Sunteți pe pagina 1din 318

SubiecteElectrotehnica

Enunt Varianta a
Enunţul "sarcinile electrice nu pot fi create si nici distruse, legea conservării sarcinii
ci doar mutate" reprezintă: electrice
Permitivitatea este o mărime: electrică
Valoarea intensităţii câmpului electric produs de o sarcină direct proporţională cu r
electrică la distanţa r este:
Conform Legii lui Coulomb, forţa de atracţie sau de direct proporţională cu
repulsie care se exercită între sarcinile electrice este: patratul distanţei
Potenţialul scalar în punctul M este egal cu lucrul mecanic aducerea acestuia de la
efectuat cu un corp încărcat cu sarcina q pentru: infinit în pct. M

Un corp conductor situat într-un câmp electric de prin conducţie


intensitate E se încarcă cu electricitate:
Câmpul electrostatic este descris prin: intensitatea câmpului electric

Care dintre relaţiile următoare este adevărată: inducţia electrică =


permitivitatea x intensitatea
câmpului electric
Fluxul electric total, emis de o sarcină electrică de valoare valoarea numerică 2q
q printr-o suprafaţă închisă care o înconjoară, este egal
cu:
Capacitatea echivalentă a 2 condensatoare, fiecare având 2 C
capacitatea C, montate în serie este egală cu:
Cantitatea de electricitate cu care se încarcă o baterie de n aceeaşi cu care se încarcă
condensatoare montate în serie, fiecare de capacitate C, fiecare element component
este:

Diferenţa de potenţial la bornele a n baterii de suma diferenţelor de


condensatoare montate în serie este egală cu: potenţial la bornele fiecărui
condensator
Energia electrostatică a unui conductor izolat în spaţiu, 1/2 q V
încărcat cu o sarcină q şi aflat la un potenţial V este egală
cu:
Unitatea de măsură a sarcinii electrice este: V/m
Valoarea conductivităţii electrice este în ordine aluminiu, argint, cupru
crescătoare la următoarele materiale:
Prima lege a lui Kirchhoff, pentru o reţea electrică buclată N-1 relaţii distincte
cu N noduri, ne dă, pentru curenţii care circulă prin reţea:

A doua legea lui Kirchhoff, pentru o reţea electrică cu N L+N-1 ecuaţii distincte
noduri şi L laturi, ne furnizează, pentru analiza unui
circuit electric:
Enunţul "suma algebrică a forţelor electromotoare dintr-o Prima lege a lui Kirchhoff
buclă a unei reţele electrice este egală cu suma algebrică a
căderilor de tensiune din buclă" reprezintă:
Un conductor în care circulaţia curentului electric nu se liniar
supune legii lui Ohm se numeşte circuit:

Page 1
SubiecteElectrotehnica
Legile lui Kirchhoff se aplică: numai circuitelor liniare

Forţa electrodinamică exercitată între două conductoare este direct proporţională cu


filiforme, paralele, lungi,aflate la distanţa r, străbătute de distanţa r dintre conductoare
câte un curent:
Expresia B x i x l , unde i este intensitatea curentului care o forţă
străbate un conductor de lungime l, situat perpendicular
pe câmpul de inducţie magnetică de mărime B, reprezintă:

Tesla este unitatea de măsură a: inducţiei magnetice


Permeabilitatea este o mărime: magnetică
Circulaţia câmpului magnetic pe un contur închis este suma algebrică a curenţilor
egală cu: care străbat conturul
Intensitatea câmpului magnetic într-un punct exterior unui invers proporţinală cu r
conductor rectiliniu străbătut de curentul continuu de
intensitate i, aflat la distanţă r de conductor este:

Henry este unitatea de măsură pentru: fluxul magnetic


Inductanţa proprie a unei bobine prin care trece un curent fluxul propriu al bobinei
de intensitate i este raportul între....... şi acest curent

Energia electromagnetică produsă de curentul i care 1/2 L i


parcurge un circuit care conţine o inductanţă L este egală
cu:
Intr-un tor (solenoid de formă circulară bobinat), energia integral în câmpul magnetic
magnetică produsă de un curent care stăbate bobinajul din volumul torului
torului este localizată:

Forţa F care se exercită asupra unei sarcini electrice q F=E/q


aflată într-un câmp electric de intensitate E are expresia:

Factorul de atenuare al unui circuit format dintr-un R/L


rezistor de rezistenţă R înseriat cu o bobină de inductanţă
L, alimentate de o forţă electromotoare constantă este egal
cu:
Constanta de timp a unui circuit format dintr-un rezistor RC
de rezistenţă R înseriat cu un condensator de capacitate C,
este:
Pentru materialele magnetice, relaţia dintre inducţia este liniară
magnetică şi intensitatea câmpului magnetic:
Mărimea caracteristică circuitelor magnetice şi care este impedanţă
analoagă cu rezistenţa circuitelor electrice se numeşte:

Unitatea de măsură a frecvenţei mărimilor periodice se Weber


numeşte:
Frecvenţa unei mărimi periodice este inversul: amplitudinii

Page 2
SubiecteElectrotehnica
Valoarea medie pătratică a unei mărimi periodice se mai amplitudine
numeşte şi:
Mărimea periodică alternativă este o mărime a cărei 1
valoare medie în decursul unei perioade este egală cu:
Curentul electric alternativ poate fi produs numai prin termice
fenomene:
Puterea electrică reactivă: permite definirea limitelor de
utilizare ale unui aparat
electric
Dacă printr-un condensator circulă un curent alternativ defazată cu 90 de grade în
sinusoidal, la bornele sale se produce o cădere de urma curentului
tensiune:
Într-un circuit serie format dintr-un rezistor de rezistenţă reactanţa totală a circuitului
R, o bobină de inductanţă L şi un condensator de X este > 0
capacitate C, curentul din circuit este defazat în urma
tensiunii la borne dacă:
Susceptanţa unui circuit de curent altenativ sinusoidal este impedanţei
inversul:
În cazul circuitelor de curent alternativ, teoremele lui valorile instantanee ale
Kirchhoff sunt întotdeuna satisfăcute pentru: tensiunilor şi curenţilor
Rezonanţa se obţine într-un circuit electric de curent reactanţele inductivă şi
alternativ dacă: capacitivă în valoare
absolută sunt egale
În cazul apariţiei fenomenului de rezonanţă într-un circuit numai energie activă
de curent alternativ, alimentat de la o sursă, aceasta
furnizează circuitului:
Suma forţelor electromotoare ale unui sitem trifazat egală cu 1
simetric este:
Sistemul de tensiuni ale unui sistem electric trifazat întotdeauna simetric
racordat la un generator electric care produce tensiuni
electromotoare simetrice este:
Pierderile de putere într-o line electrică prin care se mai mici
transportă o putere activă P la un factor de putere =0,9,
faţă de cazul când se transportă aceeaşi putere la un
factor de putere=0,8 sunt:
Inversa rezistenţei echivalente a n rezistoare legate în suma rezistenţelor celor n
paralel este egală cu: rezistoare
Prin adăugarea, pe toate laturile pornind din acelaşi nod circulaţia de curenţi existentă
al unei reţele buclate, a unor forţe electromotoare (f.e.m.) anterior în reţea nu se
egale şi la fel orientate faţă de nod (teorema lui Vaschy): modifică

Dacă o f.e.m. E, montată în latura AB a unei reţele un curent - (minus) I


pasive,produce în latura CD a reţelei un curent I,
montarea f.e.m. E în latura CD va produce:
O sursă de tensiune cu f.e.m. E şi impedanţa interioară Z Z Y = 1
poate fi înlocuită printr-o sursă de curent de intensitate J
şi admitanţă interioară Y, dacă sunt îndeplinite condiţiile:

Page 3
SubiecteElectrotehnica
Un motor electric sincron, care funcţionează subexcitat: absoarbe putere activă şi
putere reactivă
Sistemele simetrice de fazori în care se descompun corespund unor realităţi
sistemele de tensiuni sau de curenţi dezechilibraţi: fizice

Componenta simetrică directă produce, în cazul unui cuplul util


motor electric:
Două sisteme de fazori trifazaţi oarecare, care au vârfuri au aceleşi componete directe
comune şi origini diferite care se descompun în
componente simetrice:
În cazul în care rezultanta unui sistem de fazori (de sistemul nu are componentă
tensiune sau de curent) este nulă: simetrică inversă
Pentru calculul curenţilor de scurtcircuit într-o reţea prin impedanţe identice cu ale
metoda componentelor simetrice, reţeaua inversă se reţelei directe pentru
compune din: elemente statice
Schema echivalentă de calcul în cazul producerii unui schemele de secvenţă directă,
scurtcircuit al unei faze a reţelei trifazate direct la pământ inversă, homopolară
(monofazat) se compune din: conectate în paralel

Schema echivalentă de calcul în cazul producerii unui schemele de secvenţă directă,


scurtcircuit trifazat al unei reţele izolat de pământ se inversă, homopolară
compune din: conectate în serie

Schema echivalentă de calcul în cazul producerii unui schema de secvenţă directă


scurtcircuit între două faze ale unei reţele izolat de pământ
se compune din:
Schema echivalentă de calcul în cazul producerii unui schema de secvenţă directă
scurtcircuit trifazat al unei reţele la pământ cu arc se înseriată cu triplul
compune din: impedanţei arcului
Curentul produs într-un circuit care conţine elemente întodeauna nesinusoidal
neliniare şi care este alimentat cu o tensiune sinusoidală
este:
Regimul deformant este un regim energetic în care: undele de curent şi tensiune
nu sunt periodice

Două funcţii periodice sinusoidale sunt armonice între ele raportul perioadelor lor este
dacă: un număr întreg oarecare

Sensul puterii deformante într-un circuit format dintr-un de la generator spre bobină
generator care produce o undă sinusoidală şi o bobină cu
miez de fier saturat este:
Curentul rezultat prin aplicarea unei tensiuni mult mai deformat decât
nesinusoidale la bornele unui condensator este: tensiunea care i-a dat naştere

Curentul rezultat prin aplicarea unei tensiuni mai puţin deformat decât
nesinusoidale la bornele unei bobine este: tensiunea care i-a dat naştere

Page 4
SubiecteElectrotehnica
Valoarea medie a inductanţei de serviciu pentru o linie egală
electrică aeriană trifazată este.........faţă de cea a unui
cablu subteran.
Valoarea medie a capacităţii lineice pentru o linie egală
electrică aeriană trifazată este.........faţă de cea a unui
cablu subteran.
Inductanţa de serviciu a unei linii electrice lungi este puterea reactivă absorbită
definită prin: într-un element de linie infinit
mic
Singurele mărimi fizice reale în curent alternativ sunt: mărimile efective de curent
sau de tensiune
Mărimea adimensională care reprezintă variaţia pe care o constanta de propagare a
suferă amplitudinea şi faza undei de tensiune sau curent liniei
când parcurge 1 km de linie (lungă ) se numeşte:
La funcţionarea în gol a unei linii electrice tensiunea la creşte faţă de tensiunea la
receptor: sursă proporţional cu
pătratul lungimii liniei
O linie electrică lungă funcţionând în gol: produce putere reactivă

O linie electrică lungă funcţionând în scurtcircuit: absoarbe putere reactivă

Pentru o linie electrică care alimentează un receptor ce se numeşte putere


are impedanţa egală cu impedanţa caracteristică a liniei, caracteristică sau putere
puterea activă la extremitatea receptoare: naturală
Pentru o linie electrică care alimentează un receptor ce energiile reactive, inductivă
are impedanţa egală cu impedanţa caracteristică a liniei: şi capacitivă, se compensează

O linie electrică foarte lungă se comportă ca o linie: care alimentează un receptor


cu impedanţă egală cu
impedanţa sa caracteristică

Efectul pelicular al unui curent care străbate un conductor unor curenţi simetrici
masiv se datorează: paraziţi induşi în conductor

Efectul pelicular al curentului este utilizat în: încălzirea materialelor prin


inducţie
Dacă două conductoare parcurse de curenţi în acelaşi sens densitatea de curent scade în
sunt aşezate paralel, unul lângă altul: părţile apropiate ale
conductoarelor
Pentru micşorarea pierderilor de putere prin curenţi se execută piesele metalice
turbionari în piesele metalice masive parcuse de fluxuri din tole de oţel subţiri izolate
magnetice variabile: între ele
Energia transmisă de undele electromagnetice cu S=E+H
intensitatea câmpului electric E şi intensitatea câmpului
magnetic H se propagă după un vector:
Încălzirea înfăşurărilor statorice ale generatoarelor temperatura mediului
electrice este determinată în principal de: ambiant

Page 5
SubiecteElectrotehnica
Curentul din circuitul statoric al unui generator este direct cu tensiunea între faze
proporţional:
Producerea dublei puneri la pământ a bobinajului rotoric curentul prin circuitul rotoric
al unui generator sincron are următoarele efecte negative. creşte foarte mult

Cele mai des utilizate pentru serviciile interne ale motoarele de curent continuu
centralelor electrice sunt:
Principalul avantaj al motoarelor de curent continuu îl permit reglarea în limite
constituie: largi a turaţiei
Principalul avantaj al motoarelor asincrone cu rotorul în curentul mic de pornire
scurtcircuit cu simplă colivie îl constituie:
Mărirea cuplului de pornire şi micşorarea curentului de prin deconectarea şi
pornire la motoarele asincrone cu rotorul în scurtcircuit se reconectarea lor la reţeaua
face: de alimentare
Motoarele sincrone se utilizează rar pentru antrenarea nu permit variaţia turaţiei în
mecanismelor de servicii proprii din centralele electrice limite largi
deoarece:
În cazul scăderii sau întreruperii tensiunii de alimentare, ele autopornesc, indiferent de
motoarele asincrone se pot opri, iar la restabilirea tipul rotorului în scurtcircuit
tensiunii:
Unitatea de măsură a fluxului electric este: nu are denumire proprie
3 condensatoare având capacitatea C1=100 microF, 25 microF
C2=50 microF, C3=100 microF legate în paralel, au
capacitatea echivalentă.
Capacitatea de serviciu Cs a unei linii electrice aeriene Cs=3 C
simetrice, având capacităţile C12=C23=C31 =C este:
Câmpuri fără surse sunt: câmpul curenţilor de
conducţie
Curentul electric generat prin deplasarea cu viteza v a curent electric de conducţie
unui corp încărcat cu o sarcină electrică se numeşte:
Un receptor electric de rezistenţă R conectat la bornele AB rezistenţa R este egală cu
ale unui circuit de alimentare oarecare absoarbe puterea rezistenţa totală a circuitului
maximă dacă: văzută prin bornele AB

Forţa care se exercită între două conductoare străbătute forţă electrocinetică


de curenţi electrici se numeşte:
Forţa care se exercită asupra unui conductor rectiliniu, forţă electromagnetică
parcurs de curentul i, aflat în câmpul de inducţie (Laplace)
magnetică B se numeşte:
Teoremele (formulele) Biot Savart Laplace se referă la: intensitatea câmpului
magnetic produs de un curent
care circulă printr-un
conductor
Forţa electomotoare de inducţie care apare într-un circuit direct proporţională cu
închis, prin variaţia fluxului magnetic, este: variaţia în timp a fluxului
magnetic
Principalele elemente feromagnetice sunt: Fierul, nichelul şi cobaltul

Page 6
SubiecteElectrotehnica
Curentul care circula printr-un circuit de curent 31,5 A
alternativ, având rezistenta r = 3 ohm, reactanta de 4 ohm
si la bornele caruia se aplica o tensiune de 220 V este:

Într-un circuit de curent alternativ în care puterea activa 0.8


absorbita este 4 kw iar puterea reactiva este de 3 kvar,
factorul de putere este:
Unitatea de masura pentru puterea reactiva este: kVAr
Un circuit de curent alternativ, pentru care factorul de pur rezistiv
putere este egal cu 1, este un circuit:
Legea lui Ohm pentru o portiune de circuit este valabila: doar în curent continuu

Într-un circuit de curent continuu, având rezistenta R=5 20 A


ohm si la bornele caruia se aplica o tensiune de 100 V,
curentul este de:
Rezistenta echivalenta a trei rezistoare ,având fiecare 5 ohm
rezistenta de 2 ohm, montate în serie este:
Rezistenta echivalenta a trei rezistoare, având fiecare 3 ohm
rezistenta de 3 ohm, montate în paralel, este:
Într-un circuit R-L serie de curent altenativ, tensiunea la 170V
bornele rezistorului este de 100 V, iar tensiunea la bornele
bobinei este de 70 V. Tensiunea la bornele circuitului R-L
este:
Unitatea de masura a capacitatii unui condensator este: F
Sigurantele fuzibile sunt aparate utilizate pentru protectie supratensiuni
la:
Descarcatoarele cu oxid de zinc protejeaza echipamentele supratensiunilor
din retele împotriva:
Unitatea de masura a fluxului magnetic este: Tesla
Bobinele de stingere din statiile electrice de transformare compensarea curentilor
sunt echipamente pentru: capacitivi
Descarcatoarele cu coarne sunt echipamente destinate: protectiei personalului de
exploatare împotriva
electrocutarii
Releul termic se foloseste pentru: protejarea motoarelor
electrice la scurtcircuit

Daca la un circuit al unei statii de 6 sau 20 kV care scade de 1,41 ori


functioneaza cu neutrul izolat apare o punere monofazatã
netã la pamânt, tensiunea fata de pamânt a celorlalte doua
faze:
Când este o protectie selectiva ? protectia deconecteaza numai
consumatorul defect
Unitatea de masura ohm x mmp / m este pentru: rezistivitate
Rezistivitatea unui conductor electric depinde de: natura materialului
Transformatoarele de masurare a curentilor se construiesc 1 sau 5 A
pentru curenti secundari de:

Page 7
SubiecteElectrotehnica
Transformatoarele de masurare de tensiune se construiesc 10 V
pentru tensiuni în secundar de:
La masina sincrona turatia variaza în functie de sarcina creste când sarcina creste
astfel:
Sigurantele electrice sunt aparate electrice care împiedica: cresterea tensiunii peste o
valoare limita
La generatorul sincron viteza de rotatie a câmpului mai mare
magnetic al statorului fata de viteza de rotatie a rotorului
masinii este:
Extinderea domeniului de masurare la ampermetre se rezistente aditionale
realizeaza cu:
Extinderea domeniului de masurare la voltmetre se shunturi
realizeaza cu:
Functionarea în doua faze a unui transformator trifazat supraîncalzirea acestuia
are ca efect:
La transformatoarele la care comutarea ploturilor se face pe înfasurarea de tensiune
cu transformatorul în sarcina, comutatorul de ploturi se mai mica, deoarece tensiunea
monteaza: este mai mica
Câmpul magnetic poate fi produs: numai de magneti permanenti

Un separator pe un circuit de înalta tensiune poate fi sub tensiune si cu curent


manevrat:
La un transformator cu grupa de conexiuni Y0 d-5 tensiunea de linie
alimentat cu un sistem simetric de tensiuni, între neutru si
pamânt, în regim normal si simetric de functionare avem:

Miezul magnetic al rotorului unei masini electrice reducerea curentilor


asincrone se relizeaza din tole pentru: turbionari
Într-un circuit electric monofazat cu caracter inductiv înainte cu 90 de grade
tensiunea este defazata fata de curent:
La o instalatie cu mai multe condensatoare conectate în direct proportionala cu
serie, caderea de tensiune pe fiecare condensator este: capacitatea
În tubul de portelan al unei sigurante de înalta tensiune, de a consolida elementele
nisipul are rolul: fuzibile
Atunci când se compenseaza energia electrica reactiva scade
prin baterii de condensatoare, tensiunea în reteaua
electrica:
Transformatoarele de masurare de curent: pot fi racordate în circuitul
primar cu înfasurarea
secundara deschisa

Un transformator de masurare de curent nu poate fi lasat împiedica circulatia


cu secundarul în gol, deoarece: curentului primar
Transformatoarele de masurare de tensiune: nu pot fi lasate în exploatare
cu înfasurarea secundara
deschisa

Page 8
SubiecteElectrotehnica
Nivelul de tensiune în sistem se regleaza prin: încarcarea generatoarelor
cu putere activa
Formula de calcul a frecventei produsa în sistemul f =n p / 60
electroenergetic de un generator cu n [rot/min] si p
perechi de poli este:
Rolul conservatorului de ulei la transformatoarele de forta de a asigura o suprafata de
este: contact a uleiului cu aerul
mai mica
Unitatea de masura pentru masurarea puterii active este: kWh

În cazul punerii nete la pamânt a fazei S într-o retea de 20 tensiunea pe fazele R si T


kV cu neutrul izolat: ramâne neschimbata , iar
tensiunea fazei defecte S se
apropie de 0
Se considera ca un transformator functioneaza în gol sarcina tranformatorului este
atunci când: foarte mica

Functionarea în suprasarcinã a unui transformator un regim de avarie


reprezintã:
Pentru asigurarea selectivitatii, între curentii nominali a doua trepte, pe scara
doua sigurante de acelasi tip înseriate trebuie sa fie o standardizata a acestor
diferenta de: curenti
Pentru o putere aparenta data puterea activa are valoarea când factorul de putere =1
maxima:
Un motor electric trifazat legat în stea este în functiune si 0,4 kV
alimentat la 0,4 kV. Tensiunea între neutrul stelei si una
dintre faze este:
Reglarea puterii active debitate de generatorul sincron se tensiunea de excitatie
face variind:
La o masina electrica asincrona turatia variaza: cu sarcina
Raportul nominal de transformare al unui transformator raportul dintre tensiunea
de putere este: primara si secundara de mers
în gol
Într-o retea cu neutrul legat la pamânt, valoarea cea mai monofazat
mare a intensitatii curentului de scurtcircuit, pentru
acelasi punct de defect, corespunde, de regulã, defectului:

La pornirea motoarelor electrice asincrone se urmãreste: reducerea vibratiilor


rotorului
O sigurantã mai mare în alimentarea consumatorilor de retele radiale
energie electrica se realizeaza prin:
Alunecarea s a unui motor asincron are valori: cuprinse între 1 si 0

Rolul dominant pentru reglarea nivelului de tensiune pe o circulatia de putere activa


linie electrica îl are:

Page 9
SubiecteElectrotehnica
Pierderile de putere activã si reactivã pe o linie electricã, patratul curentului
la aceeasi putere aparentã vehiculatã, sunt invers
proportionale cu:
În instalatiile de joasa tensiune, legarea la pamânt este din motive economice
justificatã:

Metoda transfigurarii retelelor electrice este folosita reduce pierderile de putere


pentru a: activa în retea

Energia electrica reactiva: este o energie electrica


complementara, care serveste
la magnetizarea bobinajelor

Cantitatea de cãldurã produsã la trecerea curentului direct proportinala cu


electric printr-un conductor este: sectiunea conductorului
Pierderea de putere activa într-un element de retea patratul frecventei
(transformator, LEA, LEC) , la aceeasi putere aparentã
vehiculatã, este direct proportionalã cu:
În cazul producerii unui scurtcircuit într-o instalatie, are creste tensiunea de
loc urmatorul fenomen: alimentare a instalatiei
Separatorul, ca echipament în cadrul unei statii electrice, de a proteja circuitul la
are rolul: supracurenti
Sigurantele electrice au rolul de a: proteja instalatia din aval la
defecte la scurtcircuit ca si la
suprasarcini de lunga durata

Care dintre materialele electrotehnice admit o densitate de aluminiu


curent mai mare:
Reactanta supratranzitorie a unui motor este: direct proportionala cu
curentul de pornire

În echipamentul electric, uleiul electroizolant are izoleaza partile sub tensiune


urmatoarele functii: între ele si fatã de masã

Valoarea frecventei în sistemul electroenergetic este bilantul puterilor active


determinata în principal de:
Care element nu se foloseste la reglarea tensiunii în bobina de compensare
retelele electrice:
În cazul pornirii stea triunghi a motoarelor asincrone, 1/3 din curentul de pornire la
curentul de pornire la conexiunea stea este: conexiunea triunghi
Folosirea conductoarelor jumelate în constructia LEA are reducerea pierderilor Corona
ca scop principal:
Sectionarea barelor colectoare în statiile electrice are de limitare a curentilor de
scopul: scurtcircuit
Puterea nominala a unui motor electric se defineste astfel: puterea activã absorbitã de
motor de la retea când este
alimentat la Un si absoarbe
In

Page 10
SubiecteElectrotehnica
Expresia matematica a legii lui Ohm pentru o portiune de I=U/R
circuit este:
Culoarea verde-galben pentru izolatia conductoarelor si faza
cablurilor se foloseste pentru marcarea conductorului de:

Care este energia consumata de o rezistenta electrica r = 200 Wh


10 ohm, prin care trece un curent de 2 A timp de 10 ore:

Functionarea transformatoarelor electrice are la bazã: fenomenul inductiei


electromagnetice
Functionarea contoarelor de inductie are la bazã: curentii turbionari

Reglarea puterii reactive debitate de generatorul sincron modificarea curentului de


se face prin: excitatie
În cazul conexiunii în stea la transformator: tensiunea de linie este egala
cu tensiunea de faza

Relatia între curentii de linie si de fazã în sisteme cu curentul de linie este mai
generatoare si receptoare conectate în triunghi este: mare de 1,73 ori decât
curentul de fazã
Într-un circuit format dintr-un rezistor de rezistenta R în curentul creste instantaneu la
serie cu o bobina de inductanta L, în momentul alimentarii valoarea U/R
de o sursa de curent continuu cu tensiune U:
Supratensiunile de origine atmosferica pot fi: directe sau indirecte (induse)

Durata de viata a lampilor cu incandescenta; creste odata cu cresterea


frecventei
Bobinele pentru limitarea curentilor de scurtcircuit au: rezistenta mare
Regulatorul automat de tensiune (RAT) asigurã: deconectarea automatã a
liniilor la suprasarcinã

Pentru limitarea curentilor de scurtcircuit, puterea totalã maritã


instalatã într-o statie trebuie:
O retea electricã trifazatã de medie tensiune are neutrul deplasarea neutrului
transformatoarelor tratat prin bobina.Pentru regimul
normal de functionare sa se precizeze efectul bobinei:
Legea a 2-a a lui Kirchhoff pentru un circuit de curent u=Ri
alternativ monofazat inductiv are forma:
Materialele feromagnetice au permeabilitatea relativa: mai mica decât 1
Un numar de n surse fiecare având tensiunea forta electromotoare e si
electromotoare continua e si rezistenta interioara r, legate rezistenta r/n
în paralel pot fi înlocuite printr-o sursa echivalenta având:

Formula e = B l v, unde e este forta electromotoare, B este teoremelor Biot-Savart


inductia magnetica, l este lungimea unui conductor, v este
viteza de deplasare a acestuia, reprezinta o forma
particulara a:

Page 11
SubiecteElectrotehnica
Într-un conductor curentul alternativ are densitatea: uniforma

Legea lui Coulomb exprimã: forta de interactiune dintre


corpuri punctuale încarcate
cu sarcini electrice
Intensitatea câmpului electric într-un anumit punct se raportul dintre forta
mãsoarã prin: exercitata asupra unei sarcini
electrice în acel punct si
marimea sarcinii

Page 12
SubiecteElectrotehnica
Varianta b Varianta c
legea lui Coulomb legea lui Laplace

magnetică chimică
direct proporţională cu patratul invers proporţională cu patratul
lui r lui r
invers proporţională cu pătratul direct proporţinală cu distanţa
distanţei
aducerea acestuia din punctul M transportul acestuia din pct. M
la origine la infinit

prin inducţie prin magnetizare

inducţia electrică inducţia magnetică

inducţia electrică = intensitatea inducţia electrică=sarcina x


câmpului electric/ permitivitate intensitatea câmpului electric

valoarea numerică q valoarea numerică q/2

C/2 C

suma capacităţilor fiecărui egală cu de două ori cantitaea


element în parte de electricitate cu care se
încarcă fiecare condensator

diferenţa de potenţial la bornele diferenţa de potenţial a unui


fiecărui condensator în parte condensator împărţită la n

qV 2qV

Coulomb Farad
argint, cupru, aluminiu aluminiu, cupru, argint

N relaţii distincte N+1 relaţii distincte

L-N +1 ecuaţii distincte N-L+1 ecuaţii distincte

a doua lege a lui Kirchhoff Legea Joule -Lenz

neomogen neliniar

Page 13
SubiecteElectrotehnica
numai circutelor cu elemente circuitelor liniare şi circuitelor
neliniare neliniare
este invers proporţională cu nu depinde de distanţa dintre
distanţa r dintre conductoare conductoare

o tensiune o rezistenţă

fluxului magnetic intensităţii câmpului magnetic


electrică mecanică
zero suma căderilor de tensiune de-a
lungul conturului
direct proporţională cu patratul direct proporţională cu r
lui r

inductanţă inducţia magnetică


inducţia magnetică forţa electromotoare

1/2 Li **2 Li

integral în câmpul magnetic din 1/2 din energie este


afara torului înmagazinată în volumul
torului, iar 1/2 în afara torului

F=qE F=q/E

L/R 1

R/C 1/(RC)

este o egaltate este neliniară

reluctanţă permeanţă

Hertz Henry

perioadei fazei

Page 14
SubiecteElectrotehnica
valoare efectivă valoarea eficace

zero 38719

chimice de inducţie

produce transformarea energiei este variaţia în timp a energiei


electrice în energie mecanică magnetice şi electrice

defazată cu 90 de grade înaintea în fază cu curentul


curentului

reactanţa totală a circuitului X reactanţa totală a circuitului


este <0 este =0

rezistenţei reactanţei

valorile efective ale tensiunilor modulele fazorilor asociaţi


şi curenţilor tensiunilor şi curenţilor
reactanţa inductivă este mai reactanţa capacitivă este mai
mare decât reactanţa capacitivă mare decât reactanţa inductivă

energie activă şi reactivă numai energie reactivă

nulă egală cu 1/2

este nesimetric dacă fazele sunt este simetric dacă fiecare fază
neegal încărcate este egal încărcată

egale mai mari

suma inverselor rezistenţelor suma pătratelor rezistenţelor


celor n rezistoare celor n rezistoare
se pot modifica curenţii din se modifică circulaţia de
laturile cu f.e.m. adăugate curenţi din laturile pe care nu
se adaugă f.e.m.

un curent I un curent I/2

J=YE Z=Y

Page 15
SubiecteElectrotehnica
absoarbe putere activă şi produce putere activă şi putere
produce putere reactivă reactivă
reprezintă artificii de calcul numai sistemul direct
corespunde unei realităţi fizice

cuplul de frânare oscilaţii ale rotorului

au aceleaşi componente inverse au aceleaşi componente


homopolare

sistemul nu are componentă sistemul are componentă


simetrică homopolară simetrică inversă
impedanţe diferite de ale reţelei impedanţe diferite de ale reţelei
directe pentru maşini rotative directe pentru elemente statice

schemele de secvenţă directă, schemele de secvenţă directă şi


inversă, homopolară conectate inversă conectate în paralel
în serie

schema de secvenţă directă schemele de secvenţă directă şi


inversă conectate în paralel

schemele de secvenţă directă şi schemele de secvenţă directă şi


inversă conectate în paralel inversă conectate în paralel

schema de secvenţă directă schema de secvenţă directă


înseriată cu schema de secvenţă
inversă
întotdeauna sinusoidal nesinusoidal sau sinusoidal,
depinde de natura elementelor
neliniare
undele de curent şi de tensiune undele de curent şi tensiune
sunt ambele periodice şi sunt periodice iar una este
nesinusoidale nesinusoidală
au aceeaşi perioadă raportul perioadelor lor este
egal cu 1/2

întotdeuna de la bobină spre poate avea oricare sens, în


generator funcţie de încărcarea
generatorului
sinusoidal mai puţin deformat decât
tensiune care i-a dat naştere

mult mai deformat decît sinusoidal


tensiunea care i-a dat naştere

Page 16
SubiecteElectrotehnica
mai mare mai mică

mai mică mai mare

puterea reactivă produsă de un pierderile Joule disipate într-un


element de linie infinit mic element de linie infinit mic

mărimile instantanee de curent valorile medii de curent sau de


sau de tensiune tensiune
constanta de atenuare a liniei constanta de distorsiune a liniei

scade faţă de tensiunea la sursă nu se modifică


proporţional cu lungimea liniei

absoarbe putere reactivă nu produce şi nu absoarbe


putere reactivă
produce putere reactivă nu produce şi nu absoarbe
putere reactivă
este independentă de lungimea este independentă de tensiunea
liniei liniei

energia reactivă inductivă este energia reactivă capacitivă este


mai mare decât cea capacitivă mai mare decât cea inductivă

funcţionând în scurtcircuit ca o linie funcţionând în gol

unor forţe electromotoare capacităţii conductorului faţă


induse datorită variaţiei de pământ
curentului
eliminarea dezechilibrelor din eliminarea distordiunilor
reţeaua electrică undelor de curent
densitatea de curent creşte în densitatea de curent este
părţile mai depărtate ale uniformă pe ambele părţi ale
conductoarelor conductoarelor
se realizează piesele din tole cu se evită plasarea pieselor
adaus de siliciu pentru mărirea metalice masive în câmpuri
rezistivităţii magnetice variabile
S=HxE S=ExH

tensiunea între faze pierderile Joule-Lenz

Page 17
SubiecteElectrotehnica
cu puterile active generate cu puterile reactive generate

tensiunile electromotoare nu apar scântei la periile


mai sunt sinusoidale colectorului

motoarele sincrone motoarele asincrone

nu necesită întreţinere nu necesită instalaţii speciale de


permanentă pornire
pornirea fără dispozitiv de cuplul de pornire foarte bun
pornire
prin utilizarea motoarelor cu prin utilizarea motoarelor cu
rotorul în dublă colivie rotorul în colivie cu bare înalte

excitatoarea cu colector din au randament mai mic decât al


circuitul acestora este un celorlalte tipuri de motoare
element puţin fiabil
pentru a reporni necesită numai motoarele asincrone cu
dispozitiv de pornire rotor în dublă colivie
autopornesc
se utilizează Coulombul Faradul
250 microF 50 microF

Cs=C/3 Cs=C

câmpul de inducţie electrică câmpul de inducţie magnetică

curent electric de convecţie curent electric de deplasare


(Maxwell)
rezistenţa R este egală cu reistenţa R tinde spre zero
rezistenţa internă a sursei de
t.e.m.

forţă electrodinamică forţă magnetomotoare

forţă electrodinamică forţă magnetomotoare

forţa electrromagnetică forţa exercitată între două


conductoare paralele parcurse
de curenţi

invers proporţională cu variaţia dependentă de modul în care


în timp a fluxului magnetic este produs fluxul magnetic

Fierul, cuprul, zincul Fierul, aluminiul, cuprul

Page 18
SubiecteElectrotehnica
44 A 53,4 A

0,75 4/3

kVA kW
pur inductiv pur capacitiv

doar în curent alternativ indiferent de natura circuitului

500 A 95 A

0.66 ohm 6 ohm

1 ohm 9 ohm

30 V 122 V

Axh A/h
supracurenti supratemperatura

supracurentilor solicitarilor mecanice

Weber Farad
compensarea factorului de dotari PSI
putere
protectiei împotriva protectiei împotriva
supratensiunilor supracurentilor

protejarea generatoarelor si protejarea motoarelor electrice


motoarelor electrice împotriva împotriva suprasarcinilor
temperaturilor înalte
ramane constanta creste de 1,73 ori

protectia deconecteaza toti protectia deconecteaza o


consumatorii jumatate dintre consumatori
greutate specifica coeficient de dilatatie
lungime, direct proportional masa, direct proportional
5 sau 10 A 1 sau 10 A

Page 19
SubiecteElectrotehnica
50 V 100 V

scade când sarcina scade ramâne constanta la variatia


sarcinii
cresterea curentului peste o scaderea curentului sub o
valoare limita valoare limita
mai mica egala

shunturi bobine înseriate

rezistente aditionale condesatoare montate în paralel

suprasarcina reducerea puterii tranzitate

pe înfasurarea de tensiune mai pe oricare dintre înfasurari


mare, deoarece curentul este
mai mic
numai de electromagneti de magneti permanenti si de
electromagneti
cu curent fara tensiune fãrã curent, fãrã tensiune sau
sub tensiune, fãrã curent
tensiunea de faza tensiunea zero

reducerea tensiunii din motive constructive


electromotoare induse
cu zero grade (sunt în faza) cu 90 de grade în urma

invers proportionala cu nu depinde de capacitate


capacitatea
de a mari puterea de rupere a de a mentine temperatura
sigurantei constanta a sigurantei
nu se modifica creste

pot fi lasate în exploatare cu nu pot fi racordate in circuitul


infasurarea secundara deschisa primar cu înfasurarea
secundara deschisa

apar supratensiuni periculoase nu indica aparatele de


in secundar masurare
nu pot fi lasate în exploatare cu pot fi puse sub tensiune cu
înfasurarea secundara în înfasurarea secundara in
scurtcircuit scurtcircuit

Page 20
SubiecteElectrotehnica
încarcarea generatoarelor cu utilizare de compensatoare
putere reactiva sincrone
f = 60 n / p f = 60 p / n

de a asigura spatiul necesar de a face posibila umplerea cu


dilatarii si contractarii uleiului ulei a transformatorului

kW kW/h

tensiunea pe fazele R si T creste cresc tensiunile pe fazele R si T,


la valoarea tensiunii de linie iar iar pe faza defecta S ramâne
pe faza S se apropie de 0 neschimbata

curentul primar si curentul când o înfasurare este conectata


secundar sunt foarte mici la retea, iar cealalta este
deschisa
un regim temporar admisibil un regim inadmisibil

o treapta, pe scara trei trepte, pe scara


standardizata a acestor curenti standardizata a acestor curenti

când factorul de putere = 0 când U = U max

0V 230 V

admisia agentului primar la curentul statoric


turbina
cu frecventa cu curentul de excitatie
raportul dintre curentul primar raportul dintre tensiunea
si secundar la sarcina nominala primara si secundara la sarcina
nominala
trifazat bifazat

reducerea curentului electric reducerea tensiunii la bornele


absorbit de motor de alimentare ale motorului
retele buclate cu functionare retele buclate
radialã
cuprinse între -1 si 0 diferite de marimile indicate
mai sus
circulatia de putere reactiva nici una din cele doua

Page 21
SubiecteElectrotehnica
patratul tensiunii patratul puterii active

pentru diminuarea pentru securitatea muncii


suprasolicitarilor
echipamentelor electrice
simplifica structura retelelor diminua consumul specific de
echivalente pentru a reduce material conductor
volumul de calcule
se poate transforma în energie se poate transforma în energie
mecanica luminoasa

direct proportionala cu pãtratul invers proportionala cu


intensitãtii curentului rezistenta conductorului
patratul tensiunii retelei patratul curentului

creste impedanta echivalenta a creste curentul de alimentare a


instalatiei instalatiei
de a separa vizibil un circuit de a masura nivelul de izolatie

face trecerea din linie electrica asigura protectia personalului


aeriana în line electrica în cablu

cupru ambele amit aceeasi densitate


de curent
invers proportionala cu invers proportionala cu
curentul de pornire patratul tensiunii de alimentare

stinge arcul electric care apare asigura ungerea mecanismelor


in intrerupatoare de actionare

circulatia puterii reactive modul de tratare a neutrului


retelei
transformatorul rezistorul

de 3 ori curentul de pornire la de 2 ori curentul de pornire la


conexiunea triunghi conexiunea triunghi
reducerea solicitarilor mecanice reducerea curentilor de
ale stalpilor scurtcircuit
de a reduce costul instalatiei de a reduce pierderile de putere

puterea activã transmisã prin puterea mecanicã debitatã de


intrefierul motorului cand este motor la arbore când este
alimentat la Un si absoarbe In alimentat la Un si absoarbe In

Page 22
SubiecteElectrotehnica
I = UxR I=U-R

nul de lucru nul de protectie

400 Wh 800 Wh

efectul temic al curentului curentii turbionari


electric
efectul termic al curentului forta electrostatica
electric
deschiderea apaartului director deconectarea rezistentei de
al turbinei stingere
curentul de linie este egal cu tensiunea de linie este egalacu
1,73 x curentul de faza 1,73x tensiunea de faza

curentul de linie este egal cu curentul de fazã este mai mare


curentul de fazã de de 1,73 ori decât curentul de
linie
curentul nu circula prin acest curentul ajunge la valoarea U/R
circuit dupa un timp

rapide sau lente de rezonanta sau de


ferorezonanta
scade odata cu scaderea scade odata cu cresterea
tensiunii tensiunii
inductanta mare inductanta mica
conectarea automatã a unui modificarea curentului
transformator de rezervã (tensiunii) de excitatie la
generatoarele sincrone
micsoratã divizatã în mai multe unitãti

cresterea curentilor de nici un efect


scurtcircuit

u= L di/dt du=i/C dt

putin mai mare decât 1 mult mai mare decât 1


forta electromotoare ne si forta electromotoare e si
rezisteta r/n rezistenta nr

legii inductiei electromagnetice legii circuitului magnetic

Page 23
SubiecteElectrotehnica
mai mare în centrul mai mare la periferia
conductorului conductorului
fluxul electric printr-o suprafata diferenta de potential între doua
sferica puncte

derivata în raport cu spatiul cu raportul dintre tensiunea


semn schimbat a potentialului în aplicata unui conductor si
acel punct rezistenta acestuia

Page 24
R ELECTROTEHNICA
Nr
crt Enunt Varianta a Varianta b Varianta c
1 Enunţul “sarcinile electrice nu pot fi create si nici distruse, ci doar mutate” reprezintă: legea conservării sarcinii electrice legea lui Coulomb legea lui Laplace
2 Permitivitatea este o mărime: electrica magnetica chimică
3 Valoarea intensităţii câmpului electric produs de o sarcină electrică la distanţa r este: direct proporţională cu r direct proporţională cu patratul lui r invers proporţională cu patratul lui r
Conform Legii lui Coulomb, forţa de atracţie sau de repulsie care se exercită între
4 sarcinile electrice este: direct proporţională cu patratul distanţei invers proporţională cu pătratul distanţei direct proporţinală cu distanţa
Potenţialul scalar în punctul M este egal cu lucrul mecanic efectuat cu un corp încărcat cu aducerea acestuia din punctul M la
5 sarcina q pentru: aducerea acestuia de la infinit în pct. origine transportul acestuia din pct. M la infinit

6 Un corp conductor situat într-un câmp electric de intensitate E se încarcă cu electricitate: prin conducţie prin inducţie prin magnetizare
7 Câmpul electrostatic este descris prin: intensitatea câmpului electric inducţia electrică inducţia magnetică
inducţia electrică = permitivitatea x inducţia electrică = intensitatea câmpului inducţia electrică=sarcina x intensitatea
8 Care dintre relaţiile următoare este adevărată: intensitatea câmpului electric electric/ permitivitate câmpului electric
Fluxul electric total, emis de o sarcină electrică de valoare q printr-o suprafaţă închisă
9 care o înconjoară, este egal cu:  valoarea numerică 2q valoarea numerică q valoarea numerică q/2
Capacitatea echivalentă a 2 condensatoare, fiecare având capacitatea C, montate în
10 serie este egală cu: 2C C/2 C

egală cu de două ori cantitaea de


Cantitatea de electricitate cu care se încarcă o baterie de n condensatoare montate în aceeaşi cu care se încarcă fiecare suma capacităţilor fiecărui element în electricitate cu care se încarcă fiecare
11 serie, fiecare de capacitate C, este: element component parte condensator
Diferenţa de potenţial la bornele a n baterii de condensatoare montate în serie este egală  suma diferenţelor de potenţial la bornele diferenţa de potenţial la bornele fiecărui diferenţa de potenţial a unui condensator
12 cu: fiecărui condensator condensator în parte împărţită la n
Energia electrostatică a unui conductor izolat în spaţiu, încărcat cu o sarcină q şi aflat la
13 un potenţial V este egală cu: 1/2 q V qV  2 qV
14 Unitatea de măsură a sarcinii electrice este: V/m Coulomb Farad
15 Valoarea conductivităţii electrice este în ordine crescătoare la următoarele materiale: aluminiu, argint, cupru argint, cupru, aluminiu aluminiu,cupru, argint
Prima lege a lui Kirchhoff, pentru o reţea electrică buclată cu N noduri, ne dă, pentru
16 curenţii care circulă prin reţea: N-1 relaţii distincte N relaţii distincte N+1 relaţii distincte
A doua legea lui Kirchhoff, pentru o reţea electrică cu N noduri şi L laturi, ne furnizează,
17 pentru analiza unui circuit electric: L+N-1 ecuaţii distincte L-N +1 ecuaţii distincte N-L+1 ecuaţii distincte
Enunţul “suma algebrică a forţelor electromotoare dintr-o buclă a unei reţele electrice este
18 egală cu suma algebrică a căderilor de tensiune din buclă” reprezintă: Prima lege a lui Kirchhoff a doua lege a lui Kirchhoff Legea Joule -Lenz
Un conductor în care circulaţia curentului electric nu se supune legii lui Ohm se numeşte  neomogen  neliniar
19 circuit:  liniar Vasile Bulai Vasile Bulai

20 Legile lui Kirchhoff se aplică:  numai circuitelor liniare numai circutelor cu elemente neliniare circuitelor liniare şi circuitelor neliniare
Forţa electrodinamică exercitată între două conductoare filiforme, paralele, lungi,aflate la este direct proporţională cu distanţa r este invers proporţională cu distanţa r  nu depinde de distanţa dintre 
21 distanţa r, străbătute de câte un curent: dintre conductoare dintre conductoare conductoare

Expresia B x i x l , unde i este intensitatea curentului care străbate un conductor de


22 lungime l, situat perpendicular pe câmpul de inducţie magnetică de mărime B, reprezintă: o forţă o tensiune o rezistenta

Page 25
R ELECTROTEHNICA
23 Tesla este unitatea de măsură a: inducţiei magnetice fluxului magnetic intensităţii câmpului magnetic
24 Permeabilitatea este o mărime: magnetică electrica mecanică
suma algebrică a curenţilor care străbat suma căderilor de tensiune de-a lungul
25 Circulaţia câmpului magnetic pe un contur închis este egală cu: conturul zero conturului
Intensitatea câmpului magnetic într-un punct exterior unui conductor rectiliniu străbătut de
26 curentul continuu de intensitate i, aflat la distanţă r de conductor este: invers proporţinală cu r direct proporţională cu patratul lui r direct proporţională cu r
27 Henry este unitatea de măsură pentru: fluxul magnetic inductanţă inducţia magnetică
Inductanţa proprie a unei bobine prin care trece un curent de intensitate i este raportul
28 între……. şi acest curent fluxul propriu al bobinei inducţia magnetică forţa electromotoare
Energia electromagnetică produsă de curentul i care parcurge un circuit care conţine o
29 inductanţă L este egală cu: 1/2 L i  1/2 Li **2  Li
Intr-un tor (solenoid de formă circulară bobinat), energia magnetică produsă de un curent integral în câmpul magnetic din volumul integral în câmpul magnetic din afara 1/2 din energie este înmagazinată în
30 care stăbate bobinajul torului este localizată: torului Radu torului volumul torului, iar 1/2 în afara torului
Forţa F care se exercită asupra unei sarcini electrice q aflată într-un câmp electric de
31 intensitate E are expresia: F=E/q F=qE F=q/E

Factorul de atenuare constanta de timp al unui circuit format dintr-un rezistor de


rezistenţă R înseriat cu o bobină de inductanţă L, alimentate de o forţă electromotoare
32 constantă este egal cu: R/L L/R 1
Constanta de timp a unui circuit format dintr-un rezistor de rezistenţă R înseriat cu un
33 condensator de capacitate C, este: RC R/C 1/(RC)
Pentru materialele magnetice, relaţia dintre inducţia magnetică şi intensitatea câmpului
34 magnetic: este liniară este o egalitate este neliniară Badea Nicolae
Mărimea caracteristică circuitelor magnetice şi care este analoagă cu rezistenţa
35 circuitelor electrice se numeşte: impedanţă reluctanţă [A/Wb]=[1/H] permeanţă
36 Unitatea de măsură a frecvenţei mărimilor periodice se numeşte: Weber Hertz Henry
37 Frecvenţa unei mărimi periodice este inversul: amplitudinii perioadei fazei
38 Valoarea medie pătratică a unei mărimi periodice se mai numeşte şi: amplitudine valoare efectivă valoarea eficace
Mărimea periodică alternativă este o mărime a cărei valoare medie în decursul unei
39 perioade este egală cu: 1 zero 38719
40 Curentul electric alternativ poate fi produs numai prin fenomene: termice chimice de inducţie
permite definirea limitelor de utilizare ale produce transformarea energiei electrice este variaţia în timp a energiei magnetice
41 Puterea electrică reactivă: unui aparat electric în energie mecanică şi electrice
Dacă printr-un condensator circulă un curent alternativ sinusoidal, la bornele sale se defazată cu 90 de grade în urma defazată cu 90 de grade înaintea
42 produce o cădere de tensiune: curentului curentului în fază cu curentul

Într-un circuit serie format dintr-un rezistor de rezistenţă R, o bobină de inductanţă L şi un


condensator de capacitate C, curentul din circuit este defazat în urma tensiunii la borne
43 dacă: reactanţa totală a circuitului X este > 0 reactanţa totală a circuitului X este <0 reactanţa totală a circuitului este =0
44 Susceptanţa unui circuit de curent altenativ sinusoidal este inversul: impedanţei rezistenţei reactanţei
În cazul circuitelor de curent alternativ, teoremele lui Kirchhoff sunt întotdeuna satisfăcute valorile instantanee ale tensiunilor şi valorile efective ale tensiunilor şi modulele fazorilor asociaţi tensiunilor şi
45 pentru: curenţilor curenţilor curenţilor
reactanţele inductivă şi capacitivă în reactanţa inductivă este mai mare decât reactanţa capacitivă este mai mare decât
46 Rezonanţa se obţine într-un circuit electric de curent alternativ dacă: valoare absolută sunt egale reactanţa capacitivă reactanţa inductivă

Page 26
R ELECTROTEHNICA
În cazul apariţiei fenomenului de rezonanţă într-un circuit de curent alternativ, alimentat
47 de la o sursă, aceasta furnizează circuitului: numai energie activă energie activă şi reactivă numai energie reactivă
48 Suma forţelor electromotoare ale unui sitem trifazat simetric este: egală cu 1 Nulă egală cu 1/2
Sistemul de tensiuni ale unui sistem electric trifazat racordat la un generator electric care este nesimetric dacă fazele sunt neegal este simetric dacă fiecare fază este egal
49 produce tensiuni electromotoare simetrice este: întotdeauna simetric încărcate încărcată

Pierderile de putere într-o line electrică prin care se transportă o putere activă P la un
factor de putere =0,9, faţă de cazul când se transportă aceeaşi putere la un factor de
50 putere=0,8 sunt: mai mici egale mai mari
suma inverselor rezistenţelor celor n suma pătratelor rezistenţelor celor n
51 Inversa rezistenţei echivalente a n rezistoare legate în paralel este egală cu: suma rezistenţelor celor n rezistoare rezistoare rezistoare

 semodifică circulaţia de
Prin adăugarea, pe toate laturile pornind din acelaşi nod al unei reţele buclate, a unor circulaţia de curenţi existentă anterior în se pot modifica curenţii din laturile cu
curenţi din laturile pe care nu
52 forţe electromotoare (f.e.m.) egale şi la fel orientate faţă de nod (teorema lui Vaschy): reţea nu se modifică Constantin Sora f.e.m. adăugate se adaugă f.e.m.
Dacă o f.e.m. E, montată în latura AB a unei reţele pasive,produce în latura CD a reţelei
53 un curent I, montarea f.e.m. E în latura CD va produce: un curent – (minus) I un curent I un curent I/2

O sursă de tensiune cu f.e.m. E şi impedanţa interioară Z poate fi înlocuită printr-o sursă


54 de curent de intensitate J şi admitanţă interioară Y, dacă sunt îndeplinite condiţiile: ZY=1 J=YE Z=Y
absoarbe putere activă şi produce putere
55 Un motor electric sincron, care funcţionează subexcitat: absoarbe putere activă şi putere reactivă reactivă produce putere activă şi putere reactivă
Sistemele simetrice de fazori în care se descompun sistemele de tensiuni sau de curenţi numai sistemul direct corespunde unei
56 dezechilibraţi: corespund unor realităţi fizice reprezintă artificii de calcul realităţi fizice
57 Componenta simetrică directă produce, în cazul unui motor electric: cuplul util cuplul de frânare oscilaţii ale rotorului
Două sisteme de fazori trifazaţi oarecare, care au vârfuri comune şi origini diferite care se
58 descompun în componente simetrice: au aceleşi componete directe au aceleaşi componente inverse au aceleaşi componente homopolare
sistemul nu are componentă simetrică sistemul nu are componentă simetrică sistemul are componentă simetrică
59 În cazul în care rezultanta unui sistem de fazori (de tensiune sau de curent) este nulă: inversă homopolară inversă
Pentru calculul curenţilor de scurtcircuit într-o reţea prin metoda componentelor simetrice, impedanţe identice cu ale reţelei directe impedanţe diferite de ale reţelei directe impedanţe diferite de ale reţelei directe
60 reţeaua inversă se compune din: pentru elemente statice pentru maşini rotative pentru elemente statice
Schema echivalentă de calcul în cazul producerii unui scurtcircuit al unei faze a reţelei schemele de secvenţă directă, inversă, schemele de secvenţă directă, inversă, schemele de secvenţă directă şi inversă
61 trifazate direct la pământ (monofazat) se compune din: homopolară conectate în paralel homopolară conectate în serie conectate în paralel
Schema echivalentă de calcul în cazul producerii unui scurtcircuit trifazat al unei reţele schemele de secvenţă directă, inversă, schemele de secvenţă directă şi inversă
62 izolat de pământ se compune din: homopolară conectate în serie schema de secvenţă directă conectate în paralel
Schema echivalentă de calcul în cazul producerii unui scurtcircuit între două faze ale unei schemele de secvenţă directă şi inversă schemele de secvenţă directă şi inversă
63 reţele izolat de pământ se compune din: schema de secvenţă directă conectate în paralel conectate în paralel
Schema echivalentă de calcul în cazul producerii unui scurtcircuit trifazat al unei reţele la schema de secvenţă directă înseriată cu schema de secvenţă directă înseriată cu
64 pământ cu arc se compune din: triplul impedanţei arcului schema de secvenţă directă schema de secvenţă inversă
Curentul produs într-un circuit care conţine elemente neliniare şi care este alimentat cu o nesinusoidal sau sinusoidal, depinde de
65 tensiune sinusoidală este: întodeauna nesinusoidal întotdeauna sinusoidal natura elementelor neliniare
undele de curent şi tensiune nu sunt undele de curent şi de tensiune sunt undele de curent şi tensiune sunt
66 Regimul deformant este un regim energetic în care: periodice ambele periodice şi nesinusoidale periodice iar una este nesinusoidală

