Sunteți pe pagina 1din 96

@afi

LIW4\ RItSg

$i

ilM{ii:

ION CREANGA

p0vesTr
POVOSTIRI

HhIINTIRI
Edilie lngriiilS $r glos G.T. KIRILEAI{U
de

EDITURA ION CREANGA

1972

POVOSTI

SOACRA CU TREI NURORI

Es od{tl o bcbd re a fti fciri dlti nitE bEi ri di d Yi@ dr shbi de mitrE. ' o d*i. aooi d" re @ bdEiMs.I d bd poiiiia eL o vie '@ lindl fttr@d, YiE *i mlte pdsi sldtuisu p&+' am 6pagru utd. Pe lingtr eee miperu surns $nodui _luteo re p-* zile negn cld lga "tt drmd beoi *i lm ' Ptu { N-rrzlei fcicii & F lio8tr siB @i dtEI itrcI doul e alIlrre, u; h d@pa$ slE dH $i4r elei bilm"<i o"" u .r]mi tul hotiriE n6rlmuEtl e tbq fe cimn' ii yiimrcle Mi F liDcE sire - h @ bdE Dosctr :d ,i * Gioa"i liEic -@ tuDd{taE plDI spmpe d mina s As Eo si-i itda iDnrn hobei de blnde c,nd trda Mi'dt dC fcicitl c sd fiq {iud de iociGi si _agri"tg in sire: ae viimfe allsi. Be & mulE ci "i@ iVA-*lo.,fio Dltrile, lcoi r'@ b ltI@ le{i .mi 9i o" d"i tli" nici p a iqi di! 6{ h lips fciciloc rei'
7

::af:I:T:: - fiei Je@ u$@rd: _ as a f?tor o tr. otr@tu-meu-Dumeo slJ imet_nu ;

miqe.

ffi;i

csr

roate cde.

me$a de soasd,.ba irce DetAiard ta B@qa Du ftbuie str fie sm

6;41ryry:::,tE ru"tm tYd$' #:*t tu bodrire m?icr_sa, nuh se rio u,ta iqil;
o i *ir. qi u
tot

fflf-mmtxS**u"ru+
x
e!r!, cire i"r*"oral "rl

.ir.*G I

ru

s_au dB b ieaba lor. ,^-D_1{ rtr Dora :: -rtu fr sem. Chia ii, pqm Dceu sa pd la caje viala nurcri_sa. ".o ,i "gra ."ul-U""U" UUe, siti no; *.." toc in fri.oDe ce mi_m oior o"q."i d"-J"il T,T1

*"

sffrgr

nub,

feciorii

d@ zcea e. Apoi
quubei

ru$re

dre

3? ::rugl;":t *:;*:"j'.:"S -!!,"tr, "i*: **F:,.:"**,_:,_":ii;;;;",iJ;:,ill"ff;'iffi;

se suie iure i! pod a. o pene rJ@r ro@i d; h si s6fi""g*,_i_"; pcuc l@r Lo@ de la rADosah rdposaE rcace_ss. """ii de cine.pd.ti weo dou! dimertii a! pa""t.---*_ "-' Sdt eu. norc. d h^d t,,-

ll j"T-t?^ii.t:rrip..ri"silGaJ"iir""#.'*^',,1fi f; :*:+:?ll}:rJ'JilTni",l,o.l'*",i'"#'"*..#ljf zu u ce se fae prin esr. Aj {rJ* inrels ":B::"ffit;.Kt"trra' ai'iliii.J- liJ"T "i r,-# - Da,odmuce. \,*i tii 3,i.HTfi-i trl":tu;'ffihr il*g t##t di".p9ri6, ;hi;"",.il;ilT ;."f"? T,"Tfit Ig'.,". in drs ctse facn &*ri";;;;"t-A;"l;;Hl ff kE"J,"',,'ff ';.H'rHg;;"'T,g'l?;'u"1##i{ u mDdu qr
zu nu weau sj_mi pierd comindul.

fft.m-**sffi*-sffi

Idcut.

Apoij cind ifier4 baba se culd f patJ @ fata la pirete, ca str n-o supele Imina de la opaiI, mi dlnd a infelege nuroli-sa ce are s-o privigheej ds somut o ilpdnse indatd !i habd n-ave de ce fae nord-sa. Pe cind soa@ horeia, domind ddsI, blaiim nod migtria prin esd, asq la smjir pee, 4il9 imbtrla tortul, adt pis milaiul $il vtiltura de buc. Si dace E aeri se puea pe ge-i, ea lndati lu apd ree gi-ti spdla faF, e nu mva s{ vadil nedomiu soade 9i sd-i bdnuiesd. A9a se mmci biab nod pinn dup, miezut noplii, dar despre ziud somul o doboli gi adomi $i @ intre pene, siere, fusele m tort $i bucul de mal3i. Babal @e se culese odat5 a giidle, s scult fl noapts-n cap ti lnqwu a tinti gi-a plesd prid esiJ iacit biab norl He de-abia .ppise, de voie, de nevoie, Eebui sd se srcale, s, sdrure mitr soaaei si sa-i argie ce-a lucrar. Incer-incet nora s-s dat ta bnzde li'baba e mu\5mit6 @ alegerea ce-a

Peste citeva zile cirtru$ii sosescJ $i tintr nevasii,dzindu-$i bdrb4elul, @i uittr din cele ndcaari! Nu tece mult gi baba pm la cale ti pe feciorul cel miilociu 9i-9i ie ua suflet de nod intomai duptr chipDl !i asemamrq celi dintii, o d@sebire nrlrui d acesu m mai in vlrstil Si ceva incruciQatd) dtr foc de hsnic6. Dupd nmte feciorii se duc isl$i b dreuiieJ $i nurorile r6min iar d s@@ aes6. Dupn obicei s le d:i de lucs e mtrsui qi cm insereaza se cu.lc4 spuitrd numrilor sA fie hamice $ ditrdu-le de gdje cn nu (mva str adoma) ce le vede ochiul cel neadomit. Nora ea mi marc tdrneci apoi celeilalte dspre ochiul soaqa-sa cel atoatevdzitorr $ a$a rs pe alB se indmu la Eeab! qi luml ieqea girl, din minile lor. Iard soada huure de bine. Dar bhele, cltodati, a$teptd !i du. Nu tece tomai mult $i vine Emea de insurat $i f{iorului elui mic. Baba insl voia cu oric chip se aiM o troil5 nedspd4ite de nurori... De actra 9i chidse @ de mai iminte. DlE nu-i totdeaua (:m se chite$ter ci-i 9i m se nimqe$te. Inb{ bmb dimioeat4 fsiorul mmei ii !i aduce o oord !E dptioriu. Baba se
9

ffi
"Lffi;#-.x?'Y
o'-Trlf, H*f;;'

"g:ffi"ffi#-kffi*:$ffi

H"affi:* ffim
-;]?". sot,L @E-ziwrr ele -"9"" r* ca lot Gi a nrmuc{i
sht ate
9i

3l#Hfum*m"ms##ffi ntdor-ds
e

$d ffi'

ci d

vr-:,;#"{i'*:r'5'"5*-f

&ffi

"uts'ffi
u'

*P-ffip#gffii##+ffigPi
Sff
sm

"*g, .,-ii,i",ta di*; $i ie

Yr

'HY;T cn N-i bunr pa@ dtgl;


aatlaa'

ftr tr'""

;LffiflJTffi' ,;Y5*6?uo*"T#-ik'rd-'TtrT*f'ffi;

HaL fetelor, mtoeli bine $i pe D()mul Huda6 cd il mi repdd in crmd s-aduc A-u @frel de liq sI mea4$ pldcintele

t@tele.

de brlnztr @ mindnn Si ndnglieuF @u gab. Apoi iut cheue Si pe celelalte doutr in bordei $i $ pm la mastr o

a6c

mai bine

git.

ditr gu

Dupd

e au minet
girliciului:

g-au b?lu! le-a

veh a cldta rusului

S@d,wd,p(drdt De ted sse dt Gd @r Dde ffi nu re-i d fte...


11

De'rsi @ce @d toal'E, Eid mif.q! d6lt @m j De te-d @6..u m fo wi, Tot cati aql d iryd! Iegi dd
Ca o pen,

IrEin sl
Ca o

$d h udcbi Guiqhi.
$-au mlnet, 9-au biuti t-au clnht, pin au adomit il tctele pe loc. Ctnd se s@alt baba ld zori de ziue, ia nuori dactr ai de mde. Iese afartr sp5rietI, di in@Io) dil pe dincolo, 9i cind intd in bordeir ce sA vadS? Bietele nuori ialeau pe soacrd-sa... Pene lmprr$tiete pe ios, I?tEntrtui, blide a|ute ln toate pe4ile, cofrielul de vin rasumat ticdlogie Me!... Da ce-i acolo? suigi baba hsplimin@li. Nurcrile amci sar arse in pioode il cele mdi incep a Eoua ca %rga, de ftice, fi lasd capul ln jo de ru$rne. Is ca fl priciM rdspude: bioe, mdmuciJ nu gtii c-au verut tSoca_$i fr mtr-Da muca 9i lem IX@t de minwe, Si lc-d scos u cof{iel de vial $i de acee tr*m chefdluit $i noi oleactr? Ia, chis mi dinsarea s-au dus. $i m-au ldnt Nsoii cm domem?

@S,

m se nu te vaddJ m5muctr? -D-apoi de ce nu m-aIi smlat? Mine-v-ar dua sd v, S-apoi mhlnce! D-apoi d5, m?lmucr, fdele aceste au sps ctr dllmea vei tot, $i de aceea m gindit ct e$ti mini@se pe t5ruq $i pe mJmuca, de f,u te s@li. $i ei sau aga de mihnig, de mi nu le-a timit mintre, las5, ticiloaselor, cI v-oi dobzdla eu dead-Minte. -Eide atuci nurorile tr.au mi awt zi buni in qsd il baba. $i Cind i$i aduc e minte de puicile cele mdolme ti boghete, de viDi$orul diq ded, de rtrsipa e s-a f?lflt o mue
a' .

eir 9i c-au viat{ dscrii domind aga lAftiattr, m @) crdpa d ciudi $i rodq in nuori, cm road eriul la lem. Se lehimetisised pitrtr $i ele dou?l de sB cea re a babei; 9i ca mi tlndrtr g{si acm pdlei sb-i faci pe obmz gi se o!in-

duiascd totodat{ $i mo$tenne babei pdn o diatt nmaipomenittr pind aMci, gi iatl cm: Cffiatelor, zise e lnt-o zi, cind se aIlau sitrgue in vie; nu putm d5i in cas aeas@, de n-m fae toate chipurile sd scgplm de hii@ de bab5.

-EiSi 6cCii m v-oi invdu eu $ habar s n-averi - Ce sd fac6l inlrebd cea mil mre, - Ia sd d2'rtr busta in esi la baba, si tu s{ iei de cinepa dradlui !i s-o trrne$ti o capul de pdretele cel despre risdrit, cit ii putea; tot a$a si faci $i tu d capul babei de pSretele cel dspre apus; $-apoi ce i-oi mai face Si eq veli vede voi. cind or veil ai noqEi? -D-apoi
t3

(:lm?

Affici voi sI v[ freti Effie-n pdpupi! sd nu spu4i nici laie, oici bdlaie. Oi vobi o $i o dln$ii, ti las dacS m fi
@. Se lnduoleerl

m beM di odr, s+ izbir! d epul de pIrc6 pinl i-l dogir!' i*i * *ii tljt* ni"a @i $wbag de cit cde dout' Eint;te baba ia miilocul ffii s{ HElnttr o picioarde' 9o gdigo*"9t e pe dtns ; apoi ii s@te limba efer" i{ sE5-qi iuo?e cir aqrl i+ peut5 o sue 9i o piperiu, 4e ct.limbe 'nfftl * *nL ri 6;ae mcrl tru mi putu zie nici circ! s "uu *i snAti @ @' cga la pat bolnavd de rcme' dupA sflruie celei o pricim e$%rtr beba I-i hir-rn"""btit., @t. e sl-ri mi aduc{ uinE de frd @ stdut valui incepurd a wre a"pe ** -iro*e,li *si-d" ghiont rma alteie ii a diD l4le babeistirlici' rcrbi despre a. "r"Z] poa*i, pm* diD mi@ mortului' d6pre ;ld, Jir]ie "'j"Elit, ie ac-p*te groap!, despre sigpi $i cite alre u mii iadi ;ardtd"ii roEorrlw;,'E nll@i s6re ss de ai@, ba goapd p biats bab[ si de inr@t. s{ !;he Iae fqicirea vistA de mi i@inE @ ea inpliDit! ii.ta *. rel]t@. aGte' iae s_aud scirFind dste ertr: brrbatii v@au. Nmsrele lor le i6 tnft ttrtirpiffie' $r *i tioe, de la poat{ s-ruci in giftl aJ "grui* "aa t#tajitor qi lncep a-i lu o vorba $i a-i desmierda, @ de re mi orguli@r. * -f.* mlmue? iutrebad d blii dodat! dtd -O" dei@u boi.i. l-Ml-oe le lutr @ mi thlre rcrbo din Surd-l-oo "" A* tio", @ face; de de glnd s! re lee sdnAete, strd@, zi$ed b&badi idpdimitreli, sclplnd rdsEiele -C@? dio ntln{. Ia sttrt @ cinci-$as zile de citrd a fost sI ducj Cu? viteii la suhat $i w vlnt rdu pesffi a dal peste dias, sdr@1... Ielele i-au lut g@ 9i piciosele. Fiii se rdDtrd eud fl toFr tn es{ la patul mine-sa, dd biau babl .;a umflad clt o bute 9i Dici nu Puta bleqti Md
ain gure. Sinlirea inse nu gi-o piodus de

si cete dmA, inmrd

t@tele h es4

lure

bt,

9i vddndu-i,

14

ile: Da nu fuIelegeli ce rea mfunue? zisertr ei. -Nq mlmuci lasd @ limb! de moase c! fmtele cel Biab mre sd ieie locul $ es cq despre reserir; cel miilociu cq despre apus; idd noi) e mainj ce sintmr sd rdmlnm aici, ln esa bduinescS. C! bine mi zici r, nevaste, rtrspms bebatu-sdu. . AMci cei.lalli nmaiavind incom 9oldi, diau rdmase bmtr f6etd.
Baba mui chiar in acea zi $i nwrile) despletire, o boceau de wia satul. Apoi pesre doud zile o ingropard e cingte rure Sr toate lmeite din sat ti de prin melegurile vecine vorbeau despre $acra cu Fei Durori $i zicesu:,Ftrie de dinsa c-a

isi mi$ctr-putin mlna $i rat?i la nora cq @i mre 9! Ia pdretete despre rdsdrit, apoi deri pe c@ miilocie $i ptrrelele_despre apus, pe ume pe cs roi d*e gi ios in miilocd c$ei. D;n{ aceea de-abia putur aduce miru spre gurtr .i i"a"g .aa in_ t-u llh grczav. Tofi-pling@u il nu se puteau dmqi de6pre stuele ce fae ,]]ma lor. AMci nora cea tinird zise, prelicindu-se ci pllnge

murit,

ct

$riu cd are cine o bocilt

CAPRA CU TREI

cel

hmic

de pe afar! 9i le ie: Eri-duc in pidm, e sd mi aduc ceva de ale mincdrii. Dr voi inoieli u9a dupi mine, asculbti uul de elrul si sd Du @w s?t deschidefi pin, c; nu-g auzi glasul mo. Cind oi voi eu, m s?t rd dau de $tire.
ca sd m?t

$i -nu smEDd toare

.Eq.9qad 9 pri qre avq trei iezi. Iedul el @re 9i a miilmiu dau prin btrt de obraaici e 6au, id cel mic era $i m.inte. Vorba c@: sint cinci degde la o mind

Intro zi. epm chsnd iezii .- Dragii,@ei @pilasi, e

uul o

alrul.

moa$teu, $-m se vI spu a|a: Mdwdesderi, C! @ v-.duc

vou!:

Fsffi-ir bue, kPFr tiF


Drcb de

sre lo sPhe,
Mildet ln cilcrq,

Smoc d flo'i Pe subsod.

Auit-au ce m spus il

si d nddeide tn voi? -Pot n-ai nici o giij6, mdmucd, spuertr d gua iminte SI cei- @i mri. Noi siat@ o dattr bdieli 9i ce-m vorbit o datE)
vorbit !trmine.
DacA-i a$4, apoi vmti sA !d s5rute mem! Dl]mezd se-vI apere de cele rtrle 9i mai rdmineli o bine! zise @l mic, a lacrimi in Merg.i sb.Atoasd, mSmucl ochi D@ezeu str-li aiute ca s! te intomi o bine, $i - Si str ne-aduo de mln6e. Apoi epra ies5 si se duce in trbe ei. Itr ieii inchid u9a dupd dldsa si tBg zivorul. Dar vorba veche: pirEii au uechi $i fsegtile oehi. Un du$mm de lup - g-apoi $titi care? chiar cumdtrul @preir @re de mult piadea nme s pdlei ca sd pape iezii, ttrgs o wchq la p&etele ditr dosul @sei, clnd vorbea pra cu din$ii. (Bu! ase el ln gindul slu. Ia ae mi-i timpul... De i-ar

Da, mllnuc5, ziserl iezii.

impinge pdcatul sd-mi dschidi usa' halal sd-mi fie! $!iu


cd i-as clmosi qi

Cum zice, ti vine la u$tr; si m

i-{ iuulib

vine,

ti incee:

hei uF d6deti, G l@ v-adue vou{:

Mdfieq

ln

dda,

. dschideti d tugal drag.ii mmeir o tuga! -Hai! biieti s&4i $i d$chideti zise cel mi maft Ia! ular ctr vine m - cu d mltr@e.

Smoc de flori Pe subsod.

DozE i

Srraotul de mi!e: zise cel mic. Sn nu Mva sd faceti sC dschideti, ci-i vaj de doil Ash nu-i mtrmuca Eu mosc a. pe glas: glasu-l ei nu-i asa de gms * dgu$it, ci-i mei subtire si mi ftmos! Auind accte, lupul se dme la u fietr $ puse s5-i asilti limba 9i dintii pmm a-qi sublia glasul, !_apoi intorcindu_se
lncepu

ir:

Td ied @d4, tuei uqa desdeti...


l9

Ei, vedeli zise iarqi el Me daci ml poEivesc eu- vou!? d.{u-i -mdmuca, nu-i mdmue) D-apoi cine-i, dad nu-i ea? Ce d@r $i eu m uechi. Mi duc s5-i deschid.
Bddicd! bldici! zise irAti cel mic asculhti-mn pe- minel Poate mai de apoi a veni cinM $ a zi@:
Si

g-auci voi trebuie a@idecit s5 deschideg ? D-apoi nu $ti!i cd mtrtu$a-i moend de ctnd lupii albi Si s-s IAdt oale qi ulcioare, sr@?! Apoi dI! nu spu il bine? zise cel Me. Ia de-auci e du in lme, de clnd a ajus @ada sll fie ep... Dactr te-i potrivi tu aistorar ii tina mult $ bine pe mlmue afartr. Eu uul me duc s! deschid... Amci meinul se lalr?l iute in hom si, sprijiait d picioarele de prichici gi fr msul de funingine, Ece e p6,ele $i tre muri ca vars de fric5. Dar frie-i din niJ sdmffi! Asme ne el miilociu, fu$ti! iute sub m chssitr; se-nghmuis,te

mre

m poate, bce ca pbmintul, $i-i tdud @(nee pe dimul de ftic5: tuga-i ru$inoasd, da-i slntrtoesx!... Instr cel se d2l dupl u$4 $i-sl traglL s?i nu Eagtr? In sfirgit tge ztrvorul... Ctod ial.. e si wd6? $-apoi ma are ciad vede?... caci hpului ii scaparau ochii $ii sftiia gtdeiul de fldmind ce eB. 9i nici lm, aici dou!, hal! pe ied de git, ti rtrteza capul pe lm, $-I mloince aia de iute $i o a$a poftr,
a@lo p5rca cd nici pe o mllsee n-are e p6e. Apoi se linge frmu$el pe bol 9i tncepe a se lnvirti prin ssi o neastimp&)

defi

icind: pdrere m-a mlgit, ori - Nu $tiu,

glasui? Dar ce Dffiezeu? Psc-au intat ln prmint... Unde sI fie, wde sd fie? Se i!e$e el pe @lo, se ife*e pe dinolo, dd pae buna! iezii nu-s nicdiri! Mdl... ctr lue minme-i gi asu... dE nici e@str n-m de-@s5... ia s! mai odibnesc olsctr ieste btrEitrete. Apoi se tndosie de $ele @ d gts qi rc pue pe chersin. Si ctnd s-a pus pe chssinr nu $iu (m sq ftiat c4 ori chersinul a crepatJ ori omeEul a sd5nu6t... AMci iedul de ll p{Sta ptrs&l 9i-l miDe spisub chsiD, s! Du ec!? -

awit

mi

multe

M, sdrecuFJ: S5-ti fie de bine, nnnatule! ghidi, ghidi! ghidu$ ce eqti! Aici -A!... vin!-nc@ce la ndndgelul sd te pupe ell

mi-ai fGt! Ia

Apoi redicd chdsinul biniSor, lngfaca iedul de urechi $i-1 floc5ie$te $!l jmulegte qi pe acelal dei merg peticilel... Vorba cee: toate pasere pe limba ei piere. Pe umli se mi iirvirte cit se @i iN'ift Drin @sA d@ a mi g{si cwa, dr nu gEseqG nimiq clci iedul el l:uinE t?ic mol@ in hom, m he peqtele in bo$ la foc. Dacli vede lupul $i vede ctr nu mi glse$e oimic, i$i pme in Sind rs: a$eil cle doud epete o di4n rbjili in fe.e94 de li se p&ea ci ridj pe lmd uge toti prrqii o sing) e st feci !i @i mult ttr ciuda p!ei, 9-apoi iestr fi-$i eutl & drom. Cm a iegi dutmmul din es5, iedul cel mic se dd iute ios din holn gi inaie u$a bine. Apoi tdcepe a se sc?lmdm de op 9i a plinge fl emr dupx ftdliorii sli.

Dragqii na rugorit De tru 8-s fi indupl@!, lupul fi mlntl $i bisE mamn nu $tie de stl ffi urgie voit pe ep! $i bocegte el, $i boctte, pion il epuc{ leiio. Dar ce @ sd le facl? ViM nu eE a lui gi e au ctruet, pe ms lca dat. CiDd jdlea el a$a, irca $i @pE vma clt pu@, iacdrtlt cu dee mlncllii 9i gfthd. $i cm vae, cit de @lo vede @le doutr @pse o ditrlii doriti lD f@$ti. Dragn mimuofei dsgi cm egsptd ei @ blrtrie gi-mi dd lnainte ciod nn viid! nui+
ce i-a

M4ii tt'oei b{iqi, Ftmqd ri @dfil... Bu@ia eprei nu en pMst!. Dd dnd sapropie bi@, UD 60r rece e ghela li r@ pritr vift, piciwele EmE o @prinde lD tot mpul il ochii i se Fi!iioes. $i ce @, tru qa a bift!... Ea instr tot mage pin'la u${, cM p@te, qeind cd pdse o lnleu... $i cM aiuag, $r hcer:
ce str wdil ? r se @e, u

MrydMEi A @ v-due vod:

Mq ID ddkq, AMci iedul mein de e@ o 9i cel diftii $i el sre iute 9i-i dGchide uta. AIDi s-Mc! in bnfele mi!e-s, 9i o lac5mi de siage lncqE e-i ryue: Mlmuc4 mEmucd, uiE e m p4it aoi! Mre foc Ai Ftop a c{at pe pul n6m!
de pe umtr
22

Capra aMci, holbtnd och.ii lung piid BA, o dprinde in6msid!... Da @i pe llm{ imblrbav6ir p4in td fire S-a tddebat: Da c$a fost aii:i, @pile? - Ce sI fie, mlmucd ? Ia, (M teai dus dl'mta de-as5, n-e Eest to(mi mult li ia@ s-aude cinem bItltrd la u$5 9i
speima $i rlnlae dndu-se, $i-a @i spunlddl
Trei

Mmd

id ddeli!... uqa dsdqi-.

- $i?... $i fnte-meu el ffie, tr{tttrg ii nsstimpdnt, (M il dschidi. $-atuci? - AMci eu m-m vidt iute itr hom qi frate-mo cel miil@iu sub ch6in, iar @l me, dupd cm ili spu, se dl d trelstre dup?l utr si nas zircrul. $-aMci? - AMci grczivie Me! Ni$$ul trosm 9i plietmul dumitale, (m5truI lup, se qi sata in Fag. Cundm-mil? EL tr s-a iumt pe perul sdu ctr-Cine? sp6de copile$ii niciodatl? nu rtr-a r Apoi d{, mmil Cu vezi, i{ mplut de sprrieli! mmel vezi) - Ei las' cl l-oi rY.F s! Dacil tril vede c5-s o !d ldduld r-ur invlts su: mil $tn, filga la uqtr str
sdrmant

qi c-o 6tr

de copii, apoi tebuie

s5-9i batjl joc de

casa me? !i pe voi sd vi puie laj'astlmi? Nici o faprl fiid plati... Ticilosul $i mgositul! Inci se rinia la mine citeodati ii-mi Iicq @ mtrseaua.-. Apoi dou 4 du-s de acel de care crede el: n-m stirit peste garduri niciodatd, de cind sint. Ei, taciJ cmiqe, cd te-oi dobzdla eu! Cu mine f-ai pus boii in plug? Apoi tine minte ci ai str-i scoti ftud @arne! -

Of, mdmucn, ofl Mai bine taci ii las5l itr plas lui Dlmnezeu! Ctr qtii cd este o vorbi: nici pe drail sel vezi da nici cruce s5-1i faci! _ - Bg rq dragul muei! CI piai la D|lmezeq sfinlii ili ieu suflerul. $-apoi tine ru minre. copile, ce-Li spm eu: d de i-a roi da lui nasul si mai mircaie 1e aici. apoi tas't... Nrlrui tu si nu mw sX te rdsufli sim, e se pdndi el de

$i de aMci ceuta $i ea tme @ prileir e sX facd pe obru Se pme s pe ginduri 9i std in mpene m cuih-siu. sn digI ti ce se-i facii. (Aha! ia acu i-m gisit leacul, zise e ld gturdul sau- Taci! Ci i-oi face eu cmtrtrului ma, de 9i-a mu$ labele...t Aproape de esa ei era o groapS adinci: tomai a@lo-i
ntrdejde eprei. de

(Ls eda cu dubala, cMitre lup, ci nu-i de chip!... Ia, ad se-ncwe fapE. Hai la eeab4 Mitri!4 cd lupul d-a

dat de lucru!,

Si a$a zicind, pue poalele-1 bdq i$ sufli nlilicileJ alitd fool ii s-apuci de fdcut bucate. Face sasnale, face plachie, face alivenci, fae pap5, o smlnrintr !i s ou6, 9i fel de fel de bucate. Apoi Mple groapa @ jtratic ti o leme puEeghroase, ca si ardtr focul mo@it. Dup; as alazi o leasd de duiele nma inlimti $i ni$te ftwad pste dinsai pest toami Frtrd 9i peste lemi agteme o ropiin;. Apoi fMi face u sctruie$ de cerd mme penh lup. Pe um5 lasd bucatele la loc se fiarbe 9i se due prin pedule sA @ute pe cmitru-seu $i sd-l poftesc5 la pramic. Merye 4 cit merge prin odru, pind ce dii de-o pdpasti goand $i intuecoas4 qi pe-o tihiraie dd d aucq peste lup. Bud vremea, cudh5. Da ce vint tea abitut pe-aici? - Bun'tr sr-ti fre inim, cmtrtre, (m !i-i c5tdtua.. Apoi de, nu gtii dllme ci nevoia t duce p ude nu !i-i voia? Ia, tru $tiu cine a fost pe la mine pe aesi ln lipe mea, cA 9du cI mi-a f:icut-o bme! dragS? Ce fel, mitrild - Ia, a gdsit iezii singurei, i_a ucis $i i-a chpoit, de le-m plfurs de mild! Nrlmi veduvi sd nu ma fre circva! Da nu mai spune, cuitri! - Apoi de acu ori si spmi ori sd f,u mi spu' ctr tot lm mi-i. Ei, mititeii, s-au dus catrl Domul, 9i datoria ne face s, Ie c5utim de suflet. De acee aia frot gi eu u praz_ tric, duptr puterea mea, Si m grsit de dviinli sii te poftesc Si pe dweata, cmalre, e sd d mai mlngli Budrcs, dragd cmntrn, dar mi bucuc em cind m-ai fi chmat la smti.
25

