Sunteți pe pagina 1din 22

George C,o;buc

POUiSTrit {ii;rnlon

George C-ogbuc

@

Poueslea Ai$telor

lJn chcan cu Pene lucrr

Cum"tecca Pe PDd Prii sai

Si.r o min_arca Papucn.

rt

Ca

firi

fuu

l.rc

ru-aleituri.

J.

rivirri

C3 pi.,r

.//''- 'Ifr*-* ^-"='

F

,,Am rins!.

plir8ca eiscanul,

€,

I

1

1

IfarcrDri

irilau

8ili

' FJt.{.J

''{.i

^,

d&idai,l

,r '

bdr:

va'a dEas

u unbhrt.

au

Si

ftnl

s

ce le{r

Dar palucii dusi a! fosl

unble

la var,

da dc ro*l

t

Cl$anul

Face cruci

"Nu-i

Iar descul

lar

ii

eese{tSrE.

liie

nerBe. vt.e.

pon.

Je mine

e, vezi tu

biDe.

Luciu prost!

Oh

l.

dca.unci, ln cale

Iin

crezind ci i

vor aia

Mac Na. mac !i !a.ra-r.l

Mac

Z,rit

mrln[cl

F

rtr

Hrid

v$

Pc lrt!

durl

suu qload

S' pnn dreprul lor ra du!i

lsr clnd dree

S, r-ntrebe:

Ce

ne-dnci?

1-