Codul de procedura fiscala actualizat. Ordonanta Guvernului OG 92 2003 privind Codul de procedur fiscal , publicata in Monitorul Oficial nr.

513 din 31.7.2007

OG 92 2003 actualizata prin:

y

y y

y y

y y y y y y y y y y y y y

Legea 188/2011 - privind gestionarea taxelor colectate în cadrul aplic rii politicii agricole comune i care fac parte din sistemul de finan are al fondurilor europene pentru agricultur , precum i din sistemul resurselor proprii al Uniunii Europene 31 octombrie 2011 Monitorul Oficial 763/2011 OG 29/2011 - pentru modificarea i completarea OG 92/2003 privind Codul de procedur fiscal 17 septembrie 2011 Monitorul Oficial 626/2011 Decizie curtea constitu ional - referitoare la excep ia de neconstitu ionalitate a prevederilor art. 44 alin. (3) din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal 7 iulie 2011 Monitorul Oficial 482/2011 OUG 88/2010 - pentru modificarea i completarea OG 92/2003 privind Codul de procedur fiscal 24 iunie 2011 Monitorul Oficial 669/2010 OUG 35/2011 - pentru stabilirea unor m suri în domeniul realiz rii programelor de interes public sau social, al îndeplinirii obliga iilor fiscale i al func ion rii optime a institu iilor statului, precum i pentru aplicarea unitar a dispozi iilor legale 11 aprilie 2011 Monitorul Oficial 253/2011 OUG 117/2010 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal i reglementarea unor m suri financiar-fiscale 30 decembrie 2010 Monitorul Oficial 891/2010 OUG 88/2010 - pentru modificarea i completarea OG 92/2003 privind Codul de procedur fiscal 01 octombrie 2010 Monitorul Oficial 669/2010 OUG 54/2010 - privind unele m suri pentru combaterea evaziunii fiscale 23 iunie 2010 Monitorul Oficial 421/2010 OUG 39/2010 - pentru modificarea i completarea OG 92/2003 privind Codul de procedur fiscal 01 iulie 2010 Monitorul Oficial 278/2010 OUG 46/2009 - privind îmbun t irea procedurilor fiscale i diminuarea evaziunii fiscale 25 octombrie 2009 Monitorul Oficial 347/2009 Legea 324/2009 - pentru aprobarea OUG 46/2009 privind îmbun t irea procedurilor fiscale i diminuarea evaziunii fiscale 25 octombrie 2009 Monitorul Oficial 713/2009 OUG 19/2008 - pentru modificarea i completarea OG 92/2003 privind Codul de procedur fiscal 04 iunie 2009 Monitorul Oficial 163/2008 OUG 46/2009 - privind îmbun t irea procedurilor fiscale i diminuarea evaziunii fiscale 25 mai 2009 Monitorul Oficial 347/2009 OUG 192/2008 - privind aprobarea unor m suri de relaxare fiscal în vederea cre terii economice i a num rului locurilor de munc 08 mai 2009 Monitorul Oficial 815/2008 OUG 34/2009 - cu privire la rectificarea bugetar pe anul 2009 i reglementarea unor m suri financiar-fiscale 14 aprilie 2009 Monitorul Oficial 249/2009 OG 47/2007 - privind reglementarea unor m suri financiar-fiscale 10 aprilie 2009 Monitorul Oficial 603/2007 OUG 192/2008 - privind aprobarea unor m suri de relaxare fiscal în vederea cre terii economice i a num rului locurilor de munc 04 decembrie 2008 Monitorul Oficial 815/2008 OUG 19/2008 - pentru modificarea i completarea OG 92/2003 privind Codul de procedur fiscal 03 martie 2008 Monitorul Oficial 163/2008 y OG 47/2007 - privind reglementarea unor m suri financiar-fiscale 03 septembrie 2007 Monitorul Oficial 603/2007

