Sunteți pe pagina 1din 80

EXEMPLE DE ÎNTREBĂRI - IANUARIE 2020

LEGISLAŢIE GRADUL 2

IANUARIE 2020
Varianta a
Enunt

Obligaţia unor persoane fizice sau


Accesul la reţeaua electrica de interes public juridice de a se racorda, in condiţiile
este definit ca fiind: legii, la reţelele electrice de
transport sau de distribuţie

Pentru accesul la reţea a energiei electrice


produsă din surse regenerabile şi în cogenerare doar de natură tehnică
de înaltă eficienţă, ANRE stabileşte reguli:

Agenţie naţională de reglementare


ANRE este:
în domeniul energiei termice

ANRE exercita controlul asupra operatorilor


Respectarea legislaţiei privind
economici din sectorul energiei electrice cu
securitatea şi sănătatea în muncă
privire la:

Asupra terenurilor aflate in proprietatea terţilor,


cuprinse in zonele de protecţie si de siguranţa
drept de utilizare gratuită
ale capacităţilor energetice, se stabileşte pentru
deţinătorul capacităţilor energetice:

Centrala electrica de cogenerare (termoficare)


este ansamblul de instalaţii, construcţii si doar a energiei electrice
echipamente necesare pentru producerea:

Cine analizează si avizează îndeplinirea


condiţiilor tehnice de racordare la reţelelor ANRE
electrice de distribuţie?

O persoană care deţinea în proprietate sau în


nu are obligaţii privind asigurarea
folosinţă o reţea electrică de distribuţie proprie
accesului la reţea
la data intrării în vigoare Legii nr,123/2012:
Utilizează energie electrică în
exclusivitate pentru iluminatul
artificial din propria locuinţă şi din
Clientul casnic este clientul care:
afara acesteia, fiind racordat la o
reţea electrică monofazată de joasă
tensiune

este obligat a cumpăra energie


Client eligibil este clientul care: :
electrica la tarife reglementate

Zona adiacenta liniei electrice


Culoarul de trecere a liniei electrice aeriene
aeriene având 100 m lăţime în plan
include:
orizontal

Finanţarea lucrărilor de electrificare a


autorităţilor locale
localităţilor este obligaţia:

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit


sã rezilieze contractul de furnizare a energiei neplata abonamentului radio-tv
electrice în caz de:

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit


sã rezilieze contractul de furnizare a energiei neplata abonamentului radio-tv
electrice în caz de:

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit consum de energie mai mare decât
sã rezilieze contractul de furnizare a energiei cel aferent puterii aprobate prin
electrice numai în caz de: avizul tehnic de racordare

În cazul constatării, conform prevederilor


legale în vigoare, a unor acţiuni menite să clientul final va fi sancţionat
sustragă energia electrică prin ocolirea contravenţional
echipamentelor de măsurare:

Legea energiei electrice nr. 123/2012 creează


cadrul de reglementare pentru desfăşurarea doar al energiei electrice
activităţilor în sectorul:

reţeaua electrica cu tensiunea de


O reţea electrica de distribuţie este definită ca
linie nominala strict mai mare de
fiind:
220 kV
numai licenţe pentru exploatarea
ANRE emite: comercială a capacităţilor
energetice

Operator de distribuţie este o persoană fizică Care deţine si exploatează reţeaua


sau juridică: electrica de iluminat public

Pe piaţa concurenţială cu amănuntul, furnizorii Contracte bilaterale la preţuri


vând energie electrică clienţilor finali prin: reglementate

Totalitatea liniilor si staţiilor


Sistemul electroenergetic este definit ca fiind: electrice interconectate, indiferent
de nivelul de tensiune

Tarifele de racordare la reţea sunt: stabilite de operatorii de reţea

deține adeverință de electrician


ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale autorizat și comite o faptă prevăzută
în cazul în care un electrician : în Regulamentul de autorizare ca
fiind permisă

deține adeverință de electrician


ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale autorizat și comite o faptă prevăzută
în cazul în care un electrician : în Regulamentul de autorizare ca
fiind permisă
Autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară
activităţi de proiectare, verificare şi execuţie a
de către Ministerul învăţământului
lucrărilor aferente instalaţiilor electrice
aparţinând SEN se realizează:

De a proiecta şi executa instalaţii


Electricianul autorizat pentru gradul III, tip electrice cu orice putere instalată
A+B are următoarele competenţe: tehnic realizabilă şi la o tensiune
nominală maximă de 110 kV

ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare


sistarea justificată a alimentării cu
în domeniul Energiei este abilitată prin lege să
energie electrică a clienţilor;
constate şi să sancţioneze:

ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare


nerespectarea normelor tehnice
în domeniul Energiei este abilitată prin lege să
emise de către ANRE;
constate şi să sancţioneze:

Electricienii care doresc să solicite autorizarea, Să transmită la ANRE o cerere şi


pentru a fi acceptaţi la examen trebuie să documentaţie anexată, din care să
îndeplinească următoarele condiţii: reiasă doar calificarea profesională

capacităţi de producere a energiei


ANRE emite autorizaţii de înfiinţare pentru
electrice şi termice în cogenerare cu
realizarea şi/sau retehnologizarea de:
puteri instalate mai mari de 1 MW

Realizarea de noi capacităţii


ANRE emite licenţe pentru energetice de producere a energiei
electrice în centrale eoliene

prestarea serviciului de distribuţie


ANRE emite licenţe pentru
a energiei electrice

exploatarea comercială a
ANRE emite licenţe pentru: capacităţilor de producere a energiei
electrice

Activitatea de instruire profesională


a personalului care lucrează in
ANRE emite licenţe pentru: instalaţiile electrice din cadrul
Sistemului Electroenergetic
Naţional
Activitatea de instruire profesională
a personalului care lucrează in
ANRE emite licenţe pentru: instalaţiile electrice din cadrul
Sistemului Electroenergetic
Naţional

Realizarea de noi capacităţii


ANRE emite licenţe pentru: energetice de producere a energiei
electrice în microhidrocentrale

exploatarea comercială a
ANRE emite licenţe pentru: capacităţilor de producere a energiei
termice în cogenerare

În cazul în care electricianul autorizat îşi pierde Legitimaţia/Adeverinţa de


Legitimaţia/Adeverinţa de electrician autorizat, electrician autorizat este declarată
la solicitarea sa, ANRE poate emite un duplicat, nulă, într-un ziar local şi titularul
dacă: achită tariful de autorizare aprobat

În vederea înscrierii la examenul de autorizare,


electricianul trebuie să prezinte în
Opţional (solicitantul decide dacă îl
documentaţia anexată cererii de autorizare
transmite sau nu)
,,Detalii privind lucrările realizate"; acest
document este:

va fi prezentață ANRE pentru a fi


vizată, la termenul prevăzut, după
Pentru a fi valabilă, adeverinţa de electrician achitarea în prealabil a tariful de
autorizat vizare, egal cu tariful de acordare a
respectivului tip şi grad de
autorizare

Procedura de atestare a operatorilor economici


care desfăşoară activităţi de proiectare,
executare şi verificare de instalaţii electrice,
incluzând prevederi specifice pentru acordarea, Ministerul Economiei
modificarea, vizarea, suspendarea, retragerea
sau refuzul acordării atestatului se stabileşte de
către:
Autoritatea ce are ca atribuţii elaborarea si
aplicarea regulamentului pentru autorizarea
electricienilor, verificatorilor de proiecte
Ministerul Energiei
precum şi a experţilor tehnici de calitate şi
extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice,
este:

Autorizaţiile de înfiinţare se acorda in condiţiile Realizarea de stații de transformare


Legii nr. 123/2012 pentru: 400/110 kV

Autorizaţiile de înfiinţare se acorda in condiţiile Realizarea de noi capacităţii


Legii nr. 123/2012 pentru: energetice

Termenul de vizare a adeverinţei de electrician


autorizat, de la data emiterii documentului sau, 3 ani
după caz, de la data ultimei vizări, este de

Calitatea de autoritate contractantă pentru


concesionarea bunurilor proprietate publică sau
ministerul de resort - Ministerul
privată a statului ori pentru activităţile sau
Economiei
serviciile publice de interes naţional din
domeniul energiei electrice o are:

Instalaţiile si echipamentele prin


Capacitatea de interconexiune este definită ca care se realizează racordarea mai
fiind: multor consumatori la reţelele
electrice de interes public

Regulamentul pentru autorizarea electricienilor,


verificatorilor de proiecte precum şi a experţilor
Hotărâre de Guvern
tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul
instalaţiilor electrice se aprobă prin

Trecerea la un grad de autorizare superior se după 5 ani de experienţă în baza


poate face: gradului de autorizare deţinut

Cine analizează si avizează îndeplinirea


Operatorul de Transport si de
condiţiilor tehnice de racordare la reţelelor
Sistem
electrice de transport?
bunurile aflate în proprietatea
Pot face obiectul unei concesiuni energetice:
oricărui operator econimic

bunurile proprietate publică sau


Pot face obiectul unei concesiuni energetice:
privată a statului

modificarea fără drept a


Constituie contravenţie: componentelor instalaţiilor
energetice

refuzul clienţilor finali de a permite


Constituie contravenţie:
accesul la grupurile de măsurare

Executarea de săpături sau lucrări


de orice fel in zonele de protecţie a
Constituie infracţiune:
instalaţiilor, fara consimţământul
prealabil al proprietarului acestora

Regulamentul pentru atestarea operatorilor


economici care proiectează, execută şi verifică
Guvernul României
instalaţii electrice din sistemul electroenergetic
este aprobat de către:

este liber să îşi aleagă furnizorul de


Client eligibil - este clientul care: energie electrică de la care cumpără
energie electrică

Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie


(Codul RED), reglementare ce este parte
Guvernul României
constitutivă a legislaţiei secundare, este aprobat
de către:

realizarea unui randament global


anual de minimum 50% în cazul
Criteriile de promovare a energiei electrice
unităţilor de cogenerare cu puteri
produse in centrale electrice de cogenerare de
electrice instalate de peste 25 MW
înalta eficienta au in vedere:

Criteriile de promovare a energiei electrice


Promovarea utilizării eficiente a
produse in centrale electrice de cogenerare de
combustibililor
înalta eficienta au in vedere:

Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie


la care acţionar principal este statul
reglementează activitatea operatorilor de
român
distribuţie:
Elaborarea de programe de eficienta energetica
si de promovare a resurselor regenerabile de Guvernului României
energie este o atribuţie a:
Obligaţiile de serviciu public pentru operatorii în conformitate cu prevederile Legii
economici din sectorul energiei electrice se pot serviciilor publice de gospodărire
stabili: comunală
Obligaţiile de serviciu public pentru operatorii în conformitate cu prevederile Legii
economici din sectorul energiei electrice se pot serviciilor publice de gospodărire
stabili: comunală
Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit
constatare a unui consum fraudulos
sã rezilieze contractul de furnizare a energiei
de energie
electrice în caz de:

Standardul de performanţă pentru serviciul de Evenimentele accidentale produse


distribuţie a energiei electrice stabileşte de terţi asupra reţelelor electrice din
indicatori de performanţă privind: patrimoniul public

Termenul pentru emiterea avizului tehnic de


racordare (ATR) pentru cazul în care stabilirea
10 zile calendaristice de la data
soluţiei de racordare la reţeaua electrică de IT,
depunerii documentaţiei complete
MT sau JT a unui loc de consum şi/sau de
de către utilizator
producere se face pe baza unei fişe de soluţie
este de:

refuz al clientului final de a


constitui garanţia solicitată de
Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit
furnizor atunci când acesta constată
sã rezilieze contractul de furnizare a energiei
acţiuni menite să denatureze în
electrice în caz de:
orice fel indicaţiile echipamentelor
de măsurare

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sustragerea de energie electrică


sã rezilieze contractul de furnizare a energiei constatată prin hotărâre
electrice în caz de: judecătorească definitivă

sustragerea de energie electrică


Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit constatată prin hotărâre
sã rezilieze contractul de furnizare a energiei judecătorească definitivă, neplata
electrice în caz de: facturilor sau alte situaţii prevăzute
de legislaţia în vigoare.

furnizorul desemnat de ANRE


pentru a presta serviciul public de
Furnizorul de ultimă instanţă este:-
distribuţie a energiei electrice, în
orice condiţii
În conformitate cu prevederile legii
Energia electrică obţinută prin
nr.123/2012 sunt considerate surse
arderea gazelor naturale
regenerabile de energie:
În conformitate cu prevederile legii
nr.123/2012 sunt considerate surse energia solară
regenerabile de energie:

Nerespectarea normelor tehnice emise de către


Infracţiune
ANRE constituie:

Linia electrica prin care un client


final esta alimentat cu energie
Linia electrica directa este:
electrică direct dintr-o stație de
tranformare

linia electrică ce leagă o capacitate


Linia electrica directa este: energetică de producţie izolată de
un client izolat

Intervalul de citire a indexului grupului de


măsurare de către OR, în vederea emiterii
nu poate fi mai mare de o lună
facturii pe baza consumului de energie electrică
efectiv realizat

consumul de energie electrică


determinat prin autocitirea
În cazul contoarelor inteligente, furnizorii au
indexului grupului de măsurare de
obligaţia de a factura
către clientul final şi transmiterea
acestuia

Actualizarea avizului tehnic de racordare atunci este obligatorie numai dacă se


când se produce schimbarea titularului locului modifică puterea aprobată anterior
de producere sau de consum prin avizul tehnic de racordare;

Energia electrica tranzactionata pe piata de


energie electrica se masoara de catre operatorii
Ministerul de resort
de masurare, prin grupuri de masurare, conform
reglementărilor elaborate de:

Exploatează, retehnologizează,
Operatorul de distribuţie: reabilitează si dezvolta reţelele
electrice de iluminat public
Exploatează, retehnologizează,
reabilitează si dezvolta reţelele
Operatorul de distribuţie: electrice de distribuţie, cu
respectarea reglementarilor tehnice
in vigoare

Conform principalelor activităţi desfăşurate de exploatează, întreţine, reabilitează şi


Operatorul de transport şi de sistem prevăzute dezvoltă în condiţii economice
în Legea nr.123/2012, acesta: reţeaua de transport

orice persoană juridică ce deţine,


sub orice titlu, o reţea electrică de
transport şi care răspunde de
Operatorul de transport si de sistem este: operarea, asigurarea întreţinerii şi,
dacă este necesar, de dezvoltarea
reţelei de transport într-o anumită
zonă

ierarhizarea surselor de alimentare


Ordinea de prioritate economică reprezintă cu energie electrică după criterii
economice;

Eventualele contestaţii ale avizelor tehnice de


organele ierarhice ale emitentului
racordare se rezolvă de către:

instalaţiile din aval aferente fiecărui


În cazul existenţei mai multor puncte de
punct de delimitare sunt legate
delimitare, se consideră un singur loc de
electric între ele prin reţele ale
consum şi o singură instalaţie de utilizare dacă:
operatorului de distribuţie;

Pentru protecţia instalaţiilor de transport al să consume energie electrica prin


energiei electrice se interzice persoanelor fizice instalaţii racordate direct la cele ale
sau juridice: reţelei electrice de transport

Pentru protecţia instalaţiilor de transport al să consume energie electrica prin


energiei electrice se interzice persoanelor fizice instalaţii racordate direct la cele ale
sau juridice: reţelei electrice de transport
Pentru protecţia instalaţiilor de transport al Să cultive cereale pe terenul aflat în
energiei electrice se interzice persoanelor fizice zona de siguranţă a reţelei electrice
sau juridice: de distribuţie

să limiteze sau să îngrădească, prin


Pentru protecţia instalaţiilor de transport al execuţia de împrejmuire, prin
energiei electrice se interzice persoanelor fizice construcţii ori prin orice alt mod,
sau juridice: accesul la instalaţii al operatorului
de transport şi de sistem

li se interzice să consume energie


Pentru protejarea reţelelor electrice de electrica prin instalaţii racordate
distribuţie, persoanelor fizice si juridice: direct la cele ale reţelei electrice de
distribuţie

li se interzice să efectueze
construcţii de orice fel în zona de
Pentru protejarea reţelelor electrice de siguranţă a reţelelor electrice de
distribuţie, persoanelor fizice si juridice: distribuţie, fără avizul de
amplasament al operatorului de
distribuţie

Conform prevederilor Legii nr. 123/2012, aprobă regulamentul privind


ANRE: realizarea reţelei de iluminat public

desemnează furnizorul de ultimă


Conform prevederilor Legii nr. 123/2012, instanţă pentru a presta serviciul
ANRE: universal de furnizare în condiţii
specifice reglementate

Promovarea utilizării gazelor


Printre obiectivele de baza ale Legii nr.
naturale pentru producerea energiei
123/2012 se regăsesc:
electrice
asigurarea accesului
nediscriminatoriu şi reglementat al
Printre obiectivele de baza ale Legii nr.
tuturor participanţilor la piaţa de
123/2012 se regăsesc:
energie electrică şi la reţelele
electrice de interes public

Refuzul clienţilor finali de a permite accesul la


Contravenţie
grupurile de măsurare constituie:

Regulamentul privind racordarea utilizatorilor elaborat de ANRE si aprobat prin


la reţelele electrice de interes public este: hotărâre a Guvernului României

Reţea electrică de interes public este o reţea


3 utilizatori
electrică la care sunt racordaţi cel puţin:

Reţeaua electrica de transport al energiei


Proprietate privata a unei persoane
electrice şi terenurile pe care este amplasata,
juridice
sunt:

reţeaua electrica cu tensiunea de


Reţeaua electrica de transport este: linie nominala mai mică decât 110
kV

ansamblul de linii, inclusiv


elementele de susţinere şi de
protecţie a acestora, staţiile electrice
şi alte echipamente
Reţeaua electrica este definita ca fiind: electroenergetice conectate între ele
prin care se transmite energie
electrică de la o capacitate
energetică de producere a energiei
electrice la un utilizator

Obţinerea avizului tehnic de racordare de către nu este obligatorie pentru o durata


un utilizator: mai mică de 6 luni

Totalitatea instalaţiilor de producere


Sistemul Electroenergetic Naţional (SEN) este
a energiei electrice de pe teritoriul
definit ca fiind:
naţional

Sursele staţionare de energie electrică în curent


continuu, dacă nu sunt racordate prin invertoare
Da
la SEN, se supun supun dispoziţiilor Legii nr.
123/2012?
Executarea sau folosirea de instalaţii
clandestine în scopul racordării directe la reţea contravenţie
constituie:
Avizul tehnic de racordare emis îşi încetează la încheierea contractului de
valabilitatea: racordare

Sa solicite autorităţilor locale să


Titularul autorizaţiei de înfiinţare a unei asigure, pe întreaga durata a
capacităţii energetice, acordată în baza legii executării lucrărilor, masurile de
este obligat: protecţie a persoanelor, bunurilor si
mediului

să stabilească şi să aplice, pe
Titularul autorizaţiei de înfiinţare a unei
întreaga durată a executării
capacităţii energetice, acordată în baza legii
lucrărilor, măsurile de protecţie a
este obligat:
persoanelor, bunurilor şi mediului

Urmărirea respectării de către operatorii


Autorităţii Naţionale de
economici a sistemului de preţuri si tarife în
Reglementare în domeniul Energiei
domeniul energiei electrice este de competenţa:

zona adiacentă capacităţii


energetice, extinsă în spaţiu, în care
Zona de protecţie a unei capacităţi energetice
se introduc interdicţii privind
este:
accesul persoanelor şi regimul
construcţiilor

zona adiacenta capacităţilor


energetice, extinsa in spaţiu, in care
Zona de siguranţa a unei capacităţii energetice
se introduc interdicţii privind
este:
accesul persoanelor si regimul
construcţiilor

În cazul unui ansamblu de blocuri de locuinţe,


grupurile de măsurare individuale se pe tablourile din apartamente
poziţionează
Operatorul de reţea are obligaţia să transmită
utilizatorului studiul de soluţie avizat conform
reglementărilor, de regulă, în maximum .........
de la data încheierii contractului pentru
trei luni
elaborarea studiului de soluţie, în cazul
racordării la o reţea de medie sau joasă tensiune
.

Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă


utilizatorii perturbatori
de soluţie pentru:

locurile de consum având puterea


maximă simultană absorbită mai
Soluţia de racordare se stabileşte printr-un
mică de 30 kVA, indiferent de
studiu de soluţie pentru:
categoria din care fac parte din
punct de vedere al activităţii lor

locurile de consum existente pentru


care se solicită un spor de putere ce
Soluţia de racordare se stabileşte printr-un poate fi acordat prin instalaţiile de
studiu de soluţie pentru: racordare existente, indiferent de
tensiunea reţelei la care sunt
racordate.

Autoritatea Naţională de Reglementare în


calitatea execuţiei instalaţiilor de
domeniul Energiei analizează şi soluţionează
racordare
eventualele contestaţii cu privire la:
Autoritatea Naţională de Reglementare în
domeniul Energiei analizează şi soluţionează avizele tehnice de racordare
eventualele contestaţii cu privire la:
În cazul apariţiei unei divergenţe cu privire la
racordarea la reţelele electrice sau emiterea de
neconcilierii acesteia la nivelul
avize de amplasament, între un solicitant şi o
operatorilor de reţea conform
subunitate sau unitate a unui operator de reţea,
procedurilor proprii
soluţionarea neînţelegerii de către ANRE se va
face numai în cazul:

Neînţelegerile privind racordarea utilizatorilor


la reţelele electrice de interes public, dintre
întotdeauna pe cale amiabilă
operatorii de distribuţie şi solicitanţi, se
soluţionează:

Desfăşurarea de activităţi fără


contracte legale, în vigoare
(contract de muncă individual
ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale
semnat cu un angajator sau contract
unui electrician autorizat pentru:
de prestări servicii, în cazul în care
este persoană fizică autorizată în
condițiile legii)

Comiterea unei fapte prevăzute în


ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale
Regulamentul de autorizare ca fiind
unui electrician autorizat pentru:
interzisă

Autorizarea unui electrician se realizează în promovării unui examen de


urma: autorizare

După caz, proiectare (A)/ executare


Calitatea de electrician autorizat gradul III (A (B) de instalaţii electrice, cu orice
sau B) acordă titularilor de legitimaţie putere instalată tehnic realizabilă şi
următoarele competenţe: la o tensiune nominală maximă de
20 kV

Câte grade de competenţă sunt prevăzute în


4 grade de competenţă (I, II, III şi
regulamentul de autorizare a electricienilor
IV)
elaborat şi aprobat de ANRE?

De a proiecta şi executa instalaţii


Electricianul autorizat pentru gradul II, tip A+B electrice cu putere instalată de cel
are următoarele competenţe: mult 10 kW şi la o tensiune
nominală mai mică de 1 kV

De a proiecta şi executa instalaţii


Electricianul autorizat pentru gradul IV, tip electrice cu orice putere instalată
A+B are următoarele competenţe: tehnic realizabilă şi la orice tensiune
nominală standardizată

Autorizarea pentru proiectare de instalaţii


A
electrice este o autorizare de tip
Să proiecteze instalaţii electrice în
Este interzis electricianului autorizat: cazul în care deţine doar autorizaţie
de tip A

Să proiecteze instalaţii electrice în


Este interzis electricianului autorizat: cazul în care deţine doar autorizaţie
de tip A

Să semneze documentaţii de orice


fel pentru proiecte sau lucrări pe
Este interzis electricianului autorizat:
care nu le-a realizat sau
supravegheat

în susţinerea unei probe scrise,


Examenul de autorizare pentru gradele II, III şi constând în 2 subiecte: un
IV constă: chestionar cu 30 de întrebări şi o
aplicaţie numerică

Trebuie să îndeplinească condiţiile


de calificare şi experienţă
În vederea autorizării pentru ambele tipuri de profesionale, cumulate, pentru
autorizare (A şi B), electricienii: fiecare tip de autorizare şi susţin
examene separate pentru fiecare
dintre aceste tipuri

De executare de instalaţii electrice


Adeverința de electrician autorizat gradul IIIB cu orice putere instalată tehnic
conferă următoarele competenţe titularului: realizabilă, la o tensiune nominală
maximă de 20 kV

De tip G (general) pentru instalaţii


Adeverințele de electrician autorizat pot fi:
electrice

Minim 20 de puncte la chestionar si


3 puncte la aplicaţia numerică,
Promovarea examenului de autorizare se face pentru gradele I si II, respectiv 25
obţinând: de puncte la chestionar şi 3 puncte
la aplicaţia numerică pentru gradele
III şi IV

Regulamentul de autorizare a electricienilor


De tip E pentru execuţie
defineşte următoarele tipuri de autorizări:

Sancţiunile contravenţionale aplicate de ANRE


retragerea autorizării acordate
electricienilor autorizaţi pot fi asociate cu :
Are obligaţia de a respecta proiectul
Un electrician autorizat care execută lucrări de
în baza căruia execută instalaţia
instalaţii electrice:
electrică

Să respecte proiectele de execuţie a


Una dintre obligaţiile electricianului autorizat
lucrărilor de instalaţii electrice doar
care execută lucrări de instalaţii electrice este:
dacă sunt întocmite de el

Să proiecteze instalaţii electrice


doar conform gradului si tipului de
Una dintre obligaţiile electricianului care deţine
autorizare şi să respecte normele
autorizaţie de tip A este:
tehnice corespunzătoare tipurilor de
instalaţii electrice proiectate

Să notifice ANRE data începerii


Una dintre obligaţiile electricianului care deţine
execuţiei unei instalaţii electrice
autorizaţie de tip B şi execută instalaţii electrice
conform gradului si tipului de
este:
autorizare

Să execute instalaţii electrice


Una dintre obligaţiile electricianului care deţine
numai în una dintre calităţile
autorizaţie de tip B şi execută instalaţii electrice
prevăzute în regulament pentru
este:
exercitarea activităţii

orice client ce cumpără energie


Client final este:
electrică de la un producător
orice client ce cumpără energie
Client final este:
electrică de la un producător

Conform prevederilor referitoare la energia


electrică din Legea nr. 123/2012 , noţiunile de diferite
"client final" şi "consumator" sunt:
Nerespectarea prevederilor Regulamentului răspunderea administrativă
pentru atestarea operatorilor economici care contravenţională şi/sau penală,
proiectează, execută şi verifică instalaţii conform prevederilor legale în
electrice atrage: vigoare

operatorul economic nu îndeplineşte


ANRE poate suspenda Atestatul acordat unui
criteriile de bonitate financiară
operator economic care proiectează, execută şi
corespunzătoare procedurii
verifică instalaţii electrice dacă:
aplicabile

ANRE poate suspenda Atestatul acordat unui


Operatorul economic nu transmite
operator economic care proiectează, execută şi
lunar sinteza activităţii desfăşurate
verifică instalaţii electrice dacă:

Operatorul economic a contractat


și/sau executat lucrări/activităţi
permise conform tipului de atestat
ANRE poate suspenda Atestatul acordat unui
deţinut, fără să deţină, permanent,
operator economic care proiectează, execută şi
cel puţin o structură minimă de
verifică instalaţii electrice dacă:
personal autorizat / calificat
corespunzătoare tipului de atestat
deţinut

operatorul economic nu îndeplineşte


ANRE poate suspenda Atestatul acordat unui
criteriile de bonitate financiară
operator economic care proiectează, execută şi
corespunzătoare procedurii
verifică instalaţii electrice:
aplicabile

ANRE poate suspenda Atestatul acordat unui


La cererea motivată a titularului de
operator economic care proiectează, execută şi
atestat;
verifică instalaţii electrice:
Atestatele emise de ANRE pentru desfăşurarea Proiectarea, executarea şi
activităţilor operatorilor economici în instalaţii verificarea instalațiilor electrice de
electrice instituie competenţe privind: joasă, medie şi înaltă tensiune

Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor în


sectorul energiei electrice, conform Legii nr. reprezentanţii operatorilor de reţea
123/2012 se fac, după caz, de:

Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor în


reprezentanţii împuterniciţi ai
sectorul energiei electrice, conform Legii nr.
consiliilor locale
123/2012 se fac, după caz, de:

Durata de valabilitate a Atestatelor emise de


Nelimitată
ANRE este:

Elaborarea de documentaţii de proiectare sau


Constituie contravenţie şi se
executarea instalaţiilor electrice fără Atestat
sancţionează
valabil emis de ANRE:

Operatorul economic aflat în procedură de Poate solicita Atestat provizoriu


faliment emis de ANRE

prestează serviciul public pentru


toţi utilizatorii reţelelor electrice de
Conform atribuţiilor principale prevăzute în distribuţie, permiţând accesul
Cod tehnic al reţelelor electrice de distribuţie nediscriminatoriu la reţelele
(Codul RED), operatorii de distribuţie: electrice de distribuţie oricărui
solicitant care îndeplineşte cerinţele
tehnice prevăzute în Cod

Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie SC ELECTRICA SA, în calitate de


(Codul RED) este administrat de: elaborator

Elaborarea planului de dezvoltare a reţelelor


electrice de distribuţie, conform prevederilor
tipurile de consumatori racordaţi la
Codului tehnic al reţelelor electrice de
reţelele elcetrice de distribuţie
distribuţie (Codul RED), are la bază ca date de
intrare:

Elaborarea planului de dezvoltare a reţelelor


prognoza de consum pe o
electrice de distribuţie, conform prevederilor
perspectivă de 5 ani, pusă la
Codului tehnic al reţelelor electrice de
dispoziţie de furnizori şi
distribuţie (Codul RED), are la bază ca date de
consumatori
intrare:
Limitele normate de variaţie a frecvenţei în
50 Hz - 6% … 50 Hz + 4%
funcţionare pe durata a 100 % din timp sunt:
În punctele de delimitare, la joasă tensiune, în
condiţii normale de exploatare, excluzând
întreruperile, pe durata oricărui interval de timp
de o săptămână, 95 % din valorile efective, 5%
mediate pe o durată de 10 minute, ale tensiunii
furnizate, nu trebuie să aibă, faţă de tensiunea
nominală o abatere mai mare de:

