Sunteți pe pagina 1din 2

Ce poli e de asigurare presupune programul Prima Cas ?

in PRIMA CAS pe 13 August 2009 , 16:08


y y y y

print Asigurarea locuin ei achizi ionate prin credit persoanele care vor cump ra locuin e prin credite garantate de stat, n cadrul programului Prima Cas , vor fi obligate s asigure casa mpotriva tuturor riscurilor i s desemneze statul ca beneficiar al poli ei de asigurare, pe toat durata finan rii; - asigurarea de locuin de tip toate riscurile ofer o acoperire ce nu se limiteaz doar la evenimente asigurate indicate expres (a a cum este cazul la poli ele clasice), ci acord desp gubiri pentru orice tip de daune, respectiv pentru distrugeri i avarieri produse din orice cauz , cu excep ia celor indicate n mod expres ca fiind riscuri excluse; - suma asigurat pe poli ele de asigurare a locuin elor se poate stabili fie n func ie de valoarea de pia a imobilului, fie innd cont de costurile de reconstruc ie (nlocuire) a acestuia; - pentru stabilirea sumei asigurate n func ie de valoarea de pia a imobilului, se va ine cont de zona n care se afl locuin a, tipul cl dirii i anul construc iei; - societatea de asigur ri nu va desp gubi pagubele produse de eventualele vicii ascunse ale cl dirilor asigurate; - n cazul asigur rii la valoarea de nlocuire, se va lua n calcul pre ul construc iei pe metru p trat n func ie de tipul imobilului, structura i gradul de finisare a cl dirii; - asiguratul este obligat s ntreprind toate demersurile necesare pentru a preveni producerea riscurilor asigurate; - tariful anual de prim oscileaz , n general, ntre 0,1 i 0,3% din suma asigurat , prev zut pe poli ; - de cele mai multe ori, nu exist posibilitatea select rii, de c tre client , a celei mai avantajoase oferte de pe pia , b ncile impunnd, n general, ncheierea poli elor de asigurare cu anumite companii de asigur ri agreate. Asigurarea de via - legisla ia programului Prima Cas nu impune obligativitatea ncheierii de poli e de asigurare de via la contractarea de credite ipotecare, ns acest gen de asigurare este solicitat de toate b ncile participante la program; - obiectul asigur rii este garantarea achit rii c tre banc a sumei r mase de rambursat, n cazul producerii decesului sau invalidit ii totale

permanente a asiguratului nainte de rambursarea integral a creditului; - poli a de asigurare este ncheiat de beneficiarul creditului ipotecar i cesionat n favoarea b ncii finan atoare; - suma asigurat pe poli este, la nceput, egal cu cuantumul creditului acordat de banc i descre te, n timp, pe m sur ce suma ce trebuie restituit b ncii se diminueaz , prin rambursare; - prima de asigurare se stabile te n func ie de valoarea creditului la momentul ncheierii asigur rii, modalitatea de rambursare a creditului, durata credit rii, dobnda practicat de banc la momentul acord rii creditului, perioada de plat a primelor de asigurare, sexul, vrsta i starea de s n tate a persoanei asigurate i de riscul caracteristic activit ii desf urate de persoana asigurat ; - de cele mai multe ori, nu exist posibilitatea select rii, de c tre client, a celei mai avantajoase oferte de pe pia , b ncile impunnd, n general, ncheierea poli elor de asigurare cu anumite companii de asigur ri agreate; - n unele cazuri, dac debitorul are deja o poli de asigurare de via n vigoare, o poate cesiona n favoarea b ncii finan atoare, dar numai cu condi ia s fie ncheiat pe o perioad cel pu in egal cu durata creditului, iar suma asigurat s acopere valoarea mprumutului; Asigurarea contra riscului de omaj - de anul acesta, pe fondul crizei economice, unele b nci ata eaz creditelor acordate popula iei poli e de asigurare a riscului de intrare n incapacitate a debitorului din cauza pierderii, de c tre acesta, a locului de munc ; - termenii acestui tip de poli e prev d c , n cazul n care clientul care a contractat creditul i pierde locul de munc , compania de asigur ri pl te te ratele c tre banc , n locul clientului, pe o perioad limitat , care n Romnia este, n cele mai multe din cazuri, de maximum nou luni; plata desp gubirilor se face, n general, dup o perioad de a teptare de 60 de zile consecutive, calculat de la data la care debitorul devine eligibil pentru a primi ajutor de omaj de la Agen ia Na ional pentru Ocuparea For ei de Munc (ANOFM); - n unele cazuri, poli a de asigurare impune o limit maxim n privin a sumei lunare achitate sub form de desp gubire; - asiguratorul pl te te desp gubiri numai n cazul n care ncetarea raporturilor de munc survine din motive neimputabile angajatului.