P. 1
Norme Coca 2012

Norme Coca 2012

|Views: 1,271|Likes:
Published by Miruna Roman

More info:

Published by: Miruna Roman on Dec 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/13/2013

pdf

text

original

MINISTERUL SĂNĂTĂ II Nr...................../..............................

CASA NA IONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr................................./.............................

ORDIN pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condi iile acordării asisten ei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, cu modificările şi completările ulterioare În temeiul prevederilor: - art. 217 alin. (5) din Titlul VIII „Asigurări sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătă ii, cu modificările şi completările ulterioare; - Hotărârii Guvernului nr.1389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condi iile acordării asisten ei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012, cu modificările şi completările ulterioare - Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi func ionarea Ministerului Sănătă ii, cu modificările şi completările ulterioare; - Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Na ionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere Referatul de aprobare nr. ____________ din _____________ al Ministerului Sănătă ii şi nr. _____________ din ______________ al Casei Na ionale de Asigurări de Sănătate, ministrul sănătă ii şi preşedintele Casei Na ionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin: ART. 1 Se aprobă Normele metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condi iile acordării asisten ei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, prevăzute în anexele nr. 1 - 40, care fac parte integrantă din prezentul ordin. ART. 2 Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012. De la această dată îşi încetează aplicabilitatea Ordinul ministrului sănătă ii şi al preşedintelui Casei Na ionale de Asigurări de Sănătate nr. 864/538/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru anul 2011 de aplicare a Contractului-cadru privind condi iile acordării asisten ei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 şi 384 bis din 1 iunie 2010, cu modificările şi completările ulterioare. ART. 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. MINISTRUL SĂNĂTĂ II , RITLI LADISLAU PREŞEDINTELE CASEI NA IONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE, NICOLAE LUCIAN DU Ă

Conf. Dr. Dorin IONESCU – Director General
Ec. Leana STOEA – Director General Adjunct Direcţia Generală Economică Ec. Liliana LUKACS – Director – Direcţia Reglementări şi Norme de Contractare

AVIZ DE LEGALITATE NR.

/

DIRECTIA JURIDIC, CONTENCIOS ŞI ACORDURI INTERNAŢIONALE DIRECTOR Consilier Juridic Liliana MIHAI

ANEXA 1 PACHETUL DE SERVICII MEDICALE în asistenţa medicală primară CAPITOLUL I Pachetul minimal de servicii medicale A. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă medicală de urgenţă (anamneză, examen clinic şi tratament) se acordă în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de familie. Asistenţa medicală de urgenţă se referă la cazurile prevăzute la lit. A, B, C ale cap. I din anexa nr. 21 la ordin, pentru care medicul de familie acordă primul ajutor şi asigură trimiterea pacientului către structurile de urgenţă specializate sau solicită serviciile de ambulanţă, precum şi la cazurile prevăzute la lit. C a cap. I din anexa 21 la ordin, ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical. NOTA 1: Medicaţia pentru cazurile de urgenţă se asigură din trusa medicală de urgenţă, organizată conform legii. NOTA 2: Serviciile medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală se acordă în cabinetul medicului de familie, în cadrul programului de lucru. NOTA 3: Cazurile de urgenţă medico-chirurgicală care se trimit către structurile de urgenţă specializate, inclusiv cele pentru care se solicită serviciile de ambulanţă, sunt consemnate ca "urgenţă" de către medicul de familie, cu indicarea reperului corespunzător prevăzut la lit. A, B, C ale cap. I din anexa nr. 21 la ordin, în documentele de evidenţă primară de la nivelul cabinetului, inclusiv medicaţia şi procedurile medicale administrate la nivelul cabinetului, după caz. NOTA 4: Se raportează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată, pentru care s-a acordat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical. NOTA 5: Pentru persoanele beneficiare de pachet minimal înscrise pe lista altui medic de familie aflat în relaţie contractuală cu o casă de asigurări de sănătate, se raportează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată pentru care s-a acordat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical, cu încadrarea în prevederile de la art. 1 alin. (3) lit. b din Anexa 2. B. Supraveghere (evaluarea factorilor ambientali, consiliere privind igiena alimentaţiei, consiliere privind igiena personală) şi depistare de boli cu potenţial endemo-epidemic (examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimitere către structurile de specialitate pentru investigaţii, confirmare, tratament adecvat şi măsuri igienico-sanitare specifice, după caz). Bolile cu potenţial endemo-epidemic sunt cele prevăzute la punctul II din Anexa nr.1 la H.G. nr.1186/2000 pentru aprobarea listei cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale precum şi bolile infecto-contagioase din grupa A pentru care asiguraţii beneficiază de indemnizaţie pentru capacitate temporară de muncă fără condiţii de stagiu de cotizare. NOTĂ: Se raportează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată. C. Consultaţii în vederea monitorizării evoluţiei sarcinii şi lăuziei, conform prevederilor legale în vigoare: a) luarea în evidenţă în primul trimestru; b) supravegherea, lunar, din luna a 3-a până în luna a 7-a. În situaţia în care luarea în evidenţă a gravidei are loc în luna a 3-a, pentru această lună se va raporta casei de asigurări de sănătate numai luarea în evidenţă a gravidei, nu şi supravegherea; c) supravegherea, de două ori pe lună, din luna a 7-a până în luna a 9-a inclusiv; d) urmărirea lehuzei la externarea din maternitate - la domiciliu; e) urmărirea lehuzei la 4 săptămâni de la naştere;
1

NOTA 1: În conformitate cu programul de monitorizare, investigaţiile paraclinice şi tratamentele specifice sarcinii pot fi recomandate de către medicul de familie, numai pentru intervalul de timp de la momentul în care gravida este luată în evidenţă de către acesta şi până la 4 săptămâni de la naştere. NOTA 2: În cadrul supravegherii gravidei se face şi promovarea alimentaţiei exclusive la sân a copilului până la vârsta de 6 luni şi continuarea acesteia până la minim 12 luni, precum şi consiliere pre şi post testare pentru HIV şi lues a femeii gravide. NOTA 3: Consultaţia cuprinde şi inocularea pentru imunizările prevăzute la lit. D, specifice perioadei de sarcină şi lăuzie. În situaţia în care consultaţia nu include inocularea, se poate raporta doar consultaţia ca şi monitorizare a evoluţiei sarcinii şi lăuziei, atât pentru cazurile justificate medical, dacă se încadrează în reperele prevăzute la Lista C din anexa nr. 21 la ordin - caz în care contraindicaţia pentru inoculare se va consemna în documentele primare de la nivelul cabinetului, cât şi pentru cazurile care nu presupuneau şi inocularea. D. Imunizări (consultaţie, inclusiv inoculare): I. conform programului naţional de imunizare: a) antituberculoasă - vaccin BCG, în cazul copiilor nevaccinaţi în maternitate; b) revaccinare BCG, după caz, după verificarea cicatricei post primo vaccinare; c) antihepatită B; d) antipoliomielitică; e) împotriva difteriei, tetanosului şi tusei convulsive; f) împotriva rujeolei, rubeolei şi parotiditei epidemice; g) împotriva infecţiei cu Haemophilus influenzae tip B. II. a) antitetanos la gravide, pentru profilaxia tetanosului la nou-născut; b) testarea PPD. NOTA 1: În situaţia în care consultaţia nu include inocularea, se poate raporta doar consultaţia ca şi consultaţie de urgenţă pentru cazurile justificate medical, dacă se încadrează în reperele prevăzute la Lista C (cod verde) din anexa nr. 21 la ordin, caz în care contraindicaţia pentru inoculare se va consemna în documentele primare de la nivelul cabinetului. NOTA 2: În cazul imunizărilor efectuate conform programului naţional de imunizare, în situaţia în care în cadrul unei consultaţii se efectuează mai multe imunizări conform Calendarului de vaccinare, se va raporta o singură consultaţie. E. Activităţi de suport. Eliberare de acte medicale: certificat constatator de deces, cu excepţia situaţiilor de suspiciune care necesită expertiză medico-legală, conform prevederilor legale. NOTĂ: Se raportează un serviciu, dacă s-a eliberat certificatul constatator de deces. F. Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială: a) consilierea femeii privind planificarea familială; b) indicarea unei metode contraceptive la persoanele fără risc. NOTĂ: Consultaţia poate cuprinde, după caz, numai serviciul prevăzut la litera a) sau serviciile prevăzute la literele a) şi b) şi se raportează două consultaţii pe an calendaristic, pe asigurat. CAPITOLUL II Pachetul de servicii medicale pentru persoanele care se asigură facultativ A. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă medicală de urgenţă (anamneză, examen clinic şi tratament) care se acordă în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de familie. Asistenţa medicală de urgenţă se referă la cazurile prevăzute la lit. A, B, C ale cap. I din anexa nr. 21 la ordin, pentru care medicul de familie acordă primul ajutor şi asigură trimiterea pacientului către structurile de urgenţă specializate sau solicită serviciile
2

de ambulanţă precum şi la cazurile prevăzute la lit. C a cap. I din anexa 21 la ordin ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical. NOTA 1: Medicaţia pentru cazurile de urgenţă se asigură din trusa medicală de urgenţă, organizată conform legii. NOTA 2: Serviciile medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală se acordă în cabinetul medicului de familie, în cadrul programului de lucru. NOTA 3: Cazurile de urgenţă medico-chirurgicală care se trimit către structurile de urgenţă specializate, inclusiv cele pentru care se solicită serviciile de ambulanţă, sunt consemnate ca "urgenţă" de către medicul de familie, cu indicarea reperului corespunzător prevăzut la lit. A, B şi C ale cap. I din anexa nr. 21 la ordin în documentele de evidenţă primară de la nivelul cabinetului, inclusiv medicaţia şi procedurile medicale administrate la nivelul cabinetului, după caz. NOTA 4: Se raportează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată pentru care s-a acordat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical. NOTA 5: Pentru persoanele asigurate beneficiare ale pachetului de servicii medicale facultativ înscrise pe lista altui medic de familie aflat în relaţie contractuală cu o casă de asigurări de sănătate, se raportează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată pentru care s-a acordat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical. cu încadrarea în prevederile de la art. 1 alin. (3) lit. b din Anexa 2. B. Supraveghere (evaluarea factorilor ambientali, consiliere privind igiena alimentaţiei, consiliere privind igiena personală) şi depistare de boli cu potenţial endemo-epidemic (examen clinic, diagnostic prezumptiv, trimitere către structurile de specialitate pentru investigaţii, confirmare, tratament adecvat şi măsuri igienico-sanitare specifice, după caz). Bolile cu potenţial endemo-epidemic sunt cele prevăzute la punctul II din Anexa nr.1 la H.G. nr.1186/2000 pentru aprobarea listei cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale precum şi bolile infecto-contagioase din grupa A pentru care asiguraţii beneficiază de indemnizaţie pentru capacitate temporară de muncă fără condiţii de stagiu de cotizare. NOTĂ: Se raportează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată. C. Consultaţii în vederea monitorizării evoluţiei sarcinii şi lăuziei, conform prevederilor legale în vigoare: a) luarea în evidenţă în primul trimestru; b) supravegherea, lunar, din luna a 3-a până în luna a 7-a. În situaţia în care luarea în evidenţă a gravidei are loc în luna a 3-a, pentru această lună se va raporta casei de asigurări de sănătate numai luarea în evidenţă a gravidei, nu şi supravegherea; c) supravegherea, de două ori pe lună, din luna a 7-a până în luna a 9-a inclusiv; d) urmărirea lehuzei la externarea din maternitate - la domiciliu; e) urmărirea lehuzei la 4 săptămâni de la naştere. NOTA 1: În conformitate cu programul de monitorizare, investigaţiile paraclinice şi tratamentele specifice sarcinii pot fi recomandate de către medicul de familie numai pentru intervalul de timp de la momentul în care gravida este luată în evidenţă de către acesta şi până la 4 săptămâni de la naştere. NOTA 2: În cadrul supravegherii gravidei se face şi promovarea alimentaţiei exclusive la sân a copilului până la vârsta de 6 luni şi continuarea acesteia până la minim 12 luni, precum şi consilierea pre şi post testare pentru HIV şi lues a femeii gravide. NOTA 3: Consultaţia cuprinde şi inocularea pentru imunizările prevăzute la lit. D specifice perioadei de sarcină şi lăuzie.

3

În situaţia în care consultaţia nu include inocularea, se poate raporta doar consultaţia ca şi monitorizare a evoluţiei sarcinii şi lăuziei, atât pentru cazurile justificate medical dacă se încadrează în reperele prevăzute la lit. C - cap. I din anexa nr. 21 la ordin, caz în care contraindicaţia pentru inoculare se va consemna în documentele primare de la nivelul cabinetului, cât şi pentru cazurile care nu presupuneau şi inocularea. D. Imunizări (consultaţie, inclusiv inoculare): I. conform programului naţional de imunizare: a) antituberculoasă - vaccin BCG, în cazul copiilor nevaccinaţi în maternitate; b) revaccinare BCG, după caz, după verificarea cicatricei post primo vaccinare; c) antihepatită B; d) antipoliomielitică; e) împotriva difteriei, tetanosului şi tusei convulsive; f) împotriva rujeolei, rubeolei şi parotiditei epidemice; g) împotriva infecţiei cu Haemophilus influenzae tip B. II. a) antitetanos la gravide, pentru profilaxia tetanosului la nou-născut; b) testarea PPD NOTA 1 : În situaţia în care consultaţia nu include inocularea, se poate raporta doar consultaţia ca şi consultaţie de urgenţă pentru cazurile justificate medical - dacă se încadrează în reperele prevăzute la Lista C (cod verde) din anexa nr. 21 la ordin, caz în care contraindicaţia pentru inoculare se va consemna în documentele primare de la nivelul cabinetului. NOTA 2: În cazul imunizărilor efectuate conform programului naţional de imunizare, în situaţia în care în cadrul unei consultaţii se efectuează mai multe imunizări conform Calendarului de vaccinare, se va raporta o singură consultaţie. E. Activităţi de suport. Eliberare de acte medicale: certificat constatator de deces, cu excepţia situaţiilor de suspiciune care necesită expertiză medico-legală, conform prevederilor legale. NOTĂ: Se raportează un serviciu, dacă s-a eliberat certificatul constatator de deces F. Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială: a) consilierea femeii privind planificarea familială; b) indicarea unei metode contraceptive la persoanele fără risc. NOTA: Consultaţia poate cuprinde, după caz, numai serviciul prevăzut la litera a) sau serviciile prevăzute la literele a) şi b) şi se raportează două consultaţii pe an calendaristic, pe asigurat. G. Servicii medicale curative: Consultaţie pentru afecţiuni acute, subacute (anamneză, examen clinic, diagnostic şi tratament). NOTA 1: Pentru fiecare caz, casa de asigurări de sănătate decontează maximum 4 consultaţii pentru acelaşi episod de boală acută/subacută, pe asigurat, necesare pentru stabilirea diagnosticului, a tratamentului şi a evoluţiei cazului, cumulat la nivelul medicului de familie şi medicului de specialitate din ambulatoriul clinic. Dacă cazul este rezolvat la nivelul medicului de familie casa de asigurări de sănătate decontează maximum 3 consultaţii pentru acelaşi episod de boală acută/subacută, pe asigurat, necesare pentru stabilirea diagnosticului, a tratamentului şi a evoluţiei cazului. Pentru acelaşi episod de boală acută/subacută, în situaţia în care au fost acordate de către medicul de familie una sau două consultaţii, şi pentru cazul respectiv este necesară trimiterea către medicul/medicii de specialitate din ambulatoriul clinic, medicul de familie eliberează bilet de trimitere către medicul/medicii de specialitate din ambulatoriul clinic, pe care va menţiona obligatoriu numărul de consultaţii acordate (una sau două consultaţii). NOTA 2: Circuitul privind modalităţile în care pot fi acordate cele 4 consultaţii se referă numai la un singur episod de boală acută/subacută.
4

NOTA 3: În situaţiile în care la prima consultaţie se diagnostichează două sau mai multe afecţiuni acute/subacute, numărul consultaţiilor decontate de casa de asigurări de sănătate este maximum 4 consultaţii. NOTA 4: În situaţia în care în derularea unui episod de boală acută/subacută după prima, respectiv a doua consultaţie apare o altă afecţiune acută/subacută, numărul consultaţiilor este maximum 5, respectiv 6, din care la nivelul medicului de familie pot fi acordate maximum 3 consultaţii. NOTA 5: În situaţia în care există prezumţia privind existenţa unei alte afecţiuni asociate, medicul care suspicionează va consemna distinct pe biletul de trimitere numărul de consultaţii pentru afecţiunile acute/subacute pentru care pacientul s-a prezentat iniţial. CAPITOLUL III Pachetul de servicii medicale de bază A. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă medicală de urgenţă (anamneză, examen clinic şi tratament) care se acordă în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de familie. Asistenţa medicală de urgenţă se referă la cazurile prevăzute la lit. A, B, C ale cap. I din anexa nr. 21 la ordin, pentru care medicul de familie acordă primul ajutor şi asigură trimiterea pacientului către structurile de urgenţă specializate sau solicită serviciile de ambulanţă, precum şi la cazurile prevăzute la lit. C a cap. I din anexa nr. 21 la ordin ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical. NOTA 1: Medicaţia pentru cazurile de urgenţă se asigură din trusa medicală de urgenţă, organizată conform legii. NOTA 2: Serviciile medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală se acordă în cabinetul medicului de familie, în cadrul programului de lucru. NOTA 3: Cazurile de urgenţă medico-chirurgicală care se trimit către structurile de urgenţă specializate, inclusiv cele pentru care se solicită serviciile de ambulanţă, sunt consemnate ca "urgenţă" de către medicul de familie - cu indicarea reperului corespunzător prevăzut la lit. A, B şi C ale cap. I din anexa nr. 21 la ordin, în documentele de evidenţă primară de la nivelul cabinetului, inclusiv medicaţia şi procedurile medicale administrate la nivelul cabinetului, după caz. NOTA 4: Se raportează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată pentru care s-a acordat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical. NOTA 5: Pentru persoanele asigurate înscrise pe lista altui medic de familie aflat în relaţie contractuală cu o casă de asigurări de sănătate, se raportează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată pentru care s-a acordat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical. cu încadrarea în prevederile de la art. 1 alin. (3) lit. b din Anexa 2. B. Servicii medicale profilactice/de prevenţie: 1. Consultaţii pentru urmărirea dezvoltării fizice şi psihomotorii a copilului prin examene de bilanţ: a) la externarea din maternitate - la domiciliul copilului; b) la 1 lună - la domiciliul copilului; c) la 2 luni; d) la 4 luni; e) la 6 luni; f) la 9 luni; g) la 12 luni; h) la 15 luni; i) la 18 luni. j) la 24 luni;
5

k) la 36 luni. NOTĂ: Consultaţia cuprinde şi inocularea pentru imunizările prevăzute la pct. 4, specifice vârstei. În situaţia în care consultaţia nu include inocularea, se poate raporta doar consultaţia ca şi examen de bilanţ pentru cazurile justificate medical - dacă se încadrează în reperele prevăzute la lit. C a cap. I din anexa nr. 21 la ordin, caz în care contraindicaţia pentru inoculare se va consemna în documentele primare de la nivelul cabinetului. 2. Consultaţii pentru servicii medicale de prevenţie: a) examen anual de bilanţ al copiilor cu vârsta cuprinsă între 4 şi 18 ani; b) control medical periodic al asiguraţilor în vârstă de peste 18 ani pentru prevenirea bolilor cu consecinţe majore în morbiditate şi mortalitate; Controlul medical cuprinde: - consultaţie (anamneză, examen obiectiv, diagnostic); - recomandare pentru examene paraclinice atunci când există argumente clinice de suspiciune a unei stări patologice consemnate în foaia de observaţie; - încadrarea medicală a asiguratului într-o grupă de risc. Controlul medical se poate efectua la solicitarea asiguratului sau la solicitarea medicului de familie în luna în care este născut. c) supravegherea periodică clinică a evoluţiei pentru bolnavii cu afecţiuni cronice, în limita competenţelor, şi cuprinde: sfat medical, recomandări regim igieno-dietetic şi alte activităţi care nu se finalizează cu eliberarea de prescripţii medicale sau prescriere de investigaţii medicale paraclinice. NOTĂ: Consultaţia pentru serviciile medicale prevăzute la lit. a) şi b) cuprinde şi inocularea pentru imunizările prevăzute la pct. 4, specifice vârstei. În situaţia în care consultaţia nu include inocularea, se poate raporta doar consultaţia ca şi examen de bilanţ/control medical periodic, atât pentru cazurile justificate medical, dacă se încadrează în reperele prevăzute la lit. C a cap. I din anexa nr. 21 la ordin - caz în care contraindicaţia pentru inoculare se va consemna în documentele primare de la nivelul cabinetului, cât şi pentru cazurile care nu presupuneau şi inocularea. 3. Consultaţii în vederea monitorizării evoluţiei sarcinii şi lăuziei, conform prevederilor legale în vigoare: a) luarea în evidenţă în primul trimestru; b) supravegherea, lunar, din luna a 3-a până în luna a 7-a. În situaţia în care luarea în evidenţă a gravidei are loc în luna a 3-a, pentru această lună se va raporta casei de asigurări de sănătate numai luarea în evidenţă a gravidei, nu şi supravegherea; c) supravegherea, de două ori pe lună, din luna a 7-a până în luna a 9-a inclusiv; d) urmărirea lehuzei la externarea din maternitate - la domiciliu; e) urmărirea lehuzei la 4 săptămâni de la naştere. NOTA 1: În conformitate cu programul de monitorizare, investigaţiile paraclinice şi tratamentele specifice sarcinii pot fi recomandate de către medicul de familie numai pentru intervalul de timp de la momentul în care gravida este luată în evidenţă de către acesta şi până la 4 săptămâni de la naştere. NOTA 2: În cadrul supravegherii gravidei se face şi promovarea alimentaţiei exclusive la sân a copilului până la vârsta de 6 luni şi continuarea acesteia până la minim 12 luni, precum şi consilierea pre şi post testare pentru HIV şi lues a femeii gravide. NOTA 3: Consultaţia cuprinde şi inocularea pentru imunizările prevăzute la pct. 4 specifice perioadei de sarcină şi lăuzie. În situaţia în care consultaţia nu include inocularea, se poate raporta doar consultaţia ca şi monitorizare a evoluţiei sarcinii şi lăuziei, atât pentru cazurile justificate medical, dacă se încadrează în reperele prevăzute la lit. C a cap. I din anexa nr. 21 la ordin - caz în
6

consiliere privind igiena alimentaţiei. diagnostic prezumtiv. după caz.stabilirea conduitei terapeutice şi/sau prescrierea tratamentului medical şi igienodietetic. 7 . a) antitetanos la gravide. Servicii medicale curative: Consultaţie în caz de boală pentru afecţiuni acute.2. cât şi pentru cazurile care nu presupuneau şi inocularea. . se va raporta o singură consultaţie.vaccin BCG. inclusiv inocularea se raportează şi decontează numai pentru situaţiile în care inoculările nu au fost efectuate în condiţiile prevăzute la Nota de la pct. 5. . conform programului naţional de imunizare: a) antituberculoasă . e) împotriva difteriei.1186/2000 pentru aprobarea listei cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale precum şi bolile infecto-contagioase din grupa A pentru care asiguraţii beneficiază de indemnizaţie pentru capacitate temporară de muncă fără condiţii de stagiu de cotizare.manevre de mică chirurgie. tetanosului şi tusei convulsive. . tratament adecvat şi măsuri igienico-sanitare specifice. 4. precum şi instruirea asiguratului în legătură cu măsurile terapeutice şi profilactice. 4. altele decât cele prevăzute la pct.G. trimitere către structurile de specialitate pentru investigaţii. în situaţia în care în cadrul unei consultaţii se efectuează mai multe imunizări conform Calendarului de vaccinare. Servicii de promovare a sănătăţii Educaţie medico-sanitară şi consiliere pentru prevenirea şi combaterea factorilor de risc. 6. NOTA 2: În cazul imunizărilor efectuate conform programului naţional de imunizare. b) indicarea unei metode contraceptive la persoanele fără risc. inclusiv cele prevăzute în cadrul programelor naţionale de sănătate.1 şi 4. în cazul copiilor nevaccinaţi în maternitate b) revaccinare BCG. c) antihepatită B. 4. 7. inclusiv inoculare): 4. rubeolei şi parotiditei epidemice. pentru profilaxia tetanosului la nou-născut. Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială: a) consilierea femeii privind planificarea familială. 4. b) testarea PPD. examenul clinic general. pe asigurat. NOTĂ: Consultaţia poate cuprinde.3. după caz. C. confirmare. . NOTĂ: Se raportează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată. g) împotriva infecţiei cu Haemophilus influenzae tip B. 1.2.1 la H. numai serviciul prevăzut la litera a) sau serviciile prevăzute la literele a) şi b) şi se raportează două consultaţii pe an calendaristic. nr. Supraveghere (evaluarea factorilor ambientali. 3. consiliere privind igiena personală) şi depistare de boli cu potenţial endemo-epidemic (examen clinic. după caz). Nota de la pct. d) antipoliomielitică.1. 2 şi Nota 3 de la pct.care contraindicaţia pentru inoculare se va consemna în documentele primare de la nivelul cabinetului. NOTĂ 1 : Consultaţia. după caz. care cuprinde: . Bolile cu potenţial endemo-epidemic sunt cele prevăzute la punctul II din Anexa nr. după verificarea cicatricei post primo vaccinare.recomandare pentru investigaţii paraclinice în vederea stabilirii diagnosticului şi pentru monitorizare. f) împotriva rujeolei. Imunizări (consultaţie. subacute sau cronice programabile.anamneza. precum şi consilierea antidrog.unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare. Vaccinări recomandate şi reglementate de Ministerul Sănătăţii ca acţiuni prioritare de sănătate publică.

în limita competenţelor. medicină fizică şi balneologie după caz. medicul care suspicionează va consemna distinct pe biletul de trimitere numărul de consultaţii pentru afecţiunile acute/subacute pentru care pacientul s-a prezentat iniţial.. prevăzute în anexa nr. pe asigurat. respectiv 6. NOTA 5: În situaţia în care în derularea unui episod de boală acută/subacută după prima. după caz. Pentru asigurarea serviciilor medicale necesare pentru bolnavii cu afecţiuni cronice monitorizabile la nivelul caselor de asigurări de sănătate prin cabinetul medicului de familie. prescrierea tratamentului şi urmărirea evoluţiei bolnavilor cu afecţiuni cronice. D. pe asigurat.recomandare pentru tratament de recuperare. a tratamentului şi a evoluţiei cazului. NOTA 1: Medicul de familie consemnează în biletul de trimitere sau ataşează la acesta. NOTA 6: În situaţia în care există prezumţia privind existenţa unei alte afecţiuni asociate.întocmirea listei şi depunerea acesteia la contractare . din care la nivelul medicului de familie pot fi acordate maximum 3 consultaţii. casa de asigurări de sănătate decontează maximum 4 consultaţii pentru acelaşi episod de boală acută/subacută. a tratamentului şi a evoluţiei cazului. casele de asigurări de sănătate decontează pentru un bolnav cu una sau mai multe afecţiuni cronice o consultaţie lunară.recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu. acesta va organiza evidenţa specifică. cumulat la nivelul medicului de familie şi medicului de specialitate din ambulatoriul clinic. numărul consultaţiilor este maximum 5. rezultatele investigaţiilor paraclinice efectuate atunci când acestea au fost necesare pentru a susţine şi/sau confirma diagnosticul menţionat pe biletul de trimitere şi data la care au fost efectuate. în copie. NOTA 4: În situaţiile în care la prima consultaţie se diagnostichează două sau mai multe afecţiuni acute/subacute. trimestrial sau lunar. pe care va menţiona obligatoriu numărul de consultaţii acordate (una sau două consultaţii). NOTA 3: Circuitul privind modalităţile în care pot fi acordate cele 4 consultaţii se referă numai la un singur episod de boală acută/subacută. necesare pentru stabilirea diagnosticului. Pentru acelaşi episod de boală acută/subacută. . respectiv a doua consultaţie apare o altă afecţiune acută/subacută. NOTA 7: Pentru evaluarea clinică şi paraclinică. 60/62 sau 90/92 de zile. . şi pentru cazul respectiv este necesară trimiterea către medicul/medicii de specialitate din ambulatoriul clinic. necesare pentru stabilirea diagnosticului.evaluare clinică şi paraclinică.raportarea lunară a modificărilor intervenite/mişcarea lunară/intrări/ieşiri 8 . după caz. Dacă cazul este rezolvat la nivelul medicului de familie casa de asigurări de sănătate decontează maximum 3 consultaţii pentru acelaşi episod de boală acută/subacută. . NOTA 2: Pentru fiecare caz. Monitorizarea stării de sănătate pentru bolnavii cu afecţiuni cronice. 39 A la ordin. . medicul de familie eliberează bilet de trimitere către medicul/medicii de specialitate din ambulatoriul clinic. utilizând formularele de raportare aprobate prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.recomandare pentru dispozitive medicale de protezare stomii şi incontinenţă urinară. în situaţia în care au fost acordate de către medicul de familie una sau două consultaţii. numărul consultaţiilor decontate de casa de asigurări de sănătate este maximum 4. prescrierea tratamentului şi urmărirea evoluţiei bolnavilor cu afecţiuni cronice. iar prescripţia/prescripţiile medicală/medicale aferentă/aferente pot fi eliberate pentru 30/31. Evidenţa acestor bolnavi cuprinde: .bilet de trimitere pentru consultaţie la medicul de specialitate din ambulator sau pentru internare în spital pentru cazurile care necesită aceasta sau care depăşesc competenţa medicului de familie.

după caz. pachetul de servicii medicale pentru persoanele care se asigură facultativ şi din pachetul minimal de servicii medicale. NOTĂ: Se raportează un serviciu. 11. în limita sumelor rezultate conform criteriilor cuprinse în anexa nr. semnătura beneficiarului sau numele.E. certificat constatator de deces (cu excepţia situaţiilor de suspiciune care necesită expertiză medico-legală. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. conform prevederilor legale). paraplegie. după 9 . prenumele. furnizate în cabinetul medical. în perioada de valabilitate a cardului. acte medicale necesare copiilor aflaţi în plasament din cadrul sistemului de asistenţă socială şi protecţia copilului. cu excepţia celor asigurate de către alte instituţii în condiţiile legii. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii. NOTA 2: Pentru bolnavii cronici nedeplasabili (insuficienţă cardiacă clasa NYHA IV. 39 A. prescripţii medicale. II litera G. NOTA 3: Pentru bolnavii cu afecţiuni acute/subacute consultaţia la domiciliu se acordă în aceleaşi condiţii ca şi la cabinetul medical. costurile investigaţiilor paraclinice recomandate şi al tratamentelor prescrise sunt suportate din Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate. Servicii medicale paraclinice . Activităţi de suport. scutiri medicale pentru copii în caz de îmbolnăviri. numele prenumele si CNP-ul asiguratului căruia i s-au acordat serviciile medicale. 2. documente medicale eliberate pentru copii solicitate la intrarea in colectivitate. CNP-ul şi semnătura aparţinătorului. A şi B şi la cap.în limita competenţei şi a dotărilor necesare. se asigură de către cabinetele medicale. în aceleaşi condiţii ca pentru asiguraţi. Organizarea la nivelul cabinetului medicului de familie a evidenţei bolnavilor cu afecţiuni cronice se realizează conform listei de afecţiuni cuprinsă în anexa nr. bilet de trimitere (seria şi numărul ). tetraplegie. fază terminală etc. consecinţă a actului medical acordat pentru serviciile prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază. respectiv în baza Regulamentului CEE nr. Consultaţii la domiciliul asiguraţilor – maximum 20 de consultaţii pe lună pe medic cu listă proprie de persoane asigurate înscrise dar nu mai mult de 3 consultaţii pe zi. G. dacă s-a eliberat certificatul constatator de deces. Decontarea acestor servicii se realizează din fondul aferent investigaţiilor medicale paraclinice. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European. tratamentele administrate. inclusiv pentru asistenţă medicală la domiciliu. NOTĂ: Pentru aceste servicii se încheie acte adiţionale la contractul/convenţia de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară. titulari de card european de asigurări de sănătate. Celelalte activităţi de suport sunt.) consultaţia se acordă în aceleaşi condiţii ca şi la cabinetul medical. NOTA 1: Consultaţiile la domiciliu se consemnează în „Caietul de consultatii la domiciliu” care va conţine: data şi ora consultaţiei. CAPITOLUL IV Dispoziţii finale 1. F. II lit. Informaţiile din Caietul de consultaţii la domiciliu se transcriu în fişa medicală. după caz. beneficiază în asistenţa medicală primară de serviciile prevăzute la cap. beneficiari ai formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. motivul deplasării la domiciliu. Eliberare de acte medicale: certificat de concediu medical. medicul de familie efectuează şi controlul periodic al acestor bolnavi. În cadrul consultaţiei la domiciliu. bilete de trimitere. Pentru situaţiile care se încadrează la cap.ecografie generală (abdomen + pelvis) . I lit. Pentru serviciile medicale din pachetul de servicii medicale de bază. 3. 4. medicamentele şi materialele sanitare necesare. G. diagnosticul prezumat.

III lit. A . I în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale. convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii. înţelegeri. suportă integral costurile pentru investigaţiile paraclinice recomandate şi tratamentul prescris de medicii de familie. după caz 5. 6. Persoanele care beneficiază numai de pachetul minimal de servicii medicale. Pacienţii din alte state cu care România a încheiat acorduri.E sau numai de unele dintre acestea. pot beneficia de serviciile medicale prevăzute la cap. respectiv numai de pachetul de servicii medicale pentru persoanele care se asigură facultativ.caz beneficiază în asistenţa medicală primară de serviciile prevăzute la cap. 10 .

1 la ordin. numărul de puncte aferent acestora se majorează cu 5% faţă de punctajul acordat grupei de vârstă în care se încadrează. în raport cu vârsta persoanei asigurate înscrise: _________________________________________________ | Grupa de | 0 . precum şi pentru serviciile medicale acordate pacienţilor din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European. în perioada de valabilitate a cardului.2 | 11. cu valoarea stabilită pentru un punct. numărul de puncte. persoane din centre de îngrijire şi asistenţă) potrivit legii. acordat pe o persoană asigurată înscrisă în listă. 11 . medicii de familie ataşează la fişa medicală actele doveditoare care atestă calitatea de copil încredinţat sau dat în plasament şi de persoană instituţionalizată.59 ani | 60 ani | | vârstă | | | şi peste | |_____________|___________|____________|__________| | Număr | | | | | de puncte/ | 11. a) Numărul de puncte acordat în raport cu numărul şi structura pe grupe de vârstă a persoanelor înscrise asigurate se stabileşte astfel: 1.59 ani).3 ani | 4 . e) se calculează prin înmulţirea numărului de puncte rezultat în raport cu numărul şi structura pe grupe de vârstă a persoanelor asigurate înscrise în lista medicului de familie.2 | 7. respectiv în baza Regulamentului CEE nr. ajustat în funcţie de condiţiile prevăzute la lit. respectiv trecerea dintr-o grupă de vârstă în alta. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. b) sau c). convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii . 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii. În acest sens. 1 (1) Modalităţile de plată în asistenţa medicală primară sunt: plata "per capita" prin tarif pe persoană asigurată. conform listei proprii de persoane înscrise asigurate şi plata prin tarif pe serviciu medical pentru unele servicii medicale prevăzute anexa nr.2 | | persoană/an | | | | |_____________|___________|____________|__________| NOTA 1*): Încadrarea persoanei asigurate. d). respectiv beneficiari ai formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. înţelegeri. conform lit. se realizează la împlinirea vârstei (ex: copil cu vârsta de 4 ani împliniţi se încadrează în grupa 4 . după caz precum şi din alte state cu care România a încheiat acorduri. titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate. NOTA 2*): În situaţia în care în lista medicului de familie sunt înscrise persoane instituţionalizate (copii încredinţaţi sau daţi în plasament unui serviciu public specializat ori unui organism privat autorizat. (2) Suma cuvenită prin plata "per capita" pentru serviciile menţionate la lit. a).ANEXA 2 MODALITĂŢILE DE PLATĂ în asistenţa medicală primară pentru furnizarea de servicii medicale prevăzute în pachetele de servicii medicale ART.

(3) lit. 1 alin.200. în sensul schimbării raportului prevăzut la alin. nr. programul zilnic se majorează cu 1 oră. în condiţiile în care totalul persoanelor asigurate înscrise pe listă este mai mic sau egal cu 4. La calculul numărului lunar de puncte "per capita". cu asigurarea numărului de consultaţii la domiciliu necesare conform prevederilor cuprinse la lit.200. astfel: 2. care se contractează cu casa de asigurări de sănătate în vederea acordării serviciilor medicale în asistenţa medicală primară este de 35 de ore pe săptămână. 1389/2010. 2. 5. precum şi al fiecărui medic de familie cu listă proprie. (2).2 pentru cabinetele medicale individuale care au angajat unul sau mai mulţi medici. programul de 35 de ore pe săptămână se poate prelungi şi/sau se poate modifica.G. numărul total de puncte se calculează după cum urmează: 2. Numărul maxim de persoane asigurate înscrise pe lista medicului de familie pentru care se acordă punctaj per capita în vederea decontării prin tarif pe persoană asigurată este de 2.000 de persoane înscrise. 4.NOTA 3*): Pentru persoanele încadrate ca şi persoane pensionate pentru cazuri de invaliditate. care se ia în calcul pentru stabilirea necesarului de medici pe unitate administrativ-teritorială/zonă. În situaţia în care numărul persoanelor înscrise pe lista proprie a medicului de familie este mai mare de 2. 3.200 Nr.1 numărul total de puncte rezultat în raport cu numărul de persoane asigurate din listă şi structura pe grupe de vârstă se înmulţeşte cu raportul dintre 2.200 de persoane înscrise pe lista medicului de familie. Numărul optim de persoane înscrise pe lista medicului de familie. conform art. b).200 şi 3. programul săptămânal de activitate al cabinetului medical individual.000 programul zilnic se majorează cu 2 ore. III din anexa nr.200. este de 1.2012. puncte = număr de puncte realizate x -----------------------------------------------de decontat Număr persoane asigurate înscrise la care se adaugă suplimentar un număr de puncte care se calculează astfel: 12 . pentru o listă cuprinsă între 2. existente în ultima zi a lunii precedente. numărul de puncte aferent acestora este cel corespunzător grupei de vârstă "60 ani şi peste".200 şi numărul de asiguraţi de pe listă. aprobat prin H. Excepţie fac situaţiile în care medicul cu listă proprie desfăşoară activitate într-o localitate în care numărul de medici este mai mic decât cel stabilit de comisia constituită conform art. cu modificările şi completările ulterioare. se iau în considerare persoanele asigurate înscrise în lista medicului de familie. E din cap. puncte = număr de puncte realizate x ---------------------------------------------de decontat Număr persoane asigurate înscrise 6.200 Nr. plata per capita se realizează după cum urmează: 6. Pentru un număr de 2. din punct de vedere al asigurării unor servicii de calitate la nivelul asistenţei medicale primare.800. pentru prima lună de contract la calculul numărului de puncte per capita se iau în considerare persoanele asigurate înscrise în lista medicului de familie prezentată la contractare. 23 alin. iar pentru o listă de înscrişi mai mare de 3. În cazul prelungirii programului de lucru. 6.000. 1 la ordin. În situaţia contractelor nou încheiate. (3) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări de sănătate pentru anii 2011 . În situaţia în care numărul de persoane asigurate înscrise pe lista medicului de familie depăşeşte 2.

cu modificările şi completările ulterioare. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.(număr de asiguraţi înscrişi . puncte = număr de puncte realizate x -----------------------------------------------de decontat Număr persoane asigurate înscrise la care se adaugă suplimentar un număr de puncte care se calculează astfel: (4.x 0.unitate administrativteritorială/zonă (oraş. (3) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012 aprobat prin H.în condiţiile prevederilor art.000. numărul total de puncte se calculează după cum urmează: 2. 23 alin. cu modificările şi completările ulterioare. 1389/2010.3 pentru cabinetele medicale individuale care au angajat unul sau mai mulţi medici. puncte = număr de puncte x --------------------------------------------------. puncte = număr de puncte x --------------------------------------------------.în condiţiile prevederilor art. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.2012.unitate administrativ-teritorială/zonă (oraş.5 de decontat realizate număr persoane asigurate înscrise b) Medicii nou-veniţi într-o localitate . nr.unitate administrativ-teritorială/zonă (oraş. stabilită de comisia prevăzută la art. comună) .200) Nr. cu modificările şi completările ulterioare.x 0. chiar dacă la sfârşitul celor 3 luni pentru care au avut încheiată convenţie de 13 . (3) şi (5) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .000 .2012. cu respectarea prevederilor art. 1389/2010.2. a).200 Nr. puncte = număr de puncte realizate x ---------------------------------------------de decontat Număr persoane asigurate înscrise la care se adaugă suplimentar un număr de puncte care se calculează astfel: (număr de asiguraţi înscrişi . numărul total de puncte se calculează după cum urmează: 2. Venitul medicilor de familie nou-veniţi într-o localitate .200 Nr. puncte = număr de puncte x -------------------------------------------------.5 de decontat realizate Număr persoane asigurate înscrise 6. se stabileşte conform lit. 32 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012. c) Medicii nou-veniţi într-o localitate . cu modificările şi completările ulterioare. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 31 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012.200) Nr.x 0.2. privind numărul minim de persoane înscrise pe listele medicilor de familie. comună) . 32 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .în condiţiile prevederilor art.G. în condiţiile în care totalul persoanelor asigurate înscrise pe listă depăşeşte 4. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.5 de decontat realizate număr persoane asigurate înscrise 6. comună) .200) Nr.2. încheie contract cu casa de asigurări de sănătate în aceleaşi condiţii ca şi medicii de familie care nu fac parte din categoria medicilor nou-veniţi. 1389/2010. 1389/2010. 23 alin. cu modificările şi completările ulterioare.4 În situaţia în care cabinetul medical se află într-o unitate administrativteritorială/zonă cu deficit din punct de vedere al prezenţei medicului de familie. 1389/2010.

În situaţiile de înlocuire a unui medic. 23 alin. 2. medicul de familie care solicită pentru prima dată intrarea în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate în localitatea respectivă. pe baza criteriilor aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. inclusiv medicii care şi-au desfăşurat activitatea ca medici angajaţi într-un cabinet medical individual aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate respectivă. c). încheie contract cu casa de asigurări de sănătate pentru lista pe care şi-au constituit-o până la data încheierii contractului.furnizare de servicii medicale nu au înscris numărul de persoane prevăzut la art. când se încheie convenţie de înlocuire între medicul înlocuitor şi casa de asigurări de sănătate. cu modificările şi completările ulterioare. Pentru cabinetele medicale individuale. lit. 1 alin. Pentru cabinetele medicale care au punct/puncte de lucru şi un spor de zonă diferit pentru localitatea unde se află cabinetul şi pentru localitatea/localităţile unde se află punctul/punctele de lucru. Se consideră medic nou-venit într-o localitate. b) sau lit. În caz contrar. Pentru cabinetele medicale din mediul rural din aria Rezervaţiei biosferei Delta Dunării. a) pct. după caz. respectiv punctul/punctele de lucru. Lista cuprinzând cabinetele medicale din asistenţa medicală primară la care se aplică majorările de mai sus şi procentul de majorare corespunzător se stabilesc anual conform prevederilor ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate mai sus menţionat. se majorează cu 20%. a). a). a). 23 alin. se aplică un procent de majorare de 100%.2012. indiferent de punctajul obţinut potrivit Ordinului nr. b) sau lit. 23 alin. iar pentru prestaţia medicului care nu a promovat un examen de specialitate se diminuează cu 10%. numărul total de puncte rezultat potrivit lit. medicii nou-veniţi au obligaţia ca în termen de maximum 3 luni de la data încheierii contractului să înscrie numărul minim de persoane. se recalculează în următoarele situaţii: 1. 1389/2010. majorarea este cu până la 100%. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 163/93/2008. respectiv la punctul/punctele de lucru. se va lua în calcul pentru punctajul "per capita" gradul profesional al medicului înlocuitor pentru perioada de valabilitate a convenţiei. în situaţia de înlocuire a medicului 14 . în raport cu gradul profesional. cu modificările şi completările ulterioare. c). Pentru cele 3 luni de contract în care medicul nou-venit are obligaţia de a înscrie numărul minim de persoane prevăzut la art. 163/93/2008. (3) şi alin. d) Numărul total de puncte rezultat potrivit lit. valoarea de referinţă a prestaţiei medicale este cea a medicului specialist. iar numărul de puncte rezultat pentru fiecare dintre acestea se va ajusta în funcţie de sporul de zonă aferent localităţii unde se află cabinetul. a). 1389/2010. b) sau lit. c) va fi împărţit proporţional cu programul de lucru . (5) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . (5) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . Pentru prestaţia medicului primar numărul total de puncte rezultat potrivit lit.2012. (6) . venitul se stabileşte conform lit. (3) şi alin. lit. contractul încheiat între medicul de familie nou-venit şi casa de asigurări de sănătate poate înceta la expirarea celor 3 luni în condiţiile art. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. în raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea. stabilit în conformitate cu prevederile art. 5. (2) lit.exprimat în ore desfăşurat la cabinet. Ajustarea numărului total de puncte se aplică din luna imediat următoare celei în care sa depus şi înregistrat la casa de asigurări de sănătate documentul privind confirmarea gradului profesional. lit.

B pct. 7. G (cu excepţia consultaţiei pentru care s-a eliberat certificatul constatator de deces) din anexa 1 la ordin sunt incluse în plata per capita.6. după caz.5 puncte.5. 1. dar nu mai mult de 40 consultaţii/zi. după caz. numărul de puncte rezultat potrivit programului de lucru.15 puncte. se va completa prescripţie medicală distinctă. cap. prescripţia medicală se completează. pentru medicamentele cu sau fără contribuţie personală prescrise în baza scrisorii medicale primite de la medicul de medicina muncii. folosind exclusiv formularul cu regim special aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. C. pentru eliberarea medicamentelor. . lit.consultaţie la cabinet .un program de lucru în medie de 5 ore/zi pentru consultaţii la cabinet. în 3 exemplare. cu condiţia asigurării continuităţii acordării asistenţei medicale pe întreg parcursul trimestrului. a) Numărul de puncte aferent serviciilor medicale acordate prin plata pe serviciu medical este: . III lit. unele materiale sanitare prescrise. 2 lit. lit. c) Serviciile cuprinse la cap. corespunzător unui program de 35 ore/săptămână. E şi G . pentru unele materiale sanitare. (3) Suma cuvenită pentru serviciile medicale a căror plată se realizează prin plata per serviciu medical se calculează prin înmulţirea numărului de puncte pe serviciu medical cu valoarea stabilită pentru un punct. trebuie să fie în concordanţă cu diagnosticul stabilit. dintre care un exemplar rămâne în carnet la medicul de familie şi celelalte două se înmânează asiguratului în vederea prezentării acestuia la o farmacie aflată în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate. nu poate depăşi pentru activitatea desfăşurată. respectiv pentru a izola şi raporta cazurile.timpul mediu/consultaţie este de 15 minute. 2 Acordarea serviciilor medicale se face în următoarele condiţii: a) medicamentele şi după caz. a) şi b) şi pct. lit. medicii vor apela la sprijinul organelor de poliţie şi al autorităţilor publice locale. Pentru cazul în care măsurile necesare se refuză de către pacient. b) investigaţiile paraclinice recomandate trebuie să fie în concordanţă cu diagnosticul. 5. . medicul de familie ia măsurile necesare pentru preîntâmpinarea sau restrângerea unor endemii/epidemii. lit. luându-se în considerare următoarele: . D şi lit.numai consultaţia pentru care s-a eliberat certificatul constatator de deces din anexa 1 la ordin sunt incluse în plata pe serviciu medical. .dacă s-a eliberat certificat constatator de deces . B pct.titular de către medicul angajat. c) în cazul în care există suspiciune privind bolile cu potenţial endemo-epidemic. I. A. c).5. a) pct. ART. . 15 .consultaţie la domiciliu . lit. 1 alin. se va lua în calcul pentru punctajul "per capita" gradul profesional al medicului titular. 3 .5 puncte. care se consemnează în fişa de consultaţie/în registrul de consultaţie. e) Serviciile cuprinse la cap. pct. B pct. conform prevederilor legale în vigoare. II şi cap. respectiv a materialelor sanitare prescrise.maxim 3 consultaţii la domiciliu/zi dar nu mai mult de 20 consultaţii pe lună. b) Numărul total de puncte raportat pentru serviciile medicale acordate de medicii de familie cu liste proprii. (2) lit. şi în biletul de trimitere.serviciu medical . Pentru medicamentele cu sau fără contribuţie personală şi. 2 lit. Pentru un program de lucru în medie de 5 ore/zi pentru consultaţii la cabinet se ia în calcul o medie de 20 de consultaţii/zi calculata în cadrul unui trimestru. stabilit în conformitate cu prevederile art. III lit.

documentul justificativ care atestă motivul absenţei. cu avizul direcţiilor de sănătate publică. cât şi de verificarea stării de sănătate a persoanelor care trebuie imunizate. cu prelungirea corespunzătoare a programului de activitate al medicului înlocuitor. Medicii care au efectuat imunizările sunt obligaţi să raporteze nominal şi pe cod numeric personal (CNP) caselor de asigurări de sănătate şi direcţiilor de sănătate publică vaccinările efectuate. perioadă cât ocupă funcţii de demnitate publică alese sau numite. (3) Pentru perioade de absenţă mai mici de 30 de zile lucrătoare. (2) Perioadele de absenţă motivată a medicului de familie se referă la: incapacitate temporară de muncă. În ambele situaţii medicul înlocuitor trebuie să aibă licenţă de înlocuire temporară. Pentru asigurarea condiţiilor în vederea preluării activităţii unui medic de familie de către alt medic. 3 (1) Pentru perioadele de absenţă mai mari de 30 de zile lucrătoare. vacanţă pentru o perioadă de maximum 30 de zile lucrătoare pe an calendaristic. cum este şi cazul medicilor pensionari. perioadă în care unul dintre soţi îl urmează pe celălalt trimis în misiune permanentă în străinătate sau să lucreze într-o organizaţie internaţională în străinătate. pentru acele vaccinuri care se livrează în fiole cu mai multe doze individuale imunizările se efectuează de medicii de familie desemnaţi la începutul anului de direcţiile de sănătate publică şi comunicaţi caselor de asigurări de sănătate. consiliile colegiilor teritoriale ale medicilor pun la dispoziţie medicilor de familie listele cu medicii de familie fără obligaţii contractuale aflaţi în evidenţa acestora. care răspund atât de efectuarea inoculărilor. să depună la sediul casei de asigurări de sănătate. dacă asiguratul solicită efectuarea serviciilor respective înaintea datei programate. înlocuirea medicului absent se poate face şi pe bază de reciprocitate între medici. studii medicale de specialitate şi rezidenţiat în specialitatea medicina de familie. ART. Medicul este obligat ca în cazul în care se află în una din situaţiile menţionate mai sus. medicul de familie organizează preluarea activităţii sale medicale de către un alt medic de familie. concediu de sarcină/lehuzie. pentru a fi trecute în registrul propriu de vaccinări şi în carnetul de vaccinări. e) medicii de familie au dreptul să încaseze contravaloarea serviciilor medicale la cerere. iar preluarea activităţii se face pe bază de convenţie de înlocuire. în cazurile în care acesta este în imposibilitate de a organiza preluarea activităţii. În situaţia în care nu este disponibil un medic fără obligaţii contractuale confirmate de către consiliile colegiilor teritoriale ale medicilor. cu înştiinţarea în scris a casei de asigurări de sănătate şi a direcţiei de sănătate publică. se poate prelua activitatea şi de către medicii aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. inclusiv pentru situaţiile programabile. cu excepţia perioadei de vacanţă. care pot prelua activitatea în condiţiile legii.d) în unităţile de învăţământ în care nu există medic şcolar sau în centrele de vaccinări. respectiv a copilului cu handicap până la împlinirea de către acesta a vârstei de 3 ani. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. medicii de familie nu eliberează bilete de trimitere sau prescripţii medicale utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate. casele de asigurări de sănătate numesc un înlocuitor. În aceste situaţii. în acest caz medicul înlocuitor prelungindu-şi programul de lucru cu cel puţin ½ din programul de activitate al 16 . concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului până la 2 ani. dar fără a fi raportate ca activitate proprie. Raportarea către casele de asigurări de sănătate se face numai pentru ca acestea să informeze medicii de familie pe a căror listă se regăsesc persoanele imunizate despre efectuarea acestor servicii medicale. Licenţa de înlocuire temporară se acordă de consiliile colegiilor teritoriale ale medicilor. reprezentând cel puţin ½ din programul de activitate al medicului înlocuit.

Pentru situaţiile de înlocuire pe bază de reciprocitate. pentru perioade de absenţă mai mari de 2 luni/an sau când medicul înlocuit se află în imposibilitate de a încheia convenţie cu medicul înlocuitor.(3). 5 la ordin. conform anexei nr. medici care au dreptul să desfăşoare activitate ca medici de familie potrivit Legii nr. medicul angajat utilizează parafa proprie. conform anexei nr. În desfăşurarea activităţii. (2) Convenţia de înlocuire se încheie între casele de asigurări de sănătate şi medicul înlocuitor agreat de medicul înlocuit. cu prelungirea corespunzătoare a programului de lucru al medicului/medicilor angajat/angajaţi care să acopere programul de lucru al cabinetului medical individual. (2) În cazul cabinetelor medicale individuale care au medic angajat/medici angajaţi. Medicii angajaţi nu au listă de persoane înscrise proprie şi nu raportează activitate medicală proprie. cu modificările şi completările ulterioare. numărul de contract şi ştampila cabinetului medical. (3) Convenţia de înlocuire devine anexă la contractul de furnizare de servicii medicale al reprezentantului legal al cabinetului medical. registrul de consultaţii al cabinetului în care medicul angajat îşi desfăşoară activitatea. 5 (1) Medicul de familie poate angaja în cabinetul medical individual. Întreaga activitate a cabinetului medical se desfăşoară respectându-se contractul încheiat de reprezentantul legal al cabinetului medical cu casa de asigurări de sănătate. (4) În cazul în care medicul titular al unui cabinet medical individual are angajat medic/medici de familie. prin care se stabilesc condiţiile de înlocuire. (1) . pentru perioadele de absenţă prevăzute la alin. medicul înlocuitor utilizează parafa proprie. 4 (1) Reprezentantul legal al cabinetului medical încheie o convenţie de înlocuire cu medicul înlocuitor pentru perioade de absenţă mai mici de două luni/an. avizată de casa de asigurări de sănătate. după caz. (6) Medicul înlocuitor va îndeplini toate obligaţiile ce revin medicului înlocuit conform contractului de furnizare de servicii medicale încheiat de acesta cu casa de asigurări de sănătate. prescrierea medicamentelor cu sau fără contribuţie personală şi. 95/2006. registrul de consultaţii al cabinetului în care medicul înlocuitor îşi desfăşoară activitatea. precum şi adresa cabinetului unde îşi desfăşoară activitatea. formularele cu regim special ale medicului înlocuit. ART. un exemplar al convenţiei de reciprocitate şi va afişa la cabinetul medical numele şi programul medicului înlocuitor. organizat conform prevederilor legale în vigoare. ART. (4) În desfăşurarea activităţii. a unor materiale sanitare se face folosindu-se formularul-tip cu ştampila cabinetului şi parafa medicului angajat. după caz. acesta poate fi înlocuit de medicul/medicii de familie angajat/angajaţi. 4 la ordin.medicului înlocuit. (5) Suma cuvenită prin plata "per capita" şi pe serviciu medical aferentă perioadei de absenţă se virează de către casa de asigurări de sănătate în contul titularului contractului urmând ca în convenţia de înlocuire să se stipuleze în mod obligatoriu condiţiile de plată a medicului înlocuitor sau în contul medicului înlocuitor. numărul de contract şi ştampila cabinetului medical al medicului înlocuit. programul de lucru al medicului angajat/medicilor angajaţi se poate desfăşura în afara programului de lucru al medicului titular sau concomitent cu acesta. Activitatea medicilor angajaţi în cabinetul medical individual organizat conform prevederilor legale în vigoare 17 . Înlocuirea medicului absent pe bază de reciprocitate între medici se face pentru o perioadă cumulată de maximum 60 de zile calendaristice pe an calendaristic. medicul de familie înlocuit va depune anterior perioadei de absenţă. la casa de asigurări de sănătate.

referitoare la serviciile cuprinse în plata de serviciu se raportează la casa de asigurări de sănătate, prin reprezentantul legal al cabinetului medical individual, conform programului de activitate declarat pentru medicul angajat. Programul de activitate al medicului titular cât şi cel al medicului angajat/medicilor angajaţi trebuie să se încadreze în programul de activitate al cabinetului medical individual conform contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate. ART. 6 (1) Medicii de familie nou-veniţi într-o localitate - unitate administrativteritorială/zonă (oraş, comună) - încheie cu casa de asigurări de sănătate o convenţie de furnizare de servicii medicale pe o perioadă de maximum 3 luni - perioadă considerată necesară pentru înscrierea persoanelor beneficiare ale pachetelor de servicii în lista proprie, în care se prevăd obligaţiile şi drepturile furnizorului de servicii medicale, potrivit anexei nr. 6 la ordin. (2) În situaţia în care înainte de încheierea perioadei de 3 luni, prevăzută la alin. (1), numărul de persoane beneficiare ale pachetelor de servicii înscrise în lista proprie ajunge la nivelul minim necesar pentru încheierea unui contract de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară, medicii respectivi pot încheia contract conform anexei nr. 3 la ordin şi înainte de data de expirare a convenţiei. (3) În cazul în care medicul care a încheiat o convenţie potrivit alin. (1) nu reuşeşte să înscrie pe lista proprie, în termenul prevăzut, numărul minim de persoane beneficiare ale pachetelor de servicii prevăzut la art. 23 alin. (3) şi (5) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, cu modificările şi completările ulterioare, casa de asigurări de sănătate încheie contract de furnizare de servicii medicale cu acesta, conform anexei nr. 3 la ordin, pentru lista pe care acesta şi-a constituit-o până la data încheierii contractului, cu obligaţia din partea medicului de familie nou-venit ca în termen de maximum 3 luni de la data încheierii contractului să înscrie numărul minim de persoane beneficiare ale pachetelor de servicii prevăzut la art. 23 alin. (3) şi (5) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, cu modificările şi completările ulterioare, în caz contrar, contractul încheiat între medicul de familie nou-venit şi casa de asigurări de sănătate poate înceta la expirarea celor 3 luni, în condiţiile art. 23 alin. (6) din Contractul-cadru. (4) Medicul de familie nou-venit într-o localitate - unitate administrativ-teritorială/zonă (oraş, comună) - într-un cabinet medical deja existent, conform art. 32 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, cu modificările şi completările ulterioare, încheie cu casa de asigurări de sănătate contract de furnizare de servicii medicale, conform anexei nr. 3 la ordin. ART. 7 Pentru stabilirea valorii unui punct "per capita" şi a valorii minime garantate pentru un punct pe serviciu medical, fondul aferent asistenţei medicale primare la nivel naţional pentru anul 2012 are următoarea structură: 1. 50% pentru plata "per capita" şi 50% pentru plata pe serviciu, după ce s-au reţinut sumele ce rezultă potrivit pct. 2; 2. Venitul cabinetelor medicale în care îşi desfăşoară activitatea medicii de familie nouveniţi într-o localitate - unitate administrativ-teritorială/zonă (oraş, comună), pentru o perioadă de maximum 3 luni, perioadă considerată necesară pentru întocmirea listei şi pentru care medicul de familie are încheiată o convenţie de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate este format din: 18

a) suma echivalentă cu media dintre salariul maxim şi cel minim prevăzute în sistemul sanitar bugetar pentru gradul profesional obţinut, la care se aplică ajustările prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. d) pct. 1 din prezentul ordin; b) suma pentru cheltuielile de administrare şi funcţionare a cabinetului medical, inclusiv pentru cheltuielile de personal aferente personalului angajat, cheltuielile cu medicamentele şi materialele sanitare pentru trusa de urgenţă, egală cu venitul medicului respectiv stabilit potrivit lit. a) înmulţit cu 1,5. ART. 8 Pentru calculul trimestrial al valorii definitive a unui punct pe serviciu, fondul anual aferent asistenţei medicale primare se defalchează pe trimestre. ART. 9 (1) Valoarea punctului "per capita", unică pe ţară, este în valoare de 3 lei, valabilă pentru luna iunie şi trimestrul III 2011 anul 2012. Pentru trimestrul IV 2011 valoarea punctului "per capita" va fi prevăzută în norme şi se calculează în funcţie de fondurile aprobate cu această destinaţie care să asigure valoarea punctului "per capita" din trimestrul III 2011. (2) Valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu medical este unică pe ţară, pentru anul 2012 este în valoare de 1,8 lei. (3) Valoarea definitivă a unui punct pentru plata pe serviciu medical se stabileşte trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare încheierii fiecărui trimestru, ca raport între fondul aferent trimestrului respectiv pentru plata pe serviciu a medicilor de familie şi numărul de puncte pe serviciu medical efectiv realizate cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 1 alin. (3), şi reprezintă valoarea definitivă a unui punct pe serviciu, unică pe ţară pentru trimestrul respectiv. Valoarea definitivă a unui punct pentru plata pe serviciu nu poate fi mai mică decât valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu. (4) Fondul trimestrial luat în calcul la stabilirea valorii definitive a unui punct per serviciu medical se determină astfel: Fondul aferent asistenţei medicale primare pentru trimestrul respectiv, din care se scade suma pentru plata per capita precum şi venitul cabinetelor medicale în care îşi desfăşoară activitatea medicii de familie nou-veniţi într-o localitate, pentru o perioadă de maximum 3 luni, perioadă pentru care medicul de familie are încheiată o convenţie de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate. ART. 10 (1) Suma cuvenită lunar medicilor de familie se calculează prin totalizarea sumelor rezultate ca urmare a înmulţirii numărului de puncte "per capita" efectiv realizate şi a numărului de puncte pe serviciu efectiv realizate cu valoarea pentru un punct "per capita", respectiv cu valoarea minimă garantată pentru un punct pe serviciu medical. (2) Suma cuvenită medicilor de familie pentru un trimestru se calculează prin totalizarea sumelor rezultate prin înmulţirea numărului de puncte "per capita" şi a numărului de puncte pe serviciu medical efectiv realizate în trimestrul respectiv cu valoarea punctului "per capita", respectiv cu valoarea definitivă a punctului pe serviciu medical. ART. 11 Lunar, medicul de familie transmite caselor de asigurări de sănătate, până la termenul prevăzut în contractul de furnizare de servicii medicale încheiat cu casa de asigurări de sănătate, prin reprezentantul legal, întreaga activitate efectiv realizată în luna anterioară, care se verifică de către casele de asigurări de sănătate în vederea decontării şi se validează conform prevederilor contractului-cadru şi a prezentelor norme. Nerespectarea termenului de raportare atrage după sine nedecontarea la termenele stabilite a sumelor cuvenite pentru activitatea desfăşurată de medicul respectiv pentru perioada aferentă. 19

ART. 12 Persoanele înscrise care doresc să îşi schimbe medicul de familie vor adresa o cerere de transfer, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 A la ordin, medicului de familie la care doresc să se înscrie, precizând numele medicului de la care pleacă. Medicul de familie primitor are obligaţia să anunţe în scris (prin poştă), în maximum 15 zile lucrătoare, medicul de familie de la care a plecat persoana. Medicul de familie de la care pleacă persoana are obligaţia să transmită fişa medicală în copie certificată prin semnătură şi parafă că este conform cu originalul, prin poştă, medicului primitor, în termen de 15 zile lucrătoare de la solicitare. Cabinetul medical de la care pleacă persoana păstrează originalul fişei medicale, conform prevederilor legale în vigoare. ART. 13 (1) Erorile de calcul constatate în cadrul unui trimestru se corectează la sfârşitul trimestrului, o dată cu recalcularea drepturilor băneşti cuvenite medicului de familie. (2) Erorile de calcul constatate după expirarea unui trimestru se corectează până la sfârşitul anului, astfel: suma corespunzătoare numărului de puncte plătit eronat, în plus sau în minus faţă de cel efectiv realizat, într-un trimestru anterior, se calculează în trimestrul în care s-a constatat eroarea, la valoarea punctului "per capita" şi la valoarea definitivă a punctului pe serviciu, stabilită pentru trimestrul în care s-a produs eroarea, sumele respective afectând fondul pentru calculul valorii definitive a punctului pentru trimestrul în care s-a constatat eroarea şi implicit valoarea definitivă a punctului pentru trimestrul respectiv. În situaţia în care după încheierea anului financiar precedent se constată erori de calcul aferente acestuia, sumele plătite în plus sau în minus se regularizează conform legii. (3) Eventualele erori de validare se regularizează trimestrial la nivelul caselor de asigurări de sănătate. ART. 14 Casele de asigurări de sănătate şi direcţiile de sănătate publică au obligaţia de a organiza trimestrial şi ori de câte ori este nevoie, întâlniri cu medicii de familie pentru a analiza aspecte privind calitatea furnizării serviciilor medicale în asistenţa medicală primară, precum şi respectarea prevederilor actelor normative în vigoare. Acestea vor informa asupra modificărilor apărute în actele normative şi vor stabili împreună cu medicii de familie măsurile ce se impun pentru îmbunătăţirea activităţii. Neparticiparea medicilor de familie la aceste întâlniri nu îi exonerează de răspunderea nerespectării hotărârilor luate cu acest prilej. ART. 15 (1) În aplicarea art. 39 alin. (1) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, cu modificările şi completările ulterioare, prin nerespectarea programului de lucru stabilit se înţelege absenţa nemotivată de la programul de lucru afişat pentru activitatea desfăşurată în cabinetul medical. (2) Absenţa motivată se ia în considerare pentru situaţiile prevăzute la art. 3 alin. (2), precum şi pentru următoarele situaţii: citaţii de la instanţele judecătoreşti sau alte organe care au dreptul, potrivit legii, de a solicita prezenţa la instituţiile respective, cu condiţia numirii unui înlocuitor pe bază de convenţie de reciprocitate sau convenţie de înlocuire, ale cărui număr de telefon şi adresă vor fi afişate la cabinetul medical, precum şi în cazul participării la manifestări organizate pentru obţinerea de credite EMC, în scopul realizării punctajului necesar acreditării de către CMR. Pentru aceste situaţii medicii de familie trebuie să depună la casa de asigurări de sănătate copia documentelor justificative. În cazul în care medicul titular al unui cabinet medical individual are angajat medic/medici de familie, pentru perioadele de absenţă prevăzute anterior poate fi înlocuit de medicul/medicii de familie angajat/angajaţi. 20

ART. 16 Casele de asigurări de sănătate decontează furnizorilor de servicii medicale din asistenţa medicală primară, care au competenţa şi dotarea necesară, ecografii generale (abdomen şi pelvis), la tarifele şi în condiţiile asistenţei medicale ambulatorii de specialitate pentru specialităţile paraclinice. Medicii de familie pot efectua aceste servicii numai ca o consecinţă a actului medical propriu, pentru persoanele asigurate din lista proprie/din lista constituită la sfârşitul lunii anterioare, în cazul medicilor de familie nou-veniţi într-o localitate care încheie cu casa de asigurări de sănătate convenţie de furnizare de servicii medicale, pentru care este necesar a se efectua aceste investigaţii în vederea stabilirii diagnosticului, dacă în cabinetele medicale în care aceştia îşi desfăşoară activitatea există aparatura medicală necesară; medicii de familie pot efectua ecografii generale numai dacă au obţinut competenţă confirmată prin ordin al ministrului sănătăţii. Numărul de investigaţii paraclinice contractat este orientativ, cu obligaţia încadrării în valoarea contractată. Efectuarea serviciilor medicale paraclinice se desfăşoară în cadrul unui program suplimentar, stabilit în afara programului de lucru contractat pentru serviciile medicale din asistenţa medicală primară. ART. 17 (1) Modificările ce pot interveni în activitatea unui cabinet medical din mediul urban, indiferent de forma de organizare a furnizorului, ca urmare a înfiinţării unui punct de lucru rezultat prin preluarea unui praxis nu pot face obiectul contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate. (2) Modificările ce pot interveni în activitatea unui cabinet medical din mediul rural, indiferent de forma de organizare a furnizorului, ca urmare a înfiinţării unui punct de lucru în mediul urban rezultat prin preluarea unui praxis, nu pot face obiectul contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate. ART. 18 Medicii de familie aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate acordă servicii medicale pe baza unei programări, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 44/53/2010 privind aprobarea unor măsuri de eficientizare a activităţii la nivelul asistenţei medicale ambulatorii în vederea creşterii calităţii actului medical în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

21

ANEXA 2 A

CERERE DE TRANSFER - model Nr. înregistrare ______________/____________ Unitatea sanitară ................................ CUI .............................................. Sediu (localitate, str. nr.) ..................... .................................................. Casa de Asigurări ................................ Nr. contract/conven ie ........................... Medic de familie ................................. (semnătură şi parafă) VIZAT*),

Domnule/Doamnă Doctor, Subsemnatul(a) _________________________, cetă enie ____________________, C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, data naşterii ________________________, domiciliat(ă) în ___________________ str. _________________ nr. _____, bl. _____, sc. ____, ap. _____, jud./sector __________, act de identitate ______________, seria ___________, nr. ___________, eliberat de __________________, la data _____________, telefon ___________________, solicit înscrierea mea pe lista dumneavoastră prin transfer de la medicul de familie ____________ din unitatea sanitară _________________ str. ___________________ nr. _____ jud./sector ___________ Declar pe propria răspundere că nu solicit transferul mai devreme de 6 luni calendaristice de la ultima înscriere. Anexez prezentei cereri documentele justificative care atestă calitatea de asigurat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare (se va bifa numai de către persoanele asigurate). Răspund de exactitatea datelor cuprinse în prezenta cerere, pe care o semnez. Data: / / Semnătura:

Domnului/Doamnei Doctor -----------*) Se completează cu datele unită ii sanitare în care îşi desfăşoară activitatea medicul de familie pe lista căruia se solicită transferul, respectiv semnătura şi parafa acestuia.

22

ANEXA 2 B Furnizor de servicii medicale ..................... Sediul social/Adresa fiscală ...................... DECLARAŢIE Subsemnatul(a)*1 ...................... legitimat (a) cu B.I./C.I. seria .........., nr. ............., în calitate de reprezentant legal, cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii, declar pe propria răspundere că datele de identificare a persoanelor înscrise pe lista cuprinzând persoanele beneficiare ale pachetelor de servicii medicale, depusă în format electronic la Casa de Asigurări de Sănătate ................. în vederea încheierii contractului de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară pentru anul 2011 este valabilă şi conformă cu evidenţele proprii existente la data de*2 ......................... Subsemnatul(a)*3 ...................... legitimat (a) cu B.I./C.I. seria .........., nr. ............., în calitate de reprezentant legal, cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii, declar pe propria răspundere, că datele de identificare a persoanelor înscrise pe lista/listele cuprinzând persoanele beneficiare ale pachetelor de servicii medicale depusă/depuse în format electronic la Casa de Asigurări de Sănătate .............. în vederea încheierii contractului de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară pentru anul 2011 este valabilă şi conformă cu evidenţele proprii existente la data de*4 ................, pentru următorii medici de familie: .......................................................... NOTĂ: *1 Pentru cabinetele medicale individuale *2, *4 Se va trece data la care a încetat termenul de valabilitate a contractului anterior *3 Pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale: - cabinet asociat sau grupat - societate civilă medicală - unitate medico-sanitară cu personalitate juridică, înfiinţată potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - cabinet care funcţionează în structura sau în coordonarea unei unităţi sanitare aparţinând ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie

Data .....................

Reprezentant legal (semnătura şi ştampila

23

ANEXA 3 - model CONTRACT DE FURNIZARE de servicii medicale în asistenţa medicală primară I. Părţile contractante Casa de Asigurări de Sănătate ................., cu sediul în municipiul/oraşul ................., str. ................... nr. ......, judeţul/sectorul .................., tel./fax .............., reprezentată prin preşedinte - director general ..................., şi Cabinetul medical de asistenţă medicală primară ................., organizat astfel: - cabinet individual ......................, cu sau fără punct secundar de lucru ....................., reprezentat prin medicul titular ................ - cabinet asociat sau grupat .............., cu sau fără punct secundar de lucru ....................., reprezentat prin medicul delegat ................ - societate civilă medicală ..............., cu sau fără punct secundar de lucru ....................., reprezentată prin administratorul ............... - unitate medico-sanitară cu personalitate juridică, înfiinţată potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ..................., reprezentată prin ..........., - cabinet care funcţionează în structura sau în coordonarea unei unităţi sanitare aparţinând ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie ................., cu sau fără punct secundar de lucru .............., reprezentat prin ................. având sediul cabinetului medical în municipiul/oraşul/comuna ................, str. ............... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ...., judeţul/sectorul ....................., telefon fix/mobil ..................., adresă e-mail .................., şi sediul punctului secundar de lucru în localitatea ................., str. ............ nr. ..., telefon fix/mobil ............., adresă e-mail ..............., II. Obiectul contractului ART. 1 Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea de servicii medicale în asistenţa medicală primară, conform Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ………….. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010. III. Servicii medicale furnizate ART. 2 Serviciile medicale furnizate în asistenţa medicală primară sunt cuprinse în pachetul de servicii medicale de bază, în pachetul minimal de servicii medicale şi în pachetul de servicii pentru persoanele care se asigură facultativ pentru sănătate, prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ………….. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, cu modificările şi completările ulterioare. ART. 3 Furnizarea serviciilor medicale se face, pentru persoanele care beneficiază de serviciile medicale prevăzute în pachetele de servicii medicale, pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European, titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiari ai formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. 883 al 24

Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, respectiv în baza Regulamentului CEE nr. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii, după caz precum şi pentru pacienţii din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale, de către următorii medici de familie: 1. ................, având un număr de .............. persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale, un număr de ................. persoane beneficiare ale pachetului facultativ de servicii medicale, un număr de ................ persoane beneficiare ale pachetului de servicii medicale de bază, înscrise pe lista proprie; 2. ................, având un număr de .............. persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale, un număr de ................. persoane beneficiare ale pachetului facultativ de servicii medicale, un număr de ................ persoane beneficiare ale pachetului de servicii medicale de bază, înscrise pe lista proprie; 3. ................, având un număr de .............. persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale, un număr de ................. persoane beneficiare ale pachetului facultativ de servicii medicale, un număr de ................ persoane beneficiare ale pachetului de servicii medicale de bază, înscrise pe lista proprie; IV. Durata contractului ART. 4 Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la 31 decembrie 2012. ART. 5 Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul părţilor pe toată durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, cu modificările şi completările ulterioare. V. Obligaţiile părţilor A. Obligaţiile casei de asigurări de sănătate ART. 6 Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligaţii: a) să încheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală primară, autorizaţi şi evaluaţi şi să facă publică în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractelor, prin afişare pe pagina web şi la sediul casei de asigurări de sănătate, lista nominală a acestora, cuprinzând denumirea fiecăruia şi să actualizeze permanent această listă în funcţie de modificările apărute, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data operării acestora, conform legii; b) să deconteze furnizorilor de servicii medicale, la termenele prevăzute în contract, pe baza facturii însoţite de documente justificative, prezentate atât pe suport hârtie cât şi în format electronic, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, contravaloarea serviciilor medicale contractate, efectuate, raportate şi validate conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012, aprobat prin H.G. nr. 1389/2010, cu modificările şi completările ulterioare; c) să informeze furnizorii de servicii medicale cu privire la condiţiile de contractare a serviciilor medicale suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate precum şi la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative, prin publicare pe pagina web a casei de asigurări de sănătate; d) să informeze în prealabil într-un număr de zile similar celui prevăzut la art. 4 alin. (1) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de 25

după caz. g) să confirme sub semnătură. pe bază de tabel centralizator transmis lunar atât pe suport hârtie. Ordinii Publice. h) să facă publică valoarea definitivă a punctului pe serviciu rezultată în urma regularizării trimestriale. în funcţie de casele de asigurări de sănătate la care aceştia se află în evidenţă. cât şi pe pagina electronică a acestora. Construcţiilor şi Turismului. iar lunar. cât şi în format electronic. 1389/2010. cât şi pe serviciu. pentru asiguraţii care se află în evidenţa Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării. Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti. prin toate mijloacele de care dispun. Construcţiilor şi Turismului. notificarea privind măsurile dispuse se transmite furnizorului de către casa de asigurări de sănătate în termen de maxim 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la casa de asigurări de sănătate. e) să acorde furnizorilor de servicii medicale sume care să ţină seama şi de condiţiile de desfăşurare a activităţii în zone izolate. în condiţii grele şi foarte grele. precum şi numărul total naţional de puncte realizate atât "per capita". Construcţiilor şi Turismului şi care sunt înscrişi pe listele medicilor de familie care au contracte cu casele de asigurări de sănătate judeţene sau a municipiului Bucureşti. să le comunice acestora notele de constatare întocmite în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data prezentării în vederea efectuării controlului. pe bază de tabel centralizator transmis lunar atât pe suport hârtie. furnizorii de servicii medicale cu privire la condiţiile de acordare a serviciilor medicale şi cu privire la orice intenţie de schimbare în modul de acordare a acestora. Ordinii Publice. în vederea actualizării listelor medicilor de familie. prin afişare atât la sediul caselor de asigurări de sănătate. precum şi contravaloarea unor servicii medicale. j) să informeze asiguraţii cu privire la dreptul acestora de a efectua controlul medical. la începutul contractului anual. afişat pe pagina web a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Ordinii Publice. prin intermediul paginii web a casei de asigurări de sănătate precum şi prin e-mail la adresele comunicate oficial de către furnizori cu excepţia situaţiilor impuse de actele normative. confirmarea calităţii de asigurat se face de Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării. lista persoanelor asigurate înscrise pe listă. potrivit prevederilor legale în vigoare. să comunice în scris şi sub semnătură lista cu persoanele care nu mai îndeplinesc condiţiile de asigurat şi persoanele nou-asigurate intrate pe listă. Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi a Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor. pentru care sunt stabilite drepturi suplimentare. începând cu ziua următoare transmiterii acesteia de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. confirmarea calităţii de asigurat se face de către casele de asigurări de sănătate judeţene sau a municipiului Bucureşti. k) să recupereze de la furnizorii care au acordat servicii medicale sumele reprezentând contravaloarea acestor servicii. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. în condiţiile legii. i) să ţină evidenţa distinctă a persoanelor asigurate de pe listele medicilor de familie cu care au încheiate contracte de furnizare de servicii medicale. Pentru persoanele asigurate care se află în evidenţa caselor de asigurări de sănătate judeţene sau a municipiului Bucureşti şi care sunt înscrise pe listele medicilor de familie aflaţi în relaţie contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării. valorile fondurilor aprobate în trimestrul respectiv pentru plata punctelor "per capita" şi per serviciu. Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi de Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor. respectiv cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor. cu modificările şi completările ulterioare. f) să înmâneze la momentul finalizării controlului procesele-verbale de constatare furnizorilor de servicii medicale sau.asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . 26 . cât şi în format electronic.2012. În cazul în care controlul este efectuat de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau cu participarea acesteia.

1389/2010. să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului şi a furnizorului. de reşedinţă a acestora.. p) să deducă spre soluţionare organelor abilitate situaţiile în care constată neconformitatea documentelor depuse de către furnizori. n) să monitorizeze perioadele de absenţă a medicilor de familie pentru care înlocuirea se asigură pe bază de reciprocitate pentru perioada cumulată de maximum 60 de zile calendaristice pe an.2012. materiale sanitare şi dispozitive medicale acordate de alţi furnizori aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate în baza biletelor de trimitere eliberate de către aceştia. …………. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . B. imediat după naşterea copilului. Sumele astfel obţinute se utilizează conform prevederilor legale în vigoare. să comunice caselor de asigurări de sănătate datele de identificare a persoanelor cărora li s-au acordat serviciile medicale.medicamente cu şi fără contribuţie personală. să înscrie din oficiu copiii care nu au fost înscrişi pe lista unui medic de familie odată cu prima consultaţie a copilului bolnav în localitatea de domiciliu sau. respectiv să deconteze serviciile medicale efectuate. curative. să acorde servicii medicale de profilaxie. şi să comunice aceste modificări caselor de asigurări de sănătate. 3. la prima consultaţie în localitatea de domiciliu sau.2012. l) să contracteze. pentru a căror corectitudine furnizorii depun declaraţii pe proprie răspundere. 27 . …………. să actualizeze lista proprie în funcţie de comunicările transmise de casele de asigurări de sănătate. de reşedinţă a acestuia. în funcţie de mişcarea lunară. o) să aducă la cunoştinţa furnizorilor de servicii medicale cu care se află în relaţie contractuală numele şi codul de parafă ale medicilor care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. să înscrie pe lista proprie gravidele şi lehuzele neînscrise pe lista unui medic de familie. dacă părinţii nu au altă opţiune exprimată în scris. în situaţia în care nu au fost îndeplinite condiţiile pentru ca asiguraţii să beneficieze de aceste servicii. 4. în condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. m) să contracteze servicii medicale. Obligaţiile furnizorului de servicii medicale ART. Nou-născutul va fi înscris pe lista medicului de familie care a îngrijit gravida. după caz. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . respectiv să deconteze contravaloarea investigaţiilor medicale paraclinice numai dacă medicii de familie au competenţa legală necesară şi au în dotarea cabinetului aparatura medicală corespunzătoare pentru realizarea acestora. 2. 6. 5. de urgenţă şi de suport în limita competenţei profesionale. la solicitarea părinţilor sau a aparţinătorilor legali. să nu refuze înscrierea pe listă a copiilor. să actualizeze lista proprie cuprinzând persoanele înscrise ori de câte ori apar modificări în cuprinsul acesteia. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010. prevăzute în lista serviciilor medicale pentru care plata se efectuează prin tarif pe serviciu medical în condiţiile stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.. prevenţie. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. după caz. raportate şi validate. 7 Furnizorul de servicii medicale are următoarele obligaţii: 1.

conform celor de mai sus. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012. 9. 1389/2010. aprobat prin H. pentru unele materiale sanitare. de care beneficiază asiguraţii corespunzătoare denumirilor comune internaţionale aprobate prin hotărâre a Guvernului. folosind exclusiv formularul tipizat de scrisoare medicală. medicul de familie prescrie medicamentele recomandate de către alţi medici aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. Schimbarea medicului de familie se face pe baza cererii de transfer. casa de asigurări de sănătate cu care furnizorul a încheiat contract de furnizare de servicii medicale va efectua actualizarea listei medicului de familie de la care asiguratul doreşte să plece. 38 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.G. dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la furnizor. sunt obligaţi să comunice recomandările formulate. 8.G. responsabilitatea prescrierii revine exclusiv medicului/medicilor care a/au indicat tratamentul. precum şi situaţiile în care medicul de familie prescrie medicamente la recomandarea medicului de medicina muncii. nr. unele materiale sanitare. 1389/2010. cu modificările şi completările ulterioare Pentru persoanele care se încadrează în "Programul pentru compensarea în procent de 90% a preţului de referinţă al medicamentelor acordate pensionarilor cu venituri realizate numai din pensii de până la 700 lei/lună".7. medicul de specialitate din ambulatoriu. precum şi medicul de medicina muncii. după caz. dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor. iniţiată de către medicul de specialitate aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. să furnizeze tratamentul adecvat şi să prescrie medicamentele cu şi fără contribuţie personală. să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate. 28 . recomandările vor fi comunicate utilizânduse formularul tipizat de scrisoare medicală sau biletul de ieşire din spital. Modelul formularului tipizat de scrisoare medicală este cel stabilit în anexa nr. dovada de evaluare a furnizorului. prin prescrierea primei reţete pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală şi. iar la externarea din spital. Pentru aceste cazuri. aprobat prin H. să reînnoiască pe toată perioada de derulare a contractului. precum şi investigaţii paraclinice numai ca o consecinţă a actului medical propriu. nr. numai dacă acestea au fost comunicate pe baza scrisorii medicale. cu obligaţia ca acesta să conţină explicit toate elementele prevăzute în scrisoarea medicală. conform modelului şi condiţiilor prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. cu modificările şi completările ulterioare. 10. în situaţia în care nu se respectă această obligaţie. prin eliminarea asiguratului de pe listă. la sesizarea asiguratului. în situaţia în care medicul de familie prescrie medicamente cu şi fără contribuţie personală la recomandarea altor medici. unic pe ţară. să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012. informând în prealabil asiguratul despre tipurile şi efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie. Excepţie fac situaţiile în care pacientul urmează o schemă de tratament stabilită pentru o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice. să respecte dreptul asiguratului de a-şi schimba medicul de familie după expirarea a cel puţin 6 luni de la data înscrierii pe lista acestuia. care este formular cu regim special. să prescrie medicamente cu sau fără contribuţie personală şi după caz. 11.

să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi. respectiv beneficiari ai formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. al cărui model este prevăzut în anexa nr. pentru persoanele cărora li s-a acordat asistenţă medicală pentru accidente de muncă şi boli profesionale. factura este însoţită de documentele justificative privind activităţile realizate. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii. 13.12. respectiv în baza Regulamentului CEE nr. să completeze corect şi la zi formularele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. 1389/2010. a) să respecte programul de lucru şi să îl comunice casei de asigurări de sănătate. titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate în perioada de valabilitate a cardului. şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării contractului. 15. 39 B la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 19. ori de câte ori se solicită în timpul programului de lucru. să informeze asiguraţii cu privire la obligaţiile furnizorului de servicii medicale şi ale asiguratului referitoare la actul medical. precum şi intimitatea şi demnitatea acestora. în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. respectiv cele privind evidenţele obligatorii. să raporteze casei de asigurări de sănătate datele necesare pentru urmărirea desfăşurării activităţii în asistenţa medicală. înţelegeri. convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii care au dreptul şi beneficiază de servicii medicale pe teritoriul României de la furnizori aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate.bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării. 20. 16. la sediul furnizorului. în mod distinct pentru asiguraţi. atât pe suport hârtie cât şi în format electronic. activitatea realizată conform contractului de furnizare de servicii medicale. 17. potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementărilor legale în vigoare. program asumat prin prezentul contract şi care se depune la casa de asigurări de sănătate la dosarul de contractare. 29 . conform prevederilor actelor normative referitoare la sistemul de asigurări sociale de sănătate. cu modificările şi completările ulterioare. pentru cazurile prezentate ca urmare a situaţiilor în care le-au fost aduse prejudicii sau daune sănătăţii de către alte persoane. 18. aprobat prin H. în baza unui formular. nr. în limita competenţei şi a dotărilor existente. să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate. în maximum 5 zile calendaristice de la data producerii modificării. cele cu regim special şi cele tipizate. care se depune la casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 30 de zile de la data semnării contractului. b) programul de lucru va avea avizul conform al direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012. să factureze lunar. să anunţe casa de asigurări de sănătate despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale. 14. după caz precum şi din alte state cu care România a încheiat acorduri. să asigure acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă medico-chirurgicală. pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European. 21.G. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. să asigure utilizarea formularelor cu regim special unice pe ţară .

27. fax. caz în care furnizorii sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea în procesul de transmitere a datelor. să asigure acordarea de servicii medicale asiguraţilor fără nici o discriminare. aprobat prin H. în perioada de valabilitate a cardului. după caz. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012. în condiţiile stabilite în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 32. în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale. să acorde cu prioritate asistenţă medicală femeii gravide şi sugarilor. În situaţia în care se utilizează un alt sistem informatic acesta trebuie să fie compatibil cu Sistemul informatic unic integrat.în aceste situaţii furnizorii de 30 . 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială respectiv în baza Regulamentului CEE nr. 30. 26. e-mail. 23. numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală. nr. să utilizeze Sistemul informatic unic integrat. 24. în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România. să asigure acordarea asistenţei medicale necesară titularilor cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European. în situaţia ataşării la biletul de trimitere a rezultatelor investigaţiilor. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. pagină web. medicul va menţiona pe biletul de trimitere că a anexat rezultatele investigaţiilor şi va informa asiguratul asupra obligativităţii de a le prezenta medicului căruia urmează să i se adreseze. să încaseze sumele reprezentând fie contribuţia personală pentru unele servicii medicale. monitorizarea şi decontarea tratamentului în cazul unor afecţiuni.G. să acorde asistenţă medicală pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri. să asigure acordarea serviciilor medicale prevăzute în pachetele de servicii medicale. elaborate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii. să utilizeze sistemul de raportare în timp real.22. începând cu data la care acesta va fi pus în funcţiune. cu modificările şi completările ulterioare. să afişeze într-un loc vizibil programul de lucru. să asigure eliberarea actelor medicale. inclusiv pentru situaţiile programabile dacă asiguratul solicită efectuarea serviciilor respective înaintea datei programate . pentru completarea tabloului clinic al pacientului pentru care face trimiterea. conform dispoziţiilor legale. precum şi datele de contact ale acesteia: adresă. să respecte protocoalele de practică pentru prescrierea. să recomande dispozitive medicale de protezare stomii şi incontinenţă urinară numai ca urmare a scrisorii medicale comunicată de către medicul de specialitate aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. 33. 31. înţelegeri. 28. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii. rezultatele investigaţiilor efectuate în regim ambulatoriu. respectiv beneficiarilor formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. 29. folosind formele cele mai eficiente de tratament. să întocmească bilet de trimitere către societăţi de turism balnear şi de recuperare şi să consemneze în acest bilet sau să ataşeze în copie. să încaseze de la asiguraţi contravaloarea serviciilor medicale la cerere. fie coplata pentru alte servicii medicale de care au beneficiat asiguraţii. 25. telefon. 1389/2010. precum şi data la care au fost efectuate.

acesta are obligaţia de a solicita consimţământul informat al părintelui pentru utilizarea.bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării. respectiv administrarea vaccinului recomandat. În cazul nerespectării acestei obligaţii. să întocmească liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile. cu respectarea condiţiilor privind modalităţile de prescriere a medicamentelor. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 34.. …………. dacă este cazul. către medicul/medicii de familie pentru care au optat persoanele care au fost înscrise pe listele medicului/medicilor şi care nu se mai află în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. să solicite începând cu data implementării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate acest document titularilor acestuia în vederea acordării serviciilor medicale. conform prevederilor legale în vigoare. care este formular cu regim special unic pe ţară şi să recomande investigaţiile paraclinice în concordanţă cu diagnosticul. în condiţiile legii. furnizorii de servicii medicale din asistenţa medicală primară sunt obligaţi să anunţe casa de asigurări de sănătate referitor la predarea documentelor medicale. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . să completeze formularele cu regim special utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate . să asigure utilizarea formularului de bilet de trimitere pentru investigaţii paraclinice.lista. să efectueze şi să raporteze vaccinările obligatorii prevăzute în cadrul Programului naţional de imunizare al Ministerului Sănătăţii. să recomande asiguraţilor tratamentul adecvat şi eficient. 41. 44. să asigure realizarea altor vaccinări recomandate şi reglementate de Ministerul Sănătăţii ca acţiuni prioritare de sănătate publică. să informeze persoanele asigurate în vârstă de peste 18 ani înscrise pe lista sa cu privire la dreptul acestora de a efectua un control medical pentru prevenirea bolilor cu consecinţe majore în morbiditate şi mortalitate. 37. 39. 1389/2010şi să raporteze această evidenţă casei de asigurări de sănătate. 40. 31 . 35. cu toate datele pe care acestea trebuie să le cuprindă conform prevederilor legale în vigoare. în cazul încetării/rezilierii contractului/convenţiei. 38. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. să informeze părinţii asupra vaccinărilor şi tipurilor de vaccinuri acordate în cadrul Programului naţional de imunizare al Ministerului Sănătăţii.2012. prescripţie medicală. conform prevederilor legale în vigoare.servicii medicale nu au dreptul de a elibera bilete de trimitere sau prescripţii medicale utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate. respectiv al excluderii medicului/medicilor din contractul/convenţia încheiat(ă) cu casa de asigurări de sănătate. 43. 42. 36. să organizeze la nivelul cabinetului evidenţa bolnavilor cu afecţiunile cronice prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. în cazul în care medicul recomandă părintelui efectuarea unui alt tip de vaccin decât cel asigurat în cadrul Programului naţional de imunizare. cât şi modificările ulterioare privind mişcarea lunară a bolnavilor cronici. atât la contractare . ce au fost efectuate/eliberate de alţi furnizori în baza acestor formulare şi decontate de casele de asigurări de sănătate din fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. bilet de trimitere pentru investigaţiile paraclinice. casele de asigurări de sănătate recuperează de la aceştia contravaloarea serviciilor medicale recomandate/medicamentelor cu şi fără contribuţie personală prescrise.

. în condiţiile prevederilor art... Plata "per capita" se face conform art. din anexa nr. aprobat prin H..serviciile medicale acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate... Medic nou-venit în localitate .. 1389/2010. pentru cabinetele cu punct/puncte de lucru se stabileşte un spor de zonă diferit pentru localitatea unde se află cabinetul.2012 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. indiferent de punctajul obţinut potrivit Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012.. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. comună) .unitate administrativ-teritorială/zonă (oraş....... în condiţiile prevederilor art...5.. 8 Modalităţile de plată în asistenţa medicală primară sunt: 1... nr.% -----------*) Pentru cabinetele medicale din mediul rural din aria Rezervaţiei biosferei Delta Dunării... ……….. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.. a)... 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr... cu modificările şi completările ulterioare..4.în sistemul de asigurări sociale de sănătate...3... care încheie contract după expirarea convenţiei de furnizare de servicii medicale încheiată pe o perioadă de 3 luni: DA/NU . 31 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . cu modificările şi completările ulterioare: de la . se ajustează în raport: a) cu condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea medicul de familie: . 1 alin. se aplică un procent de majorare de 100%. valabilă pentru anul 2012. VI.. (2) lit.. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012.2....% .... (2) din anexa nr.. se va trece sporul de zonă pentru fiecare situaţie. 1389/2010... 1 alin. până la .. Modalităţi de plată ART. nr.. Perioada de plată în condiţiile prevederilor art.. 32 . (2) lit. Numărul total de puncte calculat conform art.... este în valoare de 3 lei. aprobat prin H. c).medic care nu a promovat un examen de specialitate .. 1...... cu modificările şi completările ulterioare. după caz. Plata "per capita" .. Medic nou-venit în localitate ... nr.G.. b) sau lit.. 1389/2010.1..G.. 1389/2010. comună) ..medic primar ..unitate administrativ-teritorială/zonă (oraş.... respectiv pentru localitatea/localităţile unde se află punctul/punctele de lucru.. cu modificările şi completările ulterioare: DA/NU . 32 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . 1. cu modificările şi completările ulterioare..2012. 1 alin. Valoarea punctului "per capita"...%*) b) cu gradul profesional: ..prin tarif pe persoană asigurată 1. c) din anexa nr.. 1.. aprobat prin H. în condiţiile în care.G.. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012. 1389/2010.în sistemul de asigurări sociale de sănătate.. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.. 1. unică pe ţară.

200 per capita = număr de puncte realizate x ---------------------------------------------de decontat Număr persoane asigurate înscrise la care se adaugă suplimentar un număr de puncte care se calculează astfel: Nr.200) per capita = puncte realizate x ------------------------------------------------.G. puncte 2. nr.x 0.200. c) din anexa nr. cu modificările şi completările ulterioare. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012. 1 alin.x 0.200 per capita = număr de puncte realizate x ----------------------------------------------de decontat Număr persoane asigurate înscrise b) pentru cabinetele medicale individuale care au angajat unul sau mai mulţi medici. cu deficit din punct de vedere al prezenţei medicului de familie stabilită de comisia prevăzută la art.200 per capita = număr de puncte realizate x -----------------------------------------------de decontat Număr persoane asigurate înscrise la care se adaugă suplimentar un număr de puncte care se calculează astfel: (număr de asiguraţi înscrişi .200 per capita = număr de puncte realizate x ----------------------------------------------------de decontat Număr persoane asigurate înscrise la care se adaugă suplimentar un număr de puncte care se calculează astfel: (număr de asiguraţi înscrişi . puncte 2. pentru unele servicii medicale prevăzute în pachetele de servicii medicale. 1389/2010.x 0. în condiţiile în care totalul persoanelor asigurate înscrise pe listă depăşeşte 4. cuantificat în puncte. (3) lit. în condiţiile în care totalul persoanelor asigurate înscrise pe listă este mai mic sau egal cu 4.2. aprobat prin H. servicii nominalizate la art.5 per capita realizate număr persoane asigurate înscrise de decontat c) pentru cabinetele medicale individuale care au angajat unul sau mai mulţi medici. În situaţia în care numărul de persoane asigurate înscrise pe lista medicului de familie depăşeşte 2. puncte 2. cu modificările şi completările ulterioare: 33 .000. (3) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.2. 23 alin.G.200) Nr.2). 1389/2010.5 per capita realizate număr persoane asigurate înscrise de decontat 2. numărul total de puncte se calculează după cum urmează: Nr. astfel: Nr.200) Nr. numărul total de puncte se calculează după cum urmează: Nr. numărul total de puncte se calculează după cum urmează: Nr. puncte număr de (4.200 şi numărul de asiguraţi pe listă.000. puncte = număr de puncte x ---------------------------------------------------. nr. aprobat prin H.000 . puncte = număr de puncte x ---------------------------------------------------.2. Plata prin tarif pe serviciu medical.5 de decontat Număr persoane asigurate înscrise d) În situaţia în care cabinetul medical se află într-o zonă/unitate administrativteritorială. plata per capita se realizează după cum urmează: a) numărul total de puncte rezultat în raport cu numărul de persoane asigurate din listă şi structura pe grupe de vârstă se înmulţeşte cu raportul dintre 2. puncte 2.

......................................................................... Codul de parafă al medicului ........................ Cod numeric personal ......... Prenume ....................................................... 1.................................. Asistent medical Nume ................ c) ...... Codul de parafă al medicului ................. 1 alin... Program de lucru ....... ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012......... Program de lucru ......................................... Prenume .......................................................................................... 2 se face conform art...... Clauze speciale .............................................................................. Medic de familie angajat*) Nume .................... Prenume ................ Prenume ......... Codul de parafă al medicului .................... în limita fondurilor aprobate 34 ........ nr................. Asistent medical Nume ........... Grad profesional .......................................1........ cu modificările şi completările ulterioare......... Grad profesional ................ Valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu medical este unică pe ţară în valoare de 1.2..................................................................... ..................... Codul de parafă al medicului ...................................se completează pentru fiecare cabinet medical şi medic de familie din componenţa cabinetului medical cu care s-a încheiat contractul: a) Medic de familie Nume ........... 3.......... Plata pe serviciu medical pentru serviciile enunţate la pct........ 2........... potrivit contractelor încheiate între furnizorii de servicii medicale din asistenţa medicală primară şi casele de asigurări de sănătate.................. 1............................. ART.......................... Program de lucru ........................... aprobat prin H............ 9 (1) Casele de asigurări de sănătate au obligaţia să deconteze........................... Prenume .. Cod numeric personal ............... b) Medic de familie Nume ....................................... Medic de familie angajat*) Nume ................ Prenume .............................................................................................. 1389/2010...... 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr..... Cod numeric personal .............. -----------*) În cazul cabinetelor medicale individuale........... în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la încheierea fiecărei luni contravaloarea serviciilor medicale furnizate.......................... Cod numeric personal ............... Cod numeric personal .. 2............... (3) din anexa nr................... Cod numeric personal ...........................................................................8 lei.............................. -----------*) În cazul cabinetelor medicale individuale........... Program de lucru ..................................... Grad profesional ...........G............................................ 2................2......................................................................... Grad profesional . .......

9. VII. pe baza documentelor necesare decontării serviciilor medicale furnizate în luna anterioară. 35. (8) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condiţiile alin.. (4) În cazul în care. 23. (6) Reţinerea sumei conform prevederilor alin. în urma controlului efectuat de către serviciile specializate ale caselor de asigurări de sănătate.. 17.. (4) şi (5) se utilizează conform prevederilor legale în vigoare. (5) În cazul în care în derularea contractului se constată. b) la a doua constatare...cu recuperarea contravalorii acestor servicii. 10. nu au fost efectuate . 15. 21.. cu 10%. 3.. precum şi transcrierea de prescripţii medicale pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală a asiguratului şi pentru unele materiale sanitare. Calitatea serviciilor ART. la data de . 27. (4) şi (5) se face din prima plată care urmează a fi efectuată.. 41.. 13. 5. 32. se aplică următoarele sancţiuni: a) la prima constatare. 25.. care nu sunt în conformitate cu reglementările legale în vigoare aplicabile în domeniul sănătăţii.. 29. pentru luna în care s-au produs aceste situaţii. în vederea decontării acestora. se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 42 şi 43 se aplică următoarele sancţiuni: a) la prima constatare. 16. că serviciile raportate conform contractului. 11. (3). 6. (3). 7 pct. medicilor de familie la care acestea au fost înregistrate. 19. se diminuează valoarea punctului per capita. (3). (4) şi (5) se face prin plata directă sau executare silită pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. b) la a doua constatare. precum şi de investigaţii paraclinice care sunt consecinţe ale unor acte medicale prestate de alţi medici. 4. (3). 31. (3) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea programului de lucru prevăzut în prezentul contract. în derularea contractului. pentru luna în care s-au produs aceste situaţii pentru medicii de familie la care se înregistrează aceste situaţii. elaborate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. avertisment scris. 22. 28. 12. 7 pct. cu 10%. la valoarea pentru un punct "per capita" respectiv la valoarea minimă garantată pentru un punct pe serviciu medical. 37. 2.. se diminuează valoarea punctului per capita. 26. (9) Pentru cazurile prevăzute la alin. (4) şi (5) casele de asigurări de sănătate ţin evidenţa distinct pe fiecare medic de familie. 39. avertisment scris. (7) Recuperarea sumei conform prevederilor alin. depuse lunar de către furnizor la casa de asigurări de sănătate. (2) Până la data de 30 a lunii următoare încheierii trimestrului se face decontarea drepturilor băneşti ale medicilor de familie ca urmare a regularizărilor în funcţie de valoarea definitivă a punctului pe serviciu medical.. la prima constatare se diminuează cu 10% valoarea punctului per capita. Toate documentele necesare decontării se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate prin semnătura reprezentanţilor legali ai furnizorilor... 1. pentru luna în care s-au produs aceste situaţii pentru medicii de familie la care se înregistrează aceste situaţii. 10 Serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract trebuie să respecte criteriile privind calitatea serviciilor medicale. 24. precum şi prescrieri de medicamente cu şi fără contribuţie personală din partea asiguratului şi ale unor materiale sanitare şi/sau recomandări de investigaţii paraclinice. acolo unde este cazul. 20.cu această destinaţie. 35 . în alte condiţii decât cele prevăzute la art. pentru furnizorii care sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. inclusiv prescriere de medicamente cu şi fără contribuţie personală din partea asiguratului fără aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate/Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

9 alin. în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data aprobării acestei măsuri. rezilierea şi suspendarea contractului ART. X. în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor realizate. i) refuzul furnizorului de a pune la dispoziţia organelor de control ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ale caselor de asigurări de sănătate toate documentele justificative care atestă furnizarea serviciilor raportate în vederea decontării şi cele de evidenţă financiar-contabilă a serviciilor furnizate conform contractelor încheiate şi documentele justificative privind sumele decontate din Fondul naţional unic de asigurări 36 . printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate. contractul se modifică în mod corespunzător prin excluderea medicului/medicilor la care s-a constatat nerespectarea nejustificată a programului de lucru timp de 3 zile consecutive. e) nerespectarea termenelor de depunere a facturilor însoţite de documentele justificative privind activităţile realizate conform prezentului contract.VIII. d) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a dovezii de evaluare a furnizorului. (5). respectiv 3 luni într-un an. este considerată ca forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. prin care să se certifice realitatea şi exactitatea faptelor şi împrejurărilor care au condus la invocarea forţei majore şi. Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile calendaristice de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul judeţ. marile inundaţii. Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră. revoluţie. împrejurări ca: război. ca urmare a constatării următoarelor situaţii: a) dacă furnizorul de servicii medicale nu începe activitatea în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnării contractului de furnizare de servicii medicale. partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen. embargo. 9 alin. respectiv de la încetarea valabilităţii acesteia/acestuia. b) dacă din motive imputabile furnizorului acesta îşi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice. IX. precum şi o dată cu prima constatare după aplicarea măsurii prevăzută la art. g) dacă se constată nerespectarea programului de lucru prevăzut în contract prin lipsa nejustificată a medicului timp de 3 zile consecutive în cazul cabinetelor medicale individuale. 12 Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor. respectiv municipiul Bucureşti. (3) şi (4) pentru oricare situaţie. c) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar. 13 Contractul de furnizare de servicii medicale se reziliază de plin drept. Încetarea. În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni. fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului. Clauză specială ART. pentru o perioadă de două luni consecutive în cadrul unui trimestru. în sensul acestei clauze. f) odată cu prima constatare după aplicarea în cursul unui an a măsurilor prevăzute la art. în cazul celorlalte forme de organizare a cabinetelor medicale. Sunt considerate ca forţă majoră. 11 Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale partea în culpă datorează celeilalte părţi daune-interese. de la încetarea acestui caz. cutremur. de asemenea. Răspunderea contractuală ART. intervenită după data semnării contractului şi care împiedică executarea acestuia.

(3) în contractele încheiate cu aceşti furnizori sau cu alţi furnizori pentru aceste persoane care prin activitatea lor au condus la încetarea/modificarea contractului. (3). casele de asigurări de sănătate nu vor accepta înregistrarea în niciun alt contract a persoanei/persoanelor respective până la următorul termen de contractare. conform solicitării scrise a organelor de control în ceea ce priveşte documentele şi termenele de punere la dispoziţie a acestora. lichidare. ART. f) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al casei de asigurări de sănătate. 23 alin. 15 alin. în cazul în care contractul încetează/se modifică din nou. din motive imputabile acestora. cu indicarea motivului şi a temeiului legal. respectiv nu vor mai accepta înregistrarea persoanelor prevăzute la alin. (3) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate se modifică prin excluderea din contract a uneia sau mai multor persoane înregistrată/înregistrate în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate şi care desfăşoară activitate sub incidenţa acestuia la furnizorii respectivi. (2) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate a încetat din motive imputabile furnizorilor. d). d) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale sau al casei de asigurări de sănătate. a2) încetare prin faliment. dizolvare cu lichidare. cu modificările şi completările ulterioare. desfiinţare sau reprofilare a furnizorului de servicii medicale. cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreşte încetarea contractului. prin reziliere. e) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al casei de asigurări de sănătate printr-o notificare scrisă privind expirarea termenului de suspendare a contractului în condiţiile art. c) acordul de voinţă al părţilor. (4) După reluarea relaţiei contractuale. 1389/2010. se poate face printr-o notificare scrisă privind următoarea situaţie: în cazul în care numărul persoanelor înscrise la un medic de familie se menţine timp de 6 luni consecutiv la un nivel mai mic cu 20% din numărul minim stabilit pe unitate administrativ-teritorială/zonă de către comisia constituită conform art. cu excepţia revocării dovezii de evaluare a furnizorului.sociale de sănătate. casele de asigurări de sănătate nu vor mai încheia contracte cu furnizorii respectivi. dar nu mai puţin de 6 luni de la data încetării contractului. 14 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale încetează în următoarele situaţii: a) de drept la data la care a intervenit una din următoarele situaţii: a1) furnizorul de servicii medicale îşi încetează activitatea în raza administrativteritorială a casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală. 37 . (3) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. a5) medicul titular al cabinetului medical individual renunţă sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România. a4) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual iar cabinetul nu poate continua activitatea în condiţiile legii. (1) lit. b) din motive imputabile furnizorului. a3) încetarea definitivă a activităţii casei de asigurări de sănătate. după caz. printr-o notificare scrisă. sau în raza administrativ-teritorială a casei de asigurări de sănătate limitrofă casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală. pentru situaţiile în care se justifică această decizie. din motive imputabile furnizorilor sau persoanelor prevăzute la alin. casele de asigurări de sănătate nu vor mai intra în relaţii contractuale cu furnizorii respectivi până la următorul termen de contractare. dar nu mai puţin de 6 luni de la data modificării contractului.

13 şi la art. ART. 17 Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris. prevederile alin. prin scrisori recomandate cu confirmare de primire. d) se notifică casei de asigurări de sănătate. a1 şi lit. (1) lit. suspendarea se face după 30 de zile calendaristice de la data la care casa de asigurări de sănătate a efectuat ultima plată către furnizor. după caz. nominalizate în contract. ART. cu condiţia ca furnizorul să facă dovada demersurilor întreprinse pentru actualizarea acestuia. (2) Decontarea serviciilor medicale contractate. (2). a4. suspendarea se aplică corespunzător numai medicului. d) încetarea valabilităţii sau revocarea de către autorităţile competente a oricăruia dintre documentele prevăzute la art. b) la solicitarea furnizorului. pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale. efectuate. prin fax sau direct la sediul părţilor. Corespondenţa ART. (1) lit. 14 alin. pe bază de documente justificative prezentate casei de asigurări de sănătate. suspendarea operează pentru o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice de la data încetării valabilităţii/revocării acestuia. XII. a5 şi lit. cu modificările şi completările ulterioare. până la încetarea cazului de forţă majoră. (1) lit. 8.c) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate aprobat prin H. 15 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale se suspendă la data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii: a) în cazurile de forţă majoră confirmate de autorităţile publice competente. 16 Situaţiile prevăzute la art. 7 pct. 1389/2010.G. (3) şi (4) se aplică în mod corespunzător pentru fiecare dintre sediile secundare/punctele de lucru. de la data de înregistrare a documentului prin care se constată nesoluţionarea pe cale amiabilă a unor litigii între părţile contractante doar până la data la care contravaloarea acestor servicii medicale atinge valoarea concurentă a sumei care a făcut obiectul litigiului.subpct. e) nerespectarea de către furnizorii de servicii medicale a termenelor de plată a contribuţiei la Fond. c) de la data la care casa de asigurări de sănătate este înştiinţată despre decizia Colegiului teritorial al Medicilor. raportate şi validate conform contractelor încheiate se suspendă. a) subpct. şi nerespectarea obligaţiei de la art. a) . aflat în contract cu casa de asigurări de sănătate şi care se află în această situaţie. de suspendare din calitatea de membru sau suspendare din exerciţiul profesiei a medicului titular al cabinetului medical individual. până la data la care aceştia îşi achită obligaţiile la zi sau până la data ajungerii la termen a contractului. pentru motive obiective. prin organele abilitate pentru efectuarea controlului sau la sesizarea oricărei persoane interesate. sau până la data ajungerii la termen a contractului. constată de către casele de asigurări de sănătate din evidenţele proprii sau ca urmare a controalelor efectuate la furnizori. XI. 14 alin. a3. Situaţiile prevăzute la art. dar nu mai mult de 6 luni. Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 5 zile lucrătoare din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părţi contractante schimbarea survenită. dar nu mai mult de 1/3 din sumele lunare care urmează a fi decontate. cu cel puţin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreşte încetarea contractului. a) . Modificarea contractului 38 . f) se constată de către casa de asigurări de sănătate din oficiu. nr. a2. 14 alin.(5) În cazul în care furnizorii intră în relaţii contractuale cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate pentru mai multe sedii secundare/puncte de lucru.

. Director executiv al Direcţiei relaţii contractuale.... CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Preşedinte .. 22 (1) Litigiile legate de încheiere........................ 20 Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă... în două exemplare a câte ..... Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putinţă spiritului contractului.. ... .. Documentele pe baza cărora se încheie contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară depuse de furnizor la casa de asigurări de sănătate: FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE Reprezentant legal...... clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător........ ART.... ...... Contencios . care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract. câte unul pentru fiecare parte contractantă.................... sub rezerva notificării scrise a intenţiei de modificare şi a propunerilor de modificare cu cel puţin .ART..... după caz... Vizat Juridic. XIV... XIII. 19 Valoarea definitivă a unui punct pe serviciu medical este cea calculată de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi nu este element de negociere între părţi............ .... 39 . 18 În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie. Modificarea se face printr-un act adiţional semnat de ambele părţi şi este anexă a acestui contract...... zile înaintea datei de la care se doreşte modificarea... la iniţiativa oricărei părţi contractante....... organizată conform reglementărilor legale în vigoare sau de către instanţele de judecată....... Alte clauze Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiat astăzi .......... (1) se soluţionează de către Comisia de Arbitraj care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate... ANEXA 1 la contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară nr............. (2) Litigiile nesoluţionate dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate conform alin...........director general............. pagini fiecare..... Soluţionarea litigiilor ART.. ART. ART.... 21 Prezentul contract se poate modifica prin negociere şi acord bilateral..... derularea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă... ............. celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Director executiv al Direcţiei economice...

.certificatul de membru al OAMGMAMR pentru personalul mediu sanitar valabil la data încheierii contractului... .. .... sau cont nr..........declaraţie pe propria răspundere privind corectitudinea datelor de identificare ale persoanelor înscrise pe listă la momentul încetării termenului de valabilitate a contractului anterior.. ... ..............copie a actului de identitate pentru medici şi personalul mediu sanitar.cererea/solicitarea pentru intrare în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate nr..lista bolnavilor cu afecţiunile cronice conform evidenţei organizate la nivelul cabinetului.. nr. pe fiecare pagină..dovada de evaluare a punctului secundar de lucru nr.ecografii generale (abdomen şi pelvis) efectuate de medicii de familie......programul de activitate al cabinetului şi punctului de lucru.. .dovada de evaluare a unităţii sanitare nr.programul de activitate al medicilor şi al personalului medico-sanitar... Se întocmeşte după modelul contractului de furnizare de servicii medicale paraclinice adaptat... deschis la Trezoreria Statului.lista. .....copie a actului doveditor prin care personalul medico-sanitar îşi exercită profesia la furnizor... ... . depuse în copie.. cu persoanele înscrise pentru medicii nou veniţi şi numai în format electronic pentru medicii care au fost în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate în anul precedent. . . 2 B la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la furnizor într-o formă prevăzută de lege şi care este înregistrat în contract funcţionează sub incidenţa acestuia. pe suport de hârtie şi în format electronic.. valabilă la data încheierii contractului.cod numeric personal (copie BI/CI. ......cont nr. 1389/2010.... .... .. .... ACT ADIŢIONAL pentru serviciile medicale paraclinice ... ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012.dovada plăţii la zi a contribuţiei la Fondul pentru asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii...cod unic de înregistrare ...... . 40 .... efectuată conform prevederilor legale în vigoare.. valabilă la data încheierii contractului. .copie a documentului care atestă gradul profesional pentru medici....... aprobat prin H....... furnizorul are obligaţia de a funcţiona cu personalul asigurat pentru răspundere civilă în domeniul medical pe toată perioada derulării contractului..certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România pentru fiecare medic... ... .. cu obligaţia furnizorului de a o reînnoi pe toată perioada derulării contractului. cu modificările şi completările ulterioare....cod de înregistrare fiscală ....dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor.. . Documentele necesare încheierii contractelor. conform modelului prevăzut în anexa nr. . . deschis la Banca . ... din punctul de vedere al conformităţii şi valabilităţii acesteia/acestora...... după caz) al reprezentantului legal ......... ..G.... sunt certificate pentru conformitate prin sintagma "conform cu originalul" şi prin semnătura reprezentantului legal.

...... sau codul numeric personal al reprezentantului legal .... .. după caz.. Locul de desfăşurare a activităţii Serviciile medicale se acordă în cabinetul medical (al medicului înlocuit) ...... Părţile convenţiei de înlocuire: Dr..................... În desfăşurarea activităţii....... ............ (numele şi prenumele) şi Medic înlocuitor .............. cu contractul nr................model Vizat Casa de Asigurări de Sănătate ............... Obiectul convenţiei: 1... ...... ............... 2... .......... CONVENŢIE DE ÎNLOCUIRE*) (anexă la Contractul de furnizare de servicii medicale din asistenţa medicală primară nr..... (numele şi prenumele) reprezentant legal al cabinetului medical ....... pentru o perioadă de absenţă de ..... în limita a două luni/an ........ ..... ap........ ..........ANEXA 4 . II.. sc........................... nr............. III......... încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate ....... formularele cu regim special ale medicului înlocuit...... fax .......... medicul înlocuitor utilizează parafa proprie....... ......... adresa de e-mail ....................... 4.................... Obligaţiile medicului înlocuitor Obligaţiile medicului înlocuitor sunt cele prevăzute în contractul încheiat între medicul de familie înlocuit şi casa de asigurări de sănătate... deschis la Banca .... et..................................... deschis la Trezoreria Statului sau cont nr.............. Prezenta convenţie se depune la casa de asigurări de sănătate odată cu înregistrarea primei perioade de absenţă în cadrul derulării contractului şi se actualizează. (numele şi prenumele) Codul de parafă .... de către medicul de familie ........ IV........... cu contract de furnizare de servicii medicale în asisten a medicală primară nr..................... cu sediul în municipiul/oraşul .. Preluarea activităţii medicale a medicului de familie ............ ................. vacanţă pentru o perioadă de maximum 30 de zile lucrătoare/an calendaristic .............) între reprezentantul legal al cabinetului medical şi medicul înlocuitor I.. 2.......... Motivele absenţei 1. V..... ... . Codul numeric personal ............ 41 .......... numărul de contract şi ştampila cabinetului medical al medicului înlocuit............ . . bl......... str............. alese sau numite................... studii medicale de specialitate pentru o perioadă de maximum două luni/an ...... telefon: fix. incapacitate temporară de muncă în limita a două luni/an ........ ..... jude /sector .......... Medicul înlocuit ............. ......... cont nr.. cu Licen a de înlocuire temporară ca medic de familie nr. perioada cât ocupă funcţii de demnitate publică........ registrul de consultaţii al cabinetului în care îşi desfăşoară activitatea..... cod de identificare fiscală ...............cod unic de înregistrare ........ mobil. 3.......

al medicului înlocuit şi câte un exemplar revine părţilor semnatare..... VII............... Documentul de plată ...............VI.. .. acesta obligându-se să achite medicului înlocuitor .................. lei/lună........... ........................ Termenul de plată ......... . Prezenta convenţie de înlocuire a fost încheiată astăzi............. în 3 exemplare. 3.............................. în contul titularului contractului nr........... -----------*) Convenţia de înlocuire se încheie pentru perioade de absenţă în limita a două luni/an........ 2........................ Venitul "per capita" şi pe serviciu medical pentru perioada de absenţă se virează de Casa de Asigurări de Sănătate ............. Medicul înlocuitor . 42 ... .......... Modalitatea de plată a medicului de familie înlocuitor 1........................... dintre care un exemplar devine act adiţional la contractul nr.... Reprezentantul legal al cabinetului medical.....

..... perioada cât ocupă funcţii de demnitate publică alese sau numite....... adresa de e-mail ............... 3.... Părţile convenţiei de înlocuire: Casa de Asigurări de Sănătate ...... ...........ANEXA 5 ........ ..... ..... perioada de rezidenţiat în specialitatea medicină de familie sau alte studii medicale de specialitate .............. concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului cu handicap până la împlinirea de către acesta a vârstei de 3 ani IV........ cu sediul în municipiul/oraşul .. Locul de desfăşurare a activităţii Serviciile medicale se acordă în cabinetul medical (al medicului înlocuit) . 4.. mobil ... .................... .. pentru o perioadă de absenţă de ................. Obiectul convenţiei Preluarea activităţii medicale a medicului de familie ...... jude ul/sectorul ............... incapacitate temporară de muncă. cu contract de furnizare de servicii medicale în asisten a medicală primară nr..... 7.......... ... ..................... concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani .............. (numele şi prenumele) având codul numeric personal nr. bl.... nr.... ...... 6. perioada în care unul dintre soţi îl urmează pe celălalt trimis în misiune permanentă în străinătate sau să lucreze într-o organizaţie internaţională în străinătate ............................... deschis la Banca . Licen a de înlocuire temporară ca medic de familie nr.......... jude ul/sectorul . cu sediul în municipiul/oraşul ....... fax ................................................................. încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate .... cont nr.......... .......... et.......................... ap...............) între casa de asigurări de sănătate şi medicul înlocuitor I..... 2....model CONVENŢIE DE ÎNLOCUIRE*) (anexă la Contractul de furnizare de servicii medicale din asistenţa medicală primară nr........... II.... 43 ........ (numele şi prenumele) din cabinetul medical ................. concediu de sarcină sau lehuzie ............................................ 5.......................... telefon: fix.... reprezentată prin preşedinte ..... deschis la Trezoreria Statului sau cont nr.............. .. nr... Motivele absenţei: 1.... care depăşeşte două luni/an . care depăşeşte două luni/an ....... III........ (numele şi prenumele) Codul de parafă ..................... pentru Medicul înlocuit ........ ........... şi Medic înlocuitor ........... telefon/fax . ........cod unic de înregistrare ...... ..director general ......... str.... cod de identificare fiscală ....... . al cărui reprezentant legal este: ................. cu contract nr..... de către medicul de familie ...... Codul numeric personal ..... .. sc. str....

....... V.......... .. ............ Medicul înlocuitor. Director executiv al Direc iei economice ........ Prezenta convenţie de înlocuire a fost încheiată astăzi................. Director executiv al Direc iei rela ii contractuale..... Modalitatea de plată a medicului de familie înlocuitor 1............ Documentul de plată .. Contencios ----------*) Convenţia de înlocuire se încheie pentru perioade de absenţă mai mari de două luni/an............... Obligaţiile medicului înlocuitor Obligaţiile medicului înlocuitor sunt cele prevăzute în contractul încheiat între medicul de familie înlocuit şi casa de asigurări de sănătate.... registrul de consultaţii al cabinetului în care îşi desfăşoară activitatea...... dintre care un exemplar devine act adiţional la contractul nr............... VII.................... Medicul înlocuitor are obligaţia faţă de cabinetul medical al medicului înlocuit de a suporta cheltuielile de administrare şi de personal care reveneau titularului cabinetului respectiv.... ....... medicul înlocuitor utilizează parafa proprie..... De acord....................... 3.....Programul de activitate al medicului înlocuitor se va stabili în conformitate cu programul de lucru al cabinetului în care îşi desfăşoară activitatea... Pentru punctajul "per capita" se va lua în calcul gradul profesional al medicului înlocuitor pentru perioada de valabilitate a convenţiei.... deschis la Banca ....... Termenul de plată ...... al medicului înlocuit şi un exemplar revine medicului înlocuitor.. În desfăşurarea activităţii........ în două exemplare....... Vizat Juridic. ........... CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Preşedinte ........ Reprezentant legal al cabinetului medical**) ..... Veniturile "per capita" şi pe serviciu aferente perioadei de absenţă se virează de casa de asigurări de sănătate în contul medicului înlocuitor nr........ 4..............director general.......... numărul de contract şi ştampila cabinetului medical al medicului înlocuit................ 44 ....... formularele cu regim special ale medicului înlocuit........ 2......... ............. ...... **) Cu excepţia situaţiilor în care acesta se află în imposibilitatea de a fi prezent..................... VI.............

..... .... cu sau fără punct de lucru secundar .....director general ... 1 Obiectul prezentei convenţii îl constituie furnizarea de servicii medicale în asistenţa medicală primară.. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . telefon/fax ....... telefon: fix/mobil .... având sediul cabinetului medical în municipiul/oraşul/comuna . aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.. judeţul/sectorul .. cuprinzând denumirea fiecăruia şi să actualizeze permanent această listă în funcţie de modificările apărute......... sc.... 1389/2010.... Obiectul convenţiei ART. III. judeţul/sectorul ....... 1389/2010... II...... prezentate atât pe suport hârtie cât şi în format electronic.2012... telefon .. str. 2 Serviciile medicale furnizate în asistenţa medicală primară sunt cuprinse în pachetele de servicii medicale prevăzute în anexa nr...... pe baza facturii însoţite de documente justificative...................... str. IV. Obligaţiile casei de asigurări de sănătate ART.. reprezentată prin .. bl... nr....... .. …………........ ..... prin afişare pe pagina web şi la sediul propriu. str.. cu sediul în municipiul/oraşul ........................ nr.. şi Unitatea sanitară de asistenţă medicală primară .... Părţile contractante Casa de Asigurări de Sănătate .. ap.. autorizaţi şi evaluaţi şi să facă publică în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii convenţiilor.. Obligaţiile părţilor A..... adresă de email ...... b) să deconteze medicilor de familie nou-veniţi în sistemul de asigurări sociale de sănătate... ....... aprobat prin H.. 4 Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligaţii: a) să încheie convenţii numai cu furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală primară...... în formatul solicitat 45 . Durata convenţiei ART.... V..... şi sediul punctului de lucru secundar în comuna .. lista nominală a acestora... ......... conform Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .. ...... la termenele prevăzute în convenţie............................. cu modificările şi completările ulterioare... nr..2012........... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. .. Servicii medicale furnizate ART........ ......... reprezentată prin preşedinte ... .. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.... conform legii....... ... ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012. et..... 3 Prezenta convenţie este valabilă o perioadă de maximum 3 luni de la data încheierii.. cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr... în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data operării acestora.ANEXA 6 CONVENŢIE DE FURNIZARE de servicii medicale în asistenţa medicală primară I...G. 1389/2010. nr....

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. în cazul în care controlul este efectuat de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau cu participarea acesteia. aprobat prin H. e) să înmâneze la momentul finalizării controlului procesele-verbale de constatare furnizorului de servicii medicale sau.de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. cu excepţia situaţiilor impuse de actele normative. venitul. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012. 1389/2010. în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie. notificarea privind măsurile dispuse se transmite furnizorului de către casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la casa de asigurări de sănătate. f) să informeze furnizorul de servicii medicale cu privire la condiţiile de încheiere a convenţiilor şi la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative prin publicare pe pagina web proprii. pentru care sunt stabilite drepturi suplimentare. 1389/2010. potrivit prevederilor legale în vigoare. prin toate mijloacele de care dispune. nr. Sumele astfel obţinute se utilizează conform prevederilor legale în vigoare. d) să acorde furnizorului de servicii medicale sume care să ţină seama şi de condiţiile de desfăşurare a activităţii în zone izolate. medicamente cu şi fără contribuţie personală. materiale sanitare şi dispozitive medicale acordate de alţi furnizori aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate în baza biletelor de trimitere eliberate de către aceştia. nr. furnizorul de servicii medicale cu privire la condiţiile de acordare a serviciilor medicale şi cu privire la orice intenţie de schimbare în modul de acordare a acestora. cu modificările şi completările ulterioare. notele de constatare întocmite în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data prezentării în vederea efectuării controlului. precum şi contravaloarea unor servicii medicale.G. în situaţia în care nu au fost îndeplinite condiţiile pentru ca asiguraţii să beneficieze de aceste servicii. h) să recupereze de la furnizorii care au acordat servicii medicale sumele reprezentând contravaloarea acestor servicii.G. cu modificările şi completările ulterioare. 1389/2010. aprobat prin H. conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. cu modificările şi completările ulterioare. după caz. i) să contracteze. g) să informeze asiguraţii cu privire la dreptul acestora de a efectua controlul medical. în condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. (1) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . prin intermediul paginii web proprii precum şi prin e-mail la adresele comunicate oficial de către furnizor. în condiţii grele şi foarte grele. să comunice acestuia notele de constatare. j) să aducă la cunoştinţa furnizorilor de servicii medicale cu care se află în relaţie contractuală numele şi codul de parafă ale medicilor care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. 4 alin. respectiv să deconteze contravaloarea investigaţiilor medicale paraclinice numai dacă medicii de familie au competenţa legală necesară şi au în dotarea cabinetului aparatura medicală corespunzătoare pentru realizarea acestora. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012. c) să informeze în prealabil într-un număr de zile similar celui prevăzut la art.2012. 46 .

dovada de evaluare a furnizorului. iniţiată de către medicul de specialitate aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. cu modificările şi completările ulterioare. unele materiale sanitare.G. Pentru aceste cazuri. să reînnoiască pe toată perioada de derulare a convenţiei. aprobat prin H. de reşedinţă a acestora. nr. precum şi medicul de medicina muncii. după caz. după caz. Nou-născutul va fi înscris pe lista medicului de familie care a îngrijit gravida. să acorde servicii medicale de profilaxie. conform celor de mai sus. sunt obligaţi să comunice recomandările formulate. prevenţie. Obligaţiile furnizorului de servicii medicale ART. care este formular 47 . la solicitarea părinţilor sau a aparţinătorilor legali. 1389/2010. după caz. în situaţia în care medicul de familie prescrie medicamente cu şi fără contribuţie personală la recomandarea altor medici. 38 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. de reşedinţă a acestuia. imediat după naşterea copilului dacă părinţii nu au altă opţiune exprimată în scris. 6. să înscrie din oficiu copiii care nu au fost înscrişi pe lista unui medic de familie odată cu prima consultaţie a copilului bolnav în localitatea de domiciliu sau.k) să deducă spre soluţionare organelor abilitate situaţiile în care constată neconformitatea documentelor depuse de către furnizori. să prescrie medicamente cu sau fără contribuţie personală şi după caz. dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor. 5. 7. să înscrie pe lista proprie gravidele şi lehuzele neînscrise pe lista unui medic de familie la prima consultaţie. medicul de specialitate din ambulatoriu. să nu refuze înscrierea pe listă a copiilor. recomandările vor fi comunicate utilizându-se formularul tipizat de scrisoare medicală sau biletul de ieşire din spital. B. dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la furnizor. pentru a căror corectitudine furnizorii depun declaraţii pe proprie răspundere. medicul de familie prescrie medicamentele recomandate de către alţi medici aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. folosind exclusiv formularul tipizat de scrisoare medicală iar la externarea din spital. să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului şi a furnizorului. 8. să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate. numai dacă acestea au fost comunicate pe baza scrisorii medicale. 4. precum şi investigaţii paraclinice numai ca o consecinţă a actului medical propriu. pentru unele materiale sanitare. 2. precum şi situaţiile în care medicul de familie prescrie medicamente la recomandarea medicului de medicina muncii. 3. curative. Modelul formularului tipizat de scrisoare medicală este cel stabilit în anexa nr. de urgenţă şi de suport în limita competenţei profesionale. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012. Excepţie fac situaţiile în care pacientul urmează o schemă de tratament stabilită pentru o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice. prin prescrierea primei reţete pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală şi. cu obligaţia ca acesta să conţină explicit toate elementele prevăzute în scrisoarea medicală. 5 Furnizorul de servicii medicale are următoarele obligaţii: 1. în localitatea de domiciliu sau. responsabilitatea prescrierii revine exclusiv medicului/medicilor care a/au indicat tratamentul. Pentru persoanele care se încadrează în "Programul pentru compensarea în procent de 90% a preţului de referinţă al medicamentelor acordate pensionarilor cu venituri realizate numai din pensii de până la 700 lei/lună".

să informeze asiguraţii cu privire la obligaţiile furnizorului de servicii medicale şi ale asiguratului referitoare la actul medical. numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală. să asigure acordarea de servicii medicale asiguraţilor fără nici o discriminare. fax. să asigure utilizarea formularelor cu regim special unice pe ţară . în timpul programului de lucru. să asigure acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă medico-chirurgicală. să completeze corect şi la zi formularele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. b) programul de lucru va avea avizul conform al direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti. nr. al cărui model este prevăzut în anexa nr. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012. la sediul furnizorului. 19. 17. 39 B la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. să afişeze într-un loc vizibil programul de lucru. potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementărilor legale în vigoare. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate 48 . să acorde cu prioritate asistenţă medicală femeii gravide şi sugarilor. respectiv cele privind evidenţele obligatorii. cele cu regim special şi cele tipizate. cu modificările şi completările ulterioare. 16. conform prevederilor actelor normative referitoare la sistemul de asigurări sociale de sănătate. să raporteze casei de asigurări de sănătate datele necesare pentru urmărirea desfăşurării activităţii în asistenţa medicală. în maximum 5 zile calendaristice de la data producerii modificării. să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 9. unic pe ţară. aprobat prin H.cu regim special. şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării convenţiei. precum şi intimitatea şi demnitatea acestora. care se depune la casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 30 de zile de la data semnării convenţiei. 18. în baza unui formular. ori de câte ori se solicită. 15. pagină web. 11. 21. în limita competenţei şi a dotărilor existente. 20. în condiţiile stabilite în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. e-mail.G. să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate. a) să respecte programul de lucru şi să îl comunice casei de asigurări de sănătate. telefon. 13. 1389/2010. 12. 14. precum şi datele de contact ale acesteia: adresă. 22. 10. informând în prealabil asiguratul despre tipurile şi efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie. program asumat prin prezenta convenţie şi care se depune la casa de asigurări de sănătate la dosarul de contractare. să asigure eliberarea actelor medicale. să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi. folosind formele cele mai eficiente de tratament.bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării. să anunţe casa de asigurări de sănătate despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza încheierii convenţiei de furnizare de servicii medicale. să furnizeze tratamentul adecvat şi să prescrie medicamentele de care beneficiază asiguraţii corespunzătoare denumirilor comune internaţionale aprobate prin hotărâre a Guvernului.

aprobat prin H. 29. nr.pentru anii 2011 – 2012. 1389/2010. pentru persoanele cărora li s-a acordat asistenţă medicală pentru accidente de muncă şi boli profesionale. în situaţia ataşării la biletul de trimitere a 49 . convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii. înţelegeri. elaborate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European. pentru completarea tabloului clinic al pacientului pentru care se face trimiterea. să factureze lunar. conform dispoziţiilor legale. 25. rezultatele investigaţiilor efectuate în regim ambulatoriu. în vederea decontării de către casa de asigurări de sănătate activitatea realizată conform convenţiei de furnizare de servicii medicale. 26. înţelegeri. să asigure acordarea serviciilor medicale prevăzute în pachetele de servicii medicale. pentru cazurile prezentate ca urmare a situaţiilor în care le-au fost aduse prejudicii sau daune sănătăţii de către alte persoane. în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România. să respecte protocoalele de practică pentru prescrierea. respectiv beneficiari ai formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. să acorde asistenţă medicală pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri.G. după caz. să utilizeze Sistemul informatic unic integrat. către societăţi de turism balnear şi de recuperare. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii. monitorizarea şi decontarea tratamentului în cazul unor afecţiuni. şi să consemneze în acest bilet sau să ataşeze în copie. să utilizeze sistemul de raportare în timp real. caz în care furnizorii sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea în procesul de transmitere a datelor. 27. în perioada de valabilitate a cardului. 24. titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate în perioada de valabilitate a cardului. atât pe suport de hârtie cât şi în format electronic. 23. respectiv în baza Regulamentului CEE nr. precum şi data la care au fost efectuate. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate în mod distinct pentru asiguraţi. să asigure acordarea asistenţei medicale necesare titularilor cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială privind coordonarea sistemelor de securitate socială respectiv în baza Regulamentului CEE nr. În situaţia în care se utilizează un alt sistem informatic acesta trebuie să fie compatibil cu Sistemul informatic unic integrat. factura este însoţită de documentele justificative privind activităţile realizate. convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii. să recomande dispozitive medicale de protezare stomii şi incontinenţă urinară numai ca urmare a scrisorii medicale comunicată de către medicul de specialitate aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. 28. după caz precum şi din alte state cu care România a încheiat acorduri. cu modificările şi completările ulterioare. să întocmească bilet de trimitere. în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale. începând cu data la care acesta va fi pus în funcţiune. care au dreptul şi beneficiază de servicii medicale acordate pe teritoriul României. 30. respectiv beneficiarilor formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr.

la sfârşitul primei luni . în cazul încetării/rezilierii convenţiei. 34. fie coplata pentru alte servicii medicale de care au beneficiat asiguraţii. cu toate datele pe care acestea trebuie să le cuprindă conform prevederilor legale în vigoare.lista cât şi modificările ulterioare privind mişcarea lunară a bolnavilor cronici. dacă este cazul. ce au fost efectuate/eliberate de alţi furnizori în baza acestor formulare şi decontate de casele de asigurări de sănătate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. inclusiv pentru situaţiile programabile dacă asiguratul solicită efectuarea serviciilor respective înaintea datei programate . În cazul nerespectării acestei obligaţii. să asigure utilizarea formularului de bilet de trimitere pentru investigaţii paraclinice. 50 . cu respectarea condiţiilor privind modalităţile de prescriere a medicamentelor. să organizeze la nivelul cabinetului evidenţa bolnavilor cu afecţiunile cronice prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. cu respectarea prevederilor legale în vigoare.bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării.în aceste situaţii furnizorul de servicii medicale nu are dreptul de a elibera bilete de trimitere sau prescripţii medicale utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate. să încaseze sumele reprezentând fie contribuţia personală pentru unele servicii medicale. 38. conform prevederilor legale în vigoare. conform prevederilor legale în vigoare. medicul va menţiona pe biletul de trimitere că a anexat rezultatele investigaţiilor şi va informa asiguratul asupra obligativităţii de a le prezenta medicului căruia urmează să i se adreseze. nr. 1389/2010. să recomande asiguraţilor tratamentul adecvat şi eficient. cu modificările şi completările ulterioare. furnizorii de servicii medicale din asistenţa medicală primară sunt obligaţi să anunţe casa de asigurări de sănătate referitor la predarea documentelor medicale. 36. prescripţie medicală. să încaseze de la asiguraţi contravaloarea serviciilor medicale la cerere. 39. să completeze formularele cu regim special utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate .G. să informeze persoanele asigurate în vârstă de peste 18 ani înscrise pe lista sa cu privire la dreptul acestora de a efectua un control medical pentru prevenirea bolilor cu consecinţe majore în morbiditate şi mortalitate. 33. bilet de trimitere pentru investigaţiile paraclinice. să întocmească liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile. unic pe ţară şi să recomande investigaţiile paraclinice în concordanţă cu diagnosticul. 31. casele de asigurări de sănătate recuperează de la aceştia contravaloarea serviciilor medicale recomandate/medicamentelor cu şi fără contribuţie personală prescrise.rezultatelor investigaţiilor. care este formular cu regim special. aprobat prin H. 32. respectiv al excluderii medicului/medicilor din convenţia încheiată cu casa de asigurări de sănătate. către medicul/medicii de familie pentru care au optat persoanele care au fost înscrise pe listele medicului/medicilor şi care nu se mai află în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. 37. şi să raporteze această evidenţă la casa de asigurări de sănătate. să îşi constituie o listă proprie cuprinzând persoanele beneficiare ale pachetelor de servicii medicale şi să comunice lunar casei de asigurări de sănătate datele de identificare a persoanelor cărora le-a acordat servicii medicale. 35. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012. în condiţiile legii.

...... Prenume ...................... 1 din anexa nr.. respectiv administrarea vaccinului recomandat................. să solicite începând cu data implementării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate acest document titularilor acestuia în vederea acordării serviciilor medicale................... Modalităţi de plată ART......................................... Cod numeric personal .................................... 6 Modalităţile de plată în asistenţa medicală primară pentru medicii nou-veniţi sunt: Medicii de familie nou-veniţi într-o localitate beneficiază de un venit format din: a) o sumă echivalentă cu media dintre salariul maxim şi cel minim prevăzute în sistemul sanitar bugetar pentru gradul profesional obţinut de medic.......G.. Cod numeric personal ...... 41............ în conformitate cu prevederile legale în vigoare........ să informeze părinţii asupra vaccinărilor şi tipurilor de vaccinuri acordate în cadrul Programului naţional de imunizare al Ministerului Sănătăţii.... 1 alin...................... egală cu venitul medicului respectiv. lei Sporul acordat în raport cu condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea ............ lei Venitul lunar total aferent medicului de familie nou-venit .... 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.. Codul de parafă a medicului ...................................... Grad profesional ............................ plătit la data de .......... serviciile medicale acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate..................... inclusiv pentru cheltuieli de personal aferente personalului angajat........ ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012. VI.................... a)...... acesta are obligaţia de a solicita consimţământul informat al părintelui pentru utilizarea. nr...... înmulţit cu 1.............% Suma lunară aferentă cheltuielilor de administrare şi funcţionare a cabinetului medical în care îşi desfăşoară activitatea medicul de familie nou-venit ....................... d) pct................. stabilită potrivit lit.. cheltuieli cu medicamentele şi materialele sanitare pentru trusa de urgenţă. la care se aplică ajustările prevăzute la art...40... să efectueze şi să raporteze vaccinările obligatorii prevăzute în cadrul Programului naţional de imunizare al Ministerului Sănătăţii.......................se completează pentru fiecare cabinet medical şi medic de familie nouvenit în componenţa cabinetului medical cu care s-a încheiat convenţia: a) Medic de familie nou-venit Nume ......5.... Clauze speciale ................ Program de lucru ................................ b) Medic de familie nou-venit Nume .. 42.. 1389/2010........ Grad profesional ... 43............. (2) lit..... aprobat prin H. 51 ...................... lei.... b) o sumă necesară pentru cheltuielile de administrare şi funcţionare a cabinetului medical....... Codul de parafă a medicului ................ Prenume ............ să asigure realizarea altor vaccinări recomandate şi reglementate de Ministerul Sănătăţii ca acţiuni prioritare de sănătate publică.. pe baza facturii şi a documentelor necesare decontării depuse lunar de furnizor la casa de asigurări de sănătate la data de ... cu modificările şi completările ulterioare. în cazul în care medicul recomandă părintelui efectuarea unui alt tip de vaccin decât cel asigurat în cadrul Programului naţional de imunizări....... Venitul lunar aferent medicului de familie nou-venit ....

. 22....... 31 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ....... în alte condiţii decât cele prevăzute la art. 20. pe baza facturii şi a documentelor necesare decontării depuse lunar de furnizor la casa de asigurări de sănătate la data de ....G... 5 pct......... 3.... Toate documentele necesare decontării se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate prin semnătura reprezentanţilor legali ai furnizorilor... 18... 33. 52 .....2012 aprobat prin H... 41 şi 42... Venitul lunar aferent medicului de familie nou-venit ... 14.......... b) la a doua constatare............ 25.. nr........ 1389/2010.. lei Venitul lunar total aferent medicului de familie nou-venit .. 40... 2... că serviciile raportate conform convenţiei nu au fost efectuate.. (3) În cazul în care în derularea convenţiei se constată....2012 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. în cazul medicilor de familie nou-veniţi într-o localitate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate...G.. 5 pct.Program de lucru .. precum şi transcrierea de prescripţii medicale pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală a asiguratului şi pentru unele materiale sanitare. 31 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .... acolo unde este cazul........ avertisment scris.. (2) În cazul în care... cu modificările şi completările ulterioare.......... medicilor de familie la care acestea au fost înregistrate. 31 din Contractulcadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ......... pentru luna în care s-au produs aceste situaţii. fără aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate/Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate..... pentru luna în care s-au produs aceste situaţii... 26.. 13.. 21.... cu modificările şi completările ulterioare......... 37. se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art.. 1389/2010............ plătit la data de . 29....... lei. 7 (1) În cazul în care în derularea convenţiei se constată nerespectarea programului de lucru prevăzut în prezenta convenţie precum şi prescrieri de medicamente cu şi fără contribuţie personală din partea asiguratului şi ale unor materiale sanitare şi/sau recomandări de investigaţii paraclinice.. 11. 17...% Suma lunară aferentă cheltuielilor de administrare şi funcţionare a cabinetului medical în care îşi desfăşoară activitatea medicul de familie nou-venit ...... care nu sunt în conformitate cu reglementările legale în vigoare aplicabile în domeniul sănătăţii..... 35........ 30.. b) la a doua constatare.. medicilor de familie la care se înregistrează aceste situaţii.. 23.. avertisment scris. nr. se diminuează suma stabilită conform art......... 38.. 4. se aplică următoarele sancţiuni: a) la prima constatare.. 1389/2010.. ART.. în derularea convenţiei.... 1....... 16........ în cazul medicilor nou-veniţi într-o localitate....... 12. inclusiv prescriere de medicamente cu şi fără contribuţie personală din partea asiguratului. c) . cu modificările şi completările ulterioare...... 10....... 8.... lei Sporul acordat în raport cu condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea .. 19. se diminuează cu 10% suma stabilită conform art... în urma controlului efectuat de către serviciile specializate ale caselor de asigurări de sănătate.2012 aprobat prin H... 9. precum şi de investigaţii paraclinice care sunt consecinţe ale unor acte medicale prestate de alţi medici. medicilor de familie la care se înregistrează aceste situaţii. 5.... pentru luna în care sau produs aceste situaţii................................ 24.... la prima constatare se diminuează cu 10% suma stabilită conform art........ ..... 7 se aplică următoarele sancţiuni: a) la prima constatare.........

f) dacă se constată nerespectarea programului de lucru prevăzut în convenţie prin lipsa nejustificată a medicului timp de 3 zile consecutive în cazul cabinetelor medicale individuale. (2) şi (3) casele de asigurări de sănătate ţin evidenţa distinct pe fiecare medic de familie. Răspunderea contractuală ART. Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile calendaristice de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul judeţ. (3). (5) Recuperarea sumei conform prevederilor alin. e) odată cu prima constatare după aplicarea în cursul unui an a măsurilor prevăzute la art. (1) şi (2) pentru oricare situaţie.(4) Reţinerea sumei conform prevederilor alin. intervenită după data semnării convenţiei şi care împiedică executarea acestuia. Sunt considerate ca forţă majoră. (7) Pentru cazurile prevăzute la alin. (1). elaborate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 7 alin. respectiv de la încetarea valabilităţii acesteia/acestuia. (2) şi (3) se face din prima plată care urmează a fi efectuată. de la încetarea acestui caz. d) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a dovezii de evaluare a furnizorului. prin care să certifice realitatea şi exactitatea faptelor şi împrejurărilor care au condus la invocarea forţei majore şi. partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen. ca urmare a constatării următoarelor situaţii: a) dacă furnizorul de servicii medicale nu începe activitatea în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnării convenţiei de furnizare de servicii medicale. 8 Serviciile medicale furnizate în baza prezentei convenţii trebuie să respecte criteriile privind calitatea serviciilor medicale acordate asiguraţilor. printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate. X. marile inundaţii. este considerată ca forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. (2) şi (3) se utilizează conform prevederilor legale în vigoare. 53 . Calitatea serviciilor ART. revoluţie. rezilierea şi suspendarea convenţiei ART. în sensul acestei clauze. (6) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condiţiile alin. 7 alin. VIII. cutremur. 10 Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor. 11 Convenţia de furnizare de servicii medicale se reziliază de plin drept. împrejurări ca: război. de asemenea. respectiv municipiul Bucureşti. Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră. c) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar. (1). precum şi odată cu prima constatare după aplicarea măsurii prevăzute la art. embargo. în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data aprobării acestei măsuri. (1). 9 Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale partea în culpă datorează celeilalte părţi daune-interese. (1). b) dacă din motive imputabile furnizorului acesta îşi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice. VII. Clauză specială ART. Încetarea. (2) şi (3) se face prin plata directă sau executare silită pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. IX. pentru furnizorii care sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate.

13 alin. (2) În cazul în care convenţia dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate a încetat din motive imputabile furnizorilor. din motive imputabile acestora. casele de asigurări de sănătate nu vor accepta înregistrarea în niciun alt contract a persoanei/persoanelor respective până la următorul termen de contractare. 12 (1) Convenţia de furnizare de servicii medicale încetează în următoarele situaţii: a) de drept la data la care a intervenit una din următoarele situaţii: a1) furnizorul de servicii medicale îşi încetează activitatea în raza administrativ-teritorială a casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală sau în raza administrativ-teritorială a casei de asigurări de sănătate limitrofă casei cu care de află în relaţie contractuală. în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate. b) din motive imputabile furnizorului. lichidare. pentru o perioadă de două luni consecutive în cadrul unui trimestru. a2) încetare prin faliment. (1) lit. printr-o notificare scrisă. conform solicitării scrise a organelor de control în ceea ce priveşte documentele şi termenele de punere la dispoziţie a acestora. dar nu mai puţin de 6 luni de la data încetării convenţiei. a5) medicul titular al cabinetului medical individual renunţă sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România. prin reziliere. după caz. d) denunţarea unilaterală a convenţiei de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale sau al casei de asigurări de sănătate. d) . i) nerespectarea termenelor de depunere a facturilor însoţite de documentele justificative privind activităţile realizate conform prezentei convenţii.în cazul celorlalte forme de organizare a cabinetelor medicale. ART. 54 . a4) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual iar cabinetul nu poate continua activitatea în condiţiile legii. e) denunţarea unilaterală a convenţiei de către reprezentantul legal al casei de asigurări de sănătate printr-o notificare scrisă privind expirarea termenului de suspendare a convenţiei în condiţiile art. c) acordul de voinţă al părţilor. a3) încetarea definitivă a activităţii casei de asigurări de sănătate. dar nu mai puţin de 6 luni de la data modificării convenţiei. dizolvare cu lichidare. cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreşte încetarea contractului.cu excepţia revocării dovezii de evaluare a furnizorului. convenţia se modifică în mod corespunzător prin excluderea medicului/medicilor la care s-a constatat nerespectarea nejustificată a programului de lucru timp de 3 zile consecutive. casele de asigurări de sănătate nu vor mai intra în relaţii contractuale cu furnizorii respectivi până la următorul termen de contractare. h) refuzul furnizorului de servicii medicale de a pune la dispoziţia organelor de control ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ale caselor de asigurări de sănătate toate documentele justificative care atestă furnizarea serviciilor raportate şi cele de evidenţă financiar-contabilă a serviciilor furnizate conform convenţiei încheiate şi documentele justificative privind sumele decontate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. (3) În cazul în care convenţia dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate se modifică prin excluderea din convenţie a uneia sau mai multor persoane înregistrată/înregistrate în convenţia încheiată cu casa de asigurări de sănătate şi care desfăşoară activitate sub incidenţa acestuia la furnizorii respectivi. desfiinţare sau reprofilare a furnizorului de servicii medicale. cu indicarea motivului şi a temeiului legal.

prevederile alin. cu condiţia ca furnizorul să facă dovada demersurilor întreprinse pentru actualizarea acestuia.2012 aprobat prin H. (2) Decontarea serviciilor medicale contractate. dar nu mai mult de 6 luni. până la încetarea cazului de forţă majoră. raportate şi validate conform convenţiilor încheiate se suspendă. pe bază de documente justificative prezentate casei de asigurări de sănătate. 1389/2010. e) nerespectarea de către furnizorii de servicii medicale a termenelor de plată a contribuţiei la Fond. cu modificările şi completările ulterioare. 13 (1) Convenţia se suspendă la data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii: a) în cazurile de forţă majoră confirmate de autorităţile publice competente. ART. 14 alin. d) încetarea valabilităţii sau revocarea de către autorităţile competente a oricăruia dintre documentele prevăzute la art. a3). a4) şi a5) se constată de către casa de asigurări de sănătate din oficiu. şi nerespectarea obligaţiei de la art. casele de asigurări de sănătate nu vor mai încheia contracte cu furnizorii respectivi. din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . 5 pct. ART. nominalizate în contract. din motive imputabile furnizorilor sau persoanelor prevăzute la alin. c) de la data la care casa de asigurări de sănătate este înştiinţată despre decizia Colegiului teritorial al Medicilor de suspendare din calitatea de membru sau suspendare din exerciţiul profesiei a medicului titular al cabinetului medical individual. (1) lit. (1) lit. efectuate. suspendarea operează pentru o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice de la data încetării valabilităţii/revocării acestuia.c). dar nu mai mult de 1/3 din sumele lunare care urmează a fi decontate. 6. respectiv nu vor mai accepta înregistrarea persoanelor prevăzute la alin. pentru motive obiective. b) la solicitarea furnizorului. sau la sesizarea oricărei persoane interesate. prin organele sale abilitate. de la data de înregistrare a documentului prin care se constată nesoluţionarea pe cale amiabilă a unor litigii între părţile contractante doar până la data la care contravaloarea acestor servicii medicale atinge valoarea concurentă a sumei care a făcut obiectul litigiului.G. (3) şi (4) se aplică în mod corespunzător pentru fiecare dintre sediile secundare/punctele de lucru. 12 alin. a2). în cazul în care convenţia/contractul încetează/se modifică din nou. a) . nr. Situaţiile prevăzute la art. 14 Situaţiile prevăzute la art. (2). (1) lit. (3). a) subpct. până la data la care aceştia îşi achită obligaţiile la zi sau până la data ajungerii la termen a convenţiei. suspendarea se face după 30 de zile calendaristice de la data la care casa de asigurări de sănătate a efectuat ultima plată către furnizor. pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale. 11 şi la art. care se află în situaţia descrisă anterior. 12 alin. (3) în contractele încheiate cu aceşti furnizori sau cu alţi furnizori pentru aceste persoane care prin activitatea lor au condus la încetarea/modificarea contractului. (5) În cazul în care furnizorii intră în relaţii contractuale cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate pentru mai multe sedii secundare/puncte de lucru. 55 . a1) şi d) se notifică casei de asigurări de sănătate cu cel puţin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreşte încetarea convenţiei. sau până la data ajungerii la termen a convenţiei.(4) După reluarea relaţiei contractuale. constatată de către casele de asigurări de sănătate din evidenţele proprii sau ca urmare a controalelor efectuate la furnizori. suspendarea se va aplica corespunzător numai medicului aflat în convenţie. a) subpct.

.. care intră în vigoare pe durata derulării prezentei convenţii......... ART......... în două exemplare a câte .................. XIII. câte unul pentru fiecare parte contractantă.. Soluţionarea litigiilor ART. (1) se soluţionează de către Comisia de Arbitraj care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate............ Contencios FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE Reprezentant legal....... Documentele pe baza cărora se încheie convenţia de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară depuse de furnizor la casa de asigurări de sănătate: .............. 56 ... ..... XIV....XI............... 17 Dacă o clauză a acestei convenţii ar fi declarată nulă..... Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putinţă spiritului convenţiei............... clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător..... după caz....... (2) Litigiile nesoluţionate dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate conform alin... după caz) al reprezentantului legal ........... .. prin fax sau direct la sediul părţilor. Alte clauze ................... sau cont nr............. derularea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezenta convenţie vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă........... . celelalte prevederi ale convenţiei nu vor fi afectate de această nulitate.................... Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 5 zile lucrătoare din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezenta convenţie să notifice celeilalte părţi contractante schimbarea survenită......................... XII. Director executiv al Direcţiei economice ................. ...............cod numeric personal (copie BI/CI.......... Modificarea convenţiei ART............................ Director executiv al Direcţiei relaţii contractuale......... ANEXA 1 la convenţia de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară nr........... 16 În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie.......director general. Corespondenţa ART.......................... 18 (1) Litigiile legate de încheierea...... ..... deschis la Trezoreria Statului... Prezenta convenţie de furnizare a serviciilor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiată astăzi.. Vizat Juridic.....cod de înregistrare fiscală ........... ......cod unic de înregistrare .. deschis la Banca . .................... organizată conform reglementărilor legale în vigoare sau de către instanţele de judecată... 15 Corespondenţa legată de derularea prezentei convenţii se efectuează în scris. prin scrisori recomandate cu confirmare de primire........... pagini fiecare... CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Preşedinte . ....cont nr.. ...... .....

. Documentele necesare încheierii convenţiei.dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor.. . depuse în copie.. ......ecografii generale (abdomen şi pelvis) efectuate de medicii de familie. pe fiecare pagină.. . ..dovada plăţii la zi a contribuţiei la Fondul pentru asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii.. valabilă la data încheierii contractului. ..dovada de evaluare a punctului secundar de lucru nr....... sunt certificate pentru conformitate prin sintagma "conform cu originalul" şi prin semnătura reprezentantului legal.programul de activitate al medicilor şi al personalului medico-sanitar. .copie a actului de identitate pentru medici şi personalul mediu sanitar.. ACT ADIŢIONAL pentru serviciile medicale paraclinice ..certificatul de membru al OAMGMAMR pentru personalul mediu sanitar valabil la data încheierii contractului.certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România pentru fiecare medic. . ..copie a documentului care atestă gradul profesional pentru medici. .... efectuată conform prevederilor legale în vigoare. Se întocmeşte după modelul contractului de furnizare de servicii medicale paraclinice adaptat.. 57 ..dovada de evaluare a unităţii sanitare nr.programul de activitate al cabinetului şi al punctului de lucru.. ... valabilă la data încheierii contractului. ... .dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la furnizor într-o formă prevăzută de lege şi care este înregistrat în contract funcţionează sub incidenţa acestuia. .. .copie a actului doveditor prin care personalul medico-sanitar îşi exercită profesia la furnizor.cererea/solicitarea pentru intrare în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate nr... ....

Bolile cu potenţial endemo-epidemic sunt cele prevăzute la punctul II din Anexa nr. sunt consemnate ca "urgenţă" de către medicul de specialitate în documentele de evidenţă de la nivelul cabinetului. b) servicii medicale curative: Consultaţie pentru afecţiuni acute. nr. Numărul maxim de 4 consultaţii se poate acorda cumulat atât la nivelul medicului de familie. cât şi la nivelul medicului/medicilor de specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice. include toate serviciile medicale necesare. diagnostic prezumptiv. a). În situaţia în care cazurile care nu pot fi rezolvate la nivelul cabinetului sau depăşesc competenţa medicului de specialitate. medicină fizică şi balneologie. inclusiv medicaţia şi procedurile medicale administrate la nivelul cabinetului. către o altă specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice. pe asigurat. Pachetul de servicii medicale pentru persoanele care se asigură facultativ a) serviciile cuprinse la lit.G. examen clinic. NOTA 3: Se raportează şi se decontează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată şi pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată. medicul de specialitate poate acorda maximum 3 consultaţii sau poate elibera bilet de trimitere. Pentru investigaţiile paraclinice recomandate şi tratamentul prescris. NOTA 2: Cazurile de urgenţă medico-chirurgicală care se trimit către structurile de urgenţă specializate. astfel încât numărul maxim de consultaţii pentru acelaşi episod de boală acută/subacută la nivelul tuturor 58 . în limita competenţei medicului de specialitate acordate pentru rezolvarea situaţiei care pune în pericol viaţa pacientului şi/sau bilet de trimitere pentru internare în spital pentru cazurile care depăşesc posibilităţile de rezolvare în ambulatoriul de specialitate. dacă este necesar.1186/2000 pentru aprobarea listei cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale precum şi bolile infecto-contagioase din grupa A pentru care asiguraţii beneficiază de indemnizaţie pentru capacitate temporară de muncă fără condiţii de stagiu de cotizare NOTA 1: Medicaţia pentru cazurile de urgenţă se asigură din trusa medicală de urgenţă. NOTA 4: Consultaţia prevăzută la lit. b) Depistarea de boli cu potenţial endemo-epidemic (examen clinic. a tratamentului şi a evoluţiei cazului.1 la H. inclusiv cele pentru care se solicită serviciile de ambulanţă. costurile se suportă integral de către persoana asigurată facultativ. subacute (anamneză. Pachetul minimal de servicii medicale a) Asistenţă medicală de urgenţă (anamneză. casa de asigurări de sănătate decontează maximum 4 consultaţii pentru acelaşi episod de boală acută/subacută. B. necesare pentru stabilirea diagnosticului.dacă medicul de familie a acordat o consultaţie.ANEXA 7 PACHETUL DE SERVICII MEDICALE acordate în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice inclusiv recuperare. diagnostic şi tratament). acesta asigură trimiterea pacientului către structurile de urgenţă specializate. A «Pachetul minimal de servicii medicale». organizată conform legii. astfel: . Pentru fiecare caz. paraclinice şi de medicină dentară CAPITOLUL I Pachetul de servicii medicale acordate în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice A. după caz. trimiterea la spitalele de specialitate pentru confirmare şi tratament ). examen clinic şi tratament) în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de specialitate.

serviciile de medicină dentară. medicul de specialitate mai poate acorda două consultaţii sau poate elibera bilet de trimitere către o altă specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice. examenul clinic general. pentru a doua şi a treia consultaţie în vederea stabilirii diagnosticului şi/sau tratamentului. C. NOTA 4: În situaţia în care există prezumţia privind existenţa unei alte afecţiuni asociate. astfel încât numărul maxim de consultaţii pentru acelaşi episod de boală acută/subacută la nivelul tuturor medicilor de specialitate din ambulatoriul clinic să fie 2. în perioada de valabilitate a acestuia. înţelegeri. după caz. respectiv a doua consultaţie apare o altă afecţiune acută/subacută. examenul clinic specific specialităţii respective. Pe biletul de trimitere se va menţiona obligatoriu numărul de consultaţii acordate. numărul consultaţiilor decontate de casa de asigurări de sănătate este maximum 4. Biletul de trimitere este formular cu regim special. Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European.dacă medicul de familie a acordat două consultaţii. Consultaţia medicală de specialitate cuprinde: . fitoterapie şi planificare familială care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu. Un exemplar rămâne la medicul care a făcut trimiterea şi două exemplare sunt înmânate asiguratului. numărul consultaţiilor este maximum 5 . NOTA 2:În situaţiile în care la prima consultaţie se diagnostichează două sau mai multe afecţiuni acute/subacute. care se întocmeşte în trei exemplare. respectiv 6. se face direct. Fac excepţie de la prevederile anterioare cazurile de urgenţă medico-chirurgicală şi consultaţiile pentru afecţiunile confirmate prevăzute în anexa nr. precum şi serviciile de acupunctură. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii. . fără alt bilet de trimitere. Pachetul de servicii medicale de bază C1. convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii nu se solicită bilet de trimitere decât pentru consultaţiile şi serviciile medicale de recuperare-reabilitare a sănătăţii. respectiv cele din anexa nr. homeopatie. 39 A la ordin. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială respectiv în baza Regulamentului CEE nr. Pe biletul de trimitere se va menţiona obligatoriu numărul de consultaţii acordate. Consultaţia medicală de specialitate Consultaţia medicală de specialitate se acordă pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic de specialitate numai pentru cazurile în care asiguratul a avut biletul de trimitere iniţial eliberat de medicul de familie şi numai în condiţiile în care medicul trimiţător se află în relaţie contractuală (contract sau convenţie) cu casa de asigurări de sănătate.medicilor de specialitate din ambulatoriul clinic să fie 3. 9 la ordin. titulari ai cardului european de asigurări de sănătate. unic pe ţară. respectiv beneficiari ai formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. precum şi din alte state cu care România a încheiat acorduri. stabilirea protocolului de explorări şi/sau interpretarea integrativă a explorărilor şi a 59 . care le depune la furnizorul de servicii medicale clinice. medicul care suspicionează va consemna distinct pe biletul de trimitere numărul de consultaţii pentru afecţiunile acute/subacute pentru care pacientul s-a prezentat iniţial. Prezentarea pacientului la medicul de specialitate la solicitarea acestuia. NOTA 1: Circuitul privind modalităţile în care pot fi acordate cele 4 consultaţii se referă numai la un singur episod de boală acută/subacută. NOTA 3: În situaţia în care în derularea unui episod de boală acută/subacută după prima.anamneza. Furnizorul de servicii medicale clinice păstrează un exemplar şi depune la casa de asigurări de sănătate celălalt exemplar cu ocazia raportării lunare a activităţii.

casa de asigurări de sănătate decontează maximum 4 consultaţii pe asigurat. În situaţia în care în derularea unui episod de boală acută/subacută după prima. necesare pentru stabilirea diagnosticului. lunar. prin scrisoare medicală. precum şi instruirea în legătură cu măsurile terapeutice şi profilactice. dacă este necesar. în vederea stabilirii diagnosticului. medicul de specialitate mai poate acorda două consultaţii sau poate elibera bilet de trimitere către o altă specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice. inclusiv după o intervenţie chirurgicală sau ortopedică. Casele de asigurări de sănătate suportă contravaloarea a maximum două consultaţii pentru cazurile cu diagnostic deja confirmat. după caz.dacă medicul de familie a acordat două consultaţii. . numărul consultaţiilor decontate de casa de asigurări de sănătate este maximum 4. . În situaţia în care există prezumţia privind existenţa unei alte afecţiuni asociate. astfel: . astfel încât numărul maxim de consultaţii pentru acelaşi episod de boală acută/subacută la nivelul tuturor medicilor de specialitate din ambulatoriul clinic să fie 3.stabilirea conduitei terapeutice şi/sau prescrierea tratamentului medical şi igienodietetic. . Circuitul privind modalităţile în care pot fi acordate cele 4 consultaţii se referă numai la un singur episod de boală acută/subacută. . cât şi la nivelul medicului/medicilor de specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice. la externare. scoaterea ghipsului.unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare. Pe biletul de trimitere se va menţiona obligatoriu numărul de consultaţii acordate. conform prevederilor legale în vigoare. În situaţiile în care la prima consultaţie se diagnostichează două sau mai multe afecţiuni acute/subacute.dacă medicul de familie a acordat o consultaţie.pentru efectuarea unor manevre terapeutice sau administrarea unor tratamente stabilite de medic cu ocazia consultaţiilor acordate pacientului pentru stabilirea diagnosticului. Pentru acelaşi episod de boală acută/subacută. Pe biletul de trimitere se va menţiona obligatoriu numărul de consultaţii acordate. prescrierea tratamentului şi urmărirea evoluţiei bolnavilor cu afecţiuni cronice. trimestrial sau. atunci când este necesară prezentarea repetată a pacientului la cabinet. Medicul de specialitate are obligaţia de a informa medicul de familie. medicul care suspicionează va consemna distinct pe biletul de trimitere numărul de consultaţii pentru afecţiunile acute/subacute pentru care pacientul s-a prezentat iniţial. respectiv a doua consultaţie apare o altă afecţiune acută/subacută. Numărul maxim de 4 consultaţii se poate acorda cumulat atât la nivelul medicului de familie. a tratamentului şi a evoluţiei cazului. sau pentru cazurile care necesită urmărirea evoluţiei sub tratament a pacientului în ambulatoriu.evaluare clinică şi paraclinică.la externare. 60 . la momentul în care aceasta a survenit. . NOTA I: pentru cazurile acute/subacute 1. despre planul terapeutic stabilit iniţial precum şi orice modificare a acestuia. numărul consultaţiilor este maximum 5. Consultaţia pentru cazurile care necesită urmărirea evoluţiei sub tratament a pacientului în ambulatoriu se acordă: . manevre chirurgicale minore şi scoaterea firelor. astfel încât numărul maxim de consultaţii pentru acelaşi episod de boală acută/subacută la nivelul tuturor medicilor de specialitate din ambulatoriul clinic să fie 2. medicul de specialitate poate acorda maximum 3 consultaţii sau poate elibera bilet de trimitere. în limita competenţelor.analizelor de laborator disponibile efectuate la solicitarea medicului de familie şi/sau a medicului de specialitate. pentru examenul plăgii. 2. respectiv 6. către o altă specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice.

3. casele de asigurări de sănătate decontează o consultaţie/trimestru pentru un bolnav cu una sau mai multe afecţiuni cronice şi prescripţia/prescripţiile medicale aferente consultaţiei. . Se raportează şi se decontează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată 61 .raportarea lunară a modificărilor intervenite/mişcarea lunară/intrări/ieşiri 4.1186/2000 pentru aprobarea listei cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale precum şi bolile infecto-contagioase din grupa A pentru care asiguraţii beneficiază de indemnizaţie pentru capacitate temporară de muncă fără condiţii de stagiu de cotizare. examen clinic şi tratament).întocmirea listei şi depunerea acesteia la contractare. trimiterea la spitalele de specialitate pentru confirmare şi tratament ). Pentru evaluarea clinică şi paraclinică a bolnavilor cu afecţiuni cronice. sunt consemnate ca "urgenţă" de către medicul de specialitate în documentele de evidenţă de la nivelul cabinetului. sau pentru cazurile care necesită urmărirea evoluţiei sub tratament a pacientului în ambulatoriu. 2. Casele de asigurări de sănătate suportă contravaloarea a maximum două consultaţii pentru cazurile cu diagnostic deja confirmat.Pentru situaţiile de mai sus nu este necesar bilet de trimitere. în trimestrul respectiv. 1. în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de specialitate. În situaţia în care cazurile nu pot fi rezolvate la nivelul cabinetului sau depăşesc competenţa medicului de specialitate. NOTA III: Asistenţă medicală de urgenţă (anamneză. NOTA II: pentru asiguraţii cu afecţiuni cronice 1. organizată conform legii. Bolile cu potenţial endemo-epidemic sunt cele prevăzute la punctul II din Anexa nr. o consultaţie şi prescripţia/prescripţiile medicale aferente.1 la H. casele de asigurări de sănătate decontează pentru un bolnav cu una sau mai multe afecţiuni cronice.G. Evidenţa acestor bolnavi cuprinde: . acesta va organiza evidenţa specifică. Pentru asigurarea serviciilor medicale necesare pentru bolnavii cu afecţiuni cronice monitorizabile la nivelul caselor de asigurări de sănătate prin cabinetul medicului de specialitate. nu a beneficiat de nicio consultaţie în condiţiile prevăzute la pct. trimestrial sau lunar. diagnostic prezumptiv. Medicaţia pentru cazurile de urgenţă se asigură din trusa medicală de urgenţă. prescrierea tratamentului şi urmărirea evoluţiei bolnavilor cu afecţiuni cronice. inclusiv medicaţia şi procedurile medicale administrate la nivelul cabinetului. prevăzute în anexa nr. dacă acesta. Se raportează şi se decontează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată şi rezolvată la nivelul cabinetului. utilizând formularele de raportare aprobate prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. acesta asigură trimiterea pacientului către structurile de urgenţă specializate. Pentru evaluare clinică şi paraclinică. la externare. NOTA IV Depistarea de boli cu potenţial endemo-epidemic (examen clinic. nr. după caz. 39 A la ordin. Cazurile de urgenţă medico-chirurgicală care se trimit către structurile de urgenţă specializate. inclusiv cele pentru care se solicită serviciile de ambulanţă. Pentru situaţiile de mai sus nu este necesar bilet de trimitere.

7. Specialităţi clinice: Nr. Pentru persoanele cu vârsta de 60 de ani şi peste. nutriţie şi boli metabolice Endocrinologie Gastroenterologie Genetică medicală Geriatrie şi gerontologie Hematologie 62 .8 puncte 21. numărul de puncte corespunzător consultaţiei se majorează cu 2 puncte. Consultaţia peste vârsta de 4 ani d.8 puncte 21. 6.4 puncte a.25 puncte 11. 4. 8. 10. Consultaţia de psihiatrie şi psihiatrie pediatrică a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani c. respectiv trecerea dintr-o grupă de vârstă în alta se realizează la împlinirea vârstei (de exemplu: copil cu vârsta de 4 ani împliniţi se încadrează în grupa peste 4 ani). valabil pentru pachetele de servicii: Număr puncte pentru specialităţi medicale 16. Consultaţia de neurologie peste vârsta de 4 ani Număr puncte pentru specialităţi chirurgicale 17. Consultaţia copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani b. Specialităţile clinice pentru care se încheie contract de furnizare de servicii medicale în ambulatoriul de specialitate clinic şi serviciile diagnostice şi terapeutice (numai pentru pachetul de servicii medicale de bază) pentru care plata serviciilor medicale se face prin tarif pe serviciu medical exprimat în puncte: I.6 puncte 14. 5. 1. homeopatie.40 puncte 10.2 puncte 32. 14. 11. Consultaţia de fitoterapie. 12.Numărul de puncte pe consultaţie. Consultaţia de neurologie a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani g. 9. C2. 3.5 puncte - Încadrarea persoanei. crt. planificare familială f. Alergologie şi imunologie clinică Boli infecţioase Cardiologie Chirurgie cardiovasculară Chirurgie generală Chirurgie pediatrică Chirurgie plastică şi microchirurgie reconstructivă Chirurgie toracică Dermatovenerologie Diabet zaharat. Consultaţia de psihiatrie şi psihiatrie pediatrică peste vârsta de 4 ani e.6 puncte 10. 15. 13. 2.

1.14.5. 19. 1. 18. Teste de provocare nazală. 35. 1.12. 30. 27.4. 23. Medicină internă Nefrologie Neonatologie Neurochirurgie Neurologie Neurologie pediatrică Oncologie medicală Obstetrică-ginecologie Oftalmologie Otorinolaringologie Ortopedie şi traumatologie (inclusiv pediatrică) Pediatrie Pneumologie Psihiatrie Psihiatrie pediatrică Reumatologie Urologie Chirurgie vasculară Radioterapia*) *) Numai ca şi consultaţie de control. bronşică. Biomicroscopia.15.9. 26. oculară. 33. Serviciile diagnostice simple şi complexe şi serviciile terapeutice/tratamente chirurgicale şi medicale: 1.16. 1. 1. 1.punctajul aferent acestor servicii este de 11 puncte/procedură 1.2.13. 32. 29. 1. oftalmoscopia Biometrie Explorarea câmpului vizual (perimetrie) Recoltare pentru test Babeş-Papanicolau Examen electromiografic Examen electroneurografic EEG standard EKG de efort Spirometrie Spirogramă + test farmacodinamic bronhomotor Teste cutanate (prick sau IDR) cu seturi standard de alergeni (maximum 8 teste inclusiv materialul pozitiv şi negativ). 21. 22. 1. maxim 1 la 3 luni pentru pacienţii care au beneficiat de radioterapie Chirurgie orală şi maxilo-facială**) **) Nu se raportează în vederea decontării consultaţiile şi serviciile medicale pentru chirurgia dento-alveolară II. gonioscopia. Teste cutanate cu agenţi fizici (maximum 4 teste) Osteodensitometrie segmentară cu ultrasunete Audiograma tonală liminară Audiograma vocală 63 .7. 25.3.10.16.1. 31. 1. 17. Servicii diagnostice simple: . 28. 1. 34. 1. 1.8. 20. 24.11.6. 1. 1. 1.

3.18. conjunctivă. 3.18. vegetaţii vulvă. 3.punctajul aferent acestor servicii este de 17 puncte/procedură Colonoscopie Determinarea refracţiei (skiascopie. vagin.7. 2.16.4.21. 2.6. 3.14. 2. 2.3.12.1. laringe Explorarea funcţiei binoculare (test Worth. 2. 64 .16. polipi. 3. 2. 2. 2. 3. 3. duoden) Video . 3. 2. col Polipectomie endoscopică gastrică Polipectomie endoscopică rectosigmoidiană Polipectomie endoscopică colonică Secţiunea optică a stricturii uretrale Sutura unei plăgi de pleoapă. Servicii diagnostice complexe: .13. echotomografie şi tehnici derivate) Examen Doppler transcranian al vaselor cerebrale şi tehnici derivate Endoscopie digestivă superioară (esofag. 3.7.2. 2. 2.10. autorefractometrie).12.2. Holter) Holter TA 3. 3. 3.15.20. stomac. 2. 3. Maddox.17.5.10. 3.17.1. cavum. 3.3.4. 3.15. 2.2.19. 3.9.6. 2. refractometrie. 2.transschelară Cură chirurgicală a othematomului Dilataţia stricturii uretrale Extracţie de corpi străini Extracţie endoscopică corpi străini Extragere bronhoscopică de corpi străini din căile respiratorii Electrocauterizare sau cauterizarea mucoasei nazale Manevre de mică chirurgie pentru abces şi/sau chist vaginal sau bartholin cu marsupializare. sinoptofor) examen pentru diplopie Foniatrie ORL Puncţie-biopsie osoasă cu amprentă Puncţie sinusală Puncţie aspirat de măduvă osoasă Tonometrie. astigmometrie Examen fibroscopic nas.11.electroencefalografie EKG continuu (24 ore.5. pahimetrie corneeană Uretroscopie ambulatorie Determinarea potenţialelor evocate vizuale Determinarea potenţialelor evocate de trunchi cerebral (auditive) Determinarea potenţialelor evocate somatoestezice Bronhoscopia Examen electroencefalografic cu probe de stimulare şi/sau mapping Examen ultrasonografic extracranian al aa Cervico-cerebrale (Doppler.9. 3.11.8. Servicii terapeutice/tratamente chirurgicale: .13.punctajul aferent acestor servicii este de 23 puncte/procedură Infiltraţii peridurale Electrochirurgia/electrocauterizarea tumorilor cutanate/leziune Ablaţia unui polip sau fibrom cervical Bandare varice esofagiene Conizaţia cu ansă diatermică sau cu bisturiul Criocoagularea (crioaplicaţia) conjunctivală . 2. 2. 2.8. 2. 3. 2.14. 2.

20. II) Terapia chirurgicală a edemului dur posttraumatic Terapia chirurgicală a fimozei (decalotarea. xantelasme) Tratamentul chirurgical al pingueculei Tratamentul chirurgical al pterigionului Tratamentul hemartrozei. 3. 3. 3. chist conjunctival. furunculozei Terapia chirurgicală a granulomului ombilical Terapia chirurgicală a hematomului Terapia chirurgicală a hidrosadenitei Terapia chirurgicală a leziunilor externe prin agenţi chimici < 10% Terapia chirurgicală a panariţiului eritematos Terapia chirurgicală a panariţiului flictenular Terapia chirurgicală a panariţiului periunghial şi subunghial Terapia chirurgicală a panariţiului antracoid Terapia chirurgicală a panariţiului pulpar Terapia chirurgicală a panariţiului osos. 3. 3. chisturilor dermoide sebacee. 3. tumori benigne care nu necesită plastii întinse. 3. 3. articular. Tratament chirurgical al sinechiei septo-turbinare 65 . dehiscenţe plăgi Terapie chirurgicală (inclusiv anestezia) pentru leziuni traumatice. 3.46. 3. înţepate superficial (anestezie. 3. escare.32. pansament).50. tenosinoval Terapia chirurgicală a piciorului diabetic (polinevrită. debridarea) Terapia chirurgicală a flebopatiilor varicoase superficiale. 3. 3.48.51. simplă Terapia chirurgicală a tumorilor simple ale buzei Tratamentul chirurgical al unor afecţiuni ale anexelor globului ocular (şalazion. hipotenară. necroze cutanate.23. 3. 3. 3. 3.45.3.52. 3. 3. I şi gr. 3. chist al pleoapei.43. 3.plăgi tăiate superficial. 3.55. furunculului antracoid.24. supuraţii.57.53.28. hematoame organe genitale masculine Tratamentul chirurgical al leziunilor cutanate .49. 3.47. tenosinovitelor Terapia chirurgicală a furunculului. 3. 3. flegmon.41. Tratamentul plăgilor. 3.30. abcese. lipoamelor neinfectate Terapia chirurgicală a tumorii scalpului. 3. 3. 3. abces. microangiopatie) Terapia chirurgicală a polipului rectal procident (extirpare) Terapia chirurgicală a seromului posttraumatic Terapia chirurgicală a supuraţiilor postoperatorii Terapia chirurgicală a supuraţiilor mamare profunde Terapia chirurgicală a tumorilor mici.56.42.37.39. Terapia chirurgicală a abcesului de părţi moi Terapia chirurgicală a abcesului perianal Terapia chirurgicală a abcesului pilonidal Terapia chirurgicală a adenoflegmonului Terapia chirurgicală a afecţiunilor mamare superficiale Terapia chirurgicală a arsurilor termice < 10% Terapia chirurgicală a degerăturilor (gr.35. 3. hidartrozei. 3. 3.33. 3. ruptură pachet varicos Terapia chirurgicală a flegmoanelor superficiale mână fără limfangită Terapia chirurgicală a flegmoanelor lojă tenară.34.54. 3. 3.38. retuşuri de bont.44. 3. 3.27.22. 3.40.26. orjelet.36.29. sutură inclusiv îndepărtarea firelor.19.31. excizie. comisurale.21.25.

spondilolistezisului. genu varum. furunculul CAE Tratament chirurgical al traumatismelor ORL 4. 4. 4.6. 4.3.4. fenol.punctajul aferent acestor servicii este de 13 puncte/procedură Fotochimioterapie (UV) cu oxoralen local Fotochimioterapie (UV) cu oxoralen generală Injectare subconjunctivală.15 4.14 4.10. conform specialităţii/competenţelor confirmate de Ministerul Sănătăţii.7.1. tulburări obsesiv-compulsive. rupturii musculare.20 4. distimii. macule) Tamponament posterior şi/sau anterior ORL Tratamente ortopedice medicale Tratamentul ortopedic al luxaţiei.58. Psihoterapie de grup (psihoze.13. 4.5. adictii). fracturii gambei.31.19. ruptură musculară.23 NOTA 1: Serviciile de la pct.2. 3.39. tratamentul scoliozei. umărului. 4. cvadricipital). 3. Servicii terapeutice/tratamente medicale .16 4. coastelor. pumnului.18 Tratament chirurgical ORL colecţie: sept. tulburări de anxietate. 3.59. metatarsiene. Puncţii şi infiltraţii intraartriculare 4.12 4. toxină botulinică) Cateterismul uretrovezical "a demeure" pentru retenţie completă de urină Fotocoagularea cu laser a leziunilor cutanate (nev pigmentar congenital.36 . gleznei.9. 3. Serviciile de la poz. distimii. retrobulbară de medicamente Tratament cu laser al polului posterior Tratamentul cu laser al polului anterior Aerosoli/caz Crioterapia/şedinţă Imunoterapie specifică cu vaccinuri alergenice standardizate Psihoterapie individuală (psihoze. falange. NOTA 2: Serviciile de la pct.21 4. instabilitate acută de genunchi. bicipital. claviculei. Tratamentul ortopedic al entorsei sau luxaţiei patelei. conform specialităţii/competenţelor confirmate. cifozei. picior plat valg. 4. fracturii de gambă cu aparat cruropedios. după caz.17 4. flegmon. disjuncţie acromioclaviculară. tulburări obsesiv-compulsive.48 şi 3. tulburări fobice. luxaţiei. metacarpiene.56 pot fi raportate şi de medicii cu specialitatea dermatovenerologie.19 4. tulburări fobice. entorsei de genunchi. 3 se decontează de casele de asigurări de sănătate medicilor cu specialităţi chirurgicale care au dotarea necesară efectuării acestora.22 4. 4. 4. 4. după caz. 4.3. 3. oaselor carpiene. scapulei. adictii). rupturii tendoanelor mari (achilian.2. periamigdalian. Tratament în displazia luxantă a şoldului în primele 6 luni de viaţă Tratamentul piciorului strâmb congenital în primele 3 luni de viaţă Tratamentul la copii cu genu valgum. 1.11 4. 66 . Tratamentul ortopedic al fracturii femurului.47. 3. 4. Consiliere psihiatrică nespecifică pentru pacient Blocaje nervi periferici Blocaje chimice pentru spasticitate (alcool.8.3. tulburări de anxietate. entorsei sau fracturii antebraţului. tarsiene. 4. 3. humerusului. 2 şi 4 se decontează de casele de asigurări de sănătate medicilor de specialitate care au dotarea necesară efectuării acestora.

Pentru planificare familială. 39 A la ordin. astfel: pentru punctul 1 lit. după care asiguratul plăteşte integral serviciile medicale. Asiguraţii au dreptul la maximum 2 consultaţii/cure pe an calendaristic. cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. nutriţie şi boli metabolice. contractele se încheie de casele de asigurări de sănătate cu medicii de specialitate de nefrologie. cu respectarea prevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . Tariful pe serviciu medical . b) fitoterapie. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. . 1389/2010. 39 A la ordin.pot face obiectul contractelor încheiate de casele de asigurări de sănătate cu medicii de specialitate. contractele se încheie de casele de asigurări de sănătate cu medicii de specialitate din ambulatoriul spitalelor clinice care monitorizează starea posttransplant şi bolile rare. Pentru fitoterapie şi homeopatie.2012. Pentru litera C din anexa nr. 1389/2010. A din anexa nr. …………. O cură reprezintă în medie 10 zile de tratament şi în medie 4 proceduri/zi. .2012. .. fitoterapie. psihiatrie pediatrică.C3. c) homeopatie.otorinolaringologie. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 39 A la ordin. 39 A la ordin. Servicii conexe actului medical pentru servicii conexe furnizate de psihologi şi logopezi . A din anexa nr.caz pentru serviciile medicale de acupunctură de care beneficiază un asigurat pentru o cură de servicii de acupunctură este de 140 lei. A şi C pentru atingerea obiectivelor stabilite în planului terapeutic individualizat şi consemnate în documentele medicale. pe asigurat. contractele se încheie de casele de asigurări de sănătate cu medicii de specialitate diabet zaharat. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . pentru punctul 2 lit. sunt: a) planificare familială. C4. În baza competenţei/atestatului de studii complementare în acupunctură se poate încheia contract de furnizare de servicii de acupunctură în ambulatoriu conform modelului de contract pentru furnizare de servicii medicale în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice.neurologie şi neurologie pediatrică. A din anexa nr. pentru punctele 3 şi 4 lit. C5. cu următoarele specialităţi clinice: . Lista serviciilor conexe şi punctele aferente acestora sunt: a) Neurologie şi Neurologie pediatrică a1) serviciile conexe furnizate de psiholog: Consiliere psihologică copii (numai la recomandarea 67 . tariful consultaţiilor corespunzător punctajului prevăzut la punctul C1. Competenţele/atestatele de studii complementare în baza cărora se poate încheia contract de furnizare de servicii medicale în ambulatoriul de specialitate clinic.precum şi alte specialităţi clinice pentru boli cronice prevăzute în anexa 39 A lit. Asiguraţii au dreptul la o consultaţie cu un tarif de 13 lei corespunzător pentru fiecare cură de tratament. casele de asigurări de sănătate decontează maximum 2 consultaţii pentru fiecare caz/diagnostic. contractele se încheie de casele de asigurări de sănătate cu medicii de specialitate oncologie medicală şi hematologie. NOTĂ: Pentru serviciile de planificare familială se raportează 2 consultaţii pe an calendaristic. homeopatie.psihiatrie.

furnizorii de servicii medicale din specialităţile cardiologie şi medicină internă încheie cu casele de asigurări de sănătate acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale clinice. 11 la ordin. NOTA 3: Medicii de specialitate din specialităţile cardiologie şi medicină internă pot efectua serviciul monitorizare şi managementul hemodinamic prin metoda bioimpedanţei toracice ca o consecinţă a actului medical propriu. Pentru aceste servicii.consultaţii aferente specialităţilor respective. furnizorii de servicii medicale de specialitate încheie cu casele de asigurări de sănătate acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale clinice. în limita competenţei şi a dotărilor necesare. sau pe bază de bilet de trimitere de la un alt medic de specialitate cardiologie şi/sau medicină internă şi dacă în cabinetul medical respectiv există aparatura medicală necesară. în condiţiile în care cabinetul medical este înregistrat în registrul unic al cabinetelor pentru aceste specialităţi. NOTA 2: În situaţia în care un medic are mai multe specialităţi clinice confirmate prin ordin al ministrului sănătăţii. inclusiv de la medicul de familie. acesta îşi poate desfăşura activitatea în baza unui singur contract încheiat cu casa de asigurări de sănătate. decontarea acestor servicii se realizează din fondul aferent investigaţiilor medicale paraclinice în limita sumelor rezultate conform criteriilor din anexa nr. inclusiv pediatrică: c1) serviciile conexe furnizate de psiholog: consiliere psihologică copii (numai la recomandarea medicului cu specialitatea psihiatrie pediatrică psihodiagnostic c2) serviciile conexe furnizate de logoped consiliere (intervenţie) d) serviciile conexe furnizate de psiholog.medicului cu specialitatea neurologie pediatrică) Psihodiagnostic a2) serviciile conexe furnizate de logoped: . pentru asiguraţii pentru care este necesar a se efectua această investigaţie în vederea stabilirii diagnosticului. putând acorda şi raporta servicii medicale .consiliere (intervenţie) logopedie b) Otorinolaringologie: b1) serviciile conexe furnizate de psiholog: investigarea psihoacustică a vocii psihoterapie sugestivă armată în afonii psihogene b2) serviciile conexe furnizate de logoped: consiliere (intervenţie) exerciţii pentru tulburări de vorbire (şedinţă) c) Psihiatrie. Pentru efectuarea acestui serviciu. sau pe bază de bilet de trimitere de la un alt medic de specialitate. pentru bolile cronice din anexa 39A litera A şi C: consiliere psihologică (adulţi/copii) 19 puncte 19 puncte 11 puncte 6 puncte 9 puncte 11 puncte 9 puncte 4 puncte 19 puncte 11 puncte 19 puncte NOTA 1: Medicii de specialitate din specialităţile clinice pot efectua ecografii cuprinse în tabelul de la capitolul II ca o consecinţă a actului medical propriu. pentru asiguraţii pentru care este necesar a se efectua aceste investigaţii în vederea stabilirii diagnosticului. 68 .

| 2.Biochimie | |______________________________________________________________________________| | 10.46 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 11.4600 | TGO*1) | 5.8621 | Timp Quick. numărătoare | | | | | leucocite. | 2.8230 | Anticorpi specifici anti Rh la gravidă*1) | 7.43 | |______|_________|_________________________________________________|___________| 69 .52 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 13.34 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 9. | 2. | 2. | 13.Hematologie | |______________________________________________________________________________| | 1. | 2.35 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 3. | 2.46 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 7. | 2. activitate de protrombină*1) | 6.06 | | | | hematocrit. | Cod | Denumirea analizei | Tarif | | crt.hemoglobină. | 2. numărătoare eritrocite.1510 | Calciu ionic seric*1) | 7.45 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 4. indici | | | | | eritrocitari*1) | | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 2.CAPITOLUL II Pachetul de servicii medicale de bază în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile paraclinice ______________________________________________________________________________ | Nr.8100 | VSH*1) | 2. | 2.62 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 17.1570 | Magneziemie*1) | 5.03 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 8.8390 | Sideremie*1) | 6.8212 | Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh*1) | 7. | 2. | 2.1420 | Colesterol seric total*1) | 5.00 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 15.1511 | Calciu seric total*1) | 5.1140 | Creatinină serică*1).1404 | Trigliceride serice*1) | 6. numărătoare | | | | | reticulocite**).03 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | .lei | |______|_________|_________________________________________________|___________| | . | 2.17 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 22. numărătoare trombocite.8211 | Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO*1)| 7. | 2.1443 | LDL*1) | 7. | 2.63 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 21.1020 | Proteine totale serice*1) | 6.8030 | Examen citologic al frotiului sanguin*3) | 17.56 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 23.8622 | APTT | 11.35 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 19. **) | 5. | 2.1310 | Glicemie*1) | 5.73 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 5.00 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 16.1130 | Acid uric seric*1) | 5. | 2. | | | maximal | | | | | decontat | | | | | de casa de| | | | | asigurări | | | | | de | | | | | sănătate | | | | | .56 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 20. | 2. | 2. formulă leucocitară. | 2.8070 | Hemoleucogramă completă .35 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 18.1120 | Uree serică*1) | 5. | 2. | 2. | 2. | 2.8603 | INR*1) (International Normalised Ratio) | 7.95 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 6.34 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 14.46 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 12.1441 | HDL colesterol*1) | 7.

| 2.1016 | Bilirubină directă*1) | 5. | 2.10 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 47. *4) | 11.45 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 28. | 2.4322 | LH | 22. | 2.6201 | Anti-HAV IgM*2) | 38.32 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 40.4720 | Fosfatază alcalină*1) | 7. | 2430012 | Complement seric C4 | 10.6022 | RPR*1) | 5. | 2.20 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 53.59 | 70 .10 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 43.4323 | Estradiol | 22.94 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 38. | 2.6731 | IgA.6691 | Proteina C reactivă*1) | 9.07 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 41. | 2. | 2. | 2.03 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 49.| 24.11 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 33.76 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 42.16 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 31.97 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 55.6733 | IgM seric | 14. | 2. | 2.10 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 44. | 2.26 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 26.6021 | VDRL*1) | 5.46 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 29. seric | 13.70 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 36. | 2.46 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 25.6250 | ASLO*1) | 10. | 2.6392 | Ag HBs (screening)*2) | 29. | 2.75 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 27. | 2430011 | Complement seric C3 | 10.4680 | Gama GT | 7.02 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 46.1015 | Bilirubină totală*1) | 5.4300 | Cortizol | 25.4321 | FSH | 22.4060 | TSH | 19.41 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 48.4961 | Electroforeza proteinelor serice*1) | 14.76 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 39.19 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 50.4331 | Prolactină | 23. | 2.6023 | Confirmare TPHA*1).1026 | Hemoglobina glicozilată*5) | 19.5560 | Testare HIV la gravidă*1) | 31.46 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 30. | 2.6206 | Depistare Helicobacter Pylori | 20. | 2. | 2.00 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | Imunologie | |______________________________________________________________________________| | 35. | 2.70 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 37.4332 | Progesteron | 23.12 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 32.6732 | IgE seric | 13.48 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 51.12 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 45. | 2. | 2.6204 | Anti HCV*2) | 60.4040 | FT4 | 19.45 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 34. | 2.4610 | TGP*1) | 5.6692 | Factor rheumatoid | 8.59 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 56. | 2. | 2. | 2. | 2. | 2.20 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 52.6734 | IgG seric | 13.20 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 54. | 2. | 2.3210 | Fibrinogenemie*1) | 12. | 2.

Examen lichid punc ie | |______________________________________________________________________________| | 71. | 2.00 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 63. | 2. | 2. | 2.43135 | PSA | 21.17 | | | | culturi pozitive) | | |______|_________|_________________________________________________|___________| | .9160 | Examen Babeş-Papanicolau*1) | 36. | 2.9022 | Citodiagnostic spută prin incluzii parafină | 30.00 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | .44 | | | | culturi pozitive) | | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 62.9020 | Diagnostic histopatologic pe lamă | 16.7120 | Examen coproparazitologic (3 probe)*1) | 11. | 2. nazale.00 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | .Examene din secre ii uretrale. | 2. | 2.Examene materii fecale | |______________________________________________________________________________| | 64. | 2. | 2.57 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 74. | 2.5002 | Examen microscopic | 4.9010 | Examen histopatologic cu colora ii speciale | 115.3450 | Examen complet de urină (sumar + sediment)*1) | 8.2030 | Determinare proteine urinare*1) | 5. | 2.96 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 76. | 2. | 2.2200 | Determinare glucoză urinară*1) | 5.Analize de urină | |______________________________________________________________________________| | 60.9021 | Bloc inclus la parafină cu diagnostic | 37. | 2.44 | | | | pozitive) | | |______|_________|_________________________________________________|___________| | . | 2.5067 | Cultură (inclusiv antibiograma pentru culturi | 15.43136 | free PSA | 22.80 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 77.50 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 70. | 2.67 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 68.5033 | Examen microscopic/frotiu | 4. | 2. otice.|______|_________|_________________________________________________|___________| | 57.5032 | Examen microscopic/proba | 4.44 | | | | antibiograma pentru culturi pozitive)/proba | | |______|_________|_________________________________________________|___________| | .58 | | | | histopatologic | | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 75. | 2.5065 | Cultură (inclusiv antibiograma pentru culturi | 15.50 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 79.61 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 65.44 | | | | pozitive) | | |______|_________|_________________________________________________|___________| | .Examinări histopatologice | |______________________________________________________________________________| | 73.Examene din secre ii vaginale | |______________________________________________________________________________| | 66.44 | | | | pozitive) | | |______|_________|_________________________________________________|___________| | .5066 | Cultură.50 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 67.50 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 58.50 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 78.70 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 61. | 2.50 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 72.5061 | Cultură*1) (inclusiv antibiograma pentru culturi| 15.Exudat faringian | |______________________________________________________________________________| | 59.9000 | Piesă prelucrată la parafină | 28. | 2. conjunctivale şi puroi | |______________________________________________________________________________| | 69.9023 | Citodiagnostic secre ie vaginală | 30.27 | 71 . | 2.5064 | Coprocultură*1) (inclusiv antibiograma pentru | 21. | 2.5063 | Urocultură*1) (inclusiv antibiograma pentru | 15.9024 | Examen citohormonal | 28. cultură germeni anaerobi (inclusiv | 15.

59 | | | sau func ionale cu TV*1) | | |______|___________________________________________________________|___________| | 89.41 | |______|___________________________________________________________|___________| | 97. | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. radiologic torace şi organe toracice*1) | | |______|___________________________________________________________|___________| | 95. | Ex. radiologic uretră. inclusiv dezinvaginare | 44. radiologic tract digestiv până la regiunea | 71. | Ex. | Ex. vezică urinară la copil cu | 191. radiologic retrograd de uretră sau vezică urinară cu | 188.05 | | | substan ă de contrast | | |______|___________________________________________________________|___________| | 107. radiologic bazin*1) | 15. radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul | 46.51 | |______|___________________________________________________________|___________| | 90. | Radiografie de membre*1) | 14. | Ex. | 2. radiologic colon dublu contrast sau intestin sub ire | 82.95 | |______|___________________________________________________________|___________| | 104. radiologic coloană vertebrală completă.67 | |______|___________________________________________________________|___________| | 98.Examinări radiologie. radiologic torace osos (sau păr i) în mai multe | 24. | Ex. | Ex. radiologic uter şi oviduct cu substan ă de contrast | 259.08 | |______|___________________________________________________________|___________| | 94. | Cistografie de reflux cu substan ă de contrast | 237. | Ex. | Ex. radiologic coloana cervicală 1 inciden ă*1) | 28. | 2. | Ex. radiologic păr i coloană dorsală*1) | 19. | Ex.9030 | Teste imunohistochimice*) | 88. | Ex.90 | |______|___________________________________________________________|___________| | 88. | Ex.63 | | | cervicală*1) | | |______|___________________________________________________________|___________| | 92.76 | | | planuri/Ex.76 | |______|___________________________________________________________|___________| | 102. radiologic torace ansamblu*1) | 25.90 | |______|___________________________________________________________|___________| | 86.15 | |______|___________________________________________________________|___________| | 96. radiologic alte articula ii fără substan ă de contrast| 14.09 | | | substan ă de contrast | | |______|___________________________________________________________|___________| | 106. radiologic esofag ca serviciu independent | 20. radiologic tract urinar (urografie minutată) cu | 188.52/set | |______|_________|_________________________________________________|___________| | . radiologic colon la copil.50 | | | ileo-cecală. radiologic cranian în proiec ie specială*1) | 16. | Pielografie | 229.51 | |______|___________________________________________________________|___________| | 91. cu substan ă de contrast | | |______|___________________________________________________________|___________| | 100.22 | |______|___________________________________________________________|___________| | 84.41 | |______|___________________________________________________________|___________| | 85. | Ex. radiologic centură scapulară*1) | 15.99 | | | substan ă de contrast | | |______|___________________________________________________________|___________| | 103. imagistică medicală şi explorări func ionale | |______________________________________________________________________________| | 82.73 | 72 .|______|_________|_________________________________________________|___________| | 80.50 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 81.91 | | | duodenojejunal) cu substan ă de contrast*1) | | |______|___________________________________________________________|___________| | 99.76 | |______|___________________________________________________________|___________| | 87.82 | | | pe sonda duodenală | | |______|___________________________________________________________|___________| | 101. radiologic vizualizare generală a abdomenului nativ*1)| 15. fără coloana | 32. radiologic păr i coloană lombară*1) | 19. | Ex. radiologic păr i schelet în 2 planuri*1) | 15. | Tomografia plană | 52. | Ex.57 | |______|___________________________________________________________|___________| | 105. | Ex. | Ex.69 | |______|___________________________________________________________|___________| | 93. radiologic cranian standard 1 inciden ă*1) | 11.9025 | Citodiagnostic lichid de punc ie | 30.96 | |______|___________________________________________________________|___________| | 83. | Ex.

24 | |______|___________________________________________________________|___________| | 114. renală. | CT regiune toracică fără substan ă de contrast | 112. | CT coloană vertebrală nativ şi cu substan ă de contrast | 263. | 265.06 | |______|___________________________________________________________|___________| | 118. | Angiografie CT abdomen | 250. | CT membre/membru fără substan ă de contrast | 41.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 131.65 | | | intravenos | | |______|___________________________________________________________|___________| | 124.33 | |______|___________________________________________________________|___________| | 116.72 | |______|___________________________________________________________|___________| | 113. | CT ureche internă | 200. | Angiografie CT craniu | 250.08 | |______|___________________________________________________________|___________| | 110.21 | | | adm.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 136. | Angiografie CT pelvis | 250.61 | |______|___________________________________________________________|___________| | 120.93 | | | nativ | | |______|___________________________________________________________|___________| 73 .93 | |______|___________________________________________________________|___________| | 137. hepatică. | CT coloană vertebrală fără substan ă de contrast/segment | 47. toracică etc. | CT regiune gât nativ şi cu substan ă de contrast | 258.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 127.38 | |______|___________________________________________________________|___________| | 117. intravenos/segment | | |______|___________________________________________________________|___________| | 125. | CT abdomen fără substan ă de contrast | 113.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 130.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 134. | CT regiune toracică nativ şi cu substan ă de contrast | 280. | CT craniu nativ şi cu substan ă de contrast | 258. | CT regiune gât fără substan ă de contrast | 87.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 132.|______|___________________________________________________________|___________| | 108. | CT craniu fără substan ă de contrast | 87. | Colonoscopie virtuală CT | 250. | Angiografie CT regiune cervicală | 250.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 135.03 | |______|___________________________________________________________|___________| | 109. | Angiocoronarografie CT | 500.) | 300. | Radiografie retroalveolară | 7.51 | | | intravenos/membru | | |______|___________________________________________________________|___________| | 126. a | 295. | Osteodensitometrie segmentară/segment | 24.42 | |______|___________________________________________________________|___________| | 122.01 | |______|___________________________________________________________|___________| | 119.13 | | | căilor biliare. | CT membre nativ şi cu substan ă de contrast adm.29 | |______|___________________________________________________________|___________| | 121. | Scintigrafia: osoasă.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 128. | CT pelvis fără substan ă de contrast | 88. | Radiografie panoramică | 25.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 111.49 | |______|___________________________________________________________|___________| | 115. cardiacă | | |______|___________________________________________________________|___________| | 112.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 133. | CT pelvis nativ şi cu substan ă de contrast adm. | RMN regiuni coloana vertebrală (cervicală. | RMN cranio-cerebral nativ | 300. | Angiografie CT membre | 250.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 129.37 | | | intravenos | | |______|___________________________________________________________|___________| | 123. tiroidiană. | 265. | CT abdomen nativ şi cu substan ă de contrast adm. | Bronhoscopie virtuală CT | 200. | Uro CT | 250. | 264.

| Senologie imagistică .93 | |______|___________________________________________________________|___________| | 140. | Ecocardiografie | 27. | RMN pelvin nativ | 300. | Ecografie de vase (artere) | 19.38 | 74 . | Angiografia RMN artere renale sau aorta | 201. cot.57 | |______|___________________________________________________________|___________| | 164.39 | |______|___________________________________________________________|___________| | 161. | RMN extrem.ecografie | 16. | RMN umăr nativ şi cu subst.46 | |______|___________________________________________________________|___________| | 145. | RMN abdominal nativ şi cu substan ă de contrast | 471. nativ/seg. | RMN sâni nativ | 300.57 | |______|___________________________________________________________|___________| | 165. | Angiografia RMN trunchiuri supraaortice | 201. (genunchi. | RMN umăr nativ | 300.95 | |______|___________________________________________________________|___________| | 154.39 | |______|___________________________________________________________|___________| | 166.46 | |______|___________________________________________________________|___________| | 146.39 | |______|___________________________________________________________|___________| | 163. de contrast | 471.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 155.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 157.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 152. toracală etc.05 | |______|___________________________________________________________|___________| | 156.) | 471.)| 300.23 | 250.95 | |______|___________________________________________________________|___________| | 153.76 | |______|___________________________________________________________|___________| | 160. | Ecografie endocrină | 16.| 60. | Ecografie fetală | 22. | Ecografie transvaginală | 16.93 | |______|___________________________________________________________|___________| | 142.) | 400.69 | |______|___________________________________________________________|___________| | 162.46 | |______|___________________________________________________________|___________| | 149. | RMN cord cu substan ă de contrast | 471. | Uro RMN cu substan ă de contrast | 625. | Ecografie generală (abdomen + pelvis)*1) | 25. cot.76 | |______|___________________________________________________________|___________| | 159.46 | | | subst. | Ecografie transfontanelară | 22. | Angiografia carotidiană cu substan ă de contrast | 262.6 săptămâni) | | |______|___________________________________________________________|___________| | 168. | Ecografie de organ/articula ie/păr i moi | 16. | Ecografie abdomen*1) | 17.39 | |______|___________________________________________________________|___________| | 169. | Ecografie pentru translucen a nucală (pentru gravide 11 . pelvis etc. | Ecografie morfologică fetală (pentru gravide 20 . gleznă etc.46 | |______|___________________________________________________________|___________| | 151.38 | |______|___________________________________________________________|___________| | 158. abdomen. de contrast | 471. | RMN regiuni coloana vertebrală (cervicală.46 | |______|___________________________________________________________|___________| | 148.46 | | | nativ şi cu substan ă de contrast | | |______|___________________________________________________________|___________| | 147. gleznă etc. | RMN extremită i nativ/segment (genunchi. | RMN sâni nativ şi cu subst. | RMN cranio-cerebral nativ şi cu subst. | RMN pelvin nativ şi cu substan ă de contrast | 471. | Ecografie de vase (vene) | 16.13 | | | 13.46 | |______|___________________________________________________________|___________| | 144.93 | |______|___________________________________________________________|___________| | 141. | Ecografie pelvis*1) | 16. | RMN abdominal nativ | 300.| 138.00 | | | săptămâni) | | |______|___________________________________________________________|___________| | 167. contrast | | |______|___________________________________________________________|___________| | 150. | Angiografie RMN/segment (craniu.) cu | 471.93 | |______|___________________________________________________________|___________| | 143.93 | |______|___________________________________________________________|___________| | 139. de contrast | 471.

| Electrocardiografie continuă (24 de ore.39 | |______|___________________________________________________________|___________| | 184. pe răspunderea medicului de laborator. | EEG standard | 15. galactografia sinusuri.20 | |______|___________________________________________________________|___________| | 176.13 | |______|___________________________________________________________|___________| | 173. Holter) | 46. fistulografie cu | 188. | Monitorizarea şi managementul hemodinamic prin metoda | 180. | Peak-flowmetrie | 2. | Sialografia.30 | |______|___________________________________________________________|___________| | 179.25 | |______|___________________________________________________________|___________| | 172.12 | |______|___________________________________________________________|___________| | 174.77 | |______|___________________________________________________________|___________| | 184 | Ergometrie | 24. *4) Se decontează numai în cazul în care VDRL sau RPR este pozitiv.63 | |______|___________________________________________________________|___________| | 181.56 | |______|___________________________________________________________|___________| | 177. *5) Se recomandă numai de medicul de specialitate diabet.|______|___________________________________________________________|___________| | 170. | Electromiografie | 17. respectiv deget/brat*1) | 5. NOTA 1: *1) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie. | Spirometrie*1) | 14.00 | | | bioimpedan ei toracice | | |______|___________________________________________________________|___________| *) Un set cuprinde 4 . | EKG*1) | 7. *2) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie pentru contacţii cazurilor diagnosticate de medicii de specialitate. fără recomandarea medicului specialist sau de familie. fără recomandarea medicului de familie sau specialist. | Ecocardiografie + Doppler color | 36. | Spirograma + test farmacodinamic bronhomotor | 15. *3) Se decontează numai dacă este efectuat de medicul de laborator sau de specialişti cu studii superioare nemedicale care au specializare în hematologie în cazul în care hemoleucograma completă prezintă modificări de parametri. | Holter TA | 23. NOTA 2: Filmele radiologice şi substanţele folosite sunt incluse în tarife. pe răspunderea medicului de laborator.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 183. la recomandarea medicului oncolog. | Ecocardiografie + Doppler | 34.83 | |______|___________________________________________________________|___________| | 175.44 | |______|___________________________________________________________|___________| | 171. NOTA 3: Indicaţia de utilizare a substanţei de contrast aparţine medicului de specialitate radiologie şi imagistică medicală care va confirma utilizarea substanţei de contrast prin aplicarea parafei şi semnăturii pe fişa de solicitare. | Determinarea indicelui de presiune glezna/brat. | Mamografie în 2 planuri*1)/pentru un sân | 27. **) În condiţiile în care se consemnează distinct de către medicul care a făcut recomandarea pentru hemoleucogramă. nutriţie şi boli metabolice şi se decontează de cel mult două ori pe an pentru un asigurat (bolnavi cu risc de diabet zaharat).12 |______|___________________________________________________________|___________| | 185.10 teste. 75 . | Endoscopie gastro-duodenală*1) | 23.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 180.42 | |______|___________________________________________________________|___________| | 182.85 | | | substan ă de contrast | | |______|___________________________________________________________|___________| | 178. | Ecocardiografie transesofagiană | 60.

d) Serviciile prevăzute la poziţia 163 se decontează numai pentru medicii din specialitatea genetică medicală şi obstetrică ginecologie cu competenţe/supraspecializări/atestate de studii complementare de ecografie corespunzător specialităţii. medicină fizică şi balneologie şi reumatologie cu competenţe/supraspecializări/atestate de studii complementare de ecografie corespunzător specialităţii. endocrinologie. 86. precum şi de medici cu specialitatea urologie. NOTA 5: 1. f) Serviciile prevăzute la poziţia 158 se decontează numai pentru medicii din specialitatea obstetrică-ginecologie şi numai pentru afecţiuni ginecologice. serviciul prevăzut la poziţia 172 se decontează numai pentru medicii de specialitate cardiologie. 90. indiferent de numărul de incidenţe recomandate şi efectuate. 76 .161 şi 169 – 171 se decontează numai pentru medicii din specialităţile: cardiologie. 108. 137. se decontează tariful pentru fiecare dintre acestea. g) Serviciile prevăzute la poziţia 168 se decontează numai pentru medicii din specialităţile: obstetrică-ginecologie. neurologie. pediatrie. medicină internă. Pentru serviciile prevăzute la poziţiile: 83. Pentru cazul în care se efectuează o investigaţie fără substanţă de contrast. 140. ortopedie şi recuperare. se decontează numai tariful investigaţiei cu substanţă de contrast. 124. 146. tariful se referă la explorarea unui singur segment anatomic/membru. j) Serviciile prevăzute la poziţia 159 se decontează numai pentru medicii din specialitatea obstetrică-ginecologie şi numai pentru afecţiuni ginecologice. i) serviciile prevăzute la poziţiile 166 şi 167 se decontează numai pentru medicii din specialitatea obstetrică-ginecologie cu supraspecializare în medicină materno-fetală. urologie. endocrinologie şi oncologie. în cazul explorării mai multor segmente/membre. obstetrică-ginecologie. geriatrie şi gerontologie. 125. h) Serviciile prevăzute la poziţia 165 (ecografie de organ/de părţi moi/de articulaţie) se decontează numai pentru medicii din specialităţile: diabet. medicină internă. medicină internă cu competenţe/supraspecializări/atestate de studii complementare de ecografie corespunzător specialităţii.Investigaţiile cu substanţă de contrast sunt decontate de casele de asigurări de sănătate şi în cazul în care utilizarea substanţei de contrast a fost specificată în fişa de solicitare şi avizată de medicul de radiologie-imagistică. 176. endocrinologie. 84. e) Serviciile prevăzute la poziţia 164 se decontează numai pentru medicii din specialitatea pediatrie. nutriţie şi boli metabolice. 117. 89. 149. în condiţiile în care aceştia au competenţa şi dotarea necesară. NOTA 4: Pentru medicii cu specialităţi medicale clinice. geriatrie şi gerontologie cu competenţe/supraspecializări/atestate de studii complementare corespunzătoare specialităţii. care încheie acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale clinice sau pentru care se încheie acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale spitaliceşti pentru serviciile medicale efectuate în cabinetele medicale de specialitate din ambulatoriul integrat al spitalelor sau în cabinetele medicale de specialitate care se află în structura spitalului ca unităţi fără personalitate juridică: a) Serviciile prevăzute la poziţiile: 160 . nutriţie şi boli metabolice. 118. urmată din necesitate de o investigaţie cu substanţă de contrast. 88. b) Serviciile prevăzute la poziţia 162 se decontează numai pentru medicii din specialităţile: diabet. boli infecţioase.

NOTA 6: Serviciile medicale de înaltă performanţă (CT. 175. în cazul examinării simultane a două sau mai multe segmente anatomice/membre.pentru examene din secreţii otice 3 .urgenţe medico-chirurgicale majore nominalizate în anexa nr. din care unul rămâne la furnizorul care a făcut recomandarea. II. indiferent de câte segmente anatomice se examinează simultan. În cazul investigaţiilor CT şi RMN prevăzute în tabelul de la cap. angiografie) se decontează numai pe bază de recomandare medicală asiguraţilor în următoarele condiţii: . În acest caz biletul de trimitere cuprinde şi datele din fişele de solicitare prevăzute în anexa nr. precum şi dovada relaţiei de muncă cu un medic de specialitate ATI. Pentru efectuarea investigaţiilor CT şi RMN prevăzute la pct.afecţiuni în care au fost epuizate toate celelalte posibilităţi de explorare.pentru examene din secreţii nazale 4 . tariful se referă la explorarea unui singur segment. furnizorii de servicii medicale paraclinice vor face dovada. acolo unde este cazul. 146 la care tariful aferent prevăzut în tabelul de la pct. 18 la ordin. NOTA 8: Pentru poziţiile 69 şi 70 codurile aferente se completează cu cifrele: 1 . 117. 118. La biletul de trimitere se ataşează de către medicul trimiţător.puroi 6 . 137. casele de asigurări de sănătate vor deconta maximum 3 segmente/CNP/o dată pe an. NOTA 7: Medicii de familie. iar celălalt exemplar se transmite lunar de către acesta la casa de asigurări de sănătate cu care a încheiat contract. la contractare. Pentru serviciul prevăzut la poziţia 110. RMN. 174. NOTA 10: Serviciile medicale de la poziţiile 173. 1 se referă la explorarea unui singur segment anatomic/membru. 156 . II se vor majora cu 10%. casele de asigurări de sănătate vor deconta majorarea de 10% aplicată numai la tariful pentru un singur segment. 149. tarifele aferente acestora (prevăzute în tabelul de la cap. Investigaţiile menţionate mai sus se efectuează pe baza biletelor de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice.8 ani. . un exemplar la furnizorul care a efectuat serviciul/serviciile de înaltă performanţă. a spaţiului şi dotărilor necesare pentru perioada de pre şi post anestezie.8 ani care necesită efectuarea anesteziei generale şi implicit prezenţa unui medic cu specialitatea ATI.pentru examene din secreţii . biletele de trimitere se întocmesc în 3 exemplare. 77 .2. care încheie acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară.pentru examene din secreţii conjunctivale 5 .asociere de 2 localizări sau multiple dar nu mai mult de 3/pacient/trimitere NOTA 9: Serviciul medical de la poziţia 67 este examen citologic. pot efectua serviciile medicale paraclinice prevăzute la poz. Pentru investigaţiile CT şi RMN prevăzute la poziţiile: 124. 125. 178 – 183 şi 184 sunt explorări funcţionale. efectuate pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0 . 16 la ordin. 3.pentru examene din secreţii uretrale 2 . rezultatele celorlalte investigaţii efectuate anterior pentru stabilirea diagnosticului.ecografie generală (abdomen + pelvis). scintigrafie. 140. 3 de la Nota 5 copiilor cu vârsta cuprinsă între 0 . Aceste investigaţii sunt decontate de casele de asigurări de sănătate numai dacă fişa de solicitare este însoţită de o copie a fişei de preanestezie pe care va fi aplicată parafa şi semnătura medicului cu specialitatea ATI şi care va avea acelaşi circuit ca şi fişa de solicitare.

4 72 60 100% 100% 100% 100% 60 90 72 96 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 72 96 100% 100% 100% 100% 100% 100% 72 24 15 48 60 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 60% 60% . 2.CAPITOLUL III Pachetul de servicii medicale de medicină dentară preventive şi al tratamentelor de medicină dentară în ambulatoriul de specialitate de medicină dentară 1.1 6.1* Consultaţie Consultaţie (inclusiv modelul de studiu) * Se efectuează o singură consultaţie la un interval de 12 luni pentru un asigurat Tratamentul cariei simple Tratamentul cariei simple cu materiale fizionomice Tratamentul cariei simple cu materiale nefizionomice Tratamentul afecţiunilor pulpare Tratamentul afecţiunilor pulpare la dinţii monoradiculari Tratamentul afecţiunilor pulpare la dinţii pluriradiculari Tratamentul gangrenei pulpare la dinţii monoradiculari Tratamentul gangrenei pulpare la dinţii pluriradiculari Tratamentul paradontitelor apicale Tratamentul parodontitelor apicale la dinţii monoradiculari Tratamentul parodontitelor apicale la dinţii pluriradiculari Tratamentul afecţiunilor parodonţiului marginal Tratamentul afecţiunilor parodonţiului marginal Tratamente chirurgicale buco-dentare Anestezia prin infiltraţie Extracţia la dinţii temporari Extracţia la dinţii permanenti monoradiculari Extracţia la dinţii permanenti pluriradiculari 78 2.1 6. 4.2 6.3 6.2 3. 6. 3. Pachetul de servicii medicale de bază de medicină dentară preventive şi al tratamentelor de medicină dentară COD ACTE TERAPEUTICE TARIFE SUMA DECONTATĂ DE CAS .4 4.1 2.LEI Copii Peste Beneficiari ai între 0 18 ani legilor – 18 speciale ani (NOTA 7) 36 100% 100% 1.1 4.3 3.1 3. 1.2 3.2 5 5.

inclusiv tratamentul angrenajului invers prin inel/gutiere + bărbiţă şi capelină Tratamentul angrenajului invers prin exerciţii cu spatula/şedinţă Aparate şi dispozitive utilizate în tratamentul malformaţiilor congenitale Şlefuirea în scop ortodontic / dinte Reparaţie aparat ortodontic Menţinătoare de spaţiu mobile Activare aparat ortodontic / şedinţă Pentru pct.5 600 60 60 90 60 100% 100% 100% 60% 100% 60% 60% 60% 100% 100% 100% 100% 100% 8. 8.4 7.6.5 8.4* 8. 8 "Tratamente ortodontice".13 Extracţia prin alveolotomie/alveoloplastie Chiuretaj alveolar Tratamentul hemoragiei si alveolitei Decapuşonarea Tratament de urgenţă a plăgilor OMF Imobilizarea luxaţiei dentare Imobilizarea în cazul fracturilor Reducerea luxaţiei ATM Control post-operator * În situaţia în care se efectuează în aceeaşi şedinţă în care a fost extras dintele respectiv nu este decontat de casa de asigurări de sănătate Tratamente protetice Proteza acrilică Reparaţie proteză Element acrilic Element metalo-acrilic Reconstituire coroană radiculară * Termenul de înlocuire a unei proteze monomaxilare este de 5 ani. vestibuloorală şi scut lingual Decondiţionarea tulburărilor funcţionale prin aparate ortodontice.10 6.7 8.1* 7.3 8.1 360 100% 100% 8. actele terapeutice notate (*) ţin numai de competenţa medicilor de specialitate în ortodonţie. 9. Activităţi profilactice Fluorizare/arcadă 79 132 30 36 36 90 30 60 48 18 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7.8* 100% 100% 100% 100% 100% 100% 9.3 7.5 6.9 6.6* 6. deglutiţie infantilă.6* 8.2 7.11 6.8 6.2* 100% 420 15 600 15 300 360 30 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 8.7 6. respiraţie orală) prin plăcuţă.12 6. 7.1* 60 100% 100% . Tratamente ortodontice Decondiţionarea obiceiurilor vicioase (sugere a degetului.

5. iar pentru tinerii în vârstă de 18 . 60 30 36 30 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% NOTA 1: Serviciile de medicină dentară prevăzute în pachetul de servicii de bază pot fi efectuate de oricare dintre medicii dentişti. NOTA 2: Codurile pentru serviciile medicale de urgenţă de medicină dentară sunt următoarele: 4. 2. 9.11.2* * 9.2.6.12. 9.7. 9. 8 "Tratamente ortodontice" menţionate în notă. 7.1. studenţi şi dacă nu realizează venituri din muncă. serviciile medicale preventive de medicină dentară se acordă trimestrial. 9.5.1. 4. 8.2.3 9. 2. dacă sunt elevi. NOTA 4: Formula dentară: Dinţi permanenţi 11 incisiv medial dreapta sus 12 incisiv lateral dreapta sus 13 canin dreapta sus 14 primul premolar dreapta sus 15 al doilea premolar dreapta sus 16 primul molar dreapta sus 17 al doilea molar dreapta sus 18 al treilea molar dreapta sus 21 incisiv medial stânga sus 22 incisiv lateral stânga sus 23 canin stânga sus 24 primul premolar stânga sus 25 al doilea premolar stânga sus 26 primul molar stânga sus 27 al doilea molar stânga sus 28 al treilea molar stânga sus 31 incisiv medial stânga jos 32 incisiv lateral stânga jos 33 canin stânga jos 34 primul premolar stânga jos 35 al doilea premolar stânga jos 36 primul molar stânga jos 37 al doilea molar stânga jos 80 .1.9.2. 6.9. se acordă de două ori pe an. cu excepţia celor de la pct.5 NOTA 3: Competenţa pentru dentişti este pentru codurile: 1.1.8. 6.26 de ani. 9.2. 6.10. 6.3. 6. 6.4 9.5 Sigilare/dinte Igienizare Control oncologic Pansament calmant/drenaj endodontic * o procedură decontată la 6 luni ** o procedură decontată la 2 ani Pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 0 18 ani.1.

3.canin stânga sus 64 .incisiv lateral dreapta sus 53 . 8.incisiv lateral dreapta jos 83 .2.canin dreapta jos 84 .molar dreapta jos 85 . Dată fiind incidenţa dinţilor supranumerari se admit la raportare maximum doi dinţi supranumerari/CNP. 6. 3. 6.incisiv lateral stânga jos 73 .5.1.1. 6. 9.38 al treilea molar stânga jos 41 incisiv medial dreapta jos 42 incisiv lateral dreapta jos 43 canin dreapta jos 44 primul premolar dreapta jos 45 al doilea premolar dreapta jos 46 primul molar dreapta jos 47 al doilea molar dreapta jos 48 al treilea molar dreapta jos Dinţi temporari 51 .1. dacă au autorizaţiile necesare efectuării acestor servicii şi dotările necesare.4.8.7. pentru asiguraţii pentru care este necesar a se efectua aceste investigaţii în vederea stabilirii diagnosticului.2. NOTA 7: Serviciile prevăzute la codurile 1. 8.1.6. Pentru aceste servicii. II ca o consecinţă a actului medical propriu.incisiv lateral stânga sus 63 .5.2. sau pe bază de bilet de trimitere de la un alt medic de medicină dentară. decontarea acestor servicii se realizează din fondul aferent investigaţiilor medicale paraclinice în limita sumelor rezultate conform criteriilor din anexa nr.2.5.incisiv medial dreapta sus 52 .molar dreapta sus 61 . 6. 6.1.3.4. 3. 7. cu 81 .3.canin dreapta sus 54 .1989. 11 la ordin.pentru beneficiarii Legii nr. 7. 3.molar stânga sus 65 .4. 7. 9.molar dreapta jos NOTA 5: În cazul dinţilor supranumerari se indică codul dintelui cu specificaţia "supranumerar".3 şi 9. NOTA 6: Medicii de medicină dentară pot efectua radiografii dentare (retroalveolară şi panoramică) cuprinse la cap. 2. 8. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945 .incisiv medial stânga jos 72 .molar stânga sus 71 . 8.molar stânga jos 75 .3. 2.molar dreapta sus 55 .1. 9. 8. 8.2. se acordă astfel: . 7.incisiv medial stânga sus 62 .molar stânga jos 81 .4. 6.incisiv medial dreapta jos 82 . 8.canin stânga jos 74 . 3. furnizorii de servicii medicale de medicină dentară încheie cu casele de asigurări de sănătate acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale de medicină dentară.1.5.

procentul de 100% se decontează dacă serviciile au fost acordate în unităţi sanitare de stat. 1. Consultaţia medicală de specialitate.bilanţul articular anatomic şi funcţional. 214 alin. stabilirea protocolului de explorări şi/sau interpretarea integrativă a explorărilor şi a analizelor de laborator disponibile efectuate la solicitarea medicului de familie şi/sau a medicului de specialitate.anamneza. Se acordă servicii medicale de urgenţă de medicină dentară prevăzute la NOTA 2 de la pct. în caz contrar procentul decontat de CAS este de 60%. . examenul clinic general. precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război. cu modificările şi completările ulterioare se acordă serviciile medicale de medicină dentară de la pct. medicină fizică şi balneologie Pachetul de servicii medicale de bază 1. într-un interval de la consultaţie. 1.modificările ulterioare. Casele de asigurări de sănătate suportă contravaloarea a maximum două consultaţii.” CAPITOLUL IV Pachetul de servicii medicale acordate în ambulatoriul de specialitate pentru specialitatea recuperare. ansamblul elementelor fizico/chimice ale climatului. Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor. Casele de asigurări de sănătate pot deconta o a doua consultaţie în timpul 82 . 1 „Pachetul de servicii medicale de bază de medicină dentară preventive şi al tratamentelor de medicină dentară. întocmirea planului de recuperare. procentul de 100% se decontează dacă serviciile au fost acordate în unităţi medicale civile de stat sau militare. conform legii: a) se acordă serviciile medicale de urgenţă de medicină dentară prevăzute la NOTA 2 de la pct. 3. . Pachetul minimal de servicii medicale de medicină dentară în ambulatoriul de specialitate de medicină dentară. 1. procentul de 100% se decontează dacă serviciile au fost acordate în unităţi medicale civile de stat sau militare. lacurile şi nămolurile terapeutice. inclusiv microclimatul de saline şi peşteri. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. în caz contrar procentul decontat de CAS este de 60%. 341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989.1. Consultaţia medicală de specialitate 1. avizate de Ministerul Sănătăţii conform legislaţiei în vigoare. cu modificările şi completările ulterioare. bilanţul muscular.Pentru beneficiarii Legii nr.unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare. din subordinea Ministerului Sănătăţii. (2) din Legea nr. Pachetul de servicii medicale de medicină dentară în ambulatoriul de specialitate pentru persoanele care se asigură facultativ pentru sănătate.terapii cu factori naturali terapeutici: apele minerale terapeutice.stabilirea conduitei terapeutice şi/sau prescrierea tratamentului medical şi igienodietetic. în caz contrar procentul decontat de CAS este de 60%.2.Pentru beneficiarii Legii nr. cu modificările şi completările ulterioare. se acordă în cabinetele medicale şi cuprinde: . . . examenul clinic specific specialităţii respective. . precum şi instruirea în legătură cu măsurile terapeutice şi profilactice generale şi specifice . la momentul începerii curei. republicată. precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987. gazele terapeutice. b) pentru persoanele cu vârste cuprinse între 0 şi 18 ani dintre categoriile de persoane din cadrul categoriilor prevăzute la art. 44/1994 privind veteranii de război. în vederea stabilirii diagnosticului. 2. ce nu poate depăşi 30 de zile calendaristice. fiecare cură de tratament recomandată trebuie să fie precedată de o consultaţie.

3. o consultaţie şi prescripţia/prescripţiile medicale aferente. medicină fizică şi balneologie. Tariful pe serviciu medical-caz pentru serviciile medicale de recuperare. | Curen i diadinamici | |______|_____________________________________________________________| | 5. Serviciile medicale prevăzute mai sus nu se decontează de casele de asigurări de sănătate atunci când acestea se acordă pentru situaţii care privesc corecţii de natură estetică şi de întreţinere. | TENS | |______|_____________________________________________________________| | 7. casele de asigurări de sănătate decontează pentru un bolnav cu una sau mai multe afecţiuni cronice. Tariful pe consultaţie în specialitatea recuperare.nominalizate în H. | Kinetoterapie de grup pe afec iuni | | |______|_____________________________________________________________| | 2. 1. casa de asigurări de sănătate decontează 2 consultaţii. tariful consultaţiei se majorează cu 20%. DUPĂ CAZ. gimnastică de întreţinere (fitness. au dreptul la maximum 2 cure pe an calendaristic. Servicii medicale-cură de tratament acordate în cabinetele/bazele de tratament Recomandarea pentru recuperare. în trimestrul respectiv nu a beneficiat de nicio consultaţie în condiţiile prevăzute la 1.. Pentru situaţiile în care unui asigurat nu i se recomandă cură de tratament.G. | Curen i interferen iali | |______|_____________________________________________________________| | 8. trimestrial sau lunar.3. casele de asigurări de sănătate decontează o consultaţie/trimestru pentru un bolnav cu una sau mai multe afecţiuni cronice şi prescripţia/prescripţiile medicale aferente consultaţiei. în limita competenţelor iar serviciile se acordă conform schemei de tratament. după care asiguratul plăteşte integral serviciile medicale. Pentru prestaţia medicului primar. | Unde scurte | |______|_____________________________________________________________| | 9. O cură reprezintă în medie 10 zile de tratament.curei sau la finalul fiecărei cure la un interval ce nu poate să depăşească 10 zile calendaristice de la momentul finalizării acesteia. Pentru grupele de boli cronice G18. | Trabert | |______|_____________________________________________________________| | 6. 2. 1. G31e . în medie 4 proceduri/zi. dacă acesta. Pentru evaluarea clinică şi paraclinică a bolnavilor cu afecţiuni cronice menţionate la pct. medicină fizică şi balneologie acordate în bazele de tratament de care beneficiază un asigurat pentru o cură de tratament este de 140 lei. G31d. | Ionizare | |______|_____________________________________________________________| | 4. 1. | Galvanizare | |______|_____________________________________________________________| | 3.3. medicină fizică şi balneologie este de 14 lei. cum ar fi: vergeturi. G31b. pentru perioade şi potrivit unui ritm stabilite de către medicul de specialitate recuperare. 720/2008. Asiguraţii. medicină fizică şi balneologie se poate face de către medicii de specialitate şi de către medicii de familie.4. sindrom tropostatic. body-building) etc. G19. G31c. cu condiţia ca aceste servicii să nu se fi efectuat de către un alt medic specialist pentru aceeaşi perioadă. PROCEDURI INCLUSE. pentru care tratamentul se poate prescrie şi monitoriza de către medicul în specialitatea recuperare medicină fizică şi balneofizioterapie din unităţile sanitare nominalizate de către Ministerul Sănătăţii. | Microunde | |______|_____________________________________________________________| 83 . ÎN CURA DE TRATAMENT ____________________________________________________________________ 1. nr.

| Aplica ii cu parafină | |______|_____________________________________________________________| | 25. | Ultraviolete | |______|_____________________________________________________________| | 17. | Pulveriza ie cameră | |______|_____________________________________________________________| | 32. | Curen i de înaltă frecven ă pulsatilă | |______|_____________________________________________________________| | 11. | Masaj reflex | |______|_____________________________________________________________| | 29. | Masaj regional | |______|_____________________________________________________________| | 27. | Băi sau pensula ii cu parafină | |______|_____________________________________________________________| | 26. | Contrac ia izometrică electrică | |______|_____________________________________________________________| | 20. | Solux | |______|_____________________________________________________________| | 16. | Băi galvanice | |______|_____________________________________________________________| | 23. | Kinetoterapie individuală | |______|_____________________________________________________________| | 35. | Aerosoli individuali | |______|_____________________________________________________________| | 31. | Manipulări articula ii periferice | |______|_____________________________________________________________| | 38. | Băi minerale (sulfuroase. cloruro-sodică. | Trac iuni vertebrale şi articulare | |______|_____________________________________________________________| | 36. | Hidrokinetoterapie individuală generală | |______|_____________________________________________________________| | 33. | Limfmasaj | |______|_____________________________________________________________| | 30. | Curen i cu impulsuri exponen iale | |______|_____________________________________________________________| | 19. bicicletă | | | ergometrică. | Hidrokinetoterapie par ială | |______|_____________________________________________________________| | 34. | Băi Stanger | |______|_____________________________________________________________| | 22. | Kinetoterapie cu aparatură specială covor rulant. elcometre.| 10. | Combina ie de ultrasunet cu curen i de joasă frecven ă | |______|_____________________________________________________________| | 13. | Duş subacval | |______|_____________________________________________________________| | 24. bac vâslit | |______|_____________________________________________________________| | 39. | Stimulare electrică func ională | |______|_____________________________________________________________| | 21. alcalină) | |______|_____________________________________________________________| 84 . | Curen i cu impulsuri rectangulare | |______|_____________________________________________________________| | 18. | Laser-terapie | |______|_____________________________________________________________| | 15. | Manipulări vertebrale | |______|_____________________________________________________________| | 37. | Masaj segmentar | |______|_____________________________________________________________| | 28. | Ultrasunet | |______|_____________________________________________________________| | 12. | Magnetoterapie | |______|_____________________________________________________________| | 14.

46 pot fi efectuate numai în bazele de tratament din staţiunile balneoclimaterice. | Împachetare par ială cu nămol | |______|_____________________________________________________________| | 47. | Aplica ia de oscila ii profunde | |______|_____________________________________________________________| | 49. | Speleoterapia/salinoterapia | |______|_____________________________________________________________| NOTĂ: Serviciile medicale de la pct. | Băi de nămol | |______|_____________________________________________________________| | 43. | Împachetare generală cu nămol | |______|_____________________________________________________________| | 46. Serviciile medicale se acordă pentru perioade şi potrivit unui ritm stabilite de medicul curant de recuperare. 1 . Pentru cura balneară de recuperare şi cura balneară terapeutică în bazele de tratament din staţiunile balneoclimaterice se decontează în medie 4 proceduri/zi (din care 2 proceduri cu factori naturali terapeutici) 85 .38. | Mofete artificiale | |______|_____________________________________________________________| | 45. | Băi de dioxid de carbon şi bule | |______|_____________________________________________________________| | 42. | Mofete naturale | |______|_____________________________________________________________| | 44. Serviciile medicale de la pct 39 . | Aplica ie de unde de şoc extracorporeale | |______|_____________________________________________________________| | 48. | Băi de plante | |______|_____________________________________________________________| | 41. 47 .49 pot fi efectuate numai de cabinetele medicale care dispun şi de bază de tratament.| 40.

7 la ordin. se pot acorda şi raporta la casa de asigurări de sănătate servicii medicale corespunzătoare unui punctaj de 150 de puncte în medie pe zi. paraclinice. 3 (1) Numărul total de puncte raportat pentru consultaţiile. în condiţiile în care numărul de consultaţii efectuate şi raportate în medie pe zi este mai mic sau egal cu 14 consultaţii. 1 Plata serviciilor din asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice inclusiv recuperare. (2) Furnizorii de servicii medicale care au angajate persoane autorizate de Ministerul Sănătăţii. de medicină dentară se face prin tarif pe serviciu medical cuantificat în puncte sau în lei. luând în calcul numărul de puncte aferent fiecărui serviciu medical şi valoarea stabilită pentru un punct. unui program de lucru de 7 ore/zi îi corespunde un număr de 14 consultaţii în medie pe zi (timp mediu/consultaţie = 30 de minute). pot raporta prin medicii de specialitate care au solicitat serviciile respective servicii efectuate de aceştia şi cuprinse în anexa nr. care prestează activităţi conexe actului medical sau care sunt în relaţie contractuală cu furnizori de servicii conexe actului medical. planificare familială nu poate depăşi numărul de puncte rezultat potrivit programului de lucru. ART.ANEXA 8 MODALITĂŢILE DE PLATĂ în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice inclusiv recuperare. unui program de lucru de 7 ore/zi îi corespunde un număr de 21 de consultaţii în medie pe zi (timp mediu/consultaţie = 20 de minute). în condiţiile în care numărul de consultaţii efectuate şi raportate în medie pe zi este mai mic sau egal cu 9 consultaţii. după caz. serviciile medicale acordate de medicii de specialitate din specialităţile clinice. şi homeopatie şi planificare familială unui program de lucru de 7 ore/zi îi corespunde un număr de 28 de consultaţii în medie pe zi (timp mediu/consultaţie = 15 minute). b) pentru specialitatea psihiatrie. d) pentru specialităţile clinice. medicină fizică şi balneologie. nu poate depăşi. c) pentru specialităţile clinice. inclusiv pediatrică. punctajul aferent serviciilor medicale acordate. 86 . pentru specialitatea neurologie se pot acorda şi raporta la casa de asigurări de sănătate servicii medicale corespunzătoare unui punctaj de 154 de puncte în medie pe zi. în cadrul unui program de 7 ore/zi/medic. paraclinice şi de medicină dentară ART. să exercite profesii prevăzute în Nomenclatorul de funcţii al Ministerului Sănătăţii. în condiţiile în care numărul de consultaţii efectuate şi raportate în medie pe zi este mai mic sau egal cu 19 consultaţii. luându-se în considerare următoarele: a) pentru specialităţi clinice şi pentru medicii care lucrează exclusiv în fitoterapie. în vederea asigurării calităţii serviciilor medicale. fitoterapie. se pot acorda şi raporta la casa de asigurări de sănătate servicii medicale corespunzătoare unui punctaj de 153 de puncte în medie pe zi. medicină fizică şi balneologie. pentru specialitatea psihiatrie. dacă aceste servicii sunt efectuate în cabinetele medicale în care aceştia îşi desfăşoară activitatea şi interpretate de medicii respectivi. pentru specialitatea neurologie. 7 la ordin. dacă sunt considerate indispensabile în stabilirea diagnosticului şi a conduitei terapeutice. inclusiv pediatrică. 150/153/154 puncte în medie pe zi corespunzător unui program de 7 ore/zi. 2 (1) Casele de asigurări de sănătate decontează medicilor de specialitate din specialităţile clinice contravaloarea serviciilor medicale prevăzute în anexa nr. altele decât medici. ART. homeopatie.

Lista cuprinzând cabinetele medicale din asistenţa medicală ambulatorie de specialitate la care se aplică majorările de mai sus şi procentul de majorare corespunzător se stabilesc anual conform prevederilor ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate mai sus menţionat. avizul de liberă practică/atestatul de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România. Pentru asigurarea calităţii în furnizarea serviciilor medicale. ART. organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România. acte doveditoare care să conţină datele de identitate ale persoanelor care prestează servicii conexe actului medical. la contractele furnizorilor de servicii medicale clinice. se vor anexa: acte doveditoare privind relaţia contractuală dintre furnizorul de servicii medicale clinice şi furnizorul de servicii conexe actului medical. aprobată şi modificată prin Legea nr. Această majorare nu se aplică medicilor care lucrează exclusiv în: fitoterapie şi homeopatie. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică. din care să reiasă că îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la cabinetul medicului specialist. Punctajul aferent serviciilor conexe actului medical care pot fi raportate de medicul de specialitate care le-a solicitat nu poate depăşi 40 de puncte în medie pe zi. ca urmare a serviciilor medicale acordate cu valoarea minimă garantată pentru un punct pe serviciu medical. (2) Numărul total de puncte realizat în fiecare lună se majorează în raport cu: a) condiţiile în care se desfăşoară activitatea . planificare familială. se pot acorda consultaţii şi servicii medicale contra cost. pe baza criteriilor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate în vigoare. cuvenite celui care le prestează. Pentru prestaţia medicului primar. reprezentând consultaţii şi/sau servicii. servicii medicale creşte sau scade corespunzător. precum şi furnizorilor de servicii conexe 87 . în vederea decontării de casele de asigurări de sănătate cu care aceştia sunt în relaţie contractuală. Pentru desfăşurarea activităţii. după caz. un furnizor de servicii medicale clinice poate avea relaţii contractuale cu unul sau mai mulţi furnizori de servicii conexe. 598/2001 şi după caz conform Legii nr.majorarea este cu până la 100%. (2) Serviciile conexe actului medical pot fi raportate de medicii de specialitate care le-au solicitat. punctajul aferent numărului de consultaţii. înfiinţarea. 7 la ordin. Pentru desfăşurarea activităţii. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical.În situaţia în care programul de lucru al unui medic este mai mare sau mai mic de 35 ore/săptămână. b) gradul profesional. încheiate cu casele de asigurări de sănătate. programul de activitate şi tipul de servicii conexe conform anexei nr. sau ca prestator de servicii în cabinetul de practică organizat conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. numărul total de puncte se majorează cu 20%. după caz. În situaţia în care adresabilitatea asiguraţilor la cabinetul medical depăşeşte nivelul prevederilor menţionate mai sus se vor întocmi liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile sau la cererea asiguratului. 3. pentru care valoarea de referinţă a prestaţiei medicale este cea a medicului specialist. furnizorul de servicii conexe poate avea relaţii contractuale cu unul sau mai mulţi medici din specialităţile clinice care pot solicita servicii conexe. 4 (1) Suma cuvenită lunar medicilor de specialitate din specialităţile clinice se calculează prin înmulţirea numărului total de puncte realizat. în luna respectivă. cu respectarea prevederilor art.

la valoarea definitivă a punctului. astfel: suma corespunzătoare numărului de puncte plătit eronat în plus sau în minus faţă de cel efectiv realizat.un furnizor de servicii medicale paraclinice (de analize medicale de laborator. într-un trimestru anterior. efectuarea controalelor periodice la un alt furnizor . (4) Pentru asigurarea calităţii furnizării serviciilor medicale. 9 la ordin. în cazul specialităţilor clinice. (6) Fondul aferent asistenţei medicale ambulatorii de specialitate pentru specialităţile clinice se defalchează pe trimestre. în condiţiile în care acestea vor fi efectuate. stabilită pentru trimestrul în care s-a produs eroarea. sumele respective afectând fondul pentru calculul valorii definitive a punctului pentru trimestrul în care s-a constatat eroarea şi implicit valoarea definitivă a punctului pentru trimestrul respectiv. . (3) În situaţia în care după încheierea anului financiar precedent se constată erori de calcul aferente acestuia.medicii de familie (prin act adiţional la contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară) 88 . ART. prevăzute în anexa nr. până la data de 25 a lunii următoare încheierii fiecărui trimestru. Recalcularea numărului total de puncte se face din luna următoare lunii în care s-a depus la casa de asigurări de sănătate dovada confirmării gradului profesional. Excepţie fac situaţiile în care asiguratul solicită în nume propriu şi în scris.un furnizor de servicii medicale clinice (prin act adiţional la contractul de furnizare de servicii medicale clinice sau prin act adiţional la contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti). . odată cu recalcularea drepturilor băneşti cuvenite medicilor de specialitate din specialităţile clinice. unică pe ţară pentru trimestrul respectiv. raportate şi validate conform reglementărilor legale în vigoare. se corectează până la sfârşitul anului. (2) Erorile de calcul constatate după expirarea unui trimestru. (5) Numărul de puncte luat în calcul la stabilirea valorii definitive a unui punct pe serviciu. (3) Valoarea minimă garantată pentru un punct pe serviciu medical este unică pe ţară şi este în valoare de 1. Valoarea definitivă a unui punct pe serviciu medical astfel obţinută este valabilă şi pentru serviciile medicale clinice realizate în trimestrul respectiv pentru care decontarea se face din fondul alocat asistenţei medicale spitaliceşti şi nu poate fi mai mică decât valoarea minimă garantată a unui punct pe serviciu. de investigaţii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală. pentru asiguraţii care prezintă unul sau mai multe diagnostice confirmate. (4) Valoarea definitivă a unui punct pe serviciu medical se stabileşte trimestrial. ca raport între fondul aferent trimestrului respectiv destinat pentru plata medicilor de specialitate din specialităţile clinice pentru care plata se face prin tarif pe serviciu medical exprimat în puncte şi de numărul de puncte realizat în trimestrul respectiv.actului medical.explorări funcţionale). controalele periodice vor fi decontate de casele de asigurări de sănătate. şi reprezintă valoarea definitivă a unui punct pe serviciu medical. sumele plătite în plus sau în minus se regularizează conform legii. 6 (1) La stabilirea sumei contractate de către: . de investigaţii medicale paraclinice . 5 (1) Erorile de calcul constatate în cadrul unui trimestru se corectează la sfârşitul trimestrului.2 lei. nu include numărul de puncte aferent serviciilor medicale clinice realizate în trimestrul respectiv pentru care decontarea se face din fondul alocat asistenţei medicale spitaliceşti. ART. se calculează în trimestrul în care s-a constatat eroarea.

2012 aprobat prin H. b) tarifele negociate..abdomen şi pelvis). respectiv în anexa nr. existând obligaţia încadrării în valoarea lunară a contractului/actului adiţional. 1389/2010. utilizând diferenţa de 10% din suma prevăzută pentru serviciile medicale paraclinice care nu a fost contractată.explorări funcţionale. 10. vor încheia cu furnizorii de servicii medicale paraclinice un act adiţional de suplimentare a valorii contractate. cu modificările şi completările ulterioare. de la investigaţiile medicale paraclinice de radiologie şi imagistică 89 . La stabilirea sumelor contractate cu furnizorii de analize medicale de laborator. Sumele rezultate din economii vor fi contractate printr-un act adiţional cu furnizorii de servicii medicale paraclinice care în aceeaşi lună şi-au epuizat valoarea de contract Suma din actul adiţional se utilizează pentru decontarea serviciilor medicale paraclinice acordate asiguraţilor de la data semnării actului adiţional şi se repartizează proporţional în funcţie de consumul mediu lunar stabilit pentru fiecare furnizor de la începutul anului până la sfârşitul lunii pentru care se face regularizarea şi în raport cu valoarea de contract aferentă lunii în care se face regularizarea. casele de asigurări de sănătate vor avea în vedere criteriile prevăzute în anexa nr. la solicitarea acestora. nr. casele de asigurări de sănătate vor avea în vedere diversitatea serviciilor medicale paraclinice propuse pentru contractare reflectată în tipul de aparate aflate în dotare. 44 alin. casele de asigurări de sănătate decontează furnizorilor de servicii medicale paraclinice serviciile furnizate cu obligaţia încadrării în limita valorii lunare de contract. în limita fondului aprobat cu această destinaţie. furnizorii de servicii medicale clinice (numai pentru ecografii şi monitorizarea şi managementul hemodinamic prin metoda bioimpedanţei toracice). La stabilirea sumelor contractate cu furnizorii de servicii medicale paraclinice . respectiv cu furnizorii de investigaţii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală. cu încadrarea în 90% din suma prevăzută cu această destinaţie. Numărul de investigaţii paraclinice negociat între furnizorii de investigaţii medicale paraclinice. Sumele contractate de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii de servicii medicale paraclinice se defalchează pe trimestre şi pe luni. casele de asigurări de sănătate analizează aceste situaţii şi cu avizul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.analize medicale de laborator. (2) Numărul investigaţiilor paraclinice negociat este orientativ. medicii de familie (numai pentru ecografie generală . Pentru situaţiile justificate ce pot apărea în derularea contractelor încheiate cu furnizorii de servicii medicale paraclinice. se au în vedere: a) numărul de investigaţii paraclinice. (5) din Contractul-cadru pentru anii 2011 . În situaţia în care la unii furnizori de servicii medicale paraclinice se înregistrează la sfârşitul unei luni sume neconsumate faţă de suma lunară prevăzută în contract/act adiţional. 11 la ordin. determinat de comisia constituită conform art.un furnizor de servicii de medicină dentară (prin act adiţional la contractul de furnizare de servicii medicale de medicină dentară) cu casa de asigurări de sănătate. (3) Lunar. furnizorii de servicii de medicină dentară (numai pentru radiografia dentară retroalveolară şi panoramică) şi casele de asigurări de sănătate se stabileşte în limita numărului de investigaţii paraclinice necesar pe total judeţ. Sumele rezultate din economii de la investigaţiile medicale paraclinice . casele de asigurări de sănătate vor diminua printr-un act adiţional la contract/act adiţional valoarea lunară contractată iniţial aferentă lunii respective cu sumele neconsumate.G.

investigaţii medicale paraclinice de radiologie şi imagistică medicală. respectiv acte adiţionale la contractele/actele adiţionale iniţiale şi vor fi utilizate pentru decontarea serviciilor medicale paraclinice acordate asiguraţilor de la data semnării acestora. respectiv a actului adiţional la contractul/actul adiţional iniţial se stabileşte avându-se în vedere criteriile de selecţie şi contractare prevăzute în prezentele norme. Actul adiţional se adaptează după modelul contractului de furnizare de servicii medicale paraclinice.se redistribuie furnizorilor care în aceeaşi lună şi-au epuizat valoarea de contract. Valoarea contractului.explorări funcţionale . precum şi reevaluarea punctajului tuturor furnizorilor. Prezentarea. (4) Furnizorii de servicii medicale paraclinice vor efectua direct toate tipurile de investigaţii paraclinice contractate cu casele de asigurări de sănătate şi nu vor încheia subcontracte cu alţi furnizori de servicii medicale paraclinice pentru efectuarea unor anumite tipuri de investigaţii paraclinice. (6) În situaţii justificate furnizorii de servicii medicale paraclinice . 90 . ART. suma stabilită iniţial se diminuează corespunzător. cu condiţia ca această depăşire să influenţeze corespunzător.explorări funcţionale într-o lună . în structura unui furnizor de servicii medicale paraclinice. există laborator/punct de lucru organizat ca urmare a procedurii de externalizare. casa de asigurări de sănătate încheie pentru acestea un act adiţional la contractul de furnizare de servicii paraclinice încheiat cu furnizorul respectiv. Tarifele decontate de casele de asigurări de sănătate sunt cele rezultate din reducerea tarifelor maximale cu procentul de diminuare cel mai mare ofertat de către furnizori şi nu pot fi mai mari decât tarifele maximale prevăzute în anexa nr.pot efectua servicii medicale paraclinice peste valoarea lunară de contract/act adiţional în limita a maxim 5%. (5) Fondurile suplimentare aprobate pentru anul 2012 cu destinaţia servicii medicale paraclinice se contractează de casele de asigurări de sănătate prin încheiere de contracte. în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data de la care survine modificarea. 7 la ordin. susţinerea şi negocierea ofertelor privind procentul de diminuare a tarifelor pentru investigaţii paraclinice se face în şedinţă deschisă.medicală într-o lună şi de la investigaţiile medicale paraclinice . precum şi servicii medicale paraclinice .analize medicale de laborator. în sensul diminuării valorii de contract/act adiţional a lunii următoare. 7 (1) Casele de asigurări de sănătate decontează furnizorilor de servicii medicale paraclinice cu care sunt în relaţii contractuale contravaloarea serviciilor medicale paraclinice prezentate în anexa nr. cu încadrarea în valoarea contractată pentru trimestrul respectiv. în prezenţa reprezentanţilor casei de asigurări de sănătate şi a tuturor reprezentanţilor legali ai furnizorilor care doresc să încheie contract de furnizare de servicii medicale paraclinice. Neanunţarea acestor situaţii şi constatarea ulterior producerii lor duc la aplicarea prevederilor privind nerespectarea obligaţiilor contractuale din contractul de furnizare de investigaţii paraclinice şi conduce la rezilierea contractului. 10 şi 11 la ordin se modifică în sensul diminuării faţă de condiţiile iniţiale şi furnizorii aduc la cunoştinţa caselor de asigurări de sănătate aceste situaţii. prin încheierea unui act adiţional la contract. conform prevederilor din anexele nr. (8) În situaţia în care. Sumele obţinute ca disponibil din aceste diminuări la nivelul caselor de asigurări de sănătate se vor folosi la reîntregirea sumelor alocate cu destinaţie iniţială. 7 la ordin. (7) În situaţia în care unul sau mai multe elemente care au stat la baza stabilirii punctajului pentru fiecare furnizor de servicii medicale paraclinice. în situaţia în care unul sau mai multe elemente care au stat la baza stabilirii punctajului iniţial al acestora sa/s-au modificat.

(2) Dacă în perioada de valabilitate a biletului de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice un asigurat se internează în spital fără ca investigaţiile recomandate să fie 91 . În situaţia în care. asiguratul va declara pe proprie răspundere pe verso-ul celor două exemplare ale biletului de trimitere. investigaţiile nu au putut fi efectuate la momentul prezentării. valabilitatea biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice specifice este de până la 60 zile calendaristice. care se întocmeşte în trei exemplare şi are o valabilitate de maximum 30 de zile calendaristice de la data emiterii. respectiv de către alţi medici de specialitate cardiologie şi medicină internă. Pentru celelalte boli cronice. în condiţiile prevăzute la Nota 1 şi Nota 3 de la finalul lit. semnătura şi ştampila furnizorului. programul de lucru se prelungeşte corespunzător. că a fost sau nu internat pe perioada de la data eliberării biletului de trimitere până la data efectuării investigaţiilor. În primele 10 zile calendaristice de la emiterea biletului de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice asiguratul are obligaţia de a se programa şi de a accepta programarea la unul dintre furnizori. Aceste investigaţii medicale paraclinice pot fi efectuate atât ca urmare a actului medical propriu. C a capitolului I din anexa nr. consemnând pe verso-ul exemplarului de bilet de trimitere data prezentării şi data programării. Furnizorul de servicii medicale paraclinice care efectuează investigaţiile paraclinice recomandate prin biletul de trimitere păstrează un exemplar al biletului şi depune la casa de asigurări de sănătate celălalt exemplar cu ocazia raportării lunare a activităţii. la tarife negociate care nu pot fi mai mari decât tarifele maximale decontate de casele de asigurări de sănătate prevăzute în aceeaşi anexă. Furnizorii de servicii medicale paraclinice au obligaţia să verifice biletele de trimitere în ceea ce priveşte datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă potrivit prevederilor legale în vigoare. 7 la ordin.(2) Casele de asigurări de sănătate decontează ecografii furnizorilor de servicii medicale clinice inclusiv recuperare. dacă asiguratul refuză programarea. în caz contrar biletul de trimitere îşi pierde valabilitatea. Pentru ecografiile. respectiv furnizorilor de servicii medicale clinice de cardiologie şi de medicină internă serviciul "monitorizarea şi managementul hemodinamic prin metoda bioimpedanţei toracice" cuprinse în anexa nr. La momentul prezentării la furnizorul de investigaţii paraclinice din ambulatoriu pentru efectuarea investigaţiilor. Prin excepţie biletele de trimitere pentru efectuarea de investigaţii paraclinice specifice pentru afecţiunile cuprinse în unele programe naţionale de sănătate: diabetul şi bolile de nutriţie precum şi cele pentru afecţiunile oncologice. respectiv medicii de specialitate cardiologie şi medicină internă încheie acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale clinice şi care sunt efectuate ca urmare a trimiterii de către alţi medici de specialitate. au valabilitate de până la 90 de zile calendaristice. 7 la ordin. cât şi ca urmare a trimiterii de către alţi medici de specialitate în cadrul unui program suplimentar faţă de cel contractat pentru serviciile medicale din asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice. din motive obiective. Un exemplar al biletului de trimitere rămâne la medicul care a făcut trimiterea şi două exemplare sunt înmânate asiguratului. 8 (1) Biletul de trimitere pentru investigaţiile paraclinice este formular cu regim special. ART. furnizorul de servicii medicale paraclinice are obligaţia de a-l programa. În acest sens furnizorii încheie acte adiţionale cu casele de asigurări de sănătate. unic pe ţară. medicină fizică şi balneologie. respectiv monitorizările şi managementul hemodinamic prin metoda bioimpedanţei toracice. furnizorul va restitui asiguratului ambele exemplare ale biletului de trimitere pentru ca acesta să se poată prezenta la alt furnizor de investigaţii medicale paraclinice. pentru care medicii cu specialităţi medicale clinice.

unic pe ţară. biletul de trimitere îşi pierde valabilitatea. cu condiţia ca medicul care a eliberat biletul de trimitere să se afle în relaţie contractuală cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală furnizorul de servicii medicale paraclinice. (6) Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European. ART. 92 . respectiv beneficiari ai formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. Investigaţiile medicale paraclinice efectuate unui asigurat în ambulatoriu pe perioada în care acesta a fost internat precum şi în perioada de la data externării până la data expirării termenului de valabilitate a biletului de trimitere. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii. (3) Este interzisă înlocuirea sau adăugarea altor investigaţii paraclinice pe biletul de trimitere prin completarea acestuia la nivelul laboratorului/punctului de lucru. nu se decontează de casa de asigurări de sănătate sau dacă acestea au fost decontate se recuperează de la furnizorul de investigaţii medicale paraclinice – dacă pe verso-ul biletului de trimitere nu este consemnată declaraţia asiguratului prevăzută la alin. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. asiguratul a fost internat întrun spital şi în declaraţia pe proprie răspundere consemnată pe verso-ul biletului de trimitere este contrară celor constatate. după caz precum şi pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri. În relaţiile cu furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate. iar celălalt exemplar se transmite lunar de către acesta la casa de asigurări de sănătate cu care a încheiat contract cu ocazia raportării lunare a activităţii. cu excepţia investigaţiilor medicale paraclinice de înaltă performanţă dacă acestea nu au fost efectuate în timpul spitalizării. cu reconfirmarea pe biletul de trimitere a necesităţii efectuării acestor investigaţii de către medicul care a făcut trimiterea. din care unul rămâne la medicul care a făcut trimiterea. 9 Serviciile de înaltă performanţă (RMN. în perioada de valabilitate a cardului. Biletul de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice este formular cu regim special. respectiv în baza Regulamentului CEE nr. CT.efectuate în ambulatoriu anterior internării. cu reconfirmarea pe biletul de trimitere a necesităţii efectuării acestor investigaţii de către medicul care a făcut trimiterea. prejudiciul se recuperează de la asigurat. indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă asiguratul. (4) Casele de asigurări de sănătate decontează furnizorilor de servicii medicale paraclinice cu care au încheiat contracte contravaloarea serviciilor medicale paraclinice acordate asiguraţilor. înţelegeri. cu excepţia biletelor de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice de înaltă performanţă dacă acestea nu au fost efectuate în timpul spitalizării. casele de asigurări de sănătate decontează contravaloarea investigaţiilor medicale paraclinice acordate numai în baza biletelor de trimitere utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. pe perioada de valabilitate a biletului de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice. (5) Fiecare casă de asigurări de sănătate îşi organizează modul de verificare a biletelor de trimitere pentru investigaţiile paraclinice. casa de asigurări de sănătate constată că. În situaţia în care. unul la furnizorul care a efectuat serviciul/serviciile de înaltă performanţă. în acest sens stabilindu-şi evidenţe proprii.(1). titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate. investigaţiile medicale paraclinice se acordă pe baza biletului de trimitere. scintigrafie şi angiografie) se acordă în baza biletului de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice de înaltă performanţă care se întocmeşte în 3 exemplare. convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii.

10 Lista serviciilor medicale de medicină dentară preventive şi a tratamentelor de medicină dentară. Casele de asigurări de sănătate încheie contracte de furnizare de servicii medicale de medicină dentară pentru un program de lucru / medic de 3 ore/zi la cabinet.ART. după caz. e) pentru medicii din mediul rural suma stabilită conform lit. (5) Pentru încadrarea în suma defalcată trimestrial cabinetele de medicină dentară pot întocmi liste de prioritate pentru furnizarea serviciilor de medicină dentară. (6) Fondurile suplimentare aprobate pentru anul 2012 cu destinaţia servicii medicale dentare se contractează de casele de asigurări de sănătate prin încheiere de contracte. (3) Lunar casele de asigurări de sănătate decontează furnizorilor de servicii medicale de medicină dentară serviciile medicale de medicină dentară furnizate în limita valorii trimestriale de contract. printr-un act adiţional la contract. cu condiţia ca această depăşire să influenţeze corespunzător. suma stabilită ca raport între lit. Valoarea contractului. c) gradul profesional. c). c). ART. d).050 lei. faţă de suma trimestrială prevăzută în contract. se majorează cu 50%. valoarea trimestrială contractată iniţial aferentă trimestrului respectiv cu sumele neconsumate. serviciile medicale de medicină dentară pentru care se încasează contribuţie personală din partea asiguratului şi condiţiile acordării acestora sunt prevăzute în anexa nr. Sumele rezultate din economii vor fi contractate printr-un act adiţional la furnizorii de servicii medicale de medicină dentară care în trimestrul respectiv şi-au epuizat valoarea de contract. 11 (1) La stabilirea valorii de contract pentru furnizorii de servicii medicale de medicină dentară se au în vedere: a) suma alocată fiecărei case de asigurări de sănătate pentru servicii de medicină dentară. 7 la ordin. respectiv acte adiţionale la contractele iniţiale şi vor fi utilizate pentru decontarea serviciilor medicale dentare acordate asiguraţilor de la data semnării acestora. d) suma stabilită conform lit. casele de asigurări de sănătate vor diminua. dacă este cazul. b) se majorează cu 20%. Suma contractată se defalchează pe trimestre şi luni. în sensul diminuării valorii de contract a trimestrului următor. a) şi lit. având în vedere volumul serviciilor de medicină dentară contractate. cu încadrarea în valoarea contractată pentru anul respectiv. respectiv lit. (4) În situaţia în care la unii furnizori de servicii medicale de medicină dentară se înregistrează la sfârşitul unui trimestru sume neconsumate. Pentru medicul primar. tarifele pentru fiecare serviciu medical de medicină dentară. corespunzătoare unui program de 3 ore/zi la cabinet. Suma din actul adiţional se utilizează pentru decontarea serviciilor medicale de medicină dentară acordate de la data semnării actului adiţional. b) numărul de medici de medicină dentară şi dentişti care intră în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate. se ajustează în funcţie de programul de activitate. (2) Suma orientativă/medic specialist/lună la nivel naţional este de 1. cu obligativitatea medicilor de a asigura serviciile medicale de urgenţă de medicină dentară pe tot parcursul programului de lucru al cabinetului. 93 . furnizorii de servicii medicale de medicină dentară pot efectua servicii medicale peste valoarea trimestrială de contract în limita a maxim 5%. iar pentru medicul care nu a obţinut un grad profesional această sumă se diminuează cu 20%. În situaţii justificate.

cabinetele medicale de specialitate organizate conform Ordonanţei Guvernului nr. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. (2) La stabilirea sumei contractate de un furnizor de servicii medicale de recuperare. siguranţă naţională şi autoritate judecătorească încheie contracte de furnizare de servicii medicale de recuperare. medicină fizică şi balneologie care în trimestrul respectiv şi-au epuizat valoarea de contract. Suma contractată se stabileşte conform anexei nr. Neanunţarea acestor situaţii şi constatarea ulterior producerii lor duc la aplicarea prevederilor privind nerespectarea obligaţiilor contractuale din contractul de furnizare de servicii medicale de recuperare. medicină fizică şi balneologie. conform prevederilor din anexa nr. respectiv tariful pe consultaţie de 14 lei şi numărul de servicii medicale-cazuri. medicină fizică şi balneologie din structura unor unităţi sanitare sau unităţile ambulatorii în care îşi desfăşoară activitatea medici angajaţi într-o unitate sanitară. 13 Casele de asigurări de sănătate ţin evidenţa serviciilor de medicină dentară pe fiecare asigurat şi pe fiecare cod din formula dentară prevăzută în anexa nr. printr-un act adiţional la contract. ART. medicină fizică şi balneologie se înregistrează la sfârşitul unui trimestru sume neconsumate. 629/2001. În situaţia în care la unii furnizori de servicii medicale de recuperare. respectiv tariful pe caz de 140 lei. În situaţia în care unul sau mai multe elemente care au stat la baza stabilirii punctajului pentru fiecare furnizor de servicii medicale de recuperare. Sumele obţinute ca disponibil din aceste diminuări la nivelul caselor de asigurări de sănătate se vor folosi la reîntregirea sumelor alocate cu destinaţie iniţială. 7 la ordin. ART. republicată. 7 la ordin. suma stabilită iniţial se diminuează corespunzător. casele de asigurări de sănătate vor diminua. 14 (1) Unităţile ambulatorii de recuperare. faţă de suma trimestrială prevăzută în contract. La stabilirea numărului de cazuri se are în vedere o durată medie de 10 zile de tratament pe caz şi un număr mediu de 4 proceduri pe zi. a căror plată se face prin tarif în lei pe servicii medicaleconsultaţii/cazuri pentru serviciile medicale de recuperare. ART. Plata acestora se face de către reprezentantul legal al cabinetului de medicină dentară direct către laboratorul de tehnică dentară autorizat conform legii.respectiv a actului adiţional la contractul iniţial se stabileşte avându-se în vedere criteriile de contractare. ţinându-se cont şi de activitatea specifică sezonieră. medicină fizică şi balneologie. medicină fizică şi balneologie din pachetul de servicii medicale de bază prevăzut în anexa nr. în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data de la care survine modificarea. Sumele rezultate din economii vor fi contractate printr-un act adiţional la furnizorii de servicii medicale de recuperare. valoarea trimestrială contractată iniţial aferentă trimestrului respectiv cu sumele neconsumate. tariful consultaţiei se majorează cu 20%. ordine publică. medicină fizică şi balneologie acordate asiguraţilor de la data semnării actului 94 . 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale. Suma din actul adiţional se utilizează pentru decontarea serviciilor medicale de recuperare. medicină fizică şi balneologie în ambulatoriu cu casele de asigurări de sănătate. 8 F şi se defalchează pe trimestre şi pe luni. cabinetele medicale de specialitate din structura unor unităţi sanitare aparţinând ministerelor şi instituţiilor publice centrale din sistemul de apărare. Pentru prestaţia medicului primar. 8 F la ordin se modifică în sensul diminuării faţă de condiţiile iniţiale şi furnizorii aduc la cunoştinţa caselor de asigurări de sănătate aceste situaţii. 12 În tarifele tratamentelor protetice sunt incluse şi cheltuielile aferente activităţilor de tehnică dentară. prin încheierea unui act adiţional la contract. medicină fizică şi balneologie cu casa de asigurări de sănătate se au în vedere numărul de servicii medicale-consultaţii.

dacă este cazul. medicină fizică şi balneologie. medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate sau de medicii de specialitate din spital. dar nu mai mult de 2 cure pe an calendaristic. în situaţia în care baza de tratament nu se află în structura reţelei sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii sau aparţine unor ministere cu reţele sanitare proprii. acordate asiguraţilor de la data semnării acestora. medicină fizică şi balneologie în ambulatoriu se suportă din fondul aferent asistenţei medicale de recuperare-reabilitare a sănătăţii. în situaţia în care unul sau mai multe elemente care au stat la baza stabilirii punctajului iniţial al acestora sa/s-au modificat. respectiv se acordă sumele reprezentând manopera. (3) În vederea contractării numărului de servicii medicale-consultaţii şi a numărului de cazuri de recuperare. precum şi reevaluarea punctajului tuturor furnizorilor.adiţional şi se repartizează proporţional în funcţie de consumul mediu lunar stabilit pentru fiecare furnizor de la începutul anului până la sfârşitul lunii pentru care se face regularizarea şi în raport cu valoarea de contract aferentă lunii în care se face regularizarea. b) serviciile medicale-cazuri care se acordă în bazele de tratament. medicină fizică şi balneologie vor fi contractate de casele de asigurări de sănătate prin încheiere de contracte. după care bolnavul plăteşte integral serviciile medicale. medicină fizică şi balneologie. luându-se în considerare că pentru o consultaţie medicală este necesară o durată de 15 minute în medie. Pentru încadrarea în suma defalcată trimestrial cabinetele de specialitate recuperare. casele de asigurări de sănătate contractează şi decontează contravaloarea serviciilor medicale-consultaţii şi numărului de cazuri de recuperare. se contractează şi raportează în vederea decontării pentru un număr mediu de 10 zile de tratament şi o medie de 4 proceduri/zi. Dacă programul de lucru este mai mic sau mai mare de 7 ore pe zi. medicină fizică şi balneologie numai pe baza biletelor de trimitere eliberate de medicii de familie. medicină fizică şi balneologie acordate în cabinetul medical nu poate depăşi numărul de servicii medicale-consultaţii rezultat potrivit programului de lucru. medicină fizică şi balneologie se au în vedere următoarele: a) numărul de servicii medicale-consultaţii de recuperare. (4) Tarifele au avut în vedere toate cheltuielile aferente serviciilor medicale-consultaţii şi numărului de cazuri de recuperare. respectiv de acte adiţionale la contractele iniţiale şi vor fi utilizate pentru decontarea serviciilor medicale-consultaţii şi numărului de cazuri de recuperare. medicamentele şi materialele sanitare. Valoarea contractului. poate scade sau creşte corespunzător. medicină fizică şi balneologie a sănătăţii pot întocmi liste de prioritate pentru furnizarea serviciilor de recuperare-reabilitare a sănătăţii. aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. respectiv a actului adiţional la contractul/actul adiţional iniţial se stabileşte avându-se în vedere criteriile de selecţie si contractare prevăzute în prezentele norme. (6) Decontarea serviciilor medicale de recuperare. numărul de consultaţii. (7) Casele de asigurări de sănătate decontează serviciile medicale-consultaţii şi numărul de cazuri de recuperare. (5) Fondurile suplimentare aprobate pentru anul 2012 cu destinaţia de servicii medicale de recuperare. (8) Biletele de trimitere pentru tratament în staţiunile balneoclimaterice se fac de către medicii de familie. medicină fizică şi balneologie la nivelul tarifelor diminuate cu contravaloarea cheltuielilor materiale necesare funcţionării şi administrării unităţilor. de către medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate şi 95 .

în limita sumelor contractate. după care asiguratul plăteşte integral serviciile medicale. O cură de tratament întreruptă se consideră o cură finalizată.5. se contractează şi raportează în vederea decontării maximum 2 cure/an calendaristic. decontarea lunară a cazurilor finalizate se face la un tarif stabilit conform formulei:Tarif contractat (140 lei) x număr mediu al zilelor de tratament realizat într-o lună / 10 (număr mediu zile de tratament contractat). au dreptul la maximum 2 cure pe an calendaristic. după care bolnavul plăteşte integral serviciile medicale. Numărul mediu al zilelor de tratament realizat într-o lună se calculează împărţind numărul total al zilelor de tratament efectuate. respectiv tariful pe caz de 140 lei. înmulţit cu tarifele din anexa nr. Decontarea lunara a cazurilor finalizate se realizează la tariful contractat daca numărul mediu al zilelor de tratament este mai mare sau egal cu 8. Pentru un număr mediu al zilelor de tratament realizat intr-o luna mai mic de 8. decontarea lunară a serviciilor medicale . diminuate conform alin. în limita sumelor contractate. Numărul mediu al zilelor de tratament realizat într-o lună se calculează 96 . 7 la ordin. Suma contractată se defalchează pe trimestre şi pe luni. cât şi în bazele de tratament. (3) Contravaloarea serviciilor de acupunctură-consultaţii şi cure de tratament se suportă din fondul aferent asistenţei medicale de recuperare. Pentru un număr mediu al zilelor de tratament realizat intr-o luna mai mic de 8. după caz.5. furnizorul are obligaţia de a anunţa casa de asigurări de sănătate despre întreruperea curei. pe baza facturii şi a documentelor justificative depuse de furnizor la casa de asigurări de sănătate până la data prevăzută în contractul încheiat de furnizor cu casa de asigurări de sănătate. Asiguraţii. (9) Decontarea lunară de către casele de asigurări de sănătate se face în funcţie de numărul de servicii medicale-consultaţii şi numărul de cazuri finalizate de recuperare.cazuri finalizate se face la un tarif stabilit conform formulei:Tarif contractat (140 lei) x număr mediu al zilelor de tratament realizate / 10 (număr mediu zile de tratament contractat). aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. medicină fizică şi balneologie. pentru perioade şi potrivit unui ritm stabilit de medicul de specialitate recuperare. Decontarea lunara a cazurilor finalizate se realizează la tariful contractat daca numărul mediu al zilelor de tratament este mai mare sau egal cu 8. respectiv tariful pe consultaţie de 13 lei şi numărul de servicii medicale-caz. Pentru fiecare caz casa de asigurări de sănătate decontează o singură consultaţie pentru o cură de tratament. 15 (1) La stabilirea sumei contractate de un furnizor de servicii de acupunctură cu casa de asigurări de sănătate se au în vedere numărul de consultaţii de acupunctură. (2) În vederea contractării numărului de consultaţii de acupunctură şi a numărului de servicii medicale-caz se au în vedere următoarele: a) numărul de consultaţii de acupunctură acordate în cabinetul medical nu poate depăşi numărul de consultaţii de acupunctură rezultat potrivit programului de lucru. (10) În situaţia în care o cură de tratament se întrerupe. luându-se în considerare că pentru o consultaţie de acupunctură este necesară o durată de 15 minute în medie. (4) Decontarea lunară a serviciilor medicale de acupunctură se face pe baza numărului de servicii medicale-caz finalizate şi a numărului de consultaţii de acupunctură şi a tarifelor pe cură respectiv pe consultaţie. motivul întreruperii şi numărul de zile efectuat faţă de cel recomandat.5.medicii din spital. ART.5. corespunzătoare cazurilor finalizate la numărul de cazuri finalizate de recuperare. b) serviciile de acupunctură-caz. medicină fizică şi balneologie şi raportate în luna respectivă. medicină fizică şi balneologie realizat atât în cabinetele medicale. (4). o cură reprezentând în medie 10 zile de tratament.

În aceste situaţii furnizorii de servicii medicale nu eliberează bilete de trimitere sau prescripţii medicale utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate. şi depune la casa de asigurări de sănătate până la termenul prevăzut în contractul de furnizare de servicii medicale activitatea realizată în luna anterioară. care se verifică de către casele de asigurări de sănătate în vederea decontării şi se validează conform prezentelor norme. medicină fizică şi balneologie şi paraclinice facturează caselor de asigurări de sănătate. În situaţia în care o cură de tratament în acupunctură se întrerupe. 598/2001. folosind formularul de prescripţie medicală. conform prevederilor legale în vigoare. medicină fizică şi balneologie. care este formular cu regim special unic pe ţară. precum şi alte categorii de personal în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. Întreaga activitate a cabinetului se desfăşoară respectându-se contractul încheiat de reprezentantul legal al cabinetului medical cu casa de asigurări de sănătate. cu excepţia persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în cabinete organizate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. Medicii sau dentiştii angajaţi nu raportează activitate medicală proprie. de medicină dentară. (5) Tarifele au avut în vedere toate cheltuielile aferente serviciilor medicale-consultaţii de acupunctură şi cazurilor-cure de acupunctură. O cură de tratament în acupunctură întreruptă se consideră o cură finalizată. medicină fizică şi balneologie.cazuri finalizate şi raportate în luna respectivă). 629/2001. aprobată şi modificată prin Legea nr. paraclinice. pentru care se eliberează documentul fiscal. 124/1998. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 17 (1) În cabinetele medicale/laboratoarele din ambulatoriul de specialitate. medicină fizică şi balneologie şi de medicină dentară pot prescrie medicamente cu sau fără contribuţie personală şi unele materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu. cabinetele medicale individuale organizate conform reglementărilor în vigoare pot raporta în vederea decontării numai serviciile medicale din specialitatea medicului titular al 97 . ART. organizate conform Ordonanţei Guvernului nr. de medicină dentară care nu se regăsesc în anexa nr. corespunzătoare cazurilor finalizate la numărul de servicii de acupunctură . cu indicarea serviciului prestat. de recuperare. conform contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate. 16 Contravaloarea serviciilor medicale de specialitate în specialităţile clinice inclusiv recuperare. furnizorul are obligaţia să anunţe casa de asigurări de sănătate despre întreruperea curei. Nerespectarea termenului de raportare atrage nedecontarea la termenele stabilite a serviciilor medicale prestate pentru perioada respectivă. (2) Pentru specialităţile clinice inclusiv recuperare. cu ştampila cabinetului şi parafa medicului angajat. republicată. ART.împărţind numărul total al zilelor de tratament efectuate. lunar. medicii de specialitate din specialităţile clinice inclusiv recuperare. 7 la ordin. motivul întreruperii şi numărul de zile efectuat faţă de cel recomandat. pot fi angajaţi numai medici şi/sau dentişti. precum şi a serviciilor medicale acordate la cererea asiguratului (fără recomandare medicală sau fără a îndeplini condiţiile care îi permit adresare directă) sau în situaţia în care asiguratul nu acceptă programare pe listele de prioritate se suportă de către asiguraţi la tarifele stabilite de furnizori şi afişate la cabinetul/laboratorul medical. activitatea acestora fiind raportată de către reprezentantul legal. (6) Reprezentantul legal al furnizorilor de servicii medicale clinice.

Furnizorul de servicii medicale clinice. 98 . ART. 18 Pentru unităţile sanitare care nu sunt organizate conform Ordonanţei Guvernului nr. ART. medicină fizică şi balneologie. (2). inclusiv de recuperare. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 19 (1) Casele de asigurări de sănătate decontează serviciile medicale clinice inclusiv de recuperare. Acestea vor informa asupra modificărilor apărute în actele normative şi vor stabili împreună cu medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate măsurile ce se impun pentru îmbunătăţirea activităţii. precum şi respectarea prevederilor actelor normative în vigoare. Un exemplar rămâne la medicul care a făcut trimiterea şi două exemplare sunt înmânate asiguratului. contractele/actele adiţionale de furnizare de servicii medicale se încheie de către reprezentantul legal al unităţii sanitare în structura căreia se află aceste unităţi şi casa de asigurări de sănătate. medicină fizică şi balneologie păstrează un exemplar şi depune la casa de asigurări de sănătate celălalt exemplar cu ocazia raportării lunare a activităţii. care se întocmeşte în trei exemplare. care le depune la furnizorul de servicii medicale clinice inclusiv de recuperare. 3 alin. 629/2001. ART. conform prevederilor art. medicină fizică şi balneologie au obligaţia să verifice biletele de trimitere în ceea ce priveşte datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă potrivit prevederilor legale în vigoare. republicată. casele de asigurări de sănătate decontează contravaloarea serviciilor medicale clinice. 20 Casele de asigurări de sănătate şi direcţiile de sănătate publică au obligaţia de a organiza trimestrial sau ori de câte ori este nevoie întâlniri cu medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru a analiza aspecte privind calitatea serviciilor medicale din asistenţa medicală ambulatorie de specialitate. unic pe ţară. medicină fizică şi balneologie acordate numai în baza biletelor de trimitere utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. (2) Furnizorii de servicii medicale clinice.cabinetului medical respectiv. Neparticiparea medicilor la aceste întâlniri nu îi exonerează de răspunderea nerespectării hotărârilor luate cu acest prilej. 124/1998. precum şi servicii conexe actului medical. (3) În relaţiile cu furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate. medicină fizică şi balneologie numai pe baza biletului de trimitere pentru alte specialităţi. inclusiv de recuperare. inclusiv a celor de recuperare. care este formular cu regim special.

............................ 99 ............................................................. Prenume: ...................................... Data completării .model Furnizor de servicii medicale .......... Diagnostic: ...................Tratament medicamentos ........... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Cod numeric personal: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Sex: M/F Adresa: .. .......................................................................................................... .................................................. Factori de risc: ...................... Specialitatea .................................................. Data luării în eviden ă: .......... ....... Examinări clinice ______________________________________________________________________________ | Data programării | Data realizării | |______________________________________|_______________________________________| | | | |______________________________________|_______________________________________| | | | |______________________________________|_______________________________________| | | | |______________________________________|_______________________________________| | | | |______________________________________|_______________________________________| Investiga ii paraclinice ______________________________________________________________________________ | Tip investiga ie | Data programării | Data realizării | |___________________________|__________________________|_______________________| | | | | |___________________________|__________________________|_______________________| | | | | |___________________________|__________________________|_______________________| | | | | |___________________________|__________________________|_______________________| | | | | |___________________________|__________________________|_______________________| Recomandări: ....................................................... Data naşterii: ....... Semnătura.....Alte recomandări ............................................................................ Comorbidită i: .Tratament igieno-dietetic ...................................................... Nr.... . contract ......................................................................................................................................................... Medic ...........................................................................................ANEXA 8 A .................................................................................... ................................................................................. Contract încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate ...................................................................... FIŞA DE MONITORIZARE în cazul bolnavilor cronici în ambulatoriul de specialitate pentru specialită ile clinice Nume: ........... parafa şi ştampila ..............................................................

..ANEXA 8 B . seria .. ANEXA 8 C ................. DECLARA IE Subsemnatul(a).........................I............. ....... Siguran ei Na ionale şi Autorită ii Judecătoreşti _ |_| Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor...................model Furnizor de servicii medicale de recuperare.. cunoscând că falsul în declara ii se pedepseşte conform legii. în calitate de reprezentant legal.. DECLARA IE Subsemnatul(a). Reprezentant legal (semnătura şi ştampila) ............................................/C.... declar pe propria răspundere că am/nu am contract de furnizare de servicii medicale paraclinice şi cu: _ |_| Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării......I..I.. declar pe propria răspundere că am/nu am contract de furnizare de servicii medicale de recuperare......................./C............................... Ordinii Publice..... legitimat(ă) cu B.............. Siguran ei Na ionale şi Autorită ii Judecătoreşti _ |_| Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor.. Sediul social/Adresa fiscală ........... legitimat(ă) cu B....model - Furnizor de servicii medicale paraclinice ........ ......... nr........... 100 ....... Data .................. în calitate de reprezentant legal........... cunoscând că falsul în declara ii se pedepseşte conform legii........... nr. . Construc iilor şi Turismului Data .. Reprezentant legal (semnătura şi ştampila) ...... ..... Sediul social/Adresa fiscală ............................... medicină fizică şi balneologie ................ medicină fizică şi balneologie şi cu: _ |_| Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării............. Ordinii Publice...... seria ........... Construc iilor şi Turismului _ |_| Casa de Asigurări de Sănătate .I................

..Valabilă până la D . |Nume şi| CNP |BI/CI|Certificat|Asigurare |Contract| | | | | | |crt.......... |Tip | | | | | | | |şi | | |contract|contract| | | | | | | |nr...Nr.......Tip contract G ....Specialitatea/Competen a H ........... asistent medical imagistică medicală..........Data eliberării C .....Tip de activitate**) B ..|prenume| | |membru | |de lucru|(după caz)| | | | | | |asocia ie | | | | | | | | | |profesională| | | | | | | | |_____|____________|_________________| | | | | | | |Serie| B | C |Nr............. Punct de lucru*1) ... | | | | | | | | |____|_______|______|_____|_____|______|________|________|________|__________|_| | | | | | | | | | | | | |____|_______|______|_____|_____|______|________|________|________|__________|_| **) absolvent colegiu imagistică medicală...Valoare E ..|prenume| | |membru |de |**) | | | | | | | | | | |CMR/CMDR |răspundere| | | | | | | | | | | | |civilă | | | | | | | | | | |_____|__________|__________|________|_______|______|_|_|_| | | | |Serie| A | B |Nr... PERSONAL MEDICO-SANITAR MEDICI Semnifica ia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A .. | | | | | | | |lucru | | | | | |____|_______|_______|_____|____|_____|___|___|__|____|___|_______|______|_|_|_| | | | | | | | | | | | | | | | | | |____|_______|_______|_____|____|_____|___|___|__|____|___|_______|______|_|_|_| *) se completează în situa ia în care un medic are mai multe specialită i paraclinice confirmate prin ordin al ministrului sănătă ii Total medici = OPERATORI Semnifica ia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A ...ANEXA 8 D model Furnizor de investiga ii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală .........Grad profesional ______________________________________________________________________________ |Nr...Data expirării ______________________________________________________________________________ |Nr.. |Nume şi| CNP |BI/CI|Certificat | Contract**) |Program |Cod parafă|A| |crt.... fizician Total operatori = 101 ........ contract F ..............Data expirării C ...| C | D| E | F |Program|Cod |G|H|I| | | | |şi | | | | | | | |de |parafă| | | | | | | |nr....Data eliberării B ... bioinginer...............Specialitatea/Competen a* I ......

.|prenume| | CI | membru asocia ie | |de lucru|parafă| | | | | | profesională | | |(după | | | | | | | | |caz) | | | | |_____|____________________|_________________| | | | | | |Serie|Data |Data |Nr... | | | | | | | |____|_______|____|_____|__________|_________|________|________|________|______| | | | | | | | | | | | |____|_______|____|_____|__________|_________|________|________|________|______| Total personal auxiliar ......... semnătura.......... ştampila .....)...Tip contract ______________________________________________________________________________ |Nr..| C|Valoare | D | E | | | | | | |şi | | | | | | | | | | | | | |nr. **) Se va specifica forma legală în care se exercită profesia (contract de muncă...... |Tip | | | | | | |şi |eliberării|expirării|contract|contract| | | | | | |nr.... |Nume şi| CNP| BI/ | ALP/Certificat | Contract**) |Program |Cod | |crt. |Nume şi|CNP|BI/CI|ALP/ |Asigurare |Contract|Program |Specialita.....................tehnician aparatură medicală = -----------*1) În situa ia în care furnizorul are mai multe puncte de lucru pentru care solicită încheierea contractului cu casa de asigurări de sănătate...........Data expirării C ....ASISTEN I MEDICALI Semnifica ia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A . Data întocmirii ....Valabilă până la D .. se întocmesc tabele distincte pentru personalul aferent......| |crt................. Nume şi prenume................. PFA etc..... | | | | | | | | | | |____|_______|___|_____|__|__|___|__|__________|____|___|________|_____________| | | | | | | | | | | | | | | |____|_______|___|_____|__|__|___|__|__________|____|___|________|_____________| Total asisten i medicali = PERSONAL AUXILIAR .. 102 ...|prenume| | |Certificat |de |**) |de lucru|tea/ | | | | | |membru |răspundere| | |Competen a | | | | | |asocia ie |civilă | | | | | | | | |profesională| | | | | | | | |_____|____________|__________|________| | | | | | |Serie| A| B|Nr........... Răspundem de corectitudinea şi exactitatea datelor Reprezentant legal ....Data eliberării B ..TEHNICIAN APARATURĂ MEDICALĂ ______________________________________________________________________________ |Nr..........Nr. contract E .........

|Valabilă|Nr........Specialitatea/Competen a* I ........................Data eliberării 103 .....Grad profesional ______________________________________________________________________________ |Nr...Nr...Data eliberării B .......| A | B |Nr....|Valabilă| C | D |E|F|G|H|I| | | | |şi | | | | | |până la | | | | | | | | | | | |nr......... | | | | | | | | |lucru | |____|_______|_____|_____|_____|___|__|_|___|________|________|________|_______| | | | | | | | | | | | | | | |____|_______|_____|_____|_____|___|__|_|___|________|________|________|_______| Total asisten i medicali de laborator = CHIMIŞTI Semnifica ia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A ..Cod parafă G .Data expirării C . FORMULAR PRIVIND PERSONALUL MEDICO-SANITAR MEDICI Total medici = Semnifica ia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A .....| A|B|Nr. |Tip |Program| | | | |şi | | | | | |până la |contract|contract|de | | | | |nr......|prenume| | CI |CMR/CMDR |răspundere |**) | | | | | | | | | | | |civilă | | | | | | | | | | |_____|_________________|____________|________|_|_|_|_|_| | | | |Serie|Serie|NR.Program de lucru F .|prenume| | CI |membru |răspundere | | | | | | | |asocia ie |civilă | | | | | | | |profesională | | | | | | | |_____|______________|____________|_________________|_______| | | | |Serie|Serie|NR..ANEXA 8 E model Furnizori de servicii medicale paraclinice ....................Specialitatea/Competen a H ...... Punct de lucru*1) . | | | | | | | | | | | | | | |____|_______|_________|_____|_____|___|___|___|___|________|___|____|_|_|_|_|_| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |____|_______|_________|_____|_____|___|___|___|___|________|___|____|_|_|_|_|_| *) se completează în situa ia în care un medic are mai multe specialită i paraclinice confirmate prin ordin al ministrului sănătă ii ASISTEN I MEDICALI DE LABORATOR Semnifica ia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A .Tip contract E ....Data expirării ______________________________________________________________________________ |Nr..................laborator de analize medicale: ........ |Nume şi| CNP | BI/ |ALP/Certificat|Asigurare de| Contract**) | | |crt..Data eliberării B .... contract D . |Nume şi| CNP | BI/ |Certificat membru|Asigurare de|Contract| | | | | | |crt........

Data eliberării E .| D|E|Nr.| D|E|Nr.Data expirării C .|Valabilă|Nr.Grad profesional D . | | | | | | | | | | | | |____|_______|_______|_____|_____|___|__|_|___|________|________|________|_|_|_| | | | | | | | | | | | | | | | | |____|_______|_______|_____|_____|___|__|_|___|________|________|________|_|_|_| | | | | | | | | | | | | | | | | |____|_______|_______|_____|_____|___|__|_|___|________|________|________|_|_|_| Total biologi = BIOCHIMIŞTI Total biochimişti = Semnifica ia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A .Cod parafă (după caz) C . |Nume şi| CNP | BI/ |ALP/Certificat | Contract**) | | | | |crt.|prenume| | CI |membru asocia ie| | | | | | | | | |profesională | | | | | | | | |_____|________________|_________________|_______|______|_| | | | |Serie|Serie|NR. |Nume şi| CNP | BI/ |ALP/Certificat|Asigurare de| Contract**) |A|B|C| |crt.Program de lucru B .Data expirării ______________________________________________________________________________ |Nr. |Nume şi| CNP | BI/ |ALP/Certificat|Asigurare de| Contract**) |A|B|C| |crt.Program de lucru B . |Tip | | | | | | | |şi | | | | | |până la |contract|contract| | | | | | | |nr.B .| A | B|Nr. | | | | | | |lucru |(după | | | | | | | | | | | | | |caz) | | |____|_______|_______|_____|_____|___|___|__|________|________|_______|______|_| | | | | | | | | | | | | | | |____|_______|_______|_____|_____|___|___|__|________|________|_______|______|_| | | | | | | | | | | | | | | |____|_______|_______|_____|_____|___|___|__|________|________|_______|______|_| Total chimişti = BIOLOGI Semnifica ia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A .Data expirării ______________________________________________________________________________ |Nr.|prenume| | CI |membru |răspundere | | | | | | | | | |asocia ie |civilă | | | | | | | | | |profesională | | | | | | | | | |_____|______________|____________|_________________| | | | | | | |Serie|Serie|NR.|prenume| | CI |membru |răspundere | | | | | | | | | |asocia ie |civilă | | | | | | | | | |profesională | | | | | | | | | |_____|______________|____________|_________________| | | | | | | |Serie|Serie|NR.Cod parafă (după caz) C . |Tip | | | | | | | |şi | | | | | |până la |contract|contract| | | | 104 .Grad profesional ______________________________________________________________________________ |Nr.Data eliberării E . |Tip |Program|Cod |C| | | | |şi | | | | |contract|contract|de |parafă| | | | | |nr.|Valabilă|Nr.Grad profesional D .

... se întocmesc tabele distinct pentru personalul aferent.......................... **) Se va specifica forma legală în care se exercită profesia (contract de muncă....... Data întocmirii: ..| | | |nr.......................................................... ştampila: .... PFA etc....... Nume şi prenume...... | | | | | | | | | | | | |____|_______|_______|_____|_____|___|__|_|___|________|________|________|_|_|_| | | | | | | | | | | | | | | | | |____|_______|_______|_____|_____|___|__|_|___|________|________|________|_|_|_| | | | | | | | | | | | | | | | | |____|_______|_______|_____|_____|___|__|_|___|________|________|________|_|_|_| *1) În situa ia în care furnizorul are mai multe puncte de lucru pentru care solicită încheierea contractului cu casa de asigurări de sănătate................... semnătura...).. NOTĂ: Se va completa în mod corespunzător un formular şi pentru farmacist Răspundem de corectitudinea şi exactitatea datelor Reprezentant legal: ........ 105 ...........

a) Furnizorii de servicii medicale de recuperare. 3. II La stabilirea valorii contractelor de furnizare de servicii medicale de recuperare. cu prezentarea documentelor 106 .obţine un punctaj corespunzător acestui criteriu. d) Nu sunt luate în calcul aparatele care nu au înscrise pe ele seria şi numărul şi nici aparatele pentru care furnizorii nu pot prezenta manualul de utilizare. medicină fizică şi balneologie CAP. medicină fizică şi balneologie pentru a căror furnizare încheie contract cu casa de asigurări de sănătate. fiecare furnizor de servicii medicale de recuperare.ANEXA 8 F CRITERII privind selecţia furnizorilor de servicii medicale de recuperare. medicină fizică şi balneologie sunt obligaţi să facă dovada deţinerii legale a aparaturii prin documente conforme şi în termen de valabilitate. acestea sunt excluse definitiv şi nu se mai iau în calcul la nici unul dintre furnizori. b) Casele de asigurări de sănătate sunt obligate să verifice dacă seria şi numărul aparatului existent în cadrul cabinetului sunt aceleaşi cu seria şi numărul aparatului înscrise în cuprinsul documentelor care atestă existenţa şi deţinerea legală a acestora. Să facă dovada că toată durata programului de lucru declarat al cabinetului şi al bazei de tratament este acoperită prin prezenţa unui medic de specialitate de recuperare. Fac excepţie furnizorii de servicii medicale de recuperare. medicină fizică şi balneologie . c) Furnizorii sunt obligaţi să prezinte documentele pentru aparatul/aparatele deţinute din care să reiasă numărul de canale şi numărul de bolnavi care pot face terapie simultan cu aparatul/aparatele respective pentru care încheie contract de furnizare de servicii cu casa de asigurări de sănătate. 2. Evaluarea capacităţii resurselor tehnice Ponderea acestui criteriu este de 50% Ca urmare a aplicării metodologiei de stabilire a punctajului. Evaluarea capacităţii resurselor tehnice 50% B. Să facă dovada capacităţii tehnice de a efectua serviciile medicale de recuperare. e) Dacă doi sau mai mulţi furnizori prezintă aparate înregistrate cu aceeaşi serie şi număr înainte sau în perioada de contractare. medicină fizică şi balneologie în ambulatoriu Pentru a intra în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate furnizorii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de selecţie: 1. Evaluarea resurselor umane 50% A. medicină fizică şi balneologie în ambulatoriu CAP. conforme şi în termen de valabilitate ale acestora. medicină fizică şi balneologie se au în vedere următoarele criterii: A. I Criterii de selecţie a furnizorilor de servicii medicale de recuperare. medicină fizică şi balneologie care îşi desfăşoară activitatea utilizând acelaşi spaţiu şi aceleaşi echipamente specifice deţinute şi/sau utilizate în comun în condiţiile legii. Să fie autorizaţi şi evaluaţi potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. medicină fizică şi balneologie şi repartizarea sumelor pentru furnizarea de servicii medicale de recuperare.

A. A. 3. NOTA 2 : La contractare..5 ani = 10 puncte/1 cadă Se scad din punctajul acordat pentru fiecare aparat. cu modificările şi completările ulterioare În situaţia în care. nr. | Denumire aparat | Număr | An | crt. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal.Aparate cu 4 canale şi vechime 1 .Combină de terapie fizicală şi vechime 1 .15 mp şi dotare corespunzătoare conform Ordinului MSP 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea. _____________________________________________________________ | Total puncte/ | | Nr. 1389/2010. furnizorul va depune o notă de fundamentare privind: a) numărul maxim de proceduri care pot fi efectuate pe fiecare aparat / oră.. a).Aparate cu 1 canal şi vechime 1 .Cada de hidroterapie . b) este mai mic decât cel prevăzut la lit.5 ani = 32 puncte/aparat . cu modificările şi completările ulterioare şi într-un program de lucru distinct. aprobat prin H. numărul maxim de proceduri prevăzut la lit.1 se înmulţeşte cu raportul calculat între numărul de proceduri de la lit. f) Pentru a putea fi luate în considerare aparatele trebuie să fie în perfectă stare de funcţionare certificată cu documentele care atestă verificarea parametrilor funcţionali în termenul prevăzut de lege pentru fiecare tip de aparat.. 3 sau 4 canale ale unui aparat reprezintă posibilitatea pentru efectuarea terapiei la 2. b) şi numărul de proceduri de la lit..justificative prevăzute de actele normative în vigoare şi numai în condiţiile în care personalul medical de specialitate al fiecărui furnizor îşi desfăşoară activitatea cu respectarea dispoziţiilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012.vechime 1 . b) numărul maxim de proceduri / oră posibil de efectuat în cadrul programul de lucru de către personalul mediu sanitar care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la furnizor.1 A. după cum urmează .Aparate cu 2 canale şi vechime 1 . respectiv 4 pacienţi în acelaşi timp.. punctajul total aferent lit.1.5 ani = 20 puncte/combină .2 Evaluarea sălii de kinetoterapie: ... conform fişelor tehnice ale aparatelor.Aparate cu 3 canale şi vechime 1 .5 ani = 28 puncte/aparat . numărul maxim de proceduri prevăzut la lit. organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale = 20 puncte 107 . a).5 ani = 16 puncte/aparat . b) este mai mare decât cel prevăzut la lit.Suprafaţa utilă a sălii este între 8 . NOTA 1: Numărul de 2. În situaţia în care.G. Se acorda punctaj pentru fiecare aparat deţinut.5 ani = 24 puncte/aparat . a). având în vedere prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. A. câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus al aparatului.| | canale | fabrica ie | aparat | |_____|_________________|________|____________|_______________| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |_____|_________________|________|____________|_______________| | | | | | | |_____|_________________|________|____________|_______________| | | | | | | |_____|_________________|________|____________|_______________| TOTAL PUNCTE: . se acordă punctajul aferent lit.

. medicină fizică şi balneologie . NOTA 1: Sala de kinetoterapie şi bazinul de hidrokinetoterapie se punctează numai dacă la furnizor îşi desfăşoară activitatea cel puţin un kinetoterapeut / fiziokinetoterapeut / profesor de cultură fizică medicală...3 Evaluarea bazinului de hidrokinetoterapie .pentru un medic ...2 şi A... Personalul este punctat proporţional cu timpul lucrat....30 mp şi dotare corespunzătoare conform Ordinului MSP 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea..3 se ajustează proporţional.. Evaluarea resurselor umane: Ponderea acestui criteriu este de 50% Ca urmare a aplicării metodologiei de stabilire a punctajului... medicină fizică şi balneologie: . folosită exclusiv pentru furnizarea de servicii de kinetoterapie şi dotare superioară faţă de prevederile Ordinului MSP 153/2003 = 33 puncte A.2 şi A.Suprafaţa utilă a sălii este între 16 ...medic specialist . punctajele aferente lit.. organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale = 30 puncte ..Suprafaţa utilă a sălii este de peste 30 mp.18 puncte/medic/1 normă ______________________________________________________________________________ | Nume şi prenume medic | Număr de ore | Punctaj | |_________________________________|__________________________|_________________| | | | | |_________________________________|__________________________|_________________| b. TOTAL puncte resurse tehnice . .volumul bazinului de hidrokinetoterapie este intre 30 – 40 mc si are dotarea corespunzatoare actelor normative in vigoare = 20 puncte.. profesor de cultură fizică medicală sau maseur . fiziokinetoterapeut/kinetoterapeut/profesor de cultură fizică medicală 12 puncte/1 normă 108 . A... Punctajul se acordă pentru fiecare angajat medico-sanitar cu normă întreagă. Punctajele pentru lit. ..35 ore/săptămână (7 ore x 5 zile/săptămână) . B. Pentru fracţiuni de normă. iar pentru cei cu normă parţială se acordă unităţi proporţionale cu fracţiunea de normă lucrată. Se consideră o normă întreagă astfel: . fiecare furnizor de servicii medicale de recuperare..pentru un asistent balneofizioterapie. A.40 ore/săptămână (ore/zi x 5 zile/săptămână) a.3 se acordă pentru încadrarea cu personal de specialitate (un kinetoterapeut / fiziokinetoterapeut / profesor de cultură fizică medicală) pentru o normă întreagă (8 ore).obţine un punctaj corespunzător acestui criteriu.20 puncte/medic/1 normă . kinetoterapeut. medic în specialitatea de recuperare.medic primar ..volumul bazinului de hidrokinetoterapie este de peste 60 mc si are dotarea corespunzatoare actelor normative in vigoare = 40 puncte. NOTA 2: Nu se punctează bazinele de hidrokinetoterapie care se utilizează şi pentru alte activităţi în afara celor strict medicale care se contractează cu casa de asigurări de sănătate.volumul bazinului de hidrokinetoterapie este intre 40 – 60 mc si are dotarea corespunzatoare actelor normative in vigoare = 30 puncte. fiziokinetoterapeut.

______________________________________________________________________________ | Nume şi prenume | Număr de ore | Punctaj | |_________________________________|__________________________|_________________| | | | | |_________________________________|__________________________|_________________| c..Pentru 2 x 8 ore 5 zile pe săptămână = 5 puncte ..5 zile/săptămână = 2 puncte ......Sub 5 zile/săptămână = 1 punct . Program de activitate săptămânal al bazei de tratament .. asistent balneofizioterapie .5 puncte/1 normă ______________________________________________________________________________ | Nume şi prenume | Număr de ore | Punctaj | |_________________________________|__________________________|_________________| | | | | |_________________________________|__________________________|_________________| TOTAL PUNCTE: ..TOTAL puncte . rezultând sumele aferente fiecărui criteriu pentru fiecare furnizor.. 109 . Valoarea unui punct obţinută pentru fiecare dintre criterii se înmulţeşte cu numărul de puncte obţinut de un furnizor corespunzător fiecărui criteriu....... Se calculează valoarea unui punct pentru fiecare criteriu prin împărţirea sumei rezultate ca urmare a aplicării procentelor corespunzatoare fiecarui criteriu la numărul de puncte obtinut la fiecare criteriu. Valoarea totală contractată de un furnizor cu casa de asigurări de sănătate se obţine prin însumarea sumelor stabilite pentru fiecare criteriu.......... Pentru fiecare criteriu se stabileşte numărul total de puncte obţinut prin însumarea numărului de puncte obţinut de fiecare furnizor... maseur ..8 ore/zi: ..6 puncte/1 normă ______________________________________________________________________________ | Nume şi prenume | Număr de ore | Punctaj | |_________________________________|__________________________|_________________| | | | | |_________________________________|__________________________|_________________| d..

Telangectazia hemoragică ereditară 14. Boala von Willebrand 18. Malformaţii congenitale şi boli genetice 4.IV NYHA 6. Tumori cu potenţial malign până la şi după elucidarea diagnosticului 20. Anemiile carenţiale (până la normalizarea hematologică şi biochimică) 34. Histiocitozele 13. Purpura trombotică trombocitopenică 17. Insuficienţă renală cronică în stadiul predialitic 5.la medicul neurolog în cazul tratamentelor cu risc vital* (anticoagulante) 110 . Insuficienţă cardiacă clasa III . Miastenia gravis 28. Aplazia medulară 9. Boala Addison 25. Thalasemia majoră 12. permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate 1. poli/dermatomiozită. sclerodermie. Boala Wilson 21. sindrom Sjogren. cu proteze valvulare. forma moderată şi gravă (până la vindecarea radiologică şi biochimică) 35. boala Still. Rahitismul evolutiv. cu by-pass coronarian 29. Purtătorii de proteze valvulare şi pace-maker 3. Bolnavi cu revascularizaţie percutanată. Sindrom Felty. Diabet insipid 26. Psihoze 27. Gravide cu risc obstetrical crescut 31. Infarct miocardic şi Angină pectorală instabilă 2. artrită cronică juvenilă 7. cu stimulatoare cardiace. Purpura trombocitopenică idiopatică 15. Tuberculoza 23. Malaria 22. Astm bronşic sever 36. Anemii hemolitice endo. vasculite sistemice) 8. Trombocitemia hemoragică 11. Prematuritatea (în primul an de viaţă) 32. Afecţiuni postoperatorii şi ortopedice până la vindecare 30. Mucoviscidoza 24. Glaucom 37. Malnutriţie proteinenergetică (în primii 3 ani de viaţă) 33.ANEXA 9 LISTA cuprinzând afecţiunile care.şi exoeritrocitare 10. după confirmarea ca fiind un caz nou. Trombocitopatii 16. AVC . Coagulopatiile ereditare 19. Bolile de colagen-vasculare (lupus eritematos sistemic.

bolnavi cu afecţiuni cronice în evidenţă. 3. bolnavul nu necesită să fie monitorizat de către medicul de familie. dacă face dovada (printr-o scrisoare medicală) că a fost luat în evidenţă de către medicul de familie şi în intervalul de timp până la următoarea consultaţie la medicul specialist. care va confirma luarea in evidenta prin semnatura. 111 . 2. NOTA 2: 1. 8 A. Medicul de specialitate care are în evidenţă bolnavul are obligaţia de a depune la contractare lista cu asiguraţi . Medicul de specialitate trebuie să informeze medicul de familie prin scrisoare medicală dacă au intervenit schimbări în evoluţia bolii şi în atitudinea terapeutică.NOTA 1: Prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate fără bilet de trimitere pentru afecţiunile de mai sus se face numai în următoarele situaţii: 1.Medicul de familie pastreaza o copie a scrisorii medicale ataşată la fisa bolnavului. completate pe scrisoarea medicala eliberata de medicul specialist. asiguratul are stabilit un plan de monitorizare şi tratament pentru tot anul în curs. parafa şi data.cu care bolnavul se va prezenta la vizitele ulterioare in cadrul ambulatoriului de specialitate. conform fişei de monitorizare prevăzut în anexa nr. 2. pentru bolnavii a căror schemă terapeutică trebuie modificată în funcţie de parametrii de monitorizare.

chimist. este acoperită prin prezenţa unui medic de specialitate medicină de laborator sau biolog. a anului de fabricaţie. Să facă dovada că toată durata programului de lucru solicitat a fi contractat cu casa de asigurări de sănătate. biochimist . cu încadrarea în 90% din suma prevăzută cu această destinaţie. 6. Pentru testele compuse din mai mulţi parametri nu se iau în calcul toţi parametrii . unde diversele etape de lucru (examen microscopic. 2.se consideră un singur test. II din anexa nr.cu grad de specialist. b) Pentru examinările de anatomie patologică (histopatologice şi de citologie inclusiv examenul Babeş Papanicolau). cu excepţia examinărilor de anatomie patologică (histopatologice şi de citologie.laboratoare de analize medicale. repartizarea sumelor şi defalcarea numărului de investigaţii paraclinice analize medicale de laborator pe furnizori de servicii medicale paraclinice laboratoare de analize medicale CAPITOLUL I Criterii de selecţie a furnizorilor de servicii medicale paraclinice laboratoare de analize medicale Pentru a intra în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. Să facă dovada. 112 . 44 alin.a) şi punctul 5. furnizorii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de selecţie: 1.ANEXA 10 CRITERII privind selecţia furnizorilor de servicii medicale paraclinice . Numărul total de analize cuprinse în lista investigaţiilor medicale paraclinice este de 79. (5) din Contractul-cadru. furnizorul are obligaţia de a face dovada capacităţii tehnice numai în situaţia în care solicită contractarea acestora. 4. vizat de producător/distribuitor/furnizor de service. 7 la ordin. stabilit de comisia constituită conform art. pentru fiecare laborator de analize medicale/laborator de analize medicale organizat ca punct de lucru din structura sa că în cadrul acestuia/acestora îşi desfăşoară activitatea medic/medici de laborator într-o formă legală de exercitare a profesiei care să acopere cel puţin o normă/zi (7 ore). Să facă dovada îndeplinirii criteriului de calitate. Furnizorul va prezenta un înscris cu menţiunea seriei. Să facă dovada capacităţii tehnice pentru posibilitatea efectuării a cel puţin 5% din numărul total de servicii medicale paraclinice necesare la nivelul fiecărei case de asigurări de sănătate. care nu poate fi mai mică de 8 ore pe zi. pentru fiecare laborator de analize medicale/laborator de analize medicale organizat ca punct de lucru din structura sa. a capacităţii de lucru şi a meniului de teste efectuate de fiecare aparat.analize medicale de laborator prevăzute la cap. cu excepţia categoriei microbiologie. 3. inclusiv examenul Babeş Papanicolau).analize medicale de laborator pe toată perioada de derulare a contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate. NOTĂ: Pentru laboratoarele de anatomie patologică nu se aplică punctul 2. a) Să facă dovada capacităţii tehnice a fiecărui laborator/punct de lucru de a efectua toate investigaţiile medicale paraclinice . atât pentru subcriteriul a) "Implementarea sistemului de management al calităţii" cât şi pentru subcriteriul b) "Participare la schemele de testare a competenţei pentru laboratoare de analize medicale pentru laboratoare de analize medicale notificate de Ministerul Sănătăţii" prevăzut de reglementările în vigoare pentru cel puţin 50% reprezentând minim 40 analize din numărul de analize cuprinse în lista investigaţiilor contractate. cultură cu identificare microbiană inclusiv antibiograma/fungigrama) constituie teste separate şi se iau în calcul separat. Să fie autorizaţi şi evaluaţi potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. 5. pentru fiecare dintre laboratoarele/laboratoare organizate ca puncte de lucru ce urmează a fi cuprinse în contractul de furnizare de servicii medicale paraclinice .

analize medicale de laborator . conduce la aplicarea măsurii de reziliere a contractului pentru furnizorii/furnizorul respectiv. având menţionate seriile echipamentelor. certificată cu documentele care atestă verificarea parametrilor funcţionali în termenul prevăzut de lege pentru fiecare tip de aparat. criteriul de evaluare a resurselor 45% 2. c) Furnizorii sunt obligaţi să prezinte toate fişele tehnice corespunzătoare aparatelor deţinute şi pentru care încheie contract de furnizare de servicii cu casa de asigurări de sănătate. Evaluarea capacităţii resurselor tehnice a) Furnizorii de servicii medicale paraclinice .CAPITOLUL II Criterii privind repartizarea sumelor şi defalcarea numărului de investigaţii paraclinice . numărul şi data documentului care dovedeşte deţinerea legală a fiecărui aparat. cu modificările şi completările ulterioare.G. fiecare furnizor de servicii medicale paraclinice . aparatele trebuie să fie în perfectă stare de funcţionare. Criteriul de evaluare a resurselor Ponderea acestui criteriu este de 45% Ca urmare a aplicării metodologiei de stabilire a punctajului. f) Pentru a putea fi luate în considerare.stabilit pe total judeţ 1. d) Nu sunt luate în calcul aparatele care nu au înscrise pe ele seria şi numărul.tipul. e) Dacă doi sau mai mulţi furnizori prezintă aparate înregistrate cu aceeaşi serie şi număr înainte sau în perioada de contractare. 1389/2010. criteriul financiar 5% 1.analize medicale de laborator sunt obligaţi să facă dovada deţinerii legale a aparaturii prin documente conforme şi în termen de valabilitate. şi nici aparatele pentru care furnizorii nu pot prezenta fişele tehnice conforme şi în termen de valabilitate ale acestora. În acest sens. La stabilirea sumelor ce se contractează cu furnizorii de analize medicale de laborator se au în vedere următoarele criterii: 1. Această prevedere reprezintă condiţie de eligibilitate pentru aparatul/aparatele respective. b) Casele de asigurări de sănătate sunt obligate să verifice dacă seria şi numărul aparatului existent în cadrul laboratorului sunt conforme cu seria şi numărul aparatului înscrise în cuprinsul documentelor care atestă existenţa şi deţinerea legală a acestora. Constatarea ulterior încheierii contractului. casele de asigurări de sănătate verifică capacitatea tehnică a fiecărui furnizor şi transmit Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate în termen de 10 zile calendaristice de la data încheierii perioadei de depunere a dosarelor de contractare situaţia centralizatoare cu privire la: .tipul şi denumirea fiecărui aparat . criteriul de calitate 50% 3. Metodologia de stabilire a punctajului: A.obţine un punctaj corespunzător acestui criteriu.analize medicale de laborator . (5) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . Numărul de investigaţii paraclinice . 113 . respectiv a menţinerii sumelor rezultate din aplicarea acestuia. 44 alin. a existenţei unor aparate de acelaşi tip şi cu aceeaşi serie şi număr la doi furnizori sau în două laboratoare/puncte de lucru ale aceluiaşi furnizor.analize de laborator se stabileşte la nivelul fiecărui judeţ de către comisia înfiinţată conform art. acestea sunt excluse definitiv şi nu se mai iau în calcul la nici unul dintre furnizori. 2. în vederea atribuirii punctajului conform metodologiei de mai jos.2012 aprobat prin H. nr.seria şi numărul fiecărui aparat .

