Sunteți pe pagina 1din 11

wRf,Blft.

VRilBIil
SIMION FLOREA MARIAN cocA cRETotu-$ErMscu
le

Gpdd

9i ilusratii

de

EDrruRA roN cie#NGA,BUcuregTI

de cind va mai Ii fosr si aceea, a risdrit in mijlocul unei piduri m stejerel, care incepu a creste
3

De mulr, de mult, cine

slie

gosre

cu inceti$orul qi a privi cu dra_

minar cile se aflau in iurul sdu, Iare insd ce, nu mult dupd ce a rdsdrit steiarul acesb. vine o mdcar c?i avea unde se oune si in alt loc, cici pdduea eri destul de mare.
5

la ceilalli stejtri de toatd

vrabie 9i $e pune pe dinsul,

Steiarul, vdzind aceasta obreznicie din Parrea Vrabiei, se minie foc pe dinsa gi-i zie: MIi Vrabie ! nu vea tu ci -eu abia acuru de vro citeva

zile am rdslrit, nu vezi cit sint avut niciieri in alt loc unde
de

tinir,

de crud qi de slab, n-ai

re

ude sedea cir id va Plicea I " Vrabia, simlindu-se toarte

ale adnsd prin cuvintele acestea

steiarului, rispuse: Tate ci me duc, cum zlo - dar voi veni la tine cind vei tu, fi pe patul mortii $i atucea vel

tt.bui ta-mi dai searu Pentru toate cuvintele ule de astea! bjne! rispunse $e-Rine. du-ie 9i mai degrabe si nu iarul, vii. decir numi atunci clno vor fi iu Pe Parul mortii, Precum d
zis

Dme, numaidecit pe mine? ' Ia du-te de aici Ei Pune-te Pe alt coDac' cici doard Pidurea e desti de rure Qi de larg5, ar
3

vrrbia a zburat 9i - s-a dus '' Dd mult a trcbuit ca si aqtepte la moartea steiarulu, cacl Dini 'Iiecare steju triie$te noui sute de ani. si anume tlei surc de aru
o

creste neintrerupt, ttei sute de @ std locrdui $i se odihreste. rar de Ia lase sure de ai imint; pf,n bs Nre incepe a da lnapoi, a-r putrea mima de la rtrddcini. de
usca, aqa ci, amci cind iimse mii sure de ani, se risipep-e

a se gduri pe diniunrru. a

se

si vrabia noasttd a trebuit str a$r;prc Pine ce steiarul Pe @re s-a pus ea, cind acesla a tosr dnir, a ajuns de noui sule de aru' cind a aiuns acuma ste,erelul de noui sute de ani s-a dus Vra-

bia la dinsul qi i-a zis: ld aduci aminte cind eru - gi m-am Pus Pe dne dm tindr

tru... Tu din mare e ai fost, te-ai frcut idisi mic, iar eu triiesi $i tot asa sint, cm am fost si atuncea!.-.
Asa a zis Vrabia, 9i dupi ce s-a scildat in cenuqa sre;arului, zburl si se cam @i duse de mde a venit. De atunci apoi, de cind s-a intimplat aceasta, vribiile daci nici oamenii, nici milele-sj nici

cit lmea si ca tine nu va mai fi altul!... Dar, iate ci acuma te-ai risipit, 9i eu mt scald in colbul

m-a bariocorir degeaba, degebuta? Tu ai cugetat armci cd daci te vei face mare, vei trii

ulii nu le pr:nd gi Ie omoard, tr5esc mai mult decit oricare

altd pas5re... tr[iesc cu sutele de ani, de unde se vede apoi cd vine gi zicala cea foarte risPinditd

printre romini: ' Vrabia e pui, Dar dracu gtie de cindu-i! care se zice despre oamenii cei mici de statur5, insd mari de ani. $i vrdbiile, cind sint foarte b5-

trine, capdtd pene albe, insd forma lor de vrabie rdrnine.

FT

F*

ww+

S-ar putea să vă placă și