P. 1
Norme Coca 2012

Norme Coca 2012

|Views: 1,273|Likes:
Published by Miruna Roman

More info:

Published by: Miruna Roman on Dec 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/13/2013

pdf

text

original

MINISTERUL SĂNĂTĂ II Nr...................../..............................

CASA NA IONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr................................./.............................

ORDIN pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condi iile acordării asisten ei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, cu modificările şi completările ulterioare În temeiul prevederilor: - art. 217 alin. (5) din Titlul VIII „Asigurări sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătă ii, cu modificările şi completările ulterioare; - Hotărârii Guvernului nr.1389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condi iile acordării asisten ei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012, cu modificările şi completările ulterioare - Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi func ionarea Ministerului Sănătă ii, cu modificările şi completările ulterioare; - Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Na ionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere Referatul de aprobare nr. ____________ din _____________ al Ministerului Sănătă ii şi nr. _____________ din ______________ al Casei Na ionale de Asigurări de Sănătate, ministrul sănătă ii şi preşedintele Casei Na ionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin: ART. 1 Se aprobă Normele metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condi iile acordării asisten ei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, prevăzute în anexele nr. 1 - 40, care fac parte integrantă din prezentul ordin. ART. 2 Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012. De la această dată îşi încetează aplicabilitatea Ordinul ministrului sănătă ii şi al preşedintelui Casei Na ionale de Asigurări de Sănătate nr. 864/538/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru anul 2011 de aplicare a Contractului-cadru privind condi iile acordării asisten ei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 şi 384 bis din 1 iunie 2010, cu modificările şi completările ulterioare. ART. 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. MINISTRUL SĂNĂTĂ II , RITLI LADISLAU PREŞEDINTELE CASEI NA IONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE, NICOLAE LUCIAN DU Ă

Conf. Dr. Dorin IONESCU – Director General
Ec. Leana STOEA – Director General Adjunct Direcţia Generală Economică Ec. Liliana LUKACS – Director – Direcţia Reglementări şi Norme de Contractare

AVIZ DE LEGALITATE NR.

/

DIRECTIA JURIDIC, CONTENCIOS ŞI ACORDURI INTERNAŢIONALE DIRECTOR Consilier Juridic Liliana MIHAI

ANEXA 1 PACHETUL DE SERVICII MEDICALE în asistenţa medicală primară CAPITOLUL I Pachetul minimal de servicii medicale A. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă medicală de urgenţă (anamneză, examen clinic şi tratament) se acordă în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de familie. Asistenţa medicală de urgenţă se referă la cazurile prevăzute la lit. A, B, C ale cap. I din anexa nr. 21 la ordin, pentru care medicul de familie acordă primul ajutor şi asigură trimiterea pacientului către structurile de urgenţă specializate sau solicită serviciile de ambulanţă, precum şi la cazurile prevăzute la lit. C a cap. I din anexa 21 la ordin, ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical. NOTA 1: Medicaţia pentru cazurile de urgenţă se asigură din trusa medicală de urgenţă, organizată conform legii. NOTA 2: Serviciile medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală se acordă în cabinetul medicului de familie, în cadrul programului de lucru. NOTA 3: Cazurile de urgenţă medico-chirurgicală care se trimit către structurile de urgenţă specializate, inclusiv cele pentru care se solicită serviciile de ambulanţă, sunt consemnate ca "urgenţă" de către medicul de familie, cu indicarea reperului corespunzător prevăzut la lit. A, B, C ale cap. I din anexa nr. 21 la ordin, în documentele de evidenţă primară de la nivelul cabinetului, inclusiv medicaţia şi procedurile medicale administrate la nivelul cabinetului, după caz. NOTA 4: Se raportează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată, pentru care s-a acordat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical. NOTA 5: Pentru persoanele beneficiare de pachet minimal înscrise pe lista altui medic de familie aflat în relaţie contractuală cu o casă de asigurări de sănătate, se raportează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată pentru care s-a acordat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical, cu încadrarea în prevederile de la art. 1 alin. (3) lit. b din Anexa 2. B. Supraveghere (evaluarea factorilor ambientali, consiliere privind igiena alimentaţiei, consiliere privind igiena personală) şi depistare de boli cu potenţial endemo-epidemic (examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimitere către structurile de specialitate pentru investigaţii, confirmare, tratament adecvat şi măsuri igienico-sanitare specifice, după caz). Bolile cu potenţial endemo-epidemic sunt cele prevăzute la punctul II din Anexa nr.1 la H.G. nr.1186/2000 pentru aprobarea listei cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale precum şi bolile infecto-contagioase din grupa A pentru care asiguraţii beneficiază de indemnizaţie pentru capacitate temporară de muncă fără condiţii de stagiu de cotizare. NOTĂ: Se raportează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată. C. Consultaţii în vederea monitorizării evoluţiei sarcinii şi lăuziei, conform prevederilor legale în vigoare: a) luarea în evidenţă în primul trimestru; b) supravegherea, lunar, din luna a 3-a până în luna a 7-a. În situaţia în care luarea în evidenţă a gravidei are loc în luna a 3-a, pentru această lună se va raporta casei de asigurări de sănătate numai luarea în evidenţă a gravidei, nu şi supravegherea; c) supravegherea, de două ori pe lună, din luna a 7-a până în luna a 9-a inclusiv; d) urmărirea lehuzei la externarea din maternitate - la domiciliu; e) urmărirea lehuzei la 4 săptămâni de la naştere;
1

NOTA 1: În conformitate cu programul de monitorizare, investigaţiile paraclinice şi tratamentele specifice sarcinii pot fi recomandate de către medicul de familie, numai pentru intervalul de timp de la momentul în care gravida este luată în evidenţă de către acesta şi până la 4 săptămâni de la naştere. NOTA 2: În cadrul supravegherii gravidei se face şi promovarea alimentaţiei exclusive la sân a copilului până la vârsta de 6 luni şi continuarea acesteia până la minim 12 luni, precum şi consiliere pre şi post testare pentru HIV şi lues a femeii gravide. NOTA 3: Consultaţia cuprinde şi inocularea pentru imunizările prevăzute la lit. D, specifice perioadei de sarcină şi lăuzie. În situaţia în care consultaţia nu include inocularea, se poate raporta doar consultaţia ca şi monitorizare a evoluţiei sarcinii şi lăuziei, atât pentru cazurile justificate medical, dacă se încadrează în reperele prevăzute la Lista C din anexa nr. 21 la ordin - caz în care contraindicaţia pentru inoculare se va consemna în documentele primare de la nivelul cabinetului, cât şi pentru cazurile care nu presupuneau şi inocularea. D. Imunizări (consultaţie, inclusiv inoculare): I. conform programului naţional de imunizare: a) antituberculoasă - vaccin BCG, în cazul copiilor nevaccinaţi în maternitate; b) revaccinare BCG, după caz, după verificarea cicatricei post primo vaccinare; c) antihepatită B; d) antipoliomielitică; e) împotriva difteriei, tetanosului şi tusei convulsive; f) împotriva rujeolei, rubeolei şi parotiditei epidemice; g) împotriva infecţiei cu Haemophilus influenzae tip B. II. a) antitetanos la gravide, pentru profilaxia tetanosului la nou-născut; b) testarea PPD. NOTA 1: În situaţia în care consultaţia nu include inocularea, se poate raporta doar consultaţia ca şi consultaţie de urgenţă pentru cazurile justificate medical, dacă se încadrează în reperele prevăzute la Lista C (cod verde) din anexa nr. 21 la ordin, caz în care contraindicaţia pentru inoculare se va consemna în documentele primare de la nivelul cabinetului. NOTA 2: În cazul imunizărilor efectuate conform programului naţional de imunizare, în situaţia în care în cadrul unei consultaţii se efectuează mai multe imunizări conform Calendarului de vaccinare, se va raporta o singură consultaţie. E. Activităţi de suport. Eliberare de acte medicale: certificat constatator de deces, cu excepţia situaţiilor de suspiciune care necesită expertiză medico-legală, conform prevederilor legale. NOTĂ: Se raportează un serviciu, dacă s-a eliberat certificatul constatator de deces. F. Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială: a) consilierea femeii privind planificarea familială; b) indicarea unei metode contraceptive la persoanele fără risc. NOTĂ: Consultaţia poate cuprinde, după caz, numai serviciul prevăzut la litera a) sau serviciile prevăzute la literele a) şi b) şi se raportează două consultaţii pe an calendaristic, pe asigurat. CAPITOLUL II Pachetul de servicii medicale pentru persoanele care se asigură facultativ A. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă medicală de urgenţă (anamneză, examen clinic şi tratament) care se acordă în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de familie. Asistenţa medicală de urgenţă se referă la cazurile prevăzute la lit. A, B, C ale cap. I din anexa nr. 21 la ordin, pentru care medicul de familie acordă primul ajutor şi asigură trimiterea pacientului către structurile de urgenţă specializate sau solicită serviciile
2

de ambulanţă precum şi la cazurile prevăzute la lit. C a cap. I din anexa 21 la ordin ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical. NOTA 1: Medicaţia pentru cazurile de urgenţă se asigură din trusa medicală de urgenţă, organizată conform legii. NOTA 2: Serviciile medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală se acordă în cabinetul medicului de familie, în cadrul programului de lucru. NOTA 3: Cazurile de urgenţă medico-chirurgicală care se trimit către structurile de urgenţă specializate, inclusiv cele pentru care se solicită serviciile de ambulanţă, sunt consemnate ca "urgenţă" de către medicul de familie, cu indicarea reperului corespunzător prevăzut la lit. A, B şi C ale cap. I din anexa nr. 21 la ordin în documentele de evidenţă primară de la nivelul cabinetului, inclusiv medicaţia şi procedurile medicale administrate la nivelul cabinetului, după caz. NOTA 4: Se raportează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată pentru care s-a acordat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical. NOTA 5: Pentru persoanele asigurate beneficiare ale pachetului de servicii medicale facultativ înscrise pe lista altui medic de familie aflat în relaţie contractuală cu o casă de asigurări de sănătate, se raportează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată pentru care s-a acordat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical. cu încadrarea în prevederile de la art. 1 alin. (3) lit. b din Anexa 2. B. Supraveghere (evaluarea factorilor ambientali, consiliere privind igiena alimentaţiei, consiliere privind igiena personală) şi depistare de boli cu potenţial endemo-epidemic (examen clinic, diagnostic prezumptiv, trimitere către structurile de specialitate pentru investigaţii, confirmare, tratament adecvat şi măsuri igienico-sanitare specifice, după caz). Bolile cu potenţial endemo-epidemic sunt cele prevăzute la punctul II din Anexa nr.1 la H.G. nr.1186/2000 pentru aprobarea listei cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale precum şi bolile infecto-contagioase din grupa A pentru care asiguraţii beneficiază de indemnizaţie pentru capacitate temporară de muncă fără condiţii de stagiu de cotizare. NOTĂ: Se raportează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată. C. Consultaţii în vederea monitorizării evoluţiei sarcinii şi lăuziei, conform prevederilor legale în vigoare: a) luarea în evidenţă în primul trimestru; b) supravegherea, lunar, din luna a 3-a până în luna a 7-a. În situaţia în care luarea în evidenţă a gravidei are loc în luna a 3-a, pentru această lună se va raporta casei de asigurări de sănătate numai luarea în evidenţă a gravidei, nu şi supravegherea; c) supravegherea, de două ori pe lună, din luna a 7-a până în luna a 9-a inclusiv; d) urmărirea lehuzei la externarea din maternitate - la domiciliu; e) urmărirea lehuzei la 4 săptămâni de la naştere. NOTA 1: În conformitate cu programul de monitorizare, investigaţiile paraclinice şi tratamentele specifice sarcinii pot fi recomandate de către medicul de familie numai pentru intervalul de timp de la momentul în care gravida este luată în evidenţă de către acesta şi până la 4 săptămâni de la naştere. NOTA 2: În cadrul supravegherii gravidei se face şi promovarea alimentaţiei exclusive la sân a copilului până la vârsta de 6 luni şi continuarea acesteia până la minim 12 luni, precum şi consilierea pre şi post testare pentru HIV şi lues a femeii gravide. NOTA 3: Consultaţia cuprinde şi inocularea pentru imunizările prevăzute la lit. D specifice perioadei de sarcină şi lăuzie.

3

În situaţia în care consultaţia nu include inocularea, se poate raporta doar consultaţia ca şi monitorizare a evoluţiei sarcinii şi lăuziei, atât pentru cazurile justificate medical dacă se încadrează în reperele prevăzute la lit. C - cap. I din anexa nr. 21 la ordin, caz în care contraindicaţia pentru inoculare se va consemna în documentele primare de la nivelul cabinetului, cât şi pentru cazurile care nu presupuneau şi inocularea. D. Imunizări (consultaţie, inclusiv inoculare): I. conform programului naţional de imunizare: a) antituberculoasă - vaccin BCG, în cazul copiilor nevaccinaţi în maternitate; b) revaccinare BCG, după caz, după verificarea cicatricei post primo vaccinare; c) antihepatită B; d) antipoliomielitică; e) împotriva difteriei, tetanosului şi tusei convulsive; f) împotriva rujeolei, rubeolei şi parotiditei epidemice; g) împotriva infecţiei cu Haemophilus influenzae tip B. II. a) antitetanos la gravide, pentru profilaxia tetanosului la nou-născut; b) testarea PPD NOTA 1 : În situaţia în care consultaţia nu include inocularea, se poate raporta doar consultaţia ca şi consultaţie de urgenţă pentru cazurile justificate medical - dacă se încadrează în reperele prevăzute la Lista C (cod verde) din anexa nr. 21 la ordin, caz în care contraindicaţia pentru inoculare se va consemna în documentele primare de la nivelul cabinetului. NOTA 2: În cazul imunizărilor efectuate conform programului naţional de imunizare, în situaţia în care în cadrul unei consultaţii se efectuează mai multe imunizări conform Calendarului de vaccinare, se va raporta o singură consultaţie. E. Activităţi de suport. Eliberare de acte medicale: certificat constatator de deces, cu excepţia situaţiilor de suspiciune care necesită expertiză medico-legală, conform prevederilor legale. NOTĂ: Se raportează un serviciu, dacă s-a eliberat certificatul constatator de deces F. Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială: a) consilierea femeii privind planificarea familială; b) indicarea unei metode contraceptive la persoanele fără risc. NOTA: Consultaţia poate cuprinde, după caz, numai serviciul prevăzut la litera a) sau serviciile prevăzute la literele a) şi b) şi se raportează două consultaţii pe an calendaristic, pe asigurat. G. Servicii medicale curative: Consultaţie pentru afecţiuni acute, subacute (anamneză, examen clinic, diagnostic şi tratament). NOTA 1: Pentru fiecare caz, casa de asigurări de sănătate decontează maximum 4 consultaţii pentru acelaşi episod de boală acută/subacută, pe asigurat, necesare pentru stabilirea diagnosticului, a tratamentului şi a evoluţiei cazului, cumulat la nivelul medicului de familie şi medicului de specialitate din ambulatoriul clinic. Dacă cazul este rezolvat la nivelul medicului de familie casa de asigurări de sănătate decontează maximum 3 consultaţii pentru acelaşi episod de boală acută/subacută, pe asigurat, necesare pentru stabilirea diagnosticului, a tratamentului şi a evoluţiei cazului. Pentru acelaşi episod de boală acută/subacută, în situaţia în care au fost acordate de către medicul de familie una sau două consultaţii, şi pentru cazul respectiv este necesară trimiterea către medicul/medicii de specialitate din ambulatoriul clinic, medicul de familie eliberează bilet de trimitere către medicul/medicii de specialitate din ambulatoriul clinic, pe care va menţiona obligatoriu numărul de consultaţii acordate (una sau două consultaţii). NOTA 2: Circuitul privind modalităţile în care pot fi acordate cele 4 consultaţii se referă numai la un singur episod de boală acută/subacută.
4

NOTA 3: În situaţiile în care la prima consultaţie se diagnostichează două sau mai multe afecţiuni acute/subacute, numărul consultaţiilor decontate de casa de asigurări de sănătate este maximum 4 consultaţii. NOTA 4: În situaţia în care în derularea unui episod de boală acută/subacută după prima, respectiv a doua consultaţie apare o altă afecţiune acută/subacută, numărul consultaţiilor este maximum 5, respectiv 6, din care la nivelul medicului de familie pot fi acordate maximum 3 consultaţii. NOTA 5: În situaţia în care există prezumţia privind existenţa unei alte afecţiuni asociate, medicul care suspicionează va consemna distinct pe biletul de trimitere numărul de consultaţii pentru afecţiunile acute/subacute pentru care pacientul s-a prezentat iniţial. CAPITOLUL III Pachetul de servicii medicale de bază A. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă medicală de urgenţă (anamneză, examen clinic şi tratament) care se acordă în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de familie. Asistenţa medicală de urgenţă se referă la cazurile prevăzute la lit. A, B, C ale cap. I din anexa nr. 21 la ordin, pentru care medicul de familie acordă primul ajutor şi asigură trimiterea pacientului către structurile de urgenţă specializate sau solicită serviciile de ambulanţă, precum şi la cazurile prevăzute la lit. C a cap. I din anexa nr. 21 la ordin ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical. NOTA 1: Medicaţia pentru cazurile de urgenţă se asigură din trusa medicală de urgenţă, organizată conform legii. NOTA 2: Serviciile medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală se acordă în cabinetul medicului de familie, în cadrul programului de lucru. NOTA 3: Cazurile de urgenţă medico-chirurgicală care se trimit către structurile de urgenţă specializate, inclusiv cele pentru care se solicită serviciile de ambulanţă, sunt consemnate ca "urgenţă" de către medicul de familie - cu indicarea reperului corespunzător prevăzut la lit. A, B şi C ale cap. I din anexa nr. 21 la ordin, în documentele de evidenţă primară de la nivelul cabinetului, inclusiv medicaţia şi procedurile medicale administrate la nivelul cabinetului, după caz. NOTA 4: Se raportează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată pentru care s-a acordat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical. NOTA 5: Pentru persoanele asigurate înscrise pe lista altui medic de familie aflat în relaţie contractuală cu o casă de asigurări de sănătate, se raportează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată pentru care s-a acordat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical. cu încadrarea în prevederile de la art. 1 alin. (3) lit. b din Anexa 2. B. Servicii medicale profilactice/de prevenţie: 1. Consultaţii pentru urmărirea dezvoltării fizice şi psihomotorii a copilului prin examene de bilanţ: a) la externarea din maternitate - la domiciliul copilului; b) la 1 lună - la domiciliul copilului; c) la 2 luni; d) la 4 luni; e) la 6 luni; f) la 9 luni; g) la 12 luni; h) la 15 luni; i) la 18 luni. j) la 24 luni;
5

k) la 36 luni. NOTĂ: Consultaţia cuprinde şi inocularea pentru imunizările prevăzute la pct. 4, specifice vârstei. În situaţia în care consultaţia nu include inocularea, se poate raporta doar consultaţia ca şi examen de bilanţ pentru cazurile justificate medical - dacă se încadrează în reperele prevăzute la lit. C a cap. I din anexa nr. 21 la ordin, caz în care contraindicaţia pentru inoculare se va consemna în documentele primare de la nivelul cabinetului. 2. Consultaţii pentru servicii medicale de prevenţie: a) examen anual de bilanţ al copiilor cu vârsta cuprinsă între 4 şi 18 ani; b) control medical periodic al asiguraţilor în vârstă de peste 18 ani pentru prevenirea bolilor cu consecinţe majore în morbiditate şi mortalitate; Controlul medical cuprinde: - consultaţie (anamneză, examen obiectiv, diagnostic); - recomandare pentru examene paraclinice atunci când există argumente clinice de suspiciune a unei stări patologice consemnate în foaia de observaţie; - încadrarea medicală a asiguratului într-o grupă de risc. Controlul medical se poate efectua la solicitarea asiguratului sau la solicitarea medicului de familie în luna în care este născut. c) supravegherea periodică clinică a evoluţiei pentru bolnavii cu afecţiuni cronice, în limita competenţelor, şi cuprinde: sfat medical, recomandări regim igieno-dietetic şi alte activităţi care nu se finalizează cu eliberarea de prescripţii medicale sau prescriere de investigaţii medicale paraclinice. NOTĂ: Consultaţia pentru serviciile medicale prevăzute la lit. a) şi b) cuprinde şi inocularea pentru imunizările prevăzute la pct. 4, specifice vârstei. În situaţia în care consultaţia nu include inocularea, se poate raporta doar consultaţia ca şi examen de bilanţ/control medical periodic, atât pentru cazurile justificate medical, dacă se încadrează în reperele prevăzute la lit. C a cap. I din anexa nr. 21 la ordin - caz în care contraindicaţia pentru inoculare se va consemna în documentele primare de la nivelul cabinetului, cât şi pentru cazurile care nu presupuneau şi inocularea. 3. Consultaţii în vederea monitorizării evoluţiei sarcinii şi lăuziei, conform prevederilor legale în vigoare: a) luarea în evidenţă în primul trimestru; b) supravegherea, lunar, din luna a 3-a până în luna a 7-a. În situaţia în care luarea în evidenţă a gravidei are loc în luna a 3-a, pentru această lună se va raporta casei de asigurări de sănătate numai luarea în evidenţă a gravidei, nu şi supravegherea; c) supravegherea, de două ori pe lună, din luna a 7-a până în luna a 9-a inclusiv; d) urmărirea lehuzei la externarea din maternitate - la domiciliu; e) urmărirea lehuzei la 4 săptămâni de la naştere. NOTA 1: În conformitate cu programul de monitorizare, investigaţiile paraclinice şi tratamentele specifice sarcinii pot fi recomandate de către medicul de familie numai pentru intervalul de timp de la momentul în care gravida este luată în evidenţă de către acesta şi până la 4 săptămâni de la naştere. NOTA 2: În cadrul supravegherii gravidei se face şi promovarea alimentaţiei exclusive la sân a copilului până la vârsta de 6 luni şi continuarea acesteia până la minim 12 luni, precum şi consilierea pre şi post testare pentru HIV şi lues a femeii gravide. NOTA 3: Consultaţia cuprinde şi inocularea pentru imunizările prevăzute la pct. 4 specifice perioadei de sarcină şi lăuzie. În situaţia în care consultaţia nu include inocularea, se poate raporta doar consultaţia ca şi monitorizare a evoluţiei sarcinii şi lăuziei, atât pentru cazurile justificate medical, dacă se încadrează în reperele prevăzute la lit. C a cap. I din anexa nr. 21 la ordin - caz în
6

4. diagnostic prezumtiv. .care contraindicaţia pentru inoculare se va consemna în documentele primare de la nivelul cabinetului. subacute sau cronice programabile.1186/2000 pentru aprobarea listei cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale precum şi bolile infecto-contagioase din grupa A pentru care asiguraţii beneficiază de indemnizaţie pentru capacitate temporară de muncă fără condiţii de stagiu de cotizare. cât şi pentru cazurile care nu presupuneau şi inocularea.2. 6.unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare. Servicii de promovare a sănătăţii Educaţie medico-sanitară şi consiliere pentru prevenirea şi combaterea factorilor de risc. . NOTĂ 1 : Consultaţia. după caz. NOTĂ: Se raportează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată. g) împotriva infecţiei cu Haemophilus influenzae tip B. în cazul copiilor nevaccinaţi în maternitate b) revaccinare BCG.G. se va raporta o singură consultaţie.1. 7 . conform programului naţional de imunizare: a) antituberculoasă . precum şi consilierea antidrog. b) testarea PPD.stabilirea conduitei terapeutice şi/sau prescrierea tratamentului medical şi igienodietetic. Nota de la pct. tetanosului şi tusei convulsive. 3. Vaccinări recomandate şi reglementate de Ministerul Sănătăţii ca acţiuni prioritare de sănătate publică. precum şi instruirea asiguratului în legătură cu măsurile terapeutice şi profilactice.vaccin BCG. Supraveghere (evaluarea factorilor ambientali. NOTA 2: În cazul imunizărilor efectuate conform programului naţional de imunizare.anamneza. 1. C. a) antitetanos la gravide. 2 şi Nota 3 de la pct. b) indicarea unei metode contraceptive la persoanele fără risc. Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială: a) consilierea femeii privind planificarea familială. inclusiv inoculare): 4. după caz. c) antihepatită B. consiliere privind igiena personală) şi depistare de boli cu potenţial endemo-epidemic (examen clinic. numai serviciul prevăzut la litera a) sau serviciile prevăzute la literele a) şi b) şi se raportează două consultaţii pe an calendaristic. după caz. 7. 4. nr. tratament adecvat şi măsuri igienico-sanitare specifice. 5. după verificarea cicatricei post primo vaccinare. pe asigurat. consiliere privind igiena alimentaţiei. . examenul clinic general. în situaţia în care în cadrul unei consultaţii se efectuează mai multe imunizări conform Calendarului de vaccinare.recomandare pentru investigaţii paraclinice în vederea stabilirii diagnosticului şi pentru monitorizare. d) antipoliomielitică. inclusiv inocularea se raportează şi decontează numai pentru situaţiile în care inoculările nu au fost efectuate în condiţiile prevăzute la Nota de la pct.1 şi 4. care cuprinde: . trimitere către structurile de specialitate pentru investigaţii.1 la H. Servicii medicale curative: Consultaţie în caz de boală pentru afecţiuni acute. rubeolei şi parotiditei epidemice. inclusiv cele prevăzute în cadrul programelor naţionale de sănătate. Imunizări (consultaţie. altele decât cele prevăzute la pct. pentru profilaxia tetanosului la nou-născut. f) împotriva rujeolei. confirmare.3. 4. 4. NOTĂ: Consultaţia poate cuprinde. e) împotriva difteriei. . Bolile cu potenţial endemo-epidemic sunt cele prevăzute la punctul II din Anexa nr.manevre de mică chirurgie.2. după caz).

NOTA 4: În situaţiile în care la prima consultaţie se diagnostichează două sau mai multe afecţiuni acute/subacute. rezultatele investigaţiilor paraclinice efectuate atunci când acestea au fost necesare pentru a susţine şi/sau confirma diagnosticul menţionat pe biletul de trimitere şi data la care au fost efectuate. după caz. . NOTA 1: Medicul de familie consemnează în biletul de trimitere sau ataşează la acesta. NOTA 2: Pentru fiecare caz. Evidenţa acestor bolnavi cuprinde: . Pentru asigurarea serviciilor medicale necesare pentru bolnavii cu afecţiuni cronice monitorizabile la nivelul caselor de asigurări de sănătate prin cabinetul medicului de familie. respectiv a doua consultaţie apare o altă afecţiune acută/subacută. pe asigurat. respectiv 6. prescrierea tratamentului şi urmărirea evoluţiei bolnavilor cu afecţiuni cronice. . NOTA 5: În situaţia în care în derularea unui episod de boală acută/subacută după prima.evaluare clinică şi paraclinică. în copie.recomandare pentru tratament de recuperare. Dacă cazul este rezolvat la nivelul medicului de familie casa de asigurări de sănătate decontează maximum 3 consultaţii pentru acelaşi episod de boală acută/subacută. prescrierea tratamentului şi urmărirea evoluţiei bolnavilor cu afecţiuni cronice.recomandare pentru dispozitive medicale de protezare stomii şi incontinenţă urinară. în limita competenţelor. şi pentru cazul respectiv este necesară trimiterea către medicul/medicii de specialitate din ambulatoriul clinic.raportarea lunară a modificărilor intervenite/mişcarea lunară/intrări/ieşiri 8 . D. medicul de familie eliberează bilet de trimitere către medicul/medicii de specialitate din ambulatoriul clinic. medicul care suspicionează va consemna distinct pe biletul de trimitere numărul de consultaţii pentru afecţiunile acute/subacute pentru care pacientul s-a prezentat iniţial. utilizând formularele de raportare aprobate prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. . trimestrial sau lunar.. pe asigurat. a tratamentului şi a evoluţiei cazului. casele de asigurări de sănătate decontează pentru un bolnav cu una sau mai multe afecţiuni cronice o consultaţie lunară. din care la nivelul medicului de familie pot fi acordate maximum 3 consultaţii. NOTA 3: Circuitul privind modalităţile în care pot fi acordate cele 4 consultaţii se referă numai la un singur episod de boală acută/subacută. cumulat la nivelul medicului de familie şi medicului de specialitate din ambulatoriul clinic. casa de asigurări de sănătate decontează maximum 4 consultaţii pentru acelaşi episod de boală acută/subacută. după caz. iar prescripţia/prescripţiile medicală/medicale aferentă/aferente pot fi eliberate pentru 30/31. acesta va organiza evidenţa specifică.întocmirea listei şi depunerea acesteia la contractare .bilet de trimitere pentru consultaţie la medicul de specialitate din ambulator sau pentru internare în spital pentru cazurile care necesită aceasta sau care depăşesc competenţa medicului de familie. pe care va menţiona obligatoriu numărul de consultaţii acordate (una sau două consultaţii). Monitorizarea stării de sănătate pentru bolnavii cu afecţiuni cronice. 60/62 sau 90/92 de zile. 39 A la ordin. necesare pentru stabilirea diagnosticului. . prevăzute în anexa nr. a tratamentului şi a evoluţiei cazului. numărul consultaţiilor decontate de casa de asigurări de sănătate este maximum 4. NOTA 6: În situaţia în care există prezumţia privind existenţa unei alte afecţiuni asociate. în situaţia în care au fost acordate de către medicul de familie una sau două consultaţii. medicină fizică şi balneologie după caz. necesare pentru stabilirea diagnosticului. numărul consultaţiilor este maximum 5. Pentru acelaşi episod de boală acută/subacută. NOTA 7: Pentru evaluarea clinică şi paraclinică.recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu.

bilete de trimitere. semnătura beneficiarului sau numele. NOTA 1: Consultaţiile la domiciliu se consemnează în „Caietul de consultatii la domiciliu” care va conţine: data şi ora consultaţiei. 4. în limita sumelor rezultate conform criteriilor cuprinse în anexa nr.în limita competenţei şi a dotărilor necesare. NOTĂ: Pentru aceste servicii se încheie acte adiţionale la contractul/convenţia de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară. în perioada de valabilitate a cardului. conform prevederilor legale). costurile investigaţiilor paraclinice recomandate şi al tratamentelor prescrise sunt suportate din Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate. 3. tetraplegie. cu excepţia celor asigurate de către alte instituţii în condiţiile legii.E. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European.ecografie generală (abdomen + pelvis) . În cadrul consultaţiei la domiciliu. acte medicale necesare copiilor aflaţi în plasament din cadrul sistemului de asistenţă socială şi protecţia copilului. furnizate în cabinetul medical. respectiv în baza Regulamentului CEE nr. pachetul de servicii medicale pentru persoanele care se asigură facultativ şi din pachetul minimal de servicii medicale. beneficiază în asistenţa medicală primară de serviciile prevăzute la cap. beneficiari ai formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. certificat constatator de deces (cu excepţia situaţiilor de suspiciune care necesită expertiză medico-legală. 11. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii. medicul de familie efectuează şi controlul periodic al acestor bolnavi. prescripţii medicale. tratamentele administrate. în aceleaşi condiţii ca pentru asiguraţi. Pentru situaţiile care se încadrează la cap. medicamentele şi materialele sanitare necesare. după caz. G. diagnosticul prezumat. titulari de card european de asigurări de sănătate. consecinţă a actului medical acordat pentru serviciile prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază. se asigură de către cabinetele medicale. prenumele. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European. după caz. I lit. Celelalte activităţi de suport sunt. Servicii medicale paraclinice . Organizarea la nivelul cabinetului medicului de familie a evidenţei bolnavilor cu afecţiuni cronice se realizează conform listei de afecţiuni cuprinsă în anexa nr. NOTA 2: Pentru bolnavii cronici nedeplasabili (insuficienţă cardiacă clasa NYHA IV. NOTĂ: Se raportează un serviciu. Pentru serviciile medicale din pachetul de servicii medicale de bază. G. CAPITOLUL IV Dispoziţii finale 1.) consultaţia se acordă în aceleaşi condiţii ca şi la cabinetul medical. Consultaţii la domiciliul asiguraţilor – maximum 20 de consultaţii pe lună pe medic cu listă proprie de persoane asigurate înscrise dar nu mai mult de 3 consultaţii pe zi. bilet de trimitere (seria şi numărul ). A şi B şi la cap. 2. documente medicale eliberate pentru copii solicitate la intrarea in colectivitate. II lit. fază terminală etc. motivul deplasării la domiciliu. II litera G. scutiri medicale pentru copii în caz de îmbolnăviri. dacă s-a eliberat certificatul constatator de deces. Eliberare de acte medicale: certificat de concediu medical. paraplegie. CNP-ul şi semnătura aparţinătorului. numele prenumele si CNP-ul asiguratului căruia i s-au acordat serviciile medicale. după 9 . NOTA 3: Pentru bolnavii cu afecţiuni acute/subacute consultaţia la domiciliu se acordă în aceleaşi condiţii ca şi la cabinetul medical. Activităţi de suport. F. inclusiv pentru asistenţă medicală la domiciliu. Informaţiile din Caietul de consultaţii la domiciliu se transcriu în fişa medicală. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. 39 A. Decontarea acestor servicii se realizează din fondul aferent investigaţiilor medicale paraclinice.

suportă integral costurile pentru investigaţiile paraclinice recomandate şi tratamentul prescris de medicii de familie. convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii. 10 . pot beneficia de serviciile medicale prevăzute la cap. I în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale.E sau numai de unele dintre acestea. înţelegeri. respectiv numai de pachetul de servicii medicale pentru persoanele care se asigură facultativ. Pacienţii din alte state cu care România a încheiat acorduri. A . Persoanele care beneficiază numai de pachetul minimal de servicii medicale. după caz 5.caz beneficiază în asistenţa medicală primară de serviciile prevăzute la cap. III lit. 6.

e) se calculează prin înmulţirea numărului de puncte rezultat în raport cu numărul şi structura pe grupe de vârstă a persoanelor asigurate înscrise în lista medicului de familie. (2) Suma cuvenită prin plata "per capita" pentru serviciile menţionate la lit.ANEXA 2 MODALITĂŢILE DE PLATĂ în asistenţa medicală primară pentru furnizarea de servicii medicale prevăzute în pachetele de servicii medicale ART. precum şi pentru serviciile medicale acordate pacienţilor din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European. acordat pe o persoană asigurată înscrisă în listă. cu valoarea stabilită pentru un punct. respectiv în baza Regulamentului CEE nr. medicii de familie ataşează la fişa medicală actele doveditoare care atestă calitatea de copil încredinţat sau dat în plasament şi de persoană instituţionalizată.2 | 7. d). numărul de puncte. 11 . b) sau c). în raport cu vârsta persoanei asigurate înscrise: _________________________________________________ | Grupa de | 0 . în perioada de valabilitate a cardului.3 ani | 4 . se realizează la împlinirea vârstei (ex: copil cu vârsta de 4 ani împliniţi se încadrează în grupa 4 . 1 la ordin. titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate. În acest sens. convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii . respectiv trecerea dintr-o grupă de vârstă în alta. respectiv beneficiari ai formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. persoane din centre de îngrijire şi asistenţă) potrivit legii. înţelegeri. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii.2 | 11. ajustat în funcţie de condiţiile prevăzute la lit. după caz precum şi din alte state cu care România a încheiat acorduri. a) Numărul de puncte acordat în raport cu numărul şi structura pe grupe de vârstă a persoanelor înscrise asigurate se stabileşte astfel: 1. conform lit. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. 1 (1) Modalităţile de plată în asistenţa medicală primară sunt: plata "per capita" prin tarif pe persoană asigurată. NOTA 2*): În situaţia în care în lista medicului de familie sunt înscrise persoane instituţionalizate (copii încredinţaţi sau daţi în plasament unui serviciu public specializat ori unui organism privat autorizat. conform listei proprii de persoane înscrise asigurate şi plata prin tarif pe serviciu medical pentru unele servicii medicale prevăzute anexa nr.2 | | persoană/an | | | | |_____________|___________|____________|__________| NOTA 1*): Încadrarea persoanei asigurate.59 ani). numărul de puncte aferent acestora se majorează cu 5% faţă de punctajul acordat grupei de vârstă în care se încadrează. a).59 ani | 60 ani | | vârstă | | | şi peste | |_____________|___________|____________|__________| | Număr | | | | | de puncte/ | 11.

(2). programul zilnic se majorează cu 1 oră.200 şi numărul de asiguraţi de pe listă. numărul de puncte aferent acestora este cel corespunzător grupei de vârstă "60 ani şi peste". plata per capita se realizează după cum urmează: 6. 3. puncte = număr de puncte realizate x -----------------------------------------------de decontat Număr persoane asigurate înscrise la care se adaugă suplimentar un număr de puncte care se calculează astfel: 12 . este de 1. astfel: 2. 1 alin. din punct de vedere al asigurării unor servicii de calitate la nivelul asistenţei medicale primare. programul de 35 de ore pe săptămână se poate prelungi şi/sau se poate modifica.200 Nr. 2.000. în condiţiile în care totalul persoanelor asigurate înscrise pe listă este mai mic sau egal cu 4.200.200 şi 3. 5.000 programul zilnic se majorează cu 2 ore.1 numărul total de puncte rezultat în raport cu numărul de persoane asigurate din listă şi structura pe grupe de vârstă se înmulţeşte cu raportul dintre 2. 23 alin. cu modificările şi completările ulterioare. În cazul prelungirii programului de lucru. Pentru un număr de 2.200 de persoane înscrise pe lista medicului de familie.200. b). 1 la ordin. care se ia în calcul pentru stabilirea necesarului de medici pe unitate administrativ-teritorială/zonă. iar pentru o listă de înscrişi mai mare de 3. se iau în considerare persoanele asigurate înscrise în lista medicului de familie. 4.2 pentru cabinetele medicale individuale care au angajat unul sau mai mulţi medici. precum şi al fiecărui medic de familie cu listă proprie. care se contractează cu casa de asigurări de sănătate în vederea acordării serviciilor medicale în asistenţa medicală primară este de 35 de ore pe săptămână. cu asigurarea numărului de consultaţii la domiciliu necesare conform prevederilor cuprinse la lit.800. numărul total de puncte se calculează după cum urmează: 2. existente în ultima zi a lunii precedente. 6. În situaţia în care numărul de persoane asigurate înscrise pe lista medicului de familie depăşeşte 2.200 Nr. În situaţia contractelor nou încheiate. puncte = număr de puncte realizate x ---------------------------------------------de decontat Număr persoane asigurate înscrise 6.2012. 1389/2010. programul săptămânal de activitate al cabinetului medical individual. pentru o listă cuprinsă între 2.G. E din cap. (3) lit. La calculul numărului lunar de puncte "per capita". III din anexa nr. nr.NOTA 3*): Pentru persoanele încadrate ca şi persoane pensionate pentru cazuri de invaliditate. În situaţia în care numărul persoanelor înscrise pe lista proprie a medicului de familie este mai mare de 2. aprobat prin H. Numărul maxim de persoane asigurate înscrise pe lista medicului de familie pentru care se acordă punctaj per capita în vederea decontării prin tarif pe persoană asigurată este de 2. Excepţie fac situaţiile în care medicul cu listă proprie desfăşoară activitate într-o localitate în care numărul de medici este mai mic decât cel stabilit de comisia constituită conform art. (3) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări de sănătate pentru anii 2011 . Numărul optim de persoane înscrise pe lista medicului de familie.000 de persoane înscrise.200. conform art. în sensul schimbării raportului prevăzut la alin. pentru prima lună de contract la calculul numărului de puncte per capita se iau în considerare persoanele asigurate înscrise în lista medicului de familie prezentată la contractare.

2012. nr. puncte = număr de puncte x --------------------------------------------------. comună) . în condiţiile în care totalul persoanelor asigurate înscrise pe listă depăşeşte 4.2. 1389/2010.5 de decontat realizate Număr persoane asigurate înscrise 6.200) Nr.unitate administrativ-teritorială/zonă (oraş. puncte = număr de puncte realizate x ---------------------------------------------de decontat Număr persoane asigurate înscrise la care se adaugă suplimentar un număr de puncte care se calculează astfel: (număr de asiguraţi înscrişi . 1389/2010.000. puncte = număr de puncte realizate x -----------------------------------------------de decontat Număr persoane asigurate înscrise la care se adaugă suplimentar un număr de puncte care se calculează astfel: (4. 31 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012. numărul total de puncte se calculează după cum urmează: 2. 23 alin. 23 alin.200) Nr. c) Medicii nou-veniţi într-o localitate .x 0. cu modificările şi completările ulterioare. 1389/2010.x 0.3 pentru cabinetele medicale individuale care au angajat unul sau mai mulţi medici. (3) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012 aprobat prin H. stabilită de comisia prevăzută la art. numărul total de puncte se calculează după cum urmează: 2. chiar dacă la sfârşitul celor 3 luni pentru care au avut încheiată convenţie de 13 .în condiţiile prevederilor art.200 Nr. comună) . comună) . 1389/2010. (3) şi (5) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.5 de decontat realizate număr persoane asigurate înscrise 6. Venitul medicilor de familie nou-veniţi într-o localitate .2012. a). 1389/2010. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.în condiţiile prevederilor art. cu modificările şi completările ulterioare. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 32 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012.200) Nr. puncte = număr de puncte x -------------------------------------------------.(număr de asiguraţi înscrişi .în condiţiile prevederilor art.x 0. privind numărul minim de persoane înscrise pe listele medicilor de familie. cu modificările şi completările ulterioare.200 Nr.2.4 În situaţia în care cabinetul medical se află într-o unitate administrativteritorială/zonă cu deficit din punct de vedere al prezenţei medicului de familie. puncte = număr de puncte x --------------------------------------------------.G.unitate administrativteritorială/zonă (oraş.2. cu modificările şi completările ulterioare.unitate administrativ-teritorială/zonă (oraş. 32 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . încheie contract cu casa de asigurări de sănătate în aceleaşi condiţii ca şi medicii de familie care nu fac parte din categoria medicilor nou-veniţi.000 . cu respectarea prevederilor art.5 de decontat realizate număr persoane asigurate înscrise b) Medicii nou-veniţi într-o localitate . se stabileşte conform lit. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. cu modificările şi completările ulterioare.

încheie contract cu casa de asigurări de sănătate pentru lista pe care şi-au constituit-o până la data încheierii contractului. când se încheie convenţie de înlocuire între medicul înlocuitor şi casa de asigurări de sănătate. 23 alin. c). 1389/2010. (6) . b) sau lit. lit.exprimat în ore desfăşurat la cabinet. 163/93/2008. se va lua în calcul pentru punctajul "per capita" gradul profesional al medicului înlocuitor pentru perioada de valabilitate a convenţiei. Pentru prestaţia medicului primar numărul total de puncte rezultat potrivit lit. Pentru cabinetele medicale care au punct/puncte de lucru şi un spor de zonă diferit pentru localitatea unde se află cabinetul şi pentru localitatea/localităţile unde se află punctul/punctele de lucru. se majorează cu 20%. 1389/2010. respectiv la punctul/punctele de lucru.2012. b) sau lit. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. (3) şi alin. inclusiv medicii care şi-au desfăşurat activitatea ca medici angajaţi într-un cabinet medical individual aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate respectivă. 5. indiferent de punctajul obţinut potrivit Ordinului nr. (2) lit. (5) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . Pentru cabinetele medicale din mediul rural din aria Rezervaţiei biosferei Delta Dunării. majorarea este cu până la 100%. (5) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . 1 alin. a). iar pentru prestaţia medicului care nu a promovat un examen de specialitate se diminuează cu 10%. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. c). a). se recalculează în următoarele situaţii: 1. respectiv punctul/punctele de lucru. d) Numărul total de puncte rezultat potrivit lit.2012. Lista cuprinzând cabinetele medicale din asistenţa medicală primară la care se aplică majorările de mai sus şi procentul de majorare corespunzător se stabilesc anual conform prevederilor ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate mai sus menţionat. b) sau lit. În caz contrar. cu modificările şi completările ulterioare. (3) şi alin. Pentru cele 3 luni de contract în care medicul nou-venit are obligaţia de a înscrie numărul minim de persoane prevăzut la art. venitul se stabileşte conform lit. se aplică un procent de majorare de 100%. În situaţiile de înlocuire a unui medic. stabilit în conformitate cu prevederile art. a). 2. numărul total de puncte rezultat potrivit lit. în situaţia de înlocuire a medicului 14 . a) pct. după caz. 163/93/2008. cu modificările şi completările ulterioare. contractul încheiat între medicul de familie nou-venit şi casa de asigurări de sănătate poate înceta la expirarea celor 3 luni în condiţiile art. în raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea. iar numărul de puncte rezultat pentru fiecare dintre acestea se va ajusta în funcţie de sporul de zonă aferent localităţii unde se află cabinetul. valoarea de referinţă a prestaţiei medicale este cea a medicului specialist. medicii nou-veniţi au obligaţia ca în termen de maximum 3 luni de la data încheierii contractului să înscrie numărul minim de persoane. pe baza criteriilor aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. lit. c) va fi împărţit proporţional cu programul de lucru . Ajustarea numărului total de puncte se aplică din luna imediat următoare celei în care sa depus şi înregistrat la casa de asigurări de sănătate documentul privind confirmarea gradului profesional. 23 alin. Pentru cabinetele medicale individuale. a).furnizare de servicii medicale nu au înscris numărul de persoane prevăzut la art. Se consideră medic nou-venit într-o localitate. în raport cu gradul profesional. 23 alin. lit. medicul de familie care solicită pentru prima dată intrarea în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate în localitatea respectivă.

nu poate depăşi pentru activitatea desfăşurată. 1 alin.maxim 3 consultaţii la domiciliu/zi dar nu mai mult de 20 consultaţii pe lună. C. se va lua în calcul pentru punctajul "per capita" gradul profesional al medicului titular. .consultaţie la domiciliu . c) Serviciile cuprinse la cap. 2 lit. pentru unele materiale sanitare. şi în biletul de trimitere.consultaţie la cabinet .5 puncte. B pct.15 puncte. cap. conform prevederilor legale în vigoare. stabilit în conformitate cu prevederile art. corespunzător unui program de 35 ore/săptămână. B pct. lit.dacă s-a eliberat certificat constatator de deces . G (cu excepţia consultaţiei pentru care s-a eliberat certificatul constatator de deces) din anexa 1 la ordin sunt incluse în plata per capita.un program de lucru în medie de 5 ore/zi pentru consultaţii la cabinet. 2 lit. pentru eliberarea medicamentelor. se va completa prescripţie medicală distinctă. medicul de familie ia măsurile necesare pentru preîntâmpinarea sau restrângerea unor endemii/epidemii. după caz. lit.5. 1.numai consultaţia pentru care s-a eliberat certificatul constatator de deces din anexa 1 la ordin sunt incluse în plata pe serviciu medical. lit. pentru medicamentele cu sau fără contribuţie personală prescrise în baza scrisorii medicale primite de la medicul de medicina muncii. III lit. care se consemnează în fişa de consultaţie/în registrul de consultaţie. Pentru un program de lucru în medie de 5 ore/zi pentru consultaţii la cabinet se ia în calcul o medie de 20 de consultaţii/zi calculata în cadrul unui trimestru. lit. 2 Acordarea serviciilor medicale se face în următoarele condiţii: a) medicamentele şi după caz. pct. (2) lit. prescripţia medicală se completează. b) investigaţiile paraclinice recomandate trebuie să fie în concordanţă cu diagnosticul. b) Numărul total de puncte raportat pentru serviciile medicale acordate de medicii de familie cu liste proprii. dintre care un exemplar rămâne în carnet la medicul de familie şi celelalte două se înmânează asiguratului în vederea prezentării acestuia la o farmacie aflată în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate. II şi cap. c) în cazul în care există suspiciune privind bolile cu potenţial endemo-epidemic. lit. B pct. a) şi b) şi pct. E şi G . după caz. respectiv pentru a izola şi raporta cazurile. respectiv a materialelor sanitare prescrise. a) pct. III lit. A.5 puncte. luându-se în considerare următoarele: . (3) Suma cuvenită pentru serviciile medicale a căror plată se realizează prin plata per serviciu medical se calculează prin înmulţirea numărului de puncte pe serviciu medical cu valoarea stabilită pentru un punct. c). 7.6. trebuie să fie în concordanţă cu diagnosticul stabilit. 3 . a) Numărul de puncte aferent serviciilor medicale acordate prin plata pe serviciu medical este: . dar nu mai mult de 40 consultaţii/zi. . unele materiale sanitare prescrise.timpul mediu/consultaţie este de 15 minute. . medicii vor apela la sprijinul organelor de poliţie şi al autorităţilor publice locale. cu condiţia asigurării continuităţii acordării asistenţei medicale pe întreg parcursul trimestrului. D şi lit. Pentru medicamentele cu sau fără contribuţie personală şi.5. I. e) Serviciile cuprinse la cap. folosind exclusiv formularul cu regim special aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. în 3 exemplare. 5. .serviciu medical . Pentru cazul în care măsurile necesare se refuză de către pacient.titular de către medicul angajat. numărul de puncte rezultat potrivit programului de lucru. ART. 15 .

studii medicale de specialitate şi rezidenţiat în specialitatea medicina de familie. inclusiv pentru situaţiile programabile. Pentru asigurarea condiţiilor în vederea preluării activităţii unui medic de familie de către alt medic. medicii de familie nu eliberează bilete de trimitere sau prescripţii medicale utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate. cât şi de verificarea stării de sănătate a persoanelor care trebuie imunizate. În situaţia în care nu este disponibil un medic fără obligaţii contractuale confirmate de către consiliile colegiilor teritoriale ale medicilor. înlocuirea medicului absent se poate face şi pe bază de reciprocitate între medici. dar fără a fi raportate ca activitate proprie. cum este şi cazul medicilor pensionari. în cazurile în care acesta este în imposibilitate de a organiza preluarea activităţii. cu avizul direcţiilor de sănătate publică. e) medicii de familie au dreptul să încaseze contravaloarea serviciilor medicale la cerere. vacanţă pentru o perioadă de maximum 30 de zile lucrătoare pe an calendaristic. Licenţa de înlocuire temporară se acordă de consiliile colegiilor teritoriale ale medicilor. Raportarea către casele de asigurări de sănătate se face numai pentru ca acestea să informeze medicii de familie pe a căror listă se regăsesc persoanele imunizate despre efectuarea acestor servicii medicale. cu înştiinţarea în scris a casei de asigurări de sănătate şi a direcţiei de sănătate publică. cu prelungirea corespunzătoare a programului de activitate al medicului înlocuitor. care pot prelua activitatea în condiţiile legii. perioadă în care unul dintre soţi îl urmează pe celălalt trimis în misiune permanentă în străinătate sau să lucreze într-o organizaţie internaţională în străinătate. reprezentând cel puţin ½ din programul de activitate al medicului înlocuit. documentul justificativ care atestă motivul absenţei. perioadă cât ocupă funcţii de demnitate publică alese sau numite. cu excepţia perioadei de vacanţă. pentru acele vaccinuri care se livrează în fiole cu mai multe doze individuale imunizările se efectuează de medicii de familie desemnaţi la începutul anului de direcţiile de sănătate publică şi comunicaţi caselor de asigurări de sănătate. concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului până la 2 ani. dacă asiguratul solicită efectuarea serviciilor respective înaintea datei programate. În ambele situaţii medicul înlocuitor trebuie să aibă licenţă de înlocuire temporară. respectiv a copilului cu handicap până la împlinirea de către acesta a vârstei de 3 ani. în acest caz medicul înlocuitor prelungindu-şi programul de lucru cu cel puţin ½ din programul de activitate al 16 . pentru a fi trecute în registrul propriu de vaccinări şi în carnetul de vaccinări. iar preluarea activităţii se face pe bază de convenţie de înlocuire. (3) Pentru perioade de absenţă mai mici de 30 de zile lucrătoare. concediu de sarcină/lehuzie. În aceste situaţii. Medicul este obligat ca în cazul în care se află în una din situaţiile menţionate mai sus. care răspund atât de efectuarea inoculărilor. să depună la sediul casei de asigurări de sănătate. casele de asigurări de sănătate numesc un înlocuitor. consiliile colegiilor teritoriale ale medicilor pun la dispoziţie medicilor de familie listele cu medicii de familie fără obligaţii contractuale aflaţi în evidenţa acestora. 3 (1) Pentru perioadele de absenţă mai mari de 30 de zile lucrătoare.d) în unităţile de învăţământ în care nu există medic şcolar sau în centrele de vaccinări. medicul de familie organizează preluarea activităţii sale medicale de către un alt medic de familie. se poate prelua activitatea şi de către medicii aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. Medicii care au efectuat imunizările sunt obligaţi să raporteze nominal şi pe cod numeric personal (CNP) caselor de asigurări de sănătate şi direcţiilor de sănătate publică vaccinările efectuate. (2) Perioadele de absenţă motivată a medicului de familie se referă la: incapacitate temporară de muncă. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. ART.

Activitatea medicilor angajaţi în cabinetul medical individual organizat conform prevederilor legale în vigoare 17 . medici care au dreptul să desfăşoare activitate ca medici de familie potrivit Legii nr. numărul de contract şi ştampila cabinetului medical al medicului înlocuit. ART.(3). pentru perioade de absenţă mai mari de 2 luni/an sau când medicul înlocuit se află în imposibilitate de a încheia convenţie cu medicul înlocuitor. cu modificările şi completările ulterioare.medicului înlocuit. În desfăşurarea activităţii. Întreaga activitate a cabinetului medical se desfăşoară respectându-se contractul încheiat de reprezentantul legal al cabinetului medical cu casa de asigurări de sănătate. a unor materiale sanitare se face folosindu-se formularul-tip cu ştampila cabinetului şi parafa medicului angajat. conform anexei nr. Medicii angajaţi nu au listă de persoane înscrise proprie şi nu raportează activitate medicală proprie. acesta poate fi înlocuit de medicul/medicii de familie angajat/angajaţi. medicul înlocuitor utilizează parafa proprie. avizată de casa de asigurări de sănătate. 95/2006. după caz. prescrierea medicamentelor cu sau fără contribuţie personală şi. medicul de familie înlocuit va depune anterior perioadei de absenţă. formularele cu regim special ale medicului înlocuit. la casa de asigurări de sănătate. (5) Suma cuvenită prin plata "per capita" şi pe serviciu medical aferentă perioadei de absenţă se virează de către casa de asigurări de sănătate în contul titularului contractului urmând ca în convenţia de înlocuire să se stipuleze în mod obligatoriu condiţiile de plată a medicului înlocuitor sau în contul medicului înlocuitor. organizat conform prevederilor legale în vigoare. un exemplar al convenţiei de reciprocitate şi va afişa la cabinetul medical numele şi programul medicului înlocuitor. Pentru situaţiile de înlocuire pe bază de reciprocitate. cu prelungirea corespunzătoare a programului de lucru al medicului/medicilor angajat/angajaţi care să acopere programul de lucru al cabinetului medical individual. 4 la ordin. 4 (1) Reprezentantul legal al cabinetului medical încheie o convenţie de înlocuire cu medicul înlocuitor pentru perioade de absenţă mai mici de două luni/an. medicul angajat utilizează parafa proprie. (4) În cazul în care medicul titular al unui cabinet medical individual are angajat medic/medici de familie. Înlocuirea medicului absent pe bază de reciprocitate între medici se face pentru o perioadă cumulată de maximum 60 de zile calendaristice pe an calendaristic. ART. programul de lucru al medicului angajat/medicilor angajaţi se poate desfăşura în afara programului de lucru al medicului titular sau concomitent cu acesta. 5 la ordin. pentru perioadele de absenţă prevăzute la alin. (3) Convenţia de înlocuire devine anexă la contractul de furnizare de servicii medicale al reprezentantului legal al cabinetului medical. (2) În cazul cabinetelor medicale individuale care au medic angajat/medici angajaţi. numărul de contract şi ştampila cabinetului medical. 5 (1) Medicul de familie poate angaja în cabinetul medical individual. registrul de consultaţii al cabinetului în care medicul înlocuitor îşi desfăşoară activitatea. prin care se stabilesc condiţiile de înlocuire. (2) Convenţia de înlocuire se încheie între casele de asigurări de sănătate şi medicul înlocuitor agreat de medicul înlocuit. (6) Medicul înlocuitor va îndeplini toate obligaţiile ce revin medicului înlocuit conform contractului de furnizare de servicii medicale încheiat de acesta cu casa de asigurări de sănătate. registrul de consultaţii al cabinetului în care medicul angajat îşi desfăşoară activitatea. (1) . (4) În desfăşurarea activităţii. conform anexei nr. precum şi adresa cabinetului unde îşi desfăşoară activitatea. după caz.

referitoare la serviciile cuprinse în plata de serviciu se raportează la casa de asigurări de sănătate, prin reprezentantul legal al cabinetului medical individual, conform programului de activitate declarat pentru medicul angajat. Programul de activitate al medicului titular cât şi cel al medicului angajat/medicilor angajaţi trebuie să se încadreze în programul de activitate al cabinetului medical individual conform contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate. ART. 6 (1) Medicii de familie nou-veniţi într-o localitate - unitate administrativteritorială/zonă (oraş, comună) - încheie cu casa de asigurări de sănătate o convenţie de furnizare de servicii medicale pe o perioadă de maximum 3 luni - perioadă considerată necesară pentru înscrierea persoanelor beneficiare ale pachetelor de servicii în lista proprie, în care se prevăd obligaţiile şi drepturile furnizorului de servicii medicale, potrivit anexei nr. 6 la ordin. (2) În situaţia în care înainte de încheierea perioadei de 3 luni, prevăzută la alin. (1), numărul de persoane beneficiare ale pachetelor de servicii înscrise în lista proprie ajunge la nivelul minim necesar pentru încheierea unui contract de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară, medicii respectivi pot încheia contract conform anexei nr. 3 la ordin şi înainte de data de expirare a convenţiei. (3) În cazul în care medicul care a încheiat o convenţie potrivit alin. (1) nu reuşeşte să înscrie pe lista proprie, în termenul prevăzut, numărul minim de persoane beneficiare ale pachetelor de servicii prevăzut la art. 23 alin. (3) şi (5) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, cu modificările şi completările ulterioare, casa de asigurări de sănătate încheie contract de furnizare de servicii medicale cu acesta, conform anexei nr. 3 la ordin, pentru lista pe care acesta şi-a constituit-o până la data încheierii contractului, cu obligaţia din partea medicului de familie nou-venit ca în termen de maximum 3 luni de la data încheierii contractului să înscrie numărul minim de persoane beneficiare ale pachetelor de servicii prevăzut la art. 23 alin. (3) şi (5) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, cu modificările şi completările ulterioare, în caz contrar, contractul încheiat între medicul de familie nou-venit şi casa de asigurări de sănătate poate înceta la expirarea celor 3 luni, în condiţiile art. 23 alin. (6) din Contractul-cadru. (4) Medicul de familie nou-venit într-o localitate - unitate administrativ-teritorială/zonă (oraş, comună) - într-un cabinet medical deja existent, conform art. 32 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, cu modificările şi completările ulterioare, încheie cu casa de asigurări de sănătate contract de furnizare de servicii medicale, conform anexei nr. 3 la ordin. ART. 7 Pentru stabilirea valorii unui punct "per capita" şi a valorii minime garantate pentru un punct pe serviciu medical, fondul aferent asistenţei medicale primare la nivel naţional pentru anul 2012 are următoarea structură: 1. 50% pentru plata "per capita" şi 50% pentru plata pe serviciu, după ce s-au reţinut sumele ce rezultă potrivit pct. 2; 2. Venitul cabinetelor medicale în care îşi desfăşoară activitatea medicii de familie nouveniţi într-o localitate - unitate administrativ-teritorială/zonă (oraş, comună), pentru o perioadă de maximum 3 luni, perioadă considerată necesară pentru întocmirea listei şi pentru care medicul de familie are încheiată o convenţie de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate este format din: 18

a) suma echivalentă cu media dintre salariul maxim şi cel minim prevăzute în sistemul sanitar bugetar pentru gradul profesional obţinut, la care se aplică ajustările prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. d) pct. 1 din prezentul ordin; b) suma pentru cheltuielile de administrare şi funcţionare a cabinetului medical, inclusiv pentru cheltuielile de personal aferente personalului angajat, cheltuielile cu medicamentele şi materialele sanitare pentru trusa de urgenţă, egală cu venitul medicului respectiv stabilit potrivit lit. a) înmulţit cu 1,5. ART. 8 Pentru calculul trimestrial al valorii definitive a unui punct pe serviciu, fondul anual aferent asistenţei medicale primare se defalchează pe trimestre. ART. 9 (1) Valoarea punctului "per capita", unică pe ţară, este în valoare de 3 lei, valabilă pentru luna iunie şi trimestrul III 2011 anul 2012. Pentru trimestrul IV 2011 valoarea punctului "per capita" va fi prevăzută în norme şi se calculează în funcţie de fondurile aprobate cu această destinaţie care să asigure valoarea punctului "per capita" din trimestrul III 2011. (2) Valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu medical este unică pe ţară, pentru anul 2012 este în valoare de 1,8 lei. (3) Valoarea definitivă a unui punct pentru plata pe serviciu medical se stabileşte trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare încheierii fiecărui trimestru, ca raport între fondul aferent trimestrului respectiv pentru plata pe serviciu a medicilor de familie şi numărul de puncte pe serviciu medical efectiv realizate cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 1 alin. (3), şi reprezintă valoarea definitivă a unui punct pe serviciu, unică pe ţară pentru trimestrul respectiv. Valoarea definitivă a unui punct pentru plata pe serviciu nu poate fi mai mică decât valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu. (4) Fondul trimestrial luat în calcul la stabilirea valorii definitive a unui punct per serviciu medical se determină astfel: Fondul aferent asistenţei medicale primare pentru trimestrul respectiv, din care se scade suma pentru plata per capita precum şi venitul cabinetelor medicale în care îşi desfăşoară activitatea medicii de familie nou-veniţi într-o localitate, pentru o perioadă de maximum 3 luni, perioadă pentru care medicul de familie are încheiată o convenţie de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate. ART. 10 (1) Suma cuvenită lunar medicilor de familie se calculează prin totalizarea sumelor rezultate ca urmare a înmulţirii numărului de puncte "per capita" efectiv realizate şi a numărului de puncte pe serviciu efectiv realizate cu valoarea pentru un punct "per capita", respectiv cu valoarea minimă garantată pentru un punct pe serviciu medical. (2) Suma cuvenită medicilor de familie pentru un trimestru se calculează prin totalizarea sumelor rezultate prin înmulţirea numărului de puncte "per capita" şi a numărului de puncte pe serviciu medical efectiv realizate în trimestrul respectiv cu valoarea punctului "per capita", respectiv cu valoarea definitivă a punctului pe serviciu medical. ART. 11 Lunar, medicul de familie transmite caselor de asigurări de sănătate, până la termenul prevăzut în contractul de furnizare de servicii medicale încheiat cu casa de asigurări de sănătate, prin reprezentantul legal, întreaga activitate efectiv realizată în luna anterioară, care se verifică de către casele de asigurări de sănătate în vederea decontării şi se validează conform prevederilor contractului-cadru şi a prezentelor norme. Nerespectarea termenului de raportare atrage după sine nedecontarea la termenele stabilite a sumelor cuvenite pentru activitatea desfăşurată de medicul respectiv pentru perioada aferentă. 19

ART. 12 Persoanele înscrise care doresc să îşi schimbe medicul de familie vor adresa o cerere de transfer, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 A la ordin, medicului de familie la care doresc să se înscrie, precizând numele medicului de la care pleacă. Medicul de familie primitor are obligaţia să anunţe în scris (prin poştă), în maximum 15 zile lucrătoare, medicul de familie de la care a plecat persoana. Medicul de familie de la care pleacă persoana are obligaţia să transmită fişa medicală în copie certificată prin semnătură şi parafă că este conform cu originalul, prin poştă, medicului primitor, în termen de 15 zile lucrătoare de la solicitare. Cabinetul medical de la care pleacă persoana păstrează originalul fişei medicale, conform prevederilor legale în vigoare. ART. 13 (1) Erorile de calcul constatate în cadrul unui trimestru se corectează la sfârşitul trimestrului, o dată cu recalcularea drepturilor băneşti cuvenite medicului de familie. (2) Erorile de calcul constatate după expirarea unui trimestru se corectează până la sfârşitul anului, astfel: suma corespunzătoare numărului de puncte plătit eronat, în plus sau în minus faţă de cel efectiv realizat, într-un trimestru anterior, se calculează în trimestrul în care s-a constatat eroarea, la valoarea punctului "per capita" şi la valoarea definitivă a punctului pe serviciu, stabilită pentru trimestrul în care s-a produs eroarea, sumele respective afectând fondul pentru calculul valorii definitive a punctului pentru trimestrul în care s-a constatat eroarea şi implicit valoarea definitivă a punctului pentru trimestrul respectiv. În situaţia în care după încheierea anului financiar precedent se constată erori de calcul aferente acestuia, sumele plătite în plus sau în minus se regularizează conform legii. (3) Eventualele erori de validare se regularizează trimestrial la nivelul caselor de asigurări de sănătate. ART. 14 Casele de asigurări de sănătate şi direcţiile de sănătate publică au obligaţia de a organiza trimestrial şi ori de câte ori este nevoie, întâlniri cu medicii de familie pentru a analiza aspecte privind calitatea furnizării serviciilor medicale în asistenţa medicală primară, precum şi respectarea prevederilor actelor normative în vigoare. Acestea vor informa asupra modificărilor apărute în actele normative şi vor stabili împreună cu medicii de familie măsurile ce se impun pentru îmbunătăţirea activităţii. Neparticiparea medicilor de familie la aceste întâlniri nu îi exonerează de răspunderea nerespectării hotărârilor luate cu acest prilej. ART. 15 (1) În aplicarea art. 39 alin. (1) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, cu modificările şi completările ulterioare, prin nerespectarea programului de lucru stabilit se înţelege absenţa nemotivată de la programul de lucru afişat pentru activitatea desfăşurată în cabinetul medical. (2) Absenţa motivată se ia în considerare pentru situaţiile prevăzute la art. 3 alin. (2), precum şi pentru următoarele situaţii: citaţii de la instanţele judecătoreşti sau alte organe care au dreptul, potrivit legii, de a solicita prezenţa la instituţiile respective, cu condiţia numirii unui înlocuitor pe bază de convenţie de reciprocitate sau convenţie de înlocuire, ale cărui număr de telefon şi adresă vor fi afişate la cabinetul medical, precum şi în cazul participării la manifestări organizate pentru obţinerea de credite EMC, în scopul realizării punctajului necesar acreditării de către CMR. Pentru aceste situaţii medicii de familie trebuie să depună la casa de asigurări de sănătate copia documentelor justificative. În cazul în care medicul titular al unui cabinet medical individual are angajat medic/medici de familie, pentru perioadele de absenţă prevăzute anterior poate fi înlocuit de medicul/medicii de familie angajat/angajaţi. 20

ART. 16 Casele de asigurări de sănătate decontează furnizorilor de servicii medicale din asistenţa medicală primară, care au competenţa şi dotarea necesară, ecografii generale (abdomen şi pelvis), la tarifele şi în condiţiile asistenţei medicale ambulatorii de specialitate pentru specialităţile paraclinice. Medicii de familie pot efectua aceste servicii numai ca o consecinţă a actului medical propriu, pentru persoanele asigurate din lista proprie/din lista constituită la sfârşitul lunii anterioare, în cazul medicilor de familie nou-veniţi într-o localitate care încheie cu casa de asigurări de sănătate convenţie de furnizare de servicii medicale, pentru care este necesar a se efectua aceste investigaţii în vederea stabilirii diagnosticului, dacă în cabinetele medicale în care aceştia îşi desfăşoară activitatea există aparatura medicală necesară; medicii de familie pot efectua ecografii generale numai dacă au obţinut competenţă confirmată prin ordin al ministrului sănătăţii. Numărul de investigaţii paraclinice contractat este orientativ, cu obligaţia încadrării în valoarea contractată. Efectuarea serviciilor medicale paraclinice se desfăşoară în cadrul unui program suplimentar, stabilit în afara programului de lucru contractat pentru serviciile medicale din asistenţa medicală primară. ART. 17 (1) Modificările ce pot interveni în activitatea unui cabinet medical din mediul urban, indiferent de forma de organizare a furnizorului, ca urmare a înfiinţării unui punct de lucru rezultat prin preluarea unui praxis nu pot face obiectul contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate. (2) Modificările ce pot interveni în activitatea unui cabinet medical din mediul rural, indiferent de forma de organizare a furnizorului, ca urmare a înfiinţării unui punct de lucru în mediul urban rezultat prin preluarea unui praxis, nu pot face obiectul contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate. ART. 18 Medicii de familie aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate acordă servicii medicale pe baza unei programări, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 44/53/2010 privind aprobarea unor măsuri de eficientizare a activităţii la nivelul asistenţei medicale ambulatorii în vederea creşterii calităţii actului medical în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

21

ANEXA 2 A

CERERE DE TRANSFER - model Nr. înregistrare ______________/____________ Unitatea sanitară ................................ CUI .............................................. Sediu (localitate, str. nr.) ..................... .................................................. Casa de Asigurări ................................ Nr. contract/conven ie ........................... Medic de familie ................................. (semnătură şi parafă) VIZAT*),

Domnule/Doamnă Doctor, Subsemnatul(a) _________________________, cetă enie ____________________, C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, data naşterii ________________________, domiciliat(ă) în ___________________ str. _________________ nr. _____, bl. _____, sc. ____, ap. _____, jud./sector __________, act de identitate ______________, seria ___________, nr. ___________, eliberat de __________________, la data _____________, telefon ___________________, solicit înscrierea mea pe lista dumneavoastră prin transfer de la medicul de familie ____________ din unitatea sanitară _________________ str. ___________________ nr. _____ jud./sector ___________ Declar pe propria răspundere că nu solicit transferul mai devreme de 6 luni calendaristice de la ultima înscriere. Anexez prezentei cereri documentele justificative care atestă calitatea de asigurat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare (se va bifa numai de către persoanele asigurate). Răspund de exactitatea datelor cuprinse în prezenta cerere, pe care o semnez. Data: / / Semnătura:

Domnului/Doamnei Doctor -----------*) Se completează cu datele unită ii sanitare în care îşi desfăşoară activitatea medicul de familie pe lista căruia se solicită transferul, respectiv semnătura şi parafa acestuia.

22

ANEXA 2 B Furnizor de servicii medicale ..................... Sediul social/Adresa fiscală ...................... DECLARAŢIE Subsemnatul(a)*1 ...................... legitimat (a) cu B.I./C.I. seria .........., nr. ............., în calitate de reprezentant legal, cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii, declar pe propria răspundere că datele de identificare a persoanelor înscrise pe lista cuprinzând persoanele beneficiare ale pachetelor de servicii medicale, depusă în format electronic la Casa de Asigurări de Sănătate ................. în vederea încheierii contractului de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară pentru anul 2011 este valabilă şi conformă cu evidenţele proprii existente la data de*2 ......................... Subsemnatul(a)*3 ...................... legitimat (a) cu B.I./C.I. seria .........., nr. ............., în calitate de reprezentant legal, cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii, declar pe propria răspundere, că datele de identificare a persoanelor înscrise pe lista/listele cuprinzând persoanele beneficiare ale pachetelor de servicii medicale depusă/depuse în format electronic la Casa de Asigurări de Sănătate .............. în vederea încheierii contractului de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară pentru anul 2011 este valabilă şi conformă cu evidenţele proprii existente la data de*4 ................, pentru următorii medici de familie: .......................................................... NOTĂ: *1 Pentru cabinetele medicale individuale *2, *4 Se va trece data la care a încetat termenul de valabilitate a contractului anterior *3 Pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale: - cabinet asociat sau grupat - societate civilă medicală - unitate medico-sanitară cu personalitate juridică, înfiinţată potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - cabinet care funcţionează în structura sau în coordonarea unei unităţi sanitare aparţinând ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie

Data .....................

Reprezentant legal (semnătura şi ştampila

23

ANEXA 3 - model CONTRACT DE FURNIZARE de servicii medicale în asistenţa medicală primară I. Părţile contractante Casa de Asigurări de Sănătate ................., cu sediul în municipiul/oraşul ................., str. ................... nr. ......, judeţul/sectorul .................., tel./fax .............., reprezentată prin preşedinte - director general ..................., şi Cabinetul medical de asistenţă medicală primară ................., organizat astfel: - cabinet individual ......................, cu sau fără punct secundar de lucru ....................., reprezentat prin medicul titular ................ - cabinet asociat sau grupat .............., cu sau fără punct secundar de lucru ....................., reprezentat prin medicul delegat ................ - societate civilă medicală ..............., cu sau fără punct secundar de lucru ....................., reprezentată prin administratorul ............... - unitate medico-sanitară cu personalitate juridică, înfiinţată potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ..................., reprezentată prin ..........., - cabinet care funcţionează în structura sau în coordonarea unei unităţi sanitare aparţinând ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie ................., cu sau fără punct secundar de lucru .............., reprezentat prin ................. având sediul cabinetului medical în municipiul/oraşul/comuna ................, str. ............... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ...., judeţul/sectorul ....................., telefon fix/mobil ..................., adresă e-mail .................., şi sediul punctului secundar de lucru în localitatea ................., str. ............ nr. ..., telefon fix/mobil ............., adresă e-mail ..............., II. Obiectul contractului ART. 1 Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea de servicii medicale în asistenţa medicală primară, conform Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ………….. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010. III. Servicii medicale furnizate ART. 2 Serviciile medicale furnizate în asistenţa medicală primară sunt cuprinse în pachetul de servicii medicale de bază, în pachetul minimal de servicii medicale şi în pachetul de servicii pentru persoanele care se asigură facultativ pentru sănătate, prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ………….. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, cu modificările şi completările ulterioare. ART. 3 Furnizarea serviciilor medicale se face, pentru persoanele care beneficiază de serviciile medicale prevăzute în pachetele de servicii medicale, pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European, titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiari ai formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. 883 al 24

Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, respectiv în baza Regulamentului CEE nr. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii, după caz precum şi pentru pacienţii din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale, de către următorii medici de familie: 1. ................, având un număr de .............. persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale, un număr de ................. persoane beneficiare ale pachetului facultativ de servicii medicale, un număr de ................ persoane beneficiare ale pachetului de servicii medicale de bază, înscrise pe lista proprie; 2. ................, având un număr de .............. persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale, un număr de ................. persoane beneficiare ale pachetului facultativ de servicii medicale, un număr de ................ persoane beneficiare ale pachetului de servicii medicale de bază, înscrise pe lista proprie; 3. ................, având un număr de .............. persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale, un număr de ................. persoane beneficiare ale pachetului facultativ de servicii medicale, un număr de ................ persoane beneficiare ale pachetului de servicii medicale de bază, înscrise pe lista proprie; IV. Durata contractului ART. 4 Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la 31 decembrie 2012. ART. 5 Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul părţilor pe toată durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, cu modificările şi completările ulterioare. V. Obligaţiile părţilor A. Obligaţiile casei de asigurări de sănătate ART. 6 Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligaţii: a) să încheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală primară, autorizaţi şi evaluaţi şi să facă publică în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractelor, prin afişare pe pagina web şi la sediul casei de asigurări de sănătate, lista nominală a acestora, cuprinzând denumirea fiecăruia şi să actualizeze permanent această listă în funcţie de modificările apărute, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data operării acestora, conform legii; b) să deconteze furnizorilor de servicii medicale, la termenele prevăzute în contract, pe baza facturii însoţite de documente justificative, prezentate atât pe suport hârtie cât şi în format electronic, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, contravaloarea serviciilor medicale contractate, efectuate, raportate şi validate conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012, aprobat prin H.G. nr. 1389/2010, cu modificările şi completările ulterioare; c) să informeze furnizorii de servicii medicale cu privire la condiţiile de contractare a serviciilor medicale suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate precum şi la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative, prin publicare pe pagina web a casei de asigurări de sănătate; d) să informeze în prealabil într-un număr de zile similar celui prevăzut la art. 4 alin. (1) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de 25

confirmarea calităţii de asigurat se face de Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării. cu modificările şi completările ulterioare. prin toate mijloacele de care dispun. după caz. Ordinii Publice. în funcţie de casele de asigurări de sănătate la care aceştia se află în evidenţă. pentru care sunt stabilite drepturi suplimentare. k) să recupereze de la furnizorii care au acordat servicii medicale sumele reprezentând contravaloarea acestor servicii. prin afişare atât la sediul caselor de asigurări de sănătate. Construcţiilor şi Turismului. afişat pe pagina web a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. 1389/2010.2012. cât şi în format electronic. notificarea privind măsurile dispuse se transmite furnizorului de către casa de asigurări de sănătate în termen de maxim 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la casa de asigurări de sănătate. Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi de Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor. cât şi în format electronic. i) să ţină evidenţa distinctă a persoanelor asigurate de pe listele medicilor de familie cu care au încheiate contracte de furnizare de servicii medicale. Pentru persoanele asigurate care se află în evidenţa caselor de asigurări de sănătate judeţene sau a municipiului Bucureşti şi care sunt înscrise pe listele medicilor de familie aflaţi în relaţie contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. cât şi pe pagina electronică a acestora. respectiv cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor. să le comunice acestora notele de constatare întocmite în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data prezentării în vederea efectuării controlului. 26 . începând cu ziua următoare transmiterii acesteia de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti. în condiţiile legii. pe bază de tabel centralizator transmis lunar atât pe suport hârtie. În cazul în care controlul este efectuat de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau cu participarea acesteia. pentru asiguraţii care se află în evidenţa Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării. Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi a Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor. precum şi numărul total naţional de puncte realizate atât "per capita". în vederea actualizării listelor medicilor de familie. prin intermediul paginii web a casei de asigurări de sănătate precum şi prin e-mail la adresele comunicate oficial de către furnizori cu excepţia situaţiilor impuse de actele normative. Ordinii Publice. g) să confirme sub semnătură. Construcţiilor şi Turismului şi care sunt înscrişi pe listele medicilor de familie care au contracte cu casele de asigurări de sănătate judeţene sau a municipiului Bucureşti. să comunice în scris şi sub semnătură lista cu persoanele care nu mai îndeplinesc condiţiile de asigurat şi persoanele nou-asigurate intrate pe listă. Ordinii Publice.asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . la începutul contractului anual. potrivit prevederilor legale în vigoare. precum şi contravaloarea unor servicii medicale. confirmarea calităţii de asigurat se face de către casele de asigurări de sănătate judeţene sau a municipiului Bucureşti. cât şi pe serviciu. furnizorii de servicii medicale cu privire la condiţiile de acordare a serviciilor medicale şi cu privire la orice intenţie de schimbare în modul de acordare a acestora. în condiţii grele şi foarte grele. h) să facă publică valoarea definitivă a punctului pe serviciu rezultată în urma regularizării trimestriale. j) să informeze asiguraţii cu privire la dreptul acestora de a efectua controlul medical. valorile fondurilor aprobate în trimestrul respectiv pentru plata punctelor "per capita" şi per serviciu. Construcţiilor şi Turismului. e) să acorde furnizorilor de servicii medicale sume care să ţină seama şi de condiţiile de desfăşurare a activităţii în zone izolate. lista persoanelor asigurate înscrise pe listă. iar lunar. pe bază de tabel centralizator transmis lunar atât pe suport hârtie. f) să înmâneze la momentul finalizării controlului procesele-verbale de constatare furnizorilor de servicii medicale sau.

să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului şi a furnizorului. să acorde servicii medicale de profilaxie. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 3. la solicitarea părinţilor sau a aparţinătorilor legali. şi să comunice aceste modificări caselor de asigurări de sănătate. n) să monitorizeze perioadele de absenţă a medicilor de familie pentru care înlocuirea se asigură pe bază de reciprocitate pentru perioada cumulată de maximum 60 de zile calendaristice pe an. să înscrie pe lista proprie gravidele şi lehuzele neînscrise pe lista unui medic de familie. pentru a căror corectitudine furnizorii depun declaraţii pe proprie răspundere. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . p) să deducă spre soluţionare organelor abilitate situaţiile în care constată neconformitatea documentelor depuse de către furnizori. respectiv să deconteze contravaloarea investigaţiilor medicale paraclinice numai dacă medicii de familie au competenţa legală necesară şi au în dotarea cabinetului aparatura medicală corespunzătoare pentru realizarea acestora. Obligaţiile furnizorului de servicii medicale ART. Nou-născutul va fi înscris pe lista medicului de familie care a îngrijit gravida. de urgenţă şi de suport în limita competenţei profesionale. imediat după naşterea copilului. respectiv să deconteze serviciile medicale efectuate. să comunice caselor de asigurări de sănătate datele de identificare a persoanelor cărora li s-au acordat serviciile medicale. prevăzute în lista serviciilor medicale pentru care plata se efectuează prin tarif pe serviciu medical în condiţiile stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1389/2010. de reşedinţă a acestora. în condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 2. în funcţie de mişcarea lunară. Sumele astfel obţinute se utilizează conform prevederilor legale în vigoare. 5. o) să aducă la cunoştinţa furnizorilor de servicii medicale cu care se află în relaţie contractuală numele şi codul de parafă ale medicilor care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. m) să contracteze servicii medicale. să actualizeze lista proprie cuprinzând persoanele înscrise ori de câte ori apar modificări în cuprinsul acesteia. după caz. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . B. să nu refuze înscrierea pe listă a copiilor. curative. 7 Furnizorul de servicii medicale are următoarele obligaţii: 1.medicamente cu şi fără contribuţie personală. dacă părinţii nu au altă opţiune exprimată în scris. să înscrie din oficiu copiii care nu au fost înscrişi pe lista unui medic de familie odată cu prima consultaţie a copilului bolnav în localitatea de domiciliu sau. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.. materiale sanitare şi dispozitive medicale acordate de alţi furnizori aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate în baza biletelor de trimitere eliberate de către aceştia. 6.2012. l) să contracteze. în situaţia în care nu au fost îndeplinite condiţiile pentru ca asiguraţii să beneficieze de aceste servicii. 27 . raportate şi validate. după caz. ………….2012. la prima consultaţie în localitatea de domiciliu sau. să actualizeze lista proprie în funcţie de comunicările transmise de casele de asigurări de sănătate.. prevenţie. …………. 1389/2010. de reşedinţă a acestuia. 4.

aprobat prin H. iar la externarea din spital.G. sunt obligaţi să comunice recomandările formulate.7. să reînnoiască pe toată perioada de derulare a contractului. la sesizarea asiguratului. 1389/2010. 9. prin eliminarea asiguratului de pe listă. de care beneficiază asiguraţii corespunzătoare denumirilor comune internaţionale aprobate prin hotărâre a Guvernului. să prescrie medicamente cu sau fără contribuţie personală şi după caz. 1389/2010. numai dacă acestea au fost comunicate pe baza scrisorii medicale. să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. dovada de evaluare a furnizorului. cu obligaţia ca acesta să conţină explicit toate elementele prevăzute în scrisoarea medicală. Schimbarea medicului de familie se face pe baza cererii de transfer. medicul de familie prescrie medicamentele recomandate de către alţi medici aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. 28 . unic pe ţară. să furnizeze tratamentul adecvat şi să prescrie medicamentele cu şi fără contribuţie personală. 8. nr. Pentru aceste cazuri. nr. 38 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. recomandările vor fi comunicate utilizânduse formularul tipizat de scrisoare medicală sau biletul de ieşire din spital. dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la furnizor. conform celor de mai sus. medicul de specialitate din ambulatoriu. unele materiale sanitare. după caz. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012. precum şi medicul de medicina muncii. să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate. pentru unele materiale sanitare. informând în prealabil asiguratul despre tipurile şi efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie. precum şi investigaţii paraclinice numai ca o consecinţă a actului medical propriu. casa de asigurări de sănătate cu care furnizorul a încheiat contract de furnizare de servicii medicale va efectua actualizarea listei medicului de familie de la care asiguratul doreşte să plece. care este formular cu regim special. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012. precum şi situaţiile în care medicul de familie prescrie medicamente la recomandarea medicului de medicina muncii. cu modificările şi completările ulterioare Pentru persoanele care se încadrează în "Programul pentru compensarea în procent de 90% a preţului de referinţă al medicamentelor acordate pensionarilor cu venituri realizate numai din pensii de până la 700 lei/lună". iniţiată de către medicul de specialitate aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. 10. responsabilitatea prescrierii revine exclusiv medicului/medicilor care a/au indicat tratamentul. 11. să respecte dreptul asiguratului de a-şi schimba medicul de familie după expirarea a cel puţin 6 luni de la data înscrierii pe lista acestuia. dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor. conform modelului şi condiţiilor prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. cu modificările şi completările ulterioare. aprobat prin H. folosind exclusiv formularul tipizat de scrisoare medicală. Excepţie fac situaţiile în care pacientul urmează o schemă de tratament stabilită pentru o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice. în situaţia în care nu se respectă această obligaţie. Modelul formularului tipizat de scrisoare medicală este cel stabilit în anexa nr.G. prin prescrierea primei reţete pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală şi. în situaţia în care medicul de familie prescrie medicamente cu şi fără contribuţie personală la recomandarea altor medici.

17. cele cu regim special şi cele tipizate.12. să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate. 29 . 39 B la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1389/2010. să completeze corect şi la zi formularele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării. să anunţe casa de asigurări de sănătate despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale. titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate în perioada de valabilitate a cardului. care se depune la casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 30 de zile de la data semnării contractului. 19. la sediul furnizorului. al cărui model este prevăzut în anexa nr. pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European. în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii care au dreptul şi beneficiază de servicii medicale pe teritoriul României de la furnizori aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. 21. şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării contractului. în maximum 5 zile calendaristice de la data producerii modificării. în baza unui formular. 15. 18. 14. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012. în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate. pentru persoanele cărora li s-a acordat asistenţă medicală pentru accidente de muncă şi boli profesionale. a) să respecte programul de lucru şi să îl comunice casei de asigurări de sănătate. în mod distinct pentru asiguraţi. ori de câte ori se solicită în timpul programului de lucru. factura este însoţită de documentele justificative privind activităţile realizate. program asumat prin prezentul contract şi care se depune la casa de asigurări de sănătate la dosarul de contractare. b) programul de lucru va avea avizul conform al direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti. înţelegeri. pentru cazurile prezentate ca urmare a situaţiilor în care le-au fost aduse prejudicii sau daune sănătăţii de către alte persoane. respectiv beneficiari ai formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. să asigure utilizarea formularelor cu regim special unice pe ţară . să factureze lunar. conform prevederilor actelor normative referitoare la sistemul de asigurări sociale de sănătate. precum şi intimitatea şi demnitatea acestora. 13. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii.G. să informeze asiguraţii cu privire la obligaţiile furnizorului de servicii medicale şi ale asiguratului referitoare la actul medical. după caz precum şi din alte state cu care România a încheiat acorduri. să asigure acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă medico-chirurgicală. respectiv cele privind evidenţele obligatorii. în limita competenţei şi a dotărilor existente. 16. să raporteze casei de asigurări de sănătate datele necesare pentru urmărirea desfăşurării activităţii în asistenţa medicală. activitatea realizată conform contractului de furnizare de servicii medicale. aprobat prin H. nr. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. 20. cu modificările şi completările ulterioare. atât pe suport hârtie cât şi în format electronic. respectiv în baza Regulamentului CEE nr. potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementărilor legale în vigoare. să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi.

29. începând cu data la care acesta va fi pus în funcţiune. respectiv beneficiarilor formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. 1389/2010. să acorde cu prioritate asistenţă medicală femeii gravide şi sugarilor. după caz. să asigure eliberarea actelor medicale. în perioada de valabilitate a cardului. să utilizeze Sistemul informatic unic integrat. În situaţia în care se utilizează un alt sistem informatic acesta trebuie să fie compatibil cu Sistemul informatic unic integrat. 23. precum şi datele de contact ale acesteia: adresă. 27. 32. caz în care furnizorii sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea în procesul de transmitere a datelor. aprobat prin H. să recomande dispozitive medicale de protezare stomii şi incontinenţă urinară numai ca urmare a scrisorii medicale comunicată de către medicul de specialitate aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. 30. să acorde asistenţă medicală pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri. 26. inclusiv pentru situaţiile programabile dacă asiguratul solicită efectuarea serviciilor respective înaintea datei programate . nr. numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală. 31. să încaseze de la asiguraţi contravaloarea serviciilor medicale la cerere. înţelegeri. să utilizeze sistemul de raportare în timp real.G. folosind formele cele mai eficiente de tratament. telefon. 28. fie coplata pentru alte servicii medicale de care au beneficiat asiguraţii.22. în situaţia ataşării la biletul de trimitere a rezultatelor investigaţiilor. 33. să asigure acordarea asistenţei medicale necesară titularilor cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European. precum şi data la care au fost efectuate. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. să încaseze sumele reprezentând fie contribuţia personală pentru unele servicii medicale. fax. rezultatele investigaţiilor efectuate în regim ambulatoriu. cu modificările şi completările ulterioare. conform dispoziţiilor legale. în condiţiile stabilite în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 24. să întocmească bilet de trimitere către societăţi de turism balnear şi de recuperare şi să consemneze în acest bilet sau să ataşeze în copie.în aceste situaţii furnizorii de 30 . 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială respectiv în baza Regulamentului CEE nr. 25. să respecte protocoalele de practică pentru prescrierea. convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii. în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale. medicul va menţiona pe biletul de trimitere că a anexat rezultatele investigaţiilor şi va informa asiguratul asupra obligativităţii de a le prezenta medicului căruia urmează să i se adreseze. în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii. să asigure acordarea serviciilor medicale prevăzute în pachetele de servicii medicale. pentru completarea tabloului clinic al pacientului pentru care face trimiterea. pagină web. elaborate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. să afişeze într-un loc vizibil programul de lucru. să asigure acordarea de servicii medicale asiguraţilor fără nici o discriminare. e-mail. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012. monitorizarea şi decontarea tratamentului în cazul unor afecţiuni.

respectiv administrarea vaccinului recomandat. să asigure utilizarea formularului de bilet de trimitere pentru investigaţii paraclinice.2012. conform prevederilor legale în vigoare. 44. 36. către medicul/medicii de familie pentru care au optat persoanele care au fost înscrise pe listele medicului/medicilor şi care nu se mai află în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. acesta are obligaţia de a solicita consimţământul informat al părintelui pentru utilizarea. să completeze formularele cu regim special utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate . respectiv al excluderii medicului/medicilor din contractul/convenţia încheiat(ă) cu casa de asigurări de sănătate.lista. în condiţiile legii. bilet de trimitere pentru investigaţiile paraclinice. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 38.bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării.servicii medicale nu au dreptul de a elibera bilete de trimitere sau prescripţii medicale utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate. să asigure realizarea altor vaccinări recomandate şi reglementate de Ministerul Sănătăţii ca acţiuni prioritare de sănătate publică. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . să informeze părinţii asupra vaccinărilor şi tipurilor de vaccinuri acordate în cadrul Programului naţional de imunizare al Ministerului Sănătăţii. să întocmească liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile. conform prevederilor legale în vigoare. 40. furnizorii de servicii medicale din asistenţa medicală primară sunt obligaţi să anunţe casa de asigurări de sănătate referitor la predarea documentelor medicale. 34. casele de asigurări de sănătate recuperează de la aceştia contravaloarea serviciilor medicale recomandate/medicamentelor cu şi fără contribuţie personală prescrise. să informeze persoanele asigurate în vârstă de peste 18 ani înscrise pe lista sa cu privire la dreptul acestora de a efectua un control medical pentru prevenirea bolilor cu consecinţe majore în morbiditate şi mortalitate. care este formular cu regim special unic pe ţară şi să recomande investigaţiile paraclinice în concordanţă cu diagnosticul. 37. în cazul încetării/rezilierii contractului/convenţiei. să solicite începând cu data implementării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate acest document titularilor acestuia în vederea acordării serviciilor medicale. 35. dacă este cazul. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. în cazul în care medicul recomandă părintelui efectuarea unui alt tip de vaccin decât cel asigurat în cadrul Programului naţional de imunizare. atât la contractare . 41. 1389/2010şi să raporteze această evidenţă casei de asigurări de sănătate. să recomande asiguraţilor tratamentul adecvat şi eficient. să organizeze la nivelul cabinetului evidenţa bolnavilor cu afecţiunile cronice prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.. ce au fost efectuate/eliberate de alţi furnizori în baza acestor formulare şi decontate de casele de asigurări de sănătate din fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. cât şi modificările ulterioare privind mişcarea lunară a bolnavilor cronici. prescripţie medicală. cu respectarea condiţiilor privind modalităţile de prescriere a medicamentelor. 42. În cazul nerespectării acestei obligaţii. 39. …………. 31 . cu toate datele pe care acestea trebuie să le cuprindă conform prevederilor legale în vigoare. să efectueze şi să raporteze vaccinările obligatorii prevăzute în cadrul Programului naţional de imunizare al Ministerului Sănătăţii. 43.

..unitate administrativ-teritorială/zonă (oraş. 8 Modalităţile de plată în asistenţa medicală primară sunt: 1..... aprobat prin H.. nr.. Medic nou-venit în localitate . Modalităţi de plată ART. c) din anexa nr...%*) b) cu gradul profesional: . aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010. din anexa nr.... (2) lit.. 1 alin.. se aplică un procent de majorare de 100%.. cu modificările şi completările ulterioare: DA/NU .. 1 alin. indiferent de punctajul obţinut potrivit Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. aprobat prin H..unitate administrativ-teritorială/zonă (oraş. comună) .2..G.1.2012. cu modificările şi completările ulterioare. nr.. Plata "per capita" .5.. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012. 1389/2010. se ajustează în raport: a) cu condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea medicul de familie: . Plata "per capita" se face conform art... 1.. VI... se va trece sporul de zonă pentru fiecare situaţie. până la .G... c)..serviciile medicale acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate...... 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.... nr. 1... pentru cabinetele cu punct/puncte de lucru se stabileşte un spor de zonă diferit pentru localitatea unde se află cabinetul. în condiţiile prevederilor art. în condiţiile prevederilor art..... care încheie contract după expirarea convenţiei de furnizare de servicii medicale încheiată pe o perioadă de 3 luni: DA/NU . Medic nou-venit în localitate .... 1... în condiţiile în care.% -----------*) Pentru cabinetele medicale din mediul rural din aria Rezervaţiei biosferei Delta Dunării... ……….4. 1 alin. 1389/2010.. 1389/2010. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. valabilă pentru anul 2012. 32 . ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012.. Perioada de plată în condiţiile prevederilor art....prin tarif pe persoană asigurată 1..medic care nu a promovat un examen de specialitate .. după caz. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.. a). Numărul total de puncte calculat conform art......2012 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr..3. este în valoare de 3 lei. aprobat prin H.G. b) sau lit. Valoarea punctului "per capita".. 32 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .medic primar . (2) lit.. 1389/2010.. 1. (2) din anexa nr.% .în sistemul de asigurări sociale de sănătate... 31 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .. comună) .. cu modificările şi completările ulterioare: de la .... cu modificările şi completările ulterioare..în sistemul de asigurări sociale de sănătate. unică pe ţară. cu modificările şi completările ulterioare.. respectiv pentru localitatea/localităţile unde se află punctul/punctele de lucru..

puncte = număr de puncte x ---------------------------------------------------.200) per capita = puncte realizate x ------------------------------------------------.200) Nr. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012. (3) lit. Plata prin tarif pe serviciu medical.5 per capita realizate număr persoane asigurate înscrise de decontat c) pentru cabinetele medicale individuale care au angajat unul sau mai mulţi medici.x 0.G.5 de decontat Număr persoane asigurate înscrise d) În situaţia în care cabinetul medical se află într-o zonă/unitate administrativteritorială. 1 alin.000 . aprobat prin H. în condiţiile în care totalul persoanelor asigurate înscrise pe listă este mai mic sau egal cu 4. nr.5 per capita realizate număr persoane asigurate înscrise de decontat 2.x 0. cu deficit din punct de vedere al prezenţei medicului de familie stabilită de comisia prevăzută la art.2). 1389/2010. aprobat prin H.200 şi numărul de asiguraţi pe listă. cu modificările şi completările ulterioare. În situaţia în care numărul de persoane asigurate înscrise pe lista medicului de familie depăşeşte 2.000.x 0. 1389/2010.200 per capita = număr de puncte realizate x ----------------------------------------------------de decontat Număr persoane asigurate înscrise la care se adaugă suplimentar un număr de puncte care se calculează astfel: (număr de asiguraţi înscrişi . puncte = număr de puncte x ---------------------------------------------------. numărul total de puncte se calculează după cum urmează: Nr. c) din anexa nr.200 per capita = număr de puncte realizate x ---------------------------------------------de decontat Număr persoane asigurate înscrise la care se adaugă suplimentar un număr de puncte care se calculează astfel: Nr.2.G. puncte număr de (4. 23 alin. numărul total de puncte se calculează după cum urmează: Nr. servicii nominalizate la art. puncte 2. pentru unele servicii medicale prevăzute în pachetele de servicii medicale. puncte 2. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.200.200 per capita = număr de puncte realizate x ----------------------------------------------de decontat Număr persoane asigurate înscrise b) pentru cabinetele medicale individuale care au angajat unul sau mai mulţi medici.2.000.200) Nr. nr. (3) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012. astfel: Nr.2.200 per capita = număr de puncte realizate x -----------------------------------------------de decontat Număr persoane asigurate înscrise la care se adaugă suplimentar un număr de puncte care se calculează astfel: (număr de asiguraţi înscrişi . puncte 2. cu modificările şi completările ulterioare: 33 . puncte 2. cuantificat în puncte. plata per capita se realizează după cum urmează: a) numărul total de puncte rezultat în raport cu numărul de persoane asigurate din listă şi structura pe grupe de vârstă se înmulţeşte cu raportul dintre 2. în condiţiile în care totalul persoanelor asigurate înscrise pe listă depăşeşte 4. numărul total de puncte se calculează după cum urmează: Nr.

............................................... Prenume .......................... Grad profesional ........................................................................... 2.. Cod numeric personal .......... ...................... Program de lucru .................. Cod numeric personal ....... Program de lucru ........ 1.................................................. Asistent medical Nume .........................................8 lei...................................... Codul de parafă al medicului ................se completează pentru fiecare cabinet medical şi medic de familie din componenţa cabinetului medical cu care s-a încheiat contractul: a) Medic de familie Nume .................................. Prenume ........................................... Cod numeric personal ................................... 9 (1) Casele de asigurări de sănătate au obligaţia să deconteze.................................. Grad profesional . 2.....................................................1................................ c) ...................................... (3) din anexa nr................ Cod numeric personal .................................................................................................................. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr....................... -----------*) În cazul cabinetelor medicale individuale... Valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu medical este unică pe ţară în valoare de 1..... b) Medic de familie Nume .......... 2 se face conform art........ Grad profesional ....................................... Medic de familie angajat*) Nume ..................................... în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la încheierea fiecărei luni contravaloarea serviciilor medicale furnizate.. Prenume . nr................ cu modificările şi completările ulterioare........ aprobat prin H............ 2...................................... Codul de parafă al medicului ........................ 1389/2010....... potrivit contractelor încheiate între furnizorii de servicii medicale din asistenţa medicală primară şi casele de asigurări de sănătate................................................ ART.................................................................... -----------*) În cazul cabinetelor medicale individuale......................... Cod numeric personal ...................G............................ Prenume .. Asistent medical Nume ..... 3......................... Grad profesional ....... 1 alin.......2.... Clauze speciale ............. Codul de parafă al medicului .......... ................................ Medic de familie angajat*) Nume ..................................................... în limita fondurilor aprobate 34 ......... Program de lucru ...................... ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012................ Codul de parafă al medicului ................................... Plata pe serviciu medical pentru serviciile enunţate la pct........................ 1.. Cod numeric personal ..... Prenume .........................2....... Program de lucru .. Prenume ............................................

(7) Recuperarea sumei conform prevederilor alin.cu această destinaţie. 16.. 9... (3). b) la a doua constatare. medicilor de familie la care acestea au fost înregistrate. (8) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condiţiile alin. nu au fost efectuate . 3.cu recuperarea contravalorii acestor servicii. (3). că serviciile raportate conform contractului. precum şi de investigaţii paraclinice care sunt consecinţe ale unor acte medicale prestate de alţi medici. la prima constatare se diminuează cu 10% valoarea punctului per capita... 37.. în derularea contractului.. avertisment scris. 19. (6) Reţinerea sumei conform prevederilor alin. 7 pct. 41. avertisment scris. (9) Pentru cazurile prevăzute la alin. precum şi transcrierea de prescripţii medicale pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală a asiguratului şi pentru unele materiale sanitare. Calitatea serviciilor ART. cu 10%. precum şi prescrieri de medicamente cu şi fără contribuţie personală din partea asiguratului şi ale unor materiale sanitare şi/sau recomandări de investigaţii paraclinice. Toate documentele necesare decontării se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate prin semnătura reprezentanţilor legali ai furnizorilor. în alte condiţii decât cele prevăzute la art. 35 . (2) Până la data de 30 a lunii următoare încheierii trimestrului se face decontarea drepturilor băneşti ale medicilor de familie ca urmare a regularizărilor în funcţie de valoarea definitivă a punctului pe serviciu medical. 26. 2. la valoarea pentru un punct "per capita" respectiv la valoarea minimă garantată pentru un punct pe serviciu medical. se diminuează valoarea punctului per capita. 22. 4. acolo unde este cazul. pe baza documentelor necesare decontării serviciilor medicale furnizate în luna anterioară. pentru luna în care s-au produs aceste situaţii. 39. 13. 32.... 17. 12. elaborate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. pentru luna în care s-au produs aceste situaţii pentru medicii de familie la care se înregistrează aceste situaţii. VII.. (3).. care nu sunt în conformitate cu reglementările legale în vigoare aplicabile în domeniul sănătăţii. se diminuează valoarea punctului per capita. (4) şi (5) casele de asigurări de sănătate ţin evidenţa distinct pe fiecare medic de familie. inclusiv prescriere de medicamente cu şi fără contribuţie personală din partea asiguratului fără aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate/Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. 15.. pentru luna în care s-au produs aceste situaţii pentru medicii de familie la care se înregistrează aceste situaţii. 35.. 42 şi 43 se aplică următoarele sancţiuni: a) la prima constatare. 6. 23. 28. 21.. (4) şi (5) se utilizează conform prevederilor legale în vigoare. 25. cu 10%. (3). în vederea decontării acestora. 31. 10 Serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract trebuie să respecte criteriile privind calitatea serviciilor medicale. 27. 7 pct. b) la a doua constatare. (5) În cazul în care în derularea contractului se constată. în urma controlului efectuat de către serviciile specializate ale caselor de asigurări de sănătate. la data de . 1. 20. (3) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea programului de lucru prevăzut în prezentul contract. 5. 10. 11. (4) şi (5) se face prin plata directă sau executare silită pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. pentru furnizorii care sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. (4) şi (5) se face din prima plată care urmează a fi efectuată. (4) În cazul în care. 24. 29. se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. depuse lunar de către furnizor la casa de asigurări de sănătate. se aplică următoarele sancţiuni: a) la prima constatare.

