Sunteți pe pagina 1din 34
AFANASIE NIKITIN CALATORIE PESTE TRE! MARI 200078 ecu.-as. | (uu Mfunasle, Hal I NIbita din Tver, cae a font uted BorTURA $§$TLINTIPFICA jee 1s) i gh sais OMEHIE 34 TPH Mops A@ANACHN suEKIETIGA an 1072 Huarencrio Axaoun Hey COC P Cartes aceasta infaigeant fntimplarite unui om a cirui indrdmeals, jscusing& 31 dor de efldtorie au marcat ineeputul Coonasteri, paetuint sf apropierit de vescuri fntre dows mari ppoyoare ale Tomié. Dupi mirturia croniilor, acest om, tn Darecare Afanasie, fil lai Nikita din Tver", a fost cel dint fs care 6a infatat prieteailor si din India cu cuvintele: Pu fan sint bosermen ei risin si ntimelei este Afanasie", stimind Cuiozitatea si simpatia nantenior din acele plrfi, care yse iat ‘ie omall cel alb” gi totoyt na se ascundeau de cl intra nimi", ‘recind, pentr a prin eu dragoste pe acest priten de departe peste opreligtile de casts, adSpostinds-l ia easele tor, tmpar- inst cx el pra, implrtisinds-t credinfele, obiceiutle gi hcaauile viet lor, Din insemidrite acestui ctlator peste trel mish raph ves ccului al_XVlea su conoseut pentre prima aard o adie real fri minuni, tablout fermecttor si estompat al legendetor despre sbngats, Indie” Wind Galocuit astfel de observaiile aspre, pre ‘ise sf objective ale aii oehi pAtramzstor, cise a consemuat peutrs frat sii de acist toate amfuuntele necesare repetiril fn viitor a dromolni si0 de alfi elatori. Aja a intrat Afanasie Nikitin, neguatoral dia Tver, in istoria Titeraturii ase vechi, in istoria descopertitor geogratice 3i fn matea carte a priete: nied dintee popoace Peutra a infelege adevarata misuri a faptet Ini Nikitin, cititonal modera, cate gtie ch dramal de, la Moscova plat la Dei, in inima Indiei, poate f steibatat astazt confortabil, ix 5 citeva ceasur, ca un TE, 18, trebae £4 refued fn mate impreju rile celei dea dowa jumatsfi a vencului al XV-les, perioada fn care se indrepta spre Tadia negupstotul tverean, Chiar de pe atunci marile depastiri dintce popostele humit veel mai pareau un obstacol de netrcut, fntinderile se mic- soraseri pared, datorita cucerirlor abngofe, care arucaserd 0 Dante de flicri si fier iutre Asia de aps si Europa de rastrit, wonite prin acelasi jug aplsitor al feudalilor din Karakorum Pe urmele rezhoinicilor venisera negutori,. Dramurile strategice deveniserS mari li comerciale yi, printeun iacust sistem de earavane, la care participan genoveei, venefient rugi, titari, ture sf arsbi, peteani sf indien!. mafurile man facturitor europene fuau calea Asie, cai moldoveneyti ajangeau Si poarte pe framosit tiaert persani,perlele din ahraia impo obiean pe eneaghinele din Kiev 1 pe doninifele din Suceava Didunrite ruses fdceau fala etsnifilor dia Stambut,.. la marele ‘rg din Kazan zarafii schimbau dengh tatdresti pe grieme 5i ruble de avr, pe taleri gi ducal far cet ma futeeprinzitori di te negufatorit vremii immodau eapstal marcloi drum al carava nelor spre inima Asiet ew drums! spre posture Mansel de la Marea Balticn si Maree Nordului tn aceasta lume intinss, in care oamenii abia inecpeaw st se cononse, apropiindwse din ee fa oe mai malt anit de ali prin accleast mizuinge gt interes, prin prieteai comruni sau dis ‘atea cnor dusmani conn, a stesbate sigur refeaua nesieyita 4 drumalui peste mash de apa gi de nisip, en mijloaccle tehnice de tune, parea 0 fatreprindere aeluchipuit de grea, epeoape: fu neputinga de reatizat. Negetitoriéerau fast oament practit, cou mintea ascufits sf prea pufia disput si dea creaare haamelor, fare stinw cf in Persia st dineolo de ea ni viefuiese uicidecur foameni eu eap de eline si fusnicile urge, pe eare le zuged ves fnficositoare, Alisindria. Dar, dap evm va fnsenina Nikiti primejdia, care wu era de loe de disprefuit, se afla in alta partes sslrumml © Tung, si mai cortbi, i eflhard pe mane sat smal. 6 — spine el, In cid sosstor piedied objective, cei mat incereati ‘cravangilsusicuttelerasert ct ménfurile fire Invecinate,aveatt Iegitort ca genoverii din Cafa gi tStasli din Kazan, trecuserd prin orssele Hansed tentonice si prin azarurile din hanatut Astrahanlai gi, dincolo de Volga, prin cele ale asezirilor Hoar- dei de Ane Condicitorié potitiet ai veemii ennogtess priceperes segt= fitorilor de a stabi legitari popnice eu straiait atunch cind ‘ntile aveat nevoie de eigaz, de aceea, fn edlatoria lor din anil i39 spre Florenga, penten a incerea o infelegere cu papistaii, trimisit rast erau eiliuzifi_de negusitord ca tvereatal Tom far solis spre Sirvan 0 indruma sn alt tovaras tverean al foi Nikitin, Vasile Papin, Drumuarile negotitorilor ma se opeean dccit acolo unde mijloaccle biaesti erau prea putine si prime} ‘ile strainitaqit prea toolte, A depigi granifele lumii stiote sia pitrande i finwturle cunoseute numai din auzte era tne pentru acca vreme, o faptd de mare indrizneala, care Indrept’s feo ca singurd tin loc de cinste in amintires contemporaailor Sia color de rai tirzin, De wn ssenicnea Ine sa Invrednict fi Ini Nikita din ‘Tver. ‘Negutoral nostra trebuie si fi fost wa om Ea poterea vie stei in acel an £466, cud au stabilit cercetatorit ci a pornit, In drum. El ea, desigur, inrcstrat cu tot cvea ee If deduce si fi corea indeletniciea sa de pint stuneis putere trapeases, ise Sif fn legitarile ou oameni, favs}atura pentre asi Tine soeo- felile, cammasteres Iecurilor steabitute si a limbit cw ajutors ‘Savia putes negwfatori in bazaroile rlssritene. O faz ruseasea Dlint de pitorese si eu fntlurnt-chrturirests sensible 4 arats he Nikitin eititor at altor istorii ale eBlitosilor rust dinainte Ge el, Stefan al Novgoroduini si Zosima Diaconl. Cavintele Stine din scrieren sn sin tutecsti si azabe, persane gi tits esti, greet gi italionesti, El sta st prefuinscd ne numai mar furile si bani, sts sa vadd m8 mumal locurite gi posiblitayile de elgg, el i rusmusefea monamentelor, 2 operclor de cultur 7