Sunteți pe pagina 1din 5

Tema 1 No iuni generale privind economix

1.Esen a economiei. 2.Evolu ia obiectului de studiu al teoriei economice. 3.Metodele de cercetare, categoriile i legile economice. 4.Func iile teoriei economice. Politici economice.
1.1.Esen a economiei Economia este o tiin social care cerceteaz baza economic a societ ii umane. Eaanalizeaz modul n care societatea administreaz resursele relativ limitate pentru satisfacereanevoilor umane nelimitate.Pentru a determina esen a economiei trebuie de concentrat aten ia la dou aspecte aleeconomiei: tehnologic i social-economic.Economia privit n aspect tehnologic se manifest n trei forme: a)economia resurselor, care reprezint un proces de transformare a resurselor de care dispune societatean anumite produse necesare pentru ndestularea nevoilor umane; b)economia reproductiv ,care reflect interac iunea celor patru faze ale reproduc iei (produc ia, reparti ia, schimbul,consumul) i reprezint o ncruci are a circuitelor mijloacelor de produc ie, obiectelor deconsum, resurselor naturale, financiare i a for ei de munc ; c)economia na ional , care ig se te expresia n economia ramurilor (economia industriei, complexului agroindustrial,transportului etc.), economia sferelor de activitate (sfera material i sfera nematerial ),economia regional (economia zonei de Nord, Centru, de Sud a Republicii Moldova),economia ntreprinderii (firmei).Economia privit n aspect social economic reprezint unitatea for elor de produc ie.For ele de produc ie reprezint un raport dintre oameni i natur , iar rela iile de produc iereflect rela iile economice dintre oameni, care apar n procesul de produc ie, indiferent dedorin a sau voin a lor. Rela iile de produc ie au urm toarele patru tr s turi: au caracter obiectiv i istoric; servesc ca motor n dezvoltarea for elor de produc ie; constituie bazaeconomic a societ ii; determin structura social n orice ar . Principalele rela ii economicele constituie rela iile de proprietate.Economia, ca unitate complex , este structurat i abordat ca microeconomie,mezoeconomie, macroeconomie i mondoeconomie. Microeconomia const din procesele, faptele, actele i comportamentele participan ilor individuali la activitatea economic (firme, gospod rii familiale, b nci etc.). Mezoeconomia const din procesele, faptele, actele i comportamentele care se refer la sectoarele de activitate economic (primar, secundar, ter iar), la ramurile activit iieconomice (industrie, agricultur , transport, unit ile administrativ-teritoriale). Macroeconomia reprezint procesele, faptele, actele i comportamentele economicereferitoare la ntreaga economie privit ca agregat sau ca sistem (economia na ional aRepublicii Moldova). Mondoeconomia const din procesele, faptele, actele i comportamentele subiec ilor economici i ale comunit ii interna ionale privite att prin prisma leg turilor economicedintre economiile na ionale, ct i ca ntreg considerat la scar planetar sau zonalinterna ional (rela iile economice interna ionale, mecanismele de func ionare a economieimondiale, institu iile economice interna ionale etc.) .Economia ca entitate include diferite sectoare economice: sectorul economic primar (agricultura, sivicultura, industria extractiv , pescuitul) ,sectorul economic secundar (industria prelucr toare, construc iile i lucr rile publice), sectorul economic ter iar (prest riservicii n b nci, asigur ri, transport etc.), sectorul economic cuaternar (serviciile deinformatic , nv mnt superior, cercetare tiin ific i tehnologic ). n func ie de rela iile de proprietate economia include : sectorul privat (ansamblul ntreprinderilor i societ ilor private) ,sectorul public (ansamblul ntreprinderilor i asocia iilor n care statul exercit o influen preponderent ), sectorul mixt (ansamblul de ntreprinderi constituite n baza aloc rii capitalului privat i celui public). No iunea Economie nu trebuie confundat cu no iunea tiin a economic . Ultima analizeaz ideile, teoriile, doctrinele i procesele economice, care parcurg n societate. tiin a economic e ntemeiat pe trei principii: a)interac iunea dintre teorie ipractic (teoria serve te ca condi ie de elaborare a unor decizii referitor la dezvoltarea economiei, iar practica determin adev rul teoretic, confirm sau respinge teoria); b)unitatea dintre analiza micro i macroeconomic (ea reflect trei probleme fundamentale: Ce? Cum?Pentru cine de produs?); c) istorismul real ( tiin a economic trebuie s se bazeze pe situa ia economic real , s in cont de condi iile istorice specifice a rii respective). Din punct de vedere al modului n care societatea rezolv sau ar trebui s rezolve problemele economice tiin a economic poate fi divizat n economie pozitiv i economie normativ . Economia pozitiv eviden iaz ceea ce este n economie i ceea ce se poatentmpla, dac se vor produce anumite acte i procese economice (ea pune diagnosticul lastarea economiei i prognozeaz dezvoltarea ei viitoare cu ajutorul instrumentelor de analiz economic ). Economia normativ arat cum ar fi bine s se desf oare activit ileeconomice i ce ar trebui de f cut pentru ca procesele s se ncadreze n normalitate. Diferite curente de gndire economic n mod diferit au definit obiectul de TE. Primancercare de a defini TE a f cut-o Xenofon. Dup el obiectul TE este bog ia, m rirea patrimoniului.Dup p rerea lui Aristotel economia este o tiin pragmatic menit s studieze i s sporeasc bog ia statului.Economi tii clasici Adam Smit i David Ricardo afirmau c TE este tiin a despre bog iana iunii.defini ie specific a TE a dat-o K Marx. Conform doctrinei c ruia EP studiaz rela iile de produc ie i legile economice.Pol Samuelson socotea c economia este o tiin despre aceea cum oamenii i societateadetermin c ile de folosire a resurselor dificitare.Obiectul de studiu a TE include:

a-studierea rela iilor economice i comportarea omului n procesul de produc ie. b-sistemul de legi ecoonomice care func ioneaz n societate c-analiza modelelelor diferitor sisteme economice. 1.2.Evolu ia obiectului de studiu al teoriei economice Teoria economic ca tiin prin urm toarele etape: Etapa antic , care cuprinde perioada pn la mijlocul sec. V e.n. La aceast etap au ap rut primele idei economice referitor la proprietate, impozite, pre uri,arend , credit. De ex., n Grecia antic principala form de proprietate era considerat cea colectiv (a claselor nobile); n India veche erau reglementate rela iile de credit iarend ; n China veche erau reglementate pre urile la pine i sare. Cei mai de seam reprezentan i ai acestei etape pot fi numi i Xenofon, Platon i Aristotel. Xenofon afost primul din gnditorii antici, care a introdus termenul de economie ca tiin cestudiaz c ile de mbog ire.2. Etapa medieval , care cuprinde perioada ntre sec. V i XV. Gndireaeconomic n Evul Mediu s-a aflat sub influen a bisericii. Canoni tii i scolasticii auformulat dou idei fundamentale: ideia, c unicul izvor de existen este munca personal ; ideea c rezultatele muncii individuale trebuie mp r ite cu cei apropia i prin intermediul binefacerii. Ca reprezentant vestit al acestei etape este consideratToma dAquino, care n lucrarea sa Suma Teologic a formulat conceptele despre proprietatea privat , dobnd , pre ul just, salariul just . a.3. Etapa mercantilist , care cuprinde perioada dintre anii 1450 1750. Laaceast etap au ap rut idei i teorii economice prezentate de T.Mun,A.Montchrestien, J.Colbert .a., care afirmau, c principala bog ie a societ ii sunt banii confec iona i din aur i argint, c la baza activit