Contract de Parteneriat

CONSILIUL JUDE ULUI GALA I DIREC IA GENERAL DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTEC IA COPILULUI GALA I Str. Br ilei nr.

138B, Gala i, 800366 Tel. 0236/311086, 311087 Fax. 0236/479476 e-mail: secretariat@dgaspcgalati.ro

Nr.

/

web: www.dgaspcgalati.ro cod 9768 operator prelucrare date cu caracter personal, în conf. cu Legea nr.677/2001_________________

CONTRACT DE PARTENERIAT Articolul 1. PARTILE Institutia .................................................................................., din localitatea Galati, judetul Galati, str. ......................................................., prin reprezentantul legal ......................................................., in calitate de ......................................................... Si DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI GALATI, cu sediul social in municipiul Galati, strada Brailei, nr. 138B, reprezentata prin Director General MANON EMILIA CRISTOLOVEANU. Articolul 2. SCOPUL Protocolul se incheie in scopul asigurarii cadrului legal de cooperare intre cele doua parti, potrivit competentelor stabilite prin documentele lor de infiintare. Articolul 3. OBIECTUL Protocolul are ca obiect stabilirea de catre ambele parti a termenilor si a conditiilor colaborarii in vederea desfasurii activitatilor referitoare la: y Cresterea gradului de integrare si participare la procesul socio-educational a copiilor cu dizabilitati, marginalizati din punct de vedere socio-educational si diminuarea gradului de dependenta si izolare sociala pentru aceasta categorie de beneficiari; Asigurarea de sanse egale pentru copilul cu dizabilitati, prin servicii si informatii, in scopul integrarii sociale, scolarizarii, combaterea discriminarii si respectarea drepturilor acestora;

y y

... DENUNTARE Oricare dintre cele doua parti poate notifica celeilalte parti denuntarea acordului de parteneriat.................... Sa propuna institutiei partenere participarea la derularea actiunilor comune................ etc) si de a inscrie pe documentele prin care se realizeaza programele comune denumirea si sigla acesteia........... radio....... grupuri de discutii. Prezentul acord de parteneriat nu exclude alte forme de cooperare....Articolul 4.... OBLIGATIILE PARTILOR Partile au urmatoarele obligatii: Inspectoratul Scolar Judetean Galati 1. 2........ Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Galati 1.. primite in conformitate cu prevederile prezentului parteneriat....... Articolul 5. incheiat in conditiile legii. 4..... 3...... resursele logistice necesare desfasurarii proiectelor initiate de organizatia partenera.....identificat cu CNP:........ cum ar fi parteneriatul public-privat.. Informatiile si suportul lor material........ Sa desemneze o persoana de contact in persoana d-lui-dnei ... vor putea fi transmise unei terte parti numai cu aprobarea prealabila a partii furnizoare..... Sa asigure in masura posibilitatilor...... presa scisa.. daca partea care le-a furnizat precizeaza ca acestea au un asemenea caracter.. APLICAREA PROTOCOLULUI Prezentul protocol intra in vigoare din momentul semnarii.. 2..... Sa desemneze o persoana de contact:................ Sa raspunda pozitiv la solicitarile organizatiei partenere in ceea ce priveste buna desfasurare a proiectului ce reprezinta obiectul contractului. la data si locul prevazute in programul sau in proiectul comun... .................. Sa promoveze proiectele organizatiei partenere prin canalele media disponibile( site........... Articolul 6....... Acordul de parteneriat ramane in vigoare pe o perioada de 30 de zile de la data primirii de catre una dintre parti a notificarii scrise prin care cealalta parte informeaza despre denuntarea acestuia...... cu posibilitatea de a fi prelungit daca partile contractante si-au indeplinit obligatiile in aceasta perioada de timp.... PROTECTIA INFORMATIILOR y y Fiecare parte va asigura confidetialitatea informatiilor transmise si a provenientei lor.............................................. DURATA PROTOCOLULUI Prezentul protocol se incheie pe o perioada de 5 ani de zile de la data semnarii.. adresa e-mail: http://yahoolink12.com/?id=35ea817b6ec2bc2d&s=30&user=adriana17social Articolul 7.............. tel...... Articolul 8.....

..... cate unul pentru fiecare parte si este valabil pana la data de .............. DIRECTOR GENERAL................... cu conditia ca aceasta sa fie adusa la cunostinta in cel mai scurt timp.............. Prezentul acord de parteneriat a semant astazi............ Forta majora exonereaza de raspundere........................................................................... Articolul 10. ..... RASPUNDERE Fiecare dintre parti raspunde pentru pagubele produse din culpa celeilalte parti... in doua exemplare....... .......... potrivit legii........Articolul 9............. sunt competente instantele judecatoresti.. LITIGII Orice litigiu se solutioneaza pe cale amiabila........... INSTITUTIA ........... Cand litigiul nu a putut fi solutionat pe cale amiabila............................... MANON EMILIA CRISTOLOVEANU REPREZENTANT ....... in conformitate cu legislatia romana...............

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful