Sunteți pe pagina 1din 1

Statistic Seminar 6

1. Centile
Etape de calcul:
1)
2)
3)
4)

nregistrarea rezultatelor (scorurilor brute)


nregistrarea frecvenelor rezultatelor (f)
Calcularea frecvenelor cumulate (fc)
Calcularea frecvenei cumulate de punct mediu (fcpm).
Ex: pt. scorul 17 f=1 i fc=1; fcpm = fc - 0,5*f =1- 0,5 = 0,5
pt. scorul 32 f=4 i fc=177; fcpm = fc - f/2 =177-4/2 = 175

sau fcpm = fc - f/2

5) mprirea lui fcpm la N, pentru a obine proporiile cumulate de punct mediu (pcpm) 177/177=1
6) Centilele se obin prin nmulirea lui pcpm cu 100. 1*100=100
Scoruri brute
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17

f
0
4
7
17
22
18
28
15
22
14
8
6
7
5
3
0
1

fc
177
177
173
166
149
127
109
81
66
44
30
22
46
9
4
1
1

fcpm
177,0
175,0
169,5
157,5
138,0
118,0
95,0
73,5
55,0
37,0
26,0
19,0
12,5
6,5
2,5
1,0
0,5

pcpm
1,000
0,989
0,958
0,890
0,780
0,667
0,537
0,415
0,311
0,209
0,147
0,107
0,071
0,037
0,014
0,006
0,003

Centile
100
99
96
89
78
67
54
42
31
21
15
11
7
4
1
1
1