Codul de procedura fiscala actualizat. Ordonanta Guvernului OG 92 2003 privind Codul de procedur fiscal , publicata in Monitorul Oficial nr.

513 din 31.7.2007

OG 92 2003 actualizata prin:

y

y y

y y

y y y y y y y y y y y y y

Legea 188/2011 - privind gestionarea taxelor colectate în cadrul aplic rii politicii agricole comune i care fac parte din sistemul de finan are al fondurilor europene pentru agricultur , precum i din sistemul resurselor proprii al Uniunii Europene 31 octombrie 2011 Monitorul Oficial 763/2011 OG 29/2011 - pentru modificarea i completarea OG 92/2003 privind Codul de procedur fiscal 17 septembrie 2011 Monitorul Oficial 626/2011 Decizie curtea constitu ional - referitoare la excep ia de neconstitu ionalitate a prevederilor art. 44 alin. (3) din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal 7 iulie 2011 Monitorul Oficial 482/2011 OUG 88/2010 - pentru modificarea i completarea OG 92/2003 privind Codul de procedur fiscal 24 iunie 2011 Monitorul Oficial 669/2010 OUG 35/2011 - pentru stabilirea unor m suri în domeniul realiz rii programelor de interes public sau social, al îndeplinirii obliga iilor fiscale i al func ion rii optime a institu iilor statului, precum i pentru aplicarea unitar a dispozi iilor legale 11 aprilie 2011 Monitorul Oficial 253/2011 OUG 117/2010 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal i reglementarea unor m suri financiar-fiscale 30 decembrie 2010 Monitorul Oficial 891/2010 OUG 88/2010 - pentru modificarea i completarea OG 92/2003 privind Codul de procedur fiscal 01 octombrie 2010 Monitorul Oficial 669/2010 OUG 54/2010 - privind unele m suri pentru combaterea evaziunii fiscale 23 iunie 2010 Monitorul Oficial 421/2010 OUG 39/2010 - pentru modificarea i completarea OG 92/2003 privind Codul de procedur fiscal 01 iulie 2010 Monitorul Oficial 278/2010 OUG 46/2009 - privind îmbun t irea procedurilor fiscale i diminuarea evaziunii fiscale 25 octombrie 2009 Monitorul Oficial 347/2009 Legea 324/2009 - pentru aprobarea OUG 46/2009 privind îmbun t irea procedurilor fiscale i diminuarea evaziunii fiscale 25 octombrie 2009 Monitorul Oficial 713/2009 OUG 19/2008 - pentru modificarea i completarea OG 92/2003 privind Codul de procedur fiscal 04 iunie 2009 Monitorul Oficial 163/2008 OUG 46/2009 - privind îmbun t irea procedurilor fiscale i diminuarea evaziunii fiscale 25 mai 2009 Monitorul Oficial 347/2009 OUG 192/2008 - privind aprobarea unor m suri de relaxare fiscal în vederea cre terii economice i a num rului locurilor de munc 08 mai 2009 Monitorul Oficial 815/2008 OUG 34/2009 - cu privire la rectificarea bugetar pe anul 2009 i reglementarea unor m suri financiar-fiscale 14 aprilie 2009 Monitorul Oficial 249/2009 OG 47/2007 - privind reglementarea unor m suri financiar-fiscale 10 aprilie 2009 Monitorul Oficial 603/2007 OUG 192/2008 - privind aprobarea unor m suri de relaxare fiscal în vederea cre terii economice i a num rului locurilor de munc 04 decembrie 2008 Monitorul Oficial 815/2008 OUG 19/2008 - pentru modificarea i completarea OG 92/2003 privind Codul de procedur fiscal 03 martie 2008 Monitorul Oficial 163/2008 y OG 47/2007 - privind reglementarea unor m suri financiar-fiscale 03 septembrie 2007 Monitorul Oficial 603/2007

