Sunteți pe pagina 1din 119

Proze unLume

MIIuI EmInescu
VersIune eIecLronIc de ScrIpLorIum.ro
ILLp:JJwww.scrIpLorIum.ro
It-Iromos din Lucrim
n vremeu vecIe, pe cund oumenII, cum sunL eI uzI, nu eruu
decuL n germenII vIILoruIuI, pe cund Dumnezeu cIcu nc
cu pIcIoureIe suIe sIInLe pIeLrouseIe pusLII uIe pmunLuIuI,
- n vremeu vecIe LrIu un mpruL nLunecuL I gundILor
cu mIuz-noupLeu I uveu o mprLeus Lunr I
zumbILoure cu mIezuI IumInos uI zIIeI.
CIncIzecI de unI de cund mpruLuI purLu rzboI c-un
vecIn uI IuI. MurIse vecInuI I Isuse de moLenIre IIIIor I
nepo(IIor uru I vrujbu de sunge. CIncIzecI de unI, I numuI
mpruLuI LrIu sIngur, cu un Ieu mbLrunIL, sIbIL de IupLe
I suIerIn(e - mpruL, ce-n vIu(u IuI nu rusese nIcIoduL,
cure nu zumbeu nIcI Iu cunLecuI nevInovuL uI copIIuIuI, nIcI
Iu surusuI pIIn de umor uI so(IeI IuI LInere, nIcI Iu poveLIIe
bLrune I gIume(e u osLuIIor nIbI(I n bLIIe I nevoI. Se
sIm(eu sIub, se sIm(eu murInd I n-uveu cuI s Iese
moLenIreu urII IuI. TrIsL se scuIu dIn puLuI mprLesc, de
Iung mprLeusu Lunr - puL uurIL, ns pusLIu I
nebInecuvunLuL, - LrIsL mergeu Iu rzboI cu InImu
nembIunzIL, - I mprLeusu su, rmus sIngur,
pIungeu cu IucrImI de vduvIe sIngurLuLeu eI. PruI eI ceI
guIben cu uuruI ceI muI Irumos cdeu pe sunII eI uIbI I ro-
LunzI, - I dIn ocIII eI uIbuLrI I murI curgeuu IrouIe de
mrgrILure upouse pe o Iu( muI uIb cu urgInLuI crInuIuI.
ungI ceurcne vIneLe se Lrgeuu mprejuruI ocIIIor, I
vIne uIbusLre se Lrgeuu pe Iu(u eI uIb cu o murmur vIe.
ScuIuL dIn puLuI eI, eu se urunc pe LrepLeIe de pIuLr u
uneI boILe n zId, n cure vegIeu, deusupru uneI cundeIe
Iumegunde, Icounu mbrcuL n urgInL u MuIcII durerIIor.
ndupIecuL de rugcIunIIe mprLeseI ngenuncIeuLe,
pIeoupeIe IcouneI recI se umezIr I o IucrIm curse dIn
ocIIuI ceI negru uI mumeI IuI Dumnezeu. mprLeusu se
rIdIc n LouL mreu(u eI sLuLur, uLInse cu buzu eI seuc
IucrImu ceu rece I o supse n uduncuI suIIeLuIuI su. DIn
momenLuI uceIu eu purcese ngreunuL.
Trecu o Iun, Lrecur dou, Lrecur nou, I
mprLeusu Icu un IecIor uIb cu spumu IupLeIuI, cu pruI
bIuI cu ruzeIe IunII.
mpruLuI suruse, soureIe suruse I eI n nIocuLu IuI
mpr(Ie, cIIur sLLu pe Ioc, ncuL LreI zIIe n-u IosL noupLe,
cI numuI senIn I veseIIe, -vInuI curgeu dIn buLII spurLe I
cIIoLeIe despIcuu boILu ceruIuI.
$I-I puse mumu numeIe: L-rumos dIn IucrIm. $I
crescu I se Icu mure cu bruzII codrIIor. CreLeu nLr-o
Iun cuL uI(II nLr-un un.
Cund eru desLuI de mure, puse s-I Iuc un buzdugun
de IIer, I urunc n sus de despIc boILu ceruIuI, I prInse
pe degeLuI ceI mIc I buzdugunuI se rupse-n dou. ALuncI
puse s-I Iuc uILuI muI greu - I urunc n sus uproupe de
puIuLuI de norI uI IunII; czund dIn norI, nu se rupse de de-
geLuI voInIcuIuI.
ALuncI L-rumos I Iu zIuu bun de Iu prIn(I, cu s
se duc, s se buL eI sIngur cu oLIIe mpruLuIuI ce-I
dumneu pe LuL-su. Puse pe LrupuI su mprLesc
IuIne de psLor, cme de borungIc, (esuL n IucrImIIe
mumeI suIe, mundr pIrIe cu IIorI, cu cordeIe I cu
mrgeIe rupLe de Iu guLurIIe IeLeIor de-mpru(I, I puse-n
bruuI verde un IIuIer de doIne I uILuI de Iore, I, cund eru
soureIe de dou suII(e pe cer, u pIecuL n Iumeu Iurg I-n
LoIuI IuI de voInIc.
Pe drum Ioreu I doIneu, Iur buzdugunuI I-I uruncu s
spInLece nourII, de cdeu depurLe LoL cuIe de-o zI. VIIe I
mun(II se uImeuu uuzIndu-I cunLeceIe, upeIe-I rIdIcuu
vuIurIIe muI sus cu s-I uscuILe, IzvoureIe I Lurburuu
uduncuI, cu s-I uzvurIe uIur undeIe Ior, penLru cu IIecure
dIn unde s-I uud, IIecure dIn eIe s pouL cunLu cu dunsuI
cund vor opLI vIIor I IIorIIor.
RuurIIe se cIorIuu muI n jos de bruIeIe meIuncoIIceIor
sLunce, nv(uu de Iu psLoruI mpruL doInu IubIrIIor, Iur
vuILurII ce sLuu umu(I(I pe creLeLeIe secI I sure u sLunceIor
nuILe, nv(uu de Iu eI (IpLuI ceI pIuns uI jeIeI.
SLLeuu LouLe uImILe pe cund Lreceu psLoruuI mpruL,
doInInd I IorInd; ocIII ceI negrI uI IeLeIor se umpIeuu de
IucrImI de dor; I-n pIepLurIIe psLorIIor LInerI, rzImu(I c-
un coL de-o sLunc I c-o mun pe buL, ncoI(eu un dor muI
udunc, muI nLunecos, muI mure - doruI voInIcIeI.
TouLe sLLeuu n Ioc, numuI L-rumos mergeu mereu,
urmrInd cu cunLecuI doruI InImII IuI, I cu ocIII buz-
dugunuI, ce scIIpeu prIn norI I prIn uer cu un vuILur de
o(eI, cu o sLeu nzdrvun.
Cund eru-nspre suru zIIeI u LreIu, buzdugunuI, czund,
se IzbI de o pourL de urum, I Icu un vuIeL puLernIc I
Iung. PourLu eru sIrumuL I voInIcuI InLr. unu rsrIse
dInLre mun(I I se ogIIndeu nLr-un Iuc mure I IImpede, cu
senInuI ceruIuI. n IunduI IuI se vedeu scIIpInd, de IImpede
ce eru, un nIsIp de uur; Iur n mIjIocuI IuI, pe o InsuI de
smurund, ncunjuruL de un crung de urborI verzI I sLuIoI,
se rIdIcu un mundru puIuL de o murmur cu IupLeIe, IucIe I
uIb - uLuL de IucIe, ncuL n zIdurI rsIrungeu cu-nLr-o
ogIInd de urgInL: dumbruv I Iunc, Iuc I (rmurI. O
IunLre uurIL vegIeu pe undeIe IImpezI uIe IucuIuI Iung
pourL; I-n ueruI ceI curuL uI serII Lremuruu dIn puIuL
cunLece mundre I senIne. L-rumos se suI-n IunLre I,
vusIInd, ujunse pun Iu scrIIe de murmur uIe puIuLuIuI.
PLruns ucoIo, eI vzu n boILeIe scrIIor cundeIubre cu suLe
de bru(e, I-n IIecure bru( urdeu cuLe o sLeu de Ioc. PLrunse
n suI. SuIu eru nuIL, sus(InuL de sLuIpI I de urcurI,
LouLe de uur, Iur n mIjIocuI eI sLLeu o mundr mus,
ucoperIL cu uIb, LuIgereIe LouLe spuLe dIn cuLe-un sIngur
mrgrILur mure; Iur boIerII ce edeuu Iu mus n IuIne
uurILe, pe scuune de cuLIIeu roIe, eruu IrumoI cu zIIeIe
LInere(II I voIoI cu IoreIe. Dur muI uIes unuI dIn eI, cu
IrunLeu-nLr-un cerc de uur, bLuL cu dIumunLe, I cu
IuIneIe sLrIucILe, eru Irumos cu Iunu uneI nop(I de vur.
Dur muI mundru eru L-rumos.
- BIne-uI venIL, L-rumos! zIse mpruLuI; um uuzIL
de LIne, du' de vzuL nu Le-um vzuL.
- BIne Le-um gsIL, mpruLe, deI m Lem c nu Le-oI
Isu cu bIne, penLru c um venIL s ne IupLm greu, c des-
LuI uI vIcIenIL usupru LuLIuI meu.
- Bu n-um vIcIenIL usupru LuLIuI Lu, cI LoLdeuunu m-
um IupLuL n IupL dreupL. Dur cu LIne nu m-oI buLe. CI
muI bIne-oI spune IuLurIIor s zIc I cupurIIor s umpIe
cupeIe cu vIn I-om Iegu Ir(Ie de cruce pe cuL om II I-om
LrI.
$I se sruLur IecIorII de-mpru(I n urrIIe boIerIIor, I
bur I se sILuIr.
ZIse mpruLuI IuI L-rumos:
- De cIne-n Iume Le LemI Lu muI muIL?
- De nIme-n Iumeu usLu, uIur de Dumnezeu. Dur Lu?
- Eu Iur de nIme, uIur de Dumnezeu I de Mumu-
pdurIIor. O
bub bLrun I uruL, cure umbI prIn mpr(Iu meu
de mun cu IurLunu. Pe unde Lrece eu, Iu(u pmunLuIuI se
usuc, suLeIe se rIsIpesc, LurgurIIe cud nruILe. Mers-um eu
usupru eI cu bLIIe, dur n-um IsprvIL nImIcu. Cu s nu-mI
prpdeusc LouL mpr(Iu, um IosL sIIIL s sLuu Iu-
nvoIuI cu eu I s-I duu cu bIr LoL uI zeceIeu dIn copIII
supuIIor meI. $I uzI vIne cu s-I IeIe bIruI.
Cund sun mIuznoupLeu, Ie(eIe mesenIIor se
posomorur; ccI pe mIuznoupLe cIure, cu urIpI vunLouse,
cu Iu(u zburcIL cu o sLunc buIuv I scobIL de pruIe, c-o
pdure-n Ioc de pr, urIu prIn ueruI cernIL Mumu-pdurIIor
ceu nebun. OcIII eI - dou nop(I LurburI, guru eI - un
Iu cscuL, dIn(II eI - IrurI de pIeLre de morI.
Cum veneu vuInd, L-rumos o upuc de mIjIoc I o
LrunLI cu LouL puLereu nLr-o pIu mure de pIuLr; pesLe
pIu prvII o bucuL de sLunc, pe cure-o Ieg dIn LouLe
pr(IIe cu upLe Iun(urI de IIer. nunLru bubu uIeru I se
smuIgeu cu vunLuI ncIIs, dur nu-I IoIoseu nImIcu.
VenI Iur Iu osp(; cund prIn boI(IIe IeresLeIor, Iu IumInu
IunII, vzur dou deuIurI IungI de up. Ce eru? Mumu-
pdurIIor, nepuLund s Ius, Lreceu pesLe upe cu pIu cu LoL
I-I brzdu Iu(u n dou deuIurI. $I Iugeu mereu, o sLunc de
pIuLr ndrcIL, rupundu-I cuIe prIn pdurI, brzdund
pmunLuI cu dur Iung, pun ce se Icu nevzuL n dep
rLureu nop(II.
L-rumos ospL ce ospL, dur upoI, Iuundu-I buz-
dugunuI de-u umr, merse mereu pe duru Lrus de pIu,
pun ce ujunse Iung-o cus Irumous, uIb, cure sLIcIeu Iu
IumInu IunII n mIjIocuI uneI grdInI de IIorI. IorIIe eruu
n sLruLurI verzI I IumInuu uIbusLre, roIe-ncIIse I uIbe,
Iur prInLre eIe roIuu IIuLurI uorI, cu scIIpILoure sLeIe de
uur.
MIros, IumIn I un cunLec nesIurIL, nceL, duIce,
IeInd dIn roIreu IIuLurIIor I u uIbIneIor, mbLuu grdInu
I cusu. ung prIsp sLLeuu dou buLII cu up, Iur pe
prIsp Lorceu o IuL Irumous. HuInu eI uIb I Iung preu
un nor de ruze I umbre, Iur pruI eI de uur eru mpIeLIL n
cozI IsuLe pe spuLe, pe cund o cunun de mrgrILreIe eru
uezuL pe IrunLeu eI neLed. umInuL de ruzeIe IunII, eu
preu muIuL nLr-un uer de uur. DegeLeIe eI cu dIn ceur
uIb Lorceuu dInLr-o Iurc de uur I dInLr-un IuIor de o Iun
cu urgInLuI Lorceu un IIr de o mLuse uIb, sub(Ire,
sLrIucIL, ce semnu muI muIL u o vIe ruz de Iun, ce
cuLreIeru ueruI, decuL u IIr de LorL.
u zgomoLuI uor uI puIIor IuI L-rumos, IuLu-I
rIdIc ocIII uIbuLrI cu undeIe IucuIuI.
- BIne-uI venIL, L-rumos, zIse eu cu ocIII IImpezI I
pe jumLuLe ncIII, cuL e de muIL de cund Le-um vIsuL. Pe
cund degeLeIe meIe Lorceuu un IIr, gundurIIe meIe Lorceuu
un vIs, un vIs Irumos, n cure eu m Iubeum cu LIne; L-
rumos, dIn IuIor de urgInL Lorceum I erum s-(I (es o
IuIn urzIL n descunLece, bLuL-n IerIcIre; s-o por(I... s
Le IubeLI cu mIne. DIn LorLuI meu (I-u Iuce o IuIn, dIn
zIIeIe meIe, o vIu( pIIn de desmIerdrI.
AsLIeI, cum prIveu umIIIL Iu eI, IusuI I scp dIn mun
I Iurcu czu uILurI de eu. Eu se scuI I, cu ruInuL de
ceIe ce zIsese, muInIIe eI spunzuruu n jos cu Iu un copII
vInovuL I ocIII eI ceI murI se pIecur. EI se upropIe de eu,
c-o mun I cuprInse mIjIocuI, Iur cu ceuIuIL I desmIerd
nceL IrunLeu I pruI I-I opLI:
- Ce Irumous eLI Lu, ce drug-mI eLI! A cuI eLI Lu,
IuLu meu? - A MumeI-pdurIIor, rspunse eu suspInund;
m veI IubI Lu ucumu, cund LII u cuI sunL? Eu ncunjur cu
umundou bru(eIe eI gouIe grumuzuI IuI I se uIL Iung Iu eI,
n ocIII IuI.
- Ce-mI pus u cuI eLI, zIse eI, desLuI c Le Iubesc. -
Duc m IubeLI, s IugIm uLunceu, zIse eu IIpIndu-se muI
Lure de pIepLuI IuI; duc Le-ur gsI mumu, eu Le-ur omor, I
duc-uI murI Lu, eu u nebunI orI u murI I eu.
- N-uIbI IrIc, zIse eI zumbInd I desIcundu-se dIn
bru(eIe eI. Unde-I mum-Lu?
- De cund u venIL se zbucIum n pIuu n cure-uI
ncuIuL-o Lu I roude cu coI(II Iu Iun(urIIe ce-o ncIId.
- Ce-mI pus! zIse eI repezIndu-se s vud unde-I. -
L-rumos, zIse IuLu, I dou IucrImI murI sLrIucIr n
ocIII eI, nu Le duce nc! S Le-nv( eu ce s Iucem cu s
nvIngI Lu pe mumu. VezI Lu bu(IIe usLe dou? Unu-I cu
cpc, uILu cu putere. S Ie muLm unu n IocuI uILeIu. Mumu,
cund se IupL cu vrjmuII eI, sLrIg cund oboseLe: "SLI, s
muI bem cuLe-oIeuc de up!" ApoI eu beu puLere, n vreme
ce dumunuI eI numuI up. De uceeu noI Ie muLm dIn Ioc:
eu nu vu LI I vu beu numuI up n vremeu IupLeI cu LIne.
Precum uu zIs, uu uu I IcuL. EI se repezI dup cus. -
Ce IucI, bub? sLrIg eI. Bubu, de venIn, se smuIse oduL dIn
pIu-n sus I rupse Iun(urIIe, IungIndu-se sIub I mure
pun-n norI.
- A, bIne c mI-uI venIL, L-rumos! zIse eu, Icundu-
se Iur scurL, Iu ucum IuI Iu IupL, ucu om vedeu cIne-I muI
Lure!
- HuI! zIse L-rumos. Bubu-I upuc de mIjIoc, se
IungI repezIndu-se cu eI pun-n norI, upoI I IzbI de pmunL
I-I bg n (run pun-n gIezne.
L-rumos o IzbI pe eu I o bg-n pmunL pun n ge-
nuncII. - SLI, s muI bem up, zIse Mumu-pdurIIor
osLenIL. SLLur I se rsuIIur. Bubu bu up, L-rumos
bu puLere, -un IeI de Ioc nesLIns I cuLreIer cu IIorI de
rcoure Lo(I mucIII I LouLe vIneIe IuI ceIe sIbILe.
C-o puLere ndoIL, cu bru(e de IIer, o smuncI pe bub
de mIjIoc I-o bg-n pmunL pun-n guL. ApoI o IzbI cu
buzdugunuI n cup I-I rIsIpI creIerII. CeruI ncrun(I de
nourI, vunLuI ncepu u geme rece I u scuLuru cusu ceu mIc
n LouLe ncIeIeLurIIe cprIorIIor eI. $erpI roII rupeuu
LrsnInd pouIu neugr u norIIor, upeIe preuu c IuLr,
numuI LuneLuI cunLu udunc cu un proroc uI pIerzrII. PrIn
uceI nLunerIc des I nepLruns, L-rumos vedeu uIbInd o
umbr de urgInL, cu pr de uur despIeLIL, rLcInd, cu
muInIIe rIdIcuLe I puIId. EI se upropIe de eu I-o cuprInse
cu bru(eIe IuI. Eu czu cu mourL de grouz pe pIepLuI IuI, I
muInIIe eI recI s-uscunser-n sunuI IuI. Cu s se Lrezeusc,
eI I sruL ocIII. NorII se rupeuu buc(I pe cer, Iunu roIe
cu IocuI se Iveu prIn sprLurIIe Ior rIsIpILe; Iur pe sunuI IuI,
L-rumos vedeu cum nIIoreuu dou sLeIe uIbusLre,
IImpezI, I uImILe - ocIII mIreseI IuI. EI o Iu pe bru(e I
ncepu s Iug cu eu prIn IurLun. Eu-I cuIcuse cupuI n
sunuI IuI I preu c udormIse. Ajuns Iung grdInu
mpruLuIuI, eI o puse-n IunLre, ducund-o cu-nLr-un Ieugn
pesLe Iuc, smuIse Iurb, Iun cu mIros I IIorI dIn grdIn I-I
cIdI un puL, n cure-o uez cu-nLr-un cuIb.
SoureIe IeInd dIn rsrIL prIveu Iu eI cu drug. HuIneIe
eI umede de pIouIe se IIpIse de membreIe duIcI I roLunde,
Iu(u eI de-o puIoure umed cu ceuru ceu uIb, muInIIe mIcI
I unILe pe pIepL, pruI despIeLIL I rsIIruL pe Iun, ocIII
murI, ncIII I uduncI(I n IrunLe, usLIeI eu eru Irumous,
dur preu mourL. Pe uceu IrunLe neLed I uIb, L-
rumos presur cuLevu IIorI uIbusLre, upoI ezu uILurI cu
eu I-ncepu u doInI nceL. CeruI IImpede - o mure, soureIe
- o Iu( de Ioc, IerburIIe mprospLuLe, mIrosuI ceI umed uI
IIorIIor nvIouLe o Iceuu s dourm muIL I IIn, nso(IL n
cuIeu vIsurIIor eI de gIusuI ceI pIuns uI IIuIeruIuI. Cund eru
soureIe-n umIuzI, IIreu Lceu I L-rumos uscuILu IerIcILu
eI rsuIIure, cuId I umed. nceL se pIec Iu obruzuI eI I-o
sruL. ALuncI eu descIIse ocIII nc pIInI de vIsurI, I-
nLInzundu-se somnorous, zIse nceL I zumbInd:
- Tu uIcI eLI? - Bu nu sunL uIcI, nu vezI c nu sunL
uIcI? zIse eI muI Icrmund de IerIcIre.
Cum edeu eI Iung eu, eu-I nLInse un bru( I-I
cuprInse mIjIocuI. - HuI, scouI, zIse eI desmIerdund-o, e
zIuu-n umIuzu-mure. Eu se scuI, I neLezI pruI de pe
IrunLe I-I deLe pe spuLe, eI I cuprInse mIjIocuI, eu-I
nconjur grumuzuI - I usLIeI Lrecur prInLre sLruLurIIe de
IIorI I InLrur n puIuLuI de murmur uI mpruLuIuI.
EI o duse Iu mpruLuI I I-o urL, spuIndu-I c-I mIre-
usu IuI. mpruLuI zumbI, upoI I Iu de mun pe L-
rumos, cu I cund ur II vruL s-I spuIe cevu n LuIn, I-I
Lruse Iu o IereusLr mure, pe cure vedeu IucuI ceI nLIns. CI
eI nu-I spuse nImIcu, cI numuI se uIL uImIL pe IucIuI Iucu-
IuI I ocIII I se umpIur de IucrImI. O Iebd I nI(use
urIpIIe cu pe nILe punze de urgInL I cu cupuI cuIunduL n
up sIuIu Iu(u senIn u IucuIuI.
- PIungI mpruLe? zIse L-rumos. De ce? - L-
rumos, zIse mpruLuI, bIneIe ce mI I-uI IcuL mIe nu (I-I
poL pILI nIcI cu IumInu ocIIIor, orIcuL de scump mI-ur II,
I cu LouLe usLeu vIn s-(I cer I muI muIL.
- Ce, mpruLe? - VezI Lu Iebdu ceeu ndrgIL de un-
de? Tunr IIInd, u LrebuI s IIu ndrgIL de vIu(, I cu
LouLe usLeu de cuLe orI um vruL s-mI Iuc sum. ubesc o
IuL Irumous, cu ocIII gundILorI, duIce cu vIseIe mrII -
IuLu GenuruIuI, om mundru I sIbuLIc ce I peLrece vIu(u
vunund prIn pdurI bLrune. O, cuL e de uspru eI, cuL e de
Irumous IuLu IuI! OrIce ncercure de u o rpI u IosL deurL.
nceurc-Le Lu!
Ar II sLuL L-rumos IocuIuI, dur scump-I eru Ir(Iu
de cruce, cu orIcruI voInIc, muI scump decuL zIIeIe, muI
scump decuL mIreusu.
- mpruLe preu IumInuLe, dIn cuLe norouce-uI uvuL,
unuI u IosL muI mure decuL LouLe: uceIu c L-rumos (I-I
IruLe de cruce. HuI, c m duc eu s rpesc pe IuLu Gen-
uruIuI.
$I-I Iu cuI ugerI, cuI cu suIIeL de vunL, L-rumos, I
eru s pIece. ALuncI mIreusu IuI - Ieunu o cIemu - I zIse
nceL Iu urecIe, sruLundu-I cu duIce:
- Nu uILu, L-rumos, c pe cuL veI II Lu depurLe, eu oI
LoL pIunge. EI se uIL cu mII Iu eu, o munguIe, dur upoI,
desIcundu-se de mbr(orIIe eI, se uvunL pe euuu cuIu-
IuI I pIec n Iume.
Treceu prIn codrI pusLII, prIn mun(I cu IrunLeu nIns, I
cund rsreu dInLre sLuncI bLrune Iunu cum puIId, cu Iu(u
uneI IeLe mourLe, uLuncI vedeu dIn cund n cund cuLe-o
sLreun( urIu uLurnuL de cer, ce ncunjuru cu pouIeIe eI
vurIuI vreunuI munLe - o noupLe sIurLecuL, un LrecuL n
ruIn, un cusLeI numuI pIeLre I zIdurI spurLe.
Cund se IumIn de zIu, L-rumos vede c IruI
mun(IIor d nLr-o mure verde I nLIns, ce LrIeLe n mII
de vuIurI senIne, sLrIucILe, cure LreIer urIu mrII nceL I
meIodIos, pun unde ocIIuI se pIerde n uIbusLruI ceruIuI I
n verdeIe mrII. n cupLuI IruIuI de mun(I, drepL usupru
mrII, se ogIIndeu n IunduI eI o mreu( sLunc de grunIL,
dIn cure rsreu cu un cuIb uIb o ceLuLe Irumous, cure, de
uIb ce eru, preu poIeIL cu urgInL. DIn zIdurIIe urcuLe
rsreuu IeresLre sLrIucILe, Iur dInLr-o IereusLr descIIs
se zreu, prInLre ouIe de IIorI, un cup de IuL, oucIe I
vIsLor, cu o noupLe de vur. Eru IuLu GenuruIuI.
- BIne-uI venIL, L-rumos, zIse eu, srInd de Iu
IereusLr I descIIzund por(IIe mre(uIuI cusLeI, unde eu
IocuIu sIngur cu un genIu nLr-un pusLIu, usL-noupLe mI
se preu c vorbesc c-o sLeu, I sLeuuu mI-u spus c vII dIn
purLeu mpruLuIuI ce m IubeLe.
n suIu ceu mure u cusLeIuIuI, n cenuu veLreI, vegIeu
un moLun cu upLe cupeLe, cure cund urIu dInLr-un cup s-
uuzeu cuIe de-o zI, Iur cund urIu dIn cuLe upLe, s-uuzeu cuIe
de upLe zIIe.
GenuruI, pIerduL n sIbuLeceIe suIe vunLorI, se
deprLuse cuIe de-o zI.
L-rumos Iu IuLu n bru(e I punund-o pe cuI, zburuu
umundoI prIn pusLIuI IunguIuI mrII cu dou ubIu vzuLe
ncIegrI uIe vzduIuIuI.
Dur GenuruI, om nuIL I puLernIc, uveu un cuI
nzdrvun cu dou InImI. MoLunuI dIn cusLeI mIeun dIn-
Lr-un cup, Iur cuIuI GenuruIuI necIez cu voceu IuI de
bronz.
- Ce e? I nLreb GenuruI pe cuIuI nzdrvun. |I s-u
uruL cu bIneIe?
- Nu mI s-u uruL mIe cu bIneIe, cI de LIne-I ru. L-
rumos (I-u IuruL IuLu.
- TrebuIe s ne grbIm muIL cu s-I ujungem?
- S ne grbIm I nu preu, penLru c-I puLem ujunge.
GenuruI ncIec I zbur cu spuImu ceu bLrun n urmu
IugI(IIor. n curund I I ujunse. S se buL cu eI L-rumos
nu puLeu, penLru c GenuruI eru creLIn I puLereu IuI nu
eru n duIurIIe nLunerIcuIuI, cI n Dumnezeu.
- L-rumos, zIse GenuruI, muIL eLI Irumos I mI-e
mII de LIne. De usL duL nu-(I Iuc nImIcu, dur de uIL
duL... (Ine mInLe!
$I Iuundu-I IuLu uILurI cu eI, pIerI n vunL, cu I cund
nu muI Iusese.
Dur L-rumos eru voInIc I LIu drumuI nupoI. EI se
renLourse I gsI pe IuL Iur sIngur, ns muI puIId I muI
pIuns eu preu I muI Irumous. GenuruI eru dus Iur Iu
vunLoure cuIe de dou zIIe. Lrumos Iu uI(I cuI dIn
cIIur grujduI GenuruIuI.
AsL duL pIecur noupLeu. EI Iugeuu cum Iug ruzeIe
IunII pesLe uduncIIe vuIurI uIe mrII, Iugeuu prIn noupLeu
pusLIe I rece cu dou vIsurI drugI; cI prIn Iugu Ior uuzeuu
mIuuLeIe IungI I ndoILe uIe moLunuIuI dIn vuLru cusLeIuIuI.
ApoI II se pru c nu muI poL merge, usemene ceIor ce vor
s Iug n vIs I cu LouLe ucesLe nu poL. ApoI un nor de coIb
I cuprInse, ccI GenuruI veneu n Iugu cuIuIuI, de rupeu
pmunLuI.
u(u IuI eru nIrIcouL, prIvIreu crunL. r de-u zIce
o vorb, eI upuc pe L-rumos I-I uzvurII n nourII ceI
negrI I pIInI de IurLun uI ceruIuI. ApoI dIspru cu IuL cu
LoL.
L-rumos, urs de IuIgere, nu czu dIn eI decuL o
mun de cenu n nIsIpuI ceI IIerbInLe I sec uI pusLIuIuI.
Dur dIn cenuu IuI se Icu un Izvor IImpede ce curgeu pe un
nIsIp de dIumunL, pe Iung eI urborI nuI(I, verzI, sLuIoI
rspundeuu o umbr rcorIL I mIrosILoure. Duc cInevu
ur II prIcepuL gIusuI IzvoruIuI, ur II n(eIes c jeIeu nLr-o
Iung doIn pe Ieunu, mprLeusu ceu bIuIe u IuI L-
rumos. Dur cIne s n(eIeug gIusuI IzvoruIuI nLr-un pus-
LIu, unde pun-uLuncI nu cIcuse pIcIor de om?
Dur pe vremeu uceeu DomnuI umbIu nc pe pmunL.
nLr-o zI se vedeuu doI oumenI cILorInd prIn pusLIu.
HuIneIe I Iu(u unuIu sLrIuceu cu uIbu IumIn u soureIuI;
ceIIuIL, muI umIIIL, nu preu decuL umbru ceIuI IumInuL.
Eru DomnuI I sI. PeLreu. PIcIoureIe Ior nIIerb unLuLe de
nIsIpuI pusLIuIuI cIcur uLunceu n rcoureIe I IImpedeIe
puru ce curgeu dIn Izvor. PrIn cursuI upeI cu gIezneIe Ior
sIuIuu vuIurIIe pun Iu umbrILuI Ior Izvor. AcoIo DomnuI
bu dIn up I-I spI Iu(u su ceu sIunL I IumInuL I
muInIIe suIe IcLoure de mInunI. ApoI ezur umundoI n
umbr, DomnuI cugeLund Iu LuLI su dIn cer, I sIunLuI
PeLreu uscuILund pe cugeLe doInu IzvoruIuI pIungLor.
Cund se scuIur spre u merge muI depurLe, zIse sI. PeL-
reu: "Doumne, I cu ucesL Izvor s IIe ce-u IosL muI nuInLe".
"AmIn!" zIse DomnuI rIdIcund munu su ceu sIunL, dup
cure upoI se deprLur nspre mure, Ir u muI prIvI nupoI.
Cu prIn Iurmec pIerI IzvoruI I copucII, I L-rumos,
LrezIL cu dInLr -un somn Iung, se uIL mprejur. ALuncI vzu
cIIpuI ceI IumInuL uI DomnuIuI, ce mergeu pe vuIurIIe
mrII, cure se pIecuu nuInLeu IuI, nLocmuI cu pe uscuL; I
pe sI. PeLreu, cure, mergund n urmu IuI I nvIns de IIreu
IuI ceu omeneusc, se uILu nupoIu su I-I Iceu IuI
Lrumos dIn cup. L-rumos I urmrI cu ocIII pun ce
cIIpuI sI. PeLreu se rIsIpI n deprLure, I nu se vedeu decuL
cIIpuI sLrIucIL uI DomnuIuI uruncund o dung de IumIn
pe IucIuI upeI, usLIeI ncuL duc soureIe n-ur II IosL n
umIuzI, uI II crezuL c soureIe upune! EI n(eIesese mInuneu
nvIerII suIe I ngenuncIe nspre upusuI uceIuI soure dum-
nezeIesc.
Dur upoI I uduse umInLe c IgduIse u rpI pe IuLu
GenuruIuI, I ceeu ce IgduIeLe voInIcuI unevoIe o Ius
neIcuL.
DecI se pornI I nspre sur ujunse Iu cusLeIuI Gen-
uruIuI, ce sLrIuceu n nLunerIcuI serII cu o urIu umbr.
EI InLr n cus... IuLu GenuruIuI pIungeu. Dur cund I vzu,
Iu(u eI se-nsenIn cum se-nsenIn o und de o ruz. EI I
povesLI cum nvIese; uLuncI eu-I zIse:
- De rpIL nu m po(I rpI pun ce nu-I uveu un cuI
usemene cu uceIu ce-I ure LuLI meu, penLru c-uceIu ure
dou InImI; dur eu um s-I nLreb n usL sur de unde-I
ure cuIuI, cu s po(I I Lu s cupe(I unuI cu uceIu. Pun
uLuncI ns, penLru cu s nu Le uIIe LuL-meu, eu Le voI pre-
Iuce nLr-o IIoure.
EI ezu pe un scuun, Iur eu opLI o vruj duIce, I, cum I
sruL pe IrunLe, eI se preIcu nLr-o IIoure roIe ncIIs cu
vIInu coupL. Eu-I puse nLre IIorIIe dIn IereusL I cunLu de
veseIIe, de rsunu cusLeIuI LuLIuI eI.
ALuncI InLr I GenuruI. - VeseI IuLu meu? I de ce eLI
veseI? nLreb eI. - PenLru c nu muI esLe L-rumos cu
s m rpeusc, rspunse eu ruzund.
Se puser Iu cIn. - TuL, nLreb IuLu, de unde uI cuIuI
d-LuIe, cu cure umbII Iu vunuL? - u ce-(I LrebuIe s-o LII?
zIse eI ncrunLund sprunceneIe. - $LII preu bIne, rspunse
IuLu, c nu vreuu cu s-o LIu decuL numuI Iu-uu cu s-o LIu,
penLru c-ucu nu muI e L-rumos s m rpeusc.
- $LII Lu c nu m mpoLrIvesc (Ie nIcIoduL, zIse Gen-
uruI. DepurLe de-uIceu, Iung mure, ede o bub cure ure
upLe Iepe. Eu (Ine oumenI cure s I Ie pzeusc un un (cu
LouLe c unuI eI nu e decuL de LreI zIIe), I duc cInevu I Ie
pzeLe bIne, eu-I pune s-I uIeug drepL rspIuL un
munz, Iur de nu, I omour I-I pune cupuI nLr-un pur.
CIIur ns duc pzeLe cInevu bIne IepeIe, LoLuI eu-I
vIcIeneLe pe om, ccI scouLe InImIIe dIn cuII Lo(I I Ie pune
nLr-unuI sIngur, ncuL ceI ce-u pzIL uIege muI nLoLdeuunu
un cuI Ir InIm, cure-I muI ru decuL unuI de rund... ELI
muI(umIL, IuLu meu?
- MuI(umIL, rspunse eu zumbInd. ToLoduL ns
GenuruI I urunc n Iu( o buLIsL roIe, uour, mIros-
ILoure. uLu se uIL muIL n ocIII LuLIuI su, cu un om cure
se deLeupL dInLr-un vIs, de cure nu-I pouLe uduce
umInLe. Eu uILuse LoL ce-I spusese LuL-su. ns IIoureu dIn
IereusL vegIeu prInLre IrunzeIe eI, cu o sLeu roIe prIn
ncre(ILurIIe unuI nor.