Cap. IV Înlesniri la plat Art. 121 - Înlesniri la plata obliga iilor fiscale

cât i în timpul efectu rii acesteia. (4) Pentru acordarea înlesnirilor la plat creditorii bugetari locali vor cere debitorilor constituirea de garan ii. datorate i neachitate dup data de 1 iulie 2003 de c tre persoanele fizice. (5) Pentru obliga iile la bugetul local. reprezentând obliga ii bugetare locale e alonate i dobânzi calculate. pentru obliga iile bugetare restante pe care le administreaz . pot acorda. b) o sum rezultat din raportul dintre contravaloarea debitelor amânate i dobânzile . (3) Procedura de acordare a înlesnirilor la plat pentru crean ele bugetare locale se stabile te prin acte normative speciale. contribu iilor i a altor obliga ii la bugetul local. persoane fizice sau juridice. urm toarele înlesniri la plat : a) e alon ri la plata impozitelor. c) e alon ri la plata dobânzilor i/sau a penalit ilor de orice fel. taxelor. în condi iile legii. atât înaintea începerii execut rii silite. chiriilor. redeven elor. organul fiscal competent poate acorda pentru obliga iile fiscale restante. creditorii bugetari locali. garan ia este: a) o sum egal cu dou rate medii din e alonare.(1) La cererea temeinic justificat a contribuabililor. cu excep ia dobânzilor datorate pe perioada de e alonare. chiriilor. prin autorit ile administra iei publice locale care administreaz aceste bugete. b) amân ri la plata impozitelor. în cazul e alon rilor la plat . înlesniri la plat . contribu iilor i a altor obliga ii la bugetul local. d) amân ri i/sau scutiri ori amân ri i/sau reduceri de dobânzi i/sau penalit i de întârziere. cu excep ia dobânzilor datorate pe perioada de amânare. e) scutiri sau reduceri de impozite i taxe locale. (2) La cererea temeinic justificat a debitorilor. în condi iile legii. taxelor.

b) ridicarea m surilor asigur torii. prin: a) consemnarea de mijloace b ne ti la o unitate a Trezoreriei Statului. (6) Pentru obliga iile la bugetul local. Art. b) scrisoare de garan ie bancar . 123 . c) ipotec asupra unor bunuri imobile din ar . în condi iile art. 25 alin. în condi iile legii. V Constituirea de garan ii Art. se îndestuleaz din garan iile depuse. dac nu s-a realizat scopul pentru care acestea au fost solicitate. (2) lit. datorate i neachitate dup data de 1 iulie 2003 de c tre persoanele juridice. în condi iile legii.Tipuri de garan ii Garan iile pentru luarea m surilor prev zute la art. d) gaj asupra unor bunuri mobile.Constituirea de garan ii Organul fiscal solicit constituirea unei garan ii pentru: a) suspendarea execut rii silite în condi iile art. (6). d) în alte cazuri prev zute de lege. în cazul amân rilor la plat . . c) asumarea obliga iei de plat de c tre alt persoan prin angajament de plat . e) fidejusiune. Cap.calculate i num rul de luni aprobate pentru amânare la plat . 122 se pot constitui. 122 . 124 . Art.Valorificarea garan iilor Organul competent. garan ia este de 100% din totalul crean ei bugetare locale pentru care s-a acordat înlesnirea. d). 143 alin.

O dat cu individualizarea crean ei i ajungerea acesteia la scaden .Cap.i ascund ori s . dup caz. . (2). s . prin procedura administrativ . (5) Decizia de instituire a m surilor asigur torii trebuie motivat conduc torul organului fiscal competent. precum i asupra veniturilor acestuia. i semnat de c tre (6) M surile asigur torii dispuse potrivit alin. când exist pericolul ca acesta s se sustrag . cât i de instan ele judec tore ti ori de alte organe competente. m surile asigur torii se transform în m suri executorii. precum i cele dispuse de instan ele judec tore ti sau de alte organe competente se duc la îndeplinire în conformitate cu dispozi iile referitoare la executarea silit . precum i în cazul suspend rii execut rii actului administrativ prev zute la art. în cazul nepl ii. r mân valabile pe toat perioada execut rii silite. VI M suri asigur torii Art. periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea. de organele fiscale competente. (4) M surile asigur torii se dispun prin decizie emis de organul fiscal competent.Poprirea i sechestrul asigur toriu (1) M surile asigur torii prev zute în prezentul capitol se dispun i se duc la îndeplinire. (3) Aceste m suri pot fi luate i în cazul în care crean a nu a fost înc individualizat i nu a devenit scadent . În decizie organul fiscal va preciza debitorului c prin constituirea unei garan ii la nivelul crean ei stabilite sau estimate. 184. 125 . f r îndeplinirea altor formalit i. M surile asigur torii dispuse atât de organele fiscale competente. m surile asigur torii vor fi ridicate. dac nu au fost desfiin ate în condi iile legii. (2) Se dispun m suri asigur torii sub forma popririi asigur torii i sechestrului asigur toriu asupra bunurilor mobile i/sau imobile proprietate a debitorului. care se aplic în mod corespunz tor.i risipeasc patrimoniul.

168.Ridicarea m surilor asigur torii M surile asigur torii instituite potrivit art. (8) Înscrierea face opozabil sechestrul tuturor acelora care. de c tre creditorii fiscali. prin decizie motivat . 126 .Executarea silit a bunurilor mobile (1) Sunt supuse execut rii silite orice bunuri mobile ale debitorului.(7) În cazul înfiin rii sechestrului asigur toriu asupra bunurilor imobile. vor dobândi vreun drept asupra imobilului respectiv. precum i familiei sale: a) bunurile mobile de orice fel care servesc la continuarea studiilor i la formarea profesional . 146 . pentru cota-parte de inut de acesta. cu excep iile prev zute de lege. Art. 123. m surile asigur torii pot fi înfiin ate i asupra bunurilor de inute de c tre debitor în proprietate comun cu ter e persoane. (2) În cazul debitorului persoan fizic nu pot fi supuse execut rii silite. fiind necesare vie ii i muncii debitorului. dup caz. un exemplar al procesului-verbal întocmit de organul de executare se comunic pentru înscriere Biroului de carte funciar . precum i cele strict necesare exercit rii profesiei sau a altei ocupa ii cu . Actele de dispozi ie ce ar interveni ulterior înscrierii prev zute la alin. când au încetat motivele pentru care au fost dispuse sau la constituirea garan iei prev zute la art. 125 se ridic . Sec iunea a 3-a Executarea silit a bunurilor mobile Art. (9) Dac valoarea bunurilor proprii ale debitorului nu acoper integral crean a fiscal a bugetului general consolidat. (10) Împotriva actelor prin care se dispun i se duc la îndeplinire m surile asigur torii cel interesat poate face contesta ie în conformitate cu prevederile art. dup înscriere. (7) sunt lovite de nulitate absolut .

caracter permanent. d) combustibilul necesar debitorului i familiei sale pentru înc lzit i pentru prepararea hranei. îngr mintele. c) alimentele necesare debitorului i familiei sale pe timp de dou luni. f) bunurile declarate neurm ribile prin alte dispozi ii legale. iar dac debitorul se ocup exclusiv cu agricultura. cum sunt uneltele. precum i s sechestreze alte bunuri ale debitorului. (7) Bunurile nu vor fi sechestrate dac prin valorificarea acestora nu s-ar putea acoperi decât cheltuielile execut rii silite. (4) Executarea silit a bunurilor mobile se face prin sechestrarea i valorificarea acestora. (5) se g sesc la locul aplic rii sechestrului i dac nu au fost substituite sau degradate. alimentele strict necesare pân la noua recolt . dac nu sunt mai multe de acela i fel. socotit pentru 3 luni de iarn . chiar dac acestea se afl la un ter . b) bunurile strict necesare uzului personal sau casnic al debitorului i familiei sale. (6) Executorul fiscal. inclusiv cele necesare desf ur rii activit ii agricole. creditorul fiscal dobânde te un drept de gaj care confer acestuia în raport cu al i creditori acelea i drepturi ca i dreptul de gaj . (8) Prin sechestrul înfiin at asupra bunurilor mobile. (3) Bunurile debitorului persoan fizic necesare desf ur rii activit ii de comer nu sunt exceptate de la executare silit . furajele i animalele de produc ie i de lucru. Sechestrul se instituie printr-un proces-verbal. în cazul în care cele g site la verificare nu sunt suficiente pentru stingerea crean ei. (5) Pentru bunurile mobile anterior sechestrate ca m sur asigur torie nu este necesar o nou sechestrare. semin ele. precum i obiectele de cult religios. este obligat s verifice dac bunurile prev zute la alin. la începerea execut rii silite. e) obiectele necesare persoanelor cu handicap sau destinate îngrijirii persoanelor bolnave.

b) numele i prenumele executorului fiscal care aplic sechestrul. bunurile sechestrate sunt indisponibilizate. f) numele. sechestrarea lor va fi aplicat o dat cu comunicarea soma iei. (10) Actele de dispozi ie care ar interveni ulterior indisponibiliz rii prev zute la alin. potrivit legii. precum i actul normativ în baza c ruia a fost stabilit obliga ia de plat . în lipsa acestuia. (9) De la data întocmirii procesului-verbal de sechestru. prenumele i domiciliul debitorului persoan fizic ori. c) num rul dosarului de executare. potrivit legii. (9) sunt lovite de nulitate absolut . precum i titlul executoriu în baza c ruia se face executarea silit . inclusiv cele reprezentând dobânzi i penalit i de întârziere. (11) În cazurile în care nu au fost luate m suri asigur torii pentru realizarea integral a crean ei fiscale i la începerea execut rii silite se constat c exist pericolul evident de înstr inare. de organul competent. men ionându-se i cota acestora. ale persoanei majore ce locuie te împreun cu debitorul sau denumirea i sediul debitorului. a celui în culp . . data i num rul de înregistrare a soma iei. Art. substituire sau sustragere de la urm rire a bunurilor urm ribile ale debitorului. num rul legitima iei i al delega iei.în sensul prevederilor dreptului comun. 147 . a datei i a orei când s-a f cut sechestrul.Procesul-verbal de sechestru (1) Procesul-verbal de sechestru va cuprinde: a) denumirea organului de executare. d) temeiul legal în baza c ruia se face executarea silit . Cât timp dureaz executarea silit debitorul nu poate dispune de aceste bunuri decât cu aprobarea dat . indicarea locului. Nerespectarea acestei interdic ii atrage r spunderea. e) sumele datorate pentru a c ror executare silit se aplic sechestrul.

