Codul de procedura fiscala actualizat. Ordonanta Guvernului OG 92 2003 privind Codul de procedur fiscal , publicata in Monitorul Oficial nr.

513 din 31.7.2007

OG 92 2003 actualizata prin:

y

y y

y y

y y y y y y y y y y y y y

Legea 188/2011 - privind gestionarea taxelor colectate în cadrul aplic rii politicii agricole comune i care fac parte din sistemul de finan are al fondurilor europene pentru agricultur , precum i din sistemul resurselor proprii al Uniunii Europene 31 octombrie 2011 Monitorul Oficial 763/2011 OG 29/2011 - pentru modificarea i completarea OG 92/2003 privind Codul de procedur fiscal 17 septembrie 2011 Monitorul Oficial 626/2011 Decizie curtea constitu ional - referitoare la excep ia de neconstitu ionalitate a prevederilor art. 44 alin. (3) din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal 7 iulie 2011 Monitorul Oficial 482/2011 OUG 88/2010 - pentru modificarea i completarea OG 92/2003 privind Codul de procedur fiscal 24 iunie 2011 Monitorul Oficial 669/2010 OUG 35/2011 - pentru stabilirea unor m suri în domeniul realiz rii programelor de interes public sau social, al îndeplinirii obliga iilor fiscale i al func ion rii optime a institu iilor statului, precum i pentru aplicarea unitar a dispozi iilor legale 11 aprilie 2011 Monitorul Oficial 253/2011 OUG 117/2010 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal i reglementarea unor m suri financiar-fiscale 30 decembrie 2010 Monitorul Oficial 891/2010 OUG 88/2010 - pentru modificarea i completarea OG 92/2003 privind Codul de procedur fiscal 01 octombrie 2010 Monitorul Oficial 669/2010 OUG 54/2010 - privind unele m suri pentru combaterea evaziunii fiscale 23 iunie 2010 Monitorul Oficial 421/2010 OUG 39/2010 - pentru modificarea i completarea OG 92/2003 privind Codul de procedur fiscal 01 iulie 2010 Monitorul Oficial 278/2010 OUG 46/2009 - privind îmbun t irea procedurilor fiscale i diminuarea evaziunii fiscale 25 octombrie 2009 Monitorul Oficial 347/2009 Legea 324/2009 - pentru aprobarea OUG 46/2009 privind îmbun t irea procedurilor fiscale i diminuarea evaziunii fiscale 25 octombrie 2009 Monitorul Oficial 713/2009 OUG 19/2008 - pentru modificarea i completarea OG 92/2003 privind Codul de procedur fiscal 04 iunie 2009 Monitorul Oficial 163/2008 OUG 46/2009 - privind îmbun t irea procedurilor fiscale i diminuarea evaziunii fiscale 25 mai 2009 Monitorul Oficial 347/2009 OUG 192/2008 - privind aprobarea unor m suri de relaxare fiscal în vederea cre terii economice i a num rului locurilor de munc 08 mai 2009 Monitorul Oficial 815/2008 OUG 34/2009 - cu privire la rectificarea bugetar pe anul 2009 i reglementarea unor m suri financiar-fiscale 14 aprilie 2009 Monitorul Oficial 249/2009 OG 47/2007 - privind reglementarea unor m suri financiar-fiscale 10 aprilie 2009 Monitorul Oficial 603/2007 OUG 192/2008 - privind aprobarea unor m suri de relaxare fiscal în vederea cre terii economice i a num rului locurilor de munc 04 decembrie 2008 Monitorul Oficial 815/2008 OUG 19/2008 - pentru modificarea i completarea OG 92/2003 privind Codul de procedur fiscal 03 martie 2008 Monitorul Oficial 163/2008 y OG 47/2007 - privind reglementarea unor m suri financiar-fiscale 03 septembrie 2007 Monitorul Oficial 603/2007

Cap. IV Înlesniri la plat Art. 121 - Înlesniri la plata obliga iilor fiscale

înlesniri la plat . urm toarele înlesniri la plat : a) e alon ri la plata impozitelor. organul fiscal competent poate acorda pentru obliga iile fiscale restante. garan ia este: a) o sum egal cu dou rate medii din e alonare. e) scutiri sau reduceri de impozite i taxe locale. datorate i neachitate dup data de 1 iulie 2003 de c tre persoanele fizice. contribu iilor i a altor obliga ii la bugetul local. c) e alon ri la plata dobânzilor i/sau a penalit ilor de orice fel. în cazul e alon rilor la plat . prin autorit ile administra iei publice locale care administreaz aceste bugete. b) amân ri la plata impozitelor. pot acorda. cu excep ia dobânzilor datorate pe perioada de e alonare. chiriilor. contribu iilor i a altor obliga ii la bugetul local. (2) La cererea temeinic justificat a debitorilor. persoane fizice sau juridice. în condi iile legii. cât i în timpul efectu rii acesteia. atât înaintea începerii execut rii silite. pentru obliga iile bugetare restante pe care le administreaz . (3) Procedura de acordare a înlesnirilor la plat pentru crean ele bugetare locale se stabile te prin acte normative speciale. d) amân ri i/sau scutiri ori amân ri i/sau reduceri de dobânzi i/sau penalit i de întârziere. taxelor. (4) Pentru acordarea înlesnirilor la plat creditorii bugetari locali vor cere debitorilor constituirea de garan ii. reprezentând obliga ii bugetare locale e alonate i dobânzi calculate.(1) La cererea temeinic justificat a contribuabililor. cu excep ia dobânzilor datorate pe perioada de amânare. în condi iile legii. (5) Pentru obliga iile la bugetul local. chiriilor. b) o sum rezultat din raportul dintre contravaloarea debitelor amânate i dobânzile . creditorii bugetari locali. taxelor. redeven elor.

122 se pot constitui. d). b) ridicarea m surilor asigur torii. (6) Pentru obliga iile la bugetul local. prin: a) consemnarea de mijloace b ne ti la o unitate a Trezoreriei Statului. în condi iile legii. Art. 143 alin. 123 .calculate i num rul de luni aprobate pentru amânare la plat . e) fidejusiune. d) în alte cazuri prev zute de lege. Cap. în condi iile legii. 25 alin. (2) lit. 124 . se îndestuleaz din garan iile depuse. în condi iile art. c) ipotec asupra unor bunuri imobile din ar .Valorificarea garan iilor Organul competent. d) gaj asupra unor bunuri mobile.Tipuri de garan ii Garan iile pentru luarea m surilor prev zute la art. 122 . Art. . (6). c) asumarea obliga iei de plat de c tre alt persoan prin angajament de plat . V Constituirea de garan ii Art. în cazul amân rilor la plat . dac nu s-a realizat scopul pentru care acestea au fost solicitate. garan ia este de 100% din totalul crean ei bugetare locale pentru care s-a acordat înlesnirea. datorate i neachitate dup data de 1 iulie 2003 de c tre persoanele juridice. b) scrisoare de garan ie bancar .Constituirea de garan ii Organul fiscal solicit constituirea unei garan ii pentru: a) suspendarea execut rii silite în condi iile art.

În decizie organul fiscal va preciza debitorului c prin constituirea unei garan ii la nivelul crean ei stabilite sau estimate. VI M suri asigur torii Art. m surile asigur torii vor fi ridicate. f r îndeplinirea altor formalit i. precum i în cazul suspend rii execut rii actului administrativ prev zute la art. m surile asigur torii se transform în m suri executorii. i semnat de c tre (6) M surile asigur torii dispuse potrivit alin. (2). când exist pericolul ca acesta s se sustrag .i ascund ori s . 125 . O dat cu individualizarea crean ei i ajungerea acesteia la scaden . (3) Aceste m suri pot fi luate i în cazul în care crean a nu a fost înc individualizat i nu a devenit scadent . periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea. . precum i cele dispuse de instan ele judec tore ti sau de alte organe competente se duc la îndeplinire în conformitate cu dispozi iile referitoare la executarea silit . de organele fiscale competente. 184. M surile asigur torii dispuse atât de organele fiscale competente. (2) Se dispun m suri asigur torii sub forma popririi asigur torii i sechestrului asigur toriu asupra bunurilor mobile i/sau imobile proprietate a debitorului. cât i de instan ele judec tore ti ori de alte organe competente. r mân valabile pe toat perioada execut rii silite.Cap. dac nu au fost desfiin ate în condi iile legii. precum i asupra veniturilor acestuia. care se aplic în mod corespunz tor. în cazul nepl ii. dup caz.i risipeasc patrimoniul. prin procedura administrativ . (5) Decizia de instituire a m surilor asigur torii trebuie motivat conduc torul organului fiscal competent.Poprirea i sechestrul asigur toriu (1) M surile asigur torii prev zute în prezentul capitol se dispun i se duc la îndeplinire. (4) M surile asigur torii se dispun prin decizie emis de organul fiscal competent. s .

de c tre creditorii fiscali. (8) Înscrierea face opozabil sechestrul tuturor acelora care. 123. (10) Împotriva actelor prin care se dispun i se duc la îndeplinire m surile asigur torii cel interesat poate face contesta ie în conformitate cu prevederile art. pentru cota-parte de inut de acesta. vor dobândi vreun drept asupra imobilului respectiv. precum i cele strict necesare exercit rii profesiei sau a altei ocupa ii cu . (9) Dac valoarea bunurilor proprii ale debitorului nu acoper integral crean a fiscal a bugetului general consolidat.Executarea silit a bunurilor mobile (1) Sunt supuse execut rii silite orice bunuri mobile ale debitorului. când au încetat motivele pentru care au fost dispuse sau la constituirea garan iei prev zute la art. dup caz. fiind necesare vie ii i muncii debitorului. 125 se ridic . 126 . Sec iunea a 3-a Executarea silit a bunurilor mobile Art.(7) În cazul înfiin rii sechestrului asigur toriu asupra bunurilor imobile. m surile asigur torii pot fi înfiin ate i asupra bunurilor de inute de c tre debitor în proprietate comun cu ter e persoane. cu excep iile prev zute de lege. 146 . (7) sunt lovite de nulitate absolut . prin decizie motivat . (2) În cazul debitorului persoan fizic nu pot fi supuse execut rii silite.Ridicarea m surilor asigur torii M surile asigur torii instituite potrivit art. 168. Art. un exemplar al procesului-verbal întocmit de organul de executare se comunic pentru înscriere Biroului de carte funciar . Actele de dispozi ie ce ar interveni ulterior înscrierii prev zute la alin. dup înscriere. precum i familiei sale: a) bunurile mobile de orice fel care servesc la continuarea studiilor i la formarea profesional .

(3) Bunurile debitorului persoan fizic necesare desf ur rii activit ii de comer nu sunt exceptate de la executare silit . în cazul în care cele g site la verificare nu sunt suficiente pentru stingerea crean ei. furajele i animalele de produc ie i de lucru. inclusiv cele necesare desf ur rii activit ii agricole. precum i s sechestreze alte bunuri ale debitorului. iar dac debitorul se ocup exclusiv cu agricultura. e) obiectele necesare persoanelor cu handicap sau destinate îngrijirii persoanelor bolnave. (4) Executarea silit a bunurilor mobile se face prin sechestrarea i valorificarea acestora. socotit pentru 3 luni de iarn . (8) Prin sechestrul înfiin at asupra bunurilor mobile. îngr mintele. b) bunurile strict necesare uzului personal sau casnic al debitorului i familiei sale. f) bunurile declarate neurm ribile prin alte dispozi ii legale. c) alimentele necesare debitorului i familiei sale pe timp de dou luni. (7) Bunurile nu vor fi sechestrate dac prin valorificarea acestora nu s-ar putea acoperi decât cheltuielile execut rii silite. Sechestrul se instituie printr-un proces-verbal. cum sunt uneltele. alimentele strict necesare pân la noua recolt . d) combustibilul necesar debitorului i familiei sale pentru înc lzit i pentru prepararea hranei. (5) Pentru bunurile mobile anterior sechestrate ca m sur asigur torie nu este necesar o nou sechestrare. la începerea execut rii silite. (5) se g sesc la locul aplic rii sechestrului i dac nu au fost substituite sau degradate. (6) Executorul fiscal. semin ele.caracter permanent. dac nu sunt mai multe de acela i fel. chiar dac acestea se afl la un ter . precum i obiectele de cult religios. creditorul fiscal dobânde te un drept de gaj care confer acestuia în raport cu al i creditori acelea i drepturi ca i dreptul de gaj . este obligat s verifice dac bunurile prev zute la alin.

Cât timp dureaz executarea silit debitorul nu poate dispune de aceste bunuri decât cu aprobarea dat . e) sumele datorate pentru a c ror executare silit se aplic sechestrul. inclusiv cele reprezentând dobânzi i penalit i de întârziere. men ionându-se i cota acestora. Nerespectarea acestei interdic ii atrage r spunderea. Art. sechestrarea lor va fi aplicat o dat cu comunicarea soma iei. substituire sau sustragere de la urm rire a bunurilor urm ribile ale debitorului. potrivit legii. prenumele i domiciliul debitorului persoan fizic ori. c) num rul dosarului de executare.în sensul prevederilor dreptului comun. d) temeiul legal în baza c ruia se face executarea silit . de organul competent. (10) Actele de dispozi ie care ar interveni ulterior indisponibiliz rii prev zute la alin. bunurile sechestrate sunt indisponibilizate. ale persoanei majore ce locuie te împreun cu debitorul sau denumirea i sediul debitorului. a datei i a orei când s-a f cut sechestrul. (9) De la data întocmirii procesului-verbal de sechestru.Procesul-verbal de sechestru (1) Procesul-verbal de sechestru va cuprinde: a) denumirea organului de executare. (9) sunt lovite de nulitate absolut . b) numele i prenumele executorului fiscal care aplic sechestrul. f) numele. 147 . data i num rul de înregistrare a soma iei. precum i actul normativ în baza c ruia a fost stabilit obliga ia de plat . a celui în culp . num rul legitima iei i al delega iei. potrivit legii. precum i titlul executoriu în baza c ruia se face executarea silit . . în lipsa acestuia. indicarea locului. (11) În cazurile în care nu au fost luate m suri asigur torii pentru realizarea integral a crean ei fiscale i la începerea execut rii silite se constat c exist pericolul evident de înstr inare.

custodia ori ridicarea de la locul unde se afl . l) men iunea c . la aplicarea g) descrierea bunurilor mobile sechestrate i indicarea valorii estimative a fiec ruia. precum i locul de depozitare a acestora. k) eventualele obiec ii f cute de persoanele de fa la aplicarea sechestrului. (3) În vederea valorific rii organul de executare este obligat s verifice dac bunurile . precum i alte elemente de identificare a acestor persoane. constituit în favoarea unei alte persoane pentru bunurile sechestrate. custodelui. precum i dac s-au luat m suri spre neschimbare. dup caz. Dac vreuna dintre aceste persoane nu poate sau nu vrea s semneze. dup aprecierea executorului fiscal. acesta din urm semnând cu men iunea de primire a bunurilor în p strare. se va trece la valorificarea bunurilor sechestrate. executorul fiscal va men iona aceast împrejurare. atunci când este cazul. men ionându-se starea de uzur i eventualele semne particulare ale fiec rui bun. pentru identificarea i individualizarea acestora. j) numele. în cazul în care în termen de 15 zile de la data încheierii procesuluiverbal de sechestru debitorul nu pl te te obliga iile fiscale. ipotec ori privilegiu.numele. precum i. h) men iunea c evaluarea se va face înaintea începerii procedurii de valorificare. în cazul în care executorul fiscal nu a putut evalua bunul deoarece acesta necesit cuno tin e de specialitate. prenumele i domiciliul altor persoane majore care au fost de fa sechestrului. cum sunt punerea de sigilii. i) men iunea f cut de debitor privind existen a sau inexisten a unui drept de gaj. dup caz. (2) Câte un exemplar al procesului-verbal de sechestru se pred debitorului sub semn tur sau i se comunic la domiciliul ori sediul acestuia. prenumele i adresa persoanei c reia i s-au l sat bunurile. sau de administrare ori conservare a acestora. m) semn tura executorului fiscal care a aplicat sechestrul i a tuturor persoanelor care au fost de fa la sechestrare. dup caz.

când este necesar. precum i dac nu au fost substituite sau degradate. organul de executare le va trimite i acestora câte un exemplar din procesul-verbal de sechestru.sechestrate se g sesc la locul men ionat în procesul-verbal de sechestru. 148 . Pentru bunurile g site cu prilejul investiga iilor efectuate conform alin.Custodele (1) Bunurile mobile sechestrate vor putea fi l sate în custodia debitorului. . dup caz. executorul fiscal încheie proces-verbal de constatare. la care va anexa o copie de pe procesele-verbale de sechestru respective. (9) În cazul în care executorul fiscal constat c în leg tur cu bunurile sechestrate s-au s vâr it fapte care pot constitui infrac iuni va consemna aceasta în procesul-verbal de sechestru i va sesiza de îndat organele de urm rire penal competente. (6) Dac se sechestreaz i bunuri gajate pentru garantarea crean elor altor creditori. (4) se va încheia procesul-verbal de sechestru. a creditorului sau a altei persoane desemnate de organul de executare sau de executorul fiscal. organul de executare va face investiga iile necesare pentru identificarea i urm rirea altor bunuri ale debitorului. Art. (4) Când bunurile sechestrate g site cu ocazia verific rii nu sunt suficiente pentru realizarea crean ei fiscale. (7) Executorul fiscal care constat c bunurile fac obiectul unui sechestru anterior va consemna aceasta în procesul-verbal. i alte bunuri pe care le va identifica. (5) Dac se constat c bunurile nu se g sesc la locul men ionat în procesul-verbal de sechestru sau dac au fost substituite sau degradate. a (1) Bunurile mobile sechestrate vor putea fi l sate în custodia debitorului. Prin acela i proces-verbal executorul fiscal va declara sechestrate. (8) Bunurile înscrise în procesele-verbale de sechestru încheiate anterior se consider sechestrate i în cadrul noii execut ri silite.

(2) În cazul în care bunurile sechestrate constau în sume de bani în lei sau în valut . pietre pre ioase. (3) Cel care prime te bunurile în custodie va semna procesul-verbal de sechestru. (4) În cazul în care custodele este o alt persoan decât debitorul sau creditorul. executorul fiscal poate aplica sigiliul asupra bunurilor. i se depun. obiecte de art . acestea se ridic specializate. Atunci când bunurile sunt l sate în custodia debitorului sau a altei persoane desemnate conform legii i când se constat c exist pericol de substituire ori de degradare. obiecte din metale pre ioase. cel târziu a doua zi lucr toare.ori vor fi ridicate i depozitate de c tre acesta. titluri de valoare. la unit ile . organul de executare îi va stabili acestuia o remunera ie inând seama de activitatea depus . colec ii de valoare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful