Sunteți pe pagina 1din 15

Controlul financiar

1. Controlul financiar no iune i rol Termenul de control l dator m expresiei "contra rolus", care nseamn verificarea actului original dup duplicatul care se ncredin eaz n acest scop unei alte persoane. n literatur de specialitate, controlul financiar a fost definit ca fiind acea component a controlului economic care are ca obiectiv cunoa terea de c tre stat a modului cum sunt administrate mijloacele materiale i financiare de c tre societ ile comerciale publice, modul de realizare i cheltuire a banului public, asigurarea controlului financiar, realizarea eficien ei economico-financiare, dezvoltarea economiei na ionale, nf ptuirea progresului social.1 Prin ac iunea de control se urm re te dac activitatea economic organizat urm rit cu respectarea cadrului legal. Na terea activit ii economico-financiare duce la perfec ionarea activit ii factorilor de decizie datorit informa iilor rezultatelor controlului. Cunoa terea asigurat de control se bazeaz pe analiza riguroas a realit ii n vederea sesiz rii operative a eventualelor tendin e de ineficien . n condi iile economiei de pia , controlul, ca form de cunoa tere2 are n vedere, n principiu, trei pozi ii de interese economico-financiare:  Interesele agen ilor economici bazate pe profit;  Interesele ter ilor agen i economici (controlul financiar serve te celorlal i agenti economici, parteneri, oferindu-le informa ii exacte asupra st rii patrimoniului unit ii economice, n felul acesta asigurndu-se rela ii comerciale bazete pe ncrederecertitudine patrimonial );  Interesele statului Controlul asigur perfec ionarea, cre terea profitului n condi ii de concuren loial . Controlul, ca form de cunoa tere, este lipsit de sens dac nu se manifest liber i i ca form de i financiar este i se desf oar potrivit unor reguli i principii stabilite pentru realizarea scopului

1 2

D.D. aguna, Procedur fiscal , Editura Oscar Print, Bucure ti, 1996, p.329-330 Marcel Ghi , Margareta Tra c , Control financiar, bancar i fiscal,Editura Universitaria, Craiova, 1998, p.39

perfec ionare a modului de gestionare a patrimoniului i de organizare i conducere a activit ii agentului economic. Controlul financiar este un instrument care serve te att intereselor agen ilor economici, ct i intereselor statului pentru realizarea politicii sale economice pe termen lung3 ob innd informa ii asupra modului n care sunt administrate mijloacele materiale i financiare de c tre agen ii economici publici, modul de ob inere i cheltuire a banului public, asigurarea echilibrului financiar i realizarea eficien ei economico-financiare. Necesitatea controlului financiar este strns legat de existen a propriet ii publice, de interesul deosebit al societ ii fa specializate. Putem afirma, n acest context, c obiectul controlului financiar const n examinarea modului n care se realizeaz sau s-a realizat programul fix anticipat i a modului n care se respect principiile stabilite, cu scopul de a releva erorile, abaterile, lipsurile, deficien ele, pentru a le remedia i a le evita n viitor. Avnd n vedere aceste elemente, controlul financiar devine o necesitate, atunci cnd statul, prin institu iile sale, este i principalul sau unicul coordonator sau realizator al activit ilor economice ce se desf oar la nivel na ional, regional sau sectorial, avnd n vedere c implica iile unei eventuale gestiuni defectuoase capat dimensiuni prin consecin ele pe care aceast stare ar avea-o asupra ntregului sistem economico-social ca urmare a introducerii, n interiorul s u, a unor elemente eronate, cu efect perturbator. Lund n considerare aceste aspecte, literatura juridic ofer defini ii conform c rora controlul financiar este o activitate de verificare a respect rii i aplic rii conforme a dreptului financiar, desf urate cu finalitatea respect rii legalit ii form rii i ntrebuin rii fondurilor b ne ti de interes public i implicit cu finalitatea stabilirii r spunderii judiciare i a aplic rii cerin elor legale n cazurile de nc lcare a normelor dreptului financiar .4 De asemenea, alt autor define te controlul financiar public ca fiind o parte component a controlului financiar privind activitatea de verificare a modului n care se formeaz i se utilizeaz fondurile financiare publice, precum i a modului n care este administrat patrimoniul public, n scopul asigur rii unei bune gestiuni financiare cu finalitatea restabilirii legalit ii n
3 4

