P. 1
Codul de Procedura Fiscala Actualizat Inlesniri de Plata

Codul de Procedura Fiscala Actualizat Inlesniri de Plata

|Views: 32|Likes:
Published by Mihaela Akin

More info:

Published by: Mihaela Akin on Jan 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/08/2012

pdf

text

original

Codul de procedura fiscala actualizat. Ordonanta Guvernului OG 92 2003 privind Codul de procedur fiscal , publicata in Monitorul Oficial nr.

513 din 31.7.2007

OG 92 2003 actualizata prin:

y

y y

y y

y y y y y y y y y y y y y

Legea 188/2011 - privind gestionarea taxelor colectate în cadrul aplic rii politicii agricole comune i care fac parte din sistemul de finan are al fondurilor europene pentru agricultur , precum i din sistemul resurselor proprii al Uniunii Europene 31 octombrie 2011 Monitorul Oficial 763/2011 OG 29/2011 - pentru modificarea i completarea OG 92/2003 privind Codul de procedur fiscal 17 septembrie 2011 Monitorul Oficial 626/2011 Decizie curtea constitu ional - referitoare la excep ia de neconstitu ionalitate a prevederilor art. 44 alin. (3) din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal 7 iulie 2011 Monitorul Oficial 482/2011 OUG 88/2010 - pentru modificarea i completarea OG 92/2003 privind Codul de procedur fiscal 24 iunie 2011 Monitorul Oficial 669/2010 OUG 35/2011 - pentru stabilirea unor m suri în domeniul realiz rii programelor de interes public sau social, al îndeplinirii obliga iilor fiscale i al func ion rii optime a institu iilor statului, precum i pentru aplicarea unitar a dispozi iilor legale 11 aprilie 2011 Monitorul Oficial 253/2011 OUG 117/2010 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal i reglementarea unor m suri financiar-fiscale 30 decembrie 2010 Monitorul Oficial 891/2010 OUG 88/2010 - pentru modificarea i completarea OG 92/2003 privind Codul de procedur fiscal 01 octombrie 2010 Monitorul Oficial 669/2010 OUG 54/2010 - privind unele m suri pentru combaterea evaziunii fiscale 23 iunie 2010 Monitorul Oficial 421/2010 OUG 39/2010 - pentru modificarea i completarea OG 92/2003 privind Codul de procedur fiscal 01 iulie 2010 Monitorul Oficial 278/2010 OUG 46/2009 - privind îmbun t irea procedurilor fiscale i diminuarea evaziunii fiscale 25 octombrie 2009 Monitorul Oficial 347/2009 Legea 324/2009 - pentru aprobarea OUG 46/2009 privind îmbun t irea procedurilor fiscale i diminuarea evaziunii fiscale 25 octombrie 2009 Monitorul Oficial 713/2009 OUG 19/2008 - pentru modificarea i completarea OG 92/2003 privind Codul de procedur fiscal 04 iunie 2009 Monitorul Oficial 163/2008 OUG 46/2009 - privind îmbun t irea procedurilor fiscale i diminuarea evaziunii fiscale 25 mai 2009 Monitorul Oficial 347/2009 OUG 192/2008 - privind aprobarea unor m suri de relaxare fiscal în vederea cre terii economice i a num rului locurilor de munc 08 mai 2009 Monitorul Oficial 815/2008 OUG 34/2009 - cu privire la rectificarea bugetar pe anul 2009 i reglementarea unor m suri financiar-fiscale 14 aprilie 2009 Monitorul Oficial 249/2009 OG 47/2007 - privind reglementarea unor m suri financiar-fiscale 10 aprilie 2009 Monitorul Oficial 603/2007 OUG 192/2008 - privind aprobarea unor m suri de relaxare fiscal în vederea cre terii economice i a num rului locurilor de munc 04 decembrie 2008 Monitorul Oficial 815/2008 OUG 19/2008 - pentru modificarea i completarea OG 92/2003 privind Codul de procedur fiscal 03 martie 2008 Monitorul Oficial 163/2008 y OG 47/2007 - privind reglementarea unor m suri financiar-fiscale 03 septembrie 2007 Monitorul Oficial 603/2007

Cap. IV Înlesniri la plat Art. 121 - Înlesniri la plata obliga iilor fiscale

în condi iile legii. pentru obliga iile bugetare restante pe care le administreaz . datorate i neachitate dup data de 1 iulie 2003 de c tre persoanele fizice. taxelor. redeven elor. b) o sum rezultat din raportul dintre contravaloarea debitelor amânate i dobânzile . în condi iile legii. prin autorit ile administra iei publice locale care administreaz aceste bugete. pot acorda. persoane fizice sau juridice. atât înaintea începerii execut rii silite. contribu iilor i a altor obliga ii la bugetul local. e) scutiri sau reduceri de impozite i taxe locale. organul fiscal competent poate acorda pentru obliga iile fiscale restante. taxelor. b) amân ri la plata impozitelor. (4) Pentru acordarea înlesnirilor la plat creditorii bugetari locali vor cere debitorilor constituirea de garan ii. garan ia este: a) o sum egal cu dou rate medii din e alonare. cu excep ia dobânzilor datorate pe perioada de e alonare. (3) Procedura de acordare a înlesnirilor la plat pentru crean ele bugetare locale se stabile te prin acte normative speciale. reprezentând obliga ii bugetare locale e alonate i dobânzi calculate. urm toarele înlesniri la plat : a) e alon ri la plata impozitelor. chiriilor. contribu iilor i a altor obliga ii la bugetul local.(1) La cererea temeinic justificat a contribuabililor. (5) Pentru obliga iile la bugetul local. cât i în timpul efectu rii acesteia. c) e alon ri la plata dobânzilor i/sau a penalit ilor de orice fel. chiriilor. d) amân ri i/sau scutiri ori amân ri i/sau reduceri de dobânzi i/sau penalit i de întârziere. înlesniri la plat . (2) La cererea temeinic justificat a debitorilor. în cazul e alon rilor la plat . creditorii bugetari locali. cu excep ia dobânzilor datorate pe perioada de amânare.

prin: a) consemnarea de mijloace b ne ti la o unitate a Trezoreriei Statului. garan ia este de 100% din totalul crean ei bugetare locale pentru care s-a acordat înlesnirea. în cazul amân rilor la plat . d). în condi iile legii. datorate i neachitate dup data de 1 iulie 2003 de c tre persoanele juridice. V Constituirea de garan ii Art. Art.Constituirea de garan ii Organul fiscal solicit constituirea unei garan ii pentru: a) suspendarea execut rii silite în condi iile art. (6) Pentru obliga iile la bugetul local. e) fidejusiune. b) ridicarea m surilor asigur torii.calculate i num rul de luni aprobate pentru amânare la plat .Tipuri de garan ii Garan iile pentru luarea m surilor prev zute la art. 122 se pot constitui. c) ipotec asupra unor bunuri imobile din ar . c) asumarea obliga iei de plat de c tre alt persoan prin angajament de plat . b) scrisoare de garan ie bancar . Art. 123 . 122 . 124 . în condi iile legii. în condi iile art. dac nu s-a realizat scopul pentru care acestea au fost solicitate.Valorificarea garan iilor Organul competent. (6). d) în alte cazuri prev zute de lege. Cap. (2) lit. . se îndestuleaz din garan iile depuse. 143 alin. 25 alin. d) gaj asupra unor bunuri mobile.

dac nu au fost desfiin ate în condi iile legii. M surile asigur torii dispuse atât de organele fiscale competente. . (2) Se dispun m suri asigur torii sub forma popririi asigur torii i sechestrului asigur toriu asupra bunurilor mobile i/sau imobile proprietate a debitorului. în cazul nepl ii. precum i cele dispuse de instan ele judec tore ti sau de alte organe competente se duc la îndeplinire în conformitate cu dispozi iile referitoare la executarea silit . (2). (4) M surile asigur torii se dispun prin decizie emis de organul fiscal competent. m surile asigur torii vor fi ridicate. periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea. f r îndeplinirea altor formalit i. O dat cu individualizarea crean ei i ajungerea acesteia la scaden . cât i de instan ele judec tore ti ori de alte organe competente. când exist pericolul ca acesta s se sustrag . VI M suri asigur torii Art. dup caz.Poprirea i sechestrul asigur toriu (1) M surile asigur torii prev zute în prezentul capitol se dispun i se duc la îndeplinire.i risipeasc patrimoniul. m surile asigur torii se transform în m suri executorii. precum i în cazul suspend rii execut rii actului administrativ prev zute la art. 125 . precum i asupra veniturilor acestuia. (5) Decizia de instituire a m surilor asigur torii trebuie motivat conduc torul organului fiscal competent. În decizie organul fiscal va preciza debitorului c prin constituirea unei garan ii la nivelul crean ei stabilite sau estimate. i semnat de c tre (6) M surile asigur torii dispuse potrivit alin.i ascund ori s . r mân valabile pe toat perioada execut rii silite. de organele fiscale competente. care se aplic în mod corespunz tor. s .Cap. prin procedura administrativ . (3) Aceste m suri pot fi luate i în cazul în care crean a nu a fost înc individualizat i nu a devenit scadent . 184.

fiind necesare vie ii i muncii debitorului.Executarea silit a bunurilor mobile (1) Sunt supuse execut rii silite orice bunuri mobile ale debitorului. 126 . (7) sunt lovite de nulitate absolut . (2) În cazul debitorului persoan fizic nu pot fi supuse execut rii silite.Ridicarea m surilor asigur torii M surile asigur torii instituite potrivit art. Actele de dispozi ie ce ar interveni ulterior înscrierii prev zute la alin. dup înscriere. precum i cele strict necesare exercit rii profesiei sau a altei ocupa ii cu . când au încetat motivele pentru care au fost dispuse sau la constituirea garan iei prev zute la art. (8) Înscrierea face opozabil sechestrul tuturor acelora care. (9) Dac valoarea bunurilor proprii ale debitorului nu acoper integral crean a fiscal a bugetului general consolidat. un exemplar al procesului-verbal întocmit de organul de executare se comunic pentru înscriere Biroului de carte funciar . cu excep iile prev zute de lege. 146 . Sec iunea a 3-a Executarea silit a bunurilor mobile Art. Art. m surile asigur torii pot fi înfiin ate i asupra bunurilor de inute de c tre debitor în proprietate comun cu ter e persoane. vor dobândi vreun drept asupra imobilului respectiv. precum i familiei sale: a) bunurile mobile de orice fel care servesc la continuarea studiilor i la formarea profesional .(7) În cazul înfiin rii sechestrului asigur toriu asupra bunurilor imobile. 125 se ridic . dup caz. de c tre creditorii fiscali. prin decizie motivat . 123. pentru cota-parte de inut de acesta. (10) Împotriva actelor prin care se dispun i se duc la îndeplinire m surile asigur torii cel interesat poate face contesta ie în conformitate cu prevederile art. 168.