X.VIII. Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră. Încetarea. 9 alin. (3) şi (4) pentru oricare situaţie. precum şi o dată cu prima constatare după aplicarea măsurii prevăzută la art. prin care să se certifice realitatea şi exactitatea faptelor şi împrejurărilor care au condus la invocarea forţei majore şi. respectiv de la încetarea valabilităţii acesteia/acestuia. 13 Contractul de furnizare de servicii medicale se reziliază de plin drept. i) refuzul furnizorului de a pune la dispoziţia organelor de control ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ale caselor de asigurări de sănătate toate documentele justificative care atestă furnizarea serviciilor raportate în vederea decontării şi cele de evidenţă financiar-contabilă a serviciilor furnizate conform contractelor încheiate şi documentele justificative privind sumele decontate din Fondul naţional unic de asigurări 36 . fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului. în cazul celorlalte forme de organizare a cabinetelor medicale. revoluţie. c) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar. ca urmare a constatării următoarelor situaţii: a) dacă furnizorul de servicii medicale nu începe activitatea în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnării contractului de furnizare de servicii medicale. d) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a dovezii de evaluare a furnizorului. 11 Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale partea în culpă datorează celeilalte părţi daune-interese. respectiv municipiul Bucureşti. Sunt considerate ca forţă majoră. pentru o perioadă de două luni consecutive în cadrul unui trimestru. e) nerespectarea termenelor de depunere a facturilor însoţite de documentele justificative privind activităţile realizate conform prezentului contract. embargo. de la încetarea acestui caz. În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni. este considerată ca forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen. marile inundaţii. 12 Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor. în sensul acestei clauze. în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor realizate. f) odată cu prima constatare după aplicarea în cursul unui an a măsurilor prevăzute la art. împrejurări ca: război. IX. printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate. cutremur. de asemenea. Răspunderea contractuală ART. 9 alin. în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data aprobării acestei măsuri. b) dacă din motive imputabile furnizorului acesta îşi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice. intervenită după data semnării contractului şi care împiedică executarea acestuia. (5). respectiv 3 luni într-un an. contractul se modifică în mod corespunzător prin excluderea medicului/medicilor la care s-a constatat nerespectarea nejustificată a programului de lucru timp de 3 zile consecutive. g) dacă se constată nerespectarea programului de lucru prevăzut în contract prin lipsa nejustificată a medicului timp de 3 zile consecutive în cazul cabinetelor medicale individuale. rezilierea şi suspendarea contractului ART. Clauză specială ART. Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile calendaristice de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul judeţ.

a3) încetarea definitivă a activităţii casei de asigurări de sănătate. d) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale sau al casei de asigurări de sănătate. 23 alin. din motive imputabile acestora. (3) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. (3) în contractele încheiate cu aceşti furnizori sau cu alţi furnizori pentru aceste persoane care prin activitatea lor au condus la încetarea/modificarea contractului. e) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al casei de asigurări de sănătate printr-o notificare scrisă privind expirarea termenului de suspendare a contractului în condiţiile art. lichidare. a2) încetare prin faliment. casele de asigurări de sănătate nu vor mai încheia contracte cu furnizorii respectivi. 14 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale încetează în următoarele situaţii: a) de drept la data la care a intervenit una din următoarele situaţii: a1) furnizorul de servicii medicale îşi încetează activitatea în raza administrativteritorială a casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală. c) acordul de voinţă al părţilor. (4) După reluarea relaţiei contractuale. pentru situaţiile în care se justifică această decizie. 1389/2010.sociale de sănătate. casele de asigurări de sănătate nu vor accepta înregistrarea în niciun alt contract a persoanei/persoanelor respective până la următorul termen de contractare. d). b) din motive imputabile furnizorului. dar nu mai puţin de 6 luni de la data încetării contractului. 15 alin. dizolvare cu lichidare. ART. casele de asigurări de sănătate nu vor mai intra în relaţii contractuale cu furnizorii respectivi până la următorul termen de contractare. dar nu mai puţin de 6 luni de la data modificării contractului. (1) lit. (3) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate se modifică prin excluderea din contract a uneia sau mai multor persoane înregistrată/înregistrate în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate şi care desfăşoară activitate sub incidenţa acestuia la furnizorii respectivi. a5) medicul titular al cabinetului medical individual renunţă sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România. cu excepţia revocării dovezii de evaluare a furnizorului. conform solicitării scrise a organelor de control în ceea ce priveşte documentele şi termenele de punere la dispoziţie a acestora. a4) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual iar cabinetul nu poate continua activitatea în condiţiile legii. se poate face printr-o notificare scrisă privind următoarea situaţie: în cazul în care numărul persoanelor înscrise la un medic de familie se menţine timp de 6 luni consecutiv la un nivel mai mic cu 20% din numărul minim stabilit pe unitate administrativ-teritorială/zonă de către comisia constituită conform art. după caz. 37 . cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreşte încetarea contractului. (2) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate a încetat din motive imputabile furnizorilor. f) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al casei de asigurări de sănătate. în cazul în care contractul încetează/se modifică din nou. cu modificările şi completările ulterioare. printr-o notificare scrisă. din motive imputabile furnizorilor sau persoanelor prevăzute la alin. (3). cu indicarea motivului şi a temeiului legal. desfiinţare sau reprofilare a furnizorului de servicii medicale. respectiv nu vor mai accepta înregistrarea persoanelor prevăzute la alin. sau în raza administrativ-teritorială a casei de asigurări de sănătate limitrofă casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală. prin reziliere.

13 şi la art. Corespondenţa ART. (1) lit. e) nerespectarea de către furnizorii de servicii medicale a termenelor de plată a contribuţiei la Fond. d) încetarea valabilităţii sau revocarea de către autorităţile competente a oricăruia dintre documentele prevăzute la art. 14 alin. (2). cu condiţia ca furnizorul să facă dovada demersurilor întreprinse pentru actualizarea acestuia. constată de către casele de asigurări de sănătate din evidenţele proprii sau ca urmare a controalelor efectuate la furnizori.subpct. a4. 14 alin. pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale. a) . suspendarea operează pentru o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice de la data încetării valabilităţii/revocării acestuia. nominalizate în contract. a2. a5 şi lit. 16 Situaţiile prevăzute la art. 1389/2010. d) se notifică casei de asigurări de sănătate. (2) Decontarea serviciilor medicale contractate. cu modificările şi completările ulterioare. suspendarea se face după 30 de zile calendaristice de la data la care casa de asigurări de sănătate a efectuat ultima plată către furnizor. XI. ART. dar nu mai mult de 1/3 din sumele lunare care urmează a fi decontate. (1) lit.c) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate aprobat prin H. ART. (3) şi (4) se aplică în mod corespunzător pentru fiecare dintre sediile secundare/punctele de lucru. dar nu mai mult de 6 luni. sau până la data ajungerii la termen a contractului. până la data la care aceştia îşi achită obligaţiile la zi sau până la data ajungerii la termen a contractului. XII. prin fax sau direct la sediul părţilor. nr. a3. pe bază de documente justificative prezentate casei de asigurări de sănătate. (1) lit. efectuate. a) .G. Situaţiile prevăzute la art. cu cel puţin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreşte încetarea contractului. aflat în contract cu casa de asigurări de sănătate şi care se află în această situaţie. prin scrisori recomandate cu confirmare de primire. 17 Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris.(5) În cazul în care furnizorii intră în relaţii contractuale cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate pentru mai multe sedii secundare/puncte de lucru. 14 alin. c) de la data la care casa de asigurări de sănătate este înştiinţată despre decizia Colegiului teritorial al Medicilor. b) la solicitarea furnizorului. după caz. a) subpct. de la data de înregistrare a documentului prin care se constată nesoluţionarea pe cale amiabilă a unor litigii între părţile contractante doar până la data la care contravaloarea acestor servicii medicale atinge valoarea concurentă a sumei care a făcut obiectul litigiului. prevederile alin. f) se constată de către casa de asigurări de sănătate din oficiu. raportate şi validate conform contractelor încheiate se suspendă. 15 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale se suspendă la data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii: a) în cazurile de forţă majoră confirmate de autorităţile publice competente. suspendarea se aplică corespunzător numai medicului. Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 5 zile lucrătoare din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părţi contractante schimbarea survenită. pentru motive obiective. până la încetarea cazului de forţă majoră. a1 şi lit. şi nerespectarea obligaţiei de la art. prin organele abilitate pentru efectuarea controlului sau la sesizarea oricărei persoane interesate. 8. Modificarea contractului 38 . 7 pct. de suspendare din calitatea de membru sau suspendare din exerciţiul profesiei a medicului titular al cabinetului medical individual.

pagini fiecare... 20 Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă............ .... zile înaintea datei de la care se doreşte modificarea............. sub rezerva notificării scrise a intenţiei de modificare şi a propunerilor de modificare cu cel puţin ............. Contencios ...ART.director general... XIV... ............................ 19 Valoarea definitivă a unui punct pe serviciu medical este cea calculată de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi nu este element de negociere între părţi..... ART. Vizat Juridic.... organizată conform reglementărilor legale în vigoare sau de către instanţele de judecată............ la iniţiativa oricărei părţi contractante. Director executiv al Direcţiei economice........ clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător.... după caz.... Soluţionarea litigiilor ART...... 21 Prezentul contract se poate modifica prin negociere şi acord bilateral.. 18 În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie.... care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract.. Modificarea se face printr-un act adiţional semnat de ambele părţi şi este anexă a acestui contract........ ANEXA 1 la contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară nr. XIII............. în două exemplare a câte ... ART. ART.. CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Preşedinte . . 39 . Alte clauze Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiat astăzi ........ celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. 22 (1) Litigiile legate de încheiere............... ... Director executiv al Direcţiei relaţii contractuale...... Documentele pe baza cărora se încheie contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară depuse de furnizor la casa de asigurări de sănătate: FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE Reprezentant legal... derularea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă...... Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putinţă spiritului contractului. (1) se soluţionează de către Comisia de Arbitraj care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate........... câte unul pentru fiecare parte contractantă... (2) Litigiile nesoluţionate dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate conform alin. .........

. cu persoanele înscrise pentru medicii nou veniţi şi numai în format electronic pentru medicii care au fost în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate în anul precedent. după caz) al reprezentantului legal . ... Se întocmeşte după modelul contractului de furnizare de servicii medicale paraclinice adaptat. 1389/2010...certificatul de membru al OAMGMAMR pentru personalul mediu sanitar valabil la data încheierii contractului..dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la furnizor într-o formă prevăzută de lege şi care este înregistrat în contract funcţionează sub incidenţa acestuia.... .. ... .. ........ ...... ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012...... deschis la Trezoreria Statului. ..cod unic de înregistrare ......ecografii generale (abdomen şi pelvis) efectuate de medicii de familie......... 40 .. ... sau cont nr... .dovada de evaluare a unităţii sanitare nr. sunt certificate pentru conformitate prin sintagma "conform cu originalul" şi prin semnătura reprezentantului legal. Documentele necesare încheierii contractelor. ... ......lista bolnavilor cu afecţiunile cronice conform evidenţei organizate la nivelul cabinetului......dovada de evaluare a punctului secundar de lucru nr.programul de activitate al cabinetului şi punctului de lucru... .. aprobat prin H. .... valabilă la data încheierii contractului.. pe suport de hârtie şi în format electronic....... 2 B la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.cont nr. ...... ACT ADIŢIONAL pentru serviciile medicale paraclinice .programul de activitate al medicilor şi al personalului medico-sanitar..cererea/solicitarea pentru intrare în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate nr. ....dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor....G. ..copie a actului de identitate pentru medici şi personalul mediu sanitar. efectuată conform prevederilor legale în vigoare... valabilă la data încheierii contractului........dovada plăţii la zi a contribuţiei la Fondul pentru asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii.. pe fiecare pagină.. furnizorul are obligaţia de a funcţiona cu personalul asigurat pentru răspundere civilă în domeniul medical pe toată perioada derulării contractului.. nr.. conform modelului prevăzut în anexa nr..lista.. deschis la Banca ........ ... . depuse în copie....certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România pentru fiecare medic..copie a actului doveditor prin care personalul medico-sanitar îşi exercită profesia la furnizor. . . din punctul de vedere al conformităţii şi valabilităţii acesteia/acestora. cu obligaţia furnizorului de a o reînnoi pe toată perioada derulării contractului.. ..declaraţie pe propria răspundere privind corectitudinea datelor de identificare ale persoanelor înscrise pe listă la momentul încetării termenului de valabilitate a contractului anterior. cu modificările şi completările ulterioare..copie a documentului care atestă gradul profesional pentru medici. ....cod numeric personal (copie BI/CI.... .cod de înregistrare fiscală ....

. mobil....... 41 ........ ................. fax .................. cod de identificare fiscală . . bl. IV..................model Vizat Casa de Asigurări de Sănătate ... 3........................... ........... .. formularele cu regim special ale medicului înlocuit.. perioada cât ocupă funcţii de demnitate publică.... Preluarea activităţii medicale a medicului de familie ..... cu sediul în municipiul/oraşul ...... ............. str. telefon: fix. În desfăşurarea activităţii.. cont nr. incapacitate temporară de muncă în limita a două luni/an ........................... Obligaţiile medicului înlocuitor Obligaţiile medicului înlocuitor sunt cele prevăzute în contractul încheiat între medicul de familie înlocuit şi casa de asigurări de sănătate..................... et....... încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate . ........ CONVENŢIE DE ÎNLOCUIRE*) (anexă la Contractul de furnizare de servicii medicale din asistenţa medicală primară nr.. 4......... ap.................. (numele şi prenumele) reprezentant legal al cabinetului medical ......... 2..... ....................... 2......... ........... nr............................. (numele şi prenumele) Codul de parafă ..... numărul de contract şi ştampila cabinetului medical al medicului înlocuit........ în limita a două luni/an ............ Părţile convenţiei de înlocuire: Dr.......................... adresa de e-mail .......... Codul numeric personal ............. studii medicale de specialitate pentru o perioadă de maximum două luni/an ................. de către medicul de familie .......... ...... Obiectul convenţiei: 1.. cu contractul nr......... deschis la Trezoreria Statului sau cont nr....... Locul de desfăşurare a activităţii Serviciile medicale se acordă în cabinetul medical (al medicului înlocuit) ...... III............ ............... Motivele absenţei 1.. sau codul numeric personal al reprezentantului legal ... (numele şi prenumele) şi Medic înlocuitor .. ...................ANEXA 4 ...) între reprezentantul legal al cabinetului medical şi medicul înlocuitor I.....................cod unic de înregistrare . . pentru o perioadă de absenţă de ..... .......... Medicul înlocuit ......... deschis la Banca ..... după caz.......... cu contract de furnizare de servicii medicale în asisten a medicală primară nr. Prezenta convenţie se depune la casa de asigurări de sănătate odată cu înregistrarea primei perioade de absenţă în cadrul derulării contractului şi se actualizează............... .................... alese sau numite. registrul de consultaţii al cabinetului în care îşi desfăşoară activitatea.... V.. vacanţă pentru o perioadă de maximum 30 de zile lucrătoare/an calendaristic ......................... ..... cu Licen a de înlocuire temporară ca medic de familie nr.. II.......... jude /sector .. sc.. medicul înlocuitor utilizează parafa proprie..

.......... Documentul de plată ....... acesta obligându-se să achite medicului înlocuitor ........... Venitul "per capita" şi pe serviciu medical pentru perioada de absenţă se virează de Casa de Asigurări de Sănătate ............ lei/lună........................................... al medicului înlocuit şi câte un exemplar revine părţilor semnatare.... .. 42 .. ....... .......... Reprezentantul legal al cabinetului medical...... dintre care un exemplar devine act adiţional la contractul nr. Medicul înlocuitor ........ Modalitatea de plată a medicului de familie înlocuitor 1...................................... Termenul de plată .............................. în 3 exemplare..........VI... 3... Prezenta convenţie de înlocuire a fost încheiată astăzi........... VII........... în contul titularului contractului nr. 2.................. . -----------*) Convenţia de înlocuire se încheie pentru perioade de absenţă în limita a două luni/an...

......................... deschis la Banca ... telefon: fix.. .. ................... nr.. Licen a de înlocuire temporară ca medic de familie nr............. jude ul/sectorul ... nr............ perioada cât ocupă funcţii de demnitate publică alese sau numite................................ şi Medic înlocuitor ..... care depăşeşte două luni/an .. 2......director general . jude ul/sectorul ..... deschis la Trezoreria Statului sau cont nr........... ....... 7........ et.... str..... .... incapacitate temporară de muncă. ... cod de identificare fiscală .............. .................. Motivele absenţei: 1.......................) între casa de asigurări de sănătate şi medicul înlocuitor I......... (numele şi prenumele) având codul numeric personal nr................ concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului cu handicap până la împlinirea de către acesta a vârstei de 3 ani IV......... ap...................... cu contract de furnizare de servicii medicale în asisten a medicală primară nr. 3.... ........ cont nr................cod unic de înregistrare ...... 6. Codul numeric personal .. cu contract nr.... mobil . cu sediul în municipiul/oraşul .. ........... adresa de e-mail ................ANEXA 5 ........................... perioada de rezidenţiat în specialitatea medicină de familie sau alte studii medicale de specialitate ... 4.......... (numele şi prenumele) Codul de parafă . ................. ............. încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate .............. .................. Obiectul convenţiei Preluarea activităţii medicale a medicului de familie . al cărui reprezentant legal este: .. concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani .. perioada în care unul dintre soţi îl urmează pe celălalt trimis în misiune permanentă în străinătate sau să lucreze într-o organizaţie internaţională în străinătate ........ II..... sc...................... telefon/fax .... (numele şi prenumele) din cabinetul medical ........ de către medicul de familie ...... ................. 43 ..... ...... Părţile convenţiei de înlocuire: Casa de Asigurări de Sănătate ... concediu de sarcină sau lehuzie .................. str.. III..............model CONVENŢIE DE ÎNLOCUIRE*) (anexă la Contractul de furnizare de servicii medicale din asistenţa medicală primară nr. pentru o perioadă de absenţă de ................................. reprezentată prin preşedinte .. bl. care depăşeşte două luni/an ....... ......................... pentru Medicul înlocuit .. Locul de desfăşurare a activităţii Serviciile medicale se acordă în cabinetul medical (al medicului înlocuit) .............. 5...... cu sediul în municipiul/oraşul . ....... fax ...................

....... numărul de contract şi ştampila cabinetului medical al medicului înlocuit. Contencios ----------*) Convenţia de înlocuire se încheie pentru perioade de absenţă mai mari de două luni/an......... Director executiv al Direc iei rela ii contractuale............. dintre care un exemplar devine act adiţional la contractul nr.. 2. în două exemplare.................. ... Pentru punctajul "per capita" se va lua în calcul gradul profesional al medicului înlocuitor pentru perioada de valabilitate a convenţiei................................... Medicul înlocuitor are obligaţia faţă de cabinetul medical al medicului înlocuit de a suporta cheltuielile de administrare şi de personal care reveneau titularului cabinetului respectiv..................... ............ Modalitatea de plată a medicului de familie înlocuitor 1...Programul de activitate al medicului înlocuitor se va stabili în conformitate cu programul de lucru al cabinetului în care îşi desfăşoară activitatea. Prezenta convenţie de înlocuire a fost încheiată astăzi..... CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Preşedinte ............... deschis la Banca ...... Veniturile "per capita" şi pe serviciu aferente perioadei de absenţă se virează de casa de asigurări de sănătate în contul medicului înlocuitor nr... VI.......... Termenul de plată ......... În desfăşurarea activităţii......... .... Reprezentant legal al cabinetului medical**) .... **) Cu excepţia situaţiilor în care acesta se află în imposibilitatea de a fi prezent.... ...... 3...................... Vizat Juridic. De acord............. ... al medicului înlocuit şi un exemplar revine medicului înlocuitor...................................... formularele cu regim special ale medicului înlocuit..director general...... medicul înlocuitor utilizează parafa proprie.... VII............... ...... Obligaţiile medicului înlocuitor Obligaţiile medicului înlocuitor sunt cele prevăzute în contractul încheiat între medicul de familie înlocuit şi casa de asigurări de sănătate. 44 ........................ Director executiv al Direc iei economice .... 4...... Medicul înlocuitor............ V..... registrul de consultaţii al cabinetului în care îşi desfăşoară activitatea. Documentul de plată ...

... telefon: fix/mobil .... având sediul cabinetului medical în municipiul/oraşul/comuna .. . cu sau fără punct de lucru secundar .... str. adresă de email ... conform legii. Obligaţiile casei de asigurări de sănătate ART.......... 1389/2010......... judeţul/sectorul ... 3 Prezenta convenţie este valabilă o perioadă de maximum 3 luni de la data încheierii... la termenele prevăzute în convenţie... conform Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .. cuprinzând denumirea fiecăruia şi să actualizeze permanent această listă în funcţie de modificările apărute. IV........... str.. telefon/fax .................... nr.. 1389/2010..... în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data operării acestora. ap............... aprobat prin H. …………... V........ 1 Obiectul prezentei convenţii îl constituie furnizarea de servicii medicale în asistenţa medicală primară. 4 Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligaţii: a) să încheie convenţii numai cu furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală primară........... .. ...........2012...... cu sediul în municipiul/oraşul ...... .. nr....... et.... II. şi sediul punctului de lucru secundar în comuna .ANEXA 6 CONVENŢIE DE FURNIZARE de servicii medicale în asistenţa medicală primară I. reprezentată prin preşedinte .... sc......... . Obligaţiile părţilor A.... judeţul/sectorul ... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr....... 1 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr...director general ....... Obiectul convenţiei ART. Părţile contractante Casa de Asigurări de Sănătate .. pe baza facturii însoţite de documente justificative. .. Durata convenţiei ART.......... 1389/2010. ....... Servicii medicale furnizate ART. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .. b) să deconteze medicilor de familie nou-veniţi în sistemul de asigurări sociale de sănătate.. 2 Serviciile medicale furnizate în asistenţa medicală primară sunt cuprinse în pachetele de servicii medicale prevăzute în anexa nr.. în formatul solicitat 45 . ...... bl..... .. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.. .. III.... nr.... telefon ....G.. prin afişare pe pagina web şi la sediul propriu. str.....2012.... şi Unitatea sanitară de asistenţă medicală primară ..... lista nominală a acestora.. cu modificările şi completările ulterioare........ ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012...... nr.. cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr....... reprezentată prin ...... prezentate atât pe suport hârtie cât şi în format electronic.. autorizaţi şi evaluaţi şi să facă publică în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii convenţiilor......................

2012. Sumele astfel obţinute se utilizează conform prevederilor legale în vigoare. medicamente cu şi fără contribuţie personală. conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. notificarea privind măsurile dispuse se transmite furnizorului de către casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la casa de asigurări de sănătate. materiale sanitare şi dispozitive medicale acordate de alţi furnizori aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate în baza biletelor de trimitere eliberate de către aceştia. 4 alin. în condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. nr. furnizorul de servicii medicale cu privire la condiţiile de acordare a serviciilor medicale şi cu privire la orice intenţie de schimbare în modul de acordare a acestora.de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. după caz. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012. prin intermediul paginii web proprii precum şi prin e-mail la adresele comunicate oficial de către furnizor. j) să aducă la cunoştinţa furnizorilor de servicii medicale cu care se află în relaţie contractuală numele şi codul de parafă ale medicilor care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. potrivit prevederilor legale în vigoare. în condiţii grele şi foarte grele. c) să informeze în prealabil într-un număr de zile similar celui prevăzut la art. nr. 1389/2010. în cazul în care controlul este efectuat de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau cu participarea acesteia. f) să informeze furnizorul de servicii medicale cu privire la condiţiile de încheiere a convenţiilor şi la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative prin publicare pe pagina web proprii. în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie. pentru care sunt stabilite drepturi suplimentare. 46 . precum şi contravaloarea unor servicii medicale. notele de constatare întocmite în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data prezentării în vederea efectuării controlului. e) să înmâneze la momentul finalizării controlului procesele-verbale de constatare furnizorului de servicii medicale sau. să comunice acestuia notele de constatare. (1) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . prin toate mijloacele de care dispune. respectiv să deconteze contravaloarea investigaţiilor medicale paraclinice numai dacă medicii de familie au competenţa legală necesară şi au în dotarea cabinetului aparatura medicală corespunzătoare pentru realizarea acestora. cu modificările şi completările ulterioare. g) să informeze asiguraţii cu privire la dreptul acestora de a efectua controlul medical. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012. h) să recupereze de la furnizorii care au acordat servicii medicale sumele reprezentând contravaloarea acestor servicii.G. cu modificările şi completările ulterioare. i) să contracteze.G. d) să acorde furnizorului de servicii medicale sume care să ţină seama şi de condiţiile de desfăşurare a activităţii în zone izolate. aprobat prin H. venitul. 1389/2010. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010. aprobat prin H. în situaţia în care nu au fost îndeplinite condiţiile pentru ca asiguraţii să beneficieze de aceste servicii. cu excepţia situaţiilor impuse de actele normative. cu modificările şi completările ulterioare.

la solicitarea părinţilor sau a aparţinătorilor legali. 5 Furnizorul de servicii medicale are următoarele obligaţii: 1. unele materiale sanitare. imediat după naşterea copilului dacă părinţii nu au altă opţiune exprimată în scris. conform celor de mai sus. precum şi situaţiile în care medicul de familie prescrie medicamente la recomandarea medicului de medicina muncii.k) să deducă spre soluţionare organelor abilitate situaţiile în care constată neconformitatea documentelor depuse de către furnizori. să acorde servicii medicale de profilaxie. Pentru persoanele care se încadrează în "Programul pentru compensarea în procent de 90% a preţului de referinţă al medicamentelor acordate pensionarilor cu venituri realizate numai din pensii de până la 700 lei/lună". să reînnoiască pe toată perioada de derulare a convenţiei. 6. după caz. să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate. 1389/2010. precum şi medicul de medicina muncii. folosind exclusiv formularul tipizat de scrisoare medicală iar la externarea din spital. recomandările vor fi comunicate utilizându-se formularul tipizat de scrisoare medicală sau biletul de ieşire din spital. 4. iniţiată de către medicul de specialitate aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. prevenţie. prin prescrierea primei reţete pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală şi. de reşedinţă a acestora. în localitatea de domiciliu sau. responsabilitatea prescrierii revine exclusiv medicului/medicilor care a/au indicat tratamentul. Excepţie fac situaţiile în care pacientul urmează o schemă de tratament stabilită pentru o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice. să înscrie din oficiu copiii care nu au fost înscrişi pe lista unui medic de familie odată cu prima consultaţie a copilului bolnav în localitatea de domiciliu sau. să prescrie medicamente cu sau fără contribuţie personală şi după caz. aprobat prin H. de reşedinţă a acestuia. dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la furnizor. curative. după caz. în situaţia în care medicul de familie prescrie medicamente cu şi fără contribuţie personală la recomandarea altor medici. după caz. 2. 7. Pentru aceste cazuri. Modelul formularului tipizat de scrisoare medicală este cel stabilit în anexa nr. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012. nr. de urgenţă şi de suport în limita competenţei profesionale. să nu refuze înscrierea pe listă a copiilor. cu obligaţia ca acesta să conţină explicit toate elementele prevăzute în scrisoarea medicală. pentru a căror corectitudine furnizorii depun declaraţii pe proprie răspundere. precum şi investigaţii paraclinice numai ca o consecinţă a actului medical propriu. dovada de evaluare a furnizorului. Obligaţiile furnizorului de servicii medicale ART. care este formular 47 . sunt obligaţi să comunice recomandările formulate. 3. B. cu modificările şi completările ulterioare. Nou-născutul va fi înscris pe lista medicului de familie care a îngrijit gravida. medicul de familie prescrie medicamentele recomandate de către alţi medici aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. să înscrie pe lista proprie gravidele şi lehuzele neînscrise pe lista unui medic de familie la prima consultaţie. să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului şi a furnizorului. 38 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. medicul de specialitate din ambulatoriu. 8. 5. dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor. numai dacă acestea au fost comunicate pe baza scrisorii medicale.G. pentru unele materiale sanitare.

telefon. 19. să asigure utilizarea formularelor cu regim special unice pe ţară . respectiv cele privind evidenţele obligatorii. cu modificările şi completările ulterioare. 20. ori de câte ori se solicită. 1389/2010. să raporteze casei de asigurări de sănătate datele necesare pentru urmărirea desfăşurării activităţii în asistenţa medicală. e-mail. conform prevederilor actelor normative referitoare la sistemul de asigurări sociale de sănătate. nr. să completeze corect şi la zi formularele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. să anunţe casa de asigurări de sănătate despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza încheierii convenţiei de furnizare de servicii medicale. a) să respecte programul de lucru şi să îl comunice casei de asigurări de sănătate. care se depune la casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 30 de zile de la data semnării convenţiei. să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. în baza unui formular. pagină web. să informeze asiguraţii cu privire la obligaţiile furnizorului de servicii medicale şi ale asiguratului referitoare la actul medical. 14. aprobat prin H. informând în prealabil asiguratul despre tipurile şi efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie. al cărui model este prevăzut în anexa nr. în limita competenţei şi a dotărilor existente. în condiţiile stabilite în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 39 B la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 13. potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementărilor legale în vigoare. fax. 12. să asigure acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă medico-chirurgicală. 16. să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi. 17. la sediul furnizorului. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012.bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării. 11. cele cu regim special şi cele tipizate. 21. program asumat prin prezenta convenţie şi care se depune la casa de asigurări de sănătate la dosarul de contractare. numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală. 9. 22.cu regim special. b) programul de lucru va avea avizul conform al direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti. unic pe ţară. să asigure eliberarea actelor medicale. precum şi intimitatea şi demnitatea acestora. 15.G. precum şi datele de contact ale acesteia: adresă. să afişeze într-un loc vizibil programul de lucru. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate 48 . 10. să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate. în timpul programului de lucru. să acorde cu prioritate asistenţă medicală femeii gravide şi sugarilor. folosind formele cele mai eficiente de tratament. să asigure acordarea de servicii medicale asiguraţilor fără nici o discriminare. şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării convenţiei. să furnizeze tratamentul adecvat şi să prescrie medicamentele de care beneficiază asiguraţii corespunzătoare denumirilor comune internaţionale aprobate prin hotărâre a Guvernului. în maximum 5 zile calendaristice de la data producerii modificării. 18.

23. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială privind coordonarea sistemelor de securitate socială respectiv în baza Regulamentului CEE nr. în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate în mod distinct pentru asiguraţi. în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România. pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European. în perioada de valabilitate a cardului. În situaţia în care se utilizează un alt sistem informatic acesta trebuie să fie compatibil cu Sistemul informatic unic integrat. 26. în situaţia ataşării la biletul de trimitere a 49 . rezultatele investigaţiilor efectuate în regim ambulatoriu. factura este însoţită de documentele justificative privind activităţile realizate. respectiv în baza Regulamentului CEE nr. să factureze lunar. să utilizeze sistemul de raportare în timp real. cu modificările şi completările ulterioare. care au dreptul şi beneficiază de servicii medicale acordate pe teritoriul României. caz în care furnizorii sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea în procesul de transmitere a datelor.pentru anii 2011 – 2012. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. pentru completarea tabloului clinic al pacientului pentru care se face trimiterea. să respecte protocoalele de practică pentru prescrierea. înţelegeri. nr. convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii. pentru persoanele cărora li s-a acordat asistenţă medicală pentru accidente de muncă şi boli profesionale. 25. după caz. către societăţi de turism balnear şi de recuperare. convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii. după caz precum şi din alte state cu care România a încheiat acorduri. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii. să acorde asistenţă medicală pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri. elaborate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. precum şi data la care au fost efectuate. în vederea decontării de către casa de asigurări de sănătate activitatea realizată conform convenţiei de furnizare de servicii medicale. monitorizarea şi decontarea tratamentului în cazul unor afecţiuni. înţelegeri. 30. respectiv beneficiari ai formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. 27. să utilizeze Sistemul informatic unic integrat. să asigure acordarea asistenţei medicale necesare titularilor cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European. începând cu data la care acesta va fi pus în funcţiune. aprobat prin H.G. să întocmească bilet de trimitere. conform dispoziţiilor legale. să recomande dispozitive medicale de protezare stomii şi incontinenţă urinară numai ca urmare a scrisorii medicale comunicată de către medicul de specialitate aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate în perioada de valabilitate a cardului. 28. şi să consemneze în acest bilet sau să ataşeze în copie. 29. să asigure acordarea serviciilor medicale prevăzute în pachetele de servicii medicale. în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale. 24. 1389/2010. respectiv beneficiarilor formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. pentru cazurile prezentate ca urmare a situaţiilor în care le-au fost aduse prejudicii sau daune sănătăţii de către alte persoane. atât pe suport de hârtie cât şi în format electronic.

conform prevederilor legale în vigoare. 33. 35. care este formular cu regim special. 32. 36. 50 . furnizorii de servicii medicale din asistenţa medicală primară sunt obligaţi să anunţe casa de asigurări de sănătate referitor la predarea documentelor medicale. ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012. 37.lista cât şi modificările ulterioare privind mişcarea lunară a bolnavilor cronici. casele de asigurări de sănătate recuperează de la aceştia contravaloarea serviciilor medicale recomandate/medicamentelor cu şi fără contribuţie personală prescrise. fie coplata pentru alte servicii medicale de care au beneficiat asiguraţii. să informeze persoanele asigurate în vârstă de peste 18 ani înscrise pe lista sa cu privire la dreptul acestora de a efectua un control medical pentru prevenirea bolilor cu consecinţe majore în morbiditate şi mortalitate. către medicul/medicii de familie pentru care au optat persoanele care au fost înscrise pe listele medicului/medicilor şi care nu se mai află în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. 39. şi să raporteze această evidenţă la casa de asigurări de sănătate. 31. ce au fost efectuate/eliberate de alţi furnizori în baza acestor formulare şi decontate de casele de asigurări de sănătate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. nr.bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării. prescripţie medicală. 34. să asigure utilizarea formularului de bilet de trimitere pentru investigaţii paraclinice. 38. bilet de trimitere pentru investigaţiile paraclinice. în cazul încetării/rezilierii convenţiei.rezultatelor investigaţiilor. dacă este cazul. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. să organizeze la nivelul cabinetului evidenţa bolnavilor cu afecţiunile cronice prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.G. medicul va menţiona pe biletul de trimitere că a anexat rezultatele investigaţiilor şi va informa asiguratul asupra obligativităţii de a le prezenta medicului căruia urmează să i se adreseze. conform prevederilor legale în vigoare. să întocmească liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile. aprobat prin H.în aceste situaţii furnizorul de servicii medicale nu are dreptul de a elibera bilete de trimitere sau prescripţii medicale utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate. cu respectarea condiţiilor privind modalităţile de prescriere a medicamentelor. cu toate datele pe care acestea trebuie să le cuprindă conform prevederilor legale în vigoare. să îşi constituie o listă proprie cuprinzând persoanele beneficiare ale pachetelor de servicii medicale şi să comunice lunar casei de asigurări de sănătate datele de identificare a persoanelor cărora le-a acordat servicii medicale. unic pe ţară şi să recomande investigaţiile paraclinice în concordanţă cu diagnosticul. să recomande asiguraţilor tratamentul adecvat şi eficient. să încaseze de la asiguraţi contravaloarea serviciilor medicale la cerere. 1389/2010. inclusiv pentru situaţiile programabile dacă asiguratul solicită efectuarea serviciilor respective înaintea datei programate . În cazul nerespectării acestei obligaţii. în condiţiile legii. să încaseze sumele reprezentând fie contribuţia personală pentru unele servicii medicale. la sfârşitul primei luni . respectiv al excluderii medicului/medicilor din convenţia încheiată cu casa de asigurări de sănătate. să completeze formularele cu regim special utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate . cu modificările şi completările ulterioare.

..... 1389/2010... cu modificările şi completările ulterioare... 41............... plătit la data de ..... aprobat prin H...... b) Medic de familie nou-venit Nume ................ VI.. inclusiv pentru cheltuieli de personal aferente personalului angajat.......se completează pentru fiecare cabinet medical şi medic de familie nouvenit în componenţa cabinetului medical cu care s-a încheiat convenţia: a) Medic de familie nou-venit Nume ............. la care se aplică ajustările prevăzute la art.... Modalităţi de plată ART.. să solicite începând cu data implementării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate acest document titularilor acestuia în vederea acordării serviciilor medicale.............. pe baza facturii şi a documentelor necesare decontării depuse lunar de furnizor la casa de asigurări de sănătate la data de .. Cod numeric personal .................. Codul de parafă a medicului ..... lei..% Suma lunară aferentă cheltuielilor de administrare şi funcţionare a cabinetului medical în care îşi desfăşoară activitatea medicul de familie nou-venit ........................... respectiv administrarea vaccinului recomandat............................ 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.........5.. d) pct. Grad profesional ...............40........ egală cu venitul medicului respectiv................ Prenume ........... înmulţit cu 1.................................. 6 Modalităţile de plată în asistenţa medicală primară pentru medicii nou-veniţi sunt: Medicii de familie nou-veniţi într-o localitate beneficiază de un venit format din: a) o sumă echivalentă cu media dintre salariul maxim şi cel minim prevăzute în sistemul sanitar bugetar pentru gradul profesional obţinut de medic.......... Prenume ......... Program de lucru ................ nr.. serviciile medicale acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate. 43... 51 . 42.... să informeze părinţii asupra vaccinărilor şi tipurilor de vaccinuri acordate în cadrul Programului naţional de imunizare al Ministerului Sănătăţii.. Grad profesional ....................... 1 alin........... să efectueze şi să raporteze vaccinările obligatorii prevăzute în cadrul Programului naţional de imunizare al Ministerului Sănătăţii........... în conformitate cu prevederile legale în vigoare................................ b) o sumă necesară pentru cheltuielile de administrare şi funcţionare a cabinetului medical........... lei Sporul acordat în raport cu condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea . stabilită potrivit lit....... a).. Venitul lunar aferent medicului de familie nou-venit . Cod numeric personal ..................... în cazul în care medicul recomandă părintelui efectuarea unui alt tip de vaccin decât cel asigurat în cadrul Programului naţional de imunizări........... Clauze speciale ...........G...... ………… pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012. lei Venitul lunar total aferent medicului de familie nou-venit ..... acesta are obligaţia de a solicita consimţământul informat al părintelui pentru utilizarea.. (2) lit...................... 1 din anexa nr.......................................... cheltuieli cu medicamentele şi materialele sanitare pentru trusa de urgenţă.......... Codul de parafă a medicului ........................................ să asigure realizarea altor vaccinări recomandate şi reglementate de Ministerul Sănătăţii ca acţiuni prioritare de sănătate publică..........................

5.. 4.. Toate documentele necesare decontării se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate prin semnătura reprezentanţilor legali ai furnizorilor.... 10........ lei.. cu modificările şi completările ulterioare........... 7 se aplică următoarele sancţiuni: a) la prima constatare..........G............. se diminuează suma stabilită conform art.G.. pentru luna în care s-au produs aceste situaţii.. medicilor de familie la care acestea au fost înregistrate........ pentru luna în care sau produs aceste situaţii.. 12. b) la a doua constatare... 16......... acolo unde este cazul. medicilor de familie la care se înregistrează aceste situaţii..... la prima constatare se diminuează cu 10% suma stabilită conform art.. 26..2012 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 21..... 33......... 23.......2012 aprobat prin H.. 29. pentru luna în care s-au produs aceste situaţii. 24. 1.... 1389/2010..... 41 şi 42... 2.. inclusiv prescriere de medicamente cu şi fără contribuţie personală din partea asiguratului...... 8...... în cazul medicilor de familie nou-veniţi într-o localitate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.. avertisment scris.... pe baza facturii şi a documentelor necesare decontării depuse lunar de furnizor la casa de asigurări de sănătate la data de .......... 31 din Contractulcadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ....2012 aprobat prin H. medicilor de familie la care se înregistrează aceste situaţii. nr........ 5 pct....... care nu sunt în conformitate cu reglementările legale în vigoare aplicabile în domeniul sănătăţii............ Venitul lunar aferent medicului de familie nou-venit .... 31 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ......... 37.... 1389/2010. 25...... c) ... fără aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate/Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. lei Venitul lunar total aferent medicului de familie nou-venit ... se diminuează cu 10% suma stabilită conform art............ (2) În cazul în care... 30...... 13... 3.. 20..... se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art...Program de lucru .. precum şi de investigaţii paraclinice care sunt consecinţe ale unor acte medicale prestate de alţi medici..... 22..... nr.. avertisment scris.... în alte condiţii decât cele prevăzute la art.... 40. cu modificările şi completările ulterioare........ se aplică următoarele sancţiuni: a) la prima constatare.... lei Sporul acordat în raport cu condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea ..... 14... cu modificările şi completările ulterioare. 31 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ..% Suma lunară aferentă cheltuielilor de administrare şi funcţionare a cabinetului medical în care îşi desfăşoară activitatea medicul de familie nou-venit ... 17.... ART... 18. 7 (1) În cazul în care în derularea convenţiei se constată nerespectarea programului de lucru prevăzut în prezenta convenţie precum şi prescrieri de medicamente cu şi fără contribuţie personală din partea asiguratului şi ale unor materiale sanitare şi/sau recomandări de investigaţii paraclinice.... 38.. precum şi transcrierea de prescripţii medicale pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală a asiguratului şi pentru unele materiale sanitare........... 19.. 9. plătit la data de ....... în cazul medicilor nou-veniţi într-o localitate. în derularea convenţiei.... b) la a doua constatare.. că serviciile raportate conform convenţiei nu au fost efectuate....... în urma controlului efectuat de către serviciile specializate ale caselor de asigurări de sănătate. 52 .......... 35. 11.. .. (3) În cazul în care în derularea convenţiei se constată.. 5 pct... 1389/2010.

(1). marile inundaţii. prin care să certifice realitatea şi exactitatea faptelor şi împrejurărilor care au condus la invocarea forţei majore şi. 53 . ca urmare a constatării următoarelor situaţii: a) dacă furnizorul de servicii medicale nu începe activitatea în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnării convenţiei de furnizare de servicii medicale. b) dacă din motive imputabile furnizorului acesta îşi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice. 9 Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale partea în culpă datorează celeilalte părţi daune-interese. elaborate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 11 Convenţia de furnizare de servicii medicale se reziliază de plin drept. (1) şi (2) pentru oricare situaţie. partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen. (1). precum şi odată cu prima constatare după aplicarea măsurii prevăzute la art. Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră. de la încetarea acestui caz. 7 alin. Calitatea serviciilor ART. printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate. este considerată ca forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. (2) şi (3) se utilizează conform prevederilor legale în vigoare. Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile calendaristice de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul judeţ. de asemenea. (2) şi (3) casele de asigurări de sănătate ţin evidenţa distinct pe fiecare medic de familie. 8 Serviciile medicale furnizate în baza prezentei convenţii trebuie să respecte criteriile privind calitatea serviciilor medicale acordate asiguraţilor. 7 alin. (6) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condiţiile alin. VIII. e) odată cu prima constatare după aplicarea în cursul unui an a măsurilor prevăzute la art. 10 Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor. Încetarea. (5) Recuperarea sumei conform prevederilor alin. în sensul acestei clauze. pentru furnizorii care sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. VII. (3). Sunt considerate ca forţă majoră. împrejurări ca: război. revoluţie. X. respectiv de la încetarea valabilităţii acesteia/acestuia. Clauză specială ART. d) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a dovezii de evaluare a furnizorului. în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data aprobării acestei măsuri. respectiv municipiul Bucureşti. c) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar. Răspunderea contractuală ART. (2) şi (3) se face din prima plată care urmează a fi efectuată. embargo. (2) şi (3) se face prin plata directă sau executare silită pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. intervenită după data semnării convenţiei şi care împiedică executarea acestuia. (1). rezilierea şi suspendarea convenţiei ART. f) dacă se constată nerespectarea programului de lucru prevăzut în convenţie prin lipsa nejustificată a medicului timp de 3 zile consecutive în cazul cabinetelor medicale individuale. cutremur.(4) Reţinerea sumei conform prevederilor alin. IX. (7) Pentru cazurile prevăzute la alin. (1).

a4) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual iar cabinetul nu poate continua activitatea în condiţiile legii. 12 (1) Convenţia de furnizare de servicii medicale încetează în următoarele situaţii: a) de drept la data la care a intervenit una din următoarele situaţii: a1) furnizorul de servicii medicale îşi încetează activitatea în raza administrativ-teritorială a casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală sau în raza administrativ-teritorială a casei de asigurări de sănătate limitrofă casei cu care de află în relaţie contractuală. c) acordul de voinţă al părţilor. casele de asigurări de sănătate nu vor accepta înregistrarea în niciun alt contract a persoanei/persoanelor respective până la următorul termen de contractare. e) denunţarea unilaterală a convenţiei de către reprezentantul legal al casei de asigurări de sănătate printr-o notificare scrisă privind expirarea termenului de suspendare a convenţiei în condiţiile art. convenţia se modifică în mod corespunzător prin excluderea medicului/medicilor la care s-a constatat nerespectarea nejustificată a programului de lucru timp de 3 zile consecutive. după caz. (3) În cazul în care convenţia dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate se modifică prin excluderea din convenţie a uneia sau mai multor persoane înregistrată/înregistrate în convenţia încheiată cu casa de asigurări de sănătate şi care desfăşoară activitate sub incidenţa acestuia la furnizorii respectivi. prin reziliere. a2) încetare prin faliment.cu excepţia revocării dovezii de evaluare a furnizorului. pentru o perioadă de două luni consecutive în cadrul unui trimestru. dar nu mai puţin de 6 luni de la data încetării convenţiei. h) refuzul furnizorului de servicii medicale de a pune la dispoziţia organelor de control ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ale caselor de asigurări de sănătate toate documentele justificative care atestă furnizarea serviciilor raportate şi cele de evidenţă financiar-contabilă a serviciilor furnizate conform convenţiei încheiate şi documentele justificative privind sumele decontate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. casele de asigurări de sănătate nu vor mai intra în relaţii contractuale cu furnizorii respectivi până la următorul termen de contractare. 54 .în cazul celorlalte forme de organizare a cabinetelor medicale. conform solicitării scrise a organelor de control în ceea ce priveşte documentele şi termenele de punere la dispoziţie a acestora. cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreşte încetarea contractului. a3) încetarea definitivă a activităţii casei de asigurări de sănătate. d) . lichidare. b) din motive imputabile furnizorului. ART. desfiinţare sau reprofilare a furnizorului de servicii medicale. (1) lit. i) nerespectarea termenelor de depunere a facturilor însoţite de documentele justificative privind activităţile realizate conform prezentei convenţii. printr-o notificare scrisă. cu indicarea motivului şi a temeiului legal. d) denunţarea unilaterală a convenţiei de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale sau al casei de asigurări de sănătate. dizolvare cu lichidare. (2) În cazul în care convenţia dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate a încetat din motive imputabile furnizorilor. în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate. dar nu mai puţin de 6 luni de la data modificării convenţiei. din motive imputabile acestora. 13 alin. a5) medicul titular al cabinetului medical individual renunţă sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România.

de la data de înregistrare a documentului prin care se constată nesoluţionarea pe cale amiabilă a unor litigii între părţile contractante doar până la data la care contravaloarea acestor servicii medicale atinge valoarea concurentă a sumei care a făcut obiectul litigiului. a) . sau până la data ajungerii la termen a convenţiei. (1) lit. (5) În cazul în care furnizorii intră în relaţii contractuale cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate pentru mai multe sedii secundare/puncte de lucru. 12 alin. care se află în situaţia descrisă anterior. b) la solicitarea furnizorului.G. şi nerespectarea obligaţiei de la art. (3). a4) şi a5) se constată de către casa de asigurări de sănătate din oficiu. a) subpct. suspendarea se va aplica corespunzător numai medicului aflat în convenţie. d) încetarea valabilităţii sau revocarea de către autorităţile competente a oricăruia dintre documentele prevăzute la art. din motive imputabile furnizorilor sau persoanelor prevăzute la alin. în cazul în care convenţia/contractul încetează/se modifică din nou. suspendarea operează pentru o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice de la data încetării valabilităţii/revocării acestuia. 1389/2010.c). 6. 5 pct. a2). 55 . dar nu mai mult de 6 luni. 13 (1) Convenţia se suspendă la data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii: a) în cazurile de forţă majoră confirmate de autorităţile publice competente. a3). 12 alin. (3) în contractele încheiate cu aceşti furnizori sau cu alţi furnizori pentru aceste persoane care prin activitatea lor au condus la încetarea/modificarea contractului. dar nu mai mult de 1/3 din sumele lunare care urmează a fi decontate. nominalizate în contract. efectuate. (2). din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . pentru motive obiective. 11 şi la art. (1) lit. (2) Decontarea serviciilor medicale contractate. pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale. ART. (1) lit. (3) şi (4) se aplică în mod corespunzător pentru fiecare dintre sediile secundare/punctele de lucru. constatată de către casele de asigurări de sănătate din evidenţele proprii sau ca urmare a controalelor efectuate la furnizori. prevederile alin. până la încetarea cazului de forţă majoră. nr.2012 aprobat prin H. 14 alin. ART. casele de asigurări de sănătate nu vor mai încheia contracte cu furnizorii respectivi.(4) După reluarea relaţiei contractuale. 14 Situaţiile prevăzute la art. Situaţiile prevăzute la art. cu modificările şi completările ulterioare. până la data la care aceştia îşi achită obligaţiile la zi sau până la data ajungerii la termen a convenţiei. sau la sesizarea oricărei persoane interesate. pe bază de documente justificative prezentate casei de asigurări de sănătate. cu condiţia ca furnizorul să facă dovada demersurilor întreprinse pentru actualizarea acestuia. a) subpct. a1) şi d) se notifică casei de asigurări de sănătate cu cel puţin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreşte încetarea convenţiei. respectiv nu vor mai accepta înregistrarea persoanelor prevăzute la alin. raportate şi validate conform convenţiilor încheiate se suspendă. e) nerespectarea de către furnizorii de servicii medicale a termenelor de plată a contribuţiei la Fond. prin organele sale abilitate. suspendarea se face după 30 de zile calendaristice de la data la care casa de asigurări de sănătate a efectuat ultima plată către furnizor. c) de la data la care casa de asigurări de sănătate este înştiinţată despre decizia Colegiului teritorial al Medicilor de suspendare din calitatea de membru sau suspendare din exerciţiul profesiei a medicului titular al cabinetului medical individual.

. XIV... pagini fiecare............ organizată conform reglementărilor legale în vigoare sau de către instanţele de judecată... Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putinţă spiritului convenţiei. Alte clauze ...... XIII................................ ...... prin fax sau direct la sediul părţilor..... ART.director general.... celelalte prevederi ale convenţiei nu vor fi afectate de această nulitate..cont nr..... Corespondenţa ART.................. 56 ...................................... . 17 Dacă o clauză a acestei convenţii ar fi declarată nulă.... Director executiv al Direcţiei relaţii contractuale........ ............... (2) Litigiile nesoluţionate dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate conform alin..... .............. XII........................ ..... Vizat Juridic.................XI.............................. câte unul pentru fiecare parte contractantă......... după caz...... .. Soluţionarea litigiilor ART. clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător...... 15 Corespondenţa legată de derularea prezentei convenţii se efectuează în scris...... Modificarea convenţiei ART... deschis la Trezoreria Statului. derularea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezenta convenţie vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă..cod de înregistrare fiscală .... Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 5 zile lucrătoare din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezenta convenţie să notifice celeilalte părţi contractante schimbarea survenită........... care intră în vigoare pe durata derulării prezentei convenţii....... deschis la Banca .. Documentele pe baza cărora se încheie convenţia de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară depuse de furnizor la casa de asigurări de sănătate: ......... . după caz) al reprezentantului legal ........... (1) se soluţionează de către Comisia de Arbitraj care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.... .................... Contencios FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE Reprezentant legal.............. ANEXA 1 la convenţia de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară nr. CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Preşedinte ..cod unic de înregistrare ..... Prezenta convenţie de furnizare a serviciilor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiată astăzi...cod numeric personal (copie BI/CI........ 16 În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie................ . prin scrisori recomandate cu confirmare de primire.......... 18 (1) Litigiile legate de încheierea............ Director executiv al Direcţiei economice .. în două exemplare a câte ................. ..... sau cont nr.

pe fiecare pagină.dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor. depuse în copie... 57 .dovada plăţii la zi a contribuţiei la Fondul pentru asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii...programul de activitate al medicilor şi al personalului medico-sanitar. ....programul de activitate al cabinetului şi al punctului de lucru.. sunt certificate pentru conformitate prin sintagma "conform cu originalul" şi prin semnătura reprezentantului legal.certificatul de membru al OAMGMAMR pentru personalul mediu sanitar valabil la data încheierii contractului.dovada de evaluare a punctului secundar de lucru nr...ecografii generale (abdomen şi pelvis) efectuate de medicii de familie. .copie a actului de identitate pentru medici şi personalul mediu sanitar. ..... .certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România pentru fiecare medic....... .. .. Se întocmeşte după modelul contractului de furnizare de servicii medicale paraclinice adaptat.. ACT ADIŢIONAL pentru serviciile medicale paraclinice . . valabilă la data încheierii contractului... .. ...cererea/solicitarea pentru intrare în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate nr.. ... .dovada de evaluare a unităţii sanitare nr.. .. . Documentele necesare încheierii convenţiei. ...dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la furnizor într-o formă prevăzută de lege şi care este înregistrat în contract funcţionează sub incidenţa acestuia. efectuată conform prevederilor legale în vigoare.copie a actului doveditor prin care personalul medico-sanitar îşi exercită profesia la furnizor.. ..copie a documentului care atestă gradul profesional pentru medici. valabilă la data încheierii contractului.

astfel încât numărul maxim de consultaţii pentru acelaşi episod de boală acută/subacută la nivelul tuturor 58 . a tratamentului şi a evoluţiei cazului. B. NOTA 2: Cazurile de urgenţă medico-chirurgicală care se trimit către structurile de urgenţă specializate. examen clinic. în limita competenţei medicului de specialitate acordate pentru rezolvarea situaţiei care pune în pericol viaţa pacientului şi/sau bilet de trimitere pentru internare în spital pentru cazurile care depăşesc posibilităţile de rezolvare în ambulatoriul de specialitate. paraclinice şi de medicină dentară CAPITOLUL I Pachetul de servicii medicale acordate în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice A. către o altă specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice. medicul de specialitate poate acorda maximum 3 consultaţii sau poate elibera bilet de trimitere. examen clinic şi tratament) în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de specialitate. costurile se suportă integral de către persoana asigurată facultativ. Bolile cu potenţial endemo-epidemic sunt cele prevăzute la punctul II din Anexa nr. În situaţia în care cazurile care nu pot fi rezolvate la nivelul cabinetului sau depăşesc competenţa medicului de specialitate. necesare pentru stabilirea diagnosticului.1 la H. subacute (anamneză. inclusiv cele pentru care se solicită serviciile de ambulanţă. NOTA 3: Se raportează şi se decontează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată şi pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată. inclusiv medicaţia şi procedurile medicale administrate la nivelul cabinetului.ANEXA 7 PACHETUL DE SERVICII MEDICALE acordate în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice inclusiv recuperare. diagnostic prezumptiv. NOTA 4: Consultaţia prevăzută la lit.G. nr. dacă este necesar. include toate serviciile medicale necesare. după caz.dacă medicul de familie a acordat o consultaţie. Pachetul de servicii medicale pentru persoanele care se asigură facultativ a) serviciile cuprinse la lit. medicină fizică şi balneologie.1186/2000 pentru aprobarea listei cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale precum şi bolile infecto-contagioase din grupa A pentru care asiguraţii beneficiază de indemnizaţie pentru capacitate temporară de muncă fără condiţii de stagiu de cotizare NOTA 1: Medicaţia pentru cazurile de urgenţă se asigură din trusa medicală de urgenţă. b) Depistarea de boli cu potenţial endemo-epidemic (examen clinic. a). Numărul maxim de 4 consultaţii se poate acorda cumulat atât la nivelul medicului de familie. Pentru investigaţiile paraclinice recomandate şi tratamentul prescris. astfel: . Pentru fiecare caz. pe asigurat. acesta asigură trimiterea pacientului către structurile de urgenţă specializate. trimiterea la spitalele de specialitate pentru confirmare şi tratament ). cât şi la nivelul medicului/medicilor de specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice. Pachetul minimal de servicii medicale a) Asistenţă medicală de urgenţă (anamneză. casa de asigurări de sănătate decontează maximum 4 consultaţii pentru acelaşi episod de boală acută/subacută. diagnostic şi tratament). A «Pachetul minimal de servicii medicale». organizată conform legii. sunt consemnate ca "urgenţă" de către medicul de specialitate în documentele de evidenţă de la nivelul cabinetului. b) servicii medicale curative: Consultaţie pentru afecţiuni acute.

C. Furnizorul de servicii medicale clinice păstrează un exemplar şi depune la casa de asigurări de sănătate celălalt exemplar cu ocazia raportării lunare a activităţii.anamneza. stabilirea protocolului de explorări şi/sau interpretarea integrativă a explorărilor şi a 59 . serviciile de medicină dentară. Pe biletul de trimitere se va menţiona obligatoriu numărul de consultaţii acordate. se face direct. după caz. respectiv a doua consultaţie apare o altă afecţiune acută/subacută. Consultaţia medicală de specialitate Consultaţia medicală de specialitate se acordă pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic de specialitate numai pentru cazurile în care asiguratul a avut biletul de trimitere iniţial eliberat de medicul de familie şi numai în condiţiile în care medicul trimiţător se află în relaţie contractuală (contract sau convenţie) cu casa de asigurări de sănătate. care le depune la furnizorul de servicii medicale clinice. Prezentarea pacientului la medicul de specialitate la solicitarea acestuia. numărul consultaţiilor este maximum 5 . titulari ai cardului european de asigurări de sănătate. NOTA 4: În situaţia în care există prezumţia privind existenţa unei alte afecţiuni asociate. precum şi serviciile de acupunctură. medicul care suspicionează va consemna distinct pe biletul de trimitere numărul de consultaţii pentru afecţiunile acute/subacute pentru care pacientul s-a prezentat iniţial. fără alt bilet de trimitere. Pachetul de servicii medicale de bază C1. în perioada de valabilitate a acestuia. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii. medicul de specialitate mai poate acorda două consultaţii sau poate elibera bilet de trimitere către o altă specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice. respectiv cele din anexa nr. respectiv 6. NOTA 1: Circuitul privind modalităţile în care pot fi acordate cele 4 consultaţii se referă numai la un singur episod de boală acută/subacută. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială respectiv în baza Regulamentului CEE nr.dacă medicul de familie a acordat două consultaţii. Un exemplar rămâne la medicul care a făcut trimiterea şi două exemplare sunt înmânate asiguratului. NOTA 3: În situaţia în care în derularea unui episod de boală acută/subacută după prima. precum şi din alte state cu care România a încheiat acorduri. examenul clinic specific specialităţii respective. Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European. 39 A la ordin.medicilor de specialitate din ambulatoriul clinic să fie 3. examenul clinic general. astfel încât numărul maxim de consultaţii pentru acelaşi episod de boală acută/subacută la nivelul tuturor medicilor de specialitate din ambulatoriul clinic să fie 2. numărul consultaţiilor decontate de casa de asigurări de sănătate este maximum 4. respectiv beneficiari ai formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii nu se solicită bilet de trimitere decât pentru consultaţiile şi serviciile medicale de recuperare-reabilitare a sănătăţii. Pe biletul de trimitere se va menţiona obligatoriu numărul de consultaţii acordate. pentru a doua şi a treia consultaţie în vederea stabilirii diagnosticului şi/sau tratamentului. Consultaţia medicală de specialitate cuprinde: . Fac excepţie de la prevederile anterioare cazurile de urgenţă medico-chirurgicală şi consultaţiile pentru afecţiunile confirmate prevăzute în anexa nr. care se întocmeşte în trei exemplare. NOTA 2:În situaţiile în care la prima consultaţie se diagnostichează două sau mai multe afecţiuni acute/subacute. 9 la ordin. unic pe ţară. fitoterapie şi planificare familială care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu. . homeopatie. Biletul de trimitere este formular cu regim special. înţelegeri.

numărul consultaţiilor decontate de casa de asigurări de sănătate este maximum 4. medicul de specialitate mai poate acorda două consultaţii sau poate elibera bilet de trimitere către o altă specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice. 2. 60 . către o altă specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice.dacă medicul de familie a acordat două consultaţii. În situaţia în care în derularea unui episod de boală acută/subacută după prima.analizelor de laborator disponibile efectuate la solicitarea medicului de familie şi/sau a medicului de specialitate.evaluare clinică şi paraclinică. prin scrisoare medicală. necesare pentru stabilirea diagnosticului. după caz. respectiv a doua consultaţie apare o altă afecţiune acută/subacută. medicul care suspicionează va consemna distinct pe biletul de trimitere numărul de consultaţii pentru afecţiunile acute/subacute pentru care pacientul s-a prezentat iniţial.la externare. prescrierea tratamentului şi urmărirea evoluţiei bolnavilor cu afecţiuni cronice. trimestrial sau.dacă medicul de familie a acordat o consultaţie. respectiv 6.unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare.stabilirea conduitei terapeutice şi/sau prescrierea tratamentului medical şi igienodietetic. Medicul de specialitate are obligaţia de a informa medicul de familie. la momentul în care aceasta a survenit. inclusiv după o intervenţie chirurgicală sau ortopedică. conform prevederilor legale în vigoare. În situaţia în care există prezumţia privind existenţa unei alte afecţiuni asociate. astfel încât numărul maxim de consultaţii pentru acelaşi episod de boală acută/subacută la nivelul tuturor medicilor de specialitate din ambulatoriul clinic să fie 2. atunci când este necesară prezentarea repetată a pacientului la cabinet. sau pentru cazurile care necesită urmărirea evoluţiei sub tratament a pacientului în ambulatoriu. Consultaţia pentru cazurile care necesită urmărirea evoluţiei sub tratament a pacientului în ambulatoriu se acordă: . Circuitul privind modalităţile în care pot fi acordate cele 4 consultaţii se referă numai la un singur episod de boală acută/subacută. Casele de asigurări de sănătate suportă contravaloarea a maximum două consultaţii pentru cazurile cu diagnostic deja confirmat. cât şi la nivelul medicului/medicilor de specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice. medicul de specialitate poate acorda maximum 3 consultaţii sau poate elibera bilet de trimitere. în limita competenţelor. manevre chirurgicale minore şi scoaterea firelor. precum şi instruirea în legătură cu măsurile terapeutice şi profilactice. Pe biletul de trimitere se va menţiona obligatoriu numărul de consultaţii acordate. a tratamentului şi a evoluţiei cazului.pentru efectuarea unor manevre terapeutice sau administrarea unor tratamente stabilite de medic cu ocazia consultaţiilor acordate pacientului pentru stabilirea diagnosticului. lunar. Pe biletul de trimitere se va menţiona obligatoriu numărul de consultaţii acordate. . . În situaţiile în care la prima consultaţie se diagnostichează două sau mai multe afecţiuni acute/subacute. despre planul terapeutic stabilit iniţial precum şi orice modificare a acestuia. NOTA I: pentru cazurile acute/subacute 1. . pentru examenul plăgii. în vederea stabilirii diagnosticului. astfel încât numărul maxim de consultaţii pentru acelaşi episod de boală acută/subacută la nivelul tuturor medicilor de specialitate din ambulatoriul clinic să fie 3. scoaterea ghipsului. . Numărul maxim de 4 consultaţii se poate acorda cumulat atât la nivelul medicului de familie. casa de asigurări de sănătate decontează maximum 4 consultaţii pe asigurat. la externare. dacă este necesar. . astfel: . numărul consultaţiilor este maximum 5. Pentru acelaşi episod de boală acută/subacută.

nu a beneficiat de nicio consultaţie în condiţiile prevăzute la pct. în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de specialitate. prescrierea tratamentului şi urmărirea evoluţiei bolnavilor cu afecţiuni cronice. 3. 1. Cazurile de urgenţă medico-chirurgicală care se trimit către structurile de urgenţă specializate.întocmirea listei şi depunerea acesteia la contractare. . acesta va organiza evidenţa specifică. în trimestrul respectiv. după caz. sunt consemnate ca "urgenţă" de către medicul de specialitate în documentele de evidenţă de la nivelul cabinetului. la externare. Se raportează şi se decontează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată şi rezolvată la nivelul cabinetului. inclusiv cele pentru care se solicită serviciile de ambulanţă. prevăzute în anexa nr. sau pentru cazurile care necesită urmărirea evoluţiei sub tratament a pacientului în ambulatoriu. Se raportează şi se decontează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată 61 . Pentru situaţiile de mai sus nu este necesar bilet de trimitere. Pentru asigurarea serviciilor medicale necesare pentru bolnavii cu afecţiuni cronice monitorizabile la nivelul caselor de asigurări de sănătate prin cabinetul medicului de specialitate. Medicaţia pentru cazurile de urgenţă se asigură din trusa medicală de urgenţă. organizată conform legii. examen clinic şi tratament). trimiterea la spitalele de specialitate pentru confirmare şi tratament ). NOTA II: pentru asiguraţii cu afecţiuni cronice 1. Bolile cu potenţial endemo-epidemic sunt cele prevăzute la punctul II din Anexa nr. inclusiv medicaţia şi procedurile medicale administrate la nivelul cabinetului.1 la H. acesta asigură trimiterea pacientului către structurile de urgenţă specializate.G. diagnostic prezumptiv. casele de asigurări de sănătate decontează o consultaţie/trimestru pentru un bolnav cu una sau mai multe afecţiuni cronice şi prescripţia/prescripţiile medicale aferente consultaţiei. o consultaţie şi prescripţia/prescripţiile medicale aferente. trimestrial sau lunar.Pentru situaţiile de mai sus nu este necesar bilet de trimitere. 2. Pentru evaluare clinică şi paraclinică.1186/2000 pentru aprobarea listei cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale precum şi bolile infecto-contagioase din grupa A pentru care asiguraţii beneficiază de indemnizaţie pentru capacitate temporară de muncă fără condiţii de stagiu de cotizare. Evidenţa acestor bolnavi cuprinde: . Pentru evaluarea clinică şi paraclinică a bolnavilor cu afecţiuni cronice. nr. În situaţia în care cazurile nu pot fi rezolvate la nivelul cabinetului sau depăşesc competenţa medicului de specialitate. 39 A la ordin. dacă acesta. casele de asigurări de sănătate decontează pentru un bolnav cu una sau mai multe afecţiuni cronice. NOTA III: Asistenţă medicală de urgenţă (anamneză. Casele de asigurări de sănătate suportă contravaloarea a maximum două consultaţii pentru cazurile cu diagnostic deja confirmat. utilizând formularele de raportare aprobate prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. NOTA IV Depistarea de boli cu potenţial endemo-epidemic (examen clinic.raportarea lunară a modificărilor intervenite/mişcarea lunară/intrări/ieşiri 4.

7. Consultaţia copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani b. Consultaţia de fitoterapie. 1. valabil pentru pachetele de servicii: Număr puncte pentru specialităţi medicale 16. 8. 15. crt. 12. planificare familială f.2 puncte 32. C2.Numărul de puncte pe consultaţie. Pentru persoanele cu vârsta de 60 de ani şi peste.25 puncte 11. 4. Alergologie şi imunologie clinică Boli infecţioase Cardiologie Chirurgie cardiovasculară Chirurgie generală Chirurgie pediatrică Chirurgie plastică şi microchirurgie reconstructivă Chirurgie toracică Dermatovenerologie Diabet zaharat.8 puncte 21. 14. respectiv trecerea dintr-o grupă de vârstă în alta se realizează la împlinirea vârstei (de exemplu: copil cu vârsta de 4 ani împliniţi se încadrează în grupa peste 4 ani). 9.6 puncte 14. Consultaţia de neurologie a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani g. Consultaţia de psihiatrie şi psihiatrie pediatrică a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani c. numărul de puncte corespunzător consultaţiei se majorează cu 2 puncte. Consultaţia de psihiatrie şi psihiatrie pediatrică peste vârsta de 4 ani e.4 puncte a. 6.40 puncte 10.8 puncte 21. homeopatie. Consultaţia peste vârsta de 4 ani d. Specialităţi clinice: Nr. 2.5 puncte - Încadrarea persoanei. 3. 11.6 puncte 10. nutriţie şi boli metabolice Endocrinologie Gastroenterologie Genetică medicală Geriatrie şi gerontologie Hematologie 62 . Consultaţia de neurologie peste vârsta de 4 ani Număr puncte pentru specialităţi chirurgicale 17. Specialităţile clinice pentru care se încheie contract de furnizare de servicii medicale în ambulatoriul de specialitate clinic şi serviciile diagnostice şi terapeutice (numai pentru pachetul de servicii medicale de bază) pentru care plata serviciilor medicale se face prin tarif pe serviciu medical exprimat în puncte: I. 13. 10. 5.

28.punctajul aferent acestor servicii este de 11 puncte/procedură 1. oftalmoscopia Biometrie Explorarea câmpului vizual (perimetrie) Recoltare pentru test Babeş-Papanicolau Examen electromiografic Examen electroneurografic EEG standard EKG de efort Spirometrie Spirogramă + test farmacodinamic bronhomotor Teste cutanate (prick sau IDR) cu seturi standard de alergeni (maximum 8 teste inclusiv materialul pozitiv şi negativ). 1. Teste de provocare nazală. 17.5.3. bronşică.1. 1.13. 35. 21. 1.15.9. Serviciile diagnostice simple şi complexe şi serviciile terapeutice/tratamente chirurgicale şi medicale: 1.10. 23. 1. 1. 1.8. 25.2. maxim 1 la 3 luni pentru pacienţii care au beneficiat de radioterapie Chirurgie orală şi maxilo-facială**) **) Nu se raportează în vederea decontării consultaţiile şi serviciile medicale pentru chirurgia dento-alveolară II. 1. 1. 1. Servicii diagnostice simple: . 1. 19. 1. 1. 22. 33. 34.7. Medicină internă Nefrologie Neonatologie Neurochirurgie Neurologie Neurologie pediatrică Oncologie medicală Obstetrică-ginecologie Oftalmologie Otorinolaringologie Ortopedie şi traumatologie (inclusiv pediatrică) Pediatrie Pneumologie Psihiatrie Psihiatrie pediatrică Reumatologie Urologie Chirurgie vasculară Radioterapia*) *) Numai ca şi consultaţie de control. 24.11. 27. 1.14.4. gonioscopia. 26.16.12. Teste cutanate cu agenţi fizici (maximum 4 teste) Osteodensitometrie segmentară cu ultrasunete Audiograma tonală liminară Audiograma vocală 63 . 32. 1. 30. 18. Biomicroscopia.16. 20. 29. oculară. 1.6. 31.

3. refractometrie. 3.7.5. polipi.16.1.3. 2. 2. 2. 2. duoden) Video .13. 2.11.punctajul aferent acestor servicii este de 17 puncte/procedură Colonoscopie Determinarea refracţiei (skiascopie. 3. Servicii diagnostice complexe: .5.6. cavum.punctajul aferent acestor servicii este de 23 puncte/procedură Infiltraţii peridurale Electrochirurgia/electrocauterizarea tumorilor cutanate/leziune Ablaţia unui polip sau fibrom cervical Bandare varice esofagiene Conizaţia cu ansă diatermică sau cu bisturiul Criocoagularea (crioaplicaţia) conjunctivală .16.9. 2. 3. 2.12.2.21.8. stomac. 2.7.15. echotomografie şi tehnici derivate) Examen Doppler transcranian al vaselor cerebrale şi tehnici derivate Endoscopie digestivă superioară (esofag. pahimetrie corneeană Uretroscopie ambulatorie Determinarea potenţialelor evocate vizuale Determinarea potenţialelor evocate de trunchi cerebral (auditive) Determinarea potenţialelor evocate somatoestezice Bronhoscopia Examen electroencefalografic cu probe de stimulare şi/sau mapping Examen ultrasonografic extracranian al aa Cervico-cerebrale (Doppler.electroencefalografie EKG continuu (24 ore.4. vegetaţii vulvă. 2. 2. 3.12. 3.19. autorefractometrie). conjunctivă. 3. vagin. 3.18.10. 2. astigmometrie Examen fibroscopic nas. sinoptofor) examen pentru diplopie Foniatrie ORL Puncţie-biopsie osoasă cu amprentă Puncţie sinusală Puncţie aspirat de măduvă osoasă Tonometrie. 2. 3.15.2. 3. 2.8. 3. 3. 2.9.20. 2.6. Servicii terapeutice/tratamente chirurgicale: .18. Maddox.17. 2.13. Holter) Holter TA 3. 2. 3.14. laringe Explorarea funcţiei binoculare (test Worth. 3. 2.4. 2. col Polipectomie endoscopică gastrică Polipectomie endoscopică rectosigmoidiană Polipectomie endoscopică colonică Secţiunea optică a stricturii uretrale Sutura unei plăgi de pleoapă. 64 .10.11.transschelară Cură chirurgicală a othematomului Dilataţia stricturii uretrale Extracţie de corpi străini Extracţie endoscopică corpi străini Extragere bronhoscopică de corpi străini din căile respiratorii Electrocauterizare sau cauterizarea mucoasei nazale Manevre de mică chirurgie pentru abces şi/sau chist vaginal sau bartholin cu marsupializare.1.14. 3. 2.17. 3. 2.3. 3. 3.2.

flegmon. retuşuri de bont. 3. I şi gr. 3. 3.25. 3. 3.26. 3. lipoamelor neinfectate Terapia chirurgicală a tumorii scalpului. Tratamentul plăgilor. chist conjunctival. tenosinoval Terapia chirurgicală a piciorului diabetic (polinevrită.44.50.40.36. 3. comisurale.51. 3. 3. 3. hidartrozei. escare.28. necroze cutanate. 3. 3. 3. 3.22. excizie. 3. 3. 3. 3. 3. Tratament chirurgical al sinechiei septo-turbinare 65 . 3.46. 3. orjelet.21. furunculului antracoid. 3. 3.35. 3.55. furunculozei Terapia chirurgicală a granulomului ombilical Terapia chirurgicală a hematomului Terapia chirurgicală a hidrosadenitei Terapia chirurgicală a leziunilor externe prin agenţi chimici < 10% Terapia chirurgicală a panariţiului eritematos Terapia chirurgicală a panariţiului flictenular Terapia chirurgicală a panariţiului periunghial şi subunghial Terapia chirurgicală a panariţiului antracoid Terapia chirurgicală a panariţiului pulpar Terapia chirurgicală a panariţiului osos. abces.49.19.53. 3.47. articular. dehiscenţe plăgi Terapie chirurgicală (inclusiv anestezia) pentru leziuni traumatice.31. 3. 3.24. chist al pleoapei. tumori benigne care nu necesită plastii întinse. 3. 3.41.54. xantelasme) Tratamentul chirurgical al pingueculei Tratamentul chirurgical al pterigionului Tratamentul hemartrozei.32. pansament).20.33.29.38.37. 3.56.43.48. chisturilor dermoide sebacee.plăgi tăiate superficial. II) Terapia chirurgicală a edemului dur posttraumatic Terapia chirurgicală a fimozei (decalotarea. 3.34. supuraţii. înţepate superficial (anestezie. sutură inclusiv îndepărtarea firelor.52. ruptură pachet varicos Terapia chirurgicală a flegmoanelor superficiale mână fără limfangită Terapia chirurgicală a flegmoanelor lojă tenară. hematoame organe genitale masculine Tratamentul chirurgical al leziunilor cutanate .27. abcese. 3. 3.39. hipotenară.23.30.57.3. microangiopatie) Terapia chirurgicală a polipului rectal procident (extirpare) Terapia chirurgicală a seromului posttraumatic Terapia chirurgicală a supuraţiilor postoperatorii Terapia chirurgicală a supuraţiilor mamare profunde Terapia chirurgicală a tumorilor mici. Terapia chirurgicală a abcesului de părţi moi Terapia chirurgicală a abcesului perianal Terapia chirurgicală a abcesului pilonidal Terapia chirurgicală a adenoflegmonului Terapia chirurgicală a afecţiunilor mamare superficiale Terapia chirurgicală a arsurilor termice < 10% Terapia chirurgicală a degerăturilor (gr. 3. 3. 3. tenosinovitelor Terapia chirurgicală a furunculului. simplă Terapia chirurgicală a tumorilor simple ale buzei Tratamentul chirurgical al unor afecţiuni ale anexelor globului ocular (şalazion.42. debridarea) Terapia chirurgicală a flebopatiilor varicoase superficiale.45. 3. 3.

fracturii de gambă cu aparat cruropedios.23 NOTA 1: Serviciile de la pct. 4. 4. retrobulbară de medicamente Tratament cu laser al polului posterior Tratamentul cu laser al polului anterior Aerosoli/caz Crioterapia/şedinţă Imunoterapie specifică cu vaccinuri alergenice standardizate Psihoterapie individuală (psihoze.48 şi 3. NOTA 2: Serviciile de la pct. 3.3.16 4. 3 se decontează de casele de asigurări de sănătate medicilor cu specialităţi chirurgicale care au dotarea necesară efectuării acestora.6. conform specialităţii/competenţelor confirmate. 3. fenol. distimii. 1.2. rupturii musculare.4. 4. metatarsiene. 4. tulburări de anxietate. ruptură musculară.19. distimii.59.8. Tratament în displazia luxantă a şoldului în primele 6 luni de viaţă Tratamentul piciorului strâmb congenital în primele 3 luni de viaţă Tratamentul la copii cu genu valgum.56 pot fi raportate şi de medicii cu specialitatea dermatovenerologie. Tratamentul ortopedic al entorsei sau luxaţiei patelei. flegmon. 4. entorsei de genunchi.31. cifozei. scapulei. spondilolistezisului. tratamentul scoliozei.20 4. rupturii tendoanelor mari (achilian.11 4. Servicii terapeutice/tratamente medicale . bicipital. tarsiene. entorsei sau fracturii antebraţului. 3. tulburări obsesiv-compulsive. 3. falange. tulburări fobice.36 . 66 .punctajul aferent acestor servicii este de 13 puncte/procedură Fotochimioterapie (UV) cu oxoralen local Fotochimioterapie (UV) cu oxoralen generală Injectare subconjunctivală. gleznei. după caz.17 4. 4.14 4. 3. 4. tulburări obsesiv-compulsive.15 4. Consiliere psihiatrică nespecifică pentru pacient Blocaje nervi periferici Blocaje chimice pentru spasticitate (alcool.2. cvadricipital).1.22 4.7. 4. claviculei.5.39. 4. 3. furunculul CAE Tratament chirurgical al traumatismelor ORL 4. luxaţiei. 4. humerusului. 3.9. după caz. fracturii gambei. umărului. 4. tulburări fobice. metacarpiene. coastelor. instabilitate acută de genunchi.19 4. adictii). genu varum. adictii). Psihoterapie de grup (psihoze. picior plat valg. conform specialităţii/competenţelor confirmate de Ministerul Sănătăţii. tulburări de anxietate. periamigdalian.18 Tratament chirurgical ORL colecţie: sept.47. disjuncţie acromioclaviculară. Serviciile de la poz.12 4.10.3. macule) Tamponament posterior şi/sau anterior ORL Tratamente ortopedice medicale Tratamentul ortopedic al luxaţiei. 4. oaselor carpiene.3. 2 şi 4 se decontează de casele de asigurări de sănătate medicilor de specialitate care au dotarea necesară efectuării acestora. Tratamentul ortopedic al fracturii femurului.13. Puncţii şi infiltraţii intraartriculare 4. pumnului.21 4.58. toxină botulinică) Cateterismul uretrovezical "a demeure" pentru retenţie completă de urină Fotocoagularea cu laser a leziunilor cutanate (nev pigmentar congenital.

A şi C pentru atingerea obiectivelor stabilite în planului terapeutic individualizat şi consemnate în documentele medicale. pentru punctul 2 lit. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. cu respectarea prevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . tariful consultaţiilor corespunzător punctajului prevăzut la punctul C1. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . c) homeopatie. A din anexa nr. Asiguraţii au dreptul la o consultaţie cu un tarif de 13 lei corespunzător pentru fiecare cură de tratament. contractele se încheie de casele de asigurări de sănătate cu medicii de specialitate din ambulatoriul spitalelor clinice care monitorizează starea posttransplant şi bolile rare. cu următoarele specialităţi clinice: . pe asigurat. NOTĂ: Pentru serviciile de planificare familială se raportează 2 consultaţii pe an calendaristic. Competenţele/atestatele de studii complementare în baza cărora se poate încheia contract de furnizare de servicii medicale în ambulatoriul de specialitate clinic.caz pentru serviciile medicale de acupunctură de care beneficiază un asigurat pentru o cură de servicii de acupunctură este de 140 lei. 39 A la ordin. homeopatie. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.2012. Pentru litera C din anexa nr. 39 A la ordin. Asiguraţii au dreptul la maximum 2 consultaţii/cure pe an calendaristic.. contractele se încheie de casele de asigurări de sănătate cu medicii de specialitate oncologie medicală şi hematologie.neurologie şi neurologie pediatrică.pot face obiectul contractelor încheiate de casele de asigurări de sănătate cu medicii de specialitate. O cură reprezintă în medie 10 zile de tratament şi în medie 4 proceduri/zi. contractele se încheie de casele de asigurări de sănătate cu medicii de specialitate de nefrologie. Pentru planificare familială. Lista serviciilor conexe şi punctele aferente acestora sunt: a) Neurologie şi Neurologie pediatrică a1) serviciile conexe furnizate de psiholog: Consiliere psihologică copii (numai la recomandarea 67 . . Tariful pe serviciu medical . b) fitoterapie. C4. A din anexa nr. 39 A la ordin. A din anexa nr. după care asiguratul plăteşte integral serviciile medicale. pentru punctele 3 şi 4 lit.otorinolaringologie. 1389/2010. astfel: pentru punctul 1 lit. În baza competenţei/atestatului de studii complementare în acupunctură se poate încheia contract de furnizare de servicii de acupunctură în ambulatoriu conform modelului de contract pentru furnizare de servicii medicale în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice. casele de asigurări de sănătate decontează maximum 2 consultaţii pentru fiecare caz/diagnostic. nutriţie şi boli metabolice. C5. …………. contractele se încheie de casele de asigurări de sănătate cu medicii de specialitate diabet zaharat. sunt: a) planificare familială. 1389/2010. Pentru fitoterapie şi homeopatie.psihiatrie.C3.2012. .precum şi alte specialităţi clinice pentru boli cronice prevăzute în anexa 39 A lit. fitoterapie. . 39 A la ordin. psihiatrie pediatrică. Servicii conexe actului medical pentru servicii conexe furnizate de psihologi şi logopezi .

Pentru efectuarea acestui serviciu. decontarea acestor servicii se realizează din fondul aferent investigaţiilor medicale paraclinice în limita sumelor rezultate conform criteriilor din anexa nr. în condiţiile în care cabinetul medical este înregistrat în registrul unic al cabinetelor pentru aceste specialităţi. pentru asiguraţii pentru care este necesar a se efectua aceste investigaţii în vederea stabilirii diagnosticului. 11 la ordin. acesta îşi poate desfăşura activitatea în baza unui singur contract încheiat cu casa de asigurări de sănătate. 68 . furnizorii de servicii medicale din specialităţile cardiologie şi medicină internă încheie cu casele de asigurări de sănătate acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale clinice. inclusiv de la medicul de familie. pentru asiguraţii pentru care este necesar a se efectua această investigaţie în vederea stabilirii diagnosticului. inclusiv pediatrică: c1) serviciile conexe furnizate de psiholog: consiliere psihologică copii (numai la recomandarea medicului cu specialitatea psihiatrie pediatrică psihodiagnostic c2) serviciile conexe furnizate de logoped consiliere (intervenţie) d) serviciile conexe furnizate de psiholog. sau pe bază de bilet de trimitere de la un alt medic de specialitate cardiologie şi/sau medicină internă şi dacă în cabinetul medical respectiv există aparatura medicală necesară.medicului cu specialitatea neurologie pediatrică) Psihodiagnostic a2) serviciile conexe furnizate de logoped: .consultaţii aferente specialităţilor respective. Pentru aceste servicii. NOTA 2: În situaţia în care un medic are mai multe specialităţi clinice confirmate prin ordin al ministrului sănătăţii. în limita competenţei şi a dotărilor necesare. putând acorda şi raporta servicii medicale . sau pe bază de bilet de trimitere de la un alt medic de specialitate.consiliere (intervenţie) logopedie b) Otorinolaringologie: b1) serviciile conexe furnizate de psiholog: investigarea psihoacustică a vocii psihoterapie sugestivă armată în afonii psihogene b2) serviciile conexe furnizate de logoped: consiliere (intervenţie) exerciţii pentru tulburări de vorbire (şedinţă) c) Psihiatrie. pentru bolile cronice din anexa 39A litera A şi C: consiliere psihologică (adulţi/copii) 19 puncte 19 puncte 11 puncte 6 puncte 9 puncte 11 puncte 9 puncte 4 puncte 19 puncte 11 puncte 19 puncte NOTA 1: Medicii de specialitate din specialităţile clinice pot efectua ecografii cuprinse în tabelul de la capitolul II ca o consecinţă a actului medical propriu. NOTA 3: Medicii de specialitate din specialităţile cardiologie şi medicină internă pot efectua serviciul monitorizare şi managementul hemodinamic prin metoda bioimpedanţei toracice ca o consecinţă a actului medical propriu. furnizorii de servicii medicale de specialitate încheie cu casele de asigurări de sănătate acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale clinice.

1404 | Trigliceride serice*1) | 6.35 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 18.CAPITOLUL II Pachetul de servicii medicale de bază în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile paraclinice ______________________________________________________________________________ | Nr.00 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 16. indici | | | | | eritrocitari*1) | | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 2.8230 | Anticorpi specifici anti Rh la gravidă*1) | 7.56 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 20.8100 | VSH*1) | 2.8211 | Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO*1)| 7. | 2. | 2. numărătoare | | | | | reticulocite**).03 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | . | 2.1310 | Glicemie*1) | 5. | 2. | 2.46 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 11.8030 | Examen citologic al frotiului sanguin*3) | 17.35 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 3. numărătoare trombocite.1420 | Colesterol seric total*1) | 5. numărătoare eritrocite.46 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 12.Hematologie | |______________________________________________________________________________| | 1. | 2.73 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 5.8212 | Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh*1) | 7. | 2.lei | |______|_________|_________________________________________________|___________| | .hemoglobină. | 2.8070 | Hemoleucogramă completă . | Cod | Denumirea analizei | Tarif | | crt. | 2. | 2.1570 | Magneziemie*1) | 5.34 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 14. | 2. | 2.56 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 23. | 2.63 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 21.8603 | INR*1) (International Normalised Ratio) | 7. activitate de protrombină*1) | 6. | | | maximal | | | | | decontat | | | | | de casa de| | | | | asigurări | | | | | de | | | | | sănătate | | | | | .1511 | Calciu seric total*1) | 5.1130 | Acid uric seric*1) | 5. | 2.1510 | Calciu ionic seric*1) | 7. | 2.17 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 22. formulă leucocitară. | 2.43 | |______|_________|_________________________________________________|___________| 69 . | 2.00 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 15. | 2. | 2. | 2.Biochimie | |______________________________________________________________________________| | 10. | 13. | 2.35 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 19.1441 | HDL colesterol*1) | 7. numărătoare | | | | | leucocite.1020 | Proteine totale serice*1) | 6.06 | | | | hematocrit.1443 | LDL*1) | 7.46 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 7. | 2.8621 | Timp Quick.52 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 13.8390 | Sideremie*1) | 6.95 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 6.62 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 17.1140 | Creatinină serică*1). **) | 5.34 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 9. | 2.8622 | APTT | 11.45 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 4.1120 | Uree serică*1) | 5.03 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 8.4600 | TGO*1) | 5.

6023 | Confirmare TPHA*1). | 2.32 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 40.97 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 55. | 2.4332 | Progesteron | 23.41 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 48.12 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 45.1015 | Bilirubină totală*1) | 5.4331 | Prolactină | 23.07 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 41. seric | 13.6734 | IgG seric | 13.1026 | Hemoglobina glicozilată*5) | 19. | 2. | 2.6206 | Depistare Helicobacter Pylori | 20. | 2.46 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 25. | 2. | 2.16 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 31.45 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 34.6392 | Ag HBs (screening)*2) | 29.02 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 46.6692 | Factor rheumatoid | 8. | 2.94 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 38. | 2.4961 | Electroforeza proteinelor serice*1) | 14.6021 | VDRL*1) | 5.4321 | FSH | 22. | 2.10 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 47. | 2.10 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 43.12 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 32.03 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 49.4300 | Cortizol | 25. | 2.3210 | Fibrinogenemie*1) | 12. | 2.4610 | TGP*1) | 5. | 2.| 24. | 2.4322 | LH | 22.4323 | Estradiol | 22. | 2. | 2. | 2.6732 | IgE seric | 13. | 2.4040 | FT4 | 19. | 2.00 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | Imunologie | |______________________________________________________________________________| | 35.19 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 50.5560 | Testare HIV la gravidă*1) | 31. | 2. | 2.59 | 70 . | 2.26 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 26.20 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 52.76 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 39.4720 | Fosfatază alcalină*1) | 7.46 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 30.10 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 44.1016 | Bilirubină directă*1) | 5.75 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 27.6201 | Anti-HAV IgM*2) | 38. | 2. | 2.48 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 51.6204 | Anti HCV*2) | 60.46 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 29. | 2.6731 | IgA.70 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 36.11 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 33. | 2.20 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 53.6022 | RPR*1) | 5. | 2. | 2.6691 | Proteina C reactivă*1) | 9. | 2430011 | Complement seric C3 | 10.4680 | Gama GT | 7.20 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 54. | 2. *4) | 11.6250 | ASLO*1) | 10.76 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 42. | 2.59 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 56. | 2430012 | Complement seric C4 | 10.45 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 28.70 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 37.6733 | IgM seric | 14.4060 | TSH | 19.

17 | | | | culturi pozitive) | | |______|_________|_________________________________________________|___________| | .Exudat faringian | |______________________________________________________________________________| | 59.9021 | Bloc inclus la parafină cu diagnostic | 37.5063 | Urocultură*1) (inclusiv antibiograma pentru | 15.3450 | Examen complet de urină (sumar + sediment)*1) | 8. | 2.61 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 65.50 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 70.5002 | Examen microscopic | 4.5067 | Cultură (inclusiv antibiograma pentru culturi | 15.9000 | Piesă prelucrată la parafină | 28. | 2.9022 | Citodiagnostic spută prin incluzii parafină | 30.9160 | Examen Babeş-Papanicolau*1) | 36. nazale. | 2.58 | | | | histopatologic | | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 75. | 2.27 | 71 .70 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 61. | 2. conjunctivale şi puroi | |______________________________________________________________________________| | 69. | 2. | 2.9020 | Diagnostic histopatologic pe lamă | 16. | 2.44 | | | | antibiograma pentru culturi pozitive)/proba | | |______|_________|_________________________________________________|___________| | .50 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 78.Analize de urină | |______________________________________________________________________________| | 60.44 | | | | culturi pozitive) | | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 62. | 2. | 2. | 2.5064 | Coprocultură*1) (inclusiv antibiograma pentru | 21.50 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 58.43135 | PSA | 21.50 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 72.Examen lichid punc ie | |______________________________________________________________________________| | 71.9024 | Examen citohormonal | 28.7120 | Examen coproparazitologic (3 probe)*1) | 11.50 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 79.80 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 77.44 | | | | pozitive) | | |______|_________|_________________________________________________|___________| | .5033 | Examen microscopic/frotiu | 4.9010 | Examen histopatologic cu colora ii speciale | 115.96 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 76.Examene din secre ii uretrale. | 2.5032 | Examen microscopic/proba | 4. | 2. | 2.9023 | Citodiagnostic secre ie vaginală | 30.5065 | Cultură (inclusiv antibiograma pentru culturi | 15. | 2.00 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 63.5066 | Cultură.5061 | Cultură*1) (inclusiv antibiograma pentru culturi| 15.44 | | | | pozitive) | | |______|_________|_________________________________________________|___________| | .67 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 68. | 2. | 2.2200 | Determinare glucoză urinară*1) | 5. cultură germeni anaerobi (inclusiv | 15. | 2.57 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 74.Examene din secre ii vaginale | |______________________________________________________________________________| | 66.Examene materii fecale | |______________________________________________________________________________| | 64. otice.00 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | . | 2.Examinări histopatologice | |______________________________________________________________________________| | 73. | 2.50 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 67. | 2.43136 | free PSA | 22.2030 | Determinare proteine urinare*1) | 5. | 2.44 | | | | pozitive) | | |______|_________|_________________________________________________|___________| | . | 2.|______|_________|_________________________________________________|___________| | 57.00 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | .

| Ex. | Ex. radiologic tract digestiv până la regiunea | 71. radiologic retrograd de uretră sau vezică urinară cu | 188. radiologic vizualizare generală a abdomenului nativ*1)| 15.59 | | | sau func ionale cu TV*1) | | |______|___________________________________________________________|___________| | 89. radiologic păr i schelet în 2 planuri*1) | 15. radiologic cranian în proiec ie specială*1) | 16. | Pielografie | 229. | 2. | Ex. | Ex.|______|_________|_________________________________________________|___________| | 80.Examinări radiologie.52/set | |______|_________|_________________________________________________|___________| | . | Cistografie de reflux cu substan ă de contrast | 237. | Radiografie de membre*1) | 14.50 | | | ileo-cecală. | Ex.51 | |______|___________________________________________________________|___________| | 91. radiologic tract urinar (urografie minutată) cu | 188.76 | |______|___________________________________________________________|___________| | 102.95 | |______|___________________________________________________________|___________| | 104. radiologic esofag ca serviciu independent | 20.22 | |______|___________________________________________________________|___________| | 84. radiologic torace şi organe toracice*1) | | |______|___________________________________________________________|___________| | 95.69 | |______|___________________________________________________________|___________| | 93. | Ex.08 | |______|___________________________________________________________|___________| | 94. radiologic centură scapulară*1) | 15. | Ex. fără coloana | 32.15 | |______|___________________________________________________________|___________| | 96.51 | |______|___________________________________________________________|___________| | 90. | Ex.05 | | | substan ă de contrast | | |______|___________________________________________________________|___________| | 107. radiologic păr i coloană lombară*1) | 19. | Ex.9030 | Teste imunohistochimice*) | 88. radiologic uretră. | Ex. radiologic cranian standard 1 inciden ă*1) | 11. | Ex. | Ex. radiologic torace ansamblu*1) | 25.57 | |______|___________________________________________________________|___________| | 105.41 | |______|___________________________________________________________|___________| | 97. radiologic alte articula ii fără substan ă de contrast| 14. | Ex. | Ex.76 | |______|___________________________________________________________|___________| | 87. | Ex. | Ex. radiologic păr i coloană dorsală*1) | 19. radiologic uter şi oviduct cu substan ă de contrast | 259. cu substan ă de contrast | | |______|___________________________________________________________|___________| | 100.96 | |______|___________________________________________________________|___________| | 83. imagistică medicală şi explorări func ionale | |______________________________________________________________________________| | 82.67 | |______|___________________________________________________________|___________| | 98. radiologic colon dublu contrast sau intestin sub ire | 82.50 | |______|_________|_________________________________________________|___________| | 81.76 | | | planuri/Ex. | Ex. radiologic coloană vertebrală completă. radiologic torace osos (sau păr i) în mai multe | 24.99 | | | substan ă de contrast | | |______|___________________________________________________________|___________| | 103. | Ex. | Tomografia plană | 52. vezică urinară la copil cu | 191.90 | |______|___________________________________________________________|___________| | 86.63 | | | cervicală*1) | | |______|___________________________________________________________|___________| | 92. radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul | 46.41 | |______|___________________________________________________________|___________| | 85. | Ex. radiologic coloana cervicală 1 inciden ă*1) | 28. | 2. inclusiv dezinvaginare | 44. | Ex. radiologic colon la copil.90 | |______|___________________________________________________________|___________| | 88.91 | | | duodenojejunal) cu substan ă de contrast*1) | | |______|___________________________________________________________|___________| | 99. | Ex.09 | | | substan ă de contrast | | |______|___________________________________________________________|___________| | 106. radiologic bazin*1) | 15.9025 | Citodiagnostic lichid de punc ie | 30. | Ex.82 | | | pe sonda duodenală | | |______|___________________________________________________________|___________| | 101.73 | 72 .

00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 135. | CT ureche internă | 200. | CT regiune toracică nativ şi cu substan ă de contrast | 280.01 | |______|___________________________________________________________|___________| | 119. | Scintigrafia: osoasă.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 111. | CT craniu fără substan ă de contrast | 87.33 | |______|___________________________________________________________|___________| | 116. | Bronhoscopie virtuală CT | 200.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 134. | Angiografie CT pelvis | 250.37 | | | intravenos | | |______|___________________________________________________________|___________| | 123.72 | |______|___________________________________________________________|___________| | 113.93 | |______|___________________________________________________________|___________| | 137.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 132.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 129. | CT abdomen fără substan ă de contrast | 113.13 | | | căilor biliare. renală.06 | |______|___________________________________________________________|___________| | 118. tiroidiană. | Uro CT | 250.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 131. | Angiografie CT abdomen | 250. | RMN cranio-cerebral nativ | 300.65 | | | intravenos | | |______|___________________________________________________________|___________| | 124. | Colonoscopie virtuală CT | 250. | CT craniu nativ şi cu substan ă de contrast | 258.42 | |______|___________________________________________________________|___________| | 122.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 136. cardiacă | | |______|___________________________________________________________|___________| | 112.08 | |______|___________________________________________________________|___________| | 110.49 | |______|___________________________________________________________|___________| | 115. | Osteodensitometrie segmentară/segment | 24. | CT regiune gât fără substan ă de contrast | 87. | CT regiune toracică fără substan ă de contrast | 112. | 265.93 | | | nativ | | |______|___________________________________________________________|___________| 73 .21 | | | adm. | CT coloană vertebrală nativ şi cu substan ă de contrast | 263. | Angiografie CT regiune cervicală | 250. hepatică.24 | |______|___________________________________________________________|___________| | 114. a | 295.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 127. | CT membre nativ şi cu substan ă de contrast adm. | Radiografie panoramică | 25.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 133.51 | | | intravenos/membru | | |______|___________________________________________________________|___________| | 126. | CT membre/membru fără substan ă de contrast | 41.61 | |______|___________________________________________________________|___________| | 120. intravenos/segment | | |______|___________________________________________________________|___________| | 125. | 264. | 265. | Angiografie CT craniu | 250.03 | |______|___________________________________________________________|___________| | 109.|______|___________________________________________________________|___________| | 108.29 | |______|___________________________________________________________|___________| | 121.38 | |______|___________________________________________________________|___________| | 117. | RMN regiuni coloana vertebrală (cervicală.) | 300. | CT abdomen nativ şi cu substan ă de contrast adm. | Angiografie CT membre | 250. | CT pelvis fără substan ă de contrast | 88. | Angiocoronarografie CT | 500.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 130. | CT regiune gât nativ şi cu substan ă de contrast | 258. | CT coloană vertebrală fără substan ă de contrast/segment | 47. | CT pelvis nativ şi cu substan ă de contrast adm. toracică etc.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 128. | Radiografie retroalveolară | 7.

95 | |______|___________________________________________________________|___________| | 154. cot. | Angiografie RMN/segment (craniu. | Ecocardiografie | 27. | Ecografie transvaginală | 16. | Uro RMN cu substan ă de contrast | 625.)| 300. toracală etc. cot. de contrast | 471.05 | |______|___________________________________________________________|___________| | 156. contrast | | |______|___________________________________________________________|___________| | 150.57 | |______|___________________________________________________________|___________| | 164.69 | |______|___________________________________________________________|___________| | 162. | Ecografie pelvis*1) | 16. | Ecografie abdomen*1) | 17.) | 400. | RMN extremită i nativ/segment (genunchi.93 | |______|___________________________________________________________|___________| | 143. | Ecografie de vase (vene) | 16. de contrast | 471. | Ecografie transfontanelară | 22.76 | |______|___________________________________________________________|___________| | 160.00 | | | săptămâni) | | |______|___________________________________________________________|___________| | 167.38 | 74 . | Ecografie morfologică fetală (pentru gravide 20 .6 săptămâni) | | |______|___________________________________________________________|___________| | 168. abdomen.13 | | | 13. | Ecografie pentru translucen a nucală (pentru gravide 11 . gleznă etc.93 | |______|___________________________________________________________|___________| | 142. | Senologie imagistică . | RMN extrem. | RMN cord cu substan ă de contrast | 471. | RMN sâni nativ | 300.93 | |______|___________________________________________________________|___________| | 140. | RMN pelvin nativ | 300. (genunchi.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 155.39 | |______|___________________________________________________________|___________| | 166. | RMN regiuni coloana vertebrală (cervicală.) cu | 471. gleznă etc. | RMN umăr nativ | 300.| 138.38 | |______|___________________________________________________________|___________| | 158. | Ecografie generală (abdomen + pelvis)*1) | 25.93 | |______|___________________________________________________________|___________| | 139.46 | |______|___________________________________________________________|___________| | 149.) | 471. pelvis etc.46 | |______|___________________________________________________________|___________| | 151.46 | |______|___________________________________________________________|___________| | 145. | RMN pelvin nativ şi cu substan ă de contrast | 471. nativ/seg.46 | |______|___________________________________________________________|___________| | 148.46 | |______|___________________________________________________________|___________| | 144.46 | |______|___________________________________________________________|___________| | 146.76 | |______|___________________________________________________________|___________| | 159. | RMN sâni nativ şi cu subst. | Ecografie endocrină | 16. | RMN cranio-cerebral nativ şi cu subst.39 | |______|___________________________________________________________|___________| | 161.57 | |______|___________________________________________________________|___________| | 165. | RMN abdominal nativ | 300.| 60. | Ecografie de vase (artere) | 19.93 | |______|___________________________________________________________|___________| | 141.39 | |______|___________________________________________________________|___________| | 169.23 | 250.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 152.46 | | | subst. | Ecografie fetală | 22.46 | | | nativ şi cu substan ă de contrast | | |______|___________________________________________________________|___________| | 147. | Angiografia carotidiană cu substan ă de contrast | 262. | RMN umăr nativ şi cu subst.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 157. de contrast | 471.95 | |______|___________________________________________________________|___________| | 153.ecografie | 16.39 | |______|___________________________________________________________|___________| | 163. | Angiografia RMN trunchiuri supraaortice | 201. | Angiografia RMN artere renale sau aorta | 201. | RMN abdominal nativ şi cu substan ă de contrast | 471. | Ecografie de organ/articula ie/păr i moi | 16.