de acesta, fapt ce determin implicarea organelor de stat

Petre Popeanga, Control financiar contabil, Editura Tribuna Economic , Bucure ti, 1999, p.21 I. Gliga, Drept financiar, Editura Humanitas, Bucure ti, 1998, p. 380

situa iile de nc lcare a normelor juridice5. n esen , controlul financiar public reprezint verificarea modului de formare i utilizare a banului public, de administrare a patrimoniului public, precum i punerea n aplicare a legii n situa ia constat rii unor nereguli. Este un mijloc de prevenire a faptelor ilegale i de stabilire a m surilor necesare pentru restabilirea legalit ii.

2. Func iile controlului financiar Prin modul de organizare i exercitare,precum i prin rolul i obiectivele pe care le urm re te, controlul financiar ndepline te doua categorii de funcii:

a) func ii cu caracter general Func ia de evaluare i cunoa tere const n determinarea la un moment dat a rezultatelor ob inute i evaluare acestora prin raportare la un sistem de criterii prestabilit, n scopul intr rii n legalitate sau mbun t irii activit ii verificate. Func ia preventiv const ntr-o serie de m suri luate de organele de control n vederea evit rii i elimin rii unor fraude, nainte de a se produce efectele negative ale acestora, prin identificarea i anularea cauzelor care le genereaz sau favorizeaz . Prin aceast ac iune, controlul are sarcina de a opri actele i opera iunile care nu sunt legale, n faza de angajare a persoanei respective. n acest sens, ac iunea preventiv se manifest naintea emiterii actelor sau efectu rii opera iunilor, astfel nct s se prentmpine eventualele prejudicii. Func ia de perfec ionare deriv din faptul c activitatea de control financiar are rolul de a orienta activit ile specifice entit ii spre obiective majore. Aceast orientare se realizeaz ntro ordine de prioritate ra ional i de perspectiv care s previn i s nl ture risipa de efort uman i de mijloace materiale i s asigure cre terea eficien ei economico-sociale. Prin aceast func ie se asigur perfec ionarea modului de gestionare a patrimoniului, de organizare i conducere a activit ii entit ii economice, avnd i un caracter educa ional. Func ia de documentare a controlului financiar permite cunoa terea proceselor care au avut loc n activitatea economic , a rezultatelor activit ii din structurile economice, relevarea fraudelor i depistarea cauzelor acestora, precum i identificarea ac iunilor eficiente pentru a fi
5

D. Petic Roman, Dreptul finan elor publice, Editura Alma Mater, Sibiu, 2007, p. 224

generalizate. Astfel, controlul particip

nemijlocit la actul de conducere, furniznd date i major a controlului financiar, constnd n de cei vinova i. M surile

informa ii pentru fundamentarea deciziilor economico-financiare6. Func ia recuperatorie prezint o importan ac iunea de descoperire i recuperare a pagubei i luare de m suri fa organul ierarhic superior sau justi ie7. Formele procedurale legale de recuperare sunt: recuperarea pe calea execut rii silite, recuperarea pe calea r spunderii materiale reglementat recuperarea pe calea ac iunii civile n justi ie. Func ia pedagogic are un caracter formativ, de generalizare a experien ei pozitive8. Controlul, prin rezultatele sale, contribuie la formarea deontologiei profesionale, ndeosebi a celor implica i n administrarea fondurilor publice. La rndul lor, persoanele care alc tuiesc corpul de control, prin nivelul de preg tire i atitudine civic , trebuie s reprezinte un model de comportament corect, dar i intransigent. Aceast func ie se realizeaz i n combaterea manifest rilor ilegale, prin depistarea i sanc ionarea lor cu fermitate. Publicitatea realizat n jurul acestor cazuri va contribui i va favoriza ndeplinirea corect , n deplin legalitate a atribu iilor de serviciu. Exercitarea ntr-un spirit de obiectivitate i legalitate a controlului, este n m sur s asigure rela ii corecte i civilizate ntre controlor i controlat. Func ia coercitiv i sanc ionatorie a controlului financiar vizeaz descurajarea abaterilor prin sanc ionarea celor care se abat de la normele stabilite. Func ia de reglare a activit ii i de corectare a deregl rilor se realizeaz prin procedee i tehnici specifice controlului financiar cu ajutorul c rora se constat nereguli, deficien e i abateri, procedndu-se apoi la corectarea i aducerea la parametrii de normalitate i legalitate a situa iilor rezultate. de legisla ia muncii, precum i

