Codul de procedura fiscala actualizat. Ordonanta Guvernului OG 92 2003 privind Codul de procedur fiscal , publicata in Monitorul Oficial nr.

513 din 31.7.2007

OG 92 2003 actualizata prin:

y

y y

y y

y y y y y y y y y y y y y

Legea 188/2011 - privind gestionarea taxelor colectate în cadrul aplic rii politicii agricole comune i care fac parte din sistemul de finan are al fondurilor europene pentru agricultur , precum i din sistemul resurselor proprii al Uniunii Europene 31 octombrie 2011 Monitorul Oficial 763/2011 OG 29/2011 - pentru modificarea i completarea OG 92/2003 privind Codul de procedur fiscal 17 septembrie 2011 Monitorul Oficial 626/2011 Decizie curtea constitu ional - referitoare la excep ia de neconstitu ionalitate a prevederilor art. 44 alin. (3) din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal 7 iulie 2011 Monitorul Oficial 482/2011 OUG 88/2010 - pentru modificarea i completarea OG 92/2003 privind Codul de procedur fiscal 24 iunie 2011 Monitorul Oficial 669/2010 OUG 35/2011 - pentru stabilirea unor m suri în domeniul realiz rii programelor de interes public sau social, al îndeplinirii obliga iilor fiscale i al func ion rii optime a institu iilor statului, precum i pentru aplicarea unitar a dispozi iilor legale 11 aprilie 2011 Monitorul Oficial 253/2011 OUG 117/2010 - pentru modificarea i completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal i reglementarea unor m suri financiar-fiscale 30 decembrie 2010 Monitorul Oficial 891/2010 OUG 88/2010 - pentru modificarea i completarea OG 92/2003 privind Codul de procedur fiscal 01 octombrie 2010 Monitorul Oficial 669/2010 OUG 54/2010 - privind unele m suri pentru combaterea evaziunii fiscale 23 iunie 2010 Monitorul Oficial 421/2010 OUG 39/2010 - pentru modificarea i completarea OG 92/2003 privind Codul de procedur fiscal 01 iulie 2010 Monitorul Oficial 278/2010 OUG 46/2009 - privind îmbun t irea procedurilor fiscale i diminuarea evaziunii fiscale 25 octombrie 2009 Monitorul Oficial 347/2009 Legea 324/2009 - pentru aprobarea OUG 46/2009 privind îmbun t irea procedurilor fiscale i diminuarea evaziunii fiscale 25 octombrie 2009 Monitorul Oficial 713/2009 OUG 19/2008 - pentru modificarea i completarea OG 92/2003 privind Codul de procedur fiscal 04 iunie 2009 Monitorul Oficial 163/2008 OUG 46/2009 - privind îmbun t irea procedurilor fiscale i diminuarea evaziunii fiscale 25 mai 2009 Monitorul Oficial 347/2009 OUG 192/2008 - privind aprobarea unor m suri de relaxare fiscal în vederea cre terii economice i a num rului locurilor de munc 08 mai 2009 Monitorul Oficial 815/2008 OUG 34/2009 - cu privire la rectificarea bugetar pe anul 2009 i reglementarea unor m suri financiar-fiscale 14 aprilie 2009 Monitorul Oficial 249/2009 OG 47/2007 - privind reglementarea unor m suri financiar-fiscale 10 aprilie 2009 Monitorul Oficial 603/2007 OUG 192/2008 - privind aprobarea unor m suri de relaxare fiscal în vederea cre terii economice i a num rului locurilor de munc 04 decembrie 2008 Monitorul Oficial 815/2008 OUG 19/2008 - pentru modificarea i completarea OG 92/2003 privind Codul de procedur fiscal 03 martie 2008 Monitorul Oficial 163/2008 y OG 47/2007 - privind reglementarea unor m suri financiar-fiscale 03 septembrie 2007 Monitorul Oficial 603/2007

