Sunteți pe pagina 1din 7

HELEN WALLACE sjv,,Ultimeledoud sunt foarte puternice ln domeniile mai nou intrate in sfera de compe_ tenle a UE.

.irrr*r."lirn**t*.3rr*.rr3rr&r*r"xrr...*.rr*,1.**,*.*."**i*__.,*,,,

Structura institulionalA UniuniiEuropene a

**

juridici Europe;.,;,;,,il',iJ;,T::ff;i,*1j.,:?,."'j,"T'#:.: cu*ea ;ffiffii:; (p Erl ro p e a n E. i n i ti a t- A dMare,,) n)embri forum pentru consulttrea atlor scroare aie societdtiiinai tarziu, in anii .90 a fost crearComitehrl Regiunilor pentru apermite consuttarea cu a localeei regionale Puterile responsabilili ratre sunrsrabiritein rrara,".oro ."'.,n" l'll"Ttile c peri odi rve/i rabetut r. J.l ,i ra ," ,-,u .rEs _ a ra n sformal i nceeacei ngeneratesl enumi teU ni uneaE uropeani, unr er n, en careare doun sensuddesrulde diferite. unul dinrre s**.i in,pri"u. ;.g.;;, ,",." ;;ii.l; statelemenlbre. Cejatatrcrlprinde tntr_un sil

UEaevoluatdinrrei Comunitali initialseDarale (CECO, CEE siEuraro.n),fiecde cu insrjtnliipro_ prii_Acesteaau fuzionat oficial in t967. initial, principaleteelenlenteerau urn oafelerun rel de --,n"1o. -^cornisia Europeani, un forum corectiv rntru reprezentaf:.' s ra re to r :or:ctrv_ "e:::illv me mb re C onsi ti ut(de Mi ni ski ).

bre, aceet;a urrerior nind ",",,,; '";;,il,:'j'f,:HilIi.#:::'.#,:iffiT::;::T;

Tratat Con(ih ,n,r_uDcadruinstiiuio;a,,,;;;t;;;,j:.T:lli,;iiX1,.ijilTi;iLfil,T

pentru poritica ;:T:.1,,::.it"-llrnj,1_"::psare externa oe.secu'tare fr comunn (pEscjvezicapitorur ..ur r 7)si ,."ir.. pl"n.ip"no"iu"ilJ;;;;;;;,"."" (JAIj
vezi capirolul I8)_ Nout

ce,e,a,re coope,"; ; ;:ilI::,,1"1:"r:.*:"+[f arcne de ilT::ll,*,iJ::]i:i ";;;;, ..ar interguvernamcntari: doirea piron,,

in ( I E

:l:s:_:ra:ri,nlndsyusaunordezbareri,connov*,.,,*"o",,i'".J*.;;;il:;,.," erernente ate cheie aranjamenrelor institu,ional ng.:.I maijoO cititori, (ve, oJffi,*,*,, cu ac$lea poraborda ':l

direcrsectiunea reteriroare *r_i*r )arela celecincimodaliEti,- elaborare potitic l::: ilor de -^,i_,,,",, -,^;:,1-- a

ComisiaEuropean6
c,omisia fosrconcepuld^aaer a casecretariaq fi caproto-xec'riv sistemut cet rn institurionarar uE. h primasaversiune, inal6 Autoritate C ca a

r.1u,irn,n,';,*"u",uu;;;;;;;;;;.#.lT:?::":ffi1Tr:fji::i::,:j:

;;;;,;;#il ;;J:;:'J.ff#ff.:[J,:ft i]ililffi ;iTil:ffi.T J.:il1,",,fJ]


."sponsabitiatile mod colectiv. in Comisarii, mod traditionat drn i. doi .^Co_-iri"-;Si"*"..ita rrecare memb.uDrai'lnare" cateunul srat $i din cererarte, din noiembrie iar 2ooo'"ar"*"i fiecare cele25 destate din membre, constihrie ",, u

side.abila. cusut acestui in experiment aparur a termenut .lsupranafionat,,. crearea de La CEEin re58,lnle srac membre alrrt eziraric; privire au lu **""int.j" o"a.ii un., ;;il ,*.. De aceea, comisia a primit un mandat ambisuu, 0","., iutonor-n_e.. i" i,rlnu. (in domenii speciat potirica domen concurenri ;^"^,,,,:, :i^^-::::i.::: l:' -:'' ", in ""0",*t,"," iur *,,

neri,e acestora con"iriu pst."uui" c*re ,, "ol,."j:i:';*:H[H:L.T::.'.",",::::::f"JJ;

48

1951

Traralulde la Paris

d6 a Europ6ana calbunelui olelului{cEco) (semnai com! niralea ri llalia,Lulemburg,9i FederaE Gemania,Franla, Bellia,Republica

r 9s7 1957 I 96H

Taratul de la Froma comunitaloa Economic, Elropean, (cEE) a Tralalll de la Floma ComunilateaEuropean5 Ene.g ei Atomice (Eu6lom) Criza si comDromisu intrerupenindea volului prin majoilale @ iricala(VMC) d la Luxemburc Tratatu de luziune Tralalulbugelar inn'un singlrcadtu uneste inslituliilo E!rcpean sunt ceate tesurse proprii' (raspectivveniluri);Padamenturui (PE) i6ea@rda unele Pltei blgela ldandeisi Marii Britanii P mirca Danemarcei.

1S65 197o

1972

Acl de aderare

1975
1974 1940 i 985 1946

Trararllbusetar

cu4ii de conlud MaimuLlepulepent&PEiinl inlarea

Modili6rea lralatllui aegei direcle penlru PE Acl d aderare Acl de aderafe Act.l Un c European(AUE) Tralalllprivind (Maasldcht)(TUE) Prmiea Span e !iPorllgaliei Mai mull VMC in Consiliu,unelo puten lelis alive pl PE; nou Tnbunalde Pim5lnslanlrlinlroduceacoeziwiiienindeapoliilcilor slrucru.i De ti Dilonia UniunilE! opene (polilicao.trna lide sec! tareconuna IPESC) si juslili6 li alaeri inlern6 (JAl)rmalmult I vMc ln consilili oiicializea6 consiliul Eu@pean codec zie pt eninde polilicie, in specia pentru uniunoa PE:nou Comitetal Reslunilor; economic, si monelad {u EM)r introd!@ slbsidiaiilatea 9i @leFnial P rotocolulso.ral (derooa batanica) AdmilereaAust ei, Finlandei9i Slediei Maihule pulerilq slalive pl. PEgiulilizarea mai afol a avizLlui conlom'pentru (de ex6mpr!) exlind36 ti n!mirea comisiei; intrcduc6 'lrox bi italea' {c@Derafeaunui numar mai mic de slale mombe)l Schenqen;e ertindefe modestEaVMC in Consilui incorporarea "Simplilice'katato e phn combinareaaeslora inlr-un singursel, 6numerolaree dlspoz(iilorvalalelor anlenoare Dstinalse simplili@inslillliiLeuE in vedea exlindrii Estoniei,Leloniei, PrimkaaCipruui, R6publiciiCehe, LitLaniei,Mallei,Polonii,slovaciei,Siove.iei, Unqanei Reorganizac slbstanliala a tratalelorin leip64i: l-Prncipalele ll-Carts OEpluri or Fundamentalei disoozitiiconstilutional6; p@um 9i anumitschimbln lll-Politicile si iunctonaEa Unlunii,

1992

1994

Ad de adera.6

1997

T.atatulmnso idat p vind uniunee

Europeana ocuE)
2OO1 -fElatllde la Nisa lTN)

HE L E NWA L L AC E

P
A'-r,

R L A_. M E N" T E

G-_ U V E R ,., N
E/

c
ci l.

