Sunteți pe pagina 1din 10

Capitolul II.

Cunoasterea obiectivului supus evaluarii


II .CUNOASTEREA OBIECTIVULUI SUPUS EVALUARII

1.Scurt istoric
. nc de acum foarte mult timp s-a dezvoltat un interes al oamenilor de a avea suplimente de ap n aceast zon arid (de exemplu, sistemul de rezerv de ap din cet ile Histria i Tomis). n ceea ce prive te ora ul Constan a, acest interes de p strare a rezervelor de ap a luat na tere n anul 1880. 1903 - Proiectul inginerului Cucu Starostescu de a c ra ap din lacul Siutghiol, din loca ia numit "Moara Caragea", amplasat la 7 km distan de ora , a fost realizat par ial; 1924 - Proiectul inginerului Virgil Ionescu a luat na tere i astfel au ap rut primele str zi ce aveau n dotare sistem de alimentare cu ap : Mangaliei, Carol, Romnia, Remus Opreanu i bulevardul Elisabeta; 1950-1957 - Ia na tere sistemul de alimentare cu ap costier prin executarea de foraje la mare adncime n Eforie Nord, Eforie Sud i Techirghiol. Este construit o conduct de la Caragea Dermen - Complex C l ra i - sta iunile din sud, cu o lungime total de 30 km; 1964-1972 - Peste 100 de pu uri au fost s pate i puse n func iune n aria costier . Au ap rut importan i colectori ai apei subterane: Ci mea I i II, Basarabi, Medgidia, Costine ti, Tatlageac,Dulce ti, Neptun etc. A fost dezvoltat re eaua de conducte, sistemul de distribu ie, precum i capacitatea de pompare i depozitare de la Palas - Constan a, Costine ti i Tatlageac. Sistemul de alimentare cu ap din zona costier a fost extins la 70 de km, ntre N vodari i Mangalia; 1975-1980 - O dat cu cre terea nevoii de ap potabil , imposibil de acoperit din surse subterane, au nceput s fie utilizate apele de suprafa . A fost construit o sta ie de pompare, care pompa dinspre canalul Poarta Alb - Midia spre Gale u; 1998-2001 - Capacitatea de stocare de la Palas a fost m rit prin construirea a dou tancuri de ap de 2 x 20.000 cm; 1998-2002 - A fost ob inut primul mprumut extern (PHARE i BERD) n vederea realiz rii de investi ii n ap i sistemul de alimentare;

Capitolul II.Cunoasterea obiectivului supus evaluarii


2002-2007 - Este n proces de derulare programul ISPA concentrat pe reabilitarea sistemului de alimentare cu ap .

2.Tipul intreprinderii
Structura organizatoric a companiei este de tip func iune-proces i este compus din compartimente func ionale i de produc ie conform diagramei anexate. Modul in care este structurat organizarea activit ii in societate eviden iaz faptul c aceasta a c utat i in acest fel s se adapteze cerin elor economice de pia . Prin urm rirea scopului general de maximizare a profitului realizat prin divizarea de subscopuri, folosind urm toarele subunit i organizatorice, corespunz tor func iilor intreprinderii:  comercial (marketing) care urm re te maximizarea veniturilor din vanz ri;  din puctul de vedere al produc iei, care urm re te minimizarea costului de produc ie pe unitatea de produs;  economic, care urm re te asigurarea resurselor necesare opera iunilor economice cu minim de cheltuieli ca i m surarea, in etalon b nesc, a performan elor economice a unit ii, se urm re te extinderea companiei la nivel interna ional, obiectivul principal fiind interna ionalizarea firmei prin diferite strategii ce ajut la extinderea sferei de afaceri. In seria obiectivelor S.C.RAJA S.A. se num r produselor. Alimentarea cu ap i colectarea i deversarea apei reziduale i meteorice sunt principalele activit i desf urate in cadrul companiei S.C.RAJA S.A. Constan a. Num rul punctelor de control nu poate fi definit in cazul unit ii studiate printr-o medie a acestora, datorit specificului activit ii S.C.RAJA SA reflectat printr-o distribu ie neomogen a num rului de reporteri subordona i unui superior. De exemplu in cazul directorului tehnic exist un num r de 23 de puncte de control (datorit , intre altele, num rului mare de unit i de epurare a apei dispersate in teritoriu), iar in cazul directorului economic exist doar o func ie de control. i achizi ionarea de noi licen e de fabricare a