Cap. IV Înlesniri la plat Art. 121 - Înlesniri la plata obliga iilor fiscale

b) o sum rezultat din raportul dintre contravaloarea debitelor amânate i dobânzile . c) e alon ri la plata dobânzilor i/sau a penalit ilor de orice fel. urm toarele înlesniri la plat : a) e alon ri la plata impozitelor. (5) Pentru obliga iile la bugetul local. chiriilor. în condi iile legii. b) amân ri la plata impozitelor. d) amân ri i/sau scutiri ori amân ri i/sau reduceri de dobânzi i/sau penalit i de întârziere. reprezentând obliga ii bugetare locale e alonate i dobânzi calculate. pot acorda. atât înaintea începerii execut rii silite. (2) La cererea temeinic justificat a debitorilor. în condi iile legii. cu excep ia dobânzilor datorate pe perioada de amânare. cu excep ia dobânzilor datorate pe perioada de e alonare. creditorii bugetari locali. datorate i neachitate dup data de 1 iulie 2003 de c tre persoanele fizice. chiriilor. în cazul e alon rilor la plat . (3) Procedura de acordare a înlesnirilor la plat pentru crean ele bugetare locale se stabile te prin acte normative speciale. cât i în timpul efectu rii acesteia. înlesniri la plat . taxelor. prin autorit ile administra iei publice locale care administreaz aceste bugete.(1) La cererea temeinic justificat a contribuabililor. e) scutiri sau reduceri de impozite i taxe locale. redeven elor. pentru obliga iile bugetare restante pe care le administreaz . organul fiscal competent poate acorda pentru obliga iile fiscale restante. contribu iilor i a altor obliga ii la bugetul local. contribu iilor i a altor obliga ii la bugetul local. (4) Pentru acordarea înlesnirilor la plat creditorii bugetari locali vor cere debitorilor constituirea de garan ii. persoane fizice sau juridice. taxelor. garan ia este: a) o sum egal cu dou rate medii din e alonare.

. (2) lit. (6) Pentru obliga iile la bugetul local. datorate i neachitate dup data de 1 iulie 2003 de c tre persoanele juridice. 122 . prin: a) consemnarea de mijloace b ne ti la o unitate a Trezoreriei Statului. b) scrisoare de garan ie bancar . d) gaj asupra unor bunuri mobile. d) în alte cazuri prev zute de lege. se îndestuleaz din garan iile depuse. în cazul amân rilor la plat . c) asumarea obliga iei de plat de c tre alt persoan prin angajament de plat .Valorificarea garan iilor Organul competent. 122 se pot constitui. V Constituirea de garan ii Art. e) fidejusiune.calculate i num rul de luni aprobate pentru amânare la plat . în condi iile legii. c) ipotec asupra unor bunuri imobile din ar . 25 alin. Cap. garan ia este de 100% din totalul crean ei bugetare locale pentru care s-a acordat înlesnirea.Tipuri de garan ii Garan iile pentru luarea m surilor prev zute la art. 124 . 143 alin. în condi iile art.Constituirea de garan ii Organul fiscal solicit constituirea unei garan ii pentru: a) suspendarea execut rii silite în condi iile art. în condi iile legii. b) ridicarea m surilor asigur torii. (6). d). 123 . Art. dac nu s-a realizat scopul pentru care acestea au fost solicitate. Art.

(3) Aceste m suri pot fi luate i în cazul în care crean a nu a fost înc individualizat i nu a devenit scadent .Cap. precum i în cazul suspend rii execut rii actului administrativ prev zute la art. r mân valabile pe toat perioada execut rii silite. periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea. 184. de organele fiscale competente. când exist pericolul ca acesta s se sustrag . 125 . precum i asupra veniturilor acestuia. m surile asigur torii vor fi ridicate. VI M suri asigur torii Art. precum i cele dispuse de instan ele judec tore ti sau de alte organe competente se duc la îndeplinire în conformitate cu dispozi iile referitoare la executarea silit . M surile asigur torii dispuse atât de organele fiscale competente. m surile asigur torii se transform în m suri executorii.i risipeasc patrimoniul. i semnat de c tre (6) M surile asigur torii dispuse potrivit alin. prin procedura administrativ . cât i de instan ele judec tore ti ori de alte organe competente. În decizie organul fiscal va preciza debitorului c prin constituirea unei garan ii la nivelul crean ei stabilite sau estimate. care se aplic în mod corespunz tor. f r îndeplinirea altor formalit i.i ascund ori s . (2) Se dispun m suri asigur torii sub forma popririi asigur torii i sechestrului asigur toriu asupra bunurilor mobile i/sau imobile proprietate a debitorului. (2).Poprirea i sechestrul asigur toriu (1) M surile asigur torii prev zute în prezentul capitol se dispun i se duc la îndeplinire. . s . în cazul nepl ii. O dat cu individualizarea crean ei i ajungerea acesteia la scaden . (4) M surile asigur torii se dispun prin decizie emis de organul fiscal competent. dup caz. dac nu au fost desfiin ate în condi iile legii. (5) Decizia de instituire a m surilor asigur torii trebuie motivat conduc torul organului fiscal competent.

(9) Dac valoarea bunurilor proprii ale debitorului nu acoper integral crean a fiscal a bugetului general consolidat. 123. (8) Înscrierea face opozabil sechestrul tuturor acelora care. un exemplar al procesului-verbal întocmit de organul de executare se comunic pentru înscriere Biroului de carte funciar . Art. precum i cele strict necesare exercit rii profesiei sau a altei ocupa ii cu . precum i familiei sale: a) bunurile mobile de orice fel care servesc la continuarea studiilor i la formarea profesional . Sec iunea a 3-a Executarea silit a bunurilor mobile Art. 168.Ridicarea m surilor asigur torii M surile asigur torii instituite potrivit art.Executarea silit a bunurilor mobile (1) Sunt supuse execut rii silite orice bunuri mobile ale debitorului. cu excep iile prev zute de lege. de c tre creditorii fiscali. Actele de dispozi ie ce ar interveni ulterior înscrierii prev zute la alin. pentru cota-parte de inut de acesta. fiind necesare vie ii i muncii debitorului. (2) În cazul debitorului persoan fizic nu pot fi supuse execut rii silite. când au încetat motivele pentru care au fost dispuse sau la constituirea garan iei prev zute la art. (10) Împotriva actelor prin care se dispun i se duc la îndeplinire m surile asigur torii cel interesat poate face contesta ie în conformitate cu prevederile art. vor dobândi vreun drept asupra imobilului respectiv. dup caz.(7) În cazul înfiin rii sechestrului asigur toriu asupra bunurilor imobile. m surile asigur torii pot fi înfiin ate i asupra bunurilor de inute de c tre debitor în proprietate comun cu ter e persoane. 126 . 146 . 125 se ridic . prin decizie motivat . dup înscriere. (7) sunt lovite de nulitate absolut .

(6) Executorul fiscal. (5) se g sesc la locul aplic rii sechestrului i dac nu au fost substituite sau degradate. dac nu sunt mai multe de acela i fel. precum i obiectele de cult religios. în cazul în care cele g site la verificare nu sunt suficiente pentru stingerea crean ei. Sechestrul se instituie printr-un proces-verbal. creditorul fiscal dobânde te un drept de gaj care confer acestuia în raport cu al i creditori acelea i drepturi ca i dreptul de gaj . e) obiectele necesare persoanelor cu handicap sau destinate îngrijirii persoanelor bolnave. chiar dac acestea se afl la un ter . alimentele strict necesare pân la noua recolt . (7) Bunurile nu vor fi sechestrate dac prin valorificarea acestora nu s-ar putea acoperi decât cheltuielile execut rii silite. (5) Pentru bunurile mobile anterior sechestrate ca m sur asigur torie nu este necesar o nou sechestrare. precum i s sechestreze alte bunuri ale debitorului. d) combustibilul necesar debitorului i familiei sale pentru înc lzit i pentru prepararea hranei. inclusiv cele necesare desf ur rii activit ii agricole.caracter permanent. cum sunt uneltele. f) bunurile declarate neurm ribile prin alte dispozi ii legale. semin ele. (4) Executarea silit a bunurilor mobile se face prin sechestrarea i valorificarea acestora. c) alimentele necesare debitorului i familiei sale pe timp de dou luni. b) bunurile strict necesare uzului personal sau casnic al debitorului i familiei sale. (8) Prin sechestrul înfiin at asupra bunurilor mobile. iar dac debitorul se ocup exclusiv cu agricultura. este obligat s verifice dac bunurile prev zute la alin. (3) Bunurile debitorului persoan fizic necesare desf ur rii activit ii de comer nu sunt exceptate de la executare silit . îngr mintele. furajele i animalele de produc ie i de lucru. la începerea execut rii silite. socotit pentru 3 luni de iarn .

num rul legitima iei i al delega iei. inclusiv cele reprezentând dobânzi i penalit i de întârziere. ale persoanei majore ce locuie te împreun cu debitorul sau denumirea i sediul debitorului. Cât timp dureaz executarea silit debitorul nu poate dispune de aceste bunuri decât cu aprobarea dat . a celui în culp . precum i actul normativ în baza c ruia a fost stabilit obliga ia de plat . e) sumele datorate pentru a c ror executare silit se aplic sechestrul. 147 . de organul competent. d) temeiul legal în baza c ruia se face executarea silit .Procesul-verbal de sechestru (1) Procesul-verbal de sechestru va cuprinde: a) denumirea organului de executare.în sensul prevederilor dreptului comun. (11) În cazurile în care nu au fost luate m suri asigur torii pentru realizarea integral a crean ei fiscale i la începerea execut rii silite se constat c exist pericolul evident de înstr inare. sechestrarea lor va fi aplicat o dat cu comunicarea soma iei. (10) Actele de dispozi ie care ar interveni ulterior indisponibiliz rii prev zute la alin. precum i titlul executoriu în baza c ruia se face executarea silit . data i num rul de înregistrare a soma iei. men ionându-se i cota acestora. . c) num rul dosarului de executare. bunurile sechestrate sunt indisponibilizate. în lipsa acestuia. substituire sau sustragere de la urm rire a bunurilor urm ribile ale debitorului. indicarea locului. (9) sunt lovite de nulitate absolut . b) numele i prenumele executorului fiscal care aplic sechestrul. potrivit legii. f) numele. Art. Nerespectarea acestei interdic ii atrage r spunderea. (9) De la data întocmirii procesului-verbal de sechestru. potrivit legii. a datei i a orei când s-a f cut sechestrul. prenumele i domiciliul debitorului persoan fizic ori.

dup caz. custodia ori ridicarea de la locul unde se afl . constituit în favoarea unei alte persoane pentru bunurile sechestrate. precum i alte elemente de identificare a acestor persoane. m) semn tura executorului fiscal care a aplicat sechestrul i a tuturor persoanelor care au fost de fa la sechestrare. h) men iunea c evaluarea se va face înaintea începerii procedurii de valorificare. atunci când este cazul. i) men iunea f cut de debitor privind existen a sau inexisten a unui drept de gaj. (2) Câte un exemplar al procesului-verbal de sechestru se pred debitorului sub semn tur sau i se comunic la domiciliul ori sediul acestuia. precum i dac s-au luat m suri spre neschimbare. j) numele. custodelui. dup caz. sau de administrare ori conservare a acestora. dup aprecierea executorului fiscal. pentru identificarea i individualizarea acestora. executorul fiscal va men iona aceast împrejurare. cum sunt punerea de sigilii. precum i. la aplicarea g) descrierea bunurilor mobile sechestrate i indicarea valorii estimative a fiec ruia. dup caz. acesta din urm semnând cu men iunea de primire a bunurilor în p strare. în cazul în care în termen de 15 zile de la data încheierii procesuluiverbal de sechestru debitorul nu pl te te obliga iile fiscale. se va trece la valorificarea bunurilor sechestrate. prenumele i domiciliul altor persoane majore care au fost de fa sechestrului. Dac vreuna dintre aceste persoane nu poate sau nu vrea s semneze. ipotec ori privilegiu. (3) În vederea valorific rii organul de executare este obligat s verifice dac bunurile . precum i locul de depozitare a acestora. l) men iunea c . men ionându-se starea de uzur i eventualele semne particulare ale fiec rui bun. prenumele i adresa persoanei c reia i s-au l sat bunurile. în cazul în care executorul fiscal nu a putut evalua bunul deoarece acesta necesit cuno tin e de specialitate.numele. k) eventualele obiec ii f cute de persoanele de fa la aplicarea sechestrului.

.sechestrate se g sesc la locul men ionat în procesul-verbal de sechestru. (8) Bunurile înscrise în procesele-verbale de sechestru încheiate anterior se consider sechestrate i în cadrul noii execut ri silite. (7) Executorul fiscal care constat c bunurile fac obiectul unui sechestru anterior va consemna aceasta în procesul-verbal. a (1) Bunurile mobile sechestrate vor putea fi l sate în custodia debitorului. Pentru bunurile g site cu prilejul investiga iilor efectuate conform alin. a creditorului sau a altei persoane desemnate de organul de executare sau de executorul fiscal. (4) Când bunurile sechestrate g site cu ocazia verific rii nu sunt suficiente pentru realizarea crean ei fiscale. (9) În cazul în care executorul fiscal constat c în leg tur cu bunurile sechestrate s-au s vâr it fapte care pot constitui infrac iuni va consemna aceasta în procesul-verbal de sechestru i va sesiza de îndat organele de urm rire penal competente. când este necesar. precum i dac nu au fost substituite sau degradate. la care va anexa o copie de pe procesele-verbale de sechestru respective. 148 . executorul fiscal încheie proces-verbal de constatare. Prin acela i proces-verbal executorul fiscal va declara sechestrate. organul de executare va face investiga iile necesare pentru identificarea i urm rirea altor bunuri ale debitorului. Art. (6) Dac se sechestreaz i bunuri gajate pentru garantarea crean elor altor creditori. i alte bunuri pe care le va identifica.Custodele (1) Bunurile mobile sechestrate vor putea fi l sate în custodia debitorului. dup caz. (5) Dac se constat c bunurile nu se g sesc la locul men ionat în procesul-verbal de sechestru sau dac au fost substituite sau degradate. organul de executare le va trimite i acestora câte un exemplar din procesul-verbal de sechestru. (4) se va încheia procesul-verbal de sechestru.

i se depun. obiecte din metale pre ioase. colec ii de valoare. titluri de valoare. executorul fiscal poate aplica sigiliul asupra bunurilor. Atunci când bunurile sunt l sate în custodia debitorului sau a altei persoane desemnate conform legii i când se constat c exist pericol de substituire ori de degradare. (4) În cazul în care custodele este o alt persoan decât debitorul sau creditorul. acestea se ridic specializate. la unit ile . organul de executare îi va stabili acestuia o remunera ie inând seama de activitatea depus . pietre pre ioase. cel târziu a doua zi lucr toare. (2) În cazul în care bunurile sechestrate constau în sume de bani în lei sau în valut .ori vor fi ridicate i depozitate de c tre acesta. (3) Cel care prime te bunurile în custodie va semna procesul-verbal de sechestru. obiecte de art .