Sunteți pe pagina 1din 11

Fi,i]"q.

BJ] NSFIRSSCLT

ilE]-E
'ir){.}
r,

Li.StrREZEI
F'tr'T"E

X]

PETRE ISPIRESCU

CELE .DOUASPREZECE FETE


(ten p$cuht)

cocA cREToIU-$EINESCU

Coperd

!i ilBt6tii &

A fost odatd m fecior sirmm @ s-a begat dgat la gridim impiratului. Pe lingi celelalre febi, in fiecare dimineati fdc@ cite
doulsprezece mdnunchiulele de flori si le ddde celor doutspr+
3

zece domniteJ fete ale impdratului Aceste domnite nu se puteau miriE pini nu s giss cine% sA le ghiceasci tai@ Ior, care em pati@ jocului. Nimeni nu lria unde merg ele noaptea, de rupu cite o pereche de conduri de mitase, ddntuind Odari, ap5ru biiatului in vis o zini si ii porunci si ingrijeasci de doi pui de dafin, ere flceau o floare ce ave danrl si-I aiute si devini nevizut. Astfel e duse seam in cdmam domnilelor @ se giteau si se pieprtrnau, cind deodari aui IF som cea mare: <GaE sinteti, fetelor?t $i bntu cu piciorul in pimid
4

qi

deodati

deschise

dugweau

casei. Coborird pintr ajunseri ia

o gridini e zid de uami ce-qi deschise porlile. Trecuri printr-o p{dure m frunzele de argitrt, qi poposirtr in mijlocul utrui elegteu

unde se ridicau pe

dimbulet
vezuse el

palatui cM nu mai

pini amci.

Douisprezece lun-

triq@re a$teptau. Biiatu.l e Puse in lutrea domnilei celei mici 9i vislagul se nira cM de esre mi
7

gr decit @lelalte. Se auz@ o muzici ti cind intnrh in palatul


nmai
aur, zamfiruri gi rubinuri, fetele se puseri pe j@ pini li s sparserl conduii. Apoi s intoarseri acasi. Cind trecuri prin pA-

dure de argint, argatul rupe A

cengug qi pidur@ fremed puternic si fetele se uimirl ce sA fie.


doua zi cind argatul dete menunchiurile de flori fetelor impiratului, puse rimureau de argint in minunchiul fetei celei mici
11

beutun care-l fdce sr-si piddi minlilq aqa c@ $ le pierdusere toli tinerii ce le petisere pe fere,
domnila c mici, din dragostea mare ce-i pufra, il opd si faci asta. Atunci vraja e rupse _si palatul cel fermet pieri e o ndluci. Se ftezire in palatudle ims-a strecurat in tdrimul celilalt. impdratul dete pe fata c mici
13

care se mird si-l intrebi de unde are rimurica. Si aFa, sed la rind, le urmi in subpemintd, ude chefuiau gi dansau domnilele'. Cind intr-o noapte de ospi! vru sI bea

piratului unde beiarul povesri toati liretenia nop$lo in we

dupi flAced cel fiumos, iar pe celelalter fiilor de impintri pe care $i-i aleseseri. Apoi faa cea

mici teie dafinii fermecali $i-i bigd pe foc" pentru birbatusiu sd fie un om toti oamenii gi trrid fericili.

S*
J'{.

A;
'"

i.&+,
i,...

.;

##

{,:
:19,.r.
':l

F::