Sunteți pe pagina 1din 11

E.

GARLEANU

L1,,,2 ,4,e/ 4-

rl

-//

{'rr

EDITURA TINEREIUIUI

i
) I

(ay r iaaro
" lktaill: !.
OUq

I I
i
I I

clPRro^RA

st6rliior de m;l; penlru fiinla {raseds c:reia i-a dal villi, pe care. a hrenil-o cu laplale ci, dar de care lrehuia s; se despail6 chiE. azi, c;ci v'emea irlt;rcalului vehise de mult
indurerati, din pieplul ciprioa.ei sc:p; un mugel inn;5urit de durere; iedul derchide ochii. C;prioara se imb;rbetea:5, sare in picioare ri pornerie

inc;. $i cum se uila a:a cu ochii

blan: n P;mantului, cePrioara nrtins Acesla )i_a ti-a intins no6 iedJl ei Acasla sl; ios lanqd caoul cu bolul mic caii{elal ti um-'d' rnochii cu lui ,namei li De soalele :e lasa desmierddl C;Prioarn "hti il li;qe, ri limba ei sublire cul';.uFr l,i6na moale, mrlisoasa.. a .iedurur'

\tb'..4 e muschiul gros cald ca

lupului !i de iscusinl: van;forului, cici pe muchiile prdp;sliilor acelora nurnai ele, caprele, pulea! a se iocumeia. Acclo, I-ar 1i rliut c, lSngd d6nsa.

spre lancurile de sianc:, din zare, printre care Yrea seJ lase r;Uci1. Acolo, sus, e pSzil ri de dutmEnia

I'lana il priverle lin silll'lul er oe {,,,,arnic r, in.oli''tle un sinrlim;nr

Dar pan; la ele erau de sk;b;lul locuri pline de primejdii. C;prioara iii asv;rle picioarele in fusi fulger.loare, in salluri inJr6zieie, - s;

incerce pulerile iedului.

5i iedul 5e llne volnicetle de urme; doar la 3;ri{urile amelitoare, se opretle, cdle o clip5, ca ti cum ar miro3i genunes, spoi se avAnl; ca o segealS ti, be' h;ind vesel, sburde de bucurie Pe picioarele sublirl ca nille lujere. Dar l.ebue s; coboare. s5 slr5bal; o p5dure, ca 3; urce din nou spre tancud. Caprioara conlerle {uqa; pa' iesle incel, prevazrloare. Trece din poian6 in poian;, inlrS apoi sub bolti de {runze, pe urmd prin hrube ad6nci do verdeal;, pane ce Pitrunde in inima intunecal;, ca un iad, a padurii si-au mers mult aia Pana ce au dai in s{arril de luminit ledul, bucuros, o ia inainle sirind. Dar in aceeati clipi c;prioara se oprette, ca de o presimiire, adulmecand ln lafa ei, de sub o celin: ochii lopului strbluceou

Un salt ti iedu! ar fi {osl slttiaf. Alunci cEprioers di !n sbierdl ad6nc, sfeSielor, cuh nu mai scosese ?nc5, ti dinlr'un salt, c.dein mijlocul
lacomi.

lumini:ului. Lupul vSzind prada mal


mare,

oiti iedul gi se repede Ia ea... Pr:buiil: ln sanse, la pdmSnl, sub collil lisrei, c;prloara rEmAne cu

c.pul inlart sprc icilul ei. 5i

numai

cand scesla, inspJimanlai, sc iopetle opa morlii.

in adencol ped!rit, c:prloara simle durereo, iar ochii i se lurburi de

$
: / ': l} i"-. tr ' ' gv intinse, .cope.ile de ierburile dese, culcale de v:nturj, al. LJnsariei. ln mijlocul lor s'a linut c5l;va vreme de mama lui, o iapd oarba ce sta raslel;16 de ceiialli csi, dintre care .ei mAi {rumoti lusaser; maniii ei. Apoi, cdnd a simlit {iorul sslbalic ce i se revSrsase in sanse, in larsul pusiietElilor acestea. a de prins cele dinlsi 90Ene, 9i acolo !i-a ridical capul, a larqit ndrile ii, curre.

