Sunteți pe pagina 1din 11

AGRICULTURA ECOLOGICA ~MARUL~

,,Agricultur ecologic , termen protejat i atribuit de U.E Romniei pentru definirea acestui sistem de agricultur este similar cu termenii ,,agricultur organic sau ,,agricultur biologic utiliza i n alte state membre.

Prin agricultura ecologic se n elege orice metod de cre tere, cultivare ori ingrijire a organismelor vii, care favorizeaz procesul lor specific de dezvoltare natural , pe ct posibil f r interven ii, cu scopul de a ob ine o surs bogat n proteine, lipide, glucide, fibre, vitamine, minerale i al i nutrien i, destinate a fi folositoare corpului uman, pentru a-i men ine o stare de via activ , mul umi i s n toas . Rolul sistemului de agricultur ecologic este de a produce hran mai curat , mai potrivit metabolismului uman, n deplin corela ie cu conservarea i dezvoltarea mediului. Unul dintre principalele scopuri ale agriculturii ecologice este producerea de produse agricole i alimentare proaspete i autentice, prin procese create s respecte natura i sistemele acesteia. n etapa de produc ie la ferm se interzice utilizarea organismelor modificate genetic (OMG-uri i derivatele acestora) a fertilizan ilor i pesticidelor de sintez , a stimulatorilor i regulatorilor de cre tere, hormonilor, antibioticelor. n etapa de procesare a alimentelor se restric ioneaz folosirea aditivilor, a substan elor complementare i a substan elor chimice de sintez folosite la prepararea alimentelor ecologice. Agricultura ecologic are o contribu ie major la dezvoltarea durabil , la cre terea activit ilor economice cu o important valoare ad ugat i la sporirea interesului pentru spa iul rural. Obiectivele, principiile i normele aplicabile produc iei ecologice sunt cuprinse n legisla ia comunitar i na ional din acest domeniu. Aceste norme, al turi de definirea metodei de produc ie n sectorul de produc ie vegetal , animalier i de acvacultur reglementeaz i urm toarele aspecte legate de sistemul de agricultur ecologic : procesarea, etichetarea, comer ul, importul, inspec ia i certificarea. Pentru ob inerea i comercializarea produselor ecologice care poart etichetele i siglele specifice, produc torii trebuie s parcurg un proces strict ce trebuie urmat ntocmai. Astfel, nainte de a ob ine produse agricole ce pot fi comercializate cu men iunea ,,produs ecologic exploata ia trebuie s parcurg o perioad de conversie, de minimum doi ani. Pe durata ntregului lan de ob inere a unui produs ecologic, operatorii trebuie s respecte permanent regulile stabilite n legisla ia comunitar i na ional . Ei trebuie s - i supun activitatea unor vizite de inspec ie, realizate de organisme de inspec ie i certificare, n scopul
1

controlului conformit ii cu prevederile legisla iei n vigoare privind produc ia ecologic . n Romnia, controlul i certificarea produselor ecologice este asigurat n prezent de organisme de inspec ie i certificare private. Acestea sunt aprobate de Ministerul Agriculturii, P durilor i Dezvolt rii Rurale, pe baza criteriilor de independen , impar ialitate i competen stabilite n Ordinul nr. 65/2010 pentru aprobarea Regulilor privind organizarea sistemului de inspec ie i certificare, de aprobare a organismelor de inspec ie i certificare i de supraveghere a activit ii organismelor de control. Aprobarea de c tre M.A.D.R a organismelor de inspc ie i certificare este precedat , n mod obligatoriu, de acreditarea acestora, n conformitate cu norma european EN ISO 45011:1998, emis de un organism abilitat n acest scop. n urma controalelor efectuate de organismele de inspec ie i certificare, operatorii care au respectat regulile de produc ie vor primi certificatul de produs ecologic i i vor putea eticheta produsele cu men iunea ,,ecologic. Pe eticheta aplicat unui produs ecologic sunt obligatorii urm toarele men iuni: referire la produc ia ecologic , siglele, numele i codul organismului de inspec ie i certificare care a efectuat inspec ia i a eliberat certificatul de produs ecologic. Sigla na ional ,,ae, specific produselor ecologice, al turi de sigla comunitar sunt folosite pentru a completa etichetarea, n scopul identific rii de c tre consumatori a produselor ob inute n conformitate cu metodele de produc ie ecologic . Aplicarea logoului UE pe produsele alimentare preambalate este obligatorie ncepnd cu data de 1 iulie 2010 . Utilizarea acestuia r mne op ional pentru produsele importate. Folosirea logoului comunitar UE trebui s fie nso it de indicarea locului de producere al materiilor prime agricole. Aceast indica ie poate fi de forma 'UE', 'non-UE' sau/ i numele statului membru UE sau din afara UE, unde au fost ob inute produsul sau materiile prime ale acestuia. Logoul comunitar ofer recunoa terea produselor certificate ecologic n ntreaga Uniune European . Consumatorii care cump r produse care poart sigla na ional i logoul comunitar pot avea ncrederea c : cel pu in 95% din ingredientele produsului au fost ob inute n conformitate cu metoda de produc ie ecologic i produsul respect regulile de produc ie ecologic . n plus, produsul poart numele produc torului, procesatorului sau vnz torului i numele sau codul organismului de inspec ie i certificare. Obiectivele pomiculturii ecologice Departe de a rezolva problemele grave cu care se confrunt in general pomicultura contemporan , cei care au regandit o pomicultur biologic a anilor care vor veni au stabilit in mare o serie de obiective, care s fie c l uzitoare pentru viitor: - ob inerea produselor horticole cu un con inut ridicat n substan e cu rol biologic activ, astfel inct sa nu prejudicieze s n tatea consumatorilor; -aplicarea unor metode de lucru compatibile cu mediul inconjur tor ; -incurajarea si cuprinderea ciclurilor biologice in sistemul in care rolul important ii revine microflorei si microfaunei; -utilizarea ct mai mult posibil a resurselor reinoibile pe plan local (compostarea tuturor reziduurilor ); -evitarea orc ror forme de poluare ce pot deriva din tehnicile agricole;
2

-men inerea diversit ii genetice ; -asigurarea pentru produc tori a unor condi ii satisf c toare de via , o retribu ie corespunz toare si un mediu s n tos de lucru; -crearea de soiuri noi cu un mare poten ial fotosintetic, rezistente la boli si d un tori si la condi iile variabile de mediu, cu capacitate mare de utilizare a resurselor pedologice mai pu in fertile; -lupta biotehnologic impotriva bolilor,d un torilor si buruienilor; -microzonarea agroclimatic pe vertical a speciilor si soiurilor func ie de resursele energetice si cerin ele plantelor, avand rol important in ob inerea de recolte mari si stabile; -s se in cont de impactul social si ecologic al ecosistemului pomicol. Cultura ecologic a m rului Importan a M rul este cea mai important specie pentru pomicultura rii noastre. Se apreciaz c este cultivat de peste 7 500 ani, iar n prezent n pomicultura mondial ocup locul al treilea ca produc ie dup citrice i banane (Cociu, 1973). n zonele temperate ale globului, m rul constituie principala specie pomicol datorit n primul rnd, rolului deosebit pe care l aveau merele n alimenta ia omului. Acestea, n stare proasp t , con in importante cantit ti de zaharuri, acizi organici, substan e pectice, substan e tanoide, substan e proteice, vitamimele C, A si B i s ruri minerale. Aceast component , nso it de calit i gustative foarte apreciate i diferite de la un soi la altul asigur satisfacerea ntr-o m sur foarte mare a gusturilor diversilor consumatori, astfel c merele au devenit foarte solicitate al turi de valoarea alimentar i gustativ , merele au i propriet i terapeutice ceea ce le face s fie prezente n regimuri alimentare dietetice recomandate multor categorii de bolnavi. Cerin e fat de factorii de vegeta ie Lumina M rul are cerin e moderate fa de lumin . O luminare bun a fructelor asigur o colora ie mai atr g toare i un con inut mai bun n hidra i de carbon, deci o valoare comercial mai ridicat . Asigurarea luminii se face prin stabilirea distan elor de plantare i prin lucr ri de intre inere. T ierile n verde, de exemplu favorizeaz colorarea fructelor. De o luminare bun beneficiaz pomii cu coroane aplatizate sau n form de vas, plasate n rnduri orientate pe direc ia N-S. C ldura n general merii vegeteaz i rodesc bine n zonele n care temperatura medie anual este cuprins ntre 7,5 si 10 C, iar n perioada de vegeta ie se nregistreaz o temperatur medie de 13-18 C.Unele soiuri au preten ii mai mici i pot da rezultate bune i n cazul cnd de la nflorire pn la coacerea fructelor se realizeaz o temperatur medie de 12-13 C. Cea mai mare
3

