Sunteți pe pagina 1din 11

NERETE " FARA e,{rni NE T E

TT

PETRE ISPIRESCU

TTNERETE FARA

uAl*:.N,PrE

ED'TUM

JON

C&NCA, BUCUS$T],

IS??

Copertd

COCA CRETOIU-SETMSCU

ii ilustlalii &

A fost odatl u impirat !i o impdriteasi. Sj impdrdteasa aceea, cind fu sd nasci, nu putur pentru
3

fdtul se pusese pe w plinsJ de nu mai contenea. (TaciJ dragu.l tatei, ii zise impiratul, ci 1i-oi da fi: nerele fdrd bdtrtnele :i oiatd fba
cd

de moartet. $i frnrl tio

ntsa

si

se

gi crescu @re, indreznel

qi invilat. intr-o zi el zis tatilui siu: (Tat5, a venit vremea msterer. Da impiratu.l neavind acest lucru nemaiauzit, Fit-Frumos i$i lui calul, armele si haioele attlui siu de cind era tinrr

si-mi dai ce mi"ai fegiduir

la

gi plecd. Merse zi de vari pini-! seari $ a;uns la un pustiu alb de oase, impirilia Ghionoaiei, care omora pe oricine afl a. Fit-Frumos
4

sdgeti m picior gi Ghionoaia ceru iertare, apoi flicrul ii lipi piciorul si pleci ajutrgind intr-o cimpie pe de o parte inflori-

ii ii

ti,

pe de alta pirjoliti. Era mogia Scorpiei cu trei capete. Fit-Frumos ii sigeti m cap si zgriplo-

roaiq ii ceru iertare si cdpiti


7

primdvar5. Acolo calul ii spuse ci locuieEte Tinere{e fdra bdtrinepe Ei ztiapa fdra de moarte. Jur imprejur era o pddure deasi Ei inalt5, cu fiare. Pentru asta, calul se urcl in vdzduh gi cind cobori la scara palatului toat[ pddurea cu dobitoace se puse in migcare. Noroc cu doarnna palatului care iqi domoli <puiir Ei spuse: <Bine ai venit, Fdt-Frumos. Ce cauli pe aici?r <Caut Tinerepe fdrd bdminege

capul inapoi. Apoi merserd, merserd, pind ajunserb intr-un cimp numai de flori, unde era numai

;i

ztiagd

fard
B

de rnoarte.>>

t$

$'

care insemau Pe lumea noastri veacud in sir.

Zinele ii deteri voie sI meargi primprejur, pretutindeni, numai in Valea Plingedi, nu. intr+ zi, la vindtoarc, el se lue dupe u iepure $i trecu pe acel
1t

tirim. in-

dari i se fao dor de pirinli


zinele cu intristare $i
se

si

rore

invoid sI ajunse prin imprrrlia iei gi Scorpiei gdsi oraQe


plece acas5.

greu Dd cind Ghionoa-

oa-

meni negtiuli qi nimic nu mai cunoscu. Palatuile in care se niscuse erau nepidite de buruieni. Fit-Frumos isi aminri cu tistele de copilide 9i de pirinui care nu mi erau. $i nimeni qi pe nimeni nu mai cwostea. Tot ciutind astfel pe cei de odinioalij ajunsese cu barba pini la genunchi
9i i$i

ddi il

pleoapele cu miinile. deschise gi, de acolo,


13

Mai apoi, gdsind el u ron hodorogit,

Moartea, shbi glas hodorogit,

un cirlig, cu ii zise: (Bine ai venit) ce m.i pripideamr si ii didu o palmi, ia fiul impdratului cizu mort si indati
Grine.
se

IEe

ffi
,",-"J:r.111iff:;^,^,

#
{

j,'mryg!

'j:'$ ir

*
i

'

tl*

*d

,,

t?

S-ar putea să vă placă și