Sunteți pe pagina 1din 28

l.4lo Uqor, ripor,

cf,-i curge qi. acufil

Uin vin'e-un einge negricios ;i cald.

Tu mlngiie-l

pe el cu drag, iar cei

i'Ce-fi spun prieteni cd i-au -fost, de zor

S[ vini ei aici, lui Aias toli

74t5 Slflvirea cea din urmd sd i-o dea,

Cd-a fost viteaz cum n-a mai fost viteaz !

(Corul pornepte tn corrooi d'e tnmormtntare.)

Trahinienele

Personaje

DEIANIRAT

HERACLESI

HYLLOS, fiul lui Herachs 9i al Deianirci IOLE9, prizonierd (rol mut)

LICHAS, crainicul

DOICA Deianirei

UN B.trTRlN ilin Trachis

CRAINICUL

UN SCLAV al Deianirei CORIFEUL

CORUL alcdtuit ilin cincisprezece femei tinere d,in Trachis

lui Heraclcs

Acjiunea se ilesfQoard, tn Trachis, in Tesalia, in

falo palatului regelui Ceyz, unde hcuiegte Eeraclzs,

I Citegte Deianira.

r Citegte

I

H6racles.

Cite$te I6le.

6t

Deianira vine din iatacul ei, urmatd de bhtrlna care ii

fusese doicd.

DEIANIRA

/1De mult spun oamenii, de cind e lumea spun, iiCd pind cind sorocul morlii n-a b[tut

Nu poate nimeni qti de viala i-a fost chin,

lj

I Ori fericire-a fost.1 Eu ins[ n-am s-agtept La Hades sd cobor, cd via,ta, vai, mi-o qtiu:

Doar chin qi-amarl Trdiam eu incd-n Pleur6n,

La tatdl meu Oen6us;

mdritigul meu

Mi-a fost prilej de-atltea

fr[mint5ri cum nu-i

Femeie tn Et6lia sd fi-ndurat.

l0

Ce-am tremurat!

'Eu

am avut un pelitor:

Pe Achel6os, rlu vestit. Cind m-a cerut

l5

El tatii, rind pe rind s-a-nfi,tiqat in chip

De taur

mai intii; de garpe-ap6i, sclipos

$i-ncoldcit

gi-n urm5.-n chip de om, cu cap

De bivol, iar din barba-i cea stufoas5-i tot

1 Aceastd. zicald atribuiti lui

Solon apare frecvent in

literaturq

elind. Vezi gi sflrgitul tragediei Oedip rege

(v. 1527-1530) ,

67

|iqnea

Ce

;iroi

I

de ap5.

Ce n-aq

de

izvorl

Vai, vai I

pe,titor

fi dat sd

mor atunci,

Declt s-ajung ca

Tlrziu

Vestit:

s5. nuntesc cu el t

pelitd-am

lui

Dar mai

fost de-un orn

- norocul meut -

20

fecioru-Alcmenei gi-al

Zeus.z O! ce

Aga

ce-a fost;

groazd-aveam

Mai trlntfl lntre

pelitori s-a-ncinsl

stare a-,ti povesti

privi,

Ce

Sc5.pai I Eu nu-s in

S-o fac6 cei oe-avut-au suflet a

Cilci eu

ca nfluciti-am fost

25

Ci frumusetea-mi va aduce mult amar t Dar Zeus, al luptelor clrmaci, cu bine-a pus

El luptei

C5. de

un sfirqit

Cu bine? Pot eu qti? m-a legat cu Heracles

;i

cind soarta

Ce-i viala mea? Doar groaz{

$i

doar chin. Cd zi

ca un plugar

30

-'-r

noapte, noapte-zi, eu tremur pentru el:

copii, dar

el -

Eu i-am fdcut

Ce-qi are-ogoru-n dep[rtiri,

de-l vede doar

La wemea-nsdmin,tatului qi-a strinsului

qi-i

vede

rareori

,

doar

Kffi'rDe rod

ctnd qi clnd. qi iar

35 Ce viald, vai ! Abia se-ntoarce acas'

-

O ia la drum, ca omu-n slujba altuia.

Dar azi, m[car ci-a-nfrlnt el trudnicile-i griji,

Mai_sp[imintat5-s ca oriclnd.s Cd de cind el

omorit, trdim aci-n

Pe lfitosa l-a

40 Trachis, la gazd5,

S-a dus

in surghiun. Dar Heracles

Pe unde-o fi? Vai, nimeni n-a stiut

t 5

Si-mi spund un cuvint.

De grija-i

$tiu

doar cd-ngrozitor

md frdmint. Va fi pdlit ceva?

C5, zeae luni s-au

scurs ;i s-aufimai scurs vreo cinci

de via.td nu mi-a dat.

$i cind s-a dus,

De oind s-a dus qi semn

Ce va fi fost? Ce groz[vii?

I Prin aceste metamorfoze ale lui Achel6os, Sofocle situeazd tra-

gedia

fntre

2

in

om qi mongtri.

atmosferalunor vremuri legendare, clnd inch nu erau deosebiri

Heracles.

3 Firea govdielnicd qi temdtoare a Deianirei,

cum insdqi o spune

cum gi frumusetea

ei,f;care{vor aduce -

lntreasa ei,ltraeedie.

I

-,,mult amar", limuresc

Fiut tui-durytos, regele Oechaliei, in Eubea. ln legdturi cu

uciderea lui lfitos, a se vedea lnai departe povestirea lui l,ichas

(v.

268 -273l'.

Pe o t[bli,t5 siove-a scris qi-ntr-uria-i f,-rg Pe zei s5. nu-mi aducd ea vreo pacoste.

DOICA

50

St[pina mea, o, Deianira,

deseori

Eu am v5.zut cum te jileai cd Heracles

S-a dus de-aici

de mult! Dar azi s[-ti dau un sfat,

De ctrnva-i este unei sclave-ng5duit

Povefe-a da stipinilorl: ai mulli copii;

De ce nu l-ai porni pe vrunul dintre ei

$i-ntii

55 Pe urma so,tulli, sd dea de el?

Pe Hyllos poate-ar fi sd-l mii, de-i grijuliu

Aoest copil de tatdl sdu, de so,arta lui.

Dar

uite-I, vine-ncoa, zorind inspre palat.

$i de-mi soco,ti tu sfatul lnlelept, te po,ti

60 Sluji de oinul [sta-afa cum .ti-am spus eu.

(Inlrd. Hyllos. Deianira t.i iese in inlimpinare.)

DEIANIRA

Ol fiul meu, copilul meu, gi-un om cle rind

Grdieqte-adesea in,telept

Ea sclavfl-i, da,

Dar a vorbit cum una slobodd-ar vorbi.

EYLLOS

Ce zise, mamd? Spune-mi-o, dc pot s-o qtiu.

DEIANIRA

65 A spus c6-i ruginos c5. nu te-ngrijorezi

De tatdl tEu, ce-i dus de mult printre striini.

HYI/LOS

Ba ptiu de el, de-i dilm crezare zvonului.

r ln antichitate nu era lnglduit sclavului sd dea

povete stepl-

sclavei pune in eviden!5 nbivitatea

nului. Aici, sfal,ul in!elept al

Deianirei.

biri,l.litfr,ir

Copile, unde-o fi? Ce se va fi zvontt?

IIYLIJOS

El -

zice-se -

a fost, tot anul ce-a trecut,

70 Un

slujitor la o femeie-n Lidia.

DEIANIRA

Atita s-a-njosit?

EYI/I/OS

Dar pare-se c[ din robie-ar fi scflpat-

La toate s[ te-aqtep,ti!

DEII,NIRA

Trdiegte? Nu? $i unde-o fi? Ce s-a zvonit?

EYI/LOS

In Eub6eal

Zice-se c5-a atacat

15 Pe liurytos in !,ara lui

ori c5. ar vrea

DEIANIRA

(cu oioiciune)

Copile,

El

qtii ori nu cf, despre-acest meleag

mi-a l[sat nelndoioase prevestiri?

EYLLOS

Ce prevestiri? Eu, mam[, chiar nimic nu qtiu.

DEIANIRA

A scris cd viala-pi va sfir$i-o-acolo, sau -

tr[i

80 De-o fi biruitor - ferice va

Cit zile-o mai avea. Copile, via,ta lui

La cotitur[

S[-i vii in

Va fi

qi-a

grea-i aoum. N-ai vrea gi tu

ajutor? Ci izbivirea ]ui

noastrS. izbivire-a tuturor I

85 Iar moartea-i qi pe noi ne-o duce in mormint.

70

IIYIiITOS

Ah, mam[,-atunci

D,e-acele prevestiri, Eram. Dar, drept

Mereu;

eu plec, alergl De-ag fi gtiut

de mult eu llng[ el

s5.-!i spun, lui

soarta i-a zimbit

qi de-asta pentru el nu m-am temut,

90 N-am tremurat.

Dar azi, c6. ochii mi-ai deschis,

despre el nu aflu tot.

N-am s5. mI las pin'

DEIANIRA

Te

du, copilul meu ! Tirziu de-ar fi, nu-i prea

cind veste bun5.-!i este dat s-auzi.

Tirziu

(Hylhs plaacd,, in preme ce se apropie corul.)

COBUI,

Strof

a

I

O, tu ce d,in negura noplii purces-ai,

Cinil stelele-an prins sd. pd,leoscd,,

$i

cd,ruia

noaptea-Ii aprinile vd,paia,

Tu, zeu

care-mprd,gtii lumind, gi

95

O, Soaret, o, Soare, oh, spune-mi:

Alcrnhnei pe und,e-.i mai d,ace eI viala?

feciorul

fld,cd,ri,

r00 O fi prin strtmtorile md.rii? Pe care -

Cd.-s doud, pdmtnturiz - pe care ilin ele

Trdiegte? Tu spune-mi, cd. ogeri yi-s ochii!

Antistrof

a I

A pltns Deianira in sufletu-i ilorul,

Aflat-arn, ferneia aceasta ce-odatd.

r05 Attt de pelitd. fusese prin lupte.

$i

astd.zi nu-gi poate

opri pod,iditul

De lacrirni, ca pasd,rea-n mare urgie

t tt t"-t*l elin, acliunea

desfiqurindu-se in aer liber, eroii lqi

Soare, ca bundoard Heracles

sau Aias in clipa clnd tqi punea

multe ale Mdrii Dgee da corlbierilor

pdminturilor in doud

tndreptau gtndul, in clipele solemne, citre

cind lgi_simlea sfirqitul (v. l'1.44),

capdt

2

-

vielii

(vezi Aias,

v. 845).

Trecerea printre

insulele

impresia cI trec prin strlmtori. ln lmpdrlirea

contin€n_te,.A.frica era uneori socotit5 ca fiind legatd de Europa,

alteori de Asia.

7t

Cd,zutd', gi greu o mai chinuie gtnd,ul

Cd,

sopu-i

d,eparte;

se ttng-uie-ntr--unu

t'n calca,g Qddueia

110 $i-gi'plinge-n'Lereu

Ea- na

mai

Sd,rmana, ci

agteaptd' nimic d'e la soartd',

numai amaruri 9i iale.

Strof a 2

Lll

Ca marea

cea-ntinsd,,

cind' ptntal Borias

Ori Notos sttrneqte talazuri, talazuri,

Ce-n vniet pornesc tnspre ld'rmuri

Din trdrmwri tn larg se avt'ntd', aga e

gi

$i

uiala trnditd,-a odraslei

iardgi

lui Cad,mosL:

0datd' se-nal1d. pi iardgi se-afundd',

Cam parcd-dr filuti

720 Dar iranul d,ii zei

ii

el

marea cretand'z;

pe

tot

poartd' d'e grijd',

Oprindu't din drumul nentors cd,tre Had,es'

Antistrof

a 2

(cd,tre Deian ira )

Smeritd-tri uoi

In

fald,:'

Ascitid:

fiul

face-o

dojan'd' -

{i-o

spun eu

te zbuciumi din cale afard.

nu-li pierde tu dulcea-nd'deide',

Lui Cronos,

prea marele rege,

el nrt'-i ddruit-a

r25 Cd,ci

Mai-marele lumiis,

Pe oameni cu-o uiatrd'

lipsitd

de-amarnri;

Cd,ci oricd.rni om i'i e d'atd' odatd'

Rdstriqtea

cim

qi iar, altddatd, huzurnl,

ie

bolta cereascd, se-nturnd,

ttuttb (Jrsei cea mare.

130 Asa

Iit

-uno ii

EP'DA

(cu vioiciune)

# lVt*ic nu-i statornic: nici noaptea-nstelatd,

r Este Heracles,

Cadmos.

ln

ndscut in Teba

iensul acesta

e comparat

(Cadmeea), intemeiatd de legen'

,,nlscutul

lndeosebt

9ln

u-admos'.:

cu ale marrr

darul

i se spune

cu valurile,

erau

2

Zbuciumul vielii

din iunri

;r;.,"; '-'

insulei Cr;t",;nde'furtunile

i" ai

ctii-

"onitatu,

ceea

ce ii

stirnite de vtnlurile care

pe cordbicri'

ingrij.ora

'

Aclice Zeui, stiplnul

zeilor 9i al oamenilor'

72

1s5

1&0

Nici saarta haind, Ei nici bogdgia.

