Codul de procedura fiscala actualizat. Ordonanta Guvernului OG 92 2003 privind Codul de procedur fiscal , publicata in Monitorul Oficial nr.

513 din 31.7.2007

OG 92 2003 actualizata prin:

y

y y

y y

y y y y y y y y y y y y y

Legea 188/2011 - privind gestionarea taxelor colectate în cadrul aplic rii politicii agricole comune i care fac parte din sistemul de finan are al fondurilor europene pentru agricultur , precum i din sistemul resurselor proprii al Uniunii Europene 31 octombrie 2011 Monitorul Oficial 763/2011 OG 29/2011 - pentru modificarea i completarea OG 92/2003 privind Codul de procedur fiscal 17 septembrie 2011 Monitorul Oficial 626/2011 Decizie curtea constitu ional - referitoare la excep ia de neconstitu ionalitate a prevederilor art. 44 alin. (3) din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal 7 iulie 2011 Monitorul Oficial 482/2011 OUG 88/2010 - pentru modificarea i completarea OG 92/2003 privind Codul de procedur fiscal 24 iunie 2011 Monitorul Oficial 669/2010 OUG 35/2011 - pentru stabilirea unor m suri în domeniul realiz rii programelor de interes public sau social, al îndeplinirii obliga iilor fiscale i al func ion rii optime a institu iilor statului, precum i pentru aplicarea unitar a dispozi iilor legale 11 aprilie 2011 Monitorul Oficial 253/2011 OUG 117/2010 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal i reglementarea unor m suri financiar-fiscale 30 decembrie 2010 Monitorul Oficial 891/2010 OUG 88/2010 - pentru modificarea i completarea OG 92/2003 privind Codul de procedur fiscal 01 octombrie 2010 Monitorul Oficial 669/2010 OUG 54/2010 - privind unele m suri pentru combaterea evaziunii fiscale 23 iunie 2010 Monitorul Oficial 421/2010 OUG 39/2010 - pentru modificarea i completarea OG 92/2003 privind Codul de procedur fiscal 01 iulie 2010 Monitorul Oficial 278/2010 OUG 46/2009 - privind îmbun t irea procedurilor fiscale i diminuarea evaziunii fiscale 25 octombrie 2009 Monitorul Oficial 347/2009 Legea 324/2009 - pentru aprobarea OUG 46/2009 privind îmbun t irea procedurilor fiscale i diminuarea evaziunii fiscale 25 octombrie 2009 Monitorul Oficial 713/2009 OUG 19/2008 - pentru modificarea i completarea OG 92/2003 privind Codul de procedur fiscal 04 iunie 2009 Monitorul Oficial 163/2008 OUG 46/2009 - privind îmbun t irea procedurilor fiscale i diminuarea evaziunii fiscale 25 mai 2009 Monitorul Oficial 347/2009 OUG 192/2008 - privind aprobarea unor m suri de relaxare fiscal în vederea cre terii economice i a num rului locurilor de munc 08 mai 2009 Monitorul Oficial 815/2008 OUG 34/2009 - cu privire la rectificarea bugetar pe anul 2009 i reglementarea unor m suri financiar-fiscale 14 aprilie 2009 Monitorul Oficial 249/2009 OG 47/2007 - privind reglementarea unor m suri financiar-fiscale 10 aprilie 2009 Monitorul Oficial 603/2007 OUG 192/2008 - privind aprobarea unor m suri de relaxare fiscal în vederea cre terii economice i a num rului locurilor de munc 04 decembrie 2008 Monitorul Oficial 815/2008 OUG 19/2008 - pentru modificarea i completarea OG 92/2003 privind Codul de procedur fiscal 03 martie 2008 Monitorul Oficial 163/2008 y OG 47/2007 - privind reglementarea unor m suri financiar-fiscale 03 septembrie 2007 Monitorul Oficial 603/2007

