Sunteți pe pagina 1din 61

Nell Cobar

ffirrobreme

Jocul cifrelor

.4
,!r,

Unind cu o linie continui punctele 1t 2,3 li a:a mai departe, din desenele acesror doui pagini velr obtine un Personai surPrizi.

,-r\--AGic

Care este d ru mu I I Aiutati-o pe lvlihaela si giseasce drumul care s-o duci la cabani.

Si numirem

impreuni cu Mihaela lncercali sa numarali cite umerase sint in acest desen

Jocul diferentelor

intre cele doui desene care par identie existd

1S

deosebiri. Cdutari-lel

in acest desen s-au 6cuns doisprezece iepurafi. Voi i-a!i

gesi?

S>(A& M#WW
/.-.1)

Si desenim

Tf tr
I

g+ J",

ru&"

Orientindu-v; dupe primul desen, completati-le voi pe celelalte

Desen surprizi

Colorati cu albastru deschis suprafetele numerotate cu cifra unu; cu albastru cele numerotate cu doi; cu portocaliu suprafelele notate cu trei; cu verde cele numerotate cu patru; cu galben locurile numeroate cu cinci,iar cu rogu cele
numerotate cu cifm gase.

'G regel i ma mutre grqeli. Le-atiobservrt I


Deseneie din aceasti paqini contin

Portrete (surprize)
Stili de ce Mihaela a numit
aceste

Portrete <surprize)? incercali si le priviti intorcind pagina invers!

Dintr-o singuri linie

v,ii

.r46

)t

in acesre doui pagini MihaeL ."uji. .i faci roate dintr singurd linie." A pus creionul pe hirtie $i a terminat desenul f{ri si-l ridice. incerciti si voi!
desenele

Jocul asemenerilor
Dintre cele zece pisirele care seameni mult intre ele, numai doue sint identice. Descoperiti-le!

# # &#e

eff#

Portrete din cifre

ek
'cO

Mihaela a desenat cele trei portrete folosind... cifre. lncercali fi

voi g desenati altele.

lu

F._a \

:,&,,#:
15

Jocul cifrelor

Unind cu o linie continue cifrele din desen (de la 1 la 29) veli afla
pricina bucuriei lui Azor.

0o

Desenele din aceas6 pagine con-

lin

mai multe gie$eli. Le-ali observdtl

,'l

S-au ascuns aici

doi iepurali, doi ursuleti li o veverile. Le vedeti?

6e

Cum ii cheami? lati cite% personaje al ciror Ali


nume e inscris in portretul lor.

descoperit cum

ii

cheamd

pe fiecare?

Desen surprizi
desen cu galben, doi cu maro, cu verde, cinci cu roiu,. gase cu albastru, iar ;apte cu bleu

Colorati cifra unu din

acest

trei cu portocaliu, patru

Jocu

I cifrelor
se

Unind cu o linie continue cifrele din desen (de la 1 la 44) veli afla unde giseste Mihaela.

CI

---------

Si desenim

Pornind de la forma desenului din mina Mihaelei s pot crea multe altele. lati citeva in aceste doui
pagi ni.

--=

i! Iffi

Se numirem!

'\l--;
-\

r.'r\ " .d;

{ru)
Cite corl sint in acest desenl Numirati-le! Dar, atenlie si nu 8resi!i
!

Portrete din cifre

ffi
/.tt
citeva.

Copii! incercali ;i voi si desenati

Si desenim

Copii! Orientindu:v; dupd primul


desen completati-le 5i pe celelalte.

MM

Care este

drumull

Aretali-i voi drumul ,spre


cu
PUi!

Puilorul nostru s-a retecit. Copii!


closca

Si ciutim impreuni!

in

acest desen s-au ascuns pestisori. la'fi descopcritf

$ase

-s

lzi'F.r,
'

,t q".r"
|t,{"'

'

i:4'" Z1)-.
il

'r!

,r1 ;u

i" tt ,
Jocul cifr:elor

avea

Unind cu o linie continui punctele'1,2,3 9i a'a mai departe pin6la72,veli

o surprizi!

Desen surprizi

Colorali cu albastru deschis suprafelele numerotate cu cifm unu; cu albastru cele numerotate cu doi; cu portocaliu cele hotate d trei cu galben suprafefele numerotate cu patru; cu verde cele numerotate cu cinci; cu rogu suprafetele numerotate cu cifm tase ti cu marc cele numerotate cu lapte.

c: as^

jocul cifrelor
Unind cu o linie continue punctele 1, 2, 3 si a5a mai departe pintr la 61 veli afla unde e giselte Mihaelt.

.,..,.,-,-^-= 1.2

Se ceut;m impreuna!
ace* desen se ascund patru bros cu!e. Le-ati gisitl
in

Jocul cifrelor
51 veli afla cu cine la circ.

Unind cu o linie continuA punctele 1, 2, 3 9i afa mai deparb pinf, la


se joace Mihaela

tDO

17,

{t) "

Si cdutim impreund

ar
dt

_,i

n.

,x\ <

ub)''
in acest desen se ascund douAsprezece plserele. Le-afi descoperitl

enu" i///il)

lncerca{ impreuni cu Mihaela sd desenali dintr-b singura linie ti alte personaje decit cele din Patine.

cute Mihaela a realiat

Pornind de"la forma unei ciuperdesenele aceste doutr

di;

patini. Copii! in-

cercafi 9i voi,

Jocul asemindrilor

Din cele lapre masinure din pagini

gisit,

numai doua sinr rdentice. copii I

Le_ari

*1

qt

Desen surprizi

Colorati cu rosu suprafetele notate cu unu; cu verde cele notate cu doti cu albastru suprafelele notate d trei; cu galben cele notate cu cifm patru; cu
portocaliu cele notae cu cinci, iar

d maro

cele notate cu cifm sase.

Jocul diferengelor

lntre cele doui desene sint 15 diferenfe. Le-ali descoPeritl

Jocul aseminlrilor

WWMM

Fr-MW(W

Dintre cele opt avioane doui sint identice. Le-ali observat?

Si desenim !

PJri*nd j9 h ace*e firmt Mihaeta a realizat o serie de desene. Acum e rindul vostru str incercati.

in

acest desen se ascund $ase pi slrele. Clutali-le!

t-'(:

\rr C:.

Se ceutAm impreuni!

Aici s-au dcuns opt re!u;te.


Ceuta!i-le!

Jocul diferengelor

ele. Le-a1i descoperitl

Dintre aceste $apte vaci numai doul seamlntr cu adeverat intre

jocul difenentelor

gisitl

Din cele $ase perechi de stru!i numai doui sint identice. Le-ati

Dintr-o singuri linie

incercali qi voi se desenali alte personaie dintr-o.singuri linie.

Se numdrAm

Ajulati{ pe

Mihaeh se numere cite pahare sint in acest desen.

Care este drumull

Pe care

dintre cele lrei poteci va ajunge acasi Azor?

Pe care drum va ajunge Mihaela la Azorel? Ajuta!i-o, dragi copii.

Si numirim

impreuni cu Mihaela sa numirim cite baloane sint in acest desen.

Numai doue din rochilele Mihaelei


au acelagi desen. Le-a!i Sasit?

.locul

iferentelor

n.rJ -,, 4./--. \-- ^V '), /a ( -J

4*''>

.,a"4/

fie identice existi totusi 15 diferenle. Le-ali gisit,copii?

lntre cele doui desene care par

se

Jocul cifrelor

Uniti

cu

o linie continuA punctele unu, doi, trei ;i

aga

mai departe pine la 34.

Jocul cifrelor
Unili cu o linie continue punctele unu, doi, trei $i aia mai departe
pint' la 44.
t;.1p3,1

&--r

Sd

ciutim impreuni!

" -t.,
3

-{-''1

\
-\k

.::]id

Azorel si trei ursuleti s-au ascuns in acest desen. Copii, ciutali-i!

Jocul cifrelor

Unind cu o linie punctele unu, doi, trei si asa mai departe PinA la 45 veli afla pe cine duce Mihaela pe schiuri.

Jocul aseritrnlrilor

Dintre cei noue oamehi de zipad; doar doi seameni cu adev;rat. l-ati Sisit I

Si ceutim impreuni!

o
t-) o'lo (-) ;Oi.a,--.i,
a\ c"a
L,-_)';

o (
o

ln acest desen s-au ascuns sapte iepurasi. l-a!i descoperit?

[ma"** .*po*,b1, rrrrn rEOoOru


Tehnoreda.tor: GTOAGE DOCIU

I I

.n

npar decotat la L z

ARTA GRATICI

S-ar putea să vă placă și