Sunteți pe pagina 1din 28

l.

4lo

Uqor, ripor, cf,-i curge qi. acufil Uin vin'e-un einge negricios ;i cald. Tu mlngiie-l pe el cu drag, iar cei i'Ce-fi spun prieteni cd i-au -fost, de zor S[ vini ei aici, lui Aias toli 74t5 Slflvirea cea din urmd sd i-o dea, Cd-a fost viteaz cum n-a mai fost viteaz ! (Corul pornepte tn corrooi d'e tnmormtntare.)

Trahinienele

Personaje
DEIANIRAT HERACLESI

Deianira vine din iatacul ei, urmatd de bhtrlna care


fusese doicd.

ii

DEIANIRA

LICHAS, crainicul lui Heraclcs


DOICA Deianirei

HYLLOS, fiul lui Herachs 9i IOLE9, prizonierd (rol mut)

al Deianirci

UN B.trTRlN ilin Trachis


CRAINICUL UN SCLAV al Deianirei
CORIFEUL

CORUL alcdtuit

ilin cincisprezece

femei tinere d,in Trachis

Acjiunea se ilesfQoard, tn Trachis, in Tesalia, in falo palatului regelui Ceyz, unde hcuiegte Eeraclzs,

mult spun oamenii, de cind e lumea spun, pind cind sorocul morlii n-a b[tut iiCd lj Nu poate nimeni qti de viala i-a fost chin, I Ori fericire-a fost.1 Eu ins[ n-am s-agtept La Hades sd cobor, cd via,ta, vai, mi-o qtiu: Doar chin qi-amarl Trdiam eu incd-n Pleur6n, La tatdl meu Oen6us; mdritigul meu Mi-a fost prilej de-atltea fr[mint5ri cum nu-i Femeie tn Et6lia sd fi-ndurat. l0 Ce-am tremurat!...'Eu am avut un pelitor: Pe Achel6os, rlu vestit. Cind m-a cerut El tatii, rind pe rind s-a-nfi,tiqat in chip De taur mai intii; de garpe-ap6i, sclipos $i-ncoldcit... gi-n urm5.-n chip de om, cu cap l5 De bivol, iar din barba-i cea stufoas5-i tot
/1De

I Citegte Deianira. r Citegte H6racles. I Cite$te I6le.


6t

elind. Vezi gi sflrgitul tragediei Oedip rege (v. 1527-1530) ,


67

1 Aceastd.

zicald

atribuiti lui

Solon apare frecvent

in literaturq

gedia in atmosferalunor vremuri legendare, clnd inch nu erau deosebiri

|iqnea ;iroi de ap5. de izvorl... Vai, vai I Ce pe,titor I Ce n-aq fi dat sd mor atunci, Declt s-ajung ca s5. nuntesc cu el t Dar mai Tlrziu - norocul meut - pelitd-am fost de-un orn 20 Vestit: fecioru-Alcmenei gi-al lui Zeus.z O! ce Mai trlntfl lntre pelitori s-a-ncinsl... Aga Sc5.pai I Eu nu-s in stare a-,ti povesti ce-a fost; S-o fac6 cei oe-avut-au suflet a privi, Cilci eu ca nfluciti-am fost... Ce groazd-aveam 25 Ci frumusetea-mi va aduce mult amar t Dar Zeus, al luptelor clrmaci, cu bine-a pus El luptei un sfirqit... Cu bine? Pot eu qti? C5. de cind soarta m-a legat cu Heracles Ce-i viala mea? Doar groaz{ ;i doar chin. Cd zi 30 $i noapte, noapte-zi, eu tremur pentru el: Eu i-am fdcut copii, dar el - ca un plugar Ce-qi are-ogoru-n dep[rtiri, de-l vede doar -'-r La wemea-nsdmin,tatului qi-a strinsului Kffi'rDe rod - qi-i vede rareori..., doar ctnd qi clnd. 35 Ce viald, vai ! Abia se-ntoarce acas' qi iar O ia la drum, ca omu-n slujba altuia. Dar azi, m[car ci-a-nfrlnt el trudnicile-i griji, Mai_sp[imintat5-s ca oriclnd.s Cd de cind el Pe lfitosa l-a omorit, trdim aci-n 40 Trachis, la gazd5, in surghiun. Dar Heracles S-a dus... Pe unde-o fi? Vai, nimeni n-a stiut Si-mi spund un cuvint. $tiu doar cd-ngrozitor De grija-i md frdmint. Va fi pdlit ceva?... C5, zeae luni s-au scurs ;i s-aufimai scurs vreo cinci t 5 De oind s-a dus qi semn de via.td nu mi-a dat. Ce va fi fost? Ce groz[vii?... $i cind s-a dus, I Prin aceste metamorfoze ale lui Achel6os, Sofocle situeazd tra3 Firea govdielnicd qi temdtoare

Pe o t[bli,t5 siove-a scris qi-ntr-uria-i f,-rg Pe zei s5. nu-mi aducd ea vreo pacoste.
DOICA

50 Eu am v5.zut cum te jileai


S-a dus de-aici... de

St[pina mea, o, Deianira, deseori


cd Heracles

mult! Dar azi s[-ti dau un sfat,

55

60

De ctrnva-i este unei sclave-ng5duit Povefe-a da stipinilorl: ai mulli copii; De ce nu l-ai porni pe vrunul dintre ei Pe urma so,tulli, sd dea de el? $i-ntii Pe Hyllos poate-ar fi sd-l mii, de-i grijuliu Aoest copil de tatdl sdu, de so,arta lui. ...Dar uite-I, vine-ncoa, zorind inspre palat. $i de-mi soco,ti tu sfatul lnlelept, te po,ti Sluji de oinul [sta-afa cum .ti-am spus eu. (Inlrd. Hyllos. Deianira t.i iese in inlimpinare.)
DEIANIRA

Ol fiul meu, copilul meu, gi-un om cle rind Grdieqte-adesea in,telept... Ea sclavfl-i, da, Dar a vorbit cum una slobodd-ar vorbi.
EYLLOS

Ce zise, mamd? Spune-mi-o, dc


DEIANIRA

pot s-o qtiu.

a Deianirei, cum gi frumusetea ei,f;care{vor aduce - cum insdqi o spune -,,mult amar", limuresc lntreasa ei,ltraeedie. I Fiut tui-durytos, regele Oechaliei, in Eubea. ln legdturi cu uciderea lui lfitos, a se vedea lnai departe povestirea lui l,ichas

fntre om qi mongtri. 2 Heracles.

65 A spus c6-i ruginos c5. nu te-ngrijorezi


De tatdl tEu, ce-i dus de mult printre
HYI/LOS

striini.

(v.

268

-273l'.

Ba ptiu de el, de-i dilm crezare zvonului.

r ln antichitate nu era lnglduit sclavului sd dea povete steplnului. Aici, sfal,ul in!elept al sclavei pune in eviden!5 nbivitatea
Deianirei.

IIYIiITOS

biri,l.litfr,ir

90 N-am tremurat. Dar azi, c6. ochii mi-ai


fi
zvontt? N-am
s5.

Mereu; qi de-asta pentru el nu m-am temut,

Ah, mam[,-atunci eu plec, alergl De-ag fi gtiut D,e-acele prevestiri, de mult eu llng[ el Eram. Dar, drept s5.-!i spun, lui soarta i-a zimbit

Copile, unde-o fi? Ce se va


IIYLIJOS

mI las pin'

deschis,

despre

el nu aflu tot.

DEIANIRA

El zice-se - a fost, tot anul ce-a trecut, 70 Un -slujitor la o femeie-n Lidia.


DEIANIRA

Te du, copilul meu ! Tirziu de-ar fi, nu-i prea Tirziu cind veste bun5.-!i este dat s-auzi. (Hylhs plaacd,, in preme ce se apropie corul.)
COBUI,

Atita s-a-njosit?... La toate s[ te-aqtep,ti!


EYI/I/OS

Strof a I

Dar pare-se c[ din robie-ar


DEII,NIRA

fi

scflpat-

95

Trdiegte? Nu? $i unde-o fi? Ce s-a zvonit?


EYI/LOS 15

r00

In Eub6eal... Zice-se c5-a atacat Pe liurytos in !,ara lui... ori c5. ar vrea...
DEIANIRA

O, tu ce d,in negura noplii purces-ai, Cinil stelele-an prins sd. pd,leoscd,, $i cd,ruia noaptea-Ii aprinile vd,paia, O, Soaret, o, Soare, oh, spune-mi: feciorul Alcrnhnei pe und,e-.i mai d,ace eI viala? Tu, zeu care-mprd,gtii lumind, gi fld,cd,ri, O fi prin strtmtorile md.rii? Pe care Cd.-s doud, pdmtnturiz pe care ilin ele - cd. ogeri yi-s ochii! Trdiegte? Tu spune-mi,
I A pltns Deianira in sufletu-i ilorul, Aflat-arn, ferneia aceasta ce-odatd. Attt de pelitd. fusese prin lupte. $i astd.zi nu-gi poate opri pod,iditul De lacrirni, ca pasd,rea-n mare urgie

Antistrof a

(cu oioiciune)

Copile, qtii ori nu cf, despre-acest meleag El mi-a l[sat nelndoioase prevestiri?
EYLLOS

r05

Ce prevestiri?
DEIANIRA
80

Eu, mam[, chiar nimic nu qtiu.

A scris cd viala-pi va sfir$i-o-acolo, sau -

85

De-o fi biruitor - ferice va tr[i Cit zile-o mai avea. Copile, via,ta lui La cotitur[ grea-i aoum. N-ai vrea gi tu S[-i vii in ajutor? Ci izbivirea ]ui Va fi qi-a noastrS. izbivire-a tuturor I Iar moartea-i qi pe noi ne-o duce in mormint.
70

continn_te,.A.frica era uneori socotit5 ca alteori de Asia. 7t

vielii (vezi Aias, v. 845). impresia cI trec prin strlmtori. ln


capdt
2

t elin, acliunea desfiqurindu-se in aer liber, eroii lqi tndreptau gtndul, in clipele solemne, citre Soare, ca bundoard Heracles cind lgi_simlea sfirqitul (v. l'1.44), sau Aias in clipa clnd tqi punea

tt t"-t*l

Trecerea printre insulele multe ale Mdrii Dgee da corlbierilor

lmpdrlirea pdminturilor in doud fiind legatd de Europa,

Cd,zutd', gi greu o

mai chinuie gtnd,ul

110

Ea- na mai agteaptd' nimic d'e la soartd',

Cd, sopu-i d,eparte; se ttng-uie-ntr--unu $i-gi'plinge-n'Lereu t'n calca,g Qddueia..

Sd,rmana,

ci numai amaruri 9i iale.

Strof a

Ca marea cea-ntinsd,, cind' ptntal Borias Ori Notos sttrneqte talazuri, talazuri, Lll Ce-n vniet pornesc tnspre ld'rmuri gi iardgi Din trdrmwri tn larg se avt'ntd', aga e $i uiala trnditd,-a odraslei lui Cad,mosL: 0datd' se-nal1d. pi iardgi se-afundd', Cam parcd-dr filuti el pe marea cretand'z; 720 Dar iranul d,ii zei ii tot poartd' d'e grijd', Oprindu't din drumul nentors cd,tre Had,es'

1s5

1&0

clipd,, Aceste-adettdruri p dstreazd-le-n suf let, Pdstreazd.-li nddejdea ! C d,ci cine vreod,otd, Vd,zut-a pe Zeus uittndu-gi copiii?
DEIANINA (cd,tre corifeu)

$i-n greaaa rdstrigte, in fiece

Nu-li

Se-abate d,in noa sd,rd,cia... gi iardEi... Vremelnice-s. toate pe lume... Regind,,

Nici saarta haind, Ei nici

bogdgia.

pierd,e nddejdea! Ascultd,-mi poea{a,,

Antistrof a 2
(cd,tre Deian ira

r25

Ascitid: nu-li pierde tu


Cd,ci

Smeritd-tri uoi face-o dojan'd' - {i-o spun eu In fald,:' te zbuciumi din cale afard.
dulcea-nd'deide',

Rdstriqtea qi iar, altddatd, huzurnl, 130 Asa cim ie bolta cereascd, se-nturnd, Iit -uno ii ttuttb (Jrsei cea mare.

