Sunteți pe pagina 1din 11

.F) ,.

FA*

ia

Dochia
Text dupd SIMION FLOREA MARIAN Gpd qi iluslalii de cocA cRETotu-$ErNEscu

1975

EDITURA ION CREANGA,BUCURE$TT


(

, " pd4r gi

Baba Dochia,

Baba Marta, ede totdeawa la l Mailie sau Md4i_ ior, srrberoare a rcminilor deo3

numiti in

unele

sebit de frum@si, la inceputul


primrverii,
Despre aceaste babl existi @i multe legende, unele bine cunoscuter ca cea care urmeazd. Zice cl in dmpurile de demult era u impirat, $i imprratul acela

avq o fatl foarte frmoasi


voinicd, anme Dochia.

$i

Avind tatll slu rizboi cu u alt implrat, nu;tiu cum gi in ce fel s-a intimplat, desrul atiE cI a fost invins.

tor nu s-a mul$mit nu@i @ arim, ci, $tiind c! potrivnicul sIu are o fatd foarte frumoasi $i voinicd, si istea1tr, Si cMinte, a voit
4

$i acum implratul

invingd-

nu@idecit sa i-o
ce

nu e alt chip de
a

invingitorul tltine-siu voiegte sa o E cu nepusa-n masi qi ci


scrpate, s-a

Dochia imd, prinzind de vesre

ia.

lut o furqi de tors in bdu si lurm de oi a titine-sru si, asd;l


schimbati, ca nime str n-o cunoasc, s-a pomit cu oile la
munte.

imbrdcat in douAsprezece coioace,

De-acu-nainte

N-a rui fi ninsore,

Ci tot cald qi
1

Zile cilduroase,

soare,

Plicure, frmoase.

ea, precum $i mai pe umtr, pe cind se sua cu oile la munte, en timp frmos gi cald. $i mergind ea cinta de zor:

nit

intr-adevdr, pe cind s-a por-

Mergi iutilor,

Cr-i

-[dnr!i9or

$ii

De fragi, frtgule! Simtind ea crldura din plin,


arunce in fiecare zi cite

Plini, plin4l'

cdlduqor' 9i-ad-o cofiI,

pinl

cojoc,

cind le-a aruncar pe toate. Dar iatl cr, dupi e a amcat


8

acuru toate coioacele $i r!@se

nmai in cima$d,
qi pe

mmte imlt,

de cald ce em. cind ajuroe pe culmea unu.i se trmrnepte

tunl aresrate o ploaie si cu omit, li fuftuE aceea dnu dou,i-

fur_

splezee zile de-a rindul, $i in fieere zi se frcea rot roi asprd,

roi uirtr

$i @i nesuferiti. $i de atmci se zice ci exisd zilele babei ! Pentru ct, ueori, Dochia este inchipuittr e o bdtrint nesuferid, viforosd gi ca-

It

frigul, voi sd se inroarcl cu oile indirit, inst, uitindu-se de pe culmea muntelui in jos $i vdzind cit e de sus, nu se incumeti a se
cobori, temindu-se ca sl nu cadi vreo prlpasrie. $i acuro, negtiind ce si inceapi gi ce si faci, incepu a plinge de se cutremum cIrula pe dinsa $i

in

altA parte nedeprinsd

pricioasa q vremea de ineour de primrvani. Dochia noasre, fiind pe de o pane nMai in cdms6, iar De de
l2

Dar nemiavind ea ac@ cu ce se imbrle, iar gerul devenind din ce in ce tot mai cumplit $i mai nesuferit, prinse a inghela impreunl cu toati turma.

a ripsti impotriva frigului de rure gi de nesufetit.

asa

"a rdzbeste turtui $i vezind ce o"rarrar"u

$i a9a incremeniti stl e qi ast zi pe culmea muntelui aceluia, l3

Niw1lu'm,*t'*u"

dimpreuni o oile sale, care se prefdcurd in pietre. $i de cind s-a intimplat aceasa cu Dochia cea foarte frumoasl gi voinic5, de atunci sint qi cele doulsplezece zile ale ei, in mrtie, ploioase si fwtunoase.

- t-.

il

i*
_t5$fa'
Ir |} 't It
.

r.

iip t,t

I t

'*fu*+
-

'ri ,

fi.,

roN

BU$F|SI| {D Pret rer (8 bucrtr) lar s,zs

cREANGA

*( '_Kt