cum sunt uneltele. c) alimentele necesare debitorului i familiei sale pe timp de dou luni. dac nu sunt mai multe de acela i fel. b) bunurile strict necesare uzului personal sau casnic al debitorului i familiei sale. semin ele. (6) Executorul fiscal. la începerea execut rii silite. Sechestrul se instituie printr-un proces-verbal. (8) Prin sechestrul înfiin at asupra bunurilor mobile. este obligat s verifice dac bunurile prev zute la alin. îngr mintele. creditorul fiscal dobânde te un drept de gaj care confer acestuia în raport cu al i creditori acelea i drepturi ca i dreptul de gaj .caracter permanent. d) combustibilul necesar debitorului i familiei sale pentru înc lzit i pentru prepararea hranei. iar dac debitorul se ocup exclusiv cu agricultura. (5) se g sesc la locul aplic rii sechestrului i dac nu au fost substituite sau degradate. (7) Bunurile nu vor fi sechestrate dac prin valorificarea acestora nu s-ar putea acoperi decât cheltuielile execut rii silite. furajele i animalele de produc ie i de lucru. (4) Executarea silit a bunurilor mobile se face prin sechestrarea i valorificarea acestora. chiar dac acestea se afl la un ter . (5) Pentru bunurile mobile anterior sechestrate ca m sur asigur torie nu este necesar o nou sechestrare. precum i obiectele de cult religios. precum i s sechestreze alte bunuri ale debitorului. inclusiv cele necesare desf ur rii activit ii agricole. în cazul în care cele g site la verificare nu sunt suficiente pentru stingerea crean ei. e) obiectele necesare persoanelor cu handicap sau destinate îngrijirii persoanelor bolnave. (3) Bunurile debitorului persoan fizic necesare desf ur rii activit ii de comer nu sunt exceptate de la executare silit . f) bunurile declarate neurm ribile prin alte dispozi ii legale. socotit pentru 3 luni de iarn . alimentele strict necesare pân la noua recolt .

inclusiv cele reprezentând dobânzi i penalit i de întârziere. ale persoanei majore ce locuie te împreun cu debitorul sau denumirea i sediul debitorului. indicarea locului. c) num rul dosarului de executare. de organul competent. prenumele i domiciliul debitorului persoan fizic ori. potrivit legii. (11) În cazurile în care nu au fost luate m suri asigur torii pentru realizarea integral a crean ei fiscale i la începerea execut rii silite se constat c exist pericolul evident de înstr inare. b) numele i prenumele executorului fiscal care aplic sechestrul. f) numele. (9) sunt lovite de nulitate absolut . data i num rul de înregistrare a soma iei. a datei i a orei când s-a f cut sechestrul. substituire sau sustragere de la urm rire a bunurilor urm ribile ale debitorului.în sensul prevederilor dreptului comun. Cât timp dureaz executarea silit debitorul nu poate dispune de aceste bunuri decât cu aprobarea dat . potrivit legii. (9) De la data întocmirii procesului-verbal de sechestru. num rul legitima iei i al delega iei. bunurile sechestrate sunt indisponibilizate. men ionându-se i cota acestora. Art. precum i actul normativ în baza c ruia a fost stabilit obliga ia de plat . precum i titlul executoriu în baza c ruia se face executarea silit . sechestrarea lor va fi aplicat o dat cu comunicarea soma iei.Procesul-verbal de sechestru (1) Procesul-verbal de sechestru va cuprinde: a) denumirea organului de executare. d) temeiul legal în baza c ruia se face executarea silit . 147 . a celui în culp . e) sumele datorate pentru a c ror executare silit se aplic sechestrul. Nerespectarea acestei interdic ii atrage r spunderea. (10) Actele de dispozi ie care ar interveni ulterior indisponibiliz rii prev zute la alin. . în lipsa acestuia.

în cazul în care în termen de 15 zile de la data încheierii procesuluiverbal de sechestru debitorul nu pl te te obliga iile fiscale. j) numele. acesta din urm semnând cu men iunea de primire a bunurilor în p strare. dup aprecierea executorului fiscal. se va trece la valorificarea bunurilor sechestrate. ipotec ori privilegiu. custodelui. precum i alte elemente de identificare a acestor persoane. custodia ori ridicarea de la locul unde se afl . atunci când este cazul.numele. i) men iunea f cut de debitor privind existen a sau inexisten a unui drept de gaj. dup caz. (3) În vederea valorific rii organul de executare este obligat s verifice dac bunurile . sau de administrare ori conservare a acestora. precum i dac s-au luat m suri spre neschimbare. pentru identificarea i individualizarea acestora. m) semn tura executorului fiscal care a aplicat sechestrul i a tuturor persoanelor care au fost de fa la sechestrare. men ionându-se starea de uzur i eventualele semne particulare ale fiec rui bun. precum i. la aplicarea g) descrierea bunurilor mobile sechestrate i indicarea valorii estimative a fiec ruia. prenumele i domiciliul altor persoane majore care au fost de fa sechestrului. k) eventualele obiec ii f cute de persoanele de fa la aplicarea sechestrului. prenumele i adresa persoanei c reia i s-au l sat bunurile. dup caz. executorul fiscal va men iona aceast împrejurare. cum sunt punerea de sigilii. în cazul în care executorul fiscal nu a putut evalua bunul deoarece acesta necesit cuno tin e de specialitate. h) men iunea c evaluarea se va face înaintea începerii procedurii de valorificare. l) men iunea c . constituit în favoarea unei alte persoane pentru bunurile sechestrate. dup caz. (2) Câte un exemplar al procesului-verbal de sechestru se pred debitorului sub semn tur sau i se comunic la domiciliul ori sediul acestuia. Dac vreuna dintre aceste persoane nu poate sau nu vrea s semneze. precum i locul de depozitare a acestora.

dup caz. (8) Bunurile înscrise în procesele-verbale de sechestru încheiate anterior se consider sechestrate i în cadrul noii execut ri silite. Art. a (1) Bunurile mobile sechestrate vor putea fi l sate în custodia debitorului. (4) se va încheia procesul-verbal de sechestru. 148 . executorul fiscal încheie proces-verbal de constatare. i alte bunuri pe care le va identifica. (4) Când bunurile sechestrate g site cu ocazia verific rii nu sunt suficiente pentru realizarea crean ei fiscale. (9) În cazul în care executorul fiscal constat c în leg tur cu bunurile sechestrate s-au s vâr it fapte care pot constitui infrac iuni va consemna aceasta în procesul-verbal de sechestru i va sesiza de îndat organele de urm rire penal competente. a creditorului sau a altei persoane desemnate de organul de executare sau de executorul fiscal.Custodele (1) Bunurile mobile sechestrate vor putea fi l sate în custodia debitorului. Pentru bunurile g site cu prilejul investiga iilor efectuate conform alin. precum i dac nu au fost substituite sau degradate.sechestrate se g sesc la locul men ionat în procesul-verbal de sechestru. Prin acela i proces-verbal executorul fiscal va declara sechestrate. organul de executare va face investiga iile necesare pentru identificarea i urm rirea altor bunuri ale debitorului. . organul de executare le va trimite i acestora câte un exemplar din procesul-verbal de sechestru. când este necesar. (5) Dac se constat c bunurile nu se g sesc la locul men ionat în procesul-verbal de sechestru sau dac au fost substituite sau degradate. (6) Dac se sechestreaz i bunuri gajate pentru garantarea crean elor altor creditori. la care va anexa o copie de pe procesele-verbale de sechestru respective. (7) Executorul fiscal care constat c bunurile fac obiectul unui sechestru anterior va consemna aceasta în procesul-verbal.

pietre pre ioase. (2) În cazul în care bunurile sechestrate constau în sume de bani în lei sau în valut . obiecte din metale pre ioase. (3) Cel care prime te bunurile în custodie va semna procesul-verbal de sechestru. colec ii de valoare. organul de executare îi va stabili acestuia o remunera ie inând seama de activitatea depus . obiecte de art . titluri de valoare. Atunci când bunurile sunt l sate în custodia debitorului sau a altei persoane desemnate conform legii i când se constat c exist pericol de substituire ori de degradare. i se depun. executorul fiscal poate aplica sigiliul asupra bunurilor.ori vor fi ridicate i depozitate de c tre acesta. (4) În cazul în care custodele este o alt persoan decât debitorul sau creditorul. acestea se ridic specializate. la unit ile . cel târziu a doua zi lucr toare.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->