Pe oameni cu-o uiatrd' lipsitd de-amarnri; Cd,ci oricd.rni om i'i e d'atd' odatd'

Mai-marele lumiis, el nrt'-i ddruit-a

fiul

Lui Cronos, prea marele rege,

EP'DA
#

(cu vioiciune)
noaptea-nstelatd,
(Cadmeea), intemeiatd de legen'

lVt*ic nu-i statornic: nici

darul Cadmos.

ln iensul acesta i se spune ,,nlscutul 9ln u-admos'.: 2 Zbuciumul vielii e comparat cu valurile, lndeosebt cu ale marrr din iunri insulei Cr;t",;nde'furtunile erau stirnite de vtnlurile care ;r;.,"; i" ai..ctii- "onitatu, ceea ce ii ingrij.ora pe cordbicri' '-' ' Aclice Zeui, stiplnul zeilor 9i al oamenilor'
72

r Este Heracles, ndscut in Teba

s-o fi spus de ce m5. zbucigm eu atit: De asta-ai gi venit - socot. O, fie-!,,i dat Nicicind sd-nduri ce-ndurd sufletu-mi ! C[ci azi Tu lncl n-o poli gti; ln tinerele-aga-i I r45 Cdci tinerelea-gi are raiul ei: nu-l bat Furtunile, nici ploile, nici drqita; Ea zburd[-n bucurii qi-gi toarce firu-a6a Pin'ce fecioarei i s-a spus femeie. Ahl Abia atunci, qtiind ce-s noplile de griji 150 $i frimtntdri, va tremura gi pentru so!, $i pentru-odraslele-i. $i cind lgi va vedea, Ea insdqi, soarta ei, va ln,telege-atunci Tot chinul meu... Ce suferinle-am induratl Cp multe-am plins! Dar asta-i, vai, si-!i povestesc: 155 Qlnd cea din urmil oar[ Heracles, al meu $tqpin, s-a dus de-acasfl, pe-o tiblild - scris ,De mult - el gindu-i de pe urmd. mii ldsat, fCum n-o fdcuse el nicicind, la lupt[ cind Pornea l cd-atunci in ochii-i doai izbtnzi mijeau, t60 I Dar moartea nu! Dar azi, cum parcfl-ar fi murit, I A scris ce mi se cade-a mogteni'- cd-am fost I Nevasta lui - qi din avutril pdrintesc I Ce vor primi oopiii lui. $i a mai soris l.C[ de se va fi scurs un an gi-apoi trei lunil, 165 I $i nu se va fi-ntors, acest rdstimp va fi

[i

r Dup[ oraco]ul de la Dodona. Heracles stia cd va mai avea de lndurat ^chinuri vreme de un an gi irei luni. ln' acest rbstimp el a fost, un an ln sluiba Omfalei, iar cdle trei luni s-au scurs in drrbeea, in lrrp |,tr cu Eirytos . 7'

Cu tllo: el ori va fi murit, ori de--a t'reout De-aoest soroc' va fi in via![ fericit' A snus c[-a$a se vor sfirgi qi t'rudele

(.JRAINIOUfJ

70 Cum la Dodona-i prezisese un stejar ilAt-i", oi"a ao"e' turturele-au gingurit'l Azi olipa a sosit oind se va-nf[ptui, prezioerea de-atunci' Eu insfl-abia O"i "o, s-alipesc gi-odatd, tresdrind Prinsese;n 775 De spaimil,-ani qi s6rit din Put-':' Prietene' C. gi""ta mi-el Am s[-l mai vdd pe oel mai bun ireAnic om? Sau vdduvit6 m-o l[sa?
$i
OOBIFEUI/

Lui Heraclds. Cn zeii-au hotdrit

aga'

Un crainic, Lichas, el a spus-o multora Cari pe ima;ul unde boii pasc s-au strins. 190 Cum l-auzii, am qi venit aa vestea-ntii Eu s5. !i-o dau... qi m[ vei rdspl[ti gi tu.1
DEIANITiA

De ce n-aduse
CRAINIOUII

el

aceste bune yeqti?

195

Nu mai cobil... Un om, pe frunte-avind cununi' se-ndreapt[." vna"' Aduoe bune veqti' Spt"

"oi

(Intd' grdbit wn crainic')

nu-i usor, c[ ]-au inghesuit Cu intrebflri toli malienii2 smingi in jur; Nu poate faoe-un pas, cd. fiecare vrea, Setos de veqti, sd. afle tot; nu-i dau r[gaz, Nici poate-a se urni din loc, pin'mai intii N-a spus el tot. De zdbove;te, nu-i c[ vreal Dar intr-o clipS-l vei vedea ou ochii t[i.
Femeie,
DEIANIRA

ORAIMOT'L

180 O, Deianlra, tu, st[plna mea,-eu cel Dintti, eu teama 1i-o voi spulber.al Sd gtii:
Feoioru-Alomenii-n via![ e gi'a biruit I Prinos din lupte-aduce zeilor str[buni'
DEIANIRA

200 O, Zeus, stflpln al nepflscutelor livezi

Din Oeta3, iatd, dupd-amar de vreme, azi Ne-ai dat si bucurii! Strigali, femei, qi-aci-n Palat, qi dincolo de zidu"ril'e'lui, Vestirea bunei veptil Nici mai n5ddjduiam.
CONUL

B[trlne,
ORAINICUD

oe vorbogti? Ce oare

vrei s[-mi spui?

(cu insufl,elire)

205

185 Doritul so!


Biruitor
DEIANIRA

se va lntoarce ln curlnd, gi-n toatd, str[lucirea lui'

Sd ci.nte fld.cd.ii cu to[ii, sldpindu-l cn tolba-i Frumoasd., ce-n grija-i ne &re! Fecioare, 270 Ctntali voi pednul! Sldvipi-o
Pe-Apol,o, arcogul
1
sd.virqesc oamenii qnelelapte se reghseqte adesea. Uneori se gi arunci

Al

Vuiascd palatul d,e chiotul pesel celei ce solu-gi a.;teaptd, !

Ji-a spus-o lie un strflin? Un


r

bdgtinag?

ln tragediile

sof-ocleice ideia cd

din interes, din setea de bani,

talm{ceau Preoteselor, care ln strdvechiul sanctuar de la Dodona spunea aopd cintecul turturelelor qi lognetul frunzelor' li se or"ooi.t, ,rturturele".
71

blesteme asupra banului (vezi Antigona, v. 295-2961 . 2 Yezi Indicele numelor proprii. s Pe culmile muntelui Oeta, consacrat lui Zeus, nu era tnglduit oamenilor si pasc5. turmele qi nici sh coseascd iarba,
75

I,.MIANITIA

Tu cel mai drag din Lo!i, ah, spune-mi mai tntli: Pe Heracles, el viu fiind, am s[-l mai vdd?
LICIIAS

Pe Artemis, sora'i zeiascd d,in


Ce noortd. t'n fiece mi'nd'

DelosL

2r5

O factd apriiwa gi cerbi ea Qi,neozd, ! Pe'nimfe, ce-i stau pe a,proo,Pe) Cf,ntali-le-acuma! Md' saltd pdmi,ntwl
Ct'nd,

Eu plin de viald l-am ldsat' Ce sdnfltos 235 $i-nfloritor erat N-avea un betequg!
DEIANIRA

flautnl

ci'ntd'. (Cintecul rdsund' tn Palat.)

Dar unde-o fi? In lara lui? Printre striini?


I,ICEAS

Tu,

rege

aI inimei melelz Cununa

O, flant,

Pe-al Eubeei ,t[rm! Lui Zeus, la C6naionl, Inalld-altar" Cu poame-i face prinosiri.
DEIANIIi,4'

De ied'erd.-ndeamnd, sd' dd'n{uiAh, slavd,,, ah, slavd,! ?'10 Ak, ereau sd, md-ntrec ca bachantele tale! Pedn, oh! Pedn, oh!
(Cd,tre Deianira:)

Iqi implineqte-un leg[mint,? I-o


ITICIIAS

cere-oracolul?

Prioegre, std'ptnd. iubitd', prioePte Convoiul! Se-ndreaptd, spre tine.

240 Un leg[minb f5.cut cind cucerea qi rdvdqea El .tara-aceasta a femeilor ce-aici le vezi;
DEIANIRA

Ah, iatd.-l

oine, ah, vezi-|, std'ptndl (Un conooi de femei robite oine, urmtnilwl pe Lichas, In mijlocul lor e lole.)
cd,

Pe zei I Dar ele cine sint? $i ale cui? Cind v[d eu soarta lor, de mili sd le plingil
LICIIAS

DEIT\NIBA

225 Prietene, il v[d; o clipfl nu-l pierdui Din ochi..., se-apropie. O, crainice, de olnd Te tot aqteptl Si-mi fii binevenit, de-aduci Tu veqti ce ne vor fi prilej de bucurii I
ITICIIAS

Sint prdzile ce Heracles - qi pentru el, 24-o $i pentru zei - le-a luat cind pe-al lui Eurytos Oraq l-a n[ruit.
DEIANIBA

Venim cu bune veqti; si ne-ai lntlmpinat, 230 Femeie, cum se qi oddea - c6-am izbtnditl Pe-nvingdtor se cade a-l primi frumog.
vechiul numeal Deloo sliveqte corul, invoclndu--l sului. Aici s-a ilscut Aitemis, pe gi pe fratele ei, pe Apolo, zeul prbtector, care igi avea ln Delos marele
sanctuar. 2 Acesta este Dionisos, invocat o clipd de corul care uit6-c[ reprezintd pc tinerele fete din Trachis, pcntru-ca apoi, prin clntecul solemn,

$i-a stat de-atunci, de-atit Amar de vreme,-n preajma-acestei cetdlui? I


Pe aceSt promontoriu era slflvit, din vremuri sir[vechi, Zeus'
77

I ln texlul groc se spune ,,Ortigia'., adici "care.

,,peanul", s,l-l invoce iarSgi pe Apolo.


76

I/ICIIAS

l\

Ba nu! A stat mai toat[ vremea-n Lidia, Dar liber nu, ci doar oa rob - rob cumpdrat 250 Cum insuqi el a spus-o, el. S[ nu-l birfim, Femeie! Zeus a vrut, nu el! Vindut unei Femei barb6re-a fost: OmfAlei ; qi un an Intreg a slug{rib-o el - aqa a spus! $i-atit l-au amlrit aceste injosiri 255 C[ s-a jurat cd-odat[ tot va inrobi Nevasta qi copiii celui ce qi-a ris De el. $i n-a fost vorb6-n vlnt-, ci ispdqind Pdcatui lui, a strins o oaste de str[ini $i spre-a lui liurytos cetatel-a ,si pornit, 260 Cd-l-socotea pe-acesta vinovat de tot Ce-a pd.timit.'lntr-adevdr, cind Qurytos Pe H-eracles il g[zduise-n casa lui, Ciinos il suduia, mdcar cd oaspe vechi I-a fost: ,,N-or da sdgelile-li vrun greg, dar tot 265 Mai buni"arcasi sint fiii mei.2 Sd rabzi, eqti rob' Eu liber sint!i' Cind la osp5! el s-a-mbdiat, L-a dat afari din palat,. Dar Heracles, Furios, nu i-a iertat-o qi... cind rfitos S-a dus apoi pe deal in sus, inspre Tirint 270 S[-qi cate caii cei fugari, p9 gi]d cu ochi Isc6ditori ii cdut'a, iar gindul lui Aiurea ii fugea, a fost de Heracles ZvfuliL din virful unui mal stincos.s Dar Zeus,

muit au huzurit. Azi, soarta nu le-o poli Rivni. Le-a dat poruncS. lnsuqi so,tul tdri 2ti5 Sd vin5-aici. Iar eu porunca-i implinesc; Sint slujnic credinci'os. Cind el fui taich-sdu, Lui Zeus, neprihdnite jertfe-i va jertfi C[-i dase ajutor a izbindi - atunci S-o-ntoarce H6racles. Si vestea-aceasta-i tot 2e0 Ce-i mai frumos din ttit ce azi !i-am povestit.
Cd
C0RIFEUIT

De

Regin[, bucurS.-te tu, c5. ai de ce: tot ce,ti-a spus el, de tot ce ins5li vezi!

DEIANIRA

Stdpin Olimpului qi,tatd-al tuturor, 275 S-a-inciudat-qi rob el l-a fdcut! N-a vrut S[-l ierte cd-a ucis, in chip viclean, un om Chiar de-a ucis un singur om ! $i Zeus l-ar fi . Iertat de s-ar fi rizbunat f5!i;, pe drept,. 0lCe.i zeii scirbd au de tot ce-i josttic. '-Azi, 280 lrl,a Hades sint cei rdi de guri qi trufaqi! Robitd lara lor a fost!.'. Femeile
Ce

Dar Heiia6les se biztria pe iscusin!a- arcaqilor "-,


cu

le zireqti venind spre noi ferice-au fost, t O*h"lt-. ' Segetite lui ifitos, fiul lui Eurytos, nimereau intotdeauna linta'

Cum inima nu mi-ar s5.lt,a, clnd aflu azi C[ so,tul meu a izbindit? Cd-i doar firesc 295 Sd-mi ridi sufletul, vdzijd izbinda lui. Dar dac[ stai gi [e gindeqti, poli fi-ngrijat: Cdci gi cel fericib se poate ndiui. Prietene, m-a-nduioqat cind le-am v5.zut Sflrmanele, prin !5ri strdine, de pripas, 300 Orfane, fird un cdmin. Niscute-au fost Sd fie libere gi, iat[,-ajunserS.-n Robie!... Cruld-i, Zeas ocrotiior, pe cei Cari sint din singele-mi ndscu,ti ! Dar dsci vrei Ca s[-i lovesti, agteaptd mai intii s{ mor. 305 Ce teamd sufletul mi-a prins cind le-am vdzut Pe-aceste tinere ! (Cdtre Iole:)

atlt mai vinovat cu cit

U;iA;;;; rui ffito.'de crlre ileraclei il


a ucis

pe cel pe care il gdzduise in

aratb pe acesla ca fiind


casa sa '

sdi.

vrei pe-aici? $i cine egti? Fecioard egti? Sau mamd? Ah, fecioard mai degrabd-ardli, $i mai de neam !
Ce

Dar tu, sdrmano, tu,

) Hai, Lichas, spune-mi cine 310 Slrdina-aceasta? Cine-i? Cine-i maicd-sa? Dar tatil ei? M[ uit ]a ea qi mil[ mi-e Mai mult decit de altele, c5.ci numai ea

(Cd.tre Lichas:

Ci togi fird zdbavd-nuntru s[ intrdmt


(Cdbe Lichas:)

Tu liber eqti gi_du-te grabnic unde vrei, Iar eu voi rlndui ce irebuie-n palat. Povara su{erinlei stie-a qi-o purta.
LICIIAS

(Urmat ile convoiul de femei robite, Lichas plnacd. Deianira orea sd, plece gi ea. Dar crainicul o opregte,)
OR,AIMOUI,

Dar ce qtiu eu? $i tu de ce mfl-ntrebi? Eu cred 315 C5-n lara ei coboard ea din mare neam.
DI]IANIRA

Din neam
I/ICHAS

regesc? Vreo fiicd-avut-a Eurytos?

335 Mai stai o clipd-aici I gi-n lipsa lor eu am Sd-!i spun pe-cine-ai gezauii in casa ta, ii-aga sd afli tot ce ele 1i-au ascuns, li-au tiinuit. C[ eu gtiu bine tot ce-a fost.
DEIANIRA

(nedumeritd,)

Nu qtiu ! Ce-o
DEIANIRA

fi cu ea eu n-am mai cercetat.


spus?

Dar ce-i? De ce vrei tu s[ m[ opreqti aici?


CRAINIOUIJ

Nici numele bu nu i-l qtii? Nu .ti l-au


LIC[{A
S

340 Ci stai gi-ascultd-mIl Tot ce !i-am spus n-a fosl, In van. $i nu-,ti va fi nici ce-am s[-!ispun acum.
DEIANIBA

Nul in ticere rostul rni l-am implinit.


DDIANITiA

Si-i

(cdtre Iole)

chem pe ceilal,ti napoi? Sau poate vrei Doar lor, femeilor, pi mie sd vorbeqti?
(ard,tlnd, spre cor)

320 Dar mie spune-mi tol,, sdrmano, tot! Mai greu


Vei pdtimi de nu vom qti 11oi cine egti. (Iok tace.)

OEAINIOT'II

Doar lor gi lie vreau, iar celorlalte nu!


DEIANINA

I]ICIIAS

Ea limba nici acum nu ,si-o va dezlega I Nici mai nainte-o vorbd ea n-a scos, ci doar In sinea ei amarul qi l-a misbuit. 325 Sd.rmana, cit s-a tinguit qi cit a plins De cind in voia vinburilor qi-a lisat Ea lara ei! Ce soartd-amard-a mai avut! Se cade deci a fi cu ea mai iert[tori.
DEIANIRA

345 S-au dus. $i-acum destdinuiepte-li gindul tot!


CRAINICUL

Nimic nu-i adevdr din tot ce acest om fi-a povestit. El sau te am5,geqte-acum, Sau tot ce-!i spuse pin5.-acum au fost minciuni.

Sd-i ddm dar pace-acuml $i ducd-se'n palat, 330 De bunlvoia ei! A pdtimit de-ajuns,
Ca

noi sd nu-i mai l,ot sporim durerea ei,

DEIANIN,A

350

Ce vrei sil spui? Descarci-li gindul totl Sd dau De rost eu vorbelor ce-mi strecuragi, nu pot.
CRAINICUL

Eram de fald mul.ti cind Lichas povestea $i-ap auzit - cum so,tul tHu l-a omorit Pe Eurytos gi-n urmd cum a oucerit Oechilia cu-naltele-i intdrituri, 355 De dragu-acestei tinere; cum Eros - el, Doar el - iar nu, ce-a p[timit in Lidia, Nici lnrobirea lui sub al Omf6lei jug, $i nici uciderea lui lfitos l-a-mpins La luptd-atunci. Dar azi de Eros nici n-a mai 360 Vorbit. De fapt, cum Heracles, nenduplecind Pe tatfll fetii sd i-o dea, sd. aibe-ascuns Culcug cu el, a n5scocit un chiar nimic $i-a nlvdlit cu oastea-n lara tinerei Femei, al cflrei Iiotytos era, 365 Cum auziqi. Pe "ege fetei l-a ucis, tatdl $i-n ,tara-i a fdcut prdpdd! El in palat, Cum vezi, s-o-ntoarce-acum, dar trimilind-o-ntii Pe ea, dar nu ca sclav5, nu! Nu crede-aqa Ceva, cd-i foc de-ndrdgostit. Ji-am dezvelit, 370 Regin5, tot ce mi-a fost dat s-aud gi eu Din cite Lichas povestise-n agorA", $i-ntreg poporul din Trachis l-a auzit. li-or spune-o to,ti... $i dacd vorbele-mi te dor, Mi doare c5. le-am spus, dar este-un adevdr.
DEIANIRA

Nu

lile..., dar acela ce-a adus_o aici il stia, cI n-a-ntrebat-o el nicicind.

COIT,IF'EUL

piard cei ce-s necinsbiti _ de nu chiar toli, Mdcar acei ce-n t,aind mirgivii urzesc !
,Arh,
DIJIANIRA

:|ri5 l-cmeilor,
('ONIITEU}I

ce pol s[ fac? Ce pot? Cd riu NI-a nducib ce-rni spuse eI..., sin[ la p5min[!

Te du nduntrrr-acum ! pe Lichas s[-l intrebi ; De-l iei din scurt, si-l iscodegti, ili spune tot.
DNIANIRA

Aga-i! $i-acnrn md duc... Cuminte-i sfai,ul idu.


CRAINICUL

ll90 Iar noi sd stdm pe loc? Ce-ar irebui


DI.]I.INIRA

s5 fac?

Stai locului, c[ci iatd, f{r' sd-l fi chemat Prin vrun pristav de-al meu, el vine din palat.
LICHAS

315 Vai mie, vai!

Firi si qtiu, sd-mi intre-n casd-o pacoste?


Ce o aduse n-o qtia?

Ce s-o-ntimpla? Cum de-am l5sat,

(tnilrep tind,u-se spre Deianira)

Nenorociti-s, vai ! Ea cine-o fi? Nici cel El se jura cd nu !

Lui
:195

Stdpina mea, ce vorbd vrei tu sd-i lrimi!,i Heracles? Sd-mi spui, cd.-s gata sd porrresc.

CRAINICUL

DEIANITI,A e!

cit colo c[-i de neam ! Frumoasfl AsO Ei tat5. i-a fost Eurytos, iar numele-i
O vezi
82

'fu te-ai lisat mult aqteptat. $i-acum zorit Mai eqti, cind tocmai vream de vorbd si mai stdm.
LICHAS

Mai vrei s5 md intrebi? Sint gata sd-!i rispund.


/-Tragedii Sofocle

DEIANIRA

Cind vei
IJICIIAS

fi prins c6 mincinos tu
ea? Ce

i_ai vorbit?

$i-mi juri cd ai s[-mi spui intregul adevdr?


I]ICHAS

S-o

mint pe

tilc

au vorbele ce_mi spui?

Voi spune tot ce qtiu. Pe Zeus cel mare-li jur!


DEIANIRA

CRAINICUL

in vorba-mi nu-i vrun ascunzip. O fi_n a ta!


ce-a

400 Femeia
I]ICHAS

venit cu tine, cine

e?

IJICIIAS

Md duc. A;
qbiu.
CBAINICUL

fi smintit

de_ag

sta sd mai te_ascult.

Din Eubeea..., dar pdrinlii nu i-i


CRAINICUI] (rd.stiniLu-se

hll
)
cra-i vorbeqti?

Ba stail Tu sd_mi rdspunzi la o_ntrebare doar.


I]ICEAS

Te

uit[-n ochii

mei !

$i cui uezi

I,IOIIAS

Intreab[ tob ce vrei, cd gureq egti destult


CRAIMCUL

Dar tu de ce m5-ntrebi? $i unde vrei s-ajungi?


CRAINICUL

Rlspunde la ce-ntreb, de-ai inleles ce vreaul


LICHAS

Femeia-aceea, prinsd_n lupte... gtii ce vreau Sd-,ti s.pun. .., ,f nd,r."gi...

" "u"..o

I,IOEAS

IL05 Eu Deianirei
Oen6us

Stdpinei mele... Ce? Ori ochii m-amdgesc?


CBAINICUL

reginii-al

ii

vorbesc

- ei, fiicei lui cdrei so!, e Heracles

De ce m5-ntrebi?
I

CBAINICUL

Te faci ci n-o cunoqti? I6le el Chiar t'20 Ai spus-o. Nu? latd_i nirrytos. tu $i
ITICIIAS

E tocmai ce voiam din gura ta Tu spui c[ ,ti-e stdpind?


IJICIIAS

s-aud

Dar cui i-am spus-o? C,ui? Tu adu_mi_l aici Pe cel ce c\r ur;chea lui ," u !

Da, aqa qi e!
CRAINICUIJ

""rii

CNAINICUI]

4Lo $i ce osind[ orezi c[

ti
84

s-ar cuveni
7*

Ai

Te-au auzit destui, cd_n pia,ta din Trachis spus-o tu, in gura mare, iuturor.
85

LICHAS

425 Am spus ce-am auzit; dar una e s6 duci Un zvo.n qi aita e sd spui c5.-aievea-a fost'
CRAINICIttT

Un zvon? Dar nu sub jurdmint mi-ai Lui Heracles tu o solie i-ai adus?
LICIIAS
(

spus cd-aici

cd.tre Deianira)

430

Sotie? Eu am spus?... Stdpind' rogu-te p.'rui;e-mi spui: strdinul Ista cine e?


CRAINICT]L

E cel

ce te-auzi sPunind cd {'ara ei Robitd.-a fost, de dragul dstet ttnere' De vin[ Lidianal nuli.", ci-i dragosteal

trICIIAS

St[oind. duc[-se de-aici! Cuminte nu-i 435 A ;il s-'asculli curn flecdregte un smintit'
DEIANIRA

ISun slujitor, ai nd'scocit-o tu, urit Te-ai mai purtat! Hai, spune-mi adev'drul tot! Om liber eqti qi-i hid si treci drepb rnincinos. h55 De vrei sd m-amdgeqti, rru se va prinde, nu ! C[ nu te cred. Prea mul!,i te-au auzii ce-ai spus $i-mi povesti-vor tot... De fric5-ai amulit? Abunci - sd slii tu in zadar te-ai sp5irninbat, Ci ce mi supir5-i- tdcerea ta, cd vrei 460 Sd taci. Ce-o fi aga de groaznic de qtiut? Fernei destule Ileracles a indrHgit! Mi-a auzit vreuna doar o vorbir grea? Vleo vind-adus-am vruneia? Cu cea de-acum N-am s[ mi port altfel, de ar iubi-o el i65 Oricit. Cind am vSzui-o, m-am induioqat, Gindind c5. frumuselea-i doar - nt vrerea ei I-a dat de rip["!,ara, in robie azi. Sd-qi meargi viala drumul ei !... Eu i,ti mai spun: Tu all-ora si spui minciuni, dar mie nu!
COIiIFI'UT/

tinir5? Dar ce r[u mi-a fdcut? Ea nu p-a injosit. Nici vorbd nu-i de-aga 450 Ceva. $i dacd sotul meu !i-a spus sd min!,i, Urit te-a lnv{lat!r Iar daod, vrind sd-mi fii
Pe-aceasli.

Pe Zeus, ce-arunc5. lr5'snete pe crestele Umbrite de p5duri din Oeta', rogu-te: . . S[ nu-mi ascunzi nimic ! Vorbeqti unet femet Ce nu-i o rea. Eu gbiu cd firea omului I'Ll "" Si poftele-i sinb nestaLornice' A vreacu el l5;-I tii-lii-Eros piept gi si {e lupl,i J B t"dte de sminLib. Cdci Eros d5' porunct I C"*^ii ndzare lui; qi mie-mi d5' Le d[ I Si zeilor I De ce cu altele ar fi 1.4b \ilLfcl? Nu-s tot femei? Vreo vinI solului tSe-i t"t eu azi c[-a fost 4s Fros. sdgetati" 'Nebunfl-ar fi si fiu I Sau s-o lnvinuiesc

h70 Ascult-o! Sfatu-i bun! $i mni tirziu tu nu Te vei cdi..., iar eu ili sinb indatorat.
LICI.IAS

- t O"tt"t., 2

fiurytos, Iole.

regina f iica regelui Heracles, ao"tnoul#ttii oechalia, s-a tndrigostil' de

Lidiei.

Stirpin5 tlragd, azi cind seama-mi dau cd eqti $i tu tot, om, cum sintem toli, qi cd gindeqti $i simli ca noi, lli spun inbregul adevdr: t+7 5 Aqa-i, cum a spus el. Nebunl dragoste De-aceastl fatd-atunci l-a prins pe Heracles, $i pentm ea a n[ruib el lara ei De baqtind: Oech6lia. Dar sd-!i mai spun -Si-accasta e spre cinstea lui - nu mi-a cerut Nicicind sd nu !i-o spun qi n-a tdgdduit. r Heracles nu-i spusese lui Lichas s6-i ascundd Deianirrri adevdrul. lira doar o presupunere a acesteia.

Ci eu, temindu-ml sd nu-ti fac singe r5.u, Std.pina mea, eu !i-am ascuns. De vind sint Doar eu, de tu soco,ti cd-o vin5" poate fi. Acum qtii tot ! $i dacd vrei s5,-l bucuri tu 485 Fe so,tul tdu - iar.tie bine ili va fi Pe fat[ tu s5. n-o urdgti ! Nu-!i lua-napoi Ce mi-ai spus bine despre ea, cd Heracles, Viteaz intr-una-nvingdtor, a fost acum invins qi inrotrit a f ost de dragul ei.
DEIANIRA

Cu chipul d,e taur, cu co&rne fdloase $i patru picioare, din lara pe unde 510 Domnise Oenius; iar altu-i din Teba arc ce se-nd,oaie: e fiul lni Zeus. De poftd aprin;i ca s-o aibe solie, S-aa lpat ei lu trintd. Doar Cypris, zei{a 51"5 lubirii, privea de departe la lupta

I,ui Bachus, avtnd

$i

;i sd.geli, ;i

md.ciucd,

Aceea, cd-n fi,ragoste ea hotd,rd;ie.

490 Cu gindu-aqa mi dau qi eu, cum ai spus tu. Nu stau de-a curmezisul vrerii zeilor: Ar fi-n zadar! Cumplite-amaruri aq stirni. Hai ln palat ! Am sd-!i dau daruri gi-un rirva;, Si i le duci, ci daruri am primit gi eu.
4,95 Nu s-ar cddea cu mina goald sd te-ntorci, Cind tu-mi venigi cu-aqa frumos alai.
(Deianira, unnatd, de Lichas
COBUL

Epoda C^e pumni s-awzird! Sdgeli vtji.ird. Ce zgomot d,e coarne d,e taur, ce trtntd,! C_e o7lmeE! Cum piedicd,-gi pun cu piciorul! 520 Cum frnnyiLe unnl cn altu-;i izbird! lh, ce-au gi,fi.it ei,;i u.nul, gi altull...

$i-n vremea aceast& l'rwmoasa gi dulcea Fecioard. std,tea pe colnicwl de unde


Pripirea

.7i d,e

crainic, pkacd,.)

525 Cu grijd,: ah, care-o sd.-i fie


E_u

ti

fage d,eparte

;i

tare-i
bd,rbatul?

Strofa
530

Izbi.nzi are Cypris ! De cele aowte Cu, zeii eu nici nu poi spurle. Ci rutmai 500 Cum gata l-a dat ea pe fiul lui Cronos, Ca gi pe mai-marele nopliil pe Hddes, Ori ;i pe Poseid,on ce zgi,lptie i.nsuqi Pd,mtntulr. Ea doar despre cei ce pe-a naastrd Std.ptnd-aw rtpnit ca s-o aibe sotrie 505 f,i-oi spune: vtnjo;ii s-au. luat qi La tristtd.. $i-n colb s-au bdtut ei ;i pi.nd la stnge.

Ah, mare-i puterea prin care i,ntr-wna

n-am fost aaolo, dar gtiu cnm fecioara, Sd,nnana, prirrea ca sd, vadd, ea cine Va-nvinge Ei cdruia-i fi-va nevastd. Dar maicd-si-au, smu,ls-o qi-au dus-o departe, De parcd,-ar fi fost o ui{ia rittdcitil. ( Deianira, unnatd, de o sclaed. purtittil pe brale un. mic sipet fereaat, r,irLe din putat.)

DDIANIRA

Antistrofa
I
st,.f

pildd, Zeus, care n-a rlmas creclincios soliei salc lIera, cum nici Poseidon nu i-a fost Amfitritei. Iar Flades a rlpit, din dragoste, pe Perona.

unu,I e fluviu-Ach,el1os nd.valnic, Corul spune cd qi zeii au fost priryi in rnrejelo iubirii, ca,

$i

de

Prietene, pe cind in casd Lichas std De tain5 cu captivele, gdtind de drum, Eu pe furis venii aici ca sd v[ spun Ce viclegug am unelLib si sd-mi laiesc 535 Cu voi amarul meu... Arii gdzduit precum Vislasu-ncarcd-n luntre-o marfd cu ponos O fat5... FatS? Nu!- a fost;qi sufletul Mi-am otrdvit. $i-acum noi doud-n aqternut Vom sta sd-l aqteptdm,,pe el qi-al dragostei 540 Desfdt. Aqa m-a rdspliitit el Heracles -

Cu-aceastd femeiupo[-ntr-un c5.min, iar el, El, so,tul meu, s5.-i fie.sol gi ei? Ah, vdd: Ei, frumuselea-n floare-i azi, pe cind a mea Pilegte-acum. $i omul este-a$a fdcut: 550 Lui dragi li sint doar florile ce-mbobocesc, Nu cind se ofilesc... Aqa qi Heracles l\tld tern - mi-e so! cu nulnele, dar dragosbea I-o dd doar ei. Si mi-nciudez? Nu s-ar c5.dea Unei femei cuminte... Amaru-mi sd-l alung 555 Eu am glsit un leac... Prietene, vi-l spun: " De multd vreme-ntr-un ulcior de-araurd-aveam Un dar ce-mi dase Nessus, cind dihania Cu piepN pdro,s, rdnit de moarte, se sfirqea. Centaurul in bra,te-i lua pe cei ce vreau 560 SI treacl riu] Evenos cu ape-adinci, $i ii trecea - pe bani. El visle, pinze nu Avea. Aqa eu l-am trecut cind tatil meu M-a dat lui Heracles: era al nunlii drum. Dar cind pe la mij locul riului eram, 565 Deodatd Nessus, ce pe umeri m5 ducea, $-a cam obr[znicit..., simLeam cum miini]e-i... Ah, am !ipat!... Pe loc atunci fiul lui Zeus S-a-ntors spre el qi-n piept sdgeata-i i-a virit. Dihania, cind sd-gi dea sufle[ul, atib 570 Mi-a spus: ,,Tu, Iiicd a bdtrinului Oen6us, Tu sfatul de-mi ascul,ti vei trage mult folos, Cd-ai fost cei de pe urm5. din drurnelii duqi Pe umerii-rni. Din rana-mi ia cu mina ta Oleac' de singe iztricit qi-amestecat 575 Cu fierea garpelui din Lerna, ce cindva I-a otrlvit sdgeata Iui. Vei face-asa Un ir cu care po.ti vrdji tu sufletul Lui Heracles) ce pe vreo alta n-o va mai Iubi nicicind"... La asta tot gindindu-md, 5B Priclene, cu grijir am oscuns dst ir In casa mea; cu el am uns acest veqmint,
90

Ah, bunul, credincios,ul so,t, cum i s-a spus, Cd i-am vegheat de-atunci, de mult, cdminul lui. Eu ciudl n-am pe solul meu - c5.-aga e el: l,-apuc[-ades de-a]d-aste sl5biciuni. Dar iar it45 Imi spun: cum o nevastd. ar rdbda s5. stea

F[cind ce mi-a spus Nessus cind s-a stins. Acum tot!... Viclene indrdzneli, n-as vrea Nicicind sd vd cunosol lIrdsc femeile' 585 Ce si le foloseascS. pot. Eu insd vreau Prin acest leac s[ mi-l vr6jesc pe Fleracles, S-o-nfring pe ea... Gindit-am 6ine?... Ori'md las?
P.g.utu
CORIFEUL

De ai temei sd crezi cd-aga vei izbindi, Eu nu te-aq dojeni; socoi cd bine faci.
DnIANIRA

590

Cd leacul ce-am ales o fi el bun, eu doar Cu gindu-mi dau, dar la-ncercare nu l-am pus.
CORIFEUIT

La fapt[ treci
DEIA.NIN,A

incearcd-l deci ! Cd doar aqa - ctna de la gind vezi de-ai gindit tu cu teirei. -

5e5

Ne-om ldmuri-n curind. Pe Lichas ial,d-l vdd |1. p"aS, gata de drum. Sd nu md dali de goi, Atit vd rog. O faptd - hidi chiar de-o"faci Doar in asounsT de ris nu-l face pe ff,ptaq.
(Dinspre casti oiile grd.hi.t Lichas.)
LICIIAS

Eu

ce s[ fac? Tu spune-mi, fiicri-a lui Oen6rrs, Cd prea am zibovil... E vremea sii mi duc.

DEIANIRA

600 La asta, Lichas, chiar gindeam cind tu-n palat De vorbd cu strS.inele-mi sbiteai. S[ iei
Cu tine-acest vegmint, de mina-mi iscusit lesu-t.$j du-l din parte-mi so!,ului in dart Cind i-l vei da, sd-i spui cd ej qi nimeni alt 605 Si aibe-a-l imbrica intii. Nici soarele, Nici fl5cdrile din vrun templu sau cdmin
9t

El. sotul meu - se-nfdliga-va zeilor, Strdlu;itor, cind va fi liua de jertfiri.


6,1 o

Sd

nu

il

vad6, nu, decit cind insuryi el


cd.

De dor? Cd-ntors acasd-l vreau? SI nu i-o spui rDecit de-ai qti cd dorul meu e qi al lui.
(Lichas pleacd,, ducind sipetul
se duce i.n palat.)
COR,T'L

615

teafer dacl-I voi vedea, se lntoarce iar, Eu zeilor am sd-l ardt gdtit in nou Veqmint, ca noul jertfitorl. Pecetea tu Sd-i duoi cu care-am lnsemnat [st sipet mic. Chezapi ili va fi c[ vii din partea mea... Te dui Fii credincios, cdci crainicul, sd qtii E leEea lui - se cade-a spune doar atit Cit i"s-a spus. De-5i face-iqa, i,ti mullumim $i Heracles, qi eu. Datori i,ti fi-vor doi!