Capitolul II.Cunoasterea obiectivului supus evaluarii


Structura organiza ional Din punctul de vedere al lu rii deciziilor se poate aprecia c S.C. RAJA SA prezint un grad relativ ridicat de centralizare, autoritatea fiind concentrat la nivelurile superioare ale conducerii. a) Conducerea companiei este asigurat de: -Adunarea General a Ac ionarilor este organul de conducere al companiei care decide asupra activit ii acesteia i asupra politicii sale economice i comerciale; Managerul companiei este selec ionat i numit in conformitate cu prevederile Legii 66/1993 i asigur conducerea curent a societ ii, indeplinind urm toarele atribu ii: y organizeaz reorganizare; y el deleag autoritatea sa cadrelor de conducere aflate pe nivelele ierarhice imediat inferioare pentru deciziile de rutin ; y y transpunerea in practic a prognozelor apropiate i de viitor privind cerin ele pie ii; r spunde impreun cu to i factorii decizionali asupra derul rii in bune condi ii a tuturor activit ilor, lucr rilor, opera iunilor pe nivele ierarhice, func ionale i opera ionale; y adopt m suri corespunz toare pentru derularea logic a activit ilor de personalsalarizare,comercial i financiar contabil, prin personal specializat, asigurand condi iile corespunz toare de munc pentru prevenirea accidentelor; y y y y b) Conducerea executiv este format din: manager ing. ind. apelor dir. tehnic ing. ind. alimentar dir. economic economist dir. comercial economist
7

i conduce toate activit ile economice, sociale i de alt natur ale

companiei, permi andu-i acesteia un grad mare de flexibilitate, adaptare de mediu i

angajeaz conform cerin elor, personal pentru societate; acord recompense i stabile te sanc iuni disciplinare, dup caz; face propuneri privind incadrarea i eliberarea din func ie a personalului.

Capitolul II.Cunoasterea obiectivului supus evaluarii


dir. marketing economist Se poate aprecia c echipa are in componen a sa speciali ti de valoare cu o temeinic experien atat in problemetica companiei cat i a sectorului, avand cuno tin e manageriale dobandite intr-o perioad indelungat de conducere, in diverse func ii. Ponderea economi tilor in conducerea societ ii constituie o garan ie a in elegerii cerin elor economiei de pia i a adapt rii mai rapide, prin decizii, la solicit rile acesteia. i S.C. RAJA S.A. folose te numai produse bacteriene din Clasa 1, adic existente in natur

nepatogene conform cu defini ia dat de American Type Culture Collection i cu incadrarea dat de Ministerul Apelor i Protec iei Mediului din Romania. Aceste organisme nu cauzeaz infec ii sau efecte negative asupra oamenilor, animalelor sau plantelor.

Capitolul II.Cunoasterea obiectivului supus evaluarii

3. Servicii/produse comercializate de firm :


Serviciile oferite clien ilor actuali, dar i poten ialilor clien i sunt: a) Serviciul public de alimentare cu ap ; b) Serviciul de alimentare cu ap industrial ; c) Serviciul de analiz a apelor uzate; d) Lucr ri de execu ie bran amente/ racorduri; e) Serviciul public de canalizare; f) Serviciul de analiz a apei provenite din alte surse; g) Serviciul de verificare metrologic a contoarelor; h) Consultan i avize.

Alimentarea - Sistemul de alimentare cu ap


Instala iile in func iune au urm toarele caracteristici: - 38 de surse de adancime, totalizand un num r de cca. 306 pu uri, cu o capacitate total instalat de 8.530 l/s; - 1 priz de ap din canalul Dun re Marea Neagr , cu o capacitate total instalat de 4.514 l/s; - Sta ia de Tratare Palas cu capacitatea de: 3,75 mc/s lungimea re elei este de 1690 km, din care: *498 km re ea de aduc iune; *1.192 km re ea de distribu ie; - materiale preponderente folosite la re ele: o el, font , PREMO, azbociment, PEAD, font ductil ; - stare de uzur - cca. 40%. - 98 de rezervoare cu un volum total inmagazinat de 278.260 mc. - 41 de sta ii de pompare, cu o capacitate total de 107.341 mc/h.