ii economice se afl comer ul.Obiectul de studiu al tiin ei economice este studierea rela iilor de comer . Anume laaceast etap n anul 1615 a ap rut lucrarea mercantilistului francez AntoineMontchrestien cu titlul Tratat de economie politic .4. Etapa fiziocrat , care cuprinde a doua jum tate a secolului XVIII. La aceast etap centrul de studiere a activit ii economice a fost transferat din circula ie n sferade produc ie, n special n agricultur . Anume agricultura era considerat principalaramur unde se creeaz produsul net. La aceast etap au fost puse bazele teoriei dereproduc ie i circuit economic de fiziocratul francez Fr.Quesnay. Etapa liberalismului clasic, care cuprinde perioada ntre sfr itul sec. XVIII inceputul ultimei treimi a sec. XIX. Aceast perioad este dominat de celebra lucrarea lui A.Smith Avu ia na iunilor (1776) i de operele renumi ilor savan i T.Malthus,D.Ricardo, J.S.Mill, J.B.Say. A.Smith e considerat ca p rinte al tiin ei economice.Anume la aceast etap a fost pus temelia analizei categoriilor economice: munca,salariul, capitalul, banii, dobnda, profitul, renta .a., care au valoare i n zilelenoastre. n viziunea liberalilor clasici obiectul de studiu al tiin ei economice estestudierea c ilor de mbog ire a na iunilor.6. Etapa na ionalismului economic, care cuprinde perioada din prima jum tate asec. XIX. Unul din reprezentan ii principali ai na ionalismului economic a fost F.List,care n lucrarea Sistemul na ional de economie politic (1841) afirma, c tiin aeconomic trebuie s studieze nu individul, particularit ile na ionale ale rii i peaceast baz s propun statului sfaturi concrete i realiste.7. Etapa marxist , care cuprinde a doua jum tate a sec. XIX i nceputul sec.XX. Aceast etap este prezentat de K.Marx, care este considerat un fondator denou coal economic . n opera sa fundamental Capitalul (1867) K.Marx, de pe pozi ii de clas , a determinat obiectul de studiu al teoriei economice studierearela iilor de produc ie care apar dintre burghezie i proletariat. K.Marx a formulat unset de categorii economice noi: munca concret , munca abstract , compozi iaorganic a capitalului, pre ul de produc ie . a.8. Etapa neoclasic , care cuprinde perioada dintre anii 70 ai secolului XIX i anii30 ai secolului XX. La aceast etap tiin a economic a fost a ezat pe fundamentenoi. Reprezentan ii acestei etape (K.Menger, E.Bhm-Bawerk, L.Walras, V.Pareto,St. Jevons, A.Marshall . a.) au formulat teoria valoare-utilitate, teoria echilibruluieconomic general, teoria pre urilor. Ca obiect al tiin ei economice era consideratstudierea rela iilor de circula ie i de consum.9. Etapa keynesian , care se ncadreaz ntre anii 30 i 70 ai secolului XX.Aceast etap este marcat pregnant de J.M.Keynes i de opera sa fundamental Teoria general a ocup rii, a dobnzii i a banilor (1936), care a dat un puternicimpuls tiin ei economice n general. J.M.Keynes a formulat urm toarele probleme: a)necesitatea amestecului statului n economie i elaborarea programelor anticriz ; b)stimularea cererii agregate pe baza extinderii consumului i investi iilor de capital;c) reducerea omajului pe baza cre rii noilor locuri de munc ; d) analizamacroeconomic a proceselor i fenomenelor economice. i obiectul ei de studiu au evoluat ncepnd din Antichitate i pn n zilele noastre i au trecut

Etapa neoliberal , care a nceput din anii 70 ai secolului XX. Principaliireprezentan i ai acestei etape sunt: W.Eucken, L.Mises, F.Hayek i M.Friedman, careformeaz nucleul cel mai activ al gndirii economice din ultimele decenii. Ideile principale ale acestor corifei ai tiin ei economice constau n urm toarele: limitareastatului n activitatea economic ; stimularea ofertei pe baza reducerii nivelului deimpozitare; reglarea sistemului monetar prin interven ia B ncii Centrale i reglarearatei dobnzii; elaborarea programelor de combatere a infla iei i protec iei sociale a popula iei.A adar, obiectul de studiu al teoriei economice a evolu ionat pe parcursul istorieigndirii economice i poate fi formulat astfel: a) studierea rela iilor economice i comportareaomului n procesele de produc ie, schimb, reparti ie i consum a resurselor limitate; b)studierea categoriilor i legilor economice, care func ioneaz n societate; c) studiereadiferitor modele i sisteme economice, ca re au func ionat n economia modern ifunc ioneaz n economia contemporan . 1.3.Metodele de cercetare, categoriile i legile economice Teoria economic se bazeaz pe diferite metode de cercetare :1.Unitatea induc ie-deduc ie Induc ia presupune trecerea de la cercetarea faptelor unice la concluzii generale (de la particular la general, de la fapte la generaliz ri teoretice). Deduc ia presupune trecerea de la generaliz ri comune la concluzii particulare (de la generalla particular, de la teorie la fapte) 2.Abstrac ia tiin ific reflect cercetarea unei laturi a fenomenului economic,determinarea esen ialului acestuia. Orice abstrac ie tiin ific reflect n con tiin a omuluirealit i obiective. De ex., valoarea m rfii este o abstrac ie, ns ea exprim realit i concrete(cheltuieli de munc , capital, resurse materiale etc.).3. Unitatea dintre analiz i sintez Analiza nseamn descompunerea fenomenului, procesului de cercetat n elementele sale componente i cercetarea fiec ruia dintre acestea, ca p r i necesare ale ntregului.Analiza economic se manifest n urm toarele forme: a) analiza calitativ reflect con inutul fenomenului sau procesului economic (de ex., analiza procesului de privatizare,care reflect schimbarea rela iilor de proprietate n societate); b) analiza cantitativ reflect m sura de desf urare a fenomenelor economice; c) analiza static reflect realitateaeconomic la un moment dat; d) analiza dinamic reflect schimb rile survenite n procesele i fenomenele economice ntr-o anumit perioad de timp; e) analiza microeconomic reflect studierea fenomenelor i proceselor economice la nivelul unit ilor economice, lanivelul firmei; f) analiza macroeconomic reflect cercetarea fenomenelor i proceselor economice la nivelul societ ii. Sinteza presupune unirea elementelor analizate separat n cadrul ntregului unitar,legat prin resorturi interne (cauzale i func ionale). De ex., analiznd sporirea volumului de fapte teorie politic economic produc ie din industrie, agricultur , transport i din alte ramuri se face sintez , c economiana ional se afl n stare de prosperare sau expansiune.4. Metoda dialectic contribuie la descoperirea cauzelor i consecin elor dezvolt riivie ii economice. Ea reflect examinarea fenomenelor, categoriilor i legilor economice n procesul apari iei, dezvolt rii, modific rii i dispari iei lor istorice. Unitatea dintre metoda istoric i cea logic . Metoda istoric nseamn reflectarea, descrierea i fixarea faptelor i evenimentelor, a a cum s-au petrecut ele n timp. Metoda logic este aceea care presupune trecerea de la abstract la concret, prelund din procesul istoric real numai ceea ce este esen ial i constituie verigi esen iale. Cercetarea logic este istoria degajat de elementele ntmpl toare, f r a fi rupt de realul economiei. Orice proces sau fenomen economic trebuie studiat att n aspect istoric, ct i n aspect logic. Deex., din punct de vedere istoric i logic trebuie mai nti s fie analizat categoria marfa, iar apoi banii, deoarece banii sunt un produs al schimbului de m rfuri.6. Metoda matematic const n reproducerea schematic a unui proces economicsub forma unui sistem linear sau analog, n scopul studierii modului de desf urare a procesului i fenomenului real. Metoda