Sunteți pe pagina 1din 73

Mi suritoare

Biietelul bucilat S-a-nvirtit p ling{ Pat, Sprijinit gi pe-ndolete, Sd tru cadi peste gheto
Si, deodatd, s-a vtrzut Ci se tine... nelinut I

Micul dop

A pornit-o

hopa-hop, Spre-a vedea, neapirat, Cit misoard casa-n lat' Insi pa$ii, cum si tic,

Unu-i mare, altu-i mic,

9i

din cite mi se pare, Asta nu-i mesuritoare, Mai ales cI pe alocuri Cam aluneci pe tocuri

9,f

l$,

el
Si

cm

face piruiete

Cind s-mpiedici de gheto.

Suioari cmsecadq Tine-l tu, cd uite-I, cade

t?-

{r'

fi !,,1

Muntele
Ochii tii, fetiti, spune, Vor sI vadi o minune ? Vezi, alari, Ilngd scari, Nu ora nimic asari, lar acuma, uite, este
O

frinturl

de poveste...

Vroi sd afli ln ce chip, Din ptrmint ti din nislp'

A crescut in bdtdtutr Muntele-n ministutr ?

Au lucrqt azl-noaple-aicl Milioane de luinici !

cl
Fluturagul
Scutuiod din aripiom Fotnet cald, de catif@, A vedt id cuiea m@

Flutuat

diD

luea

maro

$i-n grirlina rle.anici g-! culcat pe-u pat de fl(re, tntinzlnd frmos la oarc DouI aantaie mici.

stupul
Vezi albinele au toatg
llllitrecile sullecate Fi zbutind in mare grabd Fac, @ g6trFdsii, heabi. De la aoi 9i din vecini Cara $ci d Biere Plini $i ataze in cimui Rodul mucii dintl-o vard. Iar pe iam5, Iieaie St! la csld - ti gtiitr tr-rre I

Stupul mic, lingi Pridvor'


Este ,,ceaDe'-ul

loi

Primul vis
Am un frilior mai mlc, lntr-o zi, o g6tui moi, Cu minute de pitic, l-u priB merii-uildoi El pe gindui nu a stat, Mi-a zimbit, imbujorst,

Cu ntrsucul

f _*s
Cindesinguinodair
Boclneste coase, taiq

9i cu ochii

tlmburul negri-tui.

$i

i-m

pus o

lntrebre

Ce te

faci clnd vei

ll Eirc

$i-a rtrspus privind spre cert Pii, ca tino,., pionier I

. I .

Du lndati

@ eu viu $i m-apuc si-nv{|, str scrlu,

Po

El s-a9azi, ,,hopa-moro t" u scau!, i! picioato,

$i, ticut, ca

gindac,

Urmirotte tot ce fas

Pl

lnglre a;a

Ce-ue lata ? Ce sl aibl : $i-a licut, din joc, o zgaibd, 9i de-atlta : ,,Vai, vair wi l(

Numi

e cu oa de

tral.

Dar, tipind ata clt zece, Cm o mitrgli, cu li trec t Spune tu l aceoti boaltr Nu s chemi... drgliall ?

Necazul unei plsici


Agi6ivd
Merg pe dm li-mi vdd de treabi, nu-s d.efel !
Md zburlesc ii dau din labll Cind mi latrd Eeu cItel,

Totuti, unii tinci, ln dr@ie' Clnd mi vid ci tnvots@, Md vineazi cu pieboaie .,.Cici-s ti$u bdgal@ I

Fug atuci de-mi sa! cipicii, Itrtr{ curte ti-m $ipat ! Ce-ar zbughi-o ei, voiaicii, Do-al Ii tlgro-sdevdEt I

ts

{r
I

Fabuli cu un balon
sG, ca un 8tlot, Sinducu i$ mfla lncet Balonul aou
Cu pioptul

noul porlle de aer mai inloaig ca pe-un caier, 9i socotind ci-i plea de tot, Sinducu iar : Mai poli - Mai pot I ?
O

ll

Primit cadou,
Care

cresce lung de-un


:

cot

$i-l lntreba

Mai poli ? Mai pot I

Stringitrdu-pi gura ca o mufi, Biirtul lnc-o dati sufld, Bdonul lne[ attr pc loc.

lo

i*
itr

lr

Apoi din lou : Mai poli ? - Mai... poc !

Morala : Si nu te umlli in negtire Cind ttii ci o$ti ata.., sub$ro I

,,Ziu ci sint istet $i (il ducD nitel. Pentru ce si-nghel ? Las' si-nghefe el !,,
,,Daci mi gindesc,
Nu sint prost defel. Ce sd obosesc ? "oboseascd el !"

Ambii, cum vedeti, Sint,,de9tepli" biieli. Totuti, in sfirtit,


Cine-i pncdlit ?

fugo-n trap, $i-alt gind are-n cap

Cine pe cine?
Slnia, spre deal, Lunoc{ zglobiL Un biiat o cal, Altul vt tttu,

a
&

Dlnd

lntma

bice,

-a t

'Vlzltlu"rgi

zico :

Cursa

ffi
ar
#Eid
-r-:@dr

Mai la capdt, pe tip;an, DoloIan, E un bostan, Care, ditai cocolo$, Sti tulce$te, ca un mot. Dumnealui, biiatul c4re Il oche$te din cdrare, Arc chef. ca oaspete, De scminle ploaspete. Zice el :

,,Sd-i vin de hac, Uite, astfel am si lac : ll scobesc c-un bricegel

Cit si-ncapi mina-! el,


Scot scminte, o grimadi, $i-l intor(, si nu sc vadi. Nimcni n-,, sii Poatd C-am fircut o stdcitiune

$i, pc loc, in marc grabd, A rx,rnit, furi$, la treabd.

l
Dt,

Dar eind bagi mina toatl


Ca s-o scoatii

Pini cind, de-oda6-i pictr, Din seriD, o minS-n chici


.Fi

adl, 'adi.

