___________________________________________________________|___________| | 165.93 | |______|___________________________________________________________|___________| | 139. | RMN sâni nativ | 300.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 157. | RMN pelvin nativ | 300. | RMN abdominal nativ şi cu substan ă de contrast | 471.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 155.05 | |______|___________________________________________________________|___________| | 156.46 | |______|___________________________________________________________|___________| | 151. | Angiografia carotidiană cu substan ă de contrast | 262. | RMN umăr nativ şi cu subst.39 | |______|___________________________________________________________|___________| | 163. | Ecografie de vase (artere) | 19. gleznă etc.46 | | | subst.46 | |______|___________________________________________________________|___________| | 146. abdomen.) | 471.| 138. | RMN extremită i nativ/segment (genunchi.69 | |______|___________________________________________________________|___________| | 162. | RMN umăr nativ | 300. | Ecografie fetală | 22. | RMN extrem. | RMN sâni nativ şi cu subst.00 | | | săptămâni) | | |______|___________________________________________________________|___________| | 167. | RMN regiuni coloana vertebrală (cervicală. de contrast | 471.46 | |______|___________________________________________________________|___________| | 144. | Ecografie generală (abdomen + pelvis)*1) | 25.76 | |______|___________________________________________________________|___________| | 160. | Angiografia RMN artere renale sau aorta | 201. | Ecografie transvaginală | 16. | Ecografie morfologică fetală (pentru gravide 20 . gleznă etc.) | 400. | Angiografia RMN trunchiuri supraaortice | 201. nativ/seg.46 | |______|___________________________________________________________|___________| | 149.13 | | | 13.93 | |______|___________________________________________________________|___________| | 143.) cu | 471.46 | |______|___________________________________________________________|___________| | 148. | Uro RMN cu substan ă de contrast | 625. | RMN pelvin nativ şi cu substan ă de contrast | 471. | Ecografie de organ/articula ie/păr i moi | 16.ecografie | 16.

| EEG standard | 15. NOTA 3: Indicaţia de utilizare a substanţei de contrast aparţine medicului de specialitate radiologie şi imagistică medicală care va confirma utilizarea substanţei de contrast prin aplicarea parafei şi semnăturii pe fişa de solicitare.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 183.25 | |______|___________________________________________________________|___________| | 172. | Holter TA | 23. | Monitorizarea şi managementul hemodinamic prin metoda | 180. | Spirograma + test farmacodinamic bronhomotor | 15.42 | |______|___________________________________________________________|___________| | 182.30 | |______|___________________________________________________________|___________| | 179. fără recomandarea medicului de familie sau specialist. fără recomandarea medicului specialist sau de familie.63 | |______|___________________________________________________________|___________| | 181.|______|___________________________________________________________|___________| | 170. | Ecocardiografie + Doppler | 34.20 | |______|___________________________________________________________|___________| | 176. NOTA 1: *1) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie. NOTA 2: Filmele radiologice şi substanţele folosite sunt incluse în tarife.13 | |______|___________________________________________________________|___________| | 173. respectiv deget/brat*1) | 5. pe răspunderea medicului de laborator. | Sialografia.56 | |______|___________________________________________________________|___________| | 177.12 |______|___________________________________________________________|___________| | 185.39 | |______|___________________________________________________________|___________| | 184. | EKG*1) | 7. *2) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie pentru contacţii cazurilor diagnosticate de medicii de specialitate.12 | |______|___________________________________________________________|___________| | 174. 75 . | Ecocardiografie transesofagiană | 60. pe răspunderea medicului de laborator. *4) Se decontează numai în cazul în care VDRL sau RPR este pozitiv. galactografia sinusuri. | Electromiografie | 17.83 | |______|___________________________________________________________|___________| | 175. Holter) | 46. la recomandarea medicului oncolog. | Determinarea indicelui de presiune glezna/brat. **) În condiţiile în care se consemnează distinct de către medicul care a făcut recomandarea pentru hemoleucogramă. | Spirometrie*1) | 14.00 | | | bioimpedan ei toracice | | |______|___________________________________________________________|___________| *) Un set cuprinde 4 . | Ecocardiografie + Doppler color | 36. | Peak-flowmetrie | 2. fistulografie cu | 188. | Electrocardiografie continuă (24 de ore.44 | |______|___________________________________________________________|___________| | 171.10 teste. *3) Se decontează numai dacă este efectuat de medicul de laborator sau de specialişti cu studii superioare nemedicale care au specializare în hematologie în cazul în care hemoleucograma completă prezintă modificări de parametri. | Mamografie în 2 planuri*1)/pentru un sân | 27. | Endoscopie gastro-duodenală*1) | 23.77 | |______|___________________________________________________________|___________| | 184 | Ergometrie | 24. nutriţie şi boli metabolice şi se decontează de cel mult două ori pe an pentru un asigurat (bolnavi cu risc de diabet zaharat). *5) Se recomandă numai de medicul de specialitate diabet.85 | | | substan ă de contrast | | |______|___________________________________________________________|___________| | 178.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 180.

serviciul prevăzut la poziţia 172 se decontează numai pentru medicii de specialitate cardiologie. boli infecţioase. endocrinologie. se decontează tariful pentru fiecare dintre acestea. neurologie. geriatrie şi gerontologie. 176. în condiţiile în care aceştia au competenţa şi dotarea necesară. medicină fizică şi balneologie şi reumatologie cu competenţe/supraspecializări/atestate de studii complementare de ecografie corespunzător specialităţii. j) Serviciile prevăzute la poziţia 159 se decontează numai pentru medicii din specialitatea obstetrică-ginecologie şi numai pentru afecţiuni ginecologice. h) Serviciile prevăzute la poziţia 165 (ecografie de organ/de părţi moi/de articulaţie) se decontează numai pentru medicii din specialităţile: diabet. 124. Pentru cazul în care se efectuează o investigaţie fără substanţă de contrast. 146. endocrinologie. geriatrie şi gerontologie cu competenţe/supraspecializări/atestate de studii complementare corespunzătoare specialităţii. 149. e) Serviciile prevăzute la poziţia 164 se decontează numai pentru medicii din specialitatea pediatrie. b) Serviciile prevăzute la poziţia 162 se decontează numai pentru medicii din specialităţile: diabet. medicină internă. nutriţie şi boli metabolice. 125. 86. tariful se referă la explorarea unui singur segment anatomic/membru. indiferent de numărul de incidenţe recomandate şi efectuate. 108. urmată din necesitate de o investigaţie cu substanţă de contrast. d) Serviciile prevăzute la poziţia 163 se decontează numai pentru medicii din specialitatea genetică medicală şi obstetrică ginecologie cu competenţe/supraspecializări/atestate de studii complementare de ecografie corespunzător specialităţii. în cazul explorării mai multor segmente/membre. medicină internă cu competenţe/supraspecializări/atestate de studii complementare de ecografie corespunzător specialităţii. 117. nutriţie şi boli metabolice. 118. pediatrie. 88. NOTA 4: Pentru medicii cu specialităţi medicale clinice. 84. NOTA 5: 1. g) Serviciile prevăzute la poziţia 168 se decontează numai pentru medicii din specialităţile: obstetrică-ginecologie. medicină internă. obstetrică-ginecologie.Investigaţiile cu substanţă de contrast sunt decontate de casele de asigurări de sănătate şi în cazul în care utilizarea substanţei de contrast a fost specificată în fişa de solicitare şi avizată de medicul de radiologie-imagistică. 140. f) Serviciile prevăzute la poziţia 158 se decontează numai pentru medicii din specialitatea obstetrică-ginecologie şi numai pentru afecţiuni ginecologice. urologie. Pentru serviciile prevăzute la poziţiile: 83. 137. endocrinologie şi oncologie. ortopedie şi recuperare. precum şi de medici cu specialitatea urologie. 90. 76 .161 şi 169 – 171 se decontează numai pentru medicii din specialităţile: cardiologie. i) serviciile prevăzute la poziţiile 166 şi 167 se decontează numai pentru medicii din specialitatea obstetrică-ginecologie cu supraspecializare în medicină materno-fetală. 89. se decontează numai tariful investigaţiei cu substanţă de contrast. care încheie acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale clinice sau pentru care se încheie acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale spitaliceşti pentru serviciile medicale efectuate în cabinetele medicale de specialitate din ambulatoriul integrat al spitalelor sau în cabinetele medicale de specialitate care se află în structura spitalului ca unităţi fără personalitate juridică: a) Serviciile prevăzute la poziţiile: 160 .

118. RMN. la contractare.8 ani.pentru examene din secreţii conjunctivale 5 . acolo unde este cazul.afecţiuni în care au fost epuizate toate celelalte posibilităţi de explorare. . 117. 174. furnizorii de servicii medicale paraclinice vor face dovada. iar celălalt exemplar se transmite lunar de către acesta la casa de asigurări de sănătate cu care a încheiat contract. în cazul examinării simultane a două sau mai multe segmente anatomice/membre. 16 la ordin.ecografie generală (abdomen + pelvis).8 ani care necesită efectuarea anesteziei generale şi implicit prezenţa unui medic cu specialitatea ATI. NOTA 7: Medicii de familie.2. NOTA 10: Serviciile medicale de la poziţiile 173. 125. La biletul de trimitere se ataşează de către medicul trimiţător. 18 la ordin. 3 de la Nota 5 copiilor cu vârsta cuprinsă între 0 .pentru examene din secreţii . NOTA 8: Pentru poziţiile 69 şi 70 codurile aferente se completează cu cifrele: 1 . precum şi dovada relaţiei de muncă cu un medic de specialitate ATI. pot efectua serviciile medicale paraclinice prevăzute la poz. Investigaţiile menţionate mai sus se efectuează pe baza biletelor de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice. din care unul rămâne la furnizorul care a făcut recomandarea. a spaţiului şi dotărilor necesare pentru perioada de pre şi post anestezie.pentru examene din secreţii uretrale 2 .puroi 6 . Pentru investigaţiile CT şi RMN prevăzute la poziţiile: 124. 3. 156 . 137. tariful se referă la explorarea unui singur segment.pentru examene din secreţii nazale 4 . 175. un exemplar la furnizorul care a efectuat serviciul/serviciile de înaltă performanţă. rezultatele celorlalte investigaţii efectuate anterior pentru stabilirea diagnosticului. 149.asociere de 2 localizări sau multiple dar nu mai mult de 3/pacient/trimitere NOTA 9: Serviciul medical de la poziţia 67 este examen citologic. Pentru serviciul prevăzut la poziţia 110. tarifele aferente acestora (prevăzute în tabelul de la cap.urgenţe medico-chirurgicale majore nominalizate în anexa nr. II se vor majora cu 10%. 140. NOTA 6: Serviciile medicale de înaltă performanţă (CT. 146 la care tariful aferent prevăzut în tabelul de la pct. scintigrafie. În cazul investigaţiilor CT şi RMN prevăzute în tabelul de la cap. II. În acest caz biletul de trimitere cuprinde şi datele din fişele de solicitare prevăzute în anexa nr. casele de asigurări de sănătate vor deconta majorarea de 10% aplicată numai la tariful pentru un singur segment.pentru examene din secreţii otice 3 . 1 se referă la explorarea unui singur segment anatomic/membru. angiografie) se decontează numai pe bază de recomandare medicală asiguraţilor în următoarele condiţii: . 178 – 183 şi 184 sunt explorări funcţionale. 77 . biletele de trimitere se întocmesc în 3 exemplare. care încheie acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară. efectuate pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0 . Pentru efectuarea investigaţiilor CT şi RMN prevăzute la pct. indiferent de câte segmente anatomice se examinează simultan. casele de asigurări de sănătate vor deconta maximum 3 segmente/CNP/o dată pe an. Aceste investigaţii sunt decontate de casele de asigurări de sănătate numai dacă fişa de solicitare este însoţită de o copie a fişei de preanestezie pe care va fi aplicată parafa şi semnătura medicului cu specialitatea ATI şi care va avea acelaşi circuit ca şi fişa de solicitare.

1 2.2 3.3 3.2 5 5.1* Consultaţie Consultaţie (inclusiv modelul de studiu) * Se efectuează o singură consultaţie la un interval de 12 luni pentru un asigurat Tratamentul cariei simple Tratamentul cariei simple cu materiale fizionomice Tratamentul cariei simple cu materiale nefizionomice Tratamentul afecţiunilor pulpare Tratamentul afecţiunilor pulpare la dinţii monoradiculari Tratamentul afecţiunilor pulpare la dinţii pluriradiculari Tratamentul gangrenei pulpare la dinţii monoradiculari Tratamentul gangrenei pulpare la dinţii pluriradiculari Tratamentul paradontitelor apicale Tratamentul parodontitelor apicale la dinţii monoradiculari Tratamentul parodontitelor apicale la dinţii pluriradiculari Tratamentul afecţiunilor parodonţiului marginal Tratamentul afecţiunilor parodonţiului marginal Tratamente chirurgicale buco-dentare Anestezia prin infiltraţie Extracţia la dinţii temporari Extracţia la dinţii permanenti monoradiculari Extracţia la dinţii permanenti pluriradiculari 78 2.2 3.1 6.CAPITOLUL III Pachetul de servicii medicale de medicină dentară preventive şi al tratamentelor de medicină dentară în ambulatoriul de specialitate de medicină dentară 1. 4.1 3. 3. Pachetul de servicii medicale de bază de medicină dentară preventive şi al tratamentelor de medicină dentară COD ACTE TERAPEUTICE TARIFE SUMA DECONTATĂ DE CAS .3 6.4 4.1 4. 1.LEI Copii Peste Beneficiari ai între 0 18 ani legilor – 18 speciale ani (NOTA 7) 36 100% 100% 1. 2.4 72 60 100% 100% 100% 100% 60 90 72 96 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 72 96 100% 100% 100% 100% 100% 100% 72 24 15 48 60 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 60% 60% .1 6.2 6. 6.

2 7. 7.8* 100% 100% 100% 100% 100% 100% 9.3 8. 8 "Tratamente ortodontice".1 360 100% 100% 8.7 6. respiraţie orală) prin plăcuţă.8 6. actele terapeutice notate (*) ţin numai de competenţa medicilor de specialitate în ortodonţie. 8.6* 6. vestibuloorală şi scut lingual Decondiţionarea tulburărilor funcţionale prin aparate ortodontice.4* 8. Tratamente ortodontice Decondiţionarea obiceiurilor vicioase (sugere a degetului.4 7. 9.5 8.6.13 Extracţia prin alveolotomie/alveoloplastie Chiuretaj alveolar Tratamentul hemoragiei si alveolitei Decapuşonarea Tratament de urgenţă a plăgilor OMF Imobilizarea luxaţiei dentare Imobilizarea în cazul fracturilor Reducerea luxaţiei ATM Control post-operator * În situaţia în care se efectuează în aceeaşi şedinţă în care a fost extras dintele respectiv nu este decontat de casa de asigurări de sănătate Tratamente protetice Proteza acrilică Reparaţie proteză Element acrilic Element metalo-acrilic Reconstituire coroană radiculară * Termenul de înlocuire a unei proteze monomaxilare este de 5 ani.1* 7.5 6. inclusiv tratamentul angrenajului invers prin inel/gutiere + bărbiţă şi capelină Tratamentul angrenajului invers prin exerciţii cu spatula/şedinţă Aparate şi dispozitive utilizate în tratamentul malformaţiilor congenitale Şlefuirea în scop ortodontic / dinte Reparaţie aparat ortodontic Menţinătoare de spaţiu mobile Activare aparat ortodontic / şedinţă Pentru pct.5 600 60 60 90 60 100% 100% 100% 60% 100% 60% 60% 60% 100% 100% 100% 100% 100% 8. deglutiţie infantilă.12 6. Activităţi profilactice Fluorizare/arcadă 79 132 30 36 36 90 30 60 48 18 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7.6* 8.9 6.1* 60 100% 100% .10 6.3 7.2* 100% 420 15 600 15 300 360 30 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 8.7 8.11 6.

1. studenţi şi dacă nu realizează venituri din muncă. 6. iar pentru tinerii în vârstă de 18 .5 Sigilare/dinte Igienizare Control oncologic Pansament calmant/drenaj endodontic * o procedură decontată la 6 luni ** o procedură decontată la 2 ani Pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 0 18 ani. 6.5 NOTA 3: Competenţa pentru dentişti este pentru codurile: 1. 2.26 de ani.8. NOTA 4: Formula dentară: Dinţi permanenţi 11 incisiv medial dreapta sus 12 incisiv lateral dreapta sus 13 canin dreapta sus 14 primul premolar dreapta sus 15 al doilea premolar dreapta sus 16 primul molar dreapta sus 17 al doilea molar dreapta sus 18 al treilea molar dreapta sus 21 incisiv medial stânga sus 22 incisiv lateral stânga sus 23 canin stânga sus 24 primul premolar stânga sus 25 al doilea premolar stânga sus 26 primul molar stânga sus 27 al doilea molar stânga sus 28 al treilea molar stânga sus 31 incisiv medial stânga jos 32 incisiv lateral stânga jos 33 canin stânga jos 34 primul premolar stânga jos 35 al doilea premolar stânga jos 36 primul molar stânga jos 37 al doilea molar stânga jos 80 .3. 5.2. NOTA 2: Codurile pentru serviciile medicale de urgenţă de medicină dentară sunt următoarele: 4.1. 9. 9. se acordă de două ori pe an.5. 60 30 36 30 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% NOTA 1: Serviciile de medicină dentară prevăzute în pachetul de servicii de bază pot fi efectuate de oricare dintre medicii dentişti.6.2* * 9. 8 "Tratamente ortodontice" menţionate în notă. serviciile medicale preventive de medicină dentară se acordă trimestrial. 7.2.1. 2. 9. 6.12. 9. 8.4 9.9.1. 6.9. 6.7.2. 9. 6.2.1. 4.10. cu excepţia celor de la pct. dacă sunt elevi.3 9.11.

2.1. NOTA 7: Serviciile prevăzute la codurile 1. cu 81 .incisiv lateral stânga sus 63 .2. 6. 7. 6.7.3. 7.molar dreapta sus 61 . 9.canin stânga sus 64 .molar dreapta jos NOTA 5: În cazul dinţilor supranumerari se indică codul dintelui cu specificaţia "supranumerar". NOTA 6: Medicii de medicină dentară pot efectua radiografii dentare (retroalveolară şi panoramică) cuprinse la cap. Pentru aceste servicii. 7. 2.incisiv lateral stânga jos 73 . 8. pentru asiguraţii pentru care este necesar a se efectua aceste investigaţii în vederea stabilirii diagnosticului. 3. 6.2. 7. 2.1.1. 3.canin dreapta jos 84 .38 al treilea molar stânga jos 41 incisiv medial dreapta jos 42 incisiv lateral dreapta jos 43 canin dreapta jos 44 primul premolar dreapta jos 45 al doilea premolar dreapta jos 46 primul molar dreapta jos 47 al doilea molar dreapta jos 48 al treilea molar dreapta jos Dinţi temporari 51 .pentru beneficiarii Legii nr. 9.molar dreapta sus 55 .4.3.incisiv medial dreapta jos 82 .incisiv lateral dreapta jos 83 . 6.incisiv medial dreapta sus 52 . 6. 8.5. 8. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945 . 9.molar stânga jos 81 . Dată fiind incidenţa dinţilor supranumerari se admit la raportare maximum doi dinţi supranumerari/CNP. 3.6.canin dreapta sus 54 .molar stânga jos 75 . II ca o consecinţă a actului medical propriu.1989.canin stânga jos 74 . 6.5.incisiv medial stânga jos 72 . 8.incisiv lateral dreapta sus 53 . 3. 11 la ordin.1.4.8.5.2.3 şi 9.4.5. furnizorii de servicii medicale de medicină dentară încheie cu casele de asigurări de sănătate acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale de medicină dentară.molar stânga sus 71 .1. dacă au autorizaţiile necesare efectuării acestor servicii şi dotările necesare.molar stânga sus 65 .4.3.1. 8.1.2. 8.incisiv medial stânga sus 62 .3. se acordă astfel: . sau pe bază de bilet de trimitere de la un alt medic de medicină dentară. 8.molar dreapta jos 85 . decontarea acestor servicii se realizează din fondul aferent investigaţiilor medicale paraclinice în limita sumelor rezultate conform criteriilor din anexa nr.

ansamblul elementelor fizico/chimice ale climatului. Consultaţia medicală de specialitate. Consultaţia medicală de specialitate 1. procentul de 100% se decontează dacă serviciile au fost acordate în unităţi medicale civile de stat sau militare. precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987. cu modificările şi completările ulterioare. Se acordă servicii medicale de urgenţă de medicină dentară prevăzute la NOTA 2 de la pct. precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război. . se acordă în cabinetele medicale şi cuprinde: . Pachetul de servicii medicale de medicină dentară în ambulatoriul de specialitate pentru persoanele care se asigură facultativ pentru sănătate. la momentul începerii curei. în vederea stabilirii diagnosticului. în caz contrar procentul decontat de CAS este de 60%.unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare. Casele de asigurări de sănătate suportă contravaloarea a maximum două consultaţii. ce nu poate depăşi 30 de zile calendaristice. medicină fizică şi balneologie Pachetul de servicii medicale de bază 1. bilanţul muscular.modificările ulterioare. întocmirea planului de recuperare. 214 alin. din subordinea Ministerului Sănătăţii.1. inclusiv microclimatul de saline şi peşteri.2. 1. procentul de 100% se decontează dacă serviciile au fost acordate în unităţi sanitare de stat. 1 „Pachetul de servicii medicale de bază de medicină dentară preventive şi al tratamentelor de medicină dentară. republicată.Pentru beneficiarii Legii nr.stabilirea conduitei terapeutice şi/sau prescrierea tratamentului medical şi igienodietetic. precum şi instruirea în legătură cu măsurile terapeutice şi profilactice generale şi specifice .” CAPITOLUL IV Pachetul de servicii medicale acordate în ambulatoriul de specialitate pentru specialitatea recuperare. examenul clinic specific specialităţii respective. în caz contrar procentul decontat de CAS este de 60%.bilanţul articular anatomic şi funcţional. cu modificările şi completările ulterioare se acordă serviciile medicale de medicină dentară de la pct. Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor. . 1. examenul clinic general. (2) din Legea nr. . conform legii: a) se acordă serviciile medicale de urgenţă de medicină dentară prevăzute la NOTA 2 de la pct. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. în caz contrar procentul decontat de CAS este de 60%.terapii cu factori naturali terapeutici: apele minerale terapeutice. 341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989. procentul de 100% se decontează dacă serviciile au fost acordate în unităţi medicale civile de stat sau militare. Pachetul minimal de servicii medicale de medicină dentară în ambulatoriul de specialitate de medicină dentară.anamneza. 1. stabilirea protocolului de explorări şi/sau interpretarea integrativă a explorărilor şi a analizelor de laborator disponibile efectuate la solicitarea medicului de familie şi/sau a medicului de specialitate. b) pentru persoanele cu vârste cuprinse între 0 şi 18 ani dintre categoriile de persoane din cadrul categoriilor prevăzute la art. fiecare cură de tratament recomandată trebuie să fie precedată de o consultaţie. 44/1994 privind veteranii de război. 2. într-un interval de la consultaţie. Casele de asigurări de sănătate pot deconta o a doua consultaţie în timpul 82 . . cu modificările şi completările ulterioare. . lacurile şi nămolurile terapeutice. avizate de Ministerul Sănătăţii conform legislaţiei în vigoare. 3.Pentru beneficiarii Legii nr. gazele terapeutice.

pentru perioade şi potrivit unui ritm stabilite de către medicul de specialitate recuperare. Pentru situaţiile în care unui asigurat nu i se recomandă cură de tratament.curei sau la finalul fiecărei cure la un interval ce nu poate să depăşească 10 zile calendaristice de la momentul finalizării acesteia. | Trabert | |______|_____________________________________________________________| | 6. o consultaţie şi prescripţia/prescripţiile medicale aferente.4.3. O cură reprezintă în medie 10 zile de tratament. Tariful pe consultaţie în specialitatea recuperare. Asiguraţii.3. G31c. G31d. cum ar fi: vergeturi. 1. | Galvanizare | |______|_____________________________________________________________| | 3. G19. medicină fizică şi balneologie este de 14 lei. 1. | Unde scurte | |______|_____________________________________________________________| | 9. Pentru grupele de boli cronice G18. | Ionizare | |______|_____________________________________________________________| | 4. ÎN CURA DE TRATAMENT ____________________________________________________________________ 1. Serviciile medicale prevăzute mai sus nu se decontează de casele de asigurări de sănătate atunci când acestea se acordă pentru situaţii care privesc corecţii de natură estetică şi de întreţinere. 2. 720/2008. Servicii medicale-cură de tratament acordate în cabinetele/bazele de tratament Recomandarea pentru recuperare.nominalizate în H. medicină fizică şi balneologie se poate face de către medicii de specialitate şi de către medicii de familie.G. în medie 4 proceduri/zi. trimestrial sau lunar. | TENS | |______|_____________________________________________________________| | 7. cu condiţia ca aceste servicii să nu se fi efectuat de către un alt medic specialist pentru aceeaşi perioadă. pentru care tratamentul se poate prescrie şi monitoriza de către medicul în specialitatea recuperare medicină fizică şi balneofizioterapie din unităţile sanitare nominalizate de către Ministerul Sănătăţii. în limita competenţelor iar serviciile se acordă conform schemei de tratament. DUPĂ CAZ. | Curen i diadinamici | |______|_____________________________________________________________| | 5. casele de asigurări de sănătate decontează o consultaţie/trimestru pentru un bolnav cu una sau mai multe afecţiuni cronice şi prescripţia/prescripţiile medicale aferente consultaţiei. 1. au dreptul la maximum 2 cure pe an calendaristic. PROCEDURI INCLUSE.3. Pentru evaluarea clinică şi paraclinică a bolnavilor cu afecţiuni cronice menţionate la pct. tariful consultaţiei se majorează cu 20%. casele de asigurări de sănătate decontează pentru un bolnav cu una sau mai multe afecţiuni cronice. G31b. sindrom tropostatic. | Curen i interferen iali | |______|_____________________________________________________________| | 8. body-building) etc. Tariful pe serviciu medical-caz pentru serviciile medicale de recuperare.. | Microunde | |______|_____________________________________________________________| 83 . gimnastică de întreţinere (fitness. casa de asigurări de sănătate decontează 2 consultaţii. | Kinetoterapie de grup pe afec iuni | | |______|_____________________________________________________________| | 2. dacă acesta. nr. G31e . Pentru prestaţia medicului primar. medicină fizică şi balneologie. medicină fizică şi balneologie acordate în bazele de tratament de care beneficiază un asigurat pentru o cură de tratament este de 140 lei. în trimestrul respectiv nu a beneficiat de nicio consultaţie în condiţiile prevăzute la 1. după care asiguratul plăteşte integral serviciile medicale.

| Aerosoli individuali | |______|_____________________________________________________________| | 31. bac vâslit | |______|_____________________________________________________________| | 39. | Kinetoterapie individuală | |______|_____________________________________________________________| | 35. | Laser-terapie | |______|_____________________________________________________________| | 15. | Combina ie de ultrasunet cu curen i de joasă frecven ă | |______|_____________________________________________________________| | 13. cloruro-sodică. | Băi Stanger | |______|_____________________________________________________________| | 22. | Băi sau pensula ii cu parafină | |______|_____________________________________________________________| | 26. | Magnetoterapie | |______|_____________________________________________________________| | 14. | Masaj regional | |______|_____________________________________________________________| | 27. | Aplica ii cu parafină | |______|_____________________________________________________________| | 25. bicicletă | | | ergometrică. | Curen i de înaltă frecven ă pulsatilă | |______|_____________________________________________________________| | 11. | Curen i cu impulsuri exponen iale | |______|_____________________________________________________________| | 19.| 10. | Curen i cu impulsuri rectangulare | |______|_____________________________________________________________| | 18. | Contrac ia izometrică electrică | |______|_____________________________________________________________| | 20. | Masaj reflex | |______|_____________________________________________________________| | 29. elcometre. | Duş subacval | |______|_____________________________________________________________| | 24. | Hidrokinetoterapie par ială | |______|_____________________________________________________________| | 34. | Băi galvanice | |______|_____________________________________________________________| | 23. | Ultrasunet | |______|_____________________________________________________________| | 12. | Manipulări vertebrale | |______|_____________________________________________________________| | 37. | Hidrokinetoterapie individuală generală | |______|_____________________________________________________________| | 33. alcalină) | |______|_____________________________________________________________| 84 . | Masaj segmentar | |______|_____________________________________________________________| | 28. | Kinetoterapie cu aparatură specială covor rulant. | Trac iuni vertebrale şi articulare | |______|_____________________________________________________________| | 36. | Ultraviolete | |______|_____________________________________________________________| | 17. | Manipulări articula ii periferice | |______|_____________________________________________________________| | 38. | Pulveriza ie cameră | |______|_____________________________________________________________| | 32. | Băi minerale (sulfuroase. | Solux | |______|_____________________________________________________________| | 16. | Stimulare electrică func ională | |______|_____________________________________________________________| | 21. | Limfmasaj | |______|_____________________________________________________________| | 30.

| Aplica ie de unde de şoc extracorporeale | |______|_____________________________________________________________| | 48. | Speleoterapia/salinoterapia | |______|_____________________________________________________________| NOTĂ: Serviciile medicale de la pct. | Băi de plante | |______|_____________________________________________________________| | 41.49 pot fi efectuate numai de cabinetele medicale care dispun şi de bază de tratament. Pentru cura balneară de recuperare şi cura balneară terapeutică în bazele de tratament din staţiunile balneoclimaterice se decontează în medie 4 proceduri/zi (din care 2 proceduri cu factori naturali terapeutici) 85 . 47 . | Împachetare generală cu nămol | |______|_____________________________________________________________| | 46. | Băi de nămol | |______|_____________________________________________________________| | 43. | Împachetare par ială cu nămol | |______|_____________________________________________________________| | 47.38. | Mofete artificiale | |______|_____________________________________________________________| | 45. | Aplica ia de oscila ii profunde | |______|_____________________________________________________________| | 49. | Băi de dioxid de carbon şi bule | |______|_____________________________________________________________| | 42.| 40. 1 . Serviciile medicale de la pct 39 . | Mofete naturale | |______|_____________________________________________________________| | 44.46 pot fi efectuate numai în bazele de tratament din staţiunile balneoclimaterice. Serviciile medicale se acordă pentru perioade şi potrivit unui ritm stabilite de medicul curant de recuperare.

86 . serviciile medicale acordate de medicii de specialitate din specialităţile clinice. se pot acorda şi raporta la casa de asigurări de sănătate servicii medicale corespunzătoare unui punctaj de 150 de puncte în medie pe zi. ART. 2 (1) Casele de asigurări de sănătate decontează medicilor de specialitate din specialităţile clinice contravaloarea serviciilor medicale prevăzute în anexa nr. dacă sunt considerate indispensabile în stabilirea diagnosticului şi a conduitei terapeutice. în condiţiile în care numărul de consultaţii efectuate şi raportate în medie pe zi este mai mic sau egal cu 19 consultaţii. d) pentru specialităţile clinice. inclusiv pediatrică. luându-se în considerare următoarele: a) pentru specialităţi clinice şi pentru medicii care lucrează exclusiv în fitoterapie. planificare familială nu poate depăşi numărul de puncte rezultat potrivit programului de lucru. (2) Furnizorii de servicii medicale care au angajate persoane autorizate de Ministerul Sănătăţii. punctajul aferent serviciilor medicale acordate. medicină fizică şi balneologie. altele decât medici. în condiţiile în care numărul de consultaţii efectuate şi raportate în medie pe zi este mai mic sau egal cu 9 consultaţii. 150/153/154 puncte în medie pe zi corespunzător unui program de 7 ore/zi. să exercite profesii prevăzute în Nomenclatorul de funcţii al Ministerului Sănătăţii. pot raporta prin medicii de specialitate care au solicitat serviciile respective servicii efectuate de aceştia şi cuprinse în anexa nr. inclusiv pediatrică.ANEXA 8 MODALITĂŢILE DE PLATĂ în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice inclusiv recuperare. de medicină dentară se face prin tarif pe serviciu medical cuantificat în puncte sau în lei. luând în calcul numărul de puncte aferent fiecărui serviciu medical şi valoarea stabilită pentru un punct. 7 la ordin. unui program de lucru de 7 ore/zi îi corespunde un număr de 21 de consultaţii în medie pe zi (timp mediu/consultaţie = 20 de minute). în cadrul unui program de 7 ore/zi/medic. paraclinice. fitoterapie. pentru specialitatea neurologie se pot acorda şi raporta la casa de asigurări de sănătate servicii medicale corespunzătoare unui punctaj de 154 de puncte în medie pe zi. ART. în vederea asigurării calităţii serviciilor medicale. nu poate depăşi. pentru specialitatea neurologie. care prestează activităţi conexe actului medical sau care sunt în relaţie contractuală cu furnizori de servicii conexe actului medical. c) pentru specialităţile clinice. b) pentru specialitatea psihiatrie. 1 Plata serviciilor din asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice inclusiv recuperare. unui program de lucru de 7 ore/zi îi corespunde un număr de 14 consultaţii în medie pe zi (timp mediu/consultaţie = 30 de minute). dacă aceste servicii sunt efectuate în cabinetele medicale în care aceştia îşi desfăşoară activitatea şi interpretate de medicii respectivi. paraclinice şi de medicină dentară ART. 3 (1) Numărul total de puncte raportat pentru consultaţiile. şi homeopatie şi planificare familială unui program de lucru de 7 ore/zi îi corespunde un număr de 28 de consultaţii în medie pe zi (timp mediu/consultaţie = 15 minute). după caz. homeopatie. în condiţiile în care numărul de consultaţii efectuate şi raportate în medie pe zi este mai mic sau egal cu 14 consultaţii. se pot acorda şi raporta la casa de asigurări de sănătate servicii medicale corespunzătoare unui punctaj de 153 de puncte în medie pe zi. pentru specialitatea psihiatrie. medicină fizică şi balneologie. 7 la ordin.

pentru care valoarea de referinţă a prestaţiei medicale este cea a medicului specialist. 4 (1) Suma cuvenită lunar medicilor de specialitate din specialităţile clinice se calculează prin înmulţirea numărului total de puncte realizat. înfiinţarea. cuvenite celui care le prestează. planificare familială. Pentru asigurarea calităţii în furnizarea serviciilor medicale. punctajul aferent numărului de consultaţii. furnizorul de servicii conexe poate avea relaţii contractuale cu unul sau mai mulţi medici din specialităţile clinice care pot solicita servicii conexe. se pot acorda consultaţii şi servicii medicale contra cost. organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România. reprezentând consultaţii şi/sau servicii. 3. aprobată şi modificată prin Legea nr. se vor anexa: acte doveditoare privind relaţia contractuală dintre furnizorul de servicii medicale clinice şi furnizorul de servicii conexe actului medical. Lista cuprinzând cabinetele medicale din asistenţa medicală ambulatorie de specialitate la care se aplică majorările de mai sus şi procentul de majorare corespunzător se stabilesc anual conform prevederilor ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate mai sus menţionat. servicii medicale creşte sau scade corespunzător. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical. acte doveditoare care să conţină datele de identitate ale persoanelor care prestează servicii conexe actului medical. Pentru desfăşurarea activităţii. 7 la ordin. din care să reiasă că îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la cabinetul medicului specialist. la contractele furnizorilor de servicii medicale clinice. pe baza criteriilor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate în vigoare. Această majorare nu se aplică medicilor care lucrează exclusiv în: fitoterapie şi homeopatie.În situaţia în care programul de lucru al unui medic este mai mare sau mai mic de 35 ore/săptămână. ART. În situaţia în care adresabilitatea asiguraţilor la cabinetul medical depăşeşte nivelul prevederilor menţionate mai sus se vor întocmi liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile sau la cererea asiguratului. după caz. (2) Numărul total de puncte realizat în fiecare lună se majorează în raport cu: a) condiţiile în care se desfăşoară activitatea . după caz. Pentru desfăşurarea activităţii. programul de activitate şi tipul de servicii conexe conform anexei nr. numărul total de puncte se majorează cu 20%. Punctajul aferent serviciilor conexe actului medical care pot fi raportate de medicul de specialitate care le-a solicitat nu poate depăşi 40 de puncte în medie pe zi. ca urmare a serviciilor medicale acordate cu valoarea minimă garantată pentru un punct pe serviciu medical. precum şi furnizorilor de servicii conexe 87 . sau ca prestator de servicii în cabinetul de practică organizat conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. încheiate cu casele de asigurări de sănătate. în luna respectivă. Pentru prestaţia medicului primar. cu respectarea prevederilor art. 598/2001 şi după caz conform Legii nr. avizul de liberă practică/atestatul de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România. b) gradul profesional. un furnizor de servicii medicale clinice poate avea relaţii contractuale cu unul sau mai mulţi furnizori de servicii conexe.majorarea este cu până la 100%. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică. (2) Serviciile conexe actului medical pot fi raportate de medicii de specialitate care le-au solicitat. în vederea decontării de casele de asigurări de sănătate cu care aceştia sunt în relaţie contractuală.

Recalcularea numărului total de puncte se face din luna următoare lunii în care s-a depus la casa de asigurări de sănătate dovada confirmării gradului profesional. . odată cu recalcularea drepturilor băneşti cuvenite medicilor de specialitate din specialităţile clinice. în condiţiile în care acestea vor fi efectuate. se corectează până la sfârşitul anului. şi reprezintă valoarea definitivă a unui punct pe serviciu medical. (4) Valoarea definitivă a unui punct pe serviciu medical se stabileşte trimestrial. (5) Numărul de puncte luat în calcul la stabilirea valorii definitive a unui punct pe serviciu. sumele respective afectând fondul pentru calculul valorii definitive a punctului pentru trimestrul în care s-a constatat eroarea şi implicit valoarea definitivă a punctului pentru trimestrul respectiv.un furnizor de servicii medicale paraclinice (de analize medicale de laborator. 5 (1) Erorile de calcul constatate în cadrul unui trimestru se corectează la sfârşitul trimestrului.explorări funcţionale). nu include numărul de puncte aferent serviciilor medicale clinice realizate în trimestrul respectiv pentru care decontarea se face din fondul alocat asistenţei medicale spitaliceşti. într-un trimestru anterior. raportate şi validate conform reglementărilor legale în vigoare. (6) Fondul aferent asistenţei medicale ambulatorii de specialitate pentru specialităţile clinice se defalchează pe trimestre. pentru asiguraţii care prezintă unul sau mai multe diagnostice confirmate. ART. controalele periodice vor fi decontate de casele de asigurări de sănătate. efectuarea controalelor periodice la un alt furnizor . 6 (1) La stabilirea sumei contractate de către: . Excepţie fac situaţiile în care asiguratul solicită în nume propriu şi în scris. unică pe ţară pentru trimestrul respectiv. ART. 9 la ordin. sumele plătite în plus sau în minus se regularizează conform legii.actului medical. de investigaţii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală. (4) Pentru asigurarea calităţii furnizării serviciilor medicale. până la data de 25 a lunii următoare încheierii fiecărui trimestru.2 lei. în cazul specialităţilor clinice. de investigaţii medicale paraclinice . se calculează în trimestrul în care s-a constatat eroarea.medicii de familie (prin act adiţional la contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară) 88 . ca raport între fondul aferent trimestrului respectiv destinat pentru plata medicilor de specialitate din specialităţile clinice pentru care plata se face prin tarif pe serviciu medical exprimat în puncte şi de numărul de puncte realizat în trimestrul respectiv. (3) Valoarea minimă garantată pentru un punct pe serviciu medical este unică pe ţară şi este în valoare de 1. (2) Erorile de calcul constatate după expirarea unui trimestru. Valoarea definitivă a unui punct pe serviciu medical astfel obţinută este valabilă şi pentru serviciile medicale clinice realizate în trimestrul respectiv pentru care decontarea se face din fondul alocat asistenţei medicale spitaliceşti şi nu poate fi mai mică decât valoarea minimă garantată a unui punct pe serviciu. astfel: suma corespunzătoare numărului de puncte plătit eronat în plus sau în minus faţă de cel efectiv realizat. . prevăzute în anexa nr. la valoarea definitivă a punctului. (3) În situaţia în care după încheierea anului financiar precedent se constată erori de calcul aferente acestuia.un furnizor de servicii medicale clinice (prin act adiţional la contractul de furnizare de servicii medicale clinice sau prin act adiţional la contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti). stabilită pentru trimestrul în care s-a produs eroarea.

cu încadrarea în 90% din suma prevăzută cu această destinaţie. casele de asigurări de sănătate analizează aceste situaţii şi cu avizul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.explorări funcţionale. respectiv cu furnizorii de investigaţii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală. utilizând diferenţa de 10% din suma prevăzută pentru serviciile medicale paraclinice care nu a fost contractată.2012 aprobat prin H. Sumele rezultate din economii de la investigaţiile medicale paraclinice . (3) Lunar. b) tarifele negociate. (2) Numărul investigaţiilor paraclinice negociat este orientativ. 10. La stabilirea sumelor contractate cu furnizorii de servicii medicale paraclinice . se au în vedere: a) numărul de investigaţii paraclinice. existând obligaţia încadrării în valoarea lunară a contractului/actului adiţional.abdomen şi pelvis).un furnizor de servicii de medicină dentară (prin act adiţional la contractul de furnizare de servicii medicale de medicină dentară) cu casa de asigurări de sănătate. casele de asigurări de sănătate decontează furnizorilor de servicii medicale paraclinice serviciile furnizate cu obligaţia încadrării în limita valorii lunare de contract. la solicitarea acestora. medicii de familie (numai pentru ecografie generală . cu modificările şi completările ulterioare. Numărul de investigaţii paraclinice negociat între furnizorii de investigaţii medicale paraclinice. vor încheia cu furnizorii de servicii medicale paraclinice un act adiţional de suplimentare a valorii contractate. În situaţia în care la unii furnizori de servicii medicale paraclinice se înregistrează la sfârşitul unei luni sume neconsumate faţă de suma lunară prevăzută în contract/act adiţional. Sumele contractate de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii de servicii medicale paraclinice se defalchează pe trimestre şi pe luni. furnizorii de servicii de medicină dentară (numai pentru radiografia dentară retroalveolară şi panoramică) şi casele de asigurări de sănătate se stabileşte în limita numărului de investigaţii paraclinice necesar pe total judeţ. determinat de comisia constituită conform art. 44 alin. (5) din Contractul-cadru pentru anii 2011 . La stabilirea sumelor contractate cu furnizorii de analize medicale de laborator. furnizorii de servicii medicale clinice (numai pentru ecografii şi monitorizarea şi managementul hemodinamic prin metoda bioimpedanţei toracice).. de la investigaţiile medicale paraclinice de radiologie şi imagistică 89 . 1389/2010. 11 la ordin. casele de asigurări de sănătate vor avea în vedere diversitatea serviciilor medicale paraclinice propuse pentru contractare reflectată în tipul de aparate aflate în dotare. în limita fondului aprobat cu această destinaţie. casele de asigurări de sănătate vor diminua printr-un act adiţional la contract/act adiţional valoarea lunară contractată iniţial aferentă lunii respective cu sumele neconsumate. respectiv în anexa nr. Sumele rezultate din economii vor fi contractate printr-un act adiţional cu furnizorii de servicii medicale paraclinice care în aceeaşi lună şi-au epuizat valoarea de contract Suma din actul adiţional se utilizează pentru decontarea serviciilor medicale paraclinice acordate asiguraţilor de la data semnării actului adiţional şi se repartizează proporţional în funcţie de consumul mediu lunar stabilit pentru fiecare furnizor de la începutul anului până la sfârşitul lunii pentru care se face regularizarea şi în raport cu valoarea de contract aferentă lunii în care se face regularizarea.G. casele de asigurări de sănătate vor avea în vedere criteriile prevăzute în anexa nr. nr. Pentru situaţiile justificate ce pot apărea în derularea contractelor încheiate cu furnizorii de servicii medicale paraclinice.analize medicale de laborator.

90 .se redistribuie furnizorilor care în aceeaşi lună şi-au epuizat valoarea de contract. susţinerea şi negocierea ofertelor privind procentul de diminuare a tarifelor pentru investigaţii paraclinice se face în şedinţă deschisă. respectiv a actului adiţional la contractul/actul adiţional iniţial se stabileşte avându-se în vedere criteriile de selecţie şi contractare prevăzute în prezentele norme. (7) În situaţia în care unul sau mai multe elemente care au stat la baza stabilirii punctajului pentru fiecare furnizor de servicii medicale paraclinice. în sensul diminuării valorii de contract/act adiţional a lunii următoare. există laborator/punct de lucru organizat ca urmare a procedurii de externalizare. respectiv acte adiţionale la contractele/actele adiţionale iniţiale şi vor fi utilizate pentru decontarea serviciilor medicale paraclinice acordate asiguraţilor de la data semnării acestora. în prezenţa reprezentanţilor casei de asigurări de sănătate şi a tuturor reprezentanţilor legali ai furnizorilor care doresc să încheie contract de furnizare de servicii medicale paraclinice. Valoarea contractului.analize medicale de laborator. prin încheierea unui act adiţional la contract. în situaţia în care unul sau mai multe elemente care au stat la baza stabilirii punctajului iniţial al acestora sa/s-au modificat. cu încadrarea în valoarea contractată pentru trimestrul respectiv.pot efectua servicii medicale paraclinice peste valoarea lunară de contract/act adiţional în limita a maxim 5%. casa de asigurări de sănătate încheie pentru acestea un act adiţional la contractul de furnizare de servicii paraclinice încheiat cu furnizorul respectiv.explorări funcţionale într-o lună . în structura unui furnizor de servicii medicale paraclinice. Prezentarea. (4) Furnizorii de servicii medicale paraclinice vor efectua direct toate tipurile de investigaţii paraclinice contractate cu casele de asigurări de sănătate şi nu vor încheia subcontracte cu alţi furnizori de servicii medicale paraclinice pentru efectuarea unor anumite tipuri de investigaţii paraclinice. (8) În situaţia în care. (5) Fondurile suplimentare aprobate pentru anul 2012 cu destinaţia servicii medicale paraclinice se contractează de casele de asigurări de sănătate prin încheiere de contracte.explorări funcţionale .medicală într-o lună şi de la investigaţiile medicale paraclinice . 10 şi 11 la ordin se modifică în sensul diminuării faţă de condiţiile iniţiale şi furnizorii aduc la cunoştinţa caselor de asigurări de sănătate aceste situaţii. cu condiţia ca această depăşire să influenţeze corespunzător. 7 la ordin. Actul adiţional se adaptează după modelul contractului de furnizare de servicii medicale paraclinice. precum şi servicii medicale paraclinice . precum şi reevaluarea punctajului tuturor furnizorilor. 7 la ordin. suma stabilită iniţial se diminuează corespunzător. în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data de la care survine modificarea. Tarifele decontate de casele de asigurări de sănătate sunt cele rezultate din reducerea tarifelor maximale cu procentul de diminuare cel mai mare ofertat de către furnizori şi nu pot fi mai mari decât tarifele maximale prevăzute în anexa nr. 7 (1) Casele de asigurări de sănătate decontează furnizorilor de servicii medicale paraclinice cu care sunt în relaţii contractuale contravaloarea serviciilor medicale paraclinice prezentate în anexa nr. (6) În situaţii justificate furnizorii de servicii medicale paraclinice . Neanunţarea acestor situaţii şi constatarea ulterior producerii lor duc la aplicarea prevederilor privind nerespectarea obligaţiilor contractuale din contractul de furnizare de investigaţii paraclinice şi conduce la rezilierea contractului. conform prevederilor din anexele nr. investigaţii medicale paraclinice de radiologie şi imagistică medicală. Sumele obţinute ca disponibil din aceste diminuări la nivelul caselor de asigurări de sănătate se vor folosi la reîntregirea sumelor alocate cu destinaţie iniţială. ART.

semnătura şi ştampila furnizorului. În acest sens furnizorii încheie acte adiţionale cu casele de asigurări de sănătate. respectiv furnizorilor de servicii medicale clinice de cardiologie şi de medicină internă serviciul "monitorizarea şi managementul hemodinamic prin metoda bioimpedanţei toracice" cuprinse în anexa nr. investigaţiile nu au putut fi efectuate la momentul prezentării. că a fost sau nu internat pe perioada de la data eliberării biletului de trimitere până la data efectuării investigaţiilor. C a capitolului I din anexa nr. furnizorul de servicii medicale paraclinice are obligaţia de a-l programa. La momentul prezentării la furnizorul de investigaţii paraclinice din ambulatoriu pentru efectuarea investigaţiilor. respectiv monitorizările şi managementul hemodinamic prin metoda bioimpedanţei toracice. respectiv medicii de specialitate cardiologie şi medicină internă încheie acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale clinice şi care sunt efectuate ca urmare a trimiterii de către alţi medici de specialitate. 8 (1) Biletul de trimitere pentru investigaţiile paraclinice este formular cu regim special. unic pe ţară. ART. consemnând pe verso-ul exemplarului de bilet de trimitere data prezentării şi data programării.(2) Casele de asigurări de sănătate decontează ecografii furnizorilor de servicii medicale clinice inclusiv recuperare. Furnizorii de servicii medicale paraclinice au obligaţia să verifice biletele de trimitere în ceea ce priveşte datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă potrivit prevederilor legale în vigoare. în condiţiile prevăzute la Nota 1 şi Nota 3 de la finalul lit. Pentru ecografiile. asiguratul va declara pe proprie răspundere pe verso-ul celor două exemplare ale biletului de trimitere. În primele 10 zile calendaristice de la emiterea biletului de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice asiguratul are obligaţia de a se programa şi de a accepta programarea la unul dintre furnizori. valabilitatea biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice specifice este de până la 60 zile calendaristice. 7 la ordin. pentru care medicii cu specialităţi medicale clinice. furnizorul va restitui asiguratului ambele exemplare ale biletului de trimitere pentru ca acesta să se poată prezenta la alt furnizor de investigaţii medicale paraclinice. Aceste investigaţii medicale paraclinice pot fi efectuate atât ca urmare a actului medical propriu. 7 la ordin. În situaţia în care. medicină fizică şi balneologie. respectiv de către alţi medici de specialitate cardiologie şi medicină internă. în caz contrar biletul de trimitere îşi pierde valabilitatea. din motive obiective. Pentru celelalte boli cronice. cât şi ca urmare a trimiterii de către alţi medici de specialitate în cadrul unui program suplimentar faţă de cel contractat pentru serviciile medicale din asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice. Furnizorul de servicii medicale paraclinice care efectuează investigaţiile paraclinice recomandate prin biletul de trimitere păstrează un exemplar al biletului şi depune la casa de asigurări de sănătate celălalt exemplar cu ocazia raportării lunare a activităţii. programul de lucru se prelungeşte corespunzător. au valabilitate de până la 90 de zile calendaristice. la tarife negociate care nu pot fi mai mari decât tarifele maximale decontate de casele de asigurări de sănătate prevăzute în aceeaşi anexă. Un exemplar al biletului de trimitere rămâne la medicul care a făcut trimiterea şi două exemplare sunt înmânate asiguratului. (2) Dacă în perioada de valabilitate a biletului de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice un asigurat se internează în spital fără ca investigaţiile recomandate să fie 91 . Prin excepţie biletele de trimitere pentru efectuarea de investigaţii paraclinice specifice pentru afecţiunile cuprinse în unele programe naţionale de sănătate: diabetul şi bolile de nutriţie precum şi cele pentru afecţiunile oncologice. care se întocmeşte în trei exemplare şi are o valabilitate de maximum 30 de zile calendaristice de la data emiterii. dacă asiguratul refuză programarea.

scintigrafie şi angiografie) se acordă în baza biletului de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice de înaltă performanţă care se întocmeşte în 3 exemplare. (6) Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European. cu excepţia biletelor de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice de înaltă performanţă dacă acestea nu au fost efectuate în timpul spitalizării. în perioada de valabilitate a cardului. unul la furnizorul care a efectuat serviciul/serviciile de înaltă performanţă. (4) Casele de asigurări de sănătate decontează furnizorilor de servicii medicale paraclinice cu care au încheiat contracte contravaloarea serviciilor medicale paraclinice acordate asiguraţilor. CT. indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă asiguratul. În relaţiile cu furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate. ART. după caz precum şi pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri. pe perioada de valabilitate a biletului de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice. asiguratul a fost internat întrun spital şi în declaraţia pe proprie răspundere consemnată pe verso-ul biletului de trimitere este contrară celor constatate. din care unul rămâne la medicul care a făcut trimiterea. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii. (5) Fiecare casă de asigurări de sănătate îşi organizează modul de verificare a biletelor de trimitere pentru investigaţiile paraclinice. cu condiţia ca medicul care a eliberat biletul de trimitere să se afle în relaţie contractuală cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală furnizorul de servicii medicale paraclinice. iar celălalt exemplar se transmite lunar de către acesta la casa de asigurări de sănătate cu care a încheiat contract cu ocazia raportării lunare a activităţii. respectiv beneficiari ai formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. casa de asigurări de sănătate constată că. investigaţiile medicale paraclinice se acordă pe baza biletului de trimitere. în acest sens stabilindu-şi evidenţe proprii. cu reconfirmarea pe biletul de trimitere a necesităţii efectuării acestor investigaţii de către medicul care a făcut trimiterea. titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate. respectiv în baza Regulamentului CEE nr. casele de asigurări de sănătate decontează contravaloarea investigaţiilor medicale paraclinice acordate numai în baza biletelor de trimitere utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. biletul de trimitere îşi pierde valabilitatea. 92 . cu reconfirmarea pe biletul de trimitere a necesităţii efectuării acestor investigaţii de către medicul care a făcut trimiterea. cu excepţia investigaţiilor medicale paraclinice de înaltă performanţă dacă acestea nu au fost efectuate în timpul spitalizării. înţelegeri. unic pe ţară. convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială.(1). În situaţia în care. Investigaţiile medicale paraclinice efectuate unui asigurat în ambulatoriu pe perioada în care acesta a fost internat precum şi în perioada de la data externării până la data expirării termenului de valabilitate a biletului de trimitere.efectuate în ambulatoriu anterior internării. 9 Serviciile de înaltă performanţă (RMN. nu se decontează de casa de asigurări de sănătate sau dacă acestea au fost decontate se recuperează de la furnizorul de investigaţii medicale paraclinice – dacă pe verso-ul biletului de trimitere nu este consemnată declaraţia asiguratului prevăzută la alin. Biletul de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice este formular cu regim special. prejudiciul se recuperează de la asigurat. (3) Este interzisă înlocuirea sau adăugarea altor investigaţii paraclinice pe biletul de trimitere prin completarea acestuia la nivelul laboratorului/punctului de lucru.

corespunzătoare unui program de 3 ore/zi la cabinet. (6) Fondurile suplimentare aprobate pentru anul 2012 cu destinaţia servicii medicale dentare se contractează de casele de asigurări de sănătate prin încheiere de contracte. Valoarea contractului. (2) Suma orientativă/medic specialist/lună la nivel naţional este de 1. În situaţii justificate. Pentru medicul primar. se ajustează în funcţie de programul de activitate. serviciile medicale de medicină dentară pentru care se încasează contribuţie personală din partea asiguratului şi condiţiile acordării acestora sunt prevăzute în anexa nr. b) se majorează cu 20%. iar pentru medicul care nu a obţinut un grad profesional această sumă se diminuează cu 20%. 11 (1) La stabilirea valorii de contract pentru furnizorii de servicii medicale de medicină dentară se au în vedere: a) suma alocată fiecărei case de asigurări de sănătate pentru servicii de medicină dentară. 10 Lista serviciilor medicale de medicină dentară preventive şi a tratamentelor de medicină dentară. Casele de asigurări de sănătate încheie contracte de furnizare de servicii medicale de medicină dentară pentru un program de lucru / medic de 3 ore/zi la cabinet. Suma contractată se defalchează pe trimestre şi luni. b) numărul de medici de medicină dentară şi dentişti care intră în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate.050 lei. casele de asigurări de sănătate vor diminua. dacă este cazul. se majorează cu 50%. tarifele pentru fiecare serviciu medical de medicină dentară. (3) Lunar casele de asigurări de sănătate decontează furnizorilor de servicii medicale de medicină dentară serviciile medicale de medicină dentară furnizate în limita valorii trimestriale de contract. respectiv lit. cu obligativitatea medicilor de a asigura serviciile medicale de urgenţă de medicină dentară pe tot parcursul programului de lucru al cabinetului. a) şi lit. în sensul diminuării valorii de contract a trimestrului următor. d) suma stabilită conform lit. ART. furnizorii de servicii medicale de medicină dentară pot efectua servicii medicale peste valoarea trimestrială de contract în limita a maxim 5%. printr-un act adiţional la contract. suma stabilită ca raport între lit. după caz.ART. (4) În situaţia în care la unii furnizori de servicii medicale de medicină dentară se înregistrează la sfârşitul unui trimestru sume neconsumate. valoarea trimestrială contractată iniţial aferentă trimestrului respectiv cu sumele neconsumate. cu încadrarea în valoarea contractată pentru anul respectiv. d). c). Sumele rezultate din economii vor fi contractate printr-un act adiţional la furnizorii de servicii medicale de medicină dentară care în trimestrul respectiv şi-au epuizat valoarea de contract. având în vedere volumul serviciilor de medicină dentară contractate. (5) Pentru încadrarea în suma defalcată trimestrial cabinetele de medicină dentară pot întocmi liste de prioritate pentru furnizarea serviciilor de medicină dentară. e) pentru medicii din mediul rural suma stabilită conform lit. faţă de suma trimestrială prevăzută în contract. respectiv acte adiţionale la contractele iniţiale şi vor fi utilizate pentru decontarea serviciilor medicale dentare acordate asiguraţilor de la data semnării acestora. c) gradul profesional. c). 7 la ordin. Suma din actul adiţional se utilizează pentru decontarea serviciilor medicale de medicină dentară acordate de la data semnării actului adiţional. 93 . cu condiţia ca această depăşire să influenţeze corespunzător.

medicină fizică şi balneologie din structura unor unităţi sanitare sau unităţile ambulatorii în care îşi desfăşoară activitatea medici angajaţi într-o unitate sanitară.respectiv a actului adiţional la contractul iniţial se stabileşte avându-se în vedere criteriile de contractare. ART. medicină fizică şi balneologie în ambulatoriu cu casele de asigurări de sănătate. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. a căror plată se face prin tarif în lei pe servicii medicaleconsultaţii/cazuri pentru serviciile medicale de recuperare. Sumele rezultate din economii vor fi contractate printr-un act adiţional la furnizorii de servicii medicale de recuperare. medicină fizică şi balneologie. În situaţia în care la unii furnizori de servicii medicale de recuperare. medicină fizică şi balneologie din pachetul de servicii medicale de bază prevăzut în anexa nr. 8 F şi se defalchează pe trimestre şi pe luni. cabinetele medicale de specialitate organizate conform Ordonanţei Guvernului nr. medicină fizică şi balneologie cu casa de asigurări de sănătate se au în vedere numărul de servicii medicale-consultaţii. medicină fizică şi balneologie acordate asiguraţilor de la data semnării actului 94 . medicină fizică şi balneologie se înregistrează la sfârşitul unui trimestru sume neconsumate. În situaţia în care unul sau mai multe elemente care au stat la baza stabilirii punctajului pentru fiecare furnizor de servicii medicale de recuperare. 14 (1) Unităţile ambulatorii de recuperare. 7 la ordin. faţă de suma trimestrială prevăzută în contract. ordine publică. ţinându-se cont şi de activitatea specifică sezonieră. ART. valoarea trimestrială contractată iniţial aferentă trimestrului respectiv cu sumele neconsumate. 8 F la ordin se modifică în sensul diminuării faţă de condiţiile iniţiale şi furnizorii aduc la cunoştinţa caselor de asigurări de sănătate aceste situaţii. Pentru prestaţia medicului primar. prin încheierea unui act adiţional la contract. ART. respectiv tariful pe consultaţie de 14 lei şi numărul de servicii medicale-cazuri. 12 În tarifele tratamentelor protetice sunt incluse şi cheltuielile aferente activităţilor de tehnică dentară. suma stabilită iniţial se diminuează corespunzător. medicină fizică şi balneologie. 629/2001. (2) La stabilirea sumei contractate de un furnizor de servicii medicale de recuperare. printr-un act adiţional la contract. La stabilirea numărului de cazuri se are în vedere o durată medie de 10 zile de tratament pe caz şi un număr mediu de 4 proceduri pe zi. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale. conform prevederilor din anexa nr. tariful consultaţiei se majorează cu 20%. 7 la ordin. respectiv tariful pe caz de 140 lei. Plata acestora se face de către reprezentantul legal al cabinetului de medicină dentară direct către laboratorul de tehnică dentară autorizat conform legii. Sumele obţinute ca disponibil din aceste diminuări la nivelul caselor de asigurări de sănătate se vor folosi la reîntregirea sumelor alocate cu destinaţie iniţială. în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data de la care survine modificarea. medicină fizică şi balneologie care în trimestrul respectiv şi-au epuizat valoarea de contract. republicată. casele de asigurări de sănătate vor diminua. Suma din actul adiţional se utilizează pentru decontarea serviciilor medicale de recuperare. cabinetele medicale de specialitate din structura unor unităţi sanitare aparţinând ministerelor şi instituţiilor publice centrale din sistemul de apărare. Neanunţarea acestor situaţii şi constatarea ulterior producerii lor duc la aplicarea prevederilor privind nerespectarea obligaţiilor contractuale din contractul de furnizare de servicii medicale de recuperare. Suma contractată se stabileşte conform anexei nr. siguranţă naţională şi autoritate judecătorească încheie contracte de furnizare de servicii medicale de recuperare. 13 Casele de asigurări de sănătate ţin evidenţa serviciilor de medicină dentară pe fiecare asigurat şi pe fiecare cod din formula dentară prevăzută în anexa nr.

în situaţia în care baza de tratament nu se află în structura reţelei sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii sau aparţine unor ministere cu reţele sanitare proprii. aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. medicină fizică şi balneologie. dacă este cazul. medicină fizică şi balneologie numai pe baza biletelor de trimitere eliberate de medicii de familie. respectiv se acordă sumele reprezentând manopera. medicină fizică şi balneologie se au în vedere următoarele: a) numărul de servicii medicale-consultaţii de recuperare. (3) În vederea contractării numărului de servicii medicale-consultaţii şi a numărului de cazuri de recuperare. b) serviciile medicale-cazuri care se acordă în bazele de tratament. se contractează şi raportează în vederea decontării pentru un număr mediu de 10 zile de tratament şi o medie de 4 proceduri/zi. Valoarea contractului. medicină fizică şi balneologie la nivelul tarifelor diminuate cu contravaloarea cheltuielilor materiale necesare funcţionării şi administrării unităţilor. medicamentele şi materialele sanitare. medicină fizică şi balneologie acordate în cabinetul medical nu poate depăşi numărul de servicii medicale-consultaţii rezultat potrivit programului de lucru. (5) Fondurile suplimentare aprobate pentru anul 2012 cu destinaţia de servicii medicale de recuperare. în situaţia în care unul sau mai multe elemente care au stat la baza stabilirii punctajului iniţial al acestora sa/s-au modificat. luându-se în considerare că pentru o consultaţie medicală este necesară o durată de 15 minute în medie. medicină fizică şi balneologie vor fi contractate de casele de asigurări de sănătate prin încheiere de contracte. dar nu mai mult de 2 cure pe an calendaristic. (6) Decontarea serviciilor medicale de recuperare. (8) Biletele de trimitere pentru tratament în staţiunile balneoclimaterice se fac de către medicii de familie. (4) Tarifele au avut în vedere toate cheltuielile aferente serviciilor medicale-consultaţii şi numărului de cazuri de recuperare.adiţional şi se repartizează proporţional în funcţie de consumul mediu lunar stabilit pentru fiecare furnizor de la începutul anului până la sfârşitul lunii pentru care se face regularizarea şi în raport cu valoarea de contract aferentă lunii în care se face regularizarea. poate scade sau creşte corespunzător. medicină fizică şi balneologie în ambulatoriu se suportă din fondul aferent asistenţei medicale de recuperare-reabilitare a sănătăţii. precum şi reevaluarea punctajului tuturor furnizorilor. Dacă programul de lucru este mai mic sau mai mare de 7 ore pe zi. acordate asiguraţilor de la data semnării acestora. medicină fizică şi balneologie. medicină fizică şi balneologie a sănătăţii pot întocmi liste de prioritate pentru furnizarea serviciilor de recuperare-reabilitare a sănătăţii. Pentru încadrarea în suma defalcată trimestrial cabinetele de specialitate recuperare. respectiv de acte adiţionale la contractele iniţiale şi vor fi utilizate pentru decontarea serviciilor medicale-consultaţii şi numărului de cazuri de recuperare. (7) Casele de asigurări de sănătate decontează serviciile medicale-consultaţii şi numărul de cazuri de recuperare. numărul de consultaţii. casele de asigurări de sănătate contractează şi decontează contravaloarea serviciilor medicale-consultaţii şi numărului de cazuri de recuperare. respectiv a actului adiţional la contractul/actul adiţional iniţial se stabileşte avându-se în vedere criteriile de selecţie si contractare prevăzute în prezentele norme. de către medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate şi 95 . medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate sau de medicii de specialitate din spital. după care bolnavul plăteşte integral serviciile medicale.

(3) Contravaloarea serviciilor de acupunctură-consultaţii şi cure de tratament se suportă din fondul aferent asistenţei medicale de recuperare. medicină fizică şi balneologie realizat atât în cabinetele medicale. ART. respectiv tariful pe consultaţie de 13 lei şi numărul de servicii medicale-caz. medicină fizică şi balneologie. Pentru un număr mediu al zilelor de tratament realizat intr-o luna mai mic de 8. Pentru fiecare caz casa de asigurări de sănătate decontează o singură consultaţie pentru o cură de tratament.medicii din spital. luându-se în considerare că pentru o consultaţie de acupunctură este necesară o durată de 15 minute în medie. motivul întreruperii şi numărul de zile efectuat faţă de cel recomandat. medicină fizică şi balneologie şi raportate în luna respectivă. b) serviciile de acupunctură-caz. pe baza facturii şi a documentelor justificative depuse de furnizor la casa de asigurări de sănătate până la data prevăzută în contractul încheiat de furnizor cu casa de asigurări de sănătate. furnizorul are obligaţia de a anunţa casa de asigurări de sănătate despre întreruperea curei. Decontarea lunara a cazurilor finalizate se realizează la tariful contractat daca numărul mediu al zilelor de tratament este mai mare sau egal cu 8. pentru perioade şi potrivit unui ritm stabilit de medicul de specialitate recuperare. înmulţit cu tarifele din anexa nr. (2) În vederea contractării numărului de consultaţii de acupunctură şi a numărului de servicii medicale-caz se au în vedere următoarele: a) numărul de consultaţii de acupunctură acordate în cabinetul medical nu poate depăşi numărul de consultaţii de acupunctură rezultat potrivit programului de lucru. diminuate conform alin. Numărul mediu al zilelor de tratament realizat într-o lună se calculează 96 . după care bolnavul plăteşte integral serviciile medicale. după caz.5. (10) În situaţia în care o cură de tratament se întrerupe.cazuri finalizate se face la un tarif stabilit conform formulei:Tarif contractat (140 lei) x număr mediu al zilelor de tratament realizate / 10 (număr mediu zile de tratament contractat). (9) Decontarea lunară de către casele de asigurări de sănătate se face în funcţie de numărul de servicii medicale-consultaţii şi numărul de cazuri finalizate de recuperare. corespunzătoare cazurilor finalizate la numărul de cazuri finalizate de recuperare. (4) Decontarea lunară a serviciilor medicale de acupunctură se face pe baza numărului de servicii medicale-caz finalizate şi a numărului de consultaţii de acupunctură şi a tarifelor pe cură respectiv pe consultaţie. în limita sumelor contractate. (4). după care asiguratul plăteşte integral serviciile medicale. decontarea lunară a serviciilor medicale .5. decontarea lunară a cazurilor finalizate se face la un tarif stabilit conform formulei:Tarif contractat (140 lei) x număr mediu al zilelor de tratament realizat într-o lună / 10 (număr mediu zile de tratament contractat). au dreptul la maximum 2 cure pe an calendaristic. o cură reprezentând în medie 10 zile de tratament. Numărul mediu al zilelor de tratament realizat într-o lună se calculează împărţind numărul total al zilelor de tratament efectuate. respectiv tariful pe caz de 140 lei. cât şi în bazele de tratament.5.5. aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. Suma contractată se defalchează pe trimestre şi pe luni. 15 (1) La stabilirea sumei contractate de un furnizor de servicii de acupunctură cu casa de asigurări de sănătate se au în vedere numărul de consultaţii de acupunctură. Asiguraţii. se contractează şi raportează în vederea decontării maximum 2 cure/an calendaristic. 7 la ordin. în limita sumelor contractate. O cură de tratament întreruptă se consideră o cură finalizată. Pentru un număr mediu al zilelor de tratament realizat intr-o luna mai mic de 8. Decontarea lunara a cazurilor finalizate se realizează la tariful contractat daca numărul mediu al zilelor de tratament este mai mare sau egal cu 8.

16 Contravaloarea serviciilor medicale de specialitate în specialităţile clinice inclusiv recuperare. medicină fizică şi balneologie. medicină fizică şi balneologie.cazuri finalizate şi raportate în luna respectivă). aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. aprobată şi modificată prin Legea nr. precum şi alte categorii de personal în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. conform prevederilor legale în vigoare. Nerespectarea termenului de raportare atrage nedecontarea la termenele stabilite a serviciilor medicale prestate pentru perioada respectivă. organizate conform Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998. de recuperare. medicii de specialitate din specialităţile clinice inclusiv recuperare. Medicii sau dentiştii angajaţi nu raportează activitate medicală proprie. 7 la ordin. Întreaga activitate a cabinetului se desfăşoară respectându-se contractul încheiat de reprezentantul legal al cabinetului medical cu casa de asigurări de sănătate. cu indicarea serviciului prestat. conform contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate. lunar.împărţind numărul total al zilelor de tratament efectuate. ART. cu ştampila cabinetului şi parafa medicului angajat. activitatea acestora fiind raportată de către reprezentantul legal. 629/2001. furnizorul are obligaţia să anunţe casa de asigurări de sănătate despre întreruperea curei. ART. În situaţia în care o cură de tratament în acupunctură se întrerupe. 17 (1) În cabinetele medicale/laboratoarele din ambulatoriul de specialitate. corespunzătoare cazurilor finalizate la numărul de servicii de acupunctură . (2) Pentru specialităţile clinice inclusiv recuperare. care se verifică de către casele de asigurări de sănătate în vederea decontării şi se validează conform prezentelor norme. În aceste situaţii furnizorii de servicii medicale nu eliberează bilete de trimitere sau prescripţii medicale utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate. precum şi a serviciilor medicale acordate la cererea asiguratului (fără recomandare medicală sau fără a îndeplini condiţiile care îi permit adresare directă) sau în situaţia în care asiguratul nu acceptă programare pe listele de prioritate se suportă de către asiguraţi la tarifele stabilite de furnizori şi afişate la cabinetul/laboratorul medical. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical. pentru care se eliberează documentul fiscal. republicată. (5) Tarifele au avut în vedere toate cheltuielile aferente serviciilor medicale-consultaţii de acupunctură şi cazurilor-cure de acupunctură. şi depune la casa de asigurări de sănătate până la termenul prevăzut în contractul de furnizare de servicii medicale activitatea realizată în luna anterioară. pot fi angajaţi numai medici şi/sau dentişti. de medicină dentară. (6) Reprezentantul legal al furnizorilor de servicii medicale clinice. care este formular cu regim special unic pe ţară. cabinetele medicale individuale organizate conform reglementărilor în vigoare pot raporta în vederea decontării numai serviciile medicale din specialitatea medicului titular al 97 . cu excepţia persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în cabinete organizate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. motivul întreruperii şi numărul de zile efectuat faţă de cel recomandat. medicină fizică şi balneologie şi de medicină dentară pot prescrie medicamente cu sau fără contribuţie personală şi unele materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu. paraclinice. folosind formularul de prescripţie medicală. 598/2001. de medicină dentară care nu se regăsesc în anexa nr. medicină fizică şi balneologie şi paraclinice facturează caselor de asigurări de sănătate. O cură de tratament în acupunctură întreruptă se consideră o cură finalizată.

(3) În relaţiile cu furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate. (2). precum şi respectarea prevederilor actelor normative în vigoare. republicată. ART. (2) Furnizorii de servicii medicale clinice. conform prevederilor art. 18 Pentru unităţile sanitare care nu sunt organizate conform Ordonanţei Guvernului nr. medicină fizică şi balneologie. care se întocmeşte în trei exemplare. care este formular cu regim special. Furnizorul de servicii medicale clinice. 629/2001. ART. 124/1998. 3 alin. inclusiv de recuperare. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. care le depune la furnizorul de servicii medicale clinice inclusiv de recuperare. precum şi servicii conexe actului medical. medicină fizică şi balneologie numai pe baza biletului de trimitere pentru alte specialităţi. inclusiv a celor de recuperare. 19 (1) Casele de asigurări de sănătate decontează serviciile medicale clinice inclusiv de recuperare. 98 .cabinetului medical respectiv. casele de asigurări de sănătate decontează contravaloarea serviciilor medicale clinice. 20 Casele de asigurări de sănătate şi direcţiile de sănătate publică au obligaţia de a organiza trimestrial sau ori de câte ori este nevoie întâlniri cu medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru a analiza aspecte privind calitatea serviciilor medicale din asistenţa medicală ambulatorie de specialitate. medicină fizică şi balneologie acordate numai în baza biletelor de trimitere utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. unic pe ţară. Un exemplar rămâne la medicul care a făcut trimiterea şi două exemplare sunt înmânate asiguratului. ART. medicină fizică şi balneologie păstrează un exemplar şi depune la casa de asigurări de sănătate celălalt exemplar cu ocazia raportării lunare a activităţii. Acestea vor informa asupra modificărilor apărute în actele normative şi vor stabili împreună cu medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate măsurile ce se impun pentru îmbunătăţirea activităţii. contractele/actele adiţionale de furnizare de servicii medicale se încheie de către reprezentantul legal al unităţii sanitare în structura căreia se află aceste unităţi şi casa de asigurări de sănătate. medicină fizică şi balneologie au obligaţia să verifice biletele de trimitere în ceea ce priveşte datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă potrivit prevederilor legale în vigoare. Neparticiparea medicilor la aceste întâlniri nu îi exonerează de răspunderea nerespectării hotărârilor luate cu acest prilej. inclusiv de recuperare.

.............. .................... Semnătura.............. Data luării în eviden ă: ........................ FIŞA DE MONITORIZARE în cazul bolnavilor cronici în ambulatoriul de specialitate pentru specialită ile clinice Nume: ............. parafa şi ştampila ..........Tratament medicamentos ...................... .. Contract încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate ................................................................. Factori de risc: .............. 99 ....................................... ................................................................................................................................ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Cod numeric personal: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Sex: M/F Adresa: ................................................................................model Furnizor de servicii medicale .................................................. .............. ..................................................................................................................................................... Nr.............. Prenume: .....................................................................................Tratament igieno-dietetic .............ANEXA 8 A ... contract .............................................................................................................................................. Comorbidită i: ....Alte recomandări ...................................... Specialitatea ..................................................................... Examinări clinice ______________________________________________________________________________ | Data programării | Data realizării | |______________________________________|_______________________________________| | | | |______________________________________|_______________________________________| | | | |______________________________________|_______________________________________| | | | |______________________________________|_______________________________________| | | | |______________________________________|_______________________________________| Investiga ii paraclinice ______________________________________________________________________________ | Tip investiga ie | Data programării | Data realizării | |___________________________|__________________________|_______________________| | | | | |___________________________|__________________________|_______________________| | | | | |___________________________|__________________________|_______________________| | | | | |___________________________|__________________________|_______________________| | | | | |___________________________|__________________________|_______________________| Recomandări: ............ Data naşterii: ................................................ Data completării ............................................................... Diagnostic: ..... Medic ................

................/C. Reprezentant legal (semnătura şi ştampila) . cunoscând că falsul în declara ii se pedepseşte conform legii. Ordinii Publice.......... în calitate de reprezentant legal....................... legitimat(ă) cu B......... Sediul social/Adresa fiscală ..I.... nr......... Siguran ei Na ionale şi Autorită ii Judecătoreşti _ |_| Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor........ medicină fizică şi balneologie şi cu: _ |_| Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării..... 100 ...... Construc iilor şi Turismului _ |_| Casa de Asigurări de Sănătate ....... declar pe propria răspundere că am/nu am contract de furnizare de servicii medicale de recuperare.......... în calitate de reprezentant legal. .......................................................................... nr. Construc iilor şi Turismului Data ......model Furnizor de servicii medicale de recuperare...................... Siguran ei Na ionale şi Autorită ii Judecătoreşti _ |_| Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor.... legitimat(ă) cu B. cunoscând că falsul în declara ii se pedepseşte conform legii...............ANEXA 8 B .. seria ........................ Ordinii Publice.... ................... ANEXA 8 C ......... declar pe propria răspundere că am/nu am contract de furnizare de servicii medicale paraclinice şi cu: _ |_| Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării........... seria ............ ....... ................... DECLARA IE Subsemnatul(a)...................... Reprezentant legal (semnătura şi ştampila) ....I................... Data .. medicină fizică şi balneologie .....I..... DECLARA IE Subsemnatul(a)......I...../C.... Sediul social/Adresa fiscală .....model - Furnizor de servicii medicale paraclinice ....

. |Tip | | | | | | | |şi | | |contract|contract| | | | | | | |nr. contract F .ANEXA 8 D model Furnizor de investiga ii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală ...............| C | D| E | F |Program|Cod |G|H|I| | | | |şi | | | | | | | |de |parafă| | | | | | | |nr......... Punct de lucru*1) .....Data eliberării B .|prenume| | |membru |de |**) | | | | | | | | | | |CMR/CMDR |răspundere| | | | | | | | | | | | |civilă | | | | | | | | | | |_____|__________|__________|________|_______|______|_|_|_| | | | |Serie| A | B |Nr..Tip contract G ....... | | | | | | | |lucru | | | | | |____|_______|_______|_____|____|_____|___|___|__|____|___|_______|______|_|_|_| | | | | | | | | | | | | | | | | | |____|_______|_______|_____|____|_____|___|___|__|____|___|_______|______|_|_|_| *) se completează în situa ia în care un medic are mai multe specialită i paraclinice confirmate prin ordin al ministrului sănătă ii Total medici = OPERATORI Semnifica ia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A ..Data expirării ______________________________________________________________________________ |Nr.......Data expirării C ....Valabilă până la D .... |Nume şi| CNP |BI/CI|Certificat|Asigurare |Contract| | | | | | |crt...... asistent medical imagistică medicală...... |Nume şi| CNP |BI/CI|Certificat | Contract**) |Program |Cod parafă|A| |crt...Specialitatea/Competen a H ....Specialitatea/Competen a* I ................. bioinginer.|prenume| | |membru | |de lucru|(după caz)| | | | | | |asocia ie | | | | | | | | | |profesională| | | | | | | | |_____|____________|_________________| | | | | | | |Serie| B | C |Nr..... fizician Total operatori = 101 .......Grad profesional ______________________________________________________________________________ |Nr.................Nr................. PERSONAL MEDICO-SANITAR MEDICI Semnifica ia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A .Tip de activitate**) B ... | | | | | | | | |____|_______|______|_____|_____|______|________|________|________|__________|_| | | | | | | | | | | | | |____|_______|______|_____|_____|______|________|________|________|__________|_| **) absolvent colegiu imagistică medicală.Valoare E .......Data eliberării C .