OD asigură sosirea echipei de intervenţie în


minimum de timp din momentul luării la
cunoştinţă cu privire la întreruperea căii de
pentru mediul rural, în condiţii
alimentare/evacuare a energiei la un loc de
normale de vreme, în maximum18
consum şi/sau de producere, astfel încât
ore
restabilirea acesteia, după o întrerupere
neplanificată, trebuie să se realizeze, începând
cu 1 ianuarie 2019 după cum urmează

Operatorul de distribuţie este obligat să


răspundă unui utilizator care reclamă calitatea
curbei de tensiune în punctul de delimitare: În termen de 10 zile lucrătoare

Operatorul de distribuţie este obligat să


răspundă unui utilizator care reclamă calitatea
curbei de tensiune în punctul de delimitare: La toate reclamaţiile scrise

Operatorul de distribuţie este obligat să


răspundă unui utilizator care reclamă calitatea
curbei de tensiune în punctul de delimitare: La toate reclamaţiile scrise

Elaborarea planului de dezvoltare a RED are la


bază ca date de intrare prognozele de producţie
minim 2 ani
şi de consum de energie electrică pe o perioadă
de:

Elaborarea planului de dezvoltare a RED are la


bază ca date de intrare prognozele de producţie
minim 5 ani
şi de consum de energie electrică pe o perioadă
de:

Planul de perspectivă pe termen mediu pentru


dezvoltarea şi modernizarea RED se elaborează 3 ani
pentru o perioadă de:

Ministerul de resort, cu consultarea


Planificarea dezvoltării şi modernizării reţelelor
ANRE şi a operatorilor de
electrice de distribuţie se face de către:
distribuţie
Gestionarea, exploatarea,
mentenanţa, modernizarea şi
dezvoltarea instalaţiilor electrice
Printre activităţile desfăşurate de operatorul de aflate în patrimoniu (linii electrice,
distribuţie se numără şi: staţii de transformare, puncte de
alimentare, posturi de transformare,
instalaţii de protecţie şi
automatizare etc)

Printre activităţile desfăşurate de operatorul de Aprobarea tarifelor de distribuţie a


distribuţie, precizate în Codul reţelelor electrice energiei electrice, stabilite în
de distribuţie (Codul RED), se numără şi: funcţie de structura cheltuielilor

Gestionarea, exploatarea,
Printre activităţile desfăşurate de operatorul de
mentenanţa, modernizarea şi
distribuţie, precizate în Codul reţelelor electrice
dezvoltarea instalaţiilor proprii din
de distribuţie (Codul RED), se numără şi:
reţelele electrice de distribuţie

Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor Stabilirea unui set de reguli şi


electrice de distribuţie (Codul RED) se norme în vederea asigurării
regăsesc: iluminatului public

Stabilirea unui set de reguli şi


Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor
norme în vederea asigurării
electrice de distribuţie (Codul RED) se
accesului utilizatorilor la reţelele
regăsesc:
electrice de distribuţie

Stabilirea unui set de reguli şi


Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor
norme în vederea asigurării
electrice de distribuţie (Codul RED) se
accesului utilizatorilor la reţelele
regăsesc:
electrice de transport

Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor Stabilirea unui set de reguli şi


electrice de distribuţie (Codul RED) se norme în vederea asigurării
regăsesc: iluminatului public

Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor Stabilirea cerinţelor pentru


electrice de distribuţie (Codul RED) se dezvoltarea reţelelor electrice de
regăsesc: distribuţie
Termenul standard pentru transmiterea
contractului de distribuţie (oferta operatorului
de distribuţie), de la înregistrarea cererii de maximum 20 zile calendaristice
încheiere a contractului, însoţită de
documentaţia completă, este de:

Administrarea documentaţiei
Printre responsabilităţile şi obligaţiile tehnice şi a normelor care
operatorului de distribuţie precizate în Codul reglementează proiectarea,
reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) funcţionarea, întreţinerea şi
sunt incluse: dezvoltarea instalaţiilor componente
ale reţelelor electrice de distribuţie

Administrarea informaţiilor
Responsabilităţile operatorului de distribuţie
necesare pentru funcţionarea şi
precizate în Codul reţelelor electrice de
dezvoltarea reţelei de iliminat
distribuţie (Codul RED) includ:
public

Administrarea documentaţiei
tehnice şi normelor care
Responsabilităţile operatorului de distribuţie
reglementează proiectarea,
precizate în Codul reţelelor electrice de
funcţionarea, întreţinerea şi
distribuţie (Codul RED) includ:
dezvoltarea instalaţiilor componente
ale reţelelor electrice de distribuţie

De a promova si impune regulile şi


Scopul "Codului tehnic al reţelelor electrice de cerinţele de ordin comercial în
distribuţie" este: vederea bunei funcţionări a pieţei de
energie electrică

Prevederile standardului de performanţă pentru


Întrerupere accidentală a energiei
serviciul de distribuţie nu se aplică în situaţii
electrice
de:

Prevederile standardului de performanţă pentru


serviciul de distribuţie nu se aplică în situaţii Întrerupere accidentală a energiei
de: electrice
Prevederile standardului de performanţă pentru
serviciul de distribuţie nu se aplică în situaţii
Forţă majoră
de:

în cazul întreruperilor în
Prevederile standardului de performanţă pentru alimentarea cu energie electrică
serviciul de distribuţie nu se aplică: pentru executarea lucrărilor de
dezvoltare în vederea racordării
noilor utilizatori

Pe lângă alte condiţii pe care trebuie să le


să contracteze serviciul de
îndeplinească utilizatorii, pentru a beneficia de
distribuţie direct cu operatorul de
prevederile standardului de performanţă pentru
distribuţie
serviciul de distribuţie, trebuie ca:

Pe lângă alte condiţii pe care trebuie să le să aibă instalaţiile la tensiunea


îndeplinească utilizatorii, pentru a beneficia de nominală alternativă în gama 230 V
prevederile standardului de performanţă pentru – 110 kV şi la frecvenţa nominală
serviciul de distribuţie, trebuie ca: de 50 Hz;

Pe lângă alte condiţii pe care trebuie să le


îndeplinească utilizatorii, pentru a beneficia de să respecte condiţiile prevăzute în
prevederile standardului de performanţă pentru contractul de distribuţie/furnizare
serviciul de distribuţie, trebuie ca:

Standardul de performanţă pentru serviciul de


distribuţie a energiei electrice stabileşte Furnizarea energiei electrice
indicatorii de performanţă privind:

Standardul de performanţă pentru serviciul de


continuitatea alimentării cu energie
distribuţie a energiei electrice stabileşte
electrică a utilizatorilor
indicatorii de performanţă privind:

Standardul de performanţă pentru serviciul de


calitatea comercială a serviciului de
distribuţie a energiei electrice stabileşte
distribuţie a energiei electrice
indicatorii de performanţă privind:
Standardul de performanţă pentru serviciul de Debranşarea consumatorilor rău-
distribuţie a energiei electrice stabileşte platnici de la relele electrice de
obligaţiile operatorilor de distribuţie referitor la distribuţie

Standardul de performanţă pentru serviciul de Debranşarea consumatorilor rău-


distribuţie a energiei electrice stabileşte platnici de la relele electrice de
obligaţiile operatorilor de distribuţie referitor la distribuţie

Standardul de performanţă pentru serviciul de Debranşarea consumatorilor rău-


distribuţie a energiei electrice stabileşte platnici de la relele electrice de
obligaţiile operatorilor de distribuţie referitor la distribuţie
Standardul de performanţă pentru serviciul de
continuitatea alimentării cu energie
distribuţie a energiei electrice stabileşte
electrică a utilizatorilor
indicatorii de performanţă privind:

Standardul de performanţă pentru serviciul de Evenimentele accidentale produse


distribuţie a energiei electrice stabileşte de terţi asupra reţelelor electrice din
indicatorii de performanţă privind: patrimoniul public

Standardul de performanţă pentru serviciul de Evenimentele accidentale produse


distribuţie a energiei electrice stabileşte de terţi asupra reţelelor electrice din
indicatorii de performanţă privind: patrimoniul public

În situația în care, din motive obiective,


operatorul de distribuţie renunță la întreruperea
48 ore înainte de data stabilită
planificată, el are obligația de a informa
pentru începerea lucrărilor.
utilizatorii ce urmau a fi afectați de aceasta cu
minimum:
După depunerea documentaţiei complete de
către utilizator, în situaţia în care soluţia de
racordare se stabileşte prin fişă de soluţie, 20 zile calendaristice în cazul
operatorul de reţea are obligaţia să transmită racordării la joasă tensiune
solicitantului avizul tehnic de racordare în
maximum:
După depunerea documentaţiei complete de
către utilizator, în situaţia în care soluţia de
racordare se stabileşte prin fişă de soluţie, 30 zile calendaristice în cazul
operatorul de reţea are obligaţia să transmită racordării la joasă tensiune
solicitantului avizul tehnic de racordare în
maximum:

Standardul de performanţă pentru serviciul de


distribuţie a energiei electrice se aplică şi în
relaţiile dintre operatorii de distribuţie şi nu
titularii cererilor de racordare la reţeaua
electrică de interes public ?

Pentru argumentarea răspunsului la reclamaţiile


privind calitatea curbei de tensiune, operatorul
de distribuţie este obligat să realizeze
monitorizarea principalilor parametri de calitate
3 zile consecutive
prevăzuţi în standardul de performantă pentru
serviciul de distribuţie a energiei electrice, în
punctul de delimitare, pe o perioadă de
minimum:

Verificarea dimensionării, în proiectare, a


reţelelor electrice de distribuţie, conform
criteriul pierderilor minime de
prevederilor Codului tehnic al reţelelor electrice
energie
de distribuţie (Codul RED), se face ţinând
seama de:
Verificarea dimensionării, în proiectare, a
reţelelor electrice de distribuţie, conform
criteriul pierderilor minime de
prevederilor Codului tehnic al reţelelor electrice
energie
de distribuţie (Codul RED), se face ţinând
seama de:

În situaţia racordarii de generatoare la instalaţia


de utilizare a unui loc de consum existent, fără
nu este obligatorie actualizarea
evacuarea de energie electrică în reţeaua
dosarului instalaţiei de utilizare
operatorului de reţea, indiferent de regimul de
funcţionare al utilizatorului

În situaţia racordarii de generatoare la instalaţia


de utilizare a unui loc de consum existent, fără
este obligatorie actualizarea
evacuarea de energie electrică în reţeaua
dosarului instalaţiei de utilizare
operatorului de reţea, indiferent de regimul de
funcţionare al utilizatorului

Cererile de racordare pentru locuri de producere


cu puteri instalate de până la 50 MW inclusiv şi obligatoriu operatorului de
cele pentru locuri de consum cu puteri maxim distribuţie concesionar din zona
simultan absorbite de până la 50 MW inclusiv, respectivă
se adresează de către solicitanţi:

Cererile de racordare pentru locuri de producere


cu puteri instalate de până la 50 MW inclusiv şi
operatorului de distribuţie
cele pentru locuri de consum cu puteri maxim
concesionar din zona respectivă
simultan absorbite de până la 50 MW inclusiv,
se adresează de către solicitanţi:

operatorul de reţea la care a fost


depusă cererea de racordare, chiar
dacă opţiunea scrisă a utilizatorului
Avizul tehnic de racordare se emite de către:
este pentru o variantă de soluţie de
racordare la reţeaua electrică
deţinută de un alt operator de reţea
Valabilitatea atestatului emis unui operator
economic pentru proiectarea, executarea şi 2 ani de la data emiterii atestatului
verificarea instalațiilor electrice este sau, după caz, de la data ultimei
condiţionată de verificarea şi vizarea periodică vizări a acestuia.
a acestuia, la un termen de:

Valabilitatea atestatului emis unui operator


economic pentru proiectarea, executarea şi 2 ani de la data emiterii atestatului
verificarea instalațiilor electrice este sau, după caz, de la data ultimei
condiţionată de verificarea şi vizarea periodică vizări a acestuia.
a acestuia, la un termen de:

Un electrician autorizat gradul IIIA sau IVA,


poate desfășura activități de proiectare, în în instalații electrice cu tensiunea
calitate de persoană fizică autorizată, fără nominală maximă de 20 kV
atestat emis de Autoritatea competentă:

Operatorii economici pot desfășura fără atestate încercări de echipamente montate în


emise de ANRE activități de: instalaţii electrice de joasă tensiune

executare lucrări de vopsire a


Operatorii economici pot desfășura fără atestate elementelor de susţinere a reţelelor
emise de ANRE activități de: electrice / defrişare pentru culoarul
de trecere al liniilor electrice
aeriene.

având o putere electrică instalată


În calitate de persoană fizică autorizată, de maximum 10 kW şi la o tensiune
electricianul autorizat gradul I poate executa nominală mai mică de 1 kV, numai
instalaţii electrice interioare dacă deţine un atestat emis de
ANRE

pentru unul sau mai multe locuri de


consum, în funcţie de opţiunea
Un contract de furnizare se încheie:.
clientului final, chiar dacă sunt mai
mulți furnizori

Un contract de furnizare se încheie:. de regulă, pentru un loc de consum

Calitatea tensiunii se referă la calitatea undei de


accesul la reţelele de interes public
tensiune şi are în vedere
Calitatea tensiunii se referă la calitatea undei de amplitudinea tensiunii, inclusiv
tensiune şi are în vedere flicker

La încetarea perioadei de valabilitate a


contractului de furnizare a energiei electrice, În termen de maximum 42 de zile
clientul final de energie electrică are dreptul să de la încetarea contractului de
primească de la furnizor decontul final de furnizare a energiei electrice
regularizare

Pentru asigurarea transportului/distribuţiei


energiei electrice prin reţelele electrice până la
clientul final, se încheie contract/contracte de
producător şi clientul final
reţea între:

Pentru asigurarea transportului/distribuţiei


energiei electrice prin reţelele electrice până la
clientul final, se încheie contract/contracte de operatorul de reţea şi furnizorul
reţea între: clientului final

manevrele ce se executa si
Convenţia de exploatare este un act juridic prin
eventualele despăgubiri ce se pot
care sunt precizate aspecte legate de:
acorda in cazul unui incident
manevrele ce se executa si
Convenţia de exploatare este un act juridic prin
eventualele despăgubiri ce se pot
care sunt precizate aspecte legate de:
acorda in cazul unui incident

Convenţia de exploatare, anexă la contractul de


furnizare a energiei electrice, este un act juridic consumator si producător
încheiat intre:

Energia electrică reactivă nu se plătește

Un client final cu o putere aprobată prin avizul este obligat să prezinte prognoze
tehnic de racordare/certificatul de racordare de orare de consum furnizorului cu
cel puţin 1 MVA, care are relaţii contractuale

Sunt definite ca locuri de consum cu consum


mare, locurile de consum ale clienţilor finali
noncasnici la care puterea aprobată prin avizul 50 kW
tehnic de racordare sau, acolo unde există, prin
certificatul de racordare, depăşeşte:
În cazul furnizării energiei electrice în baza
unui contract încheiat pe piaţa concurenţială,
întreruperea alimentării cu energie electrică cu un preaviz de cel puţin10 zile
pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale
de către beneficiar se face:

În cazul furnizării energiei electrice în baza


unui contract încheiat pe piaţa concurenţială,
cu un preaviz de cel puţin 5 zile
întreruperea alimentării cu energie electrică
lucrătoare în cazul clienţilor casnici
pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale
de către beneficiar se face:

Furnizarea energiei electrice către clientul final fără încheierea contractului de


se realizează: furnizare, pe bază de negocieri

Furnizarea energiei electrice către clientul final


în temeiul unui contract de furnizare
se realizează:

În funcţie de domeniul de utilizare a energiei


electrice consumate, clienţii finali pot fi:
industriali

În funcţie de domeniul de utilizare a energiei


electrice consumate, clienţii finali pot fi:
clienţi casnici

ansamblul format din contorul de


Prin grup de măsurare a energiei electrice în
energie electrica si elementele de
sistem indirect se înţelege:
securizare

întotdeauna ca punctul unei reţele


electrice în care se delimitează
Punctul de delimitare între instalaţiile electrice
patrimonial instalaţiile electrice ale
este definit:
utilizatorului de cele ale
operatorului de reţea
punct al unei reţele electrice care
Punctul de măsurare a energiei electrice este delimitează patrimonial instalaţiile
definit ca: electrice ale utilizatorilor de cele ele
operatorilor de reţea

Regulamentul de furnizare a energiei electrice traderilor de energie electrică şi


la clienţii finali se aplicã: clienţilor acestora
Regulamentul de furnizare a energiei electrice furnizorilor si clienţilor finali de
la clienţii finali se aplicã: energie electrică

Se considera o întrerupere de alimentare


situaţia în care valorile efective ale tensiunilor sub 1 % din tensiunea de referinţă
de linie/fază din punctul de conectare sunt:

Preavizul de deconectare se poate transmite


clientului final: numai telefonic

Preavizul de deconectare se poate transmite printr-o modalitate de comunicare


clientului final: agreată de părţi prin contractul de
furnizare a energiei electrice

Nerespectarea de către clientul final a


obligaţia de a reface instalaţia de
contractului de furnizare încheiat pe piaţa
racordare
concurenţială poate avea drept consecinţă:
Nerespectarea de către clientul final a
întreruperea furnizării energiei
contractului de furnizare încheiat pe piaţa
electrice
concurenţială poate avea drept consecinţă:

angajamentul operatorului de reţea


Avizul tehnic de racordare constituie: de a realiza instalaţia de racordare a
utilizatorului;

angajamentul operatorului de reţea


Avizul tehnic de racordare constituie: de a realiza instalaţia de racordare a
utilizatorului;

Avizul tehnic de racordare este un aviz scris pentru orice titular al locului de
valabil: producere/consum respectiv
numai pentru un anumit
Avizul tehnic de racordare este un aviz scris
amplasament al locului de
valabil:
producere/consum

Avizul tehnic de racordare trebuie obţinut: pentru orice loc nou de consum

utilizator sau de împuternicitul legal


Cererea pentru racordare la reţea trebuie să fie
al utilizatorului.
în mod obligatoriu semnată de:

Cererea pentru racordare la reţea şi


se trimit obligatoriu prin poştă
documentaţia anexată acesteia:

se pot depune direct la centrele


Cererea pentru racordare la reţea şi
teritoriale de relaţii cu clienţii
documentaţia anexată acesteia:
organizate de operatorul de reţea;

Conform Regulamentului privind racordarea


utilizatorilor la reţelele electrice de interes orice deţinător de reţea
public, operator de reţea este:

Conform Regulamentului privind racordarea


operatorul de transport şi de sistem
utilizatorilor la reţelele electrice de interes
public, operator de reţea este:

Dacă se solicită avizul tehnic de racordare


certificatul de urbanism al
pentru o organizare de de şantier, documentaţia
obiectivului pentru care se
anexată cererii va cuprinde în mod obligatoriu
organizează şantierul, în termen de
şi:
valabilitate, in copie;

Dacă se solicită avizul tehnic de racordare


certificatul de urbanism al
pentru o organizare de de şantier, documentaţia
obiectivului pentru care se
anexată cererii va cuprinde în mod obligatoriu
organizează şantierul, în termen de
şi:
valabilitate, in copie;
Documentaţia anexata cererii de emitere a
valoarea capitalului social, in cazul
avizului tehnic de racordare are o structura ce
persoanelor juridice
depinde de:

nu face parte din instalaţia de


Contorul de energie electrică
racordare;

Lucrările pentru realizarea instalaţiilor cuprinse


între punctul de racordare si punctul de de către operatorul de reţea, cu
delimitare la racordarea unui utilizator se personal propriu
execută:

Ulterior emiterii avizului tehnic de racordare, o dacă este înscrisă în avizul tehnic de
soluţie de racordare este valabilă: racordare

Operatorul de reţea va comunica în scris


utilizatorul nu este de acord cu
solicitantului imposibilitatea de a emite aviz
soluţia stabilită de operatorul de
tehnic de racordare si motivele justificate ale
reţea
refuzului in situaţia în care:

Operatorul de reţea va comunica în scris


utilizatorul nu este de acord cu
solicitantului imposibilitatea de a emite aviz
soluţia stabilită de operatorul de
tehnic de racordare si motivele justificate ale
reţea
refuzului in situaţia în care:

Parcurgerea unei etape preliminare de


documentare şi informare a viitorului utilizator
este obligatorie pentru utilizator;
pentru racordarea acestuia la reţeaua electrică:

Operatorii de distribuţie emit avize tehnice de


racordare utilizatorilor numai după obţinerea de
la operatorul reţelei electrice din amonte fie a
toţi operatorii de distribuţie, dar
avizelor tehnice de racordare proprii ce conţin
numai în cazul unor puteri aprobate
condiţiile tehnico-economice de racordare
de peste 1MW
suplimentare, fie a răspunsului la solicitarea de
actualizare a certificatului de racordare
Operatorii de distribuţie emit avize tehnice de
racordare utilizatorilor numai după obţinerea de
la operatorul reţelei electrice din amonte fie a
toţi operatorii de distribuţie, dar
avizelor tehnice de racordare proprii ce conţin
numai în cazul unor puteri aprobate
condiţiile tehnico-economice de racordare
de peste 1MW
suplimentare, fie a răspunsului la solicitarea de
actualizare a certificatului de racordare

Pentru un loc de producere sau de consum nou,


contractul încheiet cu un furnizor de
documentaţia anexată cererii de racordare va
energie electrică
cuprinde obligatoriu:

Pentru un loc de producere sau de consum nou,


certificatul de urbanism în termen
documentaţia anexată cererii de racordare va
de valabilitate, în copie;
cuprinde obligatoriu:
Planul de situaţie cu amplasarea in zona a
locului de consum, care face parte din vizat de emitentul certificatului de
documentele necesare solicitării unui aviz urbanism ca anexă la acesta
tehnic de racordare, trebuie sa fie:

În vederea obţinerii avizului tehnic de racordare


prin intermediul operatorului pieţei
solicitanţii se pot adresa operatorului la reţeaua
de energie electrica
căruia doresc să se racordeze :

În vederea obţinerii avizului tehnic de racordare


prin intermediul operatorului pieţei
solicitanţii se pot adresa operatorului la reţeaua
de energie electrica
căruia doresc să se racordeze :

Operatorul de reţea are obligaţia să transmită


utilizatorului studiul de soluţie avizat conform
reglementărilor, în termen de maximum ........
în cazul racordării la o reţea cu tensiunea de şapte luni
110 kV sau mai mare, calculat de la data
încheierii contractului pentru elaborarea
studiului de soluţie

Loc de consum temporar este un loc de


de către un producător
consum în care se utilizează energie electrică
pentru organizarea sau desfăşurarea
Loc de consum temporar este un loc de unor activitati ocazionale
consum în care se utilizează energie electrică

poate avea mai multe locuri de


Un consumator: consum, dar numai în incinte sau
zone diferite;

poate avea mai multe locuri de


Un consumator:
consum, în incinte sau zone diferite;

înainte de a începe executarea


Utilizatorii reţelelor electrice au obligaţia
instalaţiei de utilizare care urmează
solicitării avizului tehnic de racordare:
să fie racordată la reţeaua electrică;

În situaţia în care prin studiul de soluţie s-au


stabilit mai multe soluţii, utilizatorul trebuie să
opteze pentru una dintre aceste soluţii şi să îşi
trei luni;
exprime opţiunea în scris într-un interval de
maximum ........ de la comunicarea de către
operatorul de reţea a studiului de soluţie avizat
conform reglementărilor în vigoare.

Fişa de soluţie este elaborată de: utilizatori

locurile de consum individuale ale


Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă
utilizatorilor de tip clienţi casnici,
de soluţie pentru:
indiferent de puterea solicitată

utilizatorii de tip distribuitori,


Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă
indiferent de tensiunea reţelei la
de soluţie pentru:
care se racordează

utilizatorii de tip distribuitori,


Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă
indiferent de tensiunea reţelei la
de soluţie pentru:
care se racordează
locurile de consum existente pentru
care se solicită un spor de putere ce
Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă poate fi acordat prin instalaţiile de
de soluţie pentru: racordare existente, indiferent de
tensiunea reţelei la care sunt
racordate.

locurile de consum individuale ale


Soluţia de racordare se stabileşte printr-un
utilizatorilor de tip clienţi casnici,
studiu de soluţie pentru:
indiferent de puterea solicitată

locurile de consum şi/sau de


Soluţia de racordare se stabileşte printr-un producere care se racordează la
studiu de soluţie pentru: reţele electrice având tensiunea
nominală de 110 kV sau mai mare;

locurile de consum având puterea


maximă simultană absorbită mai
Soluţia de racordare se stabileşte printr-un
mică de 30 kVA, indiferent de
studiu de soluţie pentru:
categoria din care fac parte din
punct de vedere al activităţii lor

locurile de consum având puterea


maximă simultană absorbită mai
Soluţia de racordare se stabileşte printr-un
mică de 30 kVA, indiferent de
studiu de soluţie pentru:
categoria din care fac parte din
punct de vedere al activităţii lor
utilizatorii care solicită
modificarea/îmbunătăţirea
instalaţiilor de racordare existente
Soluţia de racordare se stabileşte printr-un
sau creşterea gradului de siguranţă
studiu de soluţie pentru:
în punctul de delimitare, dacă
lucrările necesare nu pot fi stabilite
prin fişă de soluţie

Studiile de soluţie se avizează atât de către


operatorii de distribuţie cât şi de către racordarea utilizatorilor la reţeaua
operatorul de transport şi de sistem în toate de medie tensiune
cazurile în care prevăd:

Studiile de soluţie se avizează atât de către


racordarea la reţeaua electrică de
operatorii de distribuţie cât şi de către
distribuţie a centralelor / grupurilor
operatorul de transport şi de sistem în toate
dispecerizabile
cazurile în care prevăd:

În situaţia unui loc de producere, utilizatorul


conform prevederilor din contractul
are obligaţia să constituie garanţia financiară
de racordare
înscrisă în avizul tehnic de racordare .

În situaţia unui loc de producere, utilizatorul


anterior încheierii contractului de
are obligaţia să constituie garanţia financiară
racordare
înscrisă în avizul tehnic de racordare .

În situaţia unui loc de consum, utilizatorul are anterior încheierii contractului de


obligaţia să constituie garanţia financiară racordare

Lucrările de întărire necesare în vederea


operatorul de reţea suportă integral
evacuării în reţea a puterii aprobate
costurile de realizare a acestor
utilizatorilor se realizează de către operatorul
lucrări
de reţea şi
Lucrările de întărire necesare pentru racordarea pe cheltuiala acestuia, în
unui loc de consum, se realizează de către conformitate cu prevederile legale
operatorul de reţea şi în vigoare.

Instalaţia de racordare realizată, conform


rămâne în patrimoniul utilizatorului
contractului de racordare, pentru un utilizator

Instalaţia de racordare realizată, conform


rămâne în patrimoniul utilizatorului
contractului de racordare, pentru un utilizator

în termen de maximum 10 zile


Pentru utilizatorii clienţi casnici, punerea sub
calendaristice de la data încheierii
tensiune a instalaţiilor de utilizare trebuie
contractului pentru furnizarea
făcută
energiei electrice

Punctul de delimitare în cazul racordării unei cu respectarea condiţiei ca


zone industriale, comerciale sau de servicii tensiunea punctului de delimitare să
comune la reţeaua electrică de distribuţie fie egală cu tensiunea instalaţiei de
se stabileşte utilizare

realizată între punctul de racordare


la reţeaua electrică de interes public
şi punctul de delimitare dintre
Instalatia de racordare este instalaţia electrică
instalaţiile operatorului de reţea şi
instalaţiile utilizatorului, excluzând
contorul de energie electrică;".

de către un constructor atestat,


Lucrările de realizare a instalaţiei de racordare numai după încheierea de către
se execută: acesta a contractului de execuţie cu
utilizatorul

Lucrările de realizare a instalaţiei de racordare de către un operator economic


se execută: atestat de ANRE
în situaţia locurilor de producere
care nu au fost puse sub tensiune,
dacă se modifica numărul şi puterea
Utilizatorul are obligaţia să solicite operatorului
grupurilor generatoare, fără
de reţea actualizarea avizului tehnic de
depăşirea puterii aprobate prin
racordare valabil:
avizul tehnic de racordare, şi daca
nu se schimbă condiţiile tehnico-
economice de racordare la reţea

în situaţia locurilor de producere


care nu au fost puse sub tensiune,
dacă se modifica numărul şi puterea
Utilizatorul are obligaţia să solicite operatorului
grupurilor generatoare, fără
de reţea actualizarea avizului tehnic de
depăşirea puterii aprobate prin
racordare valabil:
avizul tehnic de racordare, şi daca
nu se schimbă condiţiile tehnico-
economice de racordare la reţea

în situaţia dezvoltării din punct de


vedere tehnic şi energetic a
Utilizatorul are obligaţia să solicite operatorului activităţii utilizatorului la un loc de
de reţea actualizarea certificatului de racordare: consum şi/ sau de producere,
necesitând un spor de putere faţă de
puterea aprobată

Metodologiile de reglementare a preţurilor şi


de autoritatea competentă
tarifelor în sectorul energiei electrice se aprobă:

La cererea scrisă a unui client final, furnizorul


este obligat să comunice, în scris, o ofertă
5 zile lucrătoare
privind condiţiile de furnizare a energiei
electrice, într-un interval de cel mult:

Planurile de investiţii şi de dezvoltare a reţelei


Ministerul Economiei si Mediului
de transport elaborate de operatorul de transport
de Afaceri
şi de sistem se aprobă de către:

Contractul dintre furnizorul de energie


Ministerul Economiei si Mediului
electrică şi un client final trebuie elaborat în
de Afaceri
conformitate cu reglementările emise de:

contract pentru racordarea


instalației unui utilizator la rețeaua
Contractul de reţea este un
electrică de distribuţie sau la
rețeaua electrică de transport;
contract pentru racordarea
instalației unui utilizator la rețeaua
Contractul de reţea este un
electrică de distribuţie sau la
rețeaua electrică de transport;

pe baza mai multor contracte de


Alimentarea cu energie electrică a unui loc de furnizare încheiate cu furnizori
consum se poate face: diferiţi, indiferent de puterea
aprobată

Alimentarea cu energie electrică a unui loc de pe baza unui singur contract de


consum se poate face: furnizare

pentru o durată limitată, în cazurile


Contractul de reţea se încheie în care operatorul de reţea solicită
acest lucru

pentru o durată limitată, în cazurile


Contractul de reţea se încheie
în care clientul solicită acest lucru

În cazul în care facturarea se face pe baza unui


consum de energie electrică estimat, prevăzut
de către clientul finsl
într-o convenţie de consum, aceasta este
stabilită ;

Prevederile contractuale întemeiate pe


dispoziţii ale actelor normative, la data intrării
se modifică de drept
în vigoare a modificării actelor normative
respective:

pot impune furnizorului orice


modalitate de plată, chiar dacă nu
Clienţii finali de energie electrică:
este pusă la dispoziţie de către
acesta

În cazul în care, într-un loc de consum, energia


se încheie, în anumite cazuri, un
electrică este utilizată atât pentru activităţi
singur contract de furnizare
economice, cât şi pentru consum casnic

În cazul unui refuz de constituire a garanţiilor


clientul final poate fi deconectat
conform Regulamentului de furnizare a energiei
numai după o decizie a ANRE
electrice la clienţii finali şi a procedurilor
pentru cazul respectiv
specifice
În cazul unui refuz de constituire a garanţiilor furnizorul are dreptul să solicite
conform Regulamentului de furnizare a energiei operatorului de distribuţie
electrice la clienţii finali şi a procedurilor deconectarea clientului final de la
specifice reţea

Dacă între operatorul de reţea/furnizor şi


clientul final apar neînţelegeri/dispute şi părţile numai în cazul disputelor apărute în
nu ajung la o înţelegere, acestea se pot adresa derularea contractului de
ANRE în vederea declanşării procesului de reţea/furnizare a energiei electrice
soluţionare la nivelul acesteia

Pentru clienţii vulnerabili care din motive de în cel mai scurt timp de la
sănătate necesită continuitatea alimentării momentul în care primeşte
locuinţei cu energie electrică, operatorul de informaţia de la furnizor privind
rețea asigură o sursă suplimentară de alimentare încadrarea clientului în această
a locului de consum categorie.

Furnizorul are dreptul să recalculeze consumul


numai în cazul în care contorul a
de energie electrică pentru o perioadă
fost defect
anterioară

Furnizorul are dreptul să recalculeze consumul


în cazul unei facturări eronate a
de energie electrică pentru o perioadă
consumului
anterioară

Deconectarea de la reţeaua electrică a clienţilor este permisă pentru perioade mici


vulnerabili de timp

Un client final poate fi încadrat în categoria de este client casnic situat în mediul
client vulnerabil dacă: rural

conţine condiţiile tehnico-


Certificatul de racordare emis de către economice de racordare la reţea a
operatorul de reţea unui loc de consum şi/ sau de
producere

conţine condiţiile tehnico-


Certificatul de racordare emis de către economice de racordare la reţea a
operatorul de reţea unui loc de consum şi/ sau de
producere

Perioada de valabilitate a certificatului de


racordare este egală cu 12 luni de la emitere

Emiterea certificatului de racordare de către


gratuit
operatorul de reţea se face
Numărul şi localizarea punctelor de delimitare
între instalaţia de racordare şi instalaţia de de catre utilizator
utilizare se stabilesc

Punctul de delimitare în cazul locuinţelor


întotdeauna la limita de proprietate
individuale se stabileşte

Dacă sunt necesare lucrări de întărire a reţelei


electrice în amonte de punctul de racordare
pentru crearea condiţiilor tehnice necesare
racordării, operatorul de reţea solicită, prin oricărui loc de producere
avizul tehnic de racordare, constituirea unei
garanţii financiare în favoarea sa, de către
utilizatorul
I - IANUARIE 2020

Varianta b Varianta c

Ansamblul de reguli prin care


Obligaţia unor persoane fizice sau
un terţ îşi exercită dreptul de
juridice de a consuma energie
a se racorda şi de a folosi, în
electrica achiziţionata de pe piaţa
condiţiile legii, reţelele
de energie electrica in regim
electrice de transport şi
concurenţial
distribuţie;

doar de natură comercială tehnice şi comerciale

Autoritatea Naţionala de Autoritatea Naţionala de


Reglementare pentru Serviciile Reglementare in domeniul
Publice de Gospodărie Comunala Energiei

Respectarea reglementarilor
emise si a sistemului de
Gestiunea patrimoniului public
preturi si tarife in vigoare in
sectorul energiei electrice

drept de proprietate drept de servitute legală

combinată a energiei
doar a energiei termice
electrice si termice

Operatorul de Transport si de
Operatorul de distribuţie
Sistem

este obligată să asigure accesul la este obligată să asigure


reţea numai pentru producători de accesul la reţea, conform
energie electrică din surse reglementărilor autorităţii
regenerabile competente
Utilizează energie electrică pentru
cumpără energie electrică
funcţionarea receptoarelor
pentru propriul consum
electrocasnice din propria locuinţa,
casnic, excluzând consumul
precum si pentru realizarea de
pentru activităţi comerciale
activităţi comerciale sau prestarea
sau profesionale
de servicii

cumpăra energie electrica pentru este liber să îşi aleagă


consumul propriu si are dreptul de furnizorul de energie
a revinde surplusul pe piaţa de electrică de la care cumpără
energie electrica energie electrică

Zona adiacenta liniei electrice


zona de protecţie si zona de
aeriene situata la 10 m deasupra
siguranţa
acesteia
operatorului de distribuţie în
ministerului de resort executarea contractului de
concesiune

depășirea cu 30 de zile a
neplata facturilor
termenului scadent al unei facturi

sustragerea de energie electrică depășirea cu 30 de zile a


constatată prin hotărâre termenului scadent al unei
judecătorească definitivă facturi

sustragerea de energie
electrică constatată prin
consumarea unei cantităţi de
hotărâre judecătorească
energie mai mare decât cea
definitivă, neplata facturilor
contractată
sau în alte situaţii prevăzute
de legislaţia în vigoare.

furnizorul este îndreptăţit să


solicite unui client final
clientului final i se va rezilia constituirea de garanţii
contractul de furnizare financiare pentru o perioadă
de consum echivalent de
maximum un an

energiei electrice şi al
doar al energiei termice energiei termice produse în
cogenerare

reţeaua electrica cu tensiunea de reţeaua electrica cu tensiunea


linie nominala strict mai mare de de linie nominala pana la 110
110 kV kV inclusiv
atât autorizaţii de înfiinţare
pentru realizarea de noi
numai autorizaţii de înfiinţare capacităţi energetice de
pentru realizarea de noi capacităţi producere a energiei
energetice de producere a energiei electrice, cât şi licenţe
electrice pentru exploatarea
comercială a capacităţilor
energetice

ce deţine, sub orice titlu, o


reţea electrică de distribuţie
şi care răspunde de
Care întreţine si dezvolta reţeaua
exploatarea, de întreţinerea
electrica de transport al energiei
şi, dacă este necesar, de
electrice
dezvoltarea reţelei de
distribuţie într-o anumită
zonă

prin contracte bilaterale, la


Contracte bilaterale la tarife fixe preţuri negociate sau stabilite
prin oferte-tip

ansamblul instalaţiilor
electroenergetice
Ansamblul instalaţiilor
interconectate prin care se
electroenergetice interconectate
realizează producerea,
prin care se realizează numai
transportul, conducerea
transportul şi distribuţia energiei
operativă, distribuţia,
electrice
furnizarea şi utilizarea
energiei electrice

negociate cu solicitantul reglementate de ANRE

deține adeverință de
electricianul autorizat gradul I, în electrician autorizat și
calitate de persoană fizică desfăşoară activităţi de
autorizată, execută instalaţii realizare de instalații
electrice în limita competenței, electrice într-o formă care nu
fără atestat este prevăzută în
regulamentul de autorizare

electricianul autorizat gradul


desfăşoară activităţi de realizare de
I, în calitate de persoană
instalații electrice, pe cont propriu,
fizică autorizată, execută
fără a deține adeverință de
instalaţii electrice în limita
electrician autorizat
competenței, fără atestat
numai conform
de către operatorul de distribuţie reglementărilor emise de
ANRE

De a proiecta şi executa
De a proiecta şi executa instalaţii
instalaţii electrice cu orice
electrice cu orice putere instalată
putere instalată tehnic
tehnic realizabilă şi la o tensiune
realizabilă şi la o tensiune
nominală maximă de 6 kV
nominală maximă de 20 kV

. proiectarea, executarea şi
încălcarea prevederilor
verificarea instalaţiilor electrice
legislaţiei muncii
fără atestat şi/sau autorizaţie

sistarea justificată a alimentării cu încălcarea prevederilor


energie electrică a clienţilor; legislaţiei muncii

Să transmită la ANRE o
cerere şi documentaţie
Să transmită la ANRE o cerere şi
anexată, din care să reiasă
documentaţie anexată, din care să
atât calificarea cât si
reiasă doar experienţa practică în
experienţa profesională în
domeniul instalaţiilor electrice
domeniul instalaţiilor
electrice

linii electrice de distribuţie a linii electrice de distribuţie a


energiei electrice cu tensiune energiei electrice cu tensiune
nominala de 0,4 kV nominala de 20 kV

Realizarea de noi capacităţii


energetice de producere a
administrarea pieţelor centralizate
energiei electrice si energiei
termice in cogenerare

Realizarea de noi capacităţii


Realizarea de noi capacităţii
energetice de producere a
energetice de producere a energiei
energiei electrice si energiei
electrice în centrale eoliene
termice in cogenerare

Retehnologizarea
Reabilitarea capacităţilor de
capacităţilor de producere,
producere, transport şi distribuţie a
transport şi distribuţie a
energiei electrice
energiei electrice

Realizarea de noi capacităţii


Prestarea serviciului de
energetice de producere a energiei
sistem
electrice în centrale hidroelectrice
Realizarea de noi capacităţii
prestarea serviciului de transport al energetice de producere a
energiei electrice energiei electrice în centrale
hidroelectrice

Activitatea de instruire
profesională a personalului care
activitatea de furnizare a
lucrează in instalaţiile electrice din
energiei electrice
cadrul Sistemului Electroenergetic
Naţional

Activitatea de instruire
Realizarea de noi capacităţii
profesională a personalului care
energetice de producere a
lucrează in instalaţiile electrice din
energiei electrice în
cadrul Sistemului Electroenergetic
microhidrocentrale
Naţional

Legitimaţia/Adeverinţa de
Legitimaţia/Adeverinţa de electrician autorizat este
electrician autorizat este declarată declarată nulă, într-un ziar
nulă, într-un ziar local şi titularul local şi titularul achită un
achită o penalitate în cuantum de tarif de emitere a
200 RON indiferent de gradul şi duplicatului, conform
tipul de autorizare prevederilor din regulamentul
de autorizare

Un document obligatoriu,
care trebuie întocmit corelat
cu documenteie ,,Experienţă
Nerelevant
profesională" și ,,Pagina de
informaţii anexate cererii de
autorizare"

va fi prezentață ANRE pentru


a fi vizată, la termenul
va fi prezentață ANRE pentru a fi
prevăzut, după achitarea în
vizată, la termenul prevăzut, după
prealabil a tariful de vizare,
susținerea în prealabil a unui nou
diferit de tariful de acordare a
examen
respectivului tip şi grad de
autorizare

Autoritatea Naţionala de
Reglementare in domeniul CN Transelectrica SA
Energiei
Autoritatea Naţionala de
Operatorii de distribuţie
Reglementare in domeniul
concesionari
Energiei

Retehnologizarea capacităţilor
Realizarea de LEA 400 kV
energetice de producere existente

Reviziile si reparaţiile
Realizarea de stații de
curente efectuate asupra
transformare 400/110 kV
capacităţilor energetice

4 ani 5 ani

ANRSC - Autoritatea
ANRE - Autoritatea Naţională de
Naţională de Reglementare in
Reglementare în domeniul
domeniul Serviciilor
Energiei
Comunale

o linie de transport de energie Ansamblul instalaţiilor si


electrică ce traversează sau trece echipamentelor prin care se
peste graniţa dintre două state şi realizează tranzit de energie
care face legătura între sistemele electrica intre doua zone ale
de transport naţionale ale acelor sistemului electroenergetic
state naţional

Ordin al ministrului de resort Ordin al preşedintelui ANRE

prin vizarea la termen de către


ANRE a adeverinței de electrician pe bază de examen
autorizat

Operatorul de distribuţie
ANRE
local
activităţile şi serviciile publice de bunurile utilizate în
interes naţional din domeniul activitatea de furnizare a
energiei electrice. energiei electrice

bunurile utilizate în
bunurile aflate în proprietatea
activitatea de furnizare a
oricărui operator econimic
energiei electrice

nerespectarea de către producători


a obligaţiilor de producere şi/sau sustragerea de energie
de ofertare conform prevederilor electrica
legale

modificarea fără drept a


sustragerea de energie
componentelor instalaţiilor
electrica
energetice

modificarea fără drept a Nerespectarea


componentelor instalaţiilor reglementărilor emise de
energetice ANRE

Ministerul de resort ANRE

este obligat să achiziţioneze


poate achiziţiona energie electrică
energia electrică la preturi de
doar de pe piaţa reglementata
achiziţie reglementate

Ministerul Economiei şi Finanţelor ANRE

asigurarea protecţiei mediului, prin


reducerea emisiilor poluante faţă Promovarea utilizării surselor
de producerea separată a energiei regenerabile
electrice şi termice

realizarea unui randament global


anual de minimum 50% în cazul
unităţilor de cogenerare cu puteri Promovarea utilizării surselor
electrice instalate de peste 25 MW regenerabile

tuturor operatorilor de
la care acţionar majoritar nu este
distribuţie, indiferent de
statul român
acţionarul majoritar
Autorităţii Naţionale de
Ministerului de resort Reglementare în domeniul
Energiei

Ministerul de resort prin hotărâre a Guvernului

prin reglementări ale ANRE Ministerul de resort

Neplata abonamentului radio-


neplata facturilor
tv

Întreruperile programate,
Debranşarea consumatorilor rău- pentru executarea lucrărilor
platnici de la relele electrice de de dezvoltare,
distribuţie retehnologizare şi
mentenanţă

20 zile calendaristice de la data 30 zile calendaristice de la


depunerii documentaţiei complete data depunerii documentaţiei
de către utilizator complete de către utilizator

racordare ilegală la reţeaua de


neplata facturilor
distribuţie

refuz al clientului final de a


constitui garanţia solicitată
de furnizor atunci când acesta
racordare ilegală la reţeaua de
constată acţiuni menite să
distribuţie
denatureze în orice fel
indicaţiile echipamentelor de
măsurare

Consum de energie mai mare


decât cel aferent puterii
Plata cu întârziere a facturilor
aprobate prin avizul tehnic de
racordare

furnizorul desemnat de ANRE un operator economic ale


pentru a presta serviciul universal cărui acţiuni sau părţi sociale
de furnizare în condiţii specifice sunt deţinute în totalitate de
reglementate; statul român
Energia electrică obţinută
energia eoliană prin arderea combustibililor
fosili
Energia electrică obţinută
Energia electrică obţinută prin
prin arderea combustibililor
arderea gazelor naturale
fosili

Contravenţie Abatere

linia electrică ce leagă un


Linia electrica prin care se producător şi un furnizor de
transmite energia electrica de la energie electrică, în scopul
producător către mai mulţi alimentării directe a sediilor
consumatori proprii, a filialelor ori a
clienţilor eligibili ai acestora

Linia electrica prin care se Linia electrica prin care un


transmite energia electrica de la client final esta alimentat cu
producător către mai mulţi energie electrică direct dintr-
consumatori o stație de tranformare

poate fi mai mare de o lună, dar poate fi mai mare de o lună,


fără a depăşi 3 luni dar fără a depăşi 6 luni

consumul real de energie


electrică pe baza datelor de
pe baza unui consum estimat de
măsurare colectate de
către furnizor, cu regularizare la
sistemul de măsurare
cel mult șase luni
inteligentă a energiei
electrice

nu este obligatorie este obligatorie

ANRSC - Autoritatea
ANRE - Autoritatea Naţională de
Naţională de Reglementare in
Reglementare în domeniul
domeniul Serviciilor
Energiei
Comunale

Monitorizează siguranţa in
funcţionare a reţelelor electrice de
Încasează contravaloarea
distribuţie, precum si indicatorii de
energiei electrice furnizate
performanta ai serviciului de
distribuţie
Exploatează, retehnologizează,
Încasează contravaloarea
reabilitează si dezvolta reţelele
energiei electrice furnizate
electrice de iluminat public

exploatează,
retehnologizează, reabilitează
exploatează, retehnologizează,
si dezvolta instalaţiile de
reabilitează si dezvolta instalaţiile
măsurare si contorizare a
din reţelele electrice de distribuţie
transferului de energie spre
consumatorii casnici

Persoana juridică proprietară


Orice persoana care deţine, sub a reţelelor electrice de
orice titlu o reţea electrica de transport, pe care le
distribuţie si este titulara unei exploatează in baza licenţei
licenţe de distribuţie pentru furnizarea energiei
electrice

ierarhizarea surselor de
ierarhizarea surselor de alimentare alimentare cu energie
cu energie electrică după puterile electrică după capacitatea de
instalate a dispune rapid de o anumita
putere
operatorul de distribuţie care a
ANRE
emis avizul

instalaţiile din aval aferente


fiecărui punct de delimitare
dacă există un singur proprietar
sunt legate electric între ele
prin reţele ale utilizatorului.

să efectueze săpături de orice


fel sau să înfiinţeze plantaţii
clienți finali, alimentați din rețeaua
în zona de siguranţă a
de tranport, să conecteze la
reţelelor electrice de
instalația de racordare existentă o
transport, fără acordul
centrală electrică proprie.
operatorului de transport şi
de sistem

să efectueze construcţii de orice fel clienți finali, alimentați din


în zona de siguranţă a instalaţiilor, rețeaua de tranport, să
fără avizul de amplasament al conecteze la instalația de
operatorului de transport şi de racordare existentă o centrală
sistem electrică proprie.
să arunce obiecte de orice fel pe Sa consume energie electrica
reţelele electrice de transport sau prin instalaţii racordate direct
să intervină în orice alt mod asupra la cele ale reţelei electrice de
acestora transport

Sa consume energie electrica


Să cultive cereale pe terenul aflat
prin instalaţii racordate direct
în zona de siguranţă a reţelei
la cele ale reţelei electrice de
electrice de distribuţie
transport

li se interzice să limiteze sau să


îngrădească, prin execuţia de
împrejmuire, prin construcţii ori
prin orice alt mod, accesul la
instalaţii al operatorului de
distribuţie

li se permite depozitarea de
materiale pe culoarul de
li se interzice să consume energie trecere si in zonele de
electrica prin instalaţii racordate protecţie si de siguranţa ale
direct la cele ale reţelei electrice instalaţiilor, fara acordul
de distribuţie operatorului de reţea, cu
condiţia să fie proprietar al
terenului

elaborează normele de securitatea aprobă regulamentul privind


şi sănătate în muncă pentru racordarea utilizatorilor la
operatorii economici din sectorul reţelele electrice de interes
energiei electrice public

elaborează normele de securitatea


aprobă regulamentul privind
şi sănătate în muncă pentru
realizarea reţelei de iluminat
operatorii economici din sectorul
public
energiei electrice

Determinarea soluţiilor de
promovarea utilizării surselor noi racordare a utilizatorilor la
şi regenerabile de energie reţelele electrice de interes
public
Determinarea soluţiilor de
Promovarea utilizării gazelor
racordare a utilizatorilor la
naturale pentru producerea
reţelele electrice de interes
energiei electrice
public

Infracţiune Tentativa de infracţiune

aprobat prin ordin al preşedintelui Elaborat de Ministerul de


ANRE resort

2 utilizatori un utilizator

Proprietate publica a statului Proprietate privata a statului

reţeaua electrică de interes reţeaua electrica de interes


naţional şi strategic cu tensiunea naţional si strategic cu
de linie nominală mai mare de 110 tensiunea de linie nominala
kv cel mult egala cu 110 kV

ansamblul de linii electrice


ansamblul de linii prin care se
destinate conectării unui
transmite energie electrică de la o
producător de energie
capacitate energetică de producere
electrica de un utilizator al
a energiei electrice la un utilizator
sau

nu este obligatorie pentru o putere este obligatorie pentru orice


ceruta sub 100 kW loc de producere nou

sistemul electroenergetic situat pe


Totalitatea liniilor si staţiilor
teritoriul naţional; SEN constituie
electrice interconectate,
infrastructura de bază utilizată în
indiferent de nivelul de
comun de participanţii la piaţa de
tensiune
energie electrică

Da, doar sub aspectul


Nu stabilirii preţului de vânzare
e energiei electrice produse

contravenţie sau infracţiune,


infracţiune
după caz
în termen de 12 luni de la
în termen de 6 luni de la emitere,
emitere, dacă nu a fost
dacă nu a fost încheiat contractul
încheiat contractul de
de racordare;
racordare;

sa stabilească un sistem de să obţină toate avizele,


comunicare cu consumatorii de acordurile şi atestatele
energie electrică ce vor fi prevăzute de lege pentru
alimentaţi din instalaţiile electrice realizarea obiectivului
aflate în construcţie autorizat

Sa solicite autorităţilor locale


sa stabilească un sistem de
să asigure, pe întreaga durata
comunicare cu consumatorii de
a executării lucrărilor,
energie electrică ce vor fi
masurile de protecţie a
alimentaţi din instalaţiile electrice
persoanelor, bunurilor si
aflate în construcţie
mediului

Cancelariei Primului-
Ministerului de resort
ministru

zona adiacentă capacităţilor zona adiacentă capacităţii


energetice, extinsă în spaţiu, în energetice, extinsă în spaţiu,
care se instituie restricţii şi în care se introduc interdicţii
interdicţii în scopul asigurării privind regimul
funcţionării normale şi pentru construcţiilor, dar nu şi
evitarea punerii în pericol a pentru proprietarii terenurilor
persoanelor, bunurilor şi mediului din această zonă

zona adiacentă capacităţilor zona adiacentă capacităţii


energetice, extinsă în spaţiu, în energetice, extinsă în spaţiu,
care se instituie restricţii şi în care se introduc interdicţii
interdicţii în scopul asigurării privind regimul
funcţionării normale şi pentru construcţiilor, dar nu şi
evitarea punerii în pericol a pentru proprietarii terenurilor
persoanelor, bunurilor şi mediului din această zonă

centralizat, la limita zonei de


centralizat, la parter sau pe
proprietate asupra terenului, in
palier
exteriorul construcţiei
patru luni o lună

locurile de consum care se


racordează la reţele electrice
utilizatorii de tip distribuitori, de medie sau joasă tensiune,
indiferent de tensiunea reţelei la indiferent de puterea
care se racordează solicitată, dacă soluţia de
racordare este unică şi/sau
evidentă

locurile de consum şi/sau de


producere care, prin tipul lor
şi caracteristicile
echipamentelor instalaţiilor
locurile de consum existente de utilizare şi/sau al
pentru care se solicită un spor de proceselor tehnologice,
putere ce poate fi acordat prin impun necesitatea unei
instalaţiile de racordare existente, analize pentru stabilirea
indiferent de tensiunea reţelei la impactului racordării asupra
care sunt racordate. reţelei şi a celorlalţi
utilizatori şi stabilirea
măsurilor pentru încadrarea
acestui impact în limitele
normate

locurile de consum şi/sau de


locurile de consum individuale ale producere care se racordează
utilizatorilor de tip clienţi casnici, la reţele electrice având
indiferent de puterea solicitată tensiunea nominală de 110
kV sau mai mare;

calitatea execuţiei
racordarea la reţelele electrice de
instalaţiilor interioare ale
interes public
clădirilor civile
calitatea execuţiei
calitatea execuţiei instalaţiilor de
instalaţiilor interioare ale
racordare
clădirilor civile
parcurgerii în prealabil a unei
procedurii de mediere la
înregistrării unei acţiuni în justiţie
nivelul Ministerului
Economiei

de autoritatea competentă conform


întotdeauna în justiţie
reglementărilor în vigoare

Desfăşurarea activităţii în baza Proiectarea instalaţiei


unei adeverințe (legitimații) de electrice a unei locuinţe în
electrician autorizat emisă în urmă baza unei autorizaţii de tip II
cu 4 ani A

Desfăşurarea activităţii în baza Proiectarea instalaţiei


unei adeverințe (legitimații) de electrice a unei locuinţe în
electrician autorizat emisă în urmă baza unei autorizaţii de tip II
cu 4 ani A

promovării unui concurs de


unui interviu în faţa unei
autorizare, cu număr limitat de
comisii ANRE
locuri

După caz, proiectare (A)/ După caz, proiectare (A)/


executare (B) de instalaţii electrice executare (B) de instalaţii
cu putere instalată oricât de mare electrice cu putere instalată
este tehnic realizabilă şi la o maximă de 100 kW şi la o
tensiune nominală mai mică de tensiune nominală de cel
220 kV mult 110 kV

5 grade de competenţă (I, II, III, 3 grade de competenţă (A, B


IV şi V) şi C)

De a proiecta şi executa
De a proiecta şi executa instalaţii
instalaţii electrice cu orice
electrice cu orice putere instalată
putere instalată tehnic
tehnic realizabilă şi la o tensiune
realizabilă şi la o tensiune
nominală mai mică de 1 kV
nominală maximă de 20 kV

De a proiecta şi executa
De a executa instalaţii electrice cu
instalaţii electrice cu orice
orice putere instalată tehnic
putere instalată tehnic
realizabilă şi la o tensiune
realizabilă şi la o tensiune
nominală maximă de 220 kV
nominală maximă de 110 kV

B C
Să realizeze lucrări de
Să proiecteze instalaţii electrice în instalaţii electrice în baza
cazul în care nu deţine o unor documentaţii de
autorizaţie de tip A proiectare realizate de alţi
electricieni autorizaţi

Să realizeze lucrări de
să execute lucrări, manevre sau instalaţii electrice în baza
intervenţii sub orice formă în unor documentaţii de
instalaţiile operatorilor de reţea proiectare realizate de alţi
electricieni autorizaţi

Să realizeze lucrări de
Să proiecteze instalaţii electrice în instalaţii electrice în baza
cazul în care deţine doar unor documentaţii de
autorizaţie de tip A proiectare realizate de alţi
electricieni autorizaţi

într-un interviu susţinut in faţa


în participarea la un concurs,
unei Comisii ANRE, urmat de
fiind necesară obţinerea unui
rezolvarea unei probleme si o
punctaj minim de 30 puncte
aplicaţie practică

Trebuie să îndeplinească condiţiile


de calificare si experienţă Trebuie sa fi fost autorizaţi în
profesionale, cumulate, pentru prealabil în baza Ordinului
fiecare tip şi susţin un singur MIC nr34 din 1999
examen

De proiectare de instalaţii
De executare de instalaţii electrice
electrice cu orice putere
cu orice putere instalată tehnic
instalată tehnic realizabilă, la
realizabilă, la o tensiune nominală
o tensiune nominală maximă
maximă de 220 kV
de 20 kV

De tip A (pentru proiectare) şi de


De tip U (universal) pentru
tip B (pentru executare) de
instalaţii electrice de utilizare
instalaţii electrice

Minim 12 de puncte la
Minim 24 de puncte la chestionar, chestionar si 2 puncte la
pentru gradul I, respectiv minim aplicaţia numerică, pentru
24 de puncte la chestionar şi 3 gradele I si II, respectiv 15 de
puncte la aplicaţia numerică pentru puncte la chestionar şi 3
gradele II, III şi IV puncte la aplicaţia numerică
pentru gradele III şi IV

Nu sunt definite tipuri de


De tip A sau B pentru proiectare
autorizare, ci doar grade de
şi respectiv executare
autorizare
Avertizarea în scris cu
Retragerea autorizării acordate pe retragerea autorizării
o perioadă de până la doi ani acordate la prima abatere
constatată
Are obligaţia de a participa la
recepţia şi la punerea în funcţiune Are dreptul de a racorda la
a instalaţiei electrice de utilizare SEN noi puncte de consum,
proiectată/ executată, chiar dacă nu urmând a solicita acordul
i se solicită acest lucru de către operatorului de reţea după
beneficiarul sau operatorul de recepţia la terminarea
reţea la care urmează a se racorda lucrărilor
instalaţia electrică de utilizare;

De a participa la recepţia şi la
punerea în funcţiune a instalaţiei
De a racorda la SEN noi
electrice de utilizare proiectată/
puncte de consum, urmând a
executată, în cazul în care i se
solicita acordul operatorului
solicită acest lucru de către
de reţea după recepţia la
beneficiarul sau operatorul de
terminarea lucrărilor
reţea la care urmează a se racorda
instalaţia electrică de utilizare

Să semneze documentaţii de
Să execute sau să coordoneze
proiectare chiar dacă nu sunt
execuţia instalaţiilor electrice
realizate de el, astfel încât
de orice putere sau tensiune
proprietarul să poată demara cât
tehnic realizabilă
mai repede execuţia instalaţiilor

Să proiecteze instalaţii
Să execute instalaţii electrice doar electrice doar conform
conform gradului si tipului de gradului si tipului de
autorizare şi să respecte autorizare, având în vedere
prevederile din proiect că experienţa practică îi
permite acest lucru

Să proiecteze instalaţii
Să notifice ANRE data începerii electrice doar conform
execuţiei unei instalaţii electrice gradului si tipului de
conform gradului si tipului de autorizare, având în vedere
autorizare că experienţa practică îi
permite acest lucru

orice persoană fizică sau


orice client ce cumpără energie
juridică ce cumpără energie
electrică de la un trader de energie
electrică pentru consum
electrică
propriu
orice client ce cumpără
orice client casnic energie electrică de la un
trader de energie electrică

echivalente numai în cazul


echivalente;
consumatorilor casnici

numai răspunderea administrativă, numai răspunderea


conform prevederilor legale în contravenţională, conform
vigoare prevederilor legale în vigoare

Operatorul economic a executat


lucrări fără să aibă, în proprietate
sau în folosinţă, conform
ANRE nu are competenţa de
prevederilor Regulamentului,
a retrage Atestatele emise
dotarea tehnică minimală
corespunzătoare tipului de atestat
deţinut

Operatorul economic nu a
respectat o măsură de
conformare dispusă de
ANRE nu poate dispune retragerea
ANRE cu privire la
atestatelor emise
îndeplinirea unei obligaţii
care îi revine în calitate de
titular de atestat;

Operatorul economic nu
ANRE nu poate dispune retragerea
transmite lunar sinteza
atestatelor emise
activităţii desfăşurate

Dacă gradul de satisfacţie anual al


beneficiarilor se situează, în
ultimii 3 ani consecutivi de ANRE nu poate dispune
valabilitate ai atestatului, sub retragerea Atestatelor emise
valorile de referinţă stabilite de
ANRE

operatorul economic nu
îndeplineşte criteriile de bonitate ANRE nu poate dispune
financiară corespunzătoare retragerea Atestatelor emise
procedurii aplicabile
Numai la proiectarea şi executarea Numai la efectuarea de
de lucrări pe niveluri de joasă şi lucrări de încercări de
medie tensiune echipamente electrice

poliţişti, jandarmi sau


poliţişti locali, împreună cu
reprezentanţii împuterniciţi ai
sau fără reprezentanţii
autorităţii competente
împuterniciţi ai operatorilor
de reţea
poliţişti, jandarmi sau
poliţişti locali, împreună cu
reprezentanţii operatorilor de reţea sau fără reprezentanţii
împuterniciţi ai operatorilor
de reţea
De 5 ani Provizorie, de la 1 la 12 luni

Este permisă pentru instalaţiile


Constituie doar abatere
electrice de utilizare

Poate solicita atestat doar


Nu poate solicita ANRE emiterea pentru efectuarea de lucrări
unui atestat de încercări de echipamente
electrice

prestează serviciul de distribuţie


asigură serviciul public de
doar pentru utilizatorii reţelelor
distribuţie a energiei electrice
electrice de distribuţie cu care au
doar consumatorilor de
încheiat un contract de furnizare a
energie electrică vulnerabili
energiei electrice

ANRE - Autoritatea Naţională de


Reglementare în domeniul CN TRANSELECTRICA SA
Energiei

ofertele de producţie de energie


natura surselor de producere
electrică ale producătorilor
a energiei electrice
existenţi

tipurile de consumatori racordaţi la natura surselor de producere


reţelele elcetrice de distribuţie a energiei electrice

50 Hz - 8% … 50 Hz + 5% 50 Hz - 10% … 50 Hz + 4%
10% 12%

pentru mediul rural, în condiţii pentru mediul rural, în


normale de vreme, în maximum 12 condiţii normale de vreme, în
ore maximum 24 ore

În termenul standard de 20 zile


În termen de 5 zile lucrătoare
calendaristice

În termen de 10 zile lucrătoare În termen de 5 zile lucrătoare

În reglementările aprobate nu
În termen de 3 zile lucrătoare există nici o prevedere cu
privire la acest aspect

maxim 10 ani 4 ani

minim 2 ani 4 ani

5 ani, cu actualizări anuale 7 ani, cu actualizări anuale

ANRE, în calitate de
administrator al Codului
Operatorii de distribuţie
tehnic al reţelelor electrice de
distribuţie (Codul RED)
Aprobarea tarifelor de
Dispecerizarea energiei electrice la distribuţie a energiei
nivel naţional electrice, stabilite în funcţie
de structura cheltuielilor

Asigurarea tranzitării energiei


electrice prin reţelele sale, la Dispecerizarea energiei
cererea şi cu informarea OTS, în electrice la nivel naţional
anumite cazuri

Aprobarea tarifelor de distribuţie a


Dispecerizarea energiei
energiei electrice, stabilite în
electrice la nivel naţional
funcţie de structura cheltuielilor

Stabilirea responsabilităţilor şi
Stabilirea unui set de reguli şi
obligaţiilor operatorilor de
norme în vederea asigurării
distribuţie şi ale tuturor
accesului utilizatorilor la
utilizatorilor reţelelor electrice de
reţelele electrice de transport
distribuţie

Stabilirea unui set de reguli şi


Stabilirea unui set de reguli şi
norme în vederea asigurării
norme în vederea asigurării
accesului utilizatorilor la
iluminatului public
reţelele electrice de transport

Stabilirea Standardului de
Stabilirea cerinţelor tehnice pentru
performanţă pentru serviciul
racordarea utilizatorilor la reţelele
de distribuţie a energiei
electrice de distribuţie
electrice

Stabilirea interfeţelor şi a
fluxurilor informaţionale
Stabilirea unui set de reguli şi
dintre operatorii de
norme în vederea asigurării
distribuţie şi operatorul de
accesului utilizatorilor la reţelele
transport şi de sistem şi
electrice de transport
utilizatorii reţelelor electrice
de distribuţie

Stabilirea unui set de reguli şi


Stabilirea unui set de reguli şi
norme în vederea asigurării
norme în vederea asigurării
accesului utilizatorilor la reţelele
iluminatului public
electrice de transport
maximum 10 zile
maximum 30 zile calendaristice
calendaristice

Obligaţia ca în termen de
maximum 10 zile calendaristice de
la primirea unei solicitări de Asigurarea integrală, din
contractare a serviciului de surse proprii de producere a
distribuţie din partea unui titular energiei electrice
de licenţă sau consumator racordat corespunzătoare pierderilor
la RED, să facă o ofertă şi în cazul tehnice din reţele
acceptării acesteia, să încheie
contractul

Asigurarea integrală, din


Administrarea informaţiilor surse proprii de producere a
necesare pentru funcţionarea şi energiei electrice
dezvoltarea RED corespunzătoare pierderilor
tehnice din reţele

Asigurarea integrală, din


Administrarea informaţiilor
surse proprii de producere a
necesare pentru funcţionarea şi
energiei electrice
dezvoltarea reţelei de iliminat
corespunzătoare pierderilor
public
tehnice din reţele

De a promova si impune
De a stabili şi a impune regulile şi
regulile şi cerinţele de ordin
cerinţele minime de ordin tehnic
tehnic minimale pentru o
pentru operatorii de distribuţie
funcţionare sigură, stabilă şi
(OD) şi utilizatorii RED în vederea
economică a reţelelor
realizării unei funcţionări sigure,
electrice de transport în
stabile şi economice a acestor
beneficiul tuturor
reţele
utilizatorilor acestora

Evenimente accidentale
Forţă majoră determinate de angajaţii
operatorului de distribuţie

funcţionare anormală a RED


determinată de către OTS, în
Evenimente accidentale condiţiile în care OD a luat
determinate de angajaţii toate măsurile pentru
operatorului de distribuţie limitarea efectelor cauzei
care a determină funcţionarea
anormală
Evenimente accidentale
Întrerupere accidentală a
determinate de angajaţii
energiei electrice
operatorului de distribuţie

în cazul întreruperilor în
alimentarea cu energie electrică
pentru efectuarea de revizii în în situaţii de forţă majoră
instalaţiile operatorului de
distribuţie

prin regimul lor de funcţionare să


nu introducă perturbaţii
să aibă contracte de
inacceptabile, conform
furnizarea a energiei electrice
normativelor în vigoare, care să
încheiate cu operatorul de
afecteze funcţionarea RED sau
distribuţie
alimentarea altor utilizatori RED
din zonă

să aibă contracte de
să contracteze serviciul de
furnizarea a energiei electrice
distribuţie direct cu operatorul de
încheiate cu operatorul de
distribuţie
distribuţie
să aibă instalaţii electrice
care funcţionează la
să aibă contracte de furnizare a
tensiunea nominală
energiei electrice încheiate cu
alternativă în gama 20 kV -
operatorul de distribuţie
400 kV şi la frecvenţa de 50
Hz

Debranşarea consumatorilor
calitatea tehnică a energiei rău-platnici de la reţelele
electrice distribuite electrice de distribuţie

Debranşarea consumatorilor
Furnizarea energiei electrice rău-platnici de la reţelele
electrice de distribuţie

Debranşarea consumatorilor
Furnizarea energiei electrice rău-platnici de la reţelele
electrice de distribuţie
Întreruperile programate, ca
urmare a lucrărilor
Furnizarea energiei electrice
planificate de exploatare şi
mentenanţă

reclamaţiile utilizatorilor privind


Furnizarea energiei electrice
calitatea curbei de tensiune

reclamaţiile utilizatorilor privind


Furnizarea energiei electrice
calitatea curbei de tensiune
Evenimentele accidentale
Debranşarea consumatorilor rău-
produse de terţi asupra
platnici de la relele electrice de
reţelelor electrice din
distribuţie
patrimoniul public

Întreruperile programate, ca
Debranşarea consumatorilor rău-
urmare a lucrărilor
platnici de la relele electrice de
planificate de exploatare şi
distribuţie
mentenanţă

Debranşarea consumatorilor
continuitatea alimentării cu
rău-platnici de la relele
energie electrică a utilizatorilor
electrice de distribuţie

72 ore înainte de data


24 de ore înainte de data stabilită
stabilită pentru începerea
pentru începerea lucrărilor.
lucrărilor.

30 zile calendaristice în cazul 10 zile calendaristice în cazul


racordării la medie tensiune racordării la joasă tensiune

20 zile calendaristice în cazul 10 zile calendaristice în cazul


racordării la joasă tensiune racordării la joasă tensiune

da, dar numai după punerea


da sub tensiune a instalaţiei de
utilizare

7 zile consecutive 10 zile consecutive

criteriul stabilităţii termice si


criteriul cheltuielilor de
dinamice în regim de
exploatare minime
scurtcircuit
criteriul economic si criteriul
criteriul cheltuielilor de
stabilităţii termice în regim de
exploatare minime
durata

operatorul de reţea poate impune utilizatorul trebuie sa solicite


condiţia ca utilizatorul să solicite emiterea unui nou aviz tehnic
actualizarea certificatului de de racordare deoarece apare
racordare, daca constată că este un loc de producere nou, a
necesar să includă în certificatul de cărui racordare la reţea
racordare condiţii suplimentare trebuie aprobata de către
legate de racordarea generatoarelor operatorul de reţea

utilizatorul trebuie sa solicite


emiterea unui nou aviz tehnic
de racordare deoarece apare
nu este obligatorie actualizarea
un loc de producere nou, a
dosarului instalaţiei de utilizare
cărui racordare la reţea
trebuie aprobata de către
operatorul de reţea

unui operator de distribuţie


care deţine în apropierea
operatorului de transport şi de
locului de producere sau de
sistem
consum o reţea electrică de
distribuţie

obligatoriu unui operator de


operatorului de transport şi de
distribuţie care deţine licenţă
sistem
de distribuţie

operatorul de reţea care a


elaborat fişa sau studiul de
operatorul de reţea la reţeaua
solutie, chiar dacă opţiunea
căruia se racordează instalaţiile
scrisă a utilizatorului este
utilizatorului, conform soluţiei de
pentru o variantă de soluţie
racordare stabilite prin fişa sau
de racordare la reţeaua
studiul de solutie
electrică deţinută de un alt
operator de reţea
3 ani de la data emiterii atestatului
5 ani de la data ultimei vizări
sau, după caz, de la data ultimei
a acestuia.
vizări a acestuia.

3 ani de la data emiterii


atestatului sau, după caz, de
5 ani de la data emiterii atestatului
la data ultimei vizări a
acestuia.

în instalaţii electrice
interioare având o putere
în instalații electrice interioare cu
electrică instalată de
tensiunea nominală mai mică de 1
maximum 30 kW şi la o
kV, indiferent de puterea instalată
tensiune nominală mai mică
de 1 kV

proiectare, executare şi verificare


proiectare, executare şi
instalaţii electrice de curenţi slabi
verificare de instalaţii
aferente clădirilor civile şi
electrice de joasă tensiune
industriale;

încercări de echipamente montate proiectare, executare şi


în instalaţii electrice de joasă verificare de instalaţii
tensiune electrice de joasă tensiune

având o putere electrică


având o putere electrică instalată instalată de maximum 10 kW
de maximum 20 kW şi la o şi la o tensiune nominală mai
tensiune nominală mai mică de 1 mică de 1 kV, fără a deţine
kV, numai dacîă deţine un atestat un atestat emis de ANRE
emis de ANRE

în anumite cazuri se poate încheia


întotdeauna, pentru un singur
un singur contract de furnizare
loc de consum
pentru mai multe locuri de consum

pentru unul sau mai multe locuri


de consum, în funcţie de opţiunea întotdeauna, pentru un singur
clientului final, chiar dacă sunt loc de consum
mai mulți furnizori

frecvenţa, forma undei de


metodologia de stabilire a
tensiune, respectiv conţinut de
tarifelor
armonici
metodologia de stabilire a
accesul la reţelele de interes public
tarifelor

În termen de maximum 10 de
la încetarea contractului de zile de la încetarea
furnizare a energiei electrice contractului de furnizare a
energiei electrice

operatorul de reţea şi clientul final,


furnizor şi clientul final
în anumite situaţii

producător şi clientul final furnizor şi clientul final

realizarea conducerii
contractarea energiei electrice
operaţionale prin dispecer

condiţiile de exploatare şi contractarea energiei


întreţinere reciprocă a instalaţiilor electrice

operator de reţea si consumator furnizor si producător

se plăteşte de către utilizatorul se plăteşte de către clienții


reţelei electrice finali, inclusiv casnici

este obligat să prezinte


prognoze orare de consum
dacă este consumator sezonier, nu
furnizorului cu care are
este obligat să prezinte prognoze
relaţii contractuale, numai
orare de consum furnizorului cu
dacă are un consum anual de
care are relaţii contractuale
energie mai mare de 100
GWh

100 kW 200 kW
cu un preaviz de cel puţin 5 zile
lucrătoare în cazul clienţilor fără preaviz
noncasnici

cu un preaviz de cel puţin10 zile fără preaviz

fără încheierea contractului


de furnizare în situaţiile
fără încheierea contractului de
reglementate în mod distinct
furnizare, pe bază de negocieri
de către autoritatea
competentă.

fără încheierea contractului


fără încheierea contractului de
de furnizare, pe bază de
furnizare, pe bază de negocieri
negocieri

clienţi finali noncasnici clienţi angros

industriali clienţi angros

ansamblul format din contor şi


transformatoarele de măsurare
aferente acestuia, precum şi toate
doar transformatorul de
elementele intermediare care
măsurare
constituie circuitele de măsurare a
energiei electrice, inclusiv
elementele de securizare

întotdeauna ca punctul unei reţele


întotdeauna ca punctul fizic
electrice în care se află instalat
în care este racordat un
grupul de măsurare a energiei
utilizator
electrice tranzitate
locul de racordare a
transformatoarelor de măsurare
punct fizic din reţeaua
sau la care este conectată aparatura
electrica la care se racordează
şi ansamblul instalaţiilor care
un utilizator
servesc la măsurarea puterii şi
energiei electrice tranzacţionate;

tranzacţiilor de pe piaţa angro de furnizorilor şi operatorilor de


energie electrica reţea
tranzacţiilor de pe piaţa angro de traderilor de energie electrică
energie electrica şi clienţilor acestora

sub 10 % din tensiunea de


sub 5 % din tensiunea de referinţă
referinţă

numai prin curier sau prin


prin mijloace electronice, în
poştă, cu confirmare de
anumita situații
primire

numai prin curier sau prin


numai telefonic poştă, cu confirmare de
primire

rezilierea contractului de furnizare sancţiune prin amendă


a energiei electrice contravenţională

obligaţia de a reface instalaţia de sancţiune prin amendă


racordare contravenţională

aprobarea de către operatorul


acceptul operatorului de reţea
de reţea a racordării
pentru utilizarea reţelei în anumite
utiizatorului în anumite
condiţii
condiţii.

oferta operatorului de reţea la


acceptul operatorului de reţea
cererea de racordare a
pentru utilizarea reţelei în
solicitantului;
anumite condiţii

numai pentru un anumit titular al pe o perioadă de timp


locului de producere/consum nelimitată
pentru orice titular al locului de pe o perioadă de timp
producere/consum respectiv nelimitată

numai dacă la locul de consum numai dacă puterea solicitată


respectiv se va consuma energie pentru a fi consumată din
electrică o perioadă de timp mai reţea este de cel puţin
mare de 6 luni 100 kW

operatorul de reţea
furnizor

se depun numai la
se pot trimite prin poştă;
registratura operatorului de
reţea.

se depun numai la
se trimit obligatoriu prin poştă
registratura operatorului de
reţea.

un operator de distribuţie
un furnizor

un furnizor orice deţinător de reţea

datele tehnice si energetice


caracteristice locului de
consum al utilizatorului,
contractul încheiat cu un furnizor conform reglementărilor
de energie electrică aprobate de autoritatea
competentă, în vigoare la
data depunerii cererii de
racordare, ;

autorizaţia de construire a
obiectivului pentru care se contractul încheiat cu un
organizează şantierul, în termen de furnizor de energie electrică
valabilitate, in copie;
categoria de utilizator din care face puterea instalata a
parte solicitantul echipamentelor utilizatorului

face parte din instalaţia de


racordare numai în cazurile
face parte din instalaţia de
de excepţie, când punctul de
racordare;
măsurare este diferit de
punctul de delimitare;

pe bază de contract încheiat


de către operatorul de reţea
de către utilizator
cu un operator economic
atestat în condiţiile legii

dacă a fost una (oricare) dintre dacă prevede o instalaţie de


soluţiile prevăzute şi avizate din racordare cu costuri minime
studiul de soluţie pentru utilizator.

nu sunt respectate normele


tehnice privind delimitarea
utilizatorul nu a încheiat contract
zonelor de protecţie şi de
de furnizare
siguranţă aferente
capacităţilor energetice.

racordarea afectează siguranţa


SEN, prin nerespectarea normelor
utilizatorul nu a încheiat
tehnice şi a standardelor de
contract de furnizare
performanţă prevăzute în
reglementările tehnice în vigoare

la solicitarea utilizatorului, este


nu este prevăzută de
obligatorie pentru operatorul de
legislaţia în vigoare.
reţea;

toţi operatorii de distribuţie, dar operatorii de distribuţie


numai în cazul unor puteri concesionari, dar numai în
aprobate de peste 2MW anumite cazuri
toţi operatorii de distribuţie,
toţi operatorii de distribuţie, cu
dar numai în cazul unor
excepţia operatorilor de distribuţie
puteri aprobate de peste
concesionari
2MW

actul de proprietate sau orice


alt înscris care atestă dreptul
autorizaţia de construire a de folosinţă asupra terenului,
obiectivului, în copie; incintei ori clădirii în care se
constituie locul de producere
sau de consum pentru care se
solicită racordarea, în copie.

autorizaţia de construire a
contractul încheiet cu un
obiectivului, în copie;
furnizor de energie electrică

Avizat de către operatorul de


Avizat de ANRE reţea, anterior depunerii
cererii

prin împuternicit în numele şi


prin intermediul oricărui pe seama solicitantului, care
producător de energie electrică poate fi un proiectant de
specialitate

prin furnizorul de energie


prin intermediul oricărui
electrică în numele şi pe seama
producător de energie
solicitantului, pentru locurile de
electrică
consum aferente clienţilor casnici

trei luni nouă luni

pentru o perioadă de timp,


aprobată de autorităţile
competente, în scopul construirii,
reparării sau amenajării unor
obiective
în mod repetat, pentru o
anumită perioadă de timp, la
de către un producător
acelaşi loc de consum.

poate avea mai multe locuri de


nu poate avea mai multe
consum în aceeaşi incintă sau
locuri de consum.
zonă;
poate avea mai multe locuri de
nu poate avea mai multe
consum, dar numai în incinte sau
locuri de consum.
zone diferite;

pe parcursul executării instalaţiei la terminarea instalaţiei de


de utilizare care urmează să fie utilizare, înainte de punerea
racordată la reţeaua electrică; ei sub tensiune.

două luni;
patru luni.

orice proiectant de
specialitate (societate
operatorul de reţea
comercială atestată pentru
activităţi de proiectare)

locurile de consum şi/sau de utilizatorii de tip


producere care se racordează la distribuitori, indiferent de
reţele electrice având tensiunea tensiunea reţelei la care se
nominală de 110 kV sau mai mare; racordează

locurile de consum
locurile de consum şi/sau de
individuale ale utilizatorilor
producere care se racordează la
de tip clienţi casnici,
reţele electrice având tensiunea
indiferent de puterea
nominală de 110 kV sau mai mare;
solicitată

locurile de consum care se


locurile de consum şi/sau de
racordează la reţele electrice de
producere care se racordează
medie sau joasă tensiune,
la reţele electrice având
indiferent de puterea solicitată,
tensiunea nominală de 110
dacă soluţia de racordare este
kV sau mai mare;
unică şi/sau evidentă
locurile de consum şi/sau de
producere care, prin tipul lor
şi caracteristicile
echipamentelor instalaţiilor
de utilizare şi/sau al
proceselor tehnologice,
utilizatorii de tip distribuitori,
impun necesitatea unei
indiferent de tensiunea reţelei la
analize pentru stabilirea
care se racordează
impactului racordării asupra
reţelei şi a celorlalţi
utilizatori şi stabilirea
măsurilor pentru încadrarea
acestui impact în limitele
normate

utilizatorii de tip distribuitori,


utilizatorii cu o putere de
indiferent de tensiunea reţelei la
peste 25 kVA
care se racordează

locurile de consum individuale ale


utilizatorii cu o putere de
utilizatorilor de tip clienţi casnici,
peste 25 kVA
indiferent de puterea solicitată

locurile de consum care se


locurile de consum şi/sau de
racordează la reţele electrice de
producere care se racordează
medie sau joasă tensiune,
la reţele electrice având
indiferent de puterea solicitată,
tensiunea nominală de 110
dacă soluţia de racordare este
kV sau mai mare;
unică şi/sau evidentă

locurile de consum şi/sau de


producere care, prin tipul lor şi
caracteristicile echipamentelor locurile de consum care se
instalaţiilor de utilizare şi/sau al racordează la reţele electrice
proceselor tehnologice, impun de medie sau joasă tensiune,
necesitatea unei analize pentru indiferent de puterea
stabilirea impactului racordării solicitată, dacă soluţia de
asupra reţelei şi a celorlalţi racordare este unică şi/sau
utilizatori şi stabilirea măsurilor evidentă
pentru încadrarea acestui impact în
limitele normate
locurile de consum care se locurile de consum având
racordează la reţele electrice de puterea maximă simultană
medie sau joasă tensiune, absorbită mai mică de 30
indiferent de puterea solicitată, kVA, indiferent de categoria
dacă soluţia de racordare este din care fac parte din punct
unică şi/sau evidentă de vedere al activităţii lor

racordarea locurilor de
racordarea utilizatorilor racordaţi consum şi/sau de producere
la medie tensiune care deţin în pe barele de medie tensiune
patrimoniu receptoare cu puteri sau 110 kV ale staţiilor de
totale de peste 30 kVA transformare ale operatorului
de transport şi de sistem

racordarea utilizatorilor racordaţi


la medie tensiune care deţin în racordarea utilizatorilor la
patrimoniu receptoare cu puteri reţeaua de medie tensiune
totale de peste 30 kVA

în cel mult 3 luni de la data


la încheierea contractului de
emiterii avizului tehnic de
racordare
racordare

conform prevederilor din la încheierea contractului de


contractul de racordare racordare

în cel mult 3 luni de la data


în termenul prevăzut în
emiterii avizului tehnic de
contractul de racordare.
racordare

titularul avizului tehnic de titularul avizului tehnic de


racordare pentru un loc de racordare pentru un loc de
producere sau un loc de consum şi consum contribuie la
de producere contribuie la suportarea costurilor de
suportarea costurilor de realizare a realizare a acestor lucrări, cu
acestor lucrări, cu o cotă inclusă în o cotă inclusă în tariful de
tariful de racordare . racordare .
titularul avizului tehnic de titularul avizului tehnic de
racordare pentru un loc de racordare pentru un loc de
producere sau un loc de consum şi consum contribuie la
de producere contribuie la suportarea costurilor de
suportarea costurilor de realizare a realizare a acestor lucrări, cu
acestor lucrări, cu o cotă inclusă în o cotă inclusă în tariful de
tariful de racordare . racordare .

poate fi folosită ulterior


poate fi folosită ulterior pentru
pentru racordarea altor
racordarea altor utilizatori, numai
utilizatori, în condiţii
cu acordul acestui utilizator
reglementate

poate fi folosită ulterior


rămâne în patrimoniul operatorului pentru racordarea altor
de reţea utilizatori, numai cu acordul
acestui utilizator

în termen de maximum 10 zile în termen de maximum 10


calendaristice de la data depunerii zile calendaristice de la data
de către utilizator, la operatorul de recepţiei instalaţiei de
reţea, a dosarului instalaţiei de racordare de către operatorul
utilizare de reţea

cu respectarea condiţiei ca
tensiunea punctului de delimitare conform opţiunii
să fie egală cu tensiunea punctului dezvoltatorului
de racordare

din amonte de punctul de


din aval de punctul de delimitare
racordare

de către un constructor atestat,


numai după încheierea cu inainte de încheierea
operatorul de reţea a contractului contractului de execuţie
de execuţie
de către un constructor atestat,
numai după încheierea de către inainte de încheierea
acesta a contractului de execuţie contractului de execuţie
cu utilizatorul
la expirerea perioadei de la schimbarea denumirii
valabilitate utilizatorului

în cazul schimbării titularului


locului de consum şi/ sau de
producere prin preluarea la expirerea perioadei de
obiectivului de la locul de consum valabilitate
şi/ sau de producere respectiv prin
cumpărare, moştenire etc.

în cazul schimbării titularului


locului de consum şi/ sau de
producere prin preluarea la schimbarea denumirii
obiectivului de la locul de consum utilizatorului
şi/ sau de producere respectiv prin
cumpărare, moştenire etc.

de ministerul de resort prin hotărâre a Guvernului

15 zile lucrătoare 30 zile lucrătoare

CN Transelectrica SA ANRE

autoritatea competentă CN Transelectrica SA

contract încheiat între un operator contract pentru prestarea


de distribuție și operatorul de serviciului de tranport al
transport energiei electrice
contract pentru prestarea contract încheiat între un
serviciului de distribuţie a energiei operator de distribuție și
electrice operatorul de transport

condiţionat, pe baza mai


condiţionat, pe baza mai multor
multor contracte de furnizare
contracte de furnizare încheiate cu
încheiate cu furnizori diferiţi,
furnizori diferiţi, dacă puterea
dacă puterea aprobată este
aprobată este mai mare de 1 MW
mai mare de 800 kW

condiţionat, pe baza mai


pe baza mai multor contracte de
multor contracte de furnizare
furnizare încheiate cu furnizori
încheiate cu furnizori diferiţi,
diferiţi, indiferent de puterea
dacă puterea aprobată este
aprobată
mai mare de 800 kW

pentru o perioadă
între clientul final şi producător
nedeterminată

pentru o durată limitată, în


între clientul final şi producător cazurile în care operatorul de
reţea solicită acest lucru

de comun acord de clientul final


de către furnizor
cu furnizorul

rămân în vigoare până la rămân în vigoare până la


incheierea unui act adiţional incheierea unui nou contract

sunt obligaţi să achite


pot să opteze pentru orice
facturile pentru energia
modalitate de plată pe care
electrică la una din casieriile
furnizorul o pune la dispoziţie
furnizorului

trebuie să se încheie întotdeauna este obligatorie separarea


două contracte de furnizare instalaţiilor de utilizare

operatorul de reţea are dreptul să


se reziliază contractul de
întrerupă alimentarea cu energie
furnizare a energiei electrice
electrică a locului de consum
clientul final poate fi deconectat
se reziliază contractul de
numai după o decizie a ANRE
furnizare a energiei electrice
pentru cazul respectiv

în cazul neînţelegerilor
precontractuale şi a
reclamaţiilor/disputelor
numai în cazul neînţelegerilor
apărute în derularea
precontractuale
contractului de
reţea/furnizare a energiei
electrice

în cel mai scurt timp de la


pe perioada unei întreruperi
momentul în care se produce
programate
o întrerupere neplanificată

atunci când se constată


numai în cazul clienților înregistrarea eronată a
noncasnici mari consumului de energie
electrică

numai în cazul clienților numai în cazul în care


noncasnici mari contorul a fost defect

este permisă în situaţii de criză de


este interzisă
energie electrică

este client industrial cu un


este client casnic cu venituri
consum mai mic de
reduse
1000kWh/ lună
stabileşte condiţii tehnice de
dă dreptul titularului să încheie utilizare a reţelei după
contract de rețea punerea sub tensiune a
instalaţiei de utilizare.

certifică îndeplinirea condiţiilor de


dă dreptul titularului să
racordare la reţea prevăzute într-un
încheie contract de rețea
aviz tehnic de racordare valabil

cu durata de existenţă a
cu durata până la incheierea
instalaţiilor de utilizare de la locul
contractului de racordare
de consum şi/ sau de producere.

la cererea scrisă a
pe bază de tarife reglementate
utilizatorului.
de comun acord de catre
operatorul de reţea şi utilizator, cu
de catre operatorul de reţea
respectarea prevederilor legale în
vigoare

întotdeauna pe proprietatea
întotdeauna la bornele de
utilizatorului, în exteriorul
ieşire din grupul de măsurare
locuinţei

unui loc de consum şi/sau de


producere nou sau care se
dezvoltă, cu o putere
oricărui loc de consum
aprobată totală pentru
consum/evacuare mai mare
de 1 MW