Incircati,
Borto mic6, mina grodi Iaca tru mai ree sli issl
t

mi-l rgl4iie avu,


horul de b6ta! I

Ca De

tput
une

I-a tiDut dovleacul miu, C-av@ vorb.i d slipina !

bt,
bd.

,,Poc, poc, poc

l"

Iar ilr cioc

Ioati

ziua : ,,Poc, poc, poc Bate-n poE ca-tr poloboc

!'

9i in scoatli ili hfige


Piciorusele-cirlige, Sprijinitrdu-se gr@l Pc cirligul dinapoi

Pigulotte dln copacl Mtrrgelulo do gltrdacl, Aduhdu-tl demhcarer...

gi-uitesga, clocAnitoarea E, ditr zorl gi pinl-n seatl,

Salitatl volEtrri

Tuluror
Copacilor
Ea le dtr, pe negindits, Couultatii gratuito I

Veveriga
Ce s-auda in copac ? Oare-i scrhnet de gindac Sau vreo carie ce-acu$ Face-n scoarti rMegut ?..I-auzi... ,,Trcsc !" Apoi, din nou, ,,Trosc !" prclung ca u ecou.

Cind e vreme rea afard, ln bogata ei cdmaii, Numa-n lusti $i-n papuci, Veverila sparge nuci !

Ursul
usu-n vizuini foc, firi lumini, Stfns pe labe, ghenotoc,
$ade

Fird

Si-nvelit numa-n cojoc. In camari li in tindi N-are urmi de medndi Si, de-aceea, supt de vlag5, Doame somn de-o iarn5-ntreagi.

9i sugindu-ti cite-o laba


$i-aia - visazd in tdcere El scinduri de slabi
!

Cd a... lagure de miote

Un viteaz
Tot lugind prin listdrit, Mai.pe-aldt'uri de cdmrq Iepurcle, uite-I, sre Fi se-ascude-ntr-u tufig. Un melc,
Codobelc, Ce-9i s@sse la

$i umfliadu-* ln blaod, Are pofti de dojan{ | pe jos I - Md, tu, ista de miro, S-ar putea sd te cm

lumini

Trupul mic de plastilini

Ci de neam sint fioros Da' nu vreau, Ci Ei-i rusino, S{ mi iau h @4i cu tinq
Ce sd rod

lnsi eu ili dau de Stire

Di! rotudul
9i

sdu ghioc,

Cind il vede.r$ .proape Este... cit p-aci si crape


se

Dhtr-u md

fsce ghpmotoc,

Coltii moi Mui 9i grei Vor o ptadi pe hlsuri Altfel,.. tici tr-o duq 18 guttr I

Urechili
Mustdcegte

$i-i grdiette
PIin de mild : Te-ai cm speaiat, mice - teribil. n-am ce zice, ! CM vdzu$i ci vin incoace To-ai gi trac itr calapace I
E$ti

$i cum sti cu-o labi-a gold, Urechiatul,

'L-iau de chici, Fdrd fric5,

lnloiatul,

Si

Sihte-n suflet un imbold mai spuui


:

mai ! L-am licut de ds $i-a tecut, n-a zis nici 9i mi-l scarmiD sub Cit e dumnealui de mare. Pe cind povestea ,,viteazul"
Ce

Um bund

ci $tii - Cred mininc Si tu ci Era si-l pe

eu Leu.

La u capdt de rdzor Dau de Iu intr-un birlog Si imi vine la iuteali Chef si-i tiag o chellineali Sar la el, Il mugc nitel,

Si plesne* Daci glmesc ! Ieri, trocind neptrsitor, Cm e felul meu, md rog,

Cum se petrecuse cazul, O licftta Ltrng5-n fuste, Cu reflexe de cristal,

Se-nvezett Fi fitnegte

Si

asiste la scandal. Belansind pe-o iNmio li grdi, cu ironie ; taci ! Nu ti-e - Ia maide doqi chile ? Voinicos Leul ,,scbmitrat" de titro mort de zece zile !

)
e ris

gcolirifa
Co

,,pis" I lcioare ate.

'azul" d,

Fata a-nvSlat si scrie Glro negre pe hirtiq li joaci ditrainte,

lllnduite in cuvinte.
Frce gdrgirite mici 9l bondati, qi licurici, Sl pe-alo@i, mai mdmtq Pulo virgule 9i puncte.

lo ,e

ro;if

o?

tlne

let

lar
Co Ctr

ca

smn... particular,

uati foffte du

lotila e la icoah Sl cI scde cu certreal5,

Fi-a mi pus (cm zdbduc !) Un pu[ct mare... pe ndsuc !

./

Tablou
LMind... Pomii pdn grddini
$i-au 9i

de

primivari
de @ Cad bani nimti do alb mt $i, cu mdrgele pe spi!@, .Ies boii-popii lE uat.

pu

turbane mati, de

fllre.

Rin ia.ba cit e pul

P{mintul

uci

tese fidicini seve loi spre sate.

Trei Eibii cidpesc cit rece, Doi pieNici tineri Ddci ar4 $i-u liliac, spre cine trece,

Zhbe$te-nt ua,

Fte

gud.

O mierli fluierd din nai Siltind pe-o creangd de lumini,

Pdianjenul, pe-un Urzegle tesdtura-i

fir

de pai,

fini

i
$i-o gbrgiriti, din senin, Elsarc-n florile puzdetii, Pirind o brogi de rubin Pe bluza albi-a Primiverii.

t:

!te

ual

+
Peste codd, peste lunc5, Peste dealul adormit, Raze palide aruncd

Lunecind la infinit.,,

I
mind,
ri,

Lumini in noapte
Luna, lampd suspendatd Dc al cerului tavan, S-a ivit ca Si-altd datd Albd-n noaptea de catmo

Stelele-ncrustate-n boltd Tremuri deasupra ei Si din trena lor involtd Toarnri ploaie de scintei.

Dar, deodati, alte steie


Atezate-n gir, Irumos, Piintre dealuri ;i vilcele .j-Se apritrd departe' jos,..

Fi-a-nceput sd-Si uce-n slav5, ln scrinciobul ei u|or, Abajurul ca o tavi Dati, ieri, la spoilor.

$i mindu-gi luna nersul Vede-n drumul ei rotat Cum ci insusi Universul l Dste mult mai lumitrat I

Noapte pe mare
Pe stepele mirii aleargi furtma... Din ape se isci, gigantici, tma

$i brale spumoase o prind, oscufutrdl, Ia lel ca pe-o minge de aur, rotundi,


Apoi o aruncS, atita de sN, C-abia o si cadi, in zori, la apus.

Ir

l:

In livadi
Pini-n briu pictali cu vat
Ne imbie perii, merii ; Sus, pe ramud, pdn frunzar, Joaci roadole, puzderii,

r J"-r" ,' j: r

,*:-

.,

,,-.", ,*-::aIt

I r":t '

Afezati in dndui rarel Parci pomii, incircati, Vor pleca la defihre,

$i cum stau alinlatri,

Dorri

-"".

Se privesc, aduse-n pia$ Doud mere, fati-n foli. Zice unul (vorbi multi) :

Mdi, ,,mericule", asculti, cunosc, ti-o spm pe sleau, Dar... de unde si te iau ? De frumo$i sintem asemeni

Te

9i leiti, ca fratii gemeni.


Nu cmvs didu$i in rcadd Tot cu mire-ntr-o livadi ?

Celdlalt, zimbind, rlspundo ! Noi, Irali gemeni ? - ci s-o fi pdrind, Da' de 6de ! Chif ti Nu ne-am cunoscut niciciod. Cit despre asehdnarq Nu e lucru de mirae : Ne-au crescut doi in$i, departe, lnsd... dup-ace@9i carte.

Gu

tuil

Po|lo pomii din grdllini, Nooptea cea cu lund plini

A rvirlit binuti de brumd,


Cr o pulbere de spumi,

Ilr gutuile-nghetate - Dropii mad, lnttuziate g-!u desprirs pe rind de ramul Fl-rcm rld spre noi, di! geanui I

La chioec
Uf, uI, uf,
Ce mai zddul ! Zice-o girgirili care Pare Ci trsuc5-n soare Stropi de tus, pe aripioarc I

A9 sorbi intreg u strop Foarte rece, de sirop, La pahar de nalbi

albn,
Sau, mai bine, chiar la halbi t Unde-o fi, sub care floaie. Chioscul de iicoritoare ? Pipddia, de cildud, S-a fricut o boare sui $i-a zburat spie arituS. Mugetelu-i mititel, N-are apd pentru el ! Tiandalirul, ici, devale. Tine roua in petale Pentru setea dumisle ! Uite colea o umbreld, Colorat5-n ac@rcld I O ciuperci Unde sper cd Poli si stai din zori in seard, Ca-n gddinile de vad...

*
Gbrgirifa-n nou decor Std Ia mN c-un picior

$i-i servegte un bondu


Un strop rcce, de necta! I

Ru

giminte
?

Fluturc, de rnde ai ilbd t


Bogdtia de pe strai Coto

mini li-a pictat Trupul mic ti tremuat Ficind corcuri, puncte, linii, Cu vopselele gddinii ?

Uite, jocul

tiu cminte
:

Il opresc cu-o rugdminte

fi sd-ti temini toate Zilele ce fi-au fost date,


Cind o

Si
Ici

ir

cobod, de nu li-e greu, iNectarul meu.

Purc eii
Parcd-s

niite dovl@ei

Luguieli ti lotofei
Dati de-a drra

dmr atit Ci-ntr-ua cap au ochi gi rit,


Iar in celilalt, coditi,

Cite-u

circelup de

vili
!

-.$i, pe toti ii cheami GhiJI

@ W

Este rotu tot De necaz, socot,

C5, pomit pe

glue,
I

I-am strigat in lume

- Sic, mele ! Eolii c-ale


cd

n-ai mdrgele

N-o vedea gi el

Ci

eu n-am defel

lngimfatul
S-a-trfoiat curcanul, De-a umplut maidanul,

$l rotindu-Fi coada Ar bloca ti stnila.

Ii inghiondurd la bite, Uite-aqa, si-l lntirite,


piriie $i duliut mtuiie, Pini cind, printt-o spirturi,
Cd uluca

Hlrioana
Un zgimboi cu ochi de tuci Di cu bita in uluci. Dincolo de gard, Grivei Zice.printre colfi : ! Ce vrei ? CatS-li, md, de drmul tdu, Cd md supdr si-i de riu ! Ti-ai gisit ! La o adici, Crezi ci-i e de-un ciin frici ? $i zgimboiul bitdios Dd cu bita mai virtos.

I-a-nhdlat ciomagu-n guri $i, si vezi, acm e-acum : A sirit Gtivei in dNm ! Fuge lincul, nu a*eapti Si porneasci luptd dreaptl ! Ce, te patte binele Cind te pui cu ciinele ? Dup-o ori de-alergat Cicl pugtiul I scipat... S-a ales, prieteni dragi,
Doar c-o

grurl-l nldragi

Un pachct firi

adresi

Mog Gerili e-ncucat i Oure ce s-o fi-ntimplat ? Do pe sceni, strigd-ncet Ctr mai ore un pachet Dtrr, din cite inteles-a, Nu-i mai vede clor adresa,.. Moqul, darnicul gi buaul, A chemat pe cite utrul Cr sd desluteasci bino Nu cmva i s cuvloe ? lnri toli il pu la loc, Porci s-ar feri de foc I Vroti secretul ? Si vi-l spui : Dropt adresd serie : ,,CIJI

VA RAMINE CORIGENT"

(Drci e, cumva, ptezent !)


Mot Gerili, alb de-omit, Itl la daNl indiiit 9l glumette intr-o doari ! O sd mai lncerc... la vari I

Su
E

mi

pe doal sau Drin

zlvoi

$i,

cm

vdd, e

mare IBte oi,

Cd pe

uliti cind

Iar o dati-r siptihlni Se cobo&d de la stlnl


Sd ia pentru ciobinei Sa.e, zahrfu sau ulei.

lui Toii copiii il saluti,


Cu hazoas

Ndvdlind cu liota :

lmpira tul

Str

triioFti,

N-arc strai cu @ mroatri, Nici p6te urechi corcsnl, Dar s-a invilat tot srtul
Sd Nu

ii zici ,,tmpiratul",

supiri defel

Pentru srte, E

fiitdci

ol

De

ciuf EiCErut

lmbrdcat e-n strai de plu6

$i nepisitor la glume, Arc rutul lui pe lume I

mindn
I

Vulpea
Cumstrica e bolnavi, Ptro-se de-o boalii gravd, Ctr Fa ascufit de tot Do lo coadd pin'la bot. Da vr@ doui lui incoace Ollco-at drege, orice-ar face, Vlnitoarea-i merge prost rrnurudrcda xrcrBc Prui ds-rcea.., liDe post I

tisa(

lutA,
rta

lltruti,

I ur;. r Mtris !

Ulit, chtar in
ootbid, lute

rte

I lld

dG

clipl, arbn,

po{ creangi sui


brinzi-n gu5.

un bot do

- cm m-m $i,
Ai

Vulpe!-l ia c-un plar stblire I Egti mai chipg ca un mire


convins odati,
o v@e m[unrti. Ce ai zice, prin

u@8,
clnt@
?

De mi-si lace o

(gtiti, sl-i cadi-mbucitur. Cird o Eq si cs@ g@ !) Corbul iDri o mlearl, Iti ia brinra-R srblioorl Iasi-. Si rtuidd ii zice : Cidt @i bine dupd-rosi I

Pupi za
Am aflat dintr-o povste Despre pupizi cl este O impdrit@str Ee,

Preftrcuti-n zbuit@rc. Cresta i-ar fi tmt coroanl

Tbw*"0"""**
Aripile Distruiato, Mlntie cu nestemale,
Coada,

treni

de

lit-fit,

Dusl prin palat ttuil


Drept ci pupiza-i lruo.sd, Dar la d@neaei in casi Nu poti sta slirtm do cw
Sau purtati de copii La partrzi $ sindrcfil

Fird si

te lii de us. Degi nu shtem la gcoallt, Hai si trlgem gi-o

MORAI,A:
Aparertele in$oaE t

Motanul

I
'il
i{
,1

l)trpi cit

e de vdrgat,

(ihrrra (ista-i adevdru')


l,l trs(xneni cu-a lui vdru', ()chii, coada, mersul chiar, ll r$uzri-alitui, clar,

llrrr

tigru-adevirat.

l}r

nrai

*amini,

cum zic,

pc la mustifi un pic ! 'll,tr$i, printre dobitoaee

lii
t

Nfi pricepe cum s iace ('I ii $tiu, la o adici, Numai goarecii de

fticl

e;

Ceasul gi dicgionarul
Dupd c

La ac@a$i ord mtirrli, Zbilniindu-9i prelug soteria Ca s{ pleco wpilul la goall,

ti-a ftrcut drtoria

Coasul de masl-mpimt un plc, Sttigs, bitlndu-se cu limbile-n piept : Din puttiul trste n-ar ieti dnic - nu m-ag lngriji eu siJ dettept t De

Un dictlonrr, rflrt nu proa dopmie, I-a rispuns cu lronlo i - Mdo... Arculti, rmlco, drcl itll c.rte, Derchido-md h llton ,.D".

$i-o str-nlelegi destul de repejor (Chiar de,nu egti prea trre la citire) C6-ntro,,destept" si-trtre Existtr, totuti, o d@ebirc t

Tocilarul
,

'

. '

Utr goricel, gtiind zicala I Cd "Cine are carte are

ll ll

psrte", inddgise lcoals rtudia cu-trvergufrtq

Dai intr-o zi, cind se_sdlncer Cu tTup Fi coadi in lectortr' Vezu un animal cd vre!
StrJ ductr, paro-s6, sPr

gutr,

|l6tca chircit, cu botu-n file,

fl rontiia de-un er de zile ft propriu, nu la figuat.)

hb-u

$i nedificat delel
Asupra sa, gdsi cu cale Sd-ntrcbe bietul goricel : Mi iadd, cine ofti matole ?

ungher intuncat

- qlie ca pe-un Md

Pisica. ! Neamul qoricesc

- leclia-asta n-am ajuns I La

popi tuns I Pisica ? Eu de cind citesc;

Am o culturi foalte micd De care, zdu, imi e ruqine... Cu ce te-ocupi, madam Pisici ? lnfulec qoricei ca tine !

OS""ut si acul
Sub topron, Iuciosul ac lmpungea de zor un gc. lnsd chiar din prima clipi Sacul se trezi ci lipd $i ricnegte loarte tare (Fi'ndci ttiti ce gurd are) |

MORALA:
De se vede sau nu se, Petecul tot petec e,

ln nldejdea

cd astupi, Bino e.., str nu te rupi I

il

ca un - lli uticulez md, petic bezmetic un I - Tocmai pe-ista li-ai gdsit - vezi ci nu-i potrivit ? ? Nu Eu il vid destul de mare... Da. dar nu e la culoare Si eu vreau, mecar din stradi, Ci-s cirpit si tu re vadi !

Ce-mi faci,

it*

Fabula celor doui gume


zice-o

gmi

altei

gme,

Ci htervenim pufin
Cind coadeiul mai $egeste ? Pii e 9i-un dicton latin : ,,A g.eti e omeneFte..,

Sintem

Suptrtati biniSor : Soro, pentlu ce

mme
?

,,mma prottilol.

Prin urore, Ei-un deqtept


Cu-o gregeali, dou5, metge
Pe cind ptostul,

ti-o spun ilrept, futa.,, n-are nici co sterge I

-,w-

Dialo

g
Stii, gingasd

,\r

., +
\ I

- De undc Si umbli

dndunici,
?

t6ri $i mnri, $i si revii, Tu, printre zburdlcate-atit de mici ! De mimre Sccretu-acesror lungi
E simplu
]

rJIt J --

-i" "i

?$' r,

sI nu-ti fie
:

..

cilitorii

'

Cuosc $i eu putind... geognfie !

Cultura buretelui
Buretele, umflat de apd, C-abia putea si mai incopi

lnghili cu

sete

cifre, mii,

ln porii supm-satwati; Zicba | Vi rog sd admirali Cu citi sulinl5 pot (Caz uic pe pimintul tot !) Si-nghit o tabld de lormule Cu fnclii, radicalui, nulc, Ce altora le dau de luci Itrcit abia se mri descurcl I

lnsd nici una nu tetii : La prilm stoarcere (afard) Cultua ta e... ape chioari

(Vorbi un virl de cret6, mic')

Egti

fonidabil,

ce

si zic !

Plata trufiei
Un cucan, fdlos de de@, lFi zdrette chipu-n geam $i fiind, din cite ttiu, La fizici agemiu, lncit nici habar nu ars
Ce inseamnd

$i ata, nitam-nisam,

A sirit cu ciocu-n geam (La scandal, ati inleles !) Dar din lupti s-a ales
Nilelug cam dczmflat $i cu molul... rctezat !

.,refleclm",

ll

S-a pus pe bolborosit : De pe unde-a rdsirit - cucan in curtea mea ? AIt Ia te uit)i ! Parc-ar vrca In miFdri sd mi imite t Arta Du i-o voi permite t

[[

O mici deosebire
Explica broasca {estoasd

Unui fluture ineult

Eu trtriesc grozav de mult Si sint foaile sdtit@si

Ci din timpul meu enom Circa vreo trci sfertui,., dom

.t" I,R
*
Ce

6\vb
I

rpui, sorc ? Curic

D-aia porti cu tine teasta ?

- putin.,. CeI

Sigur ! Dar in vremea asta


visezi frumos
?

smnul mi-e usor - I)a. Cindvi*z Vultur hi ti zbor !

- Bravo fie ! (Iilfii Flutuaill colorat)


Eu,.. tdiesc numai o zi,

lnsi zbor cu-odevdrat I

O
Tiuea,

riuga
intiftindu-ti wiul,
s-a urcat pe-u gard de spini
Pintr i-atima gitlejul ln ogradi, la veiil,

qi

harbuzul
Daci n[ to superi, sputro (Cn etti primul intilnit) Ore nu teo uluit
Marea moa... lmenrluno ?

Iu harbuzul l-r ttrspffis : N[-mi proa pare vro scolali. - ajuns undo-al aJw Ai Du sub coJtr egti on- goD I

Si ,irind sub ea, la soarc, Un harbuz burduhinos, I-a strigat, privind in jd I BunI ziua, hdti@re I

Necazul ariciului
Se privea ariciu-l udr Unui ochi de lac sticl6, Contenplindu-ti lung totund.

Fond-o trupului lepc


$i oltr : - Ce Iume rea t De ind sint, eu n-m pl?lcerea De-a simti, pe pielea mea, Ce inseamni mlDgiierea I

Dumidt, ur t-bbuton
Ce se-afla

Nu gtiu ce n[-i @nven


Pe tejghea, Unde stitea,
Ctr

Ziso,

fl

liagi siton

ircnic ton :

silonul tot pufnea.

- Fltl pe paco, cd n[ Nici n-o

sI e-ncaiere !

ll priveu

Sticleld de Mufailar, De Feteasci ti Cotna,

Dmnoalui e... ri$e api CrB ltl dtr aw I

din galantar

Fird s5-nfeleagi-.trme
Dacd vrea s{ faci glme Sau s-a-duiat pe luq

ffiflr

Combativitatea penilei
PeDits,

spidt

Ard@

dFu

ssgt,
dor

treptolit :

Si da, ln orice-DpreJurse,
O lectie de

comFfroe

Umindu-ti telul @Btructiv EE exomplu combativ


Gdritr4 Din
trE unde-ar Ii mblatt Clle-u aspect de crilicat. obssaliile sle

Ilmplea puzderie de coalo


Cu loiletoane, epigrame, (Aveau chie haz, ueo douS Cu Eonologui qi cuplete

gime)

hlirite

ill

coiete

Unde vedai, din loc for loc, Ca ilustEli, un toc Ce-o ajuta pe dumni

+
"*

Du n-am de zis nimic fflt Despre penite - doar afit : C5-n cele spus F hirtie Fdcea.,.

greteli dMrtogalie

Si facd tueab{ cu

tdei

,"JiE i

Q raoaa mugtelor
Mugtele se l5udar meteu : Noi sintem prietene cu leu ! - are utr colte I 9i D de-ajw cineva

Si-l revolte
Asa, doar un plc, Ci il gi preface-n

Numai cu noi Se poait6 frumos,


Ba chiar respectuos PBte misurS. Cite una ii intri

Mizilic

ln guri, I re plimbd Pe limbi

lr ir

lst

ff

ao

x&f

$i nu-i trece pritr cap


Str facd... clap I

(Bizii un bondar)
Dar nu mi s-a ptrrut

Am vtrzut

Dxtnordinar,

vi-l sDun eu (Digifam rimi-n


Secretul

7'M""""'

Curajul broscoiului
!'izind
Apa din balti ti noroiul, Brccoiul, ln loc si o zbugheascd-n stilul ,,biass,j $i-a zis : - Ia si rimin pe loc I Ce tot hd spedi eu dFu cioc ? ! Si
Sd fac pe leul, pind una-alla, ctr nu colci balta.

cum barza conkoleazi pas cu

p.s

li:i.liiiti:t.

;:'rii. .'
:i:,:.'lt:

MS
#@'

ju

mi

Avlnd o beab5, n-am hai stat Sd vid cu ochii mei ce s-a i-ntimplat,
Da-n cozu-acesto e la

mirtm tutuor
MORAI,.A:

lf' e

Nedumerire
Un lierar (firtate cu llndali) Ofta amamic, lingl tricovald :
! Du o fac patrati, Cd nici Pitagora n-ai fi in stare Si ii giseascd ueo eroare,

Iioati

Ciudati

Iar ea, in timpul cit o-ncerc

Bigati-n osie, pe dm, Ile fiecaie dati, nu gtiu cm, Se strici gi devine... cerc.

acest caz

discutii nu itrcap :

e cam

tare de cap

ll

Fabula invidiei
ce mare - Sd lii wltu, socoteali scolali De stai si faci o

Rezultd diferenla din putin i Ur cioc @vr mai... acvilin, Nigte gheare (nu prea estetice) Doui uipi, mai mult petice, Un git golat, cu piele. pzd $i restul... por! I

Daci vd spun ci cele de mai Un gureg vribioi le-a spus, Atucea, Idri indoiali, Siat multe de zis in MOBALA
I

sus

Q corr..r, lntr-un taborator


Un greierc cu voce d tenot

A nimerit intr-un labontot


Utrde se compldceau sd existe Mai multe obiecte ,,rcaliste'. N-avem nevoie de cintarc - zis o epiubeti oarecare) I (I-a Eu fac experienle de chimie,

lfi

Iar lie zbltniie prin cap o melodie.

Greierele s-a ficut ce Faude Acoste vorbe nedrepte d mdo (De$i, fdrd-ndoiald,

Are{

ureche foarte muzicalll)

Si slidind ostentatiw-auditoriu Si-a liriit inhegul .epertorie Curios ! Chiu de la powtr, (Nu s ttie dir ce cauzi) ln tutregul laborator Experie4ele ie6au mai ulor t

l,

MORAI.{:
Ce 5-ar

spulber{ orico teDei de @artl ivi idtre gtiinli ti uti.

Judecata porcului
Un porc obez

Se-&hipuia judecitor

ii fmitor
ad-hoc,

lntr{ insteti cm

Conrtituitd lirgd troc, Si da sentinlForigin.le Dupl critetiile sale :

Iar gdul va, ca sl-l faci zob, heci priil lalc6 bob cu bob $i asta, m-am convins u5or, lste o treabi friii spor. Deci hotdrisc, s-audi veacul :
SA-l Pe locul

bu

e.., dovleacul !

Peste-u hinut, d nu hi-n$el, L-am ti v{zut cu ritu-n el t

se scuge ream" Din pepenele verde, zic, B6hii in gud cu nimic. Cel galben nu-i mai breaz nici el, Da' parce tot inghili nitel,

- In ilstrugure, bigai Chd mllhci,

eu

*a@,

,,

De merc - crude sau compot Te baloDezi ti-atita tot ! Porub!-i tare, battr-l sfinfii, De patc-ar vrca si-ti rupe dintii

stfufului
Evenimetrt in pdcul zoologic ! Un strrl s-a ouat (Fapt cit se poate de liresc $i logic !) Dar imprejur s-au sbins imediat

Nitte coDentatori,
Cunosculi ca

fiptud competelte'

Foarte amatori
De asemenea evenimetrto. Mde, fmusici treabi Scirfii dir cioc o bibilici.
!

De r-a9 Ii atit de ginga$ ti slabd Si oul mou ar li cit ista, la adicdl

- o gdind Cirii

Ptiu, nu-ifie de deochi


outoarc.

Dar, sd presupuem cd vrei si-l frci Urde gise*i tigaie-aF de Dre ?

lt

ui

vi minti ? Este - Cegi$a. Du n-M ce u ou bru r Sisii sd @ntempll, Daci struhil wia si fie{righal
Putq si-l faci...
cubic, de exemplu

Dupi Dulte di$utii {sd{nltoorc, lntreli.ute de htreg sborul, Cineva pspuse (u vultu, imi pre) : Si ved@ ce @de... .utorul I

Pii,

ce

si cred

Silthdu-ti peste toti voiricu! gtl Nu m-m 6ndit la @o .C e dlscute, Eo, dragi pdeted, l-u out,.. pi-atit I

dsplre

rtrutul

htq

QCocolul
Pe hszd de Pe

gi soarele

expedeDli, Cotrvingito.re-! ap@nF,. Cocotului i-ntre-tr leaitA

Ci

Edm, po lirgi ctwtl, sele risen ed

Shigat de el, t. chtltori, $i daci n-rr dcuig! Ur@t ID gad, IMttu-a-l vedo,

Atuci mietul di* de foc Nu r-u ivi pe @r deloq

Vieruitodtele din curte, Cu ointi @i bre@ ori mai 8cudo,

ll

so@teau lre

plnt@t

Dept capul cel nai luolnat,

$i-i dltau, ln mod vddit, E6pectul loi d@bit, Crezlnd ci dr:Dsul, bat{J vlns, n respoubil { I[Db&

Dar intr-u rcri cu serue clare, Cocotul lree o cintaie, Fdd ti bis qi tds, sculind Vieluitoarele pe ritrd

S, iasi toote in ognd?i Ivi@ ashului s-o vadi,

Du

otice drege, orice lace,


!

N-apue wrele, pi poce

Istelul meu, mlnca-l-s gaia, N-aflde t-asta e o lipsi


Cd pentru dimin@la aia Se euFse o DCLIPSA I

P lasa
Nu Utr

de pilanicn

@i ttiu i! caa au, pdidjed dolofaD, Iextilist prin mwig,


Mai pc Derstr,

lui, mi fuit,
de

Mqtterls{ plasi, Ilin lealtr


mitasl'

9i{ lin6
Ca

la

si prindd-n ea u lou.,. Plin de vie 9i tibdm, A pindit lingd ciruo Mutte c6ui, zile Eulio' Ca si vadi $ sasults,

drm [e!@,

PinI

dd

datl

q$$
Y
Stdpinind semet

:E*"'{tI
iqi{ii',Til:i#--' pidoroa.
Lucidtura cea
O
ale

Iati,
hfoindu-ti co.m lstl, Iaul iti Ditoas hnD Chiu spte locul cu cap@r.
Vintrtoru!, rcmitcat,
ll

zicen sino : Ld mincot I sai de-olci c! u trobu

L moE@tul opoftuD' hr ctul rmElli opcul

ald

lna* pe-o mustald t

lL

Fabula copiliriei
Utr cal de lemn, zvirlit in mgazie, Ata cm pil6c toli bidiviii I-a remea cind copiii Ipi incheie prima copildriq

Din zare-n zare, Din poiani-n poiatri,

Dupi o vegnic strdlucitoars Ileani Cosin@ani !


...S-a intimplat si-i Chiar fostu-i st?tpin

r$ulte

povesteo

Povestea nostalgic ai

rar :
focos,

DupI pirerca mea, chiar Mai ceva ca al lui Fil-Fmos.

AD fost odatd amisr

(Ceva mai

inalt, ceva mai bdtiitr !) Si i-a rostit cuvintele acostee :

:#'

- Cilulul meu, 6te vrehea sl-li spui Un adevir, chiar daci te-ar duea :
Pe atunci,

Nu tu zburai, ci Iantezis mea

plin lara niminui,

Ia u

semn,

l
i

lmi luam voinicul ln spatq


Si minat de un toinic indemtr Zbuim din cetate-n cetate,

Fabula unei percchi de foarfeci


Limb. f@rfecii
So@tea od-i mal
(cea

dreapt{)

de$e.pg

9i cd cea dir parte! stitrgtr nste prosti li ndtingi.


Deci, smulgindu-s din nit, tiEp s-au desptr4it

htr-u

Si-alta cur5li bocadci Ca o briEcd de doi franci.


Care-i asta, n-am aflai fiindcd nu le-am iNmat,

...Id do cind muc6c aparte Una taie loi de carte


(Poti

si spui, ftrd gretealtr :


intelect@li !)

Muci

lnsi dupi-nfiligare
E ,de*eapta", mi
se

pfq

Tilcul, cind ai ciuta, Nu e greu si il dezlegi I Cite-otloti cam r|a Se intimpltr-rtre cologi I

m'ffi:

Fabula unei mingi de


Itr sala cu material didactic Steteau aldturi, dintr_o nimer@Itr. Uu glob terestru $i-o minge de fotlal praciic

fotbat

Prin nu ttiu care ,coald generaltr.

Precum vdd, sint de-aceeari miriDo Cu globul primintesc ! De fomi nici nu mai vorbesc t Atit ci eu I-u cuerit in inftegime

Fiindcd pe-oritice meridiaD, Pe orice paraleli-n lug gi-n lat. Existi-u stadion sau un maialan Unde s joacl fotbal, garattat.

(li zis globul), dar, ca sd te misti, Adici, pe-nleles, si iasi jocul, Mai trebuiqc,,. ti nitte fotbqli9tt t
FdEi vrco inrudire-trtre ele, l)ar mingea se trezi cd emite Din vidul craniului sdu nmai din piele, N$te rafionmente, pasdhite :

Aga e, soro,

bati-te Dorocul.

Fabuli cu o girafi
La-nceput 9i la-ncePut Cind girafa s-a ndscut, Avea gitul mai Doilal (Ca o zebri sau uil cal !) Da-ntr-o zi, cind si se-aalnpe Din oglinda unei ape Ca

lugea

Printr-o vilcea, Se vdzu la chip Pe Es, 9i clpri6i de-ncintue hcepu sd zic5, tare i Uite ce grozavd sint ! N-am peEche Pe Pdmint I Ce e alrept, mi-apar in cale Fel de fel de animale, Dar nici unul dintre ele (Se Mfld Ghafa-n Piele) N-are-arita linii Iift Cite poli gisi la mine I
De atunci (cd stiu qi ceasul !) lncepu si-9i urce nasul
i

9i conform cu-p tezd care E-s lui DaMin, mi se Pare, Peste-un timp (cd ttiu 9i anul l)

Fuclia crei organul,


Pome[indu-se c-@ git Dezvoltat astfel tucit
Foarte lesne s-dr Putea Si il iei drept macara. Nmai capul, cm sI zic, I-a ramas la fel de mic Ci i-l vezi de jos neclar ..,Ca o fudi intt-u pat I

,tg:

Cuiul
L-a miucat rugina tot, N-are floate, n-are bot

.>rt , ^

";?
lrlt

lui de scrum Parc pai, zvirlit in drum. $i-n


cdmaga

Cocirjat Si mititel, Tot mai poti si calci ld el.

cja-

sr r)q
/r

"*

Umbra
Ptw
Si
$i
Se
se

cerul piuelo zlpezii suceD margitr@ liv@ii

lua,

de sub cerga ei

ceroed,
!

ridica lnet, se b nilboed

ODrit pentru o

Si s
Un

gindwi

clipi pe zlpadil, cear Duta si rc.ill,

iepmt

$i-a

obsrat o ubrei
Deste

cu trup de ctatuet{, siluettr

Lugiti

stratul argintiu
:

$i-a oxclamat

Ce mare

tnt sI tlu t

Leul 9i flngarul
Un tinta.

Finv fird

pereche

I2ului i-ntra$ la reche


gi-i sEiga Merglnd prin juglil-n doi I Ia privegte cm fug toli
!

- mi ...De

tg'l i,,hll"

:\

Curai o sul
Un

Pste-o pute ttebuie si

elefet ti-u puice,

iactr

iBecl
cm
greu...

$ade elelantul la-rdoiall : Mi-e sd nu se rupi ! Sint

Puricele zice-atuci N tali : Dace n-ai curai, trec lntli eu !

Iluzie'
Plute guoiul ln inor Pe{ dungi
$i

e vis

VatrDr

be cusi lungd.

Necesitate
O

Un Mus@i, intr-o gr&lintr, intreabl pe Albintr : Petrtru ce,

N-an gi eu

ttii prea ac, ca tine ?

Zice-Albina:-Pt6tmai
Fi'trdctr

n'ai co si pAteltl t

utoiul

Pintecosu-ncins cu lier Fi rvtulit intr-u ungher

Ar putea sd carc-n foale Niscai sute de ocalq


N-a cdnt trici vin, nici bmgd, Pntru ci-i Upse*-o.. doagtr,

Rlzbunarea oglinzii
S-a supiiat mdgarul pe oglitrdi Fi socotind cd n-o sd-i mai cuprhdi Urechile, a spart-o-n rece, rlar

Cind d-a

privit isprava sub copiti

Oglbda, ristunatd ti .iobitd, Il u5ta... de zece ori migai

Rugnminte Purceii ingimlatul Htujoana


Un pachet

La chiogc

.21 . 28 ,29 . 30 . 3l . 32 . 33

adren inpnratul Vulpea Pup;,za Motanul

firn

.34
. . .
35 36
37

Tocilarul Sacul ei acul gume Dialog

Cesul 9i dictionarul
Fabula celor doun

38

. 39 . 40 Cultun burctclui . 41 Plata trufii , 42 O nicn deosebirc . 43 Tiuga;i hubuzul . 4'l

Neczul ariciului . 45 Sifomd . 46


Combativitata peni-

fei
Lauda

. 4l

mu$telor .

4B 49

Cunjul broscoiului .

Nedumerire Fabula invidici


Judeata porcului Oul strulului Cocotul ti soarelc Plasa de piimjen

. 50 . 5l
, 53 . 54 , 56

Concert intr-an labo-

58

ilffi;l,?r@ rlo;.w