Sunteți pe pagina 1din 5

15. Rolul companiilor de asigurare n activitatea de creditare.

O metod sigur de gestiune a riscurilor bancare cu care se confrunt b ncile n rnd cu orice alte ntreprinderi comerciale este asigurarea patrimoniului b ncii. Aceasta direc ie este larg dezvoltat n toate rile lumii inclusiv i n Republica Moldova. n afar de aceasta b ncile comerciale din Moldova apar pe pia a serviciilor de asigurare n calitate de persoane interesate, cernd de la clien ii s i debitori, companiile de asigurare n caz de depunere a garan iilor pentru creditele primite, acestea s fie asigurate la o companie de asigurare acceptat de banc . Un domeniu mai pu in dezvoltat n Moldova, este colaborarea direct a b ncilor cu companiile de asigurare n scopul asigur rii riscului specific bancar riscul de creditare. n multe ri cu economia de pia dezvoltat , b ncile au g sit n companiile de asigurare parteneri de afaceri care propun metode de mic orare a pierderilor suportate de b nci n cazul apari iei riscul creditar. Acestea sunt:  asigurarea riscului neramburs rii creditului;  asigurarea responsabilit ii mprumuta ilor n cazul neramburs rii creditului;  asigurarea creditelor de export. Aceste metode deja au nceput s fie folosite n Romnia i primii pa i n acest domeniu au fost f cu i i n Rusia. De i n Republica Moldova acestea nu sunt folosite, consider c este necesar s le descriu n speran a apari iei lor n curnd i pe pia a bancar local .

20. Particularit ile specifice dobnzii bancare


Dobnda este suma care revine creditorului la rambursarea sumei mprumutate sau pre ul folosirii capitalului i totodat remunerarea riscului pe care l implic creditul respectiv. n func ie de elementul infla ia n raporturile de credit se utilizeaz dou tipuri de dobnd : fix i variabil . Dobnda fix este stabilit n contractul de credit i este valabil pe ntreaga durat a creditului. Dobnda variabil (sensibil ) se modific periodic n func ie de presiunile infla ioniste i de evolu ia nivelului dobnzii pe pia . Pentru conturile curente ale clien ilor se calculeaz att dobnda debitoare, ct i dobnda creditoare, ca pre pl tit de client, sau de banc , pentru utilizarea unei anumite sume. Exprimat n acest mod, esen a intermedierii bancare const n atragerea mijloacelor pe termen scurt i acordare de mprumuturi pe termen lung la o astfel de rat a dobnzii, care ar dep i rata la resursele atrase att de mult ct este necesar pentru a acoperi cheltuielile opera ionale, plata impozitelor i ncasarea unui profit. Nivelul ratelor de dobnd , stabilit de banc este certificat printr-un contract, ncheiat ntre ea i client. Ratele de dobnd la creditele bancare1 sunt stabilite n func ie de clauzele concrete a contractului de credit, cum ar fi: volumul i scaden a mprumutului, existen a riscului de creditare i gradul de acoperire a lui, costurile de constituire a resurselor din care se acord creditul dat, cheltuieli adi ionale i rata de profitabilitate minim , sperat de banc din opera iunea dat . Toate aceste elemente vor fi desemnate n cadrul criteriilor de diversificare a

ratelor de dobnd al politicii bancare, justificnd nivelul de dobnd contractele de creditare.

stabilit n

Modul de ncasare sau plat a dobnzilor va fi i el stipulat prin contractul ncheiat ntre banc i client. Alegerea schemei optime de ncasare/plata a dobnzilor la momente respective de timp pe parcursul scaden ei vor genera dobnzi efective, care pot diferite de cele indicate n contract, astfel, ncasarea dobnzilor la intervale ct mai mici de timp i plata lor la intervale mai ndelungate vor genera diferen e valorice pozitive pentru banc sub inciden a factorului timp. Evident, situa ia invers nu va fi favorabil pentru profitabilitatea bancar .

.22. Determinarea costului creditului bancar


Costul creditului reprezint suma pe care debitorul o pl te te pentru utilizarea creditului. Partea de baz a costului creditului, debitorul o pl te te ns i creditorului (b ncii). Partea suplimentar a costului creditului include sumele pl tite de debitor persoanelor ter e. Potrivit legisla iei Republicii Moldova costul total al creditului reprezint toate costurile, inclusiv dobnda, comisioanele, taxele i alte pl i, pe care persoana fizic -consumator le suport n leg tur cu contractul de credit i care sunt cunoscute de c tre banc . Regulamentul mai stipuleaz c b ncile comerciale trebuie s dezv luie informa iile despre condi iile concrete sau criteriile obiective n baza c rora poate fi schimbat rata dobnzii i/sau m rimea altor pl i pn la stingerea creditului, precum i modalitatea i termenii de avizare n cazul modific rii m rimii ratelor dobnzii i altor pl i". Costul creditului este determinat de mai mul i factori. Deseori, se confund dobnda cu costul creditului, dar n realitate costul este mai mare dect dobnda, de i aceasta din urm reprezint ponderea principal n totalul costului (75-95%) i variaz n func ie de categoria de credit. Elementele componente ale costului creditului pot fi urm toarele: y dobnda; y marja de risc peste dobnd ; y prima de asigurare a creditului; y comisioanele; y spezele bancare. Calculul costului creditului se face conform formulei de calcul a dobnzii la care se adaog i celelalte elemente de cost: k v rd  pc  mr v Pm cos t !  prima de asigurare  speze bancare , 12 v 100 unde: cost - costul creditului, k suma creditului, rd rata dobnzii (%) pc procentul comisioanelor(%) mr marja de risc peste dobnd (%) Pm- perioada medie a creditului. Perioada medie a creditului reprezint durata n luni (pentru creditele pe termen scurt n zile) a creditului, care se calculeaz innd cont de timpul scurs ntre prima tran a creditului i ultima rat de rambursare, avndu-se n vedere, ns , perioada de gra ie, adic perioada n cadrul c reia nu se efectueaz ramburs ri de sume (dac exist ): P I Pm- perioada medie a creditului, Pm ! G   r , unde: 2 2 G- perioada de gra ie, Ir- intervalul ntre dou rate (de regul , 6 luni). Creditele se pot rambursa n rate egale, n rate cresc toare sau descresc toare, pe baza acordului p r ilor la contractul de credit. De asemenea se ine seama de schema de credit i de rambursare. n cazul unui credit n tran e i al ramburs rii n rate, calculul costului creditului este mai laborios.

23. Mecanismul determin rii calit ii portofoliului de credite al b ncii comerciale.


Portofoliul de credite al b ncii reprezint totalitatea creditelor acordate de banc la un moment dat de timp sau suma creditelor b ncii i datoriilor debitoare privind leasingul financiar, minus aloc rile pentru pierderi la credite sau leasing. Un moment important n dirijarea portofoliului de credite este alegerea criteriilor de evaluare a calit ii fiec rui credit n parte. Dirijarea calit ii portofoliului de credite presupune cteva etape: 1. Alegerea criteriului de evaluare a calit ii fiec rui credit; 2. Determinarea categoriilor n care vor fi incluse creditele n dependen de riscul pe care l implic fiecare credit; 3. Evaluarea fiec rui credit eliberat de banc i raportarea acestuia la o anumit categorie n dependen de riscul neramburs rii; 4. Determinarea structurii portofoliului de credite i verificarea creditelor; 5. Aprecierea calit ii portofoliului de credite n ntregime; 6. Analiza factorilor n dinamic care influen eaz calitatea portofoliului de credite; 7. Determinarea reducerilor pentru pierderi la credite, care s acopere riscul de credit al activit ii de creditare; 8. Elaborarea unor m suri de mbun t ire a calit ii portofoliului de credite. Astfel calitatea portofoliului de credite se stabile te dup urm toarele criterii: structur ; lichiditate (termen de scaden ); gradul de utilizare; profitabilitate; stabilitate. Dup profitabilitate - rezolvarea problemei profitabilit ii portofoliului de credite duce la ndeplinirea scopului managementului bancar. Portofoliul de credite se studiaz dup gradul de profitabilitate dup urm torii indicatori: (ncas ri dobnzi - Pla i dobnzi - Ch.credite neperformante) Pn = ---------------------------------- -------------------------- -------------- - * 100% (2.3.1.) Profitul din credite determin rentabilitatea net a unui leu credit alocat; toate tipurile de credite sunt echivalente - se recomand s se stabileasc profitabilitatea net pentru diverse tipuri de credite. Exist o problem la stabilirea profitabilit ii fiec rui tip de credit i anume stabilirea resurselor care frneaz aceste credite. Banca poate determina rentabilitatea fiec rui credit n parte: (ncas ri dobnzi - Pla i dobnzi -Ch.operationale) Pf.cr. - ------ -------------------- ----------------------------------- * 100% (2.3.2.) Suma creditelor Din punct de vedere al asigur rii creditelor, b ncile comerciale clasific creditele n trei categorii: 1. Credite asigurate - creditele care sunt asigurate cu gaj lichid, costul c ruia acoper mprumutul acordat sau este asigurat cu garan ii bancare; 2. Credite par ial asigurate - credite care sunt asigurate doar cu cel pu in 60 la sut , iar pre ul

gajului pe pia sau costul acestuia este nedeterminabil; 3. Credite neasigurate - credite care nu sunt asigurate sau pre ul asigur rii reprezint mai pu in de 60 la sut din costul creditului. Clasificarea creditelor se face innd cont de evaluarea performan elor financiare ale clientului i capacitatea acestuia de a- i onora datoria la scaden . Din punct de vedere al ramburs rii creditele din portofoliul de credite se clasific n trei categorii: 1. Credite rambursate la termen; 2. Credite rambursate cu dobnd aferent - se transform n credit restant pentru toat suma soldului ereditar, conform contractului de credit, la 31-a zi din momentul expir rii termenului de rambursare; 3. Credite f r dobnd - creditul neachitat mai mult de 60 de zile. Clasificarea creditelor bancare dup riscul pe care l implic : Suma necesar a mijloacelor pentru rezervarea n conturile reduceri/provizioane pentru pierderi la active/angajamente condi ionale se formeaz n urm toarele m rimi de la suma activelor /angajamentelor condi ionale din fiecare categorie de clasificare: (1) Standard 2 %; (2) Supravegheate 5 %; (3) Substandard 30 %; (4) Dubioase (ndoielnice) 60 %; (5) Compromise (pierderi) 100 %.

24. Creditele neperformante i abordarea lor n politica creditar a b ncii.


Creditele neperformante se pot defini ca fiind acele mprumuturi bancare acordate clien ilor a c ror situa ie economico-financiar , deteriorat , din diverse cauze, n diferitele faze ale procesului de creditare, nu mai asigur condi ii de rambursare integral sau par ial a creditului i de achitare a dobnzilor i comisioanelor datorate. Putem grupa cauzele generatoare de credite neperformante innd cont de mprumut tori, mprumuta i, precum i de ac iunea factorilor din exterior, care ac ioneaz independent. Cauze determinate de gre eli comise de banc a) cauze care apar n stadiul de analiz : b) cauze care apar din modul de acordare a creditului2: c) cauze care apar pe parcursul derul rii creditului: d) cauze care apar cnd problema este efectiv : Cauze determinate de beneficiarii creditelor Acestea se refer la modul de gestionare a afacerilor de c tre mprumutat, precum i la pozi ia sa pe pia dup cum urmeaz : a) calitatea necorespunz toare a conducerii: b) deteriorarea procesului de produc ie: c)dezvoltarea prea rapid : d)politici de marketing necorespunz toare: e)politici i practici financiare necorespunz toare: Cauze determinate de factori externi Schimb ri n economie, reglement ri, concuren , tehnologii i al i factori pot s afecteze negativ activitatea clientului. Totu i, n multe cazuri, aceste schimb ri pot fi anticipate i agentul economic se adapteaz mai u or dac i ofi erul de credit tie care din evenimente pot crea probleme i colaboreaz cu clientul. C i i modalit i de prevenire a apari iei creditelor neperformante. Pentru prevenirea apari iei creditelor neperformante, este necesar att desf urarea unei activit i prudente de aprobare a creditelor, ct i definirea i realizarea unor m suri realiste de urm rire a derul rii creditelor i solu ion rii problemelor ce pot apare. a) estimarea corect a necesarului de credite a mprumutatului i a termenelor de rambursare. b) corelarea destina iei creditului cu sursa de rambursare. c) c) existen a a dou posibilit i de recuperare a crean elor f r leg tur ntre ele i existente de la nceput. d) d) ncheierea unui contract de credit cu clauze asiguratorii.