Sunteți pe pagina 1din 37

Ldcag ee addpost mi-ai fost!

$i voi,
1455 Voi nimfe-ale-nverzitelor dumbrdvi I
$i tu, al mdrii vuiet vijelios!
Tu, fdrm, tu, peqterS. in care-ades
Mi-am umezit eu fruntea-n burnila
Ce-adus-a vintul cel din sud, qi-ades
1460 ln viiet clnd zbucneam, vditatul meu
De muntele lui Hermesr inginat
Mi-era! Vi las, o! qipot, tu, izvorz
Al lui Apolo Lykeios ! Nicicind
N-ag fi crezat sd md despart de voi.
1465 Adio, Lemnos, glie-a insulei
Scildatf,-n val I $i du-m[ peste mdri
S-ajung unde prietenii-nlelep,ti,
Acel cui toli in veci i s-or pleca,
$i soarta m-au chemat... A vrut-o Ea!
Oedip rege
CONIFEUI,
r470 Porniml $i-n clipa-aceasta sd rugdm
S[ vinfl nimfele ;i-n veghea lor
Ne fie noud drumu-ntoarcerii I

1 Muntele lui Hermes domina partea de nord-est a Lemnosului,


unde Sofocle Dresuoune cd era pestera lui Filoctet'
2 ln Grecila., izvoarelb, riurile, ftntinile erau obiectul unui cult
oarecum dionisiac.
I

PersonaJe Lingi porlile palatului este altarul tr,i Apolo qi, mai tn
fald, sint alte altare, pe treptele cdrora stau lngenuncheali
tebani de toate vlrstele, purtin{ ramuri de. mdslin,
.
lnfdqurate in fire de lind albd. In fala porgii mari a
OEDIP, regele Tebei palatului este bd.trlnul preot al lui Zeus, inconjurat de
IOCASTA, solia lui OediP algi preoti lnvegmtntali ln alb. Din palat se ivegte
Oedip, urmat de slujitori.
ffiJ;"t"h1;-;ki
TIRESIAS, Proroc orb
OEDIP
PREOTUL lui Zeus
VESTITORUL O, voi vl[stare noi din Cadmos cel str[vechi,
SLUJITORUL lui Laios De ce-a,ti ingenuncheat ln rugi, impodobili
Cu ramuri verzi? Mireasma de tlmiie.a prins
PAST0RUL Datrin Oragul tot I se-aud doar jalnice cint5.ril,
CORIFEUL 5 Doar vaiete... Eu de la al,tii-al vostru-amar
CORUL alcd,tuit d'in bd'trini tebani Sd-l aflu nu am vrut, copiii mei I Ci eu,
Oedip, ce-s prosldvit de to,ti venii aici...
in.Teba, in fala palatului /
'-"i -- se desfdEoarti
Acliunea
Labdacizilor' (Cd,tre preot:
)
Ffltrlne, spune-mi tu, ci pdrul nins de ani
I,ti cere-a te rosti qi pentru ei: ce dor,
l0 Ce teamfl v-a adus? S[ gtii cd mult aq vrea
Sd v[ ajut. De piatr[ inima mi-ar fi
De n-aq fi-nduiogat vizlndu-vd ln rugi.
1 Aceste ,,jalnice cintdri"n ,,pednuri", se lndreptau cdtre zeii vin.
dec{tori, Apolo, Asclepios 9i allii, pentru a-i ruga s[ alunge bolile
qi molimile.

26'.
,l PNEOTUf,
t Ci i-ai fos[ domn ca-ntii s-o izbdveqti ,si-ap6i
I
9, tu, Oedip, al Idrii meie domn, ile vezi 50 De lipd l,u s-o dai. Cetatea-nallH-ni-o
Ingenuncheali in juru-altarelor! Sintem
$.i-aetrm ! Cu sprijin de la zei ne-ai f erioit
$i tineri qi bdtrini: copii f irr{vr cari merg
,1.5
Cindva; sd-i Iii qi azi izbirvitor ! $i dat
Cu greu, moqnegi, cum sint qi eu - eu, preotul De-!i va mai fi fii tu ,tdrii domn, cum eqti
sd-i
I
Lui Zeus - qi sint, qi l,ineri, floalea lor, qi-apoi $i azi, mlcar riu domneqti peste-un pustiu,
sir
Popor cu ramuri verzi qi-ngenunchind in rugi 55 Ci peste oameni sd fii domn ! Cdci ce mai sint
Prin pielile obqte;ti, prin preajma templelor
*l Ci Pallas doud temple are-aici - ori stind - Cetdlile fSrd ostaqi? I\,{ai sint cetdli?,'
Iar nS.vile ISrd visla;i, ce n5vi rnai slht?
I Pe
ling[ vatra cea cu-al prorocirii har m
I Din templul zeului Apolo Ismenosl.
t
Cetatea-n greu prdpdd se zbate-acum. O vezi I ONDIP
Ea fruntea-abia mai poate-a-qi-o-ndlla, c[ va] Siirmani copii, ce ginduri r'-au minat aici
De singe-a ndpidit-o... Vai! Al mor!,ii duh ce uddejdi, o qtiu. Cit suferi!,i voi to!i,
In glie-a pirjolit samin,ta rodului; $i
60 O taind pentru mine nq-i, dar intre voi,
!e pajiqti pier cirezile, iar pruncii mor Cari suferi,ti, nu-i altul chinuit cum sint.
In ptntecel-e mamelor. Prdpdd un zeu
Tehii-a ndpustit,
Asunre Tebii-a
Asupra f[cind pirjol:
ninrrstit- fdcind oiri ,f P.e-,v,l!-?e-Ji€+ep€-sn+d*L"dsare*doa r
30 .R nirrmq'-.'.,+
E ciuma.
ciuma blosl,emala! Vni ce-a
hloctpmrf.q I Vai, nc-n rhvdgit
nHwisif, tD-glgre.s-iuri-eu*isp.a-de.0+!-tdYA-"pUng"."..
i ce pustiu ln a lui Cadmos cas5-i azi
os cas5.-i az ! $i soarta Tebei, pling qi soarta mea qi-a ta.
jos, la.negrul
llar copii qi eu, care-n cdminul bdu plins,
Hades, vaiete-s.qi Nu dintr-un somn senin voi m-a,ti trezit. O, nu I
Aceqti C[ mult am plins, sd qtiti, gi gindu-mi plin de griji
lNe-am strins, in tine nu vedem un zeu, ci-un OD, Pe multe cdi a plibegit: cum v-aq putea
:]5 lL)ar
/n^- ^^-^ n -^^^a*^n
Dar care-n lovit *^i
lovrt
pacostea ce ne-a l^*,i+ poli
mat polt
mai ^n+i Scdpa? Tot chibzuind, un singur leac eu am
.' Prielnici sd ni-i faci pe zei. Cdci tu, abia Gdsit: pe Creon, Iiu al lui 1\Ien6ceus,
dez'leeat de-a mai pl[ti
aici. ne-ai dezlegat
Airrns aici,
_Ajuns
r #
r' Noi Sfinxului tribut. $i asta f5r'ca noi $i-al meuiumnat, de zor la Delfi l-am trimis
, Sd-ti fi vorbit sau dat vrun sfat, ci doar pri.n ha1
Vrind eu pe Febus s5-l intrebe ce s[ fac,
ao{.Z"iisc - cum to!,i o spun qi-o cred - ne-ai^izb[vif' Sau ce sd spun, ca ,tara si o izb5vesc.
$i azi, st[plne-al Tebei, iar rugdmu-te,- Tot numdr zilele de cind s-a dus - c5. mult,
Oedip, ajuti-nel Cd sfat !i-o da vrun zeu, Cd pesLe/ire-a zSboviL - qi ma-nfior!
' Sau doar vrun muritor, totuna el C[ci v5d Ce-o fi pdlit? Dar cind se va fi-ntors aici,
C[ cei hirqi,ti de viald-s sfetnici in,telepli. Ar fi s[ fiu un ticdlos, de n-am sh vreau
t
45 ltCetatea izbdvegte-o tu tu, ,otnul cel l A face tot ce zett-mi va dezvdlui.
-
lunl li-e faima-n joc. Te cheamd lara ta:
t/Mai
l:ai f ost cindvd mintuitor; rnai fii-i qi azi PREOTUI,
i
Cu-acelagi sirgl S[ n-aibd-a slune careva Nici c[ puteai s5" spui ceva mai nimerit,
t Nr .rt. vorba de riul Ismenos, ci de un ,"*irrp, fiul ltri Apolo Cdci Creon * mi se spune-acum - a qi sosit.
Ismenos, care lqi avea la Teba un altar unde se flceau prorociri dupl (Cu pagi zorili se apropie Creon purtinil pe cap
flaclra jertfelor. cunund,. )
t[,:,J,t[,[{r}rLrrC.
231,

:
Altoum, el va spori fdrfl ]eac va
Of,DIP
80 SlS.vite-Apolo, ah, de rte-ar aduce el OEDIP
Izbdvitoare vegti ! C[ ochii parcd-i rid. Dar ce pdcat? $i care-i leacul? Spune-mi-l !

PR,EOTUI/ . CR.EON
vegti. Pe fruntea-i n-ar purta
Se pare-s bune I00/ 9gtgp-ucrga+i-sal, prir-r omor, pldtind
Altcum cununi de lauri plini de rod qi flori.l ! Acel prdpild. -
omor ce Tebei i-a adus _-
OEDIP
OEDIP
Vom qti-o-acugi... Ne-o auzi, cd-i la doi paqi.
(Cd,tre Creon:)
Dar oare despre-al cui omor el a vorbit?
85 Mdrite fiu al lui Mendceus, o, tu, CTIDON
Cumnatul meu, ce veqti ne-aduci azi de la zeu? Nainte vreme L,atos ao*n
"t f*
Nainte clb:[*fi*Iuat tu insuli cirma-n miini..
OR,EON

Doar bune veqti. Dar chiar qi rele dac[-ar fi, ONDIP


Tot bune sint, spre-al nostru bine cind se-ntorc.
105 Din auzite-o ;tiu, dar eu nu l-am vizut.
- OEDIP
CR,EON
Dar ce anume veqti? C[ ce mi-ai spus, nfldejdi
90 Nu mi-a fiezit, dar nici m-a spdimintat prea mult. El a murit. Dar zeul azi ne-a poruncit, -
$i rflspicat - sd-i pedepsim pe ucigaqi.
CREON
(privind spre tebanii care, tngenunckeapi, fac rugi) OEDIP

$i vrei in fa,ta lor s[ ,ti le spun? De vrei, Dar unde-or fi? Omoru-i slvirqit de mult;
O facl De nu, mai bine mergem ln palat. Cum oare-om da de urma lor? E tare greu !

..ODDIP CREON

if.ln falg-lorl Cici jalea lo.r m[ d,gsqe mult t10:, in lard-s ei chiar zeu-a spust Cind iscodeqti,
\Mafmult declt md doare insdgi soarta mea. I Giseqti ; dar -nepisarea ta-i sciparea lor t
t'-- (O clipd, tdcere.)
CREON

95 ltri spun eu tot ce zeul mi-a vestit: mi-a spus OEDIP


Apolo, rlspicat, din !ar5, si stirpim
Acel pdcat ce-a fost la sinul ei hrdnit. Dar Laios oare-a fost ucis chiar in palat?
--iffiit obtinea un rdspuns favorabil de la oracolul din Delfi Ori pe vrun oimp? Sau va fi fost printre strflini p
se incununa cu ramuri de laur.
269
268
/
CREt N 0tiDtI'
hotarul ldrii lui. S-a dus - spunea -
Trecuse de IJu t,aina o voi iscodi si-arn s-o dezleg!
It5 Sd-ntrebe-oracolul, dar nu s-a mai intors. Cd drept qi l,'ebus s-a gindit
- ryi-aqa qi tu
Sd nu-l uita!,i pe mort. Se cade sd v-ajut
-
,1

OEDIP 135 $i eu ca .tara-mi s-o rizbun si sd-l slujesc


,'I Pe zeu. $i nu pentru prieteni depirtali,
Nici un pristav, nici unul din to!aregii-i
De drum n-o fi vdzut ce-a fost, s[ qtim qi noi? I Ci pentru mine mqinoasa faptd vreau
I Ca s-o alung. Cdci intr-o zi cel ce-a ucis,
Oricine-o fi, trsuprd-mi se va r5.zbuna.
CREON tr,o | ;,ri Laics luintlu-i aoerarea azi. eu chiar
-
S-au stins ei to{i! Cu fuga untri a putut, , re mrne ma sluJesc. Dr-acum da,[l zor, copll,
Scdpa.,. qi-n stare-i doar un lucru-a povesti. $iG-pcae€sG'Tepte voi urniti;vd.,
In miini cu ramuri pentru rugi ! Iar careva
OEDIP
' Djn voi sd cheme-aici norodul Tehei, tot!
rarT Eu u-am s5;ovdiesc. Cu sprijin de la zei,
120 $i-anume ce? O lic[rire tle ndriejdi II I Izbirrda-mi ve!i vedea-o to!i... sau vom pieri!
i'{e-ar ajuta sd iscoclim, s-afl5m mui mult. D
(0ulip se. tntoarr:e in. palat.)

CREON I'REOTUI,
Pe Laios l-au ucis in drum -- aqa a spus ! Scula!,i, copii, clci azi avem ce-arn vrut s-avem
$i n-a fost unul doar, ci-au fost nrai'mul!,i tilhari. Cind am venit,: fdg5duiala lui ! $i-acum,
Izbivitor, si vind Febus ce-a trimis
OEDIP i, I l-i {) Orat,olul ! S{ c;urme-odatii-acest prdpdd !
$i s[-l ucidd-ar fi-ndr[znil, de n-ar ii fosl (Creon, urtttat tle tin.erii tebutti, pleacd.. Corul inlrd
125 Urzii omoru-n !,ard-aici - qi pe arginli? Ln scend,)

(]O RIIL
OB'EON
Sl,rof a I
Aqa glndeam qi noi. Dar Laios fiind ucis,
In jalea noastrd, sd-l r[z]:une om n-a fosL! AIt, vorbd.-a;a du,lce-a lui Zews,r azi ce peste-i
ArLus-ai n Tebei pestite
OEDIP
Din Delfi, bogatul tn aur? Eu, tremnr
Cu inima strtnsd, de spaimd,.
Dar cind din scuunrr-i regest' s-a ntiruit, tss Apolo din Di,los, Iu, vraci al dureriiz,
'Ce soartd-mi u,rzit-ai?
Ce v-a oprit de n-a!i cdtal, s-aflali ce-a fosL? - md,-ntreb eu
Cu groazd. Ce oare m-a,€teaptd, ori astdzi,
cliEoN 1 'l'oate oracolele erau socotite cf, purced de la Zeus. Apolo este
J30 Chiar Sfinxul cu-ncilcita-i vorbh ne-a silit adesea reprezentat ca fiind profetul zeului suprem.
s Pe insula Delos a ndscut Leto pe Apolo, care era qi,,vraci" al
Nainte si privim, iar taina s-o ldsdm, bolilor.

-" .27.1
$i duhul pieirii se-ntinde. Nepeste
Ori poate in scurgerea vremii? $i mame cd,rnnte se-ad,nitd,
Tu,-fiicd,-a Ndd,;jdei de aur, ah, spune-mi,
Din toatd, cetatea pe trepte de-altare;
Jd,lescu-gi durerea, rugi,nd,u-i
160 Grd,iegte-rni tu grai fd.rd. moarte! 190 Pe zei ca sd, curme prd.pdd,ul. Zbucnegte
Pednul i,n ison de paiet...
Antistrof a I O, tu, lnminoasd, Fecioard,-a lni ZeusL, azi
Tu, fiicd.-a lui Zgyts, o, tu rteEnicd-{lena, Zi;mbegte-ne tu mtntairea !
intti' te inooc etfie iine !
$i-o rog gi pe Artemis, sora tal zeea Strof a 3
Sld,eitd-a Cetdlit SI care-n Aqgs, cc azi nu. cu olme
165 A Tebii-agord.-gi are templulL. rog eu $i aprigwl
$i-l .
195 De-aramd, fr zvintd,z, ci numai
Pe Febus, arcagul. Venili ooi Cu focul, i.n ison de urlet;i oaiet,
Tustrei Si-ajutali-mi! Cf,ndoa, cind asupra Sd. facd. el cale tntoarsd.
Cetd{ii cd,zuse prd.pd.dal, Pe unde-Amfitrita tgi are cwlcupu-n
Voi tngivd, flacd,ra mor{ii ali stins-o. Adtncul de apes, sau cd,tre
r7o Venigi voi, uenili uoi;i astdzi! 200 A Traciei mote cu ld,rmu-i sd.lbatic,
Cd tot ce cru{atu-ne-a noa,ptea
Strof a 2
Se nd,ruie ziu.a... O, Zeas, tu, std,pi,ne
Vai mie, ?,ndar nn noian d,e amaru,ri, Pe fulgerul iute, aruncd,
Cd. molima prinse rnrodul.
Azi trdsnetnt td,w gi zdrobeEte prd.pddu,l !
Iar mintea-mi nu poate scorni nici o armd
Sd,-i stea i,mpotrivd.. $i rod,ul Antistrof a 3
175 Ce-abia i,ncol[eSte d,in glia sldvitd
205
P d,leg te. F emeile no as tr e
O, zeu al Licieia, din arcw-li de aur
Sd. ploud, sd.gelile tale
La faceri se sting de durere gi oaiet,
Nenvirxe, sd,-m.i dea orotire! Sd. vind,
Trec morlii-n giraguri, giraguri,
,Ca stolul d,e pdsd,ri ca repezi aripe, li $i faclele-aprinse cd care
Strdbate qi Artemis munlii Liciei!
ts} Mai iute ca focul cel stra;nic, 21.0 $i tu cel cn mitra d,e anr
Spre-al zealui noplii lim.an se avtntd. Ce numele-i dat-ai cetd.lii, tu, Bachus6
'i
I An t i s t r o f a' 2 I Aceastd fecioard a lui Zeus este Pallas.
I 2 Ares, zeul care aduce moartea,
vine,,fdrd arme de aramfl", deci
Cu morlii, ce-s fd,rd. de numd,r, se stinge o aduce prin ciumd. Corul invocl pe Zeus, pe Apolo, pe Ateua, pe
Artemis li pe Bachus cu ale lui Menade, ca s5. lecuiascd poporul de
Cetatea. $i zac la tot pasul prdpddul ciumei.
Tot hoituri gi hoituri. Nu-i cine sd.-i pltngd..
- 3 Amf itrita lgi avea ldcag ln Oceanul Atlantic, o extremitate a
r85 In jurnl lor moryii duc moartea. Iumii antice, cum qi ,,cdtre a Traciei mare": Pontul Euxin.
I Licia e numele unei provincii din sudul Asiei Mici.
I Teba, numitd ,,tara lui Bachus". Aici se niscuse el (vezl Tra-
1 Artemis era slivit[ ln agor{ua Tebei, unde lgi avea un templu v.
hinienele, 511).
qi unde qi Apolo gi Atena, ajut[tori ln nenorociri, lgi aveau statui.
Pe acegti ,,tustrei" ii cheamd in sprijin corul.
27t
272
Cu-obrajii-\i aprinqi qi convoi de 245 El singur ucigag, sau c[-a avut qi al,ti
Menad,e, tw cd,ruia slaoa 1i-e datd Pdrtasi, tirasc[-qi zilele in chin qi-amar !
Prin chiote, oino cu facla b]estem! Eu-de l.ap gti pe vinovat
2r5 $i-alungd-l pe zeul ccl fdrd' sLdvire!
il [A$g-f'casa
I F"" mea l-ag gdzdui, asuprd-mi chem
(Oed,ip, care pe cind corul rostea ultirnele vorbe ! [B]estemul ce-am zvirlit asupra altora.
ittu i,in palai, se ailreseazd' din prag corului.) xdl' 'SA face,ti tot, tot ce v-am *pr* * v5. poruncesc
$i faceli-o de dragul meu, al zeului
- -
OEDIP
$i-al !5rii-acesteia ce, pustiit[ azi,
.
li rogi pe zei, dar ascultare de-mi vei da, t
fSe stinge-ncet, incet, uitat5. gi de zei!
Cum pi se cade-n dst prdpdd, l,i-o-r auzi | (Se apropie ile cor, oorbind prietenos.)
Ei ruga tal te-or izb5vi de chinul t[u'
Vorbescu-li ca un om ce nici mdcar din zvort $i chiar de zeii nu v-ar fi cerut, voi tot
255 Erali datori s5. cercetati, s[ nu ldsali
220 Nu arn qtiut de-acel omor; iar pe fdptaq AceastS. patd-asupra regelui
Zadarnic l-aq mai c5uta, pe urmele-i ldrii
om atit de bun ! S[ cercetali
De nu md pune,ti voi. Ajuns doar de curind ' Mereu- giun
Ucis
peste tot! Iar eu, ce-i sint urmaq
Al Tebei cet51ean, eu vou[, cadmeeni,
Azi sus si tare-o spun: Oricare dintre voi oln scaunu-i regesc; cum qi-n al lui culouq,
z0o /p[ci azi a mea-i nevasta lui, iar pruncii lui,
225 L-ar qbi pe cel ce pe-al lui Ldbdacos vldstar,
Pe Liioi, l-a'ucis, sd-mi spun5, tot - qi chiar )/De n-ar fi,fost de soartd greu lovili, ei azi
De-ar fi fflptaqul el. Sd nu aqtepte-a fi
# Tob
".tat[" mi-ar fi spus - ca si ai meil - eu vreau
De allii dat de gol ! Osinda li va fi fbts8-t rdzbun,"c[ gr'uo ao fdst'ei urgiiili,
Surglriunul - alt nimic! Dar dac[ vrun strdin [€um l-aq fr-r5zbunat p'e tafldlNri me-ids
2 65 -Phrr"rr.?m-s*-d'f,if-AE riEiga$ui fiului
230 L-oJi ucis, iar vrunul dintre voi l-ar qti
$i ni-l va da-n vileag, pe-acela-I rispldtesc Lui Libdacos ce prin Polidoros, urmaq
$i-n suflet am s[-l port. Dar cel ce pe filptaq Lui Cadmos, cobora din chiar Ag6nor cel
L-ar qti - de-ar fi chjar el sau vrun prreten fruu - Str5bun. Cit pentru-acei ce vrerea-mi vor c5.lca,
$i, infricat, l-ar tdinui, si afle-acurn IAh, fac[ zeii ca ogorul lor nici rod
235 Ce-am hot{rit: oricine-ar fi cel vinovat, 270 iSA nu mai dea, nici ale lor neveste prunci.
Aici, in lara-n care-s eu cirmuitor, Sfirqeascl-se qi ei de-acelapi greu prdpdd,
Sd lu-i deschid[ nimeni uqa casei lui ! Ba lnofl qi mai greu ca cel ce ne-a lovit!
O vorbI nu-i iertat sd-i spun[ careva!
Nici la jertfiri sau rugi qi prinosiri cu stropi Iar voud gi intregului popor teban,
240 Sfin,ti,ti sd-l ia pdrtaq ! Ci sd-l alunge toli Cari vorbei mele v5. plecali, ah, fie-vi
Din-casa lor, c[-i o ruqine pentru noi1, 275 Prielnici zeii toli qi zeea Dike - ea!
Precum la Delfi mi-a vestit oracolul
Zeiesc. Aqa vreau s[ slujesc eu zeu]ui CORIFEUIJ

$i regelui cel rdposat... Ce va fi fost O, rege, prin blestemul tdu tu md sileqti


A-,ti spune tot ! Nici n-am ucis pi nici nu-l gtiu
1 Fdptasul unei crime trebuia purificat. Puri{icarea se face prin , l
foc. aod si'sinse. Aici Oedip il ble-stemd pe cel vinovat care nu va Oedip, cum parcl ar in+ui adevdrul, las5. impresia ch destS.i-
putea'fi nicioOite purificalici va fi ve$nic apbsat de pbcat. rruiegte el insuqi taina naqterii qi a crimei lui.

tg-Tragedii - Sofoclp
S[-l spunf, Febus - el - cdci el
Pe ucigag.
CORITTEUL
Ne-a poruncit sd cercetim pind-l afldm.
--'1::= pg-o fi fdptagul cit decit fricos qi_o gti
o'Drp 295 Blestemul t[u, nici va-ndrdani a]l inirunta.
r80 ,|Grdit-ai drept, dar nu-i un om ce-n stare-ar fi OEDIP
]A-i siktioi pe zei s[ facl ce nu vor. pe cel ce-nfruntd" fapta, vorba-l va_nfrica?
I
CORII'EUI/ (t" apropie Tiresias. Bdtrin g_i orb, este dus ile mtnd
I de un copil.)
Un alt gind mi-a brecut prin cap... qi s[ 1i-l spun.
COR,IFEUL
OEDIP Dar, iaLd, ni-l aduc pe cel ce pe fdntas
fi-o fi trecut qi vrun al treilea? FIai, zi-l! f a,-t--da=n vileag. Lui zeii ii soptesc... Doar el
' Sd afle adev5ru-:f fost urjit de zei.
CORIFEUIT ( I n t r d' r i r es i t n o e' d rdsi t
tr" : WLi I :i, :'E:J $: )
""
t

Ca Febus inzestrat cu al ghicirii har


285 E qi Tir6sias - il qtiu. De-ai s[-l intrebi, OEDIP
O, rege, el !i-o spune tot ce-a fost gi cum! it00 / Tiresias, tu care toate le pdtrunzi
$i ce-i iertat a fi gtiut, $i ce ascorrs-
OEDIP Se cade-a fi, gi tainele'pdmintului
La el m-am qi gindit: qi dup[ sfatul dat !1 n_u-gtr cerului - !i-s 6chii orbi, dar gtii
De Creon eu am qi trimis doi slujitori
Ci Teba-i azi in.greu prdpdd. Stdpine, tu,
30ri Doar.tu.-i poli fi iztaviroi. l1i voi fi lpuJ
La el, qi mult md mir cd inci n-a sosit. Trimigii mei cum Febus ne-a povdluit:'
De-acest pirjol .rroio fi
CORIT'EUL - a spus - ii vom
Cind pe-ai lui Laios-ucigagi
iemeauiti
afla
290 Atitea s-au zvonit! Dar vorbe-n vint au folt. pl-apol Ia moarte, ori surghiun i_om osindi.
:|10 lCu-al prorocirii tale har s'i tllcuind
I AI pdsdrilor ciripit, alungd-acest
OEDIP
Frdpdd qi Teba mittuie;ie-ol Ei si-i fii,
Ce zvonuri? Ce? Eu seama iau la tot ce-aud.
$i lie, mie-mi fii izbdvitor, gtergind
^Pdcatul celui mort! Ni-e viaia-n mina ta.
CORIFEUII :rr5 fs-ajuli cit poli e ror, ce-n l;;;-; mai frumos.
L-ar fi ucis - cum s-a zvonit - niqte drumeli.
TIRESIAS
OEDIP

Am auzit si eu, dar nimeni n-a vlzut.

2V7
TIBI]SIAS
Eu ll gtiam, dar
-Tu:qi-s+ui-c6-te .tfiqdeai di4-. yt4q rrgq&Jg-rczL
Cd-n tine-i rdul? Da! gi mil mai dojeneqti?
,

I OEDIP
( ldg*,!@!%

I
Dar ce-i? De ce lmi eqti atit de abitut? OEDIP
I
I
TIBESIAS 'l
Dar cine, cind te-ar auzi batjocorind
1 31r 0 petatea ta, n-ar fi el tare inciudat?
.320 Ah, lasd-md. s[ plec! $i soarta
- gicrede-mi"-
Mai bine ne-om ribda-o-aqa, qi tu eu.
I

/.r*urro.
I ONDIP Ce va sd fie tot va fi, chiar de-aq tdoea.
{
Gregeqti clnd nu ne lflmureqti. Urtt !i-ard!i OEDIP
Tu dragostea cet[lii care te-a hrdnit. . Atunci cu-atit mai mult se cade si-mi vorbesti.
i
TIBESIAS
TIR,DEIAS
lr
Dar qtiu cd vorba ta lli va aduce mult
325 Necaz... gi ca s[ nu gre$esc gi eu aga... O vorb[ n-am s5. scot mai mult. Tu n-ai decit:
Di-1i drumul cit poftegti silbaticei minii t
OEDIP
oroL
Pe zei, de qtii ceva, tu nu ne-o tiinui, 345 Din fire mi-am-ieqit, dar i!,i voi spune tot
Ci spune-ne-o! Noi toti rugdmu-te;n genunchi. Ce b[nuiesc... In ochii mei, cel ce-a urzit
IIBEgIAg 4cel omor qi chiar l-a s[virqit, mdcar
Cd nu cu mina ta, egti tu! De n-ai fi orb,
Sinteli cu toli nebuni t Nu voi dezvdlui Ag spune chiar ci tu, doar tu l-ai sivirsit.
Nicictnd amarul meu, mai bine zis... pe-al tdu.
TIRESIAS
OEDIP ("u mi.nie)
330 Ce spui? lt qtii gi ni-l ascunzi? Ori nu-n,telegi 350 Aga? Atunci t,ti cer ca rinduielilor
C[-n chipu-acesta ne tr[dezi gi !ara-!i pierzi? Pe care tu le-ai dat sd te supuit De azi,
Sd nu-ndriznegti a-mi mai voibi nicicind i Nioi lor t
TIBESIAS Cli"$-!g--jj.-o spurci ping{rito.q, a-e"."e-qti ! .

Sd te-amdrdsc nu vreau: si nici sd m-amirdsc. OEDIP


ln van md-ntrebi, cd n-dm s[-!i spun nimic.
Neruqinat cuvint ai spus ! $i oare crezi
OEDIP 355 Cd-ai sf, rdmii nepedepsit? Te-ngeli amart
Ciinos ce egti, cum altul nu-il $i-o inimfl TIRNSIAS
335 De piatrS.-ai lnciuda-o tu... N-ai s[ vorbegti?
In mine-i tarele-adevdr...
Vrei si te-ari,ti nep{sdtor? Nenduplecat? sl el mi-e scut.
279
278
"'N

II
OEDIP
TIRESIAS
$i tu de unde-l gtii? Din rne;tequgu-li... nu ! Nici gind, cflci cred in adevdr gi in t[ria lui.
TIRESIAS
OEDIP
Eu de la tine-l qtiu, cil m-ai silit sd-l spun. ir?o Tu? Allii da! Tu insd nu. Cdci beznfl e
Si-n mintea qi-n urechea ta, cum ti-e qi-n ochi.
ONDIP
(batjocoritor ) I
lrrnBsrls
Ce-ai spus? Mai spune-mi-o, cd. eu n-am ln,teles. I
'Sdrmane, tu-mi arunci ocdri qi-nvinuiri
Pe care acum asuprH--ti to,ti le vor zvlrli !
TIRESIAS

360 in!,eles? Ori poate vrei s{-!i spun rnai mult, OEDIP
.N-ai - Tu-n beznl via!a-!i duci. Cum poli s{-mi faci vrun r5.u,
OEDIP ',:,'1,5 Ori celor cari lumina zilii-o pot vedea?
Prea dumirit nu sint... Mai ldmuregte-rni! I
TIR,ESIAS
1

t
TIRASIAS N-ai fost ursit s5. cazi prin vrerea mea
Apolo e de-ajuns... qi el te-o pedepsi!
- s[ gtii I
I Il cauli l,u pe uciga;? Egti ins.u!_! !1!.
OEDIP
OEDIP

De m[ mai defdimezi, s5. qtii c[-ai s-o pIleqti ! Ast lucru Creon l-o fi ndscocit? Sau tu?
TIRNSIAS
TIRESIAS
S[-,ti spun pi ce-a mai fost? S5. te-nciudez mai mult?,
Nu Creon lli va fi pierzania, ci tu !
OEDIP
OEDIP

365 Po,ti spune t,ot ce vrei; dar ar vorbi in vint1. 980 O, voi averi, 'mflriri, dibace-ndeminflri,
Voi faceli viala de rivnit..., dar pizmuiri
TIRE,SIAS lStirnilil Al ![rii sceptru, f[r' sd-l fi cerut,
f Cetatea mi l-a dat, iar azi cl,e Creon, vechi
Tu, fdr' s-o qtii, cu cei de-un singe te-ai legat, f -Prieten, e rivnit. Sd m[ rdstoarne vrea;
Ce ruginos! Nenorocirea nu !i-o vezi? 385 Md sap[-n ohip viclean gi de-asta-a qi tocmit
Pe-acest colcar, pe-dst vrdjitor, un pehlivan
OEDIP
Ce cind e vorba de cigtig e numai ochi,
Te vei cii -
nu crezi?
- de-mi mai vorbeqti a;a! Dar clnd lgi face meseria-i tare orb.
r Oedip, care se inclinase in fa.ta puterii divinatorii a lui Tire- (Lui Tiresias:)
sias, li vorbeqte acum sfidltor, pentru ca mai ln urmd s[-i nege Si ctnd?
2...-...-, ,
harul s{u de proroc.

280
28t
I

Roql-"gt culq-l:gi g{sit' niqi un cuvint ce-ar fi


Pffifn:Z6evF-Nu orice om, doar un r. 2 o -D oar b e4qa-ar*.-!*. -9__Ur_Li-_reai..$r_U4d-e ti
Nu va vui? C-e -p_egter{ .d"i" *Qil-et"o-+i-- .:--: -
vaietu-
._-
'Proroc SH'Te d"CzlCgr!:ar fi-putut. Ori tu, "

E 1im1iede,'ti in al p5Sdl-ilot zSor ' Nu-l va-ngifia, "Aild


{
395 Nici n-ai citit, nici luminat de zei n-ai fost. i*i"i- -ri-o stii?
..-Cumplit liman la care-ai"""!t.ai_s[
tras, ferice_;iii-X-*
Iar eu - Oedip - negtiutor, netilcuind Plutindl Nici ci presimli ce alte groaznice ,t\
{
Al pdsdrilor zbor, doar c5-am sosit qi-am qi 1'l5l {Jrgii te vor lovi, ce-n rind cu_ai iUi copii
Inchis, prin dibdcia-mi, gura Sfinxului. {/
$i vrei sd m[ goneqti din scaunul regesc? It I'e-or ageza... $i-acum pe Creon sd_l delaimi'
I
400 $i lingn Creon tu te gi vezi proldpit? ;$i prorocirea mea! Dar om pe lume nu-i
I
I
Ve,ti ispigi-o greu qi tu, qi el, voi doi, fMai greu de soarti ndruit decit, vei fi.
Pdrtagi la uneltiri I
OEDIP
(Rid,icd arneninld,tor bralul spre Tiresias.)
Ah, tu ce m-ai trddat,
. $i s[-l aud vorbind aga, cum oare-l pot
I
.i Te-aq fi-nvi,tat eu minte, dar egti om biltrin ! 430 Rdbda?... Ah, moartea s[ te ia! Haiidu_te_acum
I
De zor, te du-napoi gi piei din ochii mei !
ri
CORIFEUIJ
i
TIRESIAS
Doar c,iuda, pare-mi-se, v-a stirnit pe el
405 $i pe Oedip ca sd vorbi,ti aqa.
-
Dar nu Dar nici n-ag fi venit, de nu m-ai fi
De sfad6-mi -arde-acum, ci doar si chibzuim
chemat.
Ca s[-mplinim gi cit mai bine-oracolul. OEI}IP

' TIBESIAS
De-aq fi qtiut cd spui atitea nerozii,
Eu nu m-ag fi zorit sd mi te-aduc aici.
Egti rege, dar qi eu, ca de la om la om
Pot sd-,ti rflspund. Eu nu-,ti sint lie rob, ci doar TIRESIAS
4r0 4pqlg mi-e stdpin. Lui ii slujesc! $i nici ir5; Eu dupd tine-s un nerod? plrintii tdi
Lui Creon ocrotire n-am s5.-i cer ni'cicindl.
f ili spun: m5-nvinuiEl,i c5-s orb. Dar oare tu, / lld socoteau cindva ci sint om in,telept.
)Qu ochii-li buni, tu ndruirea hu !i-o ve4i?, OEDTP
Tt[iAi unale_siai? $i niCi cu cjne via.ta-li duc"i?__.'
415 Tln cin'e ib-ai trdscut o $tiii $i cd-ai tei, De cine spui? Ia stai, al cui fiu oare sint?
"i.i _lA -*_q-LL.
Simor,ti, q_r_yrj, de l,ine se-ngrozesc?
fum[J$lTeB.tpmul crunt*pe care maicEtT TIRESIAS
$i tdTil15u ti l-au zyilli!,.te ya lov!., Azi il,i vei gti qi nagterea qi moartea ta I
Te-o alunga de-aici. Tu astdzi vezi; curind
r T,a Atena ca pi la Teba orice nelocalnic, orice ,,metec,,, ODDIP
-
trebuia sd-gi aleagl un ocrotitor, pe- care sd-l inscrie in registrele cethtii Te-ntreci cu vorba-,ti incllcitd qi_n doi peri.
s care numai aqa putea apdrea ln f ala juzilor ca apdrhtor. Dar Tiresi'as
i
nu e un metec, deci putea vorbi el lnsugi in toat[ libert,atea.
t Munte din Beo{ia.

283
460 Palat! $i s[ frdminli in gind tot ce ,ti-am spus.
TINESIAS trar de-ai sX afli c5-am prezis greqit, s[ spui
Cd-n megtequgul rneu sint un nepricepul, !
t.io $i tu nu o dezlegi? N-ai fost tdlrnaci dibaci?
(Tiresiasplcacd,. Oed,ip se reintoarce in palat,)
OEDIP
CORUIJ
Tu-mi iei in ris isprava cea mai mare-a mea! Strof a t
'IItrt,ESIAS Profetica stincd. din Delfir pe cine-l
izbinda ta te a q! pieldut' I Aratd, cd, este fdpta;ul
Dar tocmai ea - - L6 s Cnnzplitei ucideri? Cu,i mi,na-i mi,njitd
OEDIP
De si,nge?... Dar iatd., e clipa
S-o rupd. la fu,gd, cu repezi picioare,
Cind .tara mi-am scdpat, ce-mi pas[ ce va fi? Cnm fug furtu.noEi telegarii.
Cdci fiul l,ui Zeus cel cu fnlgerw-n fld.cdri
TIRESIAS
(cd'tre coPilul cd'ld'uz)
L7 o Dd, buzna asuprd.-i ;i-n urmd,-i
Viru zeele mor{ii, cumplitele zee!
Atunci s[ plec. Du-mi paqii tu, copilul meu!
Antistrof a I
OEDIP
Din ninsul Parnas falgerat-a tru clipa
i45 Da. tlucd-te! Tu gindurile-mi celuieqf , cu tolii
Aceasta poruncd,:
Cind sbai aici. Te du, nu md mal chrnur! Porneascd, sd.-l afte pe cel ce tr,eis-a,
475 lar azi rd.td,cegte prin codri,
TIRESIAS Pe sti,nci ;i, prin peqteri, ca taurnl care-i
( Pornind', )
ittciudat' sPre iegire
Pierdut d,e-a lni ciu.rdd.. Sd.rmannl,
M[ duc, dar mai intii s5-!i spun de ce-am venit: Elfage de oarneni. $i cum orea sd. scape
De tine nu mit tern, cd-n'mine sd loveqti De-oracalu-acela din Delfi,
Nu po!i. Acel de urma cui de mult tu vrer ucis 480 Din inim,a lum,ir,!... Oracolul'tnsd.
450 Sd A*i - z-titlittd amenin,tdri.:, cel ce-a Ii znmzd,ie-ntr-una-ru ureche.
Pe Laios este-aici. Cd-i un strdrn
c5'-i,un
-teban' tolr -
crect
Strof a 2
ll" ptipeqit. Dar.se va ql'i
U" baqtiituq...li;qryi pt"u bine nu.i-o fi11
Ce graaznice, groaznicegtnduri qi
Azi vede -_ va orbi I E om avut - sarac zbu,ciunr.
Dibaciul ce ttlcuie soarla-mi
455 V;-fi!-U" otn dus de toiag-, cerqind tot prin Strecoard, i,n suflet! Sd,-i daw vreo crezare
Str5ini. $i va afla ci alor lui cdptt 485 Ori nici sd ian searwa? Ce-oi spune? 'l
il. " i"tt'qi tatd"' dar qi frate fojtel le-a lost;
q.i so!; Cdci eu tntre teanzd. md, zbat;i nddejde!
Ci *"l.e-ii i-a fost qi fiu,.i-.a
9i;t b" tatdl s[u qi i-a ucis l" ' Te du-n Ew nu stitt ce-a fost oddnioard,
_' elonicd, originea 1 Era o veche credint[ cd la Delf i ar f i f ost ccntrul lumii, insemnat
n.t, ltiot ce insemnS.tate aveau,.in antichitatea qi iqi da seama printr-o piatrf, cdreia $recii ii spuneau ,,omfalos" (buricul).
si drentul de cet[!enre."d".iti io.t"'t.n"" de obirgie
de bizara lui situalie.
285
ri

Si nici ce e astdzi. De ce Lobdacizii El crede ci prin vorba-mi si prin fapta mea


bu fiul lui PolybosL oa,re I-am cdgunat wun r5.u, eu viala si-mi mai duc
490 Atti se-nefi,jbird,? En tn'sd' nici astd,zi, Impovdiat de-aceste-nvinuiri nu vreau.
Si nici odinioard'-anx aau,t vreo 520 C[ nu e vorba doar de-un r5.u neinsemnat,
'Dovad,d,
sd. pot lui Oed,ip sd'-i tntunec
1 Ci de un mare rdu ce in Cetate, cum
Md,rirea ;i-aqa sd' rd'zbun eu ( $i-n fa.ta alor tdi m-aratd cd-s mlr;irv t
Omorul lui Laios, omornl dcestq
495 Al cd.rui fdpta este-o taind,. 0ORIFEUI/

Antistrof a 2 Minia poate l-a f[cut s-arunce-aga


Ocdri, dar mintea-i n-o fi cumpinit prea mult.
Dar dacd, gi Zew gi APoIo vdd' totul,
$i-a onr.ului soartd, lor na li-e CBEON
b taind, cnm oo,re-ntre oameni o fi vrun 525 De unde i-o fi ndzdrit cd-acel proroc
Td.lmaci al Ursitei ce-ar gti-o ' Va fi rostit minciuni dupi povala mea?
500 Mai bine ca mine? O, nu-i cu putinld,!
Se poate ca unul sd' fie
CORIT'EUIJ
Ceva mai d,ibaci decit altul. Att'ta!
Dar eu citd, ureme, nu o,tn' greo A spus-o,-i drept; cu ce gind lnsd nu pot qti.
Douadd. cd' t'nsuqi Oed'ip e fd'ptaSul,
505 N-oi face ca allii Si oina CBNON
Eu ni voi zvi'rli-o asaprd'-i. Cd' d'oard' Dar clnd aqa m[-nvinuia, era senin
Cu to{i l-aa pd,zut od,inioard' El in priviri? St[pln era pe mintea lui?
lCe tare dibaci a mai fost ct'nd fecioara
{ Cu aripiz i-a stat t'mpotrivd',
CQRIFEUIJ
510 \$i cum de aceea-l iubise Cetatea.
flga cd, in suflet nicict'nd' eu 530 Nu pot s-o qtiu, cflci ochii mei nu vdd ce fac
( reo v ind.-arunca- etoi asuprd'-i.8 Mai-marii mei... Dar iatd-I, iese din palat.
(Vine Creon.) (Oed,ip se ictegte tn pragul palatului.)
CREON O.EDIP
Tebani, am auzit c[ regele Oedip Ah, iatd-te!... $i-aici ce faci? $i-ai cutezat
Cumplite-nvinuiri asupri-mi a zvlrlit. Sd vii, tu care viala gtiu - vrei sd mi-o iei?
515 $i-aioi de zor venii, c[ nu pot s[ le rabd. Tilhar care rivneqti la- sceptrul meu rbgescl
$i dacfl-n pacostea ce-asupr5.-ne-a cdzut 535 fPe zei!s[-mi spui: oare-ai crezut c5.-s un fricos,
1 Regele Corintrtlui, care
iOri un ndting cind ai urzit tu acest gind?
l-a crescut pe Oedip. Credeai cI n-am sd-!i dibflcesc urzelile?
2 Sfinxul.
s Cu toate grelele tnvinuiri acluse de Tiresias lui Oedip, coreutii Iar cind le-oi qti, credeai c5.-am sd m[ dau b[tui?
isi mlrturisesdtoati tncrederea in Oedip, deqi mai inainte ei lnqigi Cd nu te pedepsesc? Clnd n-ai prieteni nici
spuseserd cd Tiresias este, ca zeii, ,,tnzestrat cu al ghicirii har'.. 540 Averi, nu-i faptl de smintit s[ n[zuiegti
OEDIP

pl,a scaultul regesc? Pe-acesta-n stare-s doar Dar cit5. vreme-i de cind Laios, regele.'.?
lAverile qi doar poporul sd ni-l deal
CREON
CR,EON Dar ce-a fdcut? $i ce-i cu el? Nu te-nleleg.
Tu qtii ce-ai de ficut? Ce-aveai de spus, ai spus.
La rindu-mi ili rdspund. $i-apoi vei judeca. OF]DIP

500 El s-a sfirsib. s-a dus... ucis de cineva.


OEDIP ,
| .*"o*
5a5l La vorbd meqter eqti! Dar sild. mi-e s[ stau
l\ $i sa te-ascult, cd-mi eqti cumplit de duqm[nos. E rnull[ vrerne de atunci... S-au scurs ani muili.

