Sunteți pe pagina 1din 3

CODUL DEONTOLOGIC AL MAGISTRA ILOR CAPITOLUL I Dispozi ii generale Art. 1.

- Rolul Codului deontologic al magistra ilor, denumit n continuare Codul deontologic, este acela de a formula standarde ale conduitei magistratului, pentru ca aceasta s fie conform cu onoarea i cu demnitatea profesiei sale. Art. 2. - (1) Respectarea standardelor de conduit cuprinse n Codul deontologic este evaluat de c tre organele competente, potrivit legii. (2) nc lcarea normelor de conduit conduce la angajarea, potrivit legii, a r spunderii disciplinare a magistra ilor. Art. 3. - Prezentul cod deontologic se aplic tuturor magistra ilor de la instan ele judec tore ti i de la parchetele de pe lng acestea. CAPITOLUL II Independen a justi iei Art. 4. - (1) Magistra ii sunt obliga i s apere independen a justi iei, descurajnd, prin ntreaga lor conduit , orice imixtiune n activitatea judiciar . (2) Magistra ii trebuie s i exercite func ia cu obiectivitate i impar ialitate, avnd ca unic temei legea, f r a da curs presiunilor i influen elor de orice natur . (3) Magistra ii au obliga ia s aduc la cuno tin Consiliului Superior al Magistraturii orice presiuni sau ingerin e n actul de justi ie, indiferent de provenien a lor. Art. 5. - (1) n ndeplinirea atribu iilor de serviciu, magistra ii nu trebuie s fie sau s se lase influen a i de doctrine politice. (2) Magistra ii nu pot milita pentru aderarea altor persoane la o forma iune politic , nu pot participa la colectarea fondurilor pentru forma iunile politice i nu pot permite folosirea prestigiului sau a imaginii lor n astfel de scopuri. (3) Magistra ii nu pot s acorde nici un fel de sprijin unui candidat la o func ie public cu caracter politic. Art. 6. - (1) Magistra ii nu se pot servi de actele pe care le ndeplinesc n exercitarea atribu iilor de serviciu pentru a- i exprima sau manifesta convingerile politice. (2) Magistra ii pot participa la reuniuni publice numai n m sura n care nu i exprim n acest cadru convingeri politice. Art. 7. - Participarea, n condi iile permise de lege, a magistra ilor la elaborarea proiectelor de legi, regulamente, tratate sau conven ii interna ionale, precum i consultarea acestora cu privire la elaborarea unor proiecte nu trebuie s le afecteze independen a i impar ialitatea. CAPITOLUL III Promovarea suprema iei legii Art. 8. - Magistra ii au ndatorirea de a contribui la garantarea suprema iei legii i a statului de drept, a drepturilor i libert ilor fundamentale ale cet enilor. Art. 9. - (1) n cursul procedurii judiciare, magistra ii trebuie s aib o atitudine echidistant , f r influen e legate de ras , sex, religie, na ionalitate, precum i de statutul socioeconomic, politic i cultural al unei persoane. (2) Magistra ii au ndatorirea de a proteja egalitatea cet enilor n fa a legii, asigurndu-le un tratament juridic nediscriminatoriu, de a respecta i ap ra demnitatea, integritatea fizic i moral a tuturor persoanelor care particip , n orice calitate, la procedurile judiciare. CAPITOLUL IV Impar ialitatea magistra ilor Art. 10. - (1) Magistra ii trebuie s fie impar iali n ndeplinirea atribu iilor profesionale, fiind obliga i s decid n mod obiectiv, f r subiectivism i p rtinire, liberi de orice rela ii i influen e.

(2) Magistra ii trebuie s i ndeplineasc ndatoririle cu pruden i grij fa de demnitatea institu iei i a tuturor persoanelor implicate. (3) Magistra ii trebuie s se ab in de la orice comportament, act sau manifestare de natur s altereze ncrederea n impar ialitatea i independen a lor. Art. 11. - (1) n cazurile i condi iile prev zute de lege, magistra ii sunt datori s se ab in i s aduc la cuno tin celor competen i s dispun cu privire la ab inere. (2) Magistratul are obliga ia de a informa conducerea instan ei sau a parchetului n leg tur cu orice situa ie n care exist sau ar putea exista un interes de orice natur din partea sa ori a altei persoane apropiate acestuia. Art. 12. - (1) Magistra ilor le este permis s acorde asisten juridic n condi iile prev zute de lege, numai n cauzele lor personale, ale ascenden ilor, descenden ilor sau so ilor lor, precum i ale persoanelor puse sub tutela ori curatela lor. n asemenea situa ii nu le este ng duit s se foloseasc de calitatea de magistrat pentru a influen a solu ia instan ei de judecat sau a parchetului ori pentru a crea aparen a unei astfel de influen e. (2) Rela iile de familie i sociale ale magistra ilor nu trebuie s influen eze solu iile pe care le adopt n exercitarea atribu iilor de serviciu. CAPITOLUL V Exercitarea ndatoririlor profesionale Art. 13. - Magistra ii sunt chema i s i ndeplineasc cu competen i corectitudine ndatoririle profesionale ce le revin i s i respecte obliga iile cu caracter administrativ stabilite prin legi, regulamente i ordine de serviciu. Art. 14. - Magistra ii sunt datori s depun diligen a necesar n vederea ndeplinirii cu celeritate, cu respectarea termenelor legale, iar n cazul n care legea nu prevede, n untrul unor termene rezonabile, a lucr rilor ce le revin conform repartiz rii. Art. 15. - Magistra ii trebuie s impun ordine i solemnitate n timpul solu ion rii cauzelor i s adopte o atitudine demn , civilizat i impar ial fa de p r i, avoca i, martori, exper i ori alte persoane i s solicite acestora un comportament adecvat. Art. 16. - (1) Magistra ii au obliga ia de a nu dezv lui sau folosi pentru alte scopuri dect cele legate direct de exercitarea profesiei informa iile pe care le-au ob inut n aceast calitate. (2) n cazul n care, potrivit legii, lucr rile au un caracter confiden ial, magistra ii sunt obliga i s p streze materialele respective n incinta instan ei sau parchetului i s nu permit consultarea lor dect n cadrul prev zut de lege i de regulament. Art. 17. - Magistra ii sunt obliga i s foloseasc resursele i mijloacele materiale care le sunt puse la dispozi ie, conform destina iei lor, exclusiv n interesul instan elor i parchetelor. Art. 18. - Magistra ii au ndatorirea de a se preocupa n mod constant de actualizarea cuno tin elor profesionale i de men inerea lor la un nivel corespunz tor de competen profesional . Art. 19. - (1) n exercitarea func iilor de conducere, magistra ii trebuie s se preocupe de organizarea activit ii personalului, s manifeste ini iativ i spirit de responsabilitate. n luarea deciziilor, ei trebuie s acorde ntotdeauna prioritate intereselor instan ei, respectiv ale parchetului, i bunei administr ri a justi iei. (2) Magistra ii cu func ii de conducere nu pot folosi prerogativele pe care le au pentru a interveni n desf urarea proceselor aflate n curs de solu ionare. CAPITOLUL VI Demnitatea i onoarea profesiei de magistrat Art. 20. - (1) Att n exercitarea atribu iilor profesionale, ct i n afara acestora magistra ii sunt datori s se ab in de la orice acte sau fapte de natur s compromit demnitatea lor n func ie i n societate. (2) Magistra ii trebuie s apere prestigiul autorit ii judec tore ti i s nt reasc ncrederea public n integritatea i impar ialitatea acesteia printr-un comportament adecvat n rela iile cu justi iabilii, cu colegii, cu reprezentan ii celorlalte organe ale statului, cu ntregul corp social. Art. 21. - Magistra ilor nu le este ng duit s pretind sau s accepte s i rezolve interesele personale, familiale ori ale altor persoane, altfel dect n limita cadrului legal reglementat pentru to i cet enii.

Art. 22. - (1) Rela iile magistra ilor n cadrul colectivelor din care fac parte trebuie s fie bazate pe respect i bun -credin , indiferent de vechimea n profesie i de func ia acestora. (2) Magistra ii nu i pot exprima p rerea cu privire la probitatea profesional i moral a colegilor lor, cu excep ia situa iei n care aceasta afecteaz imaginea justi iei. (3) Datele i informa iile cunoscute de magistra i n leg tur cu aspecte grave legate de lipsa de probitate profesional ori moral a unui coleg vor fi aduse la cuno tin Consiliului Superior al Magistraturii. Art. 23. - (1) Magistra ii pot participa la elaborarea unor publica ii sau studii de specialitate, a unor lucr ri literare ori tiin ifice sau la emisiuni audiovizuale, cu excep ia celor cu caracter politic. (2) Informa iile privind litigiile aflate pe rolul instan ei ori parchetului, precum i orice alte informa ii privind activitatea acestora vor fi puse la dispozi ie mijloacelor de comunicare n mas numai prin birourile de informare public i rela ii cu presa, n condi iile legii. (3) Magistra ii i pot exprima public opinia privind exercitarea dreptului la replic n cazul n care prin articole de pres sau n emisiuni audiovizuale s-au f cut afirma ii def im toare la adresa lor. Art. 24. - Magistra ii nu pot desf ura ac iuni care, prin natura lor, modul de finan are ori executare, ar putea, n orice form , s impieteze asupra ndeplinirii cu impar ialitate, corectitudine i n termenele legale a obliga iilor profesionale. CAPITOLUL VII Activit i incompatibile cu calitatea de magistrat Art. 25. - (1) Magistra ii nu pot cumula aceast calitate cu nici o alt func ie public sau privat , cu excep ia func iilor didactice din nv mntul superior, care pot fi exercitate numai n condi iile legii, mai pu in func iile de conducere administrativ din nv mntul superior. (2) Magistra ii pot participa ca formatori n cadrul Institutului Na ional al Magistraturii i colii Na ionale de Grefieri n baza programului stabilit de acestea cu conducerile instan elor sau parchetelor n care formatorii i desf oar activitatea. Art. 26. - Magistra ilor le este interzis participarea direct sau prin persoane interpuse la jocurile de tip piramidal, jocuri de noroc sau sisteme de investi ii pentru care nu este asigurat transparen a fondurilor n condi iile legii.