Eu mi-am urat
Sau nendoios

voi gti c[

pe

brage. beianira

Strof a I

LICHAg

620 De-i slnt eu vrednic ucenic qi crainic bun, Voi face-ntocmai ce ai spus. Eu sip-etu-i Voi da aga cum l-am primit, iar vorba ta, Ducindu-i-o, chezaqe-mi fi-.va-n fa,ta lui1}EIANIIiA

Q, voi care trd,igi pe ldrm, pe sti,nci, Pe unde calde ;ipote {tqnesc, 635 Pe crestele din Oeta, voi! $i voi, Din jurul golfului din Melida Ce-i tnchinat Fecioar.ei cu sdgeli De aur ltngd, Termopil, ld.cag Vestitnlui sobor al grecilor lL

Antistrof a t
640 Curtnd, oeli auzi voi flautul! Dar eI nu jalnic va ctnta, ci
O lird, tintnd ison ci,ntnlai In staph zeilor. Cdci, iatd, azi Fecioru-Alcmenii gi-ai lui Zews
ca

Te du! Eu nu te mai opresc. Doar ai vdzut 625 Cu ochii tdi ce se lntimpld prin palat.
LICHAS

645 Spre casd, se intoarce-&eunx, cu prd,zi Ce i-au fost rod al di.rzei pitejii.

Acolo totu-i bine


DEIANIRA

vdd

;i-am s[ i-o spun.

Strof.a 2,^
De lara lni d,eparte rdtdcea, Iar noi, de luni gi luni - s-a scurs un anz Intr-una-l aftepta,nx. Noi ce ;tiam?
Sdlmana, vai, se mistuie de dor
a, pus

Ce gazdd bund-am fost strdinei - ai v{zut $i ce prietenos eu m-am purtat cu ea.


I,ICHAS

650 Pe und,e va fi fost? Pe care mdri? Iar ea, nevasta-i dragd,, ce-l iubea,

Da, am vdzut qi drept la inimi mi-a mers.


DEIANIR,A

$i plins- Dar Ares, aprigul,


Sftrpit d,u,rerii ei
d,e

zi

d,e zi

""ttti aduceau prinoase zeilor,

630 $i-ai mai avea ceva sd-i spui? C[ m5. usuc ' t L" era obiceiul ca atunci clnd se fdceau jertfiri
jertfitorii
sd se lnveqmlnteze

1-

in

sau s.e halne nol'

-fecioarei cu slgefile de aur" (Artemis) ; primivara qi ioamna, in ,jurul sanctuarului ei, se aduna soborul cetdtilor invecinate. 2 Mai exact un an qi trei luni.

Este regiunea izvoarelor de ap5. caldd. Aici se intrefinea cultul

Antistrof a 2
655
aici! Cu multele ei vtsle, fd,r' popas, C orabia-i pi,sleascd' pi'nd' clnd' La bun liman l-o d'us ! $i pd.rd'sind' El grabnic insnla qi-altarele-i 660 In care, zice-se,-a ad,as jertfiri,,
Intoarcd,-se, Lntoarcd-se

Sd. vind, plin de-al d,ragostei balsd'm, Cum a gi spus-o-atunci centaurul.


(

Deianira se reintoarce turburatd.)

DNIANIRA

Ah, teamd mi-e ci prea departe voi fi mers, Femeilor, prin ce-am fflcut eu de curind!
CORIFEUI,

665 Ce-i, Deianira, fiicd-a lui


DEIANIRA

Oen6us? Ce-i?

Nu gtiut Dar ce nidejdi m[ legdnau, fflclnd Tot ce-am fdcut! $i, vai, cit rdu voi fi f[cut!
,our"too Vorbeqti de darul ce-ai trimis
DEIANIRA

lui

Fleracles?

670 Zelos, cind izbindirea-i indoielnici.


CORIFEUTJ

De el ! $i-aq da oricui pova,ti-a nu

fi

prea

Sd-mi spui, de po,ti, de unde spaima


DEIANIRA

!i

s-a tras?

Cind vd voi povesti ce s-a-ntlmplat gi oum, Femeilor, vi s-o pdrea uluitor I Eu, ca sd-i ung veqmintu-i alb, am tuns un smoc

Eu smocu-acela ce-mi slujise ca sE ung Acel vesmlnt, pe undeva qi unde-a fbst tsdtut de raza soarelui I aici, in drqi,ti, Deodatfl s-a topit qi s-a fdcut ferimi, 700 $qa ca rumegupul lemnului tiiat De ferdstrdu; pe locu-acela, pe p[mint, 5-a strins o spum5. singerie de beqici, Ca mustul gros din sirugurii lui Bachus, din C_iorchinii pirguiti, a;a cd nu mai qtiu 705 Nici eu, vai mie, ce s5. credl Dar eu md dau Cu gindul c5. vrun groaznic r[u voi fi f[cut; Altfel, cum mi-ar fi vrut centaurul clnd da Sd moard binele, cind el din pricina-mi - l-a dat? Nici cu putin!{-ar fi ! Sfirgitul pi 710 El alt gind mistuia qi mi-a vorbit mieros, Cici vrea sd prindd-n lalu-in;eldciunii lui Pe cel ce l-a ucis. Azi seama-mi dau, dar vai!Tirziu. Cd ce pot s[ mai fac? Pe Heracles, De nu m[-ngel, eu l-am ucis. Sflgeata-i - qtiu -

625 Din llna unei oi; vreun om de-al casei nici C[ l-a atins gi lina, mistuindu-se, S-a qi imprdqtiat pe piatra din podea. Dar ca sd vezi.ce-a fost, eu am ii-!i povestesc: Nu am uitat nimic din sfatul ce mi-a dat 6u0 Centaurul cind cu-o sdgeatd-nfiptd-n piept Trdgea sd. moard.. Ah, in minte mi-a rimis Cum parcd-a fost pe-o tabld de aramd. scris. Mi-a spus li-apl 1T Si fdcut ca s6 pdzesc Eu irul unsuros qi sd-l feresc de-loc, 6s5 De raza soarelui; iar la lumind doar atunci Sd-l scot, ln clipa cind ar fi sd-l folosesc. $i azi, cind clipa-aceasta a sosit, c-un smoc De lini smuls din lina unei oi de-aici Am uns eu in ascuns acel vegmint ce vream 6e0 S5. i-l trimit; iar dupd-aceea l-am chitit $i, vrind ca sd-l feresi de raza soarelui, L-am pus intr-o lddi,td-n fund - oum ali vdzut. Dar azi, in casd p[trunzind, mi-e dat s[ v5d Ceva uluitor t -- ce nimlnui prin - trecut: nedindu-mi r."toa, am gind 695 I-ar fi Tvirlit

Pe Nessus l-a uciq; pe Chironl chiar, pe zeu, Greu l-a rinit. De-atinge vietd,ti, s-au dus... Si-l va crula sdgeata-i plin[ cu venin? Cu singele dihaniei, pe solul meu? Il va ucide - gtiu. Dar dacd-l pierd, cu el 720 O datd. mor qi eu - mi-am pus-o-n gind. Cind am Oblrgia pe care-o am - qi m[ filesc Cu ea - nu rabd a mai tr[i. E-njositor!
COR,IT'EUII

lrs

IIYLLOS

7ll5 A se-mptrini: s[ mori, sau - de vei mai trdi Sd-!i spunfl altu-n locul meu ! Sau sim!
Mai orienesc sn-!i incolteascd-n inimfl!
DEIANIRA

Trei lucruri, mam5, !i-ap ura: oricare, vreau


,,mamd-"

Copile, ce-arn f[cut de m[ urhgti atlt?


HYITLOS

Firegte,-avem de ce se ne-nfric5.m, dar


rl

cit

Nimic nu s-a-ntimplat, nidejdea s-o pdstrdm.


DEIANIINA

710

Pe cel ce
S5.

afli-acum

!i-a fost so! gi este tatil meu c5" tu chiar ast[zi l-ai ucis.

DEIANIRA

725 Cind rdutdli ili trec prin gind, nici cilmai poli Avea n[dejdi care te-ar face-ncrezetor.
CORIFEUIT

Copilul meu, ce grozS.vie imi vestepti?


IIYLLOS

Dar cind greqeqti fdr[ sd vrei, chiar urile S-or imblinzi, greqelile !i s-or ierta.
DEIANIRA

O veste care-i, vai, un adevir. $i cind Aga-i, de ce ne-am face cd. nici nu-l vedem?
DEIANIRA
')

Cei care-au fost pirtaqi la fdrdelegi nu pot 730 Vorbi aqa. Doar cei cu sufletul curat!
CORIFEUI/

45

Ce

Cd-am fost
HYI,LOS

spui, copile? Cine te-a f5,cut s[ crezi ln stare eu de-a;a nelegiuiri?

Ar fi mai bine s[ mai taci, de nu voieqti S[ afle fiul 15.u..., c5ci iat[-l, s-a intors ! Fornise el sd-l caute pe tatdl s[u.
(Hyllos intd'
grd'bit.

Eu lnsumi am vflzut, nu doar din zvon o gtiu, Ce soart5. grea a mai avut gi tatdl meu.
DNIANINA

Dar unde l-ai vdzut? $i-ai fost chiar


HYLLOS

llngi el?

1 Legenda spune c5. atunci cind centaurii, fiind urmdrili de HeracleE, s-au ascuns ip pegtera lui Chiron, fiul lui Cronqs, o sdgeati a lui Heiacles l-a rdnit dingreqeald pe acesta. Chiron, fie cd nu mai putea fi lecuit cdci fusese ienit de o s5.geat5 muiat5 i,n singele

pe Prometeu.

'Hvdrei - fie c5. nu putea nici muri, de bund.voie qi cu invoirea lui Zeus,

fiind zeu nemuritor, a coborit la Hades, liberindu-l de acolo

De trebuie s-o qtii, eu ili voi spune tot: 750 Lui liurytos i-a n[ruit oraqul-cel Vestit. S-a-ntors apoi cu lauri qi cu prdzi. ...Pe ldrmul Eubeii-i capul C6naion, Din dou5. pirli scildat de val. $i Heracles

Un cring sfinlit qi-altare a-nchinat aici 755 I,ui tat5,-s[u, lui Zeus. $i-aici l-am revS,zut Intiia oard... Dor mi-era!Bl se g[tea

Ttlt

,60

'1

Cd-i singe mult gi lemnu-i rdsinos, pe -el il trec sudori..., e leoarcd tot. $i-acel vc;mint I s-a lipit de trup, de mdclularele-i; Ca o statuie-a fost... Deodatd-un zgil!,iit 770 Chiar pin'la oase l-a pdtruns; o vipcri Ai fi crezut c[ ]-a mupcab si-nveninat; La bietul Lichas, vai clt a rflcnit. Dar el Ce vin5.-avea? ,,Ce viclenie te-a fdcut Ca sd-mi aduci acest vesmint?" Dar nu gtia 775 Sdrmanul Lichas! Spusd doar cd l-a adus Ca dar din partea ta - apa cum l-a primit. durerile-i strlngeau Cind tata-l auzi Tot pieptul, Lot - l-a prins de un picior, mai jos De gleznfl pi apoi de-o stinci ce iegea 780 Din val l-a qi izbit; prin pflr, lui singele-i S-a scurs inv5lmdgit cu creierii albicio;i. Ah! Ce-a lipat norodul ingrozit, vdzind $i chinul unuia qi soarta celuilalb ! Sd-i !ie tatii piept un om n-a cutezat, 7s5 Cd tata tot se da de-a tdvdiiq, sdrea ln sus, ln sus, urla... Huiau qi stincile din jur, Din crestele Lomidei pinfl-n ![rmul cel Stincos al Eubeii... Dar, de vlag[ stors, Chircindu-se pe jos, urllnd, el blestema ?90 Culcuqu-n care s-a legat cu tine-atunci, Cu fiica lui Oen6us, ce moartea i-a adus. ...Deodatd, istovit, el ochii-nce,tuili De fumul gros o clipi i-a deschis; buimac, El m-a vflzut cum prin mullime eu pllngeam I
98

$i chip; apoi, senin ln sufleL qi fiJos De-acel frumos veqmirrt,, sS.rmanul , rugilc-i 65 Si le-a-nceput. Fin[ s-aprinse flac5.ra,

Sd facd mari jertfiri cind Lichas, erainicul, Venind de-acas5, a sosit cu darul tdu: Cu haina mor.tii ! Tata a-mbrdcat-o-asa Cum tu ai spus; si-n urrn5. doisprezece boi, Dar pe ales, din prdzi, el i-a jertfit pe-altar; Aici cl jertfe-adirse-o sul,5 vite fel

In fundul unei luntre l-am culcat qi-aqa L-am dus cu chiu cu vai pe lirmul celdlalt. Ah, ce dureri, ce rS.cnete! O sd-l vedeli It05 Acuqi-acuqi... tn via!5 sau... n-o fi murit? Ah! mami, vai, ce f[rdelege-ai uneltit $i-ai sivirqit tu contra tatii ! De-ar putea Zeila Dike si rlzbundtoarele Erinii dupd fapta ta a te pl5ti ! 810 Aqa-li wez de am dst diept. $i-l amt Tu mi L-ai dat, cind ai ucis pe omul cel mai bun De pe p5mlnt un om oum nu vei mai vedea.
(Fdrd a spune un cuoint, Deianira porneFte spre

fi s[ mori qi tu. M[ du de'aioi, Departe, unde nici un om nu m-ar putea Vedea... Sau dac[ mila te-ar opri, mdcar rr00 Din lara-aceasta sd mi duci! Nu vreau si mor Aici!"... a spus... $i rugii lui ne-am si plecat;
Chiar dacl-ar

Cu ochii-n ochii mei, el m-a chemat qi-a spus: ,,De chinul meu te rog, copile, nu fugi,

palat.)
COR,IFEUIJ

Tu pleci si nu mai spui nimic? Cind taci, nu vezi Cd dai dreptate celui ce te-a-nvinuit?
HYLLOS

815

820

Sd plece!Duc5-se!S-o duci un vint bun, Sd n-o mai vdd in ochi !Ah, mindru-i numele De mamdt Dar cind ca o mamd nu te por.ti, Cu el nu se mai cade sd te-mpodobesti. Sd plece ! Bun rdmas ! $i-atitea bucurii Sd aibe ea cit tatii-i dete ea acum!
(Pleacd. zorit.)
CORUII

Strof a

Copile,, oed,eli cnrn deoilatd, strd,eechiul Oracol gi-ajunge sorocul ! Prezis-a cd, anii s-or scurgej vreo zece,
99

$i al{i doi vor trece, Ei finl 825 Lui Zeus o sd.-gi oadd sfi,rSitd,-a lui Ah, iatd, cd aii se-mplinigte

Antistrof a 2
trud.d^r

830

prorocire! Cd.ci-omni acesta Ce ochii-pi i,nchise - ;i pentru Vecie oare priiej'o tla' itot -'cnnt,
Acea Sd,

poarte el jugul robiei?

Antistrof a I
$i 835
itacd vicleanul ccntaur l-a prins el ipele morlii ;i-n pieptu-i' Strecoard. veninul, gi-A,na $ scliposul Balaur i.i picurd.-i mortrii

In

A soarelui razd d,e mtine?


Pieptu-i oeninul, i.i
('reme

Otraad,z,

cim oare-ar puiua sd. mai

vad,d,

li;negte iz()orul de lauimi! Un rd,u cum Dugmanii nicictnd preodatd-i Fd,cuserd. lui il cuprinse acuma Pe fiul aiteaz aI lui Zeus. r{55 De plins este astdzi! Tu, vtrf negricios al Sd.gelii! Ce iute-ai ad,us ta Din mnnlii Oechalici pe tindra fatd,, Ce-a fost in rdzboaie robitd! Dar Cypris, zeiga, fd,cut-a ispraval, n(i0 $i fdrd, sd. scoatd. o rtorbd.. Aici este mtna zeigei - ed.d bine. (Din casd, se aud oaiete.)
$EMICORT'L 1

Curn oare ctnd, apriga hidrd i.i picurd-n

840 Vicleand tl chinuie groaznii?

Ce Nessus cu coama-i cea nealrd,, cu vorba-i

Pe cineva ce
sEltlIcORItI/

Ori aiurez?... Nu oare voi fi auzit parci s-ar vdita-n palat? Dar ce tot spun?
2

Strof a 2
nimic Deianira, Ea d,oar un pericol Vd,zwse: cd,-o altd femeie eenise Deodatd,-n cdminu-i, pe care-o
nu-n{elesese

Dar

Sd,rmana.

ri65 Ba dal Se vaiti-acolo cineva... Ah, r5.u S-o chinui!... Un jalnic lucru s-a-ntimplat"
COR,IFEUL

845

Sd.-l surpe. $i-urmi.nd, ea pooa{a picleand,-a Lui Nessu,s, ajunse sd.-;i pli,ngd,,

Dar

uiti-te:
(Din iatac rtine Doica,)

850

Cn stropii de lacrimi, gregeala-i cumplitd,. Iar soorta, ce dramu-gi nrmeazd,, Acum i,i aratd ce gred prd,baEire Pooaya picleand,-i ad,use.

Bdtrina vine-lncoa... Ce mohorltd e! Cum s-a-ncruntat ! Ea are-o veste sd ne dea.


DOICA

r _ Oracolu_l prezisese_ cI dupd doisplsTs6s ani Heracles avea sd-si g[seascd. _odihna. AceastS. prorbcire se- impline$te acum ln ct io teptat, Heracles gdsindu-qi odihna cea'vesnicd: moartea--- "J*i: 2 Potrivit unei vechi credin{e populare,
care poate ad,uce moartea. I se-spunea qi',,fiu"al mor[i'i.,. Cu atii era mai otr5.vitor sinsele centaurulrii, cu cit i'e amestecas'e qi cu acela

870 Copii, dst dar care trimis i-a fost aici Lui Heracles, vai, mare pacoste a fost !
slirnil,oarea

singele era gi o otravd

r Aceste versuri ldmuresc tnlelesul adinc al tragediei. Cypris,

al balaurului

ncnorocirilor- suferite de -eroii acestei tragedii.


101

in

tdcere

a pofl,elor gi a iubirii, a fost fdpl,aga

100

g'

CORIFEUI/

tnlr

Ce

altfl pacoste, bfltrin6, ne vestegti?

Ea s-a strd,puns? Vai! un omor N-a fost de-ajuns? Un altul ea A vrut? $i L-a 6i sd,vi'r;it?
DOIC:t

DOICA

- Deianira - a pornit, dar fdrf, nici Si fi f5cut vrun pas, pe cel din urmi drum.
Ea
COBIFEUIJ

C-un fier
OORII'EUIr

td,ios

Ei blestemat!

875

Ce

vrei sd spui? Va

fi

murit?

In
spus chiar tot.

deznd.dejdea

ei,

sd.rmano, unde-ai fost?

DOIOA

DOICA

fi-am
0ORIFEUL

tteO La ci,liva pai-i...


COII,IFEUI]

S6.rmana
DOIOA

t Nu mai

e? DOICA

$i
spus-o?

fapta cunt, s-&

sd,virEit?

fi-am
CORI['EUL

!i-o mai

spun.

Cu tnsugi brapul
COR,IFEUI]

Sd.rrnana

Cum i,;i sfi.rgit-a zilele?


DOICA

jertfd-a soartei, vai,


DOICA

Ce spui?

Un
COnltr,Eufl

adepd.r

Sd te-nfiori... gi alta nu I
CORIFEIIIJ

880

Cnm Si-a gdsit ea moartea? Cum?


DOICA

Ah, tindra-i logod,nicd. Al casei prag nu I-a trecut 895 AI

Dectt pentru-a sttrni aici rd,zbund,rii d,uh cumplit?

$i-a vrut-o ea! Ea i,nsagi, ea!


CORIFEUI/

DOICA

C[

Cumplit, aga-i ! Dar n-ai fost, lingi ea s-o vezi; de-o vedeai, mai mare jale te-ar fi prins.

Ce dezndd.ejde, ce srninteli Au dus-o i,n mormtnt? $i cum? Cu-un fier td,ios Ei blestemat
102

CONIFEUf,'

$i o femeie-n stare-a fost


103

de-aqa ceva?

il
t,

r*'

DOICA

Buimac5., ea mergea prin cas5.-ncolo-incoa, 910 $i cind vedea vrun shijitor, ea i2[spnea ln plins, jdlindu-qi soarta ei qi-a casei ei Ce va rdmine fflrd prunci de-5i legiui,ti. Oprindu-se din plins, ea buzna in iatac A dat - in al lui Heracles iatac. Dar eu, 915 Eu o vdzui ! S[ nu m[ vad5, m-am f erit; Din umbrd-i iscodeam orice migcare-a ei, $i am v[zut cum o velin,ti-qi aqternea Pe patul lui gi iute-n virful patului Ea s-a trlntit,-plingind cu lacrime fierbin,ti; 920 ,,O! pat al nunlii mele, bun r5masl - spunea Pe veci de tine mi despart.. O, tu, sulcuq Al cisniciei noastre, n-am s[ te mai vdd Nicicind!"... O vorbd n-a mai scos. Clt ai clipi, Iqi smuise copca ce veqmintu-i incheia 925 Mai sus de sini, pe cosul pieptului, qi-apoi Ea coastele qi bratu-i sting gi-a dezvelit. La fugd-am rupt-o, alergind clt m-au linut Picioarele, lui fiu-sdu de veste-a-i da De maic[-sa... Dar nici n-am apucat s-ajung 930 $i sd mi-ntorc cu el, cd. ea s-a qi strdpuns Sub coaste, spre ficat, cu-o spad[ cu-ndoit Tdiq. Vai, biet copil, ce lipete a scos! ,,Vai, eu, prin furia-mi am dus-o in mormint!" Acum el a-ntples, tirziu ! - i-au spus-o-acei 935 Ce-s in palat - c[ el i-a dat acest sfirqit; Si-n fapta ei, i-a fost centaurul indemn. Sdrman copil, ce pltnsete, ce jdluiri!

A luat o targ5., agternut i-a pus, vrind el S[ plece qi s[-i iasfl-n drum lui taicfl-sdu. Un col,t ascuns gi-a cflutat ea in palat, 905 Si n-o zdreascS. nimeni; lingd-altar c[zu-n Genunchi qi-n qoaptd.vdduvia-i gi-o jdlea; Iar orice lucru-s,or de care se slujea Prin casd, ea iI mingiia plingind. Vai, ei!

S[ te-nfioril Ascult[-m5.: ea singur[ 900 Intrase in palat. Cind ochii-i qi-a-ndreptat Inspre ogradd, a vdzut cum fiul ei

lngenunchind, el ii sirut[ buzele, Lipindu-se de le;ul ei. Ce chin pe el 040 Cd-a-nvinuit-o pe nedrept qi ci-a r5.mas De dou[ ori orfan! - ci tat5, mamd, v.ai, $i i-a pierdut ! Azi e stingher. Vezi dar ce-a f ost Acolo, in palat!... Acel ce-ar socoti pu ce ,,va fi", cu ,,miine," ,,poimiine", e un 1)45 fl\ebun. Cd ziua cea de ,,miine" doar atunci fi cind ,,azi" cu bine se va fi sfirqit'

![a

(Doica se retntoarce tn palat.)

CORUI/

Strof

a I

Pe care sd.-l pltng mdi tiltti d,in aceste Amaruri? Ah, care-i mai groaznic? .Vai mie, ce gre& mi-e s-aleg intre ele?

Antistrof a
950

Pe unul cu oehii-l vd.zurd,m, i,n casd,. Un altul ne-aEteaptd. Veni-va! Dar grea-i aEteptarea! Ea-i tot suferinyd,

Cum este Ei fapta-mplinitd.

Strof a
955

Porneascd,-se

rttntul prielnic gi aprig lt

Cu suflu-i puternic

Polatul! De-aici
Departe,
Viteaz

izbeascd. sd. md. smulgd,! Md, ducd departe! Mi-e teamd,

Cd, dacd.-am sd. vdd, eu preodatd pe

al lui Zeus, en de groazd,-mi 9 60 Voi d.a gi sftrqitul... Se spune cd-n chinuri


Ce-s

fiul

Spre casd,... PriveliEte grea, durer.oasd,.


(Se apropie, penind,
d,e d,eparte,

fdrd de leac el

se-ndreaptd.

un conooi.)

