Sunteți pe pagina 1din 416

 

ION IOANID

ÎNCHISOAREA NOASTRĂ CEA DE TOATE


 ZILELE

  VOLUMUL1–1949,1952- 1954
Începsă- midauseamacănumaicar acterulimport ă.Convi ngerea
polit
ică,păreri l
efil osofice,ori gineasoci ală,credi nţareligioasănusuntdecât
accidente:numaicaract erulrămânedupăfil t
rărilepr odusedeani idepuşcări e
oridevi aţă…
  N.St einhardt–„ Jurnal ulfericirii.
*
  — MALMAI SON –( PRI MAARESTARE)
 
În1949,aveam 23deani ,locui am î nBucur eştilaobunăpri etenă,l a
primulet ajalunuii mobi ldepebul evardulDaci a.
  Erat oamna,cândî nt r-ozi,pel aorel edouănoapt ea,audatbuznaî nca-
săpat rusecuri ştiî
nci vil,cu pi stoaleleînmână.Ceişasel ocatariaietajuluiau
fosttoţiadunaţ iînsal on şil uaţiapoir ândperândî ncamerel elor,pent ruafi
prezenţilaperchezi ţ
ie.Pri mulam f osteu.
  Pemăsuţ adenoapt e,searaî nai ntedecul care,pusesem cart ealuiHi tl
er,
„MeinKampf ”.Avusesem pest eziodi scuţ i
ecuunpri etenşiconsul tasem seara
carteapent ruavedeaci neavusesedr eptat e.Unuldi nsecuri şti
,răscol i
ndpatul
şitrântindcart eaj os,ari dicat-oşif ărăsăseui t elaeaapus- odi nnou pe
măsuţ ă.Apoial uatt oatecărţ i
ledi nbi bliotecăperândşil e-ascuturat ,
ţinându- l
edecopert e.
  Toatel ucruriledi n dul apau f ostscoase,pi păiteşiaruncat epej osşipe
pat.Înpart eadesusadul apul ui,peunraf t
,seaflaudi ferit
escul e,unaparat
 vechider adi odemont at,sârmeet c.
  Cu cât evazi l
eî nai nt e,ţinusem acol oun pachetcu capseşifit i
lPi ckford,
pecareapoiî ldădusem maidepart e.Conţ inutulpachet ului,plusmuni ţ i
eşi
altearmeşigrenadeproveneau del aFort ulBragadi ru.Aj ungândcuper chezi ţ
ia
laacestraf t,unuldi nsecuri ştiagăsi tunpachetcufit il
eşicapse,î nambal ajul
 

luiori ginalmi litar,car erămăseserăt ăcitîndul ap.L- adesf ăcut ,exami natcu
curi ozitate,l -ami rosi tşineşt ii
ndceest e,imagi nându- şicăaparţ i
neradi oul ui
demont at,l -aaruncatî ngrămadadel ucruriscot oci t
edepej os.Launmoment
dat ,unuldi nsecuri ştişi -apuspi stol ulpemasă,l ângăscaunulpecaremă
aşezaseră.Cum l aaceavr emeeram pasi onatdearme,mi -am datseamacăer a
unBer etta9mm,f ărăî ncărcăt or .Am f ăcutremarcacuvocet areşicuoar ecare
mândri ecănumăl aspăcăl itdeast feldet rucuri .Cut impulaveam sămă
lecui escdeaar ătacănusuntpr ost !
  Cânds- at ermi natper chezi ţial ami neî ncamer ă,am f ostl uatnumaiî n
cămaşăşipant al oniî nt redoisecuri şti,am coborâtscări lepânăl ai ntrar eunde
amaiapărutunalt rei l
eaşiast f
elî ncadratam merspânăl aomaşi nă,opri tă
peSt r.Pol onă,l avreo30demet ri.Unuldi nagenţ is- asui tl ângăşof erînf aţ ă,
iareuî nt recei lal ţidoi ,înspat e.Mi -aupuscăt uşel amâi ni,ochel arinegripe
ochişiunuldi nceidoim- acul catcucapull aelî npoal ă.Am mer scam un
sfertdeoră,pi erzândcompl etsi mţ uldi recţ
i ei.Launmomentdatam auzi tcum
sedeschi dni şteporţ imet alice,maşi naamaimerscâţ ivamet rişis- aopri t.Mai
târziuam aflatcăer am l aMal mai sonpeCal eaPl evnei .
  Am f ostscosdi n maşi năşisusţ inutşidi rijatdecoat eam mer scâţi va
met ripeundrum pavat .Uncâi nem- aadul mecatmârâi nd.Am urcatdouă- trei
trept e,ouşăs- aî nchi sî nurmameaşimis- au scosochel arii.Î nspat eleunui
 birouer aunci vil,car emi - acerutsă- migol escbuzunar elesă- idaucur eauaşi
pant ofii .M- api păi tdesuspânăj osf ărăsămădezbraceşimi -aaruncato
perechedeci picidi nst ofămi litarăkaki ,mul tpr eamaripent rumi ne,murdari
şiumezi .Mis- au pusdi nnouochel ari işiam f ostduspeuncori dor,pânăî n
drept uluneiuşi .Audeschi s-o,m- auî mpinsî năunt ruşimis- au scosochel arii
.
  Cel ul aaveacam 2, 50m pe2m.De- al ungulper et eluidi nst ângadouă
pat uridefiersuprapuse.Peperet eledi nfund,uncal ori fer.Pat urileerau f ăcut e
cu:sal teadepai e,cearceaf uri,păt ură,pernăumpl utăcupai eşif aţădepernă.
Eraf oartecal dşimi roseaamot ori nă.Uşaeradi nl emngrosşiaveaovi zetă.
Gar dianulcaremăaduseseeraî ncămaşăşipurt aşielci pici,iarl a
cent urăî iat ârnaunt ocdepi stol .Di nuşămi -adati nst rucţ i
uni lepeşopt ite:a
începutpri na-mispunecămăaflul a„r egimult ăceri i”
,căn- am voi esă
 vorbesc,săcânt ,săflui ersausăbatî nper eţ i
.Pest ezin- am voi esămăcul c.
Numaidacăam cevaf oart ei mport ant ,potbat elauşă.Cândaudcăsedeschi de
uşa,sămăî ntorccuspat ele.Apoiaî nchi suşaşiat raszăvorul .Deasuprauşi i
,
foart esus,cel ul afii ndf oart eînal tă,eraof erest rui căcar edădeapecori dor .La
mi j
loculpl afonul uiatârnaunbec,î npermanenţ ăapri ns.
  Cucât evazi leî nai ntedear est are,opri etenă,AncaTyl lo,mărugasesă- i
daul ar eparatl ănţ işoruluneicruci ul iţ
edeaur .Î lr eparasem şipent ruanu- l
pierde,fii ndf oart efin,mi -lpusesem l agâtî mpr eunăcucruci uliţ
a.La
 

perchezi ţiescăpaseneobservat .L- am scosdel agâtşil -am pusî nbuzunarul


deceasdel apant aloni .Numil -
au găsi tşidupăoptzi lecândmi -au dat
drumul ,il -am datî napoiAncăi .
  Laî nceput ,pecori dor ,mis- apărutafiol inişteabsol ut ă,darî ncet ,
încet ,auzulmis- aascuţ itşiam î nceputsădi stingpaşi iînci pi cidepâsl ă,uşi
închi zându- seşideschi zându- se,pocni turidi ndeget esaupl esni t
uridi npal mă.
(Aşasechemau gardi eniiînt reei ,casănuvor bească) .Uneoriauzeam pl ânset e,
 vaiete,car eer auurmat edepaşir epezi ţi,uşideschi seşiî nchi se,st rigăte
înăbuşi teşiapoil inişt e.Cândam f ostbăgatî ncel ulă,mis- amaispussămă
culccu f aţ aspr euşăşicumâi nilepest epăt ură,ast felcasămisevadăf aţaşi
mâi ni l
epri nvi zet ă.Am adormi timedi at .Măsi mţ eam i stovit.Pr obabi lr eacţ i
a
nervoasă!Am f ostt rezi tdecât evaoripri nbăt ăiuşoar eî nuşă,decât eori ,prin
somn,măî ntorceam cuf aţal aper ete.Cr edcăgar dianulseui tapri nvi zetăl a
fiecaremi nut .Cr edcăl aora5er adeşt ept area.Trebui asă-mif acpatul ,apoi
celul ădupăcel ulă,eram scoşil acl oset .Gar dianulî midădeaof oaiedehârt i
e
higieni căşiasi st acuuşadeschi săl at otcef ăceam.Î naceeaşiî ncăpereeraşio
chiuvet ă,undet espăl aipemâi nişipef aţ ă.Pr osopnuera;f oloseam obat istă
pecar emi - ol ăsaseră.Toat edrumuri l
eaf arădi ncel ulăsef ăceaucuochel ariila
ochi ,cumâi ni l
el aspat eşidi rij
atdegar di an.Dupăt oaletăşispăl at,pri meam
încel ul ăogamel ăcusur ogatdecaf eaşiunsf ertdepâi nepent rut oat ăzi ua.
Erapâi nef ăcut ăî nf ormă,cl eioasă,dupămodel ulrusesc.Iseşispuneabul că
rusească.O puneam pecal ori f
er,undeî ncât evaoreseî ntăreacăabi aomai
put eam rupe.Laprânzpri meam puţ i
năsupăl impedeşiunpol oni cde
mâncare:fiecart ofi,fievarză,fiearpacaş,uneoricuobucat ădecarne.Seara
primeam numaif eluldoidel aprânz.
  Pri mazin- am băutdecâtcaf eauaşin- am mâncatdecâtpâi nea.Sear a
am f ostscosdi ncel ul ă,dusî nt r-oî ncăper e,aşezatpeunscaunî nf aţaunei
măsuţ emi cicuf aţaspreper ete.Cândmis- au scosochel arii,am văzutî n
dreapt ameauncol ţdebi rou pecareseaflau t reil ămpimet alice,cubraţ
flexi bilşiabaj ur ,î ndr eptatespr emăsuţ amea.Di ncauzal umi ni iput erni ce,
dacăî nt orceam capulspredr eapt a,nuvedeam ni mi cdincol odel ămpi .Spre
stângavedeam uşapri ncarei ntrasem şicareer acapi tonat ă.Pemăsuţ ăer a
hârt ie,t ocşicerneal ă.Voceaanchet atorul uiveneadedi ncolodebi roulpecar e
seaflau l ămpi le.Î nurmăt oar el eşasezi le,am pi er dutcompl etnoţ iunea
timpul ui ,fii ndadusî naceast ăcamer ădenenumărat eori ,apoiî nsubsoll a
 bătai eşiî ncel ulă,ci clulrepet ându- sef ărăî ntreruperezişinoapt ecust agi ide
şederedi f
eri teî nacest eîncăperişil aint ervaleneregul ate.
 
Uneori ,cândaj ungeam î ncel ulă,găseam gamel acumâncarer eceşini ci
n-apucam sămănâncşier am di nnoudusl aanchet ă.Al t
eor icânder am adus
 

încel ul ămisespuneasămăcul ccăenoapt eşicum aţ i


peam,er am di nnou
luat .Aşapt eazidel aares tareer am compl etabrut i
zatşiadormeam î nt impul
anchet ei .
  Pri mel eanchet es- au succedatî ntr-unri t m accel er at:cam douăoreî n
anchet ăşiapoicât eunsf ertdeorăî ncel ul ă.Dupăaceea,t impulî nanchet ăs-
al ungi t… Sauaşamis- apărut ,fii ndt otmaidezori ent atî npri vinţ atimpul ui,
pemăsurăceoboseal aşil i
psadesomncr eşteau.
  Înpri mel eor edeanchet ă,î ntrebar ea„ leit-mot iv”car er eveneasi st emat ic
era:ceacţ iuneduşmănoasăaiî ntrepri nsî mpot rivaregi mul ui?Negândcăaşfi
făcutcevai l
egal ,urmauî nt rebăridespr etrecut ulmeu,despref ami li
e,şcoal ă,
facul tat e,pri eteniet c.Apoisereveneal aî nt rebareapri măşit otulserel uadel a
început .Toat erăspunsuri ledat ever balt rebui aapoisăl escri u.Defiecar edat ă
cânderam adusl aanchet ă,l ucruri leser epet au,ast felcăam scri scâtam st at
laMal mai sonzecidepagi nidândl ai nfini tacel eaşir ăspunsuri .Pel aj umătat ea
primeizi le,s-apreci zatobi ectulanchet ei,pecaredeal tfelî lbănui am:„ Ce
ştiam şicum cont ribui sem l aact ivitateadespi onaj ,avărul uimeuGeorge
Boi an” ,caref usesear estatî npri măvaraacel ui aşianşidesprecar enusemai
ştiani mi cdeat unci .Voirevenimait ârziuasupr aacest uisubi ect .
  Maiî nt âi,cât evaepi soadedi ncursulanchet elor( pânăl apr ecizareao-
 biect uluii nt erogat ori ului )şidesprecar eîmimaiami nt esc.Launmomentdat ,
întrebări leconcent rându- seasupravi eţi
ipet recut edemi nel aţ arăl aIlovăţ ,în
 Jud.Mehedi nţ işicerându- mi -
senumel eoameni lordeî ncr ederedi nsat ,
răspunsulaf ostcăî miami ntescf oart emul t enume,darnuşt iucesăî nţ eleg
prin„ oamenideî ncr eder e” .Am f ostat uncit rimi sîncel ulăşimis- aspuscăvoi
primicel enecesarepent ruascri eol istăcut oat enumel edecar eîmiami ntesc.
Într-adevăr ,pest ecât evami nut euşas- adeschi s,mis- abăgatî ncel ulăo
măsuţ ă,unscaun,t oc,hârt ieşicerneal ăşimis- aspussăbatl auşăcândvoi
fit ermi nat .Pecât evapagi ni ,am î nşi rattoat enumel ef ami l
iil
or( bărbaţ i,f emeişi
copi i)
,l uândcasăcucasă,del auncapl aal tulalsatul ui.Cândam t ermi nat,
am băt utl auşă.Gardi anulaveni tcuunpl icşimi -acerutsăbagpagi ni l
e
scriseî năunt ruşisăl ipescpl i
cul .Dupăscurtt impam f ostdi nnou dusl a
anchet ă.Despreoameni idi nsatşidesprel istamea,n- amaif ostvorba
niciodat ă.
  Al tădatămis- apusî ntrebarea:„ Ceoameniperi cul oşiveneau l at atăl
dumi tal eî ncasă?”( Ai cit rebui esăf acremarcacăt atălmeumuri sedenouăani
iareul aaceadatăaveam 14ani !)
.Înt rebândceî nseamnăperi culoşi„,mis- a
spus:„ oamenipol it
ici ,duşmaniaicl aseimunci toare! ”.Şidedat aast amis- a
cerutsăf acol istăî ncel ul ă.Ri tualulcumasa,scaunul ,t ocul,hârt iaşil aurmă
plicull i pit,s- ar epet at.Cut oatecăeram î ncăuncopi lcândamuri ttatălmeu,
îmier au cl areî ncăî nmi nt e,numeşiper sonagi icareneveneau î ncasăpeacel e
 

timpuri .Cum t atălmeusededi casecupasi unevi eţ i


ipol itice,am î nşi ratpe
li
st amea,numede- aval ma,deţ ărănişt i,l iberali,legionari ,oamenidest ânga,
dedreapt a,et c… Darî ncapull isteiam scri s:Dr .Pet ruGroza!( şiacestspi ri tde
frondăi ef t
ină,pecar ecu t oat ăt eama,at unciî lpract icam,mait ârz iu,cu
experi enţ apuşcări ei,l-am abandonat) .Ni cidespreaceast ăl i
st ă,nuaveasămai
fievorbani ciodatăî nanchet ă.
Înt r-oziî ntredouăanchet e,am f ostdusl acât evauşidi stanţ ădecel ul a
mea,î nt r-ocel ulăamenaj at ăî nf ri
zerie.Pest ângacum i nt rai ,oogl indă,o
chi uvet ăşiunscaundef rizer .Fri zerul ,cuohai născurt ăal băşicupi st oll a
şol d.Peperet eleopus,ol ozi ncădi nlitereroşi i
,înfipt ecuaceî nzi d.I mposi bil
dedesci frat!Abi acândm- au aşezatpescaunşiam pri vitî nogl indăam î nţ eles
cescr ia:Moart eduşmanul uipoporul ui !Eranumail aadresacel uidepescaun,
adi căaarest atului ,fii ndscri săi nvers.
  Darsărevi nl aanchet ă.Cândmis- adatdeî nţelescăsuntarest atî n
cazulBoi an,am î nceputpri nanegaori ceamest ec.Dacăpânăai cianchet a
decurseseî nt r-unl imbajci vilizatşicomport areaf usesedest uldecorect ă,deaci
înai nteaveasăseschi mbe.Nus- atrecutl ai nsul t
e,deoareceanchet at orul ,pe
carenu- lvăzusem î ncăni ciodat ăl afaţă,aveaol imbăromâneascăal easăşi
stăpâneaperf ectl imbaj ulj uri dic.Î nschi mbanchet adeveneat otmaipresant ă
şisef ăceaual uziilamet ode,car emăvorf acesădecl aradevărul ,despreceea
cef ăcuseBoi ancucompl icitat eamea.
  IatăpescurtdesprecazulBoi an,atâtcâtşt iam eul avr emeaaceea:G.B.
Pri mea( dinnuşt iucesurse)i nformaţ i ipecar eapoil et ransmi teapri n
intermedi uluneiambasadest răi ne,luiNi col ai
eCar anfil ,careseaflaî nVest .O
ast feldescri soare,cu i nformaţ i
ieconomi ce,pol i
ticeşidespredi verseuni tăţ i
mi litaresovi et i
ce,mi -aî ncredi nţ at -
oî nt r-ozi ,pent ruafibăt ut ăl amaşi năde
ur genţ ă.Larândulmeu,am rugat -
opepri etenal acar elocui am ( N.Z. )şicare
lucracadact ilografă,să- mif acăacestservi ciu.Tot odat ă,vrândsă- laj utpe
pri etenulmeuBabyI vanovi ci,amaif ostbătut ăl amaşi năoscri soar e,di ct ată
deel ,căt refirmaRemi ngt ondi nU.S.A.Eravorbadepr ocent eler epr ezent anţ ei
Remi ngt on,pecareelomoşt eni sedel atatăll ui,careval orau osumădest ulde
import ant ăceseaflaî nSt ateleUni t
e.Di ncauzar ăzboi ul ui ,legăt urile
reprezent anţ eicufirmaf useser ăî ntrerupt e.BabydoreacafirmaRemi ngt on,să
nupomeneascăî ntr-oevent ual ăcorespondenţ ăcuel ,despreaceast ăsumă,pe
car esăi -oţ i
năl adi spozi ţ ieacol o.Larugămi nteameaşicuasent iment ull ui
Baby,Boi anaaccept at ,caodat ăcuscri soareal uicui nf ormaţ iisăexpedi eze,
peaceeaşical eşiaceast ăscri soar e.I-am datscri sori leluiG.B.Î ncursul
dimi neţii,iarî naceeaşizi ,seara,elaf ostarest at.Cânddi nanchet ăam î nţ eles
căl aarest arescri sorileauf ostgăsi t
easupral ui,am î nceputpri nanegaori ce
participare.
 

  Mis- aupusochel ari ilaochişiam f ostcondusî naf ar acl ădi ri i


.Am si mţ i
t
dinnou pr ezenţ aunuicâi necarem- ami r
osi tşidupăcâţ ivamet ri ,dupăces- a
deschi souşă,am coborâtoseri edet repteî ngust eşiabrupt e,susţ inutşi
dirijatdegar dian.Aj unsj os,m- ai zbitunmi r osdepi vni ţăumedăşidecart ofi.
Fărăsămisedeaochel ari ij os,mis- aspussă-miscotpant aloni i,sămăaşez
pej oscu genunchi il agurăşisă-micupri ndpi cioarel ecubraţ ele.Mi - am dat
seamacăî nj urulmeuer au maimul tepersoane.Apoimis- au l egatmâi ni l
ecu
osf oarăşimis- atrecutorangăpesubgenunchi ,dupăcar e,cuomi şcare
 bruscăam f ostri di
catdecapet el er ăngi iînaer .Capet elerăngi iauf ostaşezat e
pedouăbaredefiercarei eşeaudi nperet eşiast felat ârnatcucapulî nj os,
prezent am î nceamaiavant ajoasăpozi ţiefundul ,pest ecaremi -
au apl icato
cârpăudă.Aurmatpri mal ovit ură… Cr edcădeci omag.Di ncât emi -aduc
ami nt e,nudurereal ovituri ieraat âtdemar e,câtspai ma.Dupăcât eval ovituri,
numul te,cr edcăvr eo6- 7,am î nceputsăur lu.Ci nevam- aînt r
ebatdacăm- am
hot ărâtsăspunadevărul .Am spuscăda.Am f ostcoborâtdi nagăţ ătoare,
dezl egat ,mi -am î mbr ăcatpant al oniişiam f ostdusî ncamer adeanchet ă.
Şedi nţ eledi npi vniţăs- au mair epet atdet reiori .Am maif ostbăt utdedouăori
înacel aşif elcapri madat ă,numaicănumărull ovi t
ori lors- ari diiatl avreo20.
Laat reiaşedi nţ ădi npi vni ţă,î nt impcemăl oveau,l egăt uriledel amâi nimis-
au desf ăcutşiam rămasat ârnatcal at rapezder angacare- mit receapesub
genunchi .I nst i
nct i
v ,cumâi ni l
el ibere,mi -am smul sochel ariidel aochişiam
put utvedeapent rucât evacl ipescena:per eţ idecărămi dănet encui tăşiî ntr
- un
colţ,ogrămadădecart ofi.Di nceit reiindi vizicar eerauî npi vni ţ ă,unulţ ineaî n
mânăci omagulcucaremăl ovise,i arpeal t
ull -am recunoscutcafii ndunuldi n
gardi eni idepecori dorulcel ul arul ui .Imedi atunuldi neis- ar epezi tlami ne
înjurândşimi -al egatbrut alpest ef aţăocârpădesacudă,car eseaflapej os.
Mi -ast râns- oat âtdet ar ecămi -aruptbuza,car eaî nceputsă-misânger eze.
 Apoioperaţ iuneaacont inuat .
  Apat raoar ăcândam f ostdusî nbeci ,î nai nt edeamăl egaper angăşia
măagăţ asus,numis- au maiscospant aloni i.Mi -au scosci pi ciişimi -au dat
săî ncal ţoperechedebocanciscoroj i
ţi,fărăşi returişicucât evanumeremai
mari ;pr obabi lbunipent ruori cepi cior.Înt impce- iî ncăl ţam,mi -am datseama
pepi păi te,(fii ndcuochel aril aochi )cănuaveaut ocuri .At ârnatî naceeaşi
pozi ţiecu capulî nj os,auurmatoseri edel ovi turil at ălpicu orangă;vreo
zece,cred.Î miami nt esccăî naf aradureri ipel oculundel ovearangaşia
usturi mi ipeî ntreagat alpăapi ciorul uiprovocat ădepl esni t
uri let ăl pii
 bocancul uipr eal arg,si mţ eam l ovitur aî nceaf ăşicr eştet ulcapul ui .Şiaşa,cu
şedi nţel edi npi vniţă,al ternândcucel edi ncameradeanchet ă,aut recutcât eva
zil
e.Deaşezatpescaunnu- mipreaveneal aî ndemână,i ardupăul ti
mabătai e,
tălpi l
emiseumflaserăşicăl cam greu.Nedormi tdecât evazi le,maimul tde
 

abrut izare,spai mamiseat enuase,aşacăceeacesi mţ eam î npri mulrând,er a


ot otalăext enuar e.
  În anchet ă,î ncet,încet ,cedasem şir ecunoscusem t otceeaceeişt iau
deja.Î ncer casem saspuncăeubăt usem l amaşi năt extel escri sorilor,cas-o
scotdi ncauzăpepri etenameaN.Z.Anchet atoruli ntrândî namănunt eşi
cerându- misă-ispunexactcâtt impmi -al uatdact i
lografiatult extelor,cum nu
 băt usem î nvi aţameal amaşi nă,am datunt imp,car enuput eafir eal.Apoi
faptulcăpri etenameal acarel ocui am eradacti lograf ă,avândmaşi nădescri s
acasă,i -adusr epedel aadevăr .Am f ostobl i
gatsărecunoscr ămânândpânăl a
urmăcuoi deefixăî ncap,aşabui măci tcum er am:săspuncaatâtea,câtşi
prietenulmeuI vanovi ci,habarnuaveau deceeacef ăceaG.B şipececăiurma
săt rimităscri sori l
e.Am r euşi tsărămânpei deeaast api nal aurmacum am
maispus,î nt oat eanchet elemer euşimer euacest erăspunsuri ,cut i
mpul
ajunsesem săl eredau,săl eredact ez,exactcuacel eaşicuvi nt eşiacel eaşi
fraze;aşaî ncâtl aunmomentdat ,anchet atorulmi -
aspusenervat :„ Aiî nvăţ at
răspunsuri lepedi naf ară! ”Demaimul teoriî nt impulanchet ei,am auzi tmai
mul teper soanecarevorbeaupeşopt it
ecuanchet atorul .Eraşiovocede
femei e.Odat ă,cândanchet aseopri seasuprai nf ormaţ i
ilorcupri virel a
uni tăţi
lesovi etice,ai nt erveni tcu cât evaî ntrebărioal tăvoce,cu unput ernic
accentrusesc.Aveam săaflumul tmait ârz iu,înî nchi soare,căpeaceavr eme
erauconsi l
i erisovi eti
ci.Î ntr-oal tăzi( saunoapt e),dupăcedi nnou,pent rua
nuşt iucât aoară,sereveni sel aînt rebăricu pri vi relaact ivitateapol i
t i
căa
tatăluimeu,î ntr-unmomentdeext enuaremaxi mă,mi -am l ăsatcapulpemasă,
pătândcusângel ecare- micur geadi nbuzaruptă,hârt i
adescri s.M- am t rezit
deodat ăcuomânăpeumărşicuvoceaanchet at orul ui,spunându- mi :Lasă,că
n- afăcutnumairău t atăldumi tale!Am î ntorscapulşiat uncil -am văzutpri ma
dat ălaf aţăpeanchet ator .Păr eaî nj urde40deani ,cupărulnegrul ucios,
pieledest uldeî nchi săşiochiverzi .Eraunbărbatf rumos,î ngrijitîmbrăcat ,iar
lamânăpurt aocheval ierădeaur .Mi -aspussăî nt orccapull aper ete,s- a
retrasdi nnou î nî ntuneri cşim- aavert i
zatcădacăvr eodat ăî lvădpest radăsă
traversezşisăpl ecî ndi recţieopusă.Mi -am datseamacăî nacelmoment
fusesesi ngurcumi neî ncameră,i arvor bel eluimi -au adusol icărirede
speranţă.
  Înaopt azidel aarest are,di mi neaţa,am f ostscospent ruul timadatăl a
anchet ă.Cum am i ntratpeuşă,gardi anulmi -
ascosochel arii,iaranchet atorul
mi -aspussămăî ntorccuspat eleşisă- midau pant aloni ijos.I medi atm- am
gândi tcăvoi asăconst ateî ncest ar emăafluşicâtdevi zibil
esunturmel e
anchet ei.Am f ăcutcuungestdest ulderapi dcemisecer ea,ririicându- mi
imedi atdi nnoupant aloni i.Apoim- aî ntrebatdacămămaidort ălpile.Am
răspunscănu,deşinuer aadevăr atşicândmi -aspussămăaşezl al oculmeu
 

înf aţamăsuţ ei,m- am î ndreptatcuunpassi gurspr eea,cut oat ecă,l afiecare


pas,si mţ eam j unghi uriî nt ălpi .Bănui am că- mivordadrumulşinuvoi au să
fievi zibi l
eurmel et rat ament ului .
  Înaceast ăul timăşedi nţ ă,s- at recutdi nnou î nr evistăt otcedecl arasem
deat ât eaoripânăat unci,însăt onulseschi mbase.Î ntr eal telemis- aspus,î
proposdebăt ăi ledi npi vniţă,căacest emet odenul eaparţ inl or,căeisunt
împot rivaacest orpr ocedeeşicănul e-arapl icani ciodat ă,dacănul e-arcer e
anchet atulpri nat itudi neal uiduşmănoasă.
  Dupăceam f ostadusî napoiî ncel ulă,cut oat ecăer azi uă,mis- aspus
căam voi esămăî nt i
ndpepat .M- am cul catşiam adormi tpel oc,net rezindu-
mădecâtseara,scut uratdeumărdeungardi an.Mi -apusi arochel ariişim- a
scosdi ncel ulă.Cândmii -al uatdel aochi ,măaflam î ncamer aîncareo
săptămână-î nai nt eî mif ăcusem i nt rareal aMal mai son.Mis- au datcur eaua,
pant ofiişiobi ect elece- mif useser ăr eţinut eatunci .Am f ostpussăsemnezo
decl araţ i
e- f
ormul arpri ncaremăobl i
gam sănuspunni mănuit otcevăzusem şi
miseî ntâmpl aseî nacest eoptzi le,î ncazcont r ar,făcându- măvi novatde
divul gar edesecret edest atşipasi bildecondamnare.
  Mi -am î ncăl ţatcugreupant ofii ,avândî ncăt ălpileumflat e.Mis- au pus
iarochel ariişiam f ostscosdi ncl ădi re.Pedrum pânăl amaşi naî ncarem- au
ur cat ,am si mţ itiarr ăsuflareacâi nel ui .Dedataast aer am f ărăcăt uşeşinumai
cuunsi ngursecuri stl ângămi ne,î nspat e.Înf aţ ă,şof erulşiî ncăunul .Di n
nou am f ostcul catcucapulî npoal acel uidel ângămi ne.Dupăvreunsf ertde
oră,maşi nas- aopri t.Am f ostaj ut atsăcoborşiodat ăî npi cioar epet rotuar ,mi
s-aut rasochel ariidepeochi ,uşas- at rânt itşimaşi naademar atînvi teză.
  Eram peBul evar dulDaci al acol ţulcust radaDi mi tri
eOr bescu.Eraora
zeceseara.Dupăci ncimi nut eer am acasă,undeşipri etenameaseî ntorsese
cucât evami nut emaiî naint e.Fuseseşieari dicatădeacasă,î nnoapt ea
următ oarear est ăriimel e.Anchet aeif usesemaiuşoară,f ărăat âtai nsistenţ ăşi
fărămal tratări .Recunoscusecăbăt usescri sori lel amaşi nă,f ărăsăcunoască
rost ulşidest inaţ i
al or.Înaceeaşinoapt ecu mi ne,f usesearest atşiB.I vanovi ci.
Dupăoanchet ădet reizile,f useseel iberat .
  Odat ăacasă,pri madori nţămi -af ostsăf acobai ecal dă.Spat elemi -era
 vânăti art ălpi leî ncăumflat e.Dur erilecedaserăl oculunormâncări mi,car e
urmau sămaidur ezevr eocât evazi l
e.Î nsăpt ămânacareaurmat ,aveam să
aflucât eval ucruri ,caremi -audatexpl icaţiauneianumi tecomport ăria
anchet atorul uişicar eaveausă- miof ereî ncăt r eianidel ibert ate.Cuanidezi l
e
înurmă,î naint eder ăzboi,înt r -
onoapt el aI aşi,lauşaDoct orul uiGat oski ,se
prezi nt ă,di sperat ,unt ânăr .Î lroagăpedoct orsă- isalvezenevast aî nsăr cinată,
careseaflaacasăî nst aregr avă.Doct orulrăspundeapel ului ,pl eacăcut ânărul
înt oi ulnopţ ii,i ntervi neî nul timulmomentşisal veazăf emei adel amoart e.
 