ONG lri

vot cu simpli. in cursul reuniunilor sale slptandnate_Conrisia cste condusi de un 'naJofitate prctedinle,alesin mod !ftditional inrpreuni cu cejlatli colcgi prin ,.acordut conun., al Consiliu,u,. iarin bazaTratatului de laNisa (TN) din 200.1, prin majoriratecalificah (VN{C), panain 200,{artr doi co|nisarifiind vicepregcdinti, atunci exislendcjnci vicepreredinli.fiecare responsabitde de un donleniustrategic.Cei alesisunt potiticienide trunle sauinatlj funclionari ai staretormembre.jns:i depun unJurimanr de independentninmomentul instalirii. in temeiul Tratalului privnrd Uniunea E ur op e a n (T U E ), n a n d a tu l a fo s re x ri mde tapatrul aci nci ani .penr.ua coi D ci decu n ccl al pE . i ar nonrinalizirile au lbst supusecon$rltnrii pEi l.ratarulde taAnrsterdam(TA) a acordatpE nute,ca c ons id c ra b i ld c a c o n fi n n ac o l e g i u l comi sari l ur ceaj l i purere rosi Tesrdri ocrombri ;200a. a A a in candma.joritarea menrbrilor PE (MpE) ii-a afntatatarde vizibildezacordul fatn de unii menrbr,a, Co'nisiei, astf'elincet pre$ediDtele descnnar, JosdNlanuci Barroso, ti,a retras echjpa iniliat pro_ pusa,in vederarcconsidcrirji. Cornisarii nnt responsabilitblA de pE, ca.e are purereade a ceDzuracotegiul votand in acesr s c Ds u ma j o ri ta l e e d o u ntre i n ri .i n marti e199o. c d (otesrutnrezi Jar racqueiS rntera rosrrortar de de PE si demisionezedatoriG proasreigcsriuni fiDanciare. Acearra a detcrninal Consililrl Euro_ peansi nunreacn cceace se speracnva fi o echipa mai puternicn, preiednltiatuiRonlano prod! sub fost priln ministru italian. in noienbric 2004 a rbst innatat un nou colcsiu sub pfc$edintialui Jose Manuel Barroso,tbst prim ministfu porrughcz.

50

gI O ANATOMIEINSTITUTIONALA CINCITIPURI DE POLITICI in (DG)' cutloscute mod traditional dupi in Conlisiaca instituie esteorganizatn dircclii generale din I 999 t i prin denun irea donen iulu i lor prnrcipal de activitate'Tabelul 3 2 lot iar numcrotarea de ilustreun siructuraacestomin I999, tu timpul Comisiei Prodi, structurnce ar putafi revizuitn nunltrului spor;t de conisari Angajalii direcliilor genenoua Comisie. nu in ultimul rand datoriti prin conrale suDtfunctioDaripublici europeni,recruta(iin cea maimde pnrtedin statelemcmbre de pcrsonal temporar' Putcrile ti ctrrs, fiind suplimenta!; de experli nalionali dela{ali ti variaznnruk, catirelaliile cu comisarii "lol' Pe masurnceau "personalitililc" directiilor gencrale noi dircclii generale,ln mod nu lntotdeauna fosr alocatenoi conpetente Uniunii, au fbst sdnugate dar cele mai multe foartc coerent.liecarc DG estc lider inlr-un anumir domeniu' ca r'et'lefl. fiind utreori realizaGde Secrem.i multof DG' aceasdcoordoDare coordonarea chestiuninecesitn tarialul Gcnral. sub egida Secrerarulu;Gencml serviciile spccializate ofera consiliere special ficn. ln sDccial Serviciul Jufidic. precu ii serviciilc lingvist;c li stathtic- Un indicator in 2001' DG Traduceri a volumulu; de nrncn at Comisiei est numirul traducerilor efectuaLe: putin tradus 1.416.817pasiri, din care aproape60% din enSlczn(de la pulin pestel5 % in I992)' din celelalte 4% din germmn, ti aproape9% pestc28% din francezn(circa 47% in 1992),aproape (Transtatinsfor a Multitittgual Connuniry,DG Traduceri.mai2004) Comisariiau proprilinbi in carcsunlochii. urcchile 9i vocile acestora, inlcrior 9i ftln de alte ;le birouri private,sau.db;,?ere, institulii, inclusiv cele ale statelormembre Puterilc Comisiei variazn nult in functie de domeniu in doneniul concurenleiComisia apiic; proiecielelegislativecareapoi in mod direct nulte dintrc reguii;in nuneroasedomeniielaboreazn de trebuie aprobat de Consiliu li PE; definetle, in cons rare cu stalel membre' nrodul prolxnctionare a prosramelor de cheltuieli; monilorizeazn aplicarea nalionala a regulilor Si la gramelor UE: in general,in relaliile economiceexterne ngociazain nuhele UE cu !6ri lerle estc ;ivel nrdividual sauin negocierinultilateralei in anumiredomenii, una din functi;le salecheie UE. in baza cnreia pot fi comparate9i coordonatepoliiicile elaborareaunei expertize la nivelul nalionale; iar nr altc domenii Comisia este un obseNalor mai pasiv al cooperirii di re starele in practicil me.bre. in plus. a. t .Uui mcnlionat c6 deii tcoreiic Comisia funclioneun colectiv' generaleale acestora'astt!l cristd dezbaterisi chiar controvcrseintrc col1lisariii intre direcliilc incat deseoripot fi obsen'atepolitici conlradiclorii comunitarn,Comisia are o pulerede initiativepe in ansanblu,in domeniile c lasicede cooperare de dandu-igansa a stabiliaaenda Dir acestmotiv, comisiaeste rceasb careo pizcite cu seLozie, cheie este o dntn Dentruoricine vrea sn nrflueniezeconiinuiul polilicilor UE Una din chestiunile Printre resurselesale se nunnri felut in carc Comisia exploatea?i oportunitdlile disponibile de elaborarea capacibtea de a-ii crea o aDumiti expenizn, poienlialul deuoltArii unor relele precum 9i posibilitatea poiilicilor ii aunorcoalilii. posibilitatadobandirii uno' cl ienli dependenti, acestorasunt de a ajuta statcle membre si-ti rezolve propriile problme Diverse versiuni ale din acestvolum' in subiecide dezbatcrein literaturateoreticn;i sunt abordate studiile de caz in multe domeniiComisia are un rol maipulin antreprenorialtie Torufi, dupacum vom vedea, oferd Comisiei nai neputani ex;loata oportunitniile disponibile' fie deoarecenatura politicilor mri menti oni mcnexi sti o probl emd i a p, jine po,i u i t;tl 1 l e a j u " a u n ro l c e n h a l . n pl us.ar trebu;sl personaldc numai chca 20 000 largi a capacidlii. Comisia cste o institutie destul de micn, cu un nnrlte nuprearrur! pentru aelaSorasauaplica politjciiD25 de statediferile De accea' ae'angaiaii, cele mai carc opereazd a"p;'a i" moaur in ca* Comisia colaboreazi cti instituliile nalionale' comunitare in tnn p, aceasti ras6lura a procesuluide elaborarea politi_ nor.e qi p.ogran " -rtte adevenit maiexplicita intr-adeviJ'dupacum amti catevadintrestudiilc de cz(vezi' de exem' cilor unui rol mull rai plu, cap;lolele5, 9, ll ii l4), balanla pde sa se lnclin spre rccunoagterea poliiicilor comunitare' ;istem;dc al asenliilor nalionale(sau locale) in aplicarea

