CONSILIUL JUDE ULUI GALA I DIREC IA GENERAL DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTEC IA COPILULUI GALA I Str. Br ilei nr.

138B, Gala i, 800366 Tel. 0236/311086, 311087 Fax. 0236/479476 e-mail: secretariat@dgaspcgalati.ro

Nr.

/

web: www.dgaspcgalati.ro cod 9768 operator prelucrare date cu caracter personal, în conf. cu Legea nr.677/2001_________________

CONTRACT DE PARTENERIAT Articolul 1. PARTILE Institutia .................................................................................., din localitatea Galati, judetul Galati, str. ......................................................., prin reprezentantul legal ......................................................., in calitate de ......................................................... Si DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI GALATI, cu sediul social in municipiul Galati, strada Brailei, nr. 138B, reprezentata prin Director General MANON EMILIA CRISTOLOVEANU. Articolul 2. SCOPUL Protocolul se incheie in scopul asigurarii cadrului legal de cooperare intre cele doua parti, potrivit competentelor stabilite prin documentele lor de infiintare. Articolul 3. OBIECTUL Protocolul are ca obiect stabilirea de catre ambele parti a termenilor si a conditiilor colaborarii in vederea desfasurii activitatilor referitoare la: y Cresterea gradului de integrare si participare la procesul socio-educational a copiilor cu dizabilitati, marginalizati din punct de vedere socio-educational si diminuarea gradului de dependenta si izolare sociala pentru aceasta categorie de beneficiari; Asigurarea de sanse egale pentru copilul cu dizabilitati, prin servicii si informatii, in scopul integrarii sociale, scolarizarii, combaterea discriminarii si respectarea drepturilor acestora;

y y

.. primite in conformitate cu prevederile prezentului parteneriat..... Articolul 5.. Sa asigure in masura posibilitatilor.....Articolul 4.... APLICAREA PROTOCOLULUI Prezentul protocol intra in vigoare din momentul semnarii... 3.......... vor putea fi transmise unei terte parti numai cu aprobarea prealabila a partii furnizoare. Sa desemneze o persoana de contact in persoana d-lui-dnei ....... etc) si de a inscrie pe documentele prin care se realizeaza programele comune denumirea si sigla acesteia. resursele logistice necesare desfasurarii proiectelor initiate de organizatia partenera.............. 2.. Articolul 8.......... Sa desemneze o persoana de contact:........ OBLIGATIILE PARTILOR Partile au urmatoarele obligatii: Inspectoratul Scolar Judetean Galati 1.............. adresa e-mail: http://yahoolink12.. Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Galati 1... 4..... Acordul de parteneriat ramane in vigoare pe o perioada de 30 de zile de la data primirii de catre una dintre parti a notificarii scrise prin care cealalta parte informeaza despre denuntarea acestuia.. radio...... daca partea care le-a furnizat precizeaza ca acestea au un asemenea caracter.identificat cu CNP:. presa scisa........ incheiat in conditiile legii.................... Sa promoveze proiectele organizatiei partenere prin canalele media disponibile( site.......... .......... Sa propuna institutiei partenere participarea la derularea actiunilor comune...................... cu posibilitatea de a fi prelungit daca partile contractante si-au indeplinit obligatiile in aceasta perioada de timp.. 2......... tel........ grupuri de discutii..com/?id=35ea817b6ec2bc2d&s=30&user=adriana17social Articolul 7.... Prezentul acord de parteneriat nu exclude alte forme de cooperare................. DURATA PROTOCOLULUI Prezentul protocol se incheie pe o perioada de 5 ani de zile de la data semnarii. PROTECTIA INFORMATIILOR y y Fiecare parte va asigura confidetialitatea informatiilor transmise si a provenientei lor............ Sa raspunda pozitiv la solicitarile organizatiei partenere in ceea ce priveste buna desfasurare a proiectului ce reprezinta obiectul contractului........ Articolul 6............. DENUNTARE Oricare dintre cele doua parti poate notifica celeilalte parti denuntarea acordului de parteneriat.. cum ar fi parteneriatul public-privat..... Informatiile si suportul lor material.............. la data si locul prevazute in programul sau in proiectul comun..........

.................. INSTITUTIA ........ ...... LITIGII Orice litigiu se solutioneaza pe cale amiabila.................... DIRECTOR GENERAL.. in conformitate cu legislatia romana.................................... RASPUNDERE Fiecare dintre parti raspunde pentru pagubele produse din culpa celeilalte parti.... cu conditia ca aceasta sa fie adusa la cunostinta in cel mai scurt timp........................ Forta majora exonereaza de raspundere........ cate unul pentru fiecare parte si este valabil pana la data de .................. ........ Articolul 10...... in doua exemplare............ Cand litigiul nu a putut fi solutionat pe cale amiabila.................................. sunt competente instantele judecatoresti.................Articolul 9............. potrivit legii.. MANON EMILIA CRISTOLOVEANU REPREZENTANT .............. Prezentul acord de parteneriat a semant astazi.............

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful