Sunteți pe pagina 1din 13

Rrcr RronoaN

Ultirnul olimpian
Traducere din englezd qi note
de Alex Moldovan si Mariana Buruian[
Cuprins

l. in care plec tntr-o croazierd, exploziud, ........5


II. in care tntd.lnesc nigte rude din neamul pe;tilor . . . . 28
IIl. in care trag cu ochiul la propria-mi moarte . . . . . . . . 44
I\ tn ca,re d.d,m foc unui giulgiu de metal . . . . . . 64
Y. in care intru cu cd,inele tntr-un copo,c . . . . . . . 81
YI. in care prd,jiturelele rnele se fo'c scrum . . . . . . . 92
Yl.. in carc profesoora mm' de mntemnrid mrt ifl ln uazit . . . L12

YLIL in care far cea mai nepld,cutd. baie din uia{a m.ea. . . 131
V,. in care doi Serpi tmi salueazd.uia{a . - . . . . . . 145
X. in care tmi cum.pd,r prieteni noi . . . . . 168
Xl. incd.rerupemunpod ....... 186
XII. in care Rarhel tncheie o afacere proastd. . . . . 199
XIII. in care un titan tnti ad,uce un ca.d.ou .... .' . 220
XTV. incareporciizboard. . .236
YV. incareChiron.dd,opetrecere .'. .-..267
XVI. lz care suntem ajuta{i de un ho{ . . . .'. . . . . . 281
K{IL in care stau un scaun fierbinte
pe . . . 303
XWII. incareintrd.-nluptd.pdrin{iimei. ...319
XIf,. incaredistrugemoraguletern. ..--.328
W. in care cd,gtigd.m nigte premii fabuloase . . . . 346
)O(. fn careBlorkjork,erd,pit .. '. ' 363
XIl. in care sunt azud'rlit . . 370
XIII. fiz care ne cam lu.d'm la reuedere . . . . 383
6" CepItolur,I cd
In care plec tntr-o croazierd, exploziud,

Sfargitul lumii a inceput cArrd pe capota maginii


mi-a aterizat un pegas.
PAnd atunci avusesem o dupE-amiazd excelent5. Te-
oretic, n-ag fi avut voie sd conduc, pentru ci urma s[
fac gaisprezece ani abia peste o sdptdmAnd, dar mama
gi tatal meu vitreg, Paul, ne duseserd pe mine gi pe pri-
etena mea Rachel pe o plajd privatd din South Shore,
iar Paul ne imprumutase magina lui, o Toyota Prius, sd
dlm o turd scurtd.
$tiu Ia ce vE gdndi{i: ,,IJau, ce gest iresponsabil din
partea lui, b1a, bla, bla", dar Paul md cunoagte destul
de bine. M-a vdzut ciop6rfind demoni gi sirind dintr-o
gcoald pe cale sE explodeze, aqa cd, probabil, s-a gandit
cd o turd de cAteva sute de metri cu maqina nu e chiar
cel mai periculos lucru pe care-lfrcusem weodatd.
in orice caz, Rachel gi cu mine eram in magind. Era o
zi frerbinte de august. Rachel iqi prinsese p6rul rogcat in
coadd gi igi pusese o bluzd albd peste costumul de baie.
N-o mai vdzusem purtAnd altceva decAt tricouri jerpelite
qi btugi mAnjili cu vopsea, ;i ardta de milioane. Milioane
de drahme de aur.
Hei, opregte acolo! mi-a spus.
-Am parcat pe o falezi care dddea spre Oceanul Atlan-
tic. Marea e unul dintre locurile mele preferate, dar azi

6p5"O
Rtcr RtonoaN

obicei - de un verde
era chiar mai frumoasd decAt de
parc6 tata ax fi men-
siralucitor qi lucioasd ca sticla' de
finut-o calmd doar Pentru noi' -
'-- Ap*opo, tatal meu este Poseidon' El chiar poate face
chestii din astea' ^
Aqadar? mi-a z6mbit Rachel' h
r leg,turr cu invi-
-
talidl
da.
-AmA..incercat
'
sd par entuziasmat' Mi invitase
pentru
a fa-
tr"i ril" pe insula'St' Tho*us' la casa de vacan!6
de genul Ssta'
miliei ei. Nu primeam prea multe oferte
era un weekend
Pentru familia.mea, o vacanli reuqitd
unde luam cu
intr-o caband prdpdditi din Long Island'
noi filme inchiriate Ei niqte pizzacongelatS' ne 9and.-na-
in Caraibe'
,i^1iif"i Rachel erau dispuqi ta *a ia cu ei Fusese cea
--l;
plus, chiar aveam nevoie de o vacan!6'
pauzd'
;i;;;rare din viala mea' Ideea de-a lua o
Jfr#gi pentru cAteva z7le, erafoarte tentantd' dintr-un
-
iot rqi, ceva important avea s5 se intAmple
cu o misiune' Ba'
moment intr-altul' Eram ,,de serviciu"
de naqtere'
mai rdu, sdptimAna urmdtoare erazitamea
cdnd aveam sd
Exista o profelie care spunea cd atunci
se intAmple nigte
implinesc qaisprezece ani urmau sd
lucruriingrozitoare' ,!:
potrivit'
Percy, mi-a spus, gtiu ci nu e momentul
-
Dar la tine nu e niciod'atd'momentul
potrivit' nu-i aqa?
Avea drePtate.
Doar c["'
Chiar weau s5 merg, am asigurat-o'
- Rdzboiul'
-
Am dat din cap' Nu-mi plicea sdvorbesc despre asta'
-Spt"
dar Rachel gtia. deosebire de ceila$i muritori' ea
care distorsionea-
prrt"u vedea prin Ceale - vdlul maglc
4p6"6
Ultimul olimpian

zd ceea ce vdd oamenii. Vdzuse monqtri. li i.rmlt is" p"


cAliva dintre semizeii care luptau impotriva titanilor gi
a alialilor acestora. Ba chiar fusese prezentd cu o vard in
urmd cAnd StdpAnul Cronos cel ciopArfit se ridicase din
sicriu sub o nou6 Ei lngrozitoare infdfiqare. Rachel mi-a
cAqtigat atunci respectul vegnic cAnd l-a lovit in ochi cu
o perie de plastic albastrd.
Mi-a pus m6na pe bra!.
Gdndeqte-te Ia asta, bine? Plecdm abia peste cAteva
-
zile. Tata...
A Eovdit.
fti face zile amare? am lntrebat-o.
-Rachel a cldtinat din cap dezgustatd.
lrrcearcd sd fie drd,gu! cu mine, ceea ce e aproape
-
qi mai rdu. Vrea ca din toamnd sd merg la Academia de
Fete Clarion.
unde a fost gi mama ta?
- $coala
E un pension nenorocit pentru domnigoarele din
-
{amilii instdrite, tocmai in New Hampshire. Mi vezi pe
mine la pension?
A trebuit sd recunosc ci pdrea o idee cam proastd.
Rachel era interesatd de proiecte de artd urban5, de hr6-
nirea oamenilor ffird ad5post, de mar,surile de protest de
genul ,,Salvali cioc[nitoarea cu burtd galbend pe cale de
disparilie" gi de alte chestii asemdn[toare. N-o vdzusem
niciodatd imbrdcatd in rochie. Era greu sd mi-o imaginez
incercAnd sd devin[ o persoan5 mondend.
A oftat.
Crede c5, dacd face tot felul de chestii simpatice
-
pentru mine, o s[ m[ simt vinovatd qi-o si md induplece.
De asta a fost de-acord sd m5lase sd vin cu voi in
-
vacan!5?

adb I sr
Rrcx RronnaN

Da... dar, Percy, mi-ai face o mare favoare. Ar fi


- matbine dacd ai fr cu noi. ln plus, weau sd-!i spun
mult
ceva...
S-a oprit brusc.
Vrei sd-mi spui ceva? am intrebat-o. Adici... e ceva
-
atAt de serios, cd trebuie sd mergem la St. Thomas ca
sd putem vorbi?
$i-a luguiat buzele.
- $tii ceva, las-o balte deocamdatd. Sd ne prefacem
cd suntem doi oameni normali. Am ieqit Ia plimbare,
admirflm oceanul gi ne sirnlim bine impreunS.
Mi-am dat seama cd o mdcina ceva, dar a z6mbit ln-
crezdtoare. ln lumina soarelui, pirul parcd ii luase foc.
Petrecuserdm mult timp impreund in vara asta. Nu
asta fusese intenlia mea, dar cu cAt problemele din tab6-
r5 erau tot mai grave, cu at6t mai mult simleam nevoia
s-o sun pe Rachel gi sd evadez pulin, ca sd fiu ldsat in
pace. Aveam nevoie sd-mi reamintesc cd lumea muritoa-
re inc6 existS, departe de toli monqtrii care se foloseau
de mine ca de un sac de box.
in reguld, am zis. O dup[-amiazd normalS 9i doi
-
oameni normali.
A dat din cap.
- $i, aqa... ipotetic, dacd cei doi oameni se plac, ce
crezr c-ar trebui fdcut pentru ca tipul cel prostu! s-o
sdrute pe fat5?
Ooo...
-Md simleam ca una dintre vacile sfinte ale lui Apollo -
greoi, prost si rogu lafald.
Aee...
-Nu pot spune cd nu m[ gAndisem la Rachel. Com-
pania ei era mult mai pl5cutd decAt a... in fine, decAt a

&"8*6i
Ultimul olimpian

altor fete pe care le cunogteam. Nu trebuia s5 md str6-


duiesc sau sd am grijd ce spun sau sd-mi storc creierii
incercAnd sd-mi dau seama la ce se gAndea. Rachel nu
era introvertit[. iqi spunea in fald ce credea.
Habar n-am ce-ag fi fdcut in continuare, dar eram
atAt de zdpdcit, incAt n-am observat chestia neagrd 9i
imensd ca.re a picat din cer p6.nd n-am auzit patru copite
aterizAnd cu zgomot pe capota Toyotei: POC-POC-BIIMI
Hei, gefu', ain atzit o voce in cap. Faind, magind)
Pegasul Blackjack imi e un vechi prieten, aga c-am
irncercat sd nu m5 supdr prea tare din pricina craterelor
pe care tocmai le fdcuse in capot[, insd md indoiam cd
tatdl meu vitreg avea sd fie prea incAntat.
Blackjack, am oftat. Ce faci...
-Apoi am vdntt pe cine ducea in spate qi mi-am dat
seama cd, ziua avea sd se complice qi mai mult.
Salut, Percy.
-Charles Beckendorf, consilierul-qefal cabanei Hefais-
tos, ii poate face pe majoritatea mongtrilor s[ plAngd ca
ni,ste bebelugi. Era un afroamerican imens, cu mugchii
bine conturali, pentru cd lucra Ia forje in fiecare var6,
era cu doi ani mai mare decdt mine qi era printre cei mai
buni armurieri din tabdrd. Tipul inventase nigte magind-
rii extrem de ingenioase. Cu o lund inainte, montase o
bomb[ greceascd ln toaleta unui autocar care transporta
o grdmadd de monqtri prin !ard. Explozia eliminase o
intreagd legiune de urAlenii de-ale lui Cronos de-ndatd
ce prima harpie trdsese apa
Beckendorf era echipat de lupt6. Purta platoqd de
bronz qi coif de rdzboi, pantaloni negri de camuflaj gi o
sabie Ia br6u. Pe um[r avea geanta cu explozibil.
E timpul? l-am lntrebat.
-
&96
Rrcr RronoeN

A lncuviinlat incruntat.
Mi s-a pus un nod in gdt. $tiusem cd asta urma. Era
ceva ce planifrcaserdm de c6teva sdptdm6ni, dar, in se-
cret, sperasem cd nu se va intAmpla.
Rachel i-a aruncat o privire lui Beckendorf.
Bund.
- O,
- salut! Sunt Beckendorf. Tu trebuie sd fii Rachel.
Percy mi-a spus. ..ddd, vreau sd spun... mi-a vorbit de
tine.
Rachel a ridicat o sprdnceand.
Excelent!
-S-aSerios?
uitat la Blackjack, care bdtea din copite pe capota
magin^ii.

- Inleleg ed acum trebuie sd salvali lumea.


Cam aga ceva, a incuviinlat Beckendorf.
-M-am uitat neputincios la Rachel.
s5-i spui tu mamei...
- Vrei
O s5-i spun. Sunt sigurd ci e obiqnuiti cu asta. $i
-
o si-i explic lui Paul ce-i cu capota.
Am dat din cap in semn de mulfumire. Md gAndeam
cd e ultima dat6 e6nd Paul imi imprumut6 maqina.
Mult noroc!
-Rachel m-a sdrutat inainte sd mai apuc sd reacfionez.
Acum, pleacd, semizeule! Du-te qi omoar5 nigte
-
mongtri pentru mine.
Am privit-o stAnd in masind, pe locul din dreapta,
cu bralele incrucigate, uitdndu-se cum Blackjack ficea
cercuri tot mai largi in timp ce ne ridica pe mine gi pe
Beekendorf in aer. Md intrebam despre ce ar fi vmt Ra-
chel sd-mi vorbeascS. gi dacd aveam s5, trdiesc suficient
de mult ca sd aJlu.
Deci, a spus Beckendorf bdnuiesc c5 nu wei sd-i
-
pomenesc de scena asta lui Annabeth.

&p 10 "&
Ultimul olimpian

O, zeit am murmurat. Nici sd nu-!i treac[ prin cap!


-Beckendorf a chicotit gi am pornit-o peste Atlantic.
Era aproape intuneric cdnd ne-am reperat linta. La
orizont strdlucea Pri n{esa Andromeda - un vas de croa-
zierd, uriaq, cu lumini galbene qi albe. De la distan!6,
puteai crede cd e doar o navd pentru petreceri, nu earti-
erul general al StdpAnului Titan. Apoi, pe mdsur6 ce te
apropiai, vedeai galionul - o fatfl brunetE intr-un chiton
grecesc, inldnfuitd, cu o privire plind de groazd', de parcd
simlea duhoarea tuturor monqtrilor pe care era silitd
sd-i transporte.
La vederea navei mi s-a intors din nou stomacul pe
dos. De doud ori fusesem in pericol de moarte pePrinle-
sa Andromeda. Astm nava se indrepta direct spre New
York.
$tii ce-ai de fficut? mi-a strigat Beckendorf ca sd
-
acopere guieratul vAntului.
Am dat din cap. Fdcuserdm simuldri pe cheiul din
NewJersey, folosind calinte nave abandonate. $tiam e6t
de pulin timp aveam la dispozifie. Dar gtiam qi c5 asta
era cea mai bun[ ocazie de-a in6bugi invazia lui Cronos
inainte sd inceapd.
Btackjack, am spus, lasd-ne jos pe cea mai micd
- de la pupd.
punte
Se face, gefu', mi-a rdspuns. Doamne, cd,t urd,sc naua
aia.
Pdnd in urmd cu trei ani, Blac$ack fusese sclav pe
Prin{esa Andromeda, iar apoi reugise s5 scape cu pulin
ajutor din partea mea qi a prietenilor mei. Probabil c-ar
fi preferat sd-i lmpleteascd cineva coama precum unui
calu! de jucdrie decAt sE revind acolo.
ne agtepta, i-am sPus.
-Da',Nugefu'...
&11 <'
Rrcx Rronnax

Aiincredere, i-am spus. Ne descurcdm noi.


-Blackjack qi-a str6ns aripile si s-a ndpustit spre navd
ca o cometd neagr5. V6ntul imi guiera pe la urechi.
Vedeam monqtrii care patrulau pe punlile superioare
ale navei - femei-garpe draceng c6ini infernali, uriaqi qi
demoni-focd cu inffiliqare omeneasc5, cunosculi ca tele-
chini -, dar am trecut pe lAngd ei atdt de iute, cd n-a dat
nimeni alarma. Am'coborflt spre pupd, iar Blackjack gi-a
desfrcut aripile, aterizAnd lin pe puntea cea mai micd.
Am desc5lecat cu o senzalie de grea!6.
Mult noroc, gefu', a spus Blac$ack. Nu-i ld.sa{i sd, ud,
toace md.runt!
Acestea fiind zise, vechiul meu prieten s-a pierdut in
noapte. Miam scos pixul din buzunar gi i-am scos capa-
cul, iar Anaklusritos a apIrut in toati splendoarea - o
sabie de un metru, din bronz celest letal, care strdlucea
in lumina amurgului
Beckendorf a scos din buzunar o bucatd de hdrtie. Am
crezut cd e o hart6 sau aqa ceva. Apoi mi-am dat seama cd
e o fotografie. S-a uitat la ea in lumina slabd gi 1m vdz^ut
falazdmbitoare a Silenei Beauregard, fiicaAfroditei. In-
cepuserd sd ias[ impreund cu o varl in urmd, dupd ani
buni in care toatd lumea le spusese: ,,Mfi, voud vd place
unul de cel6lalt!" in ciuda tuturor misiunilor periculoa-
se la care participase, vara asta Beckendorf fusese mai
fericit ca niciodat5.
Ne vom intoarce in tabdrS, l-am asigurat.
-Pentru o secundd i-am citit ingrijorarea in privire.
Apoi pe chip i-a apdrut zdmbetul obignuit, plin de in-
credere.
Sigur, a spus el. Hai sd-l facem praf qi pulbere pe
-
Cronos.

6p t2 q6
Ultimul olimpian

Beckendorf a luat-o inainte. Am apucat-o pe un cori-


dor ingust spre scara de serviciu, aga cum exersaserdm,
dar am inlemnit eAnd am auzit zgomote deasupra noas-
tre.
Nu-mi pasd ce-!i spune nasul! a mArAit un tele-
-
chin, cu o voce pe jumdtate umand, pe jumdtate eAi-
neascd. Ultima datd c6nd ai simlit miros de semizeu,
s-a dovedit cd era un sendviq cu carne!
carne sunt bune! a mArdit o alti
- Sendvigurile cu
voce. Dar de data asta simt miros de semizei, jur. Au
ajuns la bord!
Pff, creierul tdu nu e la bord!
-Au continuat sd se certe, iar Beckendorf mi-a ardtat
in jos. Am cobordt cAt am putut de incet. Doud etaje mai
jos, vocile teleehinilor au ineeput si se piard6.
ln cele din urmd am ajuns la un bocaport metalic.
Beckendorf a goptit ,,Camera motoarelor".
Uqa era inchisd, dar Beckendorf a scos din geantd un
clegte gi a spart lacdtul fEri efort.
In interior, huruiau si vuiau un qir de turbine galbe-
ne, de dimensiunea unor silozuri de cereale. Pe peretele
opus erau inqirate manometre qi ecrane de computer. Un
telechin stdtea aplecat peste o consolS, dar era at6t de
absorbit de munca lui, cI nu ne-a observat. Avea cam un
metru qi jumdtate indllime, o bland neagrd qi lucioasd ca
de focd gi picioare scurte gi groase. Avea cap de dober-
man, d.ar m6inile eu gheare erau aproape omeneqti. in
timp ce bdtea la tastaturd, mormdia qi bombonea. Poate
cA le scria mesaje prietenilor lui de pe site-ul urd[enia-
pamAntului.com.
Am fdcut un pas inainte qi el s-a incordat, sim,tind
probabil cd ceva nu e in reguld. A fdcut un salt intr-o

6p 13 "6
Rtct< RIonmN

parte, spre un buton de alarm6 mare gi rogu, dar i-am


tdiat calea. A scos un quierat gi s-a tepezit la mine, dar a
fost suficientd o loviturd cuAnaklustlos casd explodeze
qi s[ dispard intr-un nor de Praf.
Pe unul l-am doborAt, a spus Beckendorf. Mai avem
-
weo cinci mii.
Mi-a aruncat un borcan plin cu un lichid verde ,si gros -
foc grecesc, una dintre cele mai periculoase substanle
magice din lume. Apoi mi-a aruneat incd un instrument
esenlial pentru semizei - banda izolatoare'
Lipeqte-lde consold, mi-a zis. Eu m[ ocup de tur-
-
bine.
Ne-am pus pe treab6. tn incdpere era cald qi umezeal5
qi, in scurt timp, eram lac de sudoare.
Nava iqi vedea de drum. Fiind frul lui Poseidon qi aqa
mai departe, m5 orientez perfect pe mare. Nu md intre-
bali cum, dar qtiam cd suntem Ia 40.19'nord, 71.90'vest,
aveam vitezade optsprezece noduri, ceea ce insemna cd
pAnd in zori nava urma s5. ajungd in portul New York'
Asta era singura noastrd qansl de-a-i sta in cale.
Tocmai lipisem al doilea borcan de foc grecesc de pa-
nourile de control, cdnd am auzit un tropdit pe treptele
metalice - coborau atAtea creaturi, incAt nici nu se mai
auzeazgomotul motoarelor. Nu era semn bun.
L-am privit pe Beckendorf in ochi.
mai dureazS?
- Cffi
Prea mult.
-A ardtat cu degetul pe ecranul ceasului, care era de-
tonatoruI nostru de la distan!5.
Mai trebuie sd leg receptorul qi si amorsez incdr-
-
cdturile. Cel pu,tin incd zece minute.

&p L4 *6
Ultimul olimpian

JudecAnd dupd sunetut paqilor, mai aveam aproxima-


tiv zece secunde.
O sd le distrag atenfia, am spus. Ne vedem la punc-
-
tul de intilnire.
Percy...
- noroc.
-Uteazd-mi
M-a privit ca qi cum ar fi dat sd se impotriveasci.
Ideea era sd venim qi sd plec[m fdrd sd frm prinqi. Dar
iatd cd eram nevoili sE improviz[m.
Noroc, mi-a spus.
-
M-am ndpustit pe uqd.
$ase telechini coborau scdrile in goand. Am trecut
sabia pin ei atAt de repede, c[ nici n-au apucat s5 latre.
Am continuat sd urc - qi am trecut pe lAngd un alt tele-
chin, care a fost at6t de surprins, cd a scdpat pe jos cutia
cu cdpdlAni de demoni in care iqi linea prdnzul. Nu l-am
omorAt, ln primul r6nd pentru cd avea o cutie pentru
prdnz simpaticd, in aI doilea rAnd ca sd dea alarma gi, cu
pulin noroc, sd-gi pun6 prietenii pe urmele mele, incdt
sd nu ajungd in sala motoarelor.
Am ndvdlit pe o uqd care dddea spre puntea qase Fi am
continuat s[ alerg. Sunt sigur cd sa]a acoperitd cu mo-
chetd fusese c6ndva foarte luxoas5, dar dupd trei ani in
care a fost ocupatd de mongtri, tapetul, mocheta qi uqile
cabinelor erau sf6qiate de gheare si murdare, ardtAnd ca
gAtlejul unui dragon (qi, da, din pScate, din experienld
gtiu cum aratd, gAtlejul unui dragon).
Prima oar6 eAnd am urcat pe Prinlesa Andromeda,
vechiul meu duqman Luke pdstrase la bord, pentru dis-
tractie, niqte turiqti ame!i!i, invaluili in Ceafd, ca sd nu-qi
dea seama cd se afld pe o navd infestatd de monqtri. De
data asta nu vedeam picior de turist Nici nu voiam sd md

6" 15 '6

S-ar putea să vă placă și