Sunteți pe pagina 1din 30

MERGI LA SECTIUNEA PRECEDENTA

Noi nu suntem urma[ii Romei

CINE A FOST TRAIAN?


untem \nv`]a]i nu numai o istorie care nu ne apar]ine, dar trebuie s` ne [i m~ndrim cu ceea ce nu ne apar]ine; peste tot ni se spune c` ne tragem din doi b`rba]i, dintr-un DECEBAL, un adev`rat erou na]ional [i dintr-un... TRAIAN. C~]i dintre noi [tiu \ns` cine a fost acest TRAIAN [i ce a f`cut el pentru noi? S` \ncepem cu ce a f`cut pentru noi: - Ne-a zdrobit [i cucerit 14 % din Dacia; - Ne-a furat tezaurul (a[a cum mai t~rziu o vor face [i al]ii). Prin tr`darea acelei cozi de topor Bacilis, confident al regelui dac, romanii descoper` \n albia r~ului Sargesia tezaurul lui Decebal (evaluat de Jerome Carcopino la 165.500 kg de aur [i 331.000 kg de argint; pentru acea vreme un tezaur fabulos, \n fa]a c`ruia p~n` [i faraonul Egiptului ap`rea s`rac. i aceasta, \ntr-o ]ar` s`lbatic` [i necultivat`! ...ntr-o ]ar` care nu [tia s` vorbeasc` [i s` socoteasc`... ntr-o ]ar` care a fost fericit` s` dea totul romanilor ca s` \nve]e... LATINA, limba pe care ei, dacii, o vorbeau de mii de ani! i dup` cucerirea s~ngeroas` a mai pu]in de un sfert din teritoriul Daciei, tot el, Traian, a continuat s` stoarc` tot ce se mai putea de la noi (la fel ca al]ii, aproape dou` milenii mai t~rziu). Cine a fost Traian? Marcus Ulpius Traianus este fiul unui comandant de legiune (de origine mai pu]in roman`) care va ajunge mai t~rziu guvernatorul Siriei [i Asiei. n urma victoriilor militare ale lui Traian \mpotriva germanilor, \mp`ratul Nerva \l va adopta ca fiu la 27 octombrie 97, proclam~ndu-l asociat la putere. El, Traian, nu ne-a iubit niciodat`, ci dimpotriv`...

73

Fig.31. Traian str`mo[ul.Chiar acest pederast s` fie str`mo[ul neamului nostru domnilor istorici ? Moneda de la Traian, din bronz , b`tut` n anul 114 d.H. Pe aceasta scrie : mp`ratului Caesar Nerva Traianus Augustus Germanicus Dacicus, cel mai mare preot , cu putere Tribunician` [i consul a [asea oar`, p`rinte al patriei.
Kunsthistorisches Museum , Viena, RIC, pp. 286-289.

74

Noi nu suntem urma[ii Romei

Ce ar avea el \n comun cu noi? Ceea ce au avut \n comun cu noi [i al]ii mai t~rziu c~nd ne-au cucerit, ne-au jefuit tezaurul, [i nu numai o dat`... dup` primul [i dup` al II-lea r`zboi mondial, care ne-au dat marele seism civilizator... MARXISMUL! Triumful lui Traian a \nsemnat pentru noi \nfr~ngere: \n toamna anului 106, \n loc ca ]`ranii daci s`-[i str~ng` recoltele, erau m~na]i la Roma pentru a fi sacrifica]i \n circuri \n cinstea triumfului lui Traian. Dup` \nfr~ngerea lui Decebal, Traian [i-a am~nat intrarea triumfal` \n Roma p~n` la sosirea mamei sale iberice din Spania, ]in~nd s-o aib` l~ng` el \n acele momente mari de bucurie, c~nd \ntreaga Dacie pl~ngea [i-[i jelea mor]ii ale c`ror suflete se ridicau spre ]inuturile din cer ale zeului Ghebeleizis sau spre ]inuturile subp`m~ntene ale lui Zamolxe... i noi ne m~ndrim ast`zi cu... Traian! O treime de an (123 de zile) Fig.32. i din nou au ]inut petrecerile [i serb`rile populare la Roma. Din capul str`mo[ului. cele mai \ndep`rtate col]uri ale lumii veneau solii, Descoperit la Ostia, M.I.R.S.R. trimise anume s` ia parte la aceste serb`ri; [i toate cheltuielile au fost suportate de acel El Dorado... acea Californie a antichit`]ii, jefuit` de romani \n frunte cu marele nostru str`mo[ - TRAIAN! n cea mai frumoas` pia]` a Romei s-a \n`l]at \n amintirea acestei biruin]e, cu banii no[tri, un monument de marmur` ce se cheam` COLUMNA LUI TRAIAN, construit` de marele Apolodor din Damasc... Un \nv`]at german, Theodor Mommsen, scrie despre Columna aceasta c` este o carte de tablouri s`pate \n piatr`32. Av~nd 124 de tablouri cu 2000 de figuri \n relief, ea \nf`]i[eaz` momente \nsemnate din luptele romanilor cu dacii. Setea de glorie ost`[easc` [i de expansiune politic` l-au cam ]inut pe Traian departe de so]ia sa, \mp`r`teasa Plotina - mult l`udat` pentru virtu]ile ei - [i mult mai aproape de tinerii solda]i. Dorin]a lui

75

Fig.33. Tabula Traiana comemornd REPARAREA [i NTRIREA drumului de la Cazane de c`tre mp`ratul Traian. Au mai reparat la acest drum t`iat n piatra Cazanelor [i al]i mp`ra]i romani nainte de Traian: Tiberius, Claudius [i Domi]ian, dar cine i-a fost constructorul nu este clar. Dacii erau adev`ra]i arti[ti n t`iatul celor mai tari granituri, a[a cum este andezitul [i de asemenea n metalurgia fierului i ntreceau cu mult pe romani. n plus Dacia era un fel de El Dorado al antichit`]ii n ceea ce prive[te aurul [i n general bog`]iile ei. A[a c` apare mai plauzibil ca drumul de la Cazane s` fi fost construit de c`tre daci la fel cum tot ei au construit [i podul de piatr` de peste Dun`re (re-construit mai trziu de Traian [i din nou de dacul Constantin cel Mare) la peste 100 de ani de la retragerea armatelor romane, atunci cnd vecinii unguri ne spun c` locurile erau pustii [i i a[teptau pe ei s` soseasc` [i s` le populeze - 800 de ani mai trziu. De ce oare Constantin cel Mare a vrut s` cheltuiasc` o mul]ime de bani, timp [i bra]e de munc`, ca s` reconstruiasc` un pod peste Dun`re, ce-l lega de o zona depopulat`? Chiar a[a s` fi fost el de risipitor?
Fig. 31-32-33 dup` STRMOII ROMNILOR, vestigii milenare de art` [i cultur`. Decebal [i Traian. I. Miclea [i R. Florescu, Ed. Meridiane, 1980.

76

Fig.34. Putem vedea una dintre cele dou` biblioteci din forumul lui Traian, n care nc`peau 22.000 de manuscrise. La mese i putem vedea pe cei ce le studiau. Aceast` construc]ie, ca de altfel ntregul forum, s-a construit cu aurul adus din Dacia, de la noi, pe care James E. Packer, n Arheology Magazin, feb. 1998, o descrie ca Un regat barbar foarte bine organizat Vezi [i fig.35,36 din acela[i Jurnal de Arheologie
77

Fig.35. Reconstruc]ia planului Forumul lui Traian: (1) arcul de triumf de la intrare, (2) statuia mp`ratului c`lare, (3) bastioane semicirculare, (4) judec`toria-basilica Ulpia, (5) dou` biblioteci, (6) columna lui Traian, [i (7) templul lui. Mai jos se poate vedea o reconstruc]ie a pie]ei principale a forumului, avnd n centru statuia mp`ratului c`lare. n spatele acestuia se afl` intrarea spre tribunal, Basilica-Ulpia cu Columna lui Traian n spate. i toate acestea au fost ridicate n cinstea cuceririi a 14% din teritoriul Daciei!

78

Fig.36. Basilica Ulpia are aspectul unui tribunal. Construit` n marmur`, material de import foarte scump n acea vreme, aducea o str`lucire [i o elegan]` lini[titoare acestui loc. Columnele care sprijineau zidurile aveau n fa]a lor statui colosale ale.... prizonierilor daci (!) pe atica Basilicei Ulpia unde marmura turceasc` alb` cu vene violete, numit` pavonazzetto i f`cea pe ace[tia s` par` mai impun`tori dect mp`ratul nsu[i. Treptele care conduceau la structurile din forum erau din marmur` galben` cu vini[oare violete giallo antico, dnd un aspect elegant centrului pavat [i el n marmur` alb` de culoare neutr`. Noi azi nu vrem s` [tim prea mult despre str`mo[ii daci, dar ei romanii au fost a[a de ferici]i de victorie nct au s`rb`torit-o nu numai prin construc]ia acestui forum dar [i prin cea mai lung` s`rb`toare din lume. n Roma antic` victoria asupra noastr` s-a s`rb`torit oficial 123 de zile!

*Fig.34,35,36,37 Archaeology magazin, jan-feb. 1998 ,Archaeological Institute of America, New York, U.S.A.
79

Fig.37. Aceasta este tot ce a mai r`mas azi de la viteazul str`bun: ruine, ruine [i iar ruine n mijlocul c`rora se-nal]`-n piatr` Nemuritoarea Istorie a Nemuritorilor Daci, adev`ra]ii no[tri str`buni. n v~rful Columnei nu se mai g`se[te STRMOUL ci Sf. Petru, plantat acolo de cre[tinii no[tri \n secolul XVI \n concordan]` cu dispozi]iile bisericii de atunci.

80

Fig.38. Aceast` cup` tracic` terminat` cu un cap de sfinx, are o vechime de peste 2.300 de ani. Bog`]ia tracilor era nem`surat`. n cartea a 10-a a Iliadei, Homer spunea despre regele trac Rhesoss: Carul lui de lupt` era o oper` de art` fiind lucrat n aur [i argint, iar armura lui f`cut` din aur masiv l f`cea s` arate ca un nemuritor.
*Time magazin, p. 62-63, aprilie 27, 1998.

81

Traian era s`-l ajung` pe Alexandru Macedon, a[a c`, pornind la lupt` contra PARILOR, cotropind Armenia (\n 114), Mesopotamia (\n 115) [i Assyria, un fel de boal` \l atinge pe c~mpul de lupt` din Cilicia [i astfel moare marele nostru str`mo[. Italienii l-au cam uitat, dar noi...nu! Noi \l iubim...Nu este el str`mo[ul nostru!? Grecii se m~ndresc cu tracul nostru Alexandru Macedon care i-a \ngenunchiat [i cucerit, uit~ndu-[i adev`ra]ii eroi... Noi, tot a[a ne m~ndrim cu ce nu e al nostru, cu Traian! Ba \ntr-un timp [i cu Stalin... ce ap`rea pe prima pagin` din abecedarele rom~ne[ti, ani la r~nd; [i mai era [i ctitor de ora[ rom~nesc, Bra[ovul devenind, ce ironie a sor]ii, ora[ul Stalin... Citindu-l pe d-l Ramino N. Georgescu din New York (vezi Danubius, Prin Cenu[a Imperiului Anul 1, nr.3), nu po]i s` nu-i apreciezi intui]ia, patriotismul [i umorul atunci c~nd se refer` la felul \n care istoria ne este re-interpretat` [i predat` \n [coli [i universit`]i. Au trecut aproape 2000 de ani de la vizita de pomin` a \mp`ratului roman Nerva Traianus \n Dacia, ne spune sus-numitul autor. O vizit` nedorit`, nesolicitat`, nenorocit`. n urma ei un popor m~ndru, d~rz, viteaz [i-a pierdut, prin grija istoricilor prezen]i, Patria, Identitatea. De atunci multe s-au schimbat \n lumea aceasta. Imperiul Roman \nsu[i s-a dus, praf [i pulbere, \n jos, pe Apa S~mbetei/Tibrului. Lovitura de gra]ie i-a dat-o un oarecare barbar, Alaric, care, din toat` cultura Romei, nu s-a \nvrednicit s` \nve]e dec~t dou` cuvinte: Vae Victis ! R`scolind prin Cenu[a Imperiului R.N. Georgescu face o istorie comparat`, \ntre cea a dacilor [i cea a evreilor, iar paralelele sunt uluitoare: - P~n` la venirea romanilor ambele ]`ri [i popoare aveau un trecut impresionant, luptaser` d~rz, eroic \mpotriva reichului roman aproape \n aceea[i perioad` de timp, secolele I [i II d.H. - Ambele ]`ri au fost desfiin]ate ca state independente, ambele au pl`tit tribut greu p`cii romane.

82

Noi nu suntem urma[ii Romei

- Ambelor popoare li s-au sf`r~mat [i li s-au ras de pe fa]a p`m~ntului str`vechile [i m~ndrele lor capitale; \n schimb s-au procopsit cu capitale noi, de data asta ...de fabrica]ie roman`... Dacii s-au trezit cu Ulpia Traiana Dacica Sarmisegetusa iar evreii cu Aelia Capitolina... - n semn de \nalt respect [i considera]ie pentru rezisten]a lor eroic` dar mai ales pentru a se putea spune vede]i pe cine am b`tut noi?, ambelor popoare li s-a rezervat c~te o pagin` de onoare \n letopise]ul \n piatr` al Romei. Nou`, dacilor, o column` de marmur` \nchinat` lui Traian; evreilor, arcul de triumf, din travertin, al lui Titus. G~ndi]i-v` acum c` f`r` ace[ti daci de pe Columna lui Traian, de pe Arcul de triumf al lui Constantin cel Mare, din Pia]a Poporului, din Pia]a Sf~ntul Petru etc... (sunt peste 187 de statui de daci la Roma), Roma ar r`m~ne pustie. Dar s` vedem ce s-a \nt~mplat cu aceste dou` popoare, de daci [i evrei, dup` 2000 de ani. Evreii au r`mas evrei [i \[i zic la fel [i azi, evrei; statul lor se nume[te la fel, Israel, religia lor este aceea[i, mozaic`. Dar dacii? Ei bine, dacii au ajuns rom~ni; \n imagina]ia lor pervertit` ei se vor [i se cred, prin bun`voin]a istoricilor lor, bastarzii propriilor lor c`l`i(!).... ara lor, Dacia, una dintre cele mai vechi [i mai temute ]`ri ale continentului, a disp`rut pur [i simplu de pe harta lumii, a ajuns Rom~nia, o colonie roman` benevol`(!), un pa[al~c postum al Imperiului Roman, o ]ar` inventat`, o ]ar` de operet`, o ]ar` a sur~sului jenant, penibil, o ]ar` cu nume de furat, cu ADN falsificat. Nici romanii, du[manii de moarte ai dacilor, care i-au supt s~ngele, aurul [i bog`]iile Daciei, nu au cutezat s` se ating` de numele ei sf~nt, DACIA. Dar vin politicieni bonjuri[ti, bufonii neamului, [i \ndr`znesc a scrijeli slove str~mbe [i str`ine pe fruntea de granit a Patriei Dacia [i-i schimb` numele. Trebuie jude] mare [i pedeaps` [i mai mare pentru aceste crime de \nalt` tradare.

83

Li se atribuie evreilor multe sl`biciuni; dar nimeni nu poate s` le conteste \nd~rjirea, disperarea, fanatismul cu care \[i ap`r` identitatea, \ndeplinind \n acest fel una din poruncile fundamentale ale Universului... fii [i r`m~i tu \nsu]i ! Cine face asta merit` toat` considera]ia [i tot respectul. Poporul evreu a pl~ns vreme de 2000 de ani dar astazi el s-a reg`sit din nou \n aceea[i patrie, sub aceea[i religie, \n aceea[i limb`, sub acela[i nume. Iar noi, dacii, cotropi]i [i jefui]i ca [i evreii sau poate \nc` [i mai r`u dec~t ei, noi ne hlizim, noi c~nt`m osanale postume cotropitorilor, celor care au ucis tot ce aveam noi mai scump, Patria. Asculta]i numai aceste versuri din Pui de Lei [i n-o s` v` vin` s` crede]i urechilor: i unu-i Decebal cel Falnic/ Iar cel`lalt Traian cel Drept Ce putem spune despre o astfel de istorie? Cui s`-i mul]umim pentru ea ?

84

Noi nu suntem urma[ii Romei

CEL MAI MARE IMPERIU DACIC AL EREI NOASTRE


n momentul de fa]` c~nd toate popoarele moderne \[i caut` cu str`[nicie acte de identitate istoric`, ar fi o crim` din partea noastr`, a dacilor, s` fim nep`s`tori la ceea ce ne apar]ine.
ac` am auzit de Burebista, Deceneu [i Decebal ca despre cei ce au contribuit la formarea [i men]inerea regatului Dac, iar despre Traian ca cel care a c`utat s` distrug` civiliza]ia dac` cucerind 14% din teritoriile ei, fur~ndu-i tezaurul [i transport~ndu-l la Roma unde a fost topit (parte din monedele turnate din el fiind date cadou celor ce au luat parte la jefuirea, a[a-zisa cucerire a Daciei), s` vedem ce s-a mai \nt~mplat cu marele neam al tracilor (pelasgilor). n jurul anului 300 dup` Hristos, marele neam al tracilor av~nd nucleul dacic ca element conduc`tor, ajunge din nou \n fruntea tuturor neamurilor europene [i... ale lumii. mp`ratul Galerius cel B`tr~n, fiul Romulei (femeie dac` din cetatea Recidava), pe numele lui adev`rat V`carul (Armentarius), dup` ce prime[te de la Senatul roman titlul de \mp`rat roman, se declar` du[manul numelui de roman consider~ndu-l impropriu, schimb~nd numele din Imperiul Roman \n acela de Imperiul Dacic,33 deoarece majoritatea popula]iei acestui imperiu era format` din daci-traci, ca de altfel [i armata. Limba dacic` este cunoscut` \n istorie sub numele de latina vulgar`, fiind de fapt limba imperiului. Scriitorul roman Lactantius \n Romanos Dominarentur34 se pl~nge c` dacii nord-dun`reni au ajuns st`p~nii romanilor, iar toat` suita lui Galerius cel B`tr~n provenea din dacii de la nordul Dun`rii.

85

86

Fig.39. n ara Zeilor, ara Dacilor avnd sub picioare ziduri de cet`]i [i temple, nc` par]ial sigilate sub p`mnt. De la stnga: colonelul Nicolae Mereu]`, fostul comandant al corpului de paz` al pre[edintelui Moldovei Snegur, Eu [i Andrei Vartic, dup` un drum de munte de peste 18 Km. Natura ne-a r`spl`tit efortul. De ce oare [i construiau Ei dacii cet`]ile n creier de mun]i [i n mijlocul ]`rii ? Au fost acestea cu adev`rat cet`]i ori dup` cum spune Andrei au fost nimic alceva dect puncte de abserva]ie astronomice, geodezice ori.... De ce dacii le nconjurau cu ziduri nemuritoare iar n mijlocul acestora nici m`car nu nivelau ori terasau terenul ?

Fig.40. n mijlocul Tesalonicului g`sim [i azi Arcul de Triumf al lui Galerius (Ler mp`rat), realizat din marmur` alb`, cu sculpturi [i decora]ii \n relief, reprezent~nd victoria \mpotriva per[ilor (290297 d.H.). Niels Hannestad afirma c` monumentul este cel mai important dintre monumentele tetrahice p`strate, consemn~nd pentru eternitate triumful dacilor \n \ntreaga lume antic`, oriental` [i occidental`. Figurile comandan]ilor daci sunt peste tot. De ce oare grecii nu se \ntreab` azi de ce s-a construit acest Arc de Triumf pe teritoriul lor [i de ce suntem noi pe el ? De fapt el nu reprezint` nimic istoric pentru grecii care \[i adjudec`, incorect, acest teritoriu. Acest Arc de Triumf al str`mo[ilor daci, avea la \nceput patru picioare doar dou` mai exist` azi. Cui s`-i pese? n anul 311 d.H., Ler mp`rat, \nainte de moarte (din cauza unei infec]ii), va da decretul de Liber` practic` a cultului cre[tin. i vor urma la tron cei doi nepo]i : Galer cel T~n`r [i ceva mai t~rziu Constantin cel Mare. Acesta din urm` va reconstrui [i Podul de Piatr` de peste Dun`re, f`cut ini]ial de str`bunul s`u Burebista. De ce oare a reconstruit acel pod c~nd se [tie c` romanii se retr`seser` din nordul Dun`rii de aproape 200 de ani iar locurile erau pustii (\i a[teptau pe unguri, goale, \nc` 800 de ani, ca s` soseasc` [i s` [i le adjudece). n dep`rtare se vede [i Rotunda.

87

Fig.41. O alt` vedere al Arcului de Triumf al lui Ler mp ` r a t , unde putem v e d e a rela]ia lui Rotunda. cu Galer cel B`tr~n era copil din flori al Romulei, femeie dac` din cetatea Recidava, slujitoare a cultului Zalmoxian. El va schimba numele Imperiului Roman \n Dacia Mare \n anul 305 d.H. Ler mparat, ca ginere al lui Diocle-]ian, a avut un nume r`u printre cre[tini, dar a fost un general de geniu, fiind asemuit de c`tre Niels Hannestad, cu Alexandru Ma-cedon (alt trac). Re\nfiin]area Imperiului Daciei Mari i-a f`cut pe daci s` devin` din nou st`p~nii lumii. C~ntecele [i colindele noastre \l omagiaz` [i azi pe El, Ler mp`rat. Scriitorul Eusebiu spune c` tot el, Galerius, a dat armatelor sale, \nc` de la \nceput, vechiul drapel al dacilor, arpele Gnostic (lucrat din aram`, piele sau chiar stof`). El s-a declarat cel mai mare du[man al numelui de roman (Fontes, II, 6-7) [i a mutat capitala statului Dacia Mare, acas`, pe teritoriul nostru, la Tesalonic. Lactanius, un cronicar roman, nota \n 325 d.H. c` Galer cel B`tr~n este o fiar` cu totul str`in` de s~ngele de roman (Fontes, II, 7).

88

Fig.42. Rotunda din Salonic, o construc]ie solid`, cu pere]i gro[i, a fost construit` de Galerius ca un adaos enormului palat unde acesta \[i avea locuin]a. Rotunda era legat` de palat printr-un bulevard m`rginit de coloane frumoase [i care, \n final, trecea pe sub Arcul lui Galerius. De ce el, Ler mp`ratul, a construit aceast` Rotund`, nu se [tie. Se presupune c` ea ar fi trebuit s`-i serveasc` drept Mausoleu. Al]ii consider` c` trebuia s` serveasc` drept sal` de recep]ii. n timpul lui Teodosius ea a fost transformat` \n biseric`, interiorul fiindu-i vandalizat, apoi decorat cu scene religioase cre[tine. Norocul nu-i sur~de nici cu cre[tinii, a[a c` \n 1590 a devenit moschee. Acela[i Constantin cel Mare va muta capitala imperiului la Constantinopol, iar prin edictul de la Milano, din 313 d.H., va face cre[tinismul s` fie obligator, pe teritoriul imperiului. El va ridica la Roma un arc de triumf pe care dacii sunt reprezenta]i prin opt statui, fiecare de peste trei metri \n`l]ime.

89

Astfel c` din cuceri]i, dacii au devenit cuceritori, schimb~nd numele imperiului roman \n imperiul dacic, aceasta fiind concluzia celui mai mare du[man al dacilor de atunci, Lactantius, \n 325 d.H. Galerius cel T~n`r, fiu al sorei lui Galerius cel B`tr~n, a fost numit, \nainte de a ajunge \mp`rat, cu numele dacic cel adev`rat, Dara35. Ace[ti doi mari conduc`tori ai Imperiului Dacic, ridic` la Salonic un Arc de Triumf \n cinstea apogeului ascensiunii dacice. Tot nou`, dacilor, ne datoreaz` cre[tinii libertatea cultului lor. Galerius cel T~n`r, \mp`ratul Daciei \n anul 311 d.H., elaboreaz` o lege de toleran]` prin care se acord` credincio[ilor cre[tini libertatea cultului, cu condi]ia s` se roage lui Dumnezeu pentru el [i pentru stat36. Dup` preotul D. B`la[a37, \n timpul celor doi \mp`ra]i Galerius, statul imperial al Daciei se reorganizeaz` \n provincii conduse de un voievod (voievod fiind un cuv~nt dac cu sens de lupt`tor, r`zboinic, el corespunz~nd cuv~ntului slav cneaz). El s-a p`strat de-a lungul secolelor nu numai \n istoria noastr`, dar [i prin locurile unde am fost [i mai suntem... ca de exemplu, ]inutul Voivodinei inclus azi \n Iugoslavia, unde rom~nii locali se lupt` pentru eliberarea lui de sub s~rbi. Tot D. B`la[a, \n lucrarea citat`, men]ioneaz` c` \ntre dacoromani, cel dint~i voievod, necunoscut p~n` \n prezent, a fost Vlahernus (nume provenind de la cuv~ntul Vlah, cum de altfel \nc` \i numesc pe macedoneni, grecii [i azi cu dispre]). Ca [i cum doi \mp`ra]i daci \n fruntea imperiului nu ar fi fost de ajuns, lui Galerius cel T~n`r \i urmeaz` la conducerea noului Imperiu Dac, un altul, n`scut \n satul dac Ni[ de la sudul Dun`rii, Constantin cel Mare, cel ce ridic` Arcul de Triumf de la Roma, pe care apar o parte din figurile comandan]ilor daci. Tot el [i-a mutat re[edin]a la SIRMIUM, iar la scurt timp dup` aceea la SERDICA, \n DACIA MEDITERRANEA, despre care va face declara]ia semnificativ`: ROMA mea este SERDICA. Tot el reconstruie[te podul de piatr` de peste Dun`re (construit de str`bunul s`u Burebista [i nu de... Traian), ad`ug~ndu-i un castru cu patru turnuri [i un edificiu cu numeroase \nc`peri. De ce oare cineva ar fi avut interesul s` cheltuiasc` sume mari de bani, atunci \n antichitate, ca s` reconstruiasc` un pod acolo, departe

90

Noi nu suntem urma[ii Romei

peste Dun`re, c~nd romanii se retr`seser` deja... iar locurile erau pustii... cum le place unor istorici vecini s` sus]in` ...? Citind cartea d-lui profesor Augustin Deac38, Istoria adev`rului istoric te vezi purtat de la t`bli]ele de la T`rt`ria la istoricul rom~n de na]ionalitate turc` Ali Ekrem, care vorbe[te de Oguznam, cea mai veche cronic` turc`, tradus` \n limbile german`, francez` [i rus`, \nc` din secolul al XVII-lea, dar de care marii no[tri istorici nu au aflat \nc`; \n ea se men]ioneaz` c` \n anul 839 exista o ar` a Rom~nilor... dar unde era ea pe harta Europei? Nu am auzit niciodat` vorbindu-se de atlasul german din 1826 care ar`ta popoarele Europei anului 900 unde Walahii se \ntindeau din Panonia p~na la Nipru, men]ion~ndu-se [i cinci voevodate vlahice. Ce pot spune de descoperirea scrisorii unui conduc`tor cazar, referitoare la sec. al VIII-lea \n care se vorbe[te de ara Ardil cu 100 de ani \nainte de sosirea ungurilor (deci numele Ardeal nu vine din ungurescul Erdely). n anul 1937 la cel de-al II-lea Congres Episcopal romano-catolic din Ungaria s-a vorbit despre lucrarea preotului [i arheologului romano-catolic Lukacs Karoly, care a p`storit 10 ani \n zona lacului Balaton (fostul Hercuniates de pe vremea dacilor) [i unde a g`sit urme arheologice de: palate, biserici [i conace rom~ne[ti din secolul al X-lea. n cronica \mp`ratului Friederich al II-lea Barbarossa, de prin anul 1189, se atesta existen]a unei ]`ri Walahia \ntre Dun`re [i mun]ii Carpa]i, descriindu-se cu lux de am`nunte grani]ele. Descifrarea de c`tre arom~nul Stefanovschi a inscrip]iei de pe inelul de aur de la Celei (Sucidava) din jude]ul Gorj, precum [i a inscrip]iei de pe inelul de la Ezereva, Bulgaria de azi. R`sp~ndirea credin]ei lui Hristos s-a f`cut \n limba dac`, de c`tre sf~ntul Andrei, fratele lui sf. Petru la nordul Dun`rii, [i de c`tre sf. Pavel, la sudul Dun`rii, vezi Biblia lui Wilfila (scris` \n limba carpatodun`rean` la \nceputul secolului IV). Ce mai putem spune de lucrarea c`rturarului daco-rom~n din sec. al IV-lea, Aeticus Dun`reanu, intitulat` Cosmosgraphia, scris`

91

\n limba rom~n`-dun`rean` cu alfabet geto-dac, limba vorbit` de cele 3-5 milioane de locuitori de pe vremea lui Burebista. Noi am vorbit aceea[i limb` dac` \n fa]a romanilor, go]ilor, gepizilor, hunilor [i slavilor [i continu`m s` o vorbim cu schimb`rile care survin \n orice limb` \n decursul mileniilor. n raportul diplomatului bizantin Panites Priscus, aflat \n anul 448 la curtea ne\mbl~nzitului Atila, se men]ioneaz` c~teva cuvinte clare daco-rom~ne ca: meiu, mied, colib`; iar la masa dat` de Atila \n cinstea diploma]ilor s-a vorbit [i \n limba Ausonica carpato-dun`rean`, dacic`. Ce este cu stema regatului geto-dac, cei doi lei afronta]i, pe care o g`sim p~n` \n 1921 pe stema Rom~niei Mari? i, \n sf~r[it, ce este cu acel Codex Rohonczy, cronic` dac` din secolele XI-XIII, \nsum~nd 448 de pagini, scrise \n limba carpatodun`rean`, latina dun`rean` arhaic`, cu alfabet geto-dac, pe care dacorom~nii \l mai foloseau \nc` pe vremea lui Vlad epe[ (vezi Ha[deu). Ea con]ine \ndemnuri la lupt` ale domnitorului Vlad - ca [i ale altora - \mpotriva migratorilor pecenegi (din r`s`rit) [i a ungurilor (din apus). Se descriu 54 de b`t`lii victorioase, patria noastr` ar`t~ndu-se ca o ]ar` bine organizat`. C~nd oare se va \nv`]a \n [colile rom~ne despre a[a ceva?

92

Noi nu suntem urma[ii Romei

EI, TRACII, AU FOST DACI...


rborele tracic num`ra peste 200 de triburi, cele mai cunoscute fiind cele ale dacilor, ge]ilor, ramanilor, bessilor (metalurgi[ti), latinilor etc. O interesant` afirma]ie despre daci o g`sim la istoricul Dio Casius care a spus: i iar`[i s` nu uit`m c` Traian - Troian a fost trac veritabil. Luptele dintre Traian [i Decebal au fost r`zboaie fratricide, iar tracii au fost daci.39 Dup` Mircea Eliade, num`rul ramurilor giganticului arbore uman al tracilor se ridica la cca. 200.40 Pr. Dumitru B`la[a a alc`tuit un tabel al acestora num`r~nd nu mai pu]in de 150 de ramuri tracice. Herodot (425 \.d.H.) considera c` Neamul tracilor este cel mai numeros din lume; tracii au multe nume, dup` regiuni, dar obiceiurile sunt cam acelea[i la to]i. Dup` victoria grecilor de la Maraton asupra per[ilor, regele Xerxes (486-465 \.d.H.) \[i construie[te o mare armat` \n care se men]ioneaz` de c`tre Herodot [i prezen]a tracilor bithini, din nordvestul Asiei Mici; ace[tia sunt descri[i astfel: Tracii \nso]eau expedi]ia purt~nd pe cap c`ciuli din blan` de vulpe, \mbr`ca]i cu hitoane, peste care se \nf`[urau cu mantale viu colorate. n picioare [i peste pulpe aveau o \nc`l]`minte din piele de c`prioar`. Ca arme au suli]e, scuturi u[oare [i pumnale mici.41 Ovidiu \n Tristele \i surprinde pe tracii geto-daci astfel: i vezi c`l`ri, venind [i duc~ndu-se prin mijlocul drumurilor. ntre ei nu-i nici unul care s` nu poarte tolb`, arc [i s`ge]i \ng`lbenite de veninul viperei. Au glas aspru, chip s`lbatic [i sunt cea mai adev`rat` \ntruchipare a lui Marte. P`rul [i barba lor n-au fost tunse niciodat`. M~na lor dreapt` e totdeauna gata s` \nfig` cu]itul pe care \l are legat la [old orice b`rbat.42 n anul 547 \.d.H. per[ii lui Cyrus au \nfr~nt Regatul Lydiei Tracice din Asia Mic`, extinz~ndu-[i st`p~nirea spre nord-vest p~n` la ]`rmul sudic al M`rii Marmara.

93

Fig.43. Conducta dacic`, veche de peste 2.000 de ani care perforeaz` muntele aducnd apa s`tenilor din M-]ii Or`[tiei, Fetele Albe. Conducta a fost descoperit` n luna mai 1998 de c`tre Prietenul Dacilor, Andrei Vartic, ajutat de o c`l`uz`.

94

Noi nu suntem urma[ii Romei

Regele persan Darius I (522-486 \.d.H.) a \ntreprins o expedi]ie la nord de Dun`re, iar dup` acela[i Herodot, singurii traci care s-au luptat cu el au fost ge]ii din Scythia Minor (Dobrogea) nel`s~ndu-l pe acesta s` se stabileasc` acolo. L-au atacat tracii din Mun]ii Pangaion c~t [i tracii odoman]i, stabili]i mai la nord, p`str~ndu-[i astfel independen]a. Peninsula tracic` a Chersonesului (cher-sones = fiii cerului, cei doi Zamolxis), \n decursul agita]iei istoriei va trece de la per[i la greci.43 Confedera]ia tribal` a tracilor-odrisi care avusese o evolu]ie str`lucitoare va fi desfiin]at` \n urma unui r`zboi fratricid de regele macedonean Filip al II-lea. Acesta va \ntreprinde o expedi]ie \n ]inuturile Dun`rii de Jos (339 \.d.H.), unde regele get Kothelas i-a dat-o pe fiica sa Meda de so]ie. Aceia[i traci-macedoneni dup` ce i-au \nvins pe sci]i, \nc`rca]i de prizonieri [i vite, \ntorc~ndu-se acas` travers~nd Mun]ii Haemus (Balcani) au fost ataca]i de tracii tribali care le-au luat toat` prada r`nindu-l grav la picior pe \nsu[i Filip al II-lea. Patru ani mai t~rziu, un t~n`r trac-macedonean, fiul lui Filip al II-lea, Alexandru Macedon (336-326 \.d.H.) va face [i el o incursiune \n regiunile de la nord de Balcani, \n ara Zeilor - Dacia [i, precum tat`l s`u, va da lupte grele \mpotriva fra]ilor geto-daci al c`ror rege Syrmos (din Soare) se baricadase pe un ostrov al Dun`rii cunoscut azi ca P`cuiul lui Soare pe care personal l-am colindat prin anii 1973-74 [i l-am g`sit izolat [i straniu. O echip` de arheologi lucra cu seriozitate [i-mi explica cu pl`cere [i m~ndrie, mie [i prietenului meu ing. agronom Mihai P`pu[oi, despre misterele locului. Eram pe atunci un t~n`r doctor al comunei Rose]i, jud. C`l`ra[i, a[tept~nd s` mai treac` un an pentru a-mi \ncepe stagiatura \n chirurgie la Bucure[ti, la prof. Juvara. l citisem deja, de c~teva ori, pe Nicolae Densu[ianu, a[a c` discu]iile noastre au fost aprinse, dar politicoase. Despre regele Syrmos nu auzisem [i nici despre \nfr~ngerea lui de mai t~rziu, dar originea geto-dac` a numelui lui Alexandru, ei nu o [tiau. S` ne oprim pu]in s`-i vedem provenien]a: Alexan-Dros, Cel Jertfit Cerbului, precum Cerbul (lui Orfeu i s-a mai zis [i Dros, Cerbul, [i \n amintirea sacrificiului s`u s-a construit teribila tradi]ie getic` a trimiterii unui Sol Curat la ceruri).44

95

Deci Alexandru este un foarte vechi nume pelasgic, carpatodun`rean. El era mesagerul care o dat` la 4 ani era zv~rlit \ntre suli]e [i prin moartea lui ducea Zeului Suprem mesajul poporului s`u. Carpato-dun`renii, \n evolu]ia lor s-au r`sp~ndit \n jurul nucleului cet`]ii naturale a Mun]ilor Carpa]i, mun]i greu de trecut, unde aurul, argintul [i sarea se g`seau din bel[ug. Ei, carpato-dun`renii, s-au r`sp~ndit peste toat` Europa Central`, de la Alpii Austrieci [i din C~mpia Bavariei p~n` \n Podi[urile Gali]iei Orientale [i p~n` \n Stepa Dobrogei, iar de acolo p~n` peste toat` a[a-zisa Rusie Meridional` de la Nistru [i p~n` \n Kuban (vezi tracii cimmerieni), \n Asia Mic`, \n Insulele M`rii Tracice (Egee) care au fost la \nceput populate de ei, pelasgo-traco-arienii carpato-danubieni ajung~nd p~n` \n Nordul Africii (vezi garamanii).45 Dar dac` istoria a fost a[a de generoas` cu neamul nostru tracic, nu acela[i lucru se \nt~mpl` [i cu istoricii contemporani. Bulgarii, aparent un popor slav, sosit de departe, din Asia, se redescoper` azi, nemaiconsider~ndu-se invadatorii sosi]i \n secolul al VI-lea d.H. ci, nici mai mult nici mai pu]in dec~t urma[ii tracilor! Ei nu vor s` mai aib` nimic \n comun cu neamul slav (ori vulgar: bulgar-mongoloid de la Volga). Citindu-i pe acad. V. Georgiev, prof. A. Fol [i pe prof. G.I. Georgiev, descoperi c` nici nu au existat traci la Nord de Dun`re iar ei bulgarii au devenit traci prin 1964-1967, extinz~ndu-[i istoria cu c~teva mii de ani. i c~nd te g~nde[ti c` p~n` ce fiica fostului lor pre[edinte Jivkov a devenit istoriograf`, ei bulgarii, credeau c` sunt slavi la origine! Dup` cum vedem, nu numai academicienii profesori de istorie schimb` istoria, ci [i fetele pre[edin]ilor comuni[ti... [i pentru ce, pentru ni[te interese geo-politice. Nu ar fi fost mult mai simplu s` se m~ndreasc` cu faptul c` ne-au cotropit \n secolul al VI-lea d.H., ne-au subjugat [i decimat, l`s~nd \n urm` doar un num`r mic de supravie]uitori megleno-rom~nii? C~nd vorbe[ti o limb` slavon` (ap`rut` foarte t~rziu \n istoria lumii) cum po]i spune c` e[ti trac?! Se [tie c` de-a lungul r~ului Mari]a tr`iau tracii odrisi, numele lor fiind men]ionat p~n` \n secolul III \.d.H. De asemenea, de-a lungul r~ului Struma tr`iau medii - trib din care se tr`gea [i str`mo[ul nostru Spartacus, trac ce a cl`tinat [i

96

Noi nu suntem urma[ii Romei

\nsp`im~ntat Roma. N`scut \n jurul anului 113 \.d.H., absorbit \n armata roman`, [i-a permis un mic concediu pe cont propriu, a fost prins [i transformat \n sclav-gladiator. Fiind la [coala din Capua, excelent preg`tit [i cu suflet trac, nu a acceptat ideea de a muri pe aren` pentru satisfac]ia st`p~nilor, a[a c` a evadat \mpreun` cu al]i 70 de camarazi, alc`tuindu-[i o mic` armat` cu care a reu[it s` clatine Imperiul Roman de atunci. Spaima i-a obligat pe romani, \nvin[i de c~teva ori de armata tracului Spartacus, s` trimit` \mpotriva acestuia pe Marcus Licinius Crassus [i pe Pompei (adus special din Spania).46 nvins de o armat` enorm`, Spartacus moare viteje[te, \n anul 71 \.d.H. l~ng` Silar, r~z~nd fericit \n clipa mor]ii, ca to]i dacii. Istoria schimb` c~teodat` \n]elesul unor simboluri, a[a c` numele eroului nostru trac este preluat de germanii sociali[ti care \nfiin]eaz`, dup` primul r`zboi mondial, Liga lui Spartacus (Spartakusbund). Ace[tia, \n frunte cu Rosa Luxemburg [i Carol Liebknecht, vor transforma la 30 Decembrie 1918 Liga lui Spartacus \n Partidul Comunist German. Ce ironie a soartei! Dar tot ei germanii, la numai c~]iva ani vor avea o nou` idee, aceea de a fura simbolul vie]ii ve[nice, zvastica pelasgic`, transform~nd-o \ntr-un simbol al intoleran]ei [i cruzimii, manifestat \n cel mai extremist sens, cre~nd martiri \n propor]ie de mas`. Astfel, vechi simboluri preluate [i folosite necorespunz`tor, \[i pierd aparent valoarea, cum s-a \nt~mplat [i cu vechiul semn hitit carpato-danubian al vulturului cu dou` capete, adoptat de Bizan], apoi de huni la formarea Imperiului Austro-Ungar, etc., etc., pentru ca \n zilele noastre s` redevin` actual, preluat de noul stat rus... n acest context trebuie s` nu-i uit`m pe odrisi, trib tracic din zona Mun]ilor Rodopi, care s-au r`sculat \mpotriva Imperiului Roman, \n anul 26 d.H. L`s~ndu-i la o parte pe bulgarii traciza]i peste noapte de fiica pre[edintelui Jivkov [i de al]i istorici de-ai lor, s` mergem ceva mai la sudul teritoriului tracic. Cu privire la numele acestui teritoriu, Herodot spunea: Elada (Grecia, n.a.) era un ]inut care mai \nainte vreme se numea Pelasgia.47 Ei, grecii, sosi]i \ntre anii 1900-1400 \.d.H. \n patru valuri: aheii, ionienii, dorienii, eolienii, ne-au g`sit acas`, pe noi pelasgii carpatodanubieni, care ne numeam traci (nume prima oar` men]ionat de

97

acela[i Herodot). Ei ne-au \nvins de mai multe ori, reu[ind s` ocupe partea sudic` a Peninsulei Balcanice. De la noi au luat apoi Asia Mic` (vezi r`zboiul \mpotriva tracilor-ramani locuitori ai Troiei) dup` cum [i insulele din Marea Tracic` (grecii schimb~ndu-i numele \n Marea Egee; vezi r`zboiul dus de greci sub conducerea lui Temistocle \mpotriva tracilor-sinthioni). Revan[a \mpotriva grecilor ne-a fost adus` de tracul-pelasg Alexandru Macedon (336-323 \.d.H.) care cucere[te Grecia [i conform tradi]iilor timpului \i angajeaz` pe \nvin[i \n trupele sale. Acesta reconstruie[te \ntr-o perioad` foarte scurt` Marele Imperiu Pelasgic, recucere[te Egiptul, Mesopotamia, Persia, India, capitala acestui Mare Imperiu Pela-sgic, re\nviat, fiind la Pela. Vremea a trecut [i dup` 2000 de ani, de ast` dat` istoricii greci \l redescoper` pe macedonul Alexandru ca fiind grec [i \l pun \n Panthenon (dup` 2000 de ani !!!). Dar nici bulgarii nu se las`, [i-l adjudec` [i ei pe str`mo[ul Alexandru, consider~ndu-l unul din cei mai mari generali bulgari ai antichit`]ii. Singurii care nu [i l-au revendicat pe Alexandru ca fiindu-le neam [i str`mo[ ... sunt rom~nii. ntre timp pelasgii au devenit [i ei greci, precum [i tracii (o fi gre[it Herodot c~nd \i considera pe traci ca fiind alt neam dec~t grecii)! Despre teritoriile locuite de pelasgo-traci acela[i Herodot spunea: De la P`durea Hercinic`, limita vestic` a spa]iului pelasgo-tracic trece prin Alpii R`s`riteni, ocolind Noricum, provincie cu popula]ii predominant dacice [i celto-germanice, [i apoi cobor~nd la Aquileea (azi Terzo dAquileia - Italia), \n golful vene]ilor. De aici, limita vestic`, sud-vestic` a spa]iului pelasgo-tracic urm`rea ]`rmul M`rii Adriatice, \ntreg ]`rmul de vest al Peninsulei Balcanice, p~n` \n Creta.48 Popula]iile, neamurile pelasgo-tracice de la Marea Adriatic`, din ]inuturile ilirice, atingeau, potrivit informa]iilor lui Strabon, Istrul [i Alpii dintre Italia [i Germania: popula]iile pelasgo-traco-ilirice \ncep de la acel lac (este vorba de lacul Constan]a dintre Elve]ia [i Germania de azi, n.a.) al`turi de care locuiesc vindelicii, retii [i helvetii... Amintitul teritoriu (alpino-panonico-iliric), dacii l-au pref`cut \ntr-un pustiu, \n urma r`zboiului \n care i-au biruit pe boi [i pe taurisci semin]ii celtice de sub st`p~nirea lui Critasiros. Dacii pretind c` ]inutul acesta ar fi al lor, cu toate c` este desp`r]it de ei prin r~ul Parisos

98

Noi nu suntem urma[ii Romei

(Paar de azi \n Germania, n.a.) care vine din mun]i [i se vars` \n Istru (Dun`re)....49 Originea acestui popor tracic, c`ruia geografia [i condi]iile climatice i-au h`r`zit culoarea alb` a pielii, men]inut` cu toate invaziile, \ncruci[`rile [i suprapunerile orientale, se confund` cu cea a arienilor carpato-danubieni, a vechilor pelasgi, \ntemeietori ai Europei moderne de azi. n ultima vreme, tot mai mul]i cercet`tori sunt de p`rere c` leag`nul vechii Europe este spa]iul carpato-dun`rean (Marija Gimbutas), \n timp ce consider` c` spa]iul din care au pornit popoarele europene este situat pe teritoriul dintre Valea Dun`rii, Marea Egee (Marea Tracilor) [i Marea Neagr` (Marea Getic`).50 Istoricilor [i arheologilor li s-au al`turat [i unii lingvi[ti, printre care trebuie amintit Vladimir Georgiev. Importan]a tracilor \n istorie [i a spa]iului tracic a fost subliniat` [tiin]ific prima oar` de c`tre Vasile P~rvan. N`scut la 28 Sept. 1882, \n c`tunul Perchiu din Comuna Huruie[ti, Jud. Tecuci, fiu al unui \nv`]`tor rural, Vasile P~rvan a fost un alt \ndr`gostit de preistoria poporului rom~n. El ajunge la 27 de ani membru al Academiei Rom~ne, Profesor de istorie antic` la Universitatea din Bucure[ti, Director al Muzeului Na]ional de Antichit`]i. El este autorul sintezei istorico-arheologice despre protoistoria Daciei, pe care a intitulat-o Getica. n aceast` lucrare V. P~rvan a pus \n eviden]`, documentat [i conving`tor, m`re]ia poporului geto-dac. El va muri timpuriu, \nainte de a atinge v~rsta de 45 de ani, l`s~ndu-ne un tezaur de nepre]uit, opera lui [tiin]ific`. Din punct de vedere lingvistic, mul]i cercet`tori sus]in existen]a unei limbi ariene, carpato-danubiene (pelasgice) care a stat la originea limbii tracice, cu diferite variante locale. Av~nd \n vedere leg`turile \ntre limba hitit` [i limbile ariene, se poate afirma c` mi[c`ri de popoare au avut loc de la apus spre r`s`rit, adic` din Europa spre Asia [i nu invers. Forma veche a cuvintelor hitite constituie o dovad` c` hiti]ii s-au desprins din trunchiul carpato-danubian, european, p`trunz~nd \n Asia Mic`. Sunt suficiente dovezi de natur` arheologic` [i antropologic` pentru a \ng`dui afirma]ia c`, \nc` din epoca neolitic` \n spa]iul tracic [i \ntr-o arie limitrof` acestuia, exista o popula]ie autohton`, din care \[i trag r`d`cinile popoarele istorice europene, iar aceast` popula]ie poate fi considerat` din punct de vedere lingvistic ca prearian`.51 in~nd seam` de faptul c` istoricii [i

99

arheologii au neglijat, necuvenit, mitologia noastr` traco-dacic`, precum [i alte mitologii cu scrieri epice precum sunt Vedele [i Upani[adele sanscrite, consider c` introducerea lor \n circuitul cercet`rilor ar fi \n avantajul nostru, al rom~nilor [i \n special \n avantajul ilumin`rii trecutului \ndep`rtat al continentului european. Simpozionul interna]ional de tracologie care a avut loc \n Bulgaria (15-18 Mai, 1998) cu temele de mai jos scoate \n eviden]` cele afirmate de noi mai \nainte: 1. Cel mai vechi simbol pre-tracic g`sit \n lume - zvastica - 6.000 \.d.H. 2. Primele ornamente [i m`[ti de aur (tracice) g`site \n lume 3.800 \.d.H. (Karanovo V-VI). 3. 1600 de tezaure ale regilor traci - cele mai frumoase din lume. 4. Noi splendori tracice. n Iliada Homer spunea despre traci c` armatele lor str`luceau de scuturi de aur [i tezaurele lor erau a[a de pre]ioase c` regele Priam (rege al Troiei tracice) a putut s` ia \napoi, de la greci, capul fiului s`u mort, numai dup` ce le-a dat acea faimoas` cup` tracic` de aur.52 Toate marile civiliza]ii au \nflorit pe v`ile unor mari fluvii [i \n special la gurile de v`rsare ale acestora: cea egiptean` pe Nil, cea mesopotamian`, \ntre Tigru [i Eufrat, cea indian`, pe Ind [i Gange, cea chinez`, pe Fluviul Galben, iar cea european`, cu voia sau f`r` voia marilor profesori de istorie [i arheologie, pe valea Dun`rii (Istrului, Danubiului) [i \n special \n zona deltei acesteia. Acesta este leag`nul adev`rat al civiliza]iei proto-europene, \n str`vechea vatr` tracic` a Carpa]ilor, a Dun`rii carpatice. Aici veneau grecii \n antichitate s`-[i caute L~na de Aur [i bog`]iile agricole dun`rene. Aici s-a dezvoltat faimoasa Epoc` de Aur, cu Cimitirul Eroilor de la Gurile Dun`rii [i L`ca[ul Zeilor din Cetatea Koga-Ion-ului. Uita]i-v` pe hart` [i ve]i vedea ce fantastic arat` acest spa]iu, unde din trupul mun]ilor ]~[nesc izvoare ce se prefac \n r~uri care se desf`[oar` ca un evantai spre Dun`re, str`b`t~nd v`i calme [i dealuri molcome, prielnice agriculturii [i p`storitului. De sus, din avion aceast` re]ea hidrografic`, cu forma de elips`, seam`n` cu un Ou al Genezei. Mun]i de sare, f`r` de care e greu de conceput via]a omului [i cre[terea vitelor, reprezentau \n antichitate o bog`]ie mai mare ca aurul, poate cea mai de seam` bog`]ie pentru oamenii vechimii, bog`]ia vie]ii, f`r` de care via]a nu poate exista.

100

Noi nu suntem urma[ii Romei

Bog`]iile solului [i subsolului au f`cut ca spa]iul tracic s` fie r~vnit de triburile [i popoarele \nvecinate - spre acel El Dorado al antichit`]ii \[i orientau dorin]ele jefuitoare vecinii. Invadatorii europeni au venit [i \nc` mai vin de la r`s`rit, mi[c`rile dinspre sud spre nord fiind determinate nu at~t de cauze economice, c~t de modific`ri ale climatului, de schimbarea florei [i faunei. Precum orice pom ce d` roade [i semin]e, caut` s` le r`sp~ndeasc` \n preajm`, a[a [i neamul nostru al dacotracilor, prin triburi prolifice, a rodit [i s-a r`sp~ndit fie la marginea teritoriului s`u de vie]uire, fie deplas~ndu-se la distan]e mai mari p~n` \n Asia ori trec~nd str~mtorile Bosforului [i ale Dardanelelor p~n` \n Anatolia; a[a au ajuns ramano-dardanii s` ridice ora[ul cetate Troia, iar brigii s` alc`tuiasc` o filial` care a luat numele de Frigia; mysii nu erau altceva dec~t o f`r~m` a moesilor din sudul Dun`rii; mesapii, iapygii [i vene]ii din Italia de r`s`rit erau surplusuri ale traco-ilirilor din Dalma]ia [i din Panonia (unde a existat statul Rama p~n` la venirea ungurilor, dup` cum atest` o serie de surse toponimice).53 Extinderea neamului carpato-danubian se poate asem`na cu o explozie atomic`, av~ndu-[i epicentrul acolo, acas`, \n ara Soarelui, \n Daksha pre-sanscrit`, arian`. i vom g`si pe str`mo[i pe r~ul Hipanis (Bug) [i Borystene (Nipru). Cimmerienii vor fi \mpin[i de c`tre sci]i spre sud, dar [i ei sci]ii se vor topi \n marea popula]ie tracic`, traciz~ndu-se, l`s~nd \n urma lor doar... un nume. Ei tracii care se \ntindeau spre apus p~n` la Oceanul Atlantic, au p`truns [i pe Valea Vistulei \ntemeind cet`]i ca Getidava; alte ramuri ca etruscii [i vene]ii se vor \ndrepta spre Valea Padului. Peninsula Italic` au cucerit-o de cel pu]in patru ori, ultima dat` sub conducerea str`lucitorului raman Enea - plecat din zona Oltinei (Dobrogei de azi) ori, dup` Homer [i Vergilius, de la Troia. C~nd Demostene [i Ificrate socoteau ca o cinste faptul c` mamele lor fuseser` trace, c~nd grecii ne \mprumutau zeii schimb~ndu-le doar numele, \nfrupt~ndu-se din plin din miturile [i credin]ele geto-dacilor, cum s` nu ridic`m vocea azi, noi urma[ii acelor daco-traci [i s` spunem lumii adev`rul? De ce s` t`cem, umili]i [i fura]i de al nostru trecut glorios din dorin]a inteligent` de a nu ne sup`ra vecinii? Cine au fost [i cine sunt ei vecinii?! Niciodat` un popor umil [i fricos nu a fost respectat, niciodat` un iepure nu va sta al`turi de un lup! Este timpul s` ne trezim, s` ne

101

scoatem ochelarii de miopi, primi]i de la vecini [i s` ne uit`m cu m~ndrie, acolo, departe \n trecut, redescoperindu-ne [i m~ndrindu-ne cu noi \n[ine. Nu este nimeni \n toat` Europa, care s` aib` o istorie mai veche, mai frumoas` [i mai fantastic` dec~t a noastr`. Noi nu trebuie s` uit`m c` suntem aici, pe acest p`m~nt european primii, \naintea grecilor, italienilor, francezilor, germanilor or turcilor, \naintea englezilor or slavilor. Ei to]i, noii veni]i, doresc ca noi s` nu fi existat; astfel ca ei s` aib` drepturi! Ei spun c` Transilvania a fost lipsit` de popula]ie, iar ei au venit [i au locuit-o. Ei ne \ncurajeaz` \n naivitatea noastr` s` credem c` de fapt noi am ap`rut dup` 106 d.H., prin unirea dintre doi b`rba]i Traian [i Decebal, Traian - cuceritor a 14% din teritoriul Daciei, \n urma unui r`zboi fratricid. E timpul s` realiz`m c` noi avem istoria noastr`, cu mii [i mii de ani \naintea sosirii romanilor pe c~]iva kilometri din teritoriul Daciei; istoria noastr` a \nceput atunci, de mult, c~nd noi am \nceput s` f`urim Europa, s` cucerim Asia: China, India [i Japonia, Anatolia, Sumerul [i Asia Mic`, Palestina [i Mesopotamia, Nordul Africii. Aceasta este istoria noastr`, a carpato-danubienilor, pelasgilor, tracilor, daco-rom~nilor. Noi daco-rom~nii reprezent`m coloana vertebral` a istoriei lumii contemporane.

MERGI LA SECTIUNEA URMATOARE

102

S-ar putea să vă placă și