Codul de procedura fiscala actualizat. Ordonanta Guvernului OG 92 2003 privind Codul de procedur fiscal , publicata in Monitorul Oficial nr.

513 din 31.7.2007

OG 92 2003 actualizata prin:

y

y y

y y

y y y y y y y y y y y y y

Legea 188/2011 - privind gestionarea taxelor colectate în cadrul aplic rii politicii agricole comune i care fac parte din sistemul de finan are al fondurilor europene pentru agricultur , precum i din sistemul resurselor proprii al Uniunii Europene 31 octombrie 2011 Monitorul Oficial 763/2011 OG 29/2011 - pentru modificarea i completarea OG 92/2003 privind Codul de procedur fiscal 17 septembrie 2011 Monitorul Oficial 626/2011 Decizie curtea constitu ional - referitoare la excep ia de neconstitu ionalitate a prevederilor art. 44 alin. (3) din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal 7 iulie 2011 Monitorul Oficial 482/2011 OUG 88/2010 - pentru modificarea i completarea OG 92/2003 privind Codul de procedur fiscal 24 iunie 2011 Monitorul Oficial 669/2010 OUG 35/2011 - pentru stabilirea unor m suri în domeniul realiz rii programelor de interes public sau social, al îndeplinirii obliga iilor fiscale i al func ion rii optime a institu iilor statului, precum i pentru aplicarea unitar a dispozi iilor legale 11 aprilie 2011 Monitorul Oficial 253/2011 OUG 117/2010 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal i reglementarea unor m suri financiar-fiscale 30 decembrie 2010 Monitorul Oficial 891/2010 OUG 88/2010 - pentru modificarea i completarea OG 92/2003 privind Codul de procedur fiscal 01 octombrie 2010 Monitorul Oficial 669/2010 OUG 54/2010 - privind unele m suri pentru combaterea evaziunii fiscale 23 iunie 2010 Monitorul Oficial 421/2010 OUG 39/2010 - pentru modificarea i completarea OG 92/2003 privind Codul de procedur fiscal 01 iulie 2010 Monitorul Oficial 278/2010 OUG 46/2009 - privind îmbun t irea procedurilor fiscale i diminuarea evaziunii fiscale 25 octombrie 2009 Monitorul Oficial 347/2009 Legea 324/2009 - pentru aprobarea OUG 46/2009 privind îmbun t irea procedurilor fiscale i diminuarea evaziunii fiscale 25 octombrie 2009 Monitorul Oficial 713/2009 OUG 19/2008 - pentru modificarea i completarea OG 92/2003 privind Codul de procedur fiscal 04 iunie 2009 Monitorul Oficial 163/2008 OUG 46/2009 - privind îmbun t irea procedurilor fiscale i diminuarea evaziunii fiscale 25 mai 2009 Monitorul Oficial 347/2009 OUG 192/2008 - privind aprobarea unor m suri de relaxare fiscal în vederea cre terii economice i a num rului locurilor de munc 08 mai 2009 Monitorul Oficial 815/2008 OUG 34/2009 - cu privire la rectificarea bugetar pe anul 2009 i reglementarea unor m suri financiar-fiscale 14 aprilie 2009 Monitorul Oficial 249/2009 OG 47/2007 - privind reglementarea unor m suri financiar-fiscale 10 aprilie 2009 Monitorul Oficial 603/2007 OUG 192/2008 - privind aprobarea unor m suri de relaxare fiscal în vederea cre terii economice i a num rului locurilor de munc 04 decembrie 2008 Monitorul Oficial 815/2008 OUG 19/2008 - pentru modificarea i completarea OG 92/2003 privind Codul de procedur fiscal 03 martie 2008 Monitorul Oficial 163/2008 y OG 47/2007 - privind reglementarea unor m suri financiar-fiscale 03 septembrie 2007 Monitorul Oficial 603/2007

Cap. IV Înlesniri la plat Art. 121 - Înlesniri la plata obliga iilor fiscale

c) e alon ri la plata dobânzilor i/sau a penalit ilor de orice fel. pot acorda. înlesniri la plat . atât înaintea începerii execut rii silite. (4) Pentru acordarea înlesnirilor la plat creditorii bugetari locali vor cere debitorilor constituirea de garan ii. pentru obliga iile bugetare restante pe care le administreaz . persoane fizice sau juridice. cu excep ia dobânzilor datorate pe perioada de amânare. reprezentând obliga ii bugetare locale e alonate i dobânzi calculate. în cazul e alon rilor la plat . în condi iile legii. redeven elor. chiriilor. b) o sum rezultat din raportul dintre contravaloarea debitelor amânate i dobânzile . cât i în timpul efectu rii acesteia. prin autorit ile administra iei publice locale care administreaz aceste bugete. (5) Pentru obliga iile la bugetul local. d) amân ri i/sau scutiri ori amân ri i/sau reduceri de dobânzi i/sau penalit i de întârziere. (3) Procedura de acordare a înlesnirilor la plat pentru crean ele bugetare locale se stabile te prin acte normative speciale. b) amân ri la plata impozitelor. în condi iile legii. datorate i neachitate dup data de 1 iulie 2003 de c tre persoanele fizice. contribu iilor i a altor obliga ii la bugetul local. (2) La cererea temeinic justificat a debitorilor. e) scutiri sau reduceri de impozite i taxe locale. taxelor. chiriilor. creditorii bugetari locali. urm toarele înlesniri la plat : a) e alon ri la plata impozitelor. taxelor. garan ia este: a) o sum egal cu dou rate medii din e alonare. contribu iilor i a altor obliga ii la bugetul local. organul fiscal competent poate acorda pentru obliga iile fiscale restante. cu excep ia dobânzilor datorate pe perioada de e alonare.(1) La cererea temeinic justificat a contribuabililor.

122 se pot constitui. prin: a) consemnarea de mijloace b ne ti la o unitate a Trezoreriei Statului. garan ia este de 100% din totalul crean ei bugetare locale pentru care s-a acordat înlesnirea. 123 . Art.calculate i num rul de luni aprobate pentru amânare la plat . (6) Pentru obliga iile la bugetul local. b) scrisoare de garan ie bancar . Cap. b) ridicarea m surilor asigur torii. d) gaj asupra unor bunuri mobile. 25 alin. în cazul amân rilor la plat . se îndestuleaz din garan iile depuse. (2) lit. d) în alte cazuri prev zute de lege.Constituirea de garan ii Organul fiscal solicit constituirea unei garan ii pentru: a) suspendarea execut rii silite în condi iile art.Valorificarea garan iilor Organul competent. d). V Constituirea de garan ii Art. în condi iile art. 124 . în condi iile legii.Tipuri de garan ii Garan iile pentru luarea m surilor prev zute la art. în condi iile legii. datorate i neachitate dup data de 1 iulie 2003 de c tre persoanele juridice. 122 . . c) asumarea obliga iei de plat de c tre alt persoan prin angajament de plat . e) fidejusiune. (6). dac nu s-a realizat scopul pentru care acestea au fost solicitate. Art. 143 alin. c) ipotec asupra unor bunuri imobile din ar .

