Sunteți pe pagina 1din 32

i.

' ;l

...-j

-.{

'g%,"

Acolo doarme I**,


goricelul vraiitor
*

#f

if

ti

i
I

t'
I

tu

A\'i

L\'
[ \'.

I
,'_@i
,,

\Jd

,"

l,\'

rf
fl,

' E'*.',

:/'

l-* p'** 'l

SE

l'
i

, .t**1'rt---Ws.l;

t ,aF{I
B.nnoPl.,d." '
Totzke-Israel

Renate

lg'

',.E"r&l

Acolo doarme
goricelul vrajitor
Versuri de Benno Pludra

Ilustrafi de Renate Totzke-Israel


in rominegte de Eugen Frunzi

Der Kinderbuchverlag Berlin


Editura Ion Creangi Bucuregti
1984

ln martie-ngheagl
codila la raEi.
Soarele in mai

cintl i-lai-lai.

O lebidi mare, riguqtele toate


inoati pe api, din zori pini-n noapte.

lnoati pe mare,
intoarce-s-or oare?

Tropa-trop cilare

hit

departe-n zare,
unde-n lac adinc se scaldi
ciprioara cea mai albi.

Tropa-trop spre codrul mare


plin de-albastru Ei ricoare,
unde-n vechiul foigor
doarme sforiind de zor
goricelul

vrljiror.

Un, doi, trei,


Ieqi, daci vrei!

It;

$
1

,i

'

'lrff
rtt'
l-,

PT

-3'

']
itt

lir

$'

rt
$'
-a
A

,- .*t[

"
t

,ut.o" "
.i{'
di\l
o

i,

.a

"l

l\lrl
Ffg

Fffi

.l't)
* -,i'

l1

iio

Itr

"-t

-rjn,(: +

W ut1i"
')i i.
t

- *'

-':;

.'l

,.

,'

,:

'
i

"
' " {n
,-

[c
'i 'a e' "'l t t I ia' .;:1,.
d};tjtr
b'
a " &'r
-{{-,1

-l

6 ,1,
ri

,l
t'.
t i

d'

'{)

.;

it

Il rl
lu
c"'

I
t

{'

Bb

"

j-rfi
{

It1

{E
f' t

l:

'li

a R
B8'

l,

s
J

De numir de trei ori pini la trei,

oui giina-n livadi sub tei,


numlr de trei ori patru, vezi bine,
fuge giina de mini cu tine.
se

de

Pentru trebuie, nu-i tocmeali.


Pentru vreau, di-$ osteneali.
Somnul cui ii place

gi nimic nu face,

nu

se simte

incintat

decit lenevind in pat

&+' .#..,., .,n"-

;i

l:'

i..
t;,
i
:

!,

!:

.'

i , -!

,, I .:\
.,, !:

;l'r Y,

l-\. i
ioq
l''

al

\*n'&

Pe mare, pe marea cea

largi-notind

trei peEti prea frumoqi veneau intr-un rind:


un delfin, un morun qi-un rechin mai apoi acesta-i minci pe ceilalEi doi.

.r"'3'

lnveEi ceva, $tii ceva,


$til ceva, e$d ceYa:
zidal., ztgr av, agricultor
gi

pildi buni tururor.

Si Etii prea muit - nu incape-n caP,


nu Etii nimic - ai cap de laP.
Nimic sau mult sau un crimPei orice

linguri cu coada ei.

ft
munli voinici,
stl la cei gapte pitici

Peste qapte

Nb\-ca-ziapadacea cu zimbet blind.


Dar piticii unde-s, Etili voi unde sint?

moari mugchiul nu cregte,


nicicind nu roEeqte.
Motmul prieten cu soarecii nu-i.
un ciine hoinar n-are cipetii.

Pe piatra de

brotacul

t\

cel verde

"\,,

'eT

li

[1
r

ffi

i .-a1,
Fef i"'

+ir:

:.,

-.

O dati nu-i nici o dati,


de doui ori face cit o dati,
rece-i ceala in zori, fireqte.
Numai cel cu viagi lungi
imbitrineEte.

#- -,.

*iC\

Una prinde un iePuraq,


alta prinde-o minge'

Cind omizile pasc iarbi,


cade cite-o barbi.

rl"

&S.
dr'
#,, itf d','

Sf e*:

Ftr

' '*
*4
L").
P
l-

*'"1''l .^

ii

ii'* s,;*hq'i
',o il;" '
r.3 .,,'",$*i
-e"{sL

#
K'{

:5"-

: *-\_
'+s'

'M

':

h
=!'#*u
l

'1
\\ ({1.I : .0..-i",,
*ftrf,":*.-+i,,,r
.ot-1

":;4t

"{-

Jos, pe marea largl,


capre negre-aleatg\'
Sus pe

mun!

se

vid

lebede cum Qed.

De pe-o creang\-naltl
o babuqci saltl,
iar pe-un riu de-argint

ghionoi vislind.
Prin pidure-alene

sforlie balene.
Dintr-un lac adinc
cerbi auzi muqcind.

,' '";#
,w

zipadi, daci vrei,


poli s-adiposteEti viEei;
iar in iarbi, cind te ioci,
Sub

pogi si dai de-un cuib de foci.

g:

rr'_".'

,r

*'!

tr

$i iati lumea

pe dos:

dupi prost.
ln lene lenegu-i pregios,
doar ursul mormlie cu rost.
ingelepciunea fuge

Vezi nu are apabare,


mile tu si nu vopseqti,

nici de coadl fo arte tare


nu le trage, c-o pileqti.

Plin de zgirieturi te lasi


qi iqi cautl altd casd.

fu*,F+

ffi

.H

{gq'.tg.tp

l-r. rt--.* j

tt

O zi-nva1i, dela aha,


mincinosul umbli-ntruna,
de-ar fi 6olovan minciuna,

umir s-o care greu,


nu ar mai minEi mereu.
pe

NeascuEit nu taie,

Nerugat nu rimine,
Nechemati barca nu sosegte,
Nu semeni griu, piinea nu cregte.

Toc, toc, cilimari, vino degrabi,


pofteEte-nliuntru qi m5-ntreabi.

Mi-ntreabi

de zina cea bun5. O


cum luneci-n sania.ei pe omit.

vld

Debrazi si mi-ntrebi, in care, tiptil,


se ca!fu; visul meu de copil.
De-asupra casei stau stele la sfat,
plriul din vale a inghelat.

Pe horn joaci alb fuiorul de fum.


Tu, sobi, - ncilzegte-ne bu4ile-acum!

J.A

Dopul pluiegte pe api,


porcul in cocinh. zace,
doarme Grivei lingi qur5.

Azvirle mingea incoace!

ll

.,.rdf,n

4,2F
@

\-*^,

Coace, coace

turti dulce,

pinS-n beci o scari duce,


cu trei trepte qi-una-n plus,

mi-am julit piciorul sus.


De-ar fi trei plus trei - acum
mi-ar ieEi norocu-n drum.

Nu te aperi de ger tremurind,


nu spali ploaia rugina.
Doar ziua soarele-Ei varsi lumina,
$i noaptea ce-o

fi ficind?

Te intreb!

'v4a,-.
c:- /
:A'-11

t,s
lntii socoate, apoi indriznegte,
intii obline, apoi foloseqte!
iarna de vrei pe ger si inogi,
aduni-gi din vari puterea si pogi.

fi

ter

17

&

3i::i*:::ii;.i*i*;tiJi$fl"r;'l;:

;**'-"""

..-\

S-ar putea să vă placă și