Sunteți pe pagina 1din 22

George C,o;buc

POUiSTrit

{ii;rnlon

George C-ogbuc

Poueslea Ai$telor

lJn chcan cu Pene lucrr Cum"tecca Pe PDd Prii Si.r o min_arca Papucn.

sai

Ca..fuu ru-aleituri. firi l.rc J. rivirri


C3 pi.,r

rt

.//''- 'Ifr*-*

^-"='..

,,Am rins!. plir8ca eiscanul,

IfarcrDri irilau d&idai,l ..8ili ' FJt.{.J ,r ' bdr:

''{.i

^,

Si

va'a dEas u unbhrt. Dar palucii dusi a! fosl au s unble t la var, ftnl ce le{r da dc ro*l

lar Cl$anul nerBe. vt.e. Face cruci ii liie pon. Je mine "Nu-i eese{tSrE. tu biDe. Iar descul e, vezi Luciu prost!

Oh..l. dca.unci, ln

cale

Iin crezind ci i vor aia

Mac Na. mac

!i !a.ra-r.l

Mac

Z,rit

mrln[cl Hrid v$.. durl F rtr Pc lrt!

lsr clnd dree suu qload S' pnn dreprul lor ra du!i S, r-ntrebe:
..Ce ne-dnci?

1-