Sunteți pe pagina 1din 7

urut .sfr suprcLuegheze tipdrirea, de Ls.

o distan{d de
PAHTMA A DOIJA
40 de l,egh,e d,,e Paris, distert[d core-i era, perrnisd. .,si
unde rnai putea .s[]er& sd-i reuadd pe acei prieteni
a, cdror afec[Qune a rdrnas neclintitd. tn faia dizgra-'
{iei trnpdratul,ui. . CAPITOLTIL I
,S'-a stabil.it deci l,a Blois, in bdtrtrutl. c&stel,
Chaumont-szr-Loire, irt, care lactriselrd od.iruioqrd $ederea Doarnnei de Sta€I Ia Fosse. fnterzicerea
cardinal,ul, d'Amboisb, Diane de Paitiers, catherine Iucr5rii'_Be _ I'Allernagne. Exilul din Fran{a ; scri-
ile Medicis ;z Nosfr qd,amus. Domnul, dn RW, d,e soarea ducelui Rovigo c6tre Doamna de StaEl. ln-
c,qre pdrin{ii mei erau l,egali prtn relalii cle afaceri
pi de prietehie, ero, in perioad,a aceec in Ameriea.
Qar, ln tilnp ce noi Locuiam, la castel, acesta reueni
din Statele unite cu famil,ia gi cu 'toate cd &r fi Cum nu mai puteam rdmine Ia castel'ul din
d,orit sd rdmtnqm la el, cu cit insista znsd- mai iu{t, Cfuaumont, aI cdior pfoprietari :s€ re ntorseserd din
cu atit erem mai t_uLbu,ra{i, d,e grija d,e-a nu de- America, m-am instilatl pe clomeniul numit' Fosse,
ranja. Domnul, salaberra ne-o. scbs - d"iit, aceastd. in- pe care mi l*a imprumutat un priete generos.
curcd.turd. c?.t, c.ea ,mqi tid"atoritoare amtlbilit;io, Acest domeniu era domiciliul' unui mililar din
FU-
nind, la dispozi{ia noastrd. d"omeniul, sdu, d,e la F,oi.se. Vendee ,care' nu-qi prea ingrijea locuinfa, dar a
Aici rei,ncepe pouestirea Tnqmei ,tnel,e. cdrui dreaptd bundtate f5cea ca totul sd fi'e usor'
iar spiribr-rl lui original invesslea pe cei din iur.
Abia sosi{i, un rn,uzic'ant itali&fl, Care ne insolea
pentru a-i ,da leclii de muzicd fiicei mele, lncepu sd
'cinte la chitara ; fiica mea acompania 'Ia harpd
vocea dul'ce a 'frumoasei rnele prieteoe, Doamna de
.
F?,ecamien ; l5ranii se sL,ringeau sub ferestre uimifi
de aceastd forma{ie de titrbaduri care venise sd
"cuIor. Aiciprieteni
insufle{eas,cd,singurdiatea stdpinu}ui'
petrecut u1time1E zile in Fran{a,
mi-am
ci{iva
a cdror arnintire a r5mas vie in suflebul meu.
Desigur, ace'as'td reuniune atit de i'ntimh, aceastd
.rsedere atit de solitar5, acestle preocupdri inchinate
artei atit de btlnde, nu fdceau nim5nui vreun rdu.
Cintam fermecdtorut cintec compus de regina OIan-
dei Ei al cdrui refren era : Sci f qri ceeq ie trebuie,
fie ce*o fi. Dupa cind ne-a venit ideea sd ne aqe-
113
z5m in jurul ,urnei mese qi si ne scriem unul altuia, scrise .la scurt iimp dupS . aceasta prefectului de
in loc sa s'tdm de vorb5. ,
Loire-et-Cher I cd eram flnconjuratd rd;e o atdev5ratd
Curte. ,,De sigur, i-am raspuns prefectului, dar cel
asemenea mdsurd tincit eram nerdbddtori sd ter- pt-tfin ea nu este un rezultat a'1. puterii.(
mindm *ui- *p"O* 1pssE, Ia cate vorbeam unu'I cu Eram hdtlrit5 incd sd ajung in' Anglia, t'recind
cel5lalt, pentru a ne a$eza Ia scris. clnd din in- prin America, dar vroiam sd termin tipdrirea cariii
timplare iose:au in acesf 'timp strdini, nu supoltam mele despre Genm'ania. Ti'mput 'cE 'tre,cea, erarn deja
sa ne intrerupem j ocul s,^i , mi,c1 . noastrd poqta la 15 septembrie qi presim[eam dificultalile 'pe
clupa cum ,o numeam iqi contin'ua de'sfSEurarea. care Ie vo,i fintrirr\p,ina [a 'imilcar,c&rcr limpreund cu
Locuitorii dih oraqul invecinat erau pulin surprinqi fiica mea, md \ror reline qi iarna in cine qtie ce
de aceste qoi obiceiuri pe car'e Ie luau d1epl pe- orag, la paLruzeci d,e leghe de Paris. Ambifia mea
danterie, 'ddqi acest ioc nu era altceva dectt un se indrepta spre Vendome, unde cunoqberam ci[iva
Ieac impotriva mon'otbniei qi a singurete$ii.. lntr-o oameni de spirit qi de unde era u$or de comunicat
zi, un $enrti'lom d,in veci,ndtrate oa,r'e toatd vi,afa nu cu capitala. Dupd ce ,EVusesem odinioard un'a din
s-a gindit dec,it Ia vinltoare, a venit .sd-i ia pe cele mai strdlucitoare case din Paris, imi i'maginam
beieiii mei la pddure ; a rdma,s pentr'u un tirnp sfabilirre'a Ia Verndome ca o ,ad,e,vdrnab5. neralrfu,aJ:e ;
aqezat Ia masa no'astrd ,activd qi tdc'utd ; cu ryina soarta nu-mi acordd insd aceastd modest5 feri,cire.
ei frumoasd, Doamna rde R6camier scri,se un bilet La 23 septem,brie fdceam ultimele corecturi Ia
acestui zdravdn vindtor, pentru Ca sd nu Se simtd De l,'All,emagne. Du:pd $ase ani de m'uncd era o
prea stingherit in miilocul nostru. Primindu-l, s-3 adevdratd bucurie pentru 'mine sd adaug cuvintul
icuzat ca nu,-I poate ,descifra Ia lurni'n,a sla'bd pe sfirgit la capdtul celor trei volume. Am intocmit
care o aveam ; am ris 'pu[in de reversu] binefac5- lista celor 100 tde persoane cdrora idore,&rrr sd le,-o tri-
toarei cochetdrii a frumoasei noastre prietene qi mit, in diferite colfuri ale Franfei qi ale Europ,ei ;
ne-am gindit cd in alte imprejurdri un bile't scris acordam o mare importanf5 ace,stei cdrli [n 'mdsurd
de m,ina ei n-ar fi avut aceeaqi soart5. Astfe'I se sd impdrtdEeascd Franlei 'idei noi : mi s,e pdrea
sculgea viafa noa,str5, fdra ca timpu'I sd fie, j'ude- o carte inspiratd de 'un sentiment nobil, lip,sit de
cind dupd mine, o povard pentru vreunul dintre ostilitate, o carte in care se putea regdsi o limbd care
noi. '
nu se mai voflbeEte,
-vad cendril,l,on stirnise
La Paris opera mare vi1v5.
Am vrut s-o in reprezentalia unui prost tea- inarmatd cu o scrisoare din partea librarului
Ia 'Pe jos, meu 2 care md asigura cd Cenzura aprobase publi-
tru de provinrc'ie, Blois. Mergind .tocui-
carea lucrdrii, am crezut cd nu am de ce md teme,
torii or,iqului m-au urmat din curiozitate, dornici
sd mE cufloEscd mai mult in calitatea mea de exi- qi am plecat cu prietenii mei Ia un ,Llome,niu aI
latd decit din alte considerente. Acest succes pe
oar,e-I dratomam 1lgr]oroci,firi mali mtr,lt de,cit tralen- I Dotnnul de C'orbigny, om de spirit, amabil qi luminat
tului, I-a indispus pe ministrul polifiei care ii (nota lui A. de Sta€l), frecventa Chaumont cu asiduitate.