de constrngere se iau fie de organele de control direct, fie la propunerea acestora de c tre

6 7

Adam Dr goi, Ioan Laz r, Drept Financiar, Editura Risoprint, Cluj Napoca, 2008, p. 271 D. Petic Roman, op. cit., p.331 8 Idem

b) func ii cu caracter particular y func ia de m surare ulterioar a ecarturilor; y func ia de diagnosticare a erorilor financiare; y func ia de revizuire a obiectivelor sau a previziunilor viitoare; y func ia de a interveni n cadrul competen elor date, care are ca obiectiv solu ionarea problemelor entit ii economice; y func ia de preg tire a entit ilor economice, care se realizeaz pe baza rezultatelor controlului financiar; y func ia de nv are se materializeaz prin ac iunea coercitiv a controlului9. 3. Obiectul controlului financiar const remedia i evita n viitor. ntr-o caracterizare general , actele i opera iunile de control financiar sunt: - verific ri documentare i faptice; - consemn ri scrise ale constat rilor; - formul ri de aprecieri i concluzii; - decizii privind coerci iunile necesare pentru restabilizarea conformit ii activit ii financiare a subiectelor de drept controlate10. Aceste verific ri, consemn ri i decizii se reg sesc cu deosebiri inerente n procedurile de control financiar desf urate fie preventiv, fie concomitent, fie posterior asupra actelor i opera iunilor financiare. n acela i timp, potrivit necesit ii, activitatea de control financiar este desf urat de organe i persoane investite prin lege cu atribu iuni de control sau de verificare a respect rii i aplic rii conforme a dispozi iilor de drept financiar public. Ca urmare a acestui fapt, opera iunile de control financiar pot fi s vr ite numai de c tre organele i persoanele legal mputernicite, ele sunt acte i opera iuni autorizate de stat n interes public i, n consecin , sunt obligatorii pentru toate subiectele de drept vizate. n examinarea modului n care se respect

principiile stabilite, cu scopul de a identifica erorile, abaterile, lipsurile, deficien ele pentru a le

10

M. Boulescu, M.Ghi , Control financiar, Editura Eficient, Bucure ti, 1997, pp. 26-27 A. Dr goi, I.Laz r,op. cit. , p. 268

n timpul controlului, echipele de control trebuie s urm reasc dac actele i opera iunile care fac obiectul examin rii ndeplinesc n mod cumulativ condi iile de legalitate, operativitate, eficien , economicitate i realitate11. Exercitarea controlului financiar fiind necesar asupra activit ii financiare a tuturor organelor de stat, institu iilor i autorit ilor publice centrale i locale, organele de control financiar sunt organizate ntr-o anumit ierarhie i investite cu atribu ii de control n domeniul bugetar sau numai n domeniul fiscal. n ceea ce prive te modul de organizare, n statele moderne cu economie liberal capitalist i regim politic democrat parlamentar, controlul financiar este conceput i se aplic preponderent cu denumirea de control al execut rii bugetului de stat i bugetelor locale. De exemplu, avnd n vedere nsemn tatea bugetului de stat ca act parlamentar de autorizare anual a veniturilor i cheltuielilor publice, controlul financiar din Fran a i alte state europene este reglementat ca un control al execut rii bugetului de stat menit s asigure conformitatea execut rii bugetului de stat. n acest scop, controlul execut rii bugetului de stat se exercit principale de control administrativ, jurisdic ional i parlamentar . Controlul financiar nu trebuie limitat numai la cel care se realizeaz din afara institu iilor supuse acestuia, ci trebuie n eles i ca o activitate intern , instrument de autoreglare a ac iunilor proprii. 4. Obiectul controlului financiar din Uniunea European l constituie resursele proprii ale Uniunii Europene, finan rile acordate de c tre aceasta Europene, concomitent cu prevenirea fraudei. Potrivit Regulamentului nr. 1150/2000 al Consiliului (CE, Euratom) din 22 mai 2000 modificat prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2028/2004 al Consiliului din 16 noiembrie 2004 i prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 105/2009 al Consiliului din 26 ianuarie 2009 pentru implementarea Deciziei nr. 94/728 (CE, Euratom) asupra sistemului de resurse proprii ale Comunit ilor, resursele proprii ale comunit ilor sunt fonduri puse la dispozi ia Uniunii i protejarea intereselor Uniunii
12

sub formele

11 12

D.D. aguna, op. cit., p. 304 A. Dr goi, I. Laz r, op.cit, p. 268

Europene de statele membre, prin intermediul Comisiei i sunt controlate periodic, conform prevederilor din Regulament13. Competen a de a efectua controale i inspec ii n leg tur cu managementul resurselor proprii ale comunit ilor revine statelor membre, ns controlul nu poate fi ini iat dect la cererea Comisiei, acesta avnd obliga ia s precizeze i motivele. Comisia poate realiza propriile inspec ii la fa a locului, caz n care i vor fi puse la dispozi ia toate documentele justificative necesare. n conformitate cu prevederile art. 20 din Regulamentul nr. 1150/200014 a fost nfiin at i Comitetul Consultativ pentru resursele proprii, alc tuit din reprezentan i ai statelor membre (5 reprezentan i oficiali pentru un stat) i reprezentan i ai Comisiei. n ceea ce prive te controlul finan rilor acordate de Uniunea European se stabile te c responsabilul na ional cu organizarea unei pl i va putea cere beneficiarului s fac o asigurare n avans pentru a limita eventualele riscuri asociate cu pl ile legate de prefinan are. Dup acordarea finan rii, suma atribuit nu va fi considerat definitiv pn la acceptarea de c tre institu ie a rapoartelor finale, f r ca aceasta s aduc stingerea dreptului ulterior de control din partea institu iei. n cazul n care beneficiarul nu- i va ndeplini obliga iile contractuale, finan area va fi suspendat , redus sau anulat , nu ns nainte ca beneficiarul s fi avut ocazia s i prezinte punctul de vedere. n ceea ce prive te protejarea intereselor Uniunii Europene i prevenirea fraudei, art. 28015 al Tratatului Institu ional CE instituie obliga ia pentru statele membre de a lua m suri pentru combaterea fraudei care afecteaz interesele financiare ale U.E. similare cu cele luate pentru combaterea fraudei care aduce atingere propriilor resurse financiare. n acest sens, institu iile U.E. au luat multiple m suri, dintre care amintim: a) Decizia Comisiei nr. 94/140/EC din 23 februarie 1994 prin care se instituie un Comitet Consultativ pentru coordonarea prevenirii fraudei. Acesta este alc tuit din cte 2 reprezentan i ai fiec rui stat membru, care pot fi asista i de al i 2 func ionari publici ai serviciilor n cauz .
13