...Valabilă până la D ..... **) Se va specifica forma legală în care se exercită profesia (contract de muncă.........| C|Valoare | D | E | | | | | | |şi | | | | | | | | | | | | | |nr......Nr..|prenume| | |Certificat |de |**) |de lucru|tea/ | | | | | |membru |răspundere| | |Competen a | | | | | |asocia ie |civilă | | | | | | | | |profesională| | | | | | | | |_____|____________|__________|________| | | | | | |Serie| A| B|Nr.... 102 ......... |Tip | | | | | | |şi |eliberării|expirării|contract|contract| | | | | | |nr.. | | | | | | | | | | |____|_______|___|_____|__|__|___|__|__________|____|___|________|_____________| | | | | | | | | | | | | | | |____|_______|___|_____|__|__|___|__|__________|____|___|________|_____________| Total asisten i medicali = PERSONAL AUXILIAR . ştampila ...Data eliberării B ......Data expirării C .....................tehnician aparatură medicală = -----------*1) În situa ia în care furnizorul are mai multe puncte de lucru pentru care solicită încheierea contractului cu casa de asigurări de sănătate..... PFA etc.................. contract E .......... |Nume şi|CNP|BI/CI|ALP/ |Asigurare |Contract|Program |Specialita............)......| |crt..ASISTEN I MEDICALI Semnifica ia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A ... se întocmesc tabele distincte pentru personalul aferent..... Data întocmirii ..... Nume şi prenume....|prenume| | CI | membru asocia ie | |de lucru|parafă| | | | | | profesională | | |(după | | | | | | | | |caz) | | | | |_____|____________________|_________________| | | | | | |Serie|Data |Data |Nr......TEHNICIAN APARATURĂ MEDICALĂ ______________________________________________________________________________ |Nr..... | | | | | | | |____|_______|____|_____|__________|_________|________|________|________|______| | | | | | | | | | | | |____|_______|____|_____|__________|_________|________|________|________|______| Total personal auxiliar .... Răspundem de corectitudinea şi exactitatea datelor Reprezentant legal .....Tip contract ______________________________________________________________________________ |Nr.......... |Nume şi| CNP| BI/ | ALP/Certificat | Contract**) |Program |Cod | |crt.. semnătura..

....|Valabilă| C | D |E|F|G|H|I| | | | |şi | | | | | |până la | | | | | | | | | | | |nr...Data eliberării 103 . Punct de lucru*1) .| A | B |Nr.....Data eliberării B ........ |Nume şi| CNP | BI/ |ALP/Certificat|Asigurare de| Contract**) | | |crt.............Data eliberării B . contract D .... | | | | | | | | | | | | | | |____|_______|_________|_____|_____|___|___|___|___|________|___|____|_|_|_|_|_| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |____|_______|_________|_____|_____|___|___|___|___|________|___|____|_|_|_|_|_| *) se completează în situa ia în care un medic are mai multe specialită i paraclinice confirmate prin ordin al ministrului sănătă ii ASISTEN I MEDICALI DE LABORATOR Semnifica ia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A ...|prenume| | CI |membru |răspundere | | | | | | | |asocia ie |civilă | | | | | | | |profesională | | | | | | | |_____|______________|____________|_________________|_______| | | | |Serie|Serie|NR..... FORMULAR PRIVIND PERSONALUL MEDICO-SANITAR MEDICI Total medici = Semnifica ia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A .....|Valabilă|Nr......... | | | | | | | | |lucru | |____|_______|_____|_____|_____|___|__|_|___|________|________|________|_______| | | | | | | | | | | | | | | |____|_______|_____|_____|_____|___|__|_|___|________|________|________|_______| Total asisten i medicali de laborator = CHIMIŞTI Semnifica ia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A ..Data expirării C .......Cod parafă G . |Tip |Program| | | | |şi | | | | | |până la |contract|contract|de | | | | |nr..laborator de analize medicale: ........| A|B|Nr...Tip contract E .....|prenume| | CI |CMR/CMDR |răspundere |**) | | | | | | | | | | | |civilă | | | | | | | | | | |_____|_________________|____________|________|_|_|_|_|_| | | | |Serie|Serie|NR..........Specialitatea/Competen a* I ................Program de lucru F ...ANEXA 8 E model Furnizori de servicii medicale paraclinice ...Grad profesional ______________________________________________________________________________ |Nr.....Specialitatea/Competen a H ...... |Nume şi| CNP | BI/ |Certificat membru|Asigurare de|Contract| | | | | | |crt......Data expirării ______________________________________________________________________________ |Nr............Nr.....

|Valabilă|Nr.Grad profesional D .Program de lucru B .Cod parafă (după caz) C .| D|E|Nr. |Tip |Program|Cod |C| | | | |şi | | | | |contract|contract|de |parafă| | | | | |nr.| D|E|Nr. |Nume şi| CNP | BI/ |ALP/Certificat | Contract**) | | | | |crt.Data expirării ______________________________________________________________________________ |Nr.Grad profesional ______________________________________________________________________________ |Nr.|prenume| | CI |membru asocia ie| | | | | | | | | |profesională | | | | | | | | |_____|________________|_________________|_______|______|_| | | | |Serie|Serie|NR.Data eliberării E .Grad profesional D .B . |Tip | | | | | | | |şi | | | | | |până la |contract|contract| | | | 104 .Program de lucru B .Data expirării C . | | | | | | |lucru |(după | | | | | | | | | | | | | |caz) | | |____|_______|_______|_____|_____|___|___|__|________|________|_______|______|_| | | | | | | | | | | | | | | |____|_______|_______|_____|_____|___|___|__|________|________|_______|______|_| | | | | | | | | | | | | | | |____|_______|_______|_____|_____|___|___|__|________|________|_______|______|_| Total chimişti = BIOLOGI Semnifica ia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A .| A | B|Nr. | | | | | | | | | | | | |____|_______|_______|_____|_____|___|__|_|___|________|________|________|_|_|_| | | | | | | | | | | | | | | | | |____|_______|_______|_____|_____|___|__|_|___|________|________|________|_|_|_| | | | | | | | | | | | | | | | | |____|_______|_______|_____|_____|___|__|_|___|________|________|________|_|_|_| Total biologi = BIOCHIMIŞTI Total biochimişti = Semnifica ia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A . |Nume şi| CNP | BI/ |ALP/Certificat|Asigurare de| Contract**) |A|B|C| |crt.|prenume| | CI |membru |răspundere | | | | | | | | | |asocia ie |civilă | | | | | | | | | |profesională | | | | | | | | | |_____|______________|____________|_________________| | | | | | | |Serie|Serie|NR. |Nume şi| CNP | BI/ |ALP/Certificat|Asigurare de| Contract**) |A|B|C| |crt.|prenume| | CI |membru |răspundere | | | | | | | | | |asocia ie |civilă | | | | | | | | | |profesională | | | | | | | | | |_____|______________|____________|_________________| | | | | | | |Serie|Serie|NR.Data expirării ______________________________________________________________________________ |Nr. |Tip | | | | | | | |şi | | | | | |până la |contract|contract| | | | | | | |nr.Cod parafă (după caz) C .Data eliberării E .|Valabilă|Nr.

...... ştampila: ...........| | | |nr...........)......................... semnătura.................. | | | | | | | | | | | | |____|_______|_______|_____|_____|___|__|_|___|________|________|________|_|_|_| | | | | | | | | | | | | | | | | |____|_______|_______|_____|_____|___|__|_|___|________|________|________|_|_|_| | | | | | | | | | | | | | | | | |____|_______|_______|_____|_____|___|__|_|___|________|________|________|_|_|_| *1) În situa ia în care furnizorul are mai multe puncte de lucru pentru care solicită încheierea contractului cu casa de asigurări de sănătate.... PFA etc........ 105 ... Data întocmirii: . NOTĂ: Se va completa în mod corespunzător un formular şi pentru farmacist Răspundem de corectitudinea şi exactitatea datelor Reprezentant legal: ........ se întocmesc tabele distinct pentru personalul aferent................................... **) Se va specifica forma legală în care se exercită profesia (contract de muncă......... Nume şi prenume.................

Să facă dovada că toată durata programului de lucru declarat al cabinetului şi al bazei de tratament este acoperită prin prezenţa unui medic de specialitate de recuperare. II La stabilirea valorii contractelor de furnizare de servicii medicale de recuperare. a) Furnizorii de servicii medicale de recuperare. medicină fizică şi balneologie . fiecare furnizor de servicii medicale de recuperare. medicină fizică şi balneologie CAP. medicină fizică şi balneologie sunt obligaţi să facă dovada deţinerii legale a aparaturii prin documente conforme şi în termen de valabilitate. Să fie autorizaţi şi evaluaţi potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. d) Nu sunt luate în calcul aparatele care nu au înscrise pe ele seria şi numărul şi nici aparatele pentru care furnizorii nu pot prezenta manualul de utilizare. Să facă dovada capacităţii tehnice de a efectua serviciile medicale de recuperare. medicină fizică şi balneologie în ambulatoriu Pentru a intra în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate furnizorii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de selecţie: 1. medicină fizică şi balneologie pentru a căror furnizare încheie contract cu casa de asigurări de sănătate.obţine un punctaj corespunzător acestui criteriu. c) Furnizorii sunt obligaţi să prezinte documentele pentru aparatul/aparatele deţinute din care să reiasă numărul de canale şi numărul de bolnavi care pot face terapie simultan cu aparatul/aparatele respective pentru care încheie contract de furnizare de servicii cu casa de asigurări de sănătate. b) Casele de asigurări de sănătate sunt obligate să verifice dacă seria şi numărul aparatului existent în cadrul cabinetului sunt aceleaşi cu seria şi numărul aparatului înscrise în cuprinsul documentelor care atestă existenţa şi deţinerea legală a acestora. Evaluarea capacităţii resurselor tehnice 50% B. medicină fizică şi balneologie care îşi desfăşoară activitatea utilizând acelaşi spaţiu şi aceleaşi echipamente specifice deţinute şi/sau utilizate în comun în condiţiile legii.ANEXA 8 F CRITERII privind selecţia furnizorilor de servicii medicale de recuperare. acestea sunt excluse definitiv şi nu se mai iau în calcul la nici unul dintre furnizori. Evaluarea resurselor umane 50% A. Evaluarea capacităţii resurselor tehnice Ponderea acestui criteriu este de 50% Ca urmare a aplicării metodologiei de stabilire a punctajului. Fac excepţie furnizorii de servicii medicale de recuperare. conforme şi în termen de valabilitate ale acestora. medicină fizică şi balneologie în ambulatoriu CAP. 3. 2. I Criterii de selecţie a furnizorilor de servicii medicale de recuperare. e) Dacă doi sau mai mulţi furnizori prezintă aparate înregistrate cu aceeaşi serie şi număr înainte sau în perioada de contractare. medicină fizică şi balneologie şi repartizarea sumelor pentru furnizarea de servicii medicale de recuperare. cu prezentarea documentelor 106 . medicină fizică şi balneologie se au în vedere următoarele criterii: A.

f) Pentru a putea fi luate în considerare aparatele trebuie să fie în perfectă stare de funcţionare certificată cu documentele care atestă verificarea parametrilor funcţionali în termenul prevăzut de lege pentru fiecare tip de aparat. A. având în vedere prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. nr. b) este mai mic decât cel prevăzut la lit. cu modificările şi completările ulterioare În situaţia în care. b) numărul maxim de proceduri / oră posibil de efectuat în cadrul programul de lucru de către personalul mediu sanitar care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la furnizor.5 ani = 24 puncte/aparat . A. se acordă punctajul aferent lit. câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus al aparatului..5 ani = 10 puncte/1 cadă Se scad din punctajul acordat pentru fiecare aparat.1.. numărul maxim de proceduri prevăzut la lit. cu modificările şi completările ulterioare şi într-un program de lucru distinct. b) şi numărul de proceduri de la lit.Cada de hidroterapie .Suprafaţa utilă a sălii este între 8 . 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal.. 3.1 A. furnizorul va depune o notă de fundamentare privind: a) numărul maxim de proceduri care pot fi efectuate pe fiecare aparat / oră. Se acorda punctaj pentru fiecare aparat deţinut.Aparate cu 4 canale şi vechime 1 .5 ani = 32 puncte/aparat . 3 sau 4 canale ale unui aparat reprezintă posibilitatea pentru efectuarea terapiei la 2.2 Evaluarea sălii de kinetoterapie: ..1 se înmulţeşte cu raportul calculat între numărul de proceduri de la lit..Aparate cu 1 canal şi vechime 1 .5 ani = 20 puncte/combină . conform fişelor tehnice ale aparatelor. 1389/2010.. a). NOTA 1: Numărul de 2. organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale = 20 puncte 107 . a).5 ani = 16 puncte/aparat .15 mp şi dotare corespunzătoare conform Ordinului MSP 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea.Aparate cu 3 canale şi vechime 1 . | Denumire aparat | Număr | An | crt. a).justificative prevăzute de actele normative în vigoare şi numai în condiţiile în care personalul medical de specialitate al fiecărui furnizor îşi desfăşoară activitatea cu respectarea dispoziţiilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012.G. NOTA 2 : La contractare.5 ani = 28 puncte/aparat . aprobat prin H.Aparate cu 2 canale şi vechime 1 .| | canale | fabrica ie | aparat | |_____|_________________|________|____________|_______________| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |_____|_________________|________|____________|_______________| | | | | | | |_____|_________________|________|____________|_______________| | | | | | | |_____|_________________|________|____________|_______________| TOTAL PUNCTE: . respectiv 4 pacienţi în acelaşi timp.vechime 1 . În situaţia în care. numărul maxim de proceduri prevăzut la lit. _____________________________________________________________ | Total puncte/ | | Nr.. A. b) este mai mare decât cel prevăzut la lit. după cum urmează .Combină de terapie fizicală şi vechime 1 . punctajul total aferent lit.

.2 şi A.40 ore/săptămână (ore/zi x 5 zile/săptămână) a. medicină fizică şi balneologie: .pentru un medic .3 se ajustează proporţional. kinetoterapeut.pentru un asistent balneofizioterapie. TOTAL puncte resurse tehnice ....Suprafaţa utilă a sălii este de peste 30 mp. fiecare furnizor de servicii medicale de recuperare.volumul bazinului de hidrokinetoterapie este intre 30 – 40 mc si are dotarea corespunzatoare actelor normative in vigoare = 20 puncte. Punctajele pentru lit. folosită exclusiv pentru furnizarea de servicii de kinetoterapie şi dotare superioară faţă de prevederile Ordinului MSP 153/2003 = 33 puncte A... A. Punctajul se acordă pentru fiecare angajat medico-sanitar cu normă întreagă. Se consideră o normă întreagă astfel: ... profesor de cultură fizică medicală sau maseur . iar pentru cei cu normă parţială se acordă unităţi proporţionale cu fracţiunea de normă lucrată. Evaluarea resurselor umane: Ponderea acestui criteriu este de 50% Ca urmare a aplicării metodologiei de stabilire a punctajului.2 şi A.medic primar . medic în specialitatea de recuperare..medic specialist ..20 puncte/medic/1 normă .. NOTA 2: Nu se punctează bazinele de hidrokinetoterapie care se utilizează şi pentru alte activităţi în afara celor strict medicale care se contractează cu casa de asigurări de sănătate..35 ore/săptămână (7 ore x 5 zile/săptămână) .. Pentru fracţiuni de normă. punctajele aferente lit. A.obţine un punctaj corespunzător acestui criteriu.3 Evaluarea bazinului de hidrokinetoterapie . fiziokinetoterapeut. . Personalul este punctat proporţional cu timpul lucrat....... .30 mp şi dotare corespunzătoare conform Ordinului MSP 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea.. organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale = 30 puncte .18 puncte/medic/1 normă ______________________________________________________________________________ | Nume şi prenume medic | Număr de ore | Punctaj | |_________________________________|__________________________|_________________| | | | | |_________________________________|__________________________|_________________| b..volumul bazinului de hidrokinetoterapie este intre 40 – 60 mc si are dotarea corespunzatoare actelor normative in vigoare = 30 puncte.. B.3 se acordă pentru încadrarea cu personal de specialitate (un kinetoterapeut / fiziokinetoterapeut / profesor de cultură fizică medicală) pentru o normă întreagă (8 ore). fiziokinetoterapeut/kinetoterapeut/profesor de cultură fizică medicală 12 puncte/1 normă 108 ... NOTA 1: Sala de kinetoterapie şi bazinul de hidrokinetoterapie se punctează numai dacă la furnizor îşi desfăşoară activitatea cel puţin un kinetoterapeut / fiziokinetoterapeut / profesor de cultură fizică medicală.Suprafaţa utilă a sălii este între 16 . medicină fizică şi balneologie .volumul bazinului de hidrokinetoterapie este de peste 60 mc si are dotarea corespunzatoare actelor normative in vigoare = 40 puncte.

.______________________________________________________________________________ | Nume şi prenume | Număr de ore | Punctaj | |_________________________________|__________________________|_________________| | | | | |_________________________________|__________________________|_________________| c... rezultând sumele aferente fiecărui criteriu pentru fiecare furnizor. 109 .. Valoarea unui punct obţinută pentru fiecare dintre criterii se înmulţeşte cu numărul de puncte obţinut de un furnizor corespunzător fiecărui criteriu....Sub 5 zile/săptămână = 1 punct ... Pentru fiecare criteriu se stabileşte numărul total de puncte obţinut prin însumarea numărului de puncte obţinut de fiecare furnizor... Program de activitate săptămânal al bazei de tratament . asistent balneofizioterapie ...8 ore/zi: . Valoarea totală contractată de un furnizor cu casa de asigurări de sănătate se obţine prin însumarea sumelor stabilite pentru fiecare criteriu.......5 zile/săptămână = 2 puncte .6 puncte/1 normă ______________________________________________________________________________ | Nume şi prenume | Număr de ore | Punctaj | |_________________________________|__________________________|_________________| | | | | |_________________________________|__________________________|_________________| d... maseur ..Pentru 2 x 8 ore 5 zile pe săptămână = 5 puncte . Se calculează valoarea unui punct pentru fiecare criteriu prin împărţirea sumei rezultate ca urmare a aplicării procentelor corespunzatoare fiecarui criteriu la numărul de puncte obtinut la fiecare criteriu..TOTAL puncte ......5 puncte/1 normă ______________________________________________________________________________ | Nume şi prenume | Număr de ore | Punctaj | |_________________________________|__________________________|_________________| | | | | |_________________________________|__________________________|_________________| TOTAL PUNCTE: ...

Miastenia gravis 28. Thalasemia majoră 12. Sindrom Felty. Infarct miocardic şi Angină pectorală instabilă 2. sclerodermie. Tumori cu potenţial malign până la şi după elucidarea diagnosticului 20. Insuficienţă cardiacă clasa III . Prematuritatea (în primul an de viaţă) 32. vasculite sistemice) 8. Boala von Willebrand 18. boala Still. poli/dermatomiozită. Boala Wilson 21. artrită cronică juvenilă 7. Tuberculoza 23. Glaucom 37. Trombocitopatii 16. forma moderată şi gravă (până la vindecarea radiologică şi biochimică) 35.şi exoeritrocitare 10. Anemiile carenţiale (până la normalizarea hematologică şi biochimică) 34. Anemii hemolitice endo. cu stimulatoare cardiace. Mucoviscidoza 24. AVC . Purpura trombotică trombocitopenică 17. Astm bronşic sever 36. Bolile de colagen-vasculare (lupus eritematos sistemic. Histiocitozele 13. Afecţiuni postoperatorii şi ortopedice până la vindecare 30. Rahitismul evolutiv.IV NYHA 6. Psihoze 27.la medicul neurolog în cazul tratamentelor cu risc vital* (anticoagulante) 110 . Trombocitemia hemoragică 11. cu by-pass coronarian 29. Malaria 22. Insuficienţă renală cronică în stadiul predialitic 5. permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate 1. cu proteze valvulare. Purpura trombocitopenică idiopatică 15. Boala Addison 25. Coagulopatiile ereditare 19. Gravide cu risc obstetrical crescut 31. Malnutriţie proteinenergetică (în primii 3 ani de viaţă) 33. Diabet insipid 26. Purtătorii de proteze valvulare şi pace-maker 3. Bolnavi cu revascularizaţie percutanată. sindrom Sjogren. Malformaţii congenitale şi boli genetice 4. Aplazia medulară 9. după confirmarea ca fiind un caz nou.ANEXA 9 LISTA cuprinzând afecţiunile care. Telangectazia hemoragică ereditară 14.

care va confirma luarea in evidenta prin semnatura. 111 . 3. dacă face dovada (printr-o scrisoare medicală) că a fost luat în evidenţă de către medicul de familie şi în intervalul de timp până la următoarea consultaţie la medicul specialist. pentru bolnavii a căror schemă terapeutică trebuie modificată în funcţie de parametrii de monitorizare. asiguratul are stabilit un plan de monitorizare şi tratament pentru tot anul în curs.Medicul de familie pastreaza o copie a scrisorii medicale ataşată la fisa bolnavului. completate pe scrisoarea medicala eliberata de medicul specialist. conform fişei de monitorizare prevăzut în anexa nr. Medicul de specialitate care are în evidenţă bolnavul are obligaţia de a depune la contractare lista cu asiguraţi .bolnavi cu afecţiuni cronice în evidenţă. 2. parafa şi data. 2. 8 A. Medicul de specialitate trebuie să informeze medicul de familie prin scrisoare medicală dacă au intervenit schimbări în evoluţia bolii şi în atitudinea terapeutică.cu care bolnavul se va prezenta la vizitele ulterioare in cadrul ambulatoriului de specialitate.NOTA 1: Prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate fără bilet de trimitere pentru afecţiunile de mai sus se face numai în următoarele situaţii: 1. NOTA 2: 1. bolnavul nu necesită să fie monitorizat de către medicul de familie.

II din anexa nr. stabilit de comisia constituită conform art.analize medicale de laborator pe toată perioada de derulare a contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate. pentru fiecare laborator de analize medicale/laborator de analize medicale organizat ca punct de lucru din structura sa. cu excepţia categoriei microbiologie. este acoperită prin prezenţa unui medic de specialitate medicină de laborator sau biolog. furnizorii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de selecţie: 1. chimist. 44 alin. Pentru testele compuse din mai mulţi parametri nu se iau în calcul toţi parametrii . a anului de fabricaţie. 2. unde diversele etape de lucru (examen microscopic. Să facă dovada. cu încadrarea în 90% din suma prevăzută cu această destinaţie. care nu poate fi mai mică de 8 ore pe zi. Numărul total de analize cuprinse în lista investigaţiilor medicale paraclinice este de 79. 5. biochimist . repartizarea sumelor şi defalcarea numărului de investigaţii paraclinice analize medicale de laborator pe furnizori de servicii medicale paraclinice laboratoare de analize medicale CAPITOLUL I Criterii de selecţie a furnizorilor de servicii medicale paraclinice laboratoare de analize medicale Pentru a intra în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. 6.laboratoare de analize medicale. Să fie autorizaţi şi evaluaţi potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. furnizorul are obligaţia de a face dovada capacităţii tehnice numai în situaţia în care solicită contractarea acestora.ANEXA 10 CRITERII privind selecţia furnizorilor de servicii medicale paraclinice . 4.a) şi punctul 5. Să facă dovada îndeplinirii criteriului de calitate.analize medicale de laborator prevăzute la cap. pentru fiecare laborator de analize medicale/laborator de analize medicale organizat ca punct de lucru din structura sa că în cadrul acestuia/acestora îşi desfăşoară activitatea medic/medici de laborator într-o formă legală de exercitare a profesiei care să acopere cel puţin o normă/zi (7 ore). cultură cu identificare microbiană inclusiv antibiograma/fungigrama) constituie teste separate şi se iau în calcul separat. NOTĂ: Pentru laboratoarele de anatomie patologică nu se aplică punctul 2.se consideră un singur test. atât pentru subcriteriul a) "Implementarea sistemului de management al calităţii" cât şi pentru subcriteriul b) "Participare la schemele de testare a competenţei pentru laboratoare de analize medicale pentru laboratoare de analize medicale notificate de Ministerul Sănătăţii" prevăzut de reglementările în vigoare pentru cel puţin 50% reprezentând minim 40 analize din numărul de analize cuprinse în lista investigaţiilor contractate. b) Pentru examinările de anatomie patologică (histopatologice şi de citologie inclusiv examenul Babeş Papanicolau). pentru fiecare dintre laboratoarele/laboratoare organizate ca puncte de lucru ce urmează a fi cuprinse în contractul de furnizare de servicii medicale paraclinice . 7 la ordin. 3. a) Să facă dovada capacităţii tehnice a fiecărui laborator/punct de lucru de a efectua toate investigaţiile medicale paraclinice . cu excepţia examinărilor de anatomie patologică (histopatologice şi de citologie.cu grad de specialist. Să facă dovada capacităţii tehnice pentru posibilitatea efectuării a cel puţin 5% din numărul total de servicii medicale paraclinice necesare la nivelul fiecărei case de asigurări de sănătate. 112 . (5) din Contractul-cadru. a capacităţii de lucru şi a meniului de teste efectuate de fiecare aparat. Furnizorul va prezenta un înscris cu menţiunea seriei. inclusiv examenul Babeş Papanicolau). vizat de producător/distribuitor/furnizor de service. Să facă dovada că toată durata programului de lucru solicitat a fi contractat cu casa de asigurări de sănătate.

cu modificările şi completările ulterioare. f) Pentru a putea fi luate în considerare. d) Nu sunt luate în calcul aparatele care nu au înscrise pe ele seria şi numărul. în vederea atribuirii punctajului conform metodologiei de mai jos. În acest sens. Criteriul de evaluare a resurselor Ponderea acestui criteriu este de 45% Ca urmare a aplicării metodologiei de stabilire a punctajului. 2.G. e) Dacă doi sau mai mulţi furnizori prezintă aparate înregistrate cu aceeaşi serie şi număr înainte sau în perioada de contractare. având menţionate seriile echipamentelor.seria şi numărul fiecărui aparat . aparatele trebuie să fie în perfectă stare de funcţionare. criteriul de calitate 50% 3. c) Furnizorii sunt obligaţi să prezinte toate fişele tehnice corespunzătoare aparatelor deţinute şi pentru care încheie contract de furnizare de servicii cu casa de asigurări de sănătate.analize medicale de laborator sunt obligaţi să facă dovada deţinerii legale a aparaturii prin documente conforme şi în termen de valabilitate. 1389/2010. conduce la aplicarea măsurii de reziliere a contractului pentru furnizorii/furnizorul respectiv. Evaluarea capacităţii resurselor tehnice a) Furnizorii de servicii medicale paraclinice . 113 . Numărul de investigaţii paraclinice .analize de laborator se stabileşte la nivelul fiecărui judeţ de către comisia înfiinţată conform art.analize medicale de laborator . fiecare furnizor de servicii medicale paraclinice . a existenţei unor aparate de acelaşi tip şi cu aceeaşi serie şi număr la doi furnizori sau în două laboratoare/puncte de lucru ale aceluiaşi furnizor.stabilit pe total judeţ 1. certificată cu documentele care atestă verificarea parametrilor funcţionali în termenul prevăzut de lege pentru fiecare tip de aparat. casele de asigurări de sănătate verifică capacitatea tehnică a fiecărui furnizor şi transmit Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate în termen de 10 zile calendaristice de la data încheierii perioadei de depunere a dosarelor de contractare situaţia centralizatoare cu privire la: . nr.tipul. criteriul de evaluare a resurselor 45% 2.2012 aprobat prin H. (5) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . La stabilirea sumelor ce se contractează cu furnizorii de analize medicale de laborator se au în vedere următoarele criterii: 1. b) Casele de asigurări de sănătate sunt obligate să verifice dacă seria şi numărul aparatului existent în cadrul laboratorului sunt conforme cu seria şi numărul aparatului înscrise în cuprinsul documentelor care atestă existenţa şi deţinerea legală a acestora. 44 alin.analize medicale de laborator .obţine un punctaj corespunzător acestui criteriu. acestea sunt excluse definitiv şi nu se mai iau în calcul la nici unul dintre furnizori. Metodologia de stabilire a punctajului: A. şi nici aparatele pentru care furnizorii nu pot prezenta fişele tehnice conforme şi în termen de valabilitate ale acestora.tipul şi denumirea fiecărui aparat . Această prevedere reprezintă condiţie de eligibilitate pentru aparatul/aparatele respective. numărul şi data documentului care dovedeşte deţinerea legală a fiecărui aparat.CAPITOLUL II Criterii privind repartizarea sumelor şi defalcarea numărului de investigaţii paraclinice . criteriul financiar 5% 1. Constatarea ulterior încheierii contractului. respectiv a menţinerii sumelor rezultate din aplicarea acestuia.

cu o vechime de până la 5 ani . g) Furnizorii au obligaţia să prezinte la contractare.5 DIF) cu până la 60 teste/oră inclusiv .20 puncte . 114 . Hematologie: 1. Această prevedere reprezintă condiţie de eligibilitate pentru aparatul/aparatele respective. biochimist sau chimist specialişti cu specializare în hematologie. pentru aparatele ieşite din perioada de garanţie şi valabil pe perioada de derulare a contractului de furnizare de servicii medicale.analizor cu mai mult de 22 parametri (cu formulă leucocitară completă . .1.Furnizorii vor prezenta contract de service încheiat cu un furnizor avizat de Ministerul Sănătăţii conform prevederilor legale în vigoare.se scad din punctajul acordat câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului.cu o vechime de până la 5 ani .12 puncte .se scad din punctajul acordat câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului.14 puncte .10 puncte Pentru analizoarele cu mai puţin de 60 teste/oră se acordă 5 puncte. în vederea atribuirii punctajului conform metodologiei de mai jos.1.18 puncte de până la 5 ani . .5 DIF) cu cel puţin 61 teste/oră cu o vechime de până la 5 ani . b) . Morfologie*) a) analizor până la 18 parametri inclusiv cu o vechime de până la 5 ani . Se iau în calcul în vederea acordării punctajului.analizor cu mai mult de 18 parametri (cu formulă leucocitară completă . cu modul laser flowcitometric .cu o vechime . c) .5 DIF) cu cel puţin 61 teste/oră.se scad din punctajul acordat câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului. dintre cele prevăzute la pct. maxim 2 analizoare. . Pentru aparatele care ies din garanţie pe parcursul derulării contractului de furnizare de servicii medicale furnizorii sunt obligaţi să prezinte contractul de service anterior expirării perioadei de garanţie. emise conform prevederilor legale în vigoare.1. *) De menţionat obligativitatea citirii frotiurilor sanguine de către medicul de laborator cu specializare în hematologie sau cu specializare medicină de laborator pentru care hematologia a intrat în curricula de pregătire sau de către un biolog.se scad din punctajul acordat câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului. cu modul laser flowcitometric . după cum urmează: 1. Se acordă punctaj pentru fiecare aparat deţinut care efectuează servicii medicale paraclinice ce fac obiectul contractului de furnizare de servicii încheiat cu casa de asigurări de sănătate.analizor cu mai mult de 18 parametri (cu formulă leucocitară completă . respectiv a menţinerii sumelor rezultate din aplicarea acestuia. pentru aparatura din dotare. respectiv pe parcursul derulării contractului de furnizare de servicii medicale: avizul de utilizare sau buletinul de verificare periodică.se scad din punctajul acordat câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului.analizor cu mai mult de 22 parametri (cu formulă leucocitară completă .5 DIF) cu până la 60 teste/oră inclusiv.

NOTĂ: se iau în calcul maxim 2 aparate în vederea acordării punctajului. 2. situaţie în care se ia în calcul maxim un analizor semiautomat. .se scade din punctajul acordat câte 1 punct pentru fiecare an de vechime în plus al aparatului. . Biochimie: a.se iau în calcul maxim 2 aparate.cu o vechime de până la 5 ani .10 puncte . Micologie: .8 puncte.examen parazitologie pe frotiu . .cu o vechime de până la 5 ani .efectuarea antifungigramei .10 puncte b.cu o vechime de până la 5 ani .analizor semiautomat .se scad din punctajul acordat câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului.identificarea germenilor . b) analizor de coagulare complet automat .se iau în calcul maxim 2 aparate 4. NOTĂ: se iau în calcul maxim 2 aparate în vederea acordării punctajului. Imunologie: 115 .cu o vechime de până la 5 ani . 2.3.analizor automat cu determinare şi prin turbidimetrie . 1.se scade din punctajul acordat câte 1 punct pentru fiecare an de vechime în plus al aparatului.analizor automat pentru electroforeză .2. cu excepţia situaţiei în care furnizorul deţine analizoare automate.5 puncte . b.se scad din punctajul acordat câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului. d. situaţie în care se ia în calcul maxim un analizor semiautomat. . Hemostază: a) analizor coagulare semiautomat .cu o vechime de până la 5 ani .analizor automat de microbiologie . 2.cu o vechime de până la 5 ani .1.06 puncte.se scad din punctajul acordat câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului.3. cu excepţia situaţiei în care furnizorul deţine 1 analizor automat.10 puncte .2 puncte.cu o vechime .40 puncte de până la 5 ani .20 puncte .1 .8 puncte.se scad din punctajul acordat câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului.cu o vechime de până la 5 ani . .analizor automat . Bacteriologie .1.5 puncte . Imunohematologie: .10 puncte .2 puncte. pentru fiecare investigaţie/oră se acordă câte 0.analizor semiautomat pentru electroforeză . .efectuarea antibiogramei .decelarea prezenţei miceliilor şi identificarea miceliilor .20 puncte: . În funcţie de capacitatea de lucru a aparatului. Parazitologie: .2. . .se scad din punctajul acordat câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului.se iau în calcul maxim 2 aparate c.se iau în calcul maxim 2 aparate. 3. . Microbiologie: 2.18 puncte .

4 microplăci simultan 35 puncte . pentru fiecare probă pe oră se acordă câte 0.ECLIA .se iau în calcul maxim 2 aparate c) sisteme speciale c1) semiautomate cu o vechime de până la 5 ani 25 puncte .se iau în calcul maxim 2 aparate.6 microplăci simultan 40 puncte .Radioallergosorbent (Test Radioimunologic prin legarea complexului pe suport insolubil) . c2) automate cu o vechime de până la 5 ani 40 puncte . pentru maxim 2 metode.Test imunoenzimatic cu emisie de fluorescenţă .o microplacă 25 puncte .Microparticle Enzyme Immunoassay (Metoda Imunologigă Enzimatică.CLIA .pentru sistemele speciale automate. Pentru sistemele speciale semiautomate şi automate se scad din punctajul acordat câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului.ELFA cu detecţie în fluorescenţă . pentru sistemele speciale se va lua în calcul maxim un aparat în plus faţă de primele patru.se scad din punctajul acordat câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului.Electrochemiluminescenţă (Test Imunologic pe bază de Electrochemiluminiscenţă) . .Immunofluorescence (Test Imunologic pe bază de Imunofluorescenţă) . .două microplăci simultan 30 puncte .6 puncte.10 puncte de până la 5 ani . Sunt considerate sisteme speciale sistemele bazate pe următoarele metode: . cu: .Fluorescence Polarization Immunoassay (Metoda Imunologică prin Fluorescenţă de Polarizare) . cu excepţia situaţiei în care furnizorul deţine 1 analizor automat.EMIT . EIA .Chemiluminescent microparticle immunoassay (Test Imunologic de Chemiluminiscenţă pe bază de Microparticule) .Radiative Energy Attenuation (Atenuare de Energie Radiată) .punctajul pentru cea de a 3-a metodă de lucru se va acorda la un nivel de 50% din punctajul corespunzător aparatelor.Radioimmunoassay (Metoda Imunologigă pe bază de Radioizotopi) . Metoda Imunologigă Enzimatică pe bază de Microparticule) .pentru sistemele speciale semiautomate se iau în calcul maxim 2 aparate.REA . situaţie în care se ia în calcul maxim un analizor semiautomat.cu o vechime de până la 5 ani. .RAST .Chemiluminescenţă (Test Imunologic pe bază de Chemiluminiscenţă) .RIA . .Enzyme Multiplied Immunoassay Technique (Metoda Imunologigă Enzimatică Dublă) . b) sistem automatizat Elisa .CMIA . .cu o vechime .TRACE .a) sistem semiautomatizat Elisa .În cazul în care laboratorul deţine aparate cu mai mult de două metode.MEIA.IFA .pentru sistemele speciale automate se iau în calcul maxim 2 aparate pe tip de metoda. în funcţie de capacitatea de lucru a aparatului. la alegerea furnizorului.Emisie amplificată de europium NOTĂ: Test imunologic sau metoda imunologică se referă la o reacţie cu formare de complex tip antigen-anticorp 116 .se scad din punctajele acordate câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatelor.FPIA .

.... Resursele umane Personalul este punctat proporţional cu timpul lucrat în laborator.1 punct.4 puncte. biologi. iar pentru fracţiuni de normă se acordă punctaj direct proporţional cu fracţiunea de normă lucrată: 1. analizor semiautomat pentru examen urină ... nu se punctează..se iau în calcul maxim 2 aparate NOTĂ: Nu se punctează aparatele pentru care în compartimentele respective nu desfăşoară activitate cel puţin un angajat cu studii superioare de specialitate. eliberarea buletinelor de analiză şi arhivarea datelor de laborator. Analize de urină a.. tipul şi numărul investigaţiilor recomandate). software dedicat activităţii de laborator .... 4. 6..se iau în calcul maxim 2 aparate... chimişti.....care să conţină înregistrarea şi evidenţa biletelor de trimitere (serie şi număr bilet.. .. situaţie în care se ia în calcul maxim un analizor semiautomat. B...Sistem automat de prelucrare a probelor . chimişti. Aparatele mai vechi de 10 ani calculati de la data fabricarii sau de la data reconditionarii (refurbisarii) pentru care s-a plicat un nou marcaj CE prezentându-se o declaraţie de conformitate în acest sens pentru seria respectivă emisă de cel care a făcut recondiţionarea totală a aparatului... CNP-ul pacientului.5... asistenţi medicali de laborator cu studii superioare 8.. biochimişti 10 puncte. 2. biochimişti principali 16 puncte. codul de parafă şi numărul de contract al medicului care a recomandat... 2...... medic specialist 18 puncte.3 puncte. b...cu o vechime de până la 5 ani 5 puncte .. biologi. Logistică: 1. medic primar de specialitate 20 puncte.Sistem de colorare automată a lamelor . 3.. analizor automat pentru examen urină . precum şi raportarea activităţii desfăşurate în conformitate cu formatul solicitat de casa de asigurări de sănătate (se prezintă specificaţiile tehnice ale aplicaţiei..... chimişti.se scad din punctajul acordat câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului.se scade din punctajul acordat câte 1 punct pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului. Citologie Papanicolau 5 puncte. Este obligatoriu a fi efectuată de medici sau de biologi cu specializare în domeniu. ....fax . 5.. Histopatologie 25 puncte.... transmiterea rezultatelor analizelor de laborator la medicul care a recomandat analizele în maximum 24 de ore: .. asistenţi medicali de laborator fără studii superioare 4 puncte C.. cu excepţia situaţiei în care furnizorul deţine 1 analizor automat... .. 15 puncte 7.. biologi..... 7.. 40 puncte (de la probă până la bloc de parafină) . biochimişti specialişti 14 puncte. 6.sistem electronic securizat de consultare a rezultatelor pe Internet ..cu o vechime de până la 5 ani 20 puncte ..... farmacist 12 puncte 6 puncte. .direct medicului . Punctajul se acordă pentru fiecare angajat medico-sanitar cu normă întreagă. care se verifică la sediul furnizorului): 117 .

a3) . în termen de valabilitate.se acordă câte un punct pentru fiecare analiză medicală de biochimie. certificări/acreditări .adresa. 118 .a1) şi a2). 7. Hematologie şi analize de urină (cu excepţia uroculturii) prevăzută în anexa nr. 7 la ordin. 1 şi 3 se acordă o singură dată pentru punctul de lucru pentru care optează furnizorul de servicii medicale de laborator. b2) . altele decât cele menţionate la lit.datele de contact .instalat şi cu aparate conectate pentru transmitere de date . 7 la ordin şi cuprinsă în anexa la certificatul de acreditare numai pentru punctul de lucru pentru care s-a făcut acreditarea. cuprinse în anexa la certificatul de acreditare numai pentru punctul de lucru pentru care s-a făcut acreditarea. orarul de funcţionare. punctajul corespunzător pct.operaţional . Pentru furnizorii de servicii de laborator care participă cu mai multe puncte de lucru la contractare cu o casă de asigurări de sănătate. pentru laboratoarele/punctele de lucru din structura. 2.5 puncte. şi cuprinsă în anexa la certificatul de acreditare numai pentru punctul de lucru pentru care s-a făcut acreditarea.se acordă câte 3 puncte pentru fiecare analiză medicală prevazute în celelalte categorii / grupe de analize prevăzute în anexa nr. mail. Punctajul obţinut de fiecare furnizor se stabileşte astfel: b1) . unde diversele etape de lucru (examen microscopic. 7 la ordin. în termen de valabilitate. Criteriul de calitate Ponderea acestui criteriu este de 50% a) 70% din suma corespunzătoare acestui criteriu se alocă pentru subcriteriul "implementarea sistemului de management al calităţii". în conformitate cu SR EN ISO 15189:2007 şi care este dovedit de furnizor prin certificatul de acreditare însoţit de anexa care cuprinde lista de analize medicale pentru care este acreditat fiecare laborator/sau laborator organizat ca punct de lucru pentru care s-a încheiat contract. NOTĂ: Pentru testele compuse din mai mulţi parametri nu se iau în calcul toţi parametrii . cultură cu identificare microbiană inclusiv antibiograma/fungigrama) constituie teste separate şi se iau în calcul separat. Punctajul obţinut de fiecare furnizor se stabileşte astfel: a1) . Punctajul obţinut de fiecare furnizor prin aplicarea acestui criteriu se afişează pe pagina web a casei de asigurări de sănătate.care să conţină minimum următoarele informaţii: . b) 30% din suma corespunzătoare acestui criteriu se alocă pentru subcriteriul "participare la schemele de testare a competenţei pentru laboratoare de analize medicale pentru laboratoare de analize medicale notificate de Ministerul Sănătăţii" şi care este dovedit de furnizor prin documentul de atestare care cuprinde şi lista analizelor medicale pentru care este atestat fiecare laborator/punct de lucru pentru care s-a încheiat contract. fax. 3.se acordă câte 2 puncte pentru fiecare analiză medicală de imunologie prevăzută în anexa nr. hematologie şi analize de urină (cu excepţia uroculturii) prevăzută în anexa nr.2 puncte .chestionar de satisfacţie a pacienţilor (cu obligaţia actualizării semestriale a rezultatelor şi afişarea pe site-ul furnizorului) . cu excepţia categoriei microbiologie.se acordă câte 2 puncte pentru fiecare analiză medicală de imunologie prevăzută în anexa nr. 7. a2) . telefon.se consideră un singur test. website .se acordă câte un punct pentru fiecare analiză medicală de Biochimie..30 puncte.

Pentru participarea la un număr mai mare de 4 ori pe an la schemele de testare a competenţei punctajul se va multiplica astfel: . indiferent de numărul laboratoarelor/punctelor de lucru cu care furnizorul intră în contract. cu condiţia ca aceasta să se fi efectuat de cel puţin 4 ori/an în ultimele 12 luni. Punctajul 100 se acordă furnizorului care a ofertat procentul de diminuare cel mai mare pentru fiecare categorie de analize medicale. altele decat cele menţionate la lit. b. Procentul de diminuare propus pentru fiecare categorie de analize se aplică pentru toate analizele cuprinse în categoria respectivă şi nu poate depăşi 5% din tariful maximal.b3) . pentru care se face dovada de participare la schemele de testare a competenţei pentru laboratoare de analize medicale. 7 la ordin sunt respinşi de la contractare. microbiologie.se consideră un singur test. cu excepţia categoriei microbiologie. a. Pentru încheierea contractului cu casa de asigurări de sănătate. 7 la ordin.pentru participarea la un număr de 6 ori pe an se acordă o creştere a punctajului de 10% . imunologie. b1) şi b2). unde diversele etape de (examen microscopic. astfel: 119 . Pentru furnizorii care au propus procente de diminuare mai mici faţă de procentul de diminuare cel mai mare se acordă un punctaj proporţional în funcţie de primul clasat. 7 la ordin. Tarifele rezultate ca urmare a aplicării procentului de diminuare cel mai mare propus pentru fiecare categorie de analize medicale reprezintă tarifele care se contractează cu toţi furnizorii de analize medicale de laborator. Sumele se stabilesc pentru fiecare furnizor astfel: A.pentru participarea la un număr de 12 ori pe an se acordă o creştere a punctajului de 15%. anatomie patologică). Punctajul obţinut de fiecare furnizor prin aplicarea acestui criteriu se afişează pe pagina web a casei de asigurări de sănătate. punctajul se acordă o singură dată pentru toate analizele medicale. biochimie. cu încadrarea obligatorie în tarifele maximale prevăzute în anexa nr. procentul de diminuare se propune distinct pentru fiecare categorie de analize (hematologie. Furnizorii de servicii medicale de laborator care prezintă tarife ce depăşesc tarifele maximale decontate de casele de asigurări de sănătate cuprinse în anexa nr. NOTĂ: Pentru testele compuse din mai mulţi parametri nu se iau în calcul toţi parametrii . furnizorii de analize medicale de laborator prezintă în ofertă procentul cu care propun diminuarea tarifelor maximale prevăzute în anexa nr. Criteriul financiar Ponderea acestui criteriu este de 5% Criteriul financiar se referă la tarifele propuse de furnizorii de analize medicale de laborator.se acordă câte 3 puncte pentru fiecare analiză de microbiologie şi celelalte clase. c. cultură cu identificare microbiană inclusiv lucru antibiograma/fungigrama) constituie teste separate şi se iau în calcul separat. Pentru furnizorii de servicii medicale de laborator care participă cu mai multe laboratoare/puncte de lucru la contractare. 3. Punctajul obţinut de fiecare furnizor prin aplicarea acestui criteriu se afişează pe pagina web a casei de asigurări de sănătate. Acest criteriu este apreciat cu un punctaj de maximum 100. d. Pe parcursul derulării contractului obligaţia participării la schemele de testare a competenţei de cel puţin 4 ori pe an rămâne valabilă în aceleaşi condiţii. Fondul cu destinaţia de analize medicale de laborator se repartizează pentru fiecare criteriu în parte.

a) 45% pentru criteriul de evaluare resurse. rezultând sumele aferente fiecărui criteriu/subcriteriu pentru fiecare furnizor. ca urmare a stabilirii numărului necesar de investigaţii medicale paraclinice . D. Pentru fiecare criteriu/subcriteriu se stabileşte numărul total de puncte obţinut prin însumarea numărului de puncte obţinut de fiecare furnizor. Sumele care rezultă pentru aceşti furnizori se contractează şi se decontează din fondul alocat pentru asistenţa medicală spitalicească.criteriile specifice de selecţie se aplică în mod corespunzător (numai analizele. Valoarea unui punct obţinută pentru fiecare dintre criteriile/subcriteriile prevăzute la lit. (5) din Contractul-cadru vor stabili suma ce se va contracta cu furnizorii de investigaţii medicale paraclinice de anatomie patologică din totalul fondului cu destinaţia de servicii medicale paraclinice .analize medicale de laborator pe total judeţ . Se calculează valoarea unui punct pentru fiecare criteriu/subcriteriu prin împărţirea sumei rezultate ca urmare a aplicării procentelor prevăzute la lit. A se înmulţeşte cu numărul de puncte obţinut de un furnizor corespunzător fiecărui criteriu/subcriteriu. suma aferentă investigaţiilor medicale paraclinice . .analize medicale de laborator . cu excepţia numărului total de puncte obţinut de furnizorii de servicii medicale spitaliceşti care efectuează investigaţii medicale paraclinice . Valoarea unui punct obţinută pentru fiecare dintre criteriile/subcriteriile prevăzute la lit.analize medicale de laborator în regim ambulatoriu. astfel: . 44 alin. din care 70% pentru subcriteriul "implementarea sistemului de management al calităţii" şi 30% pentru subcriteriul "participare la schemele de testare a competenţei pentru laboratoare de analize medicale". A se înmulţeşte cu numărul de puncte obţinut de un furnizor corespunzător fiecărui criteriu/subcriteriu. E. Criteriile şi modalitatea de calcul se aplică în acelaşi mod şi pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice pentru laboratoarele/punctele de lucru ale acestora organizate ca urmare a procedurii de externalizare şi care efectuează investigaţii medicale paraclinice .analize medicale de laborator. A la numărul de puncte corespunzător fiecărui criteriu/subcriteriu. B.poate fi repartizată de casele de asigurări de sănătate pe tipuri de servicii medicale paraclinice de laborator. 120 .de către comisia constituită conform art.laboratoare de anatomie patologică .analize medicale de laborator. inclusiv examenul Babeş Papanicolau) G.analize de anatomie patologică (histopatologice şi de citologie. aparatele şi personalul specific). precum şi pentru furnizorii de servicii medicale spitaliceşti care efectuează investigaţii medicale paraclinice analize medicale de laborator în regim ambulatoriu. pe tipuri. b) 50% pentru criteriul de calitate. Valoarea totală contractată de un furnizor cu casa de asigurări de sănătate se obţine prin însumarea sumelor stabilite conform lit. Pentru furnizorii de investigaţii medicale paraclinice . c) 5% pentru criteriul financiar.analize medicale de laborator în regim ambulatoriu şi de laboratoarele de analize medicale/punctele de lucru ale acestora organizate ca urmare a procedurii de externalizare. Casele de asigurări de sănătate. C. număr stabilit conform lit. rezultând sumele aferente fiecărui criteriu/subcriteriu pentru fiecare furnizor. D. B. F.analize medicale de laborator. NOTA 1: În funcţie de necesarul de investigaţii medicale paraclinice .

b. geriatrie şi gerontologie şi pediatrie. furnizorii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de selecţie: 1. de către medici de specialităţi clinice.13.radiologie şi imagistică medicală. pediatrie. Ecografia endocrinologică ca prestaţie independentă efectuată în cabinete medicale de către medici de specialităţi clinice. medicină internă. e. Laborator de radiologie şi imagistică medicală .6 săptămâni) efectuată ca prestaţie independentă în cabinete medicale de către medicii de specialitate obstetricăginecologie cu supraspecializare în medicina materno-fetală. în diabet zaharat. g. 121 . Ecografia de vase . astfel: a. vene. d. ca prestaţie independentă: efectuată în cabinete medicale de către medici de specialităţi clinice: cardiologie. cu competenţă/supraspecializare/atestat de studii complementare emis de instituţiile abilitate în condiţiile legii. medicină internă. repartizarea sumelor şi defalcarea numărului de investigaţii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală CAPITOLUL I Criterii de selecţie a furnizorilor de servicii medicale paraclinice . nutriţie şi boli metabolice. Ecocardiografia efectuată ca prestaţie independentă în cabinete medicale de cardiologie.23 de săptămâni) efectuată ca prestaţie independentă în cabinete medicale de către medicii de specialitate obstetricăginecologie cu supraspecializare în medicina materno-fetală.radiologie şi imagistică medicală pentru fiecare laborator de radiologie-imagistică medicală/punct de lucru din structura acestuia ce urmează a fi cuprins în contractul de furnizare de servicii medicale paraclinice . pediatrie.artere. k. Ecografia de pelvis efectuată ca prestaţie independentă în cabinete medicale de obstetrică-ginecologie (numai pentru afecţiuni ginecologice) şi în cabinetele medicale de urologie. f. neurologie. Ecografia pentru translucenţa nucală (pentru gravide 11 . 2. c. ca prestaţie independentă: ecografie generală efectuată în cabinete medicale de către medici de specialităţi clinice şi medici de familie. Ecografia fetală efectuată ca prestaţie independentă în cabinete medicale de genetică medicală şi obstetrică ginecologie. j. Să fie autorizaţi şi evaluaţi potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.investigaţii conforme cu certificatul de înregistrare a cabinetului în Registrul unic al cabinetelor medicale.radiologie şi imagistică medicală. Ecografia morfologică fetală (pentru gravide 20 . i. Să facă dovada capacităţii tehnice de a efectua investigaţiile de radiologie şi/sau imagistică medicală din Lista minimă de investigaţii paraclinice . geriatrie şi gerontologie. Radiografia dentară ca prestaţie independentă în cadrul cabinetelor de medicină dentară.ANEXA 11 CRITERII privind selecţia furnizorilor de servicii medicale paraclinice . Ecografia transfontanelară efectuată ca prestaţie independentă în cabinete medicale de pediatrie. Ecografia generală. h.radiologie şi imagistică medicală Pentru a intra în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. endocrinologie. medicină internă.

criteriul de evaluare a resurselor 85% 2. 3. Evaluarea capacităţii resurselor tehnice a) Furnizorii de servicii medicale paraclinice . 122 . care să acopere o normă întreagă (6 ore). criteriul de disponibilitate 10% 1. Criteriul de evaluare a resurselor Ponderea acestui criteriu este de 85% Ca urmare a aplicării metodologiei de stabilire a punctajului. 1389/2010.2012 aprobat prin H. CAPITOLUL II Criterii privind repartizarea sumelor şi defalcarea numărului de investigaţii paraclinice . pentru toate laboratoarele/punctele de lucru ce urmează a fi cuprinse în contractul de furnizare de servicii radiologie-imagistică medicală pe toată durata de valabilitate a contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate.G.radiologie şi imagistică medicală. pentru care casele de asigurări de sănătate încheie acte adiţionale pentru furnizare de servicii medicale paraclinice la contractele de furnizare de servicii medicale. Să facă dovada că toată durata programului de lucru solicitat a fi contractat cu casa de asigurări de sănătate. 44 alin. îşi desfăşoară activitatea medic/medici de specialitate radiologie-imagistică medicală. criteriul financiar 5% 3. pentru fiecare laborator de radiologie-imagistică medicală/punct de lucru din structură. Să facă dovada îndeplinirii criteriului de calitate prevăzut de reglementările în vigoare.NOTĂ: Furnizorul va prezenta fişa tehnică eliberată de producător. Prevederea nu se aplică furnizorilor care au încheiat contracte cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară. cu modificările şi completările ulterioare. 4. fiecare furnizor de investigaţii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală obţine un punctaj corespunzător acestui criteriu. Numărul de investigaţii de radiologie-imagistică medicală se stabileşte la nivelul fiecărui judeţ de către comisia înfiinţată conform art. într-o formă legală de exercitare a profesiei. c) Furnizorii sunt obligaţi să prezinte toate fişele tehnice corespunzătoare aparatelor deţinute şi pentru care încheie contract de furnizare de servicii cu casa de asigurări de sănătate. b) Casele de asigurări de sănătate sunt obligate să verifice dacă seria şi numărul aparatului existent în cadrul laboratorului sunt conforme cu seria şi numărul aparatului înscrise în cuprinsul documentelor care atestă existenţa şi deţinerea legală a acestora. stabilit pe total judeţ 1. (5) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie pentru specialităţile clinice şi de servicii de medicină dentară. La stabilirea numărului de investigaţii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală şi a sumelor ce se contractează cu furnizorii de investigaţii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală se au în vedere următoarele criterii: 1. 2.radiologie şi imagistică medicală sunt obligaţi să facă dovada deţinerii legale a aparaturii prin documente conforme şi în termen de valabilitate. pentru fiecare aparat care este luat în calcul la criteriul de capacitate tehnică pentru caracteristicile specifice aparatelor. nr. care nu poate fi mai mică de 6 ore pe zi. Metodologia de stabilire a punctajului: A.

se acordă 15 puncte pentru fiecare dispozitiv medical. certificată cu documentele care atestă verificarea parametrilor funcţionali în termenul prevăzut de lege pentru fiecare tip de aparat. cu modificările şi completările ulterioare şi ale prezentului ordin şi într-un program de lucru distinct. cu o vechime de până la 5 ani. cu o vechime de până la 5 ani. cu o vechime de până la 5 ani. În această situaţie. cu prezentarea documentelor justificative prevăzute de actele normative în vigoare şi numai în condiţiile în care personalul medical de specialitate al fiecărui furnizor îşi desfăşoară activitatea cu respectarea dispoziţiilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . la punctajul obţinut se adaugă: . echipamentele deţinute / utilizate în comun se punctează proporţional. scăzându-se câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus a dispozitivului. d) aparate de radiologie mobile . Pentru echipamentele de radiologie. aparatele trebuie să fie în perfectă stare de funcţionare.radiologie şi imagistică care îşi desfăşoară activitatea utilizând acelaşi spaţiu şi aceleaşi echipamente specifice deţinute şi/sau utilizate în comun în condiţiile legii. cu o vechime de până la 5 ani. pentru fiecare furnizor. şi nici aparatele pentru care furnizorii nu pot prezenta fişele tehnice conforme şi în termen de valabilitate ale acestora.se acordă 15 puncte pentru fiecare dispozitiv medical.G. scăzându-se câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus a dispozitivului. g) Pentru a putea fi luate în considerare. . c) radiografie dentară . după caz.direct digital 10 puncte. respectiv a menţinerii sumelor rezultate din aplicarea acestuia. emise conform prevederilor legale în vigoare.d) Nu sunt luate în calcul aparatele care nu au înscrise pe ele seria şi numărul.digitalizat (plăci fosforice) 5 puncte. nr.se acordă 15 puncte pentru fiecare dispozitiv medical. Fac excepţie furnizorii de servicii medicale paraclinice . cu o vechime de până la 5 ani. h) Furnizorii au obligaţia să prezinte la contractare. 123 . după cum urmează: a) 1. pentru aparatura din dotare. Se acordă punctaj pentru fiecare aparat deţinut. scăzându-se câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus a dispozitivului. fără a se depăşi punctajul pentru tipul respectiv de aparat. în vederea atribuirii punctajului conform metodologiei de mai jos.se acordă 25 puncte pentru fiecare dispozitiv medical. b) post independent de radiografie . radiologie (scopie) . 1389/2010. scăzându-se câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus a dispozitivului. scăzându-se câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus a dispozitivului. Această prevedere reprezintă condiţie de eligibilitate pentru aparatul/aparatele respective. radiologie (grafie) se acordă 25 puncte pentru fiecare dispozitiv medical. acestea sunt excluse definitiv şi nu se mai iau în calcul la nici unul dintre furnizori.tipul de achiziţie . e) Dacă doi sau mai mulţi furnizori prezintă aparate înregistrate cu aceeaşi serie şi număr înainte sau în perioada de contractare. 2. .2012 aprobat prin H.stepping periferic 5 puncte.opţiuni: . respectiv pe parcursul derulării contractului de furnizare de servicii medicale: avizul de utilizare sau buletinul de verificare periodică. funcţie de programul în care este utilizat aparatul.

După caz. scăzându-se câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a dispozitivului. DVD.facilitate de stereotaxie 10 puncte.Doppler color power sau angio Doppler: 1 punct. După caz.existenţa de casete dedicate 1 punct. . la punctajul obţinut se adaugă: . . cu o vechime de până la 5 ani.optimizarea densităţii 5 puncte. .achiziţie imagine panoramică cu Doppler color: 1 punct.se acordă 60 de puncte pentru fiecare computer tomograf spiral.afişare colimatori fără radiaţie 3 puncte.tomografie plană 1 punct. 124 . . hard disk) 2 puncte. . .se acordă 15 puncte pentru fiecare dispozitiv medical.Doppler color: 2 puncte.dimensiunea câmpului de expunere: 1 punct.trendelenburg 3 puncte.caracteristici tehnice sistem: . părţi moi.Doppler pulsat: 1 punct.mod de lucru al unităţii de bază: .cuantificarea stenozelor 5 puncte.achiziţie imagine panoramică: 1 punct.B (sau 2D): 1 punct.digital 10 puncte.stand vertical 3 puncte.2 Bucky 1 punct. cu o vechime de până la 5 ani. stick USB.se acordă 15 puncte pentru fiecare computer tomograf secvenţial. la punctajul obţinut se adaugă: . . .triplex: 0.stocare imagini DICOM (CD. e) mamografie . .parţial digital 5 puncte. f) ecografia . .achiziţie imagine cu armonici superioare: 1 punct. .. .printer alb-negru/color 1 punct. scăzându-se câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a dispozitivului . .tipul de achiziţie: . .5 puncte.aplicaţii software incluse (abdomen. . . scăzându-se câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus a dispozitivului. . . . cu o vechime de până la 5 ani.M: 1 punct.modalităţi de salvare a imaginilor (DICOM sau compatibile PC) pentru fiecare opţiune se adaugă 1 punct. . . scăzându-se câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus a dispozitivului. . obstetrică-ginecologie) 1 punct.se acordă 15 puncte pentru fiecare dispozitiv medical cu o vechime de până la 5 ani. . g) computer tomografie .monitor alb-negru/color 1 punct.

.64 slice 2 puncte. .digital 5 puncte.64 slice 2 puncte.pentru fiecare tip de antenă instalată* se adaugă: 20 puncte. la punctajul obţinut se adaugă: . Aplicaţii software* instalate pe RMN . extremităţi.2 . .evaluare nodul pulmonar .colonoscopie . .se acordă 30 de puncte pentru aparatele de rezonanţă magnetică dedicate anumitor segmente (Ex: sân.5 secunde: 20 puncte. genunchi etc. După caz.16 slice 2 puncte. cap. .3D: 2 puncte.aplicaţii software* instalate pe computerul tomograf: . .5 T 20 puncte.0. -----------* se punctează dacă în documentaţia de deţinere şi de punere în funcţiune există dovada documentată a echipamentelor 3.< 0.Circulaţie .staţie de post procesare şi software aferent*: 20 puncte.32 secţiuni 40 puncte.1 secundă: 10 puncte.După caz. .5 . sau . . . . .peste 32 secţiuni 70 puncte. 2.analog 1 punct.Post-procesare 3D . -----------* se va puncta dacă în documentaţia de punere în funcţiune există dovada deţinerii şi instalării echipamentului h) imagistică prin rezonanţă magnetică .prelucrarea achiziţiilor în 3D: 10 puncte 125 .injector automat 15 puncte. .printer . cu o vechime de până la 5 ani. -----------* se punctează dacă în documentaţia de deţinere şi de punere în funcţiune există dovada documentată a aplicaţiilor menţionate instalate pe echipament .numărul de secţiuni concomitente: .16 .16 slice 2 puncte.timp de achiziţie a imaginii: . la punctajul obţinut se adaugă: 1.dental .accesorii .peste 1.64 slice 2 puncte. .se acordă 100 de puncte pentru fiecare dispozitiv medical.angiografie cu substracţie de os . scăzându-se câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus a dispozitivului .5 T 10 puncte. scăzându-se câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a dispozitivului.1.). .8 secţiuni 25 puncte. .câmp magnetic .perfuzie .2 slice 2 puncte. .

se acordă 15 puncte pentru fiecare dispozitiv medical. Accesorii . .cititor de plăci fosforice (CR) 15 puncte. cu o vechime de până la 5 ani.developator umed day light 5 puncte. cu o vechime de până la 5 ani.Spectroscopie ------------ 10 puncte 10 puncte 10 puncte 10 puncte 10 puncte 10 puncte 10 puncte * se punctează dacă în documentaţia de deţinere şi de punere în funcţiune există dovada documentată a aplicaţiilor instalate pe echipamente 4.scanarea întregului corp într-un timp foarte scurt: .Angiografie de corp în totalitate .Soft cardiac . cuantificarea.se acordă 70 de puncte pentru fiecare dispozitiv medical. j) osteodensitometrie ..Injector automat: . . 126 .cuantificarea permeabilităţii tumorale în funcţie de modelul farmacocinetic al substanţei de contrast pentru patologia cerebrală şi a prostatei: .Printer .digital: . .developator automat umed 3 puncte.arhivă filme radiografice 5 puncte. deplasarea sau ruperea lor .Perfuzie fără substanţă de contrast .developare automată uscată: 10 puncte. După caz.permite vizualizarea sistemului vascular a întregului corp de la arcul aortic până la degetele de la picioare: .Staţie de post procesare şi software aferent* (alta decât staţia de vizualizare) 5 puncte. 20 puncte.Soft de scanare corp în totalitate . scăzându-se câte două puncte pentru fiecare an de vechime al dispozitivului. .Hot lab: 15 puncte.cameră obscură umedă manuală 1 punct.permite vizualizarea neinvazivă a perfuziei teritoriilor cerebrale corespunzătoare arterelor cerebrale individuale: .analog: . -----------* se va puncta dacă în documentaţia de deţinere şi de punere în funcţiune există dovada echipamentului i) medicină nucleară (Gamma Camera) . 15 puncte. . scăzându-se câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus a dispozitivului.vizualizarea tracturilor 3D a materiei albe cerebrale. .cu două camere de citire 15 puncte. la punctajul obţinut se adaugă: . transmisia şi stocarea imaginilor: . perfuziei şi dinamicii cordului: .evaluarea viabilităţii. k) accesorii pentru prelucrarea. .Perfuzie .Tractografie . 1 punct.cu o cameră de citire 5 puncte.

medic primar medicină nucleară: 35 puncte.medic cu competenţă/supraspecializare/atestat de studii complementare Eco de mai mult de 5 ani: 10 puncte. punctajul se acordă pentru fiecare aparat/echipament aflat într-un laborator/punct de lucru pentru care se încheie contract cu casa de asigurări de sănătate. 50 puncte.medic cu competenţă/supraspecializare/atestat de studii complementare Eco obţinută în ultimii 5 ani 5 puncte. NOTA 1: Aparatele mai vechi de 10 ani nu se punctează. (punctajul se acordă pentru medicii dentişti care efectuează radiografii dentare retroalveolare şi panoramice în baza actelor adiţionale încheiate la contractele de furnizare de servicii medicale de medicină dentară) . 127 .bioinginer: 8 puncte. . . furnizorii de servicii medicale paraclinice vor prezenta anexa la contractul de achiziţie.medic specialist anestezist 20 puncte .medic primar radiologie şi imagistică medicală: 35 puncte. anexă care descrie şi confirmă configuraţia tehnică a respectivului dispozitiv. respectiv la contractele de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară) . . NOTA 4: Pentru furnizorii de servicii de radiologie-imagistică medicală care participă cu mai multe laboratoare/puncte de lucru. NOTA 2: În vederea acordării punctajului pentru fiecare dispozitiv medical deţinut în punctul de lucru.medic de specialitate medicină nucleară: 20 puncte. NOTA 3: Se punctează doar echipamentele utilizate pentru serviciile ce se contractează cu casele de asigurări de sănătate. .medic primar explorări funcţionale 15 puncte.. (punctajul se acordă pentru medicii din specialităţile clinice şi medicii de familie care efectuează servicii medicale paraclinice-ecografii în baza actelor adiţionale încheiate la contractele de furnizare de servicii medicale clinice/contractelor de furnizare de servicii medicale spitaliceşti.operatori: .fizician: 8 puncte.medici: .medic primar anestezist 35 puncte . .medic dentist specialist 10 puncte. .absolvent colegiu imagistică medicală 6 puncte. Evaluarea resurselor umane Pentru fiecare categorie de personal se acordă următorul punctaj: . B.asistent medical imagistică medicală: 4 puncte. . . 5 puncte. . . .medic specialist explorări funcţionale 10 puncte.digitizer pentru medii transparente (filme) 15 puncte.arhivă CD . .medic dentist primar 15 puncte.medic de specialitate radiologie şi imagistică medicală: 20 puncte.arhivă de mare capacitate (PACS) .medic dentist 8 puncte.

adresa.transmisie de imagini în perimetrul limitrof şi la distanţă (PACS) 10 puncte.care să conţină înregistrarea şi evidenţa biletelor de trimitere (serie şi număr bilet. NOTĂ: Punctajul se acordă pentru fiecare angajat medico-sanitar cu normă întreagă.server în centrul de citire 10 puncte . . care se verifică la sediul furnizorului): . codul de parafă şi numărul de contract al medicului care a recomandat. eliberarea buletinelor de analiză şi arhivarea datelor de laborator.operaţional cu aparate conectate pentru transmitere de date 20 puncte. Furnizorii de servicii medicale de radiologie-imagistică care prezintă tarife ce depăşesc tarifele maximale decontate de casele de asigurări de sănătate cuprinse în anexa nr. pentru laboratoarele/punctele de lucru din structura. . 2. telefon. fax. Criteriul financiar Ponderea acestui criteriu este de 5%.tehnician aparatură medicală 5 puncte. b) software dedicat activităţii de laborator . 128 . Criteriul financiar se referă la tarifele propuse de furnizorii de investigaţii paraclinice de radiologie-imagistică. . mail. d) teleradiologie: .linie VPN 10 puncte. punctajul pentru lit. 7 la ordin. .de radiologie cu studii superioare 6 puncte. orarul de funcţionare. a) şi c) se acordă o singură dată pentru laboratorul/punctul de lucru pentru care optează furnizorul de servicii de laborator. CNP-ul pacientului.care să conţină minimum următoarele informaţii: . c) website . cu încadrarea obligatorie în tarifele maximale prevăzute în anexa nr..personal auxiliar . Punctajul obţinut de fiecare furnizor prin aplicarea acestui criteriu se afişează pe pagina web a casei de asigurări de sănătate. Pentru furnizorii de investigaţii paraclinice de radiologie-imagistică medicală care participă cu mai multe puncte de lucru la contractare cu o casă de asigurări de sănătate.datele de contact .asistenţi medicali: .de radiologie fără studii superioare 4 puncte. certificări/acreditări 2 puncte.server în centrul de achiziţie 10 puncte . Logistica: a) distribuţia rezultatelor investigaţiilor la medicul care a recomandat investigaţia: .chestionar de satisfacţie a pacienţilor (cu obligaţia actualizării semestriale a rezultatelor şi afişarea pe site-ul furnizorului) 5 puncte. iar pentru fracţiuni de normă se acordă punctaj direct proporţional cu fracţiunea de normă lucrată: C.reţea de transmisie imagini interne (RIS) 8 puncte. precum şi raportarea activităţii desfăşurate în conformitate cu formatul solicitat de casa de asigurări de sănătate (se prezintă specificaţiile tehnice ale aplicaţiei.asistenţi generalişti pentru Eco + ATI 3 puncte. 7 la ordin sunt respinşi de la contractare. tipul şi numărul investigaţiilor recomandate). . Punctajul se acordă o singură dată indiferent dacă furnizorul oferă servicii de teleradiologie CT sau RMN sau şi CT şi RMN.

număr stabilit conform lit. b. Acest criteriu este apreciat cu un punctaj de maximum 100. cu excepţia numărului total de puncte obţinut de furnizorii de servicii medicale spitaliceşti care efectuează investigaţii de radiologie şi imagistică medicală în regim ambulatoriu şi de laboratoarele de radiologie şi imagistică medicală/punctele de lucru ale acestora organizate ca urmare a procedurii de externalizare. astfel: a) 85% pentru criteriul de evaluare. Criteriul de disponibilitate Ponderea acestui criteriu este de 10%.a. se acordă 30 puncte . de luni până vineri. procent care nu poate depăşi 5% din tariful maximal. Sumele se stabilesc pentru fiecare furnizor astfel: A. c. Fondul cu destinaţie de investigaţii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală se repartizează pentru fiecare criteriu în parte. rezultând sume aferente fiecărui criteriu pentru fiecare furnizor. pentru fiecare tip de investigaţii. Pentru furnizorii care au propus procente de diminuare mai mici faţă de procentul de diminuare cel mai mare se acordă un punctaj proporţional în funcţie de primul clasat. 7 la ordin. inclusiv sâmbătă. b) 5% pentru criteriul financiar. Punctajul obţinut de fiecare furnizor prin aplicarea acestui criteriu se afişează pe pagina web a casei de asigurări de sănătate. B. Punctajul se acordă astfel: . d. duminică şi sărbători legale se acordă 60 puncte Pentru furnizorii de servicii medicale de radiologie-imagistică medicală care participă cu mai multe laboratoare/puncte de lucru la contractare. Tarifele rezultate ca urmare a aplicării procentului de diminuare cel mai mare propus pentru fiecare tip de investigaţii reprezintă tarifele care se contractează cu toţi furnizorii de investigaţii de radiologie-imagistică medicală.pentru furnizorii care asigură un program de 12 ore zilnic. furnizorii de investigaţii de radiologie-imagistică medicală prezintă în ofertă procentul cu care propun diminuarea tarifelor maximale prevăzute în anexa nr. Valoarea totală contractată de un furnizor cu casa de asigurări de sănătate se obţine prin însumarea celor trei sume stabilite conform lit. C. Pentru fiecare criteriu se stabileşte numărul total de puncte obţinut prin însumarea numărului de puncte obţinut de fiecare furnizor la cele trei criterii. Se calculează valoarea unui punct pentru fiecare criteriu prin împărţirea sumei rezultate ca urmare a aplicării procentelor prevăzute la lit. 129 . E. D. Punctajul 100 se acordă furnizorului care a ofertat procentul de diminuare cel mai mare pentru fiecare tip de investigaţii. Valoarea unui punct obţinută pentru fiecare dintre cele 3 criterii se înmulţeşte cu numărul de puncte obţinut de un furnizor pentru fiecare criteriu.pentru furnizorii care asigură un program de 12 ore zilnic. c) 10% criteriul de disponibilitate. punctajul se acordă pentru fiecare laborator/punct de lucru. B. Pentru încheierea contractului cu casa de asigurări de sănătate. Punctajul obţinut de fiecare furnizor prin aplicarea acestui criteriu se afişează pe pagina web a casei de asigurări de sănătate. A la numărul total de puncte corespunzător fiecărui criteriu. 3. D.

a) . vor stabili suma ce se va contracta cu furnizorii de explorări funcţionale din totalul fondului cu destinaţia de servicii paraclinice de radiologie-imagistică medicală. A se înmulţeşte cu numărul de puncte obţinut de un furnizor corespunzător fiecărui criteriu. Casele de asigurări de sănătate.F.b). precum şi pentru furnizorii de servicii medicale spitaliceşti care efectuează investigaţii paraclinice de radiologie-imagistică în regim ambulatoriu. aparatele şi personalul specific). rezultând sumele aferente fiecărui criteriu pentru fiecare furnizor. cu modificările şi completările ulterioare.criteriile specifice de selecţie se aplică în mod corespunzător (numai investigaţiile. Pentru furnizorii de explorări funcţionale .2012 aprobat prin H. G. ca urmare a stabilirii numărului necesar de investigaţii paraclinice de radiologie-imagistică medicală pe total judeţ . 44 alin. suma corespunzătoare aplicării prevederilor lit. H. 130 .de către comisia constituită conform art. 1389/2010. În situaţia în care niciunul dintre furnizori nu îndeplineşte criteriul de disponibilitate. A lit. (5) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .G. Criteriile şi modalitatea de calcul se aplică în acelaşi mod şi pentru furnizorii de servicii paraclinice de radiologie-imagistică pentru laboratoarele/punctele de lucru ale acestora organizate ca urmare a procedurii de externalizare şi care efectuează investigaţii paraclinice de radiologie-imagistică în regim ambulatoriu. nr. c) se repartizează proporţional la celelalte criterii prevăzute la lit. Sumele care rezultă pentru aceşti furnizori se contractează şi se decontează din fondul alocat pentru asistenţa medicală spitalicească. A lit. Valoarea unui punct obţinută pentru fiecare dintre criteriile/subcriteriile prevăzute la lit.

................... telefon/fax ................... siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti şi din reţeaua Ministerului Transporturilor........... ................ ...... .. ap.................. ................... str... bl............................. telefon fix/mobil . în calitate de reprezentant legal al unităţii sanitare din care face parte.......... reprezentată prin ......... nr.... ... str....... reprezentată prin preşedinte . nr.. .. ................. .. nr......cabinetul individual ......Centrul de diagnostic şi tratament şi centrul medical .............Cabinetul medical organizat conform Ordonanţei Guvernului nr. . .......... . sc.... .... .......................... telefon fix/mobil ............................ ............... ............ cu modificările şi completările ulterioare .. ............ cu sediul în municipiul/oraşul ...... bl.... ........... având sediul în municipiul/oraşul ............... reprezentată prin administratorul ........ fax . sc.. ........... ap...................... judeţul/sectorul ....................................... sc....... sc....... 31/1990 privind societăţile comerciale.... reprezentat prin medicul titular ........Ambulatoriul de specialitate şi ambulatoriul integrat din structura spitalului .... et..............unităţi cu personalitate juridică .........Unitatea medico-sanitară cu personalitate juridică înfiinţată potrivit prevederilor Legii nr..... reprezentat prin ...... ...................... republicată...... adresă e-mail ................... bl.. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale........ bl. inclusiv a spitalului din reţeaua ministerelor şi instituţiilor centrale din domeniul apărării... et........... bl....... ......... nr.. nr................... ...... et.. Construcţiilor şi Turismului... .............................. str.................ANEXA 12 CONTRACT DE FURNIZARE de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile clinice I........................... ............ ap........ str. bl....... având sediul în municipiul/oraşul ....... et.... .. et.. adresă e-mail ... 131 . . adresă e-mail ... sc.. sc... ...... .. ......... ..... ......... et...cabinetul asociat sau grupat .......... str....................................... .............. judeţul/sectorul . fax .... .............. .... ............... .......... fax ........... nr............ str.... având sediul în municipiul/oraşul .... str.......... judeţul/sectorul ....... republicată........... fax .. reprezentată prin .......... telefon fix/mobil ....................................... bl..... având sediul în municipiul/oraşul . reprezentat prin medicul delegat ........ judeţul/sectorul ................. judeţul/sectorul ................................. telefon fix/mobil ....... .... ......... adresă e-mail .......................... cu modificările şi completările ulterioare ...... Părţile contractante Casa de asigurări de sănătate ............. şi ............ .................. ..............director general ............ nr.......... fax ... având sediul în municipiul/oraşul ................. fax ................ ................ .................... .......... telefon fix/mobil ...societatea civilă medicală ................ .... adresă e-mail ................ ap...... str....... având sediul în municipiul/oraşul . ............... telefon fix/mobil .. ap. sc...... ........................................ ... telefon fix/mobil ...... judeţul/sectorul . judeţul/sectorul ......... adresă e-mail . nr..... . ap...............Unitatea sanitară ambulatorie de specialitate aparţinând ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie ................ ordinii publice... având sediul în municipiul/oraşul ............ judeţul/sectorul ..................... ap. ....... .... et........................... ................