Cap. IV Înlesniri la plat Art. 121 - Înlesniri la plata obliga iilor fiscale

datorate i neachitate dup data de 1 iulie 2003 de c tre persoanele fizice. reprezentând obliga ii bugetare locale e alonate i dobânzi calculate. contribu iilor i a altor obliga ii la bugetul local. în condi iile legii. (4) Pentru acordarea înlesnirilor la plat creditorii bugetari locali vor cere debitorilor constituirea de garan ii. taxelor. creditorii bugetari locali. prin autorit ile administra iei publice locale care administreaz aceste bugete. contribu iilor i a altor obliga ii la bugetul local. în cazul e alon rilor la plat . înlesniri la plat . (2) La cererea temeinic justificat a debitorilor. redeven elor. (5) Pentru obliga iile la bugetul local. b) o sum rezultat din raportul dintre contravaloarea debitelor amânate i dobânzile . taxelor. b) amân ri la plata impozitelor. organul fiscal competent poate acorda pentru obliga iile fiscale restante. pentru obliga iile bugetare restante pe care le administreaz . cât i în timpul efectu rii acesteia. chiriilor. cu excep ia dobânzilor datorate pe perioada de e alonare. persoane fizice sau juridice. urm toarele înlesniri la plat : a) e alon ri la plata impozitelor.(1) La cererea temeinic justificat a contribuabililor. d) amân ri i/sau scutiri ori amân ri i/sau reduceri de dobânzi i/sau penalit i de întârziere. în condi iile legii. (3) Procedura de acordare a înlesnirilor la plat pentru crean ele bugetare locale se stabile te prin acte normative speciale. chiriilor. e) scutiri sau reduceri de impozite i taxe locale. c) e alon ri la plata dobânzilor i/sau a penalit ilor de orice fel. cu excep ia dobânzilor datorate pe perioada de amânare. pot acorda. garan ia este: a) o sum egal cu dou rate medii din e alonare. atât înaintea începerii execut rii silite.

(6) Pentru obliga iile la bugetul local. d) în alte cazuri prev zute de lege.Tipuri de garan ii Garan iile pentru luarea m surilor prev zute la art. b) scrisoare de garan ie bancar . se îndestuleaz din garan iile depuse. 124 . V Constituirea de garan ii Art. (6). în condi iile art. Art. e) fidejusiune.Valorificarea garan iilor Organul competent. prin: a) consemnarea de mijloace b ne ti la o unitate a Trezoreriei Statului. c) asumarea obliga iei de plat de c tre alt persoan prin angajament de plat . 122 se pot constitui.Constituirea de garan ii Organul fiscal solicit constituirea unei garan ii pentru: a) suspendarea execut rii silite în condi iile art. Cap. c) ipotec asupra unor bunuri imobile din ar . în condi iile legii. Art. 25 alin. b) ridicarea m surilor asigur torii. garan ia este de 100% din totalul crean ei bugetare locale pentru care s-a acordat înlesnirea. 123 . datorate i neachitate dup data de 1 iulie 2003 de c tre persoanele juridice. în cazul amân rilor la plat .calculate i num rul de luni aprobate pentru amânare la plat . dac nu s-a realizat scopul pentru care acestea au fost solicitate. (2) lit. d) gaj asupra unor bunuri mobile. . d). 143 alin. 122 . în condi iile legii.

de organele fiscale competente. cât i de instan ele judec tore ti ori de alte organe competente.i ascund ori s . .Cap. precum i în cazul suspend rii execut rii actului administrativ prev zute la art. precum i cele dispuse de instan ele judec tore ti sau de alte organe competente se duc la îndeplinire în conformitate cu dispozi iile referitoare la executarea silit . (2). (2) Se dispun m suri asigur torii sub forma popririi asigur torii i sechestrului asigur toriu asupra bunurilor mobile i/sau imobile proprietate a debitorului.i risipeasc patrimoniul. dac nu au fost desfiin ate în condi iile legii. i semnat de c tre (6) M surile asigur torii dispuse potrivit alin. În decizie organul fiscal va preciza debitorului c prin constituirea unei garan ii la nivelul crean ei stabilite sau estimate. f r îndeplinirea altor formalit i. r mân valabile pe toat perioada execut rii silite. (5) Decizia de instituire a m surilor asigur torii trebuie motivat conduc torul organului fiscal competent. în cazul nepl ii. periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea. 125 . m surile asigur torii se transform în m suri executorii. s . (4) M surile asigur torii se dispun prin decizie emis de organul fiscal competent. VI M suri asigur torii Art. M surile asigur torii dispuse atât de organele fiscale competente. care se aplic în mod corespunz tor. (3) Aceste m suri pot fi luate i în cazul în care crean a nu a fost înc individualizat i nu a devenit scadent .Poprirea i sechestrul asigur toriu (1) M surile asigur torii prev zute în prezentul capitol se dispun i se duc la îndeplinire. prin procedura administrativ . când exist pericolul ca acesta s se sustrag . dup caz. precum i asupra veniturilor acestuia. 184. m surile asigur torii vor fi ridicate. O dat cu individualizarea crean ei i ajungerea acesteia la scaden .

prin decizie motivat . Art. fiind necesare vie ii i muncii debitorului. cu excep iile prev zute de lege. când au încetat motivele pentru care au fost dispuse sau la constituirea garan iei prev zute la art. precum i familiei sale: a) bunurile mobile de orice fel care servesc la continuarea studiilor i la formarea profesional . 126 . (8) Înscrierea face opozabil sechestrul tuturor acelora care. Actele de dispozi ie ce ar interveni ulterior înscrierii prev zute la alin. 168. m surile asigur torii pot fi înfiin ate i asupra bunurilor de inute de c tre debitor în proprietate comun cu ter e persoane.Ridicarea m surilor asigur torii M surile asigur torii instituite potrivit art. (7) sunt lovite de nulitate absolut . (9) Dac valoarea bunurilor proprii ale debitorului nu acoper integral crean a fiscal a bugetului general consolidat. pentru cota-parte de inut de acesta.Executarea silit a bunurilor mobile (1) Sunt supuse execut rii silite orice bunuri mobile ale debitorului. Sec iunea a 3-a Executarea silit a bunurilor mobile Art. 123. 125 se ridic . vor dobândi vreun drept asupra imobilului respectiv. un exemplar al procesului-verbal întocmit de organul de executare se comunic pentru înscriere Biroului de carte funciar . (10) Împotriva actelor prin care se dispun i se duc la îndeplinire m surile asigur torii cel interesat poate face contesta ie în conformitate cu prevederile art. dup înscriere. 146 . de c tre creditorii fiscali.(7) În cazul înfiin rii sechestrului asigur toriu asupra bunurilor imobile. dup caz. precum i cele strict necesare exercit rii profesiei sau a altei ocupa ii cu . (2) În cazul debitorului persoan fizic nu pot fi supuse execut rii silite.

precum i obiectele de cult religios. în cazul în care cele g site la verificare nu sunt suficiente pentru stingerea crean ei. (6) Executorul fiscal. (7) Bunurile nu vor fi sechestrate dac prin valorificarea acestora nu s-ar putea acoperi decât cheltuielile execut rii silite. la începerea execut rii silite. f) bunurile declarate neurm ribile prin alte dispozi ii legale. cum sunt uneltele. precum i s sechestreze alte bunuri ale debitorului. b) bunurile strict necesare uzului personal sau casnic al debitorului i familiei sale. (3) Bunurile debitorului persoan fizic necesare desf ur rii activit ii de comer nu sunt exceptate de la executare silit . creditorul fiscal dobânde te un drept de gaj care confer acestuia în raport cu al i creditori acelea i drepturi ca i dreptul de gaj . alimentele strict necesare pân la noua recolt . este obligat s verifice dac bunurile prev zute la alin. furajele i animalele de produc ie i de lucru. (5) se g sesc la locul aplic rii sechestrului i dac nu au fost substituite sau degradate. c) alimentele necesare debitorului i familiei sale pe timp de dou luni. semin ele. e) obiectele necesare persoanelor cu handicap sau destinate îngrijirii persoanelor bolnave. îngr mintele. (4) Executarea silit a bunurilor mobile se face prin sechestrarea i valorificarea acestora.caracter permanent. Sechestrul se instituie printr-un proces-verbal. dac nu sunt mai multe de acela i fel. (8) Prin sechestrul înfiin at asupra bunurilor mobile. iar dac debitorul se ocup exclusiv cu agricultura. (5) Pentru bunurile mobile anterior sechestrate ca m sur asigur torie nu este necesar o nou sechestrare. socotit pentru 3 luni de iarn . chiar dac acestea se afl la un ter . d) combustibilul necesar debitorului i familiei sale pentru înc lzit i pentru prepararea hranei. inclusiv cele necesare desf ur rii activit ii agricole.

în lipsa acestuia. (10) Actele de dispozi ie care ar interveni ulterior indisponibiliz rii prev zute la alin. inclusiv cele reprezentând dobânzi i penalit i de întârziere. precum i titlul executoriu în baza c ruia se face executarea silit . f) numele. (11) În cazurile în care nu au fost luate m suri asigur torii pentru realizarea integral a crean ei fiscale i la începerea execut rii silite se constat c exist pericolul evident de înstr inare. d) temeiul legal în baza c ruia se face executarea silit . sechestrarea lor va fi aplicat o dat cu comunicarea soma iei. (9) sunt lovite de nulitate absolut . num rul legitima iei i al delega iei. prenumele i domiciliul debitorului persoan fizic ori. a celui în culp . Art. Cât timp dureaz executarea silit debitorul nu poate dispune de aceste bunuri decât cu aprobarea dat . substituire sau sustragere de la urm rire a bunurilor urm ribile ale debitorului. potrivit legii. c) num rul dosarului de executare.Procesul-verbal de sechestru (1) Procesul-verbal de sechestru va cuprinde: a) denumirea organului de executare. (9) De la data întocmirii procesului-verbal de sechestru.în sensul prevederilor dreptului comun. men ionându-se i cota acestora. b) numele i prenumele executorului fiscal care aplic sechestrul. e) sumele datorate pentru a c ror executare silit se aplic sechestrul. potrivit legii. data i num rul de înregistrare a soma iei. de organul competent. 147 . bunurile sechestrate sunt indisponibilizate. precum i actul normativ în baza c ruia a fost stabilit obliga ia de plat . Nerespectarea acestei interdic ii atrage r spunderea. a datei i a orei când s-a f cut sechestrul. indicarea locului. . ale persoanei majore ce locuie te împreun cu debitorul sau denumirea i sediul debitorului.