Canalizarea Sistemul de canalizare

Capitolul II.Cunoasterea obiectivului supus evaluarii


Instala iile in func iune au urm toarele capacit i: -9 sta ii de epurare cu o capacitate maxim de 6.408,5 l/s, din care: *cu treapt mecanic modernizare); *cu treapt mecanic - 1 sta ie (Sta ia de Epurare Constan a Nord in curs de modernizare). - 52 de sta ii de pompare a apelor uzate, insumand o capacitate de pompare de 61.268 mc/h. - lungimea re elei de canalizare insumeaz 1.209,4 km, din care: *1.045,9 km colectoare menajere i pluviale; *163,5 km conducte de refulare. - materialele preponderente folosite la re ea: azbociment, beton, bazalt, font , otel i mai nou PVC-KG. - starea de uzur - cca. 40%. Tipul sistemului de canalizare: *unitar 60%; *separat 40%. Func ionarea sta iilor de epurare in condi ii de eficien are ca principale obiective protejarea M rii Negre, a apelor de imb iere i a zonei de coast . i biologic - 8 sta ii (Sta ia de epurare Eforie Sud in curs de

4.Concurenta
1. Concuren i direc i

S.C. RAJA S.A. Constan a este al doilea mare operator in domeniul aliment rii cu ap a popula iei din Romania, dup Apa Nova Bucure ti, i deserve te peste un milion de locuitori. Analiza concuren ei cuprinde mai multe elemente, precum:  calitate: Regia Autonom Jude ean de Ap (RAJA) - lider na ional pe pia a serviciilor de alimentare cu ap potabil in ceea ce prive te imaginea i calitatea serviciilor furnizate; serviciile: alimentarea cu ap , sistemul de canalizare, epurarea i evacuarea apelor uzate, intre inerea i repararea echipamentelor, analize de laborator pentru apa potabil .

10

Capitolul II.Cunoasterea obiectivului supus evaluarii


 nivelul de inovabilitate este unul foarte ridicat, S.C. RAJA S.A. este de in toarea primei sta ii de purificare a apei potabile cu ajutorul razelor ultraviolete.

2. Concuren i poten iali  n domeniul aliment rii cu ap a popula iei i fabric rii sistemelor de epurare a apei, regiile au nevoie de o conducere organizat s r spund nevoilor popula iei. 3. Concuren a produselor de substitu ie Pe lng alimentarea cu ap a popula iei i colectarea i evacuarea apelor uzate menajere, S.C.RAJA S.A se ocup i cu epurarea i evacuarea apelor uzate, ntretinerea i repararea echipamentelor i efectueaza analize de laborator pentru apa potabil . i de tehnologii avansate ca

4. Concuren a furnizorilor S.C. RAJA S.A nu ncearc doar s men in loialitatea clien ilor, ci i a furnizorilor, avnd cu ace tia o strns rela ie, colabor rile durnd ani; Consumatorii tind s - i aleag furnizorul pe baza calit ii produsului i al serviciilor. S.C. RAJA S.A s-a gndit de ce nu ar aplica i ei acela i lucru cu furnizorii s i stabilind pareteneriate doar cu companiile care aveau acelea i convingeri.

5. Concuren a clien ilor Cump r torii stabilesc vnz torul de la care sunt dispu i s cumpere un produs dorit n concordan cu calitatea oferit n detrimental pre ului; Increderea clien ilor i a personalului propriu n capacitatea SC RAJA SA de a livra n mod constant ap sigur i de calitate pentru consumatori.

11

Capitolul II.Cunoasterea obiectivului supus evaluarii

12

Capitolul II.Cunoasterea obiectivului supus evaluarii

13

Capitolul II.Cunoasterea obiectivului supus evaluarii

14