CII,EON
OI]DIP

Ia seama-ntii la ce-am sd. spun: te-oi ldmuri. Acel proroc avea qi-atunci isL megtepug?

CR,AON
OEDIP

Doar n-ai s[-rni spui cumva c5. eqti neprihdnit. /


t
Ca azi era dc iscusit rti de strilvil !

OEDIP
CREON (nelini.ptit)
De crezi c[ indlrjirea ili va fi de vrun
550 Folos ;i n-[i gindi rnai cumpdtai, te-nqeli! $i oare-atunci mi-a pomenit el numele?
CREON
OEDIP
565 O, nu, de loc... sau cel pulin nu-n fala mea!
Iar tu de crezi c[ pe o rudd-o po!,i lovi,
Fdrd-a-li primi pedeapsd, tare mai greqeqti I OEDIP

CREON
$i tu n-ai cercetat si gtii oum a murit?
-A.qa-i!E drept ce spui. Aqa gindesc qi eu; CB,EON
Dar spune tu: ce rdu eu !i-am fdcut acum? Bine-nleles o[ da, dar ln zadar a fost !

OEDIP OEDIP
555 Nu oare tu m-ai indemnat ca si trimit $i-acest proroc dibaci de ce-a tdcut atunci?
Pe cineva la marele proioc? Nu tu?
CREON
CR,EON
Nimic nu gtiu... Cind nu-nleleg, mai bine tac'
Da, eu! $i astdzi tot acelaqi sfat !i-aq da^
289
288
OEDIP CIiEON

570 $i totugi, qtii ceva qi ai putea s[ spui... Ba nicidecum, de-ai vrea s5. stdm s[ chibzuim
Pulin. Gindeqte-te; cui oare crezi cd" drag
, CREON
b lt I'r I-ar fi mai mult s5" stea in scaunul regesc,
Mereu cu frioa-n sin, decit sd-gi aibe-un somn
Dar ce s[-!i spun? C[ dacd-aq qti, doar n-aq ticea' /Tihnit, dar ca gi regii-avind puteri? Sd fiu
Eu rege nu rivnesc, ci doar s[ am puteri
OEDIP Regegti. Aqa-i tot omul cumpfitat. Azi, tot
t'110 Cp eu imi vreau, tu-mi dai. Vreo teamfl ins5. n-am.
Cd Laios a murit din vina mea, nioicind
El n-ar fi spus, de nu v-a-ti fi-nvoit voi doi' Qpr rege dacd-aq fi, ce mulie-ag fi silit
SH fac, pe inima-mi cilcind! $i rege crezi
Cd md visez, clnd nu rivnesc s[ fiu debit
CBEON Stdpin qi fdrfl griji? La minte-s incd-ntreg
De spune-aqa ceva' o qtii doar singur tu"' fr9lr $i nu-mi rivnesc declt onoruri qi belgug.
575 La rindu-mi, cred, am drept s[ te lntreb si eu' ,Azi toli imi dau oinstiri qi-mi fac qi plec[ciuni;
Cind au vrun ,,of", la mine vin; cu sprijinu-mi,
OEDIP Ei izbindesc. $i sil m[ lepdd de ce am?
Si-ntrebi ! N-ai s[ mi faci s[ cred cd-s ucigaq' Si ndzuieso mai mult? N-ar fi sd fiu nlting?
{i00 De-aga ceva nu-s ispitit. $i chiar de-aq fi
CBEON
De-un altu-mpins s-o fac, eu tot n-o fac... Dovezi?
La Delfi du-te-ntii si-ntrebi de ,ti-am adus
Ia si vedem: nevast5 nu !i-e sora mea?
Cinstit oracolul I $i de-ai sd m[ gflsegti ..

C{ impotrivS.-li cu prorocu-am uneltit, \


OEDIP 005 La moarte ostndegte-m6 ! $i nu-mi vei fi
I
Aqa-i!... Cum ag putea-o eu tdg6dui? Doar tu oslnditor. Chiar eu m-oi osindil t
Nu-i drept ca doar pe b5nuieli sil m-osindeqti,
CREON
11F[i' s[ m-asculli. Pe cei cinstili s{-i crezi migei,
',,Iar pe miqei sd-i pui de-a valma cu cei buni,
$i ![rii nu-i d[ ea porunci, cum dai ;i tu?
610 .Prea uquratic om ai fi. S[ te lipseqti
OEDIP 1De un prieten bun e cum te-ai lepdda
lDe via15 chiar... Clt o-ndrdgimt Ai s-o-nlelegi
580 Eu vrerea-i i-o ascult qi fac ce spune ea'
f,u vremea doar. Doar vremea-{i poate ar[ta
-zi,
I

{
,Pe omul bun; dar este de ajuns'o
CREON
615 'O zi, s5.,ti-l dezvdluie pe cel viclean.
Dar n-am gi eu aceleaqi drepturi ca voi doi?
CORIFEUII
ONDIP
El bine a vorbit I ca omul grijuliu
Prin asta ohiar te-ari,ti cit de viclean mai eqti' lne-a nu gregi. Cd-n pripa faptei poli gregi.
. OIDIP
0litioN
/Eu dac5-s pe furig qi-n chip viclean lovit',
Nu stau cu mina-n sin s-aqtept: pe loc lovesc! Eu? Unui rege rdu?
f
620 / Ci de voi sta tihnit, tot aqteptind, eu greq OODIP
I Vol da, qi-acela linta gi-o va fi atins.
(JREON
\ O, Teba, Teba mea!
I
Deci tu ce vrei? Din ,tar[ s[ m[ surghiuneqti? OIiEON a
rit0 Dar Teba-i gi cetatea mea, nu-i. doar a t,a!
ODDIP

Ce spui? Surghiunul? Doar atit? Eu moartea-!'i v CORITDUIJ

Ci mai tdce!,i, cirmuitori! Cdci iatd,-o viid:


CR,I]ON 'La vreme chiar Iocasta vine din palat,
Arat[-mi mai intii de ce tu m[ urdqti! $i sfada dintre voi va-mpiciui-o ea !
( Dinspre pctlat oine Iocasta,. Se interpune tntre
OEDIP ei doi.)
625 Te inddrfltniceqti qi vrerii-mi nu te pleci?
IOCASTA

OR,EON De ce-a,ti stirnit aceastd sfad[ firfl rost,


vid' S[rmani de voi? Se zbate-a noastr[ lard-n greu
O luaqi cam razna,
Pr[pdd, iar voi de ceartl stali? $i nu roqili?
OF]DIP
Oedip, te du-n palatt Iar Creon, tu te du
Acas' ! Dintr-un nimic nu v[-nvrfljbili atit !
Eu binele mi-l v[d.
(]REON
CREON
Ah, sora mea, cu mine tare-i dugmdnos
Dar vezi-l qi Pe-al meu !
Oedip, b{rbatul tdul El std in cumpdnS.:
S[ fiu ]a moarte osindit, ori ]a surghiun.
OEDIP
Pe-aI tilu? E;ti un miqel ! OE DIP
(cd,tre Iocasta)
CR,EON Aga-i, femeie, da! Dar eu l-am prins pe el
Dar de te-nqeli? Potriva vielii-mi uneltind in chip viclean.

OEDIP CREON

$i-aqa de-ar fi, si-mi fii supus! Eu moartea-mi chem qi sub blestemul meu s5. mor.
ri4 r; De-am fdptuit ceva din cite-n searna-rni pui.
292

lo'
IOCASTA Cd, moartea-n chinuri eu mi-o ureau, uitat
Pe zei, Oedip, rrezate dd-il Doar !i-a jurat, De zei Ei pd,rd,sit de toli ai mei,
$i iur[mintului fdcut in fala mea Dacd,-am avut eu acest gi,nd,. Dar ci,nd,
$i-i celo" cari aici ne-aud, fnclind-tel rl{'rl, La trara mea gi la al ei prd.pdd
\ Zu'mA gfud,esc, atunci tot sufletu-mi
COR,UIJ I Se mistwie. $i oare nu-i destul?
Strofa Sd, mai vd.d azi pi vrajba dintre voi?
Stdptne, sd, te-ndupleci, te rrygd'nx,
OEDIP
650 $i-ascultd-i tnyeleptul ei indemn!
Hei, bine, ducd-se, chiar dac5,-ar fi s5 mor,
OEDIP (i?0 Sau ruqinos de-ar fi sd fiu din lara mea
Sd m[ induplec, da... Dar tu de ce mi-o ceri?
' Gonit. M-a-nduioqat doar vorba ta, dar nu
A lui. Pe el oricind, oriunde-l voi uri!
CORIFEUTJ

El nu mai e copil. Jurtndu-1i azi, - CREON


Mai sus el s-a-nd.llat. CinsteEte-l dar! Te-ndupleci, vdd. Cu ciudfl ins5.-o faci. Dar greu
{ Te va durea cind te vei desciuda, cflci firi ,.
OEDIP (,75 l.Cont este-a ta lor tn;ile-s -o.pff9F!g:
Dar gtii tu oare ce imi ceri?
OEDIP
CORI['EUI]
Dar nu-mi dai pace? N-ai sd pleci?
O gtiu I
CR,EON
OEDIP
M5 duc. Tu nu
655 Ci spune-fi gindul tot! Destdinuieqte-.ti-ll M-ai cunoscut!... Dar pentru ei rimin tot eul
CORIFEUI/ (Creon se inilepd,rteazd, gi pleacd,.)

El rndd. li-este gi-a jurat.


Sd.-i faci,
CORUIJ
Pe bd.nuieli, vreo vind'-l necinste;ti. Antistrofa
OEDIP (cir,tre locasta, ard,ltndu-I pe Oedip)
Gindegte-te cd dacd-mi ceri s[-l iert ar fi Regind,, pe Oedip d.e ce nu-l d.uci
Cum tir mi-ai vrea ori moartea, ori surghiunul Tu in palat? De ce tot pregeli tu?
coRr.l:rl
IOCASTA
660 O, nu, gi martor fie-mi Hdlios,
Cel ce rd,sare-n fruntea zeilor, 080 il duc, dar vreau intii si gtiu ce s-a-ntimplat.
COftII'EUI/
ODDIP
Din bdnnieli,
vorbe s-au isca,t Ei (ard,ttnd spre coreuli)
$i-acestea dor, chiar dacd n-au t,enrci.
7 r)0 Iremeie, da, sd-,ti spun, c5. eu cinstire-li dau
IOCAS'TA Mai mult ca toli: el, Creon, r[ul mi l-a vrut.
Si vina unui ali;uia-qi zvirleau? tln*ro
COIiIlrEUI, l)ar crum? E drepi asuprd-i vina s-o arunci?
Da! OEDtrP

Fe Laios l-am ucis


- aqa tot spune ei !
IO(JASTA
Ce-gi spuneau IOCASTA

Ce? Te-a v[zub? Sau el din auzite-o qti?


COIiUL
OEDIP
Ctnd lara pd.time;tc-ati,t, eu cred
685 Cd, e de-ajuns. Destul! Sd, ne oprim ') 0it El tace..., dar mi l-a trimis pe-acel mirg6v
Acolo *nde sfada s-a sfi'r;it' ! De ghicitor, s5. spun5.-acesta c5-am ucis.
IOCASTA
O.EDIP
(cd.tre corifeu) Dar nu-!i mai face-atitea griji ! Ascultd-m5
Vezi unde-ajungi, oricit de bune ginduri ai, $i vei vedea c[ nici un om nu:i ddruit
Cind tu, in sprijinul ce-mi dai, nu eqti mai dit $u-al prorocirii har. Dovezi? Sd-li spun pe scurt:
it0 I eindva lui Ldios ii vestise-oracolul -
] E drept c[ nu prin al lui Febus glas, ci doar
I Prin slujitorii lui - c5-a fost ursit a fi
COR,UIJ
-

fi-am spus-o j regel ti-o mai spun: lUcis de rnina chiar a unui fiu de-al iui
690 Ar fi sd. fiu un om sruintit {$i-ut meu. Dar Laios - toli o spun - a fost ucis.
De tot, un otvl nd,uc ar fi 'l't 5 t[iLa-ncruciqarea a trei drumuri, de tllhari
Sd fiu, d,e mi te-ag pd.rd.si {Strdini. Trei zile nici s-au scurs de cind veni
Pe tine, care ctnd, pr(tpd.d, /Pe lume-al sdu copil, qi Laios gleznele-i
Pc lara-mi d ragd, a cdzut, j I le-a legat gi-ap6i a pus de l-au zvirliL
695 Spre-aL mintnirii ei lirnan. j Pe-un munte neumblat... Apolo n-a-rnplinit
Ai dus-o-atunci! Sd.-i fii gi azi, 120 I Oracolul ! Nu el copilul - qi-a ucis
De po{i, ci,rmaciul bun al ei!
- nu
I Pdrinlele! Si Laios s-a stins ucis
! ou ti,rt sdul.. Ah, glndu-l lngrozea! Si doar
IOCASTA
j Aceastd soartS-i prorocise-oracolul.
Pe zei! Te rog, sl[pine, l5mureqte-m[!
/ ...Oracolul? Sd nu-l mai crezit Cind zeul vrea,
De ce te-ai inciudat atlt de mult? De ce?
I(_El lesne-qi dd, el insusi, gindul in vileag.
(Citeva clipe de tiicere.)
296
297
OEDIP
OEDIP
7h0 Ci d[-mi rigaz! Mai las5-mi! Ce tot m6-ntrebi?
Nevastil, doar cd te aud gi sufletul Dar Laios cum era? $i cam ce virstd-avea?
$i mintea mi se clatind... Sint nducit!
rocAsrA
IOCASTA \
Ce gind, deodatd-aqa, te-a frdmintat atit? ,/ llnaltl La timple pdru-ncS.runtise abia...
,' La chip el oarecum cu tine aducea.
OEDIP
OEDIP
Ori bine-am auzit?.Pe Laios l-au ucis Vai mie, vaiJ Oare-mpotriv5-mi, fdr' si gtiu,
730 La-ncruciqarea a trei cdi? Aqa ai spus? '1Ls Zvirlit-am adineauri groaznicu-mi blestem?
IOCASTA
IOCASTA
.dga s-a spus atunci;gi mul,ti o spun qi azi. Ce-ai spus? Stdpine,-abia cutez a te privi.
OEDtrP OEDIP