în vederea atribuirii punctajului conform metodologiei de mai jos. cu modul laser flowcitometric .10 puncte Pentru analizoarele cu mai puţin de 60 teste/oră se acordă 5 puncte. respectiv pe parcursul derulării contractului de furnizare de servicii medicale: avizul de utilizare sau buletinul de verificare periodică.se scad din punctajul acordat câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului.5 DIF) cu până la 60 teste/oră inclusiv . emise conform prevederilor legale în vigoare.5 DIF) cu cel puţin 61 teste/oră. Morfologie*) a) analizor până la 18 parametri inclusiv cu o vechime de până la 5 ani .5 DIF) cu până la 60 teste/oră inclusiv. Această prevedere reprezintă condiţie de eligibilitate pentru aparatul/aparatele respective.1.se scad din punctajul acordat câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului. maxim 2 analizoare.analizor cu mai mult de 18 parametri (cu formulă leucocitară completă .12 puncte . pentru aparatele ieşite din perioada de garanţie şi valabil pe perioada de derulare a contractului de furnizare de servicii medicale.20 puncte . respectiv a menţinerii sumelor rezultate din aplicarea acestuia.1.5 DIF) cu cel puţin 61 teste/oră cu o vechime de până la 5 ani .Furnizorii vor prezenta contract de service încheiat cu un furnizor avizat de Ministerul Sănătăţii conform prevederilor legale în vigoare. Se acordă punctaj pentru fiecare aparat deţinut care efectuează servicii medicale paraclinice ce fac obiectul contractului de furnizare de servicii încheiat cu casa de asigurări de sănătate.analizor cu mai mult de 18 parametri (cu formulă leucocitară completă . Pentru aparatele care ies din garanţie pe parcursul derulării contractului de furnizare de servicii medicale furnizorii sunt obligaţi să prezinte contractul de service anterior expirării perioadei de garanţie. după cum urmează: 1. biochimist sau chimist specialişti cu specializare în hematologie.14 puncte . . Se iau în calcul în vederea acordării punctajului.cu o vechime de până la 5 ani .analizor cu mai mult de 22 parametri (cu formulă leucocitară completă . dintre cele prevăzute la pct. .18 puncte de până la 5 ani . .analizor cu mai mult de 22 parametri (cu formulă leucocitară completă . b) .se scad din punctajul acordat câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului.1. *) De menţionat obligativitatea citirii frotiurilor sanguine de către medicul de laborator cu specializare în hematologie sau cu specializare medicină de laborator pentru care hematologia a intrat în curricula de pregătire sau de către un biolog. Hematologie: 1. pentru aparatura din dotare.cu o vechime .se scad din punctajul acordat câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului. g) Furnizorii au obligaţia să prezinte la contractare. c) .cu o vechime de până la 5 ani .se scad din punctajul acordat câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului. 114 . cu modul laser flowcitometric .

. Imunologie: 115 .analizor automat de microbiologie .2. Biochimie: a. 1. NOTĂ: se iau în calcul maxim 2 aparate în vederea acordării punctajului. Microbiologie: 2.20 puncte .10 puncte .8 puncte. pentru fiecare investigaţie/oră se acordă câte 0.10 puncte .10 puncte .cu o vechime . 2.se scad din punctajul acordat câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului.10 puncte b. . 3. .se scade din punctajul acordat câte 1 punct pentru fiecare an de vechime în plus al aparatului. situaţie în care se ia în calcul maxim un analizor semiautomat. . situaţie în care se ia în calcul maxim un analizor semiautomat.identificarea germenilor . b.18 puncte .examen parazitologie pe frotiu . .40 puncte de până la 5 ani .1.5 puncte .2 puncte. cu excepţia situaţiei în care furnizorul deţine 1 analizor automat. Hemostază: a) analizor coagulare semiautomat . Bacteriologie .cu o vechime de până la 5 ani .8 puncte. cu excepţia situaţiei în care furnizorul deţine analizoare automate. .20 puncte: .se iau în calcul maxim 2 aparate 4.3.analizor automat pentru electroforeză .cu o vechime de până la 5 ani .5 puncte . NOTĂ: se iau în calcul maxim 2 aparate în vederea acordării punctajului.se iau în calcul maxim 2 aparate.06 puncte.se scad din punctajul acordat câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului. 2.analizor automat . d. 2.se scade din punctajul acordat câte 1 punct pentru fiecare an de vechime în plus al aparatului. Imunohematologie: . Micologie: .se scad din punctajul acordat câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului.3.se iau în calcul maxim 2 aparate.efectuarea antifungigramei .se scad din punctajul acordat câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului. b) analizor de coagulare complet automat . În funcţie de capacitatea de lucru a aparatului.decelarea prezenţei miceliilor şi identificarea miceliilor .cu o vechime de până la 5 ani .2 puncte.cu o vechime de până la 5 ani .1. Parazitologie: .analizor semiautomat pentru electroforeză .analizor automat cu determinare şi prin turbidimetrie .efectuarea antibiogramei . .se scad din punctajul acordat câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului.cu o vechime de până la 5 ani .cu o vechime de până la 5 ani . .2.1 .cu o vechime de până la 5 ani .analizor semiautomat . .se iau în calcul maxim 2 aparate c.

cu o vechime de până la 5 ani. . Metoda Imunologigă Enzimatică pe bază de Microparticule) .pentru sistemele speciale automate se iau în calcul maxim 2 aparate pe tip de metoda.EMIT .pentru sistemele speciale semiautomate se iau în calcul maxim 2 aparate. la alegerea furnizorului.IFA .Immunofluorescence (Test Imunologic pe bază de Imunofluorescenţă) . situaţie în care se ia în calcul maxim un analizor semiautomat. Pentru sistemele speciale semiautomate şi automate se scad din punctajul acordat câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului. . în funcţie de capacitatea de lucru a aparatului. pentru sistemele speciale se va lua în calcul maxim un aparat în plus faţă de primele patru.Radiative Energy Attenuation (Atenuare de Energie Radiată) .Enzyme Multiplied Immunoassay Technique (Metoda Imunologigă Enzimatică Dublă) .6 puncte.CLIA .6 microplăci simultan 40 puncte .ELFA cu detecţie în fluorescenţă .În cazul în care laboratorul deţine aparate cu mai mult de două metode. EIA .Electrochemiluminescenţă (Test Imunologic pe bază de Electrochemiluminiscenţă) .Chemiluminescenţă (Test Imunologic pe bază de Chemiluminiscenţă) .FPIA .pentru sistemele speciale automate.ECLIA .Fluorescence Polarization Immunoassay (Metoda Imunologică prin Fluorescenţă de Polarizare) .Test imunoenzimatic cu emisie de fluorescenţă .REA . Sunt considerate sisteme speciale sistemele bazate pe următoarele metode: .a) sistem semiautomatizat Elisa .Radioallergosorbent (Test Radioimunologic prin legarea complexului pe suport insolubil) .o microplacă 25 puncte . . pentru maxim 2 metode.RIA . cu: . b) sistem automatizat Elisa .10 puncte de până la 5 ani .se scad din punctajul acordat câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului.CMIA .se iau în calcul maxim 2 aparate c) sisteme speciale c1) semiautomate cu o vechime de până la 5 ani 25 puncte .Radioimmunoassay (Metoda Imunologigă pe bază de Radioizotopi) .se scad din punctajele acordate câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatelor. c2) automate cu o vechime de până la 5 ani 40 puncte .cu o vechime .Emisie amplificată de europium NOTĂ: Test imunologic sau metoda imunologică se referă la o reacţie cu formare de complex tip antigen-anticorp 116 .Chemiluminescent microparticle immunoassay (Test Imunologic de Chemiluminiscenţă pe bază de Microparticule) .TRACE . .punctajul pentru cea de a 3-a metodă de lucru se va acorda la un nivel de 50% din punctajul corespunzător aparatelor.Microparticle Enzyme Immunoassay (Metoda Imunologigă Enzimatică. pentru fiecare probă pe oră se acordă câte 0. cu excepţia situaţiei în care furnizorul deţine 1 analizor automat.RAST .se iau în calcul maxim 2 aparate. .MEIA.4 microplăci simultan 35 puncte .două microplăci simultan 30 puncte .

. Resursele umane Personalul este punctat proporţional cu timpul lucrat în laborator. Punctajul se acordă pentru fiecare angajat medico-sanitar cu normă întreagă. software dedicat activităţii de laborator .. cu excepţia situaţiei în care furnizorul deţine 1 analizor automat. Histopatologie 25 puncte. . b. chimişti...se scad din punctajul acordat câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului.. Citologie Papanicolau 5 puncte.. biologi..care să conţină înregistrarea şi evidenţa biletelor de trimitere (serie şi număr bilet.. .5... biochimişti principali 16 puncte... codul de parafă şi numărul de contract al medicului care a recomandat.... farmacist 12 puncte 6 puncte.Sistem automat de prelucrare a probelor .cu o vechime de până la 5 ani 20 puncte ..direct medicului . analizor automat pentru examen urină . iar pentru fracţiuni de normă se acordă punctaj direct proporţional cu fracţiunea de normă lucrată: 1.. 2. biochimişti 10 puncte. 15 puncte 7.... .. CNP-ul pacientului. .1 punct.cu o vechime de până la 5 ani 5 puncte ...se scade din punctajul acordat câte 1 punct pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului. Este obligatoriu a fi efectuată de medici sau de biologi cu specializare în domeniu...Sistem de colorare automată a lamelor . medic primar de specialitate 20 puncte.. analizor semiautomat pentru examen urină .. eliberarea buletinelor de analiză şi arhivarea datelor de laborator...fax ......... 7.se iau în calcul maxim 2 aparate. 3.. Analize de urină a..... 6. Aparatele mai vechi de 10 ani calculati de la data fabricarii sau de la data reconditionarii (refurbisarii) pentru care s-a plicat un nou marcaj CE prezentându-se o declaraţie de conformitate în acest sens pentru seria respectivă emisă de cel care a făcut recondiţionarea totală a aparatului. precum şi raportarea activităţii desfăşurate în conformitate cu formatul solicitat de casa de asigurări de sănătate (se prezintă specificaţiile tehnice ale aplicaţiei. situaţie în care se ia în calcul maxim un analizor semiautomat.. transmiterea rezultatelor analizelor de laborator la medicul care a recomandat analizele în maximum 24 de ore: . asistenţi medicali de laborator fără studii superioare 4 puncte C... care se verifică la sediul furnizorului): 117 . biochimişti specialişti 14 puncte..... biologi... 2. biologi.... tipul şi numărul investigaţiilor recomandate). 40 puncte (de la probă până la bloc de parafină) . ..4 puncte.. Logistică: 1.se iau în calcul maxim 2 aparate NOTĂ: Nu se punctează aparatele pentru care în compartimentele respective nu desfăşoară activitate cel puţin un angajat cu studii superioare de specialitate... 6. 4..3 puncte. 5. B.sistem electronic securizat de consultare a rezultatelor pe Internet . chimişti. chimişti. nu se punctează. medic specialist 18 puncte. asistenţi medicali de laborator cu studii superioare 8......

7 la ordin. Punctajul obţinut de fiecare furnizor se stabileşte astfel: b1) .instalat şi cu aparate conectate pentru transmitere de date . Criteriul de calitate Ponderea acestui criteriu este de 50% a) 70% din suma corespunzătoare acestui criteriu se alocă pentru subcriteriul "implementarea sistemului de management al calităţii". fax.care să conţină minimum următoarele informaţii: . şi cuprinsă în anexa la certificatul de acreditare numai pentru punctul de lucru pentru care s-a făcut acreditarea.chestionar de satisfacţie a pacienţilor (cu obligaţia actualizării semestriale a rezultatelor şi afişarea pe site-ul furnizorului) . pentru laboratoarele/punctele de lucru din structura. 2. Punctajul obţinut de fiecare furnizor prin aplicarea acestui criteriu se afişează pe pagina web a casei de asigurări de sănătate. mail. 1 şi 3 se acordă o singură dată pentru punctul de lucru pentru care optează furnizorul de servicii medicale de laborator. 7 la ordin şi cuprinsă în anexa la certificatul de acreditare numai pentru punctul de lucru pentru care s-a făcut acreditarea. 118 .. în termen de valabilitate. altele decât cele menţionate la lit. NOTĂ: Pentru testele compuse din mai mulţi parametri nu se iau în calcul toţi parametrii .se acordă câte un punct pentru fiecare analiză medicală de Biochimie. punctajul corespunzător pct. certificări/acreditări . 7. unde diversele etape de lucru (examen microscopic. cuprinse în anexa la certificatul de acreditare numai pentru punctul de lucru pentru care s-a făcut acreditarea. 7 la ordin. 7.se consideră un singur test. Pentru furnizorii de servicii de laborator care participă cu mai multe puncte de lucru la contractare cu o casă de asigurări de sănătate.30 puncte. a2) . a3) . b) 30% din suma corespunzătoare acestui criteriu se alocă pentru subcriteriul "participare la schemele de testare a competenţei pentru laboratoare de analize medicale pentru laboratoare de analize medicale notificate de Ministerul Sănătăţii" şi care este dovedit de furnizor prin documentul de atestare care cuprinde şi lista analizelor medicale pentru care este atestat fiecare laborator/punct de lucru pentru care s-a încheiat contract. în termen de valabilitate. hematologie şi analize de urină (cu excepţia uroculturii) prevăzută în anexa nr. 3.adresa.se acordă câte 3 puncte pentru fiecare analiză medicală prevazute în celelalte categorii / grupe de analize prevăzute în anexa nr. telefon. b2) .2 puncte .datele de contact .se acordă câte 2 puncte pentru fiecare analiză medicală de imunologie prevăzută în anexa nr.se acordă câte un punct pentru fiecare analiză medicală de biochimie.5 puncte. Punctajul obţinut de fiecare furnizor se stabileşte astfel: a1) . în conformitate cu SR EN ISO 15189:2007 şi care este dovedit de furnizor prin certificatul de acreditare însoţit de anexa care cuprinde lista de analize medicale pentru care este acreditat fiecare laborator/sau laborator organizat ca punct de lucru pentru care s-a încheiat contract. orarul de funcţionare. website .se acordă câte 2 puncte pentru fiecare analiză medicală de imunologie prevăzută în anexa nr.a1) şi a2).operaţional . Hematologie şi analize de urină (cu excepţia uroculturii) prevăzută în anexa nr. cu excepţia categoriei microbiologie. cultură cu identificare microbiană inclusiv antibiograma/fungigrama) constituie teste separate şi se iau în calcul separat.

a. Pentru furnizorii de servicii medicale de laborator care participă cu mai multe laboratoare/puncte de lucru la contractare. astfel: 119 . Punctajul 100 se acordă furnizorului care a ofertat procentul de diminuare cel mai mare pentru fiecare categorie de analize medicale. b1) şi b2). Pentru încheierea contractului cu casa de asigurări de sănătate. cultură cu identificare microbiană inclusiv lucru antibiograma/fungigrama) constituie teste separate şi se iau în calcul separat. Sumele se stabilesc pentru fiecare furnizor astfel: A.pentru participarea la un număr de 6 ori pe an se acordă o creştere a punctajului de 10% . indiferent de numărul laboratoarelor/punctelor de lucru cu care furnizorul intră în contract. Pentru furnizorii care au propus procente de diminuare mai mici faţă de procentul de diminuare cel mai mare se acordă un punctaj proporţional în funcţie de primul clasat. altele decat cele menţionate la lit. b. cu excepţia categoriei microbiologie. procentul de diminuare se propune distinct pentru fiecare categorie de analize (hematologie. Pe parcursul derulării contractului obligaţia participării la schemele de testare a competenţei de cel puţin 4 ori pe an rămâne valabilă în aceleaşi condiţii. biochimie.b3) . 7 la ordin. cu condiţia ca aceasta să se fi efectuat de cel puţin 4 ori/an în ultimele 12 luni.se consideră un singur test. pentru care se face dovada de participare la schemele de testare a competenţei pentru laboratoare de analize medicale. furnizorii de analize medicale de laborator prezintă în ofertă procentul cu care propun diminuarea tarifelor maximale prevăzute în anexa nr.pentru participarea la un număr de 12 ori pe an se acordă o creştere a punctajului de 15%. imunologie. Criteriul financiar Ponderea acestui criteriu este de 5% Criteriul financiar se referă la tarifele propuse de furnizorii de analize medicale de laborator. Tarifele rezultate ca urmare a aplicării procentului de diminuare cel mai mare propus pentru fiecare categorie de analize medicale reprezintă tarifele care se contractează cu toţi furnizorii de analize medicale de laborator. unde diversele etape de (examen microscopic. cu încadrarea obligatorie în tarifele maximale prevăzute în anexa nr. Punctajul obţinut de fiecare furnizor prin aplicarea acestui criteriu se afişează pe pagina web a casei de asigurări de sănătate. Furnizorii de servicii medicale de laborator care prezintă tarife ce depăşesc tarifele maximale decontate de casele de asigurări de sănătate cuprinse în anexa nr. Acest criteriu este apreciat cu un punctaj de maximum 100. NOTĂ: Pentru testele compuse din mai mulţi parametri nu se iau în calcul toţi parametrii . 7 la ordin. punctajul se acordă o singură dată pentru toate analizele medicale. 3. anatomie patologică). Fondul cu destinaţia de analize medicale de laborator se repartizează pentru fiecare criteriu în parte. microbiologie. d. Procentul de diminuare propus pentru fiecare categorie de analize se aplică pentru toate analizele cuprinse în categoria respectivă şi nu poate depăşi 5% din tariful maximal. 7 la ordin sunt respinşi de la contractare. c. Punctajul obţinut de fiecare furnizor prin aplicarea acestui criteriu se afişează pe pagina web a casei de asigurări de sănătate. Pentru participarea la un număr mai mare de 4 ori pe an la schemele de testare a competenţei punctajul se va multiplica astfel: .se acordă câte 3 puncte pentru fiecare analiză de microbiologie şi celelalte clase.

A la numărul de puncte corespunzător fiecărui criteriu/subcriteriu. inclusiv examenul Babeş Papanicolau) G. cu excepţia numărului total de puncte obţinut de furnizorii de servicii medicale spitaliceşti care efectuează investigaţii medicale paraclinice . B. Valoarea unui punct obţinută pentru fiecare dintre criteriile/subcriteriile prevăzute la lit.analize de anatomie patologică (histopatologice şi de citologie.laboratoare de anatomie patologică . 44 alin. (5) din Contractul-cadru vor stabili suma ce se va contracta cu furnizorii de investigaţii medicale paraclinice de anatomie patologică din totalul fondului cu destinaţia de servicii medicale paraclinice .a) 45% pentru criteriul de evaluare resurse. A se înmulţeşte cu numărul de puncte obţinut de un furnizor corespunzător fiecărui criteriu/subcriteriu. c) 5% pentru criteriul financiar. Criteriile şi modalitatea de calcul se aplică în acelaşi mod şi pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice pentru laboratoarele/punctele de lucru ale acestora organizate ca urmare a procedurii de externalizare şi care efectuează investigaţii medicale paraclinice . .analize medicale de laborator în regim ambulatoriu şi de laboratoarele de analize medicale/punctele de lucru ale acestora organizate ca urmare a procedurii de externalizare. aparatele şi personalul specific).poate fi repartizată de casele de asigurări de sănătate pe tipuri de servicii medicale paraclinice de laborator. Valoarea totală contractată de un furnizor cu casa de asigurări de sănătate se obţine prin însumarea sumelor stabilite conform lit.analize medicale de laborator pe total judeţ . 120 . A se înmulţeşte cu numărul de puncte obţinut de un furnizor corespunzător fiecărui criteriu/subcriteriu.de către comisia constituită conform art. Se calculează valoarea unui punct pentru fiecare criteriu/subcriteriu prin împărţirea sumei rezultate ca urmare a aplicării procentelor prevăzute la lit.analize medicale de laborator. astfel: .analize medicale de laborator . Valoarea unui punct obţinută pentru fiecare dintre criteriile/subcriteriile prevăzute la lit. Casele de asigurări de sănătate. b) 50% pentru criteriul de calitate. NOTA 1: În funcţie de necesarul de investigaţii medicale paraclinice . Pentru fiecare criteriu/subcriteriu se stabileşte numărul total de puncte obţinut prin însumarea numărului de puncte obţinut de fiecare furnizor. ca urmare a stabilirii numărului necesar de investigaţii medicale paraclinice . rezultând sumele aferente fiecărui criteriu/subcriteriu pentru fiecare furnizor. pe tipuri.criteriile specifice de selecţie se aplică în mod corespunzător (numai analizele. suma aferentă investigaţiilor medicale paraclinice . Sumele care rezultă pentru aceşti furnizori se contractează şi se decontează din fondul alocat pentru asistenţa medicală spitalicească.analize medicale de laborator. număr stabilit conform lit. D. C. D.analize medicale de laborator în regim ambulatoriu. rezultând sumele aferente fiecărui criteriu/subcriteriu pentru fiecare furnizor. E. precum şi pentru furnizorii de servicii medicale spitaliceşti care efectuează investigaţii medicale paraclinice analize medicale de laborator în regim ambulatoriu. B.analize medicale de laborator. din care 70% pentru subcriteriul "implementarea sistemului de management al calităţii" şi 30% pentru subcriteriul "participare la schemele de testare a competenţei pentru laboratoare de analize medicale". Pentru furnizorii de investigaţii medicale paraclinice . F.

121 .radiologie şi imagistică medicală. Ecografia morfologică fetală (pentru gravide 20 . endocrinologie. j. 2.23 de săptămâni) efectuată ca prestaţie independentă în cabinete medicale de către medicii de specialitate obstetricăginecologie cu supraspecializare în medicina materno-fetală. pediatrie. furnizorii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de selecţie: 1.radiologie şi imagistică medicală Pentru a intra în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. în diabet zaharat.ANEXA 11 CRITERII privind selecţia furnizorilor de servicii medicale paraclinice . astfel: a. medicină internă. Să facă dovada capacităţii tehnice de a efectua investigaţiile de radiologie şi/sau imagistică medicală din Lista minimă de investigaţii paraclinice . geriatrie şi gerontologie.radiologie şi imagistică medicală. c. b.6 săptămâni) efectuată ca prestaţie independentă în cabinete medicale de către medicii de specialitate obstetricăginecologie cu supraspecializare în medicina materno-fetală. vene. medicină internă. Ecografia generală. e. ca prestaţie independentă: efectuată în cabinete medicale de către medici de specialităţi clinice: cardiologie. Ecografia fetală efectuată ca prestaţie independentă în cabinete medicale de genetică medicală şi obstetrică ginecologie. Ecocardiografia efectuată ca prestaţie independentă în cabinete medicale de cardiologie. Radiografia dentară ca prestaţie independentă în cadrul cabinetelor de medicină dentară. Ecografia de pelvis efectuată ca prestaţie independentă în cabinete medicale de obstetrică-ginecologie (numai pentru afecţiuni ginecologice) şi în cabinetele medicale de urologie. neurologie. nutriţie şi boli metabolice.radiologie şi imagistică medicală pentru fiecare laborator de radiologie-imagistică medicală/punct de lucru din structura acestuia ce urmează a fi cuprins în contractul de furnizare de servicii medicale paraclinice .artere. Ecografia transfontanelară efectuată ca prestaţie independentă în cabinete medicale de pediatrie. Să fie autorizaţi şi evaluaţi potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. Ecografia endocrinologică ca prestaţie independentă efectuată în cabinete medicale de către medici de specialităţi clinice. cu competenţă/supraspecializare/atestat de studii complementare emis de instituţiile abilitate în condiţiile legii. repartizarea sumelor şi defalcarea numărului de investigaţii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală CAPITOLUL I Criterii de selecţie a furnizorilor de servicii medicale paraclinice . Ecografia de vase . geriatrie şi gerontologie şi pediatrie.investigaţii conforme cu certificatul de înregistrare a cabinetului în Registrul unic al cabinetelor medicale. h. g.13. pediatrie. Laborator de radiologie şi imagistică medicală . k. Ecografia pentru translucenţa nucală (pentru gravide 11 . i. f. medicină internă. ca prestaţie independentă: ecografie generală efectuată în cabinete medicale de către medici de specialităţi clinice şi medici de familie. d. de către medici de specialităţi clinice.

NOTĂ: Furnizorul va prezenta fişa tehnică eliberată de producător. care nu poate fi mai mică de 6 ore pe zi. Criteriul de evaluare a resurselor Ponderea acestui criteriu este de 85% Ca urmare a aplicării metodologiei de stabilire a punctajului. fiecare furnizor de investigaţii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală obţine un punctaj corespunzător acestui criteriu. stabilit pe total judeţ 1.radiologie şi imagistică medicală. Să facă dovada că toată durata programului de lucru solicitat a fi contractat cu casa de asigurări de sănătate. criteriul de disponibilitate 10% 1. care să acopere o normă întreagă (6 ore). într-o formă legală de exercitare a profesiei. îşi desfăşoară activitatea medic/medici de specialitate radiologie-imagistică medicală. (5) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . b) Casele de asigurări de sănătate sunt obligate să verifice dacă seria şi numărul aparatului existent în cadrul laboratorului sunt conforme cu seria şi numărul aparatului înscrise în cuprinsul documentelor care atestă existenţa şi deţinerea legală a acestora. criteriul financiar 5% 3. Să facă dovada îndeplinirii criteriului de calitate prevăzut de reglementările în vigoare. criteriul de evaluare a resurselor 85% 2. c) Furnizorii sunt obligaţi să prezinte toate fişele tehnice corespunzătoare aparatelor deţinute şi pentru care încheie contract de furnizare de servicii cu casa de asigurări de sănătate. 122 . pentru care casele de asigurări de sănătate încheie acte adiţionale pentru furnizare de servicii medicale paraclinice la contractele de furnizare de servicii medicale. nr.2012 aprobat prin H. 3. de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie pentru specialităţile clinice şi de servicii de medicină dentară. pentru fiecare laborator de radiologie-imagistică medicală/punct de lucru din structură. Prevederea nu se aplică furnizorilor care au încheiat contracte cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară.G. La stabilirea numărului de investigaţii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală şi a sumelor ce se contractează cu furnizorii de investigaţii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală se au în vedere următoarele criterii: 1. Numărul de investigaţii de radiologie-imagistică medicală se stabileşte la nivelul fiecărui judeţ de către comisia înfiinţată conform art. pentru fiecare aparat care este luat în calcul la criteriul de capacitate tehnică pentru caracteristicile specifice aparatelor. pentru toate laboratoarele/punctele de lucru ce urmează a fi cuprinse în contractul de furnizare de servicii radiologie-imagistică medicală pe toată durata de valabilitate a contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate.radiologie şi imagistică medicală sunt obligaţi să facă dovada deţinerii legale a aparaturii prin documente conforme şi în termen de valabilitate. Evaluarea capacităţii resurselor tehnice a) Furnizorii de servicii medicale paraclinice . Metodologia de stabilire a punctajului: A. 44 alin. 2. cu modificările şi completările ulterioare. 4. CAPITOLUL II Criterii privind repartizarea sumelor şi defalcarea numărului de investigaţii paraclinice . 1389/2010.

2.2012 aprobat prin H. scăzându-se câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus a dispozitivului. scăzându-se câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus a dispozitivului. scăzându-se câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus a dispozitivului. cu o vechime de până la 5 ani. cu modificările şi completările ulterioare şi ale prezentului ordin şi într-un program de lucru distinct. .digitalizat (plăci fosforice) 5 puncte.direct digital 10 puncte.radiologie şi imagistică care îşi desfăşoară activitatea utilizând acelaşi spaţiu şi aceleaşi echipamente specifice deţinute şi/sau utilizate în comun în condiţiile legii. acestea sunt excluse definitiv şi nu se mai iau în calcul la nici unul dintre furnizori. cu prezentarea documentelor justificative prevăzute de actele normative în vigoare şi numai în condiţiile în care personalul medical de specialitate al fiecărui furnizor îşi desfăşoară activitatea cu respectarea dispoziţiilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . funcţie de programul în care este utilizat aparatul. fără a se depăşi punctajul pentru tipul respectiv de aparat. scăzându-se câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus a dispozitivului. Pentru echipamentele de radiologie. cu o vechime de până la 5 ani. radiologie (scopie) . şi nici aparatele pentru care furnizorii nu pot prezenta fişele tehnice conforme şi în termen de valabilitate ale acestora. d) aparate de radiologie mobile .d) Nu sunt luate în calcul aparatele care nu au înscrise pe ele seria şi numărul. respectiv a menţinerii sumelor rezultate din aplicarea acestuia.tipul de achiziţie . radiologie (grafie) se acordă 25 puncte pentru fiecare dispozitiv medical.se acordă 25 puncte pentru fiecare dispozitiv medical. cu o vechime de până la 5 ani. cu o vechime de până la 5 ani. c) radiografie dentară . la punctajul obţinut se adaugă: . pentru fiecare furnizor. Se acordă punctaj pentru fiecare aparat deţinut. h) Furnizorii au obligaţia să prezinte la contractare. 1389/2010. Fac excepţie furnizorii de servicii medicale paraclinice . g) Pentru a putea fi luate în considerare. aparatele trebuie să fie în perfectă stare de funcţionare. în vederea atribuirii punctajului conform metodologiei de mai jos.stepping periferic 5 puncte. În această situaţie. pentru aparatura din dotare. nr. scăzându-se câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus a dispozitivului. Această prevedere reprezintă condiţie de eligibilitate pentru aparatul/aparatele respective. respectiv pe parcursul derulării contractului de furnizare de servicii medicale: avizul de utilizare sau buletinul de verificare periodică. e) Dacă doi sau mai mulţi furnizori prezintă aparate înregistrate cu aceeaşi serie şi număr înainte sau în perioada de contractare.G.se acordă 15 puncte pentru fiecare dispozitiv medical. după cum urmează: a) 1.opţiuni: . după caz. certificată cu documentele care atestă verificarea parametrilor funcţionali în termenul prevăzut de lege pentru fiecare tip de aparat. cu o vechime de până la 5 ani. emise conform prevederilor legale în vigoare.se acordă 15 puncte pentru fiecare dispozitiv medical. . 123 . echipamentele deţinute / utilizate în comun se punctează proporţional.se acordă 15 puncte pentru fiecare dispozitiv medical. b) post independent de radiografie .

existenţa de casete dedicate 1 punct. . După caz.stand vertical 3 puncte. . . După caz.parţial digital 5 puncte.mod de lucru al unităţii de bază: . . .se acordă 60 de puncte pentru fiecare computer tomograf spiral.facilitate de stereotaxie 10 puncte.achiziţie imagine cu armonici superioare: 1 punct.Doppler color power sau angio Doppler: 1 punct.trendelenburg 3 puncte.. .se acordă 15 puncte pentru fiecare dispozitiv medical cu o vechime de până la 5 ani. cu o vechime de până la 5 ani.optimizarea densităţii 5 puncte. . părţi moi. .5 puncte. stick USB.caracteristici tehnice sistem: .se acordă 15 puncte pentru fiecare dispozitiv medical. .B (sau 2D): 1 punct. 124 .afişare colimatori fără radiaţie 3 puncte. . la punctajul obţinut se adaugă: .achiziţie imagine panoramică cu Doppler color: 1 punct.stocare imagini DICOM (CD. obstetrică-ginecologie) 1 punct. . scăzându-se câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus a dispozitivului. scăzându-se câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a dispozitivului . g) computer tomografie . . .Doppler color: 2 puncte. . DVD. . f) ecografia .printer alb-negru/color 1 punct.achiziţie imagine panoramică: 1 punct.tomografie plană 1 punct.tipul de achiziţie: . cu o vechime de până la 5 ani. . . . . e) mamografie . .se acordă 15 puncte pentru fiecare computer tomograf secvenţial.digital 10 puncte.cuantificarea stenozelor 5 puncte. cu o vechime de până la 5 ani. la punctajul obţinut se adaugă: . scăzându-se câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus a dispozitivului.Doppler pulsat: 1 punct. .dimensiunea câmpului de expunere: 1 punct. hard disk) 2 puncte.aplicaţii software incluse (abdomen.2 Bucky 1 punct.M: 1 punct.modalităţi de salvare a imaginilor (DICOM sau compatibile PC) pentru fiecare opţiune se adaugă 1 punct. . . scăzându-se câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a dispozitivului.triplex: 0.monitor alb-negru/color 1 punct.

prelucrarea achiziţiilor în 3D: 10 puncte 125 .3D: 2 puncte.staţie de post procesare şi software aferent*: 20 puncte. genunchi etc.aplicaţii software* instalate pe computerul tomograf: . .dental .2 slice 2 puncte.După caz. . . sau .perfuzie .1 secundă: 10 puncte. .5 . .colonoscopie .peste 32 secţiuni 70 puncte. scăzându-se câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus a dispozitivului . cap. . . . .printer .16 slice 2 puncte. După caz.2 .injector automat 15 puncte.numărul de secţiuni concomitente: .se acordă 100 de puncte pentru fiecare dispozitiv medical.5 T 20 puncte. scăzându-se câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a dispozitivului. Aplicaţii software* instalate pe RMN . -----------* se punctează dacă în documentaţia de deţinere şi de punere în funcţiune există dovada documentată a aplicaţiilor menţionate instalate pe echipament . 2.16 slice 2 puncte. la punctajul obţinut se adaugă: . -----------* se punctează dacă în documentaţia de deţinere şi de punere în funcţiune există dovada documentată a echipamentelor 3.se acordă 30 de puncte pentru aparatele de rezonanţă magnetică dedicate anumitor segmente (Ex: sân.8 secţiuni 25 puncte.evaluare nodul pulmonar . . .< 0. cu o vechime de până la 5 ani.). la punctajul obţinut se adaugă: 1.timp de achiziţie a imaginii: .5 T 10 puncte. -----------* se va puncta dacă în documentaţia de punere în funcţiune există dovada deţinerii şi instalării echipamentului h) imagistică prin rezonanţă magnetică . .32 secţiuni 40 puncte.câmp magnetic . .digital 5 puncte.5 secunde: 20 puncte.1. .16 . extremităţi.64 slice 2 puncte. .accesorii .64 slice 2 puncte.Circulaţie .analog 1 punct.64 slice 2 puncte.pentru fiecare tip de antenă instalată* se adaugă: 20 puncte.angiografie cu substracţie de os . .Post-procesare 3D .0.peste 1.

.cu o cameră de citire 5 puncte. .Tractografie .permite vizualizarea neinvazivă a perfuziei teritoriilor cerebrale corespunzătoare arterelor cerebrale individuale: .Perfuzie fără substanţă de contrast . .developare automată uscată: 10 puncte.Printer .developator automat umed 3 puncte. scăzându-se câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus a dispozitivului. -----------* se va puncta dacă în documentaţia de deţinere şi de punere în funcţiune există dovada echipamentului i) medicină nucleară (Gamma Camera) . deplasarea sau ruperea lor . transmisia şi stocarea imaginilor: .cu două camere de citire 15 puncte.se acordă 15 puncte pentru fiecare dispozitiv medical.Spectroscopie ------------ 10 puncte 10 puncte 10 puncte 10 puncte 10 puncte 10 puncte 10 puncte * se punctează dacă în documentaţia de deţinere şi de punere în funcţiune există dovada documentată a aplicaţiilor instalate pe echipamente 4.cameră obscură umedă manuală 1 punct.developator umed day light 5 puncte. . 1 punct.. .vizualizarea tracturilor 3D a materiei albe cerebrale. După caz.Hot lab: 15 puncte. cuantificarea.Soft de scanare corp în totalitate .Soft cardiac . .cititor de plăci fosforice (CR) 15 puncte. cu o vechime de până la 5 ani. la punctajul obţinut se adaugă: . 126 . j) osteodensitometrie .analog: .cuantificarea permeabilităţii tumorale în funcţie de modelul farmacocinetic al substanţei de contrast pentru patologia cerebrală şi a prostatei: .arhivă filme radiografice 5 puncte.Angiografie de corp în totalitate . cu o vechime de până la 5 ani. 15 puncte. .permite vizualizarea sistemului vascular a întregului corp de la arcul aortic până la degetele de la picioare: .Staţie de post procesare şi software aferent* (alta decât staţia de vizualizare) 5 puncte.evaluarea viabilităţii. k) accesorii pentru prelucrarea. Accesorii .se acordă 70 de puncte pentru fiecare dispozitiv medical. 20 puncte.Perfuzie . perfuziei şi dinamicii cordului: .scanarea întregului corp într-un timp foarte scurt: .digital: .Injector automat: . scăzându-se câte două puncte pentru fiecare an de vechime al dispozitivului.

.medici: . respectiv la contractele de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară) . . NOTA 1: Aparatele mai vechi de 10 ani nu se punctează. .medic specialist anestezist 20 puncte .arhivă CD .asistent medical imagistică medicală: 4 puncte. 50 puncte. (punctajul se acordă pentru medicii din specialităţile clinice şi medicii de familie care efectuează servicii medicale paraclinice-ecografii în baza actelor adiţionale încheiate la contractele de furnizare de servicii medicale clinice/contractelor de furnizare de servicii medicale spitaliceşti. .medic de specialitate radiologie şi imagistică medicală: 20 puncte. NOTA 3: Se punctează doar echipamentele utilizate pentru serviciile ce se contractează cu casele de asigurări de sănătate.medic cu competenţă/supraspecializare/atestat de studii complementare Eco de mai mult de 5 ani: 10 puncte. NOTA 4: Pentru furnizorii de servicii de radiologie-imagistică medicală care participă cu mai multe laboratoare/puncte de lucru. 5 puncte.fizician: 8 puncte. . . punctajul se acordă pentru fiecare aparat/echipament aflat într-un laborator/punct de lucru pentru care se încheie contract cu casa de asigurări de sănătate.digitizer pentru medii transparente (filme) 15 puncte.medic primar medicină nucleară: 35 puncte. . .medic dentist specialist 10 puncte. .medic dentist primar 15 puncte. NOTA 2: În vederea acordării punctajului pentru fiecare dispozitiv medical deţinut în punctul de lucru.medic primar radiologie şi imagistică medicală: 35 puncte..medic dentist 8 puncte.medic de specialitate medicină nucleară: 20 puncte. anexă care descrie şi confirmă configuraţia tehnică a respectivului dispozitiv. Evaluarea resurselor umane Pentru fiecare categorie de personal se acordă următorul punctaj: . 127 . B. (punctajul se acordă pentru medicii dentişti care efectuează radiografii dentare retroalveolare şi panoramice în baza actelor adiţionale încheiate la contractele de furnizare de servicii medicale de medicină dentară) . .medic primar explorări funcţionale 15 puncte.arhivă de mare capacitate (PACS) . . .medic primar anestezist 35 puncte .operatori: .medic cu competenţă/supraspecializare/atestat de studii complementare Eco obţinută în ultimii 5 ani 5 puncte.medic specialist explorări funcţionale 10 puncte.bioinginer: 8 puncte. furnizorii de servicii medicale paraclinice vor prezenta anexa la contractul de achiziţie.absolvent colegiu imagistică medicală 6 puncte.

certificări/acreditări 2 puncte.. c) website .care să conţină înregistrarea şi evidenţa biletelor de trimitere (serie şi număr bilet. NOTĂ: Punctajul se acordă pentru fiecare angajat medico-sanitar cu normă întreagă. 7 la ordin sunt respinşi de la contractare.care să conţină minimum următoarele informaţii: . telefon. . iar pentru fracţiuni de normă se acordă punctaj direct proporţional cu fracţiunea de normă lucrată: C. . Punctajul se acordă o singură dată indiferent dacă furnizorul oferă servicii de teleradiologie CT sau RMN sau şi CT şi RMN.transmisie de imagini în perimetrul limitrof şi la distanţă (PACS) 10 puncte.server în centrul de achiziţie 10 puncte .de radiologie fără studii superioare 4 puncte. Criteriul financiar se referă la tarifele propuse de furnizorii de investigaţii paraclinice de radiologie-imagistică.linie VPN 10 puncte.reţea de transmisie imagini interne (RIS) 8 puncte.datele de contact . .adresa.personal auxiliar .asistenţi generalişti pentru Eco + ATI 3 puncte. . a) şi c) se acordă o singură dată pentru laboratorul/punctul de lucru pentru care optează furnizorul de servicii de laborator. Criteriul financiar Ponderea acestui criteriu este de 5%.asistenţi medicali: . Pentru furnizorii de investigaţii paraclinice de radiologie-imagistică medicală care participă cu mai multe puncte de lucru la contractare cu o casă de asigurări de sănătate. eliberarea buletinelor de analiză şi arhivarea datelor de laborator.server în centrul de citire 10 puncte . d) teleradiologie: . precum şi raportarea activităţii desfăşurate în conformitate cu formatul solicitat de casa de asigurări de sănătate (se prezintă specificaţiile tehnice ale aplicaţiei. orarul de funcţionare. b) software dedicat activităţii de laborator . CNP-ul pacientului. . cu încadrarea obligatorie în tarifele maximale prevăzute în anexa nr. care se verifică la sediul furnizorului): . Logistica: a) distribuţia rezultatelor investigaţiilor la medicul care a recomandat investigaţia: . punctajul pentru lit. 128 . 7 la ordin. codul de parafă şi numărul de contract al medicului care a recomandat.de radiologie cu studii superioare 6 puncte. Furnizorii de servicii medicale de radiologie-imagistică care prezintă tarife ce depăşesc tarifele maximale decontate de casele de asigurări de sănătate cuprinse în anexa nr. mail. fax. 2. pentru laboratoarele/punctele de lucru din structura. tipul şi numărul investigaţiilor recomandate).chestionar de satisfacţie a pacienţilor (cu obligaţia actualizării semestriale a rezultatelor şi afişarea pe site-ul furnizorului) 5 puncte. Punctajul obţinut de fiecare furnizor prin aplicarea acestui criteriu se afişează pe pagina web a casei de asigurări de sănătate.tehnician aparatură medicală 5 puncte.operaţional cu aparate conectate pentru transmitere de date 20 puncte.

E. de luni până vineri. punctajul se acordă pentru fiecare laborator/punct de lucru. Pentru fiecare criteriu se stabileşte numărul total de puncte obţinut prin însumarea numărului de puncte obţinut de fiecare furnizor la cele trei criterii. b. Sumele se stabilesc pentru fiecare furnizor astfel: A. B. Punctajul se acordă astfel: . Acest criteriu este apreciat cu un punctaj de maximum 100. Fondul cu destinaţie de investigaţii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală se repartizează pentru fiecare criteriu în parte. b) 5% pentru criteriul financiar. Se calculează valoarea unui punct pentru fiecare criteriu prin împărţirea sumei rezultate ca urmare a aplicării procentelor prevăzute la lit. duminică şi sărbători legale se acordă 60 puncte Pentru furnizorii de servicii medicale de radiologie-imagistică medicală care participă cu mai multe laboratoare/puncte de lucru la contractare. A la numărul total de puncte corespunzător fiecărui criteriu. Criteriul de disponibilitate Ponderea acestui criteriu este de 10%. D. 7 la ordin.pentru furnizorii care asigură un program de 12 ore zilnic. Punctajul 100 se acordă furnizorului care a ofertat procentul de diminuare cel mai mare pentru fiecare tip de investigaţii.pentru furnizorii care asigură un program de 12 ore zilnic. Punctajul obţinut de fiecare furnizor prin aplicarea acestui criteriu se afişează pe pagina web a casei de asigurări de sănătate. procent care nu poate depăşi 5% din tariful maximal. Valoarea unui punct obţinută pentru fiecare dintre cele 3 criterii se înmulţeşte cu numărul de puncte obţinut de un furnizor pentru fiecare criteriu. cu excepţia numărului total de puncte obţinut de furnizorii de servicii medicale spitaliceşti care efectuează investigaţii de radiologie şi imagistică medicală în regim ambulatoriu şi de laboratoarele de radiologie şi imagistică medicală/punctele de lucru ale acestora organizate ca urmare a procedurii de externalizare. Punctajul obţinut de fiecare furnizor prin aplicarea acestui criteriu se afişează pe pagina web a casei de asigurări de sănătate. B. Pentru încheierea contractului cu casa de asigurări de sănătate. rezultând sume aferente fiecărui criteriu pentru fiecare furnizor.a. 3. Valoarea totală contractată de un furnizor cu casa de asigurări de sănătate se obţine prin însumarea celor trei sume stabilite conform lit. pentru fiecare tip de investigaţii. număr stabilit conform lit. astfel: a) 85% pentru criteriul de evaluare. Pentru furnizorii care au propus procente de diminuare mai mici faţă de procentul de diminuare cel mai mare se acordă un punctaj proporţional în funcţie de primul clasat. D. Tarifele rezultate ca urmare a aplicării procentului de diminuare cel mai mare propus pentru fiecare tip de investigaţii reprezintă tarifele care se contractează cu toţi furnizorii de investigaţii de radiologie-imagistică medicală. c) 10% criteriul de disponibilitate. furnizorii de investigaţii de radiologie-imagistică medicală prezintă în ofertă procentul cu care propun diminuarea tarifelor maximale prevăzute în anexa nr. 129 . se acordă 30 puncte . c. C. inclusiv sâmbătă. d.

de către comisia constituită conform art. aparatele şi personalul specific). 130 . cu modificările şi completările ulterioare. A lit. 44 alin. vor stabili suma ce se va contracta cu furnizorii de explorări funcţionale din totalul fondului cu destinaţia de servicii paraclinice de radiologie-imagistică medicală.b). precum şi pentru furnizorii de servicii medicale spitaliceşti care efectuează investigaţii paraclinice de radiologie-imagistică în regim ambulatoriu. ca urmare a stabilirii numărului necesar de investigaţii paraclinice de radiologie-imagistică medicală pe total judeţ .criteriile specifice de selecţie se aplică în mod corespunzător (numai investigaţiile. rezultând sumele aferente fiecărui criteriu pentru fiecare furnizor. Casele de asigurări de sănătate. A se înmulţeşte cu numărul de puncte obţinut de un furnizor corespunzător fiecărui criteriu. În situaţia în care niciunul dintre furnizori nu îndeplineşte criteriul de disponibilitate. a) . H. 1389/2010.F. (5) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .2012 aprobat prin H. Pentru furnizorii de explorări funcţionale . suma corespunzătoare aplicării prevederilor lit. Criteriile şi modalitatea de calcul se aplică în acelaşi mod şi pentru furnizorii de servicii paraclinice de radiologie-imagistică pentru laboratoarele/punctele de lucru ale acestora organizate ca urmare a procedurii de externalizare şi care efectuează investigaţii paraclinice de radiologie-imagistică în regim ambulatoriu. nr. Sumele care rezultă pentru aceşti furnizori se contractează şi se decontează din fondul alocat pentru asistenţa medicală spitalicească. Valoarea unui punct obţinută pentru fiecare dintre criteriile/subcriteriile prevăzute la lit. c) se repartizează proporţional la celelalte criterii prevăzute la lit. A lit.G. G.

.................. ................. adresă e-mail . nr.............. ... republicată.................... sc....................... ap.......... bl.......... nr.............. et... ............. ........................ fax ......... adresă e-mail .. ..... judeţul/sectorul .. reprezentată prin ........ ...unităţi cu personalitate juridică .... et........ ............................................ ......... sc................... judeţul/sectorul .......Unitatea sanitară ambulatorie de specialitate aparţinând ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie ....... adresă e-mail .......... bl...... ......... .......................... ap.societatea civilă medicală ..................... .. .... ... în calitate de reprezentant legal al unităţii sanitare din care face parte................. telefon fix/mobil ........... 131 ... ............. ap................... sc........ telefon fix/mobil ............................. ......... .. et........ sc....director general .. bl. et.............. 31/1990 privind societăţile comerciale.. .......... ... . adresă e-mail .. str................. având sediul în municipiul/oraşul .............. ................ .... cu modificările şi completările ulterioare .......... .... .... ........ reprezentată prin administratorul .................................. str.. fax ............... fax .............. bl.... fax ..cabinetul individual .......... fax ........... .... .... telefon fix/mobil ................. republicată..Centrul de diagnostic şi tratament şi centrul medical .......... Construcţiilor şi Turismului. ............. nr.... ... .... nr......... . telefon fix/mobil ...ANEXA 12 CONTRACT DE FURNIZARE de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile clinice I..... având sediul în municipiul/oraşul .....Cabinetul medical organizat conform Ordonanţei Guvernului nr.......... şi .... fax .. Părţile contractante Casa de asigurări de sănătate .. ap........ judeţul/sectorul ................ str............................. reprezentată prin .. . et... telefon/fax ............................................ ................ ap.. ..........Unitatea medico-sanitară cu personalitate juridică înfiinţată potrivit prevederilor Legii nr......... judeţul/sectorul ...... judeţul/sectorul ....... et.... adresă e-mail ... bl.......... ........... judeţul/sectorul ............... telefon fix/mobil ................ având sediul în municipiul/oraşul .............. având sediul în municipiul/oraşul ..... având sediul în municipiul/oraşul ........... ap.................... reprezentată prin preşedinte ......... siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti şi din reţeaua Ministerului Transporturilor....Ambulatoriul de specialitate şi ambulatoriul integrat din structura spitalului ...... judeţul/sectorul . .. reprezentat prin medicul titular ......... ap. sc.............. ...... ....... sc...... având sediul în municipiul/oraşul . str.... ... bl.. bl.... ..cabinetul asociat sau grupat .................................... adresă e-mail .... ...... nr........ nr......... nr....................... reprezentat prin medicul delegat . ........ nr........ cu modificările şi completările ulterioare ................... str............ .. str.................................. et............................. ... ordinii publice. cu sediul în municipiul/oraşul ........................................... .. str.... ................................. ....... sc.... având sediul în municipiul/oraşul ..................... reprezentat prin .............. inclusiv a spitalului din reţeaua ministerelor şi instituţiilor centrale din domeniul apărării.................... ................... judeţul/sectorul ..... telefon fix/mobil .. telefon fix/mobil ......... 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale........ .......... .. ... str..........

................. adresă e-mail ................... ................. .... 3. în calitate de reprezentant legal al spitalului din care face parte. b) .................................................................................... ..Unitatea sanitară fără personalitate juridică din structura spitalului ............ cu modificările şi completările ulterioare............... având sediul în municipiul/oraşul ........................ acupunctură.......... str... ART.....2012................... bl... ................... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr............................. ............ planificare familială): a) ...... ………….. reprezentat prin ...... sc........... 1389/2010.... ................ pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ...... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr....2012....................... 1389/2010.............................. IV................................. 1 Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea serviciilor medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile clinice.......... c) ........................................ 1389/2010...... Obligaţiile casei de asigurări de sănătate 132 . 4 Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la 31 decembrie 2012....................... Obligaţiile părţilor A. prevăzut în anexa nr........... 7 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr........... ap............ 2....... . homeopatie.. reprezentată prin .............. ......... Servicii medicale de specialitate furnizate ART.........................adresă e-mail ................. ART............................. ....2012............ fax .... III.. ....... nr........... telefon fix/mobil .... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.............. cu modificările şi completările ulterioare................. judeţul/sectorul ............ în următoarele specialităţi şi competenţe/atestat de studii complementare (pentru fitoterapie.. fax .. . ………….............. în pachetul minimal de servicii medicale şi în pachetul de servicii pentru categoriile de persoane care se asigură pentru sănătate facultativ.. 2 Furnizorul din asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile clinice acordă asiguraţilor serviciile medicale cuprinse în pachetul de servicii de bază.... Obiectul contractului ART........ aprobat prin Hotărârea Guvernului nr... II. ................. cu modificările şi completările ulterioare....... 1389/2010..... et.. .............. Durata contractului ART.. V............ şi Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.2012........ pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .... ...... 5 Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul părţilor pe toată durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .. conform Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ........................ ................. 4................. 3 Furnizarea serviciilor medicale din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice se face de către următorii medici: 1..........................................

prin afişare pe pagina web şi la sediul casei de asigurări de sănătate. în condiţii grele şi foarte grele. în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractelor. pentru care sunt stabilite drepturi suplimentare. potrivit prevederilor legale în vigoare. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. …………. afişat pe pagina de web a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. să comunice acestora notele de constatare întocmite în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data prezentării în vederea efectuării controlului. prin afişare atât la sediul casei de asigurări de sănătate. cu modificările şi completările ulterioare. d) să informeze în prealabil într-un număr de zile similar celui prevăzut la art. cât şi pe pagina electronică a acesteia. prezentate atât pe suport hârtie. prin publicare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate.2012. în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. precum şi numărul total naţional de puncte realizat. în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data operării acestora. notificarea privind măsurile dispuse se transmite furnizorului de către casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la casa de asigurări de sănătate. e) să acorde furnizorilor de servicii medicale sume care să ţină seama şi de condiţiile de desfăşurare a activităţii în zone izolate. raportate şi validate conform Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. efectuate. rezultată în urma regularizării trimestriale.ART. 1389/2010. pentru furnizorii de servicii de acupunctură decontarea se face în limita valorii de contract. 6 Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligaţii: a) să încheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale clinice autorizaţi şi evaluaţi şi să facă publică. la termenele prevăzute în contract. conform legii. 133 . începând cu ziua următoare transmiterii acesteia de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. pe baza facturii însoţite de documente justificative. contravaloarea serviciilor medicale contractate. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. (1) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . prin intermediul paginii web a casei de asigurări de sănătate precum şi prin e-mail la adresele comunicate oficial de către furnizori cu excepţia situaţiilor impuse de actele normative. după caz. g) să facă publică valoarea definitivă a punctului pe serviciu. în cazul în care controlul este efectuat de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau cu participarea acesteia. lista nominală a acestora cuprinzând denumirea şi valoarea de contract (pentru serviciile de acupunctură) a fiecăruia şi să actualizeze permanent această listă în funcţie de modificările apărute. 1389/2010. precum şi la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative.. furnizorii de servicii medicale cu privire la condiţiile de acordare a serviciilor medicale şi cu privire la orice intenţie de schimbare în modul de acordare a acestora. 4 alin. b) să deconteze furnizorilor de servicii medicale. cât şi în format electronic. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . cu modificările şi completările ulterioare.2012. f) să înmâneze la momentul finalizării controlului procesele-verbale de constatare furnizorilor de servicii medicale sau. c) să informeze furnizorii de servicii medicale cu privire la condiţiile de contractare a serviciilor medicale suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate.

…………. k) să deconteze contravaloarea serviciilor medicale clinice acordate de medici conform specialităţii confirmate prin ordin al ministrului sănătăţii şi au în dotarea cabinetului aparatură medicală corespunzătoare pentru realizarea acestora. în situaţia în care nu au fost îndeplinite condiţiile pentru ca asiguraţii să beneficieze de aceste servicii. Obligaţiile furnizorului de servicii medicale ART. în baza biletelor de trimitere. în vederea decontării de către casa de asigurări de sănătate.2012.2012. 2. m) să contracteze servicii medicale. cu modificările şi completările ulterioare. medicamente cu şi fără contribuţie personală. nr.G. 4. în condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. i) să aducă la cunoştinţa furnizorilor de servicii medicale cu care se află în relaţie contractuală numele şi codul de parafă ale medicilor care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .2012. să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi. cu modificările şi completările ulterioare.. activitatea realizată conform contractului de furnizare de servicii medicale. precum şi intimitatea şi demnitatea acestora.. l) să deducă spre soluţionare organelor abilitate situaţiile în care constată neconformitatea documentelor depuse de către furnizori. eliberate de către aceştia. precum şi contravaloarea unor servicii medicale. 1389/2010. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.h) să recupereze de la furnizorii care au acordat servicii medicale sumele reprezentând contravaloarea acestor servicii. cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului 134 . pentru a căror corectitudine furnizorii depun declaraţii pe proprie răspundere. 1389/2010. j) să deconteze contravaloarea serviciilor medicale clinice acordate în baza biletelor de trimitere utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. 7 Furnizorul de servicii medicale are următoarele obligaţii: 1. 1389/2010. în mod distinct. 3. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. …………. după caz. raportate şi validate. să factureze lunar. B. respectiv să deconteze serviciile medicale efectuate. 1389/2010. factura este însoţită de documentele justificative privind activităţile realizate. prevăzute în lista serviciilor medicale pentru care plata se efectuează prin tarif pe serviciu medical/serviciu medical-caz în condiţiile stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. cu modificările şi completările ulterioare. precum şi contravaloarea serviciilor medicale pentru care nu se solicită bilet de trimitere conform prevederilor Contractului-cadru aprobat prin H. să informeze asiguraţii cu privire la obligaţiile furnizorului de servicii medicale şi ale asiguratului referitoare la actul medical. Sumele astfel obţinute se utilizează conform prevederilor legale în vigoare. să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate. materiale sanitare şi dispozitive medicale acordate de alţi furnizori aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. conform prevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . 6. conform prevederilor actelor normative referitoare la sistemul de asigurări sociale de sănătate. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. …………. a) să respecte programul de lucru şi să îl comunice casei de asigurări de sănătate. 10. care se depune la casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 30 de zile de la data semnării contractului. să anunţe casa de asigurări de sănătate despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale. cât şi în format electronic. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. al cărui model este prevăzut în anexa nr. să furnizeze tratamentul adecvat şi să prescrie medicamentele cu şi fără contribuţie personală de care beneficiază asiguraţii. cu modificările şi completările ulterioare. unic pe ţară şi să recomande investigaţiile paraclinice în concordanţă cu diagnosticul. să asigure acordarea serviciilor medicale asiguraţilor fără nicio discriminare. să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate. cele cu regim special şi cele tipizate.2012. 15. să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate. 11. unic pe ţară. potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementărilor legale în vigoare.2012. 16. 9. să asigure utilizarea formularului de bilet de trimitere pentru investigaţii paraclinice. ori de câte ori se solicită în timpul programului de lucru. cu modificările şi completările ulterioare. la sediul furnizorului. să completeze corect şi la zi formularele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. b) programul de lucru va avea avizul conform al direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti. 13. 12. 8. …………. atât pe suport de hârtie. să asigure utilizarea formularelor cu regim special unice pe ţară . 1389/2010.ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. respectiv cele privind evidenţele obligatorii.. să acorde cu prioritate asistenţă medicală femeii gravide şi sugarilor. corespunzătoare denumirilor comune internaţionale aprobate prin hotărâre a Guvernului. să raporteze casei de asigurări de sănătate datele necesare pentru urmărirea desfăşurării activităţii în asistenţa medicală. care este formular cu regim special. 5. în baza unui formular. 39 B la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.. în limita competenţei şi a dotărilor existente. folosind formele cele mai eficiente de tratament. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . 14. 1389/2010. 7. să asigure acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă medico-chirurgicală. să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului şi a furnizorului. program asumat prin prezentul contract şi care se depune la casa de asigurări de sănătate la dosarul de contractare. care este formular cu regim special. informând în prealabil asiguratul despre tipurile şi efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie. 135 .bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării. în maximum 5 zile calendaristice de la data producerii modificării şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării contractelor.

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . şi Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. cu modificările şi completările ulterioare. să acorde asistenţă medicală pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri. în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . 1389/2010. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii. elaborate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. 1389/2010. 19. numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală. să utilizeze Sistemul informatic unic integrat. 20. 23. 1389/2010.2012. în perioada de valabilitate a cardului. cu modificările şi completările ulterioare. să asigure eliberarea actelor medicale. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. În situaţia în care se utilizează un alt sistem informatic acesta trebuie să fie compatibil cu Sistemul informatic unic integrat. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . înţelegeri. monitorizarea şi decontarea tratamentului în cazul unor afecţiuni. precum şi datele de contact ale acesteia: adresă. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. să afişeze într-un loc vizibil programul de lucru. după caz. respectiv beneficiarilor formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. cu excepţia: urgenţelor. fax. caz în care furnizorii sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea în procesul de transmitere a datelor. să utilizeze sistemul de raportare în timp real începând cu data la care acesta va fi pus în funcţiune.2012.17. să acorde servicii de asistenţă medicală ambulatorie de specialitate asiguraţilor numai pe baza biletului de trimitere. cu modificările şi completările ulterioare. aprobat prin Hotărârea Guvernului 136 .. 22.. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. afecţiunilor cronice prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale. …………. 24. …………. 21. conform dispoziţiilor legale. să respecte protocoalele de practică pentru prescrierea.. în condiţiile stabilite în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.2012. e-mail. care este formular cu regim special utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate. să asigure acordarea asistenţei medicale necesare titularilor cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European. …………. respectiv în baza Regulamentului CEE nr. documente stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare. pagină web. telefon.2012. să solicite documentele justificative care atestă calitatea de asigurat. 18. în condiţiile prevăzute în Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .

după caz. inclusiv prin eliberarea prescripţiei medicale pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală. 26. cu modificările şi completările ulterioare. modelul de scrisoare medicală este prevăzut în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. homeopatie şi planificare familială. precum şi a serviciilor de acupunctură.2012. 25. 1389/2010. cu excepţia serviciilor medicale de recuperare..nr. Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European. 137 . respectiv beneficiari ai formularelor europene emise în baza Regulamentului CEE nr. iar un exemplar este transmis medicului de familie. respectiv în baza Regulamentului CEE nr. scrisoarea medicală este un document tipizat. cu modificările şi completările ulterioare. ………….2012. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . să informeze medicul de familie. titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 27. după caz. …………. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. care se întocmeşte în două exemplare. 1389/2010. conform reglementărilor legale în vigoare. dacă este cazul. a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice. direct sau prin intermediul asiguratului. afecţiunilor confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate şi pentru care asiguratul are stabilit un plan de monitorizare şi tratament pentru minimum 6 luni. să utilizeze pentru prescrierea medicamentelor cu sau fără contribuţie personală şi după caz. a serviciilor de medicină dentară. medicină fizică şi balneologie şi a investigaţiilor medicale paraclinice.. 1389/2010. a certificatului de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă. din care un exemplar rămâne la medicul de specialitate. pentru care se organizează evidenţa distinctă la nivelul medicului de familie şi al medicului de specialitate din ambulatoriu. 28. prin scrisoare medicală expediată direct sau prin intermediul asiguratului. numai formularele cu regim special aprobate. să verifice biletele de trimitere cu privire la datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă potrivit prevederilor legale în vigoare. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. a unor materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu şi a recomandărilor pentru investigaţii medicale paraclinice. pentru cazurile pentru care s-au efectuat servicii medicale conform contractului încheiat. cu privire la diagnosticul şi tratamentele efectuate şi recomandate. după caz. să întocmească liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile. Lista cuprinzând afecţiunile confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din unităţile ambulatorii care acordă asistenţă medicală de specialitate pentru specialităţile clinice este stabilită prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . să finalizeze actul medical efectuat. atunci când concluziile examenului medical impun acest lucru. furnizorii de servicii medicale în asistenţa ambulatorie de specialitate nu solicită bilet de trimitere pentru acordarea de servicii medicale în ambulatoriu. scrisoarea medicală conţine obligatoriu numărul contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate pentru furnizare de servicii medicale şi se utilizează numai de către medicii care desfăşoară activitate în baza acestui contract. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii. fitoterapie.

să reînnoiască pe toată perioada de derulare a contractului. casele de asigurări de sănătate recuperează de la aceştia contravaloarea serviciilor medicale recomandate/medicamentelor cu şi fără contribuţie personală prescrise. valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu medical este în valoare de . serviciile medicale acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate. conform contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate.29. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 37. conform prevederilor legale în vigoare. …………. inclusiv pentru situaţiile programabile dacă asiguratul solicită efectuarea serviciilor respective înaintea datei programate . pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării 138 . 35. după caz. 34. 33.caz pentru servicii medicale de acupunctură exprimate în lei. 31.. tarif pe consultaţie şi tarif pe serviciu medical .. bilet de trimitere pentru investigaţiile paraclinice.. medicului de familie pe lista căruia este înscris asiguratul. mişcarea acestora. prescripţie medicală. 32. (2) Valoarea minimă garantată a unui punct este unică pe ţară. să încaseze de la asiguraţi contravaloarea serviciilor medicale la cerere... 36. să solicite începând cu data implementării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate acest document titularilor acestuia în vederea acordării serviciilor medicale. 30. Modalităţi de plată ART. atât pe suport hârtie şi în format electronic. 8 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.în aceste situaţii furnizorii de servicii medicale nu au dreptul de a elibera bilete de trimitere sau prescripţii medicale utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate. (3) Plata serviciilor medicale prin tarif pe serviciu medical exprimat în puncte se face conform prevederilor din anexa nr. dovada de evaluare a furnizorului. în vederea contractării la casa de asigurări de sănătate. cu toate datele pe care acestea trebuie să le cuprindă conform prevederilor legale în vigoare. să încaseze sumele reprezentând fie contribuţia personală pentru unele serviciile medicale. fie coplata pentru alte servicii medicale de care au beneficiat asiguraţii. lunar.. dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la furnizor. să asigure acordarea serviciilor medicale prevăzute în pachetul de servicii medicale. cu respectarea condiţiilor privind modalităţile de prescriere a medicamentelor. lei. pentru anul 2012. prin scrisoare medicală. să raporteze. transmiterea se poate face şi prin intermediul asiguratului.. lista cu bolnavii cu afecţiuni cronice aflaţi în evidenţa proprie şi.... dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor. VI. să completeze formularele cu regim special utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate . ce au fost efectuate/eliberate de alţi furnizori în baza acestor formulare şi decontate de casele de asigurări de sănătate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.. să recomande asiguraţilor tratamentul adecvat şi eficient. În cazul nerespectării acestei obligaţii. să întocmească evidenţe distincte şi să raporteze distinct serviciile realizate.bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării.. să transmită rezultatul investigaţiilor medicale paraclinice recomandate.. 8 (1) Modalitatea de plată în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu este tarif pe serviciu medical exprimat în puncte...

.. lei .....luna VII .......asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012.............. lei ...... la valoarea minimă garantată a unui punct...... 1389/2010.... b) Tariful pe serviciu medical ... lei ......... din care: ...............luna IV ......caz pentru servicii medicale de acupunctură de care beneficiază un asigurat pentru o cură de servicii de acupunctură este de 140 lei. (5) a) Tariful pe consultaţie de acupunctură este de 13 lei... cu ........ respectiv pentru localitatea/localităţile unde se află punctul/punctele de lucru.. lei ... lei...... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.....luna III ...%*) b) gradul profesional medic primar .. din care: .. lei... se va trece sporul de zonă pentru fiecare situaţie ART..........luna VI .. lei ...... lei ...... 1389/2010. lei .......... lei... pentru cabinetele cu punct/puncte de lucru se stabileşte un spor de zonă diferit pentru localitatea unde se află cabinetul.luna IX ...luna XII ...luna V .. lei...luna VIII . (6) Valoarea contractului pentru consultaţiile şi serviciile medicale ..luna I ..... din care: ..... lei..luna II ..... -----------*) în condiţiile în care........ 8 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. la valoarea minimă garantată pentru un punct pe serviciu medical... Suma contractată se defalchează pe trimestre şi pe luni după cum urmează: Suma anuală contractată este .....luna X ..... cu modificările şi completările ulterioare... pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .. lei . din care: ........ lei .. lei ..... 9 (1) Decontarea serviciilor medicale furnizate se face lunar..... lei................. lei şi se suportă din fondul aferent asistenţei medicale de recuperare...caz de acupunctură este de ...Suma aferentă trimestrului III ........... se ajustează în funcţie de: a) condiţiile în care se desfăşoară activitatea.. în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la încheierea fiecărei luni.. din care: ...... potrivit contractelor încheiate între furnizorii de servicii medicale şi casele de asigurări de 139 ........Suma aferentă trimestrului II ...... cu modificările şi completările ulterioare. lei . …………...Suma aferentă trimestrului I ............... (4) Numărul de puncte calculat conform anexei nr............luna XI ...........Suma aferentă trimestrului IV .......%....2012........ aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.......................

....................... în limita sumelor contractate............... Pentru un număr mediu al zilelor de tratament realizat intr-o luna mai mic de 8..................... Specialitatea/atestat de studii complementare/competenţă: ......................... la data de ........................ Prenume: ....... Cod numeric personal: ............sănătate........ Decontarea lunara a cazurilor finalizate se realizează la tariful contractat daca numărul mediu al zilelor de tratament este mai mare sau egal cu 8...... ore/zi b) Medic Nume: ............................... motivul întreruperii şi numărul de zile efectuat faţă de cel recomandat........ Codul de parafă al medicului: ............ Grad profesional: ...5.......... Numărul mediu al zilelor de tratament realizat într-o lună se calculează împărţind numărul total al zilelor de tratament efectuate............... (3) Clauze speciale ............. Toate documentele necesare decontării se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate prin semnătura reprezentanţilor legali ai furnizorilor... Codul de parafă al medicului: ..se completează pentru fiecare cabinet medical*) şi fiecare medic de specialitate din componenţa cabinetului medical cu care s-a încheiat contractul: a) Medic Nume: ............. ore/zi 140 ....... Program zilnic de activitate ........... (2) Decontarea lunară a serviciilor medicale de acupunctură furnizate în luna anterioară se face pe baza numărului de servicii medicale .......................................... Specialitatea/atestat de studii complementare/competenţă: ......... Cura de acupunctură se decontează în luna următoare celei în care a fost finalizată această cură.......................... Grad profesional: .. Prenume: ............................... în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la încheierea fiecărei luni. depuse lunar de furnizori la casa de asigurări de sănătate...... O cură de tratament în acupunctură întreruptă se consideră o cură finalizată................................ În situaţia în care o cură de tratament în acupunctură se întrerupe............... Program zilnic de activitate .... furnizorul are obligaţia să anunţe casa de asigurări de sănătate despre întreruperea curei............. Până la data de 30 a lunii următoare încheierii trimestrului se face decontarea ca urmare a regularizării sumelor cuvenite trimestrului respectiv.. Cod numeric personal: ................... decontarea lunară a serviciilor medicale ................... Toate documentele necesare decontării se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate prin semnătura reprezentanţilor legali ai furnizorilor............cazuri finalizate şi raportate în luna respectivă).....5...cazuri pentru servicii medicale de acupunctură şi a numărului de consultaţii de acupunctură şi a tarifelor pe cură şi pe consultaţie.... pe baza documentelor necesare decontării serviciilor medicale furnizate în luna anterioară.................. pe baza facturii şi a documentelor justificative depuse de furnizor la casa de asigurări de sănătate la data de ...... la valoarea definitivă a unui punct............cazuri finalizate se face la un tarif stabilit conform formulei:Tarif contractat (140 lei) x număr mediu al zilelor de tratament realizate / 10 (număr mediu zile de tratament contractat)................. corespunzătoare cazurilor finalizate la numărul de servicii de acupunctură ...................

..... embargo. precum şi neeliberarea prescripţiei medicale ca urmare a actului medical propriu.. marile inundaţii...... VII. cu 30%...... Sancţiuni.. se diminuează valoarea minimă garantată a punctului pentru luna în care s-au produs aceste situaţii pentru medicii din ambulatoriu pentru specialităţile clinice la care se înregistrează aceste situaţii sau... acolo unde este cazul...... inclusiv prescriere de medicamente cu şi fără contribuţie personală din partea asiguratului fără aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate/Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate..... fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului. Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră.. partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen............ 1389/2010 sau neeliberarea acesteia......... în sensul acestei clauze............ 13 (1) În cazul în care se constată: nerespectarea programului de lucru prevăzut în prezentul contract........... 141 . Calitatea serviciilor medicale ART. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012........... (2) Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile calendaristice de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul judeţ........ completarea scrisorii medicale prin utilizarea unui alt formular decât cel prevăzut în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ………….... 11 Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale partea în culpă datorează celeilalte părţi daune-interese...... pentru fiecare dintre aceste situaţii... de asemenea... după caz..... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr... pentru primele 30 de zile din perioada cuprinsă în scrisoarea medicală.. b) la a doua constatare.... c) la a treia constatare.... condiţii de reziliere.. intervenită după data semnării contractului şi care împiedică executarea acestuia. VIII...... cutremur.c) . după cum urmează: a) la prima constatare.... elaborate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. revoluţie............. 12 Clauză specială (1) Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor.. este considerată forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă.. cu 20%. IX... împrejurări ca: război.... cu 10%. 10 Serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract trebuie să respecte criteriile privind calitatea serviciilor medicale acordate asiguraţilor. Răspunderea contractuală ART... (3) În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni.. se diminuează contravaloarea serviciilor de acupunctură aferente lunii în care s-au produs aceste situaţii.......... suspendare şi încetare a contractului ART.. prescrieri de medicamente cu şi fără contribuţie personală din partea asiguratului şi/sau recomandări de investigaţii paraclinice care nu sunt în conformitate cu reglementările legale în vigoare aplicabile în domeniul sănătăţii.. prin care să se certifice realitatea şi exactitatea faptelor şi împrejurărilor care au condus la invocarea forţei majore şi..... de la încetarea acestui caz.. . ART. Sunt considerate forţă majoră. respectiv municipiul Bucureşti.......

17. 15. 2. în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobării acestei măsuri. în vederea decontării 142 . b) la a doua constatare. 20. (4) Reţinerea sumelor conform prevederilor alin. după caz. e) nerespectarea termenelor de depunere a facturilor însoţite de documentele justificative privind activităţile realizate conform prezentului contract. 19. (2) şi (3) se face prin plata directă sau executare silită pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. se diminuează contravaloarea serviciilor de acupunctură. după caz. cu 10%. c) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar. ca urmare a constatării următoarelor situaţii: a) dacă furnizorul de servicii medicale nu începe activitatea în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnării contractului de furnizare de servicii medicale. (7) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condiţiile alin. (6) Recuperarea sumei conform prevederilor alin. 21. 14 Contractul de furnizare de servicii medicale se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate. 7. 11. 16. respectiv de la încetarea valabilităţii acesteia. în vederea decontării acestora. (1). respectiv serviciile raportate pentru asiguraţii cu afecţiuni confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate. 13. (1). 6. 7 pct. 1. 10. b) dacă din motive imputabile furnizorului acesta îşi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice. 7 pct. 18. şi 29 precum şi constatarea. 5. (2) şi (3). se diminuează cu 30% valoarea minimă garantată a punctului pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaţii pentru medicii din ambulatoriu pentru specialităţile clinice la care se înregistrează aceste situaţii sau. 22. 3. 8. ART. cu 30%. (5) Pentru cazurile prevăzute la alin. nu au fost efectuate . (1). 7 pct. nu se decontează de casa de asigurări de sănătate. (2) şi (3) se utilizează conform prevederilor legale în vigoare. c) la a treia constatare. cu 20%. (3) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art.cu recuperarea contravalorii acestor servicii.(2) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 33 consultaţiile. d) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a dovezii de evaluare a furnizorului. (1). aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii. după caz. casele de asigurări de sănătate ţin evidenţa distinct pe fiecare medic/furnizor. în urma controlului efectuat de către serviciile specializate ale caselor de asigurări de sănătate că serviciile raportate conform contractului. (2) şi (3) se face din prima plată care urmează a fi efectuată pentru furnizorii care sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. după cum urmează: a) la prima constatare. pentru medicii din ambulatoriu pentru specialităţile clinice la care se înregistrează aceste situaţii sau. 28 se va diminua valoarea minimă garantată a punctului pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaţii. 14. se va diminua contravaloarea serviciilor de acupunctură aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii. 23. 12. (8) În cazul în care se constată nerespectarea obligaţiei prevăzută la art.

desfiinţare sau reprofilare a furnizorului de servicii medicale. 7. 8. f) la a doua constatare a nerespectării oricăreia dintre obligaţiile contractuale prevăzute la art. a4) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual. 7 pct. g) la a patra constatare a nerespectării oricăreia dintre obligaţiile prevăzute la art. 143 . j) dacă se constată nerespectarea programului de lucru prevăzut în contract prin lipsa nejustificată a medicului timp de 3 zile consecutive în cazul cabinetelor medicale individuale. printr-o notificare scrisă. 22 şi 29 precum şi a faptului că serviciile raportate conform contractului în vederea decontării acestora nu au fost efectuate (cu excepţia situaţiilor în care vina este exclusiv a medicului/medicilor. 24. c) acordul de voinţă al părţilor. 12. b) din motive imputabile furnizorului. 15. caz în care contractul se modifică prin excluderea acestuia/acestora) . după caz. i) în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la art. d) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale din ambulatoriu pentru specialităţile clinice sau al casei de asigurări de sănătate. inclusiv ambulatoriul integrat. 15 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale încetează cu data la care a intervenit una dintre situaţiile următoare: a) de drept la data la care a intervenit una din următoarele situaţii: a1) furnizorul de servicii medicale îşi încetează activitatea în raza administrativteritorială a casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală. 2. în cazul celorlalte forme de organizare a cabinetelor medicale. 14. cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreşte încetarea contractului. 18. a2) încetare prin faliment. 7 pct. 7 pct. 19. 11. 20 şi 23. 21. 1. ART. 10. pentru fiecare situaţie pentru obligaţia prevăzută la art.de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor realizate. 16. cu modificările şi completările ulterioare. (5) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 13. pentru o perioadă de două luni consecutive în cadrul unui trimestru. 27. a3) încetarea definitivă a activităţii casei de asigurări de sănătate. 25.cu recuperarea contravalorii acestor servicii. 13 alin. dizolvare cu lichidare. 7 pct. h) refuzul furnizorului de servicii medicale din ambulatoriu pentru specialităţile clinice de a pune la dispoziţia organelor de control ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ale casei de asigurări de sănătate actele de evidenţă financiar-contabilă a serviciilor furnizate conform contractelor încheiate şi documentele justificative privind sumele decontate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. a5) medicul titular al cabinetului medical individual renunţă sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România. (1) şi (2). 17. cu indicarea motivului şi a temeiului legal. contractul se modifică în mod corespunzător prin excluderea medicului/medicilor la care s-a constatat nerespectarea nejustificată a programului de lucru timp de 3 zile consecutive. precum şi la prima constatare după aplicarea măsurii prevăzută la art. 3. (3). 9. 45 alin. şi art. respectiv 3 luni într-un an. 1389/2010. lichidare. conform solicitării scrise a organelor de control în ceea ce priveşte documentele şi termenele de punere la dispoziţie a acestora. 13 alin.a). 6. k) odată cu prima constatare după aplicarea de 3 ori a măsurilor prevăzute la art. 5. prin reziliere. 34 şi 37 din prezentul contract.

(2) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate a încetat din motive imputabile furnizorilor. cu modificările şi completările ulterioare. nominalizate în contract. b) în cazurile de forţă majoră confirmate de autorităţile publice competente. pentru motive obiective. 7 pct. (3) şi (4) se aplică în mod corespunzător pentru fiecare dintre sediile secundare/punctele de lucru. 16 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale din ambulatoriu pentru specialităţile clinice se suspendă la data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii: a) încetarea valabilităţii sau revocarea de către autorităţile competente a oricăruia dintre documentele prevăzute la art. (5) În cazul în care furnizorii intră în relaţii contractuale cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate pentru mai multe sedii secundare/puncte de lucru. şi nerespectarea obligaţiei prevăzută la art. casele de asigurări de sănătate nu vor mai intra în relaţii contractuale cu furnizorii respectivi până la următorul termen de contractare. (1) lit. (3) în contractele încheiate cu aceşti furnizori sau cu alţi furnizori pentru aceste persoane care prin activitatea lor au condus la încetarea/modificarea contractului. cu excepţia revocării dovezii de evaluare a furnizorului. din motive imputabile acestora. 35 din prezentul contract. a). centrele de diagnostic şi tratament. pe bază de documente justificative prezentate casei de asigurări de sănătate. care se află în această situaţie. d) de la data la care casa de asigurări de sănătate este înştiinţată de decizia Colegiului teritorial al medicilor de suspendare din calitatea de membru sau suspendare din exerciţiul profesiei a medicului titular al cabinetului medical individual. precum şi pentru unităţile sanitare ambulatorii. pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale. suspendarea operează pentru o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice de la data încetării valabilităţii/revocării acestuia. prevederile alin. c) la solicitarea furnizorului. casele de asigurări de sănătate nu vor mai încheia contracte cu furnizorii respectivi. până la încetarea cazului de forţă majoră. casele de asigurări de sănătate nu vor accepta înregistrarea în niciun alt contract a persoanei/persoanelor respective până la următorul termen de contractare.c) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 14 alin. a) . dar nu mai puţin de 6 luni de la data modificării contractului. cu condiţia ca furnizorul să facă dovada demersurilor întreprinse pentru actualizarea acestuia. (3). 16 alin. sau până la data ajungerii la termen a contractului. în cazul în care contractul încetează/se modifică din nou. (1) lit.e) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al casei de asigurări de sănătate printr-o notificare scrisă privind expirarea termenului de suspendare a contractului în condiţiile art. ART. (2). (4) După reluarea relaţiei contractuale. 1389/2010. suspendarea se aplică corespunzător numai medicului aflat în contract. din motive imputabile furnizorilor sau persoanelor prevăzute la alin. 144 . centrele medicale aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. dar nu mai puţin de 6 luni de la data încetării contractului. respectiv nu vor mai accepta înregistrarea persoanelor prevăzute la alin. după caz. dar nu mai mult de 6 luni. (3) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate se modifică prin excluderea din contract a uneia sau mai multor persoane înregistrată/înregistrate în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate şi care desfăşoară activitate sub incidenţa acestuia la furnizorii respectivi.

clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător. 20 Valoarea definitivă a punctului este cea calculată de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi nu este element de negociere între părţi. (2) Situaţiile prevăzute la art.. Modificarea se face printr-un act adiţional semnat de ambele părţi şi este anexă a acestui contract.. prin fax sau direct la sediul părţilor. Modificarea contractului ART. (1) se soluţionează de către Comisia de Arbitraj care funcţionează pe lângă Casa 145 . sub rezerva notificării scrise a intenţiei de modificare şi a propunerilor de modificare cu cel puţin . în termen de 5 zile lucrătoare din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract. dar nu mai mult de 1/3 din sumele lunare care urmează a fi decontate.. 22 Prezentul contract se poate modifica prin negociere şi acord bilateral. a4 şi a5 se constată de casa de asigurări de sănătate.. 21 Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă. XII. 18 (1) Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris. 14 şi la art. prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricărei persoane interesate. (1) lit. derularea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă. Soluţionarea litigiilor ART. de la data de înregistrare a documentului prin care se constată nesoluţionarea pe cale amiabilă a unor litigii între părţile contractante doar până la data la care contravaloarea acestor servicii medicale atinge valoarea concurentă a sumei care a făcut obiectul litigiului. zile înaintea datei de la care se doreşte modificarea.. ART. raportate şi validate conform contractelor încheiate se suspendă. Corespondenţa ART. a1 se notifică casei de asigurări de sănătate cu cel puţin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreşte încetarea contractului. XI. constatată de către casele de asigurări de sănătate din evidenţele proprii sau ca urmare a controalelor efectuate la furnizori. prin scrisori recomandate cu confirmare de primire. 15 alin. a3. efectuate. a2. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai mult cu putinţă spiritului contractului.. (2) Decontarea serviciilor medicale contractate. X. (2) Fiecare parte contractantă este obligată ca. a) subpct. 23 (1) Litigiile legate de încheierea. care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract. (1) lit. 17 (1) Situaţiile prevăzute la art. să notifice celeilalte părţi contractante schimbarea survenită... la iniţiativa oricărei părţi contractante. ART. până la data la care aceştia îşi achită obligaţiile la zi sau până la data ajungerii la termen a contractului. celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. (2) Litigiile nesoluţionate dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate conform alin. din oficiu. 15 alin. ART.e) nerespectarea de către furnizorii de servicii medicale a termenelor de plată a contribuţiei la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. suspendarea se face după 30 de zile calendaristice de la data la care casa de asigurări de sănătate a efectuat ultima plată către furnizor. ART. a) subpct. 19 În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie.

. ....... câte unul pentru fiecare parte contractantă............ valabilă la data încheierii contractului...director general....... .cod unic de înregistrare .... cod numeric personal (copie BI/CI.................................................... organizată conform reglementărilor legale în vigoare sau de către instanţele de judecată. ......... 146 ..dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul medicosanitar care îşi desfăşoară activitatea la furnizor într-o formă prevăzută de lege şi care este înregistrat în contract şi funcţionează sub incidenţa acestuia............... ANEXA 1 la contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile clinice nr... efectuată conform prevederilor legale în vigoare.... valabilă la data încheierii contractului .... ................ ... ......... Vizat Juridic... ..........................certificatul de membru al OAMGMAMR pentru personalul mediu sanitar.................. atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România nr..................................... .............. pentru persoanele care prestează servicii conexe actului medical.....dovada plăţii la zi a contribuţiei la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii..........cerere/solicitare pentru intrare în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate nr................................................ valabilă la data încheierii contractului.......... Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiat azi... tipul serviciilor furnizate ......................codul de înregistrare fiscală . . .... contencios . Alte clauze . ...............Naţională de Asigurări de Sănătate. ................ pagini fiecare....... .... după caz) avizul de liberă practică ..............cont nr....... ........ valabil la data încheierii contractului................ ............................ cod numeric personal (copie BI/CI.......dovada de evaluare a furnizorului nr.......certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România pentru fiecare medic. Director executiv al Direc iei economice. . după caz) al reprezentantului legal .............. .. XIII.............. după caz. deschis la Banca ..... FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE CLINICE Reprezentant legal......... ........ CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Preşedinte ....... ... deschis la Trezoreria statului sau cont nr..... Director executiv al Direc iei rela ii contractuale......act/acte doveditor/doveditoare privind relaţia contractuală dintre furnizorul de servicii medicale clinice şi furnizorul de servicii conexe actului medical nr................. şi programul de activitate . .... ............. în două exemplare a câte .......dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor.......... Documentele pe baza cărora se încheie contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile clinice depuse de furnizor la casa de asigurări de sănătate: .....

147 . pe fiecare pagină. …………. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .copie a documentului care atestă gradul profesional pentru medici. respectiv de medicii de specialitate din specialitatea cardiologie şi medicină internă Se întocmeşte după modelul contractului de furnizare de servicii paraclinice adaptat. 1389/2010. . aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. ACT ADIŢIONAL pentru serviciile medicale paraclinice-ecografii.programul de activitate al cabinetului şi punctului de lucru. programul de activitate al medicilor şi al personalului medico-sanitar care îşi desfăşoară activitatea la furnizor.copie a actului doveditor prin care personalul medico-sanitar îşi exercită profesia la furnizor.copie a actului de identitate pentru medici şi personalul mediu sanitar.. respectiv monitorizarea şi managementul hemodinamic prin metoda bioimpedanţei efectuate de medicii de specialitate din specialităţile clinice. sunt certificate pentru conformitate prin sintagma "conform cu originalul" şi prin semnătura reprezentantului legal. .lista privind evidenţa bolnavilor cu afecţiunile cronice prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. Documentele necesare încheierii contractelor.2012. depuse în copie.. . .

.......................... adresă de e-mail .... fax ......... judeţul/sectorul ... fax ............. telefon 148 ....................................... sc... adresă de e-mail ... str.. ...... nr........ telefon fix/mobil . ap.... ............... telefon fix/mobil ........ ......................... ..... siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti şi din reţeaua Ministerului Transporturilor................... ........... în calitate de reprezentant legal al unităţii sanitare din care face parte. ...... et..... str.. ......... . sc. ........... ........... fax .. ........... bl......... ......... ap............................... judeţul/sectorul .... 124/1998...................laboratorul individual . nr.. cu modificările şi completările ulterioare................... judeţul/sectorul .................. sc......... reprezentată prin .. nr............... având sediul în municipiul/oraşul ........... telefon fix/mobil ...... ordinii publice........ .......... str........... str..................................... fax ........ 31/1990 privind societăţile comerciale..................... telefon fix/mobil ........ reprezentat prin .................. ..... bl..... bl................ ap................................ .......... ..... sc.............. având sediul în municipiul/oraşul ..... nr.. telefon/fax .................. având sediul în municipiul/oraşul ...... ap. str............. .. Părţile contractante Casa de asigurări de sănătate .................. republicată.............................. str.. .. ... reprezentat prin medicul delegat ..... privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.......... ... Laboratoare din structura spitalului ......unităţi medicale cu personalitate juridică . et...laboratorul asociat sau grupat .. ......... judeţul/sectorul ......societatea civilă medicală ............ ......... nr.......... Unitatea sanitară ambulatorie de specialitate aparţinând ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie ....... republicată: ... având sediul în municipiul/oraşul ................. str.............. adresă de e-mail .. reprezentată prin preşedinte ... nr......... fax ..... et..ANEXA 13 CONTRACT DE FURNIZARE de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile paraclinice I............................ bl....... ................ sc............. ap... bl....................... judeţul/sectorul ............. ap............. sc...... sc......... având sediul în municipiul/oraşul ......... .. judeţul/sectorul .. . nr... ..... judeţul/sectorul ......... . cu sediul în municipiul/oraşul . . bl................ ... ............. judeţul/sectorul ... ....... .......... ..... ...................... ......... adresă de e-mail ................................. et... reprezentată prin administratorul ................. adresă de e-mail ............ şi Laboratorul de investigaţii medicale paraclinice organizat conform Ordonanţei Guvernului nr.. ................... reprezentată prin ........... et.......................... 629/2001.... telefon fix/mobil ..... fax ............. et...................... inclusiv ale celor din reţeaua ministerelor şi instituţiilor centrale din domeniul apărării.. ........... ........... reprezentat prin medicul titular ................... ..... Construcţiilor şi Turismului ......... Centrul de diagnostic şi tratament/Centrul medical ...... având sediul în municipiul/oraşul ....................... ............. ...... nr....................... având sediul în municipiul/oraşul ........... bl............ str.............. ap.... ...director general ................... . et........ adresă de e-mail ..... ............... ........... Unitatea medico-sanitară cu personalitate juridică înfiinţată potrivit prevederilor Legii nr....... ... telefon fix/mobil . ................

.. Obligaţiile casei de asigurări de sănătate 149 ...2012..................... ....... pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012. b) ..................... c) ...... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. III...... ART................................... 1389/2010.... c) .. 1 Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea serviciilor medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile paraclinice... ………….......... V....................... 1389/2010................... reprezentat prin .... ART..................................................... Codul de parafă al medicului: ......................................................... IV....... Codul de parafă al medicului: .. în următoarele specialităţi: a) ............... 3 Furnizarea serviciilor medicale din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile paraclinice se face de către următorii medici: a) Medic Nume: .................................... Cod numeric personal: .......................................... 4 Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la 31 decembrie 2012................. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ..... conform Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ............. Durata contractului ART....... b) Medic Nume: ... 7 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr............................................. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr........................... Cod numeric personal: ........................................................... fax .... 2 Furnizorul din asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile paraclinice prestează asiguraţilor serviciile medicale cuprinse în pachetul de servicii de bază........ 5 Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul părţilor pe toată durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ..... cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr........... Prenume: . Obiectul contractului ART.............. Program zilnic de activitate ........................2012......... Program zilnic de activitate ...................... prevăzut în anexa nr............................ aprobat prin Hotărârea Guvernului nr........................ Obligaţiile părţilor A............................ Specialitatea: ............................................................ Specialitatea: ..................2012..fix/mobil .......... 1389/2010............... 1389/2010.......................................... cu modificările şi completările ulterioare................... Serviciile medicale de specialitate furnizate ART. ............................................ …………........................... Prenume: .................................... ............................... II....................... adresă de e-mail ...........................

ART. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. prin intermediul paginii web a casei de asigurări de sănătate. inclusiv punctajele aferente tuturor criteriilor pe baza cărora s-a stabilit valoarea de contract. raportate şi validate conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. cu modificările şi completările ulterioare. şi să actualizeze permanent această listă în funcţie de modificările apărute. (1) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . efectuate. …………. lista nominală a acestora. 150 . pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . cuprinzând denumirea şi valoarea de contract. prin afişare pe pagina web şi la sediul casei de asigurări de sănătate. f) să deconteze furnizorilor de servicii medicale paraclinice cu care au încheiat contracte contravaloarea serviciilor medicale paraclinice acordate asiguraţilor. să le comunice acestora notele de constatare întocmite în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data prezentării în vederea efectuării controlului. conform legii. pe baza facturii însoţite de documente justificative. c) să informeze furnizorul de servicii medicale paraclinice în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate cu privire la condiţiile de contractare a serviciilor medicale suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate. Ordinii Publice. în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. în cazul în care controlul este efectuat de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau cu participarea acesteia notificarea privind măsurile dispuse se transmite furnizorului de către casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la casa de asigurări de sănătate. în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data operării acestora. autorizaţi şi evaluaţi şi să facă publică. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractelor.2012. în limita valorii de contract. Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor. 1389/2010. precum şi prin e-mail la adresele comunicate oficial de către furnizori cu excepţia situaţiilor impuse de actele normative. b) să deconteze furnizorului de servicii medicale paraclinice. furnizorii de servicii medicale paraclinice cu privire la condiţiile de acordare a serviciilor medicale paraclinice şi cu privire la orice intenţie de schimbare în modul de acordare a acestora. 4 alin. e) să înmâneze la momentul finalizării controlului procesele-verbale de constatare furnizorilor de servicii medicale sau. indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă asiguratul. cât şi în format electronic. prezentate atât pe suport de hârtie. contravaloarea serviciilor medicale contractate. după caz. la termenele prevăzute în contract. precum şi la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative prin publicare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate.. d) să informeze în prealabil într-un număr de zile similar celui prevăzut la art.2012. cu condiţia ca medicul care a eliberat biletul de trimitere să se afle în relaţie contractuală cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală furnizorul de servicii medicale paraclinice şi numai în condiţiile în care furnizorul respectiv nu are contract încheiat şi cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării. 6 Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligaţii: a) să încheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale paraclinice. 1389/2010. Comunicaţiilor şi Turismului.

Obligaţiile furnizorului de servicii medicale paraclinice ART. 1389/2010. 1389/2010. j) să deducă spre soluţionare organelor abilitate situaţiile în care constată neconformitatea documentelor depuse de către furnizori. în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. …………. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. cât şi în format electronic. în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate. factura este însoţită de documentele justificative privind activităţile realizate..2012. nr. cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. i) să deconteze contravaloarea investigaţiilor medicale paraclinice acordate de medici conform specialităţii confirmate prin ordin al ministrului sănătăţii şi de alt personal cu studii superioare de specialitate. atât pe suport hârtie. pentru a căror corectitudine furnizorii depun declaraţii pe proprie răspundere. raportate şi validate. 7 Furnizorul de servicii medicale are următoarele obligaţii: a) să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. c) să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi. prevăzute în lista serviciilor medicale paraclinice pentru care plata se efectuează prin tarif pe serviciu medical în condiţiile stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. în condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.. …………. în mod distinct pentru asiguraţi. h) să deconteze contravaloarea serviciilor medicale paraclinice acordate în baza biletelor de trimitere utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. …………. respectiv să deconteze serviciile medicale paraclinice efectuate. precum şi intimitatea şi demnitatea acestora.. activitatea realizată conform contractului de furnizare de servicii medicale paraclinice. 151 .G.2012. 1389/2010. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . e) să raporteze caselor de asigurări de sănătate datele necesare pentru urmărirea desfăşurării activităţii în asistenţa medicală. k) să contracteze servicii medicale paraclinice. b) să informeze asiguraţii cu privire la obligaţiile furnizorului de servicii medicale paraclinice şi ale asiguratului referitoare la actul medical. dacă au în dotarea cabinetului aparatura medicală corespunzătoare pentru realizarea acestora. 1389/2010.g) să aducă la cunoştinţa furnizorilor de servicii medicale paraclinice cu care se află în relaţie contractuală numele şi codul de parafă ale medicilor care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .2012. d) să factureze lunar. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. B. potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementărilor legale în vigoare. conform prevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012 aprobat prin H.

să acorde asistenţă medicală pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri. i) să anunţe casa de asigurări de sănătate despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale paraclinice în maximum 5 zile calendaristice de la data producerii modificării şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării contractului. program asumat prin prezentul contract şi care se depune la casa de asigurări de sănătate la dosarul de contractare. după caz. p) să utilizeze Sistemul informatic unic integrat. înţelegeri. cele cu regim special şi cele tipizate. n) să asigure acordarea serviciilor medicale paraclinice titularilor cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European. fax. o) să acorde cu prioritate asistenţă medicală femeii gravide şi sugarilor. k) să asigure acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă ori de câte ori se solicită în timpul programului de lucru. m) să afişeze într-un loc vizibil programul de lucru. caz în care furnizorii sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea în procesul de transmitere a datelor. e-mail. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. la sediul furnizorului. precum şi datele de contact ale acesteia: adresă. numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală. telefon. h1) să respecte programul de lucru şi să îl comunice caselor de asigurări de sănătate. în baza unui formular. j) să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate. al cărui model este prevăzut în anexa nr. în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale.. respectiv cele privind evidenţele obligatorii. …………. h2) programul de lucru va avea avizul conform al direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti. în limita competenţei şi a dotărilor existente. l) să asigure acordarea serviciilor medicale asiguraţilor fără nicio discriminare folosind formele cele mai eficiente de tratament. 1389/2010. 39 B la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . pagină web. în perioada de valabilitate a cardului.2012. respectiv beneficiarilor formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. g) să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului şi a furnizorului. q) să transmită rezultatul investigaţiilor paraclinice medicului de familie care a făcut recomandarea şi la care este înscris asiguratul sau medicului de specialitate din 152 . 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii. care se depune la casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 30 de zile de la data semnării contractului.f) să completeze corect şi la zi formularele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială respectiv în baza Regulamentului CEE nr. convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii. în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România. În situaţia în care se utilizează un alt sistem informatic acesta trebuie să fie compatibil cu Sistemul informatic unic integrat.

conform contractelor încheiate cu fiecare casă de asigurări de sănătate.analize medicale de laborator.analize medicale de laborator conform specificaţiilor tehnice. v) să verifice biletele de trimitere în ceea ce priveşte datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă potrivit prevederilor legale în vigoare. r) să întocmească liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile. cu condiţia ca medicul care a eliberat biletul de trimitere să se afle în relaţie contractuală cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală furnizorul de servicii medicale paraclinice. fişe tehnice . iar controlul intern şi înregistrarea acestuia să se facă conform standardului de calitate SR EN ISO 15189. aa) să depună la casa de asigurări de sănătate cu care încheie contract o declaraţie pe propria răspundere cu privire la contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate. fie coplata pentru alte servicii medicale de care au beneficiat asiguraţii. acesta având obligaţia de a transmite rezultatele investigaţiilor medicale paraclinice. x) să utilizeze numai reactivi care au declaraţii de conformitate CE emise de producători şi să practice o evidenţă de gestiune cantitativ-valorică corectă şi la zi pentru reactivi în cazul furnizorilor de investigaţii medicale paraclinice . care este formular cu regim special utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. y) să facă mentenanţa şi întreţinerea aparatelor din laboratoarele de investigaţii medicale paraclinice . w) să asigure eliberarea actelor medicale.. lista de analize medicale care însoţeşte certificatul de acreditare reprezintă cel puţin 50% din analizele medicale de laborator prevăzute în pachetul de servicii medicale paraclinice de bază..analize medicale de laborator. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. ab) să încaseze sumele reprezentând fie contribuţia personală pentru unele servicii medicale.cu privire la 153 . z) să facă dovada îndeplinirii criteriului de calitate ca parte componentă a criteriilor de selecţie. …………. în condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. ad) să pună la dispoziţia organelor de control ale caselor de asigurări de sănătate documentele justificative . dacă este cazul. pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice . transmiterea rezultatelor se poate face şi prin intermediul asiguratului. …………. s) să utilizeze sistemul de raportare în timp real începând cu data la care acesta va fi pus în funcţiune. t) să asigure acordarea serviciilor medicale prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază. după caz. ac) să întocmească evidenţe distincte şi să raporteze distinct serviciile realizate. 1389/2010. medicului de familie pe lista căruia este înscris asiguratul.facturi. certificate de conformitate UE. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012. pe toată perioada de derulare a contractului. în condiţiile stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. u) să efectueze investigaţiile medicale paraclinice numai în baza biletului de trimitere. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .2012. prin scrisoare medicală. 1389/2010.ambulatoriul care a făcut recomandarea investigaţiilor medicale paraclinice.

ai) să nu încheie contracte cu alţi furnizori de servicii medicale paraclinice pentru efectuarea investigaţiilor medicale paraclinice contractate cu casele de asigurări de sănătate. în fiecare laborator de radiologie şi imagistică medicală/punct de lucru din structura furnizorului. emise conform prevederilor legale în vigoare. pentru asiguraţii cărora le-au furnizat aceste servicii. în conformitate cu specificaţiile tehnice ale aparatului şi în condiţiile stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . ag) să consemneze în buletinele care cuprind rezultatele investigaţiilor medicale paraclinice .. în vederea atribuirii punctajului conform metodologiei prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor.tipul şi cantitatea reactivilor achiziţionaţi şi care au fost utilizaţi pentru toate investigaţiile medicale paraclinice efectuate în perioada pentru care se efectuează controlul . 154 . 598/2001. efectuate în perioada pentru care se efectuează controlul. dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la furnizor. respectiv pe parcursul derulării contractului de furnizare de servicii medicale: avizul de utilizare sau buletinul de verificare periodică. aj) să transmită lunar. respectiv a unui medic de radiologie şi imagistică medicală. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. precum şi pentru orice alte investigaţii. biochimist cu grad de specialist. Această prevedere reprezintă condiţie de eligibilitate pentru aparatul/aparatele respectiv(e). în fiecare laborator de analize medicale/punct de lucru. cu excepţia furnizorilor de servicii conexe actului medical. dovada de evaluare a furnizorului.2012.investigaţii medicale paraclinice de laborator raportate conform contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate. 1389/2010. af) să prezinte la contractare. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical. odată cu raportarea.analizelor medicale de laborator efectuate şi limitele de normalitate ale acestora. ah) să stocheze în arhiva proprie imaginile rezultate ca urmare a investigaţiilor medicale paraclinice de radiologie şi imagistică medicală. pe toată durata programului de lucru prevăzut în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate pentru respectivul laborator/punct de lucru. un borderou centralizator cuprinzând evidenţa biletelor de trimitere aferente serviciilor paraclinice raportate. 1389/2010. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012. organizaţi conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. ak) să reînnoiască pe toată perioada de derulare a contractului. după caz. …………. pentru aparatura din dotare. borderoul centralizator este document justificativ care însoţeşte factura. ………….. ae) să asigure prezenţa unui medic cu specialitatea medicină de laborator sau biolog. al) să solicite începând cu data implementării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate acest document titularilor acestuia în vederea acordării serviciilor medicale. chimist. aprobată şi modificată prin Legea nr. în vederea decontării serviciilor medicale paraclinice efectuate conform contractului. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.

..... …………...... din care: ..... Tarifele negociate nu pot fi mai mari decât tarifele maximale prevăzute în anexa nr.. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr....luna VI ..... Suma anuală contractată este ....luna IV ... VI... din care: ... 1389/2010......... ______________________________________________________________________________ |Nr.. | Serviciul paraclinic | Tarif | Număr de servicii | Total lei | |crt... lei .....luna II ... lei .........| | | | | |_____|______________________|__________|___________________|________________| | 2. cu obligaţia încadrării în valoarea contractului.............luna VII .. | | | | | |_____|______________________|__________|___________________|________________| |TOTAL| | X | X | | |_____|______________________|__________|___________________|________________| *) Numărul negociat de servicii este orientativ. lei........ din care: ....Suma aferentă trimestrului I . lei ........Suma aferentă trimestrului II ...... 7 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.. lei .... 2 x col..luna I ....... Modalităţi de plată ART..luna III ...Suma aferentă trimestrului III .serviciile medicale acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate. | | negociat | negociat*) |(col... lei ......... lei 155 ........ din care: .......luna V .. lei ............ lei.. lei ... lei......luna IX . 8 Modalitatea de plată în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru serviciile paraclinice este tarif pe serviciu medical exprimat în lei.................. Tariful minim negociat devine tariful la care se contractează serviciile medicale paraclinice cu toţi furnizorii..................3)| |_____|______________________|__________|___________________|________________| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |_____|______________________|__________|___________________|________________| | 1.| | | | | |_____|______________________|__________|___________________|________________| | .............. lei ........ lei... pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ........luna VIII ....2012...........

Suma aferentă trimestrului IV .luna X . 13 Efectuarea de servicii medicale paraclinice peste prevederile contractuale se face pe proprie răspundere şi nu atrage nicio obligaţie din partea casei de asigurări de sănătate cu care s-a încheiat contractul.. prin care să se certifice realitatea şi exactitatea faptelor şi împrejurărilor care au condus la invocarea forţei majore şi.... j).. de asemenea.......... lei ...... ART. suspendare şi încetare a contractului ART... partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen... IX..... Calitatea serviciilor medicale ART. 156 ... g). b).. Sunt considerate forţă majoră.. este considerată forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă.. 9 Decontarea serviciilor medicale paraclinice se face lunar..... lei.... 10 Serviciile medicale paraclinice furnizate în baza prezentului contract trebuie să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. respectiv municipiul Bucureşti. partea în culpă datorează celeilalte părţi daune-interese.. Toate documentele necesare decontării se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate prin semnătura reprezentanţilor legali ai furnizorilor. X. embargo. Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră. lei .. cu 10%....luna XI .. nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. Clauze speciale ART..... r). Răspunderea contractuală ART.. lei. l). f)... după cum urmează: a) la prima constatare.. de la încetarea acestui caz..luna XII ..... marile inundaţii.. de zile calendaristice de la încheierea fiecărei luni. ART... împrejurări ca: război.. o).. Suma contractată pe an se defalchează pe trimestre şi luni şi se regularizează lunar.... e).. m).. pe baza facturii şi a documentelor justificative care se depun la casa de asigurări de sănătate până la data de . în sensul acestei clauze.... cutremur... fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului.. VII. revoluţie.... condiţii de reziliere....... cu 20%.. 14 (1) În cazul în care se constată nerespectarea programului de lucru stabilit. b) la a doua constatare... (2) Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile calendaristice de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul judeţ.. din care: .. 11 Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale.. (3) În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni.. VIII... 12 (1) Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor... 7 lit. în termen de maximum . Sancţiuni... şi s) se va diminua contravaloarea serviciilor medicale paraclinice aferente lunii în care s-au produs aceste situaţii. intervenită după data semnării contractului şi care împiedică executarea acestuia.

(1) şi (2) casele de asigurări de sănătate ţin evidenţa distinct pe fiecare furnizor. ae). (4) Pentru cazurile prevăzute la alin. i). (6) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condiţiile alin. (3) Reţinerea sumelor conform prevederilor alin. n). ART. m). h) în cazul nerespectării obligaţiei prevăzute la art. f). a). d) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a dovezii de evaluare a furnizorului. f) la a doua constatare a nerespectării a oricăreia dintre obligaţiile contractuale prevăzute la art. b). se diminuează cu 30% contravaloarea serviciilor medicale paraclinice aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii. (1) şi (2) se face din prima plată care urmează a fi efectuată pentru furnizorii care sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. k). b) dacă din motive imputabile furnizorului acesta îşi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice. h1). respectiv 3 luni într-un an. pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice cu mai multe laboratoare. e) nerespectarea termenelor de depunere a facturilor însoţite de documentele justificative privind activităţile realizate conform prezentului contract. nu au fost efectuate . 7 lit. g) la a patra constatare a nerespectării oricăreia dintre obligaţiile prevăzute la art. c) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar. (1) şi (2) se face prin plată directă sau executare silită pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. (2) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. p). în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor realizate.c) la a treia constatare. pentru care au încheiat contract cu aceasta. c). e). rezilierea contractului operează numai pentru laboratorul. 15 Contractul de furnizare de servicii medicale paraclinice se reziliază de plin drept. l). cu 30%. 157 . j). după caz. printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate.cu recuperarea contravalorii acestor servicii. c). 7 lit. p). g). o) şi s). puncte de lucru (prin punct de lucru nu se înţelege punct extern de recoltare) în raza administrativ-teritorială a unei case de asigurări de sănătate. a). 7 lit. k). (1) şi (2) se utilizează conform prevederilor legale în vigoare. în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobării acestei măsuri ca urmare a constatării următoarelor situaţii: a) dacă furnizorul de servicii medicale paraclinice nu începe activitatea în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnării contractului de furnizare de servicii medicale. în vederea decontării acestora. (5) Recuperarea sumei conform prevederilor alin. pentru o perioadă de două luni consecutive în cadrul unui trimestru. respectiv de la încetarea valabilităţii acestora. i). respectiv numai pentru punctul de lucru la care se înregistrează această situaţie şi se modifică corespunzător contractul. n). t) şi w) precum şi constatarea în urma controlului efectuat de către serviciile specializate ale caselor de asigurări de sănătate că serviciile raportate conform contractului. 7 lit. t) şi w) precum şi a faptului că serviciile raportate conform contractului în vederea decontării acestora nu au fost efectuate (cu excepţia situaţiilor în care vina este exclusiv a medicului/medicilor.cu recuperarea contravalorii acestor servicii. caz în care contractul se modifică prin excluderea acestuia/acestora) .

q). odată cu prima constatare după aplicarea la nivelul furnizorului a măsurilor prevăzute la art. k) refuzul furnizorului de a pune la dispoziţia organelor de control ale casei de asigurări de sănătate documentele justificative menţionate la art. precum şi la prima constatare după aplicarea măsurii de la art. respectiv numai pentru punctul de lucru la care se înregistrează aceste situaţii şi se modifică corespunzător contractul. ART. (1) de câte 3 ori pe an pentru nerespectarea programului de lucru de către fiecare filială. pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice cu mai multe filiale. cu indicarea motivului şi a temeiului legal. 16 (1) Contractul încetează la data la care a intervenit una dintre situaţiile următoare: a) de drept la data la care a intervenit una din următoarele situaţii: a1) furnizorul de servicii medicale paraclinice îşi încetează activitatea în raza administrativ-teritorială a casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală. puncte de lucru (prin punct de lucru nu se înţelege punct extern de recoltare) în raza administrativ-teritorială a unei case de asigurări de sănătate. (2). z). (5) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate pentru anii 2011 . desfiinţare sau reprofilare a furnizorului de servicii medicale paraclinice după caz. x). aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. l) în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la art. de către filialele/punctele de lucru excluse din contractele încheiate între furnizorii de servicii medicale paraclinice şi casa de asigurări de sănătate. 1389/2010. d) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale paraclinice sau al casei de asigurări de sănătate. printr-o notificare scrisă. a4) a survenit decesul titularului laboratoarelor medicale individuale. cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreşte încetarea contractului. c) acordul de voinţă al părţilor. 14 alin. ah) şi ai). şi a obligaţiilor prevăzute la art. a5) medicul titular al laboratorului medical individual renunţă sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România b) din motive imputabile furnizorului. 158 . dizolvare cu lichidare. ag). la a patra constatare rezilierea contractului operează numai pentru filiala. 14 alin. 7 lit. a3) încetarea definitivă a activităţii casei de asigurări de sănătate.i) refuzul furnizorului de servicii medicale paraclinice de a pune la dispoziţia organelor de control ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ale casei de asigurări de sănătate actele de evidenţă financiar-contabilă a serviciilor furnizate conform contractelor încheiate şi documentele justificative privind sumele decontate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. dacă la nivelul furnizorului de servicii medicale paraclinice se aplică de 3 ori în cursul unui an măsurile prevăzute la art. ad). cu modificările şi completările ulterioare. prin reziliere. (1) pentru nerespectarea programului de lucru de către aceeaşi filială sau de către acelaşi punct de lucru din structura sa. j) furnizarea de servicii medicale paraclinice în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. 7 pct. ac). lichidare. după data excluderii acestora din contract. y). pentru care au încheiat contract cu aceasta. 14 alin.2012. a2) încetare prin faliment. m) odată cu prima constatare după aplicarea de 3 ori a măsurilor prevăzută la art. respectiv punct de lucru din structura furnizorului. 45 alin. 14 alin. (1).

sau până la data ajungerii la termen a contractului. a) . nominalizate în contract. b) în cazurile de forţă majoră confirmate de autorităţile publice competente. d) de la data la care casa de asigurări de sănătate este înştiinţată de decizia Colegiului teritorial al Medicilor de suspendare din calitatea de membru sau suspendare din exerciţiul profesiei al medicului titular al laboratorului medical individual. dar nu mai puţin de 6 luni de la data modificării contractului. în cazul în care contractul încetează/se modifică din nou. cu modificările şi completările ulterioare. aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. casele de asigurări de sănătate nu vor mai intra în relaţii contractuale cu furnizorii respectivi până la următorul termen de contractare. 7 lit. c) la solicitarea furnizorului. (2) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate a încetat din motive imputabile furnizorilor. (3). (2). din motive imputabile acestora. şi nerespectarea obligaţiei . aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. pe bază de documente justificative prezentate casei de asigurări de sănătate. casele de asigurări de sănătate nu vor mai încheia contracte cu furnizorii respectivi. din motive imputabile furnizorilor sau persoanelor prevăzute la alin. cu condiţia ca furnizorul să facă dovada demersurilor întreprinse pentru actualizarea acestuia. (4) După reluarea relaţiei contractuale. (3) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate se modifică prin excluderea din contract a uneia sau mai multor persoane înregistrată/înregistrate în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate şi care desfăşoară activitate sub incidenţa acestuia la furnizorii respectivi. 1389/2010. (3) în contractele încheiate cu aceşti furnizori sau cu alţi furnizori pentru aceste persoane care prin activitatea lor au condus la încetarea/modificarea contractului. 14 alin. dar nu mai mult de 6 luni. 17 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale din ambulatoriu pentru specialităţile paraclinice se suspendă la data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii: a) încetarea valabilităţii sau revocarea de către autorităţile competente a oricăruia dintre documentele prevăzute la art. pentru celelalte forme de organizare a laboratoarelor medicale. (5) În cazul în care furnizorii intră în relaţii contractuale cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate pentru mai multe sedii secundare/puncte de lucru. 17 alin. 159 . cu excepţia revocării dovezii de evaluare a furnizorului.prevăzută la art. respectiv nu vor mai accepta înregistrarea persoanelor prevăzute la alin. (3) şi (4) se aplică în mod corespunzător pentru fiecare dintre sediile secundare/punctele de lucru. ak) din prezentul contract. (1) lit. a) din prezentul contract. ART. dar nu mai puţin de 6 luni de la data încetării contractului.c) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate pentru anii 2011 2012. casele de asigurări de sănătate nu vor accepta înregistrarea în niciun alt contract a persoanei/persoanelor respective până la următorul termen de contractare. prevederile alin. suspendarea operează pentru o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice de la data încetării valabilităţii/revocării acestuia.e) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al casei de asigurări de sănătate printr-o notificare scrisă privind expirarea termenului de suspendare a contractului în condiţiile art. (1) lit. după caz. suspendarea se aplică corespunzător numai medicului aflat în contract cu casa de asigurări de sănătate şi care se află în această situaţie. până la încetarea cazului de forţă majoră. pentru motive obiective.

prin excluderea acestora din contract şi modificarea contractului în mod corespunzător. condiţiile de reziliere a contractelor prevăzute la art. efectuate. condiţiile de reziliere a contractelor prevăzute la art. Modificarea contractului ART. (2) Pe parcursul derulării prezentului contract. până la data la care aceştia îşi achită obligaţiile la zi sau până la data ajungerii la termen a contractului. a) subpct. dar nu mai mult de 1/3 din sumele lunare care urmează a fi decontate. i) a art. 7 . respectiv suspendare. ART. (2) Decontarea serviciilor medicale contractate. g) . condiţiile de reziliere a contractelor prevăzute la art. XI. a1 se notifică casei de asigurări de sănătate cu cel puţin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreşte încetarea contractului. 20 (1) Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris.se aplică la nivel de societate. f) şi s) ale art. prin scrisori recomandate cu confirmare de primire. constatată de către casele de asigurări de sănătate din evidenţele proprii sau ca urmare a controalelor efectuate la furnizori.e) în situaţia în care casa de asigurări de sănătate sesizează neconcordanţe între investigaţiile medicale efectuate în perioada verificată şi cantitatea de reactivi achiziţionaţi conform facturilor şi utilizaţi în efectuarea investigaţiilor. e). j). a3. a) subpct. 15 şi la art. restul condiţiilor de reziliere prevăzute la art. după caz. (2) Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 5 zile lucrătoare din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părţi contractante schimbarea survenită. f) . 15 se aplică corespunzător pentru fiecare dintre filialele/punctele de lucru la care se înregistrează aceste situaţii. e). (1) lit. se aplică societăţii comerciale furnizoare de servicii medicale paraclinice. clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător.pentru nerespectarea prevederilor de la lit. de la data de înregistrare a documentului prin care se constată nesoluţionarea pe cale amiabilă a unor litigii între părţile contractante doar până la data la care contravaloarea acestor servicii medicale atinge valoarea concurentă a sumei care a făcut obiectul litigiului. 19 (1) Situaţiile prevăzute la art. respectiv filialelor/punctelor de lucru. valoarea contractuală poate fi majorată prin acte adiţionale. a2. din oficiu. prin fax sau direct la sediul părţilor. 7. care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract. a4. prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricărei persoane interesate. 15 lit. 16 alin. Prevederile art. 16 alin. 15 lit. 16 şi 17 referitoare la condiţiile de încetare. raportate şi validate conform contractelor încheiate se suspendă. în limita fondurilor aprobate asistenţei medicale ambulatorii 160 . a5 se constată de casa de asigurări de sănătate. f) nerespectarea de către furnizorii de servicii medicale paraclinice a termenelor de plată a contribuţiei la Fond. după caz. (2) Situaţiile prevăzute la art. (1) lit. 21 (1) În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie.pentru nerespectarea prevederilor de la lit. 15 lit. 18 Pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice cu mai multe filiale/puncte de lucru (prin punct de lucru nu se înţelege punct extern de recoltare) aflate în raza administrativ-teritorială a unei case de asigurări de sănătate şi pentru care au încheiat contract cu aceasta. ART. Corespondenţa ART. suspendarea se face după 30 de zile calendaristice de la data la care casa de asigurări de sănătate a efectuat ultima plată către furnizor. XII.

........ sub rezerva notificării scrise a intenţiei de modificare şi a propunerilor de modificare cu cel puţin ...... ART.................. celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate...... XIII......... de către instanţele de judecată..................... CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE PARACLINICE Preşedinte ............... câte unul pentru fiecare parte contractantă.............. derularea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă... Director executiv al Direc iei rela ii contractuale............ ........................................... ................... ...... la iniţiativa oricărei părţi contractante......... în două exemplare a câte ..............codul de înregistrare fiscală . ........ Documentele pe baza cărora se încheie contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile paraclinice depuse de furnizor la casa de asigurări de sănătate . Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai mult cu putinţă spiritului contractului... pagini fiecare...... sau cont nr.... după caz) al reprezentantului legal ...director general........ Alte clauze .. XIV................. ART. Modificarea se face printr-un act adiţional semnat de ambele părţi şi este anexă a acestui contract. ..................... deschis la Banca ............... ANEXA 1 la contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile paraclinice nr........ ...........cod unic de înregistrare . ..cont nr... Vizat Juridic......... 22 Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă............ ..................... (1) se soluţionează de către Comisia de Arbitraj care funcţionează pe lângă Casa naţională de Asigurări de Sănătate.. zile înaintea datei de la care se doreşte modificarea....................... contencios ..................................... după caz......... Reprezentant legal............... deschis la Trezoreria Statului...... . Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiat azi ........... 23 Prezentul contract se poate modifica prin negociere şi acord bilateral....de specialitate pentru specialităţile paraclinice... ...... sau codul numeric personal (copie BI/CI..... 161 ...................... 24 (1) Litigiile legate de încheierea.. organizată conform reglementărilor legale în vigoare sau..... Director executiv al Direc iei economice............ avându-se în vedere criteriile de contractare a sumelor iniţiale......cerere/solicitare pentru intrarea în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate nr........... (2) Litigiile nesoluţionate între furnizori şi casele de asigurări de sănătate conform alin. ....... Soluţionarea litigiilor ART.......

.. după caz.....avizul de utilizare sau buletinul de verificare periodică..copie a documentului care atestă gradul profesional pentru medici. .. pentru aparatura din dotare...documentele necesare pentru încadrarea acestora în criteriile de selecţie conform condiţiilor stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.... 1389/2010 precum şi următoarele documente.. pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice analize de laborator. ………….... . programul personalului medico-sanitar care îşi desfăşoară activitatea la furnizor . 162 ............certificat de acreditare în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001/2008 sau alt standard adoptat în România nr.. ......copie a actului doveditor prin care personalul medico-sanitar îşi exercită profesia la furnizor .. pentru fiecare medic.declaraţie pe propria răspundere cu privire la contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate (modelul din anexa nr. . însoţit de anexa care cuprinde lista analizelor medicale de laborator pentru care laboratorul este acreditat...... . chimişti.. . . .. ...dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor..programul de activitate al laboratorului/punctului de lucru. în conformitate cu standardul SR EN ISO/CEI 15189. ......certificat de membru al Colegiului Farmaciştilor din România .dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul medicosanitar care îşi desfăşoară activitatea la furnizor într-o formă prevăzută de lege şi care este înregistrat în contract funcţionează sub incidenţa acestuia.dovada plăţii la zi a contribuţiei la Fondul pentru asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii...... 8 B) .dovada de evaluare a furnizorului nr. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ....radiologie şi imagistică medicală ....... emise conform prevederilor legale în vigoare.. biochimişti ..2012.... pe fiecare pagină...certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România...certificatul de membru al OAMGMAMR pentru personalul mediu sanitar.. ... valabil la data încheierii contractului. valabilă la data încheierii contractului..dovada participării la schemele de testare a competenţei pentru laboratoarele de analize medicale nr... valabilă la data încheierii contractului ..... sunt certificate pentru conformitate prin sintagma "conform cu originalul" şi prin semnătura reprezentantului legal......... ... depuse în copie... pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice ... valabilă la data încheierii contractului... Documentele necesare încheierii contractelor... efectuată conform prevederilor legale în vigoare...certificat de acreditare nr. ...... . aprobat prin Hotărârea Guvernului nr............... biologi........

...................director general .................. str........unitatea sanitară ambulatorie de specialitate aparţinând ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţele sanitare proprii.............. 1389/2010.....Centrul de diagnostic şi tratament şi centru medical ............................. reprezentată prin preşedinte .......... republicată..2012.................. cu modificările şi completările ulterioare: ........... bl..... …………........ judeţul/sectorul ............... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.................... ...................................... Serviciile medicale de specialitate furnizate 163 ..... ...... ........................................................... cu sediul în municipiul/oraşul . .. cu modificările şi completările ulterioare...... sc........ inclusiv al spitalului din reţeaua ministerelor şi instituţiilor centrale din domeniul apărării. str...... cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr............................ e-mail ......2012... ordinii publice.................. et.... ... II.. fax .. telefon ..... siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti şi din reţeaua Ministerului Transporturilor.cabinetul medical organizat conform Ordonanţei Guvernului nr................. .................societatea civilă medicală ................. reprezentată prin administrator ... 1 Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea serviciilor de medicină dentară în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatea medicină dentară.... Obiectul contractului ART..... reprezentat prin medicul dentist/dentistul titular ............ .............. Părţile contractante Casa de asigurări de sănătate .. 1389/2010. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale. III... .... Construcţiilor şi Turismului........... 31/1990 privind societăţile comerciale........................... şi .. reprezentat prin .......................ambulatoriul de specialitate şi ambulatoriul integrat din structura spitalului .. nr....... conform Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .... republicată......unitate cu personalitate juridică ... nr......... ................... ap..... judeţul/sectorul ............ aprobat prin Hotărârea Guvernului nr....... ............unitatea medico-sanitară cu personalitate juridică înfiinţată potrivit prevederilor Legii nr......cabinetul asociat sau grupat .cabinetul individual ............. în calitate de reprezentant legal al unităţii sanitare din care face parte .................................................... reprezentată prin .... cu sediul în municipiul/oraşul ............. reprezentat prin ........... telefon/fax ................ .............. ..... ............................. reprezentat prin medicul dentist delegat ....ANEXA 14 CONTRACT DE FURNIZARE de servicii de medicină dentară în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatea medicină dentară I... ... pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ............ reprezentată prin ..... ...

.... cât şi în format electronic.............. c) . 2..... b) ...............2012.... în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate........ Durata contractului ART.............. ....................................... ...... în termen de max..... 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractelor. V....... 3 Furnizarea serviciilor medicale de medicină dentară din ambulatoriul de specialitate pentru specialitatea medicină dentară se face de către următorii medici dentişti/dentişti 1..... 5 Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul părţilor pe toată durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ........... în următoarele specialităţi a) ... autorizaţi şi evaluaţi............ ART....................... conform legii b) să deconteze furnizorilor de servicii medicale de medicină dentară.... ............................. 2 Furnizorul din asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatea medicină dentară acordă asiguraţilor serviciile de medicină dentară cuprinse în pachetul de servicii de bază............. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .............................................. ......... lista nominală a acestora cuprinzând denumirea şi valoarea de contract a fiecăruia.. raportate şi validate conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr....... şi să actualizeze permanent această listă în funcţie de modificările apărute în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data operării acestora............ 3......... ....... şi să facă publică... prin afişare pe pagina web şi la sediul casei de asigurări de sănătate.................................................................. ………….... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr..................................................... efectuate...... 7 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr............................................ART.... 4.......... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr........ în pachetul minimal de servicii de medicină dentară şi în pachetul de servicii pentru persoanele care se asigură facultativ pentru sănătate......... .............2012........... IV.. 1389/2010..... 1389/2010....................................... casele de asigurări de sănătate au următoarele obligaţii a) să încheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale de medicină dentară............................... 6 În relaţiile contractuale cu furnizorii de servicii medicale de medicină dentară... …………. ..................................... pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate 164 ... cu modificările şi completările ulterioare....... la termenele prevăzute în prezentul contract. Obligaţiile părţilor ART........ contravaloarea serviciilor medicale de medicină dentară contractate...................... ART................. pe baza facturii însoţite de documente justificative prezentate atât pe suport hârtie................... prevăzute în anexa nr......... 4 Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la 31 decembrie 2012..

suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate. (1) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . …………. c) să informeze furnizorii de servicii medicale de medicină dentară cu privire la condiţiile de contractare a serviciilor medicale de medicină dentară. în cazul în care controlul este efectuat de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau cu participarea acesteia.pentru anii 2011 . aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. prin publicare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate d) să informeze în prealabil într-un număr de zile similar celui prevăzut la art. materiale sanitare acordate de alţi furnizori aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. h) să aducă la cunoştinţa furnizorilor de servicii medicale de medicină dentară cu care se află în relaţie contractuală numele şi codul de parafă ale medicilor care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate i) să deconteze contravaloarea serviciilor medicale de medicină dentară şi contravaloarea investigaţiilor medicale paraclinice numai dacă medicii au competenţa legală necesară şi au în dotarea cabinetului aparatura medicală corespunzătoare pentru realizarea acestora. notificarea privind măsurile dispuse se transmite furnizorului de către casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la casa de asigurări de sănătate f) să recupereze de la furnizorii care au acordat servicii medicale de medicină dentară sumele reprezentând contravaloarea acestor servicii. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . precum şi la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative. în limita valorii de contract. să comunice acestora notele de constatare întocmite în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data prezentării în vederea efectuării controlului. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. …………. raportate şi validate. în situaţia în care nu au fost îndeplinite condiţiile pentru ca asiguraţii să beneficieze de aceste servicii. 4 alin. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării 165 . 1389/2010.2012. g) să contracteze servicii medicale.2012. cu modificările şi completările ulterioare. precum şi contravaloarea unor serviciilor medicale. 1389/2010. în baza biletelor de trimitere eliberate de către aceştia.2012.. Sumele astfel obţinute se utilizează conform prevederilor legale în vigoare. 1389/2010.. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. respectiv să deconteze serviciile medicale de medicină dentară efectuate. în condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. furnizorii de servicii medicale de medicină dentară cu privire la condiţiile de acordare a serviciilor medicale şi cu privire la orice intenţie de schimbare în modul de acordare a acestora prin intermediul paginii web a casei de asigurări de sănătate precum şi prin e-mail la adresele comunicate oficial de către furnizori cu excepţia situaţiilor impuse de actele normative e) să înmâneze la momentul finalizării controlului procesele-verbale de constatare furnizorilor de servicii medicale de medicină dentară sau. după caz. prevăzute în lista serviciilor medicale pentru care plata se efectuează prin tarif pe serviciu medical în condiţiile stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. medicamente cu şi fără contribuţie personală.

să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului şi a furnizorului 9. în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate 5. să informeze asiguraţii cu privire obligaţiile furnizorului de servicii medicale şi ale asiguratului referitoare la actul medical 3. cât şi în format electronic. precum şi intimitatea şi demnitatea acestora 4. 1389/2010. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate. al cărui model este prevăzut în anexa nr. să completeze corect şi la zi formularele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. factura este însoţită de documentele justificative privind activităţile realizate. ART.asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012.G. să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi. să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale de medicină dentară furnizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare 2. j) să acorde furnizorilor de servicii medicale de medicină dentară sume care să ţină seama şi de condiţiile de desfăşurare a activităţii în zone izolate.a) să respecte programul de lucru şi să îl comunice caselor de asigurări de sănătate. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . conform prevederilor actelor normative referitoare la sistemul de asigurări sociale de sănătate 7. potrivit prevederilor legale în vigoare k) să deducă spre soluţionare organelor abilitate situaţiile în care constată neconformitatea documentelor depuse de către furnizori. 1389/2010. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . nr. pentru care sunt stabilite drepturi suplimentare.2012. respectiv cele privind evidenţele obligatorii. 7 În relaţiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate. ………….bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării. în condiţii grele şi foarte grele. atât pe suport hârtie. potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementărilor legale în vigoare 6. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 39 B la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.2012. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. cele cu regim special şi cele tipizate 8. furnizorii de servicii medicale de medicină dentară au următoarele obligaţii 1. 1389/2010. în baza unui formular. să raporteze caselor de asigurări de sănătate datele necesare pentru urmărirea desfăşurării activităţii în asistenţa medicală de medicină dentară. să asigure utilizarea formularelor cu regim special unice pe ţară . în mod distinct conform prevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . pentru a căror corectitudine furnizorii depun declaraţii pe proprie răspundere. cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. …………. activitatea realizată conform contractului de furnizare de servicii medicale de medicină dentară.2012 aprobat prin H. să factureze lunar... 1389/2010. program asumat prin prezentul contract şi care se depune la casa de asigurări de sănătate la dosarul de contractare 166 .

la sediul furnizorului. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . să asigure acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă medico-chirurgicală.9. şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării contractului 11. respectiv în baza Regulamentului CEE nr. în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România. în maximum 5 zile calendaristice de la data producerii modificării.b) programul de lucru va avea avizul conform al direcţiei de sănătate publică. să respecte protocoalele de practică pentru prescrierea. fără nicio discriminare. …………. ori de câte ori se solicită în timpul programului de lucru. monitorizarea şi decontarea tratamentului în cazul unor afecţiuni. după caz. să furnizeze tratamentul adecvat şi să prescrie medicamentele cu şi fără contribuţie personală de care beneficiază asiguraţii. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. elaborate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. în perioada de valabilitate a cardului. respectiv beneficiarilor formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. să afişeze într-un loc vizibil programul de lucru. să acorde servicii medicale de medicină dentară cu prioritate femeii gravide 16. convenţii sau protocoale 167 . să asigure acordarea de servicii medicale de medicină dentară asiguraţilor. precum şi datele de contact ale acesteia: adresă. în condiţiile stabilite în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. să asigure eliberarea actelor medicale. înţelegeri. 18. pagină web 17. care este formular cu regim special. care se depune la casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 30 de zile de la data semnării contractului 10. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. telefon. să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate 12. conform dispoziţiilor legale 19. fax. numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală. unic pe ţară. să anunţe casa de asigurări de sănătate despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale de medicină dentară. să utilizeze sistemul de raportare în timp real începând cu data la care acesta va fi pus în funcţiune 20. să asigure acordarea asistenţei medicale de medicină dentară necesară titularilor cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European. e-mail. folosind formele cele mai eficiente de tratament 15.2012. în limita competenţei şi a dotărilor existente 14. să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate.. corespunzătoare denumirilor comune internaţionale aprobate prin hotărâre a Guvernului. 1389/2010. informând în prealabil asiguratul despre tipurile şi efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie 13. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii. să acorde asistenţă medicală pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri.

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. unic pe ţară şi să recomande investigaţiile paraclinice în concordanţă cu diagnosticul 25.bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării. fie coplata pentru alte servicii medicale de care au beneficiat asiguraţii. după caz. să întocmească liste de prioritate pentru serviciile medicale de medicină dentară programabile. …………. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012. acesta trebuie să fie compatibil cu Sistemul informatic unic integrat. 28.internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale 21. documente stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare. a unor materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu şi a recomandărilor pentru investigaţii medicale paraclinice. cu respectarea prevederilor legale în vigoare 27. 31. să asigure utilizarea formularului de bilet de trimitere pentru investigaţii paraclinice. caz în care furnizorii sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea în procesul de transmitere a datelor 22.. 29. să utilizeze pentru prescrierea medicamentelor cu sau fără contribuţie personală şi după caz. conform reglementărilor legale în vigoare. dacă este cazul 24. conform contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate. cu modificările şi completările ulterioare şi în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. cu respectarea condiţiilor privind modalităţile de prescriere a medicamentelor. să reînnoiască pe toată perioada de derulare a contractului. să completeze formularele cu regim special utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate . să recomande asiguraţilor tratamentul adecvat şi eficient. bilet de trimitere pentru investigaţiile paraclinice. 30. dovada de evaluare a furnizorului.G. să asigure acordarea serviciilor de medicină dentară prevăzute în pachetul de servicii. nr. 26. care este formular cu regim special. cu toate datele pe care acestea trebuie să le cuprindă conform prevederilor legale în vigoare. dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor. să încaseze sumele reprezentând fie contribuţia personală pentru unele serviciile medicale. să utilizeze Sistemul informatic unic integrat. pentru cazurile pentru care s-au efectuat servicii medicale conform contractului încheiat. numai formularele cu regim special aprobate. casele de asigurări de sănătate recuperează de la aceştia contravaloarea serviciilor medicale recomandate/medicamentelor cu şi fără contribuţie personală prescrise. conform prevederilor legale în vigoare. În situaţia în care se utilizează un alt sistem informatic. ce au fost efectuate/eliberate de alţi furnizori în baza acestor formulare şi decontate de casele de asigurări de sănătate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. În cazul nerespectării acestei obligaţii. 1389/2010. în condiţiile prevăzute în Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012 aprobat prin H. să solicite documentele justificative care atestă calitatea de asigurat. să întocmească evidenţe distincte şi să raporteze distinct serviciile realizate. 1389/2010 23. 168 . prescripţie medicală.

.......... lei ............................ 8 Modalitatea de plată în asistenţa medicală dentară din ambulatoriu este tarif pe serviciu de medicină dentară exprimat în lei ART...... 11 alin..luna II .. lei.Suma aferentă trimestrului II ..... 8 la ordinul menţionat mai sus............. lei ............... ART.. Toate documentele necesare decontării se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate prin semnătura reprezentanţilor legali ai furnizorilor. din care: ... în maximum 20 de zile calendaristice de la încheierea fiecărei luni............luna IV ........ aprobat prin Hotărârea Guvernului nr..luna III ........luna VII ...... lei. să solicite începând cu data implementării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate acest document titularilor acestuia în vederea acordării serviciilor medicale... stabilită conform art..... (4) din anexa nr....Suma aferentă trimestrului I ........ pe baza facturii şi a documentelor justificative depuse de furnizor la casa de asigurări de sănătate până la data de . La finele fiecărui trimestru suma contractată se regularizează conform art.. la data de ... 11 din anexa nr.. lei . Modalităţi de plată ART....luna VI ..... din care: ........... ………….... din care: .Suma aferentă trimestrului III .... lei din care: ....... 9 Decontarea serviciilor de medicină dentară se face pe baza tarifelor acestora şi în condiţiile prevăzute în anexa nr....................luna IX . lei din care: . serviciile medicale acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate.luna X .............dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la furnizor...... lei ...... 8 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de 169 ..... lei ... 7 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr...luna I .......... lei ......... 10 (1) Decontarea serviciilor de medicină dentară se face lunar.... lei . lei ...... 32.......................luna V ............. 1389/2010 şi în limita sumei contractate şi defalcate trimestrial şi lunar/cabinet..........Suma aferentă trimestrului IV ....luna VIII . Suma anuală contractată este de ... lei ................luna XI ....... VI.....luna XII . pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012.. lei .... lei........ lei . lei....

............ VII........................................... Grad profesional: ................................... IX..................... Specialitatea: ................ Calitatea serviciilor medicale ART........ ore/zi c) ...................................................................... respectiv Municipiul Bucureşti.......2012.... în sensul acestei clauze......... 13 (1) Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor............... Cod numeric personal: ............... embargo... Sunt considerate forţă majoră......... elaborate în conformitate cu prevederile legale în vigoare VIII................................ Specialitatea: .................. Prenume: ............ se va completa cu programul de lucru stabilit pentru cabinetele respective...............se completează pentru fiecare cabinet medical*) şi fiecare medic dentist din componenţa cabinetului medical cu care s-a încheiat contractul: a) Medic dentist Nume: ....... Codul de parafă al medicului: . revoluţie................................ Prenume: .......... Grad profesional: .. Program zilnic de activitate .............. Cod numeric personal: ...................................................... (2) Clauze speciale ......... intervenită după data semnării contractului şi care împiedică executarea acestuia........................... Codul de parafă al medicului: ..... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr................. 1389/2010... ....... marile inundaţii.. (2) Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile calendaristice de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul judeţ................................................. -----------*) În cazul cabinetelor din ambulatoriul integrat al spitalului..Asigurări de Sănătate nr...... Clauze speciale ART..... Răspunderea contractuală ART........................ 12 Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale. cutremur...... Program zilnic de activitate .... …………................. partea în culpă datorează celeilalte părţi daune-interese..................................... ore/zi b) Medic dentist Nume: ... prin care să se certifice realitatea şi exactitatea faptelor şi împrejurărilor care au 170 ..... împrejurări ca: război.......... precum şi cu datele aferente tuturor medicilor de specialitate care îşi desfăşoară activitatea în sistem integrat.................. este considerată forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă.... 11 Serviciile de medicină dentară furnizate în baza prezentului contract trebuie să respecte criteriile privind calitatea serviciilor medicale acordate asiguraţilor.......................... pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .........................................

15. suspendare şi încetare a contractului ART. (5) Pentru cazurile prevăzute la alin. ART. se diminuează contravaloarea serviciilor de medicină dentară. 11. (1). nu au fost efectuate . după caz. 8. cu 30%. (6) Recuperarea sumelor conform prevederilor alin. 20. 22 şi 23 se va diminua contravaloarea serviciilor de medicină dentară. (2) şi (3). 24. c) la a treia constatare cu 30%. b) la a doua constatare. 16 Contractul de furnizare de servicii de medicină dentară se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a caselor de asigurări de sănătate. de asemenea. după cum urmează: a) la prima constatare. 7. ART. 5. 21. 7 pct. (2) şi (3) se face din prima plată care urmează a fi efectuată pentru furnizorii care sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. aferente lunii în care s-au produs aceste situaţii. 13. 2. (3) În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni. (3) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la 7 pct. pentru fiecare dintre aceste situaţii. 3. (1). 14. Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră. 6.cu recuperarea contravalorii acestor servicii. b) la a doua constatare cu 20%. (2) şi (3) se utilizează conform prevederilor legale în vigoare. de la încetarea acestui caz. aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii. în vederea decontării acestora. 15 (1) În cazul în care se constată: nerespectarea programului de lucru prevăzut în prezentul contract. casele de asigurări de sănătate ţin evidenţa distinct pe fiecare medic/furnizor. condiţii de reziliere.condus la invocarea forţei majore şi. în urma controlului efectuat de către serviciile specializate ale caselor de asigurări de sănătate că serviciile raportate conform contractului. 16. (1). se diminuează cu 30% contravaloarea serviciilor de medicină dentară. c) la a treia constatare. (2) În cazul în care se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. în termen de maximum 5 171 . fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului. 10. partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen. (7) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condiţiile alin. 18. aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii (4) Reţinerea sumelor conform prevederilor alin. X. (2) şi (3) se face prin plata directă sau executare silită pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. 12. (1). după cum urmează a) la prima constatare cu 10%. cu 10%. 17. şi 25 precum şi constatarea. Sancţiuni. prescrieri de medicamente cu şi fără contribuţie personală din partea asiguratului şi ale unor materiale sanitare şi/sau recomandări de investigaţii paraclinice (radiografii dentare) care nu sunt în conformitate cu reglementările legale în vigoare aplicabile în domeniul sănătăţii. 19. 14 Efectuarea de servicii medicale peste prevederile contractuale se face pe proprie răspundere şi nu atrage nicio obligaţie din partea casei de asigurări de sănătate cu care s-a încheiat contractul. cu 20%. 1.

24 şi 25 precum şi a faptului că serviciile raportate conform contractului în vederea decontării acestora nu au fost efectuate (cu excepţia situaţiilor în care vina este exclusiv a medicului/medicilor. în cazul celorlalte forme de organizare a cabinetelor medicale. d) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a dovezii de evaluare a furnizorului. 9. j) în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la art. 21. 45 alin.2012. 20. 5. 19 şi 22. ART. inclusiv ambulatoriul integrat. 8. h) dacă se constată nerespectarea programului de lucru prevăzut în contract prin lipsa nejustificată a medicului timp de 3 zile consecutive. b) dacă din motive imputabile furnizorului acesta îşi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice. respectiv 3 luni într-un an. (1) şi (2). 7 pct. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. precum şi pentru obligaţia prevăzută la art. 7. 7 pct. (3). c) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar. 17 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale de medicină dentară încetează cu data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii: a) de drept la data la care a intervenit una din următoarele situaţii: 172 . 16. 17. 2. 13. 6. pentru fiecare situaţie. în cazul cabinetelor medicale individuale. caz în care contractul se modifică prin excluderea acestuia/acestora) . 14.a). 29 din prezentul contract. în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor realizate. (5) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate pentru anii 2011 . cu modificările şi completările ulterioare şi art. 7 pct. 18. 1389/2010.zile calendaristice de la data aprobării acestei măsuri ca urmare a constatării următoarelor situaţii: a) dacă furnizorul de servicii de medicină dentară nu începe activitatea în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnării contractului de furnizare de servicii medicale. 12.cu recuperarea contravalorii acestor servicii. 30 precum şi la prima constatare după aplicarea măsurii prevăzută la art. k) odată cu prima constatare după aplicarea de 3 ori a măsurilor prevăzute la art. e) nerespectarea termenelor de depunere a facturilor însoţite de documentele justificative privind activităţile realizate conform prezentului contract. respectiv de la încetarea valabilităţii acestora. 10. g) la a patra constatare a nerespectării oricăreia dintre obligaţiile prevăzute la art. 11. 15 alin. f) la a doua constatare a nerespectării oricăreia dintre obligaţiile contractuale prevăzute la art. 1. contractul se modifică în mod corespunzător prin excluderea medicului/medicilor la care s-a constatat nerespectarea nejustificată a programului de lucru timp de 3 zile consecutive. pentru o perioadă de două luni consecutive în cadrul unui trimestru. 15. 15 alin. 3. 7 pct. i) refuzul furnizorului de servicii medicale de a pune la dispoziţia organelor de control ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ale casei de asigurări de sănătate actele de evidenţă financiar-contabilă a serviciilor furnizate conform contractelor încheiate şi documentele justificative privind sumele decontate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate conform solicitării scrise a organelor de control în ceea ce priveşte documentele şi termenele de punere la dispoziţie a acestora.

sau în raza administrativ teritorială a casei de asigurări de sănătate limitrofă casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală. a5) medicul titular al cabinetului medical individual renunţă sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România. a4) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual. (3) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate se modifică prin excluderea din contract a uneia sau mai multor persoane înregistrată/înregistrate în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate şi care desfăşoară activitate sub incidenţa acestuia la furnizorii respectivi. cu indicarea motivului şi a temeiului legal. 1389/2010. dizolvare cu lichidare. desfiinţare sau reprofilare a furnizorului de servicii medicale de medicină dentară. (2). d) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale de medicină dentară sau al casei de asigurări de sănătate. a3) încetarea definitivă a activităţii casei de asigurări de sănătate. (3) şi (4) se aplică în mod corespunzător pentru fiecare dintre sediile secundare/punctele de lucru. dar nu mai puţin de 6 luni de la data încetării contractului. 18 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale de medicină dentară se suspendă la data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii: a) încetarea valabilităţii sau revocarea de către autorităţile competente a oricăruia dintre documentele prevăzute la art. (3) în contractele încheiate cu aceşti furnizori sau cu alţi furnizori pentru aceste persoane care prin activitatea lor au condus la încetarea/modificarea contractului. b) din motive imputabile furnizorului. 18 alin. (3). din motive imputabile acestora. lichidare. nominalizate în contract. printr-o notificare scrisă. a) din prezentul contract. casele de asigurări de sănătate nu vor mai încheia contracte cu furnizorii respectivi.c) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate pentru anii 2011 2012 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. ART. din motive imputabile furnizorilor sau persoanelor prevăzute la alin. după caz. (1) lit. (1) lit. (2) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate a încetat din motive imputabile furnizorilor. respectiv nu vor mai accepta înregistrarea persoanelor prevăzute la alin. dar nu mai puţin de 6 luni de la data modificării contractului. e) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al casei de asigurări de sănătate printr-o notificare scrisă privind expirarea termenului de suspendare a contractului în condiţiile art. cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreşte încetarea contractului. după caz. cu excepţia revocării dovezii de evaluare a furnizorului. prin reziliere c) acordul de voinţă al părţilor. 14 alin. (5) În cazul în care furnizorii intră în relaţii contractuale cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate pentru mai multe sedii secundare/puncte de lucru. a2) încetare prin faliment. casele de asigurări de sănătate nu vor accepta înregistrarea în niciun alt contract a persoanei/persoanelor respective până la următorul termen de contractare. cu modificările şi completările 173 . (4) După reluarea relaţiei contractuale. a) . prevederile alin. în cazul în care contractul încetează/se modifică din nou.a1) furnizorul de servicii de medicină dentară îşi încetează activitatea în raza administrativ-teritorială a casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală. casele de asigurări de sănătate nu vor mai intra în relaţii contractuale cu furnizorii respectivi până la următorul termen de contractare.

efectuate. a3. constatată de către casele de asigurări de sănătate din evidenţele proprii sau ca urmare a controalelor efectuate la furnizori. Modificarea contractului ART. e) nerespectarea de către furnizorii de servicii medicale a termenelor de plată a contribuţiei la Fond. a1) se notifică casei de asigurări de sănătate cu cel puţin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreşte încetarea contractului. ART. raportate şi validate conform contractelor încheiate se suspendă. precum şi pentru unităţile sanitare ambulatorii. XII. centrele de diagnostic şi tratament. 19 Situaţiile prevăzute la art. a5 se constată de către casa de asigurări de sănătate din oficiu. 17 alin. de la data de înregistrare a documentului prin care se constată nesoluţionarea pe cale amiabilă a unor litigii între părţile contractante doar până la data la care contravaloarea acestor servicii medicale atinge valoarea concurentă a sumei care a făcut obiectul litigiului. 20 (1) Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris. 31 din prezentul contract. clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător. a) subpct. dar nu mai mult de 6 luni. 17 alin. (1) lit. (2) Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 5 zile lucrătoare din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părţi contractante schimbarea survenită. d) de la data la care casa de asigurări de sănătate este înştiinţată de decizia Colegiului teritorial al medicilor dentişti de suspendare din calitatea de membru sau suspendare din exerciţiul profesiei a medicului titular al cabinetului medical individual. b) în cazurile de forţă majoră confirmate de autorităţile publice competente. pentru motive obiective. care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract. centrele medicale aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. 7 pct. prin fax sau direct la sediul părţilor. 16 şi la art. pe bază de documente justificative prezentate casei de asigurări de sănătate. pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale. care se află în această situaţie. Situaţiile prevăzute la art. până la data la care aceştia îşi achită obligaţiile la zi sau până la data ajungerii la termen a contractului. în limita fondurilor aprobate asistenţei medicale ambulatorii 174 .ulterioare şi nerespectarea obligaţiei prevăzută la art. (2) Decontarea serviciilor medicale contractate. sau până la data ajungerii la termen a contractului. dar nu mai mult de 1/3 din sumele lunare care urmează a fi decontate. prin organele abilitate pentru efectuarea controlului sau la sesizarea oricărei persoane interesate. a) subpct. suspendarea operează pentru o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice de la data încetării valabilităţii/revocării acestuia. Corespondenţa ART. după caz. a4. a2. valoarea contractuală poate fi majorată prin acte adiţionale. suspendarea se aplică corespunzător numai medicului aflat în contract. XI. 21 (1) În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie. cu condiţia ca furnizorul să facă dovada demersurilor întreprinse pentru actualizarea acestuia. până la încetarea cazului de forţă majoră. prin scrisori recomandate cu confirmare de primire. suspendarea se face după 30 de zile calendaristice de la data la care casa de asigurări de sănătate a efectuat ultima plată către furnizor. (2) Pe parcursul derulării prezentului contract. (1) lit. c) la solicitarea furnizorului.

. la iniţiativa oricărei părţi contractante............ Modificarea se face printr-un act adiţional semnat de ambele părţi şi este anexă a acestui contract......... Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai cu putinţă spiritului contractului.. ..... . Documentele pe baza cărora se încheie contractul de furnizare de servicii de medicină dentară în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatea medicină dentară depuse de furnizor la casa de asigurări de sănătate ................ (1) se soluţionează de către Comisia de Arbitraj care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. contencios ANEXA 1 la contractul de furnizare de servicii de medicină dentară în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatea medicină dentară nr..... ....... valabilă la data încheierii contractului 175 CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ............ nr......director general.. avându-se în vedere condiţiile de contractare a sumelor iniţiale. XIII...... Director executiv al Direcţiei Economice.................................... 24 (1) Litigiile legate de încheierea....dovada de evaluare a furnizorului nr...... sub rezerva notificării scrise a intenţiei de modificare şi a propunerilor de modificare cu cel puţin ................de specialitate pentru specialitatea medicină dentară... Reprezentant legal..... Alte clauze ..... ART................cererea/solicitarea pentru intrarea în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate..... XIV......................... Prezentul contract de furnizare a serviciilor de medicină dentară în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiat azi.. celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate.............................. ART......... Director executiv al Direcţiei Relaţii Contractuale....... ............... 22 Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă......... în două exemplare a câte ....... 23 Prezentul contract se poate modifica prin negociere şi acord bilateral... derularea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă......... după caz. Vizat Juridic........ Soluţionarea litigiilor ART.............. ..................................... ... pagini fiecare.. ................. zile înaintea datei de la care se doreşte modificarea....... ..... (2) Litigiile nesoluţionate dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate conform alin............... FURNIZOR DE SERVICII DE MEDICINĂ DENTARĂ Preşedinte . câte unul pentru fiecare parte contractantă.... .. organizată conform reglementărilor legale în vigoare sau de către instanţele de judecată. ..

.... ..M.........M.............pentru radiografia dentară retroalveolară şi panoramică efectuate de medicii de medicină dentară Se întocmeşte după modelul contractului de furnizare de servicii medicale paraclinice adaptat 176 .. ......G..cod unic de înregistrare .. valabilă la data încheierii contractului...............copie a actului de identitate pentru medici şi personalul mediu sanitar Documentele necesare încheierii contractelor................... sunt certificate pentru conformitate prin sintagma "conform cu originalul" şi prin semnătura reprezentantului legal.......... . după caz.. depuse în copie.............. pe fiecare pagină ACT ADIŢIONAL pentru serviciile medicale paraclinice ......A....certificatul de membru al O. .. .A....programul de activitate al cabinetului şi punctului de lucru.. sau cont nr.... pentru furnizor valabilă la data încheierii contractului.... ..... .. ... sau codul numeric personal (copie BI/CI...... .... deschis la Trezoreria statului........... ....documentul care atestă gradul profesional pentru medicii dentişti nr.copia actului doveditor prin care personalul medico-sanitar îşi exercită profesia la furnizor nr. deschis la Banca ....cod de înregistrare fiscală ......... ........dovada plăţii la zi a contribuţiei la Fondul pentru asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii...... după caz) al reprezentantului legal .. ....cont nr.. precum şi programul de activitate al medicilor şi al personalului medico-sanitar care îşi desfăşoară activitatea la furnizor .. ..............dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical... efectuată conform prevederilor legale în vigoare ...certificat de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România (pentru fiecare medic dentist) nr.. .R... pentru personalul mediu sanitar valabil la data încheierii contractului.M..dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul medicosanitar care îşi desfăşoară activitatea la furnizor într-o formă prevăzută de lege şi care este înregistrat în contract funcţionează sub incidenţa acestuia....

..............2012 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr...societatea de turism balnear şi de recuperare.. 152/2002 privind organizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale de turism balnear şi de recuperare.... judeţul/sectorul ........... acordate în unităţi sanitare ambulatorii de recuperare..director general .......... Şi .......... pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ... republicată.. Obiectul contractului ART.... cu modificările şi completările ulterioare.......... fax ..................... 629/2001....... fax ..... .................... constituită conform Legii nr.... Serviciile medicale de recuperare.. medicină fizică şi balneologie..................... 143/2002 .... 7 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr....... în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate............. medicină fizică şi balneologie aparţinând ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie.......... având sediul în municipiul/oraşul .... nr........ aprobat prin Hotărârea Guvernului nr..cabinetul medical de specialitate .................... Părţile contractante Casa de asigurări de sănătate .. medicină fizică şi balneologie acordate în unităţi sanitare ambulatorii de recuperare ART. şi care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2 Furnizorul acordă tipurile de servicii medicale de recuperare.... 1389/2010..... conform Contractuluicadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ................................... reprezentat prin .............. reprezentată prin preşedinte .... II.......2012. cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. aprobată cu modificările şi completările ulterioare prin Legea nr. ordinii publice.................. judeţul/sectorul .. reprezentată prin ..... reprezentat prin .... . ..... ............. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale......... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr......... .................... III...... 1389/2010........ telefon .......... 177 ...... republicată.. cu sediul în municipiul/oraşul .......... organizat conform Ordonanţei Guvernului nr. medicină fizică şi balneologie (pentru unităţile sanitare ambulatorii de recuperare) I.. inclusiv al spitalului din reţeaua ministerelor şi instituţiilor centrale din domeniul apărării.. reprezentată prin .............. .unităţile ambulatorii de recuperare. conform anexei nr.............. 1389/2010.............ANEXA 15 CONTRACT de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate de recuperare..... str............................ 31/1990 privind societăţile comerciale........... …………........ nr......ambulatoriul integrat din structura spitalului ...... …………....... pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .... ............ aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr............2012. e-mail .... medicină fizică şi balneologie asiguraţilor........ în calitate de reprezentant legal al unităţii sanitare din care face parte............ siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti şi din reţeaua Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii... str.. 1 Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea serviciilor medicale de recuperare... telefon .

contravaloarea serviciilor medicale de recuperare.. 3...... la termenele prevăzute în prezentul contract.... în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. prin publicare pe pagina web a casei de asigurări de sănătate......ART......... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. IV. în limita valorii de contract... medicină fizică şi balneologie şi cu privire la orice intenţie de schimbare în modul de acordare a acestora. 7 Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligaţii: 1.......2012.. medicină fizică şi balneologie.. 178 . cu modificările şi completările ulterioare....... se acordă în baza biletului de trimitere de la medicul de familie.......... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.. prin afişare pe pagina web şi la sediul casei de asigurări de sănătate lista nominală a acestora. 2...2012. . pe baza facturii însoţite de documente justificative prezentate atât pe suport hârtie.. să deconteze furnizorilor de servicii medicale de recuperare... cât şi în format electronic... să informeze furnizorii de servicii medicale cu privire la condiţiile de contractare a serviciilor medicale de recuperare... efectuate. ART.... şi valoarea de contract inclusiv punctajele aferente tuturor criteriilor pe baza cărora s-a stabilit valoarea de contract şi să actualizeze permanent această listă în funcţie de modificările apărute...... să încheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale de recuperare..... pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . pentru perioade şi potrivit unui ritm stabilite de medicul de recuperare. medicină fizică şi balneologie..... .. prin acordul părţilor. conform legii.. Obligaţiile părţilor ART....... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. autorizaţi şi evaluaţi........ Durata contractului ART..... . precum şi la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative. prin intermediul paginii web a casei de asigurări de sănătate precum şi prin email la adresele comunicate oficial de către furnizori cu excepţia situaţiilor impuse de actele normative..... ………….............. medicină fizică şi balneologie contractate.. să informeze în prealabil într-un număr de zile similar celui prevăzut la art... în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data operării acestora. 6 Durata prezentului contract se poate prelungi..... acordate în unităţi sanitare ambulatorii de recuperare........ pe toată durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .... 5 Prezentul contract este valabil de la data încheierii lui până la data de 31 decembrie 2012.....2012.... 4 alin.... de la medicul de specialitate din ambulatoriu sau de la medicul de specialitate din spital.... 1389/2010.. . ART...... şi să facă publică în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractelor. V........ medicină fizică şi balneologie... 3. se face de către următorii medici: 1... medicină fizică şi balneologie.......... 1389/2010................ medicină fizică şi balneologie.... cu modificările şi completările ulterioare. aflaţi în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate...... 2......... 4.... cuprinzând denumirea... 4 Serviciile medicale de recuperare. 3 Furnizarea serviciilor medicale de recuperare. raportate şi validate conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.... medicină fizică şi balneologie suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate... 1389/2010.. furnizorul de servicii medicale cu privire la condiţiile de acordare a serviciilor medicale de recuperare. (1) din Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .. acordate în unităţi sanitare ambulatorii de recuperare în sistemul asigurărilor de sănătate..

medicină fizică şi balneologie. să deducă spre soluţionare organelor abilitate situaţiile în care constată neconformitatea documentelor depuse de către furnizori. 7. precum şi contravaloarea unor servicii medicale. eliberate de medicii de familie. la casa de asigurări de sănătate. activitatea realizată conform contractului de furnizare de servicii medicale de recuperare. medicină fizică şi balneologie sumele reprezentând contravaloarea acestor servicii. să informeze asiguraţii cu privire la şi obligaţiile furnizorului de servicii medicale şi ale asiguratului referitoare la actul medical. medicină fizică şi balneologie. 1389/2010. în baza biletelor de trimitere eliberate de către aceştia. contravaloarea serviciilor acordate asiguraţilor. conform prevederilor Contractului-cadru privind 179 . 11. ………….. aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. să deconteze serviciile medicale de recuperare. în situaţia în care nu au fost îndeplinite condiţiile pentru ca asiguraţii să beneficieze de aceste servicii. să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi. 45 alin. ART.2012. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . să recupereze de la furnizorii care au acordat servicii medicale de recuperare. medicină fizică şi balneologie are următoarele obligaţii: 1. pentru a căror corectitudine furnizorii depun declaraţii pe proprie răspundere. în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate. 10. medicină fizică şi balneologie numai pe baza biletelor de trimitere. 2. 9. cu modificările şi completările ulterioare. factura este însoţită de documentele justificative privind activităţile realizate. în mod distinct. în cazul în care controlul este efectuat de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau cu participarea acesteia. 8. notificarea privind măsurile dispuse se transmite furnizorului de către casele de asigurări de sănătate în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. a unor materiale sanitare şi dispozitivele medicale acordate de alţi furnizori aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. 1389/2010. 8 Furnizorul de servicii medicale de recuperare. Sumele astfel obţinute se utilizează conform prevederilor legale în vigoare.5. 4. precum şi intimitatea şi demnitatea acestora. (3) din Contractul-cadru pentru anii 2011 . să aducă la cunoştinţa furnizorilor de servicii medicale cu care se află în relaţie contractuală numele şi codul de parafă al medicilor care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. care sunt formulare cu regim special unice pe ţară utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate. să deconteze contravaloarea serviciilor medicale numai dacă medicii au competenţa legală necesară şi au în dotarea cabinetului aparatura medicală corespunzătoare pentru realizarea acestora. în condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 3. să comunice acestora notele de constatare. 6. întocmite în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data prezentării în vederea efectuării controlului. să înmâneze la momentul finalizării controlului procesele-verbale de constatare furnizorilor de servicii medicale sau. a medicamentelor cu şi fără contribuţie personală. medicină fizică şi balneologie. să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. în condiţiile respectării prevederilor de la art. după caz. să factureze lunar. să deconteze furnizorilor de servicii medicale de recuperare. cu care au încheiat contracte de furnizare de servicii medicale de recuperare. medicii de specialitate din ambulatoriu sau medicii de specialitate din spital.2012 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.

informând în prealabil asiguratul despre tipurile şi efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie.b) programul de lucru va avea avizul conform al direcţiei de sănătate publică. care se depune la casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 30 de zile de la data semnării contractului. …………. în maximum 5 zile calendaristice de la data producerii modificării şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării contractului. telefon. 15. care este formular cu regim special. pentru 180 . aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. fax. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.G. program asumat prin prezentul contract şi care se depune la casa de asigurări de sănătate la dosarul de contractare. cât şi în format electronic. pagină web. 14. nr. să asigure utilizarea formularelor cu regim special unice pe ţară .2012. 7. 9. 5. corespunzătoare denumirilor comune internaţionale aprobate prin hotărâre a Guvernului. să raporteze caselor de asigurări de sănătate datele necesare pentru urmărirea desfăşurării activităţii în asistenţa medicală de recuperare a sănătăţii potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementărilor legale în vigoare... al cărui model este prevăzut în anexa nr. folosind formele cele mai eficiente de tratament. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . să furnizeze tratamentul adecvat şi să prescrie medicamentele cu şi fără contribuţie personală de care beneficiază asiguraţii. 1389/2010. 11. să asigure acordarea serviciilor medicale asiguraţilor fără nicio discriminare. 13. în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. 12. precum şi datele de contact ale acesteia: adresă. ………….condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . care este formular cu regim special. să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului şi a furnizorului. 1389/2010. atât pe suport hârtie. ………….bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării. respectiv cele privind evidenţele obligatorii. cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .2012. e-mail. 1389/2010. 8. 9. 10. unic pe ţară şi să recomande investigaţiile paraclinice în concordanţă cu diagnosticul. 39 B la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. să asigure utilizarea formularului de bilet de trimitere pentru investigaţii paraclinice.. să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate.a) să respecte programul de lucru şi să îl comunice caselor de asigurări de sănătate. unic pe ţară. în condiţiile stabilite în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. să asigure eliberarea actelor medicale.2012 aprobat prin H. în baza unui formular. să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate. 6. să anunţe casa de asigurări de sănătate despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale. să afişeze într-un loc vizibil programul de lucru. conform prevederilor actelor normative referitoare la sistemul de asigurări sociale de sănătate. să completeze corect şi la zi formularele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. cele cu regim special şi cele tipizate. 16. numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală.

cu excepţia: urgenţelor. …………. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială respectiv în baza Regulamentului CEE nr. titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate. 18. şi în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. să acorde servicii de asistenţă medicală de recuperare. să utilizeze sistemul de raportare în timp real începând cu data la care acesta va fi pus în funcţiune. să solicite documentele justificative care atestă calitatea de asigurat. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii. monitorizarea şi decontarea tratamentului în cazul unor afecţiuni. convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale. 1389/2010.. 1389/2010. care este formular cu regim special utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate. respectiv beneficiarilor formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. acesta trebuie să fie compatibil cu Sistemul informatic unic integrat. după caz. să respecte protocoalele de practică pentru prescrierea. 1389/2010. şi afecţiunilor confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate şi pentru care asiguratul are stabilit un plan de monitorizare şi tratament pentru minimum 6 luni. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . în condiţiile prevăzute în Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .2012.aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . …………. documente stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare. respectiv beneficiari ai formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. 22. cu modificările şi completările ulterioare. conform dispoziţiilor legale. în perioada de valabilitate a cardului. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. medicină fizică şi balneologie asiguraţilor numai pe baza biletului de trimitere. afecţiunilor cronice prevăzute în norme. caz în care furnizorii sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea în procesul de transmitere a datelor. 1389/2010. 21.2012. pentru care se organizează evidenţa distinctă la nivelul medicului de familie şi al medicului de specialitate din ambulatoriu. să acorde asistenţă medicală pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri. înţelegeri. elaborate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. În situaţia în care se utilizează un alt sistem informatic. 17. în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European. să utilizeze Sistemul informatic unic integrat.2012 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 20. Lista cuprinzând afecţiunile confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din unităţile ambulatorii care acordă asistenţă medicală de specialitate pentru specialităţile clinice se stabileşte prin Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.2012. să asigure acordarea asistenţei medicale necesare titularilor cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European. 19.. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 181 .

182 . să verifice biletele de trimitere cu privire la datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă potrivit prevederilor legale în vigoare. după caz. dacă este cazul. conform reglementărilor legale în vigoare. 31. 23.. să acorde cu prioritate asistenţă medicală femeii gravide şi sugarilor. să întocmească liste de prioritate pentru servicii medicale programabile. cu toate datele pe care acestea trebuie să le cuprindă conform prevederilor legale în vigoare. să completeze formularele cu regim special utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate . fie coplata pentru alte servicii medicale de care au beneficiat asiguraţii. conform prevederilor legale în vigoare. cu respectarea condiţiilor privind modalităţile de prescriere a medicamentelor. pentru cazurile pentru care s-au efectuat servicii medicale conform contractului încheiat. medicină fizică şi balneologie solicită bilet de trimitere pentru acordarea de servicii medicale. să utilizeze pentru prescrierea medicamentelor cu sau fără contribuţie personală şi după caz. …………. a unor materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu şi a recomandărilor pentru investigaţii medicale paraclinice. direct sau prin intermediul asiguratului. 30. medicină fizică şi balneologie şi se utilizează numai de către medicii care desfăşoară activitate în baza acestui contract. În cazul nerespectării acestei obligaţii.bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării. prescripţie medicală. să încaseze sumele reprezentând fie contribuţia personală pentru unele servicii medicale. a certificatului de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . să recomande asiguraţilor tratamentul adecvat şi eficient. să informeze medicul de familie. iar un exemplar este transmis medicului de familie. bilet de trimitere pentru investigaţiile paraclinice. scrisoarea medicală este un document tipizat. prin scrisoare medicală expediată direct sau prin intermediul asiguratului. din care un exemplar rămâne la medicul de specialitate. 24. respectiv în baza Regulamentului CEE nr. scrisoarea medicală conţine obligatoriu numărul contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate pentru furnizare de servicii medicale de recuperare. atunci când concluziile examenului medical impun acest lucru. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. modelul de scrisoare medicală este prevăzut în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. după caz. care se întocmeşte în două exemplare. ce au fost efectuate/eliberate de alţi furnizori în baza acestor formulare şi decontate de casele de asigurări de sănătate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. 25. să finalizeze actul medical efectuat. să asigure acordarea serviciilor medicale prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază. inclusiv prin eliberarea prescripţiei medicale pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală după caz. 29. a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice.29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. casele de asigurări de sănătate recuperează de la aceştia contravaloarea serviciilor medicale recomandate/medicamentelor cu şi fără contribuţie personală prescrise. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 27. cu privire la diagnosticul şi tratamentele efectuate şi recomandate. 1389/2010.2012. furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală de recuperare. 28. numai formularele cu regim special aprobate. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii. 26.

consultaţie şi tariful pe caz.caz sunt cele prevăzute în anexa nr.consultaţii şi numărului de cazuri de recuperare. dovada de evaluare a furnizorului.consultaţie şi tariful pe serviciu medical . să depună la casa de asigurări de sănătate cu care încheie contract o declaraţie pe propria răspundere cu privire la contractele încheiate cu alte case de asigurări de sănătate. 36. prin scrisoare medicală.lei | | | (orientativ) | caz* | | |____________________|___________________|______________________|______________| | 0 | 1 | 2 | 3 = 1 x 2 | |____________________|___________________|______________________|______________| | Servicii medicale -| | | | | consulta ii | | | | |____________________|___________________|______________________|______________| | Servicii medicale -| | | | | cazuri | | | | |____________________|___________________|______________________|______________| | | | | | |____________________|___________________|______________________|______________| * Tariful pe serviciu medical . medicină fizică şi balneologie 183 .. 33. 1389/2010. 10 (1) Valoarea contractului rezultă din tabelul de mai jos: ______________________________________________________________________________ | Tipul serviciului | Numărul de | Tariful pe serviciu | Valoare | | | servicii negociat | medical-consulta ie*/| . acordate în unităţi sanitare ambulatorii de recuperare-reabilitare în sistemul asigurărilor de sănătate. ART. conform contractelor încheiate cu fiecare casă de asigurări de sănătate. serviciile medicale acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate. 35. medicină fizică şi balneologie. 9 Modalitatea de plată a serviciilor medicale de recuperare. să întocmească evidenţe distincte şi să raporteze distinct serviciile realizate. transmiterea se poate face şi prin intermediul asiguratului. VI. …………. este tariful pe serviciu medical . să solicite începând cu data implementării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate acest document titularilor acestuia în vederea acordării serviciilor medicale. medicină fizică şi balneologie. casele de asigurări de sănătate contractează şi decontează contravaloarea serviciilor medicale . prevăzute în anexa nr. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012. să transmită rezultatul investigaţiilor medicale paraclinice recomandate. 37. în situaţia în care baza de tratament nu se află în structura reţelei sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii sau aparţine unor ministere cu reţele sanitare proprii. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . exprimat în lei.32..consultaţii şi numărului de cazuri de recuperare. Modalităţi de plată ART. să raporteze în vederea contractării la casa de asigurări de sănătate. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. medicului de familie pe lista căruia este înscris asiguratul. 7 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. …………. dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la furnizor. după caz. lista cu bolnavii cu afecţiuni cronice aflaţi în evidenţa proprie şi lunar mişcarea acestora. dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor. 1389/2010şi au avut în vedere toate cheltuielile aferente serviciilor medicale . să reînnoiască pe toată perioada de derulare a contractului. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 34. 7 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.2012.

............ se face pe baza numărului de servicii medicale consultaţii şi a numărului de cazuri de recuperare.. medicină fizică şi balneologie. O cură de tratament de recuperare... respectiv se acordă sumele reprezentând manopera.Suma aferentă trimestrului II .... lei ......medical ..luna III . din care: ......... medicină fizică şi balneologie şi raportate în luna respectivă......... din care: .... motivul întreruperii şi numărul de zile efectuat faţă de cel recomandat...... lei.. medicamentele şi materialele sanitare. medicină fizică şi balneologie realizate şi a tarifelor pe serviciu medical .. în limita sumelor contractate.... lei..5........................ lei . lei . acordate în unităţile sanitare ambulatorii de recuperare în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.................. lei........luna VI .... 7 la ordin..... Numărul mediu al zilelor de tratament realizat într-o lună se calculează împărţind numărul total al zilelor de tratament efectuate. corespunzătoare cazurilor finalizate la numărul de cazuri finalizate de recuperare. din care: ... lei ......... medicină fizică şi balneologie în ambulatoriu se decontează în luna următoare celei în care a fost finalizată această cură...la nivelul tarifelor din anexa nr.. furnizorul are obligaţia de a anunţa casa de asigurări de sănătate despre întreruperea curei.. lei ... este de ... medicină fizică şi balneologie se întrerupe........... (2) Valoarea contractului pentru serviciile medicale de recuperare.luna V ............. lei. Decontarea lunara a cazurilor finalizate se realizează la tariful contractat daca numărul mediu al zilelor de tratament este mai mare sau egal cu 8... 11 (1) Decontarea lunară a serviciilor medicale de recuperare....luna IV ............. Pentru un număr mediu al zilelor de tratament realizat intr-o luna mai mic de 8.. diminuate cu contravaloarea cheltuielilor materiale necesare funcţionării şi administrării unităţilor.. din care: ... lei 184 ..caz. medicină fizică şi balneologie întreruptă se consideră o cură finalizată.5... În situaţia în care o cură de recuperare..Suma aferentă trimestrului I ..... ART. Toate documentele necesare decontării se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate prin semnătura reprezentanţilor legali ai furnizorilor. lei .......... Cura de recuperare.... lei... decontarea lunară a cazurilor finalizate se face la un tarif stabilit conform formulei:Tarif contractat (140 lei) x număr mediu al zilelor de tratament realizat într-o lună / 10 (număr mediu zile de tratament contractat). ţinându-se cont şi de activitatea specifică sezonieră: Suma anuală contractată este de ...luna II ..... pe baza facturii şi a documentelor justificative depuse de furnizori la casa de asigurări de sănătate până la data de .. acordate în unităţile sanitare ambulatorii de recuperare în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la încheierea fiecărei luni....luna I ... (2) Suma contractată se defalchează pe trimestre şi pe luni....Suma aferentă trimestrului III ....luna VII ... medicină fizică şi balneologie.....consultaţie şi a tarifului pe serviciu ......

......... medicină fizică şi balneologie cu care casa de asigurări de sănătate a încheiat contract este direct răspunzător de corectitudinea datelor raportate................................................... deschis la Trezoreria statului... Program zilnic de activitate ...... din care: ........... ART..... ...... medicină fizică şi balneologie.................................. Cod numeric personal: ...................................................... VII. Codul de parafă al medicului: ...... sau contul nr........ ore/zi c) .............. În caz contrar................luna IX .. (3) Clauze speciale ..................... medicină fizică şi balneologie din componenţa cabinetului medical cu care s-a încheiat contractul: a) Medic Nume: ........... 14 Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale partea în culpă datorează daune-interese.............................................. 13 Serviciile medicale de recuperare.... lei............................. lei ..................... se face în contul nr. ...............luna XII ....................................... Prenume: ... Program zilnic de activitate .. medicină fizică şi balneologie ART... lei. VIII......... precum şi cu datele aferente tuturor medicilor de specialitate care îşi desfăşoară activitatea în sistem integrat.............................. ore/zi b) Medic Nume: .......luna X ...................... Prenume: .......se completează pentru fiecare cabinet medical*) şi fiecare medic de recuperare.......... Clauze speciale 185 ........... medicină fizică şi balneologie.....luna VIII ........... 12 Plata serviciilor medicale de recuperare.... Calitatea serviciilor medicale de recuperare....... -----------*) În cazul cabinetelor din ambulatoriul integrat al spitalului......................... Codul de parafă al medicului: .................luna XI ........... se va completa cu programul de lucru stabilit pentru cabinetele respective... trebuie să respecte criteriile privind calitatea serviciilor medicale acordate asiguraţilor.................................................... Cod numeric personal: .................... lei ... 15 Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale de recuperare...... IX.. deschis la Banca ............................................... elaborate în conformitate cu prevederile legale în vigoare....... furnizate în baza prezentului contract.......Suma aferentă trimestrului IV ..... Grad profesional: ........ se aplică prevederile legislaţiei în vigoare.................. Răspunderea contractuală ART.......... acordate în unităţi sanitare ambulatorii de recuperare în sistemul de asigurări sociale de sănătate.......................... ART.. Grad profesional: ..... lei ............ .................... lei ............. .....

după cum urmează: a) la prima constatare. În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni. 12. 16 Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor. 21. Sunt considerate forţă majoră. nu au fost efectuate cu recuperarea contravalorii acestor servicii. medicină fizică şi balneologie aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii. ART. precum şi neeliberarea prescripţiei medicale ca urmare a actului medical propriu. se diminuează contravaloarea serviciilor medicale de recuperare. Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră. 11. 8 pct. cu 10%. împrejurări ca: război. b) la a doua constatare. …………. 3. Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile calendaristice de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul judeţ. 10. pentru primele 30 de zile din perioada cuprinsă în scrisoarea medicală. fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului. pentru fiecare dintre aceste situaţii. 1389/2010 sau neeliberarea acesteia.. în urma controlului efectuat de către serviciile specializate ale caselor de asigurări de sănătate că serviciile raportate conform contractului. 5. 7. inclusiv prescriere de medicamente cu şi fără contribuţie personală din partea asiguratului fără aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate/Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. 14. medicină fizică şi balneologie aferente lunii în care s-au produs aceste situaţii. 19.2012. 17 Efectuarea de servicii medicale peste prevederile contractuale se face pe proprie răspundere şi nu atrage nicio obligaţie din partea casei de asigurări de sănătate cu care s-a încheiat contractul. cu 30%. 18. b) la a doua constatare. 2. 18 (1) În cazul în care se constată: nerespectarea programului de lucru stabilit conform prezentului contract. 1. mari inundaţii. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. de la încetarea acestui caz. 6. 20 şi 27 precum şi constatarea. condiţii de reziliere. 16. c) la a treia constatare. 17. de asemenea. cu 10%. cutremur. 8. prescrieri de medicamente cu şi fără contribuţie personală din partea asiguratului şi ale unor materiale sanitare şi/sau recomandări de investigaţii paraclinice care nu sunt în conformitate cu reglementările legale în vigoare aplicabile în domeniul sănătăţii.ART. 15. în vederea decontării acestora. completarea scrisorii medicale prin utilizarea unui alt formular decât cel prevăzut în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. X. 25 şi 26 se va diminua contravaloarea serviciilor de recuperare. după cum urmează: a) la prima constatare. partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen. acolo unde este cazul. Sancţiuni. 13. cu 30%. în sensul acestei clauze. este considerată forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. c) la a treia constatare. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . se diminuează cu 30% 186 . prin care să se certifice realitatea şi exactitatea faptelor şi împrejurărilor care au condus la invocarea forţei majore şi. 8 pct. (2) În cazul în care se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. cu 20%. revoluţie. intervenită după data semnării contractului şi care împiedică executarea acestuia. suspendare şi încetare a contractului ART. (3) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. cu 20%. embargo. respectiv Municipiul Bucureşti.

7). 20) şi 27) precum şi a faptului că serviciile raportate conform contractului în vederea decontării acestora nu au fost efectuate (cu excepţia situaţiilor în care vina este exclusiv a medicului/medicilor. 2). în cazul celorlalte forme de organizare a cabinetelor medicale. i) dacă se constată nerespectarea programului de lucru prevăzut în contract prin lipsa nejustificată a medicului timp de 3 zile consecutive în cazul cabinetelor medicale individuale. 11). 9. (5) Pentru cazurile prevăzute la alin. 12). b) dacă din motive imputabile furnizorului acesta îşi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice. 8 pct. g) la a patra constatare a nerespectării oricăreia dintre obligaţiile prevăzute la art. pentru o perioadă de două luni consecutive în cadrul unui trimestru. în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobării acestei măsuri. 10). (1) şi (2) şi (3) se face prin plata directă sau executare silită pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate.a). (4) Reţinerea sumelor conform prevederilor alin. 14). medicină fizică şi balneologie se reziliază de plin drept. 18). respectiv serviciile raportate pentru asiguraţii cu afecţiuni confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate nu se decontează de casa de asigurări de sănătate. f) la a doua constatare a nerespectării oricăreia dintre obligaţiile contractuale prevăzute la art. 16). 15). respectiv 3 luni într-un an. 8 pct. 6). 5). d) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a dovezii de evaluare a furnizorului. 33. 1). (8) În cazul în care se constată nerespectarea obligaţiei prevăzută la art. contractul se modifică în mod corespunzător prin excluderea 187 . 3). (1) şi (2) şi (3) casele de asigurări de sănătate ţin evidenţa distinct pe fiecare medic/furnizor. consultaţiile. medicină fizică şi balneologie aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii. (2) şi (3) se face din prima plată care urmează a fi efectuată pentru furnizorii care sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. 13). 17). h) refuzul furnizorului de servicii medicale de a pune la dispoziţia organelor de control ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ale casei de asigurări de sănătate actele de evidenţă financiar-contabilă a serviciilor furnizate conform contractelor încheiate şi documentele justificative privind sumele decontate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. ART. 19). ca urmare a constatării următoarelor situaţii: a) dacă furnizorul de servicii medicale nu începe activitatea în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnării contractului de furnizare de servicii medicale. (7) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condiţiile alin. c) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar. 19 Contractul de furnizare de servicii medicale de recuperare. (6) Recuperarea sumei conform prevederilor alin. în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor realizate. printr-o notificare scrisă a caselor de asigurări de sănătate. (1).cu recuperarea contravalorii acestor servicii.contravaloarea serviciilor de recuperare. după caz. e) nerespectarea termenelor de depunere a facturilor însoţite de documentele justificative privind activităţile realizate conform prezentului contract. 8 pct. 8). conform solicitării scrise a organelor de control în ceea ce priveşte documentele şi termenele de punere la dispoziţie a acestora. respectiv de la încetarea valabilităţii acesteia. caz în care contractul se modifică prin excluderea acestuia/acestora) . (2) şi (3) se utilizează conform prevederilor legale în vigoare. (1) şi alin. inclusiv ambulatoriul integrat. 21) şi 26).

ART. b) din motive imputabile furnizorului. din motive imputabile furnizorilor sau persoanelor prevăzute la alin. a4) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual. dar nu mai puţin de 6 luni de la data modificării contractului. a) din prezentul contract. cu indicarea motivului şi a temeiului legal. j) în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la art. medicină fizică şi balneologie sau al casei de asigurări de sănătate. medicină fizică şi balneologie încetează la data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii: a) de drept la data la care a intervenit una din următoarele situaţii: a1) furnizorul de servicii medicale de recuperare îşi încetează activitatea în raza administrativ-teritorială a casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală. (2) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate a încetat din motive imputabile furnizorilor. dizolvare cu lichidare. (5) În cazul în care furnizorii intră în relaţii contractuale cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate pentru mai multe sedii secundare/puncte de lucru. desfiinţare sau reprofilare a furnizorului de servicii medicale. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 18 alin. pentru obligaţia prevăzută la art. din motive imputabile acestora. precum şi la prima constatare după aplicarea măsurii prevăzută la art. respectiv nu vor mai accepta înregistrarea persoanelor prevăzute la alin. lichidare. d) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale de recuperare. k) odată cu prima constatare după aplicarea de 3 ori a măsurilor prevăzute la art. 1389/2010. printr-o notificare scrisă. 24. (1) şi (2). după caz. 45 alin. 21 alin. 8 pct. a3) încetarea definitivă a activităţii casei de asigurări de sănătate. 20 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale de recuperare. a5) medicul titular al cabinetului medical individual renunţă sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România. (3) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate se modifică prin excluderea din contract a uneia sau mai multor persoane înregistrată/înregistrate în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate şi care desfăşoară activitate sub incidenţa acestuia la furnizorii respectivi. c) acordul de voinţă al părţilor. (3) în contractele încheiate cu aceşti furnizori sau cu alţi furnizori pentru aceste persoane care prin activitatea lor au condus la încetarea/modificarea contractului. casele de asigurări de sănătate nu vor accepta înregistrarea în niciun alt contract a persoanei/persoanelor respective până la următorul termen de contractare. a2) încetare prin faliment.medicului/medicilor în cazul cărora s-a constatat nerespectarea nejustificată a programului de lucru timp de 3 zile consecutive. (5) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . cu modificările şi completările ulterioare şi art. (1) lit. cu excepţia revocării dovezii de evaluare a furnizorului. cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreşte încetarea contractului. 22). (4) După reluarea relaţiei contractuale. e) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al casei de asigurări de sănătate printr-o notificare scrisă privind expirarea termenului de suspendare a contractului în condiţiile art. (3). (3). pentru fiecare situaţie. dar nu mai puţin de 6 luni de la data încetării contractului.2012. 18 alin. prin reziliere. 188 . 32) şi 37 din prezentul contract. casele de asigurări de sănătate nu vor mai încheia contracte cu furnizorii respectivi. 8 pct. nominalizate în contract. 23). în cazul în care contractul încetează/se modifică din nou. casele de asigurări de sănătate nu vor mai intra în relaţii contractuale cu furnizorii respectivi până la următorul termen de contractare.

24 Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris prin scrisori recomandate cu confirmare de primire.prevederile alin. 14 alin. 22 (1) Situaţiile prevăzute la art. a2. (1) lit. Corespondenţa ART. sub condiţia notificării intenţiei de reziliere cu cel puţin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreşte rezilierea.c) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate pentru anii 2011 2012. e) nerespectarea de către furnizorii de servicii medicale a termenelor de plată a contribuţiei la Fond. sau până la data ajungerii la termen a contractului. dar nu mai mult de 6 luni. ART. c) la solicitarea furnizorului. centrele medicale aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. a1) se notifică casei de asigurări de sănătate cu cel puţin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreşte încetarea contractului. a3. precum şi pentru unităţile sanitare ambulatorii. d) de la data la care casa de asigurări de sănătate este înştiinţată de decizia Colegiului teritorial al Medicilor de suspendare din calitatea de membru sau suspendare din exerciţiul profesiei a medicului titular al cabinetului medical individual. la sediul părţilor. până la încetarea cazului de forţă majoră. 8 pct. centrele de diagnostic şi tratament. după caz. 19 şi la art. (3) şi (4) se aplică în mod corespunzător pentru fiecare dintre sediile secundare/punctele de lucru. (1) lit. 21 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale de recuperare. 20 alin. de la data de înregistrare a documentului prin care se constată nesoluţionarea pe cale amiabilă a unor litigii între părţile contractante doar până la data la care contravaloarea acestor servicii medicale atinge valoarea concurentă a sumei care a făcut obiectul litigiului. (2) Situaţiile prevăzute la art. medicină fizică şi balneologie se suspendă cu data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii: a) încetarea valabilităţii sau revocarea de către autorităţile competente a oricăruia dintre documentele prevăzute la art. XI. 1389/2010. (2) Decontarea serviciilor medicale contractate. cu modificările şi completările ulterioare şi nerespectarea obligaţiei prevăzută la art. care se află în această situaţie. din oficiu. pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. pentru motive obiective. a) . constatată de către casele de asigurări de sănătate din evidenţele proprii sau ca urmare a controalelor efectuate la furnizori. 35 din prezentul contract. dar nu mai mult de 1/3 din sumele lunare care urmează a fi decontate. prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricărei persoane interesate. a) subpct. suspendarea operează pentru o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice de la data încetării valabilităţii/revocării acestuia. a4. cu condiţia ca furnizorul să facă dovada demersurilor întreprinse pentru actualizarea acestuia. raportate şi validate conform contractelor încheiate se suspendă. (2). ART. pe bază de documente justificative prezentate casei de asigurări de sănătate. prin fax sau direct. 23 Prezentul contract poate fi reziliat de către părţile contractante datorită neîndeplinirii obligaţiilor contractuale. 20 alin. a) subpct. efectuate. (1) lit. ART. b) în cazurile de forţă majoră confirmate de direcţiile de sănătate publice competente. suspendarea se face după 30 de zile calendaristice de la data la care casa de asigurări de sănătate a efectuat ultima plată către furnizor. Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 5 zile lucrătoare de la momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părţi contractante schimbarea survenită. 189 . până la data la care aceştia îşi achită obligaţiile la zi sau până la data ajungerii la termen a contractului. a5 se constată de către casa de asigurări de sănătate. suspendarea se aplică corespunzător numai medicului aflat în contract.

25 Prezentul contract se poate modifica prin negociere şi acord bilateral.... ........... în limita fondului aprobat pentru asistenţa medicală de recuperare. sub rezerva notificării scrise a intenţiei de modificare şi a propunerilor de modificare cu cel puţin ................. (2) Pe parcursul derulării prezentului contract... ... medicină fizică şi balneologie.... avându-se în vedere condiţiile de contractare a sumelor iniţiale... valabilă la data încheierii contractului........ Director executiv al Direc iei Rela ii contractuale.. ..... în două exemplare a câte . CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE Preşedinte ......... la iniţiativa oricărei părţi contractante.. Alte clauze ..... XIV....XII.... Reprezentant legal.. Contencios ANEXA 1 la contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate de recuperare.............. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putinţă spiritului contractului.. medicină fizică şi balneologie nr........... celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate..... Vizat Juridic.......... . ART.................. ................ . 26 (1) În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie.....director general....... Modificarea se face printr-un act adiţional semnat de ambele părţi şi este anexă a acestui contract......... care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract.......cererea/solicitarea pentru intrarea în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate..................... Soluţionarea litigiilor ART.... depuse de furnizor la casa de asigurări de sănătate . ............ organizată conform reglementărilor legale în vigoare sau de către instanţele de judecată. Director executiv al Direc iei economice.....dovada de evaluare a furnizorului nr....... (1) se soluţionează de către Comisia de Arbitraj care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. medicină fizică şi balneologie în ambulatoriu în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiat astăzi ..... Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale de recuperare........... zile înaintea datei de la care se doreşte modificarea............. ....................... (2) Litigiile nesoluţionate dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate conform alin............. Modificarea contractului ART..... câte unul pentru fiecare parte contractantă................. valoarea contractuală poate fi majorată prin acte adiţionale.......... XIII............ nr. 27 Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă.... după caz...... 28 (1) Litigiile legate de încheierea......... ART....... după caz....... derularea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă.. 190 ............. Documentele pe baza cărora se încheie contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate de recuperare...... . pagini fiecare. clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător................

.. …………. b) numărul maxim de proceduri / oră posibil de efectuat în cadrul programul de lucru de către personalul mediu sanitar care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la furnizor. conform fişelor tehnice ale aparatelor.... ..programul de lucru al furnizorului.... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.. deschis la Banca . ...notă de fundamentare privind: a) numărul maxim de proceduri care pot fi efectuate pe fiecare aparat / oră...... ......cod de înregistrare fiscală ... 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal....cont nr.copie a actului de identitate pentru medici şi personalul mediu sanitar..... ... .. .......dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor valabilă la data încheierii contractului.. valabilă la data încheierii contractului... pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ...certificatul de membru al O...... . ........dovada plăţii la zi a contribuţiei la Fondul pentru asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii......certificat de membru al Colegiului Medicilor din România (pentru fiecare medic) nr.. .... cu modificările şi completările ulterioare Documentele necesare încheierii contractelor..R. . .. ............ 1389/2010).. ..... depuse în copie...lista cu tipul şi numărul de aparate aflate în dotare.copia actului doveditor prin care personalul medico-sanitar îşi exercită profesia la furnizor nr.... .. sau codul numeric personal (copie BI/CI........... având în vedere prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr..... ............. 8 C la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr........ pe fiecare pagină.............. ...documentul care atestă gradul profesional pentru medicii nr...declaraţie pe propria răspundere cu privire la contractele încheiate cu alte case de asigurări de sănătate (modelul din anexa nr... . 191 ...... ....A.............. pentru personalul mediu sanitar valabil la data încheierii contractului.M.....M.. sau cont nr. .....dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul medicosanitar care îşi desfăşoară activitatea la furnizor într-o formă prevăzută de lege şi care este înregistrat în contract funcţionează sub incidenţa acestuia.... după caz) al reprezentantului legal ... ... deschis la Trezoreria statului. .2012..lista personalului medico-sanitar care îşi exercită profesia la furnizor şi programul de lucru al acestuia...cod unic de înregistrare nr. efectuată conform prevederilor legale în vigoare.....G.. sunt certificate pentru conformitate prin sintagma "conform cu originalul" şi prin semnătura reprezentantului legal.A..M.

2. 61 alin. Radioterapie cu megavoltaj .1 şi care sunt acordate de către medicii din unităţile sanitare cu paturi în cadrul programului normal de lucru. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1. 2.2. Brahiterapie 302 lei/şedin ă 192 .accelerator liniar 3 D 320 lei/şedin ă 5. (3) lit. B. care nu necesită internare prin spitalizare continuă. Radioterapie cu megavoltaj . Pentru cazurile rezolvate în regim de spitalizare de zi în camerele de gardă şi în structurile de urgenţă din cadrul spitalelor.spitalizare de zi ce se pot acorda în unităţi sanitare autorizate de Ministerul Sănătăţii să efectueze aceste servicii. 16 A la ordin. conform notei de fundamentare a tarifului completată prin utilizarea modelului prevăzut în anexa nr. a) . tipurile de servicii medicale ce pot fi furnizate în regim de spitalizare de zi sunt: 1. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. tratamentelor şi procedurilor medicale acordate pentru rezolvarea unui caz. cu modificările şi completările ulterioare. servicii medicale prezentate la pct. se întocmeşte o fişă pentru spitalizare de zi după modelul prevăzut în anexa nr. altele decât cele prevăzute la pct. precum şi serviciile acordate de către medicii din camerele de gardă şi din structurile de urgenţă din cadrul spitalelor. aferente: ____________________________________________________________________________ Tarif maximal decontat de casa de asigurări de sănătate (lei/serviciu medical) ____________________________________________________________________________ a) . inclusiv monitorizarea bolilor cronice pentru care aprobarea unor medicamente se realizează prin comisiile organizate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în acest scop. Un serviciu medical spitalicesc prin spitalizare de zi reprezintă totalitatea investigaţiilor. 2 lit. servicii medicale . În unităţile spitaliceşti. altele decât spitalele de urgenţă.accelerator liniar 2 D 180 lei/şedin ă 4. altele decât spitalele de urgenţă. precum şi serviciile medicale de mai jos cu tarifele maximale decontate de casele de asigurări de sănătate. a) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .ANEXA 16 PACHET DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ CAPITOLUL I Pachet de servicii medicale de bază A. Serviciile medicale de tip spitalicesc . sunt cele prevăzute la punctul 1. Servicii medicale spitaliceşti care nu necesită internarea. 1.Radioterapie 1. cu modificările şi completările ulterioare.1.cobaltoterapie 144 lei/şedin ă 3. în cadrul programului normal de lucru. 1389/2010.caz rezolvat pentru situaţiile care nu necesită spitalizare continuă. 1. Radioterapie cu megavoltaj . tariful pe caz rezolvat este cel negociat de casele de asigurări de sănătate cu unităţile spitaliceşti.p). Radioterapie cu ortovoltaj/kilovoltal 29 lei/şedin ă 2. Servicii medicale spitaliceşti pentru patologia care necesită internare în condiţiile prevăzute la art.2012. 1706/2007 privind conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor. prestate în regim de spitalizare de zi.

99 .Servicii medicale ortopedie: .Litotritie 350.din i ectopici.rezec ie septală. extirparea forma iunilor tumorale (osoase .80 Tratamentul hiperplaziei mucoasei tuberozitare. canin inclus. polipectomie nazală 116.Întrerupere de sarcină cu recomandare medicală 28. ruptură chist sinovial picior. crioaplica ie. rezec ie apicală cu obtura ie/fără obtura ie. premolarizare. entropion.00 n) .corec ie fren. abcese.. Dupuytren.11 . plăgi. chisturi 128.de păr i moi).halux valgus.87 . regularizare creastă hemiarcadă.anestezie locoregională de infiltra ie 114. excizia hiperplaziei de mucoasă. adenoidectomie.Implant de cristalin**) 247. bursită genunchi. molar semiinclus. artroscopie genunchi. superior sau inferior. sec iune tendoane mână. glaucom. din i din focarul de fractură. lipoame. electrorezec ie 48.00 k) .63 . orjelet.biopsie de vilozită i coriale***) 900. B): . alveoloplastie.93 .50/şedin ă .Chirurgie maxilo-facială/chirurgie orodentară Odontectomie (molar inclus.anestezie de contact şi infiltra ie 46. strabism.54 .66 o) .95 . excizia bridelor 57. tratament hiperostoză tuberozitară 86.00 m) .Anestezie (numai ca urmare a unui serviciu medical prevăzut la pct. bursită cot. infiltra ie trigeminală 26.06 .rahianestezie 158.Servicii medicale de oftalmologie: . adâncirea şan ului vestibular sau lingual.anestezie locală 16.amniocenteză***) 900. amputa ie deget mână. excizie forma iune tumorală.62 l) .66 h) . canin semiinclus).Servicii de mică chirurgie: tumorete.00/şedin ă .15 i) .anestezie generală 300.Chimioterapie*) 48. chist sinovial. tariful maximal este de 350 lei/lună/pacient ------------ 193 .anestezie generală inhalatorie 239.57 g) .monitorizare bolnavi HIV/SIDA*) 200/lună/pacient p) – tratamentul şi profilaxia rabiei 40 / serviciu (administrare) b) c) d) e) f) NOTĂ: Pentru pacienţii la care se monitorizează rezistenţa la tratamentul retroviral. amputa ie radiculară.Servicii medicale flebologie (opera ie flebologie) 92. pterigion.Servicii medicale ORL: . metoda chirurgicală ortodontică (tunelizare) .38 . chist sinovial picior 128.opera ie cu lambou 190.09 j) . sec iune tendoane picior.eviscera ie. amigdalectomie.

Pentru stabilirea diagnosticului pot fi recomandate servicii medicale de înaltă performanţă: CT. pancreatită acută. 21. cheltuieli cu medicamentele şi materialele sanitare. hemoragii interne (după stabilizarea funcţiilor vitale) 4. angiografie se decontează în următoarele condiţii: . anevrism aortic etc. traumatisme vertebro-medulare 2. urgenţe abdomino-pelvine netraumatice (de ex.coloană vertebrală . accidente cerebro-vasculare acute şi afecţiuni ale aortei. **) Tariful nu cuprinde contravaloarea lentilei intraoculare. necroza aseptică de cap femural 5. în tarifele aferente acestora este inclusă şi prelucrarea probelor prelevate . NOTĂ: 1.abdomino-pelvine . stări comatoase Examenul CT va înlocui examenul RMN la asiguraţii cu contraindicaţii (prezenţă de stimulatoare cardiace. în primele 24 . 18. efectuată numai de către medicii de specialitate obstetrică-ginecologie cu supraspecializare în medicină fetală. Serviciile medicale de înaltă performanţă: CT. meningo-encefalită acută 8. accidente vasculare cerebrale şi afecţiuni ale aortei. peritonită. RMN. politraumatisme cu afectare scheletală multiplă. nevizualizate CT 3. ***) Biopsia de vilozităţi coriale se decontează la gravide în trimestrul I de sarcină.cranio-cerebrale . Patau. cu justificare din punct de vedere medical. scintigrafie.*) Tariful nu cuprinde medicamentele specifice nominalizate prin programul naţional cu scop curativ şi suportate din fondul alocat pentru programul naţional cu scop curativ.urgenţe medico-chirurgicale majore. . iar amniocenteza la gravide în trimestrul II de sarcină.fracturi cominutive şi/sau deschise cu interesare de vase ale extremităţilor 3. parapareze brusc instalate) 194 .) 7.72 de ore. valve. ischemie mezenterică. angiografie. investigaţii medicale paraclinice. în primele 24 .analiza ADN prin PCR a cromozomilor 13. a sexului fetal şi anomalii numerice a cromozomilor sexuali. Tarifele cuprind toate cheltuielile aferente serviciului medical (cheltuieli de personal. ocluzie intestinală. corpi străini metalici. precum şi cheltuieli indirecte). scintigrafie. RMN.afecţiuni în care au fost epuizate toate celelalte posibilităţi de explorare. urgenţe în patologia demielizantă (nevrita optică. cu dilacerare de părţi moi şi/sau afectare de organe interne 2. patologia oncologică indiferent de localizare 4. cheltuieli privind pregătirea sălii de operaţie. după cum urmează: Explorări computer-tomograf (CT) 1. Edwards. 2.72 de ore. sarcină în primele 3 luni) Explorări prin rezonanţă magnetică nucleară (RMN) 1. X şi Y pentru diagnosticarea sindromului Down. cu justificare din punct de vedere medical 5. insuficienţă respiratorie acută prin suspiciune de embolie pulmonară 6.torace . monotraumatisme: .

boli cu potenţial endemo-epidemic până la rezolvarea completă a cazului. La solicitarea pacientului se poate continua internarea cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale spitaliceşti de către acesta. în primele 24 .Examenul RMN va înlocui examenul CT la asiguraţii cu contraindicaţii (insuficienţă renală. insuficienţă cardiacă severă. 195 . . cu justificare din punct de vedere medical. până la rezolvarea situaţiei de urgenţă. .situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care au acest potenţial până la rezolvarea situaţiei de urgenţă. cu aspect CT neconcludent Explorări angiografice: .naşterea.tratamentul bolnavilor psihic prevăzuţi la art. sarcină.72 de ore.urgenţe medico-chirurgicale în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care au acest potenţial. Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor beneficiari ai pachetului minimal de servicii medicale sunt: . . CAPITOLUL III Pachet de servicii medicale spitaliceşti pentru persoanele care se asigură facultativ pentru sănătate . . 113 şi 114 din Codul penal şi în cazurile dispuse prin ordonanţă a procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale. . accidente coronariene acute 3. accidentul vascular cerebral ischemic acut.diagnosticul şi tratamentul nu pot fi monitorizate în ambulatoriu. care necesită izolare sau internare obligatorie.afecţiuni vasculare indiferent de localizare CAPITOLUL II Pachet minimal de servicii medicale în asistenţa medicală spitalicească În situaţia în care pacientul nu poate dovedi achitarea la zi a contribuţiei datorate la fond. tromboembolismul pulmonar 2. 105. alergie la substanţele de contrast iodate) Explorări scintigrafice 1. spitalul acordă serviciile medicale pentru situaţiile de urgenţă având obligaţia să evalueze situaţia medicală a pacientului şi să îl externeze dacă serviciile medicale de urgenţă nu se mai justifică.boli cu potenţial endemo-epidemic până la rezolvarea completă a cazului.

02 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Indemniza ii de conducere | 10. 5.14 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Aloca ii pentru locuin e | 10. valoare şi nr.04 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Alte sporuri | 10.03 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Spor de vechime | 10.01.01.01.01.01. pe elemente de cheltuieli*) -----------*) Se completează pentru fiecare secţie/compartiment pentru care plata se face prin tarif mediu pe caz rezolvat.2011 şi la 31.2011. Pentru serviciile medicale acordate în regim de spitalizare de zi.2011.01.12. mii lei ______________________________________________________________________________ | ELEMENTE DE CHELTUIELI | Clasifica ie | Valoare | | | bugetară | | |_____________________________________________________|______________|_________| | CHELTUIELI CURENTE (I + II + VI) | 01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Cheltuieli salariale în bani | 10. Ştatul de personal 2.16 | | 196 .13 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Indemniza ii de detaşare | 10. Lista investigaţiilor paraclinice/serviciilor medicale clinice .2011 sau 30. a tarifului pe caz/serviciu pentru serviciile acordate în regim de spitalizare de zi. Fişa de fundamentare a tarifului pentru anul 2012. de bolnavi internaţi pentru care au fost efectuate aceste servicii. 3. 4. la fundamentarea tarifului pe caz/serviciu se prezintă: modelul de pacient şi lista şi numărul serviciilor medicale necesare pentru rezolvarea cazului/serviciului medical.01.12. materiale sanitare şi reactivi la 01.2011.01.consultaţii interdisciplinare.12.09 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Indemniza ii plătite unor persoane din afara | 10. pe bază de tarif pe zi de spitalizare şi pentru fiecare structură de spitalizare de zi pentru care plata serviciilor medicale acordate în regim de spitalizare de zi se face pe caz/serviciu medical. tipul. 1. efectuate în alte unităţi sanitare: nr.08 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Prima de vacan ă | 10.01. 6. aprobată de ordonatorul de credite.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Salarii de bază | 10.ANEXA 16 A Documentele necesare pentru fundamentarea tarifului mediu pe caz rezolvat.06 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Ore suplimentare | 10.12 | | | unită ii | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Indemniza ii de delegare | 10.01..07 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Fond de premii | 10.01. Ultima formă a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011 valabilă la 31.09. a tarifului pe zi de spitalizare. Stocul de medicamente. după caz.01. 7.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Salarii de merit | 10.01. Execuţia bugetului instituţiei sanitare publice la data de 31.

03 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Contribu ii de asigurări sociale de stat | 10.01.02 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Încălzit.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Furnituri de birou | 20.06 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Contribu ii la fondul de garantare a crean elor | 10.30 | | |_____________________________________________________|______________|_________| 197 .02 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Contribu ii de asigurări sociale de sănătate | 10.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Materiale pentru cură enie | 20.01.02 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Reactivi | 20.03.03 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Hrană pentru oameni | 20.03.04. internet | 20.01.04 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Carburan i şi lubrifian i | 20.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Materiale sanitare | 20.30 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Contribu ii | 10. telecomunica ii.08 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Materiale şi prestări servicii pentru între inere | 20.|_____________________________________________________|______________|_________| | Alte drepturi salariale în bani | 10.TOTAL | 20 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Bunuri şi servicii | 20.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Contribu ii de asigurări de şomaj | 10.02 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Medicamente şi materiale sanitare | 20. radio.05 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Piese de schimb | 20.01. iluminat şi for ă motrică | 20.04.04.05 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Alte obiecte de inventar | 20.03.03.04 | | | muncă şi boli profesionale | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Contribu ii pentru concedii şi indemniza ii | 10.01.03.01.03 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Apa.05.07 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Poşta.03.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Hrană pentru animale | 20.01.01. TV.03 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Contribu ii de asigurări pentru accidente de | 10.06 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Transport | 20.09 | | | cu caracter func ional | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Alte bunuri şi servicii pentru între inere şi | 20.03.01.04.01.02 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Medicamente | 20.04 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Hrana | 20.03.07 | | | salariale | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII . canal şi salubritate | 20.04 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.03 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Dezinfectan i | 20.30 | | | func ionare | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Repara ii curente | 20.01.

12 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Pregătire profesională | 20.01..01.| Deplasări.06..11 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Consultan ă şi expertiză | 20... DIRECTOR MEDICAL ..02 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii | 20.. 198 .. | | | | potrivit dispozi iilor legale | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Alte cheltuieli | 20.12 | | | spitalelor | | | |_____________________________________________________|______________|_________| MANAGER .01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Deplasări în străinătate | 20..02 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Materiale de laborator | 20.38 | | | locale pentru finan area unită ilor de asisten ă | | | | medico-sociale | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Aparatură şi echipamente de comunica ii în urgen ă | 51...08 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Transferuri pentru repara ii capitale la spitale | 51... transferuri | 20..11 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Transferuri pentru finan area investi iilor | 51..25 | | | ac iuni în reprezentarea intereselor statului....... detaşări. publica ii şi materiale documentare | 20.......TOTAL | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Din care: | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Ac iuni de sănătate | 51....01... transferuri | 20.24 | | | externe | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din | 20..13 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Protec ia muncii | 20..14 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor | 20. detaşări..30....... DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL .06 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Deplasări interne...30 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂ I ALE | 51 | | | ADMINISTRA IEI PUBLICE .......3 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Protocol şi reprezentare | 20...09 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Căr i..02.02......01.30..03 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Programe pentru sănătate | 51.06...25 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Transferuri din bugetul de stat către bugetele | 51.

.... | CNP | Tipul | Nr............. NR........... nr...... 1........... ANUL . adresă......... (date de identificare: denumire...................... ANUL ........ AL SERVICIILOR MEDICALE PARACLINICE EFECTUATE PENTRU PACIENŢII INTERNAŢI.. 72 lit......... ÎN ALTE UNITĂŢI SANITARE LUNA .... DESFĂŞURĂTORUL PE C............. | | investiga iei | investiga ii | investiga iei | decontate | | | | paraclinice | paraclinice | efectuate | (lei) | | | | efectuate | | (lei) | | |_____|_____________|_______________|______________|_______________|___________| | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6=C4xC5 | |_____|_____________|_______________|______________|_______________|___________| | | | | | | | | | |_______________|______________|_______________|___________| | | | | | | | 199 ... Unitatea sanitară care a furnizat serviciile medicale paraclinice*1) .ANEXA 16 B DESFĂŞURĂTORUL SERVICIILOR MEDICALE PARACLINICE PENTRU CARE SPITALUL NU DEŢINE DOTAREA NECESARĂ SAU APARATURA EXISTENTĂ ÎN DOTAREA ACESTUIA NU ESTE FUNCŢIONALĂ) ŞI AL CONSULTAŢIILOR INTERDISCIPLINARE........ . | Tipul investiga iei | Număr investiga ii| Tarif/investiga ie| Sume | |crt. adresă. contract(e) cu casa (casele) de asigurări de sănătate dacă aceasta se află în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate) ______________________________________________________________________________ |Nr..P..... contract(e) cu casa (casele) de asigurări de sănătate dacă aceasta se află în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate) ______________________________________________________________________________ |Nr........ nr. Unitatea sanitară care a furnizat serviciile paraclinice*1) ..........N............... PE BAZA RELAŢIILOR CONTRACTUALE STABILITE ÎNTRE UNITĂŢILE SANITARE (CONFORM art..... | Tariful | Sume | |crt. CONTRACT ÎNCHEIAT CU CAS.............. DESFĂŞURĂTORUL LUNAR AL SERVICIILOR MEDICALE PARACLINICE EFECTUATE PENTRU PACIENŢII INTERNAŢI.. (date de identificare: denumire.... a) DIN CONTRACTUL-CADRU) UNITATEA SANITARĂ CU PATURI ......| paraclinice efectuate| paraclinice | paraclinică | decontate| | | | efectuate | contractat | (lei) | | | | | (lei) | | |____|______________________|___________________|___________________|__________| | C1 | C2 | C3 | C4 | C5=C3xC4 | |____|______________________|___________________|___________________|__________| | | | | | | |____|______________________|___________________|___________________|__________| | | | | | | |____|______________________|___________________|___________________|__________| | | | | | | |____|______________________|___________________|___________________|__________| | TOTAL | | X | | |___________________________|___________________|___________________|__________| ------------ *1) Tabelul de mai sus se va completa pentru fiecare unitate sanitară care a furnizat servicii medicale paraclinice pentru pacienţii internaţi în unitatea sanitară cu paturi care întocmeşte aceste raportări 2...... ÎN ALTE UNITĂŢI SANITARE LUNA .. EFECTUATE PENTRU PACIENŢII INTERNAŢI.. LOCALITATEA .... ÎN ALTE UNITĂŢI SANITARE.. JUDEŢUL ...............

....... | | | | | | | | |_______________|______________|_______________|___________| | | | | | | | |_____|_____________|_______________|______________|_______________|___________| | TOTAL | | | | | |___________________|_______________|______________|_______________|___________| ------------ *1) Tabelul de mai sus se va completa pentru fiecare unitate sanitară care a furnizat servicii medicale paraclinice pentru pacienţii internaţi în unitatea sanitară cu paturi care întocmeşte aceste raportări..P. C3 din tabelul de la pct..... C5 din tabelul de la pct. (date de identificare: denumire..CONSULTAŢII INTERDISCIPLINARE EFECTUATE PENTRU PACIENŢII INTERNAŢI. Unitatea sanitară care a furnizat serviciile clinice*1) ... nr.... adresă..... ÎN ALTE UNITĂŢI SANITARE (CONFORM art. 4... contract(e) cu casa (casele) de asigurări de sănătate dacă aceasta se află în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate) ______________________________________________________________________________ |Nr... 1..... contract(e) cu casa (casele) de asigurări de sănătate dacă aceasta se află în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate) 200 . | interdisciplinare | interdisciplinare | interdisciplinară | decontate | | | efectuate | efectuate | contractat | (lei) | | | | | (lei) | | |_____|____________________|___________________|___________________|___________| | C1 | C2 | C3 | C4 | C5=C3xC4 | |_____|____________________|___________________|___________________|___________| | | | | | | |_____|____________________|___________________|___________________|___________| | | | | | | |_____|____________________|___________________|___________________|___________| | | | | | | |_____|____________________|___________________|___________________|___________| | TOTAL | | x | | |__________________________|___________________|___________________|___________| ------------ *1) Tabelul de mai sus se va completa pentru fiecare unitate sanitară care a furnizat servicii medicale clinice pentru pacienţii internaţi în unitatea sanitară cu paturi care întocmeşte aceste raportări. nr..... | Tipul consulta iei | Număr consulta ii | Tarif/consulta ie | Sume | |crt. 3..N..... ANUL . Unitatea sanitară care a furnizat serviciile clinice*1) ............ ÎN ALTE UNITĂŢI SANITARE LUNA .. b) DIN CONTRACTUL-CADRU) LUNA ........ Total col.. 72 lit........ C6 = total col...... C4 = tot..|_____|_____________|_______________|______________|_______________|___________| | Subtotalul | | | X | | | investiga iilor | | | | | | paraclinice | | | | | | efectuate pe un | | | | | | CNP | | | | | |___________________|_______________|______________|_______________|___________| | ...... (date de identificare: denumire.... ANUL .... col..... Total col.... DESFĂŞURĂTOR LUNAR AL SERVICIILOR MEDICALE CLINICE . adresă... 1....... AL SERVICIILOR MEDICALE CLINICE CONSULTAŢII INTERDISCIPLINARE EFECTUATE PENTRU PACIENŢII INTERNAŢI................... DESFĂŞURĂTORUL PE C...

. CARE NECESITĂ CONDIŢII SUPLIMENTARE DE STABILIRE A DIAGNOSTICULUI DIN PUNCT DE VEDERE AL CONSULTAŢIILOR ŞI INVESTIGAŢIILOR PARACLINICE (CONFORM art.. Total col...... DESFĂŞURĂTOR LUNAR AL SERVICIILOR DE TRANSPORT INTERSPITALICESC EFECTUATE PENTRU PACIENŢII INTERNAŢI.. | CNP |Tipul |Nr.....| | | | | | | | |_________________|_________________|_________________|_________| | .. C4 = tot... C6 = tot.. c) DIN CONTRACTUL-CADRU) LUNA . consulta ii |Tariful |Sume | |crt. | Tipul | Număr servicii | Nr.. (date de identificare: denumire.. col........ ANUL .| | | | | | |____|_________|_________________|_________________|_________________|_________| | TOTAL | | | | | |______________|_________________|_________________|_________________|_________| ------------ *1) Tabelul de mai sus se va completa pentru fiecare unitate sanitară care a furnizat servicii medicale clinice pentru pacienţii internaţi în unitatea sanitară cu paturi care întocmeşte aceste raportări...______________________________________________________________________________ |Nr.. col... adresă...... 3 Total col... nr...... 72 lit.. 3 5..| |consulta iei |interdisciplinare|consulta iei |decontate| | | |interdisciplinare| |interdisciplinare| (lei) | | | |efectuate*) | |efectuate | | | | | | | (lei) | | |____|_________|_________________|_________________|_________________|_________| | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6=C4xC5| |____|_________|_________________|_________________|_________________|_________| | | | | | | | | | |_________________|_________________|_________________|_________| | | | | | | | |____|_________|_________________|_________________|_________________|_________| |Subtotalul | | | x | | |consulta iilor| | | | | |inter| | | | | |disciplinare | | | | | |din | | | | | |specialită ile| | | | | |clinice | | | | | |efectuate pe | | | | | |un CNP | | | | | |______________|_________________|_________________|_________________|_________| | .. C5 din tabelul de la pct...| serviciului | de transport | aferen i | (lei) | (lei) | | | de transport | interspitalicesc | serviciilor | | | | | interspitalicesc | | | | | |____|__________________|__________________|_____________|__________|__________| | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6=C4xC5 | |____|__________________|__________________|_____________|__________|__________| | | | | | | | |____|__________________|__________________|_____________|__________|__________| | | | | | | | |____|__________________|__________________|_____________|__________|__________| | | | | | | | |____|__________________|__________________|_____________|__________|__________| | TOTAL | | | X | | |_______________________|__________________|_____________|__________|__________| 201 .... km. | Tarif/km | Sumă | |crt... C3 din tabelul de la pct.. Unitatea specializată care a furnizat serviciile de transport*1) .. contract(e) cu casa (casele) de asigurări de sănătate dacă aceasta se află în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate) ______________________________________________________________________________ |Nr.

... atat pe suport de hartie cat si electronic... 4 şi 6..... (date de identificare: denumire......| | serviciului | de transport | aferen i | km | (lei) | | | | de transport | interspitalicesc| serviciilor| (lei) | | | | | interspitalicesc| | | | | |____|_______|_________________|_________________|____________|_______|________| | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 |C7=C5xC6| |____|_______|_________________|_________________|____________|_______|________| | | | | | | | | |____| |_________________|_________________|____________|_______|________| | | | | | | | | |____|_______|_________________|_________________|____________|_______|________| | Subtotal pe| | | | x | | | un CNP | | | | | | |____________|_________________|_________________|____________|_______|________| | .................... Unitatea specializată care a furnizat serviciile de transport*1) ...... DESFĂŞURĂTORUL PE C.. pentru cetăţenii străini se va completa numărul de identificare sau numărul cardului european/numărul paşaportului........... C3 din tabelul de la pct...... ... | | | | | | | |____|_______|_________________|_________________|____________|_______|________| | | TOTAL | | | | X | | |____|_______|_________________|_________________|____________|_______|________| -----------*1) Tabelul de mai sus se va completa pentru fiecare unitate specializată care a furnizat servicii medicale de transport interspitalicesc.....N....... km. NOTĂ: Desfăşurătoarele se întocmesc lunar în două exemplare. | Tarif/| Sumă | |crt....... MANAGER ... C6 din tabelul de la pct..... C4 = tot.. adresă. DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL .... ANUL .... DIRECTOR MEDICAL .. col... C7 = tot... în coloana "c2"... contract(e) cu casa (casele) de asigurări de sănătate dacă aceasta se află în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate) ______________________________________________________________________________ |Nr... | | | | | | | | | |_________________|_________________|____________|_______|________| | .... 5 Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale.... 202 ... 5 Total col... AL SERVICIILOR DE TRANSPORT INTERSPITALICESC EFECTUATE PENTRU PACIENŢII INTERNAŢI........ col.... 2. În tabelele de la pct...... Total col............... până la data prevăzută în contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti.P...... iar celălalt se depune la casa de asigurări de sănătate de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale. nr.. dintre care unul rămâne la reprezentantul legal.------------ *1) Tabelul de mai sus se va completa pentru fiecare unitate specializată care a furnizat servicii medicale de transport interspitalicesc..... 6. | CNP | Tipul | Număr servicii | Nr....... CARE NECESITĂ CONDIŢII SUPLIMENTARE DE STABILIRE A DIAGNOSTICULUI DIN PUNCT DE VEDERE AL CONSULTAŢIILOR ŞI INVESTIGAŢIILOR PARACLINICE LUNA ...

de Ministerul Sănătăţii. 16 la ordin. fac obiectul unui contract pentru furnizare de servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare de zi. 4 (1) Furnizarea de servicii medicale spitaliceşti se acordă în baza contractelor şi a actelor adiţionale încheiate de spitale cu casele de asigurări de sănătate. 2. 105. prevăzute în anexa nr. 3 Serviciile medicale spitaliceşti ce se pot acorda în regim de spitalizare de zi în unităţile sanitare care nu încheie contract de furnizare de servicii medicale spitaliceşti în spitalizare continuă. şi nu poate fi mai mare de 480 lei. Tarifele/servicii medicale se negociază pe baza propunerilor de oferte ale furnizorilor de servicii medicale. având în vedere şi numărul de posturi aprobate. 203 . în funcţie de secţie este: . curativă. număr de personal medical de specialitate existent conform structurii spitalelor. autorizate de Ministerul Sănătăţii. ART.reprezintă o alternativă la spitalizarea continuă pentru pacienţii care nu necesită supraveghere medicală mai mare de 12 ore şi pot fi servicii medicale programabile sau neprogramabile.forma de internare prin care se acordă asistenţă medicală preventivă. 1 Serviciile medicale spitaliceşti de care beneficiază asiguraţii sunt: servicii medicale spitaliceşti pentru patologie care necesită internare prin spitalizare continuă şi spitalizare de zi. 2. ART. Contractul se adaptează după modelul de contract de furnizare de servicii medicale spitaliceşti prevăzut în anexa nr. după caz: a) indicatori cantitativi . de recuperare şi paliativă pe toată durata necesară rezolvării complete a cazului respectiv. şi nu pot fi mai mari decât tarifele maximale decontate de casele de asigurări de sănătate. în condiţiile legii. indicele mediu de utilizare a paturilor la nivel naţional luat în calcul la stabilirea capacităţii maxime a spitalelor. potrivit legii.pentru secţii/compartimente de cronici cu internări obligatorii pentru bolnavii psihici prevăzuţi la art. număr de paturi stabilit potrivit structurii organizatorice a spitalelor aprobată sau avizată. Tariful pe caz rezolvat reprezintă maxim 1/3 din suma corespunzătoare cazului codificat şi grupat conform RO DRG v1 la nivelul tarifului pe caz ponderat mediu naţional prevăzut în Anexa 17A de 1444 lei.pentru secţii/compartimente de cronici 320 zile . servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare de zi . servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare continuă . precum şi pentru bolnavii care necesită asistenţă medicală spitalicească de lungă durată (ani) 360 zile. 2 Serviciile medicale spitaliceşti se acordă sub formă de: 1. Tariful/caz rezolvat se negociază de unităţile sanitare cu casele de asigurări de sănătate. având în vedere documentele pentru fundamentarea tarifului. 3. 20 la ordin. având în vedere documentele pentru fundamentarea tarifului.pentru secţii/compartimente de acuţi 290 zile .ANEXA 17 CONDIŢIILE acordării serviciilor medicale în unităţi sanitare cu paturi şi modalităţile de plată ale acestora SPITALE ART. după caz.în funcţie de care se stabileşte capacitatea maximă de funcţionare: 1. indicele mediu de utilizare a paturilor la nivel naţional şi în conformitate cu planul de paturi aprobat la nivel judeţean stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. 113 şi 114 din Codul penal şi cele dispuse prin ordonanţa procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale. având în vedere următorii indicatori specifici spitalelor. ART.

număr de servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare de zi şi număr cazuri rezolvate pentru serviciile medicale acordate în regim de spitalizare de zi. 6. nivelul indicatorilor de performanţă ai managementului spitalului public asumaţi prin contractul de management. indice de complexitate a cazurilor. structuri sanitare cu paturi distincte. în regim ambulatoriu. în raza administrativ teritorială a casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală sau pentru care solicită încheierea unui contract şi/sau în raza administrativ teritorială a oricărei case de asigurări de sanatate. potrivit structurii organizatorice a spitalului aprobată sau avizată.spitalizare continuă. infecţii nosocomiale raportate la numărul total de externări. 7. respectiv tarif pe caz rezolvat.2013 (5) Furnizorul de servicii medicale spitaliceşti care înfiinţează. 2. conform indicatorilor asumaţi prin contractul de management. număr de zile de spitalizare. 8. mortalitatea raportată la numărul total de externări. în vederea contractării. gradul de realizare a indicatorilor de management contractaţi pentru anul 2011. tarif pe zi de spitalizare. (3) Spitalele vor prezenta. de dotarea spitalului cu aparatură şi de încadrarea cu personalul de specialitate. 5. defalcarea cazurilor de spitalizare estimate pe fiecare secţie şi pe tip de bolnavi: urgenţa. conform indicatorilor asumaţi prin contractul de management. În vederea contractării serviciilor spitaliceşti efectuate prin spitalizare de zi spitalele prezintă distinct numărul serviciilor medicale (cazurilor) estimate a se efectua în camera de gardă şi în structurile de urgenţă din cadrul spitalelor. din care numărul cazurilor internate. 5. în vederea contractării. stabilit pe baza indicelui mediu de utilizare a paturilor la nivel naţional pe tipuri de secţii/compartimente. 204 . numărul şi tipul investigaţiilor paraclinice estimate a se realiza de către spitale. în condiţiile prevederilor Hotărârii de Guvern privind aprobarea Planului naţional de paturi pentru perioada 2011 . 6. acut. 9. sau pentru perioada corespunzătoare. 3. (4) Casele de asigurări de sănătate încheie cu spitalele contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti luând în calcul numărul maxim de paturi. pe secţii şi compartimente. 13. tarif mediu pe caz rezolvat. total şi pe secţii. conform legii. 11. poate incheia contract cu casa de asigurari de sanatate/casele de asigurari de sanatate. gradul de operabilitate înregistrat pe secţiile/compartimentele de specialitate chirurgicală. b) indicatori calitativi: 1. pentru cazurile neinternate. conform indicatorilor asumaţi prin contractul de management. 4. după caz. tarif pe caz rezolvat (DRG). 10. după caz. calculat la capacitatea maximă de funcţionare a spitalului. număr de cazuri externate . de Ministerul Sănătăţii şi normativelor în vigoare. după caz. (2) Spitalele vor prezenta caselor de asigurări de sănătate. cu respectarea tuturor celorlalte condiţii de contractare. cu excepţia spitalelor care au manager interimar. tarif pe serviciu medical.4. gradul de complexitate a serviciilor medicale spitaliceşti acordate în funcţie de morbiditatea spitalizată. cronic. durată optimă de spitalizare/durata de spitalizare efectiv realizată/durată medie de spitalizare la nivel naţional în secţiile pentru afecţiuni acute. 12. altele decât spitalele de urgenţă. numărul de cazuri de urgenţă medico/chirurgicală prezentate în structurile de urgenţă (camere de gardă).

(6) Pe parcursul derulării. Pentru structurile nou infiintate. Fiecare structura distincta a furnizorului de servicii medicale spitalicesti va fi evidentiata distinct in anexa 17 A la ordin. Pentru fiecare structură distinctă a furnizorului de servicii medicale spitaliceşti care are în componenţă secţii/compartimente de cronici se aplică prevederile art. care nu se poate trata în Departamentul de urgenţă (UPU/CPU/Cameră de gardă). Economiile rezultate datorită modificării contractelor ca urmare a revizuirii clasificării în sensul descreşterii categoriei de spital. conform prevederilor legale in vigoare. Exclude rănile izolate ale mâinilor sau picioarelor. înregistrată cu două ocazii separate la distanţă de cel puţin 5 minute. Măsurarea efectuată în momentul sosirii în UPU/CPU.b). în situaţia in care a fost modificata clasificarea in sensul descresterii. se va face prin sistemul DRG pentru fiecare structura avizata/aprobata distinct. Include şi pierderea conştienţei ca urmare a traumelor. Febră de cel puţin 5 zile (3 zile) cu temperatură de peste 38 °C. Include hemoragie continuă cu orice localizare. 5 alin (1) lit. pentru care nu exista istoric astfel incat sa poata fi calculat ICM si TCP conform metodologiei aplicata pentru calcularea acestor valori. schimbare acută în starea de conştienţă a pacientului. Include orice suspiciune de sângerare internă. Pierdere severă parţială sau totală şi care s-a instalat rapid şi a persistă în momentul internării. fractură a coloanei vertebrale în zona cervicală. contractul se modifică in cazul revizuirii categoriei de spital. se aplica prevederile art.2 paragraful al doilea. în funcţie de criteriile avute în vedere la contractare. Exclude dezorientare sau confuzie. după cum urmează: Sodiu <123 sau >156 mEq/L 205 2 Puls anormal 3 Tensiune anormală 4 5 Pierderea acută a vederii sau a auzului Pierderea acută a capacităţii de a mişca o parte importantă a corpului Febră persistentă Sângerare abundentă 6 7 8 Anomalie severă a electroliţilor serici sau a unui gaz din sânge . O presiune sistolică sub 90 sau peste 200 mmHg. cu condiţia existenţei unor fonduri disponibile cu destinaţia servicii medicale spitaliceşti. a) punctul a. 5 alin.În situatia in care furnizorul de servicii medicale spitalicesti se regaseste in anexa 17 A la ordin. Contractul se poate modifica în situatia in care a fost revizuită clasificarea in sensul cresterii. (7) Cazurile internate prin spitalizare continuă ca şi cazuri de urgenţă vor avea în vedere criteriile de evaluare retrospectivă a oportunităţii internării Criterii de evaluare trimestrială retrospectivă a oportunităţii internării cazurilor de urgenţă 1 Pierderea subită a cunoştinţei Include comă sau incapacitate de răspuns la stimuli. şi un o valoare diastolică de sub 60 sau peste 120 mmHg. Include răni cauzate de traume majore (fractură a oaselor membrului pelvin. se repartizează spitalelor de către casele de asigurări de sănătate. disfagie acută cu risc de aspiraţie). (1) lit. O frecvenţă periferică sub 50/min sau mai mare de 140/min . paralizie a piciorului sau braţului. contractarea si decontarea pentru afectiunile acute.

De asemenea. 10 11 Durere paralizantă 12 Necesitatea administrării Medicaţiei parenterale şi/sau repleţie volemică 13 Procedură semnificativă în primele 24 de ore de la internare ART. fără a putea fi diagnosticată sau tratată adecvat în departamentul de urgenţă. Semnificativ înseamnă că necesită anestezie regională sau generală şi realizarea într-o unitate specializată (cum ar fi sala de operaţii). 3 din anexa la Ordinul nr.45 Calcemie serică < 3 mmol/L sau > 6 mmol/L PaCO2 >50 mmHg PaO2 <50 mmHg 9a 9b Anomaliile eletrocardiogramei Suspiciune clinică şi biologică de ischemie miocardică acută Dehiscenţa plăgilor Rezultatele EKG efectuată la prezentare. Durere severă cu suspiciune de urgenţă medicală.3 sau >7. respectiv . şi intraarterial cel puţin la 8 ore.0 mEq/L Bicarbonat <20 sau >36 mEq/L pH arterial pH <7. (1) al art.număr de cazuri externate x tarif mediu pe caz rezolvat pe specialităţi La calculul acestei sume se vor avea în vedere: a1) Suma maximă posibil de contractat (Sp) în funcţie de capacitatea maximă de funcţionare a fiecărui spital calculată în conformitate cu prevederile Ordinului comun al ministrului sănătăţii şi preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.5 sau >6. Include practic toate operaţiile efectuate în urgenţă. se stabileşte astfel: .număr de cazuri externate x indice case-mix 2012 x tarif pe caz ponderat pentru anul 2012. în absenţa modificărilor ECG sau a enzimelor miocardice Include doar complicaţiile postterapeutice sau deschiderea plăgilor sau leziuni care necesită închidere/sutură. include ordinul pentru medicaţia IV cel puţin la 8 ore şi stabilizarea prin insulină pentru pacienţii tineri cu diabet sever. 862/547/2011 privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru serviciile de spitalizare continuă pentru pacienţi acuţi. IM. Include administrarea medicaţiei IV.Potasiu <2. după caz: a) suma aferentă serviciilor medicale spitaliceşti. 206 . pentru afecţiunile acute. La calcularea formulei prevăzute în alin. pe baza clasificării spitalelor în funcţie de competenţă. 862/547/2011. 5 (1) Valoarea totală contractată de spitale cu casele de asigurări de sănătate se constituie din următoarele sume. a căror plată se face pe bază de tarif pe caz rezolvat (DRG) pentru spitalele finanţate în sistem DRG. Exclude ordinul de a menţine accesul venos continuu. care sugerează ischemie miocardică acută recentă. numărul de paturi aprobate şi contractabile după aplicarea prevederilor Planului Naţional de Paturi se stabileşte de către o comisie formată din reprezentanţi ai casei de asigurări de sănătate şi ai direcţiei de sănătate publică/direcţiile medicale sau de structurile similare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţea sanitară proprie. respectiv tarif mediu pe caz rezolvat pentru spitalele non-DRG. Evaluarea simptomelor ischemiei miocardice acute. IT.

a3) Suma suplimentară (Ss) ce poate fi contractată peste cea minimă. 4 alin. în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 3 din anexa la Ordinul nr. cu respectarea prevederilor art. Suma suplimentară ce poate fi contractată de casa de asigurări de sănătate cu fiecare spital poate varia cu până la + 15% faţă de Suma suplimentară repartizată proporţional spitalelor. puncte rezultat din autoevaluare / n ∑ 1 (nr. 862/547/2011 privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru serviciile de spitalizare continuă pentru pacienţi acuţi. în anul 2012) pentru fiecare spital x nr. numărul de cazuri externate calculat conform prevederilor alin. 862/547/2011 nu poate fi mai mare decât numărul mediu lunar de cazuri externate şi validate în anul precedent x 12 luni. în funcţie de categoria în care este clasificat spitalul. în funcţie de particularităţile de la nivel local. la nivelul fiecărui spital. (4) se stabileşte luând în calcul: număr cazuri externate în anul 2011 raportate şi validate de SNSPMPDSB în anul 2011 x (ICM x TCP. şi care nu poate fi mai mare de 130% din suma contractată în anul precedent pentru servicii de spitalizare continuă pentru pacienţii cu afecţiuni acute. prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii şi preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. (1) al art. În formula de calcul pentru suma minimă contractată de casele de asigurări de sănătate cu spitalele. pentru servicii de spitalizare continuă pentru afecţiuni acute. puncte rezultat din autoevaluare). dar nu mai mult de suma maximă posibil de contractat. în limita fondurilor disponibile la nivelul casei de asigurări de sănătate. pe baza clasificării spitalelor în funcţie de competenţă. unde n este nr. cazuri externate raportate şi validate de SNSPMPDSB în anul 2011 x ICM 2012 x TCP2012 x nr. Pentru spitalele non-DRG sau nou intrate în contractare în formulele de mai sus ICM-ul şi TCP-ul se înlocuiesc cu media ponderată calculată la tariful mediu pe caz rezolvat negociat pe specialităţi şi la numărul de cazuri externate pe fiecare specialitate ţinând cont de valoarea procentului de referinţă pentru categoria în care se clasifică spitalul. a4) Număr de cazuri externate ce poate fi contractat: La negocierea numărului de cazuri externate pe spital şi pe secţie se vor avea în vedere: 207 . calculată în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.Pentru anul 2012. Pentru spitalele non-DRG în formula de mai sus ICM-ul şi TCP-ul se înlocuiesc cu media ponderată calculată la tariful mediu pe caz rezolvat negociat pe specialităţi şi la numărul de cazuri externate pe fiecare specialitate. pe baza clasificării spitalelor în funcţie de competenţă. Nu se reduc cazurile de urgenţă estimate a se interna luând în calcul datele ultimilor 3 ani. spitalelor pentru care casa de asigurări de sănătate contractează spitalizare continuă pentru cazurile acute. a2) Suma minimă contractată (Sm) de fiecare spital cu casa de asigurări de sănătate. valoarea procentului de referinţă (P) utilizată este de 90.862/547/2011 privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru serviciile de spitalizare continuă pentru pacienţi acuţi. Suma disponibilă în bugetul casei de asigurări de sănătate cu destinaţie servicii medicale spitaliceşti pentru calculul sumelor suplimentare se repartizează proporţional spitalelor pe baza formulei de mai sus. 862/547/2011.

3.numărul de cazuri externate calculat la suma minimă = Sm / (ICM x TCP aferente fiecărui spital). a4. pe baza clasificării spitalelor în funcţie de competenţă. 862/547/2011 privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru serviciile de spitalizare continuă pentru pacienţi acuţi.8 puncte c) peste 3 linii de gardă 1 punct a4. a4.la Ordinul nr.8 puncte c) a efectuat în anul 2011 cu peste 10% mai multe servicii decât numărul (poziţii) total de servicii prevăzut în pachetul de servicii de bază – Capitolul II din Anexa 7. în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.3. asigurate de medici specialişti 0.3.1.la Ordinul nr. 864/538/2011 1 punct d) are certificat de calitate ISO 15189 10 puncte a4. Număr linii de gardă: a) 1 linie de gardă 0. Complexitatea serviciilor medicale – analize de laborator: a) a efectuat în anul 2011 sub 50% din numărul (poziţii) total de servicii prevăzut în pachetul de servicii de bază – Capitolul II din Anexa 7.3 puncte d) Rx + CT + Scintigrafie + Angiografie/RMN 1.a4. 864/538/2011 0. din care una medicală şi una chirurgicală.5 puncte b) 2 linii de gardă.6 puncte e) Rx + CT + Scintigrafie + Angiografie + RMN 2 puncte 208 .la Ordinul nr.1 . rezultatul se rotunjeşte la număr întreg (în plus).3.2.3.2. 864/538/2011 0.4 Complexitatea serviciilor medicale – radiologie şi imagistică medicală: a) radiologie clasică 0. Linie de gardă de terapie intensivă: a) 1 linie de gardă de TI b) 2 linii de gardă de TI şi peste 1 punct 2 puncte a4.3 Evaluarea spitalului în vederea acordării punctajului aferent se realizează în funcţie de: a4.4 puncte b) a efectuat în anul 2011 peste 50% din numărul (poziţii) total de servicii prevăzut în pachetul de servicii de bază – Capitolul II din Anexa 7. Pentru spitalele non-DRG în formula de mai sus ICM-ul şi TCP-ul se înlocuiesc cu media ponderată calculată la tariful mediu pe caz rezolvat negociat pe specialităţi şi la numărul de cazuri externate pe fiecare specialitate. rezultatul se rotunjeşte la număr întreg (în plus).5 puncte 1 punct b) Rx + CT c) Rx + CT + Scintigrafie 1. Pentru spitalele non-DRG sau nou intrate în contractare în formula de mai sus ICM-ul şi TCP-ul se înlocuiesc cu înlocuiesc cu media ponderată calculată la tariful mediu pe caz rezolvat negociat pe specialităţi şi la numărul de cazuri externate pe fiecare specialitate ţinând cont de valoarea procentului de referinţă pentru categoria în care se clasifică spitalul. Număr de cazuri externate suplimentar contractat/spital = (Suma suplimentară contractată / (ICM x TCP aferente spitalului şi prevăzute în anexa 17 A)).

a4. a4.2 puncte în limita a maxim 2 puncte.aprecierea gradului de operabilitate se face pe baza procentului cazurilor clasificate în DRG chirurgicale din totalul cazurilor externate.4 Numărul anual de cazuri externate negociat şi contractat se defalcă pe trimestre.7 Folosirea protocoalelor proprii de îngrijire medicală (trasee clinice) 0 puncte a) nu folosesc b) folosesc mai puţin de 5 protocoale pe secţie/specialitate 1 punct c) folosesc între 6-10 protocoale pe secţie / specialitate 2 puncte d) folosesc pentru mai mult de 20% din grupele de DRG raportate în anul 2011 3 puncte e) prezentarea de proiecte de protocol cu aplicabilitate în anul 2012 1punct pentru fiecare Spitalele vor anexa protocoalele şi analiza rezultatelor aplicării acestora. spitalele organizează şi raportează trimestrial evidenţa acestor indicatori. a5) Indicele de case-mix 2012 se calculează pentru fiecare spital pe baza numărului şi a tipurilor de cazuri raportate în perioada 1 ianuarie 2011 .5 puncte c) peste 70% 1 punct . Casele de asigurări de sănătate.3.f) are certificat de calitate ISO 9001:2008 10 puncte a4. în cadrul controalelor efectuate la spitale vor verifica corectitudinea autoevaluării şi vor diminua valoarea de contract a spitalului în mod corespunzător.3.5 Blocul operator 0. însoţită de documentele justificative şi o declaraţie pe proprie răspundere că informaţiile corespund realităţii. spitalele vor depune o autoevaluare potrivit datelor de mai sus.3. dacă se constată neconcordanţe la nivelul spitalului. conform punctajului acordat. 17 A la ordin şi rămâne nemodificat pe perioada de derulare a contractului cu excepţia situaţiilor în care se recalculează ca urmare a acţiunilor de control în sensul diminuării acestuia.5 puncte c) orice multiplu întreg de 2 săli şi 1 medic anestezist aduce câte 0. caselor de asigurări de sănătate şi direcţiilor de sănătate publică. La stabilirea numărului de cazuri externate contractate pe spital se ţine seama şi de modul de realizare a indicatorilor calitativi din anul precedent. 209 grup de 10 protocoale . Indicele de case-mix este prezentat în anexa nr.6 Complexitatea ofertei de servicii a) numai spitalizare continuă 0. în acest scop.3.8 gradul de operabilitate realizat de spital în anul 2011 de secţiile chirurgicale (pacienţi operaţi/pacienţi internaţi x100): 0 puncte a) sub 50% b) 51% .30 septembrie 2011. Numărul de cazuri ponderate se obţine prin înmulţirea numărului negociat de cazuri externate cu indicele de case-mix.3 puncte a) 1 sală şi 1 medic anestezist b) peste 2 săli şi 1 medic anestezist 0. În vederea stabilirii punctajelor. a4.70% 0. de zi şi ambulatoriul integrat clinic 2 puncte a4.7 puncte b) spitalizare continuă şi de zi 1 punct c) spitalizare continuă.

4 alin. 2. limitele superioare şi inferioare ale intervalului de normalitate al duratei de spitalizare pentru fiecare grupă de diagnostic. Tariful mediu pe caz rezolvat pe specialităţi negociat nu poate fi mai mare decât tariful maximal prevăzut în anexa nr. Numărul de cazuri externate Numărul de cazuri externate pe spitale/secţii/compartimente se negociază în funcţie de: . în funcţie de numărul de paturi aprobat.număr de cazuri externate x durata optimă de spitalizare sau. a7) Tarif mediu pe caz rezolvat pe specialităţi Tariful mediu pe caz rezolvat se stabileşte prin negociere între furnizori şi casele de asigurări de sănătate având în vedere documentele pentru fundamentarea tarifului şi indicatorul cost mediu cu medicamentele pe caz externat pe anul 2011şi sumele aprobate la nivelul casei de asigurări de sănătate cu destinaţia servicii medicale spitaliceşti. 19 la ordin. durata medie de spitalizare la nivel naţional. pentru secţiile/compartimentele unde aceasta a fost mai mică decât cea optimă. după caz. În situaţia în care unul din spitalele prevăzute în anexa nr. după caz. în funcţie de particularităţile aferente fiecărui tip de spital. 3. 17 C la ordin. în acest scop. b). La stabilirea numărului de cazuri externate contractate pe spital/secţie/compartiment se ţine seama de modul de realizare a indicatorilor calitativi din anul precedent. tipurile de cazuri ce sunt decontate (grupele de diagnostice.cazurile estimate a fi externate pe spital şi pe secţie în anul 2012. 17 A la ordin şi se stabileşte pentru fiecare spital.naţional.media cazurilor externate în ultimii 5 ani la nivelul spitalului (ţinându-se cont de modificările de structură aprobate/avizate de Ministerul Sănătăţii. Durata optimă de spitalizare stabilită de către comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii pe secţii este valabilă pentru toate categoriile de spitale şi este prevăzută în anexa nr. valorile relative. durata efectiv realizată x tariful pe zi de spitalizare 1. mediana duratei de spitalizare în secţiile ATI . b). Pentru secţiile/spitalele de psihiatrie cronici cu internări obligatorii pentru bolnavii psihici prevăzuţi la art. Tariful pe zi de spitalizare pe secţie/compartiment se negociază pe baza tarifului pe zi de spitalizare propus de fiecare spital pentru secţiile şi compartimentele din structura proprie. după caz) şi al judeţului. având în vedere documentele pentru fundamentarea tarifului. cu încadrarea în sumele aprobate la nivelul 210 . dar nu mai mică de 75% faţă de aceasta. a). Numărul anual de cazuri externate negociat se defalcă pe trimestre. (1) lit.a6) Tariful pe caz ponderat pentru anul 2012 este prezentat în anexa nr.prematuri sau îngrijiri paliative. durata de spitalizare efectiv realizată. În situaţia în care unul din spitale are în structură secţii/compartimente de cronici. precum şi pentru bolnavii care necesită asistenţă medicală spitalicească de lungă durată (ani) se ia în considerare durata medie de spitalizare efectiv realizată în anul precedent. b) suma pentru spitalele de cronici şi de recuperare. contractarea acestor servicii se efectuează conform prevederilor lit. precum şi pentru secţiile şi compartimentele de cronici. contractarea acestor servicii se efectuează conform prevederilor de la lit. 113 şi 114 din Codul penal şi cele dispuse prin ordonanţa procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale. 17 B la ordin. recuperare şi neonatologie . cu respectarea prevederilor art.prematuri (prevăzute ca structuri distincte în structura spitalului aprobată/avizată de Ministerul Sănătăţii) din alte spitale. 17 A la ordin are în structură secţii/compartimente de cronici. spitalele vor ţine evidenţa acestor indicatori. Lista cuprinzând categoriile majore de diagnostice. precum şi definirea termenilor utilizaţi) sunt prevăzute în anexa nr. recuperare şi neonatologie . . după caz. care se stabileşte astfel: . indicele mediu de utilizare a paturilor la nivel naţional la spitalul/secţia/compartimentul respectiv şi de durata optimă de spitalizare sau. recuperare şi neonatologie .prematuri şi îngrijiri paliative. 105.

casei de asigurări de sănătate cu destinaţie servicii medicale spitaliceşti. transportul lunar al medicamentelor şi al materialelor sanitare specifice dializei peritoneale la domiciliul pacienţilor. 5. care face obiectul unui contract distinct. 8 la ordin. transportul nemedicalizat al pacienţilor hemodializaţi de la şi la domiciliul pacienţilor. f) suma pentru investigaţii paraclinice efectuate în regim ambulatoriu. care se află în structura spitalului ca unităţi fără personalitate juridică. Suma aferentă serviciilor medicale paliative se stabileşte astfel: Număr de paturi x număr de zile calendaristice dintr-un an estimat a fi ocupat un pat x tariful pe zi de spitalizare negociat. aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. diabet zaharat. cu numărul de internări corespunzătoare anului 2011 pentru care nu se justifică internarea. nutriţie şi boli metabolice în cabinete de planificare familială în care îşi desfăşoară activitatea medici cu specialitatea obstetrică-ginecologie şi în cabinete de boli infecţioase. 4. obţinut în condiţiile prevăzute mai sus. se poate diminua prin negociere între furnizori şi casele de asigurări de sănătate. precum şi în cabinete medicale de specialitate din ambulatoriul integrat al spitalului. 16 la ordin. numărul de cazuri externate. c) suma aferentă Programului naţional cu scop curativ pentru medicamente şi materiale sanitare specifice. finanţată din fondul alocat pentru programul naţional cu scop curativ. conform anexei nr. Tariful pe serviciu medical se negociază între spitale şi casele de asigurări de sănătate şi nu poate fi mai mare decât tarifele maximale decontate de casele de asigurări de sănătate. (4) lit. tariful/caz rezolvat se negociază de unităţile sanitare cu casele de asigurări de sănătate. Casele de asigurări de sănătate contractează servicii medicale paliative în regim de spitalizare continuă dacă acestea nu pot fi efectuate în condiţiile asistenţei medicale la domiciliu. finanţată din fondul alocat asistenţei medicale spitaliceşti. Tarifele pe zi de spitalizare negociate nu pot fi mai mari decât tarifele maximale prevăzute în anexa nr. respectiv din fondul alocat asistenţei medicale spitaliceşti pentru cabinetele prevăzute la art. al cărui model este prevăzut în normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate. g) suma pentru serviciile medicale spitaliceşti efectuate în regim de spitalizare de zi pentru care plata se face prin tarif pe serviciu medical/caz rezolvat şi care se determină prin înmulţirea numărului negociat şi contractat de servicii medicale spitaliceşti pe tipuri/cazuri rezolvate cu tariful aferent acestora. care face obiectul unui contract distinct. stabilită conform prevederilor din anexa nr. prevăzute în anexa nr. 8 la ordin. Tariful pe caz rezolvat reprezintă maxim 1/3 din suma corespunzătoare cazului codificat şi 211 . inclusiv medicamente şi materiale sanitare specifice. Tariful pe zi de spitalizare negociat nu poate fi mai mare decât tariful maximal prevăzute în anexa nr. Pentru unităţile sanitare cu paturi care încheie contract de furnizare de servicii medicale spitaliceşti cu casa de asigurări de sănătate atât pentru spitalizare continuă cât şi pentru spitalizare de zi. 17 C la ordin. finanţate din fondul alocat asistenţei medicale ambulatorii de specialitate pentru specialităţile clinice. e) suma pentru serviciile medicale efectuate în cabinete medicale de specialitate în: oncologie medicală. având în vedere documentele pentru fundamentarea tarifului. Pentru secţiile medicale. 48 alin. 17 C la ordin. acordate în cadrul programului naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică din cadrul Programului naţional cu scop curativ. d) suma pentru serviciile de supleere renală. b) din Contractul-cadru. al cărui model este prevăzut în normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate.

dar nu mai mult de 50%. . astfel: .grupat conform RO DRG v1 la nivelul tarifului pe caz ponderat mediu naţional prevăzut în Anexa 17A de 1444 lei. în limita a maxim 25%.pentru spitalele care în anul 2011 au realizat valori ale indicatorilor contractaţi în regim de spitalizare de zi şi care au fost decontate de către casele de asigurări de sănătate. (2) Sumele de la lit. pentru cazurile care sunt internate prin spitalizare continuă.decontarea cazurilor externate prevăzute la art. . (3) Cheltuielile ocazionate de activităţile desfăşurate în camera de gardă şi în structurile de urgenţă din cadrul spitalelor. cu excepţia unităţilor sanitare care derulează programe naţionale de sănătate. dar fără a depăşi 25% din valoarea totală contractată pentru spitalizare continuă. Cazurile pentru care se acordă servicii medicale în aceste structuri din cadrul spitalelor. altele decât spitalele de urgenţă. b) din Contractul-cadru. Sumele contractate pentru cazurile rezolvate în regim de spitalizare de zi în cadrul acestor structuri se evidenţiază distinct în contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti încheiat cu casa de asigurări de sănătate. (1) sunt prevăzute distinct în actele adiţionale la contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti. mai mici de 25% faţă de valoarea decontată pentru indicatorii realizaţi în regim de spitalizare continuă. nu poate depăşi 25% din suma contractată pentru servicii de spitalizare continuă. Suma contractată de către spital pentru servicii de spitalizare de zi. . 48 alin. mai mari de 25% faţă de valoarea decontată pentru indicatorii realizaţi în regim de spitalizare continuă. Sumele de la lit.investigaţii paraclinice în laboratoarele/punctele de lucru din structura acestora organizate ca urmare a procedurii de externalizare.decontarea sumelor reprezentând depăşirea valorii trimestriale de contract cu maximum 5% din valoarea acesteia pentru spitalele de urgenţă.pentru spitalele care în anul 2011 au realizat valori ale indicatorilor contractaţi în regim de spitalizare de zi şi care au fost decontate de către casele de asigurări de sănătate. şi nu poate fi mai mare de 480 lei. fiind suportate din fondul aferent asistenţei medicale spitaliceşti. şi sunt decontate prin tarif pe caz rezolvat. e) şi f) ale alin. (1) sunt prevăzute în contracte distincte. b) 1% pentru complexitate suplimentară a cazurilor în ceea ce priveşte comorbiditatea şi numărul de zile de îngrijiri acordate în cadrul secţiilor/compartimentelor de terapie 212 . . c) şi d) ale alin. casele de asigurări contractează indicatori pentru activitatea de spitalizare de zi pentru anul 2012. sunt considerate cazuri rezolvate în regim de spitalizare de zi numai pentru cazurile neinternate prin spitalizare continuă.decontarea serviciilor prevăzute la art. 75 din Contractul-cadru. Numărul de cazuri şi tariful aferent acestora se negociază cu casele de asigurări de sănătate. 6 (1) La contractarea serviciilor medicale spitaliceşti casele de asigurări de sănătate vor avea în vedere 94% din fondurile aprobate cu această destinaţie la nivelul casei de asigurări de sănătate după ce s-a dedus suma aferentă serviciilor medicale paraclinice ce se pot efectua în ambulatoriu de către unităţile sanitare cu paturi şi de către furnizorii de servicii medicale . (4) lit.alte situaţii justificate ce pot apărea în derularea contractelor încheiate cu furnizorii de servicii medicale spitaliceşti. casele de asigurări contractează pentru activitatea de spitalizare de zi pentru anul 2012 o suma la nivelul celei decontate in anul anterior majorata cu o suma reprezentand 5 % din suma decontata pentru spitalizarea continua in anul anterior. sunt cuprinse în structura tarifului pe caz rezolvat. după caz. pentru anul 2012. (2) Diferenţa de 6% din fondul cu destinaţie servicii medicale spitaliceşti ce nu a fost contractată iniţial se utilizează astfel: a) 5% pentru: . ART.

4 | | | | | | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| | A-aDO2 | | | | | | | | | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| | FiO2 < 50% | | | | |> 9. APACHE-2 | | Variabile fiziologice | |______________________________________________________________________________| | Variabile | Punctaj | | |_____________________________________________________________| | | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| | Temperatura |> 41 |39. astfel: _______________________________________________________________________________ | Sistemul de punctaj.6 -| |< 26. .1 .| |70 .3 |8.| |7. conditiile pentru acordatea sumei calculate trimestrial din 1%.9 | |38.prezenţa permanentă a cel puţin unui medic în cadrul secţiei/compartimentului de terapie intensivă.| |< 49 | | (mm Hg) | |159 |129 | |109 | |69 | | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| | Ritmul inimii |> 180|140 .intensivă.9 |38. fără a modifica numărul de cazuri contractate aferente perioadei pentru care se acordă această sumă.| |70 .5 -|36. se stabileşte conform următoarei formule: Total zile de spitalizare peste mediana fiecărei grupe DRG în secţia/compartimentul de terapie intensivă a spitalului/Total zile de spitalizare peste mediana fiecărei grupe DRG la nivel tuturor spitalelor aflate în contract cu o casă de asigurări de sănătate pentru secţiile/compartimentele de terapie intensivă x 25% din suma reprezentând 1% pentru complexitatea suplimentară a cazurilor.|< 7. Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti.6 -|26.|12 .6| | | | | | | |66.5 |46. Suma se calculeaza trimestrial numai spitalelor care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii: .| |50 .4 |35. Zilele de spitalizare peste mediana fiecărei grupe DRG din secţiile/compartimentele de terapie intensivă pentru fiecare spital se pun la dispoziţia caselor de asigurări de sănătate trimestrial de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică.0 -|< 29.|6 . în conformitate cu sistemul de punctaj APACHE 2.| |55 . Spitalele evaluează pacienţii atât la intrarea cât şi la ieşirea din compartimentele/secţiile TI. a.0 -| |38. conform prevederilor legale în vigoare.9 | |< 5 | | respira iei | |49 | |34 |24 |11 | | | | | (respira ii/ | | | | | | | | | | | min) | | | | | | | | | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| | Oxigenare | | | | | | | | | | | (kPa)*: | | | | | | | | | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| | FiO2 > 50% |66.9 |31.9 | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| | Mijloc BP |> 160|130 . în cadrul secţiei/compartimentului de terapie intensivă.|10 .|40 .3 | 213 . .|110 .|110 .3 . Suma aferenta fiecărui spital care îndeplineşte criteriile de mai sus. In situatia in care nu sunt intrunite de catre nici un furnizor.0 -|34.0 -|32. suma respectiva se utilizeaza in conditiile lit.4 |46.consum de medicamente de minimum 5% din totalul bugetului stabilit pentru secţia/compartimentul de terapie intensivă.consum de materiale sanitare cu cel puţin 50% peste media consumului de materiale sanitare la nivelul spitalului.9| | rectală (°C) | |40.| |25 .prezenţa permanentă a unui număr corespunzător de personal mediu sanitar.9 |33. . Casele de asigurări de sănătate încheie act adiţional pentru sumele reprezentând complexitatea suplimentară a cazurilor.0 -|30.|< 39 | | (bătăi/min) | |179 |139 | |109 | |69 |54 | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| | Rata |> 50 |35 .

.|50 .9 | | | | (x 109/l) | | | | | | | | | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| .0 .24 | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| | Serum sodium |> 180|160 .| |20 .4 |3. conform regulilor de validare stabilite prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate). dar fără a se depăşi suma ce poate fi contractată în funcţie de capacitatea maximă de funcţionare a fiecărui spital.|< 110 | | (mmol/l) | |179 |159 |154 |149 | |129 |119 | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| | Serum potassium|> 7 |6.| |< 20 | | celule (%) | | |59.5 | | (mmol/l) | |6.0 | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| | pH arterial |> 7.50 -|7.Vârsta .59 |7. 3.| PaO2 | | | | | |9.| |120 . 862/547/2011. Tarifele sunt stabilite conform prevederilor art.|15 .|30 . care au stat la baza stabilirii valorii iniţiale de contract/actelor adiţionale. 9 (1) Decontarea de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor medicale contractate cu spitalele se face după cum urmează: a) pentru serviciile medicale spitaliceşti acordate în spitale a căror plată se face pe baza indicatorului tarif pe caz rezolvat (DRG).32 |7.60 -| |7.9 |19.9 |45. se determină prin înmulţirea numărului de servicii medicale spitaliceşti/cazuri rezolvate cu tarifele negociate aferente acestora.5 . 7 Fondurile suplimentare aprobate pentru anul 2012 cu destinaţia servicii medicale spitaliceşti. 17 A la ordin.tariful pe caz ponderat stabilit pentru anul 2012.| |5. precum şi nivelul de realizare a indicatorilor specifici în limita celor contractaţi în perioada de la începutul anului şi până la sfârşitul lunii anterioare celei în care se semnează actul adiţional. .|3 | |1 | |< 1 | | Număr de | leucocite | | |39. decontarea lunară şi regularizarea trimestrială se realizează astfel: 1.7|7. se contractează de către casele de asigurări de sănătate prin acte adiţionale la contractele iniţiale pentru anul 2012.0 .|46 .9 | |29.9 |5. 8 Sumele pentru serviciile medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare de zi de unităţile sanitare autorizate de Ministerul Sănătăţii să efectueze aceste servicii şi care nu încheie contract de furnizare de servicii medicale spitaliceşti în spitalizare continuă.59 | |7.25 -|7.9 | |2.numărul de cazuri externate şi raportate de către spital. din care se scad cazurile nevalidate în luna anterioară (validarea şi invalidarea cazurilor externate raportate se fac de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică.9 |14. ART.| |< 2.|155 .49 | |7.indicele de case-mix prevăzut în anexa nr.|111 .15| | | |7. Analiza activităţii trimestriale a spitalului se face pe baza următorilor indicatori: 214 .|3. ART. Casele de asigurări de sănătate vor avea în vedere la repartizarea fondurilor suplimentare atât prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.Statut chirurgical | |______________________________________________________________________________| ART.|3.9 | |5.9 | | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| | Serum |> 300|171 .Boli cronice | | Alte variabile: .9 |49. 2.9 | | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| |> 40 | |20 .|130 .4 |2.|2. Decontarea lunară în limita sumei contractate se face în funcţie de: .5 . inclusiv sumele care nu au fost contractate iniţial.3 | |8. cât şi indicatorii specifici fiecărei unităţi sanitare cu paturi. Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti.5 .Scala de comă Glasgow | .|150 .33 -| |7.15 -|< 7.| |< 50 | | | | creatinine | |299 | |170 |120 | | | | | | (micromol/l) | | | | | | | | | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| | Total volum |> 60 | |50 .| |121 .

validate şi decontate cât şi contravaloarea cazurilor rezolvate/serviciilor medicale efectuate în regim de spitalizare de zi sunt mai mici decât sumele contractate pentru fiecare tip de spitalizare. precum şi pentru perioada de la începutul anului şi până la sfârşitul trimestrului respectiv. pentru perioada aferentă trimestrului respectiv. raportată la prevederile art.acuţi În situaţia în care contravaloarea cazurilor pentru spitalizare continuă acuţi realizate. în limita economiilor realizate din spitalizarea de zi se pot accepta 215 . si contravaloarea cazurilor rezolvate/serviciilor medicale efectuate în regim de spitalizare de zi este mai mică decât suma contractată pentru spitalizare de zi. după epuizarea posibilităţii de înscriere pe listele de aşteptare a cazurilor programabile. Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti. validate şi decontate este sub valoarea contractată pentru spitalizare continuă acuţi.coeficientul k al cazurilor externate Contravaloarea serviciilor medicale calculată pe baza indicatorilor de mai sus trebuie să se încadreze în sumele contractate pentru spitalizare continuă pentru afecţiuni acute. validate este peste cea contractată. decontarea se face la nivelul realizat. La regularizarea trimestrială în vederea decontării.valoarea relativă a DRG-ului corespunzător fiecărui caz . conform regulilor de validare stabilite prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate).numărul de cazuri externate realizate şi validate în ordine cronologică în funcţie de data externării. În situaţia în care contravaloarea cazurilor pentru spitalizare continuă acuţi realizate.coeficientul k al cazurilor extreme (ca durată de spitalizare).indicele de case-mix realizat pentru perioada de la începutul anului până la sfârşitul trimestrului respectiv. cu încadrarea în limita valorii contractate. 17 A la ordin . Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti. Modalitatea de calcul al coeficientului k este prevăzută în anexa nr.. Acest coeficient se calculează trimestrial de Şcoala Naţională de Sănătate Publică.tariful pe caz ponderat stabilit pentru anul 2012. În situaţia în care contravaloarea cazurilor pentru spitalizare continuă acuţi realizate şi validate cat si contravaloarea cazurilor rezolvate/serviciilor medicale efectuate în regim de spitalizare de zi sunt mai mari decât sumele contractate pentru fiecare tip de spitalizare. dar nu mai mult de 25 % din valoarea contractată pentru servicii în regim de spitalizare continuă. a). în limita fondurilor disponibile.numărul total de cazuri externate. casele de asigurări de sănătate au în vedere următoarele: . 4 alin. raportate şi validate pentru perioada de la începutul anului până la sfârşitul trimestrului respectiv. pe baza cazurilor externate raportate şi validate pentru perioada de la începutul anului până la sfârşitul trimestrului respectiv. . decontarea se face la un tarif care reprezintă 50% din tariful pe caz ponderat. În situaţia în care contravaloarea cazurilor pentru spitalizare continuă acuţi realizate şi . . (1) lit. în limita economiilor realizate din spitalizarea continuă pentru cazurile acute se poate deconta contravaloarea cazuri rezolvate/servicii medicale efectuate în regim de spitalizare de zi realizate peste cele contractate. numărul de cazuri nu poate depăşi un număr maxim de cazuri calculat la capacitatea maximă de funcţionare a spitalului. (Validarea şi invalidarea cazurilor externate raportate se fac de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică. . . Casele de asigurări de sănătate pot accepta la decontare aceste depăşiri dacă spitalul/secţiile a/au luat decizia de creştere a numărului de internări. 17 B la ordin.TCP-ul prevăzut pentru fiecare spital în Anexa nr. respectiv la un tarif care reprezintă 50% din tariful pe caz rezolvat/serviciului medical efectuate în regim de spitalizare de zi.

113 şi 114 din Codul penal şi internările dispuse prin ordonanţa procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale. . serviciile medicale spitaliceşti se decontează lunar de către casele de asigurări de sănătate în funcţie de numărul de zile de spitalizare efectiv realizat în luna pentru care se face decontarea.numărul de cazuri externate realizate şi validate pentru perioada de la începutul anului până la sfârşitul trimestrului respectiv (validarea şi invalidarea cazurilor externate raportate se fac de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică. precum şi pentru bolnavii care 216 . spitalul va raporta în vederea decontării un singur caz rezolvat.durata optimă de spitalizare pentru situaţiile la care este prevăzută durată optimă. . recuperare pediatrică .tariful pe zi de spitalizare negociat. b) serviciile medicale pentru care plata se face pe bază de tarif pe zi de spitalizare se decontează în limita sumei contractate în funcţie de: . luându-se în calcul durata optimă de spitalizare pentru specialitatea respectivă. Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti. după caz. conform regulilor de validare stabilite prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate). În cazul spitalelor/secţiilor de psihiatrie cronici.tariful pe zi de spitalizare negociat. . iar această depăşire se încadrează în fondurile alocate asistenţei medicale spitaliceşti la nivelul caselor de asigurări de sănătate respective. În cazul spitalelor/secţiilor de psihiatrie cronici pentru internările obligatorii pentru bolnavii psihici prevăzuţi la art. Serviciile medicale pentru care plata se face pe bază de tarif pe zi de spitalizare se decontează ţinându-se seama de durata optimă de spitalizare/durata efectiv realizată. . în ordinea cronologică a datei de externare. şi de tarifele pe zi de spitalizare negociate. conform regulilor de validare specifice stabilite prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate).distrofici. după epuizarea posibilităţii de înscriere pe listele de aşteptare a cazurilor programabile.la decontare un număr de cazuri externate prin spitalizare continuă acuţi. fără a se depăşi durata optimă pentru situaţiile la care este prevăzută durată optimă. . Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti. precum şi pentru bolnavii care necesită asistenţă medicală spitalicească de lungă durată (ani). şi dacă creşterea numărului de cazuri realizate se regăseşte în reducerea numărului de cazuri contractate din alte spitale/secţii din judeţul respectiv. de la o secţie la alta de acelaşi profil. În situaţia în care numărul de cazuri externate este mai mare decât numărul cazurilor contractate. . 113 şi 114 din Codul penal şi cele dispuse prin ordonanţa procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale. în situaţia în care asiguratul este transferat în aceeaşi unitate sanitară.durata efectiv realizată pentru situaţiile la care nu este prevăzută durată optimă. 105.durata optimă de spitalizare pentru situaţiile la care este prevăzută durată optimă astfel: durata optimă dacă durata efectiv realizată este mai mare decât durata optimă şi durata efectiv realizată dacă aceasta este mai mică decât durata optimă. Trimestrial se fac regularizări şi decontări în limita sumei contractate pentru serviciile medicale pentru care plata se face pe bază de tarif pe zi de spitalizare în funcţie de: . 105.prematuri mici şi foarte mici şi TBC. de psihiatrie cronici cu internări obligatorii pentru bolnavii psihici încadraţi la art. neonatologie .durata efectiv realizată pentru situaţiile la care nu este prevăzută durată optimă. astfel: durata optimă dacă durata efectiv realizată este mai mare decât durata optimă şi durata efectiv realizată dacă aceasta este mai mică decât durata optimă. casele de asigurări de sănătate pot accepta la decontare această depăşire dacă spitalul/secţiile a/au luat decizia de creştere a numărului de internări.numărul de cazuri externate realizate şi validate din care se scad cazurile nevalidate în luna anterioară (validarea şi invalidarea se fac de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică.

Casele de asigurări de sănătate decontează serviciile medicale paliative în regim de spitalizare. aferent serviciilor medicale spitaliceşti pentru patologie care necesită internare prin spitalizare continuă Contravaloarea serviciilor medicale calculată pe baza indicatorilor de mai sus trebuie să se încadreze în sumele contractate pentru spitalizare continuă pentru afecţiuni acute. precum şi pentru perioada de la începutul anului şi până la sfârşitul trimestrului respectiv. . în cadrul regularizării trimestriale.numărul de externări realizate şi validate pentru perioada de la începutul anului până la sfârşitul trimestrului respectiv (validarea şi invalidarea cazurilor externate raportate se fac de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică. acordate pentru afecţiuni acute în spitale. precum şi pentru servicii medicale spitaliceşti acordate în secţiile şi compartimentele de acuţi (aprobate/avizate de Ministerul Sănătăţii. după caz ca structuri distincte în structura spitalelor) din spitalele de cronici şi de recuperare. pentru care plata se face prin tarif mediu pe caz rezolvat. Pentru monitorizarea eficienţei managementului de spital.tariful mediu pe caz rezolvat pe specialităţi negociat.tariful mediu pe caz rezolvat pe specialităţi negociat. în limita sumei contractate. conform regulilor de validare stabilite prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate). a utilizării judicioase a fondurilor alocate. . în funcţie de numărul de zile de spitalizare realizat în limita numărului de zile de spitalizare contractat şi de tariful pe zi de spitalizare negociat între casele de asigurări de sănătate şi unităţile sanitare cu paturi. validate şi decontate cat si contravaloarea cazurilor rezolvate/serviciilor medicale 217 . altele decât cele prevăzute în anexa nr. . Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti. Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti.necesită asistenţă medicală spitalicească de lungă durată (ani). 2. cu încadrarea în limita valorii contractate. 17 A la ordin. aferent serviciilor medicale spitaliceşti pentru patologie care necesită internare prin spitalizare continuă. În situaţia în care contravaloarea cazurilor pentru spitalizare continuă acuţi realizate. conform regulilor de validare specifice stabilite prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate). se face în funcţie de: . dar nu mai mult de 25 % din valoarea contractată pentru servicii în regim de spitalizare continuă. La regularizarea trimestrială în vederea decontării. validate şi decontate este sub valoarea contractată pentru spitalizare continuă acuţi. pentru perioada aferentă trimestrului respectiv.tariful mediu pe caz rezolvat pe specialităţi negociat. Decontarea lunară. cu rezultatele analizei trimestriale efectuată de către ordonatorul de credite ierarhic superior şi transmisă în acest scop caselor de asigurări. casele de asigurări de sănătate au în vedere corelarea corespunzătoare a indicatorilor contractaţi şi realizaţi pentru perioada de la începutul anului până la sfârşitul trimestrului respectiv. decontarea lunară şi regularizarea trimestrială se realizează astfel: 1. casele de asigurări de sănătate au în vedere următoarele: . Analiza activităţii trimestriale a spitalului se face pe baza următorilor indicatori: .acuţi În situaţia în care contravaloarea cazurilor pentru spitalizare continuă acuţi realizate. decontarea se face în funcţie de durata de spitalizare efectiv realizată. în limita economiilor realizate pentru continuă acuţi se poate deconta contravaloarea cazuri rezolvate/servicii medicale efectuate în regim de spitalizare de zi realizate peste cele contractate.numărul de cazuri externate realizate şi validate din care se scad cazurile nevalidate în luna anterioară (validarea şi invalidarea se fac de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică. c) serviciile medicale spitaliceşti.numărul de cazuri externate realizate şi validate în ordine cronologică în funcţie de data externării.

acordate în cadrul Programului naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică din cadrul Programului naţional cu scop curativ. transportul lunar al medicamentelor şi al materialelor sanitare specifice dializei peritoneale la domiciliul pacienţilor. decontarea se face la un tarif care reprezintă 50% din tariful negociat. b) din Contractul-cadru. h) suma pentru serviciile medicale spitaliceşti efectuate în regim de spitalizare de zi pentru care plata se face prin tarif pe serviciu medical/caz rezolvat. Pentru unităţile sanitare cu paturi care încheie contract de furnizare de servicii medicale spitaliceşti cu casa de asigurări de sănătate atât pentru spitalizare continuă cât şi pentru spitalizare de zi. în ordinea cronologică a datei de externare. în limita economiilor realizate din spitalizarea de zi se pot accepta la decontare un număr de cazuri externate prin spitalizare continuă acuţi. cabinete de boli infecţioase şi în cabinete de planificare familială în care îşi desfăşoară activitatea medici cu specialitatea obstetrică-ginecologie. în condiţiile prevăzute în anexa nr. 8 la ordin. d) suma aferentă Programului naţional cu scop curativ pentru medicamente şi materiale sanitare specifice se decontează la nivelul realizărilor în limita sumei prevăzute în program pentru medicamente şi materiale sanitare specifice.efectuate în regim de spitalizare de zi sunt mai mici decât sumele contractate pentru fiecare tip de spitalizare. diabet zaharat. decontarea se face la nivelul realizat. inclusiv medicamente şi materiale sanitare specifice. stabilită conform prevederilor din anexa nr. nutriţie şi boli metabolice. (4) lit. Tariful/caz rezolvat se negociază de unităţile sanitare cu casele de asigurări de sănătate. validate este peste cea contractată. Casele de asigurări de sănătate pot accepta la decontare aceste depăşiri dacă spitalul/secţiile a/au luat decizia de creştere a numărului de internări. respectiv din fondul alocat asistenţei medicale spitaliceşti pentru cabinetele prevăzute la art. în limita sumei contractate şi care se determină prin înmulţirea numărului negociat şi contractat de servicii medicale spitaliceşti pe tipuri/cazuri rezolvate cu tariful aferent acestora. e) suma pentru serviciile de supleere renală. În situaţia în care contravaloarea cazurilor pentru spitalizare continuă acuţi realizate şi validate cat si contravaloarea cazurilor rezolvate/serviciilor medicale efectuate în regim de spitalizare de zi sunt mai mari decât sumele contractate pentru fiecare tip de spitalizare. se decontează la nivelul realizărilor în limita sumelor contractate cu această destinaţie. Tariful pe serviciu medical se negociază între spitale şi casele de asigurări de sănătate şi nu poate fi mai mare decât tarifele maximale decontate de casele de asigurări de sănătate. decontată din fondul alocat asistenţei medicale spitaliceşti. după epuizarea posibilităţii de înscriere pe listele de aşteptare a cazurilor programabile. având în vedere documentele pentru fundamentarea tarifului. 16 la ordin. transportul nemedicalizat al pacienţilor hemodializaţi de la şi la domiciliul pacienţilor. decontată din fondul alocat asistenţei medicale ambulatorii de specialitate pentru specialităţile clinice. în limita sumei contractate. în limita fondurilor disponibile. care se află în structura spitalului ca unităţi fără personalitate juridică. precum şi în cabinete medicale de specialitate din ambulatoriul integrat ale spitalului. În situaţia în care contravaloarea cazurilor pentru spitalizare continuă acuţi realizate şi . prevăzute în anexa nr. g) suma pentru investigaţii paraclinice efectuate în regim ambulatoriu. f) suma pentru serviciile medicale efectuate în cabinete medicale de specialitate în: oncologie medicală. si contravaloarea cazurilor rezolvate/serviciilor medicale efectuate în regim de spitalizare de zi este mai mică decât suma contractată pentru spitalizare de zi. 8 la ordin. Tariful pe caz rezolvat 218 . 48 alin.

între cele două tipuri de îngrijiri: acute şi cronice. în limita valorii de contract. şi neinternate. din tariful mediu pe caz rezolvat. (3) Decontarea cazurilor externate care se reinternează în aceeaşi unitate sanitară sau într-o altă unitate sanitară. sumele astfel suportate de către spitale pentru investigaţii paraclinice pentru pacienţii internaţi. Cazurile care fac obiectul internării prin spitalizare de zi şi au fost rezolvate prin spitalizare continuă la solicitarea asiguratului se decontează de casele de asigurări de sănătate la tariful pe serviciu medical/caz rezolvat aferent spitalizării de zi. pe baza relaţiilor contractuale stabilite între unităţile sanitare respective. la nivelul fiecărui spital care a contractat cu casa de asigurări de sănătate servicii medicale spitaliceşti atât pentru afecţiuni acute cât şi pentru afecţiuni cronice. se realizează în procent de 50% din tariful pe caz rezolvat (DRG). Casele de asigurări de sănătate nu decontează mai mult de 40% din cazurile externate din unităţile sanitare cu personalitate juridică de medicina muncii . pentru care nu s-a confirmat caracterul de boală profesională în condiţiile respectării criteriilor de internare prevăzute la art. cu încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat.boli profesionale şi din secţiile de boli profesionale aflate în structura spitalelor. 1389/2010. (1) lit. 10 (1) Spitalele sunt obligate să suporte din sumele contractate cu casele de asigurări de sănătate: a) cheltuielile privind investigaţiile paraclinice pentru bolnavii internaţi efectuate în alte unităţi spitaliceşti sau în unităţi ambulatorii de specialitate. efectuate în alte unităţi 219 .2012. cu modificările şi completările ulterioare şi în condiţiile în care cazurile externate sunt persoane asigurate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. din tariful mediu pe caz rezolvat cu excepţia situaţiilor în care comisia de revalidare a cazurilor constituită la nivelul caselor de asigurări de sănătate constată că sunt acoperite peste 80% din îngrijirile corespunzătoare tipului de caz conform codificării.reprezintă maxim 1/3 din suma corespunzătoare cazului codificat şi grupat conform RO DRG v1 la nivelul tarifului pe caz ponderat mediu naţional prevăzut în Anexa 17A – 1444 lei. (4) Decontarea cazurilor transferate într-o altă unitate sanitară. şi nu poate fi mai mare de 480 lei. (4) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . pentru patologie de acelaşi tip într-un interval de 48 de ore de la internare. ART. într-un interval de 48 de ore de la externare. cu excepţia situaţiilor în care comisia de analiză a cazurilor constituită la nivelul caselor de asigurări de sănătate constată că sunt acoperite peste 80% din îngrijirile corespunzătoare tipului de caz conform codificării. în situaţiile în care spitalul respectiv nu deţine dotarea necesară sau aparatura existentă în dotarea acestuia nu este funcţională. NOTĂ: Numărul de cazuri rezolvate în camera de gardă şi în structurile de urgenţă din cadrul spitalelor. (6) Trimestrial. (2) Cazurile internate în regim de spitalizare continuă care nu au îndeplinit criteriile de internare nu se decontează de casele de asigurări de sănătate. a) şi c). pe care le decontează casele de asigurări de sănătate nu poate depăşi numărul de cazuri internate prin spitalizare continuă ca şi cazuri de urgenţă pentru care se face dovada unor intervenţii diagnostice şi terapeutice. 61 alin. raportate şi validate.boli profesionale şi din secţiile de boli profesionale aflate în structura spitalelor. casa de asigurări de sănătate poate efectua o regularizare a cazurilor realizate. diferenţa fiind suportată de asigurat. altele decât spitalele de urgenţă. (5) Casele de asigurări de sănătate decontează cazurile externate din unităţile sanitare cu personalitate juridică de medicina muncii . necesare rezolvării cazurilor respective. pentru patologie de acelaşi tip. se realizează în procent de 50% din tariful pe caz rezolvat (DRG). după regularizarea trimestrială realizată conform alin.

se evidenţiază distinct şi se raportează lunar caselor de asigurări de sănătate. conform machetei din anexa nr. sumele astfel suportate de către spitale pentru consultaţiile interdisciplinare pentru pacienţii internaţi. Prin confort standard. iar în ceea ce priveşte masa. (3) Rambursarea cheltuielilor prevăzute la alin. acordate la cererea acestora. 16 B la ordin. în ceea ce priveşte cazarea. b) suma aferentă transportului interspitalicesc pentru asiguraţii internaţi care necesită condiţii suplimentare de stabilire a diagnosticului din punctul de vedere al consultaţiilor şi investigaţiilor paraclinice. în baza unor documente medicale întocmite de medicul curant din secţia în care aceştia sunt internaţi şi avizate de şeful de secţie şi managerul spitalului. cu respectarea normelor igienico-sanitare şi fără dotări suplimentare (televizor. 11 Spitalele. (2) În situaţia în care asiguraţii. Contribuţia personală a asiguraţilor reprezintă diferenţa dintre tarifele pentru serviciile hoteliere cu grad ridicat de confort stabilite de fiecare unitate furnizoare şi cele corespunzătoare confortului standard.G. suportă suma aferentă serviciilor hoteliere standard (cazare standard şi masă la nivelul alocaţiei de hrană) pentru însoţitorii copiilor bolnavi în vârstă de până la 3 ani. aprobat prin H. telefon. 16 B la ordin. în vederea internării. 1389/2010 şi ale prezentelor norme. se înţelege salon cu minimum 3 paturi. cea acordată la nivelul alocaţiei de hrană stabilite prin acte normative. sumele plătite de către spitale pentru transportul interspitalicesc pentru asiguraţii internaţi care necesită condiţii suplimentare de stabilire a diagnosticului din punctul de vedere al consultaţiilor şi investigaţiilor paraclinice. conform machetei din anexa nr. din sumele contractate cu casele de asigurări de sănătate. frigider şi altele asemenea). materiale sanitare şi investigaţii paraclinice. spitalele rambursează contravaloarea acestor cheltuieli la cererea asiguraţilor. ART.spitaliceşti sau în unităţi ambulatorii de specialitate. cu excepţia transportului efectuat de serviciile publice de ambulanţă pentru pacienţii care nu se află în stare critică şi care se află în unităţile sau compartimentele de primiri urgenţe şi care necesită transport la o altă unitate sanitară sau la o altă clădire aparţinând unităţii sanitare respective. se evidenţiază distinct şi se raportează lunar caselor de asigurări de sănătate. pe baza relaţiilor contractuale stabilite între unităţile sanitare respective. inclusiv pentru medicamente. materiale sanitare şi investigaţii paraclinice la care ar fi fost îndreptăţiţi fără contribuţie personală. decontat de casa de asigurări de sănătate din fondul alocat asistenţei medicale de urgenţă şi transport sanitar. ART. în condiţiile Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012. conform machetei din anexa nr. pe perioada internării în spital. Asiguraţii suportă contravaloarea serviciilor hoteliere (cazare şi/sau masă) cu un grad ridicat de confort. pe baza unei metodologii proprii. peste confortul standard. efectuate în ambulatoriul/ambulatoriul integrat al spitalului respectiv sau al altei unităţi sanitare cu paturi. grup sanitar propriu. nr. efectuate în ambulatoriul/ambulatoriul integrat al spitalului respectiv sau al altei unităţi sanitare cu paturi. se evidenţiază distinct şi se raportează lunar caselor de asigurări de sănătate. precum şi pentru însoţitorii persoanelor cu handicap grav. 16 B la ordin. radio. c) suma aferentă consultaţiilor interdisciplinare pentru pacienţii internaţi. (2) reprezintă o obligaţie exclusivă a spitalelor şi se realizează numai din veniturile proprii ale acestora. investigării sau efectuării unui consult de specialitate. suportă cheltuieli cu medicamente. 220 . 12 (1) Spitalele sunt obligate să suporte pentru asiguraţii internaţi în regim de spitalizare continuă şi în regim de spitalizare de zi toate cheltuielile necesare pentru rezolvarea cazurilor respective.

în baza indicatorilor specifici realizaţi şi în limita sumelor contractate. în primele 10 zile ale lunii următoare celei pentru care se face plata. greutatea la naştere şi greutatea la externare.500 grame. un exemplar la furnizorul care a efectuat serviciul/serviciile de înaltă performanţă.15 a lunii. numai în următoarele condiţii: . vor transmite casei de asigurări de sănătate pentru nou-născuţii prematur.urgenţe medico-chirurgicale majore nominalizate în anexa nr. prin scrisoare medicală sau bilet de ieşire din spital cu obligaţia ca acesta să conţină explicit toate elementele prevăzute în scrisoarea medicală. şi al caselor de asigurări de sănătate. (1) ce vor fi efectuate în alte unităţi spitaliceşti sau în unităţi ambulatorii de specialitate. nu se mai justifică menţinerea acestuia în secţia de neonatologie prematuri. (1) se aplică pacienţilor internaţi. (2) Prevederile alin. din care unul rămâne la furnizorul care a făcut recomandarea şi. respectiv. evaluarea stării de sănătate a asiguratului la momentul externării şi indicaţiile de tratament şi supraveghere terapeutică pentru următoarea perioadă (determinată conform diagnosticului). suma prevăzută în contractul de furnizare de servicii medicale încheiat cu casele de asigurări de sănătate se defalcă de către spitale pe trimestre şi luni. Decontarea serviciilor medicale aferente lunii decembrie a anului în curs se poate efectua în luna decembrie pentru serviciile medicale efectuate şi facturate până la data prevăzută în documentele justificative depuse în vederea decontării. angiografie) se acordă numai pe bază de recomandare medicală asiguraţilor conform fişelor de solicitare prevăzute în anexa nr. pentru pacienţii internaţi cărora li se recomandă servicii medicale de înaltă performanţă prevăzute la alin. 18 la ordin. ART. Fişele de solicitare se întocmesc într-un singur exemplar dacă serviciile medicale de înaltă performanţă se efectuează de către spitalul în care este internat pacientul. scintigrafie.ART. contravaloarea serviciilor medicale acordate asiguraţilor în luna precedentă. 16 la ordin. 14 (1) Medicii care îşi desfăşoară activitatea în spital au obligaţia ca la externarea asiguratului să transmită medicului de familie sau medicului de specialitate din ambulatoriu. urmând ca diferenţa reprezentând servicii medicale realizate să se deconteze în luna ianuarie a anului următor. ART. 13 (1) Serviciile medicale de înaltă performanţă (CT. spitalele întocmesc fişele de solicitare prevăzute în anexa nr. cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior în funcţie de subordonare. odată cu raportarea lunară. casele de asigurări de sănătate pot efectua până la data de 20 decontarea lunii curente pentru perioada 1 . la o greutate a nou-născutului de peste 2. . pe baza facturii şi a documentelor justificative depuse până la data prevăzută în contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti. 18 la ordin care se completează în 2 exemplare. acolo unde este cazul.500 grame medicul nu consideră oportună externarea acesta va fi transferat pe secţia de neonatologie acuţi. (2) Casa de asigurări de sănătate decontează. RMN. (3) În situaţia în care spitalele nu deţin dotarea necesară sau aparatura existentă în dotarea acestora nu este funcţională. pe baza facturii şi a documentelor justificative depuse până la data prevăzută în contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti. 221 . 15 (1) Suma anuală prevăzută în bugetul de venituri şi cheltuieli şi. rezultatele celorlalte investigaţii efectuate anterior pentru stabilirea diagnosticului. Pentru fiecare lună. La fişa de solicitare se ataşează. cu încadrarea în sumele contractate. după caz. fără a se întocmi bilet de trimitere pentru servicii medicale paraclinice. (2) Spitalele.afecţiuni în care au fost epuizate toate celelalte posibilităţi de explorare. în situaţia în care la o greutate de peste 2. informaţii care trebuie să se regăsească şi în foaia de observaţie clinică generală la epicriză.

care răspund. soluţionează divergenţele. Modelul de convenţie este cel prevăzut în anexa nr. după caz. 16 Casele de asigurări de sănătate încheie convenţii cu unităţile medico-sociale. respectiv autorităţilor administraţiei publice locale. şi Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. 19 Casele de asigurări de sănătate şi direcţiile de sănătate publică au obligaţia de a organiza trimestrial sau ori de câte ori este nevoie întâlniri cu medicii de specialitate din unităţile sanitare cu paturi pentru a analiza aspecte privind calitatea serviciilor medicale din asistenţa medicală spitalicească. precum şi cu cabinetele de medicina muncii organizate conform prevederilor legale în vigoare şi cu centrele de dializa private in contract cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate în vederea recunoaşterii biletelor de internare eliberate de către medicii ce-şi desfăşoară activitatea în aceste unităţi. ART. Serviciile medicale spitaliceşti pot fi acordate asiguraţilor şi pe baza biletelor de internare eliberate de medicii din centrele de dializă private aflate în relaţie contractuală cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. de realitatea şi exactitatea datelor prezentate atât cu ocazia negocierii contractelor. a cazurilor care necesită internare în secţiile de obstetrică şi neonatologie şi a bolilor cu potenţial endemo-epidemic. se constituie o comisie de mediere formată din reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii. în funcţie de subordonare. Regularizarea şi decontarea trimestrială se fac în primele 25 de zile ale lunii următoare trimestrului încheiat. măsurile ce se 222 . şi caselor de asigurări de sănătate execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli. spitalele vor raporta realizarea indicatorilor trimestriali comparativ cu cei contractaţi şi. cabinete de medicină dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. în condiţiile legii.(3) Pentru încadrarea în sumele contractate cu casele de asigurări de sănătate. Acestea vor informa asupra modificărilor apărute în actele normative şi vor stabili. conform facturilor însoţite de documentele justificative. laboratoare de sănătate mintală. număr cazuri programate intrate în lista de prioritate în cursul trimestrului. ordonatorului de credite ierarhic superior. În acest sens. (4) Trimestrial. în funcţie de subordonare. care. odată cu raportarea ultimei luni a fiecărui trimestru. în termen de maximum 10 zile. împreună cu medicii de specialitate din unităţile sanitare cu paturi. 37 la ordin. cu excepţia cazurilor de urgenţă medico-chirurgicală. ART. până la data de 5 a lunii următoare expirării unui trimestru. care se află în structura spitalului ca unităţi fără personalitate juridică. cât şi cu ocazia raportării datelor în cursul execuţiei. precum şi respectarea prevederilor actelor normative în vigoare. după cum urmează: număr cazuri programate aflate în lista de prioritate la începutul trimestrului. ART. ai ministerului de resort. precum şi ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. ART. Pentru această situaţie. spitalele vor întocmi liste de prioritate pentru cazurile programabile. cu excepţia trimestrului IV pentru care regularizarea se face până la data de 20 decembrie a anului în curs pentru serviciile medicale realizate şi raportate conform contractului de furnizare de servicii medicale până la data de 30 noiembrie a anului în curs. urmând ca regularizarea finală a trimestrului IV să se efectueze în luna ianuarie a anului următor. 17 Contractele pentru furnizarea serviciilor medicale acordate în spitale se semnează din partea spitalelor de către membrii Comitetului director. dacă este cazul. spitalele depun la casa de asigurări de sănătate pe fiecare secţie numărul cazurilor programate aferente trimestrului respectiv. respectiv centre de sănătate mintală şi staţionar de zi psihiatrie. până pe data de 10 a lunii curente pentru luna precedentă. număr cazuri programate ieşite din lista de prioritate în cursul trimestrului şi număr cazuri programate aflate la sfârşitul trimestrului în lista de prioritate. 18 Refuzul semnării contractului de către unitatea publică furnizoare de servicii medicale spitaliceşti sau de către casa de asigurări de sănătate va fi adus la cunoştinţă Ministerului Sănătăţii sau celorlalte ministere. cu spitalele pentru medicii care îşi desfăşoară activitatea în dispensare TBC. ai autorităţilor administraţiei publice locale.

impun pentru îmbunătăţirea activităţii. Neparticiparea medicilor la aceste întâlniri nu îi exonerează de răspunderea nerespectării hotărârilor luate cu acest prilej. ART. 223 . a tarifului pe zi de spitalizare şi a tarifului pe caz pentru serviciile acordate în regim de spitalizare de zi. documentele prevăzute în anexa nr. 20 Furnizorii de servicii medicale spitaliceşti vor prezenta la contractare documentele necesare pentru fundamentarea tarifului mediu pe caz rezolvat. 16 A la ordin.

L.9269 0. 30. 13. Spitalul Clinic "Sf. 28. Alexandrescu" Bucuresti Spitalul Clinic "Filantropia" Bucuresti Spitalul Clinic de Urgente Oftalmologice Bucuresti Spitalul Clinic de Chirurgie Oromaxilofaciala "Prof. 14. 16.7830 0.2476 0. 12.L. 5. 6.8366 0.6213 0.8331 0. 22.C.2071 0. 34.9452 1.6860 0. 17. 18.0473 0. 31. 36. 33.9354 0.9866 TCP 2012 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1509 1617 2230 1580 1444 1444 1444 1444 1444 1444 Cod spital AB01 AB02 AB03 AB04 AB05 AB06 AB08 AB09 AB12 AG01 AG02 AG04 AG05 AG06 AG07 AG08 AG13 AG14 AG15 AG22 AR01 AR05 AR06 AR07 AR14 AR20 AR21 B_01 B_02 B_03 B_04 B_05 B_06 B_08 B_09 B_100 B_101 Denumire spital Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia Spitalul de Boli Cronice Campeni Spitalul Municipal Blaj Spitalul Orasenesc Abrud Spitalul Municipal Aiud Spitalul Orasenesc Campeni Spitalul Municipal Sebes Spitalul Orasenesc Cugir Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud Spitalul Judetean Pitesti Spitalul de Pediatrie Pitesti Spitalul de Pneumoftiziologie Campulung Spitalul Municipal Campulung Spitalul Orasenesc "Regele Carol I" Costesti Spitalul Municipal Curtea de Arges Spitalul Orasenesc "Sf.C.7779 1.6389 0.8456 0.9219 1. Binafarm S.8275 1. Maria" Bucuresti Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti Spitalul Clinic de Urgenta de Chirurgie Plastica. 37. Genesys Medical Clinic S. ICM 2011 1. 26. 2. 24.7690 1.9231 0.2545 1.R.R.8241 0.0234 0. 4. 1. ICM SI TCP VALABIL PENTRU ANUL 2012 Nr. Reparatorie si Arsuri Bucuresti Spitalul Clinic de Nefrologie "Dr.2894 0. 19. Dan Teodorescu" Bucuresti S. 15. Carol Davila" Bucuresti Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Gr. Dr.ANEXA 17A LISTA SPITALELOR PENTRU CARE PLATA SE FACE PRIN TARIF PE CAZ REZOLVAT. 8.6928 0. 21.8852 0. 3. Spitalul Judetean Clinic de Urgenta Arad Spitalul Orasenesc Ineu Spitalul de Boli Cronice Lipova Spitalul Orasenesc Sebis Spitalul "Sf.9280 1. 9.R. Gheorghe" Chisineu-Cris Centrul Medical Laser System S.4240 2.8117 0. 27.3390 0. 11.1291 0. 10. 35.7665 0.L. 32. 7. 20.5175 1.9568 0. Spiridon" Mioveni Spitalul de Psihiatrie Sf Maria Vedea Spitalul de Pneumoftiziologie "Sf Andrei" Valea Iasului Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni Dr. 23.8593 0. Crt. 25. Irimia S.1174 0. 29.2817 0. Tinos Clinic SRL 224 .8233 0.

4579 0.7122 0. 53. Alfred Rusescu" Bucuresti Spitalul Clinic de Urgenta "Sf. Babes" Bucuresti Spitalul clinic de psihiatrie "Dr. V. 56.8468 1444 1444 1770 1444 1444 1444 1444 1444 1456 1910 1444 1808 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1735 1444 1537 1444 1444 1444 1444 1444 1653 1444 1444 1444 1444 1469 1444 1444 1444 225 . Dr. 40. 75.1446 2. Dr. 42. 68.3154 1.Scarlat Longhin" Bucuresti Spitalul Clinic "Prof. 70.Gorgos" SC Crestina Medicala Munposan '94 SRL Euroclinic Hospital S. 44. 71. 45.3629 0.1746 1. 59. 51. 62. 67. Dr.38. Parhon" Bucuresti Clinica de angiografie si terapie endovasculara Hemodinamic Spitalul Clinic "Dr. Panait Sirbu" Bucuresti Spitalul Clinic de Urgenta "Bagdasar-Arseni" Bucuresti Institutul National de Neurologie si Boli Neurovasculare Bucuresti Centrul de Evalure şi Tratament aToxicodependentelor pentru Tineri "Sf. Burghele" Bucuresti Institutul de Fonoaudiologie si Chirurgie Functionala ORL "Prof. Nutritie si Boli Metabolice "Prof.R.4227 1. 39.2956 1.7600 1. Dr.2180 1. Dr. 72. I.Traumatologie si TBC Osteoarticular "Foisor" Bucuresti Spitalul Clinic Colentina Bucuresti Institutul Clinic Fundeni Bucuresti Institutul de Boli Cardiovasculare "C. 64.8604 0. S. 61.5835 0. Proestetica Medical S. Centrul Medical Unirea S. C. D.0682 0. Paulescu" Bucuresti Spitalul Clinic de Ortopedie .2666 0.L.9723 1. 65.C. Gomoiu" Bucuresti Spitalul Clinic "Coltea" Bucuresti Spitalul Clinic de Boli infectioase si Tropicale "Dr.3866 0. 60. 54. 41.3977 1.7737 2. S. V.9852 1. 48.0759 1.0854 1. 0. 73.0635 1.1021 0.9035 0. Iliescu" Bucuresti Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului "Prof.1633 1.0272 0.4123 1. 52.R. B_102 B_103 B_11 B_113 B_116 B_12 B_121 B_13 B_14 B_15 B_16 B_18 B_19 B_20 B_21 B_22 B_23 B_25 B_27 B_28 B_29 B_30 B_31 B_32 B_33 B_34 B_35 B_36 B_38 B_40 B_41 B_42 B_47 B_48 B_50 B_80 B_90 B_91 B_95 S. Matei Bals" Bucuresti Centrul de Sanatate RATB Spitalul Universitar de Urgenta "Elias" Bucuresti Spitalul de Psihiatrie Titan "Dr. Ioan" Bucuresti Spitalul Clinic De Dermatovenerologie "Dr. 47. Stoia" Bucuresti Spitalul Clinic "Nicolae Malaxa" Bucuresti Institutul National de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" Bucuresti Institutul National de Boli Infectioase "Prof. Hociota" Bucuresti Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie "Prof. Al. 49. Dr. N.7621 1.0556 1. 66.0067 1.C. Th. Dr. Curie" Bucuresti Spitalul Clinic de Urgenta "Sf. 69.Stefan" Centrul de Boli Reumatismale "Dr.8323 1. 63. Cantacuzino" Bucuresti Institutul National de Diabet. 57.L. 74.0018 1.C. Stelian" Spitalul de Pneumoftiziologie "Sf. I. Alexandru Obregia" Bucuresti Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "M. Institutul Oncologic "Prof. 55. Trestioreanu" Bucuresti SC Delta Health Sanador Institutul de Endocrinologie "C. 43.7400 0.5293 1. 58.1687 1. 76.7183 0.1920 1. 50.8964 1.A. 46. Pantelimon" Bucuresti Spitalul Clinic de Copii "Dr. I.

L. Gheorghe" Botosani Spitalul de Psihiatrie Botosani Spitalul de Copii Botosani Spitalul de Obstetrica-Ginecologie Botosani Spitalul Municipal Dorohoi Spitalul de Pneumoftiziologie Botosani Spitalul Judetean Clinic de Urgenta Brasov Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie "Dr. Popovici" Beius Spitalul Municipal "Dr. Eldimedmaterna S.1105 0.C. 97.2996 0. 111.9771 0.3911 0.9476 0. 102.9534 1. Trifon" Nasaud Spitalul Orasenesc Beclean Spitalul de Obstetrica-Ginecologie Sanovil Spitalul Judetean de Urgenta Braila Spitalul Orasenesc Faurei Spitalul "Sf. 91. 80.3403 0. Pop Mircea" Marghita Spitalul de Psihiatrie Nucet Spitalul Municipal Salonta Spitalul de Psihiatrie Stei Spitalul Pelican Oradea Spitalul Judetean Bistrita Spitalul Orasenesc "Dr. 101.7189 0. Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Oradea Spitalul Clinic Municipal "dr.8389 0. 84. 78. 112. 108. 94. Lucia S. 107.0550 0.8665 0.0245 0.9112 1.77. 83. 105. 114.7701 0. 116. 93. 104. 89. 90. 92. T. C.7504 1. 118. 110.7627 0.9938 0. 113. G.7396 0.L. Sparchez" Zarnesti 0.9161 0. 98.8334 1. 119.9684 0. 109. 95.9526 1. B_96 B_97 BC01 BC02 BC03 BC04 BC05 BC06 BC08 BC10 BC14 BC15 BH01 BH02 BH07 BH09 BH10 BH11 BH12 BH14 BH26 BN01 BN02 BN03 BN08 BR01 BR05 BR07 BR09 BT01 BT02 BT03 BT04 BT05 BT06 BT10 BV01 BV02 BV03 BV04 BV05 BV06 BV08 BV10 SC Med Life SA Clinica Sf.5447 0. A. 86.5724 1.7611 0. 81. 85. 82.8440 1. I. 117.8063 1. 96.Pantelimon" Braila Spitalul de Pneumoftiziologie Braila Spitalul Judetean de Urgenta "Mavromati" Botosani Spitalul "Sf.2540 0.6763 0.7154 0. 100.9068 0.0334 1. Gavril Curteanu" Oradea Spitalul Orasenesc Alesd Spitalul Municipal "Episcop N.R. 103. 87.8652 0.1230 0.7831 1.1122 0. 106.7883 0. Spitalul Judetean de Urgenta Bacau Spitalul de Pneumoftiziologie Bacau Spitalul Municipal Onesti Spitalul Orasenesc Buhusi Spitalul Orasenesc "loan Lascar" Comanesti Spitalul Municipal de Urgenta Moinesti Spitalul Comunal Podul Turcului Spitalul de Pediatrie Bacau Clinica Palade Bacau S. 79. 99.9901 0.R.7244 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 226 .8996 0. 88. 115. Sbarcea" Brasov Spitalul Clinic de Copii Brasov Spitalul de Boli Infectioase Brasov Spitalul de Pneumoftiziologie Brasov Spitalul Municipal Fagaras Spitalul Municipal Codlea Spitalul Orasenesc "Dr. 120.0306 0.8876 0.4269 1.1038 1.

130. 163. 123. 146. 147. 148. Chiricuta" Cluj-Napoca Institutul Inimii "Prof. 128.9926 0. 124.C. Dr. 133. 150.8094 1. 155.6770 0.7173 0. 143.8149 0.C.0224 0. Stancioiu" Cluj-Napoca Spitalul Municipal Dej Spitalul Municipal Turda Spitalul Municipal Gherla Spitalul Orasenesc Huedin Spitalul Municipal Campia Turzii Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca Spitalul Judetean de Urgenta Calarasi Spitalul Municipal Oltenita Spitalul Orasenesc Lehliu-Gara Spitalul de Psihiatrie Sapunari Spitalul de Pneumoftiziologie Calarasi Spitalul Judetean Resita Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes Spitalul Orasenesc Oravita Spitalul Orasenesc Moldova Noua Spitalul Orasenesc Otelu Rosu Spitalul Judetean Clinic de Urgenta Constanta Spitalul Municipal Medgidia Spitalul Orasenesc Cernavoda Spitalul Municipal Mangalia Spitalul Orasenesc Harsova Spitalul de Ortopedie Traumatologie şi Recuperare Medicală Eforie Sud 0. 151. 144.2355 1.8130 0.5806 1.5751 0. 129.7481 1.3954 1.9564 0. 135.R.1310 1.3843 0. 131.1298 0.7616 1. 139.L.9823 0.7332 1. 126. 149.6575 0. I. 125.121. 161. 158.8543 0. BV12 BV13 BV17 BV18 BV20 BV21 BV22 BV23 BZ01 BZ02 BZ04 BZ09 CJ01 CJ02 CJ03 CJ04 CJ05 CJ06 CJ07 CJ08 CJ09 CJ10 CJ11 CJ12 CJ13 CJ14 CJ21 CL01 CL02 CL03 CL06 CL07 CS01 CS02 CS03 CS05 CS07 CT01 CT04 CT05 CT06 CT07 CT08 Spitalul Orasenesc Rupea Spitalul de Psihiatrie şi Neurologie Brasov S. 152. Clinicile ICCO SRL S.2376 0.1481 0.8282 0.5956 1. 137.1484 1.L.9344 0.1521 2.R.8035 0.7074 1.2774 1.8439 0. Centrul Medical Unireal S.2011 1.7429 1. 156. 127. 141. 134. Rur Medical S.9325 0. 140. 154. N. 145. 136. 157. 132. Vitalmed Center SRL Spitalul Teo Health SA Clinica Newmedics S. Dr. 160. 122.6808 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1924 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 227 . 138.0255 1.C. 153.9693 0.9046 0.0642 0. 162.6864 0. 142. 159.0645 0. Brasov Spitalul Judetean Buzau Spitalul Municipal Ramnicu Sarat Spitalul Orasenesc Nehoiu Spitalul de Psihiatrie şi Pentru Masuri de Siguranta Sapoca Spitalul Judetean Clinic de Urgenta Cluj-Napoca Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie ClujNapoca Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Cluj-Napoca Spitalul de Pneumoftiziologie "Leon Daniello" Cluj-Napoca Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca Spitalul Municipal Clinic Cluj-Napoca Institutul Oncologic "Prof.7431 1.

9676 1.9488 1. 181. 174. 184.7314 0. 186.9574 0.8079 0.7486 0. 197.9295 0. 202.9302 0.0731 1.1018 0.8539 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 228 . 196.0873 0. 206.8755 1.7715 0. 176.9948 0. 195.7288 0. 188.9704 1. 171.Ginecologie-Chirurgie Generala Spitalul Judetean Targoviste Spitalul Orasenesc Pucioasa Spitalul Orasenesc Gaesti Spitalul Orasenesc Moreni Spitalul Judetean Clinic de Urgenta Craiova Spitalul Municipal Clinic "Filantropia" Craiova Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes" Craiova Spitalul Municipal Bailesti Spitalul "Filisanilor" Filiasi Spitalul Orasenesc Segarcea Spitalul Municipal Calafat Spitalul Orasenesc "Asezamintele Brancovenesti" Dabuleni Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova Centrul de Cardiologie Craiova Spitalul Judetean Targu Jiu Spitalul Municipal Motru Spitalul Orasenesc Targu Carbunesti Spitalul Orasenesc Rovinari Spitalul Orasenesc Novaci Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu Spitalul Orasenesc Turceni Spitalul Judetean Clinic de Urgenta "Sf.6472 0. 179. 194. CT14 CT18 CT19 CT20 CT22 CV01 CV03 CV04 CV05 CV08 DB01 DB02 DB03 DB04 DJ01 DJ02 DJ03 DJ04 DJ05 DJ06 DJ07 DJ13 DJ18 DJ20 DJ21 GJ01 GJ02 GJ03 GJ04 GJ05 GJ10 GJ11 GL01 GL02 GL03 GL04 GL05 GL06 GL07 GL08 GR01 GR05 GR08 Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta S. 183. 203. 198. Fogolyan Kristof" Sfantu Gheorghe Spitalul Municipal Targu Secuiesc Spitalul Orasenesc Baraolt Spitalul de Cardiologie Covasna Spitalul de Obst. Medical Analysis Centrul Medical Medstar 2000 Euromaterna Isis Medical Center Spitalul Judetean "Dr. 190. 175.0756 0. 193.8736 0.8358 0.C.1497 1. Ioan" Galati Spitalul de Pshiatrie "Elisabeta Doamna" Galati Spitalul de Obstetrica-Ginecologie "Bunavestire" Galati Spitalul de Pneumoftiziologie Galati Spitalul de Boli Infectioase "Cuvioasa Parascheva" Galati Spitalul Municipal "Anton Cincu" Tecuci Spitalul Orasenesc Targu Bujor Spitalul Judetean Giurgiu Spitalul Orasenesc Bolintin-Vale Spitalul de Boli Infectioase Singureni 1. 170. 187. 205.164. 191.9155 1. 178. 185. Apostol Andrei" Galati Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf.9355 0.0435 0.8942 0.7507 0. 165.8714 1. 177.1012 0.6932 1. 189.7865 0.8896 0.1329 0.5999 1.4949 0. 180.1681 0. 192. 182. 169.8562 0. 168.2086 1. 167.1567 0. 204.7423 0.4522 0.6728 1. 200. 201. 166.. 199. 172.0928 0. 173.

1303 1. 244.8642 0.9934 0.0963 1.8754 1. Georgescu" Iasi Spitalul Clinic "Dr. 213.9054 1. 220.2856 0. 230. Spiridon Iasi Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf.2513 1. 217. 235.6653 1. 210. 233.Stefan Odobleja" Spitalul Militar de Urgenta Cluj-Napoca Spitalul Militar de Urgenta Galati Spitalul Militar De Urgenta Dr. 243. 211. 234. 248.6464 1.9189 0.9156 0. Oblu" Iasi Spitalul Clinic de Recuperare Iasi Spitalul Orasenesc Harlau Spitalul Municipal Pascani Spital Providenta Arcadia Hospital Arcadia Cardio Institutul Regional de Oncologie Iasi Spitalul Militar de Urgenta 'Regina Maria' Brasov Spitalul Militar de Urgenta "Dr. 209. A.I.207.9992 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1806 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 229 . 239. 216. Simionescu" Hunedoara Spitalul Municipal de Urgenta Petrosani Spitalul Municipal Lupeni Spitalul Municipal Vulcan Spitalul Municipal Brad Spitalul Municipal Orastie Spitalul Orasenesc Hateg Spitalul de Psihiatrie şi pentru Masuri de Siguranta Zam Spitalul Judetean Miercurea-Ciuc Spitalul Municipal Odorheiul Secuiesc Spitalul Municipal Gheorgheni Spitalul Municipal Toplita Spitalul de Psihiatrie Tulghes Spitalul de Psihiatrie Eftimie Diamandescu Balaceanca Spitalul Judetean "Sfintii Imparati Constantin si Elena" Ilfov Spitalul Judetean de Urgenta Slobozia Spitalul Municipal Urziceni Spitalul Municipal Fetesti Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sf. 242. Dr. 218.2686 1.0447 1.1635 1.6974 1. 238.0132 0. 215.3357 0.M.2548 1.8798 0. 241. HD01 HD02 HD03 HD05 HD06 HD07 HD08 HD09 HD18 HR01 HR02 HR03 HR04 HR07 IF03 IF06 IL01 IL02 IL03 IS01 IS02 IS03 IS04 IS05 IS06 IS07 IS08 IS09 IS11 IS12 IS13 IS14 IS28 IS30 IS31 IS36 M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 Spitalul Judetean Deva Spitalul Municipal "Dr.1407 1. 249. 240.8733 1.9171 0.0395 0. 224. 231.9840 0. 227. 226.8144 0. Maria" Iasi Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. CI. 219. 221. 208.6653 0. 223. Dr. Parhon" Iasi Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie "Cuza-Voda" Iasi Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie "Elena Doamna" Iasi Spitalul Clinic Pneumoftiziologie Iasi Spitalul Clinic de Psihiatrie Socola Iasi Spitalul Clinic de Boli infectioase "Sf. 222.0490 0.7561 0.2277 1.9973 1.1447 0.6363 0. 237.9086 0.0837 1. 245.9474 2. 232.9323 0.5316 1. 214. 229. 228. 246. Parascheva" Iasi Spitalul Clinic de Urgenta "Prof.0968 0. 212. Victor Popescu Timisoara Spitalul Militar de Urgenta Avram Iancu Oradea Spitalul Clinic de Urgenta Militar Central 1.4403 1.8510 0. G. N. 247.4397 0. 236. 225.

M08 M09 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 MH01 MH02 MH05 MM01 MM02 MM03 MM04 MM06 MM07 MM08 MM09 MM12 MS01 MS02 MS04 MS05 MS06 MS07 MS11 MS15 MS16 MS18 MS19 MS20 MS21 NT01 NT02 NT04 NT07 OT01 OT02 OT03 OT04 OT06 Spitalul Militar de Urgenta Iasi Spitalul Militar de Urgenta „Dr. 273. 251.9491 0.7782 0. 252. Constantin Zamfir" Spitalul de Urgenta "Prof. 257.0991 1. 270. 288. Gh. Marinescu" Tarnaveni Centrul de Sanatate Sangeorgiu de Padure Centrul Medical "Galenus" . 253.L. 279. Constantin Angelescu" Spitalul Judetean Drobeta-Turnu Severin Spitalul Municipal Orsova Spitalul Orasenesc Baia de Arama Spitalul Judetean de Urgenta "Dr.Centrul Medical Puls Spitalul Sovata-Niraj Spitalul Judetean de Urgenta Piatra-Neamt Spitalul Municipal de Urgenta Roman Spitalul Orasenesc Targu-Neamt Sanatoriul TBC Bisericani Spitalul Judetean Slatina Spitalul Orasenesc Bals Spitalul Municipal Caracal Spitalul Orasenesc Corabia Spitalul Pneumoftiziologie Scornicesti 1.8371 1. 286. 281.1161 0.0851 1. 254.0614 2. 262.0493 0.dr. 269.7461 0. A. 287.3404 1. 263. 283. Ion Jianu” Pitesti Spitalul Militar de Urgenta "Dr.7233 1. 275.SC Adria Med SRL S. 289. 291.0736 0.1256 1.0755 0.9368 0. 266.9487 1.8823 0.. Nicoara" Reghin Spitalul Municipal "Dr. 256. 272. 260.8056 1. 274.1090 0. 261.0158 0.3038 0. Dermatovenerologie si Psihiatrie Baia Mare Spitalul de Pneumoftiziologie Baia Mare Spitalul Municipal Sighetu Marmatiei Spitalul de Psihiatrie Cavnic Spitalul de Recuperare Borsa Spitalul Orasenesc Targu Lapus Spitalul Orasenesc Viseu de Sus SC Euromedica Hospital S. Constantin Opris" Baia Mare Spitalul de Boli Infectioase. 285. 265. 271. 259.8858 1.dr.C.0533 0. Agrippa Ionescu" Spitalul "Prof.8775 1.8734 1.8315 1.4339 1. Alexandru Augustin” Sibiu Spitalul Militar de Urgenta „Dr.5952 0. E.C. Spitalul Judetean Clinic de Urgenta Targu Mures Spitalul Clinic Judetean Mures Spitalul Municipal Sighisoara Spitalul Orasenesc "Dr. 280.9199 0.0104 0. 264.250.8114 1.8790 0. Vaier Russu" Ludus Spitalul Municipal "Dr.L.2546 1. 290.0230 1. 267.8761 1. 255.R. Centrul Medical Topmed S. 284. 258. 282.R.8190 1.0345 0. 292. 276.2151 1.0326 1.0674 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 230 .8557 0. SC Cardio Med SRL SC Nova Vita Hospital SA S.Dr.1663 1. Dimitrie Gerota" Spitalul Militar de Urgenta "Prof.6577 1. 277. Alexandru Gafencu" Constanta Spitalul Militar de Urgenta Focsani Centrul Clinic de Urgenta de Boli Cardiovasculare "Dr. Cosmex S. 268. 278.

Dr. 318.8393 0. Ioan Cel Nou" Suceava Spitalul Municipal Campulung Moldovenesc Spitalul Municipal Falticeni Spitalul Orasenesc Gura Humorului Spitalul Municipal Radauti Spitalul Orasenesc Siret Spitalul Municipal Vatra Dornei Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret Spitalul de Psihiatrie Campulung Moldovenesc Spitalul Bethesda Suceava Spitalul General CF 2 Bucuresti Spitalul Universitar CF Witing Spitalul Universitar CF Constanta Spitalul Universitar CFR Craiova Spitalul Universitar CF Cluj 0. 323. 294.6808 0.2630 0. 319. 305. 313. 330.8502 0.9211 0.8301 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1457 1444 231 .9900 0.8818 0. 307. 326. Ioan Puscas" Simleu Silvaniei Spitalul Orasenesc Jibou S.9481 0.7178 1.7109 0. 324.9921 0.7938 0.8073 0. 331. 332. 298.2620 1. 337.293.7625 0.7801 0.8581 0. 303.6655 0. 316. 329.7735 0. 334. Salvosan Ciobanca I. 321.8323 1. 322. 320. 327.9341 0.1198 0. 335.L. 308.9817 0. 299. 336. C. Spitalul Judetean Satu Mare Spitalul Municipal Carei Spitalul Orasenesc Negresti-Oas Gynoprax Spitalul Judetean de Urgenta "Sf.7894 0. 302.7208 1.6706 0.2192 0.8260 1.R.9325 0.4437 1.6432 0.7024 0. 297. 300.Gh.9644 0. 328. 304.0014 0.1651 1. 309.3068 0. 306. 296. 314.8292 0.2314 0.7093 1. 333.8382 0. PH01 PH04 PH05 PH06 PH07 PH08 PH09 PH102 PH12 PH13 PH14 PH20 PH96 PH98 PH99 SB01 SB02 SB03 SB04 SB05 SB08 SB10 SJ01 SJ02 SJ03 SJ10 SM01 SM04 SM05 SM08 SV01 SV02 SV03 SV04 SV05 SV06 SV07 SV08 SV12 SV17 T01 T02 T03 T04 T05 Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti Spitalul de Obstetrica-Ginecologie Ploiesti Spitalul de Ortopedie si Traumatologie Azuga Spitalul Orasenesc Baicoi Spitalul Municipal Campina Spitalul Orasenesc Sinaia Spitalul Orasenesc Mizil Spitalul De Pneumoftiziologie Drajna Spitalul Orasenesc Valenii de Munte Spitalul de Psihiatrie Voila Spitalul de Boli Pulmonare Breaza Spitalul de Boli Infectioase Ploiesti Spitalul de Pneumoftiziologie Floresti Spitalul Municipal Ploiesti Spitalul de Pediatrie Ploiesti Spitalul Clinic Judetean Sibiu Spitalul de Psihiatrie "Dr. 301.S. 312. 315. 295.Preda" Sibiu Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu Spitalul Municipal Medias Spitalul Orasenesc Agnita Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu Centrul Medical Polisano Spitalul Judetean Zalau Spitalul Orasenesc "prof. 317.1486 1. 311.9101 0.7679 1. 310.9422 0. 325.

371. 346. 361. 367.1757 1. 344. Spitalul Judetean Alexandria Spitalul Municipal Turnu Magurele Spitalul Municipal "Caritas" Rosiori de Vede Spitalul Orasenesc Zimnicea Spitalul Pneumoftiziologie Rosiorii de Vede Spitalul Psihiatrie Poroschia Spitalul Orasenesc Videle Spitalul Judetean de Urgenta Ramnicu Valcea Spitalul Municipal "Costache Nicolescu" Dragasani Spitalul Orasenesc Horezu Spitalul Orasenesc Brezoi SC Incarmed SRL Ramnicu Valcea Spitalul Judetean de Urgenta "Sf.8356 0. Brol Medica Center S.6380 0.C.7611 0.8898 0.7590 0.1677 0. 339.8928 0. Babes" Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara Spitalul Municipal Lugoj Spitalul Orasenesc Deta Spitalul "Dr.5932 0. 349.R.7543 0. 354. Pantelimon" Focsani 1.0171 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1550 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 232 . T06 T07 T08 T09 T10 T11 T12 T13 T14 T15 TL01 TL03 TM01 TM02 TM03 TM04 TM06 TM07 TM09 TM10 TM11 TM12 TM15 TM16 TM17 TM19 TM21 TM22 TM23 TM24 TR01 TR02 TR03 TR04 TR05 TR08 TR12 VL01 VL03 VL04 VL05 VL11 VN01 Spitalul Universitar C. 352. 348. 345.2747 0.6166 0.8803 0. 374. 373. 372.8366 1.R.6077 0.7148 0. V.8489 1. 342. 351. 358.9726 0. 359.8449 0. 366. 360. 369. 380. Iasi Spitalul Universitar CF Timisoara Spitalul Clinic CF Oradea Spitalul General CF Brasov Spitalul C. 375.C.L.C. Turcanu" Timisoara Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Dr. Centrul De Oncologie Oncohelp Athena Hospital S.8332 0. 347. Galati Spitalul General CF Ploiesti Spital General CF Sibiu Spitalul General CF Drobeta Turnu Severin Spitalul General CF Pascani Spitalul General CF Simeria Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea Spitalul Orasenesc Macin Spitalul Judetean Clinic de Urgenta Timisoara Spitalul Municipal Clinic de Urgenta Timisoara Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "L.7344 1.7275 0. 362.9419 0. 355.7402 0.7105 1.F. 378. 377.338.5757 0. 341.0700 0. 370. S.9382 0. 350.3099 1. 357. Medicorclinics S.1327 1. 365. 340. 376. Karl Diel" Jimbolia Spitalul Orasenesc Samnicolau Mare Spitalul Orasenesc Faget Spitalul de Psihiatrie şi pentru Masuri de Siguranta Gataia Spitalul de Psihiatrie şi pentru Masuri de Siguranta Jebel Centrul Clinic de Evaluare şi Recuperare pentru Copii şi Adolescenti Cristian Serban Buzias S.8934 0. 368.8085 0.L. 364.8420 0.4745 1.6447 1. 356. Gynatal S.0029 0.8707 0.F.R. 353.9535 0. 363. 379.0053 0.6103 0.R. 343.L.9102 0.8433 1.

381.0509 1.0277 1. acesta a fost crescut până la nivelul mediu naţional de 1444 propus pentru 2012. pentru spitalele al căror TCP 2011 se situa sub 1444. s-a considerat tarif "vechi" TCP mediu national din 2011.09.8082 0.2011 si a clasificarii RO DRG v1. 383.5961 1. 387. conform regulilor de validare in uz la 30.6751 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 Principii utilizate la calcularea TCP propuse pentru anul 2012 • Pentru spitalele a caror plata a fost in anul 2011 prin tarif pe caz rezolvat (DRG). VN02 VN04 VN07 VN09 VS01 VS02 VS04 VS07 Spitalul Municipal Adjud Spitalul Orasenesc Panciu Spitalul Comunal Vidra Spital Materna SRL Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui Spitalul Municipal de Urgenta "Elena Beldiman" Barlad Spitalul Municipal Husi Spitalul de Psihiatrie Murgeni 0. 1433 lei Numarul cazurilor ponderate a fost estimat la 12 luni plecând de la numărul de cazuri validate şi a ICM realizat de spitale în primele 9 luni ale anului 2011. • • • • 233 . 384.0324 0. s-a pornit de la tarifele publicate in Normele metodologice ale contractului cadru pentru anul 2011 Pentru spitalele a caror plata in anul 2011 nu a fost prin tarif pe caz rezolvat (DRG). acesta fiind noul tarif propus pentru 2012. S-a estimat bugetul global realizat de spitale la nivel national pe baza numarului de cazuri ponderate estimate la 12 luni si a TCP 2011 si s-a calculat TCP mediu national 2012=1444 lei Pentru spitalele al căror TCP 2011 a fost mai mare de 1444 s-a aplicat o reducere de 5%. 388. 385.8636 0. 386. 382.0387 1.

gurii si gatului Boli si tulburari ale sistemului respirator Boli si tulburari ale sistemului circulator Boli si tulburari ale sistemului digestiv Boli si tulburari ale sistemului hepatobiliar si ale pancreasului Boli si tulburari ale sistemului musculo-scheletal si tesutului conjunctiv Boli si tulburari ale pielii. tesutului subcutanat si sanului Boli si tulburari endocrine. nutritionale si metabolice Boli si tulburari ale rinichiului si tractului urinar Boli si tulburari ale sistemului reproductiv masculin Boli si tulburari ale sistemului reproductiv feminin Sarcina. otraviri si efecte toxice ale medicamentelor Arsuri Factori care influenteaza starea de sanatate si alte contacte cu serviciile de sanatate DRG abatere 234 .ANEXA 17 B I LISTA CATEGORIILOR MAJORE DE DIAGNOSTIC Cod CMD 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 CMD 01 CMD 02 CMD 03 CMD 04 CMD 05 CMD 06 CMD 07 CMD 08 CMD 09 CMD 10 CMD 11 CMD 12 CMD 13 CMD 14 CMD 15 CMD 16 CMD 17 CMD 18 CMD 19 CMD 20 CMD 21 CMD 22 CMD 23 Categoria majora de diagnostic Denumire categorie majora de diagnostic Pre-CMD Boli si tulburari ale sistemului nervos Boli si tulburari ale ochiului Boli si tulburari ale urechii. nasului. nastere si lauzie Nou-nascuti si alti neonatali Boli si tulburari ale sangelui si organelor hematopoietice si tulburari imunologice Tulburari neoplazice (hematologice si neoplasme solide) Boli infectioase si parazitare Boli si tulburari mentale Consum de alcool/droguri si tulburari mentale organice induse de alcool/droguri Accidente.

4275 13.53 5.6508 6.5 1.0000 0.2466 10.0 1. neinrudite 91020 cu diagnosticul principal 1.37 1.5797 9.4365 Proceduri in sala de operatii ale prostatei 91030 neinrudite cu diagnosticul principal 3.0000 0.65 0.48 - 2 1 2 2 1 3 3 3 3 3 35 24 68 32 21 37 48 40 43 27 1.5833 12.3438 0.0 1.0 1.0000 0.22 6.7534 Proceduri neextinse in sala de operatii.0000 0.0000 0.7579 11.1197 9. national Limita superioara a DS Limita inferioara a DS Grupa de diagnostic Valoare relativa Nr crt DMS . Chirurgicala sau Altele (M/C/A) 1 24 2 24 3 24 4 24 5 24 6 7 8 9 10 C C C M M Descrierea grupelor de diagnostice Proceduri extinse in sala de operatii neinrudite cu 91010 diagnosticul principal 2.4464 93010 Negrupabile 0.8344 13.0 3.0 24 0 0 0 0 93020 Diagnostice principale inacceptabile Diagnostice neonatale neconcordante cu M 93030 varsta/greutatea C A1010 Transplant de ficat C A1020 Transplant de plaman/inima sau plaman C A1030 Transplant de inima C A1040 Traheostomie sau ventilatie >95 ore C C C C C A A A C C C C C A1050 Transplant alogenic de maduva osoasa Transplant autolog de maduva osoasa cu CC A1061 catastrofale Transplant autolog de maduva osoasa fara CC A1062 catastrofale Transplant renal cu transplant de pancreas sau A1071 CC catastrofale Transplant renal fara transplant de pancreas fara A1072 CC catastrofale Oxigenoterapie extracorporala fara chirurgie A2010 cardiaca A2021 Intubatie varsta<16 cu CC A2022 Intubatie varsta<16 fara CC B1010 Revizia shuntului ventricular B1021 Craniotomie cu CC catastrofale B1022 Craniotomie cu CC severe sau moderate B1023 Craniotomie fara CC Proceduri la nivelul colonei vertebrale cu CC B1031 catastrofale sau severe 2.49 235 Mediana DS in sectiile ATI.0 1.0 1.0 7.79 3.0 1.ANEXA 17 B II Categoria majoră de diagnostic (CMD) Categorie Medicală.0000 14.20 4.0000 - 11 0 12 0 13 0 14 0 15 0 16 0 17 0 18 0 19 1 20 1 21 1 22 1 23 1 28.12 2.1332 1.16 4.6490 0.0000 0.2331 16.

25 0.17 236 .0 1.31 6.1827 1.0414 2.86 7.36 6.27 1.69 9.0 1.0 4.8884 12.46 8. neuropatie cu CC catastrofale sau B1061 severe Proceduri pentru paralizie cerebrala.0 4.6445 0.80 8.0 1.0 1.8776 0. distrofie musculara.63 4.0 2.7624 2.8317 Paraplegie/tetraplegie stabilita cu sau fara M B3011 proceduri in sala de operatii cu CC catastrofale 5.10 6.03 6.8002 0.0 4.12 5.0 2.3915 0. neuropatie fara CC catastrofale sau B1062 severe 2.90 8.1233 0.2601 M B3030 Internare pentru afereza Dementa si alte tulburari cronice ale functiei M B3040 cerebrale M B3051 Delir cu CC catastrofale M B3052 Delir fara CC catastrofale M B3060 Paralizie cerebrala Tumori ale sistemului nervos cu CC catastrofale M B3071 sau severe Tumori ale sistemului nervos fara CC catastrofale M B3072 sau severe Tulburari degenerative ale sistemului nervos cu M B3081 CC catastrofale sau severe Tulburari degenerative ale sistemului nervos M B3082 varsta >59 fara CC catastrofale sau severe Tulburari degenerative ale sistemului nervos M B3083 varsta <60 fara CC catastrofale sau severe Scleroza multipla si ataxia de origine cerebeloasa M B3091 cu CC Scleroza multipla si ataxia de origine cerebeloasa M B3092 fara CC AIT si ocluzie precerebrala cu CC catastrofale M B3101 sau severe AIT si ocluzie precerebrala fara CC catastrofale M B3102 sau severe M B3111 Accident vascular cerebral cu CC catastrofale 0.10 7.2682 1.0 5.0 1.51 2.3591 0.0 2.0099 Proceduri la nivelul nervilor cranieni si periferici si B1072 alte proceduri ale sistemului nervos fara CC 0.7561 7.8704 Afectiuni ale maduvei spinarii cu sau fara proceduri in sala de operatii fara CC catastrofale M B3022 sau severe 1.0 9.64 4.3276 4.21 9.68 5.0 5.7957 11.8821 0.0 2.0 0.0 4.0 2.0342 11.0 1.0 1.22 4.67 7.7579 0.7120 B2010 Plasmafereza cu boli neurologice B2020 Monitorizare telemetrica EEG 0.3339 1.49 - Paraplegie/tetraplegie stabilita cu sau fara M B3012 proceduri in sala de operatii fara CC catastrofale 1.5122 Afectiuni ale maduvei spinarii cu sau fara proceduri in sala de operatii cu CC catastrofale M B3021 sau severe 4.0 4.0 5.75 7.9766 0.0 Proceduri la nivelul nervilor cranieni si periferici si B1071 alte proceduri ale sistemului nervos cu CC 2.07 7. distrofie musculara.0 3.0 1.9991 12.08 8.70 3 3 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 3 19 25 27 13 33 24 17 15 30 50 30 29 24 41 38 15 30 19 28 22 23 20 16 19 17 39 1.4284 5.4032 1.4176 0.24 1 25 1 26 1 27 1 28 1 29 1 30 1 31 1 32 1 33 1 34 1 35 1 36 1 37 1 38 1 39 1 40 1 41 1 42 1 43 1 44 1 45 1 46 1 47 1 48 1 49 1 50 1 51 1 52 1 C C C C C C C C A A Proceduri la nivelul colonei vertebrale fara CC B1032 catastrofale sau severe Proceduri vasculare extracraniene cu CC B1041 catastrofale sau severe Proceduri vasculare extracraniene fara CC B1042 catastrofale sau severe B1050 Eliberarea tunelului carpian Proceduri pentru paralizie cerebrala.0 1.

4095 Infectii oculare acute si majore varsta >54 sau cu M C3011 (CC catastrofale sau severe ) 1.0 1.2520 2.3969 1.78 7.1467 M B3140 Menigita virala M B3150 Stupoare si coma non-traumatica M B3160 Convulsii febrile M B3171 Atacuri cu CC catastrofale sau severe M B3172 Atacuri fara CC catastrofale sau severe M B3180 Cefalee Leziune intracraniana cu CC catastrofale sau M B3191 severe Leziune intracraniana fara CC catastrofale sau M B3192 severe M B3200 Fracturi craniene M B3210 Alta leziune a capului Alte tulburari ale sistemului nervos cu CC M B3221 catastrofale sau severe Alte tulburari ale sistemului nervos fara CC M B3222 catastrofale sau severe C C C C C C C C C C C C C C C1010 Proceduri pentru leziuni penetrante ale ochiului C1020 Enucleeri si proceduri ale orbitei C1030 Proceduri la nivelul retinei Proceduri majore asupra corneei.71 5.37 4.0585 0.0 4.0 2.83 6.94 5.26 4.0 6.4599 0.2835 0.6049 0.8191 Glaucom si proceduri complexe ale cataractei.81 1.19 6.0 1.5059 0.53 1 54 1 55 1 56 1 57 1 58 1 59 1 60 1 61 1 62 1 63 1 64 1 65 1 66 1 67 1 68 1 69 1 70 1 71 1 72 2 73 2 74 2 75 2 76 2 77 2 78 2 79 2 80 2 81 2 82 2 83 2 84 2 85 2 86 2 87 2 M B3112 Accident vascular cerebral cu CC severe Accident vascular cerebral fara CC catastrofale M B3113 sau severe Accident vascular cerebral.0 2.2223 9.3717 0.0 1.0 1. decedat sau M B3114 transferat < 5 zile M B3121 Tulburari ale nervilor cranieni si periferici cu CC Infectii ale sistemului nervos cu exceptia M B3131 meningitei virale cu CC catastrofale sau severe 1. sclerei si C1040 conjunctivei C1050 Dacriocistorinostomie C1060 Proceduri pentru strabism C1070 Proceduri ale pleoapei Alte proceduri asupra corneei.00 3.2835 1.0 6.2709 1.7057 237 .0 1.2394 1. de C1112 zi 0.16 4.07 3.15 Infectii ale sistemului nervos cu exceptia M B3132 meningitei virale fara CC catastrofale sau severe 1.42 5.0 1.0 1. sclerei si C1080 conjunctivei C1090 Proceduri privind caile lacrimare C1100 Alte proceduri la nivelul ochiului 0.68 6.0 1.0 1.5 M B3122 Tulburari ale nervilor cranieni si periferici fara CC 0.0 1.0 4.4284 C1121 Proceduri asupra cristalinului C1122 Proceduri asupra cristalinului.28 7.56 9.0 1.27 4.6175 0.63 6.01 2.8884 0.09 8.73 4.49 4.0 1.71 3.4158 0.6616 0.0 2.69 6.0 3.29 3.7786 10.0 1.0 1.00 5.0 1.04 3 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 27 23 5 17 18 43 30 42 18 13 18 17 15 26 13 17 9 19 33 15 11 6 11 13 6 11 9 12 9 9 7 14 11 5.0 2.34 4.1278 0.8191 0.2853 1.19 2.9973 0.0 10.5 1.40 3.5 2.6112 0.5482 0. de zi 0.0 1.6616 0.68 4.0 1.5545 1.1404 Infectii oculare acute si majore varsta <55 fara M C3012 CC catastrofale sau severe 0.0 1.1089 0.4284 0.3150 C1111 Glaucom si proceduri complexe ale cataractei 0.66 3.25 5.6319 1.0 1.0 0.

96 9.0 1.0 1.0 1.6490 0.0 1.91 4.64 7. gurii si gatului M D3012 fara CC catastrofale sau severe M D3020 Dezechilibru M D3030 Epistaxis Otita medie si infectie a cailor respiratorii M D3041 superioare cu CC Otita medie si infectie a cailor respiratorii M D3042 superioare fara CC M D3050 Laringotraheita si epiglotita M D3060 Traumatism si diformitate nazale Alte diagnostice privind urechea.14 5.03 4.0 1.4978 0.0 2.23 5. gurii si gâtului 0.1449 121 4 4.6427 Stare maligna a urechii.0 1.0 1.0 1.79 6.2016 D1100 Alte proceduri ale urechii.64 5.0 1.9325 5.0 1.32 4.64 6.24 5.5 2.57 3.03 3.80 8.6193 0.4347 0.2457 0.3213 0. gura si M D3071 gâtul cu CC Alte diagnostice privind urechea.0 1.58 5.73 5.1017 12.26 5.0 1.3402 0.0 1.24 8.4239 Proceduri la nivelul sinusului.5608 0.53 4.4284 0.0 1.00 3.8146 Stare maligna a urechii.8335 1.2961 0.0 1.39 - 2 1 2 1 2 2 2 3 2 1 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 17 13 12 12 20 32 36 23 17 17 21 19 14 13 8 12 18 12 10 28 22 16 12 12 12 12 11 13 15 13 47 1. nasului. nasului. nasul.65 4.5293 0.0 1.5293 0.0 3.2394 0.6436 4.0 1. pentru afectiuni D2020 ORL 0.2457 0.2898 0.30 8.69 5.0 1.5293 0.0 1. nasului.0 1.75 238 .27 3.0 1.94 4.2961 4.5671 D1080 Proceduri nasale D1090 Amigdalectomie si/sau adenoidectomie D1110 Miringotomie cu insertie de tub D1120 Proceduri asupra gurii si glandei salivare D2010 Extractii dentare si restaurare Proceduri endoscopice de zi.0 1.94 5.7498 0.1026 1.3024 0. gura si M D3072 gâtul fara CC Tulburari orale si dentare cu exceptia extractiilor M D3081 si reconstituirilor Tulburari orale si dentare cu exceptia extractiilor M D3082 si reconstituirilor de zi Proceduri majore la nivelul toracelui cu CC C E1011 catastrofale 0.1152 1.57 7.0 1.19 4. mastoidei si urechii D1060 medii 0.03 4. gurii si gatului cu M D3011 CC catastrofale sau severe 1.0 1.0 1.0 D1050 Proceduri la nivelul glandei parotide 1.88 2 89 2 90 2 91 2 92 3 93 3 94 3 95 3 96 3 97 3 98 3 99 3 100 3 101 3 102 3 103 3 104 3 105 3 106 3 107 3 108 3 109 3 110 3 111 3 112 3 113 3 114 3 115 3 116 3 117 3 118 3 119 3 120 3 M C3020 Tulburari neurologice si vasculare ale ochiului M C3030 Hifema si traume oculare tratate medical M C3041 Alte tulburari ale ochiului cu CC M C3042 Alte tulburari ale ochiului fara CC C C C C C C C C C C C C C C C A A D1010 Implant cohlear Proceduri ale capului si gatului cu CC D1021 catastrofale sau severe Proceduri ale capului si gatului cu stare maligna D1022 sau CC moderate Proceduri ale capului si gatului fara stare maligna D1023 fara CC Cura chirugicala a cheiloschisisului sau D1030 diagnostic privind palatul D1041 Chirurgie maxialo-faciala cu CC D1042 Chirurgie maxialo-faciala fara CC 0.0 1.8947 Proceduri diverse ale urechii. nasului.2655 1.2583 0.0 1. nasul. gurii si D1070 gâtului 0.

09 9.0 2.8758 0.0396 0.0 1.7876 1.5608 1.04 9.69 6.6859 1.0 21.99 4.0 3.0 3.5 4.1989 3.0 2.69 7.0 1.35 6.70 8.6985 2.0 2.122 4 123 4 124 4 125 4 126 4 127 4 128 4 129 4 130 4 131 4 132 4 133 4 134 4 135 4 136 4 137 4 138 4 139 4 140 4 141 4 142 4 143 4 144 4 145 4 146 4 147 4 148 4 149 4 150 4 151 4 152 4 153 4 154 4 C C C C A A A Proceduri majore la nivelul toracelui fara CC E1012 catastrofale Alte proceduri in sala de operatii ale sistemului E1021 respirator cu CC catastrofale Alte proceduri in sala de operatii ale sistemului E1022 respirator cu CC severe Alte proceduri in sala de operatii ale sistemului E1023 respirator fara CC catastrofale sau severe Diagnostic asupra sistemului respirator cu suport E2010 ventilator Diagnostic asupra sistemului respirator cu E2020 ventilatie neinvaziva Proceduri endoscopice ale aparatului respirator.0 2.0 2.6805 1.9829 8.0 1.7309 0.68 6.0 2.16 8.4032 0.0 3.0 2.48 8.0 3.23 5.0 4.0 1.17 6.70 7.0 2.4302 0.97 5.0 1.0 1. E2030 de zi 2.74 4.20 7.6508 0.5374 0.0 3.6652 2.3339 1.60 5.3087 0.0 2.5608 0.6697 0.73 5.0 - M E3011 Fibroza cistica cu CC catastrofale sau severe M E3012 Fibroza cistica fara CC catastrofale sau severe Embolism pulmonar cu CC catastrofale sau M E3021 severe Embolism pulmonar fara CC catastrofale sau M E3022 severe M E3031 Infectii respiratorii/inflamatii cu CC catastrofale Infectii respiratorii/inflamatii cu CC severe sau M E3032 moderate M E3033 Infectii respiratorii/inflamatii fara CC M E3040 Apnee de somn M E3050 Edem pulmonar si insuficienta respiratorie Boala cronica obstructiva a cailor respiratorii cu M E3061 CC catastrofale sau severe Boala cronica obstructiva a cailor respiratorii fara M E3062 CC catastrofale sau severe Traumatism major la nivelul toracelui varsta >69 M E3071 cu CC Traumatism major la nivelul toracelui varsta >69 M E3072 sau cu CC Traumatism major la nivelul toracelui varsta <70 M E3073 fara CC Semne si simptome respiratorii cu CC M E3081 catastrofale sau severe Semne si simptome respiratorii fara CC M E3082 catastrofale sau severe M E3090 Pneumotorax M E3101 Bronsita si astm varsta >49 cu CC M E3102 Bronsita si astm varsta >49 sau cu CC M E3103 Bronsita si astm varsta <50 fara CC M E3111 Tuse convulsiva si bronsiolita acuta cu CC M E3112 Tuse convulsiva si bronsiolita acuta fara CC M E3121 Tumori respiratorii cu CC catastrofale M E3122 Tumori respiratorii cu CC severe sau moderate M E3123 Tumori respiratorii fara CC Probleme respiratorii aparute in perioada M E3130 neonatala 239 .7435 0.0 3.0 1.0 2.6679 0.69 6.71 6.7624 0.26 3.0 1.2835 0.50 7.0 3.09 5.0036 1.27 5.6112 3.53 8.0 2.73 5.1467 0.8758 1.6337 0.12 5.46 5.4725 0.0 1.58 9.5311 0.5041 0.9703 0.39 - 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 3 3 2 1 2 3 3 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 1 1 - 35 16 16 10 37 41 34 16 37 32 23 19 20 19 19 21 21 18 16 13 23 19 23 19 16 14 14 14 23 22 20 - 1.51 8.2016 2.

48 4.8461 6. sistem total fara CC C F1012 catastrofale sau severe C C C C C C C C C C C C C C C C C F1020 Implant/Inlocuire componenta AICD Procedura de valva cardiaca cu pompa CPB cu F1030 investigatie cardiaca invaziva Procedura de valva cardiaca cu pompa CPB fara F1041 investigatie cardiaca invaziva cu CC catastrofale Procedura de valva cardiaca cu pompa CPB fara investigatie cardiaca invaziva fara CC F1042 catastrofale Bypass coronarian cu investigatii cardiace F1051 invazive cu CC catastrofale Bypass coronarian cu investigatii cardiace F1052 invazive fara CC catastrofale Bypass coronarian fara investigatii cardiace F1061 invazive cu CC catastrofale sau severe 1.6715 7.19 4.46 6.0 2.0 2.0 2.5779 19.9397 19.22 6.0 3.2232 11.0 4.19 4.0 3.3843 9.0 1.0 M E3143 Revarsat pleural fara CC catastrofale sau severe 0.66 4.52 Alte proceduri cardiotoracice/vasculare cu pompa F1072 CPB fara CC catastrofale 4.0 1.6634 1.3447 9.94 F1062 invazive fara CC catastrofale sau severe Alte proceduri cardiotoracice/vasculare cu pompa F1071 CPB cu CC catastrofale 7.19 5.0 1.0 2.82 9.03 Bypass coronarian fara investigatii cardiace 3.69 8.0 3.155 4 156 4 157 4 158 4 159 4 160 4 161 4 162 4 163 4 164 5 165 5 166 5 167 5 168 5 169 5 170 5 171 5 172 5 173 5 174 5 175 5 176 5 177 5 178 5 179 5 180 5 181 5 182 5 M E3141 Revarsat pleural cu CC catastrofale M E3142 Revarsat pleural cu CC severe M E3151 Boala interstitiala pulmonara cu CC catastrofale M E3152 Boala interstitiala pulmonara cu CC severe Boala interstitiala pulmonara fara CC catastrofale M E3153 sau severe Alt diagnostic al sistemului respirator varsta >64 M E3161 cu CC Alt diagnostic al sistemului respirator varsta >64 M E3162 sau cu CC Alt diagnostic al sistemului respirator varsta <65 M E3163 fara CC Implant sau inlocuire de defibrilator cardiac implantabil automat.5 1.0 1.0 1.3663 17.13 240 .3276 11.76 2 2 2 3 3 3 1 1 2 2 2 7 7 6 8 7 6 6 4 1 1 2 2 2 4 5 34 29 31 15 14 13 26 19 14 43 29 53 39 44 41 45 32 30 50 65 47 40 34 16 56 47 3.89 8.17 5.9388 0.6364 0.0 2.8524 20.1530 0.6049 7.0 2.3195 6.9487 17.0 3.0 2.0 3.48 Proceduri majore de reconstructie vasculara fara F1082 pompa CPB fara CC catastrofale 2.6760 1.5230 16.79 6.9037 17.0 2.88 6.0 1.5365 Proceduri majore de reconstructie vasculara fara F1081 pompa CPB cu CC catastrofale 5.17 Amputatie pentru sistemul circulator cu exceptia membrului superior si a degetului de la picior fara F1112 CC catastrofale 2.0999 13.0513 15.5266 Alte proceduri cardiotoracice fara pompa CPB cu F1091 CC catastrofale 4.79 6.0 1.6616 0.24 F1100 Interventie coronara percutanata cu IMA 1. sistem total cu CC C F1011 catastrofale sau severe Implant sau inlocuire de defibrilator cardiac implantabil automat.0 1.1143 Alte proceduri cardiotoracice fara pompa CPB F1092 fara CC catastrofale 2.65 9.0396 1.1557 17.16 Amputatie pentru sistemul circulator cu exceptia membrului superior si a degetului de la picioar cu F1111 CC catastrofale 5.0 3.00 8.98 6.

23 7.3420 0.0 2.1881 1.0 2.2601 3.7327 1.6886 0.0 1.2538 0.95 6.0 1.27 5.35 7.6616 6.64 8.0 1.9388 1.0 2.0 1.3609 0.0 4.0 1.42 7.0 1.0 1.49 241 .183 5 184 5 185 5 186 5 187 5 188 5 189 5 190 5 191 5 192 5 193 5 194 5 195 5 196 5 197 5 198 5 199 5 200 5 201 5 202 5 203 5 204 5 205 5 206 5 207 5 208 5 209 5 C C C C C C C C C C C C C A A A A A M M M M M M M M M F1120 Implantare pacemaker cardiac Amputatie a membrului superior si a degetului F1130 pentru tulburari ale sistemului circulator Proceduri vasculare exceptand reconstructia F1141 majora fara pompa CPB cu CC catastrofale Proceduri vasculare exceptand reconstructia F1142 majora fara pompa CPB cu CC severe Proceduri vasculare exceptand reconstructia majora fara pompa CPB fara CC catastrofale sau F1143 severe Interventie coronara percutanata fara IMA cu F1150 implantare de stent Interventie coronara percutanata fara IMA fara F1160 implantare de stent F1170 Inlocuire de pacemaker cardiac Revizie de pacemaker cardiac exceptand F1180 inlocuirea dispozitivului Alta interventie percutanata cardiaca F1190 transvasculara F1200 Ligatura venelor si stripping 1.92 3.5689 2.2853 1.7471 18.30 6.96 Alte proceduri in sala de operatii privind sistemul 3.07 4.92 6.0 1.2538 1.90 3. decedat F3020 Endocardita infectioasa F3031 Insuficienta cardiaca si soc cu CC catastrofale F3032 Insuficienta cardiaca si soc fara CC catastrofale Tromboza venoasa cu CC catastrofale sau F3041 severe Tromboza venoasa fara CC catastrofale sau F3042 severe F3050 Ulceratie a pielii pentru tulburari circulatorii 1.5 2.0 3.56 5.73 2 3 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 3 3 3 19 48 25 24 17 17 17 22 20 18 27 22 31 22 17 15 10 28 29 16 98 21 17 21 19 22 3.0 2.0396 0.5689 0.39 5.84 7.0 2.5 1.52 6.09 6.0 6.0 1.12 3.0 0.0 1.64 8.5608 1.4401 1.0 1.5 5.82 6.24 7.7561 1.65 5.3375 14.37 8.5734 1.9343 6.7561 1.2160 1.2385 F1211 circulator cu CC catastrofale Alte proceduri in sala de operatii privind sistemul F1212 circulator fara CC catastrofale Diagnostic al sistemului circulator cu suport F2010 ventilator Tulburari circulatorii cu IMA cu proceduri de investigatie cardiaca invaziva cu CC catastrofale F2021 sau severe Tulburari circulatorii cu IMA cu proceduri de investigatie cardiaca invaziva fara CC F2022 catastrofale sau severe Tulburari circulatorii fara IMA cu proceduri de investigatie cardiaca invaziva cu diagnostic F2031 principal complex Tulburari circulatorii fara IMA cu proceduri de investigatie cardiaca invaziva fara diagnostic F2032 principal complex Tulburari circulatorii cu IMA fara proceduri de investigatie cardiaca invaziva cu CC catastrofale F3011 sau severe Tulburari circulatorii cu IMA fara proceduri de investigatie cardiaca invaziva fara CC F3012 catastrofale sau severe Tulburari circulatorii cu IMA fara proceduri de F3013 investigatie cardiaca invaziva.2538 1.6553 0.0 4.0 2.01 6.0648 1.

48 4.0414 0.1359 11.5230 C G1011 Rezectie rectala cu CC catastrofale C G1012 Rezectie rectala fara CC catastrofale Proceduri majore pe intestinul subtire si gros cu C G1021 CC catastrofale Proceduri majore pe intestinul subtire si gros fara C G1022 CC catastrofale Proceduri la nivelul stomacului.3654 F3122 CC catastrofale sau severe F3131 Angina instabila cu CC catastrofale sau severe 0.0 5.2853 Tulburari vasculare periferice fara CC F3062 catastrofale sau severe 0.48 C G1043 Aderente peritoneale varsta <50 fara CC 1. esofagului si duodenului fara stare maligna fara CC C G1033 catastrofale sau severe C G1041 Aderente peritoneale varsta >49 cu CC C G1042 Aderente peritoneale varsta >49 sau cu CC 4.8920 10.66 5.4356 14.55 5.0 1.0 1.68 5.03 5.2646 2.63 7.01 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 5 6 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 22 24 20 24 17 20 18 19 17 25 22 19 16 16 16 16 12 12 22 20 19 46 37 49 40 52 28 22 29 18 13 23 16 2.0 2.94 7.60 7.0 1.30 2.0 2.7579 9.26 4.3780 1.0 3.0 1.0 3.0909 15.7876 Sincopa si colaps fara CC catastrofale sau F3142 severe 0.4221 F3141 Sincopa si colaps cu CC catastrofale sau severe 0.0 3.4284 F3071 Ateroscleroza coronariana cu CC F3072 Ateroscleroza coronariana fara CC F3081 Hipertensiune cu CC F3082 Hipertensiune fara CC F3090 Boala congenitala de inima F3101 Tulburari valvulare cu CC catastrofale sau severe Tulburari valvulare fara CC catastrofale sau F3102 severe Aritmie majora si stop cardiac cu CC catastrofale F3111 sau severe Aritmie majora si stop cardiac fara CC F3112 catastrofale sau severe Aritmie non-majora si tulburari de conducere cu F3121 CC catastrofale sau severe 0.4473 0.0 4. esofagului si duodenului fara stare malignam cu CC C G1032 catastrofale sau severe Proceduri la nivelul stomacului.0 2.9514 6.13 2.0963 242 .0 2.0 1.0 1.5482 0.0 Aritmie non-majora si tulburari de conducere fara 0.9829 0.11 5.16 6.0 1.0 2.42 6.24 5.3672 1.0 3.0 2.16 5.0 1.0 3.0 3.0 3.55 6.60 5.2520 0.0 1.07 7.90 7.24 6.7246 0.8182 1.15 6.0 3.33 6.52 5.0 2.0 2.0459 Proceduri minore pe intenstinul subtire si gros cu 1.6841 16.210 5 211 5 212 5 213 5 214 5 215 5 216 5 217 5 218 5 219 5 220 5 221 5 222 5 223 5 224 5 225 5 226 5 227 5 228 5 229 5 230 5 231 6 232 6 233 6 234 6 235 6 236 6 237 6 238 6 239 6 240 6 241 6 242 6 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M Tulburari vasculare periferice cu CC catastrofale F3061 sau severe 1.27 3.0 3.66 7.2961 F3150 Durere toracica Alte diagnostice ale sistemului circulator cu CC F3161 catastrofale Alte diagnostice ale sistemului circulator cu CC F3162 severe Alte diagnostice ale sistemului circulator fara CC F3163 catastrofale sau severe 0.0 1.9892 0.0 3.3528 0.9532 C G1051 CC C G1052 Proceduri minore pe intenstinul subtire si gros 1. esofagului si C G1031 duodenului cu stare maligna Proceduri la nivelul stomacului.98 5.0 3.2034 0.8317 F3132 Angina instabila fara CC catastrofale sau severe 0.22 4.37 6.6940 17.18 2.2646 0.57 7.

de G2012 zi 0.5 3.13 4.50 5.2097 0.0 C G1072 Apendicectomie fara CC catastrofale sau severe 0.0 2.87 6.36 6.35 6.8479 Alte proceduri in sala de operatii la nivelul sistemului digestiv fara CC catastrofale sau C G1122 severe 0.0 3.8443 Proceduri pentru hernie abdominala si alte hernii C G1081 varsta >59 sau cu (CC catastrofale sau severe) 1.0 1.2205 0.1764 G2020 Colonoscopie complexa G2031 Alte colonoscopii cu CC catastrofale sau severe G2033 Alte colonoscopii.5437 0.9703 0.0648 1.76 4.0 1.69 5.6886 5.2583 0.0 1.0 1.0 3.fara CC 243 6 244 6 245 6 246 6 247 6 248 6 249 6 250 6 251 6 252 6 253 6 254 6 255 6 256 6 257 6 258 6 259 6 260 6 261 6 262 6 263 6 264 6 265 6 266 6 267 6 268 6 269 6 270 6 271 6 272 6 273 6 274 6 C G1060 Piloromiotomie C G1071 Apendicectomie cu CC catastrofale sau severe 1. de zi Alte gastroscopii pentru boli digestive care nu G2041 sunt majore Alte gastroscopii pentru boli digestive care nu G2042 sunt majore.7687 0.0 1.02 4. de zi Gastroscopie complexa cu CC catastrofale sau G2051 severe Gastroscopie complexa fara CC catastrofale sau G2052 severe 0.0 3.0 1.72 4.0 2.0 1.2394 Stare maligna digestiva cu CC catastrofale sau M G3011 severe 0.5356 0.05 5.88 6.9766 Stare maligna digestiva fara CC catastrofale sau M G3012 severe 0.8317 A A A A A A A A A A A G2011 Alte gastroscopii pentru boli digestive majore 0.10 4.61 6.0 3.27 6.06 4.5923 Proceduri pentru hernia inghinala si femurala C G1090 varsta >0 0.41 9.0 1.56 5.4221 Alte proceduri in sala de operatii la nivelul C G1121 sistemului digestiv cu CC catastrofale sau severe 2.4725 243 .18 5.1701 1.0 1.0 2.6364 G2053 Gastroscopie complexa.0 3.2079 0.93 8.39 5.63 7.5293 1.31 4.0 2.0 3.0 1.8380 G2032 Alte colonoscopii fara CC catastrofale sau severe 0.5797 C G1100 Proceduri pentru hernie varsta <1 Proceduri anale si la nivelul stomei cu CC C G1111 catastrofale sau severe Proceduri anale si la nivelul stomei fara CC C G1112 catastrofale sau severe 0.4032 1.97 5.4978 0.0 1.23 6.0 1. de zi 0.4473 0.0 1.23 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 13 11 23 19 16 10 20 16 38 27 18 15 12 14 19 15 20 13 21 16 17 15 19 16 12 11 1.8335 0.19 4.0018 Proceduri pentru hernie abdominala si alte hernii C G1082 varsta 1 la 59 fara CC catastrofale sau severe 0.0 3.9199 0.9577 Alte gastroscopii pentru boli digestive majore.5041 Hemoragie gastrointestinala varsta >64 sau cu M G3021 (CC catastrofale sau severe ) Hemoragie gastrointestinala varsta <65 fara CC M G3022 catastrofale sau severe M G3030 Ulcer peptic complicat M G3040 Ulcer peptic necomplicat M G3050 Boala inflamatorie a intestinului M G3061 Ocluzie intestinala cu CC M G3062 Ocluzie intestinala fara CC Durere abdominala sau adenita mezenterica cu M G3071 CC 0.

0099 0.5860 5.0 2.3402 0.8443 1.3294 12.0 2.0 5.4320 1.2394 3.0 1.56 Colecistectomie deschisa fara explorarea inchisa H1052 a CBP fara CC catastrofale 1. gastroenterita si diverse tulburari ale sistemului digestiv varsta >9 ani cu CC M G3081 catastrofale/severe 0.0 2.0 2.70 4.2709 M G3082 catastrofale/severe M G3091 Gastroenterita varsta <10 ani cu CC M G3092 Gastroenterita varsta <10 ani fara CC Esofagita si diverse tulburari ale sistemului M G3100 digestiv varsta <10 ani M G3111 Alte diagnostice ale sistemului digestiv cu CC M G3112 Alte diagnostice ale sistemului digestiv fara CC Proceduri la nivel de pancreas.0 2.2331 Esofagita.0 2.0 1.90 4.5572 16.28 5.57 5. ficat si shunt fara C H1012 CC catastrofale Proceduri majore ale tractului biliar cu stare C H1021 maligna sau CC catastrofale C C C C C C C C C A A A A A A Proceduri majore ale tractului biliar fara stare H1022 maligna cu (CC moderate sau severee) Proceduri majore ale tractului biliar fara stare H1023 maligna fara CC Proceduri de diagnostic hepatobiliar cu CC H1031 catastrofale sau severe Proceduri de diagnostic hepatobiliar fara CC H1032 catastrofale sau severe Alte proceduri in sala de operatii hepatobiliare si H1040 pancreatice 0.7498 0.53 3.4825 7.0 1.0 1.0 3.275 6 276 6 277 6 278 6 279 6 280 6 281 6 282 6 283 7 284 7 285 7 286 7 287 7 288 7 289 7 290 7 291 7 292 7 293 7 294 7 295 7 296 7 297 7 298 7 299 7 300 7 Durere abdominala sau adenita mezenterica fara M G3072 CC 0.26 1 2 2 2 2 1 1 1 3 4 4 4 3 2 2 2 4 4 2 2 2 2 1 2 1 1 10 14 13 11 10 9 15 13 61 44 44 42 40 24 15 29 31 24 18 12 21 20 10 23 12 17 1.0 0.3753 14.0 3.0 1.8065 Esofagita.20 4.54 2.0648 2.0 1.3717 0.5563 10.36 6.7075 6.0 0.0 3.16 8.0 2.64 2.9469 2.24 6.2340 15.29 Colecistectomie deschisa cu explorarea inchisa a H1051 CBP sau cu CC catastrofale 3.7813 0. gastroenterita si diverse tulburari ale sistemului digestiv varsta >9 ani fara CC 0.69 4.95 3.20 1.01 2.0144 0.0 1.0 3.11 244 .02 4.0 1.37 Colecistectomie laparoscopica fara explorarea H1062 inchisa a CBP fara CC catastrofale sau severe Proceduri endoscopice pentru varice esofagiene H2010 sangerande Procedura terapeutica complexa pentru colangiopancreatografie retrograda endoscopica H2021 cu CC catastrofale sau severe Procedura terapeutica complexa pentru colangiopancreatografie retrograda endoscopica H2022 fara CC catastrofale sau severe Alte proceduri terapeutice pentru colangiopancreatografie retrograda endoscopica H2031 cu CC catastrofale sau severe Alte proceduri terapeutice pentru colangiopancreatografie retrograda endoscopica H2032 cu CC moderate Alte proceduri terapeutice pentru colangiopancreatografie retrograda endoscopica H2033 fara CC 0.0 2.62 Colecistectomie laparoscopica cu explorarea inchisa a CBP sau cu (CC catastrofale sau H1061 severe) 1.0 1.0 1.0 2.88 6.4780 12.8083 1.58 4.02 6. ficat si shunt cu C H1011 CC catastrofale Proceduri la nivel de pancreas.45 5.4825 14.8380 1.

6967 1.9136 0.3546 7.6652 - 6.0 0.76 2.42 Alte proceduri la nivelul soldului si al femurului cu I1081 CC catastrofale sau severe 3.14 5.6517 3.0 3.80 2.4428 0.0 3.0 2.8767 18.53 7.1683 14.0 3.09 245 .0 1.0432 2.46 2. cu exceptia starii M H3032 maligne fara CC catastrofale sau severe Tulburari ale ficatului.5797 1. cu exceptia C I1021 mainii Grefe pe piele fara CC catastrofale sau severe.0 1.0 1. cu exceptia starii maligne. cu exceptia starii maligne.05 6. C I1022 cu exceptia mainii Revizie a artroplastiei totale de sold cu CC C I1031 catastrofale sau severe Inlocuire sold cu CC catastrofale sau severe sau revizie a artroplastiei totale de sold fara CC C I1032 catastrofale sau severe C C C C C C C C C C C C C I1033 Inlocuire sold fara CC catastrofale sau severe I1040 Inlocuire si reatasare de genunchi Alte proceduri majore de inlocuire a articulatiilor I1050 si reatasare a unui membru I1060 Artrodeza vertebrala cu diformitate I1070 Amputatie 1.44 6.87 7.3834 14.0 3.9181 12. cu exceptia starii M H3031 maligne cu CC catastrofale sau severe Tulburari ale pancreasului.32 6.0 1. M H3041 cirozei.8920 14.83 4. hepatitei alcoolice fara CC cat/sev M H3051 Tulburari ale tractului biliar cu CC M H3052 Tulburari ale tractului biliar fara CC Proceduri majore bilaterale sau multiple ale C I1010 extremitatilor inferioare Transfer de tesut micorvascular sau (grefa de piele cu CC catastrofale sau severe).0 1.92 2.0 3.4095 0.74 5.73 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 7 2 1 6 6 6 5 3 3 5 4 2 1 3 2 1 2 26 21 18 23 19 20 18 19 17 17 14 60 55 45 44 32 28 38 51 71 35 30 23 34 26 23 53 46 3.79 6.61 3. M H3042 cirozei.0 1.0 1.0 3.7597 13.7534 10.0 3.0 1.0 4. hepatitei alcoolice cu CC cat/sev Tulburari ale ficatului.9406 0.8569 0.9334 11.1188 14.01 6.62 9.0 302 7 303 7 304 7 305 7 306 7 307 7 308 7 309 7 310 7 311 7 312 8 313 8 314 8 315 8 316 8 317 8 318 8 319 8 320 8 321 8 322 8 323 8 324 8 325 8 326 8 327 8 328 8 329 8 5.44 6.0603 10.0 1.3465 7.86 2.36 4.0 2.4996 0.3987 0.0 1.81 5.4347 1.0 1.80 4.19 6.0 1.6301 1.0 1.301 7 M H3011 Ciroza si hepatita alcoolica cu CC catastrofale M H3012 Ciroza si hepatita alcoolica cu CC severe Ciroza si hepatita alcoolica fara CC catastrofale M H3013 sau severe Stare maligna a sistemului hepatobiliar si pancreasului (varsta >69 cu CC catastrofale sau M H3021 severe ) sau cu CC catastrofale Stare maligna a sistemului hepatobiliar si pancreasului (varsta >69 fara CC catastrofale sau M H3022 severe ) sau fara CC catastrofale Tulburari ale pancreasului.0 1.7966 23.26 7.05 Alte proceduri la nivelul soldului si al femurului I1082 fara CC catastrofale sau severe Artrodeza vertebrala cu CC catastrofale sau I1091 severe Artrodeza vertebrala fara CC catastrofale sau I1092 severe Alte proceduri la nivelul spatelui si gatului cu CC I1101 catastrofale sau severe Alte proceduri la nivelul spatelui si gatului fara CC I1102 catastrofale sau severe I1110 Proceduri de alungire a membrelor Infectii/inflamatii ale oaselor si articulatiilor cu I1121 diverse proceduri ale sistemului muscular si 1.1935 17.0 3.9280 12.09 5.0 1.

70 6.26 9.tesutului conjunctiv cu CC catastrofale Infectii/inflamatii ale oaselor si articulatiilor cu diverse proceduri ale sistemului muscular si I1122 tesutului conjunctiv cu CC severe Infectii/inflamatii ale oaselor si articulatiilor cu diverse proceduri ale sistemului muscular si tesutului conjunctiv fara CC catastrofale sau I1123 severe Proceduri ale humeruslui. tibiei.0 1. incluzand biopsia Proceduri la nivelul tesuturilor moi cu CC I1251 catastrofale sau severe Proceduri la nivelul tesuturilor moi fara CC I1252 catastrofale sau severe Alte proceduri la nivelul tesutului conjunctiv cu I1261 CC Alte proceduri la nivelul tesutului conjunctiv fara I1262 CC I1270 Reconstructie sau revizie a genunchiului I1280 Proceduri la nivelul mainii I3010 Fracturi ale diafizei femurale 330 8 C 2.96 6.0 1.0 1.0 0.7579 8.4536 1.65 5.4221 0.6274 8.8695 1.2034 1.0 1.0 1.90 4.0 1. fibulei si gleznei I1131 cu CC catastrofale sau severe Proceduri ale humeruslui.00 4.9829 0.5167 0.0 0.3483 Entorse.0162 0.37 5. fibulei si gleznei I1132 varsta >59 fara CC catastrofale sau severe Proceduri ale humeruslui.0 0.51 6.0 1.0 1.0 1.0 1. fibulei si gleznei I1133 varsta <60 fara CC catastrofale sau severe I1140 Revizie a bontului de amputatie I1150 Chirurgie cranio-faciala I1160 Alte proceduri la nivelul umarului I1170 Chirurgie maxilo-faciala I1180 Alte proceduri la nivelul genunchiului I1190 Alte proceduri la nivelul cotului si antebratului I1200 Alte proceduri la nivelul labei piciorului Excizie locala si indepartare a dispozitivelor I1210 interne de fixare a soldului si femurului Excizie locala si indepartare a dispozitivelor I1220 interne de fixare exclusiv sold si femur I1230 Artroscopie Proceduri diagnostic ale oaselor si a I1240 incheieturilor.0 2.6868 2.00 6. pelvisului I3030 si coapsei 0.0 1.0711 0.0 3.0 1. luxatii si dislocari ale soldului.0 1.3609 Stare maligna a tesutului conjunctiv.0 331 8 332 8 333 8 334 8 335 8 336 8 337 8 338 8 339 8 340 8 341 8 342 8 343 8 344 8 345 8 346 8 347 8 348 8 349 8 350 8 351 8 352 8 353 8 354 8 355 8 356 8 357 8 358 8 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C M M M M M M M 1.23 5.70 4.63 1 3 3 2 1 3 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 34 34 32 26 41 34 12 27 14 18 23 21 13 13 24 25 19 24 16 13 13 20 20 17 37 29 25 18 1.17 7.93 6.0 1.39 1.5545 1.31 I3020 Fracturi ale extremitatii distale femurale 1.67 6.0 1.64 4.0 1.9343 11.0 1.5356 I3041 Osteomielita cu CC I3042 Osteomielita fara CC 2.0 1. incluzand fractura patologica tologica fara CC catastrofale 0.20 6.4699 0.3546 7.89 1.0 1.7120 Stare maligna a tesutului conjunctiv.51 4. tibiei.9298 10.72 1.0 1.4113 0.16 5.7939 0.1422 0.76 4.94 2 34 1.06 4.6004 10.0 1.70 5.98 4.0 1.5671 I3052 sau severe 246 .8506 0. tibiei.8146 2.4870 0.5 1.7435 1.51 9. incluzand I3051 fractura patologica cu CC catastrofale sau severe 1.

cotului.78 6.0 1.3465 1.43 5.0 Tulburari musculotendinoase specifice varsta >79 I3121 sau cu (CC catastrofale sau severe) 1.0 2.0 0.2178 0. cotului.0 1.04 5. pumnului.4221 2.4032 0.5482 0.02 0.8695 0.0 3.59 4.00 4.0 1. varsta >64 cu I3151 CC Leziuni ale umarului.2961 1.0 0. pumnului. cotului.35 6.67 3.359 8 360 8 361 8 362 8 363 8 364 8 365 8 366 8 367 8 368 8 369 8 370 8 371 8 372 8 373 8 374 8 375 8 376 8 377 8 378 8 379 8 380 8 381 8 382 8 383 8 384 8 385 8 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M Tulburari inflamatorii musculoscheletale cu CC I3061 catastrofale sau severe Tulburari inflamatorii musculoscheletale fara CC I3062 catastrofale sau severe I3071 Artrita septica cu CC catastrofale sau severe I3072 Artrita septica fara CC catastrofale sau severe I3081 Tulburari nechirurgicale ale coloanei cu CC I3082 Tulburari nechirurgicale ale coloanei fara CC I3083 Tulburari nechirurgicale ale coloanei.4788 6. bratului.0 2.5923 0.6427 0.3861 0.59 3.0 0.0 1. mainii sau I3142 piciorului varsta >74 sau cu CC Leziuni ale antebratului.1026 0. bratului.3339 1.0 1. gambei sau gleznei.3294 0. gambei sau gleznei varsta >64 sau I3152 cu CC Leziuni ale umarului.0 1.7939 1.0 1.42 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 15 22 22 17 19 1 20 18 18 18 21 20 16 21 17 48 28 17 10 9 8 14 12 10 29 18 2.6049 0.17 3.0 1.0 1.1467 0.57 5. gambei sau gleznei.1890 1.0 1. mainii sau I3141 piciorului varsta >74 cu CC 0.7768 11.0 1.35 7.59 6.02 5.0 1.73 6.59 5. genunchiului. mainii sau I3143 piciorului varsta <75 fara CC Leziuni ale umarului.0 0.4284 0.0 0.0 1.65 6.76 0.5860 0.61 7.23 Leziuni ale antebratului. de zi Boli ale oaselor si atropatii specifice varsta >74 I3091 cu CC catastrofale sau severe Boli ale oaselor si atropatii specifice varsta >74 I3092 sau cu (CC catastrofale sau severe ) Boli ale oaselor si atropatii specifice varsta <75 I3093 fara CC catastrofale sau severe I3100 Artropatii nespecifice Alte tulburari musculotendinoase varsta >69 cu I3111 CC Alte tulburari musculotendinoase varsta >69 sau I3112 cu CC Alte tulburari musculotendinoase varsta <70 fara I3113 CC 2.2034 Tulburari musculotendinoase specifice varsta <80 I3122 fara CC catastrofale sau severe Ingrijiri postprocedurale ale implanturilor/prostezelor musculoscheletale I3131 varsta >59 cu CC catastrofale sau severe Ingrijiri postprocedurale ale implanturilor/prostezelor musculoscheletale I3132 varsta >59 sau cu (CC catastrofale sau severe) Ingrijiri postprocedurale ale implanturilor/prostezelor musculoscheletale I3133 varsta <60 fara CC catastrofale sau severe Leziuni ale antebratului.2898 0.00 6.83 3.2646 6.05 5. varsta <65 fara I3153 CC Alte tulburari musculoscheletale varsta >69 cu I3161 CC Alte tulburari musculoscheletale varsta >69 sau I3162 cu CC 247 .33 7.5626 0.2835 1.0 1.0 0.0 1. pumnului.3564 0.0 0.73 4. genunchiului. genunchiului. bratului.14 6.

4491 0.386 8 387 8 388 8 389 8 390 8 391 9 392 9 393 9 394 9 395 9 396 9 397 9 398 9 399 9 400 9 401 9 402 9 403 9 404 9 405 9 406 9 407 9 408 9 409 9 410 9 411 9 412 9 413 9 M M M M M C C C C C C C C C C C C C C C C M M M M M M M Alte tulburari musculoscheletale varsta <70 fara I3163 CC Fracturi ale pelvisului cu CC catastrofale sau I3171 severe Fracturi ale pelvisului fara CC catastrofale sau I3172 severe Fracturi ale colului femural cu CC catastrofale I3181 sau severe Fracturi ale colului femural fara CC catastrofale I3182 sau severe Transfer de tesut microvasular pentru piele.6148 16.0 0.32 Alta grefa a pielii si/sau proceduri de debridare cu J1041 CC catastrofale sau severe 2.0 4.25 8.72 5.5347 1.3420 Celulita (varsta >59 fara CC catastrofale sau J3042 severe ) sau varsta <60 0. tesut J1010 subcutanat si tulburari ale sanului Proceduri majore pentru afectiuni maligne ale J1021 sanului Proceduri majore pentru afectiuni nemaligne ale J1022 sanului Proceduri minore pentru afectiuni maligne ale J1031 sanului Proceduri minore pentru afectiuni nemaligne ale J1032 sanului 0.42 4.66 5.2097 10.0 1.0 5.5482 0.55 6.0 1.14 1.48 4.2979 0.0 1.0 1.0477 0.05 2.9262 1.4194 0.28 5.9829 0.0 0. tesutului J1060 subcutanat si chirugie plastica la nivelul sanului Alte proceduri ale pielii.0 0.84 6.4473 0.37 6.5608 248 . de zi 0.2394 0.7768 2.2583 2.1260 8.0 1.0 1.97 8.0 2.43 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 1 3 1 1 1 3 2 15 29 21 27 20 49 31 18 16 14 23 15 14 20 14 34 62 29 21 25 21 12 13 24 18 1.0 0.41 4.50 7.73 1.7444 11.30 4.0918 Alta grefa a pielii si/sau proceduri de debridare J1042 fara CC catastrofale sau severe J1050 Proceduri perianale si pilonidale Proceduri in sala de operatii ale pielii.0 1.2772 J3041 Celulita varsta >59 cu CC catastrofale sau severe 1.0 2.0 0.0 1.0 0.90 5.0 1.4284 4.04 Tulburari maligne ale sanului (varsta >69 cu CC) J3021 sau cu (CC catastrofale sau severe) 0. tesutului subcutanat si J1070 sanului Proceduri ale membrele inferioare cu J1081 ulcer/celulita cu CC catastrofale Proceduri ale membrele inferioare cu ulcer/celulita fara CC catastrofale cu grefa de J1082 piele/lambou de reparare Proceduri ale membrele inferioare cu ulcer/celulita fara CC catastrofale fara grefa de J1083 piele/lambou de reparare Proceduri ale membrele inferioare fara ulcer/celulita cu grefa de piele (CC catastrofale J1091 sau severe) Proceduri ale membrele inferioare fara ulcer/celulita fara (grefa de piele si (CC J1092 catastrofale sau severe) J1100 Reaconstructii majore ale sanului J3011 Ulceratii ale pielii J3012 Ulceratie ale pielii.0 1.8947 3.0 1.6112 0.0 1.6742 Tulburari maligne ale sanului (varsta >69 fara J3022 CC) sau fara (CC catastrofale sau severe) J3030 Tulburari nemaligne ale sanului 0.3780 5.21 7.4978 0.36 0.0 1.59 3.8137 14.0 1.52 4.0 1.2709 4.88 4.

si vezicii urinare pentru tumori benigne cu CC L1032 severe sau moderate 1.1332 14.2709 0.93 5.3357 0.1152 1.50 6.01 4.64 1.4239 0.46 M K3011 Diabet cu CC catastrofale sau severe M K3012 Diabet fara CC catastrofale sau severe M K3020 Perturbare nutritionala severa M K3031 Diverse tulburari metabolice cu CC catastrofale Diverse tulburari metabolice varsta >74 sau cu M K3032 CC severe Diverse tulburari metabolice varsta <75 fara CC M K3033 catastrofale sau severe M K3040 Erori innascute de metabolism Tulburari endocrine cu CC catastrofale sau M K3051 severe Tulburari endocrine fara CC catastrofale sau M K3052 severe C C C C C C Insertie operatorie a cateterului peritoneal pentru L1011 dializa cu CC catastrofale sau severe 4.75 249 .0 2.29 6. si vezicii urinare pentru tumori fara CC catastrofale L1022 sau severe Proceduri majore ale rinichiului.7867 11.2664 1.7849 0.9199 0. ureterului.5545 0.0 1.7246 0. ureterului. si vezicii urinare pentru tumori cu CC catastrofale L1021 sau severe Proceduri majore ale rinichiului.5923 0.91 3. de zi J3071 Tulburari majore ale pielii J3072 Tulburari majore ale pielii.0 1.7849 1.0576 18.3843 1.60 4.45 2 1 2 2 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 4 3 2 2 15 11 14 16 35 30 14 16 15 16 21 17 17 18 18 13 11 14 13 11 126 46 41 41 31 2.0 1.90 6.0 1.5689 1.5734 2.0 1.0 3.33 5.75 6.0882 2.6616 2.11 6. tesutului subcutanat si sanului J3051 varsta >69 Trauma a pielii. de zi 0.0 1.1575 0. tesutului subcutanat si sanului J3052 varsta <70 J3061 Tulburari minore ale pielii J3062 Tulburari minore ale pielii.0 1.0 0.7345 12.3843 0.5185 0.06 5.01 4.17 4.11 5.4158 1.0 1. si vezicii urinare pentru tumori benigne cu CC L1031 catastrofale Proceduri majore ale rinichiului.0 1.0 2.95 2.05 3.0 2. ureterului.6085 11.01 6.0 3. de zi K1010 Proceduri ale piciorului diabetic K1020 Proceduri la nivel de hipofiza K1030 Proceduri la nivelul suprarenalelor K1040 Proceduri majore pentru obezitate K1050 Proceduri la nivelul paratiroidelor K1060 Proceduri la nivelul tiroidei K1070 Proceduri privind obezitatea K1080 Proceduri privind tiroglosul Alte proceduri in sala de operatii la nivel K1090 endocrin. nutritional si metabolic Proceduri endoscopice sau investigative pentru K2010 tulburari metabolice fara CC.0 1.5 1.6229 10.58 5.0 2.414 9 415 9 416 9 417 9 418 9 419 9 420 10 421 10 422 10 423 10 424 10 425 10 426 10 427 10 428 10 429 10 430 10 431 10 432 10 433 10 434 10 435 10 436 10 437 10 438 10 439 11 440 11 441 11 442 11 443 11 444 11 M M M M M M C C C C C C C C C A Trauma a pielii.1971 - 4.0 1.0 2.0 1.39 Insertie operatorie a cateterului peritoneal pentru L1012 dializa fara CC catastrofale sau severe Proceduri majore ale rinichiului.4851 5.0 2.0 3.0 1.8461 8.82 5.23 2.3060 1.0 1. ureterului.2790 0.

6238 0.7435 8.0945 1.8947 0.54 4.0 Infectii ale rinichiului si tractului urinar varsta <70 L3043 fara CC catastrofale sau severe 0.88 2 4 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 3 2 2 2 2 1 1 2 2 1 30 22 21 32 23 20 16 17 19 40 22 16 16 12 38 24 18 23 14 22 17 14 13 14 13 15 21 19 15 1.75 5.3087 250 .1233 1.445 11 446 11 447 11 448 11 449 11 450 11 451 11 452 11 453 11 454 11 455 11 456 11 457 11 458 11 459 11 460 11 461 11 462 11 463 11 464 11 465 11 466 11 467 11 468 11 469 11 470 11 471 11 472 11 473 11 474 11 475 11 C C C C C C C C C C C C A A A M M M M M M M M M M M M M M M M Proceduri majore ale rinichiului.0 2.32 9.47 5.9262 Semne si simtome ale rinichiului si tractului urinar L3062 fara CC catastrofale sau severe 0.0 1.0 3. ureterului.9460 2.0 1.0 2.0 1.2160 0.0 1.3276 Semne si simtome ale rinichiului si tractului urinar L3061 cu CC catastrofale sau severe 0.99 4.0 2.5 1.6364 1.07 9.2016 0.37 4.16 5.4284 L3050 Pietre si obstructie urinara 0.0 1.21 6.06 6.24 9.0 1.2790 2.3969 2.96 4.85 5. si L1033 vezicii urinare pentru tumori benigne fara CC Prostatectomie transuretrala cu CC catastrofale L1041 sau severe Prostatectomie transuretrala fara CC catastrofale L1042 sau severe Proceduri minore ale vezicii urinare cu CC L1051 catastrofale sau severe Proceduri minore ale vezicii urinare fara CC L1052 catastrofale sau severe Proceduri transuretrale cu exceptia L1061 prostatectomiei cu CC catastrofale sau severe Proceduri transuretrale cu exceptia L1062 prostatectomiei fara CC catastrofale sau severe L1071 Proceduri ale uretrei cu CC L1072 Proceduri ale uretrei fara CC Alte proceduri pentru tulburari ale rinichiului si L1081 tractului urinar cu CC catasatrofal Alte proceduri pentru tulburari ale rinichiului si L1082 tractului urinar cu CC severe Alte proceduri pentru tulburari ale rinichiului si L1083 tractului urinar fara CC catastrofale sau severe L2010 Ureteroscopie L2020 Cistouretroscopie.0 1.9847 0.0 1.0 1.63 5.0603 0.0 2.2601 0.50 8.8569 0.24 5.2790 0.0 2.06 7.0 1.46 7.6112 1.67 4.0 4.0 1.0 0.48 4.2241 0. de zi L2030 Litotripsie extracorporeala pentru litiaza urinara L3011 Insuficienta renala cu CC catastrofale L3012 Insuficienta renala cu CC severe Insuficienta renala fara CC catastrofale sau L3013 severe L3020 Internare pentru dializa renala Tumori ale rinichiului si tractului urinar cu CC L3031 catastrofale sau severe Tumori ale rinichiului si tractului urinar fara CC L3032 catastrofale sau severe Infectii ale rinichiului si tractului urinar cu CC L3041 catastrofale Infectii ale rinichiului si tractului urinar varsta >69 L3042 sau cu CC severe 1.0 2.45 4.3528 2.0 3.90 6.0459 0.5230 0.8821 1.3339 L3070 Strictura uretrala Alte diagnostice la nivelul rinichiului si tractului L3081 urinar cu CC catastrofale Alte diagnostice la nivelul rinichiului si tractului L3082 urinar cu CC severe Alte diagnostice la nivelul rinichiului si tractului L3083 urinar fara CC catastrofale sau severe 0.0 2.0 1.71 5.0 3.07 7.0 1.78 6.6445 0.94 4.5419 4.83 8.6364 0.0 1.54 7.0 0.2556 1.

0711 0.0 1.0 1.2835 0.0 1.01 Prostatectomie transuretrala cu CC catastrofale C M1021 sau severe 1.08 4.0 1.0963 0.92 7.0 1.5 0.476 12 477 12 478 12 479 12 480 12 481 12 482 12 483 12 484 12 485 12 486 12 487 12 488 12 489 12 490 12 491 12 492 12 493 12 494 12 495 13 496 13 497 13 498 13 499 13 500 13 501 13 502 13 503 13 504 13 505 13 C M1010 Proceduri majore pelvine la barbat 2.0 1.5833 1.20 5.0 1.35 7.0 1. de zi Stare maligna a sistemului reproductiv masculin M M3011 cu CC catastrofale sau severe Stare maligna a sistemului reproductiv masculin M M3012 fara CC catastrofale sau severe Hipertrofie prostatica benigna cu CC catastrofale M M3021 sau severe Hipertrofie prostatica benigna fara CC M M3022 catastrofale sau severe Inflamatii ale sistemului reproductiv masculin cu M M3031 CC Inflamatii ale sistemului reproductiv masculin fara M M3032 CC M M3040 Sterilizare.51 3.1719 1.31 3.3213 1.37 3.3456 11.0081 0.18 4.7723 16.4536 9.48 Prostatectomie transuretrala fara CC catastrofale C M1022 sau severe 0.0 2.9217 0.0837 0.81 6.32 4.6949 2.0 1.0 3.4410 0.20 4.0243 1.58 3.1890 1.0 1.24 8.87 7.0 1.07 5.55 4.6049 0.0 1.0 1.3402 0.5734 1.6823 9.0 1.22 251 .0 1.0 1.9514 0.8695 8.0 0.5104 0.5878 1.0 1.3465 1. barbati Alte diagnostice ale sistemului reproductiv M M3050 masculin C C C C C C C C C C C N1010 Eviscerare a pelvisului si vulvectomie radicala Proceduri uterine si ale anexelor pentru stare N1021 maligna ovariana sau a anexelor cu CC Proceduri uterine si ale anexelor pentru stare N1022 maligna ovariana sau a anexelor fara CC Proceduri uterine si ale anexelor pentru stare N1031 maligna non-ovariana sau a anexelor cu CC Proceduri uterine si ale anexelor pentru stare N1032 maligna non-ovariana sau a anexelor fara CC N1040 Histerectomie pentru stare nemaligna Ovariectomie si proceduri complexe nemaligne ale trompei Fallope cu CC catastrofale sau N1051 severe Ovariectomie si proceduri complexe nemaligne ale trompei Fallope fara CC catastrofale sau N1052 severe Proceduri de reconstructie ale sistemului N1060 reproductiv feminin Alte proceduri la nivel uterin si anexe pentru stare N1070 nemaligna N1080 Proceduri endoscopice pentru sistemul 1.0 1.74 8.41 5.9955 0.24 C M1031 Proceduri la nivelul penisului cu CC C M1032 Proceduri la nivelul penisului fara CC C M1041 Proceduri la nivelul testiculelor cu CC C M1042 Proceduri la nivelul testiculelor fara CC C M1050 Circumcizie Alte proceduri chirugicale la nivelul sistemului C M1061 reproductiv masculin pentru starea maligna Alte proceduri chirugicale la nivelul sistemului reproductiv masculin exceptand cele pentru C M1062 starea maligna A M2010 Cistouretroscopie fara CC.45 7.0 1.2646 0.0 1.98 7 4 3 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 4 4 2 2 2 4 3 3 3 1 2 34 20 18 12 11 17 12 8 18 21 20 14 15 13 15 13 12 26 24 21 27 23 19 22 19 18 10 11 2.53 3.0 1.05 6.0 1.0 1.86 8.7687 0.0 0.2520 4.72 4.9784 0.

0 0.0 1.0 0.0 1.3123 1.34 6.6238 Postpartum si post avort cu proceduri in sala de M O3020 operatii 0.0 1.08 3. cu proceduri C P1010 semnificative in sala de operatii 0.0 2.2898 Alte proceduri in sala de operatii ale sistemului reproductiv feminin varsta >64 cu stare maligna N1111 sau cu CC 2.1827 2.33 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 12 7 11 8 26 18 11 10 9 17 17 13 12 11 15 8 6 14 10 10 17 8 11 10 11 1 6 1.72 5.nascut externat ca deces sau transfer. la interval <5 zile de internare.69 5.0 1.93 7.0 1.10 6.2394 0.08 0.0 1.0 1.53 2.0 N1100 Curetaj diagnostic si histeroscopie diagnostica 0. sistem reproductiv feminin Tulburari menstruale si alte tulburari ale M N3031 sistemului genital feminin cu CC Tulburari menstruale si alte tulburari ale M N3032 sistemului genital feminin fara CC C O1011 Nastere prin cezariana cu CC catastrofale C O1012 Nastere prin cezariana cu CC severe Nastere prin cezariana fara CC catastrofale sau C O1013 severe 0.2412 C O1021 cu CC catastrofale sau severe Nastere vaginala cu proceduri in sala de operatii C O1022 fara CC catastrofale sau severe 0.7309 Nastere vaginala singulara fara complicatii fara M O3013 alte afectiuni 0.5797 0.0 1.3654 0.3969 0.2835 0.2223 513 13 514 13 515 13 516 14 517 14 518 14 519 14 520 14 521 14 522 14 523 14 524 14 525 14 526 14 527 14 528 14 529 14 530 14 531 14 532 14 533 14 534 15 Nastere vaginala cu proceduri in sala de operatii 1.07 3.0 1.21 6.1449 0.0 1.7561 252 .reproductiv feminin 506 13 507 13 508 13 509 13 510 13 511 13 512 13 C C C C A Conizatie. colului N1090 uterin si vulvei 0.0 0.0 1.0 2.0 1.3717 Vaginoscopie/Colposcopie de zi.07 2.0 1.0 1.0 1.0 1.1890 Stare maligna a sistemului reproductiv feminin cu M N3011 CC catastrofale sau severe 1..0945 0.0270 M O3012 Nastere vaginala fara CC catastrofale sau severe 0. proceduri la nivelul vaginului.0 1.9388 C O1030 Sarcina ectopica Postpartum si post avort cu proceduri in sala de C O1040 operatii C O1050 Avort cu proceduri in sala de operatii Vaginoscopie/Colposcopie de zi.00 5.64 4.5752 1.8668 Alte proceduri in sala de operatii ale sistemului reproductiv feminin varsta <65 fara neoplasm fara N1112 CC 0. de zi Nou.0963 Stare maligna a sistemului reproductiv feminin M N3012 fara CC catastrofale sau severe M N3020 Infectii.0 1.16 4.3276 0.00 2.64 5. pentru afectiuni N2010 ale sistemul reproductiv feminin 0.3402 M O3030 Avort fara proceduri in sala de operatii Travaliu fals inainte de 37saptamani sau cu CC M O3041 catastrofale Travaliu fals dupa 37 saptamani fara CC M O3042 catastrofale Internare prenatala si pentru alte probleme M O3051 obstetrice Internare prenatala si pentru alte probleme M O3052 obstetrice.06 4.3087 3.0 1.1890 1.81 4.66 4.54 5.95 2. A O2010 nastere sau lauzie M O3011 Nastere vaginala cu CC catastrofale sau severe 0.0 1. pentru sarcina.5860 0.79 3.0 1.01 3.8128 0.4347 0.94 3.77 4.31 5.

externat ca deces sau transfer.5 12.nascut. fara procedura semnificativa in sala de M P3012 operatii.nascut.51 6. greutate la internare 2000-2499 g fara procedura semnificativa in sala de operatii.02 15.5 13.7327 - 2 1 2 3 2 124 81 42 85 10 16.nascut.5 13.nascut.1629 22. greutate la internare < 750 g M P3030 Nou.02 4. greutate la internare 1500-1999 g fara procedura semnificativa in sala de operatii.4176 0.nascut.nascut. greutate la internare 1000-1499 g P1030 cu procedura semnificativa in sala de operatii Nou. fara C P1062 probleme multiple majore Nou.nascut externat ca deces sau transfer. greutate la internare 750-999 g Nou.nascut. greutate la internare 2000-2499 g P1050 cu procedura semnificativa in sala de operatii Nou.1296 12. M P3073 cu alte probleme Nou. greutate la internare 1500-1999 g fara procedura semnificativa in sala de operatii.71 6. M P3064 fara probleme Nou. cu C P1061 probleme multiple majore Nou. M P3072 cu probleme majore Nou. fara diagnostic neonatal M P3020 Nou.nascut.5 13.nascut.5581 13.4140 11.31 1 1 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 79 118 107 126 87 67 68 60 50 28 22 19 26 1.1944 15.78 2.0 2.0 7.0 12.5 3. greutate la internare > 2499 g cu procedura semnificativa in sala de operatii.01 2. M P3063 cu alte probleme Nou.nascut.535 15 536 15 537 15 538 15 539 15 540 15 C C C C Proceduri cardiotoracice/vasculare pentru nouP1020 nascuti Nou.0918 1.31 10. greutate la internare > 2499 g fara procedura semnificativa in sala de operatii.nascut sau sugar subponderal. M P3074 fara probleme Nou.47 2.nascut.76 253 .0 7.4375 22.4536 1. greutate la internare 2000-2499 g fara procedura semnificativa in sala de operatii.nascut.2934 9.57 2. M P3071 cu probleme multiple majore Nou.54 4. greutate la internare > 2499 g cu procedura semnificativa in sala de operatii.54 3.58 3. greutate la internare 1500-1999 g fara procedura semnificativa in sala de operatii.0 1. cu M P3081 probleme multiple majore 0.5 8.nascut.0 8. la interval <5 zile de internare.08 7.62 6.nascut.6751 21.2709 1. cu diagnostic M P3011 neonatal Nou.0 0. fara procedura semnificativa in sala de operatii.0801 19. greutate la internare 1500-1999 g P1040 cu procedura semnificativa in sala de operatii 15. greutate la internare 2000-2499 g fara procedura semnificativa in sala de operatii.nascut.0 2.95 541 15 542 15 543 15 544 15 545 15 546 15 547 15 548 15 549 15 550 15 551 15 552 15 553 15 554 15 555 15 Nou.84 8.0 6.2700 4.48 1 4 1.0 22.5113 21. greutate la internare 2000-2499 g fara procedura semnificativa in sala de operatii.nascut.nascut.7579 22.5 12.9109 14. greutate la internare 1250-1499 g M P3050 fara procedura semnificativa in sala de operatii Nou.0 7. la interval <5zile de la internare.5 7. M P3062 cu probleme majore Nou. greutate la internare 1500-1999 g fara procedura semnificativa in sala de operatii.02 9.6886 16.6301 2.0 4. M P3061 cu probleme multiple majore Nou. greutate la internare 1000-1249 g M P3040 fara procedura semnificativa in sala de operatii Nou.3312 15.nascut.

0 1.57 4.1656 254 .3582 0.0 1.29 9.0648 M R3011 Leucemie acuta cu CC catastrofale M R3012 Leucemie acuta cu CC severe 5.0207 M R3023 Limfom si leucemie non-acuta.97 3.19 Alte tulburari neoplazice cu alte proceduri in sala R1041 de operatii cu CC catastrofale sau severe 1.15 5. de zi M R3031 Alte tulburari neoplazice cu CC 0.3042 0.6490 Tulburari ale globulelor rosii fara CC catastrofale M Q3023 sau severe 0.0 2.68 6.57 4.0 1.5563 0.0 1.7120 1.3753 11. cu CC catastrofale sau severe 0.0 0.90 4.0 2.0 0.89 5.0 1.0936 Limfom si leucemie non-acuta fara CC M R3022 catastrofale 1.0 1. greutate la internare > 2499 g fara procedura semnificativa in sala de operatii.nascut.3969 6.8398 Limfom si leucemie cu alte proceduri in sala de R1031 operatii cu CC catastrofale sau severe Limfom si leucemie cu alte proceduri in sala de R1032 operatii fara CC catastrofale sau severe 4.556 15 557 15 558 15 559 16 560 16 561 16 562 16 563 16 564 16 565 16 566 16 567 16 568 16 569 17 570 17 571 17 572 17 573 17 574 17 575 17 576 17 577 17 578 17 579 17 580 17 581 17 582 17 583 17 Nou. cu CC catastrofale sau severe Limfom si leucemie cu proceduri majore in sala R1012 de operatii.80 4.38 M R3013 Leucemie acuta fara CC catastrofale sau severe 0.0 1.0 2. greutate la internare > 2499 g fara procedura semnificativa in sala de operatii.nascut.20 5.01 6.12 5.0 1.0 1.53 7.78 M Q3022 Tulburari ale globulelor rosii cu CC severe 0.3195 11.0 0.0 2.1323 1.0 1.0 1.3870 15.28 0.7309 0.6175 1.0 1.18 5.59 0.0 3.0 1. fara CC catastrofale sau severe Alte tulburari neoplazice cu proceduri majore in R1021 sala de operatii.0 2.3960 10.06 2.0162 7. fara M P3084 probleme C Q1010 Splenectomie Alte proceduri in sala de operatii ale sangelui si organelor hematopoietice cu CC catastrofale sau C Q1021 severe Alte proceduri in sala de operatii ale sangelui si organelor hematopoietice fara CC catastrofale C Q1022 sau severe Tulburari reticuloendoteliale si de imunitate cu M Q3011 CC catastrofale sau severe Tulburari reticuloendoteliale si de imunitate fara M Q3012 CC catastrofale sau severe cu stare maligna Tulburari reticuloendoteliale si de imunitate fara M Q3013 CC catastrofale sau severe fara stare maligna M Q3021 Tulburari ale globulelor rosii cu CC catastrofale 1.2331 1.7120 0.9892 6.14 2 2 2 4 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 12 9 7 32 16 15 15 23 15 23 19 16 21 48 32 45 28 59 25 21 15 78 34 17 28 16 1 21 3. fara CC catastrofale sau severe 1.0 3.64 3.04 7.3150 5. cu M P3083 alte probleme Nou.0 0.5248 Alte tulburari neoplazice cu alte proceduri in sala R1042 de operatii fara CC catastrofale sau severe 0.3168 5.84 Alte tulburari neoplazice cu proceduri majore in R1022 sala de operatii.nascut.59 4.0 2.0 1.0 1. cu M P3082 probleme majore Nou.2268 M Q3030 Anomalii de coagulare C C C C C C C C Limfom si leucemie cu proceduri majore in sala R1011 de operatii. greutate la internare > 2499 g fara procedura semnificativa in sala de operatii.0 2.6112 M R3021 Limfom si leucemie non-acuta cu CC catastrofale 3.10 5.00 6.8767 12.17 4.

de zi M S3021 Boli conexe HIV cu CC catastrofale M S3022 Boli conexe HIV cu CC severe Proceduri in sala de operatii pentru boli T1011 infectioase si parazitare cu CC catastrofale Proceduri in sala de operatii pentru boli infectioase si parazitare cu CC severe sau T1012 moderate Proceduri in sala de operatii pentru boli T1013 infectioase si parazaitare fara CC T3011 Septicemie cu CC catastrofale sau severe T3012 Septicemie fara CC catastrofale sau severe 0.1512 0.44 0.1134 2.64 1.6769 10.0 1.22 5.59 6.0 2.4996 12.73 0.9280 12.3969 0.5941 C C C M M M M M M M M M M A M M M M M M M 5.41 4.0 1.84 8.0 0. cu terapie U2010 electroconvulsiva (ECT) Tratament al sanatatii mentale. fara terapie U3010 electroconvulsiva (ECT) Tulburari schizofrenice cu statut legal al sanatatii U3021 mentale Tulburari schizofrenice fara statut legal al U3022 sanatatii mentale Paranoia si tulburare psihica acuta cu CC catastrofale/sever sau cu statut legal al sanatatii U3031 mentale Paranoia si tulburare psihica acuta fara CC catastrofale/sever fara statut legal al sanatatii U3032 mentale Tulburari afective majore varsta >69 sau cu (CC U3041 catastrofale sau severe ) Tulburari afective majore varsta <70 fara CC U3042 catastrofale sau severe 0.87 4.52 6.28 6.8443 0.41 9.2367 12.5608 0.38 2.94 5.62 0. de zi.8254 6.1197 0.5 2.0 1. de zi.0 2.0 2.3204 0.8146 0.61 5.38 8.30 6.0 M S3023 Boli conexe HIV fara CC catastrofale sau severe 1.5 2.4095 0.0 1.3942 1.0 1.9514 Infectii postoperatorii si posttraumatice varsta <55 T3022 fara CC catastrofale sau severe 0.0 2.00 - Infectii postoperatorii si posttraumatice varsta >54 T3021 sau cu (CC catastrofale sau severe) 0.0 3.0 4.0 1.9325 13.3231 1.7327 0.584 17 585 17 586 17 587 18 588 18 589 18 590 18 591 18 592 18 593 18 594 18 595 18 596 18 597 18 598 18 599 18 600 18 601 18 602 18 603 18 604 19 605 19 606 19 607 19 608 19 609 19 610 19 611 19 612 19 613 19 614 19 615 19 M R3032 Alte tulburari neoplazice fara CC M R3040 Chimioterapie M R3050 Radioterapie M S3010 HIV.3087 1.85 5.25 4.0 1.5734 0.3168 16.44 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 3 3 3 4 4 3 2 2 2 15 34 19 13 42 19 23 27 19 29 17 14 13 16 14 16 15 1 59 43 47 37 36 36 32 16 40 1.4888 1.0 1.4914 0.4320 4.0 1.8002 8.47 5.0 1.0 1.76 M U3050 Alte tulburari afective si somatoforme M U3060 Tulburari de anxietate M U3070 Supralimentatie si tulburari obsesiv-compulsive M U3080 Tulburari de personalitate si reactii acute 255 .40 1.0 2.0 3.1890 5.5545 T3031 Febra de origine necunoscuta cu CC T3032 Febra de origine necunoscuta fara CC T3041 Boala virala varsta >59 sau cu CC T3042 Boala virala varsta <60 fara CC Alte boli infectioase sau parazitare cu CC T3051 catastrofale sau severe Alte boli infectioase sau parazitare fara CC T3052 catastrofale sau severe Tratament al sanatatii mentale.0 3.37 8.8695 10.0 2.5 1.0 1.38 2.99 0.4627 2.6553 3.

8272 0.6553 1.28 5.11 5.0 4.7309 11.0 1.0 1.32 5.0882 0.0 0.0 1.0 1.36 5.38 5.39 7.5437 13.5617 13. inclusiv C W1020 implant Proceduri abdominale pentru traumatisme C W1030 multiple semnificative Alte proceduri in sala de operatii pentru C W1040 traumatisme multiple semnificative Traumatisme multiple.0 3.68 0.0 1.0 1.2268 0.0 2.91 Tulburare si dependenta datorita consumului de M V3042 opiacee.30 9.0 1.45 4.0036 0.0 1.73 4.2457 6.0405 15.9577 256 .14 0.2457 5.9766 2.7624 0.5545 10. pacient plecat impotriva avizului medical 0.12 0.2538 26.54 4.42 5.1611 0.6805 10.3843 7.0 1.0 1.23 3.0 11.8506 0.40 3.45 3.69 M X3011 Leziuni varsta >64 cu CC M X3012 Leziuni varsta >64 fara CC M X3013 Leziuni varsta <65 M X3020 Reactii alergice Otravire/efecte toxice ale medicamentelor si ale M X3031 altor substante varsta >59 sau cu CC Otravire/efecte toxice ale medicamentelor si ale M X3032 altor substante varsta <60 fara CC M X3041 Sechele ale tratamentului cu CC catastrofale sau 0.0 2.0 1.3843 M V3050 de droguri Proceduri de ventilare sau craniotomie pentru C W1010 traummatisme multiple semnificative Proceduri la sold.21 6.5 1.54 0. de zi Tulburare si dependenta datorita consumului de M V3041 opiacee 1.28 1.0 1.6634 0.5158 15.0 1.0 1.0 1.80 3. decedat sau transferat la M W3010 alta unitate de ingrijiri acute. femur si membru pentru traumatisme multiple semnificative.60 2.0 1.0 4.60 8.0 0.8380 1.5545 2.0 0. LOS<5 zile Traumatisme multiple fara proceduri M W3020 semnificative Transfer de tesut microvascular sau grefa de C X1010 piele pentru leziuni ale mainii Alte proceduri pentru leziuni ale membrului C X1021 inferior varsta >59 sau cu CC Alte proceduri pentru leziuni ale membrului C X1022 inferior varsta <60 fara CC C C C C C X1030 Alte proceduri pentru leziuni ale mainii Alte proceduri pentru alte leziuni cu CC X1041 catastrofale sau severe Alte proceduri pentru alte leziuni fara CC X1042 catastrofale sau severe Grefe de piele pentru leziuni ale extremitatilor mainii cu transfer de tesut microvascular sau cu X1051 (CC catastrofale sau severe ) Grefe de piele pentru leziuni ale extremitatilor mainii cu transfer de tesut microvascular fara CC X1052 catastrofale sau severe 15.0 1.0 4.5860 0.3591 Alte tulburari si dependente datorita consumului 0.616 19 617 20 618 20 619 20 620 20 621 20 622 20 623 20 624 20 625 21 626 21 627 21 628 21 629 21 630 21 631 21 632 21 633 21 634 21 635 21 636 21 637 21 638 21 639 21 640 21 641 21 642 21 643 21 644 21 645 21 M U3090 Tulburari mentale in copilarie M V3011 Intoxicatie cu alcool si sevraj cu CC M V3012 Intoxicatie cu alcool si sevraj fara CC M V3020 Intoxicatii medicamentoase si sevraj Tulburare si dependenta datorita consumului de M V3031 alcool Tulburare si dependenta datorita consumului de M V3032 alcool.2457 0.2772 0.60 0.9478 17.48 2 2 1 2 2 1 1 5 5 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 17 42 36 54 42 33 43 89 51 35 57 4 28 18 35 21 13 20 13 65 62 20 18 13 9 11 6 16 1.74 8.

0 2. sau.0 4.0 0.2011. grupa de spitalizare de zi.1701 1.78 Alte proceduri in sala de operatii pentru alte Y1030 arsuri 1.51 1 1 1 2 5 3 2 2 1 2 1 1 1 4 2 2 1 1 1 1 1 24 27 20 111 82 81 40 32 21 48 17 11 13 27 27 17 15 10 12 16 14 1.18 8.92 1. otravire si diagnostic privind efectele M X3052 toxice varsta <60 fara CC 0.4914 NOTA:1.2520 9.1890 1. pentru care nu se aplică limite ale duratelor de spitalizare 2.37 Alte arsuri cu grefa de piele varsta <65 fara (CC catastrofale sau severe) fara proceduri Y1022 complicate 1.0585 0.37 4.4410 4. pacienti trasferati catre alte unitati de M Y3010 ingrijiri acute < 5 zile M Y3020 Arsuri grave Proceduri in sala de operatii cu diagnostice stabilite prin contacte cu alte serviciile de C Z1011 sanatate cu CC catastrofale/sever Proceduri in sala de operatii cu diagnostice stabilite prin contacte cu alte serviciile de C Z1012 sanatate fara CC catastrofale/sever Monitorizare dupa tratament complet cu A Z2010 endoscopie M M M M M M M M M M Z3011 Reabilitare cu CC catastrofale sau severe Z3012 Reabilitarere fara CC catastrofale sau severe Z3013 Reabilitare.0 4.0 1. Z3052 de zi Anomalii congenitale multiple.63 3.0 2.0 2.0 1.0 6.0 1.27 3.4410 0.9469 19.71 Alte arsuri cu grefa de piele varsta >64 sau cu (CC catastrofale sau severe) sau cu proceduri Y1021 complicate 5.6490 Alta leziune.severe 646 21 647 21 648 21 649 22 650 22 651 22 652 22 653 22 654 22 655 22 656 22 657 23 658 23 659 23 660 23 661 23 662 23 663 23 664 23 665 23 Sechele ale tratamentului fara CC catastrofale M X3042 sau severe 0.4536 0.5311 0.11 - Alte arsuri varsta >64 sau cu (CC catastrofale M Y2011 sau severe) sau cu proceduri complicate Alte arsuri varsta <65 fara (CC catastrofale sau M Y2012 severe) fara proceduri complicate Arsuri. 257 .1341 0.87 4.8695 20.0 1.5923 0.5122 0.01 5.0 1.0 2.1575 0.9325 10.0 2. cu adancime completa 28.5 Alta leziune.34 4.0 4.0 2.1989 11.62 2. "-" semnifica un numar insuficient de cazuri pentru calcularea indicatorului.38 6.66 7.10 666 23 667 23 668 23 669 23 Z3042 Alte post ingrijiri fara CC catastrofale sau severe 0.07 1.0 3.41 4. DMS si limitele duratei de spitalizare pentru fiecare grupa de diagnostice au fost calculate pe baza datelor raportate de spitale in perioada 01.4347 0.09.58 3.3906 6.9163 25.0 1.5 2.1323 0.67 5. de zi Z3020 Semne si simptome Z3030 Monitorizare fara endoscopie Z3041 Alte post ingrijiri cu CC catastrofale sau severe Z3051 Alti factori care influenteaza starea de sanatate Alti factori care influenteaza starea de sanatate.01-30. nespecificate sau Z3060 altele 0.2268 C C C C Y1010 Arsuri grave.1971 10.0 1. după caz. otravire si diagnostic privind efectele M X3051 toxice varsta >59 sau cu CC 0.

01-30. Valoare relativă (VR): Număr fără unitate care exprimă raportul dintre tariful unui DRG şi tariful mediu al tuturor DRG-urilor. externat la cerere.categorie Medicala. adică limita inferioară şi limita superioară a duratei de spitalizare Limitele intervalului de normalitate se calculează pentru durata de spitalizare a fiecărei grupe de diagnostice. A . decedat) Durata de spitalizare (DS): numărul de zile de spitalizare ale unui caz rezolvat. transfer inter-spitalicesc. indiferent de tipul externării (externat. M .Alte categorii Definirea termenilor utilizaţi în sistemul DRG Grupe de Diagnostice (Diagnostic Related Groups .3.2011 pentru o anumita grupa de diagnostice. care asigură o modalitate de a asocia tipurile de pacienţi cu cheltuielile spitaliceşti efectuate Categorii majore de diagnostice (CMD): o clasificare mai largă a pacienţilor doar pe baza diagnosticelor."low outliers": cazuri externate clasificate în acelaşi DRG cu durate de spitalizare foarte mici faţă de cea a cazurilor normale Cazuri extreme mari (ca durată de spitalizare) CEMR .CR): totalitatea cazurilor externate dintr-un spital. Mediana duratei de spitalizare in sectiile ATI la nivel national.09. astfel încât se obţine o limită inferioară (LINF) şi o limită superioară (LSUP) 258 . Grouper: aplicaţie computerizată (software) care permite alocarea automată a unui pacient într-un anumit DRG (pe baza datelor ce caracterizează fiecare caz externat) Cazuri rezolvate (cazuri externate . consumabile şi resursele de capital necesare pentru tratamentul complet al bolnavului cu afecţiunea/afecţiunile respective. 4."outliers": cazuri externate clasificate în acelaşi DRG cu durate de spitalizare foarte diferite faţă de cea a cazurilor normale Cazuri extreme mici (ca durată de spitalizare) CEMC .DRG): o schemă de clasificare a pacienţilor externaţi (în funcţie de diagnostic). pentru care s-a inregistrat minim un transfer intraspitalicesc in sectia Anestezie si terapie Intensiva – ATI. Coeficient atribuit în funcţie de cantitatea relativă de muncă.categorie chirurgicala. C . a fost calculata luand in considerare toate cazurile raportate si validate in perioada 01. între momentul internării şi cel al externării din spital Cazuri normale (CN): cazuri externate clasificate în acelaşi DRG cu durata de spitalizare asemănătoare din punct de vedere statistic Cazuri extreme (ca durată de spitalizare) ."high outliers": cazuri externate clasificate în acelaşi DRG cu durate de spitalizare foarte mari faţă de cea a cazurilor normale Interval de normalitate: un interval definit statistic care conţine un procent semnificativ de observaţii (de exemplu 95% din observaţii) Intervalul de normalitate pentru durata de spitalizare: intervalul definit statistic care conţine un procent semnificativ (de exemplu 90%) de cazuri cu durate de spitalizare asemănătoare ale cazurilor externate Limitele intervalului de normalitate pentru durata de spitalizare: valorile extreme (ale duratei de spitalizare) ce delimitează intervalul de normalitate.

valoarea de rambursare a unui caz rezolvat la nivel de spital TCR = TCP x ICM 259 . regional. în funcţie de resursele asociate cu fiecare tip de caz.un indicator ce reflectă impactul financiar al cazurilor extreme la nivelul unui spital K = Σ (CEi x VRi) / Σ (CRi x VRi) Cazuri ponderate (CP): pacienţi "virtuali" generaţi prin ajustarea cazurilor externate.valoarea de rambursare a unui caz ponderat la nivel de spital Tariful pe caz rezolvat (TCR) . naţional. în funcţie de durata de spitalizare a cazului şi limitele de normalitate ale duratei de spitalizare pentru respectivul tip de caz (DRG).pentru un spital: CCPs = bugetul aferent cazurilor acute / nr. clasificat în DRGi. cazuri ponderate (CP) / Total nr. ajustate pe baza indicelui de echivalenţă CE = Σ(CRi x ei) Coeficientul K al cazurilor extreme (K) .e: o pondere asociată fiecărui caz rezolvat. cu DS de 2 zile: LINF pentru DRGi este 3 zile LSUP pentru DRGi este 18 zile Se observă că acest caz este un caz extrem mic (DS < LINF). . total cazuri ponderate . CP = Σ (VRDRGi x CRDRGi) Case-mix (Complexitatea cazurilor): Tipurile de pacienţi trataţi într-un spital. deci e = DS/LINF = 2/3 Cazuri echivalente (CE): cazurile externate într-o anumită perioadă. în funcţie de diagnostic şi gravitate Indicele de case mix (Indicele de complexitate a cazurilor): Număr (fără unitate) care exprimă resursele necesare spitalului în concordanţă cu pacienţii trataţi ICM pentru spitalul A = Total nr. e maxim = 3 Exemplu pentru un pacient externat. total cazuri ponderate Tariful pe caz ponderat (TCP) . Indice de echivalenţă . Se pot calcula pentru cazurile externate şi pentru cazurile echivalente Nr. cazuri rezolvate (CR) spital A Costul pe caz ponderat (Rata de bază) . Aceste valori ale limitelor sunt prezentate în anexa 17 a).CCP(RB): Valoare de referinţă. ce reflectă costul unui caz ponderat.la nivel naţional: CCPN = bugetele aferente cazurilor acute la nivel naţional / nr. e = 1 pentru LINF <= DS <= LSUP e = DS/LINF pentru DS < LINF e = DS/LSUP pentru DS > LSUP.pentru fiecare grupă de diagnostice (DRGi). Poate fi calculat la nivel de spital.

TCDRGi = TCP x VRDRGi Abrevieri: CMD = Categorii majore de diagnostice DRG = Grupe de diagnostice VR = Valoare Relativă DS = Durată de spitalizare CR = Cazuri rezolvate (externate) CN = Cazuri normale CEMC = Cazuri extreme mici CEMR = Cazuri extreme mari LINF = Limita inferioară a intervalului de normalitate LSUP = Limita superioară a intervalului de normalitate e = Indicele de echivalenţă CE = Cazuri echivalente K = Coeficientul cazurilor extreme CP = Cazuri ponderate ICM = Indice de case mix (indice de complexitate a cazurilor) CCP = Costul pe caz ponderat RB = Rata de bază TCP = Tariful pe caz ponderat TC = Tariful pe tip de caz 260 . regional.Tariful pe tip de caz (TC): valoarea de rambursare pentru fiecare tip de caz (DRG). naţional. Poate fi calculat la nivel de spital.

cabinete) ale unităţilor sanitare din România. medicina fizica si balneologie Recuperare.2 1333 1333 1383 1403 1413 1272 1423 1393 Tarif maximal pe zi de spitalizare 2012 (lei) 211.50 113.ortopedie şi traumatologie Recuperare medicala . 457/2001 privind reglementarea denumirii şi codificării structurilor organizatorice (secţii.57 *) conform Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr.33 216.84 18 Recuperare medicală 220.00 290. medicina fizica si balneologie copii Cronici Distrofici .50 227.84 212.50 281.1 1222.00 268.nu poate fi mai mare decât tariful maximal pe zi de spitalizare 2012 .neurologie Codul secţiei/compartimen tului* 1371 1372 1061 1272 1301 1302 1282 1222.95 19 Geriatrie.54 207.50 270.96 500 1. 11 12 13 14 15 16 17 Denumire secţie/compartiment Recuperare. laboratoare.ANEXA 17 C TARIFELE MAXIMALE PE ZI DE SPITALIZARE.Pediatrie(Recuperare pediatrica) Pneumoftiziologie Pneumoftiziologie copii Pediatrie cronici Neonatologie(prematuri) aferente unei maternităţi de gradul II Neonatologie(prematuri) aferente unei maternităţi de gradul III Psihiatrie cronici Psihiatrie cronici(lunga durata) Recuperare medicala . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.00 20 Îngrijiri paliative 246.respiratorie Pediatrie (Recuperare pediatrica ) Recuperare neuropsihomotorie Recuperare medicală .cardiovasculara Recuperare medicala . gerontologie 1121 179.nu poate mai mare decât tariful contractat în anul 2011 + 15% NOTA 2 : Pentru spitalele care nu au fost în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate în anul 2011. PE SECŢIE/COMPARTIMENT PENTRU SPITALELE DE CRONICI ŞI DE RECUPERARE PRECUM ŞI PENTRU SECŢIILE ŞI COMPARTIMENTELE DE CRONICI/RECUPERARE ŞI NEONATOLOGIE –PREMATURI DIN ALTE SPITALE INCLUSIV PENTRU SECŢIILE/COMPARTIMENTELE DE ÎNGRIJIRI PALIATIVE Nr. compartimente.000 117. 261 . cu completările ulterioare NOTA 1: Tariful contractat pentru anul 2012 trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: .50 101.50 148.50 208.00 209. tariful maximal pe zi de spitalizare pentru 2012 este diminuat cu 20%. crt.

83 1.43 856.166.537.02 1.MAXIMAL PENTRU SPITALELE DE ACUŢI NON DRG.69 1.73 1.110. Grupa Secţia/compartimentul (acuţi) Codul secţiei/ Compartimentului * 1011 1012 1033 1051 1052 1071 1072 1081 1082 1101 1102 1111 1131 1132 1151 1152 1171 1191 1192 1202 1212 1231 1232 1241 1242 1252 1291 1292 1311 1312 1321 1343 1433 Tarif mediu pe caz rezolvat maximal 2012 .358.119.47 1.29 1.494.94 947.92 948.00 913.33 870.051.lei 1.24 928.74 1.53 1.33 958.30 995.020. nutritie si boli metabolice copii Endocrinologie Endocrinologie copii Gastroenterologie Hematologie Hematologie copii Imunologie clinica si alergologie Imunologie clinica si alergologie copii Medicina interna Nefrologie Nefrologie copii Neonatologie (nn si prematuri) Neonatologie (nou nascuti) Neurologie Neurologie pediatrica Oncologie medicala Oncopediatrie Pediatrie Pneumologie Pneumologie copii Psihiatrie acuti Psihiatrie pediatrica Psihiatrie (Nevroze) Psihiatrie (acuti si cronici) Reumatologie 262 .47 1. crt.37 801.30 1.35 1.72 1.40 1.20 819.078.68 1.NOTA 3 : Pentru secţiile/compartimentele de neonatologie prematuri pentru cazurile cu greutate la naştere corespunzătoare gradului I de prematuritate (conform definiţiei OMS) casele decontează la tariful contractat pentru anul 2012 .422.44 1.54 980.29 878.044. nutritie si boli metabolice Diabet zaharat.60 1. Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Boli infectioase Boli infectioase copii Boli parazitare Cardiologie Cardiologie copii Dermatovenerologie Dermatovenerologie copii Diabet zaharat. diminuat cu 20% TARIFUL MEDIU PE CAZ .173.180. RESPECTIV PENTRU SECŢIILE/COMPARTIMENTELE DE ACUŢI DIN SPITALELE DE CRONICI ŞI DE RECUPERARE Nr.067.66 1.79 1.053.162.22 1.809.281.06 1.003.319.404.23 1.

016.53 990.433.94 1.64 1.42 775.684.22 2.nu poate fi mai mare decât tariful mediu pe caz maximal pe 2012 .nu poate mai mare decât tariful contractat în anul 2011 + 15% NOTA 2 : Pentru spitalele care nu au fost în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate în anul 2011. 457/2001 privind reglementarea denumirii şi codificării structurilor organizatorice (secţii.279. compartimente.12 1.56 1. tariful mediu pe caz maximal pentru 2012 este diminuat cu 20%.096.54 4.061.289.252.388.41 1.84 1.61 850.06 1.37 1.34 1.45 2. cu completările ulterioare NOTA 1: Tariful contractat pentru anul 2012 trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: .209.Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Stomatologie Arsi Chirurgie cardiovasculara Chirurgie cardiaca si a vaselor mari Chirurgie generala Chirurgie si ortopedie pediatrica Chirurgie pediatrica Chirurgie plastica si reparatorie Chirurgie toracica Chirurgie vasculara Ginecologie Neurochirurgie Obstetrica Obstetrica-ginecologie Oftalmologie Oftalmologie copii Ortopedie si traumatologie Ortopedie pediatrica Otorinolaringologie (ORL) Otorinolaringologie (ORL) copii Urologie Chirurgie maxilo-faciala 2013 2033 2043 2051 2092 2102 2113 2123 2133 2141 2173 2181 2191 2201 2202 2211 2212 2221 2222 2301 6013 3.26 711.38 3.406.328. cabinete) ale unităţilor sanitare din România.400.348.90 1. 263 .45 1.003. laboratoare.133.51 *) conform Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr.69 772.

................ANEXA 18 . | 10........ Crize epileptice ................... | metalelor (schije............ Fax: ________________ Şef departament | URGEN Ă: DA/NU | ... DA/NU | ............. DA/NU .... 3........ 5.................... Proteze articulare.................................... FO ................................. În celelalte 264 .. Suspiciune de sarcină .......... obiecte metalice) Semnătura şi parafa medicului | 16................................................ Materiale stomatologice Trimis de (spital.../NU 6... | metalice de sutură ....... Antecedente alergice ..... Kg 4.......................... 1..: DEPARTAMENTUL ........... Astm bronşic ............. Valve cardiace.... Dg................... DA/NU care să justifice explorarea | 4......................... | Substan ă contrast: DA*) .......... |________________| FIŞA DE SOLICITARE EXAMEN RMN Organ intă/segment anatomic de examinat ........ clinică) | 14.................................. | 8.... ventriculare ....... Claustrofobie ............. Greutate ........... Prenume .... materiale . | Data: .............. | 1.. obiecte metalice | | Semnătura pacientului Aviz şef sec ie solicitantă cu asumarea responsabilită ii**): (semnătura şi parafa) În caz de urgen ă. telefon ...................... Cod numeric personal ......... 2. | 2... | 7.... Asigurat CASA JUDE EANĂ DA/NU | Programare examen RMN Alte case ... nr. Internat DA/NU | Sec ia ........ Cooperare previzibilă Normală/Dificilă 8......... FIŞA DE SOLICITARE EXAMEN RMN UNITATEA SANITARĂ ............... Examen CT/RMN anterior: DA/NU | 12... S-au epuizat celelalte metode | *) Se va aplica semnătura şi parafa de diagnostic: | medicului de specialitate radiologie şi | imagistică medicală | Precizări: ........ Pacient: Nume ......................... iar rezultatul scris în cel mult 12 ore.......................... Dispozitive intrauterine 9.. | Observa ii speciale legate de pacient: ...................... Corpi străini intraocular solicitant | 17... Schije............... trimitere ...... DA/NU ........................ Date clinice şi paraclinice | 3..... | 6......... Asistat cardiorespirator ............................. | 11.. Unde .. Tel................... | 15.. | Ora: .......model A..................... Data: ................. DA/NU ....... Alte proteze ... Clipuri chirurgicale........2 ore pentru medicul solicitant............... | 9. Meserii legate de prelucrarea Medic solicitant ............. gloan e.............. DA/NU RMN: | 5........ rezultatul verbal va fi disponibil în 1 . | 13.. Proteze auditive . materiale de | osteosinteză Dacă DA Data .... 7...

iar rezultatul scris în cel mult 24 de ore.3 ore.cazuri. ______________________________________________ | PREZEN A UNUI PACEMAKER ESTE O | | CONTRAINDICA IE ABSOLUTĂ PENTRU EXAMINARE!!! | |______________________________________________| -----------**) numai pentru asigura ii interna i prin spitalizare continuă sau de zi 265 . rezultatul verbal va fi disponibil pentru medicul solicitant în 2 .

..........................: DEPARTAMENTUL ..... Greutate ... Trimis de (spital. Cod numeric personal .. -----------*) numai pentru asigura ii interna i prin spitalizare continuă sau de zi 266 ............. |________________| FIŞA DE SOLICITARE EXAMEN CT Organ intă/segment anatomic de examinat ... | Semnătura şi parafa medicului solicitant Aviz şef sec ie solicitantă cu asumarea responsabilită ii*): (semnătura şi parafa) Pentru URGEN E rezultatul verbal va fi disponibil pentru medicul solicitant în 1 ........................................ | ....................... Examen CT anterior: DA/NU | ............... ......... Prenume ....... ...... Kg | Programare examen CT 4............. trimitere ............. | Ora: .. clinică) ................... | .................. Asigurat CASA JUDE EANĂ DA/NU | Alte case ...... 2.. 5.................................... 8..................................... 3...................................................................... nr...................B......... DA/NU | .... Toleran ă la substan a iodată: | . | ......... Internat DA/NU | Sec ia ................. 10. | .......................................... Pacient: Nume ..........................................................2 ore................................/NU | *) Se va aplica semnătura şi parafa | medicului de specialitate radiologie şi | imagistică medicală 6................. | . | Medic solicitant ....... . 7............. iar rezultatul scris în 12 ore................. pentru celelalte cazuri rezultatul va fi disponibil în 24 ore................ | .. | Substan ă contrast: DA*) ................... să justifice explorarea CT: | ......................................... telefon .................................................................... FO . ...... Dg............ 1............................ FIŞA DE SOLICITARE EXAMEN CT UNITATEA SANITARĂ .... | .................................... | Data: ................................ Tel..... .... Fax: ________________ Şef departament | URGEN Ă: DA/NU | ................................ 9.............................................. S-au epuizat celelalte metode | de diagnostic: DA/NU | Precizări: .. ........................................... Data: ................. Date clinice şi paraclinice care| Diagnostic CT stabilit ....................................

.....................................C........ 3.......................... | ... S-au epuizat celelalte metode de | diagnostic: DA/NU | Precizări*): ... Asigurat CASA JUDE EANĂ DA/NU | Alte case ............................................. FO ............. Organ/segment anatomic de examinat ............. ............. Dg........................................................ -----------*) numai pentru asigura ii interna i prin spitalizare continuă sau de zi 267 .... Pentru celelalte cazuri.............. Internat DA/NU | Sec ia .. ................ | ................ nr........................................................: DEPARTAMENTUL ........... clinică) . Kg | Programare examen scintigrafic 4............. ............. | Ora: ............ Greutate . Tel............................ Prenume ...................... | ..........2 ore.. 5....... | ......................................................... | . FIŞA DE SOLICITARE EXAMEN SCINTIGRAFIC UNITATEA SANITARĂ ... Fax: ________________ Şef departament | URGEN Ă: DA/NU | .................................. | (acolo unde este necesară confirmarea) Medic solicitant Data: | Semnătura şi parafa medicului | solicitant | Aviz şef sec ie solicitantă cu asumarea responsabilită ii*): (semnătura şi parafa) Pentru urgen e.......... 1.......... . 2....... Date clinice şi paraclinice care | Diagnostic scintigrafic stabilit să justifice explorarea | ................ | ................... Pacient: Nume ....... | Data: .. 8........... ....................... Stări alergice*): DA/NU | Semnătura pacientului Trimis de (spital..................... | 6. rezultatul verbal va fi disponibil pentru medicul solicitant în 1 ......... 7....... iar rezultatul scris în 24 ore.......................... iar rezultatul scris în maximum 12 ore... .................................... |________________| FIŞA DE SOLICITARE EXAMEN SCINTIGRAFIC Tip de examen scintigrafic indicat .. telefon .............. Cod numeric personal ..................... trimitere ........................................... | *) Sarcina reprezintă contraindica ie 9............. Examen scintigrafic anterior: | de efectuare a examenului scintigrafic DA/NU | 10.......................................................................... rezultatul va fi disponibil pentru medicul solicitant în 12 ore.........

... DA/NU ..................... | ....... | Observa ii speciale legate de pacient: 8...Pacientul se va prezenta .. DA/NU | 10... | .............................. Kg | Programare examen angiografic 4.......... 1......................... | hipoglicemiante . clinică) ........... | .. DA/NU ... Prenume ... nr.......................................... Greutate .................................. | creatinină...................... 2....................... 5..........................: DEPARTAMENTUL ...... Tel........... Dg..Administrarea anticoagulantelor | cumarinice trebuie oprită cu 72 de ore 10.. | antihipertensivă şi antiaritmică NU ... Examen angiografic anterior: | ....................................................... S-au epuizat celelalte metode de | diagnostic: DA/NU | Precizări*): ........... DA/NU să justifice explorarea | ... | Diagnostic angiografic stabilit .......... antigen HbS......la substan a de contrast ......................... trimitere ................................................ | ....................................... ECG........... | se opreşte.......................... 3... | şi timpul de protrombină determinate | în ziua efectuării investiga iei.......... Date clinice şi paraclinice care | 1) Pacient diabetic ......arteră femurală stângă | efectuate: activitatea protrombinică ...........alte alergii ...... ......... FIŞA DE SOLICITARE EXAMEN ANGIOGRAFIC UNITATEA SANITARĂ ....... | (dacă DA se opreşte tratamentul cu 48 .................................... Pacient: Nume ..în tratament cu sulfamide ............ | 6...... .........arteră femurală dreaptă | *) ..... | .................. telefon ........ 9............D............................................. | Ora: .............. | ...... FO .... |________________| FIŞA DE SOLICITARE EXAMEN ANGIOGRAFIC Tip de examen angiografic indicat ... Fax: ________________ Şef departament | URGEN Ă: DA/NU | ............................. Cod numeric personal .. | .................................. Organ/segment anatomic de examinat ........... test HIV | ......................... Internat DA/NU | Sec ia ................... Asigurat CASA JUDE EANĂ DA/NU | Alte case ......................................................... tensiune | arterială...................... | de ore înaintea investiga iei) ...................................................... | (acolo unde este necesară confirmarea) | Medic solicitant Data: | 268 ... | Semnătura pacientului Trimis de (spital.. Stări alergice*): DA/NU | înaintea investiga iei..................................... | 2) Hepatita ..... 7............. Puls: ..... uree... medica ia . | Data: ................................................................ | obligatoriu cu următoarele teste ....................................

iar rezultatul scris în maximum 12 ore. Pentru celelalte cazuri. rezultatul verbal va fi disponibil pentru medicul solicitant în 1 .2 ore. iar rezultatul scris în 24 ore.Semnătura şi parafa medicului solicitant Aviz şef sec ie solicitantă cu asumarea responsabilită ii*): (semnătura şi parafa) | | Pentru urgen e. Semnătura şi parafa medicului care a efectuat investiga ia 269 . rezultatul va fi disponibil pentru medicul solicitant în 12 ore.

Ortopedie şi traumatologie | 9. Pneumologie .12 | |______________________________________________________________|_______________| | 28. Nevroze | 14. Endocrinologie | 7 | |______________________________________________________________|_______________| | 16.microchirurgie reconstructivă*) | 7 | |______________________________________________________________|_______________| | 12. Anestezie şi terapie intensivă . Chirurgie pediatrică | 4 | |______________________________________________________________|_______________| | 7. nutri ie şi boli metabolice | 6. Neonatologie | 5 | |______________________________________________________________|_______________| | 29. Chirurgie cardiovasculară | 9 | |______________________________________________________________|_______________| | 8.5 | |______________________________________________________________|_______________| | 15. Diabet zaharat. Recuperare. Neurologie | 9.ANEXA 19 DURATA OPTIMĂ DE SPITALIZARE/SECŢII valabilă pentru toate categoriile de spitale.TBC**) | 40 | |______________________________________________________________|_______________| | 17. Cardiologie | 8.O.L. Neurochirurgie | 7 | |______________________________________________________________|_______________| | 25. Obstetrică-ginecologie | 5 | |______________________________________________________________|_______________| | 31.5 | |______________________________________________________________|_______________| | 20. Nefrologie | 8 | |______________________________________________________________|_______________| | 24. Chirurgie toracică | 9 | |______________________________________________________________|_______________| | 10. Boli infec ioase | 10 | |______________________________________________________________|_______________| | 4. Medicină internă | 8 | |______________________________________________________________|_______________| | 23. Cronici | 14 | |______________________________________________________________|_______________| | 13. Hematologie | 9 | |______________________________________________________________|_______________| | 21. medicină fizică şi balneologie | 12 | |______________________________________________________________|_______________| 3. Gastro-enterologie | 6 | |______________________________________________________________|_______________| | 19. Neuropsihiatrie | 14 | |______________________________________________________________|_______________| | 27. Chirurgie vasculară | 7 | |______________________________________________________________|_______________| | 9. Dermato-venerologie | 7 | |______________________________________________________________|_______________| | 14. Ginecologie | 4. Oftalmologie | 5 | |______________________________________________________________|_______________| | 32.R. Pediatrie | 7 | 270 . Oncologie medicală | 7 | |______________________________________________________________|_______________| | 33. Chirurgie orală şi maxilo-facială | 5 | |______________________________________________________________|_______________| | 11.3 | |______________________________________________________________|_______________| | 35. Obstetrică | 5 | |______________________________________________________________|_______________| | 30. Medicină generală | 7 | |______________________________________________________________|_______________| | 22. stabilită de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii ______________________________________________________________________________ | Sec ia sau compartimentul | Durata optimă | | | de spitalizare| | | (zile) | |______________________________________________________________|_______________| | 1. Otorinolaringologie .5 | |______________________________________________________________|_______________| | 26. Chirurgie plastică . Pneumologie | 12 | |______________________________________________________________|_______________| | 18. Chirurgie generală | 7 | |______________________________________________________________|_______________| | 6. | 6 | |______________________________________________________________|_______________| | 34.70 | |______________________________________________________________|_______________| | 5.ATI | 5 | |______________________________________________________________|_______________| | 2.

traumatisme craniocerebrale. Toxicologie | 5 | |______________________________________________________________|_______________| | 44. Neonatologie . durata optimă de spitalizare pentru recuperare pediatrică . Alergologie şi imunologie clinică | 5 | |______________________________________________________________|_______________| | 43. ***) pentru prematurul mic şi foarte mic durata optimă de spitalizare este de 110 zile. tumori operate şi cazuri complexe neurologice: hemiplegie. cu excepţia cazurilor complexe după intervenţii neurochirurgicale: traumatisme vertebro-medulare. 2 din tabel. precum şi pentru bolnavii care necesită asistenţă medicală spitalicească de lungă durată (ani). durata optimă de spitalizare este de 30 de zile. Benedek Geza” judeţul Covasna. 4. Urologie | 8. pentru internările obligatorii pentru bolnavii psihic încadraţi la art. iar pentru recuperare medicală.5 | |______________________________________________________________|_______________| | 41. pentru care durata optimă de spitalizare este de 30 de zile. Pentru Secţia Recuperare Neurologie Adulţi „Întorsura Buzăului” din structura Spitalului de Recuperare Cardio-Vasculară „Dr. durata optimă de spitalizare este de 21 de zile. Toxicologie | 5 | |______________________________________________________________|_______________| | 43. judeţul Arad. scleroza multiplă.5 | | 36. boala Parkinson.Băile 1 Mai din cadrul Spitalului Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix. sechele motorii postencefalopatii. durata optimă de spitalizare este de 14 zile. Benedek Geza” Covasna. 2. Pentru Secţiile Recuperare Cardiovasculară Adulţi din structura Spitalului de Recuperare Cardio-Vasculară „Dr. Geriatrie şi gerontologie | 14 | |______________________________________________________________|_______________| | 42. este de 21 de zile. durata optimă de spitalizare este de 17 zile. 105. 271 . durata optimă de spitalizare este de 16 zile. duratele medii de spitalizare sunt cele efectiv realizate în anul precedent. 113 şi 114 din Codul penal şi cele dispuse prin ordonanţa procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale. Psihiatrie cronici | 50 | |______________________________________________________________|_______________| | 39." 3. Toxicodependen ă | 21 | |______________________________________________________________|_______________| | 45. Alte specialită i medicale | 5 | ______________________________________________________________|_______________ *) Pentru secţiile de arşi. iar pentru Secţiile Recuperare Neuromotorie „Gura Ocniţei” din structura Spitalului judeţean de Urgenţă Târgovişte judeţul Dâmboviţa şi Spitalul de Recuperare Neuropsihomotorie «Dezna». Reumatologie | 10 | |______________________________________________________________|_______________| | 40. **) Pentru tuberculoza multidrogrezistentă (TB MDR) durata optimă de spitalizare este de 120 de zile. La spitalele/secţiile aferente poziţiei nr.|______________________________________________________________|_______________| | 16. medicină fizică şi balneologie copii .distrofici şi patologie posttraumatică sau neurologică de tip infirmitate motorie cerebrală pediatrică este de 60 de zile. Psihiatrie acu i | 17 | |______________________________________________________________|_______________| | 38. alta decât cea de medicină fizică şi balneologie. NOTĂ: 1. Pentru secţia de recuperare.prematuri***) |______________________________________________________________|_______________| | 37. La spitalele/secţiile de psihiatrie cronici.

01 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Salarii de merit | 10.13 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Indemniza ii de detaşare | 10.01.01.06 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Contribu ii la Fondul de | | | | | | | | | garantare a crean elor | | | | | | | | 272 .06 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Ore suplimentare | 10.08 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Prima de vacan ă | 10.03.03.14 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Aloca ii pentru locuin e | 10..legale E .bugetare D ..04 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Alte sporuri | 10.totale F .01.| | |bugetară |bugetare| |din care: | | | |________|___________|________________| | | | A | B | C | D | E | F | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | CHELTUIELI CURENTE | | | | | | | | | (I + II + VI) | 01 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | TITLUL I CHELTUIELI DE | | | | | | | | | PERSONAL | 10 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Cheltuieli salariale în | | | | | | | | | bani | 10.07 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Fond de premii | 10. Semnifica ia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A .01.pe luna anterioară ..01.01..16 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Alte drepturi salariale | | | | | | | | | în bani | 10.anuale B .30 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Contribu ii | 10...mii lei ______________________________________________________________________________ | Denumirea indicatorului |Clasifica ia|Credite |Angajamente|Plă i efectuate.01 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Salarii de bază | 10.03 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Contribu ii de asigurări | | | | | | | | | pentru accidente de muncă | | | | | | | | | şi boli profesionale | 10..02 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Indemniza ii de conducere | 10.trimestriale C .03.01.01.09 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Indemniza ii plătite unor | | | | | | | | | persoane din afara | | | | | | | | | unită ii | 10.03.01.01.01.02 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Contribu ii de asigurări | | | | | | | | | sociale de sănătate | 10..01.Cheltuieli la data de .ANEXA 19 A I.03..01 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Contribu ii de asigurări | | | | | | | | | de şomaj | 10.03 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Contribu ii de asigurări | | | | | | | | | sociale de stat | 10.01.04 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Contribu ii pentru | | | | | | | | | concedii şi indemniza ii | 10. Contul de execu ie a bugetului institu iei publice ..12 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Indemniza ii de delegare | 10.03 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Spor de vechime | 10.

04. | 20 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Bunuri şi servicii | 20.01.01.04.03 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Dezinfectan i | 20.07 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Poştă.04 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Bunuri de natura | | | | | | | | | obiectelor de inventar | 20.02 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Medicamente şi materiale | | | | | | | | | sanitare | 20.01.01.12 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Pregătire profesională | 20.02 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Materiale de laborator | 20. internet | 20.05 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Piese de schimb | 20.01 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Furnituri de birou | 20. canal şi salubritate | 20.06 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Deplasări interne.02 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Încălzit.| salariale | 10. | | | | | | | | | radio. | | | | | | | | | detaşări. | | | | | | | | | transferări | 20. publica ii şi | | | | | | | | | materiale documentare | 20.02 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Reactivi | 20.06.01 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Materiale sanitare | 20.03.04.01.05.06.01 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Deplasări în străinătate | 20.04 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Hrană | 20.03.11 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Consultan ă şi expertiză | 20.30 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Repara ii curente | 20.09 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Alte bunuri şi servicii | | | | | | | | | pentru între inere şi | | | | | | | | | func ionare | 20.03.06 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Transport | 20.01.24 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Cheltuieli judiciare şi | | | | | | | | 273 .01 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Hrană pentru animale | 20. TV. transferări | 20.01.08 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Materiale şi prestări | | | | | | | | | servicii pentru | | | | | | | | | între inere cu caracter | | | | | | | | | func ional | 20.14 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Comisioane şi alte costuri| | | | | | | | | aferente împrumuturilor | | | | | | | | | externe | 20.01.04. telecomunica ii. detaşări.07 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | | | | | SERVICII total.01.30 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Deplasări.09 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Căr i.01.13 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Protec ia muncii | 20.03 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Apă.03 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Hrană pentru oameni | 20.01 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Materiale pentru cură enie| 20.05 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Alte obiecte de inventar | 20. iluminat şi | | | | | | | | | for ă motrică | 20.02 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Medicamente | 20.04 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Carburan i şi lubrifian i | 20.

11 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Transferuri pentru | | | | | | | | | finan area investi iilor | | | | | | | | | spitalelor | 51.08 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Transferuri pentru | | | | | | | | | repara ii capitale la | | | | | | | | | spitale | 51.30 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | TITLUL VI TRANSFERURI | | | | | | | | | ÎNTRE UNITĂ I ALE | | | | | | | | | ADMINISTRA IEI PUBLICE | | | | | | | | | total. Date cu caracter general ________________________________________ | 1.02. Tarif pe serviciu | | | medical/tarif pe caz | | | rezolvat în regim de | | | spitalizare de zi | | | contractat*) | | |___________________________|____________| NOTĂ: *) Tarifele menţionate la pct. 6.02.| extrajudiciare derivate | | | | | | | | | | | | | | | | | din ac iuni în | reprezentarea intereselor | | | | | | | | | statului. Număr servicii medicale| | | spitaliceşti realizate în | | | regim de spitalizare de | | | zi.30.12 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| II. potrivit | | | | | | | | | dispozi iilor legale | 20.01. | 51 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | din care: | | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Ac iuni de sănătate | 51. Număr servicii medicale| | | paraclinice în regim | | | ambulatoriu.02 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Alte cheltuieli cu bunuri | | | | | | | | | şi servicii | 20. Număr cazuri externate. Tarif pe zi de | | | spitalizare contractat*) | | |___________________________|____________| | 7.30. Tarif/caz rezolvat | | | pentru spitalele finan ate| | | în sistem DRG | | |___________________________|____________| | 5. realizate în | | | luna anterioară | | |___________________________|____________| | 4. 7 sunt valabile pe durata de derulare a contractului de furnizare servicii medicale spitaliceşti 274 . 5.01.| | | realizate în luna | | | anterioară pentru | | | spitalizare continuă | | |___________________________|____________| | 2.38 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Aparatură şi echipamente | | | | | | | | | de comunica ii în urgen ă | 51.01. în | | | luna anterioară | | |___________________________|____________| | 3. Tarif mediu pe caz | | | rezolvat contractat*) | | |___________________________|____________| | 6.25 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Transferuri din bugetul de| | | | | | | | | stat către bugetele locale| | | | | | | | | pentru finan area | | | | | | | | | unită ilor de asisten ă | | | | | | | | | medico-sociale | 51.03 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Programe pentru sănătate | 51.25 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Alte cheltuieli | 20. pe tipuri de cazuri | | | rezolvate/servicii.3 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Protocol şi reprezentare | 20.01.

......... care se află în structura spitalelor ca unităţi fără personalitate juridică....... Casele de asigurări de sănătate încheie convenţii cu unităţile medico-sociale............ bolile cu potenţial endemo-epidemic care necesită izolare şi tratament. …………. cabinete de medicină dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate... pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . III............. 105.... fax .... 113 şi 114 din Codul penal......... 2 (1) Serviciile medicale spitaliceşti se acordă asiguraţilor pe baza biletului de internare eliberat de medicul de familie...... Şi Unitatea sanitară cu paturi .. precum şi de medicii de medicina muncii. c) stabilirea diagnosticului... Părţile contractante Casa de asigurări de sănătate .......... precum şi cazurile care au recomandare de internare într-un spital de la medicii din ambulatoriul integrat al spitalului respectiv aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate.......... ....... medicii din unităţile de asistenţă medicosocială.. judeţul/sectorul .. medicul de specialitate din unităţile sanitare ambulatorii...... care se află în structura spitalelor ca unităţi fără personalitate juridică....... Fac excepţie urgenţele medico-chirurgicale..... II. (2) Serviciile medicale spitaliceşti sunt preventive... ...... nr.2012... Servicii medicale spitaliceşti ART..... fax ............... medicii din centrele de dializă private aflate în relaţie contractuală cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate... 1 Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea serviciilor medicale în asistenţă medicală spitalicească în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.. reprezentată prin . precum şi cu cabinetele de medicina muncii organizate conform prevederilor legale în vigoare..... indiferent de forma de organizare...director general . reprezentată prin preşedinte .. cu sediul în ............................ laboratoare de sănătate mintală....... .... str. în vederea recunoaşterii biletelor de internare eliberate de către medicii care îşi desfăşoară activitatea în aceste unităţi........ aprobat prin Hotărârea Guvernului nr... curative.. b) investigaţii... internările obligatorii pentru bolnavii psihic prevăzuţi la art.. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr..... .. str......... respectiv centre de sănătate mintală şi staţionar de zi psihiatrie........ care beneficiază de internare fără bilet de internare... telefon . Obiectul contractului ART..... cu spitalele pentru dispensare TBC.... 1389/2010. e-mail .............. de medicii care îşi desfăşoară activitatea în dispensare TBC.....ANEXA 20 CONTRACT de furnizare de servicii medicale spitaliceşti I.. cele dispuse prin ordonanţă a procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale.... cu modificările şi completările ulterioare. respectiv centre de sănătate mintală şi staţionar de zi psihiatrie.2012. 275 ... şi Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr....... nr. laboratoare de sănătate mintală........ cabinete de medicină dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate........ de recuperare şi paliative şi cuprind: a) consultaţii.............. telefon: fix/mobil ...... conform Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ...................... cu sediul în municipiul/oraşul ....................... 1389/2010..........

Durata contractului ART. (1) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010. V. 1389/2010. dispozitive medicale.2012. raportate şi validate conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data operării acestora.2012. să le comunice acestora notele de constatare întocmite în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data prezentării în vederea efectuării controlului. b) să deconteze furnizorilor de servicii medicale spitaliceşti. după caz. pe baza facturii şi a documentelor însoţitoare. 4 alin. d) să informeze în prealabil într-un număr de zile similar celui prevăzut la art. contravaloarea serviciilor medicale contractate. la termenele prevăzute în contract. şi să facă publică în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractelor prin afişare pe pagina web şi la sediul casei de asigurări de sănătate. e) să înmâneze la momentul finalizării controlului procesele-verbale de constatare furnizorilor de servicii medicale sau. cuprinzând denumirea şi valoarea de contract a fiecăruia şi să actualizeze permanent această listă în funcţie de modificările apărute. recuperare. precum şi la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative. cu modificările şi completările ulterioare. cu 276 . cu modificările şi completările ulterioare. furnizorii de servicii medicale spitaliceşti cu privire la condiţiile de acordare a serviciilor medicale şi cu privire la orice intenţie de schimbare în modul de acordare a acestora. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . …………. depuse până la data prevăzută în contract. în cazul în care controlul este efectuat de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau cu participarea acesteia.d) tratamente medicale şi/sau chirurgicale. prin intermediul paginii web a casei de asigurări de sănătate precum şi prin e-mail la adresele comunicate oficial de către furnizori cu excepţia situaţiilor impuse de actele normative. autorizaţi şi evaluaţi. pe baza facturii însoţite de documente justificative prezentate atât pe suport hârtie. notificarea privind măsurile dispuse se transmite furnizorului de către casele de asigurări de sănătate în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la casa de asigurări de sănătate. c) să informeze furnizorii de servicii medicale cu privire la condiţiile de contractare a serviciilor medicale suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. lista nominală a acestora.. conform legii. în primele 10 zile ale lunii următoare celei pentru care se face plata contravaloarea serviciilor medicale acordate asiguraţilor în luna precedentă. cazare şi masă. în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. materiale sanitare.2012. f) să deconteze. efectuate. în limita valorii de contract. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 5 Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligaţii: a) să încheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale spitaliceşti. ART. cât şi în format electronic. 3 Prezentul contract este valabil de la data încheierii lui până la data de 31 decembrie 2012. 1389/2010. medicamente. Obligaţiile părţilor ART. e) îngrijire. prin publicare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate. 4 Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul părţilor pe toată durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . IV.

………….. ………….. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . 1389/2010. în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate.2012 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. Sumele astfel obţinute se utilizează conform prevederilor legale în vigoare. în baza indicatorilor specifici realizaţi şi în limita sumelor contractate.15 a lunii. g) să ţină evidenţa externărilor pe asigurat. în cazul serviciilor medicale spitaliceşti acordate în baza biletelor de internare. în funcţie de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă asiguratul. precum şi intimitatea şi demnitatea acestora. 1389/2010.. factura este însoţită de documentele justificative privind activităţile realizate. 1389/2010. medicamente cu şi fără contribuţie personală. acestea se decontează dacă biletele de internare sunt cele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. activitatea realizată conform contractului de furnizare de servicii medicale. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 277 .încadrarea în sumele contractate. trimestrial se fac regularizări. şi ale Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ………….2012. casele de asigurări de sănătate pot efectua până la data de 20 decontarea lunii curente pentru perioada 1 . şi dispozitive medicale acordate de alţi furnizori aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. c) să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi. pentru a căror corectitudine furnizorii depun declaraţii pe proprie răspundere. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010. d) să factureze lunar. în condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. h) să deconteze contravaloarea serviciilor medicale spitaliceşti. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012. j) să recupereze de la furnizorii care au acordat servicii medicale sumele reprezentând contravaloarea acestor servicii. ART. cât şi în format electronic. în mod distinct. materiale sanitare. i) să monitorizeze activitatea desfăşurată de spitale în baza contractului încheiat astfel încât decontarea cazurilor externate şi raportate să se încadreze în sumele contractate. b) să informeze asiguraţii cu privire la obligaţiile furnizorului de servicii medicale şi ale asiguratului referitoare la actul medical. Pentru fiecare lună. k) să deducă spre soluţionare organelor abilitate situaţiile în care constată neconformitatea documentelor depuse de către furnizori. în baza biletelor de trimitere eliberate de către aceştia. conform prevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. precum şi contravaloarea unor servicii medicale. cu modificările şi completările ulterioare. în situaţia în care nu au fost îndeplinite condiţiile pentru ca asiguraţii să beneficieze de aceste servicii. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 6 Furnizorul de servicii medicale spitaliceşti are următoarele obligaţii: a) să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. atât pe suport hârtie. depuse până la data prevăzută în contract. funcţie de realizarea indicatorilor negociaţi.2012. pe baza facturii şi a documentelor însoţitoare.

în limita competenţei şi a dotărilor existente. fax. q) să respecte protocoalele de practică pentru prescrierea. h. informând în prealabil asiguratul despre tipurile şi efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie. o) să afişeze într-un loc vizibil programul de lucru. la sediul furnizorului. 2) programul de lucru va avea avizul conform al direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti. j) să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate. pagină web. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . s) să asigure acordarea asistenţei medicale necesară titularilor cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul din statele membre ale Uniunii 278 . 1389/2010. e-mail. ………….2012. să furnizeze tratamentul adecvat şi să prescrie la externare medicamentele cu şi fără contribuţie personală de care beneficiază asiguraţii. unic pe ţară. telefon. 1) să respecte programul de lucru şi să-l comunice caselor de asigurări de sănătate. r) să utilizeze sistemul de raportare în timp real începând cu data la care acesta va fi pus în funcţiune.. precum şi datele de contact ale acesteia: adresă. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . conform dispoziţiilor legale. monitorizarea şi decontarea tratamentului în cazul unor afecţiuni. ori de câte ori se solicită în timpul programului de lucru. f) să completeze corect şi la zi formularele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. în baza unui formular. 39 B la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. p) să asigure eliberarea actelor medicale.e) să raporteze caselor de asigurări de sănătate datele necesare pentru urmărirea desfăşurării activităţii în asistenţa medicală. l) să asigure acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă medico-chirurgicală.2012. care este formular cu regim special.. în condiţiile stabilite în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. n) să acorde cu prioritate asistenţă medicală femeii gravide şi sugarilor. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementărilor legale în vigoare. …………. g) să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului şi a furnizorului. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. k) să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate. respectiv cele privind evidenţele obligatorii. elaborate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală. cele cu regim special şi cele tipizate. care se depune la casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 30 de zile de la data semnării contractului. i) să anunţe casa de asigurări de sănătate despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale în maximum 5 zile calendaristice de la data producerii modificării şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării contractelor. program asumat prin prezentul contract şi care se depune la casa de asigurări de sănătate la dosarul de contractare. m) să asigure acordarea serviciilor medicale asiguraţilor fără nicio discriminare folosind formele cele mai eficiente de tratament. corespunzătoare denumirilor comune internaţionale aprobate prin hotărâre a Guvernului. al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1389/2010.

respectiv eliberarea de concedii medicale pentru incapacitate temporară de muncă. în această situaţie. În situaţia în care se utilizează un alt sistem informatic.. se poate continua 279 . spitalul are obligaţia să depună la casa de asigurări de sănătate odată cu raportarea ultimei luni a fiecărui trimestru. controalele. documente stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare. scrisoarea medicală sau biletul de ieşire din spital. recomandare dispozitive medicale. iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate. după caz. să acorde asistenţă medicală pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri. în perioada de valabilitate a cardului. respectiv beneficiarilor formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. inclusiv prin eliberarea la externare a prescripţiei medicale pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală şi. după caz. în situaţia în care pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat. z) să acorde serviciile medicale de urgenţă necesare. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . medicul de specialitate din ambulatoriu. număr cazuri programate intrate în cursul trimestrului. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii. înţelegeri.2012. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. investigaţiile. sunt documente tipizate care se întocmesc în două exemplare. în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România. să finalizeze actul medical efectuat. pentru unele materiale sanitare. caz în care furnizorii sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea în procesul de transmitere a datelor. convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii. număr cazuri programate ieşite în cursul trimestrului şi număr cazuri programate aflate la sfârşitul trimestrului. pentru eficientizarea serviciilor medicale. v) să informeze medicul de familie al asiguratului sau. cu obligaţia ca acesta să conţină explicit toate elementele prevăzute în scrisoarea medicală. respectiv în baza Regulamentului CEE nr. la solicitarea pacientului care nu are calitatea de asigurat. dintre care un exemplar rămâne la furnizor. tratamentele efectuate şi cu privire la alte informaţii referitoare la starea de sănătate a asiguratului. acesta trebuie să fie compatibil cu Sistemul informatic unic integrat. prin scrisoare medicală sau bilet de ieşire din spital. în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale. 1389/2010.2012 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. atunci când concluziile examenului medical impun acest lucru. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. codificate conform reglementărilor în vigoare. după cum urmează: număr cazuri programate aflate la începutul trimestrului. după caz. t) să utilizeze Sistemul informatic unic integrat. y) să transmită instituţiilor abilitate datele clinice la nivel de pacient. în condiţiile prevăzute în Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . după caz. cu modificările şi completările ulterioare. cu privire la diagnosticul stabilit. …………. 1389/2010. pe fiecare secţie. având obligaţia să evalueze situaţia medicală a pacientului şi să externeze pacientul dacă starea de sănătate a acestuia nu mai reprezintă urgenţă. x) să întocmească liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile.Europene/Spaţiului Economic European. şi în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. u) să solicite documentele justificative care atestă calitatea de asigurat. transmise direct sau prin intermediul asiguratului. direct sau prin intermediul asiguratului. numărul cazurilor programate aferente trimestrului respectiv.

În cazul nerespectării acestei obligaţii. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. ai) să reînnoiască pe toată perioada de derulare a contractului. 280 . cu justificarea medicală a internării de urgenţă. ae) să asigure utilizarea formularelor cu regim special unice pe ţară . 1389/2010. în condiţiile stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. conform machetei prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. în primele 5 zile lucrătoare ale lunii curente. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. fie coplata pentru alte servicii medicale de care au beneficiat asiguraţii. ce au fost efectuate/eliberate de alţi furnizori în baza acestor formulare şi decontate de casele de asigurări de sănătate din fond.. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . …………. cazurile care fac obiectul internării prin spitalizare de zi şi au fost rezolvate prin spitalizare continuă la solicitarea asiguratului. af) să completeze formularele cu regim special utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate . w) să asigure acordarea serviciilor medicale prevăzute în pachetul de servicii medicale. ab) să afişeze pe pagina web a Ministerului Sănătăţii. ………….bilet de trimitere către unităţile sanitare de recuperare reabilitare cu paturi în vederea internării sau în ambulatoriu.bilet de trimitere către unităţile sanitare de recuperare reabilitare cu paturi sau în ambulatoriu. dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor. cu evidenţierea numărului cazurilor internate. 1389/2010. ad) să raporteze lunar casei de asigurări de sănătate numărul cazurilor prezentate la structurile de primiri urgenţe. la externare. conform prevederilor actelor normative referitoare la sistemul de asigurări sociale de sănătate. casele de asigurări de sănătate recuperează de la aceştia contravaloarea serviciilor medicale recomandate/medicamentelor cu şi fără contribuţie personală prescrise. ag) să recomande asiguraţilor tratamentul adecvat şi eficient. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. prescripţia medicală. cu respectarea condiţiilor privind modalităţile de prescriere a medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu. lunar. printr-un centralizator separat. cu toate datele pe care acestea trebuie să le cuprindă conform prevederilor legale în vigoare. cheltuielile efectuate în luna precedentă.2012. în această situaţie casele de asigurări de sănătate decontează spitalului contravaloarea serviciilor medicale în condiţiile stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.2012. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . spitalul are obligaţia de a anunţa casa de asigurări de sănătate cu care a încheiat contract de furnizare de servicii medicale despre internarea acestor pacienţi.internarea. aa) să încaseze sumele reprezentând fie contribuţia personală pentru unele servicii medicale. conform prevederilor legale în vigoare.2012. ac) să verifice biletele de internare în ceea ce priveşte datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă potrivit prevederilor legale în vigoare. cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale de către acesta... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010. dovada de evaluare a furnizorului. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . …………. ah) să raporteze distinct casei de asigurări de sănătate.

..| sec ie/ | | | | | durata de | compartiment | | | | | spitalizare | | | | | | efectiv | | | | | | realizată*) | | | |________________|___________|_______________|_______________|_________________| | C1 | C2 | C3 | C4 |C5 = C2 x C3 x C4| |________________|___________|_______________|_______________|_________________| | | | | | | |________________|___________|_______________|_______________|_________________| | TOTAL | | | | | |________________|___________|_______________|_______________|_________________| *) Durata optimă de spitalizare este prezentată în anexa nr.. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . şi nu poate fi mai mare decât tariful maximal prevăzut în anexa nr. 17 C la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1389/2010. aj) să solicite începând cu data implementării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate acest document titularilor acestuia în vederea acordării serviciilor medicale.. în funcţie de particularităţile aferente.. după caz: a) Suma aferentă serviciilor medicale spitaliceşti a căror plată se face pe bază de tarif pe caz rezolvat (DRG) pentru afecţiunile acute. pe baza tarifului propus de spital pentru secţiile şi compartimentele din structura proprie.prematuri (prevăzute ca structuri distincte în structura organizatorică a spitalului aprobată/avizată de Ministerul Sănătăţii.... 5 alin. după caz. 1389/2010. după caz... (1) lit. 7 (1) Valoarea totală contractată se constituie din următoarele sume. …………. al) să prezinte casei de asigurări de sănătate... calculată conform prevederilor art.. după caz) din alte spitale..... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile 281 ..... VI.. la contractare. structura organizatorică aprobată sau avizată. care se stabileşte astfel: ______________________________________________________________________________ | Sec ia/ | Nr.dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la furnizor. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. recuperare şi neonatologie . Tariful pe zi de spitalizare pe secţie/compartiment se stabileşte prin negociere între furnizori şi casele de asigurări de sănătate..: ... de Ministerul Sănătăţii în condiţiile legii.. 17 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . la contractare. a) din anexa nr. elaborate şi validate conform prevederilor legale în vigoare. declaraţia pe propria răspundere a managerului spitalului că foloseşte protocoalele terapeutice proprii. cu excepţia spitalelor de specialitate şi a spitalelor pentru bolnavii cu afecţiuni cronice.. ak) să prezinte casei de asigurări de sănătate.. am) să asigure continuitatea asistenţei medicale cu cel puţin o linie de gardă organizată şi aprobată în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Modalităţi de plată ART. ………….2012..2012. serviciile medicale acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate. având în vedere documentele pentru fundamentarea tarifului. precum şi pentru secţiile şi compartimentele de cronici. | Durată optimă | Tarif pe zi de| Suma | | Compartimentul | cazuri | de spitalizare| spitalizare/ | | | | externate | sau. …………... lei b) Suma pentru spitalele de cronici şi de recuperare. 19 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr..

. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . calculată conform prevederilor art. Tariful pe caz rezolvat reprezintă maxim 1/3 din suma 282 .. 5 alin. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.. după caz) din spitalele de cronici şi de recuperare.2012.. Pentru unităţile sanitare cu paturi care încheie contract de furnizare de servicii medicale spitaliceşti cu casa de asigurări de sănătate tariful/caz rezolvat se negociază de unităţile sanitare cu casele de asigurări de sănătate...2012. Tariful pe zi de spitalizare se stabileşte prin negociere între furnizor şi casele de asigurări de sănătate. contractate.....acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ...: .. ………….. 1389/2010. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012.. lei.2012. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.. …………. precum şi pentru servicii medicale spitaliceşti acordate în secţiile şi compartimentele de acuţi (prevăzute ca structuri distincte în structura organizatorică a spitalului aprobată/avizată prin ordin al ministrului sănătăţii de Ministerul Sănătăţii.. şi nu poate fi mai mare decât tariful maximal prevăzut în anexa nr... 1389/2010... lei e) Suma aferentă serviciilor medicale de tip spitalicesc efectuate în regim de spitalizare de zi. 1389/2010. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.. având în vedere documentele pentru fundamentarea tarifului.. d) Suma pentru serviciile medicale spitaliceşti acordate pentru afecţiuni acute în spitale.. 16 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.. ………….. altele decât cele prevăzute în anexa nr.. ………….... c) Suma aferentă serviciilor medicale paliative în regim de spitalizare continuă se stabileşte astfel: Număr paturi x număr de zile calendaristice dintr-un an estimat a fi ocupat un pat x tariful pe zi de spitalizare negociat şi este de . 1389/2010. care se stabileşte astfel: ______________________________________________________________________________ | Numărul de servicii | Tariful pe caz | Suma corespunzătoare | | medicale........ pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . aprobat prin Hotărârea Guvernului nr...... 17 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. a) din anexa nr. | rezolvat/serviciu | serviciilor contractate | | pe tipuri/cazuri | medical negociat*) | | |________________________|____________________|________________________________| | C1 | C2 | C3 = C1 x C2 | |________________________|____________________|________________________________| | | | | |________________________|____________________|________________________________| | TOTAL | X | | |________________________|____________________|________________________________| *) Tariful pe serviciu medical se negociază şi nu poate fi mai mare decât tariful maximal decontat de casa de asigurări de sănătate prevăzut în anexa nr.... pe baza tarifului propus de spital pentru secţia/compartimentul de paliaţie din structura proprie..... 17 A la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.2012.. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . 1389/2010. în funcţie de particularităţile aferente.. (1) lit. având în vedere documentele pentru fundamentarea tarifului. 17 C la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.

.......2012......... lei ...... servicii paliative.. Suma contractată pentru cazurile contractate în regim de spitalizare de zi acordate în camera de gardă şi în structurile de urgenţă din cadrul spitalului..............luna VII ....luna IX ........................luna III . defalcarea cazurilor de spitalizare estimate pe fiecare secţie şi pe tip de bolnavi: urgenţă.... cu respectarea condiţiilor prevăzute în anexa nr...... distinct pentru spitalizare continuă acuţi.... Suma contractată pentru servicii de spitalizare de zi nu poate depăşi 25% din suma contractată pentru servicii de spitalizare continuă.....Suma aferentă trimestrului II ........... lei. 1389/2010. cronic........ lei ..... lei........ din care: .. în cazul în care acesta nu este spital de urgenţă..... altele decât spitalele de urgenţă. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr....luna I .. lei . pentru cazurile neinternate...... (3) Suma stabilită pentru serviciile spitaliceşti pe anul 2012 este de . din care: .....luna XI . de cazuri şi tariful negociat conform prevederilor de mai sus..... lei ......... după cum urmează: ...... lei ................ 17 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr................luna V .. lei . 17 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr... (2) Spitalele vor prezenta...............Suma aferentă trimestrului I ..... în vederea contractării.. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .luna VI .... Această sumă se evidenţiază distinct în prezentul contract..... acut....... 9 din anexa nr... se stabileşte prin înmulţirea nr.luna II . (4) Suma aferentă serviciilor medicale spitaliceşti contractate stabilită pentru anul 2012 se defalchează lunar şi trimestrial...corespunzătoare cazului codificat şi grupat conform RO DRG v1 la nivelul tarifului pe caz ponderat mediu naţional prevăzut în Anexa 17A de 1444 lei şi nu poate fi mai mare de 480 lei.... lei .... (5) Decontarea serviciilor medicale spitaliceşti contractate se face conform prevederilor art....... din care: ........ …………...... din care: . ………….luna IV ...Suma aferentă trimestrului IV ......luna VIII ... şi neinternate prin spitalizare continuă........luna X ........ pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul 283 ..... spitalizare de zi........ lei..... În vederea contractării serviciilor spitaliceşti efectuate prin spitalizare de zi spitalele prezintă distinct numărul serviciilor medicale (cazurilor) estimate a se efectua în camera de gardă şi în structurile de urgenţă din cadrul spitalelor.......Suma aferentă trimestrului III .. lei ... lei....... lei.. lei .. lei.. lei ..... spitalizare cronici.. lei .luna XII .

casa de asigurări de sănătate decontează contravaloarea serviciilor medicale acordate asiguraţilor în luna precedentă. şi în condiţiile în care cazurile externate sunt persoane asigurate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. b) la a doua constatare reţinerea unei sume calculată prin aplicarea unui procent de 3% la valoarea de contract aferentă lunii respective. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. a lunii următoare celei pentru care se face plata. a lunii următoare încheierii trimestrului........ reţinerea unei sume calculată prin aplicarea unui procent de 1% la valoarea de contract aferentă lunii respective... Toate documentele necesare decontării se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate prin semnătura reprezentanţilor legali ai furnizorilor. (9) Contractarea şi decontarea serviciilor medicale spitaliceşti se face în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie. 8 (1) Nerespectarea oricăreia dintre obligaţiile unităţilor sanitare cu paturi prevăzute în prezentul contract... urmând ca regularizarea finală a trimestrului IV să se efectueze în luna ianuarie a anului următor.... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. Regularizarea trimestrului IV se face până la data de 20 decembrie a anului în curs pentru serviciile medicale realizate şi raportate conform prezentului contract până la data de 30 noiembrie. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. …………... 1389/2010. Decontarea serviciilor medicale aferente lunii decembrie a anului în curs se poate efectua în luna decembrie pentru serviciile medicale efectuate şi facturate până la data prevăzută în documentele justificative depuse în vederea decontării.. cu modificările şi completările ulterioare....boli profesionale şi din secţiile de boli profesionale aflate în structura spitalelor. Casele de asigurări de sănătate nu decontează mai mult de 40% din cazurile externate din unităţile sanitare cu personalitate juridică de medicina muncii .... se fac regularizările şi decontările. atrage aplicarea unor sancţiuni pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaţii. 61 alin. Suma corespunzătoare procentului de 1% necontractată iniţial de către casele de asigurări de sănătate se repartizează trimestrial spitalelor care îndeplinesc criteriile de la art. conform facturilor însoţite de documentele justificative... (4) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ..sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . pe baza facturii şi a documentelor justificative depuse la casa de asigurări de sănătate până la data de . b) din anexa nr...2012... 6 alin......... (7) Trimestrial.15 a lunii.. şi în condiţiile prevăzute la acelaşi articol. 17 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. (8) Casele de asigurări de sănătate decontează cazurile externate din unităţile sanitare cu personalitate juridică de medicina muncii . 284 .. pe baza facturii şi a documentelor justificative depuse la casa de asigurări de sănătate până la data de ... casele de asigurări de sănătate pot efectua până la data de 20 decontarea lunii curente pentru perioada 1 ... (6) Lunar. . până la data de . (2) lit. până la data de . ART. 1389/2010....2012.. în limita sumei contractate. pentru care nu s-a confirmat caracterul de boală profesională în condiţiile respectării criteriilor de internare prevăzute la art.boli profesionale şi din secţiile de boli profesionale aflate în structura spitalelor.. urmând ca diferenţa reprezentând servicii medicale realizate să se deconteze în luna ianuarie a anului următor... după cum urmează: a) la prima constatare. cu încadrarea în sumele contractate.. Pentru fiecare lună. 1389/2010.. în baza indicatorilor specifici realizaţi şi în limita sumelor contractate.. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012.

ART. 9 Plata serviciilor medicale spitaliceşti se face în contul nr. reţinerea unei sume calculată prin aplicarea unui procent de 9% la valoarea de contract aferentă lunii respective.. fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului.. IX... împrejurări ca: război. se preia de drept de către noile unităţi sanitare înfiinţate... în termen de 5 zile calendaristice de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul judeţ.. (2) Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte. 11 Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale partea în culpă datorează daune-interese.. Calitatea serviciilor medicale ART.... prezentul contract aflat în derulare. VII. ART.. (3) În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni. . Răspunderea contractuală ART. marile inundaţii... (1) se face prin plată directă sau prin executare silită. de asemenea. prin desfiinţarea acesteia şi înfiinţarea concomitentă a unor noi unităţi sanitare cu paturi distincte.. respectiv Municipiul Bucureşti prin care să se certifice realitatea şi exactitatea faptelor şi împrejurărilor care au condus la invocarea forţei majore şi. partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen. Încetarea şi suspendarea contractului 285 ...... Clauze speciale ART.. intervenită după data semnării contractului şi care împiedică executarea acestuia... (1) se face.. în funcţie de subordonare.. (2) Reţinerea sumei conform alin.c) la a treia constatare şi la următoarele constatări după aceasta....... în sensul acestei clauze.. X.. corespunzător drepturilor şi obligaţiilor aferente noilor structuri.. anunţă Ministerul Sănătăţii. Sunt considerate forţă majoră. deschis la Trezoreria Statului sau în contul nr..... Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră. În caz contrar se aplică prevederile legislaţiei în vigoare. cutremur. 13 (1) Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor.... 10 Serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract trebuie să respecte criteriile privind calitatea serviciilor medicale. din prima plată care urmează a fi efectuată. (3) Recuperarea sumei conform alin. deschis la Banca .. 12 Reprezentantul legal al spitalului cu care casa de asigurări de sănătate a încheiat contract este direct răspunzător de corectitudinea datelor raportate... de la încetarea acestui caz. prin Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.. pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate.. embargo.. ART. 14 Efectuarea de servicii medicale peste prevederile contractuale se face pe propria răspundere şi nu atrage nicio obligaţie din partea casei de asigurări de sănătate cu care s-a încheiat contractul. ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie.. este considerată forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă......... ART. despre situaţiile prevăzute la alin.. pentru furnizorii care sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. (4) Casele de asigurări de sănătate. VIII. revoluţie. cu personalitate juridică.. elaborate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. respectiv autorităţile publice locale. 15 În cazul reorganizării unităţii sanitare cu paturi. ... odată cu prima constatare... (1) în vederea luării măsurilor ce se impun. ..

ART. 16 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti, încheiat cu casa de asigurări de sănătate, se modifică în sensul suspendării sau excluderii unor servicii din obiectul contractului, printr-o notificare scrisă, în următoarele situaţii: a) una sau mai multe secţii nu mai îndeplinesc condiţiile de contractare; suspendarea se face până la îndeplinirea condiţiilor obligatorii pentru reluarea activităţii; b) încetarea termenului de valabilitate la nivelul secţiei/secţiilor, a autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar, respectiv a dovezii de evaluare, cu condiţia ca furnizorul să facă dovada demersurilor întreprinse pentru actualizarea acestora; suspendarea se face până la obţinerea noii autorizaţii sanitare de funcţionare sau a documentului similar, respectiv a dovezii de evaluare; c) pentru cazurile de forţă majoră confirmate de autorităţile publice competente, până la încetarea cazului de forţă majoră dar nu mai mult de 6 luni sau până la data ajungerii la termen a contractului. d) la solicitarea furnizorului pentru motive obiective pe bază de documente justificative prezentate casei de asigurări de sănătate. (2) Prevederile art. 19 şi art. 21 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012, aprobat prin H.G. nr. 1389/2010, cu modificările şi completările ulterioare, nu se aplică unităţilor sanitare cu paturi. ART. 17 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti încheiat cu casa de asigurări de sănătate încetează în următoarele situaţii: a) de drept la data la care a intervenit una din următoarele situaţii: a1) furnizorul de servicii de medicale îşi încetează activitatea în raza administrativteritorială a casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală; a2) încetare prin faliment, dizolvare cu lichidare, lichidare, desfiinţare sau reprofilare a furnizorului de servicii medicale, după caz; a3) încetarea definitivă a activităţii casei de asigurări de sănătate; b) acordul de voinţă al părţilor; c) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale sau al casei de asigurări de sănătate, printr-o notificare scrisă, cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreşte încetarea contractului, cu indicarea motivului şi a temeiului legal. (2) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate se modifică prin excluderea din contract a uneia sau mai multor persoane înregistrată/înregistrate în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate şi care desfăşoară activitate sub incidenţa acestuia la furnizorii respectivi, din motive imputabile acestora, casele de asigurări de sănătate nu vor accepta înregistrarea în niciun alt contract a persoanei/persoanelor respective până la următorul termen de contractare, dar nu mai puţin de 6 luni de la data modificării contractului. (3) După reluarea relaţiei contractuale, în cazul în care contractul se modifică din nou, din motive imputabile persoanelor prevăzute la alin. (2), casele de asigurări de sănătate nu vor mai accepta înregistrarea persoanelor prevăzute la alin. (2) în contractele încheiate cu aceşti furnizori sau cu alţi furnizori pentru aceste persoane care prin activitatea lor au condus la modificarea contractului. ART. 18 Situaţiile prevăzute la art. 16 alin. (1) şi la art. 17 alin. (1) lit. a) subpct. a2 şi a3 se constată de către casa de asigurări de sănătate din oficiu, prin organele sale abilitate, sau la sesizarea oricărei persoane interesate. Situaţiile prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) subpct. a1 se notifică casei de asigurări de sănătate cu cel puţin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreşte încetarea contractului. XI. Corespondenţa 286

ART. 19 Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau la sediul părţilor. Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 5 zile lucrătoare din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părţi contractante schimbările survenite. XII. Modificarea contractului ART. 20 Prezentul contract se poate modifica prin negociere şi acord bilateral, la iniţiativa oricărei părţi contractante, sub rezerva notificării scrise a intenţiei de modificare şi a propunerilor de modificare cu cel puţin ..... zile înaintea datei de la care se doreşte modificarea. Modificarea se face printr-un act adiţional semnat de ambele părţi şi este anexă a acestui contract. ART. 21 (1) În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător. (2) Pe parcursul derulării prezentului contract, valoarea contractată poate fi majorată prin acte adiţionale, după caz, în limita fondurilor aprobate cu destinaţia de servicii medicale spitaliceşti, inclusiv medicamente în spital, avându-se în vedere condiţiile de contractare a sumelor iniţiale, precum şi prevederile art. 7 din anexa nr. 17 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ………….. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010. ART. 22 Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putinţă spiritului contractului. Dacă încetează termenul de valabilitate al autorizaţiei sanitare de funcţionare/documentului similar pe durata prezentului contract, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate, cu condiţia reînnoirii autorizaţiei sanitare de funcţionare/documentului similar pe toată durata de valabilitate a contractului. XIII. Soluţionarea litigiilor ART. 23 (1) Litigiile legate de încheierea, derularea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă. (2) Litigiile nesoluţionate dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate conform alin. (1) se soluţionează de către Comisia de Arbitraj care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, organizată conform reglementărilor legale în vigoare sau de către instanţele de judecată, după caz. XIV. Alte clauze .......................................................................... Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale spitaliceşti în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiat azi, ......., în două exemplare a câte ...... pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă. CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Preşedinte - Director general, .............................. Director executiv al Direcţiei economice, 287 FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE Manager, ................................. Director medical,

.............................. Director executiv al Direcţiei Relaţii Contractuale .............................. Vizat Juridic, Contencios ..............................

.................................

Director financiar-contabil, .................................

Director de îngrijiri, .................................

Director de cercetare-dezvoltare, ................................. ANEXA 1 la contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti nr. ............... Documentele pe baza cărora se încheie contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti depuse de furnizor la casa de asigurări de sănătate: - cerere/solicitare pentru intrare în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate nr. ........., - actul de înfiinţare sau de organizare a unităţii sanitare în concordanţă cu tipurile de activităţi pe care le desfăşoară, după caz, nr. ............., - dovada de evaluare a furnizorului nr. ..............., valabilă la data încheierii contractului, - cod de înregistrare fiscală - codul unic de înregistrare ................, - contul nr. ................, deschis la Trezoreria Statului, sau cont nr. ......................., deschis la Banca ............................., - dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor, valabilă la data încheierii contractului, nr. ................, - dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul medicosanitar care îşi desfăşoară activitatea la furnizor într-o formă prevăzută de lege şi care urmează să fie înregistrat în contract şi să funcţioneze sub incidenţa acestuia, valabilă la data încheierii contractului, - dovada plăţii la zi a contribuţiei la Fondul pentru asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii, efectuată conform prevederilor legale în vigoare nr. ................, - copie a ordinului ministrului sănătăţii privind clasificarea spitalului, - lista afecţiunilor care nu pot fi monitorizate în ambulatoriu şi impun internarea, conform prevederilor art. 61 alin. (4) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, cu modificările şi completările ulterioare, - lista materialelor sanitare şi a medicamentelor - denumiri comune internaţionale (DCI) şi forma farmaceutică - utilizate pe perioada spitalizării, cu menţionarea DCI-urilor care pot fi recomandate cu aprobarea medicului şef de secţie sau cu aprobarea consiliului medical, - structura organizatorică aprobată sau avizată, după caz, de către Ministerul Sănătăţii, în condiţiile legii, în vigoare la data încheierii contractului, - documente necesare pentru fundamentarea tarifului mediu pe caz rezolvat, a tarifului pe zi de spitalizare, a tarifului pe caz pentru serviciile acordate în regim de spitalizare de zi, conform anexei nr. 16 A la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ………….. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, 288

- indicatorii specifici stabiliţi prin anexa nr. 17 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ………….. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, - indicatorii de performanţă ai managementului spitalului public asumaţi prin contractul de management, cu excepţia spitalelor care au manageri interimari, - declaraţia pe propria răspundere a managerului spitalului că foloseşte protocoalele terapeutice proprii, elaborate şi validate conform prevederilor legale în vigoare, - documentul prin care spitalul face dovada asigurării continuităţii asistenţei medicale cu cel puţin o linie de gardă organizată şi aprobată conform prevederilor legale în vigoare, cu excepţia spitalelor de specialitate şi a spitalelor pentru bolnavi cu afecţiuni cronice, - declaraţie pe proprie răspundere pentru medicii care se vor afla sub incidenţa contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate că îşi desfăşoară activitatea în baza unui singur contract de furnizare de servicii medicale spitaliceşti încheiat cu casa de asigurări de sănătate, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 62 alin. (2) din Contractulcadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012 aprobat prin H.G. nr. 1389/2010, cu modificările şi completările ulterioare, - copie a actului doveditor prin care personalul medico-sanitar îşi exercită profesia la furnizor. Documentele necesare încheierii contractelor, depuse în copie, sunt certificate pentru conformitate prin sintagma "conform cu originalul" şi prin semnătura reprezentantului legal, pe fiecare pagină. I. ACTE ADIŢIONALE 1. Act adiţional Pentru serviciile medicale efectuate în cabinete medicale de specialitate în: oncologie medicală, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, în cabinetele de planificare familială în care îşi desfăşoară activitatea medici cu specialitatea obstetrică-ginecologie şi cabinetele de boli infecţioase care se află în structura spitalului ca unităţi fără personalitate juridică, precum şi în cabinete de specialitate integrate ale spitalului, finanţate din fondul alocat asistenţei medicale ambulatorii de specialitate pentru specialităţile clinice, respectiv din fondul alocat asistenţei medicale spitaliceşti pentru cabinetele prevăzute la art. 48 alin. (4) lit. b) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, cu modificările şi completările ulterioare. Actul adiţional se adaptează conform modelului de contract de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate pentru specialităţile clinice. 2. Act adiţional Pentru investigaţii paraclinice efectuate în regim ambulatoriu finanţate din fondul alocat asistenţei medicale spitaliceşti Actul adiţional se adaptează conform modelului de contract de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate pentru specialităţile paraclinice. II. Pentru serviciile medicale spitaliceşti ce se pot acorda în regim de spitalizare de zi în unităţile sanitare care nu încheie contract de furnizare de servicii medicale spitaliceşti în spitalizare continuă, autorizate de Ministerul Sănătăţii, se încheie contract pentru furnizare de servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare de zi. Contractul se adaptează după modelul de contract de furnizare de servicii medicale spitaliceşti.

289

ANEXA 21 PACHETUL DE SERVICII MEDICALE în asistenţa medicală de urgenţă şi transport sanitar CAPITOLUL I Pachet de servicii medicale de bază în asistenţa medicală de urgenţă şi transport sanitar A. Lista cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale majore (cod roşu) decontate de casele de asigurări de sănătate: 1. OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE a. mama este inconştientă b. mama prezintă convulsii c. tegumentele mamei sunt reci şi umede, stare de leşin (insuficienţă cardiovasculară) d. nou-născutul nu plânge/respiră e. copilul a fost născut, mama prezintă hemoragie f. hemoragie după săptămâna 20 de sarcină g. contracţii uterine puternice după săptămâna 36 de sarcină h. membrane rupte după săptămâna 36 de sarcină i. membrane rupte sau senzaţia mamei de împingere cu copil cunoscut sau suspicionat a fi în poziţie anormală j. pacientă inconştientă cu probleme ginecologice/obstetrice k. dispnee, probleme ginecologice/obstetrice l. durere acută abdominală, palid, transpirat, aproape de sincopă m. sângerare, paloare, transpiraţie sau aproape de sincopă n. pacientă însărcinată, traumatism abdominal, contracţii sau sângerare o. sângerare majoră, sarcină mai mare de 20 de săptămâni p. contracţii puternice între săpt. 20 - 36 de sarcină q. durere şi sângerare (în cantităţi mici sau mari) după săpt. 20 de sarcină r. convulsii în timpul sarcinii 2. BOALĂ NEDIAGNOSTICATĂ a. inconştienţă b. nivel scăzut de conştienţă c. dificultate serioasă în respiraţie d. tegumente palide şi umede, aproape sincopă e. pacient slăbit cu durere toracică f. durere toracică şi greaţă 3. ARSURI TERMICE/ELECTRICE a. suspiciunea mai multor victime grav afectate b. inconştient, după arsură termică/electrică c. nivel scăzut al conştienţei după arsură termică/electrică d. dificultăţi în respiraţie după arsura termică/electrică e. suspect de leziuni datorate inhalării de fum f. mai mult de 20% suprafaţă arsă suspicionată/leziune corozivă sau dacă implică cap/faţă (adult) g. mai mult de 10% suprafaţă arsă suspicionată/leziune corozivă sau dacă implică cap/faţă (copil sub 10 ani) h. suspiciune de arsuri severe, informaţii incerte i. suspiciune de arsură electrică cu voltaj înalt j. suspiciune de cădere, leziuni grave suspicionate 290

4. ÎNEC/IMERSIE ÎN APĂ a. mai multe victime, imersie în apă sau dispărute b. imersie în apă confirmată, inconştient c. imersie în apă cu dificultăţi în respiraţie d. victimă aflată încă în apă e. pacient cu imersie în apă mai mult de un minut f. accident prin săritură în apă g. leziune extinsă şi imersie în apă h. suspiciune de hipotermie i. dezorientat/confuz, fără dificultăţi în respiraţie j. tuse severă posibilă aspiraţie 5. ACCIDENTE DE SCUFUNDARE a. mai multe victime, imersie, rănite sau dispărute b. victimă aflată încă în apă c. inconştient după scufundare d. tegumente reci şi umede, aproape sincopă e. confuz sau agitat după scufundare f. paralizie sau ameţeli în diferite părţi ale corpului g. leziuni extinse vizibile h. suspiciune de hipotermie moderată sau severă i. toate simptomele apar în primele 24 h de la scufundare (diferite niveluri de conştienţă, paralizii, alte simptome neurologice, dureri, simptome legate de tegumente) 6. MUŞCĂTURI DE ANIMALE/ÎNŢEPĂTURI DE INSECTE a. inconştient b. dificultăţi în respiraţie c. tegumente palide şi umede, aproape sincopă d. muşcătură de viperă cu simptome generale e. muşcătură de viperă la copil mic f. hemoragie necontrolată după muşcătură g. înţepătură de insecte în gură sau gâtul unui copil 7. CĂDERI ŞI ALTE ACCIDENTE a. susp. mai multe victime grave b. susp. inconştient în urma accidentului c. greutate la respiraţie în urma accidentului d. starea de conştienţă în deteriorare sau starea de obnubilare prelungită e. paralizie f. paloare, transpiraţii, aproape inconştient g. sângerare necontrolabilă h. strivire sau leziuni penetrant la nivelul: capului, a gâtului, a abdomenului sau a coapsei i. leziuni semnificative la nivelul a două sau mai multor părţi ale corpului j. fractură de femur sau multiple fracturi deasupra nivelului mâinii sau al piciorului k. extremitate smulsă deasupra nivelului degetelor l. pacient carcerat, blocat etc. m. cădere de peste 4 metri fără alte criterii de urgenţă n. susp. de traumatism prin energie mare, informaţii neclare o. dureri precordiale pre-existente, ameţeli acute, cefalee, diabet p. dureri mari (fără alte criterii de urgenţă) 291

8. INTOXICAŢII, COPII a. inconştient în urma intoxicării b. dificultăţi în respiraţii relatate la intoxicaţie c. ingerarea unor doze periculoase cu simptome precoce d. greutate în deglutiţie în urma intoxicaţiei e. paloare, transpiraţii şi obnubilare f. convulsii în urma intoxicaţiei g. informaţii neclare despre substanţe şi simptome 9. LEZIUNI ALE CAPULUI, FEŢEI ŞI ALE GÂTULUI a. inconştient mai mult de 5 minute b. dificultăţi în respiraţie în urma unui traumatism cranian c. nivelul conştienţei în scădere sau scăzut pentru o perioadă prelungită d. pacient neliniştit, confuz, necontrolabil sau agresiv e. traumă craniană şi convulsii f. traumă craniană şi paralizie g. palid, transpirat, obnubilat h. strivire sau plagă penetrantă a feţei, mandibulei sau a gâtului i. traumă craniană cu alte leziuni semnificative j. pacient carcerat sau blocat k. accident forestier l. cădere peste 4 metri fără alte criterii de urgenţă m. suspect traumă indusă prin energie mare, informaţii neclare n. pacient neajutorat, izolat, în risc de hipotermie o. dureri intense nesuportabile 10. HIPO-HIPERTERMIA a. dificultate în respiraţie cu hipotermie b. neliniştit, confuz sau necooperant cu hipo-hipertermie c. alte leziuni extinse cu hipotermie d. susp. de hipotermie gravă, sub 32 de grade e. pacient slăbit cu susp. de hipertermie 11. INCIDENT MAJOR a. incendiu - Explozie b. prăbuşire de avion c. accident de tren - tram. d. accident rutier e. dezastru natural f. scăpări de gaze g. accident naval h. atac terorist, război i. alte dezastre j. posibile dezastre sau accidente în masă 12. LEZIUNI CHIMICE a. susp. multiple victime b. inconştient în urma leziunilor chimice c. nivelul de conştienţă scăzut în urma accidentului chimic d. greutate în respiraţie în urma incidentului chimic e. dificultate în respiraţie în urma accidentului chimic f. palid, transpirat, aproape inconştient 292

g. peste 15% suprafaţă leziuni cu subst. corosivă la adult h. peste 10% leziuni cu subst. corosivă la copii i. ingestie de subst. alcaloidă la copii j. susp. de leziuni grave. Nu avem informaţii clare k. incident major l. scăpări de gaze sau pericol de explozie în zonă populată m. accident cu subst. hazardoase implicate n. ingestie de substanţe caustice, antigel, organofosforice 13. ACCIDENT RUTIER a. susp. multiple victime cu leziuni serioase b. inconştient în urma accidentului c. dispnee în urma accidentului d. stare de conştienţă în scădere sau obnubilare prelungită e. traumă craniană cu nelinişte, agresiv sau convulsii f. palid, transpirat obnubilat g. paralizie în urma accidentului h. strivire sau leziuni penetrante la nivelul capului, al gâtului, al toracelui, al abdomenului sau al coapsei i. leziuni semnificative la nivelul unei sau mai multor părţi ale corpului j. fractură de femur, sau multiple fracturi deasupra nivelului mâinii sau a piciorului k. victimă blocată l. susp. traumă prin energie mare, informaţii neclare m. accident cu substanţe chimice periculoase n. dureri precordiale, ameţeli, cefalee, diabet preexistente o. a fost inconştient dar acum este bine şi fără alte criterii de urgenţă p. durere intensă fără alte criterii aparente de urgenţă 14. VIOLENŢĂ; AGRESIUNE a. suspect de afecţiuni severe b. inconştient după violenţă c. Dispnee după violenţă d. nivel scăzut al stării de conştienţă e. leziuni la nivelul extremităţii cervico-cefalice, pacient agresiv sau calm f. leziuni la nivelul capului şi convulsii g. paralizie după violenţă h. sângerare incontrolabilă sau paloare, transpiraţii, aproape de sincopă i. leziuni penetrante sau prin compresiune la nivelul capului, gâtului, toracelui, abdomenului, coapsei j. leziuni semnificative în două sau mai multe locuri ale corpului k. leziuni severe suspecte, informaţii neclare 15. ALERGII a. inconştient după reacţia alergică b. reacţie alergică imediată cu dificultăţi respiratorii c. reacţie alergică, dificultăţi la vorbire şi deglutiţie d. reacţie alergică, edem glotic e. rece şi transpirat, aproape de sincopă f. simptome imediate, antecedente de şoc anafilactic 16. SINCOPA a. Inconştient, obnubilat 293

AVC (APOPLEXIE) a. suspect de AVC b. perioadă lungă cu nivel scăzut al conştienţei. diabetic cunoscut cu dureri toracice severe 20. TEMPERATURĂ a. cefalee şi scăderea nivelului de conştienţă 294 . pacient slăbit. suspect AVC d. temperatură. sângerare masivă necontrolată 18. pierderea stării de conştienţă g. suspectarea unor probleme cardiace severe. durere toracică aproape de sincopă f. sarcină mai mare de 20 de săptămâni. diabetic cunoscut aflat în stare de inconştienţă h. dispnee şi sângerare. diabetic cunoscut. intensă (violentă) g. motiv pentru suspectarea unei stări septice sau meningită d. palid şi transpirat e. DURERI TORACICE a. prezintă convulsii d. sângerare semnificativă g. cunoscut diabetic aflat în stare de inconştienţă b. inconştient. de cauză nontraumatică c. palid f. palid şi transpirat d. sângerare nedatorată unui traumatism. CEFALEE a. palid şi transpirat e. pacient slăbit. cauză netraumatică b. inconştient după durere toracică b. inconştient.b. dispnee suspect AVC c. persoana care face apelul nu se află lângă pacient 19. respiraţie anormală c. dispneic c. aproape de sincopă. temperatură crescută b. sângerare (cantităţi mici sau mari însoţite de durere) h. aproape de sincopă. căderea nivelului de conştienţă sau prelungirea perioadei cu nivel scăzut al conştienţei d. cefalee şi dispnee marcată c. diabetic cunoscut. durere toracică tipică în infarctul de miocard d. sarcină mai mare de 20 de săptămâni. hematemeză. scaune închise la culoare şi tare. dificultăţi la deglutiţie şi sialoree (suspect epiglotită) 21. cefalee bruscă. cefalee intensă acută anormală. traumatism cranian recent. pacient inconştient cu cefalee care a precedat starea de inconştienţă b. inconştient mai mult de 20 min. pacient transpirat. simptome de apoplexie 22. inconştient. palid şi transpirat f. temperatură şi dispnee marcată c. convulsii prezente. inconştient şi sângerează. durere toracică. DIABET ZAHARAT a. dispnee şi durere toracică c. antecedente neclare de boală sau inconştienţă e. e. SÂNGERAREA a. simptomele apoplexiei f. pierderea stării de conştienţă 17.

femeie. convulsii pentru prima oară. durere intensă abdominală sau de spate. palid şi transpirat sau aproape de sincopă 25. nu se îmbunătăţeşte starea cu medicaţie f. obnubilat după stare de ebrietate/intoxicaţie b. cefalee şi temperatură mare. slăbiciune. după convulsii f. însărcinată cu dureri abdominale acute. dificultăţi respiratorii după stare de ebrietate/intoxicaţie 295 . dispnee moderată . cefalee intensă cu paralizie sau dificultăţi de vorbire e. dispnee. dureri toracice constrictive e. pacient peste 50 de ani cu debut brusc f. slăbit. posibil eritem f. dispnee c.d. DISPNEE (DIFICULTĂŢI DE RESPIRAŢIE) a. scaune tari şi închise la culoare. nu poate vorbi coerent g. inconştient. în flancul inferior i. leziuni la nivelul toracelui şi dispnee k. febră şi convulsii 24. fractură recentă. obnubilat după supradoză/intoxicaţie c. mai mult de 5 min. criză de astm. tuşeşte sau plânge j. convulsii în derulare. spitalizare recentă 27. convulsii în derulare. diabetic cu convulsii h. pacient slăbit. în poziţie şezândă. copil sub 12 ani. redoare de ceafă. pacient febril cu dificultăţi la înghiţire sialoree (suspect epiglotită) i. însărcinată cu convulsii g. membru cu aparat gipsat. inconştient după tentativă violentă de suicid b. supradoză/intoxicaţie sau simptome serioase 26. dispnee. obnubilat 20 de min. cianotic h. palid şi transpirat sau aproape de sincopă h. nu respiră normal după convulsii b.persoană care a născut recent. concomitent supradoză de medicamente j. tentativă serioasă cu violenţă de suicid f. inconştient. nu poate vorbi. convulsii în derulare. CONVULSII a. PSIHIATRIE/SUICID a. inconştient c. vomită sânge. dispnee cu durere abdominală sau de spate c. aproape de sincopă d. concomitent abuz de narcotice k. aproape sincopă. d. nivel scăzut de conştienţă d. DURERI ABDOMINALE SAU DE SPATE a. pacient obnubilat între convulsii frecvente e. cel care sună sau aparţinătorii se simt ameninţaţi de pacient e. dispnee (fără suspiciune de hiperventilaţie) d. inconştient după criză de dureri abdominale sau de spate b. convulsii după leziune craniană recentă i. inconştient nu respiră normal b. palid şi slăbit. cefalee severă şi convulsii 23. suspect de corp străin în gât. eritem. palid şi transpirat sau aproape de sincopă g. STARE DE EBRIETATE/INTOXICAŢIE a. palid şi transpirat sau aproape de sincopă e.

mai puţin de cinci minute între contracţii (după prima naştere) d. ameţeală cu debut brusc. episoade sincopale repetate d. paralizie e. ameţeală. h. obnubilat (fără convulsii febrile) b. sau se suspectează convulsii febrile 29. sângerare minimă. slăbit. febră şi nivel de conştienţă alterat însă nu inconştient b. mama şi copilul par bine b. altfel bine şi nu prezintă semne de şoc 2. pacientă slăbită (nu este însărcinată) g. intoxicaţie şi suspicionarea unor leziuni serioase (în special leziuni ale capului) 28. traumatism abdominal în sarcină. suspiciune de corp străin în gât. inconştient după ce a acuzat probleme de vedere b. informaţii neclare 296 . OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE a. URECHEA a. preeclampsie în antecedente. Lista cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale de gradul 1 (cod galben) decontate de casele de asigurări de sănătate: 1. COPIL BOLNAV a. dispnee şi tulburări ale vederii c. dificultăţi la deglutiţie. febră şi erupţii cutanate c. mai puţin de 2 minute între contracţii la prima naştere c. membrane rupte (copil în poziţie normală) e. sialoree (posibil epiglotită) f. nivel scăzut al stării de conştienţă d. copil slăbit cu dispnee d. copil febril. pacient slăbit. copilul s-a născut. dureri toracice f. durere abdominală moderată la pacientă cu peste 20 săptămâni de sarcină i. cefalee k. sângerare mai mare de trei tampoane/oră. nu respiră normal b. BOALĂ NEDIAGNOSTICATĂ a. senzaţia mamei de împingere cu copilul cunoscut în poziţie normală f. g. inconştient. pacienta nu prezintă alte probleme vitale h. ameţeală. ameţeală. nivel al stării de conştienţă scăzut c. persoană care face apelul/aparţinătorii se simt ameninţaţi d. nu respiră c. febră (meningită sau septicemie?) g. convulsii care durează mai mult de 5 min. sarcină peste 20 de săptămâni j. cocaină sau crack cu dureri toracice h. nu poate vorbi sau plânge e. OCHIUL a. leziune la nivelul urechii. palid şi transpirat 30. slăbiciune e. leziune a ochiului şi scăderea nivelului stării de conştienţă B. inconştient mai mult de 5 minute după producerea leziunii d. supradoză/intoxicaţie şi simptome critice e. pacient obnubilat după 20 de minute. fără contracţii sau sângerare. copil slăbit şi iritabil. ameţeală.c. convulsii în derulare care durează mai mult de 5 min. inconştient. palid şi transpirat aproape de sincopă f. durere severă.

LEZIUNI CHIMICE a. sângerare controlată e. o singură fractură sub genunchi b. ameţeli acute. poliţia sau pompierii cer un echipaj de asistenţă.3. a fost inconştient. fără alte criterii de urgenţă b. diabet 10. ARSURI TERMICE/ELECTRICE a. alcaloid sau acid în gură. cădere de la 3 . mai puţin de 20% suprafaţă arsuri/leziuni corozive fără implicarea capului/feţei (adulţi) c. hemoragie controlată după muşcătură 7. dureri moderate (fără alte criterii de urgenţă) 8. INTOXICAŢII. susp. fără cap/faţă 297 . leziuni faciale semnificative fără alte criterii de urgenţă c. a fost inconştient. pacient altfel sănătos cu susp. necunoscându-se dacă sunt victime f. de hipertermie 11. muşcătură de animal în regiunea feţei sau gâtului fără afectarea respiraţiei sau a stării de conştienţă e. degerătură localizată d. fractura antebraţului c. acum mai bine b. susp. fractură col de femur d. cădere 3 . leziuni aparente minore 5. hipotermie moderată.4 metri fără alte criterii de urgenţă e. pacient conştient fără semne de traumatism grav 4. vorbeşte clar. mai puţin de 10% suprafaţă arsuri/leziuni corozive fără implicarea cap/faţă (copil sub 10 ani) d. FEŢEI ŞI ALE GÂTULUI a. ingestie de nicotină fără alte criterii de urgenţă 9. HIPO-HIPERTERMIA a. cefalee. nerăguşit b. leziune caustică la nivelul gurii la adult. fără alte criterii de urgenţă c. muşcătură de viperă fără simptome generale c. corozive în ochi e. antecedente de dureri precordiale. hipotermie uşoară 6. cădere de la înălţime sub 4 metri. dureri moderate fără alte criterii de urgenţă f. susp. ACCIDENTE DE SCUFUNDARE a. CĂDERI ŞI ALTE ACCIDENTE a. fără alte criterii de urgenţă b. înţepătură de insectă de peste o oră cu simptome generale fără semne de şoc d. COPII a. recuperează treptat b. pacient conştient fără dificultate în respiraţie b. fără alte criterii de urgenţă. tuse severă după scufundare. MUŞCĂTURI DE ANIMALE/ÎNŢEPĂTURI DE INSECTE b. sângerare controlată d. ingestie de derivate petroliere cu simptome minore d. hipotermie moderată cu alte leziuni limitate c. sub 15% arsuri sau leziuni corosive la adult. ÎNEC/IMERSIE ÎN APĂ a. ingestia recentă a unor doze periculoase.4 metri (fără alte criterii de urgenţă) f. LEZIUNI ALE CAPULUI. fără alte criterii de urgenţă.

reacţie acută. antecedente de şoc anafilactic. durere toracică. asistenţă la cererea poliţiei 14. hemoragie nazală incontrolabilă 17. leziuni minore cauzate de arme e. episoade severe sincopale în ultimele 24 h. durere moderată fără alte criterii de urgenţă f. SINCOPA a. slăbiciune sau dificultăţi de vorbire. pierderea pasageră a nivelului de conştienţă şi suspect de ingestie de droguri/alcool e. pompierii cer sprijin fără a se şti dacă sunt victime. leziuni produse prin înjunghiere. leziune corosivă oculară e. sângerare controlată (fără alte criterii de urgenţă) g. durere severă h. în revenire 16. ALERGII a. îşi revine treptat f. expunere fără simptome 15. SÂNGERAREA a. chimice fără alte criterii de urgenţă g. poliţia. AGRESIUNE a. susp. fractură col de femur c. Situaţia confirmată de persoană autorizată e. fără semne de şoc f. armă de foc sau prin compresiune sub nivelul cotului sau treimea superioară a gambei c. sângerare vaginală. trezibil b. victimă a abuzului sexual (fără alte criterii de urgenţă) i. recuperează f. ingestie de derivate petroliere fără alte semne de urgenţă f. fractură izolată a antebraţului sau sub niv. fără cap/faţă d. leziuni faciale fără alte criterii de urgenţă b. sângerare limitată necontrolată b. scaune tari. greaţă 298 . sub 10% arsuri sau leziuni corosive la copil. suspect de convulsii febrile. hematemeză. victimă a violenţei cu reacţie psihică acută j.c.CODUL GALBEN sau roşu se evaluează individual a. trezibil momentan şi fără alte simptome c. pierderea pasageră a nivelului de conştienţă după traumatism cranian d. VIOLENŢĂ. sângerare controlată fără alte criterii de urgenţă. fără semn de şoc c. ACCIDENT RUTIER (PACIENTUL SE AFLĂ LA DISPENSAR sau într-o instituţie medicală) a. mai mult de trei tampoane/oră. închise la culoare d. Paralizie. DISTANŢA MICĂ permite cererea unui sprijin rapid 13. fără alte criterii de urgenţă. DURERI TORACICE . sângerare minoră e. fără afectarea respiraţiei sau a stării de conştienţă b. Situaţia confirmată de persoană autorizată b. genunchiului fără alte leziuni. sarcină mai mare de 20 de săptămâni. pierdere pasageră a stării de conştienţă cu dureri toracice sau palpitaţii. inhalare de gaze sau de subst. fracturi ale membrelor superioare sau fracturi sub nivelul genunchiului (o singură fractură) d. pacientul a fost inconştient. leziuni faciale minore fără alte criterii de urgenţă d. pompierii cer sprijin logistic fără să se ştie dacă sunt victime 12. poliţia.

cefalee neclară 22. CEFALEE a. temperatură sau alte simptome generale (întotdeauna cod galben decât dacă se suspicionează infarct) 19. pacient cu operaţie de şunt. diabetic aflat pe tratament cu tablete. cefalee agravată. după convulsii b. însărcinată. hemiplegie. PSIHIATRIE/SUICID a. recuperează după convulsii c. efect pe termen scurt la NTG e. pacient diabetic cu temperatură 20. temperatură. cu dureri acute abdominale în flancul inferior. femeie. descris ca o durere nemaiavută până acum b.CODUL GALBEN sau roşu se evaluează individual a. dificultăţi acute în vorbire d. fără dureri toracice 18. dureri constrictive în flancul sau în regiunea lombară. fără alte criterii de urgenţă c. AVC. nivel scăzut al stării de conştienţă. transpirat. cu nivel scăzut al glicemiei. tahicardie c.b. ameninţare serioasă de suicid d. DIABET ZAHARAT . durere toracică. palid. dureri puternice suportabile fără alte criterii de urgenţă b. trezibil după 20 min. AVC (APOPLEXIE) a. zgârieturi la nivelul încheieturii mâinii. vomismente ca zaţul de cafea d. CONVULSII a. delirium tremens f. pacient cu răspuns imunitar deficitar b. diabetic şi simptomele apoplexiei e. cefalee cu intensitate crescândă la mai puţin de 12 ore de la producerea leziunii la un pacient care a suferit un traumatism cranio-cerebral. concomitent abuz îndelungat de alcool 23. debut brusc de tahicardie. apel la cererea poliţiei/fără persoane în pericol vital g. recuperează f. sângerare controlabilă c. pacient slăbit cu temperatură şi simptome neclare c. altfel fără probleme b. fără sângerare 24. pacienţi internaţi la azile de bătrâni 21. pacientul doreşte să vorbească cu un medic 299 . confuzie instalată brusc şi comportament anormal fără funcţii vitale afectate cu starea de conştienţă păstrată b. în plină sănătate d. TEMPERATURĂ a. sarcină cu creşterea în intensitate a cefaleei fără alte criterii de urgenţă d. incapabil de a ingera lichide b. DURERI ABDOMINALE SAU DE SPATE a. nevoie de a se mişca c. durere toracică. 55 obosit sau starea generală evident alterată e. slăbiciune bruscă şi amorţeală la nivelul membrelor superioare şi inferioare c. cefalee intensă acută. comportament anormal sau neobişnuit d. atipică IM. convulsii. pacient slăbit. fără alte criterii de urgenţă e. cunoscut diabetic. posibilă supradoză/intoxicaţie fără simptomatologie care denotă ameninţare de funcţii vitale e. antecedente de angină. aproape de sincopă c.

posibilă supradoză/intoxicaţie fără simptome critice/funcţii vitale ameninţate b. cu temperatură c.25. simptome neclare. fără sarcină. OCHIUL a. URECHEA a. copil agitat. DISPNEE (DIFICULTĂŢI DE RESPIRAŢIE) a. fără slăbiciuni f. tuse uscată. dureri nespecificate. dureri abdominale şi temperatură. delirium tremens c. dureri acute în ochi. leziuni majore. ingerare de metanol sau etilen glicol e. nu este cunoscut cardiac b. acum trezit f. sarcină mai mică de 20 de săptămâni e. tuşeşte şi/sau plânge 26. pacient slăbit (glaucom acut?) d. tulburări de vedere. cu debut rapid al bolii d. dureri neobişnuite. mai mult de 2 minute între contracţii (prima naştere) b. arsuri minore 300 . altfel bine d. leziuni majore în sau în jurul urechii fără un nivel scăzut al stării de conştienţă b. terminate acum d. altfel bine c. COPIL BOLNAV a. fără slăbiciune 2. diabet şi temperatură (cu excepţia obişnuitei răceli) 28. convulsii instalate pentru prima oară. poate vorbi. dar nu slăbiciune d. fără sarcină. leziuni corozive la ochi c. fără scăderea nivelului stării de conştienţă b. fără slăbiciune g. apel la cererea poliţiei 27. temperatură înaltă (peste 40 de grade) la un copil mai mic de 2 luni (poate fi încadrat şi sub roşu) g. copil slăbit. conştient. sângerare minoră. Lista cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale (cod verde) pentru care se pot acorda consultaţii de urgenţă la domiciliu decontate de casele de asigurări de sănătate 1. STARE DE EBRIETATE/INTOXICAŢIE a. suspect corp străin în gât. crampe menstruale. fără sarcină. fără motiv clar. dar în general bine b. transpiraţii etc. a III-a naştere) c. dispnee. la sarcină mai mică de 20 de săptămâni d. b. sughiţ. fără un motiv aparent C. fără cianoză. OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE a. BOALĂ NEDIAGNOSTICATĂ a. febră b. probleme psiho/sociale 3. mai mult de 5 minute între contracţii (la a II-a. scurgerea de lichid clar sau sânge din ureche după un traumatism cranian însă pacientul este conştient şi nu prezintă alte simptome sau probleme 29. dispnee. izolate ale ochiului. ameţeli dar nu slăbiciune c. ARSURI TERMICE/ELECTRICE a. copil slăbit. convulsii. simptome neclare e. arsură electrică cu electricitate casnică (220 V). dispnee.

contuzii. tendinţă la sincopă.c. suspect sincopă la NTG. Leziuni minore prin corosive b. leziuni minore (confirmat de medic sau personal sanitar calificat) b. bine acum b. Cădere de la 3 metri fără alte criterii de urgenţă b. implicat în accident/incident fără simptome 4. Implicat în accident fără alte simptome sau semne c. îngrijorare în privinţa reacţiei alergice. după expunere c. contuzii. dureri asemănătoare celor menstruale b. INTOXICAŢII. Implicat în accident fără semne sau leziuni 9. SÂNGERAREA a. ACCIDENTE DE SCUFUNDARE a. ACCIDENT RUTIER (Pacientul se află la dispensar sau văzut deja de medic) a. hematurie 301 . Expunere la căldură sau frig extreme dar pacientul este bine 10. nu sunt leziuni evidente. Implicat în accident. COPII a. Plăgi. cunoscut epileptic. cădere de la o înălţime mai mică de 3 m în urma electrocutării. LEZIUNI CHIMICE a. fără simptome în prezent 14. Implicat în accident în ultimele 24 ore. lipotimie. fără alte simptome. muşcătură de animal cu leziune tegumentară 6. MUŞCĂTURI DE ANIMALE/ÎNŢEPĂTURI DE INSECTE a. Hipotermie uşoară fără alte simptome b. acum bine c. Plăgi şi contuzii. semne 11. prurit şi eritem b. AGRESIUNE a. SINCOPA a. leziuni minore c. reacţie alergică cu durată mai mare de 30 min. Ingerarea unor doze subtoxice a unor substanţe periculoase b. aproape de sincopă. recuperează 15. Plăgi. altfel bine c. sângerare vaginală anormală. acum acuză dureri sau vrea să fie consultat de medic 12. fără sarcină. leziuni minore c. FEŢEI ŞI ALE GÂTULUI a. pacient conştient fără dificultăţi în respiraţie sau alte simptome b. fără simptome 7. VIOLENŢĂ. Cădere sub 3 metri (fără alte criterii de urgenţă) b. CĂDERI ŞI ALTE ACCIDENTE a. ALERGII a. sarcină sub 20 de săptămâni. victimă a violenţei. Ingerarea de derivate petroliere fără alte criterii de urgenţă 8. sângerare. înţepătură de insectă de peste o oră fără simptome generale b. HIPO-HIPERTERMIA a. bine acum d. leziuni minore neproduse de arme b. leziuni minore după scufundare 5. LEZIUNI ALE CAPULUI. Implicat în accident. fără reacţie psihică 13. înţepătură cu reacţie locală puternică fără reacţie generală c. conştient fără semne de leziuni grave d.

DURERI ABDOMINALE SAU DE SPATE a. ingestie de substanţe toxice. spută de culoare verde-gălbuie b. dureri de spate în zona inferioară f. altfel bine d. dureri abdominale care durează mai mult de o zi. recuperează 22. altfel bine 19. la mai mult de 12 ore de la producerea leziunii traumatice b. parestezii sau amorţeală în jurul gurii şi a degetelor 302 . roşu în gât. probleme la urinare e. gripă sau răceală b. durere la respiraţie sau exerciţii. DISPNEE (DIFICULTĂŢI DE RESPIRAŢIE) a. nu se deteriorează g. dureri în regiunea abdominală inferioară la bărbat. CEFALEE a. altfel bine b. temperatură. fără alte simptome generale c. atac brusc de agitaţie motorie cu sau fără dificultăţi respiratorii 24. temperatură. PSIHIATRIE/SUICID a. antecedente de epilepsie. dureri de spate 23. pacient diabetic. DURERI TORACICE a. fără simptome d. sensibilitate la sunet şi lumină) d. în doză minimală e. creştere în intensitate a cefaleei. insulino-dependent. recuperare rapidă b. suspect sinuzită 21. simptome de abstinenţă (sevraj) f. cefalee fără alte simptome e. cefalee (concomitent simptome moderate de greaţă. altfel bine 17. recuperare din criză epileptică b. aritmie cardiacă. în plină sănătate b.d. dureri constrictive în abdomen. paralizie după semne de AVC. tuse. infecţie localizată. AVC (APOPLEXIE) a. antecedente de convulsii febrile. copil sub şase ani. antecedente de migrenă. epistaxis minor e. gânduri de suicid c. simte că se pierd bătăi ale inimii. paralizie după semne de AVC recuperat acum 20. temperatură. TEMPERATURĂ a. alert după ingerare de zahăr 18. suspect apendicită. CONVULSII a. altfel bine d. altfel bine c. fără intenţii de suicid d. pacient deprimat. altfel bine c. sângerări repetate la pacienţi aflaţi sub tratament cu anticoagulante. durere nespecifică. pacient cunoscut cu nivel crescut al glicemiei. DIABET ZAHARAT a. antecedente de boală mintală (problema pentru care se solicită este cunoscută şi corespunde antecedentelor) b. altfel bine 16. constipaţie h. tuse. cefalee tipică de migrenă c. diaree şi vomă. temperatură. fără alte simptome generale b.

Transportul la spital al nou-născutului şi al lehuzei care a născut la domiciliu. 3. îngheţ). dureri în ureche b. 9. dureri acute în ochi. Transportul bolnavilor cu boli infecto-contagioase. ameţeală trecătoare. Transportul accidentaţilor în urma unor accidente de circulaţie. fără alte simptome c. corp străin în canalul auditiv 28. simptome de sevraj 26.c. albeaţă Pentru urgenţele medico-chirurgicale (cod verde) din lista de mai sus pentru care. Transportul urgenţelor apărute ca urmare a acţiunii agenţilor fizici. D. Transportul victimelor care apar în urma dezastrelor. bolnavi în fază terminală numai la recomandarea medicului de familie sau a medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate. Transportul urgenţelor obstetricale şi al gravidei în vederea naşterii. 6. usturime la nivelul ochilor d.lăcrimare. insuficienţă cardiacă clasa IV . corp străin în nas sau ureche 27. 8. naturali (arsuri. STARE DE EBRIETATE/INTOXICAŢIE a. Ochi dureros după privirea unei operaţiuni de sudură. URECHEA a. 7. COPIL BOLNAV a. 5. casele de asigurări de sănătate pot contracta cu unităţile medicale specializate publice şi cu unităţile specializate private. 2. Transportul la spital pentru internare sau investigaţii nou-născutului până la 3 luni şi al persoanelor nedeplasabile: asiguraţii de orice vârstă cu insuficienţă motorie a trenului inferior din orice cauză. chimici. consultaţii de urgenţă la domiciliu ce vor fi decontate prin tarif pe solicitare negociat. nu este necesar transportul la unitatea sanitară. simptomele unei răceli obişnuite f. trezit după o criză recentă b. cu excepţia accidentelor de muncă. Transport medical asistat al pacienţilor: 1. cel mai probabil. conjunctivită . altfel bine d. OCHIUL a. Transportul urgenţelor medico-chirurgicale. altfel bine e. tuse. fără alte simptome e. 10. 4. leziuni izolate minore b. temperatură. gât roşu. fără dificultăţi respiratorii acum 25. secreţii din ureche c. Transportul urgenţelor toxicologice voluntare sau involuntare. leziuni minore la ureche d. zgomote în urechi g. Transportul copiilor prematuri în condiţii corespunzătoare de la locul de naştere la unităţile sanitare de specialitate şi de la acestea la domiciliu. suspect sindrom de hiperventilaţie f. înec. altfel bine c. antecedente de convulsii febrile. suspect corp străin în gât. tuse.NIHA. 303 . altfel bine d. Tipurile de transport decontate de casele de asigurări de sănătate: I. ingestia de substanţă periculoasă în cantităţi mici fără semne sau simptome b.

transferaţi la un alt spital. duminică şi în zilele de sărbători legale pentru eliberarea certificatului constatator al decesului în condiţiile prevăzute de lege. dacă se impune asistenţă medicală de specialitate ce nu poate fi acordată la domiciliu. ale centurii pelviene. transportul pacientului care nu se află în stare critică şi nu necesită monitorizare şi îngrijiri medicale speciale pe durata transportului la unitatea sanitară. care nu se află în stare critică. coloanei vertebrale. status post revascularizare miocardică (prin by-pass aorto-coronarian) şi revascularizare periferică (by-pass aortofemural etc. Transport pentru transferul interclinic al pacientului critic neinternat care a beneficiat de servicii medicale în UPU/CPU al unui spital la alt spital. transportul copiilor dializaţi cu vârsta cuprinsă între 0 . malformaţii arterio venoase) operate.11.18 ani şi a persoanelor peste 18 ani cu nanism care nu pot fi preluate în centrele de dializă de adulţi se efectuează în baza contractelor încheiate între casa de asigurări de sănătate în a cărei rază administrativ-teritorială îşi au domiciliul persoanele dializate şi unităţile medicale specializate aflate în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate din judeţul de domiciliu. 15. alte hemoragii subarahnoidiene de natură neprecizată. după caz. malformaţii arterio venoase) rupte neoperate. bolnavi cu stări casectice. 16. nefiind transportabili cu mijloace de transport convenţionale. malformaţii vasculare cerebrale (anevrisme. III. 304 .). bolnavi cu amputaţii recente ale membrelor inferioare. insuficienţă cardiacă clasa NYHA III şi IV. malformaţii vasculare cerebrale (anevrisme.18 ani şi a persoanelor peste 18 ani cu nanism care nu pot fi preluate în centrele de dializă de adulţi. în vederea internării. Transport sanitar: 14. II. tumori cerebrale operate. Transportul medicului dus-întors în vederea constatării unui deces în zilele de vineri. arteriopatie cronică obliterantă stadiul III şi IV. sâmbătă. fie de furnizorul de servicii de transport aflat în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate în a cărei rază teritorială se află domiciliul pacientului externat. Transportul pacienţilor din unităţile sau compartimentele de primiri urgenţe. 13. Transportul echipajului de consultaţii de urgenţă la domiciliu şi. Transportul pacienţilor internaţi care se află în stare critică. Transport sanitar neasistat al pacienţilor: 17. cu respectarea prevederilor anterioare. La externare. pot fi transportaţi inclusiv în alt judeţ. bolnavi cu deficit motor neurologic major. ţesuturi şi organe. bolnavi cu deficit motor sever al membrelor inferioare. Transportul copiilor dializaţi cu vârsta cuprinsă între 0 . hidrocefalii interne operate şi care necesită transport la externare. în vederea efectuării dializei în unităţile sanitare situate în alt judeţ decât cel de domiciliu al persoanei respective. bolnavii cu fracturi ale membrelor inferioare imobilizate în aparate gipsate. 12. investigării sau efectuării unui consult de specialitate. de la centrul de dializă până la domiciliul acestora şi retur. 18. precum şi transportul primitorului în vederea efectuării transplantului în condiţii de urgenţă de la furnizor/domiciliu către unitatea spitalicească. transportul poate fi realizat fie de furnizorul de servicii de transport aflat în relaţii contractuale cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate cu care unitatea sanitară din care se externează pacientul are încheiat contract de furnizare de servicii medicale. Transportul de sânge şi derivate. cu avizul casei de asigurări de sănătate cu care furnizorul de servicii de transport sanitar a încheiat contract. la o altă unitate sanitară sau la o altă clădire aparţinând unităţii sanitare respective.

01. I lit.01.12. după caz. I lit. Ştatul de personal.19. Transportul de la şi la domiciliu al bolnavilor cu talasemie majoră în vederea efectuării transfuziei.01. Tipurile de transport sanitar ce pot fi decontate de casele de asigurări de sănătate unităţilor specializate private în efectuarea unor servicii de transport sanitar sunt cele prevăzute la pct.07 | | 305 .12. 2. aprobată de ordonatorul de credite. A. A. Fişa de fundamentare a tarifului pentru anul 2012 pe elemente de cheltuieli*) -----------*) Se completează pentru fiecare compartiment pentru care plata se face prin tarif pe solicitare.09. CAPITOLUL III Pachet de servicii medicale în asistenţa medicală de urgenţă şi transport sanitar pentru persoanele care se asigură facultativ pentru sănătate Persoanele care se asigură facultativ pentru sănătate beneficiază de serviciile medicale prevăzute la cap. Execuţia bugetului instituţiei sanitare publice la data de 31. ANEXA 21 A Documentele necesare pentru fundamentarea tarifului pe solicitare ca şi consultaţie de urgenţă la domiciliu pentru furnizorii privaţi 1. 16.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Salarii de bază | 10. CAPITOLUL II Pachet minimal de servicii medicale în asistenţa medicală de urgenţă şi transport sanitar pentru persoanele care nu fac dovada calităţii de asigurat Persoanele care nu fac dovada calităţii de asigurat beneficiază de serviciile medicale prevăzute la cap. 18 şi 19 cu condiţia ca acestea să îndeplinească criteriile de autorizare prevăzute de reglementările Ministerului Sănătăţii. 3.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Salarii de merit | 10. B. B. 4. 2011 sau 30. Ultima formă a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011 valabilă la 31. precum şi cele de evaluare.01.2011.06 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Ore suplimentare | 10. C şi D.01.03 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Spor de vechime | 10. 2011. 17. mii lei ______________________________________________________________________________ | ELEMENTE DE CHELTUIELI | Clasifica ie | Valoare | | | bugetară | | |_____________________________________________________|______________|_________| | CHELTUIELI CURENTE (I + II + VI) | 01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Cheltuieli salariale în bani | 10. C şi D.04 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Alte sporuri | 10.02 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Indemniza ii de conducere | 10.01.

01.03.01.05 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Piese de schimb | 20.01.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Materiale pentru cură enie | 20.01.01.09 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Indemniza ii plătite unor persoane din afara | 10. internet | 20.01.01.30 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Contribu ii | 10.04 | | | şi boli profesionale | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Contribu ii pentru concedii şi indemniza ii | 10.01.03.01. radio.07 | | | salariale | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII .01. canal şi salubritat