1 E vintul care suflf, din nord-vest, dinspre cimpia Estiotida, la poalele Olimpului.
105

Antistrof a 2
Ah, iatd,, durerea

UDTiACIJES

965

ce-am pltns-o ca lacrimi, Ca privighetoarea ce cintd,

jale: s-apropie-acunr, un convoi Strdini, ce cu drag gi cw grijd.,


Cu

d,e

l)lll-r O, Zeus, eu pe unde md. aflu? Pe care Meleaguri mE zbat azi tn chinuri Ce n-au potolire? Ah, fie-v5. milil ...Vai, iar5si durerea-mi s-aprinse.
BATnINUL (cd,tre Hyllos

Ei merg i,n td.cere gi-agale; El tnsugi o eorbd, nu scoate. Ce oare 970 Pot crede? El mort e? Ori iloarme?
(Pe o targd e ailus Heracles. Pe li,ngd el sint Hgllos gi un bdtrin, urmali de slujitori.)
IIYLLOS

De parcd,-i stnt rude,, l-uduce acasd,;

'r'lr) Durerea?
HYI,LOS

[)ar nu !i-am spus oare s[-!i mistui in tine Sh plingi in tdcere? De ce nu-l l['sagi"ca s[-qi doarm[ el somnul? IJe ce i-l gonigi de pe pleoape?

Vai mie, o, tat5,


Amarnic mai sufdr ! Ce tare m[ doare De tinel Ce-oi face? Vai mie!
BATRINUI,

Eu nu rabd s[-l
HEE,ACLnS

vid

cum se zbate in chinuri.

iar ii mai scormoni 975 Cumplita durere ce-l scoase Din fire! Trdieste... dar oe toropeal[-l Cuprinse ! S{ taci ! Tu buzele-li muqcd !
T5,cere, copile, cdci
IIYLLOS

Dar ce spui, bdtrine? Trdiegte?


BATBINUT,

Dd-i pace, qi nu-i strica somnul ce-n brale-l

980 Cuprinsel $i nu-i mai aprinde, Copile, cumplita-i durere, ce-odat[-l


Mai lasd qi iardqi s-aprinde.
HYI]LOS

Vai mie, ce groaznic rn-apasd durereal Ah, simt..., mi se-ntunec[ mintea I


(Ct.teoa clipe td,cere. Heracles, de pe targd,, se trezegte.)
106

Rdsplata jertfirilar mele? Sd.rmanul De mine, a n?.ea nd.ruire-i Camplitd! De ce nu-mi nu(agi tu durerea Ce-mi colcdie-n suflet gi-ntr-una 1000 Zbacne;te? Ah, unde, o t Zeus, o fi vraciul Cu leacwri dibace? $i unde O fi ordjitorul ce prin vrun desci,ntec $i l'(r.rd-aj*torn-li sd. poatd, S-ad,oarmd, durerea ce-mi fi-va pierzarea? 1005 Si oare-am sd. ()dd eu preodatd, Aceastd minune?... Ah, fie-vd, nzild,l Ldsa{i-mi odihna, uai mie, Sdrmanul, ;i-o fi cea d,in urmd. od,ihnd.! Ah, mtna-li m-atinge..., md doare! 1rll0 De ce prei pe-o rtnd-a md.-ntoarce? (Cd,te bd,trin: ) futd tluci tu. la moarte! Tu iara,gi Durereu-mi trezeqti ctnd, abia md. ldsase. Vni, iar se aprinse!... (Cd.tre cei din ju.r:)
1Q7

t95

! Cinaion, sti,ncd. pe core-nd.L{at-am Altare, o ! Zeus, oare-aceasta-i

Venird.{i, voi, care mai tare deci,t to{i elinii 1015 Agi dat azi uitdrii cunx eu od,inioard,, Pe md.ri, prin pdiluri, chiar Ei oia{a mi-am pus-o In joc, sd ()d, scop de primejd,ii? $i astd.zi nw-i nimeni sd.-rni cutnle gi mie Durerea, cu fierul, cu focul? 1020 Nu-i nimeni sd.-mi taie grumuzal? Vai miet
BATR,INUI,

De

unde
CORIFEUIJ

(cdtre femeil,e corului)

Prietene, cind pe stdpin l-aud gemind, Vai, md-nfior!... Viteaz ca el, ce soartd-avu!
HEn,ACIJNS

(cd.tre Eyllos)

Vldstar al acutui piteaz, ah, ajutd-mi, Cd,-i peste puterile mele! !i-s ochii mai ageri. Mai bine ca mine-ai Sd. poli sd.-i aduci mi,ntuireo.
If YIJIJOS
I

..025

it sprijin, dur curn sd.-i alin eu d,urerea? Cum lea,c sd,-i gdsesc ea aici ori Aiurea? Doar Zeus ea putea ca sd,-l scape.
IIEIiACLES

und,e tmi eEti tu, copileL? Fii-mi sprijin! Rid,icd-md-acuma! Ce soartd, 1030 Mi-e datd., sdrmanul! Vai, iar mi s-aprinde Durerea gi ea md, omoard.! Vai, Pallas, uai, PaIIas! Md. chinuie iara;i. Ah, fie-li d,e tatd,l tdu mild,! Hai, scoate-li tu spad.a, copile, gi nimeni 1035 Vreo vind.-li oa face. infige-o Swb umd.r, tn pieptu-mi qi curmd-mi tu chinul Ce nelegiuita ta mamd,-mi Ad,use, sttrnind,u-mi mtnial Tot groaznic Sd-i fie, ca mie, sftrgitul! 1040 Ah! bunule Hades, tu, frate lui Zeus, Dd,-mi grabnic azi somnul rteciei, Dd.-mi moartea! Sfirge;te-mi tu chinu.l odatd!

Dar

'1045 O, cite nu mi-au indurat ;i bralele Si qalele ! Doar cd mi-o spun qi chinu-l simt. Dar nici acea solie a lui Zeus, nicicind, Nici Euristeus - ce scirb[ mi-e de el ! - nu m-au Fdcut s5-ndur atita chin clt fiica cea 1050 Vicleand-a lui Oen6us, ce-n spate-acest veqmint lesut de Furii mi l-a pus, veqmint ce azi Tot trupu-mi macin[, ducindu-mfl-n mormint; De coaste-mi std lipit qi carnea pln'la os Mi-o roade,-mi ron,tdie qi vinele pind-n 1055 Pldrnini qi singele mi-a supt de m-a sleit De tot... Md stringe-aqa ciudatl Ce n-au fdcut Nici ldncile vrdjmaqe-ori oastea de Giganli Ndscu,ti din dst pdmint qi nici centaurii Hirsuli qi nici elinii, nici acei din !5ri 1060 Cu grai barbar, nici de prin alte-ntinse !dri, Pe care le-am golit de ticdloqi, doar o Femeie-a izbutit; gi ea nici spadd-avea, Nici vlaga unui om. Ah! ea m-a omorit
(Cd.ue Hyllos:)

copilul dupf, plins (v-

t I{..*bs,

care mai inainte, prin fumul jertfelor, iqi recunoscuse 7941, si-l recunoagte acum dupd glas.
10B

O, fiul meu, fii vrednic tu de tatdl tdu! 1065 Nici sd te uiti la maicd-ta! Ea mamd e? E doar cu nirmele! Tu cautd-o-n palat, S-o smulgi de-acoloI D[-mi-o-n seama mea, sd v5.d Si eu, cind voi stilci-o - cum gi drept ar fi .--Pe care din noi doi tu-l vei jdli mai mult. 1070 Te du, copile, fii-ndrdzne!! Ai mild, cd-s De plins. Ah, vezi-md, ca o fecioard pling, Md vait!... Ce jalnic e! Ah, nimeni qi nicicind Nu m-a vdzut aqa. Prin groaznice-ncerciri Am mai trecut, dar eu sd fi gemut m[car, lo75 O, asta nu!... Ce tare-am fost, cindva, dar azi Ca o muiere-s, vai!... Apropie-te tu, Copilul meu, qi vezi cu ochii tdi ce chin
109

rl,

M[ mistuie! Mi voi dezv{liri, sd vezi,


Sd vezi... ) Vedeli-mi trupul mdcinat, vedeli, 1080 l]ita,ti-vd! eiivili-mi'halul jalnic, voit ' Vai miet iar... Durerea iar m-a sdgetat, md arde iar... Md sjjqig, o clipd nu-mi mai d{ rdgaz... Ah, Hades, rege, tu, primeqte-mdt O, Zeus, r085 Cu trdsnetu-li loveqte-mfll Azvlrle:ini-I,'iar Stdpine,-asupra mea !... Vai, mugcdtura !!n a-1d.e, iar ! Durerea iar md siigie, Md- sftgie... Ah, nu mai pot I O, miini, o, miini, Voi, pale, voi! Tu, pieptul meu! Voi. brate. voi. 1090 Pe leul din Nem6ia, ipaima tirlelor pe ingrozea pe to,ti, voi l-a_ti ucis! Pe -o_i, -ce-icea din Lerna, ciurdele de cai Hydra Cu cap de orn, nelegiuili qi rdi, fdlogi De-vl-njoqia lor, apoi pe-acel mistre! 1095 Ce-i din Erlirmanthos,r pi pe duldul-cel P9- tul pdmint - cu capetele-i trei - pe-acea Dihanie de neinvins ndicutd din Ehidnaz, hlda, pe balaurul strdjer AI merelor de aur de la capdtul 1r00 Pdmintului, voi i-ati ucis!... Isprdvi, isprdvi Am sf,virqit, dar plnd ast[zi bratul meu N-a fost nicicind'lnfrlnt. Dar azi, vedeli-m6: Un rdu ascuns mi-a vldguit picioare, mtini... $i, vai! mi-e trupul mdcinat. gi cind gtndeqti 1105 Cd mamf,-mea-i de mare neam, iar tatil meu E Zeus, ce-i Domn pe cerul instelat! Sd qtii: Chiar gi sftrqit gi lintuit cum slnt, pe ea Ce Ia pierzanie m-a dus, tot md rizbun ! Sd vind ea aici gi am s-o-nvd$ eu cum 7/u0 Sd spund tuturor c5. eu si,n via!,d fiind, $i chiar qi mort, pe ticdloqi i-am pedepsit ! t P*1"" toate aceste nume proprii . v. Inilicele. 2 Ehidna este descrisd in Teolonia lui Hesiod ca un monstru, jumitatea de sus a corpului fiinda unei tinere femei, iar cealalti jum{tate a unui sarpe- lnfricoqdtor.
.

0ORII'EUIJ

(Cd,tre coreuli:

Elada, vai, cerniti-o vdd pi jiluindl ln ziua cind va pierde ea pe-acest viteaz.
HYLLOS

I tt5

ii

O, tatd, azi, c5.-mi dai prilej ca s[-li rdspund, Ascult[-md, chiar daci suferi greu l sd-mi dai Ce-,ti cer: incredere, de vrei s[-!i domolegti Mlnia ta, gi ai sd suferi mai pu,tin; $i-atunoi ai sd-nlelegi cit de zadarnicd-i $i setea rlzbundrii, qi-nciudarea ta!
IIERACI/ES

'l {

20 Dar spune-mi mai pe scurt. Mi-e chinul mult prea greu $i vorba-li prea lntortocheat[ n-o-nleleg.
EYI,LOS

De mamd.-mea-li vorbesc, de soarta ei de azi, De tot ce a greqit, dar fdrd s-o fi vrut.
ITERA0IJES

Ah, ticilosule, cutezi s[-mi aminte;ti t{25 De ea? De ea, care-a ucis pe 1[atdl tdu?
EYI,LOS

In starea ei de azi, nu t,rebuie


HERACI,ES

sd tac.

Sd nu taci, nu, cind ea o crimd-a sdvirqitl


IIYLLOS

De-ai qti tot, ce-a fdcut, poate-ai vorbi altfel'


HER,ACI,NS

Vorbegte-mi..., dar

si nu te-ardli fiu

ticdlos.
care

- t Ert.

ftreascd jalea Eladei, sc str[duise pentru ea.

la gindul morlii lui lleracles,


111

110

HYLLOS

1130 Sd qtii: o spad{ a strdpuns-o...,


IIERACLES

&

rnuriti dail

IIERACLES

De mina cui?... Ce veqti uluitoare-mi Sinistre vorbe !


