Sunteți pe pagina 1din 18

ce1

4%

'\ cI lzu' Artf

\
BIELORT'SA

ta, _"e12 fi".ffi\

*rd:M.Wqrc

o
?

EDrruu "luNATryf, MrMK

- EDrruRA lS9

"toN

CREANGI"
BUCURE$TT

u{
citu-i ziulica de mare, pentru ca avea mulli slujitori care munceau pentru el. Fratele cel

p miine, din ceea ce prin. dep cu undila ln lac. Intr-o buni zi, fratele cel bogat a pregdtit nunta fiului siu. S-au strins la nuntd oaspeti
sarac traia de azi

multi 9i de

vaza.

mut, un codru de piine si pleci la nunti. Sosi la fratqle sdu gi w opri in prag cu plinea in mind. Il vdzu fratele s6u cel bogat gi-i
zise'.

,,la sd merg 9i eu la fratele meu in ospetie" gindi cel sarac. Lu6 de la vecini, cu impru-

- Ce vint mi te-a adus? Am oaspe{i care nu-s de nasul tdu! la pleacd de aici! $iJ
alungd.

Tare s-a mai suparat fratele cel sdrac. [ntors acasa, 9ia luat undila sia plecat la pescuit. S-a urcat intr-o luntre veche 9i s-a inspre asfint'it

dreptat spre mijlocul lacului. Arunca undila intruna, dar prindea numai pegte mirunt. Soa-

L ::'-

, -lit.$.

: i:tt!,

',,'

!,

tzfr,

il,

,,Ei - i5i zise sdrmanul pescar - sd mai arunc undi{a, pentru ultima oari, poate am mai mult noroc":
Azvirli undita 9i trae din apa un pegte cum nu mai vdzuse in viala lui: mare de tot gi cu solzii de argint. Tare se bucuri el de aga un pegte gi * apucA sa-l lndes in traista. Deodata pestele ii grdi cu voce omeneasca: - Nu md omori, om bun, di-mi drumul in
laq.

Nu pot s6-{i dau drumul - sint fldmind si, apoi, copiii mei de multa vreme tot cer de mincare. Cum sd ma htorc acasa cu mina

Isi aminti pescarul de copiii lui si-i

zire:

goald?

de acolo un inelug de aur. Se glndi pemarul gi-i zise: - Mie fricd, sd nu-mi smulgi

tele

Daca egti atit de sarac - ii rirspunse peSatunci vird-{i mina in gura mea gi scmte
mina.

- Nu te

teme, nu ti-o smulg.

/ "r'+\: 'tKul

';M

ffi
ur

uq
.t"
l!

Nh\ ,?#t r'"

\\\'

W*\*
L

|"wf:

*:.

;4)-

,..,

*,nt.-fu
'

tr' ffi, ftE


,j g-ll lijl

rW

i "ffiI H'[

*;t;,,5:#
'/'r4lr*t*N-.-'turyj$ rrS"
igi lua pescarul inima in dinli, viri mina in gura pegtelui gi roase inelugul de aur. - Ce si fac cu el? il intrebd pescarul. Doar

Azvlrle plevugca si arunca ln luntre acest inelu9.

s ma hraneasc6 inelugul. - Stai putin - ii raispunse pegtele miraculos - o sd vezi irediat cum o sa te hraneasa.
n-o

cum nici in vis

Pe*arul aga si Percarul ficu. Si numai ce arunca el 9i ficu. inelu5ul. cd intr-o clipita, pe fundul luntrii gramadA mare de bani. aparu o qriimada bani Slobozi pescarul pegtele in lac ai visli cu pulere spre mal. Aici, igi *mse rubagca, impituri banii in ea 9i plecd acasa. $i s-a pus acum fratele cel srac pe un trai,
mare FEtrecere. .. Pe frate-su nu l-a chemat
$i-a cladit o casi noua

na vist el
ii

vreodatd.

a invitat mspeti la

nu-i putea ierta

Jlgnlrea.

A aflat bogdtanul cd trateh lui cel sdrac ai-a ridcat o casd noua gi ca ptrece cu oaspetii.

i
I I

Ii zis fiului sdu: - la du-te 9i vezi, ce *

iniimpki acolo!

-)

l'

t(o\,

4 .,:l 'i
<iz

iti.. !,j

T"4 ' y--:

rulJruffi

\i\

ffi

'-4ru

Sosi fiul bogdtanului. privi 9i intr-o fuga se intoarse acasd. - Ehei - ii zise el tatdlui - n-ai matale ceea ce are fratele Liu cel sirac:9i casd noui 9i c,urtea plinA de animale si pe masa de toale,

din

belgug!

Bogatanul se innegri de invidie. igi trimise din nou fiul, ca s6-l cheme la el pe fratele cel
sdrac.

cel bogat pe cel sirrac. Zice lumea ca trdiesti Fratele cel sarac nu Stia sd minti, aga ca-i povesti tolul. dupd cum s-a intimplat... Cind auzi bogatanul, incepu sa simla mincdrimi in palme. ,.O s ma duc - se gindi el - sa prind si eu

Veni fratele cel sdrac la cel bogat. - De unde ai atilea bogatii? il intrebi fratele
mine!

mai bine decit

Lud o undi{d mai solidd, se agezd intr-o barcd noua 9i pluti spre miiimul lacului. Pescui ce pescui gi pinir la urmd prinse in undild pegtele cel minumt.

pegtele

cel mare".

tf, il
Nu, puigor, se incdpdjind bogdtanul. Nu-ti dau drumul! Dd-mi 9i mie un inelug, ca cel pe care i l-ai dat fratelui meu. - Fratele tau era sdrac, n-avea nici piine mdcar. Dar lie la ce-ti trebuie?

mul inapoi. mir asteapta copilagii

Nu m6 omori - ll rugd pegtele

dd-mi dru. mei...

atit de invidios. Nu-mi

- Cum la ce? Nu vreau ca fratele meu sd fie mai bogat decit mine! Dd-mi inelugul 9i sa terminim! De nu, te duc acasd si te prajesc. - Deci aga. zi* pegtele. Bine, ial, daca egti
pasd.

Derhide pegtele gura. lar bogdtanul cel lacom ii virl mina in gurd plnd la cot. Cit ai clipi, pegtele igi lnfip* dinlii, li smulse mina gi * 9i

mufunda cu ea cu tot spre adincul lacului. Astfel ca se intoarse fratele cel bogat acasa Aga 9i merita.

fird bani 9i fdrd o

mind.