matematic constituie o treapt important n trecereade la abstract la concret n cercetarea fenomenelor i proceselor economice. Aceast metod ,de regul , este aplicat n procesul de analiz i prognozare a dezvolt rii economiei na ionale.7. Metoda de experiment Teoria economic , ca i alte tiin e, se bazeaz pe fapte, procese economice, legit i care sunt verificate de practic . Practica este criteriul suprem aladev rului. De ex., practica a confirmat eficien a economiei de pia i a respins economia decomand bazat pe sistemul planific rii centralizate. n procesul studierii proceselor i fenomenelor economice trebuie s fie evitate gre elile i cursele (capcanele) economice. Prima gre eal const n confundarea intereselor personale i publice, iar a doua confundarea cauzei i a consecin ei. De ex., cauza infla ieinu este majorarea pre urilor, ci dezechilibrul economic. Cre terea pre urilor este o consecin a infla iei.n literatura economic sunt larg utilizate no iunile de fenomen economic, proceseconomic, categorie economic i lege economic . Fenomenul economic reprezint forma exterioar a activit ii economice, respectivacele aspecte i acte economice, care apar i se manifest la suprafa a acestei activit i i pot ficunoscute de oameni n mod direct (de ex., privatizarea). Procesul economic exprim transform rile cantitative, structurale i calitative nstarea activit ii economice, care eviden iaz desf urarea acestuia n timp i spa iu (de ex.,cre terea pre urilor, modificarea cererii sau a ofertei, cre terea productivit ii muncii etc). Categoria economic reprezint o abstrac ie tiin ific , care reflect una dincomponentele rela iilor economice. Teoria economic utilizeaz astfel de categorii economicecum ar fi: marf , valoare, capital, infla ie, omaj, salariu, pre , profit, bani etc. Categoriile

economice pot fi divizate n trei grupe: prima categorii economice imanente tuturor modurilor de produc ie (produc ie, reperti ie, consum, munc ); a doua categorii economice care func ioneaz numai n unele moduri de produc ie (marf , bani, dobnd , rent ); a treia categorii economice care func ioneaz numai n cadrul modului de produc ie dat (capital,concuren , omaj, infla ie func ioneaz n sistemul economic bazat pe rela ii de pia ). Legea economic reflect leg turile generale, esen iale, necesare, repetabile i relativstabile ale fenomenelor i proceselor economice.Legile economice nu pot fi confundate cu legile juridice: primele au caracter obiectiv i func ioneaz indiferent de voin a oamenilor (de ex., legea valorii), pe cnd legile juridice aucaracter subiectiv (de ex., legea despre proprietate adoptat de Parlament).Legile economice se deosebesc i de legile naturii: a) legile economice func ioneaz numai prin intermediul activit ii oamenilor (legea cererii, legea ofertei, legea concuren ei), pe cnd legile naturii nu depind de dorin a sau con tiin a oamenilor (de ex., legea atrac iei,legea schimbului anotimpurilor etc.); b) legile economice au caracter istoric. Ele apar la o anumit treapt istoric i dispar odat cu schimbarea condi iilor respective, pe cnd legilenaturii au caracter etern i universal i ac ioneaz indiferent de timp i spa iu.Legile economice, la fel ca i categoriile economice, pot fi divizate n trei grupe mari:legile economice generale, comune tuturor modurilor de produc ie (de ex., legea economieimuncii); legile economice imanente numai unor moduri de produc ie (de ex., legea cererii);legile economice specifice numai modului de produc ie respectiv (de ex., legea acumul rii decapital). Nerespectarea sau ignorarea legilor economice duce la mari deform ri n societate i la pierderi materiale colosale. De ex., ignorarea legilor cererii i ofertei n economia de comand a dus la dezechilibru economic, care a influen at negativ asupra nivelului de trai n rile ex-socialiste. 