2 Editor"ul Nicolle.'

114
115
zifatea qi rn5 sim[eam minunat. 1 in zu"Lta urmd'toare
drrmnului Matlrieu de Moninlcre ncy, }a tl Ce pitr- domnul de Montmorency imi inmind u'Il bilet din
iuru de b }eghe de giois. Locurnla acestui do- partea fiutui nneu care md ruga s6-mi gr5besc re-
meniu era siiuatd in miilocul unei pSdi;ri' Me . intoarcerea, deoarece cartea' mea intimpin5 noi di-
plirnbam cu om'ul pe care-l respe'ct ce'I mai ml-rlt ficulta{i din partea cenzurii. Prietenii rnei care erau
in lume, dupl moartea tat[lui nneu. Frutnltse{ea cu mine La castel md rugard qi ei sd p'Iec ; nu ghi-
acel"ei zile, mdre{ia pSdurii, evenimentenle isto::ice ceam delo,c ceea ce mi se ascundea qi bizuindu-md
pe Care Ie reaminteau acele locuri unCe 'aVuSeSe pe cele scri,$s de fiul meu Auguste, imi petrece'am
ioc 'bat5lia de la F reti eval inire Philippu-$*guste timpul exarninind toate aceste raritSfi din India
qi Riihard-inimd-Ce-Ieu, totul" contribr-ria Ia a-rni fdrd sI intrevdd ce md aqtepta. In sfirqit, m-am ur-
crea cea mai btinda ryi cahnd disp'rzi{ie. De'r:nnu1 cat ,in trdsurl 'qi viteazul qi spiritualul meu prieten
merlt prrire't,eil1, r Care pe ie,Cie,S,t, pdnAint 'ela Fif erO,CUpat din Ve^ndee, pe care propriile primejdii prin care
do,ar de gindul'cd trebr-rie s5*qi rnerite locul ce-l trecttse nu-l emolio'naserl nicioda'td, imi strinse
va avea fn cer, nu se dove,Ci deioc interesat de nr.ina cu lacrimi in ochi ; am in{e1es atunci cd mi
pro'bleme curente, ni:i in Coilversa{ia noasfri cle se ascun,dea vreo noud persrecufie qi do,mnul de
acl1m, nici in ceLelaiie avule lmpreund, qi cduti Mohimorency md informa cd generalul Savary, cu
onar sir ad,rcd a.liuare sulfletul'ui rniu." -
alte c.r-rvinte ducele de Rovigo, trimi'sese solda[i ai
Arn plecetL in ziua urn:.ittoare, $i ne-ap pierdut' poli{iei pentrr-r a distruge ce{e zece mii de exem-
cornple[ in c,irnpiille Cin VenC0moi,s lrnCe nu intil- plare care fuseserl tipdiite din }ucrarea mea Ei cE
neqli nici o singrill; iccr:in{5 ",ti care, precr"trn rnarea, primi,sem ordinul sd pSrdsesc Fran{a in termen de
Far sE fie pretritinde::i Ia f,el. Era aproape miezuil trei zile. Copiii qi prietenii mei nu vroiserd sd aflu
'o asemenea veste cit timp eram printre strSini ;
nopfii ,.,i nii ,stian'r pe ce drurn s5 apucEm in aceast'5
re{iune, mereu aceeaqi, ,si a cdrei rodnicie e'ste tot Iuaserd insd toate mdsurile pentru ca manuscrisul
elit de' mcnotond pe cit poate fi, i'n aitS parl"e, si nu fie lnh5{at qi reugirl sd-I rsalveze cu c'iteva
sLerilitatea, cincl un tindr rrenind cdl,are, "presiim{ind ore inainte de a-mi fi cerut de autoritdti.
