Sunteți pe pagina 1din 61

Nell Cobar

ffirrobreme

Jocul cifrelor

.4

,!r,

Unind cu o linie continui punctele 1t 2,3

li a:a mai departe, din desenele

acesror doui pagini velr obtine un Personai surPrizi.

,-r\--A-

Gic

Care este d ru mu I I

Aiutati-o pe lvlihaela si giseasce drumul care s-o duci la cabani.

Si numirem

impreuni cu Mihaela lncercali sa numarali cite umerase sint in acest desen

Jocul diferentelor

intre cele doui desene care par identie existd 1S deosebiri. Cdutari-lel

in acest desen s-au 6cuns doisprezece iepurafi. Voi i-a!i gesi?

S>(A&

Si desenim

M#WW

/.-.1) g+ J",

Tf tr

ru&"

I

Orientindu-v; dupe primul desen, completati-le voi pe celelalte

Desen surprizi

Colorati cu albastru deschis suprafetele numerotate

cele numerotate

numerotate

numerotate cu cifm gase.

cu cifra unu; cu albastru

cu doi; cu portocaliu suprafelele notate cu trei; cu verde cele

cu patru; cu galben locurile numeroate cu cinci,iar cu rogu cele

'G regel

i

Deseneie din aceasti

contin

ma mutre grqeli. Le-atiobservrt I

paqini

Portrete (surprize)

Stili de ce Mihaela a numit aceste Portrete <surprize)?

incercali si le priviti intorcind pa-

gina invers!

Dintr-o singuri linie

v,ii

.r46

)t

in acesre doui pagini MihaeL "

desenele dintr€ singurd linie. A pus creionul pe

hirtie $i a terminat si voi!

.i faci roate

."uji.

desenul f{ri si-l ridice. incerciti

Jocul asemenerilor

Dintre cele zece pisirele care seameni mult intre

ele, numai doue sint identice. Descoperiti-le!

#

#

&#e

eff#

ek

F

\

a

lu

'cO

9

:,&,,#:

Portrete din cifre

Mihaela a desenat cele trei por-

trete folosind

cifre. lncercali fi

voi g desenati altele.

Jocul cifrelor

Unind cu o linie continue cifrele

(de la 1 la 29) veli afla

din desen

pricina bucuriei lui Azor.

# 0o

Desenele din aceas6 pagine con-

lin mai multe gie$eli. Le-ali ob- servdtl

,'l

S-au ascuns aici doi iepurali, doi ursuleti li o veverile. Le vedeti?

@ 6e

Cum ii cheami? lati cite% personaje al ciror

nume e inscris in

portretul lor.

cheamd

Ali descoperit cum

ii

pe fiecare?

Desen surprizi

Colorati cifra unu din acest

desen cu galben, doi cu maro,

trei cu portocaliu, patru cu verde, cinci cu roiu,. gase cu

albastru, iar ;apte cu bleu

Jocu I cifrelor

Unind cu o linie continue cifrele din desen (de la 1 la 44) veli afla unde se

giseste Mihaela.

---------

CI

Si desenim !

Pornind de la forma desenului din

pot crea multe

mina Mihaelei s

altele. lati citeva in aceste doui

pagi ni.

--=

i!

Iffi

Se numirem!

r.'r\ "

'\l--;

.d;

-\

{ru)

Cite corl sint in acest desenl Nu-

mirati-le! Dar, atenlie si nu 8re-

si!i !

Portrete din cifre

ffi

/.tt

Copii! incercali ;i voi si desenati

citeva.

Si desenim !

Copii! Orientindu:v; dupd primul

desen completati-le 5i pe celelalte.

MM

Care este drumull Puilorul nostru

s-a retecit. Copii!

Aretali-i voi drumul ,spre closca

cu PUi!

Si ciutim impreuni!

-s

in acest desen s-au ascuns $ase

pestisori. la'fi descopcritf

,t q".r"

|t,{"'

'

,r1 ;u i" tt ,

il

lzi'F.r,

' 'r!

i:4'"

Z1)-.

Jocul cifr:elor

Unind cu o linie continui punctele'1,2,3 9i a'a mai departe pin6la72,veli avea o surprizi!

Desen surprizi

as^ c:

Colorali cu albastru deschis supra-

felele numerotate cu cifm unu; cu albastru cele numerotate cu doi;

cu portocaliu cele hotate d

trei

cu galben suprafefele numerotate

cu patru; cu verde cele numero-

tate cu cinci; cu rogu suprafetele

numerotate cu cifm tase ti cu ma-

cele numerotate cu lapte.

rc

jocul cifrelor

Unind cu o linie continue punctele

1, 2, 3 si a5a mai departe pintr la

61 veli afla unde e giselte Mihaelt.

.,

,.,-,-^-=

1.2

\

Se ceut;m impreuna!

in ace* desen se ascund patru bros

cu!e. Le-ati gisitl

Jocul cifrelor

Unind cu o linie continuA punctele 1, 2, 3 9i afa mai deparb pinf,

la

51 veli afla cu cine se joace Mihaela

la circ.

tDO

17, {t) "

Si cdutim impreund

_,i i

ar

n.

dt

,x\ <

ub)''

in acest desen se ascund douAsprezece

plserele. Le-afi descoperitl

enu" i///il)

lncerca{ impreuni

cu Mihaela sd desenali dintr-b singura linie ti

alte personaje decit cele din Patine.

Pornind de"la forma unei ciuper-

cute Mihaela a realiat desenele

di; aceste doutr patini. Copii! in- cercafi 9i voi,

Jocul asemindrilor

*1

qt

Din cele lapre masinure din pagini

numai doua

gisit, copii I

sinr rdentice. Le_ari

Desen surprizi

Colorati cu rosu suprafetele notate cu unu; cu verde cele notate cu doti

cu albastru suprafelele notate d trei; cu galben cele notate cu cifm patru; cu

portocaliu cele notae cu cinci, iar d maro cele notate cu cifm sase.

Jocul diferengelor

lntre cele doui desene sint 15 diferenfe. Le-ali descoPeritl

Jocul aseminlrilor

Fr-MW(W

WWMM

Dintre cele opt avioane doui sint identice. Le-ali observat?

Si desenim !

i

PJri*nd j9 h ace*e firmt Mihaeta

a realizat o serie de

e rindul vostru str incercati.

desene. Acum

in acest desen se ascund $ase pi

slrele. Clutali-le!

t-'(:

\rr

C:.

Se ceutAm impreuni!

Aici s-au dcuns opt re!u;te.

Ceuta!i-le!

Jocul diferengelor

Dintre aceste

$apte

vaci numai doul seamlntr cu adeverat intre

ele. Le-a1i descoperitl

jocul difenentelor

Din cele $ase perechi de stru!i

numai doui sint identice. Le-ati

gisitl

Dintr-o singuri linie

incercali qi voi se desenali alte

personaie dintr-o.singuri linie.

Se numdrAm !

Ajulati{ pe Mihaeh se numere

cite pahare sint in acest desen.

Care este drumull

Pe care dintre cele lrei poteci va ajunge acasi Azor?

Pe care drum va ajunge Mihaela la Azorel? Ajuta!i-o, dragi copii.

Si numirim !

impreuni cu Mihaela sa numirim cite baloane sint in acest desen.

Numai doue din rochilele Mihaelei

au acelagi desen. Le-a!i Sasit?

.locul d iferentelor

4*''>

lntre cele doui desene care par se

fie identice existi totusi 15 dife- renle. Le-ali gisit,copii?

n.rJ

'),

\--

.,a"4/

^V 4./--.

-,,

/a

( -J

Jocul cifrelor

Jocul cifrelor

Unili cu o linie continue punctele unu, doi, trei $i aia mai departe

pint' la 44.

t;.1p3,1

&--r *

Sd ciutim impreuni!

" -t.,

a

3 -{-''1

-\k _

\

.::]id

Azorel si trei ursuleti s-au ascuns in acest desen. Copii, ciutali-i!

-

Jocul cifrelor

Unind cu o linie punctele unu, doi, trei si asa mai departe PinA la 45 veli afla pe

cine duce Mihaela pe schiuri.

Jocul aseritrnlrilor

Dintre cei noue oamehi de zipad;

doar doi seameni cu adev;rat. l-ati Sisit I

Si ceutim impreuni!

i,

c"a

a\

(-)

o

t-)

o'lo

;Oi.a,--.-

L,-_)';

o

o

(

o

0

ln acest desen s-au ascuns sapte iepurasi. l-a!i descoperit?

.n

[ma"**

Tehnoreda.tor:

.*po*,b1, rrrrn rEOoOru I

GTOAGE

DOCIU

I

npar decotat

la L z ARTA GRATICI