P. 1
laleaua neagra

laleaua neagra

|Views: 58|Likes:
Published by Danut Si Georgiana

More info:

Published by: Danut Si Georgiana on May 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/02/2012

pdf

text

original

Alexandre Dumas Laleaua neagrã 1 UN POPOR RECUNOSCÃTOR La 20 august 1672, oraºul Haga, atât de plin de viaþã, atât de alb

, atât de îngrijit, încât ai fi zis cã fiecare zi e o duminicã, oraºul Haga, cu parcul sãu umbros, cu pomii înalþi aplecaþi peste casele în stil gotic, cu luciul întins al canalelor în care se oglindesc clopotniþele ºi cupolele aproape orientale, — oraºul Haga, capitala celor ºapte provincii unite, îºi revãrsa valul negru ºi roºu al locuitorilor grãbiþi, neliniºtiþi, care alergau gâfâind cu muscheta la umãr, ciomagul în mânã sau cuþitul la brâu spre Buytenhoff, sinistra închisoare ale cãrei ferestre zãbrelite se mai vãd încã ºi unde zãcea Corneille de Witt, fratele fostului prim-ministru al Olandei, acuzat de asasinat de cãtre chirurgul Tyckelaer. Dacã întâmplãrile din acea vreme ºi mai cu seamã cele din anul în care ne începem povestirea n-ar fi strâns legate de cele douã nume amintite mai sus, puþinele cuvinte de lãmurire pe care le adãugãm ar putea sã parã în afara subiectului; dar noi prevenim cititorul — acest vechi prieten, cãruia îi promitem totdeauna lucruri atrãgãtoare în primele pagini ºi faþã de care ne þinem mai mult sau mai puþin fãgãduiala în paginile urmãtoare, — îl prevenim, cum spuneam, cã aceastã explicaþie este necesarã atât pentru clarificarea povestirii noastre, cât ºi pentru înþelegerea marelui eveniment politic în care ea se încadreazã. Corneille1 sau Cornelius de Witt, Ruart de Pulten, adicã inspector al digurilor din acest þinut, fost primar al oraºului sãu natal, Dordrecht, ºi deputat în parlamentul statelor olandeze, avea patruzeci ºi nouã de ani când poporul olandez, sãtul de o republicã bazatã pe principiile lui Ioan de Witt, prim-ministru al Olandei, fu cuprins de o mare pasiune pentru stathuder2, funcþie pe care edictul impus de el, încã în vigoare în Provinciile Unite, a desfiinþat-o pentru totdeauna în Olanda. Cum rareori se întâmplã ca opinia publicã, în evoluþia sa capricioasã, sã nu vadã un om în spatele unui principiu. Poporul vedea în spatele acestei republici cele douã chipuri aspre ale fraþilor de Witt, acele figuri romane ale Olandei, care se fereau sã cultive sentimentul naþional, adepþi de neînduplecat ai unei libertãþi fãrã desfrâu ºi ai unui belºug fãrã prisos; iar dincolo de stadtholderat, poporul vedea fruntea înclinatã, gravã ºi gânditoare a tânãrului Wilhelm de Orania, pe care contemporanii sãi l-au poreclit "Taciturnul", nume adoptat ºi de posteritate. Cei doi de Witt cãutau sã-i intre în voie lui Ludovic al XIV-lea, cãci simþeau atât creºterea autoritãþii sale morale în faþa întregii Europe cât ºi superioritatea sa materialã asupra Olandei, dobânditã prin succesul eroicei campanii a Rinului, — campanie cântatã de Boileau, — care în trei luni a doborât puterea Provinciilor Unite ºi al cãrei erou demn de roman era contele de Guiche. Ludovic al XIV-lea era un vechi duºman al olandezilor, care îl insultau 1 Îl vom numi în tot cursul cãrþii Corneille, pentru a-l deosebi de finul sãu, Cornelius van Baerle. 2 Stathuder = conducãtor al republicii olandeze. ºi îºi bãteau joc de el în toate chipurile, ce e drept, mai totdeauna prin gura francezilor refugiaþi in Olanda. Orgoliul naþional fãcea din el un Mitridate al republicii. În jurul fraþilor de Witt se crease aºadar o atmosferã de dublã nemulþumire, pornitã atât din sfãrâmarea unei rezistenþe dârze ºi instaurarea unei puteri potrivnice aspiraþiilor naþiunii, cât ºi din oboseala fireascã tuturor popoarelor învinse, care sperã cã un nou conducãtor ar putea sã le salveze de la ruinã ºi ruºine. Acest alt ºef, gata sã-ºi facã apariþia, gata sã se mãsoare cu Ludovic al XIV-lea, cu un viitor ce se anunþa mãreþ, era Wilhelm, prinþ de Orania, fiu al lui Wilhelm al II-lea ºi nepot, prin Henrieta Stuart, al regelui Carol I al Angliei, copilul tãcut, pe care, aºa cum am mai spus, poporul îl vedea în funcþia de stathuder. În 1672 avea douãzeci ºi doi de ani. Ioan de Witt, preceptorul sãu, îl educase pentru a face din acest prinþ de viþã veche un bun cetãþean. În dragostea sa de patrie, mai puternicã decât dragostea pentru elev, el i-a

rãpit prin edictul sãu speranþa de a deveni stathuder. Dar Dumnezeu a râs de pretenþiile oamenilor de a înãlþa sau de a rãsturna stãpânirile de pe pãmânt, fãrã sã-l consulte; ºi profitând de capriciile poporului olandez ºi de groaza pe care o inspira Ludovic al XIV-lea, el a schimbat politica primului ministru, a abolit edictul încã în vigoare, restabilind funcþia de stathuder pentru Wilhelm de Orania, faþã de care avea anumite planuri, ascunse în tainele de nepãtruns ale viitorului. Primul ministru se plecã înaintea voinþei concetãþenilor sãi, dar Corneille de Witt, mai îndãrãtnic, refuzã sã semneze actul de restabilire a funcþiei de stathuder, cu toate ameninþãrile de moarte ale mulþimii orangiste, care l-a asediat în casa sa din Dordrecht. Numai insistenþele ºi lacrimile soþiei sale îl determinarã în cele din urmã sã semneze, dar adãugã la numele sãu aceste douã litere: V. C. — adicã Vi coactus, ceea ce înseamnã "Silit prin forþã". A fost o adevãratã minune cã a scãpat în ziua aceea de loviturile duºmanilor sãi. Cât despre Ioan de Witt, care ºi-a dat adeziunea mai repede ºi mai uºor sub presiunea voinþei concetãþenilor sãi, n-a avut nici el parte de o soartã mai fericitã. Dupã câteva zile a fost victima unei tentative de asasinat, prin lovituri de cuþit. N-a murit însã în urma rãnilor primite. Aceastã înfrângere i-a nemulþumit pe adepþii Casei de Orania. Viaþa celor doi fraþi era o continuã piedicã în calea planurilor lor; schimbarã tactica pentru moment, chiar dacã mai târziu aveau sã revinã la prima, încercând sã desãvârºeascã prin calomnie ceea ce nu izbutiserã cu pumnul. Se întâmplã destul de rar ca la un moment dat sã se gãseascã la îndemâna lui Dumnezeu un om care sã înfãptuiascã o acþiune mãreaþã; dar când un asemenea eveniment fericit are loc, istoria reþine numaidecât numele omului ales ºi îl impune posteritãþii. Când însã necuratul se amestecã în treburile muritorilor pentru a distruge o existenþã sau a rãsturna un imperiu, imediat se nimereºte ºi un ticãlos prin apropiere cãruia îi e destul sã-i ºopteascã un singur cuvânt, ca sã se ºi apuce de treabã. Ticãlosul, gata sã slujeascã spiritul rãului în aceastã împrejurare, se numea, dupã cum se pare c-am mai spus, Tyckelaer, ºi era de profesie chirurg. El îl acuzã pe Corneille de Witt, desperat de abrogarea edictului, dupã cum a dovedit-o de altfel prin apostila sa, ºi clocotind de urã împotriva lui Wilhelm de Orania, cã a însãrcinat pe un asasin sã scape republica de noul stathuder ºi cã acest asasin e el, Tyckelaer, care, chinuit de remuºcãri numai la ideea faptei ce i se ceruse, prefera sã dezvãluie crima decât s-o comitã. Acum, imaginaþi-vã explozia care izbucni în rândurile orangiºtilor când aflarã de acest complot. Procurorul fiscal porunci sã fie arestat Corneille chiar în casa sa, la 16 august 1672; inspectorul digurilor, nobilul frate al lui Ioan de Witt, fu supus torturii ca ºi cei mai mârºavi criminali, într-o salã din Buytenhoff, spre a i se smulge mãrturisirea pretinsului sãu complot împotriva lui Wilhelm. Dar Corneille nu era numai o minte luminatã, ci ºi un om foarte curajos. Fãcea parte din acei martiri care, având un ideal politic, precum strãmoºii lor avuseserã credinþa religioasã, ºtiau sã îndure caznele; surâse în timpul torturii, scandã cu voce sigurã prima strofã din "Justum et Tenacem" al lui Horaþiu ºi nu recunoscu nimic, zdruncinând astfel nu numai forþa dar ºi fanatismul cãlãilor sãi. Bineînþeles cã judecãtorii nu îl gãsirã nici pe Tyckelaer cu totul nevinovat, dar împotriva lui Corneille pronunþarã o sentinþã prin care i se retrãgeau toate funcþiile ºi demnitãþile; fu condamnat sã plãteascã cheltuielile de judecatã ºi exilat pe viaþã de pe teritoriul republicii. Aceastã sentinþã datã nu numai împotriva unui nevinovat ci ºi împotriva unui cetãþean de- vazã, însemna o oarecare satisfacþie acordatã poporului, pentru interesele cãruia Corneille de Witt îºi închinase întreaga sa viaþã. Totuºi, dupã cum se va vedea, el nu s-a mulþumit numai cu atât. Atenienii, despre care se dusese vestea cã nu ºtiu ce e recunoºtinþa, erau mai prejos

decât olandezii din acest punct de vedere. Ei s-au mulþumit doar sã-l exileze pe Aristide. La primele zvonuri în legãturã cu acuzarea fratelui sãu, Ioan de Witt îºi dãdu demisia din funcþia de prim ministru. ªi acesta fu la fel de bine rãsplãtit pentru devotamentul sãu cãtre þarã. Retrãgându-se din viaþa publicã, lua cu sine numai necazuri ºi suferinþe, singurele foloase trase îndeobºte de oamenii cinstiþi, vinovaþi doar de a fi muncit pentru patria lor, uitându-se pe ei înºiºi. În acest timp, Wilhelm de Orania, nu fãrã sã grãbeascã evenimentele prin toate mijloacele care-i erau la îndemânã, aºtepta ca poporul, al cãrui idol era, sã-i facã din trupurile celor doi fraþi treptele de care avea nevoie pentru a ocupa funcþia de stathuder. De aceea, la 20 august 1672, aºa cum am spus la începutul acestui capitol, tot oraºul alerga spre Buytenhoff pentru a fi de faþã la ieºirea din închisoare a lui Corneille de Witt ce pleca în exil, ºi pentru a privi urmele lãsate de torturã pe nobilul trup al omului care ºtia atât de bine versurile lui Horaþiu. Trebuie sã adãugãm cã aceastã mulþime, care se îndrepta spre Buytenhoff, nu era îndemnatã numai de nevinovata intenþie de a asista la un spectacol, ci ºi de dorinþa unora de a duce la bun sfârºit o misiune ce nu fusese împlinitã. Ne referim la misiunea de cãlãu. Erau ºi alþii, e drept, care alergau într-acolo cu intenþii mai puþin duºmãnoase. Pentru ei nu era vorba decât de un spectacol atrãgãtor, cãci vãzând cum se târãºte în praf cel ce deþinuse mult timp puterea, orgoliul lor era satisfãcut. Nu era oare Corneille de Witt omul despre care se spunea cã nu cunoaºte frica? Îl vor vedea închis, slãbit de cazne, palid, însângerat, acoperit de ruºine! Nu e acesta un triumf pentru burghezie, triumf de care orice bun burghez din Haga trebuie sã se bucure, cãci într-un anume fel burghezia e mai înverºunatã decât poporul împotriva nobilimii! "ªi apoi, — ziceau agitatorii orangiºti, strecuraþi cu dibãcie în mulþime, socotind s-o transforme într-un instrument ascuþit ºi zdrobitor, — nu se va ivi oare nici un prilej pe drumul de la Buytenhoff pânã la poarta oraºului, de a arunca puþin noroi, sau chiar câteva pietre, în acest Ruart de Pulten, care nu numai cã n-a acordat decât vi coactus funcþia de stadtholder prinþului de Orania, dar care a vrut sã mai punã la cale si uciderea lui?" "Ca sã nu mai vorbim, adãugau îndârjiþii duºmani ai Franþei, cã, de s-ar proceda cum se cuvine ºi cei din Haga ar fi curajoºi, Corneille de Witt n-ar trebui lãsat sã plece în exil, cãci odatã trecut peste graniþã, va complota mai departe cu Franþa ºi va trãi din aurul marchizului de Louvois, împreunã cu sceleratul sãu frate mai mare, Ioan." Se ºtie cã mulþimea stãpânitã de o asemenea stare de spirit mai curând aleargã decât merge. Iatã de ce locuitorii din Haga se îndreptau atât de grãbiþi spre Buytenhoff. În mijlocul lor alerga, cuprins de mânie ºi fãrã vreun plan, onestul Tyckelaer, pe care orangiºtii îl purtarã ca pe un erou al cinstei, al onoarei naþionale ºi al milei creºtineºti. Acest brav scelerat povestea, înflorind ºi folosind toate resursele imaginaþiei sale, cum a încercat Corneille de Witt sã-l corupã, ce sume de bani i-a fãgãduit ºi cât de diabolic a uneltit pentru a înlãtura din calea lui, din calea lui Tyckelaer, toate greutãþile asasinatului. Fiecare frazã a discursului sãu, ascultatã cu nesaþ de mulþime, stârnea urale ce exprimau dragoste entuziastã pentru prinþul Wilhelm ºi sãlbaticã mânie împotriva fraþilor de Witt. Mulþimea blestema pe judecãtorii nedrepþi, a cãror sentinþã lãsa sã scape viu ºi nevãtãmat un criminal atât de odios cum era ticãlosul de Corneille. Câþiva instigatori repetau cu voce scãzutã: — O sã plece! O sã ne scape! La care alþii rãspundeau: — O corabie îl aºteaptã la Schweningen, o corabie francezã. Tyckelaer a vãzut-o.

— Bravul Tyckelaer, cinstitul Tyckelaer! nu mai contenea mulþimea. — ªi fãrã îndoialã, se auzi o voce, cã în timpul fugii lui Corneille, Ioan, care nu a trãdat mai puþin decât fratele sãu, va fugi ºi el. — Puºlamalele or sã mãnânce în Franþa banii noºtri, banii aduºi de corãbiile noastre, de arsenalele noastre, de ºantierele noastre vândute lui Ludovic al XIV-lea. — Sã-i împiedicãm sã plece! strigã un patriot mai înverºunat. — La închisoare! La închisoare! repeta corul mulþimii. La auzul acestor strigãte, burghezii alergau mai repede, puºtile se încãrcau, topoarele luceau ºi ochii aruncau flãcãri. Totuºi încã nu se comisese nici o violenþã ºi linia cãlãreþilor care pãzeau împrejurimile închisorii Buytenhoff rãmânea rece, nepãsãtoare, tãcutã, dar mai ameninþãtoare prin calmul ei decât toatã mulþimea cu strigãtele, cu agitaþia ºi ameninþãrile ei; stãtea nemiºcatã sub privirea superiorului, cãpitanul cavaleriei din Haga, a cãrui spadã scoasã din teacã era îndreptatã în jos, cu vârful spre colþul scãrii de la ºa. Aceastã trupã, singurul zid de apãrare al închisorii, stãpânea prin atitudinea sa nu numai masele populare dezordonate ºi gãlãgioase, dar ºi detaºamentul gãrzii burgheze care, aºezat în faþa închisorii Buytenhoff pentru a menþine ordinea alãturi de cãlãreþi, îndemna pe rãzvrãtiþi, strigând: — Trãiascã de Orania, jos trãdãtorii! Într-adevãr, numai prezenþa lui de Tilly ºi a trupei sale mai þinea în frâu pe soldaþii burghezi; dar curând, înflãcãrându-se de propriile lor strigãte ºi punând pe seama timiditãþii tãcerea cãlãreþilor, fãcurã un pas spre închisoare, atrãgând pe urmele lor gloata poporului. Atunci, contele de Tilly încruntat, înaintã singur în faþa lor ºi ridicând spada îi întrebã: — Domnilor din garda burghezã, de ce vã apropiaþi ºi ce doriþi? Burghezii îºi agitarã muschetele repetând strigãtele: — Trãiascã de Orania! Moarte trãdãtorilor! — Trãiascã de Orania, fie, spuse domnul de Tilly, deºi eu prefer chipurile vesele celor posace. Þipaþi cât vã place! Moarte trãdãtorilor! dar dacã e vorba sã-i ucideþi cu adevãrat, sã ºtiþi cã mã aflu aici pentru a vã împiedeca. Apoi, întorcându-se cãtre soldaþi, comandã: — Sus armele, soldaþi! Soldaþii lui de Tilly executarã ordinul calm ºi cu precizie, obligându-i sã batã imediat în retragere ºi pe burghezi ºi pe cei din popor, într-o învãlmãºealã care-l fãcu sã zâmbeascã pe ofiþerul de cavalerie. — O, la, la, — spuse el pe un ton zeflemitor, obiºnuit celor din armatã, — nu vã fie teamã, burghezi; soldaþii mei nu vor strica nici un cartuº pe voi, dar nici voi nu veþi face nici un pas spre închisoare. — ªtiþi oare, domnule ofiþer, cã avem muschete? i se adresã plin de furie comandantul burghezilor. — Vãd al dracului de bine cã aveþi, spuse de Tilly, doar le vânturaþi destul în faþa noastrã; observaþi însã cã ºi noi avem pistoale, ºi pistolul þinteºte admirabil la cincizeci de paºi, iar voi nu sunteþi decât la douãzeci ºi cinci. — Moarte trãdãtorilor! strigã exasperatã compania burghezilor. — Uf, spuneþi mereu acelaºi lucru, e obositor! mormãi ofiþerul, reluându-ºi locul în fruntea trupei, în timp ce vuietul mulþimii creºtea necontenit în jurul închisorii Buytenhoff. Dar poporul înfierbântat nici nu bãnuia cã, în timp ce adulmeca sângele uneia dintre victime, cealaltã, ca ºi cum s-ar fi grãbit sã iasã în întâmpinarea soartei sale, trecea la o sutã de paºi de piaþã, prin spatele grupurilor ºi cãlãreþilor, pentru a se duce la Buytenhoff. Într-adevãr, Ioan de Witt tocmai coborâse din caleaºcã, însoþit de un servitor, ºi traversa liniºtit curtea din faþa închisorii. Se recomandã temnicerului, care de altfel îl cunoºtea, spunându-i: — Bunã ziua, Gryphus, vin sã-l iau ºi sã-l scot din oraº pe fratele meu, Corneille de Witt, condamnat, cum ºtii, la exil. ªi temnicerul, un soi de urs dresat sã deschidã ºi sã închidã poarta

închisorii, îl salutã ºi-l lãsã sã intre în clãdirea ale cãrei porþi se închiserã în urma lui. La zece paºi depãrtare întâlni o frumoasã fatã de ºaptesprezece-optsprezece ani, în costum de frizonã, care-i fãcu o graþioasã plecãciune. El îi spuse, apucând-o de bãrbie: — Bunã ziua, bunã ºi frumoasã Roza. Cum se simte fratele meu? — Oh! domnule Ioan, rãspunse fata, nu de rãul ce i s-a fãcut mã tem. Rãul ce i s-a fãcut a trecut. — ªi de ce te temi atunci, frumoasã fatã? — Mã tem de rãul pe care vor sã i-l facã, domnule Ioan. — Da, spuse de Witt, mulþimea asta adunatã aici, nu-i aºa? — O auziþi? — E într-adevãr foarte pornitã; dar când ne va vedea, cum nu i-am fãcut decât bine, poate cã se va potoli. — Din nenorocire nu e un motiv, murmurã tânãra fatã depãrtându-se, pentru a da ascultare semnului poruncitor pe care i-l fãcuse tatãl ei. — Nu, copila mea, nu; e adevãrat ce-ai spus. Apoi continuându-ºi drumul: — Uite, murmurã el, o fetiþã care nu ºtie probabil sã citeascã, ºi prin urmare n-a citit nimic, dar care totuºi a cuprins istoria lumii într-un singur cuvânt. ªi la fel de calm, dar poate ceva mai gânditor, fostul prim-ministru îºi continuã drumul spre camera fratelui sãu. II CEI DOI FRAÞI Dupã cum se temuse frumoasa Roza, care parcã presimþea ce avea sã se întâmple, în timp ce Ioan de Witt urca scara de piatrã spre închisoarea unde era întemniþat fratele sãu Corneille, burghezii fãceau totul pentru a îndepãrta din faþa închisorii trupa lui de Tilly. Poporul, care preþuia bunele intenþii ale gãrzii sale, striga cât îl þinea gura: — Trãiascã burghezii! Cât despre domnul de Tilly, acesta parlamenta, pe cât de prudent pe atât de hotãrât, cu garda burghezã, sub ameninþarea pistoalelor pregãtite ale escadronului sãu, încercând sã-i explice cât putea mai bine cã primise ordin din partea statului de a pãzi cu trei companii piaþa închisorii ºi împrejurimile ei. — Pentru ce un asemenea ordin? De ce sã pãzeºti închisoarea? þipau orangiºtii. — Ah! rãspunse domnul de Tilly, îmi cereþi sã vã spun lucruri pe care nici eu nu le ºtiu. Mi s-a spus: Pãzeºte! ºi eu pãzesc. Dumneavoastrã, domnilor, care sunteþi aproape militari, ar trebui sã ºtiþi cã un ordin nu se discutã. — Dar vi s-a dat acest ordin ca trãdãtorii sã aibã timpul de a pleca din oraº! — Tot ce se poate, de vreme ce trãdãtorii sunt condamnaþi la exil, rosti de Tilly. — Dar cine a dat acest ordin? — Statul, cine dracu? — Statul trãdeazã. — Nu ºtiu nimic despre asta. — ªi dumneata însuþi sãvârºeºti o trãdare. — Eu? — Da, dumneata. — Ei, asta-i! Sã ne înþelegem, domnilor burghezi; pe cine aº trãda eu? Statul? Nu pot sã-l trãdez, pentru cã sunt în. slujba lui ºi îi execut ordinele întocmai. ªi cum contele avea perfectã dreptate ºi nu putea fi contrazis în cele ce spunea, þipetele ºi ameninþãrile se înteþirã; proteste îngrozitoare, cãrora de Tilly le rãspundea cu multã bunãcuviinþã. — Dar, domnilor burghezi, pentru Dumnezeu, descãrcaþi muschetele; puteþi scãpa din întâmplare un glonte ºi dacã veþi rãni pe unul din cãlãreþii mei, vom rãspunde doborând douã sute de oameni, ceea ce nu ne-ar fi pe plac nici nouã, nici dumneavoastrã probabil.

— Dacã veþi trage voi, þiparã burghezii, vom deschide ºi noi focul asupra voastrã. — Da, dar chiar dacã ne veþi doborî de la primul pânã la ultimul, cei pe care îi vom fi ucis noi, vor fi rãmas tot morþi. — Atunci, cedaþi-ne locul ºi veþi dovedi cã sunteþi un bun cetãþean. — În primul rând eu nu sunt cetãþean, spuse de Tilly, eu sunt ofiþer, ceea ce e cu totul altceva; apoi, nu sunt olandez, sunt francez, ceea ce e iarãºi cu totul altceva. Eu nu cunosc decât statul care mã plãteºte; aduceþi-mi din partea statului ordinul de a ceda locul, ºi cu mare plãcere fac stânga-mprejur, cãci ºi aºa mã plictisesc groaznic aici. — Da! Da! strigarã o sutã de voci, la care se adãugarã de îndatã alte cinci sute. Sã mergem la primãrie! Sã mergem sã-i gãsim pe deputaþi! Haidem! Haidem! — Da, asta e, murmurã de Tilly, duceþi-vã la primãrie sã cereþi un lucru josnic ºi veþi vedea dacã vi se acordã; duceþi-vã, fraþilor, duceþi-vã. Domnul ofiþer se bizuia pe onoarea magistraþilor, care la rândul lor contau pe onoarea lui de soldat. Între timp, Ioan de Witt — pãrãsit de noi pe când urca scara de piatrã dupã discuþia avutã cu temnicerul Gryphus ºi cu fiica acestuia Roza, — ajunsese la uºa celulei unde zãcea pe o saltea fratele sãu Corneille, care, dupã cum se ºtie, fusese supus torturii pregãtitoare. Ulterior, sosind ordinul de exil, aplicarea torturii extraordinare deveni inutilã. Corneille ºedea întins pe pat, cu încheieturile mâinilor zdrobite, cu degetele rupte, pentru ca n-a mãrturisit o crimã pe care n-o comisese; acum, dupã trei zile de suferinþã, respira în sfârºit liniºtit aflând cã judecãtorii de la care aºtepta moartea au binevoit sã-l condamne la exil. Corpul sãu robust ºi sufletul de neînvins ar fi dezamãgit pe duºmanii sãi, dacã aceºtia s-ar fi obosit sã priveascã în adâncurile întunecoase ale celulei din Buytenhoff. Ar fi vãzut pe obrazul palid al condamnatului înflorind zâmbetul martirului care, întrezãrind minunãþiile cerului, uitã mocirla de pe pãmânt. Ruartul îºi redobândise prin puterea voinþei toate forþele ºi socotea cât timp îl vor mai reþine încã în închisoare formalitãþile justiþiei. Tocmai în acest moment, strigãtele detaºamentului burghez ºi ale poporului se ridicau împotriva celor doi fraþi ºi-l ameninþau pe cãpitanul de Tilly. Dar oricât de ameninþãtor era zgomotul ce rãzbãtea pânã la el, Corneille nu-i dãdu atenþie, sau poate nu se osteni sã priveascã prin fereastra îngustã ºi zãbrelitã, care lãsa sã pãtrundã lumina ºi murmurele de afarã. Se gândea la fratele sãu. Fãrã îndoialã apropierea lui se fãcea simþitã prin tainele pe care magnetismul le-a descoperit mai târziu. Pe când Ioan ocupa gândurile lui Corneille atât de intens încât aproape îi ºoptea numele, uºa se deschise, Ioan intrã ºi cu un pas grãbit se apropie de patul prizonierului; acesta întinse braþele strivite ºi mâinile bandajate spre gloriosul sãu frate, pe care reuºise sã-l întreacã, nu prin serviciile aduse þãrii, ci prin ura ce i-o purtau olandezii. Ioan îl sãrutã cu drag pe frunte ºi îi aºezã încetiºor mâinile bolnave pe saltea. — Corneille, bietul meu frate, întrebã el, suferi mult, nu-i aºa? — Acum nu mai sufãr, frate, de vreme ce eºti aici. — Oh! Bietul meu Corneille, frate iubit, te asigur cã sufãr eu în locul tãu, când te vãd aºa. — M-am gândit mai mult la tine decât la mine ºi în timp ce mã torturau, m-am plâns doar o singurã datã, ºi atunci pentru a te compãtimi: Bietul meu frate! Dar acum eºti aici, sã uitãm totul! Ai venit sã mã iei, nu-i aºa? — Da. — M-am vindecat. Ajutã-mã sã mã ridic, frate, ºi vei vedea cât de bine merg. — Nu ai mult de mers, prietene, cãci trãsura mea aºteaptã lângã

Mi-e scumpã gloria þãrii mele. rãspunse Ioan. Ioan. spuse liniºtit fostul prim-ministru apropiindu-se de fereastrã. pentru gloria ei. ce mânioºi sunt oamenii? Împotriva ta? Sau împotriva mea? — Cred cã sunt împotriva amândurora. dar nu ºtiu dacã vei fi tot atât de iscusit sã-þi scoþi fratele din Buytenhoff. Corespondenþa asta care ar dovedi unor oameni cinstiþi cât de mult îmi iubesc þara ºi câte sacrificii eram gata sã fac eu însumi pentru libertatea ei. — Atunci asta am auzit adineauri. — Atunci. oricât de bun navigator aº fi. în afara Olandei. Corneille. nu-i aºa? spuse el. dar ne reproºeazã totuºi. — Atunci suntem pierduþi. Orsay. corespondenþa asta ne-ar putea pierde dacã ar cãdea în mâna orangiºtilor. Voiam sã-þi spun. iar Olanda s-ar fi putut considera încã ºi azi de neînvins în mijlocul mlaºtinilor ºi canalelor sale. rãspunse Corneille. Strigãtele se auzirã din nou. Vesel ºi Rheinberg. frate. spuse deþinutul încet. în spatele puºcaºilor lui de Tilly. de s-ar gãsi în momentul acesta corespondenþa noastrã cu domnul de Louvois. corespondenþa ta cu domnul de Louvois dovedeºte cã în ultimul timp ai fost cel mai mare. îi spuse primul ministru cu amãrãciune. am adoptat procedeul folosit în politicã ºi pe mare. ca pe vremea când ai condus flota lui Tromp la Anvers în mijlocul adâncului fluviu Escaut. îi spuse Corneille. care se simþea stânjenit. — Dar dacã negocierile ar fi reuºit. — Puºcaºii lui de Tilly? Pentru ce stau la eleºteu? — Ah! spuse primul ministru cu obiºnuitul sãu zâmbet trist. — Spune. — Auzi. cã printre alte calomnii stupide. dimpotrivã. ºi m-am ferit sã ard aceastã corespondenþã. dar e ºi mai adevãrat cã. Corneille. ca sã vii aici. Apoi întorcându-se cãtre fratele sãu: — E multã lume la Buytenhoff. cu averea lor. De Tilly discuta cu garda burghezã. — Ai venit pe ascuns. pe o furtunã ca aceea de azi care a ridicat în uriaºe talazuri poporul. sã provoace zarvã. aº fi fericit sã aflu cã ai ars scrisorile înainte de a pãrãsi oraºul Dordrecht pentru a veni la Haga sã ne întâlnim. Zarvã? — Da. De aceea.. dragã Corneille. În clipa aceea. ºi poate cu ajutorul lui Dumnezeu vom izbuti. — Proºti mai sunt! — Sunt proºti. eºti un mare navigator. orangiºtii ne reproºeazã cã am negociat cu Franþa. vãzându-te plecând. Am venit pe strãzi dosnice. ce? — Cum te-au lãsat sã treci? — ªtii bine. continuã Corneille. ne vom salva trupul ºi în acelaºi timp vom redobândi popularitatea.. frate. — În orice caz vom încerca. Ioan? — Cum trebuia sã ajung la tine fãrã întârziere. frate. — Tot ce spui e adevãrat. — Dar ce-ai fãcut cu scrisorile acelea? . cel mai generos ºi mai dibaci cetãþean din toate cele ºapte Provincii Unite. învingãtorii noºtri. dar mai scumpã mi-e gloria ta. dar în primul rând vreau sã-þi mai spun ceva. — Dragul meu Ioan. — Zarvã? rosti Corneille fixându-l cu privirea pe fratele sãu. vorbind parcã pentru sine. n-aº putea salva în nici un chip luntriºoara atât de ºubredã care va purta pe cei doi de Witt. — Dar atunci. de teamã ca nu cumva oamenii din Haga. frate. ar fi fost cruþaþi de înfrângerile de la Rees. când vântul e potrivnic: am ocolit. zgomotul urca mai furios din piaþã spre închisoare. — Da. — Frate. — Nu. cã nu suntem deloc iubiþi. ar fi fost evitatã trecerea Rinului.eleºteu.

asta-i! spuse Corneille uitându-se la fratele sãu.— Le-am încredinþat lui Cornelius van Baerle. Degetele care . îþi repet. dragul meu? întrebã Ioan. — Dacã aº avea peniþã ºi cernealã. nu. — Unde e Craeke? — La uºa celulei tale. — Biblia asta. dar frate. nici alta. — Mã gândesc. — ªi de ce? — Pentru cã van Baerle nu va încredinþa scrisorile nimãnui ºi nu le va arde niciodatã. Dacã vom muri. — Bine. cã înainte de toate. asta-i tot ce pot sã-þi ofer. credinciosul servitor aºtepta într-adevãr în prag. — Uite un creion. — Moarte trãdãtorilor! urla norodul. cu surâsul sãu blajin. Deci. — fiindcã mai devreme sau mai târziu. fraþii de Witt trebuie sã-ºi salveze viaþa pentru a-ºi putea salva renumele. — continuã Corneille. cãci va fi sau tare sau slab. deºi se aflã tocmai la Dordrecht. viteazul meu Corneille. Craeke. dacã e tare. nu va fi de-ajuns sã spun. frate. — O. se va teme de prietenia noastrã. — Suntem noi. Aºadar. scump ºi naiv copil! Acest savant deºi ºtie atâtea lucruri. Principalul e cã va pãstra taina. — Ruartul de Pulten. — Atunci sã ne grãbim! strigã Ioan. ridicând privirea spre cer ºi dând resemnat din umeri. nu se gândeºte decât la florile care-l slãvesc pe Dumnezeu ºi la Dumnezeu care le face sã înfloreascã! Tocmai lui i-ai încredinþat scrisorile care aduc moartea. Aud bine vuietul ãsta. Corneille se ridicã din pat ºi luã mâna fratelui sãu. — Dar vei putea oare sã scrii. din pãcate. trebuie sã scriu. finul meu. bãnuiesc. cine ne va apãra? Cine ne va fi înþeles mãcar? — Crezi deci cã ne-ar omorî dacã ar gãsi scrisorile astea? Fãrã sã-i rãspundã fratelui sãu. da. Ioan deschise uºa. care tresãri la atingerea bandajelor: — Oare nu-mi cunosc finul? Oare n-am învãþat sã-i citesc fiecare gând. sãrmanul Cornelius e pierdut! — Pierdut?! — Da. ºi într-un caz ºi în altul. Rupe prima foaie. la vederea bietelor mâini arse ºi strivite. Nu e nici una. va divulga secretul. — Dar vei putea scrie citeþ? — Ei. servitorul meu. — Atunci sã vinã aici. preocupat de treburile lui ºi strãin de tot ce ni se întâmplã. mã întrebi dacã e tare. Ioan se întoarse surprins. — Prin cine sã-i trimitem ordinul? — Prin Craeke. dar ce înseamnã? Ioan deschise fereastra. e pierdut ºi noi odatã cu el. dacã e slab nu va ºti sã-l pãstreze. — Gândeºte-te. Dacã e tare. — Înþelegi acum. sã fugim frate. — Da. Ioan întinse mâna spre Buytenhoff de unde se auzeau urcând în acel moment proteste înverºunate. — Vino. dar ce importanþã are cum e. ai vedea cã sunt în stare! spuse Corneille. Corneille? — ªi trãdãtorii suntem noi! spuse prizonierul. fãrã un ordin scris din partea mea. se va lãuda cu noi. înainte de a arde mãrturiile astea de valoare. — e un om politic crescut la ºcoala lui Ioan de Witt. sã-i înþeleg fiecare sentiment? Mã întrebi dacã e slab. fiindcã el nici nu o cunoaºte. — Oh! bietul bãiat. dacã e slab. mai avem timp sã trimitem ordinul de a arde scrisorile. pe care-l cunoºti ºi care locuieºte la Dordrecht. repetã Ioan de Witt. ºi þine bine minte ce-þi va spune fratele meu. sã fugim cât mai avem timp. — Hârtie ai? Aici nu mi s-a lãsat nimic. dragul meu. tot va afla cum stau lucrurile —. van Baerle nu cunoaºte natura ºi valoarea depozitului pe care i l-am încredinþat. care a intrat cu mine în închisoare ca sã-þi ajute sã cobori scara ºi sã ne însoþeascã pe drum cãlare. spuse Corneille. Ioan.

acest om ar fi oferit lui Lavater. Secretele de felul aceluia pe care-l ascunde ucid pe deþinãtor. o delegaþie de burghezi pornise. pe faþa cãruia suferinþa aºternuse o ºi mai pronunþatã paloare. acoperind vuietul din Buytenhoff. n-ar fi fost în avantajul sãu. braþul lui slab dar nervos. Pe bandajele albe apãrurã picãturi de sânge care. Pãrea gata sã leºine. Acea care existã între un ºoim ºi un vultur. Strãinul. — pãrea slab. Fãrã îndoialã. dar albã ºi finã. arde-l fãrã sã-l deschizi. în semn de mulþumire. din cauza apãsãrii degetelor pe creion. Figura lividã.au rezistat la feºtilele cãlãului. privise toate scenele de la Buytenhoff cu un interes uºor de înþeles. ºtergându-ºi neîncetat fruntea muiatã de sudoare sau buzele arse. frate. avea motive sã nu doreascã a fi recunoscut. care urma mulþimea întãrâtatã de la Buytenhoff la Hoogstraet. Ioan ridicã braþele spre cer. urmãrind cu interes desfãºurarea acestei scene. — poate sã fi avut douãzeci ºi doi sau douãzeci ºi trei de ani. voinþa care a învins durerea se vor uni într-un efort comun ºi. Cu privirea pironitã ca a unei pãsãri de pradã. cu mâna pe sabie. cãci îºi ascundea tot timpul faþa palidã ºi prelungã cu o batistã finã din pânzã de Friza. pânã când tovarãºul sãu o pornise la drum ºi îl luase cu el. Ajuns în piaþa Hoogstraet. fereastra dinspre Hoogstraet se . III ELEVUL LUI IOAN DE WITT În timp ce urletele mulþimii adunate la Buytenhoff îl îndemnau pe Ioan de Witt sã grãbeascã plecarea fratelui sãu. omul cu faþa palidã îl împinse pe celãlalt la adãpostul unui oblon deschis ºi îºi fixã privirea pe balconul primãriei. aºa cum am mai spus. ªi într-adevãr. pentru început. — ªi acum. pentru a cere retragerea corpului de cavalerie al lui de Tilly. ºi cu o ultimã povaþã o dãdu lui Craeke. a unui hoþ frãmântat: un om al poliþiei ar fi fost desigur înclinat sã admitã ipoteza din urmã. sã plecãm. ca sã-þi rãmânã þie însuþi necunoscut conþinutul lui. se întoarse apoi la Corneille. amintea chipul unui stãpân bãnuitor sau.. dacã ar fi trãit în acea vreme. Corneille de Witt 20 august 1672. deschisã sau mai degrabã despicatã ca marginile unei rãni. se îndrepta spre primãrie pentru a afla cu un minut mai devreme ce avea sã se întâmple. mersul agitat al acestui tânãr. De la Buytenhoff la Hoogstraet nu era departe. cu mâna uscatã. Ioan ºterse o picãturã din nobilul sânge care pãtase foaia. celãlalt neliniºtit. mai curând. Unul e senin. Tânãrul era simplu îmbrãcat ºi nu se observa cã e înarmat. Nu trecurã nici cinci minute ºi semnalul lung ºi puternic strãbãtu bolta de frunziº negru a ulmilor. corpul uscãþiv ºi suferind. un subiect de studii fiziologice care. fii liniºtit. foarte tânãr. cu gura finã ºi dreaptã. spre primãrie. — Acum. Corneille. lipsit de putere. Va fi momentul sã plecãm ºi noi. alãturi de ei putea fi vãzut un strãin care. La strigãtele îndârjite ale poporului. zise el. cu nasul coroiat ºi lung.. Corneille luã creionul ºi scrise. De pe tâmplele primului ministru curgeau ºiroaie de sudoare. având în vedere grija vãditã a acelui despre care vorbim de a se ascunde. de partea cealaltã a eleºteului. Adio ºi pãstreazã-mi amintirea. când voi auzi ºuieratul cunoscut al bunului nostru Craeke vom ºti cã e în afara gloatei. Arde depozitul pe care þi l-am încredinþat. Ce deosebire existã oare între chipul cuceritorului ºi al piratului? se întrebau anticii. Corneille scrise: Dragã fine. Cu lacrimi în ochi. nici mãcar nu-mi va tremura mâna. spuse el. Arde-i ºi astfel îi vei fi salvat pe Ioan ºi pe Corneille. se sprijinea pe umãrul unui ofiþer care. þâºneau din rãnile deschise.

fiindcã nu-l cunosc personal. sã aºteptãm ºi vom vedea. Se pare cã deliberarea va avea loc înãuntru.pentru a fi acuzat cã sunt instigatorul a tot ce se petrece aici. ca degetele unui pianist pe clape. Ofiþerul privi pe furiº chipul nepãsãtor al însoþitorului sãu ºi pãli. întrebã ofiþerul privind cu uimire pe cel cãruia îi spunea monseniore. bãnuiesc cã Alteþei Voastre nu-i trece prin minte nici mãcar o clipã cã deputaþii ar putea ordona cãlãreþilor lui de Tilly sã se depãrteze. . numai Dumnezeu ºtie ce se petrece în inima oamenilor. — Om de treabã. continuã prinþul. Auzind aceastã apreciere asupra caracterului lui Bowelt. tânãrul lãsã sã-i scape un gest de nemulþumire atât de vãditã. ai dreptate. rãspunse rece prinþul. — Ce fel de om e acest deputat Bowelt? Îl cunoºti? — E un om de treabã. Ofiþerul înclinã capul în semn de aprobare ºi tãcu. încât ofiþerul observã ºi se grãbi sã adauge: — Cel puþin aºa se spune. o repet Alteþei Voastre. — Sã mergem. va privi ciudat cererea pe care aceºti furioºi i-au înaintat-o. — E deputatul Bowelt. i se vedeau doar braþele agitându-se în gesturi repetate ºi deznãdãjduite. În ce mã priveºte nu pot face nici o afirmaþie. — Pentru cã un asemenea ordin ar însemna pur ºi simplu condamnarea la moarte a domnilor Corneille ºi Ioan de Witt.. ºi regretul de a se fi arãtat atât de grãbit în a-ºi îndeplini dorinþele. monseniore. monseniore. trãda o vie nerãbdare. Hai sã ascultãm discuþiile. — Dar.. care-l întrebã pe domnul Bowelt unde se aflau ceilalþi deputaþi. e un om de treabã sau un om curajos? — Ah! monseniore. — Ah. spuse tânãrul. — Domnilor. Domnul Bowelt încercã sã vorbeascã. repetã cel ce fusese numit monseniore. spuse rece tânãrul. dar vorbele nu se auzeau. nu-i aºa? — De ce? întrebã cu rãcealã tânãrul. arãtându-i numai din ochi pe vorbitor. în timp ce poporul nãvãlea prin poarta principalã. cel puþin aºa cred. monseniore. vã rog sã mã iertaþi. — Ai dreptate.. — . se auzi glasul ºefului delegaþiei burgheze. nu-l cunosc decât din vedere. prinþul ºi însoþitorul sãu auzeau gãlãgia ºi tropãitul mulþimii pe scãrile primãriei. spuse pentru a doua oarã domnul Bowelt. colegii sãi. replicã ofiþerul. ªi miºcarea nervoasã a mâinii sale care se agita fãrã voie pe umãrul însoþitorului. ar fi de-ajuns ca unul singur sã vã recunoascã. Era deopotrivã un om de treabã ºi un om curajos acest ofiþer.. vã repet cã în acest moment sunt numai cu domnul d'Asperen. dar n-aº îndrãzni sã fac aceastã deosebire cu privire la un om pe care. ºi nu pot lua nici o hotãrâre. care pãrea foarte emoþionat ºi se sprijinea de balustradã. ºopti tânãrul. sã rãmânem pe loc. Din locul unde se oprirã. prost ascunsã de privirea rece ºi întunecatã a chipului palid. — Cine a ieºit în balcon? întrebã tânãrul pe ofiþer. se întoarse spre fereastra deschisã ºi-l chemã în ajutor pe domnul d'Asperen.deschise ºi un om înaintã pentru a discuta cu mulþimea. unde fu salutat cu strigãte mai puternice decât cele destinate domnului Bowelt cu zece minute înainte. ordinul! rãsunarã mai multe mii de voci. Ai dreptate. monseniore. — Ordinul. — Dacã acest Bowelt e un om de treabã. luaþi seama! — La ce? — Printre deputaþi sunt mulþi care au avut legãturi cu dumneavoastrã. În sfârºit. colonele. Da. De aici o sã-i vedem întorcându-se cu sau fãrã aprobare ºi vom afla în felul acesta dacã domnul Bowelt e un om de treabã sau un om curajos. — O sã vedem. îl fãcu sã roºeascã. Dându-ºi seama cã nu se va putea face auzit. Domnul d'Asperen se ivi ºi el în balcon. ceea ce þin mult sã ºtiu.

aruncã asupra lui doar o privire ºi spuse cu voce tare: — Cei care au semnat acest ordin sunt adevãraþii cãlãi ai domnului Corneille de Witt. spuse el. — Staþi! strigã el. ajutându-ºi fratele sã se scoale. pe mãsurã ce calul cãpitanului se retrãgea. în faþa ferestrelor. fãrã îndoialã. sunt lãmurit. reintrarã în clãdire. — Ei bine. cred cã mizerabilii au obþinut ordinul. le însoþi plecarea. contele de Tilly auzi rumoarea crescândã pe care o fãcea gloata apropiindu-se ºi zãri primele valuri de oameni nãpustindu-se cu repeziciunea unei ape de munte ce curge la vale. apoi se înteþi ºi ajunse la o asemenea intensitate. Dupã cum se vede. ucigaºilor. încât vechiul edificiu se cutremurã pânã în temelii. ºi mai ales cu dârzenie. În cele din urmã. zgomotul se auzi rãspândindu-se în toatã piaþa prin ferestrele deschise ale sãlii cu balcon unde apãruserã domnii Bowelt ºi d'Asperen. Nu e nici una. aceasta porni imediat ºi înaintã cu armele plecate în întâmpinarea cãlãreþilor contelui de Tilly. sau dau comanda: înainte! — Iatã ordinul! vociferarã o sutã de glasuri pe un ton obraznic. În fruntea primului grup alerga. îl grãbea sã plece. Cãlãreþii defilau încet. mulþimea care se grãbea. deasupra mâinilor crispate ºi a armelor strãlucitoare. spuse el sãltându-se în ºa ºi atingând pe locotenentul sãu cu mânerul sabiei. Dar contele nu era omul care sã-i lase sã se apropie peste mãsurã. amestec de urã însetatã ºi bucurie sãlbaticã. de teamã ca în îmbulzealã poporul sã nu-i azvârle peste balustradã. strigã: — Cãlãreþi ai lui de Tilly. torentul porni iar sã se rostogoleascã prin galerii ºi pe scãri. — Îl avem. Apoi. Dar cãlãreþii lui de Tilly. pe care compania burghezilor îl primi cu rãcnete de bucurie. un act ca acesta reprezintã un document ºi se pãstreazã. Era chirurgul Tyckelaer. la dreapta! Apoi. colonele. þinând piept pânã în ultima clipã mulþimii ameþite de succes. În mâinile lor se afla într-adevãr ordinul. continuând sã urmãreascã din privire. — Ei. spuse liniºtit prinþul. În acelaºi timp zãri hârtia care flutura prin aer. pentru nimic în lume n-aº vrea ca mâinile mele sã fi scris mãcar o singurã literã din acest ordin infam. sau mai bine zis zbura. Ofiþerul se înclinã ºi îºi urmã stãpânul fãrã sã rãspundã. spuse: — Sã mergem la Buytenhoff. îl avem. Un urlet furios. pânã la poarta sub a cãrei boltã se revãrsã ca un puhoi. un om cu faþa hidos desfiguratã de bucurie. fãrã sã clipeascã. Curând. o puse cu grijã în buzunarul vestonului sãu ºi întorcându-se cãtre trupã. cu jumãtate de voce. dragul meu colonel. staþi! Plecaþi din faþa cailor mei. . îndreptat spre Buytenhoff. þipa el. Contele rãmase la urmã. Apoi se vãzurã umbre zgomotoase miºcându-se încoace ºi încolo. Ioan de Witt nu exagera pericolul când. — Au ordinul! murmurã ofiþerul uluit. Deodatã zgomotul încetã. îi þineau piept cu succes. Sala de deliberãri se umplea. În ceea ce mã priveºte.Pe urmã. De Tilly luã ordinul. Împãturi hârtia. Piaþa primãriei ºi împrejurimile închisorii erau luate cu asalt de mulþime. nici alta. care câºtiga teren. neclintiþi. treceþi la treabã. — Puºlamale laºe! strigã locotenentul. ªi respingând cu mânerul sabiei pe omul care voia sã-i ia ordinul înapoi: — O clipã. cred cã vom vedea un spectacol ciudat. Nu ºtiai. spuse el. dacã domnul Bowelt e un om de treabã sau un om curajos. dar totuºi destul de tare pentru ca vorbele sale sã fie auzite de cei aflaþi în apropiere: — ªi acum. care. fluturând o hârtie. scoþând þipete puternice.

fata mea. trecând pe sub poarta boltitã. Nu mã voi despãrþi de ea niciodatã. sper cã-þi va aduce fericire. dacã pleacã. — ªi atunci? — Atunci? Am prevãzut refuzul lui. — Veniþi cu mine. trãsura e aici. Apoi privirile lor se oprirã pline de recunoºtinþã asupra tinerei fete. domnule Ioan. mai rãmâne de vãzut dacã Gryphus ne va deschide aceastã poartã. — Dar garda burghezã? — Oh. îi atrase atenþia Ioan. spuse Corneille. — Ei bine. i-am luat cheia. — Nu mai e acolo. domnule Ioan. — O. Cei doi fraþi se privirã cu duioºie. copila mea? întrebã de Witt. — Vai. — Aveþi vreun ordin prin care urmeazã sã vã însoþeascã pânã afarã din oraº? — Nu. — Fãrã îndoialã. Apoi vorbind ca pentru sine ºi suspinând: — Ce nenorocire cã nu ºtiu sã citesc! — Zarva se înteþeºte. dar atâta timp cât nu va fi revocat. pe când vorbea prin fereastra temniþei cu puºcaºul. ordinul prevede ca ei sã rãmânã în faþa închisorii. continuã timid tânãra fatã. spuse Ioan. — Te ascult. în strada pustie. — Copila mea. — Ei bine! În momentul când veþi trece de garda lui de Tilly poporul se va arunca asupra dumneavoastrã. fata mea. Cãlãuziþi de Roza. — Într-adevãr. ara lãsat-o la poarta cea mare. ei coborârã o scarã de vreo douãsprezece trepte. rãspunse Corneille cu o expresie de hotãrâre neclintitã. Mi-am închipuit cã vizitiul dumneavoastrã e un om devotat. — ªi e la tine cheia? — Iat-o. spuse primul ministru. repede. ºi adineauri. spuse ea. stãpânii mei. . — Acum. — Da. domnule Corneille. nu. de vreme ce cãlãreþii lui de Tilly sunt încã la postul lor? — Da. printr-un coridor interior. — Repede. domnule Ioan. e ultimul dar al unui om cinstit. în afarã de biblia pe care o vei gãsi în camera mea. ºi m-aº duce de-a dreptul spre poarta oraºului prin care vreþi sã ieºiþi. n-o sã vrea. aº ieºi prin uºa tainicã din subteranã. rãspunse Ioan. — Ce-i de fãcut atunci? — În locul dumneavoastrã. copila mea. care dã într-o stradã pustie. situaþia noastrã va fi cum nu se poate mai rea. — Se spune cã s-au dus la Hoogstraet sã ia un ordin pentru a îndepãrta pe cãlãreþii contelui de Tilly. spuse fata tremurând toatã.Corneille coborî deci treptele care duceau în curte. N-ar fi de mirare ca Dumnezeu sã-mi vorbeascã prin gura ta. — Mulþumesc. repede. ce nenorocire! — Ce s-a întâmplat. îi auziþi? strigã vizitiul înspãimântat. garda burghezã va sãri prima. spuse tânãra frizonã. — Dar fratele meu nu va putea sã meargã. — Voi încerca. ºi-i conduse pe cei doi fraþi în partea opusã închisorii. n-am nimic sã-þi dãruiesc în schimbul serviciului pe care mi-l faci. — Doar aþi venit cu trãsura! spuse fata. Aici o gãsi pe frumoasa Roza care tremura toatã. unde trãsura îi aºtepta cu scara lãsatã în jos. cred cã nu avem nici o clipã de pierdut. cãci toatã lumea e adunatã în strada principalã ºi aºteaptã la intrare. eu n-aº trece prin strada principalã. — ªi de ce. ºi i-am spus sã meargã sã vã aºtepte în faþa ieºirii secrete din subteranã. se vãzurã în sfârºit de partea cealaltã a închisorii. domnule Ioan. sprijinindu-se de braþul fostului prim-ministru. traversarã o curte cu metereze crenelate ºi. — Dacã-mi îngãduiþi v-aº da un sfat.

— tot n-ar fi putut rezista mult timp. — Plecaþi. Roza deschise mica trapã. sper. nu-i aºa? — Nu.Dupã ce îl ajutã pe Corneille sã urce. — Vino. Abia atunci se întoarse. — Dar prizonierii? spuse Gryphus. i-aº lãsa sã forþeze poarta. aici erau închiºi câteodatã unii din marii vinovaþi. — Fir-ar ai naibii. luã loc alãturi de fratele lui si închise portiera strigând: — La Tol-Hek! Tol-Hek se numea poarta care ducea la portul Schweningen. unde un mic vas îi aºtepta pe cei doi fraþi. o sã închidem uºa dupã noi ºi o sã ieºim din ascunzãtoarea noastrã dupã ce vor fi pãrãsit închisoarea. se întreba tocmai dacã nu era mai bine s-o deschidã decât sã lase mulþimea s-o sfãrâme. din tot ce am putea sã-þi spunem. nefiind cunoscut decât de autoritãþi. — Dar tu. de necrezut. Apoi. Trãsura porni în galopul a doi viguroºi cai flamanzi luând cu ea pe fugari. Temniþa în care Roza coborî împreunã cu tatãl ei. Te încredinþãm lui Dumnezeu care îºi va aminti. de teamã sã nu se organizeze vreo revoltã sau rãpire. adãugã el. tatã! îl grãbi ea. la moarte! IV ASASINII La adãpostul pãlãriei sale cu boruri mari. — Dar cum sã nu mã gãseascã? — Ascunde-te. dupã ce evacuase piaþa din faþa închisorii. nemiºcat. când se simþi tras încetiºor de hainã. — Dar o sã mã omoare. ºtergându-ºi mereu fruntea ºi buzele cu batista. ai dreptate. câtã minte se ascunde în capul ãsta mic. copila mea? — Am sã cobor ºi eu cu tine. turbaþii? spuse el. Gryphus. la moarte. Jean de Witt urcã repede în trãsurã. Gryphus îºi urmã fiica ºi trapa se închise deasupra capului lor. primul ministru se întoarse cãtre fatã: — Adio. Roza îi urmãri pân ce trecurã de colþul strãzii. cã în locul tãu. — Dumnezeu o sã vegheze asupra lor. — cãci temnicerul Gryphus. aceastã poartã.. spre marea bucurie a gloatei. Zgomotul ce trezise presimþirea Rozei era în adevãr al mulþimii care. spuse ea.. plecaþi. pe care o sã fim siliþi sã le pãrãsim pentru o clipã. iar mie dã-mi voie sã veghez asupra ta. dacã o sã te gãseascã. numitã carcera secretã. bãrbatul cel tânãr stãtea sprijinit de braþul ofiþerului. tatã. chiar în clipa în care poarta sfãrâmatã lãsa mulþimea sã se nãpusteascã în curtea închisorii. tatã. vino. — Da. copila mea. — Ai deschide. Roza luã mâna pe care i-o întindea primul ministru ºi o sãrutã cu respect. un adãpost sigur. — Unde? — În carcera secretã. pierdut în umbra streºinii ce atârna în faþa unei prãvãlii . nimic n-ar exprima pe deplin recunoºtinþa noastrã. cum poarta începuse sã cedeze. oferea celor douã personagii. — Îi auzi. se nãpustea acum asupra porþii. spuse tânãra fatã. palid ca un mort. cã ai salvat viaþa a doi oameni. refuza cu încãpãþânare s-o deschidã. Dar oricât de solidã ar fi fost. Se întoarse ºi o vãzu pe Roza. închise poarta în urma ei ºi azvârli cheia într-o fântânã. trebuie s-o recunoaºtem spre lauda lui. — li aud aºa de bine. se pare cã forþeazã poarta. Poporul nãvãli în închisoare strigând: — Moarte trãdãtorilor! Sã fie spânzurat Corneille de Witt. strigã Gryphus.