... ap.............................. ...... III...... cu modificările şi completările ulterioare................. 1389/2010...... homeopatie....... ........ ...................... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr... Obiectul contractului ART...... 1389/2010...Unitatea sanitară fără personalitate juridică din structura spitalului ..................... cu modificările şi completările ulterioare....... str....... 5 Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul părţilor pe toată durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ..... 2............................... .......... 3 Furnizarea serviciilor medicale din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice se face de către următorii medici: 1... şi Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.... bl....... IV. et.......................2012................ sc........................... c) .... fax ....... având sediul în municipiul/oraşul ...... în pachetul minimal de servicii medicale şi în pachetul de servicii pentru categoriile de persoane care se asigură pentru sănătate facultativ...... ART... acupunctură......... 3...........2012. judeţul/sectorul ................ 1389/2010........... 1389/2010. 4........... pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ...................................................... pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .... V..... ..................... reprezentat prin ................. ART..............2012....... .......... cu modificările şi completările ulterioare.... ………….... Durata contractului ART................. 4 Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la 31 decembrie 2012.......... ............... 1 Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea serviciilor medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile clinice.....2012.............. .......... .... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.................................... ........... 2 Furnizorul din asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile clinice acordă asiguraţilor serviciile medicale cuprinse în pachetul de servicii de bază............. conform Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ........... …………..adresă e-mail ................ aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.. ........ .......................... ...... în următoarele specialităţi şi competenţe/atestat de studii complementare (pentru fitoterapie................. prevăzut în anexa nr............ Servicii medicale de specialitate furnizate ART............ adresă e-mail ....... nr....... II..... planificare familială): a) ................. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr............. reprezentată prin .................... în calitate de reprezentant legal al spitalului din care face parte. Obligaţiile părţilor A.......................... b) . telefon fix/mobil ................................. Obligaţiile casei de asigurări de sănătate 132 ............................ fax .............. ............... 7 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.................. ...

…………. afişat pe pagina de web a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. prin afişare atât la sediul casei de asigurări de sănătate. cu modificările şi completările ulterioare. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 6 Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligaţii: a) să încheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale clinice autorizaţi şi evaluaţi şi să facă publică. cât şi pe pagina electronică a acesteia. pentru furnizorii de servicii de acupunctură decontarea se face în limita valorii de contract. la termenele prevăzute în contract. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . în condiţii grele şi foarte grele. g) să facă publică valoarea definitivă a punctului pe serviciu.2012.ART. c) să informeze furnizorii de servicii medicale cu privire la condiţiile de contractare a serviciilor medicale suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate. potrivit prevederilor legale în vigoare. pe baza facturii însoţite de documente justificative. în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data operării acestora. în cazul în care controlul este efectuat de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau cu participarea acesteia. rezultată în urma regularizării trimestriale. f) să înmâneze la momentul finalizării controlului procesele-verbale de constatare furnizorilor de servicii medicale sau. precum şi la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative. raportate şi validate conform Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractelor. efectuate. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. prezentate atât pe suport hârtie. e) să acorde furnizorilor de servicii medicale sume care să ţină seama şi de condiţiile de desfăşurare a activităţii în zone izolate. după caz. începând cu ziua următoare transmiterii acesteia de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. cu modificările şi completările ulterioare. în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. cât şi în format electronic. 1389/2010. conform legii. 4 alin. contravaloarea serviciilor medicale contractate. 1389/2010. precum şi numărul total naţional de puncte realizat. b) să deconteze furnizorilor de servicii medicale. lista nominală a acestora cuprinzând denumirea şi valoarea de contract (pentru serviciile de acupunctură) a fiecăruia şi să actualizeze permanent această listă în funcţie de modificările apărute. d) să informeze în prealabil într-un număr de zile similar celui prevăzut la art. 133 . (1) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . furnizorii de servicii medicale cu privire la condiţiile de acordare a serviciilor medicale şi cu privire la orice intenţie de schimbare în modul de acordare a acestora. prin afişare pe pagina web şi la sediul casei de asigurări de sănătate. prin publicare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate.2012. prin intermediul paginii web a casei de asigurări de sănătate precum şi prin e-mail la adresele comunicate oficial de către furnizori cu excepţia situaţiilor impuse de actele normative. să comunice acestora notele de constatare întocmite în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data prezentării în vederea efectuării controlului.. pentru care sunt stabilite drepturi suplimentare. notificarea privind măsurile dispuse se transmite furnizorului de către casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la casa de asigurări de sănătate.

raportate şi validate. să factureze lunar. 1389/2010. nr. în situaţia în care nu au fost îndeplinite condiţiile pentru ca asiguraţii să beneficieze de aceste servicii. materiale sanitare şi dispozitive medicale acordate de alţi furnizori aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. …………. 2. cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului 134 . m) să contracteze servicii medicale. precum şi contravaloarea unor servicii medicale. în vederea decontării de către casa de asigurări de sănătate.. cu modificările şi completările ulterioare. precum şi intimitatea şi demnitatea acestora. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. cu modificările şi completările ulterioare. 3. Obligaţiile furnizorului de servicii medicale ART.2012. 1389/2010. în condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. j) să deconteze contravaloarea serviciilor medicale clinice acordate în baza biletelor de trimitere utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. să informeze asiguraţii cu privire la obligaţiile furnizorului de servicii medicale şi ale asiguratului referitoare la actul medical. 7 Furnizorul de servicii medicale are următoarele obligaţii: 1. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . 1389/2010.2012. 4. să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate. l) să deducă spre soluţionare organelor abilitate situaţiile în care constată neconformitatea documentelor depuse de către furnizori. …………. eliberate de către aceştia. respectiv să deconteze serviciile medicale efectuate.G. pentru a căror corectitudine furnizorii depun declaraţii pe proprie răspundere. în mod distinct. i) să aducă la cunoştinţa furnizorilor de servicii medicale cu care se află în relaţie contractuală numele şi codul de parafă ale medicilor care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate.2012. cu modificările şi completările ulterioare. în baza biletelor de trimitere.. Sumele astfel obţinute se utilizează conform prevederilor legale în vigoare. activitatea realizată conform contractului de furnizare de servicii medicale. factura este însoţită de documentele justificative privind activităţile realizate. 1389/2010.h) să recupereze de la furnizorii care au acordat servicii medicale sumele reprezentând contravaloarea acestor servicii. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. medicamente cu şi fără contribuţie personală. după caz. prevăzute în lista serviciilor medicale pentru care plata se efectuează prin tarif pe serviciu medical/serviciu medical-caz în condiţiile stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi. B. k) să deconteze contravaloarea serviciilor medicale clinice acordate de medici conform specialităţii confirmate prin ordin al ministrului sănătăţii şi au în dotarea cabinetului aparatură medicală corespunzătoare pentru realizarea acestora. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . conform prevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. precum şi contravaloarea serviciilor medicale pentru care nu se solicită bilet de trimitere conform prevederilor Contractului-cadru aprobat prin H. în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate. să asigure acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă medico-chirurgicală. cu modificările şi completările ulterioare. să furnizeze tratamentul adecvat şi să prescrie medicamentele cu şi fără contribuţie personală de care beneficiază asiguraţii. 11. 5.. în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. la sediul furnizorului. în baza unui formular.2012. să asigure utilizarea formularelor cu regim special unice pe ţară . care este formular cu regim special. atât pe suport de hârtie. ori de câte ori se solicită în timpul programului de lucru. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. unic pe ţară şi să recomande investigaţiile paraclinice în concordanţă cu diagnosticul. 10. să completeze corect şi la zi formularele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. 8. informând în prealabil asiguratul despre tipurile şi efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. unic pe ţară. 9. să raporteze casei de asigurări de sănătate datele necesare pentru urmărirea desfăşurării activităţii în asistenţa medicală.2012. 15. 7. respectiv cele privind evidenţele obligatorii. cu modificările şi completările ulterioare. al cărui model este prevăzut în anexa nr. să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate. b) programul de lucru va avea avizul conform al direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti. 16. să asigure utilizarea formularului de bilet de trimitere pentru investigaţii paraclinice. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . să acorde cu prioritate asistenţă medicală femeii gravide şi sugarilor. …………. a) să respecte programul de lucru şi să îl comunice casei de asigurări de sănătate. în limita competenţei şi a dotărilor existente. 13. 39 B la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . care este formular cu regim special. care se depune la casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 30 de zile de la data semnării contractului. 14.ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. program asumat prin prezentul contract şi care se depune la casa de asigurări de sănătate la dosarul de contractare. să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului şi a furnizorului. 6. potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementărilor legale în vigoare. să anunţe casa de asigurări de sănătate despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale. 1389/2010.. 135 . corespunzătoare denumirilor comune internaţionale aprobate prin hotărâre a Guvernului. să asigure acordarea serviciilor medicale asiguraţilor fără nicio discriminare. 12. folosind formele cele mai eficiente de tratament. conform prevederilor actelor normative referitoare la sistemul de asigurări sociale de sănătate. cât şi în format electronic. …………. cele cu regim special şi cele tipizate. în maximum 5 zile calendaristice de la data producerii modificării şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării contractelor.bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării. 1389/2010.

pagină web.17. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. să utilizeze Sistemul informatic unic integrat. să afişeze într-un loc vizibil programul de lucru.. fax. după caz. elaborate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.2012. cu modificările şi completările ulterioare. respectiv în baza Regulamentului CEE nr. să asigure acordarea asistenţei medicale necesare titularilor cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European. 18. să respecte protocoalele de practică pentru prescrierea. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România.2012. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . cu modificările şi completările ulterioare. 19. 1389/2010. precum şi datele de contact ale acesteia: adresă. 21. în perioada de valabilitate a cardului. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 24. e-mail.2012. aprobat prin Hotărârea Guvernului 136 . în condiţiile prevăzute în Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . caz în care furnizorii sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea în procesul de transmitere a datelor. …………. care este formular cu regim special utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate. respectiv beneficiarilor formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. 22. să acorde servicii de asistenţă medicală ambulatorie de specialitate asiguraţilor numai pe baza biletului de trimitere. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. telefon. să utilizeze sistemul de raportare în timp real începând cu data la care acesta va fi pus în funcţiune. să asigure eliberarea actelor medicale. conform dispoziţiilor legale. în condiţiile stabilite în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. …………. să solicite documentele justificative care atestă calitatea de asigurat. şi Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 23. cu excepţia: urgenţelor. 20. …………. afecţiunilor cronice prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1389/2010. înţelegeri. convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale. să acorde asistenţă medicală pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .2012. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii. cu modificările şi completările ulterioare. documente stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare.. În situaţia în care se utilizează un alt sistem informatic acesta trebuie să fie compatibil cu Sistemul informatic unic integrat. monitorizarea şi decontarea tratamentului în cazul unor afecţiuni. numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală. 1389/2010..

1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii.. a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice. cu excepţia serviciilor medicale de recuperare. Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European. furnizorii de servicii medicale în asistenţa ambulatorie de specialitate nu solicită bilet de trimitere pentru acordarea de servicii medicale în ambulatoriu.2012. 137 . pentru cazurile pentru care s-au efectuat servicii medicale conform contractului încheiat. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. a unor materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu şi a recomandărilor pentru investigaţii medicale paraclinice. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 25. după caz. care se întocmeşte în două exemplare. 26. fitoterapie.nr. homeopatie şi planificare familială. numai formularele cu regim special aprobate. atunci când concluziile examenului medical impun acest lucru. din care un exemplar rămâne la medicul de specialitate. să verifice biletele de trimitere cu privire la datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă potrivit prevederilor legale în vigoare. prin scrisoare medicală expediată direct sau prin intermediul asiguratului.2012. iar un exemplar este transmis medicului de familie. …………. modelul de scrisoare medicală este prevăzut în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.. să informeze medicul de familie. să finalizeze actul medical efectuat. 1389/2010. 27. conform reglementărilor legale în vigoare. a certificatului de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă. 1389/2010. respectiv beneficiari ai formularelor europene emise în baza Regulamentului CEE nr. Lista cuprinzând afecţiunile confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din unităţile ambulatorii care acordă asistenţă medicală de specialitate pentru specialităţile clinice este stabilită prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. scrisoarea medicală conţine obligatoriu numărul contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate pentru furnizare de servicii medicale şi se utilizează numai de către medicii care desfăşoară activitate în baza acestui contract. 1389/2010. medicină fizică şi balneologie şi a investigaţiilor medicale paraclinice. să utilizeze pentru prescrierea medicamentelor cu sau fără contribuţie personală şi după caz. dacă este cazul. cu privire la diagnosticul şi tratamentele efectuate şi recomandate. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . afecţiunilor confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate şi pentru care asiguratul are stabilit un plan de monitorizare şi tratament pentru minimum 6 luni. a serviciilor de medicină dentară. să întocmească liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile. direct sau prin intermediul asiguratului. respectiv în baza Regulamentului CEE nr. …………. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. 28. pentru care se organizează evidenţa distinctă la nivelul medicului de familie şi al medicului de specialitate din ambulatoriu. scrisoarea medicală este un document tipizat. după caz. precum şi a serviciilor de acupunctură. după caz. cu modificările şi completările ulterioare. inclusiv prin eliberarea prescripţiei medicale pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală. cu modificările şi completările ulterioare. titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate.

8 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. pentru anul 2012.. medicului de familie pe lista căruia este înscris asiguratul. cu respectarea condiţiilor privind modalităţile de prescriere a medicamentelor.în aceste situaţii furnizorii de servicii medicale nu au dreptul de a elibera bilete de trimitere sau prescripţii medicale utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate. valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu medical este în valoare de . pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării 138 .. serviciile medicale acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate. (3) Plata serviciilor medicale prin tarif pe serviciu medical exprimat în puncte se face conform prevederilor din anexa nr. să asigure acordarea serviciilor medicale prevăzute în pachetul de servicii medicale. tarif pe consultaţie şi tarif pe serviciu medical . ce au fost efectuate/eliberate de alţi furnizori în baza acestor formulare şi decontate de casele de asigurări de sănătate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. în vederea contractării la casa de asigurări de sănătate. VI. să încaseze sumele reprezentând fie contribuţia personală pentru unele serviciile medicale.bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării. lista cu bolnavii cu afecţiuni cronice aflaţi în evidenţa proprie şi. să raporteze. prescripţie medicală..caz pentru servicii medicale de acupunctură exprimate în lei. 32... 36. 8 (1) Modalitatea de plată în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu este tarif pe serviciu medical exprimat în puncte.. lei. să încaseze de la asiguraţi contravaloarea serviciilor medicale la cerere. 31. lunar.. bilet de trimitere pentru investigaţiile paraclinice.. conform contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate.. atât pe suport hârtie şi în format electronic. mişcarea acestora. să reînnoiască pe toată perioada de derulare a contractului. dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la furnizor. să solicite începând cu data implementării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate acest document titularilor acestuia în vederea acordării serviciilor medicale.29. În cazul nerespectării acestei obligaţii. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. să completeze formularele cu regim special utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate . …………. să întocmească evidenţe distincte şi să raporteze distinct serviciile realizate. Modalităţi de plată ART. 33.. dovada de evaluare a furnizorului. transmiterea se poate face şi prin intermediul asiguratului.. 34.. să transmită rezultatul investigaţiilor medicale paraclinice recomandate. conform prevederilor legale în vigoare. cu toate datele pe care acestea trebuie să le cuprindă conform prevederilor legale în vigoare. casele de asigurări de sănătate recuperează de la aceştia contravaloarea serviciilor medicale recomandate/medicamentelor cu şi fără contribuţie personală prescrise. prin scrisoare medicală.. după caz. (2) Valoarea minimă garantată a unui punct este unică pe ţară. 35. 30. fie coplata pentru alte servicii medicale de care au beneficiat asiguraţii. 37. să recomande asiguraţilor tratamentul adecvat şi eficient.. dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor.. inclusiv pentru situaţiile programabile dacă asiguratul solicită efectuarea serviciilor respective înaintea datei programate .

...... 1389/2010......... 1389/2010.. (5) a) Tariful pe consultaţie de acupunctură este de 13 lei.%*) b) gradul profesional medic primar ...... lei . lei ..... cu modificările şi completările ulterioare... lei .luna X ................ 8 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr........luna VIII ..Suma aferentă trimestrului I . la valoarea minimă garantată a unui punct......... potrivit contractelor încheiate între furnizorii de servicii medicale şi casele de asigurări de 139 . din care: ... se va trece sporul de zonă pentru fiecare situaţie ART.....luna V . (6) Valoarea contractului pentru consultaţiile şi serviciile medicale ..Suma aferentă trimestrului IV .Suma aferentă trimestrului II ... lei ...... lei ...luna VII ....... se ajustează în funcţie de: a) condiţiile în care se desfăşoară activitatea... respectiv pentru localitatea/localităţile unde se află punctul/punctele de lucru.asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012... din care: ... Suma contractată se defalchează pe trimestre şi pe luni după cum urmează: Suma anuală contractată este .......%...... din care: ....caz pentru servicii medicale de acupunctură de care beneficiază un asigurat pentru o cură de servicii de acupunctură este de 140 lei.............. -----------*) în condiţiile în care.............. lei.... …………. la valoarea minimă garantată pentru un punct pe serviciu medical... (4) Numărul de puncte calculat conform anexei nr..... din care: .luna XII .......... lei şi se suportă din fondul aferent asistenţei medicale de recuperare...... lei. lei ...............luna IX . cu modificările şi completările ulterioare........ lei.. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr............. lei...........2012........... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr..... lei ........... lei ...... b) Tariful pe serviciu medical .....luna III ..luna XI ....... pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .luna VI ....... cu ....................luna I .............. lei. lei .......... lei . lei ..Suma aferentă trimestrului III .. în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la încheierea fiecărei luni. din care: ...luna IV ...caz de acupunctură este de ............ lei.. pentru cabinetele cu punct/puncte de lucru se stabileşte un spor de zonă diferit pentru localitatea unde se află cabinetul......luna II ... 9 (1) Decontarea serviciilor medicale furnizate se face lunar...

......sănătate......... Specialitatea/atestat de studii complementare/competenţă: ............ Numărul mediu al zilelor de tratament realizat într-o lună se calculează împărţind numărul total al zilelor de tratament efectuate.............................. Prenume: ................... la valoarea definitivă a unui punct....5.. în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la încheierea fiecărei luni....... la data de ........ pe baza documentelor necesare decontării serviciilor medicale furnizate în luna anterioară. decontarea lunară a serviciilor medicale ............. Toate documentele necesare decontării se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate prin semnătura reprezentanţilor legali ai furnizorilor............... Cura de acupunctură se decontează în luna următoare celei în care a fost finalizată această cură................................................................. în limita sumelor contractate.......................................... Program zilnic de activitate .................. furnizorul are obligaţia să anunţe casa de asigurări de sănătate despre întreruperea curei.................................................. Pentru un număr mediu al zilelor de tratament realizat intr-o luna mai mic de 8......... Grad profesional: ........ ore/zi b) Medic Nume: ................... Până la data de 30 a lunii următoare încheierii trimestrului se face decontarea ca urmare a regularizării sumelor cuvenite trimestrului respectiv.. Decontarea lunara a cazurilor finalizate se realizează la tariful contractat daca numărul mediu al zilelor de tratament este mai mare sau egal cu 8. Codul de parafă al medicului: .............. În situaţia în care o cură de tratament în acupunctură se întrerupe....... pe baza facturii şi a documentelor justificative depuse de furnizor la casa de asigurări de sănătate la data de .........cazuri finalizate şi raportate în luna respectivă).............. Program zilnic de activitate .......... (2) Decontarea lunară a serviciilor medicale de acupunctură furnizate în luna anterioară se face pe baza numărului de servicii medicale ....... Cod numeric personal: ........................... depuse lunar de furnizori la casa de asigurări de sănătate.... Specialitatea/atestat de studii complementare/competenţă: ... Toate documentele necesare decontării se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate prin semnătura reprezentanţilor legali ai furnizorilor.....5.... ore/zi 140 ... O cură de tratament în acupunctură întreruptă se consideră o cură finalizată...... Prenume: ............................. Grad profesional: .....cazuri finalizate se face la un tarif stabilit conform formulei:Tarif contractat (140 lei) x număr mediu al zilelor de tratament realizate / 10 (număr mediu zile de tratament contractat).......... (3) Clauze speciale . Cod numeric personal: .......se completează pentru fiecare cabinet medical*) şi fiecare medic de specialitate din componenţa cabinetului medical cu care s-a încheiat contractul: a) Medic Nume: ............ motivul întreruperii şi numărul de zile efectuat faţă de cel recomandat...................cazuri pentru servicii medicale de acupunctură şi a numărului de consultaţii de acupunctură şi a tarifelor pe cură şi pe consultaţie.. corespunzătoare cazurilor finalizate la numărul de servicii de acupunctură ...................................... Codul de parafă al medicului: ..........

suspendare şi încetare a contractului ART. revoluţie. . după caz... Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră.. condiţii de reziliere.. după cum urmează: a) la prima constatare... elaborate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.......... cu 30%.... pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012.. pentru fiecare dintre aceste situaţii.... 10 Serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract trebuie să respecte criteriile privind calitatea serviciilor medicale acordate asiguraţilor.. Sancţiuni. intervenită după data semnării contractului şi care împiedică executarea acestuia... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.... embargo.. se diminuează valoarea minimă garantată a punctului pentru luna în care s-au produs aceste situaţii pentru medicii din ambulatoriu pentru specialităţile clinice la care se înregistrează aceste situaţii sau...... de asemenea.. fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului.. VIII.......... inclusiv prescriere de medicamente cu şi fără contribuţie personală din partea asiguratului fără aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate/Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate...................... acolo unde este cazul. 11 Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale partea în culpă datorează celeilalte părţi daune-interese.. pentru primele 30 de zile din perioada cuprinsă în scrisoarea medicală........... (2) Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile calendaristice de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul judeţ....... cu 20%..... b) la a doua constatare. completarea scrisorii medicale prin utilizarea unui alt formular decât cel prevăzut în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.. VII... este considerată forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă..... respectiv municipiul Bucureşti... Sunt considerate forţă majoră.... 1389/2010 sau neeliberarea acesteia..c) .......... cutremur... Răspunderea contractuală ART.. se diminuează contravaloarea serviciilor de acupunctură aferente lunii în care s-au produs aceste situaţii.......... partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen. prin care să se certifice realitatea şi exactitatea faptelor şi împrejurărilor care au condus la invocarea forţei majore şi............. cu 10%..... Calitatea serviciilor medicale ART... 12 Clauză specială (1) Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor.... prescrieri de medicamente cu şi fără contribuţie personală din partea asiguratului şi/sau recomandări de investigaţii paraclinice care nu sunt în conformitate cu reglementările legale în vigoare aplicabile în domeniul sănătăţii. (3) În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni.. IX.. c) la a treia constatare. …………..... 141 .... ART... de la încetarea acestui caz...... 13 (1) În cazul în care se constată: nerespectarea programului de lucru prevăzut în prezentul contract. marile inundaţii.. precum şi neeliberarea prescripţiei medicale ca urmare a actului medical propriu. împrejurări ca: război..... în sensul acestei clauze..

(3) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 15. b) la a doua constatare. cu 20%. 20. după caz. se va diminua contravaloarea serviciilor de acupunctură aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii. ca urmare a constatării următoarelor situaţii: a) dacă furnizorul de servicii medicale nu începe activitatea în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnării contractului de furnizare de servicii medicale. 16. 13. 7. 19.(2) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. (7) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condiţiile alin. se diminuează contravaloarea serviciilor de acupunctură. (6) Recuperarea sumei conform prevederilor alin. (1). (1). ART. şi 29 precum şi constatarea. (2) şi (3) se face din prima plată care urmează a fi efectuată pentru furnizorii care sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. după caz. 3. 1. (2) şi (3) se utilizează conform prevederilor legale în vigoare. 7 pct. 7 pct. respectiv serviciile raportate pentru asiguraţii cu afecţiuni confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate. 7 pct. c) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar. 28 se va diminua valoarea minimă garantată a punctului pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaţii. se diminuează cu 30% valoarea minimă garantată a punctului pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaţii pentru medicii din ambulatoriu pentru specialităţile clinice la care se înregistrează aceste situaţii sau. după caz. nu se decontează de casa de asigurări de sănătate. 10. în vederea decontării 142 . b) dacă din motive imputabile furnizorului acesta îşi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice. c) la a treia constatare. 18. 5. (4) Reţinerea sumelor conform prevederilor alin. (1). (5) Pentru cazurile prevăzute la alin. pentru medicii din ambulatoriu pentru specialităţile clinice la care se înregistrează aceste situaţii sau. 33 consultaţiile. 14 Contractul de furnizare de servicii medicale se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate. (2) şi (3). 14. după cum urmează: a) la prima constatare. cu 30%. nu au fost efectuate . 2. 6. (1). 11. în vederea decontării acestora. e) nerespectarea termenelor de depunere a facturilor însoţite de documentele justificative privind activităţile realizate conform prezentului contract. 21. cu 10%. (8) În cazul în care se constată nerespectarea obligaţiei prevăzută la art. (2) şi (3) se face prin plata directă sau executare silită pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. d) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a dovezii de evaluare a furnizorului. casele de asigurări de sănătate ţin evidenţa distinct pe fiecare medic/furnizor. aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii. în urma controlului efectuat de către serviciile specializate ale caselor de asigurări de sănătate că serviciile raportate conform contractului.cu recuperarea contravalorii acestor servicii. 17. 22. 23. respectiv de la încetarea valabilităţii acesteia. în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobării acestei măsuri. 12. 8.

inclusiv ambulatoriul integrat. pentru fiecare situaţie pentru obligaţia prevăzută la art. printr-o notificare scrisă. a5) medicul titular al cabinetului medical individual renunţă sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România. caz în care contractul se modifică prin excluderea acestuia/acestora) . dizolvare cu lichidare. (5) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 22 şi 29 precum şi a faptului că serviciile raportate conform contractului în vederea decontării acestora nu au fost efectuate (cu excepţia situaţiilor în care vina este exclusiv a medicului/medicilor. a2) încetare prin faliment. 3. 6. 18. cu modificările şi completările ulterioare. conform solicitării scrise a organelor de control în ceea ce priveşte documentele şi termenele de punere la dispoziţie a acestora. i) în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la art. 15. a4) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual. c) acordul de voinţă al părţilor. cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreşte încetarea contractului. 7 pct. ART. pentru o perioadă de două luni consecutive în cadrul unui trimestru. 20 şi 23. (3). 7 pct. 5. 14. după caz. 19. lichidare. a3) încetarea definitivă a activităţii casei de asigurări de sănătate. 13.cu recuperarea contravalorii acestor servicii. 1. h) refuzul furnizorului de servicii medicale din ambulatoriu pentru specialităţile clinice de a pune la dispoziţia organelor de control ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ale casei de asigurări de sănătate actele de evidenţă financiar-contabilă a serviciilor furnizate conform contractelor încheiate şi documentele justificative privind sumele decontate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. 11. 21.a). (1) şi (2). 12. cu indicarea motivului şi a temeiului legal. 7 pct. 27. b) din motive imputabile furnizorului. d) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale din ambulatoriu pentru specialităţile clinice sau al casei de asigurări de sănătate. prin reziliere. k) odată cu prima constatare după aplicarea de 3 ori a măsurilor prevăzute la art. în cazul celorlalte forme de organizare a cabinetelor medicale. 15 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale încetează cu data la care a intervenit una dintre situaţiile următoare: a) de drept la data la care a intervenit una din următoarele situaţii: a1) furnizorul de servicii medicale îşi încetează activitatea în raza administrativteritorială a casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală. 24. contractul se modifică în mod corespunzător prin excluderea medicului/medicilor la care s-a constatat nerespectarea nejustificată a programului de lucru timp de 3 zile consecutive. 17. 34 şi 37 din prezentul contract. 8. j) dacă se constată nerespectarea programului de lucru prevăzut în contract prin lipsa nejustificată a medicului timp de 3 zile consecutive în cazul cabinetelor medicale individuale. desfiinţare sau reprofilare a furnizorului de servicii medicale. 45 alin. 16. 13 alin. 25. 13 alin. f) la a doua constatare a nerespectării oricăreia dintre obligaţiile contractuale prevăzute la art. 143 . precum şi la prima constatare după aplicarea măsurii prevăzută la art. 9. 10. 7 pct. g) la a patra constatare a nerespectării oricăreia dintre obligaţiile prevăzute la art. 1389/2010.de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor realizate. 7. şi art. respectiv 3 luni într-un an. 2.

cu excepţia revocării dovezii de evaluare a furnizorului. cu condiţia ca furnizorul să facă dovada demersurilor întreprinse pentru actualizarea acestuia. casele de asigurări de sănătate nu vor accepta înregistrarea în niciun alt contract a persoanei/persoanelor respective până la următorul termen de contractare. 14 alin. (3) şi (4) se aplică în mod corespunzător pentru fiecare dintre sediile secundare/punctele de lucru. suspendarea operează pentru o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice de la data încetării valabilităţii/revocării acestuia. c) la solicitarea furnizorului. ART. din motive imputabile acestora.e) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al casei de asigurări de sănătate printr-o notificare scrisă privind expirarea termenului de suspendare a contractului în condiţiile art. centrele medicale aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. pe bază de documente justificative prezentate casei de asigurări de sănătate. cu modificările şi completările ulterioare. (2) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate a încetat din motive imputabile furnizorilor. pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale. (1) lit. b) în cazurile de forţă majoră confirmate de autorităţile publice competente. prevederile alin.c) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. dar nu mai puţin de 6 luni de la data modificării contractului. 16 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale din ambulatoriu pentru specialităţile clinice se suspendă la data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii: a) încetarea valabilităţii sau revocarea de către autorităţile competente a oricăruia dintre documentele prevăzute la art. care se află în această situaţie. dar nu mai mult de 6 luni. a). (1) lit. respectiv nu vor mai accepta înregistrarea persoanelor prevăzute la alin. după caz. nominalizate în contract. (3) în contractele încheiate cu aceşti furnizori sau cu alţi furnizori pentru aceste persoane care prin activitatea lor au condus la încetarea/modificarea contractului. suspendarea se aplică corespunzător numai medicului aflat în contract. şi nerespectarea obligaţiei prevăzută la art. în cazul în care contractul încetează/se modifică din nou. dar nu mai puţin de 6 luni de la data încetării contractului. 16 alin. precum şi pentru unităţile sanitare ambulatorii. 7 pct. 144 . centrele de diagnostic şi tratament. d) de la data la care casa de asigurări de sănătate este înştiinţată de decizia Colegiului teritorial al medicilor de suspendare din calitatea de membru sau suspendare din exerciţiul profesiei a medicului titular al cabinetului medical individual. (3) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate se modifică prin excluderea din contract a uneia sau mai multor persoane înregistrată/înregistrate în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate şi care desfăşoară activitate sub incidenţa acestuia la furnizorii respectivi. pentru motive obiective. 1389/2010. a) . până la încetarea cazului de forţă majoră. (2). sau până la data ajungerii la termen a contractului. (5) În cazul în care furnizorii intră în relaţii contractuale cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate pentru mai multe sedii secundare/puncte de lucru. 35 din prezentul contract. din motive imputabile furnizorilor sau persoanelor prevăzute la alin. (4) După reluarea relaţiei contractuale. casele de asigurări de sănătate nu vor mai încheia contracte cu furnizorii respectivi. (3). casele de asigurări de sănătate nu vor mai intra în relaţii contractuale cu furnizorii respectivi până la următorul termen de contractare.

din oficiu.. dar nu mai mult de 1/3 din sumele lunare care urmează a fi decontate. 15 alin. XI. ART. 22 Prezentul contract se poate modifica prin negociere şi acord bilateral. ART. a) subpct. Modificarea contractului ART. Soluţionarea litigiilor ART. care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract. XII. 14 şi la art. a2. până la data la care aceştia îşi achită obligaţiile la zi sau până la data ajungerii la termen a contractului.. suspendarea se face după 30 de zile calendaristice de la data la care casa de asigurări de sănătate a efectuat ultima plată către furnizor. 18 (1) Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris. a3. 20 Valoarea definitivă a punctului este cea calculată de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi nu este element de negociere între părţi. zile înaintea datei de la care se doreşte modificarea. prin fax sau direct la sediul părţilor. prin scrisori recomandate cu confirmare de primire. (2) Litigiile nesoluţionate dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate conform alin.. Corespondenţa ART. a) subpct. derularea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă. de la data de înregistrare a documentului prin care se constată nesoluţionarea pe cale amiabilă a unor litigii între părţile contractante doar până la data la care contravaloarea acestor servicii medicale atinge valoarea concurentă a sumei care a făcut obiectul litigiului.. raportate şi validate conform contractelor încheiate se suspendă. constatată de către casele de asigurări de sănătate din evidenţele proprii sau ca urmare a controalelor efectuate la furnizori... la iniţiativa oricărei părţi contractante. ART. celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. să notifice celeilalte părţi contractante schimbarea survenită. X. (2) Fiecare parte contractantă este obligată ca. prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricărei persoane interesate. a4 şi a5 se constată de casa de asigurări de sănătate. 23 (1) Litigiile legate de încheierea. efectuate. (1) lit. a1 se notifică casei de asigurări de sănătate cu cel puţin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreşte încetarea contractului. clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător.. 19 În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie. Modificarea se face printr-un act adiţional semnat de ambele părţi şi este anexă a acestui contract. (1) lit. sub rezerva notificării scrise a intenţiei de modificare şi a propunerilor de modificare cu cel puţin . ART. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai mult cu putinţă spiritului contractului. (2) Decontarea serviciilor medicale contractate. 21 Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă. în termen de 5 zile lucrătoare din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract.e) nerespectarea de către furnizorii de servicii medicale a termenelor de plată a contribuţiei la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. 17 (1) Situaţiile prevăzute la art. (1) se soluţionează de către Comisia de Arbitraj care funcţionează pe lângă Casa 145 . 15 alin. (2) Situaţiile prevăzute la art..

............................... .... atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România nr............................ ............................. după caz) al reprezentantului legal ........... Documentele pe baza cărora se încheie contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile clinice depuse de furnizor la casa de asigurări de sănătate: .......... ...... Director executiv al Direc iei rela ii contractuale............... ..... valabilă la data încheierii contractului..........codul de înregistrare fiscală ................................... ..certificatul de membru al OAMGMAMR pentru personalul mediu sanitar. . Alte clauze . FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE CLINICE Reprezentant legal...cont nr................................... ... ............ valabilă la data încheierii contractului...... ....... CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Preşedinte . deschis la Trezoreria statului sau cont nr.............. .. Vizat Juridic............................... ................dovada plăţii la zi a contribuţiei la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii. valabil la data încheierii contractului.. tipul serviciilor furnizate ...........Naţională de Asigurări de Sănătate.. valabilă la data încheierii contractului ....... ....... .. pentru persoanele care prestează servicii conexe actului medical.. organizată conform reglementărilor legale în vigoare sau de către instanţele de judecată... ............................. ............... efectuată conform prevederilor legale în vigoare.director general..... şi programul de activitate .... după caz............ Director executiv al Direc iei economice... ........... .......certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România pentru fiecare medic.....cod unic de înregistrare ... XIII. ......................dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul medicosanitar care îşi desfăşoară activitatea la furnizor într-o formă prevăzută de lege şi care este înregistrat în contract şi funcţionează sub incidenţa acestuia......cerere/solicitare pentru intrare în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate nr... câte unul pentru fiecare parte contractantă.....................................dovada de evaluare a furnizorului nr. Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiat azi............. cod numeric personal (copie BI/CI. pagini fiecare.act/acte doveditor/doveditoare privind relaţia contractuală dintre furnizorul de servicii medicale clinice şi furnizorul de servicii conexe actului medical nr...dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor. în două exemplare a câte ............... după caz) avizul de liberă practică .......... ........... cod numeric personal (copie BI/CI. ANEXA 1 la contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile clinice nr........... contencios .............. .. 146 ... ............ deschis la Banca ..

1389/2010.programul de activitate al cabinetului şi punctului de lucru. . aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. programul de activitate al medicilor şi al personalului medico-sanitar care îşi desfăşoară activitatea la furnizor. . pe fiecare pagină. respectiv de medicii de specialitate din specialitatea cardiologie şi medicină internă Se întocmeşte după modelul contractului de furnizare de servicii paraclinice adaptat.copie a documentului care atestă gradul profesional pentru medici. ACT ADIŢIONAL pentru serviciile medicale paraclinice-ecografii.2012.. 147 .copie a actului de identitate pentru medici şi personalul mediu sanitar. Documentele necesare încheierii contractelor. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . depuse în copie. respectiv monitorizarea şi managementul hemodinamic prin metoda bioimpedanţei efectuate de medicii de specialitate din specialităţile clinice.copie a actului doveditor prin care personalul medico-sanitar îşi exercită profesia la furnizor. . .lista privind evidenţa bolnavilor cu afecţiunile cronice prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.. …………. sunt certificate pentru conformitate prin sintagma "conform cu originalul" şi prin semnătura reprezentantului legal.

........................ ...... sc............ ........... 629/2001. . .............. ap.. Centrul de diagnostic şi tratament/Centrul medical ...................... telefon/fax . sc........... nr. fax ............................. ap............. având sediul în municipiul/oraşul ... ap. republicată.......................... et...... bl. judeţul/sectorul .... reprezentată prin .......... et.... 124/1998............................ bl.... telefon fix/mobil .. fax .. ......... ....laboratorul asociat sau grupat ................................ ............ .laboratorul individual ........... ....... adresă de e-mail .. siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti şi din reţeaua Ministerului Transporturilor........... nr.. privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr............ fax ..... . sc........ judeţul/sectorul ......... nr..... judeţul/sectorul ............ ......... ...... ................... judeţul/sectorul ... ap.................. ................... .................. judeţul/sectorul . 31/1990 privind societăţile comerciale............ ............ adresă de e-mail .. fax ... judeţul/sectorul .... ....................... ........... telefon 148 .................... bl......... având sediul în municipiul/oraşul ........ reprezentată prin preşedinte ..................... sc............. ......................... ........ et......................... Unitatea sanitară ambulatorie de specialitate aparţinând ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie ...... cu modificările şi completările ulterioare........ .. având sediul în municipiul/oraşul .. judeţul/sectorul .... adresă de e-mail .... reprezentată prin administratorul .............. telefon fix/mobil .... având sediul în municipiul/oraşul ........................................ telefon fix/mobil ................ adresă de e-mail .......... str.... str........... nr............ str.......... ...... et......... ......... ............director general ........... judeţul/sectorul ...................... ............ Construcţiilor şi Turismului ...... ..... şi Laboratorul de investigaţii medicale paraclinice organizat conform Ordonanţei Guvernului nr.... fax .. reprezentat prin . în calitate de reprezentant legal al unităţii sanitare din care face parte......... adresă de e-mail . având sediul în municipiul/oraşul ............. .... telefon fix/mobil ....... având sediul în municipiul/oraşul ... ordinii publice........ bl.............. sc...... . str.................ANEXA 13 CONTRACT DE FURNIZARE de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile paraclinice I.......... nr...... .. bl................... având sediul în municipiul/oraşul .... adresă de e-mail ... republicată: .......... Părţile contractante Casa de asigurări de sănătate ..... et...... telefon fix/mobil ... ............ inclusiv ale celor din reţeaua ministerelor şi instituţiilor centrale din domeniul apărării......................................... sc......... str..................... str.. ap............ ............ et........... reprezentată prin ................. .. bl........... Laboratoare din structura spitalului ....... nr....... . ...... ..... reprezentat prin medicul titular . .. et..... fax ... ap............................ sc............... ............ ............ str.... cu sediul în municipiul/oraşul ........................ reprezentat prin medicul delegat ..... ..... str.......unităţi medicale cu personalitate juridică . ....... .................................... telefon fix/mobil ... ap...... nr...... ... Unitatea medico-sanitară cu personalitate juridică înfiinţată potrivit prevederilor Legii nr...........societatea civilă medicală ............................. ...... .... ..... ... ..... bl...................................... nr...............

................ Codul de parafă al medicului: .............. .. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr..................................................... 2 Furnizorul din asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile paraclinice prestează asiguraţilor serviciile medicale cuprinse în pachetul de servicii de bază................ conform Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .................. 1389/2010... Cod numeric personal: .......... Specialitatea: . b) Medic Nume: . aprobat prin Hotărârea Guvernului nr........................................ …………..................... Durata contractului ART....... c) ............................................................................................... cu modificările şi completările ulterioare.................. Prenume: .... 5 Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul părţilor pe toată durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ............................... în următoarele specialităţi: a) ..................... fax ................. 1 Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea serviciilor medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile paraclinice. Serviciile medicale de specialitate furnizate ART................................... III........ V....................................... 1389/2010...... adresă de e-mail ......... Obligaţiile casei de asigurări de sănătate 149 ....... ART........ 7 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.............. 3 Furnizarea serviciilor medicale din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile paraclinice se face de către următorii medici: a) Medic Nume: ......... reprezentat prin . II.. ........... 1389/2010.....fix/mobil ... Specialitatea: ............................. Cod numeric personal: .... ................ cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr............................................................... Prenume: ............................. 4 Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la 31 decembrie 2012........... Program zilnic de activitate ...2012............... …………. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012.............. Program zilnic de activitate ..... prevăzut în anexa nr............................................... c) ................ 1389/2010................................................................... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr...... Codul de parafă al medicului: ....... b) .......................... pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .................................... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr..................................... Obiectul contractului ART.............2012............... Obligaţiile părţilor A........................2012..... IV................ ART........................................

d) să informeze în prealabil într-un număr de zile similar celui prevăzut la art. 1389/2010. furnizorii de servicii medicale paraclinice cu privire la condiţiile de acordare a serviciilor medicale paraclinice şi cu privire la orice intenţie de schimbare în modul de acordare a acestora. în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. cuprinzând denumirea şi valoarea de contract. autorizaţi şi evaluaţi şi să facă publică.2012. indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă asiguratul. conform legii. să le comunice acestora notele de constatare întocmite în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data prezentării în vederea efectuării controlului. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . 1389/2010. (1) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . efectuate. prezentate atât pe suport de hârtie. în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractelor. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 150 . Comunicaţiilor şi Turismului. …………. şi să actualizeze permanent această listă în funcţie de modificările apărute. c) să informeze furnizorul de servicii medicale paraclinice în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate cu privire la condiţiile de contractare a serviciilor medicale suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate.2012. Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor. în limita valorii de contract. 6 Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligaţii: a) să încheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale paraclinice. lista nominală a acestora. e) să înmâneze la momentul finalizării controlului procesele-verbale de constatare furnizorilor de servicii medicale sau. în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data operării acestora. cu condiţia ca medicul care a eliberat biletul de trimitere să se afle în relaţie contractuală cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală furnizorul de servicii medicale paraclinice şi numai în condiţiile în care furnizorul respectiv nu are contract încheiat şi cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. pe baza facturii însoţite de documente justificative. în cazul în care controlul este efectuat de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau cu participarea acesteia notificarea privind măsurile dispuse se transmite furnizorului de către casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la casa de asigurări de sănătate. b) să deconteze furnizorului de servicii medicale paraclinice. la termenele prevăzute în contract. 4 alin. Ordinii Publice. cât şi în format electronic. precum şi prin e-mail la adresele comunicate oficial de către furnizori cu excepţia situaţiilor impuse de actele normative. f) să deconteze furnizorilor de servicii medicale paraclinice cu care au încheiat contracte contravaloarea serviciilor medicale paraclinice acordate asiguraţilor. inclusiv punctajele aferente tuturor criteriilor pe baza cărora s-a stabilit valoarea de contract. după caz.ART. contravaloarea serviciilor medicale contractate. prin intermediul paginii web a casei de asigurări de sănătate. prin afişare pe pagina web şi la sediul casei de asigurări de sănătate. cu modificările şi completările ulterioare. precum şi la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative prin publicare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate.. raportate şi validate conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . Obligaţiile furnizorului de servicii medicale paraclinice ART. în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.2012. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.G. dacă au în dotarea cabinetului aparatura medicală corespunzătoare pentru realizarea acestora. h) să deconteze contravaloarea serviciilor medicale paraclinice acordate în baza biletelor de trimitere utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. c) să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi. în mod distinct pentru asiguraţi. în condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 7 Furnizorul de servicii medicale are următoarele obligaţii: a) să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .. activitatea realizată conform contractului de furnizare de servicii medicale paraclinice. precum şi intimitatea şi demnitatea acestora. 1389/2010. atât pe suport hârtie. …………. 1389/2010. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . pentru a căror corectitudine furnizorii depun declaraţii pe proprie răspundere.. d) să factureze lunar.g) să aducă la cunoştinţa furnizorilor de servicii medicale paraclinice cu care se află în relaţie contractuală numele şi codul de parafă ale medicilor care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. respectiv să deconteze serviciile medicale paraclinice efectuate. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. conform prevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012 aprobat prin H.2012. 1389/2010. cât şi în format electronic. potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementărilor legale în vigoare. 151 . j) să deducă spre soluţionare organelor abilitate situaţiile în care constată neconformitatea documentelor depuse de către furnizori. …………. B. k) să contracteze servicii medicale paraclinice. factura este însoţită de documentele justificative privind activităţile realizate. b) să informeze asiguraţii cu privire la obligaţiile furnizorului de servicii medicale paraclinice şi ale asiguratului referitoare la actul medical.2012. nr. prevăzute în lista serviciilor medicale paraclinice pentru care plata se efectuează prin tarif pe serviciu medical în condiţiile stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate. 1389/2010.. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. e) să raporteze caselor de asigurări de sănătate datele necesare pentru urmărirea desfăşurării activităţii în asistenţa medicală. …………. raportate şi validate. i) să deconteze contravaloarea investigaţiilor medicale paraclinice acordate de medici conform specialităţii confirmate prin ordin al ministrului sănătăţii şi de alt personal cu studii superioare de specialitate.

convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii. în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România. h2) programul de lucru va avea avizul conform al direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti. 1389/2010. i) să anunţe casa de asigurări de sănătate despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale paraclinice în maximum 5 zile calendaristice de la data producerii modificării şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării contractului. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. înţelegeri. k) să asigure acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă ori de câte ori se solicită în timpul programului de lucru. h1) să respecte programul de lucru şi să îl comunice caselor de asigurări de sănătate. telefon. În situaţia în care se utilizează un alt sistem informatic acesta trebuie să fie compatibil cu Sistemul informatic unic integrat. în baza unui formular. precum şi datele de contact ale acesteia: adresă. respectiv cele privind evidenţele obligatorii. la sediul furnizorului. care se depune la casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 30 de zile de la data semnării contractului.f) să completeze corect şi la zi formularele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. 39 B la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. l) să asigure acordarea serviciilor medicale asiguraţilor fără nicio discriminare folosind formele cele mai eficiente de tratament. al cărui model este prevăzut în anexa nr.2012. program asumat prin prezentul contract şi care se depune la casa de asigurări de sănătate la dosarul de contractare. caz în care furnizorii sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea în procesul de transmitere a datelor. respectiv beneficiarilor formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. j) să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate. g) să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului şi a furnizorului. fax. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială respectiv în baza Regulamentului CEE nr. cele cu regim special şi cele tipizate. după caz. în limita competenţei şi a dotărilor existente. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . m) să afişeze într-un loc vizibil programul de lucru. să acorde asistenţă medicală pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri. e-mail. o) să acorde cu prioritate asistenţă medicală femeii gravide şi sugarilor.. n) să asigure acordarea serviciilor medicale paraclinice titularilor cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii. în perioada de valabilitate a cardului. pagină web. p) să utilizeze Sistemul informatic unic integrat. q) să transmită rezultatul investigaţiilor paraclinice medicului de familie care a făcut recomandarea şi la care este înscris asiguratul sau medicului de specialitate din 152 . numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală. …………. în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale.

lista de analize medicale care însoţeşte certificatul de acreditare reprezintă cel puţin 50% din analizele medicale de laborator prevăzute în pachetul de servicii medicale paraclinice de bază. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. x) să utilizeze numai reactivi care au declaraţii de conformitate CE emise de producători şi să practice o evidenţă de gestiune cantitativ-valorică corectă şi la zi pentru reactivi în cazul furnizorilor de investigaţii medicale paraclinice . 1389/2010. care este formular cu regim special utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012. t) să asigure acordarea serviciilor medicale prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază. în condiţiile stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. w) să asigure eliberarea actelor medicale. y) să facă mentenanţa şi întreţinerea aparatelor din laboratoarele de investigaţii medicale paraclinice . certificate de conformitate UE. pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice . pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . ab) să încaseze sumele reprezentând fie contribuţia personală pentru unele servicii medicale. conform contractelor încheiate cu fiecare casă de asigurări de sănătate. ac) să întocmească evidenţe distincte şi să raporteze distinct serviciile realizate. pe toată perioada de derulare a contractului. în condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.. u) să efectueze investigaţiile medicale paraclinice numai în baza biletului de trimitere.analize medicale de laborator conform specificaţiilor tehnice. fie coplata pentru alte servicii medicale de care au beneficiat asiguraţii. acesta având obligaţia de a transmite rezultatele investigaţiilor medicale paraclinice.2012. după caz. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. z) să facă dovada îndeplinirii criteriului de calitate ca parte componentă a criteriilor de selecţie. cu condiţia ca medicul care a eliberat biletul de trimitere să se afle în relaţie contractuală cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală furnizorul de servicii medicale paraclinice. medicului de familie pe lista căruia este înscris asiguratul. transmiterea rezultatelor se poate face şi prin intermediul asiguratului. 1389/2010.analize medicale de laborator.facturi.. ad) să pună la dispoziţia organelor de control ale caselor de asigurări de sănătate documentele justificative . r) să întocmească liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile. …………. s) să utilizeze sistemul de raportare în timp real începând cu data la care acesta va fi pus în funcţiune. iar controlul intern şi înregistrarea acestuia să se facă conform standardului de calitate SR EN ISO 15189. v) să verifice biletele de trimitere în ceea ce priveşte datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă potrivit prevederilor legale în vigoare.analize medicale de laborator. fişe tehnice . dacă este cazul. prin scrisoare medicală. ………….cu privire la 153 .ambulatoriul care a făcut recomandarea investigaţiilor medicale paraclinice. aa) să depună la casa de asigurări de sănătate cu care încheie contract o declaraţie pe propria răspundere cu privire la contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate.

precum şi pentru orice alte investigaţii. ag) să consemneze în buletinele care cuprind rezultatele investigaţiilor medicale paraclinice .. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012. 598/2001. borderoul centralizator este document justificativ care însoţeşte factura. efectuate în perioada pentru care se efectuează controlul. în conformitate cu specificaţiile tehnice ale aparatului şi în condiţiile stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. emise conform prevederilor legale în vigoare. în vederea atribuirii punctajului conform metodologiei prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. cu excepţia furnizorilor de servicii conexe actului medical. 1389/2010. în fiecare laborator de analize medicale/punct de lucru. Această prevedere reprezintă condiţie de eligibilitate pentru aparatul/aparatele respectiv(e). aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. pentru asiguraţii cărora le-au furnizat aceste servicii. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .analizelor medicale de laborator efectuate şi limitele de normalitate ale acestora. aprobată şi modificată prin Legea nr. 1389/2010. respectiv a unui medic de radiologie şi imagistică medicală. chimist. aj) să transmită lunar.2012. …………. biochimist cu grad de specialist. ae) să asigure prezenţa unui medic cu specialitatea medicină de laborator sau biolog. af) să prezinte la contractare. ai) să nu încheie contracte cu alţi furnizori de servicii medicale paraclinice pentru efectuarea investigaţiilor medicale paraclinice contractate cu casele de asigurări de sănătate. organizaţi conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.tipul şi cantitatea reactivilor achiziţionaţi şi care au fost utilizaţi pentru toate investigaţiile medicale paraclinice efectuate în perioada pentru care se efectuează controlul . odată cu raportarea. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. ak) să reînnoiască pe toată perioada de derulare a contractului. …………. dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la furnizor. dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor. pentru aparatura din dotare. un borderou centralizator cuprinzând evidenţa biletelor de trimitere aferente serviciilor paraclinice raportate. după caz. 154 .. în fiecare laborator de radiologie şi imagistică medicală/punct de lucru din structura furnizorului. ah) să stocheze în arhiva proprie imaginile rezultate ca urmare a investigaţiilor medicale paraclinice de radiologie şi imagistică medicală. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical. pe toată durata programului de lucru prevăzut în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate pentru respectivul laborator/punct de lucru. în vederea decontării serviciilor medicale paraclinice efectuate conform contractului. dovada de evaluare a furnizorului. al) să solicite începând cu data implementării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate acest document titularilor acestuia în vederea acordării serviciilor medicale. respectiv pe parcursul derulării contractului de furnizare de servicii medicale: avizul de utilizare sau buletinul de verificare periodică.investigaţii medicale paraclinice de laborator raportate conform contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate.

.... din care: ..... lei........ din care: ..... 1389/2010... 2 x col.. 8 Modalitatea de plată în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru serviciile paraclinice este tarif pe serviciu medical exprimat în lei.. lei ....... | Serviciul paraclinic | Tarif | Număr de servicii | Total lei | |crt... ………….. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ............ cu obligaţia încadrării în valoarea contractului.. lei ...... lei. lei 155 ...luna VIII ... VI.......luna IX ..luna VII .luna II ................ lei ... Modalităţi de plată ART.................luna V ... din care: ....luna IV ......... lei .. | | negociat | negociat*) |(col... 7 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.......Suma aferentă trimestrului III .Suma aferentă trimestrului II ......| | | | | |_____|______________________|__________|___________________|________________| | 2..2012...........luna VI ......luna III .. din care: .... lei... Suma anuală contractată este ...........3)| |_____|______________________|__________|___________________|________________| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |_____|______________________|__________|___________________|________________| | 1......... lei ...luna I ... lei ............ lei ....... Tariful minim negociat devine tariful la care se contractează serviciile medicale paraclinice cu toţi furnizorii.... Tarifele negociate nu pot fi mai mari decât tarifele maximale prevăzute în anexa nr........Suma aferentă trimestrului I .........| | | | | |_____|______________________|__________|___________________|________________| | ...... | | | | | |_____|______________________|__________|___________________|________________| |TOTAL| | X | X | | |_____|______________________|__________|___________________|________________| *) Numărul negociat de servicii este orientativ...serviciile medicale acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate........ ______________________________________________________________________________ |Nr...... lei .... lei...

Răspunderea contractuală ART.. de la încetarea acestui caz.... prin care să se certifice realitatea şi exactitatea faptelor şi împrejurărilor care au condus la invocarea forţei majore şi.. în sensul acestei clauze.. împrejurări ca: război.... ART. e).luna XII ..... fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului.. intervenită după data semnării contractului şi care împiedică executarea acestuia..Suma aferentă trimestrului IV .. o). VIII... Suma contractată pe an se defalchează pe trimestre şi luni şi se regularizează lunar...... Calitatea serviciilor medicale ART... după cum urmează: a) la prima constatare. embargo.. 12 (1) Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor.. j)... (3) În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni... 10 Serviciile medicale paraclinice furnizate în baza prezentului contract trebuie să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare... în termen de maximum .... partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen... 14 (1) În cazul în care se constată nerespectarea programului de lucru stabilit. 11 Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale. suspendare şi încetare a contractului ART.. respectiv municipiul Bucureşti. Toate documentele necesare decontării se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate prin semnătura reprezentanţilor legali ai furnizorilor. 156 . Sunt considerate forţă majoră.... l)........ r). 13 Efectuarea de servicii medicale paraclinice peste prevederile contractuale se face pe proprie răspundere şi nu atrage nicio obligaţie din partea casei de asigurări de sănătate cu care s-a încheiat contractul. g)........ cu 20%. cu 10%. de zile calendaristice de la încheierea fiecărei luni.. ART. cutremur... Clauze speciale ART... lei..... b) la a doua constatare. lei .luna XI ... f)... 7 lit. condiţii de reziliere. m).. 9 Decontarea serviciilor medicale paraclinice se face lunar. Sancţiuni.. pe baza facturii şi a documentelor justificative care se depun la casa de asigurări de sănătate până la data de ... partea în culpă datorează celeilalte părţi daune-interese. X. nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. revoluţie... marile inundaţii.. de asemenea. IX. VII.. şi s) se va diminua contravaloarea serviciilor medicale paraclinice aferente lunii în care s-au produs aceste situaţii. din care: ... b). lei...luna X ... Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră. lei . este considerată forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă..... (2) Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile calendaristice de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul judeţ..........

(1) şi (2) se utilizează conform prevederilor legale în vigoare. t) şi w) precum şi a faptului că serviciile raportate conform contractului în vederea decontării acestora nu au fost efectuate (cu excepţia situaţiilor în care vina este exclusiv a medicului/medicilor. după caz. d) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a dovezii de evaluare a furnizorului. b). (1) şi (2) se face prin plată directă sau executare silită pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. k). puncte de lucru (prin punct de lucru nu se înţelege punct extern de recoltare) în raza administrativ-teritorială a unei case de asigurări de sănătate. c). c) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar. f) la a doua constatare a nerespectării a oricăreia dintre obligaţiile contractuale prevăzute la art. p). n). în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor realizate. f). 7 lit. (4) Pentru cazurile prevăzute la alin. (6) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condiţiile alin. cu 30%. rezilierea contractului operează numai pentru laboratorul. respectiv numai pentru punctul de lucru la care se înregistrează această situaţie şi se modifică corespunzător contractul. h) în cazul nerespectării obligaţiei prevăzute la art. a). printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate. ART. 157 .cu recuperarea contravalorii acestor servicii. i). (3) Reţinerea sumelor conform prevederilor alin. se diminuează cu 30% contravaloarea serviciilor medicale paraclinice aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii. t) şi w) precum şi constatarea în urma controlului efectuat de către serviciile specializate ale caselor de asigurări de sănătate că serviciile raportate conform contractului.c) la a treia constatare. m). (1) şi (2) se face din prima plată care urmează a fi efectuată pentru furnizorii care sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. (1) şi (2) casele de asigurări de sănătate ţin evidenţa distinct pe fiecare furnizor. 15 Contractul de furnizare de servicii medicale paraclinice se reziliază de plin drept. pentru o perioadă de două luni consecutive în cadrul unui trimestru. l). e) nerespectarea termenelor de depunere a facturilor însoţite de documentele justificative privind activităţile realizate conform prezentului contract. h1). pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice cu mai multe laboratoare. (5) Recuperarea sumei conform prevederilor alin. j). respectiv de la încetarea valabilităţii acestora. o) şi s). b) dacă din motive imputabile furnizorului acesta îşi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice. în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobării acestei măsuri ca urmare a constatării următoarelor situaţii: a) dacă furnizorul de servicii medicale paraclinice nu începe activitatea în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnării contractului de furnizare de servicii medicale. în vederea decontării acestora. caz în care contractul se modifică prin excluderea acestuia/acestora) . 7 lit. g) la a patra constatare a nerespectării oricăreia dintre obligaţiile prevăzute la art.cu recuperarea contravalorii acestor servicii. k). n). (2) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 7 lit. respectiv 3 luni într-un an. p). pentru care au încheiat contract cu aceasta. nu au fost efectuate . g). i). 7 lit. e). ae). a). c).

16 (1) Contractul încetează la data la care a intervenit una dintre situaţiile următoare: a) de drept la data la care a intervenit una din următoarele situaţii: a1) furnizorul de servicii medicale paraclinice îşi încetează activitatea în raza administrativ-teritorială a casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală. respectiv punct de lucru din structura furnizorului. l) în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la art. lichidare. cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreşte încetarea contractului. printr-o notificare scrisă. la a patra constatare rezilierea contractului operează numai pentru filiala. 14 alin. a5) medicul titular al laboratorului medical individual renunţă sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România b) din motive imputabile furnizorului. y). 45 alin. desfiinţare sau reprofilare a furnizorului de servicii medicale paraclinice după caz. ad). pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice cu mai multe filiale. q). a4) a survenit decesul titularului laboratoarelor medicale individuale. de către filialele/punctele de lucru excluse din contractele încheiate între furnizorii de servicii medicale paraclinice şi casa de asigurări de sănătate. 158 . 7 lit. (1). ah) şi ai). c) acordul de voinţă al părţilor. 14 alin. dizolvare cu lichidare. ac). k) refuzul furnizorului de a pune la dispoziţia organelor de control ale casei de asigurări de sănătate documentele justificative menţionate la art. 1389/2010. odată cu prima constatare după aplicarea la nivelul furnizorului a măsurilor prevăzute la art. j) furnizarea de servicii medicale paraclinice în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. 14 alin.i) refuzul furnizorului de servicii medicale paraclinice de a pune la dispoziţia organelor de control ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ale casei de asigurări de sănătate actele de evidenţă financiar-contabilă a serviciilor furnizate conform contractelor încheiate şi documentele justificative privind sumele decontate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. 14 alin. ART. z). dacă la nivelul furnizorului de servicii medicale paraclinice se aplică de 3 ori în cursul unui an măsurile prevăzute la art. prin reziliere. şi a obligaţiilor prevăzute la art. precum şi la prima constatare după aplicarea măsurii de la art.2012. cu modificările şi completările ulterioare. (5) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate pentru anii 2011 . x). cu indicarea motivului şi a temeiului legal. d) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale paraclinice sau al casei de asigurări de sănătate. a3) încetarea definitivă a activităţii casei de asigurări de sănătate. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 7 pct. a2) încetare prin faliment. pentru care au încheiat contract cu aceasta. (1) de câte 3 ori pe an pentru nerespectarea programului de lucru de către fiecare filială. respectiv numai pentru punctul de lucru la care se înregistrează aceste situaţii şi se modifică corespunzător contractul. m) odată cu prima constatare după aplicarea de 3 ori a măsurilor prevăzută la art. (1) pentru nerespectarea programului de lucru de către aceeaşi filială sau de către acelaşi punct de lucru din structura sa. ag). după data excluderii acestora din contract. (2). puncte de lucru (prin punct de lucru nu se înţelege punct extern de recoltare) în raza administrativ-teritorială a unei case de asigurări de sănătate.

aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. 17 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale din ambulatoriu pentru specialităţile paraclinice se suspendă la data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii: a) încetarea valabilităţii sau revocarea de către autorităţile competente a oricăruia dintre documentele prevăzute la art. până la încetarea cazului de forţă majoră. din motive imputabile furnizorilor sau persoanelor prevăzute la alin.e) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al casei de asigurări de sănătate printr-o notificare scrisă privind expirarea termenului de suspendare a contractului în condiţiile art. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. pentru celelalte forme de organizare a laboratoarelor medicale. ART. a) . cu modificările şi completările ulterioare. cu excepţia revocării dovezii de evaluare a furnizorului. b) în cazurile de forţă majoră confirmate de autorităţile publice competente. 17 alin.c) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate pentru anii 2011 2012. suspendarea se aplică corespunzător numai medicului aflat în contract cu casa de asigurări de sănătate şi care se află în această situaţie. cu condiţia ca furnizorul să facă dovada demersurilor întreprinse pentru actualizarea acestuia. casele de asigurări de sănătate nu vor accepta înregistrarea în niciun alt contract a persoanei/persoanelor respective până la următorul termen de contractare. în cazul în care contractul încetează/se modifică din nou. respectiv nu vor mai accepta înregistrarea persoanelor prevăzute la alin. (3) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate se modifică prin excluderea din contract a uneia sau mai multor persoane înregistrată/înregistrate în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate şi care desfăşoară activitate sub incidenţa acestuia la furnizorii respectivi. din motive imputabile acestora. 1389/2010. c) la solicitarea furnizorului. nominalizate în contract. (1) lit. casele de asigurări de sănătate nu vor mai intra în relaţii contractuale cu furnizorii respectivi până la următorul termen de contractare. dar nu mai puţin de 6 luni de la data încetării contractului.prevăzută la art. (2). (3) în contractele încheiate cu aceşti furnizori sau cu alţi furnizori pentru aceste persoane care prin activitatea lor au condus la încetarea/modificarea contractului. d) de la data la care casa de asigurări de sănătate este înştiinţată de decizia Colegiului teritorial al Medicilor de suspendare din calitatea de membru sau suspendare din exerciţiul profesiei al medicului titular al laboratorului medical individual. şi nerespectarea obligaţiei . 159 . ak) din prezentul contract. a) din prezentul contract. suspendarea operează pentru o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice de la data încetării valabilităţii/revocării acestuia. casele de asigurări de sănătate nu vor mai încheia contracte cu furnizorii respectivi. 7 lit. (4) După reluarea relaţiei contractuale. după caz. (3) şi (4) se aplică în mod corespunzător pentru fiecare dintre sediile secundare/punctele de lucru. pe bază de documente justificative prezentate casei de asigurări de sănătate. (3). (1) lit. (2) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate a încetat din motive imputabile furnizorilor. dar nu mai mult de 6 luni. pentru motive obiective. (5) În cazul în care furnizorii intră în relaţii contractuale cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate pentru mai multe sedii secundare/puncte de lucru. dar nu mai puţin de 6 luni de la data modificării contractului. 14 alin. sau până la data ajungerii la termen a contractului. prevederile alin.

până la data la care aceştia îşi achită obligaţiile la zi sau până la data ajungerii la termen a contractului. 7. (1) lit. după caz. (2) Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 5 zile lucrătoare din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părţi contractante schimbarea survenită. din oficiu. f) nerespectarea de către furnizorii de servicii medicale paraclinice a termenelor de plată a contribuţiei la Fond. a) subpct. care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract. g) . raportate şi validate conform contractelor încheiate se suspendă. 15 se aplică corespunzător pentru fiecare dintre filialele/punctele de lucru la care se înregistrează aceste situaţii.e) în situaţia în care casa de asigurări de sănătate sesizează neconcordanţe între investigaţiile medicale efectuate în perioada verificată şi cantitatea de reactivi achiziţionaţi conform facturilor şi utilizaţi în efectuarea investigaţiilor. (2) Situaţiile prevăzute la art. (2) Pe parcursul derulării prezentului contract. 19 (1) Situaţiile prevăzute la art. a) subpct. j). e). prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricărei persoane interesate. condiţiile de reziliere a contractelor prevăzute la art. i) a art.se aplică la nivel de societate. constatată de către casele de asigurări de sănătate din evidenţele proprii sau ca urmare a controalelor efectuate la furnizori. se aplică societăţii comerciale furnizoare de servicii medicale paraclinice. 15 lit. după caz. 16 alin. clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător. a4. (2) Decontarea serviciilor medicale contractate. Prevederile art. 21 (1) În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie. efectuate. a5 se constată de casa de asigurări de sănătate.pentru nerespectarea prevederilor de la lit. 15 şi la art. ART. 18 Pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice cu mai multe filiale/puncte de lucru (prin punct de lucru nu se înţelege punct extern de recoltare) aflate în raza administrativ-teritorială a unei case de asigurări de sănătate şi pentru care au încheiat contract cu aceasta. prin fax sau direct la sediul părţilor. Corespondenţa ART. a2. 7 . în limita fondurilor aprobate asistenţei medicale ambulatorii 160 . prin scrisori recomandate cu confirmare de primire. 15 lit. suspendarea se face după 30 de zile calendaristice de la data la care casa de asigurări de sănătate a efectuat ultima plată către furnizor. respectiv suspendare. a3. XI. respectiv filialelor/punctelor de lucru. restul condiţiilor de reziliere prevăzute la art. 15 lit. ART.pentru nerespectarea prevederilor de la lit. f) . condiţiile de reziliere a contractelor prevăzute la art. f) şi s) ale art. 20 (1) Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris. 16 şi 17 referitoare la condiţiile de încetare. (1) lit. prin excluderea acestora din contract şi modificarea contractului în mod corespunzător. e). 16 alin. XII. dar nu mai mult de 1/3 din sumele lunare care urmează a fi decontate. condiţiile de reziliere a contractelor prevăzute la art. a1 se notifică casei de asigurări de sănătate cu cel puţin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreşte încetarea contractului. de la data de înregistrare a documentului prin care se constată nesoluţionarea pe cale amiabilă a unor litigii între părţile contractante doar până la data la care contravaloarea acestor servicii medicale atinge valoarea concurentă a sumei care a făcut obiectul litigiului. valoarea contractuală poate fi majorată prin acte adiţionale. Modificarea contractului ART.

.... de către instanţele de judecată........... . sau codul numeric personal (copie BI/CI...... Reprezentant legal.......... organizată conform reglementărilor legale în vigoare sau..... câte unul pentru fiecare parte contractantă............... celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate......................... ...........codul de înregistrare fiscală .... după caz) al reprezentantului legal .......................................... ANEXA 1 la contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile paraclinice nr... Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai mult cu putinţă spiritului contractului.... zile înaintea datei de la care se doreşte modificarea.... Director executiv al Direc iei economice...... deschis la Trezoreria Statului..... (1) se soluţionează de către Comisia de Arbitraj care funcţionează pe lângă Casa naţională de Asigurări de Sănătate......................... ..................... ART.. Director executiv al Direc iei rela ii contractuale............................ ....... XIV.... derularea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă... ...... 24 (1) Litigiile legate de încheierea.. 22 Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă................ la iniţiativa oricărei părţi contractante...... CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE PARACLINICE Preşedinte ...... Modificarea se face printr-un act adiţional semnat de ambele părţi şi este anexă a acestui contract........................ avându-se în vedere criteriile de contractare a sumelor iniţiale............ ....cod unic de înregistrare ... 23 Prezentul contract se poate modifica prin negociere şi acord bilateral............ sau cont nr........... sub rezerva notificării scrise a intenţiei de modificare şi a propunerilor de modificare cu cel puţin ................. în două exemplare a câte .............. după caz............. ART.....director general..................... Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiat azi ........ Documentele pe baza cărora se încheie contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile paraclinice depuse de furnizor la casa de asigurări de sănătate ....... XIII. ................ deschis la Banca ........ pagini fiecare............................. Vizat Juridic. ..........cerere/solicitare pentru intrarea în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate nr.... Alte clauze ... Soluţionarea litigiilor ART... ...... .......... 161 ........ ..... (2) Litigiile nesoluţionate între furnizori şi casele de asigurări de sănătate conform alin... contencios ............de specialitate pentru specialităţile paraclinice.cont nr...

... emise conform prevederilor legale în vigoare.......dovada de evaluare a furnizorului nr.dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul medicosanitar care îşi desfăşoară activitatea la furnizor într-o formă prevăzută de lege şi care este înregistrat în contract funcţionează sub incidenţa acestuia.. …………. valabil la data încheierii contractului..... biochimişti ........... ........ . valabilă la data încheierii contractului......certificat de acreditare în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001/2008 sau alt standard adoptat în România nr.copie a actului doveditor prin care personalul medico-sanitar îşi exercită profesia la furnizor ... ... programul personalului medico-sanitar care îşi desfăşoară activitatea la furnizor .certificat de membru al Colegiului Farmaciştilor din România .radiologie şi imagistică medicală ..documentele necesare pentru încadrarea acestora în criteriile de selecţie conform condiţiilor stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. în conformitate cu standardul SR EN ISO/CEI 15189.. 8 B) .. ......... . efectuată conform prevederilor legale în vigoare. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr....... .... 162 ..... ....... .certificat de acreditare nr.2012.avizul de utilizare sau buletinul de verificare periodică. pentru aparatura din dotare... pe fiecare pagină. chimişti. .........copie a documentului care atestă gradul profesional pentru medici.programul de activitate al laboratorului/punctului de lucru.dovada participării la schemele de testare a competenţei pentru laboratoarele de analize medicale nr....certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România...... pentru fiecare medic.certificatul de membru al OAMGMAMR pentru personalul mediu sanitar... biologi.. Documentele necesare încheierii contractelor. .. 1389/2010 precum şi următoarele documente..... .. valabilă la data încheierii contractului .. însoţit de anexa care cuprinde lista analizelor medicale de laborator pentru care laboratorul este acreditat..dovada plăţii la zi a contribuţiei la Fondul pentru asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii..... .. valabilă la data încheierii contractului. după caz. ..... pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice analize de laborator.. pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice ........ .......dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor...... depuse în copie. sunt certificate pentru conformitate prin sintagma "conform cu originalul" şi prin semnătura reprezentantului legal.declaraţie pe propria răspundere cu privire la contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate (modelul din anexa nr. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ...

................. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale...................... ....... nr.............2012.. şi ...... .... e-mail . reprezentat prin medicul dentist delegat ...... 1 Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea serviciilor de medicină dentară în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatea medicină dentară..... telefon/fax ..... cu modificările şi completările ulterioare......... .. ........... telefon .. ............ judeţul/sectorul ........ conform Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ....cabinetul asociat sau grupat .... cu modificările şi completările ulterioare: ..... ... cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr................. ........... în calitate de reprezentant legal al unităţii sanitare din care face parte . nr...................... siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti şi din reţeaua Ministerului Transporturilor.. cu sediul în municipiul/oraşul ............. et........... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr......................... III........ …………. II..cabinetul individual ............ cu sediul în municipiul/oraşul ......................................................... reprezentată prin preşedinte ...... bl........................... reprezentată prin administrator ...........2012........... fax ....... Obiectul contractului ART.. Construcţiilor şi Turismului............. ...... reprezentat prin medicul dentist/dentistul titular . ......... reprezentat prin ........ ........ reprezentată prin ...................... Părţile contractante Casa de asigurări de sănătate ..... str... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr......cabinetul medical organizat conform Ordonanţei Guvernului nr.....unitate cu personalitate juridică ...unitatea sanitară ambulatorie de specialitate aparţinând ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţele sanitare proprii........................................... judeţul/sectorul ....................... inclusiv al spitalului din reţeaua ministerelor şi instituţiilor centrale din domeniul apărării............. 31/1990 privind societăţile comerciale... pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ... ......... reprezentat prin .................................. ......... ..... reprezentată prin .Centrul de diagnostic şi tratament şi centru medical ........ 1389/2010.....................ANEXA 14 CONTRACT DE FURNIZARE de servicii de medicină dentară în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatea medicină dentară I....................... ap....................... ..director general ................................ ..... str......................societatea civilă medicală .. 1389/2010...unitatea medico-sanitară cu personalitate juridică înfiinţată potrivit prevederilor Legii nr........... republicată.... sc... Serviciile medicale de specialitate furnizate 163 ...... ordinii publice.....ambulatoriul de specialitate şi ambulatoriul integrat din structura spitalului ....... republicată..........................

...... b) .................... lista nominală a acestora cuprinzând denumirea şi valoarea de contract a fiecăruia.................. efectuate. contravaloarea serviciilor medicale de medicină dentară contractate............................. 4 Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la 31 decembrie 2012. 1389/2010............. ART.................. 3 Furnizarea serviciilor medicale de medicină dentară din ambulatoriul de specialitate pentru specialitatea medicină dentară se face de către următorii medici dentişti/dentişti 1............. conform legii b) să deconteze furnizorilor de servicii medicale de medicină dentară...... în termen de max..................................................... pe baza facturii însoţite de documente justificative prezentate atât pe suport hârtie...................... …………... în pachetul minimal de servicii de medicină dentară şi în pachetul de servicii pentru persoanele care se asigură facultativ pentru sănătate... Durata contractului ART.......................ART... 4......... la termenele prevăzute în prezentul contract.. V.... 3........ cât şi în format electronic....2012.. 2.............. cu modificările şi completările ulterioare........ şi să actualizeze permanent această listă în funcţie de modificările apărute în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data operării acestora..................................... 1389/2010......... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr......... 2 Furnizorul din asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatea medicină dentară acordă asiguraţilor serviciile de medicină dentară cuprinse în pachetul de servicii de bază......................... în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.. .............. 6 În relaţiile contractuale cu furnizorii de servicii medicale de medicină dentară......... ...... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr...................... casele de asigurări de sănătate au următoarele obligaţii a) să încheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale de medicină dentară.......................................................................................... şi să facă publică..... Obligaţiile părţilor ART..................................................... pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . ............ ... …………...... c) . 5 Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul părţilor pe toată durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .. prevăzute în anexa nr. 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractelor.... ........ IV.. prin afişare pe pagina web şi la sediul casei de asigurări de sănătate...... autorizaţi şi evaluaţi........... ART... ......2012............ ......... pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate 164 ...... 7 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr....................... în următoarele specialităţi a) ........................... raportate şi validate conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.............................................

precum şi la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative. respectiv să deconteze serviciile medicale de medicină dentară efectuate. suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate. în cazul în care controlul este efectuat de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau cu participarea acesteia. furnizorii de servicii medicale de medicină dentară cu privire la condiţiile de acordare a serviciilor medicale şi cu privire la orice intenţie de schimbare în modul de acordare a acestora prin intermediul paginii web a casei de asigurări de sănătate precum şi prin e-mail la adresele comunicate oficial de către furnizori cu excepţia situaţiilor impuse de actele normative e) să înmâneze la momentul finalizării controlului procesele-verbale de constatare furnizorilor de servicii medicale de medicină dentară sau. în limita valorii de contract. în condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. g) să contracteze servicii medicale. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. prin publicare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate d) să informeze în prealabil într-un număr de zile similar celui prevăzut la art. h) să aducă la cunoştinţa furnizorilor de servicii medicale de medicină dentară cu care se află în relaţie contractuală numele şi codul de parafă ale medicilor care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate i) să deconteze contravaloarea serviciilor medicale de medicină dentară şi contravaloarea investigaţiilor medicale paraclinice numai dacă medicii au competenţa legală necesară şi au în dotarea cabinetului aparatura medicală corespunzătoare pentru realizarea acestora. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării 165 . după caz. …………. raportate şi validate. 1389/2010. 1389/2010. (1) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. precum şi contravaloarea unor serviciilor medicale.. să comunice acestora notele de constatare întocmite în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data prezentării în vederea efectuării controlului.. …………. c) să informeze furnizorii de servicii medicale de medicină dentară cu privire la condiţiile de contractare a serviciilor medicale de medicină dentară.2012. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . în situaţia în care nu au fost îndeplinite condiţiile pentru ca asiguraţii să beneficieze de aceste servicii.2012. 4 alin.2012. Sumele astfel obţinute se utilizează conform prevederilor legale în vigoare. în baza biletelor de trimitere eliberate de către aceştia. materiale sanitare acordate de alţi furnizori aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. medicamente cu şi fără contribuţie personală. prevăzute în lista serviciilor medicale pentru care plata se efectuează prin tarif pe serviciu medical în condiţiile stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. cu modificările şi completările ulterioare. notificarea privind măsurile dispuse se transmite furnizorului de către casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la casa de asigurări de sănătate f) să recupereze de la furnizorii care au acordat servicii medicale de medicină dentară sumele reprezentând contravaloarea acestor servicii.pentru anii 2011 . 1389/2010.

. să factureze lunar. 1389/2010. precum şi intimitatea şi demnitatea acestora 4. factura este însoţită de documentele justificative privind activităţile realizate. …………. să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale de medicină dentară furnizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare 2. să asigure utilizarea formularelor cu regim special unice pe ţară . 1389/2010. atât pe suport hârtie. cât şi în format electronic. pentru a căror corectitudine furnizorii depun declaraţii pe proprie răspundere. în mod distinct conform prevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .2012. conform prevederilor actelor normative referitoare la sistemul de asigurări sociale de sănătate 7. în baza unui formular. 1389/2010. …………. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. al cărui model este prevăzut în anexa nr. furnizorii de servicii medicale de medicină dentară au următoarele obligaţii 1. j) să acorde furnizorilor de servicii medicale de medicină dentară sume care să ţină seama şi de condiţiile de desfăşurare a activităţii în zone izolate.2012. nr.2012 aprobat prin H. potrivit prevederilor legale în vigoare k) să deducă spre soluţionare organelor abilitate situaţiile în care constată neconformitatea documentelor depuse de către furnizori.asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012. în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate. pentru care sunt stabilite drepturi suplimentare. în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate 5.bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării. să informeze asiguraţii cu privire obligaţiile furnizorului de servicii medicale şi ale asiguratului referitoare la actul medical 3. să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi.. în condiţii grele şi foarte grele. cele cu regim special şi cele tipizate 8. 39 B la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.G. ART. să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului şi a furnizorului 9. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. să raporteze caselor de asigurări de sănătate datele necesare pentru urmărirea desfăşurării activităţii în asistenţa medicală de medicină dentară. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementărilor legale în vigoare 6. 1389/2010. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . să completeze corect şi la zi formularele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. 7 În relaţiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate.a) să respecte programul de lucru şi să îl comunice caselor de asigurări de sănătate. respectiv cele privind evidenţele obligatorii. program asumat prin prezentul contract şi care se depune la casa de asigurări de sănătate la dosarul de contractare 166 . cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. activitatea realizată conform contractului de furnizare de servicii medicale de medicină dentară. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.

unic pe ţară. …………. fără nicio discriminare. e-mail. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . fax. să acorde servicii medicale de medicină dentară cu prioritate femeii gravide 16. numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală. la sediul furnizorului. să respecte protocoalele de practică pentru prescrierea. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. să asigure eliberarea actelor medicale. 1389/2010. 18. în condiţiile stabilite în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. precum şi datele de contact ale acesteia: adresă. să utilizeze sistemul de raportare în timp real începând cu data la care acesta va fi pus în funcţiune 20. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii. convenţii sau protocoale 167 . folosind formele cele mai eficiente de tratament 15. să anunţe casa de asigurări de sănătate despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale de medicină dentară.9. corespunzătoare denumirilor comune internaţionale aprobate prin hotărâre a Guvernului. şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării contractului 11. să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate 12. respectiv beneficiarilor formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. în maximum 5 zile calendaristice de la data producerii modificării. în limita competenţei şi a dotărilor existente 14. să afişeze într-un loc vizibil programul de lucru. pagină web 17.2012. monitorizarea şi decontarea tratamentului în cazul unor afecţiuni. după caz. informând în prealabil asiguratul despre tipurile şi efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie 13.. să furnizeze tratamentul adecvat şi să prescrie medicamentele cu şi fără contribuţie personală de care beneficiază asiguraţii. să acorde asistenţă medicală pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri. să asigure acordarea de servicii medicale de medicină dentară asiguraţilor. conform dispoziţiilor legale 19. să asigure acordarea asistenţei medicale de medicină dentară necesară titularilor cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European. telefon. ori de câte ori se solicită în timpul programului de lucru. înţelegeri. care este formular cu regim special.b) programul de lucru va avea avizul conform al direcţiei de sănătate publică. elaborate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. respectiv în baza Regulamentului CEE nr. să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate. în perioada de valabilitate a cardului. să asigure acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă medico-chirurgicală. care se depune la casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 30 de zile de la data semnării contractului 10.

dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor. conform reglementărilor legale în vigoare. 1389/2010 23. documente stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 168 . bilet de trimitere pentru investigaţiile paraclinice. cu modificările şi completările ulterioare şi în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. după caz. 31. conform contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate. prescripţie medicală. 29.bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării. numai formularele cu regim special aprobate. să întocmească evidenţe distincte şi să raporteze distinct serviciile realizate. să solicite documentele justificative care atestă calitatea de asigurat. …………. dovada de evaluare a furnizorului. caz în care furnizorii sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea în procesul de transmitere a datelor 22. cu respectarea condiţiilor privind modalităţile de prescriere a medicamentelor. acesta trebuie să fie compatibil cu Sistemul informatic unic integrat. fie coplata pentru alte servicii medicale de care au beneficiat asiguraţii. cu respectarea prevederilor legale în vigoare 27. În cazul nerespectării acestei obligaţii. să recomande asiguraţilor tratamentul adecvat şi eficient. să reînnoiască pe toată perioada de derulare a contractului. să utilizeze Sistemul informatic unic integrat. În situaţia în care se utilizează un alt sistem informatic. casele de asigurări de sănătate recuperează de la aceştia contravaloarea serviciilor medicale recomandate/medicamentelor cu şi fără contribuţie personală prescrise. ce au fost efectuate/eliberate de alţi furnizori în baza acestor formulare şi decontate de casele de asigurări de sănătate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. 28. să întocmească liste de prioritate pentru serviciile medicale de medicină dentară programabile. să încaseze sumele reprezentând fie contribuţia personală pentru unele serviciile medicale. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012. în condiţiile prevăzute în Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012 aprobat prin H. să completeze formularele cu regim special utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate . 30. pentru cazurile pentru care s-au efectuat servicii medicale conform contractului încheiat. cu toate datele pe care acestea trebuie să le cuprindă conform prevederilor legale în vigoare. conform prevederilor legale în vigoare. 26. să asigure acordarea serviciilor de medicină dentară prevăzute în pachetul de servicii.internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale 21. să asigure utilizarea formularului de bilet de trimitere pentru investigaţii paraclinice. care este formular cu regim special. a unor materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu şi a recomandărilor pentru investigaţii medicale paraclinice. dacă este cazul 24. 1389/2010. unic pe ţară şi să recomande investigaţiile paraclinice în concordanţă cu diagnosticul 25. nr.G.. să utilizeze pentru prescrierea medicamentelor cu sau fără contribuţie personală şi după caz. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.

La finele fiecărui trimestru suma contractată se regularizează conform art............. lei din care: . lei ..... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.Suma aferentă trimestrului I ........luna VI ....................... Toate documentele necesare decontării se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate prin semnătura reprezentanţilor legali ai furnizorilor... 8 la ordinul menţionat mai sus.. 9 Decontarea serviciilor de medicină dentară se face pe baza tarifelor acestora şi în condiţiile prevăzute în anexa nr.luna III ....... Suma anuală contractată este de . (4) din anexa nr.....luna XI ....... lei din care: .. pe baza facturii şi a documentelor justificative depuse de furnizor la casa de asigurări de sănătate până la data de ..... lei ....... la data de . din care: ...... 10 (1) Decontarea serviciilor de medicină dentară se face lunar. 8 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de 169 .dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la furnizor. lei.......... stabilită conform art............. 1389/2010 şi în limita sumei contractate şi defalcate trimestrial şi lunar/cabinet.. lei .. ………….. 7 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr......... VI..luna XII ... lei...............luna II ...................... lei ................ lei ............. din care: ..... 32........luna V .......luna IX .. în maximum 20 de zile calendaristice de la încheierea fiecărei luni.......... lei ....Suma aferentă trimestrului IV .... 11 din anexa nr......... să solicite începând cu data implementării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate acest document titularilor acestuia în vederea acordării serviciilor medicale............. lei..... lei ......... serviciile medicale acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate...............luna I ......luna X .......Suma aferentă trimestrului II .... lei...... pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012...... Modalităţi de plată ART... 11 alin.. lei ... lei .luna IV ...Suma aferentă trimestrului III ... lei ................ din care: . lei .luna VIII .... ART. 8 Modalitatea de plată în asistenţa medicală dentară din ambulatoriu este tarif pe serviciu de medicină dentară exprimat în lei ART......luna VII .......

....... -----------*) În cazul cabinetelor din ambulatoriul integrat al spitalului........... pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ............ aprobat prin Hotărârea Guvernului nr........ intervenită după data semnării contractului şi care împiedică executarea acestuia... ore/zi b) Medic dentist Nume: ........................ (2) Clauze speciale ......... este considerată forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă..........................................Asigurări de Sănătate nr.....2012............. ....................... partea în culpă datorează celeilalte părţi daune-interese............... IX.. împrejurări ca: război............. prin care să se certifice realitatea şi exactitatea faptelor şi împrejurărilor care au 170 .............................................................................................. Prenume: .............. cutremur............ respectiv Municipiul Bucureşti...................... revoluţie......... Prenume: ..................................... Răspunderea contractuală ART....... Program zilnic de activitate ............ VII....... Program zilnic de activitate .................. în sensul acestei clauze.................. Specialitatea: . Cod numeric personal: ....................... se va completa cu programul de lucru stabilit pentru cabinetele respective.. Sunt considerate forţă majoră............................................................ marile inundaţii............... precum şi cu datele aferente tuturor medicilor de specialitate care îşi desfăşoară activitatea în sistem integrat........ Grad profesional: ........ Codul de parafă al medicului: ......... 11 Serviciile de medicină dentară furnizate în baza prezentului contract trebuie să respecte criteriile privind calitatea serviciilor medicale acordate asiguraţilor................... Calitatea serviciilor medicale ART.................. Cod numeric personal: .................................................. Grad profesional: ... Codul de parafă al medicului: .... Clauze speciale ART................................................... (2) Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile calendaristice de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul judeţ...... ore/zi c) ......... embargo......... elaborate în conformitate cu prevederile legale în vigoare VIII..............se completează pentru fiecare cabinet medical*) şi fiecare medic dentist din componenţa cabinetului medical cu care s-a încheiat contractul: a) Medic dentist Nume: ...... Specialitatea: ..... …………..................... 1389/2010... 13 (1) Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor... 12 Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale........

de la încetarea acestui caz. 3. în vederea decontării acestora. ART. 16. (5) Pentru cazurile prevăzute la alin. prescrieri de medicamente cu şi fără contribuţie personală din partea asiguratului şi ale unor materiale sanitare şi/sau recomandări de investigaţii paraclinice (radiografii dentare) care nu sunt în conformitate cu reglementările legale în vigoare aplicabile în domeniul sănătăţii. (2) şi (3) se face prin plata directă sau executare silită pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. Sancţiuni. fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului. după cum urmează: a) la prima constatare. Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră. 1. 10. după cum urmează a) la prima constatare cu 10%. pentru fiecare dintre aceste situaţii. (6) Recuperarea sumelor conform prevederilor alin. 5. (7) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condiţiile alin. (2) şi (3) se face din prima plată care urmează a fi efectuată pentru furnizorii care sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. suspendare şi încetare a contractului ART. condiţii de reziliere. 12. 7. aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii (4) Reţinerea sumelor conform prevederilor alin. 16 Contractul de furnizare de servicii de medicină dentară se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a caselor de asigurări de sănătate. cu 10%. (1). 13. 24. cu 30%. (2) şi (3). 20. aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii. b) la a doua constatare. 8. (2) şi (3) se utilizează conform prevederilor legale în vigoare. (3) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la 7 pct. c) la a treia constatare. în urma controlului efectuat de către serviciile specializate ale caselor de asigurări de sănătate că serviciile raportate conform contractului.condus la invocarea forţei majore şi. (3) În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni. 21. X. (2) În cazul în care se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. (1). ART. 19. 7 pct. de asemenea. 17. 15 (1) În cazul în care se constată: nerespectarea programului de lucru prevăzut în prezentul contract. partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen. c) la a treia constatare cu 30%. se diminuează contravaloarea serviciilor de medicină dentară. 22 şi 23 se va diminua contravaloarea serviciilor de medicină dentară. casele de asigurări de sănătate ţin evidenţa distinct pe fiecare medic/furnizor.cu recuperarea contravalorii acestor servicii. 15. 18. după caz. cu 20%. aferente lunii în care s-au produs aceste situaţii. şi 25 precum şi constatarea. 2. 14. 14 Efectuarea de servicii medicale peste prevederile contractuale se face pe proprie răspundere şi nu atrage nicio obligaţie din partea casei de asigurări de sănătate cu care s-a încheiat contractul. 6. nu au fost efectuate . se diminuează cu 30% contravaloarea serviciilor de medicină dentară. (1). b) la a doua constatare cu 20%. în termen de maximum 5 171 . (1). 11.

19 şi 22. h) dacă se constată nerespectarea programului de lucru prevăzut în contract prin lipsa nejustificată a medicului timp de 3 zile consecutive. 30 precum şi la prima constatare după aplicarea măsurii prevăzută la art.a). 5. 15 alin. 24 şi 25 precum şi a faptului că serviciile raportate conform contractului în vederea decontării acestora nu au fost efectuate (cu excepţia situaţiilor în care vina este exclusiv a medicului/medicilor. 3. (3). 10.2012. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. cu modificările şi completările ulterioare şi art. respectiv de la încetarea valabilităţii acestora. 18. d) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a dovezii de evaluare a furnizorului. 29 din prezentul contract. respectiv 3 luni într-un an. 7. 13. 7 pct. k) odată cu prima constatare după aplicarea de 3 ori a măsurilor prevăzute la art. 9. 1. g) la a patra constatare a nerespectării oricăreia dintre obligaţiile prevăzute la art. caz în care contractul se modifică prin excluderea acestuia/acestora) . 7 pct. 2. 16. 21. 11. 15. în cazul celorlalte forme de organizare a cabinetelor medicale. 6. 20. 17. f) la a doua constatare a nerespectării oricăreia dintre obligaţiile contractuale prevăzute la art. pentru fiecare situaţie. e) nerespectarea termenelor de depunere a facturilor însoţite de documentele justificative privind activităţile realizate conform prezentului contract. (1) şi (2). 45 alin. 7 pct. j) în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la art. 1389/2010. b) dacă din motive imputabile furnizorului acesta îşi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice. în cazul cabinetelor medicale individuale. 7 pct.zile calendaristice de la data aprobării acestei măsuri ca urmare a constatării următoarelor situaţii: a) dacă furnizorul de servicii de medicină dentară nu începe activitatea în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnării contractului de furnizare de servicii medicale. precum şi pentru obligaţia prevăzută la art. 12. pentru o perioadă de două luni consecutive în cadrul unui trimestru. 17 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale de medicină dentară încetează cu data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii: a) de drept la data la care a intervenit una din următoarele situaţii: 172 . 14. (5) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate pentru anii 2011 . i) refuzul furnizorului de servicii medicale de a pune la dispoziţia organelor de control ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ale casei de asigurări de sănătate actele de evidenţă financiar-contabilă a serviciilor furnizate conform contractelor încheiate şi documentele justificative privind sumele decontate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate conform solicitării scrise a organelor de control în ceea ce priveşte documentele şi termenele de punere la dispoziţie a acestora. c) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar. ART. contractul se modifică în mod corespunzător prin excluderea medicului/medicilor la care s-a constatat nerespectarea nejustificată a programului de lucru timp de 3 zile consecutive. inclusiv ambulatoriul integrat. 15 alin.cu recuperarea contravalorii acestor servicii. în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor realizate. 8.

a3) încetarea definitivă a activităţii casei de asigurări de sănătate. d) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale de medicină dentară sau al casei de asigurări de sănătate. (3) în contractele încheiate cu aceşti furnizori sau cu alţi furnizori pentru aceste persoane care prin activitatea lor au condus la încetarea/modificarea contractului. (3) şi (4) se aplică în mod corespunzător pentru fiecare dintre sediile secundare/punctele de lucru. dar nu mai puţin de 6 luni de la data încetării contractului. casele de asigurări de sănătate nu vor mai intra în relaţii contractuale cu furnizorii respectivi până la următorul termen de contractare. (2). dar nu mai puţin de 6 luni de la data modificării contractului. (5) În cazul în care furnizorii intră în relaţii contractuale cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate pentru mai multe sedii secundare/puncte de lucru. (3). a5) medicul titular al cabinetului medical individual renunţă sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România. cu indicarea motivului şi a temeiului legal. (4) După reluarea relaţiei contractuale.a1) furnizorul de servicii de medicină dentară îşi încetează activitatea în raza administrativ-teritorială a casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală. desfiinţare sau reprofilare a furnizorului de servicii medicale de medicină dentară. după caz. 18 alin. nominalizate în contract. casele de asigurări de sănătate nu vor accepta înregistrarea în niciun alt contract a persoanei/persoanelor respective până la următorul termen de contractare. prevederile alin. b) din motive imputabile furnizorului. printr-o notificare scrisă. 18 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale de medicină dentară se suspendă la data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii: a) încetarea valabilităţii sau revocarea de către autorităţile competente a oricăruia dintre documentele prevăzute la art. casele de asigurări de sănătate nu vor mai încheia contracte cu furnizorii respectivi. după caz. cu modificările şi completările 173 . a) . a4) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual. (3) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate se modifică prin excluderea din contract a uneia sau mai multor persoane înregistrată/înregistrate în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate şi care desfăşoară activitate sub incidenţa acestuia la furnizorii respectivi. respectiv nu vor mai accepta înregistrarea persoanelor prevăzute la alin. din motive imputabile furnizorilor sau persoanelor prevăzute la alin. (2) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate a încetat din motive imputabile furnizorilor. din motive imputabile acestora. 1389/2010. a2) încetare prin faliment. sau în raza administrativ teritorială a casei de asigurări de sănătate limitrofă casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală.c) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate pentru anii 2011 2012 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. lichidare. ART. cu excepţia revocării dovezii de evaluare a furnizorului. e) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al casei de asigurări de sănătate printr-o notificare scrisă privind expirarea termenului de suspendare a contractului în condiţiile art. în cazul în care contractul încetează/se modifică din nou. dizolvare cu lichidare. (1) lit. (1) lit. 14 alin. a) din prezentul contract. prin reziliere c) acordul de voinţă al părţilor. cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreşte încetarea contractului.

b) în cazurile de forţă majoră confirmate de autorităţile publice competente. clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător. raportate şi validate conform contractelor încheiate se suspendă. (1) lit. a5 se constată de către casa de asigurări de sănătate din oficiu. centrele medicale aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. după caz. în limita fondurilor aprobate asistenţei medicale ambulatorii 174 . (2) Pe parcursul derulării prezentului contract. prin fax sau direct la sediul părţilor. cu condiţia ca furnizorul să facă dovada demersurilor întreprinse pentru actualizarea acestuia. pe bază de documente justificative prezentate casei de asigurări de sănătate. pentru motive obiective. Corespondenţa ART. care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract. a4. prin scrisori recomandate cu confirmare de primire. XII. e) nerespectarea de către furnizorii de servicii medicale a termenelor de plată a contribuţiei la Fond. a3. de la data de înregistrare a documentului prin care se constată nesoluţionarea pe cale amiabilă a unor litigii între părţile contractante doar până la data la care contravaloarea acestor servicii medicale atinge valoarea concurentă a sumei care a făcut obiectul litigiului. care se află în această situaţie. a2. efectuate. până la încetarea cazului de forţă majoră. prin organele abilitate pentru efectuarea controlului sau la sesizarea oricărei persoane interesate. (1) lit. 17 alin. c) la solicitarea furnizorului. sau până la data ajungerii la termen a contractului. d) de la data la care casa de asigurări de sănătate este înştiinţată de decizia Colegiului teritorial al medicilor dentişti de suspendare din calitatea de membru sau suspendare din exerciţiul profesiei a medicului titular al cabinetului medical individual. suspendarea se face după 30 de zile calendaristice de la data la care casa de asigurări de sănătate a efectuat ultima plată către furnizor. 17 alin. 19 Situaţiile prevăzute la art. valoarea contractuală poate fi majorată prin acte adiţionale. (2) Decontarea serviciilor medicale contractate. suspendarea operează pentru o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice de la data încetării valabilităţii/revocării acestuia. ART.ulterioare şi nerespectarea obligaţiei prevăzută la art. 20 (1) Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris. Modificarea contractului ART. 16 şi la art. a1) se notifică casei de asigurări de sănătate cu cel puţin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreşte încetarea contractului. 21 (1) În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie. 7 pct. până la data la care aceştia îşi achită obligaţiile la zi sau până la data ajungerii la termen a contractului. constatată de către casele de asigurări de sănătate din evidenţele proprii sau ca urmare a controalelor efectuate la furnizori. dar nu mai mult de 6 luni. precum şi pentru unităţile sanitare ambulatorii. (2) Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 5 zile lucrătoare din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părţi contractante schimbarea survenită. suspendarea se aplică corespunzător numai medicului aflat în contract. a) subpct. 31 din prezentul contract. a) subpct. dar nu mai mult de 1/3 din sumele lunare care urmează a fi decontate. centrele de diagnostic şi tratament. XI. Situaţiile prevăzute la art. pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale.

Documentele pe baza cărora se încheie contractul de furnizare de servicii de medicină dentară în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatea medicină dentară depuse de furnizor la casa de asigurări de sănătate ......... după caz........ XIII.... .dovada de evaluare a furnizorului nr.. Soluţionarea litigiilor ART.................. organizată conform reglementărilor legale în vigoare sau de către instanţele de judecată..................................... la iniţiativa oricărei părţi contractante..... Director executiv al Direcţiei Relaţii Contractuale.. derularea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă...... ART..... (2) Litigiile nesoluţionate dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate conform alin............. valabilă la data încheierii contractului 175 CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE .... avându-se în vedere condiţiile de contractare a sumelor iniţiale. Vizat Juridic........ ........ ... contencios ANEXA 1 la contractul de furnizare de servicii de medicină dentară în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatea medicină dentară nr.................cererea/solicitarea pentru intrarea în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate...... 22 Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă..... 23 Prezentul contract se poate modifica prin negociere şi acord bilateral........................... Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai cu putinţă spiritului contractului. (1) se soluţionează de către Comisia de Arbitraj care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate......................................... .... Prezentul contract de furnizare a serviciilor de medicină dentară în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiat azi...............director general.... .... pagini fiecare... Alte clauze . celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Reprezentant legal..........de specialitate pentru specialitatea medicină dentară......... ART............... XIV....... în două exemplare a câte .... 24 (1) Litigiile legate de încheierea.. zile înaintea datei de la care se doreşte modificarea. ... Director executiv al Direcţiei Economice.... Modificarea se face printr-un act adiţional semnat de ambele părţi şi este anexă a acestui contract............................ .......... nr... FURNIZOR DE SERVICII DE MEDICINĂ DENTARĂ Preşedinte ..... sub rezerva notificării scrise a intenţiei de modificare şi a propunerilor de modificare cu cel puţin ........... câte unul pentru fiecare parte contractantă.............. ....... ................. ....

.documentul care atestă gradul profesional pentru medicii dentişti nr... depuse în copie.......... după caz.......cont nr.M...... . sau codul numeric personal (copie BI/CI.... .........certificat de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România (pentru fiecare medic dentist) nr....M... efectuată conform prevederilor legale în vigoare .. .R.......A.......programul de activitate al cabinetului şi punctului de lucru.dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical.........................dovada plăţii la zi a contribuţiei la Fondul pentru asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii.. .. după caz) al reprezentantului legal .... deschis la Banca ...A.. ....... ........... sunt certificate pentru conformitate prin sintagma "conform cu originalul" şi prin semnătura reprezentantului legal...pentru radiografia dentară retroalveolară şi panoramică efectuate de medicii de medicină dentară Se întocmeşte după modelul contractului de furnizare de servicii medicale paraclinice adaptat 176 .. ...cod de înregistrare fiscală ....... pentru furnizor valabilă la data încheierii contractului........G.... pentru personalul mediu sanitar valabil la data încheierii contractului.... ..........cod unic de înregistrare ..... valabilă la data încheierii contractului...... ..copie a actului de identitate pentru medici şi personalul mediu sanitar Documentele necesare încheierii contractelor.certificatul de membru al O....dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul medicosanitar care îşi desfăşoară activitatea la furnizor într-o formă prevăzută de lege şi care este înregistrat în contract funcţionează sub incidenţa acestuia... precum şi programul de activitate al medicilor şi al personalului medico-sanitar care îşi desfăşoară activitatea la furnizor . ......M.... .. sau cont nr. deschis la Trezoreria statului.........copia actului doveditor prin care personalul medico-sanitar îşi exercită profesia la furnizor nr.. . ... pe fiecare pagină ACT ADIŢIONAL pentru serviciile medicale paraclinice ......... .............

. Obiectul contractului ART...... ordinii publice..... cu modificările şi completările ulterioare.. siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti şi din reţeaua Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii......... medicină fizică şi balneologie (pentru unităţile sanitare ambulatorii de recuperare) I. reprezentat prin ..................... 7 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.ambulatoriul integrat din structura spitalului ........ inclusiv al spitalului din reţeaua ministerelor şi instituţiilor centrale din domeniul apărării.... având sediul în municipiul/oraşul .director general ................. 143/2002 .... acordate în unităţi sanitare ambulatorii de recuperare.......... II. şi care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.... telefon ............ aprobat prin Hotărârea Guvernului nr... organizat conform Ordonanţei Guvernului nr.. Părţile contractante Casa de asigurări de sănătate ..... . fax ........... aprobată cu modificările şi completările ulterioare prin Legea nr......... nr........................ republicată............................ reprezentată prin ............ Serviciile medicale de recuperare.................. e-mail . pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . medicină fizică şi balneologie aparţinând ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie... 1389/2010.. cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr................................ 31/1990 privind societăţile comerciale... str.............ANEXA 15 CONTRACT de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate de recuperare. republicată... constituită conform Legii nr... ... fax .. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ... 177 . în calitate de reprezentant legal al unităţii sanitare din care face parte...... judeţul/sectorul .. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.......... …………................. ………….. . 629/2001.......2012 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr............. medicină fizică şi balneologie acordate în unităţi sanitare ambulatorii de recuperare ART...... în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale...................... reprezentat prin ... Şi ........... reprezentată prin ..................... ... 2 Furnizorul acordă tipurile de servicii medicale de recuperare. ..............societatea de turism balnear şi de recuperare......unităţile ambulatorii de recuperare.. conform anexei nr. . conform Contractuluicadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ....................... telefon ... ................... nr... 152/2002 privind organizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale de turism balnear şi de recuperare. 1389/2010.... str............. 1389/2010..................cabinetul medical de specialitate . medicină fizică şi balneologie asiguraţilor. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.2012.. cu sediul în municipiul/oraşul .................. judeţul/sectorul .......................... reprezentată prin preşedinte ............. 1 Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea serviciilor medicale de recuperare. medicină fizică şi balneologie.. III..2012...............

. medicină fizică şi balneologie contractate..... medicină fizică şi balneologie.. ART... 178 ............. . Durata contractului ART.. 2.......... cu modificările şi completările ulterioare... medicină fizică şi balneologie... prin afişare pe pagina web şi la sediul casei de asigurări de sănătate lista nominală a acestora.. ........ furnizorul de servicii medicale cu privire la condiţiile de acordare a serviciilor medicale de recuperare...... şi să facă publică în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractelor.. 3.. de la medicul de specialitate din ambulatoriu sau de la medicul de specialitate din spital........... să deconteze furnizorilor de servicii medicale de recuperare... IV. pentru perioade şi potrivit unui ritm stabilite de medicul de recuperare... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. cuprinzând denumirea... medicină fizică şi balneologie...... 3 Furnizarea serviciilor medicale de recuperare.... se face de către următorii medici: 1.. (1) din Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . se acordă în baza biletului de trimitere de la medicul de familie..... 3. 1389/2010.2012.2012.. V........ prin intermediul paginii web a casei de asigurări de sănătate precum şi prin email la adresele comunicate oficial de către furnizori cu excepţia situaţiilor impuse de actele normative......... să informeze în prealabil într-un număr de zile similar celui prevăzut la art.. medicină fizică şi balneologie şi cu privire la orice intenţie de schimbare în modul de acordare a acestora.......... ART. aflaţi în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate.... . 5 Prezentul contract este valabil de la data încheierii lui până la data de 31 decembrie 2012..... efectuate.. medicină fizică şi balneologie..... precum şi la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative..... să informeze furnizorii de servicii medicale cu privire la condiţiile de contractare a serviciilor medicale de recuperare. cu modificările şi completările ulterioare........... raportate şi validate conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr..... medicină fizică şi balneologie....... prin publicare pe pagina web a casei de asigurări de sănătate. 6 Durata prezentului contract se poate prelungi. acordate în unităţi sanitare ambulatorii de recuperare. autorizaţi şi evaluaţi.... ………….... contravaloarea serviciilor medicale de recuperare.. în limita valorii de contract... .. 2.. pe baza facturii însoţite de documente justificative prezentate atât pe suport hârtie.. în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data operării acestora. acordate în unităţi sanitare ambulatorii de recuperare în sistemul asigurărilor de sănătate. 4........... 1389/2010... 4 Serviciile medicale de recuperare....ART. 4 alin. la termenele prevăzute în prezentul contract...... să încheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale de recuperare. cât şi în format electronic.... Obligaţiile părţilor ART. pe toată durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ...2012... 1389/2010.. 7 Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligaţii: 1.. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ...... prin acordul părţilor.. conform legii. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr................. medicină fizică şi balneologie suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate..... şi valoarea de contract inclusiv punctajele aferente tuturor criteriilor pe baza cărora s-a stabilit valoarea de contract şi să actualizeze permanent această listă în funcţie de modificările apărute..

11. precum şi intimitatea şi demnitatea acestora. factura este însoţită de documentele justificative privind activităţile realizate. cu modificările şi completările ulterioare.. să aducă la cunoştinţa furnizorilor de servicii medicale cu care se află în relaţie contractuală numele şi codul de parafă al medicilor care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. 6. să deconteze serviciile medicale de recuperare. medicină fizică şi balneologie sumele reprezentând contravaloarea acestor servicii.2012 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. medicii de specialitate din ambulatoriu sau medicii de specialitate din spital. 4. în condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. care sunt formulare cu regim special unice pe ţară utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate. 1389/2010. aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. în condiţiile respectării prevederilor de la art. Sumele astfel obţinute se utilizează conform prevederilor legale în vigoare. să înmâneze la momentul finalizării controlului procesele-verbale de constatare furnizorilor de servicii medicale sau. a unor materiale sanitare şi dispozitivele medicale acordate de alţi furnizori aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. să deconteze contravaloarea serviciilor medicale numai dacă medicii au competenţa legală necesară şi au în dotarea cabinetului aparatura medicală corespunzătoare pentru realizarea acestora. ART. 8. medicină fizică şi balneologie numai pe baza biletelor de trimitere. precum şi contravaloarea unor servicii medicale. să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. a medicamentelor cu şi fără contribuţie personală. în baza biletelor de trimitere eliberate de către aceştia. în mod distinct. 10. să deducă spre soluţionare organelor abilitate situaţiile în care constată neconformitatea documentelor depuse de către furnizori. 2. 1389/2010. conform prevederilor Contractului-cadru privind 179 .5. (3) din Contractul-cadru pentru anii 2011 . medicină fizică şi balneologie. eliberate de medicii de familie. …………. în situaţia în care nu au fost îndeplinite condiţiile pentru ca asiguraţii să beneficieze de aceste servicii. întocmite în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data prezentării în vederea efectuării controlului. medicină fizică şi balneologie are următoarele obligaţii: 1. să informeze asiguraţii cu privire la şi obligaţiile furnizorului de servicii medicale şi ale asiguratului referitoare la actul medical. medicină fizică şi balneologie. în cazul în care controlul este efectuat de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau cu participarea acesteia. să deconteze furnizorilor de servicii medicale de recuperare. contravaloarea serviciilor acordate asiguraţilor. 7. să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi. pentru a căror corectitudine furnizorii depun declaraţii pe proprie răspundere. la casa de asigurări de sănătate. să comunice acestora notele de constatare. 8 Furnizorul de servicii medicale de recuperare. 45 alin. după caz. cu care au încheiat contracte de furnizare de servicii medicale de recuperare. să factureze lunar. activitatea realizată conform contractului de furnizare de servicii medicale de recuperare. notificarea privind măsurile dispuse se transmite furnizorului de către casele de asigurări de sănătate în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate. medicină fizică şi balneologie. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . să recupereze de la furnizorii care au acordat servicii medicale de recuperare.2012. 9. 3.

să asigure utilizarea formularului de bilet de trimitere pentru investigaţii paraclinice. cât şi în format electronic. fax. unic pe ţară şi să recomande investigaţiile paraclinice în concordanţă cu diagnosticul. să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate. să furnizeze tratamentul adecvat şi să prescrie medicamentele cu şi fără contribuţie personală de care beneficiază asiguraţii. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010. corespunzătoare denumirilor comune internaţionale aprobate prin hotărâre a Guvernului. atât pe suport hârtie.a) să respecte programul de lucru şi să îl comunice caselor de asigurări de sănătate.condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . 15.. pagină web. 1389/2010. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . …………. să afişeze într-un loc vizibil programul de lucru. program asumat prin prezentul contract şi care se depune la casa de asigurări de sănătate la dosarul de contractare. pentru 180 .2012. …………. să asigure utilizarea formularelor cu regim special unice pe ţară .bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării. 7. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. e-mail. în condiţiile stabilite în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1389/2010. respectiv cele privind evidenţele obligatorii.2012. care se depune la casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 30 de zile de la data semnării contractului.. folosind formele cele mai eficiente de tratament. să asigure eliberarea actelor medicale. 6. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . unic pe ţară. cele cu regim special şi cele tipizate. conform prevederilor actelor normative referitoare la sistemul de asigurări sociale de sănătate. 13. 10. în maximum 5 zile calendaristice de la data producerii modificării şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării contractului. telefon. să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului şi a furnizorului. 39 B la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.b) programul de lucru va avea avizul conform al direcţiei de sănătate publică. cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. nr. informând în prealabil asiguratul despre tipurile şi efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie. precum şi datele de contact ale acesteia: adresă. 9. să completeze corect şi la zi formularele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate.2012 aprobat prin H. 8. …………. în baza unui formular. 12. care este formular cu regim special. 11. numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală. care este formular cu regim special. 16. în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. să raporteze caselor de asigurări de sănătate datele necesare pentru urmărirea desfăşurării activităţii în asistenţa medicală de recuperare a sănătăţii potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementărilor legale în vigoare. 9.. 5. să anunţe casa de asigurări de sănătate despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale. 14. al cărui model este prevăzut în anexa nr.G. să asigure acordarea serviciilor medicale asiguraţilor fără nicio discriminare.

1389/2010. înţelegeri. Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European. să respecte protocoalele de practică pentru prescrierea.. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 181 . afecţiunilor cronice prevăzute în norme. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România. 19. 1389/2010.2012. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010. 20.2012. să asigure acordarea asistenţei medicale necesare titularilor cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.2012. respectiv beneficiarilor formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. să utilizeze sistemul de raportare în timp real începând cu data la care acesta va fi pus în funcţiune. să solicite documentele justificative care atestă calitatea de asigurat. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .2012 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii. convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale. 17. În situaţia în care se utilizează un alt sistem informatic. Lista cuprinzând afecţiunile confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din unităţile ambulatorii care acordă asistenţă medicală de specialitate pentru specialităţile clinice se stabileşte prin Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. să utilizeze Sistemul informatic unic integrat. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială respectiv în baza Regulamentului CEE nr. care este formular cu regim special utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate. …………. după caz. cu excepţia: urgenţelor. cu modificările şi completările ulterioare. 22. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .. medicină fizică şi balneologie asiguraţilor numai pe baza biletului de trimitere. 21. acesta trebuie să fie compatibil cu Sistemul informatic unic integrat. în condiţiile prevăzute în Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . să acorde asistenţă medicală pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri. titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate. 1389/2010. conform dispoziţiilor legale. caz în care furnizorii sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea în procesul de transmitere a datelor. în perioada de valabilitate a cardului. respectiv beneficiari ai formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. să acorde servicii de asistenţă medicală de recuperare. elaborate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. …………. 18. pentru care se organizează evidenţa distinctă la nivelul medicului de familie şi al medicului de specialitate din ambulatoriu.aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . şi în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. şi afecţiunilor confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate şi pentru care asiguratul are stabilit un plan de monitorizare şi tratament pentru minimum 6 luni. monitorizarea şi decontarea tratamentului în cazul unor afecţiuni. documente stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

să finalizeze actul medical efectuat. pentru cazurile pentru care s-au efectuat servicii medicale conform contractului încheiat. iar un exemplar este transmis medicului de familie. …………. scrisoarea medicală conţine obligatoriu numărul contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate pentru furnizare de servicii medicale de recuperare. 24. numai formularele cu regim special aprobate. atunci când concluziile examenului medical impun acest lucru. să acorde cu prioritate asistenţă medicală femeii gravide şi sugarilor. scrisoarea medicală este un document tipizat. bilet de trimitere pentru investigaţiile paraclinice. respectiv în baza Regulamentului CEE nr. modelul de scrisoare medicală este prevăzut în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. conform reglementărilor legale în vigoare. prescripţie medicală. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. În cazul nerespectării acestei obligaţii. 1389/2010. 30. să recomande asiguraţilor tratamentul adecvat şi eficient. medicină fizică şi balneologie solicită bilet de trimitere pentru acordarea de servicii medicale. după caz. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii. cu privire la diagnosticul şi tratamentele efectuate şi recomandate. 31. să încaseze sumele reprezentând fie contribuţia personală pentru unele servicii medicale. să completeze formularele cu regim special utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate . după caz. furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală de recuperare. dacă este cazul. să întocmească liste de prioritate pentru servicii medicale programabile. care se întocmeşte în două exemplare. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 25. a unor materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu şi a recomandărilor pentru investigaţii medicale paraclinice. casele de asigurări de sănătate recuperează de la aceştia contravaloarea serviciilor medicale recomandate/medicamentelor cu şi fără contribuţie personală prescrise. să asigure acordarea serviciilor medicale prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază. fie coplata pentru alte servicii medicale de care au beneficiat asiguraţii.29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. să informeze medicul de familie. 27. să utilizeze pentru prescrierea medicamentelor cu sau fără contribuţie personală şi după caz..bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării. prin scrisoare medicală expediată direct sau prin intermediul asiguratului. inclusiv prin eliberarea prescripţiei medicale pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală după caz. 23. ce au fost efectuate/eliberate de alţi furnizori în baza acestor formulare şi decontate de casele de asigurări de sănătate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. conform prevederilor legale în vigoare. 28. să verifice biletele de trimitere cu privire la datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă potrivit prevederilor legale în vigoare. direct sau prin intermediul asiguratului. medicină fizică şi balneologie şi se utilizează numai de către medicii care desfăşoară activitate în baza acestui contract. din care un exemplar rămâne la medicul de specialitate.2012. 182 . pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . a certificatului de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă. 26. cu toate datele pe care acestea trebuie să le cuprindă conform prevederilor legale în vigoare. a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice. cu respectarea condiţiilor privind modalităţile de prescriere a medicamentelor. 29.

. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012.lei | | | (orientativ) | caz* | | |____________________|___________________|______________________|______________| | 0 | 1 | 2 | 3 = 1 x 2 | |____________________|___________________|______________________|______________| | Servicii medicale -| | | | | consulta ii | | | | |____________________|___________________|______________________|______________| | Servicii medicale -| | | | | cazuri | | | | |____________________|___________________|______________________|______________| | | | | | |____________________|___________________|______________________|______________| * Tariful pe serviciu medical . prin scrisoare medicală. serviciile medicale acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate. 33.caz sunt cele prevăzute în anexa nr. 1389/2010şi au avut în vedere toate cheltuielile aferente serviciilor medicale . medicului de familie pe lista căruia este înscris asiguratul. 7 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. să raporteze în vederea contractării la casa de asigurări de sănătate. casele de asigurări de sănătate contractează şi decontează contravaloarea serviciilor medicale . în situaţia în care baza de tratament nu se află în structura reţelei sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii sau aparţine unor ministere cu reţele sanitare proprii. medicină fizică şi balneologie. 10 (1) Valoarea contractului rezultă din tabelul de mai jos: ______________________________________________________________________________ | Tipul serviciului | Numărul de | Tariful pe serviciu | Valoare | | | servicii negociat | medical-consulta ie*/| . aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 36. dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor. să solicite începând cu data implementării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate acest document titularilor acestuia în vederea acordării serviciilor medicale. 34. …………. …………. este tariful pe serviciu medical . să întocmească evidenţe distincte şi să raporteze distinct serviciile realizate. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. VI. după caz. Modalităţi de plată ART.consultaţii şi numărului de cazuri de recuperare. 7 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 37.32.. lista cu bolnavii cu afecţiuni cronice aflaţi în evidenţa proprie şi lunar mişcarea acestora. transmiterea se poate face şi prin intermediul asiguratului. conform contractelor încheiate cu fiecare casă de asigurări de sănătate. prevăzute în anexa nr. acordate în unităţi sanitare ambulatorii de recuperare-reabilitare în sistemul asigurărilor de sănătate. să depună la casa de asigurări de sănătate cu care încheie contract o declaraţie pe propria răspundere cu privire la contractele încheiate cu alte case de asigurări de sănătate. să transmită rezultatul investigaţiilor medicale paraclinice recomandate. medicină fizică şi balneologie. 9 Modalitatea de plată a serviciilor medicale de recuperare.consultaţii şi numărului de cazuri de recuperare.consultaţie şi tariful pe serviciu medical . ART. dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la furnizor. să reînnoiască pe toată perioada de derulare a contractului.consultaţie şi tariful pe caz.2012. 1389/2010. 35. medicină fizică şi balneologie 183 . exprimat în lei. dovada de evaluare a furnizorului.

(2) Valoarea contractului pentru serviciile medicale de recuperare.......... lei. lei.. lei .. lei....la nivelul tarifelor din anexa nr... Numărul mediu al zilelor de tratament realizat într-o lună se calculează împărţind numărul total al zilelor de tratament efectuate.... motivul întreruperii şi numărul de zile efectuat faţă de cel recomandat.. lei ....luna II ............luna I .. corespunzătoare cazurilor finalizate la numărul de cazuri finalizate de recuperare........caz. medicamentele şi materialele sanitare.luna VII .... Pentru un număr mediu al zilelor de tratament realizat intr-o luna mai mic de 8. din care: . lei ... în limita sumelor contractate. 11 (1) Decontarea lunară a serviciilor medicale de recuperare...... acordate în unităţile sanitare ambulatorii de recuperare în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.. medicină fizică şi balneologie se întrerupe.Suma aferentă trimestrului III ..... 7 la ordin...........Suma aferentă trimestrului II ...... medicină fizică şi balneologie. lei 184 .. lei .. medicină fizică şi balneologie în ambulatoriu se decontează în luna următoare celei în care a fost finalizată această cură......................... ţinându-se cont şi de activitatea specifică sezonieră: Suma anuală contractată este de .... În situaţia în care o cură de recuperare.. decontarea lunară a cazurilor finalizate se face la un tarif stabilit conform formulei:Tarif contractat (140 lei) x număr mediu al zilelor de tratament realizat într-o lună / 10 (număr mediu zile de tratament contractat)... medicină fizică şi balneologie realizate şi a tarifelor pe serviciu medical ...... medicină fizică şi balneologie şi raportate în luna respectivă......... O cură de tratament de recuperare..... Cura de recuperare..luna VI ......luna V .. este de ...... se face pe baza numărului de servicii medicale consultaţii şi a numărului de cazuri de recuperare.. lei.medical . respectiv se acordă sumele reprezentând manopera................ Toate documentele necesare decontării se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate prin semnătura reprezentanţilor legali ai furnizorilor....consultaţie şi a tarifului pe serviciu . Decontarea lunara a cazurilor finalizate se realizează la tariful contractat daca numărul mediu al zilelor de tratament este mai mare sau egal cu 8.......... lei ........... lei ....5.....Suma aferentă trimestrului I ..... diminuate cu contravaloarea cheltuielilor materiale necesare funcţionării şi administrării unităţilor.. pe baza facturii şi a documentelor justificative depuse de furnizori la casa de asigurări de sănătate până la data de ... din care: .. ART.... în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la încheierea fiecărei luni... din care: ... (2) Suma contractată se defalchează pe trimestre şi pe luni.. furnizorul are obligaţia de a anunţa casa de asigurări de sănătate despre întreruperea curei......... medicină fizică şi balneologie întreruptă se consideră o cură finalizată. acordate în unităţile sanitare ambulatorii de recuperare în sistemul asigurărilor sociale de sănătate..5............. medicină fizică şi balneologie.. lei.. din care: .luna III ....luna IV .

.............. lei...... medicină fizică şi balneologie.... 15 Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale de recuperare....luna VIII ...................... Grad profesional: ......... se aplică prevederile legislaţiei în vigoare.... Program zilnic de activitate ........... ........................................................................luna XI ....... (3) Clauze speciale ... lei ........ Grad profesional: ................. lei .. ore/zi c) .................................................luna XII .......... deschis la Banca .................... Prenume: .................... Clauze speciale 185 ...................... lei ...................... ore/zi b) Medic Nume: ............... ........ ART.......... Calitatea serviciilor medicale de recuperare. din care: .................. 12 Plata serviciilor medicale de recuperare.................... Codul de parafă al medicului: ....luna IX ............... elaborate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. furnizate în baza prezentului contract...... se face în contul nr..... Program zilnic de activitate .................. Codul de parafă al medicului: .......................... -----------*) În cazul cabinetelor din ambulatoriul integrat al spitalului................. ART.......luna X ...... Cod numeric personal: ... medicină fizică şi balneologie.. medicină fizică şi balneologie ART...... IX.............................. precum şi cu datele aferente tuturor medicilor de specialitate care îşi desfăşoară activitatea în sistem integrat....... Cod numeric personal: ... 14 Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale partea în culpă datorează daune-interese........................................................ acordate în unităţi sanitare ambulatorii de recuperare în sistemul de asigurări sociale de sănătate................Suma aferentă trimestrului IV . Răspunderea contractuală ART.................. deschis la Trezoreria statului.................................. medicină fizică şi balneologie din componenţa cabinetului medical cu care s-a încheiat contractul: a) Medic Nume: ................. se va completa cu programul de lucru stabilit pentru cabinetele respective.................................... VII....... VIII............ trebuie să respecte criteriile privind calitatea serviciilor medicale acordate asiguraţilor......... lei.......................... Prenume: ....... lei ..... În caz contrar........ medicină fizică şi balneologie cu care casa de asigurări de sănătate a încheiat contract este direct răspunzător de corectitudinea datelor raportate..... sau contul nr.... ... 13 Serviciile medicale de recuperare........................................... ...se completează pentru fiecare cabinet medical*) şi fiecare medic de recuperare.....

…………. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . 5. cu 10%. 16. după cum urmează: a) la prima constatare. ART. 8 pct. Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile calendaristice de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul judeţ. 8 pct. prescrieri de medicamente cu şi fără contribuţie personală din partea asiguratului şi ale unor materiale sanitare şi/sau recomandări de investigaţii paraclinice care nu sunt în conformitate cu reglementările legale în vigoare aplicabile în domeniul sănătăţii. nu au fost efectuate cu recuperarea contravalorii acestor servicii. în vederea decontării acestora. 17. Sunt considerate forţă majoră. 20 şi 27 precum şi constatarea. 14. prin care să se certifice realitatea şi exactitatea faptelor şi împrejurărilor care au condus la invocarea forţei majore şi. 3. mari inundaţii. în urma controlului efectuat de către serviciile specializate ale caselor de asigurări de sănătate că serviciile raportate conform contractului. precum şi neeliberarea prescripţiei medicale ca urmare a actului medical propriu. cu 20%. completarea scrisorii medicale prin utilizarea unui alt formular decât cel prevăzut în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. inclusiv prescriere de medicamente cu şi fără contribuţie personală din partea asiguratului fără aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate/Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. b) la a doua constatare. medicină fizică şi balneologie aferente lunii în care s-au produs aceste situaţii. pentru primele 30 de zile din perioada cuprinsă în scrisoarea medicală.ART. c) la a treia constatare. este considerată forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. împrejurări ca: război. 12. b) la a doua constatare. 7. suspendare şi încetare a contractului ART. 1389/2010 sau neeliberarea acesteia. Sancţiuni. se diminuează cu 30% 186 . medicină fizică şi balneologie aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii. cu 10%. de asemenea. X.2012. 17 Efectuarea de servicii medicale peste prevederile contractuale se face pe proprie răspundere şi nu atrage nicio obligaţie din partea casei de asigurări de sănătate cu care s-a încheiat contractul. 25 şi 26 se va diminua contravaloarea serviciilor de recuperare. (2) În cazul în care se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen. 15. 13. 8. (3) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră. 16 Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor. pentru fiecare dintre aceste situaţii. 11. cu 30%. 6. embargo. în sensul acestei clauze. revoluţie. condiţii de reziliere. 1. respectiv Municipiul Bucureşti. de la încetarea acestui caz. 18. cutremur.. se diminuează contravaloarea serviciilor medicale de recuperare. cu 20%. 19. intervenită după data semnării contractului şi care împiedică executarea acestuia. c) la a treia constatare. după cum urmează: a) la prima constatare. În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni. 10. fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului. 18 (1) În cazul în care se constată: nerespectarea programului de lucru stabilit conform prezentului contract. 21. cu 30%. acolo unde este cazul. 2.

(7) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condiţiile alin. medicină fizică şi balneologie aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii.contravaloarea serviciilor de recuperare. 33. 16). contractul se modifică în mod corespunzător prin excluderea 187 . 19 Contractul de furnizare de servicii medicale de recuperare. 18). 7). e) nerespectarea termenelor de depunere a facturilor însoţite de documentele justificative privind activităţile realizate conform prezentului contract. 15). f) la a doua constatare a nerespectării oricăreia dintre obligaţiile contractuale prevăzute la art. 14). respectiv de la încetarea valabilităţii acesteia. g) la a patra constatare a nerespectării oricăreia dintre obligaţiile prevăzute la art. (2) şi (3) se face din prima plată care urmează a fi efectuată pentru furnizorii care sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. (5) Pentru cazurile prevăzute la alin. 17). b) dacă din motive imputabile furnizorului acesta îşi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice. (8) În cazul în care se constată nerespectarea obligaţiei prevăzută la art. 10). ca urmare a constatării următoarelor situaţii: a) dacă furnizorul de servicii medicale nu începe activitatea în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnării contractului de furnizare de servicii medicale. în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor realizate.a). (1) şi (2) şi (3) casele de asigurări de sănătate ţin evidenţa distinct pe fiecare medic/furnizor. (2) şi (3) se utilizează conform prevederilor legale în vigoare. 8 pct. 21) şi 26). h) refuzul furnizorului de servicii medicale de a pune la dispoziţia organelor de control ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ale casei de asigurări de sănătate actele de evidenţă financiar-contabilă a serviciilor furnizate conform contractelor încheiate şi documentele justificative privind sumele decontate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. d) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a dovezii de evaluare a furnizorului. (4) Reţinerea sumelor conform prevederilor alin. după caz. 1). 11). (6) Recuperarea sumei conform prevederilor alin. 5). inclusiv ambulatoriul integrat. (1) şi (2) şi (3) se face prin plata directă sau executare silită pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. respectiv 3 luni într-un an. caz în care contractul se modifică prin excluderea acestuia/acestora) . 13). 3). conform solicitării scrise a organelor de control în ceea ce priveşte documentele şi termenele de punere la dispoziţie a acestora. ART. i) dacă se constată nerespectarea programului de lucru prevăzut în contract prin lipsa nejustificată a medicului timp de 3 zile consecutive în cazul cabinetelor medicale individuale.cu recuperarea contravalorii acestor servicii. 9. (1) şi alin. 6). 8 pct. 8 pct. medicină fizică şi balneologie se reziliază de plin drept. 8). 20) şi 27) precum şi a faptului că serviciile raportate conform contractului în vederea decontării acestora nu au fost efectuate (cu excepţia situaţiilor în care vina este exclusiv a medicului/medicilor. 19). (1). în cazul celorlalte forme de organizare a cabinetelor medicale. consultaţiile. în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobării acestei măsuri. 12). pentru o perioadă de două luni consecutive în cadrul unui trimestru. printr-o notificare scrisă a caselor de asigurări de sănătate. 2). respectiv serviciile raportate pentru asiguraţii cu afecţiuni confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate nu se decontează de casa de asigurări de sănătate. c) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar.

21 alin. casele de asigurări de sănătate nu vor accepta înregistrarea în niciun alt contract a persoanei/persoanelor respective până la următorul termen de contractare. (3) în contractele încheiate cu aceşti furnizori sau cu alţi furnizori pentru aceste persoane care prin activitatea lor au condus la încetarea/modificarea contractului. 20 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale de recuperare. în cazul în care contractul încetează/se modifică din nou.2012. 32) şi 37 din prezentul contract. prin reziliere. a3) încetarea definitivă a activităţii casei de asigurări de sănătate. 8 pct.medicului/medicilor în cazul cărora s-a constatat nerespectarea nejustificată a programului de lucru timp de 3 zile consecutive. casele de asigurări de sănătate nu vor mai încheia contracte cu furnizorii respectivi. a2) încetare prin faliment. dizolvare cu lichidare. d) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale de recuperare. 1389/2010. j) în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la art. 18 alin. 23). printr-o notificare scrisă. 8 pct. a5) medicul titular al cabinetului medical individual renunţă sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România. pentru fiecare situaţie. medicină fizică şi balneologie sau al casei de asigurări de sănătate. 45 alin. k) odată cu prima constatare după aplicarea de 3 ori a măsurilor prevăzute la art. a) din prezentul contract. 188 . din motive imputabile acestora. 24. (4) După reluarea relaţiei contractuale. nominalizate în contract. respectiv nu vor mai accepta înregistrarea persoanelor prevăzute la alin. dar nu mai puţin de 6 luni de la data încetării contractului. pentru obligaţia prevăzută la art. (2) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate a încetat din motive imputabile furnizorilor. cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreşte încetarea contractului. 22). după caz. e) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al casei de asigurări de sănătate printr-o notificare scrisă privind expirarea termenului de suspendare a contractului în condiţiile art. (1) şi (2). a4) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual. b) din motive imputabile furnizorului. (3). (5) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . cu modificările şi completările ulterioare şi art. desfiinţare sau reprofilare a furnizorului de servicii medicale. ART. din motive imputabile furnizorilor sau persoanelor prevăzute la alin. precum şi la prima constatare după aplicarea măsurii prevăzută la art. casele de asigurări de sănătate nu vor mai intra în relaţii contractuale cu furnizorii respectivi până la următorul termen de contractare. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. c) acordul de voinţă al părţilor. lichidare. medicină fizică şi balneologie încetează la data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii: a) de drept la data la care a intervenit una din următoarele situaţii: a1) furnizorul de servicii medicale de recuperare îşi încetează activitatea în raza administrativ-teritorială a casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală. (1) lit. (3). 18 alin. (5) În cazul în care furnizorii intră în relaţii contractuale cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate pentru mai multe sedii secundare/puncte de lucru. (3) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate se modifică prin excluderea din contract a uneia sau mai multor persoane înregistrată/înregistrate în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate şi care desfăşoară activitate sub incidenţa acestuia la furnizorii respectivi. cu excepţia revocării dovezii de evaluare a furnizorului. cu indicarea motivului şi a temeiului legal. dar nu mai puţin de 6 luni de la data modificării contractului.

pentru motive obiective. precum şi pentru unităţile sanitare ambulatorii. (3) şi (4) se aplică în mod corespunzător pentru fiecare dintre sediile secundare/punctele de lucru. a) subpct. după caz. cu modificările şi completările ulterioare şi nerespectarea obligaţiei prevăzută la art. (1) lit. până la data la care aceştia îşi achită obligaţiile la zi sau până la data ajungerii la termen a contractului. constatată de către casele de asigurări de sănătate din evidenţele proprii sau ca urmare a controalelor efectuate la furnizori. a) . a5 se constată de către casa de asigurări de sănătate. la sediul părţilor. 19 şi la art. 189 . care se află în această situaţie. (1) lit. pe bază de documente justificative prezentate casei de asigurări de sănătate. suspendarea operează pentru o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice de la data încetării valabilităţii/revocării acestuia. ART. dar nu mai mult de 1/3 din sumele lunare care urmează a fi decontate. raportate şi validate conform contractelor încheiate se suspendă. până la încetarea cazului de forţă majoră. din oficiu. 35 din prezentul contract. centrele medicale aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale. 8 pct. ART. Corespondenţa ART. (2) Situaţiile prevăzute la art. efectuate. Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 5 zile lucrătoare de la momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părţi contractante schimbarea survenită. XI. suspendarea se aplică corespunzător numai medicului aflat în contract. (2) Decontarea serviciilor medicale contractate. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. (2). prin fax sau direct. dar nu mai mult de 6 luni. b) în cazurile de forţă majoră confirmate de direcţiile de sănătate publice competente. ART. a) subpct. 23 Prezentul contract poate fi reziliat de către părţile contractante datorită neîndeplinirii obligaţiilor contractuale. a1) se notifică casei de asigurări de sănătate cu cel puţin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreşte încetarea contractului. 24 Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris prin scrisori recomandate cu confirmare de primire. 14 alin. 20 alin.prevederile alin. de la data de înregistrare a documentului prin care se constată nesoluţionarea pe cale amiabilă a unor litigii între părţile contractante doar până la data la care contravaloarea acestor servicii medicale atinge valoarea concurentă a sumei care a făcut obiectul litigiului. sau până la data ajungerii la termen a contractului.c) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate pentru anii 2011 2012. 22 (1) Situaţiile prevăzute la art. 21 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale de recuperare. a4. sub condiţia notificării intenţiei de reziliere cu cel puţin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreşte rezilierea. 1389/2010. e) nerespectarea de către furnizorii de servicii medicale a termenelor de plată a contribuţiei la Fond. d) de la data la care casa de asigurări de sănătate este înştiinţată de decizia Colegiului teritorial al Medicilor de suspendare din calitatea de membru sau suspendare din exerciţiul profesiei a medicului titular al cabinetului medical individual. c) la solicitarea furnizorului. suspendarea se face după 30 de zile calendaristice de la data la care casa de asigurări de sănătate a efectuat ultima plată către furnizor. (1) lit. a2. cu condiţia ca furnizorul să facă dovada demersurilor întreprinse pentru actualizarea acestuia. medicină fizică şi balneologie se suspendă cu data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii: a) încetarea valabilităţii sau revocarea de către autorităţile competente a oricăruia dintre documentele prevăzute la art. a3. 20 alin. prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricărei persoane interesate. centrele de diagnostic şi tratament.

......cererea/solicitarea pentru intrarea în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate........ ART.... nr..................dovada de evaluare a furnizorului nr....... 27 Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă. în limita fondului aprobat pentru asistenţa medicală de recuperare........ .... Director executiv al Direc iei economice... ............ Alte clauze . valabilă la data încheierii contractului. sub rezerva notificării scrise a intenţiei de modificare şi a propunerilor de modificare cu cel puţin ... ART. XIV.. 26 (1) În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie.... care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract... clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător........... câte unul pentru fiecare parte contractantă...... derularea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă..... la iniţiativa oricărei părţi contractante..... în două exemplare a câte .... medicină fizică şi balneologie nr..... . ... medicină fizică şi balneologie........... 190 ........XII............... Contencios ANEXA 1 la contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate de recuperare................... valoarea contractuală poate fi majorată prin acte adiţionale................ 28 (1) Litigiile legate de încheierea. pagini fiecare...... depuse de furnizor la casa de asigurări de sănătate ...... . ....... după caz. (2) Litigiile nesoluţionate dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate conform alin... după caz....... CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE Preşedinte ............. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putinţă spiritului contractului........................ ............. medicină fizică şi balneologie în ambulatoriu în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiat astăzi . Modificarea se face printr-un act adiţional semnat de ambele părţi şi este anexă a acestui contract..........director general... (1) se soluţionează de către Comisia de Arbitraj care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. XIII... Modificarea contractului ART. avându-se în vedere condiţiile de contractare a sumelor iniţiale................ celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate........ Director executiv al Direc iei Rela ii contractuale..... ................. zile înaintea datei de la care se doreşte modificarea.................... organizată conform reglementărilor legale în vigoare sau de către instanţele de judecată...... ... Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale de recuperare......... Vizat Juridic........ Reprezentant legal... Documentele pe baza cărora se încheie contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate de recuperare. Soluţionarea litigiilor ART........... 25 Prezentul contract se poate modifica prin negociere şi acord bilateral. (2) Pe parcursul derulării prezentului contract........................

.......... .... ....M. . pentru personalul mediu sanitar valabil la data încheierii contractului. . pe fiecare pagină..notă de fundamentare privind: a) numărul maxim de proceduri care pot fi efectuate pe fiecare aparat / oră.......... pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ..... 191 .. valabilă la data încheierii contractului. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal. .........certificatul de membru al O.... 1389/2010).programul de lucru al furnizorului..cod unic de înregistrare nr. ..cod de înregistrare fiscală .. . .....lista cu tipul şi numărul de aparate aflate în dotare.........copie a actului de identitate pentru medici şi personalul mediu sanitar.... ...dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor valabilă la data încheierii contractului..dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul medicosanitar care îşi desfăşoară activitatea la furnizor într-o formă prevăzută de lege şi care este înregistrat în contract funcţionează sub incidenţa acestuia..cont nr. ...A........ .. deschis la Trezoreria statului....... . b) numărul maxim de proceduri / oră posibil de efectuat în cadrul programul de lucru de către personalul mediu sanitar care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la furnizor...... ..A. ..... sau codul numeric personal (copie BI/CI.......... ..dovada plăţii la zi a contribuţiei la Fondul pentru asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii...documentul care atestă gradul profesional pentru medicii nr.. conform fişelor tehnice ale aparatelor......... 8 C la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.. …………...... depuse în copie...M...... deschis la Banca ... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.2012........G.. ..R....... ......copia actului doveditor prin care personalul medico-sanitar îşi exercită profesia la furnizor nr..... efectuată conform prevederilor legale în vigoare. sau cont nr............ cu modificările şi completările ulterioare Documentele necesare încheierii contractelor... având în vedere prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. .certificat de membru al Colegiului Medicilor din România (pentru fiecare medic) nr... sunt certificate pentru conformitate prin sintagma "conform cu originalul" şi prin semnătura reprezentantului legal.. ..M...lista personalului medico-sanitar care îşi exercită profesia la furnizor şi programul de lucru al acestuia.... .... după caz) al reprezentantului legal .. .......declaraţie pe propria răspundere cu privire la contractele încheiate cu alte case de asigurări de sănătate (modelul din anexa nr.......

1389/2010. în cadrul programului normal de lucru. tariful pe caz rezolvat este cel negociat de casele de asigurări de sănătate cu unităţile spitaliceşti. inclusiv monitorizarea bolilor cronice pentru care aprobarea unor medicamente se realizează prin comisiile organizate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în acest scop. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. a) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . Pentru cazurile rezolvate în regim de spitalizare de zi în camerele de gardă şi în structurile de urgenţă din cadrul spitalelor.ANEXA 16 PACHET DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ CAPITOLUL I Pachet de servicii medicale de bază A. 1. altele decât spitalele de urgenţă. Brahiterapie 302 lei/şedin ă 192 .accelerator liniar 3 D 320 lei/şedin ă 5. a) . 1. 61 alin.2012. B. Radioterapie cu megavoltaj . 2.Radioterapie 1.caz rezolvat pentru situaţiile care nu necesită spitalizare continuă. tratamentelor şi procedurilor medicale acordate pentru rezolvarea unui caz.2.2. Radioterapie cu ortovoltaj/kilovoltal 29 lei/şedin ă 2.spitalizare de zi ce se pot acorda în unităţi sanitare autorizate de Ministerul Sănătăţii să efectueze aceste servicii. 2 lit. precum şi serviciile acordate de către medicii din camerele de gardă şi din structurile de urgenţă din cadrul spitalelor. Radioterapie cu megavoltaj . cu modificările şi completările ulterioare. servicii medicale . se întocmeşte o fişă pentru spitalizare de zi după modelul prevăzut în anexa nr. servicii medicale prezentate la pct. tipurile de servicii medicale ce pot fi furnizate în regim de spitalizare de zi sunt: 1. Radioterapie cu megavoltaj . În unităţile spitaliceşti. prestate în regim de spitalizare de zi.accelerator liniar 2 D 180 lei/şedin ă 4. precum şi serviciile medicale de mai jos cu tarifele maximale decontate de casele de asigurări de sănătate. care nu necesită internare prin spitalizare continuă. 16 A la ordin. (3) lit. 1706/2007 privind conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor. conform notei de fundamentare a tarifului completată prin utilizarea modelului prevăzut în anexa nr. Servicii medicale spitaliceşti care nu necesită internarea.1.p). cu modificările şi completările ulterioare. altele decât cele prevăzute la pct. Un serviciu medical spitalicesc prin spitalizare de zi reprezintă totalitatea investigaţiilor. 1. Servicii medicale spitaliceşti pentru patologia care necesită internare în condiţiile prevăzute la art. altele decât spitalele de urgenţă.1 şi care sunt acordate de către medicii din unităţile sanitare cu paturi în cadrul programului normal de lucru. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. sunt cele prevăzute la punctul 1.cobaltoterapie 144 lei/şedin ă 3. Serviciile medicale de tip spitalicesc . aferente: ____________________________________________________________________________ Tarif maximal decontat de casa de asigurări de sănătate (lei/serviciu medical) ____________________________________________________________________________ a) .

pterigion. superior sau inferior. tariful maximal este de 350 lei/lună/pacient ------------ 193 . bursită genunchi.opera ie cu lambou 190.Servicii de mică chirurgie: tumorete.Servicii medicale ortopedie: . chist sinovial. molar semiinclus.anestezie locoregională de infiltra ie 114.rahianestezie 158.Chirurgie maxilo-facială/chirurgie orodentară Odontectomie (molar inclus.15 i) .halux valgus.amniocenteză***) 900.Întrerupere de sarcină cu recomandare medicală 28.Servicii medicale ORL: . chisturi 128.Anestezie (numai ca urmare a unui serviciu medical prevăzut la pct. regularizare creastă hemiarcadă. amigdalectomie. metoda chirurgicală ortodontică (tunelizare) .Litotritie 350. abcese. tratament hiperostoză tuberozitară 86.00 m) .80 Tratamentul hiperplaziei mucoasei tuberozitare.00 k) .93 .06 .de păr i moi). polipectomie nazală 116.95 . excizie forma iune tumorală.Implant de cristalin**) 247.09 j) . electrorezec ie 48. amputa ie radiculară.00/şedin ă . adenoidectomie. ruptură chist sinovial picior.eviscera ie. chist sinovial picior 128. strabism. glaucom. orjelet.anestezie generală inhalatorie 239. excizia hiperplaziei de mucoasă. rezec ie apicală cu obtura ie/fără obtura ie. canin inclus. Dupuytren. sec iune tendoane mână.66 o) .anestezie locală 16.anestezie de contact şi infiltra ie 46.rezec ie septală.Servicii medicale de oftalmologie: . alveoloplastie.00 n) . bursită cot. adâncirea şan ului vestibular sau lingual. canin semiinclus). sec iune tendoane picior.. plăgi. premolarizare.biopsie de vilozită i coriale***) 900. infiltra ie trigeminală 26.50/şedin ă .Chimioterapie*) 48.din i ectopici. crioaplica ie. amputa ie deget mână. excizia bridelor 57.38 .66 h) .corec ie fren. entropion.99 . din i din focarul de fractură.57 g) .87 .63 . B): .Servicii medicale flebologie (opera ie flebologie) 92. extirparea forma iunilor tumorale (osoase .monitorizare bolnavi HIV/SIDA*) 200/lună/pacient p) – tratamentul şi profilaxia rabiei 40 / serviciu (administrare) b) c) d) e) f) NOTĂ: Pentru pacienţii la care se monitorizează rezistenţa la tratamentul retroviral.62 l) .11 . lipoame.anestezie generală 300. artroscopie genunchi.54 .

angiografie. iar amniocenteza la gravide în trimestrul II de sarcină. Serviciile medicale de înaltă performanţă: CT. stări comatoase Examenul CT va înlocui examenul RMN la asiguraţii cu contraindicaţii (prezenţă de stimulatoare cardiace.) 7. . patologia oncologică indiferent de localizare 4.72 de ore.afecţiuni în care au fost epuizate toate celelalte posibilităţi de explorare. cheltuieli cu medicamentele şi materialele sanitare.analiza ADN prin PCR a cromozomilor 13. monotraumatisme: . în primele 24 . accidente cerebro-vasculare acute şi afecţiuni ale aortei. cu justificare din punct de vedere medical 5. X şi Y pentru diagnosticarea sindromului Down.urgenţe medico-chirurgicale majore. în primele 24 . cheltuieli privind pregătirea sălii de operaţie.cranio-cerebrale . NOTĂ: 1. parapareze brusc instalate) 194 . ischemie mezenterică. 18. nevizualizate CT 3. politraumatisme cu afectare scheletală multiplă. necroza aseptică de cap femural 5. în tarifele aferente acestora este inclusă şi prelucrarea probelor prelevate . ***) Biopsia de vilozităţi coriale se decontează la gravide în trimestrul I de sarcină.72 de ore. **) Tariful nu cuprinde contravaloarea lentilei intraoculare. urgenţe abdomino-pelvine netraumatice (de ex. RMN. RMN. scintigrafie. Tarifele cuprind toate cheltuielile aferente serviciului medical (cheltuieli de personal. ocluzie intestinală. insuficienţă respiratorie acută prin suspiciune de embolie pulmonară 6. anevrism aortic etc.torace . Pentru stabilirea diagnosticului pot fi recomandate servicii medicale de înaltă performanţă: CT. investigaţii medicale paraclinice. 21. scintigrafie. 2.abdomino-pelvine . traumatisme vertebro-medulare 2. a sexului fetal şi anomalii numerice a cromozomilor sexuali. urgenţe în patologia demielizantă (nevrita optică. precum şi cheltuieli indirecte). accidente vasculare cerebrale şi afecţiuni ale aortei. cu dilacerare de părţi moi şi/sau afectare de organe interne 2. angiografie se decontează în următoarele condiţii: .*) Tariful nu cuprinde medicamentele specifice nominalizate prin programul naţional cu scop curativ şi suportate din fondul alocat pentru programul naţional cu scop curativ. meningo-encefalită acută 8.fracturi cominutive şi/sau deschise cu interesare de vase ale extremităţilor 3. cu justificare din punct de vedere medical. corpi străini metalici. efectuată numai de către medicii de specialitate obstetrică-ginecologie cu supraspecializare în medicină fetală.coloană vertebrală . sarcină în primele 3 luni) Explorări prin rezonanţă magnetică nucleară (RMN) 1. peritonită. hemoragii interne (după stabilizarea funcţiilor vitale) 4. valve. după cum urmează: Explorări computer-tomograf (CT) 1. Edwards. Patau. pancreatită acută.

accidente coronariene acute 3.situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care au acest potenţial până la rezolvarea situaţiei de urgenţă. cu aspect CT neconcludent Explorări angiografice: . cu justificare din punct de vedere medical. care necesită izolare sau internare obligatorie.72 de ore.urgenţe medico-chirurgicale în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care au acest potenţial. . insuficienţă cardiacă severă. accidentul vascular cerebral ischemic acut. spitalul acordă serviciile medicale pentru situaţiile de urgenţă având obligaţia să evalueze situaţia medicală a pacientului şi să îl externeze dacă serviciile medicale de urgenţă nu se mai justifică. alergie la substanţele de contrast iodate) Explorări scintigrafice 1.naşterea. tromboembolismul pulmonar 2. . în primele 24 .afecţiuni vasculare indiferent de localizare CAPITOLUL II Pachet minimal de servicii medicale în asistenţa medicală spitalicească În situaţia în care pacientul nu poate dovedi achitarea la zi a contribuţiei datorate la fond. . 105. sarcină. până la rezolvarea situaţiei de urgenţă. 195 . CAPITOLUL III Pachet de servicii medicale spitaliceşti pentru persoanele care se asigură facultativ pentru sănătate . La solicitarea pacientului se poate continua internarea cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale spitaliceşti de către acesta.Examenul RMN va înlocui examenul CT la asiguraţii cu contraindicaţii (insuficienţă renală.tratamentul bolnavilor psihic prevăzuţi la art.diagnosticul şi tratamentul nu pot fi monitorizate în ambulatoriu. 113 şi 114 din Codul penal şi în cazurile dispuse prin ordonanţă a procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale. Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor beneficiari ai pachetului minimal de servicii medicale sunt: .boli cu potenţial endemo-epidemic până la rezolvarea completă a cazului.boli cu potenţial endemo-epidemic până la rezolvarea completă a cazului. . .

01. Stocul de medicamente.12. Ultima formă a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011 valabilă la 31.12 | | | unită ii | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Indemniza ii de delegare | 10.16 | | 196 .07 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Fond de premii | 10.2011.01.01. pe bază de tarif pe zi de spitalizare şi pentru fiecare structură de spitalizare de zi pentru care plata serviciilor medicale acordate în regim de spitalizare de zi se face pe caz/serviciu medical. materiale sanitare şi reactivi la 01.02 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Indemniza ii de conducere | 10.09 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Indemniza ii plătite unor persoane din afara | 10. Execuţia bugetului instituţiei sanitare publice la data de 31. Fişa de fundamentare a tarifului pentru anul 2012.08 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Prima de vacan ă | 10. 4.01.01. 6. Lista investigaţiilor paraclinice/serviciilor medicale clinice .01. la fundamentarea tarifului pe caz/serviciu se prezintă: modelul de pacient şi lista şi numărul serviciilor medicale necesare pentru rezolvarea cazului/serviciului medical. a tarifului pe caz/serviciu pentru serviciile acordate în regim de spitalizare de zi.04 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Alte sporuri | 10. aprobată de ordonatorul de credite. efectuate în alte unităţi sanitare: nr. după caz.01. de bolnavi internaţi pentru care au fost efectuate aceste servicii.14 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Aloca ii pentru locuin e | 10.consultaţii interdisciplinare.01. Ştatul de personal 2. pe elemente de cheltuieli*) -----------*) Se completează pentru fiecare secţie/compartiment pentru care plata se face prin tarif mediu pe caz rezolvat.2011 sau 30.12.. a tarifului pe zi de spitalizare.03 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Spor de vechime | 10.09.01. 3.01.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Salarii de merit | 10.ANEXA 16 A Documentele necesare pentru fundamentarea tarifului mediu pe caz rezolvat. 5.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Salarii de bază | 10. mii lei ______________________________________________________________________________ | ELEMENTE DE CHELTUIELI | Clasifica ie | Valoare | | | bugetară | | |_____________________________________________________|______________|_________| | CHELTUIELI CURENTE (I + II + VI) | 01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Cheltuieli salariale în bani | 10. tipul.01. valoare şi nr. 7.06 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Ore suplimentare | 10.01.2011. Pentru serviciile medicale acordate în regim de spitalizare de zi.12.2011 şi la 31. 1.2011.01.13 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Indemniza ii de detaşare | 10.

04 | | | muncă şi boli profesionale | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Contribu ii pentru concedii şi indemniza ii | 10.02 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Reactivi | 20.02 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Contribu ii de asigurări sociale de sănătate | 10.03.01.01.03.07 | | | salariale | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII .01.08 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Materiale şi prestări servicii pentru între inere | 20.03 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Contribu ii de asigurări sociale de stat | 10.01.03.03. telecomunica ii.03 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Hrană pentru oameni | 20.06 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Transport | 20.02 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Medicamente | 20.04.05.04 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.01.05 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Piese de schimb | 20.03.03.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Hrană pentru animale | 20.02 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Încălzit.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Materiale pentru cură enie | 20. TV.03 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Apa.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Contribu ii de asigurări de şomaj | 10. radio.01.03 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Dezinfectan i | 20.04. canal şi salubritate | 20. iluminat şi for ă motrică | 20.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Materiale sanitare | 20.03.30 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Contribu ii | 10.02 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Medicamente şi materiale sanitare | 20.|_____________________________________________________|______________|_________| | Alte drepturi salariale în bani | 10.03.07 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Poşta.01.01.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Furnituri de birou | 20.04 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Carburan i şi lubrifian i | 20.06 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Contribu ii la fondul de garantare a crean elor | 10.01.05 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Alte obiecte de inventar | 20.04.01.04 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Hrana | 20.30 | | | func ionare | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Repara ii curente | 20.09 | | | cu caracter func ional | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Alte bunuri şi servicii pentru între inere şi | 20.04.TOTAL | 20 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Bunuri şi servicii | 20. internet | 20.03 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Contribu ii de asigurări pentru accidente de | 10.30 | | |_____________________________________________________|______________|_________| 197 .01.

30......25 | | | ac iuni în reprezentarea intereselor statului. DIRECTOR MEDICAL ...13 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Protec ia muncii | 20.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Deplasări în străinătate | 20.02...... 198 ..3 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Protocol şi reprezentare | 20.. detaşări.. transferuri | 20...06.11 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Consultan ă şi expertiză | 20.. detaşări..25 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Transferuri din bugetul de stat către bugetele | 51...12 | | | spitalelor | | | |_____________________________________________________|______________|_________| MANAGER .30 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂ I ALE | 51 | | | ADMINISTRA IEI PUBLICE ...11 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Transferuri pentru finan area investi iilor | 51.TOTAL | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Din care: | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Ac iuni de sănătate | 51...... | | | | potrivit dispozi iilor legale | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Alte cheltuieli | 20....01....09 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Căr i.08 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Transferuri pentru repara ii capitale la spitale | 51... DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL ...12 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Pregătire profesională | 20...06 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Deplasări interne..01........03 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Programe pentru sănătate | 51.01..01...02 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Materiale de laborator | 20.| Deplasări.02...14 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor | 20...30. publica ii şi materiale documentare | 20....38 | | | locale pentru finan area unită ilor de asisten ă | | | | medico-sociale | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Aparatură şi echipamente de comunica ii în urgen ă | 51.02 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii | 20.. transferuri | 20.24 | | | externe | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din | 20.06.

... 72 lit...................... ÎN ALTE UNITĂŢI SANITARE LUNA .. JUDEŢUL . PE BAZA RELAŢIILOR CONTRACTUALE STABILITE ÎNTRE UNITĂŢILE SANITARE (CONFORM art........ EFECTUATE PENTRU PACIENŢII INTERNAŢI. ANUL ... adresă..... ............. (date de identificare: denumire.... LOCALITATEA .... nr...... a) DIN CONTRACTUL-CADRU) UNITATEA SANITARĂ CU PATURI . adresă.. | Tariful | Sume | |crt.........................ANEXA 16 B DESFĂŞURĂTORUL SERVICIILOR MEDICALE PARACLINICE PENTRU CARE SPITALUL NU DEŢINE DOTAREA NECESARĂ SAU APARATURA EXISTENTĂ ÎN DOTAREA ACESTUIA NU ESTE FUNCŢIONALĂ) ŞI AL CONSULTAŢIILOR INTERDISCIPLINARE...... AL SERVICIILOR MEDICALE PARACLINICE EFECTUATE PENTRU PACIENŢII INTERNAŢI....N.. 1....... DESFĂŞURĂTORUL LUNAR AL SERVICIILOR MEDICALE PARACLINICE EFECTUATE PENTRU PACIENŢII INTERNAŢI......... | Tipul investiga iei | Număr investiga ii| Tarif/investiga ie| Sume | |crt. nr...... NR............ Unitatea sanitară care a furnizat serviciile paraclinice*1) .............. ANUL ..... CONTRACT ÎNCHEIAT CU CAS........ ÎN ALTE UNITĂŢI SANITARE........P.. | CNP | Tipul | Nr... | | investiga iei | investiga ii | investiga iei | decontate | | | | paraclinice | paraclinice | efectuate | (lei) | | | | efectuate | | (lei) | | |_____|_____________|_______________|______________|_______________|___________| | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6=C4xC5 | |_____|_____________|_______________|______________|_______________|___________| | | | | | | | | | |_______________|______________|_______________|___________| | | | | | | | 199 ......| paraclinice efectuate| paraclinice | paraclinică | decontate| | | | efectuate | contractat | (lei) | | | | | (lei) | | |____|______________________|___________________|___________________|__________| | C1 | C2 | C3 | C4 | C5=C3xC4 | |____|______________________|___________________|___________________|__________| | | | | | | |____|______________________|___________________|___________________|__________| | | | | | | |____|______________________|___________________|___________________|__________| | | | | | | |____|______________________|___________________|___________________|__________| | TOTAL | | X | | |___________________________|___________________|___________________|__________| ------------ *1) Tabelul de mai sus se va completa pentru fiecare unitate sanitară care a furnizat servicii medicale paraclinice pentru pacienţii internaţi în unitatea sanitară cu paturi care întocmeşte aceste raportări 2........ (date de identificare: denumire........... ÎN ALTE UNITĂŢI SANITARE LUNA ...... Unitatea sanitară care a furnizat serviciile medicale paraclinice*1) ......... contract(e) cu casa (casele) de asigurări de sănătate dacă aceasta se află în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate) ______________________________________________________________________________ |Nr. DESFĂŞURĂTORUL PE C... contract(e) cu casa (casele) de asigurări de sănătate dacă aceasta se află în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate) ______________________________________________________________________________ |Nr.

... 3.. DESFĂŞURĂTOR LUNAR AL SERVICIILOR MEDICALE CLINICE .. adresă.. nr.... contract(e) cu casa (casele) de asigurări de sănătate dacă aceasta se află în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate) 200 ... contract(e) cu casa (casele) de asigurări de sănătate dacă aceasta se află în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate) ______________________________________________________________________________ |Nr..... adresă...|_____|_____________|_______________|______________|_______________|___________| | Subtotalul | | | X | | | investiga iilor | | | | | | paraclinice | | | | | | efectuate pe un | | | | | | CNP | | | | | |___________________|_______________|______________|_______________|___________| | ................ ANUL ......... ANUL . (date de identificare: denumire...N.. C4 = tot.... | | | | | | | | |_______________|______________|_______________|___________| | | | | | | | |_____|_____________|_______________|______________|_______________|___________| | TOTAL | | | | | |___________________|_______________|______________|_______________|___________| ------------ *1) Tabelul de mai sus se va completa pentru fiecare unitate sanitară care a furnizat servicii medicale paraclinice pentru pacienţii internaţi în unitatea sanitară cu paturi care întocmeşte aceste raportări....... col. Unitatea sanitară care a furnizat serviciile clinice*1) .. 1.. ÎN ALTE UNITĂŢI SANITARE LUNA . nr... C6 = total col.........P..CONSULTAŢII INTERDISCIPLINARE EFECTUATE PENTRU PACIENŢII INTERNAŢI.... (date de identificare: denumire......... 1.. Total col. AL SERVICIILOR MEDICALE CLINICE CONSULTAŢII INTERDISCIPLINARE EFECTUATE PENTRU PACIENŢII INTERNAŢI...... 72 lit.. | Tipul consulta iei | Număr consulta ii | Tarif/consulta ie | Sume | |crt.......... 4... b) DIN CONTRACTUL-CADRU) LUNA .. C5 din tabelul de la pct.... | interdisciplinare | interdisciplinare | interdisciplinară | decontate | | | efectuate | efectuate | contractat | (lei) | | | | | (lei) | | |_____|____________________|___________________|___________________|___________| | C1 | C2 | C3 | C4 | C5=C3xC4 | |_____|____________________|___________________|___________________|___________| | | | | | | |_____|____________________|___________________|___________________|___________| | | | | | | |_____|____________________|___________________|___________________|___________| | | | | | | |_____|____________________|___________________|___________________|___________| | TOTAL | | x | | |__________________________|___________________|___________________|___________| ------------ *1) Tabelul de mai sus se va completa pentru fiecare unitate sanitară care a furnizat servicii medicale clinice pentru pacienţii internaţi în unitatea sanitară cu paturi care întocmeşte aceste raportări. ÎN ALTE UNITĂŢI SANITARE (CONFORM art..... Total col...... C3 din tabelul de la pct..... DESFĂŞURĂTORUL PE C.. Unitatea sanitară care a furnizat serviciile clinice*1) .......

. c) DIN CONTRACTUL-CADRU) LUNA .______________________________________________________________________________ |Nr... DESFĂŞURĂTOR LUNAR AL SERVICIILOR DE TRANSPORT INTERSPITALICESC EFECTUATE PENTRU PACIENŢII INTERNAŢI. C3 din tabelul de la pct..| serviciului | de transport | aferen i | (lei) | (lei) | | | de transport | interspitalicesc | serviciilor | | | | | interspitalicesc | | | | | |____|__________________|__________________|_____________|__________|__________| | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6=C4xC5 | |____|__________________|__________________|_____________|__________|__________| | | | | | | | |____|__________________|__________________|_____________|__________|__________| | | | | | | | |____|__________________|__________________|_____________|__________|__________| | | | | | | | |____|__________________|__________________|_____________|__________|__________| | TOTAL | | | X | | |_______________________|__________________|_____________|__________|__________| 201 .... C6 = tot..... col. (date de identificare: denumire........... C5 din tabelul de la pct.... C4 = tot. ANUL ..| | | | | | |____|_________|_________________|_________________|_________________|_________| | TOTAL | | | | | |______________|_________________|_________________|_________________|_________| ------------ *1) Tabelul de mai sus se va completa pentru fiecare unitate sanitară care a furnizat servicii medicale clinice pentru pacienţii internaţi în unitatea sanitară cu paturi care întocmeşte aceste raportări.... Unitatea specializată care a furnizat serviciile de transport*1) .... | Tarif/km | Sumă | |crt..| | | | | | | | |_________________|_________________|_________________|_________| | . Total col. | Tipul | Număr servicii | Nr... nr... consulta ii |Tariful |Sume | |crt....... | CNP |Tipul |Nr.... 3 Total col.. 72 lit.. col. km... contract(e) cu casa (casele) de asigurări de sănătate dacă aceasta se află în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate) ______________________________________________________________________________ |Nr.. 3 5....| |consulta iei |interdisciplinare|consulta iei |decontate| | | |interdisciplinare| |interdisciplinare| (lei) | | | |efectuate*) | |efectuate | | | | | | | (lei) | | |____|_________|_________________|_________________|_________________|_________| | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6=C4xC5| |____|_________|_________________|_________________|_________________|_________| | | | | | | | | | |_________________|_________________|_________________|_________| | | | | | | | |____|_________|_________________|_________________|_________________|_________| |Subtotalul | | | x | | |consulta iilor| | | | | |inter| | | | | |disciplinare | | | | | |din | | | | | |specialită ile| | | | | |clinice | | | | | |efectuate pe | | | | | |un CNP | | | | | |______________|_________________|_________________|_________________|_________| | .. adresă. CARE NECESITĂ CONDIŢII SUPLIMENTARE DE STABILIRE A DIAGNOSTICULUI DIN PUNCT DE VEDERE AL CONSULTAŢIILOR ŞI INVESTIGAŢIILOR PARACLINICE (CONFORM art.

..... | | | | | | | | | |_________________|_________________|____________|_______|________| | . (date de identificare: denumire. 5 Total col...... ANUL ... până la data prevăzută în contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti........ | CNP | Tipul | Număr servicii | Nr..N.. C6 din tabelul de la pct. dintre care unul rămâne la reprezentantul legal..... 2..... nr............------------ *1) Tabelul de mai sus se va completa pentru fiecare unitate specializată care a furnizat servicii medicale de transport interspitalicesc......... DIRECTOR MEDICAL ....... În tabelele de la pct. km.... 6.. atat pe suport de hartie cat si electronic. 5 Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale.... C3 din tabelul de la pct........ în coloana "c2".............. Total col... | | | | | | | |____|_______|_________________|_________________|____________|_______|________| | | TOTAL | | | | X | | |____|_______|_________________|_________________|____________|_______|________| -----------*1) Tabelul de mai sus se va completa pentru fiecare unitate specializată care a furnizat servicii medicale de transport interspitalicesc... col.... adresă.......| | serviciului | de transport | aferen i | km | (lei) | | | | de transport | interspitalicesc| serviciilor| (lei) | | | | | interspitalicesc| | | | | |____|_______|_________________|_________________|____________|_______|________| | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 |C7=C5xC6| |____|_______|_________________|_________________|____________|_______|________| | | | | | | | | |____| |_________________|_________________|____________|_______|________| | | | | | | | | |____|_______|_________________|_________________|____________|_______|________| | Subtotal pe| | | | x | | | un CNP | | | | | | |____________|_________________|_________________|____________|_______|________| | .... DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL ... AL SERVICIILOR DE TRANSPORT INTERSPITALICESC EFECTUATE PENTRU PACIENŢII INTERNAŢI.. C7 = tot...... C4 = tot.... pentru cetăţenii străini se va completa numărul de identificare sau numărul cardului european/numărul paşaportului... contract(e) cu casa (casele) de asigurări de sănătate dacă aceasta se află în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate) ______________________________________________________________________________ |Nr...... DESFĂŞURĂTORUL PE C.. NOTĂ: Desfăşurătoarele se întocmesc lunar în două exemplare... 4 şi 6..P. iar celălalt se depune la casa de asigurări de sănătate de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale... | Tarif/| Sumă | |crt.......... 202 . col. CARE NECESITĂ CONDIŢII SUPLIMENTARE DE STABILIRE A DIAGNOSTICULUI DIN PUNCT DE VEDERE AL CONSULTAŢIILOR ŞI INVESTIGAŢIILOR PARACLINICE LUNA ............ Unitatea specializată care a furnizat serviciile de transport*1) ........ MANAGER .....

curativă. 2. şi nu pot fi mai mari decât tarifele maximale decontate de casele de asigurări de sănătate.ANEXA 17 CONDIŢIILE acordării serviciilor medicale în unităţi sanitare cu paturi şi modalităţile de plată ale acestora SPITALE ART. de Ministerul Sănătăţii. număr de paturi stabilit potrivit structurii organizatorice a spitalelor aprobată sau avizată. potrivit legii. 2 Serviciile medicale spitaliceşti se acordă sub formă de: 1. ART. 20 la ordin.reprezintă o alternativă la spitalizarea continuă pentru pacienţii care nu necesită supraveghere medicală mai mare de 12 ore şi pot fi servicii medicale programabile sau neprogramabile. 16 la ordin. având în vedere şi numărul de posturi aprobate.în funcţie de care se stabileşte capacitatea maximă de funcţionare: 1. 105. de recuperare şi paliativă pe toată durata necesară rezolvării complete a cazului respectiv.pentru secţii/compartimente de acuţi 290 zile . Tariful/caz rezolvat se negociază de unităţile sanitare cu casele de asigurări de sănătate. Contractul se adaptează după modelul de contract de furnizare de servicii medicale spitaliceşti prevăzut în anexa nr. autorizate de Ministerul Sănătăţii. şi nu poate fi mai mare de 480 lei.pentru secţii/compartimente de cronici 320 zile . 1 Serviciile medicale spitaliceşti de care beneficiază asiguraţii sunt: servicii medicale spitaliceşti pentru patologie care necesită internare prin spitalizare continuă şi spitalizare de zi. 3 Serviciile medicale spitaliceşti ce se pot acorda în regim de spitalizare de zi în unităţile sanitare care nu încheie contract de furnizare de servicii medicale spitaliceşti în spitalizare continuă. servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare de zi . având în vedere documentele pentru fundamentarea tarifului. număr de personal medical de specialitate existent conform structurii spitalelor. ART. indicele mediu de utilizare a paturilor la nivel naţional luat în calcul la stabilirea capacităţii maxime a spitalelor. Tarifele/servicii medicale se negociază pe baza propunerilor de oferte ale furnizorilor de servicii medicale. în condiţiile legii. 203 . fac obiectul unui contract pentru furnizare de servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare de zi.pentru secţii/compartimente de cronici cu internări obligatorii pentru bolnavii psihici prevăzuţi la art. 2. prevăzute în anexa nr. Tariful pe caz rezolvat reprezintă maxim 1/3 din suma corespunzătoare cazului codificat şi grupat conform RO DRG v1 la nivelul tarifului pe caz ponderat mediu naţional prevăzut în Anexa 17A de 1444 lei. după caz: a) indicatori cantitativi . 3. după caz. precum şi pentru bolnavii care necesită asistenţă medicală spitalicească de lungă durată (ani) 360 zile.forma de internare prin care se acordă asistenţă medicală preventivă. 113 şi 114 din Codul penal şi cele dispuse prin ordonanţa procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale. ART. 4 (1) Furnizarea de servicii medicale spitaliceşti se acordă în baza contractelor şi a actelor adiţionale încheiate de spitale cu casele de asigurări de sănătate. având în vedere următorii indicatori specifici spitalelor. având în vedere documentele pentru fundamentarea tarifului. indicele mediu de utilizare a paturilor la nivel naţional şi în conformitate cu planul de paturi aprobat la nivel judeţean stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. în funcţie de secţie este: . servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare continuă .

mortalitatea raportată la numărul total de externări. poate incheia contract cu casa de asigurari de sanatate/casele de asigurari de sanatate. durată optimă de spitalizare/durata de spitalizare efectiv realizată/durată medie de spitalizare la nivel naţional în secţiile pentru afecţiuni acute. număr de cazuri externate . b) indicatori calitativi: 1. după caz. 12. (2) Spitalele vor prezenta caselor de asigurări de sănătate. tarif pe serviciu medical. stabilit pe baza indicelui mediu de utilizare a paturilor la nivel naţional pe tipuri de secţii/compartimente. gradul de realizare a indicatorilor de management contractaţi pentru anul 2011. 2.4. de dotarea spitalului cu aparatură şi de încadrarea cu personalul de specialitate. defalcarea cazurilor de spitalizare estimate pe fiecare secţie şi pe tip de bolnavi: urgenţa. de Ministerul Sănătăţii şi normativelor în vigoare. 7. gradul de complexitate a serviciilor medicale spitaliceşti acordate în funcţie de morbiditatea spitalizată. în regim ambulatoriu. calculat la capacitatea maximă de funcţionare a spitalului. altele decât spitalele de urgenţă. structuri sanitare cu paturi distincte. 4. număr de servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare de zi şi număr cazuri rezolvate pentru serviciile medicale acordate în regim de spitalizare de zi. respectiv tarif pe caz rezolvat. acut. cu excepţia spitalelor care au manager interimar. 13. tarif mediu pe caz rezolvat. gradul de operabilitate înregistrat pe secţiile/compartimentele de specialitate chirurgicală. total şi pe secţii. cu respectarea tuturor celorlalte condiţii de contractare. numărul şi tipul investigaţiilor paraclinice estimate a se realiza de către spitale. după caz.2013 (5) Furnizorul de servicii medicale spitaliceşti care înfiinţează. în vederea contractării. (3) Spitalele vor prezenta. 9.spitalizare continuă. tarif pe caz rezolvat (DRG). potrivit structurii organizatorice a spitalului aprobată sau avizată. conform legii. 5. tarif pe zi de spitalizare. infecţii nosocomiale raportate la numărul total de externări. pe secţii şi compartimente. pentru cazurile neinternate. conform indicatorilor asumaţi prin contractul de management. din care numărul cazurilor internate. 5. după caz. (4) Casele de asigurări de sănătate încheie cu spitalele contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti luând în calcul numărul maxim de paturi. în vederea contractării. 10. indice de complexitate a cazurilor. numărul de cazuri de urgenţă medico/chirurgicală prezentate în structurile de urgenţă (camere de gardă). 11. 6. 204 . în raza administrativ teritorială a casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală sau pentru care solicită încheierea unui contract şi/sau în raza administrativ teritorială a oricărei case de asigurări de sanatate. 8. 6. nivelul indicatorilor de performanţă ai managementului spitalului public asumaţi prin contractul de management. conform indicatorilor asumaţi prin contractul de management. În vederea contractării serviciilor spitaliceşti efectuate prin spitalizare de zi spitalele prezintă distinct numărul serviciilor medicale (cazurilor) estimate a se efectua în camera de gardă şi în structurile de urgenţă din cadrul spitalelor. în condiţiile prevederilor Hotărârii de Guvern privind aprobarea Planului naţional de paturi pentru perioada 2011 . conform indicatorilor asumaţi prin contractul de management. cronic. număr de zile de spitalizare. 3. sau pentru perioada corespunzătoare.

se repartizează spitalelor de către casele de asigurări de sănătate. (7) Cazurile internate prin spitalizare continuă ca şi cazuri de urgenţă vor avea în vedere criteriile de evaluare retrospectivă a oportunităţii internării Criterii de evaluare trimestrială retrospectivă a oportunităţii internării cazurilor de urgenţă 1 Pierderea subită a cunoştinţei Include comă sau incapacitate de răspuns la stimuli. Include hemoragie continuă cu orice localizare.În situatia in care furnizorul de servicii medicale spitalicesti se regaseste in anexa 17 A la ordin. înregistrată cu două ocazii separate la distanţă de cel puţin 5 minute. Fiecare structura distincta a furnizorului de servicii medicale spitalicesti va fi evidentiata distinct in anexa 17 A la ordin. paralizie a piciorului sau braţului. în situaţia in care a fost modificata clasificarea in sensul descresterii. 5 alin. se aplica prevederile art. Contractul se poate modifica în situatia in care a fost revizuită clasificarea in sensul cresterii. Pentru fiecare structură distinctă a furnizorului de servicii medicale spitaliceşti care are în componenţă secţii/compartimente de cronici se aplică prevederile art. schimbare acută în starea de conştienţă a pacientului. a) punctul a. 5 alin (1) lit. Include orice suspiciune de sângerare internă. Include răni cauzate de traume majore (fractură a oaselor membrului pelvin. Pierdere severă parţială sau totală şi care s-a instalat rapid şi a persistă în momentul internării. fractură a coloanei vertebrale în zona cervicală. O presiune sistolică sub 90 sau peste 200 mmHg. pentru care nu exista istoric astfel incat sa poata fi calculat ICM si TCP conform metodologiei aplicata pentru calcularea acestor valori. disfagie acută cu risc de aspiraţie). (6) Pe parcursul derulării.2 paragraful al doilea. Febră de cel puţin 5 zile (3 zile) cu temperatură de peste 38 °C. conform prevederilor legale in vigoare. Exclude rănile izolate ale mâinilor sau picioarelor. contractul se modifică in cazul revizuirii categoriei de spital. în funcţie de criteriile avute în vedere la contractare.b). O frecvenţă periferică sub 50/min sau mai mare de 140/min . după cum urmează: Sodiu <123 sau >156 mEq/L 205 2 Puls anormal 3 Tensiune anormală 4 5 Pierderea acută a vederii sau a auzului Pierderea acută a capacităţii de a mişca o parte importantă a corpului Febră persistentă Sângerare abundentă 6 7 8 Anomalie severă a electroliţilor serici sau a unui gaz din sânge . contractarea si decontarea pentru afectiunile acute. Economiile rezultate datorită modificării contractelor ca urmare a revizuirii clasificării în sensul descreşterii categoriei de spital. (1) lit. care nu se poate trata în Departamentul de urgenţă (UPU/CPU/Cameră de gardă). Pentru structurile nou infiintate. se va face prin sistemul DRG pentru fiecare structura avizata/aprobata distinct. cu condiţia existenţei unor fonduri disponibile cu destinaţia servicii medicale spitaliceşti. Include şi pierderea conştienţei ca urmare a traumelor. şi un o valoare diastolică de sub 60 sau peste 120 mmHg. Măsurarea efectuată în momentul sosirii în UPU/CPU. Exclude dezorientare sau confuzie.

862/547/2011 privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru serviciile de spitalizare continuă pentru pacienţi acuţi. 3 din anexa la Ordinul nr. numărul de paturi aprobate şi contractabile după aplicarea prevederilor Planului Naţional de Paturi se stabileşte de către o comisie formată din reprezentanţi ai casei de asigurări de sănătate şi ai direcţiei de sănătate publică/direcţiile medicale sau de structurile similare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţea sanitară proprie. a căror plată se face pe bază de tarif pe caz rezolvat (DRG) pentru spitalele finanţate în sistem DRG.0 mEq/L Bicarbonat <20 sau >36 mEq/L pH arterial pH <7. De asemenea. Evaluarea simptomelor ischemiei miocardice acute. Semnificativ înseamnă că necesită anestezie regională sau generală şi realizarea într-o unitate specializată (cum ar fi sala de operaţii). include ordinul pentru medicaţia IV cel puţin la 8 ore şi stabilizarea prin insulină pentru pacienţii tineri cu diabet sever. şi intraarterial cel puţin la 8 ore.Potasiu <2. respectiv tarif mediu pe caz rezolvat pentru spitalele non-DRG. pe baza clasificării spitalelor în funcţie de competenţă. pentru afecţiunile acute. care sugerează ischemie miocardică acută recentă. 862/547/2011. Durere severă cu suspiciune de urgenţă medicală. se stabileşte astfel: . Include administrarea medicaţiei IV.număr de cazuri externate x tarif mediu pe caz rezolvat pe specialităţi La calculul acestei sume se vor avea în vedere: a1) Suma maximă posibil de contractat (Sp) în funcţie de capacitatea maximă de funcţionare a fiecărui spital calculată în conformitate cu prevederile Ordinului comun al ministrului sănătăţii şi preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. IT. respectiv . Exclude ordinul de a menţine accesul venos continuu. Include practic toate operaţiile efectuate în urgenţă. 206 .45 Calcemie serică < 3 mmol/L sau > 6 mmol/L PaCO2 >50 mmHg PaO2 <50 mmHg 9a 9b Anomaliile eletrocardiogramei Suspiciune clinică şi biologică de ischemie miocardică acută Dehiscenţa plăgilor Rezultatele EKG efectuată la prezentare.5 sau >6. 10 11 Durere paralizantă 12 Necesitatea administrării Medicaţiei parenterale şi/sau repleţie volemică 13 Procedură semnificativă în primele 24 de ore de la internare ART. 5 (1) Valoarea totală contractată de spitale cu casele de asigurări de sănătate se constituie din următoarele sume. IM. în absenţa modificărilor ECG sau a enzimelor miocardice Include doar complicaţiile postterapeutice sau deschiderea plăgilor sau leziuni care necesită închidere/sutură. fără a putea fi diagnosticată sau tratată adecvat în departamentul de urgenţă. La calcularea formulei prevăzute în alin.3 sau >7.număr de cazuri externate x indice case-mix 2012 x tarif pe caz ponderat pentru anul 2012. (1) al art. după caz: a) suma aferentă serviciilor medicale spitaliceşti.

4 alin. în anul 2012) pentru fiecare spital x nr. Suma disponibilă în bugetul casei de asigurări de sănătate cu destinaţie servicii medicale spitaliceşti pentru calculul sumelor suplimentare se repartizează proporţional spitalelor pe baza formulei de mai sus. Suma suplimentară ce poate fi contractată de casa de asigurări de sănătate cu fiecare spital poate varia cu până la + 15% faţă de Suma suplimentară repartizată proporţional spitalelor. Nu se reduc cazurile de urgenţă estimate a se interna luând în calcul datele ultimilor 3 ani. a2) Suma minimă contractată (Sm) de fiecare spital cu casa de asigurări de sănătate. pe baza clasificării spitalelor în funcţie de competenţă. în funcţie de particularităţile de la nivel local. (1) al art. unde n este nr. puncte rezultat din autoevaluare / n ∑ 1 (nr. 862/547/2011. prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii şi preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. dar nu mai mult de suma maximă posibil de contractat. 3 din anexa la Ordinul nr. spitalelor pentru care casa de asigurări de sănătate contractează spitalizare continuă pentru cazurile acute. în funcţie de categoria în care este clasificat spitalul. (4) se stabileşte luând în calcul: număr cazuri externate în anul 2011 raportate şi validate de SNSPMPDSB în anul 2011 x (ICM x TCP.862/547/2011 privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru serviciile de spitalizare continuă pentru pacienţi acuţi. pe baza clasificării spitalelor în funcţie de competenţă. a3) Suma suplimentară (Ss) ce poate fi contractată peste cea minimă. Pentru spitalele non-DRG în formula de mai sus ICM-ul şi TCP-ul se înlocuiesc cu media ponderată calculată la tariful mediu pe caz rezolvat negociat pe specialităţi şi la numărul de cazuri externate pe fiecare specialitate. cu respectarea prevederilor art. puncte rezultat din autoevaluare). pentru servicii de spitalizare continuă pentru afecţiuni acute. a4) Număr de cazuri externate ce poate fi contractat: La negocierea numărului de cazuri externate pe spital şi pe secţie se vor avea în vedere: 207 . Pentru spitalele non-DRG sau nou intrate în contractare în formulele de mai sus ICM-ul şi TCP-ul se înlocuiesc cu media ponderată calculată la tariful mediu pe caz rezolvat negociat pe specialităţi şi la numărul de cazuri externate pe fiecare specialitate ţinând cont de valoarea procentului de referinţă pentru categoria în care se clasifică spitalul. 862/547/2011 nu poate fi mai mare decât numărul mediu lunar de cazuri externate şi validate în anul precedent x 12 luni. numărul de cazuri externate calculat conform prevederilor alin. calculată în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. şi care nu poate fi mai mare de 130% din suma contractată în anul precedent pentru servicii de spitalizare continuă pentru pacienţii cu afecţiuni acute. 862/547/2011 privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru serviciile de spitalizare continuă pentru pacienţi acuţi. la nivelul fiecărui spital. În formula de calcul pentru suma minimă contractată de casele de asigurări de sănătate cu spitalele.Pentru anul 2012. cazuri externate raportate şi validate de SNSPMPDSB în anul 2011 x ICM 2012 x TCP2012 x nr. valoarea procentului de referinţă (P) utilizată este de 90. în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. în limita fondurilor disponibile la nivelul casei de asigurări de sănătate.

la Ordinul nr.4 puncte b) a efectuat în anul 2011 peste 50% din numărul (poziţii) total de servicii prevăzut în pachetul de servicii de bază – Capitolul II din Anexa 7.3 puncte d) Rx + CT + Scintigrafie + Angiografie/RMN 1. Pentru spitalele non-DRG sau nou intrate în contractare în formula de mai sus ICM-ul şi TCP-ul se înlocuiesc cu înlocuiesc cu media ponderată calculată la tariful mediu pe caz rezolvat negociat pe specialităţi şi la numărul de cazuri externate pe fiecare specialitate ţinând cont de valoarea procentului de referinţă pentru categoria în care se clasifică spitalul. 864/538/2011 1 punct d) are certificat de calitate ISO 15189 10 puncte a4.5 puncte 1 punct b) Rx + CT c) Rx + CT + Scintigrafie 1.la Ordinul nr.3. 864/538/2011 0. a4.4 Complexitatea serviciilor medicale – radiologie şi imagistică medicală: a) radiologie clasică 0. Număr de cazuri externate suplimentar contractat/spital = (Suma suplimentară contractată / (ICM x TCP aferente spitalului şi prevăzute în anexa 17 A)).2.1.6 puncte e) Rx + CT + Scintigrafie + Angiografie + RMN 2 puncte 208 .3 Evaluarea spitalului în vederea acordării punctajului aferent se realizează în funcţie de: a4. rezultatul se rotunjeşte la număr întreg (în plus). 862/547/2011 privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru serviciile de spitalizare continuă pentru pacienţi acuţi. a4. în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.a4. 864/538/2011 0.3. rezultatul se rotunjeşte la număr întreg (în plus). din care una medicală şi una chirurgicală.3.3. Pentru spitalele non-DRG în formula de mai sus ICM-ul şi TCP-ul se înlocuiesc cu media ponderată calculată la tariful mediu pe caz rezolvat negociat pe specialităţi şi la numărul de cazuri externate pe fiecare specialitate.2.la Ordinul nr.8 puncte c) peste 3 linii de gardă 1 punct a4. pe baza clasificării spitalelor în funcţie de competenţă.1 . Linie de gardă de terapie intensivă: a) 1 linie de gardă de TI b) 2 linii de gardă de TI şi peste 1 punct 2 puncte a4.8 puncte c) a efectuat în anul 2011 cu peste 10% mai multe servicii decât numărul (poziţii) total de servicii prevăzut în pachetul de servicii de bază – Capitolul II din Anexa 7.3.5 puncte b) 2 linii de gardă.numărul de cazuri externate calculat la suma minimă = Sm / (ICM x TCP aferente fiecărui spital). asigurate de medici specialişti 0. Număr linii de gardă: a) 1 linie de gardă 0. Complexitatea serviciilor medicale – analize de laborator: a) a efectuat în anul 2011 sub 50% din numărul (poziţii) total de servicii prevăzut în pachetul de servicii de bază – Capitolul II din Anexa 7.

5 puncte c) orice multiplu întreg de 2 săli şi 1 medic anestezist aduce câte 0.3. În vederea stabilirii punctajelor.3 puncte a) 1 sală şi 1 medic anestezist b) peste 2 săli şi 1 medic anestezist 0.7 Folosirea protocoalelor proprii de îngrijire medicală (trasee clinice) 0 puncte a) nu folosesc b) folosesc mai puţin de 5 protocoale pe secţie/specialitate 1 punct c) folosesc între 6-10 protocoale pe secţie / specialitate 2 puncte d) folosesc pentru mai mult de 20% din grupele de DRG raportate în anul 2011 3 puncte e) prezentarea de proiecte de protocol cu aplicabilitate în anul 2012 1punct pentru fiecare Spitalele vor anexa protocoalele şi analiza rezultatelor aplicării acestora. 209 grup de 10 protocoale .f) are certificat de calitate ISO 9001:2008 10 puncte a4.3.aprecierea gradului de operabilitate se face pe baza procentului cazurilor clasificate în DRG chirurgicale din totalul cazurilor externate. a4.5 puncte c) peste 70% 1 punct . în acest scop.5 Blocul operator 0. spitalele vor depune o autoevaluare potrivit datelor de mai sus.6 Complexitatea ofertei de servicii a) numai spitalizare continuă 0. în cadrul controalelor efectuate la spitale vor verifica corectitudinea autoevaluării şi vor diminua valoarea de contract a spitalului în mod corespunzător. La stabilirea numărului de cazuri externate contractate pe spital se ţine seama şi de modul de realizare a indicatorilor calitativi din anul precedent. Indicele de case-mix este prezentat în anexa nr.4 Numărul anual de cazuri externate negociat şi contractat se defalcă pe trimestre.7 puncte b) spitalizare continuă şi de zi 1 punct c) spitalizare continuă.3.3.30 septembrie 2011. Numărul de cazuri ponderate se obţine prin înmulţirea numărului negociat de cazuri externate cu indicele de case-mix. 17 A la ordin şi rămâne nemodificat pe perioada de derulare a contractului cu excepţia situaţiilor în care se recalculează ca urmare a acţiunilor de control în sensul diminuării acestuia. dacă se constată neconcordanţe la nivelul spitalului.70% 0. a4. de zi şi ambulatoriul integrat clinic 2 puncte a4. a5) Indicele de case-mix 2012 se calculează pentru fiecare spital pe baza numărului şi a tipurilor de cazuri raportate în perioada 1 ianuarie 2011 . însoţită de documentele justificative şi o declaraţie pe proprie răspundere că informaţiile corespund realităţii. conform punctajului acordat. a4. caselor de asigurări de sănătate şi direcţiilor de sănătate publică.8 gradul de operabilitate realizat de spital în anul 2011 de secţiile chirurgicale (pacienţi operaţi/pacienţi internaţi x100): 0 puncte a) sub 50% b) 51% . Casele de asigurări de sănătate.2 puncte în limita a maxim 2 puncte. spitalele organizează şi raportează trimestrial evidenţa acestor indicatori.

17 C la ordin. Numărul de cazuri externate Numărul de cazuri externate pe spitale/secţii/compartimente se negociază în funcţie de: . 4 alin. limitele superioare şi inferioare ale intervalului de normalitate al duratei de spitalizare pentru fiecare grupă de diagnostic.naţional. În situaţia în care unul din spitalele prevăzute în anexa nr.a6) Tariful pe caz ponderat pentru anul 2012 este prezentat în anexa nr. Tariful pe zi de spitalizare pe secţie/compartiment se negociază pe baza tarifului pe zi de spitalizare propus de fiecare spital pentru secţiile şi compartimentele din structura proprie.număr de cazuri externate x durata optimă de spitalizare sau. recuperare şi neonatologie . cu încadrarea în sumele aprobate la nivelul 210 . Tariful mediu pe caz rezolvat pe specialităţi negociat nu poate fi mai mare decât tariful maximal prevăzut în anexa nr. 17 A la ordin are în structură secţii/compartimente de cronici. a). 17 B la ordin. Numărul anual de cazuri externate negociat se defalcă pe trimestre. care se stabileşte astfel: . 17 A la ordin şi se stabileşte pentru fiecare spital. 19 la ordin. durata de spitalizare efectiv realizată. indicele mediu de utilizare a paturilor la nivel naţional la spitalul/secţia/compartimentul respectiv şi de durata optimă de spitalizare sau. 2. în funcţie de particularităţile aferente fiecărui tip de spital. b) suma pentru spitalele de cronici şi de recuperare.media cazurilor externate în ultimii 5 ani la nivelul spitalului (ţinându-se cont de modificările de structură aprobate/avizate de Ministerul Sănătăţii. după caz. spitalele vor ţine evidenţa acestor indicatori. (1) lit. precum şi definirea termenilor utilizaţi) sunt prevăzute în anexa nr. în funcţie de numărul de paturi aprobat. precum şi pentru secţiile şi compartimentele de cronici. contractarea acestor servicii se efectuează conform prevederilor lit.prematuri şi îngrijiri paliative. 3. recuperare şi neonatologie . a7) Tarif mediu pe caz rezolvat pe specialităţi Tariful mediu pe caz rezolvat se stabileşte prin negociere între furnizori şi casele de asigurări de sănătate având în vedere documentele pentru fundamentarea tarifului şi indicatorul cost mediu cu medicamentele pe caz externat pe anul 2011şi sumele aprobate la nivelul casei de asigurări de sănătate cu destinaţia servicii medicale spitaliceşti. tipurile de cazuri ce sunt decontate (grupele de diagnostice. după caz. în acest scop. durata medie de spitalizare la nivel naţional. În situaţia în care unul din spitale are în structură secţii/compartimente de cronici. La stabilirea numărului de cazuri externate contractate pe spital/secţie/compartiment se ţine seama de modul de realizare a indicatorilor calitativi din anul precedent. recuperare şi neonatologie . 105. Lista cuprinzând categoriile majore de diagnostice. b). pentru secţiile/compartimentele unde aceasta a fost mai mică decât cea optimă. contractarea acestor servicii se efectuează conform prevederilor de la lit.prematuri sau îngrijiri paliative. mediana duratei de spitalizare în secţiile ATI . precum şi pentru bolnavii care necesită asistenţă medicală spitalicească de lungă durată (ani) se ia în considerare durata medie de spitalizare efectiv realizată în anul precedent. b). după caz) şi al judeţului. având în vedere documentele pentru fundamentarea tarifului. Durata optimă de spitalizare stabilită de către comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii pe secţii este valabilă pentru toate categoriile de spitale şi este prevăzută în anexa nr. durata efectiv realizată x tariful pe zi de spitalizare 1. cu respectarea prevederilor art. dar nu mai mică de 75% faţă de aceasta. 113 şi 114 din Codul penal şi cele dispuse prin ordonanţa procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale. Pentru secţiile/spitalele de psihiatrie cronici cu internări obligatorii pentru bolnavii psihici prevăzuţi la art.prematuri (prevăzute ca structuri distincte în structura spitalului aprobată/avizată de Ministerul Sănătăţii) din alte spitale. după caz. valorile relative. .cazurile estimate a fi externate pe spital şi pe secţie în anul 2012.

aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Suma aferentă serviciilor medicale paliative se stabileşte astfel: Număr de paturi x număr de zile calendaristice dintr-un an estimat a fi ocupat un pat x tariful pe zi de spitalizare negociat. (4) lit. 4. transportul lunar al medicamentelor şi al materialelor sanitare specifice dializei peritoneale la domiciliul pacienţilor. Tariful pe zi de spitalizare negociat nu poate fi mai mare decât tariful maximal prevăzute în anexa nr. g) suma pentru serviciile medicale spitaliceşti efectuate în regim de spitalizare de zi pentru care plata se face prin tarif pe serviciu medical/caz rezolvat şi care se determină prin înmulţirea numărului negociat şi contractat de servicii medicale spitaliceşti pe tipuri/cazuri rezolvate cu tariful aferent acestora. precum şi în cabinete medicale de specialitate din ambulatoriul integrat al spitalului. 8 la ordin. d) suma pentru serviciile de supleere renală. 17 C la ordin. finanţată din fondul alocat asistenţei medicale spitaliceşti. se poate diminua prin negociere între furnizori şi casele de asigurări de sănătate. conform anexei nr. finanţată din fondul alocat pentru programul naţional cu scop curativ. Casele de asigurări de sănătate contractează servicii medicale paliative în regim de spitalizare continuă dacă acestea nu pot fi efectuate în condiţiile asistenţei medicale la domiciliu. Tariful pe serviciu medical se negociază între spitale şi casele de asigurări de sănătate şi nu poate fi mai mare decât tarifele maximale decontate de casele de asigurări de sănătate. nutriţie şi boli metabolice în cabinete de planificare familială în care îşi desfăşoară activitatea medici cu specialitatea obstetrică-ginecologie şi în cabinete de boli infecţioase. c) suma aferentă Programului naţional cu scop curativ pentru medicamente şi materiale sanitare specifice. e) suma pentru serviciile medicale efectuate în cabinete medicale de specialitate în: oncologie medicală. prevăzute în anexa nr. numărul de cazuri externate. Pentru secţiile medicale. inclusiv medicamente şi materiale sanitare specifice. cu numărul de internări corespunzătoare anului 2011 pentru care nu se justifică internarea. care face obiectul unui contract distinct. care se află în structura spitalului ca unităţi fără personalitate juridică. 8 la ordin. transportul nemedicalizat al pacienţilor hemodializaţi de la şi la domiciliul pacienţilor. 48 alin. finanţate din fondul alocat asistenţei medicale ambulatorii de specialitate pentru specialităţile clinice. aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. 5. al cărui model este prevăzut în normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate. Tariful pe caz rezolvat reprezintă maxim 1/3 din suma corespunzătoare cazului codificat şi 211 . acordate în cadrul programului naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică din cadrul Programului naţional cu scop curativ. având în vedere documentele pentru fundamentarea tarifului. Pentru unităţile sanitare cu paturi care încheie contract de furnizare de servicii medicale spitaliceşti cu casa de asigurări de sănătate atât pentru spitalizare continuă cât şi pentru spitalizare de zi. Tarifele pe zi de spitalizare negociate nu pot fi mai mari decât tarifele maximale prevăzute în anexa nr. 17 C la ordin.casei de asigurări de sănătate cu destinaţie servicii medicale spitaliceşti. respectiv din fondul alocat asistenţei medicale spitaliceşti pentru cabinetele prevăzute la art. care face obiectul unui contract distinct. b) din Contractul-cadru. diabet zaharat. stabilită conform prevederilor din anexa nr. f) suma pentru investigaţii paraclinice efectuate în regim ambulatoriu. obţinut în condiţiile prevăzute mai sus. al cărui model este prevăzut în normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate. tariful/caz rezolvat se negociază de unităţile sanitare cu casele de asigurări de sănătate. 16 la ordin.

grupat conform RO DRG v1 la nivelul tarifului pe caz ponderat mediu naţional prevăzut în Anexa 17A de 1444 lei. Suma contractată de către spital pentru servicii de spitalizare de zi. cu excepţia unităţilor sanitare care derulează programe naţionale de sănătate. Sumele contractate pentru cazurile rezolvate în regim de spitalizare de zi în cadrul acestor structuri se evidenţiază distinct în contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti încheiat cu casa de asigurări de sănătate.alte situaţii justificate ce pot apărea în derularea contractelor încheiate cu furnizorii de servicii medicale spitaliceşti. fiind suportate din fondul aferent asistenţei medicale spitaliceşti. e) şi f) ale alin. (4) lit. şi nu poate fi mai mare de 480 lei.decontarea cazurilor externate prevăzute la art. Cazurile pentru care se acordă servicii medicale în aceste structuri din cadrul spitalelor. şi sunt decontate prin tarif pe caz rezolvat. . după caz. pentru cazurile care sunt internate prin spitalizare continuă. Numărul de cazuri şi tariful aferent acestora se negociază cu casele de asigurări de sănătate. casele de asigurări contractează indicatori pentru activitatea de spitalizare de zi pentru anul 2012. mai mari de 25% faţă de valoarea decontată pentru indicatorii realizaţi în regim de spitalizare continuă. 6 (1) La contractarea serviciilor medicale spitaliceşti casele de asigurări de sănătate vor avea în vedere 94% din fondurile aprobate cu această destinaţie la nivelul casei de asigurări de sănătate după ce s-a dedus suma aferentă serviciilor medicale paraclinice ce se pot efectua în ambulatoriu de către unităţile sanitare cu paturi şi de către furnizorii de servicii medicale .pentru spitalele care în anul 2011 au realizat valori ale indicatorilor contractaţi în regim de spitalizare de zi şi care au fost decontate de către casele de asigurări de sănătate. astfel: . (3) Cheltuielile ocazionate de activităţile desfăşurate în camera de gardă şi în structurile de urgenţă din cadrul spitalelor. altele decât spitalele de urgenţă. mai mici de 25% faţă de valoarea decontată pentru indicatorii realizaţi în regim de spitalizare continuă. casele de asigurări contractează pentru activitatea de spitalizare de zi pentru anul 2012 o suma la nivelul celei decontate in anul anterior majorata cu o suma reprezentand 5 % din suma decontata pentru spitalizarea continua in anul anterior. (1) sunt prevăzute distinct în actele adiţionale la contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti. dar nu mai mult de 50%. b) din Contractul-cadru. Sumele de la lit.decontarea sumelor reprezentând depăşirea valorii trimestriale de contract cu maximum 5% din valoarea acesteia pentru spitalele de urgenţă. în limita a maxim 25%. 75 din Contractul-cadru. (2) Sumele de la lit. ART. nu poate depăşi 25% din suma contractată pentru servicii de spitalizare continuă. . .pentru spitalele care în anul 2011 au realizat valori ale indicatorilor contractaţi în regim de spitalizare de zi şi care au fost decontate de către casele de asigurări de sănătate. (2) Diferenţa de 6% din fondul cu destinaţie servicii medicale spitaliceşti ce nu a fost contractată iniţial se utilizează astfel: a) 5% pentru: . sunt cuprinse în structura tarifului pe caz rezolvat.decontarea serviciilor prevăzute la art. (1) sunt prevăzute în contracte distincte.investigaţii paraclinice în laboratoarele/punctele de lucru din structura acestora organizate ca urmare a procedurii de externalizare. sunt considerate cazuri rezolvate în regim de spitalizare de zi numai pentru cazurile neinternate prin spitalizare continuă. dar fără a depăşi 25% din valoarea totală contractată pentru spitalizare continuă. 48 alin. c) şi d) ale alin. . b) 1% pentru complexitate suplimentară a cazurilor în ceea ce priveşte comorbiditatea şi numărul de zile de îngrijiri acordate în cadrul secţiilor/compartimentelor de terapie 212 . pentru anul 2012.

3 | 213 . APACHE-2 | | Variabile fiziologice | |______________________________________________________________________________| | Variabile | Punctaj | | |_____________________________________________________________| | | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| | Temperatura |> 41 |39. .6| | | | | | | |66.prezenţa permanentă a unui număr corespunzător de personal mediu sanitar. se stabileşte conform următoarei formule: Total zile de spitalizare peste mediana fiecărei grupe DRG în secţia/compartimentul de terapie intensivă a spitalului/Total zile de spitalizare peste mediana fiecărei grupe DRG la nivel tuturor spitalelor aflate în contract cu o casă de asigurări de sănătate pentru secţiile/compartimentele de terapie intensivă x 25% din suma reprezentând 1% pentru complexitatea suplimentară a cazurilor.5 -|36.| |7. Spitalele evaluează pacienţii atât la intrarea cât şi la ieşirea din compartimentele/secţiile TI. Suma se calculeaza trimestrial numai spitalelor care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii: .9 | |38.3 .9 | |< 5 | | respira iei | |49 | |34 |24 |11 | | | | | (respira ii/ | | | | | | | | | | | min) | | | | | | | | | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| | Oxigenare | | | | | | | | | | | (kPa)*: | | | | | | | | | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| | FiO2 > 50% |66. suma respectiva se utilizeaza in conditiile lit.4 |46.0 -|32.0 -|< 29. Casele de asigurări de sănătate încheie act adiţional pentru sumele reprezentând complexitatea suplimentară a cazurilor.9 |31.consum de materiale sanitare cu cel puţin 50% peste media consumului de materiale sanitare la nivelul spitalului. In situatia in care nu sunt intrunite de catre nici un furnizor.1 . Suma aferenta fiecărui spital care îndeplineşte criteriile de mai sus.6 -| |< 26.|< 39 | | (bătăi/min) | |179 |139 | |109 | |69 |54 | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| | Rata |> 50 |35 . conditiile pentru acordatea sumei calculate trimestrial din 1%. în conformitate cu sistemul de punctaj APACHE 2. Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti.| |70 . a. .9 | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| | Mijloc BP |> 160|130 .|6 .3 |8.intensivă.9 |38.|40 .4 | | | | | | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| | A-aDO2 | | | | | | | | | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| | FiO2 < 50% | | | | |> 9.|110 .prezenţa permanentă a cel puţin unui medic în cadrul secţiei/compartimentului de terapie intensivă. conform prevederilor legale în vigoare.9 |33. astfel: _______________________________________________________________________________ | Sistemul de punctaj.0 -|30.| |25 .5 |46.| |70 . fără a modifica numărul de cazuri contractate aferente perioadei pentru care se acordă această sumă.0 -|34.0 -| |38.|110 .6 -|26.|10 .| |< 49 | | (mm Hg) | |159 |129 | |109 | |69 | | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| | Ritmul inimii |> 180|140 .9| | rectală (°C) | |40.consum de medicamente de minimum 5% din totalul bugetului stabilit pentru secţia/compartimentul de terapie intensivă. Zilele de spitalizare peste mediana fiecărei grupe DRG din secţiile/compartimentele de terapie intensivă pentru fiecare spital se pun la dispoziţia caselor de asigurări de sănătate trimestrial de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică.4 |35.| |55 . . în cadrul secţiei/compartimentului de terapie intensivă.|12 .|< 7.| |50 .

dar fără a se depăşi suma ce poate fi contractată în funcţie de capacitatea maximă de funcţionare a fiecărui spital. conform regulilor de validare stabilite prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate).| |< 2. ART.0 .numărul de cazuri externate şi raportate de către spital.49 | |7.tariful pe caz ponderat stabilit pentru anul 2012.32 |7.|< 110 | | (mmol/l) | |179 |159 |154 |149 | |129 |119 | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| | Serum potassium|> 7 |6.5 . ART. . cât şi indicatorii specifici fiecărei unităţi sanitare cu paturi.5 .|50 . precum şi nivelul de realizare a indicatorilor specifici în limita celor contractaţi în perioada de la începutul anului şi până la sfârşitul lunii anterioare celei în care se semnează actul adiţional.indicele de case-mix prevăzut în anexa nr. . 3.59 | |7. Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti.5 .|111 .9 | |29.| |5.9 | | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| |> 40 | |20 .| |120 .| |< 20 | | celule (%) | | |59.| |121 .33 -| |7.9 |49.9 |14.7|7. 2.|130 . inclusiv sumele care nu au fost contractate iniţial.0 .9 |45. 9 (1) Decontarea de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor medicale contractate cu spitalele se face după cum urmează: a) pentru serviciile medicale spitaliceşti acordate în spitale a căror plată se face pe baza indicatorului tarif pe caz rezolvat (DRG). 8 Sumele pentru serviciile medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare de zi de unităţile sanitare autorizate de Ministerul Sănătăţii să efectueze aceste servicii şi care nu încheie contract de furnizare de servicii medicale spitaliceşti în spitalizare continuă.9 | |5. se determină prin înmulţirea numărului de servicii medicale spitaliceşti/cazuri rezolvate cu tarifele negociate aferente acestora.4 |2.15 -|< 7.59 |7.|155 .25 -|7. care au stat la baza stabilirii valorii iniţiale de contract/actelor adiţionale.|150 .| |< 50 | | | | creatinine | |299 | |170 |120 | | | | | | (micromol/l) | | | | | | | | | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| | Total volum |> 60 | |50 .50 -|7.| PaO2 | | | | | |9.15| | | |7.24 | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| | Serum sodium |> 180|160 .Vârsta .60 -| |7. Tarifele sunt stabilite conform prevederilor art.4 |3. Decontarea lunară în limita sumei contractate se face în funcţie de: .3 | |8.|3. Casele de asigurări de sănătate vor avea în vedere la repartizarea fondurilor suplimentare atât prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.9 |5. Analiza activităţii trimestriale a spitalului se face pe baza următorilor indicatori: 214 . se contractează de către casele de asigurări de sănătate prin acte adiţionale la contractele iniţiale pentru anul 2012.|30 . decontarea lunară şi regularizarea trimestrială se realizează astfel: 1. 17 A la ordin. 7 Fondurile suplimentare aprobate pentru anul 2012 cu destinaţia servicii medicale spitaliceşti.9 | | | | (x 109/l) | | | | | | | | | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| . din care se scad cazurile nevalidate în luna anterioară (validarea şi invalidarea cazurilor externate raportate se fac de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică.9 | | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| | Serum |> 300|171 . 862/547/2011.|15 .|46 .|2.| |20 .9 |19.0 | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| | pH arterial |> 7.9 | |2.Statut chirurgical | |______________________________________________________________________________| ART.|3.5 | | (mmol/l) | |6.Boli cronice | | Alte variabile: .|3 | |1 | |< 1 | | Număr de | leucocite | | |39.Scala de comă Glasgow | .

17 B la ordin.indicele de case-mix realizat pentru perioada de la începutul anului până la sfârşitul trimestrului respectiv. în limita economiilor realizate din spitalizarea continuă pentru cazurile acute se poate deconta contravaloarea cazuri rezolvate/servicii medicale efectuate în regim de spitalizare de zi realizate peste cele contractate. La regularizarea trimestrială în vederea decontării. dar nu mai mult de 25 % din valoarea contractată pentru servicii în regim de spitalizare continuă.numărul total de cazuri externate. raportate şi validate pentru perioada de la începutul anului până la sfârşitul trimestrului respectiv. (1) lit. decontarea se face la un tarif care reprezintă 50% din tariful pe caz ponderat. pentru perioada aferentă trimestrului respectiv. În situaţia în care contravaloarea cazurilor pentru spitalizare continuă acuţi realizate şi . .acuţi În situaţia în care contravaloarea cazurilor pentru spitalizare continuă acuţi realizate. raportată la prevederile art. . . decontarea se face la nivelul realizat. cu încadrarea în limita valorii contractate. (Validarea şi invalidarea cazurilor externate raportate se fac de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică. În situaţia în care contravaloarea cazurilor pentru spitalizare continuă acuţi realizate.tariful pe caz ponderat stabilit pentru anul 2012. pe baza cazurilor externate raportate şi validate pentru perioada de la începutul anului până la sfârşitul trimestrului respectiv. Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti.numărul de cazuri externate realizate şi validate în ordine cronologică în funcţie de data externării. numărul de cazuri nu poate depăşi un număr maxim de cazuri calculat la capacitatea maximă de funcţionare a spitalului.TCP-ul prevăzut pentru fiecare spital în Anexa nr. conform regulilor de validare stabilite prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate). Modalitatea de calcul al coeficientului k este prevăzută în anexa nr.. validate şi decontate este sub valoarea contractată pentru spitalizare continuă acuţi. validate este peste cea contractată.coeficientul k al cazurilor extreme (ca durată de spitalizare). după epuizarea posibilităţii de înscriere pe listele de aşteptare a cazurilor programabile. în limita economiilor realizate din spitalizarea de zi se pot accepta 215 . . Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti.valoarea relativă a DRG-ului corespunzător fiecărui caz . În situaţia în care contravaloarea cazurilor pentru spitalizare continuă acuţi realizate şi validate cat si contravaloarea cazurilor rezolvate/serviciilor medicale efectuate în regim de spitalizare de zi sunt mai mari decât sumele contractate pentru fiecare tip de spitalizare.coeficientul k al cazurilor externate Contravaloarea serviciilor medicale calculată pe baza indicatorilor de mai sus trebuie să se încadreze în sumele contractate pentru spitalizare continuă pentru afecţiuni acute. respectiv la un tarif care reprezintă 50% din tariful pe caz rezolvat/serviciului medical efectuate în regim de spitalizare de zi. Acest coeficient se calculează trimestrial de Şcoala Naţională de Sănătate Publică. casele de asigurări de sănătate au în vedere următoarele: . Casele de asigurări de sănătate pot accepta la decontare aceste depăşiri dacă spitalul/secţiile a/au luat decizia de creştere a numărului de internări. în limita fondurilor disponibile. 4 alin. precum şi pentru perioada de la începutul anului şi până la sfârşitul trimestrului respectiv. 17 A la ordin . validate şi decontate cât şi contravaloarea cazurilor rezolvate/serviciilor medicale efectuate în regim de spitalizare de zi sunt mai mici decât sumele contractate pentru fiecare tip de spitalizare. si contravaloarea cazurilor rezolvate/serviciilor medicale efectuate în regim de spitalizare de zi este mai mică decât suma contractată pentru spitalizare de zi. a).

. casele de asigurări de sănătate pot accepta la decontare această depăşire dacă spitalul/secţiile a/au luat decizia de creştere a numărului de internări. 105. fără a se depăşi durata optimă pentru situaţiile la care este prevăzută durată optimă.tariful pe zi de spitalizare negociat. de psihiatrie cronici cu internări obligatorii pentru bolnavii psihici încadraţi la art. în situaţia în care asiguratul este transferat în aceeaşi unitate sanitară. luându-se în calcul durata optimă de spitalizare pentru specialitatea respectivă. conform regulilor de validare specifice stabilite prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate). precum şi pentru bolnavii care necesită asistenţă medicală spitalicească de lungă durată (ani). de la o secţie la alta de acelaşi profil. . În cazul spitalelor/secţiilor de psihiatrie cronici.durata optimă de spitalizare pentru situaţiile la care este prevăzută durată optimă astfel: durata optimă dacă durata efectiv realizată este mai mare decât durata optimă şi durata efectiv realizată dacă aceasta este mai mică decât durata optimă. .prematuri mici şi foarte mici şi TBC. Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti. 113 şi 114 din Codul penal şi cele dispuse prin ordonanţa procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale. şi dacă creşterea numărului de cazuri realizate se regăseşte în reducerea numărului de cazuri contractate din alte spitale/secţii din judeţul respectiv. conform regulilor de validare stabilite prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate). .la decontare un număr de cazuri externate prin spitalizare continuă acuţi. precum şi pentru bolnavii care 216 . În situaţia în care numărul de cazuri externate este mai mare decât numărul cazurilor contractate. . iar această depăşire se încadrează în fondurile alocate asistenţei medicale spitaliceşti la nivelul caselor de asigurări de sănătate respective.numărul de cazuri externate realizate şi validate pentru perioada de la începutul anului până la sfârşitul trimestrului respectiv (validarea şi invalidarea cazurilor externate raportate se fac de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică.durata optimă de spitalizare pentru situaţiile la care este prevăzută durată optimă. 105. astfel: durata optimă dacă durata efectiv realizată este mai mare decât durata optimă şi durata efectiv realizată dacă aceasta este mai mică decât durata optimă.durata efectiv realizată pentru situaţiile la care nu este prevăzută durată optimă. după epuizarea posibilităţii de înscriere pe listele de aşteptare a cazurilor programabile.tariful pe zi de spitalizare negociat. spitalul va raporta în vederea decontării un singur caz rezolvat. în ordinea cronologică a datei de externare.numărul de cazuri externate realizate şi validate din care se scad cazurile nevalidate în luna anterioară (validarea şi invalidarea se fac de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică. . Trimestrial se fac regularizări şi decontări în limita sumei contractate pentru serviciile medicale pentru care plata se face pe bază de tarif pe zi de spitalizare în funcţie de: . 113 şi 114 din Codul penal şi internările dispuse prin ordonanţa procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale. b) serviciile medicale pentru care plata se face pe bază de tarif pe zi de spitalizare se decontează în limita sumei contractate în funcţie de: . Serviciile medicale pentru care plata se face pe bază de tarif pe zi de spitalizare se decontează ţinându-se seama de durata optimă de spitalizare/durata efectiv realizată. În cazul spitalelor/secţiilor de psihiatrie cronici pentru internările obligatorii pentru bolnavii psihici prevăzuţi la art.distrofici. Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti. după caz. şi de tarifele pe zi de spitalizare negociate. neonatologie . recuperare pediatrică . serviciile medicale spitaliceşti se decontează lunar de către casele de asigurări de sănătate în funcţie de numărul de zile de spitalizare efectiv realizat în luna pentru care se face decontarea.durata efectiv realizată pentru situaţiile la care nu este prevăzută durată optimă.

cu încadrarea în limita valorii contractate. dar nu mai mult de 25 % din valoarea contractată pentru servicii în regim de spitalizare continuă. Pentru monitorizarea eficienţei managementului de spital. acordate pentru afecţiuni acute în spitale. Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti. 17 A la ordin.numărul de externări realizate şi validate pentru perioada de la începutul anului până la sfârşitul trimestrului respectiv (validarea şi invalidarea cazurilor externate raportate se fac de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică. casele de asigurări de sănătate au în vedere corelarea corespunzătoare a indicatorilor contractaţi şi realizaţi pentru perioada de la începutul anului până la sfârşitul trimestrului respectiv. decontarea se face în funcţie de durata de spitalizare efectiv realizată. precum şi pentru perioada de la începutul anului şi până la sfârşitul trimestrului respectiv. c) serviciile medicale spitaliceşti. conform regulilor de validare stabilite prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate).necesită asistenţă medicală spitalicească de lungă durată (ani). Analiza activităţii trimestriale a spitalului se face pe baza următorilor indicatori: .numărul de cazuri externate realizate şi validate în ordine cronologică în funcţie de data externării. aferent serviciilor medicale spitaliceşti pentru patologie care necesită internare prin spitalizare continuă. se face în funcţie de: . precum şi pentru servicii medicale spitaliceşti acordate în secţiile şi compartimentele de acuţi (aprobate/avizate de Ministerul Sănătăţii. a utilizării judicioase a fondurilor alocate. după caz ca structuri distincte în structura spitalelor) din spitalele de cronici şi de recuperare. . decontarea lunară şi regularizarea trimestrială se realizează astfel: 1. validate şi decontate este sub valoarea contractată pentru spitalizare continuă acuţi.acuţi În situaţia în care contravaloarea cazurilor pentru spitalizare continuă acuţi realizate. în limita sumei contractate. Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti.tariful mediu pe caz rezolvat pe specialităţi negociat. casele de asigurări de sănătate au în vedere următoarele: . cu rezultatele analizei trimestriale efectuată de către ordonatorul de credite ierarhic superior şi transmisă în acest scop caselor de asigurări. În situaţia în care contravaloarea cazurilor pentru spitalizare continuă acuţi realizate.numărul de cazuri externate realizate şi validate din care se scad cazurile nevalidate în luna anterioară (validarea şi invalidarea se fac de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică. în limita economiilor realizate pentru continuă acuţi se poate deconta contravaloarea cazuri rezolvate/servicii medicale efectuate în regim de spitalizare de zi realizate peste cele contractate. . . La regularizarea trimestrială în vederea decontării. pentru care plata se face prin tarif mediu pe caz rezolvat.tariful mediu pe caz rezolvat pe specialităţi negociat. Decontarea lunară. aferent serviciilor medicale spitaliceşti pentru patologie care necesită internare prin spitalizare continuă Contravaloarea serviciilor medicale calculată pe baza indicatorilor de mai sus trebuie să se încadreze în sumele contractate pentru spitalizare continuă pentru afecţiuni acute. în cadrul regularizării trimestriale. conform regulilor de validare specifice stabilite prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate). în funcţie de numărul de zile de spitalizare realizat în limita numărului de zile de spitalizare contractat şi de tariful pe zi de spitalizare negociat între casele de asigurări de sănătate şi unităţile sanitare cu paturi. 2. pentru perioada aferentă trimestrului respectiv. validate şi decontate cat si contravaloarea cazurilor rezolvate/serviciilor medicale 217 . Casele de asigurări de sănătate decontează serviciile medicale paliative în regim de spitalizare. altele decât cele prevăzute în anexa nr.tariful mediu pe caz rezolvat pe specialităţi negociat.

Tariful/caz rezolvat se negociază de unităţile sanitare cu casele de asigurări de sănătate. În situaţia în care contravaloarea cazurilor pentru spitalizare continuă acuţi realizate şi . după epuizarea posibilităţii de înscriere pe listele de aşteptare a cazurilor programabile. Pentru unităţile sanitare cu paturi care încheie contract de furnizare de servicii medicale spitaliceşti cu casa de asigurări de sănătate atât pentru spitalizare continuă cât şi pentru spitalizare de zi. 8 la ordin. cabinete de boli infecţioase şi în cabinete de planificare familială în care îşi desfăşoară activitatea medici cu specialitatea obstetrică-ginecologie. decontarea se face la nivelul realizat. Tariful pe caz rezolvat 218 . validate este peste cea contractată. Tariful pe serviciu medical se negociază între spitale şi casele de asigurări de sănătate şi nu poate fi mai mare decât tarifele maximale decontate de casele de asigurări de sănătate. inclusiv medicamente şi materiale sanitare specifice. h) suma pentru serviciile medicale spitaliceşti efectuate în regim de spitalizare de zi pentru care plata se face prin tarif pe serviciu medical/caz rezolvat. (4) lit. în limita sumei contractate şi care se determină prin înmulţirea numărului negociat şi contractat de servicii medicale spitaliceşti pe tipuri/cazuri rezolvate cu tariful aferent acestora. diabet zaharat. în condiţiile prevăzute în anexa nr. respectiv din fondul alocat asistenţei medicale spitaliceşti pentru cabinetele prevăzute la art. prevăzute în anexa nr. decontată din fondul alocat asistenţei medicale spitaliceşti. se decontează la nivelul realizărilor în limita sumelor contractate cu această destinaţie. precum şi în cabinete medicale de specialitate din ambulatoriul integrat ale spitalului.efectuate în regim de spitalizare de zi sunt mai mici decât sumele contractate pentru fiecare tip de spitalizare. 8 la ordin. transportul nemedicalizat al pacienţilor hemodializaţi de la şi la domiciliul pacienţilor. nutriţie şi boli metabolice. stabilită conform prevederilor din anexa nr. si contravaloarea cazurilor rezolvate/serviciilor medicale efectuate în regim de spitalizare de zi este mai mică decât suma contractată pentru spitalizare de zi. acordate în cadrul Programului naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică din cadrul Programului naţional cu scop curativ. decontarea se face la un tarif care reprezintă 50% din tariful negociat. b) din Contractul-cadru. În situaţia în care contravaloarea cazurilor pentru spitalizare continuă acuţi realizate şi validate cat si contravaloarea cazurilor rezolvate/serviciilor medicale efectuate în regim de spitalizare de zi sunt mai mari decât sumele contractate pentru fiecare tip de spitalizare. având în vedere documentele pentru fundamentarea tarifului. care se află în structura spitalului ca unităţi fără personalitate juridică. 16 la ordin. e) suma pentru serviciile de supleere renală. în limita sumei contractate. în limita economiilor realizate din spitalizarea de zi se pot accepta la decontare un număr de cazuri externate prin spitalizare continuă acuţi. transportul lunar al medicamentelor şi al materialelor sanitare specifice dializei peritoneale la domiciliul pacienţilor. d) suma aferentă Programului naţional cu scop curativ pentru medicamente şi materiale sanitare specifice se decontează la nivelul realizărilor în limita sumei prevăzute în program pentru medicamente şi materiale sanitare specifice. 48 alin. decontată din fondul alocat asistenţei medicale ambulatorii de specialitate pentru specialităţile clinice. în ordinea cronologică a datei de externare. Casele de asigurări de sănătate pot accepta la decontare aceste depăşiri dacă spitalul/secţiile a/au luat decizia de creştere a numărului de internări. în limita fondurilor disponibile. f) suma pentru serviciile medicale efectuate în cabinete medicale de specialitate în: oncologie medicală. g) suma pentru investigaţii paraclinice efectuate în regim ambulatoriu.

după regularizarea trimestrială realizată conform alin. se realizează în procent de 50% din tariful pe caz rezolvat (DRG). pe care le decontează casele de asigurări de sănătate nu poate depăşi numărul de cazuri internate prin spitalizare continuă ca şi cazuri de urgenţă pentru care se face dovada unor intervenţii diagnostice şi terapeutice. într-un interval de 48 de ore de la externare. şi neinternate. a) şi c). Casele de asigurări de sănătate nu decontează mai mult de 40% din cazurile externate din unităţile sanitare cu personalitate juridică de medicina muncii .reprezintă maxim 1/3 din suma corespunzătoare cazului codificat şi grupat conform RO DRG v1 la nivelul tarifului pe caz ponderat mediu naţional prevăzut în Anexa 17A – 1444 lei. efectuate în alte unităţi 219 . din tariful mediu pe caz rezolvat. pentru patologie de acelaşi tip. necesare rezolvării cazurilor respective. (6) Trimestrial. se realizează în procent de 50% din tariful pe caz rezolvat (DRG). (5) Casele de asigurări de sănătate decontează cazurile externate din unităţile sanitare cu personalitate juridică de medicina muncii . pe baza relaţiilor contractuale stabilite între unităţile sanitare respective.boli profesionale şi din secţiile de boli profesionale aflate în structura spitalelor. (1) lit.boli profesionale şi din secţiile de boli profesionale aflate în structura spitalelor. în situaţiile în care spitalul respectiv nu deţine dotarea necesară sau aparatura existentă în dotarea acestuia nu este funcţională. cu excepţia situaţiilor în care comisia de analiză a cazurilor constituită la nivelul caselor de asigurări de sănătate constată că sunt acoperite peste 80% din îngrijirile corespunzătoare tipului de caz conform codificării.2012. (3) Decontarea cazurilor externate care se reinternează în aceeaşi unitate sanitară sau într-o altă unitate sanitară. altele decât spitalele de urgenţă. la nivelul fiecărui spital care a contractat cu casa de asigurări de sănătate servicii medicale spitaliceşti atât pentru afecţiuni acute cât şi pentru afecţiuni cronice. 10 (1) Spitalele sunt obligate să suporte din sumele contractate cu casele de asigurări de sănătate: a) cheltuielile privind investigaţiile paraclinice pentru bolnavii internaţi efectuate în alte unităţi spitaliceşti sau în unităţi ambulatorii de specialitate. NOTĂ: Numărul de cazuri rezolvate în camera de gardă şi în structurile de urgenţă din cadrul spitalelor. pentru patologie de acelaşi tip într-un interval de 48 de ore de la internare. cu modificările şi completările ulterioare şi în condiţiile în care cazurile externate sunt persoane asigurate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. în limita valorii de contract. (4) Decontarea cazurilor transferate într-o altă unitate sanitară. pentru care nu s-a confirmat caracterul de boală profesională în condiţiile respectării criteriilor de internare prevăzute la art. 61 alin. şi nu poate fi mai mare de 480 lei. între cele două tipuri de îngrijiri: acute şi cronice. casa de asigurări de sănătate poate efectua o regularizare a cazurilor realizate. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. cu încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat. din tariful mediu pe caz rezolvat cu excepţia situaţiilor în care comisia de revalidare a cazurilor constituită la nivelul caselor de asigurări de sănătate constată că sunt acoperite peste 80% din îngrijirile corespunzătoare tipului de caz conform codificării. Cazurile care fac obiectul internării prin spitalizare de zi şi au fost rezolvate prin spitalizare continuă la solicitarea asiguratului se decontează de casele de asigurări de sănătate la tariful pe serviciu medical/caz rezolvat aferent spitalizării de zi. raportate şi validate. ART. (4) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . sumele astfel suportate de către spitale pentru investigaţii paraclinice pentru pacienţii internaţi. diferenţa fiind suportată de asigurat. (2) Cazurile internate în regim de spitalizare continuă care nu au îndeplinit criteriile de internare nu se decontează de casele de asigurări de sănătate. 1389/2010.

se evidenţiază distinct şi se raportează lunar caselor de asigurări de sănătate. grup sanitar propriu. b) suma aferentă transportului interspitalicesc pentru asiguraţii internaţi care necesită condiţii suplimentare de stabilire a diagnosticului din punctul de vedere al consultaţiilor şi investigaţiilor paraclinice. sumele plătite de către spitale pentru transportul interspitalicesc pentru asiguraţii internaţi care necesită condiţii suplimentare de stabilire a diagnosticului din punctul de vedere al consultaţiilor şi investigaţiilor paraclinice. acordate la cererea acestora. conform machetei din anexa nr. efectuate în ambulatoriul/ambulatoriul integrat al spitalului respectiv sau al altei unităţi sanitare cu paturi. materiale sanitare şi investigaţii paraclinice la care ar fi fost îndreptăţiţi fără contribuţie personală. peste confortul standard. (3) Rambursarea cheltuielilor prevăzute la alin. decontat de casa de asigurări de sănătate din fondul alocat asistenţei medicale de urgenţă şi transport sanitar. ART. 12 (1) Spitalele sunt obligate să suporte pentru asiguraţii internaţi în regim de spitalizare continuă şi în regim de spitalizare de zi toate cheltuielile necesare pentru rezolvarea cazurilor respective. suportă cheltuieli cu medicamente. ART. în ceea ce priveşte cazarea. pe perioada internării în spital. conform machetei din anexa nr. în vederea internării. 1389/2010 şi ale prezentelor norme. se evidenţiază distinct şi se raportează lunar caselor de asigurări de sănătate. 16 B la ordin. radio. se înţelege salon cu minimum 3 paturi. pe baza relaţiilor contractuale stabilite între unităţile sanitare respective. cea acordată la nivelul alocaţiei de hrană stabilite prin acte normative. 220 . iar în ceea ce priveşte masa. aprobat prin H. inclusiv pentru medicamente. nr. 16 B la ordin. conform machetei din anexa nr. (2) În situaţia în care asiguraţii. se evidenţiază distinct şi se raportează lunar caselor de asigurări de sănătate. spitalele rambursează contravaloarea acestor cheltuieli la cererea asiguraţilor. din sumele contractate cu casele de asigurări de sănătate. c) suma aferentă consultaţiilor interdisciplinare pentru pacienţii internaţi. 16 B la ordin. suportă suma aferentă serviciilor hoteliere standard (cazare standard şi masă la nivelul alocaţiei de hrană) pentru însoţitorii copiilor bolnavi în vârstă de până la 3 ani.spitaliceşti sau în unităţi ambulatorii de specialitate. efectuate în ambulatoriul/ambulatoriul integrat al spitalului respectiv sau al altei unităţi sanitare cu paturi. Contribuţia personală a asiguraţilor reprezintă diferenţa dintre tarifele pentru serviciile hoteliere cu grad ridicat de confort stabilite de fiecare unitate furnizoare şi cele corespunzătoare confortului standard. telefon. Asiguraţii suportă contravaloarea serviciilor hoteliere (cazare şi/sau masă) cu un grad ridicat de confort. 11 Spitalele. frigider şi altele asemenea). (2) reprezintă o obligaţie exclusivă a spitalelor şi se realizează numai din veniturile proprii ale acestora. precum şi pentru însoţitorii persoanelor cu handicap grav. în baza unor documente medicale întocmite de medicul curant din secţia în care aceştia sunt internaţi şi avizate de şeful de secţie şi managerul spitalului. cu excepţia transportului efectuat de serviciile publice de ambulanţă pentru pacienţii care nu se află în stare critică şi care se află în unităţile sau compartimentele de primiri urgenţe şi care necesită transport la o altă unitate sanitară sau la o altă clădire aparţinând unităţii sanitare respective. pe baza unei metodologii proprii. în condiţiile Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012.G. investigării sau efectuării unui consult de specialitate. cu respectarea normelor igienico-sanitare şi fără dotări suplimentare (televizor. Prin confort standard. materiale sanitare şi investigaţii paraclinice. sumele astfel suportate de către spitale pentru consultaţiile interdisciplinare pentru pacienţii internaţi.

spitalele întocmesc fişele de solicitare prevăzute în anexa nr. casele de asigurări de sănătate pot efectua până la data de 20 decontarea lunii curente pentru perioada 1 .ART. rezultatele celorlalte investigaţii efectuate anterior pentru stabilirea diagnosticului. odată cu raportarea lunară.15 a lunii. la o greutate a nou-născutului de peste 2. angiografie) se acordă numai pe bază de recomandare medicală asiguraţilor conform fişelor de solicitare prevăzute în anexa nr. (2) Spitalele.afecţiuni în care au fost epuizate toate celelalte posibilităţi de explorare. (3) În situaţia în care spitalele nu deţin dotarea necesară sau aparatura existentă în dotarea acestora nu este funcţională. . Fişele de solicitare se întocmesc într-un singur exemplar dacă serviciile medicale de înaltă performanţă se efectuează de către spitalul în care este internat pacientul. din care unul rămâne la furnizorul care a făcut recomandarea şi. (1) se aplică pacienţilor internaţi. (2) Casa de asigurări de sănătate decontează. Pentru fiecare lună. 13 (1) Serviciile medicale de înaltă performanţă (CT. (2) Prevederile alin. 221 . 18 la ordin. evaluarea stării de sănătate a asiguratului la momentul externării şi indicaţiile de tratament şi supraveghere terapeutică pentru următoarea perioadă (determinată conform diagnosticului). informaţii care trebuie să se regăsească şi în foaia de observaţie clinică generală la epicriză. vor transmite casei de asigurări de sănătate pentru nou-născuţii prematur. ART. suma prevăzută în contractul de furnizare de servicii medicale încheiat cu casele de asigurări de sănătate se defalcă de către spitale pe trimestre şi luni. cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior în funcţie de subordonare. în situaţia în care la o greutate de peste 2. Decontarea serviciilor medicale aferente lunii decembrie a anului în curs se poate efectua în luna decembrie pentru serviciile medicale efectuate şi facturate până la data prevăzută în documentele justificative depuse în vederea decontării. RMN. nu se mai justifică menţinerea acestuia în secţia de neonatologie prematuri. scintigrafie. urmând ca diferenţa reprezentând servicii medicale realizate să se deconteze în luna ianuarie a anului următor. 15 (1) Suma anuală prevăzută în bugetul de venituri şi cheltuieli şi. contravaloarea serviciilor medicale acordate asiguraţilor în luna precedentă.500 grame medicul nu consideră oportună externarea acesta va fi transferat pe secţia de neonatologie acuţi.500 grame.urgenţe medico-chirurgicale majore nominalizate în anexa nr. în baza indicatorilor specifici realizaţi şi în limita sumelor contractate. pe baza facturii şi a documentelor justificative depuse până la data prevăzută în contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti. 14 (1) Medicii care îşi desfăşoară activitatea în spital au obligaţia ca la externarea asiguratului să transmită medicului de familie sau medicului de specialitate din ambulatoriu. 16 la ordin. La fişa de solicitare se ataşează. fără a se întocmi bilet de trimitere pentru servicii medicale paraclinice. ART. în primele 10 zile ale lunii următoare celei pentru care se face plata. şi al caselor de asigurări de sănătate. cu încadrarea în sumele contractate. greutatea la naştere şi greutatea la externare. numai în următoarele condiţii: . 18 la ordin care se completează în 2 exemplare. acolo unde este cazul. după caz. pentru pacienţii internaţi cărora li se recomandă servicii medicale de înaltă performanţă prevăzute la alin. pe baza facturii şi a documentelor justificative depuse până la data prevăzută în contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti. un exemplar la furnizorul care a efectuat serviciul/serviciile de înaltă performanţă. respectiv. (1) ce vor fi efectuate în alte unităţi spitaliceşti sau în unităţi ambulatorii de specialitate. prin scrisoare medicală sau bilet de ieşire din spital cu obligaţia ca acesta să conţină explicit toate elementele prevăzute în scrisoarea medicală.

ART. ART. odată cu raportarea ultimei luni a fiecărui trimestru. care răspund. 16 Casele de asigurări de sănătate încheie convenţii cu unităţile medico-sociale. soluţionează divergenţele. număr cazuri programate intrate în lista de prioritate în cursul trimestrului. după caz. şi Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. precum şi respectarea prevederilor actelor normative în vigoare. 18 Refuzul semnării contractului de către unitatea publică furnizoare de servicii medicale spitaliceşti sau de către casa de asigurări de sănătate va fi adus la cunoştinţă Ministerului Sănătăţii sau celorlalte ministere. Acestea vor informa asupra modificărilor apărute în actele normative şi vor stabili. împreună cu medicii de specialitate din unităţile sanitare cu paturi. în condiţiile legii. (4) Trimestrial. 19 Casele de asigurări de sănătate şi direcţiile de sănătate publică au obligaţia de a organiza trimestrial sau ori de câte ori este nevoie întâlniri cu medicii de specialitate din unităţile sanitare cu paturi pentru a analiza aspecte privind calitatea serviciilor medicale din asistenţa medicală spitalicească. În acest sens. care.(3) Pentru încadrarea în sumele contractate cu casele de asigurări de sănătate. precum şi ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Pentru această situaţie. laboratoare de sănătate mintală. care se află în structura spitalului ca unităţi fără personalitate juridică. Serviciile medicale spitaliceşti pot fi acordate asiguraţilor şi pe baza biletelor de internare eliberate de medicii din centrele de dializă private aflate în relaţie contractuală cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. de realitatea şi exactitatea datelor prezentate atât cu ocazia negocierii contractelor. în funcţie de subordonare. 17 Contractele pentru furnizarea serviciilor medicale acordate în spitale se semnează din partea spitalelor de către membrii Comitetului director. spitalele vor întocmi liste de prioritate pentru cazurile programabile. precum şi cu cabinetele de medicina muncii organizate conform prevederilor legale în vigoare şi cu centrele de dializa private in contract cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate în vederea recunoaşterii biletelor de internare eliberate de către medicii ce-şi desfăşoară activitatea în aceste unităţi. ordonatorului de credite ierarhic superior. ai autorităţilor administraţiei publice locale. cu spitalele pentru medicii care îşi desfăşoară activitatea în dispensare TBC. cu excepţia cazurilor de urgenţă medico-chirurgicală. urmând ca regularizarea finală a trimestrului IV să se efectueze în luna ianuarie a anului următor. şi caselor de asigurări de sănătate execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli. cabinete de medicină dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. conform facturilor însoţite de documentele justificative. respectiv autorităţilor administraţiei publice locale. ai ministerului de resort. Regularizarea şi decontarea trimestrială se fac în primele 25 de zile ale lunii următoare trimestrului încheiat. se constituie o comisie de mediere formată din reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii. spitalele depun la casa de asigurări de sănătate pe fiecare secţie numărul cazurilor programate aferente trimestrului respectiv. cu excepţia trimestrului IV pentru care regularizarea se face până la data de 20 decembrie a anului în curs pentru serviciile medicale realizate şi raportate conform contractului de furnizare de servicii medicale până la data de 30 noiembrie a anului în curs. a cazurilor care necesită internare în secţiile de obstetrică şi neonatologie şi a bolilor cu potenţial endemo-epidemic. ART. ART. în termen de maximum 10 zile. respectiv centre de sănătate mintală şi staţionar de zi psihiatrie. până pe data de 10 a lunii curente pentru luna precedentă. în funcţie de subordonare. măsurile ce se 222 . număr cazuri programate ieşite din lista de prioritate în cursul trimestrului şi număr cazuri programate aflate la sfârşitul trimestrului în lista de prioritate. dacă este cazul. Modelul de convenţie este cel prevăzut în anexa nr. cât şi cu ocazia raportării datelor în cursul execuţiei. spitalele vor raporta realizarea indicatorilor trimestriali comparativ cu cei contractaţi şi. 37 la ordin. până la data de 5 a lunii următoare expirării unui trimestru. după cum urmează: număr cazuri programate aflate în lista de prioritate la începutul trimestrului.

ART. Neparticiparea medicilor la aceste întâlniri nu îi exonerează de răspunderea nerespectării hotărârilor luate cu acest prilej. 223 . 20 Furnizorii de servicii medicale spitaliceşti vor prezenta la contractare documentele necesare pentru fundamentarea tarifului mediu pe caz rezolvat. documentele prevăzute în anexa nr. a tarifului pe zi de spitalizare şi a tarifului pe caz pentru serviciile acordate în regim de spitalizare de zi.impun pentru îmbunătăţirea activităţii. 16 A la ordin.

2894 0. Alexandrescu" Bucuresti Spitalul Clinic "Filantropia" Bucuresti Spitalul Clinic de Urgente Oftalmologice Bucuresti Spitalul Clinic de Chirurgie Oromaxilofaciala "Prof. 30. Spitalul Clinic "Sf. 8. Dan Teodorescu" Bucuresti S.L. 17. 23. 12. 29. Reparatorie si Arsuri Bucuresti Spitalul Clinic de Nefrologie "Dr. 32. 22. 16.6389 0.2817 0. 20.L.8331 0.5175 1. Binafarm S. Carol Davila" Bucuresti Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Gr. 19. 2. 14. 11.8233 0. 27.8117 0.7779 1. 1.7690 1. 4.0473 0.8275 1.6928 0. 34. Maria" Bucuresti Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti Spitalul Clinic de Urgenta de Chirurgie Plastica.C.ANEXA 17A LISTA SPITALELOR PENTRU CARE PLATA SE FACE PRIN TARIF PE CAZ REZOLVAT. 6. Genesys Medical Clinic S.3390 0.8593 0. 3.2545 1. 15. Dr.9354 0.9231 0.L. 5.9219 1.9866 TCP 2012 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1509 1617 2230 1580 1444 1444 1444 1444 1444 1444 Cod spital AB01 AB02 AB03 AB04 AB05 AB06 AB08 AB09 AB12 AG01 AG02 AG04 AG05 AG06 AG07 AG08 AG13 AG14 AG15 AG22 AR01 AR05 AR06 AR07 AR14 AR20 AR21 B_01 B_02 B_03 B_04 B_05 B_06 B_08 B_09 B_100 B_101 Denumire spital Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia Spitalul de Boli Cronice Campeni Spitalul Municipal Blaj Spitalul Orasenesc Abrud Spitalul Municipal Aiud Spitalul Orasenesc Campeni Spitalul Municipal Sebes Spitalul Orasenesc Cugir Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud Spitalul Judetean Pitesti Spitalul de Pediatrie Pitesti Spitalul de Pneumoftiziologie Campulung Spitalul Municipal Campulung Spitalul Orasenesc "Regele Carol I" Costesti Spitalul Municipal Curtea de Arges Spitalul Orasenesc "Sf. 35.9452 1. ICM 2011 1.7830 0.8241 0. Crt.6213 0.8852 0.9280 1. 37. Tinos Clinic SRL 224 . 25. Spiridon" Mioveni Spitalul de Psihiatrie Sf Maria Vedea Spitalul de Pneumoftiziologie "Sf Andrei" Valea Iasului Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni Dr. 28. 9. 18.8366 0.6860 0.2071 0. 21.8456 0.R.9269 0. 13. 31.7665 0.9568 0. 10.R.C.4240 2. Irimia S.0234 0.1291 0. 7.1174 0. Gheorghe" Chisineu-Cris Centrul Medical Laser System S. ICM SI TCP VALABIL PENTRU ANUL 2012 Nr. 33. Spitalul Judetean Clinic de Urgenta Arad Spitalul Orasenesc Ineu Spitalul de Boli Cronice Lipova Spitalul Orasenesc Sebis Spitalul "Sf.R.2476 0. 36. 24. 26.

66. Parhon" Bucuresti Clinica de angiografie si terapie endovasculara Hemodinamic Spitalul Clinic "Dr. Ioan" Bucuresti Spitalul Clinic De Dermatovenerologie "Dr. 55.1746 1. Alexandru Obregia" Bucuresti Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "M. 75. 40. Nutritie si Boli Metabolice "Prof. Panait Sirbu" Bucuresti Spitalul Clinic de Urgenta "Bagdasar-Arseni" Bucuresti Institutul National de Neurologie si Boli Neurovasculare Bucuresti Centrul de Evalure şi Tratament aToxicodependentelor pentru Tineri "Sf. D. 73.8964 1. 60.4579 0. Proestetica Medical S.C.5835 0. 56. 52. Matei Bals" Bucuresti Centrul de Sanatate RATB Spitalul Universitar de Urgenta "Elias" Bucuresti Spitalul de Psihiatrie Titan "Dr. Babes" Bucuresti Spitalul clinic de psihiatrie "Dr. 45. Dr.7400 0.9723 1.38.0682 0. Dr.7621 1.L. 72. 70. Iliescu" Bucuresti Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului "Prof.1687 1.0759 1.Traumatologie si TBC Osteoarticular "Foisor" Bucuresti Spitalul Clinic Colentina Bucuresti Institutul Clinic Fundeni Bucuresti Institutul de Boli Cardiovasculare "C.7183 0. 51. 58.L. V. 48.1021 0.0556 1. 50. 69. 44.3154 1.R.5293 1. B_102 B_103 B_11 B_113 B_116 B_12 B_121 B_13 B_14 B_15 B_16 B_18 B_19 B_20 B_21 B_22 B_23 B_25 B_27 B_28 B_29 B_30 B_31 B_32 B_33 B_34 B_35 B_36 B_38 B_40 B_41 B_42 B_47 B_48 B_50 B_80 B_90 B_91 B_95 S.Scarlat Longhin" Bucuresti Spitalul Clinic "Prof. Curie" Bucuresti Spitalul Clinic de Urgenta "Sf.3866 0. 67. 65. Paulescu" Bucuresti Spitalul Clinic de Ortopedie .A. N. Cantacuzino" Bucuresti Institutul National de Diabet. Stelian" Spitalul de Pneumoftiziologie "Sf. S. V. 76. 43. 57.7600 1.8604 0.0635 1. 42. 62. 47. Stoia" Bucuresti Spitalul Clinic "Nicolae Malaxa" Bucuresti Institutul National de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" Bucuresti Institutul National de Boli Infectioase "Prof. 63.2956 1.0272 0. Trestioreanu" Bucuresti SC Delta Health Sanador Institutul de Endocrinologie "C.3977 1. 53. 64. I. 68.7737 2.7122 0.0018 1. 74. Pantelimon" Bucuresti Spitalul Clinic de Copii "Dr. Hociota" Bucuresti Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie "Prof.1446 2.Stefan" Centrul de Boli Reumatismale "Dr.4123 1. 49.8323 1. 59. Dr. Centrul Medical Unirea S. I. Al. Dr. 41.1920 1. 39. 61. C.2180 1.8468 1444 1444 1770 1444 1444 1444 1444 1444 1456 1910 1444 1808 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1735 1444 1537 1444 1444 1444 1444 1444 1653 1444 1444 1444 1444 1469 1444 1444 1444 225 . Dr.0067 1. Institutul Oncologic "Prof.9852 1.R. Dr. I. 71. S.C.4227 1. Th. Alfred Rusescu" Bucuresti Spitalul Clinic de Urgenta "Sf. 46. Gomoiu" Bucuresti Spitalul Clinic "Coltea" Bucuresti Spitalul Clinic de Boli infectioase si Tropicale "Dr. Dr.1633 1. 54.2666 0.9035 0.C.0854 1. Burghele" Bucuresti Institutul de Fonoaudiologie si Chirurgie Functionala ORL "Prof.Gorgos" SC Crestina Medicala Munposan '94 SRL Euroclinic Hospital S.3629 0. 0.

Spitalul Judetean de Urgenta Bacau Spitalul de Pneumoftiziologie Bacau Spitalul Municipal Onesti Spitalul Orasenesc Buhusi Spitalul Orasenesc "loan Lascar" Comanesti Spitalul Municipal de Urgenta Moinesti Spitalul Comunal Podul Turcului Spitalul de Pediatrie Bacau Clinica Palade Bacau S. 106.7189 0. 114. 116. 113.L. A.9161 0. Lucia S.7396 0.5724 1.0334 1. 119. 84. Pop Mircea" Marghita Spitalul de Psihiatrie Nucet Spitalul Municipal Salonta Spitalul de Psihiatrie Stei Spitalul Pelican Oradea Spitalul Judetean Bistrita Spitalul Orasenesc "Dr.8876 0. 98.0550 0. 88.5447 0. C. I.L. G.2540 0.9068 0. 111. 79. 101. 105.77.1105 0.7883 0. 80. 100. 86. Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Oradea Spitalul Clinic Municipal "dr. Eldimedmaterna S.8389 0.7244 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 226 . Sparchez" Zarnesti 0.1230 0.R. 85. T. Trifon" Nasaud Spitalul Orasenesc Beclean Spitalul de Obstetrica-Ginecologie Sanovil Spitalul Judetean de Urgenta Braila Spitalul Orasenesc Faurei Spitalul "Sf.8652 0. 118.7831 1. 94.9938 0. 115. 92.9534 1.0245 0.8665 0.7504 1. 103.2996 0. 104. Popovici" Beius Spitalul Municipal "Dr.9684 0.3403 0. 83. 96. Gheorghe" Botosani Spitalul de Psihiatrie Botosani Spitalul de Copii Botosani Spitalul de Obstetrica-Ginecologie Botosani Spitalul Municipal Dorohoi Spitalul de Pneumoftiziologie Botosani Spitalul Judetean Clinic de Urgenta Brasov Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie "Dr.8334 1. 120.9771 0. 107. Sbarcea" Brasov Spitalul Clinic de Copii Brasov Spitalul de Boli Infectioase Brasov Spitalul de Pneumoftiziologie Brasov Spitalul Municipal Fagaras Spitalul Municipal Codlea Spitalul Orasenesc "Dr.7627 0.9526 1.9901 0.7154 0. 110.1038 1.Pantelimon" Braila Spitalul de Pneumoftiziologie Braila Spitalul Judetean de Urgenta "Mavromati" Botosani Spitalul "Sf. 117.8440 1.6763 0. Gavril Curteanu" Oradea Spitalul Orasenesc Alesd Spitalul Municipal "Episcop N.9112 1. 112. 109.7701 0. 102.4269 1. 78. 93. 81. 95.1122 0.3911 0. 108. 97. 91. 99. 89.8063 1. 87. B_96 B_97 BC01 BC02 BC03 BC04 BC05 BC06 BC08 BC10 BC14 BC15 BH01 BH02 BH07 BH09 BH10 BH11 BH12 BH14 BH26 BN01 BN02 BN03 BN08 BR01 BR05 BR07 BR09 BT01 BT02 BT03 BT04 BT05 BT06 BT10 BV01 BV02 BV03 BV04 BV05 BV06 BV08 BV10 SC Med Life SA Clinica Sf.8996 0.C. 82.9476 0. 90.R.0306 0.7611 0.

7332 1.9344 0.3843 0. 149. 128.7431 1. 140. 148. Brasov Spitalul Judetean Buzau Spitalul Municipal Ramnicu Sarat Spitalul Orasenesc Nehoiu Spitalul de Psihiatrie şi Pentru Masuri de Siguranta Sapoca Spitalul Judetean Clinic de Urgenta Cluj-Napoca Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie ClujNapoca Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Cluj-Napoca Spitalul de Pneumoftiziologie "Leon Daniello" Cluj-Napoca Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca Spitalul Municipal Clinic Cluj-Napoca Institutul Oncologic "Prof.1298 0. 156.8282 0. 132. 125. 152.9926 0. 157.5956 1. 122.9325 0.7429 1.1310 1.R.C. 134.R.9564 0. Rur Medical S. 142. Chiricuta" Cluj-Napoca Institutul Inimii "Prof. 163.C.7481 1.8094 1. 129. 162. 158.1481 0. 146.8149 0.7616 1. 133. N.6808 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1924 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 227 . 136.L. 124. 137.121.9823 0. 150. 131.6575 0. 153. 145.C.9046 0.6864 0.7173 0.0642 0. 143. 123.8543 0.2376 0.8035 0. 138.L. Vitalmed Center SRL Spitalul Teo Health SA Clinica Newmedics S. 160. 161.0224 0. 141.0645 0. 155.0255 1. 147. 127.6770 0.8130 0. 139.3954 1.1484 1. 159. I. Dr.2774 1. 135. 154.8439 0. 144. 151. Dr.5806 1.2355 1. BV12 BV13 BV17 BV18 BV20 BV21 BV22 BV23 BZ01 BZ02 BZ04 BZ09 CJ01 CJ02 CJ03 CJ04 CJ05 CJ06 CJ07 CJ08 CJ09 CJ10 CJ11 CJ12 CJ13 CJ14 CJ21 CL01 CL02 CL03 CL06 CL07 CS01 CS02 CS03 CS05 CS07 CT01 CT04 CT05 CT06 CT07 CT08 Spitalul Orasenesc Rupea Spitalul de Psihiatrie şi Neurologie Brasov S.2011 1. Stancioiu" Cluj-Napoca Spitalul Municipal Dej Spitalul Municipal Turda Spitalul Municipal Gherla Spitalul Orasenesc Huedin Spitalul Municipal Campia Turzii Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca Spitalul Judetean de Urgenta Calarasi Spitalul Municipal Oltenita Spitalul Orasenesc Lehliu-Gara Spitalul de Psihiatrie Sapunari Spitalul de Pneumoftiziologie Calarasi Spitalul Judetean Resita Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes Spitalul Orasenesc Oravita Spitalul Orasenesc Moldova Noua Spitalul Orasenesc Otelu Rosu Spitalul Judetean Clinic de Urgenta Constanta Spitalul Municipal Medgidia Spitalul Orasenesc Cernavoda Spitalul Municipal Mangalia Spitalul Orasenesc Harsova Spitalul de Ortopedie Traumatologie şi Recuperare Medicală Eforie Sud 0.5751 0.1521 2.9693 0. Centrul Medical Unireal S. 126.7074 1. Clinicile ICCO SRL S. 130.

179.9302 0. 195. 197.4949 0. 187.7314 0. 193. 194. 183. Fogolyan Kristof" Sfantu Gheorghe Spitalul Municipal Targu Secuiesc Spitalul Orasenesc Baraolt Spitalul de Cardiologie Covasna Spitalul de Obst.9574 0.7715 0.2086 1.8562 0.5999 1. 206.1681 0. 185.7865 0. 186.1567 0..1012 0. 202. 176.Ginecologie-Chirurgie Generala Spitalul Judetean Targoviste Spitalul Orasenesc Pucioasa Spitalul Orasenesc Gaesti Spitalul Orasenesc Moreni Spitalul Judetean Clinic de Urgenta Craiova Spitalul Municipal Clinic "Filantropia" Craiova Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes" Craiova Spitalul Municipal Bailesti Spitalul "Filisanilor" Filiasi Spitalul Orasenesc Segarcea Spitalul Municipal Calafat Spitalul Orasenesc "Asezamintele Brancovenesti" Dabuleni Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova Centrul de Cardiologie Craiova Spitalul Judetean Targu Jiu Spitalul Municipal Motru Spitalul Orasenesc Targu Carbunesti Spitalul Orasenesc Rovinari Spitalul Orasenesc Novaci Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu Spitalul Orasenesc Turceni Spitalul Judetean Clinic de Urgenta "Sf.0756 0. 165.9355 0.7423 0. 191. Medical Analysis Centrul Medical Medstar 2000 Euromaterna Isis Medical Center Spitalul Judetean "Dr.6728 1.9488 1. 168. 192.9948 0. 178. 201. 166.4522 0.8942 0. 189.C. 198. 173.164.8755 1. 188.7288 0. 175. 174. 184. 203.0435 0. 172.0731 1.0873 0. 200.6932 1. 182. 167.9295 0.7486 0.8896 0.8736 0. 170. 199.9704 1. Ioan" Galati Spitalul de Pshiatrie "Elisabeta Doamna" Galati Spitalul de Obstetrica-Ginecologie "Bunavestire" Galati Spitalul de Pneumoftiziologie Galati Spitalul de Boli Infectioase "Cuvioasa Parascheva" Galati Spitalul Municipal "Anton Cincu" Tecuci Spitalul Orasenesc Targu Bujor Spitalul Judetean Giurgiu Spitalul Orasenesc Bolintin-Vale Spitalul de Boli Infectioase Singureni 1. 180.8079 0. 169.8358 0. 171.1497 1.8539 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 228 . CT14 CT18 CT19 CT20 CT22 CV01 CV03 CV04 CV05 CV08 DB01 DB02 DB03 DB04 DJ01 DJ02 DJ03 DJ04 DJ05 DJ06 DJ07 DJ13 DJ18 DJ20 DJ21 GJ01 GJ02 GJ03 GJ04 GJ05 GJ10 GJ11 GL01 GL02 GL03 GL04 GL05 GL06 GL07 GL08 GR01 GR05 GR08 Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta S. 204.6472 0.0928 0.9155 1.9676 1. 177. 181. 205.8714 1. 196. 190.7507 0.1329 0. Apostol Andrei" Galati Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf.1018 0.

9054 1.6363 0.4397 0. Dr. 223.9156 0. 227.9171 0.0490 0.0447 1.5316 1. 235. Spiridon Iasi Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf.9474 2. Parhon" Iasi Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie "Cuza-Voda" Iasi Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie "Elena Doamna" Iasi Spitalul Clinic Pneumoftiziologie Iasi Spitalul Clinic de Psihiatrie Socola Iasi Spitalul Clinic de Boli infectioase "Sf.207. 212. 238.8754 1. 242. Georgescu" Iasi Spitalul Clinic "Dr. 232.2513 1.0963 1.8733 1. Maria" Iasi Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof.6653 1.2686 1. 225. 246.M.1635 1.9086 0. 244.0968 0. 221.9323 0. 243. 217. G.2277 1.0837 1. Oblu" Iasi Spitalul Clinic de Recuperare Iasi Spitalul Orasenesc Harlau Spitalul Municipal Pascani Spital Providenta Arcadia Hospital Arcadia Cardio Institutul Regional de Oncologie Iasi Spitalul Militar de Urgenta 'Regina Maria' Brasov Spitalul Militar de Urgenta "Dr.8144 0. 233.1407 1. 218.9973 1.6974 1. 231.9840 0.0395 0. 234.2548 1.3357 0. 228. N.6464 1. 210. 216. 239. 245. 241.9992 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1806 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 229 . 249. 209.8642 0.0132 0.7561 0. 208. 248. Dr.8510 0. 236.1447 0.I.8798 0. 247. 240. CI.6653 0. 211.9189 0.4403 1. Parascheva" Iasi Spitalul Clinic de Urgenta "Prof. 213. 237. 226. 214. 220. 230. 224. 222. 215. Simionescu" Hunedoara Spitalul Municipal de Urgenta Petrosani Spitalul Municipal Lupeni Spitalul Municipal Vulcan Spitalul Municipal Brad Spitalul Municipal Orastie Spitalul Orasenesc Hateg Spitalul de Psihiatrie şi pentru Masuri de Siguranta Zam Spitalul Judetean Miercurea-Ciuc Spitalul Municipal Odorheiul Secuiesc Spitalul Municipal Gheorgheni Spitalul Municipal Toplita Spitalul de Psihiatrie Tulghes Spitalul de Psihiatrie Eftimie Diamandescu Balaceanca Spitalul Judetean "Sfintii Imparati Constantin si Elena" Ilfov Spitalul Judetean de Urgenta Slobozia Spitalul Municipal Urziceni Spitalul Municipal Fetesti Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sf. 219. HD01 HD02 HD03 HD05 HD06 HD07 HD08 HD09 HD18 HR01 HR02 HR03 HR04 HR07 IF03 IF06 IL01 IL02 IL03 IS01 IS02 IS03 IS04 IS05 IS06 IS07 IS08 IS09 IS11 IS12 IS13 IS14 IS28 IS30 IS31 IS36 M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 Spitalul Judetean Deva Spitalul Municipal "Dr.Stefan Odobleja" Spitalul Militar de Urgenta Cluj-Napoca Spitalul Militar de Urgenta Galati Spitalul Militar De Urgenta Dr. Victor Popescu Timisoara Spitalul Militar de Urgenta Avram Iancu Oradea Spitalul Clinic de Urgenta Militar Central 1.2856 0.1303 1. 229. A.9934 0.

8557 0.8734 1. 272.1663 1.2151 1. 273.6577 1. 263.9199 0. A.0736 0. SC Cardio Med SRL SC Nova Vita Hospital SA S. Alexandru Augustin” Sibiu Spitalul Militar de Urgenta „Dr.8775 1. 290. 252.0755 0.0230 1.0493 0.8056 1. 289.7233 1. Cosmex S. Centrul Medical Topmed S. 291. Marinescu" Tarnaveni Centrul de Sanatate Sangeorgiu de Padure Centrul Medical "Galenus" .8371 1.5952 0.8761 1. Nicoara" Reghin Spitalul Municipal "Dr. 285.R.0991 1. 258.dr.250. Alexandru Gafencu" Constanta Spitalul Militar de Urgenta Focsani Centrul Clinic de Urgenta de Boli Cardiovasculare "Dr.Centrul Medical Puls Spitalul Sovata-Niraj Spitalul Judetean de Urgenta Piatra-Neamt Spitalul Municipal de Urgenta Roman Spitalul Orasenesc Targu-Neamt Sanatoriul TBC Bisericani Spitalul Judetean Slatina Spitalul Orasenesc Bals Spitalul Municipal Caracal Spitalul Orasenesc Corabia Spitalul Pneumoftiziologie Scornicesti 1.Dr. 267. 274. 268.R. 259. 271. 288.8114 1.0674 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 230 .8858 1. Constantin Zamfir" Spitalul de Urgenta "Prof. 253.C. 261. 280.7782 0.3038 0.0533 0.9491 0. Dermatovenerologie si Psihiatrie Baia Mare Spitalul de Pneumoftiziologie Baia Mare Spitalul Municipal Sighetu Marmatiei Spitalul de Psihiatrie Cavnic Spitalul de Recuperare Borsa Spitalul Orasenesc Targu Lapus Spitalul Orasenesc Viseu de Sus SC Euromedica Hospital S. E. 257.0158 0. 275. Dimitrie Gerota" Spitalul Militar de Urgenta "Prof. 278. 292. M08 M09 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 MH01 MH02 MH05 MM01 MM02 MM03 MM04 MM06 MM07 MM08 MM09 MM12 MS01 MS02 MS04 MS05 MS06 MS07 MS11 MS15 MS16 MS18 MS19 MS20 MS21 NT01 NT02 NT04 NT07 OT01 OT02 OT03 OT04 OT06 Spitalul Militar de Urgenta Iasi Spitalul Militar de Urgenta „Dr. 256. 254.2546 1.9487 1. Agrippa Ionescu" Spitalul "Prof.8315 1. 262.8190 1.. Spitalul Judetean Clinic de Urgenta Targu Mures Spitalul Clinic Judetean Mures Spitalul Municipal Sighisoara Spitalul Orasenesc "Dr.1161 0.0104 0. Gh. 264.3404 1.L.dr. 251.C. 270. 284. 279. 287. 281. 286.8790 0. 277. Constantin Angelescu" Spitalul Judetean Drobeta-Turnu Severin Spitalul Municipal Orsova Spitalul Orasenesc Baia de Arama Spitalul Judetean de Urgenta "Dr.1256 1.SC Adria Med SRL S.4339 1.1090 0.9368 0. 255. 265.7461 0. 276. 269.0345 0.L. 260. 266. 282.8823 0.0326 1. 283. Vaier Russu" Ludus Spitalul Municipal "Dr. Ion Jianu” Pitesti Spitalul Militar de Urgenta "Dr.0851 1. Constantin Opris" Baia Mare Spitalul de Boli Infectioase.0614 2.

7679 1.6706 0. 328.9900 0.9921 0. 301. 322. 324. Salvosan Ciobanca I. Ioan Puscas" Simleu Silvaniei Spitalul Orasenesc Jibou S.293. 313.4437 1.8292 0.2314 0. 314.R.7894 0.9341 0. 312. 319.8581 0. 316. 315.2192 0. 300. 297. Ioan Cel Nou" Suceava Spitalul Municipal Campulung Moldovenesc Spitalul Municipal Falticeni Spitalul Orasenesc Gura Humorului Spitalul Municipal Radauti Spitalul Orasenesc Siret Spitalul Municipal Vatra Dornei Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret Spitalul de Psihiatrie Campulung Moldovenesc Spitalul Bethesda Suceava Spitalul General CF 2 Bucuresti Spitalul Universitar CF Witing Spitalul Universitar CF Constanta Spitalul Universitar CFR Craiova Spitalul Universitar CF Cluj 0.8818 0. 294. 311.8382 0. 325. 318. 307. 330.3068 0.7178 1.7801 0. 303. 304.1651 1.9325 0.8073 0.9101 0. Spitalul Judetean Satu Mare Spitalul Municipal Carei Spitalul Orasenesc Negresti-Oas Gynoprax Spitalul Judetean de Urgenta "Sf.8323 1. 309.Preda" Sibiu Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu Spitalul Municipal Medias Spitalul Orasenesc Agnita Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu Centrul Medical Polisano Spitalul Judetean Zalau Spitalul Orasenesc "prof.7093 1. 317.8260 1. 306. 320.9817 0.8502 0.8301 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1457 1444 231 . 337.6655 0.S.9481 0.7208 1.9422 0. 331. 333.L. C. 305.9644 0.6432 0.7024 0.1198 0. 327. 323.2620 1. PH01 PH04 PH05 PH06 PH07 PH08 PH09 PH102 PH12 PH13 PH14 PH20 PH96 PH98 PH99 SB01 SB02 SB03 SB04 SB05 SB08 SB10 SJ01 SJ02 SJ03 SJ10 SM01 SM04 SM05 SM08 SV01 SV02 SV03 SV04 SV05 SV06 SV07 SV08 SV12 SV17 T01 T02 T03 T04 T05 Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti Spitalul de Obstetrica-Ginecologie Ploiesti Spitalul de Ortopedie si Traumatologie Azuga Spitalul Orasenesc Baicoi Spitalul Municipal Campina Spitalul Orasenesc Sinaia Spitalul Orasenesc Mizil Spitalul De Pneumoftiziologie Drajna Spitalul Orasenesc Valenii de Munte Spitalul de Psihiatrie Voila Spitalul de Boli Pulmonare Breaza Spitalul de Boli Infectioase Ploiesti Spitalul de Pneumoftiziologie Floresti Spitalul Municipal Ploiesti Spitalul de Pediatrie Ploiesti Spitalul Clinic Judetean Sibiu Spitalul de Psihiatrie "Dr.0014 0. 310. 334.1486 1. 321.6808 0. Dr. 336. 299. 296. 295.7625 0. 302.Gh.2630 0.9211 0. 329.7938 0.7735 0.7109 0. 326. 335.8393 0. 308. 332. 298.

4745 1. 379.L. 352. 373.8366 1.8934 0.8420 0. Iasi Spitalul Universitar CF Timisoara Spitalul Clinic CF Oradea Spitalul General CF Brasov Spitalul C.7611 0.8489 1. 363. Gynatal S. 371. 376. 347.8928 0. 342. 367.338. 368. 358.7402 0. 361.7275 0. 357.6103 0.0053 0. T06 T07 T08 T09 T10 T11 T12 T13 T14 T15 TL01 TL03 TM01 TM02 TM03 TM04 TM06 TM07 TM09 TM10 TM11 TM12 TM15 TM16 TM17 TM19 TM21 TM22 TM23 TM24 TR01 TR02 TR03 TR04 TR05 TR08 TR12 VL01 VL03 VL04 VL05 VL11 VN01 Spitalul Universitar C. 359. 365. 364.9419 0.8356 0. 343.8898 0. V.9382 0. Karl Diel" Jimbolia Spitalul Orasenesc Samnicolau Mare Spitalul Orasenesc Faget Spitalul de Psihiatrie şi pentru Masuri de Siguranta Gataia Spitalul de Psihiatrie şi pentru Masuri de Siguranta Jebel Centrul Clinic de Evaluare şi Recuperare pentru Copii şi Adolescenti Cristian Serban Buzias S. 344.1327 1. Babes" Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara Spitalul Municipal Lugoj Spitalul Orasenesc Deta Spitalul "Dr.R.5757 0. 355.6166 0. 370.7344 1. 372. 348. 377. Brol Medica Center S. 369.9102 0. Turcanu" Timisoara Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Dr.L. Spitalul Judetean Alexandria Spitalul Municipal Turnu Magurele Spitalul Municipal "Caritas" Rosiori de Vede Spitalul Orasenesc Zimnicea Spitalul Pneumoftiziologie Rosiorii de Vede Spitalul Psihiatrie Poroschia Spitalul Orasenesc Videle Spitalul Judetean de Urgenta Ramnicu Valcea Spitalul Municipal "Costache Nicolescu" Dragasani Spitalul Orasenesc Horezu Spitalul Orasenesc Brezoi SC Incarmed SRL Ramnicu Valcea Spitalul Judetean de Urgenta "Sf.5932 0. 366.9535 0.6380 0.R. 353. Galati Spitalul General CF Ploiesti Spital General CF Sibiu Spitalul General CF Drobeta Turnu Severin Spitalul General CF Pascani Spitalul General CF Simeria Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea Spitalul Orasenesc Macin Spitalul Judetean Clinic de Urgenta Timisoara Spitalul Municipal Clinic de Urgenta Timisoara Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "L.6447 1. 362.8433 1.8707 0. 380. 374.0171 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1550 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 232 .7105 1.C. 375. 360. Pantelimon" Focsani 1.3099 1.R.7590 0. S.R. 378.C.C.7148 0.8085 0. Medicorclinics S. 351. 346. 340.7543 0. 341.0700 0.L. 349. Centrul De Oncologie Oncohelp Athena Hospital S. 354. 339.8449 0. 345. 350.F. 356.1677 0.2747 0.1757 1.8803 0.9726 0.F.8332 0.6077 0.0029 0.

s-a pornit de la tarifele publicate in Normele metodologice ale contractului cadru pentru anul 2011 Pentru spitalele a caror plata in anul 2011 nu a fost prin tarif pe caz rezolvat (DRG).381. • • • • 233 .09.0509 1. conform regulilor de validare in uz la 30.0324 0. 1433 lei Numarul cazurilor ponderate a fost estimat la 12 luni plecând de la numărul de cazuri validate şi a ICM realizat de spitale în primele 9 luni ale anului 2011. 385. acesta fiind noul tarif propus pentru 2012.5961 1. VN02 VN04 VN07 VN09 VS01 VS02 VS04 VS07 Spitalul Municipal Adjud Spitalul Orasenesc Panciu Spitalul Comunal Vidra Spital Materna SRL Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui Spitalul Municipal de Urgenta "Elena Beldiman" Barlad Spitalul Municipal Husi Spitalul de Psihiatrie Murgeni 0. 386. 388. pentru spitalele al căror TCP 2011 se situa sub 1444.0277 1. 384. 387.6751 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 Principii utilizate la calcularea TCP propuse pentru anul 2012 • Pentru spitalele a caror plata a fost in anul 2011 prin tarif pe caz rezolvat (DRG). s-a considerat tarif "vechi" TCP mediu national din 2011.8636 0. 383. acesta a fost crescut până la nivelul mediu naţional de 1444 propus pentru 2012.2011 si a clasificarii RO DRG v1.0387 1. 382. S-a estimat bugetul global realizat de spitale la nivel national pe baza numarului de cazuri ponderate estimate la 12 luni si a TCP 2011 si s-a calculat TCP mediu national 2012=1444 lei Pentru spitalele al căror TCP 2011 a fost mai mare de 1444 s-a aplicat o reducere de 5%.8082 0.

nutritionale si metabolice Boli si tulburari ale rinichiului si tractului urinar Boli si tulburari ale sistemului reproductiv masculin Boli si tulburari ale sistemului reproductiv feminin Sarcina. otraviri si efecte toxice ale medicamentelor Arsuri Factori care influenteaza starea de sanatate si alte contacte cu serviciile de sanatate DRG abatere 234 . nasului. nastere si lauzie Nou-nascuti si alti neonatali Boli si tulburari ale sangelui si organelor hematopoietice si tulburari imunologice Tulburari neoplazice (hematologice si neoplasme solide) Boli infectioase si parazitare Boli si tulburari mentale Consum de alcool/droguri si tulburari mentale organice induse de alcool/droguri Accidente. tesutului subcutanat si sanului Boli si tulburari endocrine. gurii si gatului Boli si tulburari ale sistemului respirator Boli si tulburari ale sistemului circulator Boli si tulburari ale sistemului digestiv Boli si tulburari ale sistemului hepatobiliar si ale pancreasului Boli si tulburari ale sistemului musculo-scheletal si tesutului conjunctiv Boli si tulburari ale pielii.ANEXA 17 B I LISTA CATEGORIILOR MAJORE DE DIAGNOSTIC Cod CMD 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 CMD 01 CMD 02 CMD 03 CMD 04 CMD 05 CMD 06 CMD 07 CMD 08 CMD 09 CMD 10 CMD 11 CMD 12 CMD 13 CMD 14 CMD 15 CMD 16 CMD 17 CMD 18 CMD 19 CMD 20 CMD 21 CMD 22 CMD 23 Categoria majora de diagnostic Denumire categorie majora de diagnostic Pre-CMD Boli si tulburari ale sistemului nervos Boli si tulburari ale ochiului Boli si tulburari ale urechii.

0 1.5 1.ANEXA 17 B II Categoria majoră de diagnostic (CMD) Categorie Medicală.53 5.2331 16. national Limita superioara a DS Limita inferioara a DS Grupa de diagnostic Valoare relativa Nr crt DMS .49 235 Mediana DS in sectiile ATI.0000 0.4464 93010 Negrupabile 0. neinrudite 91020 cu diagnosticul principal 1.5797 9.0 3.0000 0.0 1.0 1.0 24 0 0 0 0 93020 Diagnostice principale inacceptabile Diagnostice neonatale neconcordante cu M 93030 varsta/greutatea C A1010 Transplant de ficat C A1020 Transplant de plaman/inima sau plaman C A1030 Transplant de inima C A1040 Traheostomie sau ventilatie >95 ore C C C C C A A A C C C C C A1050 Transplant alogenic de maduva osoasa Transplant autolog de maduva osoasa cu CC A1061 catastrofale Transplant autolog de maduva osoasa fara CC A1062 catastrofale Transplant renal cu transplant de pancreas sau A1071 CC catastrofale Transplant renal fara transplant de pancreas fara A1072 CC catastrofale Oxigenoterapie extracorporala fara chirurgie A2010 cardiaca A2021 Intubatie varsta<16 cu CC A2022 Intubatie varsta<16 fara CC B1010 Revizia shuntului ventricular B1021 Craniotomie cu CC catastrofale B1022 Craniotomie cu CC severe sau moderate B1023 Craniotomie fara CC Proceduri la nivelul colonei vertebrale cu CC B1031 catastrofale sau severe 2.0000 0.0000 0.16 4.0000 0.0000 - 11 0 12 0 13 0 14 0 15 0 16 0 17 0 18 0 19 1 20 1 21 1 22 1 23 1 28.79 3.1197 9.8344 13.2466 10.22 6.0 1.5833 12. Chirurgicala sau Altele (M/C/A) 1 24 2 24 3 24 4 24 5 24 6 7 8 9 10 C C C M M Descrierea grupelor de diagnostice Proceduri extinse in sala de operatii neinrudite cu 91010 diagnosticul principal 2.3438 0.4365 Proceduri in sala de operatii ale prostatei 91030 neinrudite cu diagnosticul principal 3.0000 14.0000 0.1332 1.12 2.4275 13.6508 6.0 7.65 0.6490 0.48 - 2 1 2 2 1 3 3 3 3 3 35 24 68 32 21 37 48 40 43 27 1.7579 11.0 1.37 1.7534 Proceduri neextinse in sala de operatii.20 4.0 1.

80 8.6445 0.0 1.51 2.67 7.0 1.3591 0.8002 0.86 7.10 7.0 2. distrofie musculara.8704 Afectiuni ale maduvei spinarii cu sau fara proceduri in sala de operatii fara CC catastrofale M B3022 sau severe 1.10 6.7120 B2010 Plasmafereza cu boli neurologice B2020 Monitorizare telemetrica EEG 0.0 2.0 4.0 4.5122 Afectiuni ale maduvei spinarii cu sau fara proceduri in sala de operatii cu CC catastrofale M B3021 sau severe 4.0 9.22 4.0 Proceduri la nivelul nervilor cranieni si periferici si B1071 alte proceduri ale sistemului nervos cu CC 2.69 9.0 2.3915 0.2601 M B3030 Internare pentru afereza Dementa si alte tulburari cronice ale functiei M B3040 cerebrale M B3051 Delir cu CC catastrofale M B3052 Delir fara CC catastrofale M B3060 Paralizie cerebrala Tumori ale sistemului nervos cu CC catastrofale M B3071 sau severe Tumori ale sistemului nervos fara CC catastrofale M B3072 sau severe Tulburari degenerative ale sistemului nervos cu M B3081 CC catastrofale sau severe Tulburari degenerative ale sistemului nervos M B3082 varsta >59 fara CC catastrofale sau severe Tulburari degenerative ale sistemului nervos M B3083 varsta <60 fara CC catastrofale sau severe Scleroza multipla si ataxia de origine cerebeloasa M B3091 cu CC Scleroza multipla si ataxia de origine cerebeloasa M B3092 fara CC AIT si ocluzie precerebrala cu CC catastrofale M B3101 sau severe AIT si ocluzie precerebrala fara CC catastrofale M B3102 sau severe M B3111 Accident vascular cerebral cu CC catastrofale 0.27 1.0 5.08 8.68 5.0 3.49 - Paraplegie/tetraplegie stabilita cu sau fara M B3012 proceduri in sala de operatii fara CC catastrofale 1.2682 1.4284 5.12 5. neuropatie fara CC catastrofale sau B1062 severe 2.8776 0.0 1.7957 11.0 1.0 1.1233 0.25 0.24 1 25 1 26 1 27 1 28 1 29 1 30 1 31 1 32 1 33 1 34 1 35 1 36 1 37 1 38 1 39 1 40 1 41 1 42 1 43 1 44 1 45 1 46 1 47 1 48 1 49 1 50 1 51 1 52 1 C C C C C C C C A A Proceduri la nivelul colonei vertebrale fara CC B1032 catastrofale sau severe Proceduri vasculare extracraniene cu CC B1041 catastrofale sau severe Proceduri vasculare extracraniene fara CC B1042 catastrofale sau severe B1050 Eliberarea tunelului carpian Proceduri pentru paralizie cerebrala.8317 Paraplegie/tetraplegie stabilita cu sau fara M B3011 proceduri in sala de operatii cu CC catastrofale 5.0 5.0 4.0342 11.36 6.0 2.4176 0.0 1.3276 4.46 8.0 0.64 4.0 5.17 236 . neuropatie cu CC catastrofale sau B1061 severe Proceduri pentru paralizie cerebrala.31 6.21 9.70 3 3 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 3 19 25 27 13 33 24 17 15 30 50 30 29 24 41 38 15 30 19 28 22 23 20 16 19 17 39 1.0 1.0 4.9766 0.7561 7.0 4.07 7.03 6.0 1.3339 1.75 7.0 1.63 4.0414 2.8884 12.90 8.1827 1.0 2.7579 0. distrofie musculara.8821 0.0099 Proceduri la nivelul nervilor cranieni si periferici si B1072 alte proceduri ale sistemului nervos fara CC 0.4032 1.7624 2.9991 12.

0 2. sclerei si C1040 conjunctivei C1050 Dacriocistorinostomie C1060 Proceduri pentru strabism C1070 Proceduri ale pleoapei Alte proceduri asupra corneei.3150 C1111 Glaucom si proceduri complexe ale cataractei 0.34 4.0 1.5545 1.6112 0.6049 0.2520 2.1467 M B3140 Menigita virala M B3150 Stupoare si coma non-traumatica M B3160 Convulsii febrile M B3171 Atacuri cu CC catastrofale sau severe M B3172 Atacuri fara CC catastrofale sau severe M B3180 Cefalee Leziune intracraniana cu CC catastrofale sau M B3191 severe Leziune intracraniana fara CC catastrofale sau M B3192 severe M B3200 Fracturi craniene M B3210 Alta leziune a capului Alte tulburari ale sistemului nervos cu CC M B3221 catastrofale sau severe Alte tulburari ale sistemului nervos fara CC M B3222 catastrofale sau severe C C C C C C C C C C C C C C C1010 Proceduri pentru leziuni penetrante ale ochiului C1020 Enucleeri si proceduri ale orbitei C1030 Proceduri la nivelul retinei Proceduri majore asupra corneei.71 5.0 1.6175 0.27 4.0 1.4284 C1121 Proceduri asupra cristalinului C1122 Proceduri asupra cristalinului.8191 0.49 4.0 1.5059 0.07 3.8191 Glaucom si proceduri complexe ale cataractei.0 1.0 10.68 6.0 1.6616 0.0 1.53 1 54 1 55 1 56 1 57 1 58 1 59 1 60 1 61 1 62 1 63 1 64 1 65 1 66 1 67 1 68 1 69 1 70 1 71 1 72 2 73 2 74 2 75 2 76 2 77 2 78 2 79 2 80 2 81 2 82 2 83 2 84 2 85 2 86 2 87 2 M B3112 Accident vascular cerebral cu CC severe Accident vascular cerebral fara CC catastrofale M B3113 sau severe Accident vascular cerebral. decedat sau M B3114 transferat < 5 zile M B3121 Tulburari ale nervilor cranieni si periferici cu CC Infectii ale sistemului nervos cu exceptia M B3131 meningitei virale cu CC catastrofale sau severe 1.19 2.16 4.8884 0.1404 Infectii oculare acute si majore varsta <55 fara M C3012 CC catastrofale sau severe 0.2709 1.0 1.29 3.83 6.40 3.5 1.0 2.4284 0.66 3.0 4.0 1.3717 0.25 5.0 1.3969 1.0585 0.0 0.0 1.81 1.7786 10.7057 237 .0 1.4158 0.1278 0.68 4.26 4.78 7.0 6.2223 9.2394 1.2853 1.42 5.5482 0.00 5.0 1.0 1.2835 1.0 3.94 5.0 1.0 1.69 6.71 3.28 7.04 3 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 27 23 5 17 18 43 30 42 18 13 18 17 15 26 13 17 9 19 33 15 11 6 11 13 6 11 9 12 9 9 7 14 11 5.6616 0.0 6.0 1.5 M B3122 Tulburari ale nervilor cranieni si periferici fara CC 0.4599 0.01 2.09 8.0 2.4095 Infectii oculare acute si majore varsta >54 sau cu M C3011 (CC catastrofale sau severe ) 1.56 9.1089 0.00 3.63 6.15 Infectii ale sistemului nervos cu exceptia M B3132 meningitei virale fara CC catastrofale sau severe 1. de zi 0.6319 1. sclerei si C1080 conjunctivei C1090 Proceduri privind caile lacrimare C1100 Alte proceduri la nivelul ochiului 0.37 4.0 1. de C1112 zi 0.9973 0.0 1.19 6.5 2.2835 0.0 2.73 4.0 4.

0 1.5293 0.0 1.0 1.5293 0.2898 0.23 5.0 1.0 1.64 7.03 4.0 1.2457 0.53 4.6436 4.0 1.8335 1.2394 0.0 1.03 4.1026 1.4284 0.39 - 2 1 2 1 2 2 2 3 2 1 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 17 13 12 12 20 32 36 23 17 17 21 19 14 13 8 12 18 12 10 28 22 16 12 12 12 12 11 13 15 13 47 1.00 3.65 4.2016 D1100 Alte proceduri ale urechii.0 1.2961 0.0 1.1152 1.1449 121 4 4. pentru afectiuni D2020 ORL 0.19 4.0 1.3402 0.9325 5.0 1.32 4.0 3.64 6. nasului.73 5. gurii si D1070 gâtului 0.57 3.3024 0.1017 12.0 1.7498 0.0 1.94 5.58 5. gurii si gatului M D3012 fara CC catastrofale sau severe M D3020 Dezechilibru M D3030 Epistaxis Otita medie si infectie a cailor respiratorii M D3041 superioare cu CC Otita medie si infectie a cailor respiratorii M D3042 superioare fara CC M D3050 Laringotraheita si epiglotita M D3060 Traumatism si diformitate nazale Alte diagnostice privind urechea.80 8.79 6.0 2.0 1.03 3.91 4.0 1. gurii si gatului cu M D3011 CC catastrofale sau severe 1.2961 4.57 7.6490 0.0 1.5671 D1080 Proceduri nasale D1090 Amigdalectomie si/sau adenoidectomie D1110 Miringotomie cu insertie de tub D1120 Proceduri asupra gurii si glandei salivare D2010 Extractii dentare si restaurare Proceduri endoscopice de zi.5608 0. nasului.3213 0.0 1.4239 Proceduri la nivelul sinusului.30 8.2655 1.0 1.5293 0.69 5.0 1.2583 0. nasului.27 3.24 8. nasului.5 2.0 1.14 5.64 5.0 1.94 4. gura si M D3071 gâtul cu CC Alte diagnostice privind urechea.8146 Stare maligna a urechii.26 5.6193 0.88 2 89 2 90 2 91 2 92 3 93 3 94 3 95 3 96 3 97 3 98 3 99 3 100 3 101 3 102 3 103 3 104 3 105 3 106 3 107 3 108 3 109 3 110 3 111 3 112 3 113 3 114 3 115 3 116 3 117 3 118 3 119 3 120 3 M C3020 Tulburari neurologice si vasculare ale ochiului M C3030 Hifema si traume oculare tratate medical M C3041 Alte tulburari ale ochiului cu CC M C3042 Alte tulburari ale ochiului fara CC C C C C C C C C C C C C C C C A A D1010 Implant cohlear Proceduri ale capului si gatului cu CC D1021 catastrofale sau severe Proceduri ale capului si gatului cu stare maligna D1022 sau CC moderate Proceduri ale capului si gatului fara stare maligna D1023 fara CC Cura chirugicala a cheiloschisisului sau D1030 diagnostic privind palatul D1041 Chirurgie maxialo-faciala cu CC D1042 Chirurgie maxialo-faciala fara CC 0. nasul. gura si M D3072 gâtul fara CC Tulburari orale si dentare cu exceptia extractiilor M D3081 si reconstituirilor Tulburari orale si dentare cu exceptia extractiilor M D3082 si reconstituirilor de zi Proceduri majore la nivelul toracelui cu CC C E1011 catastrofale 0.2457 0.0 1.0 1.0 1.24 5.0 1.96 9.6427 Stare maligna a urechii. mastoidei si urechii D1060 medii 0.75 238 .4978 0. nasul.8947 Proceduri diverse ale urechii.0 1. gurii si gâtului 0.4347 0.0 D1050 Proceduri la nivelul glandei parotide 1.

7624 0.0 2.73 5.0 3.0 2.48 8.0 1.69 6.3087 0.0 1.0 21.71 6.6859 1.8758 1.0 3.5041 0.0 2.26 3.17 6.0 2.6337 0.46 5.5 4.3339 1.51 8.0 2.7309 0.39 - 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 3 3 2 1 2 3 3 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 1 1 - 35 16 16 10 37 41 34 16 37 32 23 19 20 19 19 21 21 18 16 13 23 19 23 19 16 14 14 14 23 22 20 - 1.0 2.0 3.0 1.6805 1.09 5.6652 2.0 1.70 7.9829 8.23 5.6679 0.97 5.6697 0.0 2.70 8.2016 2.7876 1.99 4.16 8.9703 0.73 5.1467 0.35 6.0 2.5374 0.04 9.53 8.4032 0.4302 0.6508 0.0 2.09 9.68 6.0 2.0 1.5608 0.1989 3.60 5. E2030 de zi 2.2835 0.27 5.8758 0.20 7.0 1.58 9.0036 1.74 4.0 3.0396 0.0 1.0 1.0 4.4725 0.0 3.0 3.69 6.0 - M E3011 Fibroza cistica cu CC catastrofale sau severe M E3012 Fibroza cistica fara CC catastrofale sau severe Embolism pulmonar cu CC catastrofale sau M E3021 severe Embolism pulmonar fara CC catastrofale sau M E3022 severe M E3031 Infectii respiratorii/inflamatii cu CC catastrofale Infectii respiratorii/inflamatii cu CC severe sau M E3032 moderate M E3033 Infectii respiratorii/inflamatii fara CC M E3040 Apnee de somn M E3050 Edem pulmonar si insuficienta respiratorie Boala cronica obstructiva a cailor respiratorii cu M E3061 CC catastrofale sau severe Boala cronica obstructiva a cailor respiratorii fara M E3062 CC catastrofale sau severe Traumatism major la nivelul toracelui varsta >69 M E3071 cu CC Traumatism major la nivelul toracelui varsta >69 M E3072 sau cu CC Traumatism major la nivelul toracelui varsta <70 M E3073 fara CC Semne si simptome respiratorii cu CC M E3081 catastrofale sau severe Semne si simptome respiratorii fara CC M E3082 catastrofale sau severe M E3090 Pneumotorax M E3101 Bronsita si astm varsta >49 cu CC M E3102 Bronsita si astm varsta >49 sau cu CC M E3103 Bronsita si astm varsta <50 fara CC M E3111 Tuse convulsiva si bronsiolita acuta cu CC M E3112 Tuse convulsiva si bronsiolita acuta fara CC M E3121 Tumori respiratorii cu CC catastrofale M E3122 Tumori respiratorii cu CC severe sau moderate M E3123 Tumori respiratorii fara CC Probleme respiratorii aparute in perioada M E3130 neonatala 239 .6985 2.0 1.69 7.12 5.0 2.7435 0.122 4 123 4 124 4 125 4 126 4 127 4 128 4 129 4 130 4 131 4 132 4 133 4 134 4 135 4 136 4 137 4 138 4 139 4 140 4 141 4 142 4 143 4 144 4 145 4 146 4 147 4 148 4 149 4 150 4 151 4 152 4 153 4 154 4 C C C C A A A Proceduri majore la nivelul toracelui fara CC E1012 catastrofale Alte proceduri in sala de operatii ale sistemului E1021 respirator cu CC catastrofale Alte proceduri in sala de operatii ale sistemului E1022 respirator cu CC severe Alte proceduri in sala de operatii ale sistemului E1023 respirator fara CC catastrofale sau severe Diagnostic asupra sistemului respirator cu suport E2010 ventilator Diagnostic asupra sistemului respirator cu E2020 ventilatie neinvaziva Proceduri endoscopice ale aparatului respirator.5311 0.5608 1.0 3.50 7.6112 3.

22 6.1557 17.79 6.0 2.6760 1.5779 19.0 2.6049 7.13 240 .0 2.6715 7.5266 Alte proceduri cardiotoracice fara pompa CPB cu F1091 CC catastrofale 4.24 F1100 Interventie coronara percutanata cu IMA 1.5230 16. sistem total fara CC C F1012 catastrofale sau severe C C C C C C C C C C C C C C C C C F1020 Implant/Inlocuire componenta AICD Procedura de valva cardiaca cu pompa CPB cu F1030 investigatie cardiaca invaziva Procedura de valva cardiaca cu pompa CPB fara F1041 investigatie cardiaca invaziva cu CC catastrofale Procedura de valva cardiaca cu pompa CPB fara investigatie cardiaca invaziva fara CC F1042 catastrofale Bypass coronarian cu investigatii cardiace F1051 invazive cu CC catastrofale Bypass coronarian cu investigatii cardiace F1052 invazive fara CC catastrofale Bypass coronarian fara investigatii cardiace F1061 invazive cu CC catastrofale sau severe 1.0 2.89 8.17 5.5365 Proceduri majore de reconstructie vasculara fara F1081 pompa CPB cu CC catastrofale 5.0999 13.0 1.0 2.9388 0.0 1.52 Alte proceduri cardiotoracice/vasculare cu pompa F1072 CPB fara CC catastrofale 4.6616 0.0 M E3143 Revarsat pleural fara CC catastrofale sau severe 0.0 2.88 6.5 1.9397 19.2232 11.19 5.48 4.8461 6.9487 17.1530 0.3843 9.03 Bypass coronarian fara investigatii cardiace 3.0513 15.19 4.0 1.98 6.3276 11.8524 20.0 3.0 1.155 4 156 4 157 4 158 4 159 4 160 4 161 4 162 4 163 4 164 5 165 5 166 5 167 5 168 5 169 5 170 5 171 5 172 5 173 5 174 5 175 5 176 5 177 5 178 5 179 5 180 5 181 5 182 5 M E3141 Revarsat pleural cu CC catastrofale M E3142 Revarsat pleural cu CC severe M E3151 Boala interstitiala pulmonara cu CC catastrofale M E3152 Boala interstitiala pulmonara cu CC severe Boala interstitiala pulmonara fara CC catastrofale M E3153 sau severe Alt diagnostic al sistemului respirator varsta >64 M E3161 cu CC Alt diagnostic al sistemului respirator varsta >64 M E3162 sau cu CC Alt diagnostic al sistemului respirator varsta <65 M E3163 fara CC Implant sau inlocuire de defibrilator cardiac implantabil automat.0 3. sistem total cu CC C F1011 catastrofale sau severe Implant sau inlocuire de defibrilator cardiac implantabil automat.94 F1062 invazive fara CC catastrofale sau severe Alte proceduri cardiotoracice/vasculare cu pompa F1071 CPB cu CC catastrofale 7.46 6.0 4.00 8.0 1.0 2.3195 6.17 Amputatie pentru sistemul circulator cu exceptia membrului superior si a degetului de la picior fara F1112 CC catastrofale 2.0 1.79 6.0 2.16 Amputatie pentru sistemul circulator cu exceptia membrului superior si a degetului de la picioar cu F1111 CC catastrofale 5.6634 1.66 4.0 1.3447 9.6364 0.9037 17.48 Proceduri majore de reconstructie vasculara fara F1082 pompa CPB fara CC catastrofale 2.65 9.0 1.3663 17.76 2 2 2 3 3 3 1 1 2 2 2 7 7 6 8 7 6 6 4 1 1 2 2 2 4 5 34 29 31 15 14 13 26 19 14 43 29 53 39 44 41 45 32 30 50 65 47 40 34 16 56 47 3.1143 Alte proceduri cardiotoracice fara pompa CPB F1092 fara CC catastrofale 2.0396 1.0 3.0 3.82 9.0 3.69 8.19 4.0 3.

0 2.2538 1.2853 1.39 5.0 1.3375 14.0 1.2160 1.27 5.7561 1.84 7.0 6.0648 1.183 5 184 5 185 5 186 5 187 5 188 5 189 5 190 5 191 5 192 5 193 5 194 5 195 5 196 5 197 5 198 5 199 5 200 5 201 5 202 5 203 5 204 5 205 5 206 5 207 5 208 5 209 5 C C C C C C C C C C C C C A A A A A M M M M M M M M M F1120 Implantare pacemaker cardiac Amputatie a membrului superior si a degetului F1130 pentru tulburari ale sistemului circulator Proceduri vasculare exceptand reconstructia F1141 majora fara pompa CPB cu CC catastrofale Proceduri vasculare exceptand reconstructia F1142 majora fara pompa CPB cu CC severe Proceduri vasculare exceptand reconstructia majora fara pompa CPB fara CC catastrofale sau F1143 severe Interventie coronara percutanata fara IMA cu F1150 implantare de stent Interventie coronara percutanata fara IMA fara F1160 implantare de stent F1170 Inlocuire de pacemaker cardiac Revizie de pacemaker cardiac exceptand F1180 inlocuirea dispozitivului Alta interventie percutanata cardiaca F1190 transvasculara F1200 Ligatura venelor si stripping 1.92 6.0 1.2385 F1211 circulator cu CC catastrofale Alte proceduri in sala de operatii privind sistemul F1212 circulator fara CC catastrofale Diagnostic al sistemului circulator cu suport F2010 ventilator Tulburari circulatorii cu IMA cu proceduri de investigatie cardiaca invaziva cu CC catastrofale F2021 sau severe Tulburari circulatorii cu IMA cu proceduri de investigatie cardiaca invaziva fara CC F2022 catastrofale sau severe Tulburari circulatorii fara IMA cu proceduri de investigatie cardiaca invaziva cu diagnostic F2031 principal complex Tulburari circulatorii fara IMA cu proceduri de investigatie cardiaca invaziva fara diagnostic F2032 principal complex Tulburari circulatorii cu IMA fara proceduri de investigatie cardiaca invaziva cu CC catastrofale F3011 sau severe Tulburari circulatorii cu IMA fara proceduri de investigatie cardiaca invaziva fara CC F3012 catastrofale sau severe Tulburari circulatorii cu IMA fara proceduri de F3013 investigatie cardiaca invaziva.42 7.0 1.1881 1.9343 6.96 Alte proceduri in sala de operatii privind sistemul 3.52 6.0 1.0 2.12 3.0 1.0 2.5689 2.7561 1.7471 18.90 3.30 6.0 0.92 3.6616 6.95 6.0 4.73 2 3 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 3 3 3 19 48 25 24 17 17 17 22 20 18 27 22 31 22 17 15 10 28 29 16 98 21 17 21 19 22 3.64 8.0 1.0 2.64 8.0 1.0 1.4401 1.07 4.37 8.5608 1.01 6. decedat F3020 Endocardita infectioasa F3031 Insuficienta cardiaca si soc cu CC catastrofale F3032 Insuficienta cardiaca si soc fara CC catastrofale Tromboza venoasa cu CC catastrofale sau F3041 severe Tromboza venoasa fara CC catastrofale sau F3042 severe F3050 Ulceratie a pielii pentru tulburari circulatorii 1.0396 0.2538 1.6553 0.2538 0.0 1.9388 1.23 7.7327 1.0 3.65 5.2601 3.5 5.0 2.5734 1.24 7.0 2.3420 0.49 241 .0 1.5 1.5689 0.6886 0.82 6.0 4.56 5.3609 0.35 7.5 2.09 6.

0963 242 . esofagului si C G1031 duodenului cu stare maligna Proceduri la nivelul stomacului.42 6.98 5.5482 0.0 2.0 1.27 3.0 1.90 7.9892 0.66 7.0 3.07 7.4221 F3141 Sincopa si colaps cu CC catastrofale sau severe 0.55 6.0 3.60 7.2520 0.9532 C G1051 CC C G1052 Proceduri minore pe intenstinul subtire si gros 1.8182 1.0 2.16 6.16 5.48 4.18 2.66 5.6940 17.8920 10.0 1.0 2.0 2.0 1.4284 F3071 Ateroscleroza coronariana cu CC F3072 Ateroscleroza coronariana fara CC F3081 Hipertensiune cu CC F3082 Hipertensiune fara CC F3090 Boala congenitala de inima F3101 Tulburari valvulare cu CC catastrofale sau severe Tulburari valvulare fara CC catastrofale sau F3102 severe Aritmie majora si stop cardiac cu CC catastrofale F3111 sau severe Aritmie majora si stop cardiac fara CC F3112 catastrofale sau severe Aritmie non-majora si tulburari de conducere cu F3121 CC catastrofale sau severe 0.13 2.0909 15.0 1.0 2.0 3.52 5.15 6.9829 0.0 3.26 4.0 1.0 1.0 2.48 C G1043 Aderente peritoneale varsta <50 fara CC 1.4356 14.1359 11.2646 0.24 5. esofagului si duodenului fara stare maligna fara CC C G1033 catastrofale sau severe C G1041 Aderente peritoneale varsta >49 cu CC C G1042 Aderente peritoneale varsta >49 sau cu CC 4.2034 0.11 5.63 7.0 4.210 5 211 5 212 5 213 5 214 5 215 5 216 5 217 5 218 5 219 5 220 5 221 5 222 5 223 5 224 5 225 5 226 5 227 5 228 5 229 5 230 5 231 6 232 6 233 6 234 6 235 6 236 6 237 6 238 6 239 6 240 6 241 6 242 6 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M Tulburari vasculare periferice cu CC catastrofale F3061 sau severe 1.0 3.57 7.33 6.0 Aritmie non-majora si tulburari de conducere fara 0.0 3.0 3.22 4.0 2.55 5.8317 F3132 Angina instabila fara CC catastrofale sau severe 0.0 3.0 1.94 7.4473 0.0 3.3672 1.2853 Tulburari vasculare periferice fara CC F3062 catastrofale sau severe 0.2646 2.0 3.03 5.0 5.0 1.0414 0.30 2.7246 0.0 3.3654 F3122 CC catastrofale sau severe F3131 Angina instabila cu CC catastrofale sau severe 0.24 6.6841 16.60 5.3528 0.5230 C G1011 Rezectie rectala cu CC catastrofale C G1012 Rezectie rectala fara CC catastrofale Proceduri majore pe intestinul subtire si gros cu C G1021 CC catastrofale Proceduri majore pe intestinul subtire si gros fara C G1022 CC catastrofale Proceduri la nivelul stomacului.2961 F3150 Durere toracica Alte diagnostice ale sistemului circulator cu CC F3161 catastrofale Alte diagnostice ale sistemului circulator cu CC F3162 severe Alte diagnostice ale sistemului circulator fara CC F3163 catastrofale sau severe 0.01 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 5 6 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 22 24 20 24 17 20 18 19 17 25 22 19 16 16 16 16 12 12 22 20 19 46 37 49 40 52 28 22 29 18 13 23 16 2.0 1.68 5.3780 1.7579 9.37 6.7876 Sincopa si colaps fara CC catastrofale sau F3142 severe 0. esofagului si duodenului fara stare malignam cu CC C G1032 catastrofale sau severe Proceduri la nivelul stomacului.9514 6.0459 Proceduri minore pe intenstinul subtire si gros cu 1.0 2.

1701 1.6886 5.10 4.0 1.63 7. de zi Alte gastroscopii pentru boli digestive care nu G2041 sunt majore Alte gastroscopii pentru boli digestive care nu G2042 sunt majore.1764 G2020 Colonoscopie complexa G2031 Alte colonoscopii cu CC catastrofale sau severe G2033 Alte colonoscopii.02 4.8317 A A A A A A A A A A A G2011 Alte gastroscopii pentru boli digestive majore 0.61 6.0018 Proceduri pentru hernie abdominala si alte hernii C G1082 varsta 1 la 59 fara CC catastrofale sau severe 0.2583 0.0 1.19 4.69 5.2205 0.93 8.4221 Alte proceduri in sala de operatii la nivelul C G1121 sistemului digestiv cu CC catastrofale sau severe 2. de G2012 zi 0.06 4.0 1.7687 0.18 5.0 1.9577 Alte gastroscopii pentru boli digestive majore.0 2.5041 Hemoragie gastrointestinala varsta >64 sau cu M G3021 (CC catastrofale sau severe ) Hemoragie gastrointestinala varsta <65 fara CC M G3022 catastrofale sau severe M G3030 Ulcer peptic complicat M G3040 Ulcer peptic necomplicat M G3050 Boala inflamatorie a intestinului M G3061 Ocluzie intestinala cu CC M G3062 Ocluzie intestinala fara CC Durere abdominala sau adenita mezenterica cu M G3071 CC 0.0 1. de zi 0.6364 G2053 Gastroscopie complexa.0 3.0 2.0 2.0648 1.0 1.97 5.9766 Stare maligna digestiva fara CC catastrofale sau M G3012 severe 0.39 5.05 5.76 4.0 3.8443 Proceduri pentru hernie abdominala si alte hernii C G1081 varsta >59 sau cu (CC catastrofale sau severe) 1.0 1.0 3.0 3.87 6.4978 0.2079 0.9703 0.35 6.13 4. de zi Gastroscopie complexa cu CC catastrofale sau G2051 severe Gastroscopie complexa fara CC catastrofale sau G2052 severe 0.4473 0.8380 G2032 Alte colonoscopii fara CC catastrofale sau severe 0.23 6.5437 0.72 4.36 6.27 6.50 5.5356 0.5293 1.8479 Alte proceduri in sala de operatii la nivelul sistemului digestiv fara CC catastrofale sau C G1122 severe 0.0 3.0 1.23 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 13 11 23 19 16 10 20 16 38 27 18 15 12 14 19 15 20 13 21 16 17 15 19 16 12 11 1.2097 0.4032 1.4725 243 .0 C G1072 Apendicectomie fara CC catastrofale sau severe 0.88 6.5797 C G1100 Proceduri pentru hernie varsta <1 Proceduri anale si la nivelul stomei cu CC C G1111 catastrofale sau severe Proceduri anale si la nivelul stomei fara CC C G1112 catastrofale sau severe 0.0 1.56 5.2394 Stare maligna digestiva cu CC catastrofale sau M G3011 severe 0.31 4.0 1.8335 0.fara CC 243 6 244 6 245 6 246 6 247 6 248 6 249 6 250 6 251 6 252 6 253 6 254 6 255 6 256 6 257 6 258 6 259 6 260 6 261 6 262 6 263 6 264 6 265 6 266 6 267 6 268 6 269 6 270 6 271 6 272 6 273 6 274 6 C G1060 Piloromiotomie C G1071 Apendicectomie cu CC catastrofale sau severe 1.0 2.5 3.5923 Proceduri pentru hernia inghinala si femurala C G1090 varsta >0 0.0 3.0 1.0 3.0 1.41 9.0 1.9199 0.

0 1.5563 10.0 0.9469 2.0 1.02 4.0144 0.5860 5.57 5.90 4.88 6.45 5.2394 3.3402 0.53 3.70 4.64 2.0 2.11 244 .8065 Esofagita. gastroenterita si diverse tulburari ale sistemului digestiv varsta >9 ani fara CC 0.8443 1.29 Colecistectomie deschisa cu explorarea inchisa a H1051 CBP sau cu CC catastrofale 3.0099 0.3717 0.4825 14.0 3.7498 0.56 Colecistectomie deschisa fara explorarea inchisa H1052 a CBP fara CC catastrofale 1.0 1.37 Colecistectomie laparoscopica fara explorarea H1062 inchisa a CBP fara CC catastrofale sau severe Proceduri endoscopice pentru varice esofagiene H2010 sangerande Procedura terapeutica complexa pentru colangiopancreatografie retrograda endoscopica H2021 cu CC catastrofale sau severe Procedura terapeutica complexa pentru colangiopancreatografie retrograda endoscopica H2022 fara CC catastrofale sau severe Alte proceduri terapeutice pentru colangiopancreatografie retrograda endoscopica H2031 cu CC catastrofale sau severe Alte proceduri terapeutice pentru colangiopancreatografie retrograda endoscopica H2032 cu CC moderate Alte proceduri terapeutice pentru colangiopancreatografie retrograda endoscopica H2033 fara CC 0.8083 1.3294 12.54 2.8380 1.0 3.36 6.7813 0.4780 12.58 4.0 1.0 2.0 2.16 8.0 5.0 1.24 6.20 4.4320 1.28 5.0 2.0 2.62 Colecistectomie laparoscopica cu explorarea inchisa a CBP sau cu (CC catastrofale sau H1061 severe) 1. ficat si shunt cu C H1011 CC catastrofale Proceduri la nivel de pancreas.0 1.20 1.0 1. ficat si shunt fara C H1012 CC catastrofale Proceduri majore ale tractului biliar cu stare C H1021 maligna sau CC catastrofale C C C C C C C C C A A A A A A Proceduri majore ale tractului biliar fara stare H1022 maligna cu (CC moderate sau severee) Proceduri majore ale tractului biliar fara stare H1023 maligna fara CC Proceduri de diagnostic hepatobiliar cu CC H1031 catastrofale sau severe Proceduri de diagnostic hepatobiliar fara CC H1032 catastrofale sau severe Alte proceduri in sala de operatii hepatobiliare si H1040 pancreatice 0.4825 7.3753 14.0 1.0 0.0648 2.0 2.01 2.69 4.26 1 2 2 2 2 1 1 1 3 4 4 4 3 2 2 2 4 4 2 2 2 2 1 2 1 1 10 14 13 11 10 9 15 13 61 44 44 42 40 24 15 29 31 24 18 12 21 20 10 23 12 17 1.0 1.0 2.02 6. gastroenterita si diverse tulburari ale sistemului digestiv varsta >9 ani cu CC M G3081 catastrofale/severe 0.5572 16.0 3.0 3.0 1.0 2.95 3.275 6 276 6 277 6 278 6 279 6 280 6 281 6 282 6 283 7 284 7 285 7 286 7 287 7 288 7 289 7 290 7 291 7 292 7 293 7 294 7 295 7 296 7 297 7 298 7 299 7 300 7 Durere abdominala sau adenita mezenterica fara M G3072 CC 0.0 2.2331 Esofagita.7075 6.2340 15.2709 M G3082 catastrofale/severe M G3091 Gastroenterita varsta <10 ani cu CC M G3092 Gastroenterita varsta <10 ani fara CC Esofagita si diverse tulburari ale sistemului M G3100 digestiv varsta <10 ani M G3111 Alte diagnostice ale sistemului digestiv cu CC M G3112 Alte diagnostice ale sistemului digestiv fara CC Proceduri la nivel de pancreas.

0 1.87 7.76 2.32 6.44 6.01 6.9181 12.36 4.0 1.86 2.1188 14.1683 14.14 5.6652 - 6.4347 1.5797 1.79 6.83 4.6967 1.9406 0.19 6. cu exceptia C I1021 mainii Grefe pe piele fara CC catastrofale sau severe.0 3.05 Alte proceduri la nivelul soldului si al femurului I1082 fara CC catastrofale sau severe Artrodeza vertebrala cu CC catastrofale sau I1091 severe Artrodeza vertebrala fara CC catastrofale sau I1092 severe Alte proceduri la nivelul spatelui si gatului cu CC I1101 catastrofale sau severe Alte proceduri la nivelul spatelui si gatului fara CC I1102 catastrofale sau severe I1110 Proceduri de alungire a membrelor Infectii/inflamatii ale oaselor si articulatiilor cu I1121 diverse proceduri ale sistemului muscular si 1.46 2.09 245 .0 2.8920 14.44 6.9334 11.0 1. cu exceptia starii M H3031 maligne cu CC catastrofale sau severe Tulburari ale pancreasului.0 1.0 4. hepatitei alcoolice fara CC cat/sev M H3051 Tulburari ale tractului biliar cu CC M H3052 Tulburari ale tractului biliar fara CC Proceduri majore bilaterale sau multiple ale C I1010 extremitatilor inferioare Transfer de tesut micorvascular sau (grefa de piele cu CC catastrofale sau severe).0 3.0 1.62 9.05 6.0 1.0 1.7597 13. M H3041 cirozei.0432 2.0 1.42 Alte proceduri la nivelul soldului si al femurului cu I1081 CC catastrofale sau severe 3.0 3. hepatitei alcoolice cu CC cat/sev Tulburari ale ficatului.7534 10.26 7.0 2.7966 23.3834 14.3465 7.3987 0. cu exceptia starii maligne.0 3.0 3.9136 0.92 2.0 302 7 303 7 304 7 305 7 306 7 307 7 308 7 309 7 310 7 311 7 312 8 313 8 314 8 315 8 316 8 317 8 318 8 319 8 320 8 321 8 322 8 323 8 324 8 325 8 326 8 327 8 328 8 329 8 5.0 1.4095 0.74 5.4996 0.0603 10.6517 3.0 1.8767 18.3546 7.0 1.9280 12.6301 1.73 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 7 2 1 6 6 6 5 3 3 5 4 2 1 3 2 1 2 26 21 18 23 19 20 18 19 17 17 14 60 55 45 44 32 28 38 51 71 35 30 23 34 26 23 53 46 3.0 0.1935 17.8569 0. C I1022 cu exceptia mainii Revizie a artroplastiei totale de sold cu CC C I1031 catastrofale sau severe Inlocuire sold cu CC catastrofale sau severe sau revizie a artroplastiei totale de sold fara CC C I1032 catastrofale sau severe C C C C C C C C C C C C C I1033 Inlocuire sold fara CC catastrofale sau severe I1040 Inlocuire si reatasare de genunchi Alte proceduri majore de inlocuire a articulatiilor I1050 si reatasare a unui membru I1060 Artrodeza vertebrala cu diformitate I1070 Amputatie 1.301 7 M H3011 Ciroza si hepatita alcoolica cu CC catastrofale M H3012 Ciroza si hepatita alcoolica cu CC severe Ciroza si hepatita alcoolica fara CC catastrofale M H3013 sau severe Stare maligna a sistemului hepatobiliar si pancreasului (varsta >69 cu CC catastrofale sau M H3021 severe ) sau cu CC catastrofale Stare maligna a sistemului hepatobiliar si pancreasului (varsta >69 fara CC catastrofale sau M H3022 severe ) sau fara CC catastrofale Tulburari ale pancreasului.0 1. cu exceptia starii maligne.09 5.0 1.0 1.0 1.0 3. M H3042 cirozei.80 2.61 3.0 3.53 7.80 4.4428 0. cu exceptia starii M H3032 maligne fara CC catastrofale sau severe Tulburari ale ficatului.0 3.81 5.

7579 8.0 1.67 6.51 4.0 1.2034 1.23 5.20 6.0 3.89 1.0 1. incluzand fractura patologica tologica fara CC catastrofale 0.51 9.5356 I3041 Osteomielita cu CC I3042 Osteomielita fara CC 2.4870 0.31 I3020 Fracturi ale extremitatii distale femurale 1. pelvisului I3030 si coapsei 0.00 6.93 6.0 1.0 1.17 7. incluzand biopsia Proceduri la nivelul tesuturilor moi cu CC I1251 catastrofale sau severe Proceduri la nivelul tesuturilor moi fara CC I1252 catastrofale sau severe Alte proceduri la nivelul tesutului conjunctiv cu I1261 CC Alte proceduri la nivelul tesutului conjunctiv fara I1262 CC I1270 Reconstructie sau revizie a genunchiului I1280 Proceduri la nivelul mainii I3010 Fracturi ale diafizei femurale 330 8 C 2.90 4.70 6.0 1.65 5.0 1.0 0. luxatii si dislocari ale soldului.0 2.0 1. fibulei si gleznei I1132 varsta >59 fara CC catastrofale sau severe Proceduri ale humeruslui.8146 2.0162 0.0 1.37 5.7435 1.0 1.4113 0.64 4.8506 0.6868 2. fibulei si gleznei I1133 varsta <60 fara CC catastrofale sau severe I1140 Revizie a bontului de amputatie I1150 Chirurgie cranio-faciala I1160 Alte proceduri la nivelul umarului I1170 Chirurgie maxilo-faciala I1180 Alte proceduri la nivelul genunchiului I1190 Alte proceduri la nivelul cotului si antebratului I1200 Alte proceduri la nivelul labei piciorului Excizie locala si indepartare a dispozitivelor I1210 interne de fixare a soldului si femurului Excizie locala si indepartare a dispozitivelor I1220 interne de fixare exclusiv sold si femur I1230 Artroscopie Proceduri diagnostic ale oaselor si a I1240 incheieturilor.0 1.9829 0.7939 0.26 9.0 1.00 4.16 5.0 1.06 4.3546 7.5671 I3052 sau severe 246 .51 6.3483 Entorse.0 0.63 1 3 3 2 1 3 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 34 34 32 26 41 34 12 27 14 18 23 21 13 13 24 25 19 24 16 13 13 20 20 17 37 29 25 18 1.0 1.5167 0.0711 0.9343 11.9298 10. fibulei si gleznei I1131 cu CC catastrofale sau severe Proceduri ale humeruslui. tibiei.6004 10.72 1.5545 1.4699 0.tesutului conjunctiv cu CC catastrofale Infectii/inflamatii ale oaselor si articulatiilor cu diverse proceduri ale sistemului muscular si I1122 tesutului conjunctiv cu CC severe Infectii/inflamatii ale oaselor si articulatiilor cu diverse proceduri ale sistemului muscular si tesutului conjunctiv fara CC catastrofale sau I1123 severe Proceduri ale humeruslui.70 5.70 4.0 1.0 1.0 0.0 1.96 6. incluzand I3051 fractura patologica cu CC catastrofale sau severe 1. tibiei.94 2 34 1.7120 Stare maligna a tesutului conjunctiv.98 4.0 1.4221 0.5 1.0 331 8 332 8 333 8 334 8 335 8 336 8 337 8 338 8 339 8 340 8 341 8 342 8 343 8 344 8 345 8 346 8 347 8 348 8 349 8 350 8 351 8 352 8 353 8 354 8 355 8 356 8 357 8 358 8 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C M M M M M M M 1.0 1.8695 1.1422 0.0 1.0 1.4536 1. tibiei.3609 Stare maligna a tesutului conjunctiv.39 1.0 1.76 4.6274 8.

