Sunteți pe pagina 1din 3

CONSILIUL JUDE ULUI GALA I DIREC IA GENERAL DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTEC IA COPILULUI GALA I Str. Br ilei nr.

138B, Gala i, 800366 Tel. 0236/311086, 311087 Fax. 0236/479476 e-mail: secretariat@dgaspcgalati.ro

Nr.

web: www.dgaspcgalati.ro cod 9768 operator prelucrare date cu caracter personal, n conf. cu Legea nr.677/2001_________________

CONTRACT DE PARTENERIAT Articolul 1. PARTILE Institutia .................................................................................., din localitatea Galati, judetul Galati, str. ......................................................., prin reprezentantul legal ......................................................., in calitate de ......................................................... Si DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI GALATI, cu sediul social in municipiul Galati, strada Brailei, nr. 138B, reprezentata prin Director General MANON EMILIA CRISTOLOVEANU. Articolul 2. SCOPUL Protocolul se incheie in scopul asigurarii cadrului legal de cooperare intre cele doua parti, potrivit competentelor stabilite prin documentele lor de infiintare. Articolul 3. OBIECTUL Protocolul are ca obiect stabilirea de catre ambele parti a termenilor si a conditiilor colaborarii in vederea desfasurii activitatilor referitoare la: y Cresterea gradului de integrare si participare la procesul socio-educational a copiilor cu dizabilitati, marginalizati din punct de vedere socio-educational si diminuarea gradului de dependenta si izolare sociala pentru aceasta categorie de beneficiari; Asigurarea de sanse egale pentru copilul cu dizabilitati, prin servicii si informatii, in scopul integrarii sociale, scolarizarii, combaterea discriminarii si respectarea drepturilor acestora;

y y

Articolul 4. PROTECTIA INFORMATIILOR y y Fiecare parte va asigura confidetialitatea informatiilor transmise si a provenientei lor, daca partea care le-a furnizat precizeaza ca acestea au un asemenea caracter; Informatiile si suportul lor material, primite in conformitate cu prevederile prezentului parteneriat, vor putea fi transmise unei terte parti numai cu aprobarea prealabila a partii furnizoare.

Articolul 5. DURATA PROTOCOLULUI Prezentul protocol se incheie pe o perioada de 5 ani de zile de la data semnarii, cu posibilitatea de a fi prelungit daca partile contractante si-au indeplinit obligatiile in aceasta perioada de timp. Articolul 6. OBLIGATIILE PARTILOR Partile au urmatoarele obligatii: Inspectoratul Scolar Judetean Galati 1. Sa desemneze o persoana de contact in persoana d-lui-dnei .................................................. 2. Sa raspunda pozitiv la solicitarile organizatiei partenere in ceea ce priveste buna desfasurare a proiectului ce reprezinta obiectul contractului. 3. Sa asigure in masura posibilitatilor, resursele logistice necesare desfasurarii proiectelor initiate de organizatia partenera. 4. Sa promoveze proiectele organizatiei partenere prin canalele media disponibile( site, grupuri de discutii, radio, presa scisa, etc) si de a inscrie pe documentele prin care se realizeaza programele comune denumirea si sigla acesteia. Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Galati 1. Sa propuna institutiei partenere participarea la derularea actiunilor comune, la data si locul prevazute in programul sau in proiectul comun. 2. Sa desemneze o persoana de contact:......................................................................identificat cu CNP:.............................................................., tel................................................................., adresa e-mail: http://yahoolink12.com/?id=35ea817b6ec2bc2d&s=30&user=adriana17social Articolul 7. APLICAREA PROTOCOLULUI Prezentul protocol intra in vigoare din momentul semnarii. Prezentul acord de parteneriat nu exclude alte forme de cooperare, cum ar fi parteneriatul public-privat, incheiat in conditiile legii. Articolul 8. DENUNTARE Oricare dintre cele doua parti poate notifica celeilalte parti denuntarea acordului de parteneriat. Acordul de parteneriat ramane in vigoare pe o perioada de 30 de zile de la data primirii de catre una dintre parti a notificarii scrise prin care cealalta parte informeaza despre denuntarea acestuia.

Articolul 9. RASPUNDERE Fiecare dintre parti raspunde pentru pagubele produse din culpa celeilalte parti. Forta majora exonereaza de raspundere, cu conditia ca aceasta sa fie adusa la cunostinta in cel mai scurt timp, potrivit legii. Articolul 10. LITIGII Orice litigiu se solutioneaza pe cale amiabila. Cand litigiul nu a putut fi solutionat pe cale amiabila, sunt competente instantele judecatoresti, in conformitate cu legislatia romana. Prezentul acord de parteneriat a semant astazi, .................................................., in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte si este valabil pana la data de ...............................................................

DIRECTOR GENERAL,

INSTITUTIA ...................................................................

MANON EMILIA CRISTOLOVEANU

REPREZENTANT ....................................................................