39 | |______|___________________________________________________________|___________| | 184. *5) Se recomandă numai de medicul de specialitate diabet.30 | |______|___________________________________________________________|___________| | 179. respectiv deget/brat*1) | 5.63 | |______|___________________________________________________________|___________| | 181.44 | |______|___________________________________________________________|___________| | 171. | Monitorizarea şi managementul hemodinamic prin metoda | 180.77 | |______|___________________________________________________________|___________| | 184 | Ergometrie | 24. | Electromiografie | 17. | Sialografia. | EEG standard | 15. fără recomandarea medicului specialist sau de familie. | Determinarea indicelui de presiune glezna/brat. | EKG*1) | 7. | Ecocardiografie transesofagiană | 60.42 | |______|___________________________________________________________|___________| | 182. *2) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie pentru contacţii cazurilor diagnosticate de medicii de specialitate. la recomandarea medicului oncolog. | Mamografie în 2 planuri*1)/pentru un sân | 27. | Holter TA | 23. pe răspunderea medicului de laborator.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 180.12 | |______|___________________________________________________________|___________| | 174.25 | |______|___________________________________________________________|___________| | 172. pe răspunderea medicului de laborator. | Endoscopie gastro-duodenală*1) | 23. Holter) | 46. *3) Se decontează numai dacă este efectuat de medicul de laborator sau de specialişti cu studii superioare nemedicale care au specializare în hematologie în cazul în care hemoleucograma completă prezintă modificări de parametri. 75 . | Spirometrie*1) | 14. fără recomandarea medicului de familie sau specialist.10 teste.83 | |______|___________________________________________________________|___________| | 175. nutriţie şi boli metabolice şi se decontează de cel mult două ori pe an pentru un asigurat (bolnavi cu risc de diabet zaharat).|______|___________________________________________________________|___________| | 170. | Peak-flowmetrie | 2. NOTA 1: *1) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie.56 | |______|___________________________________________________________|___________| | 177. | Spirograma + test farmacodinamic bronhomotor | 15. NOTA 2: Filmele radiologice şi substanţele folosite sunt incluse în tarife.00 | | | bioimpedan ei toracice | | |______|___________________________________________________________|___________| *) Un set cuprinde 4 . | Ecocardiografie + Doppler | 34.12 |______|___________________________________________________________|___________| | 185.85 | | | substan ă de contrast | | |______|___________________________________________________________|___________| | 178.20 | |______|___________________________________________________________|___________| | 176. **) În condiţiile în care se consemnează distinct de către medicul care a făcut recomandarea pentru hemoleucogramă. | Electrocardiografie continuă (24 de ore. fistulografie cu | 188.13 | |______|___________________________________________________________|___________| | 173. | Ecocardiografie + Doppler color | 36. galactografia sinusuri. *4) Se decontează numai în cazul în care VDRL sau RPR este pozitiv.00 | |______|___________________________________________________________|___________| | 183. NOTA 3: Indicaţia de utilizare a substanţei de contrast aparţine medicului de specialitate radiologie şi imagistică medicală care va confirma utilizarea substanţei de contrast prin aplicarea parafei şi semnăturii pe fişa de solicitare.

medicină fizică şi balneologie şi reumatologie cu competenţe/supraspecializări/atestate de studii complementare de ecografie corespunzător specialităţii. b) Serviciile prevăzute la poziţia 162 se decontează numai pentru medicii din specialităţile: diabet. endocrinologie şi oncologie. 86. 124. 137. în condiţiile în care aceştia au competenţa şi dotarea necesară. geriatrie şi gerontologie. 125. pediatrie. 108. e) Serviciile prevăzute la poziţia 164 se decontează numai pentru medicii din specialitatea pediatrie. 176. 89. care încheie acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale clinice sau pentru care se încheie acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale spitaliceşti pentru serviciile medicale efectuate în cabinetele medicale de specialitate din ambulatoriul integrat al spitalelor sau în cabinetele medicale de specialitate care se află în structura spitalului ca unităţi fără personalitate juridică: a) Serviciile prevăzute la poziţiile: 160 . serviciul prevăzut la poziţia 172 se decontează numai pentru medicii de specialitate cardiologie. obstetrică-ginecologie. d) Serviciile prevăzute la poziţia 163 se decontează numai pentru medicii din specialitatea genetică medicală şi obstetrică ginecologie cu competenţe/supraspecializări/atestate de studii complementare de ecografie corespunzător specialităţii. medicină internă. precum şi de medici cu specialitatea urologie. g) Serviciile prevăzute la poziţia 168 se decontează numai pentru medicii din specialităţile: obstetrică-ginecologie. neurologie. în cazul explorării mai multor segmente/membre. NOTA 5: 1. Pentru cazul în care se efectuează o investigaţie fără substanţă de contrast. boli infecţioase. j) Serviciile prevăzute la poziţia 159 se decontează numai pentru medicii din specialitatea obstetrică-ginecologie şi numai pentru afecţiuni ginecologice. geriatrie şi gerontologie cu competenţe/supraspecializări/atestate de studii complementare corespunzătoare specialităţii. NOTA 4: Pentru medicii cu specialităţi medicale clinice. 84. 146. 118. tariful se referă la explorarea unui singur segment anatomic/membru. urmată din necesitate de o investigaţie cu substanţă de contrast. h) Serviciile prevăzute la poziţia 165 (ecografie de organ/de părţi moi/de articulaţie) se decontează numai pentru medicii din specialităţile: diabet. 149. ortopedie şi recuperare. indiferent de numărul de incidenţe recomandate şi efectuate. se decontează numai tariful investigaţiei cu substanţă de contrast. Pentru serviciile prevăzute la poziţiile: 83. i) serviciile prevăzute la poziţiile 166 şi 167 se decontează numai pentru medicii din specialitatea obstetrică-ginecologie cu supraspecializare în medicină materno-fetală.Investigaţiile cu substanţă de contrast sunt decontate de casele de asigurări de sănătate şi în cazul în care utilizarea substanţei de contrast a fost specificată în fişa de solicitare şi avizată de medicul de radiologie-imagistică. 117. nutriţie şi boli metabolice. f) Serviciile prevăzute la poziţia 158 se decontează numai pentru medicii din specialitatea obstetrică-ginecologie şi numai pentru afecţiuni ginecologice. endocrinologie. medicină internă. urologie. 76 . medicină internă cu competenţe/supraspecializări/atestate de studii complementare de ecografie corespunzător specialităţii. 90. 88. se decontează tariful pentru fiecare dintre acestea. 140. endocrinologie. nutriţie şi boli metabolice.161 şi 169 – 171 se decontează numai pentru medicii din specialităţile: cardiologie.

140. a spaţiului şi dotărilor necesare pentru perioada de pre şi post anestezie. NOTA 6: Serviciile medicale de înaltă performanţă (CT.urgenţe medico-chirurgicale majore nominalizate în anexa nr. indiferent de câte segmente anatomice se examinează simultan. 118. furnizorii de servicii medicale paraclinice vor face dovada.pentru examene din secreţii conjunctivale 5 . 3. 174. 18 la ordin. La biletul de trimitere se ataşează de către medicul trimiţător. 1 se referă la explorarea unui singur segment anatomic/membru. 149.pentru examene din secreţii otice 3 . Pentru serviciul prevăzut la poziţia 110. angiografie) se decontează numai pe bază de recomandare medicală asiguraţilor în următoarele condiţii: . Aceste investigaţii sunt decontate de casele de asigurări de sănătate numai dacă fişa de solicitare este însoţită de o copie a fişei de preanestezie pe care va fi aplicată parafa şi semnătura medicului cu specialitatea ATI şi care va avea acelaşi circuit ca şi fişa de solicitare.pentru examene din secreţii uretrale 2 . 3 de la Nota 5 copiilor cu vârsta cuprinsă între 0 .asociere de 2 localizări sau multiple dar nu mai mult de 3/pacient/trimitere NOTA 9: Serviciul medical de la poziţia 67 este examen citologic. scintigrafie. 125. 156 .2. În cazul investigaţiilor CT şi RMN prevăzute în tabelul de la cap. NOTA 8: Pentru poziţiile 69 şi 70 codurile aferente se completează cu cifrele: 1 . rezultatele celorlalte investigaţii efectuate anterior pentru stabilirea diagnosticului. iar celălalt exemplar se transmite lunar de către acesta la casa de asigurări de sănătate cu care a încheiat contract. 16 la ordin. care încheie acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară. NOTA 7: Medicii de familie. 77 . RMN. Pentru efectuarea investigaţiilor CT şi RMN prevăzute la pct. 175. tarifele aferente acestora (prevăzute în tabelul de la cap. la contractare.8 ani. 137. casele de asigurări de sănătate vor deconta maximum 3 segmente/CNP/o dată pe an. în cazul examinării simultane a două sau mai multe segmente anatomice/membre. NOTA 10: Serviciile medicale de la poziţiile 173.ecografie generală (abdomen + pelvis). II. acolo unde este cazul. . pot efectua serviciile medicale paraclinice prevăzute la poz. tariful se referă la explorarea unui singur segment. din care unul rămâne la furnizorul care a făcut recomandarea.pentru examene din secreţii .8 ani care necesită efectuarea anesteziei generale şi implicit prezenţa unui medic cu specialitatea ATI. Investigaţiile menţionate mai sus se efectuează pe baza biletelor de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice.puroi 6 . casele de asigurări de sănătate vor deconta majorarea de 10% aplicată numai la tariful pentru un singur segment. 117. II se vor majora cu 10%. 146 la care tariful aferent prevăzut în tabelul de la pct. efectuate pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0 . precum şi dovada relaţiei de muncă cu un medic de specialitate ATI. În acest caz biletul de trimitere cuprinde şi datele din fişele de solicitare prevăzute în anexa nr. 178 – 183 şi 184 sunt explorări funcţionale. un exemplar la furnizorul care a efectuat serviciul/serviciile de înaltă performanţă. biletele de trimitere se întocmesc în 3 exemplare. Pentru investigaţiile CT şi RMN prevăzute la poziţiile: 124.pentru examene din secreţii nazale 4 .afecţiuni în care au fost epuizate toate celelalte posibilităţi de explorare.

1 6.1 6. 1.2 5 5. 3.CAPITOLUL III Pachetul de servicii medicale de medicină dentară preventive şi al tratamentelor de medicină dentară în ambulatoriul de specialitate de medicină dentară 1.4 72 60 100% 100% 100% 100% 60 90 72 96 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 72 96 100% 100% 100% 100% 100% 100% 72 24 15 48 60 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 60% 60% .4 4.1 4.2 3.2 6.1* Consultaţie Consultaţie (inclusiv modelul de studiu) * Se efectuează o singură consultaţie la un interval de 12 luni pentru un asigurat Tratamentul cariei simple Tratamentul cariei simple cu materiale fizionomice Tratamentul cariei simple cu materiale nefizionomice Tratamentul afecţiunilor pulpare Tratamentul afecţiunilor pulpare la dinţii monoradiculari Tratamentul afecţiunilor pulpare la dinţii pluriradiculari Tratamentul gangrenei pulpare la dinţii monoradiculari Tratamentul gangrenei pulpare la dinţii pluriradiculari Tratamentul paradontitelor apicale Tratamentul parodontitelor apicale la dinţii monoradiculari Tratamentul parodontitelor apicale la dinţii pluriradiculari Tratamentul afecţiunilor parodonţiului marginal Tratamentul afecţiunilor parodonţiului marginal Tratamente chirurgicale buco-dentare Anestezia prin infiltraţie Extracţia la dinţii temporari Extracţia la dinţii permanenti monoradiculari Extracţia la dinţii permanenti pluriradiculari 78 2.2 3. Pachetul de servicii medicale de bază de medicină dentară preventive şi al tratamentelor de medicină dentară COD ACTE TERAPEUTICE TARIFE SUMA DECONTATĂ DE CAS . 4.1 2.1 3. 2.3 6.LEI Copii Peste Beneficiari ai între 0 18 ani legilor – 18 speciale ani (NOTA 7) 36 100% 100% 1.3 3. 6.

respiraţie orală) prin plăcuţă.8* 100% 100% 100% 100% 100% 100% 9. 8.13 Extracţia prin alveolotomie/alveoloplastie Chiuretaj alveolar Tratamentul hemoragiei si alveolitei Decapuşonarea Tratament de urgenţă a plăgilor OMF Imobilizarea luxaţiei dentare Imobilizarea în cazul fracturilor Reducerea luxaţiei ATM Control post-operator * În situaţia în care se efectuează în aceeaşi şedinţă în care a fost extras dintele respectiv nu este decontat de casa de asigurări de sănătate Tratamente protetice Proteza acrilică Reparaţie proteză Element acrilic Element metalo-acrilic Reconstituire coroană radiculară * Termenul de înlocuire a unei proteze monomaxilare este de 5 ani.4* 8.1 360 100% 100% 8.1* 60 100% 100% . Activităţi profilactice Fluorizare/arcadă 79 132 30 36 36 90 30 60 48 18 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7.3 7. Tratamente ortodontice Decondiţionarea obiceiurilor vicioase (sugere a degetului.3 8.2* 100% 420 15 600 15 300 360 30 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 8.6* 6.5 600 60 60 90 60 100% 100% 100% 60% 100% 60% 60% 60% 100% 100% 100% 100% 100% 8.5 6.4 7.2 7.6.7 6.10 6. inclusiv tratamentul angrenajului invers prin inel/gutiere + bărbiţă şi capelină Tratamentul angrenajului invers prin exerciţii cu spatula/şedinţă Aparate şi dispozitive utilizate în tratamentul malformaţiilor congenitale Şlefuirea în scop ortodontic / dinte Reparaţie aparat ortodontic Menţinătoare de spaţiu mobile Activare aparat ortodontic / şedinţă Pentru pct.6* 8. 8 "Tratamente ortodontice". vestibuloorală şi scut lingual Decondiţionarea tulburărilor funcţionale prin aparate ortodontice.9 6. actele terapeutice notate (*) ţin numai de competenţa medicilor de specialitate în ortodonţie.12 6. 9.11 6.1* 7.7 8. 7.8 6.5 8. deglutiţie infantilă.

NOTA 4: Formula dentară: Dinţi permanenţi 11 incisiv medial dreapta sus 12 incisiv lateral dreapta sus 13 canin dreapta sus 14 primul premolar dreapta sus 15 al doilea premolar dreapta sus 16 primul molar dreapta sus 17 al doilea molar dreapta sus 18 al treilea molar dreapta sus 21 incisiv medial stânga sus 22 incisiv lateral stânga sus 23 canin stânga sus 24 primul premolar stânga sus 25 al doilea premolar stânga sus 26 primul molar stânga sus 27 al doilea molar stânga sus 28 al treilea molar stânga sus 31 incisiv medial stânga jos 32 incisiv lateral stânga jos 33 canin stânga jos 34 primul premolar stânga jos 35 al doilea premolar stânga jos 36 primul molar stânga jos 37 al doilea molar stânga jos 80 . 2. se acordă de două ori pe an. serviciile medicale preventive de medicină dentară se acordă trimestrial.5 NOTA 3: Competenţa pentru dentişti este pentru codurile: 1.10. 9.3. 4.1.8. cu excepţia celor de la pct. 6.1. 6.26 de ani.2* * 9. 8 "Tratamente ortodontice" menţionate în notă.5.6. 6.2.2.11.7.4 9.5 Sigilare/dinte Igienizare Control oncologic Pansament calmant/drenaj endodontic * o procedură decontată la 6 luni ** o procedură decontată la 2 ani Pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 0 18 ani. 9. 9.1. 2. studenţi şi dacă nu realizează venituri din muncă. 6.2.2. 6. 5. iar pentru tinerii în vârstă de 18 . NOTA 2: Codurile pentru serviciile medicale de urgenţă de medicină dentară sunt următoarele: 4.9. 7.1. 8. dacă sunt elevi.1.3 9. 6. 9. 60 30 36 30 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% NOTA 1: Serviciile de medicină dentară prevăzute în pachetul de servicii de bază pot fi efectuate de oricare dintre medicii dentişti. 9.12.9.

4.1. decontarea acestor servicii se realizează din fondul aferent investigaţiilor medicale paraclinice în limita sumelor rezultate conform criteriilor din anexa nr. 3. 8. 8.incisiv lateral stânga jos 73 . 9.4. 2.6.incisiv medial stânga jos 72 .incisiv lateral dreapta sus 53 . II ca o consecinţă a actului medical propriu.canin dreapta jos 84 .3 şi 9.1. 6. 7. 6.2.canin dreapta sus 54 . 8.1989. 9.3.1.canin stânga sus 64 . NOTA 7: Serviciile prevăzute la codurile 1.incisiv medial dreapta sus 52 . 7.8.molar stânga sus 65 .molar dreapta jos 85 . cu 81 . 6. 3.pentru beneficiarii Legii nr.5. 11 la ordin. Pentru aceste servicii.1. NOTA 6: Medicii de medicină dentară pot efectua radiografii dentare (retroalveolară şi panoramică) cuprinse la cap. Dată fiind incidenţa dinţilor supranumerari se admit la raportare maximum doi dinţi supranumerari/CNP. 8.incisiv lateral dreapta jos 83 . 9.incisiv medial dreapta jos 82 .2. 7. 7.molar dreapta sus 61 . 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945 .incisiv medial stânga sus 62 .3.molar stânga sus 71 .5. sau pe bază de bilet de trimitere de la un alt medic de medicină dentară.2. 6. furnizorii de servicii medicale de medicină dentară încheie cu casele de asigurări de sănătate acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale de medicină dentară.1.2. 8.7. 2. 8.3. dacă au autorizaţiile necesare efectuării acestor servicii şi dotările necesare. se acordă astfel: .incisiv lateral stânga sus 63 . 3.2. 3. pentru asiguraţii pentru care este necesar a se efectua aceste investigaţii în vederea stabilirii diagnosticului.4.molar dreapta jos NOTA 5: În cazul dinţilor supranumerari se indică codul dintelui cu specificaţia "supranumerar".molar dreapta sus 55 .molar stânga jos 81 . 6. 6.canin stânga jos 74 .3.5.1.molar stânga jos 75 .5.4.1. 8.38 al treilea molar stânga jos 41 incisiv medial dreapta jos 42 incisiv lateral dreapta jos 43 canin dreapta jos 44 primul premolar dreapta jos 45 al doilea premolar dreapta jos 46 primul molar dreapta jos 47 al doilea molar dreapta jos 48 al treilea molar dreapta jos Dinţi temporari 51 .

Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor. cu modificările şi completările ulterioare se acordă serviciile medicale de medicină dentară de la pct. 1. 2. precum şi instruirea în legătură cu măsurile terapeutice şi profilactice generale şi specifice . 341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989. în caz contrar procentul decontat de CAS este de 60%.unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare. . ansamblul elementelor fizico/chimice ale climatului.stabilirea conduitei terapeutice şi/sau prescrierea tratamentului medical şi igienodietetic. procentul de 100% se decontează dacă serviciile au fost acordate în unităţi medicale civile de stat sau militare. se acordă în cabinetele medicale şi cuprinde: . conform legii: a) se acordă serviciile medicale de urgenţă de medicină dentară prevăzute la NOTA 2 de la pct. precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război. medicină fizică şi balneologie Pachetul de servicii medicale de bază 1. 1. Pachetul minimal de servicii medicale de medicină dentară în ambulatoriul de specialitate de medicină dentară. 44/1994 privind veteranii de război. bilanţul muscular. (2) din Legea nr.terapii cu factori naturali terapeutici: apele minerale terapeutice. Casele de asigurări de sănătate pot deconta o a doua consultaţie în timpul 82 .” CAPITOLUL IV Pachetul de servicii medicale acordate în ambulatoriul de specialitate pentru specialitatea recuperare. întocmirea planului de recuperare.Pentru beneficiarii Legii nr.1. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. . republicată. Se acordă servicii medicale de urgenţă de medicină dentară prevăzute la NOTA 2 de la pct. Consultaţia medicală de specialitate. . în vederea stabilirii diagnosticului. stabilirea protocolului de explorări şi/sau interpretarea integrativă a explorărilor şi a analizelor de laborator disponibile efectuate la solicitarea medicului de familie şi/sau a medicului de specialitate.bilanţul articular anatomic şi funcţional. din subordinea Ministerului Sănătăţii. examenul clinic general. procentul de 100% se decontează dacă serviciile au fost acordate în unităţi medicale civile de stat sau militare. 1. 3. avizate de Ministerul Sănătăţii conform legislaţiei în vigoare. . în caz contrar procentul decontat de CAS este de 60%. cu modificările şi completările ulterioare. lacurile şi nămolurile terapeutice. la momentul începerii curei. fiecare cură de tratament recomandată trebuie să fie precedată de o consultaţie. gazele terapeutice.Pentru beneficiarii Legii nr. 214 alin. procentul de 100% se decontează dacă serviciile au fost acordate în unităţi sanitare de stat.2.modificările ulterioare. inclusiv microclimatul de saline şi peşteri. 1 „Pachetul de servicii medicale de bază de medicină dentară preventive şi al tratamentelor de medicină dentară. Consultaţia medicală de specialitate 1. Casele de asigurări de sănătate suportă contravaloarea a maximum două consultaţii. precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987. ce nu poate depăşi 30 de zile calendaristice. examenul clinic specific specialităţii respective. în caz contrar procentul decontat de CAS este de 60%. b) pentru persoanele cu vârste cuprinse între 0 şi 18 ani dintre categoriile de persoane din cadrul categoriilor prevăzute la art. Pachetul de servicii medicale de medicină dentară în ambulatoriul de specialitate pentru persoanele care se asigură facultativ pentru sănătate.anamneza. . într-un interval de la consultaţie. cu modificările şi completările ulterioare.

O cură reprezintă în medie 10 zile de tratament. casele de asigurări de sănătate decontează o consultaţie/trimestru pentru un bolnav cu una sau mai multe afecţiuni cronice şi prescripţia/prescripţiile medicale aferente consultaţiei. ÎN CURA DE TRATAMENT ____________________________________________________________________ 1. Tariful pe consultaţie în specialitatea recuperare. casa de asigurări de sănătate decontează 2 consultaţii. G19. G31b. Pentru grupele de boli cronice G18. pentru perioade şi potrivit unui ritm stabilite de către medicul de specialitate recuperare. | Curen i diadinamici | |______|_____________________________________________________________| | 5. nr. medicină fizică şi balneologie se poate face de către medicii de specialitate şi de către medicii de familie. medicină fizică şi balneologie. PROCEDURI INCLUSE.nominalizate în H. G31d. cu condiţia ca aceste servicii să nu se fi efectuat de către un alt medic specialist pentru aceeaşi perioadă. | Galvanizare | |______|_____________________________________________________________| | 3. DUPĂ CAZ. body-building) etc. trimestrial sau lunar. Asiguraţii. Pentru prestaţia medicului primar. 1.curei sau la finalul fiecărei cure la un interval ce nu poate să depăşească 10 zile calendaristice de la momentul finalizării acesteia. | Trabert | |______|_____________________________________________________________| | 6. sindrom tropostatic.3. 720/2008. în limita competenţelor iar serviciile se acordă conform schemei de tratament. | Curen i interferen iali | |______|_____________________________________________________________| | 8. au dreptul la maximum 2 cure pe an calendaristic. | Ionizare | |______|_____________________________________________________________| | 4.4. tariful consultaţiei se majorează cu 20%. casele de asigurări de sănătate decontează pentru un bolnav cu una sau mai multe afecţiuni cronice. | Unde scurte | |______|_____________________________________________________________| | 9. în medie 4 proceduri/zi. G31e . gimnastică de întreţinere (fitness. | TENS | |______|_____________________________________________________________| | 7. Pentru evaluarea clinică şi paraclinică a bolnavilor cu afecţiuni cronice menţionate la pct. | Microunde | |______|_____________________________________________________________| 83 . medicină fizică şi balneologie acordate în bazele de tratament de care beneficiază un asigurat pentru o cură de tratament este de 140 lei. | Kinetoterapie de grup pe afec iuni | | |______|_____________________________________________________________| | 2. 1. Tariful pe serviciu medical-caz pentru serviciile medicale de recuperare. cum ar fi: vergeturi. medicină fizică şi balneologie este de 14 lei.G..3. Pentru situaţiile în care unui asigurat nu i se recomandă cură de tratament. dacă acesta. Serviciile medicale prevăzute mai sus nu se decontează de casele de asigurări de sănătate atunci când acestea se acordă pentru situaţii care privesc corecţii de natură estetică şi de întreţinere. 2.3. pentru care tratamentul se poate prescrie şi monitoriza de către medicul în specialitatea recuperare medicină fizică şi balneofizioterapie din unităţile sanitare nominalizate de către Ministerul Sănătăţii. după care asiguratul plăteşte integral serviciile medicale. Servicii medicale-cură de tratament acordate în cabinetele/bazele de tratament Recomandarea pentru recuperare. în trimestrul respectiv nu a beneficiat de nicio consultaţie în condiţiile prevăzute la 1. 1. o consultaţie şi prescripţia/prescripţiile medicale aferente. G31c.

| Masaj reflex | |______|_____________________________________________________________| | 29. | Ultrasunet | |______|_____________________________________________________________| | 12.| 10. | Duş subacval | |______|_____________________________________________________________| | 24. | Curen i cu impulsuri exponen iale | |______|_____________________________________________________________| | 19. | Limfmasaj | |______|_____________________________________________________________| | 30. | Băi Stanger | |______|_____________________________________________________________| | 22. | Kinetoterapie cu aparatură specială covor rulant. bac vâslit | |______|_____________________________________________________________| | 39. | Masaj segmentar | |______|_____________________________________________________________| | 28. | Solux | |______|_____________________________________________________________| | 16. alcalină) | |______|_____________________________________________________________| 84 . | Hidrokinetoterapie individuală generală | |______|_____________________________________________________________| | 33. | Stimulare electrică func ională | |______|_____________________________________________________________| | 21. | Curen i cu impulsuri rectangulare | |______|_____________________________________________________________| | 18. | Curen i de înaltă frecven ă pulsatilă | |______|_____________________________________________________________| | 11. bicicletă | | | ergometrică. | Kinetoterapie individuală | |______|_____________________________________________________________| | 35. | Băi sau pensula ii cu parafină | |______|_____________________________________________________________| | 26. | Manipulări vertebrale | |______|_____________________________________________________________| | 37. | Aplica ii cu parafină | |______|_____________________________________________________________| | 25. | Pulveriza ie cameră | |______|_____________________________________________________________| | 32. | Combina ie de ultrasunet cu curen i de joasă frecven ă | |______|_____________________________________________________________| | 13. elcometre. | Contrac ia izometrică electrică | |______|_____________________________________________________________| | 20. | Băi galvanice | |______|_____________________________________________________________| | 23. | Masaj regional | |______|_____________________________________________________________| | 27. | Băi minerale (sulfuroase. | Laser-terapie | |______|_____________________________________________________________| | 15. | Ultraviolete | |______|_____________________________________________________________| | 17. cloruro-sodică. | Magnetoterapie | |______|_____________________________________________________________| | 14. | Hidrokinetoterapie par ială | |______|_____________________________________________________________| | 34. | Aerosoli individuali | |______|_____________________________________________________________| | 31. | Trac iuni vertebrale şi articulare | |______|_____________________________________________________________| | 36. | Manipulări articula ii periferice | |______|_____________________________________________________________| | 38.

| Aplica ia de oscila ii profunde | |______|_____________________________________________________________| | 49.| 40. | Băi de nămol | |______|_____________________________________________________________| | 43. | Aplica ie de unde de şoc extracorporeale | |______|_____________________________________________________________| | 48. | Împachetare par ială cu nămol | |______|_____________________________________________________________| | 47.46 pot fi efectuate numai în bazele de tratament din staţiunile balneoclimaterice. | Băi de plante | |______|_____________________________________________________________| | 41. | Mofete artificiale | |______|_____________________________________________________________| | 45.38. 1 . Serviciile medicale se acordă pentru perioade şi potrivit unui ritm stabilite de medicul curant de recuperare.49 pot fi efectuate numai de cabinetele medicale care dispun şi de bază de tratament. | Speleoterapia/salinoterapia | |______|_____________________________________________________________| NOTĂ: Serviciile medicale de la pct. | Împachetare generală cu nămol | |______|_____________________________________________________________| | 46. Serviciile medicale de la pct 39 . | Băi de dioxid de carbon şi bule | |______|_____________________________________________________________| | 42. 47 . | Mofete naturale | |______|_____________________________________________________________| | 44. Pentru cura balneară de recuperare şi cura balneară terapeutică în bazele de tratament din staţiunile balneoclimaterice se decontează în medie 4 proceduri/zi (din care 2 proceduri cu factori naturali terapeutici) 85 .

pot raporta prin medicii de specialitate care au solicitat serviciile respective servicii efectuate de aceştia şi cuprinse în anexa nr. 7 la ordin. 150/153/154 puncte în medie pe zi corespunzător unui program de 7 ore/zi. pentru specialitatea neurologie se pot acorda şi raporta la casa de asigurări de sănătate servicii medicale corespunzătoare unui punctaj de 154 de puncte în medie pe zi. ART. 2 (1) Casele de asigurări de sănătate decontează medicilor de specialitate din specialităţile clinice contravaloarea serviciilor medicale prevăzute în anexa nr. 86 . pentru specialitatea psihiatrie. b) pentru specialitatea psihiatrie. ART. homeopatie. în vederea asigurării calităţii serviciilor medicale. medicină fizică şi balneologie. luându-se în considerare următoarele: a) pentru specialităţi clinice şi pentru medicii care lucrează exclusiv în fitoterapie. în cadrul unui program de 7 ore/zi/medic. unui program de lucru de 7 ore/zi îi corespunde un număr de 14 consultaţii în medie pe zi (timp mediu/consultaţie = 30 de minute). punctajul aferent serviciilor medicale acordate. să exercite profesii prevăzute în Nomenclatorul de funcţii al Ministerului Sănătăţii. (2) Furnizorii de servicii medicale care au angajate persoane autorizate de Ministerul Sănătăţii. 7 la ordin. luând în calcul numărul de puncte aferent fiecărui serviciu medical şi valoarea stabilită pentru un punct. în condiţiile în care numărul de consultaţii efectuate şi raportate în medie pe zi este mai mic sau egal cu 19 consultaţii. de medicină dentară se face prin tarif pe serviciu medical cuantificat în puncte sau în lei. după caz. fitoterapie. inclusiv pediatrică. pentru specialitatea neurologie. se pot acorda şi raporta la casa de asigurări de sănătate servicii medicale corespunzătoare unui punctaj de 153 de puncte în medie pe zi. inclusiv pediatrică. altele decât medici. nu poate depăşi. unui program de lucru de 7 ore/zi îi corespunde un număr de 21 de consultaţii în medie pe zi (timp mediu/consultaţie = 20 de minute). dacă aceste servicii sunt efectuate în cabinetele medicale în care aceştia îşi desfăşoară activitatea şi interpretate de medicii respectivi. paraclinice şi de medicină dentară ART. în condiţiile în care numărul de consultaţii efectuate şi raportate în medie pe zi este mai mic sau egal cu 14 consultaţii. 1 Plata serviciilor din asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice inclusiv recuperare. în condiţiile în care numărul de consultaţii efectuate şi raportate în medie pe zi este mai mic sau egal cu 9 consultaţii. paraclinice. medicină fizică şi balneologie. d) pentru specialităţile clinice. se pot acorda şi raporta la casa de asigurări de sănătate servicii medicale corespunzătoare unui punctaj de 150 de puncte în medie pe zi. dacă sunt considerate indispensabile în stabilirea diagnosticului şi a conduitei terapeutice.ANEXA 8 MODALITĂŢILE DE PLATĂ în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice inclusiv recuperare. c) pentru specialităţile clinice. care prestează activităţi conexe actului medical sau care sunt în relaţie contractuală cu furnizori de servicii conexe actului medical. şi homeopatie şi planificare familială unui program de lucru de 7 ore/zi îi corespunde un număr de 28 de consultaţii în medie pe zi (timp mediu/consultaţie = 15 minute). 3 (1) Numărul total de puncte raportat pentru consultaţiile. serviciile medicale acordate de medicii de specialitate din specialităţile clinice. planificare familială nu poate depăşi numărul de puncte rezultat potrivit programului de lucru.

majorarea este cu până la 100%. aprobată şi modificată prin Legea nr. (2) Numărul total de puncte realizat în fiecare lună se majorează în raport cu: a) condiţiile în care se desfăşoară activitatea . ca urmare a serviciilor medicale acordate cu valoarea minimă garantată pentru un punct pe serviciu medical. un furnizor de servicii medicale clinice poate avea relaţii contractuale cu unul sau mai mulţi furnizori de servicii conexe. organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România. Pentru desfăşurarea activităţii.În situaţia în care programul de lucru al unui medic este mai mare sau mai mic de 35 ore/săptămână. reprezentând consultaţii şi/sau servicii. Această majorare nu se aplică medicilor care lucrează exclusiv în: fitoterapie şi homeopatie. pe baza criteriilor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate în vigoare. b) gradul profesional. numărul total de puncte se majorează cu 20%. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical. precum şi furnizorilor de servicii conexe 87 . În situaţia în care adresabilitatea asiguraţilor la cabinetul medical depăşeşte nivelul prevederilor menţionate mai sus se vor întocmi liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile sau la cererea asiguratului. cu respectarea prevederilor art. 4 (1) Suma cuvenită lunar medicilor de specialitate din specialităţile clinice se calculează prin înmulţirea numărului total de puncte realizat. 3. Lista cuprinzând cabinetele medicale din asistenţa medicală ambulatorie de specialitate la care se aplică majorările de mai sus şi procentul de majorare corespunzător se stabilesc anual conform prevederilor ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate mai sus menţionat. pentru care valoarea de referinţă a prestaţiei medicale este cea a medicului specialist. cuvenite celui care le prestează. la contractele furnizorilor de servicii medicale clinice. servicii medicale creşte sau scade corespunzător. înfiinţarea. în luna respectivă. se pot acorda consultaţii şi servicii medicale contra cost. se vor anexa: acte doveditoare privind relaţia contractuală dintre furnizorul de servicii medicale clinice şi furnizorul de servicii conexe actului medical. Pentru prestaţia medicului primar. furnizorul de servicii conexe poate avea relaţii contractuale cu unul sau mai mulţi medici din specialităţile clinice care pot solicita servicii conexe. în vederea decontării de casele de asigurări de sănătate cu care aceştia sunt în relaţie contractuală. programul de activitate şi tipul de servicii conexe conform anexei nr. punctajul aferent numărului de consultaţii. din care să reiasă că îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la cabinetul medicului specialist. planificare familială. Pentru desfăşurarea activităţii. avizul de liberă practică/atestatul de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România. încheiate cu casele de asigurări de sănătate. 7 la ordin. ART. Pentru asigurarea calităţii în furnizarea serviciilor medicale. 598/2001 şi după caz conform Legii nr. (2) Serviciile conexe actului medical pot fi raportate de medicii de specialitate care le-au solicitat. acte doveditoare care să conţină datele de identitate ale persoanelor care prestează servicii conexe actului medical. sau ca prestator de servicii în cabinetul de practică organizat conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică. Punctajul aferent serviciilor conexe actului medical care pot fi raportate de medicul de specialitate care le-a solicitat nu poate depăşi 40 de puncte în medie pe zi. după caz. după caz.

unică pe ţară pentru trimestrul respectiv. odată cu recalcularea drepturilor băneşti cuvenite medicilor de specialitate din specialităţile clinice. ART. până la data de 25 a lunii următoare încheierii fiecărui trimestru. 9 la ordin. ART. (3) Valoarea minimă garantată pentru un punct pe serviciu medical este unică pe ţară şi este în valoare de 1. sumele respective afectând fondul pentru calculul valorii definitive a punctului pentru trimestrul în care s-a constatat eroarea şi implicit valoarea definitivă a punctului pentru trimestrul respectiv. Excepţie fac situaţiile în care asiguratul solicită în nume propriu şi în scris. în cazul specialităţilor clinice. se calculează în trimestrul în care s-a constatat eroarea. astfel: suma corespunzătoare numărului de puncte plătit eronat în plus sau în minus faţă de cel efectiv realizat. 6 (1) La stabilirea sumei contractate de către: . (4) Pentru asigurarea calităţii furnizării serviciilor medicale. (5) Numărul de puncte luat în calcul la stabilirea valorii definitive a unui punct pe serviciu. (6) Fondul aferent asistenţei medicale ambulatorii de specialitate pentru specialităţile clinice se defalchează pe trimestre. 5 (1) Erorile de calcul constatate în cadrul unui trimestru se corectează la sfârşitul trimestrului. Valoarea definitivă a unui punct pe serviciu medical astfel obţinută este valabilă şi pentru serviciile medicale clinice realizate în trimestrul respectiv pentru care decontarea se face din fondul alocat asistenţei medicale spitaliceşti şi nu poate fi mai mică decât valoarea minimă garantată a unui punct pe serviciu.un furnizor de servicii medicale paraclinice (de analize medicale de laborator. (2) Erorile de calcul constatate după expirarea unui trimestru. prevăzute în anexa nr. Recalcularea numărului total de puncte se face din luna următoare lunii în care s-a depus la casa de asigurări de sănătate dovada confirmării gradului profesional. pentru asiguraţii care prezintă unul sau mai multe diagnostice confirmate. într-un trimestru anterior. . . şi reprezintă valoarea definitivă a unui punct pe serviciu medical. (3) În situaţia în care după încheierea anului financiar precedent se constată erori de calcul aferente acestuia. stabilită pentru trimestrul în care s-a produs eroarea.explorări funcţionale). raportate şi validate conform reglementărilor legale în vigoare. ca raport între fondul aferent trimestrului respectiv destinat pentru plata medicilor de specialitate din specialităţile clinice pentru care plata se face prin tarif pe serviciu medical exprimat în puncte şi de numărul de puncte realizat în trimestrul respectiv. în condiţiile în care acestea vor fi efectuate. sumele plătite în plus sau în minus se regularizează conform legii. (4) Valoarea definitivă a unui punct pe serviciu medical se stabileşte trimestrial.un furnizor de servicii medicale clinice (prin act adiţional la contractul de furnizare de servicii medicale clinice sau prin act adiţional la contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti). la valoarea definitivă a punctului. nu include numărul de puncte aferent serviciilor medicale clinice realizate în trimestrul respectiv pentru care decontarea se face din fondul alocat asistenţei medicale spitaliceşti.actului medical.medicii de familie (prin act adiţional la contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară) 88 . de investigaţii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală. controalele periodice vor fi decontate de casele de asigurări de sănătate. efectuarea controalelor periodice la un alt furnizor . se corectează până la sfârşitul anului.2 lei. de investigaţii medicale paraclinice .

determinat de comisia constituită conform art. 11 la ordin. casele de asigurări de sănătate vor diminua printr-un act adiţional la contract/act adiţional valoarea lunară contractată iniţial aferentă lunii respective cu sumele neconsumate. Numărul de investigaţii paraclinice negociat între furnizorii de investigaţii medicale paraclinice. casele de asigurări de sănătate analizează aceste situaţii şi cu avizul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. utilizând diferenţa de 10% din suma prevăzută pentru serviciile medicale paraclinice care nu a fost contractată. Pentru situaţiile justificate ce pot apărea în derularea contractelor încheiate cu furnizorii de servicii medicale paraclinice. medicii de familie (numai pentru ecografie generală . cu încadrarea în 90% din suma prevăzută cu această destinaţie. casele de asigurări de sănătate decontează furnizorilor de servicii medicale paraclinice serviciile furnizate cu obligaţia încadrării în limita valorii lunare de contract. La stabilirea sumelor contractate cu furnizorii de servicii medicale paraclinice . nr. Sumele rezultate din economii vor fi contractate printr-un act adiţional cu furnizorii de servicii medicale paraclinice care în aceeaşi lună şi-au epuizat valoarea de contract Suma din actul adiţional se utilizează pentru decontarea serviciilor medicale paraclinice acordate asiguraţilor de la data semnării actului adiţional şi se repartizează proporţional în funcţie de consumul mediu lunar stabilit pentru fiecare furnizor de la începutul anului până la sfârşitul lunii pentru care se face regularizarea şi în raport cu valoarea de contract aferentă lunii în care se face regularizarea.2012 aprobat prin H. în limita fondului aprobat cu această destinaţie. de la investigaţiile medicale paraclinice de radiologie şi imagistică 89 .explorări funcţionale. 44 alin. respectiv cu furnizorii de investigaţii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală. la solicitarea acestora. existând obligaţia încadrării în valoarea lunară a contractului/actului adiţional. b) tarifele negociate. vor încheia cu furnizorii de servicii medicale paraclinice un act adiţional de suplimentare a valorii contractate. (2) Numărul investigaţiilor paraclinice negociat este orientativ. casele de asigurări de sănătate vor avea în vedere criteriile prevăzute în anexa nr.un furnizor de servicii de medicină dentară (prin act adiţional la contractul de furnizare de servicii medicale de medicină dentară) cu casa de asigurări de sănătate. 1389/2010.G. cu modificările şi completările ulterioare. 10. În situaţia în care la unii furnizori de servicii medicale paraclinice se înregistrează la sfârşitul unei luni sume neconsumate faţă de suma lunară prevăzută în contract/act adiţional. (3) Lunar.analize medicale de laborator. Sumele contractate de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii de servicii medicale paraclinice se defalchează pe trimestre şi pe luni.abdomen şi pelvis). furnizorii de servicii de medicină dentară (numai pentru radiografia dentară retroalveolară şi panoramică) şi casele de asigurări de sănătate se stabileşte în limita numărului de investigaţii paraclinice necesar pe total judeţ. Sumele rezultate din economii de la investigaţiile medicale paraclinice . La stabilirea sumelor contractate cu furnizorii de analize medicale de laborator.. furnizorii de servicii medicale clinice (numai pentru ecografii şi monitorizarea şi managementul hemodinamic prin metoda bioimpedanţei toracice). (5) din Contractul-cadru pentru anii 2011 . casele de asigurări de sănătate vor avea în vedere diversitatea serviciilor medicale paraclinice propuse pentru contractare reflectată în tipul de aparate aflate în dotare. se au în vedere: a) numărul de investigaţii paraclinice. respectiv în anexa nr.

casa de asigurări de sănătate încheie pentru acestea un act adiţional la contractul de furnizare de servicii paraclinice încheiat cu furnizorul respectiv.explorări funcţionale . (6) În situaţii justificate furnizorii de servicii medicale paraclinice . există laborator/punct de lucru organizat ca urmare a procedurii de externalizare. susţinerea şi negocierea ofertelor privind procentul de diminuare a tarifelor pentru investigaţii paraclinice se face în şedinţă deschisă. cu încadrarea în valoarea contractată pentru trimestrul respectiv. Actul adiţional se adaptează după modelul contractului de furnizare de servicii medicale paraclinice. în structura unui furnizor de servicii medicale paraclinice. Prezentarea. investigaţii medicale paraclinice de radiologie şi imagistică medicală. Neanunţarea acestor situaţii şi constatarea ulterior producerii lor duc la aplicarea prevederilor privind nerespectarea obligaţiilor contractuale din contractul de furnizare de investigaţii paraclinice şi conduce la rezilierea contractului. (5) Fondurile suplimentare aprobate pentru anul 2012 cu destinaţia servicii medicale paraclinice se contractează de casele de asigurări de sănătate prin încheiere de contracte. precum şi servicii medicale paraclinice . cu condiţia ca această depăşire să influenţeze corespunzător. precum şi reevaluarea punctajului tuturor furnizorilor.pot efectua servicii medicale paraclinice peste valoarea lunară de contract/act adiţional în limita a maxim 5%.se redistribuie furnizorilor care în aceeaşi lună şi-au epuizat valoarea de contract. în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data de la care survine modificarea. (4) Furnizorii de servicii medicale paraclinice vor efectua direct toate tipurile de investigaţii paraclinice contractate cu casele de asigurări de sănătate şi nu vor încheia subcontracte cu alţi furnizori de servicii medicale paraclinice pentru efectuarea unor anumite tipuri de investigaţii paraclinice. în sensul diminuării valorii de contract/act adiţional a lunii următoare. (8) În situaţia în care. Sumele obţinute ca disponibil din aceste diminuări la nivelul caselor de asigurări de sănătate se vor folosi la reîntregirea sumelor alocate cu destinaţie iniţială. suma stabilită iniţial se diminuează corespunzător.explorări funcţionale într-o lună . 7 la ordin. 10 şi 11 la ordin se modifică în sensul diminuării faţă de condiţiile iniţiale şi furnizorii aduc la cunoştinţa caselor de asigurări de sănătate aceste situaţii. 7 la ordin. (7) În situaţia în care unul sau mai multe elemente care au stat la baza stabilirii punctajului pentru fiecare furnizor de servicii medicale paraclinice. prin încheierea unui act adiţional la contract. Valoarea contractului. conform prevederilor din anexele nr.analize medicale de laborator. 90 . respectiv a actului adiţional la contractul/actul adiţional iniţial se stabileşte avându-se în vedere criteriile de selecţie şi contractare prevăzute în prezentele norme.medicală într-o lună şi de la investigaţiile medicale paraclinice . în prezenţa reprezentanţilor casei de asigurări de sănătate şi a tuturor reprezentanţilor legali ai furnizorilor care doresc să încheie contract de furnizare de servicii medicale paraclinice. în situaţia în care unul sau mai multe elemente care au stat la baza stabilirii punctajului iniţial al acestora sa/s-au modificat. ART. respectiv acte adiţionale la contractele/actele adiţionale iniţiale şi vor fi utilizate pentru decontarea serviciilor medicale paraclinice acordate asiguraţilor de la data semnării acestora. 7 (1) Casele de asigurări de sănătate decontează furnizorilor de servicii medicale paraclinice cu care sunt în relaţii contractuale contravaloarea serviciilor medicale paraclinice prezentate în anexa nr. Tarifele decontate de casele de asigurări de sănătate sunt cele rezultate din reducerea tarifelor maximale cu procentul de diminuare cel mai mare ofertat de către furnizori şi nu pot fi mai mari decât tarifele maximale prevăzute în anexa nr.

programul de lucru se prelungeşte corespunzător. Furnizorii de servicii medicale paraclinice au obligaţia să verifice biletele de trimitere în ceea ce priveşte datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă potrivit prevederilor legale în vigoare. asiguratul va declara pe proprie răspundere pe verso-ul celor două exemplare ale biletului de trimitere. că a fost sau nu internat pe perioada de la data eliberării biletului de trimitere până la data efectuării investigaţiilor. În situaţia în care. ART. Pentru celelalte boli cronice. respectiv furnizorilor de servicii medicale clinice de cardiologie şi de medicină internă serviciul "monitorizarea şi managementul hemodinamic prin metoda bioimpedanţei toracice" cuprinse în anexa nr. unic pe ţară. furnizorul de servicii medicale paraclinice are obligaţia de a-l programa. La momentul prezentării la furnizorul de investigaţii paraclinice din ambulatoriu pentru efectuarea investigaţiilor. C a capitolului I din anexa nr. 8 (1) Biletul de trimitere pentru investigaţiile paraclinice este formular cu regim special. investigaţiile nu au putut fi efectuate la momentul prezentării. din motive obiective.(2) Casele de asigurări de sănătate decontează ecografii furnizorilor de servicii medicale clinice inclusiv recuperare. în condiţiile prevăzute la Nota 1 şi Nota 3 de la finalul lit. valabilitatea biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice specifice este de până la 60 zile calendaristice. consemnând pe verso-ul exemplarului de bilet de trimitere data prezentării şi data programării. au valabilitate de până la 90 de zile calendaristice. semnătura şi ştampila furnizorului. în caz contrar biletul de trimitere îşi pierde valabilitatea. Un exemplar al biletului de trimitere rămâne la medicul care a făcut trimiterea şi două exemplare sunt înmânate asiguratului. 7 la ordin. respectiv de către alţi medici de specialitate cardiologie şi medicină internă. furnizorul va restitui asiguratului ambele exemplare ale biletului de trimitere pentru ca acesta să se poată prezenta la alt furnizor de investigaţii medicale paraclinice. respectiv medicii de specialitate cardiologie şi medicină internă încheie acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale clinice şi care sunt efectuate ca urmare a trimiterii de către alţi medici de specialitate. În acest sens furnizorii încheie acte adiţionale cu casele de asigurări de sănătate. (2) Dacă în perioada de valabilitate a biletului de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice un asigurat se internează în spital fără ca investigaţiile recomandate să fie 91 . În primele 10 zile calendaristice de la emiterea biletului de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice asiguratul are obligaţia de a se programa şi de a accepta programarea la unul dintre furnizori. Furnizorul de servicii medicale paraclinice care efectuează investigaţiile paraclinice recomandate prin biletul de trimitere păstrează un exemplar al biletului şi depune la casa de asigurări de sănătate celălalt exemplar cu ocazia raportării lunare a activităţii. dacă asiguratul refuză programarea. la tarife negociate care nu pot fi mai mari decât tarifele maximale decontate de casele de asigurări de sănătate prevăzute în aceeaşi anexă. pentru care medicii cu specialităţi medicale clinice. cât şi ca urmare a trimiterii de către alţi medici de specialitate în cadrul unui program suplimentar faţă de cel contractat pentru serviciile medicale din asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice. respectiv monitorizările şi managementul hemodinamic prin metoda bioimpedanţei toracice. Prin excepţie biletele de trimitere pentru efectuarea de investigaţii paraclinice specifice pentru afecţiunile cuprinse în unele programe naţionale de sănătate: diabetul şi bolile de nutriţie precum şi cele pentru afecţiunile oncologice. Pentru ecografiile. Aceste investigaţii medicale paraclinice pot fi efectuate atât ca urmare a actului medical propriu. medicină fizică şi balneologie. 7 la ordin. care se întocmeşte în trei exemplare şi are o valabilitate de maximum 30 de zile calendaristice de la data emiterii.

1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii. (6) Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European. (3) Este interzisă înlocuirea sau adăugarea altor investigaţii paraclinice pe biletul de trimitere prin completarea acestuia la nivelul laboratorului/punctului de lucru. indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă asiguratul. CT. convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii. asiguratul a fost internat întrun spital şi în declaraţia pe proprie răspundere consemnată pe verso-ul biletului de trimitere este contrară celor constatate. cu excepţia investigaţiilor medicale paraclinice de înaltă performanţă dacă acestea nu au fost efectuate în timpul spitalizării. în perioada de valabilitate a cardului. 9 Serviciile de înaltă performanţă (RMN.efectuate în ambulatoriu anterior internării. respectiv beneficiari ai formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. Biletul de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice este formular cu regim special.(1). înţelegeri. casele de asigurări de sănătate decontează contravaloarea investigaţiilor medicale paraclinice acordate numai în baza biletelor de trimitere utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. În relaţiile cu furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate. din care unul rămâne la medicul care a făcut trimiterea. cu reconfirmarea pe biletul de trimitere a necesităţii efectuării acestor investigaţii de către medicul care a făcut trimiterea. În situaţia în care. investigaţiile medicale paraclinice se acordă pe baza biletului de trimitere. unic pe ţară. casa de asigurări de sănătate constată că. scintigrafie şi angiografie) se acordă în baza biletului de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice de înaltă performanţă care se întocmeşte în 3 exemplare. nu se decontează de casa de asigurări de sănătate sau dacă acestea au fost decontate se recuperează de la furnizorul de investigaţii medicale paraclinice – dacă pe verso-ul biletului de trimitere nu este consemnată declaraţia asiguratului prevăzută la alin. pe perioada de valabilitate a biletului de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice. biletul de trimitere îşi pierde valabilitatea. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. în acest sens stabilindu-şi evidenţe proprii. respectiv în baza Regulamentului CEE nr. (5) Fiecare casă de asigurări de sănătate îşi organizează modul de verificare a biletelor de trimitere pentru investigaţiile paraclinice. 92 . după caz precum şi pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri. titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate. ART. cu excepţia biletelor de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice de înaltă performanţă dacă acestea nu au fost efectuate în timpul spitalizării. cu condiţia ca medicul care a eliberat biletul de trimitere să se afle în relaţie contractuală cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală furnizorul de servicii medicale paraclinice. cu reconfirmarea pe biletul de trimitere a necesităţii efectuării acestor investigaţii de către medicul care a făcut trimiterea. Investigaţiile medicale paraclinice efectuate unui asigurat în ambulatoriu pe perioada în care acesta a fost internat precum şi în perioada de la data externării până la data expirării termenului de valabilitate a biletului de trimitere. unul la furnizorul care a efectuat serviciul/serviciile de înaltă performanţă. (4) Casele de asigurări de sănătate decontează furnizorilor de servicii medicale paraclinice cu care au încheiat contracte contravaloarea serviciilor medicale paraclinice acordate asiguraţilor. prejudiciul se recuperează de la asigurat. iar celălalt exemplar se transmite lunar de către acesta la casa de asigurări de sănătate cu care a încheiat contract cu ocazia raportării lunare a activităţii.

ART. având în vedere volumul serviciilor de medicină dentară contractate. c). se majorează cu 50%. Pentru medicul primar. d). e) pentru medicii din mediul rural suma stabilită conform lit. Valoarea contractului. (6) Fondurile suplimentare aprobate pentru anul 2012 cu destinaţia servicii medicale dentare se contractează de casele de asigurări de sănătate prin încheiere de contracte. corespunzătoare unui program de 3 ore/zi la cabinet. 10 Lista serviciilor medicale de medicină dentară preventive şi a tratamentelor de medicină dentară. a) şi lit. furnizorii de servicii medicale de medicină dentară pot efectua servicii medicale peste valoarea trimestrială de contract în limita a maxim 5%. 11 (1) La stabilirea valorii de contract pentru furnizorii de servicii medicale de medicină dentară se au în vedere: a) suma alocată fiecărei case de asigurări de sănătate pentru servicii de medicină dentară. (5) Pentru încadrarea în suma defalcată trimestrial cabinetele de medicină dentară pot întocmi liste de prioritate pentru furnizarea serviciilor de medicină dentară.050 lei. cu obligativitatea medicilor de a asigura serviciile medicale de urgenţă de medicină dentară pe tot parcursul programului de lucru al cabinetului. c). c) gradul profesional. tarifele pentru fiecare serviciu medical de medicină dentară. (3) Lunar casele de asigurări de sănătate decontează furnizorilor de servicii medicale de medicină dentară serviciile medicale de medicină dentară furnizate în limita valorii trimestriale de contract. b) se majorează cu 20%. după caz. respectiv acte adiţionale la contractele iniţiale şi vor fi utilizate pentru decontarea serviciilor medicale dentare acordate asiguraţilor de la data semnării acestora. se ajustează în funcţie de programul de activitate. b) numărul de medici de medicină dentară şi dentişti care intră în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate. ART. (4) În situaţia în care la unii furnizori de servicii medicale de medicină dentară se înregistrează la sfârşitul unui trimestru sume neconsumate. În situaţii justificate. casele de asigurări de sănătate vor diminua. iar pentru medicul care nu a obţinut un grad profesional această sumă se diminuează cu 20%. 93 . (2) Suma orientativă/medic specialist/lună la nivel naţional este de 1. Casele de asigurări de sănătate încheie contracte de furnizare de servicii medicale de medicină dentară pentru un program de lucru / medic de 3 ore/zi la cabinet. printr-un act adiţional la contract. 7 la ordin. în sensul diminuării valorii de contract a trimestrului următor. d) suma stabilită conform lit. serviciile medicale de medicină dentară pentru care se încasează contribuţie personală din partea asiguratului şi condiţiile acordării acestora sunt prevăzute în anexa nr. Suma din actul adiţional se utilizează pentru decontarea serviciilor medicale de medicină dentară acordate de la data semnării actului adiţional. dacă este cazul. suma stabilită ca raport între lit. cu condiţia ca această depăşire să influenţeze corespunzător. Suma contractată se defalchează pe trimestre şi luni. faţă de suma trimestrială prevăzută în contract. respectiv lit. valoarea trimestrială contractată iniţial aferentă trimestrului respectiv cu sumele neconsumate. Sumele rezultate din economii vor fi contractate printr-un act adiţional la furnizorii de servicii medicale de medicină dentară care în trimestrul respectiv şi-au epuizat valoarea de contract. cu încadrarea în valoarea contractată pentru anul respectiv.

(2) La stabilirea sumei contractate de un furnizor de servicii medicale de recuperare. medicină fizică şi balneologie. tariful consultaţiei se majorează cu 20%. 7 la ordin. conform prevederilor din anexa nr. 7 la ordin. ART. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. Pentru prestaţia medicului primar. medicină fizică şi balneologie din pachetul de servicii medicale de bază prevăzut în anexa nr. Sumele obţinute ca disponibil din aceste diminuări la nivelul caselor de asigurări de sănătate se vor folosi la reîntregirea sumelor alocate cu destinaţie iniţială. în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data de la care survine modificarea.respectiv a actului adiţional la contractul iniţial se stabileşte avându-se în vedere criteriile de contractare. republicată. La stabilirea numărului de cazuri se are în vedere o durată medie de 10 zile de tratament pe caz şi un număr mediu de 4 proceduri pe zi. medicină fizică şi balneologie acordate asiguraţilor de la data semnării actului 94 . 12 În tarifele tratamentelor protetice sunt incluse şi cheltuielile aferente activităţilor de tehnică dentară. ART. În situaţia în care unul sau mai multe elemente care au stat la baza stabilirii punctajului pentru fiecare furnizor de servicii medicale de recuperare. valoarea trimestrială contractată iniţial aferentă trimestrului respectiv cu sumele neconsumate. siguranţă naţională şi autoritate judecătorească încheie contracte de furnizare de servicii medicale de recuperare. respectiv tariful pe consultaţie de 14 lei şi numărul de servicii medicale-cazuri. ordine publică. medicină fizică şi balneologie din structura unor unităţi sanitare sau unităţile ambulatorii în care îşi desfăşoară activitatea medici angajaţi într-o unitate sanitară. Suma contractată se stabileşte conform anexei nr. casele de asigurări de sănătate vor diminua. suma stabilită iniţial se diminuează corespunzător. cabinetele medicale de specialitate organizate conform Ordonanţei Guvernului nr. faţă de suma trimestrială prevăzută în contract. Sumele rezultate din economii vor fi contractate printr-un act adiţional la furnizorii de servicii medicale de recuperare. 629/2001. printr-un act adiţional la contract. 8 F la ordin se modifică în sensul diminuării faţă de condiţiile iniţiale şi furnizorii aduc la cunoştinţa caselor de asigurări de sănătate aceste situaţii. Suma din actul adiţional se utilizează pentru decontarea serviciilor medicale de recuperare. ART. a căror plată se face prin tarif în lei pe servicii medicaleconsultaţii/cazuri pentru serviciile medicale de recuperare. Plata acestora se face de către reprezentantul legal al cabinetului de medicină dentară direct către laboratorul de tehnică dentară autorizat conform legii. ţinându-se cont şi de activitatea specifică sezonieră. 14 (1) Unităţile ambulatorii de recuperare. medicină fizică şi balneologie în ambulatoriu cu casele de asigurări de sănătate. 13 Casele de asigurări de sănătate ţin evidenţa serviciilor de medicină dentară pe fiecare asigurat şi pe fiecare cod din formula dentară prevăzută în anexa nr. respectiv tariful pe caz de 140 lei. În situaţia în care la unii furnizori de servicii medicale de recuperare. prin încheierea unui act adiţional la contract. medicină fizică şi balneologie se înregistrează la sfârşitul unui trimestru sume neconsumate. cabinetele medicale de specialitate din structura unor unităţi sanitare aparţinând ministerelor şi instituţiilor publice centrale din sistemul de apărare. Neanunţarea acestor situaţii şi constatarea ulterior producerii lor duc la aplicarea prevederilor privind nerespectarea obligaţiilor contractuale din contractul de furnizare de servicii medicale de recuperare. medicină fizică şi balneologie cu casa de asigurări de sănătate se au în vedere numărul de servicii medicale-consultaţii. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale. medicină fizică şi balneologie. 8 F şi se defalchează pe trimestre şi pe luni. medicină fizică şi balneologie care în trimestrul respectiv şi-au epuizat valoarea de contract.

de către medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate şi 95 . medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate sau de medicii de specialitate din spital. medicină fizică şi balneologie acordate în cabinetul medical nu poate depăşi numărul de servicii medicale-consultaţii rezultat potrivit programului de lucru. Valoarea contractului.adiţional şi se repartizează proporţional în funcţie de consumul mediu lunar stabilit pentru fiecare furnizor de la începutul anului până la sfârşitul lunii pentru care se face regularizarea şi în raport cu valoarea de contract aferentă lunii în care se face regularizarea. medicină fizică şi balneologie. poate scade sau creşte corespunzător. medicină fizică şi balneologie în ambulatoriu se suportă din fondul aferent asistenţei medicale de recuperare-reabilitare a sănătăţii. precum şi reevaluarea punctajului tuturor furnizorilor. medicină fizică şi balneologie se au în vedere următoarele: a) numărul de servicii medicale-consultaţii de recuperare. medicină fizică şi balneologie vor fi contractate de casele de asigurări de sănătate prin încheiere de contracte. acordate asiguraţilor de la data semnării acestora. dar nu mai mult de 2 cure pe an calendaristic. aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. Pentru încadrarea în suma defalcată trimestrial cabinetele de specialitate recuperare. după care bolnavul plăteşte integral serviciile medicale. medicină fizică şi balneologie. medicamentele şi materialele sanitare. în situaţia în care unul sau mai multe elemente care au stat la baza stabilirii punctajului iniţial al acestora sa/s-au modificat. (5) Fondurile suplimentare aprobate pentru anul 2012 cu destinaţia de servicii medicale de recuperare. respectiv se acordă sumele reprezentând manopera. medicină fizică şi balneologie la nivelul tarifelor diminuate cu contravaloarea cheltuielilor materiale necesare funcţionării şi administrării unităţilor. se contractează şi raportează în vederea decontării pentru un număr mediu de 10 zile de tratament şi o medie de 4 proceduri/zi. respectiv a actului adiţional la contractul/actul adiţional iniţial se stabileşte avându-se în vedere criteriile de selecţie si contractare prevăzute în prezentele norme. în situaţia în care baza de tratament nu se află în structura reţelei sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii sau aparţine unor ministere cu reţele sanitare proprii. respectiv de acte adiţionale la contractele iniţiale şi vor fi utilizate pentru decontarea serviciilor medicale-consultaţii şi numărului de cazuri de recuperare. b) serviciile medicale-cazuri care se acordă în bazele de tratament. luându-se în considerare că pentru o consultaţie medicală este necesară o durată de 15 minute în medie. (3) În vederea contractării numărului de servicii medicale-consultaţii şi a numărului de cazuri de recuperare. Dacă programul de lucru este mai mic sau mai mare de 7 ore pe zi. (6) Decontarea serviciilor medicale de recuperare. medicină fizică şi balneologie numai pe baza biletelor de trimitere eliberate de medicii de familie. medicină fizică şi balneologie a sănătăţii pot întocmi liste de prioritate pentru furnizarea serviciilor de recuperare-reabilitare a sănătăţii. (8) Biletele de trimitere pentru tratament în staţiunile balneoclimaterice se fac de către medicii de familie. dacă este cazul. (7) Casele de asigurări de sănătate decontează serviciile medicale-consultaţii şi numărul de cazuri de recuperare. casele de asigurări de sănătate contractează şi decontează contravaloarea serviciilor medicale-consultaţii şi numărului de cazuri de recuperare. (4) Tarifele au avut în vedere toate cheltuielile aferente serviciilor medicale-consultaţii şi numărului de cazuri de recuperare. numărul de consultaţii.

motivul întreruperii şi numărul de zile efectuat faţă de cel recomandat.medicii din spital. au dreptul la maximum 2 cure pe an calendaristic. Numărul mediu al zilelor de tratament realizat într-o lună se calculează împărţind numărul total al zilelor de tratament efectuate. înmulţit cu tarifele din anexa nr. (10) În situaţia în care o cură de tratament se întrerupe. luându-se în considerare că pentru o consultaţie de acupunctură este necesară o durată de 15 minute în medie. o cură reprezentând în medie 10 zile de tratament. decontarea lunară a serviciilor medicale . după care asiguratul plăteşte integral serviciile medicale. (4). decontarea lunară a cazurilor finalizate se face la un tarif stabilit conform formulei:Tarif contractat (140 lei) x număr mediu al zilelor de tratament realizat într-o lună / 10 (număr mediu zile de tratament contractat). cât şi în bazele de tratament. O cură de tratament întreruptă se consideră o cură finalizată. 15 (1) La stabilirea sumei contractate de un furnizor de servicii de acupunctură cu casa de asigurări de sănătate se au în vedere numărul de consultaţii de acupunctură. Pentru un număr mediu al zilelor de tratament realizat intr-o luna mai mic de 8.5. se contractează şi raportează în vederea decontării maximum 2 cure/an calendaristic. (4) Decontarea lunară a serviciilor medicale de acupunctură se face pe baza numărului de servicii medicale-caz finalizate şi a numărului de consultaţii de acupunctură şi a tarifelor pe cură respectiv pe consultaţie. corespunzătoare cazurilor finalizate la numărul de cazuri finalizate de recuperare.5. pe baza facturii şi a documentelor justificative depuse de furnizor la casa de asigurări de sănătate până la data prevăzută în contractul încheiat de furnizor cu casa de asigurări de sănătate. medicină fizică şi balneologie realizat atât în cabinetele medicale. 7 la ordin. medicină fizică şi balneologie. ART. Suma contractată se defalchează pe trimestre şi pe luni. (2) În vederea contractării numărului de consultaţii de acupunctură şi a numărului de servicii medicale-caz se au în vedere următoarele: a) numărul de consultaţii de acupunctură acordate în cabinetul medical nu poate depăşi numărul de consultaţii de acupunctură rezultat potrivit programului de lucru. b) serviciile de acupunctură-caz. în limita sumelor contractate. după caz. Numărul mediu al zilelor de tratament realizat într-o lună se calculează 96 . Asiguraţii.5. Pentru fiecare caz casa de asigurări de sănătate decontează o singură consultaţie pentru o cură de tratament. Decontarea lunara a cazurilor finalizate se realizează la tariful contractat daca numărul mediu al zilelor de tratament este mai mare sau egal cu 8. aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. respectiv tariful pe consultaţie de 13 lei şi numărul de servicii medicale-caz. (9) Decontarea lunară de către casele de asigurări de sănătate se face în funcţie de numărul de servicii medicale-consultaţii şi numărul de cazuri finalizate de recuperare. Decontarea lunara a cazurilor finalizate se realizează la tariful contractat daca numărul mediu al zilelor de tratament este mai mare sau egal cu 8.5. (3) Contravaloarea serviciilor de acupunctură-consultaţii şi cure de tratament se suportă din fondul aferent asistenţei medicale de recuperare. Pentru un număr mediu al zilelor de tratament realizat intr-o luna mai mic de 8.cazuri finalizate se face la un tarif stabilit conform formulei:Tarif contractat (140 lei) x număr mediu al zilelor de tratament realizate / 10 (număr mediu zile de tratament contractat). după care bolnavul plăteşte integral serviciile medicale. medicină fizică şi balneologie şi raportate în luna respectivă. respectiv tariful pe caz de 140 lei. diminuate conform alin. în limita sumelor contractate. pentru perioade şi potrivit unui ritm stabilit de medicul de specialitate recuperare. furnizorul are obligaţia de a anunţa casa de asigurări de sănătate despre întreruperea curei.

medicină fizică şi balneologie şi paraclinice facturează caselor de asigurări de sănătate. paraclinice. ART. conform contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate. ART. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical. medicină fizică şi balneologie. care este formular cu regim special unic pe ţară. 7 la ordin. (5) Tarifele au avut în vedere toate cheltuielile aferente serviciilor medicale-consultaţii de acupunctură şi cazurilor-cure de acupunctură. motivul întreruperii şi numărul de zile efectuat faţă de cel recomandat.împărţind numărul total al zilelor de tratament efectuate. 17 (1) În cabinetele medicale/laboratoarele din ambulatoriul de specialitate. folosind formularul de prescripţie medicală. O cură de tratament în acupunctură întreruptă se consideră o cură finalizată. medicii de specialitate din specialităţile clinice inclusiv recuperare. cu indicarea serviciului prestat. Întreaga activitate a cabinetului se desfăşoară respectându-se contractul încheiat de reprezentantul legal al cabinetului medical cu casa de asigurări de sănătate. de medicină dentară care nu se regăsesc în anexa nr. 124/1998. furnizorul are obligaţia să anunţe casa de asigurări de sănătate despre întreruperea curei. În situaţia în care o cură de tratament în acupunctură se întrerupe. 598/2001. (2) Pentru specialităţile clinice inclusiv recuperare. medicină fizică şi balneologie şi de medicină dentară pot prescrie medicamente cu sau fără contribuţie personală şi unele materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu. activitatea acestora fiind raportată de către reprezentantul legal. cu excepţia persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în cabinete organizate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. (6) Reprezentantul legal al furnizorilor de servicii medicale clinice. Nerespectarea termenului de raportare atrage nedecontarea la termenele stabilite a serviciilor medicale prestate pentru perioada respectivă. În aceste situaţii furnizorii de servicii medicale nu eliberează bilete de trimitere sau prescripţii medicale utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate. precum şi a serviciilor medicale acordate la cererea asiguratului (fără recomandare medicală sau fără a îndeplini condiţiile care îi permit adresare directă) sau în situaţia în care asiguratul nu acceptă programare pe listele de prioritate se suportă de către asiguraţi la tarifele stabilite de furnizori şi afişate la cabinetul/laboratorul medical. şi depune la casa de asigurări de sănătate până la termenul prevăzut în contractul de furnizare de servicii medicale activitatea realizată în luna anterioară. care se verifică de către casele de asigurări de sănătate în vederea decontării şi se validează conform prezentelor norme. medicină fizică şi balneologie. cu ştampila cabinetului şi parafa medicului angajat. 629/2001. republicată. precum şi alte categorii de personal în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. organizate conform Ordonanţei Guvernului nr. pot fi angajaţi numai medici şi/sau dentişti. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. de medicină dentară. corespunzătoare cazurilor finalizate la numărul de servicii de acupunctură . Medicii sau dentiştii angajaţi nu raportează activitate medicală proprie. conform prevederilor legale în vigoare. pentru care se eliberează documentul fiscal.cazuri finalizate şi raportate în luna respectivă). aprobată şi modificată prin Legea nr. lunar. 16 Contravaloarea serviciilor medicale de specialitate în specialităţile clinice inclusiv recuperare. cabinetele medicale individuale organizate conform reglementărilor în vigoare pot raporta în vederea decontării numai serviciile medicale din specialitatea medicului titular al 97 . de recuperare.

Un exemplar rămâne la medicul care a făcut trimiterea şi două exemplare sunt înmânate asiguratului. (2). Neparticiparea medicilor la aceste întâlniri nu îi exonerează de răspunderea nerespectării hotărârilor luate cu acest prilej. casele de asigurări de sănătate decontează contravaloarea serviciilor medicale clinice. (3) În relaţiile cu furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate. ART. inclusiv de recuperare. care se întocmeşte în trei exemplare. medicină fizică şi balneologie păstrează un exemplar şi depune la casa de asigurări de sănătate celălalt exemplar cu ocazia raportării lunare a activităţii. precum şi respectarea prevederilor actelor normative în vigoare. care este formular cu regim special. 19 (1) Casele de asigurări de sănătate decontează serviciile medicale clinice inclusiv de recuperare. care le depune la furnizorul de servicii medicale clinice inclusiv de recuperare. inclusiv a celor de recuperare. republicată. medicină fizică şi balneologie. medicină fizică şi balneologie numai pe baza biletului de trimitere pentru alte specialităţi. medicină fizică şi balneologie au obligaţia să verifice biletele de trimitere în ceea ce priveşte datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă potrivit prevederilor legale în vigoare. 629/2001. conform prevederilor art. contractele/actele adiţionale de furnizare de servicii medicale se încheie de către reprezentantul legal al unităţii sanitare în structura căreia se află aceste unităţi şi casa de asigurări de sănătate. 20 Casele de asigurări de sănătate şi direcţiile de sănătate publică au obligaţia de a organiza trimestrial sau ori de câte ori este nevoie întâlniri cu medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru a analiza aspecte privind calitatea serviciilor medicale din asistenţa medicală ambulatorie de specialitate. ART. unic pe ţară. Acestea vor informa asupra modificărilor apărute în actele normative şi vor stabili împreună cu medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate măsurile ce se impun pentru îmbunătăţirea activităţii. 18 Pentru unităţile sanitare care nu sunt organizate conform Ordonanţei Guvernului nr.cabinetului medical respectiv. 124/1998. ART. 98 . aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. precum şi servicii conexe actului medical. 3 alin. inclusiv de recuperare. (2) Furnizorii de servicii medicale clinice. medicină fizică şi balneologie acordate numai în baza biletelor de trimitere utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. Furnizorul de servicii medicale clinice.

Tratament medicamentos ....... Medic ....................................................................... ........ Factori de risc: ..........................................................................Tratament igieno-dietetic ........................................ Specialitatea ...... Comorbidită i: ....................................................................................... Data luării în eviden ă: ................................ FIŞA DE MONITORIZARE în cazul bolnavilor cronici în ambulatoriul de specialitate pentru specialită ile clinice Nume: .............................model Furnizor de servicii medicale ..................................................... Contract încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate ........................ ................................................. Nr.............. ......................................... Prenume: ............ Semnătura.....................Alte recomandări ......................................ANEXA 8 A ................................................................................................................. 99 .................................................................................. ................................................................................................................................ Data naşterii: ................. Examinări clinice ______________________________________________________________________________ | Data programării | Data realizării | |______________________________________|_______________________________________| | | | |______________________________________|_______________________________________| | | | |______________________________________|_______________________________________| | | | |______________________________________|_______________________________________| | | | |______________________________________|_______________________________________| Investiga ii paraclinice ______________________________________________________________________________ | Tip investiga ie | Data programării | Data realizării | |___________________________|__________________________|_______________________| | | | | |___________________________|__________________________|_______________________| | | | | |___________________________|__________________________|_______________________| | | | | |___________________________|__________________________|_______________________| | | | | |___________________________|__________________________|_______________________| Recomandări: ............... contract ....................................................... Data completării .... Diagnostic: .................... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Cod numeric personal: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Sex: M/F Adresa: ..................................................................... parafa şi ştampila ................. ............................................

............................... Reprezentant legal (semnătura şi ştampila) ......../C......... nr..I............... nr.................................... Reprezentant legal (semnătura şi ştampila) ...../C.......... ....... Sediul social/Adresa fiscală ........ seria ..I.................. ....... medicină fizică şi balneologie şi cu: _ |_| Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării... Ordinii Publice....... Siguran ei Na ionale şi Autorită ii Judecătoreşti _ |_| Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor.......... Sediul social/Adresa fiscală .... ANEXA 8 C .model Furnizor de servicii medicale de recuperare....................... ..... declar pe propria răspundere că am/nu am contract de furnizare de servicii medicale de recuperare................ DECLARA IE Subsemnatul(a). ........................ Ordinii Publice.I..... Construc iilor şi Turismului Data .... Data ... Siguran ei Na ionale şi Autorită ii Judecătoreşti _ |_| Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor...I.......... legitimat(ă) cu B........... Construc iilor şi Turismului _ |_| Casa de Asigurări de Sănătate ......................... legitimat(ă) cu B. în calitate de reprezentant legal......ANEXA 8 B ............... declar pe propria răspundere că am/nu am contract de furnizare de servicii medicale paraclinice şi cu: _ |_| Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării................ seria ..... medicină fizică şi balneologie .. DECLARA IE Subsemnatul(a)....... cunoscând că falsul în declara ii se pedepseşte conform legii.............model - Furnizor de servicii medicale paraclinice ....................... cunoscând că falsul în declara ii se pedepseşte conform legii........... 100 ... în calitate de reprezentant legal........

.Data eliberării B ...Valoare E .................... contract F .. |Nume şi| CNP |BI/CI|Certificat|Asigurare |Contract| | | | | | |crt. |Tip | | | | | | | |şi | | |contract|contract| | | | | | | |nr....... PERSONAL MEDICO-SANITAR MEDICI Semnifica ia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A ...Valabilă până la D ................ | | | | | | | | |____|_______|______|_____|_____|______|________|________|________|__________|_| | | | | | | | | | | | | |____|_______|______|_____|_____|______|________|________|________|__________|_| **) absolvent colegiu imagistică medicală....| C | D| E | F |Program|Cod |G|H|I| | | | |şi | | | | | | | |de |parafă| | | | | | | |nr......Specialitatea/Competen a* I ....................Nr.|prenume| | |membru |de |**) | | | | | | | | | | |CMR/CMDR |răspundere| | | | | | | | | | | | |civilă | | | | | | | | | | |_____|__________|__________|________|_______|______|_|_|_| | | | |Serie| A | B |Nr.......Data eliberării C ...Tip contract G ...Specialitatea/Competen a H ... |Nume şi| CNP |BI/CI|Certificat | Contract**) |Program |Cod parafă|A| |crt.... | | | | | | | |lucru | | | | | |____|_______|_______|_____|____|_____|___|___|__|____|___|_______|______|_|_|_| | | | | | | | | | | | | | | | | | |____|_______|_______|_____|____|_____|___|___|__|____|___|_______|______|_|_|_| *) se completează în situa ia în care un medic are mai multe specialită i paraclinice confirmate prin ordin al ministrului sănătă ii Total medici = OPERATORI Semnifica ia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A .........|prenume| | |membru | |de lucru|(după caz)| | | | | | |asocia ie | | | | | | | | | |profesională| | | | | | | | |_____|____________|_________________| | | | | | | |Serie| B | C |Nr.Data expirării ______________________________________________________________________________ |Nr... asistent medical imagistică medicală.Grad profesional ______________________________________________________________________________ |Nr...Data expirării C ..... Punct de lucru*1) ..............Tip de activitate**) B .. bioinginer. fizician Total operatori = 101 .....ANEXA 8 D model Furnizor de investiga ii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală .......

.. se întocmesc tabele distincte pentru personalul aferent....Valabilă până la D . Nume şi prenume........................ |Tip | | | | | | |şi |eliberării|expirării|contract|contract| | | | | | |nr..)......Tip contract ______________________________________________________________________________ |Nr......|prenume| | |Certificat |de |**) |de lucru|tea/ | | | | | |membru |răspundere| | |Competen a | | | | | |asocia ie |civilă | | | | | | | | |profesională| | | | | | | | |_____|____________|__________|________| | | | | | |Serie| A| B|Nr.. 102 ..... **) Se va specifica forma legală în care se exercită profesia (contract de muncă.....................Data expirării C .... | | | | | | | | | | |____|_______|___|_____|__|__|___|__|__________|____|___|________|_____________| | | | | | | | | | | | | | | |____|_______|___|_____|__|__|___|__|__________|____|___|________|_____________| Total asisten i medicali = PERSONAL AUXILIAR ..Data eliberării B ............ASISTEN I MEDICALI Semnifica ia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A ..... semnătura..tehnician aparatură medicală = -----------*1) În situa ia în care furnizorul are mai multe puncte de lucru pentru care solicită încheierea contractului cu casa de asigurări de sănătate. ştampila ..... |Nume şi| CNP| BI/ | ALP/Certificat | Contract**) |Program |Cod | |crt....Nr..| |crt........... Răspundem de corectitudinea şi exactitatea datelor Reprezentant legal ...............| C|Valoare | D | E | | | | | | |şi | | | | | | | | | | | | | |nr...... PFA etc.... | | | | | | | |____|_______|____|_____|__________|_________|________|________|________|______| | | | | | | | | | | | |____|_______|____|_____|__________|_________|________|________|________|______| Total personal auxiliar ...... Data întocmirii ....|prenume| | CI | membru asocia ie | |de lucru|parafă| | | | | | profesională | | |(după | | | | | | | | |caz) | | | | |_____|____________________|_________________| | | | | | |Serie|Data |Data |Nr..... contract E ...TEHNICIAN APARATURĂ MEDICALĂ ______________________________________________________________________________ |Nr.. |Nume şi|CNP|BI/CI|ALP/ |Asigurare |Contract|Program |Specialita.........

..|prenume| | CI |CMR/CMDR |răspundere |**) | | | | | | | | | | | |civilă | | | | | | | | | | |_____|_________________|____________|________|_|_|_|_|_| | | | |Serie|Serie|NR. |Tip |Program| | | | |şi | | | | | |până la |contract|contract|de | | | | |nr.....ANEXA 8 E model Furnizori de servicii medicale paraclinice ...Data expirării C ..Specialitatea/Competen a* I ........ | | | | | | | | | | | | | | |____|_______|_________|_____|_____|___|___|___|___|________|___|____|_|_|_|_|_| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |____|_______|_________|_____|_____|___|___|___|___|________|___|____|_|_|_|_|_| *) se completează în situa ia în care un medic are mai multe specialită i paraclinice confirmate prin ordin al ministrului sănătă ii ASISTEN I MEDICALI DE LABORATOR Semnifica ia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A ............. FORMULAR PRIVIND PERSONALUL MEDICO-SANITAR MEDICI Total medici = Semnifica ia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A ...........Data eliberării B ....laborator de analize medicale: .....| A|B|Nr..Program de lucru F ... Punct de lucru*1) .....Data expirării ______________________________________________________________________________ |Nr.Grad profesional ______________________________________________________________________________ |Nr....Data eliberării 103 .Specialitatea/Competen a H ..........| A | B |Nr..|Valabilă|Nr.....Tip contract E .........................Data eliberării B ............. |Nume şi| CNP | BI/ |ALP/Certificat|Asigurare de| Contract**) | | |crt.. contract D ..Nr. | | | | | | | | |lucru | |____|_______|_____|_____|_____|___|__|_|___|________|________|________|_______| | | | | | | | | | | | | | | |____|_______|_____|_____|_____|___|__|_|___|________|________|________|_______| Total asisten i medicali de laborator = CHIMIŞTI Semnifica ia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A .........|prenume| | CI |membru |răspundere | | | | | | | |asocia ie |civilă | | | | | | | |profesională | | | | | | | |_____|______________|____________|_________________|_______| | | | |Serie|Serie|NR...Cod parafă G ....|Valabilă| C | D |E|F|G|H|I| | | | |şi | | | | | |până la | | | | | | | | | | | |nr....... |Nume şi| CNP | BI/ |Certificat membru|Asigurare de|Contract| | | | | | |crt...

| A | B|Nr. | | | | | | |lucru |(după | | | | | | | | | | | | | |caz) | | |____|_______|_______|_____|_____|___|___|__|________|________|_______|______|_| | | | | | | | | | | | | | | |____|_______|_______|_____|_____|___|___|__|________|________|_______|______|_| | | | | | | | | | | | | | | |____|_______|_______|_____|_____|___|___|__|________|________|_______|______|_| Total chimişti = BIOLOGI Semnifica ia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A .Program de lucru B .Grad profesional D .|prenume| | CI |membru |răspundere | | | | | | | | | |asocia ie |civilă | | | | | | | | | |profesională | | | | | | | | | |_____|______________|____________|_________________| | | | | | | |Serie|Serie|NR.Data expirării ______________________________________________________________________________ |Nr. |Tip | | | | | | | |şi | | | | | |până la |contract|contract| | | | 104 .Cod parafă (după caz) C .Grad profesional D .Grad profesional ______________________________________________________________________________ |Nr. |Nume şi| CNP | BI/ |ALP/Certificat|Asigurare de| Contract**) |A|B|C| |crt.|prenume| | CI |membru asocia ie| | | | | | | | | |profesională | | | | | | | | |_____|________________|_________________|_______|______|_| | | | |Serie|Serie|NR. |Tip |Program|Cod |C| | | | |şi | | | | |contract|contract|de |parafă| | | | | |nr.Data expirării C .|Valabilă|Nr.Program de lucru B . |Tip | | | | | | | |şi | | | | | |până la |contract|contract| | | | | | | |nr.| D|E|Nr. | | | | | | | | | | | | |____|_______|_______|_____|_____|___|__|_|___|________|________|________|_|_|_| | | | | | | | | | | | | | | | | |____|_______|_______|_____|_____|___|__|_|___|________|________|________|_|_|_| | | | | | | | | | | | | | | | | |____|_______|_______|_____|_____|___|__|_|___|________|________|________|_|_|_| Total biologi = BIOCHIMIŞTI Total biochimişti = Semnifica ia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A . |Nume şi| CNP | BI/ |ALP/Certificat | Contract**) | | | | |crt.B .|Valabilă|Nr.Data eliberării E .|prenume| | CI |membru |răspundere | | | | | | | | | |asocia ie |civilă | | | | | | | | | |profesională | | | | | | | | | |_____|______________|____________|_________________| | | | | | | |Serie|Serie|NR.| D|E|Nr.Data eliberării E . |Nume şi| CNP | BI/ |ALP/Certificat|Asigurare de| Contract**) |A|B|C| |crt.Cod parafă (după caz) C .Data expirării ______________________________________________________________________________ |Nr.

......).... semnătura................ Nume şi prenume....... se întocmesc tabele distinct pentru personalul aferent....| | | |nr.... Data întocmirii: . 105 ......... **) Se va specifica forma legală în care se exercită profesia (contract de muncă.... ştampila: ........ PFA etc.. NOTĂ: Se va completa în mod corespunzător un formular şi pentru farmacist Răspundem de corectitudinea şi exactitatea datelor Reprezentant legal: ....... | | | | | | | | | | | | |____|_______|_______|_____|_____|___|__|_|___|________|________|________|_|_|_| | | | | | | | | | | | | | | | | |____|_______|_______|_____|_____|___|__|_|___|________|________|________|_|_|_| | | | | | | | | | | | | | | | | |____|_______|_______|_____|_____|___|__|_|___|________|________|________|_|_|_| *1) În situa ia în care furnizorul are mai multe puncte de lucru pentru care solicită încheierea contractului cu casa de asigurări de sănătate....................................................................................

cu prezentarea documentelor 106 . medicină fizică şi balneologie se au în vedere următoarele criterii: A. Să facă dovada că toată durata programului de lucru declarat al cabinetului şi al bazei de tratament este acoperită prin prezenţa unui medic de specialitate de recuperare. b) Casele de asigurări de sănătate sunt obligate să verifice dacă seria şi numărul aparatului existent în cadrul cabinetului sunt aceleaşi cu seria şi numărul aparatului înscrise în cuprinsul documentelor care atestă existenţa şi deţinerea legală a acestora. c) Furnizorii sunt obligaţi să prezinte documentele pentru aparatul/aparatele deţinute din care să reiasă numărul de canale şi numărul de bolnavi care pot face terapie simultan cu aparatul/aparatele respective pentru care încheie contract de furnizare de servicii cu casa de asigurări de sănătate. medicină fizică şi balneologie care îşi desfăşoară activitatea utilizând acelaşi spaţiu şi aceleaşi echipamente specifice deţinute şi/sau utilizate în comun în condiţiile legii. I Criterii de selecţie a furnizorilor de servicii medicale de recuperare.obţine un punctaj corespunzător acestui criteriu. a) Furnizorii de servicii medicale de recuperare. 3. 2. acestea sunt excluse definitiv şi nu se mai iau în calcul la nici unul dintre furnizori. medicină fizică şi balneologie în ambulatoriu Pentru a intra în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate furnizorii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de selecţie: 1. medicină fizică şi balneologie . Fac excepţie furnizorii de servicii medicale de recuperare. Să fie autorizaţi şi evaluaţi potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.ANEXA 8 F CRITERII privind selecţia furnizorilor de servicii medicale de recuperare. medicină fizică şi balneologie pentru a căror furnizare încheie contract cu casa de asigurări de sănătate. conforme şi în termen de valabilitate ale acestora. II La stabilirea valorii contractelor de furnizare de servicii medicale de recuperare. medicină fizică şi balneologie CAP. medicină fizică şi balneologie şi repartizarea sumelor pentru furnizarea de servicii medicale de recuperare. Evaluarea resurselor umane 50% A. Evaluarea capacităţii resurselor tehnice Ponderea acestui criteriu este de 50% Ca urmare a aplicării metodologiei de stabilire a punctajului. medicină fizică şi balneologie în ambulatoriu CAP. d) Nu sunt luate în calcul aparatele care nu au înscrise pe ele seria şi numărul şi nici aparatele pentru care furnizorii nu pot prezenta manualul de utilizare. Să facă dovada capacităţii tehnice de a efectua serviciile medicale de recuperare. fiecare furnizor de servicii medicale de recuperare. e) Dacă doi sau mai mulţi furnizori prezintă aparate înregistrate cu aceeaşi serie şi număr înainte sau în perioada de contractare. medicină fizică şi balneologie sunt obligaţi să facă dovada deţinerii legale a aparaturii prin documente conforme şi în termen de valabilitate. Evaluarea capacităţii resurselor tehnice 50% B.

3 sau 4 canale ale unui aparat reprezintă posibilitatea pentru efectuarea terapiei la 2..Combină de terapie fizicală şi vechime 1 . A. a). numărul maxim de proceduri prevăzut la lit. b) este mai mic decât cel prevăzut la lit. furnizorul va depune o notă de fundamentare privind: a) numărul maxim de proceduri care pot fi efectuate pe fiecare aparat / oră. 3.. f) Pentru a putea fi luate în considerare aparatele trebuie să fie în perfectă stare de funcţionare certificată cu documentele care atestă verificarea parametrilor funcţionali în termenul prevăzut de lege pentru fiecare tip de aparat.. NOTA 2 : La contractare. a).Aparate cu 3 canale şi vechime 1 .1 se înmulţeşte cu raportul calculat între numărul de proceduri de la lit. NOTA 1: Numărul de 2. cu modificările şi completările ulterioare În situaţia în care. aprobat prin H. _____________________________________________________________ | Total puncte/ | | Nr. În situaţia în care. câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus al aparatului. 1389/2010.| | canale | fabrica ie | aparat | |_____|_________________|________|____________|_______________| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |_____|_________________|________|____________|_______________| | | | | | | |_____|_________________|________|____________|_______________| | | | | | | |_____|_________________|________|____________|_______________| TOTAL PUNCTE: .vechime 1 . având în vedere prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. după cum urmează . respectiv 4 pacienţi în acelaşi timp.5 ani = 32 puncte/aparat . 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal.15 mp şi dotare corespunzătoare conform Ordinului MSP 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea.5 ani = 16 puncte/aparat .Aparate cu 2 canale şi vechime 1 .G.5 ani = 10 puncte/1 cadă Se scad din punctajul acordat pentru fiecare aparat. A.1.5 ani = 20 puncte/combină . organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale = 20 puncte 107 . b) este mai mare decât cel prevăzut la lit.Cada de hidroterapie . punctajul total aferent lit.Aparate cu 1 canal şi vechime 1 . se acordă punctajul aferent lit.5 ani = 24 puncte/aparat . b) numărul maxim de proceduri / oră posibil de efectuat în cadrul programul de lucru de către personalul mediu sanitar care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la furnizor. nr.justificative prevăzute de actele normative în vigoare şi numai în condiţiile în care personalul medical de specialitate al fiecărui furnizor îşi desfăşoară activitatea cu respectarea dispoziţiilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012.Aparate cu 4 canale şi vechime 1 .. numărul maxim de proceduri prevăzut la lit..Suprafaţa utilă a sălii este între 8 . a).. b) şi numărul de proceduri de la lit..1 A. A. Se acorda punctaj pentru fiecare aparat deţinut.2 Evaluarea sălii de kinetoterapie: .5 ani = 28 puncte/aparat . conform fişelor tehnice ale aparatelor. cu modificările şi completările ulterioare şi într-un program de lucru distinct. | Denumire aparat | Număr | An | crt.

Suprafaţa utilă a sălii este de peste 30 mp.3 se acordă pentru încadrarea cu personal de specialitate (un kinetoterapeut / fiziokinetoterapeut / profesor de cultură fizică medicală) pentru o normă întreagă (8 ore). medicină fizică şi balneologie: ... Punctajul se acordă pentru fiecare angajat medico-sanitar cu normă întreagă. NOTA 1: Sala de kinetoterapie şi bazinul de hidrokinetoterapie se punctează numai dacă la furnizor îşi desfăşoară activitatea cel puţin un kinetoterapeut / fiziokinetoterapeut / profesor de cultură fizică medicală.3 Evaluarea bazinului de hidrokinetoterapie . kinetoterapeut.. Se consideră o normă întreagă astfel: ..Suprafaţa utilă a sălii este între 16 . folosită exclusiv pentru furnizarea de servicii de kinetoterapie şi dotare superioară faţă de prevederile Ordinului MSP 153/2003 = 33 puncte A.20 puncte/medic/1 normă ..medic primar .40 ore/săptămână (ore/zi x 5 zile/săptămână) a. fiziokinetoterapeut..2 şi A.30 mp şi dotare corespunzătoare conform Ordinului MSP 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea. ..... A... iar pentru cei cu normă parţială se acordă unităţi proporţionale cu fracţiunea de normă lucrată. fiziokinetoterapeut/kinetoterapeut/profesor de cultură fizică medicală 12 puncte/1 normă 108 .. fiecare furnizor de servicii medicale de recuperare. profesor de cultură fizică medicală sau maseur ..obţine un punctaj corespunzător acestui criteriu..18 puncte/medic/1 normă ______________________________________________________________________________ | Nume şi prenume medic | Număr de ore | Punctaj | |_________________________________|__________________________|_________________| | | | | |_________________________________|__________________________|_________________| b. B.2 şi A.35 ore/săptămână (7 ore x 5 zile/săptămână) ...volumul bazinului de hidrokinetoterapie este de peste 60 mc si are dotarea corespunzatoare actelor normative in vigoare = 40 puncte.. Punctajele pentru lit.volumul bazinului de hidrokinetoterapie este intre 30 – 40 mc si are dotarea corespunzatoare actelor normative in vigoare = 20 puncte. TOTAL puncte resurse tehnice .. Pentru fracţiuni de normă.3 se ajustează proporţional...medic specialist .. Evaluarea resurselor umane: Ponderea acestui criteriu este de 50% Ca urmare a aplicării metodologiei de stabilire a punctajului. A. . organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale = 30 puncte .. NOTA 2: Nu se punctează bazinele de hidrokinetoterapie care se utilizează şi pentru alte activităţi în afara celor strict medicale care se contractează cu casa de asigurări de sănătate. medicină fizică şi balneologie .pentru un medic . Personalul este punctat proporţional cu timpul lucrat. medic în specialitatea de recuperare.. punctajele aferente lit.pentru un asistent balneofizioterapie.volumul bazinului de hidrokinetoterapie este intre 40 – 60 mc si are dotarea corespunzatoare actelor normative in vigoare = 30 puncte.

. maseur .6 puncte/1 normă ______________________________________________________________________________ | Nume şi prenume | Număr de ore | Punctaj | |_________________________________|__________________________|_________________| | | | | |_________________________________|__________________________|_________________| d..8 ore/zi: ......______________________________________________________________________________ | Nume şi prenume | Număr de ore | Punctaj | |_________________________________|__________________________|_________________| | | | | |_________________________________|__________________________|_________________| c. asistent balneofizioterapie .5 puncte/1 normă ______________________________________________________________________________ | Nume şi prenume | Număr de ore | Punctaj | |_________________________________|__________________________|_________________| | | | | |_________________________________|__________________________|_________________| TOTAL PUNCTE: .. Program de activitate săptămânal al bazei de tratament ... rezultând sumele aferente fiecărui criteriu pentru fiecare furnizor.... Se calculează valoarea unui punct pentru fiecare criteriu prin împărţirea sumei rezultate ca urmare a aplicării procentelor corespunzatoare fiecarui criteriu la numărul de puncte obtinut la fiecare criteriu. Valoarea unui punct obţinută pentru fiecare dintre criterii se înmulţeşte cu numărul de puncte obţinut de un furnizor corespunzător fiecărui criteriu.... Valoarea totală contractată de un furnizor cu casa de asigurări de sănătate se obţine prin însumarea sumelor stabilite pentru fiecare criteriu. 109 .....Sub 5 zile/săptămână = 1 punct ...Pentru 2 x 8 ore 5 zile pe săptămână = 5 puncte .5 zile/săptămână = 2 puncte .....TOTAL puncte ..... Pentru fiecare criteriu se stabileşte numărul total de puncte obţinut prin însumarea numărului de puncte obţinut de fiecare furnizor.

Thalasemia majoră 12. Anemii hemolitice endo. Rahitismul evolutiv. artrită cronică juvenilă 7. poli/dermatomiozită. Prematuritatea (în primul an de viaţă) 32. Purpura trombotică trombocitopenică 17. permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate 1. Purpura trombocitopenică idiopatică 15.şi exoeritrocitare 10. Gravide cu risc obstetrical crescut 31. Telangectazia hemoragică ereditară 14. boala Still. Boala Addison 25. Bolnavi cu revascularizaţie percutanată. Purtătorii de proteze valvulare şi pace-maker 3. Coagulopatiile ereditare 19. sclerodermie. Diabet insipid 26. Infarct miocardic şi Angină pectorală instabilă 2. cu by-pass coronarian 29. Aplazia medulară 9. Malnutriţie proteinenergetică (în primii 3 ani de viaţă) 33.ANEXA 9 LISTA cuprinzând afecţiunile care. Insuficienţă renală cronică în stadiul predialitic 5. cu proteze valvulare. Boala von Willebrand 18. AVC .IV NYHA 6. Psihoze 27. forma moderată şi gravă (până la vindecarea radiologică şi biochimică) 35. Miastenia gravis 28. Sindrom Felty. Tumori cu potenţial malign până la şi după elucidarea diagnosticului 20. după confirmarea ca fiind un caz nou. vasculite sistemice) 8. Afecţiuni postoperatorii şi ortopedice până la vindecare 30. sindrom Sjogren. Mucoviscidoza 24. Trombocitopatii 16. cu stimulatoare cardiace.la medicul neurolog în cazul tratamentelor cu risc vital* (anticoagulante) 110 . Insuficienţă cardiacă clasa III . Anemiile carenţiale (până la normalizarea hematologică şi biochimică) 34. Boala Wilson 21. Astm bronşic sever 36. Histiocitozele 13. Glaucom 37. Trombocitemia hemoragică 11. Malformaţii congenitale şi boli genetice 4. Tuberculoza 23. Bolile de colagen-vasculare (lupus eritematos sistemic. Malaria 22.

111 . completate pe scrisoarea medicala eliberata de medicul specialist. Medicul de specialitate care are în evidenţă bolnavul are obligaţia de a depune la contractare lista cu asiguraţi .cu care bolnavul se va prezenta la vizitele ulterioare in cadrul ambulatoriului de specialitate. asiguratul are stabilit un plan de monitorizare şi tratament pentru tot anul în curs. 3. dacă face dovada (printr-o scrisoare medicală) că a fost luat în evidenţă de către medicul de familie şi în intervalul de timp până la următoarea consultaţie la medicul specialist.Medicul de familie pastreaza o copie a scrisorii medicale ataşată la fisa bolnavului. 2. 8 A. Medicul de specialitate trebuie să informeze medicul de familie prin scrisoare medicală dacă au intervenit schimbări în evoluţia bolii şi în atitudinea terapeutică. bolnavul nu necesită să fie monitorizat de către medicul de familie. parafa şi data. pentru bolnavii a căror schemă terapeutică trebuie modificată în funcţie de parametrii de monitorizare.NOTA 1: Prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate fără bilet de trimitere pentru afecţiunile de mai sus se face numai în următoarele situaţii: 1. care va confirma luarea in evidenta prin semnatura. NOTA 2: 1. 2. conform fişei de monitorizare prevăzut în anexa nr.bolnavi cu afecţiuni cronice în evidenţă.

Furnizorul va prezenta un înscris cu menţiunea seriei. Să facă dovada. pentru fiecare laborator de analize medicale/laborator de analize medicale organizat ca punct de lucru din structura sa.analize medicale de laborator pe toată perioada de derulare a contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate. 4. (5) din Contractul-cadru. cu încadrarea în 90% din suma prevăzută cu această destinaţie. NOTĂ: Pentru laboratoarele de anatomie patologică nu se aplică punctul 2. cultură cu identificare microbiană inclusiv antibiograma/fungigrama) constituie teste separate şi se iau în calcul separat. pentru fiecare dintre laboratoarele/laboratoare organizate ca puncte de lucru ce urmează a fi cuprinse în contractul de furnizare de servicii medicale paraclinice . furnizorii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de selecţie: 1. Să facă dovada îndeplinirii criteriului de calitate. furnizorul are obligaţia de a face dovada capacităţii tehnice numai în situaţia în care solicită contractarea acestora. inclusiv examenul Babeş Papanicolau). chimist. cu excepţia categoriei microbiologie. Pentru testele compuse din mai mulţi parametri nu se iau în calcul toţi parametrii . 5. repartizarea sumelor şi defalcarea numărului de investigaţii paraclinice analize medicale de laborator pe furnizori de servicii medicale paraclinice laboratoare de analize medicale CAPITOLUL I Criterii de selecţie a furnizorilor de servicii medicale paraclinice laboratoare de analize medicale Pentru a intra în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. Să facă dovada că toată durata programului de lucru solicitat a fi contractat cu casa de asigurări de sănătate. 112 . 3. 6. 2. 7 la ordin. Numărul total de analize cuprinse în lista investigaţiilor medicale paraclinice este de 79. este acoperită prin prezenţa unui medic de specialitate medicină de laborator sau biolog. care nu poate fi mai mică de 8 ore pe zi. b) Pentru examinările de anatomie patologică (histopatologice şi de citologie inclusiv examenul Babeş Papanicolau). II din anexa nr. a) Să facă dovada capacităţii tehnice a fiecărui laborator/punct de lucru de a efectua toate investigaţiile medicale paraclinice .se consideră un singur test. stabilit de comisia constituită conform art.laboratoare de analize medicale.analize medicale de laborator prevăzute la cap. a anului de fabricaţie. vizat de producător/distribuitor/furnizor de service. biochimist .cu grad de specialist. cu excepţia examinărilor de anatomie patologică (histopatologice şi de citologie. Să fie autorizaţi şi evaluaţi potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. unde diversele etape de lucru (examen microscopic. atât pentru subcriteriul a) "Implementarea sistemului de management al calităţii" cât şi pentru subcriteriul b) "Participare la schemele de testare a competenţei pentru laboratoare de analize medicale pentru laboratoare de analize medicale notificate de Ministerul Sănătăţii" prevăzut de reglementările în vigoare pentru cel puţin 50% reprezentând minim 40 analize din numărul de analize cuprinse în lista investigaţiilor contractate. a capacităţii de lucru şi a meniului de teste efectuate de fiecare aparat. Să facă dovada capacităţii tehnice pentru posibilitatea efectuării a cel puţin 5% din numărul total de servicii medicale paraclinice necesare la nivelul fiecărei case de asigurări de sănătate. pentru fiecare laborator de analize medicale/laborator de analize medicale organizat ca punct de lucru din structura sa că în cadrul acestuia/acestora îşi desfăşoară activitatea medic/medici de laborator într-o formă legală de exercitare a profesiei care să acopere cel puţin o normă/zi (7 ore). 44 alin.a) şi punctul 5.ANEXA 10 CRITERII privind selecţia furnizorilor de servicii medicale paraclinice .

În acest sens. fiecare furnizor de servicii medicale paraclinice .seria şi numărul fiecărui aparat .stabilit pe total judeţ 1. a existenţei unor aparate de acelaşi tip şi cu aceeaşi serie şi număr la doi furnizori sau în două laboratoare/puncte de lucru ale aceluiaşi furnizor. cu modificările şi completările ulterioare. (5) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .G. certificată cu documentele care atestă verificarea parametrilor funcţionali în termenul prevăzut de lege pentru fiecare tip de aparat. conduce la aplicarea măsurii de reziliere a contractului pentru furnizorii/furnizorul respectiv. c) Furnizorii sunt obligaţi să prezinte toate fişele tehnice corespunzătoare aparatelor deţinute şi pentru care încheie contract de furnizare de servicii cu casa de asigurări de sănătate. nr. şi nici aparatele pentru care furnizorii nu pot prezenta fişele tehnice conforme şi în termen de valabilitate ale acestora. criteriul de calitate 50% 3. Această prevedere reprezintă condiţie de eligibilitate pentru aparatul/aparatele respective. e) Dacă doi sau mai mulţi furnizori prezintă aparate înregistrate cu aceeaşi serie şi număr înainte sau în perioada de contractare. Criteriul de evaluare a resurselor Ponderea acestui criteriu este de 45% Ca urmare a aplicării metodologiei de stabilire a punctajului.analize medicale de laborator sunt obligaţi să facă dovada deţinerii legale a aparaturii prin documente conforme şi în termen de valabilitate. b) Casele de asigurări de sănătate sunt obligate să verifice dacă seria şi numărul aparatului existent în cadrul laboratorului sunt conforme cu seria şi numărul aparatului înscrise în cuprinsul documentelor care atestă existenţa şi deţinerea legală a acestora. Numărul de investigaţii paraclinice .analize de laborator se stabileşte la nivelul fiecărui judeţ de către comisia înfiinţată conform art. casele de asigurări de sănătate verifică capacitatea tehnică a fiecărui furnizor şi transmit Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate în termen de 10 zile calendaristice de la data încheierii perioadei de depunere a dosarelor de contractare situaţia centralizatoare cu privire la: . respectiv a menţinerii sumelor rezultate din aplicarea acestuia. f) Pentru a putea fi luate în considerare. 2. criteriul de evaluare a resurselor 45% 2.tipul. 1389/2010.2012 aprobat prin H. în vederea atribuirii punctajului conform metodologiei de mai jos.analize medicale de laborator . Evaluarea capacităţii resurselor tehnice a) Furnizorii de servicii medicale paraclinice . d) Nu sunt luate în calcul aparatele care nu au înscrise pe ele seria şi numărul.analize medicale de laborator . acestea sunt excluse definitiv şi nu se mai iau în calcul la nici unul dintre furnizori. criteriul financiar 5% 1. 44 alin.tipul şi denumirea fiecărui aparat . Metodologia de stabilire a punctajului: A. numărul şi data documentului care dovedeşte deţinerea legală a fiecărui aparat. având menţionate seriile echipamentelor. aparatele trebuie să fie în perfectă stare de funcţionare.CAPITOLUL II Criterii privind repartizarea sumelor şi defalcarea numărului de investigaţii paraclinice . 113 . La stabilirea sumelor ce se contractează cu furnizorii de analize medicale de laborator se au în vedere următoarele criterii: 1. Constatarea ulterior încheierii contractului.obţine un punctaj corespunzător acestui criteriu.

cu modul laser flowcitometric .se scad din punctajul acordat câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului.se scad din punctajul acordat câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului. c) . după cum urmează: 1.12 puncte .analizor cu mai mult de 18 parametri (cu formulă leucocitară completă .5 DIF) cu până la 60 teste/oră inclusiv. cu modul laser flowcitometric . g) Furnizorii au obligaţia să prezinte la contractare. respectiv a menţinerii sumelor rezultate din aplicarea acestuia.20 puncte . pentru aparatura din dotare. Se iau în calcul în vederea acordării punctajului. . pentru aparatele ieşite din perioada de garanţie şi valabil pe perioada de derulare a contractului de furnizare de servicii medicale.1.18 puncte de până la 5 ani . maxim 2 analizoare. . emise conform prevederilor legale în vigoare.5 DIF) cu până la 60 teste/oră inclusiv . dintre cele prevăzute la pct.se scad din punctajul acordat câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului.5 DIF) cu cel puţin 61 teste/oră cu o vechime de până la 5 ani .analizor cu mai mult de 22 parametri (cu formulă leucocitară completă .se scad din punctajul acordat câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului. b) . în vederea atribuirii punctajului conform metodologiei de mai jos.cu o vechime de până la 5 ani .10 puncte Pentru analizoarele cu mai puţin de 60 teste/oră se acordă 5 puncte. biochimist sau chimist specialişti cu specializare în hematologie. respectiv pe parcursul derulării contractului de furnizare de servicii medicale: avizul de utilizare sau buletinul de verificare periodică.14 puncte . 114 .analizor cu mai mult de 22 parametri (cu formulă leucocitară completă .5 DIF) cu cel puţin 61 teste/oră.cu o vechime . Această prevedere reprezintă condiţie de eligibilitate pentru aparatul/aparatele respective. Morfologie*) a) analizor până la 18 parametri inclusiv cu o vechime de până la 5 ani . .se scad din punctajul acordat câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului.cu o vechime de până la 5 ani . Hematologie: 1.1. Se acordă punctaj pentru fiecare aparat deţinut care efectuează servicii medicale paraclinice ce fac obiectul contractului de furnizare de servicii încheiat cu casa de asigurări de sănătate.1. *) De menţionat obligativitatea citirii frotiurilor sanguine de către medicul de laborator cu specializare în hematologie sau cu specializare medicină de laborator pentru care hematologia a intrat în curricula de pregătire sau de către un biolog. Pentru aparatele care ies din garanţie pe parcursul derulării contractului de furnizare de servicii medicale furnizorii sunt obligaţi să prezinte contractul de service anterior expirării perioadei de garanţie.Furnizorii vor prezenta contract de service încheiat cu un furnizor avizat de Ministerul Sănătăţii conform prevederilor legale în vigoare.analizor cu mai mult de 18 parametri (cu formulă leucocitară completă .

3. 3.2.2 puncte.se scad din punctajul acordat câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului.3.8 puncte. În funcţie de capacitatea de lucru a aparatului. cu excepţia situaţiei în care furnizorul deţine analizoare automate.20 puncte: . cu excepţia situaţiei în care furnizorul deţine 1 analizor automat.10 puncte . Hemostază: a) analizor coagulare semiautomat .1.10 puncte . .decelarea prezenţei miceliilor şi identificarea miceliilor . b.2. Micologie: .18 puncte .1 .identificarea germenilor . 1.cu o vechime de până la 5 ani . .examen parazitologie pe frotiu . pentru fiecare investigaţie/oră se acordă câte 0.se iau în calcul maxim 2 aparate. 2.cu o vechime de până la 5 ani .cu o vechime de până la 5 ani . 2.cu o vechime de până la 5 ani . situaţie în care se ia în calcul maxim un analizor semiautomat. Bacteriologie . . Parazitologie: .cu o vechime de până la 5 ani .1.se iau în calcul maxim 2 aparate c. .2 puncte.40 puncte de până la 5 ani . situaţie în care se ia în calcul maxim un analizor semiautomat. Microbiologie: 2. d. Imunohematologie: .analizor automat cu determinare şi prin turbidimetrie .06 puncte.5 puncte .efectuarea antifungigramei .20 puncte .analizor automat pentru electroforeză .se scad din punctajul acordat câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului. .10 puncte .se scad din punctajul acordat câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului. NOTĂ: se iau în calcul maxim 2 aparate în vederea acordării punctajului.analizor automat .cu o vechime de până la 5 ani .10 puncte b. NOTĂ: se iau în calcul maxim 2 aparate în vederea acordării punctajului.8 puncte.5 puncte . Biochimie: a. .cu o vechime .se scade din punctajul acordat câte 1 punct pentru fiecare an de vechime în plus al aparatului. 2. .analizor automat de microbiologie .se scad din punctajul acordat câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului. Imunologie: 115 .analizor semiautomat . b) analizor de coagulare complet automat .se scade din punctajul acordat câte 1 punct pentru fiecare an de vechime în plus al aparatului.se scad din punctajul acordat câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului.se iau în calcul maxim 2 aparate 4.se iau în calcul maxim 2 aparate. .analizor semiautomat pentru electroforeză .cu o vechime de până la 5 ani .efectuarea antibiogramei . .

pentru sistemele speciale se va lua în calcul maxim un aparat în plus faţă de primele patru.FPIA .se iau în calcul maxim 2 aparate.pentru sistemele speciale semiautomate se iau în calcul maxim 2 aparate.Fluorescence Polarization Immunoassay (Metoda Imunologică prin Fluorescenţă de Polarizare) .Immunofluorescence (Test Imunologic pe bază de Imunofluorescenţă) .6 puncte.În cazul în care laboratorul deţine aparate cu mai mult de două metode. la alegerea furnizorului.Enzyme Multiplied Immunoassay Technique (Metoda Imunologigă Enzimatică Dublă) .Radioimmunoassay (Metoda Imunologigă pe bază de Radioizotopi) .pentru sistemele speciale automate se iau în calcul maxim 2 aparate pe tip de metoda.Emisie amplificată de europium NOTĂ: Test imunologic sau metoda imunologică se referă la o reacţie cu formare de complex tip antigen-anticorp 116 .TRACE .10 puncte de până la 5 ani .se scad din punctajul acordat câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului.Radioallergosorbent (Test Radioimunologic prin legarea complexului pe suport insolubil) .se iau în calcul maxim 2 aparate c) sisteme speciale c1) semiautomate cu o vechime de până la 5 ani 25 puncte . cu: .MEIA. în funcţie de capacitatea de lucru a aparatului.două microplăci simultan 30 puncte .Radiative Energy Attenuation (Atenuare de Energie Radiată) .cu o vechime .Microparticle Enzyme Immunoassay (Metoda Imunologigă Enzimatică.RIA .a) sistem semiautomatizat Elisa .se scad din punctajele acordate câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatelor. c2) automate cu o vechime de până la 5 ani 40 puncte .IFA . .ELFA cu detecţie în fluorescenţă .Test imunoenzimatic cu emisie de fluorescenţă . pentru fiecare probă pe oră se acordă câte 0. Metoda Imunologigă Enzimatică pe bază de Microparticule) .o microplacă 25 puncte . .4 microplăci simultan 35 puncte .Chemiluminescent microparticle immunoassay (Test Imunologic de Chemiluminiscenţă pe bază de Microparticule) . EIA .REA .CLIA .CMIA . cu excepţia situaţiei în care furnizorul deţine 1 analizor automat.RAST .Electrochemiluminescenţă (Test Imunologic pe bază de Electrochemiluminiscenţă) . b) sistem automatizat Elisa .EMIT . Sunt considerate sisteme speciale sistemele bazate pe următoarele metode: . situaţie în care se ia în calcul maxim un analizor semiautomat. Pentru sistemele speciale semiautomate şi automate se scad din punctajul acordat câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului.punctajul pentru cea de a 3-a metodă de lucru se va acorda la un nivel de 50% din punctajul corespunzător aparatelor. .ECLIA .6 microplăci simultan 40 puncte . pentru maxim 2 metode. . .Chemiluminescenţă (Test Imunologic pe bază de Chemiluminiscenţă) .pentru sistemele speciale automate.cu o vechime de până la 5 ani.

.3 puncte. biologi.. Resursele umane Personalul este punctat proporţional cu timpul lucrat în laborator. Este obligatoriu a fi efectuată de medici sau de biologi cu specializare în domeniu. 4.... chimişti.....cu o vechime de până la 5 ani 20 puncte .sistem electronic securizat de consultare a rezultatelor pe Internet .. biologi... care se verifică la sediul furnizorului): 117 . Punctajul se acordă pentru fiecare angajat medico-sanitar cu normă întreagă. analizor automat pentru examen urină ...... b. farmacist 12 puncte 6 puncte........ eliberarea buletinelor de analiză şi arhivarea datelor de laborator. .care să conţină înregistrarea şi evidenţa biletelor de trimitere (serie şi număr bilet. software dedicat activităţii de laborator . Analize de urină a.1 punct. 40 puncte (de la probă până la bloc de parafină) ... 3.. transmiterea rezultatelor analizelor de laborator la medicul care a recomandat analizele în maximum 24 de ore: .. CNP-ul pacientului. situaţie în care se ia în calcul maxim un analizor semiautomat. 2. asistenţi medicali de laborator cu studii superioare 8. B..fax . biochimişti principali 16 puncte..... medic specialist 18 puncte.... 15 puncte 7.. chimişti....se iau în calcul maxim 2 aparate NOTĂ: Nu se punctează aparatele pentru care în compartimentele respective nu desfăşoară activitate cel puţin un angajat cu studii superioare de specialitate. tipul şi numărul investigaţiilor recomandate).4 puncte. 7...... Citologie Papanicolau 5 puncte. 5. 2. cu excepţia situaţiei în care furnizorul deţine 1 analizor automat. codul de parafă şi numărul de contract al medicului care a recomandat. 6...direct medicului .. medic primar de specialitate 20 puncte... chimişti. 6.. biochimişti 10 puncte. .. biochimişti specialişti 14 puncte. . nu se punctează. precum şi raportarea activităţii desfăşurate în conformitate cu formatul solicitat de casa de asigurări de sănătate (se prezintă specificaţiile tehnice ale aplicaţiei. . Logistică: 1. iar pentru fracţiuni de normă se acordă punctaj direct proporţional cu fracţiunea de normă lucrată: 1.se scade din punctajul acordat câte 1 punct pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului... Aparatele mai vechi de 10 ani calculati de la data fabricarii sau de la data reconditionarii (refurbisarii) pentru care s-a plicat un nou marcaj CE prezentându-se o declaraţie de conformitate în acest sens pentru seria respectivă emisă de cel care a făcut recondiţionarea totală a aparatului... biologi. analizor semiautomat pentru examen urină ... Histopatologie 25 puncte.cu o vechime de până la 5 ani 5 puncte .Sistem automat de prelucrare a probelor ..Sistem de colorare automată a lamelor ....5.se scad din punctajul acordat câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a aparatului... asistenţi medicali de laborator fără studii superioare 4 puncte C.se iau în calcul maxim 2 aparate..

Criteriul de calitate Ponderea acestui criteriu este de 50% a) 70% din suma corespunzătoare acestui criteriu se alocă pentru subcriteriul "implementarea sistemului de management al calităţii". Punctajul obţinut de fiecare furnizor se stabileşte astfel: a1) . fax.5 puncte. b) 30% din suma corespunzătoare acestui criteriu se alocă pentru subcriteriul "participare la schemele de testare a competenţei pentru laboratoare de analize medicale pentru laboratoare de analize medicale notificate de Ministerul Sănătăţii" şi care este dovedit de furnizor prin documentul de atestare care cuprinde şi lista analizelor medicale pentru care este atestat fiecare laborator/punct de lucru pentru care s-a încheiat contract.se acordă câte un punct pentru fiecare analiză medicală de biochimie. 7. a3) .2 puncte . a2) .datele de contact . mail.. 7 la ordin.se acordă câte 2 puncte pentru fiecare analiză medicală de imunologie prevăzută în anexa nr. în termen de valabilitate. Pentru furnizorii de servicii de laborator care participă cu mai multe puncte de lucru la contractare cu o casă de asigurări de sănătate.se acordă câte un punct pentru fiecare analiză medicală de Biochimie.chestionar de satisfacţie a pacienţilor (cu obligaţia actualizării semestriale a rezultatelor şi afişarea pe site-ul furnizorului) . 2. 7.se acordă câte 3 puncte pentru fiecare analiză medicală prevazute în celelalte categorii / grupe de analize prevăzute în anexa nr.operaţional .a1) şi a2).se acordă câte 2 puncte pentru fiecare analiză medicală de imunologie prevăzută în anexa nr. b2) . cu excepţia categoriei microbiologie. Punctajul obţinut de fiecare furnizor se stabileşte astfel: b1) . 7 la ordin şi cuprinsă în anexa la certificatul de acreditare numai pentru punctul de lucru pentru care s-a făcut acreditarea. punctajul corespunzător pct. altele decât cele menţionate la lit. website .30 puncte. în conformitate cu SR EN ISO 15189:2007 şi care este dovedit de furnizor prin certificatul de acreditare însoţit de anexa care cuprinde lista de analize medicale pentru care este acreditat fiecare laborator/sau laborator organizat ca punct de lucru pentru care s-a încheiat contract. Punctajul obţinut de fiecare furnizor prin aplicarea acestui criteriu se afişează pe pagina web a casei de asigurări de sănătate.instalat şi cu aparate conectate pentru transmitere de date .care să conţină minimum următoarele informaţii: . hematologie şi analize de urină (cu excepţia uroculturii) prevăzută în anexa nr. certificări/acreditări . NOTĂ: Pentru testele compuse din mai mulţi parametri nu se iau în calcul toţi parametrii . 7 la ordin. cultură cu identificare microbiană inclusiv antibiograma/fungigrama) constituie teste separate şi se iau în calcul separat. 1 şi 3 se acordă o singură dată pentru punctul de lucru pentru care optează furnizorul de servicii medicale de laborator. 118 . orarul de funcţionare.adresa. 3. Hematologie şi analize de urină (cu excepţia uroculturii) prevăzută în anexa nr. pentru laboratoarele/punctele de lucru din structura. în termen de valabilitate. telefon. cuprinse în anexa la certificatul de acreditare numai pentru punctul de lucru pentru care s-a făcut acreditarea.se consideră un singur test. unde diversele etape de lucru (examen microscopic. şi cuprinsă în anexa la certificatul de acreditare numai pentru punctul de lucru pentru care s-a făcut acreditarea.

cu excepţia categoriei microbiologie. microbiologie. b1) şi b2). Procentul de diminuare propus pentru fiecare categorie de analize se aplică pentru toate analizele cuprinse în categoria respectivă şi nu poate depăşi 5% din tariful maximal. Sumele se stabilesc pentru fiecare furnizor astfel: A. 7 la ordin sunt respinşi de la contractare. Punctajul obţinut de fiecare furnizor prin aplicarea acestui criteriu se afişează pe pagina web a casei de asigurări de sănătate. 7 la ordin. 3. pentru care se face dovada de participare la schemele de testare a competenţei pentru laboratoare de analize medicale. Fondul cu destinaţia de analize medicale de laborator se repartizează pentru fiecare criteriu în parte.pentru participarea la un număr de 6 ori pe an se acordă o creştere a punctajului de 10% . altele decat cele menţionate la lit. Pe parcursul derulării contractului obligaţia participării la schemele de testare a competenţei de cel puţin 4 ori pe an rămâne valabilă în aceleaşi condiţii. NOTĂ: Pentru testele compuse din mai mulţi parametri nu se iau în calcul toţi parametrii . indiferent de numărul laboratoarelor/punctelor de lucru cu care furnizorul intră în contract. Pentru furnizorii care au propus procente de diminuare mai mici faţă de procentul de diminuare cel mai mare se acordă un punctaj proporţional în funcţie de primul clasat. furnizorii de analize medicale de laborator prezintă în ofertă procentul cu care propun diminuarea tarifelor maximale prevăzute în anexa nr. Pentru încheierea contractului cu casa de asigurări de sănătate. Punctajul 100 se acordă furnizorului care a ofertat procentul de diminuare cel mai mare pentru fiecare categorie de analize medicale.se consideră un singur test. procentul de diminuare se propune distinct pentru fiecare categorie de analize (hematologie. c. cu condiţia ca aceasta să se fi efectuat de cel puţin 4 ori/an în ultimele 12 luni. d. Pentru furnizorii de servicii medicale de laborator care participă cu mai multe laboratoare/puncte de lucru la contractare. anatomie patologică). Criteriul financiar Ponderea acestui criteriu este de 5% Criteriul financiar se referă la tarifele propuse de furnizorii de analize medicale de laborator. cultură cu identificare microbiană inclusiv lucru antibiograma/fungigrama) constituie teste separate şi se iau în calcul separat. Pentru participarea la un număr mai mare de 4 ori pe an la schemele de testare a competenţei punctajul se va multiplica astfel: .b3) . Tarifele rezultate ca urmare a aplicării procentului de diminuare cel mai mare propus pentru fiecare categorie de analize medicale reprezintă tarifele care se contractează cu toţi furnizorii de analize medicale de laborator. Acest criteriu este apreciat cu un punctaj de maximum 100. punctajul se acordă o singură dată pentru toate analizele medicale. b. 7 la ordin. Furnizorii de servicii medicale de laborator care prezintă tarife ce depăşesc tarifele maximale decontate de casele de asigurări de sănătate cuprinse în anexa nr. biochimie. astfel: 119 . a.se acordă câte 3 puncte pentru fiecare analiză de microbiologie şi celelalte clase. imunologie.pentru participarea la un număr de 12 ori pe an se acordă o creştere a punctajului de 15%. Punctajul obţinut de fiecare furnizor prin aplicarea acestui criteriu se afişează pe pagina web a casei de asigurări de sănătate. unde diversele etape de (examen microscopic. cu încadrarea obligatorie în tarifele maximale prevăzute în anexa nr.

Pentru fiecare criteriu/subcriteriu se stabileşte numărul total de puncte obţinut prin însumarea numărului de puncte obţinut de fiecare furnizor.criteriile specifice de selecţie se aplică în mod corespunzător (numai analizele.laboratoare de anatomie patologică . Se calculează valoarea unui punct pentru fiecare criteriu/subcriteriu prin împărţirea sumei rezultate ca urmare a aplicării procentelor prevăzute la lit. . Sumele care rezultă pentru aceşti furnizori se contractează şi se decontează din fondul alocat pentru asistenţa medicală spitalicească. b) 50% pentru criteriul de calitate. 44 alin.analize medicale de laborator pe total judeţ . Valoarea unui punct obţinută pentru fiecare dintre criteriile/subcriteriile prevăzute la lit.analize medicale de laborator .poate fi repartizată de casele de asigurări de sănătate pe tipuri de servicii medicale paraclinice de laborator.analize de anatomie patologică (histopatologice şi de citologie. D. (5) din Contractul-cadru vor stabili suma ce se va contracta cu furnizorii de investigaţii medicale paraclinice de anatomie patologică din totalul fondului cu destinaţia de servicii medicale paraclinice . precum şi pentru furnizorii de servicii medicale spitaliceşti care efectuează investigaţii medicale paraclinice analize medicale de laborator în regim ambulatoriu. C.analize medicale de laborator în regim ambulatoriu. suma aferentă investigaţiilor medicale paraclinice . A la numărul de puncte corespunzător fiecărui criteriu/subcriteriu. c) 5% pentru criteriul financiar.a) 45% pentru criteriul de evaluare resurse. B. Valoarea totală contractată de un furnizor cu casa de asigurări de sănătate se obţine prin însumarea sumelor stabilite conform lit.analize medicale de laborator. NOTA 1: În funcţie de necesarul de investigaţii medicale paraclinice .analize medicale de laborator. A se înmulţeşte cu numărul de puncte obţinut de un furnizor corespunzător fiecărui criteriu/subcriteriu. pe tipuri. număr stabilit conform lit. inclusiv examenul Babeş Papanicolau) G. E. D. Criteriile şi modalitatea de calcul se aplică în acelaşi mod şi pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice pentru laboratoarele/punctele de lucru ale acestora organizate ca urmare a procedurii de externalizare şi care efectuează investigaţii medicale paraclinice . B. 120 . ca urmare a stabilirii numărului necesar de investigaţii medicale paraclinice . rezultând sumele aferente fiecărui criteriu/subcriteriu pentru fiecare furnizor. Casele de asigurări de sănătate.analize medicale de laborator în regim ambulatoriu şi de laboratoarele de analize medicale/punctele de lucru ale acestora organizate ca urmare a procedurii de externalizare. Valoarea unui punct obţinută pentru fiecare dintre criteriile/subcriteriile prevăzute la lit. din care 70% pentru subcriteriul "implementarea sistemului de management al calităţii" şi 30% pentru subcriteriul "participare la schemele de testare a competenţei pentru laboratoare de analize medicale". F. Pentru furnizorii de investigaţii medicale paraclinice . cu excepţia numărului total de puncte obţinut de furnizorii de servicii medicale spitaliceşti care efectuează investigaţii medicale paraclinice . A se înmulţeşte cu numărul de puncte obţinut de un furnizor corespunzător fiecărui criteriu/subcriteriu.analize medicale de laborator. rezultând sumele aferente fiecărui criteriu/subcriteriu pentru fiecare furnizor. aparatele şi personalul specific). astfel: .de către comisia constituită conform art.

ANEXA 11 CRITERII privind selecţia furnizorilor de servicii medicale paraclinice . medicină internă. ca prestaţie independentă: ecografie generală efectuată în cabinete medicale de către medici de specialităţi clinice şi medici de familie.6 săptămâni) efectuată ca prestaţie independentă în cabinete medicale de către medicii de specialitate obstetricăginecologie cu supraspecializare în medicina materno-fetală. 2. b. Ecografia de vase . medicină internă. de către medici de specialităţi clinice. neurologie. d.radiologie şi imagistică medicală pentru fiecare laborator de radiologie-imagistică medicală/punct de lucru din structura acestuia ce urmează a fi cuprins în contractul de furnizare de servicii medicale paraclinice . j. h. Ecografia morfologică fetală (pentru gravide 20 . Ecografia endocrinologică ca prestaţie independentă efectuată în cabinete medicale de către medici de specialităţi clinice. Laborator de radiologie şi imagistică medicală . geriatrie şi gerontologie. 121 . geriatrie şi gerontologie şi pediatrie. vene. în diabet zaharat. medicină internă. Ecografia fetală efectuată ca prestaţie independentă în cabinete medicale de genetică medicală şi obstetrică ginecologie.radiologie şi imagistică medicală Pentru a intra în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. astfel: a. g. Ecografia pentru translucenţa nucală (pentru gravide 11 . k.radiologie şi imagistică medicală. f.investigaţii conforme cu certificatul de înregistrare a cabinetului în Registrul unic al cabinetelor medicale. Ecografia generală.artere. Radiografia dentară ca prestaţie independentă în cadrul cabinetelor de medicină dentară. c. Să facă dovada capacităţii tehnice de a efectua investigaţiile de radiologie şi/sau imagistică medicală din Lista minimă de investigaţii paraclinice . repartizarea sumelor şi defalcarea numărului de investigaţii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală CAPITOLUL I Criterii de selecţie a furnizorilor de servicii medicale paraclinice . Să fie autorizaţi şi evaluaţi potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. i. furnizorii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de selecţie: 1. endocrinologie. ca prestaţie independentă: efectuată în cabinete medicale de către medici de specialităţi clinice: cardiologie. pediatrie.23 de săptămâni) efectuată ca prestaţie independentă în cabinete medicale de către medicii de specialitate obstetricăginecologie cu supraspecializare în medicina materno-fetală. Ecografia transfontanelară efectuată ca prestaţie independentă în cabinete medicale de pediatrie. nutriţie şi boli metabolice.13. Ecografia de pelvis efectuată ca prestaţie independentă în cabinete medicale de obstetrică-ginecologie (numai pentru afecţiuni ginecologice) şi în cabinetele medicale de urologie. pediatrie. Ecocardiografia efectuată ca prestaţie independentă în cabinete medicale de cardiologie. cu competenţă/supraspecializare/atestat de studii complementare emis de instituţiile abilitate în condiţiile legii.radiologie şi imagistică medicală. e.

pentru care casele de asigurări de sănătate încheie acte adiţionale pentru furnizare de servicii medicale paraclinice la contractele de furnizare de servicii medicale. Metodologia de stabilire a punctajului: A. fiecare furnizor de investigaţii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală obţine un punctaj corespunzător acestui criteriu. La stabilirea numărului de investigaţii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală şi a sumelor ce se contractează cu furnizorii de investigaţii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală se au în vedere următoarele criterii: 1. cu modificările şi completările ulterioare. Să facă dovada că toată durata programului de lucru solicitat a fi contractat cu casa de asigurări de sănătate. criteriul financiar 5% 3. criteriul de evaluare a resurselor 85% 2. 44 alin. pentru toate laboratoarele/punctele de lucru ce urmează a fi cuprinse în contractul de furnizare de servicii radiologie-imagistică medicală pe toată durata de valabilitate a contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate. Prevederea nu se aplică furnizorilor care au încheiat contracte cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară. stabilit pe total judeţ 1. criteriul de disponibilitate 10% 1. de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie pentru specialităţile clinice şi de servicii de medicină dentară.radiologie şi imagistică medicală sunt obligaţi să facă dovada deţinerii legale a aparaturii prin documente conforme şi în termen de valabilitate.radiologie şi imagistică medicală. b) Casele de asigurări de sănătate sunt obligate să verifice dacă seria şi numărul aparatului existent în cadrul laboratorului sunt conforme cu seria şi numărul aparatului înscrise în cuprinsul documentelor care atestă existenţa şi deţinerea legală a acestora. c) Furnizorii sunt obligaţi să prezinte toate fişele tehnice corespunzătoare aparatelor deţinute şi pentru care încheie contract de furnizare de servicii cu casa de asigurări de sănătate. pentru fiecare laborator de radiologie-imagistică medicală/punct de lucru din structură. pentru fiecare aparat care este luat în calcul la criteriul de capacitate tehnică pentru caracteristicile specifice aparatelor. CAPITOLUL II Criterii privind repartizarea sumelor şi defalcarea numărului de investigaţii paraclinice .NOTĂ: Furnizorul va prezenta fişa tehnică eliberată de producător. 3. îşi desfăşoară activitatea medic/medici de specialitate radiologie-imagistică medicală. care să acopere o normă întreagă (6 ore). Criteriul de evaluare a resurselor Ponderea acestui criteriu este de 85% Ca urmare a aplicării metodologiei de stabilire a punctajului. care nu poate fi mai mică de 6 ore pe zi. 2. Să facă dovada îndeplinirii criteriului de calitate prevăzut de reglementările în vigoare. 122 . într-o formă legală de exercitare a profesiei.G. Numărul de investigaţii de radiologie-imagistică medicală se stabileşte la nivelul fiecărui judeţ de către comisia înfiinţată conform art. 1389/2010. nr. 4.2012 aprobat prin H. Evaluarea capacităţii resurselor tehnice a) Furnizorii de servicii medicale paraclinice . (5) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .

radiologie (grafie) se acordă 25 puncte pentru fiecare dispozitiv medical.se acordă 25 puncte pentru fiecare dispozitiv medical.opţiuni: . d) aparate de radiologie mobile . certificată cu documentele care atestă verificarea parametrilor funcţionali în termenul prevăzut de lege pentru fiecare tip de aparat. în vederea atribuirii punctajului conform metodologiei de mai jos. după caz. . scăzându-se câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus a dispozitivului.stepping periferic 5 puncte. Se acordă punctaj pentru fiecare aparat deţinut. emise conform prevederilor legale în vigoare. respectiv pe parcursul derulării contractului de furnizare de servicii medicale: avizul de utilizare sau buletinul de verificare periodică. cu modificările şi completările ulterioare şi ale prezentului ordin şi într-un program de lucru distinct. 123 .digitalizat (plăci fosforice) 5 puncte. respectiv a menţinerii sumelor rezultate din aplicarea acestuia. nr.se acordă 15 puncte pentru fiecare dispozitiv medical.2012 aprobat prin H. 1389/2010. scăzându-se câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus a dispozitivului. pentru aparatura din dotare. după cum urmează: a) 1. c) radiografie dentară .radiologie şi imagistică care îşi desfăşoară activitatea utilizând acelaşi spaţiu şi aceleaşi echipamente specifice deţinute şi/sau utilizate în comun în condiţiile legii. fără a se depăşi punctajul pentru tipul respectiv de aparat.direct digital 10 puncte. g) Pentru a putea fi luate în considerare. Această prevedere reprezintă condiţie de eligibilitate pentru aparatul/aparatele respective.se acordă 15 puncte pentru fiecare dispozitiv medical. scăzându-se câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus a dispozitivului. funcţie de programul în care este utilizat aparatul. cu prezentarea documentelor justificative prevăzute de actele normative în vigoare şi numai în condiţiile în care personalul medical de specialitate al fiecărui furnizor îşi desfăşoară activitatea cu respectarea dispoziţiilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .d) Nu sunt luate în calcul aparatele care nu au înscrise pe ele seria şi numărul. cu o vechime de până la 5 ani. şi nici aparatele pentru care furnizorii nu pot prezenta fişele tehnice conforme şi în termen de valabilitate ale acestora.tipul de achiziţie . cu o vechime de până la 5 ani. În această situaţie. h) Furnizorii au obligaţia să prezinte la contractare. cu o vechime de până la 5 ani. Fac excepţie furnizorii de servicii medicale paraclinice . cu o vechime de până la 5 ani. . e) Dacă doi sau mai mulţi furnizori prezintă aparate înregistrate cu aceeaşi serie şi număr înainte sau în perioada de contractare.se acordă 15 puncte pentru fiecare dispozitiv medical.G. radiologie (scopie) . cu o vechime de până la 5 ani. pentru fiecare furnizor. la punctajul obţinut se adaugă: . b) post independent de radiografie . aparatele trebuie să fie în perfectă stare de funcţionare. 2. Pentru echipamentele de radiologie. scăzându-se câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus a dispozitivului. echipamentele deţinute / utilizate în comun se punctează proporţional. acestea sunt excluse definitiv şi nu se mai iau în calcul la nici unul dintre furnizori. scăzându-se câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus a dispozitivului.

f) ecografia . . . . După caz. cu o vechime de până la 5 ani. .stocare imagini DICOM (CD.se acordă 15 puncte pentru fiecare dispozitiv medical cu o vechime de până la 5 ani.se acordă 60 de puncte pentru fiecare computer tomograf spiral..mod de lucru al unităţii de bază: . scăzându-se câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a dispozitivului.parţial digital 5 puncte. . . . e) mamografie .trendelenburg 3 puncte. . . scăzându-se câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus a dispozitivului.cuantificarea stenozelor 5 puncte. cu o vechime de până la 5 ani.achiziţie imagine panoramică: 1 punct.triplex: 0.Doppler color power sau angio Doppler: 1 punct. .monitor alb-negru/color 1 punct.facilitate de stereotaxie 10 puncte. la punctajul obţinut se adaugă: . . . stick USB.2 Bucky 1 punct. la punctajul obţinut se adaugă: .printer alb-negru/color 1 punct.optimizarea densităţii 5 puncte. . .afişare colimatori fără radiaţie 3 puncte.existenţa de casete dedicate 1 punct. . .5 puncte. hard disk) 2 puncte.tomografie plană 1 punct. După caz.se acordă 15 puncte pentru fiecare computer tomograf secvenţial.Doppler color: 2 puncte. cu o vechime de până la 5 ani. .se acordă 15 puncte pentru fiecare dispozitiv medical.B (sau 2D): 1 punct.digital 10 puncte. scăzându-se câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus a dispozitivului. .dimensiunea câmpului de expunere: 1 punct.caracteristici tehnice sistem: . g) computer tomografie . . părţi moi.achiziţie imagine cu armonici superioare: 1 punct. DVD. .Doppler pulsat: 1 punct. .tipul de achiziţie: .M: 1 punct. . obstetrică-ginecologie) 1 punct.achiziţie imagine panoramică cu Doppler color: 1 punct. 124 . scăzându-se câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a dispozitivului .aplicaţii software incluse (abdomen. .modalităţi de salvare a imaginilor (DICOM sau compatibile PC) pentru fiecare opţiune se adaugă 1 punct.stand vertical 3 puncte.

perfuzie .staţie de post procesare şi software aferent*: 20 puncte. .1.se acordă 100 de puncte pentru fiecare dispozitiv medical.accesorii .timp de achiziţie a imaginii: .< 0.analog 1 punct.aplicaţii software* instalate pe computerul tomograf: .64 slice 2 puncte. cap.Circulaţie . .2 slice 2 puncte.64 slice 2 puncte. scăzându-se câte 2 puncte pentru fiecare an de vechime în plus a dispozitivului. .3D: 2 puncte. 2.2 .digital 5 puncte. . cu o vechime de până la 5 ani.32 secţiuni 40 puncte.prelucrarea achiziţiilor în 3D: 10 puncte 125 .se acordă 30 de puncte pentru aparatele de rezonanţă magnetică dedicate anumitor segmente (Ex: sân. sau .După caz.8 secţiuni 25 puncte. .peste 32 secţiuni 70 puncte.evaluare nodul pulmonar . .câmp magnetic .5 T 10 puncte. .peste 1. -----------* se va puncta dacă în documentaţia de punere în funcţiune există dovada deţinerii şi instalării echipamentului h) imagistică prin rezonanţă magnetică . -----------* se punctează dacă în documentaţia de deţinere şi de punere în funcţiune există dovada documentată a echipamentelor 3. extremităţi.injector automat 15 puncte.5 secunde: 20 puncte.0. .). .5 T 20 puncte. .colonoscopie . genunchi etc. . . După caz.numărul de secţiuni concomitente: . la punctajul obţinut se adaugă: . -----------* se punctează dacă în documentaţia de deţinere şi de punere în funcţiune există dovada documentată a aplicaţiilor menţionate instalate pe echipament .16 slice 2 puncte. la punctajul obţinut se adaugă: 1. scăzându-se câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus a dispozitivului .5 .64 slice 2 puncte.Post-procesare 3D . .16 . . Aplicaţii software* instalate pe RMN . .printer .angiografie cu substracţie de os .pentru fiecare tip de antenă instalată* se adaugă: 20 puncte.dental .16 slice 2 puncte.1 secundă: 10 puncte. .

evaluarea viabilităţii.vizualizarea tracturilor 3D a materiei albe cerebrale.cuantificarea permeabilităţii tumorale în funcţie de modelul farmacocinetic al substanţei de contrast pentru patologia cerebrală şi a prostatei: . 126 .Printer .analog: .arhivă filme radiografice 5 puncte. transmisia şi stocarea imaginilor: . cu o vechime de până la 5 ani.Soft de scanare corp în totalitate . .Angiografie de corp în totalitate .digital: . -----------* se va puncta dacă în documentaţia de deţinere şi de punere în funcţiune există dovada echipamentului i) medicină nucleară (Gamma Camera) . Accesorii .Spectroscopie ------------ 10 puncte 10 puncte 10 puncte 10 puncte 10 puncte 10 puncte 10 puncte * se punctează dacă în documentaţia de deţinere şi de punere în funcţiune există dovada documentată a aplicaţiilor instalate pe echipamente 4.developare automată uscată: 10 puncte.Injector automat: .se acordă 70 de puncte pentru fiecare dispozitiv medical. scăzându-se câte două puncte pentru fiecare an de vechime în plus a dispozitivului.Perfuzie . perfuziei şi dinamicii cordului: . 15 puncte. .cu o cameră de citire 5 puncte.se acordă 15 puncte pentru fiecare dispozitiv medical.Hot lab: 15 puncte. deplasarea sau ruperea lor .permite vizualizarea sistemului vascular a întregului corp de la arcul aortic până la degetele de la picioare: . . . După caz. cu o vechime de până la 5 ani.developator umed day light 5 puncte. cuantificarea.cu două camere de citire 15 puncte.Tractografie . 1 punct.Staţie de post procesare şi software aferent* (alta decât staţia de vizualizare) 5 puncte.Soft cardiac . scăzându-se câte două puncte pentru fiecare an de vechime al dispozitivului.developator automat umed 3 puncte. la punctajul obţinut se adaugă: .cameră obscură umedă manuală 1 punct. .permite vizualizarea neinvazivă a perfuziei teritoriilor cerebrale corespunzătoare arterelor cerebrale individuale: .cititor de plăci fosforice (CR) 15 puncte. . .. 20 puncte.Perfuzie fără substanţă de contrast . k) accesorii pentru prelucrarea.scanarea întregului corp într-un timp foarte scurt: . j) osteodensitometrie .

.medic cu competenţă/supraspecializare/atestat de studii complementare Eco obţinută în ultimii 5 ani 5 puncte.bioinginer: 8 puncte. 127 .medici: . NOTA 4: Pentru furnizorii de servicii de radiologie-imagistică medicală care participă cu mai multe laboratoare/puncte de lucru.medic specialist anestezist 20 puncte . punctajul se acordă pentru fiecare aparat/echipament aflat într-un laborator/punct de lucru pentru care se încheie contract cu casa de asigurări de sănătate. .medic primar anestezist 35 puncte .asistent medical imagistică medicală: 4 puncte.medic primar medicină nucleară: 35 puncte.medic primar radiologie şi imagistică medicală: 35 puncte. (punctajul se acordă pentru medicii din specialităţile clinice şi medicii de familie care efectuează servicii medicale paraclinice-ecografii în baza actelor adiţionale încheiate la contractele de furnizare de servicii medicale clinice/contractelor de furnizare de servicii medicale spitaliceşti. . Evaluarea resurselor umane Pentru fiecare categorie de personal se acordă următorul punctaj: . . 5 puncte. NOTA 3: Se punctează doar echipamentele utilizate pentru serviciile ce se contractează cu casele de asigurări de sănătate. B.digitizer pentru medii transparente (filme) 15 puncte. NOTA 1: Aparatele mai vechi de 10 ani nu se punctează. . .medic dentist 8 puncte.absolvent colegiu imagistică medicală 6 puncte. furnizorii de servicii medicale paraclinice vor prezenta anexa la contractul de achiziţie. respectiv la contractele de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară) .medic de specialitate medicină nucleară: 20 puncte.medic dentist specialist 10 puncte.medic de specialitate radiologie şi imagistică medicală: 20 puncte.medic primar explorări funcţionale 15 puncte.operatori: . . 50 puncte.medic cu competenţă/supraspecializare/atestat de studii complementare Eco de mai mult de 5 ani: 10 puncte. .medic specialist explorări funcţionale 10 puncte. NOTA 2: În vederea acordării punctajului pentru fiecare dispozitiv medical deţinut în punctul de lucru.arhivă CD . anexă care descrie şi confirmă configuraţia tehnică a respectivului dispozitiv..arhivă de mare capacitate (PACS) . .medic dentist primar 15 puncte. . . (punctajul se acordă pentru medicii dentişti care efectuează radiografii dentare retroalveolare şi panoramice în baza actelor adiţionale încheiate la contractele de furnizare de servicii medicale de medicină dentară) . .fizician: 8 puncte.

tipul şi numărul investigaţiilor recomandate).asistenţi generalişti pentru Eco + ATI 3 puncte. orarul de funcţionare. Pentru furnizorii de investigaţii paraclinice de radiologie-imagistică medicală care participă cu mai multe puncte de lucru la contractare cu o casă de asigurări de sănătate. . .datele de contact . precum şi raportarea activităţii desfăşurate în conformitate cu formatul solicitat de casa de asigurări de sănătate (se prezintă specificaţiile tehnice ale aplicaţiei. .linie VPN 10 puncte. .server în centrul de citire 10 puncte . Punctajul se acordă o singură dată indiferent dacă furnizorul oferă servicii de teleradiologie CT sau RMN sau şi CT şi RMN. iar pentru fracţiuni de normă se acordă punctaj direct proporţional cu fracţiunea de normă lucrată: C. d) teleradiologie: . cu încadrarea obligatorie în tarifele maximale prevăzute în anexa nr. codul de parafă şi numărul de contract al medicului care a recomandat. a) şi c) se acordă o singură dată pentru laboratorul/punctul de lucru pentru care optează furnizorul de servicii de laborator. pentru laboratoarele/punctele de lucru din structura. b) software dedicat activităţii de laborator .transmisie de imagini în perimetrul limitrof şi la distanţă (PACS) 10 puncte.care să conţină înregistrarea şi evidenţa biletelor de trimitere (serie şi număr bilet.chestionar de satisfacţie a pacienţilor (cu obligaţia actualizării semestriale a rezultatelor şi afişarea pe site-ul furnizorului) 5 puncte..adresa. NOTĂ: Punctajul se acordă pentru fiecare angajat medico-sanitar cu normă întreagă. care se verifică la sediul furnizorului): . certificări/acreditări 2 puncte.server în centrul de achiziţie 10 puncte . 7 la ordin. 2. fax.reţea de transmisie imagini interne (RIS) 8 puncte. Logistica: a) distribuţia rezultatelor investigaţiilor la medicul care a recomandat investigaţia: .de radiologie cu studii superioare 6 puncte. punctajul pentru lit. Criteriul financiar se referă la tarifele propuse de furnizorii de investigaţii paraclinice de radiologie-imagistică. mail. . telefon. Furnizorii de servicii medicale de radiologie-imagistică care prezintă tarife ce depăşesc tarifele maximale decontate de casele de asigurări de sănătate cuprinse în anexa nr.tehnician aparatură medicală 5 puncte.de radiologie fără studii superioare 4 puncte. Punctajul obţinut de fiecare furnizor prin aplicarea acestui criteriu se afişează pe pagina web a casei de asigurări de sănătate.personal auxiliar .care să conţină minimum următoarele informaţii: . eliberarea buletinelor de analiză şi arhivarea datelor de laborator. c) website .asistenţi medicali: .operaţional cu aparate conectate pentru transmitere de date 20 puncte. CNP-ul pacientului. Criteriul financiar Ponderea acestui criteriu este de 5%. 128 . 7 la ordin sunt respinşi de la contractare.

b) 5% pentru criteriul financiar. număr stabilit conform lit.a. Tarifele rezultate ca urmare a aplicării procentului de diminuare cel mai mare propus pentru fiecare tip de investigaţii reprezintă tarifele care se contractează cu toţi furnizorii de investigaţii de radiologie-imagistică medicală. rezultând sume aferente fiecărui criteriu pentru fiecare furnizor. de luni până vineri. Sumele se stabilesc pentru fiecare furnizor astfel: A. E. Valoarea totală contractată de un furnizor cu casa de asigurări de sănătate se obţine prin însumarea celor trei sume stabilite conform lit. c. Acest criteriu este apreciat cu un punctaj de maximum 100. Punctajul 100 se acordă furnizorului care a ofertat procentul de diminuare cel mai mare pentru fiecare tip de investigaţii. Punctajul obţinut de fiecare furnizor prin aplicarea acestui criteriu se afişează pe pagina web a casei de asigurări de sănătate. Punctajul se acordă astfel: . c) 10% criteriul de disponibilitate.pentru furnizorii care asigură un program de 12 ore zilnic. 129 . 7 la ordin. Fondul cu destinaţie de investigaţii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală se repartizează pentru fiecare criteriu în parte. A la numărul total de puncte corespunzător fiecărui criteriu. Pentru încheierea contractului cu casa de asigurări de sănătate. 3. Punctajul obţinut de fiecare furnizor prin aplicarea acestui criteriu se afişează pe pagina web a casei de asigurări de sănătate.pentru furnizorii care asigură un program de 12 ore zilnic. B. cu excepţia numărului total de puncte obţinut de furnizorii de servicii medicale spitaliceşti care efectuează investigaţii de radiologie şi imagistică medicală în regim ambulatoriu şi de laboratoarele de radiologie şi imagistică medicală/punctele de lucru ale acestora organizate ca urmare a procedurii de externalizare. astfel: a) 85% pentru criteriul de evaluare. duminică şi sărbători legale se acordă 60 puncte Pentru furnizorii de servicii medicale de radiologie-imagistică medicală care participă cu mai multe laboratoare/puncte de lucru la contractare. B. punctajul se acordă pentru fiecare laborator/punct de lucru. se acordă 30 puncte . procent care nu poate depăşi 5% din tariful maximal. Pentru fiecare criteriu se stabileşte numărul total de puncte obţinut prin însumarea numărului de puncte obţinut de fiecare furnizor la cele trei criterii. D. b. Pentru furnizorii care au propus procente de diminuare mai mici faţă de procentul de diminuare cel mai mare se acordă un punctaj proporţional în funcţie de primul clasat. Valoarea unui punct obţinută pentru fiecare dintre cele 3 criterii se înmulţeşte cu numărul de puncte obţinut de un furnizor pentru fiecare criteriu. furnizorii de investigaţii de radiologie-imagistică medicală prezintă în ofertă procentul cu care propun diminuarea tarifelor maximale prevăzute în anexa nr. D. pentru fiecare tip de investigaţii. C. Se calculează valoarea unui punct pentru fiecare criteriu prin împărţirea sumei rezultate ca urmare a aplicării procentelor prevăzute la lit. inclusiv sâmbătă. Criteriul de disponibilitate Ponderea acestui criteriu este de 10%. d.

ca urmare a stabilirii numărului necesar de investigaţii paraclinice de radiologie-imagistică medicală pe total judeţ . Valoarea unui punct obţinută pentru fiecare dintre criteriile/subcriteriile prevăzute la lit. Pentru furnizorii de explorări funcţionale . Criteriile şi modalitatea de calcul se aplică în acelaşi mod şi pentru furnizorii de servicii paraclinice de radiologie-imagistică pentru laboratoarele/punctele de lucru ale acestora organizate ca urmare a procedurii de externalizare şi care efectuează investigaţii paraclinice de radiologie-imagistică în regim ambulatoriu. precum şi pentru furnizorii de servicii medicale spitaliceşti care efectuează investigaţii paraclinice de radiologie-imagistică în regim ambulatoriu. 1389/2010. c) se repartizează proporţional la celelalte criterii prevăzute la lit.F. rezultând sumele aferente fiecărui criteriu pentru fiecare furnizor. suma corespunzătoare aplicării prevederilor lit. Casele de asigurări de sănătate. cu modificările şi completările ulterioare.criteriile specifice de selecţie se aplică în mod corespunzător (numai investigaţiile.2012 aprobat prin H. A lit. În situaţia în care niciunul dintre furnizori nu îndeplineşte criteriul de disponibilitate. nr. (5) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . H.b). A se înmulţeşte cu numărul de puncte obţinut de un furnizor corespunzător fiecărui criteriu.de către comisia constituită conform art. aparatele şi personalul specific).G. 44 alin. a) . vor stabili suma ce se va contracta cu furnizorii de explorări funcţionale din totalul fondului cu destinaţia de servicii paraclinice de radiologie-imagistică medicală. Sumele care rezultă pentru aceşti furnizori se contractează şi se decontează din fondul alocat pentru asistenţa medicală spitalicească. 130 . G. A lit.

........... reprezentat prin medicul delegat . . reprezentat prin ... sc...Unitatea medico-sanitară cu personalitate juridică înfiinţată potrivit prevederilor Legii nr....................... . .......... str. adresă e-mail .. bl...... ....... adresă e-mail .... str.......................................... . str......... str........................ ........................ ....... ............ având sediul în municipiul/oraşul .... ............ ....................... reprezentat prin medicul titular ........ .. bl................. adresă e-mail ............................. reprezentată prin preşedinte ......... ap........ având sediul în municipiul/oraşul .... având sediul în municipiul/oraşul .. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale....... sc...... siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti şi din reţeaua Ministerului Transporturilor..... ap............. ap.......... reprezentată prin ............... având sediul în municipiul/oraşul ... ................. .................. ....... sc... ..... str.......... având sediul în municipiul/oraşul . în calitate de reprezentant legal al unităţii sanitare din care face parte. bl.......... ..... ....... telefon fix/mobil ............. fax ........................................ telefon fix/mobil .............. şi ............ fax ......... sc.....cabinetul individual .................Centrul de diagnostic şi tratament şi centrul medical ............... judeţul/sectorul ....... ....... str..... ... .. adresă e-mail ......... str..... 31/1990 privind societăţile comerciale..... ........ telefon fix/mobil .......... 131 ......... ap... .. bl... .......... ............. ........ judeţul/sectorul ....Ambulatoriul de specialitate şi ambulatoriul integrat din structura spitalului ....... telefon fix/mobil . sc.. ap...........Cabinetul medical organizat conform Ordonanţei Guvernului nr...... judeţul/sectorul ..... fax ............. ap..... et.... cu modificările şi completările ulterioare ...................... ........... ......... ........ ordinii publice............. et............. ....... Părţile contractante Casa de asigurări de sănătate .............................. cu modificările şi completările ulterioare ..................... bl............... .............. ............. judeţul/sectorul .... et............. judeţul/sectorul ..................... telefon/fax ...... .......... sc....... ......... ................. nr.... ap....... ................. .... et.Unitatea sanitară ambulatorie de specialitate aparţinând ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie .... str....... sc...... .......... Construcţiilor şi Turismului.......... având sediul în municipiul/oraşul . nr........... adresă e-mail . inclusiv a spitalului din reţeaua ministerelor şi instituţiilor centrale din domeniul apărării.unităţi cu personalitate juridică . et........societatea civilă medicală ... fax ............................. judeţul/sectorul .............. telefon fix/mobil ........ bl... fax ... nr........ bl.. republicată....... .... având sediul în municipiul/oraşul ................... fax .ANEXA 12 CONTRACT DE FURNIZARE de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile clinice I........ et..... .. ................. .................... ............... adresă e-mail . nr.... ......................... ................. ....... nr............... judeţul/sectorul ....... et............... cu sediul în municipiul/oraşul ........ telefon fix/mobil ........ .............. ....... reprezentată prin administratorul ............ . nr.... nr......cabinetul asociat sau grupat ............................................... telefon fix/mobil .... reprezentată prin ............. nr.................... judeţul/sectorul ................................................ .director general ..... ........... republicată..

4 Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la 31 decembrie 2012................................ 1389/2010....... cu modificările şi completările ulterioare... .................. .................... planificare familială): a) ............................. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr............. telefon fix/mobil .......................... str.Unitatea sanitară fără personalitate juridică din structura spitalului . reprezentat prin .... ...... bl. 7 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.............. judeţul/sectorul ......... IV................ et......... Obiectul contractului ART.2012. b) ...................... sc......................... ........... ................. …………... ...... II................................... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. şi Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr...... reprezentată prin ......................... .. 3. nr.... .... Durata contractului ART. cu modificările şi completările ulterioare................. prevăzut în anexa nr................................................... fax ............... ART........................... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010........... 3 Furnizarea serviciilor medicale din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice se face de către următorii medici: 1........2012................................ adresă e-mail ......................... V.. 1 Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea serviciilor medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile clinice.................................... ap.......... pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ....... 1389/2010. ......... pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ....... 4.............. având sediul în municipiul/oraşul ... în pachetul minimal de servicii medicale şi în pachetul de servicii pentru categoriile de persoane care se asigură pentru sănătate facultativ..... 5 Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul părţilor pe toată durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .... în calitate de reprezentant legal al spitalului din care face parte.................. acupunctură. III..................... în următoarele specialităţi şi competenţe/atestat de studii complementare (pentru fitoterapie................... cu modificările şi completările ulterioare.adresă e-mail .2012. 1389/2010.....................................2012... ART........ conform Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . 2 Furnizorul din asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile clinice acordă asiguraţilor serviciile medicale cuprinse în pachetul de servicii de bază..... ....... 2.. ................................ …………....... ................................ .... .... homeopatie..... ......... fax .... c) ................. Obligaţiile părţilor A..................................... Obligaţiile casei de asigurări de sănătate 132 . aprobat prin Hotărârea Guvernului nr......... Servicii medicale de specialitate furnizate ART...............

cu modificările şi completările ulterioare. în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractelor. f) să înmâneze la momentul finalizării controlului procesele-verbale de constatare furnizorilor de servicii medicale sau. cât şi pe pagina electronică a acesteia. cât şi în format electronic. (1) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . 1389/2010. rezultată în urma regularizării trimestriale. e) să acorde furnizorilor de servicii medicale sume care să ţină seama şi de condiţiile de desfăşurare a activităţii în zone izolate. c) să informeze furnizorii de servicii medicale cu privire la condiţiile de contractare a serviciilor medicale suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate. efectuate. conform legii. cu modificările şi completările ulterioare. precum şi la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative. începând cu ziua următoare transmiterii acesteia de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. 1389/2010. în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. lista nominală a acestora cuprinzând denumirea şi valoarea de contract (pentru serviciile de acupunctură) a fiecăruia şi să actualizeze permanent această listă în funcţie de modificările apărute.. afişat pe pagina de web a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. notificarea privind măsurile dispuse se transmite furnizorului de către casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la casa de asigurări de sănătate. prezentate atât pe suport hârtie.2012. furnizorii de servicii medicale cu privire la condiţiile de acordare a serviciilor medicale şi cu privire la orice intenţie de schimbare în modul de acordare a acestora. în condiţii grele şi foarte grele. pe baza facturii însoţite de documente justificative. pentru furnizorii de servicii de acupunctură decontarea se face în limita valorii de contract. să comunice acestora notele de constatare întocmite în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data prezentării în vederea efectuării controlului. în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data operării acestora. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. precum şi numărul total naţional de puncte realizat. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.ART. raportate şi validate conform Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 6 Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligaţii: a) să încheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale clinice autorizaţi şi evaluaţi şi să facă publică. …………. după caz. prin afişare pe pagina web şi la sediul casei de asigurări de sănătate. prin intermediul paginii web a casei de asigurări de sănătate precum şi prin e-mail la adresele comunicate oficial de către furnizori cu excepţia situaţiilor impuse de actele normative. d) să informeze în prealabil într-un număr de zile similar celui prevăzut la art. 4 alin. 133 . potrivit prevederilor legale în vigoare. g) să facă publică valoarea definitivă a punctului pe serviciu. prin publicare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate. la termenele prevăzute în contract. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .2012. prin afişare atât la sediul casei de asigurări de sănătate. în cazul în care controlul este efectuat de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau cu participarea acesteia. contravaloarea serviciilor medicale contractate. b) să deconteze furnizorilor de servicii medicale. pentru care sunt stabilite drepturi suplimentare.

să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi. eliberate de către aceştia. i) să aducă la cunoştinţa furnizorilor de servicii medicale cu care se află în relaţie contractuală numele şi codul de parafă ale medicilor care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate.. pentru a căror corectitudine furnizorii depun declaraţii pe proprie răspundere. să informeze asiguraţii cu privire la obligaţiile furnizorului de servicii medicale şi ale asiguratului referitoare la actul medical. 2. factura este însoţită de documentele justificative privind activităţile realizate.2012. 1389/2010. cu modificările şi completările ulterioare. să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate.2012. cu modificările şi completările ulterioare. Obligaţiile furnizorului de servicii medicale ART. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. conform prevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . l) să deducă spre soluţionare organelor abilitate situaţiile în care constată neconformitatea documentelor depuse de către furnizori. medicamente cu şi fără contribuţie personală. …………. m) să contracteze servicii medicale. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. Sumele astfel obţinute se utilizează conform prevederilor legale în vigoare. prevăzute în lista serviciilor medicale pentru care plata se efectuează prin tarif pe serviciu medical/serviciu medical-caz în condiţiile stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. precum şi contravaloarea unor servicii medicale. j) să deconteze contravaloarea serviciilor medicale clinice acordate în baza biletelor de trimitere utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.2012. în mod distinct. 7 Furnizorul de servicii medicale are următoarele obligaţii: 1. …………. în condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . în baza biletelor de trimitere. precum şi contravaloarea serviciilor medicale pentru care nu se solicită bilet de trimitere conform prevederilor Contractului-cadru aprobat prin H. materiale sanitare şi dispozitive medicale acordate de alţi furnizori aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. în situaţia în care nu au fost îndeplinite condiţiile pentru ca asiguraţii să beneficieze de aceste servicii. să factureze lunar. după caz. 1389/2010. B. 1389/2010. precum şi intimitatea şi demnitatea acestora. cu modificările şi completările ulterioare. k) să deconteze contravaloarea serviciilor medicale clinice acordate de medici conform specialităţii confirmate prin ordin al ministrului sănătăţii şi au în dotarea cabinetului aparatură medicală corespunzătoare pentru realizarea acestora. 1389/2010..G. 3. respectiv să deconteze serviciile medicale efectuate.h) să recupereze de la furnizorii care au acordat servicii medicale sumele reprezentând contravaloarea acestor servicii. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. raportate şi validate. 4. cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului 134 . în vederea decontării de către casa de asigurări de sănătate. nr. activitatea realizată conform contractului de furnizare de servicii medicale.

unic pe ţară. ori de câte ori se solicită în timpul programului de lucru. care se depune la casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 30 de zile de la data semnării contractului. să furnizeze tratamentul adecvat şi să prescrie medicamentele cu şi fără contribuţie personală de care beneficiază asiguraţii. 1389/2010.bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării. să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului şi a furnizorului. …………. unic pe ţară şi să recomande investigaţiile paraclinice în concordanţă cu diagnosticul. informând în prealabil asiguratul despre tipurile şi efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie. atât pe suport de hârtie. care este formular cu regim special.. să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate. 8. cele cu regim special şi cele tipizate. program asumat prin prezentul contract şi care se depune la casa de asigurări de sănătate la dosarul de contractare. b) programul de lucru va avea avizul conform al direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti. să raporteze casei de asigurări de sănătate datele necesare pentru urmărirea desfăşurării activităţii în asistenţa medicală. care este formular cu regim special. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. corespunzătoare denumirilor comune internaţionale aprobate prin hotărâre a Guvernului. folosind formele cele mai eficiente de tratament. 12. în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. …………. conform prevederilor actelor normative referitoare la sistemul de asigurări sociale de sănătate. să acorde cu prioritate asistenţă medicală femeii gravide şi sugarilor. 5. în baza unui formular. 6. cu modificările şi completările ulterioare.2012. 10. să anunţe casa de asigurări de sănătate despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale. 14. să asigure acordarea serviciilor medicale asiguraţilor fără nicio discriminare. la sediul furnizorului. a) să respecte programul de lucru şi să îl comunice casei de asigurări de sănătate. al cărui model este prevăzut în anexa nr. cu modificările şi completările ulterioare. 39 B la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. respectiv cele privind evidenţele obligatorii. potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementărilor legale în vigoare. 9.. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 15. 16. 11. în limita competenţei şi a dotărilor existente. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . 7. să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate. în maximum 5 zile calendaristice de la data producerii modificării şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării contractelor. cât şi în format electronic. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .2012. să asigure utilizarea formularului de bilet de trimitere pentru investigaţii paraclinice. să completeze corect şi la zi formularele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. să asigure acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă medico-chirurgicală.ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 135 . 13. 1389/2010. să asigure utilizarea formularelor cu regim special unice pe ţară .

…………. În situaţia în care se utilizează un alt sistem informatic acesta trebuie să fie compatibil cu Sistemul informatic unic integrat. 20. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. 1389/2010.2012. cu modificările şi completările ulterioare. e-mail. cu excepţia: urgenţelor. să acorde servicii de asistenţă medicală ambulatorie de specialitate asiguraţilor numai pe baza biletului de trimitere. în perioada de valabilitate a cardului.17. caz în care furnizorii sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea în procesul de transmitere a datelor. să afişeze într-un loc vizibil programul de lucru. ………….. să acorde asistenţă medicală pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri. fax. monitorizarea şi decontarea tratamentului în cazul unor afecţiuni. 23. 1389/2010. conform dispoziţiilor legale. care este formular cu regim special utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate. să utilizeze sistemul de raportare în timp real începând cu data la care acesta va fi pus în funcţiune. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.2012. 24. aprobat prin Hotărârea Guvernului 136 .2012. 19. în condiţiile stabilite în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1389/2010. respectiv în baza Regulamentului CEE nr. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . şi Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. să asigure acordarea asistenţei medicale necesare titularilor cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European.. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . elaborate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. înţelegeri.. 22. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. afecţiunilor cronice prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 18. cu modificările şi completările ulterioare. să respecte protocoalele de practică pentru prescrierea. pagină web. convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale.2012. respectiv beneficiarilor formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. să solicite documentele justificative care atestă calitatea de asigurat. numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală. în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România. 21. cu modificările şi completările ulterioare. să utilizeze Sistemul informatic unic integrat. …………. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . documente stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare. după caz. telefon. să asigure eliberarea actelor medicale. precum şi datele de contact ale acesteia: adresă. în condiţiile prevăzute în Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .

care se întocmeşte în două exemplare. din care un exemplar rămâne la medicul de specialitate. după caz.2012. respectiv în baza Regulamentului CEE nr. pentru care se organizează evidenţa distinctă la nivelul medicului de familie şi al medicului de specialitate din ambulatoriu. conform reglementărilor legale în vigoare. cu modificările şi completările ulterioare. atunci când concluziile examenului medical impun acest lucru. cu excepţia serviciilor medicale de recuperare. scrisoarea medicală conţine obligatoriu numărul contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate pentru furnizare de servicii medicale şi se utilizează numai de către medicii care desfăşoară activitate în baza acestui contract. a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice. să întocmească liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile. 1389/2010. homeopatie şi planificare familială. să informeze medicul de familie. titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate. după caz. 27. inclusiv prin eliberarea prescripţiei medicale pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală. pentru cazurile pentru care s-au efectuat servicii medicale conform contractului încheiat. cu modificările şi completările ulterioare. să finalizeze actul medical efectuat. modelul de scrisoare medicală este prevăzut în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ………….. 1389/2010. fitoterapie. Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European. direct sau prin intermediul asiguratului. 28. cu privire la diagnosticul şi tratamentele efectuate şi recomandate. a unor materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu şi a recomandărilor pentru investigaţii medicale paraclinice. …………. dacă este cazul. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii. 137 .2012. furnizorii de servicii medicale în asistenţa ambulatorie de specialitate nu solicită bilet de trimitere pentru acordarea de servicii medicale în ambulatoriu. a certificatului de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . prin scrisoare medicală expediată direct sau prin intermediul asiguratului. a serviciilor de medicină dentară. 25. 26. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. numai formularele cu regim special aprobate. medicină fizică şi balneologie şi a investigaţiilor medicale paraclinice. afecţiunilor confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate şi pentru care asiguratul are stabilit un plan de monitorizare şi tratament pentru minimum 6 luni.nr. precum şi a serviciilor de acupunctură. scrisoarea medicală este un document tipizat. Lista cuprinzând afecţiunile confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din unităţile ambulatorii care acordă asistenţă medicală de specialitate pentru specialităţile clinice este stabilită prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.. respectiv beneficiari ai formularelor europene emise în baza Regulamentului CEE nr. să utilizeze pentru prescrierea medicamentelor cu sau fără contribuţie personală şi după caz. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. să verifice biletele de trimitere cu privire la datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă potrivit prevederilor legale în vigoare. 1389/2010. după caz. iar un exemplar este transmis medicului de familie. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială.

În cazul nerespectării acestei obligaţii.29.. conform contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate. (2) Valoarea minimă garantată a unui punct este unică pe ţară. să recomande asiguraţilor tratamentul adecvat şi eficient. tarif pe consultaţie şi tarif pe serviciu medical . fie coplata pentru alte servicii medicale de care au beneficiat asiguraţii. dovada de evaluare a furnizorului. bilet de trimitere pentru investigaţiile paraclinice.. 33. pentru anul 2012... 37. să asigure acordarea serviciilor medicale prevăzute în pachetul de servicii medicale. cu respectarea condiţiilor privind modalităţile de prescriere a medicamentelor. lunar. atât pe suport hârtie şi în format electronic. să transmită rezultatul investigaţiilor medicale paraclinice recomandate. 35.. 32. ce au fost efectuate/eliberate de alţi furnizori în baza acestor formulare şi decontate de casele de asigurări de sănătate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. cu toate datele pe care acestea trebuie să le cuprindă conform prevederilor legale în vigoare. lei. să încaseze sumele reprezentând fie contribuţia personală pentru unele serviciile medicale..caz pentru servicii medicale de acupunctură exprimate în lei.. casele de asigurări de sănătate recuperează de la aceştia contravaloarea serviciilor medicale recomandate/medicamentelor cu şi fără contribuţie personală prescrise. lista cu bolnavii cu afecţiuni cronice aflaţi în evidenţa proprie şi. (3) Plata serviciilor medicale prin tarif pe serviciu medical exprimat în puncte se face conform prevederilor din anexa nr... după caz. VI. prescripţie medicală.. serviciile medicale acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate. 8 (1) Modalitatea de plată în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu este tarif pe serviciu medical exprimat în puncte. 8 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr..în aceste situaţii furnizorii de servicii medicale nu au dreptul de a elibera bilete de trimitere sau prescripţii medicale utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate. conform prevederilor legale în vigoare.. 34. să completeze formularele cu regim special utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate . în vederea contractării la casa de asigurări de sănătate. dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor. prin scrisoare medicală. 36. medicului de familie pe lista căruia este înscris asiguratul. să încaseze de la asiguraţi contravaloarea serviciilor medicale la cerere. Modalităţi de plată ART. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. inclusiv pentru situaţiile programabile dacă asiguratul solicită efectuarea serviciilor respective înaintea datei programate . să întocmească evidenţe distincte şi să raporteze distinct serviciile realizate. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării 138 ..bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării. transmiterea se poate face şi prin intermediul asiguratului. valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu medical este în valoare de . …………. să solicite începând cu data implementării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate acest document titularilor acestuia în vederea acordării serviciilor medicale. 30. să reînnoiască pe toată perioada de derulare a contractului... să raporteze. 31. mişcarea acestora. dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la furnizor.

. din care: . lei . ………….. din care: ..... din care: ........luna V ..asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012....luna XII ..............Suma aferentă trimestrului IV .. la valoarea minimă garantată a unui punct. -----------*) în condiţiile în care....... (6) Valoarea contractului pentru consultaţiile şi serviciile medicale .%.......luna I .. pentru cabinetele cu punct/puncte de lucru se stabileşte un spor de zonă diferit pentru localitatea unde se află cabinetul........ lei .... lei ...luna IV ............ cu modificările şi completările ulterioare... 1389/2010...luna III ...... la valoarea minimă garantată pentru un punct pe serviciu medical....... cu modificările şi completările ulterioare.......... lei... se va trece sporul de zonă pentru fiecare situaţie ART......... lei .....2012... lei ......... respectiv pentru localitatea/localităţile unde se află punctul/punctele de lucru...... lei .luna VIII ...... cu .Suma aferentă trimestrului II .. lei .luna IX . (5) a) Tariful pe consultaţie de acupunctură este de 13 lei..... Suma contractată se defalchează pe trimestre şi pe luni după cum urmează: Suma anuală contractată este ................ lei ....%*) b) gradul profesional medic primar .....luna II .... lei.... (4) Numărul de puncte calculat conform anexei nr........ pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ........ din care: ... potrivit contractelor încheiate între furnizorii de servicii medicale şi casele de asigurări de 139 ........ lei....... lei ............. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.............. lei .. 8 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr..... din care: .....luna VI ........... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. lei ... 1389/2010...luna VII .....caz pentru servicii medicale de acupunctură de care beneficiază un asigurat pentru o cură de servicii de acupunctură este de 140 lei..luna X ...caz de acupunctură este de ... 9 (1) Decontarea serviciilor medicale furnizate se face lunar....... se ajustează în funcţie de: a) condiţiile în care se desfăşoară activitatea... în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la încheierea fiecărei luni....................... lei.luna XI ...........Suma aferentă trimestrului I .......... lei........ lei şi se suportă din fondul aferent asistenţei medicale de recuperare.....Suma aferentă trimestrului III .. b) Tariful pe serviciu medical .. lei.

. Codul de parafă al medicului: .... Pentru un număr mediu al zilelor de tratament realizat intr-o luna mai mic de 8...... Grad profesional: ........ pe baza facturii şi a documentelor justificative depuse de furnizor la casa de asigurări de sănătate la data de ........ depuse lunar de furnizori la casa de asigurări de sănătate............................ Cod numeric personal: .... Cod numeric personal: ....... Codul de parafă al medicului: ........................ O cură de tratament în acupunctură întreruptă se consideră o cură finalizată..... Decontarea lunara a cazurilor finalizate se realizează la tariful contractat daca numărul mediu al zilelor de tratament este mai mare sau egal cu 8... Prenume: ........... Specialitatea/atestat de studii complementare/competenţă: ...........................................cazuri pentru servicii medicale de acupunctură şi a numărului de consultaţii de acupunctură şi a tarifelor pe cură şi pe consultaţie....................................cazuri finalizate se face la un tarif stabilit conform formulei:Tarif contractat (140 lei) x număr mediu al zilelor de tratament realizate / 10 (număr mediu zile de tratament contractat).... la data de .................. (2) Decontarea lunară a serviciilor medicale de acupunctură furnizate în luna anterioară se face pe baza numărului de servicii medicale .................................. pe baza documentelor necesare decontării serviciilor medicale furnizate în luna anterioară............... Specialitatea/atestat de studii complementare/competenţă: ............cazuri finalizate şi raportate în luna respectivă)............................ furnizorul are obligaţia să anunţe casa de asigurări de sănătate despre întreruperea curei...... decontarea lunară a serviciilor medicale ................. Până la data de 30 a lunii următoare încheierii trimestrului se face decontarea ca urmare a regularizării sumelor cuvenite trimestrului respectiv...... în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la încheierea fiecărei luni...... motivul întreruperii şi numărul de zile efectuat faţă de cel recomandat..... Program zilnic de activitate . În situaţia în care o cură de tratament în acupunctură se întrerupe.................. ore/zi 140 ................................. Prenume: .se completează pentru fiecare cabinet medical*) şi fiecare medic de specialitate din componenţa cabinetului medical cu care s-a încheiat contractul: a) Medic Nume: . corespunzătoare cazurilor finalizate la numărul de servicii de acupunctură ............................5............................ Numărul mediu al zilelor de tratament realizat într-o lună se calculează împărţind numărul total al zilelor de tratament efectuate.......... Program zilnic de activitate ................... (3) Clauze speciale ...............sănătate.......... ore/zi b) Medic Nume: .... Cura de acupunctură se decontează în luna următoare celei în care a fost finalizată această cură.....5........ în limita sumelor contractate........ la valoarea definitivă a unui punct............................................. Toate documentele necesare decontării se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate prin semnătura reprezentanţilor legali ai furnizorilor... Grad profesional: .. Toate documentele necesare decontării se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate prin semnătura reprezentanţilor legali ai furnizorilor........

c) la a treia constatare.. b) la a doua constatare. 1389/2010 sau neeliberarea acesteia. cu 10%........ condiţii de reziliere..... pentru fiecare dintre aceste situaţii...... completarea scrisorii medicale prin utilizarea unui alt formular decât cel prevăzut în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.. (2) Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile calendaristice de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul judeţ... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.. ...... elaborate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Sancţiuni. este considerată forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă.. revoluţie.. fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului............. se diminuează contravaloarea serviciilor de acupunctură aferente lunii în care s-au produs aceste situaţii.... VII.. IX...... VIII.......... intervenită după data semnării contractului şi care împiedică executarea acestuia.... cutremur... se diminuează valoarea minimă garantată a punctului pentru luna în care s-au produs aceste situaţii pentru medicii din ambulatoriu pentru specialităţile clinice la care se înregistrează aceste situaţii sau.. cu 30%...... de la încetarea acestui caz.. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012. după cum urmează: a) la prima constatare.... Sunt considerate forţă majoră..... după caz.c) . 10 Serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract trebuie să respecte criteriile privind calitatea serviciilor medicale acordate asiguraţilor.......... marile inundaţii.......... Calitatea serviciilor medicale ART. pentru primele 30 de zile din perioada cuprinsă în scrisoarea medicală... 11 Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale partea în culpă datorează celeilalte părţi daune-interese... prin care să se certifice realitatea şi exactitatea faptelor şi împrejurărilor care au condus la invocarea forţei majore şi. în sensul acestei clauze............ prescrieri de medicamente cu şi fără contribuţie personală din partea asiguratului şi/sau recomandări de investigaţii paraclinice care nu sunt în conformitate cu reglementările legale în vigoare aplicabile în domeniul sănătăţii...... 12 Clauză specială (1) Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor..... de asemenea. Răspunderea contractuală ART.... precum şi neeliberarea prescripţiei medicale ca urmare a actului medical propriu.... împrejurări ca: război. …………... suspendare şi încetare a contractului ART. (3) În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni.. respectiv municipiul Bucureşti. 141 . ART. cu 20%......... inclusiv prescriere de medicamente cu şi fără contribuţie personală din partea asiguratului fără aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate/Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. 13 (1) În cazul în care se constată: nerespectarea programului de lucru prevăzut în prezentul contract...... Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră............... partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen...... acolo unde este cazul..... embargo.

se diminuează contravaloarea serviciilor de acupunctură. 7. 12. (2) şi (3) se face din prima plată care urmează a fi efectuată pentru furnizorii care sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. 11. aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii. în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobării acestei măsuri. (2) şi (3). în urma controlului efectuat de către serviciile specializate ale caselor de asigurări de sănătate că serviciile raportate conform contractului. e) nerespectarea termenelor de depunere a facturilor însoţite de documentele justificative privind activităţile realizate conform prezentului contract. (8) În cazul în care se constată nerespectarea obligaţiei prevăzută la art. se va diminua contravaloarea serviciilor de acupunctură aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii. 13. (6) Recuperarea sumei conform prevederilor alin. casele de asigurări de sănătate ţin evidenţa distinct pe fiecare medic/furnizor. 28 se va diminua valoarea minimă garantată a punctului pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaţii. cu 10%. b) dacă din motive imputabile furnizorului acesta îşi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice. 3. 7 pct. c) la a treia constatare. (5) Pentru cazurile prevăzute la alin. nu au fost efectuate . (2) şi (3) se face prin plata directă sau executare silită pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. c) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar. (1). 10.cu recuperarea contravalorii acestor servicii. în vederea decontării 142 . nu se decontează de casa de asigurări de sănătate. 21. 23. după caz. 14 Contractul de furnizare de servicii medicale se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate. 20. (1). după cum urmează: a) la prima constatare. 5. 33 consultaţiile. 14. (1). ART. b) la a doua constatare. (3) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art.(2) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 2. după caz. pentru medicii din ambulatoriu pentru specialităţile clinice la care se înregistrează aceste situaţii sau. 19. 18. respectiv serviciile raportate pentru asiguraţii cu afecţiuni confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate. 7 pct. cu 20%. (7) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condiţiile alin. 8. (2) şi (3) se utilizează conform prevederilor legale în vigoare. cu 30%. 16. 17. 7 pct. 15. (4) Reţinerea sumelor conform prevederilor alin. d) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a dovezii de evaluare a furnizorului. ca urmare a constatării următoarelor situaţii: a) dacă furnizorul de servicii medicale nu începe activitatea în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnării contractului de furnizare de servicii medicale. (1). în vederea decontării acestora. se diminuează cu 30% valoarea minimă garantată a punctului pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaţii pentru medicii din ambulatoriu pentru specialităţile clinice la care se înregistrează aceste situaţii sau. respectiv de la încetarea valabilităţii acesteia. după caz. 22. 6. şi 29 precum şi constatarea. 1.

8. c) acordul de voinţă al părţilor. după caz. şi art.cu recuperarea contravalorii acestor servicii. în cazul celorlalte forme de organizare a cabinetelor medicale. 6. 17. 45 alin. 13. 7 pct. 14. a3) încetarea definitivă a activităţii casei de asigurări de sănătate. a2) încetare prin faliment. 27. 7. desfiinţare sau reprofilare a furnizorului de servicii medicale.de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor realizate. f) la a doua constatare a nerespectării oricăreia dintre obligaţiile contractuale prevăzute la art. 24. 34 şi 37 din prezentul contract. h) refuzul furnizorului de servicii medicale din ambulatoriu pentru specialităţile clinice de a pune la dispoziţia organelor de control ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ale casei de asigurări de sănătate actele de evidenţă financiar-contabilă a serviciilor furnizate conform contractelor încheiate şi documentele justificative privind sumele decontate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. 7 pct. respectiv 3 luni într-un an. prin reziliere. inclusiv ambulatoriul integrat. k) odată cu prima constatare după aplicarea de 3 ori a măsurilor prevăzute la art. 7 pct. 143 . 5. 18. a5) medicul titular al cabinetului medical individual renunţă sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România. 19. 2. b) din motive imputabile furnizorului. 12. cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreşte încetarea contractului. 25. 15 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale încetează cu data la care a intervenit una dintre situaţiile următoare: a) de drept la data la care a intervenit una din următoarele situaţii: a1) furnizorul de servicii medicale îşi încetează activitatea în raza administrativteritorială a casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală. 15. (5) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. a4) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual.a). 10. g) la a patra constatare a nerespectării oricăreia dintre obligaţiile prevăzute la art. cu modificările şi completările ulterioare. cu indicarea motivului şi a temeiului legal. (1) şi (2). (3). lichidare. 22 şi 29 precum şi a faptului că serviciile raportate conform contractului în vederea decontării acestora nu au fost efectuate (cu excepţia situaţiilor în care vina este exclusiv a medicului/medicilor. conform solicitării scrise a organelor de control în ceea ce priveşte documentele şi termenele de punere la dispoziţie a acestora. j) dacă se constată nerespectarea programului de lucru prevăzut în contract prin lipsa nejustificată a medicului timp de 3 zile consecutive în cazul cabinetelor medicale individuale. pentru o perioadă de două luni consecutive în cadrul unui trimestru. 1. contractul se modifică în mod corespunzător prin excluderea medicului/medicilor la care s-a constatat nerespectarea nejustificată a programului de lucru timp de 3 zile consecutive. 16. 20 şi 23. pentru fiecare situaţie pentru obligaţia prevăzută la art. d) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale din ambulatoriu pentru specialităţile clinice sau al casei de asigurări de sănătate. 21. 13 alin. 13 alin. 7 pct. 11. ART. caz în care contractul se modifică prin excluderea acestuia/acestora) . 9. i) în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la art. 3. dizolvare cu lichidare. precum şi la prima constatare după aplicarea măsurii prevăzută la art. printr-o notificare scrisă. 1389/2010.

respectiv nu vor mai accepta înregistrarea persoanelor prevăzute la alin. d) de la data la care casa de asigurări de sănătate este înştiinţată de decizia Colegiului teritorial al medicilor de suspendare din calitatea de membru sau suspendare din exerciţiul profesiei a medicului titular al cabinetului medical individual. cu condiţia ca furnizorul să facă dovada demersurilor întreprinse pentru actualizarea acestuia. sau până la data ajungerii la termen a contractului. suspendarea operează pentru o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice de la data încetării valabilităţii/revocării acestuia. casele de asigurări de sănătate nu vor accepta înregistrarea în niciun alt contract a persoanei/persoanelor respective până la următorul termen de contractare. până la încetarea cazului de forţă majoră. casele de asigurări de sănătate nu vor mai intra în relaţii contractuale cu furnizorii respectivi până la următorul termen de contractare. 16 alin. 14 alin. (3) în contractele încheiate cu aceşti furnizori sau cu alţi furnizori pentru aceste persoane care prin activitatea lor au condus la încetarea/modificarea contractului.c) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 144 . centrele medicale aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. centrele de diagnostic şi tratament. 1389/2010. nominalizate în contract. pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale. din motive imputabile acestora. ART. dar nu mai puţin de 6 luni de la data modificării contractului. precum şi pentru unităţile sanitare ambulatorii. casele de asigurări de sănătate nu vor mai încheia contracte cu furnizorii respectivi. (1) lit. (1) lit. 16 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale din ambulatoriu pentru specialităţile clinice se suspendă la data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii: a) încetarea valabilităţii sau revocarea de către autorităţile competente a oricăruia dintre documentele prevăzute la art. 7 pct. suspendarea se aplică corespunzător numai medicului aflat în contract. (3). (2). dar nu mai puţin de 6 luni de la data încetării contractului. după caz. (2) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate a încetat din motive imputabile furnizorilor. pe bază de documente justificative prezentate casei de asigurări de sănătate. din motive imputabile furnizorilor sau persoanelor prevăzute la alin. (4) După reluarea relaţiei contractuale.e) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al casei de asigurări de sănătate printr-o notificare scrisă privind expirarea termenului de suspendare a contractului în condiţiile art. 35 din prezentul contract. cu excepţia revocării dovezii de evaluare a furnizorului. a). care se află în această situaţie. pentru motive obiective. a) . (5) În cazul în care furnizorii intră în relaţii contractuale cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate pentru mai multe sedii secundare/puncte de lucru. c) la solicitarea furnizorului. dar nu mai mult de 6 luni. (3) şi (4) se aplică în mod corespunzător pentru fiecare dintre sediile secundare/punctele de lucru. şi nerespectarea obligaţiei prevăzută la art. (3) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate se modifică prin excluderea din contract a uneia sau mai multor persoane înregistrată/înregistrate în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate şi care desfăşoară activitate sub incidenţa acestuia la furnizorii respectivi. cu modificările şi completările ulterioare. în cazul în care contractul încetează/se modifică din nou. b) în cazurile de forţă majoră confirmate de autorităţile publice competente. prevederile alin.

care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract. ART.e) nerespectarea de către furnizorii de servicii medicale a termenelor de plată a contribuţiei la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. 15 alin. ART. prin fax sau direct la sediul părţilor. XII. 19 În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie. (2) Decontarea serviciilor medicale contractate. 15 alin.. prin scrisori recomandate cu confirmare de primire.. (1) lit. a3. să notifice celeilalte părţi contractante schimbarea survenită. prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricărei persoane interesate. 14 şi la art. ART.. 20 Valoarea definitivă a punctului este cea calculată de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi nu este element de negociere între părţi. dar nu mai mult de 1/3 din sumele lunare care urmează a fi decontate. derularea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă. (2) Litigiile nesoluţionate dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate conform alin. la iniţiativa oricărei părţi contractante. celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Corespondenţa ART. constatată de către casele de asigurări de sănătate din evidenţele proprii sau ca urmare a controalelor efectuate la furnizori. ART. (1) lit. a) subpct. a2. raportate şi validate conform contractelor încheiate se suspendă. suspendarea se face după 30 de zile calendaristice de la data la care casa de asigurări de sănătate a efectuat ultima plată către furnizor. 18 (1) Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris.. a) subpct. (1) se soluţionează de către Comisia de Arbitraj care funcţionează pe lângă Casa 145 . clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător. 21 Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă. a4 şi a5 se constată de casa de asigurări de sănătate.. în termen de 5 zile lucrătoare din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract. 22 Prezentul contract se poate modifica prin negociere şi acord bilateral.. Modificarea se face printr-un act adiţional semnat de ambele părţi şi este anexă a acestui contract. de la data de înregistrare a documentului prin care se constată nesoluţionarea pe cale amiabilă a unor litigii între părţile contractante doar până la data la care contravaloarea acestor servicii medicale atinge valoarea concurentă a sumei care a făcut obiectul litigiului.. X. a1 se notifică casei de asigurări de sănătate cu cel puţin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreşte încetarea contractului. sub rezerva notificării scrise a intenţiei de modificare şi a propunerilor de modificare cu cel puţin . din oficiu. zile înaintea datei de la care se doreşte modificarea. până la data la care aceştia îşi achită obligaţiile la zi sau până la data ajungerii la termen a contractului. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai mult cu putinţă spiritului contractului. XI. 17 (1) Situaţiile prevăzute la art. 23 (1) Litigiile legate de încheierea.. (2) Situaţiile prevăzute la art. (2) Fiecare parte contractantă este obligată ca. efectuate. Soluţionarea litigiilor ART. Modificarea contractului ART.

.........cod unic de înregistrare .............. ...codul de înregistrare fiscală . după caz) avizul de liberă practică .........act/acte doveditor/doveditoare privind relaţia contractuală dintre furnizorul de servicii medicale clinice şi furnizorul de servicii conexe actului medical nr...... ............................... ........ contencios .......................................dovada plăţii la zi a contribuţiei la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii....cont nr.. deschis la Trezoreria statului sau cont nr...... ......... Director executiv al Direc iei economice........ Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiat azi. ..... atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România nr. cod numeric personal (copie BI/CI..............director general.certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România pentru fiecare medic.. în două exemplare a câte ......... valabilă la data încheierii contractului .......................... Director executiv al Direc iei rela ii contractuale... tipul serviciilor furnizate ...... CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Preşedinte ... efectuată conform prevederilor legale în vigoare.......................... ....... deschis la Banca .. . .....dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul medicosanitar care îşi desfăşoară activitatea la furnizor într-o formă prevăzută de lege şi care este înregistrat în contract şi funcţionează sub incidenţa acestuia.................. organizată conform reglementărilor legale în vigoare sau de către instanţele de judecată.. ...... ...... şi programul de activitate .... cod numeric personal (copie BI/CI........dovada de evaluare a furnizorului nr............ ANEXA 1 la contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile clinice nr................. ........ ...... ................ valabilă la data încheierii contractului........ după caz.dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor.....................certificatul de membru al OAMGMAMR pentru personalul mediu sanitar.. Alte clauze .. pagini fiecare... ....... FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE CLINICE Reprezentant legal.. Vizat Juridic................ valabilă la data încheierii contractului....... ... .............. ................ XIII................... .............. . Documentele pe baza cărora se încheie contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile clinice depuse de furnizor la casa de asigurări de sănătate: ...................cerere/solicitare pentru intrare în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate nr....... 146 ........ .. câte unul pentru fiecare parte contractantă.. ..... valabil la data încheierii contractului....Naţională de Asigurări de Sănătate................................ după caz) al reprezentantului legal ......................................... pentru persoanele care prestează servicii conexe actului medical.

pe fiecare pagină. respectiv de medicii de specialitate din specialitatea cardiologie şi medicină internă Se întocmeşte după modelul contractului de furnizare de servicii paraclinice adaptat. sunt certificate pentru conformitate prin sintagma "conform cu originalul" şi prin semnătura reprezentantului legal. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.copie a documentului care atestă gradul profesional pentru medici.copie a actului de identitate pentru medici şi personalul mediu sanitar. .. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .2012. ACT ADIŢIONAL pentru serviciile medicale paraclinice-ecografii. …………. Documentele necesare încheierii contractelor. . . 1389/2010. depuse în copie. respectiv monitorizarea şi managementul hemodinamic prin metoda bioimpedanţei efectuate de medicii de specialitate din specialităţile clinice..lista privind evidenţa bolnavilor cu afecţiunile cronice prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.programul de activitate al cabinetului şi punctului de lucru.copie a actului doveditor prin care personalul medico-sanitar îşi exercită profesia la furnizor. 147 . . programul de activitate al medicilor şi al personalului medico-sanitar care îşi desfăşoară activitatea la furnizor.

....... ap.... judeţul/sectorul ................. telefon 148 ......... sc......... sc.................................... ... ....................................... fax ................................... telefon fix/mobil ...................... ... 629/2001... .. ap. având sediul în municipiul/oraşul ..... .. bl.. judeţul/sectorul ...... ... Laboratoare din structura spitalului ....... reprezentat prin medicul titular ..................... privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. având sediul în municipiul/oraşul ......... cu modificările şi completările ulterioare........................ et................. .................... bl.. reprezentată prin .. et. ................... str........ et.. judeţul/sectorul .... et............. ... Părţile contractante Casa de asigurări de sănătate ............. nr. Unitatea sanitară ambulatorie de specialitate aparţinând ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie ... nr.................. .......... str....... având sediul în municipiul/oraşul ......... str.ANEXA 13 CONTRACT DE FURNIZARE de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile paraclinice I. sc.... ................... ...................................................... având sediul în municipiul/oraşul . et. ............ ..... sc.... inclusiv ale celor din reţeaua ministerelor şi instituţiilor centrale din domeniul apărării. fax ...... et................................. str. ..... ......... reprezentat prin medicul delegat .... cu sediul în municipiul/oraşul .... .................. bl............. 31/1990 privind societăţile comerciale............... ordinii publice..................................... et. ....director general ............ nr.......... . adresă de e-mail ...... siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti şi din reţeaua Ministerului Transporturilor........... telefon fix/mobil ................ .................................. telefon/fax ...................... ....... nr.. bl..... . adresă de e-mail . ... ... judeţul/sectorul ........... nr....... reprezentată prin preşedinte ........ ..... şi Laboratorul de investigaţii medicale paraclinice organizat conform Ordonanţei Guvernului nr............ .......... .............. . Centrul de diagnostic şi tratament/Centrul medical . ap............ telefon fix/mobil .. ...... .... nr.......... fax ........................................ ......... ap.......... bl.......... telefon fix/mobil ... sc....... ..... ........................ nr......................... ............... judeţul/sectorul ......... .............. sc............ ap..................... str........ bl................. ap... fax ..... str.... judeţul/sectorul . telefon fix/mobil ..... .. telefon fix/mobil ........... reprezentată prin .. nr....... bl.. ap.......... adresă de e-mail .............. 124/1998.................. ... ....laboratorul individual ................ Unitatea medico-sanitară cu personalitate juridică înfiinţată potrivit prevederilor Legii nr. adresă de e-mail ............laboratorul asociat sau grupat ....... ... str. republicată: ..... judeţul/sectorul .............societatea civilă medicală ............... ......... având sediul în municipiul/oraşul ..... în calitate de reprezentant legal al unităţii sanitare din care face parte... republicată.................................................. Construcţiilor şi Turismului ... ..... fax ............... ... reprezentat prin ................. .......... judeţul/sectorul .... ... ................... adresă de e-mail ......... sc...... .. ......... str.... adresă de e-mail .......unităţi medicale cu personalitate juridică .... fax ................ având sediul în municipiul/oraşul .............. reprezentată prin administratorul ........ având sediul în municipiul/oraşul ...............

c) .. fax ................................. .................................... conform Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ...................................................... IV...................................................... 2 Furnizorul din asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile paraclinice prestează asiguraţilor serviciile medicale cuprinse în pachetul de servicii de bază..... 1389/2010............................................. Program zilnic de activitate .................... Specialitatea: .... c) ........................... Obligaţiile părţilor A................... b) . Cod numeric personal: ....fix/mobil ..... 3 Furnizarea serviciilor medicale din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile paraclinice se face de către următorii medici: a) Medic Nume: ................. 4 Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la 31 decembrie 2012....... prevăzut în anexa nr........ pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .............. Prenume: . Specialitatea: ...................................................................... cu modificările şi completările ulterioare............................... b) Medic Nume: .... adresă de e-mail .......................... Cod numeric personal: ............. ART..2012................. Serviciile medicale de specialitate furnizate ART.2012........................................ …………...... Obiectul contractului ART............................. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012................. 5 Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul părţilor pe toată durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ......................................................... 1389/2010...... …………............... III................. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr..... Codul de parafă al medicului: ..................2012. reprezentat prin ...................................... V... Obligaţiile casei de asigurări de sănătate 149 ... 7 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr............. II...................... 1389/2010....... . ART........................................... 1 Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea serviciilor medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile paraclinice.............................. în următoarele specialităţi: a) .. Program zilnic de activitate ............ aprobat prin Hotărârea Guvernului nr..... ....... cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr................................................................ 1389/2010........................ Prenume: ............... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.............. Codul de parafă al medicului: .... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.................... Durata contractului ART.................................

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. cât şi în format electronic. conform legii. cuprinzând denumirea şi valoarea de contract. 4 alin. e) să înmâneze la momentul finalizării controlului procesele-verbale de constatare furnizorilor de servicii medicale sau.2012. în limita valorii de contract. în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. la termenele prevăzute în contract. 6 Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligaţii: a) să încheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale paraclinice. precum şi prin e-mail la adresele comunicate oficial de către furnizori cu excepţia situaţiilor impuse de actele normative. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractelor. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. inclusiv punctajele aferente tuturor criteriilor pe baza cărora s-a stabilit valoarea de contract.ART. (1) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor. contravaloarea serviciilor medicale contractate. Comunicaţiilor şi Turismului. în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data operării acestora. prezentate atât pe suport de hârtie. 1389/2010. după caz. efectuate. raportate şi validate conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.. autorizaţi şi evaluaţi şi să facă publică. indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă asiguratul. furnizorii de servicii medicale paraclinice cu privire la condiţiile de acordare a serviciilor medicale paraclinice şi cu privire la orice intenţie de schimbare în modul de acordare a acestora. lista nominală a acestora. Ordinii Publice. în cazul în care controlul este efectuat de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau cu participarea acesteia notificarea privind măsurile dispuse se transmite furnizorului de către casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la casa de asigurări de sănătate. să le comunice acestora notele de constatare întocmite în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data prezentării în vederea efectuării controlului. d) să informeze în prealabil într-un număr de zile similar celui prevăzut la art. c) să informeze furnizorul de servicii medicale paraclinice în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate cu privire la condiţiile de contractare a serviciilor medicale suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate. cu condiţia ca medicul care a eliberat biletul de trimitere să se afle în relaţie contractuală cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală furnizorul de servicii medicale paraclinice şi numai în condiţiile în care furnizorul respectiv nu are contract încheiat şi cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării. precum şi la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative prin publicare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate. f) să deconteze furnizorilor de servicii medicale paraclinice cu care au încheiat contracte contravaloarea serviciilor medicale paraclinice acordate asiguraţilor. cu modificările şi completările ulterioare. prin intermediul paginii web a casei de asigurări de sănătate. prin afişare pe pagina web şi la sediul casei de asigurări de sănătate. 1389/2010. pe baza facturii însoţite de documente justificative.2012. b) să deconteze furnizorului de servicii medicale paraclinice. …………. 150 . şi să actualizeze permanent această listă în funcţie de modificările apărute.

dacă au în dotarea cabinetului aparatura medicală corespunzătoare pentru realizarea acestora. atât pe suport hârtie. respectiv să deconteze serviciile medicale paraclinice efectuate. raportate şi validate. 7 Furnizorul de servicii medicale are următoarele obligaţii: a) să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .. nr. în mod distinct pentru asiguraţi. j) să deducă spre soluţionare organelor abilitate situaţiile în care constată neconformitatea documentelor depuse de către furnizori. în condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.. factura este însoţită de documentele justificative privind activităţile realizate. activitatea realizată conform contractului de furnizare de servicii medicale paraclinice. 1389/2010. e) să raporteze caselor de asigurări de sănătate datele necesare pentru urmărirea desfăşurării activităţii în asistenţa medicală. …………. 1389/2010.g) să aducă la cunoştinţa furnizorilor de servicii medicale paraclinice cu care se află în relaţie contractuală numele şi codul de parafă ale medicilor care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. h) să deconteze contravaloarea serviciilor medicale paraclinice acordate în baza biletelor de trimitere utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. 1389/2010. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. i) să deconteze contravaloarea investigaţiilor medicale paraclinice acordate de medici conform specialităţii confirmate prin ordin al ministrului sănătăţii şi de alt personal cu studii superioare de specialitate. cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. Obligaţiile furnizorului de servicii medicale paraclinice ART. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010. în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . c) să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi.G. 151 .. ………….2012. prevăzute în lista serviciilor medicale paraclinice pentru care plata se efectuează prin tarif pe serviciu medical în condiţiile stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate. k) să contracteze servicii medicale paraclinice.2012. B. pentru a căror corectitudine furnizorii depun declaraţii pe proprie răspundere. precum şi intimitatea şi demnitatea acestora. …………. b) să informeze asiguraţii cu privire la obligaţiile furnizorului de servicii medicale paraclinice şi ale asiguratului referitoare la actul medical. conform prevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012 aprobat prin H.2012. cât şi în format electronic. potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementărilor legale în vigoare. d) să factureze lunar. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .

în perioada de valabilitate a cardului. pagină web. după caz. precum şi datele de contact ale acesteia: adresă. înţelegeri. fax. p) să utilizeze Sistemul informatic unic integrat. în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România. program asumat prin prezentul contract şi care se depune la casa de asigurări de sănătate la dosarul de contractare. …………. h2) programul de lucru va avea avizul conform al direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti. cele cu regim special şi cele tipizate. în limita competenţei şi a dotărilor existente. j) să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate. care se depune la casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 30 de zile de la data semnării contractului. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială respectiv în baza Regulamentului CEE nr. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.f) să completeze corect şi la zi formularele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .2012. o) să acorde cu prioritate asistenţă medicală femeii gravide şi sugarilor. la sediul furnizorului. numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală. în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale. 1389/2010. telefon. q) să transmită rezultatul investigaţiilor paraclinice medicului de familie care a făcut recomandarea şi la care este înscris asiguratul sau medicului de specialitate din 152 . caz în care furnizorii sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea în procesul de transmitere a datelor. k) să asigure acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă ori de câte ori se solicită în timpul programului de lucru. g) să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului şi a furnizorului. e-mail. al cărui model este prevăzut în anexa nr. în baza unui formular. n) să asigure acordarea serviciilor medicale paraclinice titularilor cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European. l) să asigure acordarea serviciilor medicale asiguraţilor fără nicio discriminare folosind formele cele mai eficiente de tratament. respectiv beneficiarilor formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr.. 39 B la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. i) să anunţe casa de asigurări de sănătate despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale paraclinice în maximum 5 zile calendaristice de la data producerii modificării şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării contractului. respectiv cele privind evidenţele obligatorii. să acorde asistenţă medicală pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri. m) să afişeze într-un loc vizibil programul de lucru. h1) să respecte programul de lucru şi să îl comunice caselor de asigurări de sănătate. În situaţia în care se utilizează un alt sistem informatic acesta trebuie să fie compatibil cu Sistemul informatic unic integrat. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii.

lista de analize medicale care însoţeşte certificatul de acreditare reprezintă cel puţin 50% din analizele medicale de laborator prevăzute în pachetul de servicii medicale paraclinice de bază.analize medicale de laborator conform specificaţiilor tehnice. v) să verifice biletele de trimitere în ceea ce priveşte datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă potrivit prevederilor legale în vigoare. ac) să întocmească evidenţe distincte şi să raporteze distinct serviciile realizate. conform contractelor încheiate cu fiecare casă de asigurări de sănătate. t) să asigure acordarea serviciilor medicale prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază. …………. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr... u) să efectueze investigaţiile medicale paraclinice numai în baza biletului de trimitere. ad) să pună la dispoziţia organelor de control ale caselor de asigurări de sănătate documentele justificative .analize medicale de laborator. dacă este cazul. w) să asigure eliberarea actelor medicale. fişe tehnice .2012.facturi. 1389/2010. după caz. 1389/2010. în condiţiile stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. care este formular cu regim special utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. în condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ab) să încaseze sumele reprezentând fie contribuţia personală pentru unele servicii medicale. z) să facă dovada îndeplinirii criteriului de calitate ca parte componentă a criteriilor de selecţie.ambulatoriul care a făcut recomandarea investigaţiilor medicale paraclinice. prin scrisoare medicală. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.cu privire la 153 . cu condiţia ca medicul care a eliberat biletul de trimitere să se afle în relaţie contractuală cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală furnizorul de servicii medicale paraclinice. s) să utilizeze sistemul de raportare în timp real începând cu data la care acesta va fi pus în funcţiune. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012. iar controlul intern şi înregistrarea acestuia să se facă conform standardului de calitate SR EN ISO 15189. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. medicului de familie pe lista căruia este înscris asiguratul. certificate de conformitate UE.analize medicale de laborator. transmiterea rezultatelor se poate face şi prin intermediul asiguratului. r) să întocmească liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile. fie coplata pentru alte servicii medicale de care au beneficiat asiguraţii. …………. pe toată perioada de derulare a contractului. y) să facă mentenanţa şi întreţinerea aparatelor din laboratoarele de investigaţii medicale paraclinice . pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice . aa) să depună la casa de asigurări de sănătate cu care încheie contract o declaraţie pe propria răspundere cu privire la contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate. x) să utilizeze numai reactivi care au declaraţii de conformitate CE emise de producători şi să practice o evidenţă de gestiune cantitativ-valorică corectă şi la zi pentru reactivi în cazul furnizorilor de investigaţii medicale paraclinice . acesta având obligaţia de a transmite rezultatele investigaţiilor medicale paraclinice. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .

. …………. al) să solicite începând cu data implementării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate acest document titularilor acestuia în vederea acordării serviciilor medicale.2012.tipul şi cantitatea reactivilor achiziţionaţi şi care au fost utilizaţi pentru toate investigaţiile medicale paraclinice efectuate în perioada pentru care se efectuează controlul . organizaţi conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. respectiv pe parcursul derulării contractului de furnizare de servicii medicale: avizul de utilizare sau buletinul de verificare periodică. în vederea atribuirii punctajului conform metodologiei prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical. în fiecare laborator de radiologie şi imagistică medicală/punct de lucru din structura furnizorului. în conformitate cu specificaţiile tehnice ale aparatului şi în condiţiile stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. aprobată şi modificată prin Legea nr. emise conform prevederilor legale în vigoare. efectuate în perioada pentru care se efectuează controlul.analizelor medicale de laborator efectuate şi limitele de normalitate ale acestora. dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor. Această prevedere reprezintă condiţie de eligibilitate pentru aparatul/aparatele respectiv(e).investigaţii medicale paraclinice de laborator raportate conform contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate. dovada de evaluare a furnizorului. precum şi pentru orice alte investigaţii. în vederea decontării serviciilor medicale paraclinice efectuate conform contractului. pentru asiguraţii cărora le-au furnizat aceste servicii. 598/2001. af) să prezinte la contractare.. borderoul centralizator este document justificativ care însoţeşte factura. ag) să consemneze în buletinele care cuprind rezultatele investigaţiilor medicale paraclinice . 154 . după caz. biochimist cu grad de specialist. un borderou centralizator cuprinzând evidenţa biletelor de trimitere aferente serviciilor paraclinice raportate. în fiecare laborator de analize medicale/punct de lucru. cu excepţia furnizorilor de servicii conexe actului medical. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. pentru aparatura din dotare. chimist. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012. ak) să reînnoiască pe toată perioada de derulare a contractului. 1389/2010. 1389/2010. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . ae) să asigure prezenţa unui medic cu specialitatea medicină de laborator sau biolog. respectiv a unui medic de radiologie şi imagistică medicală. …………. ai) să nu încheie contracte cu alţi furnizori de servicii medicale paraclinice pentru efectuarea investigaţiilor medicale paraclinice contractate cu casele de asigurări de sănătate. ah) să stocheze în arhiva proprie imaginile rezultate ca urmare a investigaţiilor medicale paraclinice de radiologie şi imagistică medicală. pe toată durata programului de lucru prevăzut în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate pentru respectivul laborator/punct de lucru. odată cu raportarea. dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la furnizor. aj) să transmită lunar. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.

..... lei .......... 7 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr..... ______________________________________________________________________________ |Nr....... | Serviciul paraclinic | Tarif | Număr de servicii | Total lei | |crt.... lei ............ Modalităţi de plată ART.. din care: . Tarifele negociate nu pot fi mai mari decât tarifele maximale prevăzute în anexa nr........ lei 155 ....... | | negociat | negociat*) |(col..| | | | | |_____|______________________|__________|___________________|________________| | .......... 1389/2010.....Suma aferentă trimestrului III ................ 8 Modalitatea de plată în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru serviciile paraclinice este tarif pe serviciu medical exprimat în lei............ lei... Suma anuală contractată este ........luna VI ...| | | | | |_____|______________________|__________|___________________|________________| | 2................luna VIII .. din care: ....luna II ..3)| |_____|______________________|__________|___________________|________________| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |_____|______________________|__________|___________________|________________| | 1...... lei.luna III ... Tariful minim negociat devine tariful la care se contractează serviciile medicale paraclinice cu toţi furnizorii...... lei ... ………….. din care: . cu obligaţia încadrării în valoarea contractului... 2 x col... din care: .luna V .. lei. | | | | | |_____|______________________|__________|___________________|________________| |TOTAL| | X | X | | |_____|______________________|__________|___________________|________________| *) Numărul negociat de servicii este orientativ. lei ............. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ......luna IX .Suma aferentă trimestrului I .......... lei ....... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr...2012..Suma aferentă trimestrului II ......... VI......... lei ....serviciile medicale acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate....luna I ..... lei........ lei .... lei .luna VII ...luna IV .........

. o).. (2) Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile calendaristice de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul judeţ.. embargo... Clauze speciale ART...Suma aferentă trimestrului IV . respectiv municipiul Bucureşti.. IX. după cum urmează: a) la prima constatare.. de asemenea.. Răspunderea contractuală ART.. lei. m). Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră.. fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului. g). în sensul acestei clauze. 14 (1) În cazul în care se constată nerespectarea programului de lucru stabilit. 12 (1) Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor. pe baza facturii şi a documentelor justificative care se depun la casa de asigurări de sănătate până la data de . 10 Serviciile medicale paraclinice furnizate în baza prezentului contract trebuie să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare... împrejurări ca: război........ Suma contractată pe an se defalchează pe trimestre şi luni şi se regularizează lunar.. suspendare şi încetare a contractului ART. partea în culpă datorează celeilalte părţi daune-interese.. prin care să se certifice realitatea şi exactitatea faptelor şi împrejurărilor care au condus la invocarea forţei majore şi.. partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen.. marile inundaţii.. 7 lit.... X.. condiţii de reziliere........luna X .. revoluţie...luna XII ... lei.. cu 10%....... de zile calendaristice de la încheierea fiecărei luni....... intervenită după data semnării contractului şi care împiedică executarea acestuia.... r).. nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art.. 156 .luna XI ... de la încetarea acestui caz. este considerată forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă.... ART. cutremur... f). lei . VIII. VII. b).. l). cu 20%... j)........ 11 Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale.... şi s) se va diminua contravaloarea serviciilor medicale paraclinice aferente lunii în care s-au produs aceste situaţii. e)..... Calitatea serviciilor medicale ART. Toate documentele necesare decontării se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate prin semnătura reprezentanţilor legali ai furnizorilor.... Sunt considerate forţă majoră. ART.. 9 Decontarea serviciilor medicale paraclinice se face lunar. (3) În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni.. lei .. din care: . în termen de maximum .... 13 Efectuarea de servicii medicale paraclinice peste prevederile contractuale se face pe proprie răspundere şi nu atrage nicio obligaţie din partea casei de asigurări de sănătate cu care s-a încheiat contractul. b) la a doua constatare. Sancţiuni....

d) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a dovezii de evaluare a furnizorului.cu recuperarea contravalorii acestor servicii. 7 lit. (4) Pentru cazurile prevăzute la alin. (6) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condiţiile alin. n). n). 7 lit. h1). ae). b). cu 30%. c) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar. a). t) şi w) precum şi constatarea în urma controlului efectuat de către serviciile specializate ale caselor de asigurări de sănătate că serviciile raportate conform contractului. 15 Contractul de furnizare de servicii medicale paraclinice se reziliază de plin drept. g). după caz. ART. respectiv numai pentru punctul de lucru la care se înregistrează această situaţie şi se modifică corespunzător contractul. e). i). respectiv 3 luni într-un an. 157 . printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate. g) la a patra constatare a nerespectării oricăreia dintre obligaţiile prevăzute la art. pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice cu mai multe laboratoare. pentru care au încheiat contract cu aceasta. (1) şi (2) casele de asigurări de sănătate ţin evidenţa distinct pe fiecare furnizor. k). h) în cazul nerespectării obligaţiei prevăzute la art. l). în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor realizate. caz în care contractul se modifică prin excluderea acestuia/acestora) . b) dacă din motive imputabile furnizorului acesta îşi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice. p).c) la a treia constatare. 7 lit. e) nerespectarea termenelor de depunere a facturilor însoţite de documentele justificative privind activităţile realizate conform prezentului contract. (5) Recuperarea sumei conform prevederilor alin. în vederea decontării acestora. respectiv de la încetarea valabilităţii acestora. se diminuează cu 30% contravaloarea serviciilor medicale paraclinice aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii. puncte de lucru (prin punct de lucru nu se înţelege punct extern de recoltare) în raza administrativ-teritorială a unei case de asigurări de sănătate. c). m). nu au fost efectuate . c). k). rezilierea contractului operează numai pentru laboratorul. j). (1) şi (2) se utilizează conform prevederilor legale în vigoare. (3) Reţinerea sumelor conform prevederilor alin.cu recuperarea contravalorii acestor servicii. p). pentru o perioadă de două luni consecutive în cadrul unui trimestru. 7 lit. t) şi w) precum şi a faptului că serviciile raportate conform contractului în vederea decontării acestora nu au fost efectuate (cu excepţia situaţiilor în care vina este exclusiv a medicului/medicilor. (1) şi (2) se face din prima plată care urmează a fi efectuată pentru furnizorii care sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. f). o) şi s). i). (2) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. a). f) la a doua constatare a nerespectării a oricăreia dintre obligaţiile contractuale prevăzute la art. în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobării acestei măsuri ca urmare a constatării următoarelor situaţii: a) dacă furnizorul de servicii medicale paraclinice nu începe activitatea în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnării contractului de furnizare de servicii medicale. (1) şi (2) se face prin plată directă sau executare silită pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate.

2012. ART. 45 alin. a2) încetare prin faliment. dacă la nivelul furnizorului de servicii medicale paraclinice se aplică de 3 ori în cursul unui an măsurile prevăzute la art. z). şi a obligaţiilor prevăzute la art. puncte de lucru (prin punct de lucru nu se înţelege punct extern de recoltare) în raza administrativ-teritorială a unei case de asigurări de sănătate. a5) medicul titular al laboratorului medical individual renunţă sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România b) din motive imputabile furnizorului. precum şi la prima constatare după aplicarea măsurii de la art. 158 . cu indicarea motivului şi a temeiului legal. d) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale paraclinice sau al casei de asigurări de sănătate. c) acordul de voinţă al părţilor. lichidare. 7 lit. (1) pentru nerespectarea programului de lucru de către aceeaşi filială sau de către acelaşi punct de lucru din structura sa. ah) şi ai). 14 alin. ag). cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreşte încetarea contractului. (2). y). 14 alin. ad).i) refuzul furnizorului de servicii medicale paraclinice de a pune la dispoziţia organelor de control ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ale casei de asigurări de sănătate actele de evidenţă financiar-contabilă a serviciilor furnizate conform contractelor încheiate şi documentele justificative privind sumele decontate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. respectiv punct de lucru din structura furnizorului. (5) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate pentru anii 2011 . printr-o notificare scrisă. 16 (1) Contractul încetează la data la care a intervenit una dintre situaţiile următoare: a) de drept la data la care a intervenit una din următoarele situaţii: a1) furnizorul de servicii medicale paraclinice îşi încetează activitatea în raza administrativ-teritorială a casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală. desfiinţare sau reprofilare a furnizorului de servicii medicale paraclinice după caz. 1389/2010. prin reziliere. de către filialele/punctele de lucru excluse din contractele încheiate între furnizorii de servicii medicale paraclinice şi casa de asigurări de sănătate. m) odată cu prima constatare după aplicarea de 3 ori a măsurilor prevăzută la art. 7 pct. respectiv numai pentru punctul de lucru la care se înregistrează aceste situaţii şi se modifică corespunzător contractul. dizolvare cu lichidare. (1) de câte 3 ori pe an pentru nerespectarea programului de lucru de către fiecare filială. j) furnizarea de servicii medicale paraclinice în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. după data excluderii acestora din contract. q). odată cu prima constatare după aplicarea la nivelul furnizorului a măsurilor prevăzute la art. cu modificările şi completările ulterioare. 14 alin. pentru care au încheiat contract cu aceasta. (1). x). l) în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la art. a3) încetarea definitivă a activităţii casei de asigurări de sănătate. k) refuzul furnizorului de a pune la dispoziţia organelor de control ale casei de asigurări de sănătate documentele justificative menţionate la art. 14 alin. a4) a survenit decesul titularului laboratoarelor medicale individuale. pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice cu mai multe filiale. la a patra constatare rezilierea contractului operează numai pentru filiala. ac). aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.

pe bază de documente justificative prezentate casei de asigurări de sănătate. aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. din motive imputabile acestora. ak) din prezentul contract. (3). (2) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate a încetat din motive imputabile furnizorilor. ART. casele de asigurări de sănătate nu vor accepta înregistrarea în niciun alt contract a persoanei/persoanelor respective până la următorul termen de contractare. 17 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale din ambulatoriu pentru specialităţile paraclinice se suspendă la data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii: a) încetarea valabilităţii sau revocarea de către autorităţile competente a oricăruia dintre documentele prevăzute la art. pentru celelalte forme de organizare a laboratoarelor medicale. cu condiţia ca furnizorul să facă dovada demersurilor întreprinse pentru actualizarea acestuia. (1) lit. prevederile alin. c) la solicitarea furnizorului. dar nu mai puţin de 6 luni de la data încetării contractului. 1389/2010. pentru motive obiective. a) din prezentul contract. sau până la data ajungerii la termen a contractului. dar nu mai mult de 6 luni. cu modificările şi completările ulterioare. a) . până la încetarea cazului de forţă majoră. suspendarea operează pentru o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice de la data încetării valabilităţii/revocării acestuia. (3) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate se modifică prin excluderea din contract a uneia sau mai multor persoane înregistrată/înregistrate în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate şi care desfăşoară activitate sub incidenţa acestuia la furnizorii respectivi. (4) După reluarea relaţiei contractuale. suspendarea se aplică corespunzător numai medicului aflat în contract cu casa de asigurări de sănătate şi care se află în această situaţie. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. şi nerespectarea obligaţiei . 17 alin. în cazul în care contractul încetează/se modifică din nou. nominalizate în contract. dar nu mai puţin de 6 luni de la data modificării contractului. d) de la data la care casa de asigurări de sănătate este înştiinţată de decizia Colegiului teritorial al Medicilor de suspendare din calitatea de membru sau suspendare din exerciţiul profesiei al medicului titular al laboratorului medical individual. după caz. 159 . b) în cazurile de forţă majoră confirmate de autorităţile publice competente. 7 lit. casele de asigurări de sănătate nu vor mai încheia contracte cu furnizorii respectivi.e) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al casei de asigurări de sănătate printr-o notificare scrisă privind expirarea termenului de suspendare a contractului în condiţiile art. din motive imputabile furnizorilor sau persoanelor prevăzute la alin. respectiv nu vor mai accepta înregistrarea persoanelor prevăzute la alin. (2). 14 alin. (3) în contractele încheiate cu aceşti furnizori sau cu alţi furnizori pentru aceste persoane care prin activitatea lor au condus la încetarea/modificarea contractului.prevăzută la art. cu excepţia revocării dovezii de evaluare a furnizorului. (3) şi (4) se aplică în mod corespunzător pentru fiecare dintre sediile secundare/punctele de lucru. (1) lit.c) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate pentru anii 2011 2012. (5) În cazul în care furnizorii intră în relaţii contractuale cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate pentru mai multe sedii secundare/puncte de lucru. casele de asigurări de sănătate nu vor mai intra în relaţii contractuale cu furnizorii respectivi până la următorul termen de contractare.

prin scrisori recomandate cu confirmare de primire. i) a art. a) subpct. (2) Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 5 zile lucrătoare din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părţi contractante schimbarea survenită. 16 alin. după caz. 20 (1) Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris. 16 şi 17 referitoare la condiţiile de încetare. a2. 15 şi la art. respectiv filialelor/punctelor de lucru. prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricărei persoane interesate. g) . 7. (2) Situaţiile prevăzute la art. (2) Pe parcursul derulării prezentului contract. în limita fondurilor aprobate asistenţei medicale ambulatorii 160 . respectiv suspendare. clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător. 15 lit. (1) lit. suspendarea se face după 30 de zile calendaristice de la data la care casa de asigurări de sănătate a efectuat ultima plată către furnizor.e) în situaţia în care casa de asigurări de sănătate sesizează neconcordanţe între investigaţiile medicale efectuate în perioada verificată şi cantitatea de reactivi achiziţionaţi conform facturilor şi utilizaţi în efectuarea investigaţiilor. condiţiile de reziliere a contractelor prevăzute la art. se aplică societăţii comerciale furnizoare de servicii medicale paraclinice. a1 se notifică casei de asigurări de sănătate cu cel puţin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreşte încetarea contractului. de la data de înregistrare a documentului prin care se constată nesoluţionarea pe cale amiabilă a unor litigii între părţile contractante doar până la data la care contravaloarea acestor servicii medicale atinge valoarea concurentă a sumei care a făcut obiectul litigiului. 15 se aplică corespunzător pentru fiecare dintre filialele/punctele de lucru la care se înregistrează aceste situaţii. a3. j). 16 alin. prin excluderea acestora din contract şi modificarea contractului în mod corespunzător.se aplică la nivel de societate. care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract. Prevederile art. f) nerespectarea de către furnizorii de servicii medicale paraclinice a termenelor de plată a contribuţiei la Fond. ART. prin fax sau direct la sediul părţilor. (2) Decontarea serviciilor medicale contractate. ART. a5 se constată de casa de asigurări de sănătate. 7 . valoarea contractuală poate fi majorată prin acte adiţionale. Corespondenţa ART. 21 (1) În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie. 15 lit. condiţiile de reziliere a contractelor prevăzute la art. până la data la care aceştia îşi achită obligaţiile la zi sau până la data ajungerii la termen a contractului. condiţiile de reziliere a contractelor prevăzute la art. f) şi s) ale art. 19 (1) Situaţiile prevăzute la art. a4. e). XII. 15 lit. din oficiu. 18 Pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice cu mai multe filiale/puncte de lucru (prin punct de lucru nu se înţelege punct extern de recoltare) aflate în raza administrativ-teritorială a unei case de asigurări de sănătate şi pentru care au încheiat contract cu aceasta. e).pentru nerespectarea prevederilor de la lit. a) subpct. raportate şi validate conform contractelor încheiate se suspendă. XI. Modificarea contractului ART. după caz. constatată de către casele de asigurări de sănătate din evidenţele proprii sau ca urmare a controalelor efectuate la furnizori. restul condiţiilor de reziliere prevăzute la art. f) .pentru nerespectarea prevederilor de la lit. efectuate. (1) lit. dar nu mai mult de 1/3 din sumele lunare care urmează a fi decontate.

.............................. 161 ...... (1) se soluţionează de către Comisia de Arbitraj care funcţionează pe lângă Casa naţională de Asigurări de Sănătate................ câte unul pentru fiecare parte contractantă..................... Modificarea se face printr-un act adiţional semnat de ambele părţi şi este anexă a acestui contract..... de către instanţele de judecată.................cerere/solicitare pentru intrarea în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate nr........... la iniţiativa oricărei părţi contractante......... contencios ................. zile înaintea datei de la care se doreşte modificarea........ Soluţionarea litigiilor ART.... XIII..................... Director executiv al Direc iei economice.............. în două exemplare a câte ........ Vizat Juridic... sau codul numeric personal (copie BI/CI... Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiat azi ... .. ..... XIV....de specialitate pentru specialităţile paraclinice...cod unic de înregistrare . sau cont nr................ 24 (1) Litigiile legate de încheierea..... Reprezentant legal........................ derularea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă. sub rezerva notificării scrise a intenţiei de modificare şi a propunerilor de modificare cu cel puţin .................... ..... ART... organizată conform reglementărilor legale în vigoare sau............................ Director executiv al Direc iei rela ii contractuale............ ..director general............ deschis la Banca .......... avându-se în vedere criteriile de contractare a sumelor iniţiale........................ Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai mult cu putinţă spiritului contractului.codul de înregistrare fiscală .cont nr................... ANEXA 1 la contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile paraclinice nr.................................... 23 Prezentul contract se poate modifica prin negociere şi acord bilateral......... 22 Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă....... ART........ ................. după caz) al reprezentantului legal .. CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE PARACLINICE Preşedinte ... ... .... Documentele pe baza cărora se încheie contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile paraclinice depuse de furnizor la casa de asigurări de sănătate ....... după caz............... deschis la Trezoreria Statului........ ........ ............... pagini fiecare. ..... celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate...... (2) Litigiile nesoluţionate între furnizori şi casele de asigurări de sănătate conform alin...... . Alte clauze .

.certificat de acreditare în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001/2008 sau alt standard adoptat în România nr..copie a actului doveditor prin care personalul medico-sanitar îşi exercită profesia la furnizor .. biologi. emise conform prevederilor legale în vigoare... pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice analize de laborator.dovada de evaluare a furnizorului nr....radiologie şi imagistică medicală . în conformitate cu standardul SR EN ISO/CEI 15189. ………….. programul personalului medico-sanitar care îşi desfăşoară activitatea la furnizor ..dovada participării la schemele de testare a competenţei pentru laboratoarele de analize medicale nr... ... .certificat de acreditare nr....avizul de utilizare sau buletinul de verificare periodică....... ... pe fiecare pagină.... . 1389/2010 precum şi următoarele documente..... 162 .. . . valabilă la data încheierii contractului. . valabilă la data încheierii contractului ........... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr....... depuse în copie. pentru aparatura din dotare.. sunt certificate pentru conformitate prin sintagma "conform cu originalul" şi prin semnătura reprezentantului legal..declaraţie pe propria răspundere cu privire la contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate (modelul din anexa nr..... însoţit de anexa care cuprinde lista analizelor medicale de laborator pentru care laboratorul este acreditat. . .. .. după caz.. efectuată conform prevederilor legale în vigoare.. ..... .......dovada plăţii la zi a contribuţiei la Fondul pentru asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii.. pentru fiecare medic... . valabil la data încheierii contractului. valabilă la data încheierii contractului............. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ....... biochimişti .documentele necesare pentru încadrarea acestora în criteriile de selecţie conform condiţiilor stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 8 B) ....certificatul de membru al OAMGMAMR pentru personalul mediu sanitar...2012. ...dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul medicosanitar care îşi desfăşoară activitatea la furnizor într-o formă prevăzută de lege şi care este înregistrat în contract funcţionează sub incidenţa acestuia.dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor..........certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România. pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice ... Documentele necesare încheierii contractelor......programul de activitate al laboratorului/punctului de lucru........certificat de membru al Colegiului Farmaciştilor din România ..copie a documentului care atestă gradul profesional pentru medici......... chimişti.

.. cu modificările şi completările ulterioare.......director general ........ ap... 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale.......... ................................... str. et. reprezentată prin .... Obiectul contractului ART............... ...... 1 Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea serviciilor de medicină dentară în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatea medicină dentară...... conform Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .............cabinetul individual .. ..............Centrul de diagnostic şi tratament şi centru medical ...... ........ şi ..... reprezentată prin .. .............. 31/1990 privind societăţile comerciale...............................cabinetul asociat sau grupat ..... cu modificările şi completările ulterioare: .ambulatoriul de specialitate şi ambulatoriul integrat din structura spitalului .................................... .. siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti şi din reţeaua Ministerului Transporturilor.societatea civilă medicală .............................. …………........................... ......... inclusiv al spitalului din reţeaua ministerelor şi instituţiilor centrale din domeniul apărării...... Serviciile medicale de specialitate furnizate 163 ......unitate cu personalitate juridică .. republicată. ... reprezentată prin preşedinte ............ reprezentat prin ......................................... nr.... 1389/2010............... cu sediul în municipiul/oraşul . cu sediul în municipiul/oraşul ......................... Construcţiilor şi Turismului... . str... III........................ reprezentată prin administrator .......... reprezentat prin medicul dentist delegat ............. ordinii publice..... .2012............... cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr........... e-mail ... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.................cabinetul medical organizat conform Ordonanţei Guvernului nr......................... ...... nr.......unitatea sanitară ambulatorie de specialitate aparţinând ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţele sanitare proprii........ în calitate de reprezentant legal al unităţii sanitare din care face parte ........... 1389/2010............................... sc....................... ..2012............ANEXA 14 CONTRACT DE FURNIZARE de servicii de medicină dentară în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatea medicină dentară I.................... telefon ........................................ reprezentat prin ................... Părţile contractante Casa de asigurări de sănătate ..... .......... judeţul/sectorul .. ... reprezentat prin medicul dentist/dentistul titular .......... republicată...... pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ............... fax ... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.. judeţul/sectorul . bl... II.............. .. telefon/fax ...........unitatea medico-sanitară cu personalitate juridică înfiinţată potrivit prevederilor Legii nr............

.... IV...ART......... cu modificările şi completările ulterioare.................................... …………. în următoarele specialităţi a) .. .. Obligaţiile părţilor ART.............. lista nominală a acestora cuprinzând denumirea şi valoarea de contract a fiecăruia.................. în pachetul minimal de servicii de medicină dentară şi în pachetul de servicii pentru persoanele care se asigură facultativ pentru sănătate...... 1389/2010................ 6 În relaţiile contractuale cu furnizorii de servicii medicale de medicină dentară..................... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.............................. 2 Furnizorul din asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatea medicină dentară acordă asiguraţilor serviciile de medicină dentară cuprinse în pachetul de servicii de bază......................... …………...............................2012... efectuate............................. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate 164 ...... .. 4............ pe baza facturii însoţite de documente justificative prezentate atât pe suport hârtie......................... ..................... ART........ 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractelor.... cât şi în format electronic.................................. c) ......... ............ ... raportate şi validate conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr........................... şi să actualizeze permanent această listă în funcţie de modificările apărute în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data operării acestora............. .............................. b) ................. prin afişare pe pagina web şi la sediul casei de asigurări de sănătate................................ contravaloarea serviciilor medicale de medicină dentară contractate. casele de asigurări de sănătate au următoarele obligaţii a) să încheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale de medicină dentară..... Durata contractului ART.............................. 5 Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul părţilor pe toată durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ............... 3... şi să facă publică.. 3 Furnizarea serviciilor medicale de medicină dentară din ambulatoriul de specialitate pentru specialitatea medicină dentară se face de către următorii medici dentişti/dentişti 1...... prevăzute în anexa nr...... 4 Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la 31 decembrie 2012.. autorizaţi şi evaluaţi. la termenele prevăzute în prezentul contract...........2012... conform legii b) să deconteze furnizorilor de servicii medicale de medicină dentară............................................................... V.......... 7 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr...................... pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .. 1389/2010... în termen de max......... ART............. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.. ...... 2.............................. în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate..

pentru anii 2011 . prin publicare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate d) să informeze în prealabil într-un număr de zile similar celui prevăzut la art. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010. suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate. respectiv să deconteze serviciile medicale de medicină dentară efectuate. …………. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.2012. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. …………. furnizorii de servicii medicale de medicină dentară cu privire la condiţiile de acordare a serviciilor medicale şi cu privire la orice intenţie de schimbare în modul de acordare a acestora prin intermediul paginii web a casei de asigurări de sănătate precum şi prin e-mail la adresele comunicate oficial de către furnizori cu excepţia situaţiilor impuse de actele normative e) să înmâneze la momentul finalizării controlului procesele-verbale de constatare furnizorilor de servicii medicale de medicină dentară sau. Sumele astfel obţinute se utilizează conform prevederilor legale în vigoare. 1389/2010. să comunice acestora notele de constatare întocmite în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data prezentării în vederea efectuării controlului.2012.. (1) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . în baza biletelor de trimitere eliberate de către aceştia. h) să aducă la cunoştinţa furnizorilor de servicii medicale de medicină dentară cu care se află în relaţie contractuală numele şi codul de parafă ale medicilor care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate i) să deconteze contravaloarea serviciilor medicale de medicină dentară şi contravaloarea investigaţiilor medicale paraclinice numai dacă medicii au competenţa legală necesară şi au în dotarea cabinetului aparatura medicală corespunzătoare pentru realizarea acestora. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . după caz. notificarea privind măsurile dispuse se transmite furnizorului de către casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la casa de asigurări de sănătate f) să recupereze de la furnizorii care au acordat servicii medicale de medicină dentară sumele reprezentând contravaloarea acestor servicii. g) să contracteze servicii medicale. în cazul în care controlul este efectuat de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau cu participarea acesteia. în limita valorii de contract. materiale sanitare acordate de alţi furnizori aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. precum şi la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative. c) să informeze furnizorii de servicii medicale de medicină dentară cu privire la condiţiile de contractare a serviciilor medicale de medicină dentară. 4 alin.. în condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării 165 . raportate şi validate. cu modificările şi completările ulterioare. în situaţia în care nu au fost îndeplinite condiţiile pentru ca asiguraţii să beneficieze de aceste servicii.2012. prevăzute în lista serviciilor medicale pentru care plata se efectuează prin tarif pe serviciu medical în condiţiile stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. precum şi contravaloarea unor serviciilor medicale. 1389/2010. medicamente cu şi fără contribuţie personală.

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . 7 În relaţiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate. să asigure utilizarea formularelor cu regim special unice pe ţară .2012. furnizorii de servicii medicale de medicină dentară au următoarele obligaţii 1. să raporteze caselor de asigurări de sănătate datele necesare pentru urmărirea desfăşurării activităţii în asistenţa medicală de medicină dentară.. respectiv cele privind evidenţele obligatorii. în condiţii grele şi foarte grele. pentru care sunt stabilite drepturi suplimentare. pentru a căror corectitudine furnizorii depun declaraţii pe proprie răspundere. să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale de medicină dentară furnizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare 2. 1389/2010.bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării.asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012. factura este însoţită de documentele justificative privind activităţile realizate. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010. j) să acorde furnizorilor de servicii medicale de medicină dentară sume care să ţină seama şi de condiţiile de desfăşurare a activităţii în zone izolate.G.. să completeze corect şi la zi formularele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. 39 B la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. …………. în mod distinct conform prevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . ………….2012. activitatea realizată conform contractului de furnizare de servicii medicale de medicină dentară. cele cu regim special şi cele tipizate 8. să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi. să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului şi a furnizorului 9. nr. potrivit prevederilor legale în vigoare k) să deducă spre soluţionare organelor abilitate situaţiile în care constată neconformitatea documentelor depuse de către furnizori. 1389/2010. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.a) să respecte programul de lucru şi să îl comunice caselor de asigurări de sănătate. potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementărilor legale în vigoare 6. să factureze lunar. 1389/2010. să informeze asiguraţii cu privire obligaţiile furnizorului de servicii medicale şi ale asiguratului referitoare la actul medical 3. program asumat prin prezentul contract şi care se depune la casa de asigurări de sănătate la dosarul de contractare 166 . precum şi intimitatea şi demnitatea acestora 4.2012 aprobat prin H. în baza unui formular. conform prevederilor actelor normative referitoare la sistemul de asigurări sociale de sănătate 7. al cărui model este prevăzut în anexa nr. ART. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate. cât şi în format electronic. atât pe suport hârtie. în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate 5. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .

în perioada de valabilitate a cardului. care se depune la casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 30 de zile de la data semnării contractului 10.. respectiv beneficiarilor formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. înţelegeri. conform dispoziţiilor legale 19. pagină web 17. în limita competenţei şi a dotărilor existente 14. ori de câte ori se solicită în timpul programului de lucru. să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate. să asigure acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă medico-chirurgicală. elaborate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. 1389/2010. să asigure acordarea de servicii medicale de medicină dentară asiguraţilor. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . fax. 18. la sediul furnizorului. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. respectiv în baza Regulamentului CEE nr.2012. e-mail. folosind formele cele mai eficiente de tratament 15. unic pe ţară.9. monitorizarea şi decontarea tratamentului în cazul unor afecţiuni. în condiţiile stabilite în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. să asigure eliberarea actelor medicale. să asigure acordarea asistenţei medicale de medicină dentară necesară titularilor cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European. care este formular cu regim special. …………. convenţii sau protocoale 167 . în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România. numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală. să acorde servicii medicale de medicină dentară cu prioritate femeii gravide 16. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii. şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării contractului 11. să respecte protocoalele de practică pentru prescrierea. să afişeze într-un loc vizibil programul de lucru. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate 12. să utilizeze sistemul de raportare în timp real începând cu data la care acesta va fi pus în funcţiune 20. fără nicio discriminare. informând în prealabil asiguratul despre tipurile şi efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie 13. după caz. să acorde asistenţă medicală pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri. telefon. precum şi datele de contact ale acesteia: adresă.b) programul de lucru va avea avizul conform al direcţiei de sănătate publică. corespunzătoare denumirilor comune internaţionale aprobate prin hotărâre a Guvernului. în maximum 5 zile calendaristice de la data producerii modificării. să furnizeze tratamentul adecvat şi să prescrie medicamentele cu şi fără contribuţie personală de care beneficiază asiguraţii. să anunţe casa de asigurări de sănătate despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale de medicină dentară.

În cazul nerespectării acestei obligaţii. să utilizeze pentru prescrierea medicamentelor cu sau fără contribuţie personală şi după caz. cu respectarea prevederilor legale în vigoare 27. să recomande asiguraţilor tratamentul adecvat şi eficient. nr. 168 . să întocmească liste de prioritate pentru serviciile medicale de medicină dentară programabile. după caz. conform reglementărilor legale în vigoare.. pentru cazurile pentru care s-au efectuat servicii medicale conform contractului încheiat. dovada de evaluare a furnizorului. în condiţiile prevăzute în Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012 aprobat prin H. 31.internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale 21. a unor materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu şi a recomandărilor pentru investigaţii medicale paraclinice. unic pe ţară şi să recomande investigaţiile paraclinice în concordanţă cu diagnosticul 25. 29. caz în care furnizorii sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea în procesul de transmitere a datelor 22. În situaţia în care se utilizează un alt sistem informatic. să completeze formularele cu regim special utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate . pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012. prescripţie medicală. …………. dacă este cazul 24. 28. să reînnoiască pe toată perioada de derulare a contractului. 26. fie coplata pentru alte servicii medicale de care au beneficiat asiguraţii. documente stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare. conform contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate. să solicite documentele justificative care atestă calitatea de asigurat. cu respectarea condiţiilor privind modalităţile de prescriere a medicamentelor. ce au fost efectuate/eliberate de alţi furnizori în baza acestor formulare şi decontate de casele de asigurări de sănătate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. 30. bilet de trimitere pentru investigaţiile paraclinice. acesta trebuie să fie compatibil cu Sistemul informatic unic integrat. care este formular cu regim special. conform prevederilor legale în vigoare. să întocmească evidenţe distincte şi să raporteze distinct serviciile realizate. 1389/2010 23. cu modificările şi completările ulterioare şi în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. să încaseze sumele reprezentând fie contribuţia personală pentru unele serviciile medicale. 1389/2010. casele de asigurări de sănătate recuperează de la aceştia contravaloarea serviciilor medicale recomandate/medicamentelor cu şi fără contribuţie personală prescrise. cu toate datele pe care acestea trebuie să le cuprindă conform prevederilor legale în vigoare. să asigure utilizarea formularului de bilet de trimitere pentru investigaţii paraclinice.G. numai formularele cu regim special aprobate. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. să asigure acordarea serviciilor de medicină dentară prevăzute în pachetul de servicii. dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor. să utilizeze Sistemul informatic unic integrat.bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării.

.......... lei ...... …………...... La finele fiecărui trimestru suma contractată se regularizează conform art.. lei din care: ..........luna IX ................ lei ....luna II ...... să solicite începând cu data implementării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate acest document titularilor acestuia în vederea acordării serviciilor medicale....... 11 alin. pe baza facturii şi a documentelor justificative depuse de furnizor la casa de asigurări de sănătate până la data de ........... Suma anuală contractată este de ....Suma aferentă trimestrului III ................... lei ... Modalităţi de plată ART........Suma aferentă trimestrului II ... în maximum 20 de zile calendaristice de la încheierea fiecărei luni..... din care: ....dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la furnizor....... lei.. 11 din anexa nr.......luna VIII ...... 1389/2010 şi în limita sumei contractate şi defalcate trimestrial şi lunar/cabinet.luna IV ......... ART....... lei .... 32. lei din care: .... 10 (1) Decontarea serviciilor de medicină dentară se face lunar. din care: ........luna XI ..luna X ... din care: . aprobat prin Hotărârea Guvernului nr................. lei. lei....... lei ..... lei ..... stabilită conform art..luna V .... 8 la ordinul menţionat mai sus...................... lei ..... 9 Decontarea serviciilor de medicină dentară se face pe baza tarifelor acestora şi în condiţiile prevăzute în anexa nr....... pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012.........luna VII ...... 8 Modalitatea de plată în asistenţa medicală dentară din ambulatoriu este tarif pe serviciu de medicină dentară exprimat în lei ART........luna XII .............. 7 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.... lei............luna VI ..... 8 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de 169 .. lei . Toate documentele necesare decontării se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate prin semnătura reprezentanţilor legali ai furnizorilor......luna I .... serviciile medicale acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate. lei ............... la data de ..luna III .Suma aferentă trimestrului IV .... lei ........ lei ... VI.. (4) din anexa nr......Suma aferentă trimestrului I .....

.................................................................... embargo........................... Cod numeric personal: ..... revoluţie...... se va completa cu programul de lucru stabilit pentru cabinetele respective............ 12 Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale....... Sunt considerate forţă majoră.......... elaborate în conformitate cu prevederile legale în vigoare VIII....... 11 Serviciile de medicină dentară furnizate în baza prezentului contract trebuie să respecte criteriile privind calitatea serviciilor medicale acordate asiguraţilor......... Codul de parafă al medicului: .. ore/zi c) .. marile inundaţii................. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .... este considerată forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă..............se completează pentru fiecare cabinet medical*) şi fiecare medic dentist din componenţa cabinetului medical cu care s-a încheiat contractul: a) Medic dentist Nume: ............................. împrejurări ca: război.. Program zilnic de activitate ......... Specialitatea: ...... Grad profesional: .................... Prenume: ....... Clauze speciale ART..... prin care să se certifice realitatea şi exactitatea faptelor şi împrejurărilor care au 170 ... Program zilnic de activitate . 1389/2010.............................2012........................... -----------*) În cazul cabinetelor din ambulatoriul integrat al spitalului............................ Codul de parafă al medicului: ..................... (2) Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile calendaristice de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul judeţ................................... ...... Grad profesional: ............................ cutremur........................................ intervenită după data semnării contractului şi care împiedică executarea acestuia..................... 13 (1) Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor. în sensul acestei clauze...................................... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr......... …………................ Calitatea serviciilor medicale ART....Asigurări de Sănătate nr................ (2) Clauze speciale ................ Cod numeric personal: ........ respectiv Municipiul Bucureşti............................................. Prenume: ........ Răspunderea contractuală ART.................................. precum şi cu datele aferente tuturor medicilor de specialitate care îşi desfăşoară activitatea în sistem integrat.................... VII.............. Specialitatea: ............. ore/zi b) Medic dentist Nume: ... IX..................................... partea în culpă datorează celeilalte părţi daune-interese...

(3) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la 7 pct. (2) şi (3) se utilizează conform prevederilor legale în vigoare. după cum urmează: a) la prima constatare. b) la a doua constatare cu 20%. 15. 20. 1. (1). 16 Contractul de furnizare de servicii de medicină dentară se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a caselor de asigurări de sănătate. (1). X. partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen. suspendare şi încetare a contractului ART. 22 şi 23 se va diminua contravaloarea serviciilor de medicină dentară. 17. (2) şi (3) se face prin plata directă sau executare silită pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. şi 25 precum şi constatarea. 6. 16. se diminuează cu 30% contravaloarea serviciilor de medicină dentară. (2) şi (3) se face din prima plată care urmează a fi efectuată pentru furnizorii care sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. 3. 8. (1). prescrieri de medicamente cu şi fără contribuţie personală din partea asiguratului şi ale unor materiale sanitare şi/sau recomandări de investigaţii paraclinice (radiografii dentare) care nu sunt în conformitate cu reglementările legale în vigoare aplicabile în domeniul sănătăţii. de la încetarea acestui caz. 14 Efectuarea de servicii medicale peste prevederile contractuale se face pe proprie răspundere şi nu atrage nicio obligaţie din partea casei de asigurări de sănătate cu care s-a încheiat contractul. (3) În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni. aferente lunii în care s-au produs aceste situaţii. ART. cu 20%. cu 30%. Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră. 10. condiţii de reziliere. (2) În cazul în care se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii (4) Reţinerea sumelor conform prevederilor alin. în urma controlului efectuat de către serviciile specializate ale caselor de asigurări de sănătate că serviciile raportate conform contractului. c) la a treia constatare. 2. aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii. (6) Recuperarea sumelor conform prevederilor alin. 5. 24. 18. după caz. 15 (1) În cazul în care se constată: nerespectarea programului de lucru prevăzut în prezentul contract. casele de asigurări de sănătate ţin evidenţa distinct pe fiecare medic/furnizor. pentru fiecare dintre aceste situaţii. 14. 11. 19. (1). nu au fost efectuate . c) la a treia constatare cu 30%. în vederea decontării acestora.condus la invocarea forţei majore şi. Sancţiuni. (7) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condiţiile alin. se diminuează contravaloarea serviciilor de medicină dentară. după cum urmează a) la prima constatare cu 10%. 12.cu recuperarea contravalorii acestor servicii. de asemenea. în termen de maximum 5 171 . b) la a doua constatare. (2) şi (3). (5) Pentru cazurile prevăzute la alin. 21. 7 pct. 13. fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului. cu 10%. ART. 7.

respectiv 3 luni într-un an. caz în care contractul se modifică prin excluderea acestuia/acestora) . 30 precum şi la prima constatare după aplicarea măsurii prevăzută la art. 8. 7 pct. în cazul cabinetelor medicale individuale.2012. 5. 17.zile calendaristice de la data aprobării acestei măsuri ca urmare a constatării următoarelor situaţii: a) dacă furnizorul de servicii de medicină dentară nu începe activitatea în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnării contractului de furnizare de servicii medicale. ART. f) la a doua constatare a nerespectării oricăreia dintre obligaţiile contractuale prevăzute la art. 11. g) la a patra constatare a nerespectării oricăreia dintre obligaţiile prevăzute la art. (1) şi (2). respectiv de la încetarea valabilităţii acestora. (5) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate pentru anii 2011 . 17 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale de medicină dentară încetează cu data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii: a) de drept la data la care a intervenit una din următoarele situaţii: 172 . 15 alin. i) refuzul furnizorului de servicii medicale de a pune la dispoziţia organelor de control ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ale casei de asigurări de sănătate actele de evidenţă financiar-contabilă a serviciilor furnizate conform contractelor încheiate şi documentele justificative privind sumele decontate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate conform solicitării scrise a organelor de control în ceea ce priveşte documentele şi termenele de punere la dispoziţie a acestora. 1.cu recuperarea contravalorii acestor servicii. 7 pct. 13. 2. (3). în cazul celorlalte forme de organizare a cabinetelor medicale. 45 alin. c) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar. 15. pentru o perioadă de două luni consecutive în cadrul unui trimestru. d) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a dovezii de evaluare a furnizorului. 18. 29 din prezentul contract. 7. b) dacă din motive imputabile furnizorului acesta îşi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice. 15 alin. 12. inclusiv ambulatoriul integrat. pentru fiecare situaţie. 9. 24 şi 25 precum şi a faptului că serviciile raportate conform contractului în vederea decontării acestora nu au fost efectuate (cu excepţia situaţiilor în care vina este exclusiv a medicului/medicilor. 19 şi 22. 21. e) nerespectarea termenelor de depunere a facturilor însoţite de documentele justificative privind activităţile realizate conform prezentului contract. 10. 20. h) dacă se constată nerespectarea programului de lucru prevăzut în contract prin lipsa nejustificată a medicului timp de 3 zile consecutive. 7 pct. 3.a). j) în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la art. 6. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 7 pct. contractul se modifică în mod corespunzător prin excluderea medicului/medicilor la care s-a constatat nerespectarea nejustificată a programului de lucru timp de 3 zile consecutive. 14. cu modificările şi completările ulterioare şi art. precum şi pentru obligaţia prevăzută la art. k) odată cu prima constatare după aplicarea de 3 ori a măsurilor prevăzute la art. în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor realizate. 1389/2010. 16.

a5) medicul titular al cabinetului medical individual renunţă sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România. b) din motive imputabile furnizorului. dar nu mai puţin de 6 luni de la data modificării contractului. sau în raza administrativ teritorială a casei de asigurări de sănătate limitrofă casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală. a4) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual. e) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al casei de asigurări de sănătate printr-o notificare scrisă privind expirarea termenului de suspendare a contractului în condiţiile art. casele de asigurări de sănătate nu vor mai încheia contracte cu furnizorii respectivi. (3) în contractele încheiate cu aceşti furnizori sau cu alţi furnizori pentru aceste persoane care prin activitatea lor au condus la încetarea/modificarea contractului. 18 alin.a1) furnizorul de servicii de medicină dentară îşi încetează activitatea în raza administrativ-teritorială a casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală. cu modificările şi completările 173 . a) din prezentul contract.c) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate pentru anii 2011 2012 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. (4) După reluarea relaţiei contractuale. d) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale de medicină dentară sau al casei de asigurări de sănătate. (2) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate a încetat din motive imputabile furnizorilor. cu excepţia revocării dovezii de evaluare a furnizorului. nominalizate în contract. lichidare. (3) şi (4) se aplică în mod corespunzător pentru fiecare dintre sediile secundare/punctele de lucru. după caz. respectiv nu vor mai accepta înregistrarea persoanelor prevăzute la alin. (5) În cazul în care furnizorii intră în relaţii contractuale cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate pentru mai multe sedii secundare/puncte de lucru. (1) lit. prevederile alin. a3) încetarea definitivă a activităţii casei de asigurări de sănătate. desfiinţare sau reprofilare a furnizorului de servicii medicale de medicină dentară. a) . 18 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale de medicină dentară se suspendă la data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii: a) încetarea valabilităţii sau revocarea de către autorităţile competente a oricăruia dintre documentele prevăzute la art. a2) încetare prin faliment. 14 alin. cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreşte încetarea contractului. 1389/2010. prin reziliere c) acordul de voinţă al părţilor. după caz. ART. (3) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate se modifică prin excluderea din contract a uneia sau mai multor persoane înregistrată/înregistrate în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate şi care desfăşoară activitate sub incidenţa acestuia la furnizorii respectivi. casele de asigurări de sănătate nu vor mai intra în relaţii contractuale cu furnizorii respectivi până la următorul termen de contractare. în cazul în care contractul încetează/se modifică din nou. cu indicarea motivului şi a temeiului legal. dar nu mai puţin de 6 luni de la data încetării contractului. (2). (3). (1) lit. din motive imputabile furnizorilor sau persoanelor prevăzute la alin. printr-o notificare scrisă. dizolvare cu lichidare. casele de asigurări de sănătate nu vor accepta înregistrarea în niciun alt contract a persoanei/persoanelor respective până la următorul termen de contractare. din motive imputabile acestora.

a4. până la încetarea cazului de forţă majoră. a) subpct. suspendarea se aplică corespunzător numai medicului aflat în contract. suspendarea se face după 30 de zile calendaristice de la data la care casa de asigurări de sănătate a efectuat ultima plată către furnizor. a5 se constată de către casa de asigurări de sănătate din oficiu. XII. pe bază de documente justificative prezentate casei de asigurări de sănătate. prin organele abilitate pentru efectuarea controlului sau la sesizarea oricărei persoane interesate. constatată de către casele de asigurări de sănătate din evidenţele proprii sau ca urmare a controalelor efectuate la furnizori. centrele medicale aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. 21 (1) În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie. 20 (1) Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris. d) de la data la care casa de asigurări de sănătate este înştiinţată de decizia Colegiului teritorial al medicilor dentişti de suspendare din calitatea de membru sau suspendare din exerciţiul profesiei a medicului titular al cabinetului medical individual. după caz. în limita fondurilor aprobate asistenţei medicale ambulatorii 174 . 31 din prezentul contract.ulterioare şi nerespectarea obligaţiei prevăzută la art. dar nu mai mult de 6 luni. de la data de înregistrare a documentului prin care se constată nesoluţionarea pe cale amiabilă a unor litigii între părţile contractante doar până la data la care contravaloarea acestor servicii medicale atinge valoarea concurentă a sumei care a făcut obiectul litigiului. Situaţiile prevăzute la art. a2. 17 alin. până la data la care aceştia îşi achită obligaţiile la zi sau până la data ajungerii la termen a contractului. XI. valoarea contractuală poate fi majorată prin acte adiţionale. c) la solicitarea furnizorului. precum şi pentru unităţile sanitare ambulatorii. centrele de diagnostic şi tratament. 16 şi la art. prin fax sau direct la sediul părţilor. (1) lit. (1) lit. clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător. care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract. sau până la data ajungerii la termen a contractului. dar nu mai mult de 1/3 din sumele lunare care urmează a fi decontate. prin scrisori recomandate cu confirmare de primire. Modificarea contractului ART. 17 alin. care se află în această situaţie. efectuate. a1) se notifică casei de asigurări de sănătate cu cel puţin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreşte încetarea contractului. (2) Pe parcursul derulării prezentului contract. a) subpct. 7 pct. ART. a3. pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale. raportate şi validate conform contractelor încheiate se suspendă. suspendarea operează pentru o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice de la data încetării valabilităţii/revocării acestuia. pentru motive obiective. b) în cazurile de forţă majoră confirmate de autorităţile publice competente. Corespondenţa ART. cu condiţia ca furnizorul să facă dovada demersurilor întreprinse pentru actualizarea acestuia. (2) Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 5 zile lucrătoare din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părţi contractante schimbarea survenită. 19 Situaţiile prevăzute la art. (2) Decontarea serviciilor medicale contractate. e) nerespectarea de către furnizorii de servicii medicale a termenelor de plată a contribuţiei la Fond.

....de specialitate pentru specialitatea medicină dentară.................. Documentele pe baza cărora se încheie contractul de furnizare de servicii de medicină dentară în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatea medicină dentară depuse de furnizor la casa de asigurări de sănătate .............. pagini fiecare... 22 Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă......... nr..dovada de evaluare a furnizorului nr....... după caz.. avându-se în vedere condiţiile de contractare a sumelor iniţiale............. .. sub rezerva notificării scrise a intenţiei de modificare şi a propunerilor de modificare cu cel puţin ..... contencios ANEXA 1 la contractul de furnizare de servicii de medicină dentară în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatea medicină dentară nr....... Modificarea se face printr-un act adiţional semnat de ambele părţi şi este anexă a acestui contract.. Alte clauze .......director general........... Reprezentant legal...... ART................ .. XIV.......... . Prezentul contract de furnizare a serviciilor de medicină dentară în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiat azi... la iniţiativa oricărei părţi contractante.. valabilă la data încheierii contractului 175 CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ..cererea/solicitarea pentru intrarea în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate............. 23 Prezentul contract se poate modifica prin negociere şi acord bilateral.. ......... XIII... în două exemplare a câte ... derularea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă......... .......... Director executiv al Direcţiei Economice..... zile înaintea datei de la care se doreşte modificarea............. Vizat Juridic. .......... (2) Litigiile nesoluţionate dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate conform alin...................... Soluţionarea litigiilor ART.................. ART.......................... câte unul pentru fiecare parte contractantă...... Director executiv al Direcţiei Relaţii Contractuale................... celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate..................... 24 (1) Litigiile legate de încheierea. . organizată conform reglementărilor legale în vigoare sau de către instanţele de judecată. ....... (1) se soluţionează de către Comisia de Arbitraj care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate..... Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai cu putinţă spiritului contractului............ FURNIZOR DE SERVICII DE MEDICINĂ DENTARĂ Preşedinte . ............................... ....................

.............G... ..M... deschis la Banca ....... ...... ...copia actului doveditor prin care personalul medico-sanitar îşi exercită profesia la furnizor nr... pentru furnizor valabilă la data încheierii contractului............... ...programul de activitate al cabinetului şi punctului de lucru.certificat de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România (pentru fiecare medic dentist) nr.............R.... valabilă la data încheierii contractului............. .M..documentul care atestă gradul profesional pentru medicii dentişti nr..... ... deschis la Trezoreria statului...... pe fiecare pagină ACT ADIŢIONAL pentru serviciile medicale paraclinice .. ...cod de înregistrare fiscală . . sau codul numeric personal (copie BI/CI........copie a actului de identitate pentru medici şi personalul mediu sanitar Documentele necesare încheierii contractelor...cont nr..... efectuată conform prevederilor legale în vigoare ..........A......... precum şi programul de activitate al medicilor şi al personalului medico-sanitar care îşi desfăşoară activitatea la furnizor ...dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul medicosanitar care îşi desfăşoară activitatea la furnizor într-o formă prevăzută de lege şi care este înregistrat în contract funcţionează sub incidenţa acestuia....certificatul de membru al O.dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical...............dovada plăţii la zi a contribuţiei la Fondul pentru asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii.. .... depuse în copie.... după caz) al reprezentantului legal .... sau cont nr. . ...... sunt certificate pentru conformitate prin sintagma "conform cu originalul" şi prin semnătura reprezentantului legal.. .... pentru personalul mediu sanitar valabil la data încheierii contractului......M...cod unic de înregistrare ...... după caz...........pentru radiografia dentară retroalveolară şi panoramică efectuate de medicii de medicină dentară Se întocmeşte după modelul contractului de furnizare de servicii medicale paraclinice adaptat 176 ... ..A. .....

.. cu sediul în municipiul/oraşul . reprezentată prin ... reprezentat prin .. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.. conform Contractuluicadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ...... judeţul/sectorul .........unităţile ambulatorii de recuperare.............. 7 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr............. fax ......................... medicină fizică şi balneologie asiguraţilor........ reprezentată prin preşedinte .. telefon ... medicină fizică şi balneologie acordate în unităţi sanitare ambulatorii de recuperare ART.. medicină fizică şi balneologie aparţinând ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie... ………….............. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ............ pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .............................2012.................. 177 .... …………. aprobată cu modificările şi completările ulterioare prin Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale........ 2 Furnizorul acordă tipurile de servicii medicale de recuperare.... republicată.. Obiectul contractului ART... ... 1389/2010.. medicină fizică şi balneologie......cabinetul medical de specialitate .......................... fax .... II.. ........ . 1389/2010.. 152/2002 privind organizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale de turism balnear şi de recuperare........ aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.. str... medicină fizică şi balneologie (pentru unităţile sanitare ambulatorii de recuperare) I..2012................ republicată... 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale........ nr......... cu modificările şi completările ulterioare. 1389/2010.... acordate în unităţi sanitare ambulatorii de recuperare..... ordinii publice. telefon .............. .. 143/2002 .. 1 Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea serviciilor medicale de recuperare.......... Părţile contractante Casa de asigurări de sănătate ...............2012 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr............ ........ având sediul în municipiul/oraşul ... 629/2001. în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate..... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.. şi care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. str........................ în calitate de reprezentant legal al unităţii sanitare din care face parte.......... ..... siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti şi din reţeaua Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii....societatea de turism balnear şi de recuperare.................. cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr................. Serviciile medicale de recuperare................ e-mail ........... ................ambulatoriul integrat din structura spitalului ......ANEXA 15 CONTRACT de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate de recuperare...... inclusiv al spitalului din reţeaua ministerelor şi instituţiilor centrale din domeniul apărării......... conform anexei nr............ organizat conform Ordonanţei Guvernului nr........ nr. III............................. Şi ..... reprezentat prin ............. reprezentată prin ...... judeţul/sectorul . constituită conform Legii nr..director general .......

.. Durata contractului ART... 3.............. medicină fizică şi balneologie.... autorizaţi şi evaluaţi.... prin afişare pe pagina web şi la sediul casei de asigurări de sănătate lista nominală a acestora. de la medicul de specialitate din ambulatoriu sau de la medicul de specialitate din spital. . se acordă în baza biletului de trimitere de la medicul de familie........ Obligaţiile părţilor ART... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.. 2..... prin intermediul paginii web a casei de asigurări de sănătate precum şi prin email la adresele comunicate oficial de către furnizori cu excepţia situaţiilor impuse de actele normative...... IV....... ART.... raportate şi validate conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr..2012... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.... cât şi în format electronic. . medicină fizică şi balneologie şi cu privire la orice intenţie de schimbare în modul de acordare a acestora.ART.. aflaţi în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate..... medicină fizică şi balneologie......... 1389/2010....... 4... medicină fizică şi balneologie suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate. (1) din Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ....... 2. conform legii....2012.. şi valoarea de contract inclusiv punctajele aferente tuturor criteriilor pe baza cărora s-a stabilit valoarea de contract şi să actualizeze permanent această listă în funcţie de modificările apărute.. . prin publicare pe pagina web a casei de asigurări de sănătate.2012.... 7 Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligaţii: 1....... contravaloarea serviciilor medicale de recuperare.. …………..... 1389/2010. efectuate.. acordate în unităţi sanitare ambulatorii de recuperare..... se face de către următorii medici: 1.... să deconteze furnizorilor de servicii medicale de recuperare....... cu modificările şi completările ulterioare....... 3 Furnizarea serviciilor medicale de recuperare..... 1389/2010. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ..... şi să facă publică în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractelor.... pentru perioade şi potrivit unui ritm stabilite de medicul de recuperare. să informeze furnizorii de servicii medicale cu privire la condiţiile de contractare a serviciilor medicale de recuperare... pe toată durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ...... 5 Prezentul contract este valabil de la data încheierii lui până la data de 31 decembrie 2012......... 178 .... cu modificările şi completările ulterioare... la termenele prevăzute în prezentul contract. să încheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale de recuperare.... 4 alin.. 4 Serviciile medicale de recuperare.. 6 Durata prezentului contract se poate prelungi... în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.......... .... medicină fizică şi balneologie. în limita valorii de contract... precum şi la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative.... pe baza facturii însoţite de documente justificative prezentate atât pe suport hârtie. să informeze în prealabil într-un număr de zile similar celui prevăzut la art.... acordate în unităţi sanitare ambulatorii de recuperare în sistemul asigurărilor de sănătate....... 3..... medicină fizică şi balneologie.. medicină fizică şi balneologie. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr..... V. furnizorul de servicii medicale cu privire la condiţiile de acordare a serviciilor medicale de recuperare.... ART.... medicină fizică şi balneologie contractate..... cuprinzând denumirea... în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data operării acestora.. prin acordul părţilor.

45 alin. 9. 8 Furnizorul de servicii medicale de recuperare. să comunice acestora notele de constatare. pentru a căror corectitudine furnizorii depun declaraţii pe proprie răspundere. (3) din Contractul-cadru pentru anii 2011 . în condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. să aducă la cunoştinţa furnizorilor de servicii medicale cu care se află în relaţie contractuală numele şi codul de parafă al medicilor care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. a unor materiale sanitare şi dispozitivele medicale acordate de alţi furnizori aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate. medicină fizică şi balneologie. …………. la casa de asigurări de sănătate. medicină fizică şi balneologie are următoarele obligaţii: 1. 2. precum şi intimitatea şi demnitatea acestora. 1389/2010. factura este însoţită de documentele justificative privind activităţile realizate. în situaţia în care nu au fost îndeplinite condiţiile pentru ca asiguraţii să beneficieze de aceste servicii. 4. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. în mod distinct. ART. eliberate de medicii de familie. activitatea realizată conform contractului de furnizare de servicii medicale de recuperare. cu care au încheiat contracte de furnizare de servicii medicale de recuperare. după caz. să factureze lunar. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . să deconteze serviciile medicale de recuperare. Sumele astfel obţinute se utilizează conform prevederilor legale în vigoare. să informeze asiguraţii cu privire la şi obligaţiile furnizorului de servicii medicale şi ale asiguratului referitoare la actul medical. să deconteze furnizorilor de servicii medicale de recuperare. conform prevederilor Contractului-cadru privind 179 .5. 1389/2010. 8. să înmâneze la momentul finalizării controlului procesele-verbale de constatare furnizorilor de servicii medicale sau. 7.2012 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate.. 6.2012. medicii de specialitate din ambulatoriu sau medicii de specialitate din spital. să deconteze contravaloarea serviciilor medicale numai dacă medicii au competenţa legală necesară şi au în dotarea cabinetului aparatura medicală corespunzătoare pentru realizarea acestora. care sunt formulare cu regim special unice pe ţară utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate. cu modificările şi completările ulterioare. medicină fizică şi balneologie. 10. contravaloarea serviciilor acordate asiguraţilor. întocmite în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data prezentării în vederea efectuării controlului. precum şi contravaloarea unor servicii medicale. în baza biletelor de trimitere eliberate de către aceştia. medicină fizică şi balneologie. să recupereze de la furnizorii care au acordat servicii medicale de recuperare. în condiţiile respectării prevederilor de la art. să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi. a medicamentelor cu şi fără contribuţie personală. să deducă spre soluţionare organelor abilitate situaţiile în care constată neconformitatea documentelor depuse de către furnizori. medicină fizică şi balneologie sumele reprezentând contravaloarea acestor servicii. 3. în cazul în care controlul este efectuat de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau cu participarea acesteia. medicină fizică şi balneologie numai pe baza biletelor de trimitere. 11. notificarea privind măsurile dispuse se transmite furnizorului de către casele de asigurări de sănătate în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.

e-mail.condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .2012. 6. program asumat prin prezentul contract şi care se depune la casa de asigurări de sănătate la dosarul de contractare. precum şi datele de contact ale acesteia: adresă. 10. ………….bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării. în baza unui formular. 9. să anunţe casa de asigurări de sănătate despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale. 16. 1389/2010. 1389/2010. 15. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.a) să respecte programul de lucru şi să îl comunice caselor de asigurări de sănătate. să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului şi a furnizorului. ………….2012. să completeze corect şi la zi formularele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. să raporteze caselor de asigurări de sănătate datele necesare pentru urmărirea desfăşurării activităţii în asistenţa medicală de recuperare a sănătăţii potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementărilor legale în vigoare. telefon. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . să asigure utilizarea formularului de bilet de trimitere pentru investigaţii paraclinice. atât pe suport hârtie. în condiţiile stabilite în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. să asigure acordarea serviciilor medicale asiguraţilor fără nicio discriminare. 7. pagină web. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. informând în prealabil asiguratul despre tipurile şi efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie. numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală. unic pe ţară. să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate. …………...G.2012 aprobat prin H. pentru 180 . care este formular cu regim special. care se depune la casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 30 de zile de la data semnării contractului. 11. să furnizeze tratamentul adecvat şi să prescrie medicamentele cu şi fără contribuţie personală de care beneficiază asiguraţii.. fax.b) programul de lucru va avea avizul conform al direcţiei de sănătate publică. 13. cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. care este formular cu regim special. al cărui model este prevăzut în anexa nr. să asigure eliberarea actelor medicale. 39 B la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. cât şi în format electronic. unic pe ţară şi să recomande investigaţiile paraclinice în concordanţă cu diagnosticul. conform prevederilor actelor normative referitoare la sistemul de asigurări sociale de sănătate. 1389/2010. nr. să afişeze într-un loc vizibil programul de lucru. să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate. folosind formele cele mai eficiente de tratament. 9. să asigure utilizarea formularelor cu regim special unice pe ţară . 12. în maximum 5 zile calendaristice de la data producerii modificării şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării contractului. 5. 8. corespunzătoare denumirilor comune internaţionale aprobate prin hotărâre a Guvernului. respectiv cele privind evidenţele obligatorii. cele cu regim special şi cele tipizate. 14. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .

…………. acesta trebuie să fie compatibil cu Sistemul informatic unic integrat. înţelegeri. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii. convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . să acorde asistenţă medicală pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri. ………….2012. pentru care se organizează evidenţa distinctă la nivelul medicului de familie şi al medicului de specialitate din ambulatoriu. monitorizarea şi decontarea tratamentului în cazul unor afecţiuni. 21.. 17. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. respectiv beneficiarilor formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr.aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 181 . să solicite documentele justificative care atestă calitatea de asigurat. conform dispoziţiilor legale. să utilizeze Sistemul informatic unic integrat. în condiţiile prevăzute în Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România. să asigure acordarea asistenţei medicale necesare titularilor cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European. 22. 1389/2010. şi în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.. respectiv beneficiari ai formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. caz în care furnizorii sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea în procesul de transmitere a datelor. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate. medicină fizică şi balneologie asiguraţilor numai pe baza biletului de trimitere. să respecte protocoalele de practică pentru prescrierea. documente stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 1389/2010. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială respectiv în baza Regulamentului CEE nr. Lista cuprinzând afecţiunile confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din unităţile ambulatorii care acordă asistenţă medicală de specialitate pentru specialităţile clinice se stabileşte prin Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.2012. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . care este formular cu regim special utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate. după caz. Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European. 20. În situaţia în care se utilizează un alt sistem informatic. elaborate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. cu modificările şi completările ulterioare. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010. cu excepţia: urgenţelor. şi afecţiunilor confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate şi pentru care asiguratul are stabilit un plan de monitorizare şi tratament pentru minimum 6 luni. 19.2012 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. în perioada de valabilitate a cardului. 18. să utilizeze sistemul de raportare în timp real începând cu data la care acesta va fi pus în funcţiune.2012. afecţiunilor cronice prevăzute în norme. 1389/2010. să acorde servicii de asistenţă medicală de recuperare.

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. să încaseze sumele reprezentând fie contribuţia personală pentru unele servicii medicale. medicină fizică şi balneologie solicită bilet de trimitere pentru acordarea de servicii medicale. scrisoarea medicală conţine obligatoriu numărul contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate pentru furnizare de servicii medicale de recuperare. prescripţie medicală. dacă este cazul. bilet de trimitere pentru investigaţiile paraclinice. 29.29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. 23. conform reglementărilor legale în vigoare. direct sau prin intermediul asiguratului. după caz. modelul de scrisoare medicală este prevăzut în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. după caz. 25. să verifice biletele de trimitere cu privire la datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă potrivit prevederilor legale în vigoare. respectiv în baza Regulamentului CEE nr. 27. conform prevederilor legale în vigoare. din care un exemplar rămâne la medicul de specialitate. 28. cu privire la diagnosticul şi tratamentele efectuate şi recomandate. a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice. să asigure acordarea serviciilor medicale prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază. scrisoarea medicală este un document tipizat. medicină fizică şi balneologie şi se utilizează numai de către medicii care desfăşoară activitate în baza acestui contract. a unor materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu şi a recomandărilor pentru investigaţii medicale paraclinice. să recomande asiguraţilor tratamentul adecvat şi eficient. a certificatului de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă. inclusiv prin eliberarea prescripţiei medicale pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală după caz. să completeze formularele cu regim special utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate . să finalizeze actul medical efectuat. să utilizeze pentru prescrierea medicamentelor cu sau fără contribuţie personală şi după caz. …………. casele de asigurări de sănătate recuperează de la aceştia contravaloarea serviciilor medicale recomandate/medicamentelor cu şi fără contribuţie personală prescrise. pentru cazurile pentru care s-au efectuat servicii medicale conform contractului încheiat. să acorde cu prioritate asistenţă medicală femeii gravide şi sugarilor. atunci când concluziile examenului medical impun acest lucru. cu toate datele pe care acestea trebuie să le cuprindă conform prevederilor legale în vigoare. să întocmească liste de prioritate pentru servicii medicale programabile. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii. 1389/2010. numai formularele cu regim special aprobate. 24. care se întocmeşte în două exemplare. cu respectarea condiţiilor privind modalităţile de prescriere a medicamentelor.. furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală de recuperare.bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării. 182 . să informeze medicul de familie. În cazul nerespectării acestei obligaţii. 30. 31. fie coplata pentru alte servicii medicale de care au beneficiat asiguraţii. ce au fost efectuate/eliberate de alţi furnizori în baza acestor formulare şi decontate de casele de asigurări de sănătate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. iar un exemplar este transmis medicului de familie.2012. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . 26. prin scrisoare medicală expediată direct sau prin intermediul asiguratului.

34. serviciile medicale acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate. Modalităţi de plată ART. acordate în unităţi sanitare ambulatorii de recuperare-reabilitare în sistemul asigurărilor de sănătate. medicină fizică şi balneologie.. dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor. medicului de familie pe lista căruia este înscris asiguratul. exprimat în lei. casele de asigurări de sănătate contractează şi decontează contravaloarea serviciilor medicale . aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. prevăzute în anexa nr. ART. 35.32. lista cu bolnavii cu afecţiuni cronice aflaţi în evidenţa proprie şi lunar mişcarea acestora.consultaţii şi numărului de cazuri de recuperare. 37. să solicite începând cu data implementării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate acest document titularilor acestuia în vederea acordării serviciilor medicale. 10 (1) Valoarea contractului rezultă din tabelul de mai jos: ______________________________________________________________________________ | Tipul serviciului | Numărul de | Tariful pe serviciu | Valoare | | | servicii negociat | medical-consulta ie*/| . să întocmească evidenţe distincte şi să raporteze distinct serviciile realizate. dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la furnizor. medicină fizică şi balneologie 183 .2012.lei | | | (orientativ) | caz* | | |____________________|___________________|______________________|______________| | 0 | 1 | 2 | 3 = 1 x 2 | |____________________|___________________|______________________|______________| | Servicii medicale -| | | | | consulta ii | | | | |____________________|___________________|______________________|______________| | Servicii medicale -| | | | | cazuri | | | | |____________________|___________________|______________________|______________| | | | | | |____________________|___________________|______________________|______________| * Tariful pe serviciu medical . 7 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. transmiterea se poate face şi prin intermediul asiguratului. 36.. …………. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.consultaţie şi tariful pe serviciu medical .consultaţii şi numărului de cazuri de recuperare. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012. în situaţia în care baza de tratament nu se află în structura reţelei sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii sau aparţine unor ministere cu reţele sanitare proprii. 1389/2010. să transmită rezultatul investigaţiilor medicale paraclinice recomandate. dovada de evaluare a furnizorului. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . conform contractelor încheiate cu fiecare casă de asigurări de sănătate. …………. 1389/2010şi au avut în vedere toate cheltuielile aferente serviciilor medicale . 9 Modalitatea de plată a serviciilor medicale de recuperare. să reînnoiască pe toată perioada de derulare a contractului. VI. să raporteze în vederea contractării la casa de asigurări de sănătate. să depună la casa de asigurări de sănătate cu care încheie contract o declaraţie pe propria răspundere cu privire la contractele încheiate cu alte case de asigurări de sănătate. medicină fizică şi balneologie.caz sunt cele prevăzute în anexa nr. este tariful pe serviciu medical .consultaţie şi tariful pe caz. după caz. 33. 7 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. prin scrisoare medicală.

.... 11 (1) Decontarea lunară a serviciilor medicale de recuperare....... medicamentele şi materialele sanitare. din care: ...... motivul întreruperii şi numărul de zile efectuat faţă de cel recomandat..................... lei.... În situaţia în care o cură de recuperare......luna III ....5.. medicină fizică şi balneologie.... medicină fizică şi balneologie în ambulatoriu se decontează în luna următoare celei în care a fost finalizată această cură.. este de .... diminuate cu contravaloarea cheltuielilor materiale necesare funcţionării şi administrării unităţilor..... respectiv se acordă sumele reprezentând manopera.... lei ..... medicină fizică şi balneologie realizate şi a tarifelor pe serviciu medical . Cura de recuperare...........luna V ..... furnizorul are obligaţia de a anunţa casa de asigurări de sănătate despre întreruperea curei.........luna IV ......consultaţie şi a tarifului pe serviciu ..caz....luna VI .. lei .. Numărul mediu al zilelor de tratament realizat într-o lună se calculează împărţind numărul total al zilelor de tratament efectuate. (2) Valoarea contractului pentru serviciile medicale de recuperare... lei.........la nivelul tarifelor din anexa nr. ART. lei ....Suma aferentă trimestrului III ......... 7 la ordin. lei ...........Suma aferentă trimestrului I ...luna VII ...... Decontarea lunara a cazurilor finalizate se realizează la tariful contractat daca numărul mediu al zilelor de tratament este mai mare sau egal cu 8.. Toate documentele necesare decontării se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate prin semnătura reprezentanţilor legali ai furnizorilor. lei . medicină fizică şi balneologie şi raportate în luna respectivă.. Pentru un număr mediu al zilelor de tratament realizat intr-o luna mai mic de 8. medicină fizică şi balneologie.... pe baza facturii şi a documentelor justificative depuse de furnizori la casa de asigurări de sănătate până la data de .... lei .. acordate în unităţile sanitare ambulatorii de recuperare în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. lei 184 .... din care: ....... din care: ........ lei. medicină fizică şi balneologie întreruptă se consideră o cură finalizată.......Suma aferentă trimestrului II ... corespunzătoare cazurilor finalizate la numărul de cazuri finalizate de recuperare...... în limita sumelor contractate. în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la încheierea fiecărei luni. lei.medical .....luna I ......luna II ......... se face pe baza numărului de servicii medicale consultaţii şi a numărului de cazuri de recuperare... decontarea lunară a cazurilor finalizate se face la un tarif stabilit conform formulei:Tarif contractat (140 lei) x număr mediu al zilelor de tratament realizat într-o lună / 10 (număr mediu zile de tratament contractat). (2) Suma contractată se defalchează pe trimestre şi pe luni....... lei. ţinându-se cont şi de activitatea specifică sezonieră: Suma anuală contractată este de ........ medicină fizică şi balneologie se întrerupe..... O cură de tratament de recuperare...... acordate în unităţile sanitare ambulatorii de recuperare în sistemul asigurărilor sociale de sănătate...5.... din care: .

................................... lei .......luna VIII .................. medicină fizică şi balneologie................................................................. precum şi cu datele aferente tuturor medicilor de specialitate care îşi desfăşoară activitatea în sistem integrat. Grad profesional: ............................ 14 Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale partea în culpă datorează daune-interese.................................. deschis la Trezoreria statului..... din care: ............. Prenume: ....................... ............. În caz contrar............................. Codul de parafă al medicului: ............... trebuie să respecte criteriile privind calitatea serviciilor medicale acordate asiguraţilor.. 12 Plata serviciilor medicale de recuperare.. se va completa cu programul de lucru stabilit pentru cabinetele respective. medicină fizică şi balneologie... Codul de parafă al medicului: .... lei ................................. Program zilnic de activitate ...... medicină fizică şi balneologie ART............. 15 Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale de recuperare............ ................. lei............. se aplică prevederile legislaţiei în vigoare....... Program zilnic de activitate .. Răspunderea contractuală ART........... Grad profesional: ........ se face în contul nr.. Clauze speciale 185 ................... furnizate în baza prezentului contract...luna XI ........ medicină fizică şi balneologie din componenţa cabinetului medical cu care s-a încheiat contractul: a) Medic Nume: ........................................... medicină fizică şi balneologie cu care casa de asigurări de sănătate a încheiat contract este direct răspunzător de corectitudinea datelor raportate........ elaborate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.......................... Calitatea serviciilor medicale de recuperare.... deschis la Banca ............... lei......................................................... 13 Serviciile medicale de recuperare........... VIII......luna IX ........ sau contul nr.......................................... (3) Clauze speciale .......... acordate în unităţi sanitare ambulatorii de recuperare în sistemul de asigurări sociale de sănătate................ IX. -----------*) În cazul cabinetelor din ambulatoriul integrat al spitalului... VII................................ ....se completează pentru fiecare cabinet medical*) şi fiecare medic de recuperare.... lei ......... ART.............. Prenume: ....................... Cod numeric personal: ............. lei .... ART.......... ore/zi b) Medic Nume: ...luna XII ..............luna X ..... ore/zi c) ......Suma aferentă trimestrului IV ............ Cod numeric personal: . .............

se diminuează cu 30% 186 . în urma controlului efectuat de către serviciile specializate ale caselor de asigurări de sănătate că serviciile raportate conform contractului. Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră. embargo.. de la încetarea acestui caz. 18. cu 20%. b) la a doua constatare. 6. c) la a treia constatare. prescrieri de medicamente cu şi fără contribuţie personală din partea asiguratului şi ale unor materiale sanitare şi/sau recomandări de investigaţii paraclinice care nu sunt în conformitate cu reglementările legale în vigoare aplicabile în domeniul sănătăţii. 15. 8. cu 20%. Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile calendaristice de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul judeţ. în sensul acestei clauze. În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni. cu 30%. ART. pentru primele 30 de zile din perioada cuprinsă în scrisoarea medicală. completarea scrisorii medicale prin utilizarea unui alt formular decât cel prevăzut în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului. cutremur.2012. 16. 18 (1) În cazul în care se constată: nerespectarea programului de lucru stabilit conform prezentului contract. 20 şi 27 precum şi constatarea. 10. Sunt considerate forţă majoră. 1389/2010 sau neeliberarea acesteia. 12. 8 pct. nu au fost efectuate cu recuperarea contravalorii acestor servicii. medicină fizică şi balneologie aferente lunii în care s-au produs aceste situaţii. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 14. acolo unde este cazul. (3) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. în vederea decontării acestora. (2) În cazul în care se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. precum şi neeliberarea prescripţiei medicale ca urmare a actului medical propriu. 3. după cum urmează: a) la prima constatare. este considerată forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. 21. împrejurări ca: război. 17 Efectuarea de servicii medicale peste prevederile contractuale se face pe proprie răspundere şi nu atrage nicio obligaţie din partea casei de asigurări de sănătate cu care s-a încheiat contractul. după cum urmează: a) la prima constatare. 1. 7. inclusiv prescriere de medicamente cu şi fără contribuţie personală din partea asiguratului fără aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate/Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. pentru fiecare dintre aceste situaţii. se diminuează contravaloarea serviciilor medicale de recuperare. 5. cu 30%. 25 şi 26 se va diminua contravaloarea serviciilor de recuperare. c) la a treia constatare. cu 10%. b) la a doua constatare. respectiv Municipiul Bucureşti. cu 10%. …………. intervenită după data semnării contractului şi care împiedică executarea acestuia. de asemenea. mari inundaţii. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . medicină fizică şi balneologie aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii. 13. revoluţie. X. suspendare şi încetare a contractului ART. 2. condiţii de reziliere. 16 Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor. 8 pct. 19.ART. partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen. Sancţiuni. 11. 17. prin care să se certifice realitatea şi exactitatea faptelor şi împrejurărilor care au condus la invocarea forţei majore şi.

în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor realizate. c) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar. (2) şi (3) se utilizează conform prevederilor legale în vigoare. 20) şi 27) precum şi a faptului că serviciile raportate conform contractului în vederea decontării acestora nu au fost efectuate (cu excepţia situaţiilor în care vina este exclusiv a medicului/medicilor. 8 pct. 12). 1). 8 pct.a). 10). g) la a patra constatare a nerespectării oricăreia dintre obligaţiile prevăzute la art. 14). 9. în cazul celorlalte forme de organizare a cabinetelor medicale. 6). (5) Pentru cazurile prevăzute la alin. 33. (7) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condiţiile alin. (1) şi (2) şi (3) se face prin plata directă sau executare silită pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. (8) În cazul în care se constată nerespectarea obligaţiei prevăzută la art. 11). ca urmare a constatării următoarelor situaţii: a) dacă furnizorul de servicii medicale nu începe activitatea în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnării contractului de furnizare de servicii medicale. 19 Contractul de furnizare de servicii medicale de recuperare. conform solicitării scrise a organelor de control în ceea ce priveşte documentele şi termenele de punere la dispoziţie a acestora. (1). d) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a dovezii de evaluare a furnizorului. în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobării acestei măsuri. inclusiv ambulatoriul integrat. (1) şi (2) şi (3) casele de asigurări de sănătate ţin evidenţa distinct pe fiecare medic/furnizor. (2) şi (3) se face din prima plată care urmează a fi efectuată pentru furnizorii care sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. i) dacă se constată nerespectarea programului de lucru prevăzut în contract prin lipsa nejustificată a medicului timp de 3 zile consecutive în cazul cabinetelor medicale individuale. consultaţiile. medicină fizică şi balneologie se reziliază de plin drept. 7). (6) Recuperarea sumei conform prevederilor alin. b) dacă din motive imputabile furnizorului acesta îşi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice. 21) şi 26). 13). 8 pct. medicină fizică şi balneologie aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii. 5). 8). 16). caz în care contractul se modifică prin excluderea acestuia/acestora) . (4) Reţinerea sumelor conform prevederilor alin. e) nerespectarea termenelor de depunere a facturilor însoţite de documentele justificative privind activităţile realizate conform prezentului contract. 18). ART. 3). respectiv serviciile raportate pentru asiguraţii cu afecţiuni confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate nu se decontează de casa de asigurări de sănătate.cu recuperarea contravalorii acestor servicii. (1) şi alin. respectiv de la încetarea valabilităţii acesteia. 15). 19). 17). respectiv 3 luni într-un an. f) la a doua constatare a nerespectării oricăreia dintre obligaţiile contractuale prevăzute la art. 2).contravaloarea serviciilor de recuperare. printr-o notificare scrisă a caselor de asigurări de sănătate. contractul se modifică în mod corespunzător prin excluderea 187 . h) refuzul furnizorului de servicii medicale de a pune la dispoziţia organelor de control ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ale casei de asigurări de sănătate actele de evidenţă financiar-contabilă a serviciilor furnizate conform contractelor încheiate şi documentele justificative privind sumele decontate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. după caz. pentru o perioadă de două luni consecutive în cadrul unui trimestru.

precum şi la prima constatare după aplicarea măsurii prevăzută la art. 1389/2010. 20 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale de recuperare. printr-o notificare scrisă. medicină fizică şi balneologie sau al casei de asigurări de sănătate. 188 . cu excepţia revocării dovezii de evaluare a furnizorului.2012. 18 alin. e) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al casei de asigurări de sănătate printr-o notificare scrisă privind expirarea termenului de suspendare a contractului în condiţiile art. k) odată cu prima constatare după aplicarea de 3 ori a măsurilor prevăzute la art. 32) şi 37 din prezentul contract. în cazul în care contractul încetează/se modifică din nou. (3). a2) încetare prin faliment.medicului/medicilor în cazul cărora s-a constatat nerespectarea nejustificată a programului de lucru timp de 3 zile consecutive. (3) în contractele încheiate cu aceşti furnizori sau cu alţi furnizori pentru aceste persoane care prin activitatea lor au condus la încetarea/modificarea contractului. 8 pct. (5) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . casele de asigurări de sănătate nu vor accepta înregistrarea în niciun alt contract a persoanei/persoanelor respective până la următorul termen de contractare. desfiinţare sau reprofilare a furnizorului de servicii medicale. pentru obligaţia prevăzută la art. a3) încetarea definitivă a activităţii casei de asigurări de sănătate. dar nu mai puţin de 6 luni de la data modificării contractului. d) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale de recuperare. cu modificările şi completările ulterioare şi art. 23). cu indicarea motivului şi a temeiului legal. (5) În cazul în care furnizorii intră în relaţii contractuale cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate pentru mai multe sedii secundare/puncte de lucru. casele de asigurări de sănătate nu vor mai încheia contracte cu furnizorii respectivi. casele de asigurări de sănătate nu vor mai intra în relaţii contractuale cu furnizorii respectivi până la următorul termen de contractare. (2) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate a încetat din motive imputabile furnizorilor. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 21 alin. 22). (3). pentru fiecare situaţie. a) din prezentul contract. nominalizate în contract. din motive imputabile furnizorilor sau persoanelor prevăzute la alin. b) din motive imputabile furnizorului. după caz. (1) şi (2). a5) medicul titular al cabinetului medical individual renunţă sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România. din motive imputabile acestora. j) în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la art. 45 alin. (3) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate se modifică prin excluderea din contract a uneia sau mai multor persoane înregistrată/înregistrate în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate şi care desfăşoară activitate sub incidenţa acestuia la furnizorii respectivi. 18 alin. medicină fizică şi balneologie încetează la data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii: a) de drept la data la care a intervenit una din următoarele situaţii: a1) furnizorul de servicii medicale de recuperare îşi încetează activitatea în raza administrativ-teritorială a casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală. dar nu mai puţin de 6 luni de la data încetării contractului. a4) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual. 8 pct. respectiv nu vor mai accepta înregistrarea persoanelor prevăzute la alin. ART. c) acordul de voinţă al părţilor. lichidare. prin reziliere. (1) lit. cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreşte încetarea contractului. 24. (4) După reluarea relaţiei contractuale. dizolvare cu lichidare.

(1) lit. b) în cazurile de forţă majoră confirmate de direcţiile de sănătate publice competente. (2) Situaţiile prevăzute la art. 22 (1) Situaţiile prevăzute la art. a1) se notifică casei de asigurări de sănătate cu cel puţin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreşte încetarea contractului. 14 alin.c) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate pentru anii 2011 2012. după caz. a2. d) de la data la care casa de asigurări de sănătate este înştiinţată de decizia Colegiului teritorial al Medicilor de suspendare din calitatea de membru sau suspendare din exerciţiul profesiei a medicului titular al cabinetului medical individual. Corespondenţa ART. dar nu mai mult de 6 luni. sau până la data ajungerii la termen a contractului. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 20 alin. (2) Decontarea serviciilor medicale contractate. (1) lit. XI. pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale. centrele de diagnostic şi tratament. (3) şi (4) se aplică în mod corespunzător pentru fiecare dintre sediile secundare/punctele de lucru. suspendarea operează pentru o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice de la data încetării valabilităţii/revocării acestuia. de la data de înregistrare a documentului prin care se constată nesoluţionarea pe cale amiabilă a unor litigii între părţile contractante doar până la data la care contravaloarea acestor servicii medicale atinge valoarea concurentă a sumei care a făcut obiectul litigiului. prin fax sau direct. suspendarea se face după 30 de zile calendaristice de la data la care casa de asigurări de sănătate a efectuat ultima plată către furnizor. 8 pct. e) nerespectarea de către furnizorii de servicii medicale a termenelor de plată a contribuţiei la Fond. prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricărei persoane interesate. a4. din oficiu. efectuate. 1389/2010. 189 . cu modificările şi completările ulterioare şi nerespectarea obligaţiei prevăzută la art. cu condiţia ca furnizorul să facă dovada demersurilor întreprinse pentru actualizarea acestuia. c) la solicitarea furnizorului. ART. 21 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale de recuperare. ART. raportate şi validate conform contractelor încheiate se suspendă. ART. (2). pe bază de documente justificative prezentate casei de asigurări de sănătate. constatată de către casele de asigurări de sănătate din evidenţele proprii sau ca urmare a controalelor efectuate la furnizori. precum şi pentru unităţile sanitare ambulatorii. centrele medicale aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. 20 alin. a) . dar nu mai mult de 1/3 din sumele lunare care urmează a fi decontate. (1) lit.prevederile alin. 24 Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris prin scrisori recomandate cu confirmare de primire. a3. a) subpct. care se află în această situaţie. a) subpct. până la încetarea cazului de forţă majoră. 19 şi la art. medicină fizică şi balneologie se suspendă cu data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii: a) încetarea valabilităţii sau revocarea de către autorităţile competente a oricăruia dintre documentele prevăzute la art. pentru motive obiective. a5 se constată de către casa de asigurări de sănătate. suspendarea se aplică corespunzător numai medicului aflat în contract. până la data la care aceştia îşi achită obligaţiile la zi sau până la data ajungerii la termen a contractului. sub condiţia notificării intenţiei de reziliere cu cel puţin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreşte rezilierea. Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 5 zile lucrătoare de la momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părţi contractante schimbarea survenită. la sediul părţilor. 35 din prezentul contract. 23 Prezentul contract poate fi reziliat de către părţile contractante datorită neîndeplinirii obligaţiilor contractuale.

......director general.................................. ........ medicină fizică şi balneologie în ambulatoriu în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiat astăzi ... valabilă la data încheierii contractului...... ................ 25 Prezentul contract se poate modifica prin negociere şi acord bilateral. medicină fizică şi balneologie nr................ XIV.... Director executiv al Direc iei economice... 26 (1) În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie........ clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător....... celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate... sub rezerva notificării scrise a intenţiei de modificare şi a propunerilor de modificare cu cel puţin . care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract. depuse de furnizor la casa de asigurări de sănătate ........... organizată conform reglementărilor legale în vigoare sau de către instanţele de judecată... CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE Preşedinte .... în limita fondului aprobat pentru asistenţa medicală de recuperare.. pagini fiecare.... după caz..... 190 . Vizat Juridic. (2) Litigiile nesoluţionate dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate conform alin. Modificarea se face printr-un act adiţional semnat de ambele părţi şi este anexă a acestui contract. Modificarea contractului ART.......... .. avându-se în vedere condiţiile de contractare a sumelor iniţiale... ART.. 28 (1) Litigiile legate de încheierea...................................... derularea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă... Director executiv al Direc iei Rela ii contractuale......... Alte clauze .... (1) se soluţionează de către Comisia de Arbitraj care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate......... .. Documentele pe baza cărora se încheie contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate de recuperare.... (2) Pe parcursul derulării prezentului contract... 27 Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă... Soluţionarea litigiilor ART............. ........XII.. nr.. la iniţiativa oricărei părţi contractante...............cererea/solicitarea pentru intrarea în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate...... XIII.dovada de evaluare a furnizorului nr...... ... după caz........ ART..... Reprezentant legal....... valoarea contractuală poate fi majorată prin acte adiţionale.................. .... Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale de recuperare................. zile înaintea datei de la care se doreşte modificarea.... ................ Contencios ANEXA 1 la contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate de recuperare........................ .......... în două exemplare a câte .. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putinţă spiritului contractului...... câte unul pentru fiecare parte contractantă... medicină fizică şi balneologie......

..dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul medicosanitar care îşi desfăşoară activitatea la furnizor într-o formă prevăzută de lege şi care este înregistrat în contract funcţionează sub incidenţa acestuia....cont nr.. pentru personalul mediu sanitar valabil la data încheierii contractului. .....M.. . efectuată conform prevederilor legale în vigoare.......dovada plăţii la zi a contribuţiei la Fondul pentru asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii........ după caz) al reprezentantului legal . ..... . deschis la Trezoreria statului.. sau codul numeric personal (copie BI/CI.. .declaraţie pe propria răspundere cu privire la contractele încheiate cu alte case de asigurări de sănătate (modelul din anexa nr. deschis la Banca ...... având în vedere prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr...... sunt certificate pentru conformitate prin sintagma "conform cu originalul" şi prin semnătura reprezentantului legal. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . ....M. 1389/2010)... .. ..M....... ... depuse în copie....lista cu tipul şi numărul de aparate aflate în dotare. ... ........certificatul de membru al O......notă de fundamentare privind: a) numărul maxim de proceduri care pot fi efectuate pe fiecare aparat / oră... . 8 C la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr..A............ . .......copie a actului de identitate pentru medici şi personalul mediu sanitar. 191 ....documentul care atestă gradul profesional pentru medicii nr.cod unic de înregistrare nr... b) numărul maxim de proceduri / oră posibil de efectuat în cadrul programul de lucru de către personalul mediu sanitar care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la furnizor.......... conform fişelor tehnice ale aparatelor.............A.. . 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal.R.....lista personalului medico-sanitar care îşi exercită profesia la furnizor şi programul de lucru al acestuia.......dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor valabilă la data încheierii contractului..cod de înregistrare fiscală . pe fiecare pagină... .. ........ valabilă la data încheierii contractului....... sau cont nr....2012.... ............ aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.copia actului doveditor prin care personalul medico-sanitar îşi exercită profesia la furnizor nr.... ....certificat de membru al Colegiului Medicilor din România (pentru fiecare medic) nr....programul de lucru al furnizorului. cu modificările şi completările ulterioare Documentele necesare încheierii contractelor... …………..G.. ........... ...

Serviciile medicale de tip spitalicesc .2.spitalizare de zi ce se pot acorda în unităţi sanitare autorizate de Ministerul Sănătăţii să efectueze aceste servicii.caz rezolvat pentru situaţiile care nu necesită spitalizare continuă. se întocmeşte o fişă pentru spitalizare de zi după modelul prevăzut în anexa nr. sunt cele prevăzute la punctul 1. Pentru cazurile rezolvate în regim de spitalizare de zi în camerele de gardă şi în structurile de urgenţă din cadrul spitalelor. inclusiv monitorizarea bolilor cronice pentru care aprobarea unor medicamente se realizează prin comisiile organizate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în acest scop. cu modificările şi completările ulterioare. B. Radioterapie cu megavoltaj . tipurile de servicii medicale ce pot fi furnizate în regim de spitalizare de zi sunt: 1.p).cobaltoterapie 144 lei/şedin ă 3. conform notei de fundamentare a tarifului completată prin utilizarea modelului prevăzut în anexa nr. tratamentelor şi procedurilor medicale acordate pentru rezolvarea unui caz. altele decât spitalele de urgenţă. Radioterapie cu megavoltaj . 3 la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. tariful pe caz rezolvat este cel negociat de casele de asigurări de sănătate cu unităţile spitaliceşti. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. a) . precum şi serviciile medicale de mai jos cu tarifele maximale decontate de casele de asigurări de sănătate. în cadrul programului normal de lucru. 61 alin.accelerator liniar 2 D 180 lei/şedin ă 4.ANEXA 16 PACHET DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ CAPITOLUL I Pachet de servicii medicale de bază A. 1. prestate în regim de spitalizare de zi.2012. servicii medicale .Radioterapie 1. În unităţile spitaliceşti. altele decât cele prevăzute la pct. 1389/2010. servicii medicale prezentate la pct. Servicii medicale spitaliceşti care nu necesită internarea. a) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . 1. Radioterapie cu ortovoltaj/kilovoltal 29 lei/şedin ă 2. altele decât spitalele de urgenţă. Brahiterapie 302 lei/şedin ă 192 . 1. cu modificările şi completările ulterioare.accelerator liniar 3 D 320 lei/şedin ă 5. Servicii medicale spitaliceşti pentru patologia care necesită internare în condiţiile prevăzute la art. Radioterapie cu megavoltaj . 2 lit.2. (3) lit. 1706/2007 privind conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor. 16 A la ordin. precum şi serviciile acordate de către medicii din camerele de gardă şi din structurile de urgenţă din cadrul spitalelor. 2.1 şi care sunt acordate de către medicii din unităţile sanitare cu paturi în cadrul programului normal de lucru. aferente: ____________________________________________________________________________ Tarif maximal decontat de casa de asigurări de sănătate (lei/serviciu medical) ____________________________________________________________________________ a) .1. care nu necesită internare prin spitalizare continuă. Un serviciu medical spitalicesc prin spitalizare de zi reprezintă totalitatea investigaţiilor.

54 .11 .Chimioterapie*) 48. canin inclus.rahianestezie 158. premolarizare. regularizare creastă hemiarcadă.87 . excizia bridelor 57.din i ectopici. pterigion.63 . chisturi 128.50/şedin ă . orjelet.15 i) .Implant de cristalin**) 247. electrorezec ie 48. molar semiinclus. superior sau inferior.95 .Servicii de mică chirurgie: tumorete.de păr i moi). strabism. metoda chirurgicală ortodontică (tunelizare) . canin semiinclus). plăgi.Servicii medicale de oftalmologie: . sec iune tendoane picior.Servicii medicale ORL: . entropion. excizie forma iune tumorală.biopsie de vilozită i coriale***) 900. ruptură chist sinovial picior.80 Tratamentul hiperplaziei mucoasei tuberozitare.38 . tratament hiperostoză tuberozitară 86. infiltra ie trigeminală 26. Dupuytren.99 .Litotritie 350.rezec ie septală.66 h) . B): . amputa ie deget mână. din i din focarul de fractură.monitorizare bolnavi HIV/SIDA*) 200/lună/pacient p) – tratamentul şi profilaxia rabiei 40 / serviciu (administrare) b) c) d) e) f) NOTĂ: Pentru pacienţii la care se monitorizează rezistenţa la tratamentul retroviral.00 n) . amputa ie radiculară.corec ie fren.06 .anestezie generală 300.anestezie locală 16. sec iune tendoane mână.eviscera ie.62 l) . chist sinovial. lipoame. artroscopie genunchi. bursită genunchi. extirparea forma iunilor tumorale (osoase . chist sinovial picior 128. polipectomie nazală 116. alveoloplastie. bursită cot.anestezie locoregională de infiltra ie 114.93 . amigdalectomie. excizia hiperplaziei de mucoasă.00 m) .09 j) ..Anestezie (numai ca urmare a unui serviciu medical prevăzut la pct.Servicii medicale flebologie (opera ie flebologie) 92.00 k) . tariful maximal este de 350 lei/lună/pacient ------------ 193 .halux valgus.Chirurgie maxilo-facială/chirurgie orodentară Odontectomie (molar inclus.opera ie cu lambou 190. rezec ie apicală cu obtura ie/fără obtura ie.anestezie de contact şi infiltra ie 46.anestezie generală inhalatorie 239.Servicii medicale ortopedie: .amniocenteză***) 900.57 g) . glaucom. abcese. adenoidectomie.66 o) .Întrerupere de sarcină cu recomandare medicală 28. crioaplica ie.00/şedin ă . adâncirea şan ului vestibular sau lingual.

***) Biopsia de vilozităţi coriale se decontează la gravide în trimestrul I de sarcină. a sexului fetal şi anomalii numerice a cromozomilor sexuali. insuficienţă respiratorie acută prin suspiciune de embolie pulmonară 6.72 de ore. peritonită. în primele 24 . în primele 24 . accidente vasculare cerebrale şi afecţiuni ale aortei. cheltuieli cu medicamentele şi materialele sanitare. corpi străini metalici. după cum urmează: Explorări computer-tomograf (CT) 1. angiografie.urgenţe medico-chirurgicale majore.*) Tariful nu cuprinde medicamentele specifice nominalizate prin programul naţional cu scop curativ şi suportate din fondul alocat pentru programul naţional cu scop curativ. meningo-encefalită acută 8. 2. Patau. Pentru stabilirea diagnosticului pot fi recomandate servicii medicale de înaltă performanţă: CT. NOTĂ: 1. necroza aseptică de cap femural 5. urgenţe abdomino-pelvine netraumatice (de ex. scintigrafie. scintigrafie.torace . 21. cu dilacerare de părţi moi şi/sau afectare de organe interne 2. pancreatită acută. RMN. în tarifele aferente acestora este inclusă şi prelucrarea probelor prelevate . accidente cerebro-vasculare acute şi afecţiuni ale aortei.abdomino-pelvine . nevizualizate CT 3. valve. traumatisme vertebro-medulare 2.fracturi cominutive şi/sau deschise cu interesare de vase ale extremităţilor 3.coloană vertebrală . ischemie mezenterică. parapareze brusc instalate) 194 . RMN. **) Tariful nu cuprinde contravaloarea lentilei intraoculare. stări comatoase Examenul CT va înlocui examenul RMN la asiguraţii cu contraindicaţii (prezenţă de stimulatoare cardiace. . cheltuieli privind pregătirea sălii de operaţie.cranio-cerebrale . monotraumatisme: . ocluzie intestinală. iar amniocenteza la gravide în trimestrul II de sarcină. Tarifele cuprind toate cheltuielile aferente serviciului medical (cheltuieli de personal. cu justificare din punct de vedere medical. patologia oncologică indiferent de localizare 4. precum şi cheltuieli indirecte). Edwards. Serviciile medicale de înaltă performanţă: CT. hemoragii interne (după stabilizarea funcţiilor vitale) 4. angiografie se decontează în următoarele condiţii: . urgenţe în patologia demielizantă (nevrita optică. anevrism aortic etc.analiza ADN prin PCR a cromozomilor 13.afecţiuni în care au fost epuizate toate celelalte posibilităţi de explorare. efectuată numai de către medicii de specialitate obstetrică-ginecologie cu supraspecializare în medicină fetală. cu justificare din punct de vedere medical 5. politraumatisme cu afectare scheletală multiplă. sarcină în primele 3 luni) Explorări prin rezonanţă magnetică nucleară (RMN) 1. investigaţii medicale paraclinice. 18.) 7. X şi Y pentru diagnosticarea sindromului Down.72 de ore.

accidente coronariene acute 3. Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor beneficiari ai pachetului minimal de servicii medicale sunt: .Examenul RMN va înlocui examenul CT la asiguraţii cu contraindicaţii (insuficienţă renală. La solicitarea pacientului se poate continua internarea cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale spitaliceşti de către acesta. care necesită izolare sau internare obligatorie. spitalul acordă serviciile medicale pentru situaţiile de urgenţă având obligaţia să evalueze situaţia medicală a pacientului şi să îl externeze dacă serviciile medicale de urgenţă nu se mai justifică. cu aspect CT neconcludent Explorări angiografice: .afecţiuni vasculare indiferent de localizare CAPITOLUL II Pachet minimal de servicii medicale în asistenţa medicală spitalicească În situaţia în care pacientul nu poate dovedi achitarea la zi a contribuţiei datorate la fond. în primele 24 . 105. 195 . până la rezolvarea situaţiei de urgenţă.situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care au acest potenţial până la rezolvarea situaţiei de urgenţă. . . 113 şi 114 din Codul penal şi în cazurile dispuse prin ordonanţă a procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale.tratamentul bolnavilor psihic prevăzuţi la art. . .naşterea.urgenţe medico-chirurgicale în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care au acest potenţial. sarcină. CAPITOLUL III Pachet de servicii medicale spitaliceşti pentru persoanele care se asigură facultativ pentru sănătate . accidentul vascular cerebral ischemic acut. cu justificare din punct de vedere medical. . tromboembolismul pulmonar 2.diagnosticul şi tratamentul nu pot fi monitorizate în ambulatoriu.boli cu potenţial endemo-epidemic până la rezolvarea completă a cazului.72 de ore. insuficienţă cardiacă severă. alergie la substanţele de contrast iodate) Explorări scintigrafice 1.boli cu potenţial endemo-epidemic până la rezolvarea completă a cazului.

04 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Alte sporuri | 10. de bolnavi internaţi pentru care au fost efectuate aceste servicii.07 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Fond de premii | 10. aprobată de ordonatorul de credite.. Execuţia bugetului instituţiei sanitare publice la data de 31. efectuate în alte unităţi sanitare: nr. Ştatul de personal 2. a tarifului pe zi de spitalizare. 7.08 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Prima de vacan ă | 10.01.01.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Salarii de merit | 10.12 | | | unită ii | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Indemniza ii de delegare | 10.01. mii lei ______________________________________________________________________________ | ELEMENTE DE CHELTUIELI | Clasifica ie | Valoare | | | bugetară | | |_____________________________________________________|______________|_________| | CHELTUIELI CURENTE (I + II + VI) | 01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Cheltuieli salariale în bani | 10.01. 3. Ultima formă a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011 valabilă la 31.09 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Indemniza ii plătite unor persoane din afara | 10.06 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Ore suplimentare | 10.01.2011.12.16 | | 196 .01. pe elemente de cheltuieli*) -----------*) Se completează pentru fiecare secţie/compartiment pentru care plata se face prin tarif mediu pe caz rezolvat. 5. după caz.01.01.2011 sau 30.01.2011.12.consultaţii interdisciplinare.2011. 1.12.2011 şi la 31. Stocul de medicamente.13 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Indemniza ii de detaşare | 10. materiale sanitare şi reactivi la 01. 4.09. pe bază de tarif pe zi de spitalizare şi pentru fiecare structură de spitalizare de zi pentru care plata serviciilor medicale acordate în regim de spitalizare de zi se face pe caz/serviciu medical. valoare şi nr.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Salarii de bază | 10.01. a tarifului pe caz/serviciu pentru serviciile acordate în regim de spitalizare de zi.01. Pentru serviciile medicale acordate în regim de spitalizare de zi.14 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Aloca ii pentru locuin e | 10.03 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Spor de vechime | 10. la fundamentarea tarifului pe caz/serviciu se prezintă: modelul de pacient şi lista şi numărul serviciilor medicale necesare pentru rezolvarea cazului/serviciului medical. Lista investigaţiilor paraclinice/serviciilor medicale clinice . tipul.01. 6.02 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Indemniza ii de conducere | 10. Fişa de fundamentare a tarifului pentru anul 2012.01.ANEXA 16 A Documentele necesare pentru fundamentarea tarifului mediu pe caz rezolvat.

01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Hrană pentru animale | 20.01.03 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Hrană pentru oameni | 20.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Furnituri de birou | 20.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Materiale pentru cură enie | 20.02 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Reactivi | 20.01. TV.03.01. iluminat şi for ă motrică | 20.05 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Alte obiecte de inventar | 20.01.06 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Transport | 20.01.01.01.01.03 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Contribu ii de asigurări sociale de stat | 10.01.03 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Apa.03.04.30 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Contribu ii | 10.02 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Medicamente | 20. radio.06 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Contribu ii la fondul de garantare a crean elor | 10.04.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Contribu ii de asigurări de şomaj | 10.TOTAL | 20 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Bunuri şi servicii | 20.05. telecomunica ii.07 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Poşta.09 | | | cu caracter func ional | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Alte bunuri şi servicii pentru între inere şi | 20.02 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Încălzit.03.07 | | | salariale | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII .30 | | |_____________________________________________________|______________|_________| 197 .02 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Medicamente şi materiale sanitare | 20.02 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Contribu ii de asigurări sociale de sănătate | 10.30 | | | func ionare | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Repara ii curente | 20.04 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Hrana | 20.04 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Carburan i şi lubrifian i | 20.04 | | | muncă şi boli profesionale | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Contribu ii pentru concedii şi indemniza ii | 10.03.04 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.01.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Materiale sanitare | 20. internet | 20.03.04.03 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Dezinfectan i | 20.08 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Materiale şi prestări servicii pentru între inere | 20.04.03.03 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Contribu ii de asigurări pentru accidente de | 10.03. canal şi salubritate | 20.|_____________________________________________________|______________|_________| | Alte drepturi salariale în bani | 10.01.05 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Piese de schimb | 20.03.

. detaşări...... transferuri | 20....06....03 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Programe pentru sănătate | 51..... | | | | potrivit dispozi iilor legale | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Alte cheltuieli | 20...13 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Protec ia muncii | 20....11 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Transferuri pentru finan area investi iilor | 51.TOTAL | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Din care: | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Ac iuni de sănătate | 51..... transferuri | 20.02...... DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL .24 | | | externe | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din | 20...01..01..| Deplasări...01.09 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Căr i.11 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Consultan ă şi expertiză | 20.12 | | | spitalelor | | | |_____________________________________________________|______________|_________| MANAGER ....06 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Deplasări interne.30.. detaşări.....38 | | | locale pentru finan area unită ilor de asisten ă | | | | medico-sociale | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Aparatură şi echipamente de comunica ii în urgen ă | 51.06..08 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Transferuri pentru repara ii capitale la spitale | 51...30.. 198 ..02 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Materiale de laborator | 20..14 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor | 20.02 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii | 20.02.12 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Pregătire profesională | 20...... DIRECTOR MEDICAL .....01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Deplasări în străinătate | 20.25 | | | ac iuni în reprezentarea intereselor statului.3 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Protocol şi reprezentare | 20. publica ii şi materiale documentare | 20.25 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Transferuri din bugetul de stat către bugetele | 51.30 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂ I ALE | 51 | | | ADMINISTRA IEI PUBLICE .01.

.... EFECTUATE PENTRU PACIENŢII INTERNAŢI......... | CNP | Tipul | Nr.. 1.. (date de identificare: denumire. contract(e) cu casa (casele) de asigurări de sănătate dacă aceasta se află în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate) ______________________________________________________________________________ |Nr.. ÎN ALTE UNITĂŢI SANITARE LUNA ...... ÎN ALTE UNITĂŢI SANITARE LUNA ... NR.. DESFĂŞURĂTORUL LUNAR AL SERVICIILOR MEDICALE PARACLINICE EFECTUATE PENTRU PACIENŢII INTERNAŢI...... | | investiga iei | investiga ii | investiga iei | decontate | | | | paraclinice | paraclinice | efectuate | (lei) | | | | efectuate | | (lei) | | |_____|_____________|_______________|______________|_______________|___________| | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6=C4xC5 | |_____|_____________|_______________|______________|_______________|___________| | | | | | | | | | |_______________|______________|_______________|___________| | | | | | | | 199 ..... JUDEŢUL .........| paraclinice efectuate| paraclinice | paraclinică | decontate| | | | efectuate | contractat | (lei) | | | | | (lei) | | |____|______________________|___________________|___________________|__________| | C1 | C2 | C3 | C4 | C5=C3xC4 | |____|______________________|___________________|___________________|__________| | | | | | | |____|______________________|___________________|___________________|__________| | | | | | | |____|______________________|___________________|___________________|__________| | | | | | | |____|______________________|___________________|___________________|__________| | TOTAL | | X | | |___________________________|___________________|___________________|__________| ------------ *1) Tabelul de mai sus se va completa pentru fiecare unitate sanitară care a furnizat servicii medicale paraclinice pentru pacienţii internaţi în unitatea sanitară cu paturi care întocmeşte aceste raportări 2.............. | Tipul investiga iei | Număr investiga ii| Tarif/investiga ie| Sume | |crt...... ÎN ALTE UNITĂŢI SANITARE.. LOCALITATEA ................ adresă. adresă.. . DESFĂŞURĂTORUL PE C.......................... CONTRACT ÎNCHEIAT CU CAS...... nr............ Unitatea sanitară care a furnizat serviciile paraclinice*1) .. PE BAZA RELAŢIILOR CONTRACTUALE STABILITE ÎNTRE UNITĂŢILE SANITARE (CONFORM art......... (date de identificare: denumire......... nr...... ANUL ... Unitatea sanitară care a furnizat serviciile medicale paraclinice*1) ........ANEXA 16 B DESFĂŞURĂTORUL SERVICIILOR MEDICALE PARACLINICE PENTRU CARE SPITALUL NU DEŢINE DOTAREA NECESARĂ SAU APARATURA EXISTENTĂ ÎN DOTAREA ACESTUIA NU ESTE FUNCŢIONALĂ) ŞI AL CONSULTAŢIILOR INTERDISCIPLINARE.... 72 lit................ a) DIN CONTRACTUL-CADRU) UNITATEA SANITARĂ CU PATURI ..N............... AL SERVICIILOR MEDICALE PARACLINICE EFECTUATE PENTRU PACIENŢII INTERNAŢI........P. | Tariful | Sume | |crt..... ANUL .. contract(e) cu casa (casele) de asigurări de sănătate dacă aceasta se află în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate) ______________________________________________________________________________ |Nr.....

.. 3.......... col.... | Tipul consulta iei | Număr consulta ii | Tarif/consulta ie | Sume | |crt.............. nr.. ÎN ALTE UNITĂŢI SANITARE (CONFORM art....... ANUL ....... | | | | | | | | |_______________|______________|_______________|___________| | | | | | | | |_____|_____________|_______________|______________|_______________|___________| | TOTAL | | | | | |___________________|_______________|______________|_______________|___________| ------------ *1) Tabelul de mai sus se va completa pentru fiecare unitate sanitară care a furnizat servicii medicale paraclinice pentru pacienţii internaţi în unitatea sanitară cu paturi care întocmeşte aceste raportări..CONSULTAŢII INTERDISCIPLINARE EFECTUATE PENTRU PACIENŢII INTERNAŢI......... ANUL .. DESFĂŞURĂTORUL PE C... Unitatea sanitară care a furnizat serviciile clinice*1) .. (date de identificare: denumire.... Total col.. (date de identificare: denumire.P... | interdisciplinare | interdisciplinare | interdisciplinară | decontate | | | efectuate | efectuate | contractat | (lei) | | | | | (lei) | | |_____|____________________|___________________|___________________|___________| | C1 | C2 | C3 | C4 | C5=C3xC4 | |_____|____________________|___________________|___________________|___________| | | | | | | |_____|____________________|___________________|___________________|___________| | | | | | | |_____|____________________|___________________|___________________|___________| | | | | | | |_____|____________________|___________________|___________________|___________| | TOTAL | | x | | |__________________________|___________________|___________________|___________| ------------ *1) Tabelul de mai sus se va completa pentru fiecare unitate sanitară care a furnizat servicii medicale clinice pentru pacienţii internaţi în unitatea sanitară cu paturi care întocmeşte aceste raportări... ÎN ALTE UNITĂŢI SANITARE LUNA ... 4.. C3 din tabelul de la pct..|_____|_____________|_______________|______________|_______________|___________| | Subtotalul | | | X | | | investiga iilor | | | | | | paraclinice | | | | | | efectuate pe un | | | | | | CNP | | | | | |___________________|_______________|______________|_______________|___________| | ... AL SERVICIILOR MEDICALE CLINICE CONSULTAŢII INTERDISCIPLINARE EFECTUATE PENTRU PACIENŢII INTERNAŢI. C5 din tabelul de la pct.......... Total col......... contract(e) cu casa (casele) de asigurări de sănătate dacă aceasta se află în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate) 200 ...... adresă... Unitatea sanitară care a furnizat serviciile clinice*1) .N.... DESFĂŞURĂTOR LUNAR AL SERVICIILOR MEDICALE CLINICE . adresă..... nr..... b) DIN CONTRACTUL-CADRU) LUNA ....... C6 = total col.... contract(e) cu casa (casele) de asigurări de sănătate dacă aceasta se află în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate) ______________________________________________________________________________ |Nr. C4 = tot... 72 lit.. 1. 1.....

.. 72 lit. C5 din tabelul de la pct.. nr..... | Tarif/km | Sumă | |crt.. (date de identificare: denumire. C3 din tabelul de la pct..... Total col. DESFĂŞURĂTOR LUNAR AL SERVICIILOR DE TRANSPORT INTERSPITALICESC EFECTUATE PENTRU PACIENŢII INTERNAŢI... contract(e) cu casa (casele) de asigurări de sănătate dacă aceasta se află în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate) ______________________________________________________________________________ |Nr. C6 = tot... adresă... Unitatea specializată care a furnizat serviciile de transport*1) .______________________________________________________________________________ |Nr. 3 5. 3 Total col.| | | | | | | | |_________________|_________________|_________________|_________| | . col.. col........ C4 = tot.. | CNP |Tipul |Nr... km....| serviciului | de transport | aferen i | (lei) | (lei) | | | de transport | interspitalicesc | serviciilor | | | | | interspitalicesc | | | | | |____|__________________|__________________|_____________|__________|__________| | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6=C4xC5 | |____|__________________|__________________|_____________|__________|__________| | | | | | | | |____|__________________|__________________|_____________|__________|__________| | | | | | | | |____|__________________|__________________|_____________|__________|__________| | | | | | | | |____|__________________|__________________|_____________|__________|__________| | TOTAL | | | X | | |_______________________|__________________|_____________|__________|__________| 201 ...... ANUL ....... CARE NECESITĂ CONDIŢII SUPLIMENTARE DE STABILIRE A DIAGNOSTICULUI DIN PUNCT DE VEDERE AL CONSULTAŢIILOR ŞI INVESTIGAŢIILOR PARACLINICE (CONFORM art. consulta ii |Tariful |Sume | |crt.... | Tipul | Număr servicii | Nr...| |consulta iei |interdisciplinare|consulta iei |decontate| | | |interdisciplinare| |interdisciplinare| (lei) | | | |efectuate*) | |efectuate | | | | | | | (lei) | | |____|_________|_________________|_________________|_________________|_________| | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6=C4xC5| |____|_________|_________________|_________________|_________________|_________| | | | | | | | | | |_________________|_________________|_________________|_________| | | | | | | | |____|_________|_________________|_________________|_________________|_________| |Subtotalul | | | x | | |consulta iilor| | | | | |inter| | | | | |disciplinare | | | | | |din | | | | | |specialită ile| | | | | |clinice | | | | | |efectuate pe | | | | | |un CNP | | | | | |______________|_________________|_________________|_________________|_________| | .... c) DIN CONTRACTUL-CADRU) LUNA ...| | | | | | |____|_________|_________________|_________________|_________________|_________| | TOTAL | | | | | |______________|_________________|_________________|_________________|_________| ------------ *1) Tabelul de mai sus se va completa pentru fiecare unitate sanitară care a furnizat servicii medicale clinice pentru pacienţii internaţi în unitatea sanitară cu paturi care întocmeşte aceste raportări..

...| | serviciului | de transport | aferen i | km | (lei) | | | | de transport | interspitalicesc| serviciilor| (lei) | | | | | interspitalicesc| | | | | |____|_______|_________________|_________________|____________|_______|________| | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 |C7=C5xC6| |____|_______|_________________|_________________|____________|_______|________| | | | | | | | | |____| |_________________|_________________|____________|_______|________| | | | | | | | | |____|_______|_________________|_________________|____________|_______|________| | Subtotal pe| | | | x | | | un CNP | | | | | | |____________|_________________|_________________|____________|_______|________| | ........... dintre care unul rămâne la reprezentantul legal.... 6..... nr. în coloana "c2".. contract(e) cu casa (casele) de asigurări de sănătate dacă aceasta se află în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate) ______________________________________________________________________________ |Nr.. Total col......... NOTĂ: Desfăşurătoarele se întocmesc lunar în două exemplare.... 4 şi 6.... 202 . ANUL ...P. Unitatea specializată care a furnizat serviciile de transport*1) . | CNP | Tipul | Număr servicii | Nr.. MANAGER .. C3 din tabelul de la pct.. iar celălalt se depune la casa de asigurări de sănătate de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale.. C4 = tot........... (date de identificare: denumire. C6 din tabelul de la pct...N...... km.. CARE NECESITĂ CONDIŢII SUPLIMENTARE DE STABILIRE A DIAGNOSTICULUI DIN PUNCT DE VEDERE AL CONSULTAŢIILOR ŞI INVESTIGAŢIILOR PARACLINICE LUNA ........... DIRECTOR MEDICAL . DESFĂŞURĂTORUL PE C...... C7 = tot...... pentru cetăţenii străini se va completa numărul de identificare sau numărul cardului european/numărul paşaportului.. DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL .. atat pe suport de hartie cat si electronic............. ...... adresă....... | Tarif/| Sumă | |crt......... 5 Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale. | | | | | | | | | |_________________|_________________|____________|_______|________| | ........... În tabelele de la pct... până la data prevăzută în contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti......... 5 Total col.. AL SERVICIILOR DE TRANSPORT INTERSPITALICESC EFECTUATE PENTRU PACIENŢII INTERNAŢI..... | | | | | | | |____|_______|_________________|_________________|____________|_______|________| | | TOTAL | | | | X | | |____|_______|_________________|_________________|____________|_______|________| -----------*1) Tabelul de mai sus se va completa pentru fiecare unitate specializată care a furnizat servicii medicale de transport interspitalicesc. col..------------ *1) Tabelul de mai sus se va completa pentru fiecare unitate specializată care a furnizat servicii medicale de transport interspitalicesc.. col........... 2..

3 Serviciile medicale spitaliceşti ce se pot acorda în regim de spitalizare de zi în unităţile sanitare care nu încheie contract de furnizare de servicii medicale spitaliceşti în spitalizare continuă. după caz: a) indicatori cantitativi . şi nu pot fi mai mari decât tarifele maximale decontate de casele de asigurări de sănătate. indicele mediu de utilizare a paturilor la nivel naţional luat în calcul la stabilirea capacităţii maxime a spitalelor. 2.pentru secţii/compartimente de cronici cu internări obligatorii pentru bolnavii psihici prevăzuţi la art. Contractul se adaptează după modelul de contract de furnizare de servicii medicale spitaliceşti prevăzut în anexa nr. după caz. potrivit legii. având în vedere documentele pentru fundamentarea tarifului. 2 Serviciile medicale spitaliceşti se acordă sub formă de: 1. de Ministerul Sănătăţii. precum şi pentru bolnavii care necesită asistenţă medicală spitalicească de lungă durată (ani) 360 zile.pentru secţii/compartimente de cronici 320 zile . de recuperare şi paliativă pe toată durata necesară rezolvării complete a cazului respectiv. 105. ART. 203 . Tariful pe caz rezolvat reprezintă maxim 1/3 din suma corespunzătoare cazului codificat şi grupat conform RO DRG v1 la nivelul tarifului pe caz ponderat mediu naţional prevăzut în Anexa 17A de 1444 lei.reprezintă o alternativă la spitalizarea continuă pentru pacienţii care nu necesită supraveghere medicală mai mare de 12 ore şi pot fi servicii medicale programabile sau neprogramabile. ART. curativă.ANEXA 17 CONDIŢIILE acordării serviciilor medicale în unităţi sanitare cu paturi şi modalităţile de plată ale acestora SPITALE ART. 16 la ordin. 3. în funcţie de secţie este: . Tariful/caz rezolvat se negociază de unităţile sanitare cu casele de asigurări de sănătate. indicele mediu de utilizare a paturilor la nivel naţional şi în conformitate cu planul de paturi aprobat la nivel judeţean stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. 1 Serviciile medicale spitaliceşti de care beneficiază asiguraţii sunt: servicii medicale spitaliceşti pentru patologie care necesită internare prin spitalizare continuă şi spitalizare de zi.pentru secţii/compartimente de acuţi 290 zile . având în vedere documentele pentru fundamentarea tarifului. 20 la ordin. Tarifele/servicii medicale se negociază pe baza propunerilor de oferte ale furnizorilor de servicii medicale. servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare de zi . număr de personal medical de specialitate existent conform structurii spitalelor. prevăzute în anexa nr. 113 şi 114 din Codul penal şi cele dispuse prin ordonanţa procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale. autorizate de Ministerul Sănătăţii.în funcţie de care se stabileşte capacitatea maximă de funcţionare: 1. în condiţiile legii. număr de paturi stabilit potrivit structurii organizatorice a spitalelor aprobată sau avizată. servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare continuă . ART. şi nu poate fi mai mare de 480 lei. 2. având în vedere şi numărul de posturi aprobate. având în vedere următorii indicatori specifici spitalelor. 4 (1) Furnizarea de servicii medicale spitaliceşti se acordă în baza contractelor şi a actelor adiţionale încheiate de spitale cu casele de asigurări de sănătate.forma de internare prin care se acordă asistenţă medicală preventivă. fac obiectul unui contract pentru furnizare de servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare de zi.

numărul de cazuri de urgenţă medico/chirurgicală prezentate în structurile de urgenţă (camere de gardă). 11. 7. mortalitatea raportată la numărul total de externări. total şi pe secţii. În vederea contractării serviciilor spitaliceşti efectuate prin spitalizare de zi spitalele prezintă distinct numărul serviciilor medicale (cazurilor) estimate a se efectua în camera de gardă şi în structurile de urgenţă din cadrul spitalelor. din care numărul cazurilor internate. conform indicatorilor asumaţi prin contractul de management. număr de servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare de zi şi număr cazuri rezolvate pentru serviciile medicale acordate în regim de spitalizare de zi.2013 (5) Furnizorul de servicii medicale spitaliceşti care înfiinţează. gradul de operabilitate înregistrat pe secţiile/compartimentele de specialitate chirurgicală. acut. în raza administrativ teritorială a casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală sau pentru care solicită încheierea unui contract şi/sau în raza administrativ teritorială a oricărei case de asigurări de sanatate. în vederea contractării. în condiţiile prevederilor Hotărârii de Guvern privind aprobarea Planului naţional de paturi pentru perioada 2011 . număr de zile de spitalizare. 13. conform indicatorilor asumaţi prin contractul de management. 6. după caz. sau pentru perioada corespunzătoare. 10. în regim ambulatoriu. durată optimă de spitalizare/durata de spitalizare efectiv realizată/durată medie de spitalizare la nivel naţional în secţiile pentru afecţiuni acute. potrivit structurii organizatorice a spitalului aprobată sau avizată. (2) Spitalele vor prezenta caselor de asigurări de sănătate. de Ministerul Sănătăţii şi normativelor în vigoare. infecţii nosocomiale raportate la numărul total de externări. structuri sanitare cu paturi distincte. gradul de complexitate a serviciilor medicale spitaliceşti acordate în funcţie de morbiditatea spitalizată. defalcarea cazurilor de spitalizare estimate pe fiecare secţie şi pe tip de bolnavi: urgenţa. 12. 9. 5. de dotarea spitalului cu aparatură şi de încadrarea cu personalul de specialitate. tarif pe serviciu medical. gradul de realizare a indicatorilor de management contractaţi pentru anul 2011. în vederea contractării. altele decât spitalele de urgenţă. respectiv tarif pe caz rezolvat. 2. b) indicatori calitativi: 1. (4) Casele de asigurări de sănătate încheie cu spitalele contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti luând în calcul numărul maxim de paturi. după caz. 5. conform indicatorilor asumaţi prin contractul de management. pe secţii şi compartimente. după caz. număr de cazuri externate . 204 . nivelul indicatorilor de performanţă ai managementului spitalului public asumaţi prin contractul de management.spitalizare continuă. indice de complexitate a cazurilor. stabilit pe baza indicelui mediu de utilizare a paturilor la nivel naţional pe tipuri de secţii/compartimente. 6. 8. 3. conform legii. numărul şi tipul investigaţiilor paraclinice estimate a se realiza de către spitale. tarif pe zi de spitalizare. tarif mediu pe caz rezolvat. calculat la capacitatea maximă de funcţionare a spitalului. cu excepţia spitalelor care au manager interimar. cu respectarea tuturor celorlalte condiţii de contractare. tarif pe caz rezolvat (DRG). poate incheia contract cu casa de asigurari de sanatate/casele de asigurari de sanatate. (3) Spitalele vor prezenta. pentru cazurile neinternate. cronic.4. 4.

Economiile rezultate datorită modificării contractelor ca urmare a revizuirii clasificării în sensul descreşterii categoriei de spital. cu condiţia existenţei unor fonduri disponibile cu destinaţia servicii medicale spitaliceşti.2 paragraful al doilea.În situatia in care furnizorul de servicii medicale spitalicesti se regaseste in anexa 17 A la ordin. Măsurarea efectuată în momentul sosirii în UPU/CPU. Pentru structurile nou infiintate. paralizie a piciorului sau braţului. înregistrată cu două ocazii separate la distanţă de cel puţin 5 minute. în funcţie de criteriile avute în vedere la contractare. contractul se modifică in cazul revizuirii categoriei de spital. (7) Cazurile internate prin spitalizare continuă ca şi cazuri de urgenţă vor avea în vedere criteriile de evaluare retrospectivă a oportunităţii internării Criterii de evaluare trimestrială retrospectivă a oportunităţii internării cazurilor de urgenţă 1 Pierderea subită a cunoştinţei Include comă sau incapacitate de răspuns la stimuli. Include răni cauzate de traume majore (fractură a oaselor membrului pelvin. Febră de cel puţin 5 zile (3 zile) cu temperatură de peste 38 °C. după cum urmează: Sodiu <123 sau >156 mEq/L 205 2 Puls anormal 3 Tensiune anormală 4 5 Pierderea acută a vederii sau a auzului Pierderea acută a capacităţii de a mişca o parte importantă a corpului Febră persistentă Sângerare abundentă 6 7 8 Anomalie severă a electroliţilor serici sau a unui gaz din sânge . 5 alin (1) lit. Include şi pierderea conştienţei ca urmare a traumelor. O frecvenţă periferică sub 50/min sau mai mare de 140/min . Fiecare structura distincta a furnizorului de servicii medicale spitalicesti va fi evidentiata distinct in anexa 17 A la ordin. contractarea si decontarea pentru afectiunile acute. în situaţia in care a fost modificata clasificarea in sensul descresterii. schimbare acută în starea de conştienţă a pacientului. se va face prin sistemul DRG pentru fiecare structura avizata/aprobata distinct. şi un o valoare diastolică de sub 60 sau peste 120 mmHg. Pierdere severă parţială sau totală şi care s-a instalat rapid şi a persistă în momentul internării. Exclude rănile izolate ale mâinilor sau picioarelor. Contractul se poate modifica în situatia in care a fost revizuită clasificarea in sensul cresterii. 5 alin. Exclude dezorientare sau confuzie. O presiune sistolică sub 90 sau peste 200 mmHg. (6) Pe parcursul derulării. conform prevederilor legale in vigoare. pentru care nu exista istoric astfel incat sa poata fi calculat ICM si TCP conform metodologiei aplicata pentru calcularea acestor valori. Include hemoragie continuă cu orice localizare. disfagie acută cu risc de aspiraţie).b). fractură a coloanei vertebrale în zona cervicală. se repartizează spitalelor de către casele de asigurări de sănătate. a) punctul a. Include orice suspiciune de sângerare internă. se aplica prevederile art. Pentru fiecare structură distinctă a furnizorului de servicii medicale spitaliceşti care are în componenţă secţii/compartimente de cronici se aplică prevederile art. (1) lit. care nu se poate trata în Departamentul de urgenţă (UPU/CPU/Cameră de gardă).

862/547/2011 privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru serviciile de spitalizare continuă pentru pacienţi acuţi. a căror plată se face pe bază de tarif pe caz rezolvat (DRG) pentru spitalele finanţate în sistem DRG. 10 11 Durere paralizantă 12 Necesitatea administrării Medicaţiei parenterale şi/sau repleţie volemică 13 Procedură semnificativă în primele 24 de ore de la internare ART. IM. Include administrarea medicaţiei IV. 3 din anexa la Ordinul nr.număr de cazuri externate x indice case-mix 2012 x tarif pe caz ponderat pentru anul 2012. respectiv . respectiv tarif mediu pe caz rezolvat pentru spitalele non-DRG. Semnificativ înseamnă că necesită anestezie regională sau generală şi realizarea într-o unitate specializată (cum ar fi sala de operaţii). Evaluarea simptomelor ischemiei miocardice acute. include ordinul pentru medicaţia IV cel puţin la 8 ore şi stabilizarea prin insulină pentru pacienţii tineri cu diabet sever. (1) al art.45 Calcemie serică < 3 mmol/L sau > 6 mmol/L PaCO2 >50 mmHg PaO2 <50 mmHg 9a 9b Anomaliile eletrocardiogramei Suspiciune clinică şi biologică de ischemie miocardică acută Dehiscenţa plăgilor Rezultatele EKG efectuată la prezentare.Potasiu <2.0 mEq/L Bicarbonat <20 sau >36 mEq/L pH arterial pH <7. La calcularea formulei prevăzute în alin. fără a putea fi diagnosticată sau tratată adecvat în departamentul de urgenţă. după caz: a) suma aferentă serviciilor medicale spitaliceşti. Include practic toate operaţiile efectuate în urgenţă. şi intraarterial cel puţin la 8 ore. 862/547/2011.număr de cazuri externate x tarif mediu pe caz rezolvat pe specialităţi La calculul acestei sume se vor avea în vedere: a1) Suma maximă posibil de contractat (Sp) în funcţie de capacitatea maximă de funcţionare a fiecărui spital calculată în conformitate cu prevederile Ordinului comun al ministrului sănătăţii şi preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. IT. se stabileşte astfel: . Exclude ordinul de a menţine accesul venos continuu.5 sau >6. 206 . Durere severă cu suspiciune de urgenţă medicală. De asemenea. care sugerează ischemie miocardică acută recentă. 5 (1) Valoarea totală contractată de spitale cu casele de asigurări de sănătate se constituie din următoarele sume.3 sau >7. în absenţa modificărilor ECG sau a enzimelor miocardice Include doar complicaţiile postterapeutice sau deschiderea plăgilor sau leziuni care necesită închidere/sutură. numărul de paturi aprobate şi contractabile după aplicarea prevederilor Planului Naţional de Paturi se stabileşte de către o comisie formată din reprezentanţi ai casei de asigurări de sănătate şi ai direcţiei de sănătate publică/direcţiile medicale sau de structurile similare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţea sanitară proprie. pentru afecţiunile acute. pe baza clasificării spitalelor în funcţie de competenţă.

862/547/2011 privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru serviciile de spitalizare continuă pentru pacienţi acuţi. în anul 2012) pentru fiecare spital x nr. puncte rezultat din autoevaluare). 862/547/2011.Pentru anul 2012. 3 din anexa la Ordinul nr. Nu se reduc cazurile de urgenţă estimate a se interna luând în calcul datele ultimilor 3 ani. la nivelul fiecărui spital. spitalelor pentru care casa de asigurări de sănătate contractează spitalizare continuă pentru cazurile acute. (4) se stabileşte luând în calcul: număr cazuri externate în anul 2011 raportate şi validate de SNSPMPDSB în anul 2011 x (ICM x TCP. Suma suplimentară ce poate fi contractată de casa de asigurări de sănătate cu fiecare spital poate varia cu până la + 15% faţă de Suma suplimentară repartizată proporţional spitalelor. În formula de calcul pentru suma minimă contractată de casele de asigurări de sănătate cu spitalele. numărul de cazuri externate calculat conform prevederilor alin. puncte rezultat din autoevaluare / n ∑ 1 (nr. 862/547/2011 nu poate fi mai mare decât numărul mediu lunar de cazuri externate şi validate în anul precedent x 12 luni. calculată în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. cazuri externate raportate şi validate de SNSPMPDSB în anul 2011 x ICM 2012 x TCP2012 x nr. şi care nu poate fi mai mare de 130% din suma contractată în anul precedent pentru servicii de spitalizare continuă pentru pacienţii cu afecţiuni acute. în funcţie de categoria în care este clasificat spitalul. în funcţie de particularităţile de la nivel local. pentru servicii de spitalizare continuă pentru afecţiuni acute. unde n este nr. a3) Suma suplimentară (Ss) ce poate fi contractată peste cea minimă. a4) Număr de cazuri externate ce poate fi contractat: La negocierea numărului de cazuri externate pe spital şi pe secţie se vor avea în vedere: 207 . în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. (1) al art. Pentru spitalele non-DRG sau nou intrate în contractare în formulele de mai sus ICM-ul şi TCP-ul se înlocuiesc cu media ponderată calculată la tariful mediu pe caz rezolvat negociat pe specialităţi şi la numărul de cazuri externate pe fiecare specialitate ţinând cont de valoarea procentului de referinţă pentru categoria în care se clasifică spitalul. cu respectarea prevederilor art. 862/547/2011 privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru serviciile de spitalizare continuă pentru pacienţi acuţi. 4 alin. în limita fondurilor disponibile la nivelul casei de asigurări de sănătate. valoarea procentului de referinţă (P) utilizată este de 90. dar nu mai mult de suma maximă posibil de contractat. Suma disponibilă în bugetul casei de asigurări de sănătate cu destinaţie servicii medicale spitaliceşti pentru calculul sumelor suplimentare se repartizează proporţional spitalelor pe baza formulei de mai sus. Pentru spitalele non-DRG în formula de mai sus ICM-ul şi TCP-ul se înlocuiesc cu media ponderată calculată la tariful mediu pe caz rezolvat negociat pe specialităţi şi la numărul de cazuri externate pe fiecare specialitate. pe baza clasificării spitalelor în funcţie de competenţă. pe baza clasificării spitalelor în funcţie de competenţă. prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii şi preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. a2) Suma minimă contractată (Sm) de fiecare spital cu casa de asigurări de sănătate.

6 puncte e) Rx + CT + Scintigrafie + Angiografie + RMN 2 puncte 208 .3. Număr linii de gardă: a) 1 linie de gardă 0. Pentru spitalele non-DRG în formula de mai sus ICM-ul şi TCP-ul se înlocuiesc cu media ponderată calculată la tariful mediu pe caz rezolvat negociat pe specialităţi şi la numărul de cazuri externate pe fiecare specialitate. Complexitatea serviciilor medicale – analize de laborator: a) a efectuat în anul 2011 sub 50% din numărul (poziţii) total de servicii prevăzut în pachetul de servicii de bază – Capitolul II din Anexa 7.a4. asigurate de medici specialişti 0. din care una medicală şi una chirurgicală.numărul de cazuri externate calculat la suma minimă = Sm / (ICM x TCP aferente fiecărui spital). în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. rezultatul se rotunjeşte la număr întreg (în plus).1.2. pe baza clasificării spitalelor în funcţie de competenţă.2.4 Complexitatea serviciilor medicale – radiologie şi imagistică medicală: a) radiologie clasică 0.3.8 puncte c) a efectuat în anul 2011 cu peste 10% mai multe servicii decât numărul (poziţii) total de servicii prevăzut în pachetul de servicii de bază – Capitolul II din Anexa 7. 862/547/2011 privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru serviciile de spitalizare continuă pentru pacienţi acuţi. a4. Pentru spitalele non-DRG sau nou intrate în contractare în formula de mai sus ICM-ul şi TCP-ul se înlocuiesc cu înlocuiesc cu media ponderată calculată la tariful mediu pe caz rezolvat negociat pe specialităţi şi la numărul de cazuri externate pe fiecare specialitate ţinând cont de valoarea procentului de referinţă pentru categoria în care se clasifică spitalul.3 Evaluarea spitalului în vederea acordării punctajului aferent se realizează în funcţie de: a4.5 puncte b) 2 linii de gardă.4 puncte b) a efectuat în anul 2011 peste 50% din numărul (poziţii) total de servicii prevăzut în pachetul de servicii de bază – Capitolul II din Anexa 7.3 puncte d) Rx + CT + Scintigrafie + Angiografie/RMN 1. 864/538/2011 1 punct d) are certificat de calitate ISO 15189 10 puncte a4.la Ordinul nr.la Ordinul nr. a4.3.5 puncte 1 punct b) Rx + CT c) Rx + CT + Scintigrafie 1. 864/538/2011 0.3. rezultatul se rotunjeşte la număr întreg (în plus).3. Număr de cazuri externate suplimentar contractat/spital = (Suma suplimentară contractată / (ICM x TCP aferente spitalului şi prevăzute în anexa 17 A)).la Ordinul nr. Linie de gardă de terapie intensivă: a) 1 linie de gardă de TI b) 2 linii de gardă de TI şi peste 1 punct 2 puncte a4.8 puncte c) peste 3 linii de gardă 1 punct a4. 864/538/2011 0.1 .

70% 0.3.8 gradul de operabilitate realizat de spital în anul 2011 de secţiile chirurgicale (pacienţi operaţi/pacienţi internaţi x100): 0 puncte a) sub 50% b) 51% .3. a4. însoţită de documentele justificative şi o declaraţie pe proprie răspundere că informaţiile corespund realităţii. spitalele vor depune o autoevaluare potrivit datelor de mai sus. în cadrul controalelor efectuate la spitale vor verifica corectitudinea autoevaluării şi vor diminua valoarea de contract a spitalului în mod corespunzător. Casele de asigurări de sănătate.3. caselor de asigurări de sănătate şi direcţiilor de sănătate publică.30 septembrie 2011. spitalele organizează şi raportează trimestrial evidenţa acestor indicatori.aprecierea gradului de operabilitate se face pe baza procentului cazurilor clasificate în DRG chirurgicale din totalul cazurilor externate. de zi şi ambulatoriul integrat clinic 2 puncte a4. În vederea stabilirii punctajelor. a4.3 puncte a) 1 sală şi 1 medic anestezist b) peste 2 săli şi 1 medic anestezist 0.2 puncte în limita a maxim 2 puncte. în acest scop. conform punctajului acordat. Indicele de case-mix este prezentat în anexa nr.5 puncte c) peste 70% 1 punct . a4. 209 grup de 10 protocoale . La stabilirea numărului de cazuri externate contractate pe spital se ţine seama şi de modul de realizare a indicatorilor calitativi din anul precedent.7 Folosirea protocoalelor proprii de îngrijire medicală (trasee clinice) 0 puncte a) nu folosesc b) folosesc mai puţin de 5 protocoale pe secţie/specialitate 1 punct c) folosesc între 6-10 protocoale pe secţie / specialitate 2 puncte d) folosesc pentru mai mult de 20% din grupele de DRG raportate în anul 2011 3 puncte e) prezentarea de proiecte de protocol cu aplicabilitate în anul 2012 1punct pentru fiecare Spitalele vor anexa protocoalele şi analiza rezultatelor aplicării acestora.7 puncte b) spitalizare continuă şi de zi 1 punct c) spitalizare continuă.5 puncte c) orice multiplu întreg de 2 săli şi 1 medic anestezist aduce câte 0.5 Blocul operator 0. a5) Indicele de case-mix 2012 se calculează pentru fiecare spital pe baza numărului şi a tipurilor de cazuri raportate în perioada 1 ianuarie 2011 .4 Numărul anual de cazuri externate negociat şi contractat se defalcă pe trimestre. dacă se constată neconcordanţe la nivelul spitalului.3.f) are certificat de calitate ISO 9001:2008 10 puncte a4.6 Complexitatea ofertei de servicii a) numai spitalizare continuă 0. Numărul de cazuri ponderate se obţine prin înmulţirea numărului negociat de cazuri externate cu indicele de case-mix. 17 A la ordin şi rămâne nemodificat pe perioada de derulare a contractului cu excepţia situaţiilor în care se recalculează ca urmare a acţiunilor de control în sensul diminuării acestuia.

105. 17 A la ordin are în structură secţii/compartimente de cronici. Numărul de cazuri externate Numărul de cazuri externate pe spitale/secţii/compartimente se negociază în funcţie de: . dar nu mai mică de 75% faţă de aceasta. având în vedere documentele pentru fundamentarea tarifului. Durata optimă de spitalizare stabilită de către comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii pe secţii este valabilă pentru toate categoriile de spitale şi este prevăzută în anexa nr. indicele mediu de utilizare a paturilor la nivel naţional la spitalul/secţia/compartimentul respectiv şi de durata optimă de spitalizare sau. recuperare şi neonatologie .prematuri şi îngrijiri paliative. Pentru secţiile/spitalele de psihiatrie cronici cu internări obligatorii pentru bolnavii psihici prevăzuţi la art.media cazurilor externate în ultimii 5 ani la nivelul spitalului (ţinându-se cont de modificările de structură aprobate/avizate de Ministerul Sănătăţii.număr de cazuri externate x durata optimă de spitalizare sau. după caz. Tariful mediu pe caz rezolvat pe specialităţi negociat nu poate fi mai mare decât tariful maximal prevăzut în anexa nr. în funcţie de particularităţile aferente fiecărui tip de spital. contractarea acestor servicii se efectuează conform prevederilor de la lit. La stabilirea numărului de cazuri externate contractate pe spital/secţie/compartiment se ţine seama de modul de realizare a indicatorilor calitativi din anul precedent. valorile relative. spitalele vor ţine evidenţa acestor indicatori. recuperare şi neonatologie . cu respectarea prevederilor art. 4 alin. 2. pentru secţiile/compartimentele unde aceasta a fost mai mică decât cea optimă. în funcţie de numărul de paturi aprobat. tipurile de cazuri ce sunt decontate (grupele de diagnostice. 113 şi 114 din Codul penal şi cele dispuse prin ordonanţa procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale. contractarea acestor servicii se efectuează conform prevederilor lit.a6) Tariful pe caz ponderat pentru anul 2012 este prezentat în anexa nr. În situaţia în care unul din spitalele prevăzute în anexa nr. b) suma pentru spitalele de cronici şi de recuperare. 3. . durata medie de spitalizare la nivel naţional. cu încadrarea în sumele aprobate la nivelul 210 . mediana duratei de spitalizare în secţiile ATI . b). 19 la ordin. Tariful pe zi de spitalizare pe secţie/compartiment se negociază pe baza tarifului pe zi de spitalizare propus de fiecare spital pentru secţiile şi compartimentele din structura proprie. Lista cuprinzând categoriile majore de diagnostice. a). (1) lit. durata efectiv realizată x tariful pe zi de spitalizare 1. recuperare şi neonatologie . 17 C la ordin. precum şi definirea termenilor utilizaţi) sunt prevăzute în anexa nr. precum şi pentru bolnavii care necesită asistenţă medicală spitalicească de lungă durată (ani) se ia în considerare durata medie de spitalizare efectiv realizată în anul precedent. a7) Tarif mediu pe caz rezolvat pe specialităţi Tariful mediu pe caz rezolvat se stabileşte prin negociere între furnizori şi casele de asigurări de sănătate având în vedere documentele pentru fundamentarea tarifului şi indicatorul cost mediu cu medicamentele pe caz externat pe anul 2011şi sumele aprobate la nivelul casei de asigurări de sănătate cu destinaţia servicii medicale spitaliceşti. b). limitele superioare şi inferioare ale intervalului de normalitate al duratei de spitalizare pentru fiecare grupă de diagnostic. precum şi pentru secţiile şi compartimentele de cronici.prematuri sau îngrijiri paliative. 17 A la ordin şi se stabileşte pentru fiecare spital. durata de spitalizare efectiv realizată. după caz) şi al judeţului. care se stabileşte astfel: .cazurile estimate a fi externate pe spital şi pe secţie în anul 2012. Numărul anual de cazuri externate negociat se defalcă pe trimestre. după caz.naţional. În situaţia în care unul din spitale are în structură secţii/compartimente de cronici. după caz.prematuri (prevăzute ca structuri distincte în structura spitalului aprobată/avizată de Ministerul Sănătăţii) din alte spitale. 17 B la ordin. în acest scop.

având în vedere documentele pentru fundamentarea tarifului. care face obiectul unui contract distinct. Casele de asigurări de sănătate contractează servicii medicale paliative în regim de spitalizare continuă dacă acestea nu pot fi efectuate în condiţiile asistenţei medicale la domiciliu. care se află în structura spitalului ca unităţi fără personalitate juridică. 16 la ordin. transportul nemedicalizat al pacienţilor hemodializaţi de la şi la domiciliul pacienţilor. nutriţie şi boli metabolice în cabinete de planificare familială în care îşi desfăşoară activitatea medici cu specialitatea obstetrică-ginecologie şi în cabinete de boli infecţioase. g) suma pentru serviciile medicale spitaliceşti efectuate în regim de spitalizare de zi pentru care plata se face prin tarif pe serviciu medical/caz rezolvat şi care se determină prin înmulţirea numărului negociat şi contractat de servicii medicale spitaliceşti pe tipuri/cazuri rezolvate cu tariful aferent acestora. respectiv din fondul alocat asistenţei medicale spitaliceşti pentru cabinetele prevăzute la art. conform anexei nr. 8 la ordin. obţinut în condiţiile prevăzute mai sus. e) suma pentru serviciile medicale efectuate în cabinete medicale de specialitate în: oncologie medicală. finanţate din fondul alocat asistenţei medicale ambulatorii de specialitate pentru specialităţile clinice. aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. care face obiectul unui contract distinct. finanţată din fondul alocat asistenţei medicale spitaliceşti. f) suma pentru investigaţii paraclinice efectuate în regim ambulatoriu. 4. 17 C la ordin. b) din Contractul-cadru. al cărui model este prevăzut în normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate. Tariful pe caz rezolvat reprezintă maxim 1/3 din suma corespunzătoare cazului codificat şi 211 . 48 alin. 5. c) suma aferentă Programului naţional cu scop curativ pentru medicamente şi materiale sanitare specifice. inclusiv medicamente şi materiale sanitare specifice. d) suma pentru serviciile de supleere renală. transportul lunar al medicamentelor şi al materialelor sanitare specifice dializei peritoneale la domiciliul pacienţilor. Pentru secţiile medicale.casei de asigurări de sănătate cu destinaţie servicii medicale spitaliceşti. Pentru unităţile sanitare cu paturi care încheie contract de furnizare de servicii medicale spitaliceşti cu casa de asigurări de sănătate atât pentru spitalizare continuă cât şi pentru spitalizare de zi. se poate diminua prin negociere între furnizori şi casele de asigurări de sănătate. Tariful pe zi de spitalizare negociat nu poate fi mai mare decât tariful maximal prevăzute în anexa nr. 17 C la ordin. Tariful pe serviciu medical se negociază între spitale şi casele de asigurări de sănătate şi nu poate fi mai mare decât tarifele maximale decontate de casele de asigurări de sănătate. aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. prevăzute în anexa nr. cu numărul de internări corespunzătoare anului 2011 pentru care nu se justifică internarea. acordate în cadrul programului naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică din cadrul Programului naţional cu scop curativ. (4) lit. stabilită conform prevederilor din anexa nr. finanţată din fondul alocat pentru programul naţional cu scop curativ. diabet zaharat. numărul de cazuri externate. Tarifele pe zi de spitalizare negociate nu pot fi mai mari decât tarifele maximale prevăzute în anexa nr. tariful/caz rezolvat se negociază de unităţile sanitare cu casele de asigurări de sănătate. al cărui model este prevăzut în normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate. precum şi în cabinete medicale de specialitate din ambulatoriul integrat al spitalului. 8 la ordin. Suma aferentă serviciilor medicale paliative se stabileşte astfel: Număr de paturi x număr de zile calendaristice dintr-un an estimat a fi ocupat un pat x tariful pe zi de spitalizare negociat.

pentru cazurile care sunt internate prin spitalizare continuă. (3) Cheltuielile ocazionate de activităţile desfăşurate în camera de gardă şi în structurile de urgenţă din cadrul spitalelor. Sumele contractate pentru cazurile rezolvate în regim de spitalizare de zi în cadrul acestor structuri se evidenţiază distinct în contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti încheiat cu casa de asigurări de sănătate. 48 alin. Sumele de la lit. astfel: . b) 1% pentru complexitate suplimentară a cazurilor în ceea ce priveşte comorbiditatea şi numărul de zile de îngrijiri acordate în cadrul secţiilor/compartimentelor de terapie 212 . fiind suportate din fondul aferent asistenţei medicale spitaliceşti. cu excepţia unităţilor sanitare care derulează programe naţionale de sănătate. (2) Sumele de la lit. (2) Diferenţa de 6% din fondul cu destinaţie servicii medicale spitaliceşti ce nu a fost contractată iniţial se utilizează astfel: a) 5% pentru: . şi nu poate fi mai mare de 480 lei. b) din Contractul-cadru.decontarea serviciilor prevăzute la art. (4) lit. ART. casele de asigurări contractează indicatori pentru activitatea de spitalizare de zi pentru anul 2012. sunt cuprinse în structura tarifului pe caz rezolvat. pentru anul 2012. . mai mari de 25% faţă de valoarea decontată pentru indicatorii realizaţi în regim de spitalizare continuă. e) şi f) ale alin. în limita a maxim 25%.grupat conform RO DRG v1 la nivelul tarifului pe caz ponderat mediu naţional prevăzut în Anexa 17A de 1444 lei. casele de asigurări contractează pentru activitatea de spitalizare de zi pentru anul 2012 o suma la nivelul celei decontate in anul anterior majorata cu o suma reprezentand 5 % din suma decontata pentru spitalizarea continua in anul anterior. nu poate depăşi 25% din suma contractată pentru servicii de spitalizare continuă.pentru spitalele care în anul 2011 au realizat valori ale indicatorilor contractaţi în regim de spitalizare de zi şi care au fost decontate de către casele de asigurări de sănătate. . . dar nu mai mult de 50%. dar fără a depăşi 25% din valoarea totală contractată pentru spitalizare continuă.investigaţii paraclinice în laboratoarele/punctele de lucru din structura acestora organizate ca urmare a procedurii de externalizare. 6 (1) La contractarea serviciilor medicale spitaliceşti casele de asigurări de sănătate vor avea în vedere 94% din fondurile aprobate cu această destinaţie la nivelul casei de asigurări de sănătate după ce s-a dedus suma aferentă serviciilor medicale paraclinice ce se pot efectua în ambulatoriu de către unităţile sanitare cu paturi şi de către furnizorii de servicii medicale . . c) şi d) ale alin. după caz.pentru spitalele care în anul 2011 au realizat valori ale indicatorilor contractaţi în regim de spitalizare de zi şi care au fost decontate de către casele de asigurări de sănătate. şi sunt decontate prin tarif pe caz rezolvat. altele decât spitalele de urgenţă. Cazurile pentru care se acordă servicii medicale în aceste structuri din cadrul spitalelor.alte situaţii justificate ce pot apărea în derularea contractelor încheiate cu furnizorii de servicii medicale spitaliceşti. mai mici de 25% faţă de valoarea decontată pentru indicatorii realizaţi în regim de spitalizare continuă. (1) sunt prevăzute în contracte distincte. sunt considerate cazuri rezolvate în regim de spitalizare de zi numai pentru cazurile neinternate prin spitalizare continuă. (1) sunt prevăzute distinct în actele adiţionale la contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti.decontarea sumelor reprezentând depăşirea valorii trimestriale de contract cu maximum 5% din valoarea acesteia pentru spitalele de urgenţă. Numărul de cazuri şi tariful aferent acestora se negociază cu casele de asigurări de sănătate. 75 din Contractul-cadru. Suma contractată de către spital pentru servicii de spitalizare de zi.decontarea cazurilor externate prevăzute la art.

.0 -|< 29.| |70 .0 -|34. astfel: _______________________________________________________________________________ | Sistemul de punctaj.1 .0 -| |38.| |55 .| |50 . se stabileşte conform următoarei formule: Total zile de spitalizare peste mediana fiecărei grupe DRG în secţia/compartimentul de terapie intensivă a spitalului/Total zile de spitalizare peste mediana fiecărei grupe DRG la nivel tuturor spitalelor aflate în contract cu o casă de asigurări de sănătate pentru secţiile/compartimentele de terapie intensivă x 25% din suma reprezentând 1% pentru complexitatea suplimentară a cazurilor.| |7.9 | |38.intensivă.|10 . .0 -|30. Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti.6 -| |< 26.4 |46.|< 39 | | (bătăi/min) | |179 |139 | |109 | |69 |54 | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| | Rata |> 50 |35 .6 -|26.prezenţa permanentă a cel puţin unui medic în cadrul secţiei/compartimentului de terapie intensivă.5 |46.4 |35. în conformitate cu sistemul de punctaj APACHE 2.consum de medicamente de minimum 5% din totalul bugetului stabilit pentru secţia/compartimentul de terapie intensivă. Zilele de spitalizare peste mediana fiecărei grupe DRG din secţiile/compartimentele de terapie intensivă pentru fiecare spital se pun la dispoziţia caselor de asigurări de sănătate trimestrial de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică.9 | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| | Mijloc BP |> 160|130 .3 |8.|6 . suma respectiva se utilizeaza in conditiile lit.|110 .9 | |< 5 | | respira iei | |49 | |34 |24 |11 | | | | | (respira ii/ | | | | | | | | | | | min) | | | | | | | | | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| | Oxigenare | | | | | | | | | | | (kPa)*: | | | | | | | | | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| | FiO2 > 50% |66.|12 .| |25 .9| | rectală (°C) | |40.9 |38. în cadrul secţiei/compartimentului de terapie intensivă.5 -|36.9 |33. .consum de materiale sanitare cu cel puţin 50% peste media consumului de materiale sanitare la nivelul spitalului.prezenţa permanentă a unui număr corespunzător de personal mediu sanitar.3 . Suma se calculeaza trimestrial numai spitalelor care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii: . Spitalele evaluează pacienţii atât la intrarea cât şi la ieşirea din compartimentele/secţiile TI.3 | 213 .|40 . conditiile pentru acordatea sumei calculate trimestrial din 1%.9 |31.0 -|32. APACHE-2 | | Variabile fiziologice | |______________________________________________________________________________| | Variabile | Punctaj | | |_____________________________________________________________| | | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| | Temperatura |> 41 |39. Casele de asigurări de sănătate încheie act adiţional pentru sumele reprezentând complexitatea suplimentară a cazurilor. a.|110 .|< 7. conform prevederilor legale în vigoare.| |70 .6| | | | | | | |66. fără a modifica numărul de cazuri contractate aferente perioadei pentru care se acordă această sumă.| |< 49 | | (mm Hg) | |159 |129 | |109 | |69 | | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| | Ritmul inimii |> 180|140 . In situatia in care nu sunt intrunite de catre nici un furnizor. Suma aferenta fiecărui spital care îndeplineşte criteriile de mai sus.4 | | | | | | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| | A-aDO2 | | | | | | | | | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| | FiO2 < 50% | | | | |> 9.

| |5. Analiza activităţii trimestriale a spitalului se face pe baza următorilor indicatori: 214 .4 |2.5 .9 |14.33 -| |7.15| | | |7.Scala de comă Glasgow | .9 | |5.9 | |2.3 | |8.60 -| |7.| |< 20 | | celule (%) | | |59.indicele de case-mix prevăzut în anexa nr. dar fără a se depăşi suma ce poate fi contractată în funcţie de capacitatea maximă de funcţionare a fiecărui spital.|111 .32 |7.| |121 .0 | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| | pH arterial |> 7.|3. care au stat la baza stabilirii valorii iniţiale de contract/actelor adiţionale.| |< 2.9 | |29.49 | |7.|3.Boli cronice | | Alte variabile: .| |120 .5 . . precum şi nivelul de realizare a indicatorilor specifici în limita celor contractaţi în perioada de la începutul anului şi până la sfârşitul lunii anterioare celei în care se semnează actul adiţional.|46 .5 | | (mmol/l) | |6. 17 A la ordin. Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti.24 | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| | Serum sodium |> 180|160 .9 | | | | (x 109/l) | | | | | | | | | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| . inclusiv sumele care nu au fost contractate iniţial. din care se scad cazurile nevalidate în luna anterioară (validarea şi invalidarea cazurilor externate raportate se fac de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică.| |20 .tariful pe caz ponderat stabilit pentru anul 2012. 862/547/2011.|130 .50 -|7.|3 | |1 | |< 1 | | Număr de | leucocite | | |39. 8 Sumele pentru serviciile medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare de zi de unităţile sanitare autorizate de Ministerul Sănătăţii să efectueze aceste servicii şi care nu încheie contract de furnizare de servicii medicale spitaliceşti în spitalizare continuă. se determină prin înmulţirea numărului de servicii medicale spitaliceşti/cazuri rezolvate cu tarifele negociate aferente acestora.59 |7. Casele de asigurări de sănătate vor avea în vedere la repartizarea fondurilor suplimentare atât prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.4 |3. .0 .9 |45. ART.|2.Vârsta . ART.|15 .5 .|30 .9 |19.| |< 50 | | | | creatinine | |299 | |170 |120 | | | | | | (micromol/l) | | | | | | | | | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| | Total volum |> 60 | |50 . se contractează de către casele de asigurări de sănătate prin acte adiţionale la contractele iniţiale pentru anul 2012.numărul de cazuri externate şi raportate de către spital.|50 . 7 Fondurile suplimentare aprobate pentru anul 2012 cu destinaţia servicii medicale spitaliceşti.Statut chirurgical | |______________________________________________________________________________| ART.25 -|7. decontarea lunară şi regularizarea trimestrială se realizează astfel: 1.9 |5.9 | | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| | Serum |> 300|171 .9 |49.| PaO2 | | | | | |9. Decontarea lunară în limita sumei contractate se face în funcţie de: .59 | |7.15 -|< 7.7|7. cât şi indicatorii specifici fiecărei unităţi sanitare cu paturi.|< 110 | | (mmol/l) | |179 |159 |154 |149 | |129 |119 | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| | Serum potassium|> 7 |6. Tarifele sunt stabilite conform prevederilor art.|150 . 2.9 | | | |________________|_____|______|______|______|______|______|______|______|______| |> 40 | |20 . 9 (1) Decontarea de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor medicale contractate cu spitalele se face după cum urmează: a) pentru serviciile medicale spitaliceşti acordate în spitale a căror plată se face pe baza indicatorului tarif pe caz rezolvat (DRG).0 . 3. conform regulilor de validare stabilite prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate).|155 .

indicele de case-mix realizat pentru perioada de la începutul anului până la sfârşitul trimestrului respectiv. Acest coeficient se calculează trimestrial de Şcoala Naţională de Sănătate Publică. La regularizarea trimestrială în vederea decontării. 4 alin. (Validarea şi invalidarea cazurilor externate raportate se fac de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică. decontarea se face la nivelul realizat.coeficientul k al cazurilor externate Contravaloarea serviciilor medicale calculată pe baza indicatorilor de mai sus trebuie să se încadreze în sumele contractate pentru spitalizare continuă pentru afecţiuni acute. pentru perioada aferentă trimestrului respectiv. În situaţia în care contravaloarea cazurilor pentru spitalizare continuă acuţi realizate şi . numărul de cazuri nu poate depăşi un număr maxim de cazuri calculat la capacitatea maximă de funcţionare a spitalului. În situaţia în care contravaloarea cazurilor pentru spitalizare continuă acuţi realizate. decontarea se face la un tarif care reprezintă 50% din tariful pe caz ponderat. precum şi pentru perioada de la începutul anului şi până la sfârşitul trimestrului respectiv. conform regulilor de validare stabilite prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate). . validate şi decontate este sub valoarea contractată pentru spitalizare continuă acuţi. si contravaloarea cazurilor rezolvate/serviciilor medicale efectuate în regim de spitalizare de zi este mai mică decât suma contractată pentru spitalizare de zi.TCP-ul prevăzut pentru fiecare spital în Anexa nr. cu încadrarea în limita valorii contractate. în limita fondurilor disponibile.coeficientul k al cazurilor extreme (ca durată de spitalizare). Modalitatea de calcul al coeficientului k este prevăzută în anexa nr. validate este peste cea contractată.tariful pe caz ponderat stabilit pentru anul 2012. (1) lit. pe baza cazurilor externate raportate şi validate pentru perioada de la începutul anului până la sfârşitul trimestrului respectiv. validate şi decontate cât şi contravaloarea cazurilor rezolvate/serviciilor medicale efectuate în regim de spitalizare de zi sunt mai mici decât sumele contractate pentru fiecare tip de spitalizare. . Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti. în limita economiilor realizate din spitalizarea continuă pentru cazurile acute se poate deconta contravaloarea cazuri rezolvate/servicii medicale efectuate în regim de spitalizare de zi realizate peste cele contractate. raportate şi validate pentru perioada de la începutul anului până la sfârşitul trimestrului respectiv. în limita economiilor realizate din spitalizarea de zi se pot accepta 215 . . 17 A la ordin . . după epuizarea posibilităţii de înscriere pe listele de aşteptare a cazurilor programabile. Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti. respectiv la un tarif care reprezintă 50% din tariful pe caz rezolvat/serviciului medical efectuate în regim de spitalizare de zi. dar nu mai mult de 25 % din valoarea contractată pentru servicii în regim de spitalizare continuă.. 17 B la ordin. a). Casele de asigurări de sănătate pot accepta la decontare aceste depăşiri dacă spitalul/secţiile a/au luat decizia de creştere a numărului de internări.numărul de cazuri externate realizate şi validate în ordine cronologică în funcţie de data externării.valoarea relativă a DRG-ului corespunzător fiecărui caz . În situaţia în care contravaloarea cazurilor pentru spitalizare continuă acuţi realizate şi validate cat si contravaloarea cazurilor rezolvate/serviciilor medicale efectuate în regim de spitalizare de zi sunt mai mari decât sumele contractate pentru fiecare tip de spitalizare.numărul total de cazuri externate. casele de asigurări de sănătate au în vedere următoarele: . raportată la prevederile art.acuţi În situaţia în care contravaloarea cazurilor pentru spitalizare continuă acuţi realizate.

conform regulilor de validare specifice stabilite prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate). 113 şi 114 din Codul penal şi internările dispuse prin ordonanţa procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale. În situaţia în care numărul de cazuri externate este mai mare decât numărul cazurilor contractate. 105. astfel: durata optimă dacă durata efectiv realizată este mai mare decât durata optimă şi durata efectiv realizată dacă aceasta este mai mică decât durata optimă. fără a se depăşi durata optimă pentru situaţiile la care este prevăzută durată optimă.durata efectiv realizată pentru situaţiile la care nu este prevăzută durată optimă. În cazul spitalelor/secţiilor de psihiatrie cronici. .durata optimă de spitalizare pentru situaţiile la care este prevăzută durată optimă.tariful pe zi de spitalizare negociat.durata efectiv realizată pentru situaţiile la care nu este prevăzută durată optimă. Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti.la decontare un număr de cazuri externate prin spitalizare continuă acuţi. şi dacă creşterea numărului de cazuri realizate se regăseşte în reducerea numărului de cazuri contractate din alte spitale/secţii din judeţul respectiv. Serviciile medicale pentru care plata se face pe bază de tarif pe zi de spitalizare se decontează ţinându-se seama de durata optimă de spitalizare/durata efectiv realizată. casele de asigurări de sănătate pot accepta la decontare această depăşire dacă spitalul/secţiile a/au luat decizia de creştere a numărului de internări. .numărul de cazuri externate realizate şi validate din care se scad cazurile nevalidate în luna anterioară (validarea şi invalidarea se fac de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică.numărul de cazuri externate realizate şi validate pentru perioada de la începutul anului până la sfârşitul trimestrului respectiv (validarea şi invalidarea cazurilor externate raportate se fac de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică. precum şi pentru bolnavii care necesită asistenţă medicală spitalicească de lungă durată (ani).durata optimă de spitalizare pentru situaţiile la care este prevăzută durată optimă astfel: durata optimă dacă durata efectiv realizată este mai mare decât durata optimă şi durata efectiv realizată dacă aceasta este mai mică decât durata optimă. serviciile medicale spitaliceşti se decontează lunar de către casele de asigurări de sănătate în funcţie de numărul de zile de spitalizare efectiv realizat în luna pentru care se face decontarea. în ordinea cronologică a datei de externare. iar această depăşire se încadrează în fondurile alocate asistenţei medicale spitaliceşti la nivelul caselor de asigurări de sănătate respective. Trimestrial se fac regularizări şi decontări în limita sumei contractate pentru serviciile medicale pentru care plata se face pe bază de tarif pe zi de spitalizare în funcţie de: . neonatologie . după caz. şi de tarifele pe zi de spitalizare negociate. de psihiatrie cronici cu internări obligatorii pentru bolnavii psihici încadraţi la art. . . 105. spitalul va raporta în vederea decontării un singur caz rezolvat. după epuizarea posibilităţii de înscriere pe listele de aşteptare a cazurilor programabile. . precum şi pentru bolnavii care 216 . luându-se în calcul durata optimă de spitalizare pentru specialitatea respectivă. În cazul spitalelor/secţiilor de psihiatrie cronici pentru internările obligatorii pentru bolnavii psihici prevăzuţi la art. de la o secţie la alta de acelaşi profil. Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti.distrofici. b) serviciile medicale pentru care plata se face pe bază de tarif pe zi de spitalizare se decontează în limita sumei contractate în funcţie de: . 113 şi 114 din Codul penal şi cele dispuse prin ordonanţa procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale. conform regulilor de validare stabilite prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate). .tariful pe zi de spitalizare negociat. în situaţia în care asiguratul este transferat în aceeaşi unitate sanitară. recuperare pediatrică .prematuri mici şi foarte mici şi TBC.

cu încadrarea în limita valorii contractate. Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti. decontarea lunară şi regularizarea trimestrială se realizează astfel: 1. aferent serviciilor medicale spitaliceşti pentru patologie care necesită internare prin spitalizare continuă. acordate pentru afecţiuni acute în spitale.acuţi În situaţia în care contravaloarea cazurilor pentru spitalizare continuă acuţi realizate. a utilizării judicioase a fondurilor alocate. precum şi pentru perioada de la începutul anului şi până la sfârşitul trimestrului respectiv. se face în funcţie de: . . casele de asigurări de sănătate au în vedere următoarele: . precum şi pentru servicii medicale spitaliceşti acordate în secţiile şi compartimentele de acuţi (aprobate/avizate de Ministerul Sănătăţii. 17 A la ordin.numărul de cazuri externate realizate şi validate în ordine cronologică în funcţie de data externării. c) serviciile medicale spitaliceşti. după caz ca structuri distincte în structura spitalelor) din spitalele de cronici şi de recuperare. în funcţie de numărul de zile de spitalizare realizat în limita numărului de zile de spitalizare contractat şi de tariful pe zi de spitalizare negociat între casele de asigurări de sănătate şi unităţile sanitare cu paturi. pentru care plata se face prin tarif mediu pe caz rezolvat. . în limita economiilor realizate pentru continuă acuţi se poate deconta contravaloarea cazuri rezolvate/servicii medicale efectuate în regim de spitalizare de zi realizate peste cele contractate. în cadrul regularizării trimestriale. Decontarea lunară. Analiza activităţii trimestriale a spitalului se face pe baza următorilor indicatori: . . decontarea se face în funcţie de durata de spitalizare efectiv realizată.tariful mediu pe caz rezolvat pe specialităţi negociat. conform regulilor de validare specifice stabilite prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate). În situaţia în care contravaloarea cazurilor pentru spitalizare continuă acuţi realizate. validate şi decontate cat si contravaloarea cazurilor rezolvate/serviciilor medicale 217 . casele de asigurări de sănătate au în vedere corelarea corespunzătoare a indicatorilor contractaţi şi realizaţi pentru perioada de la începutul anului până la sfârşitul trimestrului respectiv. validate şi decontate este sub valoarea contractată pentru spitalizare continuă acuţi.necesită asistenţă medicală spitalicească de lungă durată (ani). aferent serviciilor medicale spitaliceşti pentru patologie care necesită internare prin spitalizare continuă Contravaloarea serviciilor medicale calculată pe baza indicatorilor de mai sus trebuie să se încadreze în sumele contractate pentru spitalizare continuă pentru afecţiuni acute. cu rezultatele analizei trimestriale efectuată de către ordonatorul de credite ierarhic superior şi transmisă în acest scop caselor de asigurări. conform regulilor de validare stabilite prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate). 2.tariful mediu pe caz rezolvat pe specialităţi negociat.numărul de externări realizate şi validate pentru perioada de la începutul anului până la sfârşitul trimestrului respectiv (validarea şi invalidarea cazurilor externate raportate se fac de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică. dar nu mai mult de 25 % din valoarea contractată pentru servicii în regim de spitalizare continuă.numărul de cazuri externate realizate şi validate din care se scad cazurile nevalidate în luna anterioară (validarea şi invalidarea se fac de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică. pentru perioada aferentă trimestrului respectiv. Pentru monitorizarea eficienţei managementului de spital.tariful mediu pe caz rezolvat pe specialităţi negociat. La regularizarea trimestrială în vederea decontării. Casele de asigurări de sănătate decontează serviciile medicale paliative în regim de spitalizare. Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti. altele decât cele prevăzute în anexa nr. în limita sumei contractate.

efectuate în regim de spitalizare de zi sunt mai mici decât sumele contractate pentru fiecare tip de spitalizare. având în vedere documentele pentru fundamentarea tarifului. decontată din fondul alocat asistenţei medicale ambulatorii de specialitate pentru specialităţile clinice. se decontează la nivelul realizărilor în limita sumelor contractate cu această destinaţie. inclusiv medicamente şi materiale sanitare specifice. care se află în structura spitalului ca unităţi fără personalitate juridică. validate este peste cea contractată. h) suma pentru serviciile medicale spitaliceşti efectuate în regim de spitalizare de zi pentru care plata se face prin tarif pe serviciu medical/caz rezolvat. în condiţiile prevăzute în anexa nr. precum şi în cabinete medicale de specialitate din ambulatoriul integrat ale spitalului. Pentru unităţile sanitare cu paturi care încheie contract de furnizare de servicii medicale spitaliceşti cu casa de asigurări de sănătate atât pentru spitalizare continuă cât şi pentru spitalizare de zi. 8 la ordin. 8 la ordin. decontată din fondul alocat asistenţei medicale spitaliceşti. d) suma aferentă Programului naţional cu scop curativ pentru medicamente şi materiale sanitare specifice se decontează la nivelul realizărilor în limita sumei prevăzute în program pentru medicamente şi materiale sanitare specifice. f) suma pentru serviciile medicale efectuate în cabinete medicale de specialitate în: oncologie medicală. Tariful pe caz rezolvat 218 . în ordinea cronologică a datei de externare. transportul nemedicalizat al pacienţilor hemodializaţi de la şi la domiciliul pacienţilor. transportul lunar al medicamentelor şi al materialelor sanitare specifice dializei peritoneale la domiciliul pacienţilor. în limita sumei contractate. 16 la ordin. cabinete de boli infecţioase şi în cabinete de planificare familială în care îşi desfăşoară activitatea medici cu specialitatea obstetrică-ginecologie. nutriţie şi boli metabolice. si contravaloarea cazurilor rezolvate/serviciilor medicale efectuate în regim de spitalizare de zi este mai mică decât suma contractată pentru spitalizare de zi. Casele de asigurări de sănătate pot accepta la decontare aceste depăşiri dacă spitalul/secţiile a/au luat decizia de creştere a numărului de internări. În situaţia în care contravaloarea cazurilor pentru spitalizare continuă acuţi realizate şi . g) suma pentru investigaţii paraclinice efectuate în regim ambulatoriu. după epuizarea posibilităţii de înscriere pe listele de aşteptare a cazurilor programabile. în limita sumei contractate şi care se determină prin înmulţirea numărului negociat şi contractat de servicii medicale spitaliceşti pe tipuri/cazuri rezolvate cu tariful aferent acestora. diabet zaharat. acordate în cadrul Programului naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică din cadrul Programului naţional cu scop curativ. decontarea se face la un tarif care reprezintă 50% din tariful negociat. e) suma pentru serviciile de supleere renală. în limita fondurilor disponibile. În situaţia în care contravaloarea cazurilor pentru spitalizare continuă acuţi realizate şi validate cat si contravaloarea cazurilor rezolvate/serviciilor medicale efectuate în regim de spitalizare de zi sunt mai mari decât sumele contractate pentru fiecare tip de spitalizare. b) din Contractul-cadru. 48 alin. stabilită conform prevederilor din anexa nr. respectiv din fondul alocat asistenţei medicale spitaliceşti pentru cabinetele prevăzute la art. decontarea se face la nivelul realizat. Tariful pe serviciu medical se negociază între spitale şi casele de asigurări de sănătate şi nu poate fi mai mare decât tarifele maximale decontate de casele de asigurări de sănătate. în limita economiilor realizate din spitalizarea de zi se pot accepta la decontare un număr de cazuri externate prin spitalizare continuă acuţi. Tariful/caz rezolvat se negociază de unităţile sanitare cu casele de asigurări de sănătate. (4) lit. prevăzute în anexa nr.

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 61 alin. NOTĂ: Numărul de cazuri rezolvate în camera de gardă şi în structurile de urgenţă din cadrul spitalelor. (5) Casele de asigurări de sănătate decontează cazurile externate din unităţile sanitare cu personalitate juridică de medicina muncii .2012. în limita valorii de contract.reprezintă maxim 1/3 din suma corespunzătoare cazului codificat şi grupat conform RO DRG v1 la nivelul tarifului pe caz ponderat mediu naţional prevăzut în Anexa 17A – 1444 lei. cu încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat. şi nu poate fi mai mare de 480 lei. (1) lit. pe care le decontează casele de asigurări de sănătate nu poate depăşi numărul de cazuri internate prin spitalizare continuă ca şi cazuri de urgenţă pentru care se face dovada unor intervenţii diagnostice şi terapeutice. 10 (1) Spitalele sunt obligate să suporte din sumele contractate cu casele de asigurări de sănătate: a) cheltuielile privind investigaţiile paraclinice pentru bolnavii internaţi efectuate în alte unităţi spitaliceşti sau în unităţi ambulatorii de specialitate. (4) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . (4) Decontarea cazurilor transferate într-o altă unitate sanitară. se realizează în procent de 50% din tariful pe caz rezolvat (DRG). casa de asigurări de sănătate poate efectua o regularizare a cazurilor realizate. raportate şi validate. (2) Cazurile internate în regim de spitalizare continuă care nu au îndeplinit criteriile de internare nu se decontează de casele de asigurări de sănătate. într-un interval de 48 de ore de la externare. sumele astfel suportate de către spitale pentru investigaţii paraclinice pentru pacienţii internaţi.boli profesionale şi din secţiile de boli profesionale aflate în structura spitalelor. în situaţiile în care spitalul respectiv nu deţine dotarea necesară sau aparatura existentă în dotarea acestuia nu este funcţională. cu modificările şi completările ulterioare şi în condiţiile în care cazurile externate sunt persoane asigurate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. necesare rezolvării cazurilor respective. Cazurile care fac obiectul internării prin spitalizare de zi şi au fost rezolvate prin spitalizare continuă la solicitarea asiguratului se decontează de casele de asigurări de sănătate la tariful pe serviciu medical/caz rezolvat aferent spitalizării de zi. şi neinternate. a) şi c). la nivelul fiecărui spital care a contractat cu casa de asigurări de sănătate servicii medicale spitaliceşti atât pentru afecţiuni acute cât şi pentru afecţiuni cronice. pentru patologie de acelaşi tip. pe baza relaţiilor contractuale stabilite între unităţile sanitare respective.boli profesionale şi din secţiile de boli profesionale aflate în structura spitalelor. (6) Trimestrial. efectuate în alte unităţi 219 . ART. Casele de asigurări de sănătate nu decontează mai mult de 40% din cazurile externate din unităţile sanitare cu personalitate juridică de medicina muncii . din tariful mediu pe caz rezolvat cu excepţia situaţiilor în care comisia de revalidare a cazurilor constituită la nivelul caselor de asigurări de sănătate constată că sunt acoperite peste 80% din îngrijirile corespunzătoare tipului de caz conform codificării. cu excepţia situaţiilor în care comisia de analiză a cazurilor constituită la nivelul caselor de asigurări de sănătate constată că sunt acoperite peste 80% din îngrijirile corespunzătoare tipului de caz conform codificării. 1389/2010. pentru patologie de acelaşi tip într-un interval de 48 de ore de la internare. pentru care nu s-a confirmat caracterul de boală profesională în condiţiile respectării criteriilor de internare prevăzute la art. se realizează în procent de 50% din tariful pe caz rezolvat (DRG). între cele două tipuri de îngrijiri: acute şi cronice. diferenţa fiind suportată de asigurat. altele decât spitalele de urgenţă. din tariful mediu pe caz rezolvat. (3) Decontarea cazurilor externate care se reinternează în aceeaşi unitate sanitară sau într-o altă unitate sanitară. după regularizarea trimestrială realizată conform alin.

în ceea ce priveşte cazarea. materiale sanitare şi investigaţii paraclinice la care ar fi fost îndreptăţiţi fără contribuţie personală. 12 (1) Spitalele sunt obligate să suporte pentru asiguraţii internaţi în regim de spitalizare continuă şi în regim de spitalizare de zi toate cheltuielile necesare pentru rezolvarea cazurilor respective. 220 . investigării sau efectuării unui consult de specialitate. inclusiv pentru medicamente. (3) Rambursarea cheltuielilor prevăzute la alin. Contribuţia personală a asiguraţilor reprezintă diferenţa dintre tarifele pentru serviciile hoteliere cu grad ridicat de confort stabilite de fiecare unitate furnizoare şi cele corespunzătoare confortului standard. cea acordată la nivelul alocaţiei de hrană stabilite prin acte normative. în baza unor documente medicale întocmite de medicul curant din secţia în care aceştia sunt internaţi şi avizate de şeful de secţie şi managerul spitalului. grup sanitar propriu. spitalele rambursează contravaloarea acestor cheltuieli la cererea asiguraţilor. efectuate în ambulatoriul/ambulatoriul integrat al spitalului respectiv sau al altei unităţi sanitare cu paturi. conform machetei din anexa nr. aprobat prin H. cu excepţia transportului efectuat de serviciile publice de ambulanţă pentru pacienţii care nu se află în stare critică şi care se află în unităţile sau compartimentele de primiri urgenţe şi care necesită transport la o altă unitate sanitară sau la o altă clădire aparţinând unităţii sanitare respective. se evidenţiază distinct şi se raportează lunar caselor de asigurări de sănătate. efectuate în ambulatoriul/ambulatoriul integrat al spitalului respectiv sau al altei unităţi sanitare cu paturi.spitaliceşti sau în unităţi ambulatorii de specialitate. 16 B la ordin. suportă cheltuieli cu medicamente. telefon. peste confortul standard. decontat de casa de asigurări de sănătate din fondul alocat asistenţei medicale de urgenţă şi transport sanitar. 1389/2010 şi ale prezentelor norme. cu respectarea normelor igienico-sanitare şi fără dotări suplimentare (televizor. pe perioada internării în spital. sumele plătite de către spitale pentru transportul interspitalicesc pentru asiguraţii internaţi care necesită condiţii suplimentare de stabilire a diagnosticului din punctul de vedere al consultaţiilor şi investigaţiilor paraclinice. în condiţiile Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012. pe baza relaţiilor contractuale stabilite între unităţile sanitare respective. (2) În situaţia în care asiguraţii. sumele astfel suportate de către spitale pentru consultaţiile interdisciplinare pentru pacienţii internaţi. radio. pe baza unei metodologii proprii. se evidenţiază distinct şi se raportează lunar caselor de asigurări de sănătate. conform machetei din anexa nr. suportă suma aferentă serviciilor hoteliere standard (cazare standard şi masă la nivelul alocaţiei de hrană) pentru însoţitorii copiilor bolnavi în vârstă de până la 3 ani. ART. 16 B la ordin.G. iar în ceea ce priveşte masa. Asiguraţii suportă contravaloarea serviciilor hoteliere (cazare şi/sau masă) cu un grad ridicat de confort. c) suma aferentă consultaţiilor interdisciplinare pentru pacienţii internaţi. ART. nr. 11 Spitalele. b) suma aferentă transportului interspitalicesc pentru asiguraţii internaţi care necesită condiţii suplimentare de stabilire a diagnosticului din punctul de vedere al consultaţiilor şi investigaţiilor paraclinice. în vederea internării. din sumele contractate cu casele de asigurări de sănătate. Prin confort standard. (2) reprezintă o obligaţie exclusivă a spitalelor şi se realizează numai din veniturile proprii ale acestora. acordate la cererea acestora. precum şi pentru însoţitorii persoanelor cu handicap grav. materiale sanitare şi investigaţii paraclinice. se evidenţiază distinct şi se raportează lunar caselor de asigurări de sănătate. se înţelege salon cu minimum 3 paturi. 16 B la ordin. frigider şi altele asemenea). conform machetei din anexa nr.

nu se mai justifică menţinerea acestuia în secţia de neonatologie prematuri. (1) se aplică pacienţilor internaţi. angiografie) se acordă numai pe bază de recomandare medicală asiguraţilor conform fişelor de solicitare prevăzute în anexa nr. după caz. Pentru fiecare lună. casele de asigurări de sănătate pot efectua până la data de 20 decontarea lunii curente pentru perioada 1 . spitalele întocmesc fişele de solicitare prevăzute în anexa nr. greutatea la naştere şi greutatea la externare. evaluarea stării de sănătate a asiguratului la momentul externării şi indicaţiile de tratament şi supraveghere terapeutică pentru următoarea perioadă (determinată conform diagnosticului). pe baza facturii şi a documentelor justificative depuse până la data prevăzută în contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti. în baza indicatorilor specifici realizaţi şi în limita sumelor contractate.15 a lunii. urmând ca diferenţa reprezentând servicii medicale realizate să se deconteze în luna ianuarie a anului următor. cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior în funcţie de subordonare. pe baza facturii şi a documentelor justificative depuse până la data prevăzută în contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti. în primele 10 zile ale lunii următoare celei pentru care se face plata.afecţiuni în care au fost epuizate toate celelalte posibilităţi de explorare. 15 (1) Suma anuală prevăzută în bugetul de venituri şi cheltuieli şi. din care unul rămâne la furnizorul care a făcut recomandarea şi. numai în următoarele condiţii: . respectiv. 18 la ordin. RMN. suma prevăzută în contractul de furnizare de servicii medicale încheiat cu casele de asigurări de sănătate se defalcă de către spitale pe trimestre şi luni. 16 la ordin. acolo unde este cazul. La fişa de solicitare se ataşează. scintigrafie. 221 . în situaţia în care la o greutate de peste 2. contravaloarea serviciilor medicale acordate asiguraţilor în luna precedentă. Fişele de solicitare se întocmesc într-un singur exemplar dacă serviciile medicale de înaltă performanţă se efectuează de către spitalul în care este internat pacientul. (3) În situaţia în care spitalele nu deţin dotarea necesară sau aparatura existentă în dotarea acestora nu este funcţională. pentru pacienţii internaţi cărora li se recomandă servicii medicale de înaltă performanţă prevăzute la alin. (2) Casa de asigurări de sănătate decontează. prin scrisoare medicală sau bilet de ieşire din spital cu obligaţia ca acesta să conţină explicit toate elementele prevăzute în scrisoarea medicală. (2) Prevederile alin. vor transmite casei de asigurări de sănătate pentru nou-născuţii prematur.urgenţe medico-chirurgicale majore nominalizate în anexa nr. odată cu raportarea lunară. 13 (1) Serviciile medicale de înaltă performanţă (CT. cu încadrarea în sumele contractate. un exemplar la furnizorul care a efectuat serviciul/serviciile de înaltă performanţă. Decontarea serviciilor medicale aferente lunii decembrie a anului în curs se poate efectua în luna decembrie pentru serviciile medicale efectuate şi facturate până la data prevăzută în documentele justificative depuse în vederea decontării. . ART. la o greutate a nou-născutului de peste 2. şi al caselor de asigurări de sănătate.ART. ART.500 grame. fără a se întocmi bilet de trimitere pentru servicii medicale paraclinice. informaţii care trebuie să se regăsească şi în foaia de observaţie clinică generală la epicriză. rezultatele celorlalte investigaţii efectuate anterior pentru stabilirea diagnosticului. (2) Spitalele. (1) ce vor fi efectuate în alte unităţi spitaliceşti sau în unităţi ambulatorii de specialitate. 14 (1) Medicii care îşi desfăşoară activitatea în spital au obligaţia ca la externarea asiguratului să transmită medicului de familie sau medicului de specialitate din ambulatoriu. 18 la ordin care se completează în 2 exemplare.500 grame medicul nu consideră oportună externarea acesta va fi transferat pe secţia de neonatologie acuţi.

care se află în structura spitalului ca unităţi fără personalitate juridică. număr cazuri programate intrate în lista de prioritate în cursul trimestrului. în funcţie de subordonare. ai ministerului de resort. respectiv autorităţilor administraţiei publice locale. (4) Trimestrial. 17 Contractele pentru furnizarea serviciilor medicale acordate în spitale se semnează din partea spitalelor de către membrii Comitetului director. şi caselor de asigurări de sănătate execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli. Pentru această situaţie. în funcţie de subordonare. ai autorităţilor administraţiei publice locale. ART. cabinete de medicină dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. conform facturilor însoţite de documentele justificative. ART. urmând ca regularizarea finală a trimestrului IV să se efectueze în luna ianuarie a anului următor. dacă este cazul. laboratoare de sănătate mintală. cât şi cu ocazia raportării datelor în cursul execuţiei. spitalele depun la casa de asigurări de sănătate pe fiecare secţie numărul cazurilor programate aferente trimestrului respectiv. Acestea vor informa asupra modificărilor apărute în actele normative şi vor stabili. spitalele vor întocmi liste de prioritate pentru cazurile programabile. de realitatea şi exactitatea datelor prezentate atât cu ocazia negocierii contractelor.(3) Pentru încadrarea în sumele contractate cu casele de asigurări de sănătate. 18 Refuzul semnării contractului de către unitatea publică furnizoare de servicii medicale spitaliceşti sau de către casa de asigurări de sănătate va fi adus la cunoştinţă Ministerului Sănătăţii sau celorlalte ministere. 19 Casele de asigurări de sănătate şi direcţiile de sănătate publică au obligaţia de a organiza trimestrial sau ori de câte ori este nevoie întâlniri cu medicii de specialitate din unităţile sanitare cu paturi pentru a analiza aspecte privind calitatea serviciilor medicale din asistenţa medicală spitalicească. respectiv centre de sănătate mintală şi staţionar de zi psihiatrie. după caz. împreună cu medicii de specialitate din unităţile sanitare cu paturi. care. 37 la ordin. a cazurilor care necesită internare în secţiile de obstetrică şi neonatologie şi a bolilor cu potenţial endemo-epidemic. ordonatorului de credite ierarhic superior. soluţionează divergenţele. până pe data de 10 a lunii curente pentru luna precedentă. se constituie o comisie de mediere formată din reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii. număr cazuri programate ieşite din lista de prioritate în cursul trimestrului şi număr cazuri programate aflate la sfârşitul trimestrului în lista de prioritate. precum şi cu cabinetele de medicina muncii organizate conform prevederilor legale în vigoare şi cu centrele de dializa private in contract cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate în vederea recunoaşterii biletelor de internare eliberate de către medicii ce-şi desfăşoară activitatea în aceste unităţi. cu spitalele pentru medicii care îşi desfăşoară activitatea în dispensare TBC. cu excepţia cazurilor de urgenţă medico-chirurgicală. odată cu raportarea ultimei luni a fiecărui trimestru. Regularizarea şi decontarea trimestrială se fac în primele 25 de zile ale lunii următoare trimestrului încheiat. În acest sens. până la data de 5 a lunii următoare expirării unui trimestru. spitalele vor raporta realizarea indicatorilor trimestriali comparativ cu cei contractaţi şi. Modelul de convenţie este cel prevăzut în anexa nr. în termen de maximum 10 zile. Serviciile medicale spitaliceşti pot fi acordate asiguraţilor şi pe baza biletelor de internare eliberate de medicii din centrele de dializă private aflate în relaţie contractuală cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. după cum urmează: număr cazuri programate aflate în lista de prioritate la începutul trimestrului. şi Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. precum şi respectarea prevederilor actelor normative în vigoare. ART. măsurile ce se 222 . care răspund. cu excepţia trimestrului IV pentru care regularizarea se face până la data de 20 decembrie a anului în curs pentru serviciile medicale realizate şi raportate conform contractului de furnizare de servicii medicale până la data de 30 noiembrie a anului în curs. ART. 16 Casele de asigurări de sănătate încheie convenţii cu unităţile medico-sociale. în condiţiile legii. precum şi ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

ART. 223 . 16 A la ordin. Neparticiparea medicilor la aceste întâlniri nu îi exonerează de răspunderea nerespectării hotărârilor luate cu acest prilej. documentele prevăzute în anexa nr. 20 Furnizorii de servicii medicale spitaliceşti vor prezenta la contractare documentele necesare pentru fundamentarea tarifului mediu pe caz rezolvat. a tarifului pe zi de spitalizare şi a tarifului pe caz pentru serviciile acordate în regim de spitalizare de zi.impun pentru îmbunătăţirea activităţii.

31. 4. 21. Crt. 15. 30. Spitalul Clinic "Sf. 37. 22.R. Spiridon" Mioveni Spitalul de Psihiatrie Sf Maria Vedea Spitalul de Pneumoftiziologie "Sf Andrei" Valea Iasului Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni Dr. 24.R. 27.8852 0.8331 0. Gheorghe" Chisineu-Cris Centrul Medical Laser System S.3390 0.C.6389 0.9452 1. 14. 20.2071 0. Binafarm S. 16. 34. 26.L.L. 32. 3. 28. 10.6928 0. Irimia S. Dan Teodorescu" Bucuresti S.1174 0.C.8233 0.9269 0. 13. Reparatorie si Arsuri Bucuresti Spitalul Clinic de Nefrologie "Dr. 35. 6. 23.9866 TCP 2012 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1509 1617 2230 1580 1444 1444 1444 1444 1444 1444 Cod spital AB01 AB02 AB03 AB04 AB05 AB06 AB08 AB09 AB12 AG01 AG02 AG04 AG05 AG06 AG07 AG08 AG13 AG14 AG15 AG22 AR01 AR05 AR06 AR07 AR14 AR20 AR21 B_01 B_02 B_03 B_04 B_05 B_06 B_08 B_09 B_100 B_101 Denumire spital Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia Spitalul de Boli Cronice Campeni Spitalul Municipal Blaj Spitalul Orasenesc Abrud Spitalul Municipal Aiud Spitalul Orasenesc Campeni Spitalul Municipal Sebes Spitalul Orasenesc Cugir Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud Spitalul Judetean Pitesti Spitalul de Pediatrie Pitesti Spitalul de Pneumoftiziologie Campulung Spitalul Municipal Campulung Spitalul Orasenesc "Regele Carol I" Costesti Spitalul Municipal Curtea de Arges Spitalul Orasenesc "Sf.9354 0. 8. 29.2894 0.0234 0.L. Carol Davila" Bucuresti Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Gr. 36. Spitalul Judetean Clinic de Urgenta Arad Spitalul Orasenesc Ineu Spitalul de Boli Cronice Lipova Spitalul Orasenesc Sebis Spitalul "Sf. 12. 2.9280 1.8241 0.6860 0. 1.1291 0. Maria" Bucuresti Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti Spitalul Clinic de Urgenta de Chirurgie Plastica. 19.2817 0. 25.9219 1.7779 1. ICM 2011 1.0473 0.R. 5. 9. 11.8275 1.8593 0.9568 0.4240 2.9231 0.8117 0.7665 0.7830 0. 33.ANEXA 17A LISTA SPITALELOR PENTRU CARE PLATA SE FACE PRIN TARIF PE CAZ REZOLVAT.2545 1.8456 0. Genesys Medical Clinic S. Tinos Clinic SRL 224 . ICM SI TCP VALABIL PENTRU ANUL 2012 Nr.8366 0.5175 1. Alexandrescu" Bucuresti Spitalul Clinic "Filantropia" Bucuresti Spitalul Clinic de Urgente Oftalmologice Bucuresti Spitalul Clinic de Chirurgie Oromaxilofaciala "Prof. 18.6213 0. 7.7690 1. 17. Dr.2476 0.

7183 0. Gomoiu" Bucuresti Spitalul Clinic "Coltea" Bucuresti Spitalul Clinic de Boli infectioase si Tropicale "Dr. Ioan" Bucuresti Spitalul Clinic De Dermatovenerologie "Dr.Scarlat Longhin" Bucuresti Spitalul Clinic "Prof. Nutritie si Boli Metabolice "Prof. 51. 42. Centrul Medical Unirea S.3629 0.5835 0. Dr. 0.7122 0. V.1446 2.0635 1.1687 1. Burghele" Bucuresti Institutul de Fonoaudiologie si Chirurgie Functionala ORL "Prof. 45. 53. 60.7621 1.3866 0. 47.7737 2. Parhon" Bucuresti Clinica de angiografie si terapie endovasculara Hemodinamic Spitalul Clinic "Dr. 61. 62. Pantelimon" Bucuresti Spitalul Clinic de Copii "Dr. 48.C.L. Dr.0759 1.0018 1. 68. 58. I. 69. Alexandru Obregia" Bucuresti Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "M.4227 1. 52.3154 1. 70.1021 0. Institutul Oncologic "Prof.0682 0.1746 1. 73. 72.9035 0. Dr. Dr. B_102 B_103 B_11 B_113 B_116 B_12 B_121 B_13 B_14 B_15 B_16 B_18 B_19 B_20 B_21 B_22 B_23 B_25 B_27 B_28 B_29 B_30 B_31 B_32 B_33 B_34 B_35 B_36 B_38 B_40 B_41 B_42 B_47 B_48 B_50 B_80 B_90 B_91 B_95 S.8964 1.8323 1.0854 1.5293 1.C.4123 1.2956 1. 63. I. 41.4579 0. Babes" Bucuresti Spitalul clinic de psihiatrie "Dr. 67. V.7600 1.0556 1. D. 39. 55. N.Gorgos" SC Crestina Medicala Munposan '94 SRL Euroclinic Hospital S. Cantacuzino" Bucuresti Institutul National de Diabet. S. 43. Dr. 44. 71.R. S. Trestioreanu" Bucuresti SC Delta Health Sanador Institutul de Endocrinologie "C. C. 64.0067 1. Alfred Rusescu" Bucuresti Spitalul Clinic de Urgenta "Sf.A. 56. 50. Panait Sirbu" Bucuresti Spitalul Clinic de Urgenta "Bagdasar-Arseni" Bucuresti Institutul National de Neurologie si Boli Neurovasculare Bucuresti Centrul de Evalure şi Tratament aToxicodependentelor pentru Tineri "Sf. Matei Bals" Bucuresti Centrul de Sanatate RATB Spitalul Universitar de Urgenta "Elias" Bucuresti Spitalul de Psihiatrie Titan "Dr. 76. Proestetica Medical S. 65.2666 0.C. Curie" Bucuresti Spitalul Clinic de Urgenta "Sf. 59.38. Paulescu" Bucuresti Spitalul Clinic de Ortopedie . 54.Traumatologie si TBC Osteoarticular "Foisor" Bucuresti Spitalul Clinic Colentina Bucuresti Institutul Clinic Fundeni Bucuresti Institutul de Boli Cardiovasculare "C.9723 1.9852 1.Stefan" Centrul de Boli Reumatismale "Dr. Iliescu" Bucuresti Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului "Prof. 66. 40. Th. 46.8604 0. Dr. Stelian" Spitalul de Pneumoftiziologie "Sf. I.1920 1.0272 0.R.3977 1. 57.8468 1444 1444 1770 1444 1444 1444 1444 1444 1456 1910 1444 1808 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1735 1444 1537 1444 1444 1444 1444 1444 1653 1444 1444 1444 1444 1469 1444 1444 1444 225 . Al.2180 1. Stoia" Bucuresti Spitalul Clinic "Nicolae Malaxa" Bucuresti Institutul National de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" Bucuresti Institutul National de Boli Infectioase "Prof. Dr. 75.7400 0. 74.1633 1.L. Hociota" Bucuresti Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie "Prof. 49.

99. 80. 107.7504 1. Eldimedmaterna S.7189 0. 85.9938 0.7883 0. 114.0550 0. 81.9684 0. 95. 88. 92.7396 0.R. 105.5447 0. 104. 118. 102. 116. 110.2996 0.3403 0.9526 1.2540 0.0306 0. A.9068 0.L.8389 0.7154 0.8334 1.8876 0. Lucia S. 115.0334 1. 82. 84. 101.8652 0.9901 0. Gheorghe" Botosani Spitalul de Psihiatrie Botosani Spitalul de Copii Botosani Spitalul de Obstetrica-Ginecologie Botosani Spitalul Municipal Dorohoi Spitalul de Pneumoftiziologie Botosani Spitalul Judetean Clinic de Urgenta Brasov Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie "Dr. 100. Popovici" Beius Spitalul Municipal "Dr. 112. T. 91. Gavril Curteanu" Oradea Spitalul Orasenesc Alesd Spitalul Municipal "Episcop N. 87. 103. 106.Pantelimon" Braila Spitalul de Pneumoftiziologie Braila Spitalul Judetean de Urgenta "Mavromati" Botosani Spitalul "Sf. 113.9476 0. Sbarcea" Brasov Spitalul Clinic de Copii Brasov Spitalul de Boli Infectioase Brasov Spitalul de Pneumoftiziologie Brasov Spitalul Municipal Fagaras Spitalul Municipal Codlea Spitalul Orasenesc "Dr. 79. 94. 98.L. Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Oradea Spitalul Clinic Municipal "dr. Sparchez" Zarnesti 0.9112 1.7611 0.9771 0. I.1038 1.1122 0. 119.1230 0.6763 0. 83. 89.8440 1.1105 0. G. 86. 111. 90.0245 0. 108.7831 1. C. 97. Pop Mircea" Marghita Spitalul de Psihiatrie Nucet Spitalul Municipal Salonta Spitalul de Psihiatrie Stei Spitalul Pelican Oradea Spitalul Judetean Bistrita Spitalul Orasenesc "Dr.9534 1.9161 0.3911 0.7244 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 226 .7627 0.7701 0. B_96 B_97 BC01 BC02 BC03 BC04 BC05 BC06 BC08 BC10 BC14 BC15 BH01 BH02 BH07 BH09 BH10 BH11 BH12 BH14 BH26 BN01 BN02 BN03 BN08 BR01 BR05 BR07 BR09 BT01 BT02 BT03 BT04 BT05 BT06 BT10 BV01 BV02 BV03 BV04 BV05 BV06 BV08 BV10 SC Med Life SA Clinica Sf.77. 120.8665 0. 117. 96. Spitalul Judetean de Urgenta Bacau Spitalul de Pneumoftiziologie Bacau Spitalul Municipal Onesti Spitalul Orasenesc Buhusi Spitalul Orasenesc "loan Lascar" Comanesti Spitalul Municipal de Urgenta Moinesti Spitalul Comunal Podul Turcului Spitalul de Pediatrie Bacau Clinica Palade Bacau S.8996 0. 78.R. Trifon" Nasaud Spitalul Orasenesc Beclean Spitalul de Obstetrica-Ginecologie Sanovil Spitalul Judetean de Urgenta Braila Spitalul Orasenesc Faurei Spitalul "Sf.5724 1.4269 1. 109. 93.8063 1.C.

Centrul Medical Unireal S. 155. 154. Dr. 132.7481 1.1481 0.7429 1. 143.9564 0.7074 1. Brasov Spitalul Judetean Buzau Spitalul Municipal Ramnicu Sarat Spitalul Orasenesc Nehoiu Spitalul de Psihiatrie şi Pentru Masuri de Siguranta Sapoca Spitalul Judetean Clinic de Urgenta Cluj-Napoca Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie ClujNapoca Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Cluj-Napoca Spitalul de Pneumoftiziologie "Leon Daniello" Cluj-Napoca Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca Spitalul Municipal Clinic Cluj-Napoca Institutul Oncologic "Prof.121. 142. Rur Medical S. 130.2011 1.1521 2.2376 0. 157.L. 145.0255 1. 127. 162. 131.2774 1. 150.8149 0.6575 0. 126.3954 1.1484 1. 122. 129.C. 161. 146.C. 144. 141. I.6808 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1924 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 227 . 134. 151.2355 1. 128.6770 0.9823 0. 147. 152. 135. 133. Stancioiu" Cluj-Napoca Spitalul Municipal Dej Spitalul Municipal Turda Spitalul Municipal Gherla Spitalul Orasenesc Huedin Spitalul Municipal Campia Turzii Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca Spitalul Judetean de Urgenta Calarasi Spitalul Municipal Oltenita Spitalul Orasenesc Lehliu-Gara Spitalul de Psihiatrie Sapunari Spitalul de Pneumoftiziologie Calarasi Spitalul Judetean Resita Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes Spitalul Orasenesc Oravita Spitalul Orasenesc Moldova Noua Spitalul Orasenesc Otelu Rosu Spitalul Judetean Clinic de Urgenta Constanta Spitalul Municipal Medgidia Spitalul Orasenesc Cernavoda Spitalul Municipal Mangalia Spitalul Orasenesc Harsova Spitalul de Ortopedie Traumatologie şi Recuperare Medicală Eforie Sud 0.R.8130 0.5806 1. 138. Clinicile ICCO SRL S. 160.9693 0. Chiricuta" Cluj-Napoca Institutul Inimii "Prof. 124.8543 0.3843 0.8282 0.9926 0.0645 0. 156. 158.5751 0.7173 0.9344 0.1298 0.7332 1.8035 0.8439 0. 125.7431 1.R. BV12 BV13 BV17 BV18 BV20 BV21 BV22 BV23 BZ01 BZ02 BZ04 BZ09 CJ01 CJ02 CJ03 CJ04 CJ05 CJ06 CJ07 CJ08 CJ09 CJ10 CJ11 CJ12 CJ13 CJ14 CJ21 CL01 CL02 CL03 CL06 CL07 CS01 CS02 CS03 CS05 CS07 CT01 CT04 CT05 CT06 CT07 CT08 Spitalul Orasenesc Rupea Spitalul de Psihiatrie şi Neurologie Brasov S. Dr.0224 0. 123. Vitalmed Center SRL Spitalul Teo Health SA Clinica Newmedics S. 136. 137.9325 0.5956 1.0642 0. 163. 148. 149.1310 1.8094 1.L. 140.9046 0.C.7616 1. 153.6864 0. 139. N. 159.

184.9355 0.8736 0.C. 204.9948 0.6472 0. 181. 193.1012 0. 188.8896 0.8539 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 228 .Ginecologie-Chirurgie Generala Spitalul Judetean Targoviste Spitalul Orasenesc Pucioasa Spitalul Orasenesc Gaesti Spitalul Orasenesc Moreni Spitalul Judetean Clinic de Urgenta Craiova Spitalul Municipal Clinic "Filantropia" Craiova Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes" Craiova Spitalul Municipal Bailesti Spitalul "Filisanilor" Filiasi Spitalul Orasenesc Segarcea Spitalul Municipal Calafat Spitalul Orasenesc "Asezamintele Brancovenesti" Dabuleni Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova Centrul de Cardiologie Craiova Spitalul Judetean Targu Jiu Spitalul Municipal Motru Spitalul Orasenesc Targu Carbunesti Spitalul Orasenesc Rovinari Spitalul Orasenesc Novaci Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu Spitalul Orasenesc Turceni Spitalul Judetean Clinic de Urgenta "Sf. 166.4522 0. 197. 175. 198.7486 0. 165. 179. 173. 170.8358 0.6728 1. 206. 169. 171.9676 1. Medical Analysis Centrul Medical Medstar 2000 Euromaterna Isis Medical Center Spitalul Judetean "Dr.164.4949 0. 200.1497 1. 178. 185. 190. 172. 189.0756 0.8562 0. 182. 183. 194. 201.9302 0.7314 0.9295 0.9704 1.1681 0. 186.7423 0. 205.0435 0.1018 0.9574 0. 199. 187. 168.9488 1.0731 1..6932 1. 177. Ioan" Galati Spitalul de Pshiatrie "Elisabeta Doamna" Galati Spitalul de Obstetrica-Ginecologie "Bunavestire" Galati Spitalul de Pneumoftiziologie Galati Spitalul de Boli Infectioase "Cuvioasa Parascheva" Galati Spitalul Municipal "Anton Cincu" Tecuci Spitalul Orasenesc Targu Bujor Spitalul Judetean Giurgiu Spitalul Orasenesc Bolintin-Vale Spitalul de Boli Infectioase Singureni 1.8714 1. 191.8942 0. CT14 CT18 CT19 CT20 CT22 CV01 CV03 CV04 CV05 CV08 DB01 DB02 DB03 DB04 DJ01 DJ02 DJ03 DJ04 DJ05 DJ06 DJ07 DJ13 DJ18 DJ20 DJ21 GJ01 GJ02 GJ03 GJ04 GJ05 GJ10 GJ11 GL01 GL02 GL03 GL04 GL05 GL06 GL07 GL08 GR01 GR05 GR08 Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta S.9155 1. 180.2086 1. 195.7865 0.1567 0.8755 1.7507 0.8079 0. Fogolyan Kristof" Sfantu Gheorghe Spitalul Municipal Targu Secuiesc Spitalul Orasenesc Baraolt Spitalul de Cardiologie Covasna Spitalul de Obst. 176. 167. 192.0873 0. 196. Apostol Andrei" Galati Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf.1329 0.5999 1. 202.0928 0.7288 0.7715 0. 174. 203.

0132 0.2856 0. 240.9054 1. 215.0395 0.M. 238. Oblu" Iasi Spitalul Clinic de Recuperare Iasi Spitalul Orasenesc Harlau Spitalul Municipal Pascani Spital Providenta Arcadia Hospital Arcadia Cardio Institutul Regional de Oncologie Iasi Spitalul Militar de Urgenta 'Regina Maria' Brasov Spitalul Militar de Urgenta "Dr. HD01 HD02 HD03 HD05 HD06 HD07 HD08 HD09 HD18 HR01 HR02 HR03 HR04 HR07 IF03 IF06 IL01 IL02 IL03 IS01 IS02 IS03 IS04 IS05 IS06 IS07 IS08 IS09 IS11 IS12 IS13 IS14 IS28 IS30 IS31 IS36 M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 Spitalul Judetean Deva Spitalul Municipal "Dr.6464 1. 225. 229. 230.4397 0. 233.9086 0. 213.9934 0. Georgescu" Iasi Spitalul Clinic "Dr. 231. 227. 237. Spiridon Iasi Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. 243.1635 1.9156 0. 236. 235.2686 1.2513 1.Stefan Odobleja" Spitalul Militar de Urgenta Cluj-Napoca Spitalul Militar de Urgenta Galati Spitalul Militar De Urgenta Dr. CI. 212. A.0490 0.6653 1.4403 1. 222. 232. Dr. 224.9992 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1806 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 229 . N. Parascheva" Iasi Spitalul Clinic de Urgenta "Prof.8642 0. 242.6653 0.0963 1. 208.9840 0. 220.2548 1.9973 1.8798 0.8144 0.207. 245. 248. 214.2277 1. 210. 228. 217.6363 0.7561 0.8733 1.9171 0.1303 1. 216. Parhon" Iasi Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie "Cuza-Voda" Iasi Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie "Elena Doamna" Iasi Spitalul Clinic Pneumoftiziologie Iasi Spitalul Clinic de Psihiatrie Socola Iasi Spitalul Clinic de Boli infectioase "Sf.9189 0.I.9474 2.0968 0. 246. Simionescu" Hunedoara Spitalul Municipal de Urgenta Petrosani Spitalul Municipal Lupeni Spitalul Municipal Vulcan Spitalul Municipal Brad Spitalul Municipal Orastie Spitalul Orasenesc Hateg Spitalul de Psihiatrie şi pentru Masuri de Siguranta Zam Spitalul Judetean Miercurea-Ciuc Spitalul Municipal Odorheiul Secuiesc Spitalul Municipal Gheorgheni Spitalul Municipal Toplita Spitalul de Psihiatrie Tulghes Spitalul de Psihiatrie Eftimie Diamandescu Balaceanca Spitalul Judetean "Sfintii Imparati Constantin si Elena" Ilfov Spitalul Judetean de Urgenta Slobozia Spitalul Municipal Urziceni Spitalul Municipal Fetesti Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sf.1407 1.3357 0. 234.8510 0. 226.8754 1.1447 0. 219.6974 1.5316 1. 247. 211.9323 0.0447 1. 218. G. Maria" Iasi Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof.0837 1. Victor Popescu Timisoara Spitalul Militar de Urgenta Avram Iancu Oradea Spitalul Clinic de Urgenta Militar Central 1. 241. 221. Dr. 244. 223. 239. 209. 249.

1090 0. 271. 287. Alexandru Augustin” Sibiu Spitalul Militar de Urgenta „Dr.2546 1. Constantin Angelescu" Spitalul Judetean Drobeta-Turnu Severin Spitalul Municipal Orsova Spitalul Orasenesc Baia de Arama Spitalul Judetean de Urgenta "Dr. 262. 269. Marinescu" Tarnaveni Centrul de Sanatate Sangeorgiu de Padure Centrul Medical "Galenus" .0755 0. Dermatovenerologie si Psihiatrie Baia Mare Spitalul de Pneumoftiziologie Baia Mare Spitalul Municipal Sighetu Marmatiei Spitalul de Psihiatrie Cavnic Spitalul de Recuperare Borsa Spitalul Orasenesc Targu Lapus Spitalul Orasenesc Viseu de Sus SC Euromedica Hospital S.0674 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 230 .0991 1.8761 1. E. Gh. A.8823 0. 289.0345 0. 270.dr. 285. 276. 251.250.9491 0.Centrul Medical Puls Spitalul Sovata-Niraj Spitalul Judetean de Urgenta Piatra-Neamt Spitalul Municipal de Urgenta Roman Spitalul Orasenesc Targu-Neamt Sanatoriul TBC Bisericani Spitalul Judetean Slatina Spitalul Orasenesc Bals Spitalul Municipal Caracal Spitalul Orasenesc Corabia Spitalul Pneumoftiziologie Scornicesti 1. M08 M09 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 MH01 MH02 MH05 MM01 MM02 MM03 MM04 MM06 MM07 MM08 MM09 MM12 MS01 MS02 MS04 MS05 MS06 MS07 MS11 MS15 MS16 MS18 MS19 MS20 MS21 NT01 NT02 NT04 NT07 OT01 OT02 OT03 OT04 OT06 Spitalul Militar de Urgenta Iasi Spitalul Militar de Urgenta „Dr.1161 0. 258. 273.0851 1.1663 1. 288.9368 0.L.0736 0. SC Cardio Med SRL SC Nova Vita Hospital SA S. Dimitrie Gerota" Spitalul Militar de Urgenta "Prof.C. Nicoara" Reghin Spitalul Municipal "Dr.3404 1.SC Adria Med SRL S. 255. 252. Centrul Medical Topmed S. 286.0104 0.8371 1.6577 1. Ion Jianu” Pitesti Spitalul Militar de Urgenta "Dr. 280. 257. 261.9487 1. 267.5952 0. 259. 281.4339 1. 256. 291.8734 1.9199 0. 278. Constantin Zamfir" Spitalul de Urgenta "Prof.3038 0.8190 1.8790 0. Constantin Opris" Baia Mare Spitalul de Boli Infectioase. 265. 266.8056 1. Spitalul Judetean Clinic de Urgenta Targu Mures Spitalul Clinic Judetean Mures Spitalul Municipal Sighisoara Spitalul Orasenesc "Dr. 254.8858 1.8114 1.C.dr.2151 1. 277. Agrippa Ionescu" Spitalul "Prof. 253.8315 1. 260. 264.L.8775 1..0158 0. 274. Alexandru Gafencu" Constanta Spitalul Militar de Urgenta Focsani Centrul Clinic de Urgenta de Boli Cardiovasculare "Dr.8557 0. 268.R. Vaier Russu" Ludus Spitalul Municipal "Dr.0493 0.0326 1. 284.0614 2.R. 272. 292.7782 0.1256 1. 275. 279.Dr. 282. 283.0533 0.7233 1.0230 1. Cosmex S. 263. 290.7461 0.

