Sunteți pe pagina 1din 17

i;

.!,
d\
fl

i\r
l'< 'tt\
I
'.,!*'44:,
ION CREANGA
PLJNGTJTA
CU DO{ BANI

ra ocia.t o t abri si un mosneag.


Baba avea o gdind qi mosneagul un cocog. Gdina
babei se oua de cite doud ori pe fiecare zi, gi
baba minca o mullime de ou5, iar mosneagului
nu-i da nici unul. Mogneagul intr-o zi pierdu
rdbdarea Ei zise:
Mni babd, mdninci ca in tirgul lui Cre-
- Ia di-mi qi mie nigte oud, ca s5-mi prind
mene.
pofta mdcar.
|s' curn nu, zise baba care era foarte
- Dacd ai poftd de ou5, bate si tu cucoqul
zgircrtd.
tdu sd facd oud, gi-i minca; cd eu aga am bdtut
garna, qr racata-o cum se oua.
Mogneagul, pofticios ;i hapsin, se ia dupd
gura babei qi de ciudd prinde iute gi degrabd
cucogul qi-i dd o bdtaie bun5, zicind:
Na! ori te oudo ori du-te de la casa meal
- nu mai strici mincarea degeaba.
ca si
Cucogul, cum scdpd din
minile moqneagului, fugi
cie acasd gi umbla pe dru-
muri, bezmetec. $i cum
mergea el pe un drum,
numai iaca gdsegte o pun-
guld cu doi bani. $i cum o
gdsegte. o 9i ia in clonq si
se intoarni cu dinsa inapoi
spre casa mosneagului. Pe drum, se intilneqte
c-o trdsuri c-un boier qi cu nigte cucoane.
Boierul se uitd cu bdgare de samd la cucos,
vede in clonp-i o pungutd gi zice vezeteului:
Mdi! ia dd-te jos gi vezi ce are cucoqul
cela- in plisc ?
Vezeteul se iute jos din capra rrdsurii si
dd lute
se dd
c-un fel de megtegug prinde cucoqul, si luindu-i
punguta din clong, o dd boieriului. Boieriul o ia
flrd pisare, o pune in buzunar si pornegre cu
trdsura inainte. Cucogul, supirat de asta, nu se
las5, ci se ia dupd trdsurS, spuind neincetat:
Cucurigu! boieri mari,
Da,ti pungupa cu doi bani !
Boierul inciudat, cind ajunge in dreptul unei
fintini, zice vezeteului:
Mdi! ia cucosul ist obraznic si-l dd in
-
fintina ceea.
Vezeteul se dd iarSgi jos din caprd, prinde
cucogul giJ azvirle in fin-
tind. Cucogui. vdzind a-
ceastd mare primejdie, ce
sd facd ? incepe a inghili la
apd; si-nghite, si-nghite,
pini ce inghite el toatd apa
din fintin5... Apoi zboard.
de acolo afari gi iardqi se
ia in urma trdsurii, zicind:
Cucurigu! boieri mari,
Dapi pilngupa cu doi bani!
*!

..{.
Boierul, vdzind aceasta, s-a mirat cumplit
gi a zis:
M5! da' al dracului cucog i-aista! Ei las'
-
cd !-oi da eu fle de cheltuiald, mdi cresrarule
Ei pintenatule!
$i cum ajunge acasd, zice unei babe de la
bucdtdrie sd ia cucoqul, sd-l azvirle intr-un
cuptor plin cu jfuatic gi sd puie o lespede la gura
cuptoriului. Baba, cinoasd la inimd, de cuvint:
face cum i-a zis stipinu-sdu. Cucogul, care vede
gi astd mare nedreptate, incepe a vdrsa la apd;
9i toarnd el toatd apa cea din fintind pe jaratic,
pind ce stinge focul de tot si se rdcoreste cupto-
riul; ba inci face g-o apiraie prin cas5, de s-a
indrlcit de ciudd hirca de la bucdtirie. Apoi dd
o bleandi lespezii de la gura cuptoriului, iese tea-
fir gi de-acolo. gi fuga la fereastra boierului qi
incepe a trinti cu ciocul in geamuri qi a zice:
Cucurigu! boieri mari,
Dapi pungutra cu doi bani !
Mii, cd mi-am gdsit
- cu dihania asta de
beleaua
cucog! zise boieriul cuprins
de mirare. Vezeteu! ia-l de
pe capul meu qi-l zvirle in
cireada boilor E-a vacilor;
poate vrun buhai infuriet
i-a veni de hac: l-a lua in
coarne E-om scdpa de
suparare.
'.**t

t ,1'
l!
I

,J

.
Vezeteul iardsi ia cucosul siJ zvirle in ci-
readS! Atunci, bucuria cucosului! S5-1 fi vdzut
cum inghilea la buhai, la boi, ia vaci gi la vi1ei,
pin-a inghigit el toati ci-
reada, E-a fhcut un pintece
mare, mare cit un munte.
Apoi iar vine la fe-
reastrd, intinde aripele in
dreptul soarelui, de in-
tunecd de tot casa boieru-
lui, Ei iarisi incepe:
Cucurigu! boiei mari,
Dapi pungupa cu doi bani!
'Ii /
'aF

Boierul, cind mai vede


gi astd ddnddnaie, crdpa de
ciudd qi nu gtia ce sd mai
facd,, doar va scdpa de
cucog.
Mai std boierul cit mai
std pe ginduri pdnd-i vine
rara$ ln cap una:
Am sil dau in haz-
naua- cu banii; poate va
inghiti la galbeni, i-a sta
vreunul in git, s-a ineca
g-oi scdpa de dinsul.
Si, cum zice, umfld cucogul de o aripd 9i-1
zvirle in haznaua cu banii, c5ci boierul acela,
de mult bindrit ce avea' nu-i mai gtia numdrul!...
Atunci cucogul inghite cu l5comie toqi banii gi
lasd toate ldzile pustii. Apoi iese 9i de acolo, el
gtie cum gi pe unde, se duce la fereastra boieru-
lui gi iar incepe:
Cucurigu! boieri mari,
Dapi PunguPa cu doi bani!
Acum, dupl toate cele intimplate, boierul,
vlzind cd n-are ce-i mai face, i-azvirle punguqa.
Cucogul o ia de jos cu bucurie, se duce in treaba
lui qi lasd pe boier in pace.
Atunci toate paserile din ograda boiereascd,
vdztnd voinicia cucogului, s-au luat dupd din-
sul, de fl se pirea cd-i o nuntd Ei nu alticeva;
iartr boierul, intristat, se uita galig, cum se
duceau gi paserile sale, 9i zise oftind:
Ducd-se gi cobe Ei
tot, -numai bine cd am scd-
pat de belea, ci nici lucru
curat n-a fost aici!
Cucoqul insd mergea
tanlo$ iar paserile duPd
dinsul. $i merge el cit
merge, pini ce ajunge aca-
sX la mogneag, gi de Pe la
poarti incepe cinta: a
<,Cucurigu! ! ! cucurigu!,>
.iPo-;. '

,"1 '1

, .:

r.i.

*k''
Mogneagul, cum aude glasul cucogului, iese
din casd cu bucurie, gi cind i,si aruncd ochii spre
poarte, ce sd vadd?! Cucogul sdu era ceva de
spiriet: elefantul fl se pirea purice pe lingi
acest cucog; g-apoi in urma
lui veneau cirduri nenu-
mdrate de paseri, care de
care mai frumoase, mai
cucuiete gi mai boghete.
Moqneagul vdzlnd pe cu-
coqul sdu aqa de mare qi
de greoi, gi incunjurat de
atit amar de galile, t-a
deschis poarta. Atunci cucogul i-a zis:
Stipine, a$terne un 1ol aici in mijlocul
-
ogtazfi.
Mogneagul, iute ca un prisnel, a$terne tolul.
Cuco,sul atunci se agazd pe
qol, scuturd puternic din
aripi, Ei indatd se umple
ograda gi livada mognea-
gului, pe lingb paseri, gi
de cirezi de vite, iard pe
gol toarnd o movil[ de gal-
beni, care strdlucea la soa-
re, de-fi lua ochii!
Moqneagul, vizind aceste mari bog51ii, nu gtia
ce sd faci de bucurie, sdrutind rnereu cuco$ul
qi dezmierdindu-I.
Atunci. iaca si baba vinea. nu stiu de unde:
,si cind a vdzttt unele ca acestea, numa-i sclipeau
rlutdcioasei ochii in cap gi plesnea de ciud5.
Moqnege zice ea, ruqinatd, d5-mi gi
mie- nigte galbeni.-
Ba pune-1i pofta-n cui, mdi babd. Cind
-
1i-am cerut oud, gtii ce mi-ai rdspuns ? Bate
acum ,si tu glina sd-!i aducl galbeni, c-aga am
bdtut eu cuco$ul, stii tu din a cui pricini...
gi iatd ce mi-a adus!
Atunci baba se duce in poiati, gibuie,ste
gdina, o apuci de coadi qi o ia la bdtaie, de-$
venea sd-i plingi de mild! Biata giini, cum scapd
din minile babei, fuge pe drumuri. $i cum
mergea pe drum, gdsegte gi ea o mdrgicd ,s-o
inghite. Apoi rdpede se intoarce acasd la bab5,
Ei incepe de la poartd: (cot, cot, cotcodaclllt
Baba iesi cu bucurie inaintea gdinei. Gdina
sare peste poarrd, trece iute pe lingd bab5 Ei se
pune pe cuibar, gi dupd
vrun ceas de qedere, sare
de pe cuibar, cotcodicind.
Baba atunci se duce cu
fuga sd afle ce i-a fbcut
gdina!... $i cind se uitl in
cuibar, ce si vadd? Gdina
se ouase o mdrgic5!... Baba,
I
v
'E
t:
I I
,
t.F
t
ra
,i- '

fr
cind vede cd E-a bdtut gdina joc de dinsa, o
prinde $-o bate, s-o bate, pdn-o omoard in
bdtaie! $i aqa, baba cea zgircitd qi nebund a
rdmas de tot sdracd, lipitd pdmintului. De acu'
a mai minca Ei rdbddri prijite in loc de oud,
cd bine q-a fdcut ris de gdind g-a ucis-o fdrd sd-i
fie vinovatd cu nemica, sdrmana!
Moqneagul insd era foarte bogat. El gi-a
fdcut case mari Ei grddini frumoase, gi trdia
foarte bine" Pe babd, de mild, a pus-o giindrili;
iar pe cucog il purta in toate p54ile dupd dinsul,
cu salbd de aur la git pi incilpt cu ciuboqele
galbene gi cu pinteni la cdlciie, de f se pdrea cd-i
un irod de cei frumoqi, iar nu cucog de fbcut
cu borg.