Sunteți pe pagina 1din 11

BARBU DELAVRANCEA

NE6+llNl!il Lil
Td prescM.t

PAITAT

e&
coo @ { nNf,6 & cruToru-sfficu

Cind aui impiratul de u coPil , nmai c,lt o neghinili, rrmase inmdrmuit, inviialii imptudliii

cbs@rl ochii mi de blrbile lugi.


1

-si

taserd

poate, mtrna_tal as,a - Nu se cew nu scde la carte. poate, zise Neghinifi, - Ba se sirind pe masa .sfatului, ct multe

sepot$inusuuincr4i.

Si Neghinili se sui Pe mim impSratului, pe mir, apoi in crestetul @pului' gi d-acolo zise
dzindi

- mici sint cei mai mari. ImPimai mtul, cu de voie, (m de nevoie, rispunse: Aqa e, Neghinit4 as,a e.
jos.

lnvald, meria-ta, ci

cei

lf cirtumrii i$i detert ghi6 pe sub masi gi Plecari ochii iir lui Neghinig o casl o
piete sompe.
impiratul pomci s5-i toarne
zece

catuir cit o nucl de mare, toati din aur-lmw -si impodobig cu


NeghinitE dmase la sfat qi se perdu djn chii tururora, nmai
6

kil

se se de de nizdrivinii. $i, incet-incet, plqi-pisi. pini inrrt in urechea invtrtatului care ciua in stele d ochemele. Acolo as9

impdmtr:l are msul cm mile. Se duse binigor qi intrt in Ech@ cinurarului care zic@ ci ftie m5runtaiele omului qi lqNile

bolilor. AsB se gindq nu

Ia

\
culti e
acem

tului, nu@i uul @ frunt@ cit toate zilele ascula cuvintele qi intrebliile impiratului. Neghiniti, m afli gindul tururora, zbughi hr urech impdratului si li gopii tot, din fir Pind in attr imDiratul, sezind cd singur, el de la el, a citit hr mint@

sfat, ci cd-i pllc@ inelul impdra-

ascultd, 9i lnlelese cd vestit clrturu, in lc sI e glndeasci la sfat, se ginda ci

- - Er, ru, eri cali in stele, !i-ai fd@r ochii ochem gi-mi vezi msul cit u bus,tea[ Asdel ti-e
gindul la sfatul domesc? Tu,
se

lor, se minie foc

Ai le

zise:

resd imperarul cire doftor, daca ei ,ve inelul meu. ai omori mi Dutini omeni? Tu, zise imParaiut neciiit Slorlalli, iti pregiteqti

limba @ si md minli;
te 1ii sd

nu cagti o gui cit se inghiti imptud{ia toag; nmai 1ie !-e mint la sfatul domesc.

ia tu

abia

impdratul minios, sb pul?

Cu totii cdzud in genunchi. -Acw @ si le fac, zise

nevoile impIrtrliii.

le ui

ca-

miria-o pe seunul lumii cind lue d afla adeverul?

Cm ai

sta

CSrturarii murid 9i inviarA ie Neghiniln, care se suis in crestetul impiratului:


da-ta, fere invilali cine se minli

.- Ferit{

Dumezeur mi-

luea?

- SI nu fie decit adeverul lme! Ferit-a Dumezeu! Ce-ai - chid mtuia-u firtr minciufa ni? Apoi miria-a d-ai ficut

pe

socoteala viepi ? Mai multe cesuri ai mincat. ai dormit, ai vinatr ti-ai socotit czanele o bani decit te-ai necljit @ tebile qi
t4

% '", ,"ffi L. ,;
t.t\ **" *
.1'

MqHr*'lffi