R. 313. 321. 336. 314.4437 1. 328.Gh.8581 0. 332. 320.2620 1. Spitalul Judetean Satu Mare Spitalul Municipal Carei Spitalul Orasenesc Negresti-Oas Gynoprax Spitalul Judetean de Urgenta "Sf. 335.7625 0.9921 0. 331.6655 0.9817 0. C.7938 0.1486 1.7735 0. 304.3068 0.8818 0. 317.Preda" Sibiu Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu Spitalul Municipal Medias Spitalul Orasenesc Agnita Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu Centrul Medical Polisano Spitalul Judetean Zalau Spitalul Orasenesc "prof. 324. 307.8301 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1457 1444 231 .7894 0.2192 0. 308.8260 1.6808 0.9644 0. Ioan Puscas" Simleu Silvaniei Spitalul Orasenesc Jibou S. Salvosan Ciobanca I. 310.9101 0.8323 1.8073 0.293.9900 0. Ioan Cel Nou" Suceava Spitalul Municipal Campulung Moldovenesc Spitalul Municipal Falticeni Spitalul Orasenesc Gura Humorului Spitalul Municipal Radauti Spitalul Orasenesc Siret Spitalul Municipal Vatra Dornei Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret Spitalul de Psihiatrie Campulung Moldovenesc Spitalul Bethesda Suceava Spitalul General CF 2 Bucuresti Spitalul Universitar CF Witing Spitalul Universitar CF Constanta Spitalul Universitar CFR Craiova Spitalul Universitar CF Cluj 0.1651 1.2314 0. 330. 303. 315.9422 0. 309.9481 0. Dr. 297. 326.7024 0.6706 0. 316. 318.1198 0. 295. 305. 306.6432 0.7178 1. 294. 296. 301.S. 298. 299. 333. 325.2630 0. 337.L.8292 0.8393 0.9211 0.7801 0. 334. 300. 319.7109 0.0014 0. PH01 PH04 PH05 PH06 PH07 PH08 PH09 PH102 PH12 PH13 PH14 PH20 PH96 PH98 PH99 SB01 SB02 SB03 SB04 SB05 SB08 SB10 SJ01 SJ02 SJ03 SJ10 SM01 SM04 SM05 SM08 SV01 SV02 SV03 SV04 SV05 SV06 SV07 SV08 SV12 SV17 T01 T02 T03 T04 T05 Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti Spitalul de Obstetrica-Ginecologie Ploiesti Spitalul de Ortopedie si Traumatologie Azuga Spitalul Orasenesc Baicoi Spitalul Municipal Campina Spitalul Orasenesc Sinaia Spitalul Orasenesc Mizil Spitalul De Pneumoftiziologie Drajna Spitalul Orasenesc Valenii de Munte Spitalul de Psihiatrie Voila Spitalul de Boli Pulmonare Breaza Spitalul de Boli Infectioase Ploiesti Spitalul de Pneumoftiziologie Floresti Spitalul Municipal Ploiesti Spitalul de Pediatrie Ploiesti Spitalul Clinic Judetean Sibiu Spitalul de Psihiatrie "Dr.8382 0.9325 0. 322.8502 0.7679 1. 327.7208 1. 311.9341 0. 323. 312.7093 1. 302. 329.

L. 379. 372. 354.8934 0.7590 0.0700 0. 341.8433 1. 346.6103 0.8803 0. Karl Diel" Jimbolia Spitalul Orasenesc Samnicolau Mare Spitalul Orasenesc Faget Spitalul de Psihiatrie şi pentru Masuri de Siguranta Gataia Spitalul de Psihiatrie şi pentru Masuri de Siguranta Jebel Centrul Clinic de Evaluare şi Recuperare pentru Copii şi Adolescenti Cristian Serban Buzias S.0053 0. Galati Spitalul General CF Ploiesti Spital General CF Sibiu Spitalul General CF Drobeta Turnu Severin Spitalul General CF Pascani Spitalul General CF Simeria Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea Spitalul Orasenesc Macin Spitalul Judetean Clinic de Urgenta Timisoara Spitalul Municipal Clinic de Urgenta Timisoara Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "L. 359.7275 0.0029 0. 358.8420 0. 373.9726 0. 362.C.7105 1. 348.7402 0. 363.6166 0. Centrul De Oncologie Oncohelp Athena Hospital S.R.7543 0. 378. Turcanu" Timisoara Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Dr.C.1327 1. 357. 344.1757 1.6380 0. T06 T07 T08 T09 T10 T11 T12 T13 T14 T15 TL01 TL03 TM01 TM02 TM03 TM04 TM06 TM07 TM09 TM10 TM11 TM12 TM15 TM16 TM17 TM19 TM21 TM22 TM23 TM24 TR01 TR02 TR03 TR04 TR05 TR08 TR12 VL01 VL03 VL04 VL05 VL11 VN01 Spitalul Universitar C.5932 0. 367.5757 0. Brol Medica Center S.R.C.9382 0. 360.F.F. 366. 340. Pantelimon" Focsani 1. Medicorclinics S.9419 0. 349. 376. 345.R.7344 1.8085 0.9102 0. 368. 353.8366 1.8332 0.7611 0. Babes" Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara Spitalul Municipal Lugoj Spitalul Orasenesc Deta Spitalul "Dr.338.8928 0. 361. 374.L. Spitalul Judetean Alexandria Spitalul Municipal Turnu Magurele Spitalul Municipal "Caritas" Rosiori de Vede Spitalul Orasenesc Zimnicea Spitalul Pneumoftiziologie Rosiorii de Vede Spitalul Psihiatrie Poroschia Spitalul Orasenesc Videle Spitalul Judetean de Urgenta Ramnicu Valcea Spitalul Municipal "Costache Nicolescu" Dragasani Spitalul Orasenesc Horezu Spitalul Orasenesc Brezoi SC Incarmed SRL Ramnicu Valcea Spitalul Judetean de Urgenta "Sf. 343. 352.8356 0.8489 1. 380.8707 0.7148 0.4745 1.0171 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1550 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 232 .9535 0. 339. 342.R.L.6447 1. Gynatal S.6077 0. 365. 347. V.1677 0. 364. 355. 375. 369. 351. Iasi Spitalul Universitar CF Timisoara Spitalul Clinic CF Oradea Spitalul General CF Brasov Spitalul C.3099 1.8898 0. 350. 377. S.8449 0. 371. 356.2747 0. 370.

8082 0.0387 1.6751 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 Principii utilizate la calcularea TCP propuse pentru anul 2012 • Pentru spitalele a caror plata a fost in anul 2011 prin tarif pe caz rezolvat (DRG).0277 1. pentru spitalele al căror TCP 2011 se situa sub 1444.2011 si a clasificarii RO DRG v1.8636 0. 387. 384. 1433 lei Numarul cazurilor ponderate a fost estimat la 12 luni plecând de la numărul de cazuri validate şi a ICM realizat de spitale în primele 9 luni ale anului 2011. 385.09. s-a considerat tarif "vechi" TCP mediu national din 2011. acesta fiind noul tarif propus pentru 2012.5961 1.381. 382.0324 0. 383. • • • • 233 . 386. S-a estimat bugetul global realizat de spitale la nivel national pe baza numarului de cazuri ponderate estimate la 12 luni si a TCP 2011 si s-a calculat TCP mediu national 2012=1444 lei Pentru spitalele al căror TCP 2011 a fost mai mare de 1444 s-a aplicat o reducere de 5%. s-a pornit de la tarifele publicate in Normele metodologice ale contractului cadru pentru anul 2011 Pentru spitalele a caror plata in anul 2011 nu a fost prin tarif pe caz rezolvat (DRG). acesta a fost crescut până la nivelul mediu naţional de 1444 propus pentru 2012.0509 1. VN02 VN04 VN07 VN09 VS01 VS02 VS04 VS07 Spitalul Municipal Adjud Spitalul Orasenesc Panciu Spitalul Comunal Vidra Spital Materna SRL Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui Spitalul Municipal de Urgenta "Elena Beldiman" Barlad Spitalul Municipal Husi Spitalul de Psihiatrie Murgeni 0. 388. conform regulilor de validare in uz la 30.

nasului. otraviri si efecte toxice ale medicamentelor Arsuri Factori care influenteaza starea de sanatate si alte contacte cu serviciile de sanatate DRG abatere 234 .ANEXA 17 B I LISTA CATEGORIILOR MAJORE DE DIAGNOSTIC Cod CMD 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 CMD 01 CMD 02 CMD 03 CMD 04 CMD 05 CMD 06 CMD 07 CMD 08 CMD 09 CMD 10 CMD 11 CMD 12 CMD 13 CMD 14 CMD 15 CMD 16 CMD 17 CMD 18 CMD 19 CMD 20 CMD 21 CMD 22 CMD 23 Categoria majora de diagnostic Denumire categorie majora de diagnostic Pre-CMD Boli si tulburari ale sistemului nervos Boli si tulburari ale ochiului Boli si tulburari ale urechii. tesutului subcutanat si sanului Boli si tulburari endocrine. gurii si gatului Boli si tulburari ale sistemului respirator Boli si tulburari ale sistemului circulator Boli si tulburari ale sistemului digestiv Boli si tulburari ale sistemului hepatobiliar si ale pancreasului Boli si tulburari ale sistemului musculo-scheletal si tesutului conjunctiv Boli si tulburari ale pielii. nutritionale si metabolice Boli si tulburari ale rinichiului si tractului urinar Boli si tulburari ale sistemului reproductiv masculin Boli si tulburari ale sistemului reproductiv feminin Sarcina. nastere si lauzie Nou-nascuti si alti neonatali Boli si tulburari ale sangelui si organelor hematopoietice si tulburari imunologice Tulburari neoplazice (hematologice si neoplasme solide) Boli infectioase si parazitare Boli si tulburari mentale Consum de alcool/droguri si tulburari mentale organice induse de alcool/droguri Accidente.

16 4. Chirurgicala sau Altele (M/C/A) 1 24 2 24 3 24 4 24 5 24 6 7 8 9 10 C C C M M Descrierea grupelor de diagnostice Proceduri extinse in sala de operatii neinrudite cu 91010 diagnosticul principal 2.0000 0.6508 6.3438 0.22 6.0 1.0000 0.0 3.0000 - 11 0 12 0 13 0 14 0 15 0 16 0 17 0 18 0 19 1 20 1 21 1 22 1 23 1 28.49 235 Mediana DS in sectiile ATI.ANEXA 17 B II Categoria majoră de diagnostic (CMD) Categorie Medicală.5797 9.7579 11.0 1.0000 0.1197 9.8344 13.5833 12.0000 0.0000 14. national Limita superioara a DS Limita inferioara a DS Grupa de diagnostic Valoare relativa Nr crt DMS .1332 1.4275 13.0 1.0000 0.37 1.4365 Proceduri in sala de operatii ale prostatei 91030 neinrudite cu diagnosticul principal 3.0 1.48 - 2 1 2 2 1 3 3 3 3 3 35 24 68 32 21 37 48 40 43 27 1.4464 93010 Negrupabile 0.2466 10.6490 0. neinrudite 91020 cu diagnosticul principal 1.7534 Proceduri neextinse in sala de operatii.0 24 0 0 0 0 93020 Diagnostice principale inacceptabile Diagnostice neonatale neconcordante cu M 93030 varsta/greutatea C A1010 Transplant de ficat C A1020 Transplant de plaman/inima sau plaman C A1030 Transplant de inima C A1040 Traheostomie sau ventilatie >95 ore C C C C C A A A C C C C C A1050 Transplant alogenic de maduva osoasa Transplant autolog de maduva osoasa cu CC A1061 catastrofale Transplant autolog de maduva osoasa fara CC A1062 catastrofale Transplant renal cu transplant de pancreas sau A1071 CC catastrofale Transplant renal fara transplant de pancreas fara A1072 CC catastrofale Oxigenoterapie extracorporala fara chirurgie A2010 cardiaca A2021 Intubatie varsta<16 cu CC A2022 Intubatie varsta<16 fara CC B1010 Revizia shuntului ventricular B1021 Craniotomie cu CC catastrofale B1022 Craniotomie cu CC severe sau moderate B1023 Craniotomie fara CC Proceduri la nivelul colonei vertebrale cu CC B1031 catastrofale sau severe 2.5 1.2331 16.0 7.12 2.0 1.65 0.0000 0.79 3.20 4.53 5.0 1.

0099 Proceduri la nivelul nervilor cranieni si periferici si B1072 alte proceduri ale sistemului nervos fara CC 0.0 1.0342 11.68 5. distrofie musculara. distrofie musculara.9766 0.7561 7.0 4.49 - Paraplegie/tetraplegie stabilita cu sau fara M B3012 proceduri in sala de operatii fara CC catastrofale 1.0 2.4284 5.3276 4.7120 B2010 Plasmafereza cu boli neurologice B2020 Monitorizare telemetrica EEG 0.03 6.64 4.7624 2.86 7.0 4.0 0.0 5.3591 0.0 2.0 2.0 1.70 3 3 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 3 19 25 27 13 33 24 17 15 30 50 30 29 24 41 38 15 30 19 28 22 23 20 16 19 17 39 1.07 7.0 3.1827 1.2682 1.6445 0.67 7.0 1.0 Proceduri la nivelul nervilor cranieni si periferici si B1071 alte proceduri ale sistemului nervos cu CC 2.69 9.10 7.10 6.8776 0.0 9.3915 0.46 8.22 4.0 5.31 6.9991 12.80 8.7957 11.5122 Afectiuni ale maduvei spinarii cu sau fara proceduri in sala de operatii cu CC catastrofale M B3021 sau severe 4.0 4.7579 0.63 4. neuropatie fara CC catastrofale sau B1062 severe 2.12 5.0 1.4032 1.27 1.0 4.0414 2.0 1.4176 0.25 0.2601 M B3030 Internare pentru afereza Dementa si alte tulburari cronice ale functiei M B3040 cerebrale M B3051 Delir cu CC catastrofale M B3052 Delir fara CC catastrofale M B3060 Paralizie cerebrala Tumori ale sistemului nervos cu CC catastrofale M B3071 sau severe Tumori ale sistemului nervos fara CC catastrofale M B3072 sau severe Tulburari degenerative ale sistemului nervos cu M B3081 CC catastrofale sau severe Tulburari degenerative ale sistemului nervos M B3082 varsta >59 fara CC catastrofale sau severe Tulburari degenerative ale sistemului nervos M B3083 varsta <60 fara CC catastrofale sau severe Scleroza multipla si ataxia de origine cerebeloasa M B3091 cu CC Scleroza multipla si ataxia de origine cerebeloasa M B3092 fara CC AIT si ocluzie precerebrala cu CC catastrofale M B3101 sau severe AIT si ocluzie precerebrala fara CC catastrofale M B3102 sau severe M B3111 Accident vascular cerebral cu CC catastrofale 0.1233 0.90 8.0 2.0 2.08 8.8884 12.0 1.51 2.75 7.21 9.17 236 .0 1.36 6.24 1 25 1 26 1 27 1 28 1 29 1 30 1 31 1 32 1 33 1 34 1 35 1 36 1 37 1 38 1 39 1 40 1 41 1 42 1 43 1 44 1 45 1 46 1 47 1 48 1 49 1 50 1 51 1 52 1 C C C C C C C C A A Proceduri la nivelul colonei vertebrale fara CC B1032 catastrofale sau severe Proceduri vasculare extracraniene cu CC B1041 catastrofale sau severe Proceduri vasculare extracraniene fara CC B1042 catastrofale sau severe B1050 Eliberarea tunelului carpian Proceduri pentru paralizie cerebrala.8704 Afectiuni ale maduvei spinarii cu sau fara proceduri in sala de operatii fara CC catastrofale M B3022 sau severe 1.0 4.8002 0.0 1.8317 Paraplegie/tetraplegie stabilita cu sau fara M B3011 proceduri in sala de operatii cu CC catastrofale 5.0 5. neuropatie cu CC catastrofale sau B1061 severe Proceduri pentru paralizie cerebrala.8821 0.0 1.3339 1.

16 4.1278 0.49 4.8884 0.0 2.37 4.25 5.6616 0.40 3.0 2.6319 1.5482 0.5059 0.04 3 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 27 23 5 17 18 43 30 42 18 13 18 17 15 26 13 17 9 19 33 15 11 6 11 13 6 11 9 12 9 9 7 14 11 5.29 3.00 5.9973 0. decedat sau M B3114 transferat < 5 zile M B3121 Tulburari ale nervilor cranieni si periferici cu CC Infectii ale sistemului nervos cu exceptia M B3131 meningitei virale cu CC catastrofale sau severe 1.2520 2.0 0.28 7.6112 0.94 5.3150 C1111 Glaucom si proceduri complexe ale cataractei 0.26 4.42 5.07 3.6049 0.0 1.0 3.7786 10. de C1112 zi 0.1089 0.1467 M B3140 Menigita virala M B3150 Stupoare si coma non-traumatica M B3160 Convulsii febrile M B3171 Atacuri cu CC catastrofale sau severe M B3172 Atacuri fara CC catastrofale sau severe M B3180 Cefalee Leziune intracraniana cu CC catastrofale sau M B3191 severe Leziune intracraniana fara CC catastrofale sau M B3192 severe M B3200 Fracturi craniene M B3210 Alta leziune a capului Alte tulburari ale sistemului nervos cu CC M B3221 catastrofale sau severe Alte tulburari ale sistemului nervos fara CC M B3222 catastrofale sau severe C C C C C C C C C C C C C C C1010 Proceduri pentru leziuni penetrante ale ochiului C1020 Enucleeri si proceduri ale orbitei C1030 Proceduri la nivelul retinei Proceduri majore asupra corneei.0 1.73 4.68 4.0 1.0 1.01 2.8191 Glaucom si proceduri complexe ale cataractei.0 1.4284 0.66 3.0 1.15 Infectii ale sistemului nervos cu exceptia M B3132 meningitei virale fara CC catastrofale sau severe 1.68 6.63 6.6175 0.5 M B3122 Tulburari ale nervilor cranieni si periferici fara CC 0.19 2.78 7.0 1.8191 0.4284 C1121 Proceduri asupra cristalinului C1122 Proceduri asupra cristalinului.0 1.5545 1.2835 1.5 1.09 8.19 6.0 10.00 3.83 6.0 1.0 6.27 4.0 6.0 1.7057 237 .4599 0.4158 0.71 3.53 1 54 1 55 1 56 1 57 1 58 1 59 1 60 1 61 1 62 1 63 1 64 1 65 1 66 1 67 1 68 1 69 1 70 1 71 1 72 2 73 2 74 2 75 2 76 2 77 2 78 2 79 2 80 2 81 2 82 2 83 2 84 2 85 2 86 2 87 2 M B3112 Accident vascular cerebral cu CC severe Accident vascular cerebral fara CC catastrofale M B3113 sau severe Accident vascular cerebral. de zi 0.0 2. sclerei si C1080 conjunctivei C1090 Proceduri privind caile lacrimare C1100 Alte proceduri la nivelul ochiului 0.3717 0.0 1.34 4.3969 1.2835 0.1404 Infectii oculare acute si majore varsta <55 fara M C3012 CC catastrofale sau severe 0.0 1.2394 1.6616 0.69 6.0 1.71 5.2709 1.0 2.0 1.0 4.0 4.0 1.56 9.4095 Infectii oculare acute si majore varsta >54 sau cu M C3011 (CC catastrofale sau severe ) 1.0585 0. sclerei si C1040 conjunctivei C1050 Dacriocistorinostomie C1060 Proceduri pentru strabism C1070 Proceduri ale pleoapei Alte proceduri asupra corneei.0 1.2223 9.0 1.5 2.2853 1.0 1.81 1.0 1.

nasului.14 5.73 5.88 2 89 2 90 2 91 2 92 3 93 3 94 3 95 3 96 3 97 3 98 3 99 3 100 3 101 3 102 3 103 3 104 3 105 3 106 3 107 3 108 3 109 3 110 3 111 3 112 3 113 3 114 3 115 3 116 3 117 3 118 3 119 3 120 3 M C3020 Tulburari neurologice si vasculare ale ochiului M C3030 Hifema si traume oculare tratate medical M C3041 Alte tulburari ale ochiului cu CC M C3042 Alte tulburari ale ochiului fara CC C C C C C C C C C C C C C C C A A D1010 Implant cohlear Proceduri ale capului si gatului cu CC D1021 catastrofale sau severe Proceduri ale capului si gatului cu stare maligna D1022 sau CC moderate Proceduri ale capului si gatului fara stare maligna D1023 fara CC Cura chirugicala a cheiloschisisului sau D1030 diagnostic privind palatul D1041 Chirurgie maxialo-faciala cu CC D1042 Chirurgie maxialo-faciala fara CC 0.9325 5.1026 1.0 1.39 - 2 1 2 1 2 2 2 3 2 1 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 17 13 12 12 20 32 36 23 17 17 21 19 14 13 8 12 18 12 10 28 22 16 12 12 12 12 11 13 15 13 47 1.1449 121 4 4.2394 0.5293 0.03 4.0 1.5293 0.1152 1.5293 0.57 7.3024 0.0 1.0 1.2457 0.79 6.8335 1. gura si M D3072 gâtul fara CC Tulburari orale si dentare cu exceptia extractiilor M D3081 si reconstituirilor Tulburari orale si dentare cu exceptia extractiilor M D3082 si reconstituirilor de zi Proceduri majore la nivelul toracelui cu CC C E1011 catastrofale 0.2016 D1100 Alte proceduri ale urechii.65 4.57 3.0 3.64 7.3402 0. gurii si gatului cu M D3011 CC catastrofale sau severe 1.80 8.23 5.0 1.03 4.91 4.64 5.0 1.0 1.0 1.0 1.26 5.3213 0.30 8.5608 0.6436 4. gurii si D1070 gâtului 0.0 1. nasului.24 8.5 2.64 6.2961 4. pentru afectiuni D2020 ORL 0.0 1.0 1.94 4.0 1.6193 0.7498 0.75 238 .4347 0.0 1.24 5. nasului. gurii si gâtului 0.0 1. nasului.8146 Stare maligna a urechii.0 1.69 5.0 1.2583 0.0 1. gurii si gatului M D3012 fara CC catastrofale sau severe M D3020 Dezechilibru M D3030 Epistaxis Otita medie si infectie a cailor respiratorii M D3041 superioare cu CC Otita medie si infectie a cailor respiratorii M D3042 superioare fara CC M D3050 Laringotraheita si epiglotita M D3060 Traumatism si diformitate nazale Alte diagnostice privind urechea.6427 Stare maligna a urechii. gura si M D3071 gâtul cu CC Alte diagnostice privind urechea.8947 Proceduri diverse ale urechii.27 3.0 1.2898 0.4284 0.0 D1050 Proceduri la nivelul glandei parotide 1.19 4.0 1.03 3. nasul.2655 1.96 9.0 1.1017 12.6490 0.32 4.0 1. nasul.0 1.58 5.53 4.0 1.4978 0.4239 Proceduri la nivelul sinusului.0 1.5671 D1080 Proceduri nasale D1090 Amigdalectomie si/sau adenoidectomie D1110 Miringotomie cu insertie de tub D1120 Proceduri asupra gurii si glandei salivare D2010 Extractii dentare si restaurare Proceduri endoscopice de zi.00 3. mastoidei si urechii D1060 medii 0.94 5.0 1.0 1.2457 0.0 2.2961 0.

0 2.4302 0.60 5.0 1.70 7.0 1.6112 3.6508 0.0 2.48 8.1467 0.0 2.5608 0.5374 0.5311 0.0 1.12 5.0 3.0 1.0 4.26 3.0 2.7876 1.58 9.5608 1.0036 1.71 6.0 1.5041 0.0 2.69 6.99 4.0 - M E3011 Fibroza cistica cu CC catastrofale sau severe M E3012 Fibroza cistica fara CC catastrofale sau severe Embolism pulmonar cu CC catastrofale sau M E3021 severe Embolism pulmonar fara CC catastrofale sau M E3022 severe M E3031 Infectii respiratorii/inflamatii cu CC catastrofale Infectii respiratorii/inflamatii cu CC severe sau M E3032 moderate M E3033 Infectii respiratorii/inflamatii fara CC M E3040 Apnee de somn M E3050 Edem pulmonar si insuficienta respiratorie Boala cronica obstructiva a cailor respiratorii cu M E3061 CC catastrofale sau severe Boala cronica obstructiva a cailor respiratorii fara M E3062 CC catastrofale sau severe Traumatism major la nivelul toracelui varsta >69 M E3071 cu CC Traumatism major la nivelul toracelui varsta >69 M E3072 sau cu CC Traumatism major la nivelul toracelui varsta <70 M E3073 fara CC Semne si simptome respiratorii cu CC M E3081 catastrofale sau severe Semne si simptome respiratorii fara CC M E3082 catastrofale sau severe M E3090 Pneumotorax M E3101 Bronsita si astm varsta >49 cu CC M E3102 Bronsita si astm varsta >49 sau cu CC M E3103 Bronsita si astm varsta <50 fara CC M E3111 Tuse convulsiva si bronsiolita acuta cu CC M E3112 Tuse convulsiva si bronsiolita acuta fara CC M E3121 Tumori respiratorii cu CC catastrofale M E3122 Tumori respiratorii cu CC severe sau moderate M E3123 Tumori respiratorii fara CC Probleme respiratorii aparute in perioada M E3130 neonatala 239 .7309 0.6679 0.6805 1.23 5.3339 1.7624 0.0 1.97 5.0 2.09 9.16 8.0 1.0 2.20 7.6859 1.39 - 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 3 3 2 1 2 3 3 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 1 1 - 35 16 16 10 37 41 34 16 37 32 23 19 20 19 19 21 21 18 16 13 23 19 23 19 16 14 14 14 23 22 20 - 1.1989 3.09 5.9829 8.0 3.0 2.17 6.0 21.0 3.46 5.0 1.3087 0.04 9.69 6.69 7.122 4 123 4 124 4 125 4 126 4 127 4 128 4 129 4 130 4 131 4 132 4 133 4 134 4 135 4 136 4 137 4 138 4 139 4 140 4 141 4 142 4 143 4 144 4 145 4 146 4 147 4 148 4 149 4 150 4 151 4 152 4 153 4 154 4 C C C C A A A Proceduri majore la nivelul toracelui fara CC E1012 catastrofale Alte proceduri in sala de operatii ale sistemului E1021 respirator cu CC catastrofale Alte proceduri in sala de operatii ale sistemului E1022 respirator cu CC severe Alte proceduri in sala de operatii ale sistemului E1023 respirator fara CC catastrofale sau severe Diagnostic asupra sistemului respirator cu suport E2010 ventilator Diagnostic asupra sistemului respirator cu E2020 ventilatie neinvaziva Proceduri endoscopice ale aparatului respirator.0 2.70 8.53 8.6652 2.0 3.35 6.4032 0.8758 0.50 7.68 6.6985 2.51 8.2016 2.4725 0.8758 1.73 5. E2030 de zi 2.0 3.5 4.0 2.0 1.0396 0.7435 0.6337 0.9703 0.27 5.0 2.74 4.2835 0.0 3.6697 0.0 3.73 5.

9388 0.46 6.0 2.13 240 .03 Bypass coronarian fara investigatii cardiace 3.0 1.6364 0.65 9.9037 17.0 3.2232 11.17 Amputatie pentru sistemul circulator cu exceptia membrului superior si a degetului de la picior fara F1112 CC catastrofale 2.155 4 156 4 157 4 158 4 159 4 160 4 161 4 162 4 163 4 164 5 165 5 166 5 167 5 168 5 169 5 170 5 171 5 172 5 173 5 174 5 175 5 176 5 177 5 178 5 179 5 180 5 181 5 182 5 M E3141 Revarsat pleural cu CC catastrofale M E3142 Revarsat pleural cu CC severe M E3151 Boala interstitiala pulmonara cu CC catastrofale M E3152 Boala interstitiala pulmonara cu CC severe Boala interstitiala pulmonara fara CC catastrofale M E3153 sau severe Alt diagnostic al sistemului respirator varsta >64 M E3161 cu CC Alt diagnostic al sistemului respirator varsta >64 M E3162 sau cu CC Alt diagnostic al sistemului respirator varsta <65 M E3163 fara CC Implant sau inlocuire de defibrilator cardiac implantabil automat.0 1.52 Alte proceduri cardiotoracice/vasculare cu pompa F1072 CPB fara CC catastrofale 4.22 6.19 4.6634 1.6616 0.6760 1.0 1.0999 13.0 M E3143 Revarsat pleural fara CC catastrofale sau severe 0.5230 16.5266 Alte proceduri cardiotoracice fara pompa CPB cu F1091 CC catastrofale 4.5779 19.48 4.0 1.0513 15.0 1.0 2.3843 9.79 6.76 2 2 2 3 3 3 1 1 2 2 2 7 7 6 8 7 6 6 4 1 1 2 2 2 4 5 34 29 31 15 14 13 26 19 14 43 29 53 39 44 41 45 32 30 50 65 47 40 34 16 56 47 3.0 3.48 Proceduri majore de reconstructie vasculara fara F1082 pompa CPB fara CC catastrofale 2.00 8.0 2.3195 6.1143 Alte proceduri cardiotoracice fara pompa CPB F1092 fara CC catastrofale 2.0 2.0 3.0396 1.6715 7.3447 9.0 1.0 2.1530 0.0 1. sistem total fara CC C F1012 catastrofale sau severe C C C C C C C C C C C C C C C C C F1020 Implant/Inlocuire componenta AICD Procedura de valva cardiaca cu pompa CPB cu F1030 investigatie cardiaca invaziva Procedura de valva cardiaca cu pompa CPB fara F1041 investigatie cardiaca invaziva cu CC catastrofale Procedura de valva cardiaca cu pompa CPB fara investigatie cardiaca invaziva fara CC F1042 catastrofale Bypass coronarian cu investigatii cardiace F1051 invazive cu CC catastrofale Bypass coronarian cu investigatii cardiace F1052 invazive fara CC catastrofale Bypass coronarian fara investigatii cardiace F1061 invazive cu CC catastrofale sau severe 1.6049 7.9397 19.24 F1100 Interventie coronara percutanata cu IMA 1.88 6.5365 Proceduri majore de reconstructie vasculara fara F1081 pompa CPB cu CC catastrofale 5.9487 17.5 1.8461 6.0 2.17 5.0 3.66 4.0 2.98 6.1557 17.0 3.0 1.8524 20.3663 17.0 4.19 4.79 6.94 F1062 invazive fara CC catastrofale sau severe Alte proceduri cardiotoracice/vasculare cu pompa F1071 CPB cu CC catastrofale 7.69 8.89 8.3276 11.0 2.82 9.16 Amputatie pentru sistemul circulator cu exceptia membrului superior si a degetului de la picioar cu F1111 CC catastrofale 5.19 5. sistem total cu CC C F1011 catastrofale sau severe Implant sau inlocuire de defibrilator cardiac implantabil automat.0 3.

0 1.2538 1.2538 1.0 1.2601 3.2385 F1211 circulator cu CC catastrofale Alte proceduri in sala de operatii privind sistemul F1212 circulator fara CC catastrofale Diagnostic al sistemului circulator cu suport F2010 ventilator Tulburari circulatorii cu IMA cu proceduri de investigatie cardiaca invaziva cu CC catastrofale F2021 sau severe Tulburari circulatorii cu IMA cu proceduri de investigatie cardiaca invaziva fara CC F2022 catastrofale sau severe Tulburari circulatorii fara IMA cu proceduri de investigatie cardiaca invaziva cu diagnostic F2031 principal complex Tulburari circulatorii fara IMA cu proceduri de investigatie cardiaca invaziva fara diagnostic F2032 principal complex Tulburari circulatorii cu IMA fara proceduri de investigatie cardiaca invaziva cu CC catastrofale F3011 sau severe Tulburari circulatorii cu IMA fara proceduri de investigatie cardiaca invaziva fara CC F3012 catastrofale sau severe Tulburari circulatorii cu IMA fara proceduri de F3013 investigatie cardiaca invaziva.5 2.3375 14.0 0.6553 0.2538 0.0396 0.0 1.92 6.9343 6.9388 1.7471 18.5689 2.84 7.12 3.6886 0.4401 1.0 6.42 7.0 1.7561 1.0 1.39 5.65 5.0 3.95 6.52 6.5689 0.0 2.73 2 3 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 3 3 3 19 48 25 24 17 17 17 22 20 18 27 22 31 22 17 15 10 28 29 16 98 21 17 21 19 22 3.0 1.0 1.0 1.0 2.2160 1.30 6.07 4.5608 1.183 5 184 5 185 5 186 5 187 5 188 5 189 5 190 5 191 5 192 5 193 5 194 5 195 5 196 5 197 5 198 5 199 5 200 5 201 5 202 5 203 5 204 5 205 5 206 5 207 5 208 5 209 5 C C C C C C C C C C C C C A A A A A M M M M M M M M M F1120 Implantare pacemaker cardiac Amputatie a membrului superior si a degetului F1130 pentru tulburari ale sistemului circulator Proceduri vasculare exceptand reconstructia F1141 majora fara pompa CPB cu CC catastrofale Proceduri vasculare exceptand reconstructia F1142 majora fara pompa CPB cu CC severe Proceduri vasculare exceptand reconstructia majora fara pompa CPB fara CC catastrofale sau F1143 severe Interventie coronara percutanata fara IMA cu F1150 implantare de stent Interventie coronara percutanata fara IMA fara F1160 implantare de stent F1170 Inlocuire de pacemaker cardiac Revizie de pacemaker cardiac exceptand F1180 inlocuirea dispozitivului Alta interventie percutanata cardiaca F1190 transvasculara F1200 Ligatura venelor si stripping 1.01 6.7327 1.5 5.92 3.23 7.0648 1.24 7.5 1.82 6.2853 1.64 8.0 2.0 2.6616 6.0 4.37 8.5734 1.35 7.1881 1.0 1.0 1.96 Alte proceduri in sala de operatii privind sistemul 3. decedat F3020 Endocardita infectioasa F3031 Insuficienta cardiaca si soc cu CC catastrofale F3032 Insuficienta cardiaca si soc fara CC catastrofale Tromboza venoasa cu CC catastrofale sau F3041 severe Tromboza venoasa fara CC catastrofale sau F3042 severe F3050 Ulceratie a pielii pentru tulburari circulatorii 1.0 4.56 5.3609 0.49 241 .7561 1.3420 0.0 2.90 3.64 8.0 2.09 6.27 5.0 1.

0 2.0 Aritmie non-majora si tulburari de conducere fara 0.48 C G1043 Aderente peritoneale varsta <50 fara CC 1.0 1. esofagului si duodenului fara stare malignam cu CC C G1032 catastrofale sau severe Proceduri la nivelul stomacului.5482 0.0459 Proceduri minore pe intenstinul subtire si gros cu 1.7579 9.0 3.26 4.8182 1.0 1.0 2.30 2.0 2.9532 C G1051 CC C G1052 Proceduri minore pe intenstinul subtire si gros 1.6841 16.0 3.15 6.07 7.66 5.8920 10.18 2.55 5.2646 2.0 3.0 1.24 5.22 4.63 7.4284 F3071 Ateroscleroza coronariana cu CC F3072 Ateroscleroza coronariana fara CC F3081 Hipertensiune cu CC F3082 Hipertensiune fara CC F3090 Boala congenitala de inima F3101 Tulburari valvulare cu CC catastrofale sau severe Tulburari valvulare fara CC catastrofale sau F3102 severe Aritmie majora si stop cardiac cu CC catastrofale F3111 sau severe Aritmie majora si stop cardiac fara CC F3112 catastrofale sau severe Aritmie non-majora si tulburari de conducere cu F3121 CC catastrofale sau severe 0.6940 17.0 5.16 5.0 1.68 5.0 1.98 5.90 7.0 3.3672 1.3780 1.0 3.0 1.2961 F3150 Durere toracica Alte diagnostice ale sistemului circulator cu CC F3161 catastrofale Alte diagnostice ale sistemului circulator cu CC F3162 severe Alte diagnostice ale sistemului circulator fara CC F3163 catastrofale sau severe 0.48 4.7876 Sincopa si colaps fara CC catastrofale sau F3142 severe 0.9514 6.2034 0.4221 F3141 Sincopa si colaps cu CC catastrofale sau severe 0.0 1.0909 15.01 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 5 6 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 22 24 20 24 17 20 18 19 17 25 22 19 16 16 16 16 12 12 22 20 19 46 37 49 40 52 28 22 29 18 13 23 16 2.9892 0.0414 0.0 4.52 5.2646 0.0 1.0 2.0 2.03 5.16 6.0 3.9829 0.24 6.42 6.0 3.60 5.5230 C G1011 Rezectie rectala cu CC catastrofale C G1012 Rezectie rectala fara CC catastrofale Proceduri majore pe intestinul subtire si gros cu C G1021 CC catastrofale Proceduri majore pe intestinul subtire si gros fara C G1022 CC catastrofale Proceduri la nivelul stomacului.0 3.4473 0. esofagului si C G1031 duodenului cu stare maligna Proceduri la nivelul stomacului.3528 0.66 7.4356 14.37 6. esofagului si duodenului fara stare maligna fara CC C G1033 catastrofale sau severe C G1041 Aderente peritoneale varsta >49 cu CC C G1042 Aderente peritoneale varsta >49 sau cu CC 4.7246 0.0 2.0 1.94 7.33 6.2520 0.27 3.1359 11.8317 F3132 Angina instabila fara CC catastrofale sau severe 0.0963 242 .0 3.55 6.210 5 211 5 212 5 213 5 214 5 215 5 216 5 217 5 218 5 219 5 220 5 221 5 222 5 223 5 224 5 225 5 226 5 227 5 228 5 229 5 230 5 231 6 232 6 233 6 234 6 235 6 236 6 237 6 238 6 239 6 240 6 241 6 242 6 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M Tulburari vasculare periferice cu CC catastrofale F3061 sau severe 1.0 1.0 2.60 7.57 7.0 3.2853 Tulburari vasculare periferice fara CC F3062 catastrofale sau severe 0.11 5.0 2.3654 F3122 CC catastrofale sau severe F3131 Angina instabila cu CC catastrofale sau severe 0.13 2.0 3.

72 4.50 5.69 5.0 2.9703 0.8335 0.7687 0.fara CC 243 6 244 6 245 6 246 6 247 6 248 6 249 6 250 6 251 6 252 6 253 6 254 6 255 6 256 6 257 6 258 6 259 6 260 6 261 6 262 6 263 6 264 6 265 6 266 6 267 6 268 6 269 6 270 6 271 6 272 6 273 6 274 6 C G1060 Piloromiotomie C G1071 Apendicectomie cu CC catastrofale sau severe 1.9577 Alte gastroscopii pentru boli digestive majore.2097 0. de zi Gastroscopie complexa cu CC catastrofale sau G2051 severe Gastroscopie complexa fara CC catastrofale sau G2052 severe 0.0 1.4032 1.0 C G1072 Apendicectomie fara CC catastrofale sau severe 0.0 1.0 3. de zi Alte gastroscopii pentru boli digestive care nu G2041 sunt majore Alte gastroscopii pentru boli digestive care nu G2042 sunt majore.0 1.27 6.0 1.9766 Stare maligna digestiva fara CC catastrofale sau M G3012 severe 0. de G2012 zi 0.2205 0.0 1.0 2.0 3.05 5.0 1.0 1.0 1.4725 243 .6886 5.97 5.0 3.8479 Alte proceduri in sala de operatii la nivelul sistemului digestiv fara CC catastrofale sau C G1122 severe 0.8443 Proceduri pentru hernie abdominala si alte hernii C G1081 varsta >59 sau cu (CC catastrofale sau severe) 1.1701 1. de zi 0.0 1.5356 0.35 6.5041 Hemoragie gastrointestinala varsta >64 sau cu M G3021 (CC catastrofale sau severe ) Hemoragie gastrointestinala varsta <65 fara CC M G3022 catastrofale sau severe M G3030 Ulcer peptic complicat M G3040 Ulcer peptic necomplicat M G3050 Boala inflamatorie a intestinului M G3061 Ocluzie intestinala cu CC M G3062 Ocluzie intestinala fara CC Durere abdominala sau adenita mezenterica cu M G3071 CC 0.31 4.0648 1.5437 0.0 3.02 4.0 3.2583 0.87 6.06 4.23 6.4221 Alte proceduri in sala de operatii la nivelul C G1121 sistemului digestiv cu CC catastrofale sau severe 2.5 3.39 5.0 1.36 6.8380 G2032 Alte colonoscopii fara CC catastrofale sau severe 0.10 4.13 4.23 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 13 11 23 19 16 10 20 16 38 27 18 15 12 14 19 15 20 13 21 16 17 15 19 16 12 11 1.63 7.61 6.93 8.0 3.5797 C G1100 Proceduri pentru hernie varsta <1 Proceduri anale si la nivelul stomei cu CC C G1111 catastrofale sau severe Proceduri anale si la nivelul stomei fara CC C G1112 catastrofale sau severe 0.0 2.4978 0.2079 0.0 1.0 3.88 6.0 1.2394 Stare maligna digestiva cu CC catastrofale sau M G3011 severe 0.5923 Proceduri pentru hernia inghinala si femurala C G1090 varsta >0 0.76 4.9199 0.6364 G2053 Gastroscopie complexa.19 4.18 5.0 1.5293 1.0018 Proceduri pentru hernie abdominala si alte hernii C G1082 varsta 1 la 59 fara CC catastrofale sau severe 0.8317 A A A A A A A A A A A G2011 Alte gastroscopii pentru boli digestive majore 0.4473 0.56 5.1764 G2020 Colonoscopie complexa G2031 Alte colonoscopii cu CC catastrofale sau severe G2033 Alte colonoscopii.41 9.0 2.

0 2.36 6.0 3.70 4.0 2.0099 0.0 3.0 1.54 2.2709 M G3082 catastrofale/severe M G3091 Gastroenterita varsta <10 ani cu CC M G3092 Gastroenterita varsta <10 ani fara CC Esofagita si diverse tulburari ale sistemului M G3100 digestiv varsta <10 ani M G3111 Alte diagnostice ale sistemului digestiv cu CC M G3112 Alte diagnostice ale sistemului digestiv fara CC Proceduri la nivel de pancreas.02 6.69 4.11 244 .4780 12.0 2.0 1.9469 2.20 1.0 0.45 5.0144 0.5572 16.0 2.0 1.29 Colecistectomie deschisa cu explorarea inchisa a H1051 CBP sau cu CC catastrofale 3.0 1.01 2.2331 Esofagita.37 Colecistectomie laparoscopica fara explorarea H1062 inchisa a CBP fara CC catastrofale sau severe Proceduri endoscopice pentru varice esofagiene H2010 sangerande Procedura terapeutica complexa pentru colangiopancreatografie retrograda endoscopica H2021 cu CC catastrofale sau severe Procedura terapeutica complexa pentru colangiopancreatografie retrograda endoscopica H2022 fara CC catastrofale sau severe Alte proceduri terapeutice pentru colangiopancreatografie retrograda endoscopica H2031 cu CC catastrofale sau severe Alte proceduri terapeutice pentru colangiopancreatografie retrograda endoscopica H2032 cu CC moderate Alte proceduri terapeutice pentru colangiopancreatografie retrograda endoscopica H2033 fara CC 0.64 2.8065 Esofagita.58 4.02 4.95 3.7498 0.16 8.0 2.0 5.53 3.0 1.5563 10.90 4. ficat si shunt fara C H1012 CC catastrofale Proceduri majore ale tractului biliar cu stare C H1021 maligna sau CC catastrofale C C C C C C C C C A A A A A A Proceduri majore ale tractului biliar fara stare H1022 maligna cu (CC moderate sau severee) Proceduri majore ale tractului biliar fara stare H1023 maligna fara CC Proceduri de diagnostic hepatobiliar cu CC H1031 catastrofale sau severe Proceduri de diagnostic hepatobiliar fara CC H1032 catastrofale sau severe Alte proceduri in sala de operatii hepatobiliare si H1040 pancreatice 0.20 4.26 1 2 2 2 2 1 1 1 3 4 4 4 3 2 2 2 4 4 2 2 2 2 1 2 1 1 10 14 13 11 10 9 15 13 61 44 44 42 40 24 15 29 31 24 18 12 21 20 10 23 12 17 1.4825 14. gastroenterita si diverse tulburari ale sistemului digestiv varsta >9 ani cu CC M G3081 catastrofale/severe 0.4320 1.275 6 276 6 277 6 278 6 279 6 280 6 281 6 282 6 283 7 284 7 285 7 286 7 287 7 288 7 289 7 290 7 291 7 292 7 293 7 294 7 295 7 296 7 297 7 298 7 299 7 300 7 Durere abdominala sau adenita mezenterica fara M G3072 CC 0.0 1.62 Colecistectomie laparoscopica cu explorarea inchisa a CBP sau cu (CC catastrofale sau H1061 severe) 1.7075 6.56 Colecistectomie deschisa fara explorarea inchisa H1052 a CBP fara CC catastrofale 1.3294 12.8443 1.0 3.2394 3. ficat si shunt cu C H1011 CC catastrofale Proceduri la nivel de pancreas.0 1.7813 0.24 6.3402 0.3753 14.3717 0.0 2. gastroenterita si diverse tulburari ale sistemului digestiv varsta >9 ani fara CC 0.0 0.0 1.0 2.0 2.8380 1.28 5.57 5.0 1.5860 5.0 2.2340 15.4825 7.0648 2.0 3.8083 1.0 1.88 6.

4347 1.0 1.62 9.7966 23.1188 14.01 6.46 2.44 6.301 7 M H3011 Ciroza si hepatita alcoolica cu CC catastrofale M H3012 Ciroza si hepatita alcoolica cu CC severe Ciroza si hepatita alcoolica fara CC catastrofale M H3013 sau severe Stare maligna a sistemului hepatobiliar si pancreasului (varsta >69 cu CC catastrofale sau M H3021 severe ) sau cu CC catastrofale Stare maligna a sistemului hepatobiliar si pancreasului (varsta >69 fara CC catastrofale sau M H3022 severe ) sau fara CC catastrofale Tulburari ale pancreasului.81 5.0 1.7597 13.9136 0. hepatitei alcoolice fara CC cat/sev M H3051 Tulburari ale tractului biliar cu CC M H3052 Tulburari ale tractului biliar fara CC Proceduri majore bilaterale sau multiple ale C I1010 extremitatilor inferioare Transfer de tesut micorvascular sau (grefa de piele cu CC catastrofale sau severe).86 2.79 6.3987 0.3465 7.0 1.87 7.3834 14.05 6.0 3. cu exceptia starii M H3031 maligne cu CC catastrofale sau severe Tulburari ale pancreasului.0603 10.0 1.44 6.6301 1.0 4.9280 12.05 Alte proceduri la nivelul soldului si al femurului I1082 fara CC catastrofale sau severe Artrodeza vertebrala cu CC catastrofale sau I1091 severe Artrodeza vertebrala fara CC catastrofale sau I1092 severe Alte proceduri la nivelul spatelui si gatului cu CC I1101 catastrofale sau severe Alte proceduri la nivelul spatelui si gatului fara CC I1102 catastrofale sau severe I1110 Proceduri de alungire a membrelor Infectii/inflamatii ale oaselor si articulatiilor cu I1121 diverse proceduri ale sistemului muscular si 1.0432 2. hepatitei alcoolice cu CC cat/sev Tulburari ale ficatului.0 3.8920 14.0 1.9181 12. cu exceptia C I1021 mainii Grefe pe piele fara CC catastrofale sau severe. cu exceptia starii maligne. M H3041 cirozei.0 1. cu exceptia starii maligne.0 1.0 2.32 6.42 Alte proceduri la nivelul soldului si al femurului cu I1081 CC catastrofale sau severe 3.0 3.74 5.0 2.0 3.7534 10.0 1.0 1.0 1.0 1.3546 7.0 3.80 2.9406 0.92 2.80 4.0 1.4428 0.0 0.9334 11.53 7.4095 0.0 1.0 3.1935 17.83 4. C I1022 cu exceptia mainii Revizie a artroplastiei totale de sold cu CC C I1031 catastrofale sau severe Inlocuire sold cu CC catastrofale sau severe sau revizie a artroplastiei totale de sold fara CC C I1032 catastrofale sau severe C C C C C C C C C C C C C I1033 Inlocuire sold fara CC catastrofale sau severe I1040 Inlocuire si reatasare de genunchi Alte proceduri majore de inlocuire a articulatiilor I1050 si reatasare a unui membru I1060 Artrodeza vertebrala cu diformitate I1070 Amputatie 1.36 4. M H3042 cirozei.0 302 7 303 7 304 7 305 7 306 7 307 7 308 7 309 7 310 7 311 7 312 8 313 8 314 8 315 8 316 8 317 8 318 8 319 8 320 8 321 8 322 8 323 8 324 8 325 8 326 8 327 8 328 8 329 8 5.09 5.6517 3.0 3. cu exceptia starii M H3032 maligne fara CC catastrofale sau severe Tulburari ale ficatului.61 3.0 1.8569 0.73 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 7 2 1 6 6 6 5 3 3 5 4 2 1 3 2 1 2 26 21 18 23 19 20 18 19 17 17 14 60 55 45 44 32 28 38 51 71 35 30 23 34 26 23 53 46 3.09 245 .1683 14.6967 1.0 3.76 2.6652 - 6.5797 1.14 5.26 7.0 1.8767 18.19 6.4996 0.

0 1.1422 0.0 1.0 1.0 1.0 1.70 6.0 0. tibiei.5167 0.8506 0.94 2 34 1.76 4.0 0.0 0.70 4.0 2.89 1.tesutului conjunctiv cu CC catastrofale Infectii/inflamatii ale oaselor si articulatiilor cu diverse proceduri ale sistemului muscular si I1122 tesutului conjunctiv cu CC severe Infectii/inflamatii ale oaselor si articulatiilor cu diverse proceduri ale sistemului muscular si tesutului conjunctiv fara CC catastrofale sau I1123 severe Proceduri ale humeruslui.37 5.9829 0.9343 11.70 5. fibulei si gleznei I1132 varsta >59 fara CC catastrofale sau severe Proceduri ale humeruslui.7120 Stare maligna a tesutului conjunctiv.7435 1.17 7.0 1.31 I3020 Fracturi ale extremitatii distale femurale 1. incluzand biopsia Proceduri la nivelul tesuturilor moi cu CC I1251 catastrofale sau severe Proceduri la nivelul tesuturilor moi fara CC I1252 catastrofale sau severe Alte proceduri la nivelul tesutului conjunctiv cu I1261 CC Alte proceduri la nivelul tesutului conjunctiv fara I1262 CC I1270 Reconstructie sau revizie a genunchiului I1280 Proceduri la nivelul mainii I3010 Fracturi ale diafizei femurale 330 8 C 2. fibulei si gleznei I1133 varsta <60 fara CC catastrofale sau severe I1140 Revizie a bontului de amputatie I1150 Chirurgie cranio-faciala I1160 Alte proceduri la nivelul umarului I1170 Chirurgie maxilo-faciala I1180 Alte proceduri la nivelul genunchiului I1190 Alte proceduri la nivelul cotului si antebratului I1200 Alte proceduri la nivelul labei piciorului Excizie locala si indepartare a dispozitivelor I1210 interne de fixare a soldului si femurului Excizie locala si indepartare a dispozitivelor I1220 interne de fixare exclusiv sold si femur I1230 Artroscopie Proceduri diagnostic ale oaselor si a I1240 incheieturilor. pelvisului I3030 si coapsei 0.9298 10.98 4.8695 1.3609 Stare maligna a tesutului conjunctiv.96 6.39 1.23 5.4113 0.26 9. luxatii si dislocari ale soldului.51 9.00 4.0 331 8 332 8 333 8 334 8 335 8 336 8 337 8 338 8 339 8 340 8 341 8 342 8 343 8 344 8 345 8 346 8 347 8 348 8 349 8 350 8 351 8 352 8 353 8 354 8 355 8 356 8 357 8 358 8 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C M M M M M M M 1.6004 10.72 1.0 1.0 3.3546 7.0 1.7579 8.64 4.0162 0.2034 1.65 5.0 1.0 1.5356 I3041 Osteomielita cu CC I3042 Osteomielita fara CC 2.0 1.0 1.4221 0.93 6. tibiei.0 1.0 1.4699 0.4536 1.3483 Entorse.0711 0.63 1 3 3 2 1 3 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 34 34 32 26 41 34 12 27 14 18 23 21 13 13 24 25 19 24 16 13 13 20 20 17 37 29 25 18 1.0 1.5 1.90 4.0 1.51 4.6274 8.00 6.8146 2. incluzand fractura patologica tologica fara CC catastrofale 0.0 1.7939 0. incluzand I3051 fractura patologica cu CC catastrofale sau severe 1.0 1.20 6.5671 I3052 sau severe 246 .0 1.5545 1.0 1.0 1.06 4.16 5. fibulei si gleznei I1131 cu CC catastrofale sau severe Proceduri ale humeruslui.0 1.51 6.6868 2. tibiei.4870 0.67 6.

67 3. genunchiului.14 6.0 1.0 1.5482 0.59 5. de zi Boli ale oaselor si atropatii specifice varsta >74 I3091 cu CC catastrofale sau severe Boli ale oaselor si atropatii specifice varsta >74 I3092 sau cu (CC catastrofale sau severe ) Boli ale oaselor si atropatii specifice varsta <75 I3093 fara CC catastrofale sau severe I3100 Artropatii nespecifice Alte tulburari musculotendinoase varsta >69 cu I3111 CC Alte tulburari musculotendinoase varsta >69 sau I3112 cu CC Alte tulburari musculotendinoase varsta <70 fara I3113 CC 2. genunchiului.73 6.0 0. cotului. bratului.2034 Tulburari musculotendinoase specifice varsta <80 I3122 fara CC catastrofale sau severe Ingrijiri postprocedurale ale implanturilor/prostezelor musculoscheletale I3131 varsta >59 cu CC catastrofale sau severe Ingrijiri postprocedurale ale implanturilor/prostezelor musculoscheletale I3132 varsta >59 sau cu (CC catastrofale sau severe) Ingrijiri postprocedurale ale implanturilor/prostezelor musculoscheletale I3133 varsta <60 fara CC catastrofale sau severe Leziuni ale antebratului.0 1.4221 2.0 0.0 1.73 4.0 1.35 6.00 6.33 7. pumnului.3465 1.23 Leziuni ale antebratului. gambei sau gleznei.0 0.42 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 15 22 22 17 19 1 20 18 18 18 21 20 16 21 17 48 28 17 10 9 8 14 12 10 29 18 2.4032 0.2178 0.0 1. bratului.0 1.76 0.00 4.5626 0. mainii sau I3143 piciorului varsta <75 fara CC Leziuni ale umarului.0 1. gambei sau gleznei.8695 0. mainii sau I3142 piciorului varsta >74 sau cu CC Leziuni ale antebratului.1467 0.02 5.5923 0.2646 6.35 7.3564 0.0 0.0 0.0 1.61 7.0 2.4788 6.3861 0.0 1.59 3.2835 1.59 6.6049 0. pumnului.0 1. varsta >64 cu I3151 CC Leziuni ale umarului.43 5. cotului. bratului.0 0. cotului.1890 1.0 1.6427 0.17 3.4284 0.3339 1.0 3.359 8 360 8 361 8 362 8 363 8 364 8 365 8 366 8 367 8 368 8 369 8 370 8 371 8 372 8 373 8 374 8 375 8 376 8 377 8 378 8 379 8 380 8 381 8 382 8 383 8 384 8 385 8 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M Tulburari inflamatorii musculoscheletale cu CC I3061 catastrofale sau severe Tulburari inflamatorii musculoscheletale fara CC I3062 catastrofale sau severe I3071 Artrita septica cu CC catastrofale sau severe I3072 Artrita septica fara CC catastrofale sau severe I3081 Tulburari nechirurgicale ale coloanei cu CC I3082 Tulburari nechirurgicale ale coloanei fara CC I3083 Tulburari nechirurgicale ale coloanei.05 5.3294 0.0 0.04 5. genunchiului.7768 11.7939 1.57 5.0 1.83 3. pumnului.78 6.0 2.0 Tulburari musculotendinoase specifice varsta >79 I3121 sau cu (CC catastrofale sau severe) 1.2961 1.65 6.02 0.0 1.59 4.2898 0. varsta <65 fara I3153 CC Alte tulburari musculoscheletale varsta >69 cu I3161 CC Alte tulburari musculoscheletale varsta >69 sau I3162 cu CC 247 . mainii sau I3141 piciorului varsta >74 cu CC 0.0 1.1026 0.5860 0. gambei sau gleznei varsta >64 sau I3152 cu CC Leziuni ale umarului.

9829 0.0 1.14 1.4284 4.0 2.0 2.2709 4.4978 0.0 1.5347 1.386 8 387 8 388 8 389 8 390 8 391 9 392 9 393 9 394 9 395 9 396 9 397 9 398 9 399 9 400 9 401 9 402 9 403 9 404 9 405 9 406 9 407 9 408 9 409 9 410 9 411 9 412 9 413 9 M M M M M C C C C C C C C C C C C C C C C M M M M M M M Alte tulburari musculoscheletale varsta <70 fara I3163 CC Fracturi ale pelvisului cu CC catastrofale sau I3171 severe Fracturi ale pelvisului fara CC catastrofale sau I3172 severe Fracturi ale colului femural cu CC catastrofale I3181 sau severe Fracturi ale colului femural fara CC catastrofale I3182 sau severe Transfer de tesut microvasular pentru piele.30 4.8137 14.59 3. tesutului J1060 subcutanat si chirugie plastica la nivelul sanului Alte proceduri ale pielii.04 Tulburari maligne ale sanului (varsta >69 cu CC) J3021 sau cu (CC catastrofale sau severe) 0.0 0.8947 3.05 2.84 6.0 1.7768 2.41 4.88 4.0 1.32 Alta grefa a pielii si/sau proceduri de debridare cu J1041 CC catastrofale sau severe 2.0 1.0 1. tesutului subcutanat si J1070 sanului Proceduri ale membrele inferioare cu J1081 ulcer/celulita cu CC catastrofale Proceduri ale membrele inferioare cu ulcer/celulita fara CC catastrofale cu grefa de J1082 piele/lambou de reparare Proceduri ale membrele inferioare cu ulcer/celulita fara CC catastrofale fara grefa de J1083 piele/lambou de reparare Proceduri ale membrele inferioare fara ulcer/celulita cu grefa de piele (CC catastrofale J1091 sau severe) Proceduri ale membrele inferioare fara ulcer/celulita fara (grefa de piele si (CC J1092 catastrofale sau severe) J1100 Reaconstructii majore ale sanului J3011 Ulceratii ale pielii J3012 Ulceratie ale pielii.43 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 1 3 1 1 1 3 2 15 29 21 27 20 49 31 18 16 14 23 15 14 20 14 34 62 29 21 25 21 12 13 24 18 1.5608 248 . de zi 0.21 7.5482 0.0 1.1260 8.42 4.28 5.0 1.90 5.0918 Alta grefa a pielii si/sau proceduri de debridare J1042 fara CC catastrofale sau severe J1050 Proceduri perianale si pilonidale Proceduri in sala de operatii ale pielii.0 1.3780 5.0 1.72 5.25 8.9262 1. tesut J1010 subcutanat si tulburari ale sanului Proceduri majore pentru afectiuni maligne ale J1021 sanului Proceduri majore pentru afectiuni nemaligne ale J1022 sanului Proceduri minore pentru afectiuni maligne ale J1031 sanului Proceduri minore pentru afectiuni nemaligne ale J1032 sanului 0.52 4.4491 0.0 0.2772 J3041 Celulita varsta >59 cu CC catastrofale sau severe 1.36 0.66 5.0 1.2583 2.0 5.0 4.2097 10.50 7.7444 11.0 1.4194 0.0477 0.0 0.37 6.0 1.48 4.4473 0.6742 Tulburari maligne ale sanului (varsta >69 fara J3022 CC) sau fara (CC catastrofale sau severe) J3030 Tulburari nemaligne ale sanului 0.6148 16.3420 Celulita (varsta >59 fara CC catastrofale sau J3042 severe ) sau varsta <60 0.0 1.0 0.97 8.0 0.0 0.73 1.2979 0.0 1.55 6.2394 0.6112 0.

7849 1.1332 14. si vezicii urinare pentru tumori cu CC catastrofale L1021 sau severe Proceduri majore ale rinichiului.01 6.3060 1.6085 11.82 5.23 2.01 4.0 1.0 1.2664 1.0 2.75 6.2709 0.3843 1.93 5. si vezicii urinare pentru tumori benigne cu CC L1032 severe sau moderate 1.95 2.0 3.11 6.4239 0. tesutului subcutanat si sanului J3052 varsta <70 J3061 Tulburari minore ale pielii J3062 Tulburari minore ale pielii.46 M K3011 Diabet cu CC catastrofale sau severe M K3012 Diabet fara CC catastrofale sau severe M K3020 Perturbare nutritionala severa M K3031 Diverse tulburari metabolice cu CC catastrofale Diverse tulburari metabolice varsta >74 sau cu M K3032 CC severe Diverse tulburari metabolice varsta <75 fara CC M K3033 catastrofale sau severe M K3040 Erori innascute de metabolism Tulburari endocrine cu CC catastrofale sau M K3051 severe Tulburari endocrine fara CC catastrofale sau M K3052 severe C C C C C C Insertie operatorie a cateterului peritoneal pentru L1011 dializa cu CC catastrofale sau severe 4.0 2.4851 5.1152 1. tesutului subcutanat si sanului J3051 varsta >69 Trauma a pielii.0 3.0 1.5689 1.39 Insertie operatorie a cateterului peritoneal pentru L1012 dializa fara CC catastrofale sau severe Proceduri majore ale rinichiului.7867 11.5 1.9199 0.50 6.3357 0. de zi J3071 Tulburari majore ale pielii J3072 Tulburari majore ale pielii.0 1.5545 0.11 5.0 1.29 6.0 2.0 1. ureterului.0 1.17 4. ureterului.3843 0.06 5. ureterului.60 4. nutritional si metabolic Proceduri endoscopice sau investigative pentru K2010 tulburari metabolice fara CC.0 0.0 1.58 5.5185 0.0 2.5923 0.0 1.0576 18.6616 2.7345 12.6229 10.45 2 1 2 2 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 4 3 2 2 15 11 14 16 35 30 14 16 15 16 21 17 17 18 18 13 11 14 13 11 126 46 41 41 31 2.90 6.64 1.0 1.91 3.0882 2.7849 0.0 3.4158 1.33 5.5734 2.1971 - 4. de zi 0.414 9 415 9 416 9 417 9 418 9 419 9 420 10 421 10 422 10 423 10 424 10 425 10 426 10 427 10 428 10 429 10 430 10 431 10 432 10 433 10 434 10 435 10 436 10 437 10 438 10 439 11 440 11 441 11 442 11 443 11 444 11 M M M M M M C C C C C C C C C A Trauma a pielii. ureterului.0 2.2790 0. si vezicii urinare pentru tumori benigne cu CC L1031 catastrofale Proceduri majore ale rinichiului.0 2.0 1.0 1.01 4. si vezicii urinare pentru tumori fara CC catastrofale L1022 sau severe Proceduri majore ale rinichiului.0 1.75 249 .8461 8.1575 0.0 1. de zi K1010 Proceduri ale piciorului diabetic K1020 Proceduri la nivel de hipofiza K1030 Proceduri la nivelul suprarenalelor K1040 Proceduri majore pentru obezitate K1050 Proceduri la nivelul paratiroidelor K1060 Proceduri la nivelul tiroidei K1070 Proceduri privind obezitatea K1080 Proceduri privind tiroglosul Alte proceduri in sala de operatii la nivel K1090 endocrin.05 3.7246 0.

6364 0.54 4.0 1.2160 0.0945 1.4284 L3050 Pietre si obstructie urinara 0.78 6.0 2.99 4.6112 1.0 1.0 1.0 1.6445 0. de zi L2030 Litotripsie extracorporeala pentru litiaza urinara L3011 Insuficienta renala cu CC catastrofale L3012 Insuficienta renala cu CC severe Insuficienta renala fara CC catastrofale sau L3013 severe L3020 Internare pentru dializa renala Tumori ale rinichiului si tractului urinar cu CC L3031 catastrofale sau severe Tumori ale rinichiului si tractului urinar fara CC L3032 catastrofale sau severe Infectii ale rinichiului si tractului urinar cu CC L3041 catastrofale Infectii ale rinichiului si tractului urinar varsta >69 L3042 sau cu CC severe 1.94 4.5 1.07 9.3969 2.7435 8.63 5.0 1.46 7.0 Infectii ale rinichiului si tractului urinar varsta <70 L3043 fara CC catastrofale sau severe 0.71 5.07 7. ureterului.0 0.9262 Semne si simtome ale rinichiului si tractului urinar L3062 fara CC catastrofale sau severe 0.45 4.2790 0.8569 0.0 1.24 9.6364 1.47 5.3339 L3070 Strictura uretrala Alte diagnostice la nivelul rinichiului si tractului L3081 urinar cu CC catastrofale Alte diagnostice la nivelul rinichiului si tractului L3082 urinar cu CC severe Alte diagnostice la nivelul rinichiului si tractului L3083 urinar fara CC catastrofale sau severe 0.2016 0.9847 0.06 7.8821 1.2241 0.2601 0.24 5.88 2 4 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 3 2 2 2 2 1 1 2 2 1 30 22 21 32 23 20 16 17 19 40 22 16 16 12 38 24 18 23 14 22 17 14 13 14 13 15 21 19 15 1.90 6.0 1.5419 4.0 1.0 1.54 7.0 2.75 5.83 8.0 1.2790 2.37 4.3087 250 .2556 1.3276 Semne si simtome ale rinichiului si tractului urinar L3061 cu CC catastrofale sau severe 0.0 4.0 1.16 5.0 1.0 3.50 8.96 4.0 2.8947 0.0 1.9460 2. si L1033 vezicii urinare pentru tumori benigne fara CC Prostatectomie transuretrala cu CC catastrofale L1041 sau severe Prostatectomie transuretrala fara CC catastrofale L1042 sau severe Proceduri minore ale vezicii urinare cu CC L1051 catastrofale sau severe Proceduri minore ale vezicii urinare fara CC L1052 catastrofale sau severe Proceduri transuretrale cu exceptia L1061 prostatectomiei cu CC catastrofale sau severe Proceduri transuretrale cu exceptia L1062 prostatectomiei fara CC catastrofale sau severe L1071 Proceduri ale uretrei cu CC L1072 Proceduri ale uretrei fara CC Alte proceduri pentru tulburari ale rinichiului si L1081 tractului urinar cu CC catasatrofal Alte proceduri pentru tulburari ale rinichiului si L1082 tractului urinar cu CC severe Alte proceduri pentru tulburari ale rinichiului si L1083 tractului urinar fara CC catastrofale sau severe L2010 Ureteroscopie L2020 Cistouretroscopie.6238 0.0603 0.0 2.1233 1.3528 2.21 6.32 9.445 11 446 11 447 11 448 11 449 11 450 11 451 11 452 11 453 11 454 11 455 11 456 11 457 11 458 11 459 11 460 11 461 11 462 11 463 11 464 11 465 11 466 11 467 11 468 11 469 11 470 11 471 11 472 11 473 11 474 11 475 11 C C C C C C C C C C C C A A A M M M M M M M M M M M M M M M M Proceduri majore ale rinichiului.0 2.06 6.0 2.0 3.48 4.0 2.67 4.0 1.85 5.5230 0.0459 0.0 0.0 3.

1719 1.5833 1.7687 0.98 7 4 3 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 4 4 2 2 2 4 3 3 3 1 2 34 20 18 12 11 17 12 8 18 21 20 14 15 13 15 13 12 26 24 21 27 23 19 22 19 18 10 11 2.0 2.0 1.37 3.4410 0.0 1.1890 1.4536 9.0 1.0 1.74 8.0 1.0 1.7723 16.45 7. de zi Stare maligna a sistemului reproductiv masculin M M3011 cu CC catastrofale sau severe Stare maligna a sistemului reproductiv masculin M M3012 fara CC catastrofale sau severe Hipertrofie prostatica benigna cu CC catastrofale M M3021 sau severe Hipertrofie prostatica benigna fara CC M M3022 catastrofale sau severe Inflamatii ale sistemului reproductiv masculin cu M M3031 CC Inflamatii ale sistemului reproductiv masculin fara M M3032 CC M M3040 Sterilizare.6049 0.18 4.35 7.51 3.32 4.07 5.9217 0.86 8.5 0.0 1.5878 1.58 3.0 1.6823 9.476 12 477 12 478 12 479 12 480 12 481 12 482 12 483 12 484 12 485 12 486 12 487 12 488 12 489 12 490 12 491 12 492 12 493 12 494 12 495 13 496 13 497 13 498 13 499 13 500 13 501 13 502 13 503 13 504 13 505 13 C M1010 Proceduri majore pelvine la barbat 2.0711 0.22 251 .5104 0.31 3.0 1.0 0.3465 1.0 1.55 4.92 7.01 Prostatectomie transuretrala cu CC catastrofale C M1021 sau severe 1.0243 1.53 3.0 1.81 6.3402 0.0081 0.08 4.0 1.2835 0.0 1.87 7.41 5.0 1.0 1.5734 1.2646 0.0 1.0 1.8695 8.48 Prostatectomie transuretrala fara CC catastrofale C M1022 sau severe 0.6949 2.20 4.0963 0.0 3.0 0.72 4.24 8.3213 1.0 1.0 1. barbati Alte diagnostice ale sistemului reproductiv M M3050 masculin C C C C C C C C C C C N1010 Eviscerare a pelvisului si vulvectomie radicala Proceduri uterine si ale anexelor pentru stare N1021 maligna ovariana sau a anexelor cu CC Proceduri uterine si ale anexelor pentru stare N1022 maligna ovariana sau a anexelor fara CC Proceduri uterine si ale anexelor pentru stare N1031 maligna non-ovariana sau a anexelor cu CC Proceduri uterine si ale anexelor pentru stare N1032 maligna non-ovariana sau a anexelor fara CC N1040 Histerectomie pentru stare nemaligna Ovariectomie si proceduri complexe nemaligne ale trompei Fallope cu CC catastrofale sau N1051 severe Ovariectomie si proceduri complexe nemaligne ale trompei Fallope fara CC catastrofale sau N1052 severe Proceduri de reconstructie ale sistemului N1060 reproductiv feminin Alte proceduri la nivel uterin si anexe pentru stare N1070 nemaligna N1080 Proceduri endoscopice pentru sistemul 1.05 6.24 C M1031 Proceduri la nivelul penisului cu CC C M1032 Proceduri la nivelul penisului fara CC C M1041 Proceduri la nivelul testiculelor cu CC C M1042 Proceduri la nivelul testiculelor fara CC C M1050 Circumcizie Alte proceduri chirugicale la nivelul sistemului C M1061 reproductiv masculin pentru starea maligna Alte proceduri chirugicale la nivelul sistemului reproductiv masculin exceptand cele pentru C M1062 starea maligna A M2010 Cistouretroscopie fara CC.9784 0.0837 0.20 5.9514 0.0 1.0 1.0 1.0 1.3456 11.2520 4.9955 0.

0 1.1890 Stare maligna a sistemului reproductiv feminin cu M N3011 CC catastrofale sau severe 1.0 1.66 4. la interval <5 zile de internare.34 6.0 0.0270 M O3012 Nastere vaginala fara CC catastrofale sau severe 0.77 4. A O2010 nastere sau lauzie M O3011 Nastere vaginala cu CC catastrofale sau severe 0.0 1.nascut externat ca deces sau transfer.5752 1.0945 0.53 2.1449 0. pentru sarcina.07 2.reproductiv feminin 506 13 507 13 508 13 509 13 510 13 511 13 512 13 C C C C A Conizatie.3087 3. proceduri la nivelul vaginului..5860 0.0 1. cu proceduri C P1010 semnificative in sala de operatii 0.64 4.3276 0.31 5.94 3.1827 2.0 N1100 Curetaj diagnostic si histeroscopie diagnostica 0.3717 Vaginoscopie/Colposcopie de zi.2835 0.79 3.8128 0.00 5.00 2.7309 Nastere vaginala singulara fara complicatii fara M O3013 alte afectiuni 0.0 1.2898 Alte proceduri in sala de operatii ale sistemului reproductiv feminin varsta >64 cu stare maligna N1111 sau cu CC 2.95 2.3123 1.0 2. pentru afectiuni N2010 ale sistemul reproductiv feminin 0.07 3.08 0.2394 0.06 4.0 1. sistem reproductiv feminin Tulburari menstruale si alte tulburari ale M N3031 sistemului genital feminin cu CC Tulburari menstruale si alte tulburari ale M N3032 sistemului genital feminin fara CC C O1011 Nastere prin cezariana cu CC catastrofale C O1012 Nastere prin cezariana cu CC severe Nastere prin cezariana fara CC catastrofale sau C O1013 severe 0.0 1.69 5.33 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 12 7 11 8 26 18 11 10 9 17 17 13 12 11 15 8 6 14 10 10 17 8 11 10 11 1 6 1.5797 0.0 1.0 2.21 6.0 1.0963 Stare maligna a sistemului reproductiv feminin M N3012 fara CC catastrofale sau severe M N3020 Infectii.3969 0.0 1.64 5.4347 0.54 5.7561 252 .16 4.1890 1.3402 M O3030 Avort fara proceduri in sala de operatii Travaliu fals inainte de 37saptamani sau cu CC M O3041 catastrofale Travaliu fals dupa 37 saptamani fara CC M O3042 catastrofale Internare prenatala si pentru alte probleme M O3051 obstetrice Internare prenatala si pentru alte probleme M O3052 obstetrice.0 1.0 1.2223 513 13 514 13 515 13 516 14 517 14 518 14 519 14 520 14 521 14 522 14 523 14 524 14 525 14 526 14 527 14 528 14 529 14 530 14 531 14 532 14 533 14 534 15 Nastere vaginala cu proceduri in sala de operatii 1.72 5.6238 Postpartum si post avort cu proceduri in sala de M O3020 operatii 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.81 4.3654 0.08 3.10 6.93 7.0 1.0 1.8668 Alte proceduri in sala de operatii ale sistemului reproductiv feminin varsta <65 fara neoplasm fara N1112 CC 0.2412 C O1021 cu CC catastrofale sau severe Nastere vaginala cu proceduri in sala de operatii C O1022 fara CC catastrofale sau severe 0.0 1.0 0.01 3.0 1.9388 C O1030 Sarcina ectopica Postpartum si post avort cu proceduri in sala de C O1040 operatii C O1050 Avort cu proceduri in sala de operatii Vaginoscopie/Colposcopie de zi. de zi Nou. colului N1090 uterin si vulvei 0.0 1.

fara procedura semnificativa in sala de M P3012 operatii. M P3061 cu probleme multiple majore Nou.5 13.71 6.nascut.31 10.0 4.nascut.5 13. greutate la internare > 2499 g cu procedura semnificativa in sala de operatii.7579 22.4375 22. cu M P3081 probleme multiple majore 0.48 1 4 1.535 15 536 15 537 15 538 15 539 15 540 15 C C C C Proceduri cardiotoracice/vasculare pentru nouP1020 nascuti Nou. M P3073 cu alte probleme Nou.nascut.0 2.0 2. greutate la internare 1500-1999 g P1040 cu procedura semnificativa in sala de operatii 15.2934 9.02 15.6751 21. greutate la internare 2000-2499 g fara procedura semnificativa in sala de operatii.0 8. greutate la internare > 2499 g fara procedura semnificativa in sala de operatii.57 2.0 7.58 3.76 253 . M P3064 fara probleme Nou.0 22.78 2.08 7.3312 15.51 6.2709 1.nascut. la interval <5 zile de internare.5 3.nascut.nascut. fara C P1062 probleme multiple majore Nou.02 4. cu diagnostic M P3011 neonatal Nou.0801 19. greutate la internare < 750 g M P3030 Nou.6886 16.0 7. greutate la internare 2000-2499 g fara procedura semnificativa in sala de operatii.nascut.0918 1.nascut.5581 13.nascut. greutate la internare 2000-2499 g fara procedura semnificativa in sala de operatii. M P3062 cu probleme majore Nou.nascut.5 7.4140 11. M P3071 cu probleme multiple majore Nou. greutate la internare 2000-2499 g fara procedura semnificativa in sala de operatii. greutate la internare 1250-1499 g M P3050 fara procedura semnificativa in sala de operatii Nou.0 7. greutate la internare 1000-1249 g M P3040 fara procedura semnificativa in sala de operatii Nou. greutate la internare > 2499 g cu procedura semnificativa in sala de operatii.02 9.4176 0.5 12.nascut.54 3.9109 14.47 2. M P3072 cu probleme majore Nou.nascut.2700 4. externat ca deces sau transfer.nascut. greutate la internare 2000-2499 g P1050 cu procedura semnificativa in sala de operatii Nou.nascut.nascut sau sugar subponderal.62 6. greutate la internare 1500-1999 g fara procedura semnificativa in sala de operatii.1296 12. cu C P1061 probleme multiple majore Nou.5 8. fara diagnostic neonatal M P3020 Nou.1944 15.7327 - 2 1 2 3 2 124 81 42 85 10 16.84 8.6301 2.5113 21. greutate la internare 750-999 g Nou.0 12. greutate la internare 1000-1499 g P1030 cu procedura semnificativa in sala de operatii Nou.54 4.0 0.0 1. greutate la internare 1500-1999 g fara procedura semnificativa in sala de operatii.nascut.5 12.01 2.nascut. la interval <5zile de la internare.nascut externat ca deces sau transfer.5 13.1629 22.95 541 15 542 15 543 15 544 15 545 15 546 15 547 15 548 15 549 15 550 15 551 15 552 15 553 15 554 15 555 15 Nou. M P3063 cu alte probleme Nou.0 6. greutate la internare 1500-1999 g fara procedura semnificativa in sala de operatii. M P3074 fara probleme Nou. greutate la internare 1500-1999 g fara procedura semnificativa in sala de operatii.4536 1.31 1 1 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 79 118 107 126 87 67 68 60 50 28 22 19 26 1.nascut. fara procedura semnificativa in sala de operatii.nascut.

29 9.8398 Limfom si leucemie cu alte proceduri in sala de R1031 operatii cu CC catastrofale sau severe Limfom si leucemie cu alte proceduri in sala de R1032 operatii fara CC catastrofale sau severe 4.6112 M R3021 Limfom si leucemie non-acuta cu CC catastrofale 3.0 3.12 5.0 1.38 M R3013 Leucemie acuta fara CC catastrofale sau severe 0.0 0. fara M P3084 probleme C Q1010 Splenectomie Alte proceduri in sala de operatii ale sangelui si organelor hematopoietice cu CC catastrofale sau C Q1021 severe Alte proceduri in sala de operatii ale sangelui si organelor hematopoietice fara CC catastrofale C Q1022 sau severe Tulburari reticuloendoteliale si de imunitate cu M Q3011 CC catastrofale sau severe Tulburari reticuloendoteliale si de imunitate fara M Q3012 CC catastrofale sau severe cu stare maligna Tulburari reticuloendoteliale si de imunitate fara M Q3013 CC catastrofale sau severe fara stare maligna M Q3021 Tulburari ale globulelor rosii cu CC catastrofale 1.64 3.10 5.97 3. cu M P3083 alte probleme Nou.0 1. greutate la internare > 2499 g fara procedura semnificativa in sala de operatii.nascut.0 3.84 Alte tulburari neoplazice cu proceduri majore in R1022 sala de operatii.3168 5.0648 M R3011 Leucemie acuta cu CC catastrofale M R3012 Leucemie acuta cu CC severe 5.0 2.3969 6.8767 12.0 1.6490 Tulburari ale globulelor rosii fara CC catastrofale M Q3023 sau severe 0.0207 M R3023 Limfom si leucemie non-acuta.3753 11.2268 M Q3030 Anomalii de coagulare C C C C C C C C Limfom si leucemie cu proceduri majore in sala R1011 de operatii.3582 0.0 2.28 0.15 5.0 0.53 7.5248 Alte tulburari neoplazice cu alte proceduri in sala R1042 de operatii fara CC catastrofale sau severe 0.3150 5.0 1.nascut.nascut. fara CC catastrofale sau severe 1.0 1.0 0.0 2.1323 1.01 6. cu CC catastrofale sau severe 0.3870 15.0 2.89 5.14 2 2 2 4 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 12 9 7 32 16 15 15 23 15 23 19 16 21 48 32 45 28 59 25 21 15 78 34 17 28 16 1 21 3.0 1.59 0.1656 254 .19 Alte tulburari neoplazice cu alte proceduri in sala R1041 de operatii cu CC catastrofale sau severe 1.3960 10.0 2.17 4.0 1. fara CC catastrofale sau severe Alte tulburari neoplazice cu proceduri majore in R1021 sala de operatii.20 5.0 1.57 4.3042 0.90 4.0 1. greutate la internare > 2499 g fara procedura semnificativa in sala de operatii. cu M P3082 probleme majore Nou.0 1.0162 7.0 1.06 2.7120 1.0 1.9892 6.5563 0.0 0.7120 0.18 5.00 6.0 1.3195 11.0 1. cu CC catastrofale sau severe Limfom si leucemie cu proceduri majore in sala R1012 de operatii. de zi M R3031 Alte tulburari neoplazice cu CC 0.556 15 557 15 558 15 559 16 560 16 561 16 562 16 563 16 564 16 565 16 566 16 567 16 568 16 569 17 570 17 571 17 572 17 573 17 574 17 575 17 576 17 577 17 578 17 579 17 580 17 581 17 582 17 583 17 Nou.68 6.7309 0.57 4.2331 1.0 1.0936 Limfom si leucemie non-acuta fara CC M R3022 catastrofale 1.04 7.6175 1.78 M Q3022 Tulburari ale globulelor rosii cu CC severe 0.0 2.0 2.80 4. greutate la internare > 2499 g fara procedura semnificativa in sala de operatii.59 4.

9280 12.5608 0.7327 0.0 1.5941 C C C M M M M M M M M M M A M M M M M M M 5.0 3.3168 16.0 2.5 2.3087 1.0 1.6553 3.30 6.8002 8.00 - Infectii postoperatorii si posttraumatice varsta >54 T3021 sau cu (CC catastrofale sau severe) 0.0 1.0 1.8443 0.44 0.0 1.38 2.5 2.3969 0.0 1.94 5. de zi. cu terapie U2010 electroconvulsiva (ECT) Tratament al sanatatii mentale.0 3. de zi.5545 T3031 Febra de origine necunoscuta cu CC T3032 Febra de origine necunoscuta fara CC T3041 Boala virala varsta >59 sau cu CC T3042 Boala virala varsta <60 fara CC Alte boli infectioase sau parazitare cu CC T3051 catastrofale sau severe Alte boli infectioase sau parazitare fara CC T3052 catastrofale sau severe Tratament al sanatatii mentale.40 1.0 2.9325 13.0 1.59 6.8695 10.0 M S3023 Boli conexe HIV fara CC catastrofale sau severe 1.1134 2.2367 12.9514 Infectii postoperatorii si posttraumatice varsta <55 T3022 fara CC catastrofale sau severe 0.61 5.87 4.41 9.8254 6.38 8.4095 0.4914 0.0 2.52 6.0 3.0 0.84 8. fara terapie U3010 electroconvulsiva (ECT) Tulburari schizofrenice cu statut legal al sanatatii U3021 mentale Tulburari schizofrenice fara statut legal al U3022 sanatatii mentale Paranoia si tulburare psihica acuta cu CC catastrofale/sever sau cu statut legal al sanatatii U3031 mentale Paranoia si tulburare psihica acuta fara CC catastrofale/sever fara statut legal al sanatatii U3032 mentale Tulburari afective majore varsta >69 sau cu (CC U3041 catastrofale sau severe ) Tulburari afective majore varsta <70 fara CC U3042 catastrofale sau severe 0.85 5.73 0.584 17 585 17 586 17 587 18 588 18 589 18 590 18 591 18 592 18 593 18 594 18 595 18 596 18 597 18 598 18 599 18 600 18 601 18 602 18 603 18 604 19 605 19 606 19 607 19 608 19 609 19 610 19 611 19 612 19 613 19 614 19 615 19 M R3032 Alte tulburari neoplazice fara CC M R3040 Chimioterapie M R3050 Radioterapie M S3010 HIV.4320 4.44 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 3 3 3 4 4 3 2 2 2 15 34 19 13 42 19 23 27 19 29 17 14 13 16 14 16 15 1 59 43 47 37 36 36 32 16 40 1.0 2.0 1.4627 2.6769 10.3204 0.0 2.3231 1.0 1.62 0.0 2.0 1.8146 0.1512 0.41 4.4996 12.25 4.37 8.0 4.0 1.76 M U3050 Alte tulburari afective si somatoforme M U3060 Tulburari de anxietate M U3070 Supralimentatie si tulburari obsesiv-compulsive M U3080 Tulburari de personalitate si reactii acute 255 .5 1.5734 0.4888 1.28 6.3942 1.64 1. de zi M S3021 Boli conexe HIV cu CC catastrofale M S3022 Boli conexe HIV cu CC severe Proceduri in sala de operatii pentru boli T1011 infectioase si parazitare cu CC catastrofale Proceduri in sala de operatii pentru boli infectioase si parazitare cu CC severe sau T1012 moderate Proceduri in sala de operatii pentru boli T1013 infectioase si parazaitare fara CC T3011 Septicemie cu CC catastrofale sau severe T3012 Septicemie fara CC catastrofale sau severe 0.1197 0.0 1.47 5.38 2.99 0.22 5.1890 5.

8506 0.32 5.0 0.0 1.2457 6.0405 15.5545 2.45 4.0 1.12 0.14 0.0 4.0 1.48 2 2 1 2 2 1 1 5 5 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 17 42 36 54 42 33 43 89 51 35 57 4 28 18 35 21 13 20 13 65 62 20 18 13 9 11 6 16 1.74 8. LOS<5 zile Traumatisme multiple fara proceduri M W3020 semnificative Transfer de tesut microvascular sau grefa de C X1010 piele pentru leziuni ale mainii Alte proceduri pentru leziuni ale membrului C X1021 inferior varsta >59 sau cu CC Alte proceduri pentru leziuni ale membrului C X1022 inferior varsta <60 fara CC C C C C C X1030 Alte proceduri pentru leziuni ale mainii Alte proceduri pentru alte leziuni cu CC X1041 catastrofale sau severe Alte proceduri pentru alte leziuni fara CC X1042 catastrofale sau severe Grefe de piele pentru leziuni ale extremitatilor mainii cu transfer de tesut microvascular sau cu X1051 (CC catastrofale sau severe ) Grefe de piele pentru leziuni ale extremitatilor mainii cu transfer de tesut microvascular fara CC X1052 catastrofale sau severe 15.23 3.5860 0.54 0.5158 15.0 2.9577 256 .2538 26.5437 13.0 4.80 3.0 1.0 4.69 M X3011 Leziuni varsta >64 cu CC M X3012 Leziuni varsta >64 fara CC M X3013 Leziuni varsta <65 M X3020 Reactii alergice Otravire/efecte toxice ale medicamentelor si ale M X3031 altor substante varsta >59 sau cu CC Otravire/efecte toxice ale medicamentelor si ale M X3032 altor substante varsta <60 fara CC M X3041 Sechele ale tratamentului cu CC catastrofale sau 0.40 3.36 5.5617 13.0 1.0 1. de zi Tulburare si dependenta datorita consumului de M V3041 opiacee 1.3591 Alte tulburari si dependente datorita consumului 0.60 2.0 1.8272 0.0 1.0882 0.2457 5. femur si membru pentru traumatisme multiple semnificative.8380 1.0 1.2457 0.0 1.68 0.1611 0.42 5.0 0.0036 0.0 3.0 1.2772 0.0 0.7309 11.6553 1.6805 10.39 7.0 1.60 8.3843 7.0 1.45 3.38 5.0 1.60 0.5 1.2268 0. decedat sau transferat la M W3010 alta unitate de ingrijiri acute.30 9.9478 17.0 1. inclusiv C W1020 implant Proceduri abdominale pentru traumatisme C W1030 multiple semnificative Alte proceduri in sala de operatii pentru C W1040 traumatisme multiple semnificative Traumatisme multiple.73 4.11 5.28 1.54 4.21 6.0 1.7624 0.0 1. pacient plecat impotriva avizului medical 0.9766 2.3843 M V3050 de droguri Proceduri de ventilare sau craniotomie pentru C W1010 traummatisme multiple semnificative Proceduri la sold.6634 0.0 2.0 11.28 5.616 19 617 20 618 20 619 20 620 20 621 20 622 20 623 20 624 20 625 21 626 21 627 21 628 21 629 21 630 21 631 21 632 21 633 21 634 21 635 21 636 21 637 21 638 21 639 21 640 21 641 21 642 21 643 21 644 21 645 21 M U3090 Tulburari mentale in copilarie M V3011 Intoxicatie cu alcool si sevraj cu CC M V3012 Intoxicatie cu alcool si sevraj fara CC M V3020 Intoxicatii medicamentoase si sevraj Tulburare si dependenta datorita consumului de M V3031 alcool Tulburare si dependenta datorita consumului de M V3032 alcool.5545 10.91 Tulburare si dependenta datorita consumului de M V3042 opiacee.

34 4.1989 11.0 6.8695 20.0 2. grupa de spitalizare de zi.4410 0.3906 6.0 1.67 5.27 3.2520 9. otravire si diagnostic privind efectele M X3052 toxice varsta <60 fara CC 0. după caz. sau.58 3.41 4.38 6. pentru care nu se aplică limite ale duratelor de spitalizare 2.0 4. 257 .9469 19.5 2.0 3.1971 10.9163 25.0 2.0 4.4914 NOTA:1.5 Alta leziune. "-" semnifica un numar insuficient de cazuri pentru calcularea indicatorului.0585 0.1890 1.0 1. de zi Z3020 Semne si simptome Z3030 Monitorizare fara endoscopie Z3041 Alte post ingrijiri cu CC catastrofale sau severe Z3051 Alti factori care influenteaza starea de sanatate Alti factori care influenteaza starea de sanatate.11 - Alte arsuri varsta >64 sau cu (CC catastrofale M Y2011 sau severe) sau cu proceduri complicate Alte arsuri varsta <65 fara (CC catastrofale sau M Y2012 severe) fara proceduri complicate Arsuri.37 4.0 2.4347 0.71 Alte arsuri cu grefa de piele varsta >64 sau cu (CC catastrofale sau severe) sau cu proceduri Y1021 complicate 5.2268 C C C C Y1010 Arsuri grave.0 2.0 1.92 1.severe 646 21 647 21 648 21 649 22 650 22 651 22 652 22 653 22 654 22 655 22 656 22 657 23 658 23 659 23 660 23 661 23 662 23 663 23 664 23 665 23 Sechele ale tratamentului fara CC catastrofale M X3042 sau severe 0.0 4.2011.37 Alte arsuri cu grefa de piele varsta <65 fara (CC catastrofale sau severe) fara proceduri Y1022 complicate 1. nespecificate sau Z3060 altele 0.0 1.1575 0.4410 4.0 2.9325 10.0 1.01-30.87 4. DMS si limitele duratei de spitalizare pentru fiecare grupa de diagnostice au fost calculate pe baza datelor raportate de spitale in perioada 01.1323 0.1701 1. pacienti trasferati catre alte unitati de M Y3010 ingrijiri acute < 5 zile M Y3020 Arsuri grave Proceduri in sala de operatii cu diagnostice stabilite prin contacte cu alte serviciile de C Z1011 sanatate cu CC catastrofale/sever Proceduri in sala de operatii cu diagnostice stabilite prin contacte cu alte serviciile de C Z1012 sanatate fara CC catastrofale/sever Monitorizare dupa tratament complet cu A Z2010 endoscopie M M M M M M M M M M Z3011 Reabilitare cu CC catastrofale sau severe Z3012 Reabilitarere fara CC catastrofale sau severe Z3013 Reabilitare.0 2.6490 Alta leziune.5923 0.4536 0.63 3.18 8.5311 0. Z3052 de zi Anomalii congenitale multiple.09.0 1.01 5.0 0.62 2.07 1.10 666 23 667 23 668 23 669 23 Z3042 Alte post ingrijiri fara CC catastrofale sau severe 0.5122 0.78 Alte proceduri in sala de operatii pentru alte Y1030 arsuri 1.1341 0.51 1 1 1 2 5 3 2 2 1 2 1 1 1 4 2 2 1 1 1 1 1 24 27 20 111 82 81 40 32 21 48 17 11 13 27 27 17 15 10 12 16 14 1. otravire si diagnostic privind efectele M X3051 toxice varsta >59 sau cu CC 0.0 1. cu adancime completa 28.66 7.

categorie chirurgicala."low outliers": cazuri externate clasificate în acelaşi DRG cu durate de spitalizare foarte mici faţă de cea a cazurilor normale Cazuri extreme mari (ca durată de spitalizare) CEMR .CR): totalitatea cazurilor externate dintr-un spital. care asigură o modalitate de a asocia tipurile de pacienţi cu cheltuielile spitaliceşti efectuate Categorii majore de diagnostice (CMD): o clasificare mai largă a pacienţilor doar pe baza diagnosticelor.DRG): o schemă de clasificare a pacienţilor externaţi (în funcţie de diagnostic). a fost calculata luand in considerare toate cazurile raportate si validate in perioada 01. Coeficient atribuit în funcţie de cantitatea relativă de muncă.Alte categorii Definirea termenilor utilizaţi în sistemul DRG Grupe de Diagnostice (Diagnostic Related Groups . externat la cerere.categorie Medicala.01-30."outliers": cazuri externate clasificate în acelaşi DRG cu durate de spitalizare foarte diferite faţă de cea a cazurilor normale Cazuri extreme mici (ca durată de spitalizare) CEMC . pentru care s-a inregistrat minim un transfer intraspitalicesc in sectia Anestezie si terapie Intensiva – ATI. consumabile şi resursele de capital necesare pentru tratamentul complet al bolnavului cu afecţiunea/afecţiunile respective. A .3.09. C . adică limita inferioară şi limita superioară a duratei de spitalizare Limitele intervalului de normalitate se calculează pentru durata de spitalizare a fiecărei grupe de diagnostice. între momentul internării şi cel al externării din spital Cazuri normale (CN): cazuri externate clasificate în acelaşi DRG cu durata de spitalizare asemănătoare din punct de vedere statistic Cazuri extreme (ca durată de spitalizare) ."high outliers": cazuri externate clasificate în acelaşi DRG cu durate de spitalizare foarte mari faţă de cea a cazurilor normale Interval de normalitate: un interval definit statistic care conţine un procent semnificativ de observaţii (de exemplu 95% din observaţii) Intervalul de normalitate pentru durata de spitalizare: intervalul definit statistic care conţine un procent semnificativ (de exemplu 90%) de cazuri cu durate de spitalizare asemănătoare ale cazurilor externate Limitele intervalului de normalitate pentru durata de spitalizare: valorile extreme (ale duratei de spitalizare) ce delimitează intervalul de normalitate. decedat) Durata de spitalizare (DS): numărul de zile de spitalizare ale unui caz rezolvat. M . Mediana duratei de spitalizare in sectiile ATI la nivel national. astfel încât se obţine o limită inferioară (LINF) şi o limită superioară (LSUP) 258 . 4. indiferent de tipul externării (externat. Valoare relativă (VR): Număr fără unitate care exprimă raportul dintre tariful unui DRG şi tariful mediu al tuturor DRG-urilor. transfer inter-spitalicesc. Grouper: aplicaţie computerizată (software) care permite alocarea automată a unui pacient într-un anumit DRG (pe baza datelor ce caracterizează fiecare caz externat) Cazuri rezolvate (cazuri externate .2011 pentru o anumita grupa de diagnostice.

total cazuri ponderate . deci e = DS/LINF = 2/3 Cazuri echivalente (CE): cazurile externate într-o anumită perioadă. regional. Indice de echivalenţă . e = 1 pentru LINF <= DS <= LSUP e = DS/LINF pentru DS < LINF e = DS/LSUP pentru DS > LSUP. Se pot calcula pentru cazurile externate şi pentru cazurile echivalente Nr.e: o pondere asociată fiecărui caz rezolvat.un indicator ce reflectă impactul financiar al cazurilor extreme la nivelul unui spital K = Σ (CEi x VRi) / Σ (CRi x VRi) Cazuri ponderate (CP): pacienţi "virtuali" generaţi prin ajustarea cazurilor externate.valoarea de rambursare a unui caz ponderat la nivel de spital Tariful pe caz rezolvat (TCR) . clasificat în DRGi. e maxim = 3 Exemplu pentru un pacient externat.pentru un spital: CCPs = bugetul aferent cazurilor acute / nr. cazuri ponderate (CP) / Total nr. cu DS de 2 zile: LINF pentru DRGi este 3 zile LSUP pentru DRGi este 18 zile Se observă că acest caz este un caz extrem mic (DS < LINF).valoarea de rambursare a unui caz rezolvat la nivel de spital TCR = TCP x ICM 259 . cazuri rezolvate (CR) spital A Costul pe caz ponderat (Rata de bază) . în funcţie de resursele asociate cu fiecare tip de caz. ce reflectă costul unui caz ponderat. ajustate pe baza indicelui de echivalenţă CE = Σ(CRi x ei) Coeficientul K al cazurilor extreme (K) . în funcţie de diagnostic şi gravitate Indicele de case mix (Indicele de complexitate a cazurilor): Număr (fără unitate) care exprimă resursele necesare spitalului în concordanţă cu pacienţii trataţi ICM pentru spitalul A = Total nr. Aceste valori ale limitelor sunt prezentate în anexa 17 a).pentru fiecare grupă de diagnostice (DRGi). în funcţie de durata de spitalizare a cazului şi limitele de normalitate ale duratei de spitalizare pentru respectivul tip de caz (DRG). Poate fi calculat la nivel de spital. naţional. CP = Σ (VRDRGi x CRDRGi) Case-mix (Complexitatea cazurilor): Tipurile de pacienţi trataţi într-un spital. .CCP(RB): Valoare de referinţă.la nivel naţional: CCPN = bugetele aferente cazurilor acute la nivel naţional / nr. total cazuri ponderate Tariful pe caz ponderat (TCP) .

Tariful pe tip de caz (TC): valoarea de rambursare pentru fiecare tip de caz (DRG). TCDRGi = TCP x VRDRGi Abrevieri: CMD = Categorii majore de diagnostice DRG = Grupe de diagnostice VR = Valoare Relativă DS = Durată de spitalizare CR = Cazuri rezolvate (externate) CN = Cazuri normale CEMC = Cazuri extreme mici CEMR = Cazuri extreme mari LINF = Limita inferioară a intervalului de normalitate LSUP = Limita superioară a intervalului de normalitate e = Indicele de echivalenţă CE = Cazuri echivalente K = Coeficientul cazurilor extreme CP = Cazuri ponderate ICM = Indice de case mix (indice de complexitate a cazurilor) CCP = Costul pe caz ponderat RB = Rata de bază TCP = Tariful pe caz ponderat TC = Tariful pe tip de caz 260 . naţional. Poate fi calculat la nivel de spital. regional.

50 270.84 18 Recuperare medicală 220.95 19 Geriatrie.000 117.84 212. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.ANEXA 17 C TARIFELE MAXIMALE PE ZI DE SPITALIZARE. crt. 261 . tariful maximal pe zi de spitalizare pentru 2012 este diminuat cu 20%.2 1333 1333 1383 1403 1413 1272 1423 1393 Tarif maximal pe zi de spitalizare 2012 (lei) 211.96 500 1. medicina fizica si balneologie copii Cronici Distrofici .ortopedie şi traumatologie Recuperare medicala . laboratoare. PE SECŢIE/COMPARTIMENT PENTRU SPITALELE DE CRONICI ŞI DE RECUPERARE PRECUM ŞI PENTRU SECŢIILE ŞI COMPARTIMENTELE DE CRONICI/RECUPERARE ŞI NEONATOLOGIE –PREMATURI DIN ALTE SPITALE INCLUSIV PENTRU SECŢIILE/COMPARTIMENTELE DE ÎNGRIJIRI PALIATIVE Nr.nu poate fi mai mare decât tariful maximal pe zi de spitalizare 2012 . cabinete) ale unităţilor sanitare din România.33 216.54 207. cu completările ulterioare NOTA 1: Tariful contractat pentru anul 2012 trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: . 457/2001 privind reglementarea denumirii şi codificării structurilor organizatorice (secţii.respiratorie Pediatrie (Recuperare pediatrica ) Recuperare neuropsihomotorie Recuperare medicală .00 209. compartimente. gerontologie 1121 179.00 290.Pediatrie(Recuperare pediatrica) Pneumoftiziologie Pneumoftiziologie copii Pediatrie cronici Neonatologie(prematuri) aferente unei maternităţi de gradul II Neonatologie(prematuri) aferente unei maternităţi de gradul III Psihiatrie cronici Psihiatrie cronici(lunga durata) Recuperare medicala .50 148. medicina fizica si balneologie Recuperare.50 113.00 268.50 101. 11 12 13 14 15 16 17 Denumire secţie/compartiment Recuperare.cardiovasculara Recuperare medicala .neurologie Codul secţiei/compartimen tului* 1371 1372 1061 1272 1301 1302 1282 1222.57 *) conform Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr.50 227.1 1222.00 20 Îngrijiri paliative 246.50 208.nu poate mai mare decât tariful contractat în anul 2011 + 15% NOTA 2 : Pentru spitalele care nu au fost în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate în anul 2011.50 281.

00 913.358.35 1.68 1.404.06 1.74 1.33 870.809. crt.02 1.37 801.66 1.051.003.47 1.20 819.044.43 856.110.319.33 958.92 948.166. Grupa Secţia/compartimentul (acuţi) Codul secţiei/ Compartimentului * 1011 1012 1033 1051 1052 1071 1072 1081 1082 1101 1102 1111 1131 1132 1151 1152 1171 1191 1192 1202 1212 1231 1232 1241 1242 1252 1291 1292 1311 1312 1321 1343 1433 Tarif mediu pe caz rezolvat maximal 2012 . Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Medicale Boli infectioase Boli infectioase copii Boli parazitare Cardiologie Cardiologie copii Dermatovenerologie Dermatovenerologie copii Diabet zaharat.162.23 1.MAXIMAL PENTRU SPITALELE DE ACUŢI NON DRG.422.72 1.30 1.29 1.94 947.lei 1.44 1. nutritie si boli metabolice copii Endocrinologie Endocrinologie copii Gastroenterologie Hematologie Hematologie copii Imunologie clinica si alergologie Imunologie clinica si alergologie copii Medicina interna Nefrologie Nefrologie copii Neonatologie (nn si prematuri) Neonatologie (nou nascuti) Neurologie Neurologie pediatrica Oncologie medicala Oncopediatrie Pediatrie Pneumologie Pneumologie copii Psihiatrie acuti Psihiatrie pediatrica Psihiatrie (Nevroze) Psihiatrie (acuti si cronici) Reumatologie 262 .494.73 1.537.NOTA 3 : Pentru secţiile/compartimentele de neonatologie prematuri pentru cazurile cu greutate la naştere corespunzătoare gradului I de prematuritate (conform definiţiei OMS) casele decontează la tariful contractat pentru anul 2012 .83 1.020.69 1.79 1.54 980.119.47 1.40 1.22 1. RESPECTIV PENTRU SECŢIILE/COMPARTIMENTELE DE ACUŢI DIN SPITALELE DE CRONICI ŞI DE RECUPERARE Nr. nutritie si boli metabolice Diabet zaharat.053.30 995.173.24 928.281.067.53 1.60 1.180.29 878. diminuat cu 20% TARIFUL MEDIU PE CAZ .078.

nu poate mai mare decât tariful contractat în anul 2011 + 15% NOTA 2 : Pentru spitalele care nu au fost în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate în anul 2011.003.38 3.53 990.289.388.90 1.348.12 1.209.45 1.37 1.94 1. tariful mediu pe caz maximal pentru 2012 este diminuat cu 20%. 263 .016. cu completările ulterioare NOTA 1: Tariful contractat pentru anul 2012 trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: .684.433.328.22 2.54 4.nu poate fi mai mare decât tariful mediu pe caz maximal pe 2012 .096.64 1.42 775.279.252.400.34 1.133. laboratoare.45 2.26 711.51 *) conform Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr.69 772.061.Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Chirurgicale Stomatologie Arsi Chirurgie cardiovasculara Chirurgie cardiaca si a vaselor mari Chirurgie generala Chirurgie si ortopedie pediatrica Chirurgie pediatrica Chirurgie plastica si reparatorie Chirurgie toracica Chirurgie vasculara Ginecologie Neurochirurgie Obstetrica Obstetrica-ginecologie Oftalmologie Oftalmologie copii Ortopedie si traumatologie Ortopedie pediatrica Otorinolaringologie (ORL) Otorinolaringologie (ORL) copii Urologie Chirurgie maxilo-faciala 2013 2033 2043 2051 2092 2102 2113 2123 2133 2141 2173 2181 2191 2201 2202 2211 2212 2221 2222 2301 6013 3.406.56 1. cabinete) ale unităţilor sanitare din România. compartimente. 457/2001 privind reglementarea denumirii şi codificării structurilor organizatorice (secţii.61 850.41 1.84 1.06 1.