1.4.Func iile teoriei economice. Politici economice Teoria economic ndepline te urm toarele trei func ii. Prima func ia de cunoa tere a fenomenelor i proceselor economice. Teoria economic cerceteaz fenomenele economice, determin legit ile economice i formuleaz legile economice. Teoria economic trebuie s dea r spuns la modul de realizare a problemelor vitale naintate de via a real (de ex., care-s cauzele i consecin ele infla iei, omajului, deficitului bugetar i alte fenomene negative ale economiei na ionale). A doua func ia metodologic . Teoria economic constituie baza teoretic acelorlalte disciplini economice. Ea elaboreaz aparatul categorial pentru toate disciplineleeconomice. Dup expresia Laureatului Premiului Nobel P.Samuelson teoria economic esteregina tiin elor economice, fiind tiin a celor mai generale legi ale ntregii vie i economice.Teoria economic i alte disciplini economice luate n ansamblu formeaz . Sistemul tiin elor economice. Acest sistem cuprinde: tiin ele economice fundamentale (teoriaeconomic , doctrinele economice, statistica, contabilitatea . a.); tiin ele economice teoretico-aplicative (economia industriei, economia agriculturii, transportului, finan e icredit, rela ii economice interna ionale); tiin ele economice de grani (geografiaeconomic , econometria, sociologia economic . a.). A treia func ia practic . Teoria economic serve te ca baz n elaborarea politiciieconomice. n baza teoriei economice sunt determinate principalele scopuri ale societ ii ndomeniul economic: asigurarea cre terii economice i ridicarea nivelului de trai a popula iei;asigurarea ocup rii depline a for ei de munc , asigurarea cu loc de munc a tuturora caredoresc i dispun de capacit i de munc , ridicarea eficien ei economice i ob inerearezultatelor maxime cu cheltuieli de munc minime; stabilizarea nivelului de pre uri ilimitarea proceselor infla ioniste; asigurarea libert ii economice antreprenorilor, salaria ilor iconsumatorilor n activitatea acestora; reparti ia echitabil a veniturilor n societate n a a felnct nici o p tur social a popula iei s nu devin s rac ; asigurarea social a celora, care au pierdut capacitatea de munc (a pensionarilor, a invalizilor etc.); asigurarea unei balan eactive n comer ul extern i n rela iile monetare interna ionale. Aceste scopuri stau n fa afiec rei ri din lumea contemporan . Func ia practic are urm toarele scopuri: -cre terea economic -asigurarea unui volum mai mare de m rfuri i servicii, -ocupa ia deplin - s li se ofere tuturor ce doresc de a munci locuri de munc , -eficien econ mic

- ob inerea rezultatelor maxime cu cheltuieli minime, -pre uri stabile - s se evite sc derea sau cre terea brusc a nivelului de pre uri, -libertatea economic - to i agen ii economici trbue s posede un nalt grad de libertate laluarea deciziilor, -reparti ia echitabil a veniturilor - nici o categorie a popula iei nu trebue s tr ieasc nmizerie n timp ce alta ar tr i n lux, -asigurarea economic

- a bolnavilor,invalizilor, b trnilor, -echilibru economic - men inerea echilibrului ro ional al comer ului interna ional i a rela iilor financiar-valutare Teoria economic nu trebuie confundat cu politica economic . Politica economic ac iunea con tient a puterii publice, care presupune definirea tiin ific a obiectivelor economice ale statului pe o anumit perioad de timp i punerea n aplicare al acestor obiective pornind de la condi iile existente i folosind mijloace i tehnici adecvate.Pe baza teoriei economice sunt formulate urm toarele politici economice: politicamonetar , valutar , fiscal , bugetar , de pre uri, de venituri, de ocupare a for ei de munc ,sectorial , comercial , de sus inere a micului business . a.