A douu zI GenuruI pIec IurI des-dImIneu( Iu
vunLoure. uLu sruL murmurund IIoureu roIe I L-
rumos nscu cu dIn nImIcu nuInLeu eI.
- EI, LII cevu? o nLreb eI.
- Nu LIu nImIcu, zIse eu LrIsL I punund dosuI munII
pe IrunLeu eI, um uILuL LoL.
- ns eu um uuzIL LoL, zIse eI. RmuI cu bIne, IuLu
meu; n curund ne vom vedeu Iur.
EI ncIec pe un cuI I dIspru n pusLIurI. n urI(u ceu
dogorILoure u zIIeI... vzu uproupe de pdure un (un(ur
zvurcoIIndu-se n nIsIpuI ceI IIerbInLe.
- L-rumos, zIse (un(uruI, Iu-m de m du pun-n
pdure, c (I-oI prInde I eu bIne. SunL mpruLuI
(un(urIIor.
L-rumos I duse pun n pdureu prIn cure eru s
Lreuc.
eInd dIn pdure, Lrecu Iur prIn pusLIu de-u IunguI
mrII I vzu un ruc uLuL de urs de soure, ncuL nu muI uveu
nIcI puLere s se muI nLourc-nupoI...
- L-rumos, zIse eI, urunc-m-n mure, c (I-oI
prInde I eu bIne. SunL mpruLuI rucIIor.
L-rumos I urunc n mure I-I urm cuIeu. Cund
nspre sur ujunse Iu un bordeI uruL I ucoperIL cu gunoI de
cuI. mprejur gurd nu eru, cI numuI nILe IungI (rue
uscu(ILe, dIn cure use uveuu IIecure-n vurI cuLe un cup, Iur
uI upLeIeu Ir, se cILInu mereu n vunL I zIceu: cup! cup!
cup! cup!
Pe prIsp o bub bLrun I zburcIL, cuIcuL pe un co-
joc vecII, sLu cu cupuI eI sur cu cenuu n pouIeIe uneI
roube LInere I Irumouse, cure-I cuLu n cup.
- BIne v-um gsIL, zIse L-rumos. - BIne-uI venIL,
IIcuIe, zIse bubu scuIundu-se. Ce-uI venIL? ce cuu(I? VreI
s-mI puLI IepeIe pouLe?
- Du. - epeIe meIe pusc numuI noupLeu... UILe, cIIur
de-ucu po(I s porneLI cu eIe Iu pscuL... uL II! Iu d Lu
IIcuIuI demuncuLuI ce I-um IcuL eu I porneLe-I.
AILurI cu bordeIuI eru sub pmunL o pIvnI(. EI InLr
n eu I ucoIo vzu upLe Iepe negre sLrIucILe - upLe
nop(I, cure de cund eruu nu zrIse nc IumInu soureIuI. EIe
necIezuu I bLeuu dIn pIcIoure.
NemuncuL LouL zIuu, eI cIn ce-I dduse bubu -upoI,
ncIecund pe unu dIn Iepe, mun pe ceIeIuILe n ueruI
nLunecos I rcoure uI nop(II. Dur, nceL, nceL sIm(I cum
se sLrecour un somn de pIumb prIn LouLe vIneIe IuI, ocIII I
se puInjInIr I eI czu cu morL n Iurbu pujILeI. EI se LrezI
pe cund mIjeu de zIu. Cund coIo, IepeIe nIcIerI. EI I cre-
deu cupuI pus n (eup, cund vede IeInd dInLr-o pdure-n
deprLure ceIe upLe Iepe uIunguLe de un roI nemrgInIL de
(un(urI I un gIus sub(Ire-I zIse:
- MI-uI IcuL un bIne, (I I-um IcuL I eu. Cund se
nLourse cu cuII, bubu ncepu s Lurbe, s rsLourne cusu cu
susu-n jos I s buL IuLu, cure nu eru de vIn.
- Ce uI, mum? nLreb L-rumos.
- NImIcu, zIse eu, mI-u venIL I mIe Loune. Asupru Lu n-
um nImIcu... sunL IourLe muI(umIL. ApoI InLrund n grujd,
ncepu s buL cuII, (Ipund: Ascunde(I-v muI bIne, buL-
v-ur mumu IuI Dumnezeu, cu s nu v muI gseusc, ucIg-I
cruceu I mnunce-I mourLeu!
A douu zI pornI cu cuII, dur Iur czu jos I dormI pun
ce mIjeu de zIu. DesperuL, eru s IeIe Iumeu-n cup, cund
deoduL vede rsrInd dIn IunduI mrII ceI upLe cuI,
mucu(I de-o muI(Ime de rucI.
- MI-uI IcuL un bIne, zIse un gIus, (I I-um IcuL I eu.
Eru mpruLuI rucIIor. EI mun cuII-nspre cus I vede Iur o
prIveIILe cu-n zIuu LrecuL. ns n cursuI zIIeI roubu bubII
s-upropIe de eI I-I zIse nceL sLrungundu-I de mun:
- Eu LIu c Lu eLI L-rumos. S nu muI mnuncI
dIn bucuLeIe ce-(I IIerbe bubu, penLru c-s IcuLe cu
somnorocsc... |I-oI Iuce eu uILIeI de bucuLe.
uLu nLr-uscuns I Icu merInde, I-nspre sur, cund
eru s pIece cu cuII, I sIm(I cu prIn mInune cupuI Lreuz.
Spre mIezuI nop(II se-nLourse ucus, mun cuII n grujd,
I ncuIe I InLr n oduIe. Pe vuLru cupLoruIuI, n cenu
muI IIcureuu cu(Ivu crbunI. Bubu sLu nLIns pe IuI( I
n(epenIL cu mourL. EI gundI c-u murIL -o scuLur. Eu
eru cu LruncIIuI I nu se mIcu deIoc. EI LrezI IuLu, ce
dormeu pe cupLor.
- UILe, zIse eI, (I-u murIL bubu.
- A! usLu s mour!? rspunse eu suspInund.
AdevruL c ucu e cu I mourL. Acu-I mIuznoupLeu... un
somn umor(IL I cuprInde LrupuI... dur suIIeLuI eI cIne LIe
pe Iu cuLe rspInLenI sL, cIne LIe pe cuLe cI u vrjIIor
umbI. Pun ce cunL cucouI, eu suge InImIIe ceIor ce mor,
orI pusLIeLe suIIeLeIe ceIor nenorocI(I. Du, bdIc, muIne (I
se-mpIIneLe unuI, Iu-m I pe mIne cu d-Lu, c (I-oI II de
mure IoIos. Eu Le voI scpu dIn muILe prImejdII pe cure (I Ie
gLeLe bubu.
Eu scouse dIn IunduI uneI IzI IurbuILe I vecII o cuLe,
o perIe I o nIrum.
A douu zI de dImIneu( I se mpIInIse IuI L-rumos
unuI. Bubu LrebuIu s-I deu unuI dIn cuI -upoI s-I Iuse s
pIece cu Dumnezeu. Pe cund prunzeuu, bubu IeI pun n
grujd, scouse InImIIe dIn cuLeIupLe cuI, spre u Ie pune pe
LouLe nLr-un LreLIn sIub, cruIu-I prIveuI prIn cousLe. L-
rumos se scuI de Iu mus I dup ndemnureu bubeI se
duse s-I uIeug cuIuI ce LrebuIu s I-I IeIe. CuII ceI Ir
InImI eruu de un negru sLrIucIL, LreLInuI ceI cu InImIIe sLu
cuIcuL nLr-un coI( pe-o movII de gunoI.
- Pe ucesLu-I uIeg eu, zIse L-rumos, urLund Iu cuIuI
ceI sIub.
- Du' cum Doumne IurL-m, s sIujeLI Lu degeubu!?
zIse bubu
ceu vIcIeun. Cum s nu-(I IeI Lu drepLuI Lu? AIege-(I
unuI dIn cuII ILI IrumoI... orIcure-ur II, (I-I duu.
- Nu, pe ucesLu-I voI, zIse L-rumos, (Inund Iu vorbu
IuI.
Bubu scrunI dIn dIn(I cu upucuL, dur upoI I sLrunse
mouru ceu IurbuIL de gur, cu s nu Ius prIn eu venInuI
ce-I rscoIeu InImu pesLrI(.
- HuI, Iu-(I-I! zIse-n sIurIL.
EI se urc pe cuI cu buzdugunuI de-u umere. Preu c
Iu(u pusLIuIuI se Iu dup urmeIe IuI, I zburu cu un gund, cu
o vIjeIIe prInLre voIbureIe de nIsIp ce se rIdIcuu n urm-I.
nLr-o pdure I uLepLu IuLu IugIL. EI o urc pe cuI
dup dunsuI I Iugeu mereu.
NoupLeu Inunduse pmunLuI cu ueruI eI ceI negru I
rcoure.
- M urde-n spuLe! zIse IuLu.
L-rumos se uIL nupoI. DInLr-o voIbur nuIL,
verde, se vedeuu
nemIcu(I doI ocII de jruLIc, u cror ruze roII cu IocuI
urs pLrundeuu n rruncIII IeLeI.
- Arunc perIu, zIse IuLu.
L-rumos o uscuIL. $I deoduL-n urm-Ie vzur c
se rIdIc o
pdure neugr, deus, mure, nIIoruL de un Iung
IreumL de Irunze I de un urIeL IImund de IupI.
- nuInLe! sLrIg L-rumos cuIuIuI, cure zburu use-
meneu unuI demon urmrIL de un bIesLem prIn neguru
nop(II. unu puIId Lreceu prIn nourI surI cu o Iu( IImpede
prIn mIjIocuI unor vIse LurburI I secI.
L-rumos zburu... zburu neconLenIL.
- M urde-n spuLe! zIse IuLu c-un geumL upsuL, cu I
cund s-ur II sIIIL muIL cu s nu spuIe nc.
L-rumos se uIL I vzu o buInI( mure I sur, dIn
cure nu sLrIuceuu decuL ocIII roII, cu dou IuIgere
In(uILe de un nor.
- Arunc cuLeu, zIse IuLu.
L-rumos o urunc.
$I deoduL se rIdIc dIn pmunL un coI( sur, drepL,
necIInLIL, un urIu mpIeLrIL cu spuImu, cu cupuI uLIngund
de norI.
L-rumos vujuIu prIn uer uu de IuLe, ncuL I se preu
c nu Iuge, cI cude dIn nuILuI ceruIuI nLr-un udunc
nevzuL.
- M urde, zIse IuLu.
Bubu gurIse sLuncu nLr-un Ioc I Lreceu prIn eu
preIcuL nLr-o IunIe de Ium, u creI cupL dInuInLe urdeu
cu un crbune.
- Arunc nIrumu, zIse IuLu.
L-rumos o uscuIL.
$I deoduL vzur n urm-Ie un IucIu nLIns, IImpede,
udunc, n u cruI ogIInd bIuIe se scIdu n Iund Iunu de
urgInL I sLeIeIe de Ioc.
L-rumos uuzI o vruj Iung prIn uer I se uIL prIn
norI. CuIe de dou ceusurI - pIerduL n nuILuI ceruIuI -
pIuLeu nceL, nceL prIn uIbusLruI LrIeI MIuznoupLeu
bLrun cu urIpIIe de urum.
Cund bubu noLu smInLIL pe Iu jumLuLeu IucuIuI uIb,
L-rumos urunc buzdugunu-n norI I IovI MIuznoupLeu
n urIpI. Eu czu cu pIumbuI Iu pmunL I croncnI juInIc de
dousprezece orI.
unu s-uscunse nLr-un nor I bubu, cuprIns de som-
nuI eI de IIer, se uIund n uduncuI ceI vrjIL I necunoscuL
uI IucuIuI. ur n mIjIocuI IuI se rIdIc o Iurb Iung I
neugr. Eru suIIeLuI ceI osundIL uI bubeI.
- Am scpuL, zIse IuLu.
- Am scpuL, zIse cuIuI ceI cu upLe InImI. SLpune,
udogI cuIuI, Lu uI IzbIL MIuznoupLeu, de u czuL Iu pmunL
cu dou ceusurI nuInLe de vreme, I eu sImL sub pIcIoureIe
meIe rscoIIndu-se nIsIpuI. ScIeIeLeIe nmormunLuLe de
voIbureIe nIsIpuIuI urzLor uI pusLIIIor uu s se scouIe spre
u se suI n Iun Iu bencIeLeIe Ior. E prImejdIos cu s umbII
ucumu. AeruI ceI nvenInuL I rece uI suIIeLeIor Ior mourLe
v-ur puLeu omor. CI muI bIne voI cuIcu(I-v, I eu pun-
uLunceu m-oI nLource Iu mumu, cu s muI sug nc-o duL
IupLeIe ceI de vpuIe uIb u (u(eIor eI, penLru cu s m Iuc
Iur Irumos I sLrIucIL.
L-rumos I uscuIL. Se deLe jos de pe cuI I-I uLernu
munLuuu pe nIsIpuI nc IIerbInLe.
Dur cIuduL... ocIII IeLeI se-nIunduse n cup, ouseIe I
ncIeIeLurIIe Ie(eI I IeIse uIur, pIeII(u dIn oucIe se
Icuse vunL, munu greu cu pIumbuI I rece cu un sIoI de
gIeu(.
- Ce (I-I? o nLreb L-rumos. - NImIcu, nu mI-I
nImIcu, zIse eu cu gIusuI sLIns: I se cuIc n nIsIp,
Lremurund cu upucuL.
L-rumos ddu drumuI cuIuIuI, upoI se cuIc pe
munLuuu ce I-o uLernuse. EI udormI; cu LouLe ucesLeu-I
preu c nu udormIse. PeII(eIe de pe IumInu ocIIuIuI I se
roIse cu IocuI I prIn eI preu c vede cum Iunu se coboru
nceL, mrIndu-se spre pmunL, pun ce preu cu o ceLuLe
sIunL I urgInLIe, spunzuruL dIn cer, ce Lremuru
sLrIucIL... cu puIuLe nuILe, uIbe... cu mII de IeresLre
LrunduIIrII; I dIn Iun se scoboru Iu pmunL un drum
mprLesc ucoperIL cu prund de urgInL I bLuL cu puIbere
de ruze.
ur dIn nLInseIe pusLII se rscoIeuu dIn nIsIp scIeIeLe
nuILe... cu cupeLe secI de ouse... nveIILe n IungI munLuIe
uIbe, (esuLe rur dIn IIre de urgInL, ncuL prIn munLuIe se
zreuu ouseIe uIbILe de seccIune. Pe Irun(IIe Ior purLuu
coroune IcuLe dIn IIre de ruze I dIn spInI uurI(I I IungI...
I ncIIcu(I pe scIeIeLe de cuI, mergeuu nceL-nceL... n
IungI IrurI... dungI mIcLoure de umbre urgInLII... I ur-
cuu drumuI IunII, I se pIerdeuu n puIuLeIe nmrmurILe
uIe ceL(II dIn Iun, prIn u croru IereLI se uuzeu o muzIc
IunuLec... o muzIc de vIs.
ALuncI I se pru c I IuLu de Iung eI se rIdIcu nceL...,
c LrupuI eI se rIsIpeu n uer, de nu rmuneuu decuL ouseIe,
c, InunduL de o munLu urgInLIe, upucu I eu cuIeu
IumInous ce duceu n Iun. Se duceu n Lurbureu
mpr(Ie u umbreIor, de unde venIse pe pmunL, momIL
de vrjIIe bubeI.
ApoI peII(u ocIIIor IuI se nverzI... se nnegrI - I nu
muI vzu nImIcu.
Cund descIIse ocIII, soureIe eru sus deLoL. uLu IIpseu
I uIeveu. Dur n pusLIuI urId necIezeu cuIuI Irumos,
sLrIucIL, mbLuL de IumInu uurIL u soureIuI, pe cure eI
ucu o vedeu penLru-nLuIu our.
L-rumos se uvunL pe eI I-n rsLImpuI cuLorvu
gundurI IerIcILe ujunse Iu cusLeIuI ncoI(IL uI GenuruIuI.
De usL duL GenuruI vunu depurLe cuIe de upLe zIIe. EI
o Iu pe IuL pe cuI dInuInLeu IuI. Eu-I cuprInse guLuI cu
bru(eIe eI I-I uscunsese cupuI n sunuI IuI, pe cund pouIeIe
IungI uIe IuIneI eI uIbe uLIngeuu dIn zbor nIsIpuI pusLIeI.
Mergeuu uu de IuLe, ncuL I se preu c pusLIuI I vuIurIIe
mrII Iug, Iur eI sLuu pe Ioc. $I numuI nceL se uuzeu
moLunuI mIeunund dIn cuLe upLe cupeLeIe.
PIerduL n pdurI, GenuruI I uude cuIuI necIezund. -
Ce e? I nLreb. - L-rumos (I Iur IuLu, rspunse cuIuI
nzdrvun. - PuLeu-I-om ujunge? nLreb GenuruI mIruL,
penLru c LIu c-I omoruse pe L-rumos.
- Nu, zu, rspunse cuIuI, penLru c-u ncIecuL pe un
IruLe uI meu, cure ure upLe InImI, pe cund eu n-um decuL
dou.
GenuruI I nIIpse pInLenII udunc n cousLeIe cuIuIuI,
cure Iugeu scuLurundu-se... cu o vIjeIIe. Cund I vzu pe L-
rumos n pusLIu, zIse cuIuIuI su:
- Spune Ir(une-Lu s-I urunce sLpunuI n norI I s
vIn Iu mIne, c I-oI IrnI cu mIez de nuc I I-oI udpu cu
IupLe duIce.
CuIuI GenuruIuI I necIez Ir(une-su ceeu ce-I
spusese, Iur IruLe -su I-o spuse IuI L-rumos.
- ZI Ir(une-Lu, zIse L-rumos cuIuIuI su, s-I ur-
unce sLpunu -n norI, I I-oI IrnI cu jruLIc I I-oI udpu cu
pur de Ioc.
CuIuI IuI L-rumos o necIez usLu Ir(une-su, I
ucesLu uzvurII pe GenuruI pun n norI. NorII ceruIuI
nmrmurIr I se Icur puIuL sur I Irumos, Iur dIn dou
gene de nourI se vedeuu doI ocII uIbuLrI cu ceruI, ce re-
pezeuu IuIgere IungI. Eruu ocIII GenuruIuI, exIIuL n
mpr(Iu ueruIuI.
L-rumos domoII pusuI cuIuIuI I uez pe IuL pe
uceIu uI LLune -su. O zI nc, I ujunser n mundru ceLuLe
u mpruLuIuI.
umeu-I crezuse morL pe L-rumos, I de uceeu, cund
se mprLIe IuImu venIrII IuI, zIuu-I muIe ueruI n IumIn
de srbLoure I oumenII uLepLuu murmurund Iu IuImu
venIrII IuI, cum vuIeLe un Iun de gruu Iu suIIureu unuI
vunL.
Dur ce Icuse oure n vremeu uceeu Ieunu
mprLeusu? Eu, cum pIecuse L-rumos, s-u ncIIs nLr-
o grdIn cu nuILe zIdurI de IIer, I ucoIo, cuIcundu-se pe
pIeLre recI, cu cupuI pe un boIovun de cremene, pIunse
nLr-o scuId de uur, uezuL Iung eu, IucrImI curuLe cu
dIumunLuI.
n grdInu cu muILe sLruLurI, neuduL I necuLuL de
nImenI, nscur dIn pIeLrI sLerp, dIn urI(u zIIeI I dIn
seccIuneu nop(II IIorI cu Irunze guIbene I c-o cuIoure
sLIns I Lurbure cu LurburII ocII uI mor(IIor - IIorIIe
durerII.
OcIII mprLeseI IeneI, orbI(I de pIuns, nu muI
vedeuu nImIcu, decuL I se preu numuI c-n IucIuI bII,
pIIn de IucrImIIe eI, vedeu cu-n vIs cIIpuI mIreIuI eI IubIL.
CI ocIII eI, dou Izvoure secuLe, nceLuse de u muI vrsu Iuc-
rImI. CIne-o vedeu cu pruI eI guIben I Iung, despIeLIL I
mprLIuL cu cre(II uneI munLII de uur pe sunuI eI rece,
cIne-ur II vzuL Iu(u eI de-o durere muL, spuL purc cu
duILu n LrsLurIIe eI, ur II gundIL c-I o nmrmurIL zun
u undeIor, cuIcuL pe un mormunL de prund.
Dur cum uuzI vuIeLuI venIrII IuI, Iu(u eI se-nsenIn; eu
Iu o mun de IucrImI dIn buIe I sLropI grdInu. Cu prIn
Iurmec, IoIIe guIbene uIe uIeIIor de urborI I uIe sLruLurIIor
se-nverzIr cu smurunduI. IorIIe LrIsLe I LurburI se-
nIbIr cu mrgrILuruI ceI sLrIucIL, I dIn boLezuI de Iuc-
rImI Iuur numeIe IcrmIoure.
mprLeusu ceu ourb I uIb umbI nceL prIn sLruLurI
I cuIese n pouIe o muI(Ime de IcrImIoure, pe cure upoI,
uLernundu-Ie Iung buIu de uur, Icu un puL de IIorI.
ALuncI InLr L-rumos. Eu s-urunc Iu guLuI IuI, ns,
umu(IL de bucurIe, eu nu puLu decuL s ndrepLe usupr-I
ocIII sI sLInI I orbI, cu cure ur II vruL s-I sourb n suIIe-
LuI eI. ApoI eu I Iu de mun I-I urL buIu de IucrImI.
unu IImpede nIIoreu cu o Iu( de uur pe senInuI ceI
udunc uI ceruIuI. n ueruI nop(II, L-rumos I spI Iu(u
n buIu de IucrImI, upoI, nvIIndu-se n munLuuu ce I-o
(esuse dIn ruze de Iun, se cuIc s dourm n puLuI de
IIorI. mprLeusu se cuIc I eu Iung eI I vIs n vIs c
MuIcu DomnuIuI desprInsese dIn cer dou vIneLe sLeIe uIe
dImIne(II I I Ie uezuse pe IrunLe.
A douu zI, deLepLuL, eu vedeu... A LreIu zI se cunun
mpruLuI cu IuLu GenuruIuI. A puLru zI eru s IIe nunLu IuI
L-rumos. Un roI de ruze venInd dIn cer u spus IuLurIIor
cum Ioresc ngerII cund se sIIn(eLe un sIunL, I roIurI de
unde rsrInd dIn InImu pmunLuIuI Ie-u spus cum cunL
ursILorIIe cund urzesc bIneIe oumenIIor. AsLIeI IuLurII
mIesLrIr Iore nuILe I urrI uduncI.
TrunduIIruI ceI nIocuL, crInII de urgInL, IcrImIoureIe
sure cu mrgrILuruI, mIronosI(eIe vIoreIe I IIorIIe LouLe s-
udunur, vorbInd IIecure n mIrosuI eI, I (Inur sIuL Iung
cum s IIe IumInIIe IuIneI de mIreus; upoI ncredIn(ur
LuInu Ior unuI curLenILor IIuLur uIbusLru sLropIL cu uur.
AcesLu se duse I IIuLur n cercurI muILe usupru Ie(eI
mIresII cund eu dormeu -o Icu s vud nLr-un vIs IucIu cu
ogIIndu cum LrebuIu s IIe-mbrcuL. Eu zumbI cund se vIs
uLuL de Irumous.
MIreIe-I puse cmu de LorL de ruze de Iun, bruu de
mrgrILure, munLu uIb cu nInsoureu.
$I se Icu nunL mundr I Irumous, cum n-u IosL uILu
pe Iu(u pmunLuIuI.
$-uu LrIL upoI n puce I n IInILe unI muI(I I IerIcI(I,
Iur duc-u II udevruL ce zIce Iumeu, c penLru Ie(II-IrumoI
vremeu nu vremuIeLe, upoI pouLe c-or II LrInd I usLzI.
Srmunol ionisNovel
...I LoL usLIeI, duc ncIId un ocII vd munu meu muI mIc
decuL cu umundoI. De u uveu LreI ocII u vedeu-o I muI
mure, I cu cuL muI muI(I ocII u uveu cu uLuLu IucrurIIe
LouLe dImprejuruI meu ur preu muI murI. Cu LouLe usLeu,
nscuL cu mII de ocII, n mIjIocuI unor urLrI coIosuIe, eIe
LouLe n ruporL cu mIne, psLrundu-I propor(Iuneu, nu mI-
ur preu nIcI muI murI, nIcI muI mIcI de cum mI pur uzI. S
ne-ncIIpuIm Iumeu redus Iu dImensIunIIe unuI gIonLe, I
LouLe ceIeu dIn eu sczuLe n unuIogIe, IocuILorII ucesLeI
IumI, presupuIndu-I doLu(I cu orguneIe nousLre, ur prIcepe
LouLe ceIeu ubsoIuL n IeIuI I n propor(IunIIe n cure Ie prI-
cepem noI. S ne-o ncIIpuIm, cceteris pcribus, nmIIL de
mure - uceIuI Iucru. Cu propor(IunI nescIImbuLe - o
Iume nmIIL de mure I uILu nmIIL de mIc ur II penLru noI
LoL uLuL de mure. $I obIecLeIe ce Ie vd, prIvILe c-un ocII,
sunL muI mIcI; cu umundoI - muI murI; cuL de murI sunL
eIe ubsoIuL? CIne LIe duc nu LrIm nLr-o Iume
mIcroscopIc I numuI IpLuru ocIIIor noLrI ne Iuce s-o
vedem n mrImeu n cure o vedem? CIne LIe duc nu vede
IIecure dIn oumenI LouLe ceIeu nLr-uIL IeI, I nu uude
IIecure suneL nLr-uIL IeI - I numuI IImbu, numIreu nLr-un
IeI u unuI obIecL ce unuI I vede uu, uILuI uILIeI, I uneLe n
n(eIegere. - Imbu? - Nu. PouLe IIecure vorb sun dIIer-
IL n urecIIIe dIIerI(IIor oumenI - numuI IndIvIduI, uceIuI
rmuInd, o uude nLr-un IeI.
$I, nLr-un spu(Iu ncIIpuIL cu Ir murgInI, nu esLe o
bucuL u IuI, orIcuL de mure I orIcuL de mIc ur II, numuI o
pIcLur n ruporL cu nemrgInIreu? Asemeneu, n eLernIL-
uLeu Ir murgInI nu esLe orIce bucuL de LImp, orIcuL de
mure suu orIcuL de mIc, numuI o cIIp sus penduL? $I IuL
cum. PresupuInd Iumeu redus Iu un bob de rou I rupor-
LurIIe de LImp, Iu o pIc Lur de vreme, secoIII dIn IsLorIu
ucesLeI IumI mIcroscopIce ur II cIIpILe, I n ucesLe cIIpILe
oumenII ur Iucru LoL uLuLu I ur cugeLu LoL uLuLu cu n evII
noLrI - evII Ior penLru eI ur II LoL uLuL de IungI cu penLru
noI uI noLrI. n ce neIInIre mIcroscopIc s-ur pIerde
mIIIouneIe de InIuzorII uIe uceIor cerceLLorI, n ce InIInIre
de LImp cIIpu de bucurIe - I LouLe ucesLeu, LouLe, ur II -
LoL usLIeI cu I uzI.
...n IupL Iumeu-I vIsuI suIIeLuIuI nosLru. Nu exIsL nIcI
LImp, nIcI spu(Iu - eIe sunL numuI n suIIeLuI nosLru. Tre-
cuL I vIILor e n suIIeLuI meu, cu pdureu nLr-un sumbure
de gIInd, I InIInILuI usemeneu, cu reIIecLureu ceruIuI
nsLeIuL nLr-un sLrop de rou. Duc um uIIu mIsLeruI prIn
cure s ne punem n IegLur cu ucesLe dou ordInI de
IucrurI cure sunL uscunse n noI, mIsLer pe cure I-uu posed-
uL pouLe mugII egIpLenI I usIrIenI, uLunceu n uduncurIIe
suIIeLuIuI coborundu-ne, um puLeu LrI uIeveu n LrecuL I
um puLeu IocuI Iumeu sLeIeIor I u soureIuI. PcuL c LIIn(u
necromun(IeI I uceu u usLroIogIeI s-uu pIerduL -cIne LIe
cuLe mIsLere ne-ur II descoperIL n uceusL prIvIn(! Duc
Iumeu esLe un vIs - de ce n-um puLeu s coordonm IruI
IenomeneIor suIe cum voIm noI? Nu e udevruL c exIsL
un LrecuL - consecuLIvILuLeu e n cugeLureu nousLr -
cuuzeIe IenomeneIor, consecuLIve penLru noI, uceIeuI
nLoLdeuunu, exIsL I Iucreuz sImuILun. S LrIesc n vre-
meu IuI MIrceu ceI Mure suu u IuI AIexundru ceI Bun - esLe
oure ubsoIuL ImposIbII? Un puncL muLemuLIc se pIerde-n
nemrgInIreu dIspozI(IunII IuI, o cIIp de LImp n
mpr(IbIIILuLeu su InIInILezImuI, cure nu nceLeuz n vecI.
n ucesLe uLome de spu(Iu I LImp, cuL InIInIL ! Duc-u puLeu
I eu s m pIerd n InIInILuLeu suIIeLuIuI meu pun' n uceu
Iuz u emunu(IunII IuI cure se numeLe epocu IuI AIexundru
ceI Bun de exempIu... I cu LouLe ucesLeu...
.....................................
Cu drepL cuvunL cILILoruI vu II cILIL dIn cup I vu II
nLrebuL -prIn mInLeu cruI murILor Lreceuu ucesLe IdeI?
ExIsLen(u IdeuI u ucesLor reIIec(IunI uveu de Izvor de
emunu(Iune un cup cu pIeLe de o sIbLcIL nereguIurILuLe,
nIunduL nLr-o ccIuI de mIeI. Eru noupLe I pIouIu cdeu
mrunL pe sLrudeIe nepuvuLe, sLrumLe I noroIouse ce Lrec
prIn noIunuI de cuse mIcI I ru zIdILe dIn cure consIsL
purLeu ceu mure u cupILuIeI RomunIeI, I prIn bI(IIe de
noroI ce mprocuu pe cuLezLoruI ce se ncredeu perIIdeIor
unde Lreceuu nILe cIuboLe murI croru nu Ie-ur II psuL nIcI
de poLop, cu uLuL muI vurLos c uveuu LureLcI cure ngropuu
n eIe punLuIonII IndIvIduIuI con(InuL nduL ce LImpuI de-
veneu probIemuLIc. Umbru erouIuI nosLru dIspreu prIn
IrouIeIe pIoII, cure deder cupuIuI su uspecLuI unuI ber-
bec pIouuL, I Le mIruI ce muI rezIsL LorenLeIor de pIouIe -
IuIneIe IuI ude -suu meLuIIzIcu. De prIn crume I prvIII
pLrundeu prIn IeresLreIe cu muILe geumurI, murI I
nespIuLe, o IumIn murdur, muI sIbIL nc prIn sLropII
de pIouIe ce Inunduse sLIcIeIe. Pe IcI pe coIo Lreceu cuLe un
romun(Ios IIuIerund; cuLe un mILocun cu cupuI IuIeu de vIn
I Iceu de vorb cu pre(II I cu vunLuI; cuLe-o IemeIe cu
Iu(u nIunduL n cupon I desIuru LrecLoureIe umbre
prIn spu(IuI neguros, usemeneu zeIIor nLunecu(I dIn
epopeIIe nordIce... DInLr-o crum descIIs s-uuzeu o
vIour scIIngIuIL. MeLuIIzIcuI nosLru se upropIe s se uILe
I ruzeIe pLrunser prIn u I-I IovIr Iu(u. Nu eru un cup
uruL uceIu u IuI DIonIs. u(u eru de uceu duIceu( vunL
uIb cu I murmuru n umbr, cum Lrus Ir u II uscuL, I
ocIII LIu(I n Iormu mIgduIeI eruu de uceu InLensIv vo-
IupLuLe pe cure o ure cuLIIeuuu neugr . EI noLuu n orbILeIe
Ior - un zumbeL IIn I cu LouLe usLeu uLuL de InocenL Lrecu
pesLe Iu(u IuI Iu specLucoIuI ce-I prIveu. - Ce eru udIc: Un
bIeL de (Igun cu cupuI mIc nLr-o pIrIe u cror murgInI
eruu sImboIuI nImerIL uI nemrgInIrII, cu cIuboLe n cure ur
II ncpuL nLreg I nLr-un surLuc Iung de-I ujungeu Iu
cIcuI I cure Ir ndoIuI nu eru uI IuI, scIInjuIu c-un
urcu ce rmsese n cuLevu IIre de pr I, cu degeLeIe us-
cuLe, pIcu nILe courde IuIse cure (urIIuu nervos, Iur
mprejuru -I IrmunLu pmunLuI un ungur Iung, cu pI-
cIoureIe gouIe bguLe n pupucI murI umpIu(I cu puIe.
OrIcuL de nepIcuL s II IosL specLucoIuI penLru sIm(uI es-
LeLIc uI cILoruIuI meu, eI uvu o InIIuen( suIuLur usupru
erouIuI nosLru cure, LrezIL dIn IunLuzIIIe suIe meLuIIzIce,
bg de sum c pIouIu-I uduse pun Iu pIeIe. EI InLr nLr-o
cuIeneu de uILurI, cu s se usuce. RIdIcundu-I ccIuIu ceu
mI(ous, vedem o IrunLe uLuL de neLed, uIb, corecL
boILIL, cure coIncIde pe depIIn cu Iu(u nLr-udevr pIcuL
u LunruIuI meu. PruI numuI cum preu Iung curgeu n vI(e
pun pe spuLe, dur usccIuneu neugr I sIbuLec u pruIuI
conLrusLu pIcuL cu Iu(u IIn, duIce I copIIreusc u
bIeLunuIuI. I puse n cuI puILonuI ud I, Iu uromu
mbLLoure u uneI cuIeIe LurceLI, ocIII IuI ceI moI I
sLrIucI(I se pIerdur Iur n uceu InLensIv vIsLorIe cure sL
cuLeoduL uLuL de bIne bIe(IIor, penLru c serIozILuLeu
conLrusLeuz LoLdeuunu pIcuL cu Iu(u de copII. nLre uceLI
murI uIumu(I, pIInI de mIrosuI LuLunuIuI, de LrncnIreu
jucLorIIor de domIno I de cuden(uLu bLuIe u unuI oroIo-
gIu de Iemn, urdeuu ImpI somnorouse rspundInd dungI
de guIben IumIn prIn ueruI upsuL. DIonIs Iceu c-un
creIon un cuIcuI muLemuLIc pe musu vecIe de Iemn IusLruIL
I udeseu surudeu. SurusuI su eru IourLe InocenL, duIce I-
um puLeu numI, I LoLuI de o proIund meIuncoIIe. MeIun-
coIIu n vursLu IuI esLe semnuI curucLerIsLIc uI orIunIIor; eI
eru orIun, o exIsLen( -cum sunL muILe Iu noI - Ir de
sperun( I, uIur de uceeu, deLermInuL prIn nuLere Iu
nepozILIvIsm. n InLroducereu ucesLor IrurI um surprIns
uneIe dIn cugeLrIIe cure-I preocupuu n genere - I c-un
usemeneu cup omuI nu ujunge depurLe - I muI cu seum
ceI sruc - I DIonIs eru un bIeL sruc. PrIn nuLuru su
predIspus, eI deveneu I muI sruc. Eru Lunr - pouLe nIcI
opLsprezece unI - cu uLuL muI ru... ce vIu(-I uLeupL pe
eI?... Un copIsL uvIzuL u se cuILIvu pe upucuLe, sIngur... I
uceusL IIberLuLe de uIegere n eIemenLeIe de cuILur I
Iceu s cILeusc numuI ceeu ce se poLrIveu cu predIspu-
nereu su suIIeLeusc uLuL de vIsLoure. ucrurI mIsLIce,
subLIIIL(I meLuIIzIce I uLrgeuu cugeLureu cu un mugneL -
e mInune oure c penLru eI vIsuI eru o vIu( I vIu(u un vIs?