În acest moment mulþimea. Ioan de Witt se aplecã în afara trãsurii ºi vãzu într-adevãr grilajul închis..închise. Groaza înãbuºea vocea devotatului vizitiu. dar nu ºi din oraº. Trãsura îºi reluã cursa. ar fi o veste foarte bunã dacã ar fi adevãratã. vei vedea. spuse Ioan. strigã vizitiul. Ordinul pe care l-au semnat deputaþii este adevãrata sentinþã de condamnare la moarte a domnului Corneille. o luaserã prin strada principalã care duce la Tol-Hek. Dar când ajunse pe la mijlocul strãzii ºi zãri de departe grilajul. — Da. rãspunse nepãsãtor Alteþa Sa. vedeþi. vorbeºte. Corneille ºi Ioan. nu mai e aici. n-am mai pomenit asemenea larmã.. Ofiþerul simþi un fior trecându-i prin ºira spinãrii. Într-adevãr. se pare cã domnul Corneille de Witt a fugit cu adevãrat. Cine sã fi dat acest ordin? — Ei bine. Ioan de Witt fusese vãzut ºi recunoscut de cãtre un cârciumar care întârziase ºi acum închidea uºa prãvãliei. convinsã de fuga lui Corneille de Witt din închisoare. — Oh! monseniore. pe cine bãnuiþi? — Existã fatalitãþi. — Haide. spuse el ofiþerului. — Ce spune omul ãsta? întrebã prinþul pãlind. monseniore? — Nu. — Se pare cã au gãsit temniþa prizonierului. Deodatã se opri. el anunþã o veste bunã dacã ar fi adevãratã. nu e aceea fereastra celulei în care a fost închis domnul Corneille? De fapt. probabil cã a fugit. Întrebã primul ministru. au evadat! I-au lãsat sã fugã. scrâºnind de mânie. — Este închis grilajul. van Deken. grãbit sã . dupã ce merseserã de-a lungul eleºteului. fãrã îndoialã. dar se simþea cã vizitiul nu-ºi mai îndemna caii cu aceeaºi încredere. din închisoare poate. van Deken. ªi cei mai mari oameni cad uneori victimele acestor fatalitãþi. spuse ofiþerul. ªi poporul rãmas în stradã repeta blestemând îngrozitor: — Au fugit! Au evadat! Sã fugim dupã ei.. sã-i urmãrim! — Monseniore. — Deci a fost dat ordinul de a închide porþile oraºului. grilajul e închis? De obicei în timpul zilei poarta nu se închide. doar el singur privea spectacolul al cãrui deznodãmânt pãrea cã se apropie. din colþul acela al închisorii Buytenhoff. — Oh! Stãpânii mei. se arãtarã la ferestre strigând: — Au fugit. este. vizitiul uitã de prudenþã ºi porni caii în galop. nu mai e aici. fiindcã înþelese cã într-un fel sau altul prizonierul era pierdut. — Doamne! Doamne! strigã el. alte chipuri furioase.. ajunºi ultimii. — Ce s-a întâmplat? întrebã Ioan scoþând capul prin portierã. — Cum. Portarul ne va deschide. — Da. Auzi ce larmã face poporul? Cumplit trebuie sã-i urascã pe domnii de Witt! — Într-adevãr. un om apucase cu toatã nãdejdea gratiile de fier ale ferestrei de la celula pãrãsitã abia de zece minute ºi le scutura violent. ce este?. Ah! uite. Într-adevãr. — Cum nu mai e aici? întrebau cei din stradã care. — Nu! Nu! repeta omul furios. — Totuºi. dar din nenorocire nu poate sã fie. Scoþând capul prin portierã. am la mine ordinul de comutare a pedepsei. recomandând vizitiului sã încetineascã pasul cailor pentru ca trecerea trãsurii lor sã nu trezeascã nici o bãnuialã.. spuse ofiþerul. când simþi cã închisoarea ºi moartea au rãmas în urmã ºi cã înainte îi aºtepta viaþa ºi libertatea. ca un tunet. cã bietul om va gãsi închisã poarta pe care o credea deschisã. — Mai bine uitaþi-vã. izbucni într-un rãcnet ce vui pânã departe. nu mai încãpeau în curtea ticsitã a închisorii. nu cred.. — Mergi înainte. — Cred cã aveai dreptate.

— Cu cheia. cu ce altceva? îi strigã vizitiul. Aveai intenþia sã ne salvezi ºi în ochii lui Dumnezeu e ca ºi cum ai fi fãcut-o. ce pãrea sã fie trupul unui om rãsturnat. ar trebui s-o am. mi-au luat-o. apoi o puternicã zguduiturã. da. în timp ce Ioan discuta cu portarul. Între timp. apoi pornirã din nou. e singura noastrã nãdejde.ajungã ºi el mai rqpede la Buytenhoff. — De cine? — Pãi. scoþând capul din trãsurã ºi riscând totul pentru tot. pe care-l duc în exil. — La galop. ºi se depãrtarã însoþiþi de blesteme. Apoi. Cei trei oameni se oprirã privind în urma trãsurii care se depãrta. se vede. spuse portarul apãrând în pragul casei sale. spuse primul ministru. dar pe cinstea mea. Scoase un strigãt de surpriza ºi fugi dupã alþi doi oameni care alergau înaintea lui. palid ºi slab. sã deschid. mã tem sã nu se fi întâmplat vreo nenorocire. dar pentru asta. uitaþi-vã acolo! — Treci în galop prin grupul acela. nefiind încã siguri pe cine ascunde. — Deschide! strigã vizitiull. — Când? — Azi dimineaþã. Trãsura ºi oamenii se ciocnirã în sfârºit. — Sã deschid. el se aplecã asupra lor ºi-i brãzdã cu pleznituri de bici. agitându-ºi braþele înarmate cu ciomege ºi strigând: "Opreºte! Opreºte!" Cât despre vizitiu. trãsura ajunse la Tol-Hek. Dupã o sutã de paºi îi ajunse ºi le vorbi. — Se pare cã suntem pierduþi cu adevãrat. — Domnule de Witt. Vãzând caii venind în galop întins spre ei. . îi spuse el portarului. închiºi cum erau înãuntru. Ioan de Witt ºi pentru fratele meu Corneille. se mai adãugaserã alte ºapte. — Oh! spuse Corneille tare. opt persoane. repezindu-se cãtre trãsurã. Fraþii de Witt nu puteau vedea nimic. fã-o pentru mine. de domnii de la primãrie. — Dar ce-ai fãcut cu ea? — Pãi. trecând peste ceva rotund ºi flexibil. — Ce este? întrebã Ioan. în timp ce vizitiul întorcea trãsura: — Mulþumesc pentru bunãvoinþã. ºi ia-o pe strada din stânga. strigã Ioan vizitiului. — Nu. zise Ioan vizitiului. — Haide. sunt desperat. Noii veniþi aveau în mod evident intenþii duºmãnoase faþã de cei din trãsurã. Dar simþirã întâi caii cabrându-se. Dumnezeu porunceºte omului sã facã tot ce poate pentru a-ºi pãstra viaþa. dar cu ce? — Cu cheia. Dar în ciuda acestui ordin. þinea ca nimeni sã nu iasã din oraº. porneºte spre altã poartã. — Prietene. spuse portarul. ºi la care. — De cãtre cine? — De un tânãr cam de vreo douãzeci ºi doi de ani. Îi trecu un fior ºi avurã un moment de ºovãialã. — Ah! spuse portarul. spuse liniºtit Corneille. prietene. — Vedeþi? zise vizitiul. — ªi pentru ce i-ai dat-o? — Pentru cã avea un ordin semnat ºi pecetluit. credeþi-mã. — Cum! nu ai cheia de la poartã? întrebã vizitiul. vizitiul opri brusc. — Nu ºtii dacã aceeaºi mãsurã a fost luatã peste tot? — Nu ºtiu. la galop. strigã Ioan. Grupul arãtat de Ioan avea în mijloc pe cei trei oameni care urmãriserã cu privirea trãsura. mi-a fost luatã cheia. se aºezarã de-a curmeziºul strãzii. — Cine? — Cineva care. prietene.

uite-i! Trãdãtorii! Criminalii! Asasinii! le rãspunserã cei care fugeau în urma trãsurii celor ce alergau în întâmpinarea ei. lucru de necrezut. cãci el era. — Monseniore. ajuns printr-un efort suprem la peronul unei case situate aproape în faþa celei în care era ascuns elevul sãu. În urma lui. îl trag afarã din trãsurã pe primul ministru. ºi înainta urlând. — Un lucru îngrozitor. — De fapt. dar cãzu din nou. spuneþi-mi-1 ºi chiar dacã ar trebui sã-mi pierd viaþa. Ofiþerul observând gestul de milã. într-adevãr. ajuns pe ultima treaptã a trãsurii. fu lovit cu o rangã de fier care îi sparse capul. În spatele lui se ivi chipul ofiþerului. Vizitiul opri. uitaþi-vã! — Da. ºi spuse: — Veniþi. i-o retezã scurt prinþul. e inutil sã mergem mai departe. Du-te! Ofiþerul se îndepãrtã cu o grabã ce dovedea mai puþin dorinþa de a fi supus. Un potcovar omorî cu o loviturã de baros pe unul din cei doi cai înhãmaþi. cu furia ºi viteza unui uragan. spuse el. cu aceºti asasini? — Nu te neliniºti pentru mine mai mult decât mã neliniºtesc eu însumi.Ioan privi. îl sfâºie. sã nu-l asasineze ºi pe primul ministru. Nu e bine sã-l trãdezi. zise tânãrul cu acelaºi ton nepãsãtor ca ºi pânã acum. Se ridicã totuºi. oare nu s-ar putea sã fie salvat bietul om care a crescut-o pe Alteþa Voastrã? Dacã existã vreun mijloc. du-te te rog la trupele mele. valul mulþimii închidea drumul cu huiduieli puternice. Chipul tânãrului deveni ºi mai palid încã. îl trag afarã ºi pe Corneille. se clãtinã spunând: . schingiuit. fixându-se asupra spectacolului din stradã. cu siguranþã. — Într-adevãr. îºi încruntã cumplit fruntea. Era cel peste care cei doi fraþi simþiserã trecând trãsura. decât bucuria de a nu fi de faþã la hidoasa asasinare a celui de-al doilea frate. oblonul unei ferestre se întredeschise ºi apãru obrazul livid ºi ochii întunecaþi ai tânãrului. e chiar Corneille. — Da. aproape la fel de palid ca al sãu. rãspunse acesta. sãrise sã-i prindã de frâu ºi fusese rãsturnat. veniþi. iar ochii i se umbrirã pentru o clipã. — Uitaþi-vã.. dar oricât stãrui stãpânul sãu. Dar tânãrul deschisese ochii.. stinse fulgerul de mânie care-i strãlucea sub pleoape ºi rãspunse: — Colonele van Deken. suntem pierduþi. Sã-ºi pregãteascã armele pentru orice eventualitate. încercã sã profite de acest moment de slãbiciune. Nici nu închise bine uºa camerei. — Monseniore. Trãsura fu prinsã între cei ce fugeau dupã ea ºi cei care veneau în întâmpinarea ei. care vrând sã opreascã goana cailor. Apoi se opri brusc. — Opreºte ºi fugi. când Ioan. unde putea fi urmãrit dupã dâra însângeratã pe care o lãsa. ce se va întâmpla? murmurã ofiþerul. care ºi aºa e bolnav. În aceeaºi clipã. îl bat. Toatã plebea din Buytenhoff îºi fãcea apariþia la extremitatea strãzii pe care trebuia sã treacã trãsura. pline de bucurie. — Uite-i! uite-i! strigarã deodatã cinci sute de voci. care cãzu între curele. monseniore. poporul acesta e neîndurãtor. Ofiþerul scoase un strigãt slab ºi întoarse capul. încã înainte de a atinge pãmântul. Uitaþi-vã. de altfel primul pe care-l schiþase sobrul sãu tovarãº. Wilhelm de Orania. spuse Ioan vizitiului. cãci Ruartul. — Oh! Dumnezeul meu! Dumnezeul meu! monseniore. oamenii ãºtia trebuie sã fie însufleþiþi de o violentã indignare. — ªi s-o las pe Alteþa Voastrã singurã aici. cei dintâi purtau pe braþe corpul zdrobit al unuia dintre tovarãºii lor. el nu acceptã în ruptul capului sã fugã. O clipã ea dominã mulþimea agitatã ca o insulã plutitoare. Apucându-l de picioare oamenii îl târârã prin mulþime.

tãiarã fâºii din trupurile lipsite de viaþã ale celor doi fraþi ºi apoi plecarã în oraº sã le vândã cu zece bani bucata. ori de cuþit. Deschide. se adresã prinþul portarului care rãmãsese nãucit auzind titlul de Alteþã dat tânãrului palid. — Alteþa Sa doreºte calul meu? îl întrebã colonelul pe Wilhelm. Ioan scoase un geamãt sfâºietor ºi-ºi acoperi ochii cu mâna. care se urni scârþâind din þâþâni. — Poarta! Poarta! se auzi o voce care pãrea sã fie a unui om grãbit. norodul îi târî goi ºi însângeraþi spre o spânzurãtoare improvizatã. rãspunse tânãrul. ªi-i repezi suliþa în obrazul din care începu sã-i þâºneascã sângele. e a treia poartã la care mã prezint. jupuiþi. sau sã-i smulgã mãcar o fâºie din îmbrãcãminte. gãsind poarta închisã. care de data asta luã foc. alergase înapoi sã nu piardã ocazia de a face la fel ºi cu primul ministru. Ioan de Witt se clãtinã ºi cãzu la picioarele acestuia. — obiceiul epocii era de-aþi chema servitorul cu ajutorul acestui instrument. Aºa. Altul îi arãtã sângele care-i mânjea mâinile. ªi scoþând din buzunar un fluier de aur. De altfel n-ar mai fi avut cine ºtie ce de vãzut. spuse unul dintre soldaþii gãrzii burgheze. neîndrãznind sã loveascã în carne vie. — Ce nenorocire cã nu mi-aþi adus-o cu o jumãtate de orã mai devreme! suspinã portarul. nu-i nevoie fiindcã am sã þi-i crãp eu. prietene. Atunci. — Alteþã. cei doi fraþi furã cu totul striviþi. — Iatã. sã-i stoarcã o picãturã de sânge. punându-i muscheta la tâmplã ºi trãgând piedica. încercând sã vadã prin valul de sânge care-l orbea ce se petrece cu fratele sãu. dar chiar în clipa când cei doi martiri erau atârnaþi în spânzurãtoare. Prinþul se întoarse ºi-l recunoscu pe colonelul van Deken. — Ah! închizi ochii. colonele. au fost siliþi sã se întoarcã ºi au nimerit în mijlocul urmãritorilor lor. fiecare voia sã-i dea o loviturã de mãciucã. rãspunse colonelul. — Mulþumesc. Dar imediat. cãruia el îi vorbise atât de familiar. N-am putea spune dacã prin crãpãtura aproape imperceptibilã a oblonului. Acum.— Fratele meu. îl lovi cu patul muschetei. Ioan de Witt se prãbuºi pentru a nu se mai ridica niciodatã. prietene. unde e fratele meu? Unul dintre furioºi îi zvârli jos pãlãria cu un pumn. — Frate! strigã el cu o voce atât de jalnicã. îmi aduceþi cheia? — Da. Pentru a-ºi repara greºeala. strigã portarul. toþi aceºti mizerabili prinserã deodatã curaj ºi fiecare voia sã-ºi descarce arma asupra cadavrului. el se grãbi sã deschidã poarta. ce continua sã fie închis. acest om de treabã o sã ne-o deschidã pe asta. Ei bine. el strãbãtea piaþa trecând prin mulþimea prea ocupatã cu plãcuta ei îndeletnicire ca sã se sinchiseascã de el ºi se îndrepta spre Tol-Hek. sfâºiaþi. Dar glontele nu porni. cãci un al treilea asasin îºi descãrcã în faþa lui Ioan de Witt pistolul. criminalul întoarse arma ºi. în sfârºit. prinzând-o cu amândouã mâinile de þeavã. unde cãlãi voluntari îi atârnarã de picioare. acesta tocmai îl spintecase pe Corneille ºi în timp ce cadavrul celui mort era târât la spânzurãtoare. uite-o. ºi îi zburã creierii. — Corneille! Frate! strigã de Witt. Acum se apropiarã cei mai laºi care. — ªi de ce? întrebã tânãrul. — Dumneata eºti. pe celelalte douã le-am gãsit închise. Când. — Du-te de-l întâlneºte! urlã un alt asasin. cu un efort suprem se ridicã. dupã ce cãzuse. tânãrul a vãzut sfârºitul acestei scene îngrozitoare. de sabie. — Domnule. încât tânãrul prinþ lãsã în jos oblonul. cred cã mi s-a pregãtit unul pe aici prin apropiere. colonele? N-ai plecat încã din Haga? Înseamnã cã-mi îndeplineºti ordinul cu întârziere. — ºuierã o datã ascuþit ºi . — Aº fi putut deschide domnilor de Witt.

ea adãpostea un muritor fericit. Albã. undiþe mari — capcane permanente pentru prins þiparii lacomi. departe de a-ºi închipui îngrozitoarele evenimente care s-au petrecut de la plecarea lui. pe care vegetaþia densã nu o putea împiedica sã pãtrundã aici. ajunse pe drumul Leydei. aºezat la poalele unei coline presãrate cu mori. Craeke zãri din barcã la poalele colinei. trecând cu îndemânare pe drumuri scurte. domnii de Witt! Oh. Prinþul îi fãcu semn sã vinã alãturi de el. acest stadtholder. þinta cãlãtoriei sale. Acest fericit muritor. Colonelul îl urma la distanþã de un cal. Craeke. de îndatã se ivi un grãjdar cãlare þinând de frâu un cal. iar soarele învãluind-o. — rara avis. sã încãlzeascã sau chiar sã rodeascã ultimele dâre de ceaþã. zise trist colonelul. zise tânãrul. dar cãruia burghezii din Haga îi fãcuserã o trambulinã din cadavrele lui Ioan ºi Corneille. Sã dãm pinteni cailor. Craeke se îndreptã imediat spre casa pe care trebuie neapãrat sã o descriem cititorilor noºtri. cãci în ea se nãscuserã tatãl ºi bunicul sãu. spuse el fãrã sã se opreascã. pentru a nu trezi bãnuieli. printre morile cu aripi ce se rotesc necontenit. — înverºunat rival al marelui rege. mai îngrijit spãlatã ºi ceruitã în colþurile ascunse decât în cele aparente. — Ah! ce n-aº da. colonele. curatã. V CULTIVATORUL DE LALELE ªI VECINUL SÃU În timp ce Wilhelm de Orania. iar crestele acoperiºului se pierdeau în frunziºul gãlbui al unei perdele de plopi. ºi lângã aceste covoare. — murmurã cu rãutate Wilhelm de Orania încruntând din sprâncene. Wilhelm încãlecã fãrã sã foloseascã scara ºi. strângând din buze ºi înfigând pintenii în burta calului. Strãin în mijlocul tumultului obiºnuit al oraºului. — ce n-aº da sã vãd ce figurã va face Ludovic Soare când va afla în ce fel au fost trataþi bunii sãi prieteni. Acolo. — îºi mânã zorit calul. cãlare ºi el pe un cal viguros.prelung. Colonelul se înclinã. dând pinteni calului. lãsã calul într-un grajd ºi îºi continuã liniºtit cãlãtoria pânã la Dordrecht pe un vapor. purtatã de vântul dinspre râu. finul lui Corneille. El locuia din copilãrie în casa pe care am descris-o. în ajun încã atât de puþin sigur de noua sa putere. galopa pe drumul Leydei urmat de colonelul van Deken pe care-l gãsea puþin prea compãtimitor pentru a-i acorda ºi în viitor aceeaºi încredere. care îmbrãþiºau cu mângâierile lor umede insulele mãrginite de sãlcii. servitorul credincios. Vãzu frumoasele case roºii cu linii albe. s-a întâmplat ºi nu suntem noi cauza. strãlucitoare. îl lãsã pe prinþ sã treacã înainte ºi îºi reluã locul la distanþa pe care o pãstrase înainte de a i se fi adresat. pentru a ajunge la Alphen înaintea înºtiinþãrii pe care guvernul mi-o va trimite cu siguranþã la tabãrã. scãldându-ºi în apã temelia de cãrãmidã ºi fluturându-ºi în balcoanele deschise spre fluviu covoarele de mãtase împodobite cu flori de aur. cum spune Juvenal. formate de braþele sinuoase ale fluviului. cã aceºti golani l-au ucis ºi pe domnul Ioan de Witt aºa cum l-au ucis ºi pe Corneille? — Monseniore. în fiecare dimineaþã ºi în fiecare searã. vechi negustori . aº fi preferat pentru dumneavoastrã sã fi rãmas ºi aceste douã dificultãþi încã de învins ca sã puteþi fi efectiv stadtholder al Olandei. se întoarse. pãrea cã vrea sã usuce. Dar în sfârºit. Casa se profila pe fondul întunecat al pãdurii de ulmi gigantici. De îndatã ce se simþi în siguranþã. dupã ce se asigurase cã cei doi adversari ai sãi erau morþi. minunãþii ale Indiei ºi Chinei. de trestii ºi de ierburi înverzite în care pãºteau cu indolenþã la soare cirezi de vite grase. te fereºte-þi razele! ªi acest tânãr principe. clãdirea albã-trandafirie. — Desigur cã ar fi fost mai bine. Soare. întrucât eu mã numesc Wilhelm Taciturnul. Era aºezatã ca într-o pâlnie. ce s-a întâmplat. Craeke recunoscu de departe oraºul Dordrecht. — era doctorul van Baerle. vesel. sã nu se fi întâmplat ceea ce s-a întâmplat. alerga pe drumurile strãjuite de arbori ce duceau afarã din oraº ºi din satele vecine. doi nobili prinþi atât în faþa oamenilor cât ºi a lui Dumnezeu. atraºi în preajma locuinþelor de resturile aruncate în apã zilnic de gospodine. — ªtii.

de mine ºi de turnãtor — uimiþi. — a fost înscris în istoria bãtãliilor. Îndrãgi lalelele. Vei muri ºi tu. pe vremea când flamanzii ºi portughezii. cum se ºtie. încât ducele de York. Cornelius îºi luã rãmas bun de la Ruyter. — când demnul cetãþean. tot nu se putea hotãrî nimic. cãci proprietãþile sale din provincie dãdeau un venit de aproximativ zece mii de florini. Se simþea bogat gândindu-se la odihna dobânditã. când calculã cât timp pierde ca sã-ºi astupe ochii ºi urechile un om care vrea sã reflecteze. tatãl. florinii fuseserã bãtuþi unii în 1640. chiar dacã semenii sãi se bombardeazã între ei. ºeful sãu. — South-wood-Bay. îmbrãþiºându-i pentru ultima oarã: — Bea. Era. mãnâncã ºi cheltuieºte. în zadar încercã sã-l facã sã simtã gustul gloriei când. cercetã toatã entomologia provinciei. pentru cã a trãi nu înseamnã sã lucrezi toatã ziua stând pe un scaun de lemn sau pe un fotoliu de piele. n-avu decât timpul necesar sã se retragã pe bordul lui Saint-Michel. fratele regelui Angliei. într-un laborator sau într-un magazin.nobili. pe care se afla ducele de York. Când Cornelius vãzu vasul Saint-Michel ieºind din poziþie sfãrâmat de ghiulele olandeze. ci convingerea cã omul primeºte întotdeauna prea mult de la soartã ca sã fie fericit ºi destul ca sã nu fie. pe care domnul van Baerle-fiul i-a moºtenit neatinºi în 1668. când vãzu vasul Contele de Sanwick explodând ºi pe cei patru sute de mateloþi pierind în valuri sau în foc. cã lupta trebuia mereu reluatã ºi cã numai un nume în plus. cãci îºi iubea foarte mult tatãl ºi mult mai puþin florinii. iar alþii în 1610. Cornelius începu sã studieze plantele ºi insectele. aºa cum îi uºurase drumul vieþii. cea mai ingratã dintre cariere ºi care va sfârºi cu siguranþã rãu. se pregãtea ºi el sã moarã. aceºti patru sute de mii de florini nu erau decât banii de buzunar ai lui Cornelius van Baerle. lãsându-l mâhnit pe Cornelius. Domnul van Baerle. care s-a aruncat în politicã. cu aceste nave. se îmbarcase cu de Ruyter pe vasul Cele ºapte provincii care avea sub comanda sa o sutã treizeci ºi nouã debastimente. una dintre cele mai elegante ºi mai costisitoare îndeletniciri. numele nostru se va stinge. deoarece fiecare îºi atribuia victoria. pe care nimeni nu i-a cântãrit vreodatã. se hotãrî sã-ºi clãdeascã fericirea în felul lui. Cornelius. ceea ce dovedea cã erau florini ai lui van Baerle-tatãl ºi florini ai lui van Baerle-bunicul. din nobilul oraº Dordrecht. eroul acestei povestiri. culese ºi clasã toatã flora insulelor olandeze. iar florinii mei. vestitul amiral avea sã cumpãneascã singur soarta Franþei ºi a Angliei. se vor trezi pe mâna unui stãpân necunoscut. practicând pe întrecute acest gen de horticulturã au ajuns sã divinizeze laleaua ºi sã facã din aceastã floare adusã din orient ceea ce nimeni n-a îndrãznit vreodatã sã facã din speþa umanã. La trei luni dupã funeraliile soþiei sale. dacã vrei sã trãieºti cu adevãrat. Dar mai ales nu-l imita pe naºul tãu Corneille de Witt. neºtiind cu ce sã-ºi mai ocupe timpul ºi mai ales cum sã cheltuiascã banii. la moartea bunilor ºi dragilor sãi pãrinþi. de la Ruartul de Pulten ºi de la glorie. sãrutã genunchii primului ministru pe care-l venera. pentru a-ºi asculta naºul. de teamã sã nu provoace gelozia lui . simþind cã nava e în pericol de a fi distrusã. Atacul lui de Ruyter. asupra cãreia redactã un tratat cu planºe desenate de mâna lui ºi în sfârºit. tatãl lui Cornelius. i-a spus fiului sãu. ºi dacã n-ai sã ai un fiu. el îºi alese dintre nebuniile obiºnuite în þarã ºi în epoca sa. — în afarã de tatãl meu. care se înmulþeau într-un ritm vertiginos. În zadar îi oferi naºul sãu Corneille slujbe în administraþia de stat. ºi se întoarse în casa sa de la Dordrecht. când vãzu cã dupã ce douãzeci de bastimente fuseserã fãcute þãndãri. fu atât de brusc ºi de îndemânatic. dar nu atât cei patruzeci de mii de florini capital ºi cei zece mii de florini venituri îl fãceau sã se simtã bogat. Apoi respectabilul domn van Baerle muri. agonisise în comerþul cu India trei sau patru sute de mii de florini. Condus de pilotul Léger. Cornelius rãmase deci singur în casa cea mare. el ajunse la o bãtaie de puºcã de vasul Prinþul. — care pãrea cã a plecat înainte pentru a-i uºura drumul veºniciei. trei mii de oameni omorâþi ºi cinci mii rãniþi. În consecinþã. la cei douãzeci ºi opt de ani ai sãi la sãnãtatea sa de fier ºi la vederea sa agerã.

numitã azi lalea. dar amatorii le pot gãsi cu siguranþã în cataloagele vremii. Încã de pe atunci. nu-ºi putea închipui cã existã pe lume oameni care sã doreascã rãul altui om. La începutul anului 1672. În curând de la Dordrecht la Mons nu se mai vorbea decât despre lalelele domnului van Baerle. chiar alãturi de el. pe atât de multã simpatie îºi atrase van Baerle. Corneille nu se bucura de popularitate. apoi în Portugalia. Isaac simþea temperatura serelor sale pânã la diferenþe de zecimi de grad. cum spunea Wilhelm de Orania. Pe cât de multã urã trezise Corneille de Witt. adicã cel mai savant cunoscãtor al istoriei acestei flori. dupã cum susþine florarul francez. ªi-a fãcut deci cu greu. Corneille se duse sã-ºi vadã bãtrâna casã pãrinteascã ºi porunci sã se facã unele reparaþii. cu grijã ºi cu rãbdare în preajma casei sale din Dordrecht. privind-o pe a lui Boxtel spuse: "Nu-i rea". decât avuseserã Ruartul ºi fratele sãu printre orangiºtii îndârjiþi împotriva acestei admirabile înþelegeri frãþeºti. nutri aceeaºi pasiune. numite pasiuni politice. care. se ºtie cã nu numai Corneille era nãscut la Dordrecht. soþia sa. locuia la Dordrecht. îl primirã dupã obiceiul locului. mai neînduplecat. chiar cãutate. dar cã ºi familia de Witt era originarã din acest oraº. Totuºi. munca îi fu rãsplãtitã cu un rezultat mãreþ. Deodatã. unde se distra nu ca marele Condé stropind garoafe. Cornelius . cunoºtea tãria vântului ºi îl lãsa sã pãtrundã atât cât sã nu dãuneze tijelor. mânuind seminþele rãufãcãtoare. rãsadniþele furã vizitate la fel ca odinioarã galeriile ºi bibliotecile din Alexandria de cãtre iluºtrii cãlãtori romani. Pe vremea aceea. În sfârºit. de îndatã ce atinse un anumit nivel de cunoºtinþe. Baerle dupã numele tatãlui sãu ºi Corneille dupã numele naºului sãu. Cum van Baerle era iubit de servitorii ºi de lucrãtorii sãi. se continua prin devotament pânã dincolo de moarte. el realizã cinci noi specii pe care le numi Jeanne dupã numele mamei sale. Din momentul în care începu sã se dedice culturii lalelelor. Van Baerle începu prin a cheltui venitul sãu anual pentru a-ºi alcãtui colecþia.Dumnezeu. Boxtel lansase în lumea lui Linné ºi a lui Tournefort o lalea cu numele sãu. neumbritã de nici un nor în timpul vieþii. ªi totuºi. absorbit fiind doar de cultura lalelelor. traversase Franþa. cu vin din podgoriile oraºului. gonit din Lisabona. spre ruºinea omenirii. Aceastã lalea strãbãtuse drumul gloriei. a amenajat terenul dupã indicaþiile primite ºi a dat straturilor exact atâta cãldurã ºi rãcoare cât cere codicele grãdinarilor. regele Don Alphons al VI-lea care. Apoi Ruartul se îndreptã spre casa finului sãu. — celelalte nume ne scapã. Boxtel nu avusese fericirea sã fie bogat ca van Baerle. Corneille de Witt veni la Dordrecht unde urma sã locuiascã trei luni în bãtrâna casã a familiei sale. Mai mulþi amatori veniserã sã-i viziteze grãdina. când sosi. fãrã sã ºtie. neglijând cu totul întreþinerea relaþiilor politice. înainte ca doamna de Witt. ºanþurile. Erau frumoase. doar puþin nemulþumiþi de republicanismul sãu cam prea pur. dar mândri de valoarea lui personalã. sa vinã sã se instaleze împreunã cu copiii. o grãdinã potrivitã pentru culturã. în urma studiilor cãrora le închinase atâta vreme. Cornelius folosi în acest scop atât veniturile sale anuale cât ºi florinii rãmaºi de la tatãl sãu. iar straturile sale. el nu era încã un scelerat bun de spânzurat. poate singurul locuitor din Dordrecht care ignora încã prezenþa Ruartului în oraºul natal. Produsele sale începurã sã placã. apoi luã din florinii lãsaþi de tatãl sãu pentru a o perfecþiona. — Cornelius van Baerle avea. se retrãsese în insula Terceira. pentru concetãþenii sãi. mai înverºunat. oameni de treabã din Dordrecht. un burghez numit Isaac Boxtel care. cuvânt care. camerele de uscat. este primul nume în limba lui Chingulais folosit pentru a desemna capodopera naturii. pãtrunsese în Spania. ci cultivând lalele. un duºman mult mai crud. el se emoþiona doar la simpla pronunþare a cuvântului tulban. Dupã ce mulþumi concetãþenilor sãi. — trebuie s-o spunem.

lui Cornelius van Baerle cã i-a clãdit pe gratis un umbrar. genunchii i se îndoirã ºi desperat. gãrgãriþe. ci pentru lalele adevãrate îi lua van Baerle o jumãtate de grad de cãldurã. aerisitã. prietenul sãu. Van Baerle nu era decât un pictor. ventilatã. hârciogi. lux inaccesibil lui Boxtel. dar ºi pentru a progresa. Legea era de partea domnului van Baerle. el sprijini o scarã de zidul care-l despãrþea de grãdina vecinului sãu ºi. lunecã jos de pe scarã. desfigurându-le. — era vecinã cu cea a lui Boxtel. cu zece mii de florini rentã. sã fi adunat în noul sãu atelier decorul potrivit? Deºi legãnat de aceasã idee amãgitoare. ºoareci de câmp ºi ºobolani. procedeu extrem de favorabil culturii lalelelor. în sfârºit. nu numai pentru a reuºi. care fusese silit sã consacre în acest scop propria sa camerã de culcare. ridicând încã un etaj peste una din clãdirile aflate în curtea sa. Boxtel ºi-l închipui de îndatã pe acest savant. van Baerle urma sã aibã cea mai frumoasã dintre încãperile însorite ºi. pânã atunci acoperit de diferite plante. Aºadar. Boxtel nu putu rezista totuºi arzãtoarei curiozitãþi ce-l mãcina. Aveau umbrar pentru a cerne razele soarelui de prânz. apã din belºug ºi la îndemânã. se convinse cã un enorm pãtrat de pãmânt. în schimb în grãdina lui Boxtel era cam cu o jumãtate de grad mai frig. cultivator de lalele. cu tot ce e necesar unui cultivator de lalele stãpânit de aceastã pasiune! Se vedeau pachete cu etichete. — aºa cum am zis. tot aºa cum domnul Boxtel era florar. adicã un soi de nebun care încearcã sã reproducã pe pânzã minunile naturii. apãrate de grilajuri de fier care permiteau aerisirea. cu lalele în glastrã. curioºi amatori de lalele cu bulbul de douã mii de franci. aceastã nenorocire nu însemna nimic. Boxtel a descoperit cã prea mult soare stricã lalelei ºi cã aceastã floare creºte mai bine ºi mai frumos coloratã în soarele cãlduþ al dimineþii sau al serii decât în bãtaia soarelui arzãtor de amiazã. Sufletele mari gãsesc însã în filozofie resurse uimitoare pentru a depãºi catastrofele. Boxtel rãmase înmãrmurit când vãzu tot acest material. amestecat cu noroi de râu. el întrevãzu totuºi succesul vecinului sãu în viitorul apropiat ºi simþi o asemenea durere la acest gând. Bene sit. Dar ce durere simþi nenorocosul Boxtel când vãzu geamurile noului etaj împodobindu-se cu bulbi. O datã cu lãsarea serii.van Baerle fu cuprins de pasiune pentru lalele. Poate cã ceea ce spunea Boxtel cu privire la vecinul sãu van Baerle nu era chiar ceea ce credea. Aºadar. a fost mutat. fãrã a lãsa sã intre ºoareci. în afarã de asta. el amenajã casa sa din Dordrecht. cutii cu dulãpioare compartimentate. van Baerle devenise cultivator de lalele. o camerã luminoasã. încât primeau razele soarelui când rãsare ºi când apune. nu pentru a picta lalele. El studia temeinic natura pentru a lucra la tablourile sale. Noul etaj avea cam cu o jumãtate de grad mai multã cãldurã. condiþii optime. Fãrã îndoialã. expunere la sud-sud-est. care erau în aºa fel aºezate. ºi pentru ca respiraþia sa sã nu . fãrã a mai pune la socotealã faptul cã oprea vântul ºi strica toate calculele ºi toatã economia horticolã a vecinului sãu. Nu era oare posibil ca de Witt. pentru a avea luminã mai bunã. De altfel. care. cã mâinile i se lãsarã moi de-a lungul trupului. era dreptul lui. Îi fu deci aproape recunoscãtor. Dar în ochii lui Boxtel. în sfârºit. dar încã nu-ºi dãdea prea bine seama de nenorocirea care-l aºtepta. cu lalele sãdite în pãmânt. nu era expresia întreagã a gândului sãu. folosind resursele sale morale ºi fizice pentru cultura lalelelor pe scarã mare. având de pictat interiorul unui cultivator de lalele. terminate ca acelea ale lui Gérard Dow. Pictorul a pus sã i se ridice atelierul cu un etaj mai sus. Domnul van Baerle era pictor. privind. el avea nevoie de soare pentru tablourile sale ºi lua o jumãtate de grad din cãldura lalelelor domnului Boxtel. o camerã spaþioasã pentru conservarea bulbilor ºi a mugurilor. ºi totul era înconjurat de borduri de gazon pentru a împiedica surparea straturilor. Se ºtia cã van Baerle e prietenul a tot ce încântã ochiul. profesorul sãu ºi ale lui Miéris. om cu o avere de patru sute de mii de florini capital. cu muguri. ºi dispus în straturi. Deºi vag.

Laleaua este cea mai frumoasã dintre flori. deºi duºman de moarte al lui Baerle. a folosit-o în 1653 pentru a alcãtui urmãtorul silogism: "A dispreþui florile înseamnã a jigni pe Dumnezeu. nimeni dupã Dumnezeu. profet al nenorocirii sale. ºi acest rival nu era un oarecare grãdinar obscur. n-ar fi mers sub acelaºi drapel cu el. Deci. premisã pe care ºcoala cultivatorilor de lalele. încât niciodatã. Într-adevãr. ai fi înþeles ce înseamnã un osândit uitat de Dante. al cãrui uzurpator era chiar el. — nu vorbim de cei din Ceylon. eretici ºi demni de moarte mai multe sute de milioane de oameni care s-ar fi arãtat indiferenþi faþã de lalea. el pierdu tot ceea ce dã vigoare ºi nobleþe corpului ºi sufletului omenesc în strãdaniile lor de a cultiva un ideal scump. uda straturile ºi. cea mai exclusivistã dintre ºcoli. iar cultura lalelelor din Dordrecht fu reprezentatã prin Cornelius van Baerle. care se consacrase cu totul muncii sale. izbuti sã creascã cele mai frumoase lalele. în doi ani îºi acoperi straturile cu asemenea exemplare minunate. van Baerle obþinu numeroase succese. numele sãu deveni atât de cunoscut încât Boxtel dispãru pentru totdeauna de pe lista cultivatorilor mai însemnaþi ai Olandei. îndrepta. care se mângâia cã a fost învins de Alexandru. tot aºa ºi mãcieºul cu cele patru petale incolore vesteºte parfumul ºi bogãþia trandafirului. ci era finul domnului Corneille de Witt. dispreþuind-o. Pe când van Baerle plivea. se resemna sã se culce în pod. Dupã aceastã descoperire. modestul ºi inofensivul savant. Dupã cum se vede. el ghicea ce avea sã se întâmple. din Franþa ºi din Portugalia.dãuneze bulbilor ºi tuberculilor. Cu cât o floare e mai frumoasã. un concurent. Rumegând mereu nenorocirea pe care vecinul sãu urma sã i-o pricinuiascã. cu ajutorul acestui raþionament cei patru sau cinci mii de cultivatori de lalele din Olanda. Chiar ºi casele regale pornesc uneori din coliba tãietorilor de lemne sau din bordeiul pescarului. Dupã cum ne putem închipui. Boxtel avea sã aibã chiar alãturi de el un rival. cine dispreþuieºte laleaua jigneºte profund pe Dumnezeu". — o celebritate. aforismul dezvoltat în 1653 de cãtre unul din adepþii ei: "A dispreþui florile înseamnã a jigni pe Dumnezeu". Aºadar. jigneºti mai mult pe Dumnezeu. din India ºi din China. plantând. analiza fiecare viniºoarã a lalelei în . Boxtel petrecu cea mai îngrozitoare noapte ce se poate închipui. îngrijind grãdina. Cornelius reuºi sã schimbe culorile. Dupã cum altoiul face sã rãsarã din ramura cea mai umilã mlãdiþa cea mai mândrã. El aparþinea acelei ingenioase ºi naive ºcoli care avea ca devizã încã din secolul al VII-lea. κi continua experienþele ºi prin urmare câºtiga mereu noi victorii. ce s-ar întâmpla dacã vreodatã van Baerle ar descoperi o lalea nouã ºi ar numi-o Ioan de Witt. un învingãtor poate. îºi petrecea toatã vremea rãsãdind. n-au creat atât. cu atât. se dedicã acestui scop. din clipa în care van Baerle. — ar fi pus întreg universul în afara legii ºi ar fi declarat schismatici. necunoscut. VI URA UNUI CULTIVATOR DE LALELE Din acest moment Boxtel avu o teamã în loc de o preocupare. Urmãrindu-l pe Boxtel în acest rãstimp. afarã poate de Shakespeare ºi de Rubens. oraºe care oferã acestei culturi un pãmânt bun ºi un climat sãnãtos. Astfel. înzestrat de naturã cu pricepere ºi inteligenþã. Nu trebuie sã ne îndoim cã pentru o asemenea cauzã. în previziunea sa plinã de invidie. Van Baerle. sã modeleze formele. — ºi nu de un oarecare. sã multiplice speciile cu mai mult succes decât toþi ceilalþi cultivatori din Harlem ºi Leyda. Rãsfãþat de toþi cultivatorii de lalele din Europa. Boxtel avea în mai micã mãsurã simþul umorului decât Porus. adicã o celebritate. dupã ce dãduse uneia numele de Corneille! Boxtel s-ar fi sufocat de ciudã! Astfel. îngenunchiat pe povârniºul de iarbã. Boxtel. Fiind de rea credinþã. nici nu bãnuia mãcar cã lângã el trãieºte un nenorocit detronat.

mai treacã-meargã! Dar sã distrugi o lalea e o crimã îngrozitoare în ochii unui adevãrat horticultor! Treptat. se umplea de satisfacþie. îi arunca atâtea blesteme. Cãzând de sus. în rãzoarele lui van Baerle. nu vedea nimic din cauza întunericului nopþii. ºi din care îºi fãcuse un evantai. fiecare pas. κi cumpãrã un telescop. apoi. De câte ori. atunci. golindu-se de fiere. purpurie ºi roºie. ºi capodopera unui rival îl interesa. cosirã cu frânghia florile în mijlocul cãrora se zbãteau. miorlãind îngrozitor. ascuns în spatele unui mic sicomor pe care-l plantase de-a lungul zidului. ºi Minunea din Harlem. fiecare de câte o labã de la spate. laleaua Porumbac închis ºi Porumbac luminos. o sclipire de bucurie în ochi. Boxtel. cu spume la gurã. albã ca laptele. neputând merge mai departe. Dorinþa lui Boxtel de a vedea stricãciunea pricinuitã era atât de mare. pãtrunzând în tulpinele florilor nu le ofileau. încât e de neconceput cum aceste suflãri otrãvite de invidie ºi de mânie. e adevãrat. Îl pãtrunsese ceaþa dimineþii ºi era îngheþat. dispãrurã. cu ochii ieºiþi din orbite. Se frãmântã îndelung. — Boxtel recurse la ºiretenie. îºi închipuia ce se întâmplã ºi inima sa. urmãrea. meditând la înfrumuseþãrile ce i se puteau aduce. a cãror imagine nu poate fi redatã printr-o descriere. pânã când firul care le lega una de alta se întinse complet. îºi rotunjeºte nobilul ºi graþiosul sãu cilindru cu nuanþe nesigure ºi se dezvoltã petalele. dupã un sfert de orã de luptã crâncenã. van Baerle ar fi povestit pãþania sa. Boxtel. ascuns în spatele sicomorului sãu. — sursã infamã de groaznice dureri. Boxtel n-a fost tentat sã sarã noaptea în grãdinã. — începea sã-l roadã febra invidiei. dar ºi Brabansona. începurã sã se rãsuceascã pe loc. acest rãu care macinã pieptul ºi transformã inima în miriade de mici ºerpi ce se devorã unul pe altul. în sfârºit. dupã perioada de cinci ani. încât se gândi sã arunce pietre ºi ciomege în straturile de lalele ale vecinului sãu. când îi surprindea un surâs pe buze. Dar dându-ºi seama cã a doua zi. reuºind sã rupã firul care le încurca. atâtea ameninþãri furioase. Deîndatã ce pune stãpânire pe un suflet omenesc. autorul crimei. Într-o searã legã douã pisici. ºi în secolul al XVII-lea pietrele ºi ciomegele nu mai cãdeau din cer ca pe timpul Amaleciþilor. În fond era un artist. auzind miorlãiturile furioase ale celor douã pisici.floare. cu o sfoarã de zece picioare lungime. evoluþia fiecãrei flori. dar nu . azurie cu roºu-stacojiu deschis. pânã în momentul în care. dacã acesta ar fi îndrãznit sã-ºi apere lalelele. la combinaþiile de culori pe care le putea încerca. când i se pãrea cã-l vede vesel. îl sufocau prin perfecþiunea lor? Dupã ce le admira. dar în sfârºit gãsi soluþia. rãul face progrese uimitor de rapide. încât rãmase ascuns pânã la ziuã pentru a se bucura de efectele luptei dintre cei doi motani. care abia atunci dau la ivealã comorile tainice ale caliciului lor. lalele care îl orbeau prin frumuseþea lor. — fiindcã nu putea sã-ºi înfrângã acest sentiment. El hotãrî sã foloseascã un procedeu care sã nu-l compromitã. dar ºi dezonorat pentru totdeauna în ochii Europei cultivatoare de lalele. deºi ar fi operat noaptea. pe mãsurã ce van Baerle fãcea zilnic progrese în ºtiinþa pe care pãrea sã o intuiascã. furia lui Boxtel ajunsese la o asemenea culme. când ar fi vãzut stricãciunea. sã sfâºie bulbii cu dinþii. animalele speriate se rostogolirã întâi pe rãzoare. fiecare gest al vecinului sãu. dar. cu ajutorul cãruia putu sã urmãreascã. unde creºtea nu numai laleaua Corneille de Witt. Aºa se întâmplã ºi cu Boxtel. la fel de bine ca însuºi proprietarul. — ºi cum strada era departe. în timpul chinurilor. ºi le aruncã de pe zid în mijlocul stratului cu cele mai frumoase flori. sã sacrifice mâniei sale chiar pe proprietar. din primul an de când rãsare firavul vlãstar din pãmânt. ar fi fost descoperit ºi nu numai pedepsit de lege. încercând sã fugã fiecare în altã parte. Marmorata. cocoþat pe scarã. din Rotre. Ah! de câte ori nu vedea nenorocitul invidios. Sã omori un om. care nu se mulþumi numai sã-l observe pe van Baerle ci vru sã-i vadã ºi florile. sã distrugã plantele.

pentru a se rãzbuna. oricât de mult ne-am simþi atraºi de farmecul subiectului care se suprapune. Boxtel auzi când se dãdu ordinul. zãceau. cãci oricum ideea nu putea fi realizatã. De aceea se spune cã fondatorii premiului ar fi putut sã ofere la fel de bine douã milioane în loc de o sutã de mii de livre. focul soarelui. aproape de straturi. fãrã patã. Începând din anul urmãtor. cãzutã alãturi. Cincisprezece sau douãzeci de lalele smulse. dar natura fanteziei horticultorilor are o asemenea putere. Ele îºi înãlþau cu mândrie capul nobil deasupra celorlalte flori strivite. de aceea ne vom opri la aceasta. Poate cã ar fi important sã explicãm cititorilor frumoasele teorii care dovedeau cã laleaua împrumutã culorile de la elementele naturii. învins încã o datã de superioritatea duºmanului sãu. tot atât de himericã. pentru a evita ca pe viitor sã se mai repete o astfel de nenorocire. seva. Zãri deodatã gropi ºi moviliþe pe terenul ce fusese neted cu o searã înainte. De altfel. era deajuns pentru a-l face sã moarã de necaz pe asasin. Era deajuns pentru a-l mângâia pe van Baerle. Seva curgea din rãnile lor. societatea cultivatorilor de lalele din Harlem propuse un premiu pentru descoperirea. Boxtel putu zãri în straturile lui van Baerle lalele de un brun perfect. Boxtel fu dintre aceia care se gândirã s-o speculeze. într-o gheretã. Durerea rivalului sãu avea sã-l rãsplãteascã de toate necazurile. Alergã într-acolo din ce în ce mai palid. încât. el începu cu rãbdare semãnãturile ºi operaþiile necesare pentru a aduce de la roºu la cafeniu ºi de la cafeniu la cafeniu închis lalelele pe care le cultivase pânã acum. cu rãbdare ºi geniu. Din momentul în care mintea perspicace ºi ingenioasã a lui van Baerle se puse în slujba realizãrii acestui scop. Dar. problemã încã nerezolvatã ºi privitã ca fãrã soluþie pe atunci. Van Baerle se numãra printre cultivatorii de lalele care adoptarã ideea. în timp ce el nu obþinuse decât culoarea cafeniu deschis. — preþioasei lalele negre. i se . poate ar fi bine sã stabilim cã nimic nu e imposibil pentru un horticultor care pune la contribuþie. speranþa rãzbunãrii îl încãlzea. ca lebãda neagrã a lui Horaþiu ºi ca mierloiul alb al tradiþiei franceze. ºi prea fericit cã nu a fost bãnuit. El se informã ºi aflã doar cã toatã noaptea s-au auzit miorlãituri îngrozitoare. Câþiva amatori încercarã. nu se mai puteau gândi decât la preþioasa lalea neagrã. nu era chiar atât de mare cât ar fi putut sã fie.simþea frigul. Van Baerle. nenorocire care de altfel. dacã se þine seama cã la aceastã datã nu existau nici mãcar lalele brune. ce surprizã! Ce bucurie pentru van Baerle! ªi ce durere de neexprimat pentru Boxtel! Nici una din cele patru lalele care constituiau obiectul atentatului nu era atinsã. nu putu sã-i ghiceascã cauza. fãrã sã creadã însã în reuºitã. dar mai pornit ca oricând împotriva norocosului horticultor. care îºi smulgea pãrul din cap la vederea crimei comise zadarnic. apoi vãzu rândurile simetrice ale lalelelor sale. el recunoscu trecerea pisicilor ºi dupã urmele lãsate de ghiarele lor. deºi considerau dinainte încercarea sortitã eºecului. ci povestea unei lalele în particular ne-am hotãrât sã scriem. dupã pãrul rãmas pe locul bãtãliei ºi pe care picãturile indiferente de rouã tremurau la fel ca pe frunzele unei flori rupte. prospeþimea apei. acest sânge preþios pe care van Baerle ar fi vrut sã-l rãscumpere cu al lui. — unele îndoite. aºteptã o ocazie mai prielnicã. uºa casei albe se deschise ºi în prag apãru surâzând van Baerle. Boxtel tresãri de bucurie. Odatã cu primele raze de soare. El vãzu construindu-se ghereta chiar în aceeaºi zi. altele frânte cu totul ºi veºtejite. Cam în acest timp. din mila lui Dumnezeu. el porunci ca un ajutor de grãdinar sã doarmã noaptea în grãdinã. seva pãmântului ºi adierea vântului. Lui Boxtel. — nu îndrãznim sã zicem fabricarea. Dar nu un tratat despre lalele în general. rupte în bucãþi. rãvãºite ca suliþele unui batalion în mijlocul cãruia cãzuse o bombã. de intangibilã. deplorând nenorocirea care îl lovise.

Lalelele. la soare sau la lampã pe cele care trebuiau sã dea culoarea roºie. În timp ce trecea astfel în revistã comorile lui van Baerle. Dar e timpul sã legãm de aceastã perioadã de trudã a unui cultivator de lalele ºi de spionaj a altuia. Zgomotul din stradã atrase atenþia lui Boxtel care mânca. cojile sã se usuce în rafturi. Corneille vizitã toatã casa. þinea la întuneric pe cele care trebuiau sã dea culoarea neagrã. unde se instalã cu telescopul la ochi. El se întrebã ce se întâmplã. Dar partea cea mai curioasã a îndeletnicirii nu se efectua în grãdinã. ora unu noaptea ºi van Baerle urca în laboratorul sãu. se hotãrî sã stea la pândã. din clipa când luminile savantului. continuã. dupã ce îºi puse la punct treburile de familie. unde telescopul lui Boxtel pãtrundea atât de bine. Aici. Uneori. aºezat aproape de foc. Se înnoptase. pentru cã dãduse numele sãu unei minunate lalele. cu amabilitate ºi bunãvoinþã. toatã gândirea. Din toamna anului 1671. Boxtel îºi lãsã bulbii sã putrezeascã în cuiburi. vizita pe care Corneille de Witt. prinzândul pe van Baerle în telescopul sãu. Cornelius mai mult intuia ce avea de fãcut atunci când încãlzea unele seminþe. cel dintâi se adresã în ºoaptã gazdei sale: . dupã ce Corneille ºi Cornelius. de la tablouri pânã la lalele. vizitaserã încãperile. îºi închipuia cã îl ocheºte cu o puºcã ce nu dã greº. ºi dupã ce aflã. VII UN OM FERICIT FACE CUNOªTINÞà CU NENOROCIREA Corneille veni în vizitã la finul sãu. oglindea în luciul apei pe cele care aveau sã devinã albe. Ruart de Pulten. urmaþi de câþiva servitori. îl fãcea pe invidios sã-ºi închine telescopului toatã viaþa. respira prin tijele lalelelor lui. o fãcea în oraºul sãu natal. De aceea. toatã iarna. friguroase. Ele au nevoie de cãldura din interiorul casei. în mijlocul cãrþilor ºi a tablourilor.fãcu lehamite sã mai cultive lalele ºi. Casa rivalului sãu era aºezatã în plinã luminã. setea sa de rãzbunare. Aceastã magie nevinovatã. în timpul bãtãliei de la Southwood-Bay ºi la rândul sãu. toatã nãdejdea sa. Boxtel vedea cum acþioneazã geniul inventiv al rivalului sãu. în cabinetul cu geamuri. aceastã muncã plinã de rãbdare. dulapuri. cãmãruþe cu geamuri strãvezii. Suna ora unu. apoi le combina cu altele printr-un soi de altoi. nu se cultivã în pãmânt iarna. Îl privea selectând seminþele. le umezea. în ciuda frigului pãtrunzãtor de acolo. pentru a deschide oblonul ºi a lãsa sã pãtrundã cele câteva raze de soare surprinse pe cer. cutii ºi etichete îngãduiau telescopului sã pãtrundã cu uºurinþã. fruct al îmbinãrii dintre visarea copilãreascã ºi geniul matur. telescopul nu-i mai era de mare folos. stropindu-le cu substanþe care le modificau sau le colorau. Numai arareori se ducea în camera cu bulbi. îi trecea setea numai vãzând stropitoarea cu apã ºi se sãturã cu pãmântul moale ºi fin pe care-l presãra vecinul sãu peste bulbii atât de îndrãgiþi. Grãdina cu faþa spre soare. aºa cum sunt toate fiicele Orientului. de patul moale al sertarelor ºi de dulcile mângâieri ale sobei. El primi mulþumirile finului pentru cã îi oferise prilejul de a fi pe puntea vasului amiral ªapte Provincii. Deºi destul de puþin priceput în horticulturã ºi tot atât de puþin artist. înlocuind razele soarelui. Cornelius van Baerle. ºi cãuta cu degetul piedica pentru a slobozi glontele ce trebuia sã-l ucidã. Corneille îi mulþumi ca un pãrinte. Lucru ciudat! Atâta interes ºi atâta dragoste pentru artã nu izbutise sã stingã violenta invidie a lui Isaac. pe jumãtate nebun. de la atelier pânã la sere. lalelele sã moarã pe straturi ºi nu se mai preocupã decât de ceea ce se petrecea la van Baerle. de care Boxtel se simþea incapabil. Cornelius o petrecea în laborator. iluminau ziduri ºi ferestre. în faþa porþii omului fericit se adunase lume multã care privea plinã de curiozitate ºi cu respect. în luna ianuarie 1672. operaþie minuþioasã ºi la care se dovedea uimitor de îndemânatic. se urcã în laboratorul sãu. În seara de care vorbim.

