Sunteți pe pagina 1din 4

OHSAS este seria de evaluare pentru S n tatea i Securitatea Muncii (SSM), pentru sisteme de management privind s n tatea i securitatea

muncii. A fost creat n scopul ajutor rii organiza iilor s controleze s n tatea muncii i pericolele

securit ii n munc . Seria s-a dezvoltat ca r spuns la o cerere larg pentru un ghid recunoscut ca baz pentru evalu ri i certific ri. yOHSAS ajut ntr-o varietate de aspecte: minimalizarea riscului pentru angaja i i alte persoane, mbunat irea unui sistem existent de management OH&S, demonstrarea preocup rii pentru s n tatea i siguran a personalului sau cre terea siguran ei n raport cu managementul riscului. Sistemul OHSAS este aplicabil oric rei organiza ii care dore te: ys stabileasc un sistem de management OH&S (OH&S s n tate i securitate ocupa ional ) pentru a elimina sau minimiza riscurile pentru angaja i i alte p r i interesate care pot fi expuse la riscuri OH&S asociate cu activit ile sale; ys implementeze, s men in management OH&S; ys se asigure de propria conformitate cu politica sa OH&S declarat ; ys demonstreze aceast conformitate i altora; ys ob in certificarea/nregistrarea sistemului s u de management OH&S de c tre o organiza ie extern ; ys realizeze o auto-determinare i o declara ie a conformit ii cu specifica ia OHSAS. Avantajele certific rii Sistemului de Management al Sanatatii i Securit ii Ocupationale: Avantaje externe: i s mbun t easc n mod continuu un sistem de

yImbunatatirea modului de percepere a organizatiei de catre membrii societ ii. yPercep ia ct mai favorabil din partea consumatorilor, atu deosebit de important ntro societate de consum tot mai competitiv . yImbunat irea rela iilor cu partenerii de afaceri i organismul de certificare. yCresterea competitivit ii pe pia a na ional i interna ional .

yImbunat irea rela iilor cu toate autorit ile competente din domeniul securit ii i sanat ii ocupa ionale. Avantaje interne:
Crearea unui cadru unic i coerent pentru eliminarea pericolelor i riscurilor legate de munc . Identificarea pericolelor i evaluarea riscurilor profesionale. Realizarea unui control mai eficient asupra factorilor de risc de accidentare i / sau imbolnpvire profesional .

y y y

y y y

Imbunat irea condi iilor de munc pentru angaja i. Implementarea de m suri care s asigure mbun t irea continu a sistemului. Crearea unui sistem de munc cu riscuri sc zute de accidentare i / sau mboln vire profesional .

y y y y

Ob inerea unor performan e superioare din partea angaja ilor. Imbunat irea comunic rii cu i dintre angaja i. Imbunat irea mediului de munc i a rela iilor interumane la locul de munc .

Con tientizarea personalului cu privire la valoarea pe care organiza ia o acord capitalului s u uman.

Fidelizarea personalului prin cre terea ncrederii acordate.

SR OHSAS 18001:2008 Sisteme de management al s n t ii i securit ii ocupa ionale. Cerin e

Acest standard din seria Evaluarea S n t ii i Securit ii Ocupa ionale (OHSAS), mpreun cu OHSAS 18002 Linii directoare pentru implementarea OHSAS 18001, au fost elaborate ca r spuns la cererea clien ilor cu privire la un standard recunoscut al sistemului de management al s n t ii i securit ii ocupa ionale, fa certificate sistemele lor de management. OHSAS 18001 a fost elaborat pentru a fi compatibil cu standardele pentru sisteme de management ISO 9001:2000 (Calitate) i ISO 14001:2004 (Mediu), pentru a facilita de care pot s fie evaluate i

integrarea sistemelor de management al calit ii, mediului i al s n t ii i securit ii ocupa ionale de c tre organiza ii, n cazul n care se dore te acest lucru. Principalele schimb ri fa de edi ia anterioar sunt:

S n t ii i se acord o mai mare importan . OHSAS 18001 este acum un standard i nu o specifica ie sau un document ca n edi ia anterioar . Acest lucru reflect interesul crescnd fa baz de adoptarea lui OHSAS 18001 ca

pentru standarde na ionale referitoare la sistemul de management al s n t ii i

securit ii ocupa ionale. Diagrama modelului Planific Efectueaz Verific Ac ioneaz este prezentat doar n capitolul Introducere, n totalitate, i nu ca sec iuni de diagrame la nceputul fiec rui articol. Publica iile de referin din articolul 2 se limiteaz doar la documente interna ionale. Au fost ad ugate noi defini ii, iar defini iile existente au fost revizuite. Exist mbun t iri semnificative n alinierea cu ISO 14001:2004 pe tot parcursul

standardului i a fost mbun t it compatibilitatea cu ISO 9001:2000. Termenul risc tolerabil a fost nlocuit cu termenul risc acceptabil. Termenul accident este acum inclus n termenul incident.

Defini ia termenului pericol nu se mai refer la dauna adus propriet ii sau daun adus mediului de lucru. Acum se consider c astfel de daune nu sunt direct legate de

managementul s n t ii i securit ii ocupa ionale, care reprezint scopul prezentului standard OHSAS, ci sunt incluse n domeniul managementului activelor. n schimb, riscul ca astfel de daune s aib efect asupra s n t ii i securit ii ocupa ionale ar trebui identificat prin intermediul procesului de evaluare a riscurilor din cadrul organiza iei, i inut sub control prin aplicarea unui control adecvat al riscurilor. Articolele 4.3.3 i 4.3.4 au fost mbinate, aliniindu-se cu ISO 14001:2004. O nou cerin a fost introdus pentru a lua n considerare ierarhizarea controalelor ca parte a planific rii OH&S. Managementul schimb rii este acum prezentat mai explicit. A fost introdus un nou articol: Evaluarea conform rii. Au fost introduse noi cerin e referitoare la participare i consultare contractorilor. Au fost introduse noi cerin e pentru investigarea incidentelor. SR OHSAS 18002:2009 Sisteme de management al s n t ii i securit ii ocupa ionale Ghid pentru implementarea standardului OHSAS 18001:2007 OHSAS 18002 fixeaz cerin ele specifice din OHSAS 18001 i urm re te ndrum rile relevante. Numerotarea cerin elor este f cut la fel ca la standardul OHSAS 18001. Textul aflat n caset este identic cu textul din 18001