Se-abate d,in noa sd,rd,cia

Vremelnice-s. toate pe lume

Nu-li pierd,e nddejdea!

$i-n greaaa rdstrigte,

gi iardEi

Regind,,

Ascultd,-mi poea{a,,

in fiece clipd,,

suf let,

Aceste-adettdruri p dstreazd-le-n

Pdstreazd.-li nddejdea ! C d,ci cine vreod,otd,

Vd,zut-a pe Zeus uittndu-gi copiii?

DEIANINA

(cd,tre corifeu)

[i

s-o fi spus de ce m5. zbucigm eu atit:

De asta-ai gi venit - socot. O, fie-!,,i dat

Nicicind sd-nduri ce-ndurd sufletu-mi

! C[ci azi

Tu lncl n-o poli gti; ln tinerele-aga-i I

are

raiul

ei: nu-l bat

r45 Cdci tinerelea-gi

Furtunile,

nici

ploile, nici drqita;

qi-gi

i s-a spus

Ea zburd[-n bucurii

Pin'ce fecioarei

Abia

$i

atunci,

frimtntdri,

$i

Ea

toarce firu-a6a

femeie. Ahl

qtiind ce-s noplile de griji

va tremura gi pentru so!,

$i

150

pentru-odraslele-i.

insdqi, soarta

chinul meu

cind lgi va vedea,

ln,telege-atunci

ei, va

Tot

Cp

Ce suferinle-am Dar asta-i, vai,

induratl

si-!i

multe-am

155 Qlnd cea din

plins!

urmil

povestesc:

scris

oar[ Heracles, al meu

pe-o tiblild

-

$tqpin,

,De

s-a dus de-acasfl,

mult -

el gindu-i de pe urmd.

mii ldsat,

cind

I

I

fCum n-o fdcuse el nicicind,

Pornea

l

cd-atunci

in

la lupt[

ochii-i doai izbtnzi

azi,

mogteni'-

mijeau,

cum parcfl-ar fi murit,

t60 I Dar moartea nu! Dar

I A scris ce mi se cade-a

Nevasta lui -

Ce vor primi

qi

l.C[

$i

de se va

cd-am fost

din avutril

pdrintesc

oopiii lui. $i

fi

scurs un

a mai soris

an gi-apoi trei lunil,

165 I

nu se va fi-ntors, acest rdstimp va fi

r Dup[

oraco]ul de la Dodona. Heracles stia cd va mai avea de

lndurat ^chinuri vreme de un an gi irei luni. ln' acest rbstimp el a fost,

un an ln sluiba Omfalei, iar cdle trei luni s-au scurs in

drrbeea, in

lrrp |,tr cu Eirytos .

7'

Cu tllo: el ori va

fi murit, ori de--a t'reout

De-aoest soroc' va fi in via![ fericit'

A snus c[-a$a se vor sfirgi qi t'rudele

Lui

Heraclds. Cn zeii-au

hotdrit aga'

70 Cum la Dodona-i prezisese un stejar

ilAt-i", oi"a ao"e' turturele-au

Azi olipa

O"i

"o,

gingurit'l

a sosit oind se va-nf[ptui,

prezioerea de-atunci' Eu insfl-abia

Prinsese;n s-alipesc

gi-odatd, tresdrind

qi s6rit din Put-':' Prietene' -

775 De spaimil,-ani

C. gi""ta mi-el Am s[-l mai vdd pe oel mai bun

$i

ireAnic om? Sau

vdduvit6 m-o l[sa?

OOBIFEUI/

Nu mai cobil

Un om, pe

frunte-avind cununi'

Spt" "oi se-ndreapt[."

vna"' Aduoe bune veqti'

(Intd' grdbit wn crainic')

ORAIMOT'L

180 O, Deianlra, tu, st[plna

Dintti, eu teama 1i-o

Feoioru-Alomenii-n

voi

via![

Prinos din lupte-aduce

mea,-eu cel

spulber.al Sd gtii:

e gi'a biruit I zeilor str[buni'

DEIANIRA

B[trlne, oe vorbogti? Ce oare vrei s[-mi spui?