ii:curc5tu,ra in care ne afLam, iLe r'*gd sd irrnop-
trim in casleh-rl plrin{ilcr s5i 1. 1 'Ingrijorat cd mama nu sosea, am incdlecat pentru &-i
. AcceptarSm invitalia, cei:e era pentru nai o acle- ieEi in intimpinare qi pentru a indulci, pe c?t posibil, \resr
tea pe care trebuia s-o afle ; dar, ca Ei eB, m-am r5tdcit
riiirai5 h,inef acert ryi ne glsirim dintr-o dat'ii in in cimpiile uniforme din \,-endOmois qi abia in toiul pop{ii
rnijiocuh-ri l.uxului Asiei ccnjugat cr eLegan{a Fran* o intimplare fericitd md duse chiar la poarta castelului
uncle ea afiase g[zduire. An"r rugat sd fie trezit domnul de
tei.SiSp,inii,c&sei pctrecuser5 mul{i ani in India Motrtmorency Ei du,pd ce .I-am prevenit despre noile per-
qi castelul ior era ornarnental ci-l tot ce ac}, tseser5 secutii puse la cale de poli{ia imperiald impotriva mamei
din aceastd cSldtorie. $ederea La ei irni stlrni curio- mele, am plecat di,n notr pentru a terrnina ac[iunea de
punere la addpost a hirtiilor sale, l6sindu-1 pe d on::url
cle l\Iontmorency s-o pregdteasc6 pentru noua lovitur6 cilrc
1 Castelul Conan apar[inind domni-ilui Ci:evaiiei', astdzi o aqtepta (nota lui A, rJe St;:el).
prefect de Var (nota lui A. de StaEI),
Ll7
116
I in care impreju-
a vi'nst,eri. l.[enonocit,S !ara, ,&ceela.
Aceasti i:or-r5 durere s-a inslalat puternirc in sLl- inclt un om spifl[tlal qi
,rdrni,I,e sirnrL d,e a$ra n,albu,rd
flefu1 meu. Ma mlndrisem cu un succes- onorahil talentat nu poate indura suferinta provocraltd de
prin public,area cdr[ii. Dacd cenzorii mi-ar fi refu- o dizgralie
zat autori zaf,ta ide tipdrire, acest lucru mi s-ar fi !

in ziare cd niqte nave americane au


pAr,ut simp1,r, clar dupa ce finusem se &IrI3 de toate Am vdz,ut
observa{iile, du,pd ce, o,,p,erasem mo{dificdrile cerute, ajuns in porturiie ,de la Canalul Minecii qi m-am
ca sd aflu cd aceastd carte a fost trimisa la toplt dbcis sd ma folosesc de paqaportul meu pentru
.$i cd trebuia sq md despart de prietenii c'are md in- America, in sper'anta c5-rni va fi posibil sd deibar'c
conjurau, toate ''acestea m-au fdcut sd pling. Cu in Angtia. [n orice caz, aveam nevoie de citeva
toate €rccslea incercaffi, incS o dat5, sd md stdpl- zile de pregatire pentru aceastd c5l5torie qi am fost
nesc pentru \a md putea g,,indi Ia ceea ce este de nevoitd sd md adres ez ministrului poli[iei pentru
facut intr-o situafie in care decizia pe c,are Lrrma a cere a,ce'Ie pu{ine zlle. S-a vdzut deja. cd guver-
S-oi.auputeainf1uen!as,cartafamiIieimeIe,.Apro-
nul francez obiqnuia sd poruncea,Scd
-
femeilor, Ia
ferl ca sorldatilor, sd plece in doudzeci qi patru de
piindu-rnd Ce casa in care locuiam i-am dat mezL- ore. Iata rS,spuns,ul ,ducelui' ,de Rovigoo2 qi ,cred cd '
nului meu trusa de scris in rcore 'se mai aflau unele este, interesant de vazut stilul ace,stei- categorii de
note despre c'arfe ; a sdrit peste zidul care irnprej- oameni :
muia l,oiuinla qi a intrat in casi pri'n grdidinS. O
Pol,ifia generql"d
englezo,aicd, minunata mea prieteoS, m-a intirn- qbinetul. mini strul,ui
pinaL pentrr: a ma preveni cle cele intfimpl'at'e ; de
C
Paris, 3 octombrie 1 87A
heparte zdream jandarmii care rdtdceau lmnr.eju-
ruL casei mele, dar nu pdreau sd md caute pe mine i Am primit, Doamtud, scrisoureq pe cclre mi-a,{i
erau fara incloial5 in urmdrirea allor nefericili, prg- f dcut onoaree de a mi-o odreso.. Domnul,, f iul,
scriryi, exila{i, perisoane sub Supraveghere, ln sfirqit, dumneauoustrd", u-& inf ormat desigur cd. nu udd
oarneiii din toate categoriile de oprima{i pe care
nici LLn inconuenient in intirziereo. pl.ecdrii dus. cu
gapte-opt zil.e ; doresc ca. ecestea sd fie de ctjuns
'- creat in Franla regimul actual'
Ic-a pentru aranjatnentel.e pe care urmeazd. sd l,e mqi
flrll*.:i"f Ce Loire*et:Cher veni sd-mi ceard ma- f uce{i, cd.ci nu-mi uq f i posibil sd ud mai acord
nltscri,sul : i-am daf , pentru a ciqt'iga timp, tup.',* al,tel.e in plus.
o,,

veche Care-rni rlmdsese, Cu Care eI S:E mullumit' Ca.uzel,e ordinul,ui pe care ui l,-am transmis n?L
trebuie cd.ut,ctte in td"cerea sub' car€ ati trecut rLr.L-
Am aflat cr a f ost maltratat citeva luni mai tir-
ziu, cirepf pedeapse pentrt-i ca se pttrtase respec"uos I Aceasta, addugat la b prea superficiald supraveghere
cu mine ; $i durerea llrovocatb de dizgfa[ia impa- a prin[ilor spani,o,li, prizonieri la Valencay.
2 Figure.azd in prefafa Ia De l'Allemagne incep,ind -cu
ratuiui a fost, clupa zvonurilu' Care circui5, una din edifia din 1813 apdrutd la Londra.
cauzele bolii c,are i-a adus moarte'a in plind p'utere
[1
118 '
rnel,e Impd,ratul,ui in, ul,timo ri'us. l,ucrare ; cr fL o ipacri zia nrieroasi cu care rni se spunea cd aerul
eroare ; mt, putea fi gd,sit in o.ceastd l,ucrsre un l,oc a,:csiei' {5ri nu-mi conv.i,ne, negarga adevAratei
d,emn de eL ; dar exilul, dus. este urrrLare& fire*scd c&1lze care a dus la suprirnarea cdrfii mele, sint
a .drumultti pe c&re il, urme{i zn mad constarut Ae clemne ,de luat in searn5. lntr-aclevdr, savary, in
mai mulli orii. Mi s-0 pdrut cd, aerul, acestei [dri conversa{ia pe care i avut-o cu fiul meu, a fost
n?.1 ud" mai conuine ;i nai nu sintem incd sil,iti sd mai sincer : l-a intrebal" de ce in l,u,crarea mea des-
cdutdm model,e in "rtndtr,l popoerel,or pe care l,e ad- pre Germ,anira, rll-r p,o,rrrsfreern ni,ci da imparat rri.i de
v,v

mit'{tti. armat5. ,,Dar, i se rdspuese, lucrarea fiind pur li-


f|l,i,irn* d,us l.uct'arle nu este deloc fran"cezd ; eu terarS, nlt o?d clrJ:rr un asemenea subiect ar fi pu-
sint acel,a c&re &?rL dispus in cetarea. tipdririi. Re- tut gasi un loc potrivit. --.= Credefi, dornnule, ras-
eret pierderil,e pe c&re l,e ue ctvea de suportat l,i- punse aLunci Sa'v&ry, cd noi am facut optsprezece
braru|, ddr nu-yni este cu putin[d sd ingddui tpe- ani de rdzboi in Germani,a, pentru ca o persoana
ri{ia ei cu un nume atit de ounosc'nt ca acela aI doamnei,
$ti[i, Dosxnnd, cd nu ui s-o per-rnis sd_ ieSi$i din mama'dvs., sd publi,ce o carte fdra a vorbi despre
Coppet d.ecit pentru cd u-a{i exprimat _dorin{a de noi ? Aceastd carte va ti arsi qi autouruu' ui # li
A pleca in Ameri:,ca. 'Dacd. predecesorul, ^meu u-{t trebuit trimisd la Vinceon€s..(
lrisot sd l.ocitipi in d,epartamentul Loire*et-Cher, n-ar Primind scrisoarea n:ini;slrului poli[iei, n-am
.aten{ie