h) men iunea c evaluarea se va face înaintea începerii procedurii de valorificare. custodelui. dup aprecierea executorului fiscal. (3) În vederea valorific rii organul de executare este obligat s verifice dac bunurile . cum sunt punerea de sigilii. în cazul în care în termen de 15 zile de la data încheierii procesuluiverbal de sechestru debitorul nu pl te te obliga iile fiscale. la aplicarea g) descrierea bunurilor mobile sechestrate i indicarea valorii estimative a fiec ruia. (2) Câte un exemplar al procesului-verbal de sechestru se pred debitorului sub semn tur sau i se comunic la domiciliul ori sediul acestuia. prenumele i domiciliul altor persoane majore care au fost de fa sechestrului. k) eventualele obiec ii f cute de persoanele de fa la aplicarea sechestrului. precum i. Dac vreuna dintre aceste persoane nu poate sau nu vrea s semneze. l) men iunea c . i) men iunea f cut de debitor privind existen a sau inexisten a unui drept de gaj. precum i locul de depozitare a acestora.numele. m) semn tura executorului fiscal care a aplicat sechestrul i a tuturor persoanelor care au fost de fa la sechestrare. acesta din urm semnând cu men iunea de primire a bunurilor în p strare. j) numele. custodia ori ridicarea de la locul unde se afl . men ionându-se starea de uzur i eventualele semne particulare ale fiec rui bun. pentru identificarea i individualizarea acestora. ipotec ori privilegiu. precum i dac s-au luat m suri spre neschimbare. sau de administrare ori conservare a acestora. constituit în favoarea unei alte persoane pentru bunurile sechestrate. în cazul în care executorul fiscal nu a putut evalua bunul deoarece acesta necesit cuno tin e de specialitate. precum i alte elemente de identificare a acestor persoane. dup caz. prenumele i adresa persoanei c reia i s-au l sat bunurile. atunci când este cazul. executorul fiscal va men iona aceast împrejurare. dup caz. se va trece la valorificarea bunurilor sechestrate. dup caz.

Art. (7) Executorul fiscal care constat c bunurile fac obiectul unui sechestru anterior va consemna aceasta în procesul-verbal. . Pentru bunurile g site cu prilejul investiga iilor efectuate conform alin. Prin acela i proces-verbal executorul fiscal va declara sechestrate. dup caz.Custodele (1) Bunurile mobile sechestrate vor putea fi l sate în custodia debitorului. (8) Bunurile înscrise în procesele-verbale de sechestru încheiate anterior se consider sechestrate i în cadrul noii execut ri silite. 148 . organul de executare va face investiga iile necesare pentru identificarea i urm rirea altor bunuri ale debitorului.sechestrate se g sesc la locul men ionat în procesul-verbal de sechestru. la care va anexa o copie de pe procesele-verbale de sechestru respective. când este necesar. precum i dac nu au fost substituite sau degradate. (9) În cazul în care executorul fiscal constat c în leg tur cu bunurile sechestrate s-au s vâr it fapte care pot constitui infrac iuni va consemna aceasta în procesul-verbal de sechestru i va sesiza de îndat organele de urm rire penal competente. a creditorului sau a altei persoane desemnate de organul de executare sau de executorul fiscal. (6) Dac se sechestreaz i bunuri gajate pentru garantarea crean elor altor creditori. (4) se va încheia procesul-verbal de sechestru. (5) Dac se constat c bunurile nu se g sesc la locul men ionat în procesul-verbal de sechestru sau dac au fost substituite sau degradate. i alte bunuri pe care le va identifica. executorul fiscal încheie proces-verbal de constatare. a (1) Bunurile mobile sechestrate vor putea fi l sate în custodia debitorului. (4) Când bunurile sechestrate g site cu ocazia verific rii nu sunt suficiente pentru realizarea crean ei fiscale. organul de executare le va trimite i acestora câte un exemplar din procesul-verbal de sechestru.

(4) În cazul în care custodele este o alt persoan decât debitorul sau creditorul. Atunci când bunurile sunt l sate în custodia debitorului sau a altei persoane desemnate conform legii i când se constat c exist pericol de substituire ori de degradare. colec ii de valoare. i se depun. organul de executare îi va stabili acestuia o remunera ie inând seama de activitatea depus .ori vor fi ridicate i depozitate de c tre acesta. acestea se ridic specializate. titluri de valoare. executorul fiscal poate aplica sigiliul asupra bunurilor. obiecte din metale pre ioase. la unit ile . cel târziu a doua zi lucr toare. pietre pre ioase. obiecte de art . (2) În cazul în care bunurile sechestrate constau în sume de bani în lei sau în valut . (3) Cel care prime te bunurile în custodie va semna procesul-verbal de sechestru.