$i-n care ,tar5-acel omor s-a sdvirqit? Prorocul bine-o fi vdzut? Doar c[ m{-ntreb
$i md-nfior... O vorbd zi-mi gi-s limurit.
IOCASTA
T IOCASTA
Chiar in Focida, unde dou[ cdi ce vin
Din Delfi qi din D6ulis se intilnescl. Md inspdimin,ti, dar sd m[-ntrebi qi-am sH-ti rdspund.
i
OEDIP OEDIP

735 $i de atunci cam citd vreme s-o fi scurs? 150 Mergea c-un mic alai? Ori slujnici mulli, str[jeri
Il insoteau, cum unui rege s-ar c[dea?
IOCASTA
IOCASTA
in preajma tndlldrii tale-n scaunul
Regesc. Atunci chiar s-a zvonit de-acel omor. Doar cinci; ati,ti erau, qi cu pristav cu tot;
OEDIP
$i Laios drumu-l strdb5tea intr-unr.chervanl.
(oorbind, at sine" i.nsupi) OEDIP

O, Zeus, ce-ai vrut sd faci? Cu mine ce gind ai? Vail Totu-i limpezit acum... Dar tie-atunci,
155 Femeie, spune-mi: cine !i,o fi povesiit?
IOCASTA
IOCASTA
Dar ce-i, Oedip? De ce te-ngrijorezi atit?
I Comentatorii aratd ci nu pe drumul dinspre Daulis a avut loo Un slujitor... Doar el cu viatd-a mai scdpat.
tragica intilnire dintre Laios gi Oedip, ci pe drumul de la Delf i, Oedip t E." .ar cu patru ro!i, acoperit de cele mai multe ori, gi tras
venind de la sanctuarul de acolo, iar Laios ducindu-se la acelagi rlc catiri."r
sanctuar.
299
298
inimd s-o put prea. mult: la un ospd!,
ONDIP
780 La
Un om, tot bind
-el
vin, s-a imbdtati Mi-a spus:
$i omu-acesta-i inc5 in palat gi-acum? ,,Copil din flori qi de pripast,, Din fire-atrinci
sdrit. A zi ca greu m-am stipinit;
Yi-g* gizi,
IOCASTA A dqua la tata gi la rnamd-mea
Nu, nu!Cind el s-a-ntors, vdzindu-te-ndllat M-arn\us. I-am inirebat; ei foc s-au si fdcut
in scaunul regesc - cd Laios, regele, 785 Fe cel ce-atunci m5. ocd.rise... Am plecat
760 Murise-atunci cu lacrimi m-a rugat s[-l min Inseninat; dar indoiala sufletul
Departe, hdt, pe- cirnp, qipbar-r cu turmele, Adinc mi-l chinuia... O vorbd nu le-am spus,
S[ nu-qi mai vadd Teba toatd via,ta lui. Nici tatii qi nici maicd,mi, qi-am qi pornit
$i l-am trimis. El rob mi-a fost, rob credincios, La Delfi, ie furiq... Dar Febus, el.
$i-acest hatir i se c[dea, ba chiar mai mult. La intrebarea-mi'n-a rdspuns.'Atit' mi-a spus:
OEDIP i

I
I
cu mamd-m
765 Dar l-am putea aduce-aici, cit mai de zor? E
E
ca-s H
E

IOCASTA -ecat .i
eu
Nu-i lucru greu, dar tu de ce-o doreqti atit? $i-n mersul steleloi citind, m-am dus... qi tot
M-am dus, departe, unde nici sd pot veciea
OEDIP Plinipea hidei-prorociri. $i iatd-md
800 Ajuns chiar pe acel meleig pe unde spui
Femeie, teami mi-e ci adineauri eu
Voi fi vorbit prea mult, qi de-asta vreau s5-l vdd. Cd regele-a_pierit!... Femeie-, !ie-,ti spun
Intregul adevdr: la o rS.scruce, cu i
Trei cii acolo se-ntilneau v[d un pristav
IOCASTA -
$_i o cdru,td-n urma lui cu telegari.
El va veni, dar cred cd-s vrednici qi eu 805 Urcat in ea, stdtea un om ce slmdna
'l10 S[ qtiu, stSpinul meu, ce te frdmintd-atit? 9u cel pe care-l zugrivi;i; deodatd-aud
OEDIP le vizitiu.qipe
Din
bdtrin: iHei, la o parte tu
drumt" Eu, scos din fire-atunii, pe vizitiu
n
I Pre voia-li sd nu-!i fac, nu pot' Cdci ce nddejdi L-am qi lovit. B{trlnul din chervanul- lui
i'1 tvtai am? In groaznica-mi ndpasLd oare cui 810 Nu m[ sldbea din ochi; pe ling[ el cind am
Uai bine sufletul mi-aq spovedi?... Trecut, m-a qi pdlit cu -un toiag in cap,
I
i (O clipd. td,cere.)
In mlnd-o bitd-aveam qi-n creqtet l-am trdsnit,
Din car s-a prdbugit de-a rostogol... Pe to,ti
S5.-!i spun: I-am omorit !
Mi-a fost pdrinte P6lybos, cel din Corint; (Zbuciumat)
775 Iar mamdlmea Mer6pe-a fost, din D6rida
De fel. Drept cet6!eanu-51 mai de frunte-am fost { Oe-o fi-ntre Laios si acel
rtt5 i S-trlin vreo legdlur5,-a; fi de piins cum om
Pe-atunci privit. Dar s-a-ntimplat ceva ce chiar
N-a fost pe-acest pdniint. Vrun altul mai h5init
M-a uluit, mdcar c[ nu s-ar fi cdzut
De zei o fi? Nici un strdin ori biqtinaq OEDIp
In casa-i nu m-o mai primi qi-o vorbl nici Ziceai c[, dupd spusa lui, niqte tilhari
Mi-o mai vorbi. Imi vor inchide uqa to,ti. Pe Laios l-au ucis. De-o povesti gi-acum
820 Nu insumi eu m-am blestemat? Lui Laios azi La_fel fost mai mulli
Nu-i qlurc cot"ofU sdu, cindflffiefista-i string t/r5 - cd-au
Cdcl.elnd - nu-s ucigagul
se spune ,,mul!i", e limpede: n-a fost
eu I

lrf Siatele cari l-au ucis? Nu-s ticdlos? Un singur om I Dar de va povesti c[-a fost
$i nu-b.-sprircat? Ah, vreau s[ fug, surghiunu-mi Un singur om, e ldmurit: acela-s eu!.

Nioiclnd sf, mi-i mai v{d pe'ai mei ! Nici s[ mai calc* IOCASTA
825 tn-Tara mriil"Altcum, mi-e smis ca mamfl-mi Nu te-ndoi ! Aga a spus; qi inapoi
Sd-i fiu qi so,t,.. gi s[{ uCicl pc P6lybos, El vorba nu qi-o poate lua. L-am auzit
Pe tata ce m-a zilmislit gi m-a ctescul, sso. $i eu, gi-ora;u-ntreg. $i de-ar suci-o el
-
$i n-or fi oare-ndrept s5. spun[ to,ti cd-aqa Altcum de cum a spus-o-ntii, nu va putea,
O, rege, ardta c[ Laios a pierit
Mi-a fost urnft ile-ui zeu hain?... O, nu! O, nul
830 O jur pe sfinta mlre,tie-a zeilor! Cum prezisese-oracolul I C[ci lui cindva
Apolo i-a prezis c[ va pieri ucis
Eu ziua-aceea vreau nicicind s-o mai apuc. 855 De fiul meu. Dar cum putea dst biet copil
S[ pier dintre cei vii decit s-ajung a fi Sn-l fi ucis, cind el murise I - cu mult
Un om minjit de-aqa p[cate qi ruqini! - elmai
Naintea tatilui?... De azi, n-oi privi
lncolo-ncoa, sd mai citesc ln prorotiiri.
CORIFEI'L
OEDIP
ginduri, rege, vorba ta m-a pus. Dar tot
Pe
835 Sd ai nddejdi, pin' ce-o s5. vind martorul. Aqa-i, e drept, dar totugi nu uita s[ mii
u60 Pe careva s-aduc5.-aiei pe-acel cioban.
OEDIP
IOCASTA
O, da, atlt mi-a mai rflmasl s-aqtept pe-acel Am sd-l trimit de zor... S[ mergem in palat,
Cioban; doar el e singura nidejde-a mea!- C[-s gata sd fac tot ce-o fi pre vrerea ta !
IOCASTA (Oedip gi Iocasta se d,uc in palat.)

$i de la mflrturia lui ce oare-aqtepli? COFUI,


Strof a I
OEDIP
lh, fie ca fd.rd. prihand, sd, fiu ew
Ce-aqtept? De cumva spusa lui s-o potrivi fn porbe gi-n faptele meleL,
8&0 Cu spusa ta, eu m-am ales cu spaima doar. ti65 Smerind,nlma iegttor sfinte nd.scute
Acolo, in ceruri, gi-al cd,ror
IOCASTA
Eo*r, .are ar vrea ca oedip sd fie fdrd prihani qi care parcd
Ce-anume vorbd-a mea te-o Ii izbit mai mult? are intuitia a ceea ce va sd vinE, igi aratd pietatea fa!{ de zei gi de
legile mo'rale.
Pe zeu a-l sld,vi, ori in templul d.in Abair,
Pd.rinte-i Olimpul, nu omnl ce a,re t)00 Ori ;i prin Olimpia, dacd. i,n ochii
Attt de prenzelnicd, piatd! Mulqimei o lui prorocire rd.mase
Pe legile-acelea nicictid, s-o asternc De-ocard,. O, Zeus, tu, std,pi,ne,
s7o UitarTa 6i vegnice fi-vor- P*tqnice-al lumii, de-li dat-au. dst nume
At zeutii d.u.h esrcln ele si zeul
E mare gi nu-mbdtri,neqie. Pc bu)td. dreptate, ai, grijd
1)0i Ca astfel de fapte nicictnd, sd, ntr. scape
Antistrof a 1 Puterii-ti cea fd.rd. d,e moarte.
fAracotui dat od.inioard, hr.i Laios
I Azi nu mai gd,seste crez&re.
Illufia
cea fd,rd. mdsu,rd,, trufia
na;te pe dispot. Dar duhul
rtto |
$i nimeni mai dd, lai Apol.o oreo slavd..
875 Ispitei ;i-a l*i ldcomie stirnind,u-I J1 lCredin{a tn zei a:i sc surpd,.
Pi culme-l tnatpd, ,i pi *ot'--'---- (Vine locasta, urmatd, d,e fetnei, purti.nil in nr,tini
De sus sd-l prd,vale-n prdpdstii de rele
$i-amaruri, dc unde piciirn-i flori.)
Nevolnic sd, poatd,-a-l mai scoate vreodatd IOCASTA
880 Dar lupta cca mi,ndrd, tn sluiba
Cetdlii' dea zeul nicici,ncl, sd ie curnte ! Fruntaqi ai-,tdrii-acesteia, eu m-am gindii,
In, zeu voi gdsi eu un sprijin. Ca pe altarul zeilor s[-aduc prinos
Miresme ;i cununi... Oedip e ca nebun!
Strof a 2 $i cite-i trec prin gind! Pe mintea-i dacd.ar fi
9r5 Oleacd mai stflpin, oracolele noi
Pe cel care-n faptd gi porbd se lasd Le-ar tilcui prin cele vechi; dar el oricui
Mi,nat d,e trufie, tnfruntd, Ce-i spune grozdvii, crezare-i d[. Vrun sfat
885 Dreptatea gi nu se smere€te tn fata De-i dau, e-n van. De-aceea prinosiri li-aduc,
Z eiegte Lor temp le, ptndeaicd- I O, tu, Apolo Lfkeios, ce priveghezi
O soartd, amard, pideapsd-a-netmfd.rii 920 Asuprd-ne!... Te rog, de ale noastre griji
Cu care-n desfri,u-i a strins e7 Tu izb[vegte-ne ! C[ ne-ngrozim cu toli
Aoeri prin necinste sau in nebunia-i Cind il vedem c6-i sp[imintat ca un cirmaci
Beo Pingdrd,-a fdcut celor sfinte, Al unei ndvi cind cump[tul qi l-a pierdut.
Ori fdrd.delegi sdvi.rgit-a !. $i cine, (Sosepte un oestitor.)
Vdztnd, toa,te-&cested,, se p-oale
Fdli de-a-gi fi stins el tn suflet vdpaia YESTITOR,IJIT
M?,niei? Ctici rlacd, pdcate
s95 Ca astea-s sld,oite, de ce-i nzai cinsti-poi Voi, oameni buni, imi spuneli voi pe unde-o fi
Pe zei ltrin cwcernice cornri? 925 Palatul regelui Oedip? Sau mai curind
Sd-mi spuneli, dacd gtili, pe unde-i regele!
Antistrof a 2 *t. doui oracole vestite ale antichitltii elenice: acela al
lui Apolo de laDeitiqi acela al lui Zeus in Olirnfia. I-ingd cel din-tii
Nicictnd m-oi mai duce tn locul acela sanctuar al lui Apolo mai era unul la Abai, localitate in Focida .
Zis ,,inima sftnta a lumii",
-tsittt 305
304
l

ii
t' COBII'EI]IJ

Palatul iat[-i-ll $i-nuntru-i el. Iar ea-i IOCASTA


Femeia lui; e mama alor lui copii. Ce spui? Ah, oare P6lybos a riposat?
VESTITORUI,
VESTITORT]I/
E insdqi ea? Nevasta regelui?... Atunci \-
Pe viala mea! Sd mor de-am spus neadev[rt
930 Ferice pururi fie ea gi toli ai ei!
IOCASTA
IOOASTA ilin femeiln ilin coneni)
(cd,tre una
Strfline,-aqa qi tu: mereu fii fericit! Femeie, fugil Du-i vestea tu stflpinului!
'.thi
Cd bine mi-ai urat. Dar ia sd-mi spui acum:
Aici de ce-ai venit? Ce veste-ai vrea si-mi dai? Q, _undQu4{4te!i voi, oracole zeiegti?
.De teamd cd-gi va omori pe tatdl sdu,
Oedip s-a surghiunit. Darsoarta-a vrut altcum:
VESTITORUL
E!:1 mrrrit, dar nu de mina lui Oedip.
$i pentru-al t5u c{min qi so,t doar bune veqti.
OEDIP
IOCASTA (iegind d,in palat)
935 Dar care sint aoeste vepti? De unde vii? 1)50 Nevastd drag5, tu, Iocasta, spune-mi tu
Ce te-a fdcut ca si md chemi din casH-aici?
VESTITORUT/
IOCASTA
Viu din Corint. $i vestea mult te-o bucura,
E nendoios..., dar poate qi te va durea. Pe-acesta s5.-l auzi gi vei vedea qi tu
Ce-i cu preasfintele oracole zeiegti !
IOCASTA
OEDIP
O veste ce-i qi veseld... gi jalnicfl?
Dar cine-i el? $i oare ce-o avea de spus?
VESTITOR,UL
IOCASTA
Aud cf, pe Oedip localnicii din istm
940 L-or face rege-al lpr. Acolo-aqa spun to,ti. 955 El vine din Corint qi sn-,ti vesteascd vrea
C[ tatdl t5.u, cd P6lybos a r5posat.
IOCASTA
OADIP
Dar rege nu mai e bdtrinul P6lybos?
Ce spui, strd.ine, ce? Vestegte-mi-o chiar tul
YESTITORUI/
VESTITORUL
Nu, nul Il veqnicit-a moartea in mormint. De-s nevoit ca-ntii de-aceasta si-,ti vorbesc,
306
li-o spun deschis: cu tatdl tdu s-a mintuitl

tl-Tragedii - Sofocle
OEDIP ce ne-om zbuciuma mereu? Ai
960 Vrun bra! vrfljmag, sau poate-o boald l-a rdpus? Sintem; si taina-i n-o nutem
YOra el
- a
VESTITORUIT

Chiar gi-o nimici tot d[ gata pe-[i bf,trini.

OEDIP

Vreo boald, deoi, mi-o fi rdpit pe tat[l meu? OEDIP

ITESTITORUL
Aga ar fi, e drept, de-n via{d mamd.-mea
,t)85 . N-ar fi. Dar ea t-rdiegte gi orictt de drept
Ba va fi fost de bfltrinele istovit. Ar fi ce-mi spui, eu iot-mai tremur, t6t mf, tem.
oEDrP IOCASTA
(cdtre locasta)
Eqti totuqi linigtit cd tata {i-e-n mormtnt.
Spre templul delfic, vai, de ce si r,nai-privim?
965 De oe-arn mai ttlcui al pis[rilor zbor? OEDIP
Crezare de le-am da, nu oare-am fost ursit
S[ fiu aI tatii uoigaq? Dar tata-i mort!
Aqa-i, dar mama-n via![ e.,. qi-s spdimlntat.
Sub glie-i azi ! Iaf eu..., eu sint aici. $i nu-i VESTITORTT]L
S[ zici ci spada-mi l-a lovit...
Ferneia ce stirnit-a spaima cine-o fi?
( Ironic: )
OEDIP
O fi murit
970 C5 nu m-a mai vdzut? De dorul meu? Atunci 090 Mer6pe a lui P6lybos..., nevastd-sa.
A mor,tii-i prioind-ag fi eu ! Azi Pdlyb-os YESTITONI]IJ
La Hades e]... Oracole? Ce rost mai au?
Gindindu-te la ea, ce te-a-nfricat atit?
IOOASTA
OEDIP
Dar oare nu i-o prezisesem eu de mult?
Oracolul trimis de zeit SH te-nspdimtnli...
OEDIP
VNSTITON,UL
Aga-i, dar frica-mi rdtflcise mintea mea.
$i-o s{ mi-l spui? Sau nu-i iertat sd-l qtim ryi noi?
IOCASTA
ODDIP
s75 Dar nu te mai gindi... gi frica las5-li-ol
Ba da I Cindva Apolo mi-a prezis cd.-a mea
OEDIP ee5 Nevastd maicd-mia-mi va fi; cd tatdl meu
Vqi,"o{-nfior
_-/, de-al meu culcug 9u--*Ulice-m931
-----
-- _,{

308 ?tr
De mina-mi va pieri. De'aceea, din Corint
YESTITOR,UTJ

Am qi plecat... departe - qi de n-u!tl $i-a fost tr*i cazi 9u3i !,,t-ip51i-n!i in,vrun-pdeat?
T: 11
Cuminie ce-am fdcut, mflcar c[ dulce e
S[ poli pdrinlii-n orice clip[ s5 !i-i vezi' OEDIP

Bdiltuel d:!_!ereu m[ chinuie-acest gind.


VESTITORUIJ

1000 Doar spaima-aceasta te-a gonit din lara ta? VESTITORUI,

Tu ginduri negre-,ti faci din chiar nimic, sil qtii !


OEDIP

Bdtrine I Cum? S-ajung pe tata sd-l ucid? ONDIP

1015 -Dar ce tot spui acum? Eu nu-s copilul lor?


YESTITORUT/

b, rege,-aici cu gindulcel mai bun veniit VESTITORUL


Cim i-am putut-ingrijorarea-,ti s-o alung!
Lui P6lybos tu nu-i eqti rudi nicidecum.
OEDIP
OEDIP
Pre fapta-li r[splfltit vei fi - cum e qi drept'
Ah I Ce aud? Nu P6lybos e tatil meu?
VESTITORUf/
TTSTIIONI]IJ
1005 De-aceea-am 9i f5cut eu drumul pini-aici.'.
Gindeam cd tu, in .tard-ntors, n-o sa ma ur!r' Ctt li-este tat5 el, atlta-li slnt qi eul

ONDIP OEDIP

Eu la p[rin,tii mei nicicind nu m[ mai duc' Dar el m-a zdmislit, iar tu nu mi-eqti nimic.

VESTITORI'I.| YESTITORUIJ

V[d bine, fiule, cd nu prea qtii ce faci' ll 020 Eu ,ti-o mai spun: cit ,ti-este el, i1i sint qi eu !

OEDIP OEDIP

Ce spui, bf,trine, ce? Pe zei, mai pe-nleles! $i-atunci de ce-mi spunea cd eu sint fiul lui?
VESTITORTIL VESTITORI]L

1010 De-i asta pricina c[ nu te-ntorci acas'"' S5. qtiil cindva din mina-mi te-a primit in dar.

OEDIP OEDIP

M5. tem cd Febus va fi spus un adevflr' $i pe-un copil strdin el l-a-ndrdgit atit?
310 311
f OEDIP

VESTITONUTJ lottl-) Priveqte-Iel Le am eu din pruncie-aqa.


Tu i-ai fost, drag, clci el copii n-a mai avut' VTISTITORUTI

OEDIP De-atunci i,ti tragi tu numele? Din acel chin?l


1025 M[ cumplrasegi tu? Sau m-ai gisit in drunr? \
ONDIP
VESTITOBUL Pe zei! Dar tata mi l-a dat? Sau mamd-mea?
Gdsit intr-un desiq din munt'ii Citeron'
YESTITORUL
OEDIP
Nu gtiu! O qtie-acel ce-n grija-mi mi te-a dat.
l)ar tu pe-acel meleag ce clul'ai pe-atunci? .
OEDIP
VESTITORUIJ
Nu m-ai gdsit deci tu? De-un altul !i-am fost dat?
Urcam cu turmele prin munli, pe la pflscut"'
VESTITONUL
OEDIP
1040 De un p6stor! In grija-mi el mi te-a ldsat.
Erai cioban? Vrun simbriaq pe la stf,ptni?
OEDIP
VESTITONUL
Dar ce pdstor? Nu ai putea sd-mi spui mai mult?
1030 Dar eu, copile,-atunoi !i-am fost izbdvitor'1
VESTITORUI/
OEDIP

Cind m-ai gisit, eram eu intr-un hal de pltns? Lui Laios se spunea
- el slujitor i-a fost.
-
VESTITORUIT OEDIP

PriveEte-li gleznelel Ji-or spune de ajuns'z Al regelui ce odinioar[-aici domneai

oEDIP VESTITORUL

De oe-mi mai pomeneqti de-aceste vechi dureri? Al lui! $i-acel pistor cirezile-i pdzea.
YESTITORUIT OEDIP

Eu gleznele-li stripunse-atunci !i-am dezlegat' 1045 Dar oare-o mai trii? $i aq put,ea s[-l v6d?

1 Era firesc ca plstorul care lncredinlase lui Prilybos pe copilul


oeaip"&'vlne iot"i-ti vesteascd moart6a lui P6lybos- : -^ I ,,Oidypous" lnseamnh ,,pieior umflat".
"";'h#p;;;ur""lrtito*iui o ldmureqte pc locasta, dar nu Et pe
Oedip. , 313

tl2
vEsrrro*Ul OEDlP
(cd,tre cor) I--. 'l

lr)rir, lla nu te-ascult, p rna cq{ttarna n-o dezleg.


Mai lesne-o,ti qti-o voi, c5' sinteli de pe-aioi. __-._*_L"" ..-"i_"
t
IOCASTA
ODDIP
E sfatul cel mai bun, cd-.ti vreau doar binele.
Si dintre voi nu-i oare vrunul ce l-ar gti \-
i'e-acel plstor de care s-a vorbit? L-o-fi onnrp-
Vdzut p^e cimp, sau prin oraq. Rdspundeli-mi !

1050 E vrem-ea-acum s5-i dhm noi lucrului de rost. Md scoate din sdrite sfatul bun al tdu !

IOCASTA
CORIFEUTJ

Cu gindu-aqa mi dau: ci-acest -!5ran e cel Dea zeii ca nicicind sd afli cine esti I

Pe care chiar voiai s5'-l vezi... Iocasta, ea,


Mai bine decit to,ti ne poate lSmuri. OIJDIP
(cdtre sclae,i)
( Iocasta Pare ingrozitd,. ) Ni-l voi aduce-aici pe-acel pdstor?... Pe ea
OEDIP
I r)7 0 Ldsa!,i-o,a se mindri cu prea bogatu-i neam I

Iocasta, crezi c5.-acel pdstor pe care-l vrem . IOCASTA


1055 Sd.vinfl-aici e cel de care s-a vorbit?
Sdrmane, vai!Doar acest nume-li mai pot da:
IOCASTA ,,Sdrman" I Nicicind vrun altul n-ai si-mi mai auzi.
De cine-i vorba? Seama nici sd iei la tot (Cuprinsti de deznddejde, focasta dd, fuga i.n patat.)
Ce-a spus, ci uitd tot, cd-s vorbe fdrd rost.
CORIFEUL
ONDIP Oedip, de ce-a plecat aga solia ta?
Dar cu putin,td nu-i, cind am aqa dovezi, Ce-i deznddejdea ei?... O taiir[-ascunde ea,
1075 Din care-or izbucni
Sd nu descopdr eu din cine m-am ndscut. - md tem dureri qi-amar. -
IOCASTA OEDIP

1060 O, nu, pe zei, dst lucru nu-l mai cerceta, Zbucneasc5. dar oricite-orvrea! Dar eu, oricit
-
La viaf[ dac[ lii ! Md zbucium eu destul. Mi-ar fi de joasi-obirqia, tot nu md. las
Pin'n-am s-o gtiu.
OEDIP
(Ard,ti,nd, i.n d,ireclia tn care a plecat locasta:)
N-ai grijd, nu ! Chiar de-am s[ aflu ci m[ trag-
Din ieam de robi, tu vreo-njosire n-ai sfl-nduri. Dar ea-n trufia ei, cum sint
Femeile, roqeqte poate de-al meu neam
IOOASTA
l{)d0 De 3'os. Eu md socot c5-s al Ursitei fiu.
Oricum, ascultd-md: nu mai tot cerceta!
$i nu. rosesc..Doar ea, Ursita,-i mama mea;
I Cu mine darnicd a fost! $i-n viala mea
3t4
315
I

Avut-am gi suig qi coboriq... Aqa lmi e


Obirqial Nimic s-o schimbe n-o putea. OEDIP
1085 $i sn m[ Ias de-a iscodi-o? Asta nu !
- I tt0 Pe clt cu bunuiala-mi_ dau, bdtrinilor,
(Oed,ip este cuprins d,e nelinigte.)
$.""1t.p[st_or ce-n preajma_mi n_a trdit'niciclnd.
)l ntct nu l_am vd.zlst, e cel pe care_l tot
CONUL
Artq(.
Strofa (ard,ttnd spre Yestitor:
)
De-s bun proroc gi-n stare-a ttlcui Cu el.de_o-virstd e: e tot mogneag.
Ce ea sd. vie, ju, !i-o jur qi cei ce-l insofesc _-vdd iirr"_?",rm _
Eu pe Olimp - cd, - luna plind, nici 5 liSint"poj
IIt sJujitori de-ai *ei. Da" trr mai f ine-noii
Va fi apus gi te-om sld.vi. S-o gtii, cdci pe acel pdstor I_;i ;i
109 0 O, Citeron, ce i-ai fost leagd.n lui "irrti"t'
Oed,ip ! Pdrinte tu i-ai fost .CORIFEUI
$i l-ai hrd.nit. O, Citeron, te eonx d", clriar el e, v6d!Lui Laios el i_a fost
Sld,vi prin danpuri;i ctntd,ri, 9,
Cd.alor nogtri regi le-ai fast nreren Pdstor qi declb to,ti i-a fost mai credincios.
1095 Ocrotitor! O, Febas, tu,
OEDIP
O, zeu sprijinitor, auzi-ne
Cu drag tu ci,ntul, te rugdm! 9orintianule, pe tine-ntli te_ntreb :
De el oare-mi vorbeai?
Antistrofa
YESTITORUI/
Copile, care din fecioarele
Cu lungd. viald, te-a adus
,1120 De el, e_n fala tat
1100 Pe lume? Care te-o fi zd,mislit
OEDIP
Cu Pan, al man{ilor hoinar?
Ori cu Lorias, cwi poienile-i Bfltrlne,-n ochi priveqte_m{ qi la ce_ntreb
Stnt dragi? Sau poate s-a-ndrdgit R[spunde-mi: Laios, el, 1i_a io.f'"i"a"" ,iepmt
Ca-al muntelui Cilene domn ;i zeu.r ptr,slonur,
1105 Ori Bachus, zea sdldgluind
Pe munlii-nalli, in brale s-a trezit ln casa-i m-am nd.scut ca rob; nu-s cump{rat.
Cu un sugar ce-i va fi dat
OEDIP
Vreo nimfd, de pe Helicon?... Ades
Cu nimfele se d,ezrnierd,a ! La ce te folosea? Ce viald_acolo_aveai?
(Doi slujitori ai lui Oeilip ailuc pe bdtinul pdstor pisronu[,
al lui Laios ).

1tllt l-am pdstorit, mai toatd viala, turmele.


1 Pe culmea muntelui Cilene, in Arcadia, unde se n[scuse, era
slivit Hermes, fiul lui Zeus gi al Herei. OEDIP.

De obicei, pe unde !i le pdstoreai?