HYLLOS

lltts

Insdgi ea s-a omoritt


HERACIJES

lr0

Vai mie, s-a sfir$it! N-am sd mai iiu"', sint mortt AJio,-t", lumin6-a Soarelui ! Vai, -azi Eu toat['nS.ruirea-mi v5.d... Copilul rrll: .. . O" astXzi eqti orfan I S[-mi chemi pe fra,tii t[i, s-o chemi I $i pe Alcmena, vai .d" fost. Prin mine Lui Zeusl 9u,. vor i-a Nei-ast[ ea-n zadar gti cea de pe urm5. vorbfl ce mi-a spus Veli Otacoiul, c[ sidgur eu doar eu - o qtiu'

Ah, ciudd mi-e !... De mina mea sd fi murit


HYI,LOS

HYLITOS
!

De-ai gti tu tot ce-a fost, n-ai mai gindi aqa.


IIERACLES

1t35 Ciudate vorbe!... Dar tu spune-mi ce gindeptit


IIYI,ITOS

Dar maicfl-ta, ea nu-i pe-aici' S'q aqe-zat Pe !,[rmul mlrii, in Tiiint, gi-acolo-a luat, Sd-i creascS ea, pe unii din copiii t[i' in Teba-s ceilalii - sil qtii ! Dar ceqtilal,ti 11,55 Ce-n preajma ta'trdim, noi, tat6' l'e urmdm! ne-o ii nevoie, facem tot ce porunce'9ti'
IIER,ACIJES

Ea a f5cut un
HEBACLtrS

riu,

dar gindul i-a fost bun.

Gind bun? Nemernice, cind a ucis pc tatiil tdul


IIYLI]OS

Cind !!-a vflzut iubita in palatl, a vrut Sd-!i dea un leac de dragbste..., dar s-a-nselat.
HDRACI]ES

tl40

Aci-n Trachis, ce vraci cunoaste vreun


IIYITLOS

leac?

Ascult5-acum ce-nsercinare-,ti dau --gi vei p"tuu s-ari.ti ce-nseamnd-a-fi copilul meu: Cindva chiar taba a prezis c5" moartea mea. t 1160 Va fi nu fapta vrunui om ce-n -via!5-ar fi' \ Ci fapla unui mort, la Hades gdzduit', \ Cum'a Prezis, aqa a fost: m-a. omorib I Centaurul, dihania, mdcar cd'-i-mort ^.. I De mult... Dar eu un alt oracol nou ilt vol \ 1165 Destflinui; qi-aidoma e cu cel totgh^it,., I " mlu* a"t i" .oarul sfint al-Selilor''. , gol''/1 Cind ' "o Cari stau prin mun,ti qi dorm doar pe pflmintul ' Am scris tmi spunea - prin glasul mul!tlor stejarui care-i tatii inchinat, Steiaris "-e dezvdiuit qi mi-a prezis cil azr 1170 Bt i"i-" De chinuri fi-voi izb[vit' Credeam atunci

I-a

spus-_o-N.essus

Cu leacul
ea

- lui, vei indrdgi-o iar

el

centaurul, cd-asa,
pe ea.

t D".6 Ilyllos nu rosteqte numele Iolei, este pentru cd o urlste. fiind aceea care a pricinuit sinuciderea mameilui, Deianira.
112

- t ff.ro"frr, care iqi presim[ise moartea ca urmare a uno-r vic]enii Hera4es ceruse fiului siu .rnenesti. simte acum .fi;ilil-;^Zu".' c5.ci nu voia s[ rnoarS' ln Eubeea' ;l:i-d;;t in"rt".tti., 2 Yezi Inilicele p:*[';lt s"iii si"t preolii lui Zeus la ""*ti"r"
l)odona.
3 Vezi nota de

la versul 164.
113

ttls

Ci zile fericite voi tr[i. Dar azi Eu vfld c5. moartea mi-a prezis_o el _ c5 doar Cei morti sint flrd griji... Acum oracolul '--S,-a impiinir.l Copil?, iie -i t"t sprijinul, Nu govdi ! Nu md stirni sH ,pu, ,irai muli ! Tu sd m-asculti, cd lege mui fromoasd nu_i, Si ptii, decit ca vrerii d'atii se te pleci !
HYLtrOS

IIERAOLES

$i de-ai jurat tu strlmb, osirtda


HYI]LOS

sir !,i-o vrei!

N-am grijd. Jur[mintu-rni


HERACIJES

!in... fi5 fie-asa!


11

Tu piscul OeLei inchinat lui Zeus


HYLi.OS

;tii?

tt{i0

Ah, tat5, tremur, m[-nfior de ce-ai urrbea Sd-mi spui! Dar totugi vrerii tale rid supun.
IIERACIJES

it qtlu! Pe el adus-am deseori jcrtfiri.


HI]BA0IJES

Dd-mi dreapta ta! $i ea chezape imi va fi.


HYLI,OS

I 1l l-r

Tu cheziqie-mi ceri? De ce mi-o ceri zilog?


IIERACLES

Ce? Nu

mi-o dai? Mai stai cumva in cumpdni?


eu

l:100

IIYI]I,Off

Acolo tu pe brale trupul si mi-l duci ! Te-or ajuta prieteni cftiar de tine-aleqi. S5" tai stejari cu rid[cini cu toi - qi cit De multil S[ tai s[]batici gi vinjoqi mdslini. Cu ei s[-nal!i un rug. Din pinii r[qinoqi O facl[ s5. aprinzi. $i trupu-mi aqternut Pe rug, in fl[ciri s5-l cuprinzi. Din ochii t5i Nu cadil-o lacrimd! Nici sil te vaili, de-mi eqti Tu fiul meu. Altcirm, chiar cind voi fi-n p[mint' De-acolo-n veci te va lovi blestemul meu.
IIYITLOS

Ba,

iat[,

!i-o dau qi fac tot ce-ai s[-mi ceri.

IIER,ACI,ES

tt

85 Pe capul tatii tu si-mi juri ! Sd-mi juri pe Zeus!


HYLLOS

Vai, tat5, ce ai spus? Ce lucruri grele-mi spui?


HENACLES

Dar ce vrei ca s[-!i jur? Vrei oare sd mi-o spui?


HEnACITES

l:105 Mai

!i.am

fii

spus ce-ar de fdcut ! De n-ai s5 vrei, s6 nu copilul meu ! Al altuia sd fii !

HYLT,OS

Sd faci
IIYIr/OS

tot ce-!i voi

cere eu. Dar

tot ce-!i cer!


el!

Vai, tat5, vai! Si fiu eu ucigaqul tdu? La asta m[ indemni? Pe tata sd-l omor?
HER,ACI,ES

Ili jur pe Zeus! Chezaq qi martor fie-mi


r_
_ Acum oracolul se implineqte. ^

Heracles spusese ci.tatdl sdu, Zeus, ii prorocise moartea (v. I 159).

Ba nu, ci-1i cer de chinuri sd m[ scapi. S5-nri f ii Tu insu.ti vraci: de chinuri izbdveqte-md!
115

tt4

g-Tragedii -

Sofocle

HYI/LOS

l2lo
I

Dar cum
HBRACITES

s[ le alung?

Arzindu-t,e pe rug?

ln lucruri mari, dar daci-n cele mici tu nu M-ascul!,i, n-aE mai avea de ee sd-,ti mullumesc.
HYLI,OS

Ce? Te-nspfliminli?
I

Atlt i,ti cer: s-ajufi gi tul

l',t:10 Vai, cum m-aq minia pe-un om bolnav? Dar cum Sd-i rabd eu gindul lui? Cum m-aq supune lui?
HNRACI]ES

HYLI/OS

Eu te ascult; qi trupul, da, am sd {,i-l duc.


IISNACI/ES

Din vorba-,ti vdd


HYLLOS

ci n-ai de gind sd faci ce-!i cer.

Dar n-ai sd-nalli tu rugul meu, cum !i-am cerut?


HYITLOS

l2l5

O fac ! Dar mina mea nu te-o atinge, nu ! Fac totul, asta nu! Incolo, tot ce vrei.
IIENACI/ES

I ),tilJ'r

Nu fata asta-a dus pe mama in mormint? $i nu tot ea te-aduse-n halu-n care eqti?
Doar un smintit de-a binelea s-ar insura Cu ea. O, tatd, vreau mai bine mort decit Sd-mi am culcuq cu ea pe care o urdsc.

IIEBACLNS

Mi-ajunge-atit! Dar peste-atitea cite faci, $i-i mult ce faci, !i-aq cere-un lucru mai mdrunt.
HYITLOS

(oorbinil ca pentru sine)

$i mare chiar de-ar fi, voi face tot


HER.4,CLES

tatdl sdu, cind azi eu trag sd mor, pu,tin - vdd - acestui om... Poruncile tzh0 De nu-mi asculli, te-aqteaptS-al zeilor blestem.
De

Ii

pasd

ce vrei.
HYI,LOS

De Eurytos ai auzit? Cunoqti pe fiica lui?


HYfJfiOS

Cit suferi, tatd, vai, o simt din vorba ta.


HER.{CLES

1220

De nu m[-ngel,
IIERACI,rS

tu de Idle imi vorbeqti.

I)urerea-mi dase pace-acum... Iar mi-o stirneqti?


HYLLOS

I I.

Aqa qi e!... Copile, iatd ce-ai s[ faci: Cind am sd mor - de vrei cucernic tu s[-mi fii linindu-li jurdmintul cdtre tatdl tdu, Cu ea, cu-aceast5. fat[ sd te-nsori I Sd nu 1225 Spui ,,nu" ! Doar tu - qi nimeni alt s[-i fie so! Aceleia ce-a stat cu mine-n aqternut.

Vai!

ce sd fac?

Nici cd mai qtiu, vai mie, vai!

HERACI/ES

Te zbuciumi, da, cd nu-l asculli pe tatdl tdu.


IIYLLOg

uttat

't215 Tu,
1r'

tati, tu m[-nve!i s[ fiu


tt7

nelegiuii?

lt5

HDlia(rLDf{

Cind sulletu-mi impaci, nelegiuire nu-i!


HYI,I,O
S

l27o

$i-mi ceri morlis s-o fac? $i-i drept ce-mi ceri?


HERACI]ES

Fdpta.sii haini ai isprdvii de astdzi! $i-zeii - qi ei - au vlSstare. Dirr zeu el coboar5. Dar zeii se uit[ in tihn[ la marea-i durere... Ce fi-va, nu-i om care-ar qti-o. Dar astdzi A noastrd ni-e jalea. Ru;inea-i A zeilor lnsd. Nu-i om ce-a-ndurat vreo Mai grea ca a lui pdtimire.
(Con.ooiul incepe a se depd'rta cu pagi d,omoli. )
CO

O, da, ce-!i cer e drept, iar martori zeii-mi sint!


IIYI,LOS

IiIF'EUI,

Eu vrerii tale md supun. Dar zeii-or qii 1250 Cd-i fapta ta - qi nu sint un nelegiuit, Cind eu, o, tatd, implinesc porunca t,a!
HERACT]ES

(cdte lole)

t)75 Tu, tiu5r[ fat,5., tu ]asd-!,i palatul

$i pleacdl Morli groaznice ochii-!i vdzurd,


$irag de amaruri cumplite. Dar toate Pot,.i.r-un de sus, de la Zeusl
(Coru.l se retrage urmat d,e Iole 9i Hgllos.)

Dulerile-mi s-or lierbinta... Ajut[-mri ! 1255 Aqaz5-m[ pe rug! Aqa se va sfirqi O dat{ chinul meu: cu insdqi viata mea
HYI,I,OS

Ah, in sfirgit, cuminbe esti! Dar, rogu-te, Nu pregeta! La faptd, fiul meu, c[ iar
!

Eu vr.erea !,i-o-mplinesc! Nimic md va opri. O, lat[, tu mi-ai pot'uncit! Eu m[ slrpun.


(Convoiul, purtind targa, se apropie tn mers domol.

Iole se

i.aerte i,n pragul

palatului.)

HDRACLES

1260

Dar las[ zdbava, c5. iar mi s-o-ncinge Durerea ! Fii, suflete, tare $i buzele-mi prinde cu-o scoab[ de fier cum Se leagi cu ea doud pietre, Sd nu scot vrun lipdt ! Voios f[ isprava, $i chiar de Le-ar umple de groazd !
HYLLOS

1265 Duceli-I, prieteni ! $i fie-vd gindul Mai blind pentru mine, cdci zeii-s
118

rl

ll

1\

S-ar putea să vă placă și