(3) În vederea valorific rii organul de executare este obligat s verifice dac bunurile . (2) Câte un exemplar al procesului-verbal de sechestru se pred debitorului sub semn tur sau i se comunic la domiciliul ori sediul acestuia. h) men iunea c evaluarea se va face înaintea începerii procedurii de valorificare. ipotec ori privilegiu. k) eventualele obiec ii f cute de persoanele de fa la aplicarea sechestrului. cum sunt punerea de sigilii. în cazul în care executorul fiscal nu a putut evalua bunul deoarece acesta necesit cuno tin e de specialitate. dup caz. precum i dac s-au luat m suri spre neschimbare. atunci când este cazul. precum i. precum i locul de depozitare a acestora. precum i alte elemente de identificare a acestor persoane. custodia ori ridicarea de la locul unde se afl .numele. dup aprecierea executorului fiscal. acesta din urm semnând cu men iunea de primire a bunurilor în p strare. j) numele. pentru identificarea i individualizarea acestora. dup caz. prenumele i adresa persoanei c reia i s-au l sat bunurile. în cazul în care în termen de 15 zile de la data încheierii procesuluiverbal de sechestru debitorul nu pl te te obliga iile fiscale. executorul fiscal va men iona aceast împrejurare. m) semn tura executorului fiscal care a aplicat sechestrul i a tuturor persoanelor care au fost de fa la sechestrare. sau de administrare ori conservare a acestora. constituit în favoarea unei alte persoane pentru bunurile sechestrate. i) men iunea f cut de debitor privind existen a sau inexisten a unui drept de gaj. se va trece la valorificarea bunurilor sechestrate. l) men iunea c . prenumele i domiciliul altor persoane majore care au fost de fa sechestrului. Dac vreuna dintre aceste persoane nu poate sau nu vrea s semneze. la aplicarea g) descrierea bunurilor mobile sechestrate i indicarea valorii estimative a fiec ruia. men ionându-se starea de uzur i eventualele semne particulare ale fiec rui bun. custodelui. dup caz.

(6) Dac se sechestreaz i bunuri gajate pentru garantarea crean elor altor creditori. Pentru bunurile g site cu prilejul investiga iilor efectuate conform alin. precum i dac nu au fost substituite sau degradate. (4) se va încheia procesul-verbal de sechestru. .sechestrate se g sesc la locul men ionat în procesul-verbal de sechestru. (4) Când bunurile sechestrate g site cu ocazia verific rii nu sunt suficiente pentru realizarea crean ei fiscale. când este necesar. (5) Dac se constat c bunurile nu se g sesc la locul men ionat în procesul-verbal de sechestru sau dac au fost substituite sau degradate. 148 . Art. Prin acela i proces-verbal executorul fiscal va declara sechestrate. (9) În cazul în care executorul fiscal constat c în leg tur cu bunurile sechestrate s-au s vâr it fapte care pot constitui infrac iuni va consemna aceasta în procesul-verbal de sechestru i va sesiza de îndat organele de urm rire penal competente. organul de executare le va trimite i acestora câte un exemplar din procesul-verbal de sechestru. a creditorului sau a altei persoane desemnate de organul de executare sau de executorul fiscal.Custodele (1) Bunurile mobile sechestrate vor putea fi l sate în custodia debitorului. (8) Bunurile înscrise în procesele-verbale de sechestru încheiate anterior se consider sechestrate i în cadrul noii execut ri silite. i alte bunuri pe care le va identifica. (7) Executorul fiscal care constat c bunurile fac obiectul unui sechestru anterior va consemna aceasta în procesul-verbal. dup caz. a (1) Bunurile mobile sechestrate vor putea fi l sate în custodia debitorului. executorul fiscal încheie proces-verbal de constatare. organul de executare va face investiga iile necesare pentru identificarea i urm rirea altor bunuri ale debitorului. la care va anexa o copie de pe procesele-verbale de sechestru respective.

titluri de valoare. (4) În cazul în care custodele este o alt persoan decât debitorul sau creditorul. obiecte din metale pre ioase. organul de executare îi va stabili acestuia o remunera ie inând seama de activitatea depus . acestea se ridic specializate. (3) Cel care prime te bunurile în custodie va semna procesul-verbal de sechestru. i se depun. obiecte de art . la unit ile .ori vor fi ridicate i depozitate de c tre acesta. cel târziu a doua zi lucr toare. Atunci când bunurile sunt l sate în custodia debitorului sau a altei persoane desemnate conform legii i când se constat c exist pericol de substituire ori de degradare. colec ii de valoare. executorul fiscal poate aplica sigiliul asupra bunurilor. (2) În cazul în care bunurile sechestrate constau în sume de bani în lei sau în valut . pietre pre ioase.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful