Sunteți pe pagina 1din 36

PfiRIHWCIsC

GHCROH'FIC PVIV
SI
MIHVI'{llse
MAICII
bOMHVIsVI

udnfis[qRea
caRarMaH
BVSIIteHI
P i r i n t e l e G h e r o n t i eP u i u S i M i n i s t i r e a c u u n s i n g u rc i l u g i r
]Iinunile )Iaicii Domnului Dincolo de "Jepi" - langa un pAriu repede
curgdtor pe sub coastaBucegilor - se afla urr plrrr
La Bu;teni. pe Valea Prahovei.in rnarginea donrol numit Palunc'uincon-iuratdc brazi se'cltlari.
pidurilor de sub Carairnantraie;teun pustnical cdrui Cateva lespezi vechi c1c piatrir brazcleazipoteca
renume a depa;;itcle mr"rltgranilele de piatrd ale ingustace gerpuie5tcprin picltrre.pana la o poiana
Bucegilor.Este cSlugdrgi preot 9i. dupa cum singur invelitain iarba.de un r erdestrdlucitor.
rndrturisegte. pAnala varstade 75 de anr.cati nunriri Pelerinii descoperao sitri de rai. in ntijlocul
in prezent.i-a n.ruritmoarteade trei ori. cAreiase afla un brad retezatciefirrtun[. ce are tbnua
Din prirna zi a vcnirii sale pc lur.ne.p5rintele neobignuitla unui policudruuriaq.in vArtitl sitt este
Ghelontic s-tr aflat necontenitsr-rbprotectiaMaicii a$ezateo cnlce albi. cc se aprinde la ldsareaserii.
Dornnului.care l-a ales.spuneel. pentruindeplinirca odatf,cu iluminatulpublicdin Bugteni.
r,rncisfinte misiLrni:inlltarea nnei mirndstiri.deparre Pe ratnuradin parteade rasarita arborelui:utlt
clc tumultul de;ertacruniltrltrrlene$ti.intrcgr"rlsdu prinsc. in cateva copci. clopotul gi toaca aecstel
destinseamdnicu un martiriu.Creclin!anestrdrrutati rnbnistiriin aer libcr.
gi rugdciuneal-au a.jutatinsasa inrplineascltaceride Marginile pttenii sunt inrpre.jnttiite ctt plrt de
bine de-a dreptr.rl rniraculoase. ca un mijlocitor intre gi
lernn sannia. Locul porlii tnari estc :tr.r.ttrit tlc'cltri
cre;;tiniiat'latila nevoie;i PreaculataFecioardMaria. bugtcni v e r t i c a l ic. i o p l i t i
c u r r t i g i t l n
Dar rnai presusde toate.pirintele Ghr-rontiePuiu a l n t r - o l a t t r l aa i n c i r t t c i. r ' J l l t . i , ' , . - l l ' . i t - f l udt e
reuqitin celc din urn.ri.sa-;i vada risul pe calc de-a g a n t i e rq i c l a d i r e ar i i t L ' : t L .:'ir- i r r - : 1 :. . ; . i , , i ' i p i n d l a
s ei m o l i n i . "ro;ul"cdrlmizilor.
intr-o poiana de la poaleleCaraimanului.el a Aldturi. a tbst itint,ii:'iii:ltJ.,ti:;unct btsertcute
inceput construirear-rnein-rdnistiride cilugari gi a cu pere{i de scAr.rdurl. d,rr itt',t tir;t turla. De .iur-
unei biserici. imprejurul bradului retezat.euprinzandtt-lca intr-o
Mai areputin ii igi va desdvAr;imisiuneapentm irnbrd{igare. este cotrsttrtitun "agheazmatar". trn t'el
carea fost ales... de capeld din lemn. de tbm.rd circulard. unde se till
s l u j b e; i u n d e c r e d i n c i o g irie n i t r a i c i d i n t o a t i t a r e
rnoi tarziu, c:dc'i biata mdic'ula meo - Dumnezeu s-o
aprind lumAniri qi se roagd la icoana Maicii
Itrxlineasra in ,sanurile lui Av'am.t - a murit itr treme
Domnului.
te se chinuiu sd ma aduca pe lrrnte".
Fata din vis Copilul aruncat la gunoi
Phrintele Gherontie este un urias; bldnd. cu ,,$i eu am lbsl ('re:ut tilort de doctori, t'a Si
Are ochii mari. tneme.... Moasele m-ou pus intr-un ligheun .;i tn-au
vorbamoale,specificmoldoveneascd.
uruncat pe malul gdrlei, printe gunouie, infit;urat pe
ca doui adevarateferestre ale sufletului. Fiinla sa
junatate in pielilct ceed lrdsd din muruntoiele mumer.
rdspAndegte, in chip nevAzut,un sentimentde iubire
Pesle pulina vreme, s-u nimerit sa lreuti pe
lird margini.CAndvorbeEtedespreMaica Domnului.
privirile ii strdlucescinvioratede credin{6. ttc'olo o tarunt'd. Ntts-a dus prin alta parte, ti tt
intlrttmat-o Duhttl S/ant sd apuc'e chiur pe lungu
De cAteori igi aminteqtede suferin{elepe care
gurlci, prin gunoie! M-o auzit pldngand, m-u luut in
le-a induratde-alungul vielii, ldcrimeazdca un copil.
brule Si m-u dus lu cdruld. Dat'ti nu mu ttflo ea, mai
intreaga existentda pdrintelui reprezintdun lung qrr
in tot atAteaclipe de cumpind. Ltreatn pulin $i filrnic'ile mi-ar /i mancot ot'hii. ctSli
de minuni. ingemhnate
ajuns hrund lu qoholoni... .4trtnti nti-tt trturit ntoLtrteu
Cel care pare. astdzi.rnai batrdn decit vdrstape care
t'eu dintciict ourd.l
o are s-a supus tuturor incercirilor, ascult6tor 9r
Viitoarea n.ramd adoptira. care nu il ra intla
increzdtor.ducAndu-gipdnd la capit penitentace nu
niciodata, deqi il va ingnji cu afectiun.'. a tbst ttrur.nai
intAmpldtori-a fost hbrdzuita.
tdranca sal\atoare. A copilarit la Todirr-;tr. in casa
"De loc sunt clin ktdire.yti, mai stts .spreIoSi,
tamiliei Puiu. fird si fle macar botezat. ,i.rr "oploqit
dar m-ant ncisc'utin spitalul de la Ruginoasa. Prin
cu multd dragostc" de Petrache;i sotia sa. crirora el le
acea vreme, irt toctmnttltri 1933, maternitatea erct
spunea "bunici".
arnenajatd chiar in fosnl palat ctl domnitorultri
Alextrndnr Ioan Cu:a. Tata plec'asedin satul nostrlr,
Ocrotit de }laica Domnului
din pricini necunoscutemie, beienind prin marile
La $apte ani. a fbst mafiorul incepeni
orase, pe trrmele unor hoieri la c'areJusese argat.
rizboiului. Fiul cel mare al tamiliei. adica fiatele sdu
Mama - Ioana lui Tudose. c'um ii :iceu lttmea -
rdmd.sesesingurii Si se c'hinuia cu gospodaria Si "vitreg". a plecat pe front gi nu s-a mai intors acasd.
Copilul a visat atunci, pentru prirna data. "o tdnirrd ce
traittl zilnic. Toate ctcesteele-am aflat de la oamenr
4
:,r:r'.r lllri r arstii. cu chip de luminS. ir.nbrdcathin Vedeniadin pridvorului bisericii
: : i J i e n r d n i s t i r e ; t i " .c a r e i - a s p u s d o m o l : Parintele (lherorrtic sr- opfclte o clipa din
"l't'i li oc'rotit!... Tottil tdu .se vtt irttturce tlupd povestit ;i i;;i mingaie barba surd. .Apor reia f-irul
ti tt I tt ttgpt'i:on icnr1". istorisirii. cu privirea risipita ttntleva.cleparte.dc
\4icutul a pdstrat taina. ca sd nu-gi supcre irarcAs-aruita inapoi.in tinrp. sltrL'illccptltl.rrile r rr'tii
"bunicii". Nu-l l'azuse nicittdatdpe tatal sau 9i i5i s ael .
inchipr.riaca o tl dus la rdzboi. Dar strrpriza ii ltlst ttt'ltiipe lunte. irr ltrirttiituti
.,C'tinduttt deschi.s
iilta. "r'rjc'l n e('ttt1os( t tt e .su n I c d i I e [)ont n u I tri ."'. D op'a tti t'opiliriei,.\itttt('dt1l L'o o pI(tera d.\'ttl)t'drttt'tr. \li st'
"Cirrct'tt " tttl timpttl. I)trp,i,.
ll ani de la plecarea pc tiont. fiatelc vitreg ccl tnai lttit'ctrt'ti.\unl ujttt(tl tla
lrare a apimt in sat. povestind curlr a pctrectlt lnl tti:rr.senr in vi,s ut'eu ttindrti /iiri ttir'.stri, t'tr chip tlt'
"(-itrtt,t'
grei de prizonierat in Rusia. "Bunicii" r.tturiseraintre Itrntirtti, nt-ont irtlreltut tlutci n-tt li tttal
tirrp. tot a$tcptandu-1.iar ccilalti copii. crescuti nrari t it t't' rn t1 tttrttirii.
dc-acuma. inccpuseruisli sc risipeascdprin lurnc L'istrl .t-tt repetul de t'titevtt ori. ptintl lu rnuirtrttt'
"Ctincl Ilie Ptritr .s'u ittlor'.: tttttsti, uhiu tlactt t'rirtd um irtlt'trl itt hi.sericir itnprettnti ttr lttit'ittlii rttti
l-um nrui ('utlo.\(u1...El rtit'i trttit pe ntine.t Eru pe lu t d r t p I i v i . y i t t t r t ' . \ L '| ) t ' ( ' g i I L ' d t t . s t i - r t t id t t i r t t i r t t t . 1 i .
irrt eptrtttI u rri lr tt'' i (). .1.ftut.se.setn uprodpc de ntuit,t',rt. Cdntl uttt itrthrtitttt ltuirtrt tlt'lttt Lr hrtlt'-trltti.
N-ttveattt rtiti rrttitur tertilitctt tle rttt.ytarela utau ttttrt'ti ttt-ttrtt sittttit ult rtttt. .lli itttt't'r'rt rt hrrttrt'i' l,it [r
rtirstti.t ltrt artun rrici hote:ot, nici in/itrt... L l t ' t t t t t r , q i n i ,P l ( . l t ' ( t t t t i . t l r i i t l t t i t t t t Tr r 7 r ; r / t ' r f 1 / r c ' r t .- l
ilie.s-LrltrtJiuit o ltird, ttiti rt'u lLtt'cohosit tlupit lit.;l .sittgttt'tt tlttlti irt t'itiu ntett trittri ,rtti /'i.iir'' il.'
ttrtii 1;etretttti irt .Sibcrio, tltrTttit ura .s-tttrptrt'trt.sti-;i l e r i t i t ' c . L u i a y i r c t t t l i r t . t l i i n t t r l l L i t t t : l t . ' t t ' , ' 1 t 1 , l tc' l i t t
t 1 t ) t t c / (! ' r l l i i t t t , t
.fitcti o t'tt.sttttottti. t'tt ujttlctrttl tneu. Altoi 1i-tt c'titrlttl rt lLtlu pritlvortrltri. tutt -t1t'il ditt
lbtncie,s-dn Lt/nundl lu popti 1i nt-utr tttttttttttl t'ti s-cttl rnintrnulti. Sttttea lirt,git l)()dt'ld .si rrttipt it t'tr th,7'1 111
hotdrit .:u trtti itlie:e. Ei rrti-utr fitsl utlt'vurulii lt,irinti o t ' h i . , \ - o v e d a t t t t i m e t t i . d r t t t r c t t . ' p g 1 1 . s tLt il L t l L t t t t l l t L t i
tttloTttiti.l-l ria,5ide hote: pe tleu.srrltrtt." r'r'a ll.r, t'i "vetlenic" ttrrcttti... .\li-tt tttt'bit (tt glu.\
Abia atunci a dcvenit cregtin Gheorghe Puiu gi a ingerest'; ".1i inc'retlerc.;i tltt-tt'la trtitrttistire. Te wti
inceput s5 existc cLt adevdrat pe aceastd lume... tdltitttr:i. hr e;li ule.\ l)etttt'tt tt "tni.siune". 'ltett
Viitorul monarh ;i-a ticut cerlit-rcatde nagteretoctnal rrttiit'trtir fLira vdr.stti ttveu tel mui fitrmrt.s chip c'are
dupd vArsta rnajoratului!
t7"-.i t't/\[ Liut s(i-l priyes(:. Ahia incepand de aturttt lira vechirne gi prea putin cluroscule eraLldesfirntate
t ci este insa;i Maic'tt(ctDttntnului...'
-;,ti intc'lt'.s pur ;i simplu. Manastirile istorice. ca ,kanrllrl. erau
Chiar de a doud zi. s-a vadit ;i inlelesul acestul parstratedc ochii lurnii. dar obligate si-;i rnicporeze
nou n.resaj I inainte de plecarea pe front' Ilie Puiu clrasticob;tca. alungind toti liatii tineri. carc trebuiau
tlcLrse un stagir-r de ucenicie la Mbndstirert trirnigi la munci in marjle ora5e. cil sA sc imprd5tie
\eamtului. Dupd revenirea acasd din prizonierat, el flrd urmi. Incepea calvarul parintelui (iherontie. care
s-a trezrt vizitat chiar de pirintele Pislaru. staretul avca si dureze vrcnre cle trei clecenii...
nandstirii. cal'e era consdtean din Todire;ti. Auzind
ca vechiul s[u ttcenic tocmai infiase un tdndr. ^ i n p e q t e r d .z e c e a n i
l o n a l ld e l u \ e a r l t i - a s p t r s :
b d t n r r t um lntr-o zi ccnugie. au sosit cAteva rna$ini cu
"X'lcii Ilie, udu ttn btiictt in locul tcitt,,'u s,i nrilitieni in fata mirrastirii. Au tbst "strigatc" cdteva
ttcenic'eusc'iimui deporle, astlel n-o ';ti-ti meargd hina liste cu nume. qi fialri inghesuiti in dube.
in t,ictyit,t'ti ui ptird.sit culeu t'ultrgtiriei! ASa am ulutt\ " La plec'are. sturettrl ne-u hinecut.'antot. Ctr
etr inttiin,si tlulti ittlr'-o tliittta mtinuslire. Dcrt'ti Sliunt lac'rimi in ochi, trtrbind t'tr nrrltrri, ne-d.\pu\.\i
c ' am [ t u S t e u P t u . . . " . uscullatn si .td ne .sul)unem/iirti .stitrtiotiut. ,.11)()i Lun
Fraza r6ntane netenttinatd9i parintele Ghcrontic' placut. Ne-ttttpurlot toutti ncuplcu 1tt'drttrtrttri, t,i .st'
rasut'li addnc. ca gi cand s-ar pregatl pentru tln tlrcu$. tttui opreutt clin lot in lot .;ti tn(ti i(t l)c r'ritet'ittctrt. itt
"Attt -dhorit lu,\'eurrtt pinti in l959.rr :ot'ii zilei ttrntdtortrc unr ttftnt.t ltt lu:i. tutde ne-utr
prinsesem uqa trn drug tle tndrtdstire.' Ac'olo tn-urtt hdgat in ni,ytehat'dt i. lu rt /trl,rit[t (lL' te\Atttt'i..\e-uu
sinr1it "ucct.sti"... tuns bcirbile qi pletelt'. l)L'ttt'ntLi nt'-ttu dul slt'uie
Eu trtti goncleunt (d tttc'eea ertt "misitr" pentrtr n t t r n c ' i t o r e ; tSi i n e - u u : i . s . s t i t t t r r t t t t it ' o r h i m d e r r i t , t r
cure fil.sesemttles. ,)[d dtrc'eum lu Icttuno Fdtitttore " tovard,ye " .
de L{inuni u mdit'utei irt./iec'e:i ;i li nrtrltunteant.Alrt Pdrintele priveste in panrint" in timp ce
attt uc'enit'it ani de :ilc, irtt'titdnd lotttti pt'ttt'ilu. Dor istorisegte."Nu era ca la 7tu.yt'itrie. tlur sentcitto(u ut1
urn rdmu.; doar.fi'ute, t'titi tontuni;tii ntr nni dddeotr lagar de rnunc'd. Eu am re:i.\tdt vreo lrei stiptamani.
voie nin'ttinui sii se c'dltrgtit'eu.std." Ma rugant lo Miiicu1ct Dontnultri sd ma .sttlve-:e,dur
in 1959 sose$tc.ca un trdsnet. teribilul decret nu primeunt nic:i un .semn.Attrnci. mi-am pu.s de gantl
de evacuare a llca;urilor manastirc;ti. Agezdmintele .sd.fitg! ".
Intr-tr noirpte. a$teaptasd atlpeasca toata ltlmea ltreot, cle lu llttinu.stireu Cetdttrict, din Iu;i. De ut'ttltt
irn domritorul cclmun. iese pe f'ereastrd.ciici u9a de la tirt.yi ctr. Am /b.stfi'otc lu;t"t'ant1.El s-u uitat ltt mine
lntrare era pazita. apoi sare gardul 9i o porneqtc de :i rt't-atlat deopctt'te.Dupti tc .\-u lermindt lriereu, unt
Lrnulsitrgur spre garA. ;tat clepove.;ti uttttindoi.Ltr sctrr'ttintp, aront prieteni
".[t'olct dt11 Ltt'tttghinion. Doi mililieni m-atr ;i rtri-tt-i.s;Am.sti.fitc'o lctptti hturti.1irtrrt sti ittt't'r'c.sti
:tirit ;i ttt-uu fluierttt. Eu nt-ctttt oprit' larci sti ttTttrtt ta sc'.tpt.litt ctc'estitul."
t'c:istenld. ,ll-utt tltrs in are.stttl mililiei ,si ttu .fhc'ttt Peste aproape trci lr-rni"blrgadierul il anLlntacd
incercut sti-i 1-a trecut pc o listd "de incrcdere" 9i va pleca la
ltrrtce.r-t'erbul. c'ti i-um otLt('Ltl$i cii utn
otnor ('u pttntnii .SicLtpit'ionrele." Tulcea. impreund cu mai mulli de1inu1i. pentru
Gheorghe Puiu va tl acuzat de terltatir"i de deschrcareaunor Slepuri. "Sd ntt te ntai intorci ,titi'
e'n'adaregi agresare a organelor de rnililie. In urma t'ti t'ci nturi."
unui proces fulgcr. este condamnat la l5 ani de Cu fiica gi speranti in suflet. de(inutul
Ghcorghe Puiu ajungc, cu un cot.t'n'oi de camioane' pe
munch silnic[ 5i ajunge in lagdrul de exterminare de
cheiLrl portului tluvial de la TLrlcea. ltnde incepe
la Periprava.
"Pentrtt c'i ertt tttt'ii. turt dormil pe .sttopii de descdrcarea;;lepurilor.Parintele poveste;te ca qi cAnd
sttl strb c'erttl !ilter. in iurul mett se petrec'eau cele ar trii a-celeclipe.
ntcti infirtrtittture grtt:avii. Oameni .schigitrili, "ln spcttele tto.\lt'tt. dttpti tltai, lourlc dpt'oupe'
impuSc'ctli.L'nii se ut'tttl('utt itt Dunure, lrira sa Slie sti era o.stratla de.sttrltle ltrttttrluti. Cittd ttrtt itttttr"s
inoctte, co.sti-Si ufle ntourleLt. Era impara(iu lui cupul prina ottrti, rtttt ittntitrrrttrt'it.,Jrrt t ti:ttt-o pe
Satun..." ITiiit'trtu Domnului prinlrt' ()LttllL'ttl.])e trolulrul
Dupa prirnele zile de triere. este dat in primire celalalt. De;i era lo o rturetttrt' J.pdt-lure de mine,
r.rnuibrigaciier.delinut la rindtll lui' dar "9ef' peste un i-am auzit gla.sul in ureche. lntt .slttutea: Plec'i chiqr
lot de pr"rgc[riaqi. in c'lipu asta; tt'ctrerse:i strttdtt ttt'unt, liira sa priveSti
"Cancl um aiuns in f'a1a lui, am vazut deasupra inapoi Si te urc'i in c:arnion. ,\-tt ltiam despre ce
catrtLrltristitt cd part'o .fluturau tloua lumini c'a doud t'umion este vorha, dor crm ascultat-ct orbelte. Nu
l'tatiste alhe, iar o r)oce mi-a Soptit ceva in ureche' tlupii mult timp, m-arn de:meticit pe toseQttd cLt
"De ce te triti usct lu ntine!", m-a intrebat el. I-ant indicatorul de Buutre;ti. Un c'amion a oprit.fdt',i s,i-i
rdsptrns ce-nti .;opti.sevot'aa: Te-am cunoscul c:d eSti .ftrc senm. Eu trebuie su aitrng lct BruSot'. L'rrtle sti te

t 0- lt
.;, . ttt-Ltirttrebat Solbrul. Lu.sti-ntcipe dt'tttrt. t-,; -.;;'en!e de lu t'iohuni. nttirtcant te gci.st,uttt,s1
;ci\1r11l/.\.
.\l-u la.sut ltt Timisul de Sus .yi ttnt urtur :. ,.,.,itusern.sii t,ctrhe.st' r'tt tr;ii, ttr idet'ii. Un ;ir de
'rttrrtte
. .1rtt of uns pe Ttluknrl But'egilor in sctrt:,'. ' ,t7ttiltit'ti sltirSit, ont prit it t t'ur't-ttLL'LttnLu'Lde pe
t rente. .4nt hitloduit tlotrti -ile li o noapta, /t,it;,'. ',.trttinrcrrt..4ltntci i-am urut ,\luit'rrtei Dontntrltti t,i,
f
ttti-utn gcisit o pe.sterdltine ascuns[t.itttre Clniu ,\li,.t -i,ttti rttit t'oi itttourt'e <'tr hine itt ltrntc, jo.s. toi
_
.yi ('luitr X.lurc. Ercnrt liber'. in.scit'itttu ntea utdrtt,t,t, - r trt.slrtri o ttttinci.stirt' ttr ltnrmul Indltureu S/intei
tut.fir de uyti." ( t trt'i, din t'urleu ttirt'iu .sti poutii /i prit itti trtareu
Dupd trei nopti petrecute in grota din BrLcc'gi. -t'trte clin vtitlill Cut'rtirnunttltri.pe ('ut'c dtit .\lul (tt
Maica Domnului r se aratir clin nou f ugarului 'tt ltii pironiti t'r'entetle :et'e ani."
Vcniserl trei urgi sd aduhncce locul ;i Gheorghe s.'
temca sd nLr-l sfAgie.\'edenia minunatd ii spune sir sc A doui viati
lbreasca mai n.rult de oar.nenidecdt de animale. chiar O noui vcdenie a Macii Dornnului ii spr-rne
;i daca sunt .1ir''inesdlbatice. P[rintele iii aminteite sihastr-uluisa se intoarcd acasi. A coborat clin munte.
i n c d q i a s t a z ic r r a c e e i r 5ei r n o t i c . ir rrers pe .jos pana la Todircgti. r'rerne de o
"lnti vot'hett utat de bldnd: "Nu-1i lie /i'icit.' saptf,rnind.Dormca pnn fbnctc. circi era tot varA. bea
Rabdit, t'at'i trehuie .;ir-!i dut i misiuneu trtand ltt apa din fAntanilc de la ntarsinea dnrn.ulni si se
t:ttpdt. ESti "ctpcirctl."Era ucalu.yi c'hip pe cure il t,istt hrinea cu mere paduretc',
in copi/itrie ;i t'ore mi se urtituse ,:leu/dlen ori. Dacti N - a V t r s c s cd e u n c l c : r i u l l c c . i t . t i r i l s i l u a d o p t r r .
.s-ur trfla o mie dc ndit'ute inuinteu ntcu. imhritc'ate ltt Ilie Puiu. lusese anchetirtrit'Sr.cLlritate.iar casa
lbl, l-u,s re('unoulte dintr-t, rrri,'.'intr-o Ltlt.inodpte, s u p r a r c g h e a t aa n i d c z i l c . L n r l r d j n t i r n t i h c , c e
am vit:trl-o dintr-o datd. irt intuneric'trl peSterii, (tl devenisc sccurist. le $optisr. cii (-iheorghc s-ar
fala sc'anteietoare. illi-ct spus:"Trebuie sci ct,steptiin irscunde prin muntt. de5i asta era tioar o banuialir
mun{i :ece ani, nici o:i trtui mult.'.1hiu utrtoic'obori citita intr'-Lrn raltort. Pinntcle rstoriseste cu trarc
in ltrrne," Arn asc'ultat porunco Si unt rietuit cn un tulburare:
sihastru, pana in vara ttnului 1970. "Cdntl unt inlt'Lttp('l)out'td. nt(tntontaLrudoptitu
Fiiceant touta prctvilu .calugarea.scd,e;a cum o i.;i ftit'eu tle trcuhti prirt rtgrtrLlti.ln clip,r in (Ltre ilt-Lt
invala.sem la mana.stire. lnc'hipui.sent un altar in ru:ttl. u t'ti:trt itt genturt'lti yi tt incepttt.tti.st,iut,hirtt,
'[i1tu
piatra .;i slttiecrm S/anta Liturghie. Ma imhrdcam cu ltluttgcintl itt holtota. .11toitt .sdrit de .gtittrlntt,tr.
l a - l r-
:trnti t'tt 30 ani. Atn.fit.st trtt.sin ntonahi.srrt1tr i,tt,
;,, ltttrt tughiluri si sttsltinu: fi-uttr lcic'ttl loutl
:\l-'i ,ltrpii numoi catevu :ile. .lrn rinttrs irt gerttrnt'hi ,t :i
L)1il'(1.\l(lsele Si pttmenile' cti te-ant t're:rtl tttttt'tt
t ' i m i t i r , . s d - t r tti u ' o t e l t xti' itttreugti itt /ulu It'ourtei Fitt'tilttttt't' de Minurti tt
I t r t t t l c m a n a ; i t t t - o t l t t si n
ptislrut ntuicti. le-tti g't:; \ltiit'ulei Domnu|tri ditt t|titrItt hisericd u rttiitttistit'ii.
nrett de t'eci. f i l-um ltoute
.1poi. trt-uuin.stri.sdirett lLt.santinut',de;i tttr fdt'usent
intr-o:i.tPe rt t'rtrt'e de lenn. ttnflttlti de ploi' tr''t
,lec'tttt'ele patrtt close elantt'nttrra, irt .sctl."
trec'ttl ntrntele mett. ntrnrui cu onul nuS/erii" 'ltttttti
Dupa ce a trectlt grabnic toate crat.tlenele.
tni-a mttrit ttlourteLl u dtttttr ourti.'
parintele Gherontic a lbst licut diacon. dar a litlras
Fugarul a rdt.t.lltsacasi un timp. dar tot se
irurnai t, siptdrnArrir in accasti treaptal icrarhic[. in
a$tcapta sf, vitli cincva sa-l alcstcze dupd cur-r.ril
1992. episc:opr-rl locului l-a uns preot. dupa "rincl-riala
amenintase rnilrlianul bcliv clin sat. care l-a pus si
lLri Melchisedec"" adictt la rttaturitatc. dupa trecerca
clea o cleclaralie.insa nr-rs-a intarnplat niniic. bl trlrri
rarstei lui lJristos. in acest t'el. evadatul din lagarul
rnult. r Stul sr'cttrist l-a aitrtat :i se att!taiczeitt
n.rortiide la Periprar"adevcnca ieromonahl
Bucuregti. ca tnrtl.tcitor de teren. la un institttt
"Cu o noupte inuinteu uce.sltti ct'<'ttitnertltle
geologic. A;a a inceplrt sa trmble iard;i prin l.uuntt"
i.sprut'ti din viu{tt tttco:btrcitrntttlti, utrt t'tt:trt-tt din
cLllrlse obignuise de pc vrctnca sihlrstriei'
nott l)e ltldicLrttt [)rtntnrrltri. Ilir itnltrttt tr itt Dttr'1t111'ri.
"Trtiiam ttt tttr tdltrgit" ctt IoLtlc c:ii er''trtr itt
t / u r s t r u i e l a e r u t t : t l r r ' t t l t r i t t ' l t t l t t t t t l c , \ a 1 1 1 tLt u t t t l
t'itrtt.tcit'ilti. Toltlettttrtttrtt-ttttt lttr'srtit'it"'thittt' 5i irt
I t ru sc rti .sliir; i t .rt tI t' r'i rt1t' I t'. "
nt i i I ot'1rI I tr ttti i.l
Parintele a slu.iit J0 c['Si-rrtt.'L,rtrirghii la
in aceastira$teptarecttcenlicil. addncit ill post $l
Manastirca Neam!. aga cull estc tlbiceiul pelltru uli
rugaciune. l-a atlat schimbareatimpurilor' anul l9lJ9'
proaspat uns intr-alc |rrco!ir-i..i a ibst trimis sa
"If-ctrrt inlors lu ,\ieurttl intet/iul 1i i-um povc\ltl
s l u j e a s c al a B a i c e n i - u n s c h i t n r i c . c u v r e o c a t t v a
noultti .stttreltot ('c pdlimisent Atesltt ttti-u t'ritrttrlirt
c l l u g a r i . A s i r d i tc o p a c i .a p u s v i e . . a r e n o v a ts c h i t u l s i
ctrhit'it lilu tle pe t'rerneu u.sctrlttirii mele t'u fi'ate l 'sc
a l a u d a t N u m e l e l u i D u n r n e z e u .I n c c l c d i n u r n r i . a
p(:rcu L'u .stutl rnttlt nui itt vtit'.stti De ustlel' chiur ;i
"nto;ule"' L'tt lo(1lc fost numit staret. [)ar toate se precipitau cu o r.'iteza
pe tnttnte t'ictbonii itni sTnrsesaru
lure't Pe slortl l-ct incredrbila....
ctr inc'it rttt ttlhi.tetn uttit dt
irnltt'esirtnttt t u rttttioriluletr trtonahilor l'utttLtli itt
I viutti i.si ttnrintetttt tle mine Si tle ut'enicitt mea ditt

- l-1 - l5
Bradul cu taseramuri ..i vadd cd in fa{a ecranului se afla o tdndrd fbrd
Foartc-curand. a fbst chernat ca pfeot slujitur ..- . irstd. cu chip de lun.rin6. imbrdcatE in straie
lnilrr'it .11(i/?ri.slire (.etdttria din Iagi. Acolo a aflat i,, randstiregti.
brisadierul care il sal\,ase murise in lagarul ,t; ,,Am rdmas de-u dreptul inmiirmurit, c:dci nu o
exterr"nrnarc.De atunci. a inceput sA se roage pentr,.. ..i:ttsem niciodata pe tr,ltiicula Domnului tttdt de
rnantuirea acclui sutlet oropsit 5i pcntlLr lertareil -;!)t'oope. S-a uitat lung la mine Si mi-a spus; <Te-am
tllturor celorlalli care i-au lbcut rau in viatf,. Dar it: .iJus aici ctr o misiune... Adu-li (tminte.t...))Cum sd o
1 9 9 5 .a l ' e n i t c c a d i n u r m d i n c c r c a r c .C h i a r i n t i n r p c e ,tdeplinesc. Maicu(a to('tnai ocutlt, cand sunt
spovecleao credincioasa. parintele Gherontie a fEcut :.,truli:at?, i-am riispun.s. <TrezeSte-te cd nu eSti
un accident vascular cerebral ;i a paralizat. O "rtlnoy>, am auzit t'oceo hldttdd a Preaarralei. Mi-a
j t r r n i t l t c d i n c t r r l u r r5 i - o r r r i r pi t r t e l r n i g c a . . . ,epetot aceste vorbe de trei ori. Apoi a rostit mai
,. Il<rtr intet'ttut in Spitolul din Tuturu.;i. ,tpti.strt, de parcii trebuio cLt tot dinadinsul sd-mi
Stdteutn irrtin.s pe pat, prirind pe .faraustrti chiur' .ttrtinteascd acele ultime t'uvinte: <Vei giisi un brad
/ut'lele da lu Celutuitr. ,4tr:ectnt din t'tind in c'tintl .tt $a.\e ramtrri, langd o upd curgiitoare, pe un plai
uteett;i vocc bldndd, tu o mdngtiiere. u Mdit'u1ei .le unde se vede m.treo cruc.e la care te-ai iurat.
[)ontrtultri, r'urc-nti sopteu in trrethcu dt'euptti: <trlui ltolo sd /aci mtincistirea:>
tti t.' t,tttrtii.'t [:tteori, noupteu, \'edcdtn o luntinti cctre M-am ridic'at bnrsc' din pat, uitcrnd de boald,
t ine ltingti gaum. tlc ltttrtti rtt'ur li .sttltt'tneglrt'ut.,1nt .ltu' cand am pus pic'ioat'ele pe potlea, minunata
.\tul d;d trei ltrui, dtritti t'trrt' urrt .fit.;1 f imi.s lu tut tetlenie a dispdrut hrusc'. C-ei doi t'ecirti de c.ttmerda,
.sttttuloritr din Sinuiu Si dut itt viia tteurtlogtrltri tLil'€ t1/tdStiau parolizat, se tritdtt la ntine incremeniyi,
Con.stontirtDirttt. l)otltl'trl nti-tt.s7ttt.st'ti voi L!\'L'Lt rtevenindu-le ,sd-Sicreada ot'hilor c.cipctt unbla. Pur
t'tct'oit' dc tttliva oni ltottrtr t'clilt'et'a. in.sd eu utn 5i .simplu, nu mai aveant nimic... Se petrecuse o
rdttttt.t...dour o sirtgttt'tittrtupte.'" ntintrne.t Cand m-am dus la netrrolog in cabinet, a
Parintcle Gherolitie pal'c cl insugi de-a dreptLrl tloua zi, doctorul Dinu md privea uluit, c'um merg pe
cutreuillrat de marctia accstei ultintc intdmplAri. Dupa picioarele mele. Mi-a spu.s: <Piirinte, iartii-md! Nu te
c e a l b s t i n s t i r l a ti n t r - o r c z e r r i c u i n c l i r - r np r e o t ; i u n Ltpt'opia de un piicdtos ca mine. Mata e;ti un sfant.
alt cfestin. bolnavul a adonnit o \Tente. C'and s-a ,lfergi Si c'auta-li locul de mdndstire!> ASa m-am
trczit. ccilalti doi se uitaLrla tclcvizorul din salon fTrra

l 0 11
ct[ .sd ltaladuie.sc
-i!ttte pe oici, ciici ntr cunotte.ii :',ttrit'esc ctit ntai hine cum ru veni hisc'r'ittt
.lturtci
i,itttrLtrl. mi-a murit moarteaa treia oard.!" ',trprejnruitii de chitii .yi sldretiu t'rt ctc'ttreturile.
Dupa doi ani gi mai bine de incercdrizadamice ltttrtcictntt'[tzut-ope MdictrloDomnuluiint'd o dttto.'
pdrinteleGherontieabia gdsiseun loc pe Zamora.i; !;'a o,lezatti chior pe rotnur(l tlin patlea de ritscirit,
parteastangda Vdii Prahovei,la Poianalapului. da: ,ttolo undestau acltm c'lopottrl.5itoac'a.
se incurcasein aprobdrigi avea impresiacd ,,cine\a" Pctrc'apltrtetr...inti jacen semn c'tt rndnu, de
anume incearca sa il impiedice. A licut un drum :turcd ar./i vr"utsd-tttiarale t'ci rndnci,glirea trebuic sa
scufi la laqi gi s-a ntgat la moagteie Sfintei intltrejntuie chiar ac'el brad. De aceeo am .f'dctrt
Parascheva, _sdo induplece incd o datd pe Mdicuta .agheasmatarul" t'u un fel de paraclis ce strdnge in
Domnului. In noaptea utmitoare a auziI, in vts. brate .sfantularbore.
aceeaqivoceblAndi,ca gi in copildrie,dar fErdsd mai in tintpul construirii ltri, m-atrstrigttt mttncitorii
vadd vreun chip: din baracd. Md chemaugrabnic sd imi arate un luc'rtr
.,Ai greSit locul! lVutrebuie sd trec'ipe partect trirnitor pentrlt ei. in jttrul c'opac'uluise vedea un
cealaltda vaii. Cautd o poiand in dreaptaapei.. " t i.scol u;or de .fulgi scdnteietori ce nu atingeatt
Pdrintele ifi amintegte incheierea ultimelor pamanml. Pnrcct ar.fi /b.st pulbere de stele
semne. inghelate...Cand am tdiat un ciot din bracl,ca sd lac
,,Atttnci am venit lct primarul din Btrsteni Si lctcpentru clopot ;i toat'a. in /ihro lemnului acelo ct
i-am explicatcare-i pd.sulmeu.El cruzi.se de mine, din apdrutchipul MdiculeiDontrtttlui..lctnrt.set'edeittcd
gurd in gurd, dupd vindecarect miractrloasd de la . ; im a i b i n e ! "
spital. Zice: <Uite, .irnlia tct, avem un loc al
pritndriei, pe plaiul Paldnca. Haide sd-l vezi!t Era EPilog
iarnd. Am urcat incet. Cdnd am ajtrns aproape de PirinteleGherontiese ridica qi lace cdliva pagi
bradul retezar, am viizut de trei ori o strdlttcire prin incdpere.Acum locuiegtela o familie de cregtini
pttternicd, aSa, ca de la o lampd de sudurd. Am ptts binevoitori din Buqteni, care l-au primit in gazdd,
mana la ochi...Acela era semnul!Primarul n-a vdzut pAnd la terminarearrdndstirii. Dar toata ziua se afld
nimic. Segandeacd am luat-o razno,pesemne. sus, pe plai, supraveghindmuncitorii. ori aleargd
A doua zi, m-am intors pe acelasi plai. M-am dup[ materialede constructiisau cautdsd adunebani
a;ezat pe o buturugd Ei priveam locul, cdutand sd d i n d o n a l i ig i s p o n s o r i z d r i .
- 1 8-
.,,\1melefiecdrui binevoitorva.fi pomenit c,t:-' re afld cu un picior in Rai qi estegatasd ne induplece
Mdndstire Caraitrt,t''
vrente\)a exista .sfdnlanoa.str"d ..iil urmdml...
c'ea atat doritd cle Mdicutra Domntrlui!", spLllli
pdrintele. Bucuria Primei mari realiziri
O vremerAnduielilemdndstireEti s-aus6v0rqitin
Rugdciunile sale sunt atat de prielnice
credincio$ilor,incdt faima ieromonahuluia inceputsA Aghiasmataml construit in puui bradului cu Ease
creascAdin ce in ce mai mult. Tot mai numero$isunt bra{edar eranecesarA o bisericd.
vizitatorii ce trec prin poiand sd se roage 9i sd lase Intr-un timp destul de scurt s-a procedat la
cateun pomelnic.leromonahuligi dezvaluietaina: construirea unei bisericidin lemn de dimensiunimici
,,Cand ntd uit la deal, de cdte ori trintit pe cdte care sd fie PARACLISUL mdndstirii qi in care sd se
cineva sub brad, sd se roage' eu il insolesc ctr sdvdrEeascd cele $apte Laude qi SFANTA
gdndul, cu toate cd strttttlepartc.Data aceltt esle cll LITURGHIE.
adevdrat credincios, bradul se aureoleazii cu o Datoritd strbduin{eiPdrinteluiStare!qi d[rniciei
lumind nevdzutd.Dupii asta cunoscc:redinlacelor ce creEtinilorde pretutindeniin toamna anului 2001 s-a
mci viziteazd! Vine cate unul care ntt are habar de terminat construireaPARACLISULUI cu Hramul
nimic Si cere de la Durnnezeuvrute Si nevrute'Apai, ACOPERAMANTUI MAICII DOMNULUI (l
il intreb; <Tu stii sd ceri, dar de dat Celtti de Sus, ce- octombrie), gi a unei clddiri care sd {ind loc de
i dai? Ai credinyd?Ai ierture petttt'tt tei ce te-au Stdreliepand se va constnri cea proiectatdin planul
necdiit? Dumnezeuili cere astctttLtpentru El, ci trtt Manastirii.
pentru suflettrltdtt!" in ziua de duminica 2l octorribrie2001 s-a
Apoi adaug6blajin: sdvArqitslujba de sfinlire a PARACLISULUI; a fost
,,Vine lttme din toatii lara aici. Dacd vdd cd au o zi frumoasd gi calda de toamnd care a oferit
credinld, tttunc'i ii pot ajuta Si nu md mai rog posibilitateamultor cregtini sd participe la acest
zadarnic pentru ei. Au castigat procese, s-at't evenrment.
insdndtoSit,s-au impdcatcre;tini inaintede divor!""' Prea Sfintitul Sebastian Ilfbveanul, vicar al
La Buqteni, pe Valea Prahovei, deparle de Sfintei Arhiepiscopii a Bucuregtilorinsolit de preot
forfota acesteilumi deEarte,pdrinteleGherontiePuiu consilier Aurel Nicolae $i de P.C. Protoereude
CAmpinaCosticEDumitru gi de un numerossobor de
21
pfeoti l 5i\artit slujbade sfinliregi SfAntaLiturehi. - Atn mttre huc'urie cti au yenit
c.re$tini (lin
;;rnd prezentipeste 5.000 de credinciogiveniri d:: 3r'ttsot', din Bucure.Sti, tlin TimiSoaru, (lin todte
apropieresaudin diferitecolturide tara. .'tlturile larii.
Dupd slujbade sfrntires-a sdvdrFitgi slujbac. l,ta bucut. c,ci t ine lttntea la Mtiic,ultu
punere a pietrei de ten.reliela BISERICA cea Domnultri, eu am t,dzut-o lu BRADLjL $ELA
Si poote
\IARE cu Hranrul iIAITInEI SFINTEI tptrne cine-o spune ct :i.s t ineyt: pat.inte, ctt t1u mat
CRUCI (l4 septembrie). tred in li.sc - dar. asta n-u /o.sl lis eLram \,atzltt-ocLr
D u p a s l u . l b ac r e s t i n i ip r e z e r r tai u l r e c u t p r i n ochii mei. Eu mii cluc',ma o.ye: in genunt,hi, nta t.og
Sfdntul Altar gi s-au iirchinatin fala Sfintei lVlese, Si
qi rnci uittlit oric,e m-aS ntgu, t,ine It.ocutu a.\uprct mea
aceast6ocaziefiind unica in rAnduialabisericeascA.
; i e u v o d S i ; / i u c . o s i c : u t t tt t t . t , e n i r . tm t t n t i ; i i t n i
doaratnncicdnclse sfintegteBiserica. .tpLtnenu mui plfrnge mdi bdiete c,ij te_unt iertqt.._
Toath sut-lareacregtineascd prezentda plecat - Etr am mure int'redere
in f)ttnne:etr S,i
nultumind lui Durnnezeu cd Le-a of-erit acesr l,[dic:t.rlctDomnului t.ii mri uftttti orit,e nt_uS rtrtttt
n-ioment de inaltare sufleteascd gi mAngaierea Si
t_'inelttmea plangand lo ntine. Etr le .spun nu plangeli
Duliului Sfhnt. lu mine, cluc,eli-t:ti sttb bt.ad.;i dali lnc)t.inta lo
f.,ltiictrta Domnului, eu ii trimi/ pe toli autlo
BUSTE\I 2l noiembrie2001 Si ii
a;tept.jct.s ;i cand vin int4toi imi .sputt; parinte, tlor
La o lr-rnadupa SfintireaPARACLTSULUIanr
trturc'dtte-o luut ctt mana, ttc-tt lttut ttect:t.tr.ile,.\lrntem
revenit la Mindstirea Carainran sd vorbim cu alti oameni.
PirinteleStaret. Eu le.spun; yintt.si ta rLtttgti la Mriictrtcr
ParinteGherontiePuiu. Stareral Manastirii Donntrlui c'and tti dutnneutu titttp .5isptrne_IuSa clin
Carair.nan. vd rugf,rl sd ne spuneticateta cuvirrte. gtrrd cum ai t,orhi ('tt utl ont. cttttt cti t,orbi cu ntine,
"Eh, c'e.stitii spLut;om met'ebuarrie c.ttuti
sTttrne-l llTaicLrtqDomnului unt neta:uri in t,tt.stt,tttn
rcnit Si ttl-uti inlrehLtt.Ant ntot'e huc'urie cu yitte necezun cu copii, cnn necu:trr.i t,tt t,ec,inii.
luntett lct Mirntislit'e Si dctneazdc'atewt banut. Eu ant ' Ett le spurt lu toti .sti
./ie iertiitori sti_i iet.te
fo.stlct .sfantaspovedaniedupa prima siitrttdmond clin acolo la Mdic.ula Dontnttlui. s.u-i ierte pe t()tt gt
post Si de aceea n-am .fbst in hiserit.ci la Sfanttt l,[aictrya Domnului ii iartii pe toti
Si le a.iutci.
Liturghie.
-22- -23-
- Pdnd acuma eu (u71mttncit mttlt, de ec'unt
Aga-1idorim aga
n-am sd mai pot munc'i asct mult pentru ca am DE ZIUA TA.
aproape 70 de ani. Sd fii in tot ce spui
- Sunt hucuroscii au venit doi preoyi tineri aici
Cinstit9i bland
la mdnd.stire,./ac ascultore Si /itc Sfdnta Liturghie Sa nu fii nimdnui
dupd obiceiul mdndstiresc.Ii ascult chiar daca nu Datornicicdnd.
sunt in bisericd, esteo boxd acolo, lo aghiasmatarSi Sa mergi mereucurat
eu ii ascult, le asc'ult aryinte/e, $i sunt lore bucuro.s Pe drum adevdrat
de ei, cii nta ascultd Si MdicutctDomnului. Purca o Aga-{idorim aqa
vdd Si-ni splrne: <Frale le-am asc'ultat /a DE ZIUATA.
rugacitrnc." Sttnt.sigtrt'ta rntt us<ttlta.ltni parc nitr Sd fii un vas ales
cd nu pot vorbi mai mult c.iisunt obosit Si voi vorhi Lui Dumnezeu
mai mtrlt cdnd voi plttea qi mti va ajuta Mdicula Sd ai rod ales
D o m n u l u i ". Din oricegreu.
- Vi mulq,rmim Parinte pentru cuvintele de
Injurul tiu sa poli
incurajare ce ni le-ati dat gi multumim qi Maicii S6-i fericegtipe totr
Donrnului cd azt la sbrbdtoarea "lntrarea in Bisericaa Aga-qidorirn aga
Maicii Domnului" 21 Noiembrie200I ne-ariacordat DE ZIUA TA.
cAtevacuvinte. Mereumai plin de avdnt
Dedicdm cAntecul ce unneaza Parintelui Mai credincios
Gherontie Puiu. ConsiderAm cA astAzi este ziua Mai bun, mai drept
Dumneat,oastrd: Mai sfint, mai ca HRISTOS.
U n s u l l e tb t r ns da i S6-L poli cu dragvedea
$ i - u n g a n df r u m o s In ceruri fata SA
In fapte qi in gAnd Aga-li dorim aqa
PentruHristos. DEZIUA TA.
Cu dragostegi avAnt Mereumai plin de har
Spretot ce-i drept gi sfAnt Mai sandtos
1/
$i ca un dar(17 octombrie) - Era frig. era umezeala?
Placutlui Hristos. "Da, eram desutlt, dezbrdcat, dar aveam pe
p-ajungisdpoti vedea Dumnezeu. pe Duhul Sfant Si 26 de ani.. In aceSti l0
In ceruri FATA TA
uni cat am stat acolo nu m-a durut nimic', nic'i mdc(tr
Aga-{idorim aqa
o unghie, zdmbeSteparintele. "
DE ZIUA TA. -
$i totugi un corp uman trebuie hr[nit, ce-a{i
mAncat?
30 IANUARIE 2OO2- - "Dupd mai mult tintp de stat in intuneric'
sAnsAronREA sFrNTrrTERARHT noaptea ieSeamSi c'iiutam in c'orttainerul cle gunoi din
Aceasti zi de sarbatoarel-a gdsit pe pdrintele preajma caselor. Acolo am gdsit intbrdcdminte,
GherontiePuiu la Spitalul .ludefeanBragov, seclra
cizme ^de cauciuc rupte, alte zdrente pe core le-ant
Cardiologieet. 2 camera 412 in ingrijirea doamnei
Itral. Intr-o noapte am fo.st somat de doud persoane
doctor Dorina Leasu ;i a bunelor asistente.pdrintele
de ordine:
este bine ;i se bucuri zilnic de vizite ale - Ce.faci acolo, cine eEti?
credincioqilorce au aflat c6 este la spital. L-ani - Mdicula Domrutlui core md ocrolea de sus
intrebat:
m-a pregdtit cu o seard inainte Si mi-a zi.s:
- Pdrinte.dacd se poate spuneli-neunde era
Spune-le celor ce te vor intreba asa; <M-u
peltera in care ati stat ascuns 10 ani gi cum a{i
trimi.J BABA sa odun manc'are lo ptrcei>, ASa le-am
supravie{uit?A trecut greu?
spu.s de moi multe ori, ei se uitctu unul la altul, au
"Eh, imi riispuntle pdrintele, a tre(:Lrt
foarte inc'epLrt sa rada in hohote Si tlin oamenii de ordine
uSor,parcd a fbst o sciptdmiinti.PeSteriiera un.fbl de
inarmali Si severi au devenit niste prieteni, pentnr cti
a spltne, era undeva la poolele Crucii de pe
attrnci cand mii vedeau in alte nopli ctiutand pe la
Caraiman unde se imbina Claia Micct ctr Claia Mare, gunoaie radeau cle mine Si veseli imi spuneau: tar
eru o gaurii intre slanc'i,nt-am bagat acolo."
te-a lrimis BABA sa sn'Angi mancare la purc:ei'?
V-a{i dus lan sau frunze, a{i pregdtit culcuqul - irni aduc'eau paine, conserre etc. .Si nu m-atr
sd nu va fie frig'? ('Ltnoscut ...
- "Nlr, imi ra.spuncle c'usufletulgreLt,am statpe
o 7tiatrd... "

lo-
21-
- Eram trrdt, spttnepdrintele, trupttl meu sumar ce cre$teaca din ap6.Cdnd iarna lui 2002 bdteala uEd
imbrdcat in zdrenle. Eram plin de bube, mdnt'at de erau deja scoqi cofragii de la placa ce acoperea
lactt.stesi ntr m-au cunoscul...' subsolulbisericii.
- Aveli o dorinldmai arzitoare? Fiindcd timpul incd mai permiteaunele lucr6ri'
- "Da! AS dori sd ntai trdiescpe ac:estpcimant P[rintele Starela gasit modalitateade a se lucra 9i in
sd termin Mdndstirea Mare, ce-am .fdcut este o timpul iernii, lucrdri pregdtitoarepentru-urmAtoarea
Mdndstire Micd. Doresc sa fie mare ;i incdpatoare' etapddin 2003: au fost ridicate zidurile din cdrdmidd
Chiliite care o vor inconiura o sd le .faca dupd ale bisericii pdn[ la inIlfimea de 2 m 9i deasupralor a
plecctreamea." fost injghebatun acoperigprovizoriu cu nigte prelate
- Domnule Pbrinte, Starel 9i Ieromonah la fbarte rezistenteqi sub acest acoperigs-au lucrat in
MdndstireaCaraimanavem toatd nidejdea' cd aqa cum timpul iemii armdturile stdlpilor qi centurilor ce
Mdicu{a Domnului v-a protejatde la naqterepAnb la aveausd fie turnatein perelii bisericii, oblindndu-seo
aceastdvdrst6, in care aveli increderea, vd ajutdsdvd scurtarea timpului de execulieal lucririi'
indeplinili gi aceastddorin!6. Sunte{i un exemplu viu in anul 1003 .tt* a venit vremeacaldd lucrdrile
pentru noi toti. Credintd de neclintit in Dumnezeu, au continuat cu ridicarea zidurilor, tumarea stAlpilor
perseverenldin rugdciune, muncd 9i multd, multd qi a centurilor, turnarea cupolei 9i. confeclionarea
rdbdare.Bunul Dumnezeusdvd lind sandtos!Amtnl turlelor din armdturi de fier precum $l contecllonarea
Bisericacea mare acoperigului
- bisericii.
Revenit la mdndstire de la spital, pbrintele Dupd fiecare sdptdmlind de lucru. Pdrintele
GherontiePuiu si-a concentratatentiala o noud etapd Gherontie ofteazd uiurat ca a tnai crescut cu ceva
de lucru: construireabisericii celei mari. bisericaEi face planurile pentru sdptdmdnaviitoare'
De indatd ce vremea a devenit favorabild s-a Prima zdpadda iemii 2003 a gdsitbisericacea
pomit lucrarea.in prima faza s-aprocedatla turnarea mare acoperitd cu tabld de cupru care in zilele
fundaliilor gi a subsolului bisericii, lucrare finalizard insoritei1i ia ochii de strdlucire.
pAnd in toamna anului 2002. Zeci de tone de fier Dorinla PdrinteluiStarelca intregul ansamblual
beton qi sute de metri cubi de beton concentrateintre mdndstirii sd prinda contur cdt mai repedea licut ca
cofragi confecfionafi din sute de metri cubi de atunci c6nd lucrdrile la bisericd aveau timpi mor{i
cheresteaau {bcut s6 prindd contur viitoarea bisericd fiind nevoie sd se agtepteint[rirea stilpilor, centurilor
-28- -29-
sau cupolei. echipa de constructori sd treacd la vine tot de la Sfinfia sa "Mdicu[a Domnului ntu
punereatemeliei clopotnilei, lucru realizattot in anul intdreSteco sd pol .siidttt: la bun sfarSit ltrcrarea ce
2003. am prontis-o."
Clopotni{a Toate aceste lucrdri spune pdrintele - s-au
Anul 2004 a adus pirintelui Gherontie alte realizat cu purtarea de gnjd qi cu ajutorul Maicii
bucurii: s-a construit clopotni{a; o lucrare foarte Domnului gi cu mareadragostea credinciogilordin
frumoasddar gi foartepretenlioasain execu{iecareva toate collurile tarii qi chiar de peste hotare care au
ofen posibilitateacelor 6 clopotece vor fi instalatein contribuit fiecare dupd putere, dar tofi cu dragoste
ea sA vesteasca pe toatAvalea Bugtenilorgi Zarnorei pentnr sfintelelScaquride rugdciune.
rnomentelede ruglciune de la aceastdmdndstire. 14 SEPTEMBRIE 2OO5
- S-auprocurat3 din ciopotelembnastirii. P.S. Episcop Ambrozie Sinaitr.rl, vlcar
S-au licut lucrdri pregdtitoare flnisdrii patriarhal, a participat la hramul bisericii InSl{area
i n t e r i o r u l ubi i s e r i ci ic e l e im a r i . Sfintei Cruci. a schitului Caraiman,din localitatea
- O mare bucurie a Parintelui Staref este
ii Buqteni,Prahova.
aducereaunei icoane impirdteqti de pe catapeteazma Patriarhul Daniel in vizit[ la Mlnlstirea
ce va impodobi biserica cea mare - Icoana Maicii C a r a i m a n- B U S T E N I T A U G U S T 2 0 0 8
Domnului - pe care PdrinteleStareta agezat-ola loc Astdzi. Prea Fericitul Pdrinte a fost la
de cinste gi-n fala cdreiastdruiezilnic cu rugdciunile MAnbstirea Caraiman din Bugteni. Vestea cd
pentru cregtinii care vin la manastiregi care-i cer sf, Patriarhulva veni la MAndstireaCaraimana adusaici
se roagepentruet. sute de credinciopi,localnici sau turigti. Printre cet
I IANUARIE 2OO5 care au primit binecuvdntareaPreaiericitr.rluiPdrinte
Acum este iarnd asprd sub Caraiman, dar va s-au aflat Ei l8 copii din comuna Sauce;ti.judeful
trece, vor fi puse in lucru planurile ce s-au intocmit Bacdu, afectati de inundatii. Miculii sunt intr-o
din timp astf'el incAt in anul 2005 sh poata prinde t a b a r ad e z e c ez i l e l a S i n a i a .
contur trapeze9i chiliile mdndstirii. "- Sa tr6iti. ingeraEi.Voi suntefi chiar din
Din c6nd in cAnd stau de vorba cu Parintele Baciu, de acolo?-Da" din sateleinundate.-Sa traiti.
Starel gi cu toate cd stiu ca a trecut de 72 ani il vad sa trditi !"
plin de energieca pe unul de 30 de ani. Explicalia
-30- -3l-
Inalt Prea Sfin{ia Sa a vizitat astdziMdnastirea Pirintele Gherontie Puiu gi Minunile Maicii
Caraiuran, aflatd chiar sub Crucea Eroilor de la Domnului - in versuri
Bugteni. Aici este in constructic nn centru de Sdrutmdnadomn pdrinte.
conferinle religioase, o clddire aflata in imediata Imbrdcatin hainesflnte,
apropierea aqezbmAntului monahal,iar intdh.rireacu Din Ghimbav oraqbogat
credinciogii a fost una reciproc emotionantA. Vin cu un g6ndminunat,
Enoriagii afla1i in cartierul Palanca din Bugteni la Sd vd scriuo poezie
MandstireaCaraiman, in cea mai mare Darte a lor Ce viala sd v-o descrie.
rurigti venili pe Valea Prahovei au avut ocaziade a
$i cu bunegi cr-rrele.
se intAlni cu Patriarhul Romdniei.A tbst o sutprizi Cum petrecura-1i prin ele,
placuti, mulli au venit insd specialpentru a pr.imi Mai mult rele decAtbune
binecuvintarea conducatorului bisericii ortodoxe Mult a{i suferit prin lume.
romdne. "Am agteptatvizita Preafericituluipentru a Dar ali iegit biruitor
binecuvdntalucrurile pe care le-am licut pAndacum. Ajutat de MAntuitor.
^
Dacd este aici, primim Ei binecuvAntarea lui. De I n M o l d o v av - a t in A s c u t ,
asemenea,ii asteptampe credinciogisd ne ajute chiar Tot acoloa(i crescut;
gi cu cdte o cdramidd,pentrua terminaconstruclia",a Pe pdrinli n-a!i cunosut,
declarat pdrintele Gherontie, Staretul M[ndstirii D a r s t r d i n ivi - a uc r e s c u t .
Caraiman. Pan'latreisprezece ani
V - a u a p d r adt e d u ; r n a n i .
Mama cdnda decedat.
Eratimic gi ne-nligat.
Cdnd ea v-a aduspe lume
A plecatpe ceealume.
A p l e c a ti n v e g n i c i e .
A rdmascasapustle.
Nici de tatan-a{igtiut
Nu erati incd niscut,
-33-
Atunci el v-a pdrisit Primul tren caresose;te
Din motiv nccunoscut; $i-n gardla Iaqiopreqte,
V-a1itrezitsingurpe lume A p r o a p ed e T o d i r e g r i .
Fira parinli fErdnume. L U e t s ac a l a t o r e $ t t :
Durlnezeunu v-a lSsat N - o s dd o r m io z i q i - on o a p t e
Un dar t-uinunat r'-a dat:
" $i o sd ajungi deparre.
Pellie l-atrimes. ln Bugtenite-oia;tepta,
Si r,6ducl Ia botez. O s t e as l a n t ae u t i - o i d a .
Ca sl nu traili pe lume Cu ea sd calatoregti
h C r Cl l i l ) l ; l t a r a n t l l l l e . p pegteraai sd gdseqti.
El de mdndr'-a luat. In peqterdsd trdieEti
La biseric'a1iplecat. Sihastrusd te nurnegti."
Preotulv-a botezat. $ i d i n s o r n nc d n dr - a t i t r e z i t
Nagafrun.rosr'-a imbrdcat. g i v i s u ll - a 1ti a l m a c i t .
Acasala ei v-au luat A1i statqi v-ati gdnditbine;
Pan'laurmav-a'nfiat. Atunci v-a1ivenit in fire.
Anii insi autrecut Cdeoporuncddardr
Feciormare v-ati fbcut, $i trebuieexecutatdl
$i-avealidar deosebit PdrinteSfintia ta
E r a l ib l d n d .d a r 5 i s m e r i t Te rog a-rni plini ruga
Cu acestesfinte darurt S d n e s p u n e tci e - au r m a t
Ati fEcutbine la oamenr. D e - a c a scda n da r i p l e c a t .
intr-o noaptev-ati culcat, Sd implinti poruncadatd
P e M a i c aD o r n n u l uai t i \ i s a t De Mdicuta Preacurati.
A venit.v-a poruncit: Pdrinteleadancofta
"-Ascr-rlt6-rnd fiu iubit. Fa{ai se lumina
Mergi prin tard dragul meu Ochii-i blAnziprivescdeparle
$i nr,rte f-eride greu. Prin locuri indepbrlate
- )+ - -35-
"Nu te teme dragul meu
$i cu glasul saudutos
Eu te apdrtot mereu.
Ne povestegtefruuros:
De fiare gi de duqmani
"Din Moldovaam Plecat
in urmi nu m-am uitat $i ai sdtrdiegtimulli ani."
"ln pegterdcat am stat
M i - a m l u a tc a ( i l e s f i n t e
N - a r na v u tp e m dn i c i p a t
$i am mers tot inainte.
Nici cizmede incdllat
P ed r u t nl u n g m - a l t to s t e n i t
Numai descullam umblat.
$i la Bugtenim-am oPrit.
Prin codru eu am umblat $i pe-opiatrdm-am culcat
Maicii Sfinte m-am rugat.
PestePegteriam dat
Diavolii md incercau
in pegterdam intrat
$i ispite-mitrimiteau
$i acoloeu am stat.
Haide frate nu mai sta
Z c c ea n i d e s i h a s t r i e
Aicea e via{a grea.
I-am facut cu bucurte.
Hai in ceatanoastrdmare
Sd fii sihastrue greu
Acolo e alinare.
Sd auzi in jurul tdu
Eu de ei n-am asultat
Numai pasdriciriPind
Si vezi stelelelucind. $i-n pesterdam stat
Eucu ei nu am grait
Asta tni-a fost alinarea
Nici o vorbi n-am vorbit.
Credin(ami-a fost salvarea
Au vdzr-rtca n-au ce-mi face
Nici un om nu am vdzut
Au plecatgi mi-au dat pace.
Am stat singur gi tdcut
CAndam fost ingtiin{at
D o a ru r g i im d v i z i t a t t
De MaicaDomnuluichemat
Lini gtili veneau-Plecau
Eu atunceam-am sculat
inspremine se uitau
Dar nirnic riu nu-mi ficeau CA4ile le-am adunat
Mi-am luat qi SfantaCruce
in vis Precistavenea
ma imbbrbata: Sd-miajuteund'm-oi duce.
$i n-rereu
aa
-i6-
MaicaPrectstaa gralt: Zece am am petrecut
..- Hai fir.rles-aimPlinit $i sihastrum-am facut.
Zece ani ai vieluit Acum sunt fericit
in peqterdcum !i-am grdit. $i cdlugarpregitit
Vremeae sa te silegti Mdndstireao pot face
Mdndstiresi zideqti" Dar sI fiu lasatin pace.
Ingerul meu e cu mine
in Bugteniam coborAt
Ma ducela locuri bune.
Lumeanu m-a cunoscut
Dar acum domn pnmar
Eu le-arnspusch sllnt ales
Ca un mare gospodar
$i de Dumnezeutrimis
in Bugtenisd locuiesc Gospodargi cu rabdare
Hai sd rdsadimo floare.
Mlndstiresd zidesc.
Prirnarulm-a intrebat Mindstireas-o-inil!5m
Cu grai b16nd9i alezat: Un nume frumos sa-i ddm.
C a r a i r n a snd s c n u m e a s c d
. . P A r i n ttee r o g s d - m is P u i
Cine egti.de undevi? Ca bujoruls5-infloreascl
Tu egtiun om necdjit Cine-ointra ca s-o vadd
Pdlariasd gi-o scoatd
Din altep54i ai venit"
Sd nu uite-nviata lor
Dornnul prin-raram o rugare
De aceststhntodor.
Ca sd-mi dai ascultare
Primanrl m-a intrebat
Am s6-{isPununde am trAlt
$i din cap la rninca dat
$i de unde am venlt
Din Moldova suntvenlt P i r i n t ce 5 l im u l l u r r r i r
D u p d c u r nb i n e - a 1gi r i i t . D e d a r t r cl e a i p r i m i t
De trait am trAit greu Loc de m[ndstiream dat
Aici pe n.releagul tdu Apuca-tcde lucrat
Prin codru eu atn umblat Domn primariti multumesc
$i in pegteraam stat $i n-rultbine iti doresc
- 3 8- _39-
Atunci primarul a plecat Greul a fost la inceput
Stindpe-ocioatdm-a ldsat PAn-laurmd s-a fdcut
Departede casalui Am invins grenlcel mare
Ldngapoalamuntelui. $ i - a mr d r l a st o t i n p i c i o a r e .
Am stat ;i m-am odihnit Mdndstire-am construit
Roatd-npre.lur am Privit Cum in viald mi-am dorit.
S u sP e r n u n t cm d u t t a m in Bu;;tenie lume bun6
La crucema inchinam A m p u sr n a n dd c l a m a n d
Cruceade pe Carailnan Mult ajutor ei mi-au dat
Dainuiegtean de an. Mdndstireas-a-ndllat
Acum timpul a trecut Acum lumeamd iubegte
Mdndstiream zidit $i mereumd preluiegte.
Cu efort deosebit P[rintele Gherontiesi trdiascd
Lumea din lari venea Bine a gtir-rtsd gandeascd
Mult ajutor imi dadea In BuEtenioragfmros
Fiecarecdt putea. De mare fblos ne-afost
Nici patroniidin judel Din lun-recdnd va pleca
N - a ur i m a s i n d i f e r e n l i Ne lasi-n urmd o stea.
Au venit. m-au intrebat Noi pdrintete iubim
Ce nevoi am la lucrat. Din suflet i1i mullr.unim
C a d e m i n ea u a u z i t Pentm tot ce ali fbcut
CAtin viala am P[timit. La noi de cAnda1ivenit.
Md rugaucu glas fierbinte in Bugtenivrem sa trdi{i
Sune-!i-nedomn pArlnte Pe noi sdne pdstori{i.
C e r A t r e b u i ec e n - a v e t i
S p u n e tci e d o r i t i .c e i r e t i
Noi cu drag r a ajutant
$ i r a d a mt o t c e P t l t e m .
-40-
Undeva,in Caraiman, un cilug[r privegte Cisu(a din povegti
oamenii ca pe o carte deschisi,in care citegti Uneori. cei care ajung la el nu vor neaparat
uneori versuri tulburitoare ceva.Vor numai s[-l vadd,sd-i steain prea.1m5, si-l
Indif-erentde anotirnp.in fiecare zi. dntmul ce asculte.pentm cd simpla lui prezenldle da nbde.1de.
;crpuiegte in coasta muntelui spre Mdnhstirca Aga.imbracatain alb, chilia parinteluiGheronticpare
( r r l i r n a ne p l i r rd c e r e d i n c i o 5 i . o cdsut[f-ern-recatd clinpove;tiiecopildriei.
Lnplor.indcu iacrimi fierbinli iertare.oamenii E putin lnai r.nare^dccAt o cutie de chibrituri.dar
urch incet. iar pe mdsurdce sc apropie de sfAntul plina de duh sfant. Induntnr. o uriisuti plina de
lacaq.grijile pe carele aduccu ei incepsa disparS,iar icoane,sticlutc cu rnir gi bucatelede pdine sfin(tti.
sut-lctulsd se ugurcze.Cri flecarepas.se audepalcdgi Chipurile Nlintuitomlui qi ale Fecioarei N,{aria.
rnai putemic din addnculnruutclui sLrspinr"rl Maicii zr.rgriivite cu l.narenraiestrieii.rdor,Ld tablouri.tc fac sa
Domnului.arrestecatcu munnurul rugiiciurtilorcelor te simti mic ;i pricatos.
gaptecalLrgSri 5i aie P[nntelLriGirerontie.carecite;te Pe podeauamirosinda tarniie.un cogde rachita
cu slas incet un nsahn. sc umplc cu pAine adr-rsd de credincio;rvenili din
A fost lung drutnulqi anei'oios.dar ar fi rners;i toatecolturile|-rmii.
in genunchi numai sd-l vada cateva secttndepe Asta-i toati arcrea parinteiuiGhelontie.E atat
Pdrintelelor, sd-i auda glasul blAndca o $oapti de cic multd lini;tc aici. cd parcd;i .,'antuls-a clprrtdin
5uierat"atentia rugaciunea ceacletainaa ParintelLn.
Nirneninu mai gtienurnirul celor carcatLttecut
pragul acesteichilii. Cihlugari.preoti de nrir. tinen,
bdtrani, r'acluvcsau ccr$ctoli. toti isi lasii acolo
pacatclc pc care St'intia Sa le arde in fbcLrl
mgdciunilor fierbin1i.Prin milosteniasa Stiuti sau
negtiuta,prin indrumarepirinteascdin vreme de grca
incercarc. unind suferinta cLr speranta. lupta cu
smerenia.lacrirr-rile pociinlei cu bucuriaiertarii.Prea
Cuviosul Parinte Gherontie reuseste sd aducd
t l e c A r u iu
a n s t r o pd c l e r i c i r c .
.11 -.13-
Pdrintele std cu fruntea ugor aplecatS,ca in lor inexpresivei1i dau senza{iacd sunt departe.Pentru
scaunulde spovacld. intr-o tdceregrea.Nu-!i vine si-i c6, nu-i aEa,dacd laqi liniEteasd te inundepofi auzi
tulburi gAndurile. cAntecde ingeri qi foqnetul ugor al paqilor Maicii
Trebuie doar si crezi Domnului pe deasuprafirului ierbii, care-li atinge
MAngAiecu privireacAlivacredincio;icaretntrd fa{a uEor, ca un fulg mAngdietor. Privirea ei te
in chilie gi parcd vdd cum face in gdnd o uretanie urmdregteprotectordin toateunghiurile.
adAncd.Ori de cAte ori vreau sd-l intreb ceva, md Fata cu chip de lumini
podideqtepidnsul."Poatesuntpreapdcdtoasd", incerc Aici totul vorbegtedesprelucruri pe care Stiin[a
sd mb scttzctl voce stinsh. NIa aude. zdrnbe;te.apoi bazatdpe raliunegi dovezi le respinge.Aici totul se
md atingeugor. "Dacd Maicuta Domnului te-a adus bazeaz| pe credinla care mut6 munlii din loc, pe
aici. vei scrie 5i lir'i sd ma intrebi nimic- imi spune dragostegi pace.$i aceastdiubire se traducein lurnea
fixdndu-macu prit irea."Trebuiedoar si crezi".$i el materiald printr-o relalie specialS a Parintelui
e tulburat.are chiar o unnd de lacrirndin ochi. Nu-i e Gherontiecu Maica Domnului care,probabil. a licut
deloc uqor sd-gi povesteascd
'''iata' chiar dacA rl-a o f i s u r a i n t i m p c a s A c u r g d r c p n i c i as p r e n o i 5 i
pr-u1at niciodatdpe ttmeri povarainvinsului. luminadivinasd ne aratecalea.Aici ningecu fulgi de
Pdrintelese intoarce spre mine 9i i;i conttntta lumind,aici s-ar putea sa simli ca egti ridicat in aer.
povestea, ofteazAdureros. cd plutegti fbcand gravitalia sd moara de ciud5. Ce
Nu gtiu cine mi-a condus paqii in ziua aceea fericit trebuie sd fi tbst pbrintele cdnd. parisit 9i
bldndd de primdvard citre PdrinteleGherontie dc la lepddatde to1i, in momentelecele mai grele, vedea
MdnastireaCaraimandin Bugteni,am ajuns acolo acealumind blAnddcarestatealAngageam9i-i veghea
fhr[ s[-mi fi propus. clipelelPo{i suportaoricedacdgtii ci nu egtisingur.
Probabil cd dorinta a fost at5t de puterntci. I l i n t u i r e a e s t ec a o a P i m a r e
incAt a rer.rgits5 deturnezeplanuri. $i. mdfturlsesc' in jur, munlii imbraca[i in verdele sincer al
nu-mi pare riu deloc. Momentul intdhiirii i1 las in brazilorsuntca o fortificaliece ocrotescmica cetatea
searla destinului... Tirdmul pe care incd se pdrintelui Gherontie. Culoarea senina a cemlui i1i
construieqterndndstireaeste unttl de basrn,un loc induce o stare de pace, iar crucea din virful
ideal pentru detagareade agresiunilevielii zilnice' Caraimanuluieste ca un -mesageral credinlei ce
Credinciogiise odihnescpe iarbadin cur1e,iar fe{ele prir,'eEte in poianainsoritd.In cAtevasecundeard ca o
-15-
sobd. In mine se produc cutlelrttre 9i... pirintele. Aceasta:"Doamne, intoarce-i la bunitate gi
calm. intinde nTAnagi md binecul'dnteazh. Gestullui la rugiciune pe to{i vrljmaqii mei".
face mai mult decAtun rnilion de cu'ninte.$i, dacd $i mai scria acolo ci trebuie spusade 30 de
mai devrernenu aveamcurajul si intru. acum sunt in ori pe zi, vreme de 40 de zile, Ei rezolva orice
stare s6-l intreb ce este mAntuirea;i de ce troud. dorin{i a celui ce o rosteqte.
oamenilor obiEnuiti, ne este aga de greu sd o $i agas-a intAmplat.Cdci Dumnezeuii duce pe
oblinern?PdrinteleGherontieimi rdspundezAmbitor: vrajmagi departe gi ne lasd sd ne cdlduzim singuri.
"MAntuirea este ca o apd mare qi adAncdin care tu Aga cd de-atunci,am trasbiletul cu rugdciuneaastala
ino1i...te lup{i cr"rvalurile...unelete izbescagade tare rerox gi il dau Ia toatdlumea.
cd in acelel.nomente simli ci egtipierdut.dar nu este "Rugdciunea are putere". adaugd pdrintele.
aga.Apoi iar incepi sd inoti...gi dupa tot zbuciumul "oamenii se intorc la mine Ei imi spun cd, dupd ce au
acesta gi dupd multi sr-rttrintdun val te anlnce pe rostit-o.blocajeledin vielile lor au inceputsd dispara.
iar dugmanii s-au indepdrtatori altii nu au mai avut
{6rm...Atunci vei afla rdspunsulla intrebaregi vei gti
cE toati zbarereata nu a rdmasnerdsplatitA... rnotivesd-iurascd."
AEase obline mdntuireal" Nu mai fotografia biserica.pentru ca tot n-o
Rugiciunea de niciieri si aparl in pozi!
Dau sa plec, insd parintele md opregte.imi Cuvintele ferneii par de-a dreptul asurzitoarein
intinde o punguldcu fEindstlntita qi o hArtiuli pe care linigtealdsati pestepoiani. Ldng[ rnine,un bArbatigi
suntscrisecdtevacuvinte. line la ochi apararul de fotografiat indreptat spre
Biletul din vis biserica de lemn. Aflata al6turi, femeia ii repeta
"intr-o noapte, pe cdnd dormeam". continud intruna, cu obstina{ie. sfatul acela ciudat: "Nu
povesteapirintele Gherontie,"m-alt1 trezit cu un fotografia,n-o sd se vadain poz6".
biletel in mAn5.N-am gtiut niciodatdcine l-a scris9i E, o duminicd de toamn6, cu lumind alba 9i
cum a ajr,rnsla mine. Era dintr-o hArtie obignuita, neintinatd aici, la Bugteni, pe Valea Prahovei, in
botitd.Si scrisulnu era desluqit,de-abiaam putut s5-l poiana Palanca,de sub muntele Caraiman.Slujba
descifrez,de parcaerau litere chinezegti.$i dupa ce Sfintei Liturghii e aproapede slir;ite qi din biserica
l-am deslu;it,am gdsitin el scrisdo mgdciune. rnica qi neincdpdtoare,glasul inspirat al tdnarului
pdrinte Gherasimrdsundputernic, prin difuzoare, in

-46-
toata poiana, ritsplndind pilda cddetii lerusalin.rului lngcri cad deasupraSfinteiN'lese". "$i atunciari cdzut
pAnahat, in pidure, la veverile.Poianainsoritdgeme ca ni;tc fuigi de papictie. Eu cratn cu spatelc la
de oameni venili de departe.Printre ei I'dd citiva in oarneniqi slujeam.$i oanreniitni-rrttspus cc r'[d.
cdrucioarede invalizi. Ascultd to{i sfAntaslujbd intre Erau ni;itemingi de foc. ca o ninsoarccu lulgi rnali
brazi gi se inchindcumin{i,ca intr-o catedraliruria;d, dc lumina, care coborau in jurul altarului.pinir la
cu podeauade iarbdgi acoperiEul de cer. li ascultape cir.rcizeci de centimctri.gi urcau iar pArtain virful
toti cu rdbdare,degi e destul de bolnar'.$i mai are bradului. acolo unde sc arAtaseMaica Dotnnului."
qi-o rnAni ruptd,prinsain ghips ;i lcgati de gAt' Ma CIci Maica Domnului nu l-a lirsat niciodata dc
a$ezcu sfiald1acoad69i. cAndrnii vine rdndul,pare izbeliqtc.
c6 m-ar recunoa$te flra sa apuc si-i sptttrcinc sunt' Locul in care pluteqtideasupraierbii
imi tace un semnmic 5i dupa ce lnd binccuvanteazi Dar, spuncparinteleGltcrontie."plutirca"aceea
md roagd sd-i stau o vreme aldtun. sd tenntne cu tainicii r.rui se intirnplii oricui, ci numat cclclrcare
credincioEii.Care vin. r'in intruna.un ;ir ce pare fbrd lr.rcreazii pentrubisericdsaucelorfbartecredincittsi.
sfArgit.Pbrintelese bucuri sd steade vorb6,mai ales Vindeciri
cu copiii, ba le rnai gi dirruiestebani si-;i cumpere "Vedcli dvs..aici e un loc slint. undecr-rtimpul.
bomboane.Si abia dacd are timp si se opreascaca oanrenii carc r,'in cu credintd volu'edea ce' li se
sa-Eiia vreunpumll de pastile,pentruurmelebolii de intarnplir.Cur.r.r le da Dumnczcuinclestularc 5i ii aluti
cares-a scuturatacum cdliva ani. ca printr-ominune' i n t o t c e v i n c i s a s e r o a g c :c i u n u l n u a r c b a n i .a l t u l
L-am intrebat intAi despre cele auzite in poiana: n-are serr.'iciuori pe altul l-ar-rlasat putcrilc-.$i
"Apare sau nu bisericain iotografii, p6rinte?" "La oarncniise intorc ia rlinc sit-ntintultuntcascd pentrtt
unii apare,la allii nu, duph cum e credinlaomului", ca nr-am rugat pcntrll ei. lar er-rttrd bucltr miti tare
mi-a rdspunsel. "Tot aqa,acolo' la agheasmatar' unii decdt ei gi le spun sa-l r.nulturneascd N'laicii
vdd cdnd Ei cAnclceva mai apafte, rar allii nu vdd Domnului. $i dc cite ori trirtrit pe citto a la
nimic. $i-apoi vin gi-mi spun mie: "Pdrinte, eu n-am lgheasrnatar sd sc roage.ciici acolosunttnttltetcoatre
vAzutce-ovdzutsoliagi copilul istaai meu". Odat6, tricitoare de minuni. qi rna rog ;i cu pentru el la
cAnd era de-abiala inceput gi linea slujba sub cerul \laicula Dornnului.atunciparctrEa irtti spurtcsa llu
liber, Fecioaras-a ardtatdin nou^9i i-a spus:"CAnd rnsistprea rnult. ci ma aiutir.afa culn spunc ltlalna
sfinte!;ti Sfintele Daruri, mii de Ingeri, milioane de copilului cir-l i:uii. $i eu sunt sigLrrcit-nri ascttltd
- , 1 8-
mgaciunile$i alr atataincredere.ci aproapeo aud. - :.'rati pesteel in mod ne$tiut.clin inalturi,in Itriez
"lar dacdcinevate de'ranieazl sattte supdrd.mai atn j3 nOapte...
un stat: desfi mAinile in f-atapieprului cu palmele E s t eb i n e s i a j u { i p e c e l n e v o i a qq i s i r m a n
intoarse5i n-ripca-le ca 5i cutr ai facc curat.$i roaga- MdndstireaCaraiman din Bu;teni a devenit
L pe Dumnezeu sd te ajute. Nu-L lasa din gand r estita prin harr.rlsau. mii de credincioqipoposind
n i c i o d a t aq i n i c i E l n - o s I t e l a s ed i n m i l a L u i . L e aici pcntru a se ruga. Toli cei care all pirgit peste
spun la toti ca daci se roag5cu crcdinlii"rugile lor se pragul accstui lacag ;i au primit qi binecul'antarea
rol implini. A;a sa se r()age.incatsa sirntacir icoana pArinteluiGhcrontiePuiu s-au bucuratla scurt timp
la care se roagdse dcsprindedin perctc.l'ine in fata de irnplinireadorintelor.Se pare cd nn cstc rugi sau
Itri gi se duceinapoiin peretc.Iar cdndornul sinlteci gdnd bun care sd nu sc indeplineascd.Aga spun
rugdciuneaii facebine.se roagamai ctt crcdinfa. oamenii din partilc locului. care stbtuiescsi nu
Eu i-atn invittat pc toti sd se rtltrge chiar gi ocolcqtibiscricadc la poaleleCarairnanului. hnediat
inrpreund.L.lndese rclagadoi. Dumnezeue cr.rmainilc cum pageqti pragul agezirnAntului"simli o pacc
pe capul lor ;i le cldn.raimult dccit cer. Dar unde doi interioarii. iar relele se risipesc. Dar. pcntru ca
se cearti. diar'olul e in mi.iloc ;i le ficrbe ininlilc. dorinlelc ;i gAndurile bune si se indcplincasca.
('aci mgacir.rnea e a lui Dur.nnezeugi cearta-i a cregtinii trebuie sa aprincldcate o lunTanarc.intdi
diavolulLri." pentrucei mor1i.apoi pentlu r.'ii.Abia apoi pot sa se
Gratierea Nlaicii Domnului roagepentl'ucele numai de ei ;tiutc ;i si prirncasca
Aproape de plecare.parintele mi-a mai spus binecuvAntarea pdrinteluiGhcrontic.
ceva. Are sii nc ierte Dut-ttnezen, chiar daca suntelll I n a q e z i m a nvt i n z i l n i c 5 0 0 - 6 0 0d e t u r i g t i .u n i i
plini de pacate.$i le spunela toti: "Sir r.'i ntgati cr.r credincioqi.altii din curiozitate.Prirnii gtiu de-ja5i arr
dinadinsul.s.l r'a nrgati. cd Dttmrtezeunc scapi de incredere.cei din umd recunosco schinrbarein brne
r a u l " . C a n d r n - a md c s p a t l i td c p a r i n t c l eG h e r o n t i c . a vietii lor. $i plrintele qi maniistireaau har. Esteurt
n r i r c a s r ndae r n i r 5 i t a n r a i ea c h t l i e is a l ci m i i n t r a s es i Ioc care aducc multa pace in suflet 5i indeprirteazd
in sr-rt-lct. C'oborar.r.r agalesple oras.pe drumr.rlpietruit relele din r.iati. Nu sunt sir.rguracare spune acest
din padureadc brazi. $i a; ti \'rut ca linigteanepdtata Iucru. Dar. cel mai bine. vd convingetisinguri.Cei
a padurii sit nu se mai opreasci. Oricum. plecam care nu reu$escsd il intdlneascdpe ptirinte sunt
intlrit. Purtiim la nrine rusdciunca pdrintelui. intAmpinatide cdlugiri la ale cArorvorbe trebLriesd
-50- - 5 1-
fli cu trare bagarcdc seam6.pentruci in elc gase;tr ,, -:\rdAta.Maria Alexandra se intorsesede-a
riispunsulla fiantAntarilc tale. Jin morti. De atunci. fetita a devenit
Fetita intoarsd din morti '. -jrnar de
c l e d i n c i o a s dg i v i n e r e g u l a t l a
Marcior.'Maria Alcxandrae o t-etitade l2 artr " ,' - : r' Gherontie.Sirnteci a tbst salvati de Maica
din Bucurcgti.f-nrn-roasd 5i r,'ioaiefbc. A venit cu - -'..,1u.carea \regheat-o
de-aici.de subf'arainran.
bunicii ei. Maria gi Alerandru Avr:rm. Maria a tbst ---: ntci intamplatMariei. chiar in acestezile de
ertraordinardc bolnar,a.S-a niscr-rtcu o nraltbrmatie ' : - . r .c e v a f b a r t e g r e u
d e e r p l i c a t . . .M a i i n t A i .
a i n i m i i . u n c a n a l a t r i o r , ' c n t r i c u lcaorm u n .c u v a l v a - 'r.r'nLlla lbst obscrvatde br-rnica. d-na Avrarn.
tlsurata. A fhcut cinci operatii pc cord deschis. ,, \'dzut gi bunicul:pe cAndse ruga in biserica"
Ultinra a lbst in Italia. la Milano. gi la sfir;itr.r1 . ..::r \laria i-a apdnrtdeasupracapuluiun abur dc
inten'entici chirr-rrgicalct'eti1a intrase in moarte '. Lnul din
sentnelece apar fiecvent aici. in
clinica. starc care s-a prclungit cAteva sdptamini. - " : . : : r . 1b i s e r i c i i p o i a n a
din d c s u bC ' a r a i m a n .
Doctoriritalicni. toti celebri.r"ru-irnai dadeaunici o f'redin{a matale qi rugiciunea te vor salva
p a n s i i .$ i a t u n c i . b u n i c u l g i b u n i c a a u v e n i t l a ( Lr inin.ra ugoard. bdtrana se indreaptd spre
pdrinteleGhcrontie.dupa cc ntai intai se duseserd5i -. :.r dinspre
rlsdrit a bradului. undc se inaltd
la cateva biscrici din 13ucure;ti"sa t'acaslujbe de - :'.rt5. inspre cer. asenlenea unei aripi de
maslu.DeSiii recleapr-ntruprinta oarir.pdrintelelc-a - -,.rnbel.
mdndstirea. Parci ar intra cu totii printr-o
spus: "Ar s-ti o f-etita.o nepoiitii toarte bolnalit. - .,af, galactica
carc ii teleporreazain locurr
unclevadepartc tare. $i f'ctita r,oastrirstir trcuma ca -,:iuloase.ditatoare
de sperantd.E locul in care
lroart[. da sa;ti1i cI dacavi Icti ru-sitcu aprinderela - ' .rtele. a$ezat pe
un scaun in fata icoanelor.
agheasrnatarul cela.f'ctitava scapa.\a crr-ftcmare ;i -' reltc cu rdbdarcpe
ficcarecredinciosin parte.ii
sinatoasdgi se r.a facc doctorit6".Raiii;i1i de durere. - - : .rLti necazul cu atenfie. gi insiduinta. il
cci doi br-rnici s-audus in asheasnratar 5i s-aurugiit Ia - -:cln anteaza
;i-l incurajeazdcu sfaturile rnult
lcoane.rrenrc de 6 orc-.in cenunchi.tbra oprirc,pana -:'lptate. La flnal. cuibdregtefieciruia, in cduqul
la uriezulnoptii. Si s-ar ntai fi rugat pAnadirnineata. -.,.:nelor.anafurdproaspdta
gi un pliculel cu flina
claci nu i-ar 1l sunattlica lor din ltalia: fctita inviase. .:-:tit6. .,Credintamatalegi rugiciuneate vor sah'a.
i g i r e v e n i s cr.n e d i c i i t a l i e n ic r a L u
r l L r i t ;i r n u g l s e a r r '...ie1dea
e la Bunul Dumnezeucarele gtiegi le vede
nici o cxplicatic'.SpuneaLr ci nu au nrai vizt-rta$aun : r toate. Mergi irnpacatS.femeie. gi repetdmereu
- 5 1- -53-

F
b:
&
toata poiana,raspAndindpilda cdderii Ierusalimului ::.:cricad deasupraSfinteiN'lese"."$i atunciau cdzut
pAnahat. in padure,la veverile.Poianainsoritdgeme -., ni5tc firlgi de papirdie.Eu eranr cu spatele la
de oameni venili de departe.Printre ei vid cd(iva in .rrneni;i slu.jean.r. $i oanrcnii nrr-rrusprrscc vid.
cbrucioarede invalizi. Asculta to{i sfAntaslujbd intre i::ilu ni;tc mingi de firc. ca o ninsoarecu fulgr man
brazi gi se inchindcurninli,ca intr-o catedraliuriagd, :r' lumini, carc coborau in jurul altamlur. pana la
cu podeauade iarbi gi acoperigulde cer. Ii ascultdpe - : n c i z e c id e c e n t i r r e t r i g
. i urcauiar pdnl in iarfr-rl
toti cu rdbdare,depi e destulde bolnav. $i mar are rreclului.acolo unde sc arAtascMaica Domnului."
gi-o mAndrupta.prinsain ghips 9i lcgatdde gAt.Ma r rici Maica Dornnului nu l-a lasat niciodati de
a$ezcu sfiali la coadi gi, cdnd imi vine rdndul,pare z b el i q t e .
cd m-ar recunoa$te tbrd sii apuc sd-i spun clne sunt. Locul in care plutegtideasupraierbii
imi fhce un serln mic ;i dLrpdce md binecuvanteazd Dar, spuneparinteleGherontie."plutirea"aceea
md roagl sd-i stau o vreme alituri, sI termtne cu : . i i n i c an u i s c i n t a m p l i o r i c u i .c i n u m a i c c l o r c a r c
credinciogii.Carevin. I'in intruna,un gir ce parefhrd .Lrcreazd pentrubisericdsaucelrtrlbartccrcdinciosi.
sfArEit.Pdrintelese bucurdsd steade vorb6,mai ales Vindeciri
cu copiii. ba le mai gi ddmiestebani s6-giclrmpere "Vedcli dr.'s..aici e un loc sfint. undecu timpul"
bomboane.Si abia dacd are timp sd se opreascaca .,anreniicare ."in cu crcdintarvor r edca ce li se
s[-;i ia vreunpulnn de pastile,pentruurmelebolii de .ntimpli. Cum lc dti Durnnczcr-r indestularc5i ii rluta
cares-a scuturatacum cdliva ani. ca printl-o minune. . t t t o t c e v i n c i s a s c r o a g c :c i t u n u l n u a r c b a n i .a l t u l
L-arn intrebat intAi despre cele auzite in potand: :r-are serviciu ori pc altul l-au lasat putcrilc. $i
"Apare sau nu bisericain fotografii,parinte?"."La ,rameniise 'intorcia mine sa-rli mLrltr-urleasc5 pL-ntftl
unii apare,la allii nu, dup[ cum e credinlaomului", a:i nr-am rugat pentru ei. lar eu mi bucur nrai tare
mi-a rdspunsel. "Tot aqa.acolo.la agheastratar. rtnii .ls-cat ei gi le spun sa-l multumeascirMaicir
vdd cAnd gi cAnd ceva mai aparte.iar allii nu vdd i ) o m n u l u i . $ i d e c a t e o l i t r i r l i t p e u i r r e r , . al a
nimic. $i-apoi vin gi-mi spttnmie: "Pdrinte,eu n-am -lghcasrnatar sd se roage.ciici acolosuntmulte rcoane
vdzutce-ovdzutsotia;i copilul tstaal meu". Odata, :ircirtoarede rninr-uri.gi nra rog qi c-u pentnr el la
cAndera de-abiala incepui ;i linea slujba sub cerul \ l a i c u t a D o m n u l u i .a t u n c ip a r c aE a i m i s p u n es i ru r " r
liber, Fecioaras-a arAtatdin nou.gi i-a spus:"CAnd lnsistprea mult. cd mu ajutii. a$a cllln spunenranra
sfinlegtiSfinteleDz,ruri.rnii de Ingeri, milioane de :opilLrlurcir-l iartir. $i eu sunt srgul cir-mi escultir
-48- _ l q _
'incredere. - - pesteel in mod ne$tlut.din Inalturi'in tlrtez
rugf,ciunile$i am atata ci aproapeo atrd .rrJr
"lar dacacinevate deranieazi sau te supard.mal slrr 'tltIc '

uu st-at: desli mainile in tata pieptului cu palmelc E s t eb i n e s i a i u f i p e c e l n e v o i a gq i s i r m a n


intoarsesi nti$cd-lcca 5i curll ai face curat.$i loaga- \lanastirca Caraitnan din BuEteni a dercnit
L pe DumnezeusI tc ajutc. Nu-L lasa din gand :-: :.r prin harul sdtr.ruii de credinciogipoposind
n i c i o d a t a5 i n i c i E l n - o s f , t e l a s e d i n m i l a L u i . L c lentl.r-la se ruga. Toti cei care atl ph$lt pestl'
--.,-:.r1acestuiIicag
spun la toti ci dacase rclagdcu credintd"rugilc lor sc ;i au primit ;i binecuviintarea
-.. i:rtr-luiGherontiePuiu s-au bttcuratla scurt timp
ror implir.ri.A5a sa sc roagc.incdt sAsilrtd cd icoanl
la care se roagdse desprir.rde din peretc.r'ine in 1-ata -- .:rplinireadorintelor.Se parc cd ntt esterugi sltt
Iui qi se ducc inapoi in pcrete. lar cind otnul sinltecit -.:ri burt carc sd r.ru se indeplincascd.A5a sputl
mgdciunea ii face bine. se roagi tnai cu crcdlntA. .,::',eniidin parfile locttlui. carc stituiesc si nu
[:u i-anr invittat pe toti sa sc roage chrar ;t - . . i c s t ib i s e r i c ad e l a p o a l e l eC a r a i n r a n u l uIin. l e d i a t
impreuni.Llndcse roagi doi. Dutlrnezeue cu nliilrilc , .:r page;ti pragul a;czarnar.rtului. sinlti o pace
. . : ' r i o a r i l . i a r r e l e l e s c r i s i p e s c .D a f . p c l l t m c a
pe capul lor pi lc dir rl.rain.rLrlt decatcer. Dar unde doi
sc ceafia. diavolul e iri mi.iloc ;i le fierbe inirnile. i',nntcle;i gindulile burre si se indeplincascl.
C'dci mgirciuneae a lui Dtrmnezcu9i cearta-i il .rcrtinii trebuie sa aprinda catc o lurndnare.intai
ciiavolului." :.cntrucei mor1i.apoi pentruvii. Abia apoi pot se se
G r a t i e r e a\ l a i c i i D o m n r r l u i |rrag€pentrucelc nunraide ei ;tiute 9i sa pritncasca
,A,proapc de plecare.parintelc tri-a rnai spus binecuvantarea parinteluiGherontic.
ce'ua.Are si ne icrte Drttlnezcu.chiar daca suntelll i n a q e z i m i n tv i n z i l n i c 5 0 0 - 6 0 0c l et u r r g t i u
. nii
p l i n i d c p a c a t e$. i l e s p u n el a t o t i : " S a v i r u g r t i c t r crcclinciogi. altii din curiozitate.Prirnii ;tiu dcja ;i au
clinadinsul.sa va rugati. cir Dtttnnc'zett nc scapatlc incrcdere.cei din umd recttt.tosc o schinlbarein bine
rirul". C'ind rn-atn dcspal'1it de parinteleGhcrontrc. l vietii lor. $i parintele gi rt-rAnastirca au har. Esteun
r.nireast-t.ut dc n.rirsi tiinlaica chilici saleimi intrase9t loc care aducemultd pacc in suflct ;i indcparteaza
in sutlet.Coboranragak-sllfe oras.pe clrumulpictr-uit relele din via1a.Nu sunt slngLlracare sptme acest
clin pirdr-rrea de brazi.Si as 1l \'rut ca lini;tea ncpetata l u c r u .D a r . c e l n t a i b i n e . i a c o n v i n g e t si i n g u r i .C e i
a padurii sd nu se mai opreascd.Oricum. plecar.n care nu reuSescsi il intAlneasc5pe pdrinte sunt
intitit. Purttrm la t.uitle rttgirciunea pirintelui. intAmpinalide calugiri la ale ciror vorbe trcbuie si
-50- - 5l-
tli cu mare bagarcde seamd.pentruci in ele giisestt ::..-rodata.Maria Alexandra se intorscsede-a
rispunsulla ti[ntantariletale. -':ri-.i din morti. De atunci. l'etita a devenit
Fetita intoarsi din mor{i . ' ,:.ri.linar de credincioasdgi vine regulat la
Marciov Maria Alexandrac o f'etitade 12 ani : -- :::eleGherontie.Simte ci a tbst salvatade Maica
din Bucuregti.frurnclasd9i rioaie fbc. A \:enrt cr-l ::nulLu.carea vegheat-ode-aici.de subCarainran.
Maria a fbst ' \-A mai intarnplatMariei. chiar in acestezile dc
bLrniciici. Maria 5i Alexandru A'n'rat.t.t.
c r t r a o r , , l i n rdtct b o l n a ri . S - l rr t A s u tct tu o I t l a l l i r r l n l t i e ,,:lna. ceva foarte greu de explicat...Mai intdi.
a i n i r n i i "u n c a n a l a t r i o r " e n t r i c u lcaor m u n .c u v a l l a a fbst observatde bunica. d-na ArTam.
,:'.trnrcrlul
flsLrrata.A ticut cinci opera{ii pe cord deschis. :.:rri a vdzr-rt;ibunicul: pe cdnd sc ruga in biscrica.
'r.rcuteiMaria i-a apirut deasupracapuluiun abur dc
Ultirrra a tbst in Italia. la Milano. ;ii la slArq;itul
interventie i chirurgrcale letita intrase in Inoarte .,ura. Unul din semnelece apar frecvent aici. in
clinicS. stare care s-a prelungit catel'a slptdlr.rani' :reajmabisericiidin poianade sub Carairran.
Doctorii italieni.toti celebri.ntr-i mai dddeaunict o Credin{a matale qi rugiciunea te vor salva
q a n s a .$ i a t u n c i . b u n i c u l g i b u n i c a a u v c n i t l a Cu inima u$oarA.batrana se indreapti spre
parinteleGhcrontic.dupa ce mai intii se dusesera;i nartea dinspre rdsdrit a bradului. unde sc inaltA
la citeva biscrici din BucureSti.sa iacI slujbe de )elneat6. inspre cer, asemenea unei aripi de
maslu.DcAiii veclcapentruprilra oari. pirrintelelc-a porumbel.mdndstirea. Parcbar intra cu tofii printr-o
spus: "Aletr o f-ctitd.o nepoate lbartc bolnald' poarta galacticd carc ii teleporteazain locuri
r.nrdevadcpartc tare. $i f-eti{avoastrl stA acuma ca :niraculoase. ddtitoare de speranfd.E locul in care
rnoartii.da sa stiti ca dacavii veti rugacu aprinderela pirintele. a$ezat pe un scaun in fata icoanelor.
aqheasmatarul ccla. 1'eti1a i'a scdpa^r a cre$temilre f i plime;te cu rdbdarepe fiecarecredinciosin parte.ii
sdnitoasdpi se tace doctorila".Rirr[5i1idc durere. rscr,rltd necazul cu aten{ie gi ingbduin{a. il
"a qi-l incurajeazdcu sfaturile mult
cei cloibunici s-auclusin asheastnatar ;i s-aur-ugathl binecuvAnteazd
icoane.r'rcrueclc6 ore. itr gcnurlchi"thrl oprire.pana l)teptate. La final. cuibbregtefiecdmia. in caugul
la n.riczulnoptii. Si s-ar tllai 1i rugat panadimtneafd' ralmelor. anafurdproaspdti ;i un pliculel cu thina
daci tru i-ar fl sr.rnat tlica lor din Italia: f-eti1a inr iasc'. >tlntitA.,,Credinlamatalegi rugbciuneate vor salva.
isi rcvenise. r t t c d i c i i t a l i e n ie l a t t u l u i t i ;i n u giseatr \adejdea e la Bunul Dumnezeucarele qtiegi le vede
nici o explictttie. SpttnelLt ea ntt att llliti \'alzutaia tln re toate. Mergi irnpdcatd,femeie, gi repeti mereu
if 53
rugaciltneacarepe mine nl-a aiutatintotdeauna'A;a , . :.ir,r.s-a lovit qi a lcAinat.Iar in tirrpul le;inului.
si 5tii de la mine". o stituiegtecalugdrulpe bunicrr " : \rsat-o pc Maica Domnulr-u.C'obordscdin
- ' , - - . . . r c e l a a l e i , c u c n r c e .d e l a B u ; ; t c n id. r e p t p e
necat lla.
- -"- ,: Jnscilor
Ilie cel olog lirinegti. gi mingiindu-l pe frunte.i-a
- Trc-ze;te-te a .i s d m e r g !i " . $ i - c i n d s - a t r e z i t .
llie SanduL'steun tArrardin colllullaGhirnpati'
a venit prima oard la parintele , - . : . r l s - a r i d i c a tp e p i c i o a r c l cl u i . I n c an e s i g u rd. a r
iucletulGiurgiu.CAn<1 - - - : r a : p r i m ad a t i i ,d u p hm a i b i n ed e 2 0 d e a n i .
Gherontie.mergea pc tln calucior cle scinduri pe
rulmenti. E dintr-o fhmilie de tarani arnarili. de pe
Neajlol'. gi canclera tlic. o inf-ectieprol'ocatddc tr D u h u l P a r i n t e l u iG h e r o n t i e
tdietur6 de sapir. netratati bine 9i la ttmp ctl ..Daca tot ai ajr"rns pana aici. nu ocoli
antibiotice.sc tl'ansfbmaseintr-o catastrofi:copih"rl Caraiman.pentruci celor caretnergsi se
l-,::.rstirea
'::e l a S f d n t a M i r n a s t i r cl i s e i m p l i n e s c t o a t e
riim6sese schilod.S-a chinuitala vremede 20 de ani
D o e t o r i id e l a B t r c u r c 5 ti i- a r rs p r l sc $ n u t n a i a u c c - i - ::ntele.O binecuvantarc de-a pdrinteluiGherontie
tace. intr-o zi. un consdteani-a zis sd se duca si-;l : ::ri bund decatoricc medicament.Nici nu e urult
incerccnoroculla rr-rdnistirea cea noltf,de la Buqtent' -: .rrcatpAnaacolo!", csteindemnulcare.dat de cei
* i: rrulti dintrelocuitoriiBuqteniuluiin momentulin
CAnd l-a vazut in cerutttl acela nenorocit. ca de
cerFetor.parinteluiGherontiei-au dat lacrirnile L-a -::i popose$tipe mcleagurilelor. nu te poate lisa
-
l u a t p e l l i c s i l - a t i n u t l a d A n s u l; ; a p t ez i l e ; i q a p t e :', 4.

nopti. Credinciossau doar curiosdin fire. odataajuns


Buqteni,incepi sii te interesezidesprecurrr poti
$i i-au slujit pe rind. 9i el. 9i pdrintelecel tanar'
Gherastm: , ,rngela mdnf,stirea carea de'n'enit
atatde cunoscutd,
"Du-te". i-a spuspdrinteleGherontie."dtt-tcctt ::i!rritA minunilor petrecute acolo. ..Merge1i tot
':linte. apoi veti vedea un indicator. Merge{i in
incredereit.tDumnezeu5i vei vedea".
- :L'ctiaindicatdde sdgeatd.apoi puteti trece prima
$ i l - a ut r i m i sa c a s a .
Ilie a plecat carn indoit. Se intorceatot la fel ::,,1c€? de-a doua punte, amdndoudse r''ad,aveti de
cum venise: un scliiloclan"rdrAt 9i fira scdpare'Ajuns ..:catpufin prin pidure gi imediata1iajuns.Dar o sA
-
acasa doarcc intrase in ogradd. pannlii fiind plecali' :de[i c[ mergemai multd lume intr-acolo,nu trebuie
din tinda. $i atuncr a -., r a fie frica", ili explica,cu mlllta ribdare,oamenii
s-a intins singur dupd cheia
55
--.:. i&r t-aptelebune le taci
din Bupteni. Nelinanclcont, parc5. de incura.larea atunci cind iti atlucr
- .
, : ' : 3 .S az i c e m . . .
localnicilor.nrmezi cu o oarecareteanla indicatiile'.
Mergi pe stradutaprincipal[ pAna la indicator.de .\cum. sd zrcem cd rnergi la Bugteni 5i din
- ,:rplare ajungi la
acolo te indrepti spre punte. treci puntea 5i urci. Mandstirea Caraiman. i:u'
. :rteleGherontiePuiu i;i agazdntdinilepe cregtetul
rasufland greu. muntcle. Ajuns stts. insd. teama
,,. ornecuvAntandu-tc. Abia acum vei realizacd se
dispare.Turnurile Manastirii.apf,ratede r"irfurile de
piatra ale Bucegilorgi verdelesinceral pddurilorde :::.tmpli ccva extraordinarcu tine gi vei inccpe sd
de siguranfh. r : r r e 5 t il u m e ac u a l t i o c h i .
brazi.iti dau sentirnentul
Liniste... RUGACIUNEA. De calauzirea. a1utorul.
Locr,rlpe care MAnistireainci se constrtlleste .'crotirea5i rnAngaierea Duntnezeuluisiu are pururea
nevoieorice cre$tin.Carteade rugaciuni.carene sti
cste locul ideal pentrudeta;areade agresiuniler ietii
zilnice. CAnd intri pe poarte iti deconectezidin nrereula indemdna.dar pe careo ddm mereuin latur.i
instinct telefonul mobil. Realizezi ci. daci laSi fiindu-neprealenc sd citim. ne-itrputeainaltarniutea
poli auzi cAntecde ingeri Pi poli
linisteasi te inr.rnde. ;i inima catre Ccl de Sus in toatd viata noastrd.
lucutri nernaiobsen'ate.Locul acestae cel PustniciinurnescrugdciuneaPlugariasufletului.Estc
obscrr''a
ade'u'drat. de l'rerncce numaiprin rugdciuneindurarea
mai potrivit pentru meditalie"pentnr cd aici totul
lui Dumnezeudestcleneite suf'letele
noastregi pdna5i
vorbegtedesprecredin{a.iubirc 9i pace.Odataajuns.
ccle mai uscate inimi dau rod bun. CuvAntul lui
nu mai vrei sd pleci. O parte din tine are ncvoie ctt
Durnnezeus-araspAnditmai intarprin r,.iu-urai;i rnai
disperaresii pdstrezcve;nlc acestemolrente.
apoi prin scris.Sf-Anta Traditicestede f-aptrnai veche
Nlinistirea Caraiman 5i ,,crucea" Pirintelui
decat Sf'6nta Scriprura, insuqi MAntuitorul a dat
Gherontie
invalSturilcsale prin viu grai ;i prin faptelcsale in
Viata pdrintelui Gherontie P u i u - ' d c l a
mod direct.
mindstireaCaraitnandin Bucegi a fost plind de
BUCURIA DE A CREDE. Sub Cr-ucea
incercirt.
Laraimanuluipoti privi credintain ochi. Calugarul;i
Chiar si inimile uscatedau rod
preotulGherontiePuiu. aflat necontenitsub prorcctia
Sd zicem cd r.ruegti credincios.cf, nu mergi la
nu poatefi F e c i o a r c iM a r i a . a g d s i t p t r r e r e at l e a - ; i i n r p l i r r i
bisericS.nu te spovedelti.de impartdEanie
:nisiunea.aceeade a ridica o niindstirc denarlede

-56-
I-att :. nu se mai vad. Pe noi nu ne rnir5. tiindcii
tumultul acesteilurri. Credin{a 9i r-ugaciunea
de bine miraculoase' - . ..:-,Dr)nrnuluiVegheaziasuprapdrintelui.
aiutat sa implineasciitaceri
\ l l R E A S N l A . E s t eu n e r e m p l ui . ' i up e n t r ut o t i
Rugaciunilesale i-au ajutat pe rnulli sa treacdpeste ' J : , ; 1 .F i e e i c r e d i n c i o g i f. i e n u . l n a c e s t l o c
iriccrcarilc la care i-a suptls viata' Datorita - 'r'cLl\antatinvc-tice inseamndumilinta.inr.'etisa fii
rugdciunilorsale.misiuneade a ridica o rniinistirt-Ia -..: si blAnd,invcti sa-tiiube;tiaproapelea;a curnnu
pout.l. f'araimanttlui.urrdcMaicutaDornnuluisd 1le
,:.r'tieai cd o pcltif'acevrcodatd.Irrvetisa iubeSti.$i s[
cinstita.a capatatr,iailr.Fiinla sa te coplcie$te'lar
urcen.tcit, dupa ce il cunogtipc parinte.r'ei af-lace
b u c u r i ac t l c a r e t e p r l l n c $ t ea t u n c i c i n d i l c a t r t it e
este credintaadevirata.ca dc tine clepincle curn iti
inclreptilegte sa spert cii pclli cleveni5i tu lr.raibtrn'
croic;ti drumul in via!a.dc trnedepindesa traie;ti u;a
rnai plin c1c iubirc preclllll el. Aniintililc^ cleloc
.'urn trebuie.De gAndurilc.dc r,'orbele;i de fhptele
p l i c u i c .d r t ' c r r c l - a t ri r r t i r r i ts.e i l l t r c p i t r t l n dc t t t r s c r t e
tale depinclcviitorul tdu. Nu am schimbatprea r"nulte
clc nTinuni.Parintelc s-a stlpLlsascultiitor5i umil
i orbe"dar parci ne gtianrde-o viat5. iar chipul siu
tutul'orvicisitudinilorr'ietii ;i a rett;tt prln putcrea
blaiin ne va urma de-acum tot tirnpul. Dr-rpii
credintei sale s6 inclreptepa;ii mtrltor credincioSi
noastraanr plecatducAndctLnoi r-nirosul
c[tre Dtttntrezett.Generozitateade care clado'n'aditc "onvorbirca gi
uingagde urir de tamdie.An.rplecatiubindu-ncntai
provoaci.te oblig[ sa devii la lel'
r n u l tu n i i p c a l 1 i i . . .
"Eu lc spttrl:mergeti sr-rbbrad ;i da{i lacrtnra
0 luminare pentru to{i riii qi o luminare
Maicutei Dotlnului. pe toti ii tlinlit acolo' Sc intorc
pentru toti mortii
c u t o t i i s c h i m b a tdi e a c o l o "
Irnpresiidin Bugtcni...C'ucitiva ani in urnti cr.n
COPlll. Toati lumea se aSazitctr sfiald la
;irstla \{dnistirea Claraiman. dc f'aptcAndera in lucm
coacll gi. cincl ne vine rindul. part' ci nc-ar
risericacca lrare, m-am simtit binc in bisericutade
recunoa$tctt-rrasa apucam sd-i spunemclnc sllntcnl'
clarmai stitr prin alpropiere ca sd r'rnn.dintr-o intAmplarern-anrintdlnit ;i cu piirintele
Nc btnecuriritcazai.
sa stca tle rjherontie rri s-a pdrut o persoanddcoscbita am
lacen.ro tottlgrafic.Pirrintelcse bucttri
lc dd bani sa-9i r-ritsi cump5rmai multe lumAnS,ri gi m-a intrebat:de
vorbii. mai alcs ctt ctlpiii. cilora
-el o lunranarepcntru toti viii gi cl lurnAnarepcntru
currperebomboane.Abra dacaare timp pentnrel' ca ,ti mortii. astf'el va avea parte de lurnir.ri gi o
sA nlananceputin. sd sc lnai intremeze'Lrnnclebolii -:rsoani cdreia nu-i pune nimeni. Mi s-a panrt un
de care s-a scutlu'atacutll catil'a ani' ca prlntr-o
5E 59-
preot cu har. modest...m-am simlit bine in bisericula - .\ndrei DragogPdduraru.trccdndpesteprirna
- - -:,i:e caremi-o arataMaicutaDomnului.
aceeamic6. pot s[ spun cd erau brazi pind aproape'
erao pacespiritualade careutteoriavetnnevole' .\usust 2006, am revenit iar la manastire.
Cilugirul care a locuit cu urgii --jrei era diagnosticatde multi doctori cu astln
-:..n;ic. Tratamentulerabazalpe corlizon.I-ant
Aminiirile. clelocplacute'dar care l-au intbrit' spus
se intrepittund cu o serie de minuni' Parinteles-a :lnntelui suftrinla mea Ei am primit rlspunsul de
sr,pusaicultatorgi unlil tuturorvicisitudinilorvietii ;ii .'lre vremede un an nt-am indoit .,Nu mai umblati la
a ieugit prin putereacredinteisale sd indreptepaqii doctori, copilul nu are astm". Am plecat gi rnai
multor credinciogicltre Dun-rnezeu Generozitatea de dezamagiti decAt in anul 2003. nici peste a doua
caredi dovacidte provoacd. te obliga sa devii la fel' incercarenu trecusem.
l2 Nlartie 2007 A treia incercaregi ultinta a fbst in l 2 ntartie
Din Bugteni.apucdndpe un drum ldturalnic' 1007. Dupd ce trei zile copilul meu vdzut de rnulti h
urci. umAnd cAtevaserpentinernici. pret de vreo 80 doctoridin Bucr-rreqti, vornain continuaregi ninreni
de metri diferenti de nivel ca sd ajungi intr-o potana nu gtia ce are, am ajuns la Spitalul Fundeni.unde
care se deschiclechiar la tnargincapddurilorde sub tloarnnadoctor Ritivoiu Aurelia. sd-i dea Dumnezeu
varful Carain-ran. sanAtate.cum l-a privit mi-a spus: "Copilul asta
Privegtitoati accastalini;;teadAnca;;i placLrti9i nroare,are trombocite 0, de ce ati stat pAnd acum'/"
firrd sa vrei sirnti cum. neauzitqi neprihdnit,peste \l-an.r uitat lung la dAnsadar ant rdmas intematd in
acest loc plute$te ugor harttl lui Dumnezeu Fl .pital. I s-au facut analize,multe analizedar din cea
ocrotireaMaicii Preasfinte pe carefiecareom o sllntc nrai simpla analizd Hemoqrarna- a iegit rezultatul
in adancul suf'letului. re caredoctori{al-a spuslird sd-l consulte.doar din
Eu una am simtit-o5i o mdrturtsesc' :riviri. Diagnosticula fost PTI - purpura trombo-
Era in vara anulLri2003' eratn insf,rcinatdin 5 :itopenicaidiopaticd(imunologica). confirmAndca
luni. Alr.rvcnit in concecliula Bu;;teni9i ca in fiecare :lu a avut niciodatdastm brongic.A stat trei zile cu
an" am tlers la tnirnisttre' :rombocite0, dar pe picioare.Nimeni nu auzisec6 se
Parinteletn-a binecuvantat spunand,,Va fi biiat :oate trdi totugi cu trombocite 0. Cum spune
plecat pulin dezarndgitd de idcea :redicina, cu trombocite 0 se produce colnotie
;;i va ti preot". Arn
cle preot, clar anl relenit in t'recarean impreuni ctt ::rebrald.Andrei a avut-ope MaicutaDomnuluicare
-60- -6t-
rllgat' Dr a g i c i t i t o r u l e
l-a protc'iat,9i pe parinteleCiherontiecare s-a
dc transtuzii de sange' dc
Au' unnat ,it.. iuni
medrol Dar 1.,;:i r rei sazbori
tratamentctt cortlzon. clcxametazona 9i
cea >.,l'- creziin Cerul Sf-dnt
in acest I2 martie 2007 arn inteles;;l am trectlt i., t.' treacdfiori
de-a treia incercare. Tot cc sptlnea Pirintele
atuncl '..'r estiintr-unloc stdnt
Ghcrontie despre Andtci era aclevdrat'De
ce spullc a;a cste' Daci vrei si plutegti
venim tbartedes la nlitrdstire;i tot
M6iculei Dcxnnulr-ri Si fi in cerul sfAnt
si toate mgirminlile aclresate
Si fi fericit
ne-aufirstindePlinite.
pe Vino,in lumeaDUHULUI SFANT.
\{a aplec ;i-i sartrtnlAna'Mi rnangateu$or
intiparitd
rdr.nane in sut'iet' Vino cu crestinesc clan
cap.iar atirlgerca sa itrti va
rci Sub Cruceade pe Carairnan
"Peste tloarl trei zile. tnaximum o sdpt6lnAna"
$i vei afla SfantaZidire
inlelegede ce ai ajunsaici' irni spune'la plecare'
M u i c i iD o m r r t r l tsrpi r cc i r r s r i r e .
Vi intorc in lume. lasindu-l pc Marele
Vino sa-Lr.ezipe Parintelc Gherontie
Dr-rhovnic^ acolo.in chilia ca o coaji de ou' ctr ochii
Inconjuratde cinci c5h_rgari tineri
sai albagn'i inotand in lacrirni dc recuno;tint6'
C'are-gi petrecviara,intrezidurilesllntc
rugindr"r-se pcntrLlnoi. pacatogii"'Vd indemn si nLt
In postgi rugaciune
ocoliti aceasth mdnlstiredac6suntetlln trecL-re
Aici dacl te vei mga
Mr-rlturniri;i pe aceasta cale Dr' RitivoiLt
Dan Cu pace-nsufletr,eipleca
Aurelia spital Furrdeni" Director General
- Director (ieluta Alboai Cu intariregi nddejde
Constantinescr-r INCERC.
Maica Domnuluite ocrotegte.
gratlinita 280. EducatoareM ihacla Enlclie grupa
Elena Cum a ocrotit qi ajutat
ilijtocie I gradinila 280 9i Educatoare
ajutorul dat (donare La toatecAtea h-rcrat
Branisteanu gradinila280 pentm
P e S t a r e l uG l hcrontie
sange)in aceazi mare.Nlt vd votn uita niciodatd'
Lungi sd-i fie zilele.
Nu veli regretavizita pe care o vetl tacc $1ctl
siguran!5vefi revent.
Se ajungein 45 min din centrul oraqului'
- ( . )- -61-
Sd poat6sa igi imPlineascd
Fdgaduinlacreitineascd
De-a zidi Sf-Anta Mindsttre
Maicii DomnuluisPrecinstire.
Ca si ajungiacolcr
I1itrebuiedoar..r'oin16"
$i imbracamintedecenta
Vei urcain graba20 de minute
Pina la bradulsecularcu gasebrate
in cares-aar1tatMiicu{a Domnului
i m h r a c a tirnr L U M I N A .
$ i c t rb r a l e l ed e s c h i s c .
Vorbeactr Pirintele. 1
Nu uita aparatulde fotografiat
Cd vei r"edeatablouride neultat
Vino cu sufletuttren.turdnd
$ivei simliFIORL'LDUHULUI SFANT'
Vei vcdeaCruceade PeCaratuan
$i vei zice:
.,Doamne.ldngaCruce.fine-mdlegat
Ca de TINE. vegnic.sdnu md despar-t!"

-6.+-

S-ar putea să vă placă și