fi trebuit sd cons idera[i aceastd, tol,erran{d ca ? re- acordat decit unei singure fraze, betei care
uac&re a dispoziliil,or cere fuseserd. l,uate in legd- imi interzicea pcrturile de Ia Canalul h{inecii. AfIa-
turd cu dus. Astdzi mrt obl"igo$i, sd dispU,n stri,cta s-em aej? c5, bdnuind intenfia msa de a merge in
Lor erectltare ; dus si'rute{i singura uinouatd. Anglia, incercau sd md impiedice. AcesL nou ne-
Dl,. Corbignu are 'din partea rrlea. nxendatul, de a caz, era intr-aderrdr peste puterile mele : pdrdsind
executa ordinul pe care i l-am dat 'u&
'd,e indatd' ce patria mea naturald, aveam nevoie de cea pe care
termenul, pe care ui l,-am acord,at fi etpirat. o alesesEm ; indepdrtindu-m5 de prietenii de o
Regr€t,_ DaamTLd,_ cd, T-a{i constrfns sd incep . viaf5, aveam nevoie cel pu[in de acei prieteni la
caresponderya cu di.rs. printr-o mdsurd ,de rigoare ; care totul este bun Ei nobil qi cu ,cErc, 'fard sd-i
mi-ar fi fost mai rigreabil,sd. fi trebuit Coar sd Dd cltn6sc personal, sint srrfleteqte intotdeauna
of er
ad;igurarea inal,tei' considerofii cu care qrTl aproape. Am vdzut naruindu-se dintr-o dat5" tot
onolTea d,e a fi, Dosmfld, ce-mi- hrlnea imaginafia ; p,entru un moment incd
Al, Dus. preaumil,;i srupus seruitor, am vrutt sd md imharc pe urll \lapor penbru Ame-
Duce de Rouig'o rica in speranfa cd va fi oprit pe drum ; dar eram
P.S , ArrL matiae, Doamtud,' d,e a ud. ind,,ica portu-
prea zdruncinata pentru a lua o decizie atit de
rile liorient, La Rochel,le, Bardeeul $i Rochef ort, duri qi c'um mi se oferea drept unicS aiternativd
cct fiind singtwele d,in,: care ud pute{i tmbarca. Vd Amerir:a sau Coppet -- m-am oprit la aceastS
inuit sd ni-I, indicati pe acela pe il ue{i alege. di+ urmd solu{ie, cdci un sentiment profund mI
izo L2L
sesc poate pentru totdeauna, fdri a vorbi cu ni-
atrdgea incd spre Coppet, _in ciuda dificult5lilor meni, fdrd a reactiona la impresiile pe c€rre mi Ie
cu care eram confruntatS acolo 'vadd pe imp5- fdceau chiar acele' Iocuri. tretatorii .i, oiruur- *u-
Cei doi fii ai mei incercard s5-'1 cri c'a sd md privea'scd, pe,ntru cd aveam, cred, fdrd
raf la Fontainebleau, unde se afla iin acel moment : voie, o expresie .dureroa,s5, dar iEi gontinuau ime-
li s-a transmis cd vor fi ar'esta[i daca vor continua diat dqumu,I, cdci oamenii se obiqnuiserd de muii
sd rdmrind acolo. Cu atit mai mutt imi era mie s5-qi vaci5 serrrenii su,ferind.
interzis sd merg. De Ia Blois, unde md aflam, tre-
buia ,sd md inapoie,z in Elve[ia, fdrd sd md apropii La o depdrtare de cincizeci" de leghe de Elvefia
de Paris la o distan[5 de cel pulin patruzeci de frontiera ,este impin ztt\, de citadele, de popasuri,
leghe. Ministnul' polifiei spusese, intr-un' Iimbai de orase-inChisoar:e qi pretutindeni nu vezi Cecit
dur, cd I'a treizeci qi opt de leghe eram o lintd perso,ane ,constrinse de voinfa unui singurr om, pro-
sigurl : sint expresiile 'lui de bandi't-,rninistr,u. Ast- scriqi ai nenorocirii, cu tofii, in lanfuri, departe Ce
feJ, cind impdritut exercitd dreptul irbitrar de privirile ia umbra cdrora ar dori si tr5ia,scS. La
exii, ni,ci persoana exil'atd, nici prietenii ace,steia Dijor, prizonieri spanioli care refuzaserd si de-
nlr pot ajunge pind Ia el pentru a plerda cauza ne- pund jurdrniintul ve,neau ,in pi a\a oraqului sd se in-
fericitului care este smuls de llngd ce'i dragi ,;i din calzea,scs Ia soardle ,anniezii, pentru cd Ia acea ord
obiceiuriLe sale ; $i aceste exiluri pe care iu bund il sim{eau pulin ca pe compalriotul lor ; ;se infS-
dreptate impdratul insuqi Ie-a n,umit proscrieri, girrau intr-o mantie deseori sf iqiatS, dar pe c'are
si,nt pronurn[atre fdrd c& c,eri ,lin oauzd s,5 ,ali,bd posibi- qtiau s-o poarte cu noblele qi se mindreau cu mi-
litatea unei justi;ficdri, presupunind cd greqeala de zeria care iqi avea rddS,cinile in trufia lor ; se com-
a fi 'displScut impdratului ar admite vreuna. placeau in aceastd suferirrla care ii lega de nencro-
Deqi cele patruzeci de leghe imi fuseserd ordo= cirile curajoasei l"or patrii. Erau vazuli Ltneori in-
nat,e, a trebuit sd trec prin Orl6ans, oraq destul de trincl inir-o caf enea, numai pentru a citi ziarul qi
trist, un,de locuiau niqte persoane f oarte pioase a in$ele,gre,srcB.rto piriret,einrirlor,1or plin iint'errmedirurl
care s-au retras in acest aziL Plimbfrn,du-md pe minciunilor scri,se de duqmani ; fala le era atunci
jos in orag, m-am opriit in fata mon,umentului ridi- imolcil5, dar nu lipsitd de expresie, qi se putea dls-
cat in amintirea Jeann,ei d'Arc : ,,De,sigur, am gin- tinge for{a reprimatd de voinla. M'ai departe, Ia
dit eu, atunci cind ea ,a eliberat Franla de sub do- Auxonrlre, rse ,aflau prizonirerrri 's,p,glezi crar,e in ,ajun
minafia englezilor, aceastd Franla era mult mai
}i-h-er5, mull 'mai" Fran[a decit este in prezent6(. SA s,alvaserS de la incendiu una din casele unde erau
r5tdceqti astf eI intr-un orag unde nu cunoqti pe inchiqi. $i la Be,sanqon erau spanioli. Printre exi-
nimeni qi unde nu eqti cunoscut, tolu1 iti da o la{ii francezi care pot fi intilni[i pe intreg cu-
senza[ie ciudatS. Resimfeam urn fe1 de bucurie prinsul Franfei, o fiin!5 angelici trdi,a in ,citardela
amard in ,a md pdtrunde de propria-mi izorlare, in de I; Besanqon impreund cu tatdl ei, De multd
vreme, rin poflda prirrrej diilor de tot felurl, domni-
,A

a mai privi aceastd Franla pe care urma s-o p5ra-


122 123
{ ,1 lei?utr- U i, l t
$oar; ,de saint-,simon imprrtdigea- soanta ce'lui ce
i*u dat via![' 1 " Pcrseclrfii,' don:nul C;rpleile, prefect cle - Ldnean" lltr-
L,a intrarea in Elvelia, pe inatfimile
munt'oase blarea supraveghcrii. i'.:rl5ttrirar:ea ltii Sctilcgel. Proiect
iq z6reqte castelul Joux de pler:at'e in Stleelia"
care o d.;;;;t de Franfa, 'de stat ale ciror
in care sint delinuti"ili?onierii
^mdcat- }or' 1n
nume nu parvin nici e5rin{itor
irig Intorcindu-m.i 1a Coppet cr-l aripile frinte, pro-
aceastd inchisoare a murif de Tqussaint-Lou-
li-ii i,a },'ontaine 1 arn viztrt ,curcu-
verture , iEi merituu* soarta'
pentiu ci se purtase cLlrn l-)orumbeir-ii
cel mai pu{in d1*'- l:eul inal$iiicli;-se cleasupra casoi taiilui rneu qi am
cu cruzime, dar omul care urul,soart5 e'ra chi'ar Im- inclr;iznib sa sper c'i esic un sernn bun qi penLrur
tuf de a-i impune_ o asemenea rnin,e ; nin:ic clin accst 'tri,sf vciraj nru-rni inte,rzicea o
p6ra;ul,. Oui-'tiind ]I- il obligase s5-i
garanLeze
prin apropigt:l aces- asenteilea as1:ira{ic. Ai;lrnci, acroape cI rnii resern-
libertatea qi viafa. A,m trecut oribile, tla"sern sii'triiesr in accsl casLel fdra sa mai prrbLic
tui castel intr-o zi in ---o*
c&Ie yre,mq'Er €I&
-qi*- nilnic, Fe nici o terni ; tre'bu ia ins5, sacrificin-
dindu-m5 la acest de culoare, transportat cir-r-mi taic.,ntu"l cu care nii rnlndream, sI-mi regd-
gederea aici fu-
dintr-o datS in Alpi qi pentru caregt*+*,m Ia a'lt'e ses,c fei-icirea in afec{iirne or, iata in ce fel imi fu-
s*sre uln i,nf'enn de fiil'eutra ;
-rronit" mi sese aranj atd viata, dupd ce rni s-a rapit existenta
iir"t" care au" fost inchise aici, Ia cei care
cd dac6 a$ fi acolo literari.
mai gemeau, $i-rnl mai spulsam libere Frirnul ordin pe care I-a primit prefectul Gene-
n-a$ mai ieEi toata via&. Pu{ine}e Popoare pgt vei 2 a fost acela de a informa pe cei doi fii ai mei
;r* ;tj mrafl 1flpias pe paunint tu-Ei im'rgium cd le era interzisit intrarea in Franla fIrI e noul
IJ'*irrI*u*na u.*,urte^ Iip.se de - siguranf6 develite -

umane care tr5- autoriza\re din F,at'tea troli[iei. Asta peutru a-i pe-
sfare fireascd a tutur,or'fdpturilor
- depsi pentru c5 au vrut si vorbeascf, cll Ror:apCrte
iesc in i*#iit I;i xupoieon. sub celelalte regi-'
in favoarea mamei itir. Astfe,l, rnorala actr;alului
'o,ric[t tde absolutist gltvsril esf e de a clezbina leg;ituriie de f amilie
stapinul nu I,e 0ncalcd ni,ciodarba, pentn-l a inlocui tctul clr voinla impirair-r'ir-ri. PoL
ar fi : in Fr,anta ins5, co qi in Europa, cum totul fi citate ni:mele rnari muifor generali care au de-
este nou, trecutul nu poate fi o garanlie gi totul clarat cI dacd i{apoleon Ie*ar orclona s;i-qi aru;nce
esle .de temut, dupa cum totul este de sperat,
in fntr*un riu sofiile qi c,opiii, n*ar ezit,a si-] asculte.
Asta s-ar pute,a tr,aduce prin aceea ci-qi iubesc mai
m.Esura in care serveqti sau rr.^u interesele omul'ui
care indrazneEte si se considere el insu,Ei, $i e} sin- 1 Era sfirEitul lunii octombrie 1810.
BUr, drept unicul scop aI r'a'sei
umane' ? Claude-Ignace de Barante al cdrui fiu, Prosper, flcuse
pentru Doamna de Stael o pasiune impdrtaqita Ei care a
1 Marchizul de Saint-sitnon; emigrat' a f ost Prins la
ldsat urme adinci. Concediat, va fi inlocuit cu un orn cle-
Fiica . sa i-a obfinut gra- votat regimului, Capelle, viitor ministru al ltri Carol
mrJtia ii conclamnat la moarte' pind in 181'1' al X-lea.
i;;; a .amus itr fortirre;rfd
1itr
I L.)

t2+

S-ar putea să vă placă și