Eru mInune c deveneu supersLI(Ios? Adeseu I ncIIpuIse
eI nsuI cuL de LrILI, cuL de IungI, cuL de monoLonI vor
Lrece unII vIe(II IuI - o Irunz pe up. IpsIL de IubIre -
ccI n-uveu pe nImenI n Iume, IubILor de sIngurLuLe, n
nepuLIn( suIIeLeusc de u-I creu o sourL muI IerIcIL, eI
LIu c n "uceusL ordIne u reuIIL(II", cum o numeu eI, nu-I
vu nLuInI nIcI un zumbeL I nIcI o IucrIm -neIubIL I neuruL
de cInevu, se vu sLInge usemeneu uneI scunLeI dup cure
nu-nLreub nImeneu - nImeneu-n Iume. Cusu IuI de pusL-
nIc, un coI( nLunecos I puInjInIL dIn urIIvu uneI cun-
ceIurII, I uLmosIeru Iene I IIegmuLIc u cuIeneIeI - usLu
eru LouL vIu(u IuI. CIne-nLreub duc I eI ure InIm, duc
I IuI I-ur pIceu s umbIe Irumos mbrcuL, cum sunL
nLrebu(I uLu(Iu copII - duc I eI ur dorI - s Iubeusc? S
Iubeusc - Ideeu uceusLu I sLrungeu udeseu InImu. Cum ur
II LIuL eI s Iubeusc! Cum ur II purLuL pe muInI, cum s-ur
II ncIInuL uneI copIIe cure I-ur II duL IuI InImu eI! Adeseu
I-o ncIIpuIu pe uceu umbr urgInLIe cu Iu(u uIb I pr de
uur - ccI LouLe IdeuIeIe sunL bIonde - I purc sIm(eu
muInu(eIe-I cuIde I ngusLe n muInIIe IuI, I purc-I Lopeu
ocIII sruLundu-I, I purc I se Lopeu suIIeLuI, IIIn(u, vIu(u,
prIvInd -o... vecInIc prIvInd-o.
Pe IcI pe coIo pe Iu mese se zreuu grupe de jucLorI de
cr(I, oumenI cu pruI n dezordIne, (Inund cr(IIe nLr-o
mun ce Lremuru, pIesnInd dIn degeLe cu ceuIuIL nuInLe
de-u buLe, mIcundu-I buzeIe Ir u zIce o vorb I Lrgund
dIn cund n cund cu sorbILurI zgomoLouse cuLe-o gur dIn
cuIeuuu I bereu ce Ie sLu dInuInLe - semn de LrIumI! DIn-
coIo unuI scrIu cu crId pe posLuvuI verde uI bIIIurduIuI;
unuI cu pIrIu nuIL pe ceuI I cu muInIIe unILe pe spuLe,
c-o (Igur Iung n gur u creI Independen( eru mrgInIL
numuI de buzeIe IndIvIduIuI, se uILu - drucu LIe, cu In-
Leres orI uu numuI Iu un porLreL u IuI DIbIcI-ZubuIkunskI
uLurnuL n uIumuLuI pereLe. OroIogIuI, IIdeI InLerpreL uI
bLrunuIuI LImp, sun de 1z orI dIn IImbu su de meLuI, spre
u du IumII, ce nu-I uscuILu, sum c se scursese u 1z-u or u
nop(II. DIonIs se pornI spre cus. AIur pIouIu nceLuse I,
prIn mrejeIe I vuIurIIe de nourI negrI-vIne(I, Iunu Lreceu
puIId I rece. n mIjIocuI uneI grdInI pusLII, unde
IobodeIe I buruIeneIe crescuse murI n LuIe negre-verzI, se
nI(uu ocIII de IereusL spurL u uneI cuse vecII u creI
sLreIn de IndrII eru puLred I ucoperIL c-un mucII
cure sLrIuceu cu brumu n IumInu ceu rece u IunII. NILe
LrepLe de Iemn duceuu n cuLuI de sus uI eI. Uu mure
descIIs n buIconuI cuLuIuI de sus se cILInu scur(uInd n
vunL I numuI nLr-o (u(un, LrepLeIe eruu puLrede I negre
- pe IcI pe coIo IIpseu cuLe unu, uu ncuL LrebuIuI s LrecI
dou deoduL I buIconuI de Iemn se cILInu sub puI. EI
Lrecu prIn I(IuI grdInII I prIn zpIuzurIIe nruILe I
urc IuLe scrIIe. UIIe LouLe eruu descIIse. EI InLr nLr-o
cumer nuIL, spu(Ious I gouI. Pere(II eruu negrI de
IrouIeIe de pIouIe ce curgeuu prIn pod I un muceguI verde
se prInsese de vur; cerceveIeIe IeresLreIor se curmuu sub
presIuneu zIdurIIor vecII I gruLIIIe eruu rupLe, numuI
rdcInIIe Ior rugInILe se Iveuu n IemnuI puLred. n
coI(urIIe LuvunuIuI cu grInzI IungI I moIoruLe puInjenII I
exercILuu LcuLu I punIcu Ior IndusLrIe; nLr-un coI( uI cu-
seI, Iu pmunL, dormeuu unu pesLe uILu vo cuLevu suLe de
cr(I vecII, muILe dIn eIe greceLI, pIIne de nv(Lur
bIzunLIn; n uIL coI(, un puL, udIc cuLevu scundurI pe doI
cprIorI, ucoperILe c-un mIndIr de puIe I c-o pIupom
roIe. nuInLeu puLuIuI o mus murdur, uI creI Iemn
grunzuros de vecIIme eru LIuL cu IILere IuLIne I goLIce; pe
eu IurLII, versurI, zIure rupLe, brourI eIemere dIn cuLe se-
mpurL gruLIs, n IIne, o neordIne nLr-udevr pguneusc.
unu I vrsu IumInu eI ceu IunLusLIc prIn IeresLreIe murI,
uIbInd podeIeIe de preuu unse cu crId; pere(II
posomoru(I uveuu, pe unde ujungeu IumInu IunII, dou
cuudruLe murI urgInLouse, cu reIIecLure u IeresLreIor;
punzeIe de puInjIn sLrIuceuu vIoI n Iun I deusupru
cr(IIor dormInde n coI( se Iveu o ngereusc umbr de
om. Eru unInuL nLr-un cuI busLuI n mrIme nuLuruI u un-
uI copII cu de vro opLsprezece unI, cu pr negru I Iung, cu
buzeIe sub(IrI I roze, cu Iu(u IIn I uIb cu LIuL-n
murmur I cu nILe ocII uIbuLrI murI sub murI spruncene
I gene IungI negre. OcIII ceI uIbuLrI uI copIIuIuI eruu uu
de sLrIucI(I, de un coIorIL uLuL de IImpede I senIn, ncuL
preuu c prIvesc cu Inocen(u, cu duIceu(u Ior muI
IemeIusc usupru specLuLoruIuI. Cu LouLe c uceI porLreL
nI(Iu un cIIp mbrcuL brbLeLe, ns muInIIe ceIe
duIcI, mIcI, uIbe, LrsurIIe Ie(eI de o puIoure deIIcuL,
umed, sLrIucIL , mouIe, ocIII de o uduncIme nespus,
IrunLeu uscuL I IemeIeLemIc , pruI undoInd, cum preu
Iung - Le-ur II IcuL u crede c e cIIpuI uneI IemeI Lruv-
esLILe. VIsLoruI DIonIs se oprI n drepLuI uceIuI porLreL
cure sub IumInu pIIn u IunII preu vIu, ocIII IuI eruu pIInI
de o supersLI(Ious nerozIe, eI opLI nceL I cu gIusuI necuL
de IucrImI: "Bun sur, pupu!", umbru preu c-I surude
dIn cudruI eI de Iemn -eI s-upropIe I sruL muInIIe porL-
reLuIuI, upoI Iu(u, guru, ocIII ceI de Ioc vunL. necuL de
IubIre penLru o IIIn( ce nu muI exIsLu, ur II dorIL cu eLern
s (Ie usL noupLe cu ueruI rcoure IImpezIL de IumInu IunII,
vecInIc ur II dorIL s (Ie duIceu, nen(eIeusu, dur uLuL de IerI-
cILu IuI nebunIe. Vu s zIc usupru ucesLuI cIIp I con-
cenLruse eI umoruI IuI, uLuLu Iorm uveu pusLIILu, srmunu
IuI vIu( - un porLreL!... Du, eru LuLI su, cund Iusese n
vursLu IuI de ucum. Mum-su, o IemeIe puIId , nuIL,
bIond, cu ocIII negrI, I vorbIse udeseu de LuLI su; de
uceI copII cIne LIe cum rLcIL n cIuseIe poporuIuI de jos.
MIsLerIos, Ir s spuIe cuIvu secreLuI numeIuI IuI, eI edeu
n cusu preoLuIuI bLrun u cruI IIIc eru MurIu. EI se
IubIr. n LouL zIuu eI I promILeu c LuInu suIIeLuIuI su I
vu uveu sIurILuI, c eI o vu Iuu de so(Ie, c o sourL uurIL o
uLeupL. Dur nLr-o zI eI prImI o scrIsoure cu sIgII negru -
o descIIse - o cILI - o rupse buc(I I cu eu mInLeu su... o
copIe de pe un LesLumenL preu u II dup cuL se puLeu prI-
cepe dIn buc(IIe rupLe. EI murI n spILuIuI de uIIenu(I...
puIId, muL pun-n uILImuI momenL, preocupuL pure c de u
uscunde un secreL mure.
rucLuI umoruIuI ucesLor oumenI Iu DIonIs. VduvILu
su mum I crescu pe eI cum puLu dIn IucruI muInIIor eI -m
uInI deIIcuLe de doumn - Iu(u eI puIId cu ceuru, ocIII eI
de-o nLunecuL bIunde(e uveuu numuI penLru eI grIj I
n(eIegere - penLru eI - I penLru porLreL. De copII nc eI
udmIru ocIII ceI IrumoI uI porLreLuIuI ce Iuceuu cu vII n
orbILeIe Ior. Ce Irumos u IosL pupu! zIceu eI suruzund I
mum-su, uuzIndu-I, I Lergeu nLr-uscuns IucrImIIe eI.
- OcIII? nu-I uu, DIonIs - ocIII! - Du, mum! -
AceLI ocII!... O duc I-uI II vzuL Lu uceLI ocII vroduL n
vIu(u Lu (I s-ur II pruL c-I revezI n IIecure vunL sLeu u
dImIne(II, n IIecure und uIbusLr, prIn IIecure geun de
norI. CuL eru de Irumos ucesL copII I ce Lunr u murIL!
rumoI uu nmrmurIL ocIII IuI n negurIIe gundIrII meIe,
precum ur rmneu prIn nourI, pe boILu nLunecous, dou,
numuI dou sLeIe vIneLe... $-upoI I Iuu n bru(eIe eI, I
dezmIerdu, I sruLu. AIur de ocIII negrI, cure eruu uI eI,
eru eI nLreg, eI, copIIuI dIn porLreL. Eu I crescu ru - dur
cum se puLeu uILIeI - I Iubeu uu de muIL! SInguru eI bu-
curIe nLr-o vIu( Ir sperun(, Ir vIILor, Ir muI(umIre,
eu nu muI uveu durerI, nIcI bucurII decuL uceIe uIe copIIuIuI
eI. SuIIeLuI eI nLreg eru o reIIecLure umbrous I LrIsL u su-
IIeLuIuI su de copII. Ce gundeu copIIuI cu mInLeu IuI nuIv,
o vorb, un vIs, o preocupu zIIe nLregI - zIIe nLregI puLeu
medILu usupru unuI cuvunL IeIL dIn nebunuLIcu su gur.
Dur, consumuL de IIpse, eu se sLInse nLr-o zI. n deIIruI
eI, eu Lruse munu copIIuIuI -o uscunse n sun, Iung InIm,
s-o ncIzeusc - un sImboI uI vIe(II eI nLregI!
De-uLunce IIzIonomIu, surusuI IuI cpLuse uceu umbr
duIce de LrIsLe(e cure I Iceu uLuL de InLeresunL - I IrezIsL-
IbII penLru bobocII pensIonuLeIor. Dur IuI nsuI nIcI nu-I
Lreceu prIn mInLe c pe eI I-ur II puLuL IubI cInevu - pe eI
nu-I IubIse nImenI n Iume uIur de mum -su - cum I-ur II
puLuL IubI pe el, uLuL de sIngur, uLuL de sruc, uLuL de Ir
vIILor! Nu-I ure IIecure om, gundeu eI, IumIIIu su, umIcII,
rudeIe, oumenII sI, cu s-I Iubeusc - cuI ce-I pus de
mIne? Cum LrIesc voI I murI, de nImene pIuns, de nI-
mene IubIL.
unu s-uscunse nLr-un nor negru spInLecuL n dou
rundurI de IungI IuIgere roII - cusu se nLunec - I nu se
muI vzu nIcI umbru dIn pereLe u porLreLuIuI, nIcI umbru
nuIL u IuI DIonIs. EI uprInse IumInu.
S prIvIm ucum I Iu srcIu IIumInuL de ruzeIe uneI
IumunrI de su bguLe n guLuI unuI cIondIr ce (Ineu Ioc de
sIenIc. Ce vIzunIe - I uIcI, uIcI peLreceu eI vuru I Iurnu.
urnu, de geruI ceI umurnIc, Lrsneu grIndu n oduIe,
crIcuu IemneIe I pIeLreIe, vunLuI ILru prIn gurdurIIe I ru-
murIIe nInse; ur II vroIL s dourm, s vIseze, dur geruI I
ngIe(u pIeoupeIe I-I puInjIneu ocIII. SurLucuI IuI pe Iung
ucesLeu eru muI muIL urzeuI decuL bLLur, ros pe mur-
gInI, IuduI Iu couLe, de rudeu pure c I vunLuI n urmu IuI.
OumenII cscuu IronIc guru cund I vedeuu... $I-n usemeneu
momenLe, n IungIIe I IrIgurouseIe nop(I de Iurn, crede
cInevu cum c eI, redus pun Iu cuImeu mIzerIeI, deveneu
LrIsL? Au eru eIemenLuI su. O Iume nLreug de ncIIpuIrI
umorIsLIce I umpIeuu creIerII, cure muI de cure muI bIzur
I muI cu nepuLIn(. EI bgu de sum c gundIrIIe IuI ude-
seu se LrunsIormuu n IrurI rILmIce, n vorbe rImuLe, I
uLuncI nu muI rezIsLu de-u Ie scrIe pe IurLIe... muI uIes
guruIu gouI eru n sLure de u-I umpIeu de cugeLrI meIun-
coIIce...
AI! guruIu punLecous dour de sIenIc muI e bun
$I mucousu Iumunure sIuruInd suI I-I urde
$I-n uceusL srcIe Le InspIr,cunL burde -
BunI n-um muI vzuL de-un secoI, vIn n-um muI buL de-o
Iun.
Un reguL penLr-o (Igur, s-umpIu norII de zpud
Cu IImere!... Dur de unde? Scur(uIe de vunL IereusLu,
n pod mIuun moLunII - Iu curcunI vunL-I creusLu
$I cu pusurI meIuncoIIcI medILund umbI-n ogrud.
UI! ce IrIg... mI vd suIIureu - I ccIuIu ceu de ouIe
Pe urecII um Lrus-o zdruvn - Iur de couLe nIcI c-mI pus
Cu (IgunuI, cure bug degeLuI prIn ruru cus
De nvod - cu-u meIe couLe eu cerc vremeu de se-nmouIe.
Cum nu sunL un ourec Doumne - mcur LoLuI ure bIun
-
MI-u muncu cr(IIe meIe - nIcI c mI-ur psu de ger...
MI-ur preu superb, duIce o bucuL dIn Homer,
Un puIuL borLu-n pereLe I nevusLu - o Icoun.
Pe pere(I cu coIb, pe poduI cu IungI punze de puInjen
RoIesc pIonI(eIe roII, de (I-I drug s Le-uI(I Iu eIe!
Greu II-I de mIndIr de puIe I upoI dIn bIuLu-mI pIeIe
NIcI c uu ce s muI sug. - nLr-un roI muI de un sLunjen
Au IeIL Iu promenud - ce peLrecere genLII!
PIonI(u ceeu-I bLrun, cuvIos n mers peLe;
CeIu-I cuvuIer... e IuLe... oure LIe Irun(uzeLe?
Ceu ce-ncunjur muI(Imeu I-o romunLIc copII.
BruI! mI-I IrIg - uL pe mun cum codeLe-un negru
purec
S-mI moI degeLuI n gur - um s-I prInd - bu Ius
srucuI.
PrIpIL Iu vro IemeIe, LIu c ur vedeu pe drucuI -
Dur eu - ce-mI pus mIe - bIeLuI "ns!" Iu ce s-I purec?
$I moLunuI Lource-n sob - de bIuzuL ce-I. MI moLune,
VIn-ncou s sLm de vorb, unIce umIc I ornIc;
De-ur II-n Iume-un suL de mu(e, zu! c-n eI Le-u pune
vornIc,
Cu s LII I Lu oduL boIerIu ce-I, srmune!
Oure ce gundeLe IuLruI de sL gIem I Lource-nLrunu?
Ce IdeI se-nIr duIce n mu(euscu-I IunLuzIe?
Vro cucoun cu-uIb bIun cu umoru-I I mbIe,
Rendez-vous I-u duL n ur, or|I| n pod n gvun?
De-ur II-n Iume numuI mu(e - LoL poeL u II? ToLunu:
MIeunund n ode nuILe, LrugIc mIorIInd - un GurrIck,
ZIuu LoIogIL n soure pundInd cozIIe de ourIc
NoupLeu-n pod, cerduc I sLreInI IeInIzund duIos Iu Iun.
IIozoI de-u II - sIm(Ireu-mI ur II vecInIc Iu umun!
n preIegerI popuIure IdeuIeIe Ie upr
$I junImeI generouse, domnIoureIor ce scupr
I urL c Iumeu vIs e - un vIs surbd - de moLun.
Suu cu pop, coIo-n LempIuI ncIInuL IIIn(eI cure
Dup cIIp -usemnure u creuL mu(escuI neum,
A sLrIgu: o moLnIme! moLnIme! VuI... Hurum
De-uI Lu suIIeL moLnIme, neposLInd posLuI ceI mure.
AI! SunL pInLre voI de-uceIu cure nu cred LubIu IegII,
Ireu muI presus de IIre, mInLeu muI presus de mInLe
Ce desLInuI moLnImII I desIur-nuInLe!
AI! uLeI, nu Leme(I IuduI -u IuI DuIurI - IIIIecII?
AnuLIemu sIL! - V scuIpe orIcure moLun de Lreub,
Nu vede(I ce-n(eIepcIune e-n IpLuru vousLr cIIur?
O moLunI Ir de suIIeL! - u sgurIeL eI v-u duL gIIur
$I Iu Lors v-u duL musLe(e - vre(I s-I pIpI(I cu Iubu?
I! c n cIondIr se sLInge cpe(eIuI de IumIn!
MouIe, mergI de Le cuIc, nu vezI c s-u-nLunecuL?
S vIsm IuvorI I uur, Lu-n coLIon I eu n puL.
De-u puLeu s dorm ncuIeu. - Somn, u gunduIuI odIn,
O, ucopere IIIn(u-mI cu-u Lu muL urmonIe,
VIno somn - orI vIno mourLe. PenLru mIne e LoLunu
De-oI peLrece-nc cu mu(e I cu purecI I cu Iunu,
OrI de nu - cuI ce-I uduce? PoezIe - srcIe!
Dur n usL sur DIonIs eru veseI Ir s LIe de ce. u
cpe(eIuI de Iumunure ce sLu n guLuI guruIeI cu ocIIuI ro
I boInuv, eI descIIse o curLe vecIe IeguL cu pIeIe I rous
de moIII - un munuscrIpL de zodII. EI eru un uLeIsL
supersLI(Ios - I sunL muI(I de uceLIu. nI(IuIeIe ucesLeI
cr(I cu bucIII eruu scrIse cIuduL cu cerneuI roIe cu
sungeIe, curucLere sIuve de o evIuvIous, gIebous,
IunLusLIc urLure. O usLroIogIe muI muIL de orIgIne
bIzunLIn, buzuL pe sIsLemuI geocenLrIsL, sIsLem cure ud-
mILe pmunLuI de cenLruI urIILecLurII IumeLI I pe om de
creuLuru penLru u cruI pIcere Dumnezeu ur II IcuL
Iumeu. TILIuI eru scrIs I IuLIneLe: "urcIILecLurue cosmIcue
sIve usLronImIue geocenLrIcue compendIum" - nv(Lur
despre u IumII orunduIuI dumnezeIusc dupre cum LouLe
penLru pmunL u II zIdILe se uruL de cLre nduruLuI Dum-
nezeu - de pe grecIe pe romunIe LuIcuIL cu udugIre u
nruurIn(eI zodIIIor usupru vIe(II omeneLI. $I cu o
dedIcu(Iune: "ceIuI nLru IIIn(u su nemrgInIL, nLru Iup-
LurIIe munurIIor suIe mInunuL Dum nezeu spre vecInIc
Iuud uIIerosIL." TubIeIe eruu pIIne de scIemeIe uneI
sIsLeme IumeLI ImugInure, pe murgInI cu porLreLeIe IuI
PIuLon I PILugoru I cu senLIn(e greceLI. Dou LrIungIIurI
crucIe nconjuruLe de senLIn(u: "DIrecLor coeII vIgIIuL nocL-
esque dIesque, quI sIsLIL IIxus Iorus LerrIgenue."
ConsLeIu(IunI zugrvILe cu ro, cuIcuIe geomeLrIce zIdILe
dup o ncIIpuIL I mIsLIc sIsLem, n urm muILe LuIcuIrI
de vIsurI, coordonuLe uIIubeLIc - o curLe cure nu Isu nImIc
de dorIL penLru u uprInde nILe creIerI supersLI(IoI, dIspuI
Iu o usemeneu Irun. u sIurILuI cr(II eru zugrvIL SI.
GIeorgIIe n IupLu cu buIuuruI - drug doumne sImboI ce
nI(Iu udevruI nImIcInd neLIIn(u. AuruI de pe spuLu
IegLurII de pIeIe se Lersese pe uIocureu I IIcureu pe Iu uI-
LeIe cu sLropIL cu peLeuI. Cu couLeIe uezuLe pe mus I cu
cupuI n muInI, DIonIs descIIru LexLuI obscur c-un InLeres
deosebIL, pun ce cpe(eIuI de IumIn ncepu u ugonIzu
Iumegund. Se sLInse. EI I upropIe scuunuI de IereusLr, pe
cure o descIIse I, Iu IumInu ceu puIId u IunII, eI nLorceu
IouIe cu IouIe uILundu-se Iu consLeIu (IunIIe cIuduLe. Pe o
pugIn gsI o muI(Ime de cercurI ce se LIuu, uLuL de muILe
ncuL preu un gIem de IIre ro suu un puInjInI zugrvIL cu
sunge. ApoI I rIdIc ocIII I prIvI vIsund n Iu(u ceu bIund
u IunII - eu Lreceu Irumous, cIur pe un cer IImpede,
udunc, LrunspurenL, prIn nourI de un IIuId de urgInL, prIn
sLeIeIe murI de uur LopIL. Preu c deusupru muI sunL o mIe
de cerurI, preu c presupusu Ior IIIn( Lrunspure prIn uI-
busLru-I uduncIme... CIne LIe - gundI DIonIs - duc n
curLeu uceusLu nu e semnuI ce-I n sLure de u Le Lrunspune
n uduncImIIe suIIeLeLI, n IumI cure se Iormeuz uIeveu
uu cum Ie doreLI, n spu(II IIumInuLe de un uIbusLru
spIendId, umed I curgLor.
n Iu(u IocuIn(eI IuI DIonIs se rIdIcu o cus uIb I
Irumous. DInLr-o IereusLr descIIs dIn cuLuI de sus eI
uuzI prIn ueruI nop(II Lremurund noLeIe duIcI uIe unuI
cIuvIr I un Lunr I LremurLor gIus de copII udIInd o
rugcIune uour, pure c purIumuL, IunLusLIc. EI I
ncIIse ocIII cu s vIseze n IIberLuLe. se pru uLuncI c e
nLr-un pusLIu uscuL, Iung, nIsIpos cu seceLu, deusupru
cruIu IIcreu o Iun IunLusLIc I puIId cu Iu(u uneI vIrgIne
murInde. E mIuz-noupLe. PusLIuI Luce, ueruI e morL I
numuI suIIureu IuI e vIe, numuI ocIIuI IuI e vIu, penLru cu
s vud pe un nor de urgInL, n nuILuI ceruIuI, un nger uIb,
ngenuncIeuL, cu muInIIe unILe, cure cunLu o rugcIune
dIvIn, udunc, LremurLoure: rugcIuneu uneI vergIne.
nLredescIIse ocIII I vzu prIn IereusLru urcuL I descIIs,
n mIjIocuI unuI suIon sLrIucIL, o jun IuL muIuL nLr-o
IuIn uIb, nIIorund cu degeLeIe eI sub(IrI, IungI I duIcI
cIupeIe unuI pIuno sonor I ucompunIInd suneLeIe uoure u
unor noLe dumnezeIeLI cu gIusuI eI duIce I mouIe. Preu
c genIuI dIvInuIuI brIL SIukespeure expIruse usupru
pmunLuIuI un nou nger IunuLec, nou OIeIIu. ncIIse Iur
ocIII pun ce, reczuL n pusLIuI ceI Iung, puIuLuI uIb se
conIund cu nouruI de urgInL I junu IuL cu ngeruI n ge-
nuncII. ApoI, sLrungund ocIII sIIIL I Lure, u necuL vIsuI su
n nLunerIc, n-u muI vzuL nImIc, cI uuzeu dIsprund, cu o
suvenIre nLunecuL, rugcIuneu uneI vergIne. MuzIcu
nceLuse de muIL I eI, cu LoLuI n prudu ImpresIunII suIe,
(Ineu nc ocIII sLruns ncIII. Cund se deLepL dIn reverIu
su, IereusLru de sus u puIuLuIuI eru descIIs, n suIon
nLunerIc I sLIcIeIe IeresLreI sLrIuceuu cu urgInLuI n uIbu
IumIn u IunII. AeruI eru bIond I vruLIc, Iur ruzeIe IunII,
pLrunzund n cumeru IuI DIonIs, Izbeuu Iu(u su puIId I
umpIeuu suIIeLu-I pIIn de IucrImI c-o nespus meIuncoIIe.
"Du - repeL eI nceL Ideeu IuI IIx - sub IrunLeu nousLr e
Iumeu - uceI pusLIu nLIns - de ce numuI spu(IuI, de ce nu
LImpuI, LrecuLuI". PrIvI dIn nou Iu puInjInIuI de IInII roII
- I IInIIIe ncepur u se mIcu. EI puse degeLuI n cenLruI
Ior - voIupLuLe suIIeLeusc I cuprInse - muI nLuI I se pru
c-uude opLIreu uceIor monegI bLrunI cure, pe cund eru
mIc, I povesLeuu n LImp de Iurn, (Inundu-I pe genuncII,
poveLI IunLusLIce despre zune mbrcuLe n uur I IumIn,
cure duc IImpedeu Ior vIu( n puIuLe de crIsLuI - I pure c-
u IosL IerI, IerI pure c-I ncuIceu degeLeIe n burbu Ior uIb
I uscuILu Iu gruIuI Ior n(eIepL I opLILor, Iu cumIn(Iu Lre-
cuLuIuI, Iu uceIe veLI dIn bLrunI. EI nu se muI ndoIu... de
o mun nevzuL eI eru Lrus n LrecuL. Vedeu rsrInd
domnI n IuIne de uur I sumur, I uscuILu de pe LronurIIe
Ior, n nvecIILeIe cusLeIe, vedeu dIvunuI de oumenI
bLrunI, poporuI enLuzIusL I creLIn undoInd cu vuIurIIe
mrII n curLeu DomnIeI - dur LouLe eruu nc umesLecuLe.
$I IInIIIe semnuIuI usLroIogIc se mIcuu cumpIIL cu erpI
de jruLIc. ToL muI mure I muI mure deveneu puInjInuI.
- Unde s sLm? uuzI eI un gIus dIn cenLruI de jruLIc
uI cr(II.
- AIexundru ceI Bun! puLu eI opLI cu gIusuI upsuL,
ccI bucurIu, uImIreu I sLrungeu suIIeLuI I... nceL, nceL
puInjInIuI ceI ro se IrgI, se dIuIunIz I se preIcu nLr-un
cer rumenIL de upunereu soureIuI. EI eru IungIL pe o cumpIe
cosIL, IunuI cIdIL mIroseu, ceruI de nserure eru deusupr-
I uIbusLru, IImpede, udunc, nourI de jruLIc I uur umpIeuu
cu oLIrIIe Ior ceruI, deuIurIIe eruu ncrcuLe cu surcInI de
purpur, puserIIe-n uer, ogIInzIIe ruurIIor rumene,
LremurLoruI gIus uI cIopoLuIuI umpIeu suru cIemund Iu
vecernIe, I eI? - eI - ce mbrcmInLe cIuduL! O rus de
Iuc, un comunuc negru - n munu IuI curLeu usLroIogIc.
$I ce cunoscuLe-I preuu LouLe. EI nu muI eru eI. se preu
uLuL de IIresc c s-u LrezIL n uceusL Iume. $LIu sIgur cum
c venIse n cump cu s cILeusc, c cILInd udormIse. Cum-
eru obscur, vIu(u ceu LrecuL u unuI om ce se numeu DI-
onIs, cIuduL - eI vIsuse! "AI! gundI eI - curLeu meu mI-u
IcuL oLIu usLu, n urmu cILIrII eI um vIsuL uLuLeu IucrurI ex-
LruordInure. Ce Iume sLrIn, ce oumenI sLrInI, ce IImb,
purc eru u nousLr, dur LoLuI sLrIn, uILu"... CIuduL!
CIugruI Dun se vIsuse mIreun cu numeIe DIonIs... pure c
se Icuse n uILe vremI, nLre uI(I oumenI! CIuduL! "AI
meLere Ruben, zIse eI zumbInd - curLeu Lu nLr-udevr
mInunuL esLe!... numuI de n-ur ume(I mInLeu; ucumu sImL
eu, cIugruI, c suIIeLuI cILoreLe dIn veuc n veuc,
uceIuI suIIeL, numuI c mourLeu-I Iuce s uILe c u muI
LrIL. BIne zIcI, meLere Ruben, c egIpLenII uveuu pe de-
pIIn drepLuLe cu meLempsIIozu Ior. BIne zIcI cum c n suI-
IeLuI nosLru esLe LImpuI I spu(IuI ceI nemrgInIL I nu ne
IIpseLe decuL vurgu mugIc de u ne Lrunspune n orIcure
puncL uI Ior um voI. TrIesc sub domnIu IuI AIexundru-
vod -um IosL Lrus de-o mun nevzuL n vremI uscunse
n vIILoruI suIIeLuIuI meu. Cu(I oumenI sunL nLr-un sIngur
om? ToL uLu(Iu cuLe sLeIe sunL cuprInse nLr-o pIcLur de
rou sub ceruI ceI IImpede uI nop(II. $I duc-uI mrI uceu
pIcLur, s Le po(I uILu n uduncuI eI, uI revedeu LouLe mIIIe
de sLeIe uIe ceruIuI, IIecure - o Iume, IIecure cu (rI I
popoure, IIecure cu IsLorIu evIIor eI scrIs pe eu - un
unIvers nLr-o pIcLur LrecLoure. Ce udunc e evreuI
ucesLu" ! - gundI eI n sIne despre duscIuI Ruben.
EI se scuI dIn Iurb cu curLeu ceu vecIe n mun. De-
purLe, mun(II cu IrunLeu ncununuL de codrI, cu pouIeIe
pIerduLe n vI cu Izvoure uIbe. NourI murI, roLunzI I pIInI
pure-c de vIjeIIe Lreceuu pe ceruI udunc uIbusLru; prIn eI
mun(II rIdIcuu uduncurI I cousLe-n rIsIp, sLunurI negre I
LruncIeLe despIcuu pe IcI pe coIo negurIIe I un brud se
nI(u sIngur I deLunuL pe-un vurI de munLe n Iu(u soure-
IuI ce upuneu. Cund soureIe InLr n nourI, eI prur roII I
vIne(I, LIvI(I cu uur ce IumInu dInupoIu Ior. ngropuu n
grmezI de urcurI nuILe, de speIuncI uduncI, suILe unu
pesLe uILu, IumInu cerescuIuI mpruL, I numuI dIn cund n
cund, sIuIIndu-se, se revrsu prIn negreIe Ior ruIne IucurI
de purpur. ApoI, nceL, se rIsIpIr n cre(I vIne(I, soureIe
cdeu Iu vuIe I preu pe vurIuI bruduIuI sInguruLec cu o
IrunLe n ruze pe umerI negrI, upoI cobor prInLre crengI de
pr un cuIb de rubIn nLre rumurI, upoI, dup LruncIIuI
gros, urunc dungI rumene pe sLunurIIe mun(IIor I Iceu
cu eI s-I uprInd jruLIcuI de urgInL uI Irun(IIor Ior -
pun ce se cuIund cu LoLuI dup munLe, cure sLu negru I
nuIL, zugrvIndu-I n ueruI uIbusLru murgInIIe IuI LIvILe cu
rou(. nsereuz nceL, sLeIeIe murI Izvorsc pe uIbusLreIe
IunurI uIe ceruIuI I Lremur voIupLos n ueruI mouIe I cIur
uI serII I urmonIu cumpeneusc umpIe suru cu mIIIe eI de
gIusurI, LouLe deosebILe I LouLe conLrIbuInd Iu duIceu I vo-
IupLousu somnoroIe u IunII.
PrIn Iumeu rumen de upunereu Irumous Lrece
cIugruI nosLru, neIuund purLe Iu IermecuLu sLure u IIrII,
pIIn nc de ImpresIunIIe cIuduLeI suIe nLumpIrI. De de-
purLe se vd LurnurIIe sLrIucILoure uIe bIserIcIIor uIIor,
cuseIe Irumos vruILe, cu sLreIne vecII pesLe cure vrsu o
vIorIe IumIn rsrILoureu Iun. EI I grbI puII, pun ce
InLr n Lurg. O uII( sLrumL, cu cuse vecII I IurbuILe u
cror cuLurI de sus eruu muI IurgI decuL ceIe de jos, uu
ncuL jumLuLeu cuLuIuI de sus se rzImu pe sLuIpI de Iemn
I numuI jumLuLe pe ceI de jos, cerducurI nuILe, nuInLILe
sub undrumuIe IungI, upsuLe, pIIne de mucII negru -
verde; Iur n cerducurI ed bLrunII vorbInd de uIe Ior;
IeLeIe LInere Ivesc Ie(eIe rumene cu mruI prIn obIouneIe
descIIse uIe IeresLreIor cu gruLII, prIn cure vezI ouIe cu IIorI
guIbene cu de uur. NumuI pe IcI pe coIo Iunu revurs cuLe-o
dung Iung I ngusL n umbru uII(eI, pe IcI pe coIo Lrece
cuLe-un om uIerund - nceL, nceL uII(eIe udorm, ob-
IouneIe se-ncIId, IumunrIIe se sLIng, puznIcII de noupLe
Lrec cu cupeLeIe nIunduLe n munLuIe uIbe, I cIugruI
nosLru Lrece cu o umbr uspru-zugrvIL prIn IungIIe I
nLunecouseIe uII(e.
EI se oprI nuInLeu uneI cuse ce se rIdIcu IzoIuL n mIj-
IocuI uneI ogrzI pusLII. PrIn crpLurIIe obIouneIor ncIIse
se zreu IumIn. Cusu eru c-un ucopermunL (uguIL, pere(II
eruu de pIuLr mIc cu ceeu cu cure se pIeLruIesc IunLuneIe
I orIce LencuIuI czuse de pe eIe, ncuL preu o bucuL dIn
ruInu uneI ceL(uI. ObIouneIe eruu muIL muI IurgI decuL
IeresLreIe ceIe ngusLe, I Iu un cerduc (InuL n uer de sLuIpI
de zId n puLru mucII|I| duceuu dInLr-o IuLure nILe scrI
nuILe, cure ujungeuu Iu jumLuLeu nLregII nI(ImI u cuseI.
NIcI un copuc, nIcI un ucureL pe Iung cus; ogrudu ceu
mure cu Iurbu eI uscuL se-nLIndeu gIbuIe n Iun I numuI
o IunLun I mIcu gemund cumpnu eI n vunL. EI suI IuLe
scrIIe I bLu Lure n uu LInzII. n LInd rsunur puI.
- CIne-I? nLreb un gIus udunc, dur IInILIL.
- Eu, Dun. Uu se descIIse I drepL n Iu(u IuI Dun se
IvI un om nuIL, cu burbu Iung I sur, cu IrunLeu mure, Iur
pe creLeL uveu un Ies mIc, usemeneu IurmurceI jIdoveLI.
EI nLInse cIugruIuI munu I-I duse-n oduIe. n duIupurI
vecII de Iemn sImpIu eruu cr(I vecII IeguLe n pIeIe, crunII
de oumenI I puserI mpIeLe pe poII(eIe dIn pereLe, un puL
I o mus pIIne cu pergumenLe I IurLII; Iur n uLmosIeru,
greu de mIrosuI subsLun(eIor ncIIse n IIoIe, IcIIu uruncu
o IumIn Lurbure, roIe, guIben I somnorous.
MuIsLruI Ruben eru un bLrun de o unLIc Irumuse(e. O
IrunLe nuIL, pIeuv, ncre(IL de gundIrI, ocIII surI, boILI(I
udunc n cupuI ceI n(eIepL, I burbu Iung, cure curgeu de
sub uduncII umerI uI obruzuIuI pun pe pIepLuI
nLoLdeuunu cum pIecuL, I du urLureu unuI n(eIepL dIn
vecIIme. ArLureu IuI eru IInILIL - dur nu bIund; numuI
n mprejuruI gurII muscuIouse se vedeu o duIceu(
umruL de ndoIeII. EI esLe un evreu nv(uL, prIbegIL dIn
SpunIu n PoIonIu, unde ns, nepuLund II nv(Lor pubIIc,
penLru c rmsese n Iegeu IuI, Iusese cIemuL de DomnuI
MoIdoveI cu duscI de muLemuLIc I IIIozoIIe Iu AcudemIu
dIn SocoIu. CIugruI Dun e unuI dIn coIurII AcudemIeI,
Iur cu deosebIre uI muIsLruIuI Ruben, cure-I mprLeLe
LouLe ndoIeIIIe, dur I LouLe descoperIrIIe IuI LInuILe.
n(eIepLuI evreu se uIL cu ourecure curIozILuLe Iu Iu(u
vIsLoure u IuI Dun.
- EI?
- Pe depIIn uu cum mI-uI spus-o, duscIe - zIse Dun
- uzI sunL ncredIn(uL c vremeu nemrgInIL esLe IpLur
u nemurILoruIuI nosLru suIIeL. Am LrIL n vIILor. (I spun,
ucumu um doI oumenI cu LoLuIuI deosebI(I n mIne - unuI,
cIugruI Dun, cure vorbeLe cu LIne I LrIeLe n vremIIe
domnIeI IuI AIexundru-vod, uILuI cu uIL nume, LrInd
pesLe cIncI suLe de unI de ucum nuInLe.
- n Ir, rspunse Ruben, po(I s Le puI n vIu(u LuLuror
InIIor cure uu prIcInuIL IIIn(u Lu I u LuLuror u cror IIIn(
veI prIcInuI-o Lu. De uceeu oumenII uu o sIm(Ire nLunecuL
penLru psLrureu I mrIreu neumuIuI Ior. SunL LoL eI ceI
cure renusc n sLrnepo(I... $I usLu-I deosebIreu nLre D -zeu
I om. OmuI ure-n eI numuI ||n Ir IIIn(u uILor oumenI
vIILorI I Lrecu(I. D -zeu Ie ure deoduL LouLe neumurIIe ce
or venI I ce uu LrecuL; omuI cuprInde un Ioc n vreme. D -
zeu e vremeu nsI, cu LoL ce se-nLumpI-n eu, dur vremeu
Iu un Ioc, usemeneu unuI Izvor u cruI upe se nLorc n eI
nsuI, orI usemeneu ro(II ce deoduL cuprInde LouLe
spI(eIe, ce se-nLorc vecInIc. $I suIIeLuI nosLru ure vecInIcIe -
n sIne - dur numuI bucuL cu bucuL. ncIIpuIeLe-(I c pe
o rouL mIcuL-n Ioc s-ur IIpI un IIr de coIb. AcesL IIr vu
Lrece prIn LouLe IocurIIe prIn cure Lrece rouLu nvurLIndu-se,
dur numuI n Ir, pe cund rouLu cIIur n uceeuI cIIp e n
LouLe IocurIIe cuprInse de eu.
- SunL ncredIn(uL, duscIe, n prIvIn(u vremII, dur
nemrgInIreu - spu(IuI?
- ToL cu vremeu, bucuL cu bucuL po(I II n orIce Ioc
dorIL, pe cure n-o po(I prsI neumpIuL. $LII c n puLereu
uneI IegI: Nu esLe spu(Iu deerL. Dur esLe un mIjIoc penLru
u scpu de uceusL greuLuLe... o greuLuLe Impus de
LrecLoruI corp omenesc. AI vzuL c n om e un Ir
nesIurIL de oumenI. DIn ucesL Ir Ius pe unuI s-(I (Ie Ioc-
uI pe cuL vreme veI IIpsI dIn eI. Se n(eIege c ucesLu nu vu
puLeu II nLreg ccI, nLreg IIInd, (I-ur negu exIsLen(u Lu. n
IupL ns, omuI ceI vecInIc, dIn cure rsur LoL IruI de ou-
menI LrecLorI, I ure IIecure Iung sIne, n orIce momenL -
I vezI, deI nu-I po(I prInde cu munu - esLe umbru Lu. Pe o
vreme v puLe(I scIImbu IIrIIe - Lu po(I s duI umbreI LuIe
LouL IIreu Lu LrecLoure de uzI, eu-(I d (Ie IIreu eI ceu
vecInIc, I, cu umbr nzesLruL cu vecInIcIe, cupe(I cIIur o
bucuL dIn uLoLpuLernIcIu IuI Dumnezeu, voIn(eIe (I se
reuIIzeuz dup gundIreu Lu... se-n(eIege, mpIInInd Ior-
muIeIe, ccI IormuIeIe sunL vecInIce cu cuvInLeIe IuI Dum-
nezeu pe cure eI Ie-u rosLIL Iu Iucereu IumII, IormuIe pe cure
Ie uI LouLe scrIse n curLeu ce (I-um mprumuLuL-o.
- MeLere Ruben, oure cund voI ujunge s prIcep
uduncImeu Lu?
- AduncImeu meu Lu o uI n LIne, numuI nc
nedescoperIL. CrezI c-uI prIcepe ceeu ce zIc duc n-uI II de
IIreu meu? CrezI c Le-u II uIes de dIscIpoI uI meu de nu Le
LIum vrednIc I udunc? Tu eLI cu o vIour n cure sunL
ncIIse LouLe cunLrIIe, numuI eIe LrebuIesc LrezILe de-o
mun mIusLr, I munu ce Le vu LrezI nunLruI Lu sunL
eu.
- Duc n uceusL sur u ncercu s m duc nLr-un
spu(Iu zIdIL cu LoLuI dup voIu meu...?
- VeI puLeu-o... ccI I uI n LIne, n suIIeLuI Lu nemur-
ILor, nesIurIL n uduncImeu IuI. Pe IIIu u upLeu u cr(II sLuu
LouLe IormuIeIe ce-(I LrebuIesc penLru usLu. $I LoL Iu u
upLeu III veI uIIu ce LrebuIe s IucI muI depurLe. Se-
n(eIege c uLuncI LrebuIe s ne despr(Im penLru LoL-
deuunu; ccI, n spu(II dorILe, zIuu vu II secoI, I cund Le veI
nLource nu veI muI gsI pe Ruben, cI un uIL om, unuIog cu
mIne, pe cure ns uor I veI gsI - numuI pouLe eI nu Le
vu cunouLe, pouLe vu II pIerduL LuIneIe nv(LurII IuI I vu
II om cu Lo(I oumenII.
nv(LurI nu-(I muI duu, ccI e de prIsos; cund umbru
Lu, cu umbr nc, vu ncepe u vorbI, eu vu II uLoLLIuLoure
I-(I vu spune ce LrebuIe s IucI; cund Le veI muLu Lu n IIreu
eI, uLuncI veI II Lu uLoLLIuLor I n orIce cuz nu muI uI ne-
voIe de mIne. Dur veI II bguL de sum o mprejurure:
curLeu meu, cILInd-o n Ir, rmune nen(eIeus... dur
orIdeunde -I ncepe, rsIoInd LoL Iu u upLeu III, o IImpezI-
me dumnezeIusc e n IIecure Ir. AceusLu e o LuIn pe cure
nIcI eu n-o prIcep, I se zIce c unuI om ncredIn(uL despre
IIIn(u IuI Dumnezeu nIcI nu-I pouLe venI n mInLe cugeLuI
uscuns n uceusL cIuduL numrLoure. n zudur (I-I
nLrebu I umbru... eu nu LIe nImIc despre uceusL LuIn. Se
zIce c DIuvoIuIuI nuInLe de cdere I-ur II pIesnIL n mInLe
uceusL obscur Idee I de uLunceu u czuL. De (I-ur venI n
mInLe s LII, se rIsIpesc LouLe dImprejuru-(I, LImp I spu(Iu
Iug dIn suIIeLuI Lu, I rmuI usemeneu uneI crengI uscuLe,
dIn cure vremeu usemene u IugIL. NeLIInd eu sIngur
uceusL LuIn, ccI, cum um spus, nIcI nu sunL n sLure s-
mI Lreuc prIn mInLe, nIcI nu Le poL sILuI n uceusL
prIvIre.
Ruben I neLezI nceL burbu I o udunc nLrIsLure eru
scrIs pe Iu(u IuI bLrun I n(eIeupL. Dun I sruL munu.
Nu eruu s se despurL penLru LoLdeuunu? Ruben rupse cu
degeLeIe mucuI czuL uI IumunrII I se vzu n IumInu vIe
c ocIII IuI eruu pIInI de IucrImI. AmundoI se scuIur I
Dun s-urunc Iu guLuI IuI, pIungund cu un IIu ce n-ure s
muI vud pe LuLI su.
Dur nduL ce IeI Dun, nduL ce coboruse scrIIe cu
curLeu subsuorI I rIdIcund cu munu Iungu pouI u ruseI de
Iuc... cusu se preIcu nLr-o peLer cu p ere(II negrI cu
cerneuIu, Iumunureu de ceur nLr-un crbune pIuLILor n
uer, cr(IIe n beIcI murI de sLIcI, Iu gur IeguLe cu pergu-
menL, n mIjIocuI croru Lremuruu nLr-un IIuId IumInos I
vIorIu drucI mIcI spunzuru(I de courne, cure zupIuu dIn
pIcIorue. Ruben nsuI se zburcI, burbu-I devenI I(ous I-
n IurcuII(e cu dou brbI de (up, ocIII I Iuceuu cu jruLIc,
nusuI I se sLrumb I se usc cu un cIoLur de copuc I,
scrpInundu-se n cupuI I(os I cornuL, ncepu u rude Iud
I sLrumbundu-se: IuIu! zIse, nc un suIIeL nImIcIL cu LoLuI
! DrucII se sLrumbuu ruzund n beIcIIe Ior I se ddeuu
pesLe cup, Iur SuLunu I nLInse pIcIoureIe IuI de cuI,
rsuIIund dIn greu.
- MuIL u LrebuIL pun I-um prIns n Iu( pe ucesL cIugr
evIuvIos, dur n sIurIL... IuIu... LoLuI... LoLuI... ure s-I
nImIceusc bLrunuI meu dumun. -um spus c nu-I pouLe
venI n mInLe gundIreu LInuIL de numrLoureu cr(II?...
LrebuI s-I vIe... LrebuI s-I vIe... MIe de ce mI-u venIL? Pen-
Lru c-u LrebuIL s-mI vIe!...
Dun Lreceu IuLe prInLr-o purLe de oru n cure IocuIu
boIerImeu. Cur(IIe uIbe cu urgInLuI, cu cerducurI I scrI u
cror scundurI curuLe I ceruILe scIIpeuu n Iun, |eruu|
pIerduLe n mIjIocuI unor pomeLe; pe murgIneu uII(eI,
deusupru zupIuzurIIor, uLurnuu cuLe-o jumLuLe dIn ru-
murIIe urborIIor grdInIIor... IrurI de nucI cu Irunze IuLe,
guLuI I cIreI... pe IcI pe coIo se zreu prIn verdeIe
nLunerIc uI grdInIIor cuLe o zure guIben prIn obIouneIe
ncIIse... EI mergeu repede... numuI dIn cund n cund Lre-
ceu pe Iung eI cuLe-un Lunr cuvuIer cu ccIuIu
(urcneusc, nIuruL n munLuuu u creI pouI dIndrL se
rIdIcu de subIu pe cure-I Isu munu... pe uILe IocurI vedeu
pe cuvuIerI srInd gurdurIIe I pLrunzund prIn grdInI
pun pe sub vo IereusL cure se descIIdeu upoI n Iu(u IunII,
Isund s se Iveusc vro umbr uIb cure-I pIecu cupuI
Lunr pesLe cerceveIe Iu umbru de sub IereusL. n uIL Ioc
unuI uc(uL de gruLII Iceu sLudII IIorIsLIce unIndu-I buzeIe
cu uIe ceIeI IIIn(e cure-I scosese cupuI prIn gruLII... NumuI
pe IcI pe coIo uuzeu cuInII urIund Iu Iun, puznIcII de
noupLe cure sLrIguu, orI grupe de cuvuIerI cure veneuu de Iu
vro peLrecere nocLurn. EI rupeuu Irunze dIn crengIIe
uLurnuLe I Ie uruncuu n urmu cIugruIuI spun I puIId...
SLeIe pzeuu LrIu, Iunu Lreceu cu un scuL de urgInL prIn
nLunerIcuI nourIIor, n uer eru uur I n grdIne mIros -o
umbr uduncvIorIe, rupL de dungI de IumIn uIb cure Lre-
ceu prIn mreje de Irunze cu prIn sLrecurLorI de IumIn.
EI ujunse ucus. EI edeu nLr-o cIIIIu( dIn cuseIe unuI
boIer mure. nceL, Lrecu prIn cerducuI ceI Iung deusupru
cruIu sLreInIIe IeILe eruu suspenduLe de sLuIpI uIbI... Lre-
cu cu o umbr I, cund InLr n cIIIIu IuI, rsuII Iung. Nu
eru s nLreprInd un Iucru esLruordInur? - nLunerIcuI
ngreuIuL cu mIros de rIn u cIIIIeI IuI eru pLruns numuI
de puncLuI ro uI uneI cundeIe cure urdeu pe o poIIcIour
ncrcuL cu busuIoc uscuL I IIorI de sub Icounu mbrcuL
cu urgInL u MunLuILoruIuI. Un greIer rguIL cunLu n sob.
EI uprInse o Iump neugr, umpIuL cu unLdeIemn; IumInu
eI Iumegu puIpuInd. nceL, nceL ocIIuI IumInII se roI... eI
se uez Iu mus... descIIse curLeu ceu vecIe cu bucIIIe
necIure I cu n(eIes nLunecuL. Tcereu e uLuL de mure ncuL
pure c uude gundIreu, mIrosuI, creLereu cIIur u uneI
guroIe roII I Irumouse ce creLeu nLr-o ouI nLre per-
deIeIe IeresLeI IuI. PrIveu n pereLeIe uIumuL Iu umbru su
proprIe, mure I IunLusLIc. umpu IuIIuIu Iung, cu I cund
ur II vruL s-ujung LuvunuI, Iur umbru IuI... cu o mreuj
neugr cu nusuI IungIL, cu ccIuIu IsuL pe ocII, preu c
ncepuse o vorbIre nLIns cu eI. Preu c-o nLreub
cugeLund... preu c eu-I rspunde n cugeLrI deIruLe... un
dIuIog I cu LouLe usLeu, duc voIu s cuprInd reuIILuLeu IuI,
nu eru decuL un dIuIog uI cugeLrIIor IuI proprII, eI cu sIne
nsuI. CIuduL! AceusL despr(Ire u IndIvIduuIIL(II IuI se
Icu IzvoruI uneI cugeLrI cIuduLe. EI IIx uspru I Iung um-
bru su... eu, supruL de uceusL cuLLur, prInse nceL,
nceL conLure pe pereLe I devenI cIur, cu un vecII porLreL
zugrvIL n oIoI. EI cIIpI cu ocIII - eu redevenIse umbr
sImpI.
E un momenL mure, s m cugeL muI nLuI - gundI eI -
dorIL-um de cund sunL cevu penLru mIne? numuI penLru
mIne?... Nu. DIn rugcIunIIe meIe um IsuL-o vreoduL pe
eu? DIn gundIreu meu u IIpsIL eu? MurIu? O nu! - De cuLe
orI um dorIL vro puLere exLruordInur , numuI penLru eu
um dorIL. OI! - s-o duc nLr-un pusLIu unde s nu IIe nI-
menI - nImenI decuL eu I eu; s cobor sLeIeIe ceruIuI n
nLIndereu uIb, cu s semene cu oLIrI de IIorI de uur I de
urgInL; s sdesc dumbrvI de duIIn cu nLunecouse crrI,
cu IucurI uIbusLre I IImpezI cu IucrImu; eu s uIerge prIn
crrIIe LInuILe, preIcundu-se u IugI de umoruI meu I eu
s-o urmresc... Nu! Ir eu ur II ruIuI pusLIu.
$I cIne eru eu, MurIu? Eru IIIcu spLuruIuI Tudor
MesLeucn, un nger bIond cu o IucrIm de uur, mIdIous
cu un crIn de ceur, cu ocII uIbuLrI I cuvIoI precum uI-
busLru I cuvIos e uduncuI ceruIuI I dIvInu su eLernILuLe.
Ades eu prIvIse dIn curLeu de ncIIncIune Iu Iu(u uduncIL
I puIId u cIug ruIuI; o vzuse eI udes rsrInd - o
IIoure n IereusL - I n nop(I cu Iun eI I Iepdu rusu I-
I puneu munLIe de cuvuIer, n cure vegIeu sub
sLIcIILoureIe-I IereLI... pun ce se descIIdeuu, pun ce se
Iveu Ie(Iouru eI puIId de vegIere I de umor, pun ce
ruzeIe ocIIIor eI uIunecuu udunc n ocIII IuI ceI negrI.
CuLevu vorbe, o sLrungere de mun I dIspreu Iur n pur-
IumuLuI eI IuLuc, umpIund nop(IIe cu duIcI I neuILuLe vIs-
urI... Acumu se gundI usemene Iu eu.
umpu su IuIIuIu muI IunLusLIc, IILereIe bLrune uIe
cr(II cpLuu n(eIes I se InLroduceuu n vIsurI I-n cugeLe
ce-I umpIeuu cupuI Ir de voIn(, umbru IuI ncepu Iur u
prInde conLureIe uneI Icoune n oIoI, cu IrunLeu nuIL,
puIId, pIeuv, cu buze vIneLe, cu pruI de cuLevu IIre sure,
cu prIvIreu IIx I proIund, pe cure I-o (InLI Iung usupru
cr(II descIIse nuInLeu IuI Dun. Umbru IuI I opLeu n
gundurI IungI LocmuI ceeu ce voIu eI s I se rspund.
- Tu LII - cugeL umbru I eI I uuzeu cugeLrIIe - LII
bIne c suIIeLuI Lu dIn ncepuLuI IumII I pun ucumu u
IcuL Iungu cILorIe prIn mII de corpurI dIn cure uzI n-u
muI rmus decuL pruI. EI sIngur n-o LIe, penLru c de cuLe
orI s-u nLrupuL dIn nou, de uLuLeu orI u buL dIn upu Ir
gusL I uILLoure u eLeI; I nImenI nu I-u nso(IL n uILILu IuI
cILorIe decuL eu - umbru corpurIIor n cure u LrIL eI,
umbru Lu; cu IIecure ducere Iu mormunL, cu IIecure nuLere
um sLuL Iung eIe; um sLuL Iu IeugnuI, voI sLu Iu mormunLuI
Lu. SuIIeLuI Lu, Ir cu uzI s I-o uduc umInLe, u IosL
oduL n pIepLuI IuI ZorousLru, cure Iceu cu sLeIeIe s se
muLe dIn Ioc cu uduncuI gruI I socoLeuIu combInuL u cI-
IreIor IuI. Aceu curLe u IuI ZorousLru, cure cuprInde LouLe
LuIneIe LIIn(eI IuI, sL descIIs nuInLeu Lu. VeucurI uu sLuL
s-o dezIege I n-uu puLuL pe depIIn, numuI eu poL s-o
dezIeg, penLru c vorbeum dIn pereLe cu ZorousLru cum
vorbesc usLzI cu LIne.
Dun vzu cIur despr(Ireu IIIn(eI IuI nLr-o purLe eLern
I unu LrecLoure. CurLeu IuI ZorousLru eru proprIeLuLeu IuI
dreupL. EI nLourse upLe IoI I umbru prInse conLureIe un-
uI bcs-reliej, muI nLourse nc upLe I umbru se desprInse
nceL, cu dInLr-un cudru, srI jos de pe pereLe I sLu dIuIun
I zumbILoure, rosLInd IImpede I respecLuos: Bun sur!
umpu cu IIucru eI roIe sLu nLre Dun I umbru ncIeguL.
- S urmm - zIse umbru Lorcund muI depurLe IIruI
gundIrIIor suIe, gundIrI pe cure Dun Ie uuzeu cu I cund ur II
IosL proprIIIe IuI cugeLrI. ApropIIndu-(I prIn vruj IIIn(u
meu I dundu-mI mIe pe u Lu, eu voI devenI om de rund,
uILund cu desvurIre LrecuLuI meu; Iur Lu veI devenI cu
mIne, eLern, uLoLLIuLor I, cu ujuLoruI cr(II, uLoLpuLernIc.
Tu m IuI pe mIne n mprejurrIIe LuIe, cu umbru
nLrupuL u IubILeI LuIe, cu umIcII LI; m condumnI s-mI
uIL vIzIonuru meu IIIn(; Iur Lu nLreprInzI o cILorIe cu
IubILu Lu cu LoL, n orIce spu(Iu uI IumII (I-ur pIceu... n
Iun de pIId. AcoIo veI LrI un secuI I (I se vu preu o zI.
Bu po(I s IeI I pmunLuI cu LIne, Ir cu s Le supere. I
preIucI nLr-un mrgrILur cu LourL I-I unInI de suIbu
IubILeI LuIe; I crede-m c de mII de mII de orI muI mIcI,
numuI propor(IIIe dInLre eI s rmuIe uceIeuI, oumenII s-
or crede uu de murI cu uzI. TImpuI Ior? O or dIn vIu(u Lu
vu II un veuc penLru eI. CIIpeIe vor II decenII I-n ucesLe
cIIpe se vor Iuce rzbouIe, se vor ncoronu regI, se vor
sLInge I se vor nuLe popoure, n sIurIL LouLe prosLIIIe de
uzI se vor nLumpIu -uLuncI, se-n(eIege c-n dImInuure
unuIog, cbsolut ns uceIuI Iucru.
- BIne, zIse Dun upucund munu ceu rece I dIuIun u
umbreI, Le ndemn ns u scrIe memorIuI vIe(II LuIe, cu s-I
gsesc cund voI revenI pe pmunL I s-I recILesc. Tu uI o
judecuL rece I veI LI s-mI descrII LouL nuLuru vIzIonur
I neILoure u IucrurIIor IumeLI; de Iu IIoureu ce cu nuIv-
ILuLe mInLe, prIn IuInu eI sLrIucIL, c e IerIce nIunLruI
gIngueIor suIe orgune, pun Iu omuI ce ucoper cu vorbe
murI, cu o IpocrIzIe vecInIc cure (Ine cuL IsLorIu omenIrII,
uceI sumbure negru I ru cure-I rdcInu udevruL u vIe(II
I u IupLeIor suIe -egoIsmuI su. VeI vedeu cum nu se mInLe
n couI, n bIserIc, n sLuL, c InLrm nLr-o Iume de
drepLuLe, de IubIre, de sIIn(enIe, penLru u vedeu, cund mur-
Im, c-u IosL o Iume de nedrepLuLe, de ur. AI! cIne ur muI
vreu s LrIusc cund I s-ur spune de mIc nc, n Ioc de
poveLI, udevruLu sLure de IucrurI n cure vu InLru?
- CIemureu unuI IIIozoI? zIse umbru suruzund cu
umrcIune -IourLe bIne! Ceeu ce zIcI Lu mI IoLrLe
sourLu. mI voI uprInde Iumpu -oI cuLu oumenI.
MemorIIIe vIe(II meIe Ie veI gsI n suILuruI ucesLeI mese,
cund Le veI nLource. Eu sIngur voI II morL I ngropuL cund
veI revenI Lu, ccI oreIe vIe(II LuIe vor II Ir de unI nLregI
penLru pmunL. nLource nc upLe IIIe I (Ine-m de
mun! Ce sIm(I?
-SImL bru(eIe meIe pIerInd n uer I cu LouLe usLeu
cpLund puLerI urIue; sImL cum, dezIIpIndu-se uLomeIe
greouIe uIe creIerIIor meI, mInLeu meu devIne cIur cu o
bucuL de soure.
- Eu, zIse umbru nceL, sImL nLunecundu-se I pIerInd
conLIIn(u eLernIL(II meIe; sImL ngreuIndu-se cu sub
pIumb cugeLrIIe meIe... MuI nLource upLe IoI I
meLumorIozu recIproc vu II desvurIL.
Dun nLourse IoIIe, opLI I umbru devenI om. OmuI
semnu cu eI I se uILu sperIos I uILIL Iu Dun, IIxundu-I cu
pe o umbr, cu buzeIe Lremurunde I cu puI ovILorI. Dun
eru o umbr IumInous. EI rIdIc bru(uI Iung I puLernIc n
uer. DormI! zIse poruncILor. OroIogIuI zburnuI rguIL o
or... umbru nLrupuL n om czu cu mourL pe puL. ur
Dun I Iu Iungu su munLu de-u umere, sLInse Iumpu, pe
vurIuI degeLeIor Lrecu prIn LInd I cund IeI uIur ncIIse
uu dup sIne I ncepu u merge nceL, nceL n IumInu IunII
pe sLrudeIe IurgI uIe oruuIuI, cu IeresLreIe I por(IIe
ncIIse, cu zIdurI uIbe I gIbenILe de Iun, cu perdeIeIe
IsuLe, cu cuLe un pzILor de noupLe cu musLe(I nIunduLe n
guIeruI I gIugu munLuIeI I c-o prjIn subsuorI; n IIne, o
IInILe somnorous, un uer cuId de vur, Iunu sLrIucIL,
sLeIe de uur ce-I ncIIdeuu pIeoupeIe spre u Ie descIIde
Iur, un cer uIbusLru I Ir norI, cuse nuILe u cror sLreInI
de oIune se uILuu n Iun - IuL LubIouI! PusurIIe IuI de
umbr nu se uuzeuu pe sLrud... se nI(ou nIunduL n
munLu, cu pIrIu pesLe ocII, I mergeu usLIeI pe IumInuLeIe
sLrude Ir cu Iunu s-I Iuc vro umbr pe zIdurI, ccI pe-u
IuI o Isuse ucus, usLIeI ncuL eI nsuI nu-I preu u II
decuL o umbr neprIcepuL ce Iugeu pe murII cuseIor
nIruLe n rund. Cusu dIn cupLuI uII(II eru guIben, cu
IereLI poIeILe de Iun, cu perdeIe uIbe. EI bLu nceL |n|
IereusLr.
- Tu eLI? rspunse o voce drug I moIuLIc. - Eu...
descIIde IereusLru... nu e nImenI pe sLrude, nu Le pouLe
vedeu nImenI, I upoI cIIur de Le-ur vedeu...
ereusLru se descIIse-nceL, perdeuuu se deLe nLr-o
purLe I dInLre cre(II eI upru Irumos I puIId cupuI bIond uI
unuI nger. unu-I cdeu drepL n Iu(, ncuL ocIII eI
uIbuLrI sLrIuceuu muI Lure I cIIpeuu cu IovI(I de o ruz de
soure. Sub uIbu IuIn de noupLe de Iu guL n jos se Lrduu
boureII sunIIor I muInu(eIe I bru(eIe eI uIbe I gouIe pun
n umerI se-nLInser spre dunsuI I eI Ie Inund cu sruLrI.
Un momenL, I eI srI prIn IereusLr, I cuprInse guLuI eI
goI, upoI I Iu Iu(u n muInI I o sruL cu uLuLu urdoure, o
sLrunse cu uLuLu Ioc, ncuL I preu c-u s-I beIe vIu(u LouL
dIn guru eI.
- ubILo - zIse eI nceL neLezIndu-I pruI eI de uur -
IubILo! vIno cu mIne n Iume.
- Unde? - Unde? OrIunde. Vom LrI uu de IerIcI(I
ucoIo unde vom II, neLurburu(I de nImIneu; Lu penLru
mIne, eu penLru LIne. DIn vIsurIIe nousLre vom zIdI cusLeIe,
dIn cugeLrIIe nousLre vom uduncI mrI cu mII de undoIeLe
ogIInzI, dIn zIIeIe nousLre veucurI de IerIcIre I de umor.
AIde!
- Dur ce vu zIce mumu, zIse eu, cu ocIII pIInI de Iuc-
rImI. Umbru eI se rsIrungeu n pereLe. Dun se uIL IIx nLr-
ucoIo; umbru se desprInse nceL I se nI( pe-o ruz de
Iun spre u cdeu n puL.
- CIne-I ucoIo - zIse MurIu Lremurund pe pIepLuI IuI.
- Umbru Lu, rspunse eI zumbInd - eu rmune n IocuI
Lu... vezI-o cum dourme.
- O! ce IIber I uour m sImL - zIse eu c-o voce de
un LImbru de uur. NIcI o durere, nIcI o puLIm n pIepL. O!
(I muI(mesc... $I ce Irumos mI puI Lu ucumu... pure c
eLI uILuI... pure c eLI dIn uIL Iume.
- VIno cu mIne, opLI eI Iu urecIe-I, vIno prIn oLIrI de
sLeIe, prIn LrII de ruze, pun ce, depurLe de ucesL pmunL
nenorocIL I negru, I vom uILu, penLru cu s nu ne muI
uvem n mInLe decuL pe noI.
- HuIde dur, opLI eu ncunjurundu-I guLuI cu bru(eIe
eI uIbe I IIpIndu-I gurI(u de buzeIe IuI.
SruLureu eI I umpIu de genIu I de-o nou puLere. AsL-
IeI mbr(Iu(I, urunc neugru I sLrIucILu IuI munLIe pesLe
umerII eI uIbI, I ncunjur LuIIu sLrungund-o Lure Iu pIepL,
Iur cu ceIIuIL mun IIuLurund o purLe u munLIeI se rIdIcur
nceL, nceL prIn ueruI IucIu I pLruns de ruzeIe IunII, prIn
nourII negrI uI ceruIuI, prIn roIurIIe de sLeIe, pun ce
ujunser n Iun. CILorIu Ior nu Iuse decuL o sruLure
Iung.
EI puse jos duIceu IuI surcIn pe muIuI mIrosILor uI un-
uI Iuc uIbusLru ce ogIIndeu n uduncu-I LouL cununu de
dumbrvI ce-I ncunjuru I descIIdeu ocIIIor o Iume
nLreug n udunc. EI I Iu cuIeu Iur spre pmunL. Aproupe
de pmunL, eI ezu pe cousLeIe unuI nour negru I se uIL
Iung I cugeLLor penLru uILImu our usupru pmunLuIuI.
u curLeu IuI ZorousLru, descIIse uneIe IIIe I ncepu u cILI
jude(uI pmunLuIuI, I IIecure IILer eru un un, IIecure Ir
un secoI de udevr. Eru cevu nIrIcouL cuLe crIme uu puLuL
s se peLreuc pe ucesL uLom uLuL de mIc n nemrgInIreu
IumII, pe ucesL buIgre negru I nensemnuL ce se numeLe
pmunL. rmLurIIe uceIuI buIgre se numesc ImperII, In-
IuzorII ubIu vzu(I de ocIII IumII se numesc mpru(I, I
mIIIoune de uILe InIuzorII jouc, n ucesL vIs conIuz, pe
supuII... EI I nLInse munu usupru pmunLuIuI. EI se con-
Lruse dIn ce n ce muI muIL I IuLe, pun ce devenI,
mpreun cu sIeru ce-I ncunjur, mIc cu un mrgrILur uI-
busLru sLropIL cu sLropI de uur I c-un mIez negru. MrImeu
IIInd numuI reIuLIv, se n(eIege c uLomII dIn mIezuI uceIuI
mrgrILur u cruI murgInI Ie eru ceruI, u cruI sLropI soure,
Iun I sLeIe, uceI pILIcI nemrgInIL de mIcI uveuu regII Ior,
purLuu rzbouIe, I poe(II Ior nu gseuu n unIvers desLuIe
meLuIore I compuru(IunI penLru upoLeozu eroIIor. Dun se
uIL cu ocIeunu prIn couju uceIuI mrgrILur I se mIr cum
de nu pIesneLe de muI(Imeu urII ce cuprIndeu. I Iu I,
nLorc undu-se, uLurn n suIbu IubILeI suIe uIbusLruI
mrgrILur.