parte a soiurilor dau rezultate foarte bune n zonele n care n perioada 15 aprilie -15 septembrie este asigurat o temperatur medie in jur de 15C. Temperaturile medii mai ridicate n cursul vegeta iei au influen negativ asupra unor soiuri ca de exemplu Jonathan, mic ornd durata lor de p strare; mai mult, unele soiuri de iarn , cum este Jonathan se comport ca soiuri de toamn n zonele c lduroase din rile mediteraneene. M rul are rezisten mare la ger suportnd temperaturi sc zute pn la -35...-36C, dac pomii au vegetat bine n cursul precedentei perioade de vegeta ie. La o parte din soiuri ins , in special la cele de provenien str in , n cazul cnd survin brusc geruri mari dup veri secetoase, mai ales la pomii care au dat recolte mari, se pot nregistra deger ri ale scoar ei, trunchiului i ramurilor, r d cinele au limit de rezisten mai mic . n timpul repausului, r d cinile rezist pn la -7....-12 C. n cazul cnd toamna, nainte de c derea frunzelor, survin ns geruri timpurii i solul nghea brusc, o parte din r d cini pot degera i la -3 C. Acest lucru trebuie avut n vedere la transportul pomilor pentru plantare. nghe urile trzii de prim var nu provoac de obicei pierderea recoltei, deoarece m rul nflore te trziu. Totusi dac prima floare din inflorescen este deschis nghe urile o pot distruge. Celelalte flori la care nu se observ petalele scap chiar la geruri de -5 C, la soiurile rezistente. Apa M rul necesit o cantitate mare de ap . Att lipsa apei din sol ct i o cantitate de ap n exces i d uneaz . Dup observa iile de pn acum s-a constatat c m rul d rezultate bune cnd apa din sol este de 70%-75% din capacitatea de cmp a solului pentru ap . n ceea ce prive te umiditatea atmosferic s-a constatat c m rul d rezultate bune n regiunile n care n timpul perioadei de vegeta ie, umiditatea relativ a aerului este cuprins ntre 65-80%. Cerin ele m rului fa de umiditatea relativ a aerului difer n cursul perioadei de vegeta ie fiind mult mai sc zute, la 55-60% n timpul nfloritului. Cerin ele m rului fa de umiditatea din sol i din atmosfer sunt realizate n zonele unde cad anual precipita ii n jur de 650 -700 mm, iar temperatura medie nu dep e te 9,5 -10 C. Pentru recolte foarte mari este necesar ap echivalent cu 800 -900 mm. Precipita iile trebuie s fie bine repartizate n cursul perioadei de vegeta ie, i s nu fie n exces c tre sfrsitul verii. Cerin ele fa de totalitatea precipita iilor variaz i n func ie de soi. Soiurile timpurii, de exemplu, au nevoie de mai pu in umiditate 550-600 mm pe cnd cele de toamn i de iarn au nevoie de umiditate mai ridicat . Cerin ele fa de acest factor mai depind i de portaltoi. n cazul cnd sunt altoi i pe portaltoi de vigoare slab , merii formeaz sistemul radicular superficial n stratul de sol care se usuc repede i ca urmare sunt mai sensibili la secet , ace tia trebuie cultiva i n regiuni cu umiditate suficient n sol sau unde se pot face iriga ii. Acelea i soiuri, altoite pe portaltoi de vigoare mare, chiar dac sunt ob inu i pe cale vegetativ sunt mult mai rezistente la secet . Pnza de ap freatic n terenurile cultivate cu m r nu trebuie s fie mai aproape de suprafa a solului de 2,5 -3,0 m pentru portaltoi viguro i i 1,5 1,2 m pentru portaltoi de vigoare sc zut , n caz c este mai la suprafa .
4

Sol Pentru a se ob ine recolte mari la fiecare an, m rul are nevoie de soiuri cu fertilitate ridicat . m rul are nevoie de soluri cu un pH cuprins ntre 5,5 si 7,5 cu precizarea c pe soiurile nisipoase pH-ul s nu dep easc 7 n special, soiurile altoite pe s lbatic nu suport solurile alcaline. n ceea ce prive te con inutul solului n materie organic total i humus depinde de o serie de factori: zona pedoclimatic , tipul de sol, planta premerg toare, specia de pomi cultivat , sistemul de ngr are i de ntr inere a solului. Humusul amelioreaz durabil propriet ile fizicochimice ale solului. El constituie o surs de azot, care se elibereaz progresiv. Acesta m re te capacitatea de schimb cationic, spore te mobilitatea unor elemente chimice din sol i eficacitatea unor ngr minte chimice. Cele mai bune soluri pentru m r sunt cele cu 3-5% humus i 30-40% argil . n ceea ce prive te calciul, acesta mbun t e te solu ia nutritiv din sol (o alcalinizeaz ) i formeaz asimilarea normal de c tre plante a azotului amoniacal. Rolul fiziologic al calciului este multiplu: n diviziunea cloroplastelor, n sinteza protidelor, n activitatea catalitic a unor enzime, la ntrzierea procesului de mb trnire a frunzelor, men innd integritatea membranei celulare. Caren a de calciu scade rezisten a plantelor la ger i secet , ncetine te cre terea sistemului radicular i a mugurelui terminal, iar la fructe produce boala fiziologic bitter pit. Excesul de calciu n sol provoac cloroza calcar a plantelor, prin mic orarea solubiliz rii i absorb iei compu ilor minerali ai fierului, magneziului, manganului, etc. Zincul particip la metabolismul proteinelor, a vitaminei P, a clorofilei, amidonului, triptofanului, este cofactor i activator al unor enzime (fosfataze, dehidrogeneze, carboxipectidaze .a). Are rol important n procesul fructific rii. n sol, zincul se g se te n cantit i de 10-300 ppm. El este re inut puternic de complexul absorbant al solului. Pomii de pe un ha planta ie de m r, cu o produc ie de 40t fructe, extrag anual din sol circa 240 g zinc. Solurile lipsite de structur , reci, cu exces de umiditate, neaerate nu sunt corespunz toare pentru cultura m rului. Expozi ia n zona dealurilor subcarpatice, m rul prefer expozi iile mai luminate i nsorite sudestice i sud-vestice). n sudul rii ns , unde c ldurile sunt puternice, pentru m r sunt mai prielnice expozi iile vestice, nord-vestice i chiar nordice.

Ecologizarea sistemelor de ntre inere a solului Ca regul general , n pomicultura ecologic trebuie practicate numai sistemele de ntre inere i de lucrare a solului care men in sau mbun t esc structura i fertilitatea acestuia, previn procesele de eroziune i au efect poluant ct mai redus. Aceste sisteme trebuie diferen iate zonal. Sub raport ecologic i economic, cele mai indicate sisteme de ntre inere i de lucrare a solului n planta iile pomicole sunt: a) Cultura intercalat de plante agroalimentare n livezile tinere. Se pot cultiva intercalat plante agroalimentare de talie joas i cu partea comestibil n sol (r d cinoase, cartofi, ceap , usturoi) sau protejat de o coaj (dovlecei, pepeni, castrave i) sau p staie (fasole, maz re). Pentru prevenirea mburuien rii, se pot folosi i erbicide (Treflan 3-4 l/ha), dar cu pruden , avnd n vedere gradul lor de toxicitate. Unele erbicide (Dosanex, Sinbar, Kerb), sunt netoxice, iar altele au toxicitate redus (Eradicane, Caragard, Betanal, Devrinol, Venzar) sau moderat (Dual, Fusilade, Dymid). n cazul folosirii erbicidului Treflan, timp de un an de zile de la administrarea lui, nu trebuie s se cultive intercalat, n livezile tinere, spanac i r d cinoase (sfecl , morcovi). Pomicultura ecologic nu recomand folosirea erbicidelor, datorit faptului c , sunt poluante i d un toare microflorei i microfaunei din sol, precum i omului. n cazul culturilor intercalate n livezi, trebuie s se men in necultivat o f ie de teren lat de 0,75-1 m, de fiecare parte a rndului de pomi, iar doza de ngr minte s fie majorat cu 25-50%. n livezile infestate cu buruieni, culturile intercalate s nu se practice dect dup combaterea total a buruienilor. n concep ia ecologic , buruienile nu trebuie considerate ca inamici ai agricultorului i deci nl turate cu orice pre din agroecosistem. Lichidarea lor devine strict necesar cnd gradul de mburuienare dep e te un anumit nivel (considerat ca d un tor sub raport economic). b) nierbarea artificial a intervalelor dintre rnduri. Este sistemul de ntre inere a solului cel mai indicat pe terenurile n pant din zone suficient de umede, deoarece are o serie de avantaje: - Protejeaz solul mpotriva eroziunii; - Men ine i reface structura glomerular a solului; - Permite deplasarea agregatelor printre rndurile de pomi i n zonele umede (dup ploi); - Asigur iarb pentru animale sau material pentru mulcire; - Favorizeaz ob inerea de fructe cu pulp mai dens , intens colorate i cu perioad mai lung de p strare. n acest sistem, se lucreaz numai f iile de pe rnduri (0,75-1m de fiecare parte a rndului). n acest mod, se mbin avantajele nierb rii cu ale ogorului lucrat. Iarba de pe benzile n elenite
6

provizoriu se cose te de 4-5 ori pe var , cnd are l imea de 15-20 cm i se las pe sol(ca mulci) sau se folose te pentru hr nirea animalelor, dac s-a respectat timpul de pauz (15-20 de zile) dup efectuarea ultimului tratament ca insecticide. Dup fiecare cosire, trebuie administrate 2025 kg azot la ha (substan activ ). c) nierbarea natural ( elin permanent ) d) Ogorul negru const n afnarea repetat a solului: o ar tur de toamn i 3-4 (6) pr ile mecanice sau manuale (pe suprafe e mici), n prim vara i vara anului urm tor, f r a cultiva vreo alt plant printre rndurile rndurile de pomi. e) Ogorul negru nentrerupt. Se folose te n zone i n anii cu exces de umiditate spre sfr itul verii i toamna. Solul se lucreaz numai pn n ultima decad a lunii iunie, apoi se las nelucrat, cu scopul ca buruienile ce apar s consume din apa n execes i s apere solul mpotriva eroziunii. f) Ogorul cu ngr minte verzi g) Culturile acoperitoare de var h) Culturile acoperitoare de iarn i) Culturile acoperitoare de prim var j) Mulcirea solului Ecologizarea ngr rii merilor n pomicultur , fertilizarea cea mai bun , sub raport ecologic, este cea cu ngr minte organice (gunoi, compost, urin de animale, zeam de gunoi). Aceste ngr minte nu sunt ns suficiente pentru nevoile agriculturii ( i ale horticulturii, n special). Cre terea cantit ilor de ngr minte organice este dependent de dezvoltarea sectorului zootehnic. ngr mintele organice solide au ac iune de lung durat (3-4 ani), contribuie la refacerea i men inerea n bun stare a structurii i fertilit ii solului. Ele con in azot, fosfor, potasiu, calciu, magneziu i microelemente. Gunoiul nu se poate folosi imediat, ci numai dup ce este fermentat 3-4 luni n platform . Gunoiul se consider fermentat cnd are aspect de past , iar paiele pe care le con ine au culoare brun-nchis . Gunoiul se poate folosi i semifermentat, adic n momentul cnd paiele din el au culoare brun i se rup cu u urin . Gunoiul p ios(nefermentat) se recomand numai pe solurile argiloase, grele i reci, pentru a le afna i nc lzi. (Fi iu A., Morar G. i Colab., 2003) ngr minte chimice trebuie folosite diferen iat, n func ie de reac ia solului. Azotatul de amoniu, ureea, superfosfatul i sarea potasic se pot utiliza pe toate solurile, indiferent ce reac ie au. Pe soluri cu reac ie neutr trebuie utilizate sulfatul de amoniu i sulfatul de potasiu. Pe soluri acide se va folosi azotat de sodiu. Pomicultura ecologic recomand ca n locul ngr mintelor chimice, care n cazuri de supradozare pot deveni poluante, s fie folosite ngr minte minerale naturale m cinate foarte fin, ca o f in . F ina de roc este un ngr mnt mineral natural ieftin. Elementele nutritive pe care le con ine sunt eliberate lent (n cantit i mici), sub ac iunea microorganismelor din sol. n plus