316

3\7
PI,STOR,UI, PASTORUI]

Pe Citeron, sau prin poienile din jur. Ce spui? De ce md-ntrebi? Si unde vrei s-ajungi?
OEDIP VESTITORUL

(ard,tind, spre Vestitor


) I I 15 Ia uitS-te: acesta-i pruncul de atunci I

Pe omul dsta tu pe-acolo l-ai vdzut? \


Ptr.sToR,UI,
(ameninli,nd,u-I cu toiagul)
P,tr.STOR,UL
Lovi-be-ar moartea I N-ai sd taci o datflP Nu?
Pe cine? Cum? Cu ce prilej? De cine-ntrebi?
OEDIP
OEDIP
B[trlne, nu-l mai dojeni, cd mai curind
1130 De cel pe care-l vezi. De el vreodati-ai dat? Tu s-ar cidea sd fii mustrat cd faci ce faci.
PAsroRUrr PI.sToR,UI,

Nu-mi vine-n minte-aga, pe loc,.. E mult de-atunci, Dar care-i vina mea, prea bunul meu stdpin?

VESTITORUI, OEDIP

Stdpine, de mirare nu-i. Iar de-a uitat, lll'r0 El te-a-ntrebat de un copil, dar n-ai rdspuns.
Am s[-i aduc aminte eu; m[ qtie el,
PJISToBUI,
Cd-am fost pe Citeron vecini cu turmele I
1135 El doufl turme-avea; eu, una doar. $i-am stat Ce qtie el? Bdsmeqte! Pierde vremea-n van.
Aqa trei ani la rind, rdstimp de qase luni
OEI}IP
Pe an, de cind da-n prim[varfl pind cind
Pe cer Arctriros se-n5l,ta. Ca s5. iern[m, Iar tu de nu vrei sd vorbeqti, te vom sili.
El turma-n al lui Laios staul qi-o ducea, PASTOR,LIT,
Eu in al meu...
(Cd,tre Pd,star:
Pe zei, te rog, nu-l silnici pe-un biet moqneag!
)
7t4o Ori m6 inqel? N-a fost aqa? OEDIP

Legali-i miinile la spate, fedeleq I


PAsronul,
PASToBUI,
Tu adevdr ai spus, dar este mult de-atunci.
II ri5 Vai mie, vai t Ce ginduri ai? Ce vrei s[ qtii?
YESTITORUL
OADIP
$i-acum, sil-mi spui: ,ti-aduci aminte cd mi-ai dat Pe-acel copil cu pricina... tu i l-ai dat?
Clndva un prunc: si-l cresc cum parc[-ar fr al meu?
3t9
318
I
il
Ptr.sTOBI'I/

Eu insumi, da 1... Ce n-ag fi dat sd mor atunci I PASTORUI/


(pood'incI)

OEDIP Vai mie, vait... Ce grozdvie am sd-i spun !

Chiar asta !i se va-ntimpla, de nu-mi spui drept.


OE\
PJISTOR,UI, I l70 $i mie groazi rrii-e s-aud..., dar trebuie.
Ba de-am s[-,ti spun, cu mine-atunci s-a qi sfirqit. PLsronuL
OEDIP Copil se spune c[ i-a fost... Dar ln palat
So,tia ta te-o ldmuri mai rnult ca tol,i.
1160 Cu vorha vrea s5 ne tot ducd-acest, b{trln...
OEDIP
PAsroRur,
Nici gindl fi-am c[ $i-n seama ta ea !,i l-a dat?
spus eu i-am dat pe-acel copil.
PAsroRUr,
OEDIP
Da, rege, ea I
Al cui era? Al t[u? Vrun altul !i l-a dat?
OEDIP
Ptr.STORUI,
Cu ce gind oare ,ti l-a dat,?
El nu era al meu... Mi-l dase cineva.
Ptr"sTORUT.
OEDIP
Ca s5-l ucid I
Dar cine? Zi-i ! $i-n Teba ruda cui era?
OEDIP
PT.STORUI, Chiar maicd-sa? Ce chin I
t165 Pe zei, stipine, rog nu m[ mai lntreba! PLsroriuL
OEDIP 117 5 Oracolu-o-ngrozea.
De nu-mi rdspunzi pe loc, cu tine s-a sflrgit I OEDIII

PASTOnUL
Dar ce i-a spus?

Sd-!i spun; in a lui Laios casd s-a ndscut. l


PI,STORUI,

C5-qi va ucide el p[rin!,ii, el !


OEDIP
OEDIP
El rob i-a fost? I-a fost el neam? Din neam regesc?
$i tu de ce l-ai dat mogneagului? De ce?
320
321
I

Pi.STORUI, Nicici,nd, schimbat-an viala urunui om,


StHpinul meu, de milfl doarl Am vrut s5.-l scap, Ca pie azi. O, drag, sldvit
Sd-l ia cu el ln,tara lui... El l-a scdpatl Oed,ip, cnm ai putut pe-acelagi stn
tt80 Dar il pindeau mai mari urgii. $i dac[-acel Pe care-ai hod,init, copil,
Copil eqti tu, vai, ce nenorocit mai e;ti I t2l0 Sd, te dezmierzi ca so!? Ogor brd,zdat
*.tatdl td,n, cum oare, ani
OEDIP $idni, el fd,r' sd, strige te-a rdbdat?
Azi vild ce-a fost!...O, Soare, n-am sH" te mai vdd
fi Azi qtiu c5. m-am ndscut din cine nu s-ar fi Antistrof a 2

lilCdzut. $i aflu c5.-am spurcat, ca so.t, un sfint Dar vremea ved,e tot.t Ea, fd.r' sd, vrei,
118? i Culcug qi cf,-am ucis pe... vai, ce-ngrozitor!
De pe nuntirea-li cu pdcat
,j (Oed,ip fuge in palat. Pleacd, Vestitorul pi Pdstorul, 121.5' Azi ud,lul l-a zvtrlit, cd, tatd,-ai fost
j Copiilor din maicii-ta
CORUL Nd.scn{i... Odrasld. a lui Laios, eni,
Strof a I De na te-aE f i pd.zut nicictnd, !
Voi, muritori, vd. perindagi nl,ereu,, Ctt pltng! Ce lipete jd,lanice-mi
Meren, dar viaya poastrd ce-i? t22o Auzi! Dar ad,evd,ru,-,ti spun:
Nimicnicie-i - vdd! $i cine-a fost Eu azi prin tine totu,si retrd.iesc
Mai fericit dectt attt $i pot s-ad'orm, i,n sonzn, adtnc.2
1190 Ci,t in inchipuirea-i s-a vdzut? (Pin pelat ttine un slujitor.)
Ca mai de sus sd. cadd. el!
Vreo pild,d. oreli? Egti i,nsaqi tu, sd,rman SI,UJITONUIJ
Oed,ip ! Ah, cum mai pot sd, ned,
Cd, e prun om ferice pe pd,mtnt? O, voi, ce-i sinte,ti ldrii sfetnici prea slivili,
Ce hide fapte-o s-auzili ! Ce groz[vii
Antistrof aI 1225 O sd vedeli! Ce jale-o fi pe voi, de-i mai
Iubili pe cei din neamul Labdacizilor I
1,195 lintise sus, mai sus ca to{i. $i ctt Atitea fdrdelegi ascunde-acest palat,
De fericit era! Aga Cd Istrul, Fasisul n-au ape de ajuns
De fericit! O, Zeus, zd,robise el Spre-a le spila... $i cite altele s-or da-n
Fecioara care gltearele-;i {230 Vileag pe care le-au fdcut, ci-au vrut-o ei,
Chircea ;i tn enigme prorocea ! Nu silnicili! $i-acestea mai amarnic dor.
1200 In calei morlii ireter'ez
Al ldrii mele-a fost. Noi rege-atunci CORITEUI/
Te-am uns, Oedip, aI Tebei prea
Puternice gi mult te-qm mai sldeit. Dar cele cite le qtiam nu lacrimi din
Belqug ne-au stors? Ce altele ne mai vestepti?
Strof a 2 1 Aici ideea de,,vreme", d.e,,timp" e sinonimd at Dreptatea, ,,care
Nu-i orn mai urgisit dectt egti tn ! vede tof".
a Ideea estel ,,mi-ai dat tu clndva viala, tu lmi adUci azi moartea,,,
,1.205 Mai grele-amaruri gi urgii
I
I
I

I)e aur ce-i lmpodobeau vepmintul eil,


SIJUJITOIiUL 1270 Cu ele bulbul ochilor el qi-l izbea,
Nu-i lung de spus: vreo doui vorbe-s de ajuns: |ipind: ,,Voi n-o s[-mi mai vedeli tot chinul meul
1235 locasta, ea, regina noastri a muritl Nici nu-mi veli mai vedea ticllojiile !
I)e azi in beznd. voi veti fi si nu veti mai
CORIFETII/
Vedea pe cei pe cari ni6i nu's-ar ii dezut
l'.!.'t!' Sri-i vdd2 si nu-\re!i mai cnnoagl,e pe acei
S5.rmana, vai! Sfirgitu-i jalnic cum i-a fost? !e cari ro or.ur s{-\i mai Llunosc r';i nt'pt"ouputu
l;i deschidea, .tipind, qi-n bulbui ochiior
SLUJITOITUIJ Izbea, izbea, cir singele i se scurgea
Ea insdqi qi l-a dat ! Dar voi a,ti fost cru,ta,ti Pe-obraji. $i nu-s doar roqii stropi, ci-o grindind
$i n-a.ti vlaut ce-a fost mai groaznic de vdzut. lltJ0 De cheaguri negre-singerii-i !,iqnea din ochi.
Eu insil-am sd v[ spun, din cite-mi amintesc, Urgia-aceasta-i Iapta lui gi-i fapta... eit
1240 Ce chin a fost pe ea. Ca-nnebunitd., vai, 'Ei doi, ei au dezldnluit-o! PinS ieri,
Dlnd buzna din pridvor, se ndpusti-n iatac; $i de demult, e drept,:r_fer-ioir91ryequ i
Cu doui miini ea pdrul qi-l smulgea din cap, Ea jale-i-.azi; hleBteme, moarte, spurCdciuni I
T
c

$i-n urma-i uqile trintindu-le-qi chema l'lril; \9.-_i pacoste ce-asrrpr.d-le n-o fi edzut. \
Mereu pe [,aios, so,tu-i rnort de mult, qi-qi tot
1.245 Cherna pe fiul ei, cu Laios zdmislit, CON,IFATII]
Sint ani de-atunci, un fiu de-a c{rui min6.-avea
S[ piard tatdl sdu; iar ea-nsolindu-se Biet om I Acum pulind Lihni-o fi avind?
Cu fiul ei va odrS.sli copii spurca.ti. SLUJITORIIL
Vai, ce-qi jdlea culcu$u-n care-a admislit
1250 Cu, solul ei dintii pe-al doilea qi cu ,,56. se deschidi porlile - striga Ei to,ti,
t,*l Copilu-i alli copii!... Cum a rnurit, nu qt,iu; Toli cadmeenii-acum sd-l vadd pe- acel
.ri ,j Cd-n urlete Oedip s-a n{pustit spre noi Ce gi-a ucis pe tatil sdu gi a fdcut
1290 Din maicd-sn...3'
,,1 ,fi $i n-am vdzub-o cum s-a s0ins. Cu ochii-actrm - ce vorb[ hid5, vai, nicispunea.
Ca s-o rostesc!... S-o duce in surghiun
pot
' Pe el eram. Umbla nfluc incolo-ncoa, Sub dst acoperiq, lovit de-al lui blestem,-
1255 O spad[-qi vrea si-ntr-una se-ntreba liplnd:
,,Pe unde-o fi nevasta mea?"... Nevasta? Nu! El n-o mai sta; iqi vrea un sprijin, cdl5uz,
l:f El iqi chema pe maic6-sa ce l-a nflscut, C[ prea-i povar5. grea ndpasta ce-a cdzut
I 2 9 5 Pe e1... qi-o vei vedea t
$i a avut gi prunci cu e1... Un zeu - nu-l gtiu -
ry I-a ardtat-o-apoi, nu noi din preajma lui. (Se deschid, porlile palatului:)
1260 Ce gtoaznic a lipat! Cum parc[-a fost impins
, De cineva, el buzna inspre ug[-a dat. Deschise-s por iile I
I-a smuls zivorul qi, smucind-o din !t!tni, Prive;te: chiar qi un vrdjmaq s-o-nduioqal
Izbind-o cit putea, se n5pusti-n iatac. (Apare Oedip, cu falu tnstngeratd, pipd.irutu-pi
Femeia-i, vai, se spinzurase de tavan, orbegte d,rumul.)
1265 C-un qnur ln jurul gttului. Vdzind-o el, , p"ftufufe aveau un ac mare care le prindea de vegminte.
S[rmanul, groaznic a ,tipat. Cit ai clipi, 2 E vorba de copiii pe care Oedip li avusese cu Iocasta.
El qnuru-a deanodat... qi ea s-a pr[bugit. :' Se referd la nrdele lui care ii voiserd moartea.
Ce grozdvie, vail Smulgtnd paftalele
325
t)
I
I

CORIFEUI,
Doar tu ilintre to{i mai ai grijd.
Ce groaz[-i si vezi o durere ca asta I De cel pe-ai cni ochi s-a;ternurd. tenebre.
Mai groaznici alta nicicind am Vai mie, vai mie!
Vdzut eu vreodatS.. Sdrmane, ce mare I lrJr, Te gtiu li,ngd, mine, cd-n beznd, eu glasu-{i
13oo Sminteal[ te prinse? $i astdzi L-aud gi el nu-i amd.gire.
Ce zeu te-a uri[ chiar atita de-ai fost tu
Sbrivit sub noianul de-amaruri? COR,IT'EUIJ
Nici ochii mai pot s[-i indrept eu spre tine, Ah I Ce grozdvie I ht oare in stare
S5.rmane, vai liel Ce dorniC Ai fost sd-,ti crapi ochii? Ce zeu te lmpinse?
1305 Ag fi s[ te-ntreb, s[ te-ascult qi cu ochii-mi
fintili s[-.ti citesc in privirea-!i ! OEDIP
Strof
Dar, vai, cind te vdd md cutremur de spaim[! a 2

'Apolo, prieteni, Apolo! Cd,ci el e


OEDIP
t:r3o Fd.pta;ul d,urerilor mele
lsdrmanul de mine, vai mie, pe unde Cumplitelr Dar eu mi-am spart ochii, eu i,nsumi,
jM-or duce azi paqii? $i unde Na altul. Fdptaga-i d,oar mf.na
1310 {$i glasu-mi s-o pierde-n vdzduhuri? Vai, unde Aceasta. Vai-mib, sd.rmanul! $i ochii
lZvirlitu-m-a asL{zi Ursita? La ce mai aveansd.-nzi slujeascd,T
{" {l}35 Ce aare ape,ai sd, mai padd. tn-jwru-mi?
CONIFDUI] Ce oore? Doar groaznice lucruri!
. ln grea ndruire. Nici vdzul n-o rabd5,
N-o rabdl auzul !
COR,IFETIL
Aqa e! Ai spus adevirul.
- ,tt
OEDIP
Strof a{ OADIP
# Ce neguri adinci md,-nconjoard,! Ce noupte $i ce moi puteam sd, mai pd.d eu vreodatd'
r31d S p d.imoasd. asaprd,-mi s- agterne ! $i care sd.-mi fie drag mie?
I Nn pot nici s-o-mprd,Etii Ei nici s-o asti,mpd.r. t3/r0 Cn drag oare cui mai puteam sd,-i aud eu,
&
d Vai mie, (,ai mie! Prieteni, vorbirea? Prieteni,
Pd,trnnde tn mine si bold,ul, dnrerii Duce{i-md, grabnic de-aici, voi, departe
IT g i bo td,u I'@,iiirer
ti- amtnte. De-aceste meleaguri ! Duceli-l
!] \---**''--= .,., U Pe-acest blestemat cum nu-i altul pe lwme,
COR,IFEUI/ 1345 Cd. grele pd,cate m-apasd..
Ctnd egii sub povara a dou[ n{paste, Ca mine de zei du;md.nit nu e nimeni.
1320 Firesc e pi jalea si-!i fie-ndoit[.
CORIF'EUL

OEDIP Te chinuie gtndul qi soarta-li amard.


Antistrof aI Sd nu te cunosc niciodat5.-aq fi vrut-ot
Doar tu tni-ai rdmas, o, prietena, sprijin! ' ti*i"r prezisese c5. Apolo hot[rise moartea lui
iqi dd seama de adevirul prorocirii.
rrr:rrrn
O,edip

326
/

l:tdbdat! Nici spre Cetate-ori zidurile ei,


OEI}IP Spre sfintele statui de zei, n-ar fi putut
Antistrof a 2 Privi. Vai, eu ce-n Teba-am fost cel mai sldvit,
Ah, piard. pdstarwl cc-mi tl,sferrcase, tlt0 M-am lepddat de-aqa mdriri, cind tuturor
l350 In munlii aceia sihaptri, !,e-am poruncit a izgoni pe-un tic[los,
Picioarele mele dc srele cd,tuse! Spurcat de zei, ca fiind din al lui Laios neam I
Md. smuls-a et moitrii, dar ihinnri Cind eu mi-am veqtejit pdcatu-n fala lor,
Mai gr.ele-mi pi,ndeaa mie drnmul. Sfi.rgitnl Puteam sd-i mai privesc fXr' sd-mi las ochii-n jos?
Atunci sd-mi fi dat eu, dureri i.mi llttil'' Ah, de-aq putea, qi-urechile mi-aq astupa,
1355 Cru[am gi mie gi celor dragi mie. N-aq ;ovdi! M-aq fereca in bietu-mi trup,
eu
9-" "" aud, s5. nu mai vdd ! Cind nu-!i mai sim!,i
Ne_1o1q_qtilen e.aqa de=aliudt_qi !,,,.,, "
conII.guIr "

(o clipit,
$i eu ca qi tine-aq fi vrut-o. tdcere)

O, Citeron, de ce m-ai gdzduii,? f,)e ce ,


OEDIP lit1r0 Primindu-m[, nu m-ai uois pe loc? Nicicind
$_i nici n-ajungeam ca sd, fin uciga;ul
Nu s-ar mai fi qtiut din cine-s, vai, ndscut.
Eu tnsu,mi al tatii, iar mamii O, P6lybos, o, tu, Corint, palai str[vechi,
Sd,-i fiu ea tn pd,zul mulgimii bd,rbatu,l. Cui leagdn pdrintesc !i-am zis, ce putregai,
1360 Qe ze! pd,rdsit stnt en astd.zi, Sub chiqu-mi ardtos, voi a,ti crescut ! Eu azi
C_(-s fiy d,in pdrinli ce-s minjiyi de pd,cate. litlrl')l M-ardt c\slnt1 un ucigaq, din ucigaqi
I Ndscut!...\Rdscruce de trei cdi, gi tu, vllcea
$i, ttai, zdmislit-atn eu insumi Cu umbre-adinci, tu, qtejdriq, strimtoare, tu,
Copii cu aceea ce tnsapi m-aduse
Pe lume I De-o fi oreo ndpastd ; Pe unde trei cdrdri rdzbat, voi ce-a!,i sorbit
1365 'Al tatii singe singele-mi! de mlna rnea
Ma_i. grea d,ecit i,nsd.Si nd,pasta, ea, fie, -
1400 Vdrsat, voi fdrdelegile-mi ce-v-au rninjit
Oedip, i,pi fost-a ursitd,!
Vi le-amintili? Pe cele ce le-am sirvirpib
COR,IFEUL Venind aici, voi le-a,ti uil,rrt?... O, nunt[, tu,
O, nunid, tu, pe lume m-ai adus ca eu
Cuminte hol[rire-ai luat? Ce pob sd spun? S-o-nsdmin,tez pe-aceea care rn-a ndscut !
Dar decit orb, mai bine via!,a tu !i-o luait l4oI $i-aqa, pe lume ai adus piirinli cari sint
$i frali cu-a.i lor copii, copii cari sint qi frali
OEDIP Cu tatdl lor, femei ce qi nevest,e-au fosb,
Cd n-am ficut ce-avearn mai bine de fdcut, $i mame-aceluiaqi b[rbat... Mai mari rusini
t37 0 Sd nu-mi mai spui. Mi-e de prisos poval,a ta ! Nici s-au vdzub pe-acest pdrnint. Dar cade-se
La Hades de-ajungeam, cum oare-a$ fi putut 1410 Nici sd vorbim de ce-i ruqine-a fdptui...
/t' In Pe aei, da,ti eor, depar.te-ascundeli-md voi !
ochii trlii qi-n ai bietii maicl-rni Sfirgi,ti-mi via!,a, hai ! In valuri m-aruncali !
Sd mai rn{ uit? CSci impotriv5-le-am fdcut
{
Nicicind sd nu mI mai vedeli ! Nu v[ sfiili,
I

I
Atitea firrdelegi, cd nici prin qtreang le-aq ispdqi Apropia,ti-vd de-un om sflrqit! Doar eu,
13751 De-ajuns. Pu[earn eu sd-mi mai vdd copiii mei, 't4't5 Vrun altul n-ar puiea-ndura aqa dureri.
.i Ndsculi cum s-au ndscut? Ah, ochii-mi nu i-ar fi

328
I
0ft,IioN
(Sosepte Creon.)
l)e mult eu o fdceam - sd ptii ! Dar sint dator,
COII,IFEUL Socot, s-audintli eu vrerea zlului.
Dar Creon a venit la timp. El vrerea ta OEDIP
Ji-o va-mplini qi sfetnic bun .ti-o fi. Doar el, t\\tt l)ar vrerea lui i-o qtiu: la moarte-s osindit,
ln locul tdu, rdmase !5rii-a-i fi strdjer. Nelegiuit ce-am fost!... Pe tata l-am ucis!
OEDIP
OREON
Vai, ce-am s[ pot sd-i spun? Ce sprijin pot s-aqiept?
1420 Cum pot s[ cred cd el prielnic imi va fi, Aqa a spus I Dar in acest al nostru-amar
Clnd eu i-am fost cindva atit de dusmdnos?
Mai bine-ar fi de-ar spune-o qi mai ldmurit.
OEDIP
CREON

Oedip, nu am venit s[-mi rid de-amarul t5.u, $i despre-un biet sdrman cum slnt vrei sd-l intrebi?
$i nici sd-,ti fac musbrdri cI mi-ai greqit cindva. (-JTI,EON

(Cd,tre insolitorii lui Oed,ip:) l\\5 O, da! $i-atunci qi tu ai s[ te-ncreai in zeu.


Dar dac[ voi, tebani, de oameni nici v[ mai
1425 Sfiili, sfiiti-vfl de raza soarelui OEDIP
\
Mdcar ! De ea, izvoru-ntregei noastre vieli I Da, md in\red; qi-acum din suflet eu te rogl
Sd nu i-l ardta.ti voi f[ri v5.l pe-acest Sd-i faci ingropdciune celei din palat,
Spurcat, pe caxe nici pdrnintul l-ar rdbda, Cum insu,ti vrei qi cum acelor ce ti-s neam
Nici sf inta ploaie-a cerului, nici soarele. Li s-ar cidea. Eu ins[-atita-mi vreau: nicicind,
1.430 Duceli-l in palat, clc zor! Doar rudelor l/r1r0 Cit zile-oi mai avea, sd n-aibd-a md vedea
Cetatea-n care m-am ndscut... Tu lasd-m5
Se cade-a se-ngriji cu milri de ai lor!
Sd m-aciuez prin munli, pe Citeron, ce-a fost
OEDIP
Ales de tata qi de maic6-mea, cind m-am
Ndscut sX-mi fie loc de veci. $i cum au vrut,
Pe zei, tu fiindci bun ai fost c-un picdtos l45l', Acolo jertfd-a lor!- eu vreau sd mor. Dar nici
Cum sint si teama-mi alungaqi, ascultd-md: - nici de moarte bund. n-am sd pier,
De boald,
Eu pentru binele-li vorbesc, nu pentiu-al meu. Eu ;tiu I Cd eu de moarte nici nu aq fi fost
Cru,tat, de n-aq fi fost ursit unui cumplit
CREON Sfirqit... Sd-gi meargfl Soarta drumul ei! Tu griji
t4{;0 De fiii mei, o, Creon, nici sd-,ti faci! Doar sint
1455 $i tu ce-mi ceri sd fac, de stdruieqti atit?
B[rba.tit Oriunde-or fi, ei nu vor rdminea
OEDIP Fd.r' hrana zilnicd. Dar ele sint de plins:
Din !ar{-alung5.-mi de zor, pe vrun meleag, Copilelet Nicicind prinzit-au ori cinat
S[ mor aco]o, fir6 om in preajma mea I Doar ele, fdrl tatdl lor. Ne-mpdrtdqeam

311
330
I
tt'65 Tot dintr-un blid... Eu rogu-te: ai grija lorl rt.i
.?',{i
Ah, las{-md cu miinile-mi s[ le dezmidrd, Vi le-br zvirli. Se va gdsi vrun om ce-ar vrea
$^i so-a-rta noastrS. grea cu ele sd mi-o pling I lhr)0 A se-nsoli cu voi? Sihastre veli trdi,
O, rege, tu, -
Copile diagit $i sterpe veli tmbdtrlni.
Eqti om de neam!... Ah, lasd-md s[ le alintl O, fiu al Men6ceus, cum le-ai rdmas
!470 Mi s-ar pdrea c[ le qi vdd... ca qi atunci, Si le fii tatil tu - c[ tatfl nu mai au,
Cind le vedeam... Dar ce am spus?... Nici mamd n-au pe-aceste fete ce se trag
O, zei, ce-aud? Nu lacrimile lor le-aud? lfrttS Din al t5u slnge,- nenuntite, rogu-te
S-o fi milostivit de mine Creon?... El? Sd nu le laqi,-cerqindu-qi piinea-n drum. Sf, faci
Mi-o fi trimis tot ge,afl tnai drag? e6p:ilele? Aqa, n-aibe-a suferi ce-am suferit !
s5,
't L7 E ffi'-ffi:ariiFigesc?"
Ai mili tu t Sint tinere, pe nimeni n-au.
Doar tu lo-ai mai rdmas. Fdgdduieqte-mi-o!
CREON
lhlo Di-mi mtna, om mdrinimos!
Nu-i amdgire, nu I O bucurie-am vrut
S[-,ti fac. $tiam ce dor de ele ili era. (Creon li dd, rnlna')

(Antigona si Ismena ein d,in iatac. Si,nt cd,ld,uzite Copile dragi,


d,e un sclav.) fi mai vlrsbnice, ca si-n,telegeli tot'
De-a,ti
OEDIP
Povele multe-aq da. Azi doar atit v[ spun:
Rugali pe z\. mai fericite voi s5 fili,
Fii fericitl Te aibe
zeu-n veghea lui, Oriunde-ali fi) dectt al vostru tat6-a fost I
Mai mult decit el m-a vegheat, cd mi-ai adus
1480 Copilele!... Dar voi, copile, unde-o,ti fi? CREON
Veni,ti, venili spre miinile-mi de... frate, miini
Cari beznd.-au aqternut pe ochii lucitori ![r5 Vf,rsat-ai tu laorimi destule... Hai, intr[ ln casfll
Ce tatdl vostru-avea... Copile, f[r5. nici
Sd qtiu c[ era ea, la sinul maic[-mi OEDIP
1485 Ce m-a nS.scut v-am z5mislit. Sd v[ mai vdd, Mfl-nclin, dar m[ doare.
.Eu ochi azi nu mai am. Ei doar sd plingd pot,
Cind md gindesc cd-n ast[ lume-ursite-o,ti fi CREON
S[ suferili. $i la soboare-ori sdrbdtori E bun tot ce vine la vreme.
Voi ochii cu tebanii cum veli da? Nici veli
r4e0 Rdbda la ele s[ privili qi ve,ti porni
OEDIP
Spre casd-n plins. $i cind la mdritiq veli fi
Ajuns, ce om va cuteza, copilelor, M-oi duce, dar nu fdr5-a-li cere...
A se lmpovdra cu-aceste fdrdelegi,
Care prdp[d ne-au fost qi fi-vor pentru voi I)TIEON
t495 $i-al vostru neam?... Nelegiuiri, nelegiuiri!
Pe tata, eu
- eu, tatdl vostru - l-am ucis.
Cu mam[-mea ce m-a n[scut v-am zdmislit OEDIP
Pe voi. Ah, ce rugini!... $i toli ln plin obraz
Surghiunul tu d[-mi-l !
1,,
CR,EON '4ut
Atirnd de-a zeilor vrere.
OEDIP

Vr5jmagi imi sint zeii.


CNEON

De-aceea-li vor face pe v


oEtlIp
Crezi oare?
CR,EON

L520
OEDIP
Eu n-am obicei sd vorbesc intr-o doard
Oedip la Colonos
Ci du-mi de-aioi I

CREON

Porneqte. .., dar ele rdmiie !

OEDIP

Ah, nu fir[ elel


CREON

Sfdpin vrei s5. fii [otdeauna?


(_Antigoya si Ismena s'i,nt cond,we in palat. Oed,ip,
dus d,e mtnd de Creon gi urmat d,e sciaoi, intrd,in
palat.)
(.ORIFE1TL

Vedeli-I, vedeli-I, voi, oameni din ,tara mea, Tebal


1525 Oedip ce-a gtiut dezlega mult vestitele taine,
Al ,tdrii stdpin ajunsese. La soarta-i, rivnind-o,-
Priveau toli tebanii... Azi soarta-l aruncd-n urgio
Cumplitd... Oricui aqteptali-i qi ziua din urmd
4 vielii. $i numai cind omul trecutu-i-a pragul,
1530 Dar fdrd amaruri, atunci fericit socotili-ll

S-ar putea să vă placă și