Sunteți pe pagina 1din 2

ROMANIA MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARIN INOVARII $I

CABINETMINISTRU

ORDIN priuind, clprofurea planurilor d.e tnudldmdnt penttw cultura d.<tspecialitate, pregdtire procticd si stogii d.epregd.tire practicd., din o;ria curriculard. Tek.nologii, penint itasele a XI'a - a XII-I gi c XII-a - Q XIII-o', ciclul superior al liceului,.ftliera tchnologicd., cursuri d.ezi

in conJorrnttotecu preuedertle Legii nr. 84/ lgg5, republtcala, cu modificdrtle gi compLe taflLe uLtertoar e, in temeiuL Hotdrdrti GuuernuLut Romantet nr. 51/ 200(l prtuind. organizarea gi Junc{ionore q MtnistentLut Educa{tei",Cercetdnr gi Inoudni,

MINISTRTJL EDUCATIEI, CERCDTARII 8I INI)VAIUI emite prezentul ordin:

Art.l. Se aprobd Planurile de inv6!6mint pentru crnjltura de specialitate, pregetire practici qi stagii de pregitire practicd, din aria r:urriculard Tehnologii pentru clasa a XI-a, ruta directd de calificare, ciclul supt:lior at liceului, filiera tehnologici, cursuri de zi. Aceste planuri sunt cuprinse in .Cruxa l, care face parte integrantA din prezentul ordin. Art.2. Se aprobd. Planurile de invilimint pentru cr:iltura de specialitate, pregetire practicd pi stagii de pregdtire practici, din aria r:urriculari Tehnologii pentru clasa a XII-a, ruta directi de calificare, ciclul supr:rior al liceului, filiera tehnologicd,, cursuri de zr. Aceste planuri sunt cuprinse in .Crrrexa2, care face parte integrantA din prezenful ordin. Art.3. Se aprobi Planurile de inv6.fd.mAnt pentru crlltura de specialitate, pregdtire practicd ;i stagii de pregdtire practicd, din aria r:urriculari Tehnologii pentru clasa a XII-a, ruta progresivi de calificare, ciclul supr,r:rioral liceului, filiera tehnologicd, cursuri de zi. Aceste planuri sunt cuprinse in A:rrexa 3, care face parte integranta din prezentui ordin. Art.4. Se aprobi Planurile de inv6!d,m6.nt pentru cwltura de specialitate, pregitire practicd qi stagii de preg[tire practicd., din aria t:urriculari Tehnologii pentru clasa a XIII-a, ruta progresivi, de calificare, cichtl superior al liceglui, filiera tehnologici,, cursuri de zt. Aceste planuri sunt cuprinsi'. in Anexa 4, care face parte integrantS. din prezentul ordin.

Art.s. Planurile de invdlimdnt aprobate la articolele 1, 2, 3 Ei 4 sunt valabile pAna la finalizarea studiilor pentru elevii care in anul qcolar 2009 -- 2010 se aJld in: a) ciasele a )il-a Ei a )ilI-a, liceu tehnologic, ruta directi de calificarr: profesionala; b) clasele a )ilI-a qi a )ilIl-a liceu tehnologic, ruta progresivd de calilicare profesionali. Art.6. - (1) Prezentul ordin se publicd in Monitorul Oficial ;il Roma.niei,partea L (2) l-a,data intrdrii in vigoare a prezentului ordin, orice dispozif,e r:ontrard se abrogh. Art.7. Secretariatui de Stat pentru invdtdmAntul Preuniversitar, Direc{ia Generald Educalie Timpurie, $coli, Performanld qi Progra:rne, Direclia Generald InvdldmAnt in Limbile Minoritalilor qi Relalia cu Parlamen.rul, Direclia Generali Buget - Finanle, Patrimoniu qi InvesUfii, Centrul National p,entru Curriculum Ei Dvaluare in invdldmAntul Preuniversitar, Centrul Nalional pentru Dezvoltarea invitdmAntului Profesiona-l qi Tehnic, inspectoratele qcolare judelene Ei al municipiului Bucureqti, conducerile unitatilor de invdtdmi.nt duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.

MINISTRU, ECATERINA ANDRONESCU

Bucureqti

Nr.: a42-A
dou{ Data:48.0.3