14

A. Dr goi, I. Laz r, op.cit, p. 318 Idem 15 Introdus n cadrul CE prin Tratatul de la Amsterdam,a prev zut un nou cadru institu ional pentru combaterea fraudei. Noua dispozi ie prevede n special competen a Comunit ii i a statelor membre i cooperarea strns i sistematic ntre autorit ile competente ale statelor membre i Comisie pentru protejarea intereselor financiare ale Comunit ii

b) Decizia Comisiei din 28 aprilie 1999 prin care a fost nfiin at Oficiul European de lupt Anti-Fraud (OLAF acronimul n limba francez ). Obiectivele Oficiului sunt: - protejarea intereselor Uniunii Europene; - lupta mpotriva fraudei sau oric rei activit i ilegale, inclusiv mpotriva celor ap rute n cadrul institu iilor europene. Oficiul i ndepline te obiectivele prin realizarea, n deplin competente ale statelor membre, n scopul coordon rii activit ii acestora. independen a unor investiga ii externe i interne i organizarea de ntlniri regulate de cooperare ntre autorit ile

5. Principalele forme de control financiar Controlul financiar se realizeaz printr-o diversitate de forme, n func ie de momentul, sfera, temeiul, volumul lucr rilor, felul activit ii, al organelor care-l efectueaz sau dup modul de concretizare, i anume: A. Dup momentul n care se efectueaz se disting urm toarele forme de control: a) Controlul preventiv este un control specializat, ce implic opera iunilor, a utiliz rii cu eficien a fondurilor materiale verificarea i analiza activit ii economice i financiare sub aspectul legalit ii, oportunit ii, necesit ii actelor i i b ne ti, precum i pentru asigurarea integrit ii acestora16. Aceast form de control se organizeaz la toate societ ile comerciale i institu ii publice sau private, ministere, departamente, alte organe centrale de stat, prefecturi, prim rii. Prin exercitarea acestei forme de control sunt oprite, nainte de efectuare, actele i opera iunile care nu sunt legale, necesare sau oportune nc din faza de angajare i de plat , respectiv livrare i ncasare. b) Controlul concomitent se exercit n timpul desf ur rii proceselor economice i financiare, simultan cu efectuarea actelor i opera iunilor legate de aceste activit i, cu scopul de a interveni pentru corectarea sau eliminarea deficien elor ori ilegalit ilor. Acest control se exercit inopinat, cel pu in o dat pe lun , prin verific ri faptice pe baz de documente, n totalitate sau prin sondaj, n conformitate cu specificul activit ilor. Controlul se exercit de membrii consiliului de administra ie, cenzori, inspectori sau orice alt persoan desemnat cu asemenea atribu ii. Rezultatele controlului i m surile luate se consemneaz ntr-un registru de control, care cuprinde: data execut rii controlului, activitatea controlat , constat rile f cute,
16

D.D. aguna, Tratat de drept financiar i fiscal, Ed. All Beck, Bucure ti,2001, p.334

m surile luate sau propuse, precum i m surile dispuse de consiliul de administra ie17. c) Controlul posterior se exercit asupra actelor i opera iunilor economice i financiare, dup ce acestea au fost executate. De i aceast form de control urmeaz faza efectu rii actelor i opera iunilor, prezint avantajul c se poate executa cu minu iozitate i f r s afecteze activitatea curent a unit ii controlate. Sub acest aspect, este un control temeinic, pe baza c ruia se pot trage concluzii utile pentru activitatea viitoare, avnd deci, i o latur de prevenire. B. Dup sfera de ac iune a controlului: a) Controlul financiar intern este organizat n interiorul ntreprinderilor i efectuat de un personal calificat apar innd firmei, urm rind func ionarea acesteia i examinnd permanent activitatea n faza ini ial , pe parcursul desf ur rii i n faza final . Vorbim astfel de un control concomitent i posterior n acela i timp, avnd rolul s asigure cunoa terea realit ii, s eviden ieze fidel i s permit analizarea activit ii firmei, inclusiv pe cea privind eviden a. Fiind efectuat n toate compartimentele unei societ i comerciale, pe baza dispozi iei consiliului de administra ie al acesteia, acest control are sarcina de a verifica, de a constata i de a stabili consecin ele unor fapte frauduloase, propunnd totodat i m surile necesare pentru nl turarea pe viitor a deficien elor constatate18. Controlul intern este considerat ca un control preventiv, care creeaz posibilitatea interven iei utile i operative pentru evitarea sau nl turarea disfunc ionalit ilor n activitatea firmei respective. b) Controlul financiar extern este efectuat de personal calificat i autorizat din afara firmei i urm re te rezultatele activit ii ntreprinderii reflectate n situa ia sa financiar la un moment dat. Se efectueaz prin certificarea documentelor existente la al i agen i economici, parteneri de afaceri cu unitatea controlat , n vederea constat rii veridicit ii actelor opera iunilor primare. C. Dup termenul n care se efectueaz controlul: a) controlul financiar continuu- se exercit economice controlate f r ntreruperi; b) controlul financiar periodic- se desf oar n anumite intervale, stabilite prin programe, avnd caracter inopinat i cuprinde totalitatea obiectivelor sau a faptelor de controlat. D. Dup felul activit ii controlate: control de cas ; control de magazie, de documente, de
17 18

pe toat

durata efectu rii opera iunilor

A. Dr goi, I. Laz r, op. cit, p. 273 Luigi Popescu, Fiscalitate comparat n afaceri, Editura Sitech, Craiova, 2009, p.102

opera iuni financiare, etc. E. Dup organele care l exercit : a) control financiar ierarhic; b) control financiar de gestiune- conducerea firmei se asigur c resursele ob inute i cele disponibile sunt utilizate optim pentru a realiza obiectivele formulate n strategie; c) control financiar de execu ie- urm re te ac iunile pornind de la baza ierarhiei firmei pentru a vedea dac ele corespund instruc iunilor primite i dac se ndeplinesc. F. Dup modul de concretizare: a) control financiar direct este exercitat de manager prin contactul direct cu activitatea colaboratorilor s i; b) control financiar indirect realizat de manager prin examinarea rezultatelor individualizarea lor; c) control financiar de drept; d) control financiar de fapt. G. Dup volumul lucr rilor controlate: a) control financiar total- se realizeaz de obicei atunci cnd persoana desemnat pentru efectuarea verific rii este obligat s acorde un aviz n leg tur cu legalitatea, oportunitatea, economicitatea, eficacitatea i eficien a unei opera iuni sau a legalit ii unui document ntocmit i are loc asupra tuturor documentelor i a activita ilor care se desf oar n perioada analizat ; b) control prin sondaj- const n verificarea selectiv a documentelor i opera iunilor considerate semnificative19; i

6.

Metodele controlului financiar No iunea de metod eviden iaz ansamblul de principii, de procedee i tehnici prin care o situa ie, un adev r

se cerceteaz fenomenele i procesele economice pentru a pune n eviden n scopul cunoa terii acestora 20.

Acest ansamblu de instrumente, utilizat n metodologia de control, se folose te n func ie de natura activit ilor sau opera iunilor controlate, de formele de control financiar, de sursele de informare pentru control, natura abaterilor, etc.
19 20

Iosif Moldovan, Managementul resurselor financiare publice -Suport de curs, p.78 Victor Munteanu , Control si audit financiar, Editura Lucman Serv, Bucure ti, 1998, p. 47 64

Principalele metode tehnice de control sunt21 : Studiu general prealabil sau cercetarea const n examinarea i observarea nemijlocit , direct pe teren, a fonomenelor sau opera iunilor economice supuse controlului cu scopul de a stabili modul n care se desf oar cauzele care au generat unele deficien e, m surile ce se impun pentru remediere, examinarea care este impus de nevoia n elegerii exacte a activit ilor care au generat emiterea unor acte i efectuarea unor opera iuni supuse controlului, precum i a fenomenelor care le-au alterat con inutul. Controlul financiar documentar reprezint un ansamblu de ac iuni de verificare, care are loc pentru stabilirea realit ii i legalit ii unor date sau unor opera iuni economice nregistrate n documentele primare i/sau n eviden ele tehnico-operative, financiare i contabile ca i a eficien ei efectu rii acestor opera iuni economice. Controlul financiar faptic, exercitat la fa a locului, prin observarea direct a proceselor i fenomenelor, cercetarea i investigarea activit ilor economice i financiare. Acest procedeu de control financiar are sarcina de a constata situa ii ce nu rezult din documentele existente. Controlul financiar tematic const n verificarea unei anumite probleme- opera iuni de casierie, eviden a i p strarea mijloacelor materiale i b ne ti, retribu ia muncii- cu scopul de a face compara ii i de a concluziona. Control financiar total se execut asupra tuturor actelor i opera iunilor ce au avut loc n perioada de la ultimul control financiar. Este un control documentar i faptic i prive te activitatea tuturor compartimentelor din cadrul societ ii comerciale, pe o anumit perioad de timp. Controlul financiar par ial presupune verificarea numai a unor sectoare din activitatea unit ii controlate i pe o anumit perioad de timp. Acest procedeu de control se poate efectua i prin sondaj asupra unor acte sau opera iuni economice i financiare. Controlul financiar complex presupune verificarea activit ii unit ii controlate, sub toate aspectele, de c tre echipa de control, format din reprezentan ii mai multor organe de control. Acest procedeu este deosebit de eficace deoarece asigur cooperarea mai multor organisme de control, n scopul stabilirii de concluzii i aplic rii mai multor m suri cu caracter general, de ansamblu, pentru activitatea economic i financiar . i documentar , n principal, ca Control inopinat const n activitatea de verificare faptic
21

A. Dr goi, I. Laz r, op.cit., p. 274-275

urmare a unei sesiz ri cu privire la existen a unor fapte de nc lcare a legisla iei fiscale, f r anun area n prealabil a contribuabilului; Control ncruci at const n verificarea documentelor i opera iunilor impozabile ale contribuabilului, n corela ie cu cele de inute de alte persoane sau de alte unit i prin care s-au f cut decont ri, de la care s-au primit sau c rora li s-au livrat materiale, produse, m rfuri sau alte valori; controlul ncruci at poate fi i inopinat. Control financiar mixt presupune folosirea mai multor procedee tehnice de control, cu scopul de a realiza o mai mare eficacitate a ac iunii de verificare i de a elimina dezavantajele unora dintre procedeele de control. Controlul financiar repetat se exercit n situa ia cnd rezultatele ac iunii de control efectuate anterior, sunt neconcludente, incomplete sau nesatisf c toare i deci, se impune cu necesitate un nou control. Al turi de aceste metode control financiar, unii autori22 au f cut referire i la alte tehnici de control: Controlul electronic, care const n activitatea de verificare a contabilit ii i a surselor acesteia, prelucrate n mediu electronic, utiliznd metode de analiz , evaluare i testare asistate de instrumente informatice specializate23; Investiga ia este o tehnic a procedeului de control documentar, fiind o ac iune proprie a organului de control efectundu-se atunci cnd n documentele i eviden ele verificate nu se g sesc toate elementele necesare sus inerii unei constat ri dar nici elemente care s conduc la concluzia corectitudinii opera iunii verificate. Nefiind o surs de control suficient , investiga ia reprezint ns o modalitate de informare care poate determina organul de control s aplice i alte tehnici de control. Inventarierea este o modalitate de realizare a controlului faptic printr-un ansamblu de opera iuni care au drept scop constatarea, la un moment dat, a existen ei cantitative i calitative a documentelor de activ i pasiv din patrimoniul unei unit i precum i a modului de executare a sarcinilor de c tre gestionari.

D. Petic Roman, M. Tudor, D. Iancu. Dreptul finan elor publice. Subiecte propuse pentru examenul de licen , Edi ia a II-a rev zut i ad ugit , Editura Alma Mater, Sibiu, 2006, p. 128 i urm. 23 Iosif Moldovan, op. cit, p.78

22

Prin inventariere se controleaz existen a valorilor materiale i b ne ti n scopul depist rii neconcordan elor dintre datele nregistrate n eviden i realitate. O condi ie esen ial pentru stabilirea realit ii este ca inventarierea s se efectueze inopinat i, pe ct posibil, n toate locurile unde sunt asemenea repere n unitate. Expertiza reprezint un mijloc de prob , constituind o modalitate de control faptic i cantit ii de materiale necesare folosit pentru stabilirea integrit ii valorilor materiale, realit ii unei opera ii, calit ii unor produse, con inutului anumitor lucr ri, volumului de manoper pentru executarea lor, etc. Observarea direct este o tehnic de exercitare a controlului faptic i const n deplasarea organului de control n locurile unde se realizeaz activit i pe baz de program inopinat, atunci cnd apar situa ii care nu rezult din documente.

7. Organizarea i exercitarea activit ii de control financiar n Romnia Evolu ia legisla iei n domeniul organiz rii i exercit rii activit ii de control financiar n ara noastr a parcurs un drum ascendent ncepnd cu anul 1990, urm rindu-se implementarea formelor specifice ale economiei de pia controlul utiliz rii fondurilor publice. n ara noastr , activitatea de control financiar ce se desf oar prin Ministerul Economiei i Finan elor este reglementat prin dispozi iile Legii nr. 500/200224 privind finan ele publice i normele metodologice n domeniul controlului financiar. Ministerului Economiei i Finan elor i revine n principal rolul de a aplica strategia i programul de guvernare n domeniul finan elor publice. Prin Hot rrea Guvernului nr. 34/200925 privind organizarea i func ionarea Ministerului Finan elor Publice sunt stabilite func iile acestuia: a) de strategie, prin care se asigur , n conformitate cu politica financiar a Guvernului i cu normele Uniunii Europene, elaborarea strategiei n domeniile de activitate specifice ministerului; b) de reglementare i sintez , prin care se asigur elaborarea cadrului normativ i institu ional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice n domeniul finan elor publice;
24 25

n aceast activitate deosebit de important pentru

Publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 597 din 13.08.2002 Publicat n Monitorul Oficial al Romniei, nr. 52 din 28.01.2009

c) de reprezentare, prin care se asigura, n numele statului romn i al Guvernului Romniei, reprezentarea pe plan intern i extern n domeniul s u de activitate; d) de prognoz , prin care se asigur elaborarea de studii i prognoze pe termen scurt, mediu i lung privind evolu ia economiei romne ti n ansamblu, pe sectoare i n profil teritorial, precum i fundamentarea principalelor m suri de politic economic , exercitat prin Comisia Na ional de Prognoz ; e) de elaborare i implementare a politicii bugetare i a politicii fiscale a Guvernului; f) de administrare a veniturilor statului; g) de administrare a resurselor derulate prin Trezoreria Statului; h) de administrare a datoriei publice; i) de implementare a prevederilor Tratatului de aderare a Romniei la Uniunea European pentru domeniul financiar i fiscal; j) de coordonare a asisten ei financiare nerambursabile acordate Romniei de Uniunea European i de statele membre ale acesteia, precum i de statele membre ale Asocia iei Europene a Liberului Schimb; k) de coordonare a rela iilor bugetare cu Uniunea European , precum i a contactelor cu structurile comunitare, din punct de vedere administrativ, n acest domeniu; l) de autoritate pentru coordonarea instrumentelor structurale, avnd responsabilitatea coordon rii preg tirii, dezvolt rii, armoniz rii i func ion rii cadrului legislativ, institu ional, procedural i programatic pentru gestionarea instrumentelor structurale; m) de autoritate de management pentru Programul opera ional "Asisten tehnic "; n) de control financiar public intern; o) de organizare i exercitare a auditului intern n entit ile publice, inclusiv n Ministerul Finan elor Publice; p) de eviden a bunurilor ce constituie domeniul public al statului; q) de combatere a evaziunii fiscale, exercitat prin Agen ia Na ional de Administrare Fiscal i unit ile subordonate; r) de autoritate cu competen e n domeniul politicii coordonare,ndrumare i control n acest domeniu; i legisla iei vamale,

Practica demonstreaz

majoritatea atribu iilor operative stabilite n sarcina

Ministerului Economiei i Finan elor au fost transferate Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal astfel c ministerul mai are numai un rol de coordonare26.

26

A. Dr goi, I.Laz r, op.cit., p. 291