184. dup caz. f r îndeplinirea altor formalit i.Poprirea i sechestrul asigur toriu (1) M surile asigur torii prev zute în prezentul capitol se dispun i se duc la îndeplinire. s . precum i cele dispuse de instan ele judec tore ti sau de alte organe competente se duc la îndeplinire în conformitate cu dispozi iile referitoare la executarea silit . în cazul nepl ii.Cap. dac nu au fost desfiin ate în condi iile legii. m surile asigur torii se transform în m suri executorii. În decizie organul fiscal va preciza debitorului c prin constituirea unei garan ii la nivelul crean ei stabilite sau estimate. de organele fiscale competente. O dat cu individualizarea crean ei i ajungerea acesteia la scaden . prin procedura administrativ . VI M suri asigur torii Art. periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea. (2) Se dispun m suri asigur torii sub forma popririi asigur torii i sechestrului asigur toriu asupra bunurilor mobile i/sau imobile proprietate a debitorului. . i semnat de c tre (6) M surile asigur torii dispuse potrivit alin.i ascund ori s . (5) Decizia de instituire a m surilor asigur torii trebuie motivat conduc torul organului fiscal competent. (2). când exist pericolul ca acesta s se sustrag . precum i asupra veniturilor acestuia. cât i de instan ele judec tore ti ori de alte organe competente. 125 . precum i în cazul suspend rii execut rii actului administrativ prev zute la art. care se aplic în mod corespunz tor. m surile asigur torii vor fi ridicate. r mân valabile pe toat perioada execut rii silite. (3) Aceste m suri pot fi luate i în cazul în care crean a nu a fost înc individualizat i nu a devenit scadent . (4) M surile asigur torii se dispun prin decizie emis de organul fiscal competent. M surile asigur torii dispuse atât de organele fiscale competente.i risipeasc patrimoniul.

de c tre creditorii fiscali. precum i cele strict necesare exercit rii profesiei sau a altei ocupa ii cu . dup caz. dup înscriere.Executarea silit a bunurilor mobile (1) Sunt supuse execut rii silite orice bunuri mobile ale debitorului. precum i familiei sale: a) bunurile mobile de orice fel care servesc la continuarea studiilor i la formarea profesional .Ridicarea m surilor asigur torii M surile asigur torii instituite potrivit art. 125 se ridic . Sec iunea a 3-a Executarea silit a bunurilor mobile Art. 126 . 123. (7) sunt lovite de nulitate absolut .(7) În cazul înfiin rii sechestrului asigur toriu asupra bunurilor imobile. prin decizie motivat . Art. (2) În cazul debitorului persoan fizic nu pot fi supuse execut rii silite. (10) Împotriva actelor prin care se dispun i se duc la îndeplinire m surile asigur torii cel interesat poate face contesta ie în conformitate cu prevederile art. m surile asigur torii pot fi înfiin ate i asupra bunurilor de inute de c tre debitor în proprietate comun cu ter e persoane. cu excep iile prev zute de lege. pentru cota-parte de inut de acesta. 168. (9) Dac valoarea bunurilor proprii ale debitorului nu acoper integral crean a fiscal a bugetului general consolidat. 146 . (8) Înscrierea face opozabil sechestrul tuturor acelora care. un exemplar al procesului-verbal întocmit de organul de executare se comunic pentru înscriere Biroului de carte funciar . fiind necesare vie ii i muncii debitorului. Actele de dispozi ie ce ar interveni ulterior înscrierii prev zute la alin. vor dobândi vreun drept asupra imobilului respectiv. când au încetat motivele pentru care au fost dispuse sau la constituirea garan iei prev zute la art.