Page 27
R ELECTROTEHNICA
raportul perioadelor lor este un număr
67 Două funcţii periodice sinusoidale sunt armonice între ele dacă: întreg oarecare au aceeaşi perioadă raportul perioadelor lor este egal cu 1/2
Sensul puterii deformante într-un circuit format dintr-un generator care produce o undă poate avea oricare sens, în funcţie de
68 sinusoidală şi o bobină cu miez de fier saturat este: de la generator spre bobină întotdeuna de la bobină spre generator încărcarea generatorului
Curentul rezultat prin aplicarea unei tensiuni nesinusoidale la bornele unui condensator mult mai deformat decât tensiunea care i- mai puţin deformat decât tensiune care i-
69 este: a dat naştere sinusoidal a dat naştere
mai puţin deformat decât tensiunea care mult mai deformat decît tensiunea care i-
70 Curentul rezultat prin aplicarea unei tensiuni nesinusoidale la bornele unei bobine este: i-a dat naştere a dat naştere sinusoidal
Valoarea medie a inductanţei de serviciu pentru o linie electrică aeriană trifazată
71 este………faţă de cea a unui cablu subteran. egală mai mare Vasile Bulai mai mică
Valoarea medie a capacităţii lineice pentru o linie electrică aeriană trifazată este………
72 faţă de cea a unui cablu subteran. egală mai mică mai mare
puterea reactivă absorbită într-un puterea reactivă produsă de un element pierderile Joule disipate într-un element
73 Inductanţa de serviciu a unei linii electrice lungi este definită prin: element de linie infinit mic de linie infinit mic de linie infinit mic
mărimile efective de curent sau de mărimile instantanee de curent sau de
74 Singurele mărimi fizice reale în curent alternativ sunt: tensiune tensiune valorile medii de curent sau de tensiune
Mărimea adimensională care reprezintă variaţia pe care o suferă amplitudinea şi faza
75 undei de tensiune sau curent când parcurge 1 km de linie (lungă ) se numeşte: constanta de propagare a liniei constanta de atenuare a liniei constanta de distorsiune a liniei
creşte faţă de tensiunea la sursă scade faţă de tensiunea la sursă
76 La funcţionarea în gol a unei linii electrice tensiunea la receptor: proporţional cu pătratul lungimii liniei proporţional cu lungimea liniei nu se modifică
nu produce şi nu absoarbe putere
77 O linie electrică lungă funcţionând în gol: produce putere reactivă absoarbe putere reactivă reactivă
nu produce şi nu absoarbe putere
78 O linie electrică lungă funcţionând în scurtcircuit: absoarbe putere reactivă produce putere reactivă reactivă
Pentru o linie electrică care alimentează un receptor ce are impedanţa egală cu se numeşte putere caracteristică sau
79 impedanţa caracteristică a liniei, puterea activă la extremitatea receptoare: putere naturală este independentă de lungimea liniei este independentă de tensiunea liniei
Pentru o linie electrică care alimentează un receptor ce are impedanţa egală cu energiile reactive, inductivă şi capacitivă, energia reactivă inductivă este mai mare energia reactivă capacitivă este mai mare
80 impedanţa caracteristică a liniei: se compensează decât cea capacitivă decât cea inductivă

care alimentează un receptor cu


impedanţă egală cu impedanţa sa
81 O linie electrică foarte lungă se comportă ca o linie: caracteristică funcţionând în scurtcircuit ca o linie funcţionând în gol
unor curenţi simetrici paraziţi induşi în unor forţe electromotoare induse datorită
82 Efectul pelicular al unui curent care străbate un conductor masiv se datorează: conductor variaţiei curentului capacităţii conductorului faţă de pământ
eliminarea dezechilibrelor din reţeaua eliminarea distordiunilor undelor de
83 Efectul pelicular al curentului este utilizat în: încălzirea materialelor prin inducţie electrică curent
Dacă două conductoare parcurse de curenţi în acelaşi sens sunt aşezate paralel, unul densitatea de curent scade în părţile densitatea de curent creşte în părţile mai densitatea de curent este uniformă pe
84 lângă altul: apropiate ale conductoarelor depărtate ale conductoarelor ambele părţi ale conductoarelor
Pentru micşorarea pierderilor de putere prin curenţi turbionari în piesele metalice masive se execută piesele metalice din tole de se realizează piesele din tole cu adaus se evită plasarea pieselor metalice
85 parcuse de fluxuri magnetice variabile: oţel subţiri izolate între ele de siliciu pentru mărirea rezistivităţii masive în câmpuri magnetice variabile
Energia transmisă de undele electromagnetice cu intensitatea câmpului electric E şi
86 intensitatea câmpului magnetic H se propagă după un vector: S=E+H S=HxE S=ExH
Încălzirea înfăşurărilor statorice ale generatoarelor electrice este determinată în principal
87 de: temperatura mediului ambiant tensiunea între faze pierderile Joule-Lenz

Page 28
R ELECTROTEHNICA
88 Curentul din circuitul statoric al unui generator este direct proporţional: cu tensiunea între faze Stoian Radu cu puterile active generate cu puterile reactive generate
Producerea dublei puneri la pământ a bobinajului rotoric al unui generator sincron are curentul prin circuitul rotoric creşte foarte tensiunile electromotoare nu mai sunt
89 următoarele efecte negative. mult sinusoidale apar scântei la periile colectorului
90 Cele mai des utilizate pentru serviciile interne ale centralelor electrice sunt: motoarele de curent continuu motoarele sincrone motoarele asincrone
91 Principalul avantaj al motoarelor de curent continuu îl constituie: permit reglarea în limite largi a turaţiei nu necesită întreţinere permanentă nu necesită instalaţii speciale de pornire
Principalul avantaj al motoarelor asincrone cu rotorul în scurtcircuit cu simplă colivie îl pornirea fără dispozitiv de pornire
92 constituie: curentul mic de pornire Florescu cuplul de pornire foarte bun
Mărirea cuplului de pornire şi micşorarea curentului de pornire la motoarele asincrone cu prin deconectarea şi reconectarea lor la prin utilizarea motoarelor cu rotorul în prin utilizarea motoarelor cu rotorul în
93 rotorul în scurtcircuit se face: reţeaua de alimentare dublă colivie colivie cu bare înalte
Motoarele sincrone se utilizează rar pentru antrenarea mecanismelor de servicii proprii excitatoarea cu colector din circuitul au randament mai mic decât al celorlalte
94 din centralele electrice deoarece: nu permit variaţia turaţiei în limite largi acestora este un element puţin fiabil tipuri de motoare
În cazul scăderii sau întreruperii tensiunii de alimentare, motoarele asincrone se pot opri, ele autopornesc, indiferent de tipul pentru a reporni necesită dispozitiv de numai motoarele asincrone cu rotor în
95 iar la restabilirea tensiunii: rotorului în scurtcircuit pornire dublă colivie autopornesc
96 Unitatea de măsură a fluxului electric este: nu are denumire proprie se utilizează Coulombul Badea Nicolae Faradul
3 condensatoare având capacitatea C1=100 microF, C2=50 microF, C3=100 microF
97 legate în paralel, au capacitatea echivalentă. 25 microF 250 microF 50 microF
Capacitatea de serviciu Cs a unei linii electrice aeriene simetrice, având capacităţile
98 C12=C23=C31 =C este: Cs=3 C Cs=C/3 Cs=C
99 Câmpuri fără surse sunt: câmpul curenţilor de conducţie câmpul de inducţie electrică câmpul de inducţie magnetică
Curentul electric generat prin deplasarea cu viteza v a unui corp încărcat cu o sarcină
100 electrică se numeşte: curent electric de conducţie curent electric de convecţie curent electric de deplasare (Maxwell)

Un receptor electric de rezistenţă R conectat la bornele AB ale unui circuit de alimentare rezistenţa R este egală cu rezistenţa rezistenţa R este egală cu rezistenţa
101 oarecare absoarbe puterea maximă dacă: totală a circuitului văzută prin bornele AB internă a sursei de t.e.m. reistenţa R tinde spre zero

102 Forţa care se exercită între două conductoare străbătute de curenţi electrici se numeşte: forţă electrocinetică forţă electrodinamică forţă magnetomotoare
Forţa care se exercită asupra unui conductor rectiliniu, parcurs de curentul i, aflat în
103 câmpul de inducţie magnetică B se numeşte: forţă electromagnetică (Laplace) forţă electrodinamică forţă magnetomotoare

intensitatea câmpului magnetic produs de forţa exercitată între două conductoare


104 Teoremele (formulele) Biot Savart Laplace se referă la: un curent care circulă printr-un conductor forţa electrromagnetică paralele parcurse de curenţi
Forţa electomotoare de inducţie care apare într-un circuit închis, prin variaţia fluxului direct proporţională cu variaţia în timp a invers proporţională cu variaţia în timp a dependentă de modul în care este produs
105 magnetic, este: fluxului magnetic fluxului magnetic fluxul magnetic
106 Principalele elemente feromagnetice sunt: Fierul, nichelul şi cobaltul Fierul, cuprul, zincul Fierul, aluminiul, cuprul
Curentul care circula printr-un circuit de curent alternativ, având rezistenta r = 3 ohm,
107 reactanta de 4 ohm si la bornele caruia se aplica o tensiune de 220 V este: 31,5 A 44 A 53,4 A
Într-un circuit de curent alternativ în care puterea activa absorbita este 4 kw iar puterea
108 reactiva este de 3 kvar, factorul de putere este: 0,8 0,75 3-Apr
109 Unitatea de masura pentru puterea reactiva este: kVAr kVA kW
Un circuit de curent alternativ, pentru care factorul de putere este egal cu 1, este un
110 circuit: pur rezistiv pur inductiv pur capacitiv
111 Legea lui Ohm pentru o portiune de circuit este valabila: doar în curent continuu doar în curent alternativ indiferent de natura circuitului

Page 29
R ELECTROTEHNICA
Într-un circuit de curent continuu, având rezistenta R=5 ohm si la bornele caruia se aplica
112 o tensiune de 100 V, curentul este de: 20 A  500 A  95 A
Rezistenta echivalenta a trei rezistoare ,având fiecare rezistenta de 2 ohm, montate în
113 serie este:  5 ohm  0.66 ohm  6 ohm
Rezistenta echivalenta a trei rezistoare, având fiecare rezistenta de 3 ohm, montate în
114 paralel, este:  3 ohm  1 ohm  9 ohm

Într-un circuit R-L serie de curent altenativ, tensiunea la bornele rezistorului este de 100
115 V, iar tensiunea la bornele bobinei este de 70 V. Tensiunea la bornele circuitului R-L este:  170V  30V  122 V
116 Unitatea de masura a capacitatii unui condensator este:  F  Axh  A/h
117 Sigurantele fuzibile sunt aparate utilizate pentru protectie la: supratensiuni supracurenti supratemperatura
118 Descarcatoarele cu oxid de zinc protejeaza echipamentele din retele împotriva: supratensiunilor supracurentilor solicitarilor mecanice
119 Unitatea de masura a fluxului magnetic este: Tesla Weber Farad
120 Bobinele de stingere din statiile electrice de transformare sunt echipamente pentru: compensarea curentilor capacitivi compensarea factorului de putere dotari PSI
protectiei personalului de exploatare
121 Descarcatoarele cu coarne sunt echipamente destinate: împotriva electrocutarii protectiei împotriva supratensiunilor protectiei împotriva supracurentilor
protejarea motoarelor electrice la protejarea generatoarelor si motoarelor protejarea motoarelor electrice împotriva
122 Releul termic se foloseste pentru: scurtcircuit electrice împotriva temperaturilor înalte suprasarcinilor

Daca la un circuit al unei statii de 6 sau 20 kV care functioneaza cu neutrul izolat apare o
123 punere monofazatã netã la pamânt, tensiunea fata de pamânt a celorlalte doua faze: scade de 1,41 ori ramane constanta creste de 1,73 ori
protectia deconecteaza numai protectia deconecteaza o jumatate dintre
124 Când este o protectie selectiva ? consumatorul defect protectia deconecteaza toti consumatorii consumatori
125 Unitatea de masura ohm x mmp / m este pentru: rezistivitate greutate specifica coeficient de dilatatie
126 Rezistivitatea unui conductor electric depinde de: natura materialului lungime, direct proportional masa, direct proportional

127 Transformatoarele de masurare a curentilor se construiesc pentru curenti secundari de: 1 sau 5 A 5 sau 10 A 1 sau 10 A
Transformatoarele de masurare de tensiune se construiesc pentru tensiuni în secundar
128 de:  10 V  50 V  100 V
129 La masina sincrona turatia variaza în functie de sarcina astfel: creste când sarcina creste scade când sarcina scade ramâne constanta la variatia sarcinii

130 Sigurantele electrice sunt aparate electrice care împiedica: cresterea tensiunii peste o valoare limita cresterea curentului peste o valoare limita scaderea curentului sub o valoare limita
La generatorul sincron viteza de rotatie a câmpului magnetic al statorului fata de viteza
131 de rotatie a rotorului masinii este: mai mare mai mica Egala Radu
132 Extinderea domeniului de masurare la ampermetre se realizeaza cu: rezistente aditionale shunturi bobine înseriate
133 Extinderea domeniului de masurare la voltmetre se realizeaza cu: shunturi rezistente aditionale condesatoare montate în paralel
134 Functionarea în doua faze a unui transformator trifazat are ca efect: supraîncalzirea acestuia suprasarcina reducerea puterii tranzitate
La transformatoarele la care comutarea ploturilor se face cu transformatorul în sarcina, pe înfasurarea de tensiune mai mica, pe înfasurarea de tensiune mai mare,
135 comutatorul de ploturi se monteaza: deoarece tensiunea este mai mica deoarece curentul este mai mic pe oricare dintre înfasurari
de magneti permanenti si de
136 Câmpul magnetic poate fi produs: numai de magneti permanenti numai de electromagneti electromagneti

Page 30
R ELECTROTEHNICA
fãrã curent, fãrã tensiune sau sub
137 Un separator pe un circuit de înalta tensiune poate fi manevrat: sub tensiune si cu curent cu curent fara tensiune tensiune, fãrã curent
La un transformator cu grupa de conexiuni Y0 d-5 alimentat cu un sistem simetric de
138 tensiuni, între neutru si pamânt, în regim normal si simetric de functionare avem: tensiunea de linie tensiunea de faza tensiunea zero
reducerea tensiunii electromotoare
139 Miezul magnetic al rotorului unei masini electrice asincrone se relizeaza din tole pentru: reducerea curentilor turbionari induse din motive constructive
Într-un circuit electric monofazat cu caracter inductiv tensiunea este defazata fata de
140 curent:  înainte cu 90 de grade  cu zero grade (sunt în faza)  cu 90 de grade în urma
 direct proportionala cu  invers proportionala cu
La o instalatie cu mai multe condensatoare conectate în serie, caderea de tensiune pe
141 fiecare condensator este: capacitatea capacitatea  nu depinde de capacitate
 de a consolida elementele
de a mentine temperatura constanta a
142 În tubul de portelan al unei sigurante de înalta tensiune, nisipul are rolul: fuzibile de a mari puterea de rupere a sigurantei sigurantei
Atunci când se compenseaza energia electrica reactiva prin baterii de condensatoare,
143 tensiunea în reteaua electrica:  scade  nu se modifica  creste

 potfi racordate în circuitul  potfi lasate în exploatare cu  nu pot fi racordate in circuitul
primar cu înfasurarea infasurarea secundara primar cu înfasurarea
144 Transformatoarele de masurare de curent: secundara deschisa deschisa secundara deschisa
 împiedica circulatia  apar supratensiuni  nu indica aparatele de
145 Un transformator de masurare de curent nu poate fi lasat cu secundarul în gol, deoarece: curentului primar periculoase in secundar masurare
 nu pot fi lasate în exploatare  nu pot fi lasate în exploatare  pot fi puse sub tensiune cu
cu înfasurarea secundara cu înfasurarea secundara în înfasurarea secundara in
146 Transformatoarele de masurare de tensiune: deschisa scurtcircuit scurtcircuit
 încarcarea generatoarelor cu  încarcarea generatoarelor cu
147 Nivelul de tensiune în sistem se regleaza prin: putere activa putere reactiva utilizare de compensatoare sincrone
Formula de calcul a frecventei produsa în sistemul electroenergetic de un generator cu n
148 [rot/min] si p perechi de poli este:  f =n p / 60  f = 60 n / p  f = 60 p / n
 dea asigura o suprafata de  de a asigura spatiul necesar
contact a uleiului cu aerul mai dilatarii si contractarii de a face posibila umplerea cu ulei a
149 Rolul conservatorului de ulei la transformatoarele de forta este: mica uleiului transformatorului
150 Unitatea de masura pentru masurarea puterii active este: kWh kW kW/h

tensiunea pe fazele R si T ramâne tensiunea pe fazele R si T creste la


neschimbata , iar tensiunea fazei defecte valoarea tensiunii de linie iar pe faza S se cresc tensiunile pe fazele R si T, iar pe
151 În cazul punerii nete la pamânt a fazei S într-o retea de 20 kV cu neutrul izolat: S se apropie de 0 apropie de 0 faza defecta S ramâne neschimbata
curentul primar si curentul secundar sunt când o înfasurare este conectata la retea,
152 Se considera ca un transformator functioneaza în gol atunci când: sarcina tranformatorului este foarte mica foarte mici iar cealalta este deschisa
153 Functionarea în suprasarcinã a unui transformator reprezintã: un regim de avarie un regim temporar admisibil un regim inadmisibil

Page 31
R ELECTROTEHNICA
Pentru asigurarea selectivitatii, între curentii nominali a doua sigurante de acelasi tip doua trepte, pe scara standardizata a o treapta, pe scara standardizata a trei trepte, pe scara standardizata a
154 înseriate trebuie sa fie o diferenta de: acestor curenti acestor curenti acestor curenti

155 Pentru o putere aparenta data puterea activa are valoarea maxima:  când factorul de putere =1  când factorul de putere = 0 când U = U max
Un motor electric trifazat legat în stea este în functiune si alimentat la 0,4 kV. Tensiunea
156 între neutrul stelei si una dintre faze este:  0,4 kV 0V  230 V
157 Reglarea puterii active debitate de generatorul sincron se face variind: tensiunea de excitatie admisia agentului primar la turbina curentul statoric

158 La o masina electrica asincrona turatia variaza:  cu sarcina cu frecventa  cu curentul de excitatie
raportul dintre tensiunea primara si raportul dintre curentul primar si secundar raportul dintre tensiunea primara si
159 Raportul nominal de transformare al unui transformator de putere este: secundara de mers în gol Stoian Radu la sarcina nominala secundara la sarcina nominala
Într-o retea cu neutrul legat la pamânt, valoarea cea mai mare a intensitatii curentului de
160 scurtcircuit, pentru acelasi punct de defect, corespunde, de regulã, defectului:  monofazat  trifazat bifazat
reducerea curentului electric absorbit de reducerea tensiunii la bornele de
161 La pornirea motoarelor electrice asincrone se urmãreste: reducerea vibratiilor rotorului motor alimentare ale motorului

 retelebuclate cu functionare
O sigurantã mai mare în alimentarea consumatorilor de energie electrica se realizeaza
162 prin: retele radiale radialã retele buclate

163 Alunecarea s a unui motor asincron are valori:  cuprinse între 1 si 0  cuprinse între -1 si 0 diferite de marimile aratate mai sus

164 Rolul dominant pentru reglarea nivelului de tensiune pe o linie electrica îl are: circulatia de putere activa  circulatia de putere reactiva nici una din cele doua
??? ‘Pierderile de putere activã si reactivã pe o linie electricã, la aceeasi putere aparentã
165 vehiculatã, sunt invers proportionale cu: patratul curentului patratul tensiunii Radu patratul puterii active
pentru diminuarea suprasolicitarilor
166 În instalatiile de joasa tensiune, legarea la pamânt este justificatã: din motive economice echipamentelor electrice pentru securitatea muncii
simplifica structura retelelor echivalente diminua consumul specific de material
167 Metoda transfigurarii retelelor electrice este folosita pentru a: reduce pierderile de putere activa în retea pentru a reduce volumul de calcule conductor

 esteo energie electrica


complementara, care serveste  se poate transforma în  se poate transforma în
168 Energia electrica reactiva: la magnetizarea bobinajelor energie mecanica energie luminoasa
 direct proportinala cu  direct proportionala cu  invers proportionala cu
169 Cantitatea de cãldurã produsã la trecerea curentului electric printr-un conductor este: sectiunea conductorului pãtratul intensitãtii curentului rezistenta conductorului
Pierderea de putere activa într-un element de retea (transformator, LEA, LEC) , la
170 aceeasi putere aparentã vehiculatã, este direct proportionalã cu:  patratul frecventei  patratul tensiunii retelei  patratul curentului
 creste tensiunea de alimentare  creste impedanta echivalenta  creste curentul de alimentare
171 În cazul producerii unui scurtcircuit într-o instalatie, are loc urmatorul fenomen: a instalatiei a instalatiei a instalatiei
 de a proteja circuitul la  de a masura nivelul de
172 Separatorul, ca echipament în cadrul unei statii electrice, are rolul: supracurenti  de a separa vizibil un circuit izolatie
 proteja instalatia din aval la  face trecerea din linie
defecte la scurtcircuit ca si la electrica aeriana în line
173 Sigurantele electrice au rolul de a: suprasarcini de lunga durata electrica în cablu  asigura protectia personalului

Page 32
R ELECTROTEHNICA

174 Care dintre materialele electrotehnice admit o densitate de curent mai mare: aluminiu cupru ambele amit aceeasi densitate de curent

 inversproportionala cu
 direct
proportionala cu  inversproportionala cu patratul tensiunii de
175 Reactanta supratranzitorie a unui motor este: curentul de pornire curentul de pornire alimentare
izoleaza partile sub tensiune între ele si stinge arcul electric care apare in asigura ungerea mecanismelor de
176 În echipamentul electric, uleiul electroizolant are urmatoarele functii: fatã de masã intrerupatoare actionare

177 Valoarea frecventei în sistemul electroenergetic este determinata în principal de:  bilantul puterilor active  circulatia puterii reactive modul de tratare a neutrului retelei
178 Care element nu se foloseste la reglarea tensiunii în retelele electrice: bobina de compensare transformatorul rezistorul
În cazul pornirii stea triunghi a motoarelor asincrone, curentul de pornire la conexiunea 1/3 din curentul de pornire la conexiunea de 3 ori curentul de pornire la conexiunea de 2 ori curentul de pornire la conexiunea
179 stea este: triunghi Radu triunghi triunghi
reducerea solicitarilor mecanice ale
180 Folosirea conductoarelor jumelate în constructia LEA are ca scop principal: reducerea pierderilor Corona stalpilor reducerea curentilor de scurtcircuit
de limitare a curentilor de scurtcircuit
181 Sectionarea barelor colectoare în statiile electrice are scopul: Radu si Florescu de a reduce costul instalatiei de a reduce pierderile de putere

puterea activã absorbitã de motor de la puterea activã transmisã prin intrefierul puterea mecanicã debitatã de motor la
retea când este alimentat la Un si motorului cand este alimentat la Un si arbore când este alimentat la Un si
182 Puterea nominala a unui motor electric se defineste astfel: absoarbe In absoarbe In absoarbe In radu

183 Expresia matematica a legii lui Ohm pentru o portiune de circuit este:  I =U/R  I = UxR  I =U–R
Culoarea verde-galben pentru izolatia conductoarelor si cablurilor se foloseste pentru
184 marcarea conductorului de: faza nul de lucru nul de protectie Radu
Care este energia consumata de o rezistenta electrica r = 10 ohm, prin care trece un
185 curent de 2 A timp de 10 ore: 200 Wh 400 Wh  800 Wh
186 Functionarea transformatoarelor electrice are la bazã: fenomenul inductiei electromagnetice efectul temic al curentului electric curentii turbionari
187 Functionarea contoarelor de inductie are la bazã: curentii turbionari efectul termic al curentului electric forta electrostatica

188 Reglarea puterii reactive debitate de generatorul sincron se face prin: modificarea curentului de excitatie deschiderea apaartului director al turbinei deconectarea rezistentei de stingere
tensiunea de linie este egala cu curentul de linie este egal cu 1,73 x tensiunea de linie este egalacu 1,73x
189 În cazul conexiunii în stea la transformator: tensiunea de faza curentul de faza tensiunea de faza
Relatia între curentii de linie si de fazã în sisteme cu generatoare si receptoare conectate curentul de linie este mai mare de 1,73 curentul de linie este egal cu curentul de curentul de fazã este mai mare de de
190 în triunghi este: ori decât curentul de fazã Radu fazã 1,73 ori decât curentul de linie
Într-un circuit format dintr-un rezistor de rezistenta R în serie cu o bobina de inductanta L, curentul creste instantaneu la valoarea curentul ajunge la valoarea U/R dupa un
191 în momentul alimentarii de o sursa de curent continuu cu tensiune U: U/R curentul nu circula prin acest circuit timp
192 Supratensiunile de origine atmosferica pot fi: directe sau indirecte (induse) rapide sau lente de rezonanta sau de ferorezonanta
193 Durata de viata a lampilor cu incandescenta; creste odata cu cresterea frecventei scade odata cu scaderea tensiunii scade odata cu cresterea tensiunii
194 Bobinele pentru limitarea curentilor de scurtcircuit au: rezistenta mare inductanta mare inductanta mica
deconectarea automatã a liniilor la conectarea automatã a unui modificarea curentului (tensiunii) de
195 Regulatorul automat de tensiune (RAT) asigurã: suprasarcinã transformator de rezervã excitatie la generatoarele sincrone
196 Pentru limitarea curentilor de scurtcircuit, puterea totalã instalatã într-o statie trebuie: maritã micsoratã divizatã în mai multe unitãti

Page 33
R ELECTROTEHNICA
O retea electricã trifazatã de medie tensiune are neutrul transformatoarelor tratat prin
197 bobina.Pentru regimul normal de functionare sa se precizeze efectul bobinei: deplasarea neutrului cresterea curentilor de scurtcircuit nici un efect
Legea a 2-a a lui Kirchhoff pentru un circuit de curent alternativ monofazat inductiv are
198 forma: u=Ri u= L di/dt du=i/C dt
199 Materialele feromagnetice au permeabilitatea relativa: mai mica decât 1 putin mai mare decât 1 mult mai mare decât 1

Un numar de n surse fiecare având tensiunea electromotoare continua e si rezistenta


200 interioara r, legate în paralel pot fi înlocuite printr-o sursa echivalenta având: forta electromotoare e si rezistenta r/n forta electromotoare ne si rezisteta r/n forta electromotoare e si rezistenta nr

Formula e = B l v, unde e este forta electromotoare, B este inductia magnetica, l este


lungimea unui conductor, v este viteza de deplasare a acestuia, reprezinta o forma
201 particulara a: teoremelor Biot-Savart legii inductiei electromagnetice legii circuitului magnetic
202 Într-un conductor curentul alternativ are densitatea: uniforma mai mare în centrul conductorului mai mare la periferia conductorului
forta de interactiune dintre corpuri
203 Legea lui Coulomb exprimã: punctuale încarcate cu sarcini electrice fluxul electric printr-o suprafata sferica diferenta de potential între doua puncte

raportul dintre forta exercitata asupra


unei sarcini electrice în acel punct si derivata în raport cu spatiul cu semn raportul dintre tensiunea aplicata unui
204 Intensitatea câmpului electric într-un anumit punct se mãsoarã prin: marimea sarcinii schimbat a potentialului în acel punct conductor si rezistenta acestuia

Page 34
Subiecte LegislatieGradul II
Enunt Varianta a
Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul Prin Hotărâre a Guvernului
RED), reglementare ce este parte constitutivă a legislaţiei României.
secundare, este aprobat:
Scopul "Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie" De a promova si impune
este: regulile şi cerinţele de ordin
tehnic si comercial în vederea
bunei funcţionări a pieţei de
energie electrică

Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor electrice de Stabilirea unui set de reguli
distribuţie (Codul RED) se regăsesc: şi norme în vederea
asigurării accesului
utilizatorilor la reţelele
electrice de distribuţie.

Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor electrice de Stabilirea unui set de reguli
distribuţie (Codul RED) se regăsesc: şi norme în vederea
asigurării accesului
utilizatorilor la reţelele
electrice de transport.

Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor electrice de Stabilirea cerinţelor pentru


distribuţie (Codul RED) se regăsesc: dezvoltarea reţelelor electrice
de distribuţie.

Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie la care acţionar principal


reglementează activitatea operatorilor de distribuţie: este statul român.

Atribuţiile principale ale operatorilor de distribuţie, Operatorii de distribuţie


conform prevederilor Codului tehnic al reţelelor electrice prestează serviciul public
de distribuţie (Codul RED), sunt: pentru toţi utilizatorii
reţelelor electrice de
distribuţie, permiţând accesul
nediscriminatoriu la reţelele
electrice de distribuţie
oricărui solicitant care
îndeplineşte cerinţele tehnice
prevăzute în Cod

Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul SC ELECTRICA SA, în


RED) este administrat de: calitate de elaborator

Page 35
Subiecte LegislatieGradul II
Serviciul de distribuţie a energiei electrice este un serviciu ale cărui activităţi specifice
public: se desfăşoară în conformitate
cu prevederile Legii
serviciilor publice de
gospodărire comunală

Printre activităţile desfăşurate de operatorul de distribuţie Gestionarea, exploatarea,


se numără şi următoarele activităţi: mentenanţa, modernizarea şi
dezvoltarea instalaţiilor
electrice aflate în patrimoniu
(linii electrice, staţii de
transformare, puncte de
alimentare, posturi de
transformare, instalaţii de
protecţie şi automatizare
etc)

Printre activităţile desfăşurate de operatorul de Gestionarea, exploatarea,


distribuţie, precizate în Codul reţelelor electrice de mentenanţa, modernizarea şi
distribuţie (Codul RED), se numără şi următoarele dezvoltarea instalaţiilor
activităţi: proprii din reţelele electrice
de distribuţie.

Responsabilităţile operatorului de distribuţie precizate în Administrarea documentaţiei


Codul reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) tehnice şi normelor care
includ: reglementează proiectarea,
funcţionarea, întreţinerea şi
dezvoltarea instalaţiilor
componente ale reţelelor
electrice de distribuţie

Printre responsabilităţile şi obligaţiile operatorului de Administrarea documentaţiei


distribuţie precizate în Codul reţelelor electrice de tehnice şi a normelor care
distribuţie (Codul RED) sunt incluse: reglementează proiectarea,
funcţionarea, întreţinerea şi
dezvoltarea instalaţiilor
componente ale reţelelor
electrice de distribuţie

Page 36
Subiecte LegislatieGradul II
Printre obligaţiile operatorului de distribuţie precizate în Obligaţia ca în termen de
Codul reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) sunt maximum 7 zile
incluse: calendaristice de la primirea
unei solicitări de contractare
a serviciului de distribuţie
din partea unui titular de
licenţă sau consumator
eligibil racordat la RED, să
facă o ofertă şi în cazul
acceptării acesteia, să
încheie contractul

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie Racordarea utilizatorilor la


stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind: reţelele electrice de
distribuţie;

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie Racordarea utilizatorilor la


stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind: reţelele electrice de
distribuţie;
Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie Debranşarea consumatorilor
stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind: rău-platnici de la relele
electrice de distribuţie

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie Debranşarea consumatorilor


stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind: rău-platnici de la relele
electrice de distribuţie

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie Evenimentele accidentale


stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind: produse de terţi asupra
reţelelor electrice din
patrimoniul public
Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie Asigurarea continuităţii în
stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind: alimentarea cu energie
electrică şi a calităţii
energiei electrice distribuite;

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie Evenimentele accidentale


stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind: produse de terţi asupra
reţelelor electrice din
patrimoniul public
Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie Au instalaţii electrice care
se aplică în relaţiile dintre operatorul de distribuţie şi funcţionează la tensiunea
utilizatorii reţelelor electrice de distribuţie care: nominală alternativă în gama
0,4-110 kV şi la frecvenţa din
SEN, de 50 Hz;

Page 37
Subiecte LegislatieGradul II
Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie Se încadrează în puterea
se aplică în relaţiile dintre operatorul de distribuţie şi maximă prevăzută în avizul
utilizatorii reţelelor electrice de distribuţie care: tehnic de racordare (ATR) şi
respectă condiţiile prevăzute
în contract

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie Întrerupere accidentală a


nu se aplică în condiţii de: energiei electrice.

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie la apariţia unor condiţii


nu se aplică: meteorologice deosebite
(inundaţii, înzăpeziri,
alunecări de teren, viscole
etc)

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie Forţă majoră.


nu se aplică în condiţii de:

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a 3: racordarea


energiei electrice defineşte indicatorii de performanţă consumatorilor, contractarea
generali ai serviciului, care sunt în număr de: furnizării energiei electrice şi
reclamaţiile utilizatorilor

Termenul pentru emiterea avizului tehnic de racordare 90 zile calendaristice de la


(ATR) este de: înregistrarea cererii de
racordare la 110 kV
Termenul pentru emiterea avizului tehnic de racordare 10 zile calendaristice de la
(ATR) este de: înregistrarea cererii de
racordare la joasă tensiune

Termenul standard a pentru încheierea contractului pentru 10 zile lucrătoare de la


serviciul de distribuţia energiei electrice între un operator depunerea completă a
de distribuţie si un utilizator este de: documentaţiei
Operatorul de distribuţie asigură sosirea echipei de 24 ore din momentul
intervenţie în mediul rural în maximum: anunţării întreruperii
alimentarii cu energie
electrică
Termenul minim de anunţare a consumatorilor privind 48 ore
întreruperea necesară pentru lucrări planificate de
exploatare şi mentenanţă este:
În punctele de delimitare distribuitor/ consumator, limitele +/- 5% din tensiunea
în care trebuie să se încadreze tensiunea, în 95% din contractată
săptămână, sunt:
Termenul standard pentru răspuns la reclamaţii privind 30 de zile calendaristice
nivelul tensiunii este de:

Page 38
Subiecte LegislatieGradul II
Operatorul de distribuţie este obligat să răspundă la La toate sesizările transmise
sesizările efectuate de utilizatorii reţelelor de distribuţie: în scris.

Operatorul de distribuţie este obligat să răspundă la În termen de 10 zile


sesizările efectuate de utilizatorii reţelelor de distribuţie: lucrătoare

Planificarea dezvoltării reţelelor electrice de distribuţie se 3 ani


face pe baza unui studiu de dezvoltare în perspectivă, pe o
durată medie de:
Planificarea dezvoltării reţelelor electrice de distribuţie se 5 ani
face pe baza unui studiu de dezvoltare în perspectivă pe o
durată maximă de:
Verificarea dimensionării, în proiectare, a reţelelor criteriul pierderilor minime
electrice de distribuţie, conform prevederilor Codului de energie
tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), se
face ţinând seama de:
Elaborarea planului de dezvoltare a reţelelor electrice de Prognoza de consum pe o
distribuţie, conform prevederilor Codului tehnic al perspectivă de 3 ani, pusă la
reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), are la bază dispoziţie de furnizori şi
ca date de intrare: consumatori eligibili;
În 100% din săptămână frecvenţa trebuie să se încadreze 50 Hz - 6% … 50 Hz + 4%
în banda:
Planificare dezvoltării şi modernizării reţelelor electrice Ministerul de resort, cu
de distribuţie se face de către: consultarea ANRE şi a
operatorilor de distribuţie

Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de soluţie utilizatorii noi de tip


pentru: "consumator casnic"
individuali, indiferent de
puterea solicitată

Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de soluţie utilizatorii noi care sunt
pentru: distribuitori sau au grupuri
generatoare indiferent de
tensiunea reţelei la care se
racordează

Page 39
Subiecte LegislatieGradul II
Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de soluţie utilizatori existenţi care
pentru: solicită un spor de putere ce
poate fi acordat prin
instalaţiile de racordare
existente, indiferent de
tensiunea reţelei la care sunt
racordaţi

Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de soluţie utilizatorii perturbatori


pentru:

Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de utilizatorii noi care se


soluţie pentru: racordează la reţelele
electrice având tensiune
nominală de 110 kV sau mai
mare

Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de utilizatorii de tip consumatori


soluţie pentru: care solicită o putere mai
mică de 30 kVA, indiferent de
categoria din care fac parte
din punct de vedere al
activităţii lor;

Fişa de soluţie este elaborată de: utilizatori

Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de utilizatorii de tip consumatori


soluţie pentru: care solicită o putere mai
mică de 30 kVA, indiferent de
categoria din care fac parte
din punct de vedere al
activităţii lor;

Page 40
Subiecte LegislatieGradul II
Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de utilizatorii care solicită
soluţie pentru: modificarea / îmbunătăţirea
instalaţiilor de racordare
existente sau creşterea
gradului de siguranţă în
punctul de delimitare, dacă
lucrările necesare nu pot fi
stabilite prin fişa de soluţie

Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de utilizatori existenţi care


soluţie pentru: solicită un spor de putere ce
poate fi acordat prin
instalaţiile de racordare
existente, indiferent de
tensiunea reţelei la care sunt
racordaţi

Studiul de soluţie elaborat în vederea racordării la reţelele racordarea grupurilor


electrice se avizează atât de operatorul de distribuţie cât şi dispecerizabile la reţelele
de operatorul de transport şi de sistem în toate cazurile electrice de distribuţie
care prevăd:

Documentaţia anexata cererii de emitere a avizului tehnic de valoarea capitalului


de racordare are o structura ce depinde de: social, in cazul persoanelor
juridice
Planul de situaţie cu amplasarea in zona a locului de Avizat de către organismele
consum, care face parte din documentele necesare competente, potrivit legii.
solicitării unui aviz tehnic de racordare, trebuie sa fie:
Punctele de delimitare pentru blocurile de locuinţe nou- bornele de ieşire din
construite vor fi la: contoare, montate in
apartamentele blocului.

Obţinerea avizului tehnic de racordare de către un este obligatorie pentru orice


utilizator: loc nou de consum
Avizul tehnic de racordare trebuie obţinut: pentru orice loc nou de
consum
Solicitanţii se pot adresa operatorului la reţeaua căruia prin intermediul
doresc să se racordeze, în vederea obţinerii avizului tehnic operatorului pieţei de energie
de racordare: electrica
Operatorul de reţea va comunica în scris solicitantului capacitatea reţelei electrice
imposibilitatea de a emite aviz tehnic de racordare si nu permite racordarea
motivele justificate ale refuzului in situaţia în care:
Pentru utilizatorii permanenţi perioada de valabilitate a maximum 20 de ani de la
avizului tehnic de racordare este de: data emiterii
Eventualele contestaţii ale avizelor tehnice de racordare de către organele ierarhice
emise pentru puteri mai mari de 100 kW se rezolvă astfel: ale emitentului

Page 41
Subiecte LegislatieGradul II
Lucrările pentru realizarea instalaţiilor cuprinse între de către operatorul de reţea,
punctul de racordare si punctul de delimitare la cu forte proprii
racordarea unui utilizator se execută astfel:

Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici Hotărâre de guvern


care proiectează şi execută instalaţii electrice din sistemul
electroenergetic este aprobat prin:
Executarea de lucrări de proiectare sau de executare a Constituie contravenţie şi se
instalaţiilor electrice fără Atestat valabil emis de ANRE: sancţionează

Atestatele emise de ANRE pentru desfăşurarea activităţilor La proiectarea şi executarea


operatorilor economici în instalaţii electrice instituie de lucrări pe niveluri de
competenţe: joasă, medie şi înaltă
tensiune
Operatorul economic aflat în reorganizare judiciară, care Poate solicita Atestat
nu deţine atestate emise de ANRE: provizoriu emis de ANRE

Durata de valabilitate a Atestatelor emise de ANRE este: De la 1 la 5 ani

ANRE poate retrage Atestatul acordat: Dacă operatorul economic nu


îndeplineşte criteriile de
bonitate financiară
corespunzătoare procedurii
aplicabile

ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale dacă: Operatorul economic


săvârşeşte una dintre
contravenţiile stabilite în
legea energiei electrice
Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se fac: În condiţiile Legii nr. 318/
2003

ANRE poate retrage Atestatul deţinut de un operator Operatorul economic a


economic dacă: executat lucrări fără personal
calificat, autorizat şi în
număr minim corespunzător
pentru tipul de atestat deţinut

ANRE poate retrage Atestatul deţinut de un operator Operatorul economic solicită


economic dacă: acest lucru

Page 42
Subiecte LegislatieGradul II
Regulamentul pentru autorizarea electricienilor care Hotărâre de guvern
proiectează şi execută instalaţii electrice din sistemul
electroenergetic este aprobat prin:
Autorizarea electricienilor pentru proiectarea şi Ministerul învăţământului
executarea de instalaţii electrice racordate la SEN, se face
de către:
Autorizarea unui electrician se realizează în urma: promovării unui examen de
autorizare

Electricienii care doresc să solicite autorizarea, pentru a fi Să transmită la ANRE o


acceptaţi la examen trebuie să îndeplinească următoarele cerere şi documentaţie
condiţii: anexată, din care să reiasă
calificarea profesională

Autorizarea electricienilor care desfăşoară activităţi de Unor norme specifice


exploatare a instalaţiilor electrice se realizează în baza aprobate prin Hotărâre de
Guvern

Verificarea proiectelor de instalaţii electrice tehnologice Electricieni autorizaţi de


racordate la SEN se realizează de către: ANRE şi care sunt titulari de
autorizaţii de tip A

Verificarea instalaţiilor electrice tehnologice noi, Personalul de exploatare din


executate în vederea racordării la SEN se realizează de cadrul operatorului de reţea
către:

Electricienii autorizaţi de ANRE pentru proiectare au A


autorizaţii de tip:
Câte grade de competenţă sunt prevăzute în regulamentul 4 grade de competenţă (I, II,
de autorizare a electricienilor elaborat şi aprobat de III şi IV)
ANRE, indiferent de tipul de autorizare?
Legitimaţiile de electrician autorizat pot fi: De tip G (general) pentru
instalaţii electrice

Regulamentul de autorizare a electricienilor defineşte De tip E pentru execuţie


următoarele tipuri de autorizaţii:

Calitatea de electrician autorizat gradul III (A sau B) După caz, proiectare (A)/
acordă titularilor de legitimaţie următoarele competenţe: executare (B) de instalaţii
electrice cu putere instalată
oricât de mare este tehnic
realizabilă şi la o tensiune
nominală de cel mult 20 kV

Page 43
Subiecte LegislatieGradul II
Electricianul autorizat pentru gradul I, tip A+B are De a proiecta şi executa
următoarele competenţe: instalaţii electrice cu putere
instalată de cel mult 10 kW şi
la o tensiune nominală mai
mică de 1 kV

Electricianul autorizat pentru gradul II, tip A+B are De a proiecta şi executa
următoarele competenţe: instalaţii electrice cu putere
instalată de cel mult 10 kW şi
la o tensiune nominală mai
mică de 1 kV

Electricianul autorizat pentru gradul III, tip A+B are De a proiecta şi executa
următoarele competenţe: instalaţii electrice cu orice
putere instalată tehnic
realizabilă şi la o tensiune
nominală maximă de 110 kV

Electricianul autorizat pentru gradul IV, tip A+B are De a proiecta şi executa
următoarele competenţe: instalaţii electrice cu orice
putere instalată tehnic
realizabilă şi la orice
tensiune nominală
standardizată

Legitimaţia de electrician autorizat gradul IIIB conferă De executare de instalaţii


următoarele competenţe titularului: electrice cu orice putere
instalată tehnic realizabilă,
la o tensiune nominală
maximă de 20 kV

În vederea înscrierii la examenul de autorizare, Opţional (solicitantul decide


electricianul trebuie să transmită în documentaţia anexată dacă îl transmite sau nu)
cererii de autorizare o lista de lucrări; acest document
este:

În vederea autorizării pentru ambele tipuri de autorizare Trebuie să îndeplinească


(A şi B), electricienii: condiţiile de calificare şi
experienţă profesionale,
cumulate, pentru fiecare tip
de autorizare şi susţin
examene separate pentru
fiecare dintre aceste tipuri

Trecerea la un grad de autorizare superior se poate face: după 5 ani de experienţă în


baza gradului de autorizare
deţinut

Examenul de autorizare constă: în susţinerea unei probe


scrise, constând în 2
subiecte: un chestionar cu 30
de întrebări şi o aplicaţie
numerică

Page 44
Subiecte LegislatieGradul II
Promovarea examenului de autorizare se face obţinând: Minim 20 de puncte la
chestionar si 3 puncte la
aplicaţia numerică, pentru
gradele I si II, respectiv 25 de
puncte la chestionar şi 3
puncte la aplicaţia numerică
pentru gradele III şi IV

Legitimaţia de electrician autorizat eliberată de ANRE este 3 ani


valabilă pentru o perioadă de:
Una dintre obligaţiile electricianului autorizat care De a respecta proiectele
execută lucrări de instalaţii electrice este: lucrărilor de instalaţii
electrice şi normele tehnice
aplicabile

Una dintre obligaţiile electricianului care deţine Să proiecteze instalaţii


autorizaţie de tip A este: electrice doar conform
gradului si tipului de
autorizare şi să respecte
normele tehnice
corespunzătoare tipurilor de
instalaţii electrice proiectate

Este interzis electricianului autorizat: Să proiecteze instalaţii


electrice în cazul în care
deţine doar autorizaţie de tip
A

Una dintre obligaţiile electricianului autorizat care Să respecte proiectele de


execută lucrări de instalaţii electrice este: execuţie a lucrărilor de
instalaţii electrice doar dacă
sunt întocmite de el

Este interzis electricianului autorizat: Să semneze documentaţii de


orice fel pentru proiecte sau
lucrări pe care nu le-a
realizat sau supravegheat

ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale în cazul în Comiterea unei fapte


care electricianul autorizat comite una dintre următoarele prevăzute în Regulamentul de
abateri: autorizare ca fiind permisă

Page 45
Subiecte LegislatieGradul II
ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale în cazul în Comiterea unei fapte
care electricianul autorizat comite una dintre următoarele prevăzute în Regulamentul de
abateri: autorizare ca fiind interzisă

Sancţiunile contravenţionale aplicate de ANRE pot fi Retragerea autorizării cu


asociate cu una dintre următoarele măsuri: drept de prezentare la o nouă
examinare
Una dintre obligaţiile electricianului care deţine Să execute instalaţii electrice
autorizaţie de tip B şi execută instalaţii electrice este: doar conform gradului si
tipului de autorizare, numai
în contractare legală a
acestora (prin contract
individual de muncă sau de
prestări servicii, în cazul în
care este autorizat de
administraţia publică locală)

La expirarea duratei de valabilitate a legitimaţiei de Se va prezenta la sediul


electrician autorizat, titularul: ANRE pentru a viza
legitimaţia pentru o nouă
perioadă de 5 ani, cu plata
tarifului corespunzător
gradului si tipului de
autorizare

În cazul în care electricianul autorizat îşi pierde Legitimaţia este declarată


legitimaţia, la solicitarea sa, ANRE poate emite un nulă, într-un ziar local şi
duplicat, dacă: titularul achită tariful de
autorizare aprobat

Neînţelegerile privind racordarea utilizatorilor la reţelele întotdeauna pe cale amiabilă


electrice de interes public, dintre operatorii de distribuţie
şi solicitanţi, se soluţionează:
În cazul apariţiei unor divergenţe cu privire la racordarea parcurgerea procedurii de
la reţelele electrice sau emiterea de avize de amplasament, mediere la nivelul
între un solicitant şi o subunitate sau unitate a unui operatorului de reţea
operator de reţea, declanşarea procedurii de soluţionare a
neînţelegerii se va face numai după:

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul avizele tehnice de racordare


Energiei analizează şi soluţionează prin procedură
necontencioasă eventualele contestaţii cu privire la:

Page 46
Subiecte LegislatieGradul II
Legea energiei electrice nr. 13/2007 crează cadrul de Energiei electrice
reglementare pentru desfăşurarea activităţilor în sectorul:

Sursele staţionare de energiei electrica in curent continuu Da


se supun dispoziţiilor Legii energiei electrice nr. 13/2007?

Printre obiectivele de baza ale Legii energiei electrice nr. Asigurarea accesului
13/2007 se regăsesc: nediscriminatoriu si
reglementat la reţelele
electrice de interes public
Accesul la reţeaua electrica de interes public este definit Obligaţia unor persoane
ca fiind: fizice sau juridice de a se
racorda, in condiţiile legii, la
reţelele electrice de transport
sau de distribuţie

Consumatorul eligibil de energiei electrica este: Persoana juridica ce


cumpăra energie electrica
pentru consumul propriu si,
eventual, pentru un
subconsumator racordat la
instalaţiile sale

Linia electrica directa este: Linia electrica ce leagă o


capacitate energetica de
producţie izolata de un client
izolat

Operatorul de transport si de sistem este: Orice persoana care deţine,


sub orice titlu, o reţea
electrica de transport si este
titulara a unei licenţe de
transport prin care răspunde
de operarea, asigurarea
întreţinerii si dezvoltarea
reţelei de transport

Capacitatea de interconexiune este definită ca fiind Instalaţiile si echipamentele


reprezentată de: prin care se realizează
racordarea mai multor
consumatori la reţelele
electrice de interes public

Page 47
Subiecte LegislatieGradul II
Reţeaua electrica este definita ca fiind: Ansamblul de linii, inclusiv
elementele de susţinere si de
protecţie a acestora, staţiile
electrice si alte echipamente
electroenergetice conectate
intre ele

O reţea electrica de distribuţie este definită ca fiind: Reţeaua electrica cu


tensiunea de linie nominala
strict mai mare de 220 kV
Reţeaua electrica de transport este: Reţeaua electrica cu
tensiunea de linie nominala
mai mică decât 110 kV

Sistemul electroenergetic este definit ca fiind: Totalitatea liniilor si staţiilor


electrice interconectate,
indiferent de nivelul de
tensiune

Sistemul electroenergetic naţional este: Totalitatea instalaţiilor de


producere, transport si
distribuţie a energiei
electrice de pe teritoriul
naţional

ANRE este: Agenţie naţională de


reglementare în domeniul
energiei termice

Zona de protecţie a unei capacităţi energetice este: Zona adiacenta capacităţilor


energetice, extinsa in spaţiu,
in care se introduc interdicţii
privind accesul persoanelor
si regimul construcţiilor

Zona de siguranţa a unei capacitati energetice este: Zona adiacenta capacitatilor


energetice, extinsa in spaţiu,
in care se introduc interdicţii
privind accesul persoanelor
si regimul construcţiilor

Page 48
Subiecte LegislatieGradul II
Furnizorul de ultima opţiune este definit de Legea energiei Furnizorul desemnat de
electrice, ca fiind: ANRE pentru a presta
serviciul public de distribuţie
a energiei electrice

Centrala electrica de cogenerare este ansamblul de doar a energiei electrice


instalaţii, construcţii si echipamente necesare pentru
producerea:
Consumatorul eligibil de energie electrică este definit de Consumatorul de energie
Legea energiei electrice, ca fiind: electrica care poate sa
aleagă furnizorul de energie
electrică si sa contracteze
direct cu acesta energia
necesara, având acces la
reţelele de transport şi/sau de
distribuţie

Culoarul de trecere a liniei electrice aeriene este format Zona adiacenta liniei
din: electrice aeriene având 100
m lăţime în plan orizontal
Operator de distribuţie este o persoană juridică, care: Deţine si exploatează reţeaua
electrica de iluminat public

Ordinea de merit este ordinea în care un producător de Preţului ofertat [lei/MWh]


energie electrică este luat în considerare pentru
acoperirea cererii de energie în Sistemul Electroenergetic
Naţional, pe baza:
Reţea electrică de interes public este o reţea electrică la cel puţin 3 utilizatori
care sunt racordaţi:
ANRE aproba reglementari cu caracter obligatoriu pentru Doar reglementari tehnice
operatorii economici din sectorul energiei electrice şi
anume:
ANRE exercita controlul asupra operatorilor economici Respectarea reglementarilor
din sectorul energiei electrice cu privire la: emise si a sistemului de
preturi si tarife in vigoare in
sectorul energiei electrice

Autoritatea ce are ca atribuţii elaborarea si aplicarea Ministerul Economiei si


regulamentului pentru atestarea operatorilor economici Finanţelor
care proiectează si executa instalaţii electrice, este:

Page 49
Subiecte LegislatieGradul II
Autoritatea ce are ca atribuţii elaborarea si aplicarea Ministerul Economiei si
regulamentului pentru autorizarea electricienilor care Comerţului
proiectează si executa instalaţii electrice, este:

Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele Elaborat de ANRE si aprobat


electrice de interes public este: prin hotărâre a Guvernului
României
Urmărirea respectării de către operatorii economici a Autorităţii Naţionale de
sistemului de preţuri si tarife în domeniul energiei Reglementare în domeniul
electrice este de competenţa: Energiei
ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Aprobă reglementări tehnice
domeniul Energiei este abilitată prin lege cu următoarele şi comerciale obligatorii
competenţe: pentru operatorii economici
din sectorul energiei

Operatorii economici care asigura servicii de măsurare a MEF - Ministerul Economiei


energiei electrice sunt atestaţi de: si Finanţelor

Printre competenţele Autorităţii Naţionale de Elaborarea si aprobarea


Reglementare în domeniul Energiei se regăsesc: regulamentului de desemnare
a furnizorului de ultimă
opţiune

Electrificarea localitatilor se realizează cu fonduri: doar din bugetele locale

"Autorizaţiile de infiintare" se acorda in condiţiile legii Realizarea de noi capacitati


energiei electrice, pentru: energetice

"Autorizaţiile de înfiinţare" se acordă pentru realizarea de Numai pentru realizarea de


noi linii si staţii electrice de transport al energiei electrice noi linii si staţii electrice de
sau pentru retehnologizarea celor existente? transport noi

Autorizaţiile de înfiinţare se acordă pentru realizarea sau 0,4 kV


retehnologizare reţelelor electrice cu tensiunea de linie
nominală mai mare sau egală cu:
ANRE emite autorizaţii de infiintare pentru realizarea liniilor si staţiilor electrice de
şi/sau retehnologizarea: transport al energiei electrice

ANRE emite licenţe pentru Prestarea serviciilor publice


de transport şi distribuţie a
energiei electrice

Page 50
Subiecte LegislatieGradul II
ANRE emite licenţe pentru: Exploatarea comercială a
capacităţilor energetice de
producere a energiei
electrice si a energiei termice
in cogenerare

ANRE emite licenţe pentru: Activitatea de instruire


profesională a personalului
care lucrează in instalaţiile
electrice din cadrul
Sistemului Electroenergetic
Naţional

ANRE emite licenţe pentru: Activitatea de administrare a


pieţelor centralizate

Titularul autorizaţiei de infiintare a unei capacitati Sa stabilească si sa aplice, pe


energetice, acordată în baza Legii energiei electrice, are întreaga durata a executării
următoarele obligaţii: lucrărilor, masurile de
protecţie a persoanelor,
bunurilor si mediului

Obligaţiile aferente serviciului public sunt impuse Licenţă - act juridic acordat
operatorilor economici reglementaţi de ANRE prin de ANRE pentru exploatarea
următoarele tipuri de acte: comercială a capacităţilor
energetice

Asupra terenurilor aflate in proprietatea terţilor, cuprinse drept de utilizare gratuită


in zonele de protecţie si de siguranţa ale capacităţilor
energetice, se stabileşte:
Concesiunea, în domeniul energiei, are ca obiect: Bunuri proprietate publica
sau privata ale statului

Pe piaţa concurenţial cu amănuntul, furnizorii vând Contracte bilaterale la


energie electrică clienţilor eligibili prin preţuri reglementate
Reţeaua electrica de transport al energiei electrice, Proprietate privata a unei
inclusiv terenurile pe care este amplasata, sunt: persoane juridice
Operatorul de transport si de sistem are următoarele exploatează,
atribuţii principale: retehnologizează,
reabilitează si dezvolta
instalaţiile din reţelele
electrice de transport,
instalaţiile de măsurare si
contorizare a transferului de
energie

Page 51
Subiecte LegislatieGradul II
Cine analizează si avizează îndeplinirea condiţiilor tehnice Operatorul de Transport si
de racordare la reţelelor electrice de transport? de Sistem

Pentru protecţia instalaţiilor de transport al energiei Sa consume energie electrica


electrice se interzice persoanelor fizice sau juridice: prin instalaţii racordate
direct la cele ale reţelei
electrice de transport

Pentru protecţia instalaţiilor de transport al energiei Sa consume energie electrica


electrice se interzice persoanelor juridice: prin instalaţii racordate
direct la cele ale reţelei
electrice de transport

Operatorul de distribuţie: Exploatează,


retehnologizează,
reabilitează si dezvolta
reţelele electrice de
distribuţie, cu respectarea
reglementarilor tehnice in
vigoare

Pentru protejarea reţelelor electrice de distribuţie Li se interzice să efectueze


persoanelor fizice si juridice: construcţii de orice fel în
zona de siguranţă a acestora,
fără avizul de amplasament
al operatorului de reţea

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze Consum fraudulos de energie


contractul de furnizare a energiei electrice numai în caz
de:
Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze Consum fraudulos de energie
contractul de furnizare a energiei electrice numai în caz
de:
Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze Neplata abonamentului
contractul de furnizare a energiei electrice numai în caz radio-tv
de:
Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze Consum de energie mai mare
contractul de furnizare a energiei electrice numai în caz decât cel aferent puterii
de: aprobate prin avizul tehnic
de racordare
În caz de consum fraudulos de energie, consumatorul: Va fi sancţionat
contravenţional

Page 52
Subiecte LegislatieGradul II
Elaborarea de programe de eficienta energetica si de Guvernului României
promovare a resurselor regenerabile de energie este o
atribuţie a:
Calitatea de autoritate contractanta privind concesionarea MEF - Ministerul Economiei
bunurilor şi serviciilor din sectorul energiei electrice o are si Finanţelor

În conformitate cu prevederile legii energiei electrice, sunt Solare


considerate surse regenerabile de energie:
Criteriile de promovare a energiei electrice produse in Promovarea utilizării
centrale electrice de cogenerare de înalta eficienta au in eficiente a combustibililor
vedere:

Tarifele de racordare la reţea sunt: Stabilite de operatorii de


reţea
Sustragerea de energie electrica constituie: Contravenţie

Constituie infracţiune si se pedepseşte cu închisoare de la Executarea de săpaturi sau


1 la 5 ani: lucrări de orice fel in zonele
de protecţie a instalaţiilor,
fara consimţământul
prealabil al proprietarului
acestora

Constituie contravenţie: refuzul clienţilor de a permite


accesul la grupurile de
măsurare

Încălcarea reglementarilor tehnice si comerciale emise/ Infracţiune


aprobate de ANRE constituie:
Refuzul clienţilor de a permite accesul la grupurile de Contravenţie
măsurare constituie:
Conventia de exploatare, anexă la contractul de furnizare consumator si producator
a energiei electrice, este un act juridic incheiat intre:

Conventia de exploatare este un act juridic prin care sunt manevrele ce se executa si
precizate aspecte legate de: aventualele despagubiri ce se
pot acorda in cazul unui
incident
Activitatea de furnizare a energiei electrice implica facturarea şi încasarea
urmatoarele servicii: contravalorii energiei
electrice, intermedierea
relatiei consumatorului cu
operatorul de retea

Page 53
Subiecte LegislatieGradul II
Prin grup de masurare a energiei electrice se intelege: ansamblul format din
contorul de energie electrica
si elementele de securizre

Se considera o intrerupere in alimentarea cu energie situatia in care tensiunea


electrica: efectiva in punctul de
delimitare devine mai mica
decat 5% din tensiunea
nominala a retelei in punctul
respectiv.

Calitatea energiei electrice se refera la totalitatea frecventa, amplitudinea si


caracteristicilor energiei electrice referitoare la: variatia tensiunii
Punctul de delimitare între instalaţiile electrice este definit întotdeauna punctul de
ca: delimitare este punctul unei
retele electrice în care se
delimiteaza patrimonial
instalatiile electrice ale
utilizatorului de cele ale
operatorului de retea

Punctul de masurare este definit ca: punct al unei retele electrice


care delimiteaza patrimonial
instalatiile electrice ale
utilizatorilor de cele ele
operatorilor de retea

Consumatorul casnic este consumatorul care: Utilizeaza energie electrica


in exclusivitate pentru
iluminatul artificial din
propria locuinta si din afara
acesteia, fiind racordat la o
retea monofazata de JT;

Regulamentul de furnizare a energiei electrice la furnizorilor si


consumatori se aplicã: consumatorilor de energie
electrica
În functie de puterea contractatã, consumatorii, altii decât 50 kW
cei casnici, pot fi mari consumatori, când puterea
contractatã depãseste:
Contractarea energiei electrice cu consumatorii casnici si tipul receptoarelor din
asimilati acestora se face tinându-se seama de: dotare
Sunt obligati sã asigure mentinerea factorului de putere consumatorii casnici
între limitele prevãzute în reglementãri emise de ANRE:

Page 54
Subiecte LegislatieGradul II
În contractele de furnizare a energiei electrice, se prevăd 3 MW
întotdeauna valori orare ale cantitãtilor de energie
electricã activã contractate, dacă puterea electrică
contractatã este mai mare de:
Consumatorii de energie electricã pot revinde energia fara a obtine nici un fel de
unor eventuali subconsumatori: acord al operatorului de
reţea, furnizprului sau ANRE

Succesorii legali ai unor contracte de furnizare pot cu obligatia modificarii


continua derularea acestor contracte: numelui titularului în termen
de o luna
Consumatorii casnici nu plãtesc energia electricã daca au o putere maxima
reactivã: contractata mai mica de 30
kW
Sistarea furnizarii energiei electrice la un consumator cel putin 3 zile înainte
pentru întârzieri la plata facturii aferente va fi obligatoriu
preavizata cu:
Pentru depasirea puterii aprobate prin avizul tehnic de aplica un preaviz, apoi
racordare, furnizorul: întrerupe furnizarea energiei
electrice consumatorului

Pentru furnizarea de energie electrica contractul de este o conditie obligatorie


furnizare:

Consumatorii pot conveni cu furnizorul sistarea temporara minimum o luna si maximum


a energiei electrice, pentru o perioada de: 12 luni
Prin consumatori industriali se înteleg: societatile comerciale si
regiile autonome din
domeniul industrial
Un consumator eligibil: poate reveni de pe piata
concurentiala pe piata
reglementata o singura data

În cazul consumului fraudulos de energie electrica, un an pentru consumatorii


perioada de recalculare va fi de: casnici si 6 luni pentru
ceilalti consumatori

Page 55
Subiecte LegislatieGradul II
Varianta b Varianta c
Prin Ordin al ministrului Prin Decizie a preşedintelui
Economiei şi Comerţului. ANRE.

De a promova si impune regulile De a promova si impune


şi cerinţele de ordin tehnic regulile şi cerinţele de ordin
minimale pentru o funcţionare tehnic minimale pentru o
sigură, stabilă şi economică a funcţionare sigură, stabilă şi
reţelelor electrice de distribuţie, economică a reţelelor electrice
în beneficiul tuturor de transport în beneficiul
utilizatorilor acestora tuturor utilizatorilor acestora

Stabilirea responsabilităţilor şi Stabilirea unui set de reguli şi


obligaţiilor operatorilor de norme în vederea asigurării
distribuţie şi ale tuturor accesului utilizatorilor la
utilizatorilor reţelelor electrice reţelele electrice de transport.
de distribuţie.

Stabilirea cerinţelor tehnice Stabilirea Standardului de


pentru racordarea utilizatorilor performanţă pentru serviciul de
la reţelele electrice de distribuţie a energiei electrice.
distribuţie.

Stabilirea unui set de reguli şi Stabilirea interfeţelor şi a


norme în vederea asigurării fluxurilor informaţionale dintre
accesului utilizatorilor la operatorii de distribuţie şi
reţelele electrice de transport. operatorul de transport şi de
sistem şi utilizatorii reţelelor
electrice de distribuţie

la care acţionar majoritar nu tuturor operatorilor de


este statul român. distribuţie, indiferent de
acţionarul majoritar.
Operatorii de distribuţie Operatorii de distribuţie
prestează serviciul de distribuţie asigură serviciul public de
doar pentru utilizatorii reţelelor distribuţie a energiei electrice
electrice de distribuţie cu care doar consumatorilor de energie
au încheiat un contract de electrică vulnerabili
furnizare a energiei electrice

ANRE - Autoritatea Naţională CN TRANSELECTRICA SA


de Reglementare în domeniul
Energiei

Page 56
Subiecte LegislatieGradul II
a cărui realizare a fost ale cărui activităţi specifice se
concesionată de către desfăşoară în conformitate cu
autorităţile administraţiei condiţiile licenţei de distribuţie
publice locale de pe raza cărora acordate de ANRE, în baza legii
sunt amplasate reţelele electrice energiei electrice
de distribuţie.

Dispecerizarea energiei Aprobarea tarifelor de


electrice la nivel naţional distribuţie a energiei electrice,
stabilite în funcţie de structura
cheltuielilor

Asigurarea tranzitării energiei Dispecerizarea energiei


electrice prin reţelele electrice electrice la nivel naţional.
de 110 kV aflate în patrimoniu
propriu

Obligaţia ca în termen de Asigurarea integrală, din surse


maximum 45 zile calendaristice proprii de producere a energiei
de la primirea unei solicitări de electrice, cantitatea
contractare a serviciului de corespunzătoare pierderilor
distribuţie din partea unui tehnice din reţele.
titular de licenţă sau
consumator eligibil racordat la
RED, să facă o ofertă şi în cazul
acceptării acesteia, să încheie
contractul

Obligaţia ca în termen de Asigurarea integrală, din surse


maximum 7 zile calendaristice proprii de producere a energiei
de la primirea unei solicitări de electrice, cantitatea
contractare a serviciului de corespunzătoare pierderilor
distribuţie din partea unui tehnice din reţele.
titular de licenţă sau
consumator eligibil racordat la
RED, să facă o ofertă şi în cazul
acceptării acesteia, să încheie
contractul

Page 57
Subiecte LegislatieGradul II
Obligaţia ca în termen de Obligaţia ca în termen de
maximum 30 zile calendaristice maximum 45 zile calendaristice
de la primirea unei solicitări de de la primirea unei solicitări de
contractare a serviciului de contractare a serviciului de
distribuţie din partea unui distribuţie din partea unui
titular de licenţă sau titular de licenţă sau
consumator eligibil racordat la consumator eligibil racordat la
RED, să facă o ofertă şi în cazul RED, să facă o ofertă şi în cazul
acceptării acesteia, să încheie acceptării acesteia, să încheie
contractul contractul

Asigurarea continuităţii în Debranşarea consumatorilor


alimentarea cu energie electrică rău-platnici de la reţelele
şi a calităţii energiei electrice electrice de distribuţie
distribuite;
Furnizarea energiei electrice Debranşarea consumatorilor
rău-platnici de la reţelele
electrice de distribuţie
Soluţionarea sesizărilor Întreruperile programate, ca
utilizatorilor; urmare a lucrărilor planificate
de exploatare şi mentenanţă;

Soluţionarea sesizărilor Furnizarea energiei electrice


utilizatorilor;

Debranşarea consumatorilor Întreruperile programate, ca


rău-platnici de la relele electrice urmare a lucrărilor planificate
de distribuţie de exploatare şi mentenanţă;

Debranşarea consumatorilor Evenimentele accidentale


rău-platnici de la relele electrice produse de terţi asupra reţelelor
de distribuţie electrice din patrimoniul public

Asigurarea continuităţii în Întreruperile programate, ca


alimentarea cu energie electrică urmare a lucrărilor planificate
şi a calităţii energiei electrice de exploatare şi mentenanţă;
distribuite;
Prin regimul lor de funcţionare Au contracte de furnizarea a
nu introduc perturbaţii în energiei electrice încheiate cu
alimentarea altor utilizatori ai operatorul de distribuţie
reţelelor electrice de distribuţie
din zonă;

Page 58
Subiecte LegislatieGradul II
Au contracte de furnizarea a Au instalaţii electrice care
energiei electrice încheiate cu funcţionează la tensiunea
operatorul de distribuţie nominală alternativă în gama
220-400 kV şi la frecvenţa din
SEN, de 50 Hz;

Forţă majoră Evenimente accidentale


determinate de angajaţii
operatorului de distribuţie
în cazul întreruperilor în în condiţii de forţă majoră
alimentarea cu energie
electrică, planificate de
operatorul de distribuţie

Evenimente accidentale Evenimente accidentale


determinate de angajaţii determinate de terţi.
operatorului de distribuţie
5: racordarea utilizatorilor, 7: racordarea consumatorilor,
contractarea serviciului de racordarea producătorilor,
distribuţie, întreruperile în contractarea serviciului de
alimentarea cu energie distribuţie, contractarea
electrică, calitatea energiei furnizării energiei electrice,
electrice şi sesizările întreruperile în alimentarea cu
utilizatorilor energie electrică, calitatea
energiei electrice, sesizările
consumatorilor

30 zile calendaristice de la 15 zile calendaristice de la


înregistrarea cererii de înregistrarea cererii de
racordare la medie tensiune racordare la joasă tensiune
20 zile calendaristice de la 30 zile calendaristice de la
înregistrarea cererii de înregistrarea cererii de
racordare la medie tensiune racordare la joasă şi medie
tensiune
15 zile lucrătoare de la 30 zile lucrătoare de la
depunerea completă a depunerea completă a
documentaţiei documentaţiei
10 ore din momentul anunţării 2 ore din momentul anunţării
întreruperii alimentarii cu întreruperii alimentarii cu
energie electrică energie electrică

24 ore 10 ore

+/ - 10% din tensiunea +/ - 12% din tensiunea


contractată contractată

15 zile calendaristice 10 zile lucratoare

Page 59
Subiecte LegislatieGradul II
În termen de 30 zile În termen de 5 zile lucrătoare.
calendaristice

În termen de 3 zile lucrătoare La toate sesizările transmise în


scris

5 ani 7 ani

10 ani 15 ani

criteriul economic si criteriul criteriul stabilităţii termice si


stabilităţii termice în regim de dinamice în regim de
durata scurtcircuit

Ofertele de producţie de energie Natura surselor de producere a


electrică ale producătorilor energiei electrice;
existenţi;

50 Hz - 8% … 50 Hz + 5% 50 Hz - 10% … 50 Hz + 4%

Operatorii de distribuţie, titulari ANRE, în calitate de


de licenţe acordate de ANRE administrator al Codului tehnic
al reţelelor electrice de
distribuţie (Codul RED)
utilizatorii noi care se utilizatorii noi care sunt
racordează la reţelele electrice distribuitori sau au grupuri
având tensiune nominală de 110 generatoare indiferent de
kV sau mai mare tensiunea reţelei la care se
racordează

utilizatorii de tip "consumatori" utilizatorii de tip "consumator


care se racordează la reţele casnic" individuali, indiferent
electrice de medie sau joasă de puterea solicitată
tensiune, indiferent de puterea
solicitată, dacă soluţia de
racordare este unică şi evidentă

Page 60
Subiecte LegislatieGradul II
utilizatorii noi care sunt utilizatorii care, prin tipul lor şi
distribuitori sau au grupuri caracteristicile echipamentelor
generatoare indiferent de instalaţiilor de utilizare şi/sau
tensiunea reţelei la care se al proceselor tehnologice,
racordează impun necesitatea unei analize
pentru stabilirea impactului
racordării asupra reţelei şi a
celorlalţi utilizatori şi stabilirea
măsurilor pentru încadrarea
acestui impact în limitele
normate

utilizatorii noi care sunt utilizatorii de tip "consumatori"


distribuitori sau au grupuri care se racordează la reţele
generatoare indiferent de electrice de medie sau joasă
tensiunea reţelei la care se tensiune, indiferent de puterea
racordează solicitată, dacă soluţia de
racordare este unică şi evidentă

utilizatorii noi care sunt utilizatorii cu o putere de 25


distribuitori sau au grupuri kVA
generatoare indiferent de
tensiunea reţelei la care se
racordează

utilizatori existenţi care solicită utilizatorii perturbatori


un spor de putere ce poate fi
acordat prin instalaţiile de
racordare existente, indiferent
de tensiunea reţelei la care sunt
racordaţi

operatorul de distribuţie orice consultant de specialitate

utilizatorii care, prin tipul lor şi utilizatorii noi care se


caracteristicile echipamentelor racordează la reţelele electrice
instalaţiilor de utilizare şi/sau al având tensiune nominală de 110
proceselor tehnologice, impun kV sau mai mare
necesitatea unei analize pentru
stabilirea impactului racordării
asupra reţelei şi a celorlalţi
utilizatori şi stabilirea măsurilor
pentru încadrarea acestui
impact în limitele normate

Page 61
Subiecte LegislatieGradul II
utilizatorii de tip "consumatori" utilizatorii de tip consumatori
care se racordează la reţele care solicită o putere mai mică
electrice de medie sau joasă de 30 kVA, indiferent de
tensiune, indiferent de puterea categoria din care fac parte din
solicitată, dacă soluţia de punct de vedere al activităţii
racordare este unică şi evidentă lor;

utilizatorii de tip "consumator utilizatorii care se racordează


casnic" individuali, indiferent de la reţelele electrice având
puterea solicitată tensiune nominală de 110 kV
sau mai mare

racordarea utilizatorilor racordarea utilizatorilor în


racordaţi la medie tensiune care staţii de transformare
deţin în patrimoniu receptoare 400(220)/110 kV prin linii
cu puteri totale de 30 kVA electrice de distribuţie cu
tensiunea de 110kV

categoria de utilizator din care de puterea instalata a


face parte solicitantul echipamentelor utilizatorului

Avizat de ANRE. Avizat de către operatorul de


reţea, anterior depunerii
cererii.
bornele de ieşire din contoare, bornele de ieşire din contoare,
montate centralizat , la limita montate centralizat, la parter
zonei de proprietate asupra sau pe palier.
terenului, in exteriorul
construcţiei

nu este obligatorie pentru o nu este obligatorie pentru o


durata mai mică de 6 luni putere ceruta sub 100 kW
nu este obligatorie pentru o nu este obligatorie pentru o
durata mai mică de 6 luni putere ceruta sub 100 kW
prin intermediul unui titular de direct sau prin intermediul unui
licenţa de furnizare în zona consultant de specialitate
atestat
prin racordare s-ar încălca nu a fost respectat avizul de
normele în vigoare amplasament

minimum 20 de ani de la data minimum 25 de ani de la data


emiterii emiterii
de către operatorul de de către ANRE
distribuţie care a emis avizul

Page 62
Subiecte LegislatieGradul II
de către utilizator se contractează de către
operatorul de reţea cu agenţi
economici atestaţi în condiţiile
legii
Ordin al ministrului de resort Ordin al preşedintelui ANRE în
baza Legii 13/ 2007

Este permisă pentru instalaţiile Constituie doar abatere


electrice de utilizare

Numai la proiectarea şi Numai la efectuarea de lucrări


executarea de lucrări pe niveluri de încercări de echipamente
de joasă şi medie tensiune electrice

Nu poate solicita Atestat emis de Poate efectua doar de lucrări de


ANRE încercări de echipamente
electrice
Nelimitată Provizorie de la 1 la 12 luni

Operatorul economic nu ANRE nu are competenţa de a


îndeplineşte una din obligaţiile retrage Atestatele emise
definite ca "esenţiale" de către
ANRE, conform prevederilor
Regulamentului pentru atestarea
operatorilor economici

Operatorul economic săvârşeşte Operatorul economic nu


una dintre infracţiunile stabilite transmite lunar sinteza
în legea energiei electrice activităţii desfăşurate

În condiţiile Legii nr. 13/ 2007 ANRE nu poate dispune


aplicarea de amenzi
Operatorilor economici, decât
cu acordul acestora
ANRE nu poate dispune Operatorul economic a
retragerea Atestatelor emise prezentat în anexă la cererea de
atestare/ reatestare informaţii
neconforme cu realitatea

Operatorul economic a ANRE nu poate dispune


prezentat în anexă la cererea de retragerea Atestatelor emise
atestare/ reatestare informaţii
neconforme cu realitatea

Page 63
Subiecte LegislatieGradul II
Ordin al ministrului de resort Ordin al preşedintelui ANRE

Operatorul de distribuţie ANRE, în baza Legii 13/ 2007 şi


a unui regulament specific

promovării unui concurs de unui interviu în faţa unei


autorizare, cu număr limitat de comisii ANRE
locuri
Să transmită la ANRE o cerere Să transmită la ANRE o cerere
şi documentaţie anexată, din şi documentaţie anexată, din
care să reiasă experienţa care să reiasă calificarea si
practică în domeniul experienţa profesională în
instalaţiilor electrice domeniul instalaţiilor electrice

Conform Legii 319/2006, unor Unor regulamente aprobate de


norme specifice în domeniul operatorii de distribuţie
securităţii şi sănătăţii în muncă,
elaborate şi aprobate de
unitatea care deţine în
patrimoniu instalaţiile electrice

Specialişti atestaţi de Ministerul Electricieni autorizaţi de ANRE


Economiei şi Finanţelor având şi care sunt titulari de
calitatea de "Verificator de autorizaţii de tip B
proiecte"
Specialişti atestaţi de Ministerul Corpul de control al ANRE
Economiei şi Finanţelor, având
calitatea de "Responsabil tehnic
cu execuţia"

B C

5 grade de competenţă (I, II, III, 3 grade de competenţă (A, B şi


IV şi V) C)

De tip A (pentru proiectare) şi De tip U (universal) pentru


de tip B (pentru executare) de instalaţii electrice de utilizare
instalaţii electrice
De tip A sau B pentru Nu sunt definite tipuri de
proiectare şi respectiv executare autorizare, ci doar grade de
autorizare
După caz, proiectare (A)/ După caz, proiectare (A)/
executare (B) de instalaţii executare (B) de instalaţii
electrice cu putere instalată electrice cu putere instalată
oricât de mare este tehnic maximă de 100 kW şi la o
realizabilă şi la o tensiune tensiune nominală de cel mult
nominală mai mică de 220 kV 20 kV

Page 64
Subiecte LegislatieGradul II
De a proiecta şi executa De a proiecta şi executa
instalaţii electrice cu putere instalaţii electrice cu putere
instalată de cel mult 100 kW şi instalată de cel mult 10 kW şi la
la o tensiune nominală mai mică o tensiune nominală maximă de
de 1 kV 20 kV

De a proiecta şi executa De a proiecta şi executa


instalaţii electrice cu orice instalaţii electrice cu orice
putere instalată tehnic putere instalată tehnic
realizabilă şi la o tensiune realizabilă şi la o tensiune
nominală mai mică de 1 kV nominală maximă de 20 kV

De a proiecta şi executa De a proiecta şi executa


instalaţii electrice cu orice instalaţii electrice cu orice
putere instalată tehnic putere instalată tehnic
realizabilă şi la o tensiune realizabilă şi la o tensiune
nominală maximă de 6 kV nominală maximă de 20 kV

De a executa instalaţii electrice De a proiecta şi executa


cu orice putere instalată tehnic instalaţii electrice cu orice
realizabilă şi la o tensiune putere instalată tehnic
nominală maximă de 220 kV realizabilă şi la o tensiune
nominală maximă de 110 kV

De executare de instalaţii De proiectare de instalaţii


electrice cu orice putere electrice cu orice putere
instalată tehnic realizabilă, la o instalată tehnic realizabilă, la o
tensiune nominală maximă de tensiune nominală maximă de
220 kV 20 kV

Nerelevant Un document obligatoriu din


dosar, care trebuie întocmit
corelat cu informaţiile conţinute
în carnetul de muncă

Trebuie să îndeplinească Trebuie sa fi fost autorizaţi în


condiţiile de calificare si prealabil în baza Ordinului
experienţă profesionale, MIC nr34 din 1999
cumulate, pentru fiecare tip şi
susţin un singur examen

prin vizarea anuală a Susţinerea unui examen de


legitimaţiei de către ANRE autorizare în condiţiile
prevăzute în Regulament,
indiferent dacă vechea
legitimaţie a expirat sau nu

într-un interviu susţinut in faţa în participarea la un concurs,


unei Comisii ANRE, urmat de fiind necesară obţinerea unui
rezolvarea unei probleme si o punctaj minim de 30 de puncte
aplicaţie practică

Page 65
Subiecte LegislatieGradul II
Minim 24 de puncte la Minim 12 de puncte la
chestionar si 3 puncte la chestionar si 2 puncte la
aplicaţia numerică, indiferent de aplicaţia numerică, pentru
gradul de autorizare (I, II, III gradele I si II, respectiv 15 de
sau IV) puncte la chestionar şi 3 puncte
la aplicaţia numerică pentru
gradele III şi IV

4 ani 5 ani

Nu este obligat să participe la Are dreptul de a racorda la SEN


recepţia finală a lucrărilor noi puncte de consum, urmând a
executate solicita acordul operatorului de
reţea după recepţia la
terminarea lucrărilor

Să semneze documentaţii de Să execute sau să coordoneze


proiectare chiar dacă nu sunt execuţia instalaţiilor electrice
realizate de el, astfel încât de orice putere sau tensiune
proprietarul să poată demara tehnic realizabilă
cât mai repede execuţia
instalaţiilor

Să proiecteze instalaţii electrice Să verifice proiecte de instalaţii


în cazul în care nu deţine o electrice tehnologice de medie
autorizaţie de tip A tensiune, dacă nu deţine atestat
de "verificator de proiecte" emis
de MEC

La solicitarea beneficiarului, să De a racorda la SEN noi puncte


participe la punerea în funcţiune de consum, urmând a solicita
şi recepţia finală a lucrărilor acordul operatorului de reţea
executate după recepţia la terminarea
lucrărilor

Să racordeze noi puncte de Să realizeze lucrări de instalaţii


consum de energie electrică la electrice în baza unor
instalaţiile electrice, fără a avea documentaţii de proiectare
aprobarea operatorului de reţea realizate de alţi electricieni
autorizaţi

Desfăşurarea activităţii în baza Desfăşurarea de activităţi fără


unui carnet de electrician contracte legale în vigoare
autorizat emis în baza Ordinului (contract individual de muncă
MIC nr. 34 din 1999, cu semnat cu un angajator sau
valabilitate prelungită până în contract de prestări servicii, în
2009 cazul în care este persoană
fizică autorizată de autorităţile
administraţiei locale)

Page 66
Subiecte LegislatieGradul II
Desfăşurarea activităţii în baza Desfăşurarea de activităţi fără
unui carnet de electrician contracte legale, în vigoare
autorizat emis în baza Ordinului (contract individual de muncă
MIC nr. 34 din 1999, cu semnat cu un angajator sau
valabilitate prelungită până în contract de prestări servicii, în
2009 cazul în care este persoană
fizică autorizată de autorităţile
administraţiei locale)

Retragerea autorizării fără Avertisment verbal


drept de prezentare la o nouă
examinare
Să execute instalaţii electrice Să proiecteze instalaţii electrice
doar conform gradului si tipului doar conform gradului si tipului
de autorizare şi să respecte de autorizare, având în vedere
normele tehnice că experienţa practică îi
corespunzătoare tipurilor de permite acest lucru
instalaţii electrice proiectate

Se va prezenta la sediul ANRE În cazul în care doreşte


pentru a viza prelungirea continuarea activităţii în
valabilităţii legitimaţiei pentru o calitate de electrician autorizat,
perioadă de doar 3 ani, cu plata va susţine un nou examen, cu
a 50% din tariful corespunzător respectarea prevederilor
gradului si tipului de autorizare Regulamentului de autorizare

Legitimaţia este declarată nulă, Legitimaţia este declarată nulă,


într-un ziar local şi titularul într-un ziar local şi titularul
achită o penalitate în cuantum achită un tarif de emitere a
de 500 RON indiferent de gradul duplicatului, conform
şi tipul de autorizare prevederilor din regulamentul
de autorizare

în conformitate cu prevederile întotdeauna în justiţie


unei proceduri specifice
aprobate de ANRE
înregistrarea unei acţiuni în parcurgerea procedurii de
justiţie mediere la nivelul Ministerului
Economiei şi Finanţelor

racordarea la reţelele electrice calitatea execuţiei instalaţiilor


de interes public interioare ale clădirilor civile

Page 67
Subiecte LegislatieGradul II
Energiei electrice şi termice Energiei electrice şi al energiei
termice produse în cogenerare

Nu Da, doar sub aspectul stabilirii


preţului de vânzare e energiei
electrice produse
Promovarea utilizării surselor Determinarea soluţiilor d
noi şi regenerabile de energie racordare a utilizatorilor la
reţelele electrice de interes
public
Dreptul unor persoane fizice sau Dreptul unor persoane fizice
juridice racordate la SEN de a sau juridice de a se racorda si
consuma energie electrica de a folosi, in condiţiile legii,
achiziţionata de pe piaţa de reţelele electrice de transport si
energie electrica in regim de distribuţie
concurenţial

Consumatorul ce cumpăra Consumatorul de energie


energie electrica pentru electrica care poate sa aleagă
consumul propriu si are dreptul furnizorul si sa contracteze
de a revinde surplusul pe piaţa direct cu acesta energia
de energie electrica necesara, având acces la
reţelele de transport şi/sau de
distribuţie

Linia electrica prin care se Linia electrica ce leagă un


transmite energia electrica de la producător de energie electrica
producător către mai mulţi şi/sau furnizor de energie, in
consumatori scopul alimentarii directe a
sediilor proprii sau a clienţilor
eligibili ai acestora

Orice persoana care deţine, sub Persoana juridica proprietara a


orice titlu o reţea electrica de reţelelor electrice de transport,
distribuţie si este titulara unei pe care le exploatează in baza
licenţe de distribuţie licenţei pentru transportul
energiei electrice

Instalaţiile si echipamentele prin Ansamblul instalaţiilor si


care se realizează conectarea a echipamentelor prin care se
doua sau mai multe sisteme realizează tranzit de energie
electroenergetice electrica intre doua zone ale
sistemului electroenergetic
naţional

Page 68
Subiecte LegislatieGradul II
Ansamblul instalaţiilor Ansamblul de linii electrice
electroenergetice interconectate destinate conectării unui
producător de energie electrica
de un utilizator al sau

Reţeaua electrica cu tensiunea Reţeaua electrica cu tensiunea


de linie nominala strict mai de linie nominala pana la 110
mare de 110 kV kV inclusiv
Reţeaua electrica de interes Reţeaua electrica de interes
naţional si strategic cu naţional si strategic cu
tensiunea de linie nominala mai tensiunea de linie nominala cel
mare de 110 kV mult egala cu 110 kV
Ansamblul instalaţiilor Ansamblul instalaţiilor
electroenergetice interconectate electroenergetice interconectate
prin care se realizează prin care se realizează
producerea, transportul, producerea, transportul,
conducerea operativa, conducerea operativa,
distribuţia energiei electrice distribuţia, furnizarea si
utilizarea energiei electrice

Sistemul electroenergetic situat Totalitatea liniilor si staţiilor


pe teritoriul naţional si care electrice interconectate,
constituie infrastructura de baza indiferent de nivelul de tensiune
utilizata in comun de
participanţii la piaţa de energie
electrica

Autoritatea Naţionala de Autoritatea Naţionala de


Reglementare pentru Serviciile Reglementare in domeniul
Publice de Gospodărie Energiei
Comunala
Zona adiacenta capacităţilor Zona adiacenta capacitatilor
energetice, extinsa in spaţiu, in energetice, extinsa in spaţiu, in
care se instituie restricţii si care se introduc interdicţii
interdicţii in scopul asigurării privind accesul persoanelor si
funcţionarii normale si pentru desfasurarea unor activitati
evitarea punerii in pericol a
persoanelor, bunurilor si
mediului

Zona adiacenta capacitatilor Zona adiacenta capacitatilor


energetice, extinsa in spaţiu, in energetice, extinsa in spaţiu, in
care se instituie restricţii si care se instituie restricţii si
interdicţii in scopul asigurării interdicţii in scopul evitării
funcţionarii normale si pentru punerii in pericol a
evitarea punerii in pericol a persoanelor, bunurilor si
persoanelor, bunurilor si mediului
mediului

Page 69
Subiecte LegislatieGradul II
Furnizorul desemnat de ANRE Un operator economic ale cărui
pentru a presta serviciul de acţiuni sau părţi sociale sunt
furnizare, in condiţii specifice deţinute în totalitate de statul
reglementate român

doar a energiei termice energiei electrice si termice

Consumatorul de energie Consumatorul de energie


electrică ce poate achiziţiona electrică obligat să
energie electrică doar de pe achiziţioneze energia electrică
piaţa reglementata la preturi de achiziţie
reglementate

Zona adiacenta liniei electrice Suprafaţa terestra ce cuprinde


aeriene situata la 10 m deasupra zona de protecţie si zona de
acesteia siguranţa
întreţine si dezvolta reţeaua deţine, sub orice titlu, o reţea
electrica de transport al energiei electrica de distribuţie si este
electrice titulara a unei licenţe de
distribuţie prin care răspunde
de operarea, asigurarea
întreţinerii si dezvoltarea reţelei
de distribuţie intr-o anumita
zona

Puterii instalate Capacitatii de a dispune rapid


de o anumita putere

cel puţin 2 utilizatori cel puţin un utilizator

Doar reglementari comerciale Atât reglementari tehnice cat si


reglementari comerciale

Respectarea legislaţiei privind Gestiunea patrimoniului public


securitatea şi sănătatea în
muncă

Autoritatea Naţionala de CN Transelectrica SA


Reglementare in domeniul
Energiei

Page 70
Subiecte LegislatieGradul II
Autoritatea Naţionala de Operatorul de distribuţie
Reglementare in domeniul (filiale, sucursale ale SC
Energiei Electrica SA sau societăţi
rezultate ca urmare a
procesului de privatizare)

Elaborat de ANRE si aprobat Elaborat de Ministerul de resort


prin ordin al preşedintelui
ANRE
Ministerului de resort Cancelariei Primului-ministru
(Ministerul Economiei şi
Finanţelor)
Stabileşte metodologia de Concesionează bunurile
urmărire şi control în vederea aparţinând patrimoniului public
respectării de către operatorii aferente sectorului energiei
economici a sistemului de electrice
preţuri şi tarife la energia
electrică

ANRE - Autoritatea Naţională ANRSC - Autoritatea Naţională


de Reglementare în domeniul de Reglementare in domeniul
Energiei Serviciilor Comunale

Elaborarea normelor de Elaborarea regulamentului


securitatea şi sănătate în muncă privind racordare a
pentru operatorii economici din utilizatorilor la reţelele
sectorul energiei electrice electrice de interes public

doar din bugetul de stat din bugetele locale, bugetul de


stat sau din alte fonduri legal
constituite
Retehnologizarea capacitatilor Reviziile si reparaţiile curente
energetice existente efectuate asupra capacitatilor
energetice
Numai pentru retehnologizarea Atât pentru realizarea liniilor si
liniilor şi staţiilor electrice de staţiilor electrice de transport
transport existente noi, cât şi pentru
retehnologizarea celor existente

20 kV 110 kV

liniilor şi staţiilor de distribuţie liniilor electrice de distribuţie a


a energiei electrice, cu tensiune energiei electrice cu tensiune
nominala de 110 kV nominala de 20 kV

Activitatea de administrare a Realizarea de noi capacitati


pieţelor centralizate energetice de producere a
energiei electrice si energiei
termice in cogenerare

Page 71
Subiecte LegislatieGradul II
Reabilitarea capacităţilor de Retehnologizarea capacităţilor
producere, transport şi de producere, transport şi
distribuţie a energiei electrice distribuţie a energiei electrice

Prestarea serviciului public de Prestarea serviciului de sistem


distribuţie a energiei electrice

Activitatea de instruire Activitatea de furnizare a


profesională a personalului care energiei electrice
lucrează in instalaţiile electrice
din cadrul Sistemului
Electroenergetic Naţional

Sa stabilească un sistem de Sa obţină toate vizele,


comunicare cu consumatorii de acordurile si atestatele
energie electrică ce vor fi prevăzute de lege pentru
alimentaţi din instalaţiile realizarea obiectivului autorizat
electrice aflate în construcţie

Reglementări - acte (normative) Atât prin acte juridice (licenţă


tehnice şi/ sau comerciale, şi/ sau autorizaţie de înfiinţare),
aplicabile activităţii desfăşurate cât si prin reglementări tehnice
şi comerciale, acordate/ emise
de ANRE

drept de proprietate drept de servitute legala

Activitati si servicii publice de Bunurile utilizate în activitatea


interes naţional din domeniul de furnizare a energiei electrice
energiei electrice
Contracte bilaterale la tarife Contracte bilaterale la preţuri
fixe negociate
Proprietate publica a statului Proprietate privata a statului

exploatează, retehnologizează, exploatează, retehnologizează,


reabilitează si dezvolta reabilitează si dezvolta
instalaţiile din reţelele electrice instalaţiile de măsurare si
de distribuţie contorizare a transferului de
energie spre consumatorii
casnici

Page 72
Subiecte LegislatieGradul II
ANRE Operatorul de distribuţie local

Să efectueze construcţii de orice Să efectueze săpături de orice


fel in zona de siguranţa a fel in zona de siguranţa a
instalaţiilor, fara avizul de reţelelor electrice de transport,
amplasament al operatorului de fara acordul operatorului de
transport si de sistem transport si de sistem

Să racordeze fără respectarea Sa limiteze sau sa ingradeasca


reglementărilor aplicabile, prin execuţia de împrejmuire,
instalaţiile proprii la cele ale prin construcţii ori prin orice
reţelei electrice de transport alt mod accesul la instalaţii al
operatorului de transport si de
sistem

Monitorizează siguranţa in Încasează contravaloarea


funcţionare a reţelelor electrice energiei electrice furnizate
de distribuţie, precum si
indicatorii de performanta ai
serviciului de distribuţie

Li se interzice sa limiteze sau sa Li se permite depozitarea de


ingradeasca prin execuţia de materiale pe culoarul de trecere
împrejmuire sau prin construcţii si in zonele de protecţie si de
accesul la instalaţii al OD siguranţa ale instalaţiilor, fara
acordul operatorului de reţea,
cu condiţia să fie proprietar al
terenului

Neplata facturii curente de Neplata repetata a facturii de


energie energie

Neplata facturii curente de Neplata abonamentului radio-tv


energie

Neplata facturii curente de Neplata repetata a facturii de


energie energie

Plata cu întârziere a facturilor Consum fraudulos de energie,


neplata repetata a facturilor sau
in alte situaţii prevăzute de
legislaţia in vigoare
Va primi preaviz de deconectare Va fi deconectat si va plati
contravaloarea energiei
electrice consumate

Page 73
Subiecte LegislatieGradul II
Ministerului de resort Autorităţii Naţionale de
(Ministerul Economiei şi Reglementare în domeniul
Finanţelor) Energiei
ANRE - Autoritatea Naţională ANRSC - Autoritatea Naţională
de Reglementare în domeniul de Reglementare in domeniul
Energiei Serviciilor Comunale

Eoliene Energia obţinuta prin arderea


combustibililor fosili
Asigurarea accesului Promovarea utilizării surselor
concurenţial al energiei regenerabile
electrice produse in cogenerare

Negociate cu solicitantul Reglementate de ANRE

Infracţiune de furt Contravenţie sau infracţiune,


după caz
Deteriorarea, modificarea fără Nerespectarea reglementărilor
drept a instalaţiilor energetice emise de ANRE
sau sustragerea de componente
ale acestora

nerespectare obligaţiilor de sustragerea de energie electrica


producere şi/sau de ofertare
conform prevederilor legale

Contravenţie Abatere

Infracţiune Tentativa de infracţiune

operator de retea si consumator furnizor si producător

punctul de delimitare realizarea conducerii operative


patrimonială între instalaţii şi prin dispecer
condiţiile de exploatare şi
întreţinere a instalaţiilor
calculul tarifelor aplicabile aprobarea contractelor-cadru
categoriiloe de consumatori de furnizare a energiei electrice

Page 74
Subiecte LegislatieGradul II
ansamblul format din doar transformatorul de
transformatoarele de masurare măsurare
si contorul de energie electrica,
precum si toate elementele
intermediare, inclusiv
elementele de securizare

situatia in care tensiunea situatia in care tensiunea


efectiva in punctul de delimitare efectiva in punctul de delimitare
devine mai mica decat 1% din devine mai mica decat 10% din
tensiunea nominala a retelei in tensiunea nominala a retelei in
punctul respectiv. punctul respectiv.

flicker si armonici metodologia de stabilire e


tarifelor
întotdeauna punctul de întotdeauna punctul de
delimitare este punctul unei delimitare este punctul fizic în
retele electrice în care se află care este racordat un utilizator
instalat grupul de măsurare a
energiei electrice

punct al unei retele electrice punct fizic din reţeaua electrica


unde se află instalat grupul de la care se racordeaza un
masurare a energiei electrice utilizator.

Utilizeaza energiei electrice Utilizeaza energie electrica in


pentru functionarea exclusivitate pentru iluminat
receptoarelor electrocasnice din artificial, precum si pentru
propria locuinta, precum si functionarea receptoarelor
pentru realizarea de activitati electrocasnice din propria
comerciale sau prestarea de locuinta.
servicii;

tranzactiilor de pe piata angro relatiilor comerciale dintre


de energie electrica producatori si furnizori

100 kW 200 kW

puterea maxima absorbitã puterea instalatã în


receptoarele proprii
toti consumatorii de energie toti consumatorii de energie
electrica electricã, cu exceptia
consumatorilor casnici

Page 75
Subiecte LegislatieGradul II
10 MW 100 kW

cu acordul ANRE cu acordul operatorului de


distributie si al furnizorului

cu obligatia modificarii numelui fara nici o obligatie


titularului în termen de 6 luni

daca au o putere maxima indiferent de puterea maxima


contractata mai mica de 50 kW contractata

cel putin 5 zile înainte cel putin 10 zile înainte

îi da consumatorului doua îi aplica preaviz


previze, apoi îi aplica penalizari consumatorului, apoi îl
actioneaza în justitie

nu este obligatoriu se încheie în conformitate cu


contractul - cadrul aprobat de
ANRE
minimum 3 luni si maximum 6 minimum 6 luni
luni
sediile administrative ale societatile comerciale care
societatilor comerciale desfasoara activitate de comert
cu bunuri
poate reveni de pe piata nu poate reveni de pe piata
concurentiala pe piata concurentiala pe piata
reglementata de cel mult douã reglementata
ori
6 luni pentru toti consumatorii 6 luni pentru consumatori
casnici si un an pentru ceilalti
consumatori

Page 76
R LegislatieGradul II
Nr
crt
Grad Norma Enunt Varianta a Varianta b
Cod th RED  Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED),
decizie  reglementare ce este parte constitutivă a legislaţiei Prin Ordin al ministrului Economiei şi
23 II-IV 101/2000 secundare, este aprobat: Prin Hotărâre a Guvernului României. Comerţului.

De a promova si impune regulile şi cerinţele


de ordin tehnic minimale pentru o funcţionare
Cod th RED  De a promova si impune regulile şi cerinţele sigură, stabilă şi economică a reţelelor
decizie  Scopul “Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie” de ordin tehnic si comercial în vederea bunei electrice de distribuţie, în beneficiul tuturor
24 II-IV 101/2000 este: funcţionări a pieţei de energie electrică utilizatorilor acestora art 1.2.1

Stabilirea responsabilităţilor şi obligaţiilor


Cod th RED  Stabilirea unui set de reguli şi norme în operatorilor de distribuţie şi ale tuturor
decizie  Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor electrice de vederea asigurării accesului utilizatorilor la utilizatorilor reţelelor electrice de distribuţie.
25 II-IV 101/2000 distribuţie (Codul RED) se regăsesc: reţelele electrice de distribuţie. 1.2.2 a 1.2.2.b

Cod th RED  Stabilirea unui set de reguli şi norme în Stabilirea cerinţelor tehnice pentru
decizie  Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor electrice de vederea asigurării accesului utilizatorilor la racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de
26 II-IV 101/2000 distribuţie (Codul RED) se regăsesc: reţelele electrice de transport. distribuţie. 1.2.2 d

Cod th RED  Stabilirea unui set de reguli şi norme în


decizie  Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor electrice de Stabilirea cerinţelor pentru dezvoltarea vederea asigurării accesului utilizatorilor la
27 II-IV 101/2000 distribuţie (Codul RED) se regăsesc: reţelelor electrice de distribuţie. 1.2.2 e reţelele electrice de transport.
Cod th RED 
decizie  Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie reglementează la care acţionar majoritar nu este statul
28 II-IV 101/2000 activitatea operatorilor de distribuţie: la care acţionar principal este statul român. român.

Operatorii de distribuţie prestează serviciul


public pentru toţi utilizatorii reţelelor electrice
de distribuţie, permiţând accesul Operatorii de distribuţie prestează serviciul
Cod th RED  Atribuţiile principale ale operatorilor de distribuţie, conform nediscriminatoriu la reţelele electrice de de distribuţie doar pentru utilizatorii reţelelor
decizie  prevederilor Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie distribuţie oricărui solicitant care îndeplineşte electrice de distribuţie cu care au încheiat un
29 II-IV 101/2000 (Codul RED), sunt: cerinţele tehnice prevăzute în Cod1.4.1 contract de furnizare a energiei electrice

Cod th RED 
decizie  Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) ANRE – Autoritatea Naţională de
30 II-IV 101/2000 este administrat de: SC ELECTRICA SA, în calitate de elaborator Reglementare în domeniul Energiei

a cărui realizare a fost concesionată de către


Cod th RED  ale cărui activităţi specifice se desfăşoară în autorităţile administraţiei publice locale de pe
decizie  Serviciul de distribuţie a energiei electrice este un serviciu conformitate cu prevederile Legii serviciilor raza cărora sunt amplasate reţelele electrice
31 II-IV 101/2000 public: publice de gospodărire comunală de distribuţie.

Page 77
R LegislatieGradul II

Gestionarea, exploatarea, mentenanţa,


modernizarea şi dezvoltarea instalaţiilor
electrice aflate în patrimoniu (linii electrice,
Cod th RED  staţii de transformare, puncte de alimentare,
decizie  Printre activităţile desfăşurate de operatorul de distribuţie se posturi de transformare, instalaţii de Dispecerizarea energiei electrice la nivel
32 II-IV 101/2000 numără şi următoarele activităţi: protecţie şi automatizare etc) 3.2.1. a naţional

Gestionarea, exploatarea, mentenanţa,


Cod th RED  Printre activităţile desfăşurate de operatorul de distribuţie, modernizarea şi dezvoltarea instalaţiilor Asigurarea tranzitării energiei electrice prin
decizie  precizate în Codul reţelelor electrice de distribuţie (Codul proprii din reţelele electrice de reţelele electrice de 110 kV aflate în
33 II-IV 101/2000 RED), se numără şi următoarele activităţi: distribuţie.3.2.1.a patrimoniu propriu 3.2.1c

Obligaţia ca în termen de maximum 45 zile


calendaristice de la primirea unei solicitări de
Administrarea documentaţiei tehnice şi contractare a serviciului de distribuţie din
normelor care reglementează proiectarea, partea unui titular de licenţă sau consumator
Cod th RED  funcţionarea, întreţinerea şi dezvoltarea eligibil racordat la RED, să facă o ofertă şi în
decizie  Responsabilităţile operatorului de distribuţie precizate în instalaţiilor componente ale reţelelor electrice cazul acceptării acesteia, să încheie
34 II-IV 101/2000 Codul reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) includ: de distribuţie art 3.2.2 contractul

Obligaţia ca în termen de maximum 7 zile


calendaristice de la primirea unei solicitări de
Administrarea documentaţiei tehnice şi a contractare a serviciului de distribuţie din
normelor care reglementează proiectarea, partea unui titular de licenţă sau consumator
Cod th RED  Printre responsabilităţile şi obligaţiile operatorului de funcţionarea, întreţinerea şi dezvoltarea eligibil racordat la RED, să facă o ofertă şi în
decizie  distribuţie precizate în Codul reţelelor electrice de distribuţie instalaţiilor componente ale reţelelor electrice cazul acceptării acesteia, să încheie
35 II-IV 101/2000 (Codul RED) sunt incluse: de distribuţie 3.2.2 contractul 3.2.6

Obligaţia ca în termen de maximum 7 zile Obligaţia ca în termen de maximum 30 zile


calendaristice de la primirea unei solicitări de calendaristice de la primirea unei solicitări de
contractare a serviciului de distribuţie din contractare a serviciului de distribuţie din
partea unui titular de licenţă sau consumator partea unui titular de licenţă sau consumator
Cod th RED  eligibil racordat la RED, să facă o ofertă şi în eligibil racordat la RED, să facă o ofertă şi în
decizie  Printre obligaţiile operatorului de distribuţie precizate în Codul cazul acceptării acesteia, să încheie cazul acceptării acesteia, să încheie
36 II-IV 101/2000 reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) sunt incluse: contractul 3.2.6 contractul

Cod th RED  Asigurarea continuităţii în alimentarea cu


decizie  Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie Racordarea utilizatorilor la reţelele electrice energie electrică şi a calităţii energiei
37 II-IV 101/2000 stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind: de distribuţie; 4.2.1. a electrice distribuite; 4.2.1. b

Cod th RED 
decizie  Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie Racordarea utilizatorilor la reţelele electrice
38 II-IV 101/2000 stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind: de distribuţie; 4.2.1. a Furnizarea energiei electrice

Cod th RED 
decizie  Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie Debranşarea consumatorilor rău-platnici de
39 II-IV 101/2000 stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind: la relele electrice de distribuţie Soluţionarea sesizărilor utilizatorilor; 4.2.1. e

Cod th RED 
decizie  Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie Debranşarea consumatorilor rău-platnici de
40 II-IV 101/2000 stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind: la relele electrice de distribuţie Soluţionarea sesizărilor utilizatorilor; 4.2.1. e

Page 78
R LegislatieGradul II

Cod th RED  Evenimentele accidentale produse de terţi


decizie  Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie asupra reţelelor electrice din patrimoniul Debranşarea consumatorilor rău-platnici de
41 II-IV 101/2000 stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind: public la relele electrice de distribuţie

Cod th RED  Asigurarea continuităţii în alimentarea cu


decizie  Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie energie electrică şi a calităţii energiei Debranşarea consumatorilor rău-platnici de
42 II-IV 101/2000 stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind: electrice distribuite; 4.2.1.b la relele electrice de distribuţie

Cod th RED  Evenimentele accidentale produse de terţi Asigurarea continuităţii în alimentarea cu


decizie  Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie asupra reţelelor electrice din patrimoniul energie electrică şi a calităţii energiei
43 II-IV 101/2000 stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind: public electrice distribuite; 4.2.1.b

Au instalaţii electrice care funcţionează la Prin regimul lor de funcţionare nu introduc


Cod th RED  Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie se tensiunea nominală alternativă în gama 0,4- perturbaţii în alimentarea altor utilizatori ai
decizie  aplică în relaţiile dintre operatorul de distribuţie şi utilizatorii 110 kV şi la frecvenţa din SEN, de 50 Hz; reţelelor electrice de distribuţie din zonă;
44 II-IV 101/2000 reţelelor electrice de distribuţie care: 4.2.2 a 4.2.1.b

Se încadrează în puterea maximă prevăzută


Cod th RED  Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie se în avizul tehnic de racordare (ATR) şi
decizie  aplică în relaţiile dintre operatorul de distribuţie şi utilizatorii respectă condiţiile prevăzute în contract Au contracte de furnizarea a energiei
45 II-IV 101/2000 reţelelor electrice de distribuţie care: 4.2.2. c electrice încheiate cu operatorul de distribuţie

Cod th RED 
decizie  Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie nu
46 II-IV 101/2000 se aplică în condiţii de: Întrerupere accidentală a energiei electrice. Forţă majoră 4.2.3. a

Cod th RED  la apariţia unor condiţii meteorologice în cazul întreruperilor în alimentarea cu


decizie  Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie nu deosebite (inundaţii, înzăpeziri, alunecări de energie electrică, planificate de operatorul de
47 II-IV 101/2000 se aplică: teren, viscole etc) 4.2.3 c distribuţie

Cod th RED 
decizie  Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie nu Evenimente accidentale determinate de
48 II-IV 101/2000 se aplică în condiţii de: Forţă majoră 4.2.3. a angajaţii operatorului de distribuţie

5: racordarea utilizatorilor, contractarea


serviciului de distribuţie, întreruperile în
Cod th RED  Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a 3: racordarea consumatorilor, contractarea alimentarea cu energie electrică, calitatea
decizie  energiei electrice defineşte indicatorii de performanţă generali furnizării energiei electrice şi reclamaţiile energiei electrice şi sesizările utilizatorilor
49 II-IV 101/2000 ai serviciului, care sunt în număr de: utilizatorilor 4.2.1 a,b,c,d,e, 4.4.1,4.4.2,4.4.3,4.4.4,4.4.5

Cod th RED  30 zile calendaristice de la înregistrarea


decizie  Termenul pentru emiterea avizului tehnic de racordare (ATR) 90 zile calendaristice de la înregistrarea cererii cererii de racordare la medie tensiune
50 II-IV 101/2000 este de: de racordare la 110 kV 4.4.1.2 4.4.1.2

Cod th RED 
decizie  Termenul pentru emiterea avizului tehnic de racordare (ATR) 10 zile calendaristice de la înregistrarea 20 zile calendaristice de la înregistrarea
51 II-IV 101/2000 este de: cererii de racordare la joasă tensiune cererii de racordare la medie tensiune

Cod th RED  Termenul standard a pentru încheierea contractului pentru


decizie  serviciul de distribuţia energiei electrice între un operator de 10 zile lucrătoare de la depunerea completă 15 zile lucrătoare de la depunerea completă
52 II-IV 101/2000 distribuţie si un utilizator este de: a documentaţiei a documentaţiei 4.4.2.2

Cod th RED 
decizie  Operatorul de distribuţie asigură sosirea echipei de 24 ore din momentul anunţării întreruperii 10 ore din momentul anunţării întreruperii
53 II-IV 101/2000 intervenţie în mediul rural în maximum: alimentarii cu energie electrică 4.4.3.1.5 alimentarii cu energie electrică

Page 79
R LegislatieGradul II

Cod th RED  Termenul minim de anunţare a consumatorilor privind


decizie  întreruperea necesară pentru lucrări planificate de exploatare
54 II-IV 101/2000 şi mentenanţă este: 48 ore 24 ore 4.4.3.2.2

Cod th RED  În punctele de delimitare distribuitor/ consumator, limitele în


decizie  care trebuie să se încadreze tensiunea, în 95% din
55 II-IV 101/2000 săptămână, sunt: +/- 5% din tensiunea contractată +/ – 10% din tensiunea contractată 4.4.4.2

Cod th RED 
decizie  Termenul standard pentru răspuns la reclamaţii privind nivelul
56 II-IV 101/2000 tensiunii este de: 30 de zile calendaristice 15 zile calendaristice 4.4.4.5

Cod th RED 
decizie  Operatorul de distribuţie este obligat să răspundă la sesizările
57 II-IV 101/2000 efectuate de utilizatorii reţelelor de distribuţie: La toate sesizările transmise în scris. 4.4.5.1 În termen de 30 zile calendaristice

Cod th RED 
decizie  Operatorul de distribuţie este obligat să răspundă la sesizările
58 II-IV 101/2000 efectuate de utilizatorii reţelelor de distribuţie: În termen de 10 zile lucrătoare În termen de 3 zile lucrătoare

Cod th RED  Planificarea dezvoltării reţelelor electrice de distribuţie se face


decizie  pe baza unui studiu de dezvoltare în perspectivă, pe o durată
59 II-IV 101/2000 medie de: 3 ani 6.1.4 5 ani

Cod th RED  Planificarea dezvoltării reţelelor electrice de distribuţie se face


decizie  pe baza unui studiu de dezvoltare în perspectivă pe o durată
60 II-IV 101/2000 maximă de: 5 ani 10 ani 6.5.3

Cod th RED  Verificarea dimensionării, în proiectare, a reţelelor electrice


decizie  de distribuţie, conform prevederilor Codului tehnic al reţelelor criteriul economic si criteriul stabilităţii termice
61 II-IV 101/2000 electrice de distribuţie (Codul RED), se face ţinând seama de: criteriul pierderilor minime de energie în regim de durata 6.6.1 a, b

Elaborarea planului de dezvoltare a reţelelor electrice de


Cod th RED  distribuţie, conform prevederilor Codului tehnic al reţelelor Prognoza de consum pe o perspectivă de 3
decizie  electrice de distribuţie (Codul RED), are la bază ca date de ani, pusă la dispoziţie de furnizori şi Ofertele de producţie de energie electrică ale
62 II-IV 101/2000 intrare: consumatori eligibili; 6.4.1. a producătorilor existenţi; 6.4.1.b

Cod th RED 
decizie  În 100% din săptămână frecvenţa trebuie să se încadreze în
63 II-IV 101/2000 banda: 50 Hz – 6% … 50 Hz + 4% 4.4.4.1 50 Hz – 8% … 50 Hz + 5%

Cod th RED 
decizie  Planificare dezvoltării şi modernizării reţelelor electrice de Ministerul de resort, cu consultarea ANRE şi Operatorii de distribuţie, titulari de licenţe
64 II-IV 101/2000 distribuţie se face de către: a operatorilor de distribuţie acordate de ANRE 6.1.1

utilizatorii noi de tip “consumator casnic” utilizatorii noi care se racordează la reţelele
Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de soluţie individuali, indiferent de puterea solicitată electrice având tensiune nominală de 110 kV
65 II-IV Ord 45/2006 pentru: 14a sau mai mare

utilizatorii de tip “consumatori” care se


racordează la reţele electrice de medie sau
utilizatorii noi care sunt distribuitori sau au joasă tensiune, indiferent de puterea
Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de soluţie grupuri generatoare indiferent de tensiunea solicitată, dacă soluţia de racordare este
66 II-IV Ord 45/2006 pentru: reţelei la care se racordează unică şi evidentă 14c

Page 80
R LegislatieGradul II

utilizatori existenţi care solicită un spor de


putere ce poate fi acordat prin instalaţiile de utilizatorii noi care sunt distribuitori sau au
Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de soluţie racordare existente, indiferent de tensiunea grupuri generatoare indiferent de tensiunea
67 II-IV Ord 45/2006 pentru: reţelei la care sunt racordaţi 14d reţelei la care se racordează

utilizatorii noi care sunt distribuitori sau au


Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de soluţie grupuri generatoare indiferent de tensiunea
68 II-IV Ord 45/2006 pentru: utilizatorii perturbatori reţelei la care se racordează

utilizatorii noi care se racordează la reţelele utilizatorii noi care sunt distribuitori sau au
Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie electrice având tensiune nominală de 110 kV grupuri generatoare indiferent de tensiunea
69 II-IV Ord 45/2006 pentru: sau mai mare 17a reţelei la care se racordează 17b

utilizatorii de tip consumatori care solicită o utilizatori existenţi care solicită un spor de
putere mai mică de 30 kVA, indiferent de putere ce poate fi acordat prin instalaţiile de
Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie categoria din care fac parte din punct de racordare existente, indiferent de tensiunea
70 II-IV Ord 45/2006 pentru: vedere al activităţii lor; reţelei la care sunt racordaţi

71 II-IV Ord 45/2006 Fişa de soluţie este elaborată de: utilizatori operatorul de distribuţie 13(2)

utilizatorii care, prin tipul lor şi caracteristicile


echipamentelor instalaţiilor de utilizare şi/sau
al proceselor tehnologice, impun necesitatea
unei analize pentru stabilirea impactului
utilizatorii de tip consumatori care solicită o racordării asupra reţelei şi a celorlalţi
putere mai mică de 30 kVA, indiferent de utilizatori şi stabilirea măsurilor pentru
Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie categoria din care fac parte din punct de încadrarea acestui impact în limitele normate
72 II-IV Ord 45/2006 pentru: vedere al activităţii lor; 17e

utilizatorii care solicită modificarea /


îmbunătăţirea instalaţiilor de racordare utilizatorii de tip “consumatori” care se
existente sau creşterea gradului de siguranţă racordează la reţele electrice de medie sau
în punctul de delimitare, dacă lucrările joasă tensiune, indiferent de puterea
Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie necesare nu pot fi stabilite prin fişa de soluţie solicitată, dacă soluţia de racordare este
73 II-IV Ord 45/2006 pentru: 17d unică şi evidentă

utilizatori existenţi care solicită un spor de


putere ce poate fi acordat prin instalaţiile de
Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie racordare existente, indiferent de tensiunea utilizatorii de tip “consumator casnic”
74 II-IV Ord 45/2006 pentru: reţelei la care sunt racordaţi individuali, indiferent de puterea solicitată

Studiul de soluţie elaborat în vederea racordării la reţelele


electrice se avizează atât de operatorul de distribuţie cât şi de racordarea utilizatorilor racordaţi la medie
operatorul de transport şi de sistem în toate cazurile care racordarea grupurilor dispecerizabile la tensiune care deţin în patrimoniu receptoare
75 II-IV Ord 45/2006 prevăd: reţelele electrice de distribuţie 23(2)a cu puteri totale de 30 kVA

Page 81
R LegislatieGradul II
Operatorul economic aflat în reorganizare judiciară, care nu Poate solicita Atestat provizoriu emis de Nu poate solicita Atestat emis de ANRE art
102 II-IV ord 24/2007 deţine atestate emise de ANRE: ANRE 14
103 II-IV ord 24/2007 Durata de valabilitate a Atestatelor emise de ANRE este: De la 1 la 5 ani 36(6) Nelimitată

Operatorul economic nu îndeplineşte una din


Dacă operatorul economic nu îndeplineşte obligaţiile definite ca “esenţiale” de către
criteriile de bonitate financiară ANRE, conform prevederilor Regulamentului
104 II-IV ord 24/2007 ANRE poate retrage Atestatul acordat: corespunzătoare procedurii aplicabile pentru atestarea operatorilor economici 55 2c

Operatorul economic săvârşeşte una dintre Operatorul economic săvârşeşte una dintre
contravenţiile stabilite în legea energiei infracţiunile stabilite în legea energiei
105 II-IV ord 24/2007 ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale dacă: electrice electrice

106 II-IV ord 24/2007 Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se fac: În condiţiile Legii nr. 318/ 2003 În condiţiile Legii nr. 13/ 2007

Operatorul economic a executat lucrări fără


personal calificat, autorizat şi în număr minim
ANRE poate retrage Atestatul deţinut de un operator corespunzător pentru tipul de atestat deţinut ANRE nu poate dispune retragerea
107 II-IV ord 24/2007 economic dacă: 55 2c Atestatelor emise

Operatorul economic a prezentat în anexă la


ANRE poate retrage Atestatul deţinut de un operator cererea de atestare/ reatestare informaţii
108 II-IV ord 24/2007 economic dacă: Operatorul economic solicită acest lucru neconforme cu realitatea 55 2d

Regulamentul pentru autorizarea electricienilor care


legea  proiectează şi execută instalaţii electrice din sistemul
109 II-IV 13/2007 electroenergetic este aprobat prin: Hotărâre de guvern Ordin al ministrului de resort
legea  Autorizarea electricienilor pentru proiectarea şi executarea de
110 II-IV 13/2007 instalaţii electrice racordate la SEN, se face de către: Ministerul învăţământului Operatorul de distribuţie
promovării unui concurs de autorizare, cu
111 II-IV ord 25/2007 Autorizarea unui electrician se realizează în urma: promovării unui examen de autorizare 20 număr limitat de locuri

Să transmită la ANRE o cerere şi


Electricienii care doresc să solicite autorizarea, pentru a fi Să transmită la ANRE o cerere şi documentaţie anexată, din care să reiasă
acceptaţi la examen trebuie să îndeplinească următoarele documentaţie anexată, din care să reiasă experienţa practică în domeniul instalaţiilor
112 II-IV ord 25/2007 condiţii: calificarea profesională electrice

Conform Legii 319/2006, unor norme


specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă, elaborate şi aprobate de unitatea
Autorizarea electricienilor care desfăşoară activităţi de Unor norme specifice aprobate prin Hotărâre care deţine în patrimoniu instalaţiile electrice
113 II-IV ord 25/2007 exploatare a instalaţiilor electrice se realizează în baza de Guvern 10(3)

Specialişti atestaţi de Ministerul Economiei şi


Verificarea proiectelor de instalaţii electrice tehnologice Electricieni autorizaţi de ANRE şi care sunt Finanţelor având calitatea de “Verificator de
114 II-IV ord 25/2007 racordate la SEN se realizează de către: titulari de autorizaţii de tip A proiecte” 15

Specialişti atestaţi de Ministerul Economiei şi


Verificarea instalaţiilor electrice tehnologice noi, executate în Personalul de exploatare din cadrul Finanţelor, având calitatea de “Responsabil
115 II-IV ord 25/2007 vederea racordării la SEN se realizează de către: operatorului de reţea tehnic cu execuţia” 16

Page 82
R LegislatieGradul II
Electricienii autorizaţi de ANRE pentru proiectare au
116 II-IV ord 25/2007 autorizaţii de tip: A 18(1)a B

Câte grade de competenţă sunt prevăzute în regulamentul de


autorizare a electricienilor elaborat şi aprobat de ANRE,
117 II-IV ord 25/2007 indiferent de tipul de autorizare? 4 grade de competenţă (I, II, III şi IV) 18(2) 5 grade de competenţă (I, II, III, IV şi V)

De tip A (pentru proiectare) şi de tip B (pentru


118 II-IV ord 25/2007 Legitimaţiile de electrician autorizat pot fi: De tip G (general) pentru instalaţii electrice executare) de instalaţii electrice 18 1a,b
Regulamentul de autorizare a electricienilor defineşte De tip A sau B pentru proiectare şi respectiv
119 II-IV ord 25/2007 următoarele tipuri de autorizaţii: De tip E pentru execuţie executare 18 1a,b

După caz, proiectare (A)/ executare (B) de După caz, proiectare (A)/ executare (B) de
instalaţii electrice cu putere instalată oricât de instalaţii electrice cu putere instalată oricât de
Calitatea de electrician autorizat gradul III (A sau B) acordă mare este tehnic realizabilă şi la o tensiune mare este tehnic realizabilă şi la o tensiune
120 II-IV ord 25/2007 titularilor de legitimaţie următoarele competenţe: nominală de cel mult 20 kV 19e, f nominală mai mică de 220 kV

De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu


Electricianul autorizat pentru gradul I, tip A+B are următoarele putere instalată de cel mult 10 kW şi la o putere instalată de cel mult 100 kW şi la o
121 II-IV ord 25/2007 competenţe: tensiune nominală mai mică de 1 kV 19a,b tensiune nominală mai mică de 1 kV

De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu


Electricianul autorizat pentru gradul II, tip A+B are putere instalată de cel mult 10 kW şi la o orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o
122 II-IV ord 25/2007 următoarele competenţe: tensiune nominală mai mică de 1 kV tensiune nominală mai mică de 1 kV 19c,d

De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu


Electricianul autorizat pentru gradul III, tip A+B are orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o
123 II-IV ord 25/2007 următoarele competenţe: tensiune nominală maximă de 110 kV tensiune nominală maximă de 6 kV

De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu De a executa instalaţii electrice cu orice


Electricianul autorizat pentru gradul IV, tip A+B are orice putere instalată tehnic realizabilă şi la putere instalată tehnic realizabilă şi la o
124 II-IV ord 25/2007 următoarele competenţe: orice tensiune nominală standardizată 19g,h tensiune nominală maximă de 220 kV

De executare de instalaţii electrice cu orice De executare de instalaţii electrice cu orice


Legitimaţia de electrician autorizat gradul IIIB conferă putere instalată tehnic realizabilă, la o putere instalată tehnic realizabilă, la o
125 II-IV ord 25/2007 următoarele competenţe titularului: tensiune nominală maximă de 20 kV 19f tensiune nominală maximă de 220 kV

În vederea înscrierii la examenul de autorizare, electricianul


trebuie să transmită în documentaţia anexată cererii de Opţional (solicitantul decide dacă îl transmite
126 II-IV ord 25/2007 autorizare o lista de lucrări; acest document este: sau nu) Nerelevant

Trebuie să îndeplinească condiţiile de


calificare şi experienţă profesionale, Trebuie să îndeplinească condiţiile de
cumulate, pentru fiecare tip de autorizare şi calificare si experienţă profesionale,
În vederea autorizării pentru ambele tipuri de autorizare (A şi susţin examene separate pentru fiecare cumulate, pentru fiecare tip şi susţin un
127 II-IV ord 25/2007 B), electricienii: dintre aceste tipuri singur examen 31

Page 83
R LegislatieGradul II

după 5 ani de experienţă în baza gradului de prin vizarea anuală a legitimaţiei de către
128 II-IV ord 25/2007 Trecerea la un grad de autorizare superior se poate face: autorizare deţinut ANRE

în susţinerea unei probe scrise, constând în 2 într-un interviu susţinut in faţa unei Comisii
subiecte: un chestionar cu 30 de întrebări şi o ANRE, urmat de rezolvarea unei probleme si
129 II-IV ord 25/2007 Examenul de autorizare constă: aplicaţie numerică 44 o aplicaţie practică

Minim 20 de puncte la chestionar si 3 puncte


la aplicaţia numerică, pentru gradele I si II,
respectiv 25 de puncte la chestionar şi 3 Minim 24 de puncte la chestionar si 3 puncte
puncte la aplicaţia numerică pentru gradele la aplicaţia numerică, indiferent de gradul de
130 II-IV ord 25/2007 Promovarea examenului de autorizare se face obţinând: III şi IV autorizare (I, II, III sau IV) art 55
Legitimaţia de electrician autorizat eliberată de ANRE este
131 II-IV ord 25/2007 valabilă pentru o perioadă de: 3 ani 4 ani

De a respecta proiectele lucrărilor de


Una dintre obligaţiile electricianului autorizat care execută instalaţii electrice şi normele tehnice Nu este obligat să participe la recepţia finală
132 II-IV ord 25/2007 lucrări de instalaţii electrice este: aplicabile 72e a lucrărilor executate

Să proiecteze instalaţii electrice doar conform Să semneze documentaţii de proiectare chiar


gradului si tipului de autorizare şi să respecte dacă nu sunt realizate de el, astfel încât
Una dintre obligaţiile electricianului care deţine autorizaţie de normele tehnice corespunzătoare tipurilor de proprietarul să poată demara cât mai repede
133 II-IV ord 25/2007 tip A este: instalaţii electrice proiectate 72e execuţia instalaţiilor

Să proiecteze instalaţii electrice în cazul în Să proiecteze instalaţii electrice în cazul în


134 II-IV ord 25/2007 Este interzis electricianului autorizat: care deţine doar autorizaţie de tip A care nu deţine o autorizaţie de tip A art 72b

Să respecte proiectele de execuţie a La solicitarea beneficiarului, să participe la


Una dintre obligaţiile electricianului autorizat care execută lucrărilor de instalaţii electrice doar dacă sunt punerea în funcţiune şi recepţia finală a
135 II-IV ord 25/2007 lucrări de instalaţii electrice este: întocmite de el lucrărilor executate art 72i

Să semneze documentaţii de orice fel pentru Să racordeze noi puncte de consum de


proiecte sau lucrări pe care nu le-a realizat energie electrică la instalaţiile electrice, fără a
136 II-IV ord 25/2007 Este interzis electricianului autorizat: sau supravegheat art 72f avea aprobarea operatorului de reţea art 72k

Desfăşurarea activităţii în baza unui carnet


de electrician autorizat emis în baza Ordinului
ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale în cazul în care Comiterea unei fapte prevăzute în MIC nr. 34 din 1999, cu valabilitate prelungită
137 II-IV ord 25/2007 electricianul autorizat comite una dintre următoarele abateri: Regulamentul de autorizare ca fiind permisă până în 2009

Page 84
R LegislatieGradul II

Desfăşurarea activităţii în baza unui carnet


Comiterea unei fapte prevăzute în de electrician autorizat emis în baza Ordinului
ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale în cazul în care Regulamentul de autorizare ca fiind interzisă MIC nr. 34 din 1999, cu valabilitate prelungită
138 II-IV ord 25/2007 electricianul autorizat comite una dintre următoarele abateri: art 76 până în 2009
Sancţiunile contravenţionale aplicate de ANRE pot fi asociate Retragerea autorizării cu drept de prezentare Retragerea autorizării fără drept de
139 II-IV ord 25/2007 cu una dintre următoarele măsuri: la o nouă examinare 75 prezentare la o nouă examinare 75

Să execute instalaţii electrice doar conform


gradului si tipului de autorizare, numai în
contractare legală a acestora (prin contract Să execute instalaţii electrice doar conform
individual de muncă sau de prestări servicii, gradului si tipului de autorizare şi să respecte
Una dintre obligaţiile electricianului care deţine autorizaţie de în cazul în care este autorizat de normele tehnice corespunzătoare tipurilor de
140 II-IV ord 25/2007 tip B şi execută instalaţii electrice este: administraţia publică locală) 72 instalaţii electrice proiectate

Se va prezenta la sediul ANRE pentru a viza


Se va prezenta la sediul ANRE pentru a viza prelungirea valabilităţii legitimaţiei pentru o
legitimaţia pentru o nouă perioadă de 5 ani, perioadă de doar 3 ani, cu plata a 50% din
La expirarea duratei de valabilitate a legitimaţiei de electrician cu plata tarifului corespunzător gradului si tariful corespunzător gradului si tipului de
141 II-IV ord 25/2007 autorizat, titularul: tipului de autorizare autorizare

Legitimaţia este declarată nulă, într-un ziar


Legitimaţia este declarată nulă, într-un ziar local şi titularul achită o penalitate în cuantum
În cazul în care electricianul autorizat îşi pierde legitimaţia, la local şi titularul achită tariful de autorizare de 500 RON indiferent de gradul şi tipul de
142 II-IV ord 25/2007 solicitarea sa, ANRE poate emite un duplicat, dacă: aprobat autorizare

Neînţelegerile privind racordarea utilizatorilor la reţelele


electrice de interes public, dintre operatorii de distribuţie şi în conformitate cu prevederile unei proceduri
161 II-IV ord 18/2004 solicitanţi, se soluţionează: întotdeauna pe cale amiabilă specifice aprobate de ANRE ord 18/2004

În cazul apariţiei unor divergenţe cu privire la racordarea la


reţelele electrice sau emiterea de avize de amplasament,
între un solicitant şi o subunitate sau unitate a unui operator
de reţea, declanşarea procedurii de soluţionare a parcurgerea procedurii de mediere la nivelul
162 II-IV ord 18/2004 neînţelegerii se va face numai după: operatorului de reţea 8(4) înregistrarea unei acţiuni în justiţie

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei


analizează şi soluţionează prin procedură necontencioasă racordarea la reţelele electrice de interes
163 II-IV ord 18/2004 eventualele contestaţii cu privire la: avizele tehnice de racordare 8(2) public 8(2)
Legea energiei electrice nr. 13/2007 crează cadrul de
164 II-IV lg 13/2007 reglementare pentru desfăşurarea activităţilor în sectorul: Energiei electrice Energiei electrice şi termice
Sursele staţionare de energiei electrica in curent continuu se
165 II-IV lg 13/2007 supun dispoziţiilor Legii energiei electrice nr. 13/2007? Da Nu 1 (2) b

Asigurarea accesului nediscriminatoriu si


Printre obiectivele de baza ale Legii energiei electrice nr. reglementat la reţelele electrice de interes Promovarea utilizării surselor noi şi
166 II-IV lg 13/2007 13/2007 se regăsesc: public 2b regenerabile de energie 2h

Page 85
R LegislatieGradul II

Dreptul unor persoane fizice sau juridice


Obligaţia unor persoane fizice sau juridice de racordate la SEN de a consuma energie
Accesul la reţeaua electrica de interes public este definit ca a se racorda, in condiţiile legii, la reţelele electrica achiziţionata de pe piaţa de energie
167 II-IV lg 13/2007 fiind: electrice de transport sau de distribuţie electrica in regim concurenţial

Persoana juridica ce cumpăra energie Consumatorul ce cumpăra energie electrica


electrica pentru consumul propriu si, pentru consumul propriu si are dreptul de a
eventual, pentru un subconsumator racordat revinde surplusul pe piaţa de energie
168 II-IV lg 13/2007 Consumatorul eligibil de energiei electrica este: la instalaţiile sale electrica

Linia electrica ce leagă o capacitate Linia electrica prin care se transmite energia
energetica de producţie izolata de un client electrica de la producător către mai mulţi
169 II-IV lg 13/2007 Linia electrica directa este: izolat 3.29 consumatori

Orice persoana care deţine, sub orice titlu, o


reţea electrica de transport si este titulara a
unei licenţe de transport prin care răspunde Orice persoana care deţine, sub orice titlu o
de operarea, asigurarea întreţinerii si reţea electrica de distribuţie si este titulara
170 II-IV lg 13/2007 Operatorul de transport si de sistem este: dezvoltarea reţelei de transport 3.35 unei licenţe de distribuţie

Instalaţiile si echipamentele prin care se


realizează racordarea mai multor Instalaţiile si echipamentele prin care se
Capacitatea de interconexiune este definită ca fiind consumatori la reţelele electrice de interes realizează conectarea a doua sau mai multe
171 II-IV lg 13/2007 reprezentată de: public sisteme electroenergetice 3.4

Ansamblul de linii, inclusiv elementele de


susţinere si de protecţie a acestora, staţiile
electrice si alte echipamente Ansamblul instalaţiilor electroenergetice
172 II-IV lg 13/2007 Reţeaua electrica este definita ca fiind: electroenergetice conectate intre ele 3.51 interconectate
Reţeaua electrica cu tensiunea de linie Reţeaua electrica cu tensiunea de linie
173 II-IV lg 13/2007 O reţea electrica de distribuţie este definită ca fiind: nominala strict mai mare de 220 kV nominala strict mai mare de 110 kV

Reţeaua electrica de interes naţional si


Reţeaua electrica cu tensiunea de linie strategic cu tensiunea de linie nominala mai
174 II-IV lg 13/2007 Reţeaua electrica de transport este: nominala mai mică decât 110 kV mare de 110 kV 3.54

Ansamblul instalaţiilor electroenergetice


Totalitatea liniilor si staţiilor electrice interconectate prin care se realizează
interconectate, indiferent de nivelul de producerea, transportul, conducerea
175 II-IV lg 13/2007 Sistemul electroenergetic este definit ca fiind: tensiune operativa, distribuţia energiei electrice

Sistemul electroenergetic situat pe teritoriul


Totalitatea instalaţiilor de producere, naţional si care constituie infrastructura de
transport si distribuţie a energiei electrice de baza utilizata in comun de participanţii la
176 II-IV lg 13/2007 Sistemul electroenergetic naţional este: pe teritoriul naţional piaţa de energie electrica 3.62

Autoritatea Naţionala de Reglementare


Agenţie naţională de reglementare în pentru Serviciile Publice de Gospodărie
177 II-IV lg 13/2007 ANRE este: domeniul energiei termice Comunala

Page 86
R LegislatieGradul II

Zona adiacenta capacităţilor energetice,


Zona adiacenta capacităţilor energetice, extinsa in spaţiu, in care se instituie restricţii
extinsa in spaţiu, in care se introduc interdicţii si interdicţii in scopul asigurării funcţionarii
privind accesul persoanelor si regimul normale si pentru evitarea punerii in pericol a
178 II-IV lg 13/2007 Zona de protecţie a unei capacităţi energetice este: construcţiilor 3.67 persoanelor, bunurilor si mediului

Zona adiacenta capacitatilor energetice,


Zona adiacenta capacitatilor energetice, extinsa in spaţiu, in care se instituie restricţii
extinsa in spaţiu, in care se introduc interdicţii si interdicţii in scopul asigurării funcţionarii
privind accesul persoanelor si regimul normale si pentru evitarea punerii in pericol a
179 II-IV lg 13/2007 Zona de siguranţa a unei capacitati energetice este: construcţiilor persoanelor, bunurilor si mediului 3.68

Furnizorul desemnat de ANRE pentru a Furnizorul desemnat de ANRE pentru a


Furnizorul de ultima opţiune este definit de Legea energiei presta serviciul public de distribuţie a energiei presta serviciul de furnizare, in condiţii
180 II-IV lg 13/2007 electrice, ca fiind: electrice specifice reglementate 3.25

Centrala electrica de cogenerare este ansamblul de instalaţii,


181 II-IV lg 13/2007 construcţii si echipamente necesare pentru producerea: doar a energiei electrice doar a energiei termice

Consumatorul de energie electrica care


poate sa aleagă furnizorul de energie
electrică si sa contracteze direct cu acesta Consumatorul de energie electrică ce poate
Consumatorul eligibil de energie electrică este definit de energia necesara, având acces la reţelele de achiziţiona energie electrică doar de pe piaţa
182 II-IV lg 13/2007 Legea energiei electrice, ca fiind: transport şi/sau de distribuţie 3.17 reglementata
Zona adiacenta liniei electrice aeriene având Zona adiacenta liniei electrice aeriene situata
183 II-IV lg 13/2007 Culoarul de trecere a liniei electrice aeriene este format din: 100 m lăţime în plan orizontal la 10 m deasupra acesteia

Deţine si exploatează reţeaua electrica de întreţine si dezvolta reţeaua electrica de


184 II-IV lg 13/2007 Operator de distribuţie este o persoană juridică, care: iluminat public transport al energiei electrice

Ordinea de merit este ordinea în care un producător de


energie electrică este luat în considerare pentru acoperirea
cererii de energie în Sistemul Electroenergetic Naţional, pe
185 II-IV lg 13/2007 baza: Preţului ofertat [lei/MWh] 3.39 Puterii instalate
Reţea electrică de interes public este o reţea electrică la care
186 II-IV lg 13/2007 sunt racordaţi: cel puţin 3 utilizatori cel puţin 2 utilizatori 3.53

ANRE aproba reglementari cu caracter obligatoriu pentru


187 II-IV lg 13/2007 operatorii economici din sectorul energiei electrice şi anume: Doar reglementari tehnice Doar reglementari comerciale

Respectarea reglementarilor emise si a


ANRE exercita controlul asupra operatorilor economici din sistemului de preturi si tarife in vigoare in Respectarea legislaţiei privind securitatea şi
188 II-IV lg 13/2007 sectorul energiei electrice cu privire la: sectorul energiei electrice 11.2.f sănătatea în muncă

Page 87
R LegislatieGradul II

Autoritatea ce are ca atribuţii elaborarea si aplicarea


regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care Autoritatea Naţionala de Reglementare in
189 II-IV lg 13/2007 proiectează si executa instalaţii electrice, este: Ministerul Economiei si Finanţelor domeniul Energiei 11.2.m

Autoritatea ce are ca atribuţii elaborarea si aplicarea


regulamentului pentru autorizarea electricienilor care Autoritatea Naţionala de Reglementare in
190 II-IV lg 13/2007 proiectează si executa instalaţii electrice, este: Ministerul Economiei si Comerţului domeniul Energiei 11.2.m

Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele Elaborat de ANRE si aprobat prin hotărâre a Elaborat de ANRE si aprobat prin ordin al
191 II-IV lg 13/2007 electrice de interes public este: Guvernului României 11.2.q preşedintelui ANRE

Urmărirea respectării de către operatorii economici a


sistemului de preţuri si tarife în domeniul energiei electrice Autorităţii Naţionale de Reglementare în Ministerului de resort (Ministerul Economiei şi
192 II-IV lg 13/2007 este de competenţa: domeniul Energiei 11.2.f Finanţelor)

Stabileşte metodologia de urmărire şi control


Aprobă reglementări tehnice şi comerciale în vederea respectării de către operatorii
ANRE – Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul obligatorii pentru operatorii economici din economici a sistemului de preţuri şi tarife la
193 II-IV lg 13/2007 Energiei este abilitată prin lege cu următoarele competenţe: sectorul energiei 11.2.h energia electrică

Operatorii economici care asigura servicii de măsurare a ANRE – Autoritatea Naţională de


194 II-IV lg 13/2007 energiei electrice sunt atestaţi de: MEF – Ministerul Economiei si Finanţelor Reglementare în domeniul Energiei art 11.2 t

Elaborarea si aprobarea regulamentului de Elaborarea normelor de securitatea şi


Printre competenţele Autorităţii Naţionale de Reglementare în desemnare a furnizorului de ultimă opţiune sănătate în muncă pentru operatorii
195 II-IV lg 13/2007 domeniul Energiei se regăsesc: art 11.2v economici din sectorul energiei electrice

196 II-IV lg 13/2007 Electrificarea localitatilor se realizează cu fonduri: doar din bugetele locale doar din bugetul de stat
“Autorizaţiile de infiintare” se acorda in condiţiile legii energiei Realizarea de noi capacitati energetice Retehnologizarea capacitatilor energetice
197 II-IV lg 13/2007 electrice, pentru: 15.1.a existente 15.1.a

“Autorizaţiile de înfiinţare” se acordă pentru realizarea de noi linii


si staţii electrice de transport al energiei electrice sau pentru Numai pentru realizarea de noi linii si staţii Numai pentru retehnologizarea liniilor şi
198 II-IV lg 13/2007 retehnologizarea celor existente? electrice de transport noi staţiilor electrice de transport existente

Autorizaţiile de înfiinţare se acordă pentru realizarea sau


retehnologizare reţelelor electrice cu tensiunea de linie
199 II-IV lg 13/2007 nominală mai mare sau egală cu: 0,4 kV 20 kV

liniilor şi staţiilor de distribuţie a energiei


ANRE emite autorizaţii de infiintare pentru realizarea şi/sau liniilor si staţiilor electrice de transport al electrice, cu tensiune nominala de 110 kV
200 II-IV lg 13/2007 retehnologizarea: energiei electrice 11.1.b 11.1.c

Prestarea serviciilor publice de transport şi Activitatea de administrare a pieţelor


201 II-IV lg 13/2007 ANRE emite licenţe pentru distribuţie a energiei electrice 15.2.b,d centralizate 15.2.e

Exploatarea comercială a capacităţilor


energetice de producere a energiei electrice Reabilitarea capacităţilor de producere,
202 II-IV lg 13/2007 ANRE emite licenţe pentru: si a energiei termice in cogenerare 15.2.a transport şi distribuţie a energiei electrice

Page 88
R LegislatieGradul II

Activitatea de instruire profesională a


personalului care lucrează in instalaţiile
electrice din cadrul Sistemului Prestarea serviciului public de distribuţie a
203 II-IV lg 13/2007 ANRE emite licenţe pentru: Electroenergetic Naţional energiei electrice

Activitatea de instruire profesională a


personalului care lucrează in instalaţiile
Activitatea de administrare a pieţelor electrice din cadrul Sistemului
204 II-IV lg 13/2007 ANRE emite licenţe pentru: centralizate 15.2.e Electroenergetic Naţional

Sa stabilească si sa aplice, pe întreaga Sa stabilească un sistem de comunicare cu


Titularul autorizaţiei de infiintare a unei capacitati energetice, durata a executării lucrărilor, masurile de consumatorii de energie electrică ce vor fi
acordată în baza Legii energiei electrice, are următoarele protecţie a persoanelor, bunurilor si mediului alimentaţi din instalaţiile electrice aflate în
205 II-IV lg 13/2007 obligaţii: 17.1.a construcţie

Obligaţiile aferente serviciului public sunt impuse operatorilor Licenţă – act juridic acordat de ANRE pentru Reglementări – acte (normative) tehnice şi/
economici reglementaţi de ANRE prin următoarele tipuri de exploatarea comercială a capacităţilor sau comerciale, aplicabile activităţii
206 II-IV lg 13/2007 acte: energetice desfăşurate

Asupra terenurilor aflate in proprietatea terţilor, cuprinse in


zonele de protecţie si de siguranţa ale capacităţilor
207 II-IV lg 13/2007 energetice, se stabileşte: drept de utilizare gratuită drept de proprietate
Bunuri proprietate publica sau privata ale Activitati si servicii publice de interes naţional
208 II-IV lg 13/2007 Concesiunea, în domeniul energiei, are ca obiect: statului 25.1 din domeniul energiei electrice 25.1
Pe piaţa concurenţial cu amănuntul, furnizorii vând energie
209 II-IV lg 13/2007 electrică clienţilor eligibili prin Contracte bilaterale la preţuri reglementate Contracte bilaterale la tarife fixe
Reţeaua electrica de transport al energiei electrice, inclusiv
210 II-IV lg 13/2007 terenurile pe care este amplasata, sunt: Proprietate privata a unei persoane juridice Proprietate publica a statului 35.2

exploatează, retehnologizează, reabilitează


si dezvolta instalaţiile din reţelele electrice de exploatează, retehnologizează, reabilitează
Operatorul de transport si de sistem are următoarele atribuţii transport, instalaţiile de măsurare si si dezvolta instalaţiile din reţelele electrice de
211 II-IV lg 13/2007 principale: contorizare a transferului de energie 37.4.a distribuţie
Cine analizează si avizează îndeplinirea condiţiilor tehnice de
212 II-IV lg 13/2007 racordare la reţelelor electrice de transport? Operatorul de Transport si de Sistem 37.4.c ANRE

Să efectueze construcţii de orice fel in zona


Sa consume energie electrica prin instalaţii de siguranţa a instalaţiilor, fara avizul de
Pentru protecţia instalaţiilor de transport al energiei electrice racordate direct la cele ale reţelei electrice de amplasament al operatorului de transport si
213 II-IV lg 13/2007 se interzice persoanelor fizice sau juridice: transport de sistem 39.a

Sa consume energie electrica prin instalaţii Să racordeze fără respectarea


Pentru protecţia instalaţiilor de transport al energiei electrice racordate direct la cele ale reţelei electrice de reglementărilor aplicabile, instalaţiile proprii la
214 II-IV lg 13/2007 se interzice persoanelor juridice: transport cele ale reţelei electrice de transport

Exploatează, retehnologizează, reabilitează Monitorizează siguranţa in funcţionare a


si dezvolta reţelele electrice de distribuţie, cu reţelelor electrice de distribuţie, precum si
respectarea reglementarilor tehnice in indicatorii de performanta ai serviciului de
215 II-IV lg 13/2007 Operatorul de distribuţie: vigoare 42.1.a distribuţie 42.1.g

Page 89
R LegislatieGradul II

Li se interzice să efectueze construcţii de


orice fel în zona de siguranţă a acestora, fără Li se interzice sa limiteze sau sa ingradeasca
Pentru protejarea reţelelor electrice de distribuţie persoanelor avizul de amplasament al operatorului de prin execuţia de împrejmuire sau prin
216 II-IV lg 13/2007 fizice si juridice: reţea 46.a construcţii accesul la instalaţii al OD 46.f

HGR  Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze


217 II-IV 1007/04 contractul de furnizare a energiei electrice numai în caz de: Consum fraudulos de energie 90 a Neplata facturii curente de energie

HGR  Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze


218 II-IV 1007/04 contractul de furnizare a energiei electrice numai în caz de: Consum fraudulos de energie 90 a Neplata facturii curente de energie

HGR  Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze


219 II-IV 1007/04 contractul de furnizare a energiei electrice numai în caz de: Neplata abonamentului radio-tv Neplata facturii curente de energie

Consum de energie mai mare decât cel


HGR  Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze aferent puterii aprobate prin avizul tehnic de
220 II-IV 1007/04 contractul de furnizare a energiei electrice numai în caz de: racordare Plata cu întârziere a facturilor

HGR 
221 II-IV 1007/04 În caz de consum fraudulos de energie, consumatorul: Va fi sancţionat contravenţional Va primi preaviz de deconectare

Elaborarea de programe de eficienta energetica si de


promovare a resurselor regenerabile de energie este o Ministerului de resort (Ministerul Economiei şi
222 II-IV   atribuţie a: Guvernului României Finanţelor) DanP art 4(1), 4(2)

Calitatea de autoritate contractanta privind concesionarea ANRE – Autoritatea Naţională de


223 II-IV lg 13/2007 bunurilor şi serviciilor din sectorul energiei electrice o are MEF – Ministerul Economiei si Finanţelor 6f Reglementare în domeniul Energiei
În conformitate cu prevederile legii energiei electrice, sunt
224 II-IV lg 13/2007 considerate surse regenerabile de energie: Solare 61b Eoliene 61 a

Criteriile de promovare a energiei electrice produse in


centrale electrice de cogenerare de înalta eficienta au in Promovarea utilizării eficiente a Asigurarea accesului concurenţial al energiei
225 II-IV lg 13/2007 vedere: combustibililor DanP art 71c electrice produse in cogenerare DanP art 71a
226 II-IV lg 13/2007 Tarifele de racordare la reţea sunt: Stabilite de operatorii de reţea Negociate cu solicitantul
227 II-IV lg 13/2007 Sustragerea de energie electrica constituie: Contravenţie Infracţiune de furt 85.1

Executarea de săpaturi sau lucrări de orice


fel in zonele de protecţie a instalaţiilor, fara Deteriorarea, modificarea fără drept a
Constituie infracţiune si se pedepseşte cu închisoare de la 1 consimţământul prealabil al proprietarului instalaţiilor energetice sau sustragerea de
228 II-IV lg 13/2007 la 5 ani: acestora componente ale acestora 85.3

refuzul clienţilor de a permite accesul la nerespectare obligaţiilor de producere şi/sau


229 II-IV lg 13/2007 Constituie contravenţie: grupurile de măsurare 86.1.i de ofertare conform prevederilor legale 86.1.j
Încălcarea reglementarilor tehnice si comerciale emise/
230 II-IV lg 13/2007 aprobate de ANRE constituie: Infracţiune Contravenţie 86.1a
Refuzul clienţilor de a permite accesul la grupurile de
231 II-IV lg 13/2007 măsurare constituie: Contravenţie 86.1i Infracţiune

Page 90
R LegislatieGradul II
GHR  Conventia de exploatare, anexă la contractul de furnizare a
232 II-IV 1007/04 energiei electrice, este un act juridic incheiat intre: consumator si producator operator de retea si consumator 208(2)

manevrele ce se executa si aventualele punctul de delimitare patrimonială între


GHR  Conventia de exploatare este un act juridic prin care sunt despagubiri ce se pot acorda in cazul unui instalaţii şi condiţiile de exploatare şi
233 II-IV 1007/04 precizate aspecte legate de: incident întreţinere a instalaţiilor 4.17

facturarea şi încasarea contravalorii energiei


GHR  Activitatea de furnizare a energiei electrice implica electrice, intermedierea relatiei calculul tarifelor aplicabile categoriiloe de
234 II-IV 1007/04 urmatoarele servicii: consumatorului cu operatorul de retea 163 consumatori

ansamblul format din transformatoarele de


masurare si contorul de energie electrica,
GHR  ansamblul format din contorul de energie precum si toate elementele intermediare,
235 II-IV 1007/04 Prin grup de masurare a energiei electrice se intelege: electrica si elementele de securizre inclusiv elementele de securizare 4.22

situatia in care tensiunea efectiva in punctul situatia in care tensiunea efectiva in punctul
de delimitare devine mai mica decat 5% din de delimitare devine mai mica decat 1% din
GHR  Se considera o intrerupere in alimentarea cu energie tensiunea nominala a retelei in punctul tensiunea nominala a retelei in punctul
236 II-IV 1007/04 electrica: respectiv. respectiv. 4.25
GHR  Calitatea energiei electrice se refera la totalitatea
237 II-IV 1007/04 caracteristicilor energiei electrice referitoare la: frecventa, amplitudinea si variatia tensiunii flicker si armonici

întotdeauna punctul de delimitare este


punctul unei retele electrice în care se întotdeauna punctul de delimitare este
delimiteaza patrimonial instalatiile electrice punctul unei retele electrice în care se află
GHR  ale utilizatorului de cele ale operatorului de instalat grupul de măsurare a energiei
238 II-IV 1007/04 Punctul de delimitare între instalaţiile electrice este definit ca: retea 4.38 electrice

punct al unei retele electrice care delimiteaza punct al unei retele electrice unde se află
GHR  patrimonial instalatiile electrice ale instalat grupul de masurare a energiei
239 II-IV 1007/04 Punctul de masurare este definit ca: utilizatorilor de cele ele operatorilor de retea electrice 4.39

Utilizeaza energiei electrice pentru


Utilizeaza energie electrica in exclusivitate functionarea receptoarelor electrocasnice din
pentru iluminatul artificial din propria locuinta propria locuinta, precum si pentru realizarea
GHR  si din afara acesteia, fiind racordat la o retea de activitati comerciale sau prestarea de
240 II-IV 1007/04 Consumatorul casnic este consumatorul care: monofazata de JT; servicii;
GHR  Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori furnizorilor si consumatorilor de energie tranzactiilor de pe piata angro de energie
241 II-IV 1007/04 se aplicã: electrica 2 electrica

În functie de puterea contractatã, consumatorii, altii decât cei


GHR  casnici, pot fi mari consumatori, când puterea contractatã
242 II-IV 1007/04 depãseste: 50 kW 100 kW art 12.a
GHR  Contractarea energiei electrice cu consumatorii casnici si
243 II-IV 1007/04 asimilati acestora se face tinându-se seama de: tipul receptoarelor din dotare puterea maxima absorbitã
GHR  Sunt obligati sã asigure mentinerea factorului de putere între
244 II-IV 1007/04 limitele prevãzute în reglementãri emise de ANRE: consumatorii casnici toti consumatorii de energie electrica

Page 91
R LegislatieGradul II

 În contractele de furnizare a energiei electrice, se prevăd


întotdeauna valori orare ale cantitãtilor de energie electricã
GHR  activã contractate, dacă puterea electrică contractatã este
245 II-IV 1007/04 mai mare de: 3 MW DanP art 47(1) 10 MW

GHR  Consumatorii de energie electricã pot revinde energia unor fara a obtine nici un fel de acord al
246 II-IV 1007/04 eventuali subconsumatori: operatorului de reţea, furnizprului sau ANRE cu acordul ANRE
GHR  Succesorii legali ai unor contracte de furnizare pot continua cu obligatia modificarii numelui titularului în cu obligatia modificarii numelui titularului în
247 II-IV 1007/04 derularea acestor contracte: termen de o luna termen de 6 luni atr 65
GHR  daca au o putere maxima contractata mai daca au o putere maxima contractata mai
248 II-IV 1007/04 Consumatorii casnici nu plãtesc energia electricã reactivã: mica de 30 kW mica de 50 kW

Sistarea furnizarii energiei electrice la un consumator pentru


GHR  întârzieri la plata facturii aferente va fi obligatoriu preavizata
249 II-IV 1007/04 cu: cel putin 3 zile înainte cel putin 5 zile înainte 152(1)
GHR  Pentru depasirea puterii aprobate prin avizul tehnic de aplica un preaviz, apoi întrerupe furnizarea îi da consumatorului doua previze, apoi îi
250 II-IV 1007/04 racordare, furnizorul: energiei electrice consumatorului 200(1)a aplica penalizari
GHR 
251 II-IV 1007/04 Pentru furnizarea de energie electrica contractul de furnizare: este o conditie obligatorie art 33 nu este obligatoriu
GHR  Consumatorii pot conveni cu furnizorul sistarea temporara a
252 II-IV 1007/04 energiei electrice, pentru o perioada de: minimum o luna si maximum 12 luni art 55 minimum 3 luni si maximum 6 luni
GHR  societatile comerciale si regiile autonome din sediile administrative ale societatilor
253 II-IV 1007/04 Prin consumatori industriali se înteleg: domeniul industrial art 71(1) comerciale

poate reveni de pe piata concurentiala pe


GHR  poate reveni de pe piata concurentiala pe piata reglementata de cel mult douã ori
254 II-IV 1007/04 Un consumator eligibil: piata reglementata o singura data 126(3)
GHR  În cazul consumului fraudulos de energie electrica, perioada un an pentru consumatorii casnici si 6 luni
255 II-IV 1007/04 de recalculare va fi de: pentru ceilalti consumatori 142(4) 6 luni pentru toti consumatorii

Page 92
R LegislatieGradul II

Varianta c

Prin Decizie a preşedintelui ANRE. Art 1.1.2

De a promova si impune regulile şi cerinţele


de ordin tehnic minimale pentru o funcţionare
sigură, stabilă şi economică a reţelelor
electrice de transport în beneficiul tuturor
utilizatorilor acestora

Stabilirea unui set de reguli şi norme în


vederea asigurării accesului utilizatorilor la
reţelele electrice de transport.

Stabilirea Standardului de performanţă


pentru serviciul de distribuţie a energiei
electrice. 1.2.2c

Stabilirea interfeţelor şi a fluxurilor


informaţionale dintre operatorii de distribuţie
şi operatorul de transport şi de sistem şi
utilizatorii reţelelor electrice de distribuţie
1.2.2 f

tuturor operatorilor de distribuţie, indiferent


de acţionarul majoritar.

Operatorii de distribuţie asigură serviciul


public de distribuţie a energiei electrice doar
consumatorilor de energie electrică
vulnerabili

CN TRANSELECTRICA SA

ale cărui activităţi specifice se desfăşoară în


conformitate cu condiţiile licenţei de
distribuţie acordate de ANRE, în baza legii
energiei electrice 3.1.1.

Page 93
R LegislatieGradul II

Aprobarea tarifelor de distribuţie a energiei


electrice, stabilite în funcţie de structura
cheltuielilor

Dispecerizarea energiei electrice la nivel


naţional.

Asigurarea integrală, din surse proprii de


producere a energiei electrice, cantitatea
corespunzătoare pierderilor tehnice din
reţele.

Asigurarea integrală, din surse proprii de


producere a energiei electrice, cantitatea
corespunzătoare pierderilor tehnice din
reţele.

Obligaţia ca în termen de maximum 45 zile


calendaristice de la primirea unei solicitări de
contractare a serviciului de distribuţie din
partea unui titular de licenţă sau consumator
eligibil racordat la RED, să facă o ofertă şi în
cazul acceptării acesteia, să încheie
contractul

Debranşarea consumatorilor rău-platnici de


la reţelele electrice de distribuţie

Debranşarea consumatorilor rău-platnici de


la reţelele electrice de distribuţie

Întreruperile programate, ca urmare a


lucrărilor planificate de exploatare şi
mentenanţă; 4.2.1. c

Furnizarea energiei electrice

Page 94
R LegislatieGradul II

Întreruperile programate, ca urmare a


lucrărilor planificate de exploatare şi
mentenanţă; 4.2.1. c

Evenimentele accidentale produse de terţi


asupra reţelelor electrice din patrimoniul
public

Întreruperile programate, ca urmare a


lucrărilor planificate de exploatare şi
mentenanţă; 4.2.1. c

Au contracte de furnizarea a energiei


electrice încheiate cu operatorul de distribuţie

Au instalaţii electrice care funcţionează la


tensiunea nominală alternativă în gama 220-
400 kV şi la frecvenţa din SEN, de 50 Hz;

Evenimente accidentale determinate de


angajaţii operatorului de distribuţie

Forţă majoră 4.2.3. a

Evenimente accidentale determinate de terţi.


4.2.3. c

7: racordarea consumatorilor, racordarea


producătorilor, contractarea serviciului de
distribuţie, contractarea furnizării energiei
electrice, întreruperile în alimentarea cu
energie electrică, calitatea energiei electrice,
sesizările consumatorilor

15 zile calendaristice de la înregistrarea


cererii de racordare la joasă tensiune

30 zile calendaristice de la înregistrarea


cererii de racordare la joasă şi medie
tensiune 4.4.1.2

30 zile lucrătoare de la depunerea completă


a documentaţiei

2 ore din momentul anunţării întreruperii


alimentarii cu energie electrică

Page 95
R LegislatieGradul II

10 ore

+/ – 12% din tensiunea contractată

10 zile lucratoare

În termen de 5 zile lucrătoare.

La toate sesizările transmise în scris. 4.4.5.1

7 ani

15 ani

criteriul stabilităţii termice si dinamice în regim


de scurtcircuit 6.6.1 c

Natura surselor de producere a energiei


electrice;

50 Hz – 10% … 50 Hz + 4%

ANRE, în calitate de administrator al Codului


tehnic al reţelelor electrice de distribuţie
(Codul RED)

utilizatorii noi care sunt distribuitori sau au


grupuri generatoare indiferent de tensiunea
reţelei la care se racordează

utilizatorii noi de tip “consumator casnic”


individuali, indiferent de puterea solicitată
14a

Page 96
R LegislatieGradul II

utilizatorii care, prin tipul lor şi caracteristicile


echipamentelor instalaţiilor de utilizare şi/sau
al proceselor tehnologice, impun necesitatea
unei analize pentru stabilirea impactului
racordării asupra reţelei şi a celorlalţi
utilizatori şi stabilirea măsurilor pentru
încadrarea acestui impact în limitele normate

utilizatorii de tip “consumatori” care se


racordează la reţele electrice de medie sau
joasă tensiune, indiferent de puterea
solicitată, dacă soluţia de racordare este
unică şi evidentă 14c

utilizatorii cu o putere de 25 kVA

utilizatorii perturbatori 17e

orice consultant de specialitate

utilizatorii noi care se racordează la reţelele


electrice având tensiune nominală de 110 kV
sau mai mare 17a

utilizatorii de tip consumatori care solicită o


putere mai mică de 30 kVA, indiferent de
categoria din care fac parte din punct de
vedere al activităţii lor;

utilizatorii care se racordează la reţelele


electrice având tensiune nominală de 110 kV
sau mai mare 17a

racordarea utilizatorilor în staţii de


transformare 400(220)/110 kV prin linii
electrice de distribuţie cu tensiunea de 110kV
23(2)b

Page 97
R LegislatieGradul II
Poate efectua doar de lucrări de încercări de
echipamente electrice
Provizorie de la 1 la 12 luni

ANRE nu are competenţa de a retrage


Atestatele emise

Operatorul economic nu transmite lunar


sinteza activităţii desfăşurate

ANRE nu poate dispune aplicarea de amenzi


Operatorilor economici, decât cu acordul
acestora

Operatorul economic a prezentat în anexă la


cererea de atestare/ reatestare informaţii
neconforme cu realitatea 55 2d

ANRE nu poate dispune retragerea


Atestatelor emise

Ordin al preşedintelui ANRE în baza Legii 13/


2007 art 11(2)m
ANRE, în baza Legii 13/ 2007 şi a unui
regulament specific

unui interviu în faţa unei comisii ANRE

Să transmită la ANRE o cerere şi


documentaţie anexată, din care să reiasă
calificarea si experienţa profesională în
domeniul instalaţiilor electrice 24

Unor regulamente aprobate de operatorii de


distribuţie

Electricieni autorizaţi de ANRE şi care sunt


titulari de autorizaţii de tip B

Corpul de control al ANRE

Page 98
R LegislatieGradul II

3 grade de competenţă (A, B şi C)

De tip U (universal) pentru instalaţii electrice


de utilizare
Nu sunt definite tipuri de autorizare, ci doar
grade de autorizare

După caz, proiectare (A)/ executare (B) de


instalaţii electrice cu putere instalată maximă
de 100 kW şi la o tensiune nominală de cel
mult 20 kV

De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu


putere instalată de cel mult 10 kW şi la o
tensiune nominală maximă de 20 kV

De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu


orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o
tensiune nominală maximă de 20 kV

De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu


orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o
tensiune nominală maximă de 20 kV 19e,f

De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu


orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o
tensiune nominală maximă de 110 kV

De proiectare de instalaţii electrice cu orice


putere instalată tehnic realizabilă, la o
tensiune nominală maximă de 20 kV

Un document obligatoriu din dosar, care


trebuie întocmit corelat cu informaţiile
conţinute în carnetul de muncă 24d

Trebuie sa fi fost autorizaţi în prealabil în


baza Ordinului MIC nr34 din 1999

Page 99
R LegislatieGradul II

Susţinerea unui examen de autorizare în


condiţiile prevăzute în Regulament, indiferent
dacă vechea legitimaţie a expirat sau nu 32

în participarea la un concurs, fiind necesară


obţinerea unui punctaj minim de 30 de
puncte

Minim 12 de puncte la chestionar si 2 puncte


la aplicaţia numerică, pentru gradele I si II,
respectiv 15 de puncte la chestionar şi 3
puncte la aplicaţia numerică pentru gradele
III şi IV

5 ani art 64

Are dreptul de a racorda la SEN noi puncte


de consum, urmând a solicita acordul
operatorului de reţea după recepţia la
terminarea lucrărilor

Să execute sau să coordoneze execuţia


instalaţiilor electrice de orice putere sau
tensiune tehnic realizabilă

Să verifice proiecte de instalaţii electrice


tehnologice de medie tensiune, dacă nu
deţine atestat de “verificator de proiecte”
emis de MEC

De a racorda la SEN noi puncte de consum,


urmând a solicita acordul operatorului de
reţea după recepţia la terminarea lucrărilor

Să realizeze lucrări de instalaţii electrice în


baza unor documentaţii de proiectare
realizate de alţi electricieni autorizaţi

Desfăşurarea de activităţi fără contracte


legale în vigoare (contract individual de
muncă semnat cu un angajator sau contract
de prestări servicii, în cazul în care este
persoană fizică autorizată de autorităţile
administraţiei locale) art 72, 76

Page 100
R LegislatieGradul II

Desfăşurarea de activităţi fără contracte


legale, în vigoare (contract individual de
muncă semnat cu un angajator sau contract
de prestări servicii, în cazul în care este
persoană fizică autorizată de autorităţile
administraţiei locale) art 72,76

Avertisment verbal

Să proiecteze instalaţii electrice doar conform


gradului si tipului de autorizare, având în
vedere că experienţa practică îi permite acest
lucru

În cazul în care doreşte continuarea activităţii


în calitate de electrician autorizat, va susţine
un nou examen, cu respectarea prevederilor
Regulamentului de autorizare

Legitimaţia este declarată nulă, într-un ziar


local şi titularul achită un tarif de emitere a
duplicatului, conform prevederilor din
regulamentul de autorizare art 86

întotdeauna în justiţie

parcurgerea procedurii de mediere la nivelul


Ministerului Economiei şi Finanţelor

calitatea execuţiei instalaţiilor interioare ale


clădirilor civile
Energiei electrice şi al energiei termice
produse în cogenerare
Da, doar sub aspectul stabilirii preţului de
vânzare e energiei electrice produse

Determinarea soluţiilor d racordare a


utilizatorilor la reţelele electrice de interes
public

Page 101
R LegislatieGradul II

Dreptul unor persoane fizice sau juridice de a


se racorda si de a folosi, in condiţiile legii,
reţelele electrice de transport si de distribuţie
3.1

Consumatorul de energie electrica care


poate sa aleagă furnizorul si sa contracteze
direct cu acesta energia necesara, având
acces la reţelele de transport şi/sau de
distribuţie 3.17

Linia electrica ce leagă un producător de


energie electrica şi/sau furnizor de energie, in
scopul alimentarii directe a sediilor proprii
sau a clienţilor eligibili ai acestora 3.29

Persoana juridica proprietara a reţelelor


electrice de transport, pe care le exploatează
in baza licenţei pentru transportul energiei
electrice

Ansamblul instalaţiilor si echipamentelor prin


care se realizează tranzit de energie electrica
intre doua zone ale sistemului
electroenergetic naţional

Ansamblul de linii electrice destinate


conectării unui producător de energie
electrica de un utilizator al sau
Reţeaua electrica cu tensiunea de linie
nominala pana la 110 kV inclusiv 3.52

Reţeaua electrica de interes naţional si


strategic cu tensiunea de linie nominala cel
mult egala cu 110 kV

Ansamblul instalaţiilor electroenergetice


interconectate prin care se realizează
producerea, transportul, conducerea
operativa, distribuţia, furnizarea si utilizarea
energiei electrice 3.60

Totalitatea liniilor si staţiilor electrice


interconectate, indiferent de nivelul de
tensiune

Autoritatea Naţionala de Reglementare in


domeniul Energiei 3.2

Page 102
R LegislatieGradul II

Zona adiacenta capacitatilor energetice,


extinsa in spaţiu, in care se introduc interdicţii
privind accesul persoanelor si desfasurarea
unor activitati

Zona adiacenta capacitatilor energetice,


extinsa in spaţiu, in care se instituie restricţii
si interdicţii in scopul evitării punerii in pericol
a persoanelor, bunurilor si mediului

Un operator economic ale cărui acţiuni sau


părţi sociale sunt deţinute în totalitate de
statul român

energiei electrice si termice 3.7

Consumatorul de energie electrică obligat să


achiziţioneze energia electrică la preturi de
achiziţie reglementate
Suprafaţa terestra ce cuprinde zona de
protecţie si zona de siguranţa 3.20

deţine, sub orice titlu, o reţea electrica de


distribuţie si este titulara a unei licenţe de
distribuţie prin care răspunde de operarea,
asigurarea întreţinerii si dezvoltarea reţelei
de distribuţie intr-o anumita zona 3.34

Capacitatii de a dispune rapid de o anumita


putere

cel puţin un utilizator

Atât reglementari tehnice cat si reglementari


comerciale

Gestiunea patrimoniului public

Page 103
R LegislatieGradul II

CN Transelectrica SA

Operatorul de distribuţie (filiale, sucursale ale


SC Electrica SA sau societăţi rezultate ca
urmare a procesului de privatizare)

Elaborat de Ministerul de resort

Cancelariei Primului-ministru

Concesionează bunurile aparţinând


patrimoniului public aferente sectorului
energiei electrice

ANRSC – Autoritatea Naţională de


Reglementare in domeniul Serviciilor
Comunale

Elaborarea regulamentului privind racordare


a utilizatorilor la reţelele electrice de interes
public 11.2.g
din bugetele locale, bugetul de stat sau din
alte fonduri legal constituite 12
Reviziile si reparaţiile curente efectuate
asupra capacitatilor energetice

Atât pentru realizarea liniilor si staţiilor


electrice de transport noi, cât şi pentru
retehnologizarea celor existente 15

110 kV art 15.1.c

liniilor electrice de distribuţie a energiei


electrice cu tensiune nominala de 20 kV

Realizarea de noi capacitati energetice de


producere a energiei electrice si energiei
termice in cogenerare

Retehnologizarea capacităţilor de producere,


transport şi distribuţie a energiei electrice

Page 104
R LegislatieGradul II

Prestarea serviciului de sistem 15.2.c

Activitatea de furnizare a energiei electrice


15.2.f

Sa obţină toate vizele, acordurile si atestatele


prevăzute de lege pentru realizarea
obiectivului autorizat 17.1.b

Atât prin acte juridice (licenţă şi/ sau


autorizaţie de înfiinţare), cât si prin
reglementări tehnice şi comerciale, acordate/
emise de ANRE

drept de servitute legala 20(3)


Bunurile utilizate în activitatea de furnizare a
energiei electrice

Contracte bilaterale la preţuri negociate

Proprietate privata a statului

exploatează, retehnologizează, reabilitează


si dezvolta instalaţiile de măsurare si
contorizare a transferului de energie spre
consumatorii casnici

Operatorul de distribuţie local

Să efectueze săpături de orice fel in zona de


siguranţa a reţelelor electrice de transport,
fara acordul operatorului de transport si de
sistem 39.b

Sa limiteze sau sa ingradeasca prin execuţia


de împrejmuire, prin construcţii ori prin orice
alt mod accesul la instalaţii al operatorului de
transport si de sistem 39.2.f

Încasează contravaloarea energiei electrice


furnizate

Page 105
R LegislatieGradul II

Li se permite depozitarea de materiale pe


culoarul de trecere si in zonele de protecţie si
de siguranţa ale instalaţiilor, fara acordul
operatorului de reţea, cu condiţia să fie
proprietar al terenului 46.c

Neplata repetata a facturii de energie 90 b

Neplata abonamentului radio-tv

Neplata repetata a facturii de energie 90 b

Consum fraudulos de energie, neplata


repetata a facturilor sau in alte situaţii
prevăzute de legislaţia in vigoare 90 a,b

Va fi deconectat si va plati contravaloarea


energiei electrice consumate

Autorităţii Naţionale de Reglementare în


domeniul Energiei

ANRSC – Autoritatea Naţională de


Reglementare in domeniul Serviciilor
Comunale
Energia obţinuta prin arderea combustibililor
fosili

Promovarea utilizării surselor regenerabile


65 d
Reglementate de ANRE
Contravenţie sau infracţiune, după caz

Nerespectarea reglementărilor emise de


ANRE

sustragerea de energie electrica

Abatere

Tentativa de infracţiune

Page 106
R LegislatieGradul II

furnizor si producător

realizarea conducerii operative prin dispecer


4.17

aprobarea contractelor-cadru de furnizare a


energiei electrice

doar transformatorul de măsurare

situatia in care tensiunea efectiva in punctul


de delimitare devine mai mica decat 10% din
tensiunea nominala a retelei in punctul
respectiv.

metodologia de stabilire e tarifelor

întotdeauna punctul de delimitare este


punctul fizic în care este racordat un utilizator

punct fizic din reţeaua electrica la care se


racordeaza un utilizator.

Utilizeaza energie electrica in exclusivitate


pentru iluminat artificial, precum si pentru
functionarea receptoarelor electrocasnice din
propria locuinta. 4.8
relatiilor comerciale dintre producatori si
furnizori

200 kW

puterea instalatã în receptoarele proprii


toti consumatorii de energie electricã, cu
exceptia consumatorilor casnici

Page 107
R LegislatieGradul II

100 kW

cu acordul operatorului de distributie si al


furnizorului

fara nici o obligatie


indiferent de puterea maxima contractata
DanP art 122(3)

cel putin 10 zile înainte


îi aplica preaviz consumatorului, apoi îl
actioneaza în justitie
se încheie în conformitate cu contractul –
cadrul aprobat de ANRE art 36(1)

minimum 6 luni
societatile comerciale care desfasoara
activitate de comert cu bunuri

nu poate reveni de pe piata concurentiala pe


piata reglementata
6 luni pentru consumatori casnici si un an
pentru ceilalti consumatori

Page 108
SubiecteNormeTehniceGradul II
Enunt Varianta a
Pentru aparatele de comutaţie şi protecţie din circuitele neglijabilă numai pentru
electrice de joasă tensiune, valoarea reactanţei este. aparate cu izolaţie în SF6
Contribuţia motoarelor asincrone, la curentul iniţial de 10%
scurtcircuit I"k în cadrul reţelelor de joasă tensiune, poate
fi neglijată dacă nu este mai mare cu ....... faţă de curentul
de scurtcircuit iniţial calculat fără influenţa motoarelor:

Raportul de transformare RT/XT în funcţie de mărimea scade


transformatorului:
Pentru calculul curenţilor de scurtcircuit trifazat simetric, curentul de scurtcircuit
în cazul unui scurtcircuit departe de generator, curentul de simetric de rupere Ib
scurtcircuit iniţial I"k este egal cu:
Pentru calculul curenţilor de scurtcircuit într-un sistem cu mai mic decât curentul de
generatoare, posturi de transformare, motoare, etc., scurtcircuit simetric de
curentul de scurtcircuit permanent Ik este: rupere Ib
În timpul scurtcircuitului bifazat, impedanţa de succesiune aproape de generator
negativă este aproximativ egală cu impedanţa de
succesiune pozitivă, în cazul în care scurtcircuitul apare:

În reţelele cu neutrul izolat, curentul de scurtcircuit se neglijează


monofazat:
În calculul curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice cu rezistenţele de contact
tensiunea sub 1kV nu sunt luate în considerare:
În calculul curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice cu capacităţile liniilor
tensiunea sub 1kV sunt neglijate:
Calculul curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice cu scurtcircuitul este departe de
tensiunea sub 1kV se face în următoarele condiţii: generator

Calculul curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice cu valorile tensiunii de


tensiunea sub 1kV se face considerând constante: alimentare
Calculul curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice cu impedanţa pozitivă egală cu
tensiunea sub 1kV se face considerând: impedanţa negativă
Se recomandă ca montarea instalaţiilor electrice de în aceeaşi încăpere;
interior cu tensiunea până la şi peste 1000V să fie
amplasate:
Amplasarea instalaţiilor electrice de conexiuni şi este interzisă, cu unele
distribuţie în interiorul încăperilor de cabluri: excepţii;

În cazul în care temperatura minimă poate fi sub +5°C, se admite cu condiţia


montarea aparatelor în staţiile de joasă tensiune se poate prevederii unei încălziri
face: locale;
Amplasarea aparatelor cu ulei în interiorul tablourilor: este interzisă;

Page 109
SubiecteNormeTehniceGradul II
În cazul în care funcţionarea în paralel a două sau mai se prevăd blocaje
multe surse este interzisă, pentru a se evita această corespunzătoare pentru
schemă: împiedicarea conectării în
paralel;
Ca elemente de separare în zonele de lucru se folosesc: siguranţe fuzibile;
La realizarea tablourilor şi barelor de distribuţie, distanţa 10 mm
minimă de izolare în aer între piesele fixe sub tensiune ale
diferitelor faze, precum şi între acestea şi părţi metalice
legate la pământ trebuie să fie de cel puţin:

Tabloul de distribuţie trebuie montat: în plan orizontal

Se recomandă ca legăturile pentru curenţi din interiorul 50 A


tablourilor de joasă tensiune să fie realizate din bare
pentru curenţi mai mari de:
Circuitele de joasă tensiune de curent alternativ, de curent pot fi grupate pe acelaşi
continuu sau de tensiuni diferite panou (dulap), necondiţionat

Întreruperea conductorului de protecţie prin aparate de este permisă


conectare:
Siguranţele cu capac filetat trebuie să fie montate în aşa conductoarele de alimentare
fel încât: să fie legate la şuruburile de
contact
Montarea siguranţelor pe conductoarele instalaţiei de este interzisă;
protecţie:

Protecţia la supracurenţi a bateriilor de condensatoare de întreruptoare manuale;


joasă tensiune se realizează prin :

Instalarea bateriilor de condensatoare poate fi: în încăperi separate

Carcasele bateriilor de condensatoare: trebuie legate prin


conductoare de protecţie la
pământ
Căile de curent ce nu se pot realiza în execuţie etanşă, în Cu
încăperi şi în spaţii din exterior cu mediu corosiv, pot fi
realizate întotdeauna din:
Dispunerea barelor colectoare în tablourile de joasă în plan vertical
tensiune se recomandă să se facă:

Sistemele de bare colectoare precum şi derivaţiile faza L1 - roşu închis, faza L2


acestora, din tablourile electrice de joasă tensiune se - galben, faza L3 - albastru
marchează prin vopsire, astfel: închis;
Culorile lămpilor care indică poziţia aparatului de verde pentru poziţia deschis;
conectare trebuie să fie:

Page 110
SubiecteNormeTehniceGradul II
Dimensionarea branşamentelor se efectuează pe baza: puterilor instalate ale
aparatelor electrocasnice
existente la consumator;

Racordurile şi coloanele electrice se dimensionează astfel 0,5 % pentru racordurile


încât să fie îndeplinite condiţiile de cădere de tensiune. electrice subterane, respectiv
Acestea nu trebuie să depăşească: 1% pentru racordurile
electrice aeriene şi pentru
coloanele electrice colective
sau individuale

Conductoarele coloanelor electrice: trebuie să aibă secţiuni


constante pe întregul traseu
al coloanelor;
Pentru conductorul de protecţie al coloanelor electrice 50 mmp
colective se foloseşte o platbandă de oţel zincat sau vopsit
sau o armătură sudată, având secţiunea de:
Conductorul de protecţie al coloanelor electrice în cazul firidelor de
individuale trebuie să fie legat la pământ: branşament, la bara de
legare la pământ

Branşamentul electric este partea din instalaţia de firida de branşament


distribuţie a energiei electrice cuprinsă între linia electrică
şi:

Racordul electric este partea din branşament cuprinsă linia electrică aeriană sau
între: subterană şi firidă de
branşament
Racordurile electrice aeriene şi coloanele electrice 20 A
individuale se execută monofazat pentru valori ale
curenţilor până la:
Coloanele electrice colective pot alimenta cel mult: 10 apartamente
Secţiunile transversale ale coloanelor electrice colective 3 x 50 + 25 mmp
din blocurile de locuinţe nu trebuie să depăşească, în cazul
utilizării aluminiului:
Montarea dozelor de trecere este obligatorie în cazul în 10 m
care lungimea coloanelor în linie dreapta, pe orizontală,
depăşeşte:
Distanţa între nivelul pardoselii şi partea inferioară a 0,3 m
firidelor de branşament trebuie să fie de:
Prevederile normativului pentru proiectarea şi executarea clădirilor agricole şi
instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 1000 V c.a. şi horticole
1500V c.c., indicativ I7-2002, se aplică la proiectarea şi
executarea instalaţiilor electrice aferente:

Page 111
SubiecteNormeTehniceGradul II
Amplasarea instalaţiilor electrice sub conducte sau utilaje se admite
pe care se poate să apară condens:
Măsurile pentru evitarea contactului deţinut cu materialul numai la montarea aparentă
combustibil a elementelor de instalaţii electrice se aplică: a elementelor de instalaţii
electrice
Montarea pe materiale combustibile a conductoarelor interzisă
electrice cu izolaţie normală este:

Alimentarea de rezervă a consumatorilor echipaţi cu recomandată


instalaţii electrice pentru prevenirea şi stingerea
incendiilor este:
La consumatorii alimentaţi direct din reţeaua furnizorului până la 30 A
de energie electrică, instalaţiile electrice se execută cu
distribuţie monofazată, pentru valori ale curenţilor:

Legarea în serie a maselor materialelor şi echipamentelor interzisă


legate la conductoare de protecţie este:
Folosirea elementelor conductoare ale construcţiei, pentru permisă
dubla funcţiune de protecţie şi de neutru este:
Este obligatorie protecţia la suprasarcini pentru: instalaţii din încăperi din
categoriile celor cu risc de
incendiu sau de explozie
Montarea, pe conductoarele de protecţie, a unor elemente interzisă
care pot produce întreruperea circuitului este:
La circuitele electrice pentru alimentarea receptoarelor de aluminiu
importanţă deosebită (receptoare din blocul operator al
spitalelor, iluminat de siguranţă, etc) materialul
conductoarelor este:
Legăturile electrice între conductoare izolate pentru în interiorul tuburilor sau
îmbinări sau derivaţii se fac: ţevilor de protecţie
Supunerea legăturilor electrice la eforturi de tracţiune: este permisă întotdeauna

Legăturile conductoarelor din cupru pentru îmbinări sau minimum 8 spire


derivaţii care se fac prin răsucire şi matisare trebuie să
aibă:
Legăturile conductoarelor din aluminiu pentru îmbinări prin răsucire şi matisare
sau derivaţii trebuie să se facă:

Legăturile barelor se execută: numai prin sudare

Legarea conductoarelor la aparate, maşini, elemente 16 mmp


metalice fixe, se face prin strângere mecanică cu şuruburi
în cazul conductoarelor cu secţiuni mai mici sau egale cu:

Legăturile conductoarelor de protecţie trebuie executate: numai prin sudare

Page 112
SubiecteNormeTehniceGradul II
Distanţa maximă admisă între două suporturi consecutive 3 m
pentru susţinerea izolatoarelor de fixare a conductoarelor
electrice de joasã tensiune pe pereţii clădirilor este de:

Ramificaţiile din distribuţiile cu conductoare electrice oriunde pe traseul


libere se execută: conductelor
Instalarea conductoarelor electrice în tuburi sau ţevi este interzisă
montate în pământ:
Tuburile şi ţevile metalice rigide sau flexibile, se numai în încăperi în care
utilizează: mediul nu este coroziv

Tuburile şi ţevile metalice sau din material plastic se numai aparent


instalează:
Tuburile şi ţevile montate orizontal în încăperi în care se perfect orizontală
poate colecta apa de condensaţie trebuie montate între
doua doze în poziţie:
În încăperi de locuit şi similare se recomandă ca traseele 1m
tuburilor orizontale pe pereţi să fie distanţate faţă de
plafon la:
Montarea tuburilor de protecţie a conductoarelor electrice este strict interzisă
pe pardoseala combustibilă a podurilor:

Îmbinarea tuburilor de protecţie a conductoarelor admisă


electrice la trecerile prin elemente de construcţie este:
Plintele de distribuţie din PVC trebuie montate la distanţe 3 cm faţă de pervazuri din
de minim: material combustibil şi 10 cm
faţă de pardoseală
Conductele punte cu izolaţie şi manta din PVC trebuie aparent, indiferent de traseu
montate:

Curbarea pe lat a conductelor INTENC se face cu o rază cel puţin de 2 ori diametrul
de curbură egală cu: exterior al conductelor;
În dozele de aparat şi de derivaţie, la conducta punte se 1 cm
lasă capete de rezervă de:
Pentru cordoanele flexibile pentru instalaţiile electrice 50% din lungimea necesara
mobile, se prevăd lungimi suplimentare egale cu: pentru a evita solicitarea la
tracţiune;
Amplasarea aparatelor, echipamentelor şi receptoarelor se admite
electrice în locuri în care ar putea fi expuse direct la apă,
ulei, substanţe corozive, căldură sau şocuri mecanice:

Întrerupătoarele, comutatoarele, şi butoanele de lumină numai pe conductoarele de


trebuie montate: fază;
Întrerupătoarele, comutatoarele şi butoanele de lumină se 1m de la axul aparatului;
montează, faţă de nivelul pardoselii finite, la înălţimea de:

Page 113
SubiecteNormeTehniceGradul II
Întrerupătoarele şi comutatoarele din circuitele electrice 6 A
pentru alimentarea lămpilor fluorescente se aleg pentru un
curent nominal de:
În clădirile de locuit se prevăd în fiecare încăpere de cel puţin o priză;
locuit:
În camerele de copii din creşe, grădiniţe, spitale de copii, peste 1m
prizele trebuie montate pe pereţi la următoarele înălţimi
măsurate de la axul aparatului la nivelul pardoselii finite:

Întrerupătoarele, comutatoarele cu carcasă metalică cel puţin 1 m


nelegată la pământ sau conductor de protecţie şi prizele
fără contact de protecţie se instalează în încăperi de
producţie, faţă de elemente metalice în legătură cu
pământul, la o distanţă de:

Siguranţele automate cu filet se pot utiliza: numai pentru separare

Întrerupătoarele automate se pot utiliza: numai pentru separare

În cazul folosirii unui întrerupător general automat al trebuie prevăzut cu protecţie


tabloului general de distribuţie, acesta: de minimă tensiune

Distanţa de izolare în aer între părţile sub tensiune cel puţin 50 mm


neizolate ale tabloului şi elemente de construcţie (uşi pline,
pereţi) trebuie să fie de:
Tablourile de distribuţie din locuinţe se pot instala astfel 2m
încât înălţimea laturii de sus a tablourilor faţă de
pardoseala finită să nu depăşească:
Coridorul de acces din faţa sau din spatele unui tablou se 0,5 m
prevede cu o lăţime de cel puţin … măsurată între punctele
cele mai proeminente ale tabloului şi elementele
neelectrice de pe traseu
Se prevede accesul pe la ambele capete pe coridoarele din 10 m
dreptul tablourilor de distribuţie formate din mai multe
panouri având o lungime mai mare de:
Este admisă racordarea prin prize la circuitul de 0,5 kW
alimentare a receptoarelor electrice cu putere nominală
până la:
Se admit doze comune pentru circuitele de iluminat dacă acestea funcţionează la
normal, de prize, de comandă şi de semnalizare: aceeaşi tensiune

La stabilirea numărului de circuite pentru iluminat normal 3 kW pe un circuit monofazat


se va respecta condiţia de a nu se depăşi o putere totală şi 8 kW pe un circuit trifazat
instalată de:

Page 114
SubiecteNormeTehniceGradul II
În încăperi cu praf, scame sau fibre combusibile, se aleg 100 grade C
corpuri de iluminat pe suprafaţa cărora temperatura este
de cel mult:
Corpurile de iluminat echipate cu lămpi cu descărcări în grătar protector
vapori metalici se prevăd în orice tip de încăpere cu:

În locuinţe se prevede câte un circuit de priză separat minimum 2 kW


pentru receptoare cu puteri de:
Prizele cu tensiunea de 230 V sunt întotdeauna: în construcţie capsulată
Stabilirea numărului de prize monofazate în clădirile de 1 kW
locuit şi social-culturale se face considerând o putere
instalată pe circuit de:
Conductorul neutru se leagă la dulia lămpii: la borna din interior

Dispozitivele pentru suspendarea corpurilor de iluminat peste 5 kg


(cârlige, bolţuri, dibluri, etc) se aleg astfel încât să suporte
fără deformări:
Se admite alimentarea a mai multe receptoare electrice de 8 kW
forţă de aceeaşi natură (de ex. motoare) prin acelaşi
circuit prevăzut cu protecţie comună la scurtcircuit, dacă
puterea totală instalată nu depăşeşte:
Alegerea caracteristicilor dispozitivelor de protecţie în numai de sarcinile în regim
cazul motoarelor se face ţinându-se seama: normal de funcţionare
Dimensionarea conductoarelor circuitelor de alimentare numai de sarcinile în regim
în cazul motoarelor se face ţinându-se seama: normal de funcţionare

În cazul consumatorilor racordaţi direct la reţeaua de 4 kW


joasă tensiune a distribuitorului, pornirea directă a
motoarelor trifazate se admite pentru o putere de până la:

În cazul consumatorilor racordaţi direct la reţeaua de 3 kW


joasa tensiune a distribuitorului, pornirea directa a
motoarelor monofazate se admite pentru o putere de până
la:
La consumatori alimentaţi din posturi de transformare 10 % din putere
proprii , puterea celui mai mare motor care porneşte transformatoarelor din post
direct, determinată prin calcul, nu va depăşi:
Motoarele electrice alimentate prin circuite separate numai cu dispozitiv de
trebuie prevăzute pe toate fazele: protecţie la scurtcircuit,
pentru puteri mai mici de 5
kW
Protecţia motoarelor la suprasarcină nu este obligatorie 0,6 kW
condiţionat pentru puteri ale acestora de până la:

Protecţia la tensiune nulă sau la tensiune minimă, atunci se prevede la fiecare motor
când este necesară:

Page 115
SubiecteNormeTehniceGradul II
Rezistenţa de izolaţie a unui circuit cu tensiune nominală mai mică de 0,5 MΩ
> 500 V se măsoară în c.c. şi trebuie să aibă o valoare:

Rezistenţa de izolaţie a instalaţiei electrice se măsoară numai între conductoarele


întotdeauna: active luate 2 câte 2

Rezistenţa de izolaţie a pardoselii se măsoară în cel puţin cca. 0,5 m de elementul


trei locuri, dintre care unul aflat la: conductor accesibil în
încăpere
Puterea reactivă a bateriei de condensatoare în cazul cel mult 70% din puterea de
compensării locale (individuale) la receptoare de putere mers în gol a receptorului
mare (motor asincron, transformator) trebuie să
compenseze:
În încăperile cu băi sau cu duşuri este permisă amplasarea volumul 1de protecţie
dozelor de legături numai în:
În volumul 2, în cazul încăperilor cu băi sau duşuri, se 0
admite montarea receptoarelor numai dacă sunt de clasa
de protecţie:
În volumul 3, în cazul încăperilor cu băi sau duşuri, este totdeauna admisă
instalarea prizelor:
Instalaţiile electrice din clădiri situate în zona litoralului din materiale electroizolante
se protejează în tuburi:
Tensiunea maximă de serviciu a liniei electrice de joasă valoarea eficace a tensiunii
tensiune, Um, este: între faze:

Secţiunea nominală a unui conductor funie alcătuit din valorile rotunjite ale
două metale se exprimă prin: secţiunilor ambele metale

Deschiderea nominală între stâlpii LEA j.t. este definită ca semisuma deschiderilor reale
fiind: adiacente unui stâlp

La determinarea încărcărilor normate pentru calculul zona meteorologică şi tipul


mecanic al LEA de j.t. se ia în considerare: de amplasament

Page 116
SubiecteNormeTehniceGradul II
Acţiunea vântului şi chiciurei asupra armăturilor, produce eforturi mult mai
consolelor şi izolatoarelor: mari decât cele pe
conductoare sau stâlpi

La dimensionarea conductoarelor, prin calculul mecanic 10%


al conductoarelor LEA j.t., la diferite ipoteze de
funcţionare, se urmăreşte ca rezistenţele de calcul să nu fie
depăşite în punctele de prindere ale conductorului în
cleme, cu mai mult de:

La dimensionarea LEA de joasă tensiune, săgeata maximă ipoteza temperaturii maxime


a LEA se calculează în:
Pentru construcţia LEA j.t. utilizarea conductoarelor din este interzisă
oţel-aluminiu sau aliaje de aluminiu, neizolate:

Pentru construcţia LEA j.t. utilizarea conductoarelor din este interzisă


oţel-aluminiu sau aliaje de aluminiu, neizolate:

La dimensionare, din considerente mecanice se recomandă 16 mmp


ca secţiunile minime ale conductoarelor LEA j.t. neizolate,
din oţel-aluminiu, să fie:
La dimensionare, din considerente mecanice se recomandă 20 mmp
ca secţiunile minime ale conductoarelor LEA j.t. neizolate,
din aluminiu, să fie:
În LEA j.t. se utilizează de regulă, stâlpi din: metal
La dimensionarea LEA j.t., la determinarea încărcărilor 500 daN
tuturor stâlpilor, se ia în considerare o încărcare
suplimentară provenită din greutatea montorului şi a
dispozitivelor de montaj, cu valoarea recomandată de:
Montarea pe stâlpii LEA j.t. a diverselor obiecte ca este interzisă
panouri, placarde, cabluri, reclame, etc.:

La dimensionarea LEA j.t., dacă încărcările rezultate prin 2


calcul depăşesc momentul maxim al stâlpului şi se
montează o ancoră, dimensionarea acesteia se face la
încărcări de calcul cu un coeficient de siguranţă de:
Accesoriile LEA j.t. (console, suporturi, armături) se vopsire
protejează prin:
Distanţa minimă pe verticală de la fasciculul torsadat al 4m
LEA j.t., montat pe stâlpi, în punctul de săgeată maximă,
la sol, trebuie să fie de:

Page 117
SubiecteNormeTehniceGradul II
Montarea fasciculelor LEA j.t. pe faţadele clădirilor se va pereţii trebuie să fie din
realiza cu respectarea următoarelor: materiale necombustibile şi
rezistenţi din punct de vedere
mecanic
În cazul LEA j.t. cu conductoare neizolate, conductoarele în coronament orizontal
vor fi montate:
Indiferent de tipul coronamentului LEA j.t. sau zona 0,15 m
meteorologică, distanţa minimă între conductoarele
neizolate, în punctele de prindere nu va fi mai mică decât:

La dimensionarea LEA j.t. distanţa minimă pe verticală de 6 m


la conductoare, în punctul de săgeată maximă şi suprafaţa
solului, în zonele cu circulaţie frecventă, trebuie să fie de:

La dimensionarea LEA j.t. cu două circuite cu conductoare 30 cm


izolate torsadate, distanţa minimă dintre fascicule trebuie
să fie:
La dimensionarea LEA j.t. având un circuit cu 30 cm
conductoare neizolate şi un circuit cu conductoare izolate
torsadate, distanţa minimă între cele două circuite trebuie
să fie de:
La dimensionarea LEA cu stâlpi comuni pentru joasă şi distanţa pe stâlp între
medie tensiune: elementele liniei de medie şi
joasă tensiune va fi de minim
3m
La dimensionarea LEA cu stâlpi comuni pentru joasă şi se stabileşte în funcţie de
medie tensiune, distanţa pe verticală între conductorul deschiderea dintre stâlpi
inferior al liniei de medie tensiune, la condiţia de săgeată
maximă, şi conductorul superior al liniei de joasă tensiune

Realizarea liniilor aeriene de joasă tensiune pe aceiaşi este permisă dacă


stâlpi cu instalaţii pentru transportul în comun: troleibuzele sunt prevăzute cu
limitator de cursă care să
reţină captatoarele la
deconectarea accidentală a
acestora de la linia de
contact

La dimensionarea liniilor electrice de joasă tensiune, se realizarea unor fundaţii


are în vedere ca măsură de siguranţă: speciale

La dimensionarea LEA j.t. traversarea cu linia peste căi se face cu respectarea unei
ferate în zona staţiilor, depourilor de locomotive, a distanţe minime pe verticală
atelierelor de material rulant: de 7 m
La dimensionarea LEA j.t. la traversările şi apropierile în zona de protecţie a
faţă de drumurile situate în afara localităţilor, stâlpii LEA drumului, necondiţionat
j.t. se amplasează:

Page 118
SubiecteNormeTehniceGradul II
La dimensionarea LEA j.t., la traversările şi apropierile 0,2 m
faţă de drumurile situate în interiorul localităţilor (urbane
sau rurale), stâlpii LEA j.t. se amplasează la o distanţă
minimă de bordură de:
LEA de joasă tensiune pe stâlpi comuni cu medie tensiune linia cu tensiune mai mică se
se realizează cu respectarea unor prevederi cum ar fi: va monta deasupra liniei cu
tensiune mai mare

Traversarea LEA de joasă tensiune peste construcţii în este permisă dacă distanţa
care se prelucrează sau depozitează substanţe minimă pe verticală între
combustibile, inflamabile sau cu pericol de incendiu LEA şi construcţie este de
(explozie): minim 2 m
Apropierea axului LEA de joasă tensiune de construcţii în este interzisă la o distanţa
care se prelucrează sau depozitează substanţe mai mică de 1,5 ori înălţimea
combustibile, inflamabile sau cu pericol de incendiu deasupra solului a celui mai
(explozie): înalt stâlp din zonă

Traversarea liniilor de contact pentru tramvai sau se face cu LEA cu


troleibuz de către LEA de joasă tensiune: conductoare izolate torsadate

Apropierea LEA de joasă tensiune faţă de clădiri se respectând o distanţă pe


realizează: verticală de minim 2 m,
măsurată la săgeată sau
deviaţie maximă
Montarea fasciculelor de conductoare izolate torsadate ale este întotdeauna interzisă
LEA j.t. pe elemente de clădire din materiale
combustibile:

La traversarea şi apropierea LEA j.t. cu conductoare 1m


neizolate faţă de poduri, baraje, diguri, trebuie respectată
o distanţă minimă de:
Construirea LEA j.t. peste ape curgătoare, lacuri sau este întotdeauna interzisă
canale navigabile sau în zona de protecţie a acestora:

Page 119
SubiecteNormeTehniceGradul II
Varianta b Varianta c
neglijabilă se calculează pe bază de
formulă
5% 15%

creşte rămâne constant

curentul de scurtcircuit curentul de scurtcircuit de şoc


permanent Ik

mai mare decât curentul de egal cu curentul de scurtcircuit


scurtcircuit simetric de rupere simetric de rupere Ib
Ib
departe de generator indiferent unde apare, numai
dacă este cu punere la pământ

nu există se calculează pe bază de


formulă
impedanţele de defect impedanţele de scurtcircuit

impedanţele de scurtcircuit admitanţele în paralel cu


elementele pasive (sarcini)
scurtcircuitul este aproape de scurtcircuitul este alimentat
generator într-un singur punct al reţelei
de alimentare cu energie
electrică
impedanţele elementelor impedanţele de scurtcircuit
componente ale reţelei
impedanţa pozitivă mai mare impedanţa pozitivă mai mică
decât impedanţa negativă decât impedanţa negativă
în încăperi separate nu există în prescripţiile
energetice o astfel de
recomandare
este permisă întotdeauna; nu există în prescripţiile
energetice o astfel de
recomandare
nu se admite se admite în cazul în care
fabricatul aparatelor permite
acest lucru
este permisă în anumite condiţii; este permisă, dar nu se
recomandă.

Page 120
SubiecteNormeTehniceGradul II
se montează indicatoare de în cazuri extreme, când nu se
securitate; pot realiza blocaje, se admite
montarea de indicatoare de
securitate .
orice tip de întreruptor; aparate debroşabile.
15 mm 20 mm

perfect vertical şi bine fixat nu există recomandări speciale


cu privire la modul de montare

100 A 150 A

se recomandă să nu fie grupate este admisă gruparea pe acelaşi


pe acelaşi panou (dulap) panou (dulap), în anumite
condiţii
nu este permisă de regula nu este permisă, cu
excepţia anumitor cazuri
conductoarele de plecare spre conductoarele de alimentare să
consumatori să fie legate la fie legate la duliile filetate
şuruburile de contact
este permisă; este interzisă numai în cazul în
care conductorul de protecţie
este folosit drept conductor de
nul.
siguranţe fuzibile; întreruptoare automate care
permit întreruperea curenţilor
capacitivi.
în dulapuri speciale nu este necesar un spaţiu
special
nu trebuie să fie legate la trebuie legate la pământ numai
pământ; în anumite situaţii

Al otel

în plan vertical, iar în cazuri în plan orizontal, iar în cazuri


bine motivate, în plan orizontal bine motivate în plan vertical

faza L1 - negru, faza L2 - verde faza L1 - roşu închis, faza L2 -


galben, faza L3 - roşu închis; negru, faza L3 - galben.

alb pentru poziţia deschis alb pentru poziţia închis

Page 121
SubiecteNormeTehniceGradul II
puterii absorbite, care se criteriilor constructive;
determină în funcţie de puterea
totală instalată şi de un
coeficient de simultaneitate;

10 % pentru racordurile 5 % pentru racordurile electrice


electrice subterane, respectiv subterane, pentru racordurile
5% pentru racordurile electrice electrice aeriene şi pentru
aeriene şi pentru coloanele coloanele electrice colective sau
electrice colective sau individuale
individuale

pot avea doua secţiuni dacă pot avea doua secţiuni dacă
lungimea coloanelor depăşeşte lungimea coloanelor depăşeşte
15m; 10m.
150 mmp 100 mmp

în cazul tablourile de distribuţie doar dacă secţiunile


ale consumatorilor, la borna de conductoarelor sunt nu au
legare la pământ de pe rama valoare constantă pe toată
metalică a tablourilor lungimea

coloana electrică punctul de delimitare între


distribuitor şi consumator,
reprezentat de bornele
contorului
firida de branşament şi coloană coloana electrică şi bornele
sau colonele electrice contorului montat la
consumator
30 A 40 A

20 de apartamente 30 de apartamente
3 x 70 + 35 mmp 3 x 95 +50 mmp

15 m 20 m

0,4 - 0,5 m 1m

protecţiei clădirilor împotriva la depozite de materiale


trăsnetelor pirotehnice şi explozive

Page 122
SubiecteNormeTehniceGradul II
nu se admite se admite condiţionat

numai la montarea sub tencuială atât la montarea aparentă cât şi


a elementelor de instalaţii la montarea îngropată
electrice
admisă admisă doar cu condiţia
interpunerii de materiale
incombustibile
obligatorie la latitudinea consumatorului

până la 50 A până la 20 A

obligatorie la latitudinea executantului

interzisă obligatorie

instalaţii de comandă, instalaţii de comutare şi


semnalizare similare

permisă în anumite condiţii la latitudinea consumatorului

cupru sau aluminiu obligatoriu cupru

în interiorul golurilor din numai în doze sau cutii de


elementele de construcţie legătură
este permisă în cazul este interzisă
conductoarelor de cupru
o lungime a legăturii de cel minimum 10 spire, o lungime a
puţin 1 cm legăturii de cel puţin 2 cm şi să
se cositorească
prin cleme speciale, prin prin lipire cu cositor
presare cu scule speciale sau
prin sudare
numai cu ajutorul şuruburilor cu ajutorul şuruburilor,
clemelor sau prin sudare
10 mmp 6 mmp

numai prin înşurubări, cu prin sudare sau prin înşurubări


contrapiuliţe şi şaibă elastică cu contrapiuliţe şi inele de
siguranţă (şaibă elastică)

Page 123
SubiecteNormeTehniceGradul II
4m 5m

nu la mai mult de 1 m faţă de numai în zonele de fixare pe


zona de fixare pe suport suporturi
este admisă este admisă numai pentru
conductoare de cupru
în orice categorie de încăperi numai în încăperi în care
sau mediu mediul nu prezintă pericol de
incendiu
numai îngropat aparent sau îngropat, în
anumite condiţii
aproape orizontală, cu pante de cu pante de (1 …2 ) % între
(0,5 …1) % între doua doze doua doze

0,5 m circa 0,3 m

este admisă fără restricţii trebuie evitată; se poate face


excepţie pentru tuburi metalice

interzisă admisă doar pentru tuburi cu


diametru mai mic de 16 mm
1 cm faţă de pervazuri din 15 cm faţă de pervazuri din
material combustibil şi 5 cm faţă material combustibil şi 20 cm
de pardoseală faţă de pardoseală
în ţevi de protecţie; înglobat în tencuială sau
instalate în golurile canalelor
de beton.
cel puţin de 4 ori diametrul cel puţin de 10 ori diametrul
exterior al conductelor exterior al conductelor.
5 cm minimum 7 cm

(5 -10) % din lungimea necesară 20% din lungimea necesară


pentru a evita solicitarea la pentru a evita solicitarea la
tracţiune; tracţiune.
se admite condiţionat este interzisă

numai pe conductorul de nul; pe fază sau pe nul, nu are


importanţă.
(0,6-1,5) m de la axul 1,5 m de la axul aparatului.
aparatului;

Page 124
SubiecteNormeTehniceGradul II
minim 10 A minim 16 A

cel puţin două prize; cel puţin trei prize.

peste 1,5 m peste 2m

cel puţin 1,25 m cel puţin 1,5 m

atât pentru separare cât şi numai pentru deconectare sub


pentru conectare şi deconectare sarcină
sub sarcină
atât pentru separare cât şi numai pentru deconectare sub
pentru conectare şi deconectare sarcină
sub sarcină
nu trebuie prevăzut cu protecţie poate fi prevăzut sau nu cu
de minimă tensiune protecţie de minimă tensiune, în
funcţie de opţiunea
proiectantului
75 mm 100 mm

2,3 m 2,5 m

0, 8 m 1m

3m 5m

1 kW 2 kW

întotdeauna dacă puterea instalată pe


fiecare circuit nu depăşeşte 2
kW
1 kW pe un circuit monofazat şi 5 kW pe un circuit monofazat şi
5 kW pe un circuit trifazat 10 kW pe un circuit trifazat

Page 125
SubiecteNormeTehniceGradul II
150 grade C 200 grade C

dispozitiv pentru îmbunătăţirea legătura la un conductor de


factorului de putere protecţie

minimum 2,5 kW minimum 3 kW

cu contact de protecţie în execuţie sub tencuială


1,5 kW 2 kW

la oricare dintre borne la borna conectata la partea


filetata a duliei
de 5 ori greutatea corpului de de 3 ori greutatea corpului de
iluminat, dar nu mai puţin de 10 iluminat utilizat
kg
10 kW 15 kW

numai de sarcinile de pornire de simultaneitatea sarcinilor în


regim normal şi de pornire
numai de sarcinile de pornire de simultaneitatea sarcinilor în
regim normal şi de pornire

5,5 kW 7,5 kW

4 kW 5,5 kW

20 % din puterea 30 % din puterea


transformatoarelor din post transformatoarelor din post

numai cu protecţie la de regulă, cu dispozitive de


suprasarcini, pentru puteri mai protecţie la scurtcircuit şi
mici de 5 kW dispozitive de protecţie la
suprasarcină
1,1 kW 2,5 kW

se admite utilizarea în comun a este interzisă utilizarea în


unui dispozitiv de protecţie, comun a unui dispozitiv de
pentru mai multe motoare, în protecţie
anumite condiţii

Page 126
SubiecteNormeTehniceGradul II
mai mare sau egala cu 1 MΩ mai mare sau egala cu 2 MΩ

numai între fiecare conductor atât între conductoarele active


activ şi pământ luate 2 câte 2, cât şi între
fiecare conductor activ şi
pământ
cca. 1 m de elementul conductor cca. 2 m de elementul conductor
accesibil în încăpere accesibil în încăpere

cel mult 80% din puterea de cel mult 90% din puterea de
mers în gol a receptorului mers în gol a receptorului

volumul 2 de protecţie volumul 3 de protecţie

I II

nu este admisă cu nici o condiţie este admisã condiţionat

flexibile metalice

valoarea eficace maximă a valoarea eficace maximă a


tensiunii între faze, care poate tensiunii între faze, care poate
să apară în condiţii normale de să apară în condiţii anormale
funcţionare în orice punct al de funcţionare
liniei, într-un moment oarecare

valoarea secţiunii celei mai mari valoarea exactă a secţiunii


dintre cele două (aferente celor conductorului, luată cu 2
două metale) zecimale
distanţa măsurată pe orizontală deschiderea convenţională, la
între axele a doi stâlpi care punctele de prindere ale
conductoarelor se găsesc în
acelaşi plan orizontal, terenul
este plan, iar la săgeata maximă
gabaritul la sol al liniei este cel
minim.

presiunea dinamică de bază doar greutatea unitară a


dată de vânt, valorile fasciculului (conductoarelor)
temperaturii aerului şi
coeficienţii de corecţie a vitezei
vântului şi grosimii stratului de
chiciură

Page 127
SubiecteNormeTehniceGradul II
produce eforturi mult mai mici produce eforturi comparabile
decât cele pe conductoare sau cu cele pe stâlpi sau
stâlpi şi aceste eforturi se pot conductoare
neglija
15% 5%

ipoteza încărcării cu chiciură ipoteza vântului maxim

este admisă în zonele de este admisă pentru lucrări de


amplasament I (câmpii, dealuri, reparaţii, în baza unor
litoralul mării sau al lacurilor, justificări tehnico-economice
amplasamente cu obstacole mai
mici de 10 m)

este admisă în zonele de este admisă în zonele de


amplasament I (câmpii, dealuri, amplasament II (localităţi, cu
litoralul mării sau al lacurilor, excepţia centrelor marilor
amplasamente din zone oraşe, precum şi amplasamente
construite, cu obstacole mai din zone construite, cu
mici de 10 m) obstacole mai mari de 10 m)

25 mmp 30 mmp

16 mmp 35 mmp

lemn beton armat, prefabricaţi


100 daN 250 daN

este permisă numai cu acordul este permisă necondiţionat


unităţii care exploatează linia
electrică respectivă
2,5 1,5

smălţuire zincare

3m 2,5 m

Page 128
SubiecteNormeTehniceGradul II
distanţa de la fascicul la sol să este interzisă montarea pe
fie de minimum 2 m pereţii încăperilor în care au
loc procese termice

în coronament vertical, în cazuri întotdeauna în coronament


justificate vertical
0,5 m 2m

3m 10 m

50 cm nu este normată

nu este normată 50 cm

distanţa pe stâlp între circuitul de joasă tensiune se


elementele liniei de medie şi montează sub circuitul de medie
joasă tensiune va fi de minim 1,5 tensiune
m
nu va fi niciodată mai mică de va fi de minim 1 m, indiferent de
1,5 m deschiderea dintre stâlpi

este interzisă este permisă dacă la


dimensionarea stâlpilor se ţine
seama şi de încărcările datorate
instalaţiilor de transport în
comun şi distanţele între
circuite sunt cele reglementate

deschiderea nu va depăşi 80% interzicerea înnădirii


din valoarea deschiderii conductoarelor
calculate
nu se admite se admite în condiţii de
siguranţă mărită

în afara zonei de protecţie a în zona de protecţie numai cu


drumului acordul unităţii care
administrează drumul şi luarea
măsurilor stabilite de comun
acord

Page 129
SubiecteNormeTehniceGradul II
0,1 m nu este normată

se va prevedea deconectarea armăturile metalice ale tuturor


automată la puneri simple la stâlpilor se vor lega la
pământ ale liniei de medie conductorul de nul
tensiune
este permisă condiţionat, în este interzisă
funcţie de tipul construcţiei

este permisă condiţionat (doar este interzisă


în "cazurile obligate" în care nu
se poate respecta distanţa
minimă, cu tratarea de comun
acord între unităţile care
administrează linia şi
construcţia)

este interzisă se face respectându-se condiţiile


de "siguranţă mărită"

în funcţie de categoria de respectând o distanţă pe


pericol a clădirii orizontală de minim 1 m între
un stâlp al LEA şi orice parte a
unei clădiri
este admisă condiţionat (cu este admisă necondiţionat
condiţia ca între fasciculul şi
peretele combustibil se
interpune un material
incombustibil)

0,3 m 2m

este permisă condiţionat este întotdeauna permisă

Page 130
R NormeTehniceGradul II

II Norma Enunt Varianta a Varianta b Varianta c


Pentru aparatele de comutaţie şi protecţie din circuitele electrice de joasă tensiune, valoarea reactanţei neglijabilă numai pentru aparate cu
1 NTE 006 este. izolaţie în SF6 Neglijabilă axa 10 se calculează pe bază de formulă

Contribuţia motoarelor asincrone, la curentul iniţial de scurtcircuit I”k în cadrul reţelelor de joasă
tensiune, poate fi neglijată dacă nu este mai mare cu ……. faţă de curentul de scurtcircuit iniţial calculat
2 NTE 006 fără influenţa motoarelor: 10.00% 5% art 14 15.00%

3 NTE 006 Raportul de transformare RT/XT în funcţie de mărimea transformatorului: Scade art 15 b creşte rămâne constant

Pentru calculul curenţilor de scurtcircuit trifazat simetric, în cazul unui scurtcircuit departe de generator, curentul de scurtcircuit simetric de curentul de scurtcircuit permanent Ik
4 NTE 006 curentul de scurtcircuit iniţial I”k este egal cu: rupere Ib art 16a3 art 16a3 curentul de scurtcircuit de şoc
mai mic decât curentul de scurtcircuit
Pentru calculul curenţilor de scurtcircuit într-un sistem cu generatoare, posturi de transformare, motoare, simetric de rupere Ib art 16a pg 19 mai mare decât curentul de scurtcircuit egal cu curentul de scurtcircuit
5 NTE 006 etc., curentul de scurtcircuit permanent Ik este: randurile 11 si 12 simetric de rupere Ib simetric de rupere Ib art 16 a3
În timpul scurtcircuitului bifazat, impedanţa de succesiune negativă este aproximativ egală cu impedanţa indiferent unde apare, numai dacă este
6 NTE 006 de succesiune pozitivă, în cazul în care scurtcircuitul apare: aproape de generator art 16b departe de generator art16b cu punere la pământ art 16b

7 NTE 006 În reţelele cu neutrul izolat, curentul de scurtcircuit monofazat: se neglijează nu există art 16c se calculează pe bază de formulă
În calculul curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice cu tensiunea sub 1kV nu sunt luate în
8 NTE 006 considerare: rezistenţele de contact art 9d impedanţele de defect art 9d impedanţele de scurtcircuit
admitanţele în paralel cu elementele
9 NTE 006 În calculul curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice cu tensiunea sub 1kV sunt neglijate: capacităţile liniilor art 13 art 9h impedanţele de scurtcircuit :art 9h pasive (sarcini) art 9h

scurtcircuitul este alimentat într-un


Calculul curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice cu tensiunea sub 1kV se face în următoarele scurtcircuitul este departe de scurtcircuitul este aproape de singur punct al reţelei de alimentare cu
10 NTE 006 condiţii: generator art 9a generator energie electrică art 9a
Calculul curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice cu tensiunea sub 1kV se face considerând impedanţele elementelor componente
11 NTE 006 constante: valorile tensiunii de alimentare art 9c ale reţelei art 9c impedanţele de scurtcircuit
impedanţa pozitivă egală cu impedanţa impedanţa pozitivă mai mare decât impedanţa pozitivă mai mică decât
12 NTE 006 Calculul curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice cu tensiunea sub 1kV se face considerând: negativă art 9e impedanţa negativă impedanţa negativă
PE  nu există în prescripţiile energetice o
14 102/86 Amplasarea instalaţiilor electrice de conexiuni şi distribuţie în interiorul încăperilor de cabluri: este interzisă, cu unele excepţii; art 2.7 este permisă întotdeauna; astfel de recomandare
se admite în cazul în care fabricatul
PE  În cazul în care temperatura minimă poate fi sub +5°C, montarea aparatelor în staţiile de joasă tensiune se se admite cu condiţia prevederii unei aparatelor permite acest lucru , art
15 102/86 poate face: încălziri locale;art 2.12 , nota1 nu se admite 2.12 pg 15 aliniat 1
16 I7/2002 Amplasarea aparatelor cu ulei în interiorul tablourilor: este interzisă; art 5.2.57 este permisă în anumite condiţii; este permisă, dar nu se recomandă.

se prevăd blocaje corespunzătoare în cazuri extreme, când nu se pot


PE  În cazul în care funcţionarea în paralel a două sau mai multe surse este interzisă, pentru a se evita această pentru împiedicarea conectării în realiza blocaje, se admite montarea de
17 102/86 schemă: paralel; :art 3.2 se montează indicatoare de securitate; indicatoare de securitate .art 3.2

Page 131
R NormeTehniceGradul II
PE 
18 102/86 Ca elemente de separare în zonele de lucru se folosesc: siguranţe fuzibile;art 3.7 orice tip de întreruptor; aparate debroşabile.art 3.7

La realizarea tablourilor şi barelor de distribuţie, distanţa minimă de izolare în aer între piesele fixe sub
tensiune ale diferitelor faze, precum şi între acestea şi părţi metalice legate la pământ trebuie să fie de cel
15 mm
19 I7/2002 puţin: 10 mm art 5.2.62 20 mm
nu există recomandări speciale cu
20 I7/2002 Tabloul de distribuţie trebuie montat: în plan orizontal perfect vertical şi bine fixat art 5.2.79 privire la modul de montare
Se recomandă ca legăturile pentru curenţi din interiorul tablourilor de joasă tensiune să fie realizate din
21 I7/2002 bare pentru curenţi mai mari de: 50 A 100 A art 5.2.58 150 A
se recomandă să nu fie grupate pe
PE  pot fi grupate pe acelaşi panou acelaşi panou (dulap) Ani Dobos:art este admisă gruparea pe acelaşi panou
22 102/86 Circuitele de joasă tensiune de curent alternativ, de curent continuu sau de tensiuni diferite (dulap), necondiţionat 4.4.7 (dulap), în anumite condiţii

de regula nu este
PE 
permisă, cu excepţia
23 102/86 Întreruperea conductorului de protecţie prin aparate de conectare: este permisă nu este permisă Ani Dobos:art 4.5.3 anumitor cazuri art 5.2.30
conductoarele de conductoarele de plecare
alimentare să fie legate la spre consumatori să fie conductoarele de
şuruburile de contact art legate la şuruburile de alimentare să fie legate la
24 I7/2002 Siguranţele cu capac filetat trebuie să fie montate în aşa fel încât: 5.2.38 contact duliile filetate
este interzisă numai în cazul în care
conductorul de protecţie este folosit
25 I7/2002 Montarea siguranţelor pe conductoarele instalaţiei de protecţie: este interzisă; art 4.2.23 este permisă; drept conductor de nul.
întreruptoare automate care permit
întreruperea curenţilor capacitivi. Art
26 I7/2002 Protecţia la supracurenţi a bateriilor de condensatoare de joasă tensiune se realizează prin : întreruptoare manuale; siguranţe fuzibile; art 7.1.12 7.1.12
în dulapuri speciale Ani Dobos:art
27 I7/2002 Instalarea bateriilor de condensatoare poate fi: în încăperi separate art 7.1.16 7.1.16 nu este necesar un spaţiu special
trebuie legate prin conductoare de
PE  protecţie la pământ Ani Dobos:art trebuie legate la pământ numai în
28 102/86 Carcasele bateriilor de condensatoare: 4.7.6 nu trebuie să fie legate la pământ; anumite situaţii
Căile de curent ce nu se pot realiza în execuţie etanşă, în încăperi şi în spaţii din exterior cu mediu
29 I7/2002 corosiv, pot fi realizate întotdeauna din: Cu art 5.1.3 b Al otel

în plan vertical, iar în în plan orizontal, iar în


PE 
cazuri bine motivate, în cazuri bine motivate în
30 102/86 Dispunerea barelor colectoare în tablourile de joasă tensiune se recomandă să se facă: în plan vertical plan orizontal plan vertical 4.8.10

Sistemele de bare colectoare precum şi derivaţiile acestora, din tablourile electrice de joasă tensiune se faza L1 – roşu închis, faza L2 – galben, faza L1 – negru, faza L2 – verde faza L1 – roşu închis, faza L2 – negru,
31 I7/2002 marchează prin vopsire, astfel: faza L3 – albastru închis; art 5.1.42b galben, faza L3 – roşu închis; faza L3 – galben.
PE 
32 102/86 Culorile lămpilor care indică poziţia aparatului de conectare trebuie să fie: verde pentru poziţia deschis;art 4.9.11 alb pentru poziţia deschis alb pentru poziţia închis art 4.9.11

Page 132
R NormeTehniceGradul II
puterii absorbite, care se determină în
puterilor instalate ale aparatelor funcţie de puterea totală instalată şi de
PE  electrocasnice existente la consumator; un coeficient de simultaneitate;
33 155/92 Dimensionarea branşamentelor se efectuează pe baza: art 2.1.4 :art2.1.1 criteriilor constructive;

0,5 % pentru racordurile electrice 10 % pentru racordurile electrice


subterane, respectiv 1% pentru subterane, respectiv 5% pentru 5 % pentru racordurile electrice
racordurile electrice aeriene şi pentru racordurile electrice aeriene şi pentru subterane, pentru racordurile electrice
PE  Racordurile şi coloanele electrice se dimensionează astfel încât să fie îndeplinite condiţiile de cădere de coloanele electrice colective sau coloanele electrice colective sau aeriene şi pentru coloanele electrice
34 155/92 tensiune. Acestea nu trebuie să depăşească: individuale art 2.1.4 individuale colective sau individuale

PE  trebuie să aibă secţiuni constante pe pot avea doua secţiuni dacă lungimea pot avea doua secţiuni dacă lungimea
35 155/92 Conductoarele coloanelor electrice: întregul traseu al coloanelor:art 3.2.1 coloanelor depăşeşte 15m; coloanelor depăşeşte 10m.
PE  Pentru conductorul de protecţie al coloanelor electrice colective se foloseşte o platbandă de oţel zincat
36 155/92 sau vopsit sau o armătură sudată, având secţiunea de: 50 mmp 150 mmp 100 mmp art 3.2.2

în cazul tablourile de distribuţie ale


consumatorilor, la borna de legare la doar dacă secţiunile conductoarelor
PE  în cazul firidelor de branşament, la pământ de pe rama metalică a sunt nu au valoare constantă pe toată
37 155/92 Conductorul de protecţie al coloanelor electrice individuale trebuie să fie legat la pământ: bara de legare la pământ art 3.2.3 tablourilor art 3.2.3 lungimea

punctul de delimitare
între distribuitor şi
consumator, reprezentat
PE  Branşamentul electric este partea din instalaţia de distribuţie a energiei electrice cuprinsă între linia
de bornele contorului
38 155/92 electrică şi: firida de branşament coloana electrică art 2.1.6
linia electrică aeriană firida de branşament şi coloana electrică şi
PE 
sau subterană şi firidă de coloană sau colonele bornele contorului montat
39 155/92 Racordul electric este partea din branşament cuprinsă între: branşament art 1.2.2 electrice la consumator
PE  Racordurile electrice aeriene şi coloanele electrice individuale se execută monofazat pentru valori ale
40 155/92 curenţilor până la: 20 A 30 A art 2.1.5 40 A
PE 
20 de apartamente
41 155/92 Coloanele electrice colective pot alimenta cel mult: 10 apartamente art 2.1.6 30 de apartamente
PE  Secţiunile transversale ale coloanelor electrice colective din blocurile de locuinţe nu trebuie să
3 x 70 + 35 mmp
42 155/92 depăşească, în cazul utilizării aluminiului: 3 x 50 + 25 mmp art 2.1.7 3 x 95 +50 mmp
PE  Montarea dozelor de trecere este obligatorie în cazul în care lungimea coloanelor în linie dreapta, pe
43 155/92 orizontală, depăşeşte: 10 m 15 m art 3.2.10 20 m
PE 
0,4 – 0,5 m
44 155/92 Distanţa între nivelul pardoselii şi partea inferioară a firidelor de branşament trebuie să fie de: 0,3 m art 3.1.1 1m

Prevederile normativului pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 1000 V protecţiei clădirilor împotriva la depozite de materiale pirotehnice şi
45 I7/2002 c.a. şi 1500V c.c., indicativ I7-2002, se aplică la proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice aferente: clădirilor agricole şi horticole art 1.1e trăsnetelor explozive
46 I7/2002 Amplasarea instalaţiilor electrice sub conducte sau utilaje pe care se poate să apară condens: se admite nu se admite art 3.3.6 se admite condiţionat

Page 133
R NormeTehniceGradul II
Măsurile pentru evitarea contactului deţinut cu materialul combustibil a elementelor de instalaţii electrice numai la montarea aparentă a numai la montarea sub tencuială a atât la montarea aparentă cât şi la
47 I7/2002 se aplică: elementelor de instalaţii electrice elementelor de instalaţii electrice montarea îngropată :art 3.3.9

admisă doar cu condiţia interpunerii


48 I7/2002 Montarea pe materiale combustibile a conductoarelor electrice cu izolaţie normală este: interzisă admisă de materiale incombustibile art3.3.9
Alimentarea de rezervă a consumatorilor echipaţi cu instalaţii electrice pentru prevenirea şi stingerea
49 I7/2002 incendiilor este: recomandată Obligatorie 3.4.3 la latitudinea consumatorului
La consumatorii alimentaţi direct din reţeaua furnizorului de energie electrică, instalaţiile electrice se
50 I7/2002 execută cu distribuţie monofazată, pentru valori ale curenţilor: până la 30 A art 3.4.9 până la 50 A până la 20 A

51 I7/2002 Legarea în serie a maselor materialelor şi echipamentelor legate la conductoare de protecţie este: ‘interzisă art 4.1.44 Obligatorie art 4.1.27a la latitudinea executantului

52 I7/2002 Folosirea elementelor conductoare ale construcţiei, pentru dubla funcţiune de protecţie şi de neutru este: permisă interzisă art 4.1.41 obligatorie
instalaţii din încăperi din categoriile
celor cu risc de incendiu sau de
53 I7/2002 Este obligatorie protecţia la suprasarcini pentru: explozie art 4.2.9 instalaţii de comandă, semnalizare instalaţii de comutare şi similare

I7/2002 + 
PE  Interzisă art 4.2.33 + 4.5.3 vezi
54 102/92 Montarea, pe conductoarele de protecţie, a unor elemente care pot produce întreruperea circuitului este: intrebarea 46_43 permisă în anumite condiţii la latitudinea consumatorului
La circuitele electrice pentru alimentarea receptoarelor de importanţă deosebită (receptoare din blocul
55 I7/2002 operator al spitalelor, iluminat de siguranţă, etc) materialul conductoarelor este: aluminiu cupru sau aluminiu obligatoriu cupru 5.1.3
în interiorul tuburilor sau ţevilor de în interiorul golurilor din elementele numai în doze sau cutii de legătură
56 I7/2002 Legăturile electrice între conductoare izolate pentru îmbinări sau derivaţii se fac: protecţie de construcţie 5.1.29
este permisă în cazul conductoarelor
57 I7/2002 Supunerea legăturilor electrice la eforturi de tracţiune: este permisă întotdeauna de cupru este interzisă 5.1.31
minimum 10 spire, o lungime a
Legăturile conductoarelor din cupru pentru îmbinări sau derivaţii care se fac prin răsucire şi matisare legăturii de cel puţin 2 cm şi să se
58 I7/2002 trebuie să aibă: minimum 8 spire o lungime a legăturii de cel puţin 1 cm cositorească art 5.1.33

prin cleme speciale, prin


presare cu scule speciale
59 I7/2002 Legăturile conductoarelor din aluminiu pentru îmbinări sau derivaţii trebuie să se facă: prin răsucire şi matisare sau prin sudare 5.1.34 prin lipire cu cositor
cu ajutorul şuruburilor, clemelor sau
60 I7/2002 Legăturile barelor se execută: numai prin sudare numai cu ajutorul şuruburilor prin sudare 5.1.37
Legarea conductoarelor la aparate, maşini, elemente metalice fixe, se face prin strângere mecanică cu
61 I7/2002 şuruburi în cazul conductoarelor cu secţiuni mai mici sau egale cu: 16 mmp 10 mmp art 5.1.38 6 mmp
prin sudare sau prin înşurubări cu
numai prin înşurubări, cu contrapiuliţe contrapiuliţe şi inele de siguranţă
62 I7/2002 Legăturile conductoarelor de protecţie trebuie executate: numai prin sudare şi şaibă elastică (şaibă elastică) 5.1.40
Distanţa maximă admisă între două suporturi consecutive pentru susţinerea izolatoarelor de fixare a
63 I7/2002 conductoarelor electrice de joasã tensiune pe pereţii clădirilor este de: 3m 4m axa5 5m
oriunde pe traseul nu la mai mult de 1 m faţă de zona de
numai în zonele de fixare
64 I7/2002 Ramificaţiile din distribuţiile cu conductoare electrice libere se execută: conductelor fixare pe suport pe suporturi 5.1.60

Page 134
R NormeTehniceGradul II
este admisă numai pentru conductoare
65 I7/2002 Instalarea conductoarelor electrice în tuburi sau ţevi montate în pământ: este interzisă 5.1.64 este admisă de cupru
numai în încăperi în care mediul nu în orice categorie de încăperi sau numai în încăperi în care mediul nu
66 I7/2002 Tuburile şi ţevile metalice rigide sau flexibile, se utilizează: este coroziv mediu 5.1.79 prezintă pericol de incendiu
aparent sau îngropat, în anumite
67 I7/2002 Tuburile şi ţevile metalice sau din material plastic se instalează: numai aparent numai îngropat condiţii :art 5.1.84

aproape orizontală, cu
Tuburile şi ţevile montate orizontal în încăperi în care se poate colecta apa de condensaţie trebuie
pante de (0,5 …1) % între
68 I7/2002 montate între doua doze în poziţie: perfect orizontală doua doze 5.1.89 cu pante de (1 …2 ) % între doua doze
În încăperi de locuit şi similare se recomandă ca traseele tuburilor orizontale pe pereţi să fie distanţate
69 I7/2002 faţă de plafon la: 1m 0,5 m circa 0,3 m art 5.1.91

trebuie evitată; se poate face excepţie


70 I7/2002 Montarea tuburilor de protecţie a conductoarelor electrice pe pardoseala combustibilă a podurilor: este strict interzisă este admisă fără restricţii pentru tuburi metalice 5.1.92
admisă doar pentru tuburi cu diametru
71 I7/2002 Îmbinarea tuburilor de protecţie a conductoarelor electrice la trecerile prin elemente de construcţie este: admisă interzisă 5.1.103 mai mic de 16 mm
3 cm faţă de pervazuri din material 15 cm faţă de pervazuri din material
combustibil şi 10 cm faţă de 1 cm faţă de pervazuri din material combustibil şi 20 cm faţă de
72 I7/2002 Plintele de distribuţie din PVC trebuie montate la distanţe de minim: pardoseală art 5.1.130 combustibil şi 5 cm faţă de pardoseală pardoseală
înglobat în tencuială sau instalate în
golurile canalelor de beton. Art 5.1.
73 I7/2002 Conductele punte cu izolaţie şi manta din PVC trebuie montate: aparent, indiferent de traseu în ţevi de protecţie; 132
cel puţin de 2 ori diametrul exterior al cel puţin de 4 ori diametrul exterior al cel puţin de 10 ori diametrul exterior
74 I7/2002 Curbarea pe lat a conductelor INTENC se face cu o rază de curbură egală cu: conductelor; conductelor 5.1.139 al conductelor.
75 I7/2002 În dozele de aparat şi de derivaţie, la conducta punte se lasă capete de rezervă de: 1 cm 5 cm minimum 7 cm art 5.1.141
(5 -10) % din lungimea necesară
50% din lungimea necesara pentru a pentru a evita solicitarea la tracţiune; 20% din lungimea necesară pentru a
76 I7/2002 Pentru cordoanele flexibile pentru instalaţiile electrice mobile, se prevăd lungimi suplimentare egale cu: evita solicitarea la tracţiune; art 5.1.156 evita solicitarea la tracţiune.
se admite condiţionat !!!
Amplasarea aparatelor, echipamentelor şi receptoarelor electrice în locuri în care ar putea fi expuse direct Muresan Dan recomanda aceasta
77 I7/2002 la apă, ulei, substanţe corozive, căldură sau şocuri mecanice: se admite varianta ca fiind corecta art 5.2.7 este interzisă art 5.2.7

78 I7/2002 Întrerupătoarele, comutatoarele, şi butoanele de lumină trebuie montate: numai pe conductoarele de fază; 5.2.15 numai pe conductorul de nul; pe fază sau pe nul, nu are importanţă.
Întrerupătoarele, comutatoarele şi butoanele de lumină se montează, faţă de nivelul pardoselii finite, la (0,6-1,5) m de la axul aparatului; art
79 I7/2002 înălţimea de: 1m de la axul aparatului; 5.2.15 1,5 m de la axul aparatului.
Întrerupătoarele şi comutatoarele din circuitele electrice pentru alimentarea lămpilor fluorescente se aleg
80 I7/2002 pentru un curent nominal de: 06:00:00 minim 10 A 5.2.16 minim 16 A
81 I7/2002 În clădirile de locuit se prevăd în fiecare încăpere de locuit: cel puţin o priză; cel puţin două prize; 5.2.18 cel puţin trei prize.
În camerele de copii din creşe, grădiniţe, spitale de copii, prizele trebuie montate pe pereţi la următoarele
82 I7/2002 înălţimi măsurate de la axul aparatului la nivelul pardoselii finite: peste 1m peste 1,5 m 5.2.19 peste 2m

Întrerupătoarele, comutatoarele cu carcasă metalică nelegată la pământ sau conductor de protecţie şi


prizele fără contact de protecţie se instalează în încăperi de producţie, faţă de elemente metalice în
83 I7/2002 legătură cu pământul, la o distanţă de: cel puţin 1 m cel puţin 1,25 m art 5.2.26 cel puţin 1,5 m

Page 135
R NormeTehniceGradul II
atât pentru separare cât şi pentru
conectare şi deconectare sub sarcină
84 I7/2002 Siguranţele automate cu filet se pot utiliza: numai pentru separare art 5.2.237 numai pentru deconectare sub sarcină
atât pentru separare cât şi pentru
conectare şi deconectare sub sarcină
85 I7/2002 Întrerupătoarele automate se pot utiliza: numai pentru separare 5.2.37 numai pentru deconectare sub sarcină
poate fi prevăzut sau nu cu protecţie de
trebuie prevăzut cu protecţie de nu trebuie prevăzut cu protecţie de minimă tensiune, în funcţie de opţiunea
86 I7/2002 În cazul folosirii unui întrerupător general automat al tabloului general de distribuţie, acesta: minimă tensiune minimă tensiune art 5.2.50 proiectantului
Distanţa de izolare în aer între părţile sub tensiune neizolate ale tabloului şi elemente de construcţie (uşi
87 I7/2002 pline, pereţi) trebuie să fie de: cel puţin 50 mm art 5.2.64 75 mm 100 mm
Tablourile de distribuţie din locuinţe se pot instala astfel încât înălţimea laturii de sus a tablourilor faţă de
88 I7/2002 pardoseala finită să nu depăşească: 2m 2,3 m art 5.2.67 2,5 m art5.2.67

Coridorul de acces din faţa sau din spatele unui tablou se prevede cu o lăţime de cel puţin … măsurată
89 I7/2002 între punctele cele mai proeminente ale tabloului şi elementele neelectrice de pe traseu 0,5 m 0, 8 m art 5.2.70 1m
Se prevede accesul pe la ambele capete pe coridoarele din dreptul tablourilor de distribuţie formate din
90 I7/2002 mai multe panouri având o lungime mai mare de: 10 m art 5.2.75 3m 5m
Este admisă racordarea prin prize la circuitul de alimentare a receptoarelor electrice cu putere nominală
91 I7/2002 până la: 0,5 kW 1 kW 2 kW art 5.2.86

dacă acestea dacă puterea instalată pe


funcţionează la aceeaşi fiecare circuit nu
92 I7/2002 Se admit doze comune pentru circuitele de iluminat normal, de prize, de comandă şi de semnalizare: tensiune art 5.3.2 întotdeauna depăşeşte 2 kW
3 kW pe un circuit 1 kW pe un circuit 5 kW pe un circuit
La stabilirea numărului de circuite pentru iluminat normal se va respecta condiţia de a nu se depăşi o
monofazat şi 8 kW pe un monofazat şi 5 kW pe un monofazat şi 10 kW pe un
93 I7/2002 putere totală instalată de: circuit trifazat art 5.3.5 circuit trifazat circuit trifazat
În încăperi cu praf, scame sau fibre combusibile, se aleg corpuri de iluminat pe suprafaţa cărora
200 grade C
94 I7/2002 temperatura este de cel mult: 100 grade C 150 grade C art 5.3.19
Corpurile de iluminat echipate cu lămpi cu descărcări în vapori metalici se prevăd în orice tip de încăpere dispozitiv pentru îmbunătăţirea
95 I7/2002 cu: grătar protector factorului de putere 5.3.25 legătura la un conductor de protecţie
96 I7/2002 În locuinţe se prevede câte un circuit de priză separat pentru receptoare cu puteri de: minimum 2 kW minimum 2,5 kW art 5.3.8 minimum 3 kW
97 I7/2002 Prizele cu tensiunea de 230 V sunt întotdeauna: în construcţie capsulată cu contact de protecţie art 5.3.9 în execuţie sub tencuială
Stabilirea numărului de prize monofazate în clădirile de locuit şi social-culturale se face considerând o
98 I7/2002 putere instalată pe circuit de: 1 kW 1,5 kW 2 kW art 5.3.8

la borna conectata la
partea filetata a duliei art
99 I7/2002 Conductorul neutru se leagă la dulia lămpii: la borna din interior la oricare dintre borne 5.3.23

Dispozitivele pentru suspendarea corpurilor de iluminat (cârlige, bolţuri, dibluri, etc) se aleg astfel încât de 5 ori greutatea corpului de iluminat, de 3 ori greutatea corpului de iluminat
100 I7/2002 să suporte fără deformări: peste 5 kg dar nu mai puţin de 10 kg art 5.3.27 utilizat

Page 136
R NormeTehniceGradul II

Se admite alimentarea a mai multe receptoare electrice de forţă de aceeaşi natură (de ex. motoare) prin
101 I7/2002 acelaşi circuit prevăzut cu protecţie comună la scurtcircuit, dacă puterea totală instalată nu depăşeşte: 8 kW 10 kW 15 kW art 5.4.1

numai de sarcinile în regim normal de de simultaneitatea sarcinilor în regim


102 I7/2002 Alegerea caracteristicilor dispozitivelor de protecţie în cazul motoarelor se face ţinându-se seama: funcţionare numai de sarcinile de pornire normal şi de pornire art 5.4.2

numai de sarcinile în regim normal de de simultaneitatea sarcinilor în regim


103 I7/2002 Dimensionarea conductoarelor circuitelor de alimentare în cazul motoarelor se face ţinându-se seama: funcţionare numai de sarcinile de pornire normal şi de pornire art 5.4.2
În cazul consumatorilor racordaţi direct la reţeaua de joasă tensiune a distribuitorului, pornirea directă a
104 I7/2002 motoarelor trifazate se admite pentru o putere de până la: 4 kW 5,5 kW art 5.4.5a 7,5 kW
În cazul consumatorilor racordaţi direct la reţeaua de joasa tensiune a distribuitorului, pornirea directa a
105 I7/2002 motoarelor monofazate se admite pentru o putere de până la: 3 kW 4 kW art 5.4.5a 5,5 kW

10 % din putere 20 % din puterea 30 % din puterea


La consumatori alimentaţi din posturi de transformare proprii , puterea celui mai mare motor care
transformatoarelor din transformatoarelor din transformatoarelor din
106 I7/2002 porneşte direct, determinată prin calcul, nu va depăşi: post post art 5.4.6 post

numai cu dispozitiv de protecţie la de regulă, cu dispozitive de protecţie la


scurtcircuit, pentru puteri mai mici de numai cu protecţie la suprasarcini, scurtcircuit şi dispozitive de protecţie
107 I7/2002 Motoarele electrice alimentate prin circuite separate trebuie prevăzute pe toate fazele: 5 kW pentru puteri mai mici de 5 kW la suprasarcină art 5.4.8

1,1 kW
108 I7/2002 Protecţia motoarelor la suprasarcină nu este obligatorie condiţionat pentru puteri ale acestora de până la: 0,6 kW art 5.4.9 2,5 kW
se admite utilizarea în comun a unui
dispozitiv de protecţie, pentru mai
multe motoare, în anumite condiţii este interzisă utilizarea în comun a
109 I7/2002 Protecţia la tensiune nulă sau la tensiune minimă, atunci când este necesară: se prevede la fiecare motor art 5.4.11 5.4.11 unui dispozitiv de protecţie
Rezistenţa de izolaţie a unui circuit cu tensiune nominală > 500 V se măsoară în c.c. şi trebuie să aibă o
110 I7/2002 valoare: mai mică de 0,5 MΩ mai mare sau egala cu 1 MΩ art 6.9 mai mare sau egala cu 2 MΩ

atât între conductoarele


active luate 2 câte 2, cât
numai între conductoarele active luate numai între fiecare conductor activ şi
şi între fiecare conductor
111 I7/2002 Rezistenţa de izolaţie a instalaţiei electrice se măsoară întotdeauna: 2 câte 2 pământ activ şi pământ art 6.9
cca. 0,5 m de elementul conductor cca. 1 m de elementul conductor cca. 2 m de elementul conductor
112 I7/2002 Rezistenţa de izolaţie a pardoselii se măsoară în cel puţin trei locuri, dintre care unul aflat la: accesibil în încăpere accesibil în încăpere art 6.11 accesibil în încăpere

I7/2002 
si PE  Puterea reactivă a bateriei de condensatoare în cazul compensării locale (individuale) la receptoare de cel mult 70% din puterea de mers în cel mult 80% din puterea de mers în cel mult 90% din puterea de mers în
113 120/94 putere mare (motor asincron, transformator) trebuie să compenseze: gol a receptorului gol a receptorului gol a receptorului art 7.1.9 si art 4.38

În încăperile cu băi sau cu duşuri este permisă amplasarea dozelor de legături volumul 3 de protecţie Ani Dobos art
114 I7/2002 numai în: volumul 1de protecţie volumul 2 de protecţie 7.2.7
În volumul 2, în cazul încăperilor cu băi sau duşuri, se admite montarea receptoarelor numai dacă sunt de
115 I7/2002 clasa de protecţie: 0 I II art 7.2.8

Page 137
R NormeTehniceGradul II
116 I7/2002 În volumul 3, în cazul încăperilor cu băi sau duşuri, instalarea prizelor: este totdeauna admisă nu este admisă cu nici o condiţie este admisã condiţionat 7.2.9
117 I7/2002 Instalaţiile electrice din clădiri situate în zona litoralului se protejează în tuburi: din materiale electroizolante 7.3.2 flexibile metalice

valoarea eficace maximă a tensiunii


între faze, care poate să apară în
condiţii normale de funcţionare în valoarea eficace maximă a tensiunii
PE  orice punct al liniei, într-un moment între faze, care poate să apară în
118 106/03 Tensiunea maximă de serviciu a liniei electrice de joasă tensiune, Um, este: valoarea eficace a tensiunii între faze: oarecare Cap II condiţii anormale de funcţionare

PE  valorile rotunjite ale secţiunilor valoarea secţiunii celei mai mari dintre valoarea exactă a secţiunii
119 106/03 Secţiunea nominală a unui conductor funie alcătuit din două metale se exprimă prin: ambele metale Cap II cele două (aferente celor două metale) conductorului, luată cu 2 zecimale

deschiderea convenţională, la care


punctele de prindere ale
conductoarelor se găsesc în acelaşi
plan orizontal, terenul este plan, iar la
PE  semisuma deschiderilor reale distanţa măsurată pe orizontală între săgeata maximă gabaritul la sol al
120 106/03 Deschiderea nominală între stâlpii LEA j.t. este definită ca fiind: adiacente unui stâlp axele a doi stâlpi liniei este cel minim. Cap II

presiunea dinamică de bază dată de


vânt, valorile temperaturii aerului şi
coeficienţii de corecţie a vitezei
PE  zona meteorologică şi tipul de vântului şi grosimii stratului de doar greutatea unitară a fasciculului
121 106/03 La determinarea încărcărilor normate pentru calculul mecanic al LEA de j.t. se ia în considerare: amplasament art 9 chiciură art 9 (conductoarelor)

produce eforturi mult mai mici decât


PE  produce eforturi mult mai mari decât cele pe conductoare sau stâlpi şi aceste produce eforturi comparabile cu cele
122 106/03 Acţiunea vântului şi chiciurei asupra armăturilor, consolelor şi izolatoarelor: cele pe conductoare sau stâlpi art 21 eforturi se pot neglija art 21 pe stâlpi sau conductoare

La dimensionarea conductoarelor, prin calculul mecanic al conductoarelor LEA j.t., la diferite ipoteze de
PE  funcţionare, se urmăreşte ca rezistenţele de calcul să nu fie depăşite în punctele de prindere ale
123 106/03 conductorului în cleme, cu mai mult de: 10.00% 15.00% 5% art 25
PE 
124 106/03 La dimensionarea LEA de joasă tensiune, săgeata maximă a LEA se calculează în: ipoteza temperaturii maxime art 26 ipoteza încărcării cu chiciură art 26 ipoteza vântului maxim

este admisă în zonele de amplasament


I (câmpii, dealuri, litoralul mării sau al este admisă pentru lucrări de reparaţii,
PE  lacurilor, amplasamente cu obstacole în baza unor justificări tehnico-
125 106/03 Pentru construcţia LEA j.t. utilizarea conductoarelor din oţel-aluminiu sau aliaje de aluminiu, neizolate: este interzisă mai mici de 10 m) art 29 economice

este admisă în zonele de amplasament este admisă în zonele de amplasament


I (câmpii, dealuri, litoralul mării sau al II (localităţi, cu excepţia centrelor
lacurilor, amplasamente din zone marilor oraşe, precum şi
PE  construite, cu obstacole mai mici de 10 amplasamente din zone construite, cu
126 106/03 Pentru construcţia LEA j.t. utilizarea conductoarelor din oţel-aluminiu sau aliaje de aluminiu, neizolate: este interzisă m) art 29 obstacole mai mari de 10 m)
PE  La dimensionare, din considerente mecanice se recomandă ca secţiunile minime ale conductoarelor LEA
127 106/03 j.t. neizolate, din oţel-aluminiu, să fie: 16 mmp 25 mmp art 31 30 mmp
PE  La dimensionare, din considerente mecanice se recomandă ca secţiunile minime ale conductoarelor LEA
128 106/03 j.t. neizolate, din aluminiu, să fie: 20 mmp 16 mmp 35 mmp art 31

Page 138
R NormeTehniceGradul II
PE 
129 106/03 În LEA j.t. se utilizează de regulă, stâlpi din: Metal art 35, 36 lemn art 35, 51 beton armat, prefabricaţi art 35,51

La dimensionarea LEA j.t., la determinarea încărcărilor tuturor stâlpilor, se ia în considerare o încărcare


PE  suplimentară provenită din greutatea montorului şi a dispozitivelor de montaj, cu valoarea recomandată
130 106/03 de: 500 daN 100 daN art 43 250 daN
este permisă numai cu acordul unităţii
PE  care exploatează linia electrică
131 106/03 Montarea pe stâlpii LEA j.t. a diverselor obiecte ca panouri, placarde, cabluri, reclame, etc.: este interzisă respectivă este permisă necondiţionat

La dimensionarea LEA j.t., dacă încărcările rezultate prin calcul depăşesc momentul maxim al stâlpului şi
PE  se montează o ancoră, dimensionarea acesteia se face la încărcări de calcul cu un coeficient de siguranţă
132 106/03 de: 2 2,5 art 54 1,5
PE 
133 106/03 Accesoriile LEA j.t. (console, suporturi, armături) se protejează prin: vopsire smălţuire zincare art 36
PE  Distanţa minimă pe verticală de la fasciculul torsadat al LEA j.t., montat pe stâlpi, în punctul de săgeată
134 106/03 maximă, la sol, trebuie să fie de: 4 m art 64 3m 2,5 m
pereţii trebuie să fie din materiale este interzisă montarea pe pereţii
PE  necombustibile şi rezistenţi din punct distanţa de la fascicul la sol să fie de încăperilor în care au loc procese
135 106/03 Montarea fasciculelor LEA j.t. pe faţadele clădirilor se va realiza cu respectarea următoarelor: de vedere mecanic art 65 minimum 2 m termice art 65
PE  în coronament vertical, în cazuri
136 106/03 În cazul LEA j.t. cu conductoare neizolate, conductoarele vor fi montate: în coronament orizontal art 66 justificate art 66 întotdeauna în coronament vertical
PE  Indiferent de tipul coronamentului LEA j.t. sau zona meteorologică, distanţa minimă între conductoarele
137 106/03 neizolate, în punctele de prindere nu va fi mai mică decât: 0,15 m 0,5 m art 69 2m
PE  La dimensionarea LEA j.t. distanţa minimă pe verticală de la conductoare, în punctul de săgeată maximă
138 106/03 şi suprafaţa solului, în zonele cu circulaţie frecventă, trebuie să fie de: 6 m art 71 3m 10 m
PE  La dimensionarea LEA j.t. cu două circuite cu conductoare izolate torsadate, distanţa minimă dintre
139 106/03 fascicule trebuie să fie: 30 cm art 75 50 cm nu este normată art 73
PE  La dimensionarea LEA j.t. având un circuit cu conductoare neizolate şi un circuit cu conductoare izolate
140 106/03 torsadate, distanţa minimă între cele două circuite trebuie să fie de: 30 cm art 75 nu este normată 50 cm
distanţa pe stâlp între elementele liniei distanţa pe stâlp între elementele liniei
PE  de medie şi joasă tensiune va fi de de medie şi joasă tensiune va fi de circuitul de joasă tensiune se montează
141 106/03 La dimensionarea LEA cu stâlpi comuni pentru joasă şi medie tensiune: minim 3 m minim 1,5 m art 77 sub circuitul de medie tensiune art 77

La dimensionarea LEA cu stâlpi comuni pentru joasă şi medie tensiune, distanţa pe verticală între
PE  conductorul inferior al liniei de medie tensiune, la condiţia de săgeată maximă, şi conductorul superior al se stabileşte în funcţie de deschiderea va fi de minim 1 m, indiferent de
142 106/03 liniei de joasă tensiune dintre stâlpi art 79 nu va fi niciodată mai mică de 1,5 m deschiderea dintre stâlpi

este permisă dacă troleibuzele sunt este permisă dacă la dimensionarea


prevăzute cu limitator de cursă care să stâlpilor se ţine seama şi de încărcările
reţină captatoarele la deconectarea datorate instalaţiilor de transport în
PE  accidentală a acestora de la linia de comun şi distanţele între circuite sunt
143 106/03 Realizarea liniilor aeriene de joasă tensiune pe aceiaşi stâlpi cu instalaţii pentru transportul în comun: contact art 82 este interzisă cele reglementate art 82

PE  deschiderea nu va depăşi 80% din interzicerea înnădirii conductoarelor


144 106/03 La dimensionarea liniilor electrice de joasă tensiune, se are în vedere ca măsură de siguranţă: realizarea unor fundaţii speciale valoarea deschiderii calculate art 84 art 84
PE  La dimensionarea LEA j.t. traversarea cu linia peste căi ferate în zona staţiilor, depourilor de locomotive, se face cu respectarea unei distanţe se admite în condiţii de siguranţă
145 106/03 a atelierelor de material rulant: minime pe verticală de 7 m nu se admite art 89 mărită

Page 139
R NormeTehniceGradul II
în zona de protecţie numai cu acordul
unităţii care administrează drumul şi
PE  La dimensionarea LEA j.t. la traversările şi apropierile faţă de drumurile situate în afara localităţilor, în zona de protecţie a drumului, în afara zonei de protecţie a drumului luarea măsurilor stabilite de comun
146 106/03 stâlpii LEA j.t. se amplasează: necondiţionat art 94 acord art 94

PE  La dimensionarea LEA j.t., la traversările şi apropierile faţă de drumurile situate în interiorul localităţilor
147 106/03 (urbane sau rurale), stâlpii LEA j.t. se amplasează la o distanţă minimă de bordură de: 0,2 m art 95 0,1 m nu este normată

se va prevedea deconectarea automată armăturile metalice ale tuturor


PE  LEA de joasă tensiune pe stâlpi comuni cu medie tensiune se realizează cu respectarea unor prevederi linia cu tensiune mai mică se va monta la puneri simple la pământ ale liniei de stâlpilor se vor lega la conductorul de
148 106/03 cum ar fi: deasupra liniei cu tensiune mai mare medie tensiune art 98 nul art 98
este permisă dacă distanţa minimă pe
PE  Traversarea LEA de joasă tensiune peste construcţii în care se prelucrează sau depozitează substanţe verticală între LEA şi construcţie este este permisă condiţionat, în funcţie de
149 106/03 combustibile, inflamabile sau cu pericol de incendiu (explozie): de minim 2 m tipul construcţiei este interzisă art 105

este permisă condiţionat (doar în


“cazurile obligate” în care nu se poate
respecta distanţa minimă, cu tratarea
este interzisă la o distanţa mai mică de de comun acord între unităţile care
PE  Apropierea axului LEA de joasă tensiune de construcţii în care se prelucrează sau depozitează substanţe 1,5 ori înălţimea deasupra solului a administrează linia şi construcţia) art
150 106/03 combustibile, inflamabile sau cu pericol de incendiu (explozie): celui mai înalt stâlp din zonă art 105 105 este interzisă
PE  se face cu LEA cu conductoare izolate se face respectându-se condiţiile de
151 106/03 Traversarea liniilor de contact pentru tramvai sau troleibuz de către LEA de joasă tensiune: torsadate art 110 este interzisă “siguranţă mărită” art 110
respectând o distanţă pe verticală de respectând o distanţă pe orizontală de
PE  minim 2 m, măsurată la săgeată sau în funcţie de categoria de pericol a minim 1 m între un stâlp al LEA şi
152 106/03 Apropierea LEA de joasă tensiune faţă de clădiri se realizează: deviaţie maximă clădirii art 117 orice parte a unei clădiri art 117

este admisă condiţionat (cu condiţia ca


între fasciculul şi peretele combustibil
PE  Montarea fasciculelor de conductoare izolate torsadate ale LEA j.t. pe elemente de clădire din materiale se interpune un material incombustibil)
153 106/03 combustibile: este întotdeauna interzisă art 119 este admisă necondiţionat
PE  La traversarea şi apropierea LEA j.t. cu conductoare neizolate faţă de poduri, baraje, diguri, trebuie
154 106/03 respectată o distanţă minimă de: 1m 0,3 m 2 m art 121
PE  Construirea LEA j.t. peste ape curgătoare, lacuri sau canale navigabile sau în zona de protecţie a
155 106/03 acestora: este întotdeauna interzisă este permisă condiţionat art 123 este întotdeauna permisă

Page 140
R 2; 5; 6

III_IV III_IV Norma Enunt Varianta a Varianta b Varianta c


II A B
Pentru aparatele de comutaţie şi protecţie din circuitele neglijabilă numai pentru se calculează pe bază de
1 24 21 NTE 006 electrice de joasă tensiune, valoarea reactanţei este. aparate cu izolaţie în SF6 Neglijabilă axa 10 formulă
Contribuţia motoarelor asincrone, la curentul iniţial de
scurtcircuit I”k în cadrul reţelelor de joasă tensiune, poate
fi neglijată dacă nu este mai mare cu ……. faţă de
curentul de scurtcircuit iniţial calculat fără influenţa
2 25 22 NTE 006 motoarelor: 10.00% 5% art 14 15.00%
Raportul de transformare RT/XT în funcţie de mărimea
3 26 23 NTE 006 transformatorului: Scade art 15 b creşte rămâne constant

Pentru calculul curenţilor de scurtcircuit trifazat simetric, curentul de scurtcircuit


în cazul unui scurtcircuit departe de generator, curentul simetric de rupere Ib art curentul de scurtcircuit curentul de scurtcircuit de
4 27 24 NTE 006 de scurtcircuit iniţial I”k este egal cu: 16a3 permanent Ik art 16a3 şoc

mai mic decât curentul de


scurtcircuit simetric de
rupere Ib Catalin
Pentru calculul curenţilor de scurtcircuit într-un sistem cu Pandele, Alin Voicu art mai mare decât curentul egal cu curentul de
generatoare, posturi de transformare, motoare, etc., 16a pg 19 randurile 11 si de scurtcircuit simetric de scurtcircuit simetric de
5 28 25 NTE 006 curentul de scurtcircuit permanent Ik este: 12 rupere Ib rupere Ib art 16 a3
În timpul scurtcircuitului bifazat, impedanţa de
succesiune negativă este aproximativ egală cu impedanţa indiferent unde apare,
de succesiune pozitivă, în cazul în care scurtcircuitul aproape de generator Ani departe de generator Ani numai dacă este cu
6 29 26 NTE 006 apare: Dobos:art 16b Dobos:atr 16b punere la pământ art 16b
În reţelele cu neutrul izolat, curentul de scurtcircuit se calculează pe bază de
7 30 27 NTE 006 monofazat: se neglijează nu există art 16c formulă
În calculul curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice rezistenţele de contact art impedanţele de defect art impedanţele de
8 31 28 NTE 006 cu tensiunea sub 1kV nu sunt luate în considerare: 9d 9d scurtcircuit
admitanţele în paralel cu
impedanţele de elementele pasive
În calculul curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice capacităţile liniilor art scurtcircuit Ani Dobos:art (sarcini) Ani Dobos: art
9 32 29 NTE 006 cu tensiunea sub 1kV sunt neglijate: 13 Liliana art 9h 9h 9h

Page 1
R 2; 5; 6

scurtcircuitul este
alimentat într-un singur
punct al reţelei de
Calculul curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice cu scurtcircuitul este departe scurtcircuitul este alimentare cu energie
10 33 30 NTE 006 tensiunea sub 1kV se face în următoarele condiţii: de generator art 9a aproape de generator electrică art 9a
impedanţele elementelor
Calculul curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice cu valorile tensiunii de componente ale reţelei art impedanţele de
11 34 31 NTE 006 tensiunea sub 1kV se face considerând constante: alimentare art 9c 9c scurtcircuit
impedanţa pozitivă egală impedanţa pozitivă mai impedanţa pozitivă mai
Calculul curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice cu cu impedanţa negativă art mare decât impedanţa mică decât impedanţa
12 35 32 NTE 006 tensiunea sub 1kV se face considerând: 9e negativă negativă
este interzisă, cu unele nu există în prescripţiile
PE 
Amplasarea instalaţiilor electrice de conexiuni şi excepţii; Ani Dobos:art energetice o astfel de
14 37 34 102/86 distribuţie în interiorul încăperilor de cabluri: 2.7 este permisă întotdeauna; recomandare
se admite în cazul în care
se admite cu condiţia fabricatul aparatelor
În cazul în care temperatura minimă poate fi sub +5°C, prevederii unei încălziri permite acest lucru
PE 
montarea aparatelor în staţiile de joasă tensiune se poate locale; Ani Dobos:art Liliana, art 2.12 pg 15
15 38 35 102/86 face: 2.12 , nota1 nu se admite aliniat 1
este permisă în anumite este permisă, dar nu se
16 39 36 I7/2002 Amplasarea aparatelor cu ulei în interiorul tablourilor: este interzisă; art 5.2.57 condiţii; recomandă.

se prevăd blocaje în cazuri extreme, când


corespunzătoare pentru nu se pot realiza blocaje,
În cazul în care funcţionarea în paralel a două sau mai împiedicarea conectării în se admite montarea de
PE 
multe surse este interzisă, pentru a se evita această paralel; Ani Dobos:art se montează indicatoare indicatoare de securitate .
17 40 37 102/86 schemă: 3.2 de securitate; Ani Dobos:art 3.2
PE 
siguranţe fuzibile;Ani aparate debroşabile. Ani
18 41 38 102/86 Ca elemente de separare în zonele de lucru se folosesc: Dobos:art 3.7 orice tip de întreruptor; Dobos:art 3.7
La realizarea tablourilor şi barelor de distribuţie, distanţa
minimă de izolare în aer între piesele fixe sub tensiune
ale diferitelor faze, precum şi între acestea şi părţi 15 mm
19 42 39 I7/2002 metalice legate la pământ trebuie să fie de cel puţin: 10 mm art 5.2.62 20 mm

Page 2
R 2; 5; 6

nu există recomandări
perfect vertical şi bine speciale cu privire la
20 43 40 I7/2002 Tabloul de distribuţie trebuie montat: în plan orizontal fixat art 5.2.79 modul de montare
Se recomandă ca legăturile pentru curenţi din interiorul
tablourilor de joasă tensiune să fie realizate din bare
21 44 41 I7/2002 pentru curenţi mai mari de: 50 A 100 A art 5.2.58 150 A
se recomandă să nu fie
pot fi grupate pe acelaşi grupate pe acelaşi panou este admisă gruparea pe
PE 
Circuitele de joasă tensiune de curent alternativ, de curent panou (dulap), (dulap) Ani Dobos:art acelaşi panou (dulap), în
22 45 42 102/86 continuu sau de tensiuni diferite necondiţionat 4.4.7 anumite condiţii

de regula nu este
PE 
Întreruperea conductorului de protecţie prin aparate de nu este permisă Ani permisă, cu excepţia
23 46 43 102/86 conectare: este permisă Dobos:art 4.5.3 anumitor cazuri art 5.2.30
conductoarele de conductoarele de plecare
alimentare să fie legate la spre consumatori să fie conductoarele de
Siguranţele cu capac filetat trebuie să fie montate în aşa şuruburile de contact art legate la şuruburile de alimentare să fie legate la
24 47 44 I7/2002 fel încât: 5.2.38 contact duliile filetate
este interzisă numai în
cazul în care conductorul
Montarea siguranţelor pe conductoarele instalaţiei de de protecţie este folosit
25 48 45 I7/2002 protecţie: este interzisă; art 4.2.23 este permisă; drept conductor de nul.
întreruptoare automate
care permit întreruperea
Protecţia la supracurenţi a bateriilor de condensatoare de siguranţe fuzibile; art curenţilor capacitivi. Art
26 49 46 I7/2002 joasă tensiune se realizează prin : întreruptoare manuale; 7.1.12 7.1.12
în încăperi separate art în dulapuri speciale Ani nu este necesar un spaţiu
27 50 47 I7/2002 Instalarea bateriilor de condensatoare poate fi: 7.1.16 Dobos:art 7.1.16 special
trebuie legate prin
conductoare de protecţie
PE 
la pământ Ani Dobos:art nu trebuie să fie legate la trebuie legate la pământ
28 51 48 102/86 Carcasele bateriilor de condensatoare: 4.7.6 pământ; numai în anumite situaţii

Page 3
R 2; 5; 6

Căile de curent ce nu se pot realiza în execuţie etanşă, în


încăperi şi în spaţii din exterior cu mediu corosiv, pot fi
29 52 49 I7/2002 realizate întotdeauna din: Cu art 5.1.3 b Al otel
în plan orizontal, iar în
în plan vertical, iar în cazuri bine motivate în
PE 
Dispunerea barelor colectoare în tablourile de joasă cazuri bine motivate, în plan vertical Ani
30 53 50 102/86 tensiune se recomandă să se facă: în plan vertical plan orizontal Dobos:art 4.8.10
faza L1 – roşu închis, faza
Sistemele de bare colectoare precum şi derivaţiile L2 – galben, faza L3 – faza L1 – negru, faza L2 – faza L1 – roşu închis, faza
acestora, din tablourile electrice de joasă tensiune se albastru închis; art verde galben, faza L3 – L2 – negru, faza L3 –
31 54 51 I7/2002 marchează prin vopsire, astfel: 5.1.42b roşu închis; galben.
verde pentru poziţia
PE 
Culorile lămpilor care indică poziţia aparatului de deschis; Ani Dobos:art alb pentru poziţia închis
32 55 52 102/86 conectare trebuie să fie: 4.9.11 alb pentru poziţia deschis Ani Dobos:art 4.9.11

puterii absorbite, care se


determină în funcţie de
puterilor instalate ale puterea totală instalată şi
aparatelor electrocasnice de un coeficient de
PE 
existente la consumator; simultaneitate; Ani
33 93 103 155/92 Dimensionarea branşamentelor se efectuează pe baza: art 2.1.4 Dobos:art2.1.1 criteriilor constructive;

0,5 % pentru racordurile


electrice subterane, 10 % pentru racordurile
respectiv 1% pentru electrice subterane, 5 % pentru racordurile
racordurile electrice respectiv 5% pentru electrice subterane,
aeriene şi pentru racordurile electrice pentru racordurile
Racordurile şi coloanele electrice se dimensionează astfel coloanele electrice aeriene şi pentru electrice aeriene şi pentru
PE 
încât să fie îndeplinite condiţiile de cădere de tensiune. colective sau individuale coloanele electrice coloanele electrice
34 94 104 155/92 Acestea nu trebuie să depăşească: art 2.1.4 colective sau individuale colective sau individuale
trebuie să aibă secţiuni
constante pe întregul pot avea doua secţiuni pot avea doua secţiuni
PE 
traseu al coloanelor; Ani dacă lungimea coloanelor dacă lungimea coloanelor
35 95 105 155/92 Conductoarele coloanelor electrice: Dobos:art 3.2.1 depăşeşte 15m; depăşeşte 10m.

Page 4
R 2; 5; 6

Pentru conductorul de protecţie al coloanelor electrice


PE 
colective se foloseşte o platbandă de oţel zincat sau
36 96 106 155/92 vopsit sau o armătură sudată, având secţiunea de: 50 mmp 150 mmp 100 mmp art 3.2.2

în cazul tablourile de
distribuţie ale
consumatorilor, la borna doar dacă secţiunile
în cazul firidelor de de legare la pământ de pe conductoarelor sunt nu au
PE 
Conductorul de protecţie al coloanelor electrice branşament, la bara de rama metalică a valoare constantă pe
37 97 107 155/92 individuale trebuie să fie legat la pământ: legare la pământ art 3.2.3 tablourilor art 3.2.3 toată lungimea
punctul de delimitare
între distribuitor şi
Branşamentul electric este partea din instalaţia de consumator, reprezentat
PE 
distribuţie a energiei electrice cuprinsă între linia de bornele contorului
38 98 108 155/92 electrică şi: firida de branşament coloana electrică art 2.1.6
linia electrică aeriană firida de branşament şi coloana electrică şi
PE 
Racordul electric este partea din branşament cuprinsă sau subterană şi firidă de coloană sau colonele bornele contorului montat
39 99 109 155/92 între: branşament art 1.2.2 electrice la consumator
Racordurile electrice aeriene şi coloanele electrice
PE 
individuale se execută monofazat pentru valori ale
40 100 110 155/92 curenţilor până la: 20 A 30 A art 2.1.5 40 A
PE 
20 de apartamente
41 101 111 155/92 Coloanele electrice colective pot alimenta cel mult: 10 apartamente art 2.1.6 30 de apartamente
Secţiunile transversale ale coloanelor electrice colective
PE 
din blocurile de locuinţe nu trebuie să depăşească, în 3 x 70 + 35 mmp
42 102 112 155/92 cazul utilizării aluminiului: 3 x 50 + 25 mmp art 2.1.7 3 x 95 +50 mmp
Montarea dozelor de trecere este obligatorie în cazul în
PE 
care lungimea coloanelor în linie dreapta, pe orizontală,
43 103 113 155/92 depăşeşte: 10 m 15 m art 3.2.10 20 m
PE 
Distanţa între nivelul pardoselii şi partea inferioară a 0,4 – 0,5 m
44 104 114 155/92 firidelor de branşament trebuie să fie de: 0,3 m art 3.1.1 1m
Prevederile normativului pentru proiectarea şi executarea
instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 1000 V c.a. şi
1500V c.c., indicativ I7-2002, se aplică la proiectarea şi clădirilor agricole şi protecţiei clădirilor la depozite de materiale
45 153 115 I7/2002 executarea instalaţiilor electrice aferente: horticole art 1.1e împotriva trăsnetelor pirotehnice şi explozive

Page 5
R 2; 5; 6

Amplasarea instalaţiilor electrice sub conducte sau utilaje


46 154 116 I7/2002 pe care se poate să apară condens: se admite nu se admite art 3.3.6 se admite condiţionat
atât la montarea aparentă
numai la montarea numai la montarea sub cât şi la montarea
Măsurile pentru evitarea contactului deţinut cu materialul aparentă a elementelor de tencuială a elementelor îngropată Ani Dobos:art
47 155 117 I7/2002 combustibil a elementelor de instalaţii electrice se aplică: instalaţii electrice de instalaţii electrice 3.3.9
admisă doar cu condiţia
Montarea pe materiale combustibile a conductoarelor interpunerii de materiale
48 156 118 I7/2002 electrice cu izolaţie normală este: interzisă admisă incombustibile art3.3.9
Alimentarea de rezervă a consumatorilor echipaţi cu
instalaţii electrice pentru prevenirea şi stingerea Obligatorie Ani la latitudinea
49 157 119 I7/2002 incendiilor este: recomandată Dobos:art 3.4.3 consumatorului
La consumatorii alimentaţi direct din reţeaua furnizorului
de energie electrică, instalaţiile electrice se execută cu
50 158 120 I7/2002 distribuţie monofazată, pentru valori ale curenţilor: până la 30 A art 3.4.9 până la 50 A până la 20 A
Legarea în serie a maselor materialelor şi echipamentelor ‘interzisă Alin Voicu art la latitudinea
51 159 121 I7/2002 legate la conductoare de protecţie este: 4.1.44 Obligatorie art 4.1.27a executantului
Folosirea elementelor conductoare ale construcţiei,
52 160 122 I7/2002 pentru dubla funcţiune de protecţie şi de neutru este: permisă interzisă art 4.1.41 obligatorie
instalaţii din încăperi din
categoriile celor cu risc
de incendiu sau de instalaţii de comandă, instalaţii de comutare şi
53 161 123 I7/2002 Este obligatorie protecţia la suprasarcini pentru: explozie art 4.2.9 semnalizare similare
Interzisă Ani Dobos:art
I7/2002 + Montarea, pe conductoarele de protecţie, a unor elemente 4.2.33 + 4.5.3 vezi permisă în anumite la latitudinea
PE 
54 162 124 102/92 care pot produce întreruperea circuitului este: intrebarea 46_43 condiţii consumatorului
La circuitele electrice pentru alimentarea receptoarelor de
importanţă deosebită (receptoare din blocul operator al
spitalelor, iluminat de siguranţă, etc) materialul
55 163 125 I7/2002 conductoarelor este: aluminiu cupru sau aluminiu obligatoriu cupru 5.1.3
Legăturile electrice între conductoare izolate pentru în interiorul tuburilor sau în interiorul golurilor din numai în doze sau cutii de
56 164 126 I7/2002 îmbinări sau derivaţii se fac: ţevilor de protecţie elementele de construcţie legătură 5.1.29
este permisă în cazul
57 165 127 I7/2002 Supunerea legăturilor electrice la eforturi de tracţiune: este permisă întotdeauna conductoarelor de cupru este interzisă 5.1.31

Page 6
R 2; 5; 6

minimum 10 spire, o
Legăturile conductoarelor din cupru pentru îmbinări sau lungime a legăturii de cel
derivaţii care se fac prin răsucire şi matisare trebuie să o lungime a legăturii de puţin 2 cm şi să se
58 166 128 I7/2002 aibă: minimum 8 spire cel puţin 1 cm cositorească art 5.1.33
prin cleme speciale, prin
Legăturile conductoarelor din aluminiu pentru îmbinări presare cu scule speciale
59 167 129 I7/2002 sau derivaţii trebuie să se facă: prin răsucire şi matisare sau prin sudare 5.1.34 prin lipire cu cositor
cu ajutorul şuruburilor,
numai cu ajutorul clemelor sau prin sudare
60 168 130 I7/2002 Legăturile barelor se execută: numai prin sudare şuruburilor 5.1.37

Legarea conductoarelor la aparate, maşini, elemente


metalice fixe, se face prin strângere mecanică cu şuruburi
61 169 131 I7/2002 în cazul conductoarelor cu secţiuni mai mici sau egale cu: 16 mmp 10 mmp art 5.1.38 6 mmp
prin sudare sau prin
înşurubări cu
numai prin înşurubări, cu contrapiuliţe şi inele de
contrapiuliţe şi şaibă siguranţă (şaibă elastică)
62 170 132 I7/2002 Legăturile conductoarelor de protecţie trebuie executate: numai prin sudare elastică 5.1.40

Distanţa maximă admisă între două suporturi consecutive


pentru susţinerea izolatoarelor de fixare a conductoarelor
63 171 133 I7/2002 electrice de joasã tensiune pe pereţii clădirilor este de: 3m 4m axa5 5m
nu la mai mult de 1 m faţă
Ramificaţiile din distribuţiile cu conductoare electrice oriunde pe traseul de zona de fixare pe numai în zonele de fixare
64 172 134 I7/2002 libere se execută: conductelor suport pe suporturi 5.1.60
Instalarea conductoarelor electrice în tuburi sau ţevi este admisă numai pentru
65 173 135 I7/2002 montate în pământ: este interzisă 5.1.64 este admisă conductoare de cupru
în orice categorie de numai în încăperi în care
Tuburile şi ţevile metalice rigide sau flexibile, se numai în încăperi în care încăperi sau mediu mediul nu prezintă pericol
66 174 136 I7/2002 utilizează: mediul nu este coroziv 5.1.79 de incendiu
aparent sau îngropat, în
Tuburile şi ţevile metalice sau din material plastic se anumite condiţii Ani
67 175 137 I7/2002 instalează: numai aparent numai îngropat Dobos:art 5.1.84

Page 7
R 2; 5; 6

Tuburile şi ţevile montate orizontal în încăperi în care se aproape orizontală, cu


poate colecta apa de condensaţie trebuie montate între pante de (0,5 …1) % între cu pante de (1 …2 ) %
68 176 138 I7/2002 doua doze în poziţie: perfect orizontală doua doze 5.1.89 între doua doze
În încăperi de locuit şi similare se recomandă ca traseele
tuburilor orizontale pe pereţi să fie distanţate faţă de
69 177 139 I7/2002 plafon la: 1m 0,5 m circa 0,3 m art 5.1.91
trebuie evitată; se poate
Montarea tuburilor de protecţie a conductoarelor electrice face excepţie pentru
70 178 140 I7/2002 pe pardoseala combustibilă a podurilor: este strict interzisă este admisă fără restricţii tuburi metalice 5.1.92
admisă doar pentru tuburi
Îmbinarea tuburilor de protecţie a conductoarelor cu diametru mai mic de
71 179 141 I7/2002 electrice la trecerile prin elemente de construcţie este: admisă interzisă 5.1.103 16 mm
3 cm faţă de pervazuri din 15 cm faţă de pervazuri
material combustibil şi 10 1 cm faţă de pervazuri din din material combustibil
Plintele de distribuţie din PVC trebuie montate la distanţe cm faţă de pardoseală art material combustibil şi 5 şi 20 cm faţă de
72 180 142 I7/2002 de minim: 5.1.130 cm faţă de pardoseală pardoseală
înglobat în tencuială sau
instalate în golurile
Conductele punte cu izolaţie şi manta din PVC trebuie aparent, indiferent de canalelor de beton. Art
73 181 143 I7/2002 montate: traseu în ţevi de protecţie; 5.1. 132
cel puţin de 2 ori cel puţin de 4 ori cel puţin de 10 ori
Curbarea pe lat a conductelor INTENC se face cu o rază diametrul exterior al diametrul exterior al diametrul exterior al
74 182 144 I7/2002 de curbură egală cu: conductelor; conductelor 5.1.139 conductelor.
În dozele de aparat şi de derivaţie, la conducta punte se minimum 7 cm art
75 183 145 I7/2002 lasă capete de rezervă de: 1 cm 5 cm 5.1.141
(5 -10) % din lungimea
50% din lungimea necesară pentru a evita 20% din lungimea
Pentru cordoanele flexibile pentru instalaţiile electrice necesara pentru a evita solicitarea la tracţiune; necesară pentru a evita
76 184 146 I7/2002 mobile, se prevăd lungimi suplimentare egale cu: solicitarea la tracţiune; art 5.1.156 solicitarea la tracţiune.

se admite condiţionat !!!


Amplasarea aparatelor, echipamentelor şi receptoarelor Muresan Dan recomanda
electrice în locuri în care ar putea fi expuse direct la apă, aceasta varianta ca fiind
77 185 147 I7/2002 ulei, substanţe corozive, căldură sau şocuri mecanice: se admite corecta art 5.2.7 este interzisă art 5.2.7

Page 8
R 2; 5; 6

Întrerupătoarele, comutatoarele, şi butoanele de lumină numai pe conductoarele numai pe conductorul de pe fază sau pe nul, nu are
78 186 148 I7/2002 trebuie montate: de fază; 5.2.15 nul; importanţă.
Întrerupătoarele, comutatoarele şi butoanele de lumină se
montează, faţă de nivelul pardoselii finite, la înălţimea (0,6-1,5) m de la axul 1,5 m de la axul
79 187 149 I7/2002 de: 1m de la axul aparatului; aparatului; art 5.2.15 aparatului.
Întrerupătoarele şi comutatoarele din circuitele electrice
pentru alimentarea lămpilor fluorescente se aleg pentru
80 188 150 I7/2002 un curent nominal de: 06:00:00 minim 10 A 5.2.16 minim 16 A
În clădirile de locuit se prevăd în fiecare încăpere de cel puţin două prize;
81 189 151 I7/2002 locuit: cel puţin o priză; 5.2.18 cel puţin trei prize.
În camerele de copii din creşe, grădiniţe, spitale de copii,
prizele trebuie montate pe pereţi la următoarele înălţimi
82 190 152 I7/2002 măsurate de la axul aparatului la nivelul pardoselii finite: peste 1m peste 1,5 m 5.2.19 peste 2m
Întrerupătoarele, comutatoarele cu carcasă metalică
nelegată la pământ sau conductor de protecţie şi prizele
fără contact de protecţie se instalează în încăperi de
producţie, faţă de elemente metalice în legătură cu cel puţin 1,25 m art
83 191 153 I7/2002 pământul, la o distanţă de: cel puţin 1 m 5.2.26 cel puţin 1,5 m
atât pentru separare cât şi
pentru conectare şi
deconectare sub sarcină numai pentru deconectare
84 192 154 I7/2002 Siguranţele automate cu filet se pot utiliza: numai pentru separare art 5.2.237 sub sarcină
atât pentru separare cât şi
pentru conectare şi
deconectare sub sarcină numai pentru deconectare
85 193 155 I7/2002 Întrerupătoarele automate se pot utiliza: numai pentru separare 5.2.37 sub sarcină
poate fi prevăzut sau nu
trebuie prevăzut cu nu trebuie prevăzut cu cu protecţie de minimă
În cazul folosirii unui întrerupător general automat al protecţie de minimă protecţie de minimă tensiune, în funcţie de
86 194 156 I7/2002 tabloului general de distribuţie, acesta: tensiune tensiune art 5.2.50 opţiunea proiectantului
Distanţa de izolare în aer între părţile sub tensiune
neizolate ale tabloului şi elemente de construcţie (uşi cel puţin 50 mm art
87 195 157 I7/2002 pline, pereţi) trebuie să fie de: 5.2.64 75 mm 100 mm

Page 9
R 2; 5; 6

Tablourile de distribuţie din locuinţe se pot instala astfel


încât înălţimea laturii de sus a tablourilor faţă de 2,5 m Ani Dobos:
88 196 158 I7/2002 pardoseala finită să nu depăşească: 2m 2,3 m art 5.2.67 art5.2.67
Coridorul de acces din faţa sau din spatele unui tablou se
prevede cu o lăţime de cel puţin … măsurată între
punctele cele mai proeminente ale tabloului şi elementele
89 197 159 I7/2002 neelectrice de pe traseu 0,5 m 0, 8 m art 5.2.70 1m
Se prevede accesul pe la ambele capete pe coridoarele din
dreptul tablourilor de distribuţie formate din mai multe
90 198 160 I7/2002 panouri având o lungime mai mare de: 10 m art 5.2.75 3m 5m
Este admisă racordarea prin prize la circuitul de
alimentare a receptoarelor electrice cu putere nominală
91 199 161 I7/2002 până la: 0,5 kW 1 kW 2 kW art 5.2.86
dacă acestea dacă puterea instalată pe
Se admit doze comune pentru circuitele de iluminat funcţionează la aceeaşi fiecare circuit nu
92 200 162 I7/2002 normal, de prize, de comandă şi de semnalizare: tensiune art 5.3.2 întotdeauna depăşeşte 2 kW
La stabilirea numărului de circuite pentru iluminat 3 kW pe un circuit 1 kW pe un circuit 5 kW pe un circuit
normal se va respecta condiţia de a nu se depăşi o putere monofazat şi 8 kW pe un monofazat şi 5 kW pe un monofazat şi 10 kW pe un
93 201 163 I7/2002 totală instalată de: circuit trifazat art 5.3.5 circuit trifazat circuit trifazat
În încăperi cu praf, scame sau fibre combusibile, se aleg
corpuri de iluminat pe suprafaţa cărora temperatura este 200 grade C
94 202 164 I7/2002 de cel mult: 100 grade C 150 grade C art 5.3.19
dispozitiv pentru
Corpurile de iluminat echipate cu lămpi cu descărcări în îmbunătăţirea factorului legătura la un conductor
95 203 165 I7/2002 vapori metalici se prevăd în orice tip de încăpere cu: grătar protector de putere 5.3.25 de protecţie
În locuinţe se prevede câte un circuit de priză separat minimum 2,5 kW art
96 204 166 I7/2002 pentru receptoare cu puteri de: minimum 2 kW 5.3.8 minimum 3 kW
cu contact de protecţie
97 205 167 I7/2002 Prizele cu tensiunea de 230 V sunt întotdeauna: în construcţie capsulată art 5.3.9 în execuţie sub tencuială
Stabilirea numărului de prize monofazate în clădirile de
locuit şi social-culturale se face considerând o putere
98 206 168 I7/2002 instalată pe circuit de: 1 kW 1,5 kW 2 kW art 5.3.8

Page 10
R 2; 5; 6

la borna conectata la
partea filetata a duliei art
99 207 169 I7/2002 Conductorul neutru se leagă la dulia lămpii: la borna din interior la oricare dintre borne 5.3.23
de 5 ori greutatea
Dispozitivele pentru suspendarea corpurilor de iluminat corpului de iluminat, dar de 3 ori greutatea
(cârlige, bolţuri, dibluri, etc) se aleg astfel încât să nu mai puţin de 10 kg art corpului de iluminat
100 208 170 I7/2002 suporte fără deformări: peste 5 kg 5.3.27 utilizat
Se admite alimentarea a mai multe receptoare electrice de
forţă de aceeaşi natură (de ex. motoare) prin acelaşi
circuit prevăzut cu protecţie comună la scurtcircuit, dacă
101 209 171 I7/2002 puterea totală instalată nu depăşeşte: 8 kW 10 kW 15 kW art 5.4.1
de simultaneitatea
numai de sarcinile în sarcinilor în regim
Alegerea caracteristicilor dispozitivelor de protecţie în regim normal de numai de sarcinile de normal şi de pornire art
102 210 172 I7/2002 cazul motoarelor se face ţinându-se seama: funcţionare pornire 5.4.2
de simultaneitatea
numai de sarcinile în sarcinilor în regim
Dimensionarea conductoarelor circuitelor de alimentare regim normal de numai de sarcinile de normal şi de pornire art
103 211 173 I7/2002 în cazul motoarelor se face ţinându-se seama: funcţionare pornire 5.4.2
În cazul consumatorilor racordaţi direct la reţeaua de
joasă tensiune a distribuitorului, pornirea directă a
104 212 174 I7/2002 motoarelor trifazate se admite pentru o putere de până la: 4 kW 5,5 kW art 5.4.5a 7,5 kW
În cazul consumatorilor racordaţi direct la reţeaua de
joasa tensiune a distribuitorului, pornirea directa a
motoarelor monofazate se admite pentru o putere de până
105 213 175 I7/2002 la: 3 kW 4 kW art 5.4.5a 5,5 kW
La consumatori alimentaţi din posturi de transformare 10 % din putere 20 % din puterea 30 % din puterea
proprii , puterea celui mai mare motor care porneşte transformatoarelor din transformatoarelor din transformatoarelor din
106 214 176 I7/2002 direct, determinată prin calcul, nu va depăşi: post post art 5.4.6 post
de regulă, cu dispozitive
numai cu dispozitiv de de protecţie la
protecţie la scurtcircuit, numai cu protecţie la scurtcircuit şi dispozitive
Motoarele electrice alimentate prin circuite separate pentru puteri mai mici de suprasarcini, pentru de protecţie la
107 215 177 I7/2002 trebuie prevăzute pe toate fazele: 5 kW puteri mai mici de 5 kW suprasarcină art 5.4.8

Page 11
R 2; 5; 6

Protecţia motoarelor la suprasarcină nu este obligatorie 1,1 kW


108 216 178 I7/2002 condiţionat pentru puteri ale acestora de până la: 0,6 kW art 5.4.9 2,5 kW
se admite utilizarea în
comun a unui dispozitiv
de protecţie, pentru mai este interzisă utilizarea în
Protecţia la tensiune nulă sau la tensiune minimă, atunci se prevede la fiecare multe motoare, în anumite comun a unui dispozitiv
109 217 179 I7/2002 când este necesară: motor art 5.4.11 condiţii 5.4.11 de protecţie
Rezistenţa de izolaţie a unui circuit cu tensiune nominală mai mare sau egala cu 1 mai mare sau egala cu 2
110 218 180 I7/2002 > 500 V se măsoară în c.c. şi trebuie să aibă o valoare: mai mică de 0,5 MΩ MΩ art 6.9 MΩ
atât între conductoarele
active luate 2 câte 2, cât
Rezistenţa de izolaţie a instalaţiei electrice se măsoară numai între conductoarele numai între fiecare şi între fiecare conductor
111 219 181 I7/2002 întotdeauna: active luate 2 câte 2 conductor activ şi pământ activ şi pământ art 6.9
cca. 0,5 m de elementul cca. 1 m de elementul cca. 2 m de elementul
Rezistenţa de izolaţie a pardoselii se măsoară în cel puţin conductor accesibil în conductor accesibil în conductor accesibil în
112 220 182 I7/2002 trei locuri, dintre care unul aflat la: încăpere încăpere art 6.11 încăpere
Puterea reactivă a bateriei de condensatoare în cazul cel mult 90% din puterea
compensării locale (individuale) la receptoare de putere cel mult 70% din puterea cel mult 80% din puterea de mers în gol a
I7/2002  mare (motor asincron, transformator) trebuie să de mers în gol a de mers în gol a receptorului art 7.1.9 si
si PE 
113 221 183 120/94 compenseze: receptorului receptorului art 4.38
În încăperile cu băi sau cu duşuri este permisă volumul 3 de protecţie Ani
114 222 184 I7/2002 amplasarea dozelor de legături numai în: volumul 1de protecţie volumul 2 de protecţie Dobos art 7.2.7
În volumul 2, în cazul încăperilor cu băi sau duşuri, se
admite montarea receptoarelor numai dacă sunt de clasa
115 223 185 I7/2002 de protecţie: 0 I II art 7.2.8
În volumul 3, în cazul încăperilor cu băi sau duşuri, nu este admisă cu nici o este admisã condiţionat
116 224 186 I7/2002 instalarea prizelor: este totdeauna admisă condiţie 7.2.9
Instalaţiile electrice din clădiri situate în zona litoralului din materiale
117 225 187 I7/2002 se protejează în tuburi: electroizolante 7.3.2 flexibile metalice

Page 12
R 2; 5; 6

valoarea eficace maximă


a tensiunii între faze, care
poate să apară în condiţii
normale de funcţionare în valoarea eficace maximă
orice punct al liniei, într- a tensiunii între faze, care
PE 
Tensiunea maximă de serviciu a liniei electrice de joasă valoarea eficace a un moment oarecare Cap poate să apară în condiţii
118 188 106/03 tensiune, Um, este: tensiunii între faze: II anormale de funcţionare
valoarea secţiunii celei
valorile rotunjite ale mai mari dintre cele două valoarea exactă a
PE 
Secţiunea nominală a unui conductor funie alcătuit din secţiunilor ambele metale (aferente celor două secţiunii conductorului,
119 189 106/03 două metale se exprimă prin: Cap II metale) luată cu 2 zecimale

deschiderea
convenţională, la care
punctele de prindere ale
conductoarelor se găsesc
în acelaşi plan orizontal,
terenul este plan, iar la
distanţa măsurată pe săgeata maximă gabaritul
PE 
Deschiderea nominală între stâlpii LEA j.t. este definită semisuma deschiderilor orizontală între axele a la sol al liniei este cel
120 190 106/03 ca fiind: reale adiacente unui stâlp doi stâlpi minim. Cap II

presiunea dinamică de
bază dată de vânt,
valorile temperaturii
aerului şi coeficienţii de
corecţie a vitezei vântului
zona meteorologică şi şi grosimii stratului de doar greutatea unitară a
PE 
La determinarea încărcărilor normate pentru calculul tipul de amplasament art chiciură Muresan Dan art fasciculului
121 191 106/03 mecanic al LEA de j.t. se ia în considerare: 9 9 (conductoarelor)

produce eforturi mult mai


mici decât cele pe
produce eforturi mult mai conductoare sau stâlpi şi
mari decât cele pe aceste eforturi se pot produce eforturi
PE 
Acţiunea vântului şi chiciurei asupra armăturilor, conductoare sau stâlpi neglija Muresan Dan art comparabile cu cele pe
122 192 106/03 consolelor şi izolatoarelor: art 21 21 stâlpi sau conductoare

Page 13
R 2; 5; 6

La dimensionarea conductoarelor, prin calculul mecanic


al conductoarelor LEA j.t., la diferite ipoteze de
funcţionare, se urmăreşte ca rezistenţele de calcul să nu
PE 
fie depăşite în punctele de prindere ale conductorului în
123 193 106/03 cleme, cu mai mult de: 10.00% 15.00% 5% art 25
PE 
La dimensionarea LEA de joasă tensiune, săgeata ipoteza temperaturii ipoteza încărcării cu
124 194 106/03 maximă a LEA se calculează în: maxime art 26 chiciură art 26 ipoteza vântului maxim

este admisă în zonele de


amplasament I (câmpii,
dealuri, litoralul mării
sau al lacurilor, este admisă pentru lucrări
amplasamente cu de reparaţii, în baza unor
PE 
Pentru construcţia LEA j.t. utilizarea conductoarelor din obstacole mai mici de 10 justificări tehnico-
125 195 106/03 oţel-aluminiu sau aliaje de aluminiu, neizolate: este interzisă m) Liliana art 29 economice

este admisă în zonele de este admisă în zonele de


amplasament I (câmpii, amplasament II
dealuri, litoralul mării (localităţi, cu excepţia
sau al lacurilor, centrelor marilor oraşe,
amplasamente din zone precum şi amplasamente
construite, cu obstacole din zone construite, cu
PE 
Pentru construcţia LEA j.t. utilizarea conductoarelor din mai mici de 10 m) Liliana obstacole mai mari de 10
126 196 106/03 oţel-aluminiu sau aliaje de aluminiu, neizolate: este interzisă art 29 m)
La dimensionare, din considerente mecanice se
PE 
recomandă ca secţiunile minime ale conductoarelor LEA
127 197 106/03 j.t. neizolate, din oţel-aluminiu, să fie: 16 mmp 25 mmp art 31 30 mmp
La dimensionare, din considerente mecanice se
PE 
recomandă ca secţiunile minime ale conductoarelor LEA
128 198 106/03 j.t. neizolate, din aluminiu, să fie: 20 mmp 16 mmp 35 mmp art 31
beton armat,
PE 
prefabricaţi Muresan
129 199 106/03 În LEA j.t. se utilizează de regulă, stâlpi din: Metal art 35, 36 lemn art 35, 51 Dan art 35, 51

Page 14
R 2; 5; 6

La dimensionarea LEA j.t., la determinarea încărcărilor


tuturor stâlpilor, se ia în considerare o încărcare
PE 
suplimentară provenită din greutatea montorului şi a
130 200 106/03 dispozitivelor de montaj, cu valoarea recomandată de: 500 daN 100 daN art 43 250 daN
este permisă numai cu
acordul unităţii care
PE 
Montarea pe stâlpii LEA j.t. a diverselor obiecte ca exploatează linia electrică este permisă
131 201 106/03 panouri, placarde, cabluri, reclame, etc.: este interzisă respectivă necondiţionat
La dimensionarea LEA j.t., dacă încărcările rezultate prin
calcul depăşesc momentul maxim al stâlpului şi se
PE 
montează o ancoră, dimensionarea acesteia se face la
132 202 106/03 încărcări de calcul cu un coeficient de siguranţă de: 2 2,5 art 54 1,5
PE 
Accesoriile LEA j.t. (console, suporturi, armături) se
133 203 106/03 protejează prin: vopsire smălţuire zincare art 36
Distanţa minimă pe verticală de la fasciculul torsadat al
PE 
LEA j.t., montat pe stâlpi, în punctul de săgeată maximă,
134 204 106/03 la sol, trebuie să fie de: 4 m art 64 3m 2,5 m

pereţii trebuie să fie din este interzisă montarea pe


materiale necombustibile pereţii încăperilor în care
PE 
Montarea fasciculelor LEA j.t. pe faţadele clădirilor se va şi rezistenţi din punct de distanţa de la fascicul la au loc procese termice
135 205 106/03 realiza cu respectarea următoarelor: vedere mecanic art 65 sol să fie de minimum 2 m Muresan Dan art 65
PE 
În cazul LEA j.t. cu conductoare neizolate, conductoarele în coronament orizontal în coronament vertical, în întotdeauna în
136 206 106/03 vor fi montate: art 66 cazuri justificate art 66 coronament vertical

Indiferent de tipul coronamentului LEA j.t. sau zona


PE 
meteorologică, distanţa minimă între conductoarele
137 207 106/03 neizolate, în punctele de prindere nu va fi mai mică decât: 0,15 m 0,5 m art 69 2m
La dimensionarea LEA j.t. distanţa minimă pe verticală
de la conductoare, în punctul de săgeată maximă şi
PE 
suprafaţa solului, în zonele cu circulaţie frecventă, trebuie
138 208 106/03 să fie de: 6 m art 71 3m 10 m

Page 15
R 2; 5; 6

La dimensionarea LEA j.t. cu două circuite cu


PE 
conductoare izolate torsadate, distanţa minimă dintre nu este normată Alin
139 209 106/03 fascicule trebuie să fie: 30 cm art 75 50 cm Voicu art 73
La dimensionarea LEA j.t. având un circuit cu
conductoare neizolate şi un circuit cu conductoare izolate
PE 
torsadate, distanţa minimă între cele două circuite trebuie
140 210 106/03 să fie de: 30 cm art 75 nu este normată 50 cm
distanţa pe stâlp între distanţa pe stâlp între circuitul de joasă tensiune
elementele liniei de medie elementele liniei de medie se montează sub circuitul
PE 
La dimensionarea LEA cu stâlpi comuni pentru joasă şi şi joasă tensiune va fi de şi joasă tensiune va fi de de medie tensiune Liliana
141 211 106/03 medie tensiune: minim 3 m minim 1,5 m art 77 art 77
La dimensionarea LEA cu stâlpi comuni pentru joasă şi
medie tensiune, distanţa pe verticală între conductorul
inferior al liniei de medie tensiune, la condiţia de săgeată se stabileşte în funcţie de va fi de minim 1 m,
PE 
maximă, şi conductorul superior al liniei de joasă deschiderea dintre stâlpi nu va fi niciodată mai indiferent de deschiderea
142 212 106/03 tensiune art 79 mică de 1,5 m dintre stâlpi

este permisă dacă este permisă dacă la


troleibuzele sunt dimensionarea stâlpilor
prevăzute cu limitator de se ţine seama şi de
cursă care să reţină încărcările datorate
captatoarele la instalaţiilor de transport
deconectarea accidentală în comun şi distanţele
PE 
Realizarea liniilor aeriene de joasă tensiune pe aceiaşi a acestora de la linia de între circuite sunt cele
143 213 106/03 stâlpi cu instalaţii pentru transportul în comun: contact art 82 este interzisă reglementate art 82
deschiderea nu va depăşi
80% din valoarea
PE 
La dimensionarea liniilor electrice de joasă tensiune, se realizarea unor fundaţii deschiderii calculate art interzicerea înnădirii
144 214 106/03 are în vedere ca măsură de siguranţă: speciale 84 conductoarelor art 84
La dimensionarea LEA j.t. traversarea cu linia peste căi se face cu respectarea
PE 
ferate în zona staţiilor, depourilor de locomotive, a unei distanţe minime pe se admite în condiţii de
145 215 106/03 atelierelor de material rulant: verticală de 7 m nu se admite art 89 siguranţă mărită

Page 16
R 2; 5; 6

în zona de protecţie
numai cu acordul unităţii
care administrează
La dimensionarea LEA j.t. la traversările şi apropierile drumul şi luarea
PE 
faţă de drumurile situate în afara localităţilor, stâlpii LEA în zona de protecţie a în afara zonei de protecţie măsurilor stabilite de
146 216 106/03 j.t. se amplasează: drumului, necondiţionat a drumului art 94 comun acord art 94
La dimensionarea LEA j.t., la traversările şi apropierile
faţă de drumurile situate în interiorul localităţilor (urbane
PE 
sau rurale), stâlpii LEA j.t. se amplasează la o distanţă
147 217 106/03 minimă de bordură de: 0,2 m art 95 0,1 m nu este normată
se va prevedea
linia cu tensiune mai mică deconectarea automată la armăturile metalice ale
LEA de joasă tensiune pe stâlpi comuni cu medie se va monta deasupra puneri simple la pământ tuturor stâlpilor se vor
PE 
tensiune se realizează cu respectarea unor prevederi cum liniei cu tensiune mai ale liniei de medie lega la conductorul de nul
148 218 106/03 ar fi: mare tensiune art 98 art 98
este permisă dacă
Traversarea LEA de joasă tensiune peste construcţii în distanţa minimă pe
care se prelucrează sau depozitează substanţe verticală între LEA şi este permisă condiţionat,
PE 
combustibile, inflamabile sau cu pericol de incendiu construcţie este de minim în funcţie de tipul
149 219 106/03 (explozie): 2m construcţiei este interzisă art 105

este permisă condiţionat


(doar în “cazurile
obligate” în care nu se
poate respecta distanţa
este interzisă la o minimă, cu tratarea de
Apropierea axului LEA de joasă tensiune de construcţii distanţa mai mică de 1,5 comun acord între
în care se prelucrează sau depozitează substanţe ori înălţimea deasupra unităţile care
PE 
combustibile, inflamabile sau cu pericol de incendiu solului a celui mai înalt administrează linia şi
150 220 106/03 (explozie): stâlp din zonă art 105 construcţia) art 105 este interzisă
se face cu LEA cu se face respectându-se
PE 
Traversarea liniilor de contact pentru tramvai sau conductoare izolate condiţiile de “siguranţă
151 221 106/03 troleibuz de către LEA de joasă tensiune: torsadate art 110 este interzisă mărită” art 110

Page 17
R 2; 5; 6

respectând o distanţă pe
respectând o distanţă pe orizontală de minim 1 m
verticală de minim 2 m, între un stâlp al LEA şi
PE 
Apropierea LEA de joasă tensiune faţă de clădiri se măsurată la săgeată sau în funcţie de categoria de orice parte a unei clădiri
152 222 106/03 realizează: deviaţie maximă pericol a clădirii art 117 Muresan Dan art 117

este admisă condiţionat


(cu condiţia ca între
fasciculul şi peretele
Montarea fasciculelor de conductoare izolate torsadate combustibil se interpune
PE 
ale LEA j.t. pe elemente de clădire din materiale un material
153 223 106/03 combustibile: este întotdeauna interzisă incombustibil) art 119 este admisă necondiţionat
La traversarea şi apropierea LEA j.t. cu conductoare
PE 
neizolate faţă de poduri, baraje, diguri, trebuie respectată
154 224 106/03 o distanţă minimă de: 1m 0,3 m 2 m art 121
PE 
Construirea LEA j.t. peste ape curgătoare, lacuri sau este permisă condiţionat
155 225 106/03 canale navigabile sau în zona de protecţie a acestora: este întotdeauna interzisă art 123 este întotdeauna permisă
Valoarea rezistenţei de dispersie a prizei de pământ
naturale pentru o instalaţie de paratrăsnete, în cazul în
care priza de pământ se execută separat faţă de prizele de
NTE 
pământ pentru instalaţiile electrice, trebuie să fie cel
1 1  001/03 mult: 5 Ω art 12.5.3 10 Ω 15 Ω
Valoarea rezistenţei de dispersie a prizei de pământ
artificiale pentru o instalaţie de paratrăsnete, în cazul în
care priza de pământ se execută separat faţă de prizele de
NTE 
pământ pentru instalaţiile electrice, trebuie să fie cel
2 2  001/03 mult: 5Ω 10 Ω art 12.5.3 15 Ω
Staţiile de transformare exterioare amplasate în zone
NTE 
poluate (niveluri de poluare III şi IV) se realizează în
3 3  001/03 sistem construcţii de tip: înalt Semiînalt art 13.6 Jos Ani Dobos:art 13.6
Normativul privind alegerea izolaţiei, coordonarea instalaţiilor electrice instalaţiilor electrice cu
NTE 
izolaţiei şi protecţia instalaţiilor electroenergetice de c.a. pentru tracţiunea instalaţiilor electrice din tensiunea nominală mai
4 4  001/03 împotriva supratensiunilor se aplică: electrică medii explozive mare de 1000V art 2.1

Page 18
R 2; 5; 6

tensiunea nominală de
Pentru echipamentele cu tensiunea cea mai ridicată mai tensiunea nominală de ţinere de scurtă durată la tensiunea nominală de
NTE 
mică sau egală cu 245 kV, nivelul nominal de izolaţie se ţinere la impuls de trăsnet frecvenţă industrială art ţinere la impuls de
5 5  001/03 defineşte prin: art 3.22.a 3.22 a comutaţie
Pentru echipamentele cu tensiunea cea mai ridicată mai tensiunea nominală de tensiunea nominală de tensiunea nominală de
NTE 
mare decât 245 kV, nivelul nominal de izolaţie se ţinere la impuls de trăsnet ţinere de scurtă durată la ţinere la impuls de
6 6  001/03 defineşte prin: art 3.22.b frecvenţă industrială comutaţie art 3.22. b
În zonele cu circulaţie redusă, valoarea intensităţii
NTE 
câmpului electric la 1,8m de suprafaţa solului nu trebuie
7 7  001/03 să depăşească: 12,5 kV/m art 5.1.3.5 b 30 kV/m 20 kV/m
Coordonarea izolaţiei echipamentelor din reţelele oricare dintre cele două
NTE 
electrice având tensiunea cea mai ridicată 1 kV ≤ Us ≤ metoda convenţională art metode prezentate la
8 8  001/03 245 kV se face utilizând: 5.2.1.a metoda statistică variantele a) şi b)
Coordonarea izolaţiei echipamentelor din reţelele oricare dintre metoda
NTE 
electrice având tensiunea cea mai ridicată Us > 245 kV se doar metoda convenţională sau metoda
9 9  001/03 face utilizând: convenţională doar metoda statistică statică art 5.2.1.b
NTE 
La LEA 110 kV cu stâlpi sub 40 m unghiul de protecţie
10 10  001/03 va fi, pe toată lungimea liniei, de maxim: 30° art 6.1.3 45° 60°
În cazul stâlpilor speciali de 110 kV mai înalţi de 40 m,
NTE 
rezistenţa prizei de pământ măsurată la 50 Hz, nu trebuie
11 11  001/03 să depăşească valoarea de: 10 Ω 5 Ω art 6.2.6 b 4Ω
Protecţia posturilor de transformare de 3-35 kV cu intrare descărcătoare cu
aeriană, împotriva loviturilor directe de trăsnet şi rezistenţă variabilă pe
NTE 
împotriva undelor de supratensiune de trăsnet care se bază de oxizi metalici art
12 12  001/03 propagă pe LEA se realizează cu: 7.2.7 descărcătoare cu coarne paratrăsnete
Normativul de încercări şi măsurători pentru sistemele de
protecţii, comandă-control şi automatizări din partea
NTE 
electrică a centralelor şi staţiilor se aplică instalaţiilor cu tensiune până la 400 cu tensiune până la 220 cu tensiune până la 750
  13 002/03 aferente staţiilor electrice: kVart 1 kV kV
Verificările asupra sistemelor de protecţii, comandă-
NTE 
control şi automatizări aferente părţii electrice a la punerea în uncţiune în timpul exploatăriiart
  14 002/03 centralelor şi staţiilor, trebuie efectuat: numai în caz de avarie (PIF) rt 6 a 6b

Page 19
R 2; 5; 6

Rezistenţa de izolaţie pentru circuitele de curent, de


NTE 
măsură şi de protecţie ale instalaţiilor de automatizare din egală sau mai mare decât mai mare decât 2 MΩ
  15 002/03 partea electrică a centralelor şi staţiilor trebuie să fie: 2 MΩ ab V egală cu 2 MΩ
Măsurarea rezistenţei de izolaţie pentru circuitele de
curent, de măsură şi de protecţie ale instalaţiilor de a circuitelor primare ale a circuitelor independente între circuitele
NTE 
automatizare din partea electrică a centralelor şi staţiilor transformatoarelor de (nelegate galvanic) între independente şi pământ
  16 002/03 se referă la măsurarea rezistenţei de izolaţie curent ele cap V pct 3 cap V pct 3

verificarea corectitudinii
marcajelor pentru
verificarea panouri, dulapuri,
Verificările preliminare comune ale instalaţiilor de corespondenţei între echipamente, şiruri de
NTE 
automatizări din partea electrică a centralelor şi staţiilor datele din proiect şi cele cleme ale instalaţiei
  17 002/03 se referă la: ale instalaţiei cap V pct 1 verificări funcţionale verificate cap V pct 1

nu trebuie să fie mai mare trebuie să fie egală


În cazul protecţiilor prin relee în centrale şi staţii, pentru nu trebuie să fie mai mică decât valoarea indicată obligatoriu cu valoarea
NTE 
releele / funcţiile minimale, valoarea coeficientului decât valoarea indicată de fabrica constructoare indicată de fabrica
  18 002/03 (raportului) de revenire: de fabrica constructoare art 1.1.2 probe constructoare
În cazul protecţiei/ funcţiei diferenţiale a barelor
NTE 
colectoare din centrale şi staţii, la verificarea în regim de să fie mai mare decât să corespundă curentului să fie mai mică decât
  19 002/03 sarcină, valoarea curenţilor pe fiecare fază trebuie: curentul de sarcină de sarcină art 1.16 probe curentul de sarcină

nu trebuie să fie mai mică trebuie să fie egală


În cazul protecţiilor prin relee în centrale şi staţii, pentru decât valoarea indicată obligatoriu cu valoarea nu trebuie să fie mai mare
NTE 
releele/ funcţiile maximale, valoarea coeficientului de fabrica constructoare indicată de fabrica decât valoarea indicată
  20 002/03 (raportului) de revenire: art 1.1.2 probe constructoare de fabrica constructoare
este obligatorie numai
Dimensionarea sau verificarea în condiţiile curenţilor de este obligatorie, pentru liniile cu tensiune
PE 
scurtcircuit a liniilor electrice aeriene cu tensiunea nu este obligatorie; art indiferent de tensiunea nominală mai mare de 20
56 53 103/92 nominală mai mică de 110 kV: 1.4 nominală a liniei; kV.
Nu este obligatorie dimensionarea sau verificarea în
PE 
condiţiile curenţilor de scurtcircuit a circuitelor electrice dacă sunt prevăzute cu dacă sunt prevăzute cu dacă sunt prevăzute cu
57 54 103/92 cu tensiune nominală până la 1 kV inclusiv: întreruptoare automate; întreruptoare manuale; siguranţe fuzibile art 1.4

Page 20
R 2; 5; 6

Verificarea liniilor electrice aeriene cu tensiunea


PE 
nominală de 110 kV sau mai mare se verifică, în de regulă, numai la de regulă, numai la întotdeauna la efectele
58 55 103/92 condiţiile curenţilor de scurtcircuit: efectele dinamice; art 1.5 efectele termice; termice şi dinamice.
supracurentul rezultat în supracurentul rezultat
urma unei conectări dintr-un scurtcircuit
PE 
curentul nominal incorecte într-un circuit datorat unui defect
59 56 103/92 Curentul de scurtcircuit reprezintă: admisibil electric art 3.4 Liliana art 3.4
La calculul curenţilor de scurtcircuit, impedanţa se are în vedere numai
PE 
consumatorilor racordaţi în paralel cu calea de se recomandă să se ţină pentru consumatori cu
60 57 103/92 scurtcircuit: de regulă, se neglijează; seama de ea; art 4.2 puteri peste 10 MW.
natura defectului practic
posibil care conduce la
PE 
Pentru un element de instalaţie care se dimensionează sau scurtcircuitul trifazat fără scurtcircuitul trifazat cu solicitarea cea mai mare
61 58 103/92 se verifică în condiţii de scurtcircuit se ia în considerare: punere la pământ; punere la pământ; a elementului art 4.3
La dimensionarea sau verificarea liniilor electrice aeriene rezistenţei echivalente a rezistenţei echivalente la
PE 
pentru defecte cu punere la pământ, se recomandă luarea instalaţiei de legare la locul de defect art 4.8
62 59 103/92 în considerare a: pământ rezistenţei arcului electric (precizare)
Pentru dimensionarea sau verificarea diferitelor elemente valoarea la vârf a
PE 
la efectele mecanice ale curentului de scurtcircuit, se ia în curentul de scurtcircuit curentului de scurtcircuit
63 60 103/92 considerare: curentul dinamic nominal termic echivalent art 5.1
La determinarea valorii de vârf a curentului de de prezenţa aparatelor de temperatura de factorul pentru
PE 
scurtcircuit şi a curentului de scurtcircuit termic limitatoare de curent art conductorului la începutul calculul valorii de vârf a
64 61 103/92 echivalent de 1 s, se recomandă să se ţină seama: 5.4 scurtcircuitului curentului de scurtcircuit
Verificarea aparatelor electrice la solicitări mecanice în
PE 
cazul curenţilor de scurtcircuit se face luându-se în scurtcircuitul bifazat cu scurtcircuitul trifazat art
65 62 103/92 considerare, de regula: scurtcircuitul monofazat punere la pământ 5.1

Verificarea aparatelor electrice la solicitări mecanice în valoarea de vârf a


PE 
cazul curenţilor de scurtcircuit se face verificând ………. curentului de scurtcircuit curentul de scurtcircuit curentul de scurtcircuit
66 63 103/92 ….în raport cu curentul dinamic nominal al aparatului: (kAmax) art 5.1 permanent (kA) simetric iniţial (kA)

Page 21
R 2; 5; 6

direct proporţional cu direct proporţional cu


partea reală a impedanţei partea imaginară a
căii de scurtcircuit între impedanţei căii de
PE 
Factorul pentru calculul valorii de vârf a curentului de sursã şi defect Liliana art scurtcircuit între sursã şi direct proporţional cu
67 64 103/92 scurtcircuit este: 5.2 si fig 2 defect durata defectului
PE 
Din punct de vedere al solicitărilor la scurtcircuit, solicitări
68 65 103/92 conductoarele rigide (bare, profile) se verifică la: solicitări mecanice art 5.6 efecte termice electromagnetice
PE 
Din punct de vedere al solicitărilor la scurtcircuit, la solicitări la solicitări mecanice
69 66 103/92 cablurile electrice se verifică la: electromagnetice Liliana art 5.8 la efectele termice
la solicitări mecanice în
PE 
Izolatoarele din centralele şi staţiile electrice se verifică la solicitări condiţiile de scurtcircuit
70 67 103/92 la: electromagnetice Liliana art 5.9 arcul electric
Armăturile, clemele, piesele de fixare ale conductoarelor nu trebuie verificate la
PE 
din centralele şi staţiile electrice în condiţii de se verifică la solicitări se verifică la solicitări solicitări în condiţii de
71 68 103/92 scurtcircuit: mecanice art 5.10 termice art 5.10 scurtcircuit
PE 
La verificarea stabilităţii termice a conductorului de oţel-
72 69 103/92 aluminiu se ia în considerare secţiunea: totală (echivalentă); părţii de aluminiu; art 6.6 părţii de oţel
PE 
Armăturile, clemele, piesele de fixare ale conductoarelor solicitări solicitări mecanice şi
73 70 103/92 din centralele şi instalaţii electrice se verifică la: arc electric electromagnetice termice art 5.10

375°C – 400°C, în funcţie


de materialul de izolare,
respectiv materialul valorile limită admise de
PE 
Temperaturile maxime de scurtă durată ale mantalei exterioare şi de normele producătorului 375°C – 400°C, în funcţie
74 71 103/92 componentelor cablurilor nu trebuie să depăşească: umplutură art 6.14 de durata
PE 
Buletinele de fabrică şi de la punerea în funcţiune pentru
  72 116/94 echipamente şi instalaţii electrice de MT sunt valabile: 1 an art 1.2.9 6 luni 2 ani
Măsurătorile privind starea izolaţiei la transformatoare se
PE 
execută la o temperatură a izolaţiei care să nu fie mai
  73 116/94 mică de: 10º C art 1.3.12 5º C 15º C
Valoarea minimă de control a rezistenţei de izolaţie
PE 
pentru barele colectoare de medie tensiune este de: {!!!!
  74 116/94 1000 MΩ art 13.1} 100 MΩ 500 MΩ 1 MΩ

Page 22
R 2; 5; 6

În cazul bateriilor de acumulatoare, la măsurarea tensiunii


PE 
la bornele elementelor, tensiunea nominală de control pe
  75 116/94 element se consideră: 1,5 V 1V 2 V art 19.5
PE 
În staţiile cu personal permanent, controlul nivelului o dată în 24 de ore art
  76 116/94 electrolitului la bateriile de acumulatoare se efectuează: 19.6 o dată pe lună o dată pe săptămână
PE 
În staţiile fără personal permanent, controlul nivelului
  77 116/94 electrolitului la bateriile de acumulatoare se efectuează: o dată pe săptămână de două ori pe lună o dată pe lună art 19.6
PE 
Rezistenţa de izolaţie la maşini (generatoare şi mai mare decât 1 MΩ
  78 116/94 compensatoare sincrone) cu Un≤1000 V trebuie să fie: mai mică decât 1 MΩ art 2.2 egală cu 1 MΩ
În cazul instalaţiilor de înaltă tensiune (centrale, staţii,
PE 
stâlpi LEA, PT), măsurarea rezistenţei de dispersie se
  79 116/94 face periodic, o dată la: 1 an 5 ani art 20.1 2 ani
PE 
La măsurarea tensiunilor de atingere şi de pas se va
  80 116/94 simula omul cu o rezistenţă de: 3000 Ω art 20.5 2500 Ω 2000 Ω
Rezistenţa de izolaţie a lagărului (în cazul lagărelor 50% din valoarea
PE 
izolate), la motoarele de curent alternativ, nu trebuie să valoarea măsurată la măsurată la ultima PIF 30% din valoarea
  81 116/94 fie mai mică decât: ultima PIF art 3.2 măsurată la ultima PIF
Valoarea minimă a rezistenţei de izolaţie a
PE 
transformatoarelor şi autotransformatoarelor de putere la 2 MΩ Liliana art 5.2(5)
  82 116/94 20º C este de: 1 MΩ 1,5 MΩ pg 45
În cazul încercărilor şi măsurătorilor efectuate la
transformatoarele de tensiune din exploatare, în lipsa
unor valori de referinţă iniţiale, rezistenţa de izolaţie a
PE 
înfăşurării de înaltă tensiune trebuie să fie mai mare 2000 MΩ Liliana art 7.2
  83 116/94 decât: pg 83 1000 MΩ 1500 MΩ
În cazul încercărilor şi măsurătorilor efectuate la
transformatoarele de tensiune din exploatare, în lipsa
unor valori de referinţă iniţiale, rezistenţa de izolaţie a
PE 
înfăşurării de joasă tensiune trebuie să fie mai mare 50 MΩ Liliana art7.2 pg
  84 116/94 decât: 150 MΩ 100 MΩ 83

Page 23
R 2; 5; 6

cel mai scurt timp între


începutul unui curent de suma dintre timpul cel
scurtcircuit şi prima mai scurt de acţionare al
separare a contactelor protecţiei şi cel mai scurt
PE 
unui pol al aparatului de timp de deschidere al timpul cel mai scurt de
75 85 134/95 Timpul minim de deconectare reprezintă: deconectare art 2.29 întreruptorului art 2.29 acţionare al protecţiei
componentei simetrice de
PE 
Scurtcircuitul departe de generator reprezintă un c.a. rămâne practic componentei simetrice de componentei simetrice de
76 86 134/95 scurtcircuit în timpul căruia valoarea: constantă art 2.24 c.a. scade c.a. se dublează

valorile componentei
alternative a curentului
de scurtcircuit la timpul
zero, în regim permanent,
PE 
În cazul unui scurtcircuit aproape de generator trebuie precum şi la timpul de valoarea componentei curentul de şoc Liana art
77 87 134/95 determinate: rupere art 3.1 pct II simetrice de c.a. 3.1 pct II
In calculul curenţilor de scurtcircuit, valorile
PE 
impedanţelor directă şi inversă diferă esenţial numai în cuptoarelor electrice cu
78 88 134/95 cazul: arc maşinilor rotative art 3.2 transformatoarelor
Toate elementele reţelei care intervin în calculul
PE 
curenţilor de scurtcircuit se introduc în schema de calcul
79 89 134/95 prin: impedanţele lor art 3.2 rezistenţele lor reactanţele lor
PE 
În cazul exprimării în unităţi relative, toate impedanţele aceeaşi impedanţă de la aceeaşi putere de bază
80 90 134/95 trebuie raportate la: bază art 3.2 acelaşi curent şi tensiune de bază
În reţelele electrice aeriene de înaltă tensiune, pentru
PE 
calculul curenţilor de scurtcircuit, în toate schemele se rezistenţele reţelelor reactanţele capacitive ale
81 91 134/95 neglijează: Liana art 1.5 reactanţele reţelelor reţelelor
PE 
Pentru calculul curenţilor de scurtcircuit, susceptanţa în schemele de secvenţă în schemele de secvenţă în schemele de secvenţă
82 92 134/95 capacitivă a liniilor se neglijează: homopolară; directă; inversă;

Page 24
R 2; 5; 6

valoarea medie a
curentului de scurtcircuit
valoarea efectivă a dintre momentul
curentului de scurtcircuit producerii
care rămâne după curentul de scurtcircuit în scurtcircuitului şi
PE 
trecerea fenomenelor momentul funcţionării momentul funcţionării
83 93 134/95 Curentul permanent de scurtcircuit reprezintă: tranzitorii; art 2.14 protecţiei protecţiei
în momentul
PE 
Reactanţa supratranzitorie longitudinală a maşinii cu 5s înaintea scurtcircuitului Pandele cu 10 s după producerea
84 94 134/95 sincrone este reactanţa calculată: scurtcircuitului Catalin art 2.28 scurtcircuitului
are o valoare practic
În cazul producerii unui scurtcircuit departe de generator constantă pe toată durata are o amplitudine
PE 
componenta periodică alternativă a curentului de scurtcircuitului art 3.1 pct are o valoare ce variază variabilă numai în prima
85 95 134/95 scurtcircuit: I în timp parte a scurtcircuitului

componenta periodică
alternativă a curentului
de scurtcircuit are o
componenta periodică componenta periodică valoare practic constantă
alternativă a curentului alternativă a curentului pe durata scurtcircuitului
de scurtcircuit are o de scurtcircuit are o numai dacă generatorul
PE 
valoare practic constantă valoare ce variază în nu are reglaj automat de
86 96 134/95 În cazul unui scurtcircuit aproape de generator: pe durata scurtcircuitului; timp; art 3.1 pct II tensiune.
valoarea componentei valoarea componentei
simetrice de c.a. a alternative a curentului valoarea de vârf a
PE 
În cazul unui scurtcircuit departe de generator, de regulă curentului de scurtcircuit de scurtcircuit la timpul curentului de scurtcircuit
87 97 134/95 prezintă interes: art 3.1 zero art 3.1 art 3.1
calculul curenţilor de calculul curenţilor de
PE 
scurtcircuit simetrici art scurtcircuit nesimetrici
88 98 134/95 Cu ajutorul metodei componentelor simetrice se face: 3.2 art 3.2 calculul tensiunii reţelei
Schema pentru calculul curenţilor de scurtcircuit, dacă se doar în cazul
PE 
aplică teoria componentelor simetrice în cazul pentru toate cele trei numai pentru o fază, în scurtcircuitelor simetrice,
89 99 134/95 scurtcircuitelor simetrice şi nesimetrice, se întocmeşte: faze, în ambele cazuri ambele cazuri art 3.2 numai pentru o fază

Page 25
R 2; 5; 6

impedanţele în ohmi se
impedanţele în ohmi şi în impedanţele în ohmi şi în modifică dar impedanţele
PE 
Dacă se calculează curenţii de scurtcircuit în puncte cu unităţi relative se unităţi relative nu se în unităţi relative nu se
90 100 134/95 tensiuni diferite: modifică modifică modifică art 3.2
se admite egalitatea lor în
se admite egalitatea lor în cazul unui scurtcircuit
PE 
În calculul curenţilor de scurtcircuit, pentru valorile se admite întotdeauna cazul unui scurtcircuit departe de generator; art
91 101 134/95 impedanţelor directă şi inversă: egalitatea lor aproape de generator; 3.2
În calculul curenţilor de scurtcircuit, în cazul schemelor fiecare impedanţă la toate impedanţele la toate impedanţele la
PE 
cu mai multe trepte de tensiune, cuplate prin treapta de tensiune aceeaşi treaptă de tensiunea la care are loc
92 102 134/95 transformatoare, impedanţele pot fi raportate: corespunzătoare; tensiune defectul art 3.2
3% pentru instalaţii de
3% pentru instalaţii de iluminat si 5% pentru 5% pentru instalaţii de
Căderea de tensiune în raport cu tensiunea de utilizare a iluminat si pentru instalaţiile altor iluminat si 10% pentru
cablurilor nu trebuie sa depăşească, în cazul alimentarii instalaţiile altor receptoare (forta, etc instalaţiile altor
286 286 I7/02 directe din reţeaua de joasa tensiune a distribuitorului: receptoare (forta, etc) art 5.1.18 receptoare (forta, etc)
8% pentru instalaţiile de
Căderea de tensiune în raport cu tensiunea de utilizare a iluminat şi 10% pentru 3% pentru instalaţiile de 5% pentru instalaţiile de
cablurilor nu trebuie să depăşească, în cazul alimentării instalaţiile altor iluminat şi 5% pentru iluminat şi 10% pentru
de la posturi de transformare de abonat sau din centrale receptoare (forţă, etc.). instalaţiile altor instalaţiile altor
297 297 I7/02 proprii: Art 5.1.19 receptoare (forţă, etc.). receptoare (forţă, etc.).
Căderea de tensiune în raport cu tensiunea nominală de
utilizare, în instalaţiile de iluminat alimentate direct din
NTE 
reţeaua de joasă tensiune a operatorului de distribuţie, nu 1 % din tensiunea 2 % din tensiunea 3 % din tensiunea
311 311 007/08 trebuie să depăşească: nominală nominală nominală art 5.1.18
Căderea de tensiune în raport cu tensiunea nominală de
NTE 
utilizare, în instalaţiile de iluminat alimentate din posturi 1 % din tensiunea 4 % din tensiunea 8 % din tensiunea
312 312 007/08 de transformare de abonat, nu trebuie să depăşească: nominală nominală nominală art 5.1.19
NTE 
110 kV, numai în terenuri
226 226 003/04 Conductoarele izolate pot fi utilizate la liniile de: 110 kV silvice medie tensiune art 26
Din considerente mecanice, conductoarele funie din
NTE 
aluminiu-oţel, aliaje de aluminiu-oţel şi aliaje de aluminiu
227 227 003/04 ale LEA vor avea următoarele secţiuni minime: 16 mmp 25 mmp art 28 35 mmp

Page 26
R 2; 5; 6

NTE 
Din considerente mecanice, conductoarele funie de oţel
228 228 003/04 vor avea următoarele secţiuni minime: 25 mmp 20 mmp 16 mmp art 28
Sârmele de oţel utilizate la realizarea conductoarelor se protejează împotriva se protejează împotriva
NTE 
funie de oţel şi a inimii de oţel a conductoarelor aluminiu coroziunii prin zincare coroziunii cu grund nu se protejează
229 229 003/04 – oţel: clasa 2-a art 30 epoxidic împotriva coroziunii
NTE 
Folosirea armăturilor de protecţie împotriva arcului
230 230 003/04 electric este obligatorie la LEA cu tensiuni nominale de: 20 kV 110 kV 220 si 400 kV art 37

NTE 
Folosirea armăturilor de protecţie împotriva arcului
231 231 003/04 electric este obligatorie la LEA cu tensiunea nominală de: 110 kV 220 kV art 37 400 kV art 37
În cazul izolatoarelor străpungibile, numărul de izolatoare
NTE 
dintr-un lanţ, determinate pe baza tensiunilor nominale
232 232 003/04 de ţinere se măreşte cu: 5.00% 10% art 38 15.00%
La LEA de 110 kV, numărul de izolatoare din lanţurile de mai mare cu o unitate
NTE 
întindere, formate din elemente tip capa -tija, se decât la lanţurile de mai mic cu o unitate decât egal cu cel de la lanţurile
233 233 003/04 consideră: susţinere art 39 la lanţurile de susţinere de susţinere
din considerente pentru un grad mărit de
mecanice, este mai mic siguranţă, este mai mare
NTE 
Pentru stâlpii înalţi, la marile traversări, nivelul de este acelaşi ca la stâlpii decât la stâlpii de decât la stâlpii de
234 234 003/04 izolaţie: de întindere întindere întindere art 41
În cazul lanţurilor multiple de întindere, verificarea
elementelor de izolatoare şi a clemelor şi armăturilor prin ruperea unui element prin ruperea câte unui prin ruperea a două
NTE 
componente, la gruparea specială de încărcări (regim de de izolator dintr-o element de izolator din elemente de izolator
235 235 003/04 avarie) se face: ramură; art 44 două ramuri; dintr-o ramură
NTE 
Cleme cu eliberarea conductorului, respectiv cleme sau stâlpi de susţinere de tip stâlpi de susţinere de tip
236 236 003/04 legături cu tracţiune limitată se folosesc la: stâlpi de întindere întărit normal art 57a
NTE 
Cleme sau legături cu reţinerea conductorului se folosesc stâlpi de susţinere de tip stâlpi de susţinere de tip
237 237 003/04 la: stâlpi de întindere întărit Liliana art 57a normal
pot avea tensiuni diferite
NTE 
trebuie să aibă toate pot avea tensiuni diferite cu maximum 10% între
238 238 003/04 În cazul echipării stâlpilor cu mai multe circuite acestea: aceeaşi tensiune art 57c ele
în mod curent pe linii pentru fixarea
NTE 
pentru susţinerea conductoarelor prin nu se folosesc la
239 239 003/04 Stâlpii de susţinere se folosesc: conductoarelor art 57a întindere construcţia reţelelor

Page 27
R 2; 5; 6

remedierea temporară a fixarea conductoarelor


NTE 
unor porţiuni de linii prin întindere la capetele se folosesc numai ca
240 240 003/04 Stâlpii terminali se folosesc la: avariate liniei art 57c stâlpi de colţ
se folosesc pentru
se folosesc pe perioada remedierea temporară a
NTE 
normală a funcţionare a nu se folosesc la liniile unor porţiuni de linii
241 241 003/04 Stâlpii de intervenţie: liniei electrice electrice aeriene avariate art 57d
fixarea conductoarelor,
fixarea conductoarelor, prin întindere, ca puncte
NTE 
prin întindere, la capetele de sprijin, in lungul liniei pentru susţinerea
242 242 003/04 Stâlpii de întindere sunt utilizaţi pentru: liniei art 57b conductoarelor
NTE 
La dimensionarea stâlpilor se admite o depăşire a
243 243 003/04 rezistenţelor de calcul cu maximum : 10.00% 5.00% 3% art 58
NTE 
numai în regim normal în regim normal şi de
244 244 003/04 Stâlpii de intervenţie se dimensionează: art 59 numai în regim de avarie avarie
ruperea conductoarelor în ruperea conductoarelor în
condiţiile unui vânt condiţiile de vânt în ruperea conductoarelor în
perpendicular pe linie, lungul liniei, simultan cu condiţiile de vânt în
NTE 
Pentru dimensionarea stâlpilor în regim de avarie se simultan cu depunere de depunere de chiciură art lungul liniei, fără
245 245 003/04 consideră, ca ipoteză de calcul: chiciură art 73 73 depunere de chiciură;
în condiţiile montării
numai a circuitelor de pe în condiţiile montării nu se fac verificări la
NTE 
La stâlpii terminali cu mai multe circuite, verificările se o singură parte a circuitelor de pe ambele stâlpii terminali cu mai
246 246 003/04 fac: stâlpului tabel 17 nota 3 părţi ale stâlpului multe circuite
numai în cazul stâlpilor
NTE 
Stâlpii şi accesoriile din beton se prevăd cu dispozitive de pe care este montat numai în cazul stâlpilor
247 247 003/04 legare la pământ a părţilor metalice: în mod obligatoriu art 99 aparataj speciali
NTE 
La liniile electrice aeriene de medie tensiune se pot
248 248 003/04 utiliza stâlpi de lemn din: Conifere art 104 foioase tari at 104 alte specii
cu substanţe speciale în
NTE 
Stâlpii de lemn folosiţi la executarea liniilor electrice instalaţii industriale de
249 249 003/04 aeriene trebuie să fie impregnaţi: cu răşini cu grunduri de exterior specialitate art 105
NTE 
Stâlpii de lemn folosiţi la executarea liniilor electrice în pământ prin fundaţii în pământ prin batere cu
250 250 003/04 aeriene se montează: în alveolă de beton burate art 112 vibraţii

Page 28
R 2; 5; 6

NTE 
la fiecare stâlp de
251 251 003/04 La LEA conductoarele de protecţie se leagă la pământ: întindere la fiecare stâlp special la fiecare stâlp art 120
toţi stâlpii LEA din zonele toţi stâlpii speciali ai LEA toţi stâlpii cu aparataj ai
NTE 
Se prevăd prize artificiale de pământ pentru dirijarea cu circulaţie frecventă; din zonele cu circulaţie LEA din zonele cu
252 252 003/04 potenţialelor la: art 125 redusă; circulaţie redusă; art 125

ne se face fiind inclusă


NTE 
La executarea liniilor, verificarea valorilor rezistenţelor ne se face fiind constructiv în conductorul se face conform normelor
253 253 003/04 de dispersie ale prizelor de pământ se face: constructivă de nul al reţelei specifice art 126
se face în cazul trecerii în cazul folosirii
LEA prin zone plane conductoarelor de
NTE 
Montarea de dispozitive antivibratore pe conductoarele deschise, cu deschideri de protecţie cu fibră optică nu sunt necesare la
254 254 003/04 active şi de protecţie ale LEA: peste 120 m art 128 a înglobată art 128 c executarea de LEA
coincide cu zona de
NTE 
Pentru o linie electrică aeriană culoarul de trecere (de este diferit de zona de este diferit de zona de siguranţă şi cu zona de
255 255 003/04 funcţionare): protecţie a liniei siguranţă a liniei protecţie ale liniei art 134
staţie de conexiuni de
medie tensiune, destinată staţie de transformare
alimentării unor posturi 110kV/20 kV sau staţie de
PE 
de transformare art 1.2.2 conexiuni şi transformare post de transformare
256 256 101/85 Punctul de alimentare este l) de 100 kV/20kV 20/0,4 kV
PE 
257 257 101/85 Postul de transformare aerian are: celule de 20 kV stâlpi de beton cutie de distribuţie
Postul de transformare de stâlp este acela al cărui
PE 
echipament, inclusiv transformatorul, este instalat în pe o construcţie specială direct pe stâlpii liniilor în cabină metalică sau
258 258 101/85 exterior: de stâlpi art 2.1.2 electrice aeriene art 2.1.4 zidită
evitând utilizarea în toate cazurile pe
PE 
Amplasarea instalaţiilor electrice pentru alimentarea unor în centrul de putere al terenurilor agricole sau terenuri aparţinând
259 259 101/85 consumatori, se face, de regulă: amplasamentului forestiere domeniului public
PE 
Dublarea lanţurilor de izolatoare pentru suspendarea traversarea drumurilor şi traversarea barelor traversarea canalizării
260 260 101/85 conductoarelor, este obligatorie la: căilor ferate art 4.1.5c colectoare art 4.1.5a localităţii
PE 
La realizarea planşeelor în coridoarele încăperilor de nu se admit denivelări; se admit denivelări de c) se admit denivelări de
261 261 101/85 producţie electrică: art 5.1.16 maxim 5% ; maxim 10%.

Page 29
R 2; 5; 6

între partile
între părţile conductoare între părţile conductoare conductoarelor flexibile
rigide aflate sub tensiune rigide aflate sub tensiune sub tensiune si alte părţi
PE 
Distanta minima de izolare în aer Ao reprezintă distanta si aparţinând unor faze si elementele legate la subtensiune sau legate la
262 262 101/85 minima: diferite; pământ; art 5.2.2 pământ.
stabilita în conformitate
cu prevederile
PE 
Înălţimea minimă a conductoarelor liniilor electrice la normativului PE 104 art
263 263 101/85 ieşire din spatiile de producţie electrică de exterior este: de cel puţin 2 m 4.3.11 de cel puţin 3 m
Îngrădirile de protecţie definitive, pline sau cu plasa, din
PE 
incinta unei instalaţii electrice amplasate în exterior
264 264 101/85 trebuie sa aibă înălţimea de cel puţin: 1,5 m 2 m art 4.3.2 2,5 m
pot avea ferestre
PE 
Posturile de transformare situate în mediul rural sau cele nu vor avea ferestre; art pot avea ferestre protejate prevăzute cu sticla
265 265 101/85 cu regim de construcţie similar în mediul urban: 5.1.12 cu plasa de sârma; armata.
este obligatorie se poate prevedea
PE 
prevederea iluminatului iluminat natural şi nu se admit luminatoare.
266 266 101/85 În încăperile de producţie electrică: natural artificial; art 5.1.13 art 5.1.13
Temperatura minimă dintr-o încăpere cu personal
PE 
permanent de exploatare a instalaţiilor electrice cu
267 267 101/85 tensiune mari de 1 kV, nu trebuie să scadă sub: 10° 13° 16° art 5.1.14
nu se admite, exceptând
trecerea conductelor cu
apa calda, folosind ţevi
PE 
Prin încăperile instalaţiilor electrice cu tensiuni peste 1 sudate, fără flanşe
268 268 101/85 kV, trecerea conductelor cu fluide: este admisa nu se admite art 5.1.17 art 5.1.17

c) se pot amplasa
transformatoare cu
izolaţie electrică uscată
nu se amplasează sau cu fluide
PE 
Deasupra încăperilor în care pot să se afle simultan mai nu se amplasează transformatoare cu puteri incombustibile. Liana art
269 269 101/85 mult de 50 de persoane: transformatoare; art 5.1.2 peste 63 kVA; 5.1.2

Page 30
R 2; 5; 6

c) se admite în cazul în
care exploatarea lor se
PE 
Montarea în aceeaşi încăpere a unor instalaţii cu tensiuni este recomandată, pentru nu este recomandată; art face de către aceeaşi
270 270 101/85 diferite: utilizarea spaţiului; 5.1.21 organizaţie. art 5.1.21
plin numai pentru
PE 
Peretele de separaţie între celule la staţiile interioare de înălţimea plin pe toata înălţimea plin pe o înălţime de cel
271 271 101/85 medie tensiune se va prevedea: întrerupătorului; celulei; art 5.1.27 mult 2 m.
PE 
Acoperişurile si planşeele clădirilor si încăperilor în care scândura acoperita cu
272 272 101/85 se găsesc instalaţii electrice trebuie sa fie executate din: tabla; beton armat; art 5.1.6.b beton sau scândura.
trebuie să asigure în 1
oră schimbarea unui
Instalaţia de ventilaţie de avarie din încăperea unei volum de aer egal de 3 -5 cuprinde cel puţin 2
PE 
instalaţii de distribuţie ce conţine echipamente cu volum cuprinde cel puţin 2 ori volumul încăperii; art ventilatoare de mare
273 273 101/85 mare de ulei: ventilatoare; 5.1.9 putere.
c) din subsolul sau
de regulă, numai din demisolul clădirii printr-o
PE 
Accesul în posturile de transformare din interiorul exteriorul clădirii; art încăpere tampon Liana
274 274 101/85 blocurilor de locuinţe şi al clădirilor publice se va face: din interiorul clădirii; 5.4.9 art 5.4.9
PE 
Platforma unui post de transformare aerian, amplasat pe 2
275 275 101/85 stâlpi, trebuie montată la o înălţime de: 1,5 m 2,5 m 3,5 m art 6.3.2.h)
PE 
Rezistenţa în timp la foc a peretelui dintre
276 276 101/85 transformatoarele de putere, va fi cel puţin: 3 ore 5 ore art 6.3.2d 7 ore
PE 
Transformatoarele montate pe 2 stâlpi, sunt amplasate la
277 277 101/85 o înălţime de cel puţin: 2,5 m 3,5 m 4,5 m art 6.3.2h
PE 
Puterea transformatorului care se montează în posturi pe
278 278 101/85 stâlpi nu va depăşi, de regula: 100 kVA 160 kVA 250 kVA art 6.3.2i
Se admite montarea la etajul I al clădirilor a
PE 
transformatoarelor de putere cu ulei când acestea au 1000 kVA
279 279 101/85 puteri de pana la: 400 kVA 630 kVA art 6.3.3 b
Se admite instalarea, in încăperi comune cu instalaţiile de
distribuţie de înalta si joasa tensiune, de cel mai simplu
PE 
tip, a doua transformatoare de putere în ulei cu o putere 1260 kVA inclusiv art
280 280 101/85 totala de: 6.3.3f 1030 kVA inclusiv 800 kVA inclusiv

Page 31
R 2; 5; 6

PE 
Sistemul de evacuare a uleiului din cuva unui
281 281 101/85 transformator, se realizează prin ţevi cu diametrul de: 10 cm 20 cm art 6.6.2 30 cm
Transformatoarele de putere in ulei se prevăd cu cuve cu
PE 
colectoare proprii de ulei sau cu scurgere la un colector 1,2 tone
282 282 101/85 comun sau la alte cuve, daca au cantităţi de ulei de peste: 1 tona art 6.6.2b 1,4 tone
PE 
Îmbinarea conductoarelor din instalaţiile de înaltă
283 283 101/85 tensiune se poate face: cu şuruburi art 6.7.1f) b prin lipire prin sudare art 6.7.1f)
PE 
284 284 101/85 Conductorul (bara) fazei S, va fi vopsită cu culoarea: roşie albastră Galbenă art 6.8.7.b)
Limitele de rezistenta la foc a pereţilor si planşeelor
PE 
încăperilor ce adăpostesc echipament electric cu până la
285 285 101/85 60 kg ulei pe cuva sunt de: 30 min 1 h art 5.1.5, tabel 5.1 1 h 30 min
polietilena reticulata
NTE 
Pentru cablurile cu tensiuni cuprinse între 10 – 30 kV se (XLPE) Polietilena
287 287 007/08 recomanda alegerea izolaţiei din: PVC art 30 art 30

1,5 mmp pt.


1 mmp pt. conductoarele conductoarele de cupru si 2,5 mmp pt.
de cupru si 2,5 mmp pt. 4 mmp pt. conductoarele conductoarele de cupru si
NTE 
Secţiunile transversale minime admise ale cablurilor de conductoarele de de aluminiu 4 mmp pt. conductoarele
288 288 007/08 energie nu trebuie sa fie mai mici de: aluminiu art 32 a de aluminiu
lungimea necesara
Se va prevedea o rezerva de cablu la pozarea cablurilor lungimea necesara refacerii de doua ori a lungimea necesara
NTE 
de energie si de comanda control, având, la manşoane, refacerii o data a manşonului respectiv refacerii de trei ori a
289 289 007/08 lungimea minima: manşonului art 46a manşonului respectiv
50 cm în montaj orizontal
Distantele maxime de rezemare, respectiv de fixare a 40 cm în montaj orizontal si 100 cm în montaj 60 cm în montaj orizontal
NTE 
cablurilor nearmate, în lipsa indicaţiilor furnizorului, si 80 cm în montaj vertical si 100 cm în montaj
290 290 007/08 sunt: vertical art 55 (1) vertical
energie 20 kV, energie
comanda control, energie 6,10 kV, energie 0,4 kV, comanda control, energie
NTE 
Ordinea de aşezare a cablurilor pe rastele, pe grupe de 0,4 kV, energie 6,10 kV, comanda-control 20 kV, energie 6, 10 kV,
291 291 007/08 tensiune, de sus în jos, este: energie 20 kV fig 1 energie 0,4 kV

Page 32
R 2; 5; 6

La trecerea prin planşee (in interior) sau la trecerea din


pământ în aer (în exterior) cablurile montate în spatii de
NTE 
producţie sau cu pericol de deteriorări mecanice se 2m
292 292 007/08 protejează pe o înălţime de: 1m 1,5 m art 55(4)b
La tragerea a trei cabluri monofazate printr-un tub de
protecţie, pentru a se evita griparea, raportul dintre
NTE 
diametrul interior al tubului si diametrul exterior al unui minimum 2,8
293 293 007/08 cablu trebuie sa fie: minimum 1,5 minimum 2,5 art 62(3)a
Se recomanda ca numărul de manşoane de legătura pe 1
NTE 
km de linie nou-construita, pentru cabluri cu tensiuni de 4 bucăţi
294 294 007/08 1-30 kV, sa fie de maximum: 2 bucăţi art 94 5 bucăţi
Cablurile electrice pozate în sol, în apropierea
NTE 
manşoanelor, trebuie protejate fata de acestea prin 25 cm
295 295 007/08 amplasarea lor la o distanta minima de: 15 cm art 96 30 cm
c) tensiunilor nominale
NTE 
Nivelul de izolaţie a cablurilor este caracterizat de tensiunilor nominale ale ale cablurilor şi rigidităţii
296 296 007/08 valorile: cablurilor; rigidităţii dielectrice; dielectrice art 27
Secţiunea economică a conductoarelor cablurilor este
NTE 
secţiunea pentru care se realizează un regim optim cheltuieli de investiţii cheltuieli de exploatare c) cheltuieli totale
298 298 007/08 economic, corespunzător unor: minime; minime; minime. Art 29(4)
Cablurile de energie cu ecran comun peste izolaţia
NTE 
conductoarelor ( cu câmp neradial ) se pot utiliza până la
299 299 007/08 tensiunea de: 6 kV inclusiv; art 31 10 kV inclusiv; c) 20 kV inclusiv.
pot servi drept conductor
NTE 
Învelişurile metalice de etanşeizare ale cablurilor de joasă pot servi drept conductor de nul, dar numai în c) nu pot servi drept
300 300 007/08 tensiune : de nul; anumite condiţii; art 31 conductor de nul.
Secţiunile cablurilor de comandă – control , din cupru,
NTE 
folosite la circuitele secundare ale transformatoarelor de 1,5 mmp;
301 301 007/08 curent, nu trebuie să fie mai mici de: 1 mmp; art 32a c) 2,5 mmp.

Page 33
R 2; 5; 6

în fluxuri separate
pentru cablurile de
comandă control şi în fluxuri separate pentru într-un singur flux,
telemecanică faţă de cele cablurile de energie de indiferent de tensiune,
NTE 
de energie; tensiuni diferite; pentru utilizarea eficientă
302 302 007/08 Pozarea cablurilor se recomandă a fi făcută: art 45 art 45 a spaţiului disponibil.
La pozarea cablurilor de energie şi de comandă- control necesară refacerii de c) necesară refacerii o
NTE 
se va prevedea la cutiile terminale o rezervă de cablu două ori a cutiei necesară refacerii de trei singură dată a cutiei
303 303 007/08 având lungimea minimă: terminale ori a cutiei terminale; terminale art 46b
distribuţie joasă tensiune, distribuţie de medie c) distribuţie joasă
distribuţie de medie tensiune, fir-pilot pentru tensiune, fir-pilot pentru
tensiune, fir-pilot pentru telemecanică, distribuţie telemecanică, distribuţie
NTE 
Ordinea de aşezare a cablurilor electrice sub trotuare, telemecanică, iluminat joasă tensiune, iluminat de medie tensiune,
304 304 007/08 dinspre partea cu clădiri înspre zona carosabilă, este: public art 60 public iluminat public
Adâncimea de pozare în condiţii normale a cablurilor cu
NTE 
tensiunea nominală până la 20 kV inclusiv va fi, de 0,7….0,8 m;
305 305 007/08 regulă, cel puţin de: 0,5….0,6 m; art 59(1)a c) 0,9….1,0 m
Adâncimea de pozare în condiţii normale a cablurilor cu
NTE 
tensiunea nominală peste 20 kV inclusiv va fi, de regulă, 1…….1,2 m;
306 306 007/08 cel puţin de: art 59(1)b 1,3….1,5 m; c) 1,5…1,7 m.
este permisă pentru c) este permisă când
înlăturarea lungimea traseului este
deranjamentelor mai mare decât lungimea
NTE 
cablurilor în funcţiune de fabricaţie a cablului
307 307 007/08 Înnădirea cablurilor de comandă şi control ; nu este permisă; art 95 respectiv art 95
Distanţa dintre bornele de marcaj pe traseele rectilinii ale
NTE 
cablelor pozate în afara zonelor locuite din localităţi va fi 100 m;
308 308 007/08 de: art 101 120 m; c) 80 m.
NTE 
puterea absorbită de tipul terenului pe care se coeficienţii de cerere şi
309 309 007/08 Secţiunea unui cablu se calculează în funcţie de: consumatori art 13 amplasează simultaneitate art 13
Cupru sau Aluminiu
NTE 
(normele tehnice nu
310 310 007/08 Cablurile de telemecanică se realizează din: Cupru art 28(3) Aluminiu precizează)

Page 34
R 2; 5; 6

NTE 
Protecţia cablurilor împotriva curenţilor de scurtcircuit se doar în anumite cazuri
313 313 007/08 realizează cu: speciale siguranţe fuzibile art 49 relee de protecţie art 49
Adâncimea de pozare a cablurilor cu tensiunea nominală
NTE 
mai mare de 20 kV, în condiţii normale, nu trebuie să fie
314 314 007/08 mai mică de: 0,8 m 0,5 m 1,2 m art 59(1)b
NTE 
Zona de protecţie a cablurilor cu tensiunea mai mare de 1
315 315 007/08 kV pozate sub apă, trebuie să aibă o lăţime de: 75 m 150 m 200m tab 5 pct 8
NTE 
Raza minimă de curbură a unui cablu de 20 kV cu 15 x diametrul cablului
316 316 007/08 izolaţie din material sintetic, este: anexa 5 25 x diametrul cablului 30 x diametrul cablului
NTE 
La execuţia unei cutii terminale, pentru rezerve se prevăd de trei ori a cutiei o singură dată a cutiei de două ori a cutiei
317 317 007/08 următoarele lungimi minime necesare refacerii: respective respective art 46b respective
NTE 
Conductorul profilat este un conductor a cărui secţiune
318 318 007/08 transversală nu are formă de: elipsă Cerc definitii pătrat
suma dintre temperatura
NTE 
Temperatura maximă a unui conductor în regim mediului şi temperatura temperatura de
319 319 007/08 permanent, este: de suprasarcină definitii suprasarcină temperatura mediului
se poate realiza direct,
se realizează obligatoriu fără aparataj de se realizează obligatoriu
PE 
Racordarea la bornele receptoarelor a bateriilor de cu posibilitate de deconectare propriu art cu posibilitate de
320 320 120/94 condensatoare de joasă tensiune cu puteri sub 100 kVAr: deconectare manuală 4.3.7 deconectare automata
care sa nu depăşească
Pentru compensarea individuala a motoarelor asincrone care sa nu depăşească care sa nu depăşească 90% din consumul de
de medie si joasa tensiune se recomandă conectarea la 70% din consumul de 80% din consumul de energie reactiva al
PE  bornele acestora a unor baterii de condensatoare cu energie reactiva al energie reactiva al motorului în gol
120/94 si 
321 321 I7/02 puteri: motorului în gol motorului în gol art 4.3.8 si art 7.19
PE 
Bateriile de condensatoare de joasa tensiune se în interior până la puteri
322 322 120/94 recomanda sa se instaleze: în interior art 4.4.4 în exterior de 250 kVAr pe treapta

PE 
Bobinele de reactanţă pentru compensare se racordează în reţelele de 400kV; art pe terţiarele AT-urilor de
323 323 120/94 de regulă: 4.1.1 400/220/110 kV; art 4.1.1 c) în reţelele de 110 kV
c) în nodurile de
PE 
Compensatoarele statice pentru reglajul puterii reactive se în nodurile de sistem de în staţiile de evacuare a interconexiune ale SEN.
324 324 120/94 vor instala prioritar în: 400 kV; puterii din centrale; art 4.1.1

Page 35
R 2; 5; 6

Pentru consumatorii care prezintă regim deformant sau surse statice de putere
PE 
fluctuaţii rapide de sarcină (fliker), se recomandă baterii de condensatoare reactivă reglabile cu
325 325 120/94 utilizarea de: fracţionate; tiristoare; art 4.3.2 c) motoare sincrone
PE 
La bateriile de condensatoare automatizate şi fracţionate
326 326 120/94 puterea pe treaptă la joasă tensiune va fi de maximum: 200 kVAr; 150 kVAr; c) 250 kVAr art 4.4.3
PE 
La bateriile de condensatoare automatizate şi fracţionate 1000 şi 4800 kVAr; art
327 327 120/94 puterea pe treaptă la medie tensiune va fi cuprinsă între: 250 şi 1000 kVAr; 4.4.3 c) 500 şi 2000 kVAr.
PE 
Creşterea factorului de putere la consumatorii industriali mijloace naturale; art baterii de condensatoare c) baterii de
328 328 120/94 şi similari se recomandă a fi făcută cu prioritate prin: 4.2.8 fixe; condensatoare în trepte.
Montarea surselor de putere reactivă specializate (baterii
PE 
de condensatoare, compensatoare sincrone) se face când
329 329 120/94 factorul de putere este mai mic de: 0,98 0,95 0,92 cap1
PE 
Compensarea puterii reactive se aplică în instalaţiile consumatorilor industriali
330 330 120/94 electrice ale: operatorului de distribuţie operatorului de măsurare şi similari
PE 
Bateriile de condensatoare pot fi montate în instalaţiile
331 331 120/94 electrice de: 0,4 kV art 4.1.4 20 kV art 4.1.4 110kV
max. 20% din puterea
Puterea bateriei de condensatoare care compensează max. 40% din puterea max. 30% din puterea nominală a
PE 
factorul de putere al unui transformator 20/0,4 kV care nominală a nominală a transformatorului art
332 332 120/94 funcţionează în gol, nu trebuie să depăşească: transformatorului transformatorului 4.3.7
PE 
Pentru compensarea factorului de putere din reţelele de bobine de reactanţă art
333 333 120/94 400 kV, se utilizează: baterii de condensatoare 4.1.1 filtre de armonici
Diagrama bloc este o schemă logică care se construieşte
13 NTE 005 în raport cu o: stare de succes dată art 4 stare de insucces dată stare critică
Arborele de defectare este o schemă de calcul care se
14 NTE 005 construieşte în raport cu o: stare de insucces dată stare de succes dată stare critică
Probabilitatea de nerăspuns a anclanşării automate a
15 NTE 005 rezervei este: k AAR=0,2 k AAR=0,1 Anexa 2 k AAR=0,05
Probabilitatea de nerăspuns a reanclanşarea automată
16 NTE 005 rapidă pentru LEA 110kV este: k RAR=0,20-0,25 Anexa 2 k RAR=0,25-0,3 k RAR=0,3-0,4

Page 36
R 2; 5; 6

indicatori de
performanţă, care se
determină în baza unor indicatori evaluaţi,
înregistrări ale obţinuţi prin calcule
comportării de-a lungul previzionale pentru un
unui interval de timp interval de timp dat Liana
17 NTE 005 Indicatorii de fiabilitate ai instalaţiilor energetice sunt: parcurs art 1(5)a si 1(5)b si Elena art 1(5)a indicatori economici

indicatorilor de
performanţă, care se
indicatorilor evaluaţi, determină în baza unor
obţinuţi prin calcule înregistrări ale
Prevederile normativului privind metodele şi elementele previzionale pentru un comportării de-a lungul
de calcul al siguranţei în funcţionare a instalaţiilor interval de timp dat art unui interval de timp
18 NTE 005 energetice se referă la evaluarea: 1(6) parcurs art 1(5) unor indicatori economici
În cazul centralelor electrice (CTE, CET, CT şi CHE),
indicatorii care se referă la primirea din reţea a energiei în oricare dintre punctele
electrice necesare pentru alimentarea serviciilor proprii se în punctele de referinţă în punctele de interfaţă precizate la variantele a)
19 NTE 005 vor evalua: art 52 art 36 si 37 şi b) art 52
analize calitative Liana si analize cantitative Liana
20 NTE 005 Analizele de fiabilitate a instalaţiilor energetice sunt: Elena art 6a si Elena art 6b analize economice art 52
În cazul staţiilor de conexiune sau de transformare, în
care secţiile de bare sunt conectate între ele printr-un
întrerupător a cărui defectare conduce la pierderea
21 NTE 005 ambelor secţii, această defectare va fi considerată: defect parţial defect simplu art 27 defect complet
defecte ce conduc la defecte ce conduc la
În cazul sistemelor de protecţie şi automatizări, refuzuri de acţionare art defecte ce conduc la acţionări eronate (false
22 NTE 005 indicatorii de fiabilitate se calculează în raport cu: 52 refuzuri de solicitare sau neselective) art 52
în ansamblu cu
Fiabilitatea instalaţiilor tehnologice cu elemente în regim instalaţii de sine instalaţiile primare care
23 NTE 005 de aşteptare se poate analiza considerându-le ca: instalaţii în aşteptare stătătoare art 53 le solicită art 53
maxim două
Staţiile de transformare din sistemul energetic, cu transformatoare
PE 022-
tensiunea primară de 400kV sau 220kV sau 110kV se vor două trepte de tensiune (autotransformatoare) art nu există nici o prevedere
105 3/87 realiza cu: art 1.17 1.17 legală

Page 37
R 2; 5; 6

PE 022-
Compensatoarele statice sau sincrone, pentru reglajul în staţiile de înaltă în staţiile de medie nu există nici o prevedere
106 3/87 tensiunii şi puterii reactive, se vor instala: tensiune art 1.37 tensiune legală
Căile de curent din instalaţiile electrice de înaltă tensiune
PE 022-
se vor realiza, de regulă, din conductoare neizolate instalaţiile exterioare de instalaţiile interioare de
107 3/87 flexibile în: 6-400 kV art 2.15a staţiile de 6-20 kV 110 kV art 2.15a
Căile de curent din instalaţiile electrice de înaltă tensiune sub formă de bare în sub formă de ţevi în
PE 022-
se vor realiza, de regulă, din conductoare neizolate rigide, în instalaţiile exterioare staţiile de 6-20 kV art instalaţiile interioare de
108 3/87 astfel: de 6-400 kV 2.15b 110 kV art 2.15b
PE 022-
Staţiile de conexiuni cu tensiuni peste 20 kV vor fi în interior, în clădiri de nu există nici o prevedere
109 3/87 dispuse, de regulă: în aer liber art 2.19b zid legală
PE 022-
Staţiile de conexiuni cu tensiuni peste 20 kV vor fi în interior, în clădiri de nu există nici o prevedere
110 3/87 dispuse, de regulă: zid în aer liber art 2.19b legală
Pentru limitarea solicitărilor termice ale echipamentelor
şi căilor parcurse de curenţii de scurtcircuit, în cazul
PE 022-
reţelelor până la 110 kV, timpul de acţionare a
111 3/87 protecţiilor nu trebuie să depăşească: 2,5 s art 2.29a 1,5 s 1,0 s
Pentru limitarea solicitărilor termice ale echipamentelor
şi căilor parcurse de curenţii de scurtcircuit, în cazul
PE 022-
reţelelor de 110 kV, timpul de acţionare a protecţiilor nu
112 3/87 trebuie să depăşească: 2,5 s 1,5 s art 2.29a 1,0 s
Pentru limitarea solicitărilor termice ale echipamentelor
şi căilor parcurse de curenţii de scurtcircuit, în cazul
PE 022-
reţelelor de 220 şi 400 kV, timpul de acţionare a
113 3/87 protecţiilor nu trebuie să depăşească: 2,5 s 1,5 s 1,0 s art 2.29a
PE 022-
Incintele staţiilor electrice pot fi prevăzute cu instalaţii lămpi cu vapori de sodiu lămpi cu vapori de
114 3/87 electrice de iluminat folosind: art 2.64 lămpi cu incandescenţă mercur art 2.64
Alegerea traseelor liniilor electrice aeriene trebuie să se
bazeze pe o concepţie de dezvoltare şi sistematizare în
PE 022-
perspectivă a reţelelor din zona respectivă, ţinând seama
115 3/87 de o perspectivă de: 5-10 ani art 3.4 10-15 ani până în 5 ani
Toate elementele liniei prin care circulă curentul de
scurtcircuit se verifică la stabilitate termică, luându-se în
PE 022-
considerare valoarea de perspectivă a curentului de
116 3/87 scurtcircuit şi o rezistenţă a arcului la locul de defect de: 5 Ω art 3.19 1Ω 2,5 Ω

Page 38
R 2; 5; 6

Drept criteriu de siguranţă în dimensionarea reţelei de


medie tensiune se va considera că timpul de întrerupere,
în caz de avarie simplă va fi…….. timpul necesar izolării
PE 022-
elementului avariat şi realimentării tronsoanelor
117 3/87 neafectate mai mic decât egal cu art 5.21b mai mare decât

Drept criteriu de siguranţă în dimensionarea reţelei de


medie tensiune se va considera că timpul de întrerupere,
în caz de avarie pe ambele căi de alimentare a unui
consumator va fi…….. timpul necesar remedierii avariei
PE 022-
pe una din căile de alimentare şi separării celeilalte căi
118 3/87 avariate egal cu art 5.20c mai mic decât mai mare decât
Pentru compensarea puterii reactive în reţelele electrice
de medie tensiune, numărul de trepte al bateriei de
condensatoare va fi astfel determinat încât şocul de
PE 022-
tensiune ce apare pe barele de medie tensiune să nu
119 3/87 depăşească: 1.00% 2.00% 3% art 5.41
PE 022-
Posturile de transformare de reţea urbană de tip interior un singur transformator
120 3/87 vor fi proiectate cu: art 6.7 cu două transformatoare nu are importanţă
PE 022-
Exceptând cazurile bine justificate, în zonele rurale,
121 3/87 posturile de transformare de abonat vor fi: în clădire de zid de tip aerian art 6.1 nu are importanţă
PE 022-
Instalaţiile de legare la pământ ale LEA de MT vor fi
122 3/87 proiectate din: oţel-aluminiu oţel galvanizat art 7.20 oţel
PE 022-
În zonele urbane cu densitate mare a construcţiilor, cu cheltuieli de investiţie
123 3/87 reţelele de joasă tensiune vor fi proiectate: în cablu subteran art 9.7 aerian minime
PE 022-
Exceptând cazurile justificate tehnic şi economic, reţelele conductoare de aluminiu conductoare izolate
124 3/87 aeriene de JT vor fi realizate cu: neizolate torsadate art 9.2 nu are importanţă
NTE 401/03/00 ,,Metodologie privind determinarea
secţiunii economice a conductoarelor în instalaţii
NTE 
electrice de distribuţie de 1 – 110 kV” se aplică la LEA cu tensiuni până la LEA cu tensiuni până la LEA cu tensiuni până la
125  401/03 proiectarea de 220 kV inclusiv 400 kV inclusiv 110 kV inclusiv
NTE 401/03/00 ,,Metodologie privind determinarea linii electrice subterane
secţiunii economice a conductoarelor în instalaţii linii electrice aeriene cu linii electrice subterane (în cablu) cu tensiuni
NTE 
electrice de distribuţie de 1 – 110 kV” se aplică la tensiuni până la 110 kV (în cablu) cu tensiuni până la 20 kV inclusiv art
126  401/03 proiectarea de inclusiv art 2 până la 110 kV inclusiv 2

Page 39
R 2; 5; 6

pentru dimensionarea
secţiunilor economice ale
liniilor electrice noi şi
numai pentru verificarea pentru verificarea
numai pentru gradului de încărcare a gradului de încărcare a
NTE 401/03/00 ,,Metodologie privind determinarea dimensionarea secţiunilor secţiunilor liniilor secţiunilor liniilor
NTE 
secţiunii economice a conductoarelor în instalaţii economice ale liniilor electrice existente în electrice existente în
127  401/03 electrice de distribuţie de 1 – 110 kV” se aplică electrice noi exploatare exploatare art 3
NTE 
Densitatea economică de curent (jec) reprezintă o
128  401/03 mărime: determinată statistic de calcul rt 5g măsurată
tipul conductorului
(izolat, neizolat) şi de
NTE 
izolaţia conductorului tensiunea nominală a
129  401/03 Densităţile economice de curent normate depind de sarcina de calcul tabel1 liniei abel 1
numărul de ore de
NTE 
materialul conductorului utilizare a sarcinii
130  401/03 Densităţile economice de curent normate depind de tabel1 sarcina maximă maxime tabel1
Atunci când sarcina maximă a unei viitoare LEA creşte
cu o anumită rată în prima parte a perioadei de analiză, mai mică decât sarcina
NTE 
sarcina maximă de calcul utilizată pentru stabilirea maximă atinsă în final art mai mare decât sarcina egală cu sarcina maximă
131  401/03 secţiunii economice a liniei este 19b maximă atinsă în final atinsă în final
Adăugarea unui circuit suplimentar la o LEA existentă se curentul corespunzător
NTE 
justifică economic atunci când curentul acesteia curentul corespunzător frontierei economice art curentul corespunzător
132  401/03 depăşeşte: secţiunii economice 26 frontierei termice
NTE 
Stabilirea secţiunilor economice ale LEA are la bază un consumuri proprii cheltuieli totale
133  401/03 calcul economic bazat pe criteriul: investiţii minime tehnologice minime actualizate minime art 1
în exploatarea liniilor
în exploatarea liniilor electrice, pentru
în proiectarea liniilor electrice, pentru stabilirea oportunităţii
NTE 
electrice, pentru alegerea verificarea limitei de realizării unui circuit nou
134  401/03 Secţiunea economică (densitatea economică) se foloseşte: secţiunii conductoarelor încărcare economică (LEA nouă)

Page 40
R 2; 5; 6

în exploatarea liniilor
în exploatarea liniilor electrice, pentru
în proiectarea liniilor electrice, pentru stabilirea oportunităţii
NTE 
electrice, pentru alegerea verificarea limitei de realizării unui circuit nou
135  401/03 Frontiera economică se foloseşte secţiunii conductoarelor încărcare economică (LEA nouă)

reţelele electrice de 110 reţelele electrice destinate staţii de transformare 110


kV destinate evacuării exclusiv alimentării cu kV/20 kV destinate
PE 
energiei electrice produse energie electrică a alimentării zonelor
136 132/03 Reţele electrice de distribuţie publică cuprind: în centralele electrice consumatorilor industriali urbane şu rurale
suma puterilor nominale
PE 
valoarea maximă a ale tuturor receptoarelor valoarea medie a puterii
137 132/03 Puterea activă instalată (Pi) a unui consumator reprezintă: puterii absorbite art 2.1.1 absorbite
puterea activă pentru
care se dimensionează un puterea pentru care au
element de reţea la se va fost dimensionate
PE 
La dimensionarea reţelelor electrice de distribuţie, racorda un grup de “n” instalaţiile interioare ale
138 132/03 puterea activă de calcul (Pc) este definită ca fiind: puterea activă instalată consumatori art 2.1.5 consumatorilor
suma puterilor reactive
maxim absorbite de un
PE 
La dimensionarea reţelelor electrice de distribuţie, valoarea maximă a grup de receptoare sau de
139 132/03 puterea reactivă de calcul (Q) este definită ca fiind: puterea reactivă maximă puterii absorbite consumatori art 2.1.6
La alegerea schemei şi structurii reţelelor electrice de
distribuţie, având în vedere asigurarea consumului de
PE 
energie electrică a zonei alimentate pentru o perspectivă 10 – 20 ani
140 132/03 de: 3 – 4 ani 5 – 9 ani art 3.1.2. A
PE 
Tensiunile standardizate pentru reţelele electrice de în reţelele de JT: 400/230 în reţelele de MT: 20 kV
141 132/03 distribuţie: în reţelele de MT: 10kV V art 3.2.1a art 3.2.1b
PE 
Tensiunile standardizate pentru reţelele electrice de în reţelele de JT: 400/230 în reţelele de JT: 380/220
142 132/03 distribuţie: în reţelele de MT: 6 kV V art 3.2.1a V
Staţiile de transformare de 110 kV/MT de distribuţie
PE 
publică, echipate cu un transformator, se realizează
143 132/03 pentru un profil final de maxim: 25 MVA art 3.3.2 40 MVA 63 MVA

Page 41
R 2; 5; 6

PE 
În funcţie de profilul staţiilor electrice 110 kV/MT, poate fi “cu bare simple este întotdeauna “cu bare poate fi “cu bare simple
144 132/03 schema electrică pentru partea de MT: nesecţionate” art 3.3.8 duble secţionate” secţionate” art 3.3.8
Din punct de vedere al modului de racordare la staţiile cu racordare indirectă,
PE 
electrice de 110kV/ 20 kV, reţelele electrice de medie cu racordare directă art prin puncte de conexiuni cu racordare indirectă
145 132/03 tensiune se vor realiza: 3.4.2 art 3.4.2 prin puncte de alimentare

PT 20/0,4 kV racordate
PT 20/0,4 kV sunt la staţiile electrice sunt
racordate prin linii de 20 PT 20/0,4 kV sunt destinate exclusiv
kV la barele de medie racordate la staţiile alimentării
PE 
Reţelele electrice medie tensiune, cu racordare directă la tensiune ale staţiei electrice prin intermediul consumatorilor de tip
146 132/03 staţiile electrice de 110kV/20kV, sunt acelea în care: electrice art 3.4.2 punctelor de conexiuni casnic

PT 20/0,4 kV sunt
racordate prin linii de 20
kV la barele punctului de
conexiune, care, la rândul
PT 20/0,4 kV sunt PT 20/0,4 kV sunt lui, este alimentat din
racordate prin linii de racordate prin linii de 20 staţia electrică prin linii
Reţelele electrice de medie tensiune, cu racordare medie tensiune la staţiile kV direct la barele de de medie tensiune care au
PE 
indirectă prin puncte de conexiuni la staţiile electrice de electrice de transformare medie tensiune ale staţiei sau nu alte sarcini pe ele
147 132/03 110kV/20kV, sunt acelea în care: prin puncte de alimentare electrice art 3.4.2
numărul PT de MT/JT şi
de numărul şi durata
buclat, în zone cu întreruperilor admise de
PE 
strâns buclat în zone cu densitate de consum consumatori Pandele
148 132/03 Regimul de funcţionare a reţelelor electrice va fi: densitate de consum mare medie Catalin art 3.5.2
cu neutrul izolat pentru cu neutrul tratat pentru
PE 
Reţelele electrice de distribuţie de medie tensiune pot curenţi capacitivi mai curenţi capacitivi mai
149 132/03 funcţiona: mici de 10 A art 5.2 mari de 10 A radial
PE 
Proiectarea unor reţele electrice care au neutrul tratat
150 132/03 diferit de alte reţele cu care urmează a fi legate galvanic: este interzisă art 5.4 este admisă condiţionat este întotdeauna admisă
PE 
151 132/03 LEA 110 kV se vor realiza de regulă cu izolaţie de porţelan Compozită art 10.2 de sticlă
PE 
Instalaţiile de legare la pământ constituie principalul tensiunilor de atingere şi defectării aparatului de
152 132/03 mijloc de protecţie împotriva accidentelor datorate: de pas art 8.2.1 comutaţie defectelor de izolaţie

Page 42
R3

Nr crt Grad Norma Enunt Varianta a

energia electricã
consumatã în
ultimele 12 luni,
Încadrarea punctelor de măsurare aferente locurilor pentru locurile de
Cod masurare  de consum în una dintre categoriile A, B, C, se face consum existente art
1 III-IV ee 17/2002 considerând: 17a

Trecerea în altă categorie de punct de măsurare


pentru locurile de consum se face prin grija
Operatorului de măsurare, atunci când consumul de
Cod masurare  energie electrică pentru ultimele 12 luni se abate de la + 5% respectiv –
2 III-IV ee 17/2002 valorile de definiţie cu: 20%
Puncte de măsurare de categoria C sunt cele utilizate
pentru măsurarea energiei electrice vehiculate pe
Cod masurare  circuitele care alimentează locuri de consum de
3 III-IV ee 17/2002 energie electrică având un consum anual: peste 200 MWh

Cod masurare  Operatorul de măsurare a energiei electrice vehiculate


4 III-IV ee 17/2002 prin puncte de măsurare de categoria A: este unic art 64

Cod masurare  Contorul de energie electrică montat într-un punct de


5 III-IV ee 17/2002 măsurare de categoria B trebuie prevăzut cu: un sigiliu

Cod masurare  exclusiv contoare


6 III-IV ee 17/2002 În punctele de măsurare de categoria B se utilizează: electronice art 89

Puncte de măsurare de categoria A sunt cele utilizate


pentru măsurarea energiei electrice vehiculate pe
Cod masurare  circuitele care alimentează locuri de consum de peste 100 GWh art
7 III-IV ee 17/2002 energie electrică având un consum anual: 16a

Pentru sistemele de măsurare de categoria A,


secţiunea şi lungimea circuitelor care asigură legătura
dintre transformatoarele de tensiune pentru măsurare
Cod masurare  şi contoare trebuie astfel alese încât căderile de
8 III-IV ee 17/2002 tensiune pe aceste circuite să nu fie mai mari de: 0,25V
În cazul sistemului de citire automată la nivelul
Cod masurare  punctului central, indecşii se stochează în baza de 400 zile art 79,
9 III-IV ee 17/2002 date pe o perioadă de minim: 139 si 181

Puncte de măsurare de categoria A sunt cele utilizate


Cod masurare  pentru măsurarea energiei electrice vehiculate pe mai mică de 100
10 III-IV ee 17/2002 circuite cu putere nominală: MVA
Puncte de măsurare de categoria B sunt cele utilizate
Cod masurare  pentru măsurarea energiei electrice vehiculate pe mai mică de 100
11 III-IV ee 17/2002 circuite cu putere nominală: MVA art 16 b

Page 43
R3

Cod masurare  Contorul de energie electrică montat într-un punct de


12 III-IV ee 17/2002 măsurare de categoria C trebuie prevăzut cu: un sigiliu
Cod masurare  Se pot utiliza contoare cu preplată pentru punctele de
13 III-IV ee 17/2002 măsurare de categoria: A
Pentru sistemele de măsurare de categoria A, este
obligatorie inspectarea contoarelor şi a
Cod masurare  concentratoarelor de către Operatorul de măsurare şi
14 III-IV ee 17/2002 efectuarea unei citiri locale cel puţin: o dată la doi ani
Pentru sistemele de măsurare de categoria B, este
obligatorie inspectarea contoarelor şi a
Cod masurare  concentratoarelor de către Operatorul de măsurare şi o dată la doi ani
15 III-IV ee 17/2002 efectuarea unei citiri locale cel puţin: art 121

Pentru sistemele de măsurare de categoria C, este


obligatorie inspectarea contoarelor şi a
Cod masurare  concentratoarelor de către Operatorul de măsurare şi
16 III-IV ee 17/2002 efectuarea unei citiri locale cel puţin: o dată la doi ani

tensiunile şi
curenţii de pe
toate cele trei
faze, la înaltă şi
Cod masurare  Pentru sistemele de măsurare de categoria B joasă tensiune art
17 III-IV ee 17/2002 măsurarea se face folosind: 95
În cazul sistemelor de măsurare de categoria C,
Cod masurare  pentru consumatorii casnici înregistrarea energiei
18 III-IV ee 17/2002 reactive: este obligatorie

0,5 pentru energia


Cod masurare  Pentru sistemele de măsurare de categoria A se activă şi 2 pentru
19 III-IV ee 17/2002 utilizează contoare electronice cu clasa de exactitate: energia reactivă

Pentru sistemele de măsurare de categoriile B şi C,


Cod masurare  este permisă transmiterea informaţiei de la contoare numai în format
20 III-IV ee 17/2002 la concentratoare astfel: numeric

măsurarea
energiei electrice
şi a mărimilor
specifice pentru
determinarea
serviciilor de
În operarea sistemelor de măsurare, Operatorii de sistem
Cod masurare  măsurare a energiei electrice îndeplinesc următoarele tehnologice art
21 III-IV ee 17/2002 funcţii de bază: 26a
Cod masurare  Contoarele cu preplată trebuie inspectate de către o dată la doi ani
22 III-IV ee 17/2002 Operatorul de măsurare şi citite local cel puţin: art 196

Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul Prin Hotărâre a


Cod th RED  RED), reglementare ce este parte constitutivă a Guvernului
23 II-IV decizie 101/2000 legislaţiei secundare, este aprobat: României.

Page 44
R3

De a promova si
impune regulile şi
cerinţele de ordin
tehnic si comercial
în vederea bunei
funcţionări a pieţei
Cod th RED  Scopul “Codului tehnic al reţelelor electrice de de energie
24 II-IV decizie 101/2000 distribuţie” este: electrică

Stabilirea unui set


de reguli şi norme
în vederea
asigurării
accesului
utilizatorilor la
reţelele electrice
Cod th RED  Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie.
25 II-IV decizie 101/2000 de distribuţie (Codul RED) se regăsesc: 1.2.2 a

Stabilirea unui set


de reguli şi norme
în vederea
asigurării
accesului
utilizatorilor la
Cod th RED  Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor electrice reţelele electrice
26 II-IV decizie 101/2000 de distribuţie (Codul RED) se regăsesc: de transport.

Stabilirea
cerinţelor pentru
dezvoltarea
reţelelor electrice
Cod th RED  Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie.
27 II-IV decizie 101/2000 de distribuţie (Codul RED) se regăsesc: 1.2.2 e

la care acţionar
Cod th RED  Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie principal este
28 II-IV decizie 101/2000 reglementează activitatea operatorilor de distribuţie: statul român.

Page 45
R3

Operatorii de
distribuţie
prestează serviciul
public pentru toţi
utilizatorii reţelelor
electrice de
distribuţie,
permiţând accesul
nediscriminatoriu
la reţelele
electrice de
distribuţie oricărui
solicitant care
îndeplineşte
Atribuţiile principale ale operatorilor de distribuţie, cerinţele tehnice
Cod th RED  conform prevederilor Codului tehnic al reţelelor prevăzute în
29 II-IV decizie 101/2000 electrice de distribuţie (Codul RED), sunt: Cod1.4.1

SC ELECTRICA
Cod th RED  Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul SA, în calitate de
30 II-IV decizie 101/2000 RED) este administrat de: elaborator

ale cărui activităţi


specifice se
desfăşoară în
conformitate cu
prevederile Legii
serviciilor publice
Cod th RED  Serviciul de distribuţie a energiei electrice este un de gospodărire
31 II-IV decizie 101/2000 serviciu public: comunală

Gestionarea,
exploatarea,
mentenanţa,
modernizarea şi
dezvoltarea
instalaţiilor
electrice aflate în
patrimoniu (linii
electrice, staţii de
transformare,
puncte de
alimentare, posturi
de transformare,
instalaţii de
protecţie şi
Cod th RED  Printre activităţile desfăşurate de operatorul de automatizare etc)
32 II-IV decizie 101/2000 distribuţie se numără şi următoarele activităţi: 3.2.1. a

Page 46
R3

Gestionarea,
exploatarea,
mentenanţa,
modernizarea şi
dezvoltarea
Printre activităţile desfăşurate de operatorul de instalaţiilor proprii
distribuţie, precizate în Codul reţelelor electrice de din reţelele
Cod th RED  distribuţie (Codul RED), se numără şi următoarele electrice de
33 II-IV decizie 101/2000 activităţi: distribuţie.3.2.1.a

Administrarea
documentaţiei
tehnice şi
normelor care
reglementează
proiectarea,
funcţionarea,
întreţinerea şi
dezvoltarea
instalaţiilor
componente ale
Responsabilităţile operatorului de distribuţie precizate reţelelor electrice
Cod th RED  în Codul reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) de distribuţie art
34 II-IV decizie 101/2000 includ: 3.2.2

Administrarea
documentaţiei
tehnice şi a
normelor care
reglementează
proiectarea,
funcţionarea,
întreţinerea şi
dezvoltarea
instalaţiilor
Printre responsabilităţile şi obligaţiile operatorului de componente ale
Cod th RED  distribuţie precizate în Codul reţelelor electrice de reţelelor electrice
35 II-IV decizie 101/2000 distribuţie (Codul RED) sunt incluse: de distribuţie 3.2.2

Page 47
R3

Obligaţia ca în
termen de
maximum 7 zile
calendaristice de
la primirea unei
solicitări de
contractare a
serviciului de
distribuţie din
partea unui titular
de licenţă sau
consumator eligibil
racordat la RED,
să facă o ofertă şi
în cazul acceptării
Printre obligaţiile operatorului de distribuţie precizate acesteia, să
Cod th RED  în Codul reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) încheie contractul
36 II-IV decizie 101/2000 sunt incluse: 3.2.6

Racordarea
utilizatorilor la
Standardul de performanţă pentru serviciul de reţelele electrice
Cod th RED  distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de de distribuţie;
37 II-IV decizie 101/2000 performanţă privind: 4.2.1. a
Racordarea
utilizatorilor la
Standardul de performanţă pentru serviciul de reţelele electrice
Cod th RED  distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de de distribuţie;
38 II-IV decizie 101/2000 performanţă privind: 4.2.1. a

Debranşarea
consumatorilor
Standardul de performanţă pentru serviciul de rău-platnici de la
Cod th RED  distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de relele electrice de
39 II-IV decizie 101/2000 performanţă privind: distribuţie
Debranşarea
consumatorilor
Standardul de performanţă pentru serviciul de rău-platnici de la
Cod th RED  distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de relele electrice de
40 II-IV decizie 101/2000 performanţă privind: distribuţie

Evenimentele
accidentale
produse de terţi
Standardul de performanţă pentru serviciul de asupra reţelelor
Cod th RED  distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de electrice din
41 II-IV decizie 101/2000 performanţă privind: patrimoniul public

Asigurarea
continuităţii în
alimentarea cu
energie electrică
Standardul de performanţă pentru serviciul de şi a calităţii
Cod th RED  distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de energiei electrice
42 II-IV decizie 101/2000 performanţă privind: distribuite; 4.2.1.b

Page 48
R3

Evenimentele
accidentale
produse de terţi
Standardul de performanţă pentru serviciul de asupra reţelelor
Cod th RED  distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de electrice din
43 II-IV decizie 101/2000 performanţă privind: patrimoniul public

Au instalaţii
electrice care
funcţionează la
tensiunea
nominală
alternativă în
Standardul de performanţă pentru serviciul de gama 0,4-110 kV
distribuţie se aplică în relaţiile dintre operatorul de şi la frecvenţa din
Cod th RED  distribuţie şi utilizatorii reţelelor electrice de distribuţie SEN, de 50 Hz;
44 II-IV decizie 101/2000 care: 4.2.2 a

Se încadrează în
puterea maximă
prevăzută în
avizul tehnic de
Standardul de performanţă pentru serviciul de racordare (ATR) şi
distribuţie se aplică în relaţiile dintre operatorul de respectă condiţiile
Cod th RED  distribuţie şi utilizatorii reţelelor electrice de distribuţie prevăzute în
45 II-IV decizie 101/2000 care: contract 4.2.2. c

Întrerupere
Cod th RED  Standardul de performanţă pentru serviciul de accidentală a
46 II-IV decizie 101/2000 distribuţie nu se aplică în condiţii de: energiei electrice.

la apariţia unor
condiţii
meteorologice
deosebite
(inundaţii,
înzăpeziri,
alunecări de
Cod th RED  Standardul de performanţă pentru serviciul de teren, viscole etc)
47 II-IV decizie 101/2000 distribuţie nu se aplică: 4.2.3 c

Cod th RED  Standardul de performanţă pentru serviciul de Forţă majoră


48 II-IV decizie 101/2000 distribuţie nu se aplică în condiţii de: 4.2.3. a

Page 49
R3

3: racordarea
consumatorilor,
contractarea
Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizării energiei
distribuţie a energiei electrice defineşte indicatorii de electrice şi
Cod th RED  performanţă generali ai serviciului, care sunt în număr reclamaţiile
49 II-IV decizie 101/2000 de: utilizatorilor

90 zile
calendaristice de la
înregistrarea cererii
Cod th RED  Termenul pentru emiterea avizului tehnic de racordare de racordare la 110
50 II-IV decizie 101/2000 (ATR) este de: kV 4.4.1.2

10 zile
calendaristice de
la înregistrarea
cererii de
Cod th RED  Termenul pentru emiterea avizului tehnic de racordare racordare la joasă
51 II-IV decizie 101/2000 (ATR) este de: tensiune

10 zile lucrătoare
Termenul standard a pentru încheierea contractului de la depunerea
Cod th RED  pentru serviciul de distribuţia energiei electrice între completă a
52 II-IV decizie 101/2000 un operator de distribuţie si un utilizator este de: documentaţiei

24 ore din
momentul
anunţării
întreruperii
alimentarii cu
Cod th RED  Operatorul de distribuţie asigură sosirea echipei de energie electrică
53 II-IV decizie 101/2000 intervenţie în mediul rural în maximum: 4.4.3.1.5
Termenul minim de anunţare a consumatorilor privind
Cod th RED  întreruperea necesară pentru lucrări planificate de
54 II-IV decizie 101/2000 exploatare şi mentenanţă este: 48 ore

În punctele de delimitare distribuitor/ consumator, +/- 5% din


Cod th RED  limitele în care trebuie să se încadreze tensiunea, în tensiunea
55 II-IV decizie 101/2000 95% din săptămână, sunt: contractată

Cod th RED  Termenul standard pentru răspuns la reclamaţii 30 de zile


56 II-IV decizie 101/2000 privind nivelul tensiunii este de: calendaristice
Operatorul de distribuţie este obligat să răspundă la La toate sesizările
Cod th RED  sesizările efectuate de utilizatorii reţelelor de transmise în scris.
57 II-IV decizie 101/2000 distribuţie: 4.4.5.1
Operatorul de distribuţie este obligat să răspundă la
Cod th RED  sesizările efectuate de utilizatorii reţelelor de În termen de 10
58 II-IV decizie 101/2000 distribuţie: zile lucrătoare

Page 50
R3
Planificarea dezvoltării reţelelor electrice de distribuţie
Cod th RED  se face pe baza unui studiu de dezvoltare în
59 II-IV decizie 101/2000 perspectivă, pe o durată medie de: 3 ani 6.1.4
Planificarea dezvoltării reţelelor electrice de distribuţie
Cod th RED  se face pe baza unui studiu de dezvoltare în
60 II-IV decizie 101/2000 perspectivă pe o durată maximă de: 5 ani

Verificarea dimensionării, în proiectare, a reţelelor


electrice de distribuţie, conform prevederilor Codului
Cod th RED  tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), criteriul pierderilor
61 II-IV decizie 101/2000 se face ţinând seama de: minime de energie

Prognoza de
consum pe o
perspectivă de 3
ani, pusă la
Elaborarea planului de dezvoltare a reţelelor electrice dispoziţie de
de distribuţie, conform prevederilor Codului tehnic al furnizori şi
Cod th RED  reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), are la consumatori
62 II-IV decizie 101/2000 bază ca date de intrare: eligibili; 6.4.1. a

Cod th RED  În 100% din săptămână frecvenţa trebuie să se 50 Hz – 6% … 50


63 II-IV decizie 101/2000 încadreze în banda: Hz + 4% 4.4.4.1

Ministerul de
resort, cu
consultarea ANRE
Cod th RED  Planificare dezvoltării şi modernizării reţelelor electrice şi a operatorilor de
64 II-IV decizie 101/2000 de distribuţie se face de către: distribuţie

utilizatorii noi de
tip “consumator
casnic” individuali,
indiferent de
Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de puterea solicitată
65 II-IV Ord 45/2006 soluţie pentru: 14a

utilizatorii noi care


sunt distribuitori
sau au grupuri
generatoare
indiferent de
tensiunea reţelei
Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de la care se
66 II-IV Ord 45/2006 soluţie pentru: racordează

Page 51
R3

utilizatori existenţi
care solicită un
spor de putere ce
poate fi acordat
prin instalaţiile de
racordare
existente,
indiferent de
tensiunea reţelei
Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de la care sunt
67 II-IV Ord 45/2006 soluţie pentru: racordaţi 14d

Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de utilizatorii


68 II-IV Ord 45/2006 soluţie pentru: perturbatori

utilizatorii noi care


se racordează la
reţelele electrice
având tensiune
nominală de 110
Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de kV sau mai mare
69 II-IV Ord 45/2006 soluţie pentru: 17a

utilizatorii de tip
consumatori care
solicită o putere
mai mică de 30
kVA, indiferent de
categoria din care
fac parte din punct
Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de de vedere al
70 II-IV Ord 45/2006 soluţie pentru: activităţii lor;

71 II-IV Ord 45/2006 Fişa de soluţie este elaborată de: utilizatori

Page 52
R3

utilizatorii de tip
consumatori care
solicită o putere
mai mică de 30
kVA, indiferent de
categoria din care
fac parte din punct
Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de de vedere al
72 II-IV Ord 45/2006 soluţie pentru: activităţii lor;

utilizatorii care
solicită
modificarea /
îmbunătăţirea
instalaţiilor de
racordare
existente sau
creşterea gradului
de siguranţă în
punctul de
delimitare, dacă
lucrările necesare
nu pot fi stabilite
Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de prin fişa de soluţie
73 II-IV Ord 45/2006 soluţie pentru: 17d

utilizatori existenţi
care solicită un
spor de putere ce
poate fi acordat
prin instalaţiile de
racordare
existente,
indiferent de
tensiunea reţelei
Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de la care sunt
74 II-IV Ord 45/2006 soluţie pentru: racordaţi

racordarea
grupurilor
Studiul de soluţie elaborat în vederea racordării la dispecerizabile la
reţelele electrice se avizează atât de operatorul de reţelele electrice
distribuţie cât şi de operatorul de transport şi de de distribuţie
75 II-IV Ord 45/2006 sistem în toate cazurile care prevăd: 23(2)a

Page 53
R3

Elaborat de CN
TEE
Transelectrica SA
şi aprobat prin
Ordin al
Cod th RET  Codul tehnic al reţelei electrice de transport (Codul preşedintelui
76 III-IV ord20+35/2004 RET) este: ANRE

Stabilirea unui set


de reguli şi norme
pentru
conducerea prin
dispecer a
Sistemului
Cod th RET  Printre obiectivele Codului tehnic al reţelei electrice de Electroenergetic
77 III-IV ord20+35/2004 transport (Codul RET) sunt incluse: Naţional art 6b

serviciul de
transport al
energiei electrice
şi serviciul de
CN de Transport al Energiei Electrice Transelectrica sistem, în calitate
SA este societatea comercială de interes naţional de operator de
care desfăşoară activităţi specifice precizate în Codul transport şi de
Cod th RET  tehnic al reţelei electrice de transport (Codul RET), sistem (TSO) art
78 III-IV ord20+35/2004 cum ar fi: 9a

CN de Transport al Energiei Electrice Transelectrica măsurarea


SA este societatea comercială de interes naţional energiei electrice
care desfăşoară următoarele activităţi specifice pe piaţa en-detail
Cod th RET  precizate în Codul tehnic al reţelei electrice de de energie
79 III-IV ord20+35/2004 transport (Codul RET): electrică
CN de Transport
al Energiei
Persoana juridică care are calitatea de administrator Electrice
Cod th RET  al Codului tehnic al reţelei electrice de transport Transelectrica SA
80 III-IV ord20+35/2004 (Codul RET), este: art 13

Serviciul de sistem aflat în responsabilitatea funcţionarea în


Cod th RET  operatorului de transport şi de sistem (CN siguranţă a
81 III-IV ord20+35/2004 TRANSELECTRICA SA) are scopul de a asigura: SEN26(2)a

tehnologice,
Serviciile de sistem asigurate de operatorul de furnizate de
Cod th RET  transport şi de sistem (CN TRANSELECTRICA SA) utilizatorii RET art
82 III-IV ord20+35/2004 sunt: 29

Page 54
R3

consumatorii
nedispecerizabili,
care pot fi
deconectaţi la
Serviciile de sistem tehnologice furnizate Companiei dispoziţia CN
Cod th RET  Naţionale TRANSELECTRICA SA de către utilizatorii TRANSELECTRI
83 III-IV ord20+35/2004 reţelelor electrice de transport includ: CA SA

reglarea
tensiunilor în
Serviciile de sistem tehnologice, asigurate de reţeaua electrică
Cod th RET  operatorul de transport şi de sistem (CN de transport art
84 III-IV ord20+35/2004 TRANSELECTRICA SA) includ: 29c
orice producător
Responsabilitatea asigurării serviciul de sistem de energie
Cod th RET  aparţine următoarei persoane juridice titulare de electrică racordat
85 III-IV ord20+35/2004 licenţă: la SEN
Cod th RET  Rezerva de reglaj primar trebuie sa se poată mobiliza
86 III-IV ord20+35/2004 automat si integral în: 10 s
abaterea
frecventei de la
Cod th RET  Rezerva de reglaj secundar este rezerva care poate fi valoarea de
87 III-IV ord20+35/2004 integral mobilizata la: consemn definitii

frecventa în SEN
Cod th RET  Sunt parametrii tehnici de calitate ai serviciilor de si tensiunea în
88 III-IV ord20+35/2004 transport si de sistem: RET art 3.1 si 3.2
de valoarea
capitalului social,
in cazul
Documentaţia anexata cererii de emitere a avizului persoanelor
89 III-IV HGR 90/2008 tehnic de racordare are o structura ce depinde de: juridice
Avizat de către
organismele
Planul de situaţie cu amplasarea in zona a locului de competente,
consum, care face parte din documentele necesare potrivit legii.art
90 III-IV HGR 90/2008 solicitării unui aviz tehnic de racordare, trebuie sa fie: 12(1)e

bornele de ieşire
din contoare,
montate in
Punctele de delimitare pentru blocurile de locuinţe apartamentele
91 III-IV HGR 90/2008 nou-construite vor fi la: blocului.

este obligatorie
Obţinerea avizului tehnic de racordare de către un pentru orice loc nou
92 III-IV HGR 90/2008 utilizator: de consum art 4(1)a

pentru orice loc


nou de consum art
93 III-IV HGR 90/2008 Avizul tehnic de racordare trebuie obţinut: 4(1)a

Page 55
R3

Solicitanţii se pot adresa operatorului la reţeaua prin intermediul


căruia doresc să se racordeze, în vederea obţinerii operatorului pieţei
94 III-IV HGR 90/2008 avizului tehnic de racordare: de energie electrica

Operatorul de reţea va comunica în scris solicitantului capacitatea reţelei


imposibilitatea de a emite aviz tehnic de racordare si electrice nu permite
95 III-IV HGR 90/2008 motivele justificate ale refuzului in situaţia în care: racordarea

Pentru utilizatorii permanenţi perioada de valabilitate a maximum 20 de ani


96 III-IV HGR 90/2008 avizului tehnic de racordare este de: de la data emiterii

Eventualele contestaţii ale avizelor tehnice de de către organele


racordare emise pentru puteri mai mari de 100 kW se ierarhice ale
97 III-IV HGR 90/2008 rezolvă astfel: emitentului

Lucrările pentru realizarea instalaţiilor cuprinse între de către operatorul


punctul de racordare si punctul de delimitare la de reţea, cu forte
98 III-IV HGR 90/2008 racordarea unui utilizator se execută astfel: proprii art 38(1)

Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici


care proiectează şi execută instalaţii electrice din Hotărâre de
99 III-IV ord 24/2007 sistemul electroenergetic este aprobat prin: guvern
Constituie
Executarea de lucrări de proiectare sau de executare contravenţie şi se
a instalaţiilor electrice fără Atestat valabil emis de sancţionează art
100 III-IV ord 24/2007 ANRE: 2(2)

La proiectarea şi
executarea de
Atestatele emise de ANRE pentru desfăşurarea lucrări pe niveluri
activităţilor operatorilor economici în instalaţii electrice de joasă, medie şi
101 III-IV ord 24/2007 instituie competenţe: înaltă tensiune

Poate solicita
Operatorul economic aflat în reorganizare judiciară, Atestat provizoriu
102 II-IV ord 24/2007 care nu deţine atestate emise de ANRE: emis de ANRE
Durata de valabilitate a Atestatelor emise de ANRE De la 1 la 5 ani
103 II-IV ord 24/2007 este: 36(6)

Dacă operatorul
economic nu
îndeplineşte
criteriile de
bonitate financiară
corespunzătoare
procedurii
104 II-IV ord 24/2007 ANRE poate retrage Atestatul acordat: aplicabile

Page 56
R3

Operatorul
economic
săvârşeşte una
dintre
contravenţiile
stabilite în legea
105 II-IV ord 24/2007 ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale dacă: energiei electrice

În condiţiile Legii
106 II-IV ord 24/2007 Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se fac: nr. 318/ 2003

Operatorul
economic a
executat lucrări
fără personal
calificat, autorizat
şi în număr minim
corespunzător
pentru tipul de
ANRE poate retrage Atestatul deţinut de un operator atestat deţinut 55
107 II-IV ord 24/2007 economic dacă: 2c

Operatorul
ANRE poate retrage Atestatul deţinut de un operator economic solicită
108 II-IV ord 24/2007 economic dacă: acest lucru

promovării unui
examen de
111 II-IV ord 25/2007 Autorizarea unui electrician se realizează în urma: autorizare 20

Să transmită la
ANRE o cerere şi
documentaţie
anexată, din care
Electricienii care doresc să solicite autorizarea, pentru să reiasă
a fi acceptaţi la examen trebuie să îndeplinească calificarea
112 II-IV ord 25/2007 următoarele condiţii: profesională

Page 57
R3

Unor norme
Autorizarea electricienilor care desfăşoară activităţi de specifice aprobate
exploatare a instalaţiilor electrice se realizează în prin Hotărâre de
113 II-IV ord 25/2007 baza Guvern

Electricieni
autorizaţi de
ANRE şi care sunt
Verificarea proiectelor de instalaţii electrice titulari de
114 II-IV ord 25/2007 tehnologice racordate la SEN se realizează de către: autorizaţii de tip A

Personalul de
Verificarea instalaţiilor electrice tehnologice noi, exploatare din
executate în vederea racordării la SEN se realizează cadrul operatorului
115 II-IV ord 25/2007 de către: de reţea
Electricienii autorizaţi de ANRE pentru proiectare au
116 II-IV ord 25/2007 autorizaţii de tip: A 18(1)a
Câte grade de competenţă sunt prevăzute în 4 grade de
regulamentul de autorizare a electricienilor elaborat şi competenţă (I, II,
117 II-IV ord 25/2007 aprobat de ANRE, indiferent de tipul de autorizare? III şi IV) 18(2)

De tip G (general)
pentru instalaţii
118 II-IV ord 25/2007 Legitimaţiile de electrician autorizat pot fi: electrice

Regulamentul de autorizare a electricienilor defineşte De tip E pentru


119 II-IV ord 25/2007 următoarele tipuri de autorizaţii: execuţie

După caz,
proiectare (A)/
executare (B) de
instalaţii electrice
cu putere instalată
oricât de mare
este tehnic
realizabilă şi la o
Calitatea de electrician autorizat gradul III (A sau B) tensiune nominală
acordă titularilor de legitimaţie următoarele de cel mult 20 kV
120 II-IV ord 25/2007 competenţe: 19e, f

Page 58
R3

De a proiecta şi
executa instalaţii
electrice cu putere
instalată de cel
mult 10 kW şi la o
tensiune nominală
Electricianul autorizat pentru gradul I, tip A+B are mai mică de 1 kV
121 II-IV ord 25/2007 următoarele competenţe: 19a,b

De a proiecta şi
executa instalaţii
electrice cu putere
instalată de cel
mult 10 kW şi la o
Electricianul autorizat pentru gradul II, tip A+B are tensiune nominală
122 II-IV ord 25/2007 următoarele competenţe: mai mică de 1 kV

De a proiecta şi
executa instalaţii
electrice cu orice
putere instalată
tehnic realizabilă
şi la o tensiune
Electricianul autorizat pentru gradul III, tip A+B are nominală maximă
123 II-IV ord 25/2007 următoarele competenţe: de 110 kV

De a proiecta şi
executa instalaţii
electrice cu orice
putere instalată
tehnic realizabilă
şi la orice tensiune
nominală
Electricianul autorizat pentru gradul IV, tip A+B are standardizată
124 II-IV ord 25/2007 următoarele competenţe: 19g,h

De executare de
instalaţii electrice
cu orice putere
instalată tehnic
realizabilă, la o
tensiune nominală
Legitimaţia de electrician autorizat gradul IIIB conferă maximă de 20 kV
125 II-IV ord 25/2007 următoarele competenţe titularului: 19f

În vederea înscrierii la examenul de autorizare, Opţional


electricianul trebuie să transmită în documentaţia (solicitantul decide
anexată cererii de autorizare o lista de lucrări; acest dacă îl transmite
126 II-IV ord 25/2007 document este: sau nu)

Page 59
R3

Trebuie să
îndeplinească
condiţiile de
calificare şi
experienţă
profesionale,
cumulate, pentru
fiecare tip de
autorizare şi
susţin examene
separate pentru
În vederea autorizării pentru ambele tipuri de fiecare dintre
127 II-IV ord 25/2007 autorizare (A şi B), electricienii: aceste tipuri

după 5 ani de
experienţă în baza
Trecerea la un grad de autorizare superior se poate gradului de
128 II-IV ord 25/2007 face: autorizare deţinut

în susţinerea unei
probe scrise,
constând în 2
subiecte: un
chestionar cu 30
de întrebări şi o
aplicaţie numerică
129 II-IV ord 25/2007 Examenul de autorizare constă: 44

Minim 20 de
puncte la
chestionar si 3
puncte la aplicaţia
numerică, pentru
gradele I si II,
respectiv 25 de
puncte la
chestionar şi 3
puncte la aplicaţia
Promovarea examenului de autorizare se face numerică pentru
130 II-IV ord 25/2007 obţinând: gradele III şi IV
Legitimaţia de electrician autorizat eliberată de ANRE
131 II-IV ord 25/2007 este valabilă pentru o perioadă de: 3 ani

De a respecta
proiectele
lucrărilor de
instalaţii electrice
Una dintre obligaţiile electricianului autorizat care şi normele tehnice
132 II-IV ord 25/2007 execută lucrări de instalaţii electrice este: aplicabile 72e

Page 60
R3

Să proiecteze
instalaţii electrice
doar conform
gradului si tipului
de autorizare şi să
respecte normele
tehnice
corespunzătoare
tipurilor de
Una dintre obligaţiile electricianului care deţine instalaţii electrice
133 II-IV ord 25/2007 autorizaţie de tip A este: proiectate 72e

Să proiecteze
instalaţii electrice
în cazul în care
deţine doar
autorizaţie de tip
134 II-IV ord 25/2007 Este interzis electricianului autorizat: A

Să respecte
proiectele de
execuţie a
lucrărilor de
instalaţii electrice
Una dintre obligaţiile electricianului autorizat care doar dacă sunt
135 II-IV ord 25/2007 execută lucrări de instalaţii electrice este: întocmite de el

Să semneze
documentaţii de
orice fel pentru
proiecte sau
lucrări pe care nu
le-a realizat sau
supravegheat art
136 II-IV ord 25/2007 Este interzis electricianului autorizat: 72f

Comiterea unei
fapte prevăzute în
ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale în cazul Regulamentul de
în care electricianul autorizat comite una dintre autorizare ca fiind
137 II-IV ord 25/2007 următoarele abateri: permisă

Page 61
R3

Comiterea unei
fapte prevăzute în
ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale în cazul Regulamentul de
în care electricianul autorizat comite una dintre autorizare ca fiind
138 II-IV ord 25/2007 următoarele abateri: interzisă art 76

Retragerea
autorizării cu drept
de prezentare la o
Sancţiunile contravenţionale aplicate de ANRE pot fi nouă examinare
139 II-IV ord 25/2007 asociate cu una dintre următoarele măsuri: 75

Să execute
instalaţii electrice
doar conform
gradului si tipului
de autorizare,
numai în
contractare legală
a acestora (prin
contract individual
de muncă sau de
prestări servicii, în
cazul în care este