împingându-l pânã la fund. nu mai îndrãznea sã punã ceapã în tocanã. servitorii care purtau fãcliile aprinse se depãrtarã cu respect. aceastã "sfânta sfintelor". care era cu totul strãin de aceastã ºtiinþã. Cornelius nu lãsa sã pãtrundã aci decât mãtura inofensivã a fostei sale doici. îndepãrteazã oamenii ºi fã în aºa fel ca sã rãmânem câteva clipe singuri. Boxtel îºi cunoºtea vecinul. se aºezã aproape de masa pe care Cornelius lãsase fãclia. Apoi spuse cu voce tare: — Domnule. Invidiosul nu se înºelase de loc în presupunerile lui. Una dintre ele. Numai cã. fãrã îndoialã. ca ºi chimia sau chiar alchimia? Fãrã îndoialã. încadrat de pãrul lung ºi negru care-i cãdea pe umeri. Lumina dispãru pe nesimþite din încãperea cu geamuri ºi reapãru pe scarã. ºi în sfârºit în strada încã plinã de oameni care voiau sã-l vadã pe Ruart urcând în trãsurã. apoi în vestibul. — de Witt încredinþase scrisorile lui van Baerle fãrã sã-l lase mãcar sã bãnuiascã importanþa lor politicã. ca sã nu se vadã ºi ca sã nu ocupe prea mult loc din spaþiul rezervat bulbilor. Or dimpotrivã. plantã pãcãtoasã. simþind cã nu era pe placul compatrioþilor sãi. severã. ce încântã mai puþin privirea ºi înfloreºte mai greu. De altfel. dar apoi chibzui cã Ruartul se interesa prea puþin de lalele ºi nu se ocupa decât de om. — aºa cum îi spusese fratelui sãu. Cornelius nu s-ar fi putut stãpâni ºi ar fi cercetat cu atenþie valoarea darurilor primite. Boxtel recunoscu obrazul palid al lui Corneille de Witt. ca ºi Delfi altãdatã. era interzisã profanilor. o bãtrânã servitoare frizonã. Boxtel înþelese cã în el se aflau hârtii de cea mai mare importanþã. De îndatã ce pachetul fu ascuns în sertar. numai la auzul cuvântului uscãtorie. Niciodatã pragul acestei încãperi n-a fost trecut de piciorul îndrãzneþ al vreunui valet. apoi apãrurã douã umbre. majestuoasã. Singura recomandare pe care i-o fãcuse era aceea de a nu înmâna depozitul nimãnui altcuiva decât lui sau unei persoane care ar avea scris un cuvânt din partea . strânse mâinile finului sãu ºi se îndreptã spre uºã. Cornelius se înclinã în semn de ascultare. Depozitul încredinþat de cãtre Ruart lui van Baerle ºi pus cu grijã de acesta în sertar era corespondenþa lui Ioan de Witt cu domnul de Louvois. Vãzu mai întâi luminându-se pereþii ºi geamurile. dupã felul în care Cornelius îl luã ºi îl ascunse în dulap. strãin de intrigile politice. încredinþa finului sãu van Baerle un depozit de documente însemnate. Trebuie sã adãugãm cã uscãtoria se afla tocmai în încãperea cu geamuri pe care Boxtel o fixa fãrã încetare cu telescopul sãu. care. mare. de când stãpânul ei se consacrase cultului lalelelor. Cornelius primise cu respect pachetul din mâinile Ruartului ºi tot cu respect îl aºezase într-un sertar. Corneille de Witt se ridicã. acest tabernacol. Dar de ce i s-ar încredinþa asemenea hârtii tocmai lui Cornelius. pecetluit cu grijã ºi-l întinse lui Cornelius. Corneille. Se gândi la început cã acest pachet preþios ar putea conþine câþiva muguri proaspãt aduºi din Bengal sau din Ceylon. la modã pe atunci. Astfel. era în afarã de orice bãnuialã ºi de bunã seamã cã nu spre el s-ar fi îndreptat cercetãrile. de teamã sã nu cureþe ºi sã gãteascã chiar inima copilului pe care-l alãptase. Dupã ce spuse câteva cuvinte. ar fi zis marele Racine. întrucât Cornelius. doriþi sã vizitaþi ºi uscãtoria mea de lalele? Uscãtoria? Acest "templu pãgân" al cultivatorului de lalele. Reveni deci la ideea cã pachetul conþinea pur ºi simplu hârtii ºi cã aceste hârtii aveau desigur o însemnãtate politicã.— Fiul meu. Dacã pachetul ar fi conþinut muguri. Cornelius luã iute fãclia ºi trecu înainte pentru a lumina calea naºului sãu. Acesta stãtea ca de obicei la pândã. de altfel tot atât de obscurã. Ruartul se dovedea îndemânatic procedând astfel. al cãror sens invidiosul nu-l putu pricepe dupã miºcarea buzelor. Cornelius luã lumânãrile din mâna primului servitor ºi trecu înaintea naºului sãu în camerã. dupã pãrerea sa. Ruartul de Pulten scoase de la piept un pachet alb.

. a trudei mele. Frumos nume! Toatã Europa cultivatoare de lalele.. Ea nu va supãra pe nimeni. dacã aº putea reda reginei florilor mireasma naturalã pe care a pierdut-o în trecerea ei de pe tronul din Orient pe cel din Europa. lunecând. Apoi îºi întoarse privirea cãtre bulbii care. numai despre muschete. iar cu ceilalþi cincizeci de mii de florini voi face experienþe. el vedea în acest pachet norul mic ºi depãrtat.. al garoafei. aceasta este ambiþia mea. Cât sunt de netezi. Cornelius se afla în uscãtorie. adicã toatã Europa cultã. dupã pãrerea lui. van Baerle. "Cu toate cã. în timp ce la Haga avea loc evenimentul pe care l-am povestit. a gândirii mele? Tulipa nigra Barlaensis. Oh! cu siguranþã cã nici o patã nu va umbri rochia de doliu a florii care-mi datoreazã viaþa. dimpotrivã. — De ce Barlaensis? Dupã numele inventatorului ei. Totuºi. tobele. "Muguri încântãtori!. iar Cornelius nu se mai gândi la acest pachet. ªi chiar în ziua de 20 august 1672. Dar e mai bine sã nu te gândeºti la toate astea. la urma urmelor ºi atât e destul pentru un om care nu datoreazã nimãnui nimic. drapele. "Da. "Voi crea marea lalea neagrã. erau cu mult mai importanþi decât toate muschetele. aºa cum mã ameninþã uneori cu voce joasã. cultivatorul de lalele parcursese o parte din drumul cãtre þelul propus de societatea din Harlem: el trecuse de la laleaua brun-gãlbuie la laleaua de culoarea cafelei prãjite. ºi voi putea continua sã-mi îngrijesc rãzoarele. cât sunt de bine fãcuþi. Nu voi mai avea motiv sã mã tem cã într-o zi de rãscoalã negustorii din Dordrecht ºi marinarii din port ar putea veni sã-mi smulgã bulbii pentru a-ºi hrãni familiile. zgomotul ºi fãcliile se stinserã. — Tulipa nigra Barlaensis. fãrã sã mã tem de republicani sau de orangiºti. — Cine-i acest van Baerle? — E acela care a mai creat pânã acum cinci specii noi: Jeanne. care închide în el furtuna ºi care. acea mireasmã pe care o are probabil în . sã dau sãracilor numai cincizeci de mii de florini. Cu toate cã. Ioan de Witt. Ei bine. acest sublim om politic. Cu aceºti cincizeci de mii de florini vreau sã dau viaþã lalelei parfumate. dupã cum am vãzut. — ºi voi lua premiul de o sutã de mii de florini. Corneille etc. drapelele ºi proclamaþiile — toate lucruri bune numai sã tulbure sufletul unui om cinstit! "Dar iatã niºte muguri foarte frumoºi!" îºi spuse el. cu picioarele sprijinite de bara mesei ºi coatele pe covor.. va creºte ºi se va dezlãnþui. — îºi spunea Cornelius desprinzând mugurii. patria florilor frumoase. asemenea unui pilot încercat. "Cum se va numi aceastã fiicã a veghei mele. urmã el. nu va mai fi cunoscut decât poate prin laleaua care-i poartã numele. voi da sãracilor cei o sutã de mii de florini pe care-i oferã societatea din Harlem ca premiu. "Când va înflori laleaua mea. — vreau. Barlaensis." ªi la acest cu toate cã. Îl voi împãrþi sãracilor din Dordrecht. se va rãspunde. admirând trei muguri promiþãtori. sau poate chiar un miros complet nou. mi-ar fi plãcut sã cheltuiesc cei o sutã de mii de florini pentru a mãri parterul casei mele sau pentru a cãlãtori în Orient. la ora unu dupã amiazã. ªi Cornelius. E lucru hotãrât. la care Boxtel. van Baerle fãcu o pauzã ºi suspinã. ce aer melancolic au! Toate acestea prevestesc lalelei mele negrul de abanos! Nu se vãd cu ochiul liber nici mãcar nervurile prin care circulã seva. "A fost descoperitã marea lalea neagrã! Numele ei? vor întreba amatorii. în felul acesta voi potoli ura pe care o trezeºte orice om bogat în timpul rãzboaielor civile. tobe ºi proclamaþii se vorbeºte astãzi!" Van Baerle ridicã ochii spre cer ºi suspinã din nou. Oh! dacã aº izbuti sã dau lalelei parfumul trandafirului. — îºi continuã Cornelius gândurile. dacã liniºtea va fi revenit în Olanda. va tresãri la auzul acestei veºti care va zbura ca vântul în cele patru puncte cardinale ale globului. ªi despre Tulipa nigra Barlaensis se va mai vorbi chiar dacã naºul meu.lui. se gândea mult. ignorând ura ce o stârnise. Dupã plecarea Ruartului. când aflã cã am cumpãrat un bulb de douã sau trei sute de florini. închise pachetul în dulapul cu muguri preþioºi.

casa e plinã de gãrzile statului. întinzând un braþ sub masã pentru a urmãri bulbul preþios. Al dracului Craeke. n-aº da gloria lui Cornelius van Baerle. unul e neatins. — Ce s-a mai întâmplat? întrebã el.. — Craeke. vãzându-l cum se nãpusteºte. — nici pentru gloria lui Alexandru. — Ei bine. — Ce înseamnã asta? întrebã van Baerle strângând cei doi muguri în mânã ºi aruncând o privire îngrozitã spre scarã. Intrarea violentã a lui Craeke era o încãlcare atât de flagrantã a obiceiurilor stabilite în casa lui Cornelius van Baerle. la Goa. începu sã pipãie cu vârful degetului cenuºa. — Un sol de la Haga? Ce vrea? — Domnule. se auzi o voce din coridor. Dupã o clipã descoperi al doilea mugur. încât Cornelius simþi urcându-i în obraji ºi în urechi flacãra acelei rele sfãtuitoare. — Bine. — Sã mã aresteze. avu o tresãrire a mâinii ce ocrotea mugurii. — zise Cornelius. — Pentru ce? — Ca sã vã aresteze. pe mine? — Da. Craeke? — S-a întâmplat. Deodatã. Craeke nãvãli în uscãtorie. încât acesta. în timp ce Cornelius. sunt însoþiþi ºi de un magistrat. — Nu pot sã aºtept. — Ce vor? — Vã cautã. care vãzând dubla încãlcare a regulilor casei. fugiþi repede! — Sã fug? Pentru ce? — Domnule. — o spun deschis. depunând hârtia pe masa cea mare unde rãmãsese al treilea bulb. presimþi o nenorocire. unul sub masa vecinã cu masa mare. — Drace! exclamã Cornelius fugind dupã muguri. Cornelius tresãri.India." ªi Cornelius se desfãta contemplându-i. îl puse în cãuºul palmei pentru a-l examina: — Bun! zise el. sã intre astfel în uscãtoria mea! Sã-l vedem pe celãlalt acum. . ridicându-l. având senzaþia cã strãzile din Dordrecht manifestã simptomele unui tumult asemãnãtor celui pe care îl lãsase la Haga. Fãrã sã lase din mânã bulbul pe care-l ridicase. examina al doilea mugur. celãlalt în cãmin. domnule. — Ah! domnule. care din fericire era rece. bine. — Iatã-l ºi pe al doilea. van Baerle înaintã spre cãmin ºi. Chiar în clipa aceea. ªi Craeke. e Craeke. Dragi muguraºi!. — cã sunteþi invitat sã citiþi hârtia aceasta fãrã sã pierdeþi nici o clipã. fugi fãrã sã priveascã înapoi. a fost paradisul terestru. la Madras ºi mai ales în insula care altãdatã. — numitã Ceylon! Ce triumf! Atunci. clopoþelul din faþa încãperii sunã mai tare ca de obicei. care se numeºte mânia. Apoi. ªi privindu-l cu o atenþie aproape pãrinteascã: — Neatins ca ºi primul. domnule. — ce s-a întâmplat. — Un sol de la Haga. — voi citi hârtia. fugiþi. uºa uscãtoriei fu zgâlþâitã atât de puternic ºi se deschise în aºa fel. ªi în acelaºi timp. în genunchi. gestul brusc fãcu sã se rostogoleascã doi din preþioºii bulbi.. la Bombay. rãspunse servitorul. trecând peste consemn. întinse ocrotitor mâna spre muguri ºi se întoarse: — Cine-i acolo? întrebã el. valetul de încredere al domnului Ioan de Witt? Bine! Sã aºtepte. dragul meu Craeke. Cezar sau Maxi-milian. ce-i? întrebã Cornelius. — zise Craeke. iatã. Ce-nseamnã asta? Au înnebunit ai casei! — Domnule! Domnule! strigã servitorul care se nãpustise în uscãtorie cu obrazul mai palid ºi cu expresia mai îngrozitã decât cea a lui Craeke. dupã cum spun cunoscãtorii. încã în genunchi.

— rãspunse Cornelius. — Ah. spuse el ca un om lãmurit. Doica ridicã braþele spre cer. fugi! — Dar pe unde vrei sã fug. — Dumneavoastrã sunteþi doctorul Cornelius van Baerle? întrebã magistratul. singura sa preocupare era aceea de a-ºi apãra nepreþuiþii muguri. — cã nu înþeleg despre ce este vorba. Apoi întorcându-se cãtre Cornelius: — Vreþi sã-mi daþi aceste hârtii? — Dar nu pot. atât de mare îi era tulburarea. dar vãzând ce stricãciuni ar putea aduce straturilor sale. deºi îl cunoºtea foarte bine pe tânãr. urcã! strigã servitorul. înveli în ea cei trei muguri. spuse magistratul: daþi-ne hârtiile pe care trãdãtorul Corneille de Witt le-a depus la dumneavoastrã în luna ianuarie a anului trecut. dar voi cãdea pe lalelele mele! — N-are importanþã. Magistratul se întoarse ºi cuprinse dintr-o privire toatã încãperea. negaþi? — Desigur. . ªi se dãdu un pas îndãrãt. vrednicul meu stãpân. doicã? întrebã van Baerle. — E în ordine. spre lauda nu a omului ci a cultivatorului de lalele. daþi-ne documentele instigatoare pe care le ascundeþi la dumneavoastrã. îi ascunse la piept ºi aºteptã liniºtit. ºi un depozit e sfânt. se înspãimântã mai mult decât la vederea distanþei de la care trebuia sã sarã ºi se opri. Într-adevãr. hârtiile încredinþate de Ruartul de Pulten finului sãu se aflau în cel de-al treilea sertar. dovadã cã poliþia fusese perfect informatã. maestre van Spennen. maestre van Spennen. Doar nu-mi aparþin: ele mi-au fost încredinþate cu titlul de depozit.— Urcã. precedaþi de un magistrat. Magistratul îºi aruncã ochii pe o micã notã aºezatã deasupra hârtiilor sale. nu-i aºa? — Bineînþeles. Cornelius luã al treilea mugur. sari. — Nu faceþi pe miratul. — Atunci o sã vã ajut. bijuteriile ºi fugi. În acest moment. — Care camerã din casã se numeºte uscãtorie? întrebã el. — Sãri pe fereastrã. iubitul meu copil. mi se pare cã începeþi sã vã amintiþi. Cât despre Cornelius van Baerle. — Documentele instigatoare? repetã Cornelius. — Atunci. zãri pe masa de uscat foaia din biblie depusã de Craeke. o luã fãrã sã-ºi aminteascã cum ajunsese acolo. maestre van Spennen. dar dumneavoastrã vorbeaþi de documente instigatoare. rosti magistratul. ºi eu nu am nici o hârtie de felul acesta. Lui Cornelius îi trecu fulgerãtor prin minte un gând. trebuie s-o spunem. doctore. strigã doica intrând în uscãtorie. — rãspunse Cornelius salutându-l respectuos. — De la douãzeci ºi cinci de picioare?! — Vei cãdea pe un strat de pãmânt gras de ºase picioare! — Da. cu totul nãucit de aceastã poruncã. spuse van Spennen. — Iatã. printre zãbrelele grilajului începurã sã se vadã halebardele soldaþilor. Cãutã din ochi o hârtie în care sã-i înveleascã. maestre van Spennen. — N-am sã sar. — Ah. În aceeaºi clipã intrarã soldaþii. — Eu sunt. — Doctore Cornelius. Ia aurul. se apropie de fereastrã ºi o deschise. în numele Guvernului vã ordon sã deschideþi acest sertar ºi sã-mi daþi hârtiile închise în el. — E tocmai aceasta în care ne aflãm. ªi magistratul arãtã cu degetul exact al treilea sertar al unui dulap aºezat deasupra cãminului. — ºi dumneavoastrã o ºtiþi prea bine. — Vã jur.

învinuit de înaltã trãdare. Boxtel cunoºtea stadiul în care ajunsese van Baerle cu cercetãrile referitoare la valoroasa lalea neagrã. Dar cum firile rele se deprind treptat cu ideile josnice. Magistratul rupse sigiliile. dacã o datã cu demonul invidiei. eu sunt un bun cetãþean. — De ce sã vã urmez? strigã doctorul. Eu sunt un bun cetãþean pentru cã nu sunt acuzat de nimic în lume ºi pentru cã sunt liber ca pasãrea vãzduhului. apoi pachetul cu hârtii. Or. cu siguranþã. n-ar fi apãrut ºi demonul lãcomiei. Oricât de modest era doctorul Cornelius. exact în starea în care fusese depus de cãtre nenorocitul Corneille de Witt. uluit. pornirã în galop spre Haga. strigã Cornelius. rânduiþi ºi etichetaþi cu grijã. sfâºie plicul. vã arestez. — Pentru cã în numele Statelor olandeze. fãrã îndoialã. Cum Corneille de Witt e un rãu cetãþean. magistratul descoperi mai întâi vreo douãzeci de bulbi. care urmãrea desfãºurarea evenimentelor politice cu mult mai multã atenþie decât vecinul sãu Cornelius. aruncã o privire lacomã peste primele foi care-i cãzurã sub ochi. Ne amintim cã el a ghicit importanþa hârtiilor încredinþate de Ruartul de Pulten finului sãu. o mare tulburare. n-ar avea de spus decât o vorbã pentru ca o datã cu naºul sã fie arestat ºi finul. Oricât de fericitã bãtea inima lui Boxtel. iar în noaptea urmãtoare nu s-ar gândi nimeni sã vegheze lalelele din grãdinã. ºi urmaþi-ne. s-ar produce în casã. Dupã ce fu închis în trãsurã ca un deþinut politic. rãspunse magistratul. justiþia n-a primit o informaþie falsã. el nu putu ascunde prietenilor sãi intimi convingerea aproape deplinã cã va câºtiga în anul 1673 premiul de o sutã de mii florini propus de Societatea de horticulturã din Harlem. opera diabolicã a lui mynheer Isaac Boxtel. se gândi cã. Dacã ar fi arestat Cornelius. aflând de arestarea lui Corneille de Witt. — Unde? — La Haga. nu poate fi un cetãþean mai puþin rãu. tocmai aceastã certitudine a lui Cornelius van Baerle îi dãdea lui Isaac Boxtel febra care-l rodea continuu. sã-l denunþ pe Cornelius van Baerle." Dar poate cã acest raþionament. dãdu mâna cu servitorii care plângeau ºi-l urmã pe magistrat. — Dar ce s-a întâmplat? — Ah! nu mai faceþi pe nevinovatul. complicele sãu. vã veþi explica în faþa judecãtorilor. n-ar fi pus cu totul stãpânire pe gândurile lui Boxtel ºi poate cã invidiosul n-ar fi cedat dorinþei de rãzbunare care îi rodea inima.— Va sã zicã nu vreþi? întrebã van Spennen. deoarece nu trecuse destul timp de când era stadtholder. ºi cum e de datoria bunilor cetãþeni sã-i denunþe pe cei rãi. ªi trãgând tot sertarul afarã. De aci se poate deduce cã Boxtel. Cornelius van Baerle. Nu se fãceau încã arestãri în numele lui Wilhelm de Orania. Deci. — Sã mã arestaþi. pentru cã e acuzat de înaltã trãdare ºi arestat. ªi în acea noapte. îºi sãrutã doica aproape leºinatã. domnule van Baerle. doctore. vãzându-l pe Cornelius cã rãmâne împietrit de uimire. se înfiorã totuºi la gândul cã denunþul sãu ar putea duce la eºafod un om. VIII O INVAZIE Tot ce se petrecuse era. ºi strigã cu o voce îngrozitoare: — Aºadar. dar ce-am fãcut? — Asta nu mã priveºte de loc. Atunci îl voi deschide eu însumi. Cornelius. Boxtel ar sãri zidul ºi cum el ºtia unde se aflã . a lui Isaac Boxtel. este de datoria mea. dupã cum se poate uºor presupune. de îndatã ce îl vãzu pe acesta strângând cu grijã pachetul în sertarul în care þinea cei mai preþioºi bulbi. ciudat cum era. mynheer Isaac Boxtel îºi dãdea curaj gãsindu-ºi justificarea în urmãtorul sofism: "Corneille de Witt e un rãu cetãþean dacã e acuzat de înaltã trãdare ºi arestat.

mynheer Isaac Boxtel trebuie sã fie tare bolnav. . Valetul intrã. — Drace! exclamã valetul ieºind. chiar fãrã sã priveascã. ºi acolo. ca un olandez demn. — În orice caz. de altfel nu cu mai puþinã amãrãciune decât invidia Boxtel soarta stãpânului. o sã vã þin la curent. spuse valetul. — care invidia soarta servitorilor lui Cornelius. În sfârºit la 19 august. înlocuind semnãtura cu precizia informaþiei ºi-l aruncã la poºtã. fie din ruºine. Boxtel îi spuse: — Nu mã voi scula azi. domnule. ºi astfel ar primi el premiul de o sutã de mii de florini. în sfârºit. l-ar putea fura. Nici nu se clinti când unicul sãu servitor. Într-adevãr. — Ei bine! În clipa asta. Boxtel se ascunse sub cuverturã. dacã e adevãrat ce se spune. Acesta ieºi ºi se întoarse dupã un sfert de orã. Obþinerea unui asemenea succes însemna nu numai rãzbunare. Cornelius van Baerle. — Ah. domnule. arestându-l pe Cornelius tocmai în momentul în care orangiºtii din Haga sfâºiau cadavrele lui Corneille ºi Ioan de Witt. — Domnule. bolnav ca un om care a comis un asasinat. Dar. domnule. mai rãmânea de împlinit al doilea. cel puþin aºa se spune. domnule. cãtre orele douã dupã amiazã. — Ah! dacã ai vãzut. ar înflori la el. se spune. învinuit de înaltã trãdare. Când era treaz. a doua zi se adunarã. — La Haga?! — Da. el întocmi un denunþ anonim. noaptea pe care o aºtepta Boxtel. Niciodatã o hârtie veninoasã. el îºi convocã imediat colegii pentru a doua zi dimineaþa. — intrã în camerã. În consecinþã. strecuratã în gurile de bronz ale Veneþiei. fãrã a mai pune la socotealã cinstea supremã de a numi noua floare Tulipa nigra Boxtellensis. l-au închis într-o trãsurã ºi l-au expediat chiar acum la Haga. magistratul primi înºtiinþarea. în clipa aceea arãta mai palid ca un bolnav adevãrat ºi tremura mai tare decât ar fi avut febrã.bulbul lalelei negre. Boxtel se mulþumi sã încurajeze zelul valetului sãu doar cu un semn. nu se gândea decât la marea lalea neagrã. vecinul dumneavoastrã. — ªi ce se spune? întrebã Boxtel. tot ce v-am povestit e adevãrat. sunt bolnav. — Cum asta? — Domnul van Baerle e arestat. — Pãi. dar ºi satisfacerea lãcomiei sale. tentaþia fu atât de puternicã încât mynheer Isaac nu mai putu sã-i reziste. cã la ora asta burghezii sunt probabil gata sã-i asasineze pe domnii Corneille ºi Ioan de Witt. n-o sã-i fie bine de loc. strigã valetul. poate ai dreptate. bãnuind totuºi cã vestea ce-o aducea îl va bucura pe stãpânul sãu. ce se petrece în clipa asta? — Cum vrei sã ºtiu? îngãimã Boxtel. Isaac Boxtel nu avu curajul în ziua aceea sã îndrepte telescopul nici asupra grãdinii. n-a produs un efect mai rapid ºi mai îngrozitor. fie din slãbiciune. de altfel tocmai l-am vãzut intrând pe judecãtorul van Spennen cu oamenii lui. — Oh! murmurã. când dormea. dar nu e sigur. în loc sã înfloreascã la Cornelius. o visa. Dar el asasinase cu un dublu scop. El ºtia prea bine ce urma sã se întâmple în casa bietului doctor Cornelius. aºa cum am vãzut. nici asupra atelierului. Nu se poate! — Pãi. — Nu cred! murmurã Boxtel cu voce slãbitã. Primul fiind împlinit. În aceeaºi searã. e arestat. Când. o sã mã informez din nou. Bietul van Baerle! ªtiþi. dacã n-a sãrit jos din pat aflând o asemenea veste. Isaac Boxtel era tare bolnav. el auzi în stradã gãlãgie ºi se înfiorã. Cãtre ora nouã. spuse Boxtel. Într-adevãr. Se lãsã noaptea. care se achitã de aceastã datorie. domnule. nici asupra uscãtoriei vecinului sãu. sau mai degrabã horcãi Boxtel închizând ochii pentru a alunga imaginea îngrozitoare ce îi apãrea în minte. ºi fiþi liniºtit. hotãrârã arestarea lui van Baerle ºi încredinþarã executarea ordinului maestrului van Spennen.

aºa cum pãtrunsese în grãdinã. O luã ºi o duse cu greu în grãdina sa. îºi afundã mâinile în pãmântul moale. ca într-o grãdinã botanicã. Cum ºtia aproape la milimetru locul unde erau îngropaþi bulbii viitoarelor lalele negre. în care fusese strâns cu grijã depozitul fatal lui Cornelius. aºa cum am vãzut. deschise ºi închise toate sertarele. am dezgropat bulbul marii lalele negre ºi l-am împãrþit în trei muguri perfecþi". Nu gãsi nimic ºi crezu cã s-a înºelat. Nu avea decât sã pãtrundã în uscãtorie. Aici era mult mai rãu decât în grãdinã. apoi. Geamurile uscãtoriei se deschideau ca la sere. laleaua de culoare brunã. — Mugurii ãºtia. scormoni la stânga: nimic. luã o scarã. Tot timpul broboane de sudoare i se prelingeau pe frunte. nu era de loc greu. cu mai multã grijã ºi exactitate decât registrul comercial al primelor case din Amsterdam. o aruncã în grãdina sa ºi coborî. coborî din copac. Nici un zgomot nu tulbura tãcerea nopþii. chiar dacã cineva ar sãri un gard viu sau ar escalada un zid. ªi totuºi. nenorocit ce sunt! strigã el. de trei ori nenorocit! Se desparte . curajul îi reveni. — Oh. inima îi bãtea sã-i spargã pieptul. el se sculã. Dar cãutã în zadar. De altminteri. κi fãcuse bine socotelile. încãlecã zidul. cu inima zvâcnind. miezul nopþii. unsprezece. laleaua de culoarea cafelei arse. dacã nu cumva lucrãtorii o luaserã. Cornelius van Baerle le ridicase chiar în dimineaþa aceea ºi nimeni nu se gândise sã le închidã. o sprijini de zid. unde a putut sã-i ascundã? Apoi deodatã îºi lovi fruntea. cu mâinile tremurând. Încãlecã zidul ºi rãmase o clipã pe loc. O singurã luminã veghea în toatã casa. în timp ce Boxtel era în pat. se opri sprijinindu-se de masã. La miezul nopþii. Cornelius coborâse în grãdinã. ajungând la locul ºtiut. Nebun de furie. Boxtel observase pe strada pe care locuia o casã în reparaþie. de zidul ei era sprijinitã o scarã uriaºã. Totuºi. se întoarse la scarã. nu era nicãieri. pãºind totuºi pe alei pentru a nu fi trãdat de urma paºilor. ºi mai cu greu o sprijini de zidul casei lui Cornelius. Acolo îi va gãsi. Peste tot era liniºte. adicã mugurii în care ea dormea ascunsã. Scormoni alãturi: nimic. 20 august 1672. Ajuns în acest tabernacol. Witt. tot s-ar opri în faþa unei uºi sau a unei ferestre. lalelele Joannis. Liniºtea ºi întunericul îi dãdurã curaj. convins cã nu avea a se teme de nimic. alergã în direcþia lor. rãvãºind totul în uscãtorie. nimeni nu se gândea sã pãzeascã grãdina. s-ar zice cã în aer liber nici o proprietate nu poate fi strict respectatã. urcã pânã la penultima treaptã ºi ascultã. doar nu ajunsese pânã aici ca sã se înapoieze acasã cu mâinile goale. nu mai avu nici o îndoialã asupra nenorocirii sale. Scormoni la dreapta. Fu cât pe ce sã înnebuneascã vãzând cã pãmântul fusese rãscolit chiar în dimineaþa aceea. Totul era sã-ºi facã rost de o scarã destul de lungã. Alergã într-acolo ºi gãsi scara. Boxtel nu se putea hotãrî sã pãrãseascã locul ºi rãvãºi cu mâinile sale o bunã parte din straturi. în camerã devenea un hoþ. ah. Aceastã scarã era tocmai ceea ce-i trebuia lui. În sfârºit. trecu scara din grãdina sa în grãdina lui Cornelius ºi coborî. Într-adevãr. În grãdinã Boxtel nu era decât un borfaº. þinut în dublu exemplar de cãtre van Baerle. cu faþa lividã. Apoi se urcã în sicomorul sãu.totul fu cuprins de întuneric. chiar ºi sertarul cu pricina. în registrul seminþelor ºi al bulbilor. urcã scara ºi pãtrunse în uscãtorie. apoi. Era aceea a doicii. îl împãrþise în trei muguri. Deodatã îl strãfulgerã o nouã nãdejde: poate mugurii sunt în uscãtorie. o scarã de douãzeci de picioare în loc de una de douãsprezece. cu o bucurie de tigru. Scormoni înainte ºi înapoi: nimic. aduse scara de la Cornelius. gãsi etichetate. Scara atingea exact ferestruica. dezgropase bulbul ºi. mai sã ºi-o turteascã. Boxtel puse un mic felinar aprins în buzunar. casa era vraiºte. dar laleaua neagrã. mugurii ãºtia! urlã Boxtel. Auzi pe rând bãtând ora zece. picioarele nu-l mai þineau. Boxtel citi aceste rânduri: "Astãzi.

— sã închidã e un fel de a spune. intrã rãcnind în casa lui. ºi îl luã cu ea ºi pe tatãl ei. la ce bun sã rãmâi în închisoare când oamenii erau sugrumaþi la Tol-Hek? Gryphus ieºi tremurând în urma curajoasei Roza. În drumul ce trebuia sã-l parcurgã pentru a ajunge la aceastã celulã. Îl aduceau pe Cornelius van Baerle. mânia poporului atinse asemenea culmi. cãci poarta era pe jumãtate sfãrâmatã. pe care asasinii îi prinseserã datoritã lui Wilhelm.. Se duserã sã închidã poarta cea mare. Roza profitã de acest moment. Deci. pentru a-i spânzura. Cãzu ca trãznit chiar pe masa. om prevãzãtor. La miezul nopþii se auzirã bãtãi în poarta închisorii. pentru a-l recunoaºte mai bine dacã i s-ar ordona sã-l sfâºie. nu-i va putea pãstra decât atât cât va fi în viaþã. Dar aceastã mânie se revãrsã din plin asupra celor doi fraþi. ºopti cu obiºnuitul sãu zâmbet de temnicer: — Fin al lui Corneille de Witt! Ah. i-a luat la Haga! Ca un fulger îi trecu prin minte lui Boxtel gândul acesta ºi-ºi dãdu seama de inutilitatea crimei comise. Cu lampa în mâna dreaptã. dar acest zgomot nu era de naturã sã-i îngrijoreze pe Gryphus ºi pe fiica lui: era al mulþimii care târa cadavrele celor doi fraþi spre piaþa unde se fãceau în mod obiºnuit execuþiile. spuse el. alunecã în lungul scãrii. ieºi prin ferestruicã. — Ei bine. cu siguranþã cã ar fi plãtit în locul prizonierului sãu. dacã îi are. situatã chiar sub scarã. duse obiectul furat de unde îl luase ºi. încât dacã moº Gryphus s-ar fi aflat acolo. închisoarea se golise ºi o liniºte de mormânt urmase îngrozitorului tunet de urlete ce se rostogolea pe scãri. Tânãra fatã. chiar pe locul unde. deci nici eu nu mai pot rãmâne la Dordrecht. o sã þi-o dãm. ca sã nu vadã odiosul spectacol. dupã muguri! La Haga! ªi Boxtel.. Roza se ascunse din nou. Lucrurile se petrecurã aºa cum prevãzuse Roza. tinere. la urma urmelor. fãrã sã-i pese de imensele bogãþii pe care le pãrãsea. Gãsind celula lui Corneille goalã. cu câteva ore înainte sãrmanul van Baerle admirase îndelung ºi cu atâta satisfacþie mugurii lalelei negre. scuturând un lanþ gros ºi îl mirosi pe Cornelius. auzind cum scârþâie balustrada sub mâna obositã a deþinutului. ºi. — Mugurii sunt la Haga. deznãdãjduitul cultivator de lalele nu auzi decât lãtratul unui câine ºi nu vãzu decât chipul unei tinere fete. IX CAMERA FAMILIEI Era aproape miezul nopþii când bietul van Baerle fu închis în temniþa din Buytenhoff. infamul! Îi are la el. asemenea unui animal de pradã. Sfârºitul gândului sãu hidos se pierdu într-un surâs îngrozitor. închizând porþile oraºului.oare cineva de mugurii sãi? Îi lasã la Dordrecht când pleacã la Haga? Oare poate trãi cineva fãrã muguri. Se vedea cã pe aici trecuse torentul unei furii nestãvilite. în timp ce cu stânga îºi strângea cãmaºa albã de noapte pe piept. ieºi din ascunzãtoare. cãci sosirea neaºteptatã a lui Cornelius o trezise din primul somn. Închisoarea era pustie. ea îºi lumina fermecãtorul obraz trandafiriu. care luase mãsuri de precauþie. dar de data asta. La Haga. în faþa acelor furioºi. Când temnicerul Gryphus îl primi pe noul musafir ºi citi pe mandatul de arestare identitatea prizonierului. Cãtre ora patru se auzi din nou vin zgomot. Câinele ieºi dintr-o cuºcã sãpatã în zid. încadrat de un bogat pãr blond împletit în cozi groase. când ei sunt mugurii nepreþuitei lalele negre? A avut timp sã-i ia. la un moment dat. avem rezervatã aici tocmai camera familiei. ridicându-ºi faþa lividã. atât era de obsedat de nepreþuita comoarã. spuse invidiosul. . întredeschise ferestruica odãiþei în care locuia.

iar fitilurile archebuzelor. el îi arãtã la capãtul pieþii spânzurãtoarea deasupra cãreia domina cinica inscripþie.Era un tablou frumos de pictat ºi demn întru totul de maestrul Rembrandt. Gryphus începu sã râdã. aruncarã fulgere intermitente pânã la fereastra închisorii. dincolo de pomi. Mãrinimoasa populaþie a oraºului Haga ciopârþise carnea victimelor sale. cu totul în umbrã. Dar aceºti de Witt au pe dracu în ei! — Domnule. ca o mantie albã. ai tinerei fete. ªi jos. de îndatã ce rãmase singur. asupra cãrora lumina. atârna stropi strãlucitori de aur. care nu erau decât scheletele încã sângerânde ale fraþilor de Witt. sublimul maestru: expresia dureroasã care apãru pe chipul Rozei când îl vãzu pe tânãrul frumos ºi palid urcând încet scara ºi-l auzi pe tatãl ei spunându-i sinistrele cuvinte: "Vei avea camera familiei". lovi cu mâinile ºi cu picioarele uºa atât de puternic ºi de repede. încadrat de ferestruica luminatã. dar buni prieteni ai regelui Franþei". la capãtul opus al pieþii. o siluetã cu forme neprecise. paºi grei de patrule se lovirã de caldarâmul rotund. cu acea spiralã neagrã a scãrii luminate de felinarul roºiatic al lui Gryphus. Ei bine. în celula pe care e inutil s-o descriem. aprinzându-se în bãtaia vântului de vest. asta-i! S-a înfuriat ºi ãstãlalt domn de Witt! strigã el. care dãdea spre Buytenhoff. Cornelius. rotunzi. întunecatã de ceaþa albãstruie a dimineþii. Cornelius scoase un strigãt de groazã ºi în spaima sa copleºitoare. nerãbdãtor sã afle dacã în jurul sãu mai trãia vreo fiinþã. — Da. care se afla mai sus. cu legãtura sa enormã de chei în mânã. pe o treaptã. Deschise uºa blestemându-i cumplit pe deþinutul care-i tulbura liniºtea în afara orelor în care avea obiceiul sã se deranjeze singur. ai citit exact. vãzu astfel. Dar când zorile argintarã coamele crestate ale caselor. dar nu dormi deloc. Peste casele palide se înãlþa. doi duºmani ai poporului. Cât despre Cornelius.. Cornelius recunoscu spânzurãtoarea. care se pleca peste balustradã pentru a privi în jos. prima razã de luminã pe care cerul o lãsa sã cadã pe pãmânt. Apoi Gryphus îºi continuã drumul iar Cornelius. pentru cã cititorul o cunoaºte mai dinainte. încât Gryphus alergã furios. domnule. Gryphus îºi luã felinarul ºi ieºi. În timpul nopþii. cu ochii sãi buni de om tânãr. tremurând ºi gâfâind. conºtiincioasã. Dupã ce-i arãtã patul de suferinþã al martirului care murise chiar în dimineaþa aceea. — Ah. Palid. de unde privirea sa mângâia vag ºi trist umerii albi. suavul obraz al Rozei. ardeau ochii de jãratec ai dulãului care trãgea de lanþul în inele. gestul ei pudic. De spânzurãtoare atârnau douã zdrenþe hâde. mult mai puþin decât ne-a trebuit nouã s-o descriem. adusese la spânzurãtoare enorma pancardã. Nu-ºi luã nici o clipã privirea de la fereastra îngustã. scumpul meu domn.. Aceastã scenã durã o clipã doar. fratele sãu. câþiva cai iuþi galoparã prin piaþa Buytenhoff. pornitã din lampa ce o þinea Roza în mânã ºi din felinarul lui Gryphus. Pe aceastã pancardã. pe care înscrisese pretextul dublei crime. acolo unde întunericul acoperã detaliile. cu faþa întunecatã a temnicerului în vârf ºi chipul melancolic al lui Cornelius. din când în când. se trânti pe pat. puþin contrariat la vederea lui Cornelius. silit sã-l urmeze. Cornelius izbuti sã citeascã urmãtoarele rânduri. — e adevãrat ce-am citit eu acolo? — Unde acolo? — Pe pancarda aceea. se apropie de fereastrã ºi-ºi roti privirea tristã de jur-împrejur. mânjite cu pensula groasã a vreunui mâzgãlitor de firme: "Aici atârnã spânzuraþi marele scelerat numit Ioan de Witt ºi micul ticãlos Corneille de Witt. iatã unde ajungi . iar dedesubt. cu zãbrele de fier. dar. Un singur lucru n-ar fi putut reda în tabloul sãu. intra cinci minute mai târziu. — spuse Cornelius apucându-l pe temnicer de braþ ºi trãgându-l spre fereastrã.

ci chiar leºinase. dându-ºi seama de realitate dintr-o privire. el începu sã se roage întâi pentru sufletul naºului sãu. Zadarnicã muncã de atâþia ani! Atâtea dulci speranþe distruse! Rodul muncii sale va pieri. Înþelese cã avea braþul rupt ºi acest om. ca un mort. apoi pentru cel al primului ministru ºi. Revenindu-ºi în fire. vãzându-ºi tatãl întins la pãmânt ºi pe deþinut aplecat asupra lui. Cornelius fãcu o miºcare pentru a-l ajuta. a cãrui brutalitate o cunoºtea. Dar. Domnule. nici o razã de soare! La gândul acesta. pe scarã se auzi urcând un pas grãbit. unde rãmase nemiºcat ºi rece. aºa cum o numise Gryphus în batjocurã. ºi mai ales creºtin. Cornelius înþelese ce se petrecea în inima tinerei fete. abia atunci simþi Gryphus durerea ºi scoase un strigãt. nu te miºca. Vãzând însã cã deþinutul nu numai cã se liniºtise. cu braþele atârnânde. în sfârºit. din care nu ieºi decât datoritã unei împrejurãri extraordinare. ieºi. reveni în celula sa. nici un bulgãre de pãmânt. la neaºteptata apariþie. dumneata spui cã au fost asasinaþi? Eu zic. dar cum acesta nu bãnuia gravitatea accidentului. — Da. se resemnã sã primeascã el însuºi toate nenorocirile pe care Dumnezeu i le-ar fi trimis. crezuse mai întâi cã Gryphus. Iertaþi-mã pentru ceea ce-am gândit ºi mulþumesc pentru ceea ce faceþi. ºi dupã ce se asigurã cã în celulã era singur. aºa cum va pieri ºi el! În aceastã închisoare nu gãseºti nici un fir de iarbã. domnule.când te înþelegi cu duºmanii prinþului de Orania! — Domnii de Witt au fost asasinaþi! ºopti Cornelius cu fruntea acoperitã de sudoare. aceasta e mai mult decât omenie. Dar lui nici mãcar nu-i trecu prin minte sã profite de acest accident. cãreia îi rãspunse strigãtul unei tinere fete. Care era aceastã împrejurare? Ne rezervãm plãcerea de-a o povesti în capitolul ce urmeazã. întors pe pãmânt. Gryphus alunecã pe o lespede umedã ºi cãzu. Cornelius fu cuprins de o neagrã deznãdejde. X FIICA TEMNICERULUI În aceeaºi searã. camera familiei. Cornelius roºi: — Nu-mi fac decât datoria de creºtin ajutându-mi semenul. lãsându-se sã cadã pe pat. — Domnii de Witt au fost pedepsiþi de justiþia poporului. Dupã zgomotul fãcut de Gryphus în cãdere ºi dupã geamãtul puternic ce-i scãpase. spuse Gryphus. chiar din momentul în care o cuprinse bãnuiala. fetei îi fu ruºine de gândul ei. cum era filozof. oricât de rãu intenþionat pãruse acesta faþã de el. ºi mulþumesc. când deschise uºa celulei pentru a da raþia de mâncare deþinutului. Cornelius se trezi singur ºi recunoscu celula în care se afla. ridicã asupra tânãrului frumoºii ei ochi umezi ºi-i spuse: — Iertaþi-mã. îi zise: — Nu-i nimic. nu se gândea la altceva decât sã-i dea ajutor celui lovit. trântind uºa cu violenþã ºi trãgând zãvoarele cu zgomot. executaþi. prin care trebuia sã treacã pentru a ajunge la o moarte tristã. Cea care þipase era frumoasa frizonã. aþi uitat insultele pe care vi le-a adus azi dimineaþã. celula fatalã. ºi ajutându-l astã-searã. cãzuse în urma unei încãierãri. Cornelius scoase o exclamaþie de uimire. cãzu leºinat pe pragul uºii. cu tot efortul sãu de a-ºi pãstra echilibrul. e mai mult decât . atât de dur cu alþii. În timpul acesta uºa închisorii rãmase deschisã iar Cornelius era aproape liber. dupã ce. în colþul cel mai întunecat al închisorii. dar osul se îndoi. Mâna lovi în gol. cu ochii închiºi. ºi îºi frânse braþul deasupra încheieturii. scoase de la piept cei trei muguri ai lalelei negre ºi îi ascunse îndãrãtul gresiei pe care stãtea urciorul tradiþional. ªi încercã sã se ridice sprijinindu-se pe braþ. Dupã ce terminã ºi coborî din cer pe pãmânt. în singura întrevedere pe care o avuseserã.

Roza coborî ºi se întoarse dupã o clipã cu douã doage de butoiaº ºi o fâºie mare de pânzã. cã tatãl meu e leºinat. eºti nedrept cu acest tânãr domn. Între timp. întunecându-se. cum este adevãrat cã sunt gata sã vã ajut în continuare. mirat cã aude ieºind din gura unei fete din popor o vorbã atât de nobilã ºi în acelaºi timp atât de compãtimitoare. deschise ochii. temnicerul leºinã a doua oarã. cãci Gryphus. apoi se întoarse cãtre fiica sa: — Ei bine. ºi cã. vinovat sau nu. procesul dumneavoastrã va începe mâine. iatã ce vreau sã spun. Roza îi oferi celui lovit umãrul ca sã se poatã sprijini. în loc sã îndeplineascã ceea ce-i ceruse Cornelius. domniºoarã. lucrurile merg repede în vremurile de azi. domnule? întrebã Roza. este adevãrat. pentru a-l scuti de o parte din drum. n-ai auzit? Du-te ºi adu ce þi s-a cerut. spuse Cornelius privind obiectele aduse. reveninduºi din leºin. adaptã scândurelele ºi strânse benzile. opinia publicã vrea sã fiþi vinovat. nimic nu vã împiedicã sã fugiþi. îi vom freca tâmplele ºi îºi va reveni. — De altfel. ºi vorbi cu brutalitatea sa obiºnuitã: — Ah. dupã ce se asigurã cã tatãl ei e fãrã cunoºtinþã. spânzuraþi. i s-a spus cã ocupaþi celula domnului Corneille de Witt ºi la acest rãspuns el a râs sinistru. Dar. a venit astãzi sã se informeze în care celulã vã aflaþi. Gryphus se aºezã. da. Dar nu avu timpul sã-i mãrturiseascã surpriza. — Auzi. cã sunt slabã. spuse Gryphus. . iar poimâine veþi fi condamnat. continuã Roza. spuse Cornelius.credinþã. — Cãutaþi puþin oþet. zise Roza. — Cei care atârnã acum acolo. — Da. erau vinovaþi? — Ai dreptate. Roza. prizonierul o sã-mi punã mâna la loc. — Dumneavoastrã? Aºadar sunteþi medic? — E prima mea profesie. — Înseamnã cã judecãtorul. spuse Cornelius. în timp ce Cornelius. Haide. spuse Cornelius. — Sunt bune. e tocmai ce ne trebuie. împingea cãtre el un scaun. acesta înconjurã gâtul tinerei fete cu braþul sãnãtos ºi fãcând un efort. tatã. ajutã-mã sã mã ridic! Parcã aº fi de plumb. — El? întrebã Gryphus neîncrezãtor. Cornelius scosese vesta temnicerului ºi îi suflecase mânecile cãmãºii. — Ei bine. frumoasa mea copilã? întrebã Cornelius. — Deci veþi putea sã-mi îndreptaþi braþul? — Cât se poate de bine. ceea ce mã face sã cred cã nu vã aºteaptã nimic bun. care trebuie sã vã ia interogatoriul mâine. Fugiþi deci. Acum apropiaþi masa iar eu voi sprijini braþul tatãlui dumneavoastrã. cãzând îþi frângi un braþ ºi drept mulþumire eºti lãsat sã zaci pe lespezi. — Ce înseamnã asta. domniºoarã. La ultima miºcare. Roza împinse masa. mutilaþi. domniºoarã? — Vreau sã spun cã sunt singurã. pe care l-am gãsit strãduindu-se sã te ajute. Cornelius puse braþul rupt deasupra în aºa fel încât sã stea perfect întins ºi cu o îndemânare desãvârºitã îndreptã fractura. serviciu contra serviciu. — Nu vorbi aºa. — Iatã. Cornelius se uitã la frumoasa copilã. cazi din cauza grabei. — Da. spuse deþinutul. — Dar nu sunt cu nimic vinovat. iatã cum stau lucrurile: te grãbeºti sã aduci mâncare deþinutului. fata se apropie de el ºi-i spuse: — Domnule. se vede de aici spânzurãtoarea. n-o sã ne coste nimic. cã dulãul are botniþã. sfârtecaþi. în consecinþã. — ªi ce pot sã-mi facã? întrebã Cornelius. — ªi ce vã trebuie pentru asta? — Douã scândurele de lemn ºi câteva fâºii de pânzã. Aºa cã. se ridicã în picioare. ce vreþi sã spuneþi prin toate astea.

ieºi înaintea mea ºi imediat! Roza ºi Cornelius schimbarã o privire. Cine vorbeºte de aceste puºlamale. ºi de ce? — Nu e bine sã bãnuiascã tatãl meu cã am stat de vorbã. — Dar? — Refuz. se adeveri cã van Baerle pãstrase la el corespondenþa fatalã a fraþilor de Witt cu Franþa. condamnat la moarte. ridicându-se ºi sprijinindu-ºi braþul drept cu cel stâng. — Nu înþelegeþi? — Ba da. interogatoriul nu durã mult. Aceastã mãrturisire îl implica pe fin în crima naºului. nu numai cã nu tãgãdui cã depozitul i-a fost încredinþat de cãtre Corneille în persoanã. i se pãru cã un strop de fericire licãrea în nenorocirea sa. Cornelius stãtea nemiºcat. de aceºti ticãloºi de Witt? — Nu vã mâniaþi. Judecãtorii venirã a doua zi la Buytenhoff ºi-l interogarã pe Cornelius van Baerle. Corneille de Witt. nu vã fie teamã pentru mine ºi fugiþi din aceastã celulã blestematã. sau dacã vii. cum au fost asasinaþi ºi ciopârþiþi domnul Ioan ºi domnul Corneille! În numele cerului. sã pleci cât mai repede. înþeleg. de asemenea. cel mai rãu lucru pentru fracturi e sã te înfierbânþi. el spuse tot . frumoaso! — Care anume. — Ce?! strigã temnicerul. peste un minut va deschide ochii ºi va fi poate prea târziu. — Ei! Ce tot mormãiþi voi acolo? întrebã Gryphus.. El nu negã. dar. Cornelius nu se limitã numai la aceastã declaraþie. De altfel. Dar. grãbiþi-vã! Iatã. — Nimic. de parcã n-ar fi auzit ce spune.. Cornelius van Baerle nu mai trebuia sã apere pe nimeni. Dar cum de la moartea celor doi martiri. copila mea. Apoi încet cãtre Roza: — Copila mea. Luaþi seama.. V-ar acuza pe dumneavoastrã. tatã? — Sã nu mai vii în celula deþinuþilor.— Ce spuneþi? — Spun cã n-am putut sã-l salvez pe domnul Corneille nici pe domnul Ioan de Witt ºi aº vrea sã vã salvez cel puþin pe dumneavoastrã. — Regimul pe care trebuie sã-l urmez! Regimul pe care trebuie sã-l urmez! ªi tu. Cea a Rozei voia sã spunã: — Vezi?! Iar a lui Cornelius: — Facã-se voia Domnului! XI TESTAMENTUL LUI CORNELIUS VAN BAERLE Roza nu se înºelase deloc. rãspunse Roza. În ochii judecãtorilor. — Sã tac. ºi tu ai unul de urmat. spuse Cornelius cu surâsul sãu blând. voi aºtepta judecãtorii cu liniºtea ºi calmul unui om nevinovat. dar rãmân. — Mulþumesc. — Ce importanþã are? spuse Roza roºind. — ªi de ce? — De ce? M-ar împiedica sã mai vin vreodatã aici.. Era o complicitate evidentã între Corneille ºi Cornelius. spuse tânãra fatã. dar povesti ºi cum. îndoielnic era numai faptul cã aceastã corespondenþã i-a fost datã de cãtre naºul sãu. sunt nevinovat. executat pe eºafod ºi poate asasinat. în ce fel ºi în ce împrejurãri îl primise.. spuse Cornelius.. Cornelius primi aceastã naivã mãrturisire cu un surâs. tata începe sã respire normal. — Tãceþi! spuse Roza. — Rãmâneþi! Dumnezeul meu! Dumnezeul meu! N-aþi înþeles deci cã veþi fi condamnat. fãcut bucãþi. Mai staþi pe gânduri? Într-adevãr. domnul îmi prescria regimul pe care îl ai de urmat. ea aduce nenorocire celor din familia de Witt. de aceºti mizerabili. privind-o pe Roza. trezindu-se.