Cap. IV Înlesniri la plat Art. 121 - Înlesniri la plata obliga iilor fiscale

organul fiscal competent poate acorda pentru obliga iile fiscale restante.(1) La cererea temeinic justificat a contribuabililor. cât i în timpul efectu rii acesteia. contribu iilor i a altor obliga ii la bugetul local. în condi iile legii. c) e alon ri la plata dobânzilor i/sau a penalit ilor de orice fel. înlesniri la plat . în cazul e alon rilor la plat . în condi iile legii. pentru obliga iile bugetare restante pe care le administreaz . taxelor. datorate i neachitate dup data de 1 iulie 2003 de c tre persoanele fizice. pot acorda. b) amân ri la plata impozitelor. (2) La cererea temeinic justificat a debitorilor. prin autorit ile administra iei publice locale care administreaz aceste bugete. taxelor. e) scutiri sau reduceri de impozite i taxe locale. b) o sum rezultat din raportul dintre contravaloarea debitelor amânate i dobânzile . cu excep ia dobânzilor datorate pe perioada de amânare. garan ia este: a) o sum egal cu dou rate medii din e alonare. (3) Procedura de acordare a înlesnirilor la plat pentru crean ele bugetare locale se stabile te prin acte normative speciale. persoane fizice sau juridice. d) amân ri i/sau scutiri ori amân ri i/sau reduceri de dobânzi i/sau penalit i de întârziere. creditorii bugetari locali. contribu iilor i a altor obliga ii la bugetul local. atât înaintea începerii execut rii silite. chiriilor. (5) Pentru obliga iile la bugetul local. redeven elor. cu excep ia dobânzilor datorate pe perioada de e alonare. urm toarele înlesniri la plat : a) e alon ri la plata impozitelor. reprezentând obliga ii bugetare locale e alonate i dobânzi calculate. (4) Pentru acordarea înlesnirilor la plat creditorii bugetari locali vor cere debitorilor constituirea de garan ii. chiriilor.

în condi iile legii. se îndestuleaz din garan iile depuse.Constituirea de garan ii Organul fiscal solicit constituirea unei garan ii pentru: a) suspendarea execut rii silite în condi iile art. Art.calculate i num rul de luni aprobate pentru amânare la plat . b) scrisoare de garan ie bancar . Cap. . în condi iile art. 25 alin. dac nu s-a realizat scopul pentru care acestea au fost solicitate. d). b) ridicarea m surilor asigur torii. Art. prin: a) consemnarea de mijloace b ne ti la o unitate a Trezoreriei Statului. V Constituirea de garan ii Art. d) gaj asupra unor bunuri mobile. d) în alte cazuri prev zute de lege. 123 . 124 . garan ia este de 100% din totalul crean ei bugetare locale pentru care s-a acordat înlesnirea.Valorificarea garan iilor Organul competent. în cazul amân rilor la plat . e) fidejusiune.Tipuri de garan ii Garan iile pentru luarea m surilor prev zute la art. datorate i neachitate dup data de 1 iulie 2003 de c tre persoanele juridice. 122 . în condi iile legii. (6). 143 alin. (2) lit. 122 se pot constitui. (6) Pentru obliga iile la bugetul local. c) asumarea obliga iei de plat de c tre alt persoan prin angajament de plat . c) ipotec asupra unor bunuri imobile din ar .

m surile asigur torii se transform în m suri executorii. VI M suri asigur torii Art.i ascund ori s . (4) M surile asigur torii se dispun prin decizie emis de organul fiscal competent. dup caz. de organele fiscale competente. cât i de instan ele judec tore ti ori de alte organe competente. (3) Aceste m suri pot fi luate i în cazul în care crean a nu a fost înc individualizat i nu a devenit scadent . . f r îndeplinirea altor formalit i. m surile asigur torii vor fi ridicate. O dat cu individualizarea crean ei i ajungerea acesteia la scaden . (5) Decizia de instituire a m surilor asigur torii trebuie motivat conduc torul organului fiscal competent. 125 . În decizie organul fiscal va preciza debitorului c prin constituirea unei garan ii la nivelul crean ei stabilite sau estimate. dac nu au fost desfiin ate în condi iile legii. care se aplic în mod corespunz tor. r mân valabile pe toat perioada execut rii silite. (2) Se dispun m suri asigur torii sub forma popririi asigur torii i sechestrului asigur toriu asupra bunurilor mobile i/sau imobile proprietate a debitorului. precum i asupra veniturilor acestuia. (2). precum i cele dispuse de instan ele judec tore ti sau de alte organe competente se duc la îndeplinire în conformitate cu dispozi iile referitoare la executarea silit . M surile asigur torii dispuse atât de organele fiscale competente. periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea. prin procedura administrativ .i risipeasc patrimoniul. precum i în cazul suspend rii execut rii actului administrativ prev zute la art. 184.Poprirea i sechestrul asigur toriu (1) M surile asigur torii prev zute în prezentul capitol se dispun i se duc la îndeplinire. când exist pericolul ca acesta s se sustrag . în cazul nepl ii. i semnat de c tre (6) M surile asigur torii dispuse potrivit alin. s .Cap.

precum i familiei sale: a) bunurile mobile de orice fel care servesc la continuarea studiilor i la formarea profesional . de c tre creditorii fiscali.Ridicarea m surilor asigur torii M surile asigur torii instituite potrivit art. 123. (9) Dac valoarea bunurilor proprii ale debitorului nu acoper integral crean a fiscal a bugetului general consolidat. 146 . 168. vor dobândi vreun drept asupra imobilului respectiv. precum i cele strict necesare exercit rii profesiei sau a altei ocupa ii cu . prin decizie motivat . când au încetat motivele pentru care au fost dispuse sau la constituirea garan iei prev zute la art. (8) Înscrierea face opozabil sechestrul tuturor acelora care. Art.(7) În cazul înfiin rii sechestrului asigur toriu asupra bunurilor imobile. dup caz. un exemplar al procesului-verbal întocmit de organul de executare se comunic pentru înscriere Biroului de carte funciar . dup înscriere. (10) Împotriva actelor prin care se dispun i se duc la îndeplinire m surile asigur torii cel interesat poate face contesta ie în conformitate cu prevederile art. Actele de dispozi ie ce ar interveni ulterior înscrierii prev zute la alin. 126 . pentru cota-parte de inut de acesta. Sec iunea a 3-a Executarea silit a bunurilor mobile Art. (7) sunt lovite de nulitate absolut . fiind necesare vie ii i muncii debitorului. cu excep iile prev zute de lege.Executarea silit a bunurilor mobile (1) Sunt supuse execut rii silite orice bunuri mobile ale debitorului. (2) În cazul debitorului persoan fizic nu pot fi supuse execut rii silite. m surile asigur torii pot fi înfiin ate i asupra bunurilor de inute de c tre debitor în proprietate comun cu ter e persoane. 125 se ridic .