ORAINICUD

185 Doritul so!

se va lntoarce ln curlnd,

Biruitor

DEIANIRA

Ji-a spus-o lie un strflin? Un bdgtinag?

gi-n toatd, str[lucirea lui'

r Preoteselor, care ln strdvechiul or"ooi.t, aopd cintecul turturelelor

,rturturele".

sanctuar de la Dodona talm{ceau

qi lognetul frunzelor' li se spunea

71

(.JRAINIOUfJ

Un crainic,

Cari pe ima;ul unde boii pasc s-au strins.

Lichas, el a spus-o multora

190 Cum l-auzii, am qi

Eu s5. !i-o dau

DEIANITiA

De ce n-aduse -

qi

venit aa vestea-ntii

m[ vei rdspl[ti gi tu.1

el I -

aceste bune yeqti?

CRAINIOUII

Femeie, nu-i

usor, c[ ]-au inghesuit

Cu intrebflri toli malienii2 smingi in jur;

195 Nu poate faoe-un pas, cd. fiecare vrea,

Setos de veqti, sd. afle tot; nu-i dau r[gaz,

Nici poate-a se urni din

loc, pin'mai intii

N-a spus el tot. De zdbove;te, nu-i c[ vreal

Dar intr-o clipS-l vei vedea ou ochii

t[i.

DEIANIRA

200 O, Zeus,

Din Oeta3,

Ne-ai dat si

stflpln

al

nepflscutelor livezi

iatd, dupd-amar de vreme, azi

bucurii! Strigali, femei, qi-aci-n

zidu"ril'e'lui,

Nici

mai n5ddjduiam.

Palat, qi dincolo de

Vestirea

CONUL

bunei veptil

(cu insufl,elire)

205 Vuiascd palatul d,e chiotul pesel

Al celei ce solu-gi a.;teaptd, !

Sd ci.nte fld.cd.ii cu to[ii, sldpindu-l

Pe-Apol,o, arcogul cn tolba-i

Frumoasd., ce-n grija-i ne &re! Fecioare,

270 Ctntali voi pednul! Sldvipi-o

1 ln tragediile

sof-ocleice ideia cd din interes, din setea de bani,

sd.virqesc oamenii qnelelapte se reghseqte adesea. Uneori se gi arunci

blesteme asupra banului (vezi

2 Yezi Indicele numelor

s Pe culmile muntelui

proprii.

Antigona, v. 295-2961 .

Oeta, consacrat lui Zeus,

qi

nici sh coseascd iarba,

nu era tnglduit

oamenilor si pasc5. turmele

75

Pe Artemis, sora'i zeiascd d,in DelosL

Ce noortd. t'n fiece mi'nd'

O factd apriiwa gi cerbi ea Qi,neozd, !

Pe'nimfe, ce-i stau pe a,proo,Pe)

2r5 Cf,ntali-le-acuma! Md' saltd pdmi,ntwl

Ct'nd, flautnl ci'ntd'.

(Cintecul rdsund' tn Palat.)

O, flant,

Tu, rege aI inimei melelz

Cununa

De ied'erd.-ndeamnd, sd' dd'n{ui-

Ah, slavd,,, ah, slavd,!

?'10 Ak, ereau sd, md-ntrec ca bachantele tale!

Pedn, oh! Pedn, oh!

(Cd,tre Deianira:)

Prioegre, std'ptnd. iubitd', prioePte

Convoiul! Se-ndreaptd, spre tine.

Ah, iatd.-l cd, oine, ah, vezi-|, std'ptndl

(Un conooi de femei robite oine, urmtnilwl pe Lichas,

DEIT\NIBA

In mijlocul lor e lole.)

225 Prietene, il v[d; o clipfl nu-l pierdui

Din ochi

,

se-apropie.

O, crainice, de olnd

Te tot aqteptl Si-mi fii binevenit, de-aduci

Tu veqti ce

ne vor fi prilej de bucurii I

ITICIIAS

Venim cu bune veqti; si ne-ai lntlmpinat,

230 Femeie, cum se qi oddea -

c6-am izbtnditl

Pe-nvingdtor se cade a-l primi frumog.

I ln texlul

groc

,,Ortigia'.,

"care.

pe

adici vechiul numeal Delo-

o sliveqte corul, invoclndu--l

avea ln Delos marele

sului. Aici

s-a ilscut Aitemis,

se spune

gi pe fratele ei, pe Apolo, zeul

prbtector, care igi

sanctuar.

2 Acesta este Dionisos,

invocat o clipd de corul care uit6-c[ repre-

solemn,

zintd pc tinerele fete din Trachis, pcntru-ca apoi, prin clntecul ,,peanul", s,l-l invoce iarSgi pe Apolo.

76

I,.MIANITIA

Tu cel mai drag din Lo!i, ah, spune-mi mai tntli:

Pe Heracles, el viu fiind, am s[-l mai vdd?

LICIIAS

Eu plin de viald l-am ldsat' Ce sdnfltos

235 $i-nfloritor erat N-avea un betequg!

DEIANIRA

Dar unde-o fi? In lara lui? Printre striini?

I,ICEAS

Pe-al Eubeei ,t[rm!

Inalld-altar" Cu

Lui Zeus, la C6naionl,

poame-i face prinosiri.

DEIANIIi,4'

Iqi implineqte-un leg[mint,? I-o cere-oracolul?

ITICIIAS

240 Un leg[minb f5.cut cind cucerea qi rdvdqea

El .tara-aceasta a femeilor ce-aici le vezi;

DEIANIRA

Pe zei I Dar ele cine sint?

Cind v[d eu soarta lor, de

$i

ale cui?

mili sd le plingil

LICIIAS

Sint prdzile ce Heracles -

qi pentru el,

24-o $i pentru zei -

Oraq l-a n[ruit.

le-a luat cind pe-al lui Eurytos

DEIANIBA

$i-a

Amar de vreme,-n

stat de-atunci, de-atit

preajma-acestei cetdlui?

I Pe aceSt promontoriu

era slflvit, din vremuri sir[vechi, Zeus'

77

l\

I/ICIIAS

Ba nu! A stat mai

toat[ vremea-n Lidia,

Dar liber nu, ci doar oa rob -

el a

spus-o,

el.

;

rob cumpdrat -

250 Cum insuqi

S[ nu-l birfim, Vindut unei

qi un an

Femeie!

Femei barb6re-a fost: OmfAlei

Zeus a vrut, nu el!

Intreg a slug{rib-o el -

$i-atit

aqa a spus!

l-au amlrit aceste injosiri

255 C[ s-a jurat cd-odat[ tot va inrobi

Nevasta qi copiii

De el.

$i

Pdcatui

celui ce qi-a ris

n-a fost vorb6-n vlnt-, ci

260

$i

ispdqind

lui, a strins o oaste de str[ini

spre-a lui liurytos cetatel-a ,si pornit,

Cd-l-socotea pe-acesta vinovat de tot

Ce-a pd.timit.'lntr-adevdr,

cind

Pe H-eracles il g[zduise-n casa lui,

Ciinos il

Qurytos

suduia, mdcar cd oaspe vechi

I-a fost: ,,N-or da sdgelile-li vrun greg, dar tot

265 Mai buni"arcasi sint fiii mei.2 Sd rabzi, eqti rob'

Eu liber sint!i' Cind la osp5! el s-a-mbdiat,

L-a dat afari din palat,.

Dar Heracles,

cind rfitos

gindul

Furios, nu i-a iertat-o qi

S-a dus apoi

pe deal in

cate

sus, inspre Tirint

p9

gi]d

lui

cu ochi

270 S[-qi

caii cei fugari,

ii

cdut'a,

iar

Isc6ditori

Aiurea

ii fugea,

a fost de Heracles

ZvfuliL din

virful unui mal stincos.s Dar Zeus,

Stdpin Olimpului

qi,tatd-al tuturor,

275 S-a-inciudat-qi rob el

l-a fdcut! N-a vrut

S[-l ierte cd-a ucis, in chip viclean, un om

Chiar de-a ucis un

singur om ! $i Zeus l-ar fi

drept,.

'-Azi,

. Iertat de s-ar fi rizbunat f5!i;, pe

0lCe.i zeii scirbd au de tot ce-i

josttic.

280 lrl,a Hades sint

cei rdi de guri qi trufaqi!

-

Robitd lara lor a fost!.'. Femeile

Ce le zireqti venind spre noi ferice-au fost,

t O*h"lt-.

' Segetite lui ifitos, fiul lui Eurytos, nimereau intotdeauna linta'

se biztria

pe

iscusin!a-

arcaqilor sdi.

aratb pe acesla ca fiind

il

care il gdzduise in casa sa '

Dar Heiia6les

"-,

U;iA;;;; rui ffito.'de crlre ileraclei

cu atlt mai vinovat cu cit a ucis pe cel pe

Cd muit au

huzurit. Azi, soarta nu le-o poli

poruncS. lnsuqi so,tul tdri

porunca-i implinesc;

el fui taich-sdu,

va

jertfi

-

Rivni. Le-a dat

2ti5 Sd vin5-aici. Iar eu

Sint slujnic credinci'os. Cind

Lui

Zeus,

neprihdnite

jertfe-i

C[-i dase ajutor a izbindi - atunci

S-o-ntoarce H6racles. Si vestea-aceasta-i tot

2e0 Ce-i mai frumos din ttit ce azi !i-am povestit.

C0RIFEUIT

Regin[, bucurS.-te tu, c5. ai de ce:

De tot ce,ti-a spus el, de tot ce ins5li vezi!

DEIANIRA

Cum inima nu mi-ar s5.lt,a, clnd aflu azi

C[ so,tul meu a

izbindit? Cd-i doar firesc

295 Sd-mi ridi sufletul, vdzijd izbinda lui.

Dar dac[ stai gi [e gindeqti, poli fi-ngrijat:

cel fericib se poate ndiui.

Prietene, m-a-nduioqat cind le-am v5.zut

Cdci gi

Sflrmanele, prin !5ri strdine, de pripas,

un cdmin. Niscute-au fost

300 Orfane, fird

Sd fie libere gi, iat[,-ajunserS.-n

Robie!

Cruld-i, Zeas ocrotiior, pe cei

Cari sint din

singele-mi ndscu,ti ! Dar dsci vrei

Ca s[-i lovesti, agteaptd mai intii s{ mor.

305

Ce teamd sufletul mi-a prins cind le-am vdzut

Pe-aceste tinere !

(Cdtre Iole:)

Dar tu, sdrmano, tu,

Ce vrei pe-aici? $i

Sau mamd? Ah,

cine egti? Fecioard egti?

fecioard mai degrabd-ardli,

$i mai de neam !

(Cd.tre Lichas: )

Hai,

Lichas, spune-mi cine e

310 Slrdina-aceasta? Cine-i? Cine-i maicd-sa? Dar tatil ei? M[ uit ]a ea qi mil[ mi-e

Mai mult decit de altele, c5.ci numai ea

Povara su{erinlei stie-a qi-o purta.

LICIIAS

Dar ce qtiu eu? $i tu de ce mfl-ntrebi? Eu cred

315 C5-n lara ei coboard ea din mare neam.

DI]IANIRA

Din neam regesc? Vreo fiicd-avut-a Eurytos?

I/ICHAS

Nu qtiu ! Ce-o fi cu ea eu n-am mai cercetat.

DEIANIRA

Nici numele bu nu i-l qtii? Nu .ti l-au spus?

LIC[{A S

Nul in ticere rostul rni l-am implinit.

DDIANITiA

(cdtre Iole)

320 Dar mie spune-mi tol,, sdrmano, tot! Mai greu Vei pdtimi de nu vom qti 11oi cine egti.

(Iok tace.)

I]ICIIAS

Ea limba nici acum nu

,si-o

va dezlega I

Nici mai nainte-o vorbd ea

In sinea ei amarul

n-a scos, ci doar

qi l-a misbuit.

325 Sd.rmana, cit

s-a tinguit qi cit a plins

qi-a lisat

De cind in voia vinburilor

Ea lara ei! Ce soartd-amard-a mai avut!

Se cade deci a

DEIANIRA

Sd-i ddm dar pace-acuml

fi cu ea mai iert[tori.

$i

ducd-se'n palat,

330 De bunlvoia ei! A pdtimit de-ajuns,

Ca noi sd nu-i mai l,ot sporim durerea ei,

Ci togi fird zdbavd-nuntru s[ intrdmt

(Cdbe Lichas:)

Tu liber eqti

gi_du-te grabnic unde vrei,

ce irebuie-n palat.

Iar eu voi rlndui

(Urmat ile convoiul de femei robite, Lichas plnacd.

Deianira orea sd, plece gi ea. Dar crainicul o opregte,)

OR,AIMOUI,

335 Mai

stai o clipd-aici I gi-n

lipsa lor eu am

in casa ta,

ascuns,

Sd-!i spun

pe-cine-ai gezauii

ii-aga sd afli tot ce ele 1i-au

li-au

tiinuit. C[ eu gtiu bine tot ce-a fost.

DEIANIRA

(nedumeritd,)

Dar ce-i? De ce vrei tu s[ m[ opreqti aici?

340

CRAINIOUIJ

Ci stai gi-ascultd-mIl Tot ce

!i-am spus n-a fosl,

In van. $i nu-,ti va fi nici ce-am s[-!ispun acum.

DEIANIBA

Si-i chem pe ceilal,ti

napoi? Sau poate vrei

Doar lor, femeilor, pi mie sd vorbeqti?

OEAINIOT'II

(ard,tlnd, spre cor)

Doar lor gi lie vreau, iar celorlalte nu!

DEIANINA

345 S-au dus. $i-acum destdinuiepte-li gindul tot!

CRAINICUL

Nimic nu-i adevdr din tot ce acest om

fi-a povestit. El sau te am5,geqte-acum,

Sau tot ce-!i spuse pin5.-acum au fost minciuni.

350

DEIANIN,A

Ce vrei sil spui?

Descarci-li gindul

totl Sd dau

De rost eu vorbelor ce-mi strecuragi, nu pot.

CRAINICUL

Eram de fald mul.ti cind Lichas

povestea -

$i-ap

Pe

auzit -

cum so,tul tHu l-a omorit

el,

Eurytos gi-n urmd cum a oucerit

cum Eros -

Oechilia cu-naltele-i intdrituri,

De dragu-acestei tinere;

Doar el

-

355

iar nu, ce-a p[timit in Lidia,

sub al Omf6lei jug,

Nici lnrobirea lui

$i

nici uciderea lui lfitos l-a-mpins

La luptd-atunci. Dar azi de Eros nici n-a mai

360 Vorbit. De fapt, cum Heracles, nenduplecind

Pe tatfll fetii sd i-o dea, sd. aibe-ascuns

Culcug cu

$i-a

el, a n5scocit un chiar nimic

nlvdlit cu oastea-n lara tinerei

"ege

Iiotytos era,

Femei, al cflrei

365 Cum auziqi.

Pe tatdl fetei l-a ucis,

$i-n ,tara-i

Cum vezi, s-o-ntoarce-acum, dar trimilind-o-ntii

Pe ea, dar nu ca sclav5, nu! Nu crede-aqa

Ceva, cd-i foc de-ndrdgostit.

a fdcut prdpdd! El in palat,

Ji-am dezvelit,

370

Regin5, tot ce mi-a fost dat s-aud gi eu

Din cite Lichas povestise-n

agorA",

$i-ntreg poporul din Trachis l-a auzit.

li-or spune-o to,ti

Mi

$i dacd vorbele-mi te dor,

doare c5. le-am spus, dar este-un adevdr.

DEIANIRA

315 Vai mie, vai! Ce s-o-ntimpla? Cum de-am l5sat,

Firi si qtiu, sd-mi intre-n casd-o pacoste?

Nenorociti-s, vai ! Ea cine-o fi? Nici cel

Ce o aduse n-o qtia? El se jura cd nu !

CRAINICUL

O vezi cit colo c[-i

de neam ! Frumoasfl e !

AsO Ei tat5. i-a fost Eurytos, iar numele-i

82

lile

Nu il

,

dar acela ce-a

adus_o aici

stia, cI n-a-ntrebat-o el nicicind.

COIT,IF'EUL

,Arh, piard cei ce-s necinsbiti _ de nu chiar toli,

Mdcar acei ce-n t,aind mirgivii urzesc !

DIJIANIRA

:|ri5 l-cmeilor, ce pol s[ fac? Ce pot? Cd riu

NI-a nducib ce-rni spuse eI

,

sin[ la p5min[!

('ONIITEU}I

Te du nduntrrr-acum ! pe Lichas s[-l intrebi ;

De-l iei din scurt, si-l iscodegti, ili spune tot.

DNIANIRA

Aga-i! $i-acnrn md duc

Cuminte-i sfai,ul idu.

CRAINICUL

ll90 Iar noi sd stdm pe loc? Ce-ar irebui s5 fac?

DI.]I.INIRA

Stai locului, c[ci iatd, f{r' sd-l fi chemat

Prin vrun pristav de-al meu, el vine din palat.

LICHAS

(tnilrep tind,u-se spre Deianira)

Stdpina mea, ce vorbd vrei tu sd-i

lrimi!,i