cã servitorul dispãruse. rudele sale apropiate.adevãrul cu privire la simpatiile sale. dacã se va cãuta atent. o asemenea confidenþã neputând avea altã urmare decât aceea de a-l tulbura pe depozitar. care avea reputaþia de subtil observator. iar hârtia. ºi cã istoria a dovedit cã mulþi oameni foarte primejdioºi s-au ocupat de grãdinãrit ca ºi cum ar fi fost adevãrata lor profesie. declar cã nu înþeleg cum s-a putut afla cã acest pachet se gãseºte la mine ºi mai ales cum mi se poate face o vinã din faptul cã am primit ceea ce îmi aducea ilustrul ºi nenorocitul meu naº. La care el rãspunse cã naºul sãu Corneille îl iubea prea mult ºi mai ales era un om prea înþelept ca sã-i vorbeascã de conþinutul depozitului. Or. iar vestitul Condé stropea garoafele în donjonul din Vincennes. sau în timpul procesului i-ar fi trimis o scrisoare. sigur de victorie. iatã-l: pachetul a ajuns la mine aºa cum v-am spus. cã finul sãu e complet strãin de conþinutul depozitului. nu mai e nevoit sã-l asupreascã pentru a-l nimici. I se argumentã cã dacã domnul de Witt ar fi procedat astfel. Cornelius nu acceptã aceastã protecþie ipocritã ºi dãdu un ultim rãspuns. deºi în fond erau preocupaþi de cu totul altceva. cã. servitorul domnului Corneille de Witt. naºului sãu nici nu-i trecuse prin minte cã depozitul ascuns într-un dulap. pentru orice eventualitate. Judecãtorii pãrãsirã sala pentru deliberare. de altfel acum. acesta sã nu-i fi adus la cunoºtinþã ºi importanþa lui. atât de flegmatic în aparenþã. Tarquinius cel Bãtrân cultiva maci la Gabies. Un altul afirmã cã dragostea de lalele se îmbinã perfect cu politica. Cornelius rãspunse cã e adevãrat. servitorul domnului Ioan de Witt intrase în uscãtorie ºi îi dãduse o hârtie. Mãrturisi indiferenþa sa faþã de politicã. socotit de toþi ai casei la fel de sfânt ca un tabernacol. La atât se rezuma toatã pledoaria lui Cornelius. I se contestã pretinsa sa indiferenþã faþã de scrisori. Ei luarã în consideraþie urmãtoarele: Cã orice sãmânþã de disensiune civilã e primejdioasã deoarece ar reînvia un rãzboi. care nu putea fi logicã. pentru artã. întrucât hârtiile fuseserã închise într-un dulap în care se uita ºi umbla zilnic. stabili cã acest tânãr. dar cã el nu punea mâna în sertar decât pentru a se convinge cã bulbii sunt uscaþi. ar putea fi în primejdie acolo. Cornelius rãspunse cã. În sfârºit. considerase un asemenea certificat inutil. deoarece nu era posibil ca primind un asemenea depozit din mâna naºului sãu. obiceiurile ºi intimitãþile sale. primul meditând între timp la întoarcerea sa la Roma iar al doilea la . cã abia în ziua arestãrii am aflat cã acest depozit cuprinde corespondenþa primului ministru cu marchizul de Louvois. De pildã. depozitul nu fusese nici atins ºi nici mãcar privit de depozitar. Afirmã cã niciodatã. dragostea pentru studiu. ºi cã nu se uita decât pentru a se asigura cã bulbii încep sã încolþeascã. folosirã faþã de el acea blajinã rãbdare ce-l caracterizeazã uneori pe magistratul înclinat sã-l ajute pe acuzat. acesta pãrãsise Olanda ºi nu se putea da de urma lui. care sã-i poatã servi drept justificare. adevãrul întreg. pentru ºtiinþã ºi flori. Judecãtorii voiau sã aibã aerul cã-l încurajeazã pe Cornelius sã se apere mai bine decât o fãcea. din ziua în care Corneille venise la Dordrecht ºi îi încredinþase aceste documente. I se obiectã în privinþa aceasta cã lucrul nu era cu putinþã. fãrã îndoialã. alteori pe învingãtorul care ºi-a doborât adversarul ºi. prin urmare. cu nobleþea unui martir ºi calmul unui om drept: — Mã întrebaþi. ºi cã sub mantia lui de gheaþã ce-i serveºte drept mascã. îºi aducea oarecum aminte cã. trebuie sã fie foarte periculos în realitate. înaintea arestãrii sale. Unul dintre ei. poate va fi gãsitã. În ceea ce priveºte hârtia. dar cã despre aceastã întâmplare îi rãmãsese o amintire vagã aidoma unei halucinaþii. lucruri la care nu pot sã rãspund decât cu întregul adevãr. domnilor. declar în faþa lui Dumnezeu cã nu cunoºteam ºi nici acum nu ºtiu ce conþine. ascunde o puternicã dorinþã de a rãzbuna pe domnii de Witt. pe care toþi au interesul sã-l înãbuºe. încât nimeni nu se osteni mãcar s-o caute. Cât despre Craeke. ar fi adãugat la pachet o declaraþie din care sã reiasã. era atât de puþin probabil cã va fi gãsitã.

salutându-l pânã la pãmânt. ºi intrase în legãturi secrete cu duºmanul ei. dar Roza ghici miºcarea ºi se trase înapoi. dedicându-se cu pasiune ºi în egalã mãsurã politicii ºi culturii lalelelor. Mãrturisesc numai cã. puþin stânjenit de tonul calm al condamnatului. Acolo veni sã-i citeascã sentinþa chiar grefierul.evadarea din închisoare. — Pe legea mea. judecãtorii au tras concluzia cã prinþul stathuder al Olandei ar fi fãrã îndoialã nespus de recunoscãtor magistraturii din Haga. Dar când era tocmai pe punctul de a ieºi. Cornelius se plecã sã vadã cine plânge. — durase o jumãtate de orã. care îl introduse pe grefier în celulã. care-i dãdea febrã. Spunând aceste cuvinte. care. pentru ce zi e fixatã execuþia? — Pentru azi. ce rãmase în ungherul uºii. Cornelius îl întrebã: — Domnule grefier. — obiºnuita podoabã a frumoaselor frizone. grefierul îl salutã pe Cornelius van Baerle cu toatã consideraþia pe care acest soi de funcþionari o acordã marilor criminali de toate genurile. sau iubeºte foarte mult politica. — ªi la ce orã e execuþia? — La prânz. mai aveþi timp. Un hohot de plâns izbucni în spatele uºii. Sentinþa mai prevedea ca sus-numitul Cornelius van Baerle sã fie scos din închisoarea Buytenhoff ºi condus la eºafodul ridicat în piaþa cu acelaºi nume. mergând de-a-n-dãratelea. acuzatul e deci de naturã hibridã. între cauzele morþii pe care un om încearcã sã le prevadã pentru a le ocoli. Cum deliberarea fusese foarte serioasã. dacã aceasta i-ar simplifica administrarea celor ªapte Provincii. participase la odioasele intrigi ºi la îngrozitoarele comploturi ale domnilor de Witt împotriva Olandei. domnule. cu batista la gurã pentru a-ºi înãbuºi suspinele ºi hohotele de plâns. Franþa. îl opri în faþa uºii grele. — Cornelius van Baerle s-a ocupat în acelaºi timp ºi de politicã ºi de lalele. domnule. Acest argument fu hotãrâtor: pentru a înãbuºi cu eficacitate germenele oricãrei conspiraþii. când un braþ alb. — sub aparenþa nevinovatã a unui cultivator de lalele. printre care se numãrã ºi Tarquinius cel Bãtrân ºi marele Condé. tremurând. judecãtorii se pronunþarã în unanimitate împotriva domnului Cornelius van Baerle. — pe deþinut îl transportarã înapoi la închisoare. În urma lui venea Roza. Cornelius ascultã sentinþa cu o expresie mai mult miratã decât tristã. — ºi acesta e lucrul cel mai grav. acum douãzeci de minute. mi se pare cã am auzit sunând ora zece. mai întâi fiindcã s-a ocupat de politicã. unde executorul sentinþei îi va tãia capul. Apoi. sau mai degrabã o completã analogie cu acele minþi luminate. aºa cum o confirmã scrisorile gãsite la el. N-am timp de pierdut. În urma acestor raþionamente. distrugând chiar ºi cea mai neînsemnatã sãmânþã de conspiraþie împotriva autoritãþii sale. — Drace! spuse Cornelius. Cheile le þinea unul dintre ajutoarele sale. el se retrase. Dupã ce terminã de citit. cât ºi o oarecare. zise grefierul. Jupân Gryphus cãzuse la pat din pricina braþului fracturat. Cornelius nu vãzu decât o bonetã lucratã în fir de aur cu urechiuºe de dantelã albã. — Pentru a dobândi iertare de la Dumnezeu. dupã cum o dovedesc mugurii aflaþi asupra lui. daþi ca exemplu puþin mai înainte. ºi într-un caz ºi în altul. de o structurã amfibie. — faptul era doar dovedit. frumoasa frizonã. nu. rãspunse grefierul. nu m-am gândit niciodatã la asta. fiindcã s-a ocupat ºi de lalele. grefierul îl întrebã dacã are ceva de spus. el ne-a minþit. puteþi cere orice duhovnic vã place. ajutorul temnicerului era gata sã plece ºi el. — ºi nu auzi . ceea ce-i conferã trãsãturile caracteristice acelui soi de oameni periculoºi pentru liniºtea publicã. apoi. vã rog. Judecãtorul conchise prin urmãtoarea dilemã: — Domnul Cornelius van Baerle sau iubeºte foarte mult lalelele. În sfârºit.

nu mai plânge ºi spune-mi care þi-e dorinþa. Acesta puse cheile grele în mâna albã întinsã spre el ºi. da. spuneþi-mi. ai dreptate. Tânãra fatã se lãsã în genunchi. — Pe tatãl dumitale?! spuse.. i se adresã Cornelius miºcat. ceasul bãtea ora unsprezece. aºa se poartã cu toatã lumea. ºi dacã din momentul acesta n-am sã te mai privesc. frumoasa mea Roza. sã ne grãbim. vã cer o favoare. scumpã copilã. Oh! nu roºi. Roza. dragã Roza. — Dar pentru dumneavoastrã. în turnul din Buytenhoff. pãzitã sus de el. — Dã-mi mâna ºi promite-mi cã n-ai sã râzi. lucru socotit de toþi imposibil. nu mai am nici o putere. nu întoarce capul. mai greu chiar decât i se cuvenea. se aºezã în mijlocul scãrii. are ca þel glorificarea lui Dumnezeu. ºi cu ochii trupului ºi cu ochii sufletului. — Iertaþi-l pe tatãl meu. vorbiþi. a fost atât de aspru cu dumneavoastrã! Dar aºa e firea lui. n-ar avea nici o urmare. Aceºti o sutã de mii de florini. — ªi duhovnicul? — L-am adorat pe Dumnezeu toatã viaþa. Roza. nu ºtiu dacã ai aflat.decât un murmur ºoptit la urechea temnicerului!. iar jos de câine. e pentru cã aº prefera ca plecând din viaþã. — Nu mai plânge.. biatã copilã. iartã-mã. pentru cã e un martir. rãspunse Cornelius cu surâsul sãu blând. sã realizez marea lalea neagrã. întinzând o mânã spre Cornelius ºi alta spre cer. ªi doar ºtii cã un condamnat nevinovat trebuie sã moarã liniºtit.. unde o ascunsese din nou de când nu se mai temea de percheziþie. spuse ea. ºi izbutisem. albaºtri. Ajutã-mã. — Domnule. prin accidentul pe care l-a suferit. În timp ce deþinutul spunea aceste cuvinte. L-am adorat în creaþia sa. propus de Societatea horticolã din Harlem. domnule Cornelius? — Te vãd. — E pedepsit. sã nu regret nimic. — Frumoasa mea copilã. — Da. sã-mi împlinesc acest ultim gând. Roza tresãri. Deci iubeam florile. sã râd în clipa asta! Dar nu mã vedeþi. — Sã râd?! strigã Roza desperatã. ceva pentru dumneavoastrã? — Poþi sã-þi ºtergi ochii tãi frumoºi. Gândul care mã frãmântã acum. — Frumoasa mea prietenã. Cornelius mirat. pentru dumneavoastrã. l-am binecuvântat în voinþa sa. chiar dacã þi-aº face o declaraþie de dragoste. înecaþi în lacrimi. Dumnezeu nu poate avea nimic împotriva mea. Pe atunci nici nu ºtiam cã se poate iubi altceva. vorbiþi! strigã tânãra fatã cu faþa toatã inundatã de lacrimi.. nici suflet mai curat. hârtia în care erau înveliþi cei trei muguri. Roza. te rog. ce doreºti de la mine? Acum nu mai pot face mare lucru pentru nimeni. domnule! spuse ea.. coborând câteva trepte. Oricum. domnule Cornelius. Tânãra fatã înaintã spre Cornelius. — Acela care nu mai are de trãit decât o orã e un mare necumpãtat dacã îi mai trebuie ceva. Roza! Lacrimile dumitale mã înduioºeazã mai mult decât apropiata mea moarte. ºi care. Roza. Deci nu-þi voi cere un duhovnic. ai frumoasei Roza. — Da. — ºi Dumnezeu ºtie cã nu pe ei îi regret. chiar bucuros. spuse Roza. — Oh! domnule. — Mulþumesc. nu a fost rãu în mod special cu dumneavoastrã. draga mea. Dar nu-ºi terminã gândul. zise Roza.. Cornelius înþelese. Roza. ªi acum. — Ah. cel puþin aºa cred. Roza. spuse el. la rândul meu. Existã în piaþa Buytenhoff un anume oþel care peste ºaizeci de minute se va rãzbuna pe îndrãzneala mea. Haide. este obiectul unui premiu de o sutã de mii de florini. apãsându-ºi mâinile pe piept pentru a potoli bãtãile inimii sale zdrobite. Niciodatã n-am vãzut femeie mai frumoasã. Boneta de aur se întoarse repede ºi Cornelius recunoscu obrazul ud ºi ochii mari. am iubit mult florile. dragã Roza. copila mea. Scoase de la piept. pot sã fac ºi eu. — aceºti o . ºi îl iert.

— Dar domnule. Atunci sã-l vesteºti pe preºedintele Societãþii din Harlem. cãci sunt sigur de mugurii mei. Din ea ºi-a tras puterea de a suporta tortura ºi de a asculta fãrã sã pãleascã sentinþa ce i s-a dat. în aceastã hârtie. o sutã de mii de florini vor fi o zestre potrivitã pentru frumuseþea dumitale. Roza Gryphus. obiectul premiului de o sutã de mii de florini propus de Societatea din Harlem.Scrieþi pe prima paginã ce aveþi de scris. Dar n-aþi avut nevoie pânã acum de acest ajutor. cãci mi se pãrea cã în cartea asta se ascunde o forþã divinã. Cornelius îl luã. pe care-l vei iubi ºi care sã te iubeascã aºa cum iubeam eu florile. — Vai. petrece-þi nopþile ferind-o de vânt. Roza. Îi vei avea. Doresc sã încaseze în locul meu aceºti o sutã de mii de florini. Cum nu ºtii latina. copilã dragã. cu puþin înainte de a urca pe eºafod.. copila mea. — Ascultã-mã. deci. pe care se puteau citi iniþialele C. — pregãtindu-se sã moarã. Roza. e biblia bietului dumneavoastrã naº. o sutã de mii de florini. spuse Roza. — În biblie este un creion. domnule Cornelius. Roza izbucni în hohote de plâns ºi-i întinse o carte legatã în piele de caprã. pãmânt din stratul numãrul 6: planteazã într-o ladã adâncã aceºti trei muguri. adicã peste ºapte luni. grãdinarul meu. dupã convingerea mea. — Cu ce sã scriu? întrebã el. va rãsãri în luna mai a anului viitor marea lalea neagrã. las moºtenire Rozei Gryphus singurul bun care mi-a mai rãmas dintre toate bunurile pãmânteºti. — acum nu mai am nici o dorinþã. Am gãsit-o în aceastã camerã dupã moartea martirului ºi am pãstrat-o ca pe-o relicvã. — Acum. ai putea cu siguranþã sã uiþi acest cuvânt. cãci natura v-a înzestrat din plin cu forþa necesarã. Tatãl ºi mama mea au murit. 23 august 1672. n-am iubit pe nimeni. Biata fatã simþea cã o înãbuºe suspinele. — cãci ne amintim cã prima fusese ruptã. — lacrimã izvorâtã mai degrabã din durerea de a nu putea vedea minunata lalea neagrã înflorind. ºi pe care te rog sã-i iei. vei avea cei o sutã de mii de florini. ceea ce veþi scrie va fi împlinit. sunt sigur. n-am ºtiut-o niciodatã. — Ce-i asta? întrebã deþinutul. iar zilele apãrând-o de soare. Corneille de Witt.. n-am avut nici sorã. Cere-i lui Butruysheim. Sunt singur pe lume. celelalte fiindu-mi confiscate.W. tânãr. nu mai am decât câteva minute. nu faci rãu nimãnui.sutã de mii de florini îi am aici. ºi pe a doua paginã. nici frate. ei vor fi câºtigaþi prin cei trei muguri pe care-i conþine. ºi dacã cineva m-a iubit. El va cere congresului sã constate culoarea florii ºi þi se vor înmâna cei o sutã de mii de florini.. cãci în clipa asta dumneata eºti singura fiinþã care a venit în celula mea sã mã mângâie ºi sã mã ajute. cã sunt pãrãsit. Roza. Dumnezeu fie lãudat. dragã Roza. — Ah. urmã Cornelius ºtergându-ºi lacrima care-i tremura pe marginea pleoapei. scrise cu o mânã nu mai puþin sigurã decât a naºului sãu: "Azi. iatã cum trebuie sã procedezi: vei lua pãmânt din grãdina mea de la Dordrecht. vezi bine. adicã sã aminteascã în acelaºi timp ºi numele dumitale ºi al meu. Roza suspinã adânc. Era creionul pe care Ioan de Witt l-a împrumutat fratelui sãu ºi pe care nu s-a gândit sã-l mai ia înapoi. ºi de îndatã ce se va ivi floarea pe tijã. continuã el. cãci þi-i dãruiesc. Cornelius îi luã mâna. las deci moºtenire Rozei Gryphus trei muguri din care. ºi nu-þi cer în schimb decât fãgãduiala cã te vei cãsãtori cu un bãiat cumsecade. decât din suferinþa de a pãrãsi viaþa. în calitate de unicã moºtenitoare. Ea va înflori ºi va fi neagrã.. deºi sunt nevinovat. ºi deºi nu ºtiu sã citesc. . ei vor înflori în luna mai a anului viitor. — Domnule Cornelius! — Oh! ia-i Roza. De altfel. ºi de a-mi încredinþa sufletul lui Dumnezeu. sã fim serioºi. aºa cã ar fi mai bine sã-mi aduci un creion ºi o hârtie ca sã þi-l scriu. voiam sã vi-o aduc azi. decât ca laleaua sã poarte numele de Roza Barlaensis. Cornelius luã biblia ºi o sãrutã cu respect. L-am gãsit în ea ºi l-am pãstrat. Nu mã întrerupe.

am sã fac tot ce mi-aþi spus. Adio. urmat de alte zgomote sinistre ºi de lãtratul Câinelui. nu pot primi aceºti bani. XII EXECUÞIA Ieºind din închisoare. bâlbâi ea. privind în grabã piaþa prin ferestruica zãbrelitã. da. dar nu vãzu îndãrãtul sãbiilor ºi a halebardelor decât corpul ei întins lângã o bancã de lemn ºi obrazu-i livid. Roza simþi cã i se moaie genunchii ºi cã e gata sã leºine de durere. cã te rog sã ascunzi cu mare grijã cei trei muguri ºi. Apoi. pe jumãtate acoperit de pãru-i lung. urmat de executor. acoperindu-ºi faþa cu palmele ºi încercând sã-ºi înãbuºe suspinele ºi lacrimile. Atunci Cornelius îi citi Rozei testamentul. ar fi salvat fãrã îndoialã un om ºi o lalea. tânãrul zãri între degetele crispate ale Rozei foaia gãlbuie a bibliei pe care Corneille de Witt scrisese cu atâta greutate ºi cu atâta durere cele câteva rânduri care. Când trebui sã coboare pentru a urma garda. o jur. domnule. ºi de ce? — Pentru cã una din condiþii n-aº putea s-o îndeplinesc. — Oh! nu pot. de unde fuseserã desprinse. Când o vãzu cã devine palidã ºi cã e gata sã se prãbuºeascã. domnule. Roza. rãmãºiþele batjocorite ale celor doi fraþi de Witt. Cornelius îi primi ca pe niºte prieteni ºi acceptã condiþiile impuse de aceºti oameni care-ºi îndeplineau datoria. copila mea. — Ei bine. — Îmi daþi cei o sutã de mii de florini ca zestre? — Da. cãci asta. dar ºi fãrã fanfaronadã. Cornelius cãutã din ochi privirea îngereascã a Rozei. — Cu condiþia de a lua în cãsãtorie un om pe care-l voi iubi? — Bineînþeles. surâzând melancolic ºi sãrutând vârful degetelor tremurânde ale tinerei frizone. — Vin sã vã ia! strigã Roza frângându-ºi mâinile. mi-e cu neputinþa. care se întorcea pentru a-l lua pe condamnat. Pãrãsind celula. din dragoste pentru mine. Zgomotul pe care îl auziserã Cornelius ºi Roza era fãcut de grefier. Nu voi iubi niciodatã pe nimeni ºi nu mã voi cãsãtori. Cornelius n-avea de fãcut nici trei sute de paºi. iar ei sã-i dea sãnãtate! Cornelius van Baerle". — Doar atât. — Nu poþi. — Care? Eu credeam cã am fost de acord asupra acestui tratat de alianþã. Fãrã slãbiciune. . spuse ea fãrã sã ridice capul. de soldaþii desemnaþi sã formeze garda eºafodului ºi de obiºnuiþii curioºi ce se învârteau în preajma închisorii.având obligaþia doar de a se cãsãtori cu un tânãr cam de vârsta mea. Dumnezeul meu! Dumnezeul meu! Nu mai aveþi nimic sã-mi spuneþi? ªi cãzu în genunchi. el zãri eºafodul ºi spânzurãtoarea. dar tocmai atunci rãsunã pe scãri un pas apãsat. v-am mai spus doar cã nu ºtiu sã citesc. sã-i îngrijeºti dupã indicaþiile pe care þi le-am dat. Iar Roza. ªi dupã ce cu greu izbuti sã rosteascã aceste cuvinte. ºi de a da noii specii de lalele numele de Roza Barlaensis. Dumnezeu sã-mi mântuie sufletul. îºi apãsa corsajul de catifea cu mâna ºi chiar în starea de inconºtienþã în care se gãsea. adãugã ea în ºoaptã. adicã numele ei ºi al meu împreunã. dacã ar fi fost citite de Cornelius. Cornelius vru s-o ia în braþe. Numai cã n-am sã mã mãrit. Apoi dãdu Rozei biblia: — Citeºte! — Vai. cãzând fãrã simþire. Biata copilã suspina tot mai des. continua instinctiv sã ocroteascã preþiosul dar ce i-l încredinþase Cornelius. ªi ascunse la pieptul ei tresãltând nepreþuita comoarã a lui Cornelius. din ordinul prinþului stathuder. — Oh. care o va iubi ºi pe care ea îl va iubi. — Accepþi condiþiile mele? întrebã deþinutul.

sã nu încline balanþa dreptãþii divine. temându-se ca cele ºaptesprezece livre de sânge ce curgeau în trupul lui van Baerle. fu cuprins de milã pentru firea ºi aparenþele de nevinovãþie ale condamnatului. Drept urmare. imediat. aceeaºi fereastrã zãbrelitã îl privea din înãlþimea închisorii. ºi aceleaºi puºlamale. Iatã pentru ce nu simþise nici durere. unde fuseserã mãcelãriþi domnii Ioan ºi Corneille de Witt.pentru a ajunge la picioarele eºafodului. va putea privi cu milã pe pãmânt. nici de lovire. aºezat împreunã cu toþi nevinovaþii la dreapta lui Dumnezeu. într-o lume alcãtuitã din altã luminã ºi din altã culoare. . Jos lângã scarã. cãlãul nu-i rezerva ºi bietului cultivator de lalele mai mult decât o loviturã. Cornelius se adânci în propriile sale gânduri. Iatã de ce sabia care se ridicase cu o sclipire sinistrã. la fel ca domnului de Chalais. nu fãrã sã simtã o puternicã bucurie. îºi fãcu rugãciunea. al urletelor ºi al vociferãrilor. aºteptau acum o nouã victimã. clãtinându-se doar puþin. nici lovire. Iatã pentru ce soarele continua sã râdã încã în azurul tern. poate chiar de compãtimire. îºi spunea filozoful. cã punând capul pe butuc ºi lãsând ochii deschiºi. în Bengal sau în altã parte. De trei ori simþi curentul rece al sãbiei înfiorându-i gâtul. Aproape de el. nu urlând. aºa cum trebuie sã arate soarele olandez. dar plãcut. în stradã izbucni un urlet cumplit. Oare la ce se gândea acest om drept. e adevãrat. Dar ce surprizã! El nu avu nici senzaþia de durere. nici la judecãtorii sãi. ªi acelaºi soare galben ºi palid. Un fulger luci pe podeaua eºafodului: cãlãul ridicase sabia. eºafodul pãrea o insulã de care se izbeau valurile a patru sau cinci râuri. El îngenunchie. pe care derbedeii. în Ceylon. prinþ de Orania. — nu se abãtu asupra gâtului sãu ºi îi lãsase neatinse vertebrele. ºi observã. dupã ce privi ºi ascultã. Dupã ce deschise ochii. fãrã sã-ºi dea seama cum. Erau aceiaºi curioºi care. nici la cãlãii sãi. fãrã voia lui. Probabil cã dulãul îi recunoºtea pe cei condamnaþi ºi nu-i muºca decât pe cei care erau puºi în libertate. îi ciopârþiserã ºi îi arseserã cu trei zile în urmã. din piaþã. îl priveau de jos. atunci când. van Baerle începu sã înþeleagã urmãtoarele: Cã monseniorul Wilhelm. pe atât era mai înþesat de curioºi. Se înþelege cã pe cât drumul de la poarta închisorii la picioarele eºafodului era mai scurt. se simþi ridicat cu oarecare blândeþe ºi se trezi stând pe propriile sale picioare. ci înmãrmurite. el le urcã mândru de a fi fost prietenul ilustrului Ioan ºi finul nobilului Corneille. "Treabã doar de o loviturã de sabie. van Baerle nu urcã mai puþin hotãrât treptele eºafodului. — ca pasãrea funebrã în jurul capului lui Turnus3. va putea vedea pânã în ultima clipã fereastra zãbrelitã a închisorii Buytenhoff. ca domnului de Thou ºi ca altor oameni uciºi de niºte nepricepuþi. Redeschise ochii. ochii i se închiserã. ºi frumosul meu vis va începe". Totuºi. vinovaþi de a se fi ocupat prea mult de politicã ºi unde urma sã fie sacrificat ºi domnul Cornelius van Baerle. De îndatã ce apãru Cornelius. Dar. zburând de trei ori în jurul capului sãu. lui Cornelius i se pãru cã citeºte în ochii dulãului o anumitã expresie de blândeþe. liniºtit. adunaþi acum pentru a-l vedea. În sfârºit sosi ºi clipa când trebui sã facã ultimul gest: îºi sprijini bãrbia pe blocul umed ºi rece. câinele îl privi trecând. care trebuia sã moarã? Nu se gândea nici la duºmanii sãi. convins cã se va trezi în faþa lui Dumnezeu. strãlucea pe cer. al bolþii cereºti. vinovat de a se fi gândit prea mult la lalele. Indiferent de ceea ce simþea. Se gândea la frumoasele lalele pe care le va vedea din înaltul cerului. pentru a rezista cu mai multã tãrie groaznicei lovituri ce urma sã cadã asupra capului sãu ºi sã-l rãpunã. Van Baerle spuse adio marii lalele negre. Alteþa Sa îi dãruise viaþa. Apoi deodatã. cu o aproximaþie de câteva uncii. încã nesãtui de sângele bãut în urmã cu trei zile. În tumultul ameninþãrilor. adicã mai mult decât un martiriu. cineva citea un pergament pecetluit cu cearã roºie. Nu vãzu nici o schimbare de nuanþe. Rãmânea doar de ºtiut dacã. În mijlocul mulþimii.

XIII CE SE PETRECEA ÎN ACEST TIMP ÎN SUFLETUL UNUI SPECTATOR Dintre toþi spectatorii pe care execuþia lui van Baerle îi atrãsese la Buytenhoff ºi apoi întorsãtura ce o luaserã lucrurile îi dezamãgise oarecum. ªi apoi. Cornelius ascultã deci acest post-scriptum. luând-o înaintea lor. îºi aminti un lucru îngrozitor: — Ce umed ºi înnorat e þinutul acesta ºi cât de neprielnic e terenul pentru cultivarea lalelelor! Iar Roza. Alteþa Sa Wilhelm. Când cãlãul îºi aduse condamnatul la eºafod. — Mie. vor fi cei trei muguri ai lalelei negre!" Cornelius uita însã cã cele ºapte Provincii au ºapte închisori. admirând panorama lalelelor din univers. nu-i aºa? La care cãlãul îi rãspunse ºi el printr-un alt semn: — N-avea nici o grijã. Wilhelm. dar. care nu avea deloc. ºi de acolo ajunsese. fu puþin dezamãgit. care nãdãjduise sã se trezeascã lângã Dumnezeu. Roza nu va fi nici ea la Loevestein. pentru a ocupa un loc mai bun. îmbrãcat curat ºi care de dimineaþã dãduse atât de bine din mâini ºi din picioare. care-i va reda libertatea ºi straturile de flori din Dordrecht. jurisconsult. teolog. ºi cã pâinea deþinutului e mai ieftinã oriunde în altã parte decât la Haga. lãsând sã-i cadã pe piept capul. dupã câte se pare. urcat pe marginea unei fântâni pentru a vedea ºi a fi vãzut mai bine. Apoi. Mulþi dintre spectatori se arãtaserã dornici de a vedea curgând sângele perfid al vinovatului Cornelius. Cei mai îndârjiþi veniserã la Buytenhoff în zori. spun geografii. îl condamna pe Cornelius van Baerle la închisoare pe viaþã. câte una de fiecare provincie. îi acordaserã pe zi suma de douãzeci ºi patru de bani olandezi pentru hranã. apoi dupã prima senzaþie de nemulþumire izvorâtã din noua decepþie. petrecuse noaptea pe pragul închisorii. vai! foarte departe. dar el. miºcând cu o oarecare satisfacþie resorturile inteligente ale acestei pãrþi a corpului. voind parcã sã-i spunã: — Ne-am înþeles. dar prea vinovat pentru a trãi liber. personaj din "Eneida". istoric. în rândul din faþã. Cãci Leovestein. Cine era acest burghez care pãrea sã se înþeleagã atât de bine cu . dar se mângâie. aºa cum spunea cam pe vremea aceea doamna de Sévigné. voi trãi. în faþa oraºului Gorcum. Închisoarea pe viaþã are ºi o parte bunã. dar cu toate astea. mijloace de a-l hrãni pe van Baerle la Haga. pe care grecii o numeau trachelos ºi pe care noi francezii o numim cu modestie gât. 3 Turnus = rege legendar al rutulilor. exista un post-scriptum ºi lucrul cel mai important era cuprins în el. e situatã pe limba de pãmânt a insulei formatã de Wahal ºi Meusa. foarte aproape de Dordrecht. se gândi: "Ei ºi! nu e totul pierdut. stathuder al Olandei. Va fi Roza acolo. cel mai decepþionat era cu siguranþã un anumit burghez. burghezul. mângâind pe unii ºi lovind pe alþii. murmurã Cornelius. poet. care sunt departe de a valora cât Grotius. în sfârºit. aºa cum am mai spus. omorât de Enea în luptã. în generozitatea lor faþã de vestitul publicist. deodatã. încât ajunse sã fie despãrþit de eºafod doar prin rândul de soldaþi care înconjura instrumentul supliciului. Cornelius spera într-o graþiere completã. îl trimitea sã-ºi execute pedeapsa în fortãreaþa Loevestein. Prin acest post-scriptum. mi se vor da cu mare greutate doisprezece bani ºi voi trãi anevoie. în capitalã. Dar Cornelius se înºela.Cornelius. cãruia nu-i lipsise mult sã cadã ceva mai jos. Era prea puþin vinovat pentru a muri. Van Baerle cunoºtea destul de bine istoria þãrii sale ca sã ºtie cã celebrul Grotius fusese închis în acest castel dupã moartea lui Barneveldt ºi cã statele Olandei. dar nici unul nu îºi exprimase aceastã funestã dorinþã atât de înverºunat ca burghezul despre care am pomenit. fãcu un semn cãlãului. îºi spuse van Baerle.

în afarã de bijuteriile de aur ºi de argint pe care le lãsa executorului sentinþei. în urma procesului rapid ce avusese loc. deoarece nu putea bãnui douã lucruri esenþiale: Roza. crezând cã strigãtele scoase de mynheer Isaac erau strigãte de bucurie. aceea de a fi plãtit înainte. imaginaþiei cititorilor. Leºinat. nu observã o piatrã. s-ar fi aruncat asupra lui ºi l-ar fi asasinat. bãnuitor ºi colþos ca un buldog. Reveni. Nu pusese decât o singurã condiþie. ignorând încã valoarea furtului ce i se propunea deºi i se oferea o recompensã atât de atrãgãtoare. se împiedicã. Între timp. Aºadar. care. ba asmuþind asupra lui ºi câinele de sub scarã. pentru a-i înlesni o evadare. se vede astfel silit sã le încredinþeze. Pe Boxtel nu-l descurajã faptul cã-i rãmãsese între dinþii dulãului fundul pantalonilor. Sunt unele catastrofe ce nu pot fi descrise de pana unui biet scriitor care. Boxtel plãti înainte ºi aºteptã. în toatã simplitatea lor. Boxtel încercase mai întâi sã-l atragã pe Gryphus de partea sa. Acest rãspuns îi sugerã lui Boxtel o idee. acesta n-avea nimic sau aproape nimic de fãcut pentru a câºtiga cei o sutã de florini. În afarã de Roza ºi de Wilhelm. Cornelius murea. la Haga. îºi pierdu . îl burduºirã cum puturã mai bine. se clãtinã. Trebuia numai. care se îndreptã atunci cãtre Roza. cu febrã ºi cu braþul frânt. va lua cu el în închisoare mugurii ºi poate cã va gãsi acolo o grãdinã unde laleaua neagrã va putea înflori. De ce mai pierdea cãlãul timp fãcând sã luceascã sabia deasupra capului lui Cornelius. el cumpãrã toate lucrurile viitorului mort pentru suma cam exageratã de o sutã de florini. Aceºtia. Se opri deci la sfatul pe care i-l dãduse Roza.vicleanul cãlãu ºi ce voia sã însemne schimbul acesta de gesturi? Nimic mai uºor de ghicit: burghezul era mynheer Isaac Boxtel. Boxtel cãzu de pe marginea fântânii peste niºte orangiºti. Isaac era convins cã van Baerle va muri cu mugurii pe inimã. sã-l lase pe mynheer Boxtel sã urce pe eºafod împreunã cu servitorii sãi pentru a aduna rãmãºiþele neînsufleþite ale prietenului sãu. Dar ce însemnau câþiva pumni pe lângã durerea resimþitã de Boxtel! El vru sã fugã dupã trãsura care îl ducea pe Cornelius cu mugurii sãi. Cornelius se va duce la Loevestein. care era nu numai ultimul judecãtor dar ºi ultimul moºtenitor al condamnatului. De aceea. În grabã însã. nemulþumiþi ca ºi el de întorsãtura pe care o luaserã lucrurile. Fãrã Roza. dacã nu la piept. Wilhelm. Gryphus îi rãspunse dându-l pur ºi simplu afarã. în vreun colþ al celulei. Mynheer Boxtel se duse deci sã-l gãseascã pe cãlãu. porni sã-l caute pe cãlãu. îl trimise pe cel ce-o ispitea la cãlãu. pentru a încerca sã punã mâna pe cei trei muguri ai lalelei negre. a hienei ºi a ºarpelui þâºni din ochii lui. cãlãul acceptã propunerea. calculele invidiosului erau exacte. Dar ce însemna o sutã de florini pentru un om aproape sigur cã în schimbul acestei sume obþine premiul Societãþii din Harlem? Cât priveºte pe cãlãu. venise. în loc sã-l doboare? Dar când îl vãzu pe grefier luându-l pe condamnat de mânã ºi ridicându-l în timp ce scotea din buzunar un pergament. Boxtel deveni fiarã. încã de la primele propuneri ale lui Boxtel de a sustrage mugurii pe care Cornelius van Baerle îi ascundea cu siguranþã. de la arestarea lui Cornelius. Nici nu-l primi pe petiþionar. dupã cum am vãzut. Nobila fatã. luându-l drept un prieten devotat al deþinutului. execuþia o datã terminatã. adicã dragostea. sentinþa fusese pronunþatã. dar acesta era credincios. Fãrã Wilhelm. care se intereseazã de lucruri fãrã importanþã. Aºa cã interpretase pe dos ura lui Boxtel. dacã van Baerle i-ar fi fost la îndemânã. Prin urmare. Furia tigrului. Cornelius va trãi. din strigãtul. se dãdu drept bun prieten al condamnatului ºi. când îl auzi citind graþierea acordatã de stadtholder. Nu vom începe sã descriem efectul ce l-a produs asupra acestui demn muritor oprirea executãrii sentinþei. Isaac n-avea rãgazul sã corupã pe nimeni. dar de data asta îl gãsi pe Gryphus în pat. oferindu-i în schimbul celor trei muguri o bonetã din fir de aur curat. Cornelius murea cu mugurii pe inimã. din gesturile lui. adicã indulgenþa.

o mulþime de porumbei ce veneau sã poposeascã pe vârfurile caselor din Loevestein. pe care îl lãsã sã cloceascã în locul ei. De altfel interesul povestirii noastre nu constã în descrierea unor interioare. milostenia prinþului de Orania îl trimise pe cultivatorul de lalele van Baerle acolo. Nu vom pierde deci timpul cu descrierea ei în amãnunt. Se întoarse seara. dupã ce dobândi câteva ouã. Apoi. ascunzându-se în vestita ladã de cãrþi. Aceastã încãpere avea o faimã proastã la castel de când. cea mai aventuroasã existenþã de care avusese parte vreodatã un cultivator de lalele. Este o încãpere istoricã. morile din Dordrecht. Când ai douãzeci ºi opt de ani ºi eºti condamnat pe viaþã. fu nenorocit din cauza hainelor rupte. cu fâlfâit de aripi tremurãtor. lovit. XIV PORUMBEII DIN DORDRECHT Pentru Cornelius van Baerle era desigur o mare cinste sã fie închis în aceeaºi temniþã ale cãrei ziduri îl primiserã ºi pe savantul domn Grotius. unde lumea îl plânge. nimic nu-i reuºea. i le putea dãrui: o floare ºi o femeie. graþie imaginaþiei soþiei sale. vin din Dordrecht. — Aceºti porumbei. cãruia. — amândouã pierdute pentru totdeauna. Pe de altã parte. aºa cum spune mitologia. Fãrã îndoialã. Este o celulã asemãnãtoare oricãrei alte celule. dupã un moment de visare: — Acest cineva voi fi eu. Pentru van Baerle. a spatelui strivit ºi a mâinilor zgâriate. dupã pãrerea lui. domnul Grotius evadase. apoi îi închise împreunã. — ºi dupã o lunã de încercãri zadarnice prinse în sfârºit o porumbiþã. la închisoare îl aºtepta o cinste ºi mai mare. Îi trebuirã alte douã luni ca sã prindã ºi un porumbel. încrezãtoare în porumbel. vãzu înãlþându-se de acolo spre soare. van Baerle înjghebã o cursã pentru porumbei. ºi deci e foarte probabil cã se vor întoarce tot acolo. în ultima perioadã. pe care paznicii uitaserã s-o controleze. Boxtel. cu puþin noroc ar reuºi poate sã trimitã veºti despre el la Dordrecht. vom pomeni doar iatacul special amenajat aici pentru doamna Grotius. pe când respira aerul proaspãt ce adia dinspre Wahal ºi admira profilându-se în depãrtare. oraºul sãu natal. van Baerle socoti semn bun faptul cã i se dãdu aceastã celulã. adicã ºtii cã vei sta cam vreo douãzeci sau douãzeci ºi trei de mii de zile în închisoare. Se întâmplã ca tocmai încãperea ce fusese locuitã la Loevestein de ilustrul prieten al lui Barneveldt sã fie liberã când. a fost o jertfã pe placul zeiþei care. viaþa era altceva decât un aparat respirator. ªi în aceastã împrejurare. ai rãbdare. Dar o datã ajuns. un temnicer n-ar fi trebuit niciodatã sã lase un al doilea porumbel sã locuiascã în aceeaºi colivie din care primul îºi luase zborul atât de uºor. . Dacã cineva ar agãþa o scrisoare de aripa unui porumbel. — adicã doisprezece bani francezi.echilibrul ºi se rostogoli vreo zece paºi. se ridicã. în valoare de optsprezece bani olandezi pe zi. îi rezerva chiar în închisoare. ce oferã prin fereastra zãbrelitã o priveliºte minunatã. îºi luã veselã zborul spre Dordrecht. cãci. aceasta. stând lângã fereastrã. ºi. dãdu drumul porumbiþei. De îndatã ce se putu ridica în picioare. poate ceva mai înaltã. strivit. Aºadar. îºi spuse van Baerle. acest cãlãtor liber. cu bileþelul sub aripã. în celula domnului Grotius. Dacã am crede cã toate acestea i-au fost de ajuns lui Boxtel ne-am înºela. bunul van Baerle se înºela! Dumnezeu. Într-o dimineaþã. Boxtel îºi smulse cât putu mai mult pãr din cap ºi îl oferi ca jertfã sãlbãticiei ºi nesimþitoarei divinitãþi. El ispiti aceste zburãtoare cu toate resursele sale de hranã. ce se numeºte Invidia. care îl privise cu un zâmbet pãrintesc în timp ce era dus la eºafod. cãtre începutul anului 1673. în spatele unei pãduri de hornuri. Din fericire. Bietul deþinut iubea mai mult decât maºina sa pneumaticã douã lucruri pe care numai gândul. nu are decât ºerpi în chip de pieptãnãturã. dupã ce toatã plebea din Haga îl cãlcase în picioare.

— Instrucþiunile guvernatorului? — Ascultaþi. dimpotrivã. Rotterdam. care e doica lui. nu numai telescopul. dacã ar fi ºtiut. ea se oferi sã-i rãscumpere. — Tatãl dumitale? — Da. Servitorul. am venit. Aceºtia erau porumbeii care. Cornelius întinse braþele. clãdea soluþii peste soluþii. aºa cã servitorul primi cu mare bucurie. chinuit de gândul acesta. Roza. Dar va gãsi ea oare ºi acum mijlocul fericit de a se strecura pânã la deþinut? În timp ce Cornelius. Suma reprezenta valoarea dublã a porumbeilor. spre marea dezamãgire ºi apoi spre marea deznãdejde a lui van Baerle. porumbeii emigrarã de pe acoperiºul lui Isaac Boxtel pe acoperiºul lui Cornelius van Baerle. o sã încerc sã vã explic totul pe scurt: prinþul stadtholder are un conac la o leghe de Leyda. am stat acolo pânã a venit prinþul ºi atunci l-am rugat sã-i încredinþeze tatãlui meu funcþia de temnicer la fortãreaþa Loevestein. poate cã m-ar fi refuzat. a cãrui scrisoare ajunsese în mâinile bãtrânei sale doici. lângã scarã: primeºte instrucþiunile guvernatorului ºi o sã urce îndatã. în timp ce vãlurile înserãrii coborau din cer lãsând în urma lor stelele abia rãsãrind. nu numai postul de observaþie. Roza care reuºise sã pãtrundã. aºa. nu numai servitorul. ferestruica de la uºa celulei se deschise ºi Roza. eºti aici. mai bine zis. îºi lipi faþa de grilajul care-l închidea pe Cornelius. În urma mea vine tata. pe care-l lãsase fãrã bani. Mãtuºa mea. Van Baerle adresase acest bileþel doicii sale. am alergat la mãtuºa mea. Ca urmare. mynheer Isaac Boxtel îºi abandonã nu numai casa. e aici în curte. a aprobat cererea mea. Doica deveni deci proprietara legitimã a porumbeilor invidiosului Boxtel. Roza! — Liniºte! Sã vorbim încet. Cornelius auzi pe scara ce ducea spre turnuleþ o voce care îl fãcu sã tresarã. dar ºi porumbeii. El nu bãnuia ce scop urmãresc. împreunã cu alþii. ea se întoarse în sfârºit fãrã hârtie. O pãstrã astfel cincisprezece zile. În scrisoare. Vãzând aceasta.Hârtia era în acelaºi loc. vizitau în peregrinãrile lor Haga. scrisoare pe care din nefericire n-am putut s-o citesc ºi pe care mi-a citit-o doica dumneavoastrã. Doica era un suflet bun care simþea nevoia sã iubeascã pe cineva. Ea se împrieteni cu porumbeii veniþi sã-i cearã ospitalitate ºi când servitorul lui Isaac Boxtel îi revendicã pe ultimii doisprezece sau cincisprezece pentru a-i mânca aºa cum îi mâncase ºi pe primii doisprezece sau cincisprezece. o fermã mare. De cum am primit scrisoarea dumneavoastrã. Loevestein. ªi iatã cum: Pãrãsind oraºul Dordrecht pentru Haga ºi Haga pentru Gorcum. strãlucind de bucurie. în locul funcþiei de prim paznic al închisorii din Haga. — Cornelius nu ºtia cum. bãtrâna frizonã. Biletul cãzu deci în mâinile doicii lui van Baerle. îl sprijini ºi pe van Baerle. care împrãºtie cu suflul sãu seminþele de mixandre pe zidurile vechilor castele ºi le face sã înfloreascã doar cu puþinã ploaie. spunându-i: — Domnule. Era vocea dulce ºi armonioasã a Rozei. într-una din primele zile ale lui februarie. el pusese câteva rânduri ºi pentru Roza. Dumnezeu. . care fãcuse cãlãtoria de la Haga la Loevestein. — Roza. ºi ruga sufletele miloase ce îl vor gãsi sã i-l înmâneze cât mai repede cu putinþã. Dar a ºai-sprezecea zi. domnule. dorinþi peste neliniºti. gãtitã. mai frumoasã din cauza durerii care în cele cinci luni îi pãlise obrajii. — în închisoare. cu ºase bani olandezi bucata. privi cerul ºi scoase un strigãt de bucurie. supravegheazã animalele din aceastã fermã. sau a unei seminþe de cânepã cu alt gust. mâncã mai întâi puþinul agonisit de el ºi apoi începu sã mãnânce porumbei. fãrã îndoialã în cãutarea unui grâu de alt soi. κi duse mâna la inimã ºi ascultã. — Aºa încât.

Nu înþeleg bine. a cãrui execuþie am vãzut-o când eram copil. XV FERESTRUICA În urma lui Gryphus venea dulãul.. — Domnule. — Aºa se întâmplã. spuse Gryphus ºi ridicã felinarul.. ticãlosul de Grotius.. dar numai degetele lor se puturã atinge printre gratii. — Dacã ai fi rãmas. n-ai mai fi avut de suferit. Gryphus încruntã sprâncenele. ºi se avântã spre bãtrânul Gryphus. — Dar te cunosc foarte bine. nu-þi ascund. da. Roza îi zâmbea îngereºte. în politicã se fac întotdeauna greºeli.. dar sunt neclintit în tot ceea ce priveºte disciplina. Nu sunt rãu. Roza. el se duse mârâind sã adulmece pulpele prizonierului. spuse el. — Ah. — Ei. Alteþa Sa þi-a lãsat viaþa. — Mulþumesc pentru fãgãduialã. dar îmi amintesc cã ºi unul ºi altul au fost conspiratori. ªi în timp ce deþinutul surâdea ironic spre bãtrânul temnicer. spuse van Baerle. domnule Gryphus. pentru cã poþi þine felinarul cu el. Alteþa Sa a fãcut o mare greºealã. domnule Gryphus. Îl lua cu el când îºi fãcea rondul. — Te asigur. domnule Gryphus. cu aerul de a-l întreba cu ce drept mai este încã viu.. domnule Cornelius. . îºi începu pe întuneric discursul sãu cãtre prizonier. pentru a-l consola. — Lãsându-mi capul pe umeri?. — Tatã. pentru a-ºi ascunde dezgustul. dupã ce îl vãzuse ieºind între grefier ºi cãlãu. dragã domnule Gryphus. — O. ªi apoi spun lucrurile astea din filantropie. Sunt ºeful temnicerilor ºi celulele sunt sub supravegherea mea. Cât despre câine.. — Iatã. cã dacã m-am gândit un moment sã evadez. frumoasa mea Roza! Deci mã iubeºti puþin? — Puþin. eu nu þi-aº fi lãsat-o. Grotius! De aici a evadat. spuse deþinutul. mulþumesc. garantez cã nu va mai evada nimeni dupã el. — Pentru cã eºti în stare sã încerci o nouã conspiraþie. dacã aº fi rãmas. zise Roza. celãlalt era pentru mine un al doilea tatã.. Roza se depãrtã grãbitã de uºã. intrând în cercul de luminã rãspânditã de felinar. Dacã ai fi rãmas pe butucul meºterului Harbruck. iar celalalt. domnule van Baerle! Dumneata erai! Ia te uitã. dumneata erai. cã braþul dumitale merge de minune. Dar frumoasa Roza îl chemã ºi dulãul veni la ea. încercând sã arunce puþinã luminã în jurul lui. — Da... Ei bine. fii atent cum te porþi. scumpul meu domn Gryphus. vezi în mine pe noul dumitale temnicer. Mulþumesc. domnule Gryphus. — ªi te voi vedea în fiecare zi? — Cât de des se va putea. foarte bine! spuse Gryphus. Uiþi cã unul dintre nenorociþii aceia îmi era prieten. spuse ea. Cornelius întinse mâinile cu pasiune. ªi-ºi întoarse capul. voi ãºtia savanþii aveþi legãturi cu diavolul. cum se întâlnesc oamenii! — Da. — Ia te uitã. ºi constat cu mare plãcere. îþi voi face viaþa amarã. cãci eu voi veghea. era prieten cu netrebnicul de Barneveldt. — Da.. aºa! Explicã-mi ºi mie ce înseamnã din filantropie.— Dupã cum vedeþi. din spatele uºii. care urcase scara ºi ajunsese sus. ca la nevoie sã recunoascã deþinuþii. — Foarte bine. acum sunt hotãrât sã n-o mai fac. — Fãrã îndoialã.. ªi deschizând uºa. oh! nu sunteþi destul de pretenþios. Pe când aici. Dar e tot una. — ªi pentru ce? întrebã Cornelius. vine tatãl meu! spuse tânãra fatã. l-ai cunoscut pe domnul Grotius? — Da. aici e celebra încãpere din care a evadat domnul Grotius. Vezi ce liniºtiþi stau domnii de Witt acum? — E îngrozitor ce spui.

— Ah. ar trebui mai întâi sã fie ai dumitale. Sã nu spuneþi nimic nimãnui. atunci îl culc. — Pentru ca sã-i poþi fierbe. deºi abuzurile sale îi erau cunoscute. trase zãvoarele ºi se duse sã facã aceleaºi fãgãduieli unui alt deþinut. ºi dacã dumneata vrei ca porumbeii aceºtia sã nu mai fie ai mei. — se înfurie temnicerul. zburarã din cuibul lor ºi. Preocupat de dorinþa de a prinde a doua zi porumbeii. Mai bine renunþa pentru totdeauna la ei decât sã primejduiascã viaþa celor cãrora le datora fericirea de a o fi revãzut pe Roza. aºteptaþi-mã. ieºi. — V-am adus mugurii de lalea. spuse Cornelius. între timp. — Ah. Inima lui Cornelius tresãri. se vede prea mult. dar. nici întunecata perspectivã de a fi supravegheat de el. Vãzu ferestruica deschizându-se. Cornelius alergã la uºã ºi strânse mâna Rozei. alergã la fereastrã ºi nu se lãsã pânã ce nu sfãrâmã tot cuibul porumbeilor. disearã. care îi ºopti: — La ora nouã. Roza. cãci datoritã acestui somn voi putea veni în fiecare searã o orã sã stau de vorbã cu dumneavoastrã. încuie uºa de douã ori. — Foarte frumoasã. un pic zãpãcit de rachiu. nu izbutirã sã tulbure plãcutele gânduri ale lui Cornelius ºi mai ales dulcea nãdejde pe care prezenþa Rozei o trezise în inima sa. porumbeii pe care mi i-a dat bunul Dumnezeu! — Iatã. — Iatã-mã. gâfâind din pricina grabei de a urca scara. — Ce priveliºte se deschide de aici? întrebã temnicerul. Gryphus se aplecã în afarã pentru a observa cum e alcãtuit cuibul. speriaþi de apariþia ºi mai ales de vocea necunoscutului. draga mea Roza. — Erau ai mei numai dupã moartea dumneavoastrã. ºi dupã ce închise fereastra. i-ai pãstrat! — Doar mi i-aþi încredinþat ca pe un lucru ce vã este foarte scump! — Da. aºa cum promisese. — Ce-i asta? întrebã temnicerul. — Ceea ce amâni nu-i pierdut. — Porumbeii mei. Aºteptã cu nerãbdare sã sune ora nouã în turnul din Loevestein. da. porumbeii mei! Oare unui deþinut îi aparþine ceva? — Eh. Roza spusese: la ora nouã. curând. o luã pe fiica sa de braþ. buna mea Roza! — Aºadar. te previn cã nu mai târziu decât mâine pãsãrile astea vor fierbe în oala mea. Cornelius se apropie de uºã ºi ascultã paºii care se depãrtau. Ultimul dangãt de bronz vibra încã în aer. tinere. ai ºi comis o contravenþie! Porumbeii! Ah. Cum dispãru el. din fericire . prea mult se vede. mi se pare cã erau ai tãi. — ºi nu mai târziu decât mâine am sã le sucesc gâtul. dar dacã þi i-am dat. jur cã nici ai dumitale nu vor putea fi. tinere. El nu îndrãznise s-o întrebe pe Roza ce fãcuse cu preþioasa comoarã pe care i-o încredinþase. — Porumbeii mei! strigã temnicerul. sunteþi mulþumit cã mã vedeþi? — Ce întrebare! Dar cum de-ai putut veni? Spune-mi. Nici vizita temnicerului.Gryphus se duse la fereastrã. rãspunse Cornelius. nu auzi nimic. În acest moment. rãspunse Cornelius. înspãimântaþi. ªi spunând aceste vorbe. când Cornelius auzi pe scarã pasul uºor ºi rochia foºnitoare a frumoasei frizone. zise Roza. — Oh! Îþi mulþumesc. privind-o pe Roza. cei doi porumbei. dupã ce zgomotul se stinse complet. nici ameninþãrile lui brutale. Gryphus nu vãzu nimic. Dupã aceastã fãgãduialã plinã de rãutate. apoi. domnule Gryphus. grilajul uºii de pe care Cornelius nu-ºi dezlipea privirea se luminã. Cornelius înaintã ºi-ºi apropie atât de mult obrazul de ferestruicã. dispãrurã în ceaþã. — Da. — Tatãl meu adoarme în fiecare searã îndatã ce mãnâncã. Era încã destulã luminã ºi orizontul îndepãrtat se pierdea într-o pâclã cenuºie. încât Roza ºi-l retrase pe al ei.

— Trebuie sã se gãseascã în aceastã fortãreaþã o grãdinã. spuse el. Roza îºi plecã faþa roºind. Rãmas singur. Iatã cum am socotit eu cã ne putem atinge scopul. devenind astfel cel mai periculos dintre toþi deþinuþii. Cornelius se mulþumi sã respire parfumul suav pe care-l rãspândise pãrul Rozei. dumneata te gândeai înainte de a primi scrisoarea mea sã vii sã mã cauþi? — Dacã mã gândeam! rãspunse Roza. Gândeºte-te. ºi anume. în lipsã de curte. Îi supraveghea fiece miºcare. De altfel. De aceea e necesar sã ne luãm toate mãsurile de prevedere. Într-adevãr. Cornelius se repezi cu fruntea ºi buzele spre grilaj. întinse lui van Baerle. pentru a lega de la început o discuþie serioasã. Numai cã de data asta hotãrâse în sinea ei sã nu-ºi apropie prea mult faþa de gratii. ca sã-l cercetez? — Chiar mâine. dar nu mã gândeam decât la asta! În timp ce rostea aceste cuvinte. scumpã Roza. se întinde de-a lungul râului Wahal ºi e plinã de arbori frumoºi. înveliþi în hârtia în care-i primise. Luasem tocmai hotãrârea de a cere prinþului Wilhelm locul de temnicer la Gorcum pentru tatãl meu. spre marea mirare a Rozei. Am plecat de îndatã spre Leyda. învinuindu-l de ceea ce numea el "îngrozitoarea rãzvrãtire împotriva milosului stadtholder. ºi la fel de prevãzãtoare. chiar din prima zi s-a þinut de cuvânt. crezând cã-l va surprinde fãcând vreun lucru interzis. dacã i s-ar fi redat întreaga libertate ºi i s-ar fi îngãduit sã plece în orice alt loc. Fata fugise atât de grãbitã. sarcina paznicului nu era deci greu de îndeplinit.trãiþi. sau în lipsa grãdinii o curte oarecare. Mai mult chiar. Ah! Vã spun sincer cã am plâns mult împreunã! Dar aceastã scrisoare n-a fãcut decât sã-mi întãreascã hotãrârea. dar el renunþase la corespondenþã de când cea cãreia ar fi vrut sã-i scrie se afla lângã el. Pãstrând biblia naºului dumneavoastrã Corneille. eram hotãrâtã sã vã aduc mugurii. XVI PROFESOR ªI ªCOLÃRIÞà Dupã cum am putut constata. încât uitã sã-i înapoieze lui Cornelius cei trei muguri ai lalelei negre. Cornelius probabil cã ar fi rãmas sã locuiascã tot aici. — Poþi sã-mi aduci. A doua zi. iar de nu vom reuºi. închise ochii ei frumoºi ºi fugi apãsându-ºi pieptul cu mâinile pentru a-ºi stãvili bãtãile inimii. — Avem o grãdinã foarte frumoasã. În ochii lui. pentru a doua oarã. ea urcã la fel de tainic. alãturi de Roza ºi de mugurii sãi. Restul îl ºtiþi. Cornelius cãpãtase proporþiile gigantice ale unui mare criminal. La Loevestein nu se aflau decât cinci deþinuþi. printre zãbrele. Roza fãgãduise deþinutului cã va veni sã-l viziteze în fiecare searã la ora nouã. fãrã îndoialã. bãtrâni. spuse Roza. — Sã iei ºi de la umbrã ºi de la soare ca sã pot aprecia exact ce calitãþi . zise Roza. pentru a-i mulþumi frumoasei fete. van Baerle respinse mâna albã cu vârful degetelor sale. a cãrei dragoste nu mai putea fi stãpânitã de pudoare. — Ascult. Tânãrul se gândise între timp ce avea de fãcut. numai cã nu ºtiam cum sã ajung pânã aici. Dar în zelul sãu. — Ascultã-mã. mãcar sã nu avem nimic a ne reproºa. dragã Roza. nu se apropia de el decât cu o faþã foarte încruntatã. ºi dupã cum am vãzut. fiind mai mult un fel de sinecurã acordatã vârstei sale înaintate. puþin pãmânt din grãdinã. Dar. demnul temnicer exagerase pe mãsura fanteziei sale însemnãtatea sarcinii ce-i revenea. cred cã am risca prea mult dacã am pune toatã averea noastrã într-un singur sac. când doica îmi aduse scrisoarea. apoi oftã. cã trebuie sã realizãm un lucru socotit pânã azi imposibil. sã facem sã înfloreascã marea lalea neagrã. Roza deveni atât de frumoasã încât. — Cum. jupân Gryphus nu împãrtãºea nici pe departe bunãvoinþa fiicei sale faþã de finul lui Corneille de Witt. cei trei muguri." Intra de trei ori pe zi în celula lui Cornelius. dragã Roza. o terasã.

dragã Roza! Toate bucuriile îmi vin de la tine! ªi cum buzele lui van Baerle se apropiau de gratii tot atât de fierbinþi ca în seara precedentã ºi cum de altfel era timpul sã plece. viaþa deveni plãcutã . pentru cã ai sã-l îngrijeºti dupã indicaþiile mele. În aceastã mânã frumoasã. vom pãstra. Cât priveºte pãmântul pentru dumneavoastrã. Roza. Roza se îndepãrtã cu ceilalþi doi muguri. nu-i aºa? — Vã fãgãduiesc. dacã celelalte douã experienþe vor da greº.. Avem destulã vreme. Apoi. În serile cu lunã. draga mea? — Fereastra camerei mele de dormit dã în grãdinã.are când e pus în condiþii deosebite. Voi folosi fiecare strop de cãldurã. de care cocheta fatã avea o grijã deosebitã. din acel moment. dragã Roza.. dacã va fi nevoie. Totuºi. În felul acesta. Mâine vã voi aduce pãmânt ºi-l veþi alege pe al dumneavoastrã ºi pe al meu. în pãmântul ales de mine. sau mai degrabã vei pãstra de rezervã al treilea mugur. — Am sã veghez. — Bine. — Nimeni afarã de mine n-o sã intre în grãdinã. se ascundea un mugur. Sunt niºte rozãtoare foarte dãunãtoare ºi am vãzut cultivatori de lalele nenorociþi. cum ar fi schimbãrile atmosferice. unul îl vei lua dumneata ºi-l vei planta în ziua în care-þi voi spune eu. în care nu te vãd. — Mã voi uita sã vãd dacã nu sunt pisici sau ºobolani. — Oh. dragã Roza? Unii riscã sã intre la ocnã chiar ºi pentru un nenorocit de florin. vom împãrþi cei trei muguri. din camera dumitale se vede grãdina. Oare îi strângea la piept pentru cã erau mugurii marii lalele negre. strângându-i cu grijã la piept. nu e nici o grabã. — Le voi urma întocmai. chiar ºi cea de la cenuºa pipei mele. — continuã van Baerle. — ªi dupã ce-l vei sãdi îmi vei spune tot ce ar putea avea influenþã asupra creºterii lalelei. — Ei bine! va trebui sã mã înºtiinþezi de îndatã ce s-ar ivi. aºa voi face. — Îþi mulþumesc. sau pentru cã veneau de la Cornelius van Baerle? Suntem de pãrere cã la aceastã întrebare ar fi mai uºor de rãspuns decât la prima. Cornelius îi sãrutã cu pasiune vârful degetelor. zise Roza. Îþi mãrturisesc cã pun slabã nãdejde în mugurele acesta ºi îl privesc ca pe un sacrificiu adus egoismului meu. Oare pentru cã aceastã mânã ocrotea unul din mugurii marii lalele negre? Sau pentru cã aceastã mânã era mâna Rozei? Lãsãm pe alþii mai savanþi decât noi sã ghiceascã. reproºând cu amãrãciune lui Noe cã a luat în arcã o pereche de ºobolani. în celula mea. voi fi nevoitã sã fac mai multe drumuri fiindcã nu voi putea aduce decât câte puþin. Roza îºi retrase capul ºi întinse mâna. Douã din aceste nenorocite animale mi-au stricat la Dordrecht straturile de flori. Vei veghea noaptea sã nu le calce pisicile. În sfârºit. — Am înþeles. Vei avea grijã. dragã Roza. urme pe alei sau pe straturi. — Fiþi liniºtit. adicã de uscãciune ºi de umiditate. — Îmi fãgãduieºti? — Vã jur. — Alt mugur mi-l vei da mie ºi voi încerca sã-l cresc aici. Oricare ar fi însã rãspunsul. sã te uiþi dacã din gãurile zidurilor nu ies ºobolani. — Dupã ce voi alege pãmântul ºi-l voi amesteca. care devenise bãnuitor de când stãtea la închisoare. va înflori cu siguranþã. ultima noastrã nãdejde. deci cu atât mai mult te poþi aºtepta sã se fure un mugur de lalea care valoreazã o sutã de mii de florini.. e cu neputinþã sã nu câºtigãm cei o sutã de mii de florini pentru zestrea ta ºi sã nu atingem suprema fericire de a ne vedea opera înfãptuitã. — În nopþile cu lunã. lalelele nu trebuiesc îngropate înainte de o lunã. soarele pãtrunde uneori ºi aici. în felul acesta îmi vor trece mai uºor dimineþile lungi.. numai cã va fi necesar sã urmezi întocmai toate sfaturile mele. — apoi mai e un animal cu mult mai periculos decât pisica ºi ºobolanul! — Ce animal? — Omul! Înþelegi.

procesul de fermentaþie a început. despre care ea trebuia sã înveþe tot ce se putea ºti. care observa cât de mult se lãrgea cercul discuþiilor lor. urmând întocmai sfaturile dumneavoastrã. Mi-am pregãtit un pãtrat de pãmânt gol. În tot acest timp.pentru deþinut. îndemânare ºi viclenie dãdu dovadã Cornelius spre a sustrage ochiului ager al lui Gryphus bucuria muncii sale. fãrã un mugur. veþi mai binevoi oare. Pentru un deþinut filozof. — Oh! strigã Cornelius. Dupã cum am vãzut. o jumãtate de orã înseamnã un secol de senzaþii ºi de gândire. era excelent. cã noi n-o folosim prea rãu. cãtre începutul lunii aprilie. spune-mi. — S-o folosim ºi mai bine. ºi asupra cãruia revenea mereu: dependenþa Rozei faþã de tatãl ei.— avem o orã în fiecare searã. Roza. voi fi o elevã silitoare. peste opt zile. Dar a dumitale. În fiecare searã ea îi aducea. în adevãr. pe care Cornelius îl spãrsese cu îndemânare. sã gãseascã neprielnic aerul. cu siguranþã ar fi fãcut-o din toatã inima ºi cu sinceritatea unui suflet cuprins de o dragoste profundã. tot n-am izbuti sã descriem de câtã grijã. — Dar mi se pare. spuse el. — ªi atunci la ce bun porumbeii cãlãtori. sau poate chiar mai înainte. amestecat cu puþin nãmol de râu uscat. constituiau fondul conversaþiei lor. mai mult umed decât uscat. — Am fãcut lucruri mari. chiar ºi pe ea însãºi. fãrã o fãrâmã de piatrã. decât dacã o vom dori noi înºine. dar tânãra fatã îl întrerupse: — Cum îi merge lalelei dumneavoastrã? întrebã ea surâzând. draga mea Roza. fu transformat într-un ghiveci potrivit. ºi astfel nu ne vom mai despãrþi niciodatã. pãmânt din porþiunea de grãdinã pe care o alesese el ºi care. — Destul de bine. ce-ai fãcut? o întrebã Cornelius. cãci în adâncul sufletului ei simþea dubla dragoste a deþinutului: pentru ea ºi pentru laleaua neagrã. ºi astfel Cornelius ºi Roza ar fi fost din nou despãrþiþi. Lalelele. — Dar dumneavoastrã veþi rãmâne toatã viaþa în închisoare? Oare dupã ce v-a dãruit viaþa. s-o petrecem cu folos. poate chiar tot atât cât îl neliniºteau mugurii sãi. cu ochii la fel de scânteietori ºi cu rãsuflarea la fel de grãbitã ca în seara în care se apropiase cu atâta pasiune de chipul ºi inima Rozei. care în fundul sufletului se temea de despãrþire tot atât cât ºi Cornelius . — Bine. Un urcior larg. trecând cãlare sau în trãsurã. pieliþa se înnegreºte. El putea într-o bunã zi sã se plictiseascã de Loevestein. Roza surâse ºi ridicã uºor din umeri. viniºoarele mugurului se încãlzesc ºi se umflã. sã vã uitaþi la micuþa Roza. Alteþa Sa nu vã va dãrui ºi libertatea? ªi nu veþi reintra în drepturile dumneavoastrã? Nu veþi fi din nou bogat? Când veþi fi liber ºi fericit. Roza? — Oh! eu am fãcut deocamdatã numai pregãtirile. atunci avem eternitatea în faþa noastrã. Roza îi dãduse unul din muguri. sau a unui cãlãu aproape? Cornelius încercã sã protesteze. obþinând astfel un teren prielnic. Nu trecea zi în care Roza sã nu vinã la Cornelius. prost rachiul ºi sã pãrãseascã fortãreaþa. Apoi. fericirea lui Cornelius atârna de acest om. el puse în urcior primul mugur. reluã Cornelius. — Stratul gata pregãtit nu mai aºteaptã decât semnalul dumneavoastrã. — rãspunse Roza. — Ei bine. se vor putea observa primele protuberanþe ale germinãrii. sã-ºi ia ºi fata. spre marea mirare a cultivatorului. pumn cu pumn. Oricât ne-am strãdui. însemna pentru Roza mijlocul cel mai sigur de a-l face sã uite totul. Aºa cã mai treceau ºi la alte subiecte. A-i vorbi lui Cornelius despre lalea. tot nu puteau vorbi numai despre lalele. Dar oricât de interesant ar fi fost subiectul acesta. o voi . când îmi veþi spune sã plantez mugurele. — Haide. Roza. departe de arbori ºi de ziduri. spuse zâmbind tânãra fatã. un lucru îl îngrijora în mod special pe Cornelius. De fapt. În prima zi frumoasã. ºi nici sã-mi scrii ce gândeºti dumneata. Învãþaþi-mã sã scriu ºi sã citesc. un strat aºa cum mi-aþi spus. puþin nisipos. spuse Cornelius tinerei fete. credeþi-mã. fiindcã. dumneata n-ai sã poþi nici citi ce îþi voi scrie eu. bine. îl umplu pe jumãtate cu pãmântul adus de Roza. spuse Roza surâzând. fiica unui temnicer.

ºi ridicând cartea cu mâna stângã la înãlþimea lãmpii ce o þinea cu mâna dreaptã. — Pe mâine deci? — Pe mâine. Flacãra lãmpii lumina armoniosul colorit al Rozei. podoaba obiºnuitã a frizonelor. am o carte. Astfel. din care sângele cobora. Cornelius sã nu se intereseze de pricina întârzierii. singura deschizãturã prin care îndrãgostiþii comunicau. soare ºi seva abundentã a pãmântului. cosiþele blonde ieºind de sub boneta de aur lucitor. ºi mai ales sã facã cinste când era vorba de un pãhãrel. nu mã certa. înainte de toate. Roza reveni cu biblia lui Corneille de Witt. Era un eveniment mult prea grav ca. înclinând capul. A doua zi. — Nu. XVII PRIMUL MUGUR A doua zi. — Când începem? — Imediat. . înarmat cu un pai în chip de indicator. tânãra fatã trebui sã se sprijine de ferestruicã. dobândeau o nuanþã pal-trandafirie în bãtaia luminii. dacã acest om cumsecade spioneazã pe cineva. în afarã de cultura lalelelor. — Da. degetele ei ridicate în aer. Mâine. spuse râzând Roza. nãdãjduiesc. Atunci începu între profesor ºi ºcolãriþã una din acele scene pline de farmec care încântã pana scriitorului când are fericirea sã le întâlneascã în calea sa. o carte care. sã povesteascã întâmplãri vesele. — Oh. cu siguranþã vei câºtiga cei o sutã de mii de florini. spuse Roza surâzând. De aceea. Roza putu sã urmãreascã pe carte. ºtiþi doar cã trebuie sã-l plantez mai târziu decât dumneavoastrã. ai dreptate. frumoasã Roza. — rosti Cornelius bãtând din palme de bucurie. Sã nu fie vreun spion dintr-aceia trimiºi în închisori pentru a supraveghea ºi pe deþinuþi ºi pe gardieni. n-am întârziat din vina mea. pentru a nu se obosi. — eºti o bunã ºcolãriþã. — Nu. Într-o searã ea veni cu o jumãtate de orã mai târziu ca de obicei. cã ºcolãriþa dumneavoastrã. literele ºi silabele pe care le pronunþa Cornelius. vãdind acea viaþã misterioasã ce pulseazã sub piele. da. Cornelius fixã lampa de zãbrele cu o batistã. — Sã nu uitaþi. clãtinând din cap neliniºtit. — Aºa repede? Dar din ce vom citi? — Oh! spuse Roza. acela nu este în nici un caz tatãl meu. Era cumsecade. spuse tânãra fatã. ochii ei albaºtri ºi adânci. ºi eu doresc tot atât de mult ca ºi dumneata. — Îl cunoºti mai bine? întrebã Cornelius mirat. spuneam. era aºezatã prea sus pentru cei doi tineri. — Ce-o fi cãutând? întrebã Cornelius. Roza reveni cu biblia lui Corneille de Witt. sã ºtii sã citeºti. rãspunse tânãra fatã. fiindcã eu am norocul unor condiþii mai bune: aer liber. Tatãl meu a reluat la Loevestein prietenia cu un om de treabã. Cunoºtinþele Rozei se dezvoltau rapid în contact cu gândirea clarã ºi agerã a lui Cornelius. ne va aduce noroc.face. arãta ºcolãriþei atente cuvintele. — ca sã poatã citi din cartea adusã de Roza. îi plãcea sã bea câte puþin. acesta. cu degetul. Sunt abia vreo cincisprezece zile de când tatãl meu e încântat de acest nou prieten care-l viziteazã cu stãruinþã. — Nu cred. — Ai dreptate. Ferestruica. mai are de învãþat încã ceva. cãci orice nou eveniment îi prevestea o altã nenorocire. Roza. ora noastrã s-a terminat. printr-una din despãrþiturile grilajului. — De ce mâine? — Pentru cã azi trebuie sã plec. pentru cã aºa mã numiþi. care la Haga venea mereu sã-i cearã sã vadã închisoarea. — pânã acum mulþumiþi sã desluºeascã unul pe chipul celuilalt tot ce aveau a-ºi spune.

. dupã ce am dat încet la o parte stratul de pãmânt care acoperã mugurele. — Nu spun cã nu. Îl auzeam ieri spunând tatãlui meu cã nu vã cunoaºte. — Oh! da. M-a vãzut rãsturnând pãmântul ºi cu siguranþã cã m-a urmãrit. sau mai degrabã tatãl meu e din nou temnicerul dumneavoastrã. Ar spune plângând tatãlui dumitale sau dumitale: "Dragã domnule. lãsaþi-mã sã-l vãd numai o orã ºi am sã mã rog lui Dumnezeu toatã viaþa pentru dumneavoastrã". nu. — Ascult. — Spune mai departe. Roza. vedeþi bine cã nu vine pentru dumneavoastrã. copilul meu e aici. vedeþi cât sunt de desperatã. nici sã vorbeascã tare. — Pe când eram la Haga. n-o aveam decât pe doica mea. spune. întrebã: — Dar cum îi merge lalelei dumneavoastrã? — Roza. Roza. în afarã de buna mea Zug. Roza. — Aºadar. La Haga pretexta cã vine sã vã vadã pe dumneavoastrã. — Pe mine? — Oh! un pretext. am vãzut o umbrã strecurându-se prin poarta întredeschisã ºi ascunzându-se în spatele socului ºi al plopilor. n-am prieteni. — ªi cum îl cheamã? — Iacob Gisels. fãrã ca el sã nu se uite. — ªi pe ce îþi întemeiezi bucuria? — Mai de grabã teama.. se întorcea ºi el. — Sunteþi sigur. mã întorc iar la ceea ce gândeam. Apoi. Vei citi tot ce-þi voi scrie. aºteptând cu nerãbdare rãspunsul. nu-i aºa? — Oh. E hidos la chip. mi s-a . nu. nu-i aºa. omul acesta a venit de mai multe ori la Buytenhoff. da. la apusul soarelui. — Iatã pe ce mã bizui. dacã mã întorceam. Era omul nostru. e un curtezan. — Ah! e adevãrat. zise Cornelius. nu vei avea tot timpul pretendenþi în zadar. Vai! biata Zug ar veni ea singurã ºi n-ar umbla cu ºiretenii. de îndatã ce aþi fost închis. de exemplu. nu atingeam un firiºor de pãmânt. cãci sunteþi din nou prizonierul tatãlui meu. — Mulþumesc. l-am privit la soare ºi am vãzut rãsãrind vârful primei mlãdiþe. — În orice caz. nici gând. am sã-þi scriu. Roza. M-am fãcut cã nu-l observ. e frumos? ªi o privi cu nesaþ pe Roza. Ah! Roza. Am sã încerc sã ghicesc cine e acest om ºi ce vrea. cum întorsãtura pe care o lua discuþia începea s-o tulbure pe Roza. Nu ridicam grebla. dumneata nu-l iubeºti. cu atât mai mult.— Pe cine atunci? — Pe mine. dacã el te iubeºte. domnule Cornelius.. e cocârjat. m-a spionat. cu cât ieri. El se ascunse. sau dragã domniºoarã. ieºea ºi el.. Roza. fârã îndoialã. E tânãr. — Pe dumneata? — De ce nu? râse Roza. ceea ce e foarte probabil. despre zbuciumul geloziei ºi al singurãtãþii? — Voi citi dacã veþi scrie desluºit. Dacã ieºeam. Nu. — Nu-l cunosc. Dimpotrivã. te temi. în timp ce lucram la stratul unde voi planta mugurele. continuã Cornelius. acest om poate deveni soþul dumitale. — Tânãr. nici vorbã nu poate fi de aºa ceva. închipuie-þi ce bucurie am avut în dimineaþa asta. când ar putea sã se foloseascã de acelaºi motiv. suspinã Cornelius. cãci ai dreptate. fiindcã azi. — Atunci vrei sã mã liniºtesc? — Chiar vã rog. te rog. — Ei bine! acum când începi sã ºtii sã citeºti. domnule Cornelius. frumos! strigã Roza izbucnind în râs. cã niciunul dintre prieteni nu se intereseazã de dumneavoastrã? — Nu am prieteni. pe care o cunoºti ºi te cunoaºte. — Aºa cã. se apropie de cincizeci de ani ºi nu îndrãzneºte sã mã priveascã în faþã.

nãdãjduiþi? întrebã Roza surâzând.. sau poate dibãcia fatalã cu care geniul rãului înzestreazã uneori fiinþele nefaste. — Ce? — Parcã ar fi mers cineva pe scarã. Vãzând un obiect necunoscut în mâinile deþinutului. S-a auzit scârþâind. Roza se repezi spre scarã ºi într-adevãr. Neliniºtitã. unui cunoscãtor. imediat. ca pe o comoarã. — Domnule. ca un spadasin care dã rãgaz adversarului sãu sã se punã în gardã. i-ar fi de-ajuns sã examineze mugurele pentru a-i recunoaºte valoarea. nu e tata. Dar Gryphus. — sã se aºeze exact în mijlocul urciorului. Cornelius rãmase foarte îngrijorat. vindecatã cu grijã de Cornelius. când vine el. vezi dumneata.. rar se întâmplã ca ea sã nu-ºi previnã cu milã victima.. — Ce-ai acolo? strigã el. domnule. dar. — Vii atât de târziu ºi pleci atât de repede! — Tatãl meu ar putea deveni nerãbdãtor dacã aº sta prea mult. nimic! þipã Cornelius tremurând. iar curtezanul ar putea bãnui cã are un rival. se repezi la prizonierul sãu cu bâta ridicatã. ei smulse din mâinile temnicerului urciorul ºi-l acoperi cu braþele. te-am prins! Un urcior. — Nu. mai ales scumpa mea. Roza deveni deodatã atentã. Uºa se deschise ºi temnicerul intrã pe neaºteptate. — Într-adevãr. fãrã sã-l apese. Într-adevãr. — Fii atent! Ai sã-l striveºti! ªi cu o miºcare rapidã. ascuns în fundul dulapului meu. Întâmplarea. domnule Cornelius. cu urciorul între genunchi. — Dar. aºa repede? — Trebuie. sunt sigurã. aproape desperatã. — La ce dracu. — Ah. ºi mai ales. Într-o dimineaþã. Ah. te-am prins! ªi îºi înfundã mâna în pãmânt. pe porþiunea de pãmânt în care se afla preþiosul bulb. — Oh! da. — acea mânã fracturatã deasupra încheieturii. Dar adio. — Dragã domnule Gryphus! se rugã van Baerle. pãstreazã cu grijã al treilea bulb. spuse deþinutul. pãmânt! Aici se ascunde o tainã! Vom vedea îndatã care þi-e vina. a fãcut ca mâna grea ºi asprã. Când fatalitatea începe sã sãvârºeascã o treabã urâtã. Gryphus se repezi la el cu o vitezã mai mare decât a uliului când se aruncã asupra prãzii sale. îþi voi spune. — Eu? nimic. fii atent! spuse Cornelius pãlind. încãpãþânat aºa cum sunt mulþi bãtrâni ºi din ce în ce mai convins cã descoperise o conspiraþie împotriva prinþului de Orania. — Se aflã încã în aceeaºi hârtie în care l-aþi pus ºi aºa cum mi l-aþi dat.. — Dar ar putea fi domnul Iacob. înainte ca ea sã fi avut timpul de a coborî primele zece trepte. sub dantele care îl þin uscat. dar mai ales sã nu laºi pe nimeni sã-þi ajute ºi nu încredinþa secretul dumitale nimãnui pe lume. înspãimântat ca potârnichea gata sã-ºi piardã puii sub coasa se-cerãtorului. nu poate fi Gryphus. se aude de departe. la ce? urlã temnicerul. Gryphus începuse sã scormoneascã pãmântul cu degetele sale încovoiate. — Mi s-a pãrut cã aud ceva. dar aceastã întâmplare nu era pentru el decât preludiul necazurilor ce aveau sã vinã. se auzi o uºã închizându-se repede. — Ce este? o întrebã van Baerle. nãdãjduiesc! — ªi eu când am sã plantez mugurele meu? — Când vom avea o zi prielnicã. biet prizonier! — Cum.topit inima de bucurie! — Atunci. vãzând neclintita hotãrâre a . Cornelius era absorbit în contemplarea mugurului care începuse sã încolþeascã.

— La urma urmei. tatã. încercând sã stãvileascã cearta dintre tatãl ºi prietenul ei. de gheata grea a paznicului. tremurând. îi ºopti Roza. îºi înfundã degetele pentru a doua oarã în pãmânt ºi smulse mugurele negru. e o crimã ce-ai fãcut! — Ah. Abia atunci înþelese Gryphus primejdia prin care trecuse ºi începu sã-l ameninþe groaznic. care înþelese imensa durere a cultivatorului de lalele. Cunoaºtem noi ºireteniile domnilor puºcãriaºi. înþelese bucuria sãlbaticã a lui Gryphus ºi scoase un strigãt de deznãdejde ce ar fi miºcat ºi pe temnicerul asasin care omorâse pãianjenul lui Pellisson cu câþiva ani înainte. nenorocitul de mine! continuã Cornelius desperat. Încercã deci sã i-l smulgã cu forþa. — Lasã-mi laleaua! strigã van Baerle. îi orbirã ºi cu ambele mâini ridicã urciorul greu de pãmântul acum nefolositor ce mai rãmãsese în el. palidã. un bulb de lalea. strivit. fãcut terci. Cu siguranþã cã în pretinsul bulb erau ceva vrãjitorii. încãlzindu-se. Furia ºi sângele i se urcarã la cap. — Oh! trebuie sã fii foarte rãu ºi bãdãran. — La naiba cu lalelele tale! strigãCornelius. — Îl vom planta pe celãlalt mâine. — Ah! spuse paznicul furios. — Tatã! Tatã! strigã Roza. Îl opri un strigãt plin de lacrimi ºi de groazã. Vezi bine cã nu la lalea þineai. frumosul meu prieten. Vezi-þi de treabã ºi mai ales. da. Încã o clipã ºi urciorul ar fi cãzut asupra craniului chel al bãtrânului Gryphus. care þi-a dãruit viaþa. — Ei bine! Cu atât mai bine! Cu atât mai bine! repeta întruna Gryphus. ce se afla în dosul ferestruicii zãbrelite. dragã domnule Cornelius. — Da.. va sã zicã te revolþi. — Dã drumul urciorului. replicã bãtrânul. spuse Cornelius. cercetând cu degete tremurãtoare ultimele rãmãºeþe ale mugurului. — Cheamã pe cine vrei. dar pe când van Baerle era fericit cã a salvat urciorul. Gryphus azvârli cu violenþã mugurele moale care se turti pe lespede ºi dispãru aproape imediat. dar nu-mi vei smulge aceastã sãrmanã floare decât o datã cu viaþa. — Vai. cu braþele ridicate spre cer. bãtând din picior. Prin creierul cultivatorului de lalele trecu fulgerãtor ideea de a ucide pe omul acesta rãu. L-am distrus. XVIII CURTEZANUL ROZEI . coboarã cât mai repede! — Nenorocitul. cadavrul atâtor bucurii ºi nãdejdi. cã îþi voi face viaþa grea. nu-i decât o lalea. adãugã Gryphus puþin ruºinat. Dã-i drumul sau chem garda. poate vreun mijloc de corespondenþã cu duºmanii Alteþei Sale. strigãtul bietei Roza. tu eºti. laleaua. Aceste dulci cuvinte au curs ca un balsam pe rana sângerândã a lui Cornelius.deþinutului de a-ºi apãra ghiveciul de flori. urlã Cornelius în desperarea sa. repeta Gryphus într-una. Cornelius lãsã urciorul sã cadã ºi acesta se sparse în mii de bucãþi cu un zgomot îngrozitor. Am trei sute în pod. O sã þi se dea câte lalele vrei. l-am distrus! Voi face la fel ori de câte ori vei încerca sã cultivi lalele! Ah! te-am prevenit. — Dar îþi jur. adãugã Roza. zãri rãmãºiþele umede ale mugurului. neºtiind cã adversarul sãu poseda conþinutul. — Aha! exclamã Gryphus triumfãtor. neroado? strigã bãtrânul fierbând de mânie ºi întorcânduse cãtre fiica sa. Van Baerle vãzu crima. dacã poþi smulge unui biet deþinut singura sa mângâiere. exasperat.. — Blestematule. le-aº da pentru cea pe care ai strivit-o. îºi dãdu seama cã acesta tremura mult mai puþin pentru capul sau decât pentru urcior. Gryphus. blestematule. Ele fac cât tine ºi tu cât ele. Spuneam eu bine cã au greºit când nu þi-au tãiat gâtul. Ah! o sutã de miliarde de milioane dacã aº avea.

fãrã acel echilibru pe care Providenþa i-l sortise în viaþã ºi care se numea Roza. încât micul nor de gelozie care întunecase fruntea lui Cornelius se risipi. prietene Iacob! Gryphus ieºi luând-o pe Roza cu el ºi lãsându-l singur pe bietul Cornelius. domnul Iacob nu te pãrãseºte? — În orice caz. — Oh! de treabã om acest Iacob. E îngrijorat. Bine. Apoi arãtându-i Rozei scara cu degetul: — Treci înainte. "Ai fãcut asta? a strigat el. Ai strivit mugurele? — Fãrã îndoialã. nu e cu putinþã sã fie judecat cineva. sau mai degrabã cu mugurele. — Ei bine. Era desperat. da. auzi? — Ce? — Te cheamã domnul Iacob. lipseºte cât poate mai puþin. zise Roza. — Tatã. Apoi întorcându-se spre mine: — ªi ce-a zis bietul tânãr? întrebã el. tânãra fatã se întoarse. Dumneata mi-ai cerut sã nu las niciodatã . îi pare rãu. Seara. domnul Iacob! Aºadar. Într-adevãr. e o inimã cinstitã. ºopti Cornelius. — Dacã l-ai fi vãzut în clipa aceea pe domnul Iacob! continuã Roza. ªi într-adevãr. strângea din pumni. ªi ea zâmbi în aºa fel. tata a povestit la cinã întâmplarea cu laleaua. N-a lipsit mult sã fiu asasinat de savantul ãsta. dar imediat i-a dat drumul. am crezut cã va da foc fortãreþei! Ochii sãi erau ca douã torþe arzânde. — ªi cum s-au petrecut lucrurile? întrebã Cornelius. vom cerceta dacã mai are ºi alþii. repeta fãrã încetare: — Mugurele strivit. luându-l pe tata de guler. i-a rãspuns tatãl meu. — S-a fãcut atâta zgomot. cãlãu bãtrân! N-am sã supravieþuiesc acestei nenorociri. strivit! Apoi s-a întors spre mine: — Era singurul mugur pe care-l avea? — A întrebat asta? rosti Cornelius ciulind urechea. a strigat Iacob. cã de pe scarã se auzi o voce întrebându-l pe Gryphus ce se petrece. — Poate pentru a mã înºela? — Nu. bietul deþinut s-ar fi îmbolnãvit. Dumnezeule. — ªi dumneata eºti nebun? l-a întrebat pe prietenul sãu. cu un aer jalnic. domniºoarã! spuse el. — ªi de unde ºtii? o întrebã deþinutul. Cornelius scoase un suspin care era mai mult un geamãt. — Pocãinþa asta nu a pornit de la el. Tata a rãmas înmãrmurit. — Fapt e cã mai aspru decât l-a judecat el pe tatãl meu. — Dar atunci de unde i-a venit? — Dacã ai ºti cum l-a certat prietenul lui! — Ah. pãrul i se ridicase mãciucã. Prima ei grijã fu sã-l anunþe pe Cornelius cã în viitor tatãl ei nu se va mai opune ca el sã cultive flori. N-am ºtiut ce sã rãspund. pãrea cã vrea sã-l sugrume pe tata. strivit! Oh Dumnezeul meu. spuse Gryphus. — Sã cauþi dacã mai are ºi alþii. — Oh. — E o mârºãvie. un suflet ales. — ªtiu pentru cã a spus-o. adãugã Roza. întrebat de prietenul sãu. ºi frumoasa ispravã pe care a fãcut-o.Abia apucase Roza sã-i spunã cele câteva cuvinte de consolare lui Cornelius. ªi închizând uºa: — Vino. e odios! E o crimã ce-ai fãcut!" a urlat Iacob. strivindu-l. dar prea târziu. — Crezi cã nu era singurul? l-a întrebat tatãl meu. care murmura deznãdãjduit: — Oh! m-ai asasinat.

— Spune-mi. L-am întrerupt. de laleaua mea e îndrãgostit. continuã Cornelius gânditor. — Dar mai întâi. — Cã n-a pierdut nici una din miºcãrile dumitale. Iacob ce-a zis? întrebã Cornelius. s-ar putea! strigã Roza. — Dar poate mai puþin preþios decât acesta! am rãspuns eu. — ºtiu cã pentru un condamnat orice mijloc de a-ºi trece timpul este preþios. — Ah. frumoasã Roza. trebuie sã mãrturisesc. a spus tata. — Da.. asta-i! Eºti nebunã? a þipat tata la rândul lui.. M-am întors. Dar m-am oprit auzindu-l pe Iacob ºoptind tatei: — Nu-i lucru greu sã aflãm. — Trei! A spus cã am trei muguri? strigã Cornelius. — Vrei sã te convingi? — În ce fel? . zise Cornelius. — Da. poþi cumpãra sute de bulbi cu un florin în piaþa din Gorcum. lucrul ãsta m-a surprins tot atât de mult ca ºi pe dumneavoastrã. — La aceste cuvinte. — Dar poate cã nu are bulbii la el. din nenorocire. ºi dacã mai are ºi alþi muguri.. — Vedeþi. Am întors capul pentru a ocoli privirea tatei. Ai fi zis cã voia sã-mi citeascã cele mai ascunse gânduri. Mare nenorocire sã striveºti un bulb de lalea. — Ce-a zis?. — ªi cã s-a strecurat ca o umbrã în spatele arborilor de soc? — Fãrã-ndoialã. Dar am întâlnit privirea domnului Iacob. — Dar de cine atunci? — Mugurele meu îl urmãrea. Un gest de supãrare te scuteºte adesea de un rãspuns. — Vai. am întors spatele ºi m-am apropiat de uºã. Ai fost atât de nedrept ºi de brutal! — Ei. — Ce ºtiu eu? am rãspuns într-o doarã. — Ce? — Nu mi-ai povestit cã în ziua în care ai pregãtit stratul pentru flori. — Dar pe cine urmãrea? — Nu de dumneata e îndrãgostit. în timp ce greblai? — Nici una. de obicei sunt trei. cum ºi-a procurat bulbul? Mi se pare cã ar fi bine sã ºtim lucrul acesta. tata m-a scos din încurcãturã. Bietul domn van Baerle se ocupa cu bulbul acela. — fiindcã. Erau atât de preocupaþi amândoi cã nu m-au vãzut. acest om te-a urmãrit? — Da.sã se bãnuiascã interesul pe care îl porþi acestui mugur. fã-l sã coboare sub un pretext oarecare ºi în timpul acesta eu voi scotoci camera lui. — Ei bine? — Nu te-a urmãrit pe dumneata. Din fericire. — Roza.. eu mã pricep la lalele? ªtiu numai. zãu. — Atunci. — Mi-e teamã cã da. dar e un ticãlos domnul Iacob al dumitale. fãrã sã-mi dau seama cã divulg un secret. Roza. mi s-a pãrut cã ochii sãi aruncã flãcãri. a spus tata. spuse Cornelius pãlind. a început sã spumege. a mai spus ceva? — Aºadar. Ei bine! Cred cã-i o cruzime sã-i rãpeºti singura distracþie. Am ridicat din umeri. vai. într-adevãr. — Trebuie sã-l scotocim. Dar asta n-a fost totul. ce. — ªi la auzul acestor cuvinte. rosti el cu voce mieroasã. o sã-i gãsim. spuse Cornelius. suntem condamnaþi sã trãim laolaltã cu deþinuþii. crezi cã acest bulb era preþios? Mi-am dat seama imediat cã am fãcut o greºealã. — Cum sã nu fi fost furios? i-am spus.

eu nu mai trãiesc decât prin dumneata. aºa vom acþiona ºi noi. jurã-mi. cã de când tatã! dumitale mi-a strivit mugurele. Poate nici nu va mai veni sã-l vadã. — Vãd un lucru. — Ce vezi? — Vãd. spre . — E-adevãrat. dar celãlalt. cã în loc de inele. ªi ea rosti aceste cuvinte cu un surâs prin care rãzbãtea o uºoarã ironie. fã aºa fel ca Iacob sã ºtie unde te duci. e foarte uºor. nu! strigã el cu un stoicism aproape antic. — Care propunere? — V-a oferit bulbi de lalea cu sutele. cât despre al treilea mugur. ar fi o laºitate! Dacã aº expune mâniei ºi invidiei ultima resursã ce ne rãmâne. Roza se supãrase pe el ºi pe bunã dreptate. dacã tatãl dumitale era singur. izbucnind în suspine. fiþi liniºtit. aº face o greºealã de neiertat. spuse Roza cu un dulce amestec de tristeþe ºi gravitate în glas. încât în inima dumneavoastrã nu mai e loc pentru altã afecþiune. Roza simþi cum i se strânge inima ºi din ochi îi þâºnirã lacrimi. de o mare bucurie. domnule Cornelius.. Cornelius petrecu o searã ºi o noapte îngrozitoare. — ªi dacã vei observa cã eºti urmãritã. sacrificã-mã imediat pe mine. spuse fata. Într-adevãr. — Ce este? întrebã Cornelius. — Fiþi liniºtit. Ce putea lesne vedea cã luptã împotriva unei mari dorinþe. o vei cultiva dupã instrucþiunile mele. apoi ieºi din grãdinã. Nu! Roza. aºa cã nu va mai avea veºti nici despre Roza ºi nici despre lalele. nu! Mâine vom hotãrî ce avem de fãcut în legãturã cu laleaua dumitale. — Cornelius suspinã adânc. mi se pare cã o parte din mine a murit. ar fi o nebunie. ªi fugi. vãd cã iubiþi atât de mult lalelele. cã el va fi bogãþia noastrã! Pãstreazã-l! ªi dacã trãsnetul cerului ar cãdea pe Loevestein. — pãstreazã-l la dumneata în dulap! Ceva îmi spune cã el e salvarea noastrã. spuse Cornelius încruntându-se. cã dintre cele douã iubiri ale sale. — cã miºcãrile dumitale sunt supravegheate. ºi dupã aceea? — Dupã aceea! Dupã cum va acþiona el. atunci. — Spuneþi-mi cum? — Du-te mâine în grãdinã. dar uitã-te prin uºã. înceteazã de a mã mai vedea. Roza. — Vai! spuse ea. Roza. acest Iacob care ne spioneazã. lasã-l sã te urmãreascã. domnule Cornelius. pe care-l dispreþuiesc. ar fi fost bine aºa. Totuºi. în loc de bijuterii. fã-te cã îngropi un mugur. cum nu mai trãise pânã atunci. spre ruºinea eroului nostru ºi a horticulturii. Dupã plecarea fetei. spuse deþinutul oftând. Dar cum am putea oare explica acest caracter bizar al cultivatorilor de lalele desãvârºiþi. — Lãsaþi asta. a cãror specie n-a dispãrut încã din lume? O mãrturisim. cã vei lua cu tine mugurele lalelei negre. Ar fi o slãbiciune. gândiþi-vã! Vã lipsiþi. sã vezi ce face. nu te mai am decât pe dumneata pe lume. cel al lalelei negre. — Da. vã iubiþi mult bulbii. — Ah! suspinã Roza. zise Roza. — E adevãrat. — Primiþi câþiva bulbi.. — Bine. ºi o datã cu ei îl veþi putea creºte ºi pe al treilea. Roza.— Oh. Fãrã îndoialã. ca ºi prima datã. cã lucrurile spuse de dumneata trezesc bãnuielile tatãlui dumitale sau ale acestui îngrozitor Iacob. Cornelius chibzui un moment. în locul acestei frumoase bonete de aur care îmbracã atât de minunat chipul tãu. vãd. nu vreþi sã mai încercaþi ºi altceva? — Ce? — Sã primiþi propunerea tatei. Sacrificã-mã. — Ei bine. jurã-mi. Cornelius o regreta mai mult pe Roza ºi când. dorinþele dumneavoastrã sunt ordine pentru mine. — continuã tânãrul înfierbântându-se din ce în ce mai tare. — E-adevãrat.

cu suflet drept ºi profund. nici un zgomot nu tulburã liniºtea coridorului. pânã ce în sfârºit. cu timbrul sãu grav. ea încercã sã priceapã realitatea. Astfel. nu ºtia cã laleaua neagrã fusese distrusã. Decise sã nu mai revinã niciodatã la ferestruicã. nu putea ºti la cine sau la ce visa Cornelius. nu numai pe musafirii fortãreþei. chinuit de remuºcãri. anunþã. Zgomotul paºilor Rozei. apoi nouã ºi trei sferturi. dacã acest profesor nu s-ar fi numit Cornelius. pe atunci. sau în orice caz fusese înainte de a i se confisca bunurile. îºi spunea întotdeauna: — Ah. apoi sunã ora nouã. Apoi. fãcu efortul de a învãþa sã scrie. XIX FEMEIE ªI FLOARE Dar biata Roza. în visul sãu marea lalea neagrã cedã locul ochilor albaºtri ºi blânzi ai blondei frizone. Din cele ce-i spusese. luã tocul ºi cu o înverºunare. În camera lui Cornelius se auzea orologiul fortãreþei bãtând orele ºapte. adicã sã renunþe sã-l vadã dacã era nevoie. în sfârºit. de la prima treaptã.orele trei dimineaþa. puse stãpânire în întregime pe Cornelius. dar pe mãsurã ce înþelegea. încât. operaþie în care fãcuse mari progrese. o repetãm. Roza se apucã deci de citit cu înverºunare din biblia bietului Corneille de Witt. deveni singurul sãu gând. încât nu ar mai fi avut nevoie de profesor. . dar ºi de poziþia ei socialã. ca acea bãtaie a ciocanului care anunþa ora nouã. citi a doua foaie. foºnetul rochiei pe treptele scãrii îi erau atât de familiare. în timpul acestei nopþi îngrozitoare. el întâmpinã întunericul cu o puternicã bãtaie de inimã. devenea mai desperatã. Aºa cã. pe douã tonuri diferite. nouã ºi jumãtate. prãpãdit de obosealã. — ah. fãrã ca o lacrimã. Ora trecuse dar Roza încã nu venise. cã e ora zece. vine Roza! În seara aceea însã. orologiul bãtu ora nouã ºi un sfert. nu mai puþin lãudabilã. Cornelius îºi duse mâna la inimã pentru a-i înãbuºi bãtãile. Dar cunoscând dorinþa fierbinte a lui Cornelius de a primi veºti despre lalea. — Ah! ºopti ea recitind testamentul pe care nu-l termina niciodatã. ºi cum vorbele nechibzuite ale lui Cornelius pãtrunseserã în sufletul ei a niºte picãturi de otravã. opt. Cu cât întunericul creºtea. Roza înþelese deci preferinþa lui pentru laleaua neagrã. Apoi se aºternu din nou liniºtea. Era ora la care de obicei Roza pleca de la Cornelius. Roza era înclinatã sã creadã cã el visa mai mult la floare decât la ea. care se închisese în camera ei. ºi ascultã. dar ºi pe locuitorii din Loevestein. ea luã o hotãrâre. Era însã o fiinþã nobilã. când pentru el vizita Rozei devenise o necesitate vitalã. Roza însã. Cornelius petrecu ziua urmãtoare temându-se cã Roza nu va veni în seara aceea ca de obicei. preocuparea devenea tot mai vie ºi mai puternicã. cu atât vorbele pe care le spusese Rozei cu o searã înainte ºi care o mâhniserã erau tot mai prezente în cugetul sãu. ea ajunsese într-un asemenea stadiu cu învãþãtura. Cornelius era savant. se hotãrî ca pe viitor sã înveþe singurã sã citeascã ºi sã scrie. hãrþuit de temeri. din fericire. De aceea. ci plângea. Roza nu visa. ªi pe mãsurã ce ora obiºnuitã a întâlnirii lor se apropia. Cornelius era bogat. ªi totuºi Roza se înºela. am crezut totuºi o clipã cã mã iubeºte. perlã a dragostei. Niciodatã un timbru de bronz n-a avut ecou mai puternic în adâncul unei inimi. Se întreba cum de a fost în stare sã-i cearã celei care îi alinase atâtea suferinþe sã-l sacrifice lalelei. el adormi. îºi dãdea seama de calitãþile ei morale ºi fizice. terminând de citit. Cum n-avea cine sã-i spunã adevãrul. devenitã acum prima de când cealaltã fusese ruptã. sã nu se rostogoleascã din ochii ei luminoºi pe obrazu-i palid. în timpul nopþii de insomnie pe care o petrecu. apoi. pe care era scris testamentul lui Cornelius van Baerle.

Ca ºi cu o searã înainte. în locul ei. îmbrãcat cum era. apoi veni ziua. Gryphus i se pãru mai urât. îngrijorarea îl cuprinse din nou. se simþea slaba lui nãdejde cã Roza se va abate totuºi de la obiceiurile sale. ªi-l cuprinse o poftã sãlbaticã de a-l sugruma pe Gryphus. supãratã. închizând uºa în nasul deþinutului. Egoistul spera sã i se rãspundã cã fiica lui e bolnavã. Noaptea fu lungã ºi tristã. Timpul era bun ºi atmosfera. toate legile cereºti ºi omeneºti ar fi oprit-o pe Roza de a-l mai vedea vreodatã. presimþirile nu-l înºelaserã. aº fi procedat la fel. Dacã Roza va lãsa sã treacã timpul plantãrii? Dacã la durerea de a nu o vedea pe tânãra fatã se va adãuga ºi aceea de a pierde mugurele pentru cã a fost plantat prea târziu. rãmânea în camera ei. îl întrebã cu voce blândã pe bãtrânul temnicer. în seara urmãtoare. cu cât. Fu cât pe ce sã-l întrebe. Roza nu venea niciodatã peste zi. ºi bine face dacã nu vine.Aºadar. Ascultã ºi aºteptã astfel pânã la miezul nopþii. melancolia aceasta era cu atât mai sumbrã. începea sã fie temperatã de primele raze ale soarelui de aprilie. Nici mãcar nu se uitã la temnicer. în tot timpul zilei Cornelius nu aºteptã cu adevãrat. dupã felul cum ciulea urechea spre uºã. se duse sã se trânteascã pe pat. mai înverºunat ca de obicei. dupã tresãririle subite. Roza. retrãgându-se. sau poate chiar de loc? Primind în acelaºi timp douã asemenea lovituri. pãrãsindu-l. încât ajungea pentru tot timpul absenþei sale. Era ora ºapte seara. cu siguranþã. sau mai degrabã prin inimã. Cornelius. Cu toate astea. fãrã voia lui. Ea nu va mai veni. orele se scurserã fãrã sã aducã imaginea blândã care lumina prin ferestruicã celula bietului Cornelius ºi care. formulã altfel întrebarea: — Nu-i nimeni bolnav la Loevestein? — Nimeni! rãspunse Gryphus ºi mai laconic decât prima datã. În afarã de cazul vreunui eveniment neobiºnuit. deºi un pic umedã. laconic ca un spartan. Van Baerle îºi petrecu noaptea într-o adevãratã deznãdejde. în pofida tuturor antecedentelor. mai brutal. fãrã sã bãnuiascã. ºi spera în continuare. Gryphus vãzu în noua atitudine a condamnatului începutul unei tentative de corupere. Cornelius rãmase singur. La ora opt dimineaþa. Auzise pasul greoi al lui Gryphus pe coridor ºi îºi dãdu perfect seama cã vine singur. îºi spunea Cornelius. Temnicerul scãpã deci. Totuºi. tare ar fi vrut sã-l descoase pentru a afla veºti despre Roza. — Oh! mi-am meritat pedeapsa. oricât de ciudat i s-ar fi pãrut acest lucru tatãlui ei. uºa se deschise. la miezul nopþii încetã sã mai spere. A doua zi. oricine putea sã-ºi . dar mult mai intens decât în ajun. atunci. care par atât de blânde. Veni seara ºi desperarea lui Cornelius se transformã în melancolie. Urma sã fixeze aceastã zi. cu toatã paloarea lor. Neobiºnuit din partea lui Cornelius cu asemenea amabilitãþi. El îi spusese Rozei: îþi voi indica ziua în care trebuie sã pui mugurele în pãmânt. Deci. lãsa în urma ei atâta luminã. se mãrgini sã rãspundã: — Sunt bine. La a doua vizitã a lui Gryphus. de una din cele mai mari primejdii prin care trecuse în viaþã. dupã privirea întoarsã iute ºi întrebãtor spre ferestruicã. dar dacã îl sugruma. dar Cornelius nici nu întoarse capul. speranþa cã el era acela care o împiedica pe Roza sã vie. dar Gryphus. dar nici ziua nu aduse vreo nãdejde deþinutului. La a treia vizitã. Cornelius aºtepta. ªi totuºi. de sãnãtate. îi trecu prin gând. ºi aºa. când am încercat s-o descriem. Venise tocmai acea perioadã din luna aprilie pe care grãdinarii pricepuþi o socotesc momentul cel mai potrivit pentru sãdirea lalelelor. amintirea sãrmanei sale lalele se contopea cu durerea pe care o încerca.

aºa cum avea obiceiul sã facã Roza în zilele bune ale prieteniei lor. ªi cu inima grea. — Da. A doua zi nu mâncã de loc ºi Gryphus se întoarse cu mâncarea destinatã celor douã mese. E îngrijorat de lalea. nu auzi decât o voce slabã ca un suflu ºi dulce ca o mângâiere aruncându-i prin ferestruicã aceste douã cuvinte: — Pe mâine. O sã iasã de aici ca ºi domnul Grotius. A doua zi. — Bine. — Ei. Roza tresãri. cu urechile ciulite. la ora obiºnuitã. E uºor de ghicit cã nici Cornelius nu se afla departe de uºa prin al cãrei grilaj avea sã vadã. neatinsã." Dupã ce ieºi Gryphus. cu riscul de a nu-ºi putea trage înapoi capul dintre bare. coborând dupã ultima vizitã. deºi rãmase la pândã încordat. ridicându-se pentru a se târî pânã la fereastrã. ci durerea cã nu te pot vedea. domniºoarã. Bun! Cred cã o sã ne descotorosim de savant. atât de mult progresase în timpul acestei absenþe de ºapte zile: "Fiþi liniºtit.piardã pofta de mâncare ºi de bãut. pentru a vã informa de soarta . rãspunse Cornelius. Roza gãsea în propria ei voinþã forþa de a nu veni sã-l vadã pe cel ce murea de durere cã nu o poate vedea. în sfârºit. dupã spusele ei. Laleaua dumneavoastrã e bine!" Deºi bileþelul Rozei calmã în parte durerile lui Cornelius. înþeleg. nu fiindcã era silitã nu mai venea. Dar. dar cã nu va veni sã-l ia decât la noapte. mã doare ºi sufletul ºi trupul. Cornelius zãri o hârtie ce fusese strecuratã sub uºã. Cornelius aºteptã sã se însereze ºi strecurã hârtia sub uºã. o deschise ºi o citi. Seara. abia începutã. Roza era jignitã. cele douã dragoste ale sale pierdute. încercând sã zãreascã la stânga mica grãdinã de care îi vorbise Roza. într-o ladã. aplecându-se peste fereastra zãbrelitã. Roza îl aºtepta cu lampa în mânã. Spera sã descopere la lumina primelor raze ale soarelui de aprilie pe tânãra fatã sau laleaua. cã nu mâncaþi deloc. atunci v-am scris. zise Gryphus. — Oh. Gryphus luã înapoi hrana de prânz ºi de searã a lui Cornelius. — Am vãzut. Roza deveni palidã ca moartea. Þi se rupea inima sã-l vezi. ci de bunã voie rãmânea departe de el. domnule Cornelius? întrebã ea. Ceea ce i se întâmplã ºi lui Cornelius în a patra zi. se ridicã ºi plecã în camera ei. Liberã. Opt zile în care Cornelius ºi Roza nu se vãzuserã de loc. van Baerle auzi râcâind la ferestruica sa. El înþelese cã tânãra fatã aºtepta un rãspuns. domnule. Apoi ascultã. nu-i auzi nici pasul nici foºnetul rochiei. tata mi-a spus cã nici nu vã mai sculaþi din pat. Se repezi asupra hârtiei. XX CE S-A PETRECUT ÎN TIMPUL ACESTOR OPT ZILE ªi într-adevãr. spuse Iacob. Cornelius nu se sculase din pat toatã ziua. încân-tãtorul chip de care fusese lipsit atâta vreme. Cornelius avea un creion ºi o bucatã de hârtie pe care i le adusese Roza. ºi cum asta? — Nu mai bea. numai cã lada asta o sã fie un sicriu. ºi al cãrei zid. nu mai mãnâncã ºi nu se mai scoalã. mut de durere ºi palid de nemâncare. era o scriere pe care cu greu ar fi recunoscut-o ca fiind a Rozei. el nu fu mai puþin sensibil la ironie. a doua zi. Prin urmare scrise pe o hârtie asemãnãtoare celei pe care o primise: "Nu grija pentru lalea m-a îmbolnãvit. ºopti ea. dar tresãri vãzându-l atât de trist ºi de palid: — Sunteþi suferind. se afla la marginea râului. Aºadar Roza nu era de loc bolnavã. spuse Gryphus. Acest "mâine" însemna a opta zi. Luã un toc ºi o hârtie ºi toatã noaptea desenã litere.

cea mai importantã preocupare a dumneavoastrã.. atunci când ne-am vãzut ultima datã. Roza. — Sãnãtatea? strigã Cornelius. Am fãcut deci aºa cum m-aþi îndemnat. — Da. pe când biata lalea ameninþatã. la ce se gândeºte. aducându-mi aminte de sfatul dumneavoastrã. — Da.. Am greºit spunându-þi ceea ce þi-am spus. iarãºi. cã prin absenþa dumitale mã lipseai de aer. . e slabã. O voi face oare mereu în zadar? — A doua zi dupã ultima noastrã întâlnire. — Pentru lalea. Roza îi vãzu spaima ºi Cornelius îºi dãdu seama. veºnic în luptã cu rivala ei. nu venea pentru mine. þi-am rãspuns. dar ºi mai neliniºtitã am fost eu. de ºiretenia pe care m-aþi îndemnat s-o folosesc pentru a mã convinge dacã eu sau laleaua îl interesa pe acest om odios. înºelându-se. acel Iacob. — ªi atunci pentru cine venea? întrebã Cornelius neliniºtit. laleaua neagrã. când Roza. Roza pronunþã aceste puþine cuvinte pe un ton îngheþat care-l fãcu pe Cornelius sã tresarã.. Nu-i aºa. de viaþã. Fie cã nu înþelese privirea aceasta. De aceea am venit: sã vãd dacã nu existã vreun mijloc de a vã reda sãnãtatea. fie cã nu vru s-o înþeleagã. martor mi-e Dumnezeu. odios. Dumnezeu þi-a dat gândirea.. — Într-adevãr. — Ah. — De data asta nu vei putea spune cã nu ºtii sã citeºti. aþi fost neliniºtit. Cornelius o întrerupse. forþa ºi libertatea de a te miºca. spuse ea. vãzându-te venind din nou. laleaua dumneavoastrã a trecut printr-un pericol atât de mare! Cornelius tresãri fãrã voie ºi se lãsã prins în cursã. spuse Cornelius. crezuse cã Iacob venea pentru ea. de luminã. Mi-am cerut iertare pentru acele vorbe nechibzuite ºi-mi cer iertare din nou. te rog încã o datã. îl urãsc. — Roza. zise Roza. — Aºa e. spuse el. Ai sã-mi dai deci o veste bunã? ªi tânãrul îºi fixã asupra Rozei ochii scânteind de nãdejde. decât fusese cu cincisprezece zile înainte. spuse el. chiar a doua zi. cã numai lipsa dumitale m-a îmbolnãvit.preþiosului obiect care vã neliniºteºte atât. Simþea cã ceea ce doreºte ea e peste puterile acestui om ºi cã trebuie sã-l accepte cu slãbiciunea lui. îndrãgostitul. de zi.. care e. Nu numai cã citeºti curgãtor. e aºa cum aþi bãnuit. dupã expresia chipului ei. judecata. Credeam. dacã de fapt i se întinsese una. am primit. iarãºi! Roza. iartã-mã. Dumnezeul meu! Ce s-a întâmplat? Roza îl privi cu o blândã compãtimire. spuse ea.. am primit-o. ºi am citit biletul dumneavoastrã. cã îl urãºti pe acest om? — Da. tânãra fatã rãspunse grav: — Am sã vã vorbesc numai despre lalea. dragã Roza. devenind mai palid la aceastã veste. dar te cunosc. cã ai primit scrisoarea mea.. — Un pericol atât de mare! strigã el tremurând tot. dar ai progresat ºi la scris foarte mult. îþi cunosc bunãtatea ºi cinstea sufletului.. reluã Roza. aºadar dumneata poþi sã te aperi. — Oh! exclamã Cornelius. — ªi eu. nu þi-am spus. cã nu m-am gândit decât la dumneata. dupã cum ºtiu. — Ah! murmurã Cornelius. — Oh! iartã-mã. nu are nici un mijloc de apãrare. Roza. Roza surâse melancolic. Zelosul cultivator de lalele nu înþelegea tot ce ascunde sub vãlul indiferenþei biata copilã. Roza trecu peste scuza deþinutului ºi continuã: — Din momentul în care am recunoscut în omul ce m-a urmãrit în grãdinã pe Iacob. cãci din cauza lui am suferit mult în ultimele opt zile! — Ah! ai suferit deci ºi dumneata? Mulþumesc pentru vorba dumitale bunã. Pretendentul. de cãldurã.

. apoi a ieºit cu paºi de lup din ascunzãtoare.. luat din cel mai bun loc din grãdinã. — Vezi. spuse Cornelius. ajungând în sfârºit la þelul sãu. — ªi el. a cercetat fiecare fereastrã a caselor vecine. prefãcându-mã cã mi-am terminat treaba. — Ah. — E într-o oalã bunã de gresie. continuã Roza. rãspunse surâzând tânãra fatã. a iscodit fiecare colþ al grãdinii. amintindu-ºi în amãnunt sfatul pe care i-l dãduse Rozei. s-a apropiat de strat dupã un lung ocol. decât dacã Iacob forþeazã uºa camerei mele. el. cã nu îl vede nimeni. are soare toatã ziua. — Ei bine? întrebã Cornelius. ºi un sfert pãmânt de pe stradã. soarele va fi mai cald ºi atunci voi proceda la fel ca dumneavoastrã. izolat. e puþin cam savant pentru mine. pãmântul. începând sã priceapã cã poate a fost pãcãlit. ca ºi cum aº fi plantat mugurele. Dar mugurul. Dar în ce pãmânt. deci. într-un teren compus din trei pãrþi pãmânt obiºnuit. nu-i aºa? întrebã Cornelius. cã mugurul nu e în apã. dupã ce-ai plecat. cum îl numiþi. — Ah! rãsuflu liniºtit. e în camera dumitale. Dar când va ieºi din pãmânt. am coborât în grãdinã ºi m-am apropiat de rãzorul unde trebuia sã sãdesc laleaua. ruºinat. luând aerul nevinovat al unui om ce se plimbã. — Când e senin. m-am retras. O voi expune pe fereastra mea de la rãsãrit.. Roza. — Da. care se încãpãþâneazã sã creadã cã apa ar putea înlocui pãmântul. ºopti Cornelius. — El a aºteptat o clipã. ºi ºi-a înfipt ambele mâini în pãmântul moale. fãrã îndoialã ca sã se asigure cã nu mã întorc. — Mugurul e de ºase zile în pãmânt. vezi? spuse Cornelius. ºi m-am aplecat asupra stratului pe care îl sãpam. — Unde? Cum? strigã Cornelius. e la dumneata. ce expunere are. — Oh! mizerabilul. Roza? — Da. uitându-mã mereu în urmã sã vãd dacã ºi de data asta eram urmãritã. s-a calmat.. de la opt la unsprezece dimineaþa ºi pe fereastra de la apus de la ora trei dupã amiazã . în ce vas l-ai plantat? Sper cã n-ai încercat sã-l faci sã încolþeascã în apã ca bunele femei din Harlem ºi din Dordrecht. — Ei bine! aceeaºi umbrã s-a strecurat între poartã ºi zid ºi a dispãrut în spatele arborilor de soc. dragã domnule Cornelius. poate sã înlocuiascã. — Apoi. s-a oprit cu un aer indiferent. l-am dibuit. a luat o parte. a fãcut cale-întoarsã spre poartã. în ce pãmânt trebuie sãditã laleaua. ºtergându-ºi picãturile de sudoare care-i ºiroiau pe frunte.. încât ºtiu lucrul ãsta la fel de bine ca cel mai bun grãdinar din Harlem! — Acum mai rãmâne sã-mi spui. adicã în faþa locului unde pãmântul era proaspãt întors. — Te-ai fãcut cã nu-l vezi. pentru a vã liniºti. nu-i aºa? Iar prin crãpãturi sau prin gaura cheii puteai vedea ce face. puþin mai liniºtit. Oh! mizerabilul. În timpul ãsta? — Îi vedeam ochii arzãtori ca de tigru. aerul ºi convins cã e absolut singur. ca ºi cum apa. plouat. Roza. s-a repezit la rãzor. ce-ai fãcut cu el? Vai! acum e puþin cam prea târziu ca sã-l mai plantezi. care e compusã din treizeci ºi trei pãrþi oxigen ºi din ºaizeci ºi ºase pãrþi hidrogen. Dar ce-þi spun eu aici. ce imprudenþã! Unde e? În ce pãmânt este? E bine sau rãu expus? Nu-l poate fura acest îngrozitor Iacob? — Nu existã pericol de a fi furat. — Dar numai în spatele porþii. Oh! v-am auzit atât de des pe dumneavoastrã ºi pe acest infam de Iacob.. a luat grebla. pânã când. pe care a sfãrâmat-o încet între degete pentru a vedea dacã mugurele e acolo. în sfârºit. Roza. a nivelat terenul pentru a-l lãsa în aceeaºi stare în care se gãsea înainte de a-l fi scormonit ºi. cerul. apoi a repetat de trei ori aceeaºi miºcare dar de fiecare datã cu mai multã râvnã. a privit în toate pãrþile. Mã voi mulþumi deci sã vã rãspund.— A doua zi. exact de lãrgimea urciorului în care l-aþi îngropat pe al dumneavoastrã. Oh! Dumnezeul meu. strãlucindu-i printre ramurile copacilor.

domnule Cornelius. aºadar mâine. — Bine. Nu vã sunt credincioasã?! Nu v-am fost credincioasã. totul se schimbã în naturã: florilor de primãvarã le urmeazã alte flori. fãrã sã se oboseascã sã-i mai ascundã lui Cornelius roua de perle ce se rostogolea pe obrajii ei. fug de frig. — Eh. Numai devenindu-i mamã. — Nu-þi place. rãspunse tânãra fatã. spuse Roza. dar ce importanþã are? Laleaua dumneavoastrã e fiica mea. pentru a gãsi fericirea! Roza îl privea pe Cornelius cu un surâs pe care acesta nu-l vedea. însorite. înseamnã cã îmi eºti credincioasã dacã mã pãrãseºti. — Nu vã reproºez nimic. — În sfârºit. Roza. — Da. dupã ce a fost adunatã. Îi dau timpul pe care l-aº dãrui copilului meu. care ºi-o retrãgea mereu: — Aºadar. spuse Roza. Roza? Sunt îngrijorat din pricina fiicei. dar a mea s-a veºtejit la umbrã. Nu e ca acele grãdini frumoase. decât singura durere profundã pe care am resimþit-o din ziua când mi s-a spus la Buytenhoff cã veþi fi condamnat la moarte. e foarte bine aºa. albinele ca tine. continuã van Baerle. — Sã te iubesc pe dumneata. dupã o clipã de tãcere. cã mai întâi þi-a plãcut sã asculþi povestea bucuriilor ºi a necazurilor mele. pot înceta a-i mai fi rivalã. — Pe când eu n-am decât unul singur. dar cu totul altfel mã intereseazã mama. sã vã iubiþi laleaua. în timp ce Cornelius cãuta printre gratii mâna Rozei. vorbindu-mi despre dumneata. Din nou se fãcu liniºte. nu-þi . nu mã ocup de laleaua dumneavoastrã? — Sunt amãrât. Eºti un grãdinar perfect. întrerupând tãcerea. e foarte bine! strigã Cornelius. Apoi. cu aripi diafane. mâine nu ºtiu dacã o sã pot veni. — Ce vreþi sã spuneþi? întrebã Roza. trandafirul. Ai fãcut bine.pânã la cinci. nu mã plâng. ce drept aveam eu sã-þi pretind sã-mi fii credincioasã? — Nu vã sunt credincioasã?! strigã Roza. trec printre gratii. dar cred cã mâine va rãsãri. domniºoarã Roza. Grãdina speranþelor ºi a plãcerilor unui deþinut nu are decât un singur anotimp. — Vreau sã spun. Roza clãtinã din cap. eu?! — Vai. în aer liber. ºase zile. nu fac tot ce-ar putea sã vã facã plãcere. privindu-l pe Cornelius pieziº. — Doamne! de ce nu poþi veni mâine? — Domnule Cornelius. dulcea mea Roza. — Bunã ºi dragã Roza! ºopti Cornelius aruncând tinerei fete o privire în care se citea mai mult dragostea pentru ea însãºi decât pasiunea horticultorului. dacã aº fi mamã. de singurãtate. ai mângâiat floarea tinereþii noastre. ºopti Cornelius. Dupã ce recolta de mai a înflorit. Roza. frumoasa mea Roza. reluã Cornelius. Îmi reproºezi singura bucurie curatã pe care am avut-o în lumea asta. iasomia. dacã mã laºi sã mor aici? — Dar. ceea ce o consolã puþin. cum spuneai mai adineauri. au trecut ºase zile de când mugurul e în pãmânt? — Da. nu-i aºa. am foarte multe lucruri de fãcut. Mã gândesc numai cã îngrijirea lalelei mele o sã-þi rãpeascã tot timpul. albinele cu talia suplã. Cornelius continuã cu un suspin: — M-ai pãrãsit. ca sã te bucuri de plãcerile celor patru anotimpuri. Roza. e adevãrat. În sfârºit. Roza. domniºoarã. îmi vei da veºti ºi despre el. — Mâine. rãspunse Roza. — Da. el se uita spre cer. izbucnind în lacrimi. crisantema ºi muºcata. — ªi n-a încolþit? — Nu. domnule Cornelius. cu antene de aur. iar albinele care dezmiardã violetele ºi mixandrele alintã apoi cu aceeaºi dragoste caprifoiul. pentru a afla în altã parte mireasmã ºi adiere mai caldã. adãugã Roza surâzând. de tristeþe. zise Roza. domnule Cornelius.

domnule Cornelius. deºi fug. scumpã iubitã. — Înainte de orice. Roza. zgomotul paºilor pe scara grea.. uitã-te la mâinile mele cum tremurã. dar mã întristeazã gândul cã le iubiþi mai mult decât pe mine. cãci nu te iubesc decât pe dumneata. priveºte cât e de palidã fruntea mea. certitudinea dragostei dumitale care-mi mângâie tot timpul inima: iubeºte-mã. fie! Sã nu se mai poarte flori la hainele scumpe! Sã nu mai fie floarea podoaba veºmintelor bogate. cãutând în zadar în amintirile sale o femeie la care ea sã poatã face aluzie. dorinþele mele? — Da. Cornelius suspinã gândindu-se cã lui. nu-mi lua focul ochilor dumitale în coridorul întunecat. sunt. mi se pare. în timp ce dumneata. — Ah! dragã. — Fie! Dar nu vã obligã prea mult aceastã dragoste? — Prea puþin. Ei bine. rupe mugurele lalelei negre. domnule Cornelius. — O frumoasã nãscocitã. pretindeþi de la o biatã fatã ca mine. fãrã sã-l socotim pe curtezanul dumitale. — Sã vã cred? — Cum crezi în Dumnezeu. trebuie sã-mi lãsaþi . Roza? spuse Cornelius. suspinã tânãra fatã. spuse Roza. nimiceºte speranþele nãscute din aceastã floare. sunteþi condamnat la moarte ºi în drum spre eºafod îi dãruiþi ultimul suspin. dragã Roza. nu o datã. tiranii. eºti înconjuratã de atâþia adoratori. nu fac decât sã împlinesc dorinþele dumneavoastrã. când ºtiu sã citesc. ºi chiar mulþi. Iacob. domnule. — Pe mine? întrebã Roza. Roza. din nenorocire.cã dând atenþie adoratorilor. în acest testament îmi porunciþi sã iubesc ºi sã iau în cãsãtorie un tânãr frumos între douãzeci ºi ºase ºi douãzeci ºi opt de ani. spuse Roza. dar asta te obligã pe dumneata. dragostea mea. ºi cum toatã dimineaþa îmi este consacratã lalelei dumneavoastrã. nu ºtiu dacã e adevãrat. Roza. floare geloasã pe alte flori.. continuã Roza oftând la rândul ei. Ea surâse. cu talie mlãdioasã. ale cãrei mâini cãlduþe ºi mângâietoare consimþirã în sfârºit sã se dãruiascã printre gratii buzelor lui Cornelius. Nu! ci pentru cã dumneata îmi zâmbeºti. ºi pentru cã simt cãldura frumosului dumitale obraz în spatele gratiilor reci. cã ºtii sã citeºti. ºi chiar de douã ori. buna mea Roza. nu sunt tulburat pentru cã laleaua neagrã îmi surâde ºi mã cheamã. n-o visaþi decât pe ea. — Cum. comisii din Haga? Ei bine. un biet deþinut. la Loevestein nu-i nici un comis. a graþioaselor elegante! Sã nu mai fie flori pentru a satisface capriciile cereºti! Ia-mi toate astea. stinge dulcea luminã a visului pur ºi atrãgãtor pe care m-am obiºnuit sã-l þes în fiecare zi. ascultã cum bate inima mea. îi datora Roza privilegiul de a putea citi bileþelele dulci pe care le primea. le cautã pe ale mele. ofiþerii. nici un student? — Oh! ba da. spuse ea. — Dar despre ce fatã e vorba. — ªi acum.. sã nu te mãriþi. În sfârºit vorbesc de floarea dumneavoastrã. îl recitesc în fiecare zi. cu înfãþiºare nobilã. —Dupã laleaua neagrã. iar apoi. nici un ofiþer. Ei bine. aþi uitat testamentul pe care l-aþi scris pe biblia domnului Corneille de Witt? Eu nu uit? Cãci acum.. dar mie mi se pare cã mâinile dumitale. — Dar. Cornelius surâse. Iubiþi o fatã. rosti Cornelius. cu picioare fine.place cã iubesc florile. — Nu mã supãrã cã le iubiþi. aþi uitat. sau mai degrabã curtezanul meu. Caut un asemenea tânãr. dar nu-mi lua vocea dumitale. al ambiþiilor sale. — Care scriu? — Care scriu. pentru cã. sacrificiul viselor sale. gesturile. cã citind bileþelele ce mi se scriu. pentru cã îþi înclini fruntea spre mine. Îþi aminteºti ce mi-ai spus despre studenþii. dorinþele dumneavoastrã. la ce mã obligã? — Mai întâi. — De frumoasa cea neagrã. — Ah! iatã cum sunteþi voi. Nu vã gândiþi decât la ea.

Cornelius se felicitã cã nu a acceptat sã ia el cel de-al treilea mugur. Roza scoase un strigãt uºor în care vibra dragostea ºi apoi dispãru. — Ah. XXI AL DOILEA MUGUR Noaptea se aºternu seninã ºi înstelatã. pãtrund în întunecata lui încãpere. între hainã ºi vestã. între vestã ºi cãmaºã. i se pãru cã viaþa. vino! — Cu o singurã condiþie. — Ei. în pat. Roza. în saltea. ºi. Roza. Cornelius vru sã-l îmblânzeascã. dar Gryphus mârâi. vom vedea atunci. încât Cornelius putu sã-l atingã cu buzele. vino. ca un om care se teme sã nu fie luat cu asalt. — Care conspiraþie? întrebã Cornelius. — Vom vedea asta la prânz. Roza. repetã Cornelius. prietene Gryphus! spuse van Baerle. — Mulþumesc. ce-o fi vrut sã spunã? Fie. Gryphus se întoarse. e la dispoziþia dumitale. sã cãutãm. Au cãutat între cearºafuri. Au cãutat în buzunarele lui Cornelius. Gryphus intrã. Ora douãsprezece sunã ºi pe scarã se auzi nu numai pasul lui Gryphus. spuse Gryphus. Când se trezi. spuse el. — Oh! spuse tânãra fatã. N-au gãsit nimic. dar vom veghea. cum ne simþim în. domnule savant. — Ia te uitã. iar zorile vesteau o zi frumoasã. Cornelius zãri o razã de soare jucându-se printre gratii. Gryphus îl privi chiorâº. — Hm! fãcu el. ºi o sã vin sã vã vãd. vine tocmai la timp. Cornelius izbucni în râs. — Se pare cã merge bine conspiraþia. — E acceptatã dinainte. da. care cunoºtea fãptaºii. ea îºi apropie atât de mult obrazul tânãr de gratii. zise deþinutul. ªi ca din nebãgare de seamã. porumbei despicând aerul cu aripile întinse. de data asta singur. bucuria. ªi ieºi. dimineaþa asta? Gryphus se uitã din nou strâmb la el. Cornelius alergã la fereastrã ºi o deschise. de ce nu? întrebã van Baerle. — Iatã dejunul dumitale. — Câinele. nu trebuie sã ceri imposibilul. sã-i strige . poate chiar libertatea. N-au gãsit nimic. cãci mi-e tare foame. prietene Cerber. îl gãsi în picioare. sunt în viaþã. sã aºteptãm prânzul. Pentru Cornelius era uºor sã-ºi umple timpul pânã la prânz. fii liniºtit. ci ºi paºii a trei sau patru soldaþi care urcau împreunã cu el. La ora ºase. — Ah. cãci de fapt aºtepta ora nouã seara. Uºa se deschise. dacã doreºti. — Aici! Acum. — Vegheazã. sau gângurind drãgãstos pe acoperiºul vecin. — N-o sã mai fie vorba niciodatã. — Eh bine! Deci nu-l voi cãuta pe acest tânãr de douãzeci ºi ºase-douãzeci ºi opt de ani. cum se simt? Gryphus scrâºni din dinþi. ca ºi persoana mea. slavã cerului. — La prânz. în loc sã-l gãseascã morocãnos ºi culcat ca în alte zile. þi-e foame? spuse Gryphus. vom veghea. Atunci. odatã cu raza de soare. domnul Iacob ºi frumoasa noastrã Roza. vegheazã! Conspiraþia mea. între cãmaºã ºi piele. Asta îl fãcu pe Gryphus. testamentul l-am fãcut crezând cã voi muri. — Ca timp de trei zile sã nu mai fie vorba de laleaua neagrã. — Bun! ªtim noi ce ºtim. fredonând o arie de operã. Când Gryphus intrã în celula deþinutului. îºi arãtã colþul pe care-l avea într-o parte a gurii ºi ieºi de-a-ndãratelea. spuse Gryphus. introduse oamenii ºi apoi trase uºa în urma lor.seara timp sã-l gãsesc: — Ah.

era Cornelius. — Ai dreptate. dar fãrã lampã. Roza veni la ora nouã. e zestrea dumitale. mâna. Fericitul atinse buzele întredeschise ale Rozei. — Oh! Roza. îmi dai voie. Cornelius se bucurã nespus ºi întrebãrile se . Nu mã gândesc decât la ea. — A rãsãrit dreaptã? între el. dar tot atâtea ore rãpite horticultorului. cãci o aºtepta pe Roza. cel puþin sã aºtearnã tãcerea în locul ºoaptelor. care permite o bucurie copilului ei. reuºind astfel. strigã Cornelius. În sfârºit. ºi apoi. — Taci. îi interzise sã mai vorbeascã despre floare timp de trei zile. Cornelius era fericit. ºi ea era spionatã mai mult ca oricând de Iacob. ea îl privi pe Cornelius printre gratii. Roza! exclamã Cornelius întinzându-ºi buzele printre gratii. Ziua mã aºez ºi lucrez lângã ea. simþea cã atingerea aceasta neaºteptatã o speriase pe Roza. ºtii? — Da. apoi se legã floarea. Roza îºi lãsã mâna într-a lui. Erau ºaptezeci ºi douã de ore dãruite iubitului. am sã devin ºi eu la rândul meu gelos. fruntea. N-o scap din ochi. cãci de când e în camera mea. deci? — Da! spuse Roza cu tonul unei mame duioase. mã tem s-o mai pãrãsesc. — Laleaua.printre gratii: — Bine. — ªi e înaltã? — Înaltã de cel puþin douã ºchioape. dupã ce schimbarã câteva cuvinte. Cãci Roza. la luminã se vedea prea bine când roºeºte. — Numai la ea. Roza. acum ºtia sã citeascã. a rãsãrit. ai grijã de ea ºi vei vedea cât de iute va creºte. Despre ce au vorbit cei doi tineri în seara aceea? Despre lucrurile de care vorbesc îndrãgostiþii din Franþa în pragul uºii. — Dreaptã ca un fus. el se simþi cel mai fericit dintre muritori. iar el vorbi despre lalea atât cât îi fãcu plãcere. Roza? Bagã de seamã. în speranþa de a-i atinge obrazul. — Dar ºtiþi bine cã a mã gândi la ea înseamnã a mã gândi la dumneavoastrã. În seara aceea. iar Cornelius suportã cu stoicism acest canon. La auzul acestei veºti. fiecare zi însemnã un progres în dezvoltarea lalelei ºi în dragostea celor doi tineri. Cel care trebuia sã râdã la urmã. râde mai bine. în mãsura în care poate fi fericit un cultivator de lalele cãruia nu i s-a spus nimic despre laleaua lui. în Orient. ceva. dacã nu sã schimbe subiectul conversaþiei. La început se deschiserã frunzele. Din acest moment. cei din Spania de o parte ºi de alta a unui balcon. — Cum. — Ah. La ora zece. spuse Roza. E adevãrat cã cele trei zile au trecut repede. sub pedeapsa de a nu mai veni. ºi mulþumitã ei o sã mã pot cãsãtori cu un tânãr de douãzeci ºi ºase-douãzeci ºi opt de ani pe care-l voi iubi. Lumina putea s-o trãdeze. Roza scoase un þipãt slab. se despãrþirã. rãutãcioaso ªi Cornelius izbuti sã prindã degetele tinerei fete. — Sã am mai multã grijã? întrebã Roza. în sfârºit. ca de obicei. în noapte. e primul obiect pe care-l 146 privesc când deschid ochii ºi ultimul când adorm. cu acea privire pe care o simþi chiar dacã n-o vezi: — Ei bine. bine! Cine râde la urmã. în seara aceea cel puþin. Nu mai avea nevoie de ea. O vãd din patul meu. când mã trezesc. într-o searã. — A rãsãrit? Ce? Cine? întrebã Cornelius neîndrãznind sã creadã cã Roza scurta ea însãºi durata încercãrii. Cornelius înþelese cã trebuia sã continue repede discuþia. spuse Roza. sau bãiatul de jos cu fata de pe terasã.

draga mea Roza. dacã laleaua a ajuns la acest stadiu. — Da. ci dumneata însãþi trebuie sã mergi la Harlem. — ªi culoarea? întrebã Cornelius emoþionat. Dar. — Brunã? — Oh. Cornelius dormi puþin. cel târziu. — Dupã lalea. cum îþi sãrut pãrul. se poate distinge?! ªi deþinutul se opri gâfâind. aºa cum îþi sãrut þie mâinile. nu existã înger sã i te pot asemui. subþire ca un fir de pãr. se poate vedea un firicel de culoare închisã. — Ah! rãspunse Roza. strigã Cornelius. S-a deschis! Dar atunci se vede. e foarte închisã. cilindrul se umflã. Roza. ai muncit atât de mult. — Deschise. nu-mi strica bucuria. închisã ca. domnul Cornelius. cum îþi sãrut obrajii. ºtii bine. ºi va ii neagrã. laleaua mea o sã înfloreascã. cãci se gândea la momentul suprem când laleaua va înflori. strigã Cornelius. Dumnezeul meu! exclamã el. — Într-adevãr! spuse ea.. mai închisã! Îþi mulþumesc. — Mai închisã. spune-mi Roza. aceea. în douã sau trei zile. Roza? Roza surâse. da! spuse ea.succedarã cu o repeziciune ce dovedea câtã însemnãtate aveau pentru el. trimite pe cineva la Harlem sã-l previnã pe preºedintele Societãþii de horticulturã cã marea lalea neagrã a înflorit. — Ah! nu! nu! De îndatã ce se va deschide. Roza.. surâzând în faþa acestei exaltãri. eºti fiinþa cea mai perfectã pe care a creat-o Dumnezeu pe pãmânt.. floarea. Cornelius ameþit de bucurie fu silit sã se rezeme de ferestruicã. Roza. ci cu bunã ºtiinþã. a apãrut! — A apãrut! repetã Roza. — Închisã ca cerneala ce am folosit-o când v-am scris. Roza. mai închisã. ea va înflori? — Da. cilindrul e plin. — Roza. deloc din întâmplare. Roza îºi apropie obrazul. taci. rãutãcioase Taci. când din întâmplare se aflã aproape de ferestruicã. — Oh! ºi n-am s-o vãd. da. Roza. — Am s-o culeg dacã. sã nu trimiþi un mesager. — Ei. — Dar în timpul ãsta. — Oh! ai sã iei floarea cu dumneata. vârfurile sunt gata sã se deschidã. din milã pentru mine. Închisã ca abanosul. ºi în acelaºi moment. rãspunse Roza. mâine sau poimâine. — Da. pune-o la umbrã. Dumnezeul meu! ce . Apoi întorcându-se cãtre Roza: — Ovalul e regulat. Roza. spuse el împreunându-ºi mâinile. Înþelegi cã nu trebuie sã te desparþi o clipã de ea? — Dar dacã nu mã despart deloc de ea. scumpa mea. — A apãrut. Roza! strigã Cornelius.. În noaptea. Ai bani. Roza îi aduse vestea cã vârfurile erau deschise. Cornelius scoase un strigãt de bucurie nebunã. în acelaºi moment chiar. — Am trei sute de florini. — Destui? întrebã Cornelius. ai fãcut atâta pentru mine. ºi n-am s-o sãrut ca pe o minune a lui Dumnezeu pe care trebuie s-o adori. bunã Roza. Roza. oprindu-se deodatã: — Oh. dându-se îndãrãt. — Ah. buzele tânãrului se lipirã cu nesaþ. — Oh. Apoi. Harlem e departe. dacã ai trei sute de florini. totuºi? — Ah. mã despart de dumneavoastrã. Dupã douã zile. e adevãrat. vârfurile sunt verzi? — Ovalul e aproape de-o ºchioapã ºi se înalþã ca un ac. dar cu bani ai sã gãseºti un mesager. spuse Roza întristatã. vrei! spuse Roza.

deþinutul? Cât de mândru ar fi respins Cornelius pe oricine ar fi venit acum sã-i propunã libertatea în schimbul lalelei sale! Ziua începu fãrã veºti. Dimineaþa se scurse ca ºi noaptea. cã ea existã ºi cã cel care a realizat-o e van Baerle. am sã trec prin faþa uºii ºi-am sã vã strecor un bilet. Roza clãtinã uºor din cap. ºî de ce m-au lipsit de libertate? Ai dreptate. Ce-ar zice lumea dacã ar afla cã laleaua neagrã a fost creatã. Dupã ce laleaua va înflori ºi se va constata cã e neagrã. se duse la uºã. Dar e adevãrat cã trebuia sã vegheze asupra lalelei negre. e ora zece ºi trebuie sã vã pãrãsesc. — Dacã-i numai atât. — Sã aºtept pânã seara ca sã aflu asta. între prima ºi a doua inspecþie a tatei. — Iatã. — Ce vei face? — Dacã o sã se deschidã noaptea. sã cauþi un om de încredere. Fãrã îndoialã. — Ei bine? întrebã Cornelius. nu numai necunoscutã încã. — Da.. am sã viu chiar eu sã vã spun. da! un cuvânt de la dumneata care sã-mi anunþe vestea asta înseamnã o dublã fericire. — ªi? — Ei bine. — Fãrã nici o patã de altã culoare? — Fãrã nici o patã. laleaua va înflori. E luntraºul închisorii Loevestein. Dacã o sã se deschidã ziua. cãci dumneavoastrã aþi fixat-o între douãzeci ºi ºase ºi douãzeci ºi opt de ani. se trezi brusc. dar în a cãrei existenþã nu credea nimeni.rãi sunt oamenii. pustiu.. Laleaua nu înflorise încã. Roza? Voi muri de nerãbdare. ea veghea nobila floare. mâine sau poimâine searã veþi ºti. o sã vinã el însuºi la Loevestein sã vadã laleaua. Roza cea uºoarã ca o pasãre. — Oh! Roza. dar. mai întâi la dumneata. Cornelius aproape o alungase. XXII ÎNFLORIREA Cornelius petrecu o noapte plãcutã. da! zise Gornelius. Roza veghea. deºi agitatã. am petrecut toatã noaptea visând. absolut neagrã. l-am ºi gãsit. vei trimite pe cineva la Harlem. la rândul ei. — ªi va fi neagrã? — Neagrã ca tãciunele. n-aº putea sã trãiesc fãrã dumneata. iatã. — Drace! — Calmaþi-vã. aceastã minune a minunilor. spuse Roza râzând. — . iar coridorul. Se lãsã iar întunericul ºi odatã cu el se ivi Roza. murmurã cu voce tremurândã: — Roza! Roza! dar dacã n-o sã fie neagrã? — Pãi. n-are încã vârsta la care ar putea fi primejdios. Unul dintre adoratorii mei. mai fericitã decât el. — Sper cã nu e vorba de Iacob? — Nu. Roza cea veselã. fiþi liniºtit. ce le-am fãcut.. du-te! Roza plecã întristatã. Apoi. da! Du-te. Ei bine. am sã viu. — Doamne! Roza. fãrã doar ºi poate. îºi apropie faþa de ferestruicã: nu era nimeni. fie pe sub uºã. — E un om sigur? — Un om de care rãspund. oprindu-se deodatã. în semn de neîncredere. I se pãru mereu cã vocea dulce a Rozei îl cheamã. pe legea mea! Minunea e destul de mare pentru ca preºedintele sã se deranjeze.. În noaptea asta. fie prin ferestruicã. — Totul merge de minune. N-am putea sã stabilim un semnal? — Am sã fac mai mult. Roza. un bãiat isteþ de douãzeci ºi cinci-douãzeci ºi ºase de ani.ºi apoi la ceea ce avem de fãcut. Roza. . iatã ce am hotãrât.

O atinge cu gingãºie. da. nu-i aºa? — Iubit. Dar cel mai important lucru e sã n-o vadã nimeni înaintea preºedintelui. Roza. dacã ai zis iubit.— În sfârºit. crezi cã te poþi bizui pe acest tânãr? — Ca pe mine însãmi. mintea cu gânduri plãcute ºi sufletul cu recunoºtinþã ºi admiraþie cucernicã. se deschide. Atinge-o uºor. te rog fierbinte. dacã se deschide. eu sunt un biet condamnat ºi s-ar putea crede cã e vorba de o conspiraþie. cu . în aceeaºi clipã va porni ºi scrisoarea. veþi fi prevenit. vã jur. un creion ºi o hârtie. — Roza. bietul prizonier se simþea liber! O parte din noapte. mai degrabã scrie dumneata. chiar dacã va sosi peste o zi sau douã.. prietene. Roza fugi. — Comparaþi-mã cu laleaua neagrã ºi voi fi foarte mãgulitã. — Ah! spune-mi "la revedere. Roza þine tija lalelei între degetele ei delicate ºi calde. înfloreºte. aºteptând sã se întâmple minunea dintr-o clipã într-alta. Roza suspinã.. ar fura-o!. domnule Cornelius. dar fãrã amãrãciune. Copleºit. — Atunci. Roza. — Spune: prietene iubit. Roza. care trãieºte... Doar din când în când întorcea privirea spre coridor spunându-ºi: — Acolo e Roza.. — Iubit. sunt sigur. de ce nu s-ar fura o sutã de mii? — Voi veghea cu grijã. sã ne spunem deci la revedere. iar laleaua i-o vei încredinþa lui. Privea cerul ºi asculta pãmântul. sub ochii Rozei. dupã ce va afla vestea. cu urechea la pândã. prietene". tot va gãsi laleaua în toatã splendoarea ei. Respirã adânc umplându-ºi plãmânii cu aerul proaspãt ºi pur. fiþi liniºtit. dacã i-aº porunci. aºa cum bãnuie ºi tatãl dumitale. sau mai bine toc ºi cernealã ºi voi scrie. vei pãstra o copie a procesului-verbal. — La revedere. S-ar arunca din barca sa în Wahal sau în Meusa. dã-mi. iubit. deschise fereastra ºi contemplã îndelung albastrul fãrã nor al cerului ºi luna ce arginta fluviul ºerpuind de partea cealaltã a colinelor.. Roza care vegheazã ca ºi mine. Va porni neîntârziat la drum ca sã vadã a opta minune a lumii. Acolo. preºedintele va veni. domnule van Baerle. spuse Roza. Cornelius se înãbuºea de fericire. — Oh! prietene. acest bãiat poate sã fie în zece ore la Harlem. fericit cum n-a mai fost altul pe pãmânt. poate chiar sã se deprindã cu ea. Vei scrie preºedintelui Societãþii de horticulturã ºi. Roza. poþi spune ºi cel mai fericit om. nu pierde nici un moment. îºi apropie buzele de caliciul deschis. — Dar dacã întârzie? — În cel mai rãu caz va sosi peste o zi sau douã. îmbãtatã. se aflã floarea misterioasã. iubit. Bietul bolnav era vindecat. un iubitor de lalele ca el nu va pierde nici o orã. Dar cum îþi spuneam. rosti Roza cu inima zvâcnind. poate. — ªi pe dumneavoastrã. — Oh! — Nu mi-ai spus dumneata însãþi ce temeri ai cu privire la Iacob? Dacã se furã cu uºurinþã un florin.. iubit. — Ei bine. Anunþã-l imediat pe preºedinte. nici un minut. Dumnezeule mare! Dacã cineva ar vedea laleaua neagrã. — Dacã o gãseºti deschisã când te întorci? — Ei bine? — Ah! Roza.. Dupã ce preºedintele o va vedea ºi procesul-verbal va fi întocmit. Cornelius rãmase atârnat de gratiile ferestrei. dupã bunul meu plac. Laleaua neagrã. concentrându-ºi toate simþurile într-unul singur. ºi îndatã ce se va deschide. sau mai degrabã în douã. ca o femeie care începe sã înþeleagã o slãbiciune. ia aminte. în clipa asta. — Mã întorc la lalea. Roza. te rog. spuse Roza oarecum mângâiatã. nu mai ºtiu cu ce minune din cer sau de pe pãmânt sã te asemui. înþeleg. da. — Dacã înfloreºte în timp ce tu eºti aici? — Capricioasa! Ar fi în stare. nebunã de fericire. nu. dumneata. dar nu mai târziu. cãci era tot numai ochi ºi urechi. Poate.

— Sãrut-o. primar ºi preºedinte al Societãþii horticole din Harlem. n-avem nici un minut de pierdut. prietene iubit ºi fericit. Roza! Buzele tale ard. — Ah! spuse el. tânãrul. Laleaua neagrã va înflori în zece minute poate. Dumnezeul meu. Roza ridicã la înãlþimea ferestruicii un felinar aprins. Prea plecata dumneavoastrã slugã.. Dumnezeul meu! Mã rãsplãteºti pentru nevinovãþia ºi captivitatea mea. foºnetul unei rochii.. dã-mi-o. E mynheer van Systens. Poate chiar acum. splendidã. — Roza. Laleaua era frumoasã. — Adevãrat?! — În timp ce laleaua se deschidea. Iatã scrisoarea ºi spune-mi dacã o gãseºti bunã.. spuse Cornelius. La Congres vei da toate lãmuririle ce þi se vor cere. e foarte cunoscut. du-te. iatã cã Dumnezeu trimite viaþã florii mele. ca ºi cum ar fi fost în adevãr un semn. — Care este numele preºedintelui? — Dã-mi sã scriu eu adresa.grijã.. fãcând sã înfloreascã la ferestruica închisorii mele aceste douã flori. Cu o mânã. aproape în aceeaºi clipã deþinutul auzi pe coridor paºi uºori. ca de silfidã. floarea se ridica în mijlocul a patru frunze verzi. Veniþi. tulpina avea mai mult de optsprezece degete4 înãlþime." — Acum. Cornelius atinse cu vârful buzelor corola florii. Tocmai s-a deschis. o stea strãluci spre miazãzi. domnule preºedinte. cu o mânã tremurândã. prietene. În acest moment. drepte ca vârful de lancie. du-te.. Dar deocamdatã.. XXIII INVIDIOSUL În adevãr. ºi sã ne ocroteascã Domnul care ne-a apãrat ºi pânã acum. Roza. Domnul Preºedinte. De aceea îndrãznesc a vã implora sã veniþi dumneavoastrã s-o luaþi. Cornelius luã scrisoarea ºi o citi. Nu voi putea deci sã vã aduc eu însãmi aceastã minune. spuse Roza. Roza. Roza Gryphus. minunata lalea. De îndatã ce floarea se va deschide. Þinându-ºi rãsuflarea. aproape la fel de prizonierã ca ºi prizonierii tatãlui meu. foarte bine.. Sã 4 un deget = 27 mm scriem scrisoarea. netede. — Foarte bine. scumpã Roza. vã voi trimite aceastã scrisoare. mesagerul. eu scriam. Dorinþa mea e ca laleaua sã se numeascã Roza Bar-laensis. vino repede! Cornelius nu fãcu decât un salt de la fereastrã la uºã. Roza. — E scrisã. Cornelius scrise: "Cãtre mynheer Peters van Systens. este cu desãvârºire neagrã.. — Oh! murmurã el. Se vedea cât de mult progresase Roza de când primise de la ea cele câteva cuvinte.. Niciodatã nu fuseserã mai aproape de deznãdejde ca în clipa când . nu avem nici o clipã de pierdut. prin care vã rog sã veniþi în persoanã s-o luaþi din fortãreaþa Loevestein. dragul meu Cornelius. cele douã iubiri ale mele se mângâie una pe alta sub privirea lui Dumnezeu. Oh. bieþii tineri aveau mare nevoie sã fie ocrotiþi de Dumnezeu. aidoma unei bãtãi de aripi.. veniþi. Cornelius tresãri. spuse Cornelius gâfâind. ºi era în întregime neagrã ºi strãlucitoare ca tãciunele. niciodatã un sãrut nu îl tulburã atât. N-aº fi scris-o niciodatã cu atâta simplitate. iar cu cealaltã. minunatã. Roza. primarul oraºului Harlem. Cornelius scoase un þipãt ºi crezu cã leºinã. cãci nu voiam sã pierdem nici o clipã. ªi. Scrisoarea asta e perfectã. ªi. Dã-mi scrisoarea. ºi o voce binecunoscutã spunându-i: — Cornelius. cum am sãrutat-o ºi eu adineauri. strãbãtu întinderea ce despãrþea orizontul de fortãreaþã ºi se prãbuºi pe Loevestein. Sunt fiica temnicerului Gryphus. vino.

dar chiar ºi pe coridoare. vasul de faianþã se afla la fereastrã ºi. Trebuia deci sã gãseascã un mijloc de a îndepãrta al doilea mugur de îngrijirile Rozei ºi de dragostea lui Cornelius. chipul Rozei apãrea încadrat de primele rãmurele înverzite ale viþei sãlbatice ºi ale caprifoiului. furia lui Boxtel crescu în mãsura în care îl bãnuia pe Cornelius de tãinuirea unui al doilea mugur. de care nu era foarte sigur. O vãzu spãlându-ºi cu multã apã mâinile frumoase pline de pãmântul ce-l plãmãdise pentru a-i pregãti lalelei un culcuº cât mai bun. Isaac Boxtel. aºa cum am vãzut. cãci. Boxtel aflase chiar din gura deþinutului de existenþa celui de-al doilea mugur. Pãcãlit de ºiretenia Rozei. iar pe al doilea îl încredinþase dragostei ºi îngrijirii Rozei. cu picioarele goale. nici auzit. Cornelius încheiase un pact cu satana pentru a-i face rãu Alteþei Sale Prinþul de Orania. nu mai pleca nici seara. ba chiar mai mult. ca o porumbiþã care-ºi cloceºte ouãle. lucru ciudat. fãrã a fi ºi el la rândul lui spionat. Cum nu ne îndoim de agerimea cititorului nostru. privind prin telescop. þinut sub lacãt de Gryphus. zugrãvindu-i în cele mai întunecate culori pe savantul condamnat. O vãzu pe Roza ducând un vas mare de faianþã din bucãtãria tatãlui în camera ei. Nu era instalat nici de trei zile în podul lui când nu mai avu nici o îndoiala. Cornelius poseda doi muguri. o odãiþã destul de depãrtatã ca sã nu poatã fi recunoscut cu ochiul liber. Boxtel fu pe deplin convins. — a fost mânia neobiºnuitã pe care o manifestase Iacob faþã de Gryphus. Roza veghea asupra lalelei cum vegheazã o mamã asupra copilului ei. El i-a potolit bãnuielile. a cãrui ospitalitate a stropit-o timp de câteva luni cu cel mai bun rachiu fabricat vreodatã de la Texel la Anvers. când acesta gãsise mugurele ºi-l strivise. Apoi. de la o vreme. Roza nu pãrãsea camera toatã ziua. El conþinea al doilea mugur. sã poatã urmãri ce se petrece la Loevestein în camera tinerei fete. Dupã spusele falsului lacob. de îndatã ce rãsãrea soarele. adicã suprema nãdejde a deþinutului. el îºi dublã precauþiile ºi folosi toatã viclenia de care era capabil pentru a continua sã-i spioneze pe ceilalþi. Dimineaþa. dupã ce îi mãgulise orgoliul de tatã.credeau mai siguri de fericirea lor. Fata se uita la acel vas cu o privire ce-i dezvãlui lui Boxtel reala valoare a obiectului îngropat în el. mai fericit sub numele de Iacob decât sub cel de Isaac. Era însã prea târziu sã se mai fereascã. iubirea celor doi tineri nu scãpase ochiului atent al lui Boxtel. exceptând ziua în care i se pãru Rozei cã vede ceva ca o umbrã strecurându-se pe scarã. Am vãzut cum imprudenþa de a o urmãri pe Roza în grãdinã 1-a demascat în ochii tinerei fete ºi cum temerile instinctive ale lui Cornelius i-au pus pe cei doi tineri în gardã. care se prefãcu a-l îngropa în pãmânt. Cãci ne închipuim. suntem convinºi cã el a recunoscut în Iacob pe vechiul nostru duºman. aºa cã nu mai putea fi nici vãzut. o urmãrea noaptea. închirie într-un pod o camerã ce dãdea spre fereastra Rozei. ºi nebãnuind cã aceastã comedie a fost jucatã cu scopul de a-l sili sã se demaºte. dar îndeajuns de aproape. aidoma fermecãtoarelor femei din Mieris ºi Metzu. pentru ca.. lipsit fiind de orice veste despre Roza ºi lalea. Acum. În acel moment. . L-am regãsit. În sfârºit. Cititorul a ghicit desigur cã Boxtel a plecat de la Buytenhoff la Loevestein pentru a urmãri pe cei ce fãceau obiectul dragostei ºi al urii sale: laleaua neagrã ºi Cornelius van Baerle. Era în timpul celor ºapte zile de supãrare care îl fãcuserã pe Cornelius atât de nefericit. tot aºa cum pândise la Dordrecht ce se întâmplã în uscã-toria lui Cornelius. dându-i iluzia unei cãsãtorii cu Roza. împrietenindu-se cu Gryphus. De aceea a început s-o spioneze ºi s-o urmãreascã pe Roza nu numai în grãdinã. Ceea ce îl neliniºtise îndeosebi pe deþinut. îi stimula instinctul de temnicer. — cititorul trebuie sã-ºi mai aminteascã. Gryphus era neîncrezãtor. Numai cã nu era deloc uºor. Dar când floarea se înãlþã din pãmânt dreaptã ca o suliþã.

În sfârºit. — ar obþine cu siguranþã premiul. tinerii n-au schimbat decât câteva cuvinte ºi Cornelius a trimis-o în grabã pe Roza sã vegheze asupra lalelei. Privind laleaua la lumina felinarului sãu opac. De aceea. iar Boxtel se gãsi în camera tinerei fete. Se închidea bine ºi de douã ori. dar în afarã de faptul cã nu era un lucru simplu sã scotoceºti în buzunarul tinerei fete. — iar în materie de bunuri mobile ºi alte obiecte transportabile posesiunea face dovada proprietãþii. dar a cãrei cheie o avea numai Roza. Era deci mai bine sã procedeze altfel. Socoti cã. Spunem furt. ºi care ar protesta din fundul celulei sale. cum vreþi sã-i spuneþi. deoarece existenþa ei era o tainã. deºi dupã aparenþe era foarte probabil. pentru cã tot avea o cheie de la camera Rozei ºi putea intra acolo când voia. ci Tulipa nigra Boxtellensis ori Boxtellea. dupã cum ºtim. cunoscut cultivator de lalele. furtul ar fi inutil. — pe cei doi tineri reluând obiºnuitele lor întâlniri de searã. ar fi fost mai degrabã crezut decât o tânãrã. pânã la ultimul amãnunt. n-ar mai fi ieºit din camerã decât dupã ce ar fi schimbat broasca. Uºa se închidea. În seara de care vorbim. Uºa Rozei se deschise fãrã zgomot. Era un plan bine gândit ºi întru totul demn de cel care-l concepuse. Boxtel intra în camera tinerei fete. cãci Isaac se oprise pur ºi simplu la proiectul de a fura laleaua. Boxtel se gândi sã-i fure Rozei cheia. Boxtel. pãzit. în fiecare searã. iar laleaua nu s-ar numi Tulipa nigra Barlaensis. El începu a se folosi de lipsa Rozei pentru a-i studia uºa. el se afla în posesia unei chei potrivite. Boxtel o unse cu un strat subþire de cearã ºi încercã din nou. dacã floarea nu va fi neagrã sau va avea o patã oarecare. pentru a urmãri dezvoltarea lalelei negre. Dar. supravegheat. ca de briceag. Boxtel adunã toate cheile pe care le putu gãsi ºi în timp ce Roza ºi Cornelius petreceau la ferestruicã una din orele lor fericite. Boxtel înþelese cã laleaua a înflorit sau cã e gata . el urma sã intre ca de obicei. sau decât un deþinut condamnat pentru crimã de înaltã trãdare. Deci nu era de schimbat mare lucru la aceastã cheie. el. ea observând dispariþia. nu acesta era lucrul cel mai important. dealtfel. Dar Boxtel nu era un hoþ obiºnuit. tot ar putea fi gãsitã. Vãzând cã Roza se întoarce în camera ei atât de repede. fãrã efort. cum el va fi posesorul lalelei. — sau Isaac. spionat. dar cum ambele aveau aceeaºi semnificaþie. Deocamdatã. el chibzui cã ar fi mai bine. în timpul acelei ore încântãtoare pe care tinerii o petreceau la ferestruica închisorii. Dupã douã zile de lucru. gândi cã nu era încã suficient de dezvoltatã pentru a avea certitudinea cã va înflori neagrã. Douã intrarã în broascã. dar. lucrul cel mai important era sã fure laleaua. el le încercã pe toate. iar cei doi tineri o ascundeau de toatã lumea. cu ajutorul unei broaºte simple. Un hoþ obiºnuit ar fi luat vasul sub braþ ºi ar fi plecat. cã s-ar face cercetãri ºi cã oricât de bine ar ascunde laleaua. s-o ia cu o orã înainte de a se deschide. cu realã bucurie vãzu Iacob. ar fi bineînþeles încununat în locul lui Cornelius. laleaua ar fi ajuns în faþa judecãtorilor înainte de a fi revendicatã. pentru ca Boxtel sã o poatã fura. sau cu o orã dupã ºi sã plece imediat la Harlem.Oare Roza va rãmâne veºnic supãratã pe Cornelius? Asta ar fi îngreunat furtul mai mult decât prevãzuse mynheer Isaac. cã hoþul ar fi bãnuit. una dintre ele descuie o datã ºi se opri la a doua învârtiturã. Astfel. Obstacolul pe care îl întâlni cheia la a doua învârtiturã îºi lãsã urma pe cearã. mai ales dupã cele petrecute în grãdinã. strãinã de toate amãnuntele horticulturii. iar el. Mynheer Isaac nu era încã hotãrât pe care din cele douã nume sã-l dea lalelei negre. cã zvonul despre acest furt s-ar rãspândi. Boxtel nu avea altceva de fãcut decât sã urmãreascã aceastã amprentã cu tãiºul unei pile înguste. faþã în faþã cu laleaua. la numai zece minute dupã ce plecase. iar Boxtel ar fi comis astfel o imprudenþã zadarnicã. Aºadar. aºa cã el reflectã. sã aºtepte ziua când laleaua va înflori. Roza ar fi trebuit sã iasã din camerã. ar putea acuza de furt pe oricine va îndrãzni sã-l reclame.

sã înfloreascã. — Atunci. Gryphus era beat mort. În noaptea aceasta urma deci sã joace cartea cea mare. coborî o treaptã a etajului la care se afla el. îngrozit. o asemenea cãlãtorie. Dar ce voia sã facã? Va pleca imediat la Harlem cu laleaua? Nu era posibil ca o tânãrã fatã sã întreprindã singurã. Uºa era închisã. ªi.. Roza. Spune-mi. zece minute mai târziu. Biata Roza! Nu mai îndrãznea sã zicã: iubitule. În camerã.. picioarele i se muiarã ºi cãzu în genunchi. — Ei. el o urmãri pe Roza. biatã copilã! — Nu. au luat-o. O vãzu apropiindu-se de ferestruicã. — Oh! nu din vina mea. La lumina felinarului opac. — Ne-au luat-o. Când Roza. — ªi în acest timp. Cheia a fost tot timpul la mine. þinând în braþe un obiect pe care îl purta cu grijã.. Apoi. þinea cheia falsã ce descuia uºa Rozei cu aceeaºi uºurinþã ca cea originalã. pe malul râului Wahal. ce-i? — Cum sã-þi spun ce s-a întâmplat? — Spune. fãrã voia ei. — Ce e? Dumnezeul meu! întrebã prizonierul. cât sã-l anunþ pe tânãrul ce locuieºte nici la cincizeci de paºi. albãstrui ºi proaspete. — Da. deodatã tresãri brusc auzind paºi ce urcau scara ºi strigãte ce se apropiau de el. O auzi chemându-l pe Cornelius. Aproape în aceeaºi clipã. ai lãsat cheia în uºã. Se dãdu înapoi. Da. cu o mânã dibace. Primele raze ale zilei. la etajul superior camerei Rozei. Se ducea numai sã-i arate lui Cornelius laleaua? Probabil. fiecare obiect era la locul Iui. atinse broasca de la uºa fetei. XXIV ÎN CARE LALEAUA NEAGRà ΪI SCHIMBà STÃPÂNUL Cornelius rãmase nemiºcat pe locul unde îl lãsase Roza. Boxtel. nu. De ce încuia uºa cu atâta grijã? Pentru cã în spatele acestei uºi se afla laleaua neagrã. spune. în timp ce Roza cobora o treaptã a etajului de mai jos. prietene. întoarse de douã ori cheia în broascã. care stãtea ascuns pe palier. pãtrundeau printre gratiile ferestrei în celula lui Cornelius. au furat-o. — Doar o clipã. nu. Boxtel. — Cornelius! Laleaua. De îndatã ce Gryphus ar fi fost ameþit. explicã-mi. Trecuse o jumãtate de orã. O vãzu intrând în camerã.. vedea toate astea. cu excepþia lalelei. La ora douã noaptea. dublã decât cea obiºnuitã. ajunse la ultima treaptã a scãrii. cu pasul ei vioi. spune. cu toate recomandãrile mele. Boxtel se putea considera aproape stãpânul casei. am þinut-o în mânã strâns de parcã m-aº fi temut sã nu-mi scape. La ora unsprezece. o vãzu ieºind din camerã ºi încuind uºa cu grijã. Cu picioarele goale ºi pe vârfuri. Auzi proiectul stabilit de Cornelius ºi Roza de a trimite un sol la Harlem. Boxtel o vãzu pe Roza ieºind din camera ei. ne-au furat-o! — Ne-au luat-o. — Cornelius! strigã ea gâfâind. se prezentã la Gryphus cu o provizie de rachiu. Iatã pentru ce am spus la începutul acestui capitol cã bieþii tineri aveau mare nevoie sã fie ocrotiþi de Dumnezeu. care dispãruse. cum s-a întâmplat? — Parcã eu ºtiu? Am dat scrisoarea mesagerului ºi m-am întors acasã. ªi în aceastã mânã. spuse Roza. — Dar cum s-a întâmplat? întrebã Cornelius. neagrã ca noaptea care îl ascundea. vãzu laleaua deschisã. cãutând în el forþa de a suporta emoþia dublei sale bucurii. sprijinindu-se de uºã ca sã nu cadã. e lesne de înþeles. Obiectul acesta era fãrã nici o îndoialã laleaua neagrã care tocmai înflorise. O vãzu pe Roza stingând felinarul ºi înapoindu-se în camerã. ne-au furat-o! strigã Cornelius. noaptea. Cu siguranþã cã cineva ºi-a procurat o cheie a camerei . apãru în faþa sa chipul palid ºi descompus al Rozei. — Ai lãsat-o singurã! spuse Cornelius cu un glas jalnic.

spuse Roza izbucnind în suspine. Sunt pierdut. ah. sau ºi-a fãcut una falsã. atât de puþin liberã. — Dar cum sã înfãptuim toate astea. furatã. ah! Domnul e un savant blând! Aha! Ai sã mã mãcelãreºti. prinþul stadtholder va afla mâine. iar Alteþa Sa. — Prietene. se repezi pe scarã strigând: — Nu e încã totul pierdut. infamul tãu tatã. þipã Cornelius în culmea furiei. apoi. lacrimile îi tãiau vorba. iertare. sfãrâm zãbrelele astea ºi distrug tot ce gãsesc în închisoare.mele. Hai. dar cum i-aº putea rosti numele cu certitudine? — Oh! atunci îl rostesc eu: e acest infam de Iacob. trimise un sãrut prietenului ei. cãruia mânia îi înzecea forþele. Roza. O sã-l lãsãm sã ducã la Harlem rodul muncii noastre. — Mai încet. mizerabilul e complicele lui Iacob. dar trebuie oare sã ne lãsãm doborâþi pentru asta? Nu. Nenorocitul începea sã-ºi piardã minþile. sunt deci într-o peºterã de hoþi! Ah. nepãsându-i de rãsunetul vocii sale ce se spãrgea ca un tunet de spirala scãrii sonore. vei vedea cã am sã-l fac sã-ºi mãrturiseascã vina. n-ai fi liber de mult? — Tatãl tãu le are. fãrã sã afle tatãl meu cã suntem înþeleºi? Cum aº putea eu. mizerabilul. luminatã de un gând brusc. ticãlosul! În mijlocul acestui zgomot. nebunã de groazã ºi desperare. domnule savant. mai încet. Ea se sufoca. ªi dumneata. prietene. bãtrânul Gryphus urcase scãrile fãrã ca cei doi tineri sã-l fi auzit. urlã van Baerle. spuse Roza tremurând toatã. Cunoaºtem noi legile. domnul guvernator va afla totul chiar în dimineaþa asta. copilul dragostei noastre? Roza. încercã zadarnic sã potoleascã aceastã furtunã dezlãnþuitã. Vei vedea cã am sã descopãr hoþul. dragul meu Cornelius. . — Gryphus. Nici nu terminã bine. Cornelius apucã zãbrelele ferestruicii ºi strângându-le cu furie. — Vai. conteazã pe mine. fie-þi milã! — Iþi spun. nenorocirea e mare. ºoptind doar: — Furatã. da. dar calmeazã-te. Doar cunoaºtem hoþul. cãlãul care mi-a strivit ºi primul mugur de lalea. dar calmeazã-te. Cornelius dragã. al veghei noastre. strigã: — Roza. cu trãsãturile descompuse. e adevãrat. îi voi lua cheile. — Oh! domnule Cornelius. în numele cerului! — Oh! Roza. furatã. — Îþi spun cã am sã-l ucid pe ticãlosul de Gryphus. Am sã mor! La aceastã ameninþare. Vei vedea cã am sã-l fac sã-ºi cearã iertare în genunchi. dacã nu-mi deschizi. o femeie atât de puþin priceputã. ai sã bei sângele meu? Foarte bine! ªi numai atât? Ba chiar în înþelegere cu fiica mea! Isuse! Aºadar mã aflu într-o vãgãunã de tâlhari. O prinse cu violenþã pe fiica lui de încheietura mâinii. piatrã cu piatrã. ªi nenorocitul. dar reparabilã poate. Ah! Infamul ãsta! Monstrul ãsta! Conspiratorul ãsta bun de spânzurat e Cornelius al tãu! Va sã zicã ne înþelegem cu deþinuþii politici! Bravo! Roza îºi lovi mâinile cu desperare. Roza. ne-au furat. zgâlþâia uºa cu ambele mâini. la revedere! Roza. fãrã îndoialã. o sã-mi iei cheile. cã dãrâm celula. — Tata! strigã Roza. — Ah! continuã Gryphus trecând de la tonul înfierbântat de mânie la ironia rece a învingãtorului. da. — Ei bine. spuse el cu voce înãbuºitã de mânie. sã coborâm. da. da. asculta aproape fãrã sã înþeleagã. cã un urlet ce izbucni în faþa ei îi întrerupse fraza. pot eu sã-þi deschid? Sunt cheile la mine? Dacã le-aº avea. Cornelius. urla van Baerle. îngrozitã. aºa cum a vãrsat ºi el sângele lalelei mele. iertare! strigã Roza. — Aºa. Roza. da. — Vai. Tatãl ei o urmã urlând. domnul cultivator de lalele e nevinovat. deschide-mi aceastã uºã ºi vei vedea ce sunt în stare. trebuie sã-l urmãrim. sã fac ceea ce poate nici tu n-ai reuºi? — Roza. nemiºcat. fiicã denaturatã. Oh. îþi voi deschide. am sã-i vãrs sângele. trebuie sã-l gãsim.

Pe de altã parte. se duse la un om ce închiria cai ºi ceru sã i se închirieze o trãsurã. Temându-se sã nu ajungã prea devreme. Dar cãutã în zadar. prãpãdit de obosealã. el fãcuse o leghe ºi jumãtate. speranþele ce le nutrise timp de ºapte ani Cornelius van Baerle fuseserã nãruite. trimise preºedintelui Societãþii horticole o scrisoare prin care îl anunþa cã tocmai sosise la Harlem cu o lalea perfect neagrã ºi se instalã. În mai puþin de o orã. — pânã la capãtul cãlãtoriei sale. Într-adevãr. dar triumfãtor. Tânãra fatã se întoarse în camera ei. Roza luã o hotãrâre: sau îi va aduce înapoi laleaua pe care o furase Iacob. despãrþirea lor era inevitabilã. El ajunse a doua zi dimineaþã la Harlem. într-un han bun. Omul nu avea decât o trãsurã.Cât despre bietul cultivator de lalele. schimbã ghiveciul lalelei pentru a face sã disparã orice urmã de furt. comandã la Delft o cutie cãptuºitã de jur împrejur cu muºchi frumos ºi proaspãt. Roza îºi fãcu un mic pachet din lucruºoarele care-i erau absolut trebuincioase. se aruncã într-o briºcã pregãtitã la Gorcum ºi dispãru. pe care l-ar fi luat cu ea drept cãlãuzã ºi sprijin. când îl zãri grãbind pasul. ªi acolo aºteptã. deoarece Gryphus descoperise acum secretul iubirii ºi al întâlnirilor lor. adicã toatã averea ei. ªi oricum. dar care devin puternice în faþa unei nenorociri mari. Fata nãdãjduia sã-l ajungã din urmã pe mesagerul ei. cãci omul o cunoºtea ca fiind fiica temnicerului de la Loevestein. Boxtel ieºi din fortãreaþã prin uºa deschisã chiar de Roza. vasul se rezema pe moale chiar dacã s-ar fi aplecat. în care aºezã laleaua: astfel. fãrã sã punã în primejdie preþioasa comoarã. Roza îi luã biletul. iar aer avea de ajuns. el dãdu drumul puþin câte puþin gratiilor pe care degetele sale crispate le strângeau cu putere. El mergea încetiºor. Luntraºul acceptã rugãmintea. Ea înþelese îndoita desperare. aruncã o ultimã privire în jur ca sã vadã dacã nu s-a înºelat ºi dacã laleaua nu era cumva în vreun colþ care a scãpat privirilor ei. fãrã sã-l anunþe pe prietenul Gryphus de plecarea sa în pripã. coborî scara. nu fãcuse nici o leghe. nici pe drum drept distanþa n-ar fi fost mai micã. Roza fãcea parte din acele femei pe care un fleac le doboarã. aºa încât briºca putu sã porneascã în galop. ochii i se rotirã în orbite ºi cãzu cu toatã greutatea pe lespedea celulei. gãsind chiar în acea nenorocire forþa necesarã de a o înlãtura sau mijlocul de a o îndrepta. pe un drum plãcut ce se întindea de-a lungul unui râu. cu laleaua neagrã ascunsã sub o manta largã. numai sã-l lase sã-ºi sprijine mâna pe crupa animalului. devenit acum inutil. ªi acum. dar mergea ca ºi cum ar fi cunoscut-o. luã cei trei sute de florini economisiþi. îl vom urmãri. a bietului deþinut. sau nu-l va mai vedea niciodatã. cãci de la Loevestein la Harlem drumul fãcea un mare ocol. sau . cãci nu putea zbura ca vântul fãrã sã nu-i dãuneze lalelei negre. încuie uºa de douã ori ca sã prelungeascã timpul necesar pentru a fi deschisã în momentul când se va afla de fuga sa. ºi îi explicã pe larg cum ar putea sã o ajute. Acest bãiat de treabã ignora însemnãtatea scrisorii ce i se încredinþase. laleaua lipsea ºi acum. — Furatã! Mi-au furat-o! Între timp. fãgãduindu-i cã va þine pasul calului. capul i se plecã. Ea grãbi calul ºi îl ajunse. scotoci sub dantele. Într-adevãr. sparse vasul de faianþã ale cãrui cioburi le aruncã într-un canal. pe de-o parte. ieºi din închisoare prin poarta pe unde cu o orã mai înainte ieºise Boxtel. îl ascunse cu mare grijã la piept. þinându-ºi floarea neatinsã. bineînþeles. Spuneam spre Delft. un bãiat bun ºi de treabã. cea pe care o luase Boxtel în ajun ºi care se afla acum în drum spre Delft. — dacã cititorul e de acord. acolo unde ºtia cã a dosit al treilea mugur. Roza fu deci silitã sã ia un cal ce i-a fost încredinþat cu uºurinþã. Laleaua era furatã. fãrã nãdejde. XXV PREªEDINTELE VAN SYSTENS Pãrãsindu-l pe Cornelius. ºoptind.

indiferent la furie. rãmânând întunecat. Gryphus. dar acest nume. — Da. Dupã ce o cãutã pe Roza în toate pãrþile. care se ridicã ºi veni curtenitor în întâmpinarea ei.pe greabãn. spui cã vii din partea lalelei negre? Pentru domnul preºedinte al Societãþii horticole. În aceeaºi searã dormi la Delft ºi a doua zi ajunse la Harlem. Era un om de treabã. oricât de sonor ar pãrea. — Ce? I s-a întâmplat cumva vreo nenorocire? — Da. nu îi era cunoscut preºedintelui ºi Roza nu fu primitã. dupã ce fãcuse un popas de douã ore la Rotterdam. o anumitã legãnare în mers întregea asemãnarea cu aceastã floare când se pleacã în bãtaia vântului. Roza venea atât de puþin la tatãl ei de când îngrijea laleaua. cã vin sã-i vorbesc în legãturã cu laleaua neagrã. þarã a digurilor ºi a stãvilarelor. ci mie. Mulþumitã lor. rãspunse Roza. aflã cã fiica sa închiriase un cal ºi. — Se dezvoltã bine? întrebã van Systens cu un surâs de tandrã veneraþie. ea pãtrunse pânã în biroul preºedintelui van Systens. hotãrî s-o caute ºi s-o strige el însuºi. simþind cã-i e foame. Cei doi cãlãtori plecaserã de cinci ore ºi fãcuserã mai mult de opt leghe. Tânãra fatã îi îngãdui sã se sprijine de animal dacã era nevoie. spuse Roza. — Anunþã-l pe domnul preºedinte. spuse ea. Dar Roza nu se descurajã. Trimise pe unul din paznici s-o cheme. al cãrei caliciu îl forma capul. Roza nu rãspunse. Tulipa Nigra era o personalitate de prim rang. nici de injurii. dar nu ei. i-au servit drept paºaport. cum nu-l gãsi nici pe el cum n-o gãsise nici pe fiicã-sa. scuturã tot mobilierul sãu sãrac. bãnui cã i-a rãpit-o Iacob. Roza ceru mai întâi sã fie condusã la preºedintele Societãþii horticole. dar Gryphus n-o gãsi înãuntru pe Roza. cum acesta veni sã-l anunþe cã a cãutat-o ºi a strigat-o în zadar. furios. înjurat. în calitatea ei de reginã a lalelelor. Gryphus bãgã de seamã cã fata stãtea prea de mult timp îmbufnatã. Se duse mai întâi la camera ei ºi bãtu. E greu sã treci peste consemne în Olanda. nu mai puþin magice ca faimosul: Sesam deschide-te. Chiar în clipa aceea. din 1001 de Nopþi. eroinele celebrelor poeme epice "Orlando Furioso" de Ariosto (Bradamante) ºi "Ierusalimul eliberat" de Tasso ( Clorinda ). i se adresã el. nici de brutalitãþi. urcã din nou la van Baerle. degeaba. firav la trup. numai sã nu întârzie. care deschise uºa. braþele subþiri ºi atârnânde aduceau cu frunza dublã ºi lunguiaþã a lalelei. domnule. Aºa se explicã de ce Gryphus n-o gãsi în bucãtãrie. se lãsã maltratat. îl ameninþã cu foamea ºi verigile. îl înjurã. vin mãcar sã vã vorbesc despre ea. Aceste cuvinte. ca Bradamante sau Clorinda5. Cornelius. aºa cum nici Roza nu gãsise laleaua. nemiºcat. sã trimitã ambasadori. Gryphus îl cãutã pe Iacob. Închipuiþi-vã mânia temnicerului când. ameninþat. dupã cum n-o gãsise nici în camerã ºi nici în grãdinã. Se anunþã simplu sub numele ei de Roza Gryphus. fãrã ca moº Gryphus sã bãnuiascã mãcar cã tânãra fatã a pãrãsit fortãreaþa. fãrã a spune unde se duce. maestrul van Systens. mãrunþel. Chemã lãcãtuºul închisorii. În acest timp. patru ore dupã sosirea lui Boxtel. plecase ca o adevãratã aventurierã. o mare nenorocire. insensibil la ameninþãri. apoi. Roza intra în Rotterdam. — Vai! domnule. nu ºtiu. ºi putea foarte bine. — Domniºoarã. ºi 5 Femei rãzboinice. îºi impuse o misiune ºi jurase în sinea ei sã nu se lase doborâtã nici de refuzuri grosolane. tânãra fatã pornise din nou la drum. încât abia la ora prânzului. . semãnând destul de mult cu tulpina unei flori. domnule. dupã cercetãrile fãcute prin împrejurimi. îl ameninþã cu temniþa grea ºi carcera. Am spus cã se numea van Systens.

domnule? — Dar dumneata drept cine mã iei? — Domnule. — Fãrã patã? — Fãrã o singurã patã. adicã onorabilul domn van Systens. laleaua e într-un vas de faianþã albastrã pictat cu flori gãlbui aºezate într-un coº? — Ah! de asta sunt mai puþin sigur. primar al oraºului Harlem ºi preºedinte al Societãþii horticole. — Þi-a fost furatã laleaua neagrã? — Da. ci domnului Boxtel i s-a furat laleaua. strigã Roza. domnule. — Cum te vãd. repezindu-se cãtre domnul van Systens. da. cã mi s-a furat laleaua neagrã. cãci trebuie sã o prezint în faþa comitetului înainte ca premiul sã fie decernat. am privit mai mult omul decât vasul. — E cea a domnului Boxtel. De ce nu explici limpede. domnule. dupã cât se pare. acest Isaac Boxtel. — Nu ºtii cine e domnul Boxtel. — La stãpânul meu? — Da. nu sunt nici douã ore. domnule. dar va fi adusã. cu picioarele strâmbe? — Într-adevãr. nu-i cumva un om slab? — Da. — ªi care e într-adevãr..— Care? — Mi-a fost furatã. — ªtii cine þi-a furat-o! — Oh! bãnuiesc. — Domnule. vii sã reclami aici laleaua domnului Boxtel? Doamne! Eºti o cumãtrã îndrãzneaþã. — Atunci laleaua dumitale e cea pe care a adus-o domnul Boxtel. e bunul meu. e laleaua mea. dar nu îndrãznesc încã sã acuz. spuse Roza. — Domnule. copila mea? Deci nu dumitale. domnule. nu . — Vã repet. desigur. — ªi dumneavoastrã aveþi laleaua asta. cã nu ºtiu cine este domnul Boxtel ºi cã aud prima datã pronunþându-se acest nume. puþin tulburatã de aceastã apostrofare. domniºoarã. vã iau. la dracu. — Neliniºtit. — De ce nu poate fi departe? — Pentru cã am vãzut-o. domnule. — Dar unde? — La stãpânul dumitale.. nu eºti în serviciul domnului Isaac Boxtel? — Eu? — Dumneata. Ce. — Oh! Oh! fãcu domnul van Systens. cocârjat. — Dar drept cine mã luaþi. privind-o pe Roza. hoþul nu poate fi departe. — Domnule. — Cum e? — Neagrã. care se dã drept proprietarul lalelei negre. fãrã cel mai mic punct. — Dar lucrul va fi uºor de verificat. acest Boxtel. — Aþi vãzut laleaua neagrã? strigã Roza. descrii trãsãturã cu trãsãturã portretul domnului Boxtel. — ªi vii sã-mi spui ce? — Vin sã vã spun. — Cum asta? — Dacã nu e mult de când þi s-a furat.. e lãsatã aici? — Nu. tremurând toatã. — Domnule. vin sã reclam aici în faþa dumneavoastrã. — Chel? — Da. ºi aveai ºi dumneata o lalea neagrã? — Dar mai existã o alta? întrebã Roza. — Domnule. — Cu privirea rãtãcitã? — Cred cã da. drept cine sunteþi.. sper. e cea care mi-a fost furatã.

aci îl gãsirã cãznindu-se sã scrie cât mai frumos. Roza aºteptã pioasã inspiraþia pe care o cerea cerului. pe care am crescut-o eu singurã. Du-te. era hotãrât sã loveascã ºi el. primeºte sfatul meu: fii prudentã în povestea asta. dinspre Grote-Markt se auzea vâlvã mare. deodatã un gând îi fulgerã prin minte: — Dumnezeul meu! ºopti ea. numai Roza rãmânea indiferentã la toatã aceastã agitaþie. — Copila mea.spun cã vin sã cer laleaua domnului Boxtel. Dar Roza îºi împreunã mâinile ºi-i spuse cu un accent de profundã sinceritate. Roza nu auzea vorbindu-se decât despre laleaua neagrã ºi despre premiul de o sutã de mii de florini. Adio. îl cuprinse mânia ºi vru s-o dea afarã. spuse barcagiul. — A dumitale? — Da. sã constat existenþa lalelei negre ºi sã ordonanþez suma de o sutã de mii de florini pentru creatorul ei. care. sau dacã laleaua mea a fost furatã de un altul decât cel pe care-l bãnuiesc. reluându-ºi frumoasa panã. la hanul "Lebãda Albã". laleaua. care îi duse drept la locuinþa domnului van Systens. continuã van Systens. du-te. murmurã ea. tânãrã ºi cum nu eºti încã pervertitã cu totul. cine ºtie ce se va întâmpla? În timp ce noi ne vom certa. copila mea. ºi pe mine! Am dat alarma! Nu sunt decât o biatã femeie ºi aceºti bãrbaþi se pot uni împotriva mea ºi atunci sunt pierdutã. — Ah! domnule. tulburatã. lumineazã-mã! E vorba de soarta mea. ca ºi prima oarã. . dacã acest Boxtel nu e Iacob. XXVI UN MEMBRU AL SOCIETÃÞII HORTICOLE Roza. raportul început. descurcã-te cu el. — Ei bine. Pe drum ea îi aduse la cunoºtinþã barcagiului tot ce aflase. sau chiar mai rãu. Roza se opri brusc. numai cã. Când o recunoscu însã pe Roza. du-te ºi cautã-l pe domnul Boxtel la hanul "Lebãda Albã". ascultaþi ce vreau sã vã spun ºi dacã nu mã veþi putea ajuta sã mi se facã dreptate. aproape nebunã de bucurie ºi de teamã la ideea cã a dat de urma lalelei negre. cãci avem un tribunal ºi o închisoare la Harlem. sau a trecut în alte mâini ºi nu recunosc omul. dar laleaua! Rãmase un moment pe gânduri. care ºi el a izbutit sã creeze laleaua neagrã. În acest timp. ªi domnul van Systens. laleaua va muri! Oh! sfântã fecioarã. trebuia neapãrat sã fereascã laleaua. mã voi mulþumi sã-mi fac raportul. ci numai laleaua. urmatã ºi acum de barcagiu. dimpotrivã. Oh! eu pierdutã. se îndreptã spre hanul "Lebãda Albã". Cât despre mine. copila mea." Dupã ce-ºi terminã rugãciunea. e vorba de bietul deþinut care poate îºi dã sufletul în acest moment. domnule! insistã Roza. dacã s-ar fi iscat o bãtaie. în stare sã devoreze el singur zece ca Boxtel. cu o panã din cele mai bune. Roza izbuti cu greu sã intre din nou la domnul van Systens. Dar ajunsã la Grote-Markt. spun cã vin sã o cer pe a mea. Oamenii alergau. — Sã ne întoarcem. uºile se deschideau. n-ar fi nimic. bãiat voinic din Friza. cea pe care am plantat-o. pe care o socotea o nebunã. ºi cum n-am pretenþia de a fi atât de înþelept pe cât a fost el. l-am pierdut poate pe Cornelius. continuã raportul întrerupt. — Dacã mã duc la acest Boxtel ºi nu-l cunosc. cum eºti drãguþã. am fãcut o greºealã enormã. se simþi emoþionat la auzul cuvântului magic: laleaua neagrã. mai mult. cum cazul mi se pare la fel de greu de judecat ca ºi acela care a fost deferit rãposatului rege Solomon. Domnul Isaac Boxtel. dacã e un alt cultivator. care merge la inimã: — Domnule. cum sã dovedesc cã e laleaua mea? "Sau chiar dacã — sã zicem — îl recunosc pe acest Boxtel ca fiind falsul Iacob. în acest caz. aºadar vestea se rãspândise în oraº. O luarã pe strãduþa Paille. Peste tot pe unde trecea. dar Cornelius. — Trebuie sã mã întorc la preºedinte. suntem extrem de susceptibili în ceea ce priveºte onoarea lalelelor. în numele cerului! Nu mã alungaþi.

Dintre flori. cu un pas rar ºi sigur. spuse Roza desperatã. cauza rumorii ce se auzise pânã sus. nu o am aici. domnul van Systens scoase un strigãt de uimire vãzând spectacolul de pe scara plinã de lume pânã în vestibul. dacã nu mã ascultaþi. trimiteþi sã fie adus aici. era a doua oarã cã Roza îl deranja în cursul unei redactãri. Abia ajuns în anticamerã. — Cine e acest proprietar? — Un om de treabã cultivator de lalele din Dordrecht. fãrã îndoialã. începuse sã se cãiascã de-a fi vorbit prea mult. înaintea mea ºi a dumneavoastrã. ºi care acum nu erau pentru ea decât un zgomot obiºnuit. care pãrea sã fie acelaºi pe care Roza îl auzise mai înainte la Grote-Markt. veni sã se încline. care susþin eu cã e domnul Iacob ºi jur pe Dumnezeu sã-i las proprietatea asupra lalelei dacã nu voi recunoaºte floarea ºi pe proprietarul ei. raportul meu asupra lalelei negre! — Domnule. brodatã cu fir de argint. sau mai degrabã urmat de mulþime. domnule. — Dar raportul meu! strigã el. cãci îi rãspunse bietei fete cu ceva mai multã blândeþe. — ªi unde e? — La proprietarul ei. În urma lui mergeau doi ofiþeri. berea ºi florile. ºi dupã ce m-am asigurat cã acest lucru e adevãrat. aproape sã se prosterne în faþa noului sosit. dar a ºi furat-o? Poate cã accentul Rozei a stârnit o anumitã convingere în inima lui van Systens. — continuã Roza cu firescul nevinovãþiei ºi al dreptãþii. strãlucitoare ºi albe de curãþenie. Vã implor. — Monseniore. dar cãruia nu-i dãduse nici o atenþie. Un tânãr îmbrãcat simplu. ºi dacã veþi acorda premiul unui om pentru o operã pe care nu numai cã n-a creat-o el. Domnul van Systens ascultã aceste aclamaþii pe care Roza la început nici nu le bãgase în seamã. — Ce vreþi sã spuneþi? — Te întreb ce va dovedi faptul cã îi vei recunoaºte? — Dar. — Pe dracu! Frumoasã propunere! spuse van Systens.cel puþin sã nu aveþi a vã reproºa într-o zi în faþa lui Dumnezeu cã aþi fost complice la o faptã rea. neavând puterea de a o trezi din ruga-i fierbinte. ce glorie pentru Societate. cu o seninãtate care îi înlocuia surâsul. monseniore. nu. ce se aude? E posibil oare. fãrã sã se mai preocupe de Roza. Van Systens. domnule. bineînþeles. Alteþa Voastrã la mine! Onoare ce va lumina în veci umila mea casã! — Dragã domnule van Systens. spuse Wilhelm de Orania. strigã el. în care lãsa sã pãtrundã ceva din orgoliul sãu de primar ºi de preºedinte al Societãþii horticole. monseniore. — Oh! monseniore. deºi de necrezut. Aclamaþii zgomotoase zguduirã casa. acest domn Boxtel. — ªi cum îl cheamã? . sunt un adevãrat olandez. lalelele. — Ce-i asta? strigã primarul. sau pe neadevãruri. cu o hainã de catifea liliachie. prefer. Ei bine. — Vai. La Leyda am auzit spunându-se cã oraºul Harlem posedã în sfârºit laleaua neagrã. am venit sã cer informaþii preºedintelui Societãþii de horticulturã. — Floarea se aflã aici? întrebã prinþul care. fãcându-ºi loc printre servitorii speriaþi. sunteþi un om cinstit. am auzit eu bine? ªi se repezi spre anticamerã. — domnule. Van Systens începuse sã batã din picioare de nerãbdare. — Din Dordrecht? — Da. Îmi place apa. altul de cavalerie. urca însoþit. unul de marinã. pe care o lãsã în cabinetul sãu. raportul dumneavoastrã asupra lalelei negre va fi bazat. dacã lucrãrile ei o intereseazã pe Alteþa Voastrã. când din stradã se auzi un zgomot puternic. treptele de piatrã. spuse van Systens încântat. pe acþiuni criminale. monseniore. în sfârºit. uneori chiar ºi acea brânzã al cãrei gust îl apreciazã atât francezii.

— Boxtel. — Unde locuieºte? — La "Lebãda Albã"; trimit sã-l cheme ºi dacã, între timp Alteþa Voastrã vrea sã-mi facã cinstea de a intra în salon, Boxtel ºtiind cã sunteþi aici, se va grãbi sã aducã laleaua. — Bine, cheamã-l. — Numaidecât, Alteþã, dar... — Ce este? — Oh! nimic important, monseniore. — Totul are importanþã în lumea asta, domnule van Systens. — Ei bine, monseniore, s-a ivit o încurcãturã. — Care? — Aceastã lalea a ºi început sã fie revendicatã de uzurpatori. E adevãrat cã valoreazã o sutã de mii de florini. — Într-adevãr? — Da, monseniore, de uzurpatori, de falsificatori. — Asta e o crimã, domnule van Systens. — Da, Alteþã. — ªi ai probele crimei? — Nu, monseniore, vinovata... — Vinovata, domnule... — Vreau sã zic, cea care reclamã laleaua, monseniore, e aici, în camera de alãturi. — Ei, ce pãrere ai, domnule van Systens? — Cred, monseniore, cã mirajul celor o sutã de mii de florini a tentat-o. — ªi revendicã laleaua? — Da, monseniore. — ªi ce probe aduce în sprijinul afirmaþiilor ei? — Tocmai urma s-o interoghez când a intrat Alteþa Voastrã. — S-o ascultãm, domnule van Systens, s-o ascultãm; sunt primul magistrat al þãrii, voi asculta pricina ºi voi face dreptate. — Iatã cã l-am gãsit pe regele Solomon, spuse van Systens, înclinânduse ºi arãtând prinþului drumul. Acesta era gata s-o ia înaintea celui ce-l conducea, când, oprindu-se brusc, spuse: — Treci dumneata înainte, ºi adreseazã-mi-te cu "domnule". Intrarã în cabinet. Roza se afla tot în acelaºi loc, sprijinitã de fereastrã, privind prin geam în grãdinã. — Ah! Ah! o frizonã, spuse prinþul, observând boneta ºi fustele roºii ale Rozei. Auzind zgomot, Roza se întoarse, dar abia îl vãzu pe prinþ, care se aºezã în colþul cel mai întunecat al camerei. Toatã atenþia ei, se înþelege, era concentratã asupra importantului personagiu care se numea van Systens ºi nu asupra modestului strãin care-l urma pe stãpânul casei ºi al cãrui nume probabil n-avea nici o însemnãtate. Strãinul luã o carte din bibliotecã ºi-i fãcu semn lui van Systens sã înceapã interogatoriul. Dând curs invitaþiei tânãrului în costum violet, van Systens aºezându-se la rândul lui, întrebã foarte fericit ºi mândru de sarcina ce i se încredinþase: — Fata mea, îmi fãgãduieºti sã spui adevãrul, numai adevãrul despre laleaua aceasta? — Vã fãgãduiesc. — Ei bine, vorbeºte deci faþã de domnul; domnul este membru al Societãþii horticole. — Domnule, spuse Roza, ce aº mai putea adãuga la cele ce v-am spus pânã acum? — Atunci? — Atunci am sã repet rugãmintea ce v-am fãcut.

— Ce anume? — Sã-l aduceþi aici pe domnul Boxtel cu laleaua lui; dacã n-o recunosc ca fiind a mea, voi spune cinstit; dar dacã o recunosc, am s-o cer. Chiar de-ar trebui sã mã duc înaintea Alteþei Sale, prinþul stadtholder, cu dovezi în mâini. — Ai deci dovezi, frumoasã copilã? — Dumnezeu care ºtie cã am dreptate mã va ajuta sã le gãsesc. Van Systens schimbã o privire cu prinþul care, de la primele cuvinte ale Rozei, încerca sã-ºi aminteascã în ce împrejurãri a mai auzit aceastã voce dulce, care i se pãrea oarecum cunoscutã. Un ofiþer plecã sã-l caute pe Boxtel. Van Systens continuã interogatoriul. — ªi pe ce, spuse el, îþi bazezi afirmaþia cã eºti proprietara lalelei negre? — Pe un lucru foarte simplu; eu am plantat-o ºi am cultivat-o în propria mea camerã. — În camera dumitale?! ªi unde e camera dumitale? — La Loevestein. — Eºti din Loevestein? — Sunt fiica temnicerului de la fortãreaþã. Prinþul fãcu un gest uºor care însemna: "Ah! asta e, acum îmi amintesc." ªi prefãcându-se în continuare cã citeºte, o privi pe Roza cu ºi mai multã atenþie. — ªi îþi plac florile? continuã van Systens. — Da, domnule. — Atunci, eºti o florãreasã priceputã? Roza ºovãi o clipã, apoi, cu o voce în care se simþea cã-ºi pune tot sufletul, spuse: — Domnilor, vorbesc unor oameni de onoare? Accentul era atât de sincer, încât van Systens ºi prinþul rãspunserã amândoi în acelaºi timp cu o miºcare afirmativã din cap. — Ei bine, nu! Eu nu sunt o florãreasã priceputã, nu! Nu sunt decât o biatã fatã din popor, o biatã þãrancã din Friza, care, nu sunt nici trei luni de atunci, nu ºtia nici mãcar sã scrie ºi sã citeascã. Nu! Nu singurã am izbutit sã obþin laleaua neagrã. — Dar cine atunci? — Un deþinut nenorocit din Loevestein. — Un deþinut din Loevestein? întrebã prinþul. La sunetul acestei voci fu rândul Rozei sã tresarã. — Deci un deþinut politic, urmã prinþul, cãci la Loevestein nu sunt decât deþinuþi politici. ªi începu din nou sã citeascã, sau cel puþin se prefãcu din nou cã citeºte. — Da, ºopti Roza tremurând, da, un deþinut politic. Van Systens pãli auzind rostindu-se o astfel de mãrturisire în faþa unui asemenea martor. — Continuaþi, spuse rece Wilhelm preºedintelui Societãþii horticole. — Oh! domnule, spuse Roza, adresându-se celui pe care-l credea adevãratul ei judecãtor, ºtiu cã asupra mea va cãdea o gravã învinuire. — Într-adevãr, rosti van Systens, deþinuþii politici trebuie sã fie complet izolaþi la Loevestein. — Vai, domnule! — ªi din cele ce spui, s-ar pãrea cã ai profitat de calitatea dumitaile de fiicã de temnicer ºi ai comunicat cu un deþinut pentru a cultiva flori? — Da, domnule, ºopti Roza pierdutã; da, sunt silitã sã mãrturisesc, îl vedeam în fiecare zi. — Fiinþã nenorocitã! strigã domnul van Systens. Prinþul înãlþã capul ºi observã groaza Rozei ca ºi paloarea preºedintelui. — Asta, — spuse el cu vocea lui clarã ºi intenþionat accentuatã, — asta nu priveºte pe membrii Societãþii horticole; ei au de judecat cui aparþine laleaua neagrã ºi nu delictele politice. Continuã, fetiþo, continuã.

Van Systens mulþumi în numele lalelelor, printr-o privire elocventã noului membru al Societãþii horticole. Roza, liniºtitã de încurajare, povesti tot ce s-a întâmplat în ultimele trei luni, tot ce a fãcut, tot ce a suferit. A povestit de asprimea lui Gryphus, de felul cum a fost distrus primul mugur, de durerea destinului, de precau-þiunile luate pentru ca cel de-al doilea mugur sã se dezvolte bine, de rãbdarea deþinutului, de chinurile din timpul despãrþirii; povesti cã deþinutul a încercat sã moarã de foame pentru cã nu mai putea primi veºti despre laleaua lui, ca ºi bucuria pe care a simþit-o când s-au împãcat, în sfârºit, despre deznãdejdea amândorura când au vãzut cã laleaua care înflorise abia de o orã le-a fost furatã. Toate acestea au fost spuse cu un accent de sinceritate care nu-l miºcã totuºi pe prinþ, în aparenþã cel puþin, dar care nu întârzie sã-ºi facã efectul asupra domnului van Systens. — Dar, spuse prinþul, e mult de când îl cunoºti pe deþinut? Roza deschise ochii sãi mari ºi-l privi pe necunoscut, care se adânci ºi mai mult în umbrã, vrând parcã sã ocoleascã aceastã privire. — De ce mã întrebaþi, domnule? întrebã Roza la rândul ei. — Pentru cã nu sunt decât patru luni de când temnicerul Gryphus ºi fiica sa se aflã la Loevestein. — E adevãrat, domnule. — Dacã nu cumva ai cerut mutarea tatãlui dumitale pentru a urma pe un deþinut care fusese transportat de la Haga la Loevestein... — Domnule... fãcu Roza roºind. — Spune tot, o îndemnã prinþul. — Mãrturisesc, l-am cunoscut pe deþinut la Haga. — Fericit deþinut! spuse Wilhelm surâzând. În acest moment intrã ofiþerul care fusese trimis dupã Boxtel ºi-l anunþã pe prinþ cã cel chemat se aflã aici, împreunã cu laleaua. XXVII AL TREILEA MUGUR Abia fu anunþatã sosirea lui Boxtel, cã acesta ºi intrã în salonul domnului van Systens, urmat de doi oameni purtând într-o ladã preþioasa povarã, pe care o depuserã pe o masã. Prinþul, prevenit, pãrãsi cabinetul, trecu în salon, admirã laleaua ºi se întoarse în tãcere sã-ºi reia locul în colþul întunecat, unde el singur îºi aºezase fotoliul. Roza, cu inima zvâcnindu-i, palidã de spaimã, aºtepta sã fie invitatã la rândul ei s-o vadã. Deodatã auzi vocea lui Boxtel. — El e! strigã ea. Prinþul îi fãcu semn sã se ducã sã priveascã prin uºa întredeschisã în salon. — E laleaua mea, strigã Roza, e ea, o recunosc. O, bietul meu Cornelius! ªi izbucni în plâns. Prinþul se ridicã, se duse pânã la uºã, unde rãmase o clipã în luminã. Ochii Rozei se oprirã asupra lui. Mai mult ca niciodatã era sigurã cã nu-l vedea pentru prima oarã pe acest strãin. — Domnule Boxtel, spuse prinþul, veniþi aici. Boxtel veni aproape în fugã ºi se gãsi faþã în faþã cu Wilhelm de Orania. — Alteþa Sa! strigã el dându-se înapoi. — Alteþa Sa! repetã Roza zãpãcitã cu totul. La aceastã exclamaþie pornitã din stânga sa, Boxtel se întoarse ºi o zãri pe Roza. Vãzând-o, tot corpul invidiosului se scuturã de parcã ar fi venit în atingere cu o pilã Volta. — Ah! ºopti prinþul, vorbindu-ºi sie însuºi, e tulburat. Dar Boxtel reuºi sã se stãpâneascã printr-un puternic efort ºi îºi reveni imediat. — Domnule Boxtel, spuse Wilhelm, se pare cã ai gãsit secretul lalelei

— Ah! strigã Roza indignatã la culme. rãspunse Boxtel cu o voce prin care mai rãzbãtea încã puþin din tulburarea de adineauri. ºi încã din camera mea! strigã Roza indignatã. spuse Boxtel. Apoi. domnule Boxtel? — Spun cã aceastã fatã minte. negi toate astea? Boxtel nu gãsi de cuviinþã sã rãspundã la aceste multiple întrebãri. ca o femeie supusã unei puteri magnetice. — Ce vrei sã spui? — Vreau sã spun cã la Loevestein. monseniore. E drept cã aceastã tulburare putea fi provocatã ºi de emoþia pe care cultivatorul de lalele a simþit-o recunoscându-l pe Wilhelm. unul din hibrizii mei poartã în catalog un nume ilustru. dar neg cã am furat laleaua. Roza ascultã. încearcã sã mã ruineze. — Acest deþinut. ai venit la Leyda sã-mi ceri . monseniore. Acum iatã adevãrul: aceastã tânãrã fatã ºtia cã am creat laleaua neagrã ºi în înþelegere cu iubitul ei. reluã prinþul. Se apropie de Roza ºi-i fãcu semn cu degetul sã ia mâinile de pe faþã. — Neg. monseniore. cel care se numeºte acum Isaac Boxtel se dãdea drept domnul Iacob. Acest prizonier e un criminal de stat. tânãrã fatã. Din privirea sa calmã þâºni o flacãrã. ºi este finul ticãlosului Corneille de Witt. nu-l cunosc pe domnul Boxtel. apoi o rãcealã ca de moarte cuprinse din nou faþa sa neclintitã. prinþul îl împiedicã sã mintã. te-ai repezit spre locul unde sperai sã gãseºti mugurele. — Nu. — Negi cã ai fost vreodatã la Loevestein? Boxtel ºovãi. — Ce spuneþi de asta. am câºtigat chiar o oarecare reputaþie în aceastã artã. Cu privirea fixã ºi scrutãtoare. întorcându-se cãtre prinþ spuse: — Sunt douãzeci de ani. dar parcã fãrã sã vadã. — Nu pot sã neg cã am fost la Loevestein. — Aºadar. — Liniºte! spuse prinþul. monseniore. — ªi care se numeºte? Roza îºi ascunse capul între mâini cu un gest care-i trãda deznãdejdea. slavã Domnului! cãci nu era decât o viclenie de a mea pentru a-þi verifica intenþiile? Spune. Wilhelm îi urmãrea toate miºcãrile cu un interes ºi o curiozitate demne de luat în seamã. n-o cunoaºteþi pe aceastã tânãrã fatã? îl întrebã prinþul. mulþumitã dreptãþii pe care o veþi face dumneavoastrã. monseniore. închis în fortãreaþa Loevestein. cã ai scormonit pãmântul cu mâinile. iatã o tânãrã fatã care pretinde cã l-a gãsit ºi ea. întorcându-se spre Boxtel: — ªi cine e deþinutul care spui cã e iubitul acestei tinere fete? Roza era gata sã leºine. Nimic nu-i putea fi mai agreabil lui Boxtel decât aceastã întrebare. — Dar. dar în zadar. însuºindu-ºi premiul de o sutã de mii de florini pe care sper cã îl voi câºtiga. în ziua în care îmi pregãteam stratul unde trebuia sã îngrop mugurele? Negi cã m-ai urmãrit în grãdinã în ziua când m-am prefãcut cã-l plantez? Negi cã îndatã dupã ieºirea mea în seara aceea. îl cunoºti pe domnul Boxtel? — Nu. îl cunosc pe domnul Iacob. — ªi tu. negi cã m-ai urmãrit în grãdinã. e un om al cãrui nume va dovedi Alteþei Voastre câtã încredere se poate avea în cinstea lui.negre? — Da. Boxtel surâse dispreþuitor ºi ridicã din umeri. L-am dedicat regelui Portugaliei. Prinþul tresãri. de când cultiv lalele la Dordrecht. condamnat o datã la moarte. Dar. — Ascultã. — Pentru a urma deci pe acest om. — Mi-ai furat-o. — Care se numeºte Cornelius van Baerle. cãci prinþul îl prezentase pe Cornelius ca pe un mare vinovat. monseniore.

ºoptind: — Da. dar imprudent. — Monseniore! Monseniore! strigã Roza. mi-ar fi spus-o. încruntând sprâncenele: — Cât despre lalea. Dacã a fost un furt. monseniore. monseniore. . Cornelius. am cerut-o în cãsãtorie. nu. se adresã prinþul lui Boxtel. — Nu e vinovat de a te fi sfãtuit. monseniore. deºi o credea vinovatã. se va face dreptate. — Tu. tânãrã fatã. cã l-ai ascultat pe iubitul tãu. cu ajutorul lui Dumnezeu o voi dovedi. o jur. spuse prinþul. — Ei bine. cã nu este mai vinovat de a doua crimã ce i se atribuie decât este de prima. fiindcã iubitul ei se ocupase la Dordrecht de cultivarea lalelelor cu scopul de a trece neobservate comploturile pe care le urzea. cãruia îi era milã de biata fatã. i-am împãrtãºit nãdejdea mea cã voi încasa o sutã de mii de florini. luaþi seama. Dumnezeul meu! Dumnezeul meu! Infamul! gemu Roza înecânduse în lacrimi ºi aruncându-se la picioarele prinþului. — Dovedeºte-o. dar adevãratul vinovat va plãti pentru amândoi. acum sunteþi prevenit împotriva acestei intrigante ºi a martorilor ei. Monseniorul îl cunoaºte foarte bine. o repet. dar nu sã fure. el ar muri dacã ar auzi vorbele dumneavoastrã.. încât vreau sã cred cã rãul vine de la el ºi nu de la tine. — Liniºte.. pentru a justifica aceastã speranþã. Oh! monseniore. în calitate de complice al lui Corneille de Witt. el nu ºtia cã e deþinãtorul acestei corespondenþe. iatã ce nu voiam sã spun. da.. Dar din fericire. Eºti atât de tânãrã ºi pari atât de cinstitã. monseniore. ºi cum nu eram bogat. ºi ºtii care a fost aceastã crimã? ªtii de ce a fost el acuzat ºi dovedit vinovat? De a fi ascuns. — Ai fãcut rãu. s-au gândit sã mã piardã. Un om de rangul sãu poate sã comploteze. Dumnezeu mi-e martor. am mai spus-o. cu inima plinã de bucurie ºi primi felicitãrile preºedintelui. Apoi întorcându-se spre Boxtel: — Laleaua era a dumitale? — Da. adãugã el. Oh! dacã l-aþi cunoaºte pe Cornelius al meu. — Un de Witt! strigã Boxtel. ºi de a doua ca de prima. Am venit la Loevestein pentru cã mã chemau acolo afaceri. tânãrã fatã. — Sã fure! strigã Roza. domnule Boxtel. Asta vrei sã spui. nu te voi pedepsi. Va fi pedepsit pentru cã te-a sfãtuit sã procedezi aºa. — Nu mai am nimic de adãugat. spuse Roza cu energie. Acum. ca sã n-o fac pe aceastã fatã sã roºeascã de ingratitudinea ei. — Oh. continuã Wilhelm de Orania. corespondenþa primului ministru cu marchizul de Louvois. — Ei bine. a arãtat-o unor persoane pe care le va chema ca martori. În ajunul zilei când laleaua urma sã înfloreascã. de unde am avut fericirea s-o iau înapoi în momentul în care avea îndrãzneala sã trimitã un mesager pentru a face cunoscut domnilor de la Societatea de horticulturã cã obþinuse marea lalea neagrã. Fãrã îndoialã cã în timpul celor câteva ore cât o pãstrat-o în camera ei. spuse rece Boxtel. sã fure! El. Boxtel salutã. — De prima.mutarea tatãlui tãu? Roza plecã faþa ºi se prãbuºi zdrobitã. Cornelius nu e mai vinovat de prima crimã ca de a doua. monseniore. Wilhelm fãcu o miºcare. mi-a fost furatã de aceastã tânãrã fatã ºi dusã în camera ei.. ai fost pe punctul de a face o crimã. Alteþa Voastrã ºtie tot. l-am cunoscut pe bãtrânul Gryphus. omul acesta l-a comis. — Continuã. monseniore. chiar dacã îmi atrag mânia dumneavoastrã. Problemele de stat. atât de chinuitã sufleteºte. dar ea nu ºi-a pierdut cumpãtul. i-am arãtat laleaua neagrã. Cornelius nu e vinovat. Atunci. nu sunt de resortul Societãþii horticole din Harlem. fiþi liniºtit. m-am îndrãgostit de fiica lui. pentru cã i-a dãruit o datã viaþa. monseniore. Apoi. chiar sã trãdeze. o ignora în întregime. Oare acest suflet nobil ar putea sã aibã un secret faþã de mine? Nu. nu-i aºa? — Vreau sã spun.

— Trei. Primul a fost strivit de tatãl meu în camera deþinutului. aceastã fatã a putut sã mi-l fure aºa cum mi-a furat ºi laleaua. — Dar. Secretele de felul aceluia pe care-l ascunde ucide pe deþinãtor. despachetând mugurele. monseniore. Abia îºi aruncã ochii pe foaie cã se clãtinã. 1672. ca sã-l roage pe Cornelius sã ardã corespondenþa primului ministru cu Louvois. — al treilea. întovãrãºit de aclamaþiile poporului. Adio! Toatã lumea se înclinã ºi prinþul ieºi. adãugã ea. unde-i? — Al treilea e la mine. în numele cerului. a fost pe punctul de a se certa cu tatãl meu. spuse Boxtel. ca sã-þi rãmânã þie însuþi necunoscut conþinutul lui. se va face dreptate. iar al treilea. Al doilea. — La dumneata.— Câþi muguri avea? Boxtel ºovãi o clipã. El îndoi încet hârtia. Aceastã foaie pe care i-o înmânase Roza era pagina din biblie trimisã de Corneille de Witt la Dordrecht prin Craeke. zise el. Apoi cãtre preºedinte: — Dumneata. Apoi. dragul meu domn van Systens. ea reciti cu rãsuflarea tãiatã hârtia aceea misterioasã. adãugã el. spunând: — Oh! citiþi. . dar înþelese cã fata n-ar fi pus aceastã întrebare dacã ar fi existat numai doi muguri. mesagerul fratelui sãu Ioan. Adio ºi pãstreazã-mi amintirea Corneille de Witt" 20 august. Monseniore. ochii fetei se aprinserã. — Unde sunt?. am fãgãduit. cãci voia sã ºi-l însuºeascã. Arde depozitul pe care þi l-am încredinþat. a dat laleaua neagrã. vãzându-ºi speranþa spulberatã. arde-l fãrã sã-l deschizi. — Minþi! strigã Roza. iar în ochii sãi se ivi o expresie de groaznicã durere ºi milã. în aceeaºi hârtie în care a fost învelit împreunã cu ceilalþi doi. la Loevestein sau la Dordrecht? — La Dordrecht. — tânãra fatã îl scoase de la piept. ridicând capul cu greutate: — Du-te. era conceputã în aceºti termeni: "Dragã fine. — ªi al treilea? — Al treilea? — Al treilea. gata parcã sã lase sã-i scape hârtia. — Unde sunt aceºti muguri? întrebã Roza. ºi acest om o ºtie prea bine.. unde. pe care îl socotea vinovat. spuse Boxtel foarte tulburat. Roza ºi prinþul schimbarã o singurã privire. ultimul. Arde-i ºi astfel îi vei fi salvat pe Ioan ºi pe Corneille. Deodatã. Cornelius van Baerle mi i-a dat pe toþi trei. îngrijit de mine. îl întinse prinþului. Rugãmintea sa. ne amintim. Aceastã scrisoare era deopotrivã dovada nevinovãþiei lui van Baerle ºi titlul sãu de proprietate asupra mugurilor lalelei. þine-o aici pe tânãra fatã ºi laleaua. mâna începu sã-i tremure. monseniore. adevãrata poveste a acestor trei muguri am sã v-o spun eu. înspãimântat de modul atent în care prinþul examina mugurele ºi mai ales de cel în care Roza citea niºte rânduri scrise pe hârtia rãmasã în mâinile ei. monseniore. atunci când. ºi scoþând un strigãt. spuse el. Cea a Rozei voia sã spunã: "Acum vedeþi ºi dumneavoastrã!" Cea a prinþului însemna: "Fii liniºtitã ºi aºteaptã!" Wilhelm de Orania îºi ºterse o picãturã de sudoare rece care i se prelingea de pe frunte pe obraz. ªi Roza... o întinse prinþului. Unul a fost distrus.. iatã-l. poftim. în momentul urcãrii pe eºafod. Poftim. luã hârtia ºi citi. domnule Boxtel. citiþi! Wilhelm trecu cel de-al treilea mugur preºedintelui. bâlbâi Boxtel. cu faþa plecatã. care îl luã în mâini ºi îl examinã. celãlalt a dat laleaua neagrã. lãsându-ºi privirea sã se adânceascã împreunã cu gândurile în prãpastia aceea nesfârºitã ºi fãrã de scãpare ce se numeºte cãinþã ºi ruºine pentru greºelile din trecut. întorcându-se cãtre prinþ.

îmi va face vreo mârºãvie. cu faþa prinsã în mâini. neprimind nici o veste de la Roza. Apoi lui Cornelius îi trecurã prin minte toate micile viclenii folosite de deþinuþi. Hârtia aceea. se convinse cã toate nenorocirile sale sunt opera diavolului ºi cã doctorul Cornelius van Baerle e trimisul lui pe pãmânt. într-o bunã dimineaþã. trei zile dupã întâmplarea . Ca urmare. simt în mine o putere ciudatã. Întorcea pe toate feþele în cugetul sãu un gând care-i surâdea. cã soldaþii au devenit mai vigilenþi ca niciodatã. Dar atunci ce sã fac ºi cum s-o regãsesc? Aceste gânduri îl preocupau pe Cornelius. ºi dupã ce îl voi sugruma pe Gryphus. se destãinui lui Dumnezeu. sã gãsesc un mijloc de a fugi din Loevestein. Dar cu ce sã scrie? Gryphus îi luase creioanele ºi hârtia. O sã sar la bãtrânul ticãlos. el urcã în camera lui Cornelius mai furios ca de obicei. suferea din cauza lui Gryphus toate mizeriile pe care le poate îndura un deþinut de la un temnicer hotãrât sã joace rolul cãlãului. ºoptind: — Dumnezeul meu! Mãcar tu ºtiai în ce scop m-a învãþat bunul meu Cornelius sã citesc! Da. fãrã îndoialã cã nu Gryphus s-ar fi ostenit sã-i transmitã scrisoarea. El plãnui chiar ºi o evadare. chiar de ar fi avut ºi una ºi alta. pe care Wilhelm o primise din mâinile Rozei. Roza! Doamne. o sã-i pun mâinile în gât ºi o sã-l sugrum! Închipuindu-ºi acest ultim moment. denunþându-i. Dar pe mãsurã ce se gândea mai mult. împreunã. fie bãtându-ºi joc de dragostea mea. Cornelius. o împãturise ºi o pusese în buzunar cu atâta grijã. pentru a-ºi înãbuºi lacrimile ºi a-ºi stãpâni gândurile. Gryphus. De altfel. aceastã hârtie îl neliniºtea. XXVIII CÂNTEGUL FLORILOR În timp ce aveau loc evenimentele povestite. în afarã de faptul cã ferestrele sunt zãbrelite. cu privirea fixã. cu privirea pierdutã în orizontul ceþos pe care morile din Dordrecht îl bãteau cu aripile lor. gata sã izbucneascã. îºi spunea Cornelius. va încerca sã le abatã asupra capului sãu. o sete neînþeleasã de a trage pumni. cã uºile sunt duble. pe atât evadarea i se pãrea mai imposibilã. am o poftã grozavã de bãtaie. El plãnui sã-i scrie Rozei. pe care o citise. lucru la care nu se gândise atâta timp cât avusese prilejul s-o vadã pe Roza în fiecare zi. Cornelius se opri o clipã. — Cum ar fi cu putinþã. în Wahal? Doar ºtiu sã înot destul de bine pentru doi. uitat în camera sa din fortãreaþa Loevestein. — Ei. fie atentând direct la persoana mea. de unde a fugit ºi domnul Grotius? Nu s-au luat toate mãsurile de când a evadat el? Ferestrele sunt zãbrelite! Uºile sunt duble sau chiar triple! Soldaþii din gardã sunt de atunci de zece ori mai vigilenþi! Apoi. acest Gryphus e tatãl ei ºi nu mã va aproba niciodatã. Roza se apropie de lalea ºi sãrutându-i cu pioºenie frunza. Mã mãnâncã straºnic palmele. fie lovind în amorul meu propriu. destul de tulburat. nenorocitul van Baerle. de ce nu i-aº lua cheile? De ce sã nu cobor scara ca ºi cum aº fi împlinit cea mai virtuoasã faptã? De ce sã nu mã duc s-o caut pe Roza în camera ei? De ce sã nu-i explic fapta ºi apoi sã sãrim. fãrã îndoialã. nici de la Iacob. nu am un pãzitor ce nu dã greº niciodatã? Gryphus este un spion cu atât mai periculos cu cât este slujit de ochii urii! Într-o bunã zi. De când am fost închis. prin fereastrã. Fãrã îndoialã cã mai curând sau mai târziu Gryphus mã va ataca. îºi continuã Cornelius ideea. asta se întâmpla în a treia zi de la dispariþia lui Iacob ºi a Rozei. nestãpânitã. Dar unde era Roza? Se gândi apoi sã scrie la Haga pentru a preîntâmpina eventualele furtuni pe care Gryphus.Boxtel se întoarse la "Lebãda Albã". cu ambele coate sprijinite de fereastrã. cu buzele contractate. mai înainte. Dumnezeu ºtia. aspira cu nesaþ aerul. Nu mai am rãbdare de când am pierdut bucuria de a fi împreunã cu Roza ºi mai ales de când am pierdut lalelele. pentru cã el e acela care pedepseºte ºi rãsplãteºte pe oameni dupã meritele lor.

strigând: — Ei. îl scoase din sãrite pe Gryphus. El þinea în mânã un ciomag enorm. — Exact. efort de a cãrui necesitate se convinsese. ªtia cã de data aceasta Roza nu va veni în urma lui. El lovi lespedea cu bâta. te ameninþ! strigã temnicerul. — Drace. mã rog? .. dar nici mãcar nu întoarse capul. vãzu obrazul descompus. de efortul pe care-l fãcea pentru a se stãpâni. Obosit. oamenii viaþa ne curmã. se pare cã mã ameninþi. suntem mai mult decât nebun. jupâne Gryphus. Adicã al nostru parfum. cãtre cer. vrãjitor blestemat! Mi se pare cã îþi baþi joc de mine! strigã Gryphus. — Ah. spuse el. un zâmbet hain îi crispa buzele. Iubindu-ne. domnule cântãreþ. priveºte ce þin în mânã. Noi suntem fiicele apei ªi-ale aerului cuib de luminã. o clãtinare a corpului îi trãda relele intenþii ºi întreaga lui fiinþã tãcutã respira proasta dispoziþie. ªi îºi reluã cântecul. ochii strãlucitori.. pe cât se pare! Gryphus începu sã învârteascã bâta ameninþãtor. dragul meu domn Gryphus? întrebã Cornelius. spuse el încruciºându-ºi braþele. Dar mai înainte de toate Fiicele cerului suntem. ºi chiar un ciomag gros.nenorocitã ce a determinat-o pe Roza sã fugã de la tatãl ei. Dar braþele noastre se-nalþã În sus. aºa crezi! ªi de ce. gura spumegândã a bãtrânului paznic. — Bunã ziua. ochii îi scãpãrau de gânduri josnice. — ªi cu ce? — Mai întâi. — Ah. Cornelius continuã: Cãci cerul ne este întâiul pãrinte. ghici cã este el. nu mã auzi? Cornelius se întoarse. întorcându-se. suntem furios. Aºa cum am mai spus. Gryphus intrã tocmai în acea clipã. Dar ºi-ale aurorei ce-n rouã se scaldã. spuse Cornelius liniºtit. ªi în timp ce spunea aceste cuvinte. Ale focului care-nfioarã pãmântul. aºa cum am vãzut. Cornelius îl auzi pe Gryphus intrând. Nimic nu e mai neplãcut pentru omul care fierbe de mânie decât nepãsarea aceluia care a provocat-o. încercã sã-i atragã atenþia printr-un puternic: — Hm! Hm! Dar Cornelius fredona printre dinþi cântecul florilor. Noi suntem legate de pãmânt printr-un fir ªi firul acesta e chiar viaþa noastrã. a cãrui melodie tihnitã ºi dulce îi accentua melancolia tristã. Gryphus se apropie de prizonier: — Dar nu vezi cã am la îndemânã mijlocul potrivit pentru a te cuminþi ºi a te obliga sã-mi mãrturiseºti crimele pe care le-ai sãvârºit? — Ai înnebunit oare. dar presupun cã nu cu el vrei sã mã ameninþi. cântec trist dar nespus de frumos: Noi suntem fiicele focului tainic. stând cu ambele coate sprijinite de fereastrã. — Cred cã e un ciomag. El sufletul har ni l-a dat ªi tot cãtre cer zboarã sufletul nostru. tot mai sus. Dar van Baerle nu se sperie: — Va sã zicã. exact în momentul în care l-am descris cititorului. ªi Gryphus vãzându-l pe Cornelius cã nu schiþeazã nici un gest. Acest cântec.

învârti ciomagul. — ªi? Porumbeii sunt o fripturã bunã. începând de azi. cum ºtii ºi tu. Gryphus. sã vedem ce þi se va întâmpla în opt zile. nu mãnânc decât pâine ºi pâinea. dar se gãseºte în evanghelie: "Cine scoate sabia. zise: — Oare nu m-ai vãzut ademenind aici porumbei? — ªi? spuse Gryphus. — De ce? continuã Gryphus. — Foc! Dar ºtii bine cã am fãcut un pact cu diavolul. e adevãrat. prefac pâinea ta rea într-o pâine minunatã. vrãjitorul nu moare de foame dacã n-are pâine de loc? — Cum? rosti Cornelius. cuprins de o senzaþie de groazã. nu risca sã-þi pierzi slujba. eu care sunt vrãjitor. bine. cât despre mine. Cornelius se repezi asupra lui. cu cât þi se pare þie mai rea. Pentru cã eºti un vrãjitor atât de priceput. am sã pun eu altfel mâna pe tine.— Pentru cã temnicerul care loveºte un deþinut se expune la douã pedepse: prima. — E adevãrat cã nu þi-o dau ca sã-þi fiu pe plac. Gryphus urla de mânie. dar dacã un vrãjitor face pâine albã din pâine neagrã. mãrturiseºti cã eºti vrãjitor? — Zãu cã sunt! N-o spun faþã de toþi pentru cã asta m-ar putea duce pe rug. când focul e elementul lui? . Dar asta nu-i o pedeapsã pentru mine. — ªtii cã de obicei dimineaþa când urc scara nu vin cu mâna goalã. mugi Gryphus. — ªi foc? spuse Gryphus. rãspunse Gryphus. vãd. — Mâna. — ªi cum se explicã? — Oh. nu vãd nici un motiv sã mã ascund. beat de mânie. Gryphus urlã de mânie. bãtrâne. vei trãi oricum. dar în momentul în care îl înãlþã. nu e înscrisã în regulament. "Cine loveºte cu ciomagul. i-l smulse din mâini ºi îl puse sub braþ. — Aºadar. dar când nu suntem decât noi doi. e foarte simplu! — Spune atunci. continuã Gryphus. uºor de înþeles. ªtiu cã dându-mi pâine rea. o sã câºtig zilnic cei optsprezece gologani ce mi se dau pentru hrana ta. stârnitã de aceastã oribilã moarte. Cornelius îºi reluã aerul vesel ºi. cu atât îmi pare mie mai bunã. — Deci n-am sã-þi mai aduc pâine de loc. dar ciomagul. continuã Cornelius. — ªi asta. Cornelius pãli. — Ah! vrãjitorule. articolul IX al regulamentului din Loevestein: "Temnicerul. care mã satisface mai mult decât prãjiturile ºi atunci am o dublã plãcere: mai întâi aceea de a mânca dupã gustul meu. bãtându-ºi joc de el. — Cu atât îþi pare þie mai bunã? — Da. inspectorul sau gardianul care va ridica mâna asupra unui deþinut politic va fi dat afarã din slujbã". — Mai încet. din ce în ce mai enervat de tonul calm ºi sigur al lui Cornelius. ridicând din umeri. — Da. Crezi cã diavolul o sã mã lase fãrã foc. Dacã eºti vrãjitor. banditule! — Ei bine. despre ciomag regulamentul nu vorbeºte. de sabie va pieri". ca pe Ganfredy sau Urbain Grandier. — Foarte bine! — Vezi cã n-am nimic în mânã? — Da. — Dar e un asasinat! þipã Cornelius. spuse Cornelius. schimbã în pâine mobilele din camerã. de obicei îmi aduci cea mai rea supã sau cea mai nenorocitã mâncare ce se poate închipui. uite. bine. rosti Gryphus. cu ciomagul va fi bãtut". — A doua. — Cu plãcere. ºi apoi aceea de a te înfuria peste mãsurã. ºi chiar cu satisfacþie. crezi cã mã faci sã sufãr. — Bine.

continuã Cornelius. cu buzele tremurând sub impulsul nebuniei care-l nãpãdea. Dar înainte de a o cere. Gryphus deschise ochii mari. — Pentru ultima datã. îl pocni cu toatã puterea pe Gryphus peste mâna în care þinea cuþitul. rãspunse Gryphus. Tu nu m-ai servit niciodatã. oricât de robust ar fi. Am sã-l omor ºi pe stãpânul lor. ΪI ÎNCHEIE SOCOTELILE CU GRYPHUS Amândoi rãmaserã o clipã locului. Gryphus. sau poate chiar de fricã. ce mai vrei? — Ce vreau. Deci nu pierdu timpul ºi cu bâta pe care o pãstrase cu mare grijã. spuse Cornelius. alegându-ºi de fiecare datã locul unde urma sã cadã temutul ciomag. Dar se rãzgândi: — Aºa? Ei bine. — spuse el ducând mâna la buzunar. Aºa cã o sã profit de faptul cã vrei sã mã ucizi prin înfometare ºi am sã mã delectez cu peºte. bombãni Gryphus. S-au fãcut ºi pariuri pe tema asta. — Bine. ÎNAINTE DE A PÃRÃSI FORTÃREAÞA LOEVESTEIN. palid. cum i-am ucis pe ei..— Un om. ai sã vezi. înfiorând pe toþi slujitorii fortãreþei. îngroziþi. Apoi. Te mai întreb o datã. van Baerle în defensivã. ghiceºte. — Îmi place destul de mult peºtele. un cuþit! þipã Cornelius pregãtindu-se sã se apere cu ciomagul. aºadar eºti hotãrât sã mã asasinezi? — Vreau sã-þi deschid inima ca sã vãd acolo înãuntru unde ai ascunso pe fiica mea. — Ticãlosule. Gryphus era gata sã leºine de mânie. El fãcu un pas spre Cornelius ºi-i arãtã arma ce strãlucea în mâna sa. pentru a evita prima loviturã. pe care mi-ai rãpit-o cu vicleºugurile taie de demon.. — O ºtii prea bine. un inspector ºi trei sau patru dintre soldaþii de gardã. care îl surprinserã pe Cornelius cu bâta în mânã lovind ºi . dar prin aruncare arma putea sã i se înfigã în piept. vrei sã mi-o dai pe Roza? — Bun. cu mintea rãtãcitã din cauza furiei. am sã aduc aici peºtii din Wahal ºi Meusa. — Fiica ta! strigã Cornelius. ticãlosule! — Aºteaptã tu. — dacã mã obligi la asta. Gryphus nu întârzie sã cearã îndurare. Cuþitul îi cãzu pe jos ºi Cornelius puse piciorul deasupra. spune-mi unde e! Atitudinea lui Gryphus devenea din ce în ce mai ameninþãtoare. Cornelius îºi dãdu seama cã de la o asemenea distanþã nu putea fi ajuns cu mâna. am sã-þi spun imediat. care nu avu decât timpul sã se arunce înapoia mesei. dar când o sã mã plictisesc de porumbei. el strigã. Aºteaptã tu. Cornelius întrebã: — Ei bine. cum Gryphus pãrea cã se înverºuneazã într-o luptã în care durerea pricinuitã de lovitura de ciomag ºi ruºinea de a fi fost dezarmat de douã ori îl fãceau sã piardã orice urmã de milã. ªi spunând acestea. Apoi. se repezi la Cornelius. ºi strigãtele sale rãsunarã multã vreme. — Vezi acest cuþit? Aflã cã am omorât cu el mai mult de cincizeci de cocoºi negri. dacã nu ºtii. vrei sã-mi spui unde mi-e fata? — Ei. iar cei care au susþinut cã se poate au pierdut. Roza! Roza. Deodatã apãrurã doi paznici. cu un sânge rece demn de un erou. cum situaþia se putea prelungi la nesfârºit. Gryphus învârtea cuþitul acela mare ameninþându-l îngrozitor. — Da. — Ah. — Roza nu-i la Loevestein? întrebã Cornelius. diavolul. va sã zicã îmi întinzi o cursã. spuse Cornelius. Cornelius luã o hotãrâre importantã: îl snopi în bãtaie pe temnicer. nu poate trãi mâncând doar câte un porumbel în fiecare zi. XXIX ÎN CARE VAN BAERLE. Vreau sã mi-o dai pe fiica mea Roza. aºteaptã numai. ªi scoase un cuþit pe care îl deschise. haide. Gryphus în ofensivã.

în numãr de doisprezece. a cãrui prezenþã devenise inutilã. Într-o secundã Cornelius fu dezarmat. când pe scarã rãsunã un pas apãsat. — Dumneata eºti domnul Cornelius van Baerle? întrebã el. ºtergându-ºi obrazul în urma acestei abluþiuni. ridicat. redactat sub influenþa lui Gryphus. iar Gryphus înconjurat. Pe când se întocmeau aceste acte oficiale împotriva lui Cornelius. pe care ºi el le cunoºtea la fel de bine. domnule colonel. Cornelius se simþi pierdut. în douãsprezece ore? — Da. spuse: — Ah. un glonte de muschetã în corp. cum se spune în ziua de azi. — Atunci urmeazã-mã. Nici nu dispãruse bine de pe chipul soldatului de gardã surâsul graþios ce-i sublinia povestirea. Ei îi povestirã cum s-a aplicat acest regulament în cazul prizonierului Mathias. comisese un act de rãzvrãtire cu mult mai neînsemnat decât acela pe care ºi-l permisese Cornelius. cu multã îndemânare. ºi îl informau cu oarecare milã despre obiceiurile ºi tradiþiile de la Loevestein. De marginile tocite ale treptelor se loveau pinteni. loviturile care-i umflau umerii ºi spatele. — Unde e deþinutul. soldaþii din gardã îl luaserã în primire pe Cornelius.acoperind cuþitul cu piciorul. — Da. în 1668. Cornelius era acuzat cu înverºunare de tentativã de asasinat. deci numai cu cinci ani în urmã. Acolo i s-au legat mâinile. Acesta intrã în camera lui Cornelius. fu coborât cu ajutorul celor doi paznici în camera sa. — Iatã-mã. ºi de rãzvrãtire. a cãrui priveliºte minunatã cuprinde unsprezece leghe. — ce repede se fac treburile la fortãreaþa Loevestein. aºadar comisã cu premeditare. domnule. Între tâmp. — Ah. Toate aparenþele erau împotriva lui. unde rãmase gemând. nu le cunoºtea nimeni. pregãtitã cu mult timp înainte. adresândui-se de data asta direct. — Mulþumesc. — Aºadar. iar soldaþii de gardã din Loevestein. pe urmã a fost invitat sã facã o genuflexiune. a avut neplãcerea sã ia ºi o parte din piele. putu sã numere. domnule. Soldaþii din gardã se dãdurã în lãturi pentru a face loc unui ofiþer. la un semn al sergentului. întrucât dãduse toate informaþiile necesare. ªi . cu tot curajul sãu. — spuse Cornelius. ca tot atâtea coline presãrate pe creºtetul unui munte. La apariþia acestor martori ai îngrozitoarei fapte pe care o comisese ºi ale cãrei circumstanþe atenuante. zdrobit de lovituri. fãrã posibilitate de scãpare. dupã câte îmi amintesc. apoi a fost dus pe platoul din faþa fortãreþei. domnule colonel. rãspunse Cornelius pãlind puþin. În urmãtoarele douãsprezece ore. ªi dupã ce o ascultã. Ca urmare. rãcnind de mânie. Mathias a murit pe loc. a recitat trei rugãciuni. legat la ochi. Cornelius asculta cu mare atenþie aceastã istorisire neplãcutã. — Aici e numãrul 11? întrebã el. — Da. apoi. încã nu se împliniserã douãsprezece ore. Pe loc se întocmi un proces-verbal în care au fost consemnate actele de violenþã exercitate de un deþinut asupra paznicului sãu. care. cãci la intrarea sa în închisoare i se citise regulamentul iar unele articole îi rãmãseserã perfect întipãrite în memorie. Mathias gãsise cã supa era prea fierbinte ºi o vãrsase în capul paznicului ºef care. aici e celula deþinutului Cornelius van Baerle? — Aici. Mathias a fost scos din celulã ºi condus la locuinþa temnicerului. în timp ce scribul din Loevestein încheia procesul-verbal. spuse Cornelius. i-au trimis fiecare. unde a fost trecut în registru ca ieºit de la Loevestein. Gryphus. susþinut. a cãrui inimã zvâcnea în faþa primei spaime a morþii. rãspunse subofiþerul.

cele trei bunuri din care Dumnezeu cere mãcar unul dupã cât se pare. — Ah! da. aºa cum socotea el. sprijinindu-se într-o cârjã. poate primi. mai ales din partea unui ofiþer despre care i se spusese cã este în garda personalã a prinþului. ceea ce era aproape o compensaþie. dacã va muri fãrã sã-i fi spus un ultim rãmas bun? Dacã va muri fãrã sã afle nimic despre laleaua neagrã ºi se va trezi acolo sus. ªi. nici unei flori. Deodatã. lucru pe care în amabilitatea lui îndatoritoare i l-ar fi spus cu siguranþã. ªi îl urmã pe ofiþer. mai curând se putea spune cã ºuºoteau între ei. cã nu mai are prieteni ºi se resemnã. spuse ofiþerul râzând. — O minciunã. Cornelius cãutã curajos din ochi soldaþii care urmau sã-l execute ºi vãzu într-adevãr vreo zece strânºi laolaltã. regretând cã nu-l întrebase pe soldatul din gardã câte erau. rãspunse ofiþerul. — Nu meritã osteneala sã-l termini. domnule. decât cã discutau. se simþea stãpânit de teama cã îl va vedea pe Gryphus ºi nu o va vedea pe Roza. cred cã nu se cuvine sã fiu astfel insultat de acest om. trecu în faþa grefierului care. tot atâtea gloanþe ca acel oarecare Mathias. strângându-ºi cu înþelepciune hârtiile ºi pana într-un portofel uzat ºi jegos. nici unei cãrþi. ºi mai ales într-un asemenea moment. Drace! Bietului Mathias nu i s-a fãcut o asemenea onoare. — Ascultã. — sã arãtãm acestor oameni cã un burghez. domnule. — Eh! spuse colonelul. ºi încã unul din cei mai apropiaþi. pe când strãbãtea drumul ce trebuia sã-l conducã la capãtul ultimei mari cãlãtorii. Aici. dând din umeri a nepãsare. de la fiecare om cât de cât organizat. fãrã sã i se clinteascã nici un muºchi. în faþa locuinþei sale. e foarte natural ca acestui om de treabã sã-i fie necaz pe dumneata. ca de pisicã. Nenorocitul înþelese cã nu mai are ce spera. "Mi-a fost scris. Dar aceºtia stãteau de vorbã paºnic ºi n-aveau muschete. m-am apãrat. — Ei. lasã-l sã vorbeascã. — zise Cornelius. nici nu erau aliniaþi. sã nu dau în lumea asta numele meu nici unui copil. pe care binevoieºte a-l lãsa sã se bucure pe pãmânt de proprietatea unui suflet ºi de uzufructul unui corp". Dar. biata fatã. neºtiind încotro sã-ºi îndrepte privirea pentru a o regãsi?! Cornelius privi în zadar la dreapta ºi la stânga. umplându-ºi pieptul cu o mare cantitate de aer. purtare ce lui Cornelius i se pãru nedemnã faþã de gravitatea unor asemenea evenimente. finul lui Corneille de Witt.caraghiosul ãsta care îmi vorbea de douãsprezece ore! — Vezi. hotãrât ºi demn. îndrãzni sã spunã ofiþerului: — Dar. ajunse pe platou fãrã s-o fi zãrit pe Roza. mândru. întrerupt din exerciþiul funcþiunii. — Dar. care vorbeau între ei. Apoi izbucni într-un torent de blesteme atât de îngrozitoare. De fapt. — Bine! replicã scribul. încât Cornelius se adresã ofiþerului: — Domnule. — Cum asta? — Mi-ai promis douãsprezece ore. — Spuneþi-mi. Roza. domnule colonel van Deken. Cornelius numãrã treptele care duceau la locul viran din faþa fortãreþei. ce þi-am spus? ºopti la ureche soldatul care-i povestise despre Mathias. domnul van Deken. Gryphus apãru ºchiopãtând. amintindu-i . Ochii sãi bãtrâni ºi cenuºii. fãrã sã-l fi zãrit pe Gryphus. care-i pãru o ironie puþin cam prea brutalã. procesul-verbal nu e încã terminat. Ce-þi mai pasã acum? O sudoare rece acoperi fruntea lui Cornelius auzind acest rãspuns. unde mergem? Ofiþerul îi arãtã o trãsurã la care erau înhãmaþi patru cai. clãtinându-se. dar a venit un aghiotant al Alteþei Sale. scânteiarã într-o ultimã privire de urã intensã aruncatã condamnatului. gândi bietul Cornelius. Se pare cã l-ai snopit în bãtaie.

ca ºi cum credinciosul animal ar fi încercat sã facã ceea ce nu reuºea nici un om. unde îl gãsi pe prinþ scriind. Cãtre searã. dacã se iveºte prilejul. Cornelius nu ºtia nimic despre tot ce se petrecuse aici. el se crezu dator sã-i dea noi informaþii lui Cornelius. ridicând ochii ºi vãzând-o pe Roza în picioare. voi vedea dacã bietele rãzoare au fost rãvãºite. care. atât de îndatoritor. aºa cã cel ce îi povestise cazul lui Mathias ºi care pãrea sã facã parte din garda sa îl auzi. — Urcã înãuntru. Apoi. Cornelius schiþã un gest în semn de mulþumire. Ai simþit îndatã cã e o compatrioatã. aºezat în stânga drumului. spuse ea oprindu-se. ogarul veni înaintea Rozei. Prinþul îºi terminã scrisoarea. ca douã orfane. într-o împrejurare asemãnãtoare. cãci prinþul o privea. îºi spuse Cornelius. îi atrãsese privirea ºi la Buytenhoff. împãrþea ordine. Wilhelm continuã sã scrie încã o clipã. Trãsura porni. Pe cinstea mea. se pare cã mie nu-mi vor face onorurile pe acest platou! El pronunþã aceste cuvinte destul de tare. aproape de uºã. — Ah! ticãlosule. Roza înaintã câþiva paºi spre masã. aºeazã-te. la preºedintele van Systens. Dar nu la fel vom proceda ºi cu cititorul. Roza nu primi nici o veste de la stadtholder înainte de sfârºitul zilei. ºi îl vom lãsa în aceastã ignoranþã. spuse: . un ofiþer intrã la van Systens. având marea Nordului la stânga ºi marea dinspre Harlem la dreapta. — Monseniore. Am vãzut cã Roza ºi laleaua fuseserã lãsate de cãtre Wilhelm de Orania. În acest timp. — Ah! murmurã Cornelius. o îndemnã prinþul.de trãsura care. tãie Rotterdamul ºi ajunse la Delft. spuse el. o examinã ºi se gudurã. Dar abia îºi întoarse prinþul ochii spre hârtia sa. — Dacã voi fi dus la Dordrecht. Apoi cãtre sine: — Iatã un bãiat care nu uitã niciodatã sã consoleze pe cineva. apoi. spre marea lui pãrere de rãu nu primi nici un rãspuns. Iatã-l cum pleacã fãrã sã-mi dea înapoi fata. Cornelius trecuse de Leyda. — sã citeascã în gândul stãpânului. Acolo fu introdusã într-o salã de consfãtuiri. XXX UNDE ÎNCEPEM Sà BÃNUIM CE CHIN ÎL AªTEPTA PE CORNELIUS VAN BAERLE Trãsura îl purtã toatã ziua. cã ea se ºi retrase foarte ruºinatã. ca douã surori. — Ah! ah! fãcu Wilhelm cãtre câine. îþi rãmân îndatorat. îi spuse fãrã sã-ºi întrerupã scrisul: — Apropie-te. pentru ca pilda sã fie mai puternicã. Fãrã îndoialã. care are dreptul de a fi la curent cu tot ce se întâmplã. trecând prin faþa casei mele. pânã ce evenimentele îl vor lãmuri. urlã Gryphus arãtând pumnul victimei sale care îi scãpa. prietene. îi ºopti: — Unii condamnaþi au fost conduºi în propriul lor oraº ºi executaþi în faþa porþii casei lor. dar oricât de prudent i se adresã. în timp ce ofiþerul. cãci se apropie de portierã ºi. Era singur ºi la picioarele sale se odihnea un ogar mare de Friza care îl privea fix. o recunoºti. banditule. Petrecurã noaptea în trãsurã. Asta depinde de la caz la caz. Cornelius regretã cã nu se mai afla lângã el soldatul din gardã. domniºoarã. Lãsã în urmã Dordrechtul. Adio. venea din partea Alteþei Sale s-o invite pe Roza la primãrie. — Aºa. chiar înaintea eroului nostru. vorbea fãrã sã se lase rugat. Cornelius puse câteva întrebãri ofiþerului care-l însoþea ºi îl avea sub paza sa. A doua zi în zori. La ora cinci seara strãbãtuserã cel puþin douãzeci de leghe. Dupã trei ore intra în Harlem. cu piciorul pe scarã. întorcându-se spre Roza ºi fixând asuprã-i privirea lui scrutãtoare ºi sumbrã. Roza ascultã.

nu suntem decât noi doi aici. spuse prinþul.. care îngheþa pe toþi cei ce se apropiau de el. — Dar nu-i reproºezi cã maltrateazã în special pe unul? — Tatãl meu maltrateazã în special pe domnul van Baerle.. fruntea i se încreþi.— Haide. dar. — Dar ce? — Nu îndrãznesc sã spun. — ªi când l-ai vãzut? — A doua zi dupã ce au fost uciºi. — Monseniore. sã-l ajut sã trãiascã ºi sã moarã. — Ai un tatã la Loevestein? — Da. monseniore. — În vocea dumitale se simte vibrând totuºi speranþa. rãspunse ea cu mândrie. îngânã ea. le vei executa. Dupã un moment de tãcere. cel puþin nu-l iubesc aºa cum ar trebui sã-ºi iubeascã o fiicã tatãl. el reluã: — Dar la ce-þi foloseºte sã iubeºti un om sortit sã trãiascã ºi sã moarã în închisoare? — Îmi va folosi. Roza fãcu un pas înapoi. — Pe care-l iubesc. cufundatã parcã într-un somn ca de moarte. sã stãm de vorbã. domnul prim-ministru Ioan ºi fratele sãu Corneille. Iatã cinci sute de florini. fata mea. care. ia-i ºi fã-te frumoasã. monseniore. Buzele prinþului se strânserã. — Care e iubitul dumitale. ce speri? Ea îºi ridicã spre Wilhelm ochii ei frumoºi ºi limpezi. ºi nu dupã mult timp se auzi rãsunând sub bolta casei galopul unui cal. urmã prinþul. a cãror privire inteligentã cãuta sã trezeascã îndurarea mocnindã în adâncul acestei inimi întunecate. monseniore. — Nu-l iubeºti? — Nu-l iubesc. — Domnule van Deken. — Ah! Înþeleg. monseniore. monseniore. vei lua notã de ordinele ce le dau guvernatorului ºi. Roza optsprezece sau douãzeci. Prinþul avea abia douãzeci ºi trei de ani.. — Fiica mea. în mod atât de îngrozitor. spuse el. Roza începu sã tremure din tot corpul. copila mea. Ofiþerul salutã. iar pleoapele îi ascunserã o clipã ochii. dar e bine sã nu-l minþi pe prinþul tãu. duminicã e sãrbãtoarea lalelei ºi duminicã e poimâine. dacã trãieºte ºi moare în închisoare. deºi întreaga fizionomie a prinþului vãdea doar bunãvoinþã. — Cum se manifestã rãutatea lui? — Tatãl meu maltrateazã prizonierii. — Speri în mine. Roza plecã ochii. — ªi de ce nu-þi iubeºti tatãl? — E rãu. — E rãu sã nu-þi iubeºti tatãl. Roza surâse împreunând mâinile. aºa cã ar fi fost mai potrivit sã-i spunã "sora mea". — Hm! Prinþul pecetlui scrisoarea pe care o terminase ºi chemã pe unul din ofiþerii sãi. în ceea ce te priveºte. vreau ca ziua . du la Loevestein acest mesaj. spuse el cu acel accent deosebit de impunãtor. — Da.. — ªi ai accepta sã fii soþia unui deþinut? — Aº fi cea mai mândrã ºi mai fericitã dintre creaturile umane dacã aº deveni soþia domnului van Baerle. monseniore. — De mult? — Din ziua când l-am vãzut. — Fata mea. — Pe toþi? — Pe toþi.

poporul. înºiruiþi de-a lungul arborilor umbroºi ai pãdurii. în sfârºit. prin eleganþa întunecatã ºi severã a veºmântului sãu ºi. nu te-ar fi putut împiedica sã admiri caracterul acestor olandezi cumsecade. ca ºi cei din împrejurimi. muºcând din prãjiturile lor. obiºnuiþi sã râdã de toate ºi peste tot. pestriþ ca o pajiºte. temelia republicii batave este încã atât de solidã încât se poate dansa pe ea în acompaniamentul bubuiturilor de tun al flotelor. parfumat ca o primãvarã. mulþimea era atât de grãbitã. erau ferm hotãrâþi sã nu-i aplaude cu acest prilej nici pe eroi. Astfel cã. prin magazine ºi bazare. Oraºul. În timp ce alte oraºe doreau sã strãluceascã prin arsenale ºi ºantiere. Într-adevãr. care se mândreºte. prin plopii zvelþi ºi mai ales prin promenadele umbroase. ca ºi pentru a rãsplãti apariþia unei flori noi. nici . teiul ºi castanul. ce a fost încredinþatã notabilitãþilor pentru a se sãrbãtori înmânarea acestui premiu naþional. în ciuda unui rãzboi dezastruos cum a fost acela din 1672. paºnic ºi parfumat.asta sã fie o mare sãrbãtoare ºi pentru dumneata. împodobit cu cele mai de preþ haine ale sale. unde am intrat acum trei zile cu Roza ºi apoi din nou cu deþinutul. ºi îl cãutau pe eroul solemnitãþii. oricât de elocvent ar fi fost el. îþi va sta foarte bine. — Pune-þi costumul mireselor frizone. a izbutit perfect. adicã pentru a susþine onoarea naþiunii. nedorind sã rãmânã mai prejos. chiar ºi în discursurile cele mai lipsite de importanþã ale oamenilor politici. În centrul cortegiului. menitã sã strãluceascã doar o zi ºi sã distreze în timpul acestei zile femeile. se aflau adunaþi oamenii de vazã ai oraºului: magistraþii. ar fi produs cu siguranþã un efect mai puternic decât însuºi prezenþa prinþului stadtholder. în duminica festivitãþii. nici pe savanþi. eveniment de interes general. ci doar pe cuceritorii naturii. atât de mult aºteptata zi de 15 mai 1673 sosise ºi toþi locuitorii oraºului Harlem. militarii ºi nobilii. cã e una din cele mai umbroase aºezãri olandeze. laleaua neagrã. Societatea horticolã din Harlem s-a dovedit demnã de titlul pe care-l purta. stejarul. Toate privirile erau aþintite spre eroina sãrbãtorii. spre gloria sa. o razã din gândirea lor. oferind o sutã de mii de florini pe un bulb de lalea. orãºenii manifestau un asemenea entuziasm încât nici zâmbetul rãutãcios al francezilor. gata sã-ºi cheltuiascã banii la fel de bine pentru a construi un vas destinat luptei împotriva inamicului. pãrintele acestei lalele. În sfârºit. domina laleaua neagrã purtatã pe o targã învelitã în catifea albã cu ciucuri de aur. savanþii ºi curioºii. Dacã acest erou ar fi apãrut în urma discursului pe care am vãzut cã-l redactase bunul van Systens cu atâta conºtiinciozitate. pe bunã dreptate. care au impus acestei neobosite mame sã dea naºtere lalelei negre. spuse Wilhelm. în formã de boltã. fapt socotit pânã acum imposibil. iar mai la o parte. Statele Olandei îºi atribuiau onoarea de a arãta francezilor cã. prietenii sau duºmanii acestora vor întotdeauna sã vadã licãrind. ºi sã rosteascã eventual un discurs. sau cred cã pot desluºi. Harlem trãia în aceastã zi o triplã bucurie. a votat o sumã aproape egalã. sã ne grãbim s-o spunem. prinþul Wilhelm de Orania asista la ceremonie ca un adevãrat Olandez ce era ºi. nici tinerele aristocrate gãtite de duminicã. e un oraº frumos. Se stabilise ca însuºi prinþul stadtholder sã decerneze premiul de o sutã de mii de florini. XXXI HARLEM Harlem. cãci avea de sãrbãtorit o triplã solemnitate: laleaua neagrã fusese creatã. care ar fi fost urmãrit în special de prietenii ºi de duºmanii sãi. În spatele comitetului. Dar pentru noi punctul de atracþie al zilei nu îl constituie venerabilul discurs al prietenului nostru van Systens. Harlem dobândise întâietatea în Olanda prin frumoºii sãi ulmi stufoºi. Demnul bãrbat fãcuse toate eforturile pentru a semãna cu floarea favoritã. — Cum vrea Alteþa Voastrã sã fiu îmbrãcatã? ºopti Roza. deasupra cãrora se aplecau. În fruntea notabililor ºi a Comitetului horticol se distingea domnul van Systens.

cu tonul acela indiferent al omului cãruia nici o bucurie de pe pãmânt nu-i mai aparþine de mult. pentru noi. i se pãrea a fi cu totul strãin. aºa cã bucuria lui a fost deplinã. Dupã cum. Nu. e sãrbãtoare. aºa cum înainte furase Rozei laleaua. dupã o clipã de tãcere. prinþul. Din timp în timp. al lui Boxtel. — E într-adevãr o sãrbãtoare în care florile joacã rolul principal. în frumoase monezi de aur strãlucitor. Apoi. prãfuitã. care nu ºi-au pãrãsit niciodatã casele. nici gospodarii graºi ºi bondoci. care. faþã de care. obositã. scârþâind din osii. întrebã: — E sãrbãtorit patronul oraºului? Vãd multe flori. acest erou al zilei. Deºi ofiþerul îi rãspunse cu toatã rezerva când îl întrebase ce soartã îl aºteaptã. din când în când. fãcând sã rãsune oraºul de aplauze nesfârºite. zgomotul. pretinsa sa fiicã. spre acel personaj cu flori la centurã. interesul nu se aflã aici. XXXII O ULTIMà RUGÃMINTE În acest moment solemn. lângã fotoliul de aur al Alteþei Sale. vedea desfãºurându-se spectacolul ce l-am înfãþiºat. cãci se teme mai mult ca de orice sã nu zãreascã acolo figura palidã a frumoasei frizone. ca un fulger care ar fi pãtruns în celula sa. peste un sfert de orã va sosi prinþul. a silit natura sã producã o floare neagrã ºi cã aceastã floare se va numi de acum înainte Tulipa nigra Boxtellea. cititorilor noºtri. ªi laleaua. care mergând vede. sclivisit. prin intermediul lui. domnule colonel? întrebã el pe ofiþerul din escortã. pe când trãsura înainta câþiva paºi. domnule. Cortegiul se opri în centrul unei pieþe rotunde. într-o pungã mare. va face un ultim popas. periat. Boxtel pãrãseºte din ochi pentru o secundã laleaua ºi punga ºi cerceteazã timid mulþimea. culoare ce-i accentuiazã pãrul negru ºi tenul gãlbui. ºi unde rãsuna o muzicã asurzitoare. pe când aplauzele rãsunau pânã departe. care înghite castraveþi muiaþi în saramurã pentru a se rãcori. purtatã pe o pernã de catifea. prin portiera deschisã. cã Olanda. spre care îºi strecoarã mereu privirea pentru a nu le pierde nici o clipã din ochi. la prima vedere. ce se petrece aici. În trãsura aceasta. menit sã se bucure de neasemuita cinste de a umbri discursul lui van Systens ºi prezenþa prinþului stadtholder. era închis nenorocitul van Baerle. El ciupeºte din valoarea fiecãruia câte puþin ca sã-ºi încropeascã o valoare a lui. Dar pe Roza n-o zãri. dominã în curând adunarea care o aclamã. De altfel. laleaua neagrã. pentru a-ºi fãuri gloria ºi averea sa. Atenþia noastrã e îndreptatã spre figura strãlucitoare ºi radioasã care merge în mijlocul membrilor Comitetului de horticulturã. unde arborii impunãtori fuseserã decoraþi cu ghirlande ºi inscripþii. nici poporul de jos.bieþii plebei. — Vã rog. nu ne intereseazã nici frumoasele olandeze cu tenul trandafiriu ºi sânul alb. la dreapta. orgolioasã. prinþul stadtholder. sãrbãtoare! spuse Cornelius. însetat. — Ah. Acest personaj triumfãtor. el îndrãzni totuºi o ultimã întrebare cu privire la tãrãboiul din jur. Cu toate acestea. — Dupã cum puteþi vedea. iar la stânga. o trãsurã trecea pe drumul ce mãrgineºte pãdurea. ca niºte batoane de vanilie. e Isaac Boxtel. cedând locul acestei rivale adoratã de mulþime. tinerele fete din Harlem apãrurã ca sã escorteze laleaua pânã la soclul ridicat pe estradã. . pe care stã scris numele creatorului ei ºi va recunoaºte oficial. acea strãlucire a splendorilor umane ºi naturale îl zãpãcirã pe prizonier. Boxtel grãbeºte pasul ca sã se frece de cotul lui van Systens. va lua un pergament frumos împodobit. beat de fericire. înaintând ou greu printre copiii împinºi în afara aleii de îmbulzeala femeilor ºi a bãrbaþilor. poate nesatisfãcãtor. înãlþatã pe piedestalul ei. nici cãlãtorii slabi ºi galbeni veniþi din Ceylon sau din Java. plãcute miresme! Frumoase culori! exclamã Cornelius. dominat de laleaua neagrã purtatã cu mare cinste. înaintea lui. iar cortegiul. cei o sutã de mii de florini. — Ah. cu voce clarã ºi sonorã cã a fost în.fãptuitã o minune. îmbrãcat în stacojiu. pe jumãtate goi mestecând þipari afumaþi. Mulþimea.

spuse ofiþerul. domnule. de-aþi ºti tot ce frãmântã acum mintea ºi inima mea. cãci vor lipsi omul ºi floarea. Atunci sã mergem. pe piedestal. cãci nu vor vedea marea solemnitate la care sunt invitaþi. aruncându-se pe jumãtate în afara portierii. — Dar uitaþi cã sunteþi deþinut? — Sunt deþinut. domnule. sã vadã ºi domnul. reluã melancolic van Baerle. domnule. Cornelius îl opri încã o datã. aþi vãzut-o? Trebuie sã aibã pete. ucideþi-mã apoi dacã vreþi. domnule. Azi e sãrbãtoarea lalelelor? — Da. cu o milã plinã de blândeþe. un fior îi trecu prin tot corpul. acel cineva pe care îl cunoaºteþi a gãsit-o. spuse: — Vai! toþi aceºti oameni de treabã vor fi la fel de nenorociþi ca ºi mine. unde e? — Acolo. Obrajii lui Cornelius se îmbujorarã. cã e o capodoperã a artei ºi a naturii ºi s-o pierzi. — Atunci. s-o vezi o clipã. toatã viaþa mea atârnã de un semn de milã din partea dumneavoastrã. — Oh! vã mulþumesc. lãsaþi-mã sã cobor. oh! dacã aº fi acolo. cãci. Ah! de-aþi ºti cât sufãr. — Sunteþi nebun. lãsaþi-mã s-o vãd de aproape. o voi vedea! — Tãceþi ºi intraþi repede în trãsurã! Iatã. întrebã el cu voce ºovãielnicã. — Laleaua neagrã-. vedeþi? — Vãd! — Sã mergem! Domnule. — Lalelele! strigã van Baerle. Apoi gândind cã fãrã el ºi laleaua lui sãrbãtoarea va eºua neîndoios. nu va fi probabil lungã. ºi apoi. iar pe frunte îi apãrurã broboane de sudoare. trebuie sã mã duc s-o vãd. Vai! viaþa mea. cãci avea o bãnuialã dureroasã. sã-þi dai seama cã e perfectã. mai ales acelea care sunt sãrbãtorite azi. nu poate fi perfectã. strigã van Baerle. strigã van Baerle. domnule.. dar sunt un om de onoare. — Oh! fie-vã milã. domnule? — Lalelele. chiar neagrã. s-ar putea sã fie laleaua mea. o vor vedea incompletã. înþelegeþi ce înseamnã sã creezi laleaua neagrã. fiþi generos. Poruncisem sã opreascã pentru cã aºa mi-aþi cerut. cel mult. dar o voi vedea. ºi pe onoarea mea cã nu voi fugi ºi nici mãcar nu voi încerca sã fug. domnule. dar pentru cã acest spectacol nu vã face plãcere. vã rog. — Oh! fiþi îngãduitor. laleaua neagrã nu va fi gãsitã decât de acel cineva pe care îl cunosc eu. — ªi ce flori sunt sãrbãtorite azi. ªi ofiþerul se pregãti sã dea ordin de pornire. domnule. cea care i s-a furat Rozei! Oh! domnule.. Dar Cornelius îl opri. urmã Cornelius cu desperare. dar pe mine bucuria altora mã face sã sufãr. domnule? ªi ofiþerul fãcu din nou gestul de a porunci soldatului sã porneascã la drum. unde. e adevãrat. cãci ceea ce tot oraºul Harlem contemplã acum e chiar floarea pe care o socotiþi de negãsit. e posibil? Oh! domnule. aºadar azi se dã premiul? — Premiul lalelei negre. aºa cã vã rog cruþaþi-mã. sau. — Ce vreþi sã spuneþi. da. poate e numai vopsitã în negru. aº ºti sã spun. — Cum doriþi. rosti Cornelius aruncându-se în fundul trãsurii. pentru bunãvoinþã. — Domnule. pot eu sã fac aºa ceva? — Vã implor. spuse ofiþerul. înduraþi-vã. s-o pierzi pentru totdeauna! Oh! Trebuie sã ies.— Opreºte. eroii ce urmau sã fie premiaþi. lãsaþi-mã numai sã privesc floarea! — Dar ordinele pe care le-am primit. se adresã ofiþerul soldatului de pe caprã. vine escorta Alteþei Sale . Oh! Nu mã luaþi de aici! Lãsaþi-mã sã mai privesc! Cum. pentru cã treceaþi drept un om care iubeºte florile. sã mergem. ceea ce vãd acolo e laleaua neagrã. aºa cum nu se întâlneºte decât la militari. domnule? — Niciodatã. acum trebuie sã plecãm. domnule.

Vãzându-l pe omul care gesticula ºi implora. Cuvintele acestui prinþ atotputernic. mai speriat pentru însoþitorul sãu decât pentru el însuºi. în bubuitul tunului ce rãsunã pierzânduse în orizontul nesfârºit. care. cu cât se convingea mai mult de perfecþiunea florii. El ajunse curând la estradã. dar nu avu astâmpãr nici o jumãtate de minut. ci ºi un refuz. e deþinutul rãzvrãtit care a vrut sã-l omoare pe temnicerul de la Loevestein? Cornelius suspinã ºi-ºi plecã ochii. abia trecurã primii douãzeci de cãlãreþi. Era. trebuia sã rãsarã o zi. celãlalt nenorocit. Van Baerle. fiecare la portiera trãsurii sale. ar fi vai de mine ºi de dumneavoastrã. strãbãtu mulþimea ºi. bietul Cornelius ar fi mulþumit cu siguranþã Alteþei sale în genunchi ºi cu fruntea în praf. unul atotputernic. — Ca sã vãd laleaua neagrã. sau recunoscându-l poate pe ofiþerul care-l însoþea. ca de obicei. Chipul sãu blând ºi cinstit devenea când roºu. care trecea tocmai în momentul acela. când palid. unul pregãtindu-se sã urce pe tron. din ordinul Vostru. însoþit de cele mai entuziaste aclamaþii. Wilhelm. — Acest om. strigã van Baerle împreunânduºi mâinile. rãspunse el. el oferi prinþului acel spectacol impresionant al desperãrii naive. se retrase în trãsurã. aflase crima. gesticulând. îi savurã perfecþiunea ºi graþia. celãlalt socotindu-se gata sã urce pe eºafod. care va îngãdui ca opera mea sã fie dusã la bun sfârºit ºi glorificatã. Cãutã în jurul lui pe cineva . ºi implorându-l pe prinþ. care meritã privitã mãcar o datã în viaþã.prinþul stadtholder ºi se va încruciºa cu trãsura noastrã. ºi sã meargã sã vadã laleaua neagrã. În aceeaºi clipã. — Ce se întâmplã? îl întrebã prinþul pe ofiþer care. de frig. — Monseniore. Oh. Wilhelm îl privi cu rãcealã pe Cornelius ºi ascultã rugãmintea lui fierbinte. ªi totuºi. care prin îmbinarea tainicã de cald. cu atât îºi simþea inima mai sfârºitã. prinþul stadtholder dãdu ordin sã opreascã. condus de patru soldaþi ce îºi croiau drum. dacã prinþul ar auzi zgomot sau scandal. ºi apoi. — Oh! exclamã Cornelius. întrebã el. se oprirã la ºase paºi de van Baerle. ca apoi sã disparã pentru totdeauna. nepãsãtor ºi firesc. prinþul îºi continuã drumul pe alee. — Daþi voie deþinutului sã coboare. o sorbea mai cu nesaþ din priviri. o vãzu în spatele tinerelor fete care formau o gardã de onoare acestei regine a nobleþei ºi a puritãþii. cã el se ºi apropie din nou de portierã. auzind ordinul. atotºtiutor ºi infailibil. dupã ce voi fi aflat ceea ce trebuie sã ºtiu. e deþinutul politic pe care. probabil printr-un mesager secret ºi nevãzut de restul oamenilor. fãrã braþul ofiþerului drept sprijin. se ducea în piaþã pentru a-ºi împlini datoria de preºedinte. de umbrã ºi de luminã. înconjurat de garda sa. voi muri dacã nu se poate altfel. O privi de la ºase paºi. Dupã ce dãdu acest ordin. îi preziceau nu numai o pedeapsã sigurã. ÎNCHEIERE Van Baerle. fremãtând pe picioarele lor puternice. gata sã leºine de bucurie ºi clãtinându-se pe scara trãsurii. nu încercã sã se apere. spuse prinþul. un spectacol ciudat sã-i vezi pe cei doi oameni. — Ce vrea? — Cere cu stãruinþã sã oprim o clipã aici. foarte uºor de înþeles ºi emoþionant pentru o inimã atât de bunã ºi un suflet atât de nobil ca acela care îl contempla. ºi acum se apropia respectuos de el. pe mãsurã ce se apropia de laleaua neagrã. Nu încercã sã protesteze. l-am adus de la Loevestein la Harlem. monseniore! ªi se sufocã. dar murind voi binecuvânta pe Alteþa Voastrã îndurãtoare. monseniore. caii sãi. sãrise din trãsurã. aºa cum a dorit Alteþa Voastrã. În sfârºit vãzu unica floare. care se afla închis în trãsurã. dupã ce o voi fi vãzut. în adevãr.

Boxtel. Toþi îºi îndreptau ochii spre tronul pe care se aºezase prinþul. din trei interese ºi trei drame diferite. Sã se apropie persoana care e stãpâna lalelei negre. pe logodnicã ºi pe Dumnezeu care. de laleaua neagrã ºi de comitet. Îl vãzu pe Boxtel repezindu-se de pe treapta pe care se afla. Spunând acestea. desfãcu încet sulul de pergament ºi. aºadar m-a minþit cã i s-a furat floarea. cu rãsuflarea tãiatã. o frumoasã frizonã. lovit de o emoþie cu totul diferitã. a cãrei frumuseþe fu salutatã printr-un murmur general. îmbrãcatã într-un costum de lânã roºie. se ridicã ºi îºi plimbã privirea domoalã asupra mulþimii încântate. centrul atenþiei generale. La altã extremitate se gãsea Cornelius. — Da. sunt pierdut. Îl vãzu. pe care o credeam cea mai bunã prietenã a mea! — Oh! gemu ºi Boxtel. nici prinþul nu pãrurã a se ocupa prea mult de el. ce fremãta de nerãbdare. care se sprijinea. Atunci. la picioarele tronului. preocupat fiind doar de prinþ. dragoste decât pentru laleaua neagrã. Laleaua neagrã a fost creatã ºi întruneºte toate calitãþile cerute de programul Societãþii horticole din Harlem. Cornelius pierdut. pentru a judeca efectul produs. Era Roza. strigaserã amândoi deodatã: "Roza! Roza!" — Aceastã lalea e a dumitale. Wilhelm luã mâna Rozei ºi o puse în mâna unui om ce se aruncã. Prinþul. dupã numele lui van Baerle. monseniore. prinþul.cãruia sã-i poatã pune o întrebare. de florini. inimã. bâlbâi Roza. dar din care nu se pierdea nici o notã datoritã acelei tãceri pioase ce se lãsase deodatã asupra celor cincizeci de mii de spectatori. de ea. i se luã pulsul. La unul din unghiuri se afla Boxtel. conducândo sau. ce rãzbãtea din mulþime. De altfel. leºinase. — Oh! ºopti Cornelius. va purta deci numele creatorului ei. egalã. — Laleaua aceasta. care va fi de acum înainte ºi numele de soþie al acestei tinere fete. În sfârºit. feþe necunoscute. Fu ridicat. Dar peste tot. înaintea ochilor voºtri. copleºit de fericire. în al treilea unghi. pe care. la rândul lui. privea surâzând spectacolul oferit de douã inimi fericite. îºi plimbã privirea limpede asupra celor trei capete ale triunghiului. finã. Povestea naºterii sale ºi numele autorului ei vor fi înscrise în cartea de onoare a oraºului. ºi va fi înscrisã în catalogul florilor sub titlul de Tulipa nigra Roza Barlaensis. vãzând în sfârºit toþi auditorii sãi instalaþi. ªi rostind aceste vorbe. acest incident nu continuã sã tulbure sãrbãtoarea. trãsnit. vãzându-ºi speranþele distruse. Wilhelm. viaþã. trãdat de ea. din dreapta ºi din stânga prinþului se auzi câte un strigãt: Boxtel. neavând ochi. Laleaua neagrã! Aceastã minune a Olandei se aflã aici. cu o voce calmã. de braþul unuia dintre ofiþerii lui Wilhelm. în aceeaºi clipã. urmã prinþul. nu-i aºa? întrebã prinþul. la picioarele preºedintelui van Systens cãdea un alt om. nãucit. Cornelius se dãdu înapoi îngrozit: în hoþul lalelei. în sfârºit. pe umerii cãreia cãdeau în valuri dantele din boneta ei de aur. una singurã. printre fecioarele din Harlem. spuse: — ªtiþi în ce scop aþi fost chemaþi aici: s-a fãgãduit un premiu de o sutã de mii de florini aceluia care va izbuti sã creeze laleaua neagrã. În acelaºi timp. palid. mai degrabã. din înaltul cerului azuriu. Iatã pentru ce a pãrãsit fortãreaþa Loevestein! Oh! nenorocitul de mine! Uitat. brodat cu fir de argint. tânãrã fatã. i se controlã inima: era mort. deoarece nici preºedintele. pe ofiþerul însãrcinat sã se ocupe de Roza. fiica lui. mut. salutând rând pe rând pe prinþ. fãrã puteri ºi cu ochii înlãcrimaþi. deºi slabã. el îl recunoscu pe adevãratul Isaac Boxtel. oprindu-le pânã ºi suflarea de pe buze. în puritatea . Îl vãzu pe Cornelius schiþând un gest involuntar. ochiul sãu pãtrunzãtor se opri pe rând asupra celor trei extremitãþi ale unui triunghi format în faþa lui. în falsul Iacob. stãtea în picioare pe o treaptã. împingând-o în faþa tronului. vecinul lui.

greºit judecaþi. cunosc caracterul bãtrânului Gryphus. Asta înseamnã. Roza. e darul oraºului Harlem fãcut lalelei. ªi. dupã cum afirma el. al curajului ºi al cinstei ei. pânã la patruzeci ºi unu. au fost doi mari cetãþeni. nu cãutaþi sã cuceriþi decât noi culori de lalele. care se rotunjirã atât de mult. pe care îi scrisese Corneille de Witt ºi pe care el o folosise pentru a înveli cel de-al treilea mugur — cât despre dumneata. Cât despre dumneata. prin bãtrâna Zug. Pãstreazã tradiþia meritelor lor. Apoi. Nu putea uita loviturile de ciomag primite. Domnule van Baerle. trimisã în calitate de ambasador. cãci proprietatea lui Boxtel. spunând aceste cuvinte. Aºadar. în ciuda obiceiului sãu. o mare fericire pentru Boxtel cã Dumnezeu i-a trimis la momentul potrivit acest atac fulgerãtor de apoplexie. nu numai cã eºti liber. s-a constatat cã ai fost întemniþat pentru o crimã pe care n-ai comis-o. el fu cel mai aprig pãzitor de flori din câþi s-au întâlnit vreodatã în Flandra. * La rândul lui. care l-a scutit de a asista în continuare la evenimente atât de dureroase pentru orgoliul ºi lãcomia lui. dar sfârºi prin a accepta situaþia. fiind nevinovat. se urcã în trãsurã ºi plecã. eºti finul domnului Corneille de Witt ºi prietenul domnului Ioan. Deoarece aflase povestea lui Boxtel ºi era furios cã falsul Iacob îl trãsese pe sfoarã. Acesta continuã: — Îi dau Rozei o sutã de mii de florini pe care i-a câºtigat cu prisosinþã ºi pe care va putea sã þi-i ofere. distruse el însuºi observatorul ridicat odinioarã de invidios în spatele sicomorului. dupã ce pronunþã aceste cuvinte cu o voce ce trãda emoþie. Rãmâi demn de numele pe care unul þi l-a încredinþat la botez ºi de prietenia pe care celãlalt þi-a acordat-o mai târziu. prinþul îi arãtã cu degetul. numãrul lor urca. deveni din ce în ce mai învãþatã ºi. doar cã Boxtel era mort. ea a crescut-o ºi a fãcut-o sã înfloreascã. Cornelius plecã în aceeaºi zi la Dordrecht împreunã cu Roza. Apoi. nici bunurile dumitale nu pot fi confiscate. nu-l bãnuise nici mãcar o clipã de o faptã atât de josnicã. De altfel. lui Cornelius. toate bunurile îþi vor fi înapoiate. vândutã la licitaþie. prinþul îi întinse lui Cornelius faimoasa foaie din biblie. mânã în mânã. iar Cornelius ºi Roza. . domnule. victorioºi. greºit pedepsiþi într-un moment de rãtãcire a poporului. spuse: — Vai! Sunteþi într-adevãr fericiþi. datoritã povestirii noastre. care a adus dovada nevinovãþiei dumitale — ºi. spunând: — Nu se ºtie prea bine cine a câºtigat aceºti bani. de care Olanda e mândrã astãzi. vor înþelege cã el s-a împãcat greu cu ginerele sãu. de altfel. îl preveni pe tatãl ei de tot ce se întâmplase. care îngenunchearã lângã el sã i le sãrute. procesiunea porni din nou. visând poate sã aduceþi Olandei adevãrata glorie ºi adevãrata fericire. Devenind paznic de lalele. ca ºi cum ar fi vãzut alþi nori îngrãmãdindu-se într-acolo. cãci voi. întinse mâinile celor doi soþi. cãci aceºti domni de Witt. punga cu o sutã de mii de florini de aur. în sunetul trompetelor. A fost. Aceia care. dar cã. aruncând o privire în direcþia Franþei. ar fi nedrept. din ce în ce mai frumoasã. dupã ce fusese paznic de oameni. fãrã ca ceva sã se fi schimbat în ceremonialul ei. Cornelius aºtepta sã afle unde vrea sã ajungã prinþul. le numãrase dupã vânãtãi. pentru a nu fi mai puþin generos decât Alteþa Sa. fu alipitã rãzoarelor lui Cornelius. prinþul stadtholder. oftând. omorând ºoarecii de câmp ºi gonind albinele prea înfometate. aºa cã n-o sã þi-i dea ca zestre. mulþumitã Rozei. sunt preþul dragostei ei. dumneata sau Roza. Merita sã-l vezi urmãrind fluturii periculoºi. Prinþul. Când au ajuns la primãrie. care. cãci dacã dumneata ai gãsit metoda de a crea laleaua neagrã. încât puteau sfida toate telescoapele din Dordrecht.sufletului sãu. mergeau alãturi.

În sfârºit. Toatã viaþa s-a ocupat de fericirea soþiei ºi de cultura florilor. Principalele ornamente din salonul sãu. cã primul primi numele de Cornelius. ºi tocmai pentru cã n-a murit. aºa cum fãcuse cu mynheer Isaac Boxtel. ne amintim. cel de Roza. Van Baerle a rãmas credincios Rozei ºi lalelelor sale." SFÂRªIT . încât putu sã se ocupe singurã de educaþia celor doi copii frumoºi nãscuþi în luna mai 1674 ºi 1675. între douãzeci ºi ºase ºi douãzeci ºi opt de ani. luna lalelelor. pentru a împiedeca apariþia altor eventuali invidioºi. Condiþie care a fost riguros împlinitã. cu condiþia ca cei o sutã de mii de florini pe care-i va primi ca premiu sã-i foloseascã drept zestre pentru a se cãsãtori cu un bãiat frumos. deºi Cornelius n-a murit. naºul sãu îi scrisese sã ardã corespondenþa marchizului de Louvois. el a scris deasupra porþii sale versul pe care Grotius îl sãpase în ziua evadãrii. care i-au pricinuit mai puþine griji decât vestita floare cãreia îi datora existenþa lor. care s-o iubeascã ºi pe care sã-1 iubeascã. erau cele douã foi din biblia lui Corneille de Witt.dupã doi ani de cãsãtorie. de care Providenþa n-ar fi avut poate rãgazul sã-l fereascã. Pe cealaltã. iar al doilea. pe zidul închisorii: "Ai suferit uneori destul pentru a avea dreptul sã nu spui niciodatã . încadrate în rame mari de aur. scrisese el însuºi testamentul prin care lãsa Rozei moºtenire mugurele lalelei negre. ºtia sã citeascã ºi sã scrie atât de bine.Sunt prea fericit. Este de la sine înþeles cã un copil era bãiat ºi celãlalt fatã. pe una. datoritã cãreia a gãsit un mare numãr de varietãþi înscrise ºi azi în catalogul olandez.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->