HELEN WALLACE

Domeniu defesponsabttttateal comisar or,

Nr.vechl dupa

Nr. pers. 2003

Dim. buger 2003

-cabinete (cA) -Secretarlatul cenerat (SG) -Orupul Consilieilor de potitce (cOpA) -SeryiciulJ!idic (SJ) - D O Pre s ag i C o mu nc a re (PR ES S ) Vicepretedintepenlru reformaadminsirativii -DG Personal giAd minisirare(AOM|N) tX -DG Serviclulcomunde inlelpretarial9i confeinle (SCtC) -DG Traducerl(DGT) -DG Intormalica(DtGtT) -DG Inlrastructureti Logislic6Bx(OlB)Lux(OtL) -oficiulde Plai Personat(PMO) --Oric Ll EL opean DentrJSelec!'aPeBorat.rrLi Vicepreqedinle penlfu relalijlecu pa.amentut European s| pentruTransportt Energie (T - D G T ra n s p o .t En e rg i e F IE N ) V ti ,X V | ti hclude Agenlia deAprovizionarea Eurarom AAE Comisarulpenlru conc!ren16 -DG concurenla (cONtP) Comisarulpentr! agiculture 9i pescujt -OG Asricuhura(AGFI) -DG Pescuit(FISH) Comisarulpentrulntreprinder 9i societareInrormalionatd -DG inlreprindei (ENTB) (tNFSO) -DG SocietateInlormalionata Comisarulpentru Piarahternd -DG Piala Inlerna (MABKT) -OG Fiscalitate Uni!neVamal6 (TAXUD) 9i lV

352 444 32 355 zl33

1,331I

,.!f!).,'.u..
434 387 118 83mit. 31 mit. 21 mit.

995 I

1oo3mi t.

668

76 mi l .

939 47 7a3 mil. 2aa 883 mil.

444 1,O17

320 mit. 934 mi l .

62 mlJ.

74 mil.e

penlruCercelare Comisarul (RTD) -oG cercetare (JBC) de ---CenlrulComun Cercotare


Comisaru pentruAfaceri Economice giMonetare (ECFtr., -DGAlacen EconomicetJ Fina']c,are -Oilciul Statislic"Eurostat'(ESTAT)

617 575

2 252 ni1. 245 mil. e

472 741

496 mil. 103 mi l .

DE |NST|TUTIONALa oaNATOM|E 9rClNClTlPURl POLITICI

Comisafulpentru Relalii Externe -DG ReraliiEneme (BELEX) -Oelegal iin larite4e -EuropeAid - Oliciul de Cooporare-Pa4ia ComisarulpentruDezvotare $iAjulor Umanilar Vlll -DG Dezvoltare{DEV) -Oric ulEurooean peniruAsistenlaUmanitad (ECHO) pl. -3e asemenea,pade din responsabililate AIDCO (vezimaisus) Comisarulpentru Exlinde -DG Exlindsre(ELARG)

3144 mi l .

2a7 172

1 182 mil 454mil

355

1826m1.

penlrucome( Comisaru -DG come4 (TBADE)


Comisarulpenlru SenebteSi ProtecliaConsumatorului (SANCO) -DG Sanetate9i ProtecliaConsumatorului In c l u d e O l i c i u l Al i me n l a rs i V eteri nar comisarul pentru Polilic,tRegionaa (F -D G P o l ti c SR e g i o n a l a l EGl O) -a abodat conlerinlele lnterguvernamentale ad perconam

464

69 mil.

XVI

588

169s7mi l

giCultura pentruEduclre Comlsaru gicultur6(EAc) Educalie -DG Publicalii Oliciale {oPOCE) -,Oliciulpentru
Comisarulpenlru Bugel -DG Bugel (BUDG) -DG Control Financiar(SAl)' -Oficiu I EuropanAnli-Fraudd(OLAF) Comisarulpentru Mediu -DG l,ledlu (ENV) ComisarulpenlruJustilieqiAfacerilnleme -DG Juslilie giAfacei lntame (JAl) ComisarulpenlruOcupa ti AfaceriSociale -DG OcuparetiAfacei Sociale (E|\4PL)

715 612

771 mi l . 175 mi l .

66 mi l . I mi l .

542

262 mlt.e

2A7

126 mil.

693

9 059 mil. 89845m1.

uirm o s,ar, Aurotu cu ajurorur ,

lia""i

a.'"""i a"p"nm*

d aap.., unio" e."ia euaga tne

epubiicaliddcomGsl icrusv

NoEi ln 2oor,ca pada u^i rom

HELEN WALLACE Astfel, p.rreneriaruldinrre nivelurite halionatfj eu.opeande guvernarca devenit una din trasi, tuile alc elabornrii potiticilo. UE. Un mccanisn chcie in acesrsensesle a9a_numitul srs_ 'narcate teh al "conilologiei". in esenri acestacsre foade sinptu: arnt penhu pregatircapotilicitor. cd ir pe h l rua p l i c a rc a o l i ti c i l o rc o n v e ni te, omi si a nevoi e.te p C are canrl eregutatc consul rare j cuop _ de S erarccu functionarii nationali rete!ard. in timp, s_adczvotrat relea densi de o comiteteconsuxa_ ti!e, de reglementarcti de gcstiune.ca.e ofcra acesre canate,cum se intnmpli de alri.elin ficcare conitcte tac obiectutuno. dezbareri latA. In cu trl UE, aceste proccdDrate,juridice potirice_ Cele si rnai multe conriretesuntgnvernate danjahenre jurklice precise, de ca.evariu i in ,u ndie de dome, niul de pojitica li care rerlizeazi uD echitibru variat r^nrre rcprezenraDlii nalionati ii Connsre. Irunclionarea unora d intre acestecon ilere esredescrisd cnrevadintrc srudiitc noastrede ce in Comisia a avnr ciitcva homenre dc inlpact potitjc ridicat, Draj ales ta ircepulut anilor .60 Srla jun ra ta b aa n i l o f ' 8 0 . s u b p re i e d i n ti aui W al terl Ial l nei n respecri \., i Jacqres el ors.D e aseme _ D ii, nea,aavnt perioadedc inrpactscizut, dupicriza de Ia l_uxemburg din 1965_66 (cand preiedintcre de G a u l l e a rc tra s i n i $ tri i l ra rc e zi dctareuni uni l eC onsi l i utui ),l a n sferri htlani tor.70.i i i n a doua .jrnrntaiea anilor '90. In Lrlrima vreme, pr.btcnete s_audatdat partiat unui managcnrentihlcrn ,l une ic o o rd o n n ri l a b c . n u i p c B o n atsupi oti ci rari i unci conduccri rernc.i nsi paresi fi e\i sl ar;i s u un r | a n s fe rd en fl u e n F i d i n s p .c C omi si eci n.erei nsri hrl i i U E i al statel or menr ti cnbe guvemel e brc.

ConsiliulUhiuniiEuropene
Consiliul UE cste-aleto institutie cu functii colective in ca.lrut LjDiunii.cet crealia guvernetor ti statclor meDrbre.in principiu ii de drept e\hti uh siDgu. CoDsiliu, nrputernicir sn ja decizii in orice pdvinti. r)c obicei, metrbrji sii sunr minirtri din guve.nele sratetornrefrbre. dar miniir! care,ru parte la reun;uni. piecum fi telulin carc aleg sn fie reprezcnrate guvcrnete,variaza in iit n c ti e .te u b i c c te l d i s c u ra te .i n p ul ti p.acti caau rel ol varacestc s e T chesti rn' , onsi ti ul el aboran d C corfiguratii specializate functie de domeniu.Figura 1.2 rezuDri nrodeiutde hcru in de bazi_S_au configural grupari foarrespcciatizatc,fie.are a!and domeniuI sau i de2voltandu_, propria cuttura I ' in matsunin carc cxista o ierarhica acenor grupar. LronsitiutAfhcericencrate (CAG). coftpus din n ri n i ftri id e e x l c rn e e ra c o n s i dcrar onsi l i utcetmai hponanr.Impodanl asasc.l aroraroturur , C i superor de coordonareat nrinifrilor dc exleaie in cad.ul guvernetorsratetormemlre. in pane datoriti faptului cA,iD realilaro. triniftrii de extcrnenu por arbirraintotdeaun.,primii miniftrii s_au im pl i c a td i n c e i r c e ma i mu 1 r. ri n i nrennedi ut onsi l i ul uiE uropeaDdefi i n anumi te p C , chesti uni rnterdepana entalehinittrii de cxternefanranp.incipatii faciori decizionati(vczi capi(otele v. E, l5 $ i l 6 ). P ro l i fc ra reia u l ri n i i a n i a chcsri uni tor poti ti ca n de exrernn fi cnr ca rcuni uni te A c s, a C tje dh ce in ce mai do|ninatedechestiunide pot;ljcaexrerni.hsand mai pu(in rimp satr disponibili, rale pcntrucoordonarea alrorsubiecie (vczi capirolull7). Refornele utlcrioare inrrodus 2001 au nr un C o n s i l i up e n truAfa c e ri C e n e ra l ci i R el ari jE xterne A cR E ), cu doun subdi vi zi unipri fta (C , penru coordonare.iaf ccalalri pcnn.upoliricite extcrne.Dupn insrituirea UEN,i. a crescut inrpor lanta Consiliului Afaceri Econohice ii Financiare(Ecofin) (vezi capirotul 6). pe misurn ce au apirul alte domenii de coDrpetenln UE. au fost creaLe ate iifbrnraliuni corespunzaroare Consirului J AI e s teu n e x e h p l u re c e n ts c m nj fi cati v(vezi capftotut i ar pol j tj cade I8), apararccohuna!a fi ufmitorul. Mnlriplicarea confiau.atiilor Consiliutui a gcnerarhuttc cririci cu pfivire la fr.!smenrareaactivitalii, derermiDandun efort dc reducerc a numirului de configuratii distnrcrc. Caselai - I .ezumi configuralii te achrate$i .crivitAli te uzuateate lceslora. Re u n i u n i l e i ri ttri l o rs u n t p re g n r i te funcfi onari i n.ri onati dh n de comi tetei e,iertrpurj tc hcnL de ale Conriliului. in nrod tradili.xul. cele mai ihponanre drntrc acesteasunl conrfterut Reprezen-

54