f ina de roc con ine o cantitate mare de siliciu (cuar ), care favorizeaz asimilarea fosforului de c tre plante. Ecologizarea irig rii planta iilor pomicole a) Momentele optime de udare. Udarea trebuie f cut nainte ca pomii s intre n crz de ap (eviden iat prin ofilirea trec toare a frunzelor). Obi nuit, n cursul unei perioade de vegeta ie, pomii se ud de 3-5 ori. Prima udare se face prim vara, cu dou s pt mni nainte de nflorit (la nceputul lunii aprilie). b) Capacitatea de cmp c) Coeficientul de ofilire Metode de udare. Se folosesc frecvent dou metode de udare, udarea pe brazde i udarea prin aspersiune. Dac sunt corect aplicate, amndou corespund exigen elor de ordin ecologic. Aspersiunea este folosit aproape exclusiv n pepinierele pomicole, n planta iile din zonele cu nisipuri i n general, pe terenuri cu o oarecare neuniformitate, unde nu poate fi folosit udarea pe brazde. Ea nu este indicat n zone cu vnturi de peste 3 m pe secund (10,8 km la or ), care disperseaz apa, distribuind-o neuniform pe teren. Udarea localizat . Este mai bun dect udarea pe brazde i dect udarea prin aspersiune (ploaia artificial ), sub raport ecologic i economic. Ea nu distribuie apa pe toat suprafa a parcelei, ci numai n anumite puncte, sub coroanele pomilor. Are dou variante: a) prin picurare i b) prin rampe perforate. a) Udarea prin picurare. Prezint urm toarele avantaje: economie de ap de circa 35% i de energie pentru pomparea apei de 10-12% fa de udarea pe brazde; intervalele dintre rndurile de pomi fiind neumezite, utilajele taseaz solul mai pu in; produc ia de fructe cre te cu pn la 40-50%; solul nu se degradeaz b) Udarea prin rampe perforate. Consumul de ap la udarea prin rampe perforate este cu 1040% mai mare dect la udarea prin picurare. Ecologizarea protec iei fitosanitare la m r Combaterea integrat a bolilor i d un torilor din cultura m rului Aceast combatere const n mbinarea tuturor mijloacelor (chimice, biologice, mecanice, agrotehnice) ce contribuie la prevenirea i lichidarea (total sau par ial ) a atacului de boli i d un tori. O alt component a combaterii integrate (cea mai important ) o constituie ob inerea i cultivarea de soiuri imune sau rezistente la atacul parazi ilor vegetali i animali. La m r boala cea mai periculoas este rap nul, iar printre d un tori, pe primele locuri sub raportul
8

agresivit ii i pagubelor produse, se plaseaz Anthonomus, Carpocapsa i acarieni. Unele insecte, reprezentive pentru m r sunt cele din genul Anthonomus pot distruge pn la 9598% din fructe. Combaterea biologic a insectelor se realizeaz cu exohormoni, endohormoni, prin autocidie, lupt genetic i pe cale fiziologic . Se folosesc 2 endohormoni: hormonul juvenil i hormonul de n prlire. Prin administrarea endohormonului se mpiedic formarea embrionului, ceea ce duce la moartea insectei Autocidia. Const n distrugerea popula iei unei specii de insecte prin ea ns i, prin procedee fizice (iradierea popula iei d un toare) i chimice (utilizarea chemosterilizan ilor). Aceast metod are ca obiectiv ob inerea de indivizi sterili, de rase de insecte cu poten ial de nmul ire sc zut sau cu deficien e letale, i care elibera i n natur , n urma copul rii cu popula ia din zon , produc ponte sterile. Lupta genetic . Const n ob inerea de rase incompatibile sau e hibrizi sterili, prin folosirea genelor letale i crearea de gene defavorabile. Lupta fiziologic . Const n crearea de bariere trofice cu ajutorul substan elor fagostimulatoare, antiapetisante, repelente etc., care prin mirosul emanat sau gust, au ac iune repulsiv , ndep rtnd insectele de substratul de hran . Repelen i contra roz toarelor. Merii pot fi ap ra i de iepuri prin badijonarea (spoirea) trunchiului cu unele amestecuri r u mirositoare. S punul de potasiu (fluid cu pH=10-12) este folosit ca repelent contra afidelor i Carpocapsei la m r, n concentra ie de 1,5-3%. Fermononi sexuali Cur area (igienizarea) pomilor Pomii trebuie cur a i de ramurile uscate sau n curs de uscare, de cuiburile de omizi, de mu chi i licheni etc. Ramurile uscate trebuie suprimate de la baza lor, cu fierestr ul sau cu foarfeca, f r a r mne ciot. n locurile unde se afl cioturi, ncep s se formeze scorburi. R nile mari, de peste 2 cm diametru, se netezesc cu cosoru i se acoper cu o pelicul foarte sub ire de mastic (cear de altoit), de smoal , sau cu un unguent cu efect cicatrizant a) Omizirea. Const n culegerea cuiburilor de omizi i arderea lor. b) Scuturarea g rg ri elor i gndacilor. Se face diminea a devreme, cnd aceste insecte sunt amor ite. c) R zuirea scoar ei b trne (cr pate sau exfoliate). Opera ia se efectueaz pe vreme umed (dup ploaie), cnd scoar a se r zie te mai u or. d) V ruirea trunchiurilor. Este o lucrare de igien cultural , cu efecte favorabile: distruge mu chi i licheni, ap r scoar a de insola ie puternic , prevenind apari ia arsurilor de iarn i mbun t e te estetica planta iei de m r. e) Greblarea frunzelor uscate. Trebuie f cut la nceputul prim verii, pentru a distruge (prin ardere) germenii unor boli i insectele care se ad postesc n frunzele c zute. Aceste
9

frunze, venind n contact cu solul umed, se umezesc i se alipesc de sol, stnjenind aerisirea acestuia i p trunderea apei n sol. f) Distrugerea larvelor care tr iesc n galerii

10

Bibliografie 1. Fi iu A., Morar G. i Colab.Fertilizarea n agricultura ecologic , Editura Risoprint, Cluj Napoca, 2003 2. Mih escu Grigore Pomicultur , Ecologie Agricol , Ed. Biblioteca Universit ii din Cluj 3. V. Cociu, St.Oprea Metode de cercetare n ameliorarea plantelor pomicole, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1989 4. http:// www.agricultor.ro 5. http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_ro 6. http://www.biofach.de/main/Page.html 7. http://www.ifoam.org/whoisifoam/index.html 8. http://www.madr.ro 9. http://www.soel.de/english/index.html 10. www.bioagro.ro/

11