 Tânăruldel aaceavremeeraavocatşisenumeaGri gor eBurdan.Acum,î n


1949,purt anumel edeGri goriuBurdea,( numeconspi rativ)şier aunuldi ncei
treiat otput erni ciaiservi ciil
ordeanchet ădel aMal mai sondi nCal eaPl evnei.
Eracelcaremăanchet ase.Gri goreBur daner aori ginardi nregi uneaPanci uşi
dupăani ,î nî nchi soare,aveam săcunoscmul ţ
ideţ i
nuţ icaret recuser ăpri n
grozăvi ileanchet el
orl ui ,anchet epel ângăcare,ceapecar eosuf erisem eu
fusesefloarel aur eche.Şi ,reveni ndacum l aDr .Gat oski( careurmasădevi nă
celebrulradi ologdemait ârziu),elnueraal t
uldecâtt atălvi tregalbunul ui
meupri etenB.I vanovi ci.
  Aşasef acecă,î nacel ezi l
eî ncarenoineaflam î narestl aMal mai son,Dr .
Gat oskiaf ostanunţ atdeGri goreBur dan,decareni cinu- şimaiami nt ea,căB.
Ivanovi civafiî ncur ândel i
berat ,înami nt i
reabi neluif ăcutl aI aşi .
  Totî n acel eaşizi leî n carenoineaflam l aMal mai son,mamaapri mitun
telef
on.O vocedef emei e,carenuşi -aspusenumel e,i -aspussănufie
îngrijorat ă,pent rucăî ncât evazi levoifidi nnou acasă.Mamaaaj unsl a
convi nger eacăî nspat el eacest eicomuni căriseaflaTut uGeorgescu,caredepe
atuncier abănui tăaaveal egăturicuSecuri tatea.
  Ori cum,aşasef acecăne- am t rezi tdi n nou l iberi ,iarpri mulmeu
cont actcuSecuri tat eaaf ostcaunvi sur ât,pecar ef oarterepedel -
am ui tat.
Cul i
psadeexperi enţ ă,i nconşt i
enţ aşient uziasmult inereţ ii
,n- am î nţelesni mic
dinf enomenulpel ângăcarenumait recusem şiam consi der atepi sodul
închei at.Camait oţ it i
neri idevârst ameadi nacel et impuri ,eram î ncăut area
oricăr eiocazi icaremis- arfiof erit,casăf acem cevaî mpot rivaregi mul ui .
 
Eram pl indei luzi i,deent uziasm,măvedeam pebari cade!Eram un
adevărat„ amat or”,f rizândri dicolulpri nf elulî ncaregândeam şivedeam
lucruri le.Ni cinuput eam bănuil aaceavr emecăabi apest ecâţ ivaani ,îmivoi
începeuceni ci aadevărat ă,nuauneil upt eact i
vedeschi se,f ăţişeşieroi ce,cia
aceleil upt epasi ve,derezi stenţ ăfizi căşimor alănespectacul oasăşil i
psi tăde
glorie,dusăî nî ntuneri cult emni ţelor,al ăt uridemi işimi ideal ţideţ i
nuţ i
.
Numaidupăunnumărbundeanipet r ecuţ iînî nchisor i
,amat ori smulmeua
făcutl ocî ncet ,încet ,unuiadevărat„ prof esioni sm” ,dacăaşput easă- lnumesc
aşa.
  TREIANIMAITÂRZI U.PRI MĂVARA1952
  Uni ndi vidsepr ezi ntăl auşăl egitimându- seşioi nvităpepri etenamea,
N.Z.Caref usesear est atăodatăcu mi neî n1949)sămeargăsădeaodecl araţi
e
laSecuri tat e.Aaşt ept at -oaf arăl auşă,pânăcânds- aî mbr ăcat .Înacestt imp
eam- apusl acurentcuceseî nt âmpl ă.Dupăceapl ecatcusecuri stul ,am ieşit
şieudi ncasăşii -
am urmări tdel adi stanţ ăf ărăsăfiuvăzut .Am mer spej os
pânăpe11I uni eşiapr oapedecol ţulcuCal eaRahoveiau i nt ratpeopoart ăîn
 

curt eauneicaseboi ereşt i,înconj urat ăcugar ddefier .Pepart eai nt eri oarăa
zăbr elelorgardul ui ,erafixat ăt ablăondul ată,car eî mpi edi cavedereaî ncurt e.
Mait ârzi uaveam săaflucăaceast ăcurt eşicasăcomuni cau cucl ădi r eaf ost ei
Pri mări iaSect orul uiTreiAl bast rudepeCal eaRahovei ,caredeveni sesedi ul
Securi tăţii.Nevr ândsări scsăfiuvăzut ,m- am î nt orsacasăşiam aşt ept at.
Cam dupădouăore,pri et enameas-aî ntors.Mi -apovest itcăaf osti nt rodusă
înt r-unbi r ou undeunsubl ocot enentdesecuri tat e,f oarteamabi l,apof tit-osă
ial ocşii -
aspuscăest evorbadeî ndepl i
ni reauneisi mplef ormal ităţ i,î n
legăt urăcu cel edecl arat edeeaî n1949.
  Înt r eisaupat ruî nt rebări ,pecar el e-af ormul atî nacel aşit impşiî n
scri s,ofiţ erular ezumatî nt reagapovest ecar ef ăcuseobi ect ulanchet eidel a
Mal mai son.Dacăabăt utl amaşi născri soareal uiG.Boi an,dacăeu i -am dat
scri soarea,ceconţ inutaveascri soar ea.Ni ciovorbăî nsădesprescri soar eal ui
B.I vanovi ci.Îndrept ulfiecăreiî ntrebări ,larubri ca„ răspuns”,scri a:Da.Apoi ,
dupăceasemnatî nj osulf ormul arul uiundescr ia„ anchet at or”,cunumel e
 Vasi lescu,i -
adatsăsemnezeşiei .Dupăaceeas- ascuzatcăaderanj at- o,i -a
deschi suşaşiacondus- opânăl aieşi r
e,asi gur ând- ocăeosi mpl ăf ormal itat e,
carenuvaaveani ciunf eldeal t
eurmări .
  Abi aapucasepri etenameasă-mipovest eascăcel edemaisus,căacel aşi
indi vi dsunal auşă,i nvit ându- măî nacei aşit ermeniamabi li,să- lî nsoţ esc
pent ruadaodecl araţ i
e.Şicumi nel ucruri leaudecursl af el.Acel eaşi
înt rebări ,acel aşisubl ocot enentVasi l
escu,aceeaşipol iteţeşiacel eaşiasi gurări
cănuest evorbadecâtdeof ormal itate,desi mpl ărut inăbi rocrati că.Cât evazi l
e
am t răi tsubemoţ iilepr ovocat edereami nt ireavi sul uiur âtdi n1949.Î ncet ,
încet ,însăneî nt âmpl ându- seni mic,di nnou,s- aaşt ernutui tareal ini ştit oare.
 Aut recutcât evasăpt ămâni ,ol ună- două.Vi aţ aobi şnui tădet oatezi leleî şi
urmacursul .Pr obl emel edesl ujbă,aut obiografiimaimul tsaumaipuţ i
n
mi nci noase,pr obl emedebani ,deapr ovizionareet c.Eraoperi oadădemari
lipsurial i
ment ar e.Peri oadaî ncar et oat ăl umeaer aî mbrăcatăî ndocşise
zbăt eacu sărăci a.
  Dart i
ner eaţ eaf ăceami nuni !Eu şit oţipri eteni imeidevârst amea
treceam pri ntoat egreut ăţ i
levremi i
,cu uşuri nţ ă,cu nepăsar e,chi arvesel ie.
Reuşi sem,dupăcef usesem dataf arădel aI .P.R.O.M. ,săfiuangaj atport ar
laI .P.U.C.Dădusem oaut obi ografie,bi neînţ elesf alsăşipânăl aoveri ficare
maiat entă,speram săam unrăst impdel ini şt e.Trăi am deazipemâi neşin-
aveam gri jazi l
eidepoi mâi ne.Cum î ncepusevar a,aşt ept am cuner ăbdare
Sâmbăta,pent ruapl ecacut renulC.G.M.Lamare,cupri et enii.
  IULI E 1952.ADOUAARESTARE LAMI NI STERULDE I NTERNE.
  Înt r
- odumi nicăl asf ârşi tulluni iiul i
e,t ocmaimăî nt orceam del amar e.
 Tr enulsoseaf oart et ârzi unoapt eaîngaraObor .Pel a1noapt eaeram î npat .
 

Douăoremait ârziu,năvăl eau î ncamer ăvr eopat ru- cincisecuri şti


.Aurmat
perchezi ţiaobi şnui t
ă,car eîncât evami nut earăvăşi tcameraî naşaf el,încât
am put utprofitadeunmomentdeneat enţ ieacel uicar emăsupraveghea,
pent rual ăsasăal uneceî nspat eleuneibi bl ioteci,l i
vret ulmi litar .Găsi real uiar
fiprodusnepl ăcericel uicar eî mif acili
taseobţ inereal ui.Voir evenimait ârz i
u
asupraacest uisubi ect .
Odat ăî mbrăcat ,doidi nsecuri ştim- au apucatfiecar edeunbraţşiam
porni tpecori dorspr eieşire.Î ndrum,mi -ai eşitînai nteDoamnaRăcaru–şiea
unadi nl ocat arelecasei .Am î mbrăţ işat -oşii -am st recuratî nmânăi nel ulpe
careî lpurt aset atălmeuşil acar eţ i
neam f oart emul t.Eal -apr edatadouazi
mamei .Ceidoim- auapucati ardebraţşiam coborâtî ncurt e,undeam mai
observatcât evasi luet ecaresepi teauî ncol ţ urilemaiî ntunecat eal ecasei .Am
ajunsî nst radă,mis- aupusochel ariişiam f ostur catî ntreceidoi ,înmaşi na
careaşt ept aî nf aţacasei .Drumulaf ostscurt .Maşi nas- aopri tşiam f ostdat
 jos.Ţi nutşidi rijatdebraţ ,am urcatoscarăşiam aj unsî ntr-oî ncăpereunde
mis- au scosochel arii.Unser gentaşezatl aunbi r ou dupăceacompl etatofişă
cudat elemel epersonal e,mi - al uatceasul ,şi returi ledel apant ofi,cur eauaşi
totceaveam î nbuzunare.Aî nşi ratt oat eobi ectelepeol i
stăşimi -adatsă
semnez.Peurmă,unal tser gentî nuni formădarî ncăl ţatcuci pi cidepost av,
mi -apusochel ari i,m- aluatdebraţşidupăceam cot i
tpedi ver secori doar e,
am coborâtdest uldemul tet rept e.Odat ăjos,am maiparcursobucat ăde
drum şine- am opri t.S- au trasni ştezăvoare,mis- au scosochel ariişim- am
trezitsi ngurî nt r
- ocel ulă.Uşas-at rânt itlal oc.
  Am st atai ciapr oapeosăptămână,f ărăcaci nevasămăî nt rebeceva.
  Di mi neaţ apri meam ocanădesur ogatdecaf eaşiunsf ertdepâi ne,r aţia
pent rut oat ăzi ua.Laprânzşisearacât euncast r
on deci orbă,cucart ofi,
fasole,varz ăsau arpacaşşichi arcucarne.Misepăreamul t,fii ndcăn- aveam
poftădemâncar e.Pâi neaomâncam cupl ăcer e.Dedouăoripezier am scosl a
„Program” ,ceeaceî nsemnal acl oset.Si ngurulchi nî nacest ezi le,î naf arăde
toategânduri lecaremăf rământ au,er aopermanent ănevoi edeauri na.
Credeam căsuntbol nav.Mait ârzi uam aflatdel avechi ideţ i
nuţ i,căer ao
reacţ i
enervoasăpecar etoţioavuseseră.Trebui adecisăbatdefiecar edat ăl a
uşă,casăfiudusl aW.C.Şiast aseî nt âmpl aaproapel afiecar edouămi nut e.
Misest rigasănumaibat ,săaşt ept.Băt eam di nnoudupăcât evami nute.
Eram l ăsatsăaşt ept.Potspunecăt oat ăzi uaeram obsedatdeaceast ă
probl emă.
  Pest et otcel ul aruldomneaol i
nişt eabsol ută.Si ngurel ezgomot e
estompat ecare- miparveneau,erauî nchi sulşideschi sulzăvoarel or,
ciocăni turi leî nuşişisunet ulaproapei mpercept i
bi lalvi zetei,pecar egardi anul
 

odeschi deacasămăsupravegheze.Caşil aMal mai son,cel ul aeral umi natăzi


şinoapt e,n- aveaivoi esădormicuf aţal aperet eşini cicumâi ni l
esubpăt ur ă.
  Dedataast amăaflam l aMi nisteruldeI nternedi nCal eaVi ctoriei .Eram
încel ularuldel asubsol ,cunoscutî nvocabul aruldeţ i
nuţ il
orsubnumel ede
„Submari n”.Adouasauat reiazi ,am f ostdusî ntr- ocamer ăundemis- au l uat
amprent eleşiam f ostf ot ografiatdi nfaţ ăşipr ofilcuunnumăragăţ atdehai nă.
Dupăapr oxi mati vosăpt ămână,î ntr-odi mi neaţ ă,gardi anuldeschi deuşa
celulei,î mipuneochel ari işi -midau seamacănumăconducel aW.C. ,cum
credeam.Am ur catni şt et repte,am urmatuncori dorî ntortocheatşim- am
trezitdi nnou î nf aţabi r oul uiundef usesem perchezi ţ i
onatl asosi re.Mis- a
restituitt otce- mif usesereţ inut .Mis- aupuscăt uşel amâi nişidi nnou
ochel arii.Am f ostscosdi ncl ădireşiurcatî ntr-omaşi nă.Dupăcât evami nut e
demer smis- au scosochel ariişicurânddupăaceeamaşi nas-aopri tînf aţa
Gări ideNord.Unpl ut oni erdesecuri tat epecarenu- lmaivăzusem,acoborât
cumi ne.Purt aunt occupi stoll acent ură.Am porni tcuelspr eper oane.
 Trecăt oriicar eobservaucăam căt uşel amâi nimăpri veaupef urişşiî nt orceau
apoicapul ,făcându- secăn- au băgatdeseamăni mi c.Ne- am î ndr ept atspre
unuldi nperoane,undeerat rast renuldeCrai ova-Tr .Sever in- Timi şoara.N-
aveam ni cioi deeundevoi asămăducă,darni cin- am î ncer catsă-lî ntreb.Mă
depri nsesem cugar dieni i,carenurăspundeaul ani cioî ntrebare.
  Încel uladel aI nt erne,pi erz ândnoţ iuneat impul ui,dint r-unsi mpl ur eflex
deom l iber ,l -am î nt rebatpegardi an cândaveni tlacel ulameacâteceasul .Nu
mi -arăspuns,aî nchi suşaşidupăcât evami nut eareveni tî nsoţ i
tdeofiţ erulde
serviciu,careaî nceputoadevărat ăanchet ăcasă- ispundecevr eau săşt iu
câteceasul .
  Ne- am sui tînt r en.Pl utoni erulaevacuatl umeadi ntr-uncompart iment ,
pemot i
vulcăî nsoţ eşt eunar est at.Lumea,doci l
ăs-asupus.Pânăl apl ecarea
trenul ui,vagonulsesupraagl omer ase.Launmomentdat ,unsol datdi n
securi tate,pasager ,car est ăteaî npi cioar epecori dor ,abăt utl auşa
compart iment uluinost ru.Pl utoni erulmeui -adeschi sşil -apri mi tînăunt ru.
 Totdrumulaust atdevorbă.Dupăcepl utonierull -apusî nt emăî npri vinţ a
mea,spunându- icăsuntuncont ra-revol uţionar ,noulveni taţ inutsăspunăcă
nuî nţ elegedecest at ulî şidăat âtaost eneal ăcuceicami ne.Dacăarfif ost
dupăel ,ne- arî mpuşcai medi at.Dupăaceeanus- aumaiocupatdemi neşiau
 vorbitde- alel or.N- am r eţinutdi nconversaţ i
al or,decâtcăsol datuler adi n
comunaLeor deni .
  ÎN ARESTULSECURI TĂŢI IPI TEŞTI„
  Am coborâtl aPi t eşt i.Îngarăneaşt ept aunJeepalSecuri tăţ i
i.Am t recut
princent ruloraşul uişine- am opri tlasedi ulSecuri tăţ ii
,carel aaceavremese
aflaî nt r-ocasăveche,cuunet aj ,probabi lfost ăpart i culară.Am f ostdusî n
 

 biroulşef ul uiar estul ui.Nupurt adecâtpant aloni işici zmel edeuni f


ormă.I n
part eadesus,aveaunmai llotcarel ăsasăisevadămuşchi ideboxeur .Uncap
debrut ă,cuochimi cişiapr opiaţişiof runt eî ngust ă,compl etauport retul .Cu
oint onaţ iebat jocoritoar e,î nj argonulsecuri st,( cucareaveam săî ncepsămă
fami liarizez)şit ratându- măcândde„bandi t ”,cândde„bucur eştean” ,mi -al uat
dat elepersonal e,înt i
mpceeram perchezi ţionatdeunsergent ,careşielmi -a
reţinutacel eaşil ucrurice- mif useserăreţ inut eşil aI nt erne.Acest eformal ităţi,
odatăt ermi nat e,unser gentm- acondusl aocel ulă.Caoder ogare,del aceea
cepăr eaoregul ăat ut ur orSecuri tăţilor,ai ci,ochel ari ierau supri maţ ipent ru
drumuri ledel acel ul ăl acl osetşiî napoisaul aspăl atşiî napoi .
  Deî ndat ăcei nt raiî ncel ular ,îţidădeaiseamacăelf usesei mpr ovi zatî n
curt eaf ost eicasepart icul are,î ncaresei nst al aseSecuri tatea.
  Schi ţaacest uicel ul ar ,am f ăcut - odi nmemori e,aşacăpr oporţ i
ileşi
dimensi uni lesuntapr oxi mat i
ve.I atăacum schi ţaaproxi mati văacel ularul ui
 vechi iSecuri tăţidi nPi teşt i
,î nanul1952.
  Curt eadi n mi jlocer aî nconj uratăcu un z idcam de2M.Î nălţi
meşier a
acoperi tăcu opl asădesârmă.Cel uleleaveauşiel eaceeaşiî năl ţi
me.De- a
lungulzi dul uicareî nconj uracurt ea,cam l a1, 60M.Î năl ţ
ime,seaflauf erestre,
carepermi t eau gardi anul uicaresepl imbapecori dor ,săai băvederespr ecurt e.
Celul el eaveau uşisi mpl edel emn,careseî nchi deau cubr oaşt epri mi tive,cu
zăvorulşicl anţ anumaipedi nafară.Fi ecareuşăaveaî npart eadesuso
deschi zăturăde30pe30decM.Pest ecar e,pedi naf ară,seî ncruci şau ver t i
cal
şiori zont alcât edouăzăbr el edinfier -bet on,cam de1cM.Di amet ru.Maisus,
înzi d,deasuprauşi i,oal tădeschi derecam de20/30cm. ,încareseaflabecul
permanentapri nsşicar eserveaşideaeri sire.Cel ulel eerau dedi f
eritemări mi,
toat ecuci mentpej os.
  Î ncel edouăl unicâtam st atai ci,am f ostmut atdemaimul teori .Pri ma
lunăam st atsi ngurî ncel ul anot atăpeschi ţăcuI .Eraaşademi că,î ncât
neîncăpândpat uri l
e- ti
pdefier ,cucareer aumobi lat et oatesecuri t
ăţ il
eşi
închi sori le,puseser ăî neadouăcapredel emnpest ecareer au cul cat edouă
scânduri ,nebăt uteî ncui e.Mis- amaidatopăt urăvecheşimurdarăşicuast a
seî nchei ai nvent arulcel ul ei .Fii
ndî ncăvară,nueraf rig.Pri mull ucrucu car e
at rebui tsămăî nvăţ,af ostmi rosul .Duhoar eapecareorăspândeau cel e3W.
C.-urit ur ceşt i,undeapanuf uncţ i
onadecâtcui nt ermi tenţesau uneorinuse
maiopr eaşii nundaşico-r idorulcuconţ i
nut ulcl oset elorcareseî nfundau,
păt rundeaî nt oat ecel ul ele.Dupăcât evazi l
eî nsănumaisi mţ eam mi rosul .
  Apoiaî nceputl uptacut r
ecer eat impul ui .Cum di sper areanuer a
depart e,am î nceputpri na-mif aceunpr ogram zi lnicdemer s.Doipaşimi ci,
dus,doipaşimi ciînt ors,at âtîmipermi teaspaţ iul.Deoar ecedupăcât eva
mi nut eameţ eam,am perf ecţ ionatpr ocedeul ,f ăcândî nt oarcer eacândspr e
 

stânga,cândspr edr eapt a.Î mipr opusesem săf accât ezecemi idepaşipezi .
Numărăt oareaî miocupami nt ea,aşacăpract i
cî nt i
mpulpl imbări inugândeam
lani mi c.Ti mpulast felcâşt igatnuacopereaî nsăî ntreagazi .Î miî ntrerupeam
mersulcândî ncepea„pr ogramul ”,careduradest uldemul t.Doigardi eniî şi
împărţ eau t reabapecel ul ar,fiecaredeschi zândcât eouşădecel ul ădel acât e
uncapătdecori dorşit rimi ţândpear est aţ icăt recel et reiW.C. -urinumerot ate,
darî naşaf elcaeisănuseî ncruci şezepedrum.Secre t
ult rebui apăst rat.
Operaţ iasepet receacam aşa:unuldi ngar dienideschi deauşaşi - ţ
ist riga:„ l
a
unuşi ”( astaî nsemnaW.C. -ul1)şiseaşezaî naşaf elpecori dor ,casăai bă
 vizibilitat espreuşacl oset ului .Cum i nt raiî nW.C. ,îlauzeaipecel ălal tgar dian
deschi zândal tăcel ulăşist ri gând:„ ladoi !”dupăcareurmast rigăt ul„ lat rei!
”.
 Apoiurmauperândst rigăt ele:„ ieşiunu! ”,„ i
eşidoi ”şi„ ieşit rei”şici clulse
repet a.Tot ult rebui asăsedesf ăşoareî nmaxi mum devi tezăşit otacestdu- t
e-
 vinosef ăceaî npasal er gător .Î ntr eacest eor dinef oartepreci secar easi gurau
 bunadesf ăşurar eaoperaţ i
uni i,fiecar egardi an,î nf uncţ iedecal ităţil esal e
personal e,dezel ulsău,det emperament ,î şiexersal i
mbaj ulM.A.I .,r ăcni nd
diver seî ndemnuripent ruagrăbiri t mul :„ Dă- idrumubandi tul e!Mi şcă!I eşică
tebagcu capulî nW.C. !
”Laast aseadăugauşit oateî njurăt urileposi bi l
e,
însoţi t
edeepi tetedi ncar emaiput eaideducecevadi ni dent itat eacol ocat arilor
tăi:„Mi şcă,şchi opulecă- ţirupşipi ciorulcel ăl alt!”sau„ Haipopocănueşt ila
Biseri că! ”et c.Când„ pr ogramul ”set ermi naşiî ncet aaceast ăsar abandă
dement ădet ropăi turipecori dor ,deuşit rânt ite,derăcnet e,odat ăcuul timul
zăvort r as,pest ecel ularsel ăsabruscol ini şte,depar că- ţiveneasăcrezică
ceeacesepet recusevi saseşi .Cum l acl osetnusegăseani ciunf eldehârt i
e
(poat enuat âtdi nlipsădeî ngri j
ire,câtdi ncauzăcăhârt i
adeori cef el ,eracel
maiprohi bitpr odusî nt oateî nchi sori le) ,am f ostnevoi tsărecurgl acăpt uşeal a
uneihai nedepi ele,pecareol uasem cumi nel aares t
are.Câtam st atai ci,am
consumatî ntreagacăpt uşeal ăşipart eadej osasi ngur eicămăşipecareo
aveam.Scurtt impdupăcel uasf ârşi t„ pr ogramul ”dedi mi neaţ ăurmaspăl atul,
caresedesf ăşuraî nacel aşif el.Cel ulădupăcel ul ăeram t rimi şi,unul„ l
abai e”,
altul„ încurt e”.I nacel aşiri t m,cu acel eaşirăcnet eşiî njurăt urieram hăi tuiţişi
fugări ţipecori doar e.Bai a,car eseaflaî ncl ădi reaceaveche,eraoî ncăpere
dest uldemare,î ncar eseaflaşiocadă,cuuncazancul emnepent ruapă
caldă.Cam odat ăpesăpt ămână,nevenear ândull aduşşinumaiat uncise
încăl zeaapa.Al t
fel,tespăl ail ar epezeal ăpemâi nişipef aţăcuapăr ece,fiel a
robinet uldi nbai efiel aci şmeauadi ncurt e,dupăcum î ţivenearândul .
  Cuocazi a„ programul ui ”şi„ spăl atul ui ”am reuşi t( cu toat ăvi gi lenţ a
gardi anul ui)săobservcăsegăseau ai cişiGeorgeBoi anşiN.Z. ,pri et enamea.
Mait ârz i
uam aflatcăf useseri di cat ădeacasăî naceeaşinoapt ecumi ne.PeG.
Boianabi al -am recunoscut ,aşadesl abşipal idera.
 

  Înpri masâmbăt ădupăsosi reamea,am f ostdi nnou scoşicel ulăcu


celulă,î n„ bai e”,undeundeţ inutdedr eptcomun,î nprezenţ aunuigardi an,
ne- abărbi erit.Pemi nem- aşit unscumaşi nanr .0.Pet oţinet undeaaşa,o
dat ăpel ună.Şiaşa,î ncet ul'cuî ncet ul ,căpăt asem aspect uldeţ i
nut ului :mai
mul tsau maipuţ i
nzdrenţ ăr os,t uns,sl ab,pal idşicuacelmi rosspeci ficcar e
eraşialcel ul arului;aşput easpunef et id.Unamest ecdemi rosuridecl orcu
caresedezi nf ectaucl oset ele,deD.D.T. ,car esepul veri zasăpt ămânalî n
celule,def ecal eşiuri nă,demucegaişideneaeri sit.Dupăosăpt ămânămă
obişnui sem cut oat ezgomot elecel ularul uişil edesl uşeam sensul .Şt i
am când
sepet r eceacevacarei eşeadi nprogramulcur entalzi lei.Şt iam cândci nevaera
dussauadusdel aanchet ă,dupăscârţ âi
tulscări idel emndel ângăcamer ade
 baie,car eur cal aetaj .Cândsef ăceaomi şcar emaimar eşigar dieni irăcneau
cani menisănuseui t epri ngrat iiledel auşi ,ştiam căeraadusunnou
arestat.Deasemenea,î ncepusem săcunoscapucăt uri lefiecăruigardi an,di n
fiecar eschi mb.
  Ladouă-t reizi ledupăsosi r e,am f ostscosdi ncel ul ă,mis- aupus
ochelari işiam ur catscări l
edel emn,l aet aj.Mis- auscosochel ari işiam f ost
aşezatî ntr -uncol ţ,laomăsuţ ă.I ncol ţulopusalcamerei ,rezemat edeperet e,
 vreo7- 8bast oanededi f
eritel ungi mişigr osi mi ,del anui eleşicozidemăt ură,
pânăl aci omegeşibât edi nsal câm pr oaspătcoj i
te.Gar di anulai eşit.Inf aţ a
mea,aşezatl aunbi rou şipri vindu- mă,unl ocotenent -maj or.M- apri vitlung,î n
tăcere.Apoim- aîntr ebatcâţ ianiam.26i -am spus.„ Cest udi iai ?”„ Treianide
facultat edeDr ept”.I arm- apri vitunt imp,dupăcare,cuovocedest ulde
plăcut ă,cuoi ntonaţ iebl ândă,pări ntească,mi -avorbi tcam î nt ermeni i
următ ori:„ Eşt itânăr ,sănăt os,eşt iunbăi atcu cart e,aifiput utt răiliber ,
învăţamaidepart e… Şit e-aifibucuratdevi aţă.Darnuţ i-aivăzutdet reabă!
Facipart edi nduşmani idecl asăşiaif ostdescoperi tdeor ganel edesecuri tate.
Îmipar er ău dedumneata,eşt it ânărşiaimaifiput utt r ăi,darnumaiaini cio
şansă.Aisămoriî npuşcări e.Păcat !Păcatdedumneat a! ”
  Ast aaf osttot .Asunat .Aapărutgardi anulcuochel ariişim- adusî napoi
încel ul ă.Î nt âim- am gândi tcămi -aţinutacestdi scursdei mpr esi onare,pent ru
amăcondi ţi
onapent ruanchet acarevaî ncepe.Dar… Susn- am maif ostdus.
  Am ui tatsăvăspun căî nai nt edeai eşidi n bi roull ocotenent ului-maj or,a
intratof emei ecuundosarsubbraţ .Eraî mbrăcat ăci vi lşicuosar cinăf oart e
avansată.Nuşt iudecem- ai zbi taşadet areapari ţiaei .Păreaaşade
nepot rivităî nacell oc.Mait ârzi uam aflatdel aal ţideţ inuţ icăeraanchet atoar e
şicăschi ngi ui aşibăt eapersonalpeanchet aţi.Cam douăl unimait ârziu,î n
Peni t
enci aruldi nPi teşti ,am aflatdel aal ţideţ inuţ i
,di nPi teşti,şiarestaţimai
decur ând,căpel ocot enent -maj orulmeuî lchemaI ordache,căf useseunuldi n
ceimaisadi cianchet at orişischi ngi uitoriaiSecuri tăţ i
işicăf useseomorâtde
 

uncami on.Acci dent uls- aî nt âmpl atcam l adouăsăptămânidupăceî mi


 vorbi se.
  Înt r-oseară,maremi şcarepecel ular .Mi -am datseamacăau f ostaduşi
maimul ţideţ inuţ isauarest aţ inoi ,pri nt recareşif emei .Auf ostrepart izaţiî n
maimul tecel ul e.Şil ami nes- adeschi suşaşiaf ostî mpi nsî ncel ul ăunom î n
 jurde40deani .Mi cdest at ură,cuî mbrăcămi nt euzat ăşipet icită.Dupăce
gardi anuls- aî ndepărt at,bucur oscănumaier am si ngur ,cut oat ecăabi ane
put eam î nvârt iamândoiî ncel ulă,am î ncer catsăi nt ruî nvorbăcunoulveni t.
Întâinumi -arăspuns;maiapoimi -amormăi tcevacen- am î nţ eles.Î nfine,m-
am l ămuri t:nuer ar omân,nuşt iadecâtci nci -şasecuvi nt eromâneşt i.Eragrec
şi-lchemaPl at on.Pr enumel enumi -lami nt esc.E t otceam put utaflaî nsear a
aceeadel ael .Aveni torast ingeri işigardi anul ,maiact ivcadeobi cei ,veneat ot
timpull avi zet ă;aşacăat rebui tsănecul căm,ceeacenuerapr eauşor .Pecel e
douăscândurial ătur at enuî ncăpeam,aşacădupămaimul t
eî ncer cări ,le-am
distanţ atunadeal taşiî nf el ulacest a,cuchi ucuvai ,am r euşi tsănecul căm.
Lafiecaremi şcarepri nsomn,nepi erdeam î nsăechi l
ibrulşit rebui asăne
regăsi m pozi ţiai ni ţi
al ă.Chi nulaî ncet atodatăcudeşt ept area.Cândpr ogramul
obişnui taldi mi neţ ii( spăl at,cl oset,î mpărţ itulcaf elei)s-at ermi nat ,am î ncercat
săaflu maimul tdesprecamaradulmeudecel ulă.Cumarechi n,mi mi căşi
gesturiam put utî nţ el egecăeraţărandi ntr-unsatdi nNordulGr eci ei.Când
part i
zani icomuni ştiail uiMarcosauf ostî nf rânţ idet rupel eguvernament al e,în
drumull orderet ragerespreBul gari a,aul uatcusi lacueicaostat eci,f emei ,
 bărbaţ işicopi idi nsat eledemunt edi nr egi uneapri ncaret receau.Î mpreună
cupart i
zani i,aceşt ioameniau aj unsî nRomâni a,undeopart edi neiau f ost
instal aţil aFl ori ca,f ostamoşi eal uiBr ătianu,deveni tăf ermădestat .Ai ciau
fostsupuşil aunf elder egi m del agărdemuncăşir eeducare.Erauscoşil a
muncacâmpul uişil iseţ i
neau cursurideeducaţi emarxi stă,decăt regreci i
comuni şti.Bi neî nţ eles,seaflau subpază.Del aPl atonn- am put utî nţ elegemai
mul tşini cideceseaflaacum î ncel ulăcumi ne.Măpri veacuochi il uibl ânzi
încar eerat oat ăresemnar eaţ ăranul uiî nf aţ asoart ei.
  Căt reoraprânzul uiauî nceputscoat eri l
el aanchet ă.L- aul uatşipe
Platon,darl -au adusdest ulder epedeî napoi .Mi -am datseamacăseocupăde
ceiarest aţ icu ozimaiî nai nt e,şicăt oţieraugreci .
  Launmomentdat ,încursuldupăami ezii,l acât evacel ulemaidepart ea
porni tunf eldecânt ecj alni c;ungl asdef emei e.Maiî ntâiî ncet ,apoit otmai
tare.Ai nt erveni timedi atgar di anulcerându- isăf acăl i
ni şte,dargl asuldevenea
totmait ar eşipemăsurăcegardi anulr ăcneaşiî nj ura,peat âtmaiput erni cse
făceagl asul .Semănacuunbocetde- alnost ru,darmi -
am datseamacăepe
greceşt e.Aapărutşiunaldoi leagardi anî naj ut orpent ruarest abi lilini ştea,
darî nzadar .Bamaimul t,î nal tcapătalcel ul eis- aporni tunaldoi leabocetşi
 

încurândunalt reilea.Totvocidef emei ,pegr eceşt e.Pecori dor,ot evat urăde


nedescri s:al ergăt uri,uşit rânt ite,zăvoaret rase,ameni nţ ări,înjurături ,năval ă
degar dieni .Tot ulî nzadar .Vacarmulnuf ăceadecâtsăcreascăşisăi a
ampl oar e.Launmomentdat ,douădi nvociau t ăcut .Toţ igardi eniis- au
concent ratl auşaundevai etel enucont eneau.Î ncel edi nurmăaî ncet atşi
ultimulgl asşicândcredeam căt otuls- al ini ştitai zbucni tdinnou celdi n
fundulcori dorul ui.Toţ igar dieni is- auî ndr ept atî ntr- acoloşicândvoceaat ăcut,
s-aporni tal t
a,î nal tăpart e.
  Eradenecrez ut ,daral ternanţ adebocet eacont inuatoreî n şir,t oat ă
după-masa,sear aşiapr oapet oatănoapt ea.Mi -am datseamacăgardi eni iau
intratî ncel uleşiauî nceputsăl el ovească,darţ ipet eledeveneauşimai
ascuţ ite,vai etel eşimaiput erni ce.Ladouăcel uledi stanţ ădeuşamea,
împr eunăcuunadi ngrecoai celecaresevăi tau,semaiaflaof emei e,româncă,
pecaream auzi t-ospunândgardi eni l
orsăn- omail ovească,căvaî ncer caeas-
opot olească.Am aflatmait ârzi ucăf emei aer adoamnaMi l
coveanu,mama
doctorul uiMi lcoveanu.
  Înt otacestt imp,am î ncer catdemaimul teorisăafludel aPl at oncese
întâmpl ă,darmi -af ăcutsemncudeget ulpebuzecasătacşiapoil aur eche,
semncăascul tă.Î ntr-adevărer af oart eat ent .Expl i
caţ i
acel orceseî ntâmpl au
am avut - oabi at reil unimait ârziuî nPeni tenci ar ,del adeţ i
nuţ i:greci idel a
Floricaserevol t aseră,î iluaserăl abăt ai epereeducat oriilorcomuni ştişi
încercaserăsăevadeze.Avert izat ă,Securi tateanoast răi nterveni se,operaseo
seriedearest ărişiî ncercândpri nanchet ăsăst abi leascăcar esuntvi novaţ ii
principal i,i nsti gat orii
,stârni seaceastăreacţi eîncel ular.Pri nbocet eleşi
 vaietelel orpegr eceşt e,femei leşi - aut ransmi st otceaveausă- şit ransmi tăşiau
stabilitoversi unecomună,pecares- osusţ inăcut oţ i
iî nanchet ă.Cum am
spus,noapt eat ârzi ubocet eleauî ncetat ,s-au auzi ti aruşi lecel ulelorşigreci i
auf ostl uaţ i.Şil ami nes-adeschi suşaşii -auf ăcutsemnl uiPl aton săi asă.
 Totaşal iniştit,cum veni seşicugest urimăsurat eşi -al uathai napet i
ci tădepe
scânduri lepatul ui ,mi -aî ntinsmânaşiai eşi t
.Numaişt iuces-aal esdeeişi
deail ui.
  Am r ămasi arsi ngurşimi -am r eluatpr ogramuldepl imbări ,gent icul
ursul uidi ncuşcă:doipaşidus,doipaşiî ntors.Dupăcât evazi lemiseaduce
unt ovarăş.E f oart eî naltşivoi ni c.Ar epărulr oşcatşipoart ămust aţă.Est e
directorulf abri ci idepi elărie„ Căpri oara”di nPi t
eşt işiaf ostridicatde
Securi tat edi nbi roull ui.Nuşt iadecel -auar est atşieraconvi nscăt rebui asă
fieoer oare,deoareceer amembrudepart idşi„ comuni stadevărat ”,cum ţ ine
să-mir epet e,î nt r-oromâneascăcam st ricat ă.Erasârbdi nBanat.
 
 

  Searaaf ostdusl aanchet ă.S- aînt orscam abătut .Mi -aspuscă-l


anchet aserăpent rusabot aj.Cucâtvat impî nai nt e,i zbucni seuni ncendi ula
fabri că,caredupăspusel elui ,nupr odusesedecâtpagubemi noreşif usese
stins.Pret indeacă- lduşmănescuni icol egidi nf abri căşică- lr eclamaseră,dar
căelnuaveani ciunamest ecî npovest eacui ncendi ul .Cel et reizi lecâtam st at
cuelau f ostuncal var .S- adovedi tdeunpri mi t
ivi sm r ar.Casănu- şi
mur dăr eascăpant ofiicânderam scoşil aW.C. ,sedescăl ţaşil aî ntoar cerese
ştergeapepi cioar edemur dări aî ncareeram obl igaţ isăcăl căm peuni ca
noast răpăt ură.Cândi -am cerutsăn- omaif acă,s- asupărat .Laf el,s- a
supăratcândl -am rugatsănumaiscui pepej os,ceeacef ăceadi ndouăî n
douămi nut e.
  At r
ei azi ,trecândî ni nspecţ ie,şef ular estul ui( brut acu muşchi ide
 boxer) ,i-am cerutsămămut e,fiepemi ne,fiepesârb,deoar eceneera
imposi bi lsăî ncăpem noapt eapecel edouăscândurial epri ci ului .Spi ritpractic,
 brut aadator dingar di anul uisămaiaducăoscândură.Sol uţ ian- aavutî nsă
succes,fii ndcăunadi ncapr enueradest uldel atăcasăsepoat ăspri ji
nipeea
şicapulcel eideat reiaseânduri .Enervat ,şef ular estul uiat rânt i
tuşa
înjurând.Dupăscurtt impî nsă,gardi anulareapărut ,mi -aspussă- mii au
 bagaj ele( adi căhai na)şim- amut atî ncel ul aI I(vezischi ţapag.15) .Mis- a
părutocamer ăi mensă.Eradedouăorimaimaredecâtceal al tă,aveaunpat
defier ,cusal teauaumpl utămaimul tcupl eavăşipraf ,darori cum sal t
eaşio
pătură.
  M- am bucur atcăam scăpatdesârbşidat ori tăl uiam apr eciat ,pent ru
primadat ădecânderam ar estat ,şisi ngurăt atea.Şit otuşi ,câtam st atai cin-
am f ostchi arsi ngur .Seara,pri nfiri daî ncareat ârnabecul ,aapărutun
şoarece.Î nzi l
elecareauurmat ,curăbdar e,l -am ademeni tcufiri mi turide
pâi ne,pânăl api cioar elepatul ui .Î ncer careameadedr esajn- apr ogresatmai
mul tdeatât .Cândî nt indeam mânaspreel ,fugea.Casănu- lpi erddet ot,n-
am maii nsi statşim- am mul ţumi tsă-laşt eptsăvi năl api cioar elepat uluişisă-
lobservcum î şimănâncăfiri mi turi l
e.Veneaî nt ot deaunaseara,dupăce
primeam mâncareaşisepot oleaagi taţiadepecori dor .Deveni set otmai
încrezăt or,câtchi arseri dicapepi cioarel eî napoişi -şif recamust ăţilecu l abele
dinai nt e,ui tându- sel ami ne.Pel ângăpl i
mbareazi l
ni că( acum put eam f ace
câtet reipaşidus- înt ors) ,am avutai cii deeasăî ncercsăi nt ruî nl egăt urăcu
celul aveci nă.Am băt utmaiî nt âicât eval ovi turicudeget ulî nperet e,dupăce
măasi gur asem căgar dianulnuepri napropi ere.Mis- arăspunsl af el.Mi -a
 veni tapoii deeasăst abi lescunal fabetpri nl ovituriî nperet e:a–ol ovi t
ur ă,b=
douăl ovi turiet c.Mait ârziu,i ntr ândî nci r cui tulpuşcări ilor ,aveam săaflucă
mait oţ it recuserăpri nf azaacest eidescoperi ri,car eeranumi t ă:al f
abet ul
idioţilor .
 

  Ori cum,veci nulmeuaî nţ elesi ntenţ i


ameaşiam î nceputunf elde
conver saţ i
e.Pr ocedeuls- adovedi tînsăafit otalnepract icabi l.Di ncauza
numărul uipr eamaredel oviturinecesar epent ruaexpri mauncuvânt ,nu
numaicăpi erdeaişi rul ,darr iscaisăfiisurpri nsşidegar dian.Totî naceeaşi
perioadă,probabi lî ncuraj atdeci ocăni t
uri lepecarel eauzea,veci nuldi n
cealalt ăcel ul ăaî nceputsă- mibat ăşielî nperet e.Ori câtam î ncercatsă
desluşescsemnel el ui ,n- am r euşi t!Abi acândam aj unsî nPeni tenci ar,am aflat
căî mit ransmi teaî nt r-unal fabetmaievol uat ,caresenumea„ Afelere”şicar e
reduceasi mţ i
t ornumărull ovi t
uri lorpent ruexpri mar eal iterel or
.I nPeni tenciar
,
l-am î nvăţ atşieu.Acol oeraut il
izatcurent .
  Iat ăsi stemul :Li terel eal fabet uluierau î mpărţ i
teî npat rugrupeacât e5
li
tere,î naf arădeul timagrupăcarecupri ndea6.Pri magrupămer geadel aAl a
E,adouadel aFl aJ,at reiadel aLl aP,apat radel aR l aZ.Li terelede
începutal egrupel ordăduser ănumel eacest uial fabet :A.F.L.R.Maiî nt oate
celuleledi n1Peni tenci arerazgâri atăpeperet et abelaacest uialfabet :
  II IIIII V.
  AFLR.
  B G M S.
  C H N T.
  D IO U.
  E JPV.
  Seut i
lizaî nf el ulurmăt or .Deexempl u:pent ruat ransmi t
el iterăO.Mai
întâi3ci ocăni turi( car ei ndi caugrupaî ncar eseaflal i
tera) ,oscurt ăpauză,
dupăcar e4l ovi turi( adi căapat r al i
terădi ngrupă) .
  Pr ocedeuleramaipract i
c,darî ndecursulani lordepuşcări eaf ostşiel
abandonatşiî nlocui tcual fabet ulMorse.
  Înt r-odi mi neaţ ă,agi t
aţ i
eneobi şnui tăpecel ular.Marecur ăţeni e.Nis- a
datperândî ncel ul eomăt ură.Gardi anulst ăteaî nuşăpânăcemăt ur am
celulaşiî mpi ngeam gunoi ulaf ară,pecori dor.Apoine- adatogăl eatăcuapăşi
ocârpăcasăspăl ăm pej os.Aceeaşit reabăpecori dorof ăceaugardi eni i.Am
maipri mi tocârpămui atăî nmot orină,cucaream f recatuşacel uleipe
dinăunt ru;pedi naf arăof ăceagardi anul .Nuseput easpunecă,după
termi nareaoper aţiuni i,cel uleleşicori doruldădeauoi mpr esiedemaimare
curăţ eni ecaî nai nt e,darşef ular est ului,dupăi nspecţ i
apecar eaf ăcut -o,s-a
declaratmul ţumi t.
  Observândpri nt regrat i
ileuşi ioal tămi şcareneobi şnui tă,am văzutcum
câţivagardi enicărau del aet ajulcl ădi ri
iî ncurt icicaarest ului ,t
eancuride
hârt i
i,revi st e,cărţ işif ot ografii .Unulaapărutcu unbraţdebeţ eşici omege.
Le-am r ecunoscut ;l evăzusem rezemat eînt r-uncol ţînbi r oulLt .Maj .I ordache.
 Totacestmat eri alaf ostî ngrămădi tînmi jloculcurţ ii,str opi tcumot ori năşiis-
 

adatf oc.Fumuls- arăspândi tpet otcel ul arul ,împr eunăcuf oi ţedehârt ie


carboni zat ă.Del aet ajulcl ădi riis-au porni trăcnet eşiî njurăturil aadresa
gar dieni lordepecel ular .Foculaf ostst inscu f urtunuldel aci şmeauadi n
curt e.Toţ igar dieni is- auconcent ratî ncurt icicapent ruast rângeî ndiverse
cut iişil ădi ţerest uri ledehârţ oagepart earsepart enuşipent ruacur ăţ at oată
mi zeri apr ovocat ădef oc.Rest urileauf ostcăr at eînaf ară.
Apoiaf ostî mpărţ itămasadeprânz:unf eldei ahni edef asol ecumul tă
carnedeporcşif oart egrasă.Di f
erenţ ăcadel acerl apământf aţădecenise
dădeadeobi cei .Cum nuer am î ncăunvechipuşcări aşi niţiat,n- am t rasni cio
concl uziedi nt otceseî nt âmpl ase.Nuşt iam căori ceder ogar ecâtdemi cădel a
obişnui tulzi l
eiî şiaveaoraţi uneşinueraî nt âmpl ătoaresauuncapri ciu.Mai
târzi uaveam sămădepri ndsăi nterpret ezt oat eacest esemne.Dedataaceast a,
opart edi nexpl icaţ i
eam avut -ochi ardupămasă.Uşi leau î nceputsăse
deschi dăper ând,del acapulcel ularul ui .Lafiecareuşăseopreau maimul ţi
paşişiseauzeamurmurdevoci .Infine,s- adeschi sşiuşamea.Uncol onelde
securi tate,î nconj ur atdeunî nt regst at-maj ordeofiţ eri,m- aupri vitlung,şi -au
rotitochi ipri ncel ulăşiapoicol onel ulm- aî ntr ebatcum măcheamăşidecând
suntarest at.Dupăcei -am r ăspuns,acont inuatcuî nt r
ebări le:„ Cum af ost
masa?”Bună,am zi s.„ Aif ostmal tratat ?”Nu.„ Aiat epl ângedecomport area
gar dieni lor?”Nu.„ Aicevaderaport at?”Da.Aşvreasăşt iudecesuntţ inutai ci
şiceaveţ idegândcumi ne?„Ast avorhot ărîorganel edeanchet ă!”mi -
a
răspunscol onel ulşiuşas- at rânt it.
  Expl icaţ iacompl et ăam avut -ot otl aPeni tenciardel apuşcări aşiimai
 vechi .O dat ăcucăder eagrupul uiVasi leLuca,AnaPauker ,TeohariGeor gescu,
toat edosar elef useserărevi zuite,ceeacedusesel anoianchet eşinoiar est ări.
 Aşasef acepr obabi l
,căşidosarulmeu,caref usesel ăsatdeopart edeGri gori u
Bur deaî n1949,af ostr eexami natşieure- arest at.Separ ecăt otaparatulM.A.
I.Fusesepri meni tşipr obabi lşiGri gori uBur deaî nlocui t.Tot odat ăs- adat
ordi nuldeî ncet ar eabăt ăil
orî nanchet ă.Ceeaceexpl icăardereaci omegel or
înaint edei nspecţ i
acol onel ului ,careaşacum am aflat,veneadi npart ea
mi ni sterul uidei nt erne.Măsuraaduratî nsăf oart epuţ i
n.Î npri măvarăam
avutocazi asăst au cuoamenischi ngi uiţ icuşimaimul tzelcaî nainte.
  Câtpri veşt emâncareamaibunăşicurăţ enia,aceast aaveam săafluî n
decursulani l
or ,căi nt raî npract icacurent ădi nai nteaori căreii nspecţ ii.Cei
car eveneauî ni nspecţ ieerau deconi venţ ăcuadmi nis- t
raţiaî nchi soriiî n
privi nţapr ocedeul uipent ruanufipuşiî nsi tuaţ i
adeaauzir ecl amaţ ii
.
Întrebări lecupri virel amâncaresepuneau cam î nf elulurmăt or:„ Cum e
mâncarea?E sufici ent ă?”Dacădeţ inut ulr ăspundea:„ Proast ă,i nsufici enţ ă,de
extermi nare! ”urmaî nt rebar ea:„ Ceaipri mi tazi ?”Lacar edeţ inut ulspunândce
primi se,adi cămâncareabunăşisufici ent ăpent ruzi uadei nspecţ i
e,
 

inspect orulr espect i


vt ră- geaconcl uzi acuvocet are,cămâncareapent ru
duşmani ipoporul uiemaibunădecâtaost aşilorM.A.I .,trânt eauşacel ul eişi
plecamaidepart e.
  Dars- at ermi natşicu i nspecţ iaşivi aţapecel ul arşi -arel uatcursul
obişnui t.Demi nenus- amaiocupatni meni .Nuam f ostni ciscosl aanchet ă,şi
nicinum- amaiî ntrebatni menini mi c,nicimăcarcum măcheamă.Gardi enii
seobi şnui ser ăcufigur amea,eucual orşicum nul edădeam ni ciobăt ai ede
capî npl us( număpl ângeam deni mi c,nuceream ni mi cşinur ecl amam ni mi c)
eram t otmaipuţ i
nşimair arsupravegheatpri nvi zetă.Î nschi mb,î ncepusem
eusăsupraveghezşisăî nr egi strezt otceseî nt âmpl apecel ul ar.Cunoşt eam
dupăfigurăapr oapepet oţ iceiarest aţ i
.Î mifăcusem oi magi nedest uldeexact ă
apl anul uicel ularul uişi-miî ncol ţ
iseî nmi ntei deeauneiî ncercărideevadar e.
Launmomentdatdeveni sechi aroobsesi e,darnugăseam ni ciosol uţ ie.
 Aceast ăi deenum- apărăsi tni ciodat ă,de- alungulî ntr egiimel edet enţ ii,cu
toatecăî naceaperi oadădeî nceput ,aveam f ermaconvi nger ecăsevapet rece
cevaşivom fiel iberaţidi nî nchi soare.Eravr emeacândî ncămai„ veneau
ameri cani i”.Ti mpulî mit r eceamaiuşorî ncâter auzi lecândni cinu- mimai
făceam exer ci ţ
iil
edemers( careaveau unef ectapr oapeanest ezic)şinumai
recur geam l ael edecâtat uncicândmăî ncercadeznădej deasau pl ict i
seal a.
  Într-obunăzi ,peneaşt eptate,suntmut atîncel ulaI II(vezischi ţapag.
15).Cel ulaseaflapeuncori dor ,carescăpasepânăacum posi bilit
ăţ ilormel ede
observaţ i
e.Chi ardupăpri mul„ pr ogram” ,cut oatecăî nt i
mpuldesf ăşurări ilui
miseacoper eadeschi zăturadi nuşăcuuncart on,l -am put utvedeapevărul
meuG.Boi an,career aî nchi sî ncel ulapecaream not at -ocuApepl anul
celul arul ui( pag.15) .Dacănumi -arfişopt i
tnumel ecândatr ecutpri ndr ept ul
uşiimel espr ecl oset,credcăni cinul -aşfir ecunoscut ,î naşahaldesl abşi
palidera.Pesubpet ecelecar eî iacopereaumaipest et othai nel e,i- am
recunoscutunuldi ncost umel egri s,atâtdebi necroi teşicăl cat eal tădat ă.
  CelulaI II
,î n caremăaflam acum,er acam t otatâtdespaţ ioasăcaşi
precedent a;î nschi mb,di ncauzauneii nfil t
raţiideapădel acl oset uldeal ăt uri,
pej os,ci ment uler aî npermanenţ ăud,i ardemi rossănumaivor bi m!Î nzi lele
următ oaream st atmer eul apândăl aoracândî ncepeascosull acl oset .Voi am
să-icomuni cl uiG.B.Cât ecevadi n”cel eceseî nt âmpl aserăî nul timi i3anide
cândf usesearest at.Să- ispuncăail ui( nevast aşif etiţ a)semut aserăî n
apart ament ulunormăt uşicest ăteaucam î nghesui te,darcăerau sănăt oase;
căf et i
ţaî şicont inuaî nvăţăt urafii ndcăr euşisem săacredi t
ăm l aşcoal ă
 versiuneacăelî şipăr ăsisef ami l
iaşipl ecaseî npr ovi nci eet c.Scurt al uit recer e
însăpri nfaţauşi imel e,subsupravegher eagardi anul uicarest ăt eal a3- 4M.
Dist anţ ă,af ăcuti mposi bi lăcomuni carea.Bachi aram f ostsurpri nsî nt r-oziî n
 

tentativameadeungar dian,car es-aapropi att i


pt ilf ărăsă- laudşiadeschi s
 bruscuşacel ul ei.
  ]Rezematfii nddeuşăşicu capulî ndr eptuldeschi zăt uri iacoperi tede
cartonulpel ângăcar eî ncercam sătr ansmi tmesaj ul,er acâtpe- acisăcadpe
coridor .Cuur l eteleşiî njurături lederi goar e,mis- aupusochel ari işiam f ost
dusî ncamer adegardă.Ai cim- al uatî npri mi reşef ularest ului .Credeam că
am săam de- af acecupumni ibrut ei ,dars- amul ţ
umi tcuoseri edeî njurăt uri
şiameni nţ ărişim- at rimi sdi nnou î ncel ul ă.Dupăcât evami nut eaveni t
personalpecel ul arşimi -am datseamacăpr ocedeazăl acât evamut ări.La
urmă,m- ascosşipemi neşim- amut atî ncel ulaI V( vez ipag.15) ,ul timaî n
fundulcori dorul ui ,zi cându- micădeai cinuvoimaiput eapândipeceicar e
mer gl aW.C.Pent ruavorbicuei .
  Nouacamer ăer amaimaredecâtt oat ecel epri ncarest ăt usem pânăaci .
Cam 4m pe4.Unpatdefiercusal t eledepai eşipătur ă,î nt r
- uncol ţ.Vi zavide
uşă,peceal al tăpart eacori dorul ui ,of ereast răpri ncaresevedeacam l a2M.
Garduldescândurialcurţ iisecuri t
ăţ i
ispr ecurt eaveci nă.Di nl ocî nl oc,de- a
lungulgardul ui ,cât eunpl op.Mi -au t rebui tcât evazi lesămăacomodezcu
nouaacust i
căacel ul ei,pent ruaput eapercepeşiexpl i
cat oat ezgomot ele
celularul ui,careai ciaj ungeau maiest ompat e.Cândm- am si mţ iti aracasă,ca
săzi caşa,am l uatohot ărâre,car e,t rebui esăr ecunosc,mi - apusnervi ila
încercare.
  Observasem cădupăcet ur agar di eni lordi nt impulzi leipr edaservi ciul
schimbul uidenoapt e,deschi zândcel ul ăcu cel ul ăşiveri ficânddupăol istă
numărular est aţi lor,pl ecau cut oţiiî ncamer adegar dă.Acol o,l ăsauuşa
deschi săspr ecel ul arşit impde10- l5mi nut e,î iauzeam vorbi ndşigl umi nd
întreei .Apoi ,schi mbuldezipl ecaacasă,i arceidi nt uradenoapt eîşiî ncepeau
patrul atulpecori dorşisupravegheat ulpri nvi zete.Î nt r
-oseară,dupări tual ul
depredare- pr el uar easchi mbul ui ,cândt oţigardi eni iseaflau î ncamerade
gardă,m- am puspet reabă.Am l ărgi tdi stanţ adi nt rever gel elecaref ormau
gratii
ledeschi zăt uri idi nuşă,am scosbraţ ulaf ar ăşicuvârf uldeget eloram
ajunsl azăvor .L- am t rascâtmaif ărăzgomot ,am ri di catmânamaisus,am
apăsatpecl anţ ăşiuşas-adeschi s.Cuur echeal avoci lecareveneau di n
camer adegardăapl ecatcasănufiuvăzutdi ncel elal tecel ul e,am t r
ecutpri n
faţaatr eiuşişim- am opri tlaapat ra,undeseaflaG.Boi an.L- am chematpe
şoptite.Deemoţ ieî miauzeam băt ăi lei nimi i.G.B.Aapărutî ngrozi tlavi zet ă,
într-
unsufleti - am î nşiratt otceşt iam deainoştr i
.Şibuneşirel ef ără
menaj ament e.Aşaaaflatcămamal ui( şimăt uşamea)muri se,si ngură,î n
domi ciliulobl igat ori ul aTârguNeamţ .Iarf rat elel ui ,car eer agravbol navde
anghi napect oral ă,muri secudoianiî nurmă,î nmoment ulcândsecuri tat ea
 venisesă- lridi ce.I ni maî mibăt eat otmait areşimisef ăcusef ricăde- abi nel ea.
 