inclusiv cele necesare desf ur rii activit ii agricole. cum sunt uneltele. iar dac debitorul se ocup exclusiv cu agricultura. creditorul fiscal dobânde te un drept de gaj care confer acestuia în raport cu al i creditori acelea i drepturi ca i dreptul de gaj . alimentele strict necesare pân la noua recolt . (7) Bunurile nu vor fi sechestrate dac prin valorificarea acestora nu s-ar putea acoperi decât cheltuielile execut rii silite. chiar dac acestea se afl la un ter . la începerea execut rii silite. e) obiectele necesare persoanelor cu handicap sau destinate îngrijirii persoanelor bolnave. d) combustibilul necesar debitorului i familiei sale pentru înc lzit i pentru prepararea hranei. furajele i animalele de produc ie i de lucru. dac nu sunt mai multe de acela i fel. b) bunurile strict necesare uzului personal sau casnic al debitorului i familiei sale. (4) Executarea silit a bunurilor mobile se face prin sechestrarea i valorificarea acestora. semin ele. precum i obiectele de cult religios. (8) Prin sechestrul înfiin at asupra bunurilor mobile. (5) Pentru bunurile mobile anterior sechestrate ca m sur asigur torie nu este necesar o nou sechestrare. Sechestrul se instituie printr-un proces-verbal. f) bunurile declarate neurm ribile prin alte dispozi ii legale.caracter permanent. (5) se g sesc la locul aplic rii sechestrului i dac nu au fost substituite sau degradate. precum i s sechestreze alte bunuri ale debitorului. în cazul în care cele g site la verificare nu sunt suficiente pentru stingerea crean ei. este obligat s verifice dac bunurile prev zute la alin. (6) Executorul fiscal. c) alimentele necesare debitorului i familiei sale pe timp de dou luni. socotit pentru 3 luni de iarn . (3) Bunurile debitorului persoan fizic necesare desf ur rii activit ii de comer nu sunt exceptate de la executare silit . îngr mintele.

147 . ale persoanei majore ce locuie te împreun cu debitorul sau denumirea i sediul debitorului. prenumele i domiciliul debitorului persoan fizic ori. (9) sunt lovite de nulitate absolut . a celui în culp . d) temeiul legal în baza c ruia se face executarea silit . e) sumele datorate pentru a c ror executare silit se aplic sechestrul. substituire sau sustragere de la urm rire a bunurilor urm ribile ale debitorului. Cât timp dureaz executarea silit debitorul nu poate dispune de aceste bunuri decât cu aprobarea dat . data i num rul de înregistrare a soma iei. sechestrarea lor va fi aplicat o dat cu comunicarea soma iei. (10) Actele de dispozi ie care ar interveni ulterior indisponibiliz rii prev zute la alin. f) numele. a datei i a orei când s-a f cut sechestrul.Procesul-verbal de sechestru (1) Procesul-verbal de sechestru va cuprinde: a) denumirea organului de executare. num rul legitima iei i al delega iei. de organul competent. men ionându-se i cota acestora. potrivit legii. potrivit legii. . indicarea locului. în lipsa acestuia.în sensul prevederilor dreptului comun. c) num rul dosarului de executare. bunurile sechestrate sunt indisponibilizate. (9) De la data întocmirii procesului-verbal de sechestru. Nerespectarea acestei interdic ii atrage r spunderea. precum i actul normativ în baza c ruia a fost stabilit obliga ia de plat . b) numele i prenumele executorului fiscal care aplic sechestrul. precum i titlul executoriu în baza c ruia se face executarea silit . Art. inclusiv cele reprezentând dobânzi i penalit i de întârziere. (11) În cazurile în care nu au fost luate m suri asigur torii pentru realizarea integral a crean ei fiscale i la începerea execut rii silite se constat c exist pericolul evident de înstr inare.

i) men iunea f cut de debitor privind existen a sau inexisten a unui drept de gaj. precum i dac s-au luat m suri spre neschimbare. precum i. precum i locul de depozitare a acestora. l) men iunea c . constituit în favoarea unei alte persoane pentru bunurile sechestrate. cum sunt punerea de sigilii. executorul fiscal va men iona aceast împrejurare.numele. k) eventualele obiec ii f cute de persoanele de fa la aplicarea sechestrului. men ionându-se starea de uzur i eventualele semne particulare ale fiec rui bun. în cazul în care în termen de 15 zile de la data încheierii procesuluiverbal de sechestru debitorul nu pl te te obliga iile fiscale. dup caz. dup caz. (3) În vederea valorific rii organul de executare este obligat s verifice dac bunurile . sau de administrare ori conservare a acestora. precum i alte elemente de identificare a acestor persoane. j) numele. în cazul în care executorul fiscal nu a putut evalua bunul deoarece acesta necesit cuno tin e de specialitate. dup caz. ipotec ori privilegiu. prenumele i adresa persoanei c reia i s-au l sat bunurile. dup aprecierea executorului fiscal. prenumele i domiciliul altor persoane majore care au fost de fa sechestrului. h) men iunea c evaluarea se va face înaintea începerii procedurii de valorificare. pentru identificarea i individualizarea acestora. acesta din urm semnând cu men iunea de primire a bunurilor în p strare. (2) Câte un exemplar al procesului-verbal de sechestru se pred debitorului sub semn tur sau i se comunic la domiciliul ori sediul acestuia. Dac vreuna dintre aceste persoane nu poate sau nu vrea s semneze. se va trece la valorificarea bunurilor sechestrate. custodelui. m) semn tura executorului fiscal care a aplicat sechestrul i a tuturor persoanelor care au fost de fa la sechestrare. la aplicarea g) descrierea bunurilor mobile sechestrate i indicarea valorii estimative a fiec ruia. custodia ori ridicarea de la locul unde se afl . atunci când este cazul.

Custodele (1) Bunurile mobile sechestrate vor putea fi l sate în custodia debitorului. dup caz.sechestrate se g sesc la locul men ionat în procesul-verbal de sechestru. a creditorului sau a altei persoane desemnate de organul de executare sau de executorul fiscal. când este necesar. i alte bunuri pe care le va identifica. organul de executare va face investiga iile necesare pentru identificarea i urm rirea altor bunuri ale debitorului. Prin acela i proces-verbal executorul fiscal va declara sechestrate. (4) se va încheia procesul-verbal de sechestru. (4) Când bunurile sechestrate g site cu ocazia verific rii nu sunt suficiente pentru realizarea crean ei fiscale. . 148 . a (1) Bunurile mobile sechestrate vor putea fi l sate în custodia debitorului. precum i dac nu au fost substituite sau degradate. organul de executare le va trimite i acestora câte un exemplar din procesul-verbal de sechestru. executorul fiscal încheie proces-verbal de constatare. (8) Bunurile înscrise în procesele-verbale de sechestru încheiate anterior se consider sechestrate i în cadrul noii execut ri silite. (6) Dac se sechestreaz i bunuri gajate pentru garantarea crean elor altor creditori. (5) Dac se constat c bunurile nu se g sesc la locul men ionat în procesul-verbal de sechestru sau dac au fost substituite sau degradate. (9) În cazul în care executorul fiscal constat c în leg tur cu bunurile sechestrate s-au s vâr it fapte care pot constitui infrac iuni va consemna aceasta în procesul-verbal de sechestru i va sesiza de îndat organele de urm rire penal competente. la care va anexa o copie de pe procesele-verbale de sechestru respective. Pentru bunurile g site cu prilejul investiga iilor efectuate conform alin. Art. (7) Executorul fiscal care constat c bunurile fac obiectul unui sechestru anterior va consemna aceasta în procesul-verbal.

(2) În cazul în care bunurile sechestrate constau în sume de bani în lei sau în valut . (4) În cazul în care custodele este o alt persoan decât debitorul sau creditorul. i se depun. acestea se ridic specializate. la unit ile . executorul fiscal poate aplica sigiliul asupra bunurilor. pietre pre ioase. (3) Cel care prime te bunurile în custodie va semna procesul-verbal de sechestru. obiecte de art . organul de executare îi va stabili acestuia o remunera ie inând seama de activitatea depus .ori vor fi ridicate i depozitate de c tre acesta. obiecte din metale pre ioase. Atunci când bunurile sunt l sate în custodia debitorului sau a altei persoane desemnate conform legii i când se constat c exist pericol de substituire ori de degradare. cel târziu a doua zi lucr toare. colec ii de valoare. titluri de valoare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful