Sunteți pe pagina 1din 4

17.

Contractul colectiv de munca


Contractual colectiv de munca-este actul juridic care reglementeaza raporturile de munca, incheiate in forma scrisa intre salariat si angajator. Continutul si structura contr. Colectiv de munca: 1.Continutul si structura contr.de munca se stabilesc de catre parti; 2.In contr.colectiv de munca pot fi prevazute angajamente reciproce ale salariatilor si angajatorilor, privind: -formele, sistemele si cuantumul retribuirii muncii; -plata indemnizatiilor si compensatiilor; -imbogatirea conditiilor de munca si a securitatii si sanatatii in munca a salariatilor; -recuperarea sanatatii, odihna salariatilor si a membrilor familiilor lor; -raspunderea partlior; -renuntarea la greva in cazul indeplinirii clauzelor contractului colectiv de munca. 1.Contractul colectiv de munca intra in vigoare din momentul semnarii de catre parti sau de la data stabilita in contract; 2.Durata contr.colectiv de munca se stabileste de catre partisi nu poate fi mai mica de un an;

1 .Conventia Colectiva
Conventia Colectiva-este un act juridic care stabileste principiile generale de reglementare a raporturilor de munca care se incheie de catre salariati si angajatori la nivel: national, territorial si ramural. In conventia colectiva pot fi incluse clause privind: - retribuirea muncii; -conditiile de munca si securitatea si sanatatea in munca; -regimul de munca si de odihna; -dezvoltarea parteneriatul social. 1.Conv.colectiva incheiata la nivel national intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficil al R.M. 2. Termenul Conventie collective este stability de parti si nu poate fi mai mik de un an; 3. Contr.colective de munca se depun de una dintre partile semnatare, in termen de 7 zile calendaristice de la data incheierii, pu inregistrare la inspectoratul territorial de munca. 4.Conv.colective de nivel ramural si territorial se depun de una dintre partile semnatare, in termen de 7 zile calendaristice de la data incheierii, pu inregistrare la ministerul muncii , protectiei sociale si familiei. 5. Conv.colectiva de nivel national nu este supusa inregistrarii.

1 .Notiunea, elementele esentiale si trasaturile caracteristice ale Contr.individual de munca.


Contr.individual de munca-este intelegerea dintre salariat si angajator, prin care salariatul se obliga sa presteze o munca intr-o anumita specialitate, iar angajatorul se oblige sai asigure conditiile de munca. 1. Partile contr.individual de munca sint salariatul si angajatorul; 2.Pers.fizica dobindeste capacitatea de munca la implinirea virstei de saisprezece ani; 3. Se interzice incadrarea in munca a persoanelor in virsta de 15 ani; Continutul contr.individual de munca este determinat prin acordul partilor, tinindu-se cont de:

-numele si prenumele salariatului; - datele de identificare ale angajatorului; - durata contractului; - specialitatea,profesia,calificarea, functia; -drepturile si obligatiile salariatului; -dr.si oblig.angajatorului; -locul de munca; -perioada de proba; -durata concediului; -conditiile de asigurare sociala; -onditiile de asigurare medicala; Durata contr.individual de munca: 1.Contr.individ.de munca se incheie pe durata nedeterminata; 2. Contr.indiv.de munca poate fi incheiat sip e o durata determinate, ce nu depaseste 5 ani. Pe durata determinate: -Pu perioada indeplinirii unor lucrari temporare cu o durata pina la 2 luni, precum si in cazul unor lucrari sezoniere -Cu pers.detasate la lucru peste hotarele RM; -Pu perioada stagierii si instruirii profesionale a salariatului la o alta unitate -Cu pers.care isi fac studiile la institutiile de invatamint la cursurile de zi .

20. Incheierea contr.individual de munca, continutul si forma contr.individ.de munca


1.Contr.indiv.de munca se incheie in baza negocierilor dintre salariat si angajator; 2.Contr.indiv.de munca se intocmeste in 2 exemplare, se semneaza de catre parti si I se atribuie un numar dintre registrul unitatii, aplicinduise stampila unitatii. Un exemplar al contract.individual de munca se inmineaza salariatului, iar celalalt se pastreaza la angajator; Documentele care se prezinta la incheiere contr.de munca: La incheierea contr.individual de munca , pers care se angjeaza prezinta angajatorului urmatoarele documente: -buletinul de identitate; -carnetul de munca; -documentele de evidenta militara; -diploma de studii; -certificatul medical. 3.Contr.individ.de munca se incheie in forma scrisa. Perioada de proba: 1.Pu verificarea aptitudinilor profesionale ale salariatului, la incheierea contr.individual de munca, acestuia I se poate stabili o perioada de proba de cel mult 3 luni si respective de cel mult sase luni-in cazul pers.cu functie de raspunderelista care se aproba de catre angajator; 2.In cazul angajarii muncitorilor necalificati perioada de proba se stabileste ca exceptie si nu poate depasi 15 zile calendaristice. 3.Pe parcursul perioadei de proba, salariatul beneficiaza de toate drepturile si indeplineste obligatiile prevazute de legislatia muncii. 4. Pe durata contr.indiv.de munca nu poate fi stabilita decit o singura perioada de proba. 5.Salariatii angajati in baza contractului indiv.de munca pe durata determinate pot fi supusi

unei probe care nu poate depasi: - 15 zile calendaristice pu o durata a contr.indv.de munca cuprinsa intre 3 si sase luni; - 30 de zile calendaristice pu o durata a contr.indv.de munca mai mare de sase luni. Interzicerea aplicarii perioadei de proba: -tinerii specialist - pers.in virsta de pina la optsprezece ani; -pers.angajate prin concurs; -femeile gravide; -invalizii.

21.Suspendare contr.individual de munca


Suspendarea contr.indiv. de munca presupune suspendarea prestarii muncii de catre salariat si a platii drepturilor salariale de catre angajator. Suspendare contr.indiv.de munca se suspenda in circumstantele: 1.Ce nu depend de vointa partilor in caz de: -concediu de maternitate; -boala sau traumatism. -carantina; -forta majora; -omitere din vina salariatului a termenului de trecere a controlului medical 2.Prin acordul partilor: -acordare a concediului fara plat ape o perioada mai mare de o luna; -somaj ethnic; -ingrijire a copilului bolnav in virsta de pina la 10 ani; -ingrijire a copilului invalid; -detasare 3. La initiative uneia dintre parti: -concediu pu ingrijirea copilulu de pina la sase ani; -urmare a unui curs de formare profesionala in afara unitatii.

22. Modificare contr.indiv.de munca: Modificare a contr.individ.de munca se considera orice schimbare sau completarece se
refera la: -durata contractului; -regimul de munca si de odihna; -specialitatea, profesia, calificarea, functia Cazurile de modificare a contr.individ. de munca pot fi clasificate in functie de anumite criterii: -dupa elemental contr.de munca supuse modificarii: unitatea, felul muncii detasarea,locul muncii, salariul. -dupa cum est esau nu nevoie de consintamintul salariatului, trecerea in alta munca; Locul de munca poate fi schimbat temporar de catre angajator prin deplasarea in interes de serviciu sau detasarea salariatului la alt lok de munca. Deplasarea in interes de serviciu-se intelege delegarea salariatului , conform ordinului angajatorului ,pe un anumit termen, de cel mult saizeci de zile calendaristice, pu executarea obligatiilor de munca in afara locului de munca.

Detasarea-reprezinta o modificare a contract.de munca efectuta prin schimbarea locului de munca , ce poate fi dispusa numai cu acordul scris al salariatului pu o perioada cel mult de 1 an, urmata de incadrarea intro alta unitate, la care este trimis cu scopul executarii unor lucrari in interesul acesteia.

23.Incetarea contr.indiv.de munca:


Contractul individual de munca poate inceta: 1.In circumstante ce nu depend de vointa partilor: -deces al salariatului, declarare a acestuia decedat sau disparut fara urma; -deces al angajatorului pers. Fizica; -constatare a nulitatii contractului prin hotarire a instantei de judecata; -aplicare pedepsei salariatului ; -incheiere a sezonului; -atingerea virstei de saizeci si 5 ani. 2. La initiativa uneia dintre parti. Demisia-salariatul are dr la demisie, desfacere a contr.indiv de munca, din propia initiative, anuntind despre aceasta angajatorul prin cerere scrisa, cu 14 zile calendaristice inainte. Concedierea-desfacerea din initiativa angajatorului a contr.individual de munca pe durata nedeterminata, precum si a celui pe durata determinate, se admite pu urmatoarele motive: -rezultatul nesatisfacator al perioadei de proba; -absenta fara motive intemeiate de la lucru mai mult de 4 ore consecutive in timpul zilei de munca. - prezentarea la lucru in stare de ebrietate -incalcare grava a obligatiilor de munca.