Pro-babi lcăşil uiGeorgepent rumi ne,fii ndcămi -


aspus: „dacănut eî ntorci
imedi atî ncel ulăst ri ggar di anul !”Întoar cereaî ncel ulăadecursl af eldebi neca
şiieşir ea.Am î nchi scl anţ a,am t raszăvorul ,am î ndrept atgrat iileşim- am
trântitpepat .Eram i stovi tşiuddet ranspi raţ i
e.Dupăscurtt i
mps- aauzi tşi
pasulgar dianul ui .Adouaoarăn- am maiî ndrăzni tsărepeti sprava.Tot uşi,
îndrăzneal adeafif ăcut -oodată,cut oat ăf ricaceosi mţ isem mi - adatonouă
încreder eînmi ne,caremi -apri nsbi ne.Am î nceputsămăî nvăţ ,nusă-mi
stăpânescf ricaşini cis- oî nlăturcisămăobi şnui escsăt răiesccu ea.Î nani i
următ ori ,demul teoriaveam săfiupusî nsi tuaţi adeaî nt reprindeceva
riscantşidecât eorim- am deci spent ruacţ iune,mi -af ostf rică,daram f ăcut-
o.Ni ciodatăn- am renunţ atdef rică.
  Înt r-
unadi nzi le,st ândî ntinspepatşicuochi iînt avan,observomi că
găuri căî ntencui ală.M- am scul atî npi ci oar epepat ,cas- ocercet ezmai
îndeaproape.Nunumaicăbăgânddeget ulnui - am datdef und,darui tându-
măpri nea,mi - am datseamacărăspundeî npod.Sevedeauchi arrazede
lumi năcarest răbăt eauî nt uneri culpodul ui .Lumi napătrundeapri nt reţ i
glele
acoperi şului.Am apăsatcupal mapet avanşi -am const atatcăeel ast ic.Eradi n
paiant ăşidacăaşfiapăsatmait areaşfiput utf acesăcadăobucat ădi nel .
Deci ,aşfiput utf aceogaurăspr epod,ori câtdemar eaşfidori t.Cât evazi l
enu
ra-am gândi tdecâtl aast a,observândcuat enţiet otcecădeaî nrazamea
 vizual a,pri ndeschi zăturadi nuşă,şimaidepart e,pest ecori dor ,pri ngeamul
caredădeaspregardulşicurt eaveci nă.Deasemeneacânder am scosl aspăl at
lacişmeauadi ncurt i
cicăm- am ui t
atmaiat entl aacoperi şulcel ul elor .Din
curtici că,vedeam cel ălaltver santalacoperi şului ,darnuerani ciunmot i
vca
 versant ulcar eseafladeasupracel uleimel esăfieal tfel
.Er aacoperi tcuţ iglă
obişnui tăşinusevedeani mi cdeosebi t.Desus,del aet ajulcl ădi riisecuri tăţii
,
undeseaflau bi r ouri leseput eavedeat otcel ularulşiacoperi şulcuambel e
 versant e.
  Începusem săpunl apunctt oateamănunt eleunuipl andeevadare.
 Trebui asăaşt eptorast i
ngeri i
,cândgar di anulî şif ăceat urapel at oat evizetel
e,
casăvadădacăne- am cul cat.Observasem î nt imp,căunuldi ngardi eni,spre
deosebi redecei lalţi,numaiapăr eal avi zet e,pânădi mi neaţ a.Deci ,trebui asă
aşteptt ur aluidenoapt eşii medi atdupăst inger eşidupăcearfit recutpel a
 vizetamea,săî mpi ngt avanulî nsusavândgri jăcabucăţ il
eceurmausăse
despri ndăsăcadăpepat ,casănuf acăzgomot .Arfiurmatur careaî npod,
scosulcât orvaţ igleşisări tuldepeacoperi ş,di rectpecrengi l
eunui adi npl opii
careseaflau de- al ungulgar dului .Şideai ciî ncurt eaveci nă.Maidepart e…
 Văzândşif ăcând.
  Bi neînţel escări sculcagardi anulsămaivi năpent ruadouaoarăl a
 vizetă,r ămânea,caşievent u-alelezgomot enepr evăzut e,car es- arfiput ut
 

producel aprăbuşi reat avanul uişil ascosulţ iglelor.Laf el,i eşi reapri nacoperi ş
şisări t ulpest egardarfiput utfiobservat edel aunadi nf erest rel ecl ădi rii
securi tăţ i
i.
 
 Am ui tatsăvăspuncăexi st aucât evabecurii nst alat epeni ştest âlpi,
carenoapt easeapri ndeau şil umi nau desusî nt r
egulcel ul ar.O l umi nădest ul
desl abă,dart otuşil umi nă!
  Cel ecât evazi l
e,câtam observatt oatecel edemaisusşiam cânt ărit
şansel epr oşicont raal epl anul ui ,s- auscursnespusder epede.Tot uşi,î ncă
maişovăi am,cândî nt r-odi mi neaţ ă,audpaşişivocipecori dor ,car ese
îndr eptau spr euşacel ul eimel e.Maimul taduspesusşiî mpi nsdi nspat e,vr eo
4- 5gar dieniî mibagăî ncel ulăunt ânărcucăt uşelel amâi ni.Sezbăt eaşi -i
insul ta.I -auscoscăt uşel eşiaupl ecat ,darunuldi ngar di eni idi nschi mb,
încercândsănusef acăsi mţ itarămaspecori dorî napr opi ereacel ulei.Î i
 vedeam umbrapecori dor .Tânăruln- aveamaimul tde28deani .Eranerasde
cât evazi l
e,aveapărulmare,negruşiî ncâlcit.Înpi cioar epurt abocancicu,
talpăgroasă,pl inidenoroi .Pant al oni inegridedi mi eerau şieimur daride
noroi .O cămaşă,f ost ăal băşieaşiuncoj oceldeoai ef ărămâneciî icompl etau
echi pament ul .Dupăî nchi der eauşi i,r ămăseseî npi cioar eî nmi jloculcamer ei
frecându- şiî nchei eturi l
emâi ni l
orundeisei mpri maserădungi lest rânsori i
căt uşel or.M- am apr opi atdeel ,i- am spusnumel emeuî nt inzându- imânaşil -
am î nt rebatcum î lcheamă.S- aui t atcuopri vireî nt unecat ăl ami ne,numi -a
răspunsşinumi -adatmâna.I -am spusat uncicăpoat esăseî nt i
ndăpepat ,
dacăeobosi t.Fărăovorbă,s- at rânt itpepatşidupăcât evacl ipeaî nceputsă
sforăi e.Am î nceputsămăpl imbpri ncel ulăf ăcândt otf el uldepr esupunericu
pri virel anoulveni tşil apl anulmeudeevadare,pecar et rebui asă-lamân.
  Mait ârz i
u,cândam aj unsî nî nchi soare,am aflatcăî nai nt eamea,cuun
ansaudoi ,unal tar estatf olosisedej aaceacal edeevadare,pecar eo
imagi nasem eu.Î ntr-oseară,i nsist ândsăfiescossă- şif acănevoi le,păt runsese
înpodpri nt avanulcl oset uluişii eşi sepri nacoperi şspr ecurt eaveci nă.Cum
însăgardi anulveni sesăvadădecenumaii esedi ncl osetşiconst atasecă
deţ inut ulevadase,adatal arma.Î nt reaganoapt el-aucăut at .S- au f ăcutrazi iîn
curţ ileşiî nt oatăzonadi nj urulSecuri t
ăţii
,darf ărăni ciunrezul tat .Adouazi ,
unuldi nanchet at oriidel aet ajulcl ădi ri
isecuri t
ăţ i
i,ui t ându- secu t otul
înt âmpl ătorpef ereast ră,î lzăreşt epef ugarî ntr-unuidi npl opi idel agardul
curţ ii.Ceseî ntâmpl ase?Î nmoment ulîncareauzi seal arma,evadat ulabi a
ajunsesel agard.Dându- şiseamacănumaiaveat impsăseî ndepărt eze,se
ur caseî npl op,st ătuset oat ănoapt eaî ntrecr engişiacum aşt ept adi nnou
înt uneri culpent rua-şicont i
nuadrumul .Bi neînţeles,af ostdi nnou pri ns.Eu
n- am maiaj unssă- mipunpl anulî napl i
care.
 

  Cândgar di anulaaj unscudi st ribuitulcaf eleil auşanoast răşil -avăzut


pet ânărdormi nd,aî nceputsăst rig]el aelcasă- lt r ezească.Făr ărezul tat
însă.Gar di anulmi -adatdi ngăl eat acuaşa- zisăcaf ea,ocanăşipent ruelşi
mi -aspussăi -oducl apatşisă- lt rezesc.L- am scut ur atdeumărt otmait are,
pânăceasări tsperi atdi nsomn.I -am î ntinscanacucaf ea,i argar dianul ,din
uşă,aî nceputsă-şibat ăj ocjocdeel ,spunân- du- icănusepoat epl ângecănu
et ratatboi ereşt e,căiseaduceşicaf eaual apat .Tânărul ,caresedezmet i
cise,
mi -al uatcanadi nmânăşiaazvMi t-ocut oatăput ereaspr euşă.Gardi anul
abi aaavutt impsăsef erească.Aurmatunpot opdeî njur ăturişideopart eşi
deal ta,dupăcaregardi anulapl ecat,i art ânărulaadormi tdi nnou.Pânăl a
oraprânzul uiaf ostl ini şte.Cândnis- auaduscast r oanel ecu ci orbă,l -am t rezi
t
dinnou.Aspuscănumănâncă,s- aî ntorspepart eaceal altăşiacont inuatsă
doarmă.Dupăcât evami nut eaveni tşef ular est ul ui.N- aî ncer catsă-lt rezească
şim- aî nt rebatpemi nedecenumănâncăşicemi - apovest it.I -am răspunscă
numi -avorbi tdel oc,căparef rântdeoboseal ăşicădoarmet ott im- pul .Pest e
puţ int imp,uşasedeschi dedi nnouşigardi anuli nt r oduceî ncel ulăunnou
deţ i
nut .Unom devr eo45deani ,dest aturămi jloci e,maimul tgrasşir oşu în
obraz.Purt aomust ăci oarăneagră.Î mbrăcă- mi nt ea:pant alonişicămaşăkaki
şipedeasupraunpul overgri s.Decum s- aî ndepărt atgardi anul ,foart ej ovial
mi -aî nt insmâna,s- aprezent at( di npăcat ei- am ui tatnumel e)mi -
aspuscăe
coloneldi nvecheaarmatăşicăaf ostpri nsî nmunţ i,undecapart izan,l upt a
împot rivaSecuri tăţii.Cut oatănai vitat eameadel aaceaepocă,omulnumi -a
inspiratî ncredere.Poat eşipri nf apt ulcăl imbaj ulşicomport ar eal uinumise
păr eau afideni velulunuicol onel .Ori cum,omuler aext raor dinardevor băreţ ,
povest indu- mif eldef eldepăţ aniidi nvi aţal ui ,depef rontdi nRusi aunde
comandaseouni tatedet ancuri ,di nmunţ iundel uptaseî mpot rivat rupel orde
securi t ateet c.Searăt af oarteopt i
mi stcăvorveniameri cani işicănevorsal va.
  Pri nt ret oat ecel epecaremil eî nşira,î mimaipuneadi ncândî ncândşi
câteoî nt rebare:„ Decesuntarest at ?Ci neet ânărulcaredoarme?Cemi -a
povest it?Î nceeacemăpri veşte,i -am spuscănuşt iudeceam f ostarest at,că
nuam f ostanchet at.I ardespr et ânăr ,nuşt i
am ni mi c.Totelmi -aspusî nsă,că
dincel ul aî ncar eseaflaî naint edeafiadusai ci ,i -aauzi tpegar dienivorbi nd
căt ânărularfif ostpri nsî npăduri ledi nregi unecuunaparatderadi o-emi sie.
Înt ott impulacest eidi scuţ i
icunoulveni t,neaşezasem amândoipemargi nea
pat ului .Deodat ăpri vi reamis- aopri tpepi ept ulpărosalt ânărul ui,car e
cont inuasădoarmă,pespat eşicucămaşal argdeschei ată.M- am ui tatmai
atentşiî nt r-adevăr! … Ceeacemisepărusenumail aî nceputerar eal itate.
Păduchi !Şinuunul … Mi şunau!Am sări tcaarsde- adr ept ulî npani că.Am
începutsăbatî nuşă.I -am spusgardi anul ui,caredupăcât evami nut eaveni t
cuŞef ulares t
ul ui .Auadusogăl eat ăcu D.D.T. ,şicupumni iau î nceputsă
 

presareprafulpestepatşipest et ânărul,caredormeaînaint
e.RestuldeD.D.
 T.Car eamair ămasî ngăl eat
ăl -audeşert atî
ntr-
uncolţ,pejos.Lainsi
stenţel
e
melesă- lmutepet ânărdi ncelulăsausă- lducălabaieşisănemaideaun
pat,auzi scănusepoat e,au trântituşaşiaupl ecat
.Noulvenit,at
âtde
 vorbăreţpânăatuncin- ascosovorbă.Nis- aadusmasadeseară.Tânărul ,pe
caream reuşitsă-ltrezesc,arefuzatdi nnou sămănânce.Acerutapădebăut .

 At mosf eracamer eier aî nvăl uităînprafdeD.D.T. ,caî nt r-oceaţ ăcu


mi rosî necăci os.I -am expl icatt ânărul uiceseî ntâmpl aseşi ,pent rupri maoară
mi -aspuspeunt onnormalşiparcăpuţ int rist ,căde2l uninus- amaiput ut
nicispăl a,ni cischi mba.Pr esupusulcol onelai nt ratşielî nvorbă,punându- i.
Feldef eldeî nt rebăriasupraî mprej urărilorî ncareaf ostarest atşidece.
 Tânărulşi -
ar eluatpri vireaî ntunecat ăşii -aî nt rebatrăst it:Decevr eisăşt ii
?
Col onel ulat ăcut ,iart ânărulaî nceputsăsepl i
mbepri ncel ul ăf ărăsămai
scoatăovorbă.Dupăunt imps- acul catdi nnou,spr eper ete,l ăsândj umătat e
depatl iberă.Def ricapăduchi l
or ,nicinum- am apr opi atdepat.Am pr esărat
într-uncol ţalcamer eiD.D.T. ,mi -am împăt uri thai nadepi el edemaimul te
ori,m- am aşezatpeeaşir ezematdeper ete,am dormi tcuî nt reruperipână
dimi neaţ a.Col onel uls- af ăcutghem l api cioar elet ânărul ui,dupăcemaiî nt iis-
aprăf ui tbinecuD.D.T.Aşami -am pet recutul timanoapt eî nsecuri tateadi n
Piteşti.Di mi neaţ a,i medi atdupădeschi dereşischi mbulgar di eni lor,am f ost
scosdi ncel ul ă,mis- aupuscăt uşeşiî nt r-
unJeepam f ostt ransport atl a
peni tenci aruloraşul ui.
  Ai ciaveam săafludel aal ţideţinuţ imaivechi ,căaşa- zi sulcol oneleraun
condamnatdedr eptcomuncarenuf useseni ciodatăcol onelşicăer aut ilizatca
„turnăt or”î ncel ulelearest ul ui,pent rua- iiscodipecei lal ţiarest aţi
.Î npri vinţ a
tânărul ui ,am aflatcăî nt rr- adevărf usesepri nsî nmunţ iidi nr egiune,cuun
aparatderadi o- transmi sie.Mul tmait ârz iu,î nal teî nchi sori ,î nt âlninddeţ i
nuţ i
carest ătuserădupămi neî narest ulsecuri tăţi i
,mi -au spuscăt ânărulf usese
 judecat ,condamnatl amoart eşiexecut at .Nuşt iudacăacest ei nformaţ i
isunt
exact e,darf aptest ecăt ânărulnuaapărutni ciodat ăî nci r cui t ulînchi sori l
or.
  ]Unepi sodpecar eam ui tatsă-lami ntescl atimpulsău:î ntr-odupă-
ami ază,pecândmăaflam î ncăî ncel ulaI ,au apărutpecel ul armait oţi
gar dieni idi nt oat eschi mburi le.St ăteaudevorbăî ngrupuridecât e2- 3,fie
lângăuşacamer eidegardă,fiel ângăscaracareduceal acamer eledel aet aj,fie
încurt icicaundeeraci şmeaua.Peceidi ncurt i
ci căi -am put utşivedea.M- a
mi ratf apt ulcăpest euni formăpurt au coj oacemarici obăneşt işiî ncapcăci ulă,
înl ocdechi pi u.Af arăeraozif rumoasăşical dădet oamnă!N- am put ut
înţelegeni micdi ncedi scut au,decâtcăaşt eptau uncami oncucaresăpl ece.
S-auî nt orsadouazicăt repr ânz,casăpredeacoj oacel eşicăci ulil
e.
 

  Totdel adeţ inuţ i


imaivechi ,am aflatcăşisecuri ştiicar ef ăceau de
servi ciuî nschi mburipecel ul ar ,nunumait rupel edesecuri tate,pl ecau
peri odicî nmi si uneî nmunţ iişipăduri l
edi nregi une,l avânăt oar edepart i
zani.
Coj oacel eşicăci ulileerau pent rucamuflar eauni formel or .Int oat ăr egi
uneanu
sevorbeadecâtdeacest eacţ iuniî mpot ri
vapart izani lordesubconducer ea
Col onel uluiArsenescu şiaf raţ ilorArnăuţ oi u,deveni ţieroi ilocal iairezi stenţei
dinmunţ işideat roci tăţil
epecarel ecomi t eaSecuri tateaî nsat eledemunt e.
Oameniî mpuşcaţ i,ţăr ani,femeişicopi ischi ngi uiţ i,pent ruaaflaci ne-i
găzdui eşte,apr ovizioneazăsauaj ut ăpepart izani .Nenumăraţ ial ţiiauf ost
arest aţişicondamnaţi ,luânddrumulpuşcări ilor .Cuobunăpart edi neiam
statşieuî ndi ver seî nchi sori.Vom mairevenideciasuprasubi ect ului.
  LAPENI TENCI ARULPI TEŞTI .
  Const rucţ ieî nf ormădeT,aşezat ăl abari er aoraşul uispreGăvanaşi
orient at ăN.V.
  — S.V.Treceadreptcl ădi remodernă.Fuseset ermi nat ăsubguvernarea
luiArmândCăl inescuşif olosi tăî ncăî naceavr emecaî nchi soarepent ru
deţinuţ ipol i
ticiî nt impulpri goaneiî mpot rival egi onari lor.Aveadouăet aje,
part er,subsolşipi vni ţă.Descri ereamaiamănunţ ităşioschi ţăacl ădiriiovoi
facemait ârz iu,cândvoiaj ungecupovest eameaî nanul1955,cândam st at
pent ruat reiaoarăî naceast ăî nchi soare.Adusl agref aînchi sori i,dupăcemis-
acompl etatfişadeî ncarcer are,am f ostcondusdeungardi an l aocel ul ădel a
etajul2depecoadaT- ului.Dupăceuşas- at rânt itînurmameaşigardi anula
răsuci tchei aî nbroascăşiat rascel e2zăvoare,am f ăcutcunoşt inţăcucei
patrul ocat ariaicel ulei:RaduI .Gr .Radu,unţ ărandevreot r eizecişicevade
anidi ncomunaPi ciordeMunt e,Dobri n,t otţ ăran di nr egiune,PăunLepădat u,
fostpl ut onierdej andarmi ,acum î nt orsînsat ull uişiJeanMi lcoveanu,unom
învârst ădepest e60deani ,t at ăldoct orul uiMi lcoveanu,unuldi ncapi i
studenţ imi inaţ ional istedi nai nt ederăzboi .
  Dupăcel ulelemi zerabi leşiî nt unecoaseal eSecuri tăţ i
i,ai cimis- apărut
raiulpepământ .Cel ulaavea4M.Lungi mepe2.M.Şiceval ăţ ime.Peunadi n
laturi l
emi cial edr ept unghi ul uierauşa,peceal al t ă,fereast racam de50pe80
cm. ,pri ncarepăt rundeal umi nasoarel ui,cum n- omaivăzusem del aar estare.
 
Geamuler adeschi sşit emperat urapl ăcut ă.Pel ângăast a,f el
ulîncare
am f ostpri mitdeceidi ncel ul ăm- aemoţ ionat .Er apri madat ădupămul te
săptămâni ,căî nt âlneam oameni ,oamenideomeni e,fiecar edi neiî ncer cândsă
măaj uteî ntr-unf el,sămăpri meascăcucăl dur ă,depar cămi -arfiof erit
ospi talitateal aeiacasă.De- al ungulpere tel uidi ndreapt a,maiapr oapedeuşă,
erau douăpat urisuprapuse,î nceldej osst ăt eaJ.Mi l
coveanu,î nceldesus,
Dobri n.Căt ref ereast ră,l aperet eledi nst ânga,al tedouăpat urisuprapuse:j os
 

dormeaPăunLepădat u,deasupraRaduI .Gr .Radu.Cut oat eprot estelemel e,


Radus- amut atj os,î npatcuPăunLepădat u,l ăsându- măpemi nesi ngurî n
celdesus.Dobri ncar eeracelmaivechiar est atdi nceipat ruşicarededoiani
decânder aî nanchet ăf usesedemaimul teorimut atî nacestrăst imp,cândl a
peni tenci ar,cândl asecuri tate,cunoşt eacelmaibi nevi aţ aşiobi cei urile
puşcări ei.Cut oat ecăeracelmait ăcutşir ezervatdi nei ,nuf ăceani ciun
secretdi npovest eal ui.Făceapart e,î mpreunăcual ţii,careşieiseaflauî n
diferitecel ule,di nt r -oorgani zaţiecl andesti nă,pecareonumi seră„Frăţ i
eşi
li
bert ate”.Organi zaţ i
al uaseoarecariproporţ iiînsat eledi nregi uneal ui,
răspândi semani fest eşideveni secunoscut ăpri nacel esat e,undepet oate
garduri leapăreau scri secu cr etă,l itereleF.L.Numaişt iucum l edădusede
urmăsecuri tatea.Dupăce-iar estasepecâţ ivadi nei ,încer caacum să
descoperepet oţ imembri iorgani zaţ iei.Dobri nf usesedemaimul t eoribătutî n
anchetă.
  Jean Mi lcoveanu er aarest atdecât eval uni ,împr eunăcu soţ ial ui,din
cauzauneiscri soripecar eopri mi serădel afiull or,doct orulMi l
coveanu,care
eraascunsşicăut atdesecuri tate.Del aelam aflatcăsoţ ial uist ăt usel a
securi tate,î naceeaşicel ul ăcuunadi ngrecoai celedel aFl ori caşidecarev- am
spuscăi - am auzi tvoceaşiam remarcatl imbaal easăpecareovor bea.
Băt rânulî mipovest eat ocmaicăî lcunoscusepet atălmeu,cândDobri n,cu
urecheal uiadapt at ăl atoat ezgomot elecel ul arul ui,ne- aanunţ atcăvi ne
gar dianul .Î nadevăr ,uşi ţadesubvi zetăs- adeschi sşigardi anulaî nceputsă
nedeaper ândgamel elepecareil eî ntindeaundeţ i
nutdedr eptcomun,care
târadupăelpecori dorunhârdău.Aşaam f ăcutcunoşt inţ ăcu„ terciul”atâtde
apr eciatdedeţ inuţ i.Eraf ăi nădeporumbopări tăşipuţ inî ndul cită.
  Încel ulănuseafladecâtosi ngurăl i
ngur ădemet al,care,cuapr obarea
tacităagar dianul ui ,aveacoadaascuţ ităpeopart e.Ascuţ it ulsef ăceape
ciment uldel acl oset .Cuacestcuţ iti mpr ovi zat ,mis- aconf ecţ ionatşimi eunf el
del opăţ ică,di nt r-oscânduri cădebrad,găsi tăpecori dorşipăst rat ăcugri j
ăde
Radu,pi tităî npai eledi nsal tea.Toţ iaveauast feldel opăţ ele,î nchi pdel i
ngură.
 TotRaduf ăcusecuaceeaşicoadădel i
ngurăascuţ ităcât eocruci uliţăscul ptată
într-obucăţ i
cădel emndef ag,pent rufiecare.
 
 Adouazidupăsosi r emi -af ăcutşimi euna.Cufir edeaţ ăt rasedi n
pânzadedocasal teleişir ăsuci te,nef ăcusecât eunşnurcucarenil e
atârnasem l agât ,pesubcămaşă,spreanufivăzut e.De- al ungulani lorde
puşcări e,sal t
el eleauf ostsursăpermanent ădeaţ ăpent runevoi l
enoast re.
Dupăr egul ament ulî nchi -sorii,decât eoriam fiavutnevoi e,arfit rebui tsă
 bat em lauşăşisă- icer em gardi anul uiacşiaţ ă.Cum î nsăî npract icănu
primeaini ci odat ă,aţ asescot eadi nsal tele,i aracel eî ncazulnost ru,depi l
dă,
 

erauf abri cat et otdeRadu,di ntr-obucat ădesârmăel ectri că,pecar eogăsi se


într-ozipecori dor .Î iîndoi sevârf ull a90°şicu unci obdest iclă,pri nf recare,î i
zgâri aseunşanţchi arl al oculî ndoi turii
.Apoioî ndoi set otl a90°î nacel aşil oc,
darî nsensi nvers.Şidi nnou cuci obuldest i
cl ăzgâri asei arunşanţ ,pânăce
străpunsesesârmaî ndr ept ulşanţ uluidepeceal al tăpart e.Dupăaceea
îndr ept asesârmal al ocşioascuţ i
sel acel ăl altcap,peci ment uldel acl oset .
 Treabaerat aremi găl oasă,darr ezultatuleraunaccarenusedeosebeadecel e
original e,decâtpri nf apt ulcănueradeoţ el .
  Fi ecar edi ncel ul ăaveaf el
ull uidea- şipet recet impul .Radueracelmai
activ.Tott impulaveacevadef ăcut ,dacănupent ruel ,pent rucei l
al ţi
.Ne- a
peticitl at oţihai nel e,ne- acusutnast urii
.Erapl indebunăvoi nţăşit otdeauna
 binedi spus.Băt rânulMi lcoveanu,f oarterespect atdecei l
al ţi,aveaşielofire
 blândăşiaveaî nt ot deaunacevadepovest it ,at uncicândt impult r
eceacelmai
încet ,maial esdel amasadesearăşipânăl ast ingere.Si ngur al uiîngri jorarea
erasoart asoţ ieil ui.Spuneacăerauoperechef oart euni tăşiarfidatori ceca
eisă- ideadrumulşisă- lţi nănumaipeel .Şt iind- ol iberă,arsuport aşielmai
uşorî nchi soarea.Dobri neracelmainervosşicâterazi uadel ungăsepl i
mba
caunl euî ncuşcă.Er acugândulnumail aanchet agrupul uil uicarenuse
termi naseşit răi aî nt r-ot ensi unepermanent ă,aşt eptându- seî nori cemoment
săfiedusdi nnou l aSecuri tate.Di ncândî ncând,seopreadi nmer s,casă
ascul t el auşăzgomot el ecel ularul ui,carepent ruelnumaiaveau ni ciun
secr et.Numaipovest i
rilel uiMi l
coveanuaveau darulsă- lcal meze.Păun
Lepădat uer acelmait ăcutdi nt oţi.Mait ott impulst ăt eaaşezatpemargi nea
patul ui ,cugândulai urea.Aveavreo50deani .Eravoi nic.Bărbatf rumos.
Semănacu pozel ehai duci lordi ncărţ ilecopi lărieimel e.Segândeanumail ace
lăsaseacasăşisef rământ adegri j
aporumbul uinecul es,aar ăturii,at otce
lăsasebal tăî ngospodări al ui.Îlridicaserădel acâmpşini cin- apucase,să
 vorbeascăcunevast ă-sa.Decât eorii eşeadi nî ngândurar eal uişidădeacu
ochi idemi ne,seî nseni na,î mifăceal ocpepatl ângăelşiî ncepeasă- mi
povest eascăde- acasă.Aveaunbăi atdevârst ameaşispuneacă- iami ntescde
el.Înbăi atî şipuseset oat ănădej deapânăl aî nt oar cer e:„ Pânăom scăpade
comuni şt i
”cum spuneael .Î ntr-
ozi ,văzându- lpar cămaiabătutcadeobi cei,
m- am aşezatl ângăelşil -am î ntrebatce- lf rământ ă.Mul tel ucrurişiî ntâmpl ări
dinani ipuşcări eis- au est ompatorimis- auşt ersdi nmi nt e,darr ăspunsull ui
nul -am ui tat:„ Măgândeam ce- ofif ăcândmânzamea,D- leLeoni d!( Nu- mi
put eapronunţ aal tfelnumel e)
.Îmiparer ău căn- am t alentsăredau,cucât
dragmi -avorbi tapoidemânzal ui.
  Zi leleî ncareaveam ceamaimar elini ştepent rudi versel eocupaţ i
i
nepermi seerau cel eî ncareer adeservi ci
user gent ulGul i
man.Nepermi sera:
săcoşi ,săscoţ iaţ ădi nsal tea,săaiac,săt eaşezipecal ori feruldesubgeam şi
 

săpri veştipef ereast ră,săcomuni cicuveci ni i,vorbi ndpel ângăţ eava


caloriferul uicaret receapri nperet edi nt r-ocel ulăî nceal al tă,săscri izgâri ind
pesăpunulderuf ecarenisedădea,săscul pt ezicruci uliţecum f ăceaRadu,să
staicul catpepatî nt impulzi lei,săcânţ i,săvorbeşt it areet c.Et c.Serg.
Gul iman ( zis„ ălmare”fii ndcămaiaveaunf rat emaimi ccaref ăceadeservi ciu
lapoart aî nchi sori i)eracelmaicumsecadedi nt oţ i
,cut oat ecăl apri mavedere
păr eaofiară.Cut oat ecăerasl abşipi rpi riu,aveaovoceext raordi narde
put erni că.Deal tfelnul - am auzi tni ciodat ăvorbi nd.Nuşt iadecâtsă
răcnească.Zbi era,î njur aşiameni nţ at ott i
mpul .Camar aziimeidecel ul ăî şi
dăduser ăseamaî nsă,căt otulnueradecâtt eatru.Jucaacestroldezbi r,
pent ruasef aceauzi tdeail ui,decei l
al ţ igardi enişideofiţ eri,iarpedeţ inuţ iîi
lăsaî npaceşinuseui tapevi zet ă.Nunumaiat ât,darî nmoment ulî ncare
 veneaci nevadi nadmi ni straţ i
epesecţ i
anoast răşiGul imanî ncepeasă
răcnească„ li
ni şte!”şt iam căeunf eldeaneavert izaşit oat eobi ect el e
nepermi sedi spăr eau,ceicareseui taupef ereast răcoborau depecal ori f
erşi
ceicul caţisescul au pânăcet receaperi colul .Toţ isimţ eam nevoi asăst ăm
câtevaoreî npl uscul caţ i,fii nddest uldesl ăbi ţişianemi aţ i.Mâncar eaera
insufici ent ă.Di mi neaţ apri meam,cum v- am spus,t er ciul ,cam 200gr .La
prânz,ogamel ăcuci orbă,fiecucâţ ivacart ofi,fiecuvarz ăacră,fiecuarpacaş.
O dat ă,şicât eodat ădedouăoripesăptămânăera„carne” .Ast aî nsemnacă
într-unuldi ncel et reif elurideci orbăgăseai :saucât evabucăţ ideburt ă,
spăl atăapr oximat ivşidecimi rosindput erni csau cât evaşuvi ţedi nbrumade
carnecesegăseşt epeuncapdevi tă.( Capet eledevi t ăveneau del aabat orul
oraşul ui,fărăcrei erşif ărăl i
mbă) .Put easă- ţ icadăî ngamel ăoriunochi ,orio
 bucat ădebuzădevacăcupărulpeea,î mpr eunăcuopuzderi edeci oburide
oaseşimăsel edevi tă.At reiaposi bilitat eî nzi lel
edecarneşiceamaif recvent ă
înaceaepocă,eraucopi tele.Fi ecarepri meaî ngamel ăocopi tădevi tă,fără
unghi e;aşaveneaudel aabat or .Pract ic,eravorbadeoasel edel aext remi tatea
piciorul ui,car eerauacoperi tecuunzgârci ,pecar erozându- lşisugându- l,nu
teal egeaicumaini mi c.Î nacestul t i
mf eldemâncar e,găseaideseoricai ele
rupt e.Searapri meaici orbadel aprânz,î nsămaisubţ ir
esau uneori ,hurui ală
deporumb,maimul topări tădecât ,fiart ă.Si ngurull ucruconsi stentî n
aliment aţianoast răer asf ertuldepâi nezi lnic.
  Un l ucru armaifidespuspent ru acompl et at ablouldi n cel ul anoast ră.
Pej os,î ncol ţuldi nspref ereast ră,seaflaooal ădenoapt e,acoperi tăcuo
 bucat ădepl acaj .O oal ădenoapt epent ru5i nşi,car esegol eade2oripezi ,
dimi neaţ aşidupă-ami ază,cânder am scoşil a„pr ogram” ,adi căl acl oset .Cum
dincauzaal i
ment aţieif oart elichi de,ast ăriinervoaseşisl ăbi ciuni i,suf eream
toţideodi urezăexagerat ă,capaci tateaoal eieradepart edeafisat isfăcăt oare,
maial esî nrăst i
mpuldel aul timul '„ program”( cam l a4după-ami ază)şipână
 