... DA/NU care să justifice explorarea | 4..... Date clinice şi paraclinice | 3.......... gloan e.. | 7... Clipuri chirurgicale... S-au epuizat celelalte metode | *) Se va aplica semnătura şi parafa de diagnostic: | medicului de specialitate radiologie şi | imagistică medicală | Precizări: ..: DEPARTAMENTUL ................. Proteze auditive ........................... DA/NU . Pacient: Nume ................................. FO ...... trimitere ................. Asistat cardiorespirator .. | 8................ | 11. Fax: ________________ Şef departament | URGEN Ă: DA/NU | ... obiecte metalice) Semnătura şi parafa medicului | 16.............2 ore pentru medicul solicitant........ | 10....... nr.... | Data: ................. FIŞA DE SOLICITARE EXAMEN RMN UNITATEA SANITARĂ ....... | Observa ii speciale legate de pacient: .... Antecedente alergice ....................... Alte proteze ........ Proteze articulare............... Schije.. Materiale stomatologice Trimis de (spital........ ventriculare .................ANEXA 18 ............................... Dg......... Claustrofobie .. 7...................... DA/NU RMN: | 5.. 2.............. 3.............. rezultatul verbal va fi disponibil în 1 ..................... Examen CT/RMN anterior: DA/NU | 12... | metalice de sutură ................ materiale de | osteosinteză Dacă DA Data ... Greutate ...... | 13........ Suspiciune de sarcină ............ Corpi străini intraocular solicitant | 17............ | 9..... Prenume ......................... În celelalte 264 .... | 6.................................. clinică) | 14.... Internat DA/NU | Sec ia ...... | Ora: ...... Tel...... Data: ............. Cooperare previzibilă Normală/Dificilă 8............. | Substan ă contrast: DA*) ...................... materiale ... telefon ............................. obiecte metalice | | Semnătura pacientului Aviz şef sec ie solicitantă cu asumarea responsabilită ii**): (semnătura şi parafa) În caz de urgen ă........................... DA/NU | .../NU 6........ Crize epileptice ..... Astm bronşic ................. Asigurat CASA JUDE EANĂ DA/NU | Programare examen RMN Alte case ............... Kg 4........... |________________| FIŞA DE SOLICITARE EXAMEN RMN Organ intă/segment anatomic de examinat ........ Dispozitive intrauterine 9.. 5... Valve cardiace................ | metalelor (schije......... Cod numeric personal ................... | 1...... | 2. Unde .. iar rezultatul scris în cel mult 12 ore................ 1............. | 15..... Meserii legate de prelucrarea Medic solicitant ................. DA/NU ........................... DA/NU .model A..

cazuri. ______________________________________________ | PREZEN A UNUI PACEMAKER ESTE O | | CONTRAINDICA IE ABSOLUTĂ PENTRU EXAMINARE!!! | |______________________________________________| -----------**) numai pentru asigura ii interna i prin spitalizare continuă sau de zi 265 .3 ore. iar rezultatul scris în cel mult 24 de ore. rezultatul verbal va fi disponibil pentru medicul solicitant în 2 .

Greutate ............. Tel....................... | ............................... -----------*) numai pentru asigura ii interna i prin spitalizare continuă sau de zi 266 ...........B................ Data: ...................... Toleran ă la substan a iodată: | ... Date clinice şi paraclinice care| Diagnostic CT stabilit ....... iar rezultatul scris în 12 ore.. |________________| FIŞA DE SOLICITARE EXAMEN CT Organ intă/segment anatomic de examinat ......................... 1................ telefon .......................................... 8.... Pacient: Nume . 3........................ ..................... | ... | Medic solicitant ................ 5..................................... | ... 10.................. | ............................................................... FIŞA DE SOLICITARE EXAMEN CT UNITATEA SANITARĂ ........................... Kg | Programare examen CT 4.......................... ......... S-au epuizat celelalte metode | de diagnostic: DA/NU | Precizări: .................................... pentru celelalte cazuri rezultatul va fi disponibil în 24 ore................. | ........................ 7.... Dg..... . ..................................................................................... nr.......................................................... | ..........2 ore............................... Trimis de (spital.... FO .... Prenume ............ | Substan ă contrast: DA*) ................................................. DA/NU | ................. Cod numeric personal .................................. Examen CT anterior: DA/NU | ...................... clinică) .. .................... să justifice explorarea CT: | ......: DEPARTAMENTUL .............. 9..... ... Asigurat CASA JUDE EANĂ DA/NU | Alte case .. | Data: . Fax: ________________ Şef departament | URGEN Ă: DA/NU | ....................... | Semnătura şi parafa medicului solicitant Aviz şef sec ie solicitantă cu asumarea responsabilită ii*): (semnătura şi parafa) Pentru URGEN E rezultatul verbal va fi disponibil pentru medicul solicitant în 1 ............ 2..................../NU | *) Se va aplica semnătura şi parafa | medicului de specialitate radiologie şi | imagistică medicală 6...... trimitere .................................... Internat DA/NU | Sec ia .......................... | Ora: ..... | ..........

.... |________________| FIŞA DE SOLICITARE EXAMEN SCINTIGRAFIC Tip de examen scintigrafic indicat .......... Date clinice şi paraclinice care | Diagnostic scintigrafic stabilit să justifice explorarea | ................... 3..................... ..... 8...............C.............................................. iar rezultatul scris în 24 ore................. .... FIŞA DE SOLICITARE EXAMEN SCINTIGRAFIC UNITATEA SANITARĂ ........2 ore........................... 7... S-au epuizat celelalte metode de | diagnostic: DA/NU | Precizări*): ......................................... ............................ Pacient: Nume .............. -----------*) numai pentru asigura ii interna i prin spitalizare continuă sau de zi 267 ................. Dg............................ Fax: ________________ Şef departament | URGEN Ă: DA/NU | ... ..... 1.................... clinică) ............... ................. Internat DA/NU | Sec ia . rezultatul va fi disponibil pentru medicul solicitant în 12 ore. | 6..................... nr.................................................... Pentru celelalte cazuri. | ............................... Tel. Prenume .......................... telefon .............................. 5........... Stări alergice*): DA/NU | Semnătura pacientului Trimis de (spital......... Cod numeric personal ...... 2.................. | .................. | Ora: ..................................... | Data: ..................................... FO . | (acolo unde este necesară confirmarea) Medic solicitant Data: | Semnătura şi parafa medicului | solicitant | Aviz şef sec ie solicitantă cu asumarea responsabilită ii*): (semnătura şi parafa) Pentru urgen e...........: DEPARTAMENTUL ............. | ....................... rezultatul verbal va fi disponibil pentru medicul solicitant în 1 ......... | *) Sarcina reprezintă contraindica ie 9........ .. trimitere ................................................ | ......... Kg | Programare examen scintigrafic 4....... Organ/segment anatomic de examinat ......................................... Examen scintigrafic anterior: | de efectuare a examenului scintigrafic DA/NU | 10....................... Greutate ......................... Asigurat CASA JUDE EANĂ DA/NU | Alte case ............ iar rezultatul scris în maximum 12 ore....... | .................. | .

.... 9....................................... tensiune | arterială...................................... DA/NU ... test HIV | ....... Greutate .....................arteră femurală stângă | efectuate: activitatea protrombinică .................... clinică) ............. Organ/segment anatomic de examinat .............. DA/NU .........alte alergii ............................................................................ | ...................................... | 6........ DA/NU să justifice explorarea | ......... | ...................................................... | Diagnostic angiografic stabilit . trimitere .... | Observa ii speciale legate de pacient: 8..: DEPARTAMENTUL ...................... | antihipertensivă şi antiaritmică NU ...... Dg........................ | creatinină.. Examen angiografic anterior: | ............................................ Puls: ..... Pacient: Nume .......... Internat DA/NU | Sec ia .... | .... Cod numeric personal ....... Kg | Programare examen angiografic 4.................. ................. FIŞA DE SOLICITARE EXAMEN ANGIOGRAFIC UNITATEA SANITARĂ ........ S-au epuizat celelalte metode de | diagnostic: DA/NU | Precizări*): ..................................... FO .... 3..... telefon ........................ uree............................................. | Semnătura pacientului Trimis de (spital...... | de ore înaintea investiga iei) ............. Stări alergice*): DA/NU | înaintea investiga iei......arteră femurală dreaptă | *) .............................la substan a de contrast ..... antigen HbS.............. Date clinice şi paraclinice care | 1) Pacient diabetic ............................ ............Administrarea anticoagulantelor | cumarinice trebuie oprită cu 72 de ore 10........... | ........ Asigurat CASA JUDE EANĂ DA/NU | Alte case ............................ DA/NU | 10........... | şi timpul de protrombină determinate | în ziua efectuării investiga iei....D................................................ | obligatoriu cu următoarele teste .. Tel........ nr................ ECG... Prenume ..... | (acolo unde este necesară confirmarea) | Medic solicitant Data: | 268 ................................ | Data: .. | ........................................... | .......................Pacientul se va prezenta .. Fax: ________________ Şef departament | URGEN Ă: DA/NU | .............................. 7... | hipoglicemiante .............. 5...................................... 2..... | .... 1.... medica ia ............................ | Ora: .................. | (dacă DA se opreşte tratamentul cu 48 ..în tratament cu sulfamide ....... | 2) Hepatita ... |________________| FIŞA DE SOLICITARE EXAMEN ANGIOGRAFIC Tip de examen angiografic indicat ............... | se opreşte.......

Pentru celelalte cazuri.2 ore. iar rezultatul scris în 24 ore. rezultatul va fi disponibil pentru medicul solicitant în 12 ore.Semnătura şi parafa medicului solicitant Aviz şef sec ie solicitantă cu asumarea responsabilită ii*): (semnătura şi parafa) | | Pentru urgen e. Semnătura şi parafa medicului care a efectuat investiga ia 269 . rezultatul verbal va fi disponibil pentru medicul solicitant în 1 . iar rezultatul scris în maximum 12 ore.

Neuropsihiatrie | 14 | |______________________________________________________________|_______________| | 27. Boli infec ioase | 10 | |______________________________________________________________|_______________| | 4. Pediatrie | 7 | 270 .L.12 | |______________________________________________________________|_______________| | 28. Chirurgie plastică . medicină fizică şi balneologie | 12 | |______________________________________________________________|_______________| 3. Otorinolaringologie . Chirurgie vasculară | 7 | |______________________________________________________________|_______________| | 9. Pneumologie | 12 | |______________________________________________________________|_______________| | 18.70 | |______________________________________________________________|_______________| | 5.5 | |______________________________________________________________|_______________| | 26. Chirurgie cardiovasculară | 9 | |______________________________________________________________|_______________| | 8. stabilită de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii ______________________________________________________________________________ | Sec ia sau compartimentul | Durata optimă | | | de spitalizare| | | (zile) | |______________________________________________________________|_______________| | 1. Medicină internă | 8 | |______________________________________________________________|_______________| | 23.R. Ginecologie | 4.3 | |______________________________________________________________|_______________| | 35. Cronici | 14 | |______________________________________________________________|_______________| | 13.ATI | 5 | |______________________________________________________________|_______________| | 2. Chirurgie generală | 7 | |______________________________________________________________|_______________| | 6. Diabet zaharat. Pneumologie . Ortopedie şi traumatologie | 9.5 | |______________________________________________________________|_______________| | 20.TBC**) | 40 | |______________________________________________________________|_______________| | 17.ANEXA 19 DURATA OPTIMĂ DE SPITALIZARE/SECŢII valabilă pentru toate categoriile de spitale. Dermato-venerologie | 7 | |______________________________________________________________|_______________| | 14. Oncologie medicală | 7 | |______________________________________________________________|_______________| | 33. Chirurgie toracică | 9 | |______________________________________________________________|_______________| | 10. nutri ie şi boli metabolice | 6. Chirurgie orală şi maxilo-facială | 5 | |______________________________________________________________|_______________| | 11. Anestezie şi terapie intensivă . Neurologie | 9. Hematologie | 9 | |______________________________________________________________|_______________| | 21. | 6 | |______________________________________________________________|_______________| | 34.O. Neonatologie | 5 | |______________________________________________________________|_______________| | 29. Neurochirurgie | 7 | |______________________________________________________________|_______________| | 25.5 | |______________________________________________________________|_______________| | 15. Recuperare.microchirurgie reconstructivă*) | 7 | |______________________________________________________________|_______________| | 12. Chirurgie pediatrică | 4 | |______________________________________________________________|_______________| | 7. Nevroze | 14. Gastro-enterologie | 6 | |______________________________________________________________|_______________| | 19. Medicină generală | 7 | |______________________________________________________________|_______________| | 22. Obstetrică | 5 | |______________________________________________________________|_______________| | 30. Cardiologie | 8. Oftalmologie | 5 | |______________________________________________________________|_______________| | 32. Nefrologie | 8 | |______________________________________________________________|_______________| | 24. Obstetrică-ginecologie | 5 | |______________________________________________________________|_______________| | 31. Endocrinologie | 7 | |______________________________________________________________|_______________| | 16.

cu excepţia cazurilor complexe după intervenţii neurochirurgicale: traumatisme vertebro-medulare." 3. Psihiatrie acu i | 17 | |______________________________________________________________|_______________| | 38. 105. durata optimă de spitalizare pentru recuperare pediatrică . 113 şi 114 din Codul penal şi cele dispuse prin ordonanţa procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale. este de 21 de zile. Benedek Geza” Covasna. Reumatologie | 10 | |______________________________________________________________|_______________| | 40. durata optimă de spitalizare este de 17 zile. sechele motorii postencefalopatii. durata optimă de spitalizare este de 16 zile. boala Parkinson.distrofici şi patologie posttraumatică sau neurologică de tip infirmitate motorie cerebrală pediatrică este de 60 de zile. medicină fizică şi balneologie copii . Toxicologie | 5 | |______________________________________________________________|_______________| | 43. Pentru Secţiile Recuperare Cardiovasculară Adulţi din structura Spitalului de Recuperare Cardio-Vasculară „Dr. 2 din tabel. iar pentru recuperare medicală. pentru internările obligatorii pentru bolnavii psihic încadraţi la art. Toxicologie | 5 | |______________________________________________________________|_______________| | 44. scleroza multiplă. Toxicodependen ă | 21 | |______________________________________________________________|_______________| | 45. durata optimă de spitalizare este de 14 zile. Pentru secţia de recuperare.Băile 1 Mai din cadrul Spitalului Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix. precum şi pentru bolnavii care necesită asistenţă medicală spitalicească de lungă durată (ani). Geriatrie şi gerontologie | 14 | |______________________________________________________________|_______________| | 42.|______________________________________________________________|_______________| | 16. tumori operate şi cazuri complexe neurologice: hemiplegie. Alte specialită i medicale | 5 | ______________________________________________________________|_______________ *) Pentru secţiile de arşi. **) Pentru tuberculoza multidrogrezistentă (TB MDR) durata optimă de spitalizare este de 120 de zile. pentru care durata optimă de spitalizare este de 30 de zile. Urologie | 8. traumatisme craniocerebrale. La spitalele/secţiile aferente poziţiei nr. durata optimă de spitalizare este de 21 de zile. NOTĂ: 1. Psihiatrie cronici | 50 | |______________________________________________________________|_______________| | 39. durata optimă de spitalizare este de 30 de zile. Alergologie şi imunologie clinică | 5 | |______________________________________________________________|_______________| | 43.prematuri***) |______________________________________________________________|_______________| | 37. Pentru Secţia Recuperare Neurologie Adulţi „Întorsura Buzăului” din structura Spitalului de Recuperare Cardio-Vasculară „Dr. duratele medii de spitalizare sunt cele efectiv realizate în anul precedent. ***) pentru prematurul mic şi foarte mic durata optimă de spitalizare este de 110 zile.5 | | 36. 4. Benedek Geza” judeţul Covasna. 2. Neonatologie . judeţul Arad.5 | |______________________________________________________________|_______________| | 41. iar pentru Secţiile Recuperare Neuromotorie „Gura Ocniţei” din structura Spitalului judeţean de Urgenţă Târgovişte judeţul Dâmboviţa şi Spitalul de Recuperare Neuropsihomotorie «Dezna». alta decât cea de medicină fizică şi balneologie. 271 . La spitalele/secţiile de psihiatrie cronici.

14 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Aloca ii pentru locuin e | 10.totale F .01 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Salarii de bază | 10.02 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Contribu ii de asigurări | | | | | | | | | sociale de sănătate | 10.ANEXA 19 A I.07 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Fond de premii | 10....trimestriale C .03..pe luna anterioară .mii lei ______________________________________________________________________________ | Denumirea indicatorului |Clasifica ia|Credite |Angajamente|Plă i efectuate.03..08 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Prima de vacan ă | 10.anuale B .01 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Salarii de merit | 10.01..bugetare D .09 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Indemniza ii plătite unor | | | | | | | | | persoane din afara | | | | | | | | | unită ii | 10.30 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Contribu ii | 10.02 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Indemniza ii de conducere | 10. Contul de execu ie a bugetului institu iei publice .01.03.03 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Contribu ii de asigurări | | | | | | | | | pentru accidente de muncă | | | | | | | | | şi boli profesionale | 10. Semnifica ia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A .| | |bugetară |bugetare| |din care: | | | |________|___________|________________| | | | A | B | C | D | E | F | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | CHELTUIELI CURENTE | | | | | | | | | (I + II + VI) | 01 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | TITLUL I CHELTUIELI DE | | | | | | | | | PERSONAL | 10 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Cheltuieli salariale în | | | | | | | | | bani | 10.01.01.03.03 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Contribu ii de asigurări | | | | | | | | | sociale de stat | 10.12 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Indemniza ii de delegare | 10..Cheltuieli la data de .01 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Contribu ii de asigurări | | | | | | | | | de şomaj | 10.01..01.01.01.06 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Ore suplimentare | 10.01.04 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Contribu ii pentru | | | | | | | | | concedii şi indemniza ii | 10.06 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Contribu ii la Fondul de | | | | | | | | | garantare a crean elor | | | | | | | | 272 .01.01.03.04 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Alte sporuri | 10..legale E .01.13 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Indemniza ii de detaşare | 10.03 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Spor de vechime | 10.16 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Alte drepturi salariale | | | | | | | | | în bani | 10..01.

TV. publica ii şi | | | | | | | | | materiale documentare | 20.01.01.05 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Alte obiecte de inventar | 20. transferări | 20.01.06.01 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Materiale sanitare | 20.01.08 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Materiale şi prestări | | | | | | | | | servicii pentru | | | | | | | | | între inere cu caracter | | | | | | | | | func ional | 20. telecomunica ii.05.14 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Comisioane şi alte costuri| | | | | | | | | aferente împrumuturilor | | | | | | | | | externe | 20.09 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Alte bunuri şi servicii | | | | | | | | | pentru între inere şi | | | | | | | | | func ionare | 20.07 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | TITLUL II BUNURI ŞI | | | | | | | | | SERVICII total.01. iluminat şi | | | | | | | | | for ă motrică | 20.05 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Piese de schimb | 20.06.02 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Medicamente şi materiale | | | | | | | | | sanitare | 20.04.07 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Poştă.01 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Hrană pentru animale | 20. | | | | | | | | | transferări | 20.01 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Furnituri de birou | 20.06 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Transport | 20.03.01.03 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Hrană pentru oameni | 20.02 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Materiale de laborator | 20.04.03 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Dezinfectan i | 20.02 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Încălzit. internet | 20.03 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Apă.12 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Pregătire profesională | 20.01 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Materiale pentru cură enie| 20.30 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Deplasări. canal şi salubritate | 20.04 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Hrană | 20. | | | | | | | | | radio.04.04 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Carburan i şi lubrifian i | 20. | 20 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Bunuri şi servicii | 20.13 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Protec ia muncii | 20.02 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Medicamente | 20.03. detaşări.06 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Deplasări interne.09 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Căr i.01.11 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Consultan ă şi expertiză | 20.03. | | | | | | | | | detaşări.24 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Cheltuieli judiciare şi | | | | | | | | 273 .01 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Deplasări în străinătate | 20.04.30 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Repara ii curente | 20.| salariale | 10.02 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Reactivi | 20.01.01.01.04 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Bunuri de natura | | | | | | | | | obiectelor de inventar | 20.

6. Date cu caracter general ________________________________________ | 1.03 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Programe pentru sănătate | 51. pe tipuri de cazuri | | | rezolvate/servicii. 5.30.01.| | | realizate în luna | | | anterioară pentru | | | spitalizare continuă | | |___________________________|____________| | 2.25 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Transferuri din bugetul de| | | | | | | | | stat către bugetele locale| | | | | | | | | pentru finan area | | | | | | | | | unită ilor de asisten ă | | | | | | | | | medico-sociale | 51.| extrajudiciare derivate | | | | | | | | | | | | | | | | | din ac iuni în | reprezentarea intereselor | | | | | | | | | statului. | 51 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | din care: | | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Ac iuni de sănătate | 51. în | | | luna anterioară | | |___________________________|____________| | 3.02 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Alte cheltuieli cu bunuri | | | | | | | | | şi servicii | 20.11 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Transferuri pentru | | | | | | | | | finan area investi iilor | | | | | | | | | spitalelor | 51. Tarif mediu pe caz | | | rezolvat contractat*) | | |___________________________|____________| | 6.30 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | TITLUL VI TRANSFERURI | | | | | | | | | ÎNTRE UNITĂ I ALE | | | | | | | | | ADMINISTRA IEI PUBLICE | | | | | | | | | total.08 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Transferuri pentru | | | | | | | | | repara ii capitale la | | | | | | | | | spitale | 51.01. Tarif pe zi de | | | spitalizare contractat*) | | |___________________________|____________| | 7. Tarif/caz rezolvat | | | pentru spitalele finan ate| | | în sistem DRG | | |___________________________|____________| | 5. Număr cazuri externate.01.02.02.01. realizate în | | | luna anterioară | | |___________________________|____________| | 4.12 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| II. potrivit | | | | | | | | | dispozi iilor legale | 20.38 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Aparatură şi echipamente | | | | | | | | | de comunica ii în urgen ă | 51.25 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Alte cheltuieli | 20. 7 sunt valabile pe durata de derulare a contractului de furnizare servicii medicale spitaliceşti 274 . Număr servicii medicale| | | spitaliceşti realizate în | | | regim de spitalizare de | | | zi.3 | | | | | | | |___________________________|____________|___|____|_____|_____|________|_______| | Protocol şi reprezentare | 20.30. Tarif pe serviciu | | | medical/tarif pe caz | | | rezolvat în regim de | | | spitalizare de zi | | | contractat*) | | |___________________________|____________| NOTĂ: *) Tarifele menţionate la pct. Număr servicii medicale| | | paraclinice în regim | | | ambulatoriu.

..... cu sediul în .. Casele de asigurări de sănătate încheie convenţii cu unităţile medico-sociale.......... II..... 105... cu spitalele pentru dispensare TBC.... 1 Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea serviciilor medicale în asistenţă medicală spitalicească în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. reprezentată prin .............. respectiv centre de sănătate mintală şi staţionar de zi psihiatrie.. ... fax . 2 (1) Serviciile medicale spitaliceşti se acordă asiguraţilor pe baza biletului de internare eliberat de medicul de familie. (2) Serviciile medicale spitaliceşti sunt preventive. .. 1389/2010..... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.... care se află în structura spitalelor ca unităţi fără personalitate juridică............2012. Servicii medicale spitaliceşti ART. conform Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ... nr...........ANEXA 20 CONTRACT de furnizare de servicii medicale spitaliceşti I.................. precum şi cazurile care au recomandare de internare într-un spital de la medicii din ambulatoriul integrat al spitalului respectiv aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate......... cele dispuse prin ordonanţă a procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale............................ telefon: fix/mobil .. bolile cu potenţial endemo-epidemic care necesită izolare şi tratament.. 1389/2010.. cabinete de medicină dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate.................. de medicii care îşi desfăşoară activitatea în dispensare TBC... reprezentată prin preşedinte ... medicii din unităţile de asistenţă medicosocială... şi Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. telefon . Obiectul contractului ART...... judeţul/sectorul ..................... laboratoare de sănătate mintală..... str... Fac excepţie urgenţele medico-chirurgicale............ nr.. 113 şi 114 din Codul penal. care beneficiază de internare fără bilet de internare.. fax .. în vederea recunoaşterii biletelor de internare eliberate de către medicii care îşi desfăşoară activitatea în aceste unităţi..................... respectiv centre de sănătate mintală şi staţionar de zi psihiatrie.. laboratoare de sănătate mintală.director general .. medicul de specialitate din unităţile sanitare ambulatorii.... . III... pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .......... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.. medicii din centrele de dializă private aflate în relaţie contractuală cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate...............2012... …………........... cabinete de medicină dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. internările obligatorii pentru bolnavii psihic prevăzuţi la art.. cu sediul în municipiul/oraşul . Părţile contractante Casa de asigurări de sănătate . curative................. de recuperare şi paliative şi cuprind: a) consultaţii. c) stabilirea diagnosticului.. cu modificările şi completările ulterioare.......... Şi Unitatea sanitară cu paturi ..... e-mail ........ 275 . .. indiferent de forma de organizare.................... care se află în structura spitalelor ca unităţi fără personalitate juridică. b) investigaţii..... precum şi cu cabinetele de medicina muncii organizate conform prevederilor legale în vigoare...... str.... precum şi de medicii de medicina muncii.....

Durata contractului ART.. 4 Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul părţilor pe toată durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data operării acestora. depuse până la data prevăzută în contract. în cazul în care controlul este efectuat de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau cu participarea acesteia. cât şi în format electronic. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . e) îngrijire. 1389/2010. (1) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . dispozitive medicale. …………. pe baza facturii însoţite de documente justificative prezentate atât pe suport hârtie. în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. cazare şi masă. prin intermediul paginii web a casei de asigurări de sănătate precum şi prin e-mail la adresele comunicate oficial de către furnizori cu excepţia situaţiilor impuse de actele normative. IV. raportate şi validate conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.2012. şi să facă publică în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractelor prin afişare pe pagina web şi la sediul casei de asigurări de sănătate. precum şi la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative. V. cuprinzând denumirea şi valoarea de contract a fiecăruia şi să actualizeze permanent această listă în funcţie de modificările apărute. e) să înmâneze la momentul finalizării controlului procesele-verbale de constatare furnizorilor de servicii medicale sau. la termenele prevăzute în contract. în primele 10 zile ale lunii următoare celei pentru care se face plata contravaloarea serviciilor medicale acordate asiguraţilor în luna precedentă. în limita valorii de contract. cu modificările şi completările ulterioare. materiale sanitare.2012. 5 Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligaţii: a) să încheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale spitaliceşti. notificarea privind măsurile dispuse se transmite furnizorului de către casele de asigurări de sănătate în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la casa de asigurări de sănătate. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. pe baza facturii şi a documentelor însoţitoare. furnizorii de servicii medicale spitaliceşti cu privire la condiţiile de acordare a serviciilor medicale şi cu privire la orice intenţie de schimbare în modul de acordare a acestora. contravaloarea serviciilor medicale contractate. conform legii. efectuate.2012. c) să informeze furnizorii de servicii medicale cu privire la condiţiile de contractare a serviciilor medicale suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate. să le comunice acestora notele de constatare întocmite în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data prezentării în vederea efectuării controlului. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. recuperare. Obligaţiile părţilor ART. prin publicare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate. după caz. d) să informeze în prealabil într-un număr de zile similar celui prevăzut la art. cu modificările şi completările ulterioare. autorizaţi şi evaluaţi. lista nominală a acestora. 3 Prezentul contract este valabil de la data încheierii lui până la data de 31 decembrie 2012. b) să deconteze furnizorilor de servicii medicale spitaliceşti. cu 276 . ART. medicamente. 4 alin. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.d) tratamente medicale şi/sau chirurgicale. f) să deconteze. 1389/2010. 1389/2010.

k) să deducă spre soluţionare organelor abilitate situaţiile în care constată neconformitatea documentelor depuse de către furnizori. 1389/2010. în cazul serviciilor medicale spitaliceşti acordate în baza biletelor de internare. precum şi intimitatea şi demnitatea acestora. cât şi în format electronic. 1389/2010. activitatea realizată conform contractului de furnizare de servicii medicale. medicamente cu şi fără contribuţie personală. în baza biletelor de trimitere eliberate de către aceştia. atât pe suport hârtie.încadrarea în sumele contractate. precum şi contravaloarea unor servicii medicale. casele de asigurări de sănătate pot efectua până la data de 20 decontarea lunii curente pentru perioada 1 . pe baza facturii şi a documentelor însoţitoare. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. …………. 1389/2010. cu modificările şi completările ulterioare.. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. factura este însoţită de documentele justificative privind activităţile realizate. 277 . şi dispozitive medicale acordate de alţi furnizori aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate. pentru a căror corectitudine furnizorii depun declaraţii pe proprie răspundere. conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 6 Furnizorul de servicii medicale spitaliceşti are următoarele obligaţii: a) să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.2012.. c) să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi. ART. j) să recupereze de la furnizorii care au acordat servicii medicale sumele reprezentând contravaloarea acestor servicii.2012. în funcţie de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă asiguratul.. i) să monitorizeze activitatea desfăşurată de spitale în baza contractului încheiat astfel încât decontarea cazurilor externate şi raportate să se încadreze în sumele contractate. în mod distinct. şi ale Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. acestea se decontează dacă biletele de internare sunt cele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. în condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. b) să informeze asiguraţii cu privire la obligaţiile furnizorului de servicii medicale şi ale asiguratului referitoare la actul medical. conform prevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . Pentru fiecare lună. materiale sanitare. …………. în situaţia în care nu au fost îndeplinite condiţiile pentru ca asiguraţii să beneficieze de aceste servicii. …………. Sumele astfel obţinute se utilizează conform prevederilor legale în vigoare. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.15 a lunii. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . depuse până la data prevăzută în contract. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012. în baza indicatorilor specifici realizaţi şi în limita sumelor contractate. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . g) să ţină evidenţa externărilor pe asigurat. 1389/2010.2012 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. funcţie de realizarea indicatorilor negociaţi. trimestrial se fac regularizări. d) să factureze lunar. h) să deconteze contravaloarea serviciilor medicale spitaliceşti. în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.

q) să respecte protocoalele de practică pentru prescrierea. respectiv cele privind evidenţele obligatorii. …………. p) să asigure eliberarea actelor medicale. f) să completeze corect şi la zi formularele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. elaborate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.e) să raporteze caselor de asigurări de sănătate datele necesare pentru urmărirea desfăşurării activităţii în asistenţa medicală. cele cu regim special şi cele tipizate. j) să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate. h. care se depune la casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 30 de zile de la data semnării contractului. corespunzătoare denumirilor comune internaţionale aprobate prin hotărâre a Guvernului. conform dispoziţiilor legale. să furnizeze tratamentul adecvat şi să prescrie la externare medicamentele cu şi fără contribuţie personală de care beneficiază asiguraţii. al cărui model este prevăzut în anexa nr. precum şi datele de contact ale acesteia: adresă.. pagină web. …………. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . 39 B la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală. k) să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . telefon. 2) programul de lucru va avea avizul conform al direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti. l) să asigure acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă medico-chirurgicală. m) să asigure acordarea serviciilor medicale asiguraţilor fără nicio discriminare folosind formele cele mai eficiente de tratament. s) să asigure acordarea asistenţei medicale necesară titularilor cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul din statele membre ale Uniunii 278 . 1389/2010. la sediul furnizorului. unic pe ţară. g) să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului şi a furnizorului. informând în prealabil asiguratul despre tipurile şi efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie. i) să anunţe casa de asigurări de sănătate despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale în maximum 5 zile calendaristice de la data producerii modificării şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării contractelor. r) să utilizeze sistemul de raportare în timp real începând cu data la care acesta va fi pus în funcţiune. monitorizarea şi decontarea tratamentului în cazul unor afecţiuni.2012. fax. n) să acorde cu prioritate asistenţă medicală femeii gravide şi sugarilor. în limita competenţei şi a dotărilor existente. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010. o) să afişeze într-un loc vizibil programul de lucru. ori de câte ori se solicită în timpul programului de lucru. e-mail. 1) să respecte programul de lucru şi să-l comunice caselor de asigurări de sănătate. în baza unui formular.2012. care este formular cu regim special. potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementărilor legale în vigoare. în condiţiile stabilite în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. program asumat prin prezentul contract şi care se depune la casa de asigurări de sănătate la dosarul de contractare.. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.

în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale. În situaţia în care se utilizează un alt sistem informatic. medicul de specialitate din ambulatoriu. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . să acorde asistenţă medicală pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri. u) să solicite documentele justificative care atestă calitatea de asigurat. cu modificările şi completările ulterioare. spitalul are obligaţia să depună la casa de asigurări de sănătate odată cu raportarea ultimei luni a fiecărui trimestru. dintre care un exemplar rămâne la furnizor. număr cazuri programate ieşite în cursul trimestrului şi număr cazuri programate aflate la sfârşitul trimestrului. …………. număr cazuri programate intrate în cursul trimestrului. în condiţiile prevăzute în Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . respectiv beneficiarilor formularelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. v) să informeze medicul de familie al asiguratului sau. în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România. 1389/2010. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. scrisoarea medicală sau biletul de ieşire din spital. z) să acorde serviciile medicale de urgenţă necesare. inclusiv prin eliberarea la externare a prescripţiei medicale pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală şi. şi în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.2012 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. după caz. sunt documente tipizate care se întocmesc în două exemplare. după caz. t) să utilizeze Sistemul informatic unic integrat. investigaţiile. convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii. după caz. documente stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare. cu obligaţia ca acesta să conţină explicit toate elementele prevăzute în scrisoarea medicală. caz în care furnizorii sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea în procesul de transmitere a datelor. prin scrisoare medicală sau bilet de ieşire din spital. x) să întocmească liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile. acesta trebuie să fie compatibil cu Sistemul informatic unic integrat. numărul cazurilor programate aferente trimestrului respectiv. direct sau prin intermediul asiguratului. iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate. se poate continua 279 . respectiv în baza Regulamentului CEE nr. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii. să finalizeze actul medical efectuat. după cum urmează: număr cazuri programate aflate la începutul trimestrului.2012. 1389/2010. transmise direct sau prin intermediul asiguratului. cu privire la diagnosticul stabilit. recomandare dispozitive medicale. respectiv eliberarea de concedii medicale pentru incapacitate temporară de muncă.Europene/Spaţiului Economic European. tratamentele efectuate şi cu privire la alte informaţii referitoare la starea de sănătate a asiguratului. în perioada de valabilitate a cardului. în această situaţie. atunci când concluziile examenului medical impun acest lucru. la solicitarea pacientului care nu are calitatea de asigurat. controalele. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. y) să transmită instituţiilor abilitate datele clinice la nivel de pacient. codificate conform reglementărilor în vigoare.. având obligaţia să evalueze situaţia medicală a pacientului şi să externeze pacientul dacă starea de sănătate a acestuia nu mai reprezintă urgenţă. pe fiecare secţie. după caz. înţelegeri. pentru unele materiale sanitare. pentru eficientizarea serviciilor medicale. în situaţia în care pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat.

cu toate datele pe care acestea trebuie să le cuprindă conform prevederilor legale în vigoare. conform prevederilor actelor normative referitoare la sistemul de asigurări sociale de sănătate. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. conform prevederilor legale în vigoare. în primele 5 zile lucrătoare ale lunii curente. cu justificarea medicală a internării de urgenţă. …………. 1389/2010. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .bilet de trimitere către unităţile sanitare de recuperare reabilitare cu paturi în vederea internării sau în ambulatoriu. prescripţia medicală.. dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor.internarea. ai) să reînnoiască pe toată perioada de derulare a contractului. ah) să raporteze distinct casei de asigurări de sănătate. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . ce au fost efectuate/eliberate de alţi furnizori în baza acestor formulare şi decontate de casele de asigurări de sănătate din fond. 1389/2010.2012. lunar. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . la externare. ………….2012. cheltuielile efectuate în luna precedentă. w) să asigure acordarea serviciilor medicale prevăzute în pachetul de servicii medicale. fie coplata pentru alte servicii medicale de care au beneficiat asiguraţii. ………….. În cazul nerespectării acestei obligaţii. ae) să asigure utilizarea formularelor cu regim special unice pe ţară . ac) să verifice biletele de internare în ceea ce priveşte datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă potrivit prevederilor legale în vigoare. în această situaţie casele de asigurări de sănătate decontează spitalului contravaloarea serviciilor medicale în condiţiile stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. aa) să încaseze sumele reprezentând fie contribuţia personală pentru unele servicii medicale.2012. ab) să afişeze pe pagina web a Ministerului Sănătăţii. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 280 . cu evidenţierea numărului cazurilor internate. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. ag) să recomande asiguraţilor tratamentul adecvat şi eficient. cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale de către acesta. af) să completeze formularele cu regim special utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate . cu respectarea condiţiilor privind modalităţile de prescriere a medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu. dovada de evaluare a furnizorului.bilet de trimitere către unităţile sanitare de recuperare reabilitare cu paturi sau în ambulatoriu. în condiţiile stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. casele de asigurări de sănătate recuperează de la aceştia contravaloarea serviciilor medicale recomandate/medicamentelor cu şi fără contribuţie personală prescrise. conform machetei prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. cazurile care fac obiectul internării prin spitalizare de zi şi au fost rezolvate prin spitalizare continuă la solicitarea asiguratului.. 1389/2010. printr-un centralizator separat. ad) să raporteze lunar casei de asigurări de sănătate numărul cazurilor prezentate la structurile de primiri urgenţe. spitalul are obligaţia de a anunţa casa de asigurări de sănătate cu care a încheiat contract de furnizare de servicii medicale despre internarea acestor pacienţi.

. elaborate şi validate conform prevederilor legale în vigoare. în funcţie de particularităţile aferente. structura organizatorică aprobată sau avizată.. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . 5 alin. la contractare. 17 C la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. de Ministerul Sănătăţii în condiţiile legii.... Tariful pe zi de spitalizare pe secţie/compartiment se stabileşte prin negociere între furnizori şi casele de asigurări de sănătate. aj) să solicite începând cu data implementării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate acest document titularilor acestuia în vederea acordării serviciilor medicale. 7 (1) Valoarea totală contractată se constituie din următoarele sume. pe baza tarifului propus de spital pentru secţiile şi compartimentele din structura proprie.... calculată conform prevederilor art. 19 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. precum şi pentru secţiile şi compartimentele de cronici....2012. ………….. ………….. declaraţia pe propria răspundere a managerului spitalului că foloseşte protocoalele terapeutice proprii.. după caz.. cu excepţia spitalelor de specialitate şi a spitalelor pentru bolnavii cu afecţiuni cronice. | Durată optimă | Tarif pe zi de| Suma | | Compartimentul | cazuri | de spitalizare| spitalizare/ | | | | externate | sau..: . a) din anexa nr.. după caz: a) Suma aferentă serviciilor medicale spitaliceşti a căror plată se face pe bază de tarif pe caz rezolvat (DRG) pentru afecţiunile acute. având în vedere documentele pentru fundamentarea tarifului. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .. şi nu poate fi mai mare decât tariful maximal prevăzut în anexa nr.. după caz. VI.. la contractare. (1) lit. recuperare şi neonatologie .. …………... lei b) Suma pentru spitalele de cronici şi de recuperare..| sec ie/ | | | | | durata de | compartiment | | | | | spitalizare | | | | | | efectiv | | | | | | realizată*) | | | |________________|___________|_______________|_______________|_________________| | C1 | C2 | C3 | C4 |C5 = C2 x C3 x C4| |________________|___________|_______________|_______________|_________________| | | | | | | |________________|___________|_______________|_______________|_________________| | TOTAL | | | | | |________________|___________|_______________|_______________|_________________| *) Durata optimă de spitalizare este prezentată în anexa nr.. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr... care se stabileşte astfel: ______________________________________________________________________________ | Sec ia/ | Nr.. după caz) din alte spitale.. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile 281 ..2012. serviciile medicale acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate. Modalităţi de plată ART. 1389/2010..dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la furnizor. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010.. 17 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. am) să asigure continuitatea asistenţei medicale cu cel puţin o linie de gardă organizată şi aprobată în conformitate cu prevederile legale în vigoare.prematuri (prevăzute ca structuri distincte în structura organizatorică a spitalului aprobată/avizată de Ministerul Sănătăţii. al) să prezinte casei de asigurări de sănătate. ak) să prezinte casei de asigurări de sănătate.

. 1389/2010. Pentru unităţile sanitare cu paturi care încheie contract de furnizare de servicii medicale spitaliceşti cu casa de asigurări de sănătate tariful/caz rezolvat se negociază de unităţile sanitare cu casele de asigurări de sănătate. pe baza tarifului propus de spital pentru secţia/compartimentul de paliaţie din structura proprie. ………….acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .. precum şi pentru servicii medicale spitaliceşti acordate în secţiile şi compartimentele de acuţi (prevăzute ca structuri distincte în structura organizatorică a spitalului aprobată/avizată prin ordin al ministrului sănătăţii de Ministerul Sănătăţii.. altele decât cele prevăzute în anexa nr.. în funcţie de particularităţile aferente. 5 alin..... (1) lit. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012..2012. Tariful pe zi de spitalizare se stabileşte prin negociere între furnizor şi casele de asigurări de sănătate.. contractate. 1389/2010.. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ... având în vedere documentele pentru fundamentarea tarifului. ………….. ………….... d) Suma pentru serviciile medicale spitaliceşti acordate pentru afecţiuni acute în spitale... aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 17 A la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1389/2010... şi nu poate fi mai mare decât tariful maximal prevăzut în anexa nr.. 1389/2010... lei... după caz) din spitalele de cronici şi de recuperare.. | rezolvat/serviciu | serviciilor contractate | | pe tipuri/cazuri | medical negociat*) | | |________________________|____________________|________________________________| | C1 | C2 | C3 = C1 x C2 | |________________________|____________________|________________________________| | | | | |________________________|____________________|________________________________| | TOTAL | X | | |________________________|____________________|________________________________| *) Tariful pe serviciu medical se negociază şi nu poate fi mai mare decât tariful maximal decontat de casa de asigurări de sănătate prevăzut în anexa nr..2012.. 1389/2010.. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.: .. ………….. lei e) Suma aferentă serviciilor medicale de tip spitalicesc efectuate în regim de spitalizare de zi.. 16 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. Tariful pe caz rezolvat reprezintă maxim 1/3 din suma 282 .. 17 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. care se stabileşte astfel: ______________________________________________________________________________ | Numărul de servicii | Tariful pe caz | Suma corespunzătoare | | medicale..... c) Suma aferentă serviciilor medicale paliative în regim de spitalizare continuă se stabileşte astfel: Număr paturi x număr de zile calendaristice dintr-un an estimat a fi ocupat un pat x tariful pe zi de spitalizare negociat şi este de .. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . calculată conform prevederilor art......2012. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. a) din anexa nr....2012. 17 C la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.. având în vedere documentele pentru fundamentarea tarifului. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ...

.. ………….. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 ..2012...... lei ... acut... Suma contractată pentru servicii de spitalizare de zi nu poate depăşi 25% din suma contractată pentru servicii de spitalizare continuă... spitalizare cronici.luna II ....... în vederea contractării..... 9 din anexa nr.... şi neinternate prin spitalizare continuă....... din care: . ………….........luna IV .. (4) Suma aferentă serviciilor medicale spitaliceşti contractate stabilită pentru anul 2012 se defalchează lunar şi trimestrial. (3) Suma stabilită pentru serviciile spitaliceşti pe anul 2012 este de .corespunzătoare cazului codificat şi grupat conform RO DRG v1 la nivelul tarifului pe caz ponderat mediu naţional prevăzut în Anexa 17A de 1444 lei şi nu poate fi mai mare de 480 lei...Suma aferentă trimestrului II . lei .......... din care: .... lei................. lei.. lei .luna XII .. în cazul în care acesta nu este spital de urgenţă... altele decât spitalele de urgenţă........ Suma contractată pentru cazurile contractate în regim de spitalizare de zi acordate în camera de gardă şi în structurile de urgenţă din cadrul spitalului. lei...... lei .luna XI . servicii paliative....luna X .............. lei................ (2) Spitalele vor prezenta.luna V ......... 1389/2010....luna VI . aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.......... din care: ...luna I . spitalizare de zi.... lei. lei ....... pentru cazurile neinternate.............. lei ........ lei ....luna VII ............ lei . de cazuri şi tariful negociat conform prevederilor de mai sus. defalcarea cazurilor de spitalizare estimate pe fiecare secţie şi pe tip de bolnavi: urgenţă........ lei .......... cronic.Suma aferentă trimestrului IV .... după cum urmează: .......luna IX .Suma aferentă trimestrului I ... lei ........ lei. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul 283 ..... Această sumă se evidenţiază distinct în prezentul contract........ distinct pentru spitalizare continuă acuţi........... 17 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.... cu respectarea condiţiilor prevăzute în anexa nr................ se stabileşte prin înmulţirea nr. În vederea contractării serviciilor spitaliceşti efectuate prin spitalizare de zi spitalele prezintă distinct numărul serviciilor medicale (cazurilor) estimate a se efectua în camera de gardă şi în structurile de urgenţă din cadrul spitalelor..luna VIII ......luna III ......Suma aferentă trimestrului III .......... (5) Decontarea serviciilor medicale spitaliceşti contractate se face conform prevederilor art.... 17 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. lei ........... din care: ..

şi în condiţiile prevăzute la acelaşi articol.. (4) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 .... (8) Casele de asigurări de sănătate decontează cazurile externate din unităţile sanitare cu personalitate juridică de medicina muncii . pentru care nu s-a confirmat caracterul de boală profesională în condiţiile respectării criteriilor de internare prevăzute la art. până la data de . .. se fac regularizările şi decontările.sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 . cu modificările şi completările ulterioare... până la data de . aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.. şi în condiţiile în care cazurile externate sunt persoane asigurate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate...boli profesionale şi din secţiile de boli profesionale aflate în structura spitalelor. (2) lit.. (9) Contractarea şi decontarea serviciilor medicale spitaliceşti se face în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie.... Decontarea serviciilor medicale aferente lunii decembrie a anului în curs se poate efectua în luna decembrie pentru serviciile medicale efectuate şi facturate până la data prevăzută în documentele justificative depuse în vederea decontării... pe baza facturii şi a documentelor justificative depuse la casa de asigurări de sănătate până la data de . a lunii următoare celei pentru care se face plata. atrage aplicarea unor sancţiuni pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaţii. urmând ca regularizarea finală a trimestrului IV să se efectueze în luna ianuarie a anului următor. urmând ca diferenţa reprezentând servicii medicale realizate să se deconteze în luna ianuarie a anului următor. Suma corespunzătoare procentului de 1% necontractată iniţial de către casele de asigurări de sănătate se repartizează trimestrial spitalelor care îndeplinesc criteriile de la art..... Toate documentele necesare decontării se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate prin semnătura reprezentanţilor legali ai furnizorilor. b) din anexa nr.. b) la a doua constatare reţinerea unei sume calculată prin aplicarea unui procent de 3% la valoarea de contract aferentă lunii respective. 1389/2010..2012..2012. 1389/2010... reţinerea unei sume calculată prin aplicarea unui procent de 1% la valoarea de contract aferentă lunii respective.... 1389/2010... casa de asigurări de sănătate decontează contravaloarea serviciilor medicale acordate asiguraţilor în luna precedentă.. cu încadrarea în sumele contractate. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012... Casele de asigurări de sănătate nu decontează mai mult de 40% din cazurile externate din unităţile sanitare cu personalitate juridică de medicina muncii .. ART. …………. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. Regularizarea trimestrului IV se face până la data de 20 decembrie a anului în curs pentru serviciile medicale realizate şi raportate conform prezentului contract până la data de 30 noiembrie. (6) Lunar.. pe baza facturii şi a documentelor justificative depuse la casa de asigurări de sănătate până la data de .... în baza indicatorilor specifici realizaţi şi în limita sumelor contractate.. 8 (1) Nerespectarea oricăreia dintre obligaţiile unităţilor sanitare cu paturi prevăzute în prezentul contract.. Pentru fiecare lună.. conform facturilor însoţite de documentele justificative... 61 alin.. casele de asigurări de sănătate pot efectua până la data de 20 decontarea lunii curente pentru perioada 1 .. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.. (7) Trimestrial.15 a lunii..boli profesionale şi din secţiile de boli profesionale aflate în structura spitalelor. 17 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.... 6 alin.. după cum urmează: a) la prima constatare. 284 .. în limita sumei contractate. a lunii următoare încheierii trimestrului...

(1) se face prin plată directă sau prin executare silită.. deschis la Banca .. IX. prin Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.. pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate.. Sunt considerate forţă majoră. în funcţie de subordonare.. în sensul acestei clauze. pentru furnizorii care sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. În caz contrar se aplică prevederile legislaţiei în vigoare. ART. despre situaţiile prevăzute la alin. . embargo.. ART... (2) Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte... Încetarea şi suspendarea contractului 285 . intervenită după data semnării contractului şi care împiedică executarea acestuia. odată cu prima constatare.. (1) în vederea luării măsurilor ce se impun.. X.. Calitatea serviciilor medicale ART.. de asemenea. fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului.. cu personalitate juridică.. deschis la Trezoreria Statului sau în contul nr. din prima plată care urmează a fi efectuată..... împrejurări ca: război.... 9 Plata serviciilor medicale spitaliceşti se face în contul nr.... revoluţie. (4) Casele de asigurări de sănătate.. .. ART. respectiv autorităţile publice locale. în termen de 5 zile calendaristice de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul judeţ. VII. de la încetarea acestui caz... respectiv Municipiul Bucureşti prin care să se certifice realitatea şi exactitatea faptelor şi împrejurărilor care au condus la invocarea forţei majore şi... Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră... (3) Recuperarea sumei conform alin. Răspunderea contractuală ART. 10 Serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract trebuie să respecte criteriile privind calitatea serviciilor medicale.. ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie. ART.. prin desfiinţarea acesteia şi înfiinţarea concomitentă a unor noi unităţi sanitare cu paturi distincte... VIII. 12 Reprezentantul legal al spitalului cu care casa de asigurări de sănătate a încheiat contract este direct răspunzător de corectitudinea datelor raportate.... marile inundaţii. .... partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen.. 11 Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale partea în culpă datorează daune-interese... este considerată forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă.. (2) Reţinerea sumei conform alin. corespunzător drepturilor şi obligaţiilor aferente noilor structuri... cutremur. prezentul contract aflat în derulare... 15 În cazul reorganizării unităţii sanitare cu paturi.. 14 Efectuarea de servicii medicale peste prevederile contractuale se face pe propria răspundere şi nu atrage nicio obligaţie din partea casei de asigurări de sănătate cu care s-a încheiat contractul... anunţă Ministerul Sănătăţii... (3) În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni.... se preia de drept de către noile unităţi sanitare înfiinţate. Clauze speciale ART. (1) se face..c) la a treia constatare şi la următoarele constatări după aceasta. elaborate în conformitate cu prevederile legale în vigoare... 13 (1) Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor. reţinerea unei sume calculată prin aplicarea unui procent de 9% la valoarea de contract aferentă lunii respective.

ART. 16 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti, încheiat cu casa de asigurări de sănătate, se modifică în sensul suspendării sau excluderii unor servicii din obiectul contractului, printr-o notificare scrisă, în următoarele situaţii: a) una sau mai multe secţii nu mai îndeplinesc condiţiile de contractare; suspendarea se face până la îndeplinirea condiţiilor obligatorii pentru reluarea activităţii; b) încetarea termenului de valabilitate la nivelul secţiei/secţiilor, a autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar, respectiv a dovezii de evaluare, cu condiţia ca furnizorul să facă dovada demersurilor întreprinse pentru actualizarea acestora; suspendarea se face până la obţinerea noii autorizaţii sanitare de funcţionare sau a documentului similar, respectiv a dovezii de evaluare; c) pentru cazurile de forţă majoră confirmate de autorităţile publice competente, până la încetarea cazului de forţă majoră dar nu mai mult de 6 luni sau până la data ajungerii la termen a contractului. d) la solicitarea furnizorului pentru motive obiective pe bază de documente justificative prezentate casei de asigurări de sănătate. (2) Prevederile art. 19 şi art. 21 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012, aprobat prin H.G. nr. 1389/2010, cu modificările şi completările ulterioare, nu se aplică unităţilor sanitare cu paturi. ART. 17 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti încheiat cu casa de asigurări de sănătate încetează în următoarele situaţii: a) de drept la data la care a intervenit una din următoarele situaţii: a1) furnizorul de servicii de medicale îşi încetează activitatea în raza administrativteritorială a casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală; a2) încetare prin faliment, dizolvare cu lichidare, lichidare, desfiinţare sau reprofilare a furnizorului de servicii medicale, după caz; a3) încetarea definitivă a activităţii casei de asigurări de sănătate; b) acordul de voinţă al părţilor; c) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale sau al casei de asigurări de sănătate, printr-o notificare scrisă, cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreşte încetarea contractului, cu indicarea motivului şi a temeiului legal. (2) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate se modifică prin excluderea din contract a uneia sau mai multor persoane înregistrată/înregistrate în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate şi care desfăşoară activitate sub incidenţa acestuia la furnizorii respectivi, din motive imputabile acestora, casele de asigurări de sănătate nu vor accepta înregistrarea în niciun alt contract a persoanei/persoanelor respective până la următorul termen de contractare, dar nu mai puţin de 6 luni de la data modificării contractului. (3) După reluarea relaţiei contractuale, în cazul în care contractul se modifică din nou, din motive imputabile persoanelor prevăzute la alin. (2), casele de asigurări de sănătate nu vor mai accepta înregistrarea persoanelor prevăzute la alin. (2) în contractele încheiate cu aceşti furnizori sau cu alţi furnizori pentru aceste persoane care prin activitatea lor au condus la modificarea contractului. ART. 18 Situaţiile prevăzute la art. 16 alin. (1) şi la art. 17 alin. (1) lit. a) subpct. a2 şi a3 se constată de către casa de asigurări de sănătate din oficiu, prin organele sale abilitate, sau la sesizarea oricărei persoane interesate. Situaţiile prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) subpct. a1 se notifică casei de asigurări de sănătate cu cel puţin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreşte încetarea contractului. XI. Corespondenţa 286

ART. 19 Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau la sediul părţilor. Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 5 zile lucrătoare din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părţi contractante schimbările survenite. XII. Modificarea contractului ART. 20 Prezentul contract se poate modifica prin negociere şi acord bilateral, la iniţiativa oricărei părţi contractante, sub rezerva notificării scrise a intenţiei de modificare şi a propunerilor de modificare cu cel puţin ..... zile înaintea datei de la care se doreşte modificarea. Modificarea se face printr-un act adiţional semnat de ambele părţi şi este anexă a acestui contract. ART. 21 (1) În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător. (2) Pe parcursul derulării prezentului contract, valoarea contractată poate fi majorată prin acte adiţionale, după caz, în limita fondurilor aprobate cu destinaţia de servicii medicale spitaliceşti, inclusiv medicamente în spital, avându-se în vedere condiţiile de contractare a sumelor iniţiale, precum şi prevederile art. 7 din anexa nr. 17 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ………….. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010. ART. 22 Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putinţă spiritului contractului. Dacă încetează termenul de valabilitate al autorizaţiei sanitare de funcţionare/documentului similar pe durata prezentului contract, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate, cu condiţia reînnoirii autorizaţiei sanitare de funcţionare/documentului similar pe toată durata de valabilitate a contractului. XIII. Soluţionarea litigiilor ART. 23 (1) Litigiile legate de încheierea, derularea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă. (2) Litigiile nesoluţionate dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate conform alin. (1) se soluţionează de către Comisia de Arbitraj care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, organizată conform reglementărilor legale în vigoare sau de către instanţele de judecată, după caz. XIV. Alte clauze .......................................................................... Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale spitaliceşti în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiat azi, ......., în două exemplare a câte ...... pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă. CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Preşedinte - Director general, .............................. Director executiv al Direcţiei economice, 287 FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE Manager, ................................. Director medical,

.............................. Director executiv al Direcţiei Relaţii Contractuale .............................. Vizat Juridic, Contencios ..............................

.................................

Director financiar-contabil, .................................

Director de îngrijiri, .................................

Director de cercetare-dezvoltare, ................................. ANEXA 1 la contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti nr. ............... Documentele pe baza cărora se încheie contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti depuse de furnizor la casa de asigurări de sănătate: - cerere/solicitare pentru intrare în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate nr. ........., - actul de înfiinţare sau de organizare a unităţii sanitare în concordanţă cu tipurile de activităţi pe care le desfăşoară, după caz, nr. ............., - dovada de evaluare a furnizorului nr. ..............., valabilă la data încheierii contractului, - cod de înregistrare fiscală - codul unic de înregistrare ................, - contul nr. ................, deschis la Trezoreria Statului, sau cont nr. ......................., deschis la Banca ............................., - dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor, valabilă la data încheierii contractului, nr. ................, - dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul medicosanitar care îşi desfăşoară activitatea la furnizor într-o formă prevăzută de lege şi care urmează să fie înregistrat în contract şi să funcţioneze sub incidenţa acestuia, valabilă la data încheierii contractului, - dovada plăţii la zi a contribuţiei la Fondul pentru asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii, efectuată conform prevederilor legale în vigoare nr. ................, - copie a ordinului ministrului sănătăţii privind clasificarea spitalului, - lista afecţiunilor care nu pot fi monitorizate în ambulatoriu şi impun internarea, conform prevederilor art. 61 alin. (4) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, cu modificările şi completările ulterioare, - lista materialelor sanitare şi a medicamentelor - denumiri comune internaţionale (DCI) şi forma farmaceutică - utilizate pe perioada spitalizării, cu menţionarea DCI-urilor care pot fi recomandate cu aprobarea medicului şef de secţie sau cu aprobarea consiliului medical, - structura organizatorică aprobată sau avizată, după caz, de către Ministerul Sănătăţii, în condiţiile legii, în vigoare la data încheierii contractului, - documente necesare pentru fundamentarea tarifului mediu pe caz rezolvat, a tarifului pe zi de spitalizare, a tarifului pe caz pentru serviciile acordate în regim de spitalizare de zi, conform anexei nr. 16 A la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ………….. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, 288

- indicatorii specifici stabiliţi prin anexa nr. 17 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ………….. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, - indicatorii de performanţă ai managementului spitalului public asumaţi prin contractul de management, cu excepţia spitalelor care au manageri interimari, - declaraţia pe propria răspundere a managerului spitalului că foloseşte protocoalele terapeutice proprii, elaborate şi validate conform prevederilor legale în vigoare, - documentul prin care spitalul face dovada asigurării continuităţii asistenţei medicale cu cel puţin o linie de gardă organizată şi aprobată conform prevederilor legale în vigoare, cu excepţia spitalelor de specialitate şi a spitalelor pentru bolnavi cu afecţiuni cronice, - declaraţie pe proprie răspundere pentru medicii care se vor afla sub incidenţa contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate că îşi desfăşoară activitatea în baza unui singur contract de furnizare de servicii medicale spitaliceşti încheiat cu casa de asigurări de sănătate, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 62 alin. (2) din Contractulcadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012 aprobat prin H.G. nr. 1389/2010, cu modificările şi completările ulterioare, - copie a actului doveditor prin care personalul medico-sanitar îşi exercită profesia la furnizor. Documentele necesare încheierii contractelor, depuse în copie, sunt certificate pentru conformitate prin sintagma "conform cu originalul" şi prin semnătura reprezentantului legal, pe fiecare pagină. I. ACTE ADIŢIONALE 1. Act adiţional Pentru serviciile medicale efectuate în cabinete medicale de specialitate în: oncologie medicală, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, în cabinetele de planificare familială în care îşi desfăşoară activitatea medici cu specialitatea obstetrică-ginecologie şi cabinetele de boli infecţioase care se află în structura spitalului ca unităţi fără personalitate juridică, precum şi în cabinete de specialitate integrate ale spitalului, finanţate din fondul alocat asistenţei medicale ambulatorii de specialitate pentru specialităţile clinice, respectiv din fondul alocat asistenţei medicale spitaliceşti pentru cabinetele prevăzute la art. 48 alin. (4) lit. b) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, cu modificările şi completările ulterioare. Actul adiţional se adaptează conform modelului de contract de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate pentru specialităţile clinice. 2. Act adiţional Pentru investigaţii paraclinice efectuate în regim ambulatoriu finanţate din fondul alocat asistenţei medicale spitaliceşti Actul adiţional se adaptează conform modelului de contract de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate pentru specialităţile paraclinice. II. Pentru serviciile medicale spitaliceşti ce se pot acorda în regim de spitalizare de zi în unităţile sanitare care nu încheie contract de furnizare de servicii medicale spitaliceşti în spitalizare continuă, autorizate de Ministerul Sănătăţii, se încheie contract pentru furnizare de servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare de zi. Contractul se adaptează după modelul de contract de furnizare de servicii medicale spitaliceşti.

289

ANEXA 21 PACHETUL DE SERVICII MEDICALE în asistenţa medicală de urgenţă şi transport sanitar CAPITOLUL I Pachet de servicii medicale de bază în asistenţa medicală de urgenţă şi transport sanitar A. Lista cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale majore (cod roşu) decontate de casele de asigurări de sănătate: 1. OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE a. mama este inconştientă b. mama prezintă convulsii c. tegumentele mamei sunt reci şi umede, stare de leşin (insuficienţă cardiovasculară) d. nou-născutul nu plânge/respiră e. copilul a fost născut, mama prezintă hemoragie f. hemoragie după săptămâna 20 de sarcină g. contracţii uterine puternice după săptămâna 36 de sarcină h. membrane rupte după săptămâna 36 de sarcină i. membrane rupte sau senzaţia mamei de împingere cu copil cunoscut sau suspicionat a fi în poziţie anormală j. pacientă inconştientă cu probleme ginecologice/obstetrice k. dispnee, probleme ginecologice/obstetrice l. durere acută abdominală, palid, transpirat, aproape de sincopă m. sângerare, paloare, transpiraţie sau aproape de sincopă n. pacientă însărcinată, traumatism abdominal, contracţii sau sângerare o. sângerare majoră, sarcină mai mare de 20 de săptămâni p. contracţii puternice între săpt. 20 - 36 de sarcină q. durere şi sângerare (în cantităţi mici sau mari) după săpt. 20 de sarcină r. convulsii în timpul sarcinii 2. BOALĂ NEDIAGNOSTICATĂ a. inconştienţă b. nivel scăzut de conştienţă c. dificultate serioasă în respiraţie d. tegumente palide şi umede, aproape sincopă e. pacient slăbit cu durere toracică f. durere toracică şi greaţă 3. ARSURI TERMICE/ELECTRICE a. suspiciunea mai multor victime grav afectate b. inconştient, după arsură termică/electrică c. nivel scăzut al conştienţei după arsură termică/electrică d. dificultăţi în respiraţie după arsura termică/electrică e. suspect de leziuni datorate inhalării de fum f. mai mult de 20% suprafaţă arsă suspicionată/leziune corozivă sau dacă implică cap/faţă (adult) g. mai mult de 10% suprafaţă arsă suspicionată/leziune corozivă sau dacă implică cap/faţă (copil sub 10 ani) h. suspiciune de arsuri severe, informaţii incerte i. suspiciune de arsură electrică cu voltaj înalt j. suspiciune de cădere, leziuni grave suspicionate 290

4. ÎNEC/IMERSIE ÎN APĂ a. mai multe victime, imersie în apă sau dispărute b. imersie în apă confirmată, inconştient c. imersie în apă cu dificultăţi în respiraţie d. victimă aflată încă în apă e. pacient cu imersie în apă mai mult de un minut f. accident prin săritură în apă g. leziune extinsă şi imersie în apă h. suspiciune de hipotermie i. dezorientat/confuz, fără dificultăţi în respiraţie j. tuse severă posibilă aspiraţie 5. ACCIDENTE DE SCUFUNDARE a. mai multe victime, imersie, rănite sau dispărute b. victimă aflată încă în apă c. inconştient după scufundare d. tegumente reci şi umede, aproape sincopă e. confuz sau agitat după scufundare f. paralizie sau ameţeli în diferite părţi ale corpului g. leziuni extinse vizibile h. suspiciune de hipotermie moderată sau severă i. toate simptomele apar în primele 24 h de la scufundare (diferite niveluri de conştienţă, paralizii, alte simptome neurologice, dureri, simptome legate de tegumente) 6. MUŞCĂTURI DE ANIMALE/ÎNŢEPĂTURI DE INSECTE a. inconştient b. dificultăţi în respiraţie c. tegumente palide şi umede, aproape sincopă d. muşcătură de viperă cu simptome generale e. muşcătură de viperă la copil mic f. hemoragie necontrolată după muşcătură g. înţepătură de insecte în gură sau gâtul unui copil 7. CĂDERI ŞI ALTE ACCIDENTE a. susp. mai multe victime grave b. susp. inconştient în urma accidentului c. greutate la respiraţie în urma accidentului d. starea de conştienţă în deteriorare sau starea de obnubilare prelungită e. paralizie f. paloare, transpiraţii, aproape inconştient g. sângerare necontrolabilă h. strivire sau leziuni penetrant la nivelul: capului, a gâtului, a abdomenului sau a coapsei i. leziuni semnificative la nivelul a două sau mai multor părţi ale corpului j. fractură de femur sau multiple fracturi deasupra nivelului mâinii sau al piciorului k. extremitate smulsă deasupra nivelului degetelor l. pacient carcerat, blocat etc. m. cădere de peste 4 metri fără alte criterii de urgenţă n. susp. de traumatism prin energie mare, informaţii neclare o. dureri precordiale pre-existente, ameţeli acute, cefalee, diabet p. dureri mari (fără alte criterii de urgenţă) 291

8. INTOXICAŢII, COPII a. inconştient în urma intoxicării b. dificultăţi în respiraţii relatate la intoxicaţie c. ingerarea unor doze periculoase cu simptome precoce d. greutate în deglutiţie în urma intoxicaţiei e. paloare, transpiraţii şi obnubilare f. convulsii în urma intoxicaţiei g. informaţii neclare despre substanţe şi simptome 9. LEZIUNI ALE CAPULUI, FEŢEI ŞI ALE GÂTULUI a. inconştient mai mult de 5 minute b. dificultăţi în respiraţie în urma unui traumatism cranian c. nivelul conştienţei în scădere sau scăzut pentru o perioadă prelungită d. pacient neliniştit, confuz, necontrolabil sau agresiv e. traumă craniană şi convulsii f. traumă craniană şi paralizie g. palid, transpirat, obnubilat h. strivire sau plagă penetrantă a feţei, mandibulei sau a gâtului i. traumă craniană cu alte leziuni semnificative j. pacient carcerat sau blocat k. accident forestier l. cădere peste 4 metri fără alte criterii de urgenţă m. suspect traumă indusă prin energie mare, informaţii neclare n. pacient neajutorat, izolat, în risc de hipotermie o. dureri intense nesuportabile 10. HIPO-HIPERTERMIA a. dificultate în respiraţie cu hipotermie b. neliniştit, confuz sau necooperant cu hipo-hipertermie c. alte leziuni extinse cu hipotermie d. susp. de hipotermie gravă, sub 32 de grade e. pacient slăbit cu susp. de hipertermie 11. INCIDENT MAJOR a. incendiu - Explozie b. prăbuşire de avion c. accident de tren - tram. d. accident rutier e. dezastru natural f. scăpări de gaze g. accident naval h. atac terorist, război i. alte dezastre j. posibile dezastre sau accidente în masă 12. LEZIUNI CHIMICE a. susp. multiple victime b. inconştient în urma leziunilor chimice c. nivelul de conştienţă scăzut în urma accidentului chimic d. greutate în respiraţie în urma incidentului chimic e. dificultate în respiraţie în urma accidentului chimic f. palid, transpirat, aproape inconştient 292

g. peste 15% suprafaţă leziuni cu subst. corosivă la adult h. peste 10% leziuni cu subst. corosivă la copii i. ingestie de subst. alcaloidă la copii j. susp. de leziuni grave. Nu avem informaţii clare k. incident major l. scăpări de gaze sau pericol de explozie în zonă populată m. accident cu subst. hazardoase implicate n. ingestie de substanţe caustice, antigel, organofosforice 13. ACCIDENT RUTIER a. susp. multiple victime cu leziuni serioase b. inconştient în urma accidentului c. dispnee în urma accidentului d. stare de conştienţă în scădere sau obnubilare prelungită e. traumă craniană cu nelinişte, agresiv sau convulsii f. palid, transpirat obnubilat g. paralizie în urma accidentului h. strivire sau leziuni penetrante la nivelul capului, al gâtului, al toracelui, al abdomenului sau al coapsei i. leziuni semnificative la nivelul unei sau mai multor părţi ale corpului j. fractură de femur, sau multiple fracturi deasupra nivelului mâinii sau a piciorului k. victimă blocată l. susp. traumă prin energie mare, informaţii neclare m. accident cu substanţe chimice periculoase n. dureri precordiale, ameţeli, cefalee, diabet preexistente o. a fost inconştient dar acum este bine şi fără alte criterii de urgenţă p. durere intensă fără alte criterii aparente de urgenţă 14. VIOLENŢĂ; AGRESIUNE a. suspect de afecţiuni severe b. inconştient după violenţă c. Dispnee după violenţă d. nivel scăzut al stării de conştienţă e. leziuni la nivelul extremităţii cervico-cefalice, pacient agresiv sau calm f. leziuni la nivelul capului şi convulsii g. paralizie după violenţă h. sângerare incontrolabilă sau paloare, transpiraţii, aproape de sincopă i. leziuni penetrante sau prin compresiune la nivelul capului, gâtului, toracelui, abdomenului, coapsei j. leziuni semnificative în două sau mai multe locuri ale corpului k. leziuni severe suspecte, informaţii neclare 15. ALERGII a. inconştient după reacţia alergică b. reacţie alergică imediată cu dificultăţi respiratorii c. reacţie alergică, dificultăţi la vorbire şi deglutiţie d. reacţie alergică, edem glotic e. rece şi transpirat, aproape de sincopă f. simptome imediate, antecedente de şoc anafilactic 16. SINCOPA a. Inconştient, obnubilat 293

pacient slăbit. persoana care face apelul nu se află lângă pacient 19. durere toracică. temperatură. traumatism cranian recent. scaune închise la culoare şi tare. palid f. temperatură şi dispnee marcată c. sarcină mai mare de 20 de săptămâni. cefalee şi scăderea nivelului de conştienţă 294 . inconştient. pierderea stării de conştienţă g. palid şi transpirat d. pierderea stării de conştienţă 17. simptomele apoplexiei f. căderea nivelului de conştienţă sau prelungirea perioadei cu nivel scăzut al conştienţei d. palid şi transpirat f. pacient transpirat. durere toracică tipică în infarctul de miocard d. suspect AVC d. inconştient mai mult de 20 min. cefalee intensă acută anormală. palid şi transpirat e. perioadă lungă cu nivel scăzut al conştienţei. cunoscut diabetic aflat în stare de inconştienţă b. antecedente neclare de boală sau inconştienţă e. CEFALEE a. dispnee şi sângerare. palid şi transpirat e. SÂNGERAREA a. pacient slăbit. inconştient şi sângerează. inconştient după durere toracică b. inconştient. sarcină mai mare de 20 de săptămâni. diabetic cunoscut.b. respiraţie anormală c. aproape de sincopă. cauză netraumatică b. dispnee şi durere toracică c. simptome de apoplexie 22. AVC (APOPLEXIE) a. DIABET ZAHARAT a. cefalee bruscă. dispneic c. de cauză nontraumatică c. intensă (violentă) g. dispnee suspect AVC c. pacient inconştient cu cefalee care a precedat starea de inconştienţă b. temperatură crescută b. motiv pentru suspectarea unei stări septice sau meningită d. cefalee şi dispnee marcată c. suspectarea unor probleme cardiace severe. suspect de AVC b. sângerare masivă necontrolată 18. aproape de sincopă. diabetic cunoscut aflat în stare de inconştienţă h. inconştient. diabetic cunoscut. TEMPERATURĂ a. convulsii prezente. sângerare nedatorată unui traumatism. sângerare (cantităţi mici sau mari însoţite de durere) h. hematemeză. DURERI TORACICE a. durere toracică aproape de sincopă f. prezintă convulsii d. e. sângerare semnificativă g. dificultăţi la deglutiţie şi sialoree (suspect epiglotită) 21. diabetic cunoscut cu dureri toracice severe 20.

dispnee. posibil eritem f. dispnee cu durere abdominală sau de spate c. aproape de sincopă d. febră şi convulsii 24. cianotic h. convulsii în derulare. palid şi transpirat sau aproape de sincopă 25. nivel scăzut de conştienţă d. diabetic cu convulsii h. în flancul inferior i. în poziţie şezândă.d. redoare de ceafă. obnubilat 20 de min. dispnee moderată . DURERI ABDOMINALE SAU DE SPATE a. pacient slăbit. nu respiră normal după convulsii b. palid şi transpirat sau aproape de sincopă e. palid şi slăbit. supradoză/intoxicaţie sau simptome serioase 26. inconştient nu respiră normal b. membru cu aparat gipsat. criză de astm. tentativă serioasă cu violenţă de suicid f. dispnee c. vomită sânge. leziuni la nivelul toracelui şi dispnee k. fractură recentă. copil sub 12 ani. dificultăţi respiratorii după stare de ebrietate/intoxicaţie 295 . nu poate vorbi coerent g. concomitent supradoză de medicamente j. inconştient c. eritem. pacient peste 50 de ani cu debut brusc f. inconştient după tentativă violentă de suicid b. femeie. DISPNEE (DIFICULTĂŢI DE RESPIRAŢIE) a. convulsii în derulare. însărcinată cu convulsii g. pacient obnubilat între convulsii frecvente e. slăbit. slăbiciune. d. obnubilat după supradoză/intoxicaţie c. suspect de corp străin în gât. palid şi transpirat sau aproape de sincopă g. convulsii în derulare. după convulsii f. durere intensă abdominală sau de spate. nu se îmbunătăţeşte starea cu medicaţie f. convulsii pentru prima oară. obnubilat după stare de ebrietate/intoxicaţie b. nu poate vorbi. inconştient după criză de dureri abdominale sau de spate b. dureri toracice constrictive e. inconştient. cefalee şi temperatură mare. PSIHIATRIE/SUICID a. STARE DE EBRIETATE/INTOXICAŢIE a. dispnee. concomitent abuz de narcotice k. convulsii după leziune craniană recentă i. tuşeşte sau plânge j. mai mult de 5 min. cel care sună sau aparţinătorii se simt ameninţaţi de pacient e. însărcinată cu dureri abdominale acute. cefalee severă şi convulsii 23.persoană care a născut recent. scaune tari şi închise la culoare. CONVULSII a. cefalee intensă cu paralizie sau dificultăţi de vorbire e. inconştient. dispnee (fără suspiciune de hiperventilaţie) d. aproape sincopă. palid şi transpirat sau aproape de sincopă h. pacient febril cu dificultăţi la înghiţire sialoree (suspect epiglotită) i. spitalizare recentă 27.

palid şi transpirat aproape de sincopă f. inconştient. sarcină peste 20 de săptămâni j. copil slăbit cu dispnee d. informaţii neclare 296 . mai puţin de cinci minute între contracţii (după prima naştere) d. preeclampsie în antecedente. OCHIUL a. episoade sincopale repetate d. febră şi erupţii cutanate c. palid şi transpirat 30. pacient obnubilat după 20 de minute. mai puţin de 2 minute între contracţii la prima naştere c. paralizie e. durere severă. Lista cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale de gradul 1 (cod galben) decontate de casele de asigurări de sănătate: 1. dureri toracice f. fără contracţii sau sângerare. inconştient după ce a acuzat probleme de vedere b. cocaină sau crack cu dureri toracice h. nu respiră normal b. nu poate vorbi sau plânge e. leziune la nivelul urechii. febră (meningită sau septicemie?) g. ameţeală. BOALĂ NEDIAGNOSTICATĂ a. pacientă slăbită (nu este însărcinată) g.c. suspiciune de corp străin în gât. durere abdominală moderată la pacientă cu peste 20 săptămâni de sarcină i. pacient slăbit. febră şi nivel de conştienţă alterat însă nu inconştient b. nivel al stării de conştienţă scăzut c. h. intoxicaţie şi suspicionarea unor leziuni serioase (în special leziuni ale capului) 28. URECHEA a. ameţeală. COPIL BOLNAV a. inconştient mai mult de 5 minute după producerea leziunii d. g. convulsii care durează mai mult de 5 min. slăbit. obnubilat (fără convulsii febrile) b. copil slăbit şi iritabil. nivel scăzut al stării de conştienţă d. traumatism abdominal în sarcină. membrane rupte (copil în poziţie normală) e. senzaţia mamei de împingere cu copilul cunoscut în poziţie normală f. sau se suspectează convulsii febrile 29. ameţeală. mama şi copilul par bine b. leziune a ochiului şi scăderea nivelului stării de conştienţă B. copilul s-a născut. inconştient. pacienta nu prezintă alte probleme vitale h. sângerare minimă. dificultăţi la deglutiţie. sialoree (posibil epiglotită) f. dispnee şi tulburări ale vederii c. OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE a. nu respiră c. sângerare mai mare de trei tampoane/oră. persoană care face apelul/aparţinătorii se simt ameninţaţi d. convulsii în derulare care durează mai mult de 5 min. supradoză/intoxicaţie şi simptome critice e. slăbiciune e. altfel bine şi nu prezintă semne de şoc 2. ameţeală cu debut brusc. cefalee k. ameţeală. copil febril.

ingestia recentă a unor doze periculoase. hipotermie moderată. FEŢEI ŞI ALE GÂTULUI a. sângerare controlată d. vorbeşte clar. a fost inconştient. fractură col de femur d.4 metri fără alte criterii de urgenţă e. LEZIUNI CHIMICE a. ÎNEC/IMERSIE ÎN APĂ a. fără alte criterii de urgenţă c. alcaloid sau acid în gură. poliţia sau pompierii cer un echipaj de asistenţă. CĂDERI ŞI ALTE ACCIDENTE a. tuse severă după scufundare. antecedente de dureri precordiale.3. susp. a fost inconştient. recuperează treptat b. corozive în ochi e. cădere 3 . cădere de la 3 . fără alte criterii de urgenţă b. ameţeli acute. leziuni aparente minore 5. degerătură localizată d.4 metri (fără alte criterii de urgenţă) f. hipotermie uşoară 6. cefalee. susp. hipotermie moderată cu alte leziuni limitate c. pacient altfel sănătos cu susp. cădere de la înălţime sub 4 metri. hemoragie controlată după muşcătură 7. fără alte criterii de urgenţă. fără alte criterii de urgenţă b. nerăguşit b. fără cap/faţă 297 . INTOXICAŢII. ingestie de derivate petroliere cu simptome minore d. o singură fractură sub genunchi b. acum mai bine b. ACCIDENTE DE SCUFUNDARE a. susp. mai puţin de 20% suprafaţă arsuri/leziuni corozive fără implicarea capului/feţei (adulţi) c. LEZIUNI ALE CAPULUI. sub 15% arsuri sau leziuni corosive la adult. diabet 10. COPII a. sângerare controlată e. leziuni faciale semnificative fără alte criterii de urgenţă c. dureri moderate fără alte criterii de urgenţă f. muşcătură de animal în regiunea feţei sau gâtului fără afectarea respiraţiei sau a stării de conştienţă e. leziune caustică la nivelul gurii la adult. HIPO-HIPERTERMIA a. fără alte criterii de urgenţă. ARSURI TERMICE/ELECTRICE a. de hipertermie 11. fractura antebraţului c. MUŞCĂTURI DE ANIMALE/ÎNŢEPĂTURI DE INSECTE b. pacient conştient fără dificultate în respiraţie b. necunoscându-se dacă sunt victime f. mai puţin de 10% suprafaţă arsuri/leziuni corozive fără implicarea cap/faţă (copil sub 10 ani) d. dureri moderate (fără alte criterii de urgenţă) 8. ingestie de nicotină fără alte criterii de urgenţă 9. muşcătură de viperă fără simptome generale c. înţepătură de insectă de peste o oră cu simptome generale fără semne de şoc d. pacient conştient fără semne de traumatism grav 4.

inhalare de gaze sau de subst. sângerare controlată fără alte criterii de urgenţă. hemoragie nazală incontrolabilă 17. sub 10% arsuri sau leziuni corosive la copil. sângerare minoră e. reacţie acută. SINCOPA a. pompierii cer sprijin logistic fără să se ştie dacă sunt victime 12. pierderea pasageră a nivelului de conştienţă şi suspect de ingestie de droguri/alcool e. episoade severe sincopale în ultimele 24 h. chimice fără alte criterii de urgenţă g. antecedente de şoc anafilactic. slăbiciune sau dificultăţi de vorbire. durere moderată fără alte criterii de urgenţă f. expunere fără simptome 15. ACCIDENT RUTIER (PACIENTUL SE AFLĂ LA DISPENSAR sau într-o instituţie medicală) a.c. VIOLENŢĂ. asistenţă la cererea poliţiei 14. sângerare limitată necontrolată b. fractură izolată a antebraţului sau sub niv. durere toracică. trezibil momentan şi fără alte simptome c. ALERGII a. ingestie de derivate petroliere fără alte semne de urgenţă f. leziuni faciale fără alte criterii de urgenţă b. pierdere pasageră a stării de conştienţă cu dureri toracice sau palpitaţii. fără alte criterii de urgenţă. pompierii cer sprijin fără a se şti dacă sunt victime. susp. Situaţia confirmată de persoană autorizată b. DISTANŢA MICĂ permite cererea unui sprijin rapid 13. fracturi ale membrelor superioare sau fracturi sub nivelul genunchiului (o singură fractură) d. fără cap/faţă d. scaune tari. poliţia. Paralizie. leziuni produse prin înjunghiere. în revenire 16. poliţia. greaţă 298 . SÂNGERAREA a. închise la culoare d. genunchiului fără alte leziuni. leziuni faciale minore fără alte criterii de urgenţă d. durere severă h. pacientul a fost inconştient. fără semn de şoc c. leziuni minore cauzate de arme e. recuperează f. sângerare vaginală. fără semne de şoc f. Situaţia confirmată de persoană autorizată e. fără afectarea respiraţiei sau a stării de conştienţă b. mai mult de trei tampoane/oră. trezibil b.CODUL GALBEN sau roşu se evaluează individual a. sângerare controlată (fără alte criterii de urgenţă) g. armă de foc sau prin compresiune sub nivelul cotului sau treimea superioară a gambei c. pierderea pasageră a nivelului de conştienţă după traumatism cranian d. îşi revine treptat f. DURERI TORACICE . hematemeză. victimă a abuzului sexual (fără alte criterii de urgenţă) i. suspect de convulsii febrile. AGRESIUNE a. victimă a violenţei cu reacţie psihică acută j. fractură col de femur c. sarcină mai mare de 20 de săptămâni. leziune corosivă oculară e.

apel la cererea poliţiei/fără persoane în pericol vital g. temperatură sau alte simptome generale (întotdeauna cod galben decât dacă se suspicionează infarct) 19. efect pe termen scurt la NTG e. zgârieturi la nivelul încheieturii mâinii. concomitent abuz îndelungat de alcool 23.b. palid. durere toracică. 55 obosit sau starea generală evident alterată e. nevoie de a se mişca c. slăbiciune bruscă şi amorţeală la nivelul membrelor superioare şi inferioare c. pacienţi internaţi la azile de bătrâni 21. delirium tremens f. pacientul doreşte să vorbească cu un medic 299 . fără dureri toracice 18. trezibil după 20 min. cefalee neclară 22. cefalee agravată. confuzie instalată brusc şi comportament anormal fără funcţii vitale afectate cu starea de conştienţă păstrată b. posibilă supradoză/intoxicaţie fără simptomatologie care denotă ameninţare de funcţii vitale e. temperatură. descris ca o durere nemaiavută până acum b. recuperează după convulsii c. durere toracică. ameninţare serioasă de suicid d. atipică IM. sarcină cu creşterea în intensitate a cefaleei fără alte criterii de urgenţă d. debut brusc de tahicardie. dificultăţi acute în vorbire d. PSIHIATRIE/SUICID a. altfel fără probleme b. femeie.CODUL GALBEN sau roşu se evaluează individual a. DURERI ABDOMINALE SAU DE SPATE a. cunoscut diabetic. AVC (APOPLEXIE) a. incapabil de a ingera lichide b. antecedente de angină. cu nivel scăzut al glicemiei. CONVULSII a. tahicardie c. pacient slăbit cu temperatură şi simptome neclare c. pacient slăbit. aproape de sincopă c. recuperează f. hemiplegie. dureri constrictive în flancul sau în regiunea lombară. cefalee cu intensitate crescândă la mai puţin de 12 ore de la producerea leziunii la un pacient care a suferit un traumatism cranio-cerebral. fără alte criterii de urgenţă c. cefalee intensă acută. pacient cu răspuns imunitar deficitar b. pacient diabetic cu temperatură 20. DIABET ZAHARAT . fără alte criterii de urgenţă e. în plină sănătate d. sângerare controlabilă c. TEMPERATURĂ a. după convulsii b. dureri puternice suportabile fără alte criterii de urgenţă b. transpirat. diabetic aflat pe tratament cu tablete. CEFALEE a. fără sângerare 24. cu dureri acute abdominale în flancul inferior. vomismente ca zaţul de cafea d. convulsii. însărcinată. nivel scăzut al stării de conştienţă. diabetic şi simptomele apoplexiei e. comportament anormal sau neobişnuit d. pacient cu operaţie de şunt. AVC.

fără slăbiciune g. delirium tremens c. cu temperatură c. suspect corp străin în gât. dar în general bine b. arsuri minore 300 . dispnee. diabet şi temperatură (cu excepţia obişnuitei răceli) 28. simptome neclare e. convulsii. mai mult de 2 minute între contracţii (prima naştere) b. sughiţ. conştient. altfel bine d. COPIL BOLNAV a. fără cianoză. copil agitat. arsură electrică cu electricitate casnică (220 V). transpiraţii etc. dureri nespecificate. fără sarcină. tuşeşte şi/sau plânge 26. leziuni majore. tuse uscată. Lista cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale (cod verde) pentru care se pot acorda consultaţii de urgenţă la domiciliu decontate de casele de asigurări de sănătate 1. crampe menstruale. OCHIUL a. mai mult de 5 minute între contracţii (la a II-a. temperatură înaltă (peste 40 de grade) la un copil mai mic de 2 luni (poate fi încadrat şi sub roşu) g. sângerare minoră. a III-a naştere) c. dar nu slăbiciune d. copil slăbit. DISPNEE (DIFICULTĂŢI DE RESPIRAŢIE) a. febră b. izolate ale ochiului.25. leziuni corozive la ochi c. dureri neobişnuite. ameţeli dar nu slăbiciune c. posibilă supradoză/intoxicaţie fără simptome critice/funcţii vitale ameninţate b. OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE a. la sarcină mai mică de 20 de săptămâni d. ARSURI TERMICE/ELECTRICE a. scurgerea de lichid clar sau sânge din ureche după un traumatism cranian însă pacientul este conştient şi nu prezintă alte simptome sau probleme 29. fără slăbiciune 2. poate vorbi. terminate acum d. sarcină mai mică de 20 de săptămâni e. fără slăbiciuni f. fără un motiv aparent C. cu debut rapid al bolii d. ingerare de metanol sau etilen glicol e. dureri abdominale şi temperatură. STARE DE EBRIETATE/INTOXICAŢIE a. b. BOALĂ NEDIAGNOSTICATĂ a. apel la cererea poliţiei 27. acum trezit f. nu este cunoscut cardiac b. tulburări de vedere. pacient slăbit (glaucom acut?) d. dispnee. copil slăbit. URECHEA a. fără sarcină. simptome neclare. dispnee. fără sarcină. dureri acute în ochi. leziuni majore în sau în jurul urechii fără un nivel scăzut al stării de conştienţă b. altfel bine c. convulsii instalate pentru prima oară. fără motiv clar. fără scăderea nivelului stării de conştienţă b. probleme psiho/sociale 3.

INTOXICAŢII. leziuni minore neproduse de arme b. AGRESIUNE a. semne 11. fără simptome în prezent 14. prurit şi eritem b. SÂNGERAREA a. Plăgi. Ingerarea de derivate petroliere fără alte criterii de urgenţă 8. bine acum b. Implicat în accident fără alte simptome sau semne c. Leziuni minore prin corosive b. după expunere c. tendinţă la sincopă. SINCOPA a. CĂDERI ŞI ALTE ACCIDENTE a. contuzii. aproape de sincopă. înţepătură cu reacţie locală puternică fără reacţie generală c. COPII a. pacient conştient fără dificultăţi în respiraţie sau alte simptome b. Expunere la căldură sau frig extreme dar pacientul este bine 10. nu sunt leziuni evidente. Plăgi şi contuzii. leziuni minore c. Cădere sub 3 metri (fără alte criterii de urgenţă) b. hematurie 301 . LEZIUNI CHIMICE a. suspect sincopă la NTG. leziuni minore c. cădere de la o înălţime mai mică de 3 m în urma electrocutării. reacţie alergică cu durată mai mare de 30 min. muşcătură de animal cu leziune tegumentară 6. Plăgi. leziuni minore (confirmat de medic sau personal sanitar calificat) b. înţepătură de insectă de peste o oră fără simptome generale b. HIPO-HIPERTERMIA a. fără simptome 7. ACCIDENT RUTIER (Pacientul se află la dispensar sau văzut deja de medic) a. ACCIDENTE DE SCUFUNDARE a. MUŞCĂTURI DE ANIMALE/ÎNŢEPĂTURI DE INSECTE a. Cădere de la 3 metri fără alte criterii de urgenţă b. leziuni minore după scufundare 5. contuzii. FEŢEI ŞI ALE GÂTULUI a. fără reacţie psihică 13. dureri asemănătoare celor menstruale b. fără sarcină. sarcină sub 20 de săptămâni. Implicat în accident. conştient fără semne de leziuni grave d. sângerare vaginală anormală. altfel bine c. VIOLENŢĂ. Implicat în accident. Implicat în accident în ultimele 24 ore. cunoscut epileptic. acum acuză dureri sau vrea să fie consultat de medic 12. LEZIUNI ALE CAPULUI. Implicat în accident fără semne sau leziuni 9. bine acum d. lipotimie. Ingerarea unor doze subtoxice a unor substanţe periculoase b. recuperează 15. victimă a violenţei. sângerare. fără alte simptome. îngrijorare în privinţa reacţiei alergice. Hipotermie uşoară fără alte simptome b.c. implicat în accident/incident fără simptome 4. acum bine c. ALERGII a.

ingestie de substanţe toxice. nu se deteriorează g. durere nespecifică. atac brusc de agitaţie motorie cu sau fără dificultăţi respiratorii 24. tuse. simte că se pierd bătăi ale inimii. DISPNEE (DIFICULTĂŢI DE RESPIRAŢIE) a. cefalee (concomitent simptome moderate de greaţă. paralizie după semne de AVC. antecedente de boală mintală (problema pentru care se solicită este cunoscută şi corespunde antecedentelor) b. epistaxis minor e. dureri de spate în zona inferioară f. AVC (APOPLEXIE) a. DIABET ZAHARAT a. TEMPERATURĂ a. altfel bine 17. antecedente de migrenă. probleme la urinare e. recuperare rapidă b. infecţie localizată. recuperare din criză epileptică b. alert după ingerare de zahăr 18. dureri în regiunea abdominală inferioară la bărbat. temperatură. pacient diabetic. cefalee tipică de migrenă c. suspect sinuzită 21. suspect apendicită. dureri de spate 23. insulino-dependent. altfel bine c. altfel bine c. altfel bine 16. gânduri de suicid c. fără simptome d. spută de culoare verde-gălbuie b. temperatură. tuse. pacient deprimat. fără intenţii de suicid d. temperatură. sensibilitate la sunet şi lumină) d. temperatură. altfel bine 19. PSIHIATRIE/SUICID a. dureri abdominale care durează mai mult de o zi. pacient cunoscut cu nivel crescut al glicemiei. DURERI TORACICE a. constipaţie h. paralizie după semne de AVC recuperat acum 20. fără alte simptome generale b. recuperează 22. CONVULSII a. în doză minimală e.d. în plină sănătate b. diaree şi vomă. cefalee fără alte simptome e. antecedente de convulsii febrile. simptome de abstinenţă (sevraj) f. CEFALEE a. altfel bine d. sângerări repetate la pacienţi aflaţi sub tratament cu anticoagulante. roşu în gât. durere la respiraţie sau exerciţii. antecedente de epilepsie. fără alte simptome generale c. altfel bine d. gripă sau răceală b. dureri constrictive în abdomen. parestezii sau amorţeală în jurul gurii şi a degetelor 302 . DURERI ABDOMINALE SAU DE SPATE a. aritmie cardiacă. altfel bine b. la mai mult de 12 ore de la producerea leziunii traumatice b. copil sub şase ani. creştere în intensitate a cefaleei.

simptome de sevraj 26. secreţii din ureche c. usturime la nivelul ochilor d. consultaţii de urgenţă la domiciliu ce vor fi decontate prin tarif pe solicitare negociat. zgomote în urechi g. bolnavi în fază terminală numai la recomandarea medicului de familie sau a medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate. cel mai probabil. ameţeală trecătoare. cu excepţia accidentelor de muncă. Transportul la spital pentru internare sau investigaţii nou-născutului până la 3 luni şi al persoanelor nedeplasabile: asiguraţii de orice vârstă cu insuficienţă motorie a trenului inferior din orice cauză. corp străin în nas sau ureche 27. înec. simptomele unei răceli obişnuite f. 7. leziuni izolate minore b. Transportul urgenţelor toxicologice voluntare sau involuntare. Ochi dureros după privirea unei operaţiuni de sudură. Transportul la spital al nou-născutului şi al lehuzei care a născut la domiciliu. 2. fără alte simptome e. altfel bine e. altfel bine d.NIHA. trezit după o criză recentă b. 10. insuficienţă cardiacă clasa IV . Transportul accidentaţilor în urma unor accidente de circulaţie. D. Tipurile de transport decontate de casele de asigurări de sănătate: I. dureri acute în ochi. Transportul bolnavilor cu boli infecto-contagioase. fără alte simptome c. altfel bine c. altfel bine d. dureri în ureche b. Transportul victimelor care apar în urma dezastrelor. 8. albeaţă Pentru urgenţele medico-chirurgicale (cod verde) din lista de mai sus pentru care. nu este necesar transportul la unitatea sanitară. Transportul urgenţelor apărute ca urmare a acţiunii agenţilor fizici. STARE DE EBRIETATE/INTOXICAŢIE a. Transportul urgenţelor medico-chirurgicale. OCHIUL a. 9. 303 . corp străin în canalul auditiv 28. ingestia de substanţă periculoasă în cantităţi mici fără semne sau simptome b. suspect sindrom de hiperventilaţie f.c. URECHEA a. naturali (arsuri. 4. fără dificultăţi respiratorii acum 25. chimici. temperatură. suspect corp străin în gât. 6. gât roşu. îngheţ). casele de asigurări de sănătate pot contracta cu unităţile medicale specializate publice şi cu unităţile specializate private.lăcrimare. antecedente de convulsii febrile. 3. Transportul urgenţelor obstetricale şi al gravidei în vederea naşterii. tuse. Transportul copiilor prematuri în condiţii corespunzătoare de la locul de naştere la unităţile sanitare de specialitate şi de la acestea la domiciliu. leziuni minore la ureche d. COPIL BOLNAV a. 5. conjunctivită . tuse. Transport medical asistat al pacienţilor: 1.

transferaţi la un alt spital. cu respectarea prevederilor anterioare. Transportul echipajului de consultaţii de urgenţă la domiciliu şi. III. în vederea internării. tumori cerebrale operate. status post revascularizare miocardică (prin by-pass aorto-coronarian) şi revascularizare periferică (by-pass aortofemural etc.18 ani şi a persoanelor peste 18 ani cu nanism care nu pot fi preluate în centrele de dializă de adulţi se efectuează în baza contractelor încheiate între casa de asigurări de sănătate în a cărei rază administrativ-teritorială îşi au domiciliul persoanele dializate şi unităţile medicale specializate aflate în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate din judeţul de domiciliu. duminică şi în zilele de sărbători legale pentru eliberarea certificatului constatator al decesului în condiţiile prevăzute de lege. II. 12. 13. Transport sanitar neasistat al pacienţilor: 17. la o altă unitate sanitară sau la o altă clădire aparţinând unităţii sanitare respective. Transport pentru transferul interclinic al pacientului critic neinternat care a beneficiat de servicii medicale în UPU/CPU al unui spital la alt spital. dacă se impune asistenţă medicală de specialitate ce nu poate fi acordată la domiciliu.18 ani şi a persoanelor peste 18 ani cu nanism care nu pot fi preluate în centrele de dializă de adulţi.). pot fi transportaţi inclusiv în alt judeţ. malformaţii vasculare cerebrale (anevrisme. insuficienţă cardiacă clasa NYHA III şi IV. cu avizul casei de asigurări de sănătate cu care furnizorul de servicii de transport sanitar a încheiat contract. malformaţii arterio venoase) operate. investigării sau efectuării unui consult de specialitate. transportul pacientului care nu se află în stare critică şi nu necesită monitorizare şi îngrijiri medicale speciale pe durata transportului la unitatea sanitară. transportul copiilor dializaţi cu vârsta cuprinsă între 0 . alte hemoragii subarahnoidiene de natură neprecizată. ţesuturi şi organe. Transportul pacienţilor internaţi care se află în stare critică. 304 . care nu se află în stare critică. Transportul copiilor dializaţi cu vârsta cuprinsă între 0 . în vederea efectuării dializei în unităţile sanitare situate în alt judeţ decât cel de domiciliu al persoanei respective. malformaţii vasculare cerebrale (anevrisme. arteriopatie cronică obliterantă stadiul III şi IV. bolnavi cu deficit motor neurologic major. bolnavi cu deficit motor sever al membrelor inferioare. 18. 15. Transportul de sânge şi derivate. bolnavii cu fracturi ale membrelor inferioare imobilizate în aparate gipsate. transportul poate fi realizat fie de furnizorul de servicii de transport aflat în relaţii contractuale cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate cu care unitatea sanitară din care se externează pacientul are încheiat contract de furnizare de servicii medicale. malformaţii arterio venoase) rupte neoperate. după caz. Transport sanitar: 14. sâmbătă. nefiind transportabili cu mijloace de transport convenţionale.11. Transportul pacienţilor din unităţile sau compartimentele de primiri urgenţe. bolnavi cu stări casectice. La externare. 16. precum şi transportul primitorului în vederea efectuării transplantului în condiţii de urgenţă de la furnizor/domiciliu către unitatea spitalicească. ale centurii pelviene. hidrocefalii interne operate şi care necesită transport la externare. coloanei vertebrale. Transportul medicului dus-întors în vederea constatării unui deces în zilele de vineri. fie de furnizorul de servicii de transport aflat în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate în a cărei rază teritorială se află domiciliul pacientului externat. bolnavi cu amputaţii recente ale membrelor inferioare. de la centrul de dializă până la domiciliul acestora şi retur.

Tipurile de transport sanitar ce pot fi decontate de casele de asigurări de sănătate unităţilor specializate private în efectuarea unor servicii de transport sanitar sunt cele prevăzute la pct. 2011. precum şi cele de evaluare.04 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Alte sporuri | 10. mii lei ______________________________________________________________________________ | ELEMENTE DE CHELTUIELI | Clasifica ie | Valoare | | | bugetară | | |_____________________________________________________|______________|_________| | CHELTUIELI CURENTE (I + II + VI) | 01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Cheltuieli salariale în bani | 10. 3.01.07 | | 305 . B.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Salarii de bază | 10.09. I lit. aprobată de ordonatorul de credite.01.01. A.01. 2. 4. CAPITOLUL II Pachet minimal de servicii medicale în asistenţa medicală de urgenţă şi transport sanitar pentru persoanele care nu fac dovada calităţii de asigurat Persoanele care nu fac dovada calităţii de asigurat beneficiază de serviciile medicale prevăzute la cap.19.03 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Spor de vechime | 10.01.06 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Ore suplimentare | 10. CAPITOLUL III Pachet de servicii medicale în asistenţa medicală de urgenţă şi transport sanitar pentru persoanele care se asigură facultativ pentru sănătate Persoanele care se asigură facultativ pentru sănătate beneficiază de serviciile medicale prevăzute la cap. ANEXA 21 A Documentele necesare pentru fundamentarea tarifului pe solicitare ca şi consultaţie de urgenţă la domiciliu pentru furnizorii privaţi 1. 17.12.2011. 16. Execuţia bugetului instituţiei sanitare publice la data de 31. după caz. I lit. C şi D. 2011 sau 30. Fişa de fundamentare a tarifului pentru anul 2012 pe elemente de cheltuieli*) -----------*) Se completează pentru fiecare compartiment pentru care plata se face prin tarif pe solicitare. B.01. 18 şi 19 cu condiţia ca acestea să îndeplinească criteriile de autorizare prevăzute de reglementările Ministerului Sănătăţii.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Salarii de merit | 10. C şi D. Ştatul de personal.02 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Indemniza ii de conducere | 10. A. Transportul de la şi la domiciliu al bolnavilor cu talasemie majoră în vederea efectuării transfuziei. Ultima formă a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011 valabilă la 31.12.

12 | | | unită ii | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Indemniza ii de delegare | 10.01.04 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Carburan i şi lubrifian i | 20.03.01.04 | | | şi boli profesionale | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Contribu ii pentru concedii şi indemniza ii | 10.01.01. internet | 20.01.01.01.01.06 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Contribu ii la fondul de garantare a crean elor | 10.03 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Contribu ii de asigurări pentru accidente de muncă | 10.07 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Poştă.03 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Apă.01.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Furnituri de birou | 20.08 | | | Fond de premii |_____________________________________________________|______________|_________| | Prima de vacan ă | 10.08 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Materiale şi prestări servicii pentru între inere cu| 20.01.05 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Piese de schimb | 20.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Contribu ii de asigurări de şomaj | 10.01.07 | | | salariale | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII .03. canal şi salubritate | 20.03.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Materiale pentru cură enie | 20.03.01.01.03 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Contribu ii de asigurări sociale de stat | 10.14 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Aloca ii pentru locuin e | 10.03. iluminat şi for ă motrică | 20.01.02 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Contribu ii de asigurări sociale de sănătate | 10.01.TOTAL | 20 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Bunuri şi servicii | 20.01.|_____________________________________________________|______________|_________| | 10.13 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Indemniza ii de detaşare | 10.01.16 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Alte drepturi salariale în bani | 10.02 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Încălzit. telecomunica ii. radio.06 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Transport | 20. TV.30 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Contribu ii | 10.09 | | | caracter func ional | | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Alte bunuri şi servicii pentru între inere şi | 20.03.30 | | | func ionare | | | 306 .09 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Indemniza ii plătite unor persoane din afara | 10.

06 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Deplasări interne.04 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.04.02 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii | 20.30.30 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Deplasări.12 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Pregătire profesională | 20.03.09 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Căr i.25 | | | ac iuni în reprezentarea intereselor statului.01.01 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Materiale sanitare | 20.|_____________________________________________________|______________|_________| | 20.02 | | |_____________________________________________________|______________|_________| | Medicamente | 20. transferuri | 20. deta