f) bunurile declarate neurm ribile prin alte dispozi ii legale. creditorul fiscal dobânde te un drept de gaj care confer acestuia în raport cu al i creditori acelea i drepturi ca i dreptul de gaj . precum i s sechestreze alte bunuri ale debitorului.caracter permanent. e) obiectele necesare persoanelor cu handicap sau destinate îngrijirii persoanelor bolnave. (6) Executorul fiscal. (5) Pentru bunurile mobile anterior sechestrate ca m sur asigur torie nu este necesar o nou sechestrare. cum sunt uneltele. chiar dac acestea se afl la un ter . (4) Executarea silit a bunurilor mobile se face prin sechestrarea i valorificarea acestora. b) bunurile strict necesare uzului personal sau casnic al debitorului i familiei sale. (5) se g sesc la locul aplic rii sechestrului i dac nu au fost substituite sau degradate. semin ele. inclusiv cele necesare desf ur rii activit ii agricole. în cazul în care cele g site la verificare nu sunt suficiente pentru stingerea crean ei. îngr mintele. Sechestrul se instituie printr-un proces-verbal. (3) Bunurile debitorului persoan fizic necesare desf ur rii activit ii de comer nu sunt exceptate de la executare silit . la începerea execut rii silite. (8) Prin sechestrul înfiin at asupra bunurilor mobile. precum i obiectele de cult religios. este obligat s verifice dac bunurile prev zute la alin. iar dac debitorul se ocup exclusiv cu agricultura. (7) Bunurile nu vor fi sechestrate dac prin valorificarea acestora nu s-ar putea acoperi decât cheltuielile execut rii silite. d) combustibilul necesar debitorului i familiei sale pentru înc lzit i pentru prepararea hranei. alimentele strict necesare pân la noua recolt . c) alimentele necesare debitorului i familiei sale pe timp de dou luni. socotit pentru 3 luni de iarn . dac nu sunt mai multe de acela i fel. furajele i animalele de produc ie i de lucru.

e) sumele datorate pentru a c ror executare silit se aplic sechestrul. substituire sau sustragere de la urm rire a bunurilor urm ribile ale debitorului. num rul legitima iei i al delega iei. inclusiv cele reprezentând dobânzi i penalit i de întârziere. Nerespectarea acestei interdic ii atrage r spunderea. potrivit legii. potrivit legii. prenumele i domiciliul debitorului persoan fizic ori. f) numele. bunurile sechestrate sunt indisponibilizate. (10) Actele de dispozi ie care ar interveni ulterior indisponibiliz rii prev zute la alin. indicarea locului. data i num rul de înregistrare a soma iei. d) temeiul legal în baza c ruia se face executarea silit . men ionându-se i cota acestora. sechestrarea lor va fi aplicat o dat cu comunicarea soma iei.în sensul prevederilor dreptului comun. Cât timp dureaz executarea silit debitorul nu poate dispune de aceste bunuri decât cu aprobarea dat . (11) În cazurile în care nu au fost luate m suri asigur torii pentru realizarea integral a crean ei fiscale i la începerea execut rii silite se constat c exist pericolul evident de înstr inare. ale persoanei majore ce locuie te împreun cu debitorul sau denumirea i sediul debitorului. a datei i a orei când s-a f cut sechestrul. de organul competent. . c) num rul dosarului de executare. a celui în culp . b) numele i prenumele executorului fiscal care aplic sechestrul. (9) sunt lovite de nulitate absolut . Art. (9) De la data întocmirii procesului-verbal de sechestru. precum i titlul executoriu în baza c ruia se face executarea silit . în lipsa acestuia. 147 .Procesul-verbal de sechestru (1) Procesul-verbal de sechestru va cuprinde: a) denumirea organului de executare. precum i actul normativ în baza c ruia a fost stabilit obliga ia de plat .

h) men iunea c evaluarea se va face înaintea începerii procedurii de valorificare. atunci când este cazul. prenumele i adresa persoanei c reia i s-au l sat bunurile.numele. ipotec ori privilegiu. în cazul în care în termen de 15 zile de la data încheierii procesuluiverbal de sechestru debitorul nu pl te te obliga iile fiscale. prenumele i domiciliul altor persoane majore care au fost de fa sechestrului. (3) În vederea valorific rii organul de executare este obligat s verifice dac bunurile . dup caz. cum sunt punerea de sigilii. l) men iunea c . k) eventualele obiec ii f cute de persoanele de fa la aplicarea sechestrului. dup caz. dup aprecierea executorului fiscal. acesta din urm semnând cu men iunea de primire a bunurilor în p strare. se va trece la valorificarea bunurilor sechestrate. j) numele. precum i. (2) Câte un exemplar al procesului-verbal de sechestru se pred debitorului sub semn tur sau i se comunic la domiciliul ori sediul acestuia. în cazul în care executorul fiscal nu a putut evalua bunul deoarece acesta necesit cuno tin e de specialitate. precum i locul de depozitare a acestora. custodia ori ridicarea de la locul unde se afl . precum i alte elemente de identificare a acestor persoane. executorul fiscal va men iona aceast împrejurare. pentru identificarea i individualizarea acestora. i) men iunea f cut de debitor privind existen a sau inexisten a unui drept de gaj. custodelui. la aplicarea g) descrierea bunurilor mobile sechestrate i indicarea valorii estimative a fiec ruia. men ionându-se starea de uzur i eventualele semne particulare ale fiec rui bun. sau de administrare ori conservare a acestora. precum i dac s-au luat m suri spre neschimbare. constituit în favoarea unei alte persoane pentru bunurile sechestrate. Dac vreuna dintre aceste persoane nu poate sau nu vrea s semneze. m) semn tura executorului fiscal care a aplicat sechestrul i a tuturor persoanelor care au fost de fa la sechestrare. dup caz.

precum i dac nu au fost substituite sau degradate. a (1) Bunurile mobile sechestrate vor putea fi l sate în custodia debitorului. Art. (4) Când bunurile sechestrate g site cu ocazia verific rii nu sunt suficiente pentru realizarea crean ei fiscale. la care va anexa o copie de pe procesele-verbale de sechestru respective. executorul fiscal încheie proces-verbal de constatare. organul de executare le va trimite i acestora câte un exemplar din procesul-verbal de sechestru. (4) se va încheia procesul-verbal de sechestru. când este necesar. i alte bunuri pe care le va identifica. 148 . (7) Executorul fiscal care constat c bunurile fac obiectul unui sechestru anterior va consemna aceasta în procesul-verbal.Custodele (1) Bunurile mobile sechestrate vor putea fi l sate în custodia debitorului. (6) Dac se sechestreaz i bunuri gajate pentru garantarea crean elor altor creditori. (5) Dac se constat c bunurile nu se g sesc la locul men ionat în procesul-verbal de sechestru sau dac au fost substituite sau degradate. . Pentru bunurile g site cu prilejul investiga iilor efectuate conform alin. (9) În cazul în care executorul fiscal constat c în leg tur cu bunurile sechestrate s-au s vâr it fapte care pot constitui infrac iuni va consemna aceasta în procesul-verbal de sechestru i va sesiza de îndat organele de urm rire penal competente. organul de executare va face investiga iile necesare pentru identificarea i urm rirea altor bunuri ale debitorului.sechestrate se g sesc la locul men ionat în procesul-verbal de sechestru. Prin acela i proces-verbal executorul fiscal va declara sechestrate. (8) Bunurile înscrise în procesele-verbale de sechestru încheiate anterior se consider sechestrate i în cadrul noii execut ri silite. a creditorului sau a altei persoane desemnate de organul de executare sau de executorul fiscal. dup caz.

i se depun. obiecte de art . (3) Cel care prime te bunurile în custodie va semna procesul-verbal de sechestru. colec ii de valoare. la unit ile . obiecte din metale pre ioase. acestea se ridic specializate. executorul fiscal poate aplica sigiliul asupra bunurilor. Atunci când bunurile sunt l sate în custodia debitorului sau a altei persoane desemnate conform legii i când se constat c exist pericol de substituire ori de degradare.ori vor fi ridicate i depozitate de c tre acesta. titluri de valoare. pietre pre ioase. (2) În cazul în care bunurile sechestrate constau în sume de bani în lei sau în valut . cel târziu a doua zi lucr toare. (4) În cazul în care custodele este o alt persoan decât debitorul sau creditorul. organul de executare îi va stabili acestuia o remunera ie inând seama de activitatea depus .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful