P. 1
Legislatie Gradul II

Legislatie Gradul II

|Views: 1,069|Likes:
Published by Diferit

More info:

Published by: Diferit on Feb 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/28/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1.Accesul la re eaua electrica de interes public este definit ca
 • 2.Activitatea de furnizare a energiei electrice implica
 • 3.Actualizarea avizului tehnic de racordare atunci când se produce
 • 4.ANRE -Autoritatea Na ional de Reglementare în domeniul
 • 5.ANRE aproba reglementari cu caracter obligatoriu pentru
 • 6.ANRE emite autoriza ii de înfiin are pentru realizarea i/sau
 • 7.ANRE emite licen e pentru:
 • 8.ANRE emite licen e pentru:
 • 9.ANRE emite licen e pentru:
 • 10.ANRE emite licen e pentru:
 • 11.ANRE este:
 • 12.ANRE exercita controlul asupra operatorilor economici din
 • 13.ANRE poate aplica sanc iuni contraven ionale în cazul în
 • 14.ANRE poate aplica sanc iuni contraven ionale în cazul în
 • 15.ANRE poate aplica sanc iuni contraven ionale în cazul în
 • 16.ANRE poate aplica sanc iuni contraven ionale unui operator
 • 17.ANRE poate retrageAtestatul acordat dac :
 • 18.ANRE poate retrageAtestatul de inut de un operator economic
 • 19.ANRE poate retrageAtestatul de inut de un operator economic
 • 20.ANRE poate retrageAtestatul de inut de un operator economic
 • 21.Asupra terenurilor aflate in proprietatea ter ilor, cuprinse in
 • 22.Atestatele emise deANRE pentru desf urarea activit ilor
 • 23.Atribu ii principale ale operatorilor de distribu ie, conform
 • 24.Atribu iile principale ale operatorilor de distribu ie,
 • 25.Autoritatea Na ional de Reglementare în domeniul
 • 26.Autoritatea Na ional de Reglementare în domeniul
 • 27.Autoritatea ce are ca atribu ii elaborarea si aplicarea
 • 28.Autoritatea ce are ca atribu ii elaborarea si aplicarea
 • 29.Autorizarea electricienilor pentru proiectarea i executarea
 • 30.Autorizarea unui electrician se realizeaz în urma:
 • 31. "Autoriza iile de infiintare" se acorda in condi iile legii energiei
 • 32.Avizul tehnic de racordare constituie:
 • 33.Avizul tehnic de racordare constituie:
 • 34.Avizul tehnic de racordare este un aviz scris valabil:
 • 35.Avizul tehnic de racordare este un aviz scris valabil:
 • 36.Avizul tehnic de racordare trebuie ob inut:
 • 37. Calitatea de autoritate contractanta privind concesionarea
 • 38. Calitatea de electrician autorizat gradulIII (A sauB) acord
 • 39. Calitatea energiei electrice se refera la totalitatea
 • 40. Calitatea energiei electrice se refera la totalitatea
 • 41. Capacitatea de interconexiune este definit ca fiind
 • 42. Câte grade de competen sunt prev zute în regulamentul
 • 43. Centrala electrica de cogenerare este ansamblul de
 • 44. Cererea de racordare va fi în mod obligatoriu semnat i de
 • 45. Cererea de racordare va fi în mod obligatoriu semnat i de
 • 46. Cererea pentru racordare la re ea i documenta ia anexat
 • 47. Cererea pentru racordare la re ea i documenta ia anexat
 • 48. Cine analizeaz si avizeaz îndeplinirea condi iilor tehnice de
 • 49. Cine analizeaz si avizeaz îndeplinirea condi iilor tehnice de
 • 50. Codul tehnic al re elelor electrice de distribu ie (Codul
 • 51. Codul tehnic al re elelor electrice de distribu ie (Codul
 • 52. Codul tehnic al re elelor electrice de distribu ie
 • 53. Concesiunea, în domeniul energiei, are ca obiect:
 • 54. Conform HG nr.90/2008, operatorul de re ea este
 • 55. Conform HG nr.90/2008, operatorul de re ea este
 • 56. Constatarea i sanc ionarea contraven iilor se fac:
 • 57. Constituie contraven ie:
 • 58. Constituie infrac iune :
 • 59. Consumatorii casnici nu plãtesc energia electricã reactivã:
 • 60. Consumatorii pot conveni cu furnizorul sistarea temporara
 • 61. Consumatorul care de ine o re ea electric de distribu ie
 • 62. Consumatorul casnic este consumatorul care:
 • 63. Consumatorul eligibil de energie electric este definit de
 • 64. Consumatorul eligibil de energiei electrica este:
 • 65. Contractarea energiei electrice cu consumatorii casnici si
 • 66. Conventia de exploatare este un act juridic prin care sunt
 • 67. Conventia de exploatare este un act juridic prin care sunt
 • 68. Conventia de exploatare, anex la contractul de furnizare a
 • 69. Criteriile de promovare a energiei electrice produse in centrale
 • 70. Culoarul de trecere a liniei electrice aeriene este format din:
 • 71. Dac se solicit avizul tehnic de racordare pentru o
 • 72. Dac se solicit avizul tehnic de racordare pentru o
 • 73. Documenta ia anexata cererii de emitere a avizului tehnic
 • 74. Durata de valabilitate aAtestatelor emise deANRE este:
 • 75. Elaborarea de programe de eficienta energetica si de promovare
 • 76. Elaborarea planului de dezvoltare a RED are la baz ca date de
 • 77. Elaborarea planului de dezvoltare a RED are la baz ca date de
 • 78. Elaborarea planului de dezvoltare a re elelor electrice de
 • 79. Elaborarea planului de dezvoltare a re elelor electrice de
 • 80. Electricianul autorizat pentru gradulII, tipA+B are
 • 81. Electricianul autorizat pentru gradulIV, tipA+B are
 • 82. Electricienii autoriza i deANRE pentru proiectare au
 • 83. Electricienii care doresc s solicite autorizarea, pentru a fi
 • 84. Electrificarea localitatilor se realizeaz cu fonduri:
 • 85. Energia electrica tranzactionata pe piata de energie electrica se
 • 86. Este interzis electricianului autorizat:
 • 87. Este interzis electricianului autorizat:
 • 88. Este interzis electricianului autorizat:
 • 89. Eventualele contesta ii ale avizelor tehnice de racordare se
 • 90. Examenul de autorizare pentru gradeleII,III iIV const :
 • 91. Executarea de lucr ri de proiectare sau de executare a
 • 92. Fi a de solu ie este elaborat de:
 • 93. Furnizorul de energie electric este îndrept it sã rezilieze
 • 94. Furnizorul de energie electric este îndrept it sã rezilieze
 • 95. Furnizorul de energie electric este îndrept it sã rezilieze
 • 96. Furnizorul de energie electric este îndrept it sã rezilieze
 • 97. Furnizorul de energie electric este îndrept it sã rezilieze
 • 98. Furnizorul de ultima op iune este definit deLegea energiei
 • 99. Grupul de m surare a energiei electrice:
 • 100. În caz de consum fraudulos de energie, consumatorul:
 • 101. În cazul apari iei unor divergen e cu privire la racordarea la re elele
 • 102. În cazul consumului fraudulos de energie electrica,
 • 103. În cazul existen ei mai multor puncte de delimitare, se
 • 104. În cazul în care electricianul autorizat î i pierde
 • 105. În conformitate cu prevederile legii energiei electrice, sunt
 • 106. În conformitate cu prevederile legii energiei electrice, sunt
 • 107. În contractele de furnizare a energiei electrice, se prev d întotdeauna
 • 108. În functie de puterea contractatã, consumatorii, altii decât
 • 109. În punctele de delimitare distribuitor/ consumator, limitele
 • 110. În vederea autoriz rii pentru ambele tipuri de autorizare (A
 • 111. În vederea înscrierii la examenul de autorizare,
 • 112. Înc lcarea reglementarilor tehnice si comerciale emise/
 • 113.La expirarea duratei de valabilitate a legitima iei de
 • 114.Legea energiei electrice nr.13/2007 creaz cadrul de
 • 115.Legitima ia de electrician autorizat eliberat deANRE este
 • 116.Legitima ia de electrician autorizat gradulIIIB confer
 • 117.Legitima iile de electrician autorizat pot fi:
 • 118.Linia electrica directa este:
 • 119.Lucr rile pentru realizarea instala iilor cuprinse între
 • 120.Lucr rile pentru realizarea instala iilor cuprinse între
 • 121. Neîn elegerile privind racordarea utilizatorilor la re elele
 • 122. O re ea electrica de distribu ie este definit ca fiind:
 • 123. O solu ie de racordare este valabil numai dac :
 • 124. Obliga iile aferente serviciului public sunt impuse operatorilor
 • 125. Ob inerea avizului tehnic de racordare de c tre un
 • 126. Operator de distribu ie este o persoan juridic :
 • 127. Operatorul de distribu ie asigur sosirea echipei de
 • 128. Operatorul de distribu ie este obligat s r spund la
 • 129. Operatorul de distribu ie este obligat s r spund la
 • 130. Operatorul de distribu ie:
 • 131. Operatorul de re ea va comunica în scris solicitantului
 • 132. Operatorul de re ea va comunica în scris solicitantului
 • 133. Operatorul de transport si de sistem are urm toarele atribu ii
 • 134. Operatorul de transport si de sistem este:
 • 135. Operatorul economic aflat în reorganizare judiciar , care
 • 136. Ordinea de merit este ordinea în care un produc tor de energie
 • 137. Parcurgerea unei etape preliminare de documentare i
 • 138. Pe pia a concuren iala cu am nuntul, furnizorii vând energie
 • 139. Pentru ca un utilizator s racordeze la re eaua proprie, în
 • 140. Pentru ca un utilizator s racordeze la re eaua proprie, în
 • 141. Pentru depasirea puterii aprobate prin avizul tehnic de
 • 142. Pentru furnizarea de energie electrica contractul de
 • 143. Pentru furnizarea de energie electrica contractul de
 • 144. Pentru protec ia instala iilor de transport al energiei electrice se
 • 145. Pentru protec ia instala iilor de transport al energiei electrice se
 • 147. Pentru un loc de producere sau de consum nou,
 • 148. Pentru un loc de producere sau de consum nou,
 • 149. Pentru utilizatorii permanen i perioada de valabilitate a
 • 150. Planificarea dezvolt rii i moderniz rii re elelor electrice
 • 151. Planul de perspectiv pe termen mediu pentru dezvoltarea
 • 152. Planul de situa ie cu amplasarea in zona a locului de
 • 153. Prin consumatori industriali se înteleg:
 • 154. Prin grup de masurare a energiei electrice se intelege:
 • 155. Printre activit ile desf urate de operatorul de distribu ie
 • 156. Printre activit ile desf urate de operatorul de distribu ie,
 • 157. Printre activit ile desf urate de operatorul de distribu ie,
 • 158. Printre competen eleAutorit ii Na ionale de Reglementare în
 • 159. Printre obiectivele Codului tehnic al re elelor electrice de
 • 160. Printre obiectivele Codului tehnic al re elelor electrice de
 • 161. Printre obiectivele Codului tehnic al re elelor electrice de
 • 162. Printre obiectivele Codului tehnic al re elelor electrice de
 • 163. Printre obiectivele Codului tehnic al re elelor electrice de
 • 164. Printre obiectivele de baza aleLegii energiei electrice nr
 • 165. Printre obliga iile operatorului de distribu ie precizate în
 • 166. Printre responsabilit ile i obliga iile operatorului de
 • 167. Promovarea examenului de autorizare se face ob inând:
 • 168. Punctele de delimitare pentru blocurile de locuin e nou-
 • 169. Punctul de delimitare între instala iile electrice este definit
 • 170. Punctul de m surare a energiei electrice este definit ca:
 • 171. Refuzul clien ilor de a permite accesul la grupurile de
 • 172. Regulamentul de autorizare a electricienilor define te
 • 173. Regulamentul de furnizare a energiei electrice la
 • 174. Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care
 • 175. Regulamentul pentru autorizarea electricienilor care
 • 176. Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la re elele
 • 177. Responsabilit ile operatorului de distribu ie precizate în
 • 178. Re ea electric de interes public este o re ea electric la care
 • 179. Re eaua electrica de transport al energiei electrice,
 • 180. Re eaua electrica de transport este:
 • 181. Re eaua electrica este definita ca fiind:
 • 182. Sanc iunile contraven ionale aplicate deANRE pot fi
 • 183. Sanc iunile contraven ionale aplicate deANRE pot fi
 • 184. Scopul "Codului tehnic al re elelor electrice de distribu ie"
 • 185. Se considera o intrerupere in alimentarea cu energie
 • 186. Serviciul de distribu ie a energiei electrice este un serviciu
 • 187. Sistarea furnizarii energiei electrice la un consumator
 • 188. Sistemul Electroenergetic Na ional (SEN) este definit ca
 • 189. Sistemul Electroenergetic Na ional (SEN) este definit ca
 • 190. Solicitan ii se pot adresa operatorului la re eaua c ruia
 • 191. Solicitan ii se pot adresa operatorului la re eaua c ruia
 • 192. Solu ia de racordare se stabile te printr-o fi de solu ie
 • 193. Solu ia de racordare se stabile te printr-o fi de solu ie
 • 194. Solu ia de racordare se stabile te printr-o fi de solu ie
 • 195. Solu ia de racordare se stabile te printr-o fi de solu ie
 • 196. Solu ia de racordare se stabile te printr-o fi de solu ie
 • 197. Solu ia de racordare se stabile te printr-un studiu de
 • 198. Solu ia de racordare se stabile te printr-un studiu de
 • 199. Solu ia de racordare se stabile te printr-un studiu de
 • 200. Solu ia de racordare se stabile te printr-un studiu de
 • 201. Solu ia de racordare se stabile te printr-un studiu de
 • 202. Solu ia de racordare se stabile te printr-un studiu de
 • 203. Solu ia de racordare se stabile te printr-un studiu de
 • 204. Standardul de performan pentru serviciul de distribu ie
 • 205. Standardul de performan pentru serviciul de distribu ie
 • 206. Standardul de performan pentru serviciul de distribu ie
 • 207. Standardul de performan pentru serviciul de distribu ie
 • 208. Standardul de performan pentru serviciul de distribu ie
 • 209. Standardul de performan pentru serviciul de distribu ie
 • 210. Standardul de performan pentru serviciul de distribu ie
 • 211. Standardul de performan pentru serviciul de distribu ie
 • 212. Standardul de performan pentru serviciul de distribu ie
 • 213. Standardul de performan pentru serviciul de distribu ie
 • 214. Standardul de performan pentru serviciul de distribu ie
 • 215. Standardul de performan pentru serviciul de distribu ie
 • 216. Standardul de performan pentru serviciul de distribu ie
 • 217. Standardul de performan pentru serviciul de distribu ie
 • 218. Studiul de solu ie elaborat în vederea racord rii la re elele electrice se
 • 219. Studiul de solu ie elaborat în vederea racord rii la re elele electrice se
 • 220. Succesorii legali ai unor contracte de furnizare pot
 • 221. Sunt obliga i sã asigure men inerea factorului de putere
 • 222. Sursele sta ionare de energiei electrica in curent continuu
 • 223. Sustragerea de energie electrica constituie:
 • 224. Tarifele de racordare la re ea sunt:
 • 225. Termenul de elaborare a unui studiu de solu ie pentru
 • 226. Termenul de elaborare a unui studiu de solu ie pentru
 • 227. Termenul minim de anun are a consumatorilor privind
 • 228. Termenul pentru emiterea avizului tehnic de racordare (ATR) este de:
 • 229. Termenul pentru emiterea avizului tehnic de racordare (ATR) este de:
 • 230. Termenul standard a pentru încheierea contractului pentru
 • 231. Termenul standard pentru r spuns la reclama ii privind
 • 232. Timp de100% din an frecven a trebuie s se încadreze în
 • 233. Titularul autoriza iei de infiintare a unei capacitati energetice,
 • 234. Titularul autoriza iei de infiintare a unei capacitati energetice,
 • 235. Trecerea la un grad de autorizare superior se poate face:
 • 236. Un consumator temporar este consumatorul care:
 • 237. Un consumator temporar este consumatorul care:
 • 238. Un consumator :
 • 239. Un consumator :
 • 240. Una dintre obliga iile electricianului autorizat care execut
 • 241. Una dintre obliga iile electricianului autorizat care execut
 • 242. Una dintre obliga iile electricianului care de ine
 • 243. Una dintre obliga iile electricianului care de ine
 • 244. Una dintre obliga iile electricianului care de ine
 • 245. Urm rirea respect rii de c tre operatorii economici a sistemului
 • 246. Utilizatorii re elelor electrice au obliga ia solicit rii avizului
 • 247. Utilizatorul trebuie s opteze pentru una dintre variantele de
 • 248.Verificarea dimension rii, în proiectare, a re elelor
 • 249.Verificarea dimension rii, în proiectare, a re elelor
 • 250.Verificarea instala iilor electrice tehnologice noi, executate
 • 251.Verificarea proiectelor de instala ii electrice tehnologice
 • 252. Zona de protec ie a unei capacit i energetice de transport
 • 253. Zona de siguran a a unei capacitati energetice este:

ANRE Serviciul Atest ri

Legisla ie electric gradele III si IV

1

1. Accesul la re eaua electrica de interes public este definit ca fiind:

Legea energie electrice Nr. 13 din 2007 Art. 3 1. acces la reteaua electrica de interes public ± dreptul operatorilor economici care produc si/sau furnizeaza energie electrica, precum si al consumatorilor de energie electrica de a se racorda si de a folosi, in conditiile legii, retelele electrice de transport si distributie;
2

Obliga ia unor persoane fizice sau juridice de a se racorda, in condi iile legii, la re elele electrice de transport sau de distribu ie

Dreptul unor persoane fizice sau juridice racordate la SEN de a consuma energie electrica achizi ionata de pe pia a de energie electrica in regim concuren ial

Dreptul unor persoane fizice sau juridice de a se racorda si de a folosi, in condi iile legii, re elele electrice de transport si de distribu ie

2. Activitatea de furnizare a energiei electrice implica urmatoarele servicii:
facturarea i încasarea contravalorii energiei electrice, intermedierea relatiei consumatorului cu operatorul de retea calculul tarifelor aplicabile categoriiloe de consumatori

HG 1007 din 2004 Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori ART. 163 Serviciile curente pe durata de valabilitate a contractului de furnizare includ: a) facturarea energiei electrice; b) intermedierea remedierii incidentelor i deranjamentelor care au provocat întreruperi în alimentare, realizat de operatorul de re ea;
3

aprobarea contractelorcadru de furnizare a energiei electrice

3. Actualizarea avizului tehnic de racordare atunci când se produce
schimbarea titularului locului de producere sau de consum:

este obligatorie numai dac se modific puterea aprobat anterior prin avizul tehnic de racordare; Hotarare de Guvern 90 din 2008 Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public Art. 4

nu este obligatorie

este obligatorie
4

4. ANRE - Autoritatea Na ional de Reglementare în domeniul
Energiei este abilitat prin lege cu urm toarele competen e:

Emite licente pentru operatorii economici de iluminat public

Legea energie electrice Nr. 13 din 2007 Art. 11 (2) ANRE este abilitata cu urmatoarele competente si atributii...

Stabile te metodologia de urm rire i control în vederea respect rii de c tre operatorii economici a sistemului de pre uri i tarife la energia electric

Concesioneaz bunurile apar inând patrimoniului public aferente sectorului energiei electrice
5

ANRE aproba reglementari cu caracter obligatoriu pentru operatorii economici din sectorul energiei electrice i anume: Legea energie electrice Nr. 11 (2) ANRE este abilitata cu urmatoarele competente si atributii: h) aproba reglementari tehnice si comerciale pentru operatorii economici din sector. 6 Doar reglementari tehnice Doar reglementari comerciale Atât reglementari tehnice cat si reglementari comerciale .5. 13 din 2007 Art.

Autoriza ii de înfiin are pentru: a) realizarea de noi capacit i energetice de producere a energiei electrice i a energiei termice în cogenerare sau retehnologizarea celor existente b) realizarea i/sau retehnologizarea de linii i sta ii de transport al energiei electrice. c) realizarea i/sau retehnologizarea de linii i sta ii de distribu ie a energiei electrice cu tensiune nominal de 110 kV.6. capacit ile de producere a energiei electrice i termice în cogenerare cu puteri instalate mai mari de 1 MW liniilor electrice de distribu ie a energiei electrice cu tensiune nominala de 0.4 kV liniilor electrice de distribu ie a energiei electrice cu tensiune nominala de 20 kV 7 . 15 (1) Autoritatea competent emite: 1. ANRE emite autoriza ii de înfiin are pentru realizarea i/sau retehnologizarea: Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art.

Prestarea serviciilor publice de transport i distribu ie a energiei electrice Activitatea de administrare a pie elor de energie termica Realizarea de noi capacit ii energetice de producere a energiei electrice si energiei termice in cogenerare . c) prestarea serviciului de sistem. d) prestarea serviciului de distribu ie a energiei electrice. ANRE emite licen e pentru: 8 Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art. (1) Autoritatea competent emite: 2.7. Licen e pentru: a) exploatarea comercial a capacit ilor de producere a energiei electrice sau a energiei termice în cogenerare. f) activitatea de furnizare a energiei electrice. e) activit i de administrare a pie elor centralizate. 15. b) prestarea serviciului de transport al energiei electrice.

c) prestarea serviciului de sistem. ANRE emite licen e pentru: Exploatarea comercial a capacit ilor energetice de producere a energiei electrice si a energiei termice in cogenerare 9 Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art. Licen e pentru: a) exploatarea comercial a capacit ilor de producere a energiei electrice sau a energiei termice în cogenerare. b) prestarea serviciului de transport al energiei electrice.8. 15 (1) Autoritatea competent emite: 2. Reabilitarea capacit ilor de producere. e) activit i de administrare a pie elor centralizate. f) activitatea de furnizare a energiei electrice. d) prestarea serviciului de distribu ie a energiei electrice. transport i distribu ie a energiei electrice . transport i distribu ie a energiei electrice Retehnologizarea capacit ilor de producere.

ANRE emite licen e pentru: Activitatea de instruire profesional a personalului care lucreaz in instala iile electrice din cadrul Sistemului Electroenergetic Na ional Prestarea serviciilor publice de distribu ie a energiei electrice 10 Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art. e) activit i de administrare a pie elor centralizate. b) prestarea serviciului de transport al energiei electrice. 15. Prestarea serviciului alimentare cu apa localitatilor de a . f) activitatea de furnizare a energiei electrice. d) prestarea serviciului de distribu ie a energiei electrice.9. Licen e pentru: a) exploatarea comercial a capacit ilor de producere a energiei electrice sau a energiei termice în cogenerare. c) prestarea serviciului de sistem. (1) Autoritatea competent emite: 2.

b) prestarea serviciului de transport al energiei electrice. f) activitatea de furnizare a energiei electrice. ANRE emite licen e pentru: 11 Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art. c) prestarea serviciului de sistem. d) prestarea serviciului de distribu ie a energiei electrice. Activitatea de administrare a pie elor centralizate de combustibil Activitatea de instruire profesional a personalului care lucreaz in instala iile electrice din cadrul Sistemului Electroenergetic Na ional Activitatea de furnizare a energiei electrice . Licen e pentru: a) exploatarea comercial a capacit ilor de producere a energiei electrice sau a energiei termice în cogenerare. e) activit i de administrare a pie elor centralizate.10. 15 (1) Autoritatea competent emite: 2.

3 2. autoritate competenta ± Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei ± ANRE. ANRE este: Agen ie na ional energiei termice de reglementare în domeniul Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art.11. Autoritatea Na ionala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospod rie Comunala Autoritatea Na ionala de Reglementare in domeniul Energiei 12 .

în scopul asigur rii protec iei consumatorului final. pre urile i tarifele practicate pentru activit ile i serviciile aferente producerii energiei termice în cogenerare destinat popula iei. 13 Respectarea legisla iei privind securitatea i s n tatea în munc Gestiunea patrimoniului public Respectarea reglementarilor emise si a sistemului de preturi si tarife in vigoare in sectorul energiei electrice . ANRE exercita controlul asupra operatorilor economici din sectorul energiei electrice cu privire la: Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art. tarifele pentru serviciile de sistem.12. de transport i de distribu ie a energiei electrice. 11 (2) ANRE este abilitata cu urmatoarele competente si atributii: e) aprob pre urile i tarifele practicate între operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice pe pia a reglementat de energie electric . pe baz de consult ri.

cu valabilitate prelungit pân în 2009 Desf urarea de activit i f r contracte legale în vigoare (contract individual de munc semnat cu un angajator sau contract de prest ri servicii. ANRE poate aplica sanc iuni contraven ionale în cazul în care electricianul autorizat comite una dintre urm toarele abateri: Comiterea unei fapte prev zute în Regulamentul de autorizare ca fiind permis Desf urarea activit ii în baza unui carnet de electrician autorizat emis în baza Ordinului MIC nr.13. în cazul în care este persoan fizic autorizat de autorit ile administra iei locale) 14 . 34 din 1999.

34 din 1999. cu valabilitate prelungit pân în 2009 Desf urarea de activit i f r contracte legale.14. ANRE poate aplica sanc iuni contraven ionale în cazul în care electricianul autorizat comite una dintre urm toarele abateri: Proiectarea instala iei electrice a unei locuin e în baza unei autoriza ii de tip II A Desf urarea activit ii în baza unui carnet de electrician autorizat emis în baza Ordinului MIC nr. în vigoare (contract individual de munc semnat cu un angajator sau contract de prest ri servicii. în cazul în care este persoan fizic autorizat de autorit ile administra iei locale) 15 .

15. ANRE poate aplica sanc iuni contraven ionale în cazul în care electricianul autorizat comite una dintre urm toarele abateri:

Comiterea unei fapte prev zute în Regulamentul de autorizare ca fiind interzis

Desf urarea activit ii în baza unui carnet de electrician autorizat emis în baza Ordinului MIC nr. 34 din 1999, cu valabilitate prelungit pân în 2009

Executarea instala iei electrice a unei locuin e în baza unei autoriza ii de tip II B
16

16. ANRE poate aplica sanc iuni contraven ionale unui operator
economic atestat, dac :

Operatorul economic s vâr e te una dintre contraven iile stabilite în legea energiei electrice

Operatorul economic s vâr e te una dintre infrac iunile stabilite în legea energiei electrice

Operatorul economic nu transmite lunar sinteza activit ii desf urate
17

17. ANRE poate retrage Atestatul acordat dac :

operatorul economic nu îndepline te criteriile de bonitate financiar corespunz toare procedurii aplicabile Ordinul ANRE 24 din 2007 Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electronergetic Articolul 55. 2 operatorul economic nu îndepline te una din obliga iile definite ca "esen iale" de c tre ANRE, conform prevederilor Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici

ANRE nu are competen a de a retrage Atestatele emise
18

18. ANRE poate retrage Atestatul de inut de un operator economic
dac :
Ordinul ANRE 24 din 2007 Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electronergetic Articolul 55. 2 Operatorul economic a executat lucr ri f r personal calificat, autorizat i în num r minim corespunz tor pentru tipul de atestat de inut

ANRE nu poate dispune retragerea atestatelor emise

19

Operatorul economic a executat lucr ri în colaborare cu un alt operator economic de in tor al aceluia i tip de atestat

19. ANRE poate retrage Atestatul de inut de un operator economic
dac :
Ordinul ANRE 24 din 2007 Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electronergetic Articolul 55. 2

Operatorul economic solicit acest lucru

Operatorul economic a executat lucr ri în colaborare cu un alt operator economic de in tor al aceluia i tip de atestat

ANRE nu poate dispune retragerea Atestatelor emise
20

20. 2 Operatorul economic a executat lucr ri în colaborare cu un alt operator economic de in tor al aceluia i tip de atestat Operatorul economic a prezentat în anex la cererea de atestare/ reatestare informa ii neconforme cu realitatea ANRE nu poate dispune retragerea Atestatelor emise 21 . verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electronergetic Articolul 55. executa. ANRE poate retrage Atestatul de inut de un operator economic dac : Ordinul ANRE 24 din 2007 Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza.

20 (3) Asupra terenurilor aflate in proprietatea tertilor. 13 din 2007 Art. drept de proprietate drept de servitute legala 22 . Asupra terenurilor aflate in proprietatea ter ilor. cuprinse in zonele de protectie si de siguranta. se stabileste drept de servitute legala.21. se stabile te: drept de utilizare gratuit Legea Energiei Electrice Nr. cuprinse in zonele de protec ie si de siguran a ale capacit ilor energetice.

22. Atestatele emise de ANRE pentru desf urarea activit ilor operatorilor economici în instala ii electrice instituie competen e: La proiectarea i executarea de lucr ri pe niveluri de joas . medie i înalt tensiune Numai la proiectarea i executarea de lucr ri pe niveluri de joas i medie tensiune Numai la efectuarea de lucr ri de încerc ri de echipamente electrice 23 .

Atributii si competente 1.4. 24 Operatorii de distribu ie presteaz serviciul de distribu ie doar pentru utilizatorii re elelor electrice de distribu ie cu care au încheiat un contract de furnizare a energiei electrice Operatorii de distribu ie asigur serviciul public de distribu ie a energiei electrice doar consumatorilor de energie electric vulnerabili Operatorii de distribu ie presteaz serviciul public pentru to i utilizatorii re elelor electrice de distribu ie. asigurand accesul la RED oricarui solicitant care indeplineste conditiile legislatiei in vigoare si cerintele tehnice prevazute in prezentul cod. conform prevederilor Codului tehnic al re elelor electrice de distribu ie (Codul RED).23. in conditii nediscriminatorii. OD presteaza servicii pentru toti utilizatorii RED. Atribu ii principale ale operatorilor de distribu ie.1. sunt: Ord. permi ând accesul nediscriminatoriu la re elele electrice de distribu ie oric rui solicitant care îndepline te cerin ele tehnice prev zute în Cod . ANRE 128 din 2008 ± Codul Tehnic al Retelelor de Distributie 1.4.

in conditii nediscriminatorii. Atributii si competente 1. permi ând accesul nediscriminatoriu la re elele electrice de distribu ie oric rui solicitant care îndepline te cerin ele tehnice prev zute în Cod Operatorii de distribu ie presteaz serviciul de distribu ie doar pentru utilizatorii re elelor electrice de distribu ie cu care au încheiat un contract de furnizare a energiei electrice Operatorii de distribu ie asigur serviciul public de distribu ie a energiei electrice doar consumatorilor de energie electric vulnerabili .1. ANRE 128 din 2008 ± Codul Tehnic al Retelelor de Distributie 1. OD presteaza servicii pentru toti utilizatorii RED.24.4. conform prevederilor Codului tehnic al re elelor electrice de distribu ie (Codul RED). Atribu iile principale ale operatorilor de distribu ie. 25 Operatorii de distribu ie presteaz serviciul public pentru to i utilizatorii re elelor electrice de distribu ie.4. asigurand accesul la RED oricarui solicitant care indeplineste conditiile legislatiei in vigoare si cerintele tehnice prevazute in prezentul cod. sunt: Ord.

25.Procedura de solutionare a neintelegerilor legate de incheierea contractelor dintre operatorii economici din sectorul energiei electrice. ANRE 38 din 2007 . a contractelor de furnizare a energiei electrice si a contractelor de racordare la retea derularea contractelor racordare de racordarea la re elele electrice de interes public calitatea execu iei instala iilor interioare ale cl dirilor civile 26 . Autoritatea Na ional de Reglementare în domeniul Energiei analizeaz i solu ioneaz prin procedur necontencioas eventualele contesta ii cu privire la: Ord.

Procedura de solutionare a neintelegerilor legate de incheierea contractelor dintre operatorii economici din sectorul energiei electrice. ANRE 38 din 2007 . a contractelor de furnizare a energiei electrice si a contractelor de racordare la retea avizele tehnice de racordare derularea contractelor racordare de 27 calitatea execu iei instala iilor interioare ale cl dirilor civile . Autoritatea Na ional de Reglementare în domeniul Energiei analizeaz i solu ioneaz prin procedur necontencioas eventualele contesta ii cu privire la: Ord.26.

11 (2) ANRE este abilitata cu urmatoarele competente si atributii: m) elaboreaza regulamentul pentru autorizarea electricienilor si atestarea operatorilor economici care proiecteaza.13 din 2007 Art. executa. Autoritatea ce are ca atribu ii elaborarea si aplicarea regulamentului pentru atestarea operatorilor proiecteaz si executa instala ii electrice. verifica si exploateaza capacitati energetice. 28 economici care Ministerul Economiei si Finan elor Autoritatea Na ionala de Reglementare in domeniul Energiei CN Transelectrica SA .27. respectiv instalatii de utilizare. este: Legea Energiei Electrice Nr.

respectiv instalatii de utilizare. verifica si exploateaza capacitati energetice.28. executa. este: Legea Energiei Electrice Nr. sucursale ale SC Electrica SA sau societ i rezultate ca urmare a procesului de privatizare) . Autoritatea ce are ca atribu ii elaborarea si aplicarea regulamentului pentru autorizarea electricienilor care proiecteaz si executa instala ii electrice.13 din 2007 Art. 29 Ministerul Economiei si Comer ului Autoritatea Na ionala de Reglementare in domeniul Energiei Operatorul de distribu ie (filiale. 11 (2) ANRE este abilitata cu urmatoarele competente si atributii: m) elaboreaza regulamentul pentru autorizarea electricienilor si atestarea operatorilor economici care proiecteaza.

în baza Legii 13/ 2007 i a unui regulament specific 30 .29. Autorizarea electricienilor pentru proiectarea i executarea de instala ii electrice racordate la SEN. se face de c tre: Ministerul înv mântului Operatorul de distribu ie ANRE.

30. Autorizarea unui electrician se realizeaz în urma: promov rii unui examen de autorizare promov rii unui concurs de autorizare. cu num r limitat de locuri unui interviu în fa a unei comisii ANRE 31 .

13 din 2007 Art. "Autoriza iile de infiintare" se acorda in condi iile legii energiei electrice. pentru: Legea Energiei Electrice Nr. 15 (1) Autoritatea competenta emite: 1. autorizatii de infiintare pentru: a) realizarea de noi capacitati energetice de producere a energiei electrice si a energiei termice in cogenerare sau retehnologizarea celor existente. 32 Realizarea de noi capacitati energetice Retehnologizarea capacitatilor distributie existente energetice de Reviziile si repara iile curente efectuate asupra capacitatilor energetice .31.

HG 90 din 2008 Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public Art. 18 Avizul tehnic de racordare constituie oferta operatorului de re ea la cererea de racordare a solicitantului. angajamentul operatorului de re ea de a furniza energie consumatorului respectiv 33 . oferta operatorului de re ea la cererea de racordare a solicitantului. Avizul tehnic de racordare constituie: angajamentul operatorului de re ea de a realiza instala ia de racordare a utilizatorului.32.

Avizul tehnic de racordare constituie: angajamentul operatorului de re ea de a realiza instala ia de racordare a utilizatorului. 18 Avizul tehnic de racordare constituie oferta operatorului de re ea la cererea de racordare a solicitantului.33. HG 90 din 2008 Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public Art. angajamentul operatorului de re ea de a furniza energie consumatorului respectiv aprobarea de c tre operatorul de re ea a racord rii utiizatorului în anumite condi ii 34 .

Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public numai pentru un anumit amplasament al locului de producere/consum pentru ori ce titular al locului de producere/consum respectiv pe o nelimitat 35 perioad . Avizul tehnic de racordare este un aviz scris valabil: HG 90 din 2008 .34.

Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public pentru ori ce titular al locului de producere/consum respectiv numai pentru un anumit titular al locului de producere/consum pe o nelimitat 36 perioad .35. Avizul tehnic de racordare este un aviz scris valabil: HG 90 din 2008 .

pentru orice loc nou de consum nu este obligatorie pentru o durata mai mic de 6 luni nu este obligatorie pentru o putere ceruta sub 100 kW . in vederea racordarii directe a acestora la reteaua electrica a operatorului de retea. Avizul tehnic de racordare trebuie ob inut: 37 HG 90 din 2008 . b) separarea instalatiilor unui utilizator de instalatiile altui utilizator. 4 (1) Operatorul de retea aproba racordarea la reteaua electrica prin emiterea avizului tehnic de racordare la cererea persoanei interesate. definitiv ori temporar.Regulamen privind racordarea utilizatorilor la re elele electrice de interes public Art.36. in oricare dintre urmatoarele situatii: a) aparitia unui loc de producere sau de consum nou.

37. având urm toarele atribu ii principale: f) are calitatea de autoritate contractant privind concesionarea în sectorul energiei electrice. în condi iile prevederilor prezentei legi.13 din 2007 Art. MEF .Ministerul Economiei si Finan elor ANRE .Autoritatea Na ional de Reglementare in domeniul Serviciilor Comunale 38 . 6 Ministerul de resort elaboreaz strategia energetic na ional i politica energetic i asigur ducerea la îndeplinire a acesteia. Calitatea de autoritate contractanta privind concesionarea bunurilor i serviciilor din sectorul energiei electrice o are Legea Energiei Electrice Nr.Autoritatea Na ional de Reglementare în domeniul Energiei ANRSC .

proiectare (A)/ executare (B) de instala ii electrice cu putere instalat maxim de 100 kW i la o tensiune nominal de cel mult 20 kV 39 . proiectare (A)/ executare (B) de instala ii electrice cu putere instalat oricât de mare este tehnic realizabil i la o tensiune nominal mai mic de 220 kV Dup caz. Calitatea de electrician autorizat gradul III (A sau B) acord titularilor de legitima ie urm toarele competen e: Dup caz. proiectare (A)/ executare (B) de instala ii electrice cu putere instalat oricât de mare este tehnic realizabil i la o tensiune nominal de cel mult 20 kV Dup caz.38.

39. calitatea energiei electrice . frecventa.totalitatea caracteristicilor energiei electrice referitoare la frecventa tensiunii. Calitatea energiei electrice se refera la totalitatea caracteristicilor energiei electrice referitoare la: HOT RÂRE nr. amplitudinea si variatia tensiunii accesul la re elele de interes public metodologia de stabilire e tarifelor 40 . flicker. armonici i interarmonici. 1007 din 2004 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la consumatori ART. amplitudinea i variatia tensiunii. supratensiuni temporare i tranzitorii. goluri de tensiune. 4 3. nesimetria tensiunii pe cele trei faze.

totalitatea caracteristicilor energiei electrice referitoare la frecventa tensiunii. 4 3. goluri de tensiune. supratensiuni temporare i tranzitorii. amplitudinea i variatia tensiunii. flicker. Calitatea energiei electrice se refera la totalitatea caracteristicilor energiei electrice referitoare la: HOT RÂRE nr. accesul la re elele de interes public flicker si armonici metodologia de stabilire e tarifelor 41 . calitatea energiei electrice . armonici i interarmonici. 1007 din 2004 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la consumatori ART.40. nesimetria tensiunii pe cele trei faze.

3 4. 42 ca fiind Instala iile si echipamentele prin care se realizeaz racordarea mai multor consumatori la re elele electrice de interes public Instala iile si echipamentele prin care se realizeaz conectarea a doua sau mai multe sisteme electroenergetice Ansamblul instala iilor si echipamentelor prin care se realizeaz tranzit de energie electrica intre doua zone ale sistemului electroenergetic na ional . capacitate de interconexiune ± instala iile i echipamentele prin care se realizeaz conectarea a dou sau mai multe sisteme electroenergetice.41. Capacitatea de interconexiune este definit reprezentat de: Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art.

III. III i IV) 5 grade de competen (I. indiferent de tipul de autorizare? 4 grade de competen (I. B i C) 43 .42. Câte grade de competen sunt prev zute în regulamentul de autorizare a electricienilor elaborat i aprobat de ANRE. II. II. IV i V) 3 grade de competen (A.

construc ii si echipamente necesare pentru producerea: doar a energiei electrice Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art.43. centrala electrica de cogenerare (termoficare)± ansamblu de instalatii. doar a energiei termice energiei electrice si termice 44 . 3 7. constructii si echipamente necesare pentru producerea combinata de energie electrica si termica. Centrala electrica de cogenerare este ansamblul de instala ii.

Cererea de racordare va fi în mod obligatoriu semnat utilizator. un produc tor oarecare de energie electric 45 .Regulament privind racordarea utilizatorilor la re elele electrice de interes public Art. dac aceasta a fost întocmit de c tre: i de HG 90 din 2008 .44. împuternicitul legal al utilizatorului. 30 1) Cererea de racordare va fi in mod obligatoriu semnatat de utilizator sau de imputernicitul legal al utilizatorului un proiectant de specialitate.

dac aceasta a fost întocmit de c tre: i de HG 90 din 2008 .45.Regulament privind racordarea utilizatorilor la re elele electrice de interes public Art. 46 . 30 1) Cererea de racordare va fi in mod obligatoriu semnatat de utilizator sau de imputernicitul legal al utilizatorului un produc tor oarecare de energie electric împuternicitul legal al utilizatorului. un furnizor. Cererea de racordare va fi în mod obligatoriu semnat utilizator.

46. Cererea pentru racordare la re ea i documenta ia anexat acesteia: HG 90 din 2008 Regulamen privind racordarea utilizatorilor la re elele electrice de interes public Art. 10 (2) Cererea si documentatia anexata se depune direct sau se trimit prin posta la centrele teritoriale de relatii cu clientii organizate de operatorul de retea.
47

se pot depune direct la centrele teritoriale de rela ii cu clien ii organizate de operatorul de re ea;;

se trimit obligatoriu prin po t ;

se depun numai la registratura operatorului de re ea.

47. Cererea pentru racordare la re ea i documenta ia anexat acesteia: HG 90 din 2008 Regulamen privind racordarea utilizatorilor la re elele electrice de interes public Art. 10 (2) Cererea si documentatia anexata se depune direct sau se trimit prin posta la centrele teritoriale de relatii cu clientii organizate de operatorul de retea.
48

se depun obligatoriu la centrele teritoriale de rela ii cu clien ii organizate de operatorul de re ea;

se pot trimite prin po t ;

se depun numai la registratura operatorului de re ea.

48. Cine analizeaz si avizeaz îndeplinirea condi iilor tehnice de
racordare la re elelor electrice de distributie?

ANRE Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art. 43 (2) Racordarea de noi utilizatori la re eaua proprie de distribu ie a unei persoane se face numai cu acordul operatorului de distribu ie care de ine contract de concesiune exclusiv în zona respectiv .
49

Operatorul de Transport si de Sistem

Operatorul de distribu ie

49. Cine analizeaz si avizeaz îndeplinirea condi iilor tehnice de
racordare la re elelor electrice de transport?

Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art. 37 (4) Operatorul de transport si de sistem desfasoara, in principal, urmatoarele activitati: c) analizeaza si avizeaza indeplinirea conditiilor tehnice de racordare de catre utilizatorii retelelor electrice de transport, in conformitate cu prevederile reglementarilor tehnice in vigoare;
50

Operatorul de Transport si de Sistem

ANRE

Operatorul de distribu ie local

50. Codul tehnic al re elelor electrice de distribu ie (Codul RED) este administrat de: SC ELECTRICA SA, în calitate de elaborator ANRE - Autoritatea Na ional de Reglementare în domeniul Energiei CN TRANSELECTRIC A SA

Ord. ANRE 128 din 2008 - Codul Tehnic al Re elelor Electrice de Distribu ie 1.5.1. Autoritatea competenta este administratorul Codului. In aceasta calitate autoritatea competenta urmareste si controleaza aplicarea prevederilor Codului de catre OD si utilizatorii RED si initiaza actualizarea Codului ori de cate ori este necesar.
51

denumit in continuare Cod. este elaborat in conformitate cu prevederile Legii energiei electrice nr. si cu competentele si atributiile stabilite prin lege pentru Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei .1. (denumita in continuare Autoritatea competenta).2. . Codul tehnic al re elelor electrice de distribu ie (Codul RED).A. ANRE.1. Codul este o reglementare de interes general si se aproba prin ordin al Autoritatii competente. 1.R. reglementare ce este parte constitutiv a legisla iei secundare si este aprobat de catre: Ord.N. Codul tehnic al retelelor electrice de distributie.E. ANRE 128 din 2008 . 52 Guvernului României.1. cu modificarile si completarile ulterioare. 13/2007.51. Ministerul Economiei i Finan elor.Codul Tehnic al Re elelor Electrice de Distribu ie 1.

Codul Tehnic al Re elelor Electrice de Distribu ie 1. Codul se aplica nediscriminatoriu atat OD.1. indiferent de ac ionarul majoritar. Ord. la care ac ionar majoritar nu este statul român. Codul tehnic al re elelor electrice de distribu ie reglementeaz activitatea operatorilor de distribu ie: la care ac ionar principal este statul român. 53 . ANRE 128 din 2008 . 1.3. Domeniul de aplicare 1.2. cat si utilizatorilor RED.52. OD situati pe teritoriul Romaniei si utilizatorii RED au obligatia de a respecta prevederile prezentului cod.3.3. tuturor operatorilor de distribu ie.

25 (1) Pot face obiectul unei concesiuni energetice bunurile proprietate publica sau privata a statului. Concesiunea. serviciul de asigurare a iluminatului public Activitati si servicii publice de interes na ional din domeniul energiei electrice Bunurile utilizate în activitatea de furnizare a energiei electrice 54 . în domeniul energiei. activitatile si serviciile publice de interes national din domeniul energiei electrice. are ca obiect: Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art.53.

orice de in tor de re ea HG 90 din 2008 Regulament privind racordarea utilizatorilor la re elele electrice de interes public orice furnizor de energie electric 55 .54. Conform HG nr. operatorul de re ea este dup caz.90/2008. sau un operator de distribu ie. operatorul de transport i de sistem.

Conform HG nr.55.90/2008. 56 . operatorul de re ea este orice furnizor de energie electric HG 90 din 2008 Regulament privind racordarea utilizatorilor la re elele electrice de interes public orice de in tor de re ea orice de in tor de re ea electric de interes public.

53 . verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electronergetic Art. 318/ 2003 În condi iile Legii nr. decât cu acordul acestora .56.Constatarea si sanctionarea contraventiilor se fac in conditiile legii 57 În condi iile Legii nr. executa. Constatarea i sanc ionarea contraven iilor se fac: Ordinul ANRE 24 din 2007 Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza. 13/ 2007 ANRE nu poate dispune aplicarea de amenzi Operatorilor economici.

86 (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte: i) refuzul clientilor de a permite accesul la grupurile de masurare. j) nerespectarea obligatiilor de producere si/sau de ofertare conform prevederilor legale. 58 refuzul clien ilor de a permite accesul la grupurile de m surare respectarea de c tre produc tori a obliga iilor de producere i/sau de ofertare conform prevederilor legale sustragerea de energie electrica . Constituie contraven ie: Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art.57.

modificarea fara drept sau sustragerea componentelor instalatiilor energetice constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare. 59 Executarea de s paturi sau lucr ri de orice fel in zonele de protec ie a instala iilor. 85 (3) Deteriorarea. Constituie infrac iune : Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art.58. fara consim mântul prealabil al proprietarului acestora Deteriorarea. conform prevederilor Codului penal. modificarea f r drept a instala iilor energetice sau sustragerea de componente ale acestora Nerespectarea emise de ANRE reglement rilor .

precum i asimila ii acestora cu puterea maxima contractat mai mica de 30 kW nu pl tesc energia electrica reactiva. 122 (3) Consumatorii casnici. indiferent de puterea maxima contractat . Consumatorii casnici nu plãtesc energia electricã reactivã: HOT RÂRE nr.59. 1007 din 2004 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la consumatori ART. 60 daca au o putere maxima contractata mai mica de 30 kW daca au o putere maxima contractata mai mica de 50 kW indiferent de puterea maxima contractata .

pentru o perioada de minimum o luna i de maximum 12 luni. Consumatorii pot conveni cu furnizorul sistarea temporara a energiei electrice.60. 1007 din 2004 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la consumatori ART. pentru o perioada de: HOT RÂRE nr. 61 minimum o luna si maximum 12 luni minimum 3 luni si maximum 6 luni minimum 6 luni . f r rezilierea contractului. cu minimum 5 zile inainte de data solicitat pentru sistare. Consumatorii vor face in acest sens o solicitare in scris c tre furnizor. 55 (1) Consumatorii pot conveni cu furnizorul sistarea temporar a furnizarii energiei electrice.

Consumatorul care de ine o re ea electric de distribu ie proprie poate racorda la aceasta un alt consumator: f r a ob ine nici un fel de acord al operatorului de re ea. furnizorului sau ANRE cu acordul ANRE cu acordul operatorului de distribu ie care de ine contract de concesiune exclusiv în zona respectiv 62 .61.

precum si pentru realizarea de activitati comerciale sau prestarea de servicii. precum si pentru functionarea receptoarelor electrocasnice din propria locuinta. 1007 din 2004 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la consumatori ART. Receptoarele electrocasnice cuprind totalitatea bunurilor de larg consum destinate uzului propriu i care sunt alimentate cu energie electrica la tensiunea de 230/400 V. Utilizeaza energie electrica in exclusivitate pentru iluminat artificial. 4 8.consumatorul care utilizeaz energie electrica în exclusivitate în scopuri casnice (pentru iluminat artificial în interiorul i exteriorul locuin ei. Utilizeaza energiei electrice pentru functionarea receptoarelor electrocasnice din propria locuinta. consumator casnic . 63 HOT RÂRE nr. Consumatorul casnic este consumatorul care: Utilizeaza energie electrica in exclusivitate pentru iluminatul artificial din propria locuinta si din afara acesteia. . precum i pentru func ionarea receptoarelor electrocasnice din propria locuinta).62. fiind racordat la o retea monofazata de JT.

63. avand acces la retelele de transport si/sau de distributie. 3 17. consumator eligibil de energie electrica ± consumatorul de energie electrica care poate sa aleaga furnizorul si sa contracteze direct cu acesta energia necesara. ca fiind: Consumatorul de energie electrica care poate sa aleag furnizorul de energie electric si sa contracteze direct cu acesta energia necesara. 64 Consumatorul de energie electric ce poate achizi iona energie electric doar de pe pia a reglementata Consumatorul de energie electric obligat s achizi ioneze energia electric la preturi de achizi ie reglementate . Consumatorul eligibil de energie electric este definit de Legea energiei electrice. având acces la re elele de transport i/sau de distribu ie Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art.

3 17. Consumatorul eligibil de energiei electrica este: Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art. avand acces la retelele de transport si/sau de distributie. consumator eligibil de energie electrica ± consumatorul de energie electrica care poate sa aleaga furnizorul si sa contracteze direct cu acesta energia necesara. având acces la re elele de transport i/sau de distribu ie . 65 Consumatorul ce cump ra energie electrica la tarife reglementate Consumatorul ce cump ra energie electrica pentru consumul propriu si are dreptul de a revinde surplusul pe pia a de energie electrica Consumatorul de energie electrica care poate sa aleag furnizorul si sa contracteze direct cu acesta energia necesara.64.

66 puterea maxima absorbitã puterea instalatã în receptoarele proprii . valoarea convenit fiind prev zut în anexele la contract. cu excep ia consumatorilor casnici.65. Contractarea energiei electrice cu consumatorii casnici si asimilati acestora se face tinându-se seama de: tipul receptoarelor din dotare HG nr. se face inându-se seama i de puterea activa maxima solicitat pentru a fi absorbit în regim normal de func ionare. 1007 din 2004 Regulamentului de furnizare a energiei electrice la consumatori Art. 46 (2) Contractarea energiei electrice cu toate categoriile de consumatori cu o putere mai mare de 30 kW.

interven ii în caz de incidente etc. condi iile de exploatare i între inere reciproc a instala iilor. reglajul protectiilor.. 1007 din 2004 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la consumatori ART.act juridic încheiat între operatorul de re ea i un consumator. Conventia de exploatare este un act juridic prin care sunt precizate aspecte legate de: HOT RÂRE nr. manevrele ce se executa si aventualele despagubiri ce se pot acorda in cazul unui incident punctul de delimitare patrimonial între instala ii i condi iile de exploatare i între inere a instala iilor contractarea energiei electrice 67 .66. realizarea conducerii operative prin dispecer. conven ie de exploatare . prin care se precizeaz aspecte legate de delimitarea instala iilor. executarea manevrelor. 4 17.

condi iile de exploatare i între inere reciproc a instala iilor.. 4 17. executarea manevrelor. 1007 din 2004 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la consumatori ART.67. prin care se precizeaz aspecte legate de delimitarea instala iilor.act juridic încheiat între operatorul de re ea i un consumator. manevrele ce se executa si aventualele despagubiri ce se pot acorda in cazul unui incident contractarea energiei electrice realizarea conducerii operative prin dispecer 68 . interven ii în caz de incidente etc. Conventia de exploatare este un act juridic prin care sunt precizate aspecte legate de: HOT RÂRE nr. realizarea conducerii operative prin dispecer. conven ie de exploatare . reglajul protectiilor.

208 (2) Valorile stabilite vor fi prev zute în conven ia de exploatare care se încheie între consumator i operatorul de re ea i care este anexa la contractele de furnizare i de distribu ie a energiei electrice. Conventia de exploatare.68. este un act juridic incheiat intre: HG 1007 din 2004 Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori ART. 69 consumator producator si operator de retea si consumator furnizor produc tor si . anex la contractul de furnizare a energiei electrice.

in conditiile acoperirii tuturor costurilor justificate aferente cogenerarii de inalta eficienta. electrice in cogenerare. 70 Promovarea utiliz rii eficiente a combustibililor Asigurarea accesului neconcuren ial al energiei electrice produse in cogenerare Promovarea utiliz rii surselor regenerabile . c) promovarea utilizarii eficiente a combustibililor.69. 71 Criteriile de promovare a energiei electrice produse in cogenerarea de inalta eficienta au in vedere urmatoarele: a) asigurarea accesului concurential al energiei electrice produse in cogenerare. Criteriile de promovare a energiei electrice produse in centrale electrice de cogenerare de înalta eficienta au in vedere: Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art.

. 3 20.70. Culoarul de trecere a liniei electrice aeriene este format din: Zona adiacenta liniei electrice aeriene având 100 m l ime în plan orizontal Zona adiacenta liniei electrice aeriene situata la 10 m deasupra acesteia Suprafa a terestra ce cuprinde zona de protec ie si zona de siguran a Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art. culoar de trecere a liniei electrice ± suprafata terestra situata de-a lungul liniei electrice si spatiului aerian de deasupra sa in care se impun restrictii din punctul de vedere al coexistentei liniei cu elementele naturale. obiectele. constructiile. 71 . culoarul de trecere include zona de protectie si zona de siguranta. instalatiile etc.

contractul încheiat cu un furnizor de energie electric 72 . autoriza ia de construire a obiectivului pentru care se organizeaz antierul. in copie.71. documenta ia anexat cererii va cuprinde în mod obligatoriu i: certificatul de urbanism a obiectivului pentru care se organizeaz antierul. Dac se solicit avizul tehnic de racordare pentru o organizare de antier. in copie. în termen de valabilitate. în termen de valabilitate.

in copie. contractul încheiat cu un furnizor de energie electric 73 datele tehnice si energetice caracteristice locului de consum al utilizatorului. în termen de valabilitate. conform reglement rilor în vigoare la data depunerii cererii de racordare. documenta ia anexat cererii va cuprinde în mod obligatoriu i: certificatul de urbanism a obiectivului pentru care se organizeaz antierul. Dac se solicit avizul tehnic de racordare pentru o organizare de antier. aprobate de autoritatea competent .72. .

documentatia anexata cererii de racordare are o structura ce depinde de categoria de utilizator din care face parte solicitantul.73. 12 (1) Pentru locul de producere sau de consum nou. in cazul persoanelor juridice categoria de utilizator din care face parte solicitantul de puterea instalata a echipamentelor utilizatorului HG 90 din 2008 Regulament privind racordarea utilizatorilor la re elele electrice de interes public Art. 74 . Documenta ia anexata cererii de emitere a avizului tehnic de racordare are o structura ce depinde de: de valoarea capitalului social.

Durata de valabilitate a Atestatelor emise de ANRE este: Ordinul ANRE Nr. executa.74. 36 (6) Durata de valabilitate a atestatului este intre 1 an si 5 ani de la data deciziei de atestare a Autoritatii competente De la 1 la 5 ani Nelimitat Provizorie de la 1 la 12 luni 75 . 24 din 2007 Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza. verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic Art.

inclusiv a programelor de eficienta energetica si de promovare a surselor regenerabile de energie. 76 Guvernului României Ministerului de resort (Ministerul Economiei i Finan elor) Autorit ii Na ionale de Reglementare în domeniul Energiei .75. avand urmatoarele atributii principale: a) elaboreaza programe si planuri de masuri pentru aplicarea politicii Guvernului in sectorul energiei electrice. in conditiile prevederilor prezentei legi. Elaborarea de programe de eficienta energetica si de promovare a resurselor regenerabile de energie este o atribu ie a: Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art.6 Ministerul de resort elaboreaza strategia energetica nationala si politica energetica si asigura ducerea la indeplinire a acesteia.

b) prognozele de productie de energie electrica ale producatorilor existenti (maximum 10 ani).4 5. d) nivelul de siguranta care trebuie asigurat in functionarea SEN in ansamblu si pe fiecare nod.1. conform normelor in vigoare. pe o perioada de minimum 5 ani.76. 5.4. Elaborarea planului de dezvoltare a RED are la baza urmatoarele date de intrare: a) prognoza de consum. ANRE 128 din 2008 Codul Tehnic al Re elelor Electrice de Distribu ie Art. e) strategia dezvoltarii infrastructurii sistemului de telecomunicatii. Elaborarea planului de dezvoltare a RED are la baz ca date de intrare prognozele de produc ie i de consum de energie electric o perioad de: Ord. pusa la dispozitie anual de catre furnizori si consumatori (inclusiv curbe de sarcina-tip pentru zile caracteristice). 77 pe minim 5 ani minim 2 ani minim 4 ani . c) prognozele de productie si de consum de energie electrica ale altor utilizatori RED existenti si viitori (maximum 10 ani).

Elaborarea planului de dezvoltare a RED are la baz ca date de intrare prognozele de produc ie i de consum de energie electric o perioad de: Ord. pe o perioada de minimum 5 ani.4. Elaborarea planului de dezvoltare a RED are la baza urmatoarele date de intrare: a) prognoza de consum. ANRE 128 din 2008 Codul Tehnic al Re elelor Electrice de Distribu ie Art. c) prognozele de productie si de consum de energie electrica ale altor utilizatori RED existenti si viitori (maximum 10 ani). 5. pusa la dispozitie anual de catre furnizori si consumatori (inclusiv curbe de sarcina-tip pentru zile caracteristice). b) prognozele de productie de energie electrica ale producatorilor existenti (maximum 10 ani).1. conform normelor in vigoare. 78 pe minim 2 ani maxim 10 ani maxim 4 ani . e) strategia dezvoltarii infrastructurii sistemului de telecomunicatii.77.4 5. d) nivelul de siguranta care trebuie asigurat in functionarea SEN in ansamblu si pe fiecare nod.

e) strategia dezvoltarii infrastructurii sistemului de telecomunicatii.4.4 5.78. are la baz ca date de intrare: Ord. ANRE 128 din 2008 Codul Tehnic al Re elelor Electrice de Distribu ie Art. Elaborarea planului de dezvoltare a RED are la baza urmatoarele date de intrare: a) prognoza de consum. Elaborarea planului de dezvoltare a re elelor electrice de distribu ie. pe o perioada de minimum 5 ani. b) prognozele de productie de energie electrica ale producatorilor existenti (maximum 10 ani). conform normelor in vigoare. tipurile de consumatori racorda i la re elele elcetrice de distribu ie ofertele de produc ie de energie electric ale produc torilor existen i natura surselor de producere a energiei electrice 79 . d) nivelul de siguranta care trebuie asigurat in functionarea SEN in ansamblu si pe fiecare nod. conform prevederilor Codului tehnic al re elelor electrice de distribu ie (Codul RED). pusa la dispozitie anual de catre furnizori si consumatori (inclusiv curbe de sarcina-tip pentru zile caracteristice). 5. c) prognozele de productie si de consum de energie electrica ale altor utilizatori RED existenti si viitori (maximum 10 ani).1.

pusa la dispozitie anual de catre furnizori si consumatori (inclusiv curbe de sarcina-tip pentru zile caracteristice). e) strategia dezvoltarii infrastructurii sistemului de telecomunicatii. c) prognozele de productie si de consum de energie electrica ale altor utilizatori RED existenti si viitori (maximum 10 ani).4.1.79. conform normelor in vigoare. ANRE 128 din 2008 Codul Tehnic al Re elelor Electrice de Distribu ie Art. pus la dispozi ie de furnizori i consumatori tipurile de consumatori racorda i la re elele elcetrice de distribu ie natura surselor de producere a energiei electrice 80 . conform prevederilor Codului tehnic al re elelor electrice de distribu ie (Codul RED). are la baz ca date de intrare: Ord. b) prognozele de productie de energie electrica ale producatorilor existenti (maximum 10 ani). 5. pe o perioada de minimum 5 ani. Elaborarea planului de dezvoltare a RED are la baza urmatoarele date de intrare: a) prognoza de consum. d) nivelul de siguranta care trebuie asigurat in functionarea SEN in ansamblu si pe fiecare nod. Elaborarea planului de dezvoltare a re elelor electrice de distribu ie.4 5. prognoza de consum pe o perspectiv de 5 ani.

pentru proiectare de instala ii electrice cu orice putere instalat tehnic realizabil i la o tensiune nominal maxim de 20 kV. f)gradul IVA. IIIB sau IVB a instala iilor electrice. 12 Autoriza iile enumerate la art. g)gradul IVB. d)gradul IIIA. 81 . 11 confer . pentru executare de lucr ri de instala ii electrice cu orice putere instalat tehnic realizabil i la o tensiune nominal mai mic de 1 kV.y y y y y y y Art. urm toarele competen e: a)gradul I. c)gradul IIB. pentru executare de instala ii electrice cu orice putere instalat tehnic realizabil i la o tensiune nominal maxim de 20 kV. în func ie de tip i grad. pentru proiectare de instala ii electrice cu orice putere instalat tehnic realizabil i la orice tensiune nominal standardizat . pentru executarea sub coordonarea sau supravegherea electricienilor autoriza i gradul IIB. b)gradul IIA. pentru proiectare de instala ii electrice cu orice putere instalat tehnic realizabil i la o tensiune nominal mai mic de 1 kV. e)gradul IIIB. pentru executare de instala ii electrice cu orice putere instalat tehnic realizabil i la orice tensiune nominal standardizat .

80. Electricianul autorizat pentru gradul II. tip A+B are urm toarele competen e: De a proiecta i executa instala ii electrice cu putere instalat de cel mult 10 kW i la o tensiune nominal mai mic de 1 kV De a proiecta i executa instala ii electrice cu orice putere instalat tehnic realizabil i la o tensiune nominal mai mic de 1 kV De a proiecta i executa instala ii electrice cu orice putere instalat tehnic realizabil i la o tensiune nominal maxim de 20 kV 82 .

Electricianul autorizat pentru gradul IV. tip A+B are urm toarele competen e: De a proiecta i executa instala ii electrice cu orice putere instalat tehnic realizabil i la orice tensiune nominal standardizat De a executa instala ii electrice cu orice putere instalat tehnic realizabil i la o tensiune nominal maxim de 220 kV De a proiecta i executa instala ii electrice cu orice putere instalat tehnic realizabil i la o tensiune nominal maxim de 110 kV 83 .81.

b)autorizare de tip B. pentru executare de instala ii electrice. 11 (2)Pentru fiecare dintre gradele II. pentru proiectare de instala ii electrice. 84 A B C . III i IV sunt definite dou tipuri de autoriz ri: a)autorizare de tip A. 90 din 2009 Regulamentul pentru autorizarea electricienilor Art.82. Electricienii autoriza i de ANRE pentru proiectare au autoriza ii de tip: Ordinul ANRE Nr.

Electricienii care doresc s solicite autorizarea. din care s reias experien a practic în domeniul instala iilor electrice S transmit la ANRE o cerere i documenta ie anexat . din care s reias calificarea profesional S transmit la ANRE o cerere i documenta ie anexat .83. din care s reias calificarea si experien a profesional în domeniul instala iilor electrice 85 . pentru a fi accepta i la examen trebuie s îndeplineasc urm toarele condi ii: S transmit la ANRE o cerere i documenta ie anexat .

84. 12 (1) Electrificarea localitatilor se realizeaza cu fonduri din bugetele locale. bugetul de stat sau din alte fonduri legal constituite . Electrificarea localitatilor se realizeaz cu fonduri: doar din bugetele locale Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art. doar din bugetul de stat 86 din bugetele locale. din bugetul de stat sau din alte fonduri legal constituite.

Energia electrica tranzactionata pe piata de energie electrica se masoara de catre operatorii de masurare. conform reglement rilor elaborate de: MECMA .Autoritatea Na ional de Reglementare în domeniul Energiei ANRSC .Ministerul Economiei si Mediului de Afaceri Ordinul ANRE 17 din 2002 Codul de m surare a energiei electrice ANRE .85.Autoritatea Na ional de Reglementare in domeniul Serviciilor Comunale 87 . prin grupuri de masurare.

dac nu de ine atestat de "verificator de proiecte" emis de MEC 88 .86. Este interzis electricianului autorizat: S proiecteze instala ii electrice în cazul în care de ine doar autoriza ie de tip A S execute instala ii electrice în cazul în care de ine doar autoriza ie de tip B S verifice proiecte de instala ii electrice tehnologice de medie tensiune.

Este interzis electricianului autorizat: S semneze documenta ii de orice fel pentru proiecte sau lucr ri pe care le-a realizat sau supravegheat S racordeze noi puncte de consum de energie electric la instala iile electrice.87. f r a avea aprobarea operatorului de re ea S realizeze lucr ri de instala ii electrice în baza unor documenta ii de proiectare realizate de al i electricieni autoriza i 89 .

88. cu aprobarea operatorului de re ea S realizeze lucr ri de instala ii electrice în baza unor documenta ii de proiectare realizate de al i electricieni autoriza i 90 . Este interzis electricianului autorizat: S semneze documenta ii de orice fel pentru proiecte sau lucr ri pe care nu le-a realizat sau supravegheat S racordeze noi puncte de consum de energie electric la instala iile electrice.

89. neconciliate la nivelul operatorilor de retea conform procedurilor proprii. Eventualele contesta ii ale avizelor tehnice de racordare se rezolv de c tre: HG 90 din 2008 Regulament privind racordarea utilizatorilor la re elele electrice de interes public Art. 49 Eventualele divergente care apar intre detinatorii de retea si utilizatori in timpul parcurgerii etapelor procesului de racordare la retelele electrice. se solutioneaza de autoritatea competenta. 91 organele ierarhice ale emitentului operatorul de distribu ie care a emis avizul ANRE .

urmat de rezolvarea unei probleme si o aplica ie practic în participarea la un concurs. Examenul de autorizare pentru gradele II. constând în 2 subiecte: un chestionar cu 30 de întreb ri i o aplica ie numeric într-un interviu sus inut in fa a unei Comisii ANRE. fiind necesar ob inerea unui punctaj minim de 30 de puncte 92 . III i IV const : în sus inerea unei probe scrise.90.

executa. 2 (2) In conformitate cu prevederile art. 86 lit. t) din Legea nr. proiectarea si executarea de lucrari in instalatiile electrice fara atestat constituie contraventie. cu modificarile si completarile ulterioare. Executarea de lucr ri de proiectare sau de executare a instala iilor electrice f r Atestat valabil emis de ANRE: Ordinul ANRE Nr. 93 Constituie contraven ie i se sanc ioneaz Este permis pentru instala iile electrice de utilizare Constituie doar abatere .91. verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic Art. 13/2007. 24 din 2007 Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza.

13 (2) Operatorul de retea la instalatiile caruia se racordeaza instalatia unui utilizator este responsabil pentru elaborarea. a fisei de solutie sau a studiului de solutie.92. dupa caz. 94 utilizatori operatorul de distribu ie orice consultant de specialitate . Fi a de solu ie este elaborat de: ORDIN 129 din 2008 Regulamentului privind stabilirea solu iilor de racordare a utilizatorilor la re elele electrice de interes public Art.

90 (1) Furnizorul este îndrept it sa rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice conform art. 95 Neplata repetata a facturii de energie . 318/2003 în urm toarele cazuri: a) în caz de consum fraudulos.93. (4) din Legea nr. b) în caz de neplata repetat . neplata repetat se considera atunci când consumatorul ajunge de doua ori în ultimele 12 luni în situa ia de a fi deconectat pentru neplata facturii pentru energia electrica consumat . Furnizorul de energie electric este îndrept it sã rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice numai în caz de: Consum de energie mai mare decât cel aferent cantit ii contractate Neplata facturii curente de energie HG 1007 din 2004 Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori ART. 42 alin.

90 (1) Furnizorul este îndrept it sa rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice conform art.94. b) în caz de neplata repetat . neplata repetat se considera atunci când consumatorul ajunge de doua ori în ultimele 12 luni în situa ia de a fi deconectat pentru neplata facturii pentru energia electrica consumat . 318/2003 în urm toarele cazuri: a) în caz de consum fraudulos. 96 Plata cu întârziere a facturilor Consum de energie mai mare decât cel aferent puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare . neplata repetata a facturilor sau in alte situa ii prev zute de legisla ia in vigoare HG 1007 din 2004 Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori ART. Furnizorul de energie electric este îndrept it sã rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice numai în caz de: Consum fraudulos de energie. 42 alin. (4) din Legea nr.

90 (1) Furnizorul este îndrept it sa rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice conform art. neplata repetat se considera atunci când consumatorul ajunge de doua ori în ultimele 12 luni în situa ia de a fi deconectat pentru neplata facturii pentru energia electrica consumat . (4) din Legea nr. Furnizorul de energie electric este îndrept it sã rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice în caz de: HG 1007 din 2004 Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori ART. b) în caz de neplata repetat .95. 318/2003 în urm toarele cazuri: a) în caz de consum fraudulos. 97 Neplata abonamentului radio-tv Neplata facturii curente de energie Neplata repetat a facturilor de energie . 42 alin.

neplata repetat se considera atunci când consumatorul ajunge de doua ori în ultimele 12 luni în situa ia de a fi deconectat pentru neplata facturii pentru energia electrica consumat . b) în caz de neplata repetat . 318/2003 în urm toarele cazuri: a) în caz de consum fraudulos. 90 (1) Furnizorul este îndrept it sa rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice conform art. 98 Consum fraudulos de energie Neplata facturii curente de energie Neplata abonamentului radio-tv . 42 alin. (4) din Legea nr. Furnizorul de energie electric este îndrept it sã rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice în caz de: HG 1007 din 2004 Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori ART.96.

90 (1) Furnizorul este îndrept it sa rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice conform art. 42 alin.97. b) în caz de neplata repetat . 318/2003 în urm toarele cazuri: a) în caz de consum fraudulos. 99 Consum de energie mai mare decât cel aferent puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare Plata cu întârziere a facturilor Consum fraudulos de energie. (4) din Legea nr. neplata repetata a facturilor sau in alte situa ii prev zute de legisla ia in vigoare . Furnizorul de energie electric este îndrept it sã rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice în caz de: HG 1007 din 2004 Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori ART. neplata repetat se considera atunci când consumatorul ajunge de doua ori în ultimele 12 luni în situa ia de a fi deconectat pentru neplata facturii pentru energia electrica consumat .

in condi ii specifice reglementate Un operator economic ale c rui ac iuni sau p r i sociale sunt de inute în totalitate de statul român Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art. ca fiind: Furnizorul desemnat de ANRE pentru a presta serviciul public de distribu ie a energiei electrice Furnizorul desemnat de ANRE pentru a presta serviciul de furnizare. 3 25. furnizor de ultima optiune ± furnizorul desemnat de autoritatea competenta pentru a presta serviciul de furnizare in conditii specifice reglementate.98. 100 . Furnizorul de ultima op iune este definit de Legea energiei electrice.

99. Grupul de m surare a energiei electrice: HG 90 din 2008 Regulament privind racordarea utilizatorilor la re elele electrice de interes public Termeni si notiuni-Instalatia de racordare nu face parte din instala ia de racordare. face parte din instala ia de racordare. . 101 face parte din instala ia de racordare numai în cazurile de excep ie. când punctul de m surare este diferit de punctul de delimitare.

102 Va fi sanc ionat contraven ional Va primi preaviz de deconectare Va fi deconectat si va plati contravaloarea energiei electrice consumate .100. 200 (2) Operatorul de re ea va întrerupe consumatorului furnizarea energiei electrice. consumatorul: HG 1007 din 2004 Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori ART. f r preaviz. în urm toarele cazuri: a) consumul fraudulos de energie electrica. În caz de consum fraudulos de energie.

declan area procedurii de solu ionare a neîn elegerii se va face numai dup parcurgerea procedurii de mediere la nivelul operatorului economic de care apar ine structura organizatoric respectiv . a contractelor de furnizare a energiei electrice si a contractelor de racordare la retea Art.101. transportator sau produc tor de energie electric ori termic în cogenerare. declan area procedurii de solu ionare a neîn elegerii se va face numai dup : Ordinul ANRE Nr. în care una dintre p r i este o structur organizatoric . care are atribu ii de a stabili rela ii contractuale. distribuitor. din cadrul unui operator economic furnizor. între un solicitant i o subunitate sau unitate a unui operator de re ea. parcurgerea procedurii de mediere la nivelul operatorului de re ea înregistrarea unei ac iuni în justi ie 103 parcurgerea procedurii de mediere la nivelul Ministerului Economiei i Finan elor .38 din 2007 Procedurii de solutionare a neintelegerilor legate de incheierea contractelor dintre operatorii economici din sectorul energiei electrice. 8 (2) In cazul neîn elegerilor precontractuale. În cazul apari iei unor divergen e cu privire la racordarea la re elele electrice sau emiterea de avize de amplasament.

perioada de recalculare va fi de: un an pentru consumatorii casnici si 6 luni pentru ceilalti consumatori 6 luni pentru toti consumatorii 6 luni pentru consumatori casnici si un an pentru ceilalti consumatori HG 1007 din 2004 Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori ART. În cazul consumului fraudulos de energie electrica. 104 . 142 (4) În cazul consumului fraudulos perioada de recalculare va fi de un an pentru consumatorii casnici i de 6 luni pentru ceilal i consumatori.102.

se consider un singur loc de consum i o singur instala ie de utilizare dac : HG 90 din 2008 Regulament privind racordarea utilizatorilor la re elele electrice de interes public Termeni si notiuni Instalatia de utilizare instala iile din aval aferente fiec rui punct de delimitare sunt legate electric între ele prin re ele ale operatorului de distribu ie. 105 . dac exist un singur proprietar instala iile din aval aferente fiec rui punct de delimitare sunt legate electric între ele prin re ele ale utilizatorului. În cazul existen ei mai multor puncte de delimitare.103.

conform prevederilor din regulamentul de autorizare 106 .104. într-un ziar local i titularul achit o penalitate în cuantum de 500 RON indiferent de gradul i tipul de autorizare Legitima ia este declarat nul . ANRE poate emite un duplicat. într-un ziar local i titularul achit un tarif de emitere a duplicatului. În cazul în care electricianul autorizat î i pierde legitima ia. la solicitarea sa. dac : Legitima ia este declarat nul . într-un ziar local i titularul achit tariful de autorizare aprobat Legitima ia este declarat nul .

În conformitate cu prevederile legii energiei electrice. sunt considerate surse regenerabile de energie: Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art. se definesc ca surse regenerabile de energie: a) energia eoliana. Energia electric ob inut prin arderea gazelor naturale Eoliene 107 Energia ob inuta prin arderea combustibililor fosili .105. b) energia solara. 61 In conditiile prezentei legi.

61 In conditiile prezentei legi. sunt considerate surse regenerabile de energie: Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art. Sursele solare Energia electric ob inut prin arderea gazelor naturale Energia ob inuta prin arderea combustibililor fosili 108 . se definesc ca surse regenerabile de energie: a) energia eoliana. b) energia solara.106. În conformitate cu prevederile legii energiei electrice.

dac puterea electric contractatã este mai mare de: HG 1007 din 2004 Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori ART.107. 109 3 MW 500 kW 100 kW . se prev d întotdeauna valori orare ale cantitãtilor de energie electricã activã contractate. 47 (1) Contractele de furnizare ale consumatorilor cu puterea contractat mai mare de 3 MW vor avea prev zute în anexe valori orare ale cantit ilor de energie electrica activa contractate. În contractele de furnizare a energiei electrice.

În functie de puterea contractatã. consumatorii. pot fi: a) mari consumatori. în cazul în care puterea contractat este mai mica sau egala cu 100 kW.108. 12 În func ie de puterea contractat . b) mici consumatori. consumatorii. altii decât cei casnici. pot fi mari consumatori. 110 50 kW 100 kW 200 kW . în cazul în care puterea contractat dep e te 100 kW. când puterea contractatã depãseste: HG 1007 din 2004 Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori Art. al ii decât cei casnici.

în condi ii normale de exploatare.5% din tensiunea contractat +/ . respectiv de +/. 111 +/.109.10% din tensiunea nominal la JT. în 95% din s pt mân . 21 În PD. limitele în care trebuie s se încadreze tensiunea.10% din tensiunea contractat +/ . valoarea medie efectiv pentru 10 minute a tensiunii furnizate ± în 95 % din timpul oric rei perioade a unei s pt mâni ± nu trebuie s aib o abatere mai mare de +/10% din tensiunea contractual la MT i IT. sunt: Ordinul ANRE Nr. În punctele de delimitare distribuitor/ consumator.12% din tensiunea contractat . 28 din 2007 Standard de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice Art.

110. cumulate. electricienii: Trebuie s îndeplineasc condi iile de calificare i experien profesionale. pentru fiecare tip i sus in un singur examen Trebuie sa fi fost autoriza i în prealabil în baza Ordinului MIC nr34 din 1999 112 . cumulate. În vederea autoriz rii pentru ambele tipuri de autorizare (A i B). pentru fiecare tip de autorizare i sus in examene separate pentru fiecare dintre aceste tipuri Trebuie s îndeplineasc condi iile de calificare si experien profesionale.

acest document este: Op ional (solicitantul decide dac îl transmite sau nu) Nerelevant Un document obligatoriu din dosar. care trebuie întocmit corelat cu informa iile con inute în carnetul de munc 113 .111. electricianul trebuie s transmit în documenta ia anexat cererii de autorizare o lista de lucr ri. În vederea înscrierii la examenul de autorizare.

precum si nerespectarea conditiilor asociate licentelor si autorizatiilor. desfasurarea activitatii fara obtinerea autorizatiei. 86 (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte: a) incalcarea reglementarilor tehnice si comerciale stabilite de autoritatea competenta. 114 Infrac iune Contraven ie Abatere .112. a licentei. Înc lcarea reglementarilor tehnice si comerciale emise/ aprobate de ANRE constituie: Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art.

titularul: Se va prezenta la sediul ANRE pentru a viza legitima ia pentru o nou perioad de 5 ani. cu plata tarifului corespunz tor gradului si tipului de autorizare Se va prezenta la sediul ANRE pentru a viza prelungirea valabilit ii legitima iei pentru o perioad de doar 3 ani. cu respectarea prevederilor Regulamentului de autorizare 115 . La expirarea duratei de valabilitate a legitima iei de electrician autorizat.113. va sus ine un nou examen. cu plata a 50% din tariful corespunz tor gradului si tipului de autorizare În cazul în care dore te continuarea activit ii în calitate de electrician autorizat.

13/2007 creaz cadrul de reglementare pentru desf urarea activit ilor în sectorul: doar al energiei electrice doar al energiei termice Energiei electrice i al energiei termice produse în cogenerare 116 . Legea energiei electrice nr.114.

Legitima ia de electrician autorizat eliberat de ANRE este valabil pentru o perioad de: 3 ani 4 ani 5 ani 117 .115.

la o tensiune nominal maxim de 220 kV De proiectare de instala ii electrice cu orice putere instalat tehnic realizabil . Legitima ia de electrician autorizat gradul IIIB confer urm toarele competen e titularului: De executare de instala ii electrice cu orice putere instalat tehnic realizabil .116. la o tensiune nominal maxim de 20 kV De executare de instala ii electrice cu orice putere instalat tehnic realizabil . la o tensiune nominal maxim de 20 kV 118 .

Legitima iile de electrician autorizat pot fi: De tip G (general) pentru instala ii electrice De tip A (pentru proiectare) i de tip B (pentru executare) de instala ii electrice De tip U (universal) pentru instala ii electrice de utilizare 119 .117.

Linia electrica directa este: Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art. in scopul alimentarii directe a sediilor proprii.118. a filialelor sau a clientilor eligibili ai acestora. 120 Linia electrica ce leag o capacitate energetica de produc ie izolata de un client izolat Linia electrica prin care se transmite energia electrica de la produc tor c tre mai mul i consumatori Linia electrica ce leag un produc tor de energie electrica la reteaua de distributie . 3 29. a sediilor secundare. linie electrica directa ± linia electrica ce leaga o capacitate energetica de productie izolata de un client izolat sau linia electrica ce leaga un producator de energie electrica si/sau furnizor de energie electrica.

a) si b) cu personal propriu. cu forte proprii HG 90 din 2008 Regulament privind racordarea utilizatorilor la re elele electrice de interes public Art. 38 (1) Operatorul de retea poate executa lucrarile din categoriile prevazute la art. sau atribuie contractul de achizitie publica pentru executare de lucrari unui operator economic atestat.119. 36 lit. de c tre utilizator de c tre un furnizor de energie electric 121 . Lucr rile pentru realizarea instala iilor cuprinse între punctul de racordare si punctul de delimitare la racordarea unui utilizator se execut astfel: de c tre operatorul de re ea. daca detine atestat. respect?nd procedurile de atribuire a contractului de achizitie publica.

Lucr rile pentru realizarea instala iilor cuprinse între punctul de racordare si punctul de delimitare la racordarea unui utilizator se execut astfel: de c tre un furnizor de energie electric HG 90 din 2008 Regulament privind racordarea utilizatorilor la re elele electrice de interes public Art. daca detine atestat. sau atribuie contractul de achizitie publica pentru executare de lucrari unui operator economic atestat.120. a) si b) cu personal propriu. 36 lit. respect?nd procedurile de atribuire a contractului de achizitie publica. de c tre utilizator 122 se contracteaz de c tre operatorul de re ea cu agen i economici atesta i în condi iile legii . 38 (1) Operatorul de retea poate executa lucrarile din categoriile prevazute la art.

121. dintre operatorii de distribu ie i solicitan i. Neîn elegerile privind racordarea utilizatorilor la re elele electrice de interes public. se solu ioneaz : întotdeauna pe cale amiabil Ordinul ANRE nr. Procedura de solu ionare a neîn elegerilor legate de încheierea contractelor dintre operatorii economici din sectorul energiei electrice. 38 din 2007. a contractelor de furnizare a energiei electrice si a contractelor de racordare la re ea în conformitate cu prevederile unei proceduri specifice aprobate de ANRE întotdeauna în justi ie 123 .

retea electrica de distributie ± reteaua electrica cu tensiunea de linie nominala pana la 110 kV inclusiv. 3 52.122. Re eaua electrica cu tensiunea de linie nominala strict mai mare de 220 kV Re eaua electrica cu tensiunea de linie nominala strict mai mare de 110 kV Re eaua electrica cu tensiunea de linie nominala pana la 110 kV inclusiv 124 . O re ea electrica de distribu ie este definit ca fiind: Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art.

O solu ie de racordare este valabil numai dac : HG 90 din 2008 Regulament privind racordarea utilizatorilor la re elele electrice de interes public Art. 125 . a fost prev zut ca variant de solu ie în studiul de solu ie. prevede o instala ie de racordare cu costuri minime pentru utilizator. 14 a fost confirmat printr-un aviz tehnic de racordare i acesta este valabil la rândul s u.123.

126 Reglement ri .acte (normative) tehnice i/ sau comerciale. Obliga iile aferente serviciului public sunt impuse operatorilor economici reglementa i de ANRE prin urm toarele tipuri de acte: Licen . aplicabile activit ii desf urate Atât prin acte juridice (licen i/ sau autoriza ie de înfiin are). pentru fiecare activitate din sectorul energiei electrice.act juridic acordat de ANRE pentru exploatarea comercial a capacit ilor energetice Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art. prin licente sau autorizatii.124. precum si prin reglementari specifice. 18 (2) Obligatiile de serviciu public se stabilesc de autoritatea competenta. cât si prin reglement ri tehnice i comerciale. acordate/ emise de ANRE .

Ob inerea avizului tehnic de racordare de c tre un utilizator: HG 90 din 2008 Regulament privind racordarea utilizatorilor la re elele electrice de interes public Art. 127 nu este obligatorie pentru o durata mai mic de 6 luni nu este obligatorie pentru o putere ceruta sub 100 kW este obligatorie pentru orice loc nou de consum . definitiv ori temporar. b) separarea instalatiilor unui utilizator de instalatiile altui utilizator. in oricare dintre urmatoarele situatii: a) aparitia unui loc de producere sau de consum nou.125. 4 (1) Operatorul de retea aproba racordarea la reteaua electrica prin emiterea avizului tehnic de racordare la cererea persoanei interesate. in vederea racordarii directe a acestora la reteaua electrica a operatorului de retea.

Operator de distribu ie este o persoan juridic : Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art. Care de ine si exploateaz electrica de iluminat public re eaua Care între ine si dezvolta re eaua electrica de transport al energiei electrice 128 Care de ine. o re ea electrica de distribu ie si este titulara a unei licen e de distribu ie prin care r spunde de operarea. o retea electrica de distributie si este titulara a unei licente de distributie prin care raspunde de operarea. interconectarea acestuia cu alte sisteme.126. asigurarea între inerii si dezvoltarea re elei de distribu ie intr-o anumita zona . asigurarea intretinerii si. acolo unde este aplicabil. 3 34. daca este necesar. operator de distributie ± orice persoana care detine. dezvoltarea retelei de distributie intr-o anumita zona si. sub orice titlu. precum si de asigurarea capacitatii pe termen lung a sistemului de a raspunde cererilor rezonabile privind distributia energiei electrice. sub orice titlu.

sosirea echipei de 24 ore din momentul anun rii întreruperii alimentarii cu energie electric 10 ore din momentul anun rii întreruperii alimentarii cu energie electric 2 ore din momentul anun rii întreruperii alimentarii cu energie electric 129 . 28 din 2007 Standard de performanta pentru serviciul de distributie a energie electrice Art. în condi ii meteorologice deosebite. în condi ii normale de vreme. de c tre utilizator. 14 OD asigur sosirea echipei de interven ie în minimum de timp dup anun area. Operatorul de distribu ie asigur interven ie în mediul rural în maximum: Ordinul ANRE Nr. astfel încât restabilirea aliment rii. 72 de ore pentru mediul urban sau rural. în condi ii normale de vreme. dup o întrerupere neplanificat .127. s se realizeze în maximum: 12 ore pentru mediul urban. din momentul anun rii. 24 de ore pentru mediul rural. a întreruperii în alimentare.

efectuate de utilizatorii re elelor de distribu ie: În termen de 10 zile lucr toare În termen de 30 zile calendaristice În termen de 5 zile lucr toare. 130 . altele decât cele privind nivelul tensiunii.128. Operatorul de distribu ie este obligat s r spund la sesiz rile.

Operatorul de distribu ie este obligat s r spund la sesiz rile. efectuate de utilizatorii re elelor de distribu ie: La toate sesiz rile transmise în scris În termen de 10 zile calendaristice În termen de 5 zile lucr toare 131 . altele decât cele privind nivelul tensiunii.129.

42 (1) Operatorul de distributie are urmatoarele atributii principale: a) exploateaza. Operatorul de distribu ie: Exploateaz . precum si indicatorii de performanta ai serviciului de distributie. 132 Încaseaz contravaloarea energiei electrice furnizate . reabiliteaz si dezvolta re elele electrice de distribu ie. cu respectarea reglementarilor tehnice in vigoare Monitorizeaz siguran a in func ionare a re elelor electrice de iluminat public.130. retehnologizeaz . cu respectarea reglementarilor tehnice in vigoare. reabiliteaza si dezvolta retelele electrice de distributie. retehnologizeaza. precum si indicatorii de performanta ai serviciului de iluminat public Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art. g) monitorizeaza siguranta in functionare a retelelor electrice de distributie.

131. respectiv obiectivul prevazut la locul de producere/consum este amplasat in zona de protectie sau de siguranta a retelei electrice. in urmatoarele situatii: a) satisfacerea cererii utilizatorului ar afecta siguranta SEN prin nerespectarea normelor tehnice si a standardelor de performanta prevazute in reglementarile tehnice in vigoare. 20 alin. imposibilitatea de a emite avizul tehnic de racordare si motivele justificate ale refuzului. 133 capacitatea re elei electrice nu permite racordarea prin racordare sar înc lca normele în vigoare sunt necesare lucr ri în amonte de punctul de racordare . si nu sunt indeplinite conditiile de coexistenta a instalatiilor operatorului de retea cu obiectivul respectiv. b) nu a fost respectat avizul de amplasament. 22 (1) Operatorul de retea are obligatia de a comunica in scris solicitantului. in cadrul termenului prevazut la art. Operatorul de re ea va comunica în scris solicitantului imposibilitatea de a emite aviz tehnic de racordare si motivele justificate ale refuzului in situa ia în care: HG 90 din 2008 Regulament privind racordarea utilizatorilor la re elele electrice de interes public Art. (1).

134 capacitatea re elei electrice nu permite racordarea sunt necesare lucr ri în amonte de punctul de racordare nu a fost respectat avizul de amplasament . 20 alin. b) nu a fost respectat avizul de amplasament. in urmatoarele situatii: a) satisfacerea cererii utilizatorului ar afecta siguranta SEN prin nerespectarea normelor tehnice si a standardelor de performanta prevazute in reglementarile tehnice in vigoare. respectiv obiectivul prevazut la locul de producere/consum este amplasat in zona de protectie sau de siguranta a retelei electrice. 22 (1) Operatorul de retea are obligatia de a comunica in scris solicitantului. imposibilitatea de a emite avizul tehnic de racordare si motivele justificate ale refuzului. (1). si nu sunt indeplinite conditiile de coexistenta a instalatiilor operatorului de retea cu obiectivul respectiv.132. Operatorul de re ea va comunica în scris solicitantului imposibilitatea de a emite aviz tehnic de racordare si motivele justificate ale refuzului in situa ia în care: HG 90 din 2008 Regulament privind racordarea utilizatorilor la re elele electrice de interes public Art. in cadrul termenului prevazut la art.

instala iile de m surare si contorizare a transferului de energie Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art. retehnologizeaz . reabiliteaz si dezvolta instala iile din re elele electrice de distribu ie exploateaz . reabiliteaza si dezvolta instalatiile din retelele electrice de transport. urmatoarele activitati: a) exploateaza.133. reabiliteaz si dezvolta instala iile de m surare si contorizare a transferului de energie spre consumatorii casnici . 135 exploateaz . retehnologizeaz . in principal. instalatiile de informatica si telecomunicatii din retelele electrice de transport aferente Sistemului electroenergetic national. retehnologizeaz . retehnologizeaza. Operatorul de transport si de sistem are urm toarele atribu ii principale: exploateaz . instalatiile de masurare si contorizare a transferului de energie electrica prin retelele electrice de transport si la interfata cu utilizatorii retelelor electrice de transport care ii apartin. 37 (4) Operatorul de transport si de sistem desfasoara. reabiliteaz si dezvolta instala iile din re elele electrice de transport.

sub orice titlu o re ea electrica de distribu ie si este titulara unei licen e de distribu ie Persoana juridica proprietara a re elelor electrice de transport. pe care le exploateaz in baza licen ei pentru transportul energiei electrice . o retea electrica de transport si este titulara a unei licente de transport prin care raspunde de operarea. operator de transport si de sistem ± orice persoana care detine. dezvoltarea retelei de transport intr-o anumita zona si. 3 35. acolo unde este aplicabila. precum si de asigurarea capacitatii pe termen lung a sistemului de a acoperi cererile rezonabile pentru transportul energiei electrice. asigurarea intretinerii si.134. Operatorul de transport si de sistem este: Orice persoana care de ine. sub orice titlu. interconectarea acesteia cu alte sisteme electroenergetice. asigurarea între inerii si dezvoltarea re elei de transport Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art. sub orice titlu. daca este necesar. 136 Orice persoana care de ine. o re ea electrica de transport si este titulara a unei licen e de transport prin care r spunde de operarea.

137 Nu poate solicita Atestat emis de ANRE Poate efectua doar de lucr ri de încerc ri de echipamente electrice . Operatorul economic aflat în reorganizare judiciar . 14 Nu poate solicita atestat operatorul economic aflat in procedura de reorganizare judiciara. verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic Art. executa. lichidare sau faliment.135. care nu de ine atestate emise de ANRE: Poate solicita Atestat provizoriu emis de ANRE Ordinul ANRE Nr. 24 din 2007 Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza.

Ordinea de merit este ordinea în care un produc tor de energie electric este luat în considerare pentru acoperirea cererii de energie în Sistemul Electroenergetic Na ional. 3 39. ordine de merit ± ordinea in care un producator de energie electrica este luat in considerare pe baza pretului ofertat pentru acoperirea necesarului de energie electrica in Sistemul electroenergetic national. Pre ului ofertat [lei/MWh] Puterii instalate Capacitatii de a dispune rapid de o anumita putere 138 .136. pe baza: Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art.

139 . la solicitarea utilizatorului. este obligatorie pentru operatorul de re ea.i informare a viitorului utilizator pentru racordarea acestuia la re eaua electric : HG 90 din 2008 Regulament privind racordarea utilizatorilor la re elele electrice de interes public 137. Parcurgerea unei etape preliminare de documentare este obligatorie pentru utilizator. nu este prev zut de legisla ia în vigoare.

138. 29 (4) Pe piata concurentiala cu amanuntul. Contracte bilaterale la pre uri reglementate Contracte bilaterale la tarife fixe Contracte bilaterale la pre uri negociate 140 . furnizorii vând energie electric clien ilor eligibili prin Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art. Pe pia a concuren iala cu am nuntul. furnizorii vand energie electrica clientilor eligibili prin contracte bilaterale la preturi negociate sau prin oferte-tip.

Pentru ca un utilizator s racordeze la re eaua proprie. de regul trebuie s î i actualizeze avizul tehnic de racordare.139. trebuie s î i actualizeze avizul tehnic de racordare numai dac racordeaz un produc tor 141 . în condi iile legii. un alt utilizator: nu trebuie s î i actualizeze avizul tehnic de racordare în nici o situa ie.

Pentru ca un utilizator s racordeze la re eaua proprie. 142 .140. în condi iile legii. un alt utilizator: nu trebuie s î i actualizeze avizul tehnic de racordare în nici o situa ie. trebuie s î i actualizeze avizul tehnic de racordare numai dac racordeaz un produc tor în anumite cazuri particulare trebuie s î i actualizeze avizul tehnic de racordare numai dac dep e te puterea aprobat anterior prin acesta.

apoi îi aplica penalizari îi aplica preaviz consumatorului. apoi întrerupe furnizarea energiei electrice consumatorului îi da consumatorului doua previze. cu un preaviz de 5 zile lucr toare. furnizorul: HG 1007 din 2004 Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori ART. 143 aplica un preaviz.141. în urm toarele cazuri: a) dep irea puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare. 200 (1) Operatorul de re ea va întrerupe consumatorului furnizarea energiei electrice. Pentru depasirea puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare. apoi îl actioneaza în justitie .

144 este o condi ie obligatorie nu este obligatoriu se încheie numai pentru consumatorii permanen i . Pentru furnizarea de energie electrica contractul de furnizare: HG 1007 din 2004 Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori ART. 36 (1) Con inutul contractului de furnizare a energiei electrice se convine intre p r ile contractante.142. 33 Furnizarea energiei electrice se face numai pe baza de contract de furnizare incheiat de un furnizor cu consumatorul.. cu respectarea prevederilor prezentului regulament i trebuie sa cuprind cel pu in clauzele din contractele-cadru aprobate de autoritatea competenta. ART.

143. 145 se încheie numai pentru consumatorii permanen i nu este obligatoriu se încheie în conformitate cu contractul .cadrul aprobat de ANRE . cu respectarea prevederilor prezentului regulament i trebuie sa cuprind cel pu in clauzele din contractele-cadru aprobate de autoritatea competenta. ART.. 33 Furnizarea energiei electrice se face numai pe baza de contract de furnizare incheiat de un furnizor cu consumatorul. Pentru furnizarea de energie electrica contractul de furnizare: HG 1007 din 2004 Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori ART. 36 (1) Con inutul contractului de furnizare a energiei electrice se convine intre p r ile contractante.

chiar daca are acordul operatorului de transport si de sistem . Pentru protec ia instala iilor de transport al energiei electrice se interzice persoanelor fizice sau juridice: Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art. 146 Sa consume energie electrica prin instala ii racordate direct la cele ale re elei electrice de transport S efectueze construc ii de orice fel in zona de siguran a a instala iilor. fara acordul operatorului de transport si de sistem. fara avizul de amplasament al operatorului de transport si de sistem S efectueze s p turi de orice fel in zona de siguran a a re elelor electrice de transport. fara avizul de amplasament al operatorului de transport si de sistem. 39 Pentru protectia instalatiilor de transport se interzice persoanelor fizice sau juridice: a) sa efectueze constructii de orice fel in zona de siguranta a instalatiilor.144. b) sa efectueze sapaturi de orice fel sau sa infiinteze plantatii in zona de siguranta a retelelor electrice de transport.

145. 39 Pentru protectia instalatiilor de transport se interzice persoanelor fizice sau juridice: a) sa efectueze constructii de orice fel in zona de siguranta a instalatiilor. prin execu ia de împrejmuire. prin construc ii ori prin orice alt mod. fara acordul operatorului de transport si de sistem. fara avizul de amplasament al operatorului de transport si de sistem. Pentru protec ia instala iilor de transport al energiei electrice se interzice persoanelor fizice sau juridice: Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art. b) sa efectueze sapaturi de orice fel sau sa infiinteze plantatii in zona de siguranta a retelelor electrice de transport. accesul reprezentan ilor operatorului de transport si de sistem la propriile instala ii S cultive cereale pe terenul aflat în zona re elei electrice de transport Sa consume energie electrica prin instala ii racordate direct la cele ale re elei electrice de transport . 147 S limiteze sau sa îngr deasc .

fara avizul de amplasament al operatorului de distributie. chiar daca au avizul de amplasament al operatorului de re ea Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art. cu condi ia s fie proprietar al terenului . 46 Pentru protejarea retelelor electrice de distributie se interzice persoanelor fizice si juridice: a) sa efectueze constructii de orice fel in zona de siguranta a retelelor electrice de distributie. prin constructii sau prin orice alt mod accesul la instalatii al operatorului de distributie. persoanelor fizice si juridice: Li se interzice s efectueze construc ii de orice fel în zona de siguran a acestora. f) sa limiteze sau sa ingradeasca prin executia de imprejmuire. Pentru protejarea re elelor electrice de distribu ie.154. fara acordul operatorului de re ea. 148 Li se interzice sa limiteze sau sa ingradeasca prin execu ia de împrejmuire sau prin construc ii accesul la instala ii al OD Li se permite depozitarea de materiale pe culoarul de trecere si in zonele de protec ie si de siguran a ale instala iilor.

Art.12 (1) Pentru un loc de producere sau de consum nou, documentatia anexata cererii de racordare are o structura ce depinde de categoria de utilizator din care face parte solicitantul. In functie de categoria de utilizator, documentatia va cuprinde, dupa caz: a) avizul de amplasament in copie, daca acesta este necesar conform reglementarilor, pentru obiectivul sau instalatia ce se realizeaza pe locul de producere sau de consum respectiv; b) studiul de solutie pentru racordarea la reteaua electrica, daca a fost elaborat; c) datele tehnice si energetice caracteristice locului de producere sau de consum al utilizatorului, conform reglementarilor in vigoare la data depunerii cererii de racordare, aprobate de autoritatea competenta; d) certificatul de urbanism in termen de valabilitate, in copie;

149

y e) planul de situatie la scara, cu amplasarea in zona a locului de

producere/consum, vizat de emitentul certificatului de urbanism, ca anexa la acesta, pentru constructiile noi sau pentru constructiile existente care se modifica, in copie. Pentru constructiile existente care nu se modifica este suficienta schita de amplasament, cu coordonate din care sa rezulte precis pozitia locului de producere/consum; f) copia certificatului de inregistrare la registrul comertului sau a altor autorizatii legale de functionare emise de autoritatile competente; g) actul de proprietate sau orice alt inscris care atesta dreptul de folosinta asupra terenului, incintei ori cladirii in care se constituie locul de producere sau de consum pentru care se solicita racordarea, in copie. In cazul spatiilor inchiriate, este necesar si acordul notarial al proprietarului pentru executarea de lucrari in instalatiile electrice; h) autorizatia de construire a obiectivului, in termen de valabilitate, in copie, in situatia in care se solicita racordarea unei organizari de santier pentru realizarea acestuia.

150

147. Pentru un loc de producere sau de consum nou, documenta ia anexat cererii de racordare va cuprinde obligatoriu:

certificatul de urbanism în termen de valabilitate, în copie;

autoriza ia de construire a obiectivului, în copie;

contractul încheiet cu un furnizor de energie electric
151

148. Pentru un loc de producere sau de consum nou, documenta ia anexat cererii de racordare va cuprinde obligatoriu:

contractul încheiet cu un furnizor de energie electric

autoriza ia de construire a obiectivului, în copie;

152

actul de proprietate sau orice alt înscris care atest dreptul de folosin asupra terenului, incintei ori cl dirii în care se constituie locul de producere sau de consum pentru care se solicit racordarea, în copie.

149. Pentru utilizatorii permanen i perioada de valabilitate a avizului tehnic de racordare este de: HG 90 din 2008 Regulament privind racordarea utilizatorilor la re elele electrice de interes public Art. 28 (1) Pentru utilizatorii permanenti perioada de valabilitate a avizului tehnic de racordare este de minimum 25 de ani de la data emiterii. Aceasta se prelungeste automat p?na la aparitia unor modificari ale datelor care au stat la baza emiterii sau actualizarii lui.
153

maximum 20 de ani de la data emiterii

minimum 20 de ani de la data emiterii

minimum 25 de ani de la data emiterii

cu modificarile si completarile ulterioare. Atributii si competente 5. 128 din 2008 Codul tehnic al retelelor electrice de distributie Art. cu consultarea ANRE i a operatorilor de distribu ie Operatorii de distribu ie. Planificarea dezvoltarii si modernizarii RED in cadrul SEN se realizeaza de catre fiecare OD in conformitate cu atributiile si competentele stabilite prin Legea nr. 13/2007.1. Planificarea dezvolt rii i moderniz rii re elelor electrice de distribu ie se face de c tre: Ordinul ANRE Nr. 154 Ministerul de resort.1. în calitate de administrator al Codului tehnic al re elelor electrice de distribu ie (Codul RED) . 5 PLANIFICAREA DEZVOLTARII RETELELOR ELECTRICE DE DISTRIBUTIE 5.150. titulari de licen e acordate de ANRE ANRE.1.

Planificarea dezvoltarii RED se face pe baza unui studiu de dezvoltare in perspectiva. 5.5. 3 ani 5 ani. cu actualiz ri anuale 7 ani. cu integrarea elementelor principale ale retelelor existente (solutiile sa fie autostructurante). fara modificari esentiale. 128 din 2008 Codul tehnic al retelelor electrice de distributie Art.3. cu actualiz ri anuale 155 . Solutiile alese trebuie sa permita dezvoltarea instalatiilor si dupa aceasta perioada. a retelei electrice respective. Planul de perspectiv pe termen mediu pentru dezvoltarea i modernizarea RED se elaboreaz pentru o perioad de: Ordinul ANRE Nr.151. studiu fundamentat tehnicoeconomic. pe o durata medie de 5 ani si maxima de 10 ani.

care face parte din documentele necesare solicit rii unui aviz tehnic de racordare. Planul de situa ie cu amplasarea in zona a locului de consum. Avizat de ANRE. trebuie sa fie: Avizat de c tre organismele competente.152. 156 . potrivit legii. anterior depunerii cererii. Avizat de c tre operatorul de re ea.

Prin consumatori industriali se înteleg: HG 1007 din 2004 Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori ART. 157 societatile comerciale si regiile autonome din domeniul industrial sediile administrative ale societatilor comerciale societatile comerciale care desfasoara activitate de comert cu bunuri .153. care constituie locuri de consum distincte. 71 (1) În condi iile prezentului regulament. cu excep ia sediilor administrative ale acestora. prin consumatori industriali se în elege societ ile comerciale i regiile autonome din domeniul industrial.

grup de m surare a energiei electrice . precum si toate elementele intermediare. precum i toate elementele intermediare care constituie circuitele de m surare a energiei electrice. ansamblul format din contorul de energie electrica si elementele de securizre ansamblul format din transformatoarele de masurare si contorul de energie electrica. inclusiv elementele de securizare. inclusiv elementele de securizare doar transformatorul m surare de 158 grup de m sura .ansamblu format din transformatoarele de m surare i contorul de energie electrica. Prin grup de masurare a energiei electrice se intelege: HG 1007 din 2004 Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori Art.154. 4 22.

inclusiv cladiri tehnologice si elementele de constructii speciale aferente.2. modernizarea i dezvoltarea instala iilor electrice aflate în patrimoniu (linii electrice. si licentei de distributie: a) gestionarea. posturi de transformare. posturi de transformare. OD desfasoara urmatoarele activitati principale conform Legii nr. Printre activit ile desf urate de operatorul de distribu ie se num r i urm toarele activit i: Ordinul ANRE Nr. instala ii de protec ie i automatizare etc) Dispecerizarea energiei electrice la nivel na ional Aprobarea tarifelor de distribu ie a energiei electrice. puncte de alimentare. mentenan a.). stabilite în func ie de structura cheltuielilor . exploatarea.155. exploatarea. modernizarea si dezvoltarea instalatiilor proprii din RED (linii. puncte de alimentare.1. sta ii de transformare. 128 din 2008 Codul tehnic al retelelor electrice de distributie 3. statii de transformare si de conexiune. instalatii de protectie 159 si automatizare etc. Gestionarea. 13/2007. cu modificarile si completarile ulterioare.

160 . Printre activit ile desf urate de operatorul de distribu ie. se num r i urm toarele activit i: Gestionarea. modernizarea i dezvoltarea instala iilor proprii din re elele electrice de distribu ie.156. Furnizarea energiei electrice consumatorilor. exploatarea. precizate în Codul re elelor electrice de distribu ie (Codul RED). pe baz de contracte Dispecerizarea energiei electrice la nivel na ional. mentenan a.

la cererea i cu informarea OTS. precizate în Codul re elelor electrice de distribu ie (Codul RED). 161 .157. se num r i urm toarele activit i: Furnizarea energiei electrice consumatorilor. în anumite cazuri Dispecerizarea energiei electrice la nivel na ional. pe baz de contracte Asigurarea tranzit rii energiei electrice prin re elele sale. Printre activit ile desf urate de operatorul de distribu ie.

Elaborarea normelor de securitatea i s n tate în munc pentru operatorii economici din sectorul energiei electrice Elaborarea regulamentului privind racordare a utilizatorilor la re elele electrice de interes public 162 . 11 (2) ANRE este abilitata cu urmatoarele competente si atributii: v) elaboreaza si aproba regulamentul de desemnare a furnizorului de ultima optiune.158. Printre competen ele Autorit ii Na ionale de Reglementare în domeniul Energiei se reg sesc: Elaborarea si aprobarea regulamentului de organizare a iluminatului public Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art.

Codul are urmatoarele obiective: a) stabilirea unui set de reguli si norme in vederea asigurarii accesului utilizatorilor la RED.2. 163 . c) stabilirea cerintelor tehnice pentru racordarea utilizatorilor la RED. d) stabilirea principiilor pentru dezvoltarea RED.3.Ordinul ANRE Nr. b) stabilirea responsabilitatilor si obligatiilor OD si ale tuturor utilizatorilor RED. 128 din 2008 Codul tehnic al retelelor electrice de distributie Articol 1. e) stabilirea interfetelor si a fluxurilor informationale dintre OD si Operatorul de transport si de sistem (OTS) si utilizatorii RED.

Stabilirea unui set de reguli i norme în vederea asigur rii iluminatului public Stabilirea unui set de reguli i norme în vederea asigur rii accesului utilizatorilor la re elele electrice de transport.159. 164 . Printre obiectivele Codului tehnic al re elelor electrice de distribu ie (Codul RED) se reg sesc: Stabilirea unui set de reguli i norme în vederea asigur rii accesului utilizatorilor la re elele electrice de distribu ie.

160. 165 . Stabilirea unui set de reguli i norme în vederea asigur rii accesului utilizatorilor la re elele electrice de transport. Printre obiectivele Codului tehnic al re elelor electrice de distribu ie (Codul RED) se reg sesc: Stabilirea unui set de reguli i norme în vederea asigur rii iluminatului public Stabilirea responsabilit ilor i obliga iilor operatorilor de distribu ie i ale tuturor utilizatorilor re elelor electrice de distribu ie.

Printre obiectivele Codului tehnic al re elelor electrice de distribu ie (Codul RED) se reg sesc: Stabilirea unui set de reguli i norme în vederea asigur rii accesului utilizatorilor la re elele electrice de transport Stabilirea cerin elor tehnice pentru racordarea utilizatorilor la re elele electrice de distribu ie Stabilirea Standardului de performan distribu ie a energiei electrice 166 pentru serviciul de .161.

162. Printre obiectivele Codului tehnic al re elelor electrice de distribu ie (Codul RED) se reg sesc: Stabilirea cerin elor pentru dezvoltarea re elelor electrice de distribu ie Stabilirea unui set de reguli i norme în vederea asigur rii accesului utilizatorilor la re elele electrice de transport Stabilirea unui set de reguli i norme în vederea asigur rii iluminatului public 167 .

163. Printre obiectivele Codului tehnic al re elelor electrice de distribu ie (Codul RED) se reg sesc: Stabilirea cerin elor pentru dezvoltarea re elelor electrice de distribu ie Stabilirea unui set de reguli i norme în vederea asigur rii accesului utilizatorilor la re elele electrice de transport Stabilirea interfe elor i a fluxurilor informa ionale dintre operatorii de distribu ie i operatorul de transport i de sistem i utilizatorii re elelor electrice de distribu ie 168 .

2 d) asigurarea accesului nediscriminatoriu si reglementat al tuturor participantilor la piata de energie electrica si la retelele electrice de interes public. h) promovarea utilizarii surselor noi si regenerabile de energie. 169 . 13/2007 se reg sesc: Asigurarea accesului nediscriminatoriu si reglementat la re elele electrice de interes public Promovarea utiliz rii gazelor naturale pentru producerea energiei electrice Determinarea solu iilor d racordare a utilizatorilor la re elele electrice de interes public Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art.164. Printre obiectivele de baza ale Legii energiei electrice nr.

s fac o ofert i în cazul accept rii acesteia. s fac o ofert i în cazul accept rii acesteia. 28 din 2007 Standard de performanta pentru serviciul de distributie a energie electrice Art. s încheie contractul Obliga ia ca în termen de maximum 45 zile calendaristice de la primirea unei solicit ri de contractare a serviciului de distribu ie din partea unui titular de licen sau consumator eligibil racordat la RED. Printre obliga iile operatorului de distribu ie precizate în Standardul de performan pentru serviciul de distribu ie figureaz : Obliga ia ca în termen de maximum 15 zile calendaristice de la primirea unei solicit ri de contractare a serviciului de distribu ie din partea unui titular de licen sau consumator eligibil racordat la RED. s încheie contractul Ordinul ANRE Nr. 25 Termenul standard pentru transmiterea contractului de distribu ie (oferta OD) este de maximum 15 zile lucr toare de la înregistrarea cererii de încheiere a contractului (înso it de documenta ia complet ). s fac o ofert i în cazul accept rii acesteia. s încheie contractul Obliga ia ca în termen de maximum 30 zile calendaristice de la primirea unei solicit ri de contractare a serviciului de distribu ie din partea unui titular de licen sau consumator eligibil racordat la RED.165. 170 .

între inerea i dezvoltarea instala iilor componente ale re elelor electrice de distribu ie Ordinul ANRE Nr. 128 din 2008 Codul tehnic al Re elelor Electrice de Distributie Art. cantitatea corespunz toare pierderilor tehnice din re ele.2.2 Obliga ia ca în termen de maximum 10 zile calendaristice de la primirea unei solicit ri de contractare a serviciului de distribu ie din partea unui titular de licen sau consumator racordat la RED. s fac o ofert i în cazul accept rii acesteia. 171 . Printre responsabilit ile i obliga iile operatorului de distribu ie precizate în Codul re elelor electrice de distribu ie (Codul RED) sunt incluse: Administrarea documenta iei tehnice i a normelor care reglementeaz proiectarea. s încheie contractul Asigurarea integral . 3.166. din surse proprii de producere a energiei electrice. func ionarea.

pentru gradele I si II.167. III sau IV) Minim 12 de puncte la chestionar si 2 puncte la aplica ia numeric . II. respectiv 15 de puncte la chestionar i 3 puncte la aplica ia numeric pentru gradele III i IV 172 . Promovarea examenului de autorizare se face ob inând: Minim 20 de puncte la chestionar si 3 puncte la aplica ia numeric . pentru gradele I si II. indiferent de gradul de autorizare (I. respectiv 25 de puncte la chestionar i 3 puncte la aplica ia numeric pentru gradele III i IV Minim 24 de puncte la chestionar si 3 puncte la aplica ia numeric .

individual si pe ansamblu. montate centralizat . Art. in exteriorul construc iei bornele de ie ire din contoare. la parter sau pe palier. (2) Punctele de delimitare vor fi la bornele de iesire din contoare. montate in apartamentele blocului bornele de ie ire din contoare. Punctele de delimitare pentru blocurile de locuin e nouconstruite vor fi la: HG 90 din 2008 Regulament privind racordarea utilizatorilor la re elele electrice de interes public Anexa 2. operatorul de retea1) emite aviz tehnic de racordare pentru puterea totala necesara si in functie de care se dimensioneaza instalatia de racordare. 6 (1) Pe baza datelor prezentate de finantatorul blocului sau blocurilor de locuinte privind puterile absorbite. la limita zonei de proprietate asupra terenului. bornele de ie ire din contoare. la parter sau pe palier 173 . Contoarele se monteaza centralizat.168. montate centralizat.

174 întotdeauna punctul de delimitare este punctul fizic în care este racordat un utilizator .punct al unei re ele electrice.169. care delimiteaza patrimonial instala iile electrice ale consumatorilor de cele ale operatorilor de re ea. punct de delimitare . 4 38. Punctul de delimitare între instala iile electrice este definit ca: întotdeauna punctul de delimitare este punctul unei retele electrice în care se delimiteaza patrimonial instalatiile electrice ale utilizatorului de cele ale operatorului de retea întotdeauna punctul de delimitare este punctul unei retele electrice în care se afl instalat grupul de m surare a energiei electrice HG 1007 din 2004 Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori ART.

Punctul de m surare a energiei electrice este definit ca: punct al unei re ele electrice care delimiteaz patrimonial instala iile electrice ale utilizatorilor de cele ele operatorilor de re ea punct al unei re ele electrice unde se afl instalat grupul de m surare a energiei electrice HG 1007 din 2004 Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori ART. unde se afla instalat grupul de m surare a energiei electrice. 4 39.170. punct de m surare a energiei electrice furnizate ± punct al unei re ele electrice. 175 punct fizic din re eaua electrica la care se racordeaz un utilizator .

Refuzul clien ilor de a permite accesul la grupurile de m surare constituie: Contraven ie Infrac iune Tentativa de infrac iune 176 .171.

Regulamentul de autorizare a electricienilor define te urm toarele tipuri de autoriza ii: De tip E pentru execu ie De tip A sau B pentru proiectare i respectiv executare Nu sunt definite tipuri de autorizare.172. ci doar grade de autorizare 177 .

173. 178 . afla i pe teritoriul României. Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori se aplicã: furnizorilor si consumatorilor de energie electrica tranzactiilor de pe piata angro de energie electrica relatiilor comerciale dintre producatori si furnizori HG 1007 din 2004 Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori ART. precum i rela iilor acestora cu operatorii de re ea. 2 Prezentul regulament se aplica furnizorilor i consumatorilor/subconsumatorilor de energie electrica.

1 Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza. executa. Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaz i execut instala ii electrice din sistemul electroenergetic este aprobat prin: Ordinul ANRE Nr. 11 alin. (2) lit. verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic.174. 24 din 2007 Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza. este emis in conformitate cu prevederile art. denumit in continuare Regulament. m) din Legea energiei electrice nr. 179 Hot râre de guvern Ordin al ministrului de resort Ordin al pre edintelui ANRE în baza Legii 13/ 2007 . verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic Art. 13/2007. executa.

Regulamentul pentru autorizarea electricienilor care proiecteaz i execut instala ii electrice din sistemul electroenergetic este aprobat prin: Hot râre de guvern Ordin al ministrului de resort Ordin al pre edintelui ANRE 180 .175.

176. Elaborat de ANRE si aprobat prin hot râre a Guvernului României Elaborat de ANRE si aprobat prin ordin al pre edintelui ANRE Elaborat de Ministerul de resort 181 . regulament care se aproba prin hotarare a Guvernului. 11 (2) ANRE este abilitata cu urmatoarele competente si atributii: q) elaboreaza regulamentul privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public. Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la re elele electrice de interes public este: Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art.

mentenanta si dezvoltarea instalatiilor componente ale RED. din surse proprii de producere a energiei electrice. pentru revizuirea lor sau pentru adoptarea de noi norme.2. 128 din 2008 Codul tehnic al retelelor electrice de distributie Art. atunci cand este cazul. 3. 182 Administrarea informa iilor necesare pentru func ionarea i dezvoltarea RED Asigurarea integral . . Responsabilit ile operatorului de distribu ie precizate în Codul re elelor electrice de distribu ie (Codul RED) includ: Administrarea documenta iei tehnice i normelor care reglementeaz proiectarea. functionarea.2 OD sunt responsabili pentru administrarea documentatiei tehnice si a normelor care reglementeaza proiectarea.177. cantitatea corespunz toare pierderilor tehnice din re ele. între inerea i dezvoltarea instala iilor componente ale re elelor electrice de distribu ie Ordinul ANRE Nr. In acest sens OD reexamineaza periodic normele si fac propuneri Autoritatii competente. func ionarea.

retea electrica de interes public ± reteaua electrica la care sunt racordati cel putin 2 utilizatori.178. 3 53. Re ea electric de interes public este o re ea electric la care sunt racorda i cel putin: 3 utilizatori Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art. 2 utilizatori un utilizator 183 .

Re eaua electrica de transport al energiei electrice. inclusiv terenurile pe care este amplasata. 35 (2) Reteaua electrica de transport al energiei electrice este proprietatea publica a statului.179. . sunt: Proprietate privata a unei persoane juridice Proprietate publica a statului Proprietate privata a statului 184 Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art.

retea electrica de transport ± reteaua electrica de interes national si strategic cu tensiunea de linie nominala mai mare de 110 kV. Re eaua electrica de transport este: Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art.180. Re eaua electrica cu tensiunea de linie nominala mai mic decât 110 kV Re eaua electrica de interes na ional si strategic cu tensiunea de linie nominala mai mare de 110 kV Re eaua electrica de interes na ional si strategic cu tensiunea de linie nominala cel mult egala cu 110 kV 185 . 3 54.

statiile electrice si alte echipamente electroenergetice conectate intre ele prin care se transmite energie electrica de la o capacitate energetica de producere a energiei electrice la un utilizator. retea electrica ± ansamblul de linii. inclusiv elementele de sustinere si de protectie a acestora. Re eaua electrica este definita ca fiind: Ansamblul de linii. Reteaua electrica poate fi retea de transport sau retea de distributie. 3 51. 186 Ansamblul instala iilor electroenergetice interconectate Ansamblul de linii electrice destinate conect rii unui produc tor de energie electrica de un utilizator al sau .181. sta iile electrice si alte echipamente electroenergetice conectate intre ele Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art. inclusiv elementele de sus inere si de protec ie a acestora.

67 (1)Constatarea i sanc ionarea contraven iilor se fac în condi iile legii. cu drept de prezentare la o nou examinare. 187 Atentionare scrisa . f r drept de prezentare la o nou examinare. pe termene cuprinse între o lun i un an. b)retragerea autoriz rii. (2)Sanc iunile contraven ionale pot fi asociate cu urm toarele m suri ale autorit ii competente: a)suspendarea autoriz rii. c)retragerea autoriz rii. Sanc iunile contraven ionale aplicate de ANRE pot fi asociate cu una dintre urm toarele m suri: Retragerea autoriz rii cu drept de prezentare la o nou examinare Suspendarea autoriz rii pe termen de doi ani Ordinul ANRE Nr. 90 din 2009 Regulamentul pentru autorizarea electricienilor Art.182.

Sanc iunile contraven ionale aplicate de ANRE pot fi asociate cu una dintre urm toarele m suri: Sesizarea autorit ilor competente pentru deschiderea unui dosar penal Ordinul ANRE Nr. 188 Retragerea autoriz rii f r drept de prezentare la o nou examinare Avertisment verbal . pe termene cuprinse între o lun i un an. c)retragerea autoriz rii. cu drept de prezentare la o nou examinare. 90 din 2009 Regulamentul pentru autorizarea electricienilor Art. b)retragerea autoriz rii.183. 67 (1)Constatarea i sanc ionarea contraven iilor se fac în condi iile legii. f r drept de prezentare la o nou examinare. (2)Sanc iunile contraven ionale pot fi asociate cu urm toarele m suri ale autorit ii competente: a)suspendarea autoriz rii.

stabil i economic a re elelor electrice de transport în beneficiul tuturor utilizatorilor acestora Ordinul ANRE Nr. stabil i economic a re elelor electrice de distribu ie.2. Scopul "Codului tehnic al re elelor electrice de distribu ie" este: De a promova si impune regulile i cerin ele de ordin tehnic si comercial în vederea bunei func ion ri a pie ei de energie electric De a promova si impune regulile i cerin ele de ordin tehnic minimale pentru o func ionare sigur . în beneficiul tuturor utilizatorilor acestora De a promova si impune regulile i cerin ele de ordin tehnic minimale pentru o func ionare sigur .184. 128 din 2008 Codul tehnic al retelelor electrice de distributie Art. 1. stabile si economice a acestor retele. 189 .1 Scopul prezentului cod este de a stabili si a impune regulile si cerintele minime de ordin tehnic pentru operatorii de distributie (OD) si utilizatorii RED in vederea realizarii unei functionari sigure.

întrerupere în alimentarea cu energie electrica situa ia în care tensiunea efectiv în punctul de delimitare devine mai mica decât 1% din tensiunea nominal a re elei în punctul respectiv. 4 25.185. situatia in care tensiunea efectiva in punctul de delimitare devine mai mica decat 10% din tensiunea nominala a retelei in punctul respectiv. 190 . Se considera o intrerupere in alimentarea cu energie electrica: situatia in care tensiunea efectiva in punctul de delimitare devine mai mica decat 5% din tensiunea nominala a retelei in punctul respectiv. situatia in care tensiunea efectiva in punctul de delimitare devine mai mica decat 1% din tensiunea nominala a retelei in punctul respectiv. HG 1007 din 2004 Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori ART.

cu modificarile si completarile ulterioare. 128 din 2008 Codul tehnic al retelelor electrice de distributie Art. 13/2007. a c rui realizare a fost concesionat de c tre autorit ile administra iei publice locale de pe raza c rora sunt amplasate re elele electrice de distribu ie. 191 . in conditiile Legii nr. ale c rui activit i specifice se desf oar în conformitate cu condi iile licen ei de distribu ie acordate de ANRE.1 Serviciul de distributie constituie serviciu public.1. în baza legii energiei electrice Ordinul ANRE Nr. Serviciul de distribu ie a energiei electrice este un serviciu public: ale c rui activit i specifice se desf oar în conformitate cu prevederile Legii serviciilor publice de gospod rire comunal .186. 3.

187. Sistarea furnizarii energiei electrice la un consumator pentru întârzieri la plata facturii aferente va fi obligatoriu preavizata cu: HG 1007 din 2004 Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori ART. 153 (1) Sistarea furnizarii în va fi obligatoriu preavizata cu cel pu in 5 zile înainte i va fi aplicat obligatoriu în cazul în care consumatorul nu s-a conformat preavizului primit.
192

cel putin 3 zile înainte

cel putin 5 zile înainte

cel putin 10 zile înainte

188. Sistemul Electroenergetic Na ional (SEN) este definit ca fiind:

Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art. 3 62. Sistem electroenergetic national ± sistemul electroenergetic situat pe teritoriul national. Sistemul electroenergetic national constituie infrastructura de baza utilizata in comun de participantii la piata de energie electrica;
193

Totalitatea liniilor si sta iilor electrice interconectate, indiferent de nivelul de tensiune

Ansamblul instala iilor electroenergetice interconectate prin care se realizeaz numai transportul i distribu ia energiei electrice

Sistemul electroenergetic situat pe teritoriul na ional si care constituie infrastructura de baza utilizata in comun de participan ii la pia a de energie electrica

189. Sistemul Electroenergetic Na ional (SEN) este definit ca fiind:
Totalitatea instala iilor de producere, transport si distribu ie a energiei electrice de pe teritoriul na ional Sistemul electroenergetic situat pe teritoriul na ional si care constituie infrastructura de baza utilizata in comun de participan ii la pia a de energie electrica Totalitatea liniilor si sta iilor electrice interconectate, indiferent de nivelul de tensiune

Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art. 3 62. Sistem electroenergetic national ± sistemul electroenergetic situat pe teritoriul national. Sistemul electroenergetic national constituie infrastructura de baza utilizata in comun de participantii la piata de energie electrica;

194

190. Solicitan ii se pot adresa operatorului la re eaua c ruia doresc s se racordeze, în vederea ob inerii avizului tehnic de racordare:
Hotarare de Guvern 90 din 2008 Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public Art. 10 (1) Pentru obtinerea avizului tehnic de racordare si a racordarii la reteaua electrica, solicitantul se adreseaza operatorului de retea, potrivit art. 6, dupa cum urmeaza: a) direct; b) prin imputernicit legal; c) prin proiectant de specialitate; d) prin furnizor.
195

prin intermediul operatorului pie ei de energie electrica prin intermediul unui titular de licen a de furnizare în zona prin intermediul oric rui produc tor de energie electric

191. Solicitan ii se pot adresa operatorului la re eaua c ruia doresc s se racordeze, în vederea ob inerii avizului tehnic de racordare:
Hotarare de Guvern 90 din 2008 Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public Art. 10 (1) Pentru obtinerea avizului tehnic de racordare si a racordarii la reteaua electrica, solicitantul se adreseaza operatorului de retea, potrivit art. 6, dupa cum urmeaza: a) direct; b) prin imputernicit legal; c) prin proiectant de specialitate; d) prin furnizor.
196

prin intermediul operatorului pie ei de energie electrica

prin intermediul oric rui produc tor de energie electric direct sau prin intermediul unui consultant de specialitate atestat

14 Solutia de racordare se stabileste prin fisa de solutie pentru: c) utilizatorii de tip consumatori care se racordeaza la retele electrice de medie sau joasa tensiune. Solu ia de racordare se stabile te printr-o fi pentru: ORDIN 129 din 2008 Regulamentului privind stabilirea solu iilor de racordare a utilizatorilor la re elele electrice de interes public Art.192. indiferent de puterea solicitata. indiferent de puterea solicitat . dac solu ia de racordare este unic i evident . de solu ie utilizatorii perturbatori utilizatorii noi care sunt distribuitori sau au grupuri generatoare indiferent de tensiunea re elei la care se racordeaz 197 utilizatorii de tip "consumatori" care se racordeaz la re ele electrice de medie sau joas tensiune. daca solutia de racordare este unica si/sau evidenta.

198 de solu ie utilizatorii noi de tip "consumator casnic" individuali. indiferent de puterea solicitata. Solu ia de racordare se stabile te printr-o fi pentru: ORDIN 129 din 2008 Regulamentului privind stabilirea solu iilor de racordare a utilizatorilor la re elele electrice de interes public Art.14 Solutia de racordare se stabileste prin fisa de solutie pentru: a) utilizatorii de tip consumatori casnici individuali. indiferent de puterea solicitat utilizatorii noi care se racordeaz la re elele electrice având tensiune nominal de 110 kV sau mai mare utilizatorii noi care sunt distribuitori sau au grupuri generatoare indiferent de tensiunea re elei la care se racordeaz .193.

indiferent de puterea solicitata. Solu ia de racordare se stabile te printr-o fi pentru: ORDIN 129 din 2008 Regulamentului privind stabilirea solu iilor de racordare a utilizatorilor la re elele electrice de interes public Art. 199 de solu ie utilizatorii noi care sunt distribuitori sau au grupuri generatoare indiferent de tensiunea re elei la care se racordeaz utilizatorii de tip "consumatori" care se racordeaz la re ele electrice de medie sau joas tensiune. dac solu ia de racordare este unic i evident utilizatorii de tip "perturbatori" . indiferent de puterea solicitat . c) utilizatorii de tip consumatori care se racordeaza la retele electrice de medie sau joasa tensiune.14 Solutia de racordare se stabileste prin fisa de solutie pentru: a) utilizatorii de tip consumatori casnici individuali.194. daca solutia de racordare este unica si/sau evidenta. indiferent de puterea solicitata.

200 de solu ie utilizatorii noi care sunt distribuitori sau au grupuri generatoare indiferent de tensiunea re elei la care se racordeaz utilizatorii de tip "perturbatori" utilizatorii de tip "consumator casnic" individuali. c) utilizatorii de tip consumatori care se racordeaza la retele electrice de medie sau joasa tensiune. daca solutia de racordare este unica si/sau evidenta. indiferent de puterea solicitata. Solu ia de racordare se stabile te printr-o fi pentru: ORDIN 129 din 2008 Regulamentului privind stabilirea solu iilor de racordare a utilizatorilor la re elele electrice de interes public Art. indiferent de puterea solicitata.14 Solutia de racordare se stabileste prin fisa de solutie pentru: a) utilizatorii de tip consumatori casnici individuali. indiferent de puterea solicitat .195.

Solu ia de racordare se stabile te printr-o fi pentru: ORDIN 129 din 2008 Regulamentului privind stabilirea solu iilor de racordare a utilizatorilor la re elele electrice de interes public Art.14 Solutia de racordare se stabileste prin fisa de solutie pentru: d) utilizatori existenti care solicita un spor de putere ce poate fi acordat prin instalatiile de racordare existente. indiferent de tensiunea re elei la care sunt racorda i utilizatorii noi care sunt distribuitori sau au grupuri generatoare indiferent de tensiunea re elei la care se racordeaz utilizatorii care. 201 de solu ie utilizatori existen i care solicit un spor de putere ce poate fi acordat prin instala iile de racordare existente.196. indiferent de tensiunea retelei la care sunt racordati. prin tipul lor i caracteristicile echipamentelor instala iilor de utilizare i/sau al proceselor tehnologice. impun necesitatea unei analize pentru stabilirea impactului racord rii asupra re elei i a celorlal i utilizatori i stabilirea m surilor pentru încadrarea acestui impact în limitele normate .

indiferent de categoria din care fac parte din punct de vedere al activit ii lor utilizatori existen i care solicit un spor de putere ce poate fi acordat prin instala iile de racordare existente. indiferent de tensiunea re elei la care sunt racorda i utilizatorii perturbatori .17 Solutia de racordare se stabileste prin studiu de solutie pentru utilizatori care: e) prin tipul lor si caracteristicile echipamentelor instalatiilor de utilizare si/sau al proceselor tehnologice impun necesitatea unei analize pentru stabilirea impactului racordarii asupra retelei si a celorlalti utilizatori si stabilirea masurilor pentru incadrarea acestui impact in limitele normate. 202 utilizatorii de tip consumatori care solicit o putere mai mic de 30 kVA.197. Solu ia de racordare se stabile te printr-un studiu de solu ie pentru: ORDIN 129 din 2008 Regulamentului privind stabilirea solu iilor de racordare a utilizatorilor la re elele electrice de interes public Art.

utilizatori existen i care solicit un spor de putere ce poate fi acordat prin instala iile de racordare existente. Solu ia de racordare se stabile te printr-un studiu de solu ie pentru: ORDIN 129 din 2008 Regulamentului privind stabilirea solu iilor de racordare a utilizatorilor la re elele electrice de interes public Art.17 Solutia de racordare se stabileste prin studiu de solutie pentru utilizatori care: a) se racordeaza la retele electrice avand tensiunea nominala de 110 kV sau mai mare. indiferent de tensiunea re elei la care sunt racorda i utilizatorii de tip "consumator casnic" individuali. utilizatorii care se racordeaz la re elele electrice având tensiune nominal de 110 kV sau mai mare 203 .198.

b) sunt distribuitori sau au grupuri generatoare indiferent de tensiunea retelei la care se racordeaza. indiferent de tensiunea re elei la care sunt racorda i utilizatorii cu o putere de 25 kVA .17 Solutia de racordare se stabileste prin studiu de solutie pentru utilizatori care: a) se racordeaza la retele electrice avand tensiunea nominala de 110 kV sau mai mare. Solu ia de racordare se stabile te printr-un studiu de solu ie pentru: ORDIN 129 din 2008 Regulamentului privind stabilirea solu iilor de racordare a utilizatorilor la re elele electrice de interes public utilizatorii noi care se racordeaz la re elele electrice având tensiune nominal de 110 kV sau mai mare Art. 204 utilizatori existen i care solicit un spor de putere ce poate fi acordat prin instala iile de racordare existente.199.

b) sunt distribuitori sau au grupuri generatoare indiferent de tensiunea retelei la care se racordeaza. 205 utilizatorii cu o putere de 25 kVA .17 Solutia de racordare se stabileste prin studiu de solutie pentru utilizatori care: a) se racordeaza la retele electrice avand tensiunea nominala de 110 kV sau mai mare.200. Solu ia de racordare se stabile te printr-un studiu de solu ie pentru: ORDIN 129 din 2008 Regulamentului privind stabilirea solu iilor de racordare a utilizatorilor la re elele electrice de interes public utilizatori existen i care solicit un spor de putere ce poate fi acordat prin instala iile de racordare existente. indiferent de tensiunea re elei la care sunt racorda i utilizatorii noi care sunt distribuitori sau au grupuri generatoare indiferent de tensiunea re elei la care se racordeaz Art.

indiferent de puterea solicitat . prin tipul lor i caracteristicile echipamentelor instala iilor de utilizare i/sau al proceselor tehnologice.201. impun necesitatea unei analize pentru stabilirea impactului racord rii asupra re elei i a celorlal i utilizatori i stabilirea m surilor pentru încadrarea acestui impact în limitele normate utilizatorii noi de tip "consumator casnic" individuali.17 Solutia de racordare se stabileste prin studiu de solutie pentru utilizatori care: a) se racordeaza la retele electrice avand tensiunea nominala de 110 kV sau mai mare. indiferent de categoria din care fac parte din punct de vedere al activit ii lor utilizatorii care. e) prin tipul lor si caracteristicile echipamentelor instalatiilor de utilizare si/sau al proceselor tehnologice impun necesitatea unei analize pentru stabilirea impactului racordarii asupra retelei si a celorlalti utilizatori si stabilirea masurilor pentru incadrarea acestui impact in limitele 206 normate utilizatorii de tip consumatori care solicit o putere mai mic de 30 kVA. Solu ia de racordare se stabile te printr-un studiu de solu ie pentru: ORDIN 129 din 2008 Regulamentului privind stabilirea solu iilor de racordare a utilizatorilor la re elele electrice de interes public Art.

17 Solutia de racordare se stabileste prin studiu de solutie pentru utilizatori care: a) se racordeaza la retele electrice avand tensiunea nominala de 110 kV sau mai mare. Solu ia de racordare se stabile te printr-un studiu de solu ie pentru: ORDIN 129 din 2008 Regulamentului privind stabilirea solu iilor de racordare a utilizatorilor la re elele electrice de interes public Art.202. e) prin tipul lor si caracteristicile echipamentelor instalatiilor de utilizare si/sau al proceselor tehnologice impun necesitatea unei analize pentru stabilirea impactului racordarii asupra retelei si a celorlalti utilizatori si stabilirea masurilor pentru incadrarea acestui impact in limitele 207 normate utilizatorii de tip consumatori care solicit o putere mai mic de 30 kVA. indiferent de categoria din care fac parte din punct de vedere al activit ii lor utilizatorii noi de tip "consumator casnic" individuali. indiferent de puterea solicitat utilizatorii noi care se racordeaz la re elele electrice având tensiune nominal de 110 kV sau mai mare .

daca lucrarile necesare nu pot fi stabilite prin fisa de solutie. 208 . indiferent de categoria din care fac parte din punct de vedere al activit ii lor ORDIN 129 din 2008 Regulamentului privind stabilirea solu iilor de racordare a utilizatorilor la re elele electrice de interes public Art. dac solu ia de racordare este unic i evident utilizatorii de tip consumatori care solicit o putere mai mic de 30 kVA.17 d) solicita modificarea/imbunatatirea instalatiilor de racordare existente sau cresterea gradului de siguranta in punctul de delimitare. dac lucr rile necesare nu pot fi stabilite prin fi a de solu ie utilizatorii de tip "consumatori" care se racordeaz la re ele electrice de medie sau joas tensiune. indiferent de puterea solicitat .203. Solu ia de racordare se stabile te printr-un studiu de solu ie pentru: utilizatorii care solicit modificarea / îmbun t irea instala iilor de racordare existente sau cre terea gradului de siguran în punctul de delimitare.

în situa ii de: a) for major . al i operatori (OTS sau OD). 209 . dup caz. 28 din 2007 Standard de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice Articol 5.Ordinul ANRE Nr. sau consumatori. b) func ionare anormal a RED determinat de produc tori. Prevederile standardului nu se aplic .

204. For major Evenimente accidentale determinate de angaja ii operatorului de distribu ie 210 . Standardul de performan nu se aplic în condi ii de: pentru serviciul de distribu ie Întrerupere accidental a energiei electrice.

211 .205. Standardul de performan nu se aplic în condi ii de: pentru serviciul de distribu ie întrerupere în alimentarea cu energie electric pentru efectuarea de repara ii în instala ii Evenimente accidentale determinate de angaja ii operatorului de distribu ie Evenimente accidentale determinate de ter i.

Standardul de performan nu se aplic : pentru serviciul de distribu ie în cazul întreruperilor în alimentarea cu energie electric pentru racordarea noilor consumatori în cazul întreruperilor în alimentarea cu energie electric pentru efectuarea de revizii în condi ii de for major 212 .206.

(2) Standardul se aplic i în rela iile dintre operatorii de distribu ie i solicitan ii de racordare la re ea. 28 din 2007 Standard de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice Art.Ordinul ANRE Nr. 3. se încadreaz în puterea maxim aprobat prin avizul tehnic de racordare i respect condi iile prev zute în contractul de distribu ie/furnizare. au instala iile la tensiunea nominal alternativ în gama 0. (1) Standardul se aplic în rela iile dintre operatorii de distribu ie i acei utilizatori RED care îndeplinesc simultan condi iile: a. b. 213 .4 ² 110 kV i la frecven a nominal de 50 Hz. c. prin regimul lor de func ionare nu introduc perturba ii în alimentarea altor utilizatori RED din zon .

207. de 50 Hz. Prin regimul lor de func ionare introduc perturba ii în alimentarea altor utilizatori ai re elelor electrice de distribu ie din zon Au contracte de furnizarea a energiei electrice încheiate cu operatorul de distribu ie 214 . Standardul de performan pentru serviciul de distribu ie se aplic în rela iile dintre operatorul de distribu ie i utilizatorii re elelor electrice de distribu ie care: Au instala ii electrice care func ioneaz la tensiunea nominal alternativ în gama 0.4-110 kV i la frecven a din SEN.

208. Standardul de performan pentru serviciul de distribu ie se aplic în rela iile dintre operatorul de distribu ie i utilizatorii re elelor electrice de distribu ie care: Nu dep esc puterea maxim prev zut în contract cu mai mult de 10 % Prin regimul lor de func ionare nu introduc perturba ii în alimentarea altor utilizatori ai re elelor electrice de distribu ie din zon Au contracte de furnizarea a energiei electrice încheiate cu operatorul de distribu ie 215 .

209. 216 . Standardul de performan pentru serviciul de distribu ie se aplic în rela iile dintre operatorul de distribu ie i utilizatorii re elelor electrice de distribu ie care: Se încadreaz în puterea maxim prev zut în avizul tehnic de racordare (ATR) i respect condi iile prev zute în contract Au contracte de furnizarea a energiei electrice încheiate cu operatorul de distribu ie Au instala ii electrice care func ioneaz la tensiunea nominal alternativ în gama 220-400 kV i la frecven a din SEN. de 50 Hz.

217 . Standardul de performan pentru serviciul de distribu ie stabile te indicatorii i nivelurile de performan privind: Evenimentele accidentale produse de ter i asupra re elelor electrice din patrimoniul public Debran area consumatorilor r u-platnici de la relele electrice de distribu ie Întreruperile programate.210. ca urmare a lucr rilor planificate de exploatare i mentenan .

211. calitatea comercial a serviciului de distribu ie a energiei electrice. 218 Racordarea utilizatorilor la re elele electrice de distribu ie. 28 din 2007 Standard de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice Art. Art.4 Prin standardul de performan se stabilesc indicatorii de performan privind: continuitatea aliment rii cu energie electric a clien ilor. Asigurarea func ion rii corespunz toare a iluminatului public Debran area consumatorilor r uplatnici de la re elele electrice de distribu ie . calitatea tehnic a energiei electrice distribuite.3(2) Standardul se aplic i în rela iile dintre operatorii de distribu ie i solicitan ii de racordare la re ea. Standardul de performan pentru serviciul de distribu ie stabile te indicatorii i nivelurile de performan privind: Ordinul ANRE Nr.

Art. Debran area consumatorilor r uplatnici de la re elele electrice de distribu ie . Standardul de performan pentru serviciul de distribu ie stabile te indicatorii i nivelurile de performan privind: Ordinul ANRE Nr. 219 Asigurarea func ion rii corespunz toare a iluminatului public Asigurarea continuit ii în alimentarea cu energie electric i a calit ii energiei electrice distribuite.3(2) Standardul se aplic i în rela iile dintre operatorii de distribu ie i solicitan ii de racordare la re ea. calitatea tehnic a energiei electrice distribuite.212. calitatea comercial a serviciului de distribu ie a energiei electrice. 28 din 2007 Standard de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice Art.4 Prin standardul de performan se stabilesc indicatorii de performan privind: continuitatea aliment rii cu energie electric a clien ilor.

Furnizarea energiei electrice Debran area consumatorilor r u-platnici de la re elele electrice de distribu ie 220 . Standardul de performan pentru serviciul de distribu ie stabile te indicatorii i nivelurile de performan privind: Racordarea utilizatorilor la re elele electrice de distribu ie.213.

214. Standardul de performan pentru serviciul de distribu ie stabile te indicatorii i nivelurile de performan privind: Debran area consumatorilor r u-platnici de la relele electrice de distribu ie Solu ionarea sesiz rilor utilizatorilor privind calitatea curbei de tensiune Întreruperile în func ionarea iluminatului public 221 .

215. Standardul de performan pentru serviciul de distribu ie stabile te indicatorii i nivelurile de performan privind: Debran area consumatorilor r u-platnici de la relele electrice de distribu ie Întreruperile în func ionarea iluminatului public Întreruperile programate. 222 . ca urmare a lucr rilor planificate de exploatare i mentenan .

216. Furnizarea energiei electrice 223 . Standardul de performan pentru serviciul de distribu ie stabile te indicatorii i nivelurile de performan privind: Debran area consumatorilor r u-platnici de la relele electrice de distribu ie Solu ionarea sesiz rilor utilizatorilor privind calitatea curbei de tensiune.

217. Standardul de performan pentru serviciul de distribu ie stabile te indicatorii i nivelurile de performan privind: Asigurarea continuit ii în alimentarea cu energie electric calit ii energiei electrice distribuite. ia Debran area consumatorilor r u-platnici de la relele electrice de distribu ie Evenimentele accidentale produse de ter i asupra re elelor electrice din patrimoniul public 224 .

cat si de catre operatorul de transport si de sistem in toate cazurile in care prevad: b) racordarea locurilor de producere sau de consum pe barele de medie tensiune sau 110 kV ale statiilor de transformare ale operatorului de transport si de sistem. c) mai multe variante pentru racordarea utilizatorilor. dintre care unele la tensiunile de 220 kV sau 400 kV si altele la tensiunea de 110 kV.23 (2) Studiile de solutie se avizeaza atat de catre operatorii de distributie. Studiul de solu ie elaborat în vederea racord rii la re elele electrice se avizeaz atât de operatorul de distribu ie cât i de operatorul de transport i de sistem în toate cazurile care prev d: ORDIN 129 din 2008 Regulamentului privind stabilirea solu iilor de racordare a utilizatorilor la re elele electrice de interes public Art.218. racordarea grupurilor dispecerizabile la re elele electrice de distribu ie racordarea utilizatorilor racorda i la medie tensiune care de in în patrimoniu receptoare cu puteri totale de 30 kVA racordarea utilizatorilor re eaua de joas tensiune 225 .

23 (2) Studiile de solutie se avizeaza atat de catre operatorii de distributie. Studiul de solu ie elaborat în vederea racord rii la re elele electrice se avizeaz atât de operatorul de distribu ie cât i de operatorul de transport i de sistem în toate cazurile care prev d: ORDIN 129 din 2008 Regulamentului privind stabilirea solu iilor de racordare a utilizatorilor la re elele electrice de interes public Art. dintre care unele la tensiunile de 220 kV sau 400 kV si altele la tensiunea de 110 kV.219. cat si de catre operatorul de transport si de sistem in toate cazurile in care prevad: b) racordarea locurilor de producere sau de consum pe barele de medie tensiune sau 110 kV ale statiilor de transformare ale operatorului de transport si de sistem. c) mai multe variante pentru racordarea utilizatorilor. racordarea utilizatorilor re eaua de joas tensiune racordarea utilizatorilor racorda i la medie tensiune care de in în patrimoniu receptoare cu puteri totale de 30 kVA racordarea utilizatorilor în sta ii de transformare 400(220)/110 kV prin linii electrice de distribu ie cu tensiunea de 110kV 226 .

220. 65 Succesorii legali ai unor titulari de contracte de furnizare pot continua derularea acestor contracte. 227 fara nici o obligatie . Succesorii legali ai unor contracte de furnizare pot continua derularea acestor contracte: cu obligatia modificarii numelui titularului în termen de o luna cu obligatia modificarii numelui titularului în termen de 6 luni Hotarare de Guvern 1007 din 2004 Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori ART. cu obliga ia modific rii numelui titularului în termen de ase luni de la ob inerea titlului legal succesoral.

Sunt obliga i sã asigure men inerea factorului de putere între limitele prev zute în reglementãrile emise de ANRE: consumatorii casnici to i consumatorii de energie electrica to i consumatorii de energie electricã.221. cu excep ia consumatorilor casnici 228 .

1 (2) Nu se supun dispozitiilor prezentei legi: b) sursele stationare de energie electrica in curent continuu. 13/2007? Da Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art. doar sub aspectul stabilirii pre ului de vânzare e energiei electrice produse .222. Sursele sta ionare de energiei electrica in curent continuu se supun dispozi iilor Legii energiei electrice nr. Nu 229 Da.

Sustragerea de energie electrica constituie: Contraven ie Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art. 85 (1) Sustragerea de energie electrica constituie infractiunea de furt si se pedepseste conform prevederilor Codului penal. dup caz 230 . Infrac iune de furt Contraven ie sau infrac iune.223.

Stabilite de operatorii de re ea Negociate cu solicitantul Reglementate de ANRE 231 . Tarifele de racordare la re ea sunt: Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art. 11 (2) ANRE este abilitat cu urm toarele competen e i atribu ii: c) elaboreaz i aprob metodologiile de calcul necesare stabilirii pre urilor i tarifelor reglementate.224.

Termenul de elaborare a unui studiu de solu ie pentru racordarea unui loc de producere / consum la o re ea cu tensiunea de 110 kV sau mai mare.225. justificate prin complexitatea solu iilor. este de maximum: ORDIN 129 din 2008 Regulamentului privind stabilirea solu iilor de racordare a utilizatorilor la re elele electrice de interes public CAPITOLUL VI Stabilirea solu iei de racordare a utilizatorilor la re elele electrice de interes public (8) Termenul de elaborare a unui studiu de solu ie. de la data depunerii datelor complete. de la data depunerii de c tre utilizator a datelor complete. Durata suplimentar nu va dep i 3 luni pentru racordare la tensiunea de 110 kV. ase luni trei luni nou luni 232 . este de: a) maximum 3 luni pentru racordarea locului de producere/consum la o re ea cu tensiunea de 110 kV sau mai mare. operatorul de re ea poate solicita in propunerea de contract un termen mai mare. respectiv 6 luni pentru racordare la tensiuni mai mari de 110 kV. In situa ii deosebite.

este de: b) maximum o lun pentru racordarea la o re ea de medie sau joas tensiune. Termenul de elaborare a unui studiu de solu ie pentru racordarea unui loc de producere / consum la o re ea de medie sau de joas tensiune. 233 dou luni o lun . de la data depunerii de c tre utilizator a datelor complete.226. este de maximum: trei luni ORDIN 129 din 2008 Regulamentului privind stabilirea solu iilor de racordare a utilizatorilor la re elele electrice de interes public CAPITOLUL VI Stabilirea solu iei de racordare a utilizatorilor la re elele electrice de interes public (8) Termenul de elaborare a unui studiu de solu ie. de la data depunerii datelor complete.

dac sunt anun ate cu minimum 24 de ore înainte de producere. Termenul minim de anun are a consumatorilor privind întreruperea necesar pentru lucr ri planificate de exploatare i mentenan este: Ordinul ANRE Nr. exploatare sau mentenan . anun at în mod normal cu minimum 15 zile lucr toare înainte. În situa ii deosebite. 234 48 ore 24 ore 10 ore .227. 6 Defini ii i abrevieri Întrerupere planificat . 28 din 2007 Standard de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice Art. întreruperile se consider planificate.întrerupere necesar pentru lucr rile de dezvoltare.

MT sau JT. Termenul pentru emiterea avizului tehnic de racordare (ATR) este de: Ordinul ANRE Nr. 235 10 zile calendaristice de la înregistrarea cererii de racordare la joas tensiune 20 zile calendaristice de la înregistrarea cererii de racordare la medie tensiune 30 zile calendaristice de la înregistrarea cererii de racordare .228. 24 (2) Termenul pentru emiterea avizului tehnic de racordare este de maximum 30 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii (înso it de documenta ia complet ) pentru racordare la 110 kV. 28 din 2007 Standard de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice Art.

MT sau JT. 24 (2) Termenul pentru emiterea avizului tehnic de racordare este de maximum 30 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii (înso it de documenta ia complet ) pentru racordare la 110 kV. 236 20 zile calendaristice de la înregistrarea cererii de racordare la joasa tensiune 30 zile calendaristice de la înregistrarea cererii de racordare la joasa tensiune 10 zile calendaristice de la înregistrarea cererii de racordare la joas tensiune . Termenul pentru emiterea avizului tehnic de racordare (ATR) este de: Ordinul ANRE Nr.229. 28 din 2007 Standard de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice Art.

25 Termenul standard pentru transmiterea contractului de distribu ie (oferta OD) este de maximum 15 zile lucr toare de la înregistrarea cererii de încheiere a contractului (înso it de documenta ia complet ). Termenul standard a pentru încheierea contractului pentru serviciul de distribu ia energiei electrice între un operator de distribu ie si un utilizator este de: Ordinul ANRE Nr.230. 237 10 zile lucr toare de la depunerea complet a documenta iei 15 zile lucr toare de la depunerea complet a documenta iei 30 zile lucr toare de la depunerea complet a documenta iei . 28 din 2007 Standard de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice Art.

231. Termenul standard pentru r spuns la reclama ii privind nivelul tensiunii este de: Ordinul ANRE Nr. 28 din 2007 Standard de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice Art. iar pentru al i parametri ai curbei de tensiune este de 30 de zile calendaristice. 238 30 de zile calendaristice 15 zile calendaristice 10 zile lucratoare . 23 (2) Termenul standard de r spuns la reclama ii privind nivelul tensiunii este de 15 zile calendaristice.

232.10% « 50 Hz + 4% . Timp de 100% din an frecven a trebuie s se încadreze în banda: Ordinul ANRE Nr. 28 din 2007 Standard de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice Art.00 Hz timp de 100 % pe an. Limitele normate de varia ie a frecven ei în func ionare sunt: ‡ 47.50 ± 50. ‡ 49. 239 50 Hz .20 Frecven a nominal a SEN este de 50 Hz.6% « 50 Hz + 4% 50 Hz .5 % pe an.00 ± 52. 50 Hz timp de 99.8% « 50 Hz + 5% 50 Hz .

233. toate vizele. are urm toarele obliga ii: Sa stabileasc si sa aplice. masurile de protectie a persoanelor. acordurile si atestatele prev zute de lege pentru realizarea obiectivului autorizat 240 . Titularul autoriza iei de infiintare a unei capacitati energetice. bunurilor si mediului Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art. acordat în baza Legii energiei electrice. Sa stabileasc un sistem de comunicare cu consumatorii de energie electric ce vor fi alimenta i din instala iile electrice aflate în construc ie Sa solicite. 17 (1) Titularul autorizatiei de infiintare are urmatoarele obligatii: a) sa stabileasca si sa aplice. acordurile si atestatele prevazute de lege pentru realizarea obiectivului autorizat. bunurilor si mediului. pe parcursul execut rii lucr rilor. masurile de protec ie a persoanelor. pe intreaga durata a executarii lucrarilor. b) sa obtina toate avizele. pe întreaga durata a execut rii lucr rilor.

pe parcursul execut rii lucr rilor. pe intreaga durata a executarii lucrarilor. Titularul autoriza iei de infiintare a unei capacitati energetice. acordurile si atestatele prev zute de lege pentru realizarea obiectivului autorizat Sa stabileasc un sistem de comunicare cu consumatorii de energie electric ce vor fi alimenta i din instala iile electrice aflate în construc ie Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art. b) sa obtina toate avizele. masurile de protectie a persoanelor. are urm toarele obliga ii: Sa solicite. acordurile si atestatele prevazute de lege pentru realizarea obiectivului autorizat. toate vizele. 17 (1) Titularul autorizatiei de infiintare are urmatoarele obligatii: a) sa stabileasca si sa aplice. Sa ob in toate vizele. acordat în baza Legii energiei electrice.234. acordurile si atestatele prev zute de lege pentru realizarea obiectivului autorizat 241 . bunurilor si mediului.

235. Trecerea la un grad de autorizare superior se poate face: dup 5 ani de experien în baza gradului de autorizare de inut prin vizarea anual a legitima iei de c tre ANRE Sus inerea unui examen de autorizare în condi iile prev zute în Regulament. indiferent dac vechea legitima ie a expirat sau nu 242 .

236. utilizeaz energie electrica la un loc de consum închiriat utilizeaz energie electrica în mod repetat. Un consumator temporar este consumatorul care: utilizeaz energie electrica pentru organizarea sau desf urarea unor activitati ocazionale în locuri de consum diferite. 243 . la acela i loc de consum. pentru o anumit perioad de timp.

Un consumator temporar este consumatorul care: utilizeaz energie electrica la un loc de consum închiriat utilizeaz energie electrica pentru o perioada de timp. utilizeaz energie electrica în mod repetat. în anumite condi ii. la acela i loc de consum. 244 .237. pentru o anumit perioad de timp.

poate avea mai multe locuri de consum.238. 245 . dar numai în aceea i incint sau zon nu poate avea mai multe locuri de consum. în incinte sau zone diferite. Un consumator : poate avea mai multe locuri de consum.

în incinte sau zone diferite. nu poate avea mai multe locuri de consum. poate avea mai multe locuri de consum în aceea i incint sau zon .239. 246 . Un consumator : poate avea mai multe locuri de consum.

Una dintre obliga iile electricianului autorizat care execut lucr ri de instala ii electrice este: De a respecta proiectele lucr rilor de instala ii electrice i normele tehnice aplicabile Nu este obligat s participe la recep ia final a lucr rilor executate Are dreptul de a racorda la SEN noi puncte de consum. urmând a solicita acordul operatorului de re ea dup recep ia la terminarea lucr rilor 247 .240.

s participe la punerea în func iune i recep ia final a lucr rilor executate De a racorda la SEN noi puncte de consum. urmând a solicita acordul operatorului de re ea dup recep ia la terminarea lucr rilor 248 .241. Una dintre obliga iile electricianului autorizat care execut lucr ri de instala ii electrice este: S respecte proiectele de execu ie a lucr rilor de instala ii electrice doar dac sunt întocmite de el La solicitarea beneficiarului.

242. Una dintre obliga iile electricianului care de ine autoriza ie de tip A este: S proiecteze instala ii electrice doar conform gradului si tipului de autorizare i s respecte normele tehnice corespunz toare tipurilor de instala ii electrice proiectate S semneze documenta ii de proiectare chiar dac nu sunt realizate de el. astfel încât proprietarul s poat demara cât mai repede execu ia instala iilor S execute sau s coordoneze execu ia instala iilor electrice de orice putere sau tensiune tehnic realizabil 249 .

numai în contractare legal a acestora (prin contract individual de munc sau de prest ri servicii.243. Una dintre obliga iile electricianului care de ine autoriza ie de tip B i execut instala ii electrice este: S execute instala ii electrice doar conform gradului si tipului de autorizare. având în vedere c experien a practic îi permite acest lucru 250 . în cazul în care este autorizat de administra ia public local ) S execute instala ii electrice doar conform gradului si tipului de autorizare i s respecte normele tehnice corespunz toare tipurilor de instala ii electrice proiectate S proiecteze instala ii electrice doar conform gradului si tipului de autorizare.

244. având în vedere c experien a practic îi permite acest lucru 251 . Una dintre obliga iile electricianului care de ine autoriza ie de tip B i execut instala ii electrice este: S notifice ANRE data începerii execu iei unei instala ii electrice conform gradului si tipului de autorizare S execute instala ii electrice doar conform gradului si tipului de autorizare i s respecte normele tehnice corespunz toare tipurilor de instala ii electrice proiectate S proiecteze instala ii electrice doar conform gradului si tipului de autorizare.

Autorit ii Na ionale de Reglementare în domeniul Energiei Ministerului de resort (Ministerul Economiei i Finan elor) Cancelariei Primuluiministru 252 . serviciul de sistem si distributia energiei electrice. transportul.245. 11 (2) ANRE este abilitata cu urmatoarele competente si atributii: f) stabileste contractele-cadru de furnizare. Urm rirea respect rii de c tre operatorii economici a sistemului de pre uri si tarife în domeniul energiei electrice este de competen a: Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art. achizitia. precum si pe cele de vanzare a energiei termice produse in cogenerare. pe cele dintre operatorii economici privind vanzarea.

pe parcursul execut rii instala iei de utilizare care urmeaz s fie racordat la re eaua electric . înainte de punerea ei sub tensiune. 253 . Utilizatorii re elelor electrice au obliga ia solicit rii avizului tehnic de racordare: înainte de a începe executarea instala iei de utilizare care urmeaz s fie racordat la re eaua electric .246. la terminarea instala iei de utilizare.

. 24 (2) Utilizatorul trebuie s opteze pentru una dintre variantele de solu ie stabilite in studiu i avizate de operatorul de re ea i s i i exprime op iunea in scris. 254 trei luni. Utilizatorul trebuie s opteze pentru una dintre variantele de solu ie stabilite în studiu i s î i exprime op iunea în scris într-un interval de maximum: ORDIN 129 din 2008 Regulamentului privind stabilirea solu iilor de racordare a utilizatorilor la re elele electrice de interes public Art. patru luni. i.247. dup caz. s solicite in termen de maximum dou luni emiterea avizului tehnic de racordare. dou luni.

d) criteriul caderii de tensiune admisibile.6.6 Criterii pentru verificarea dimensionarii RED 5.1.248. în proiectare. c) criteriul stabilitatii termice si dinamice in regim de scurtcircuit. respectiv a dimensionarii elementelor componente ale RED se face conform normelor tehnice energetice in vigoare. 128 din 2008 Codul tehnic al retelelor electrice de distributie Art. se face inând seama de: Ordinul ANRE Nr. b) criteriul stabilitatii termice in regim de durata. conform prevederilor Codului tehnic al re elelor electrice de distribu ie (Codul RED). a re elelor electrice de distribu ie. 5. Verificarea dimension rii. tinandu-se seama de urmatoarele criterii de proiectare: a) criteriul economic. 255 criteriul pierderilor minime de energie criteriul economic si criteriul stabilit ii termice în regim de durata criteriul cheltuielilor de exploatare minime . Verificarea solutiei de dezvoltare a RED.

b) criteriul stabilitatii termice in regim de durata. Verificarea dimension rii.1.6 Criterii pentru verificarea dimensionarii RED 5. 128 din 2008 Codul tehnic al retelelor electrice de distributie Art. a re elelor electrice de distribu ie.6. d) criteriul caderii de tensiune admisibile. în proiectare. Verificarea solutiei de dezvoltare a RED. respectiv a dimensionarii elementelor componente ale RED se face conform normelor tehnice energetice in vigoare. c) criteriul stabilitatii termice si dinamice in regim de scurtcircuit. 5.249. 256 criteriul pierderilor minime de energie criteriul cheltuielilor de exploatare minime criteriul stabilit ii termice si dinamice în regim de scurtcircuit . tinandu-se seama de urmatoarele criterii de proiectare: a) criteriul economic. conform prevederilor Codului tehnic al re elelor electrice de distribu ie (Codul RED). se face inând seama de: Ordinul ANRE Nr.

în colaborare cu reprezentan ii departamentelor specializate în domeniul reglement rilor tehnice i comerciale 257 . având calitatea de "Responsabil tehnic cu execu ia" corpul de control al ANRE. Verificarea instala iilor electrice tehnologice noi.250. executate în vederea racord rii la SEN se realizeaz de c tre: personalul angajat al furnizorului de energie electric speciali ti atesta i de Ministerul Economiei i Mediului de Afaceri.

Verificarea proiectelor de instala ii electrice tehnologice racordate la SEN se realizeaz de c tre: electricieni autoriza i de ANRE i care sunt titulari de autoriza ii de tip B speciali ti atesta i de Ministerul Economiei i Mediului de Afaceri având calitatea de "Verificator de proiecte" personalul angajat al furnizorului de energie electric .251. care de ine re eaua de distribu ie public a energiei electrice 258 .

bunurilor si mediului Zona adiacenta capacit ilor energetice de producere a energiei electrice. 259 . extinsa in spa iu. in care se instituie restric ii si interdic ii in scopul asigur rii func ionarii normale si pentru evitarea punerii in pericol a persoanelor. extins in spa iu. zon de protec ie ± zona adiacent capacit ii energetice. în care se introduc interdic ii privind accesul persoanelor i regimul construc iilor. in care efectuarea unor construc ii de orice fel este admis numai cu avizul de amplasament al operatorului de re ea Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art. Zona de protec ie a unei capacit i energetice de transport sau distribu ie energie electric este: Zona adiacenta capacit ilor energetice de transport sau distribu ie a energiei electrice. extins în spa iu. 3 67.252. in care se introduc interdic ii privind accesul persoanelor si regimul construc iilor Zona adiacenta capacit ilor energetice. extinsa in spa iu.

253. Zona adiacenta capacitatilor energetice. bunurilor si mediului . în care se instituie restric ii i interdic ii în scopul asigur rii func ion rii normale i pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor. zona de siguran cuprinde i zona de protec ie. extinsa in spa iu. 3 68. bunurilor i mediului. zon de siguran ± zona adiacent capacit ilor energetice. extins în spa iu. in care se introduc interdic ii privind accesul persoanelor si regimul construc iilor Zona adiacenta capacit ilor energetice. Zona de siguran a a unei capacitati energetice este: Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art. in care se instituie restric ii si interdic ii in scopul evit rii punerii in pericol a persoanelor. extinsa in spa iu. in care se pot realiza construc ii f r restric ii 260 Zona adiacenta capacit ilor energetice. extinsa in spa iu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->