lapri mul„ pr ogram”alzi leiurmăt oare( cam l a6di mi neaţ a).Pest ezi ,înt re
programe,cut oat erăcnet ele,înj urături leşiamânări le,t otmaiobţ ineam del a
gar diansănepermi tăs- ogol i
ml acl oset ;î nt impulnopţ iiînsă,del aora
închi deriişipânăl adeschi dere,uşacel ul einumaiput eafideschi să,decâtî n
prezenţ aofiţ erul uideservi ciu.Şiast anumaiî ncazurigrave,demoart esau
dacăeraadussau l uatdeSecuri tatevr eundeţ inut .Pent runoapt edeci ,t rebuia
găsi tăosol uţ i
eşiogăsi seDobri n.Dedouăsauchi ardet reioripenoapt e,când
oalaerapl ină,' dinpat ulaldoi l
eadel ângăf ereast ră,sespri jineacu unpi cior
pecal orifer,unuldi nnoiî idădeaoal a,i arel ,di ndouăsaut r eimi şcăribi ne
calcul ate,azvârl eat otconţ i
nut ulpri nt regrat ii
lef erestr ei,încurt e.Î şifăcea
chi aromândri ecănu- icădeani ciopi căt ur ăpepervazulgeamul ui.Pat ent ul
luiDobri nfuseseprel uatşideal tecel ul e,ceeacenueraî navant ajul
mi resmel orcar eneveneaupegeam.
  Înt r
-obunăzil -aul uatpeDobri nşil -audusdi nnoul aSecuri tate,l a
anchet ă.Nul - am maiî nt âlni t
.
  Dupăcât evazi l
em- au luatşipemi ne.Totl aSecuri tat e.M- am despărţ i
t
decamarazi idecel ulă,subpr esiuneagar dianul uicar e- mist rigadi nuşă:„ Dă-i
drumu,mair epede” .O st rânger edemână,oî mbrăţ işare,our aredebi nepe
şopt ite,unDoamneaj ut ă… cat oatedespărţ iril
edi npuşcări e.Şidecât en- am
avutpart eînani iurmăt ori!
  Înaf arădePăunLepădat u,nui -am maiî nt âlni tpeni ciunuldi nei .Pe
toculuşi icrest asem î nt r-uncol ţmaidosi t,numel emeuşidat aarest ării.Di n
dori nţ adeal ăsamăcarourmăatr eceri imel epeacol o.Maisus,î ncol ţ,era
crest atnumel el uiRogerMi cescu,fiull uiI strateMi cescu.
  PROCESUL.
  Ajunsl aSecuri tat e,am f ostdi nnou băgatsi ngurî nt r
- ocel ul ă.Gândeam
cădedat aast avaî ncepeanchet aşi -
mit receau pri nmi ntet oat ecel ecemil e
povest i
serădespreanchet elelorcamarazi idecel ul ăpecar e-ipărăsi sem.
Cel ularulsecuri tăţii
,acăruit opografieşivi aţ ămi -eracunoscut e,î midădeao
strani esenzaţ iedesi guranţ ă,număsi mţ eam st răin.Totr est ulzi l
eiam st atî n
aştept are,cr ezândcăvoifiscosl aanchet ă,darnus- aî ntâmpl atni mi c.Pede- o
part edoream săî nceapăanchet a,pent ruat receşideet apaaceast a,pedeal ta,
pemăsurăceseapr opi asear asper am sănufiuscos.Cânds- adatst ingerea
am răsuflatuşuratşimi -am amânatf rământ ărilepeadouazi .
  Îndi mi neaţ aurmăt oaree,dupăî mpărţ ir
easur ogatul uidecaf ea,am f ost
scosdi ncel ul ăşidusî ncamer adegardă.Dupăpuţ int imp,i -au adusşipe
GeorgeBoi an şipeN.Z.Nis- au dati nst rucţ iunisănuvor bim,sănuf acem
semne,sănuneui tăm î nst ângaşiî ndr eapt a.Am f ostduşiî ncurt eşiur caţ i
într-unj eep,G.Boi anşiN.Z.Î nspat e,cu ungardi anî nt r
eei ,euî nf aţă,l ângă
şofer.Î nmoment ulurcări i,G.B.Mi -aşopt itcămer gem l apr oces.Maşi naa
 

porni t-opri noraş.Pri veam cucoadaochi ul uil al umeadepest radă.Trecăt orii


car eobservauj eep- ulSecuri tăţii,caşinoi ,nuî nt orceaucapul .Şieiseui taupe
furiş.NucunoscPi teştiul,aşacănupotspunepeundeam mer s.Ori cum,
clădi reaî nfaţacărei ane- am opri t ,păreaafiî ncent ru.Am aflatmait ârzi ucă
arfif ostunsedi ualpart idului .Am f osti nt roduşiî nt r
- oîncăpereşiţ inuţ i
fiecareî ntr-uncol ţ,subpază.Î ncl ădi re,oagi taţ ief ebri l
ă:uşicareseî nchi deau
şisedeschi deau,gar dieni ,ofiţ eri,ordi nepeşopt it
e.Dupăunt i
mpaveni tun
ofiţ erşine- acondusî ntr-osal ămaimare.Î nt r-uncapătalei ,douămese
alăt urat e,acoperi tecu opânzăroşi e,î nst ângaşi -ndr eapt a,al tedouămese,
apoiunspaţ iul iberşil adi stanţ ăunuldeal tul ,4- 5scaune,cuf aţ al amasa
roşi e.Maiî nspat e,maimul terânduridescaune.Pepereţ i,l ozinci .Am f ost
aşezaţ ipescaunel edi nf aţ ă.Înspat elenostr us- auaşezatgar dieni i.Er avi zibil
căsal af useseamenaj atăad- hocşicănuneaflam î ncl ădir eaunuit ribunal .Pe
scaunel erezervat epubl icul uis- auaşezatcâţ ivaofiţ eridesecuri tate.Vr eoşase-
şapt e.Am aşt ept atî nt ăcer evr eo10mi nut e.Nuşt iudacăî nsal ăerarăcoar e
saudacănumaimi e,di ncauzaemoţ iei,mi -eraf rig.Launmomentdats- a
produsorumoar e,ouşăs-adeschi sî nst ângameseir oşiişi5i nşiî nuni forme
au i nt ratînsal ă.Gar dieni idi nspat el enost rune- au spussănescul ăm î n
picioar e.Di nceici ncii nt raţi,unulpurt agraduldegeneral .S- aaşezatpe
scaunuldi nmi jl
oc,l amasar oşie.Î nst ângaşiî ndr eapt al uis- amaiaşezatcât e
unul .Compl etuldej udecat ăcupr eşedi ntel e.Ul timi idoieraugrefierulşi
procur orul,cares- au dusşieil acel edouămesemaimi ci,di nst ângaşi
dreapt a.Er am aşadeul uitşit otceaurmats- apet recutaşader epede,î ncâtn-
am parveni tsăreţ indecâtcrâmpei edi npuţ inulcâts- avorbi t.Procur orulaci t
it
acuzarea.Cât evaf razedi ncaren- am r eţinutdecâtcăG.B.Sef ăcusevi novat
det ransmi tereadei nformaţ iişisecre t
emi li
tareuneiput erist răine,i areuşiN.
Z.,decompl i
ci t
at e.General ul,careaveaofigurădest uldedi sti
nsă,puţ in
căruntl at âmpl eşicuooar ecar eel eganţ ăî nţ inut ăşimi şcări ,îşipl imba
privi rilecândî nsal ă,cândasupradosarul uidi nf aţ al ui,schi mbându- şi
alternat ivcel edouăperechideochel ari.Cândpr ocur orulat ermi nat ,general ul
şi-apusochel ariif umuri icuungestmăsuratşist udi atşil -aî nt rebatpeG.B.
Dacăaascul tatacuzaţ iaşidacămaiarecevadespus.G.B.Avr utsăspună
cevadespreanchet ă,dargeneral ull -aî ntr erupt .Laadouaî ncercare,l -a
întreruptdi nnou.At unciaspuscă-şiasumăt oat ărăspun- der eaşicănoi ,
ceilal ţidoi ,nuaveam ni ciovi nă.Is- aspussăst eaj os.
  Aveni trândulmeu.Mi -apusaceeaşiî ntr ebar e.N- am spusdecâto
singurăf rază:căN.Z.Nuaveani ciovi nă,cănuşt iusedespreceeravorba,Că
 băt useaceascri soar elamaşi nă,numaifii ndcăorugasem eusă- mif acăacest
servi ci u.
  — Dacăevi novat ăsaunu,ast ahot ărâm noi !M- aî nt reruptgener alul .
 

  Cândi -aveni trândul ,N.Z.A cer utt ribunal uluisăţ inăseamăî n


hot ărâr eal ui,def apt ulcăareuncopi ldecrescut .
  Laast at rebui asăt egândeşt iînai nt edeat rădapoporul !I -ast rigat
general ul .
 
 Apoigeneral uladatcuvânt ulapăr ări i
.Abi aat unciaf osti ntrodusî nsal ă
avocat ul .Aveaaerulî ngrozi t.Aî nceputpri naspunecăaf ostnumi tdinofici u,
căni ciodatăn- arfiaccept atsăi aapărareaunuiast f
eldecazşiaunorduşmani
aipoporul ui,iarcândgeneral uli -
aspussă- şiî nceapăpl edoari a,acerut
tribunal ul uisănedeaopedeapsăexempl ară,aşacum pr evedel egea.Ast aa
fostt ot.Şedi nţ as-ari dicat ,noiam f ostscoşidi nsal ăşil -am auzi tpegeneral
spunând:„ următ orul ”.Totuldurasecam 20demi nute.
  Mait ârziu am aflatcăî n aceaperi oadăt oat earest uri l
eSecuri tăţilorşi
toateî nchi soriledi nţ arăer au supraagl omer atecu arest aţ i.Dupăcăder ea
grupul uiVasi leLuca,AnaPauker ,TeohariGeorgescu,urma- serăval uri,val uri
dear estări.Aşas- af ăcutcăam aj unsdel aMi nist eruldeI nt erne,î n„ depozi tul”
Securi tăţ i
işiPeni t enci arulPi teştL.Darşiai ci,caşiî nt oat ecel elalteSecuri tăţi
şiînchi sorir egi onal e,numaieral oc.At unci ,al uatfii nţ ăTri bunal ulMi litar
Revol uţ i
onar ,car eurmasăsedepl asezeî nt oat er egiuni leŢări i,săj udece„şisă
condamnepeceiarest aţi
,car eapoisăi adrumulî nchisori l
ordeexecuţ i
e,al
mi nel orsauall agărel ordemuncăde- al ungulCanal ul uiDunărea–Marea
Neagră.Acestt ribunalî ndepl asare,l aî nceput ulact i
vităţ i
ilui ,nej udecase
acum penoi .Iargeneral ulnuf useseal tuldecâtcel ebrulgeneralPet rescu,care
erapreşedi nteleacest uit ribunal .Pr oveneadi nvecheamagi strat urămi litarăşi
sespuneacă- şidat or anunumaimenţ iner eadarşipromovareadedupă23
 August1944,f apt uluicăaj ut asecâţ ivacomuni şticar eer auî nchi şiî nt i
mpul
război ului .HerbertSi lber,comuni stdi ni legalitate,mi -aconfirmatmait ârz i
uî n
închi soar eacestl ucru,spunându- micăacest achi arcol aborasecueiî nacea
peri oadă.Î ncăpecânderam l iber,auzi sem dePet rescu.Aveagr aduldecol onel ,
când,î nf runt eaTri bunal ul uiMi li
tar ,pr ezi daseî npr ocesulMani u.De
asemeneaî nt oatepr ocesel emaii mport ant e,căroraregi mull ef ăcuse
publ icitate:Pr ocesulSumanel ornegr eşialdi f
eritel orlot uripri ncares- acăut at
com- pr omi t
ereaunorasoci aţiişil egaţ iist răine.Acest epr oceseauf ost
cunoscut esubnumel ede:Pr ocesulI .M.C.A. ,alNunţ iat urii,alBi bliotecii
Engl eze,alLegaţ ieiFranceze,alLegaţ ieiTurceşimul t
e,mul teal tel
e,decar e
aveam săafluabi aî nî nchi soare.Pet rescuaveal aact i
vulsău sent i
nţ ede
condamnăril aî nchi soarecaret otalizau mi işimi ideanişinenumărat e
condamnăril amoart e.Şit otat âteami işimi idedeţ i
nuţ işif ami li
il
el orl -au
 blest ematanişianidezi leî nşi r.Înî nchi sorici rcul aopovest epeseamal ui.
 
 

  Sespuneacăl ogodni caunuiares tatr euşi sesăpăt rundăpânăl ael,ca


săi nt ervi năî nf avoar eai ubi tul uiei .General ul uiî ipl ăcuseaşademul tfemei a,
încâtaccept asesă- isal vezel ogodni cul ,cu condi ţiacasăsecăsăt oreascăcuel .
Sespuneacăf emei aacceptaset ranzacţ ia.Mul t ăvremeam cr ezutcăeo
legendă,dar ,acum câţ ivaani ,am avutconfirmareacăpovest eaeraaut entică.
Cupuţ inî nai ntedeai eşidi nî nchi soare,am aflatdel aunarest atmaipr oaspăt
căgeneral uli eşisel apensi eşicăput eafivăzutpl i
m- bându- şinepoţ iilaŞosea.
Mait ârz iu,l aMi i
nchen,am descoperi tî nRomâni aLi ber ădi n21Noi embri e
1977,f erparulî ncar ef ami liaanunţ amoart eageneral ului- mai or( î
nret ragere)
 Alex.Pet rescu.Î nf erparnusedădeaudet alii
,darcum general ult rebui asăfi
fostdest uldeî nvârst ă,bănui esccăamuri tdemoart ebună.Si ngura
satisfacţ iepecaream put ut -oaveaaf ostcăam sesi zatpeunuldi nredact orii
del aEuropaLi ber ădespreapari ţ
iaf erparul uişiam suger ati deeacămoart ea
luiPet rescuart rebuipomeni tăî nt r
- oemi siune.Î nt r-adevăr ,is- af ăcutun
necr olog,î ncar es- amenţ i
onatr olulodi osjucatdeelî nuri aşacampani ea
regimul ui,del ichidar eazecidemi ideoameni .Celcar ei-af ăcutacestnecrol og
(aşacum seobi şnui eşt eî nast feldeocazi i
),af ostuncol egdebr easl ă,Emi l
Georgescu,f ostpr ocurorî nacel aşiaparatdeî mpărţ itdr ept atea,înRomâni a
comuni st ă.
  Pecori dorulcl ădi riiundeam f ostţ i
nuţ ipânăceam f ostdi nnousui ţiîn
 jeep,am put utvedeaunal tgrupdear estaţi,car eeraui nt roduşiî nsal ade
proces.Deasemeneamis- apăruta-lzăripri nt r-ouşăî ntredeschi săpePăun
Lepădat u.Dupăoj umătat edeorădel adespărţ ireadegener alulPet rescu,
eram i arî ncel ul apecareopărăsi sem di mineaţ a.Pânăl aprânzam t otauzi t
închi zându- seşideschi zându- seuşi .Eraoci rcul aţieneobi şnui tă,undu- te-
 vinodegardi enicar eî nsoţ eauar est aţi,cândsprei eşir eadi ncel ular ,cândspr e
celule.Pel aorel e3- 4dupăami ază,am f ostscosdi ncel ulăşidusî nt r-
ocameră
maimar e,f ărăni ciunmobi lier ,car eseaflasubscaraceduceal aet ajulclădi ri
i
Securi tăţ ii.Ai ci,am datdevreoci nciarest aţ i
.Pri ntreei ,PăunLepădat ucar e
m- aî mbrăţ i
şatcucăl dură,darcu aceeaşipri virepl i
nădeî ngri j
orare.Î n
următ oarel emi nut e,uşacamer eis- at otdeschi s,defiecaredatăfii ndaduscât e
unal tarest at ,aşacăî ncel edi nurmăneaflam î nghesui ţivr eo54sau55de
inşi.Pri nt reeişiG.Boi an.Toţ if useserăj udecaţ idePet rescu î naceeaşi
dimi neaţ ăî ncât evaor e.Vr eo40deprocese,fii ndcăî naf arădenoi ,care
fuseser ăm t r eiînl ot ,maier aungrupde5şiî ncăunulsaudouăgrupuride
câtedoi .Rest ul,făcuserăfiecar esi ngurobi ect ulcât eunuipr oces.Unadevărat
recor ddevi teză.Mareamaj orit at eacel oradunaţ iîncamer ăer au chi aburisau
chiarţ ăranimaisăraci ,det oat evârst el e.Apoi ,câţ ivaî nvăţ ătorişimi ci
negust oridi nregi une.Voir evenimait ârzi uasupr acomponenţ eicamer ei,
pent rucăam rămasî naceast ăf ormaţ ieaproapeol unăşiam avutt i mpulsăne
 

cunoaşt em maibi ne.Pânăuna- alta,pet oţ inecupri nseseoadevărat ăexci taţie.


Nisespusesecănisevorcomuni casent i
nţ el e.Dupăcef ăcusem oarecum
cunoşt inţ ăuni icual ţiişineî mpărt ăşi serăm pescurtcât evadat epersonal eşi
mot ivel epent rucar efuseserăm ar est aţ işij udecaţ i,spi riteles- aumaical matşi
auî nceputpr esupuneri leî npri vinţ asent inţ el or,î naf arădecazulnost ruunde
exi stauni ştef apt econcret e,alunuigrupdet inericar ef ăcuserăni şt emani fest e
şialal tordoisau t reicaredăduser ădemâncareunorf ugarisau part izanidi n
munţ i,t oţicei lal ţ
ierau absol utnevi novaţ işi ,dupăpărer eanoast ră,
necondamnabi li.Mait oţidăduser ădecl araţi isubt orturăî nanchet ăşif useser ă
obl igaţisăr ecunoască,fiecăaui nsul tatguvernul ,fiecăaui nst igatoameni i
di nsatî mpot rivaregi mul ui ,fiecăau f ăcutpr opagandăpent ruţ ăr ăni şt isau
liberal i.Mul ţinu- şipredaserăcot eleobl i
gat ori il at impşicu t oat ecădovedi seră
cănurecol taserăcant it
at eanecesarădepr oduse,f use- serăacuzaţ idesabot aj.
Cum î nsăl aprocest oţir etract aserădecl araţ ii ledat esubbăt aieşit eroarel a
Securi tate,chi ardacăgener alulPet rescunu- il ăsasesă- şiexpunăî namănunt
cazuri le,er au mait oţiferm convi nşicănuput eau ficondamnaţi .Ceimai
scepti cicr edeaucăvorpri micât eval uni ,di ncarescăzân- du- set impulde
şedereî nar estprevent iv,vorscăpaşieif oart ecur ând.Ceimaipesi mi şt i
cr edeau căvorput eaficondamnaţ ichi ar2sau 3ani ,darnu- şif ăceau pr ea
mul tegri ji
,fii ndcăî nscurtt imp,şi -aşaameri cani ivori nterveni .Cam ast aera
pescurtst ar eadespi rit.Pel ângăt otcesespunea,sesi mţ eat otuşil afiecar eo
urmădeî ngri jorare,ourmădedubi uî npri vi nţ avi itorul uipecareî lpr evedeau
cuat ât aopt imi sm.Dupăcât vat impdeaşt ept areî ncamer acarenuavea
fereast răşini ciunf eldeaeri sire,aeruldeveni sei respirabi l.Am băt utl auşăşi ,
spr emi rar eanoast ră,gardi anulnune- ar efuzatşiaacceptatsăl aseuşa
înt redeschi să.At unciam put uts- ovădpeN.Z. ,carefii ndsi nguraf emei edi n
toţiceij udecaţ idePet rescu,eraţ inut ăpecori dor ,şiea,î naşt eptareasent i
nţ ei.
Înfine,mecani smuls- adecl anşatşiam f ostchemaţ ipenumeşipel ot urişi
conduşiî nsusulscări i
,î ntr-unbi rou,undeseaflau maimul ţiofiţ eri .Perând,
am t recutpri nf aţauneimese,undenis- acomuni catsent i
nţ a,am f ostpuşisă
semnăm del uarel acunoşt i
nţ ăşiapoiduşidi nnouî ncamer adi ncare
pl ecasem.Tot ulî ntr-unri tm accel erat .Î ncât evami nutet reabaaf ostgat aşine
găseam i art oţ iî mpr eună.
  Surpri zaaf ostgeneral ă,î nsensulcăt otat âtdeui miţicanoierauşi
gar di eni i.Înaf arădedoisaut reii nşicar epri mi serăsub5ani ,toat esent inţ ele
er au del a10aniî nsus.Maj oritat eaerau de15animuncăsi lnică.Ceamai
mareeraal uiG.Boi an –muncăsi lnicăpevi aţ ăpent rucri mădeî nal tăt rădare.
Ceamaimi că,al uiN.Z. :3ani .Eupri mi sem 20deanimuncăsi lni căpent ru
compl icitat el acri mădeî nal tăt r ădare.Toţiaveam şiconfiscar eaaveri işicât e3
 

sau 5anidegradareci vică.Pent rucei54sau 55deoamenij udecaţ iînaceazi ,


totalulani lordecondamnaredepăşeaci f
rade800deani .
  Ni meni ,niciceimaipesi mi ştinuf ăcuserăacestpr ognost ic.
Condamnări leer au aşadedi spr oporţ i-onat e,chi arf aţădef apt e,acol ounde
existau,î ncâtdupăpri mel emoment edeul uial ă,t ot ulmis- apărutof arsă.Şi
dinnou au î nceputdi scuţ iileşipr esupuneri le.Maj oritateacr edeau căeravorba
depedepseexempl arepent ruî nf ricoşar e,at âtanoast răcâtşiacel orl iberişi
căt otulsevarezol vapri nrecursuri .( Semnasem cer erilederecurs,odat ăcu
luareal acunoşt inţ ăasent i nţelor) .Pânăşigar di eni isemi rauşinepri veaucu
alţ
iochicapânăatunci .Mait ârzi uam aflatcăf useser ăm pri nt repri mel eseri i
decondamnaţidupăni ştedecr ete- legicareapăruser ădecur ândşicare
prevedeaupedepsemul tmaimaricapânăat unci .Şicum,pr obabi lst ăî n
nat ur aomul uisănudi spere,fiecar eşi -aregăsi techi librul .Ni ci unulnucredea
că-şivaexecut asent inţ a,uni igândi ndcăr ecursulovamodi fica,al ţi
i
punându- şinădej deaî nr ăst urnareasi tuaţ i
eipol iticecarenevapunepet oţiî
n
li
bertate.Opt imişt i
itrăgeauchi arconcl uziacăevol uţiasi tuaţ ieipol iti
ce,cu care
noinumaieram l acurent ,eraaşadeavansat ă,î ncâtzi uael iberări ieraf oarte
apr opi atăşicăt ocmaideaceeacondamnări leer au at âtdeexager at e.
  Gar dianulcarest ăt eaî n uşadeschi săl -aî nt rebatpeunuldi nt i
neri i
condamnaţi :„ Câţ ianiail uatmă?”
  Tânărul ,pecare- lchemaGheorghe( Gi că)Muşat ,i -arăspuns:„ 20de
ani” .
  — Şicrezicăpoţ isă- ifaci ?A maiî ntrebatgar dianul .
  — 20deanicamâi net rec!I -ar ăspunsMuşat .
  Răspunsull uiGi căMuşatapr ovocatdest i
nder ea.Cal aunsemnal ,s-a
porni tovesel iegeneral ă.Râset eleşigl umel epesocot eal acondamnări lornu
maicont eneau.Gardi eni ier au î nmărmuri ţ
i.Numaiî nţ elegeau ni mi c.Pet oţine
cupri nseseoadevărat ăeuf ori e,car en- aî ncet atni cicândaveni tunofiţ er,care
ne- aspussănepregăt im,fii ndcăvom fit ransport aţ ilaPeni tenci ar .Am f ost
scoşiî ncurt eaSecuri tăţ i
i,undeaşt ept auncami on cupr el ată.Am f ostt oţisuiţi
înelşiî nghesui ţisprepart eadi nf aţ ă,pent rucadoisecuri ştisăpoat ăst aîn
part eadi napoi ,cupi stoal eleaut omat eî ndr ept atespr enoi .Cum î nsăî nzi ua
aceeaeram „ puşiî nporţ i
e”l aSecuri tat eşinul aPeni tenci ar,î nmi culspaţ i
u
carenedespărţ eadeceidoisecuri ştiauf ostur cat edouăhârdai ecuci orbă,
carer epr ezent auraţ i
ilenoast repent rumasadeseară.
 
Cami onulaporni tşi,l apri mel ehopuri ,ci orbadi nhâr dai e( carenu
aveaucapac)aî nceputsăî mproaşt eî nt oatepărţ ile.Cândam aj unsl a
peni tenci ar,conţ inutulhârdai el orseî njumăt ăţ ise,i arnoieram st ropi ţidi ncap
pânăî npi cioar e.Ni cisecuri ştiinuf useserăcruţ aţ i.
 

  DI N NOU LAPENI TENCI ARULPI TEŞTI .


  Ne- am datj osdi n cami on şiam f ostl uaţ iîn primi redegardi eni i
închi sori i
.Dacăpazni ciicel ul arul uisecuri tăţ iisepurt aserărel at ivbi necunoi ,
aici,l ucruri leaveausăseschi mbe.Gardi eni ipuşcări eiîşiî nsoţ eaufiecar e
 vorbăpecar ene- oadr esau,cui nsul te,î nj urăt uri,îmbrâncel işichi arl ovituri.
 
Deî ndat ăceam coborâtdi ncami on,au î nceputsăr ăcnească:
încol onarea!I apedoi !Ţineapr oape!Dă-idrumumair epede!Lasăvor ba!Pl oua
cuî nj urăt urişipumni ,di stribui ţ icelorcar enuexecut auordi neledest ulde
repede.Am f ostî ndreptat ţispr eouşă.Am păt runspeuncori dor .Ai ciseaflao
masăşiunpl utoni erdel agref aî nchisori i.Subpri viril
eofiţ erul uideservi ciu,
am t r ecutperând,fiecare,pri nf aţameseişiam răspunsî ntrebări lorpusede
plut oni er,car ene- acompl etatfişel edeî ncarcerare.Mi -aveni tşimi erândul .
Mi -am spusnumel e,pr enumel e,dat aşil oculnaşt eriişicândl aî nt rebarea„ ce
înălţimeai ?”,am spus1, 76m. ,pl utoni erulari dicatochi ilami neşimi -aspus
răst i
t :
  — Cum osăaibă1, 76m. ?!
  — At âtaam avutl ar ecrut are,am zi seu.
  — Fugibăde- acol o!M- amaimăsur atdi n ochiodat ăşiascr is1, 68.N-
am î nţ elesni ciodat ăces- aî nt âmpl atî nmi nt eal ui.M- am gândi tcăavea
compl exe,deoar eceelî nt r-adevăreraf oart emi cdet ali
e,dart oţieram maiî nalţi
caelşinueueram celmaiî nal t
.Poat ecăt otscri indî nălţi
mimaimaricaal ui,
s-aumpl utpaharult ocmaicândmi -
aveni tmi er ândul !
  Dupăt ermi nar eaf ormal ităţilor,cuacel aşicorder ăcnet eam f ostescort aţi
pânăl aocel ulădel apart er,cudouăf erest remari ,ori entatesprenord- est.
Camer aeradest uldemare,cucât edouăpat urisuprapuse.Câţ ioameni ,atâtea
paturi ,cucât eosal t eadepai e,opernăumpl ut ăt otcupai eşiopăt ură.
  Înt r-
uncol ţdouăt i net ecucapac,î nt r-altul ,althâr dăucuapădebăut .
Sevedeacl arcăcel ul af usesepr egătităspeci alpent runoi ,iarsal tel elefuseseră
proaspătumpl ut ecupai e,di nşi rapecareovăzusem î ncurt eaî nchi sorii.Era
toamnăşiî nul t
i mel ezi lepl ouasemărunt .Mi roseaapai eude.I nt impce
fiecareneal egeam cât eunpatşiî ncănut ermi nasem cui nst alat ul,uşas- a
deschi sşiau apărutcâţ ivaofiţ eri.Celmaimareî ngrad( numaiţ i
nmi nte
exact ,darcr edcăeracăpi tan) ,ne- aţinutunmi cdiscurs.Ne- aspuscănu- l
inter eseazăceam f ăcut ,dardi nmomentceam f ostcondamnaţ i,înseamnăcă
sunt em vi novaţ işit rebui esănei spăşi m pedeapsa.Căvom fit rimi şil amuncă
sprereabi lit
areşică,î nPeni tenci arulPi teşt inuvom st adecâtpr ovi zoriu.Că
dacăvom fidi sci pli
naţ işinu- ivom cr eanemul ţumi ri,nevom bucuradeun
tratamentbun.Cam aşaaşif ost .Am put utchi arsănedăm seamacădi nacel
momentgardi eni is-aumaiî mbl ânzi tşichi araveam unr egim pri vilegiatf aţăde
 

deţinuţ iidi ncel elal tecel ule,underăcnet eleşiî njurături legardi eni lor
cont i
nuau săseaudă.Am put utchi arr emarcaoi ntenţ iedesupra-al iment are,
cut oat ecăt ermenulnuet ocmaipot rivit.Dupăceseî mpărţ eamâncareapet ot
celularul ,t otcer ămâneaî nhâr dai eseaduceaî ncel ul anoast răî nchi pde
supl i
ment .Euî mil uasem pat uldedeasupracel uiall uiG.Boi an.Î nzi l
elecar e
auurmatmi - am datseamacâtsef rământ apesocot eal ameaşicăseconsi dera
 vinovatdear estar eaşicondamnareamea.Ori câtî iar gument am căceeace
făcusem,f ăcusem di nt oat ăi nimaşicut oatăconvi nger eaşinupent rucămi -o
ceruseelcont inuasăseconsi der evi novat .Şieul arândulmeuaveam acel aşi
sent i
mentdecul pabi li
tatef aţădeN.Z.Acest ecompl exedevi novăţ iel e-am
remarcatl amait oţiceidi ncamerăşif ăceau part edi nevol uţ iasuflet eascăpri n
caret receam cut oţ ii
.Mait ârziu,î nl imbaj ulnost rudeî nchi soare,aveam să
cupri ndem t oat eacest esent iment epr ecum şial t
eapucăt urispeci ficeî n
noţ i
uneade„ compl exedecel ulita”.Aproapefiecareî şiami nt eadeanumi t
e
comport ăridi nl i
bert atepecar el er egret a,şi-ţidădeaiseamacăpuneape
socot ealaacest orf apt enenoroci reacar eseabăt useasupral ui .Maial esţ ăranii,
consi der au căeraopedeapsădel aDumnezeu,pent ruf apt ulcă- şibăt user ă
nevast a,î şinedr ept ăţ i
serăcopi lul ,îşiî nşel aserăveci nulsaupent ruci nemai
ştieceal tepăcat e.
  O al tăpreocupar ecaract eri stică„ cel uli
tei”:visele!O bunăpart ea
dimi neţiişi -opet receaupovest indu- şivi seleşit ălmăci ndu- le.Mait oat e
interpret ărileerauopt imi steşist abi leaudat aeliberări inoast re.Termenel ese
plasaucam t oat eî nj urulCr ăciunul ui.
  Adouazi ,acel aşiofiţ ercar eneţ inusedi scursull asosi reaapărutdi n
nouî nuşăşine- aspuscănisedădr ept ulsăscr iem acasă,pent ruacer eun
pachetcuî mbrăcămi nte.Am pri mi tfiecarecât eocart epoşt al ăşiunsi ngur
creionchi mi c,careat recutdi nmânăî nmână.Nis- aspuscet r ebui esă
scriem:„ Dragă… Suntbi neşisănăt os.Terogsă- mit rimi ţ
i3cămăşi ,3i zmene,
unpul over ,uncoj ocsauhai năgroasă,3per echideci orapi ,oper echede
 bocanci ,pant alonigr oşişiocăci ul ă” .Apoi ,semnăt ura.Ci nescri eal tcevasau
maimul tdecâti ndi caţ i
iil
epri mi te,nuiseexpedi azăcp.Şinumaipri meşt e
alta.PăunLepădatuacerutvoi esă- iscri enevest eiînl egăt urăcumunci lepe
carel el ăsasenet ermi nate.Nuis- apermi s,ceeaceaf osti nt erpr etatcao
confirmareaconfiscări iaveri i,cum pr evedeasent i
nţa.Aceast ăpart easent inţei
aşacum am aflatmait ârziu,nus- aapl icat ,maial eslasat e,unde
colect i
vizareaaveasăr ezolveprobl emageneral ăapropri etăţ iiţ ăr ăneşt i.O dat ă
scrise,cărţ il
epoşt al eauf ostst rânseşicânduşas- aî nchi s,aur eî nceput
discuţ ii
lepemar gi neapachet ul ui,aconfiscări iaveri işidecial ipseidemi j
loace
acel ordeacasădeanet ri
mi tepachet e.Pânăl aurmăî nsă,concl uzi ilen- au
fostat âtdesumbr epecâtf useserăpri mel epăr erişispi riteles- aumail i
niştit
.
 

  Î
nzi lel eurmăt oare,vi aţaî ncel ulăaî nceputsăseorgani zeze.Lumeaa
începutsăsecunoascămaibi neşisăsegrupezepesi mpat i
i,pevârst eet c.Şi
caî nt ot deaunaî nast f
eldeî mpr ejurări ,cal itat eamaj ori tăţ i
iadatt onul .Ceimai
mul ţifii ndţ ăranidi nr egi uneadedealşimunt edi nR.Vâl ceaşiAr geş,
atmosf eradebunăcuvi inţ ăşiî nţ elegereadomi natdel aî nceput .Ceicâţi va
intel ect ual i
,oamenimaiî nvârst ă,cuî nţ elepci uneaşipri ncomport areal or ,au
câşt igatî ncredereaşirespect ult uturorşiaucont ribui tl areechi librarea
suflet eascăafiecărui a.Numaidoii nşinus- au i nt egratî nat mosferacr eeatăşi
auf osti zol aţ icani şt ecorpurist răi ne.Fărăsăsepr oducăvreunconfli ctsau
discuţ ie,l umeas-aî ndepărt atdeeişii - aevi tat .Limbaj ull orordi narşi
poveşt ileşigl umel el ori ndecent ei işocaupet oţişiî nspeci alpeţărani .Reţ i
n
numel ecel ordoi :Bur cuşşiTur cu.Amândoier au pl ecaţ idel aţară,darcum
spuneaPăunLepădatu,sest ricaserăl aoraş.Erau exempl areal eacel ei
cat egori idi nt recel edouăl umi ,asat uluişiaoraşul uişicarenuaparţ ineau
niciunei adi nel e.Celmaiî nvârst ădi ncel ul ăerai ngi nerulagronom Moi se
Nicoară,f ostşefalorgani zaţ ieiPart i
dul uiNaţ ionalLi beraldi nMehedi nţ i
.Î l
ştiam demi c.Eraunadi npersonal i
tăţileSever inul ui .Aveapest e60deanişi
purt aunci occar e- lfăceasăsemenecuMi cescu.Fuseseri dicatdi nTr .Sever i
n,
dupăul timel eal egerişiisedădusedomi ciliuobl i
gat ori uî nr egiune.Cr edcăl a
Câmpul ung.Apr oapeî nfiecareseară,l aî nt r
ebareacât eunuiţ ăran,sel ăsa
ant renatî ndi scuţ iidespreagri cul tură,creşt ereavi telor ,api culturaetc,şi
împr eunăcuG.Boi an î iţ ineapet oţiat enţ i,pânăcecl opot ulcareanunţ a
stinger earupeaf armeculşit oat ăl umeasecul ca.Î npatuldedeasupral ui
Nicoară,dormeaav.Răuţ .Eramol doveandi nI aşi.Şielt otl iberalşit otcu
domi ciliuobl igatori uî nr egiune.Eraî nal tşisl abşicumoral ultar escăzut .
Del icatşisensi bi l,îşif ăceagri jipent ruf ami liarămasăf ărăspri j
inulsău.Era
taredepri matşiG.Boi an,car esel egasedeel ,sest rădui asă- lîncuraj eze.Păun
Lepădat uî şigăsi seunconsăt ean.PeCost icăCătănoi u.Totaşadet reabăcaşi
el,darmaiî mpăcatcusoart a,maif atalist.–„ CândovreaăldeSus,scăpăm
noişidenecazulăst a! ”îit otspuneaell uiPăun,cândî lvedeacăzutpegânduri .
  Euî miî mpărţ eam zi uaî nt redi verseî ndel etniciri .Reuşi sem săreţ inî n
camer ăf ărăsăseremarce,ol ingurădemet al,pecareoţ ineam ascunsăî n
salt ea.Zi leî nşi ri -am t otf recatcoadadeţ eavacal oriferul uidesubgeam saude
ciment uldi ncl oset ,undeer am scoşidedouăoripezi .Î ifăcusem unt ăişcade
 bricişit oat ăcel ul ar ecur geal al ingurameacasăt aiecât ecevacândavea
nevoi e.Î ntr- ozichi ar ,vrândsăt aiobucat ădi nsăpunulderuf ecar enise
dădea,mi -ascăpatî ndegetşim- am t ăiatpânăl aos.Cum nisedădea( totca
unpri vilegi u,fii ndcăurmasăpl ecăm l amuncă) ,acşiaţ ă,m- am porni tsă- mi
cosşisă-mipet eceschai nel e,careî ncepuser ăsămăl ase.G.Boi an,caori ce
 vechipuşcări aş,aveaot rai stăcut otfeluldepet eceşizdr enţ e,dincar emi -a
 

datceaveamaibun:ocămaşăpl i
nădepet eceşi … O per echedechi loţ ide
damă.Erau bl euşidi n- tr-unmat erialf oartefin.Spr ehazult ut ur or,ne- a
istori sitpovest eal or.Cuunanî nurmă,seaflat otî nacestpeni tenci ar ,singur
într- ocel ulă.Cum f usesear est atdepest radă,î nt r
-onoapt edevară,t otceavea
peelaj unseseî nzdr enţ e,dupădoianideperi ndăripri ndi ver secel ul eşi
anchet e.Î ntr-ozi ,gardi anulî ibagăunal tdeţ inutî ncel ulă.Eraevreuşi -l
chemaMark.Eraşchi op.Ai nt r atîncel ulăcu obocceasubbraţ .Fuseser idicat
deacasă,î mpr eunăcunevast ă-sa.Fi ecareavusesevoi esă- şif acăoval i
zăcu
lucrurideschi mb.Dupăcât evasăptămânideanchet ăl aSecuri tate,î ncel ul e
separat e,s- auî nt âlnitdi nnou î ncamer adegar dăaî nchi sori icândauf ost
transf eraţ ilapeni tenci ar .Lis-af ăcutf oaiadeî ncarcerareşinevast ă- saaf ost
dusăpri mal amagazi e,pent rua-şipr edaval izacusurpl usuldeî mbr ăcămi nte.
(Dupăregul ament ,n- aveaivoi esăaimaimul tde3schi mburiî ncel ul ă) .Apoii -
aveni tşil uiMar krândul .Cândaaj unsl amagazi eşiadeschi sval iza,a
const at atcăeraanevest i-si… Val izeleerau l af elşinevast ă- saol uasedi n
greşeal ăpeal ui ,iarelrămăsesecuaei .I-aexpl icatgardi anul uieroareaşii -a
cerutsăschi mbeval izel e.Gar dianulaî nceputsă- lînjure,i - aspussă- şiia
douăschi mburidi nval izapecareoareşi …„ dă-idrumull acel ulă!”Aşas- a
făcutcăMarkaapărutî ncel ul ăl aG.Boi an cudouărânduridel enj eri e
femi nină.Pr obabi lcăl amagazi eşisoţ ial uipăţ iseacel aşil ucrucuschi mburi l
e
 bărbăt eşti.Văzându- lpeG.Boi anî nzdr enţe,Mar kîidăduseoperechede
chi loţişiobl uzădeasoţ ieilui .Bl uzaseuzaseşiaj unsesepet ece,darchi loţii
erau aldoi l
easchi mball uiG.B.Şier au î ncăî nst arebună.Cum eunumai
aveam del ocşipurt am pant aloni i(şieipl inidepet ece)di rectpepi ele,chi loţiiD-
neiMarkmi -au pri nsf oart ebi ne,pânăl asosi reapachet ului .
  Darperi peţ i
ilechi loţil
orD- neiMar k,nu seî ncheieai ci.Voimairevenil a
timpulcuveni t.
  O bunăpart edi nzimi -opet receam cuungrupdet ineri .Erau di n
aceeaşicomunădi nArgeşşif useser ăcondamnaţ ipent ru„ Or gani zaţ ie
subversi vă”.Împrăşt iaserăî ncomunal orşiî ncel edi nj urmani feste
ant icomuni ste.Şef ull otul uier aGi căMuşat ,decaream maipomeni t.Făcuse
cât evacl asedel i ceu înPi teşti.Di naceaperi oadăseî mpri et eni secuSvi atosl av
 Tăbăcaru,car eşielf ăceapart edi nl ot.Eradi nt r-of ami li
er efugi atădi n
Basarabi aiart at ălluiaveaunmi cat elierdevopsi torieînPi teşt i.Avea
totdeaunanepl ăcericunumel e.Cuocazi aunui adi napel uri lenomi nal ecar ese
făceau di ncândî ncând,gar dianulî ici ti
sedepefişănumel edef ami l ie,dar
dupăcât evaî ncercărinereuşi tedea- isi l
abi sişipr enumel ede„ Sviat osl av”,se
înfuri aseşirăcni sel ael :„ Cum p.M.Techeamăbă?”î naf ar ădeTăbăcaru,t oţi
ceilal ţidi nl oter au di ncomunal uiMuşat .Al exandruDuţ ăer adogarde
meseri e.Er aunbăi atf oart ei steţşipl i
ndevi tal itate.Ion Băcescueraopusul
 

lui,cal m şit ăcut .Elconf ecţionaseart izanal ,l i


terelecucaret i
pări seră
mani festele,acasăl aDuţ ă.Tăbăcaruprocurasehârt ia,i arFol ea,şieldi ngrup,
lelipisenoapt eapegarduri ,î mpr eunăcuDuţ ă.Muşat ,car eaveaobi cicletă,le
împr ăşt i
aset otnoapt ea,pri ncomunel eveci ne.Numaiţ inmi nt ecum au f ost
descoperi ţi
,darî n1951cândf useserăar est aţ i
,anchet eleeraudeosebi tde
sălbat ice.Auf ostbăt uţ iîngrozi t
ordeLt .Maj orI ordache,decaream maivorbi t,
pânăceaumărt uri sitt otul.Muşatpovest eacu mul tumor ,det al iidinanchet ă.
Iordacheaveasadi capl ăceresăcearăvi ct imeisă- şialeagăsi ngură
instrument uldet ortur ădi nmănunchi uldenui el e,beţ e,cozidemăt urăşi
ciomege,r ezemat edeper ete,încol ţulcamer eideanchet ă.Apoi ,bătai anuse
opr ea,pânăceanchet at ulnueracompl eti st ovi tsau l eşi nat .Dupăcet oţi
recunoscuserăt otul,I ordacheacont i
nuatsă- iscoat ăl aanchet ăşisă- ibat ă,ca
săspunăcar edi neieraşef ulorgani zaţ i
ei .Î nt oat ecazuri lepecar ele-au
întâlni tînî nchi soar e,decât eorieravorbadeanchet ar eaunuigrup,
securi t ateaţ ineasăst abi leascăpri ndecl araţi il
eanchet aţil
or,căunuldi nei
fuseseşef ul.Numaicăî ncazull uiMuşatşialpri etenilorl ui,ni ciodatăeinuse
gândi serăsă- şist abileascăoast f
eldei erarhi e.Aşacă,î nt oat ăsi nceritatea,
negaucăvreunuldi neiarfif ostşef .Darbăt ăilecont inuauşi ,nepovest ea
Muşat ,„nemai put ândrăbdachi nuri le,cândam f ostdi nnouscosl aanchet ă,i-
am spusl uiI ordache:D- leLt .Maj ornumămaibat eţi,căpr eiau euşefia! ”.
Iordache,scosdi nmi nţ idet une,l -abăt utmaicruntcani ciodat ăpână
atunci … Dar ,l aurmă,l - apussasemnezedecl araţ ia.Caşefalorgani zaţiei,la
proces,Musatpri mi secondamnareaceamaimare.
  Numel ecel ormaimul ţidin cel ulăl e- am ui tat.Îmimaiami ntescdeNacu,
ţăran;deunî nvăţ ătorRoşu şideunmăcel ar ,bi necunoscutt ut ur orcelordi n
regiune.Toţ iîispuneauNeaNi cuPorci şteanu.Aşaseşiprezent aşi ,cut oat ecă
Porci şteanuer aoporecl ă,er afoart emândrudeea.Numel el uiadevărat ,l-am
uitat.Bunăpart edi nceicar e-lcunoşt eaude- afarăni cinui -lşt iau.NeaNi cu
Porci şteanuer aunuri aş.Munci seşif ăcuseaver e.Eraf oart emândrucăf ăcuse
negust ori ecinst it
ăşinuî nşelasepeni meni .Ceicare- lcunoşt eau oconfirmau.
Erai ubi tdet oţi.Darfiguraceamaii nter esant ăsau,maibi nezi s,cazulcelmai
deosebi t,eraMoşCal iţu.N- aveamaimul tde50şicevadeani ,daraşaise
spunea.Eramărunt ,purt amust aţăşiaveapăruldet impuri uî ncărunţ i
t.
 Treceaneobservat ,aşadet ăcutşiret rasera.Af ostbăgatî nseamădecei l
alţi,
înmoment ulcândDuţ ăşiMuşat ,fiindscoşidegar diancasăaducăhârdai ele
cumâncaredel acapulcori dorul ui,s-au î nt orsî ncel ul ăcu unpumnde
chiştoace.I medi ats- aupuspeconf ecţionatţ igări .Cinevaaveaoşapcă.
Cozor oculeradi ncart on,acoperi tcust ofă.Duţ ăi -
ascoscozor ocul ,dincarea
 jupui tcât evast rat uricâtmaisubţ iri,car eauservi tdef oiţ
ă.Muşatavusese
ascunseî ncăpt uşeal ahai neicât evabeţ edechi bri t
urişiobucăţ icădecat ran
 

decut ie.Cel ecât evabeţ edechi briturif useser ăf olosi tecumaxi mum de
economi e,defiecaredat ăcândsei viserăocazi isi mi l
ar e.Cuvârf ulacul uişicu
marerăbdare,Duţ ăcrăpafiecarebăţî ndouăcu gămăl i
ecut ot.Decât evaori ,
reuşi sechi arsăî mpart ăbăţ ulînt rei.Dedat aast aî nsărezervaset ermi naseşi
nicisoar enueracasăapri ndăcuochel ariii ngi nerul uiNi coară.At unciai eşit
pent rupri maoarădi nt ăcer eal uiMoşCal i
ţu.Le- aspusbăi eţ i
lorsăst eade
pazăl auşă,căl ef aceelf oc.Di ncăpt uşeal adeoai eahai neil uidedi mi e,a
scosi ască,cr emeneşiunamnar ,Şide- ai ciînai nt e,n- amaif ostpr obl emăcu
focul .Dupăcât evazi l
e,l -am văzutpeMoşCal iţul egatl aundeget .Mi -aspus
că- icoaceounghi e.Cum Duţ ăvânasei arni şt echi ştoace,MoşCal iţui - aspus
cănupoat escapărăcuamnarul ,di ncauzadeget uluibet eag.Fi i
ndcă-mipl ăcea
mi rosuldei ască( cânder am l aţ ară,î miapri ndeam ţ igărilecuamnarul ),m- am
oferitsăapri ndeu.Ast am- ari dicatî nochi iluiMoşCal i
ţu.Şiaşaî ncet ,încet ,
înzi lel eurmăt oareMoşCal i
ţ us- aapropi atdemi ne,s- adezl egatl al i
mbăşimi -
aspuspovest eal ui .O redau şieupescurt .Eradi ntr-unsatdemunt edi n
 Ar geş.Cupuţ inî nai ntederăzboiseî nsur ase.Eraci obanşimait ott impul
anul uieral ast ânăcuoi le.Odat ă,apl ecatcuoi lel apăşunatî ncâmpi a
Bugeacul ui.Er at ocmaiî nanulî ncareruşi ine- au răpi tBasarabi a.Cum Moş
Cal iţust ăteat ott impulcu oi le,depart edeaşezări leomeneşt i,s-atr ezitî nt r-
o
 bunăzicănumaieraî nRomâni a,ciî nU.R.S.S.Maimul t,adeveni taut omat
cet ăţeansovi et i
c.Ci oban arămasî ncont inuare,darl auncol hoz.Mar el ucruî n
 viaţ al uinuseschi mbase:t otcuoi l
et răi a.Dupăunt impaf ostmut atî n
stepel eUcrai neil aomar ecrescăt orie,t otdeoi .
  Om si mpl u cum er a,n- aî nţelespreabi neceseî ntâmpl acu el ,darcât
timpî ll ăsaul aoi ,t oterabi ne.Săl eexpl icecănueradi nBasar abi adeori gină,
căeraromândi nAr geş,căaveanevast ăşicasăacol o… N- aput ut,cănuşt ia
ruseşt e.Şini cin- aî ncer cat,fii ndsupusşir esemnatdi nfir e.–„Aşaerau
 vremuri le,ceput eam euf ace?”spuneaMoşCal iţu,f at ali
st.„ Şidomni idel a
Securi tat es-au mi ratpri ncât eam t recut !”,maispuneael ,cuoar ecare
mândri e.MoşCal iţual uatvi aţaaşacum sepr ezent a.I nUcr ainas-aî nsurat
dinnou şiaavutşiuncopi l
.Dari storiaî şiurmacursul .Aî nceputr ăzboi ulşi ,
într -
obunăzi ,MoşCal i
ţus- at rezitlauşabordei ul uidel ast ână,cuostaşi i
români .Aaflatşielcăerarăzboişis- abucur atcăaput utvorbiromâneşt e,dar
arămasl aoi lel ui .N- atr ecutmul tî nsăşiaî nceputr etragereaşis- aî nt orsşiel
cut rupel eînRomâni a;auzi secăruşi iîivoromorîpeceicareau rămassub
ocupaţ ie.Nevast ă- sa,rusoai ca,seref ugi asecut rupel eruseşt iî nr etragere.
Luaseşicopi lul .Aşas- aî nt orsMoşCal iţuî nsat ull uidemunt edi nAr geş.Ai ci
şi-agăsi tnevast amări t
at ăşicudoicopi i.Î lcrezusemort .MoşCal iţuaî nţeles.
L-aupri mitşipeelî ncasă,aaj utatşielunt impl amunci l
egospodări eişipe
urmăs-adusi arci oban,l aost ânăî nmunt e.Î ntr- ozii -adatobucatăde
 

mămăl igăşidebrânzăunuist răinflămând,careat recutpel ast ână.Eraun


fugar ,car eaf ostpri nsdesecuri tat eşiî nanchet ăaspuspeundeat recutşi
cinel - aaj utat .Aşaaf ostcondamnatMoşCal iţul a10animuncăsi lnică,
pent ruomi siunededenunţ .O zi ,douămait ârzi u,mi -aspuscănumaipoat e
dedur er el adeget .Cândi -am scosl egătur a,m- am î ngrozi t
.Aveapanari ţiuşi
infecţ iaî icupri nseset otdeget ul .Am băt utl auşăşii -am cerutgar dianul uisă- l
scoat ăl acabi net ulmedi cal .Ne- aspuscăpl ut oni erulsani t
arl ipseşt ecât eva
zile.Î nnoapt eacareaurmat ,MoşCal i
ţun- adormi tapr oapedel ocdedur ere,
iardi mi neaţ aisepri nseserăgangl ioni isubbraţ .Tr ebui aneapăr ati nt erveni tşi
elaf ostdeacordsăî ncer csădau drumull apur oi .Cucoadal inguri i,pecar e
am ascuţ it-omaibi necani ciodat ă,i -am făcutoi nci ziel avârf uldeget ului.A
gemutdedur er e,darpuroi ulaţ âşni tşidur ereas- auşurat.Dupăcât evazi le,
er aapr oapevi ndecat .Cam t otatuncis- aprodusşiul timulepi soddi nvi aţ al ui
MoşCal iţu,l acar eam f ostmart or .Ungrupdeofiţ erişi -afăcutî nt r-oziapari ţ
ia
lauşanoast ră.Unuldi neiadeschi sundosarpecare- laveaî nmână.L- a
strigatpeMoşCal iţu.Dupăcei -
aver i
ficatnumel eşiprenumel e,dat aşil ocul
naşt erii,l -aî nt rebatundeseaflaî n1940,undeaavutdomi ci
l iulînU.R.S.S
şicândaveni tî nRomâni a.MoşCal iţu,di sciplinat,cucăci ul aî nmână
răspundeal aî nt rebări .Cândat ermi nat ,ofiţ erul ,car eeradel apr ocurat ur ă,i-
aci titohârt i
eofici al ăî ncar eiseaduceal acunoşt i
nţ ăcă,avândî nvederecă
eracetăţ eansovi et ic,vafirepat riat .Is-aspussă- şist rângăl ucruri l
eşisă
aşt ept e,căvafiscosdi ncel ul ă.Şiuşas- aînchi s.Toţ iam rămasî nmărmuri ţi.
NumaiMoşCal iţ
ut otaşal inişt i
tcum pri mi set oat el ovi turil
esoart eipecar eni
lepovest ise,şi - al uathai naşiaî nceputsădeamânacufiecar eşisă- şii a
rămasbun.Cândaaj unsl ami ne,ascosamnarul ,i ascaşicr emeneaşimil e-a
pusî nmână.Peurmă,cumi nt e,s- adussăaşt ept el ângăuşă.Dupăcât eva
mi nut eaveni tgar di anulşil -al uat .S- amaiî ntorsodat ăcăt renoi ,ne- azi sun
Doamneaj utăşis- adus.Uşas- aî nchi sînurmal uişideMoşCal iţun- am mai
auzi tni ci odat ăni mi c.
  Au mait recutcât evazi leşine- au sosi tpachet eledeacasă.Am f ostscoşi
perând,pecori dor .Ungar di andesf ăceapachet ul ,cont rolaconţ inut ulbucată
cubucatăşiţ il earuncal api cioar e,rândperând.Cânds- atermi nat
dist ribui rea,amairămasunpachetpecori dor ,all uiMoşCal iţu.
  O dat ăoperaţ iaî nchei at ăşifiecarecu cel epri mi t
epepat ull ui,s- al ăsat
linişt ea.Fi ecar eî şiexami naperândl ucruri le.Unel eşil erecunoşt ea,al telenu.
Unel eeraunoi ,al teleerauvechi ,chi aruzat e.Fi ecare,pri vi
ndu- l
eşi
cer cet ându- le,î ncer casădesl uşeascăî nel eunmesajdeacasă.Pel acât euni i
semaist recurase,neobservatdegar dian,cât eunobi ectnepr evăzutî ncp.( o
 bat ist ă,unf ul aret c) .Unulagăsi tî nbuzunarulhai neipri mite,unspi cdegr âu
uscat .Int erpret ări lenumaicont eneau.
 

  Eu pri mi sem,î n afarădel enjerie,un t reni ngnou,oper echedebocanci


pecar ei -am r ecunoscutşicăroral isemaiapl icaseotal păgroasă,unpul over
grosşiunulmaisubţ ireşiuncoj oceldi npi el edecerbcăpt uşi tcubl ăniţă
mărunt ădemi el.Coj ocel ulaveaopovest e.Î lpurt aset atălmeupesub
uni formă,î nt impulcampani eidi npri mulr ăzboimondi al .Dupăl upt eledepe
 ValeaJi ului ,înr etrager e,s- aînt âlnitcuPăst or elTeodor eanu,car e-şipi erduse
toatebagaj el e.I -
adatcoj ocel ull ui.Lunidezi lemait ârzi u,î nperi oada
armi stiţiul ui,s-aureânt âlni tlaI aşişiPăst oreli -adatî napoicoj ocel ul.Păst orel
fuseserăni tşicoj ocel ulaveaacum douăgăur eleî nmânecast ângă.Peunde
intraseşii eşi segl onţ ul.L- apurt atdi nnou t at ălmeu,î nMol dova,l aOdesaşi
Kiev,undel -asurpri nsRevol uţ i
adi n1917.Ascăpatşiareuşi tsăseî nt oarcă
înţ ară.Coj ocel ulaaj unsî nt r-
ol adăcu naf tal i
nă,î mpr eunăcu mant aua
mi l
it ară,î npodulcasei ,del aţ ară.Ai cil -am redescoperi teu,î nt i mpulcel uide-
aldoi lear ăzboişiam î nceputsă- lportl avânăt oare.At uncii - am aflatşi
trecut ulşiaf ostbot ezatPăst orel.Acum veni seşielî npuşcări eşipovest eal ui
aveasămaicont inue.Am maigăsi tînpachet ,unsăpundet oal et ă.Eraver deşi
scriapeelRomart a.Lacont rol,gar dianulî lluaseî nmânăşidupăoezi tar e,
mi -laruncasepri nt recel elaltel ucruri .Faţ ădet oat emi rosuri l
eî ncar etrăi am
deat ât eal uni ,parf umulsăpunul uipăr eadi vi n,aşacăl -am păst rati ntactî n
fundulsacul uimeudepuşcări aş.Am maigăsi tînt oatebuzunarel ehai nelor ,
semi nţ eşifloriuscat edel evănţ ică.Am r ecunoscutmânamamei ,careî nt oat e
dul apuri lederuf ări e,puneasăcul eţicufloar euscat ădel evănţ ică.
  Cu sosi reapachet el or,î n afarădenost algiile,doruri leşist rângeri lede
inimăpecar el epr oduseseră,opart edi nî ngri jorareaf aţ ădei arnacarese
apr opi a,s- amairi sipi t.Zi l
eledet oamnăsef ăcuserămair ăcor oaseşi
maj ori tatea,fii ndarest aţivaracu ceavuseser ăpeei ,î
ncepuserăsăsi mt ă
fri
gul .Numaieucont inuam sămăpl imbpri ncel ul ă,numaiî nchi loţişi
cămaşă.Nuam f ostni ciodat ăf rigur osşi ,înani icareauurmat ,rezi stenţ al a
fri
gmi -apri nsbi ne.Zi l
el esescur geauî nat mosf erapecar eam î ncercatsăv- o
descri u,f ărăal teeveni ment eşiî ncet ,încet,ne-au cupri nsnel ini şt eaşi
nerăbdar ea.Nevoi am pl ecaţimairepede,cut oat ecănuşt iam cedest inaţie
aveausănedea.Voi am cevanou,oschi mbareori cum arfif ostea,numai
schi mbar esăfie.Caşicum,nut recereat i
mpul uiurmasăneapropi ede
sfârşi tulpuşcări ei ,cit recereacâtmairapi dăpri nt oatef azel eei .
  Laî nceput ull uioct ombri e,aveni tşizi uapl ecări i.Saumaibi nezi sat ele
pregăti toar epl ecări i
.Maiî ntâinis- af ăcutosumarăvi zit ămedi cal a.Sergent ul
sani tarCi oltarne- aî ntocmi tunf eldefişămedi cal ă.Ne- am datseamacănu
eravorbadecâtdeof ormal i
t ate,unf eldevi zăde„ bundet ransport ”,vizăpe
caream pri mi t-ot oţi,indi ferentdevârst ăsaudevreosuf erinţ ăoar ecare.Toţ i
 voiam săpl ecăm maidepart e,î naf arădevr eo5- 6car edi ncauzavârst eisaua
 

uneii nfirmi tăţi(unuleraşchi op,al tuldest uldegravbol navdei nimă)se


temeau şiezi tau î nf aţanecunoscut ul ui .DarCi oltari -aasi guratcă,acol ounde
 vormerge,sevorbucurafiecar edeunr egi m pot rivitstări iluişideî ngri j
ire
medi cală.
  CândG.Boi anaaj unsl ar ând,am r emarcatoschi mbareî nat itudi nea
luiCi oltar.Spuneacuvocet ar et otcet receaî nscri spefişal uişil afiecar e
afecţ iunepecar eoconsemna,ri dicacapulspr eelşi -lîntreba:Nu- iaşacădi n
cauzari nichi lornupoţ ist amul tî npi cioar e?
  — Sau:Totaşat esupărăi nima?Et c.Păreacăvoi asă- ldecl are
net ransport abi l
.DarG.B.Cut oat ăst areal uifizi cădezast ruoasăşisl ăbiciunea
extraor dinarănul - aaj utatcur ăspunsuri l
el ui.Nuvoi asăsedespart ădemi ne
şi-ir ăspundeasani tarul uicăsesi mt ebi ne,căapri nsput er e,cănu- lmai
doar eni mi c.Lavi zitamedi cal ăasi stauşicâţ ivagar dienişiofiţ erideservi ciu,
careaveam i mpr esi acă-lst ânj eneau peCi ol tar.Aşacăacest ai -aspusî ncel e
dinurmăl uiG.B. :„ Bine,t reabadumi tal e,eumi -am f ăcutdat oria! ”.
  Şiaşas- at ermi natşicuvi zitamedi cal ăşiam aj unsi arcut oţiiî napoiî n
celul ă.Ai ci ,G.B.Mi -apovest itcădupăaproape2anideanchet ăl a
Mal mai son,undet recusepri nt oatăgamadet orturi,dupădouăt ent at ivede
sinuci der eşicândaj unseseî nt r-ost arefizi căcu mul tmaipr oast ădecâtacum
cândî mipovest ea,f useset rimi sl aPi teşt i,undeavusesepent rupri maoarăde-
af acecuCi oltar.
  Voir eda,numaipescurt ,t otcemi -apovest itG.B.Î ncât evazi le,despr e
anchet elel ui .Caşimi ne,f usesel egatşiri di catperangă,băt utl af undşil a
tălpi,darnudecât evaoricami ne,cizi leşinopţ iî nşi r.Dupăaceea,băt aial a
tălpieraal ternat ăcu„ manej ul ”.Î ntr-ocamerăgoal ăcu ci mentpej os,pecar e
searuncadi ncândî ncândcât eogăl eat ădeapă,er apussăsepl imbeî ncer c,
descul ţ.Unt imp,î nt r-
odi recţ ie,apoi ,cândî ncepeasăameţ ească,î nsens
inver s.Şiacest„ manej ”,duraore,zecişisut edeore!Am spusoreşinuzi l
e,
fiindcădupăcât evaor eeraî nt rerupt ,î lduceau l aanchet ă,apoil abecipent ru
 băt aial at ălpişiapoidi nnoul amanej .Despr eacest echi nuridel aMal mai son,
mi -auvorbi tmait ârz iu,î nî nchi soar e,mul ţidi nceicar eaut recutpri nel e.
Scopulmanej uluier adubl u:maiî ntâit ort uradeaumbl apet ălpit umefiat e,
învineţ i
teşiumflat edel ovi turi lepri mi teî nbeci .(înanchet ameadi n1949,eu
nupri mi sem decâtcât eval ovi turil at ălpişifiecarepaspecar e-lfăceam eraun
chin) .Î naldoi lear ând:mersulpeci mentr eceşiudmenţ ineaci rcul aţ iaşi
împi edi cacangrenar eaţ esut uri lorzdr obi teal et ălpilor.Pel ângăast a,pri mea
mâncaref oart esărat ăşinuisedădeaapădebăut .Aj unsl acapătulrăbdări i
,
cuobucăţ icădetabl ăgăsi tăl acl osetşi -at ăiatî nt r
-onoapt eovenădel api cior,
lagl eznă.Tent ativadesi nuci derenuareuşi t,af ostdusl ai nfirmeri e,cusutşi
pansatşipent ruunt i
mpanchet aaf ostsuspendat ă.Apoiaf ostdi nnou
 

reluat ă,r epet ându- seci clul :anchet ă–băt aiel at ălpi–manej .Agăsi tdi nnou o
 bucat ădet abl ăscăpat ădevi gilenţagar dianul ui .Înscurt elemoment ede
pauză,î ncareeral ăsatî ncel ul ă,pri nî ndoi rearepet atăat inichel ei,areuşi tsă
obţ ină5- 6bucăţ elecu col ţuricâtmaiascuţ i
te,pecarel e- aî nghi ţit,însperanţ a
că- ivorperf orast omaculşii nt esti
nel e.Darnus- aî ntâmpl atni mi cşiG.B.Î mi
povest eacănuaput utni ci odatăsăî nţel eagăceaudeveni tacel ebucăţ elede
tabl ă,desprecareî mispuneacănuar emarcatcăl e-arfiel imi natpecal e
natur ală.
  Anchet eleau cont inuatpânăcândî ntr-obunăzi ,numaipi eleşios,cu o
inimăsl ăbi tă,cupt ozăr enal ăşidur erif recvent eînabdomen,af ostaruncat
într-ocel ul ăaPeni tenci arul uiPi t
eşti.Î nt r-onoapt e,aavutocri zăacut ă.
Făcuseocl uzi eint est inală.Gardi anulachematsani tarul .PeCi oltar,carei -a
făcutocl ismă,maimul tdupăi ndicaţ ii
lel uiG.B. ,cunoşt inţel eluiCi oltarfii nd
maimul tdecâtl imi tat eînmedi ci
nă.Î nnoapt eaaceea,i -asal vatvi aţ a.Ci ol tara
cont inuatsă- lvizitezecu regul arit
ateî ncel ulă,t ott impulcâtast atî nPi teşti .Şi
cum gar di anuldeservi ciuî ll ăsasi ngurî ncel ulăcuG.B. ,î ncet ,încet ,Ci oltar
s-aabătutdel ar egul amentşiaî nceputsăvorbeascămail iber .Pescurt ,s- a
creatunf eldeî ncrederer eci pr ocăşiCi ol taraaj unsat âtdedepart e,î ncâtsă- i
deachi ari nf ormaţ i
idespresi tuaţ i
apol itică.Ci oltarvafiunuldi ncazuri lepe
carenumil evoiput eaexpl icani ciodat ă.Spunast a,pent rucăpest ecât eva
luniaveam săaflucă,î naceeaşiperi oadă,Ci oltaraf ostunadi nfiguri lesi nistre
alecel ebrei„ Reeducări ”,caresedesf ăşurapeal tesecţ i
ial eacel ui aşiPeni tenci ar
Piteşti.Săfiaj unsCi oltarsăai băosl ăbi ciunepent ruG.Boi ani mpr esi onat
fiinddesuf erinţelel ui?Î nmul tecazurisi milare,n- adatdovadădeceamai
mi căurmădeomeni e,necum dei ntenţ iede„ compl i
citate”cudeţ inuţ ii
.( Aşaera
calificat ăori cef eldecomuni caredei nformaţ i
iunuideţ i
nutşipedepsi tăcu
condamnar epol i
tică) .Săfiî ncercatdi noport uni sm,cut oat eri scuri le,să- şi
găseascăunspri jinî nG.B.Pent rucazulvreuneischi mbăriasi tuaţ iei?I pot eza
n-arfiexcl usă,avândî nveder ecăî n1952,aşacum am maispus,l umeaî ncă
maicredeaî nt r-
oi nt ervenţ iesal vatoar eaSt atel orUni te.
  Înzi uaurmăt oar evi ziteimedi cal e,am f ostcu t oţ i
iscoşiî ntr-unadi n
curţ il
ei nt eri oareal eî nchi sori i.Nis-au datbagaj eledel amagazi eşi ,
peri ndându- nepri nf aţauneimesel acar estăt easergent uldel amagazi e,am
semnatfiecaredepri mi real or .Laal t ămasă,al tsergentne- a„ arăt at ”obi ect ele
deval oarepecar efiecar el eavuseseasuprasal aar estare( ceas,st il
ou,i nelet c.
)
şine- apusşielsăsemnăm,t otde„pri mi re”.Teor eticlel uasem ast felî n
primi re,el eurmândsăneî nsoţ ească,darfii nddat eî ngri jagărz iidi nescort a
transport ul ui .Cât orvadi nt renoi ,căr oracu ocazi aar estăriil isemairi dicaseră
şial telucruri ,cum arfi:cărţ i,reviste,scri sori,actesauf otografii ,lis-aupus
respect ivel ehârt iiînf aţăşil is- aspussăaruncecenu- imaii nteresa,î nt r -un
 

colţalcurţ i
i.Mi emis- adatport ofelulî ncar eseaflaucât evahârt iifără
import anţ ădarî ncar eavusesem douăversi unidi f
eri te,al eact ul uimeude
naşt ere.Dupăcef ugi sem del aţar ă,pent ruf ormal ităţ iledeBul etinde
popul aţ ieşisl ujbăî nBucur eşti,î mit rebui seact uldenaşt ereşi -lcerusem î n
scrisdel aPri mări adi ncomună,î lpri mi sem,darl arubri caprof esi uni it at ălui,
mameişimart ori lor,st ăteascri s:mar epr opri etar ,rent ieră,moşi eret c.
Scri sesem di nnoul aţară,dedataast anot arul uiper sonalşipri mi sem unal
doi l
eaexempl ar,cupr ofesiuni lemodi ficat e:avocat ,casni că,et c.Peacest
exempl ardi nurmăl - am mul tiplicatşil -
am f ol osi tlaaut orităţişil acadr el e
întrepri nderilorundeam l ucrat,pent ruadovedioori ginesoci al ăcevamai
„sănăt oasă”.Di nf eri cireanchet at orulnur emar casedeosebi readi ntr ecel edouă
exempl are–di nf eri ci repent runot arulAl exandruNi cul escu!Am ruptt oat e
hârt iiledi nport ofel ,l e-am aruncatşiam răsuflatuşurat!O dat ăî nt orşiî n
celul ăcut oatebagaj eleasupranoast ră,f ebrapl ecări i,car epăr eai mi nent ă,ne-
acupri nsdi nnou.Tot uşi ,am maist atî nsi tuaţ iaast a2sau 3zi lepânăceam
fostscoşidi ncel ul ă,st rigaţipenume,număraţ işiduşiî ncurt eamar ea
închi sori i.Aicine- aul uatî npri mi regardi eniaiSecuri tăţi
i.Pevr emeaaceea,cei
del aSecuri tat epurt auuni formekaki ,iarceidel apeni t
enci ar ,al bast r
e.Mai
târz i
uaudeveni tt oţikaki .I naf arădecâţ i
vacar est ăt eaul adi st anţ ăşicu
pistoal el eaut omat eî ndr ept at espr enoi ,cei l
al ţi,fiecar ecu cât eobât ăgroasăî n
mână,s- au năpust i
tasupranoast ră,r ăcni ndsăneal iniem perânduridecât e
4,cudi stanţăî nt renoişisăneaşezăm pej os.Pei cipecol omaidădeau şicât e
ol ovit urădebâtăcel uicarenuexecut adest ulder epedeordi nul .Când
mi şcareas- apot olitşifiecareneaflam aşezaţ ipej oscu bagaj ulî nf aţ ă,aşa
cum niseor donase,unsubl ocot enent ,car eeraşef ulescort ei,aveni tînf aţa
noast ră,cupi st olulî nmânăşine- aanunţ atcăvom fit ransport aţ ilat ren,căl a
oricepasî naf aracol oaneisaut ent ativădef ugă,sevat ragef ărăsomaţ ie.Ne- a
avert izatsănuvorbi mî ntrenoi ,sănuneui tăm î nst ângaşi -
ndr eapt aşisănu
încer căm săf acem semnesausăcomuni căm î nvr eun f elcul umea.Dupăo
 bunăbucat ădet impdeaşt ept ar e,î ncar esecuri ştiicubât eleci rcul aupri nt re
noi ,mail ovindpecât eunulcaresemi şca,maiî njurându- lpeunulcareşopt ea
cevaveci nul ui,s- audeschi sporţ ileşişi -auf ăcutapari ţiadouădubeaut o.Cu
acel aşial aiderăcnet e,î njurăt urişil ovi turi ,am f ostî nghesui ţiî ncel e2dube,
cubagaj ecut ot.Dubanuaveani ciunf eldef er east răşicânduşas- aî nchi s,
am rămasî nbeznă.O razăi ndi rect ădel umi năpăt rundeadi nt avan,undeer a
unvent il
atorcaresepuneaî nmi şcar e,numaicândmaşi naeraî nmer s.Nise
păr eacănevom suf oca,aşadeî nghesui ţieram,darul terior,înal teocazi i,ne-
am put utdaseamacăpoat efişimul tmairău.Dubel eauporni tşidrumulni
s-apărutoet erni tat e.Î nfine,ne- am opri t.Am auzi tvoci ,st rigăt eşichi ar
 

insul te.Securi şti


iî ndemnaupecel ecât evapersoanedi napr opi er esăse
îndepărt eze.
  PLECAREASPRE BUCUREŞTI .
  Dubel eseopri serăde-al ungull ini i
lorf erateî naf araGări iPi teşt i.Când
nis- ast rigatsăcoborâm,am văzutcăsef ormaserădouăcor doanedesecuri şti
,
print recar et rebui asăt recem cât eunul ,înpasal ergăt or,t raversândcât eva
liniiferat e,pânăl avagonul -dubă,opri tpeol iniemoart ă.Dest uldegr eu
pent rui nginerulNi coarăşiceicâţi vamaiî nvârst ăsau i nfirmi ,purt ândşi
greut at eabagaj ului.S- aumaiî mpărţ i
tşiai cicât eval oviturişiî nj urăt uri .Del a
distanţ ă,priveauscenacâţ ivacef erişt i.Vagonul -dubăaveai nt rareapel a
mi jl
ocull ui.Cum i nt rai,unspaţ i
umail argşiapoiuncori dorî ngustl ast ânga
şiladr eapta,cuuşidecel ul epeopart eşipeal ta.Aî nceputî nghesui tulî n
celul e.G.Boi anşicumi ne,căut am săneţ i
nem î mpreună.Am avutnoroculcă
înmoment ulur căriinoast reî nvagon,săfim pri mi i,înt r
-ocel ul ăî ncăgoal ă.
Spunnorocul ,fii ndcăul ti
mi iauf ostceimaimal trat aţi.Cel ul aerapr evăzut ă
pent ru5per soaneaşezat e:peopart eobanchet ăî ngust ăde3l ocuri ,pe
ceal altăunal af el,darnumaide2l ocuri ,di ncauzaspaţi ul uinecesarpent ru
uşă,caresedeschi deaspr ei nt erior .Di st anţ adi nt recel e2banchet eeraaşade
mi că,î ncâtodat ăaşezaţ ifaţă- nf aţ ă,t rebui asă- ţibagigenunchi iî nt re
genunchi icel ordevi s-â- vis.Laperet eledi nf und,î nt r
ebanchet e,eraosobă-
godi ndet ablă,caremaiocupaşieaopart edi nspaţi u.Decât eoriam f ost
transport atcuduba,i arna,ni ciodat ănumis- aî nt âmpl atcasobasăfiepusă
înf uncţ i
une.Exi staşiof ereast rădeasuprabanchet eide3l ocuri ,de
dimensi uneaobi şnui tăacel ordi nvagoanel edepasageri .Dupăgeam,spre
exteri orsesuccedau:maiî nt âiunrânddegrat iidegrosi meadeget ul ui ,lăsând
întreel espaţ i ideci rca2cM.Pe2.Urmaopl asădesârmădeasădeabi aarfi
put utt receunchi brit.Apoi ,laext eri or ,unf eldej aluzel efixe,di nl amel ede
tabl ă,di spusevert icalşiî ncl inat eî naşaf el,î ncâtnuput eaivedeapri nspaţ iul
dint reel e,decâtspreurmat renul ui.Pent ruaî nchei adescri ereacel ul ei ,armai
fideadăugat,cădupăl oculdi nmi jlocalbanchet eide3l ocuri ,seput eari di
ca
uncapac,subcareseaflacl oset ulmet alic,careset ermi nat ron- toni c,cuo
deschi deredecea.10cm. ,di rectî nt reşi ne.Deasuprabanchet el or,apr oapede
plafon,maier audouăpol iţeî nchi pdeport bagaj ,daraşadeî ngust eşi
apr opi atedet avan,î ncâtnuput eau fif ol osite,neî ncăpândni cimăcaro
 boccel uţă.Dupăceam aj unsl afundulcel ulei ,am î nceputsăfim pr esaţ ide
următ orii,car eerauî mpi nşidegar di eniî ncel ulă.Pânăl aalci ncel ea,chi aral
şasel ea,amer scum amer s,dargardi eni iau cont inuatsă- lî mpi ngăşipeal7-
leaşichi arpeal8- lea.Cândauî nceputsă- lî mpi ngăşipeal9- lea,eram de- a
drept ulst ri
viţ iabiamaiput eam respi ra.Trai -steleşisaci inoşt rist ăt eaupe
capet el enoast re,fărăsă- imaiţ i
nem.Ni ciomi şcar enumaieraposi bilă,i ar
 

câţ ivaer au apr oapedel eşi n.Şit otuşipr esi uneaamaicr escutcândaf ost
 vorbasăseî nchi dăuşa,carev- am spus,sedeschi deaspr ei nt erior.Preţul
pent ruî nchi dereauşi il-aupl ăt itcelmaigreuceidoidel ai nt rare,alopt uleaşi
alnouăl ea.Cei lalţine- am al escucoşulpi ept ul uist rivit,pej umăt atesufocaţ işi
di versevânăt ăi,darceidoidel ângăuşăauf ostl ovi ţicusăl băt icie,cuci zmel e
şicupumni i.Amândoiaveau f aţ apl i
nădesânge.Unulaveanasulspartde
pat ulpi stol
ul uicucar e- ll ovisesecuri stul .Şit oat ăscena,acompani atăde
răcnet et urbat e.Cânduşaaf ostî ncel edi nurmăî nchi să,puţ inulspaţi u
câşt i
gataf ostsal vat or.Am put utr espiramaiî nvoi e,darcr edcăne- atrebui t
maimul tdeoj umăt at edeoră,pânăcene- am găsi tcât eopozi ţ
ie,pozi ţ
ieî n
carenuput eaist amul tăvreme,fii ndcăamorţ eai .Ori cemi şcar eaunui adi n
noiobl i
gadepl asareat ut ur or.Sef ăceaut otf eluldecal cul epent ruceamaimi că
mi şcare.Cândunuldi nnoit r ebui asăf ol oseascăcl oset ul ,eraoadevărat ă
probl emă,car enepreocupaşineocupaobunăbucat ădet imp.Numaie
nevoi ecredsămaii nt ruî ndet al i
iînpri vinţ ami rosul uiî ntr- unvol um deaerşi
aşamul tsubnecesarulpent ru9oameni .Cut oatăf ereast radeschi să,nuse
put eavorbidevreoaeri si reşit oţieram t ranspi raţil eoarcă.Lat oat euşilese
auzeabăt ândşist ri
gând:apă!Gar dieniist rigau şiei :l asăgura!Numaibat e!…
Şi .Pot opdeî njurăt uri.Î nt r-unt ârzius- adeschi svi zet adi nuşăşinis- adat
apă.O căni tăpecar eoumpl eagardi anuldi ntr- ogăl eatăşicareer adatădi n
mânăî nmânăî ncel ul ă,nuf ărăgreut atedi ncauzaî nghesui elii
.Dupăunt i
mp,
nis- adatşi„ hr anarece” ;r aţiapeozi .Const adi nt r-unsf ertdepâi ne,o
 bucăţ icădesl ăni nă,cam devol umuluneicut iidechi bri turi ,douăcocol oaşede
 brânzăf rământ at ă,cât2nucişiobucat ădemarmel adă,cam t otcâtocut iede
chi bri t
uri .Sl ăni naerarâncedăşif oartesărat ă,i arbr ânzai ut e.Î nghesui ala,
lipsadeaer ,amorţ eal adi ncauzanemi şcări işiset eanechi nui audi nceî nce
mait are.Am st ataşacât evaore,pânăceam si mţ itcăsunt em ataşaţ ilaun
tren.Abi adupăcet renuls- apusî nmi şcare,aî nceputsăsef acăpuţ i
ncur ent
deaer ,careamaiî mpr ospăt atşir ăcori tat mosf era.
  VĂCĂREŞTI .
  Târziu,după-ami azăam aj unsl aBucureşt i,î nt riaj,unde,dupămul te
manevreşii araşt ept ăripedi versel inii
,vagonulnost rudubăaf ostopri tpeo
lini elângăpodulBasarab.Ai cii aram aşt ept at .Sel ăsaseseara,cânduşi le
cel ulelorau î nceputsăsedeschi dăşicurăcnet elederi goaream f ostîndrumaţ i
sprecoborâreşiapoi ,iarpri nt resecuri ştiî narmaţ i,î ndrept aţ ipest ecâteval i
nii
ferat e,spre3dubeaut o-mobi l,î ncar eam f ostur caţ i.Pedi st anţ adi ntrevagon
şidubel e-aut o,neî mpl et iceam şineî mpi edi cam,deparcăam fif ostbeţ i
,aşa
er am deamorţ iţişicupi cioar el eumflat e,deatât anemi şcare,ceasuride- a
rândul .
 

  Unuldi nsecuri ştiaavutbunăvoi nţ asă- mit rânt eascăşimi eunpatde


pistolaut omatî ntreumeri ,fiindcămăopri sem să-laj utpei ng.Ni coarăsă-şi
carebagaj ul,pecar enuşi -lput eaduce.Totgrupulnost ruaf ostdi nnou
înghesui tî n2dubeşiuşi les-auî nchi s.Agi t
aţiaşist rigătelesecuri ştilorau
cont inuatt otuşişine- am datseamacăşiî nceade- at reiadubăau f ostur caţi
oameni .Pest evreodouăoream î nţelescăer avor badedeţ i
nuţ idedrept
comun,caref useserăşieit ransport aţidel aPi teşt i
,cu acel aşivagon.Î nfine,
dubel es- au pusî nmi şcare.Fi ecaref ăceapr esupunericupri virel anoua
dest inaţ i
e,sperândsăset ermi necuchi nuldrumul ui ,săput em măcarsăne
aşezăm şisăneodi hni m.Î nfine,dubaaî ncetinit ,s-aauzi tunschi mbde
 vorbe,ni şt eor dineşiopoart ădeschi zându- se.Apoi ,l inişteunt i
mp,pânăcând
ai zbucni toadevăr atăceart ăînt resecuri şti… Am î nţ elescănut rebui asăfim
predaţiai ciundeneaflam şicăvoi au să- ifacăpeceidi nescort adubel orsă-şi
cont inuedrumulcunoipânăl aJi l
ava.Aşaam aflatcareneer adest inaţ ia,dar
nuneput eam dumi riundeneaflam.Dupămul tăpăl ăvrăgeal ăşiar gument e
adusedeşef ulescort einoast r
e,di ncarenuî nţel egeam decâtf rânt uri ,s- adeci s
sărămânem ai ci,pânăadouazi .Uşi lecel ordouădubes- au deschi s.Ceade- a
treiadubădi spăruse.Ne- aust ri gatsăcoborâm şisăneal iniem.Şef ulescort ei
şiunofiţ erî nuni f
ormăal bast ră,decidi nDi recţiaPeni tenci arel or,aut r ecutde-
al ungulcol oanei ,ne- au număratşiau f ăcutf ormel edepredare- pr eluare.
  Neaflam î nt r
- ocurt epavat ăşisl abl umi nată.Burni ţaşibăt eaunvânt
rece,î nraf ale.Dej urî mprej ur,cl ădi ricu f erestrezăbrel ite,i arnoineaflam î n
mi jl
oculcurţ ii,înf aţ auneiBi seri ci.Ci nevaarecunoscut -oşi ,peşopt ite,s-a
transmi sdi nom î nom:sunt em l aVăcăreşt i.At unciam î nţelesdecenut rebui a
sărămânem ai ci.Văcăreşt iuleraî nchi soarepent rudr ept ulcomun.Şit ot uşi,
dincauzaci neşt iecăruimot i
v,am r ămas.Expl icaţian- am avut -
oni ciodată.
Eram acum pemânaavr eo7- 8gar dieni ,car ene- auspussăi nt răm î n
pridvorulBi seri cii
,probabi ldincauzapl oii.Aici,ne-au î nghesui tî npart ea
stângă.Tot ulsepet receaî nsemi întuneri c,aşacăn- am băgatdeseamăcă
Biseri caeraî nr eparaţ ie,decâtdupăcene- am î mpi edi catşiam căl catî nl ăzile
cuvardi npri dvor .Nis- aspussănedezbrăcăm î npi eleagoal ăşicut oat e
hai neleşibagaj ulînbr aţe,săt recem l aperchezi ţieşiapoiî npart eadr eapt ăa
pridvorul ui.
  Per chezi ţia,apr oapepeî nt uneri c,er aunsi mul acru;maimul ter aun
pret extcasă- şibat ăj ocdenoi ,ţ i
nându- nedezbrăcaţ iî nf rig,pânăceun
gardi annepi păi afiecarel ucruşiapoiî laruncapej osî npart eadr eapt ăa
pridvorul ui,i ndi f
erentdacăl ucruri lecădeauî nvreol adăcuvarsau î nnoroi ul
depej os.Cândi ţitermi naaşa- zisulcont rolalt ut urorl ucruri lor,î ţidădeaşiţ ie
 voiesăt reciî npart eadr eapt ă,să- ţist rângil ucruri leşisăt eî mbr aci .Dupăce
primi i6- 7f useser ăper chezi ţ
ionaţişiseaflau î npart eadr eapt ă,m- am si mţ it
 

trasdemânădeAl ex.Duţ ă.M- am l uatdupăelpel ângămargi neapri dvorul ui


şi,pi tiţ idupăoput i
năcu apăpent ruf ăcut ulmort arul ui,am pândi tmoment ul
cândni ciungar dian nuseui taî ndi recţ i
anoast răşine- am st recuratspr e
dreapt a,pri nt receiperchezi ţ
ionaţ i.Cei lalţi,săraci i
,goişit remurânddef ri
g,fie
îşiaşt ept aurândul ,fieî şicăut aupebâj bâi telucruri learuncat epej os.Î ncănu
fuseserăt oţit recuţ ipri nperchezi ţie,cândşi -af ăcutapari ţi
aunofiţ erşiadat
ordi nulsăneî ncol onăm şisă- lurmăm.Ne- aconduspri ncurt ecăt rest ânga
Biseri ciişine-aopri tînf aţauneiporţ idel emn,cu grat iiînpart eadesus.
Păr eaopoart ădebecişi ,pri nt r
ezăbr ele,ne- al ovitunput erni cmi rosde
hazna.Ungardi an adescui atlacăt ul,at raszăvorul ,adeschi suşaşi ,pe
măsurăcei nt ram,ne- anumăratdi nnou.Am aflatcăi nt ram î nf ostelepi vniţe
domneşt i
.Spect acolul ,î ncădel ai nt rare,erademndeI nfernull uiDant e.O
scarăcu nenumărat et rept e.Pefiecaredi npri mel e7- 8t repte,î nst ângaşi -
n
dreapt a,seaflacât eot inetăcuconţ inut ull al i
mi tăsaurevărsatpescăripână
 josşif ormândunf eldemoci r l
ădef ecal eşiuri nă.Mi rosuleraî ngr ozitor.Nu
spuni nsuport abi l,fii ndcăn- arfiadevărat .Nunumaicăl -
am suport at,dar ,
dupăcât evaor e,ni cinul -
am maisi mţ it.Apr oapel ângăfiecaret inetăer acât e
unom car e- şifăceanevoi l
e,fiedeunf el,fiedeal t
ul,fieî nt inet ă,fieal ăt uri.
Hal ulî ncarearăt auaceşt ioamenieradenecrezut :maj oritat easl abişineraşi
şit oţicuhai nel ezdrenţ ui teşipet icite,cum numaivăzusem vreodat ă,ni ci
măcaruncerşet or.Beculchi or,car eat ârnal acapăt uldesusalscări i
,făcea
privel işt eaşimaii mpr esi onant ă.Lai nt rare,cândgar dianulne- adeschi suşa,
stăt eaunt ânăr ,caredi stonacut otceapucasem săvedem î nf aţanoast ră.
Dest uldeî nal t,bi nel egat ,bărbi eritşipurt ândî npart eadej osni şteizmene
lungial be,i arî nsusocămaşăal bast ră,amândouădeocurăţ eni ei reproşabi lă.
Ori câtderi dicol ăarfiapreci erea,aveaî nţ inut ăcevael egantşidi stantî n
acel aşit imp,f aţădeceidi nj ur.Eraşef uldecameră,cărui agardi anuli -aspus
numărulnost ruşii -acerutsă-ispunădecât eporţ iiarenevoi epent ruadoua
zi.N- am put utî nregi st rarăspunsul ,atâteram deul uitdecevedeam î mpr ejur.
Şiast a,nueradecâtî nceput ul.Cândam aj unsj osl acapăt ulscări i,sef ăceao
deschi zăt urăspr edreapt a.Ai cine- am opri tşine- am î mbul zituni iî ntr-alţ i
ica
oile,î nmărmuri ţidepri velişte.O î ncăperecarenis- apăruti mensă,cupereţ ii
decărămi dă,cesepi erdeau î npart eadesusî nî ntuneci me.Unsi ngurbecsl ab
atârnal avreo2M.Î năl ţime,deunpi liercent ralşieldecărămi dă.Î ncet ,î ncet ,
pemăsurăceochi iniseobi şnui au cuî nt uneri cul,păt rundeam maidepart ecu
privi rea.I nst i
nct i
v,st rânşişimait areuni iînt r-alţ
iişiî ngrupcompact ,ne-am
dusl ângăst âlpulcent ralundene- am opri t.Cuspat elel ast âl p,nesi mţeam
apăraţ idemul ţimeadeoamenidi nj ur .Toţ inepri veau cucuri ozitateşiî nhal ul
debărboşi ,mur darişisl abicum er au,l acaresemaiadăugaşif apt ulcăşt i
am
căsuntcondamnaţ idedreptcomun,er adepart edeanef acesănesi mţ imî n
 

siguranţ ă.Ne- am pusaver ea,adi căbagaj elepej osşine- am aşezatpeel e,cu


spat elel astâl p.Pej oserapământbăt ătorit
.De- alungulpereţ ilor,pat uri
suprapuse,cât e5!Depest et otat ârnaut otfel uldezdrenţ e,i arl oculunde
lipseacât eocărămi dăeraf olosi tcaoni şă,încar est ăt eacât eocană,gamel ă
saucrat i
ţă;toat eturt it
e,ci ocni te,cu smal ţulsări tşirugi nite.Bol ţileîncăperi i,
car esespri j
ineaupepi l
ierulcent ral ,erau aşadeî nal te,căsepi erdeauî n
înt uneri cşimaimul tleghi ceaidecâtl evedeai .Pat uri lesuprapusecare
acopereaupereţ ii,păreauni şt espal iere,pecar e,cumi şcăridepăi anjense
căţ ăr auşicoborau oameni .Şit oat ăaceast ăschel ăriedepat urisecl ătina,
scârţ âiaşizdrăngăneal aori cemi şcare.Duţ ă,Gi căMuşatşicumi ne,după
pri mel emoment edezăpăceal ă,am î nceputsăpri ndem cur ajşisăne
îndepărt ăm degr up.Maiî ntâicuprudenţă,dardupăceam chi mbatcât eo
 vorbăcuunulşicual tul ,ne- am î ntorsl agrupulnost rucui nf ormaţ ii
,car eau
maischi mbatcevadi npri mel ei mpr esii.
  Încăpereaî ncareneaflam,eradest i
nat ădeţ inuţ ilorî nt ranzi t,fiedel ao
puşcări elaal ta,fiespr eal tl agărdemuncă,fieaduşipent runoianchet esau
procese.Puţ inidi nceipest e500dei nşicâţ iseaflauai cierau hoţ i
,spăr găt ori
sauexcrociprof esi oni şti,iarcri mi nalnuerani ciunul .Maj ori tat eaerau t ot
ţărani ,darşial tecat egori idecet ăţeni ,căr oraneput ându- li-seî nscenaun
procespol iti
c,f useserăi ncul paţ ipent rudel ict ededr eptcomun.Aflândt oat e
ast ea,ne- am mail iniştit.Cum al tl ocpent runoinuer a,am r ămasl ângăst âlp
şine- am organi zatunf eldecul cuşuri ,dar ,cut oatăzi uai stovi toar epecar eo
trecusem,apr oa- peni menin- adormi t.Deal tfel,pământ uler areceşiumedşi
ni cisi guranţ ăt ot alănuexi stadi npart eacel ordi njur .Launmomentdat,s- a
apr opi atunt ânărşine- aî nt rebatdacăpri nt renoiest evreundoct or,fiindcă
cinevaf oartebol nav.Nuerani ciundoct orpri nt r
enoi ,dargândi ndu- necă- i
put em fidevr eunf ol osbol navul ui,câţ ivane- am dusl apat ull ui .Mar eaf ost
ui mi real uiG.Boi ancânds- aauzi tst rigatpenumedebol nav!Maibi ne-zi s,i-a
şopt itnumel e.Omuleraî nt i
nspepatşiabi avobea.Eradeosl ăbi ciuneşi
pal oar ecadaveri că.Aveaf ebrăşif risoane.L- ar ecunoscutşiG.B.Dareunu- i
mair eţ innumel e.Er ai ngi ner .Fusesecondamnatî nt r-unprocespol it
icşidupă
aceeat rimisl acanal .Acol o,unvagonetî ncărcatserăst urnaseşi -izdrobi se
pi ciorul .Numaiţ i
nmi nt eundeşiî ncecondi ţiiiseamput asepi cioruli medi at
subgenunchişif useset rimi scudubal aVăcăr eşt i
,pent ruafiî ngri j
itîn
spi tal ulpent rudeţ inuţ ipol it
i ci,careseaflaî nt r-oari păaî nchi sori i
.Ajuneseî n
aceast ăî ncăper edet ranzi t,undeer aadusori cenou veni tcuduba.Trecuse
apr oapeol unăşicut oat ei nsi stenţ ele,nuf usesedusl aspi tal.Î ntretimp,cu
pansament ulneschi mbat ,apărusei nfecţ i
aşipur oiult r ecusepri npansament .
Înul timel ezilef ăcusef ebrăşiaveadurerimari .N- am maiavutocazi asăaud
deel ,dardupăcum arăt aat unci ,nucr edsăfiscăpatcuvi aţă.
 

  Deal tf
elomul ţi
medi nt redeţ inuţ iidi nacestl ocdet ranzi tseaflauacide
lunidezi le,ceimaimul ţineşt i
indni cimăcardecef useser ăaduşi .Începusem
şinoisănegândi m căs- arput easăavem aceeaşisoart ăşiaveam t oat e
mot i
vel esănufim pr eabucur oşideaceast ăper spect ivă.Eram si nguri icarenu
am dormi tînnoapt eaaceea.St ăteam şimaimoţ ăiam di ncândî ncândpe
 bagaj elenoast re.Cevedeam î nj urulnost runuerauni mbol dspr eopt imi sm.
 Toţidormeau.Ceidi npat uri,caî nraf t uri ,i arcei l
alţ i,car en- aveaul ocî n
paturi ,pej os,pest etotî nj urulnost ru.Uni imaiaveaucât eobucat ăde
rogojinărupt ăşidest rămat ă,al ţi
icât eobucatădescândură,car e-imaiapăra
decont actuldi rectcupământ ulumedşir ece,darmaj ori t
at ean- aveaudecât
zdrenţ eledepeei .Înl ini şteacaresel ăsase,nusemaiauzeadi ncândî ncând,
decâtcât eunulsf orăi ndsau gemândpri nsomn.Al teori ,coboracât eunuldi n
patcasămeargăl at inet ăşit oat epat uri lesemi şcauşiscârţ âiau.Î nfine,a
începutsăsel umi nezedezi .Lumi napăt rundeanumaii ndir ectdi ncapul
scărilor,printregrat iil
euşi i
.Deodat ăam auzi tgar dianulbăt ândcuchei leîn
uşă.Şef uldecamerăaal ergatl auşă.Apoiaret ransmi sor di nulgradi anul ui :
Lăsaţ iguraşiceicare- şiaudnumel esă- şii abagaj ulşisăi asăaf ar ă.Toat ă
lumeas- aîmbul zi
tpescări ,î nt ret inet el erevărsat e,î nsperanţ acă- şivaauzi
numel eşivascăpadi nacesti nf ern.Eraî nsăvorbadenoi ;numaidenoi ,cei
 veniţidel aPiteşt i
.Am f ostt oţ iscoşiî ncurt eşiur caţ iî ndouădubecar e
aşteptau.Dupăcondi ţii
leî ncarepet recusem noapt ea,dubanunis- apărutaşa
dechi nuitoare,cum nisepărusecuoziî nai nte.Acum şt i
am şiundemer gem:
laJilava.
  FORTULNR.13- JILAVA.
  Dupăundrum cudest ul ehârt oape,dubaacot itbruscl adr eapt aşia
începutsăcoboar e.Dupăvr eo200M.S- aopri t.I ars- au auzi tdi scuţ i
i,ordi ne
şiuşadubeis- adeschi s.Af arăi arburni ţă.Am văzutmaiî nt âidrumulî n
pant ă,pecar eveni sem.Am f ostî ncol onaţ icur ăcnet eleobi şnui te:„ Iapedoi
 bandi tule!Dă- idrumu'mair epede!Al ini er ea! ”Unofiţ erne- ast rigatnumel e,noi
am răspunspr ezent ,apoine- anumăratşine- aor donatst ânga-mpr ejur.Î nf aţa
noast răseaflapoart amet alicădei nt r are,i ardeasuprapezi dulvărui t,stăt ea
scriscu negru:„ Fort ulNr .13–Ji l
ava” .I armaisus,cândset ermi nazi dul ,
pământcam de1M.Î năl ţ i
meşii arbă;i arbăî ngăl beni tădet oamnă,carese
profilapecerulpl umburi u.Aşaî ncol onaţi ,am t recutpri npoart ă,cubagaj el e
înbraţ eşi,peuncori dorbol tit,am aj unsl aal tăpoart ă.Gar dianuldepazăa
deschi s-oşiarăcni tcâtl -aţ inutgura:Al armăăă!St rigătrel uatdet oţigardi enii
carepr ecedaucol oananoast ră.Acestst rigătseauzeazişinoapt eî nJi lavaşi
însemnaunavert ismentpent rut oţideţ inuţ iicareseaflauî ncurţ isau pe
coridoar el adiferitemunci ,căt rebui ausăseî ntoar căcu spat eleî ndi recţiade
undeveneast rigătul.Event ualcuf aţ al azi d,dacăseaflavreunulî napropi ere.
 

Nut rebui au săvadăal ţideţ inuţ i!Am t recutşideadouapoart ă,am t raversato


curt e,apoidi nnou ungang,oal tăpoart ă,al tgangşiam f ostbăgaţ iî nni şte
încăperibol tite.Pest et ot,pereţ idecărămi dădepest e1M.Degroşi .I ci ,col o,
câteunbecsl ab.Pej os,ci ment .Mi r osdepi vni ţă,demucegai ,decl or
dezinf ectantşiacelmi rosdet inet ădecar en- am maiscăpatanidezi le.Î ncât e
unl oc,ocrăpăturăî nbol tă,di ncarepi cura.Eraumedşirăcoar eadebecit e
pătrundea.Î nf undulhrubei ,unmormander ogojinivechipej umăt at eput rede.
O dat ăuşaî nchi săî nurmanoast ră,am î ncercatsăneor gani zăm.Dupăat âta
drum,î ncondi ţi
ilepecarevil e- am descri s,şinesomn,er am f rânţ ideoboseal ă
şinumaidor eam decâtsăneî nt indem şisăneodi hni m.Am căut atunl oc
undeci ment uler amaiuscatşiam î nceputsăî nti
ndem r ogoj iniledi nst ivă.De
 binederău,ne- am i nst alat,darumezeal aaî nceputr epedesănepăt rundăşi
ne-am maiî nghesui tunulî nt r-
al tulcasăneţ inem decal d.Ni menin- areuşi t
săadoarmă,nuat âtdef rig,câtpr obabi ldepr eamareoboseal ă.Auî nceput
schi mburidepărer i,presupuneri l
eobi şnui tecu pri virel avi i
toareadest inaţ i
e,
convi nşifii ndcăJi lavanuer adecâtonouăet apă.Cut oţiier am î nsădeacor d
căf elulî ncaref useserăm pri mi ţ iînJi lavadi fereamul tdeceldi nPi teştişi
 Văcăr eşti.Gar dieni ierauadevărat efiaredezl ănţ ui
t eşivi aţanoast rănupărea
sămaiai băai cipr eamarepreţ .Ne- am deci ssăfim câtmaiprudenţ işidoci l
i.
 Văzusem,pedrumuldel ai nt rareî nf ortşipânăai ci,cucât ăuşuri nţ ăse
distribui aupumni i,pi cioar eşil ovi turidebât ă,cel orcar erămâneau î nurma
coloanei ,chiardacăeraui nfirmisaubătrâni .Foart emul ţidingar dieni ideai ci
erauţ igani.Di scuţ iilenoast r en- auduratmul t.Uşas-adeschi sdeperet eşiun
grupdegar dieni,î njurându- neî nf elşichi p,ne- aust rigatsăpunem rogoj i
ni l
e
lalocşisăneî nghesui mî ntr-uncol ţ.Şii ars- aumaiî mpărţ i
tcât eval ovit uri.
 Auadusî ncel ălaltcapătalsăl iiomasăşiunscaun,pecar es- aaşezatun
sergent .Înspaţ i
ull iberdi nt renoişimasăs- auî nşi rat7- 8gar di enişifiecare
dineine- afăcutsemncât eunui adi nnoi ,săveni m cubagaj ull ael.Ne- am dus
şine- am depusfiecarebagaj ull api cioar elegar dianul uir espect i
v ,car ene- adat
ordinsănedescăl ţăm şisănedezbrăcăm î npi eleagoal ăşisănearuncăm şi
hainel epest ebagaj e.Dedat aast a,f ărăgrabă,bucatăcu bucat ă,pi păi au
fiecar ehai nă,fiecar eruf ăşiapoioaruncauî nspat elel or,pej os.Fi ecar e
căpt uşeal ăorupeauf ărămenaj ament e,casăscot oceascăî năunt ru.Tuburi l
e
depast ădedi nţile- aust rivitcuci zmaşil e- auî mpi nscu pi ciorulspr ehai nele
perchezi ţi
onat e.Ladoidi nt renoiaugăsi tînr everulhai neicât eunacdecusut .
 Auf ostbăt uţ isălbat eccupumni ipest ef aţ ăpânăi -auumpl utdesânge.Mă
fel
ici t
am căavusesem i nspi raţiasăascundcr emenea,i ascaşiamnaruldel a
MoşCal i
ţu,îngrămadaderogoj ini.I nt ott impulcâtduraperchezi ţ
iabagaj ului,
aşteptaigol ,descul ţpeci ment ulumedşit remurânddef rig.Cândset ermi na
cubagaj ul,îţiveneaşiţ ierândul .Ţiseordona:„ Deschi degura!Arat ăpal mel e!
 

 Arat ăt ălpile!Ri di că( ast aî nsemnasă- ţiridicit est icolele)şiapoi :Întoar ce-te!
 Apl eacă- t
eşit ragedebuci !”Cuast aeraigat aşiput eaimer geî nspat el
e
gardi anul ui,să- ţistrângihai nel eşisăt eîmbraci ,nuf ărăapri miî nt reacăt
câteunpumnsaupi ci or ,aşa,grat uit.Deai ci,începeai argraba.Al ţigar di eni
răcni ndşiî nj urândt el oveau,grăbi ndu- t
esăt epr ezinţiî nfaţ asergent uluidel a
masă,care- ţ icompl etafişadeî ncarcer are.Aj ungeaiî nf aţ ameseimaimul tgol
şicu t oatel ucruri l
eînbraţ e,casăscapidel ovi turi .Deai ci
,t rebui ai arsă
alergiî nacel eaşicondi ţii,încel ălaltcol ţalsăl i
i,casăf acil ocurmăt orului .
 Acol o,î nfine,erail ăsatî npacesăt eîmbracişisă- ţirefacit raist acuhai nele
descusut eşit ăvăl itepri nmur dări adepej os.Dupăvr eooră,s- atermi nat
operaţ iaşigar di eni işi-aul uatmasaşiscaunulşiaupl ecat,l ăsândî nurmal or
ol i
ni şt eapr oapeapăsăt oar e.Ti mpdeoor ă,sal avui sedeur letel eşiî njurăt urile
lor.
  Păr erileşit emeri lenoast r eînpri vinţar egi mul uidi nJilavase
confirmaseră.Şiaveau săsemaiconfirmeşiî nr estult i
mpul uicâtam st ataci .
Încănut ermi nasem bi nesănest rângem l ucruri leşii ars- adeschi suşa.Am
fostî ncol onaţ i,număraţ i,şimăsuraţ icu acel aşiconcertî nsoţi torpeuşăaf ară.
Înai nteanoast ră,i arsest riga:„ Alarmă! ”Am i eşi tdi nnou î nul timacurt epri n
caret recusem l aveni reşiî nai nt edeaaj ungel aceadeadouapoart ă,am cot it
last ângapel ângăzi dşiam aj unsî nf aţauneigri ledevreo5M.Lăţi meşivr eo
3î năl ţime.Def apteraopoart ăcudouăcanat e,î nchi săcuunl anţşicul acăt .
Într-unuidi nel e,sedeschi deaouşădedi mensi uniobi şnui te,t otdi nzăbr ele.
Cam l a1M.Di ncol odegri lă,oal tăpoart ă,totî ndouăcanat edardi nl emn.Şi
aici,înt r-unuldi ncanat e.
  Sedeschi deaouşădedi mensi uninormal e.Î npart eadedeasupra
porţ il
ordel emn,pânăî nzi dulbol tit
,eraunoberl icht ,deschi ssprei nterior .Am
fostopri ţiînf aţ agri l
ei.Di ni nterior,pri noberl icht uldeschi s,seauzeaunf elde
 vuietcont inuu.Nis- audeschi scel edouăuşişi -am f ostî mpinşiî năunt ru.Uşi l
e
s-au t rânt i
t.Neaflam î nt r-oî ncăper ecam de5M.Lăţ imeşi3M.Î năl ţi
mel a
mi j
loculbol ţ i
it avanul ui .Câter adel ungă,nune- am put utdaseamaî npri mul
moment ,fii ndcăf unduleisepi erdeaî nî ntuneri c,pent ruochi inoşt ri
neadapt aţ i
.Numail ai nt rareat ârnaunbecdi npl afon.Cut otober l
ichtul
deschi s,aeruleragreuşibi neânţ eles,domi nai zulf et i
ddet i
net ăşicl or.Fri gnu
era,di ncauzacăl duri iani mal e,camer afii ndsupr opopul ată;cam 180de
deţinuţ i.Am aflatî nsă,căf useser ămoment ecândef ectivulati nseseci fremul t
maimari .Î ncăper eapăreamaimul tunt unel .Cum v- am spus,er abol tită,l ată
devr eo5m şil ungăcam de20- 25m.Cum i nt rai ,î nst ânga,t reit i
net e,iarî n
dreapt aunhârdăucuapă.Unmi cspaţ iul i
ber,i arapoipest ângaşipedr eapt a,
priciuridel emnsuprapusepânăî nf undulhrubei ,cuuncor idorcam deun
met ruî nt reel e.Dupăl egeanescri săapuşcări aşi l
or ,ultimi iveni ţipri meau
 

locuri lecel emaipr oast e,aşacă,şef uldecamerăaapel atl aceidepepri ciulde


susdi nst ângadeasuprat i
net el or,săsest rângă,casăî ncăpem şinoi .N- am
încăputt oţ i,iaruni iaupr eferatsărămânăj os,aşezaţipebagaj e,di ncauza
mi rosul uidel atinet e.G.Boi an,i ng.Ni coară,grupull uiDuţ ăşiMuşatşicu
mi nene- am sui tpepri ci
.Pescânduri lepri ciul uierau î ntinserogoj ini ,pest e
carene- am î ntinsşinoihai nel epecarel eaveam,casănefiecevamaimoal e.
O dat ăi nst alaţ i
,am coborât ,curi ossăcunoscl umeaşisăaflucâtmaimul t
e
del aceidi nj ur,desprevi aţadi nî nchi soar e.Abi aacum,î nJi lava,neî nce-
peam adevărataexi st enţădepuşcări aşi .Ceamaiamest ecat ăl umeposi bilă,di n
toat epunct eledevedere,neî ncon- jura:ţ ărani ,munci t
ori,i nt electual i,foşt i
ofiţ eri,det oat evârst ele,del a20l apest e70deani .Unii,ar est aţ idecât eval uni
alţii,decâţ ivaani ;cucondamnăriî nt re5anişimuncăsi lni căpevi aţ ă,pent ru
crimederăzboi ,pent ruorgani za- ţiipol itice( legionari ,ţărăni şti ,liberal i
),pent ru
organi zaţiisubver si
ve,pent ruarmeascunse,pent runepr edaredecot e,pent ru
omi siunededenunţ ,pent rui nsul teaduseregi mul uişit otf eluldeal t e
încadrări .Erau şiuni inecondam- naţi ,închi şinumaipent rucăf useser ăî n
Siguranţ avechesauî nPoliţie,chi ardacăf ăcuserăservi ci
ul aCi rcul aţ ie.Cei
maidecur ândarest aţ isecunoşt eau dupăst areamaibunăaî mbrăcămi nţ i
i,
darmaj ori tat eaerau numaipet ece,i armul ţ
ierau î mbrăcaţ iînzeghevărgat e
dat edepeni t
enci ar,darşiel erupt eşicârpi te.Cul oareageneral ădomi nant ăera
uncenuşi umurdar ,î ncar enumainoi„ Pi teşteni i”şicâţ i
vamaipr oaspeţ iveni ţi,
încămaidi stonam cuhai nelenoast reî nst arebunăşir elativcurat e.Ti mpul
însăaveasăneaducăl aacel aşinumi torşipenoi .Cut oatecăşinoier am
pal izi,nuaveam î ncăaceapi eleuscatăşidecul oarepământ ieacel ordi nj ur.
  Celeci rca10zi lepetrecut eai cinuauf ostl ipsi t
edei nt eresşiî nni ciun
caznusepoat espunecăauf ostmonot one.Am aflatomul ţ i
medel ucr urinoi ,
pecar e,recept ivcum eram l at otcesepet receaî nj urulmeu,l eî nr egi stram şi
aveau să-mif ormezeacelî nceputdebagajdecunoşt inţeşiexperi enţ eal e
altora,at âtdeut i
lepent runouavi aţ ăcaremăaşt epta.Cum spuneam,nune
put eam pl ângedemonot onie.Decelpuţ in10oripezisedeschi -deauşacel ul ei
şieraufiei nt roduşioameninoi ,fiesest rigacât eol i
stăşiceichemaţ ierau
luaţ idi ncameră.Î nt otfortulera,undu- te-vi nopermanentşiopri toceal ăa
deţ inuţ i
lor ,careuneorinuî npet ani cidupăorast ingerii.Încurt erăsunaî n
permanenţ ăst rigătulde„Al armă! ” .Ceivechimi - au expl i
catcăsef ăceaot riere
adeţ inuţ ilordupădi ferit
ecri teri i,pent rut rimi teril amuncăsauî nal te
închi sori .Decât eval uni,dubel et ransport audeţ inuţ idint oat epeni t enci ar ele
ţăriil aJi lava,car egemeadel ume.Dupăapr ecier eal or,laaceavremeseaflau
nJi lavaî nt re4şi5. 000dedeţ inuţ i,car esepri meneaut ott impul ,uni ipl ecând
spredi f
eritedest i
naţ iişialţiinoifii ndaduşidi ndi verseregi unideţ ări i.
 

  Camer einoast r
eisespunea„ lazarz avat ”,deoar ececucâtvat impî n
urmăf ol osi sel adepozi tareacart ofil or,mor covi lor,cepeiet c.Şiai cierau aduşi
deţinuţ il acur ăţ atulcart ofil or .Fi ecar edeschi deredeuşăerapri l
ejdebucuri e,
dacăpri nt receiaduşier acât euncunoscut ,pri et ensau chi arrudă,sau mot iv
deî nt rist are,dacăpel istacel orst rigaţ isăi asă,seaflaci nevaapropi at.Chi arîn
ziuasosi ri inoast re„ l
azarzavat ”,af osti cosG.Boi anşicu elşiI ng.Ni coară,av.
Răuţşial ţii
.Ceivechidi nJi lavai tiaucăeradat adepl ecar eadubeispr eAi ud.
  Cu G.Boi an,nu m- am maiî nt âl nitmul ţiani .Cu t oat ecăt oţine
aşteptam săfim scoşişiduşici neşt ieunde,î nori cemoment ,nervozi tat
ean
faţanecunoscut uluicarenepândeaseat enuase.
  Începusem sănu- mimaipunprobl emei nsol ubi lepent rumi neşinumă
maif rământ am cuî ntrebări ,căr orat otnul eput eam găsir ăspuns:Undemă
 vorduce?Când?Vafimaibi nesaumairăucaai ci?
  Vi aţ adi n cameră,î naf arădesurpri zelepecarenil eaduceadeschi derea
uşii,af ostpent rumi nepl inădei nteresşidel adeşt eptarepânăast ingere,nu
măsăt ur am ascul tândl at otcepovest eau vet erani iJi l
avei.Sear acădeam f rânt
deoboseal ăpepri ci.Dormeam î nt reDuţ ăşiMuşat;peopart e,alt f
elnueral oc.
Cândunulvoi asăseî nt oarcăpepart eaceal altă,t rebui asăseî nt oar căt ot
rândul ,casăî ncăpem.Agl omer aţ iaeraaşademare,căsedormeaşil a
„şerpări e” .Aşasechemaul ocuri ledesubpri mulpri ci.Adi căspaţ iuldevreo50
cM.Î năl ţime,di nt reciment uldepej osşiscânduri lepri mul uipri ci.Dacăgăseai
orogoj inăer abi ne,dacănu,dormeaidi r
ectpeci ment ,cum nis- aî nt âmpl atî n
ultimel e2- 3nopţ i.Fusesem st rigat ,pri ntreal ţi
i,peol i
stă,duşipent rucât eva
oreî nt r-oal t ăcel ulăşidi nnouaduşi„ lazarzavat ”
.Probabi ldi ntr-oeroare!Dar
întret imp,nepi erdusem l ocuri le,camer aseagl omer aseşimait areşin- am
maigăsi tl ocdecâtl aşerpări e.Ci orbaf oart el ichi dăşineconsi st
ent ă,deobi cei
devarzăacr ă,morcovişif oart erardearpacaş,nef ăceasăsi mţ imf oameaşi
slăbind,suport am t otmaigreuscândurat areapri ciuluisau ci ment ul
şerpări ei .Şol duri leşiumeri inedureauşiî ncepuserăsăseî nvineţ ească.
  Di ncel ecât evasut edeper soanecât es- au peri ndatpri ncamer ade
zarzavat ,aproxi mat i
vol unăcâtam st atai ci,numair eţindecâtpr eapuţ ine.
Îmiami nt escdeundomnCorj escu,boi ermol dovean,marevânăt or,cucar eam
statoreî nt regidevorbă.Er adest uldeî nvârst ăşidi nanchet ăseal esesecu o
par ezăf aci al ăî npart eadr eapt ă.Toat ămuscul at urapărţ iidr epteaobrazul ui
erai nert ă.Cândvorbea,î şiri dicaşisusţ ineacumânaobrazulşipart ea
dreapt ăaguri i,carenumaiaveani ciunf eldemobi lit
ate.Numaişt iudece
fusesear est at .St ăteademaibi nededoianiî nJi l
ava,nej udecatşif ărăsăse
maisi nchi seascăci nevadeel .Cr eţ ulescu,di nf ami liaboi eri l
or( car edăduseră
numel epasaj uluişiBi sericiiCre ţulescu depeCal eaVi ctoriei)eraşieldemai
mul t
el uniî nJi lavaşiacum cunoi„ l
azarzavat” .Eral uatperi odicl aanchet ă,l a
 

Mi nist eruldei nterne.Căut au unpr et extoar ecare,casă- lcondamneşisă


 just i
ficeast felconfiscareaval orilorî nobi ect edeart ăşibi jut erii,pecar eil e
luaserăde- acasăcuocazi auneiper chezi ţ ii.Fuseseunom f oart ebogatşi
pasi uneavi eţiiluif usesechi mi a.Mi -aspuscum î nt i
mpulrăzboi uluişi -apusl a
dispozi ţiaarmat eilaborat orulpecar e- laveal ângăAf umaţ işiundef ăcea
cercet ăriî ndomeni ulgazel ordel upt ă.Cr eţul escu erami cdet al ieşif oart esl ab.
Fiindf oart emet icul osşipedant ,î şiluaseobl igaţ iasăî mpart ăraţ iil
ede
marmel adăî ncamer ă.Î nfiecar ezi ,peobucat ădescândură,nisedădeao
 bucat ădemarmel adă,car ecorespundeaî ngreut atecut ot alulr aţii
lor
numărul uidedeţ inuţ idi ncamer ă.Numaireţ incât egrameer araţ iapecapde
om,darcavol um eracam câtj umătat eauneicut iidechi bri turi.Cr eţulescu,ca
unadevăratom del aborat or,t ăiacu unfirdeaţ ăbl oculdemarmel adă,î n
cubul eeţ eperf ectegal eşiapoil edi stribui a.Pâi ni l
edecât e1, 50kG.Car enise
dădeauzi lnict otell eî mpărţ ea.Pâi ni leveneauî nt regişinumaicrest ateî nşase,
raţiafii ndde250gr .Cum cr est ături l
eer auf ăcut edupăochi ,Creţ ulescu
conf ecţ ionaseobal anţ ă:unbeţ i
gaş,echi libratl ami j
locdeosf oară,pecar eo
ţineaî nmânădecel ălal tcapăt .Defiecar evârfalbeţ igaşul ui ,at ârnaual tedouă
sfori,careset ermi nau cucât eopanădel emn,careseî nfigeaî npâi ne.După
nenumărat ecânt ăriri ,scot eadi nfiecar epâi necât eşaseporţ i
iegal eî ngreut ate.
Det ăiat ,set ăiacu„ Cost ică”,t ermengeneral izatî nt oat epuşcări i
lepent ru
cuţ it
.Cum erai nt erzi ssăaicuţ itsauori cef eldeobi ectt ăios,pent ruca
gar dieni isănuî nţeleagăcândascul taul auşăşivreundeţ inutcereaal tui a
cuţ it
ul ,isespunea„ Costi că” .Costi ciidi npuşcări eerau depart eî nsădevreo
asemănarecucuţ it
el e.Si nguraasemănareer acăt ăiau.Câtmaimi cicasă
poat ăfiuşorascunşi ,eraumeşt eriţifiedi nt r-obucăţ i
cădet abl ă,fiedi nt r
-un
placheudebocanc.
  Mi -aducami nt edeun epi sod peni bi lpet recutchi arî n pri maziaveni rii
noast r eî ncamerade,zarz avat „.Searal aî nchi der e,î naf arădenumărăt oar e,s-
af ăcutşiunapelnomi nal .Am auzi tat uncist rigatnumel edeCavadi aşiun
 băt rânelşt irb,nerasşizdrenţ ăros,ar ăspunsprezent .Dupăpl ecarea
gardi anul ui,m- am dusl aelşil -am î nt rebatdacăerudăcu Pet r eCavadi a.S- a
uitatl ungl ami neşimi -aspus:„ Cum?Chi araşademul tm- am schi mbat ,
Ioane?”Credcăat uncin- aveamaimul tde40deanişipăreade60.Î l
cunoscusem el egant ,pet recăreţ ,cam snob,unf eldepl ay- boyalani lor1945- 47.
 Auzi sem căf usesear est at,pecânderam î ncăl iber.O searăî ntreagămi -a
povest itpri ncetr ecuse.Maial esî nul timel el uni ,î nai ntedeaaj ungeai ci.
Fusesemaiî ntâit rimi sl aCanalşiaf ostpri mulcaremi -avorbi tdespr e
grozăvi ilemunci işir egimul uideacol o.Readusl aoanchet ăl aBucur eşti,
fusesedi nnout ri
mi s,pri nJi lava,l aCanal .Di ntr-ogr eşeal ăî nsă,aj unseseî ntr-
oCol oni ededr eptcomun.Ti mpdecât eval uniai eşi tlar aport ult ut uror
 

gar dieni l
orşiofiţ erilor,casăl esemnal ezeeroar ea,defiecar edat ănefii ndl uat
înseri os,fii ndî nj uratşil ovit.Î nt r-unt ârzi uaudescoperi tgreşeal aşiaşa
ajunsesei ardecât evazi leînJi lava.Î mispuneacădacăarmai