Sunteți pe pagina 1din 48

ROMUIJJS LAL

EryI|./RAION CREAAIGA

<3

\(

,)F*or* -\ wrEz
a,\

\. \
't,

.r4

r f;j

o';9c.- ( 5q. !./t


a li
ii.

F|o/MU,JJS

IAL

\,
VA: '(r|
,iO
:).,,
,

\,-&

Klrnq-n

intrqt

CI

i--t?

(1-r

{xG
IoN

orqt

EDITURA

CREANGA, BUCURE$TI 1980

A introt iorno-n
pe un col com

li

oros ndrdvo$ otterne-n urmo ei,

m6z6riche gi polei.

Am v6zut-o pe fereostrd, cind treceo pe strodo noostrd li-om fugit in coleo ei,

cu c6luJi cu clopotei.

' 8F,

-$ tD--r

in rind cu toot6
de lo toto,

ceoto,

rdsuflore,

toti spre Porcul

more.

in proctic6-i moi greu strdbofi ocest troseu. pornim pe jos cu spor,


colt lo
semofor.

?!$i-!

'1*1ilf4 d N: ylit
'*"1,ii'illii$

Nici o clipd nu se pierde cind se-oprinde ,,ochiul' verde,


,,Asto-nseomnd, spung Rodo,

c6 putem sd trecem strodo".


Cind in sto;ie-om ojuns, troleibuzul s-o pi dus. ,,Sd lu6m tromvoiul trei", zice mi se pore-Andrei.

*ffi

Dor o fotd moi zglobie,


spune cu filozofie : ,,56 ludm tromvoiul doi, cd ne-oduce li-nopoi".

sustine, pe moment, Rodu cu olt orgument gi odougd sfios : ,,E-un tromvoi silentios".

l,l

Cind colo, lo compostore, c6-i cu outotoxore,


n-ojungem lo oporot,

Ne ojutd un borbot.

in doi timpi, goto, porne5te $i-opoi cit oi zice peste, co sdgeoto dinti-un orc, ne 9i loso lingd porc.

v-r'4"
",,t,

td' I
o(!
,

frl*''

Ajungem pe derdelut; voi ce greu e lo urcug, dor lo vole e ugor; s6niu!o i9i io zbor.

Don e foorte tolentot: dintr-un orc de ceos stricot, tot inceorcd, ii dd zor, sd-ncropeoscd un motor'

rd) ..'.rv

i
h

#
t4
&

'w

Moi istet e lliuld ; o-nh6mot lo sdniutd pe Grivei, cdtelul tuns,


sd i-o trogd el in
sus.

lrin uco-mbujoroto,

vede-ocum, intiio dotd,

un ghetut din fulgi de neo co-mplinit un on obio.

A rdmos pe loc

surPrinsd'
;

de-o risipd-opo intins6

eo credeo c6-n Porc, Pe jos, cernu momo zohdr tos.

Auroro-Cotrinel,

s-o grdbit cu preo mult li uitoli-o, o iefit, cu pontofii puti gretit.

zel,

tr u)

),.

'))
,
Eo, goimi!d-odev6rotd, e putin com bosumflotd
;

cicd ieri, lo grddini16, preoisteolo de fetiJ6,

A ovut un lopsus

more,

lo o simpl6 intrebore:

o uitot

cum se numette ,,9oricel", pe englezegte

'|-1

Doru, curios din fire,

foce o descoperire : docd crengile le scuturi, poti sd prinzi un soc de fluturi

w
\l

Door Florin jos, in

zdvoi,
;

smiorcdie co un Pisoi

il com ,,frige" lo
9i nu-gi d6

Picioore seomo ce ore

:'t
|,4

',n

'lt

,1,,,,M

: Y*/\ '.'; .fF- fr$ r.

ll

consultd

o fetil6,

viitoore doctoril6,

s6-l urmeze lo moment:


,,Docd stoi mereu in loc, sd-ngheti 9i in cojoc. Scoote-li nosul din cojoocd 9i treci repede lo looc6".

li-i

prescrie-un trotoment,

oi

vin cu piciul lor peltic ; ti mustoto totei spune : ,,Nu-i olt pici lo fel pe lume",
Remus gi cu Romulus, se lonsord-ntr-un concurs pin-lo urmd tot lon,

m6micd ti-un t6tic

lo sdniut6-i compion.

.r, )) it. I t
t.'

lr!

lF| i

g,g

a5

MihdiJd, un vldjgon, se credeo pe tobogon; pi i9i tine-ocum, c-o mind, pontolonii lui de lind.

,,Hei, Sdndele,

Ai sd {oci un

fii otent. occident".

N-opucoi sd moi repet,

cd intrd in poropet.

n&

Sdniuto lui ceo noud i9i crdpd o tolpd-n dou6; li tot el, s6-l vezi opoi, foce more tdrdboi

Cd nu Stie chior precis, de-o fi-n jur vreun servis ;


Cristi-i spune : ,,Servis nu-i. Ji-o repor eu. Ai un cui" ?

,lJ

\!

Pe cind seoro std sd codd, focem omul de zdpodd; ne-om urcot pe-o lodd goold, 9i-i fixdm pe cop o oold.

"d

r. \1, li \'f ,' ,'J,:.*


-i^ -

!r

'td

s,

Algr

$):sY

,\.u Ci' O

"g:i

Cind credeom cd-s toote bune, ce sd vezi ? More minune: l-om fdcut com fdro hor,
porcd-or

fi un urs

polor.

,rri':

'{b

,,De-i ogo cu-odevdrot, spune Victor, c6-i b6rbot, sd-l trezim din hibernore, sd ne core in spinore".

k'e ts,
,"e*'l

Dor deodotd-n cortier se stirni un pui de ger un bdiot moi norocos zice uno cu folos :

,,$oimilor din grupo mic6, nici sd nu ne fie fricd s-odundm fulgi jucdugi,
;

toti in polmele

cdu9.

*itt$ t-f;Iii:'*'
I'

ts.r

Dintr-un pumn de bulgdri, frote, ridico-vom o cetote ;

gi ne-oscundem tofi in
pin-o trece iorno greo'.

eo,