0 1.59 3.17 3.83 3. cotului.3294 0.0 2. bratului.0 1.73 6.00 6. bratului. varsta >64 cu I3151 CC Leziuni ale umarului.59 4.0 1. mainii sau I3143 piciorului varsta <75 fara CC Leziuni ale umarului. pumnului.359 8 360 8 361 8 362 8 363 8 364 8 365 8 366 8 367 8 368 8 369 8 370 8 371 8 372 8 373 8 374 8 375 8 376 8 377 8 378 8 379 8 380 8 381 8 382 8 383 8 384 8 385 8 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M Tulburari inflamatorii musculoscheletale cu CC I3061 catastrofale sau severe Tulburari inflamatorii musculoscheletale fara CC I3062 catastrofale sau severe I3071 Artrita septica cu CC catastrofale sau severe I3072 Artrita septica fara CC catastrofale sau severe I3081 Tulburari nechirurgicale ale coloanei cu CC I3082 Tulburari nechirurgicale ale coloanei fara CC I3083 Tulburari nechirurgicale ale coloanei.33 7.0 1. cotului.2034 Tulburari musculotendinoase specifice varsta <80 I3122 fara CC catastrofale sau severe Ingrijiri postprocedurale ale implanturilor/prostezelor musculoscheletale I3131 varsta >59 cu CC catastrofale sau severe Ingrijiri postprocedurale ale implanturilor/prostezelor musculoscheletale I3132 varsta >59 sau cu (CC catastrofale sau severe) Ingrijiri postprocedurale ale implanturilor/prostezelor musculoscheletale I3133 varsta <60 fara CC catastrofale sau severe Leziuni ale antebratului. pumnului.59 6.35 7.1467 0.6427 0.3861 0.2178 0.0 0.59 5.3339 1.0 1.76 0. mainii sau I3142 piciorului varsta >74 sau cu CC Leziuni ale antebratului.14 6. genunchiului.5626 0.6049 0.5860 0.5482 0.3465 1.78 6.57 5. genunchiului.02 0.4284 0. varsta <65 fara I3153 CC Alte tulburari musculoscheletale varsta >69 cu I3161 CC Alte tulburari musculoscheletale varsta >69 sau I3162 cu CC 247 .0 1. gambei sau gleznei. genunchiului. de zi Boli ale oaselor si atropatii specifice varsta >74 I3091 cu CC catastrofale sau severe Boli ale oaselor si atropatii specifice varsta >74 I3092 sau cu (CC catastrofale sau severe ) Boli ale oaselor si atropatii specifice varsta <75 I3093 fara CC catastrofale sau severe I3100 Artropatii nespecifice Alte tulburari musculotendinoase varsta >69 cu I3111 CC Alte tulburari musculotendinoase varsta >69 sau I3112 cu CC Alte tulburari musculotendinoase varsta <70 fara I3113 CC 2.2646 6.0 1.0 3. cotului.0 1.0 1.2961 1.23 Leziuni ale antebratului.0 2.00 4.0 1.7939 1.67 3.7768 11.2898 0.73 4.4788 6.05 5.0 1.0 1.1026 0. gambei sau gleznei varsta >64 sau I3152 cu CC Leziuni ale umarului.5923 0.2835 1.4221 2.61 7.35 6.43 5.0 0.3564 0.02 5.0 0.1890 1.0 0.0 Tulburari musculotendinoase specifice varsta >79 I3121 sau cu (CC catastrofale sau severe) 1.4032 0.0 0.0 1. pumnului.65 6. mainii sau I3141 piciorului varsta >74 cu CC 0.0 1.0 0.0 0.0 1.04 5.42 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 15 22 22 17 19 1 20 18 18 18 21 20 16 21 17 48 28 17 10 9 8 14 12 10 29 18 2. bratului. gambei sau gleznei.8695 0.

05 2.0 0.97 8.0 2.0 0.0 2.88 4.5608 248 .41 4.4284 4.1260 8.0 1.0 1. tesutului J1060 subcutanat si chirugie plastica la nivelul sanului Alte proceduri ale pielii.0 0.0 1.0 1.0 0.21 7.3420 Celulita (varsta >59 fara CC catastrofale sau J3042 severe ) sau varsta <60 0.4491 0.0 4.52 4.0477 0.9829 0.0 1.2709 4.6148 16.84 6.30 4.0918 Alta grefa a pielii si/sau proceduri de debridare J1042 fara CC catastrofale sau severe J1050 Proceduri perianale si pilonidale Proceduri in sala de operatii ale pielii.0 1.6742 Tulburari maligne ale sanului (varsta >69 fara J3022 CC) sau fara (CC catastrofale sau severe) J3030 Tulburari nemaligne ale sanului 0.6112 0.8137 14.72 5.2097 10.7444 11.50 7.0 1.8947 3.0 1.2583 2.14 1.32 Alta grefa a pielii si/sau proceduri de debridare cu J1041 CC catastrofale sau severe 2.2979 0.48 4.59 3. tesut J1010 subcutanat si tulburari ale sanului Proceduri majore pentru afectiuni maligne ale J1021 sanului Proceduri majore pentru afectiuni nemaligne ale J1022 sanului Proceduri minore pentru afectiuni maligne ale J1031 sanului Proceduri minore pentru afectiuni nemaligne ale J1032 sanului 0.3780 5.0 1.0 1.0 1.5347 1.0 1.4978 0.04 Tulburari maligne ale sanului (varsta >69 cu CC) J3021 sau cu (CC catastrofale sau severe) 0.0 1.28 5.0 1. tesutului subcutanat si J1070 sanului Proceduri ale membrele inferioare cu J1081 ulcer/celulita cu CC catastrofale Proceduri ale membrele inferioare cu ulcer/celulita fara CC catastrofale cu grefa de J1082 piele/lambou de reparare Proceduri ale membrele inferioare cu ulcer/celulita fara CC catastrofale fara grefa de J1083 piele/lambou de reparare Proceduri ale membrele inferioare fara ulcer/celulita cu grefa de piele (CC catastrofale J1091 sau severe) Proceduri ale membrele inferioare fara ulcer/celulita fara (grefa de piele si (CC J1092 catastrofale sau severe) J1100 Reaconstructii majore ale sanului J3011 Ulceratii ale pielii J3012 Ulceratie ale pielii.0 0.0 0.25 8.0 5.37 6.4473 0.7768 2.9262 1.4194 0.2394 0.386 8 387 8 388 8 389 8 390 8 391 9 392 9 393 9 394 9 395 9 396 9 397 9 398 9 399 9 400 9 401 9 402 9 403 9 404 9 405 9 406 9 407 9 408 9 409 9 410 9 411 9 412 9 413 9 M M M M M C C C C C C C C C C C C C C C C M M M M M M M Alte tulburari musculoscheletale varsta <70 fara I3163 CC Fracturi ale pelvisului cu CC catastrofale sau I3171 severe Fracturi ale pelvisului fara CC catastrofale sau I3172 severe Fracturi ale colului femural cu CC catastrofale I3181 sau severe Fracturi ale colului femural fara CC catastrofale I3182 sau severe Transfer de tesut microvasular pentru piele.66 5. de zi 0.0 1.2772 J3041 Celulita varsta >59 cu CC catastrofale sau severe 1.42 4.55 6.36 0.90 5.73 1.5482 0.43 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 1 3 1 1 1 3 2 15 29 21 27 20 49 31 18 16 14 23 15 14 20 14 34 62 29 21 25 21 12 13 24 18 1.

01 6.2790 0.29 6.01 4. si vezicii urinare pentru tumori benigne cu CC L1032 severe sau moderate 1.8461 8.1152 1.0 2.17 4.5545 0.0576 18.0 1.46 M K3011 Diabet cu CC catastrofale sau severe M K3012 Diabet fara CC catastrofale sau severe M K3020 Perturbare nutritionala severa M K3031 Diverse tulburari metabolice cu CC catastrofale Diverse tulburari metabolice varsta >74 sau cu M K3032 CC severe Diverse tulburari metabolice varsta <75 fara CC M K3033 catastrofale sau severe M K3040 Erori innascute de metabolism Tulburari endocrine cu CC catastrofale sau M K3051 severe Tulburari endocrine fara CC catastrofale sau M K3052 severe C C C C C C Insertie operatorie a cateterului peritoneal pentru L1011 dializa cu CC catastrofale sau severe 4.7867 11.2709 0.11 6. tesutului subcutanat si sanului J3052 varsta <70 J3061 Tulburari minore ale pielii J3062 Tulburari minore ale pielii.93 5.0 1. ureterului.64 1. ureterului.4158 1.06 5.0 1.0 2.5689 1.6229 10.0 1. si vezicii urinare pentru tumori fara CC catastrofale L1022 sau severe Proceduri majore ale rinichiului.58 5.3843 0.0 1.1575 0.0 3.0 1.2664 1.1332 14.0 2.4239 0.0 3. de zi K1010 Proceduri ale piciorului diabetic K1020 Proceduri la nivel de hipofiza K1030 Proceduri la nivelul suprarenalelor K1040 Proceduri majore pentru obezitate K1050 Proceduri la nivelul paratiroidelor K1060 Proceduri la nivelul tiroidei K1070 Proceduri privind obezitatea K1080 Proceduri privind tiroglosul Alte proceduri in sala de operatii la nivel K1090 endocrin.7849 0.0 1.05 3.50 6.0 1.39 Insertie operatorie a cateterului peritoneal pentru L1012 dializa fara CC catastrofale sau severe Proceduri majore ale rinichiului.91 3.5734 2.82 5. nutritional si metabolic Proceduri endoscopice sau investigative pentru K2010 tulburari metabolice fara CC.9199 0.23 2.33 5.7246 0. de zi 0.75 6. si vezicii urinare pentru tumori cu CC catastrofale L1021 sau severe Proceduri majore ale rinichiului.0 1.5185 0.0 1. si vezicii urinare pentru tumori benigne cu CC L1031 catastrofale Proceduri majore ale rinichiului.0 1.0882 2.0 1.45 2 1 2 2 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 4 3 2 2 15 11 14 16 35 30 14 16 15 16 21 17 17 18 18 13 11 14 13 11 126 46 41 41 31 2.414 9 415 9 416 9 417 9 418 9 419 9 420 10 421 10 422 10 423 10 424 10 425 10 426 10 427 10 428 10 429 10 430 10 431 10 432 10 433 10 434 10 435 10 436 10 437 10 438 10 439 11 440 11 441 11 442 11 443 11 444 11 M M M M M M C C C C C C C C C A Trauma a pielii.6616 2.6085 11.3843 1.90 6.0 1.5 1.0 2.75 249 .3060 1.11 5.0 2.3357 0.01 4.7849 1.60 4.4851 5. ureterului.7345 12. de zi J3071 Tulburari majore ale pielii J3072 Tulburari majore ale pielii. tesutului subcutanat si sanului J3051 varsta >69 Trauma a pielii.95 2. ureterului.5923 0.1971 - 4.0 3.0 1.0 2.0 0.

0459 0.21 6.8821 1.06 6.2790 0.2556 1.3276 Semne si simtome ale rinichiului si tractului urinar L3061 cu CC catastrofale sau severe 0.83 8.99 4.50 8.07 7.3339 L3070 Strictura uretrala Alte diagnostice la nivelul rinichiului si tractului L3081 urinar cu CC catastrofale Alte diagnostice la nivelul rinichiului si tractului L3082 urinar cu CC severe Alte diagnostice la nivelul rinichiului si tractului L3083 urinar fara CC catastrofale sau severe 0.0 1.85 5.96 4.48 4.0 4.75 5.7435 8.0 3.37 4.9262 Semne si simtome ale rinichiului si tractului urinar L3062 fara CC catastrofale sau severe 0.2241 0.0 1.2016 0.0 0.88 2 4 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 3 2 2 2 2 1 1 2 2 1 30 22 21 32 23 20 16 17 19 40 22 16 16 12 38 24 18 23 14 22 17 14 13 14 13 15 21 19 15 1.6238 0.0 3.0 1.0 1.4284 L3050 Pietre si obstructie urinara 0.2160 0.8947 0. si L1033 vezicii urinare pentru tumori benigne fara CC Prostatectomie transuretrala cu CC catastrofale L1041 sau severe Prostatectomie transuretrala fara CC catastrofale L1042 sau severe Proceduri minore ale vezicii urinare cu CC L1051 catastrofale sau severe Proceduri minore ale vezicii urinare fara CC L1052 catastrofale sau severe Proceduri transuretrale cu exceptia L1061 prostatectomiei cu CC catastrofale sau severe Proceduri transuretrale cu exceptia L1062 prostatectomiei fara CC catastrofale sau severe L1071 Proceduri ale uretrei cu CC L1072 Proceduri ale uretrei fara CC Alte proceduri pentru tulburari ale rinichiului si L1081 tractului urinar cu CC catasatrofal Alte proceduri pentru tulburari ale rinichiului si L1082 tractului urinar cu CC severe Alte proceduri pentru tulburari ale rinichiului si L1083 tractului urinar fara CC catastrofale sau severe L2010 Ureteroscopie L2020 Cistouretroscopie.5419 4.07 9.0 2.46 7.0 1.24 5.78 6. de zi L2030 Litotripsie extracorporeala pentru litiaza urinara L3011 Insuficienta renala cu CC catastrofale L3012 Insuficienta renala cu CC severe Insuficienta renala fara CC catastrofale sau L3013 severe L3020 Internare pentru dializa renala Tumori ale rinichiului si tractului urinar cu CC L3031 catastrofale sau severe Tumori ale rinichiului si tractului urinar fara CC L3032 catastrofale sau severe Infectii ale rinichiului si tractului urinar cu CC L3041 catastrofale Infectii ale rinichiului si tractului urinar varsta >69 L3042 sau cu CC severe 1.0 2.0 1.45 4.0 1.6112 1.0 2.0603 0.2790 2.0 2.3087 250 .16 5.3528 2.0945 1.24 9.06 7.0 1.71 5.3969 2.0 1.0 0.0 1.0 1.445 11 446 11 447 11 448 11 449 11 450 11 451 11 452 11 453 11 454 11 455 11 456 11 457 11 458 11 459 11 460 11 461 11 462 11 463 11 464 11 465 11 466 11 467 11 468 11 469 11 470 11 471 11 472 11 473 11 474 11 475 11 C C C C C C C C C C C C A A A M M M M M M M M M M M M M M M M Proceduri majore ale rinichiului.2601 0.0 2.47 5.5230 0.5 1.0 3.54 7.6364 0. ureterului.0 1.94 4.32 9.9460 2.0 1.0 Infectii ale rinichiului si tractului urinar varsta <70 L3043 fara CC catastrofale sau severe 0.8569 0.1233 1.9847 0.0 1.6445 0.63 5.54 4.0 2.90 6.0 2.6364 1.67 4.

0 1.55 4.0 1.08 4.24 8.32 4.0 1.0 1.01 Prostatectomie transuretrala cu CC catastrofale C M1021 sau severe 1.0 1.0 1.0 3.0 1.86 8.98 7 4 3 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 4 4 2 2 2 4 3 3 3 1 2 34 20 18 12 11 17 12 8 18 21 20 14 15 13 15 13 12 26 24 21 27 23 19 22 19 18 10 11 2.4410 0.1890 1.3213 1.81 6.0 1.07 5.35 7.5878 1.5 0.0 1.4536 9.87 7.3465 1.58 3.72 4.74 8.6049 0.5104 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0243 1.0 0.53 3.6949 2.0 1.45 7.20 4.8695 8.7723 16.0081 0.18 4.92 7.0 2.1719 1.9514 0.48 Prostatectomie transuretrala fara CC catastrofale C M1022 sau severe 0.0 1.24 C M1031 Proceduri la nivelul penisului cu CC C M1032 Proceduri la nivelul penisului fara CC C M1041 Proceduri la nivelul testiculelor cu CC C M1042 Proceduri la nivelul testiculelor fara CC C M1050 Circumcizie Alte proceduri chirugicale la nivelul sistemului C M1061 reproductiv masculin pentru starea maligna Alte proceduri chirugicale la nivelul sistemului reproductiv masculin exceptand cele pentru C M1062 starea maligna A M2010 Cistouretroscopie fara CC.05 6.2646 0.37 3.0 1.22 251 .476 12 477 12 478 12 479 12 480 12 481 12 482 12 483 12 484 12 485 12 486 12 487 12 488 12 489 12 490 12 491 12 492 12 493 12 494 12 495 13 496 13 497 13 498 13 499 13 500 13 501 13 502 13 503 13 504 13 505 13 C M1010 Proceduri majore pelvine la barbat 2.31 3.0 1.0 1.0711 0. barbati Alte diagnostice ale sistemului reproductiv M M3050 masculin C C C C C C C C C C C N1010 Eviscerare a pelvisului si vulvectomie radicala Proceduri uterine si ale anexelor pentru stare N1021 maligna ovariana sau a anexelor cu CC Proceduri uterine si ale anexelor pentru stare N1022 maligna ovariana sau a anexelor fara CC Proceduri uterine si ale anexelor pentru stare N1031 maligna non-ovariana sau a anexelor cu CC Proceduri uterine si ale anexelor pentru stare N1032 maligna non-ovariana sau a anexelor fara CC N1040 Histerectomie pentru stare nemaligna Ovariectomie si proceduri complexe nemaligne ale trompei Fallope cu CC catastrofale sau N1051 severe Ovariectomie si proceduri complexe nemaligne ale trompei Fallope fara CC catastrofale sau N1052 severe Proceduri de reconstructie ale sistemului N1060 reproductiv feminin Alte proceduri la nivel uterin si anexe pentru stare N1070 nemaligna N1080 Proceduri endoscopice pentru sistemul 1.3402 0.9217 0.51 3.5833 1. de zi Stare maligna a sistemului reproductiv masculin M M3011 cu CC catastrofale sau severe Stare maligna a sistemului reproductiv masculin M M3012 fara CC catastrofale sau severe Hipertrofie prostatica benigna cu CC catastrofale M M3021 sau severe Hipertrofie prostatica benigna fara CC M M3022 catastrofale sau severe Inflamatii ale sistemului reproductiv masculin cu M M3031 CC Inflamatii ale sistemului reproductiv masculin fara M M3032 CC M M3040 Sterilizare.2520 4.0 1.7687 0.0963 0.0 1.6823 9.9784 0.3456 11.41 5.2835 0.0 1.0837 0.0 1.20 5.9955 0.0 1.0 1.5734 1.

0 N1100 Curetaj diagnostic si histeroscopie diagnostica 0.0 1.8128 0.0 1.0 1.reproductiv feminin 506 13 507 13 508 13 509 13 510 13 511 13 512 13 C C C C A Conizatie. de zi Nou.3123 1.7561 252 . la interval <5 zile de internare.0 0.6238 Postpartum si post avort cu proceduri in sala de M O3020 operatii 0.3717 Vaginoscopie/Colposcopie de zi.0 1. cu proceduri C P1010 semnificative in sala de operatii 0.0 1.0 1.66 4.9388 C O1030 Sarcina ectopica Postpartum si post avort cu proceduri in sala de C O1040 operatii C O1050 Avort cu proceduri in sala de operatii Vaginoscopie/Colposcopie de zi.10 6.0 1.81 4.0 1.79 3.0 1.64 4.0 1.77 4.0 1.0 1.3087 3.06 4.53 2.34 6.01 3.00 2.2223 513 13 514 13 515 13 516 14 517 14 518 14 519 14 520 14 521 14 522 14 523 14 524 14 525 14 526 14 527 14 528 14 529 14 530 14 531 14 532 14 533 14 534 15 Nastere vaginala cu proceduri in sala de operatii 1.2394 0.8668 Alte proceduri in sala de operatii ale sistemului reproductiv feminin varsta <65 fara neoplasm fara N1112 CC 0.0 2.0963 Stare maligna a sistemului reproductiv feminin M N3012 fara CC catastrofale sau severe M N3020 Infectii.00 5.2898 Alte proceduri in sala de operatii ale sistemului reproductiv feminin varsta >64 cu stare maligna N1111 sau cu CC 2.5797 0. A O2010 nastere sau lauzie M O3011 Nastere vaginala cu CC catastrofale sau severe 0.31 5.93 7.72 5.3276 0.33 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 12 7 11 8 26 18 11 10 9 17 17 13 12 11 15 8 6 14 10 10 17 8 11 10 11 1 6 1.1827 2.3654 0.0 1.08 3.69 5.1890 1.5752 1.0 1.3969 0. proceduri la nivelul vaginului.1449 0.7309 Nastere vaginala singulara fara complicatii fara M O3013 alte afectiuni 0.5860 0. pentru afectiuni N2010 ale sistemul reproductiv feminin 0.0 1.3402 M O3030 Avort fara proceduri in sala de operatii Travaliu fals inainte de 37saptamani sau cu CC M O3041 catastrofale Travaliu fals dupa 37 saptamani fara CC M O3042 catastrofale Internare prenatala si pentru alte probleme M O3051 obstetrice Internare prenatala si pentru alte probleme M O3052 obstetrice.0 1.0 0.0 2.0 0. colului N1090 uterin si vulvei 0.0 1.4347 0.0945 0..07 3.nascut externat ca deces sau transfer.21 6. pentru sarcina.54 5.1890 Stare maligna a sistemului reproductiv feminin cu M N3011 CC catastrofale sau severe 1.07 2.0 1.95 2.0 1.16 4.0 1.64 5.08 0.2412 C O1021 cu CC catastrofale sau severe Nastere vaginala cu proceduri in sala de operatii C O1022 fara CC catastrofale sau severe 0.2835 0. sistem reproductiv feminin Tulburari menstruale si alte tulburari ale M N3031 sistemului genital feminin cu CC Tulburari menstruale si alte tulburari ale M N3032 sistemului genital feminin fara CC C O1011 Nastere prin cezariana cu CC catastrofale C O1012 Nastere prin cezariana cu CC severe Nastere prin cezariana fara CC catastrofale sau C O1013 severe 0.0270 M O3012 Nastere vaginala fara CC catastrofale sau severe 0.94 3.0 1.

greutate la internare 2000-2499 g fara procedura semnificativa in sala de operatii.2700 4. greutate la internare 1500-1999 g fara procedura semnificativa in sala de operatii.nascut. greutate la internare > 2499 g cu procedura semnificativa in sala de operatii.62 6.31 1 1 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 79 118 107 126 87 67 68 60 50 28 22 19 26 1.3312 15.nascut.0 12. greutate la internare < 750 g M P3030 Nou. M P3064 fara probleme Nou.0 8. fara procedura semnificativa in sala de M P3012 operatii. M P3072 cu probleme majore Nou.9109 14.08 7.nascut.nascut sau sugar subponderal.nascut.1629 22.nascut externat ca deces sau transfer. fara procedura semnificativa in sala de operatii.78 2. M P3074 fara probleme Nou.2709 1.0 22.48 1 4 1.5581 13.0 4.01 2.0 6.4375 22. greutate la internare > 2499 g cu procedura semnificativa in sala de operatii.nascut. fara diagnostic neonatal M P3020 Nou. cu M P3081 probleme multiple majore 0.71 6. M P3071 cu probleme multiple majore Nou.nascut.nascut.76 253 .5 7.02 9.nascut. greutate la internare 1500-1999 g fara procedura semnificativa in sala de operatii.nascut.4536 1. greutate la internare 2000-2499 g P1050 cu procedura semnificativa in sala de operatii Nou.0 0.54 4.5113 21. M P3073 cu alte probleme Nou. la interval <5 zile de internare.nascut. greutate la internare 1000-1249 g M P3040 fara procedura semnificativa in sala de operatii Nou. greutate la internare > 2499 g fara procedura semnificativa in sala de operatii. greutate la internare 1000-1499 g P1030 cu procedura semnificativa in sala de operatii Nou.0 7.5 13.7327 - 2 1 2 3 2 124 81 42 85 10 16. greutate la internare 2000-2499 g fara procedura semnificativa in sala de operatii. greutate la internare 2000-2499 g fara procedura semnificativa in sala de operatii.5 13.nascut.1944 15.02 15.54 3.nascut.6301 2.4140 11.47 2.nascut. greutate la internare 750-999 g Nou.7579 22. greutate la internare 2000-2499 g fara procedura semnificativa in sala de operatii. cu C P1061 probleme multiple majore Nou. la interval <5zile de la internare. greutate la internare 1250-1499 g M P3050 fara procedura semnificativa in sala de operatii Nou.51 6.0 7. M P3063 cu alte probleme Nou.nascut.nascut. externat ca deces sau transfer.5 3.5 13.84 8.4176 0. M P3061 cu probleme multiple majore Nou.nascut.5 12.nascut.535 15 536 15 537 15 538 15 539 15 540 15 C C C C Proceduri cardiotoracice/vasculare pentru nouP1020 nascuti Nou. M P3062 cu probleme majore Nou.6886 16.0918 1.6751 21.nascut.0 2.0 1.58 3.2934 9. cu diagnostic M P3011 neonatal Nou. fara C P1062 probleme multiple majore Nou.0 2.0801 19.31 10. greutate la internare 1500-1999 g fara procedura semnificativa in sala de operatii.5 12.5 8. greutate la internare 1500-1999 g fara procedura semnificativa in sala de operatii.02 4.57 2.95 541 15 542 15 543 15 544 15 545 15 546 15 547 15 548 15 549 15 550 15 551 15 552 15 553 15 554 15 555 15 Nou. greutate la internare 1500-1999 g P1040 cu procedura semnificativa in sala de operatii 15.0 7.1296 12.

greutate la internare > 2499 g fara procedura semnificativa in sala de operatii.0 1. cu CC catastrofale sau severe 0.3960 10.3195 11.57 4.8767 12.0 1.0 1.0 2.04 7. de zi M R3031 Alte tulburari neoplazice cu CC 0.0 1.97 3.00 6.3870 15.nascut.6175 1.0 2.0 2.0 0.3582 0.3969 6.12 5.0207 M R3023 Limfom si leucemie non-acuta.64 3.0 1.0 1.89 5.20 5.3168 5.06 2.7120 1.0162 7.10 5.6490 Tulburari ale globulelor rosii fara CC catastrofale M Q3023 sau severe 0.0 1.29 9.0 1. fara CC catastrofale sau severe Alte tulburari neoplazice cu proceduri majore in R1021 sala de operatii. greutate la internare > 2499 g fara procedura semnificativa in sala de operatii.0 1.556 15 557 15 558 15 559 16 560 16 561 16 562 16 563 16 564 16 565 16 566 16 567 16 568 16 569 17 570 17 571 17 572 17 573 17 574 17 575 17 576 17 577 17 578 17 579 17 580 17 581 17 582 17 583 17 Nou. cu M P3083 alte probleme Nou.1656 254 .2268 M Q3030 Anomalii de coagulare C C C C C C C C Limfom si leucemie cu proceduri majore in sala R1011 de operatii.14 2 2 2 4 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 12 9 7 32 16 15 15 23 15 23 19 16 21 48 32 45 28 59 25 21 15 78 34 17 28 16 1 21 3.0 1.3150 5. fara M P3084 probleme C Q1010 Splenectomie Alte proceduri in sala de operatii ale sangelui si organelor hematopoietice cu CC catastrofale sau C Q1021 severe Alte proceduri in sala de operatii ale sangelui si organelor hematopoietice fara CC catastrofale C Q1022 sau severe Tulburari reticuloendoteliale si de imunitate cu M Q3011 CC catastrofale sau severe Tulburari reticuloendoteliale si de imunitate fara M Q3012 CC catastrofale sau severe cu stare maligna Tulburari reticuloendoteliale si de imunitate fara M Q3013 CC catastrofale sau severe fara stare maligna M Q3021 Tulburari ale globulelor rosii cu CC catastrofale 1.90 4.0 2. cu M P3082 probleme majore Nou.2331 1.17 4.0 3.59 0.9892 6.0936 Limfom si leucemie non-acuta fara CC M R3022 catastrofale 1.7309 0. cu CC catastrofale sau severe Limfom si leucemie cu proceduri majore in sala R1012 de operatii.0648 M R3011 Leucemie acuta cu CC catastrofale M R3012 Leucemie acuta cu CC severe 5.1323 1.5563 0. fara CC catastrofale sau severe 1.80 4.18 5.nascut.59 4.68 6.6112 M R3021 Limfom si leucemie non-acuta cu CC catastrofale 3.0 2.8398 Limfom si leucemie cu alte proceduri in sala de R1031 operatii cu CC catastrofale sau severe Limfom si leucemie cu alte proceduri in sala de R1032 operatii fara CC catastrofale sau severe 4.0 1.7120 0.0 2.3042 0.0 1.28 0.0 1.15 5.5248 Alte tulburari neoplazice cu alte proceduri in sala R1042 de operatii fara CC catastrofale sau severe 0.53 7.0 0. greutate la internare > 2499 g fara procedura semnificativa in sala de operatii.nascut.0 2.3753 11.57 4.0 3.0 0.78 M Q3022 Tulburari ale globulelor rosii cu CC severe 0.0 0.0 1.01 6.38 M R3013 Leucemie acuta fara CC catastrofale sau severe 0.19 Alte tulburari neoplazice cu alte proceduri in sala R1041 de operatii cu CC catastrofale sau severe 1.84 Alte tulburari neoplazice cu proceduri majore in R1022 sala de operatii.0 1.

99 0.94 5.0 1.4095 0.0 2.30 6.25 4.0 1.5545 T3031 Febra de origine necunoscuta cu CC T3032 Febra de origine necunoscuta fara CC T3041 Boala virala varsta >59 sau cu CC T3042 Boala virala varsta <60 fara CC Alte boli infectioase sau parazitare cu CC T3051 catastrofale sau severe Alte boli infectioase sau parazitare fara CC T3052 catastrofale sau severe Tratament al sanatatii mentale.4320 4.8002 8.0 2.0 3.84 8.0 3.8146 0.4996 12.1512 0.28 6.76 M U3050 Alte tulburari afective si somatoforme M U3060 Tulburari de anxietate M U3070 Supralimentatie si tulburari obsesiv-compulsive M U3080 Tulburari de personalitate si reactii acute 255 .0 3. fara terapie U3010 electroconvulsiva (ECT) Tulburari schizofrenice cu statut legal al sanatatii U3021 mentale Tulburari schizofrenice fara statut legal al U3022 sanatatii mentale Paranoia si tulburare psihica acuta cu CC catastrofale/sever sau cu statut legal al sanatatii U3031 mentale Paranoia si tulburare psihica acuta fara CC catastrofale/sever fara statut legal al sanatatii U3032 mentale Tulburari afective majore varsta >69 sau cu (CC U3041 catastrofale sau severe ) Tulburari afective majore varsta <70 fara CC U3042 catastrofale sau severe 0.3168 16.6769 10.41 4.5 2.9280 12.0 2.8254 6. cu terapie U2010 electroconvulsiva (ECT) Tratament al sanatatii mentale.22 5.0 1.3204 0.7327 0.3231 1.0 0.59 6.38 2.73 0.0 1.5734 0.0 1.0 1. de zi.0 4.40 1.9325 13.87 4.0 2.00 - Infectii postoperatorii si posttraumatice varsta >54 T3021 sau cu (CC catastrofale sau severe) 0.3942 1.0 1.5 1.8443 0.44 0.4888 1.3087 1. de zi M S3021 Boli conexe HIV cu CC catastrofale M S3022 Boli conexe HIV cu CC severe Proceduri in sala de operatii pentru boli T1011 infectioase si parazitare cu CC catastrofale Proceduri in sala de operatii pentru boli infectioase si parazitare cu CC severe sau T1012 moderate Proceduri in sala de operatii pentru boli T1013 infectioase si parazaitare fara CC T3011 Septicemie cu CC catastrofale sau severe T3012 Septicemie fara CC catastrofale sau severe 0.38 2.41 9.3969 0.584 17 585 17 586 17 587 18 588 18 589 18 590 18 591 18 592 18 593 18 594 18 595 18 596 18 597 18 598 18 599 18 600 18 601 18 602 18 603 18 604 19 605 19 606 19 607 19 608 19 609 19 610 19 611 19 612 19 613 19 614 19 615 19 M R3032 Alte tulburari neoplazice fara CC M R3040 Chimioterapie M R3050 Radioterapie M S3010 HIV.38 8.61 5.52 6.5941 C C C M M M M M M M M M M A M M M M M M M 5.5 2.0 M S3023 Boli conexe HIV fara CC catastrofale sau severe 1.1134 2.2367 12.0 1.44 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 3 3 3 4 4 3 2 2 2 15 34 19 13 42 19 23 27 19 29 17 14 13 16 14 16 15 1 59 43 47 37 36 36 32 16 40 1. de zi.8695 10.4914 0.1890 5.0 1.0 1.0 2.85 5.47 5.0 1.62 0.1197 0.5608 0.4627 2.0 2.64 1.9514 Infectii postoperatorii si posttraumatice varsta <55 T3022 fara CC catastrofale sau severe 0.6553 3.37 8.0 1.

0 0.2457 6.0 11.3591 Alte tulburari si dependente datorita consumului 0.5545 10.0 1.5545 2.0 1.0 1.5860 0.11 5.5437 13. LOS<5 zile Traumatisme multiple fara proceduri M W3020 semnificative Transfer de tesut microvascular sau grefa de C X1010 piele pentru leziuni ale mainii Alte proceduri pentru leziuni ale membrului C X1021 inferior varsta >59 sau cu CC Alte proceduri pentru leziuni ale membrului C X1022 inferior varsta <60 fara CC C C C C C X1030 Alte proceduri pentru leziuni ale mainii Alte proceduri pentru alte leziuni cu CC X1041 catastrofale sau severe Alte proceduri pentru alte leziuni fara CC X1042 catastrofale sau severe Grefe de piele pentru leziuni ale extremitatilor mainii cu transfer de tesut microvascular sau cu X1051 (CC catastrofale sau severe ) Grefe de piele pentru leziuni ale extremitatilor mainii cu transfer de tesut microvascular fara CC X1052 catastrofale sau severe 15.0882 0.69 M X3011 Leziuni varsta >64 cu CC M X3012 Leziuni varsta >64 fara CC M X3013 Leziuni varsta <65 M X3020 Reactii alergice Otravire/efecte toxice ale medicamentelor si ale M X3031 altor substante varsta >59 sau cu CC Otravire/efecte toxice ale medicamentelor si ale M X3032 altor substante varsta <60 fara CC M X3041 Sechele ale tratamentului cu CC catastrofale sau 0.0 0.42 5.21 6.2457 5.48 2 2 1 2 2 1 1 5 5 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 17 42 36 54 42 33 43 89 51 35 57 4 28 18 35 21 13 20 13 65 62 20 18 13 9 11 6 16 1.2772 0. inclusiv C W1020 implant Proceduri abdominale pentru traumatisme C W1030 multiple semnificative Alte proceduri in sala de operatii pentru C W1040 traumatisme multiple semnificative Traumatisme multiple.7309 11.0 1.60 8.0 1. de zi Tulburare si dependenta datorita consumului de M V3041 opiacee 1.73 4.2268 0.45 3.38 5.0 1.60 0.28 1.0036 0.0 4.0 1.0 1.0 1.40 3.8272 0.8506 0.0 2.91 Tulburare si dependenta datorita consumului de M V3042 opiacee.0 1.7624 0.2457 0. femur si membru pentru traumatisme multiple semnificative.68 0.0 4.5 1.74 8.30 9.0 1.12 0.60 2.3843 M V3050 de droguri Proceduri de ventilare sau craniotomie pentru C W1010 traummatisme multiple semnificative Proceduri la sold.0 1.9766 2.32 5.0 0.6553 1.54 0.23 3.6634 0.0 4.0 1. pacient plecat impotriva avizului medical 0.9577 256 .0 3.45 4.80 3.3843 7.8380 1.6805 10.54 4.0405 15.0 1.39 7.0 1.28 5.14 0.616 19 617 20 618 20 619 20 620 20 621 20 622 20 623 20 624 20 625 21 626 21 627 21 628 21 629 21 630 21 631 21 632 21 633 21 634 21 635 21 636 21 637 21 638 21 639 21 640 21 641 21 642 21 643 21 644 21 645 21 M U3090 Tulburari mentale in copilarie M V3011 Intoxicatie cu alcool si sevraj cu CC M V3012 Intoxicatie cu alcool si sevraj fara CC M V3020 Intoxicatii medicamentoase si sevraj Tulburare si dependenta datorita consumului de M V3031 alcool Tulburare si dependenta datorita consumului de M V3032 alcool.5617 13.0 1.0 1.1611 0.9478 17.0 2.2538 26.5158 15. decedat sau transferat la M W3010 alta unitate de ingrijiri acute.36 5.

8695 20. otravire si diagnostic privind efectele M X3052 toxice varsta <60 fara CC 0.5 Alta leziune.0 4.4347 0. pacienti trasferati catre alte unitati de M Y3010 ingrijiri acute < 5 zile M Y3020 Arsuri grave Proceduri in sala de operatii cu diagnostice stabilite prin contacte cu alte serviciile de C Z1011 sanatate cu CC catastrofale/sever Proceduri in sala de operatii cu diagnostice stabilite prin contacte cu alte serviciile de C Z1012 sanatate fara CC catastrofale/sever Monitorizare dupa tratament complet cu A Z2010 endoscopie M M M M M M M M M M Z3011 Reabilitare cu CC catastrofale sau severe Z3012 Reabilitarere fara CC catastrofale sau severe Z3013 Reabilitare.0 2. grupa de spitalizare de zi.4410 4.0585 0.38 6.0 4.0 6. DMS si limitele duratei de spitalizare pentru fiecare grupa de diagnostice au fost calculate pe baza datelor raportate de spitale in perioada 01.4914 NOTA:1.10 666 23 667 23 668 23 669 23 Z3042 Alte post ingrijiri fara CC catastrofale sau severe 0.01 5.2520 9.2011.4536 0.41 4.severe 646 21 647 21 648 21 649 22 650 22 651 22 652 22 653 22 654 22 655 22 656 22 657 23 658 23 659 23 660 23 661 23 662 23 663 23 664 23 665 23 Sechele ale tratamentului fara CC catastrofale M X3042 sau severe 0.62 2.9325 10. după caz.37 Alte arsuri cu grefa de piele varsta <65 fara (CC catastrofale sau severe) fara proceduri Y1022 complicate 1.3906 6.5311 0.87 4.0 2.01-30.0 1. nespecificate sau Z3060 altele 0.0 1.92 1.0 0.11 - Alte arsuri varsta >64 sau cu (CC catastrofale M Y2011 sau severe) sau cu proceduri complicate Alte arsuri varsta <65 fara (CC catastrofale sau M Y2012 severe) fara proceduri complicate Arsuri. 257 .37 4. pentru care nu se aplică limite ale duratelor de spitalizare 2.67 5.1323 0.1890 1. "-" semnifica un numar insuficient de cazuri pentru calcularea indicatorului.58 3.66 7. sau. cu adancime completa 28.2268 C C C C Y1010 Arsuri grave.1575 0.09.0 2.18 8.5122 0.27 3.0 1.4410 0.07 1.1341 0.0 2.9163 25.6490 Alta leziune.0 1. de zi Z3020 Semne si simptome Z3030 Monitorizare fara endoscopie Z3041 Alte post ingrijiri cu CC catastrofale sau severe Z3051 Alti factori care influenteaza starea de sanatate Alti factori care influenteaza starea de sanatate.63 3.5 2.1989 11.0 1.51 1 1 1 2 5 3 2 2 1 2 1 1 1 4 2 2 1 1 1 1 1 24 27 20 111 82 81 40 32 21 48 17 11 13 27 27 17 15 10 12 16 14 1.0 3.71 Alte arsuri cu grefa de piele varsta >64 sau cu (CC catastrofale sau severe) sau cu proceduri Y1021 complicate 5.78 Alte proceduri in sala de operatii pentru alte Y1030 arsuri 1. Z3052 de zi Anomalii congenitale multiple.1701 1.0 2.0 2.0 4.5923 0.34 4.1971 10.0 1.9469 19. otravire si diagnostic privind efectele M X3051 toxice varsta >59 sau cu CC 0.0 1.

CR): totalitatea cazurilor externate dintr-un spital. a fost calculata luand in considerare toate cazurile raportate si validate in perioada 01.DRG): o schemă de clasificare a pacienţilor externaţi (în funcţie de diagnostic). 4. C . Coeficient atribuit în funcţie de cantitatea relativă de muncă."outliers": cazuri externate clasificate în acelaşi DRG cu durate de spitalizare foarte diferite faţă de cea a cazurilor normale Cazuri extreme mici (ca durată de spitalizare) CEMC . M .Alte categorii Definirea termenilor utilizaţi în sistemul DRG Grupe de Diagnostice (Diagnostic Related Groups .2011 pentru o anumita grupa de diagnostice. pentru care s-a inregistrat minim un transfer intraspitalicesc in sectia Anestezie si terapie Intensiva – ATI. externat la cerere. astfel încât se obţine o limită inferioară (LINF) şi o limită superioară (LSUP) 258 . transfer inter-spitalicesc. adică limita inferioară şi limita superioară a duratei de spitalizare Limitele intervalului de normalitate se calculează pentru durata de spitalizare a fiecărei grupe de diagnostice.09. Valoare relativă (VR): Număr fără unitate care exprimă raportul dintre tariful unui DRG şi tariful mediu al tuturor DRG-urilor.3. Grouper: aplicaţie computerizată (software) care permite alocarea automată a unui pacient într-un anumit DRG (pe baza datelor ce caracterizează fiecare caz externat) Cazuri rezolvate (cazuri externate ."high outliers": cazuri externate clasificate în acelaşi DRG cu durate de spitalizare foarte mari faţă de cea a cazurilor normale Interval de normalitate: un interval definit statistic care conţine un procent semnificativ de observaţii (de exemplu 95% din observaţii) Intervalul de normalitate pentru durata de spitalizare: intervalul definit statistic care conţine un procent semnificativ (de exemplu 90%) de cazuri cu durate de spitalizare asemănătoare ale cazurilor externate Limitele intervalului de normalitate pentru durata de spitalizare: valorile extreme (ale duratei de spitalizare) ce delimitează intervalul de normalitate."low outliers": cazuri externate clasificate în acelaşi DRG cu durate de spitalizare foarte mici faţă de cea a cazurilor normale Cazuri extreme mari (ca durată de spitalizare) CEMR . între momentul internării şi cel al externării din spital Cazuri normale (CN): cazuri externate clasificate în acelaşi DRG cu durata de spitalizare asemănătoare din punct de vedere statistic Cazuri extreme (ca durată de spitalizare) . consumabile şi resursele de capital necesare pentru tratamentul complet al bolnavului cu afecţiunea/afecţiunile respective. Mediana duratei de spitalizare in sectiile ATI la nivel national. indiferent de tipul externării (externat.categorie Medicala. decedat) Durata de spitalizare (DS): numărul de zile de spitalizare ale unui caz rezolvat. A .categorie chirurgicala. care asigură o modalitate de a asocia tipurile de pacienţi cu cheltuielile spitaliceşti efectuate Categorii majore de diagnostice (CMD): o clasificare mai largă a pacienţilor doar pe baza diagnosticelor.01-30.

cazuri ponderate (CP) / Total nr. e = 1 pentru LINF <= DS <= LSUP e = DS/LINF pentru DS < LINF e = DS/LSUP pentru DS > LSUP. în funcţie de diagnostic şi gravitate Indicele de case mix (Indicele de complexitate a cazurilor): Număr (fără unitate) care exprimă resursele necesare spitalului în concordanţă cu pacienţii trataţi ICM pentru spitalul A = Total nr.pentru un spital: CCPs = bugetul aferent cazurilor acute / nr. deci e = DS/LINF = 2/3 Cazuri echivalente (CE): cazurile externate într-o anumită perioadă. cu DS de 2 zile: LINF pentru DRGi este 3 zile LSUP pentru DRGi este 18 zile Se observă că acest caz este un caz extrem mic (DS < LINF). ce reflectă costul unui caz ponderat. total cazuri ponderate Tariful pe caz ponderat (TCP) . regional. în funcţie de durata de spitalizare a cazului şi limitele de normalitate ale duratei de spitalizare pentru respectivul tip de caz (DRG). .valoarea de rambursare a unui caz rezolvat la nivel de spital TCR = TCP x ICM 259 . e maxim = 3 Exemplu pentru un pacient externat. naţional. total cazuri ponderate . cazuri rezolvate (CR) spital A Costul pe caz ponderat (Rata de bază) .un indicator ce reflectă impactul financiar al cazurilor extreme la nivelul unui spital K = Σ (CEi x VRi) / Σ (CRi x VRi) Cazuri ponderate (CP): pacienţi "virtuali" generaţi prin ajustarea cazurilor externate.la nivel naţional: CCPN = bugetele aferente cazurilor acute la nivel naţional / nr. Aceste valori ale limitelor sunt prezentate în anexa 17 a). Poate fi calculat la nivel de spital.e: o pondere asociată fiecărui caz rezolvat. Se pot calcula pentru cazurile externate şi pentru cazurile echivalente Nr. Indice de echivalenţă . clasificat în DRGi. în funcţie de resursele asociate cu fiecare tip de caz.CCP(RB): Valoare de referinţă. ajustate pe baza indicelui de echivalenţă CE = Σ(CRi x ei) Coeficientul K al cazurilor extreme (K) .valoarea de rambursare a unui caz ponderat la nivel de spital Tariful pe caz rezolvat (TCR) .pentru fiecare grupă de diagnostice (DRGi). CP = Σ (VRDRGi x CRDRGi) Case-mix (Complexitatea cazurilor): Tipurile de pacienţi trataţi într-un spital.

TCDRGi = TCP x VRDRGi Abrevieri: CMD = Categorii majore de diagnostice DRG = Grupe de diagnostice VR = Valoare Relativă DS = Durată de spitalizare CR = Cazuri rezolvate (externate) CN = Cazuri normale CEMC = Cazuri extreme mici CEMR = Cazuri extreme mari LINF = Limita inferioară a intervalului de normalitate LSUP = Limita superioară a intervalului de normalitate e = Indicele de echivalenţă CE = Cazuri echivalente K = Coeficientul cazurilor extreme CP = Cazuri ponderate ICM = Indice de case mix (indice de complexitate a cazurilor) CCP = Costul pe caz ponderat RB = Rata de bază TCP = Tariful pe caz ponderat TC = Tariful pe tip de caz 260 . naţional. regional.Tariful pe tip de caz (TC): valoarea de rambursare pentru fiecare tip de caz (DRG). Poate fi calculat la nivel de spital.

medicina fizica si balneologie copii Cronici Distrofici . 11 12 13 14 15 16 17 Denumire secţie/compartiment Recuperare.95 19 Geriatrie.50 227. cu completările ulterioare NOTA 1: Tariful contractat pentru anul 2012 trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: .84 212. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. compartimente.50 208.50 113.neurologie Codul secţiei/compartimen tului* 1371 1372 1061 1272 1301 1302 1282 1222.57 *) conform Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr.50 101.00 290.nu poate mai mare decât tariful contractat în anul 2011 + 15% NOTA 2 : Pentru spitalele care nu au fost în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate în anul 2011.00 268.50 148. cabinete) ale unităţilor sanitare din România.1 1222.33 216.000 117. medicina fizica si balneologie Recuperare. tariful maximal pe zi de spitalizare pentru 2012 este diminuat cu 20%.54 207. 261 .ortopedie şi traumatologie Recuperare medicala . crt.50 270.50 281.ANEXA 17 C TARIFELE MAXIMALE PE ZI DE SPITALIZARE. 457/2001 privind reglementarea denumirii şi codificării structurilor organizatorice (secţii.nu poate fi mai mare decât tariful maximal pe zi de spitalizare 2012 .96 500 1.00 209.2 1333 1333 1383 1403 1413 1272 1423 1393 Tarif maximal pe zi de spitalizare 2012 (lei) 211. gerontologie 1121 179.00 20 Îngrijiri paliative 246. laboratoare.cardiovasculara Recuperare medicala .Pediatrie(Recuperare pediatrica) Pneumoftiziologie Pneumoftiziologie copii Pediatrie cronici Neonatologie(prematuri) aferente unei maternităţi de gradul II Neonatologie(prematuri) aferente unei maternităţi de gradul III Psihiatrie cronici Psihiatrie cronici(lunga durata) Recuperare medicala .84 18 Recuperare medicală 220. PE SECŢIE/COMPARTIMENT PENTRU SPITALELE DE CRONICI ŞI DE RECUPERARE PRECUM ŞI PENTRU SECŢIILE ŞI COMPARTIMENTELE DE CRONICI/RECUPERARE ŞI NEONATOLOGIE –PREMATURI DIN ALTE SPITALE INCLUSIV PENTRU SECŢIILE/COMPARTIMENTELE DE ÎNGRIJIRI PALIATIVE Nr.respiratorie Pediatrie (Recuperare pediatrica ) Recuperare neuropsihomotorie Recuperare medicală .

422. nutritie si boli metabolice Diabet zaharat.72 1.020.281.66 1.23 1.54 980.067.358.809.02 1.MAXIMAL PENTRU SPITALELE DE ACUŢI NON DRG.NOTA 3 : Pentru secţiile/compartimentele de neonatologie prematuri pentru cazurile cu greutate la naştere corespunzătoare gradului I de prematuritate (conform definiţiei OMS) casele decontează la tariful contractat pentru anul 2012 .73 1.00 913.162.47 1.60 1.003.69 1.30 995.404.044.lei 1.537.180.33 870.37 801. crt.053.40 1. Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Boli infectioase Boli infectioase copii Boli parazitare Cardiologie Cardiologie copii Dermatovenerologie Dermatovenerologie copii Diabet zaharat.53 1.94 947.110.43 856. RESPECTIV PENTRU SECŢIILE/COMPARTIMENTELE DE ACUŢI DIN SPITALELE DE CRONICI ŞI DE RECUPERARE Nr.22 1.051.92 948. nutritie si boli metabolice copii Endocrinologie Endocrinologie copii Gastroenterologie Hematologie Hematologie copii Imunologie clinica si alergologie Imunologie clinica si alergologie copii Medicina interna Nefrologie Nefrologie copii Neonatologie (nn si prematuri) Neonatologie (nou nascuti) Neurologie Neurologie pediatrica Oncologie medicala Oncopediatrie Pediatrie Pneumologie Pneumologie copii Psihiatrie acuti Psihiatrie pediatrica Psihiatrie (Nevroze) Psihiatrie (acuti si cronici) Reumatologie 262 .173.29 1.494.79 1.83 1.319.47 1.06 1.44 1.078.119.20 819.74 1.35 1.68 1.33 958. diminuat cu 20% TARIFUL MEDIU PE CAZ .29 878.24 928. Grupa Secţia/compartimentul (acuţi) Codul secţiei/ Compartimentului * 1011 1012 1033 1051 1052 1071 1072 1081 1082 1101 1102 1111 1131 1132 1151 1152 1171 1191 1192 1202 1212 1231 1232 1241 1242 1252 1291 1292 1311 1312 1321 1343 1433 Tarif mediu pe caz rezolvat maximal 2012 .30 1.166.

tariful mediu pe caz maximal pentru 2012 este diminuat cu 20%.94 1.Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Stomatologie Arsi Chirurgie cardiovasculara Chirurgie cardiaca si a vaselor mari Chirurgie generala Chirurgie si ortopedie pediatrica Chirurgie pediatrica Chirurgie plastica si reparatorie Chirurgie toracica Chirurgie vasculara Ginecologie Neurochirurgie Obstetrica Obstetrica-ginecologie Oftalmologie Oftalmologie copii Ortopedie si traumatologie Ortopedie pediatrica Otorinolaringologie (ORL) Otorinolaringologie (ORL) copii Urologie Chirurgie maxilo-faciala 2013 2033 2043 2051 2092 2102 2113 2123 2133 2141 2173 2181 2191 2201 2202 2211 2212 2221 2222 2301 6013 3. compartimente.388.69 772. cabinete) ale unităţilor sanitare din România.34 1.096.406. 263 .22 2.26 711.53 990. 457/2001 privind reglementarea denumirii şi codificării structurilor organizatorice (secţii.06 1.279.42 775.45 1.328.684.37 1.90 1.209.348. cu completările ulterioare NOTA 1: Tariful contractat pentru anul 2012 trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: .41 1.400.84 1.003.51 *) conform Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr.252.45 2.133.56 1.54 4.38 3.016.12 1.61 850. laboratoare.289.64 1.nu poate fi mai mare decât tariful mediu pe caz maximal pe 2012 .nu poate mai mare decât tariful contractat în anul 2011 + 15% NOTA 2 : Pentru spitalele care nu au fost în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate în anul 2011.061.433.

. rezultatul verbal va fi disponibil în 1 ................................................... Prenume ...................... Pacient: Nume ... nr..... | 2... | Data: ..........2 ore pentru medicul solicitant................ 5.......... Examen CT/RMN anterior: DA/NU | 12........................ DA/NU ......... | 7........ Proteze auditive .. Suspiciune de sarcină ............... Greutate ..... Cooperare previzibilă Normală/Dificilă 8............... Materiale stomatologice Trimis de (spital.. iar rezultatul scris în cel mult 12 ore... Proteze articulare..................................... Crize epileptice .... Dg..... | 8..... | 13.. gloan e......... | 1...... | Substan ă contrast: DA*) .................... materiale ... 3.............................. Valve cardiace.... DA/NU RMN: | 5......... obiecte metalice | | Semnătura pacientului Aviz şef sec ie solicitantă cu asumarea responsabilită ii**): (semnătura şi parafa) În caz de urgen ă......... S-au epuizat celelalte metode | *) Se va aplica semnătura şi parafa de diagnostic: | medicului de specialitate radiologie şi | imagistică medicală | Precizări: .. 1................................................... | Ora: .. DA/NU .............ANEXA 18 ............. Tel.... Clipuri chirurgicale. În celelalte 264 ... FIŞA DE SOLICITARE EXAMEN RMN UNITATEA SANITARĂ ..... | metalelor (schije.......... | 9.......... Dispozitive intrauterine 9. Antecedente alergice ....... | metalice de sutură ......... |________________| FIŞA DE SOLICITARE EXAMEN RMN Organ intă/segment anatomic de examinat . | 6..... Fax: ________________ Şef departament | URGEN Ă: DA/NU | ........... | 10. ventriculare ............... Kg 4.... | 11..... Asigurat CASA JUDE EANĂ DA/NU | Programare examen RMN Alte case ........................... DA/NU | ............................ telefon ................ | Observa ii speciale legate de pacient: .... DA/NU ........ FO ......: DEPARTAMENTUL .......... Astm bronşic ..... Data: ................. obiecte metalice) Semnătura şi parafa medicului | 16.. Internat DA/NU | Sec ia ....... Meserii legate de prelucrarea Medic solicitant . | 15........ 2.model A..................../NU 6..... clinică) | 14........................................... trimitere ................... materiale de | osteosinteză Dacă DA Data ....... Alte proteze ..... Cod numeric personal ... DA/NU care să justifice explorarea | 4........... Schije..... Corpi străini intraocular solicitant | 17............ Asistat cardiorespirator ............ Unde ......... 7......... Date clinice şi paraclinice | 3......................... Claustrofobie .................

3 ore. ______________________________________________ | PREZEN A UNUI PACEMAKER ESTE O | | CONTRAINDICA IE ABSOLUTĂ PENTRU EXAMINARE!!! | |______________________________________________| -----------**) numai pentru asigura ii interna i prin spitalizare continuă sau de zi 265 . rezultatul verbal va fi disponibil pentru medicul solicitant în 2 . iar rezultatul scris în cel mult 24 de ore.cazuri.

..... Greutate .... Prenume . FIŞA DE SOLICITARE EXAMEN CT UNITATEA SANITARĂ ... | .. nr..... 2................. 8............... 1......................... | Ora: .................. | Semnătura şi parafa medicului solicitant Aviz şef sec ie solicitantă cu asumarea responsabilită ii*): (semnătura şi parafa) Pentru URGEN E rezultatul verbal va fi disponibil pentru medicul solicitant în 1 .... Internat DA/NU | Sec ia ................................ 5................ Date clinice şi paraclinice care| Diagnostic CT stabilit ......................... 3..... Trimis de (spital............... | . FO ..................... Dg.......... Data: ................ 9...................................... |________________| FIŞA DE SOLICITARE EXAMEN CT Organ intă/segment anatomic de examinat ....... Kg | Programare examen CT 4.................................. ................................. ....... iar rezultatul scris în 12 ore....... .......... Examen CT anterior: DA/NU | ............../NU | *) Se va aplica semnătura şi parafa | medicului de specialitate radiologie şi | imagistică medicală 6................ Cod numeric personal ........................ telefon ..... | ......... DA/NU | ................ | .................. ............................... | .............. S-au epuizat celelalte metode | de diagnostic: DA/NU | Precizări: ............................ ........... -----------*) numai pentru asigura ii interna i prin spitalizare continuă sau de zi 266 ... clinică) ............... pentru celelalte cazuri rezultatul va fi disponibil în 24 ore............................... trimitere ............................................... | .. Tel... | .........................: DEPARTAMENTUL ................................................................................. Asigurat CASA JUDE EANĂ DA/NU | Alte case .... | Substan ă contrast: DA*) .. Toleran ă la substan a iodată: | .......... ... Pacient: Nume ................................................. | Medic solicitant .....................2 ore................................. Fax: ________________ Şef departament | URGEN Ă: DA/NU | .... să justifice explorarea CT: | ...... 10........ 7...................................................... | Data: .................................................................................B.......................

..................... ... | ................................................................................. Stări alergice*): DA/NU | Semnătura pacientului Trimis de (spital................................... Greutate ... | (acolo unde este necesară confirmarea) Medic solicitant Data: | Semnătura şi parafa medicului | solicitant | Aviz şef sec ie solicitantă cu asumarea responsabilită ii*): (semnătura şi parafa) Pentru urgen e....................... telefon ................... 2...... .......... Dg. | *) Sarcina reprezintă contraindica ie 9... 5................... iar rezultatul scris în maximum 12 ore................ -----------*) numai pentru asigura ii interna i prin spitalizare continuă sau de zi 267 ......... | ......... ............................................ Fax: ________________ Şef departament | URGEN Ă: DA/NU | ................................. Kg | Programare examen scintigrafic 4................................. ........... Pentru celelalte cazuri.. |________________| FIŞA DE SOLICITARE EXAMEN SCINTIGRAFIC Tip de examen scintigrafic indicat . Examen scintigrafic anterior: | de efectuare a examenului scintigrafic DA/NU | 10........................... ........................ Prenume ... .......... iar rezultatul scris în 24 ore................................... clinică) ......C............................................................................ FO ..... | . 1.... | .....: DEPARTAMENTUL ........... Organ/segment anatomic de examinat ....... trimitere ....... nr........................... Date clinice şi paraclinice care | Diagnostic scintigrafic stabilit să justifice explorarea | . 3... 7......................... | .......2 ore.. | Data: ....................... Pacient: Nume ..................................... rezultatul verbal va fi disponibil pentru medicul solicitant în 1 ................................ | ........ rezultatul va fi disponibil pentru medicul solicitant în 12 ore........... | 6.......... Asigurat CASA JUDE EANĂ DA/NU | Alte case ........... Tel............ Cod numeric personal ........................................... Internat DA/NU | Sec ia ................. FIŞA DE SOLICITARE EXAMEN SCINTIGRAFIC UNITATEA SANITARĂ ............. 8.................. S-au epuizat celelalte metode de | diagnostic: DA/NU | Precizări*): ...... | Ora: ................

........ 3........................ | Ora: ......................... tensiune | arterială.............. Prenume ...................... 9........ | hipoglicemiante ........ | şi timpul de protrombină determinate | în ziua efectuării investiga iei........ Fax: ________________ Şef departament | URGEN Ă: DA/NU | .... | .......................................... FO ....................... DA/NU | 10................................... | Data: ......................................... | ..........................arteră femurală dreaptă | *) .............................. |________________| FIŞA DE SOLICITARE EXAMEN ANGIOGRAFIC Tip de examen angiografic indicat ..arteră femurală stângă | efectuate: activitatea protrombinică ...... | ......................... ECG.. Organ/segment anatomic de examinat ..................... medica ia ......... 1..... Dg.............. | Diagnostic angiografic stabilit ............................. nr...... | ................................................. | creatinină................ | de ore înaintea investiga iei) ........ | ..................... Cod numeric personal ..................................... ......... S-au epuizat celelalte metode de | diagnostic: DA/NU | Precizări*): . uree. antigen HbS....................................... Pacient: Nume . Stări alergice*): DA/NU | înaintea investiga iei....în tratament cu sulfamide .................... clinică) ... | (acolo unde este necesară confirmarea) | Medic solicitant Data: | 268 ......: DEPARTAMENTUL .............. Tel..................................... | ............................ Date clinice şi paraclinice care | 1) Pacient diabetic ....... Greutate ........................... | Observa ii speciale legate de pacient: 8................ Internat DA/NU | Sec ia .................................................................. | Semnătura pacientului Trimis de (spital......... DA/NU să justifice explorarea | ....... | 6.. test HIV | ............ Kg | Programare examen angiografic 4.. FIŞA DE SOLICITARE EXAMEN ANGIOGRAFIC UNITATEA SANITARĂ ... trimitere ........... ............................. DA/NU ..........alte alergii ........................ | 2) Hepatita ... 5........................... telefon ..................................................Pacientul se va prezenta . | (dacă DA se opreşte tratamentul cu 48 ................ | obligatoriu cu următoarele teste ...D........... | se opreşte.............. Examen angiografic anterior: | .........Administrarea anticoagulantelor | cumarinice trebuie oprită cu 72 de ore 10. Puls: ...la substan a de contrast ... Asigurat CASA JUDE EANĂ DA/NU | Alte case ..................... | antihipertensivă şi antiaritmică NU .................................... | .. 7........ 2.................. DA/NU .

rezultatul verbal va fi disponibil pentru medicul solicitant în 1 .2 ore. iar rezultatul scris în maximum 12 ore. iar rezultatul scris în 24 ore. rezultatul va fi disponibil pentru medicul solicitant în 12 ore.Semnătura şi parafa medicului solicitant Aviz şef sec ie solicitantă cu asumarea responsabilită ii*): (semnătura şi parafa) | | Pentru urgen e. Semnătura şi parafa medicului care a efectuat investiga ia 269 . Pentru celelalte cazuri.

R. Neuropsihiatrie | 14 | |______________________________________________________________|_______________| | 27. Chirurgie vasculară | 7 | |______________________________________________________________|_______________| | 9. Otorinolaringologie . Chirurgie cardiovasculară | 9 | |______________________________________________________________|_______________| | 8. Anestezie şi terapie intensivă . nutri ie şi boli metabolice | 6. Oncologie medicală | 7 | |______________________________________________________________|_______________| | 33. Pediatrie | 7 | 270 . Neonatologie | 5 | |______________________________________________________________|_______________| | 29.O.ATI | 5 | |______________________________________________________________|_______________| | 2. Neurochirurgie | 7 | |______________________________________________________________|_______________| | 25. Chirurgie toracică | 9 | |______________________________________________________________|_______________| | 10.70 | |______________________________________________________________|_______________| | 5. Ortopedie şi traumatologie | 9. Obstetrică-ginecologie | 5 | |______________________________________________________________|_______________| | 31. Diabet zaharat. medicină fizică şi balneologie | 12 | |______________________________________________________________|_______________| 3. Oftalmologie | 5 | |______________________________________________________________|_______________| | 32. Cronici | 14 | |______________________________________________________________|_______________| | 13.5 | |______________________________________________________________|_______________| | 26. Ginecologie | 4. Endocrinologie | 7 | |______________________________________________________________|_______________| | 16.5 | |______________________________________________________________|_______________| | 15.3 | |______________________________________________________________|_______________| | 35. stabilită de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii ______________________________________________________________________________ | Sec ia sau compartimentul | Durata optimă | | | de spitalizare| | | (zile) | |______________________________________________________________|_______________| | 1. Dermato-venerologie | 7 | |______________________________________________________________|_______________| | 14. Pneumologie | 12 | |______________________________________________________________|_______________| | 18. Cardiologie | 8. Chirurgie plastică . Nevroze | 14. Medicină internă | 8 | |______________________________________________________________|_______________| | 23. Chirurgie generală | 7 | |______________________________________________________________|_______________| | 6.12 | |______________________________________________________________|_______________| | 28. Pneumologie .ANEXA 19 DURATA OPTIMĂ DE SPITALIZARE/SECŢII valabilă pentru toate categoriile de spitale. Nefrologie | 8 | |______________________________________________________________|_______________| | 24. Chirurgie orală şi maxilo-facială | 5 | |______________________________________________________________|_______________| | 11.TBC**) | 40 | |______________________________________________________________|_______________| | 17. Boli infec ioase | 10 | |______________________________________________________________|_______________| | 4. Medicină generală | 7 | |______________________________________________________________|_______________| | 22.5 | |______________________________________________________________|_______________| | 20. | 6 | |______________________________________________________________|_______________| | 34. Chirurgie pediatrică | 4 | |______________________________________________________________|_______________| | 7. Hematologie | 9 | |______________________________________________________________|_______________| | 21. Obstetrică | 5 | |______________________________________________________________|_______________| | 30. Gastro-enterologie | 6 | |______________________________________________________________|_______________| | 19. Recuperare. Neurologie | 9.L.microchirurgie reconstructivă*) | 7 | |______________________________________________________________|_______________| | 12.

prematuri***) |______________________________________________________________|_______________| | 37. tumori operate şi cazuri complexe neurologice: hemiplegie.5 | | 36. cu excepţia cazurilor complexe după intervenţii neurochirurgicale: traumatisme vertebro-medulare. Alte specialită i medicale | 5 | ______________________________________________________________|_______________ *) Pentru secţiile de arşi. Pentru Secţia Recuperare Neurologie Adulţi „Întorsura Buzăului” din structura Spitalului de Recuperare Cardio-Vasculară „Dr. scleroza multiplă. durata optimă de spitalizare este de 17 zile. Neonatologie . Urologie | 8. Psihiatrie acu i | 17 | |______________________________________________________________|_______________| | 38. boala Parkinson. Pentru Secţiile Recuperare Cardiovasculară Adulţi din structura Spitalului de Recuperare Cardio-Vasculară „Dr. ***) pentru prematurul mic şi foarte mic durata optimă de spitalizare este de 110 zile. iar pentru recuperare medicală. alta decât cea de medicină fizică şi balneologie. durata optimă de spitalizare este de 14 zile. 105. durata optimă de spitalizare este de 30 de zile.Băile 1 Mai din cadrul Spitalului Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix. La spitalele/secţiile de psihiatrie cronici. NOTĂ: 1. durata optimă de spitalizare pentru recuperare pediatrică . medicină fizică şi balneologie copii . Benedek Geza” judeţul Covasna. Toxicologie | 5 | |______________________________________________________________|_______________| | 43. durata optimă de spitalizare este de 21 de zile. **) Pentru tuberculoza multidrogrezistentă (TB MDR) durata optimă de spitalizare este de 120 de zile. 271 .|______________________________________________________________|_______________| | 16. sechele motorii postencefalopatii. traumatisme craniocerebrale. Psihiatrie cronici | 50 | |______________________________________________________________|_______________| | 39. Toxicodependen ă | 21 | |______________________________________________________________|_______________| | 45.distrofici şi patologie posttraumatică sau neurologică de tip infirmitate motorie cerebrală pediatrică este de 60 de zile. La spitalele/secţiile aferente poziţiei nr. precum şi pentru bolnavii care necesită asistenţă medicală spitalicească de lungă durată (ani). pentru internările obligatorii pentru bolnavii psihic încadraţi la art. Geriatrie şi gerontologie | 14 | |______________________________________________________________|_______________| | 42. 2 din tabel. Alergologie şi imunologie clinică | 5 | |______________________________________________________________|_______________| | 43. 4. 113 şi 114 din Codul penal şi cele dispuse prin ordonanţa procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale. duratele medii de spitalizare sunt cele efectiv realizate în anul precedent.5 | |______________________________________________________________|_______________| | 41. 2. iar pentru Secţiile Recuperare Neuromotorie „Gura Ocniţei” din structura Spitalului judeţean de Urgenţă Târgovişte judeţul Dâmboviţa şi Spitalul de Recuperare Neuropsihomotorie «Dezna». Toxicologie | 5 | |______________________________________________________________|_______________| | 44. pentru care durata optimă de spitalizare este de 30 de zile. judeţul Arad. Benedek Geza” Covasna. Reumatologie | 10 | |______________________________________________________________|_______________| | 40. Pentru secţia de recuperare." 3. este de 21 de zile. durata optimă de spitalizare este de 16 zile.

. Semnifica ia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A .anuale B .01 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Salarii de bază | 10.02 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Contribu ii de asigurări | | | | | | | | | sociale de sănătate | 10.03.mii lei ______________________________________________________________________________ | Denumirea indicatorului |Clasifica ia|Credite |Angajamente|Plă i efectuate..03..07 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Fond de premii | 10.01.trimestriale C .01.ANEXA 19 A I.pe luna anterioară ..01.01.01.03 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Contribu ii de asigurări | | | | | | | | | pentru accidente de muncă | | | | | | | | | şi boli profesionale | 10..01..03 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Contribu ii de asigurări | | | | | | | | | sociale de stat | 10.bugetare D .08 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Prima de vacan ă | 10.03.01..30 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Contribu ii | 10.13 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Indemniza ii de detaşare | 10.01.04 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Alte sporuri | 10.06 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Contribu ii la Fondul de | | | | | | | | | garantare a crean elor | | | | | | | | 272 . Contul de execu ie a bugetului institu iei publice .Cheltuieli la data de .totale F .03.16 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Alte drepturi salariale | | | | | | | | | în bani | 10.legale E .01..01 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Contribu ii de asigurări | | | | | | | | | de şomaj | 10.01.01..03.| | |bugetară |bugetare| |din care: | | | |________|___________|________________| | | | A | B | C | D | E | F | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | CHELTUIELI CURENTE | | | | | | | | | (I + II + VI) | 01 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | TITLUL I CHELTUIELI DE | | | | | | | | | PERSONAL | 10 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Cheltuieli salariale în | | | | | | | | | bani | 10.06 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Ore suplimentare | 10.09 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Indemniza ii plătite unor | | | | | | | | | persoane din afara | | | | | | | | | unită ii | 10.02 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Indemniza ii de conducere | 10.12 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Indemniza ii de delegare | 10..14 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Aloca ii pentru locuin e | 10.03 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Spor de vechime | 10.01.04 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Contribu ii pentru | | | | | | | | | concedii şi indemniza ii | 10.01 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Salarii de merit | 10.01.

01.01 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Materiale sanitare | 20.03 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Dezinfectan i | 20.01.01 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Furnituri de birou | 20.09 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Căr i.04. | 20 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Bunuri şi servicii | 20.03 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Hrană pentru oameni | 20.04.03.01.30 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Repara ii curente | 20.01. | | | | | | | | | transferări | 20. iluminat şi | | | | | | | | | for ă motrică | 20.01 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Deplasări în străinătate | 20.03.04 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Bunuri de natura | | | | | | | | | obiectelor de inventar | 20.24 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Cheltuieli judiciare şi | | | | | | | | 273 .11 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Consultan ă şi expertiză | 20.01 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Materiale pentru cură enie| 20.02 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Medicamente | 20. telecomunica ii.03 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Apă. publica ii şi | | | | | | | | | materiale documentare | 20.01.01.07 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Poştă.02 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Medicamente şi materiale | | | | | | | | | sanitare | 20. | | | | | | | | | detaşări.| salariale | 10.07 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | | | | | SERVICII total.02 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Materiale de laborator | 20. detaşări.06 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Transport | 20. transferări | 20.01.04 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Hrană | 20.02 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Încălzit.01.04.01 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Hrană pentru animale | 20.08 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Materiale şi prestări | | | | | | | | | servicii pentru | | | | | | | | | între inere cu caracter | | | | | | | | | func ional | 20.05. internet | 20.05 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Alte obiecte de inventar | 20. | | | | | | | | | radio.13 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Protec ia muncii | 20.05 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Piese de schimb | 20. canal şi salubritate | 20.02 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Reactivi | 20.06.12 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Pregătire profesională | 20.06.14 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Comisioane şi alte costuri| | | | | | | | | aferente împrumuturilor | | | | | | | | | externe | 20.03.06 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Deplasări interne. TV.01.30 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Deplasări.01.04.09 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Alte bunuri şi servicii | | | | | | | | | pentru între inere şi | | | | | | | | | func ionare | 20.04 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Carburan i şi lubrifian i | 20.

02.30. realizate în | | | luna anterioară | | |___________________________|____________| | 4. Tarif pe serviciu | | | medical/tarif pe caz | | | rezolvat în regim de | | | spitalizare de zi | | | contractat*) | | |___________________________|____________| NOTĂ: *) Tarifele menţionate la pct. Număr servicii medicale| | | paraclinice în regim | | | ambulatoriu.| extrajudiciare derivate | | | | | | | | | | | | | | | | | din ac iuni în | reprezentarea intereselor | | | | | | | | | statului.30 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | TITLUL VI TRANSFERURI | | | | | | | | | ÎNTRE UNITĂ I ALE | | | | | | | | | ADMINISTRA IEI PUBLICE | | | | | | | | | total. 6. Tarif/caz rezolvat | | | pentru spitalele finan ate| | | în sistem DRG | | |___________________________|____________| | 5.11 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Transferuri pentru | | | | | | | | | finan area investi iilor | | | | | | | | | spitalelor | 51.25 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Alte cheltuieli | 20. în | | | luna anterioară | | |___________________________|____________| | 3.02.01.25 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Transferuri din bugetul de| | | | | | | | | stat către bugetele locale| | | | | | | | | pentru finan area | | | | | | | | | unită ilor de asisten ă | | | | | | | | | medico-sociale | 51. Număr cazuri externate.01. potrivit | | | | | | | | | dispozi iilor legale | 20. Date cu caracter general ________________________________________ | 1.01.38 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Aparatură şi echipamente | | | | | | | | | de comunica ii în urgen ă | 51. 5.30.03 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Programe pentru sănătate | 51.01.12 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| II. Tarif mediu pe caz | | | rezolvat contractat*) | | |___________________________|____________| | 6. Tarif pe zi de | | | spitalizare contractat*) | | |___________________________|____________| | 7. Număr servicii medicale| | | spitaliceşti realizate în | | | regim de spitalizare de | | | zi.08 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Transferuri pentru | | | | | | | | | repara ii capitale la | | | | | | | | | spitale | 51.02 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Alte cheltuieli cu bunuri | | | | | | | | | şi servicii | 20. | 51 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | din care: | | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Ac iuni de sănătate | 51.| | | realizate în luna | | | anterioară pentru | | | spitalizare continuă | | |___________________________|____________| | 2.3 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Protocol şi reprezentare | 20. pe tipuri de cazuri | | | rezolvate/servicii. 7 sunt valabile pe durata de derulare a contractului de furnizare servicii medicale spitaliceşti 274 .

.. laboratoare de sănătate mintală...............2012......... respectiv centre de sănătate mintală şi staţionar de zi psihiatrie..... ......... telefon ... cele dispuse prin ordonanţă a procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale... 1 Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea serviciilor medicale în asistenţă medicală spitalicească în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate......... 1389/2010.... 113 şi 114 din Codul penal........... str.. de medicii care îşi desfăşoară activitatea în dispensare TBC.... cu sediul în .. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .............. judeţul/sectorul .... e-mail .. precum şi cazurile care au recomandare de internare într-un spital de la medicii din ambulatoriul integrat al spitalului respectiv aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate...... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.. fax ..........2012.director general .............. conform Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ..... indiferent de forma de organizare.. internările obligatorii pentru bolnavii psihic prevăzuţi la art......... cu sediul în municipiul/oraşul ............ Şi Unitatea sanitară cu paturi ... bolile cu potenţial endemo-epidemic care necesită izolare şi tratament......... care se află în structura spitalelor ca unităţi fără personalitate juridică......... 2 (1) Serviciile medicale spitaliceşti se acordă asiguraţilor pe baza biletului de internare eliberat de medicul de familie.ANEXA 20 CONTRACT de furnizare de servicii medicale spitaliceşti I.. .................... cu modificările şi completările ulterioare............... (2) Serviciile medicale spitaliceşti sunt preventive. ………….... de recuperare şi paliative şi cuprind: a) consultaţii..... şi Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr..... 275 ...... cabinete de medicină dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. . precum şi cu cabinetele de medicina muncii organizate conform prevederilor legale în vigoare.......... Casele de asigurări de sănătate încheie convenţii cu unităţile medico-sociale.. Obiectul contractului ART.. 1389/2010. care beneficiază de internare fără bilet de internare.. care se află în structura spitalelor ca unităţi fără personalitate juridică....... nr....... laboratoare de sănătate mintală. medicii din centrele de dializă private aflate în relaţie contractuală cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.. curative. reprezentată prin preşedinte . 105.... în vederea recunoaşterii biletelor de internare eliberate de către medicii care îşi desfăşoară activitatea în aceste unităţi.... c) stabilirea diagnosticului... str........ Fac excepţie urgenţele medico-chirurgicale. nr......... telefon: fix/mobil ........ Servicii medicale spitaliceşti ART. medicii din unităţile de asistenţă medicosocială..... III... b) investigaţii... fax ..... cu spitalele pentru dispensare TBC....... cabinete de medicină dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate...... precum şi de medicii de medicina muncii........ reprezentată prin ......... II..... respectiv centre de sănătate mintală şi staţionar de zi psihiatrie... medicul de specialitate din unităţile sanitare ambulatorii................. . Părţile contractante Casa de asigurări de sănătate .. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.............

depuse până la data prevăzută în contract. cu 276 . 4 alin. prin publicare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate. lista nominală a acestora. 4 Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul părţilor pe toată durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . 5 Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligaţii: a) să încheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale spitaliceşti. cu modificările şi completările ulterioare. V. autorizaţi şi evaluaţi. prin intermediul paginii web a casei de asigurări de sănătate precum şi prin e-mail la adresele comunicate oficial de către furnizori cu excepţia situaţiilor impuse de actele normative. e) să înmâneze la momentul finalizării controlului procesele-verbale de constatare furnizorilor de servicii medicale sau.. recuperare.d) tratamente medicale şi/sau chirurgicale. efectuate.2012. …………. cazare şi masă. f) să deconteze. raportate şi validate conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. Obligaţiile părţilor ART. să le comunice acestora notele de constatare întocmite în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data prezentării în vederea efectuării controlului. cât şi în format electronic. medicamente. în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. 3 Prezentul contract este valabil de la data încheierii lui până la data de 31 decembrie 2012.2012. precum şi la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative. în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data operării acestora. ART. în limita valorii de contract. furnizorii de servicii medicale spitaliceşti cu privire la condiţiile de acordare a serviciilor medicale şi cu privire la orice intenţie de schimbare în modul de acordare a acestora. 1389/2010. în cazul în care controlul este efectuat de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau cu participarea acesteia. materiale sanitare. (1) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. pe baza facturii însoţite de documente justificative prezentate atât pe suport hârtie. notificarea privind măsurile dispuse se transmite furnizorului de către casele de asigurări de sănătate în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la casa de asigurări de sănătate. şi să facă publică în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractelor prin afişare pe pagina web şi la sediul casei de asigurări de sănătate. e) îngrijire. contravaloarea serviciilor medicale contractate.2012. Durata contractului ART. b) să deconteze furnizorilor de servicii medicale spitaliceşti. 1389/2010. conform legii. la termenele prevăzute în contract. d) să informeze în prealabil într-un număr de zile similar celui prevăzut la art. c) să informeze furnizorii de servicii medicale cu privire la condiţiile de contractare a serviciilor medicale suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . pe baza facturii şi a documentelor însoţitoare. cuprinzând denumirea şi valoarea de contract a fiecăruia şi să actualizeze permanent această listă în funcţie de modificările apărute. după caz. în primele 10 zile ale lunii următoare celei pentru care se face plata contravaloarea serviciilor medicale acordate asiguraţilor în luna precedentă. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. dispozitive medicale. 1389/2010. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. cu modificările şi completările ulterioare. IV.

în cazul serviciilor medicale spitaliceşti acordate în baza biletelor de internare. ART.. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . 6 Furnizorul de servicii medicale spitaliceşti are următoarele obligaţii: a) să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. medicamente cu şi fără contribuţie personală. cu modificările şi completările ulterioare. pe baza facturii şi a documentelor însoţitoare. în mod distinct. Sumele astfel obţinute se utilizează conform prevederilor legale în vigoare. 1389/2010. …………. în situaţia în care nu au fost îndeplinite condiţiile pentru ca asiguraţii să beneficieze de aceste servicii. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.2012 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. c) să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi. materiale sanitare. funcţie de realizarea indicatorilor negociaţi. şi dispozitive medicale acordate de alţi furnizori aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. în baza biletelor de trimitere eliberate de către aceştia.. precum şi intimitatea şi demnitatea acestora. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. în funcţie de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă asiguratul.15 a lunii. b) să informeze asiguraţii cu privire la obligaţiile furnizorului de servicii medicale şi ale asiguratului referitoare la actul medical. h) să deconteze contravaloarea serviciilor medicale spitaliceşti.. i) să monitorizeze activitatea desfăşurată de spitale în baza contractului încheiat astfel încât decontarea cazurilor externate şi raportate să se încadreze în sumele contractate. în condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. în baza indicatorilor specifici realizaţi şi în limita sumelor contractate. factura este însoţită de documentele justificative privind activităţile realizate. şi ale Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .2012. depuse până la data prevăzută în contract. Pentru fiecare lună. în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate. atât pe suport hârtie. conform prevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . 277 . pentru a căror corectitudine furnizorii depun declaraţii pe proprie răspundere.încadrarea în sumele contractate. g) să ţină evidenţa externărilor pe asigurat.2012. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010. în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. …………. k) să deducă spre soluţionare organelor abilitate situaţiile în care constată neconformitatea documentelor depuse de către furnizori. precum şi contravaloarea unor servicii medicale. 1389/2010. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012. …………. trimestrial se fac regularizări. d) să factureze lunar. j) să recupereze de la furnizorii care au acordat servicii medicale sumele reprezentând contravaloarea acestor servicii. casele de asigurări de sănătate pot efectua până la data de 20 decontarea lunii curente pentru perioada 1 . activitatea realizată conform contractului de furnizare de servicii medicale. conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. cât şi în format electronic. acestea se decontează dacă biletele de internare sunt cele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. 1389/2010.

precum şi datele de contact ale acesteia: adresă. la sediul furnizorului. care se depune la casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 30 de zile de la data semnării contractului. potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementărilor legale în vigoare. i) să anunţe casa de asigurări de sănătate despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale în maximum 5 zile calendaristice de la data producerii modificării şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării contractelor. program asumat prin prezentul contract şi care se depune la casa de asigurări de sănătate la dosarul de contractare. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. în condiţiile stabilite în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. j) să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate. ori de câte ori se solicită în timpul programului de lucru. care este formular cu regim special. cele cu regim special şi cele tipizate.2012. p) să asigure eliberarea actelor medicale. 39 B la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. unic pe ţară. s) să asigure acordarea asistenţei medicale necesară titularilor cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul din statele membre ale Uniunii 278 . corespunzătoare denumirilor comune internaţionale aprobate prin hotărâre a Guvernului. monitorizarea şi decontarea tratamentului în cazul unor afecţiuni. f) să completeze corect şi la zi formularele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. să furnizeze tratamentul adecvat şi să prescrie la externare medicamentele cu şi fără contribuţie personală de care beneficiază asiguraţii. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală. n) să acorde cu prioritate asistenţă medicală femeii gravide şi sugarilor.. …………. k) să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate. respectiv cele privind evidenţele obligatorii. r) să utilizeze sistemul de raportare în timp real începând cu data la care acesta va fi pus în funcţiune. g) să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului şi a furnizorului. 1389/2010. …………. conform dispoziţiilor legale. al cărui model este prevăzut în anexa nr. în limita competenţei şi a dotărilor existente. 1) să respecte programul de lucru şi să-l comunice caselor de asigurări de sănătate. e-mail. m) să asigure acordarea serviciilor medicale asiguraţilor fără nicio discriminare folosind formele cele mai eficiente de tratament.. o) să afişeze într-un loc vizibil programul de lucru. informând în prealabil asiguratul despre tipurile şi efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie. 2) programul de lucru va avea avizul conform al direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti. 1389/2010. fax.e) să raporteze caselor de asigurări de sănătate datele necesare pentru urmărirea desfăşurării activităţii în asistenţa medicală. pagină web. telefon.2012. elaborate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. q) să respecte protocoalele de practică pentru prescrierea. l) să asigure acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă medico-chirurgicală. h. în baza unui formular.

medicul de specialitate din ambulatoriu. scrisoarea medicală sau biletul de ieşire din spital. în situaţia în care pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat. în condiţiile prevăzute în Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .2012 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. cu obligaţia ca acesta să conţină explicit toate elementele prevăzute în scrisoarea medicală. direct sau prin intermediul asiguratului. cu privire la diagnosticul stabilit. respectiv eliberarea de concedii medicale pentru incapacitate temporară de muncă. înţelegeri. să finalizeze actul medical efectuat. …………. acesta trebuie să fie compatibil cu Sistemul informatic unic integrat. respectiv în baza Regulamentului CEE nr. În situaţia în care se utilizează un alt sistem informatic. prin scrisoare medicală sau bilet de ieşire din spital. pe fiecare secţie. transmise direct sau prin intermediul asiguratului. în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale. în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România. respectiv beneficiarilor formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. după caz. să acorde asistenţă medicală pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri. la solicitarea pacientului care nu are calitatea de asigurat. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii. după caz. după cum urmează: număr cazuri programate aflate la începutul trimestrului. recomandare dispozitive medicale. se poate continua 279 . după caz. având obligaţia să evalueze situaţia medicală a pacientului şi să externeze pacientul dacă starea de sănătate a acestuia nu mai reprezintă urgenţă. după caz. 1389/2010. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. controalele. t) să utilizeze Sistemul informatic unic integrat. cu modificările şi completările ulterioare. x) să întocmească liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile. iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate. documente stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare. în perioada de valabilitate a cardului. spitalul are obligaţia să depună la casa de asigurări de sănătate odată cu raportarea ultimei luni a fiecărui trimestru. dintre care un exemplar rămâne la furnizor. y) să transmită instituţiilor abilitate datele clinice la nivel de pacient. inclusiv prin eliberarea la externare a prescripţiei medicale pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală şi. tratamentele efectuate şi cu privire la alte informaţii referitoare la starea de sănătate a asiguratului.2012. z) să acorde serviciile medicale de urgenţă necesare. pentru eficientizarea serviciilor medicale. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . v) să informeze medicul de familie al asiguratului sau. în această situaţie. şi în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. număr cazuri programate ieşite în cursul trimestrului şi număr cazuri programate aflate la sfârşitul trimestrului. pentru unele materiale sanitare.. caz în care furnizorii sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea în procesul de transmitere a datelor. număr cazuri programate intrate în cursul trimestrului. codificate conform reglementărilor în vigoare. atunci când concluziile examenului medical impun acest lucru. 1389/2010. u) să solicite documentele justificative care atestă calitatea de asigurat.Europene/Spaţiului Economic European. numărul cazurilor programate aferente trimestrului respectiv. convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii. sunt documente tipizate care se întocmesc în două exemplare. investigaţiile.

conform machetei prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.bilet de trimitere către unităţile sanitare de recuperare reabilitare cu paturi în vederea internării sau în ambulatoriu.. cu respectarea condiţiilor privind modalităţile de prescriere a medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu. …………. la externare.2012. spitalul are obligaţia de a anunţa casa de asigurări de sănătate cu care a încheiat contract de furnizare de servicii medicale despre internarea acestor pacienţi. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . cu justificarea medicală a internării de urgenţă. ah) să raporteze distinct casei de asigurări de sănătate. prescripţia medicală. fie coplata pentru alte servicii medicale de care au beneficiat asiguraţii. În cazul nerespectării acestei obligaţii. 1389/2010. cheltuielile efectuate în luna precedentă. în această situaţie casele de asigurări de sănătate decontează spitalului contravaloarea serviciilor medicale în condiţiile stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ac) să verifice biletele de internare în ceea ce priveşte datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă potrivit prevederilor legale în vigoare. ce au fost efectuate/eliberate de alţi furnizori în baza acestor formulare şi decontate de casele de asigurări de sănătate din fond. 1389/2010. 1389/2010. cu evidenţierea numărului cazurilor internate. ae) să asigure utilizarea formularelor cu regim special unice pe ţară . …………. conform prevederilor actelor normative referitoare la sistemul de asigurări sociale de sănătate. casele de asigurări de sănătate recuperează de la aceştia contravaloarea serviciilor medicale recomandate/medicamentelor cu şi fără contribuţie personală prescrise. conform prevederilor legale în vigoare. lunar.. ai) să reînnoiască pe toată perioada de derulare a contractului. …………. dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor. af) să completeze formularele cu regim special utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate . în condiţiile stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. cu respectarea prevederilor legale în vigoare.. ag) să recomande asiguraţilor tratamentul adecvat şi eficient.bilet de trimitere către unităţile sanitare de recuperare reabilitare cu paturi sau în ambulatoriu. cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale de către acesta. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . aa) să încaseze sumele reprezentând fie contribuţia personală pentru unele servicii medicale. ad) să raporteze lunar casei de asigurări de sănătate numărul cazurilor prezentate la structurile de primiri urgenţe. ab) să afişeze pe pagina web a Ministerului Sănătăţii. 280 . pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .2012. cazurile care fac obiectul internării prin spitalizare de zi şi au fost rezolvate prin spitalizare continuă la solicitarea asiguratului. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.2012. în primele 5 zile lucrătoare ale lunii curente. cu toate datele pe care acestea trebuie să le cuprindă conform prevederilor legale în vigoare. dovada de evaluare a furnizorului. w) să asigure acordarea serviciilor medicale prevăzute în pachetul de servicii medicale. printr-un centralizator separat.internarea.

şi nu poate fi mai mare decât tariful maximal prevăzut în anexa nr.2012.: . 1389/2010.. la contractare..... | Durată optimă | Tarif pe zi de| Suma | | Compartimentul | cazuri | de spitalizare| spitalizare/ | | | | externate | sau.prematuri (prevăzute ca structuri distincte în structura organizatorică a spitalului aprobată/avizată de Ministerul Sănătăţii. declaraţia pe propria răspundere a managerului spitalului că foloseşte protocoalele terapeutice proprii. după caz: a) Suma aferentă serviciilor medicale spitaliceşti a căror plată se face pe bază de tarif pe caz rezolvat (DRG) pentru afecţiunile acute. …………... serviciile medicale acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate. VI. lei b) Suma pentru spitalele de cronici şi de recuperare.......| sec ie/ | | | | | durata de | compartiment | | | | | spitalizare | | | | | | efectiv | | | | | | realizată*) | | | |________________|___________|_______________|_______________|_________________| | C1 | C2 | C3 | C4 |C5 = C2 x C3 x C4| |________________|___________|_______________|_______________|_________________| | | | | | | |________________|___________|_______________|_______________|_________________| | TOTAL | | | | | |________________|___________|_______________|_______________|_________________| *) Durata optimă de spitalizare este prezentată în anexa nr. calculată conform prevederilor art. 7 (1) Valoarea totală contractată se constituie din următoarele sume. având în vedere documentele pentru fundamentarea tarifului. (1) lit. Modalităţi de plată ART. elaborate şi validate conform prevederilor legale în vigoare.. 17 C la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.... al) să prezinte casei de asigurări de sănătate. …………. ………….. în funcţie de particularităţile aferente.. 1389/2010. cu excepţia spitalelor de specialitate şi a spitalelor pentru bolnavii cu afecţiuni cronice.. după caz.2012. la contractare. după caz... ak) să prezinte casei de asigurări de sănătate. structura organizatorică aprobată sau avizată... precum şi pentru secţiile şi compartimentele de cronici. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .. 17 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. am) să asigure continuitatea asistenţei medicale cu cel puţin o linie de gardă organizată şi aprobată în conformitate cu prevederile legale în vigoare. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . Tariful pe zi de spitalizare pe secţie/compartiment se stabileşte prin negociere între furnizori şi casele de asigurări de sănătate. 19 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. care se stabileşte astfel: ______________________________________________________________________________ | Sec ia/ | Nr. după caz) din alte spitale... pe baza tarifului propus de spital pentru secţiile şi compartimentele din structura proprie.. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr..dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la furnizor. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. a) din anexa nr. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile 281 . recuperare şi neonatologie .. de Ministerul Sănătăţii în condiţiile legii. 5 alin.. aj) să solicite începând cu data implementării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate acest document titularilor acestuia în vederea acordării serviciilor medicale..

. ………….. 17 A la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.... 1389/2010. 16 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. …………... (1) lit... pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . 17 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1389/2010..... a) din anexa nr.: . Pentru unităţile sanitare cu paturi care încheie contract de furnizare de servicii medicale spitaliceşti cu casa de asigurări de sănătate tariful/caz rezolvat se negociază de unităţile sanitare cu casele de asigurări de sănătate.. 5 alin. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .. şi nu poate fi mai mare decât tariful maximal prevăzut în anexa nr.. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.... contractate.. lei e) Suma aferentă serviciilor medicale de tip spitalicesc efectuate în regim de spitalizare de zi.. 1389/2010. pe baza tarifului propus de spital pentru secţia/compartimentul de paliaţie din structura proprie....acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ..2012. 1389/2010. 17 C la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1389/2010.. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.. precum şi pentru servicii medicale spitaliceşti acordate în secţiile şi compartimentele de acuţi (prevăzute ca structuri distincte în structura organizatorică a spitalului aprobată/avizată prin ordin al ministrului sănătăţii de Ministerul Sănătăţii.. Tariful pe caz rezolvat reprezintă maxim 1/3 din suma 282 .. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.2012. …………. având în vedere documentele pentru fundamentarea tarifului. altele decât cele prevăzute în anexa nr..2012.2012.. care se stabileşte astfel: ______________________________________________________________________________ | Numărul de servicii | Tariful pe caz | Suma corespunzătoare | | medicale. Tariful pe zi de spitalizare se stabileşte prin negociere între furnizor şi casele de asigurări de sănătate... lei.. d) Suma pentru serviciile medicale spitaliceşti acordate pentru afecţiuni acute în spitale... având în vedere documentele pentru fundamentarea tarifului. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012..... | rezolvat/serviciu | serviciilor contractate | | pe tipuri/cazuri | medical negociat*) | | |________________________|____________________|________________________________| | C1 | C2 | C3 = C1 x C2 | |________________________|____________________|________________________________| | | | | |________________________|____________________|________________________________| | TOTAL | X | | |________________________|____________________|________________________________| *) Tariful pe serviciu medical se negociază şi nu poate fi mai mare decât tariful maximal decontat de casa de asigurări de sănătate prevăzut în anexa nr. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. după caz) din spitalele de cronici şi de recuperare.. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .. …………..... c) Suma aferentă serviciilor medicale paliative în regim de spitalizare continuă se stabileşte astfel: Număr paturi x număr de zile calendaristice dintr-un an estimat a fi ocupat un pat x tariful pe zi de spitalizare negociat şi este de .... în funcţie de particularităţile aferente.. calculată conform prevederilor art.

...... Suma contractată pentru cazurile contractate în regim de spitalizare de zi acordate în camera de gardă şi în structurile de urgenţă din cadrul spitalului.luna VII .. acut.. lei ......... (4) Suma aferentă serviciilor medicale spitaliceşti contractate stabilită pentru anul 2012 se defalchează lunar şi trimestrial. (5) Decontarea serviciilor medicale spitaliceşti contractate se face conform prevederilor art........luna XI ...luna X ...luna XII .......2012.......luna II ....... pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul 283 . din care: .luna IV ...... Suma contractată pentru servicii de spitalizare de zi nu poate depăşi 25% din suma contractată pentru servicii de spitalizare continuă...... după cum urmează: ..... lei .. de cazuri şi tariful negociat conform prevederilor de mai sus..... lei ... lei... spitalizare cronici.... pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .... 1389/2010... spitalizare de zi..luna VIII ... din care: ......... din care: .. (3) Suma stabilită pentru serviciile spitaliceşti pe anul 2012 este de .......... în vederea contractării..luna V . altele decât spitalele de urgenţă.. se stabileşte prin înmulţirea nr. lei.......... lei..Suma aferentă trimestrului II . lei.. servicii paliative......... din care: ............................... pentru cazurile neinternate. şi neinternate prin spitalizare continuă........ aprobat prin Hotărârea Guvernului nr...... cronic...... 17 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr..... cu respectarea condiţiilor prevăzute în anexa nr............. În vederea contractării serviciilor spitaliceşti efectuate prin spitalizare de zi spitalele prezintă distinct numărul serviciilor medicale (cazurilor) estimate a se efectua în camera de gardă şi în structurile de urgenţă din cadrul spitalelor..luna VI ..corespunzătoare cazului codificat şi grupat conform RO DRG v1 la nivelul tarifului pe caz ponderat mediu naţional prevăzut în Anexa 17A de 1444 lei şi nu poate fi mai mare de 480 lei.......Suma aferentă trimestrului IV . Această sumă se evidenţiază distinct în prezentul contract. defalcarea cazurilor de spitalizare estimate pe fiecare secţie şi pe tip de bolnavi: urgenţă. (2) Spitalele vor prezenta.... lei . lei.....luna IX ..... lei .. în cazul în care acesta nu este spital de urgenţă.............. …………..Suma aferentă trimestrului I ..... lei .... 9 din anexa nr. lei.......Suma aferentă trimestrului III .luna III ................ ………….... lei ........ lei .. lei ................ distinct pentru spitalizare continuă acuţi...... lei .... 17 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr...luna I ......... lei ......

pe baza facturii şi a documentelor justificative depuse la casa de asigurări de sănătate până la data de . ART. (8) Casele de asigurări de sănătate decontează cazurile externate din unităţile sanitare cu personalitate juridică de medicina muncii ... în baza indicatorilor specifici realizaţi şi în limita sumelor contractate... urmând ca regularizarea finală a trimestrului IV să se efectueze în luna ianuarie a anului următor. şi în condiţiile în care cazurile externate sunt persoane asigurate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. Regularizarea trimestrului IV se face până la data de 20 decembrie a anului în curs pentru serviciile medicale realizate şi raportate conform prezentului contract până la data de 30 noiembrie.. cu modificările şi completările ulterioare... casele de asigurări de sănătate pot efectua până la data de 20 decontarea lunii curente pentru perioada 1 ... cu încadrarea în sumele contractate.. (9) Contractarea şi decontarea serviciilor medicale spitaliceşti se face în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie. Toate documentele necesare decontării se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate prin semnătura reprezentanţilor legali ai furnizorilor. reţinerea unei sume calculată prin aplicarea unui procent de 1% la valoarea de contract aferentă lunii respective.... Casele de asigurări de sănătate nu decontează mai mult de 40% din cazurile externate din unităţile sanitare cu personalitate juridică de medicina muncii .. 1389/2010. urmând ca diferenţa reprezentând servicii medicale realizate să se deconteze în luna ianuarie a anului următor.. (4) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ... 17 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. pentru care nu s-a confirmat caracterul de boală profesională în condiţiile respectării criteriilor de internare prevăzute la art.2012. (7) Trimestrial..2012.. după cum urmează: a) la prima constatare...15 a lunii. a lunii următoare celei pentru care se face plata... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr........ 8 (1) Nerespectarea oricăreia dintre obligaţiile unităţilor sanitare cu paturi prevăzute în prezentul contract. 284 . (2) lit..boli profesionale şi din secţiile de boli profesionale aflate în structura spitalelor. 6 alin. 1389/2010... 61 alin.. casa de asigurări de sănătate decontează contravaloarea serviciilor medicale acordate asiguraţilor în luna precedentă. pe baza facturii şi a documentelor justificative depuse la casa de asigurări de sănătate până la data de . …………... Pentru fiecare lună.... b) din anexa nr... în limita sumei contractate. Decontarea serviciilor medicale aferente lunii decembrie a anului în curs se poate efectua în luna decembrie pentru serviciile medicale efectuate şi facturate până la data prevăzută în documentele justificative depuse în vederea decontării. b) la a doua constatare reţinerea unei sume calculată prin aplicarea unui procent de 3% la valoarea de contract aferentă lunii respective.sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ... pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012.. . aprobat prin Hotărârea Guvernului nr... şi în condiţiile prevăzute la acelaşi articol. se fac regularizările şi decontările.. 1389/2010. (6) Lunar. până la data de .. conform facturilor însoţite de documentele justificative. Suma corespunzătoare procentului de 1% necontractată iniţial de către casele de asigurări de sănătate se repartizează trimestrial spitalelor care îndeplinesc criteriile de la art.boli profesionale şi din secţiile de boli profesionale aflate în structura spitalelor... atrage aplicarea unor sancţiuni pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaţii.... până la data de . aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.. a lunii următoare încheierii trimestrului.

. ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie.... 15 În cazul reorganizării unităţii sanitare cu paturi. embargo.. respectiv Municipiul Bucureşti prin care să se certifice realitatea şi exactitatea faptelor şi împrejurărilor care au condus la invocarea forţei majore şi. 11 Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale partea în culpă datorează daune-interese.. din prima plată care urmează a fi efectuată. deschis la Banca . marile inundaţii.. de la încetarea acestui caz. în termen de 5 zile calendaristice de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul judeţ. ART.. 10 Serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract trebuie să respecte criteriile privind calitatea serviciilor medicale... Clauze speciale ART. în sensul acestei clauze. Calitatea serviciilor medicale ART. ..c) la a treia constatare şi la următoarele constatări după aceasta... VII. cu personalitate juridică...... Răspunderea contractuală ART. (4) Casele de asigurări de sănătate... pentru furnizorii care sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. (1) se face.... de asemenea... VIII. odată cu prima constatare... anunţă Ministerul Sănătăţii. prin desfiinţarea acesteia şi înfiinţarea concomitentă a unor noi unităţi sanitare cu paturi distincte. IX.. în funcţie de subordonare. (3) În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni. este considerată forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate.. (1) se face prin plată directă sau prin executare silită. . reţinerea unei sume calculată prin aplicarea unui procent de 9% la valoarea de contract aferentă lunii respective. elaborate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. corespunzător drepturilor şi obligaţiilor aferente noilor structuri. fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului.. prezentul contract aflat în derulare... 14 Efectuarea de servicii medicale peste prevederile contractuale se face pe propria răspundere şi nu atrage nicio obligaţie din partea casei de asigurări de sănătate cu care s-a încheiat contractul. ART... X.. 9 Plata serviciilor medicale spitaliceşti se face în contul nr.. (2) Reţinerea sumei conform alin. respectiv autorităţile publice locale. ART. Sunt considerate forţă majoră.... 13 (1) Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor. cutremur. ...... partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen... prin Casa Naţională de Asigurări de Sănătate... Încetarea şi suspendarea contractului 285 ... (3) Recuperarea sumei conform alin.. ART... (1) în vederea luării măsurilor ce se impun..... se preia de drept de către noile unităţi sanitare înfiinţate. În caz contrar se aplică prevederile legislaţiei în vigoare. Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră. deschis la Trezoreria Statului sau în contul nr.. intervenită după data semnării contractului şi care împiedică executarea acestuia. despre situaţiile prevăzute la alin. împrejurări ca: război... (2) Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte.. 12 Reprezentantul legal al spitalului cu care casa de asigurări de sănătate a încheiat contract este direct răspunzător de corectitudinea datelor raportate... revoluţie.

ART. 16 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti, încheiat cu casa de asigurări de sănătate, se modifică în sensul suspendării sau excluderii unor servicii din obiectul contractului, printr-o notificare scrisă, în următoarele situaţii: a) una sau mai multe secţii nu mai îndeplinesc condiţiile de contractare; suspendarea se face până la îndeplinirea condiţiilor obligatorii pentru reluarea activităţii; b) încetarea termenului de valabilitate la nivelul secţiei/secţiilor, a autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar, respectiv a dovezii de evaluare, cu condiţia ca furnizorul să facă dovada demersurilor întreprinse pentru actualizarea acestora; suspendarea se face până la obţinerea noii autorizaţii sanitare de funcţionare sau a documentului similar, respectiv a dovezii de evaluare; c) pentru cazurile de forţă majoră confirmate de autorităţile publice competente, până la încetarea cazului de forţă majoră dar nu mai mult de 6 luni sau până la data ajungerii la termen a contractului. d) la solicitarea furnizorului pentru motive obiective pe bază de documente justificative prezentate casei de asigurări de sănătate. (2) Prevederile art. 19 şi art. 21 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012, aprobat prin H.G. nr. 1389/2010, cu modificările şi completările ulterioare, nu se aplică unităţilor sanitare cu paturi. ART. 17 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti încheiat cu casa de asigurări de sănătate încetează în următoarele situaţii: a) de drept la data la care a intervenit una din următoarele situaţii: a1) furnizorul de servicii de medicale îşi încetează activitatea în raza administrativteritorială a casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală; a2) încetare prin faliment, dizolvare cu lichidare, lichidare, desfiinţare sau reprofilare a furnizorului de servicii medicale, după caz; a3) încetarea definitivă a activităţii casei de asigurări de sănătate; b) acordul de voinţă al părţilor; c) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale sau al casei de asigurări de sănătate, printr-o notificare scrisă, cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreşte încetarea contractului, cu indicarea motivului şi a temeiului legal. (2) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate se modifică prin excluderea din contract a uneia sau mai multor persoane înregistrată/înregistrate în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate şi care desfăşoară activitate sub incidenţa acestuia la furnizorii respectivi, din motive imputabile acestora, casele de asigurări de sănătate nu vor accepta înregistrarea în niciun alt contract a persoanei/persoanelor respective până la următorul termen de contractare, dar nu mai puţin de 6 luni de la data modificării contractului. (3) După reluarea relaţiei contractuale, în cazul în care contractul se modifică din nou, din motive imputabile persoanelor prevăzute la alin. (2), casele de asigurări de sănătate nu vor mai accepta înregistrarea persoanelor prevăzute la alin. (2) în contractele încheiate cu aceşti furnizori sau cu alţi furnizori pentru aceste persoane care prin activitatea lor au condus la modificarea contractului. ART. 18 Situaţiile prevăzute la art. 16 alin. (1) şi la art. 17 alin. (1) lit. a) subpct. a2 şi a3 se constată de către casa de asigurări de sănătate din oficiu, prin organele sale abilitate, sau la sesizarea oricărei persoane interesate. Situaţiile prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) subpct. a1 se notifică casei de asigurări de sănătate cu cel puţin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreşte încetarea contractului. XI. Corespondenţa 286

ART. 19 Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau la sediul părţilor. Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 5 zile lucrătoare din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părţi contractante schimbările survenite. XII. Modificarea contractului ART. 20 Prezentul contract se poate modifica prin negociere şi acord bilateral, la iniţiativa oricărei părţi contractante, sub rezerva notificării scrise a intenţiei de modificare şi a propunerilor de modificare cu cel puţin ..... zile înaintea datei de la care se doreşte modificarea. Modificarea se face printr-un act adiţional semnat de ambele părţi şi este anexă a acestui contract. ART. 21 (1) În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător. (2) Pe parcursul derulării prezentului contract, valoarea contractată poate fi majorată prin acte adiţionale, după caz, în limita fondurilor aprobate cu destinaţia de servicii medicale spitaliceşti, inclusiv medicamente în spital, avându-se în vedere condiţiile de contractare a sumelor iniţiale, precum şi prevederile art. 7 din anexa nr. 17 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ………….. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010. ART. 22 Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putinţă spiritului contractului. Dacă încetează termenul de valabilitate al autorizaţiei sanitare de funcţionare/documentului similar pe durata prezentului contract, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate, cu condiţia reînnoirii autorizaţiei sanitare de funcţionare/documentului similar pe toată durata de valabilitate a contractului. XIII. Soluţionarea litigiilor ART. 23 (1) Litigiile legate de încheierea, derularea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă. (2) Litigiile nesoluţionate dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate conform alin. (1) se soluţionează de către Comisia de Arbitraj care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, organizată conform reglementărilor legale în vigoare sau de către instanţele de judecată, după caz. XIV. Alte clauze .......................................................................... Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale spitaliceşti în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiat azi, ......., în două exemplare a câte ...... pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă. CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Preşedinte - Director general, .............................. Director executiv al Direcţiei economice, 287 FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE Manager, ................................. Director medical,

.............................. Director executiv al Direcţiei Relaţii Contractuale .............................. Vizat Juridic, Contencios ..............................

.................................

Director financiar-contabil, .................................

Director de îngrijiri, .................................

Director de cercetare-dezvoltare, ................................. ANEXA 1 la contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti nr. ............... Documentele pe baza cărora se încheie contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti depuse de furnizor la casa de asigurări de sănătate: - cerere/solicitare pentru intrare în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate nr. ........., - actul de înfiinţare sau de organizare a unităţii sanitare în concordanţă cu tipurile de activităţi pe care le desfăşoară, după caz, nr. ............., - dovada de evaluare a furnizorului nr. ..............., valabilă la data încheierii contractului, - cod de înregistrare fiscală - codul unic de înregistrare ................, - contul nr. ................, deschis la Trezoreria Statului, sau cont nr. ......................., deschis la Banca ............................., - dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor, valabilă la data încheierii contractului, nr. ................, - dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul medicosanitar care îşi desfăşoară activitatea la furnizor într-o formă prevăzută de lege şi care urmează să fie înregistrat în contract şi să funcţioneze sub incidenţa acestuia, valabilă la data încheierii contractului, - dovada plăţii la zi a contribuţiei la Fondul pentru asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii, efectuată conform prevederilor legale în vigoare nr. ................, - copie a ordinului ministrului sănătăţii privind clasificarea spitalului, - lista afecţiunilor care nu pot fi monitorizate în ambulatoriu şi impun internarea, conform prevederilor art. 61 alin. (4) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, cu modificările şi completările ulterioare, - lista materialelor sanitare şi a medicamentelor - denumiri comune internaţionale (DCI) şi forma farmaceutică - utilizate pe perioada spitalizării, cu menţionarea DCI-urilor care pot fi recomandate cu aprobarea medicului şef de secţie sau cu aprobarea consiliului medical, - structura organizatorică aprobată sau avizată, după caz, de către Ministerul Sănătăţii, în condiţiile legii, în vigoare la data încheierii contractului, - documente necesare pentru fundamentarea tarifului mediu pe caz rezolvat, a tarifului pe zi de spitalizare, a tarifului pe caz pentru serviciile acordate în regim de spitalizare de zi, conform anexei nr. 16 A la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ………….. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, 288

- indicatorii specifici stabiliţi prin anexa nr. 17 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ………….. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, - indicatorii de performanţă ai managementului spitalului public asumaţi prin contractul de management, cu excepţia spitalelor care au manageri interimari, - declaraţia pe propria răspundere a managerului spitalului că foloseşte protocoalele terapeutice proprii, elaborate şi validate conform prevederilor legale în vigoare, - documentul prin care spitalul face dovada asigurării continuităţii asistenţei medicale cu cel puţin o linie de gardă organizată şi aprobată conform prevederilor legale în vigoare, cu excepţia spitalelor de specialitate şi a spitalelor pentru bolnavi cu afecţiuni cronice, - declaraţie pe proprie răspundere pentru medicii care se vor afla sub incidenţa contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate că îşi desfăşoară activitatea în baza unui singur contract de furnizare de servicii medicale spitaliceşti încheiat cu casa de asigurări de sănătate, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 62 alin. (2) din Contractulcadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012 aprobat prin H.G. nr. 1389/2010, cu modificările şi completările ulterioare, - copie a actului doveditor prin care personalul medico-sanitar îşi exercită profesia la furnizor. Documentele necesare încheierii contractelor, depuse în copie, sunt certificate pentru conformitate prin sintagma "conform cu originalul" şi prin semnătura reprezentantului legal, pe fiecare pagină. I. ACTE ADIŢIONALE 1. Act adiţional Pentru serviciile medicale efectuate în cabinete medicale de specialitate în: oncologie medicală, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, în cabinetele de planificare familială în care îşi desfăşoară activitatea medici cu specialitatea obstetrică-ginecologie şi cabinetele de boli infecţioase care se află în structura spitalului ca unităţi fără personalitate juridică, precum şi în cabinete de specialitate integrate ale spitalului, finanţate din fondul alocat asistenţei medicale ambulatorii de specialitate pentru specialităţile clinice, respectiv din fondul alocat asistenţei medicale spitaliceşti pentru cabinetele prevăzute la art. 48 alin. (4) lit. b) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, cu modificările şi completările ulterioare. Actul adiţional se adaptează conform modelului de contract de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate pentru specialităţile clinice. 2. Act adiţional Pentru investigaţii paraclinice efectuate în regim ambulatoriu finanţate din fondul alocat asistenţei medicale spitaliceşti Actul adiţional se adaptează conform modelului de contract de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate pentru specialităţile paraclinice. II. Pentru serviciile medicale spitaliceşti ce se pot acorda în regim de spitalizare de zi în unităţile sanitare care nu încheie contract de furnizare de servicii medicale spitaliceşti în spitalizare continuă, autorizate de Ministerul Sănătăţii, se încheie contract pentru furnizare de servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare de zi. Contractul se adaptează după modelul de contract de furnizare de servicii medicale spitaliceşti.

289

ANEXA 21 PACHETUL DE SERVICII MEDICALE în asistenţa medicală de urgenţă şi transport sanitar CAPITOLUL I Pachet de servicii medicale de bază în asistenţa medicală de urgenţă şi transport sanitar A. Lista cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale majore (cod roşu) decontate de casele de asigurări de sănătate: 1. OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE a. mama este inconştientă b. mama prezintă convulsii c. tegumentele mamei sunt reci şi umede, stare de leşin (insuficienţă cardiovasculară) d. nou-născutul nu plânge/respiră e. copilul a fost născut, mama prezintă hemoragie f. hemoragie după săptămâna 20 de sarcină g. contracţii uterine puternice după săptămâna 36 de sarcină h. membrane rupte după săptămâna 36 de sarcină i. membrane rupte sau senzaţia mamei de împingere cu copil cunoscut sau suspicionat a fi în poziţie anormală j. pacientă inconştientă cu probleme ginecologice/obstetrice k. dispnee, probleme ginecologice/obstetrice l. durere acută abdominală, palid, transpirat, aproape de sincopă m. sângerare, paloare, transpiraţie sau aproape de sincopă n. pacientă însărcinată, traumatism abdominal, contracţii sau sângerare o. sângerare majoră, sarcină mai mare de 20 de săptămâni p. contracţii puternice între săpt. 20 - 36 de sarcină q. durere şi sângerare (în cantităţi mici sau mari) după săpt. 20 de sarcină r. convulsii în timpul sarcinii 2. BOALĂ NEDIAGNOSTICATĂ a. inconştienţă b. nivel scăzut de conştienţă c. dificultate serioasă în respiraţie d. tegumente palide şi umede, aproape sincopă e. pacient slăbit cu durere toracică f. durere toracică şi greaţă 3. ARSURI TERMICE/ELECTRICE a. suspiciunea mai multor victime grav afectate b. inconştient, după arsură termică/electrică c. nivel scăzut al conştienţei după arsură termică/electrică d. dificultăţi în respiraţie după arsura termică/electrică e. suspect de leziuni datorate inhalării de fum f. mai mult de 20% suprafaţă arsă suspicionată/leziune corozivă sau dacă implică cap/faţă (adult) g. mai mult de 10% suprafaţă arsă suspicionată/leziune corozivă sau dacă implică cap/faţă (copil sub 10 ani) h. suspiciune de arsuri severe, informaţii incerte i. suspiciune de arsură electrică cu voltaj înalt j. suspiciune de cădere, leziuni grave suspicionate 290

4. ÎNEC/IMERSIE ÎN APĂ a. mai multe victime, imersie în apă sau dispărute b. imersie în apă confirmată, inconştient c. imersie în apă cu dificultăţi în respiraţie d. victimă aflată încă în apă e. pacient cu imersie în apă mai mult de un minut f. accident prin săritură în apă g. leziune extinsă şi imersie în apă h. suspiciune de hipotermie i. dezorientat/confuz, fără dificultăţi în respiraţie j. tuse severă posibilă aspiraţie 5. ACCIDENTE DE SCUFUNDARE a. mai multe victime, imersie, rănite sau dispărute b. victimă aflată încă în apă c. inconştient după scufundare d. tegumente reci şi umede, aproape sincopă e. confuz sau agitat după scufundare f. paralizie sau ameţeli în diferite părţi ale corpului g. leziuni extinse vizibile h. suspiciune de hipotermie moderată sau severă i. toate simptomele apar în primele 24 h de la scufundare (diferite niveluri de conştienţă, paralizii, alte simptome neurologice, dureri, simptome legate de tegumente) 6. MUŞCĂTURI DE ANIMALE/ÎNŢEPĂTURI DE INSECTE a. inconştient b. dificultăţi în respiraţie c. tegumente palide şi umede, aproape sincopă d. muşcătură de viperă cu simptome generale e. muşcătură de viperă la copil mic f. hemoragie necontrolată după muşcătură g. înţepătură de insecte în gură sau gâtul unui copil 7. CĂDERI ŞI ALTE ACCIDENTE a. susp. mai multe victime grave b. susp. inconştient în urma accidentului c. greutate la respiraţie în urma accidentului d. starea de conştienţă în deteriorare sau starea de obnubilare prelungită e. paralizie f. paloare, transpiraţii, aproape inconştient g. sângerare necontrolabilă h. strivire sau leziuni penetrant la nivelul: capului, a gâtului, a abdomenului sau a coapsei i. leziuni semnificative la nivelul a două sau mai multor părţi ale corpului j. fractură de femur sau multiple fracturi deasupra nivelului mâinii sau al piciorului k. extremitate smulsă deasupra nivelului degetelor l. pacient carcerat, blocat etc. m. cădere de peste 4 metri fără alte criterii de urgenţă n. susp. de traumatism prin energie mare, informaţii neclare o. dureri precordiale pre-existente, ameţeli acute, cefalee, diabet p. dureri mari (fără alte criterii de urgenţă) 291

8. INTOXICAŢII, COPII a. inconştient în urma intoxicării b. dificultăţi în respiraţii relatate la intoxicaţie c. ingerarea unor doze periculoase cu simptome precoce d. greutate în deglutiţie în urma intoxicaţiei e. paloare, transpiraţii şi obnubilare f. convulsii în urma intoxicaţiei g. informaţii neclare despre substanţe şi simptome 9. LEZIUNI ALE CAPULUI, FEŢEI ŞI ALE GÂTULUI a. inconştient mai mult de 5 minute b. dificultăţi în respiraţie în urma unui traumatism cranian c. nivelul conştienţei în scădere sau scăzut pentru o perioadă prelungită d. pacient neliniştit, confuz, necontrolabil sau agresiv e. traumă craniană şi convulsii f. traumă craniană şi paralizie g. palid, transpirat, obnubilat h. strivire sau plagă penetrantă a feţei, mandibulei sau a gâtului i. traumă craniană cu alte leziuni semnificative j. pacient carcerat sau blocat k. accident forestier l. cădere peste 4 metri fără alte criterii de urgenţă m. suspect traumă indusă prin energie mare, informaţii neclare n. pacient neajutorat, izolat, în risc de hipotermie o. dureri intense nesuportabile 10. HIPO-HIPERTERMIA a. dificultate în respiraţie cu hipotermie b. neliniştit, confuz sau necooperant cu hipo-hipertermie c. alte leziuni extinse cu hipotermie d. susp. de hipotermie gravă, sub 32 de grade e. pacient slăbit cu susp. de hipertermie 11. INCIDENT MAJOR a. incendiu - Explozie b. prăbuşire de avion c. accident de tren - tram. d. accident rutier e. dezastru natural f. scăpări de gaze g. accident naval h. atac terorist, război i. alte dezastre j. posibile dezastre sau accidente în masă 12. LEZIUNI CHIMICE a. susp. multiple victime b. inconştient în urma leziunilor chimice c. nivelul de conştienţă scăzut în urma accidentului chimic d. greutate în respiraţie în urma incidentului chimic e. dificultate în respiraţie în urma accidentului chimic f. palid, transpirat, aproape inconştient 292

g. peste 15% suprafaţă leziuni cu subst. corosivă la adult h. peste 10% leziuni cu subst. corosivă la copii i. ingestie de subst. alcaloidă la copii j. susp. de leziuni grave. Nu avem informaţii clare k. incident major l. scăpări de gaze sau pericol de explozie în zonă populată m. accident cu subst. hazardoase implicate n. ingestie de substanţe caustice, antigel, organofosforice 13. ACCIDENT RUTIER a. susp. multiple victime cu leziuni serioase b. inconştient în urma accidentului c. dispnee în urma accidentului d. stare de conştienţă în scădere sau obnubilare prelungită e. traumă craniană cu nelinişte, agresiv sau convulsii f. palid, transpirat obnubilat g. paralizie în urma accidentului h. strivire sau leziuni penetrante la nivelul capului, al gâtului, al toracelui, al abdomenului sau al coapsei i. leziuni semnificative la nivelul unei sau mai multor părţi ale corpului j. fractură de femur, sau multiple fracturi deasupra nivelului mâinii sau a piciorului k. victimă blocată l. susp. traumă prin energie mare, informaţii neclare m. accident cu substanţe chimice periculoase n. dureri precordiale, ameţeli, cefalee, diabet preexistente o. a fost inconştient dar acum este bine şi fără alte criterii de urgenţă p. durere intensă fără alte criterii aparente de urgenţă 14. VIOLENŢĂ; AGRESIUNE a. suspect de afecţiuni severe b. inconştient după violenţă c. Dispnee după violenţă d. nivel scăzut al stării de conştienţă e. leziuni la nivelul extremităţii cervico-cefalice, pacient agresiv sau calm f. leziuni la nivelul capului şi convulsii g. paralizie după violenţă h. sângerare incontrolabilă sau paloare, transpiraţii, aproape de sincopă i. leziuni penetrante sau prin compresiune la nivelul capului, gâtului, toracelui, abdomenului, coapsei j. leziuni semnificative în două sau mai multe locuri ale corpului k. leziuni severe suspecte, informaţii neclare 15. ALERGII a. inconştient după reacţia alergică b. reacţie alergică imediată cu dificultăţi respiratorii c. reacţie alergică, dificultăţi la vorbire şi deglutiţie d. reacţie alergică, edem glotic e. rece şi transpirat, aproape de sincopă f. simptome imediate, antecedente de şoc anafilactic 16. SINCOPA a. Inconştient, obnubilat 293

suspectarea unor probleme cardiace severe. DURERI TORACICE a. sarcină mai mare de 20 de săptămâni. diabetic cunoscut aflat în stare de inconştienţă h. inconştient şi sângerează. e. aproape de sincopă. cefalee bruscă. cunoscut diabetic aflat în stare de inconştienţă b. temperatură. inconştient mai mult de 20 min. cefalee intensă acută anormală. pierderea stării de conştienţă 17. sângerare (cantităţi mici sau mari însoţite de durere) h. hematemeză. pacient transpirat. intensă (violentă) g. inconştient. diabetic cunoscut cu dureri toracice severe 20. palid şi transpirat e. pierderea stării de conştienţă g. suspect AVC d. simptome de apoplexie 22. sângerare masivă necontrolată 18. de cauză nontraumatică c. dispnee şi sângerare. palid şi transpirat f. traumatism cranian recent. pacient slăbit. palid f. dispneic c. respiraţie anormală c. diabetic cunoscut. persoana care face apelul nu se află lângă pacient 19. TEMPERATURĂ a. antecedente neclare de boală sau inconştienţă e. temperatură crescută b. aproape de sincopă. durere toracică aproape de sincopă f. scaune închise la culoare şi tare. DIABET ZAHARAT a. inconştient. dificultăţi la deglutiţie şi sialoree (suspect epiglotită) 21. convulsii prezente. cefalee şi scăderea nivelului de conştienţă 294 . sângerare nedatorată unui traumatism.b. durere toracică. temperatură şi dispnee marcată c. inconştient. dispnee şi durere toracică c. SÂNGERAREA a. dispnee suspect AVC c. simptomele apoplexiei f. sângerare semnificativă g. cauză netraumatică b. pacient inconştient cu cefalee care a precedat starea de inconştienţă b. inconştient după durere toracică b. durere toracică tipică în infarctul de miocard d. pacient slăbit. perioadă lungă cu nivel scăzut al conştienţei. prezintă convulsii d. cefalee şi dispnee marcată c. sarcină mai mare de 20 de săptămâni. CEFALEE a. palid şi transpirat e. motiv pentru suspectarea unei stări septice sau meningită d. palid şi transpirat d. AVC (APOPLEXIE) a. diabetic cunoscut. suspect de AVC b. căderea nivelului de conştienţă sau prelungirea perioadei cu nivel scăzut al conştienţei d.

febră şi convulsii 24.persoană care a născut recent. DURERI ABDOMINALE SAU DE SPATE a. leziuni la nivelul toracelui şi dispnee k. însărcinată cu dureri abdominale acute. în poziţie şezândă.d. dispnee (fără suspiciune de hiperventilaţie) d. spitalizare recentă 27. slăbiciune. aproape de sincopă d. convulsii în derulare. posibil eritem f. nu se îmbunătăţeşte starea cu medicaţie f. dispnee c. cefalee intensă cu paralizie sau dificultăţi de vorbire e. cefalee şi temperatură mare. nu poate vorbi. palid şi transpirat sau aproape de sincopă 25. DISPNEE (DIFICULTĂŢI DE RESPIRAŢIE) a. cel care sună sau aparţinătorii se simt ameninţaţi de pacient e. dispnee. slăbit. dureri toracice constrictive e. eritem. criză de astm. dificultăţi respiratorii după stare de ebrietate/intoxicaţie 295 . nivel scăzut de conştienţă d. inconştient c. pacient obnubilat între convulsii frecvente e. d. fractură recentă. inconştient după tentativă violentă de suicid b. CONVULSII a. obnubilat după supradoză/intoxicaţie c. în flancul inferior i. cefalee severă şi convulsii 23. tuşeşte sau plânge j. nu respiră normal după convulsii b. însărcinată cu convulsii g. inconştient după criză de dureri abdominale sau de spate b. aproape sincopă. nu poate vorbi coerent g. STARE DE EBRIETATE/INTOXICAŢIE a. mai mult de 5 min. dispnee cu durere abdominală sau de spate c. copil sub 12 ani. femeie. redoare de ceafă. convulsii pentru prima oară. concomitent abuz de narcotice k. după convulsii f. palid şi transpirat sau aproape de sincopă e. supradoză/intoxicaţie sau simptome serioase 26. convulsii în derulare. obnubilat după stare de ebrietate/intoxicaţie b. convulsii în derulare. membru cu aparat gipsat. concomitent supradoză de medicamente j. obnubilat 20 de min. PSIHIATRIE/SUICID a. palid şi slăbit. pacient slăbit. scaune tari şi închise la culoare. diabetic cu convulsii h. inconştient. pacient peste 50 de ani cu debut brusc f. cianotic h. pacient febril cu dificultăţi la înghiţire sialoree (suspect epiglotită) i. suspect de corp străin în gât. palid şi transpirat sau aproape de sincopă g. inconştient. vomită sânge. convulsii după leziune craniană recentă i. tentativă serioasă cu violenţă de suicid f. dispnee moderată . palid şi transpirat sau aproape de sincopă h. inconştient nu respiră normal b. dispnee. durere intensă abdominală sau de spate.

cefalee k. mai puţin de cinci minute între contracţii (după prima naştere) d. convulsii care durează mai mult de 5 min. febră (meningită sau septicemie?) g. convulsii în derulare care durează mai mult de 5 min. durere abdominală moderată la pacientă cu peste 20 săptămâni de sarcină i. leziune a ochiului şi scăderea nivelului stării de conştienţă B. copilul s-a născut. nu respiră normal b. sângerare mai mare de trei tampoane/oră. nivel scăzut al stării de conştienţă d. sau se suspectează convulsii febrile 29. slăbiciune e. copil slăbit cu dispnee d. membrane rupte (copil în poziţie normală) e. palid şi transpirat 30. nivel al stării de conştienţă scăzut c. COPIL BOLNAV a. pacient slăbit. altfel bine şi nu prezintă semne de şoc 2. senzaţia mamei de împingere cu copilul cunoscut în poziţie normală f. inconştient. copil febril. mama şi copilul par bine b.c. fără contracţii sau sângerare. OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE a. mai puţin de 2 minute între contracţii la prima naştere c. BOALĂ NEDIAGNOSTICATĂ a. ameţeală. h. paralizie e. supradoză/intoxicaţie şi simptome critice e. palid şi transpirat aproape de sincopă f. intoxicaţie şi suspicionarea unor leziuni serioase (în special leziuni ale capului) 28. durere severă. inconştient după ce a acuzat probleme de vedere b. cocaină sau crack cu dureri toracice h. dureri toracice f. preeclampsie în antecedente. pacienta nu prezintă alte probleme vitale h. ameţeală. pacient obnubilat după 20 de minute. inconştient mai mult de 5 minute după producerea leziunii d. ameţeală. febră şi erupţii cutanate c. ameţeală cu debut brusc. sângerare minimă. persoană care face apelul/aparţinătorii se simt ameninţaţi d. Lista cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale de gradul 1 (cod galben) decontate de casele de asigurări de sănătate: 1. informaţii neclare 296 . inconştient. nu respiră c. febră şi nivel de conştienţă alterat însă nu inconştient b. dispnee şi tulburări ale vederii c. sarcină peste 20 de săptămâni j. OCHIUL a. suspiciune de corp străin în gât. copil slăbit şi iritabil. nu poate vorbi sau plânge e. slăbit. traumatism abdominal în sarcină. g. ameţeală. URECHEA a. dificultăţi la deglutiţie. leziune la nivelul urechii. pacientă slăbită (nu este însărcinată) g. sialoree (posibil epiglotită) f. obnubilat (fără convulsii febrile) b. episoade sincopale repetate d.

a fost inconştient. a fost inconştient. fără alte criterii de urgenţă. CĂDERI ŞI ALTE ACCIDENTE a. diabet 10. nerăguşit b. poliţia sau pompierii cer un echipaj de asistenţă. cădere de la înălţime sub 4 metri. corozive în ochi e. leziuni aparente minore 5. LEZIUNI CHIMICE a. antecedente de dureri precordiale. ÎNEC/IMERSIE ÎN APĂ a.3. ACCIDENTE DE SCUFUNDARE a. leziuni faciale semnificative fără alte criterii de urgenţă c. o singură fractură sub genunchi b. pacient altfel sănătos cu susp. mai puţin de 10% suprafaţă arsuri/leziuni corozive fără implicarea cap/faţă (copil sub 10 ani) d. înţepătură de insectă de peste o oră cu simptome generale fără semne de şoc d. COPII a. fără alte criterii de urgenţă c. de hipertermie 11. recuperează treptat b. MUŞCĂTURI DE ANIMALE/ÎNŢEPĂTURI DE INSECTE b. cădere 3 . ARSURI TERMICE/ELECTRICE a. dureri moderate (fără alte criterii de urgenţă) 8.4 metri fără alte criterii de urgenţă e. cădere de la 3 . muşcătură de animal în regiunea feţei sau gâtului fără afectarea respiraţiei sau a stării de conştienţă e. muşcătură de viperă fără simptome generale c. ingestia recentă a unor doze periculoase. hipotermie moderată. ameţeli acute. mai puţin de 20% suprafaţă arsuri/leziuni corozive fără implicarea capului/feţei (adulţi) c. INTOXICAŢII. hemoragie controlată după muşcătură 7.4 metri (fără alte criterii de urgenţă) f. susp. fractura antebraţului c. ingestie de nicotină fără alte criterii de urgenţă 9. sângerare controlată e. fără alte criterii de urgenţă. sub 15% arsuri sau leziuni corosive la adult. susp. FEŢEI ŞI ALE GÂTULUI a. fractură col de femur d. necunoscându-se dacă sunt victime f. alcaloid sau acid în gură. acum mai bine b. ingestie de derivate petroliere cu simptome minore d. pacient conştient fără semne de traumatism grav 4. degerătură localizată d. fără cap/faţă 297 . sângerare controlată d. pacient conştient fără dificultate în respiraţie b. dureri moderate fără alte criterii de urgenţă f. fără alte criterii de urgenţă b. susp. cefalee. hipotermie uşoară 6. LEZIUNI ALE CAPULUI. vorbeşte clar. hipotermie moderată cu alte leziuni limitate c. tuse severă după scufundare. leziune caustică la nivelul gurii la adult. HIPO-HIPERTERMIA a. fără alte criterii de urgenţă b.

în revenire 16. sângerare controlată fără alte criterii de urgenţă. susp. fractură col de femur c. armă de foc sau prin compresiune sub nivelul cotului sau treimea superioară a gambei c. durere toracică. SÂNGERAREA a. episoade severe sincopale în ultimele 24 h. leziune corosivă oculară e. sângerare vaginală. hemoragie nazală incontrolabilă 17. fără cap/faţă d. SINCOPA a.c. sângerare minoră e. pompierii cer sprijin logistic fără să se ştie dacă sunt victime 12. ingestie de derivate petroliere fără alte semne de urgenţă f. fără afectarea respiraţiei sau a stării de conştienţă b. fără semn de şoc c. hematemeză. inhalare de gaze sau de subst. leziuni produse prin înjunghiere. fractură izolată a antebraţului sau sub niv. asistenţă la cererea poliţiei 14. DISTANŢA MICĂ permite cererea unui sprijin rapid 13. sângerare limitată necontrolată b. greaţă 298 . AGRESIUNE a. pierdere pasageră a stării de conştienţă cu dureri toracice sau palpitaţii. leziuni faciale fără alte criterii de urgenţă b. expunere fără simptome 15. slăbiciune sau dificultăţi de vorbire. leziuni minore cauzate de arme e. suspect de convulsii febrile. chimice fără alte criterii de urgenţă g. genunchiului fără alte leziuni. pompierii cer sprijin fără a se şti dacă sunt victime. durere severă h. poliţia. sarcină mai mare de 20 de săptămâni. poliţia. pierderea pasageră a nivelului de conştienţă şi suspect de ingestie de droguri/alcool e. mai mult de trei tampoane/oră. îşi revine treptat f. Situaţia confirmată de persoană autorizată e. durere moderată fără alte criterii de urgenţă f. ALERGII a. antecedente de şoc anafilactic.CODUL GALBEN sau roşu se evaluează individual a. recuperează f. ACCIDENT RUTIER (PACIENTUL SE AFLĂ LA DISPENSAR sau într-o instituţie medicală) a. fără alte criterii de urgenţă. reacţie acută. pacientul a fost inconştient. pierderea pasageră a nivelului de conştienţă după traumatism cranian d. închise la culoare d. trezibil momentan şi fără alte simptome c. fracturi ale membrelor superioare sau fracturi sub nivelul genunchiului (o singură fractură) d. sub 10% arsuri sau leziuni corosive la copil. scaune tari. trezibil b. Paralizie. victimă a violenţei cu reacţie psihică acută j. sângerare controlată (fără alte criterii de urgenţă) g. VIOLENŢĂ. victimă a abuzului sexual (fără alte criterii de urgenţă) i. fără semne de şoc f. Situaţia confirmată de persoană autorizată b. DURERI TORACICE . leziuni faciale minore fără alte criterii de urgenţă d.

după convulsii b. nivel scăzut al stării de conştienţă. ameninţare serioasă de suicid d. posibilă supradoză/intoxicaţie fără simptomatologie care denotă ameninţare de funcţii vitale e. dificultăţi acute în vorbire d. CONVULSII a. pacient slăbit. 55 obosit sau starea generală evident alterată e. PSIHIATRIE/SUICID a. zgârieturi la nivelul încheieturii mâinii. apel la cererea poliţiei/fără persoane în pericol vital g. fără alte criterii de urgenţă c. CEFALEE a. confuzie instalată brusc şi comportament anormal fără funcţii vitale afectate cu starea de conştienţă păstrată b. aproape de sincopă c. incapabil de a ingera lichide b.CODUL GALBEN sau roşu se evaluează individual a. vomismente ca zaţul de cafea d. pacient diabetic cu temperatură 20. fără sângerare 24. dureri constrictive în flancul sau în regiunea lombară. DURERI ABDOMINALE SAU DE SPATE a. cu dureri acute abdominale în flancul inferior. fără alte criterii de urgenţă e. pacient slăbit cu temperatură şi simptome neclare c. debut brusc de tahicardie. descris ca o durere nemaiavută până acum b. fără dureri toracice 18. dureri puternice suportabile fără alte criterii de urgenţă b. TEMPERATURĂ a. pacientul doreşte să vorbească cu un medic 299 . temperatură sau alte simptome generale (întotdeauna cod galben decât dacă se suspicionează infarct) 19. pacienţi internaţi la azile de bătrâni 21. nevoie de a se mişca c. tahicardie c. diabetic şi simptomele apoplexiei e. antecedente de angină. temperatură. recuperează f. cefalee intensă acută. concomitent abuz îndelungat de alcool 23. altfel fără probleme b. transpirat. efect pe termen scurt la NTG e. atipică IM. palid. comportament anormal sau neobişnuit d. AVC (APOPLEXIE) a.b. însărcinată. AVC. cu nivel scăzut al glicemiei. sângerare controlabilă c. DIABET ZAHARAT . în plină sănătate d. recuperează după convulsii c. slăbiciune bruscă şi amorţeală la nivelul membrelor superioare şi inferioare c. cefalee agravată. diabetic aflat pe tratament cu tablete. trezibil după 20 min. delirium tremens f. cunoscut diabetic. pacient cu răspuns imunitar deficitar b. durere toracică. pacient cu operaţie de şunt. sarcină cu creşterea în intensitate a cefaleei fără alte criterii de urgenţă d. durere toracică. convulsii. hemiplegie. cefalee neclară 22. cefalee cu intensitate crescândă la mai puţin de 12 ore de la producerea leziunii la un pacient care a suferit un traumatism cranio-cerebral. femeie.

dureri acute în ochi. tulburări de vedere. Lista cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale (cod verde) pentru care se pot acorda consultaţii de urgenţă la domiciliu decontate de casele de asigurări de sănătate 1. simptome neclare e. arsuri minore 300 . copil agitat. dispnee. dureri nespecificate. diabet şi temperatură (cu excepţia obişnuitei răceli) 28. probleme psiho/sociale 3. dureri neobişnuite. crampe menstruale. la sarcină mai mică de 20 de săptămâni d. suspect corp străin în gât. convulsii instalate pentru prima oară. arsură electrică cu electricitate casnică (220 V). leziuni corozive la ochi c. dispnee. tuse uscată. STARE DE EBRIETATE/INTOXICAŢIE a. delirium tremens c. ARSURI TERMICE/ELECTRICE a. sarcină mai mică de 20 de săptămâni e. b. apel la cererea poliţiei 27. convulsii. fără scăderea nivelului stării de conştienţă b. dureri abdominale şi temperatură. dispnee. fără sarcină. pacient slăbit (glaucom acut?) d. simptome neclare. BOALĂ NEDIAGNOSTICATĂ a. acum trezit f. izolate ale ochiului. COPIL BOLNAV a. mai mult de 5 minute între contracţii (la a II-a. mai mult de 2 minute între contracţii (prima naştere) b. posibilă supradoză/intoxicaţie fără simptome critice/funcţii vitale ameninţate b. fără slăbiciune 2. tuşeşte şi/sau plânge 26. OCHIUL a. copil slăbit. dar nu slăbiciune d. febră b. terminate acum d. DISPNEE (DIFICULTĂŢI DE RESPIRAŢIE) a. temperatură înaltă (peste 40 de grade) la un copil mai mic de 2 luni (poate fi încadrat şi sub roşu) g. fără un motiv aparent C. ingerare de metanol sau etilen glicol e. leziuni majore în sau în jurul urechii fără un nivel scăzut al stării de conştienţă b. dar în general bine b. cu debut rapid al bolii d. poate vorbi. altfel bine d. URECHEA a. nu este cunoscut cardiac b. altfel bine c. fără sarcină. fără cianoză. OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE a. sughiţ. copil slăbit. sângerare minoră. a III-a naştere) c. fără slăbiciune g. fără slăbiciuni f. cu temperatură c. ameţeli dar nu slăbiciune c. leziuni majore. transpiraţii etc. scurgerea de lichid clar sau sânge din ureche după un traumatism cranian însă pacientul este conştient şi nu prezintă alte simptome sau probleme 29. fără motiv clar. fără sarcină.25. conştient.

ALERGII a. conştient fără semne de leziuni grave d. după expunere c. nu sunt leziuni evidente. Leziuni minore prin corosive b. înţepătură cu reacţie locală puternică fără reacţie generală c. Ingerarea unor doze subtoxice a unor substanţe periculoase b. leziuni minore după scufundare 5. fără simptome 7. LEZIUNI CHIMICE a. hematurie 301 . semne 11. sarcină sub 20 de săptămâni. Cădere sub 3 metri (fără alte criterii de urgenţă) b. muşcătură de animal cu leziune tegumentară 6. recuperează 15. Hipotermie uşoară fără alte simptome b. Implicat în accident fără semne sau leziuni 9. reacţie alergică cu durată mai mare de 30 min. dureri asemănătoare celor menstruale b. Plăgi şi contuzii. Implicat în accident în ultimele 24 ore.c. cădere de la o înălţime mai mică de 3 m în urma electrocutării. sângerare vaginală anormală. acum acuză dureri sau vrea să fie consultat de medic 12. COPII a. ACCIDENT RUTIER (Pacientul se află la dispensar sau văzut deja de medic) a. aproape de sincopă. suspect sincopă la NTG. înţepătură de insectă de peste o oră fără simptome generale b. acum bine c. VIOLENŢĂ. fără reacţie psihică 13. Ingerarea de derivate petroliere fără alte criterii de urgenţă 8. bine acum b. Plăgi. Plăgi. fără sarcină. contuzii. HIPO-HIPERTERMIA a. FEŢEI ŞI ALE GÂTULUI a. Implicat în accident. sângerare. leziuni minore (confirmat de medic sau personal sanitar calificat) b. INTOXICAŢII. Cădere de la 3 metri fără alte criterii de urgenţă b. implicat în accident/incident fără simptome 4. leziuni minore neproduse de arme b. victimă a violenţei. CĂDERI ŞI ALTE ACCIDENTE a. îngrijorare în privinţa reacţiei alergice. altfel bine c. fără simptome în prezent 14. SINCOPA a. lipotimie. contuzii. MUŞCĂTURI DE ANIMALE/ÎNŢEPĂTURI DE INSECTE a. SÂNGERAREA a. leziuni minore c. prurit şi eritem b. fără alte simptome. tendinţă la sincopă. LEZIUNI ALE CAPULUI. leziuni minore c. ACCIDENTE DE SCUFUNDARE a. Expunere la căldură sau frig extreme dar pacientul este bine 10. cunoscut epileptic. bine acum d. AGRESIUNE a. pacient conştient fără dificultăţi în respiraţie sau alte simptome b. Implicat în accident fără alte simptome sau semne c. Implicat în accident.

în plină sănătate b. gânduri de suicid c. recuperează 22. pacient diabetic. în doză minimală e. simte că se pierd bătăi ale inimii.d. DURERI ABDOMINALE SAU DE SPATE a. diaree şi vomă. TEMPERATURĂ a. temperatură. durere la respiraţie sau exerciţii. copil sub şase ani. sângerări repetate la pacienţi aflaţi sub tratament cu anticoagulante. temperatură. CEFALEE a. creştere în intensitate a cefaleei. simptome de abstinenţă (sevraj) f. antecedente de convulsii febrile. cefalee (concomitent simptome moderate de greaţă. temperatură. dureri de spate în zona inferioară f. antecedente de boală mintală (problema pentru care se solicită este cunoscută şi corespunde antecedentelor) b. gripă sau răceală b. AVC (APOPLEXIE) a. altfel bine 19. tuse. DIABET ZAHARAT a. recuperare din criză epileptică b. parestezii sau amorţeală în jurul gurii şi a degetelor 302 . altfel bine 16. constipaţie h. dureri în regiunea abdominală inferioară la bărbat. paralizie după semne de AVC. epistaxis minor e. DISPNEE (DIFICULTĂŢI DE RESPIRAŢIE) a. dureri constrictive în abdomen. alert după ingerare de zahăr 18. paralizie după semne de AVC recuperat acum 20. pacient cunoscut cu nivel crescut al glicemiei. antecedente de epilepsie. recuperare rapidă b. antecedente de migrenă. probleme la urinare e. cefalee tipică de migrenă c. nu se deteriorează g. DURERI TORACICE a. altfel bine d. sensibilitate la sunet şi lumină) d. cefalee fără alte simptome e. infecţie localizată. la mai mult de 12 ore de la producerea leziunii traumatice b. tuse. fără simptome d. suspect sinuzită 21. altfel bine b. pacient deprimat. altfel bine 17. spută de culoare verde-gălbuie b. dureri abdominale care durează mai mult de o zi. CONVULSII a. altfel bine c. suspect apendicită. roşu în gât. altfel bine c. altfel bine d. ingestie de substanţe toxice. PSIHIATRIE/SUICID a. temperatură. atac brusc de agitaţie motorie cu sau fără dificultăţi respiratorii 24. fără intenţii de suicid d. insulino-dependent. dureri de spate 23. fără alte simptome generale c. aritmie cardiacă. durere nespecifică. fără alte simptome generale b.

Transportul accidentaţilor în urma unor accidente de circulaţie. cel mai probabil. COPIL BOLNAV a. temperatură. 303 . trezit după o criză recentă b. 7. tuse. ingestia de substanţă periculoasă în cantităţi mici fără semne sau simptome b. altfel bine c. Transportul la spital pentru internare sau investigaţii nou-născutului până la 3 luni şi al persoanelor nedeplasabile: asiguraţii de orice vârstă cu insuficienţă motorie a trenului inferior din orice cauză. 8. STARE DE EBRIETATE/INTOXICAŢIE a. 5.c. 3. gât roşu. altfel bine d. Transport medical asistat al pacienţilor: 1. cu excepţia accidentelor de muncă. secreţii din ureche c. consultaţii de urgenţă la domiciliu ce vor fi decontate prin tarif pe solicitare negociat. Transportul bolnavilor cu boli infecto-contagioase. Transportul copiilor prematuri în condiţii corespunzătoare de la locul de naştere la unităţile sanitare de specialitate şi de la acestea la domiciliu. Transportul urgenţelor medico-chirurgicale. leziuni izolate minore b. D. suspect corp străin în gât. fără alte simptome e. îngheţ). înec. Transportul la spital al nou-născutului şi al lehuzei care a născut la domiciliu. 9. Tipurile de transport decontate de casele de asigurări de sănătate: I. Transportul urgenţelor apărute ca urmare a acţiunii agenţilor fizici. Transportul urgenţelor toxicologice voluntare sau involuntare. insuficienţă cardiacă clasa IV . 4. naturali (arsuri.lăcrimare. conjunctivită . ameţeală trecătoare. Transportul urgenţelor obstetricale şi al gravidei în vederea naşterii. simptomele unei răceli obişnuite f. chimici. URECHEA a.NIHA. nu este necesar transportul la unitatea sanitară. Ochi dureros după privirea unei operaţiuni de sudură. bolnavi în fază terminală numai la recomandarea medicului de familie sau a medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate. leziuni minore la ureche d. tuse. corp străin în nas sau ureche 27. zgomote în urechi g. fără alte simptome c. 6. altfel bine d. dureri acute în ochi. 10. corp străin în canalul auditiv 28. antecedente de convulsii febrile. casele de asigurări de sănătate pot contracta cu unităţile medicale specializate publice şi cu unităţile specializate private. dureri în ureche b. 2. albeaţă Pentru urgenţele medico-chirurgicale (cod verde) din lista de mai sus pentru care. suspect sindrom de hiperventilaţie f. simptome de sevraj 26. fără dificultăţi respiratorii acum 25. OCHIUL a. altfel bine e. usturime la nivelul ochilor d. Transportul victimelor care apar în urma dezastrelor.

Transportul echipajului de consultaţii de urgenţă la domiciliu şi. bolnavi cu stări casectice. Transportul copiilor dializaţi cu vârsta cuprinsă între 0 . Transport sanitar: 14. III. transportul poate fi realizat fie de furnizorul de servicii de transport aflat în relaţii contractuale cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate cu care unitatea sanitară din care se externează pacientul are încheiat contract de furnizare de servicii medicale. transportul copiilor dializaţi cu vârsta cuprinsă între 0 . la o altă unitate sanitară sau la o altă clădire aparţinând unităţii sanitare respective. cu avizul casei de asigurări de sănătate cu care furnizorul de servicii de transport sanitar a încheiat contract. bolnavi cu deficit motor neurologic major. status post revascularizare miocardică (prin by-pass aorto-coronarian) şi revascularizare periferică (by-pass aortofemural etc. ale centurii pelviene. 13. alte hemoragii subarahnoidiene de natură neprecizată. malformaţii vasculare cerebrale (anevrisme. hidrocefalii interne operate şi care necesită transport la externare. în vederea internării. coloanei vertebrale. insuficienţă cardiacă clasa NYHA III şi IV. malformaţii arterio venoase) rupte neoperate. ţesuturi şi organe. Transportul medicului dus-întors în vederea constatării unui deces în zilele de vineri. cu respectarea prevederilor anterioare. dacă se impune asistenţă medicală de specialitate ce nu poate fi acordată la domiciliu.18 ani şi a persoanelor peste 18 ani cu nanism care nu pot fi preluate în centrele de dializă de adulţi. care nu se află în stare critică.). 18. Transportul de sânge şi derivate. transportul pacientului care nu se află în stare critică şi nu necesită monitorizare şi îngrijiri medicale speciale pe durata transportului la unitatea sanitară. duminică şi în zilele de sărbători legale pentru eliberarea certificatului constatator al decesului în condiţiile prevăzute de lege. investigării sau efectuării unui consult de specialitate. pot fi transportaţi inclusiv în alt judeţ. malformaţii vasculare cerebrale (anevrisme. tumori cerebrale operate. malformaţii arterio venoase) operate. bolnavii cu fracturi ale membrelor inferioare imobilizate în aparate gipsate. precum şi transportul primitorului în vederea efectuării transplantului în condiţii de urgenţă de la furnizor/domiciliu către unitatea spitalicească. în vederea efectuării dializei în unităţile sanitare situate în alt judeţ decât cel de domiciliu al persoanei respective. 16. II. fie de furnizorul de servicii de transport aflat în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate în a cărei rază teritorială se află domiciliul pacientului externat. după caz. 304 . bolnavi cu deficit motor sever al membrelor inferioare. 15. sâmbătă. bolnavi cu amputaţii recente ale membrelor inferioare. Transport pentru transferul interclinic al pacientului critic neinternat care a beneficiat de servicii medicale în UPU/CPU al unui spital la alt spital. de la centrul de dializă până la domiciliul acestora şi retur.11.18 ani şi a persoanelor peste 18 ani cu nanism care nu pot fi preluate în centrele de dializă de adulţi se efectuează în baza contractelor încheiate între casa de asigurări de sănătate în a cărei rază administrativ-teritorială îşi au domiciliul persoanele dializate şi unităţile medicale specializate aflate în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate din judeţul de domiciliu. 12. nefiind transportabili cu mijloace de transport convenţionale. transferaţi la un alt spital. La externare. Transportul pacienţilor internaţi care se află în stare critică. Transport sanitar neasistat al pacienţilor: 17. Transportul pacienţilor din unităţile sau compartimentele de primiri urgenţe. arteriopatie cronică obliterantă stadiul III şi IV.

02 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Indemniza ii de conducere | 10.12. B. C şi D. Transportul de la şi la domiciliu al bolnavilor cu talasemie majoră în vederea efectuării transfuziei. după caz. 18 şi 19 cu condiţia ca acestea să îndeplinească criteriile de autorizare prevăzute de reglementările Ministerului Sănătăţii.19.06 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Ore suplimentare | 10.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Salarii de bază | 10. 4. C şi D.01. CAPITOLUL III Pachet de servicii medicale în asistenţa medicală de urgenţă şi transport sanitar pentru persoanele care se asigură facultativ pentru sănătate Persoanele care se asigură facultativ pentru sănătate beneficiază de serviciile medicale prevăzute la cap. mii lei ______________________________________________________________________________ | ELEMENTE DE CHELTUIELI | Clasifica ie | Valoare | | | bugetară | | |_____________________________________________________|______________|_________| | CHELTUIELI CURENTE (I + II + VI) | 01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Cheltuieli salariale în bani | 10. ANEXA 21 A Documentele necesare pentru fundamentarea tarifului pe solicitare ca şi consultaţie de urgenţă la domiciliu pentru furnizorii privaţi 1.01. precum şi cele de evaluare. 2011 sau 30.09.01. 16. Ştatul de personal. Ultima formă a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011 valabilă la 31. I lit. A. A.07 | | 305 .01. CAPITOLUL II Pachet minimal de servicii medicale în asistenţa medicală de urgenţă şi transport sanitar pentru persoanele care nu fac dovada calităţii de asigurat Persoanele care nu fac dovada calităţii de asigurat beneficiază de serviciile medicale prevăzute la cap.01. Tipurile de transport sanitar ce pot fi decontate de casele de asigurări de sănătate unităţilor specializate private în efectuarea unor servicii de transport sanitar sunt cele prevăzute la pct.03 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Spor de vechime | 10. 2. 17.01.12. Fişa de fundamentare a tarifului pentru anul 2012 pe elemente de cheltuieli*) -----------*) Se completează pentru fiecare compartiment pentru care plata se face prin tarif pe solicitare. Execuţia bugetului instituţiei sanitare publice la data de 31. aprobată de ordonatorul de credite. 3. I lit. 2011. B.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Salarii de merit | 10.2011.04 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Alte sporuri | 10.

01.01. canal şi salubritate | 20.02 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Contribu ii de asigurări sociale de sănătate | 10.01.TOTAL | 20 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Bunuri şi servicii | 20.30 | | | func ionare | | | 306 .04 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Carburan i şi lubrifian i | 20.03.30 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Contribu ii | 10.05 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Piese de schimb | 20. radio.04 | | | şi boli profesionale | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Contribu ii pentru concedii şi indemniza ii | 10. TV.06 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Contribu ii la fondul de garantare a crean elor | 10.06 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Transport | 20.08 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Materiale şi prestări servicii pentru între inere cu| 20.01.12 | | | unită ii | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Indemniza ii de delegare | 10. telecomunica ii. iluminat şi for ă motrică | 20.01.03 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Contribu ii de asigurări sociale de stat | 10.03 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Contribu ii de asigurări pentru accidente de muncă | 10.01.14 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Aloca ii pentru locuin e | 10.03 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Apă.03.01. internet | 20.01.07 | | | salariale | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII .09 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Indemniza ii plătite unor persoane din afara | 10.03.09 | | | caracter func ional | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Alte bunuri şi servicii pentru între inere şi | 20.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Contribu ii de asigurări de şomaj | 10.01.01.08 | | | Fond de premii |_____________________________________________________|______________|_________| | Prima de vacan ă | 10.01.16 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Alte drepturi salariale în bani | 10.07 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Poştă.01.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Materiale pentru cură enie | 20.01.02 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Încălzit.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Furnituri de birou | 20.01.03.03.|_____________________________________________________|______________|_________| | 10.01.01.03.01.13 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Indemniza ii de detaşare | 10.

06 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Deplasări interne.09 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Căr i.06. detaşări.04.30 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Deplasări.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Deplasări în străinătate | 20.24 | | | externe | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din | 20.04.02 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Reactivi | 20.30 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂ I ALE | 51 | | | ADMINISTRA IEI PUBLICE .04 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Hrană | 20.04.13 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Protec ia muncii | 20. detaşări.03 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Hrană pentru oameni | 20.14 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor | 20.03 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Dezinfectan i | 20.02 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii | 20.05 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Alte obiecte de inventar | 20.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Hrană pentru animale | 20.30.05.03 | | 307 .01.12 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Pregătire profesională | 20.03.3 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Protocol şi reprezentare | 20. publica ii şi materiale documentare | 20.02 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Medicamente | 20.03.06. | | | | potrivit dispozi iilor legale | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Alte cheltuieli | 20.|_____________________________________________________|______________|_________| | 20. transferuri | 20.11 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Consultan ă şi expertiză | 20.TOTAL | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Din care: | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Ac iuni de sănătate | 51.04.02 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Materiale de laborator | 20.25 | | | ac iuni în reprezentarea intereselor statului.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Materiale sanitare | 20.30.02 | | | Repara ii curente |_____________________________________________________|______________|_________| | Medicamente şi materiale sanitare | 20.04 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20. transferuri | 20.

02.|_____________________________________________________|______________|_________| | 51.25 | | | Programe pentru sănătate |_____________________________________________________|______________|_________| | Transferuri din bugetul de stat către bugetele | 51.12 | | | spitalelor | | | |_____________________________________________________|______________|_________| NOTĂ: Rubricile din tabelul de mai sus se vor completa conform specificului activităţii proprii. 308 .02.11 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Transferuri pentru finan area investi iilor | 51.01.38 | | | locale pentru finan area unită ilor de asisten ă | | | | medico-sociale | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Aparatură şi echipamente de comunica ii în urgen ă | 51.01.01.08 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Transferuri pentru repara ii capitale la spitale | 51.

estimaţi a fi parcurşi. 1 Serviciile medicale de urgenţă şi transport sanitar prevăzute în pachetul de servicii de bază. iar pentru suma contractată de furnizorii care încheie contracte cu Casa de Asigurări de Sănătate Constanţa. Tariful pe solicitare pentru consultaţiile de urgenţă la domiciliu se negociază între casele de asigurări de sănătate şi furnizori. 2. (2) Suma contractată de casele de asigurări de sănătate cu unităţile specializate autorizate şi evaluate private pentru efectuarea activităţii de consultaţii de urgenţă la domiciliu şi a unor servicii de transport va avea în vedere 95% din fondurile alocate cu această destinaţie la nivelul casei de asigurări de sănătate şi se stabileşte astfel: 1. în limita sumelor aprobate cu această destinaţie. pentru acoperirea cheltuielilor aferente timpului de aşteptare. în pachetul minimal de servicii medicale şi în pachetul de servicii pentru persoanele care se asigură facultativ pentru sănătate cuprinse în anexa nr. ART. coeficientul de ajustare este 1. combustibil. suma