muradu-li cosme ineglcilS de 3pini, .Sspunse la chemiri necunoscule, lri: nilend dep6rt6rilor cel dinlai necfiezal poternic ce-i ie5i5e din piepf, Dar cand se invaiase cu viala asta slobodS, se pomeni odat; prins din lusd, inlrenat cu de-a 5ila de c6lre cineva care re arunc;, d;nlr'o sSri' ritur;, dlare pe el. Atunci a inlele5 ce ceva il ameninl;, c; cineva vrea

i t
{

5;-i lrrmureascS liberlalea, 5'a slr6ns ghem, apoi s'a destins repede ri a pornit ca o $geal;. Manca p;menlul sub copitele lui, simlea c; i 5e aprinde ceva in;unlru, cE ochii ii rd ti c6 limba ?l {rise; trupul ii era numai o spe, gurs numai o spum5 de senge. lar ln luga nebunS ierburile il biciuiau
incoliceu ca rerpii de picioa.e, Dela o vreme se simli slit de puleri 5i !e opri. Un nechezal parca il cheme
Sl i se

dincofrova; dar cand v5:u c5 dutmanul e lol pe spatel lui, c;"i


smuce5le {r6ul {ot a5a de crunl, puse capul in piepl, ri lnvins, se lntoarse incel purlSndu-ti sl;p6nul. Apoi plecS pe dromuri lungl, prin locuri 3keine

9i deprrlale. L-au necEjil indelung pan, s;-l

inyllc eu vi.l. inlranaia de zebla 5i pinlen. Cand 5'6 desmeilcit blnebine, era de nult dpr;ns (u teaua 5i rtia chi6r casul de dimineaf6 la c.re pornea 1n spre camp ca s:-si
poarie celJroful, prin la,a resimentului, nemiscli, la slrig;tol soarnei, ca li oamenii de pe ei. 5i nu mai Pulea

in v62ul sutelor de cai ce slileau

la r53:ri deodel; !o all v6rtej, si se lovlre intr'un inv;lmS:ag dc gl:3uri, de vaete, de impur.iluri, I 5e p6ru ca nu mai e !c6p6r, sc avenlS, $ri peste lrupuri de oameni ti cai, !i, in goan; nebunS, iri duse lui. Un :id de 5Ebii
cel6relul deparfe, riesp5rlindu-l de ai
se

inrlt; deodal;
se

de mullumire cAnd, dupJ alers:rile prin vani ti ploaie, se intorcea in craidul in cara il attepta nulrelul... Dup5 celiv6 ani porni la un drum

imprejurul lui rLl opri. Alunci

mai greu. Mergeau ler'li,

ocolind

mereu, oprindu-se la bubuitul lunuluir stEleau zilele ti nopli i' plosie ri qlod, sub cerol incdrcai de norii deti ce alernau pan: l6nqe pEmenf. lnlr'o

arunci orbh inapoi. Simlea e; pe urmelo lui veneau alli;, simleo sbuciumerile celli de pe el, der nici unul nul ajunse. tarziu,
cand se opri la un ad:post, in crup5 il ardea o uslurime groiav;. O lietur; de sabie il creslole adenc. Manile st5panului ii spElra rana uror,o legar; ;iJ m6ngalar: indelung pe coam:. Trecu ii r;zboiul. lnlor! aca55 iti lle locll in qraid, mullumit de linit{eE

in doui picioa.e, se intoarse !i

ridics
se

zi, ?n capul cEisrelilor, cu sdbille scoase, 3e 5imli m6nal la moarle inlr'un varlej insp;im6nl6tor. ln falE

dimprejurul loi, de lunins ee se re!;rs6 pe fereslruia din lal5, de t8iul miro, silor cel smulgeo de deasupra capului. Dimineal. merseo la c6mp, ca do obiceij seole rareori ln qraid

apoi poruncea soldalului sal plimbe prin ograd;. Parc; nici lui nu-i mai
Yenea

var era r;coarej iarna cald.


Vremea treceal

gi

lui. Inb;trenise, picioarete ii iremurau dupd o cale maihnsS; qatulnu mai5la aga de lncordal, ochiul nu mai cita deparle. Odal6 poticni ii se roltoqoli jos cu c6lEref cu lof. S'a ridicat repede, dar, de atunci, il lua mai rar

Anii se scurEea{ reoede unul duo; altul- Ehe! .ine stie cand lusele r::boiolt Dar odat; cu anii s'a scurs ri pulerea ri avanlul

lnir'o :i ura srajdului se deschise larg;, ri doi soldili aduser; un cal ianir inspumti. ln5uti 9:neralul arele b5unde sEJ puni la iesle: - el, 116nul, avea 5; {i6 mulai mai incolo, in cou, iar noul venil ii lua locul, in lata lerestruii, Bitrenului parc6 ii veni din nou vlaqa linerelii, ridid in sus capul, se uil; la slSpinul lui, apoi

s; ias: din srajd; ii irl;cea si mln6nce incet, cu ochii inchiri, peste care razele sosrelui cAdeau ca o ploEie caldi din susul {eresl.uii ingusle.

puda numai la pas. [a cmp, ln urmd nu-l 'iJ mat lua de loc. Vneo dimineate la el, tl menqeia, dendu-i ljori ce.i lugeau pe sub piele,

remase cu ochii pironili pe acel care I inlocuia. Iar c;id se durers cu lolii,

se inchise u9a: 9i cand venilul r;dici bolul si smulqs din bratul de {6n, dln care dSnsul man.ase mai inainte,
el se smuci. ruose hau' si ropezindu-5e

calul cel tan5r intinse capul, cu ochii cercel6tori c:1re b5ir6nul lui tovar:a. Ace:fa a slal o clio:. ca si cum ar li vrul si se hot6rasci, ap;i timtind, ca nicioddla, mirosul acela de c6mp

plal nimic. lnfr'o. sear:, dup: mull;

c;tre cl6lall, il mugci de sal. li despS.lir; repede, iar el lui, penlru inleiar dati, dela srldaf, dou; lovilori de varg5. A doua zi, diminaal; tare. gen.rar0l veni, po.unci # se punj, in lala lui ieaua pe calul cel6lajt, inc;lec; ri porni. BAtr;nill into:15e capul ri-i urnSri cu ochii pin; depade. ln Iiecare zi c:i doi cai se m;surau cu privirea ti cate odat; b;, keiul, reinsullefit, 5e smucaa s6 s; arunce. ln urm: pr:mea lovitu.ile de vergi $i se punra s5 mestice, linistit, nutrelul, cb ti cufl nr sa. fj intjmvreme,

care-i .minlea de herghelis lui, dc caii lano: care nu fusc:e de aitla -inlinse vreme, 5i den!ul 'sAtul, ti bolurite lor se atlnser; Au stal calva
lirnD asa, apoi ruDse belciusul

balraiul se incorda, ti, raminind 5lcbod veni incel, se allpi de cel6lall, ti

lncepurS si msn6nce linillili, unul 15n96 allul. Din seara ace?a nu'l mai leear; 5e deprinser5 imPreunl; aproape nu se mai puleau desPirli Cand cel

ie!e! inriual, b6lranul nerh.za inn:buril, nu-ti 9!sea aslemPSr, ri


tanEr pleca

el, pin; il aduce3u soldalii in srajd

incelincet prin ograd;,

ddP3

Acolo aslepta 55 s3 inloarcl lov!16tul, ca s; m:n;nce lar serile, cend obosea s; nai mestice, iti rdzima bolul de satul celui tenir ti dormila. 3e lin5

tnir'o zi bbk6nul n'a mai Pulut s; in picioare. Ochii i 5e ?mP5-

ienjeniri deodali, seiunchii ii lremurau, 5i buzele scEparS jos mAna de lan ce smulsese atuncea. Voi !6 se rezime de tova.;tul s5u li nu irbuti. lncet, incet, 6Strenul simti cum s. inlunecl"leresfruia spre c;re c6tB, i se muii incheielur;le ti irupul ii aluneci jos. lntei se linu sprijinit in cele doui picioare de dinainte, apoi il plr;sir; ri aceste, se roslosoli pe o porle, horcSi de caleva ori, ti rimase inlins, sbAl6ndu-se incet... Iar calul cel t:ntr iti apropie botul de trupul
Epro3pe nemiicat, si;tu cSllva vreme cu ochi; pironili, apoi lre5:.ii, intoarse

capul spre ug; r; nechez; prehrng.

Prrarru

coPil

Da

v^tsr^

PRE9COL

RA

kdelor d cafte: Dno Vlr'gil Rodactor artlstic: El. Ceauiu

Nr.

1?79

l'lmrul ex4utat sub @m. Nr, 10.947 ie InteDrlnderea Pollgra(lcd Nr. l. Str. Grlqore Alexandrescu 93-95. Bucuregtl - R.P.n.

S-ar putea să vă placă și