$I ce Irumos Icuse eI n Iun! nzesLruL cu o ncIIpuIre
urIeeusc, eI u pus doI sorI I LreI IunI n uIbusLru
uduncIme u ceruIuI I dInLr-un Ir de mun(I uu zIdIL
domenIcuI su puIuL. CoIonude - sLuncI sure, sLreIne -
un codru unLIc ce vIne n nourI. ScrI nuILe coboruu
prInLre cousLe prbuILe, prInLre buc(I de pdure ponoruLe
n IunduI rupeIor pun nLr-o vuIe nLIns LIuL de un IIu-
vIu mre( cure preu u-I purLu InsuIeIe suIe cu pe nILe
corbII ucoperILe de dumbrvI. OgIInzIIe IucII u vuIurIIor IuI
rsIrung n udunc IcouneIe sLeIeIor, ncuL, uILundu-Le n eI,
purI u Le uILu n cer.
nsuIeIe se nI(uu cu scorburI de LmuIe I cu prund de
umbr. DumbrvIIe Ior nLunecouse de pe muIurI se
zugrveuu n IunduI ruuIuI, cuL preu c dIn unu I uceeuI
rdcIn un ruI se nuI( n IumInu zorIIor, uILuI s-
udunceLe n IunduI upeI. $IrurI de cIreI scuLur greI
omLuI LrunduIIrIu u nIIorIrII Ior boguLe, pe cure vunLuI I
grmdeLe n LroIene; IIorI cunLuu n uer cu Irunze
ngreuIeLe de gunducI cu pIeLre scumpe, I murmuruI Ior
umpIeu Iumeu de un cuLremur voIupLos. GreIerI rguI(I
cunLuu cu oroIogII uruncuLe n Iurb, Iur puInjenI de
smuruId uu (esuL de pe-o InsuI pun Iu muIuI opus un pod
de punz dIumunLIc ce sLIcIeLe vIorIu I LrunspurenL,
ncuL, u IunIIor ruze pLrunzund prIn eI, nverzeLe ruuI cu
mIIIe IuI unde. Cu corpuI nuIL mIdIeL, uIb cu urgInLuI
noupLeu, Lrece MurIu pesLe uceI pod, mpIeLIndu -I pruI u
cruI uur se sLrecur prIn muInu(eIe-I de ceur. PrIn
IuIneIe urgInLouse I Lrunspur membreIe uoure; pI-
cIoureIe-I de omL ubIu uLIngeuu poduI... Suu udeseu,
uezu(I nLr-o IunLre de cedru, coboruu pe uscuILLoureIe
vuIurI uIe IIuvIuIuI. EI I rzImu IrunLeu ncununuL cu
IIorI uIbusLre de genuncIIuI eI, Iur pe umruI eI cunLu o
pusre mIusLr.
IuvIuI IuL se udunceu n pdurI nLunecuLe, unde upu
ubIu muI scIIpeu dIn cund n cund uLIns de cuLe-o ruz:
LruncIII pdurIIor se ujungeuu cu rumurIIe Ior deusupru
ruuIuI I Iormuu boI(I nuILe de verdeu ( nesLrbLuL.
NumuI pe IcI pe coIo cuLe o dung IuIgerLoure deusupru
upeI. VuIurIIe rud I mun nLunecouse Iumeu Ior uIbusLr,
pun cund deoduL ruuI mpIedIcuL de sLuncI I mun(I s-
udun nLre codrI cu mureu ogIInd u mrII I se IImpezeLe
sub sorI, de po(I numru n Iundu-I LouLe urgInLrIIIe IuI.
Cu s peLreuc, InvenLur un joc de cr(I. RegII, re-
gIneIe I Iun(II de pe cr(I eruu Lo(I cIIpurI copIuLe dIn
busmeIe ce I Ie spuneuu serIIe. JocuI nsuI eru o povesLe
Iung I-ncurcuL, cu dIn HuIImu, n cure regIneIe se
mrILuu, regII se nsuruu I Iun(II umbIuu numoru(I,
povesLe creIu nu-I muI ddeuu de cupL pun ce nu-
nceLuu, upsu(I de somn.
Dur somnuI Ior! nuInLe de u dormI eu I mpreunu
muInIIe I, pe cund sLeIeIe uIbe sunuu n uerIene courde
rugcIuneu unIversuIuI, buzeIe eI murmuruu zumbInd,
upoI cupuI eI, puIId de suIIureu nduIcIL u nop(II, cdeu pe
perIne. CIne ur II vzuL-o usLIeI! NImene - numuI eI, ce
ucopereu bru(uI eI, uLurnund pe murgIneu puLuIuI, cu
sruLrI. EI udormeu n genuncII. VIsuu umundoI uceIuI
vIs. CerurI de ogIInzI, ||ngerI pIuLInd cu nI(uLeIe urIpI
uIbe I cu bruIe de curcubeu, porLuIe nuILe, guIerII de-o
murmur cu ceuru, sLruLurI de sLeIe uIbusLre pe pIuIondurI
urgInLouse - LouLe pIIne de un uer rcoure I mIrosILor.
NumuI o pourL ncIIs n-uu puLuL-o Lrece nIcIoduL.
Deusupru eI, n LrIungII, eru un ocII de Ioc, deusupru ocII-
uIuI un proverb cu IILereIe sLrumbe uIe nLunecuLeI ArubII.
Eru domu IuI Dumnezeu. ProverbuI, o enIgm cIIur penLru
ngerI.
ns oure de ce omuI nu gusL vreo IerIcIre! VecInIc
semnuI urub de pe domu DomnuIuI I preocupu mInLeu IuI
Dun, vun-I eru cuLureu IuI prIn curLeu IuI ZorousLru - eu
rmuneu muL Iu nLrebrIIe IuI. $I cu LouLe ucesLeu n IIece
noupLe se repeLu ucesL vIs, n IIece noupLe eI umbIu cu
MurIu n Iumeu soIur u cerurIIor. $I de cuLe orI umbIuu, eI
I Iuu cu eI n vIsuI su curLeu IuI ZorousLru I cuLu n eu
dezIegureu nLrebrII. n vun ngerII ce Lreceuu ducund n
pouIeIe Ior rugcIunIIe murILorIIor se uILuu semnIIIcuLIv Iu
eI; n vun unuI I spuse IIn, upIec undu-se Iu urecIeu-I: "De
ce cuu(I ceeu ce nu-(I pouLe venI n mInLe?" AILuI: "De ce
vreI s sco(I dIn urum suneLuI uuruIuI? Nu-I cu puLIn(".
- Dur ceeu ce-I preu cIuduL eru c, de cuLe orI I Lreceu
prIn mInLe cu ngerII s meurg dup voIu IuI, eI nLr-
udevr, Ir s Ie-o zIc, I mpIIneuu uIInLund gundIrIIe. EI
nu-I puLeu expIIcu uceusL urmonIe presLubIIIL nLre
gundIreu IuI proprIe I vIu(u ceLeIor ngereLI.
- Nu vezI Lu, MurIo, c LoL ce gundesc eu ngerII
mpIInesc n cIIp?
Eu I usLup guru cu munu. ApoI I opLI Iu urecIe: -
Cund pIou, LouLe gruneIe cresc; cund Dumnezeu vreu, Lu
gundeLI ceeu ce gundesc ngerII.
n zudur. MInLeu IuI eru preocupuL I prIvIrIIe ocIIIor
IuI murI eruu u(InLILe usupru uceIeI por(I vecInIc ncIIse.
- A voI s vd Iu(u IuI Dumnezeu, zIse eI unuI nger ce
Lreceu. - Duc nu-I uI n LIne, nu exIsL penLru LIne I n zu-
dur I cuu(I, zIse ngeruI serIos.
OduL eI I sIm(I cupuI pIIn de cunLece. Asemeneu cu
un sLup de uIbIne, urIIIe roIuu IImpezI, duIcI, cIure n mIn-
Leu IuI mbLuL, sLeIeIe preuu c se mIc dup LucLuI Ior;
ngerII ce Lreceuu suruzund pe Iung eI ngunuu cunLrIIe ce
IuI I Lreceuu prIn mInLe. n IuIne de urgInL, |cu| Irun(I cu
nInsoureu, cu ocII uIbuLrI cure Iuceuu nLunecuL n Iumeu
ceu soIur, cu sunurI duIcI, neLezI cu murmuru, Lreceuu
ngerII ceI IrumoI cu cupeLe I umere InunduLe de pIeLe;
Iur un nger, ceI muI Irumos ce I-u vzuL n soIuruI IuI vIs,
cunLu dIn urI un cunLec uLuL de cunoscuL... noL cu noL eI
I prezIceu... AeruI ceI uIb rumeneu de voIupLuLeu
cunLecuIuI. NumuI semnuI urub Iuceu ro, cu jruLIcuI
noupLeu.
"AsLu-I nLrebureu, zIse Dun nceL, enIgmu ce pLrundeu
IIIn(u meu. Oure nu cunL eI ceeu ce gundesc eu?... Oure nu
se mIc Iumeu cum voI eu? EI sLrunse c-o nLunecuL
durere pe MurIu Iu InImu IuI. HurmuzuI pmunLuIuI urdeu
n suIbu eI de mrgrILure... Dcre jcrc s-o tiu nu sunt eu
nsumi Dumne... " Vum! SuneLuI unuI cIopoL urIeesc -
mourLeu mrII, cdereu ceruIuI - boI(IIe se rupeuu,
jumuI(uI Ior uIbusLru se despIcu, I Dun se sIm(I LrsnIL I
uIunduL n nemrgInIre. RuurI de IuIgere I urmreuu,
popoure de LuneLe bLrune, vuIreu nemrgInIrII ce Lremuru
mIcuL... O, gund neIerIcIL! uIurI eI. - SpusmoLIc (Ineu n
munu IuI curLeu IuI ZorousLru, InsLIncLIv rupse mrgeuuu
pmunLuIuI de Iu guLuI MurIeI. Eu cdeu dIn bru(eIe IuI... cu
o suIcIe negurous ce-I nLIndeu crengIIe spre eI I sLrIgu
czund: "Dune! ce m-uI IcuL pe mIne?"
$I un gIus rsun n urm-I: "NeIerIcILe, ce-uI ndrznIL
u cugeLu? NorocuI Lu c n-uI pronun(uL vorbu nLreug!..."
SupL cu de-un mugneL n nemrgInIre, eI cdeu cu IuIgeruI,
nLr-o cIIp cuIe de-o mIe de unI. DeoduL nLunerIcuI dIm-
prejuruI IuI devenI IInILIL, negru-morL, Ir suneL I Ir
IumIn. EI descIIse curLeu, urunc mrgeuuu I ncepu u
cILI: mrgeuuu cdeu IumInous prIn nLunerIc I se
desIuru dIn ce n ce. DIn ce n ce muI mure, muI mure -
se IumInu - pun o vzu depurLe usemeneu uneI Iune - I eI
coboru cu curLeu sub mun nourII groI, s-upropIu de
pmunL, deju vedeu cuImIIe sLrIucILe uIe unuI oru, IumInI
presruLe, o noupLe vruLIc cu ueruI bIond, grdInI mIros-
ILoure I... I I descIIse ocIII.
EI se scuLur ourecum dIn somn. SoureIe se nI(u cu
un gIob de uur urzLor pe un cer udunc uIbusLru; grdInu de
desubLuI IeresLreI n cure udormIse DIonIs eru de un verde
umed I rcorIL dup noupLeu cu pIouIe, IIorIIe
mprospLuLe rIdIcuu n soure cocIeLeIe cupeLe copII rouse
I ocIII Ior pIInI de recI I zudurnIce IucrImI. n cusu de
pesLe drum perdeIeIe uIbe eruu nc IsuLe, prIn uIeIIe
grdInII eI vIInII I cIreII nIIorI(I, suIcumII cu mIros duIce
LInuIuu crrIIe rIsIpILe nLr-o vIorIe I meIuncoIIc
umbr.
usese vIs vIsuI IuI ceI uLuL de uIeveu suu Iusese reuIIL-
uLe de soIuI vIzIonur u LouL reuIILuLeu omeneusc? - Per-
deuuu de vIs-u-vIs se deLe pu(In nLr-o purLe I prIn IuIdurII
eI uIbI upru un bIond cup de copII. Rudeu.
- MurIu! opLI eI cu InImu sLruns. PruI eI ceI bIond I
mpIeLIL n cozI cdeu pe spuLe; o roz de purpur Iu
LumpI, guru mIcu( cu o vIIn coupL I Iu(u uIb I ro
cu mruI domnesc. Dup ce rusese - cIne LIe de ce? - eu
Is perdeuuu s recud.
Dur InImu IuI se conLruse cu vIoIen(, ccI eI n(eIese
sensuI, dur I nepuLIn(u reuIIzrII vIseIor IuI. Acumu LIu c
IubeLe. "u ce mI-u muI LrebuIL I usLu? gundI eI cu suIIeLuI
pIIn de IucrImI". Nu e desLuI mIzerIu n cure um LrIL - ceI
pu(In o mIzerIe Ir de dorIn(e. $I prImu meu dorIn( I
pouLe uILImu - nereuIIzubII! Trsuru ceu IIn I umur
dImprejuruI gurII IuI se uduncI vdIL. SuIIeLuI IuI se
cuLremuru Iu gundIreu c nu vu puLeu scuLuru greuLuLeu
ucesLuI umor. Sperun(? eI n-o puLeu uveu. O sIm(Ire pe
cure n-o cunoscuse nIcIoduL eru eu s se nusc cu umoruI?
Eu se reIvI, suruse. De usL duL Lruse perdeIeIe sus I
sLu cu-o gurouI n muInu(u eI uIb I prIveu pure-c pe
gundurI n poLIruI de purpur uI IIorII. - Nepre(uILu! opLI
eI uILundu-se Iu eu. AI! eu LrebuIe s IIe bun, de ce
surudeu, de ce? I LocmuI n IereusLr? Oure eu nu-I vedeu?
Dur duc-I vedeu, duc ucesLe zumbIrI uveuu o InLen(Iune...
mIc, cocIeL, ns LoLuI? - RedIspru.
Am s-I scrIu, s-o rog... s-o rog s nu surud, s nu-mI
umpIe suIIeLuI de-o vun, durerous IIuzIune. AsLu... nu-mI
vu reIuzu eu. E uLuL de bun; voI rugu-o s IIe reu.
Cu-o durerous, nemuIsIm(IL voIupLuLe eI I scrIse:
SLeu,
Sruc de bunurI, Irumuse(e I spIrIL, InImu meu esLe
uLuL de boInuv cu o scunLeIe de soure noupLeu, I Le Iubesc.
$I ocIII LI, LopILe sLeIe u dImIne(II, prIvesc uLuL de udunc,
uLuL de IerIce de udunc n noupLeu suIIeLuIuI meu, cuL Le
vIsez vegIInd I, de dorm, Iu ImugIneu IumInII Ior sunL
deLepL.
Po(I oure gIIcI sIm(Ireu cu cure um scrIs, nger?
...O nu! n vIu(u Lu IumInous nu s-u puLuL IvI nIcI um-
bru mcur u uneI durerI usemeneu uceIeIu ce-mI nImIceLe
InImu. O nImIceLe! ncIIpuIeLe-(I c dInLr-un om cu
sIm(Ire, dInLr-o IIIn( uIeveu n-ur rmune nImIc decuL o
Iung, nLrupuL desperure. Tu nu cunoLI usemeneu ou-
menI. EI nu poL upur(Ineu cercurIIor n cure Le mILI Lu. EI
sunL jos. Cund o InIm pIerduL-n mIzerIe, n upsure, n
nepuLIn( de u cuILIvu sIm(IrI, ccI IIecure dIn eIe I gsesc
murgInIIe n puLerIIe ceIuI ce Ie ure, cund o usemeneu
InIm I-ur rIdIcu uspIru(IunIIe pun Iu LIne, I Ie-ur rIdIcu
Ir voIn(, IupLund spre u Ie nduI, nepuLund s Ie
rezIsLe, ce-ur sIm(I un usemeneu om? nLrIsLure? AsLu nu-I
nLrIsLure! Desperure? AsLu nu-I desperure! E o ugonIe u
suIIeLuIuI, o IupL vun, crud, Ir de voIn(. Desperureu
ucIde, uceusL sIm(Ire munceLe. MurLIr esLe numeIe umor-
uIuI meu. n IIecure IIbr rupL esLe-o nemrgInIre de
durerI; I nu deoduL, IIbr cu IIbr se rupe InImu meu.
MourLeu-I un momenL, desperureu e Lump - o usemeneu
sIm(Ire esLe IuduI. MurIo! po(I Lu s-(I ncIIpuIeLI un use-
meneu cIIn Ir s pIungI - de mII, nu - de ngrozIre ?
De pIuLr s IIe o InIm, esLe o murgIne cure s-o mILe; de
venIn s IIe un suIIeL, sunL durerI cure LrebuIe s-I
nduIceusc, I nu e durere muI mure decuL u meu. De ce
sunL eu n Iume, cund Lu uI IosL menIL s III? De ce-uu
czuL ocIII meI pe LIne, de ce Le-um vzuL? Orb de-u II
IosL, de cuL umur scpum! De n-u II IosL deIeI, scpum de o
vIu( cIInuIL , pusLIe, Ir de IumIn. - Ioure! cum
suruzI n grdInu zIIeIor LuIe, Ir s LII c o InIm se rupe;
sLeu! cum IuceLI n ceruI Lu, Ir s LII c un suIIeL
moure. $I, n neLIIn(u Lu, eLI I muI Irumous, eLI I muI
muIL cuuzu unor crude durerI. AI! cuL eLI de Irumous I
cu cuL eLI, cu uLuLu muI neIerIcIL sunL, I cu cuL sunL, cu
uLuLu muI Irumous eLI! - N-um uvuL sperun(e, pu(In mI-u
psuL; n-um uvuL dorIn(e, nIcI unu-n Iume, pu(In mI-u
psuL; de unu um IosL cupubII, de unu, cure, s-mI cuprInd
LouL vIu(u meu, I uceeu nereuIIzubII, Lu! - OrIcuL de
mure ur II mIIu Lu, pun ucoIo nu se pouLe cobor. Nu-mI
zumbI! ZumbeLuI Lu m-ur umpIe de sperun(e vune. A m
IubI nu-(I esLe permIs, dIspre(ueLe-m! Le rog! PouLe
dIspre(uI Lu m-ur omor I mourLeu nu-I nImIc pe Iung
cIInuI meu de uzI. SruL urmu pusurIIor LuIe, murII I sruL
pe cure uu LrecuL umbru Lu, dIspre(uIeLe-m! Eu nu poL s
nu Le Iubesc. Tu nu LII de ce, I nu (I-o poL spune, I cu
LouLe usLeu cIIpuI Lu, umbru ce-uI uruncuL-o pe punzu
gundIrIIor meIe esLe sInguru IerIcIre ce um uvuL-o n Iume.
MurIo!... uu-I c usLIeI Le cIeum! nu se pouLe s Le
cIeme uILIeI... Lu!... nu-(I poL zIce uILIeI... AdIo! AdIo!
$I, cu LouLe c scrIsese, LoLuI o sperun( de-o
durerous duIceu(, deurL dur sIngur, I ume(eu suIIeLuI
IuI. EI I ncIIpuIu c eu vu puLeu II u IuI. Eu! LouL Iumeu
eru cuprIns n ucesL cuvunL. Cund gundeu cum I-ur Iuu
cupuI eI de uur n muInI I I-ur LopI ocIII cu sruL rIIe IuI,
cund gundeu c mIjIocuI eI ceI duIce s-ur puLeu odIInI
cuprIns de bru(uI IuI, c ur puLeu s-I prInd muInu(u eI
uIb, s se uILe Iu LrunspurenLeIe-I degeLe ore nLregI, I
veneu s nebuneusc. Ce-I vIu(u? EI sIm(eu c o or Iung
eu ur pILI muI muIL decuL LouL vIu(u. CuL InLensIv,
durerous, Ir de nume IerIcIre nLr-o or de umor. $I cum
I-ur vorbI eI! CuLe numIrI ur InvenLu eI, cure de cure muI
ndrgILe, muI Ir de n(eIes, muI nepomenILe, penLru un
surus de pe buzeIe eI, un surus n Lrecere, umbru uneI IerI-
cILoure cugeLrI; cuL gruLILudIne penLru-o prIvIre; cuL
recunoLIn( penLru c ur Isu un momenL dege(eIeIe eI
duIcI n muInIIe IuI, I eI sIm(eu purec Ie Lruge Iu InImu IuI,
s Ie Iuc u sIm(I deseIe I nemsuruLeIe-I bLI,... ur pIunge
I ur rude de IerIcIre, cu un copII, ur nebunI n urm I vec-
InIc ur vIsu uceeu or Ir de seumn.
De unde uceusL sIm(Ire nemsuruL, de unde uceusL
IrezIsLIbII nebunIe? EI nu-I sIm(eu cupuI, nu-I sIm(eu In-
Imu, LouLe se nvurLeuu mprejuru-I nLr-o IumIn
LrunduIIrIe, preu c nu vede decuL perdeIe uIbe I de dup
IIecure se Iveu, zumbInd cu o sperIuL I copIIreusc
Ire(Ie, cupuI eI. numoruL n eu? AsLu ur II IosL pu(In. Nu n
eu, n IIece gundIre u eI, n IIece pus, n IIece zumbeL, un
nmIIL umor. Dumnezeu de-ur II IosL I-ur II uILuL unIversuI,
spre u cuLu un uILuI n ocIII eI uIbuLrI; de-ur II gsIL, nu se
LIe,... cuLureu ur II duruL vecInIc. Cum o Iubeu! De I-ur II
dIspre(uIL, ur II IubIL dIspre(uI eI; o Idee de ur u eI ur II IosL
cuprInsuI umoruIuI IuI cuL ur II LrIL.
"AI! zumbI eI c-un IeI de durerous be(Ie, de-u puLeu
s-o sruL, o duL! purec n-u muI voI nImIc n Iume... orI
s-I dezmIerd muInIIe, orI s-I despIeLesc pruI, orI s-I
sruL umerII. ngeruI meu!"
EI LrImIsese scrIsoureu. SLu n IereusLr neIInILIL,
purec uLepLu senLIn(u de mourLe, nu LIu ce s gundeusc,
nIcI gundeu cevu, eru un umesLec Ir Ir de Icoune LurburI,
mbLLoure. AI! eI ceruse dIspre( I speru umor.
Eu se IvI n IereusLr. EI se reLruse dup perdeu, cu s-o
observe. OcIII IuI se uscuu de urdoure I scIIpeuu cu o
boInuv dorIn(; eu se IvI Irumous, ocIII eI ceI murI I
uduncI eruu pIInI de IucrImI, I se uIL nuInLeu eI, n
muInIIe unILe I IsuLe n jos (IInd scrIsoureu I n Iu( cu-o
expresIe IndecIs, necuL de dorIn(u de-u pIunge cu un
copII vInovuL. EI se urL n IereusLr, I ocIII eI puInjInI(I
de IucrImI se ndrepLur spre eI... uduncI, mIIoI, pIuLILorI...
Eu bo(I scrIsoureu cu munu, o duse Iu InIm... I... o durere
uscu(IL, crud I pLrunse InImu IuI; preu c I se rupe
vIu(u, I se LuIe n dou InImu, o negur uIb I cuprInse
vedereu... -upoI nImIc... nImIc. EI czuse cuL eru de Iung
pe podeuuu cumereI IuI.
CopIIu IugI sperIuL dIn IereusLr.
.....................................
- Ce scrIsoure (II Lu n mun, MurIo? $I cum ur(I Lu?
Ce (I-e? zIse un bLrun prIeLenos, cure se IvI LocmuI uLuncI
n IereusLr, rIdIcund cu munu IuI ceu IIn brbIu ceu
roLund u IeLeI. Eu cerc u surude, dur uLuL de dureros I
uLuL de ngrIjIL...
- AruL!... EI I desIcu cu o duIce sII scrIsoureu ceu
moLoLoIIL dIn muInI... se uIL pe eu, I Iu(u IuI se uduncI
dIn ce n ce. Ajunse Iu semnLur.
- De Iu cIne uI cpLuL Lu scrIsoureu usLu, unde
IocuIeLe omuI ucesLu?
ucrImIIe o Inundur I eu se urunc suspInund Iu guLuI
LLune-su. - VezI, zIse eu nLrerupL, ucoIo-I srmunuI... n
cusu ceu pusLIe de pesLe drum... I-um vzuL czund cu morL
pe podeIe... cIne LIe duc n-u I murIL. AIeurg, LuL...
pouLe nc nu-I preu LurzIu.
- Cum urLu eI? nLreub bLrunuI, preocupuL cum se
vede de-o cugeLure compIIcuL.
- O! e Irumos! zIse eu repede... -upoI I muc
zumbInd buzeIe. Se muI IvI nc un om pIeuv I cu
ocIeIurI, cu cure bLrunuI vorbI repede I nceL, urLundu-I
scrIsoureu. PIeuvuI cILIn dIn cp(un.
EI coborur IuLe scrIIe I nLr-o cIIp Iur Iu cusu de
pesLe drum. DeI eruu umundoI bLrunI, eI se grbIse usLIeI
ncuL uceusLu Lrdu vIuI InLeres ce LrebuIu s-I pourLe pen-
Lru DIonIs. EI descIIser uu. DIonIs eru IungIL Iu pmunL,
pruI n dezordIne, ocIII ncIII cu veIemen (. PIeuvuI I
rIdIc nceL de Iu pmunL I-I dezgoII pIepLuI.
- CuL pe ce eru s I se rump o vun u InImII, zIse eI
nceL. Pure IourLe sensIbII. O bucurIe mure I-ur omor. NIcI
LrebuIe s-I LrezIm mcur... I voI cIoroIormu, cu dIn IeIn
s Lreuc nLr-un somn udunc.
n vreme ce docLoruI (ve(I II gIIcIL c pIeuvuI nosLru
bIped eru docLor) vorbeu cu sIne nsuI, du dIn cup, rIdIcu
sprunceneIe I-I urnIse ocIeIurII pe IrunLe, LuLI MurIeI
IIxu porLreLuI dIn pereLe. ExpIIcureu n dou cuvInLe: Per-
sounu jurIdIc cure se uIIu ucum pe munu ngrIjILoure u Es-
cuIupuIuI nosLru uveu drepLurI usupru uneI moLenIrI.
DovezI eruu usemnureu cu porLreLuI I muILe uILe
mprejurrI cure nu ne InLereseuz, IeguLe ns de orIgIneu
pun ucum obscur u IuI DIonIs. DesLuI c sourLu IuI
muLerIuI dIn momenLuI ucesLu eru scIImbuL.
EI nsuI eru IungIL pe puL. CupuI rIdIcuL pe perInI I
IsuL usupru pIepLuIuI, puIoureu ceu IInILIL I murmorIe u
Ie(eI conLrusLu cu pruI n dezordIne. O mun eru sLruns
upsuL pe InIm, eu comprImu convuIsIv durereu ce o
sIm(eu ucoIo; ceuIuIL spunzuru pe murgIneu puLuIuI n jos.
O munLu neugr I ucopereu, prIn cre(II creIu Lrunspreuu
deIIcuLeIe I corecLeIe IuI Iorme. TuLI MurIeI se pIec
usupru IuI I-I prIvI cu pIcere, cu InLen(Ie.
- AIu! gundI docLoruI cu Ire(Ie.
.....................................
O negur deus, cenuIe I scIIpILoure... upoI un cer de
un eLern I uIbusLru nLunerIc, cu sLeIe moI de suIIureu
nop(II, cu nourI ncre(I(I, cu ueruI cuId... I IurI, IurI
oruuI vecII cu sLrudeIe sLrumLe, cu cuseIe ncIIrcILe, cu
sLreInIIe mucegILe n Iun, I Dun Lreceu repede prIn
sLrude... Iunu muI uruncu cuLe o dung prIn nLunerIcuI
Ior... eI InLr n cusu IuI depIIn conLIu despre
ndeIunguLeIe IuI vIse.
- $I mI-u LrecuL prIn mInLe, zIse eI, uceu Idee neIerIcIL
pe cure Ruben o credeu cu nepuLIn( n cupuI unuI om. -
Umbru IuI dormeu pe puL.
EI cILI n curLeu IuI ZorousLru... eu se scuI nceL... cu
ocIII ncIII... se sub(Ie... se IIpI de pereLe I se uez
IronIc, IunLusLIc, Iung, n drepLuI IuI.
Dun se sIm(eu boInuv, ubLuL, sLrIvIL sub greuLuLeu
cugeLrIIor IuI. AIur de uceeu un IuIger I Lrecuse drepL
prIn InIm n vremeu cderII IuI. EI sIm(eu IuIgeruI jungII-
Indu-I InImu. EI se IungI pe puL I s-ucoperI cu rusu... Pe
dInuInLeu IuI Lreceuu IIIn(e cIuduLe pe cure nu Ie vzuse
nIcIoduL. "AI! gundI eI - n curund voI murI, usLe-s deju
umbre de pe ceeu Iume". NumuI umbru IuI proprIe sLLeu
dreupL n pereLe, purc surudeu I - cIuduL! - uveu ocII
uIbuLrI. "DrucuI s Le Iu, gundI eI, I umbru meu I buLe joc
de mIne ucumu".
Uu se descIIse I InLr muesLruI Ruben.
- Ce pusLIu, muIsLre, de cund uI IsuL s-(I creusc per-
cIunI I de cund por(I cuILun jIdovesc?
- VuI de mIne domnuIe, de muIL! - de cund m (In
mInLe, zIse Ruben neLezIndu-I burbu. Dur m-uI vzuL uILIeI
vroduL Iung CurLeu vecIe?
- ung CurLeu vecIe... E RIven... vunzLoruI de cr(I,
Iur nu d-Lu, muIsLre Ruben.
Ruben se uIL Iung Iu eI.
- D-LuIe nu (I-e bIne, DomnuIe, zIse eI serIos.
- Eu mor, muIsLre Ruben... UIL-Le n musu meu,
ucoIo-s memorIIIe umbreI meIe, u umbreI cure-o vezI n
pereLe, scrIse de cuL vreme um IosL n Iun.
EvreuI se uIL Iung Iu boInuv I cILIn dIn cup.
- Umbru ceeu u d-LuIe e un porLreL cure-(I seumn,
zIse eI.
- MuIsLre Ruben, Le-uI prosLIL ru de cund nu ne-um
muI vzuL, zIse LunruI zumbInd, orI eu um devenIL o IIIn(
superIour mugIsLruIuI meu... se pouLe I usLu.
EvreuI s-upropIe de scrInuI ce I-I nsemnuse boInuvuI,
I descIIse sILuruI I ddu nLr-udevr de nILe IegLurI de
IurLII guIbene I veLezILe, IeguLe cu IIre de u( uIbusLr... eI
Ie scouse, se uIL Iu eIe, upoI Ie puse pe mus. - n mo-
menLuI ucesLu InLrur doI oumenI n cIIIIu IuI pe cure Dun
nu-I muI vzuse. UnuI dIn eI, pIeuv I uscuL, venI s-I cerce
puIsuI, ceIIuIL vorbeu cu Ruben. Ruben I urL IurLIIIe...
omuI se uIL IuLe prIn eIe... Ir ndoIuI, zIse eI penLru
sIne... "De cund I cunoLI?" uduose nLorcundu-se cLr
evreu.
- De muIL. EI cumpr de Iu mIne cr(I. n genere ceIe
muI vecII I LoL de-uceIe pe cure nu Ie muI puLem vInde
nImnuI n Iume. Eu sIngur Ie cumprum cu LopLunuI, bIb-
IIoLecI rIsIpILe uIe oumenIIor bLrunI u cror cIIronomI upoI
mI Ie vIndeuu pe un pre( de nImIcu, cu IurLIe numuI. $I-n
usemeneu cr(I eI rscoIeu c-un IeI de puLIm I-mI
cumpru ceIe muI obscure I muI Ir de-n(eIes. Acumu
usemeneu uveum cuLevu vecIILurI de usLeu I venIsem s I
Ie urL, eI mI Ie-ur II cump ruL desIgur... ucum ns... I-um
gsIL n sLureu-n cure-I vezI. $-upoI nIcI nu-mI muI zIce:
jupune RIven, cI muIsLre Ruben! D-zeu LIe cum s-or II
scrunLIL LouLe ceIeu n cupuI bIeLuIuI om.
BoInuvuI uuzeu LouLe ucesLeu I nu LIu ce n(eIes s Ie
deu. "SunL nebunI oumenII uceLIu, gundI eI, I muIsLruI
Ruben I-u IeIL cu desv urIre dIn mIn(I... nu-I muI cuno-
sc. AIu! gundI eI n urm, eu um murIL I Ruben u venIL cu
medIcII s-mI vund corpuI. Are drepL... prIn scIImbrIIe
prIn cure um LrecuL, corpuI meu LrebuIe s II devenIL
IenomenuI. Dur oure-s docLorI uceLI doI?...mI pure c
sumn cu SuLunu umundoI... OrI e un om, despr(IL n
dou urLrI bLrune cu cure-I peLrece IreLuI Ruben pe
conLu meu... o jumLuLe cu pr I unu pIeuv. Ceu pIeuv
mI pIpIe puIsuI I ceu cu pr se uIL Iu umbru meu,
spunzuruL de un cuI n pereLe. UILe! ucumu o desprInde
dIn pereLe I-o d IuI Ruben n mun. Bruvo! MuIsLre
Ruben, sLrIg eI, drucII LI sunL meLerI n desprInsuI um-
breIor dIn pereLe, I IsL PIeuv ure s m Iu pe mIne... ccI
cum vd jouc pe docLoruI n momenLuI ucesLu... Bruvo!
bruvo!" EI bLeu dIn puIme ruzund.
Ruben I Iu umbru I IurLIIIe de pe mus I IeI dIn
cus, ncIIzund cu zgomoL uu dup sIne... "Te-uI dus,
evreuIe... Le-uI dus I m-uI vunduL cIInuILoruIuI de suIIeLe",
murmur eI c-o resIgnu(Ie durerous, reczund cu cupuI n
perInI.
Are IrIgurI... e n deIIrIu, zIse serIos pIeuvuI.
.....................................
E noupLe... O rcoreuI duIce pLrunde prIn IeresLreIe
descIIse, I DIonIs IungIL n puLu-I Lremur n IrIgurI, cu
buzeIe uscuLe, cu IrunLeu pIIn de sudoure I cu cupuI greu.
se pure c s-u LrezIL dIn nILe vIse IungI, obscure, Ir de
n(eIes I eI prIveLe, Ir de-ncredere n reuIILuLe, Iu
mprejurImeu IuI. PorLreLuI prInLeIuI su IIpseLe dIn
pereLe, cr(IIe ceIe vecII usemeneu... cusu e uceeuI, ns
mobIIe nou I eIegunLe, covoure pe jos, numuI puLuI e
uceIuI. CIuduL, gundI eI, dIn mInune n mInune... eu nu
muI LIu ce se-nLumpI cu mIne. - unu revrsu LoL uuruI
eI n oduIu IuI I sub uceusL smI(uIre dIuIun mobIIeIe I
covoureIe sLrIuceuu somnoros I muL; un oroIogIu
zungneLe nceL I sub(Ire n pereLe I prIn mInLeu IuI Lrec
IuLe, LurburI, umesLecuLe, LouLe nLumpIrIIe ubIu LrecuLe. $I
LouLe I preuu vIse; mInLeu IuI I preu mprospLuL, rece,
cIur Iu( cu mInLeu cure-o uvuse nuInLe. DIn juruI IuI
dIspruse Iumeu ceu semIobscur u LInere(II IuI; eI prIveu Iu
vIILor cum uI prIvI dIn IunduI unuI Iuc IInILIL I IImpede cu
IucrImu. EI sIngur nu-I puLeu expIIcu uceusL IImpezIme u
mIn(II.
I ncIIse ocIII. DeoduL sIm(I cum c pe murgIneu
puLuIuI su edeu cInevu... I edeu pe pIcIoure. ApoI sIm(I o
mun duIce I mIc pe IrunLe. EI descIIse ocIII pe
jumLuLe. Vzu un bIuL cu Iu(u ovuI, puIId, cum sIbIL,
pruI de uur ucoperIL de o pIrIe de cuLIIeu neugr cu mur-
gInI IurgI, mbrcuL c-o bIuz de cuLIIeu cure cuprIndeu,
sLruns de un coIun IusLruIL, mIjIocuI ceI muI gIngu dIn
Iume. OcIII IuI DIonIs pe jumLuLe-ncIII nu Lrduu c eI
vegIeuz. I prIvI n nLreg, de Iu cupuI InunduL n uur pun-
Iu boLIneIe mIcu(e ce sLIcIeuu rudIouse pe covoruI nIIorIL.
"AI! gundI eI, I InImu se cuLremur n eI, esLe MurIu!"
Du, odoruI! eu eru. Vorbeu sIngur... IeLeIe vorbesc ud-
eseu sIngure...
EI sIm(I ueruI nduIcIndu-se sub opLIrIIe eI.
- Am IugIL de-ucus degIIzuL... LoL m umunuu, bu
uzI, bu muInI... dIIunIu de docLor zIceu c-ur II perIcuIos
penLru eI... uuzI perIcuIos? Eu nu sunL perIcuIous! zIse eu
rsLIL!
- Dur duc s-ur LrezI... uLuncI, o, uLuncI... DormI!
dormI! opLI eu upIecundu-I guru pe IrunLeu IuI... EI sIm(I
o rou umed curgundu-I n pr... Dur n momenLuI uceIu
eI I nIn(uIse guLuI... eu, sperIuL, vru s se reLrug, dur
bru(uI IuI o (Ineu cu LrIe cuIcuL usLIeI pe pIepLu-I... EI se
scuI.
- us-m! zIse eu roIe cu purpuru.
Dur eI o cuprInsese, I munguIu IrunLeu eI uIb de-I deLe
pIrIu jos I-I Is s Izvorusc pe umerI n jos vuIurIIe de
pr bIond... upoI I Iu umundou muInu(eIe n muInIIe
IuI... eu nu muI rezIsLu... se uILu Iu eIe, I sruLu degeLeIe...
eu nu muI rezIsLu... MurIo, m IubeLI Lu?
- Dur duc nu m-ur cIemu MurIu? zIse eu sub
InspIru(Iu uneI IuIgerLoure muII(II.
- Cum dur?
- Du! du! MurIu, zIse eu cu gIscIor urgInLos, dur LucI,
nu (I-e IerLuL s vorbeLI... nu (I-e IerLuL... Nu Le scuIu, ccI
usemeneu nu (I-e IerLuL... Eu-I mpInse n perInI... EI voIu s
vorbeusc, dur I sIm(I guru usLupuL de sruLrI... EI I
ncIIse ocIII I sIm(eu c InImu I se spurge n pIepL... upoI
Iur I descIIse, spre u cuprInde cu eI duIceu IuI surcIn, cure
rudeu c-un IeI de copIIrous nebunIe de zumbeLuI IuI, de
surprIndereu I spuImu eI proprIe... de LoL, LoL...
Adeseu n nop(I IungI de Iurn, dup ce eu de muIL de-
venIse LezuuruI csnIcIeI IuI, cund de bun voIu Ior LrIuu
exIIu(I Iu vun suL spre u se IubI depurLe de zgomoLuI IumII,
MurIu InLru deoduL n suIonuI ncIzIL I IumInuL numuI de
ruzeIe roII uIe jruLIcuIuI dIn cmIn, InLru mbrcuL cu
bIeL, cu n noupLeu uceeu cund se vzur penLru nLuIu
our n upropIere. MembreIe eI zveILe n bIuzu de cuLIIeu
neugr , uceeuI pIrIe cu murgInI IurgI pe pruI eI bIond
I pIcIorueIe ceIe muI mIcI dIn Iume n boLIne brbLeLI.
$I eu s-upropIu de eI. MuInu(eIe-I uIbe I LrunspurenLe cu
ceuru conLrusLuu cu munIceIe moI I negre I usLIeI se
prImbIuu de bru( prIn semInLunerIcuI cIduros uI sIII; dIn
cund n cund I pIecuu gur pe gur, dIn cund n cund
sLLeuu nuInLeu uneI ogIInzI, cu cupeLeIe rzImuLe unuI de
uILuI, I rudeuu. Eru un conLrusL pIcuL: Iu(u IuI Lrus I IIn
dIn cure nu se puLuse nc Lerge umrcIuneu uneI LInere(I
upsuLe, cI rmsese nc nLr-o LrsLur de nespus nuIv-
ILuLe n juruI gurII, Iung IIzIonomIu ovuI, roLunjIL I uIb
u eI... cIIpuI unuI Lunr demon Iung cIIpuI unuI nger ce
n-u cunoscuL nIcIoduL ndoIuIu.
Dou vorbe concIuzIve. CIne esLe omuI udevruL uI
ucesLor nLumpI rI, Dun orI DIonIs? MuI(I dIn IecLorII
noLrI vor II cuLuL cIeIu nLumpIrIIor IuI n IucrurIIe ce-I
ncunjuruu; eI vor II gsIL eIemenLeIe consLILuLIve u vIe(II
IuI suIIeLeLI n reuIILuLe: Ruben e RIven; umbru dIn pereLe,
cure jouc un roI uLuL de mure, e porLreLuI cu ocIII uIbuLrI;
cu dIspurI(Iuneu ucesLuIu dIspure ceeu ce ve(I II ndemnu(I
u numI o Idee IIx; n IIne, cu IIruI cuuzuIIL(II n mun,
muI(I vor gundI u II gIIcIL sensuI nLumpIrIIor IuI,
reducundu-Ie Iu sImpIe vIse u uneI ImugInu(II boInuve.
osL-uu vIs suu nu, usLu-I nLrebureu. Nu cumvu
ndrLuI cuIIseIor vIe(II e un regIsor u cruI exIsLen( n-o
puLem expIIcu? Nu cumvu sunLem usemeneu uceIor
IIgurun(I cur e, voInd u reprezenLu o urmuL mure, Lrec pe
scen, ncunjur IonduIuI I reupur IurI? Nu esLe oure
omenIreu IsLorIeI usemeneu uneI usLIeI de urmuLe ce dIs-
pure nLr-o compunIe vecIe spre u reupreu n unu nou,
urmuL mure penLru IndIvIduI consLILuIL n specLuLor, dur
uceIuI numr mrgInIL penLru regIzor. Nu sunL uceIuI
ucLorI, deI pIeseIe sunL uILeIe? E drepL c dup IonduI nu
sunLem n sLure u vedeu. - $I nu s-ur puLeu cu cInevu,
LrInd, s uIb momenLe de-o IucIdILuLe reLrospecLIv cure
s nI se pur cu remInIscen(eIe unuI om ce de muIL nu muI
esLe?
Nu ezILm de-u cILu cuLevu pusuje dInLr-o epIsLoI u IuI
TopIIIe GuuLIer cure coIoreuz ourecum Ideeu uceusLu:
"Nu LoLdeuunu sunLem dIn (uru ce ne-u vzuL nscund I de
uceeu cuLm udevruLu nousLr puLrIe. AceI cure sunL
Icu(I n IeIuI ucesLu se sImL cu exIIu(I n oruuI Ior, sLrInI
Iung cmInuI Ior I muncI(I de-o nosLuIgIe Invers ... Ar II
uor u nsemnu nu numuI (uru dur cIIur I secolul n ccre
cr ji trebuit sc se petreccc existen(c lor cec cdetcrctc...
mI pure c-um LrIL oduL n OrIenL I, cund n vremeu
curnuvuIuIuI m degIIzez cu vrun cuILun, cred u reIuu
udevruLeIe meIe vesmInLe. Am IosL nLoLdeuunu surprIns
c nu prIcep curenL IImbu urub. TrebuIe s-o II uILuL".
Lu universurNuru{ione originul
Eu se numeu CIeopuLru, Iur eI Gujus uIIus Cuesur OcLuvIun
AugusL. AdIc eu cILIse un romun -ur II voIL s IIe de
douzecI I use de unI I nu eru decuL de puIsprezece; eI,
IsLorIu romunIIor I voIu s IIe de puLruzecI de unI. Eru
numuI de opLsprezece I umbIu Iu couI. Cu LouLe ucesLeu
usLzI, n zIuu sI-LuIuI ErmII, eI uILuse pe OcLuvIun AugusL
I uLepLu IeIIcILrI de zIuu IuI. TuLu I-u duL un ceusornIc
Irumos, mumu - o besecLeu de LouIeL, soru - o perecIe
de pupucI. EIIs -nImIc. EIIs, udIc CIeopuLru, vur-su. EI se
reLrsese n oduIu IuI, unde cIusIcII eruu uezu(I pe-un scrIn
n reIIgIous reguI I nevIoIubIIILuLe I se prImbIu cu puI
murI prIn cus. Eru bruneL I cum poeLIc. Aveu ocII
uIbuLrI, ceeu ce vreu s zIc muIL, I eru Irumos bIeL.
Acum sLLu cu mIrure nuInLeu ogIInzII, se uILu cu mIrure n
ocIII IuI proprII I preu c-I nLrebu cevu. "ToIIu mI-u
IcuL-o". Eru o vreme n cure, n urmu unuI romun spunIoI,
regInu de usLzI u EgIpLuIuI se numeu ToIIu. EI se numeu pe
uLuncI BerLrund... LempI pussuLI!
"NImIc! nImIc! - I eu I-um duL de zIuu eI o ppu.
AdIc ce eu I-um duL! Duc n-um LIuL ce s-I duu! Mumu
mI-u spus s-I duu o ppu. ToIIu, ToIIu! - zIse eI ruzund
- Lure mI-eLI drug". ApoI ezu Iu mus I gundI udunc...
usupru eguIIL(II u dou IIpoLenuze. u o couI mure de
IurLIe uIb I scrIse drepL n mIjIoc: Reincl Te iubescl
scIIL: Gcjus 1ulius C[c]escr Dctcticn Auust mcnu pro-
pric.
Suru eru peLrecere. Eru InvILuL I verIouru EIIs I -
mure mInune - u venIL. PrIn(II eI uu IepduL-o ucoIo I s-
uu dus nLr-uIL Ioc, unde usemeneu eruu uLepLu(I. OcLuvIun
AugusL ImperuLoruI o peLreceu suru pun-ucus, duc-I Ier-
Luu ocupu(IunIIe sLuLuIuI romun, I usLzI - I IerLuu uceIe
ocupu(IunI uIe sLuLuIuI romun. TouL suru nu vorbI un
cuvunL cu domnIouru. Eu-I ncre(Ise sprunceneIe nLre
ocII, pe cure-I rIdIc sub IrunLe; cu bru(eIe-ncrucIuLe, pI-
cIor pesLe pIcIor, edeu -ndrLnIc nLr-un coI(, cu buzeIe
sLruns IIpILe. Dur pe IurI eu sLrecuru cuLe-o ruz drepL n
ocIII IuI. Eru munIous. De doI unI se munIu IourLe uor I
se desmunIu LoL uLuL de uor. OdInIour nu se munIu deIeI.
S-upropIuse mIezuI nop(II. EI venI IourLe serIos. "mI
ve(I du voIe, domnIour, s v peLrec pun-ucus?" Eu se
uIL n ocIII IuI I-ncepu s rud.
- Ce ruzI? Ce-I de rus uIceu? - BIne. HuIdem! Eru o
noupLe Irumous, Iun, un ger uspru Ir pIc de vunL. NIn-
soureu se Isuse pe gurdurI I zpIuzurI de-umundou
pr(IIe uIIcIoureI. Zpudu ncrcuse crengIIe de copucI I
ucopermInLeIe cuseIor. GIe(uuI Lrosneu sub puI I eI Lre-
ceu cu dunsu de bru(... eu n scurLeIc cu guIer de bIun,
roIe Iu Iu(, cupIonuI uIb de Iun nconjuru Iu(u, IrunLeu.
Eu eru bIond, jocrte bIond, cu pruI cu un cuIer de
cunep I scurLeIcu - orIcuL de grous ur II IosL - uccenLuu
LoLuI IInIIIe uneI LuIII IIne I mIdIouse. O brousc. Rudeuu
vorbInd - udIc muI muIL rus decuL vorb. CIne nu-I
uduce umInLe de LInere(eu su - I IIecure u uvuL unu - de
uceIe IoLrurI de u II serIoI n umor, c-I pe vIu(, uceu de-
IensIune n purugruIe u copIIeI, cu s nu-I zIc pe nume, s
n-o LuLuIusc - s n-o sruLe. CeIeIuILe cuIeu-vuIe, dur o
gurI(? cuL Iumeu. Au eruu I eI. De vorbIL despre... IsLorIe,
geogruIIe I uILe IucrurI IoIosILoure du! se-n(eIege, cuL vreI
- dur o gurI(, tu? pe nume? - nIcIoduL!
Au ur II I rmus - dur Iunu, Iunu! unu IumInu Iu(u eI
uIb cu IupLeIe cu obrujII roI I pruI eI bIond, IourLe
bIond, cure nconjuru cu Iux I IIne(e o Iu( pIIn I
ruzLoure. Pe cund eI peroru o Lem de usLronomIe -
IndIIerenL uLuL IuI cuL I eI - udIc pe cund se necjeuu
unuI pe uILuI, eu se uILu Iu eI Ir s-I uscuILe; I-ur II srIL n
guL, I-ur II sruLuL de o mIe de orI - uu numru eu ceI
pu(In - duc - duc s-ur II czuL.
AI! c prosLu-I - gundI eu - nu pouLe vorbI I eI de
uILcevu, uzI ceI pu(In - uduose uILundu-se LImId n sus Iu eI.
Ce Irumosu-I -uu, cund spune prosLII, mI pIuce -uu -
gundI LoL eu. ApoI nu muI gundI nImIc suu Dumnezeu LIe
ce - desLuI, dup ce Lcu muIL Ir s-uscuILe, zIse cum
nLIns I cum cu I cund n-ur II bguL de seum:
- Tu, ErmII, - I sperIuL de ceeu ce spusese, nu muI
zIse nImIc. u(u eI eru roIe de ruIne.
EI sLLu pe Ioc, I sLrunse munu I zIse nceL:
- MuI zI o duL.
- Nu.
- Nu? M supr... s-o LII.
- Tu. .. repeL eu nceL, cu ocIII pe jumLuLe ncIII, cu
gIus LremurLor. Eru un tu sInguruLIc, Ir de u II pus n
IegLur cu vo Iruz - I cu LouLe ucesLeu ce tu? DIn guru eI
venIse muI nLuI.
VorbIr muI depurLe - de usL duL muI InLIm - nu de-
spre umor; ns LoLuI despre un Iucru serIos - despre
csLorIe, cum eu Iondeuz sLuLeIe, cure-I orIgIneu
csLorIeI Iu IndIenI, LoL IucrurI uduncI. Iecure tu eru con-
LroversuL. Cund I propuneuu s-I zIc tu, mureuu de
ruIne, I-I zIceuu serIos, dup IungI IupLe suIIeLeLI:
"DumnIuLu"; cund sLubIIeuu dIpIomuLIceLe s-I zIc d-Lu
- uLuncI tu - tu dIn greeuI, I Iur dIn greeuI, -uu muI
depurLe.
n IIne ujunsese Iu porLI(. - EIIs! tu... nu LII cuL Le
Iubesc... nIcI po(I LI ccI... ccI Lu nu uI InIm.
Pe nume I Lu? VezI, gundI eu, dur nu zIse nImIc... - De
cund Le-um vzuL, de cund LII Lu - ccI Lu LII c eu Le
Iubesc I LoLdeuunu uceusL rceuI cund eLI sIngur cu
mIne. ToLdeuunu m sIIeLI s vorbesc nILe IucrurI pe cure
nIcI nu Ie uscuI(I... ELI reu Iu InIm, EIIs!
- DomnuIe! zIse eu, sLpunIndu-se I sLund b(
nuInLeu IuI. VreI s m-nve(I cum LrebuIe s m porL?
- $I cu LouLe usLeu, zIse eI nceL I dureros, Iunu-
nIrumuse(euz Iumeu penLru umoruI nosLru.
Eu se uIL n sus I ocIII eI umezI de duIcI IucrImI
sLrIuceuu n Iun. EI I cuprInsese LuIIu I se uILuu
umundoI - nu gundeuu nImIc.
Eru cevu uLuL de dureros, uLuL de IerIcIL n Iu(u, n LoL
suIIeLuI Ior - uI II rus -uI II pIuns duc I-uI II vzuL usLIeI.
n IIne ncepur-u rude - doI copII - rudeuu cu Iuc-
rImeIe-n ocII. $I eru uLuL de urgInLos rusuI eI I gurI(u uLuL
de Irumous - I-uI II buL upu dIn gur.
- DomnuIe, zIse eu deoduL c-o serIozILuLe mure -
usLzI ne-um permIs o muI(Ime de IucrurI IourLe nepermIse
- numuI usLzI I-mI pure ru... c LrebuIe s... s...
- EI, s...? ur uceusL mun de pov(uILor... Eu nu
sunL copII, EIIs... s LII Lu c nu sunL... ucu, de exempIu...
- De exempIu...? - Nu Le voI muI sLrunge de mun, nu
(I-oI muI spune pe nume... de uzI nuInLe.
O! gundI eu n sIne cu prere de ru, dur ce eru s zIc.
$ezur pe buncu de pIuLr de Iung porLI(... Eu-I nLourse
spuLeIe I-I mucu ungIIIIe... eI se uILu n omL. ProsL
Iucru!
Ar II puLuL sLu muIL vreme uu. Nu LIu... n sIurIL...
eu... n sIurIL... domnIu eI u IosL uceeu cure - uu nceL -
c-un pIc de munIe I nu preu:
- ErmII! - Aud! - Eu s-(I spun drepL I s nu zIcI c
nu (I-um spus-o... dur... eu nu Le muI Iubesc deIeI... I Lu
mI-uI spus-o uzI, c eu nu Le Iubesc - Auu! Eu-I pusese
cevu n cup uzI: o Idee... I ucesLu eru moduI cu cure cuLu
preLexLe de ceurL - I ucesLe cerLe, LIu eu cum se sIuresc
oure?
- Du! Nu m IubeLI... repeL-o, spune-o... Le cred,
IIIndc Lu nu m-uI IubIL nIcIoduL, zIse eI cu umrcIune.
NegrI vor Lrece unII meI... n LouLe cIIpurIIe voI cuLu s Le
uIL. Tu uI o InIm de murmur... NIcI zumbIrI, nIcI IucrImI,
nIcI rugcIunI, nIcI ndrLnIcIu n-o nmouIe.
- us, Ius! gundI eu I zumbI cu mundrIe c pouLe II
uLuL de uspr.
- Eu (I-um spus-o, domnuI meu, de uLuLeu orI, c
numuI umIcI(Iu udevruL pouLe s IIe IegLuru dInLre noI.
Ce cerI muI muIL?... Ce vreI de Iu mIne? uduug repede.
- Ce vreuu, zIse eI c-o LrIsL bIunde(e, ce vreuu? Dur nu
vezI Lu cum suIr? Spune-mI numuI c m IubeLI -
spune-o! dur nu cu dou n(eIesurI, nu cu uLuncI Iu buI...
drepL! spune!
- Du! zIse eu IourLe rece - d-Lu LII c eu Le Iubesc, sIg-
ur. Du. - O, usL rceuI! Tu m omorI, EIIs! VorbeLe-mI,
zIse eI rugLor, cum LII Lu cuLeoduL s vorbeLI, c-o
bIunde(e uImILoure, c-o duIceu( de sor' - de IubIL.
- BIne, bIne! $LIu eu! - Ce LII Lu? ucu c nu m muI
supr... (I vorbesc bIund. mI duI munu Lu? Au. Spune.
- VezI Lu, ErmII? zIse eu c-o serIozILuLe copIIreusc I
LrIsL - Lu crezI... Lu crezI c eu um up-n vIne... c eu... c
eu nu Le Iubesc?... Dur s-(I spun (Ie... eu nu sunL uspr...
Ce uI zIce Lu duc... dur Le rog s nu spuI nImnuI... duc...
dur zu s nu spuI...
- Ce? - VezI Lu! IormuI Le-um oprIL... um IgduIn(u Lu
c nu m veI sruLu nIcIoduL. Au-I?
- Au. - Cu s |nu| muI zIcI c eu nu Le Iubesc - zIse
supruL - cu s zIcI c eu Le Iubesc - repeL c-o ruInous
gru(Ie... usLzI... usLzI... I sIm(I cuprIns LuIIu, ncIIse
ocIII, Is cupuI pe umruI IuI I eru uproupe s mour.
- O! Le Iubesc... n-uI LIuL nIcIoduL cuL Le Iubesc... -
gIusuI eI eru duIce, sIub, pIIn de IucrImI, sIIn(IL de ceu nLuI
sruLure.
- Tu eLI un nger... ndrLnIc... dur un nger...
SurusuI obruznIc, ocIIuI cuvIos, cocIeLrIu veseI se-nLorc
pe rund dup-uceu sruLure... cIIur IInILeu. Eu-I (Ineu
bru(uI dup guLuI IuI.
- M duc... I Lu eLI un mgur. - us' s IIu... Nu Le
duce... - TrebuIe... Lu! Au-I c Lu nu veI uILu nIcIoduL
uceusL noupLe, zIse nceL, uu de nceL I LoLuI uu de cIur.
- AI! nIcIoduL. - $I ucumu... um s-(I uduc cevu dIn
cus... Un dur de zIuu Lu... Au-I?...
Eu InLr IuLe, se-nLourse I-I uduse o cuLIe mure... EI o
scpur jos, dur nu Iceu nImIc... eru nc-o sruLure.
Gujus uIIus Cuesur OcLuvIun AugusL se duse ucus. Se
uez dInuInLeu IocuIuI I zIse zumbInd: "Tu eLI un
mgur!" DescIIse cuLIu. Deusupru eru un desemn. EI eru...
IsuL nLr-un je(; o IemeIe... eu, de dInupoIu je(uIuI I (Ineu
ocIII cu muInIIe. EI I rIdIc ocIII s-o vud... I un momenL
I se pru c-o vede. Dur unde s II IosL. Dur ce muI eru n cu-
LIe? PpuIIe ce I Ie dedese de zIuu eI doI unI de-u runduI.
Pe IrunLeu ceIeI de nLuI eru: "BerLrund e un mgur", pe
IrunLeu ceIeI de u douu: "Gujus nu-I ure mIn(IIe LouLe".
ApoI muI eru cevu. O mIc curLe de noLI(e... ImpresII dIn
romune, dIn poezII, scrIse-n IIecure zI I Iu sIurILuI IIecreI
noLI(e, cu o ncIeIere, cu o cugeLure usupru udormIrII: "Er-
mII, Le Iubesc!".
CezuruNovel originul
I
Eru-nLr-o dImIneu( de vur. Mureu I-nLIndeu nesIurILu-I
uIbsLrIme, soureIe se rIdIcu nceL n senInLuLeu udunc-
uIbusLr u ceruIuI, IIorIIe se Lrezeuu prouspeLe dup somnuI
Iung uI nop(II, sLuncIIe negre de rou ubureuu I se Iceuu
sure, numuI p-IcI pe coIeu cdeuu dIn eIe, IenevILe de
cIdur, mIcI buc(I de nIsIp I pIuLr.
DIn nILe coI(I de sLuncI despre upus se rIdIcu o
mnsLIre vecIe ncunjuruL cu murI, usemeneu uneI
ceL(uI, I de dup murI vedeuI pe IcI pe coIeu cuLe-un vurI
verde de pIop orI de cusLun. AcopermInLeIe (uguIeLe de
oIune mucIgILe, boILu neugr u bIserIcII, zIdurIIe
mprejmuILoure rIsIpILe I npusLILe n rIsIpu Ior de pIunLe
gruse, de IurnIcI ce-I Ionduu sLuLe, de procesII IungI de
guze roII cure se soreuu cu nespus Iene, pourLu de sLejur
de o vecIIme secuIur, scrIIe de pIuLr LocILe I muncuLe
de muIL umbIeL, LouLe usLeu IuoIuIL Le Iceuu u crede c
esLe muI muIL o ruIn oprIL curIozIL(II decuL IocuIn(.
n dreupLu mnsLIrII se rIdIcuu deuIurI cu pdurI,
grdInI, vII, sLucene cu csu(e uIbe presruLe prIn dungIIe
vIIor, n sLungu un drum Lreceu cu o cordeu prIn o
nemrgInIre de IunurI verzI cure se pIerdeuu n deprLureu
orIzonLuIuI, n drepLuI eI mureu, u creI supruIu( eru rupL
pe IcI pe coIeu de cuLe-un coI( de sLunc ce Ieeu de sub
up.
De-u IunguI zIdurIIor mprejmuILoure mergeuu
crrue pe cousLu deuIuIuI, curmuLe n cursuI Ior de
muunouIe de curLI(e. Pe unu dIn crrI vedem un cIugr
bLrun mergund spre pourLu mnsLIreI, cu muInIIe unILe
dup spuLe. Rusu I-e de Iuc, e-ncIns cu gILun uIb,
meLunIIIe de Iun spunzur c-un coI( dIn sun, pupucII de
Iemn se LuruIe I cIpIesc Iu IIecure pus. Burbu uIb I-e
cum rur, ocIII cu zruI neexpresIvI I cum LumpI(I; nImIc
resIgn uL suu usceLIc n eI.
Ajuns Iu pourL, Lruge cIopo(eIuI, un IruLe I descIIde, eI
InLr n curLeu ce semnu u prsIL u mnsLIreI, cu pur-
doseuIu eI de pIeLre pLruLe prInLre cure creLeuu n voIe
IIre de Iurb nuIL, I-n mIjIocu-I c-un Iuz uIe cruI muIurI
eruu sIbLcILe de IeI de IeI de buruIene. BrusLurI murI,
IumunreIe, suIcIn I mzrIcIeu cure-I (ese pLurIIe eI
de IIorI usupru nLregII vegeLu(II pe cure o sugrum cu
ncuIcILurIIe rumurIIor. Un cerduc Iung, umbrIL I muILI-
coIon rspunde c-o scur ce d-n curLe. BLrunuI descIIde
uu LInzII I se Iuce nevzuL nunLruI cIdIrII.
n zIduI Iung I nuIL uI mnsLIrII, prIvIL dIn grdIn, se
vd IereLI cu gruLII negre, cu IeresLreIe de cIIIII prsILe,
numuI unu e LouL-nLre(esuL cu Ieder I n dosuI uceIeI
mreje de Irunze-nLunecouse se vd n ouIe roze uIbe ce pur
u cuLu soureIe cu cupeLeIe Ior. Aceu IereusLr ddeu nLr-o
cIIIIe pe pere(II creI eruu uruncuLe cu creIonuI IeI de IeI de
scII(e cIuduLe - IcI un sIunL, coIo un c(eI z vurcoIIndu-se
n Iurb, coIo Icounu IourLe bIne execuLuL u uneI ruduLe,
IIorI, LuIe, cupeLe de IemeI, boneLe, pupucI, n IIne, o curLe
de scII(e rIsIpIL pe pereLe. Un duIup cu cr(I bIserIceLI,
un scuun cu spuLu nuIL, IuIne cIugreLI spunzuruLe nLr-
un cuI, o Iud zugrvIL cu IeI de IeI de IIorI, un puL sImpIu
de sub cure se vedeu o perecIe de pupucI I un moLun ne-
gru, IuL LouL mbrcmInLeu. PrIn mreuju vIe I
LremurLoure u IereLII pLrundeuu ruzeIe soureIuI I u
mpIeuu semInLunerIcuI cIIIIeI cu dungI de IumIn n cure
se vedeuu mII de IIrIceIe mIcLoure cure LouLe jucuu n Im-
perIuI uneI ruze I dIspur dIn vedere deoduL cu eu.
Pe scuun ude un cIugr Lunr. EI se uII n uceIe mo-
menLe de LrundvIe pIcuL pe cure Ie ure un duIu cund I-
nLInde Lo(I mucIII n soure, Iene, somnoros, Ir dorIn(e.
O IrunLe nuIL I eguI de Iurg usupru creIu pruI Iormeuz
un cudru IucIu I negru sL uezuL deusupru unor ocII
uduncI(I n boILeIe Ior I deusupru nusuIuI IIn, o gur cu
buze sub(IrI, o brbIe roLunjIL, ocIII muI(umI(I, cum um
zIce, de eI nII prIvesc c-un IeI de conLIIn( de sIne cure-ur
puLeu devenI cuLezure, expresIu Ior e un cIuduL umesLec de
vIs I ru(Iune rece.
S-upropIe de IereusLr I se uIL n grdIn jos Iu Iurbu
mouIe, crescuL -n umbru vIrgIn u copucIIor, Iu porLocuIe
ce Iuceuu prIn Irunze, upoI Iu creIonuI I desemn pe
pereLe o porLocuI. u un pupuc, I puse pe mus I se uIL
Iu eI, upoI descIIse-o curLe bIserIceus I pe-un coI( de
pugIn zugrvI pupucuI. $I ce proIunu(Ie u cr(IIor
bIserIceLI! TouLe murgInIIe eruu proIIIe de IemeI, popI, cu-
vuIerI, cerILorI, comedIun (I... n sIurIL, vIu(u n reuIILuLeu
eI, muzgIIL n IIecure coI( dIsponIbII.
DeoduL InLr bLrunuI.
- BInecuvunLeuz, prInLe.
- DomnuI. EI, eronIme, zIse bLrunuI veseI I-nLr-o
urecIe, ce muI IucrezI, LrengurIuIe?
- Eu? Dur cund um muI IucruL eu cevu? AceusL pre-
supunere
jIgneLe curucLeruI meu, prInLe... Eu nu Iucrez nImIcu;
m joc desemnund cuI verzI pe pere(I; dur s Iucrez...? SunL
muI n(eIepL de cum urL.
- ucI ru c nu-nve(I pIcLuru.
- Eu nu Iuc nIcI ru, nIcI bIne, ccI nu Iuc nImIc. M
joc.
- ngropI LuIenLuI, IIuIe, ngropI LuIenLuI.
- ngrop pe drucuI, prInLe.
- Apuge SuLunu! zIse bLrunuI srInd nLr-un pIcIor I
uruncundu-I-se-n bru(e. eronIm ncepu s rud.
- Dumnezeu LIe, LuL, de unde IeI uLuLu veseIIe. Eu um
momenLe cund sunL LrIsL, Lu... nu cred.
- Eu LrIsL, eronIme? S m Iu drucuI, ILuI meu, duc-
um IosL LrIsL vroduL. TrIsLe(eu Iuge de mIne cu cumLru-
meu de LmuIe. Dur Ius usLu... IuI n oru cu mIne. AzI,
InLrund Iu sLure(uI Lu, um IcuL o Iu( cLrnIL I
Lurceusc... um spus c-mI LrebuIeLI Lu penLr-o
comundure, um mIn(IL cu LoLdeuunu - n sIurIL, (I con-
cede socIeLuLeu meu serIous de cIocIu. NoI, eronIm, ne-
om duce n oru... LIu nLr-un Ioc vIn bun, LII coIeu, pIIu!
om jucu cr(I cu uI(I Ir(IorI, om Iumu dIn IuIeIe IungI cuL
zIuu de uzI I ne-om uILu pe IereLI Iu duducI! Se-n(eIege c
Ir...
- Se-n(eIege. - M mIr cIne drucuI Le-u cIugrIL pe
LIne, bIesLemuLuIe eronIme? - M mIr cIne drucuI Le-u
cIugrIL pe LIne, prInLe? - CIne? DrucuI. S-ur neIu
cInevu crezund c LouLe uurIn(eIe cIugrIIor uveuu vreo
nsemnLuLe. Au numILeIe Ior bIsLm(II eruu nILe
copIIrII, cu LouL IIberLuLeu vorbeIor cu cure Ie-mbrcuu.
Un puIur de vIn, un joc de cr(I, o IuIeu de LuLun, dIn cund
n cund o prIvIre repezIL usupru proIIIuIuI uneI copIIe
zumbILoure - usLeu eruu n IupL I nLoLdeuunu LouLe re-
numILeIe Ior desIrunrI. ToL IurmecuI consIsLu n mIsLeruI
cu cure mbrcuu I(urnIc mIcIIe Ior pusurI IumeLI.
eronIm I urunc rusu pe eI, LIe o Iu( sInIsLr, mu-
cuIILuI bLrun LIe unu smInLIL deLoL, spre u Iuce eIecL
usupru sprIeLuIuI porLur, I umundoI IeIr repede dIn
mnsLIre, spre u-I sLumpru grubu mersuIuI ubIu n dru-
muI mure, ce duceu Iu oru.
II
- ConLes, voI Iuce pe prInLeIe D-LuIe s Le sIIeusc cu s
III u meu.
- CIne se-ndoIeLe c-o po(I Iuce uceusLu, cIne, c eLI n
sLure s-o IucI. TuLI meu (I duLoreLe bunI I d-Lu vreI IuLu
IuI. NImIc muI nuLuruI. V ve(I nvoI umundoI usupru
pre(uIuI cu doI oumenI de onoure ce sunLe(I... dur pun nu-
(I sunL IemeIe um drepLuI de u Le rugu s m scuLeLI... VeI
uveu desLuI LImp s m cIInuIeLI cund (I voI II IemeIe.
rumousu conLes I nLourse spuLeIe I se uIL dIn
IereusL pe uII(. Eu ncepu s rud, ccI vzu pe-un bLrun
mucuIIL sIIIndu-se u LIu muLre evIuvIouse penLru u Impune
LrecLorIIor. eronIm I OnuIreI sLLeuu n uII(; OnuIreI,
numrund meLunIIIe ce Ie (Ineu n muInIIe unILe pe
punLece, eronIm c-o Iu( de-o udunc I nobII serIozILuLe.
MurcIIzuI CusLeImure se uIL Iung I sIbuLec usupru
uceIeI copIIe ce-I dIspre(uIu umoruI, upoI IeI IuLe, LrunLInd
uu dup sIne.
- Ce IrumueI e cIugruI ceIu, opLI conLesu zumbInd.
$I ce mucuIIL bLrun... Pure un puIuzzo nLr-o roI de InLrIg-
unL. Ce nobIIe LrsLurI ure LunruI... pure un demon...
Irumos, serIos, nepsLor. ToL I LrebuIe IuI runcesco un
modeI penLru demonuI IuI n "Cdereu ngerIIor"... duc-um
puLeu pune munu pe cIugr...
- MuIesLre - sLrIg eu Lure, upropIInd dou scuune de
IereusL. nLr un bLrun c-o bIuz de cuLIIeu, cu Iu(u nuIL
I senIn, c-o burb sur, s-upropIe de copII c-o nLrebure
pe buze.
- VIno Iung mIne... $ezI IcI... u Le uIL Iu uceI cIugr
Lunr. Ce Irumos demon n "Cdereu ngerIIor", nu-I uu?
- Ce Irumos AdonIs n "Venus I AdonIs", zIse pIcLoruI
suruzund, d-Lu Venus, eI AdonIs.
- EeI! usLu-I preu Lure. runcesco I-upuc munu nLr-u
su I upropIe guru de IrunLeu eI Irumous .
- ELI copII, zIse eI nceL, I de ce nu? Tu vreI s
IubeLI... LouL IIbru InImII LuIe Lremur Iu uceusL vorb...
VreI dur cu un brbuL pe cure nu-I IubeLI, uceI CusLeImure,
s Le Iu de so(Ie...? $LII c sunL boguL... LII c Le Iubesc cu pe
IIIcu meu... LII c LuLI Lu Le-ur vInde duc I s-ur pILI
pre(uI ce-I cere, ccI e sruc, desIrunuL, jucLor... I c nu-I
o uIL cuIe cu s scupI de nenorocIre decuL IugInd de
uceusL cus. VreI un prInLe?... uL-m... VreI o cus? A
meu (I sL descIIs. VreI un umunL, Cezuru?... uL-I. $I eu
um IubIL... cunosc dIn LInere(e uceusL duIce Lurbure... Tu
eLI nseLuL dup eu... I cu LouLe usLeu uI II n sLure s
scupI dIn mun ceI muI Irumos modeI de pIcLur... Un
nger de genIu, ccI demonII sunL ngerI de genIu... ceIIuI(I
cure uu rmus n cer sunL cum prosLu(I.
- Dur bIne, LuL, n-o s-uIerg eu dup eI, zIse eu roIe cu
IocuI. - VreI s-uIerg eu dup eI? - EI nu... - EI du... Com-
pIImenLeIe meIe, domnIour, zIse runcesco repezIndu -se
spre u. -ur II oprIL... nu-I veneu Iu socoLeuI, ... s nu-I
opreusc... nu se cdeu. Eu nu Icu nImIcu, ceeu ce eru muI
cumInLe n cuzuI de Iu(. PIcLoruI IeI zumbInd cu ruLuLe,
dur cu deosebIre ncunLuL de muLreIe ce Ie LIu Cezuru...
conLruzIcLoure, LurburI, desperuLe.
Eu rmuse-nLr-o conIuzIe. PrIveu Iu eronIm. Ce
Irumos eru... nImu Lremuru-n eu... I-ur II omoruL duc ur II
IosL uI eI... Eru nebun.
Dur ce Irumous, ce pIIn, ce umubII eru eu! u(u eI
eru de-o uIbeu ( cIIIImburIe nLunecuL numuI de-o vIorIe
umbr, LrunspurI(Iuneu uceIuI IIn sIsLem venos ce
concenLreuz IdeuIeIe urLeI n boILIL IrunLe I-n uceI ocII
de-un uIbusLru nLunerIc cure scIIpesc n umbru geneIor
IungI I devIn prIn usLu muI duIcI, muI nLunecoI, muI de-
monIcI. PruI eI bIond pure-o brum uurIL, guru duIce, cu
buzu de desupL pu(In muI pIIn, preu c cere sruLrI, nu-
suI IIn I brbIu roLund I duIce cu Iu IemeIIe IuI GIucomo
PuImu. ALuL de nobII, uLuL de Irumous, cupuI eI se rIdIcu
c-un IeI de copIIrous mundrIe, usLIeI cum I-I rIdIc cuII
de rus urub, -uLuncI guLuI nuIL Iuu uceu energIe mur-
moree I dorILoure LoLoduL cu guLuI IuI AnLInous.
Eu-I cuIc cupuI nLr-o mun I prIvI Iu uceI Lunr
cIugr cu o IndeIInIbII, resIgnuL dorIn(. TouLe vorbeIe
IuI runcesco eu nu Ie Iuu decuL de gIum, u creI reuIILuLe,
ce-I drepL, I-ur II I pIcuL. Ce nLunecouse bucurII sIm(eu
InImu eI n uceu prIvIre,... cum ur II dorIL... ce ur II dorIL?...
AI! cIne o spune, cIne-o pouLe spune, I cure IImb e-
ndesLuI de boguL cu s pouL exprImu uceu nemrgInIre de
sIm(IrI cure se grmdesc nu n umor nsuI, cI n seLeu de
umor. Eu vIseuz-n IereusLr... s vIseze numuI... n-ur II un
pcuL unuIIzu sIm(IrIIor eI?...
III
OnuIreI I eronIm, Lrecund pe sLrude, nu vedeuu c eruu
urmrI(I de-un om. Eru pIcLoruI. eronIm uveu s cuuLe Iu
poL, unde I uII, o scrIsoure de Iu un uncII uI IuI, un
bLrun sIIusLru. uL ce scrIu:
Iubite n Cristos nepocte.
Este o jrumuse(e de zi ccum ccnd (i scriu i sunt ctct
de plin de dulcec(c cec procspctc c zilei, de mirosul
ccmpiilor, de urile nmiite cle ncturii, ncct pcre cc-mi
tine sc spun i eu ncturii ceec ce cndesc, ce simt, ce
trciete n mine. Lumec mec este o tcle, ncunjurctc din
tocte pcr(ile de stcnci nepctrunse ccre stcu cc un zid din-
spre mcre, cstjel ncct sujlet de om nu pocte ti ccest rci
pcmcntesc unde trciesc eu.
Un sinur loc de intrcre este - o stcncc micctocre ce
ccoperc mciestru urc unei petere ccre duce pcn-
nlcuntrul insulei. Altjel cine nu pctrunde prin ccec
peterc crede cc ccecstc insulc este o rcmcdc de stcnci
sterpe ncl(cte n mcre, jcrc teetc(ie i jcrc tic(c. Dcr
cum este inimc? De jur mprejur stcu stcncile urieeti de
rcnit, cc nite pczitori neri, pe ccnd tclec insulei,
cdcncc i desiur sub olindc mcrii, e ccoperitc de snop-
uri de jlori, de ti(e sclbctice, de ierburi nclte i miros-
itocre n ccre cocsc n-c intrct niciodctc. i decsuprc
pcturii cjcncte de lume teetcl c se micc o lume
ntrecc de cnimcle. Mii de clbine cutremurc jlorile lip-
indu-se de urc lor, bondcrii mbrccc(i n cctijec, jluturii
clbctri umplu o reiune cnumitc de cer decsuprc ccreic
tezi tremurcnd luminc socrelui. Stcncile nclte jcc cc ori-
zontul meu sc jie nust. D bucctc de cer cm numci, dcr
ce bucctcl Un czur ntunecos, limpede, trcnspcrent, i
numci din ccnd n ccnd ccte un nourel clb cc i ccnd s-cr
ji tcrsct lcpte pe cer. n mijlocul tcii e un lcc n ccre cur
pctru iztocre ccre ropotesc, se sjcdesc, rcstocrnc
pietricele toctc ziuc i toctc nocptec. E o muzicc eternc
n tccerec tcrcticc c tcii i prin depcrtcre, prin icrbc
terde, pe costie de prund, le tezi miccndu-se i erpuind
cu crintul lor jluid, trcnspcrent i tiu, crunccndu-se n
brc(ele bulbocnelor n ccre se-ntcrtesc nebune, cpoi re-
pezindu-se mci depcrte, pcnc ce, suspincnd de sctis-
jccere, s-cdcncesc n lcc. n mijlocul ccestui lcc, ccre
cpcre neru de olindirec stujului, ierbcriei i rcchitelor
din jurul lui, este o nouc insulc, micc, cu o dumbrctc de
portoccle. n ccec dumb rctc este peterc ce cm
prejccut-o-n ccsc, i prisccc mec. Toctc ccecstc insulc-n
insulc este o jlorcrie scditc de mine cnume pentru clbine.
Lucrez toctc ziuc ccte cetc. tii cc-n tinere(ec mec cm
jost lc un sculptor. De cceec, dupc ce-cm netezit rcnitul
peterii mele, cm umplut suprcjc(c pere(ilor cu ornc-
mente i bcsreliejuri cum le umpli tu cu schi(e. Deosebi-
rec-i cc sculpturc e oclc, prin urmcre chipurile ce le
sculptez eu, csemenec. Pe un perete e Adcm i Etc... Am
cercct c prinde n cceste jorme inocen(c primititc... Nici
unul din ei nu tie ncc censemnecz c iubirec... ei se iubesc
jcrc s-o tie... jormele sunt tirine i necocpte... n e
xpresic je(ei cm pus duioie i nu pcsiune, este un idil
linitit i ccndid ntre doi ocmeni ce n-cu contiin(c
jrumuse(ii, nici c oliciunii lor. Ei u mblc-mbrc(ic(i sub
umbrc unui ir de crbori, dincintec lor o turmc de miei.
Cu totul cltjel e Venus i Adonis. Venus e numci cmor.
Ec-i pleccc ccpul ei mbctct de pcsiune pe umcrul ccelui
tcncr jemeiete-jrumos, timid i ncmorct n sine, i el se
uitc juri lc jormele perjecte cle zei(ei ce-l jericete, ccci i-
e ruine sc se uite de-c dreptul. El joccc rolul unei jete nc-
ite pe ccre cmcntul cr ji descoperit-o.
n enere mi plcce c reprezentc pe jemeic cresitc.
crbctul e jirete cresit, tc sc zicc ncturc se repetc n
jiece exemplcr n cstc pritin(c i excep(iile ei sunt tocmci
jemeile cresite. Este o nespusc entile(e n modul cum o
jemeie ce iubete i ccre e totodctc inocentc, timidc, tre-
buie sc se cpropie de un bcrbct scu ursuz, cine tie prin
ce, scu i mci pudic i mci copil decct ec. Cum tezi nu
torbesc de curtizcne, de jemei c ccror experien(c este
cclcuzc cmorului, ci tocmci de cresiunec inocen(ei
jemeieti. Decceec sculptez ccum tocmci pe peretele cel
mci clb pe Aurorc i Drion. tii cc tcncrc Aurorc rcpete
pe Drion, de ccre se-ncmorcse nsci crudc i terinc Di-
cnc i-l dusese n insulc Delos. n jc(c lui Drion exprim
ccel jond de ntuneric i mcndrie ccre-l tezi mci n jc(c
tuturor tinerilor, n Aurorc ccec teselie nestinibilc c
jetelor tinere, -c sculptc cresiunec n o csemenec jc(c
este reu... Un lucru-mi pcre ciudct. Dupc orele ccre n
cmor se numesc pcstoreti rcmcne n om o projundc des-
curcjcre i triste(e, bc sus(in chicr cc n ccele momente
omul e mci ccpcbil de sinucidere, bc mci nepcsctor jc(c
cu mocrtec decct oriiccnd. Gcsesc pe de cltc pcrte cc un
tcncr nesedus e mci reu de c seduce decct o jctc, i cc
bictc Venus trebuie sc-i ji ctut chinul ei cu Adonis. Este
un mister n ccecstc ctersiune ncinte, n triste(e dupc
plccere. Dcr eu nu-l pricep.
Umblu lc coclc. tii lc cine: lc clbinele mele. Am
pcrerec cum cc tocte ideile ce plutesc pe suprcjc(c tie(ii
ocmenilor sunt cre(ii ce cruncc o mcntc pe un corp ce se
micc. Ele sunt cltcetc decct miccrec corpului nsui,
dei ctcrnc de lc ec. Mci ntci stctul clbinelor. Ce ordine,
mciestrie, crmonie n lucrcre. De cr ctec ccr(i, jurncle,
unitersitc(i, ci tedec pe literc(i jcccnd combinc(ii enicle
csuprc ccestei ordine -ci cndi cc-i jcpturc intelien(ei,
pe ccnd tezi cc nu intelien(c, ci cetc mci cdcnc
crcnjeczc totul cu o sim(ire siurc, jcrc re. Apoi
coloniile. n toctc tcrc tedem ccte douc scu trei enerc(ii
colonizcndu-se din stctul mctern, i ceec ce ne bucurc
este lipsc de jrcze i rezoncmente cu ccre lc ocmeni se-
mbrccc ccecstc emircre c superjluen(ei locuitorilor.
Apoi retolu(iile. n tot cnul o retolu(iune contrc
cristocrc(iei, c curtizcnilor reinei - minus contrcctul
so(icl, orc(iunile pcrlcmentelor, crumente pentru drep-
tul ditin i dreptul ncturcl. Cinis et umbrc sumus.
Dcr, tei rcspunde, pcrinte, duci idei i cuetcri n
ncturc dupc cncloic mprejurcrilor omeneti, judeci
ccdcr orcnizc(iunile de stct cle cnimclelor numci
ntrucct le tezi csemcnctocre cu cele omeneti i ncijrezi
lumec nocstrc n lumec lor. Nu. Dcmenii nii duc o tic(c
instinctit c. De obiceiuri i institu(iuni crescute pe temeiul
ncturii se lipesc reliiuni subiectite, jcpte rele i mizer-
cbile, nsc jocrte cu scop i tocmci ccomodcte cu
strcmtocrec de minte c celor mci mul(i ocmeni. Astc
mere multc treme cstjel. Te ncti, te-nsori, jcci copii,
mori, tocmci cc cc lc cnimcle, numci cc-n loc de uli(c
sctului, unde pcrcdeczc donjucnii pctrupezi, existc lc oc-
meni sclc de bcl, jocul, muzicc, unde tezi csemenec junele
mcimu(e cu monoclu mirosind jemelele. i cstjel trec
multe bucc(i de treme, crezi ori nu crezi ceec cu ce (i se
crumenteczc excelen(c ccestei lumi, i mori cpoi, jcrc
cc cinetc sc mci ntrebe dupc ccec muscc ccre, cc
ntc(ct, c produs mcculcturc tiin(ijicc, ori, dupc
mprejurcri, c predicct, c citct republiccn .c.m.d. i
pocte cc din ccnd n ccnd (i-tin momente de luciditcte n
ccre priteti cc trezit din somn i tezi deodctc cu mircre
c-ci trcit ntr-o ordine de lucruri strict orcnizct c, jcrc
cc s-o tii scu s-o trei ccecstc. i ccecstc minte, ccre n
turburec i pustic mpinere i luptc c istoriei ocmenilor,
c istoriei unui ce elementcr, cre din ccnd n ccnd ccte o
julurc(iune de luciditcte, ccecstc lecu(c de nonsens sc
torbecscc i ec? Sc cibc to injluen(c, sc nsemneze cetc,
sc incijreze cetc n ncturc, ec ccre nu-i decct o
incijrc(iune c cceleici ncturi? Nici torbc mcccr.
Astjel tedem n mcrile mirc(iuni cle popocrelor, un-
de jiii minoreni ieecu din (crc pe ccnd stupul mctern stc
locului, o cncloie cu roiurile clbinelor. Nu expliccrile ce
se dcu jcptelor, ci jcptele nile sunt cdetcrul.
Doctrinele pozitite, jie reliiocse, jilozojice, de drept
ori de stct nu sunt decct tot ctctec pledocrii ineniocse
cle min(ii, cl ccestui cdtocctus dicboli ccre e silit de
toin(c cc sc crumenteze tocte celec. Acest mizercbil
ctocct e silit sc puie tocte ntr-o luminc strclucitc i, ji-
indc c existen(c este n sine mizercbilc, el e netoit sc
mpodobecscc cu jlori i c-o cpcren(c de projundc
n(elepciune mizeric existen(ei, pentru c nelc n coclc i
n bisericc pe tuccnii cei mici, ccre intrc cbic n scenc,
csuprc tclorii tie(ii recle. Pentru lucrctorii stctului
onocrec, pentru soldc(i loric, pentru principi
strclucirec, pentru ntc(c(i renumele, pentru proti cerul,
i cstjel o enerc(iune neclc pe ceclcltc prin ccest cd-
tocctus dicboli motenit, prin ccest sclct silit lc ire(ie i
sojisme, ccre cicec se tcierc cc popc, colo jcce mutre
seriocse cc projesor, colo pcrlcmenteczc cc ctocct, din-
colo tcie je(e mizercbile cc ceritor. Acest din urmc o jcce
pentr-un pchcr de tin ce-l cre in petto, cltul pentr -un
titlu, cltul pentru bcni, cltul pentru o corocnc, dcr lc to(i
n esen(c este cceeci, un moment de be(ie.
Ictc ce ntc( eu de lc dcscclii mei, de lc clbine - n
coclc lc ele tcd cc suntem umbre jcrc toin(c, cutomc(i
ccre jccem ceec ce trebuie sc jccem i cc, pentru cc
juccric sc nu ne dezusteze, ctem ccecstc mcnc de
creieri ccre cr trec sc ne dotedecscc cc ntr-cdetcr
jccem ce toim, cc putem jcce un lucru scu nu... Acecstc-i
o nelcre de sine n ccre mul(imec de probcbilitc(i e
conjundctc cu ceec ce suntem sili(i c jcce.
Vic(c internc c istoriei e instinctitc, tic(c exteriocrc,
reii, popii, ntc(c(ii, sunt lustru i jrczc i, cum de pe
hcinc de mctcsc pusc pe un ccdctru nu po(i cunocte n
ce stcre se cjlc, cstjel de pe cceste testminte mincinocse
nu po(i cunocte cum stc cu istoric nsci.
Eu, mul(cmitc ncturii, m-cm dezbrccct de hcinc
deertcciunii. tiu cc tu eti pcn-ccum jrcte lcic. Nu te
cclucri, copilul meu... nu te prejcce n rcsc i comcncc
din ceec ce eti, un bcict cuminte. Am jost s ihcstru, nu
cclucr. A trec cc cinetc sc-mi ieie locul n ccecstc
sihcstrie, ccci sunt bctrcn i pocte curcnd sc-mi bctc orc
mcntuirii. Vinc tu, dcr numci dupc ce toi muri... pe cct
trciesc scutete-mc i tu. Am trebuin(c de sinurctcte.
ctrcne(ec este o mocrte ncectc, ce ncet bcte inimc mec
ccum, ce iute bctec ncinte de o de cni... Lume, lumel i
ntr-o zi tc bcte din ce n ce mci ncet, cpoi tc ncetc, ccci
s-c sjcrit undelemnul ccndelei. tiu cc n-cm sc simt c-
cm sc mor. Vc ji o trecere molcomc i jirecscc, de ccre nu
mc tem. Voi cdormi... de nu m-c trezi numci icr... (i
scrut jruntec, jile ce jcle ,
Euthcncsius
IV
Pe cund eronIm Ieeu cu OnuIreI dInLr-o vecIe zIdIre, I
vzu runcesco I InLr n vorb cu ceI dInLuI, cu s-I sLeIe
modeI penLr-un LubIou uI su. AcesLu, vzund c n-uveu ce
gsI de mpoLrIvIL bLrunuIuI muesLro, se-nvoI I pIecur
LusLreI spre IocuIn(u IuI. n drum, prInLeIe OnuIreI, dund
cu dIn nLumpIure de munu pIcLoruIuI, cure con(Ineu vro
cuLevu pIese de uur, crezu c ce-I gsIL I bun gsIL I,
sLrungund cu muIL umIcI(Ie I InLen(Ie IuLoure munu
ucesLuIu, gundI c ure muIL cuuz de-u se deprLu, muI
uIes c LubIeIe de Iu crum I-InvILuu cu drugosLe - decI
preLesL ce preLesL I se duse.
n vremeu usLu Cezuru, curIous I neusLumpruL,
coLrobIu prIn oduIu pIcLoruIuI. Eu s-upropIe de LubIouI
ucoperIL c-o punz, o rIdIc I se uIL nLrucuL nuInLuse Iuc-
rureu "CdereI ngerIIor". Cu Iu(u de o senIn serIozILuLe
nLIndeu ArIungeIuI MIIuII spudu su de Ioc n uer. PIeLeIe
IuI bI onde IIuLuruu mprejuruI cupuIuI su uIb cu murmuru
I u Irun(II boILILe I ocIII IuI uIbuLrI sLrIuceuu pure c de
puLere I energIe. Bru(u-I se nLIndeu spre Iuos... urIpIIe
IungI I uIbe preuu u se ujunge nLr-o eIIps deusupru
umerIIor IuI I deusupru Irun(II se-ncovoIu un cerc de sLeIe
uIbusLre. onduIuI eru Iuos, n sus sLrbLuL pe IcI pe coIeu
de cuLe-o sLeu murInd, jos nLunecos I rece. Dur n drepLuI
spudeI ngeruIuI eru IsuL o dung cenuIe de Ioc goI pen-
Lru IIguru demonuIuI urmrIL.
Eu uuzI puI n LInd. Un puruvun uscundeu puLuI
urLIsLuIuI... eu s -uscunse dup eI... ezu pe puL... I se uIL.
nLr runcesco cu LunruI cIugr. nImu-I bLeu n
pere(II pIepLuIuI de credeu c voIeLe s I se spurg. ArLIsLuI
I urL IuI eronIm LubIouI I IocuI ce ure s-I ocupe cIIpuI
su pe uceu punz; upoI InLrur umundoI nLr-un cubIneL.
Cezuru nu se mIcu dIn Ioc... Lceu cu peLeIe.
runcesco revenI, I cuL puIeLu, pensuIeIe, Is pesLe
IereusL o perdeu de muLus uIbusLr, ncuL cumeru se
umpIu de un uer vIorIu... uez Iu un Ioc poLrIvIL un pIedes-
LuI negru de Iemn, uu cubIneLuIuI se descIIse... I... Cezuru
eru s rcneusc... dur I usLup guru c-o munu( I cu uILu
ocIII. S vorbIm nceL... ceI pu(In IecLorII meI ncIIpuIusc
-I c Ie vorbesc Iu urecIe... Iu s vedem, rmus-u munu
CezureI LoL Iu ocII? SunII I crescuse nLr-uLuLu de bLIIe
InImII ncuL srIse un bumb de Iu pIepLruuI cum ngusL de
cuLIIeu neugr... de ce-I I ncIeIuse? Dur cIne LIu c InImu
eI o s uIb usemeneu LurburrI? Eu-I dezbumb
pIepLuruI, sunII eI uIbI cu zpudu se eIIberur dIn
ncIIsoureu Ior de cuLIIeu I eu rsuII udunc, deI nceL.
ApoI I puse IuLe munu Iu ocII Iur, pun ce I se rcorI suIIe-
LuI... ApoI rIdIc un dege(eI,... ceI mIc, deusupru ocIIIor I
se uIL prInLre degeLe... Vzu un cup Irumos pe nILe umerI
IurgI I uIbI, pe un busL ce preu IucruL n murmur... Acum
eru s-I pIesneusc coIunuI... eu-I descIeIe dIn sponcI I,
rsuIIund dIn ce n ce muI IInILIL, ncepu s prIveusc
nLreguI uceI modeI Irumos, dIn u cruI mucII I Iorme
respIru mundrIu I nobIe(u... MuInIIe eI I czur-n jos, ccI
eru obosIL de emo(Iune, dur nu sLuI de-u prIvI. Tremuru
cu LouLe usLeu cu vurgu I I-uI II uuzIL cIn(nIreu dIn(IIor
duc n-ur II (InuL guru sLruns ncIeLuL.
PeneIuI pIcLoruIuI zburu pe spu(IuI goI ce I-I Isuse pe
punz I sub mun-I se nscur IormeIe IuI eronIm, dIn
sus n jos, Iorm cu Iorm pun Iu umerI, pe cure pIcLoruI
scII( dou IungI I sLrIucILe urIpI negre... $edIn(u eru
Iung. n vremeu uceeu eronIm sLLeu pe pIedesLuI drepL,
nemIcuL, mundru cu un unLIc ApoIIo n semInLunerIcuI
vunL uI odII, pe cure pIcLoruI I Icuse unume penLru u
nImerI LonuI IundumenLuI uI IIgurII.
- eronIm! nLrerupse runcesco Lcereu ce domInu n
suI. Cezuru se sperIe Iu ucesLe suneLe. I venI Ideeu cIuduL
c pIcLoruI ure de gund s deIe puruvunuI nLr-o purLe...
uLuncI eu eru descoperIL... cu LouIeLu eI dezordonuL, cu
pruI vuIvoI, cu ocIII uprInI n cup I cu Iu(u roIe cu
sungeIe... Dur nu eru usLu.
PIcLoruI zIse: "Am ujuns Iu cup. TrebuIe s Le II ndoIL
vreoduL n vIu(u Lu de cevu. ReumInLeLe-(I uceu sILuu(Ie,
cu s vd ce expresIe vu Iuu Iu(u Lu".
eronIm I recIem n mInLe scrIsoureu bLrunuIuI Eu-
LIunusIus I o zumbIre rece, scepLIc, I descIeL pu(In
buzeIe. O, de ur II nmrmurIL usLIeI! Eru o durere mundr
n Iu(u IuI, I bIeLeI Cezure I IeI o IucrIm n ocII.
- Du, du! usLu-I expresIu! zIse runcesco InspIruL.
OcIII IuI se enLuzIusmur I peneIuI su scII( n Iug
uceIe LrsLurI de-o durerous umrcIune n Iu(u
nLunecuLuIuI su genIu InIernuI.
- Ce nenorocIL LrebuIe s II IosL cund reumInLIreu I
scIImb Iu(u -g undI Cezuru I o duIoIe duIce I IInILIL I
umpIu suIIeLuI... Eu nu muI eru uceeuI. DIn LremurLoure
devenI IIn - ucumu-I Iubeu. n uceu Irumous sLuLu de
murmur uIb, n uceI AdonIs ncremenIL eu presupuneu
un suIIeL... I veneu s pIung ucum... buzeIe eI se
descIeLur c-o duIce expresIe de durere I de umor, eu-I
ncIIn cupuI n perInI I-I ncIIse ocIII. SIm(eu c pIunge
Ir s vreIe.
- MI-ur LrebuI nc cuLevu edIn(e, zIse runcesco.
Cezuru-I descIIse ocIII, dur... runcesco Lrsese perdeuuu
I eu-I vzu dIn nou pe AdonIs uI eI n IumInu ceu pIIn u
soureIuI. I usLup Iur ocIII I uuzI cum pIcLoruI I eronIm
se deprLuser n cubIneLuI uILuruL. Eu srI repede, LIpLII,
nceL, se repezI pe u-uIur n buduuruI eI, s-urunc pe puL,
-uscunse Iu(u n perInI I bo(eu LoL ce ncpeu n muInI.
Cund runcesco InLr n oduIu eI, eu s-urunc n guLuI IuI, I
sLrunse spusmodIc, I dezmIerd, I sruL...
- Ce-I, copIIu meu? - NImIc. - (I pIuce? Eu opLI cevu
nen(eIes, cu ocIII pIInI de IucrImI I dorIn(.
V
Cezcrc cctre Ieronim
Icrtc dcc-o jemeie (i spune cc te iubete. D jemeie
jrumocsc i tcncrc, ccci tiu cc sunt jrumocsc. Dcr tiu
eu... tu eti ctct de mcndru, tii c priti ctct de rece...Ahl
cum c topi hec(c ochilor tci cu urc mec -iubite l De ce
sc mci mbrcc cmorul cu tclul ruinii... ccnd te iubesc,
ccnd c primi sc jiu sertitocrec tc, numci sc mc sujeri
ntr-un col( cl ccsei n ccre tei locui tu, sc sujeri cc sc
scrut perinc pe ccre tc dormi ccpul tcu. Vezi tu ce copil
supus, umilit, este cmorul? Tu crezi cc sunt o neruinctc,
o rec, o jemeie de dejcimct: dcr cuetc un lucru, cc c ji
un miel, cc n-c torbi un cutcnt, cc c tccec pritindu-te,
dccc m-ci iubi i tu pe mine. tiu eu cum e inimc tc? Pot
eu ti? Vin de-mi spune cum este... Ce se petrece n ccec
ccmcru(c unde-c trec sc locuiesc eu... numci eu. i tii
tu cum mc checmc?
Cezcrc
.....................................
Ieronim cctrc Cezcrc
Cc eti jrumocsc, cred, cc mc iubeti, (i mul(cmesc,
cc-mi ojeri tot ceec ce tu crezi cc m-cr jcce jericit, mc
jcce sc jiu n stcre de-c-mi jertji tic(c pentru tine. (i
scrut mcnc pentru toin(c ce ci de-c mc jcce jericit, dei
te neli ccnd crezi cc cmorul tcu de jemeie m-cr putec
jcce. Amorul este o nenorocire i jericirec ce mi-o ojeri,
tenin. Cc n-o tii ccecstc este mprejurcrec ccre te jcce
cdorcbilc. Dcc-ci ctec pentr-un moment ochii mei, ce
cltjel (i s-cr crctc ccecstc lume n ccre tu ccu(i i speri c
csi ce nu-i n ec - jericirec. Tu zici sc te iubesc. Dccc te-
c putec iubi cc pe-o stec din cer... dcl Dcr dccc suspin,
dccc doresc... n-cud eu din tocte pcr(ile cceleci suspine
ordincre, cceleci doruri... ordincre, ccci ccre-i scopul
lor? Plccerec dobitocecscc, reproducerec n muinoiul
pcmcntului de tiermi noi cu cceleci murdcre dorin(e n
piept, pe ccre le mbrccc cu luminc lunii i cu strclucirec
lccurilor, cceleci scrutcri re(ocse, pe ccre le csecmcnc
cu zuzurul zejirilor i cu ciurirec jrunzelor de jc. Este
cc, scu nu?
Pritete-(i-i, ccei tineri cu zcmbiri bcncle, cu sim(iri
muierctice, cu ocpte echitoce, tezi ccele jemei ccre le
rcspund prin ochiri toluptocse i miccndu-i buzele -
tezil mprejurul ccestui instinct se-ntcrtete tic(c
omenirii... Mcnccre i reproducere, reproducere i
mcnccrel... i eu sc ccd n rolul lor?... Sc ceresc o
scrutcre? Sc jiu sclctul pcpucului tcu, sc tremur ccnd (i
tei descoperi scnul... scnul ccre mcini tc ji un ccdctru, i
ccre dupc jiin(c sc este i cstczi? Sc mc jrizez cc sc-(i
plcc, sc-(i spun minciuni cc sc petrec mintec tc uocrc,
sc mc jcc o pcpuc pentru... cine o i mci spune pentru
ce? Nul nu mc toi jcce comedicntul ccelui rcu ccre
stcpcnete lumec, mi-e milc de tine, de mine, mi-e milc
de lumec-ntrecc. Mci bine mi-c stocrce tot jocul din
inimc, cc sc se risipecscc n sccntei, decct sc cnimez cu el
o sim(ire pe ccre o cred nu numci culpcbilc, ci ordincrc...
Lcsc-i sc se mcncie n sim(irile lor, lcsc-i sc se iubecscc,
lcsc-i sc mocrc cum cu trcit: eu toi trece nepcsctor prin
ccecstc tic(c, cc un exilct, cc un pcric, cc un nebunl...
numci nu cc ei. Scmburele tie(ii este eoismul i hcinc lui
minciunc. Nu sunt nici eoist, nici mincinos. Adesec, ccnd
mc sui pe o pictrc ncltc, mi pcre cc n cre(ii mcntclei cr-
unccte peste umcr cm ncremenit i cm detenit o stctuc
de bronz, pe lcnc ccre trece o lume ce tie cc ccest bronz
nu cre nici o sim(ire comunc cu ec... Lcsc-mc n mcndric
i rcceclc mec. Dccc lumec cr trebui sc picrc i eu c
putec s-o sccp printr-o minciunc, eu n-c spune-o, ci c
lcsc lumec sc picrc. De ce trei tu sc mc cobor de pe
piedestcl i sc mc cmestec cu mul(imec? Eu mc uit n sus,
csemenec stctuii lui Apollo... jii stecuc cec din cer - rece
i luminocscl - -ctunci ochii mei s-or uitc etern lc tinel
I.
.....................................
eronIm prsIse mnsLIreu dup sIuLuI IuI EuLIunusI-
us I LrIu IzoIuL nLr-o cIIIIu( dIn oru, pe cure I-o
mpodobIse cu IIorI I cu scII(e zugrvILe de eI. n uceusL
sIIsLrIe prImeu udeseu vIzILeIe IuI runcesco. nLr-o zI eI I
urL ucesLuIu scrIsoureu CezureI.
- EI, uI de gund s zIcI bu?
- uL ce zIc, rspunse urLund pe u su.
- ce vreI, dur usLzI vIno-n uLeIIeruI meu, ccI
LubIouI mI-e guLu.
PIecur I venIr - Iu Cezuru ucus.
- DomnIouru Cezuru, recomund runcesco cund
InLrur.
- Cezuru? murmur eronIm uImIL I se uIL Iung, serI-
os, n Iu(u ruInous I roIe u bIeLeI IeLe. eronIm se uez
n coI(uI unuI dIvun I preu ru dIspus... runcesco IeI;
Iur Cezuru... s-urunc Iu pIcIoureIe LunruIuI cu muInIIe
unILe, Lremurund I uproupe pIungund.
- O! zIse eu nceL, cu I cund s-ur II LemuL de ceeu ce
zIceu, I upu cundu-I o mun o duse Iu buzeIe eI - po(I
suIerI umoruI meu? s-I suIerI numuI... ccI nu preLInd s
m IubeLI; dur s Le IuI IubIL... cu un copII... Am uuzIL c
eLI uruLor de IemeI, sInguruLIc I um desperuL IubIndu-Le...
EI I cuprInse LuIIu, o rIdIc nceLIneI de Iu pmunL, o
uez Iung eI; upoI I puse munu dup cup I se uIL drepL
I Iung n ocIII eI... I eru cIuduL... nu-I veneu s creud ceeu
ce vedeu cu ocIII.
- DrepL vorbeLI? nLreb eI.
Eu-I pIec IrunLeu-n jos. Vzuse zumbeLuI IuI I vzuse
desLuI penLru u nu speru nImIc. AI! gundI n sIne, ce
pIcere pouLe gsI un om cu eI nLr-o ppu uour, n
uceusL musc de ceur u meu? Se n(eIege... AIL brbuL s-ur
sIm(I mguIIL, eI... nIcI mguIIL nu-I... $LIe c I se cuvIne
umor I m-nLreub numuI, precum un duscI pe eIevu IuI,
umIcubII ns desLuI de rece; "AdevruL vorbeLI?"
O uIL IemeIe, muI mundr de Irumuse(eu eI, ur II IeIL
vunL de munIe I jIgnIL de mourLe dIn cus. Nu se oIer
o IemeIe spre u II reIuzuL. Eu? Eru LrIsL. Ar II pIuns... ur II
pIuns de-ur II murIL, dur nu puLeu II supruL pe eI.
$I eI, cu cuL o prIveu muI muIL, cu uLuLu o gseu muI
Irumous. Aveu mII de eu, deI nu voIu s-I InspIre
sperun(e deurLe, precum ur II IcuL orIce brbuL n Iocu-I.
- Nu c nu eLI Irumous, Cezuru. S vorbIm nceL... Le
voI numI Lu, ccI mI eLI scump, deI nu Le Iubesc n IeIuI
n cure u dorI eu nsumI. AscuIL. Eu n-um IubIL nIcIoduL
I pouLe c nIcI nu sunL n sLure. Dur un Iucru crede. Nu
Iubesc pe nImenI, dur duc u IubI, sIgur c Lu uI LrebuI s
III umunLu meu. SImL o udorure n InImu meu penLru LIne
cure pouLe ur devenI umor... duc... eI bIne, duc nu m-uI
IubI Lu pe mIne. Eu sIngur nu LIu cum s-(I descrIu
sIm(Ireu cIuduL cure-mI rceLe InImu, udIc nu mI-o
rceLe uLuLu cuL mI-o Iuce somnoIenL . Nu um dorIn(e I
Lu m-uI nv(uL de-u Ie uveu... (I pure cIuduL usLu... dur I
mIe. Pure c Le-u sruLu... duc nu m-u Leme c mI-uI du
sruLureu nupoI; purc Le-u IubI... uLuncI cund uI II
supruL pe mIne.
- Nu poL II... nu m poL preIuce... n nImIc, zIse eu. E
LrIsL, uduose IInILIL I cu gIusuI pu(In muI udunc, ccI de Iu
umoruI Lu uLurn IerIcIreu vIe(II meIe nLregI... Acumu
CusLeImure ure jocuI IIber... nu um cuuze de-u m opune
csLorIeI cu eI, ccI Lu nu vreI s LII nImIcu de mIne. Nu
muI voI s Iug de Iu LuLI-meu, ccI LrebuIe s cuuL u-mI
uILu nenorocIreu, de se pouLe, prIn o uIL nenorocIre... SunL
IemeIe... um crezuL c sunL Irumous... n-o muI poL crede...
um crezuL c um drepLuI de-u dIspre(uI umoruI unuI om ce
m IubeLe... mI s-u rspILIL cumpIIL ucesL dIspre( cu
uceeuI msur.
- Cezuru, zIse eI nceL I nduIouL... m IuI Lu s cugeL
usupru ucesLuI Iucru? Am o InIm I o mInLe cIuduL. NImIc
nu pLrunde n eIe nemIjIocIL. O Idee rmune Iu mIne zIIe
nLregI pe supruIu(u mIn(II; nIcI m uLInge, nIcI m
InLereseuz. AbIu dup muILe zIIe eu pLrunde -n IunduI
cupuIuI -uLuncI devIne, prIn uILeIe ce Ie-u II gsInd ucoIo,
udunc I nrdcInuL. Cezuru,... sIm(IrIIe meIe sunL LoL
usLIeI. PoL vedeu un om czund morL pe uII( I momenLuI
nLuI nu-mI Iuce nIcI o ImpresIe... ubIu dup ore reupure
ImugIneu IuI I ncep u pIunge... pIung muIL I urmu rmune
neLeurs n InImu meu. Tu spuI s um mII de LIne? Eu (I
zIc: uI mII de mIne... ccI duc vroduL IubIreu ur pLrunde
n InIm-mI, u murI de umor. Tu nu m-n(eIegI, numuI
sImL c umoruI I mourLeu meu vor II IourLe uproupe unu de
uILu. Ceeu ce um nemIjIocIL esLe sImpuLIu... uceusLu o uI
nLreug. ubeLe-m de voIeLI, duc - Ius s-(I spun
ucesL duIce cuvunL - duc uI ndurureu s-o voIeLI. Tu
gundeLI c eu nu Le-u puLeu IubI? Te neII... us-mI
numuI LImp... cu Icounu Lu s pLrund udunc n InIm, s
m IumIIIurIzez cu uceusL Idee, eu, cure n-um IosL IubIL,
nIcI um IubIL pe nImeneu... I gundesc cum c LoL u puLeu
nebunI IubIndu-Le.
EI o sruL pe IrunLe I IeI... Eu suruse. u un joc de
cr(I I Ie menI, cu s vud duc-u venI muInI, I zIse IIn,
nIrund cr(IIe:
- Duc-u venI muInI, I-oI IubI; duc n-u venI, uLuncI...
uLuncI usemeneu I-oI IubI.
.....................................
Ieronim cctrc Euthcncsius
Dezmierd un chip de copilc n jelul meu... cdicc umplu
un clbum cu dijeritele expresii cle unui sinur ccp. E
ciudct cc ochii mei ctct de clcri, pot sc zic de-o cerecscc
clcritcte, nu pot cuprinde nimic deodctc. Mczclesc
pere(ii. Am intrct lc o copilc ncmorctc de mine, pe ccre
nsc n-o iubesc... Am tczut-o roie, sjiocsc, turburctc...
Am zurctit n ccrtec mec ccecstc expresie. A-
nenunchect lcnc mine... m-c ruct sc-i sujcr iubirec...
nu-(i pot descrie expresic de netinotc(ie, ccndocre i
cmor din jc(c ei... dcr cm schi(ct-o... E de scrutct schi(c
mec. Pocte cc e unc din cele mci nimerite din ccte-cm
zurctit. Am pus-o lcnc mine. Deconcertcre i o dulce
resinc(ie. Un projil neresc. I-cm spus cutinte bune. D
rczc de spercn(c n ccec cmcbilc mchnire c je(ei. D
cdorcbilc schi(c. Dcr simt cc din ce n ce schi(ele se
jcmilicrizeczc cu inimc. N-o iubesc. Nu. Adio, pcrinte.
.....................................
D iubeti, jctul meu, jcrc s-o tii. Cinis et umbrc
sumus.
Euthcncsius
VI
SunL oumenI pe cure spIrILeIe de observu(Ie I IemeIIe I
descous dInLr-o sIngur upucLur - oumenI cu pu(In
spIrIL, dur de-un curu cLer Lure, expres, consecvenL. AsLIeI
eru CusLeImure. Duc o IemeIe I-ur II uuzIL Lrgund
cIopo(eIuI, ur II LIuL nduL cu ce Iu( s-I prImeusc; duc
un ucLor bun I-ur II uuzIL puII severI, upsu(I I de-o uspr
reguIurILuLe rsunund prIn guIerIIIe I corIdoureIe puIuLuIuI
BIuncII, ur II LIuL prIn o uc(Iune reconsLrucLIv, Ir s-I
vud, s-I ImugIneze uproupe curucLeruI omuIuI n cesLI-
une: o nuLur comun, consecvenL I puLernIc.
PuIndu-I oduL-n mInLe de-u Iuu pe Cezuru vrund-
nevrund, IuI I-eruu LouLe mIjIouceIe bInevenILe, deI nu dIs-
puneu de muILe, ccI nu uveu desLuI spIrIL penLru uceusLu.
Dur, nLrucuL I serveu InLeIIgen(u, eI cercu u descoperI duc
nu cumvu IreuLu copII ur uveu vreun umor.
DeI eronIm nu LIu ce IeI e sIm(Ireu IuI penLru Cezuru,
I pIceu s uscuILe de eu cu un copII de sor-su muI mure
I, drepL vorbInd, eu ubuzu nLr-un mod neIerLuL de uceusL
puLere ce-o uveu usupru IuI. EI sIm(eu n prezen(u eI un IeI
de duIoIe n InIm, un IeI de IIor Ir de n(eIes uI cruI
suvenIre I urmreu zIIe nLregI. Nu se pouLe zIce c eru
umor, ccI, deI-I pIceu prezen(u eI, LoLuI I pIceu I muI
muIL cu, depurLe de eu, s cugeLe Iu dunsu. n usemeneu re-
suvenIrI, n cure eI se jucu cu ImugIneu-I, prezen(u eI uIeveu
I eru cIIur suprLoure. SIm(eu purec un gIImpe n InIm
cund eu eru Iu(, nu muI uveu uceu IIberLuLe de vIs cure eru
esen(u vIe(II suIe I sInguru IerIcIre u unuI curucLer
muI(umIL, Ir umor I Ir ur. Duc mI-ur du puce, gundI
eI n sIne, LoLuI ur II cum ur II. ALuncI u (Ineu-o de munu
eI mIc I ne-um uILu n Iun - n vIrgInu Iun - uLuncI o
prIvesc cu pe o sLuLu de murmur suu cu pe-un LubIou
zugrvIL pe un Iond IumInos nLr-o curLe cu Icoune... Purec
pruI eI e o spum de uur, uLuL de mouIe-I... $I Iu(u eI se
poIeIeLe nLr-un mod cIuduL. Dur nu-mI d cuL Iumeu
puce... mereu m guLuIe... m sruL - I zIce c-o Iubesc.
Bu pe drucuI. AILIeI... e cIIur Irumous - s spun drepLuI.
BrbIu se roLunjeLe cu un mr guIben... gurI(u cuLeoduL
purc-I o cIreu... I ocIII, uI ocIII! NumuI de nu I-ur
upropIu de-uI meI... mI uLInge geneIe I m-nIIour pun-n
LIpI. ALuncI nu muI vd ce Irumous e... o negur mI
nLunec ocIII... uLuncI u omor-o... AsLu nu-I LruI, usLu-I
cIIn! Dur bIuLu copII... s IIu drepL... ce LIe eu c m
cIInuIe.
$I uzI umbIu prIn grdInu puIuLuIuI BIuncII. Asemeneu
unor urIpI de vuILur sIbuLIc cuprIndeu cu un prIvuz pruI
negru I uscuL, uceu Irumous I osLenIL Iu( de murmur
de Puros. PIeoupeIe pe jumLuLe IsuLe-n jos Lrduu
mrImeu ocIIIor IuI de-un nLunecos I demonIc uIbusLru I
cu LouLe ucesLeu dezgusLu(I, buzeIe-nLredescIIse urLuu o
energIc durere I numuI guLuI se-ndoIu cu mundrIe, cu I
cund nu I-ur II pIerduL-o sub greuLuLeu vIe(II.
- NoupLeu eru IucIe, ueruI preu nIns de ruzeIe IunII,
cure se IurIuu prIn nLunecousu verdeu( u copucIIor. EI
ezu pe o bunc, cu muInIIe unILe I IsuLe pesLe genuncII,
cu IrunLeu pIecuL I pruI rIsIpIL pesLe eu, gundeu IucrurI
de cure nu-I du seumu I numuI Iunu Iunecund pInLre
nourI umpIeu noupLeu de vIs. S-uuzI un IoneL uor cure-I
LrezI... Eru eu. Cum se scIImbuse ucum? u(u eI nu muI eru
Lrus, cI se roLunjeu vdIL, sunII eI eruu muI pIInI, numuI
rou(u dIn obruz dIspruse, Icund Ioc uneI puIorI cure-I du
un uer de nespus bIunde(e. OcIII nu muI uveuu uceu
sIbuLIc I nopLous sLrIucIre n uduncImeu croru IuI-
geru nLunecosuI umor I nLunecousu dorIn(... cI,
IImpezI(I, nespus de uduncI, Le-uI II uILuL zIIe nLregI n eI.
InILe I o meIuncoIIc puce eru n uduncImeu Ior... $I n
uceu Iu( uLuL de puIId, pIIn dur LrIsL, surudeu suIerILor
ourecum guru de purpur... o roz u erIIonuIuI u creI
Irumuse(e nu se Lrece. Eu s-uprop Iu nceL prIn uIeIIe
sLrbLuLe de senInuI nop(II pe crrIIe uIbe zugrvILe cu
umbreIe mrejeIor de Irunze. Eu-I vzu, dur nu-I Iu(I pusuI.
I gIIcIse eu curucLeruI? PouLe. EI sLLeu IocuIuI I se uILu
Iung Iu eu cum s-upropIu nceL, usemeneu uneI IunuLIce, cu-
n somn.
EI..., rezemundu-I coLuI de spuLu bncII, I Is brbIu
pe mun, mIcundu-I nceL degeLeIe I se uILu uImIL, cu
ocIII sLrIucILorI, Iu sLrIucILoruI eI cIIp ce s-upropIu. Eu
ezu uILurI cu eI, dur drepL n Iun. Nu-I uLInse munu -
nImIc. unu o poIeIu Irumos I eu eru ndesLuI de vIcIeun
spre u se Isu muIuL-n nLreg de uceusL duIce I
voIupLous IumIn. EI o prIveu mereu. ApoI I nLInse eI
muI nLuI munu I upuc nceL munu(u eI IIn I rece. AI!
gundI, I un ce nemuIsIm(IL I Lrecu prIn InIm... uI! cum
mI pIuce ucum. Acum se IIpI cu-nceLuI de cIIpuI mIdIos I
uor I, upIecundu-I guru Iu urecIeu eI, I opLI IIn, deI cu
gIusuI pIIn de nIocure:
- PrIveLe Iu Iun, Iunu mIeze-nop(II - Irumous cu un
copII de puLrusprezece zIIe I - rece... Nu sIm(I Lu c-u
nceLuL LouL durereu vIe(II, orIce dorIn(, orIce uspIrure n
prIvIreu ucesLuI mundru LubIou dIn cure IucI I Lu purLe...
Acum eLI n cupuI meu, nger, Irumous cum nu Le-um
vzuL nIcIoduL... duIce... Nu LII Lu c eu Le Iubesc...?
Eu se-nIIor, dur Lcu. - $I upoI prIveLe usupru
oruuIuI nLreg, pe ucesL umesLec sLrIucIL de puIuLe I dru-
murI, vezI cum, ujunse de Iun, sLrIucesc usupru museIor
nLunecouse vurIurIIe LurnurIIor I punzeIe de Iu corbII pe
ruu. $I cu LouLe ucesLeu cenLruI ucesLuI LubIou eLI Lu! Lu!
Lu!... Nu s-uude nImIc... decuL depurLe-n vro grdIn
prIvIgIeLoureu I s-uude vuInd nceL o rouL de up. $I Lu
prIveLI LcuL I nevInovuL usupru ucesLeI IumI...
TrunduIIrII nIIoresc pe Iu(u Lu... Tu, regIn u suIIeLeIor, nu
eLI curuL cu IzvoruI? mIdIous cu cIIpurosuI? duIce cu
IIIomeIu? Lunr cu Iunu pIIn, copIIrous cu un cunur,
IubIL cu o DumnezeIre? PrIve Le, zIse eI I muI nceL,
sLrudu uceeu sLrumL I nLunecous: numuI nLr-un sIngur
coI( I LuIe umbru o dung de IumIn, dur n uceI Ioc pure c-
u nIns... VIno cu mIne... vIno cu mIne ucus... VoI du-nLr-o
purLe perdeuuu dIn IereusLu odII meIe I vom prIvI LouL
noupLeu Iu cer... AI! Le Iubesc!... (Ip eI upsuL... Le
Iubesc!... o vd preu bIne c Le Iubesc!
EI o sLrunse cu uLuLu puLere ncuL se-ncIeLuse umundoI
nLr-o mbr(Iure Iung I nervous. ApoI eI reczu obosIL
de-o sIm(Ire nemuIcunoscuL pe spuLu bncII, I ncIIse
ocIII I-I Is cupuI pe uceu spuL. unu-I bLeu drepL n
Iu(, Cezuru venI drepL nuInLe-I, se-ncIIn usupr-I, se
(Inu cu umundou muInIIe pe spuLu bncII I-I sruL, cu
ocIII pe jumLuLe ncIII, de nenumruLe orI. EI nu sIm(eu
nImIc... usemeneu unuI copII ume(IL de somn pe cure
mumu I dezmIurd.
S-uuzI o IonIre n IrunzeIe unuI LuIur. "D -zeuI meu! -
gundI eu sperIuL - duc m-ur II vzuL cInevu? - PouLe
CusLeImure. SrmunuI copII! Cum se vu nLource eI ucus?
AcesL om pouLe s-I pundeusc".
Eu-I Is un momenL s se Lrezeusc dIn uceusL be(Ie...
upoI I nLreb IIn, cu I cund n-ur II vruL s-I nLrerump
decuL nceL gundIrIIe IuI, somnuI IuI ceI uIeveu:
- $LII s munuIeLI subIu?
- Du! zIse eI.
- S-(I uduc o subIe - nu-I uu? - Du... - $I mI-I du o
sruLure penLru eu? - Du. Eu se urc repede n puIuL I
pesLe dou mInuLe venI c-o spud pe cure I-o ncInse, Io-
IosIndu-se de ocuzIe de u-I sLrunge de mIjIoc.
- DuIceIe meu sIoI de gIeu( - Lu, murmur! Lu,
pIuLr, Lu! - D-mI puce, Cezuru. mI vIne s mor. - Nu,
nu! ngeruI meu... mergI ucus... S nu (I se nLumpIe nIm-
Icu pe drum... gundeLe Iu Cezuru Lu... mrgrILuruIe. Nu se
puLu oprI de u-I Iuu cupuI nLre muInI I de-u-I muI sruLu o
duL... Lure I cu zgomoL.
- Acum mergI, mergI! Te rog.
- De ce m rogI?
- PenLru c Le-u ucIde de-uI muI rmuneu.
- Cum?
- $LIu eu cum, zIse eu, vIcIeun cu un copII. Eu-I duse
pun-Iu un I(I I-I mpInse uIur dIn grdIn. ApoI se
nLourse I, mbr(ound un LruncII, zIse nceL I c-un IeI de
cIud: "eronIm! Le muc!" Eu bLu cu pumnII n LruncIIuI
de copuc; upoI se duse-n oduIu eI I, rupundu-I cu IurIe
pIepLuruI de cuLIIeu, ncuIcIndu -I pruI uLuL de bIond, eu
se uILu n ogIInd cu ocIII necu(I de IucrImI I cu buzeIe
LremurLoure. ApoI se urunc n puL I opLeu nceL, IourLe
nceL I necuL de suspInurI, cuvInLe duIcI, nepomenIL de
duIcI I dezmIerdLoure, pInLre cure sLrbLeu numuI un
nume pronun(uL muI Lure... eronIm.
Nu-I merse ns LoL usLIeI IuI eronIm. EI s-upropIe de
sLrudu sLrumL, ueruI IIn uI nop(II I LrezIse I, de o nuLur
muIL muI pu(In senzuuI decuL porumbI(u IuI, eI rmsese
numuI cu convIngereu LeoreLIc cum c o IubeLe. EI Lrecu
prIn sLrudu nLunecous cu pusuI IuI uor, Iu cure se
cunoLeu cu s zIc eIusLIcu greuLuLe precum se sImLe Iu pu-
suI unuI cuI de rus, cund uuzI n urm-I un pus sever, reg-
uIuL cu uI unuI soIduL, I recunoscu c-I uI IuI CusLeImure.
EI se oprI I se-nLourse spre purLeu dInspre cure veneu sun-
eLuI... CusLeImure sosI... Tcere. eronIm pIesnI cu vurIuI
subIeI nLr-un zId de grunIL I, Iu scprure, se recunoscur
umbII rIvuII. n uceIuI momenL, Ir s se II scIImbuL vro
vorb mcur, sbIIIe ncepur u se crucIu, upoI s-uuzI un
geumL... o cdere greu pe puvugIuI dur uI sLrudeI; unu dIn
ceIe dou umbre dIspru nLr-o cus upropIuL... ceuIuIL
rmuse muL.
VII
eronIm se-nLInsese pe puLu-I I dedese-nLr-o purLe per-
deuuu de Iu IereusL spre u se uILu cum Iunu upuneu n ruu,
Icund purec dIn supruIu(u IuI un drum mouIe I IumInos,
cund uuzI bLund nceL n u. EI se scuI I descIIse. Eru
pIcLoruI.
- TInere, zIse eI, LrebuIe s IugI cuL muI n grub dIn
oru.
- De ce?
- AI omoruL pe CusLeImure.
- $LIu.
- $LII. Dur ceeu ce nu LII pouLe e c eI e nepoLuI I
moLenILoruI IuI podesLu dIn ucesL oru, c dueIeIe sunL
oprILe I c po(I ujunge Iu spunzurLoure.
- EI I?
- EI I? De unde-uI nv(uL ucesL IImbugIu, eronIm,
uduose bLrunuI moIcom, copIIuI meu! MI-ur preu ru de
cupuI Lu uLuL de Irumos. AIur de-uceeu muI uI o
consIderu(Ie... uL-o.
EI I deLe o IurLIe muzgIIL n IInII sLrumbe. AcesLu o
descIIse.
Cezuru cLr eronIm
Iui te ro. Nu l-ci ucis pe Ccstelmcre. ncbuit de
scne, cu zis ocmenilor sc-l cducc lc noi. A potestit tot,
cui i dctorete rcnc sc. Iui... te rol Pot sc te
urmcrecscc ncc-n cstc nocpte. Ce-i i mci trist: contele
toiete sc se loodecscc cu mine n stcrec n ccre se cjlc
i nu cm nici o putere de-c rezistcl... Dcr te iubesc. Crede
cc nu toi suprctie(ui nenorocirec mec. Rcmcind cici, nu
m-ci sccpc, ci m-ci jcce numci sc mor de nrijire...
pcserec mecl Iui, i pocte cc... chl unde-i o spercn (c de
ccre sc mc (in?... nu tezi cc nu tiu ce sc-(i zic... )i-c
zice: tino lc mine, i nu pot. Spune-mi: sc te pierd, pentru
c te mci tedec o dctc? Nul Iui, Ieronim, pocte cc tro
ntcmplcre nepretczutc sc mc pcstreze pentru tine...
pocte contele sc mocrc... i doresc mocrtec... te iubescl
Nu, nul nu crede cc te iubesc ntr-ctct ncct sc-(i zic sc
rcmci...
Adio... drcu(ul meul
Cezcrc
eronIm -urunc munLIu pe umerI I eI merser pe
(rmuI ruuIuI, unde runcesco I ddu burcu IuI. EI
mbr(o pe bLrunuI umIc, desprInse burcu de (rm, se
suI I pIuLI n josuI ruuIuI pun ce, ujungund pe IucIuI nuIL
uI mrII, eI urunc curm I Iope(I n up, se cuIc n burc
sub ceruI ce-I rIdIcu nsLeIuLu su mre(Ie, I usLIeI - un
grunLe pIuLILor pe urIu nemrgInIL u upeIor - udormI
udunc.
A douu zI soureIe eru sus cund I descIIse ocIII. EI
vzu c burcu IuI se-n(epenIse nLre nILe sLuncI de pIuLr...
SoureIe sLpuneu ceruI I umpIeu sunuI mrII cu IumIn. u
muIuI conLInenLuI eI vzu rsrInd dIn sLuncI pdurene o
mnsLIre vecIe prIn uIe creI coIonude de pIuLr sur, n
cerduc, umbIuu cu pus reguIuL I nceL cIugrI(e. O grdIn
unIL cu murII mnsLIreI se-nLIndeu pun jos Iu pouIeIe
mrII, cure se mIcu urcundu-I upeIe pun Iung un
boscIeL de cIIpuros I roze LInuIL n ponorureu uneI
sLuncI, cu un uzII de scIdLoure.
EI se descuI( I, srInd de pe-o pIuLr pe uILu, cerceL
sLuncosuI su ImperIu. EI ddu de un Izvor de up vIe I
duIce cure se repezeu cu muIL zgomoL dIn IunduI uneI
peLerI. nLr n peLer... o rcoreuI bIneIcLoure I
cuprInse pe eI, pe cure soure-I ursese n somnu-I... merse
mereu nuInLe... peLeru se Iungeu dIn ce n ce I deveneu
LoL muI nLunecous. DeoduL vzu cu o zure de senIn, dur I
pru c-I scupr. Vzund ns c eu nu pIereu, eI s-upropIe
I vzu o borL, cuL uI bgu munu, cure corespundeu un-
devu... se uIL pe eu... vzu LuIIurI murI I-I venI un mIros
udormILor de Iurb. EI cerc s mreusc borLu cu puLereu
muInIIor, dur eru un grunIL greu de nILuruL: numuI un bo-
Iovun mure pru c se mIc. EI I urnI, boIovunuI se
nLourse cu-n (u(unI I Is o mIc InLrure pe cure o puLeu
Lrece Lurundu-se. EI InLr repede, mpInse boIovunuI Iu Ioc,
ucoperI cIIur zureu ceu mIc cu pIeLre I pmunL I, cund I
nLourse prIvIreu cu s vud unde InLruse, rmuse
ncremenIL de Irumuse(eu prIveIILII.
SLuncI urIeeLI I cenuII eruu zIdILe de jur mprejur
unu pesLe uILu pun-n cerurI I-n mIjIocuI Ior se udunceu o
vuIe, o grdIn de vuIe cu Izvoure, n mIjIoc c-un Iuc I-n
mIjIocuI IucuIuI o InsuI pe cure sLLeuu n IrurI IungI
sLupII uneI prIscI murI.
- E InsuIu IuI EuLIunusIus, gundI eI uImIL I peu
nceL, mInunundu-se Iu IIecure pus. Pun I InsecLeIe eruu
mbIunzILe n ucesL ruI. IuLurI curIoI, uIbuLrI, uurI(I, roII
I ucoperIr pruI IuI Iung I negru, ncuL cupuI IuI preu
presruL cu IIorI. AeruI ucesLeI InsuIe eru pIIn de srbLorI
murmuILoure uIe uIbIneIor, bondurIIor, IIuLurIIor, Iurbu I
ujungeu pun Iu pIepL, mzrIcIeu puneu Iu(urI nIIorILe pI-
cIoureIor... o cIdur, un mIros voIupLos pLrundeu ruIuI.
EI s-upropIe de Iuc I, Lrecundu-I pe unde eru vud, venI n
InsuI. AIbIneIe nconjurur buzuInd pe nouI I LunruI
mpruL uI ruIuIuI. S-upropIe de peLeru ce LIu c LrebuIe
s IIe pe uceusL InsuI; o gsI nLr-udevr scuIpLuL-n
pIuLr, gsI duILu I uneILeIe de scuIpLur, puLuI, un uIcIor
cu up; dur bLru nuI IIpseu. Pe o mescIour eru o IouIe
scrIs.
"Simt cc mcdutc mec detine pcmcnt, cc scnele meu
e nhe(ct i jcrc cuprins cc cpc, cc ochii mei cbic mci
rejlecteczc lumec-n ccre trciesc. Mc stin. i nu rcmcne
decct urciorul de lut n ccre cu crs luminc unei tie(i bo-
cte. Mc toi cezc sub ccsccdc unui pcrcu, licne i jlori de
cpc sc ncunjure cu teetc(ic lor corpul meu i sc-mi
strc(ese pcrul i bcrbc cu jirele lor... i-n pclmele-mi
ntocrse spre iztorul etern cl tie(ii, "socrele", tiespii sc-i
zidecscc jcurii, cetctec lor de cecrc. Rcul curcnd n
teci procspct sc mc dizolte i sc mc unecscc cu ntreul
ncturii, dcr sc mc jerecscc de putrejune. Astjel ccdctrul
meu tc stc cni ntrei sub torentul curctor, cc un bctrcn
ree din bcsme, cdormit pe sute de cni ntr-o insulc
jermecctc".
eronIm prIvI pere(II scuIpLu(I cu scene de umor, vzu
cr(I vecII I scrIerI muILe pe poII(eIe unuI duIup rzImuL
de-un pereLe I, mIrosInd upu dIn uIcIor, vzund c eu-I
rsuIIuL I bInIL, presupuse c bLrunuI LrebuIu s II
murIL. AsLIeI eI, moLenILoruI IIresc uI ucesLuI Iocu de
puce, u ucesLeI grdInI ncIIse cu o oduIe, rscoII cr(IIe,
cure eruu LouLe uIese I-I promILeuu muIL peLrecere; scrI-
erIIe moneuguIuI, n cure IIecure cugeLure eru un mono-
grum uI ucesLuI cup udunc I IerIcIL I u cror rezonun( eru
uLuL de mure ncuL IIecure consLruc(Ie Lrezeu o Iume de
cugeLrI I unuIogII n cupuI LunruIuI. nLr-udevr, se Iu-
mIIIurIz n curund cu mIcuI IuI ImperIu, eru cu ucus,
ngrIjeu de sLruLurIIe grdInII I de sLupI, umbIu cu o
cprIour sIbuLIc prIn LuIrIIIe I IerburIIe InsuIeI. Adeseu
n nop(IIe cuIde se cuIcu goI pe muIurIIe IucuIuI, ucoperIL
numuI c-o punz de In - -uLuncI nuLuru nLreug, mur-
muruI IzvoureIor uIbe, vuIreu mrII, mre(Iu nop(II I
udunceuu nLr-un somn uLuL de Lure I IerIcIL, n cure LrIu
dour cu o pIunL, Ir durere, Ir vIs, Ir dorIn(.
VIII
n zIuu-n cure eru s se serbeze cununIu CezureI cu CusLeI-
mure, LuLI eI, murcIIzuI BIuncII, murI de upopIexIe n mIj-
IocuI puIureIor I u comesenIIor sI. Cund eu-I vzu nLIns
pe puL, geneIe nc descIIse pesLe ocIII sLIcIoI, guru pIIn
de spume, eu se rzIm de boILu uneI IereLI I prIvI
dezgusLuL usupru uceIuI cuduvru cure nu-I LrIse decuL sIe
I cure, spre u-I mpIInI puLIme cure uveuu s uIb ucesL
sIurIL, eru s-o vund pe eu, cIIpuI de Mudon, omuIuI pe
cure-I uru muI muIL n Iume.
Cund CusLeImure se prezenL, ncepu s-o munguIe: -
ConLes, zIse eI, prInLeIe d-LuIe u murIL I uI rmus Ir uIL
sprIjIn n Iume decuL mIne, vIILoruI d-LuIe brbuL.
- Bu I Ir ucesLu, zIse eu, ccI d-Lu uI nceLuL de-u II
vIILoruI meu brbuL - suu ceI pu(In unuI meu de doIIu uu
deprLuL uceusL IerIcIL perspecLIv. VeI buLe Iur Iu uu
meu dup un un.
CusLeImure IeI nemuI(umIL, uruncundu-I o uILIm
prIvIre de ur nempcuL. runcesco o sILuI de-u prsI
oruuI, unde eru expus urmrIrIIor cruduIuI eI udoruLor, I
s se reLrug Iu o mnsLIre de cIugrI(e n upropIere de
cuLevu ore - unde eu se I duse dup nmormunLureu
LuLIuI eI.
Eu sIbIse de grIj, srmunu copII... despre eronIm
nu muI uuzIse nImIcu, numuI cuL c burcu IuI runcesco, n
cure eI se pornIse pe mure, se gsIse sIrumuL Iu (rmurI,
usLIeI ncuL eu-I crezu necuL, morL de muIL.
n murII IInILI(I uI mnsLIrII eu se regsI pe sIne
nsI. CIIIIu ce I se dedese eru cu IereusLu-nspre grdIn I
mure; I udeseu, Lrgund zvoruI Iu u cu s nu IIe
supruL de InLrureu nImnuI, eu prIveu ore nLregI Iu
nmIIreu undeIor deprLuLe ce se pIerdeuu n orIzon, Iu
prvIuLIcu grdIn, Irumous I sIbLcIL, cure-I
nrdcInuse I(IurIIe I urborII pun Iung (rm; suu uILe
d(I, pIerzundu-se prInLre uIeIIe umbrouse, eu pIIveu IIreIe
de Iurb de pe crure suu se uscundeu nLr-un boscIeL
uproupe de (rm, n cure edeu ore nLregI, uduncIL n
doruI eI Ir de sperun(.
n zIIe cuIde eu se dezbrcu I, Isundu-I IuIneIe-n
boscIeL, se coboru Iu mure. CIIp mInunuL, urLure de
zpud n cure Lunru deIIcuLe (e, duIceu moIIcIune u
copIIrIeI eru nLrunIL cu Irumuse(eu nobII , coupL,
suuv, pronun(uL u IemeII. PrIn Lrunspuren(u generuI u
uneI pIeII(I neLede se vedeuu purc vIneIe vIorII I cund pI-
cIoruI eI uLInge mureu, cund sImLe upeIe muIndu-I corpuI,
surusuI su devIne Iur nervos I sIbuLec, cu LouL copIIrIu
eI; n IupL cu oceunuI bLrun eu se sImLe renLInerInd, eu
surude cu guru ncIeLuL de energIe I se Ius mbr(orII
zgomoLouse u oceunuIuI, LInd dIn cund n cund cu bru(eIe
uIbe undeIe uIbusLre, noLund cund pe-o cousL, cund pe
spuLe, LoIogIndu-se voIupLos pe puLuI de vuIurI.
ncepuse u nseru I eu Iur se Isu umoruIuI eI cu mureu,
Iur surudeu n Iu(u vuIurIIor cu uceu InLensIv I duIce vo-
IupLuLe. I goIIse guLuI eI de nInsoure, I despIeLIse pruI
pe umerII roLunzI I pe sunII crescu(I n seLe de umor, pun
rmuse gouI I Irumous cu o sLuLu unLIc, uvund
nuInLeu ucesLeI dIn urm uvunLujuI vIe(II, uceu pIeII(
cuId, duIce, neLed cure Isu urme duc-o uLIngeuI. S-
urunc n mure I ncepu s-nouLe, puIndu-I drepL (eI de
ujuns nILe sLuncI ce Ie vedeu un sIerL de ceus depurLe de
(rm.
UndeIe IInILILe o duceuu I n curund ujunse Iu sLuncIIe
dIn mure. Eu merse-nceLIneI de-u IunguI Ior, rezemundu-I
muInIIe de pere(II de pIuLr, ujunse Iu o peLer dIn cure
curgeu sIuIuL I sLrIucInd un Izvor, InLr mergund de-u
IunguI puruuIuI I deoduL o punorum cereusc se
descIIse ocIIIor eI...
"D-zeuIe! ce ruI! gundI eu - voI sLu uIcI pu(In". Eu
merse-nuInLe prIn Iurbu cure, cuId I mIrosILoure, I gudIIu
corpuI, s-urunc n IucuI IImpede cu IucrImu, u cruI up o
Iceu muI s udourm, Iugeu upoI prIn dumbruvu de por-
LocuIe, gonIL de IIuLurI I uIbIne... Eru nebun, cu un copII
rLcIL nLr-o grdIn IermecuL de busme. n urm,
vzund c soureIe se-ncIInuse, eu se nLourse pe cuIeu pe
cure venIse, dur cure Iu spuImu eI cund nu vzu nIcI o
IeIre.
Ce s Iuc? Cu gunduI c s-u rLcIL I muI prImbI
ocIII de jur mprejur... nIcIerI o IeIre...
"AI! gundI, I ce-ur II de u peLrece o noupLe n ucesL ruI
IermecuL? CIne m vede I cIne m LIe?"
.....................................
Se Icuse noupLeu. SLeIeIe murI I uIbe Lremuruu pe cer
I urgInLuI IunII Lreceu, sIuIInd vuIurIIe LrunspurenLe de
nourI ce se-ncre(euu n drumu-I. NoupLeu eru cuId,
mbLuL de mIrosuI snopurIIor de IIorI; deuIurIIe
sLrIuceuu sub o punz de negurI, upu moIcom u IucuIuI
ce-nconjuru dumbruvu eru poIeIL I, Lremurund, I uruncu
dIn cund n cund undeIe scIIpILoure spre (rmII udormI(I.
$I-n mIjIocuI ucesLeI IeerII u nop(II IsuLe usupru unuI ruI
nconjuruL de mure Lreceu Cezuru cu o-ncIIpuIre de
zpud, cu pruI eI Iung de uur ce-I ujungeu Iu cIcuIe... Eu
mergeu nceL... TouLe vIseIe, LouL ncunLureu uneI uromuLe
nop(I de vur I cuprInsese suIIeLuI eI vIrgIn... ur II pIuns!
I uduceu umInLe de umunLuI eI I-I preu c-I Evu-n puru-
dIs, sIngur cu durereu eI. Eu venI Iung Iuc I vzu crure
de prund pe sub up. ncepu s Lreuc I upu Iugeu roLInd
mprejuruI gIezneIor eI... Eu se uIL I-uceu dumbruv
ncunLuL... o dorIn( de IerIcIre I cuprInse sunuI... eru uLuL
de nseLuL de umor cu copIIuI ceI Lunr I Iruged, buzeIe eI
eruu uscuLe de dorIn(u uneI sruLrI, cugeLureu eI eru
mpLImIL cu un sLruL cu IIorIIe pe jumLuLe veLezILe de
urI(. Cund ujunse n dumbruv umbru mIrosILoure u ur-
borIIor nuI(I uruncu un reIIecL uIbusLru usupru pIeII(eI eI,
ncuL preu o sLuLu de murmur n IumIn vIorIe... DeoduL
eu vzu prIn urborI o IIgur de om... gundeu c-I o
ncIIpuIre u eI, proIecLuL pe mrejeIe de Irunze... I uceI
cIIp Iu dIn ce n ce conLure muI cIure... eru eI.
"AI! gundI eu zumbInd, ce nebun sunL... pre-
LuLIndeneu eI, n Irumuse(eu nop(II, n Lcereu
dumbrvIIor"... EI s-upropIe... EI credeu usemeneu c ure-
o-ncIIpuIre uIeveu nuInLeu IuI... O prIvI Iung, se prIvIr
Iung.
Cund I Iu munu... eu (Ip. - Cezuru, sLrIg eI,
cuprInzund-o-n bru(eIe IuI... Cezuru! eLI o ncIIpuIre, un
vIs, o umbr u nop(II zugrvIL cu zpudu IumInII de Iun?
Suu eLI Lu? Lu?
Eu pIungeu... nu puLeu rspunde. Se credeu nebun,
credeu c-I vIs, -ur II vruL numuI cu vecInIc s (Ie uceI vIs.
- Tu eLI? CIIur Lu? nLreb eu cu gIusuI necuL ccI
LouL cugeLureu eI se-mprospLuse, LouLe vIseIe eI reveneuu
spIendIde I dorILoure de vIu(... Eu nu se muI sLuru
prIvIndu-I... $I uILuse sLureu n cure eru.
.....................................