Te crd, cMete' d-apoi dtr!... Nu-i cm vrm noiJ ci-i m rea Cel de Su. Apoi pn pome$te imiate plinglnd 9i lupul dupd dinsa, prefedndu-se ci plitrge. zie capm suspinind Dome, cumate, domne de- ce li-i mi drag in lme, tomai de-ace n-a pde. Apoi d5, l:rmdtd, ciad ar fli omul ce-tr peLi, dinainte s-ar pnzi. Nu-1i face $ dllmeau atiu inimd ra cA odati avem se merg@ il tolii a@lo. A$a este, cm;te, tru-i vorbx. Dd sdffiii gigiliciJ de cruzi s-au ffii dus! Apoi dI, cmitd, se vede cd !i lui D@ezeu ti plac tot puisori de cei mi tine& Aioi dacn i-ar fi lut DrJmeau, @ m.i-tr ft? D-apoi asa?... '-Doame, om-atd, doame! Oi fae gi eu e pmstul . Ode nu mva ndea Marin a dat nig pe la drJmeab p+aes5? Ci mi-aduc minte @ am ci l-d intildt odati prin meurig, qi mi-a spus ci dac-ai vra d-a sd-i dai m bniet si-l invele coiocftia. $i din vorbd tn vorb5, din uda-n al@J ajq pln-acase h

cmtrtm, zise ea, lutnd scauiequl Si puinIa poftim, cmitre @le qi si ospdtea du-l deasups $oapei s - pricim-$ei oleactr din ceea @ nea dat Dllmezeu! Ristoami apoi samalele in strachind $i i le pme diuinte. Atuci lupul nostru incwu a mlno hilpovr Si gogilt-gogillgogilf, ii mergeau samalele inqegi pe gtt. Dmezeu sii iste pe cei r5posali, m5td, cd bue samle a mai fdcut! $i cm osptru eL buf! ede fdrtr sine in gmapa cu jdatic) cici scduiesul de ceati s-a topit, ii leasa de pe gtoapa nu m bine splijiniti: nici roi bineJ nici mi rxu, e pentru (:mitru. Ei, eil Am scoate, lupe, ce-ai mlncatl Cu capG d-ai pus in cird? Capra fi-a venit de hac. Valeu, cmitrd, talpel mele! l\{:l rog scoate-mi cd-mi arde inima-n mine!

- Ba tru. cmarrei c-a$a mi-a ars 9i mie iniru dupd iezi$orii neil- Lui_ DMnezil ii ptac pui de cei roi tiilri, Eie hsd-mi plac $i de itri mai beEini) nmai sI lie bine fripF; gtii cole, sn rrqcd foiul Drintr-insii. CuitrdJ mA pirlesc, mor. Usa_ - Arzi, cMrre, mori, ard de titr.viu nu nu dbu! De-abie cnci dci elri tsa- tu trece bi.ierului i(ruia de speriet, c{ mulr pfu imi rre_

buia de la tine ca sal afm! Ti-aduci minte, dih,nie rduacioase ti-spurer5, cind mi re-ai iuat pe pdrul teu? $i bine m-a mmqt lezrQortr i usturd idm-n mine, _ -nu-fi mai face atira osindd cumdhil Atii rcg s@at+d ^te $i mine! l\toade. psrru - bine o roi plesnisi moane, cmirre, asurtr penm asurd, cd -dinioare fr dvink din Sciptudl

Dupd aceasta epra gi o iedu.l au lut o ctpitl de Iin $i au aMet-o peste dinsul, in groapa, @ si se mai potoleascd focul... Apoi la rll:m umelor nbpddiri asupE lui Si-i @i dintild in cap o bolovmi Si @ ce-au apucal pine-l omorird de tot. 9i a9a s-a pdgubit simm eprd Si de cei doi iezi, da gi de cumdm-sdq lupul, pigubaqa a rrmas, Si plguba$d sd fie! $i auind caprele din vecinbtate de rW asb, tare le-au mi pirut bine! $i s-au adunat @ toatele la priveghi, qi ude nu s-au agtemua pe mincate !i pe biute, veselindu-se impfemd... $i em gi eu acolo de fald, $i-nda!d dup5 aceea m inc5lst iute pe-o $ea $-m venit de v-m spus poveste aga; g-m mi incdlet peo roatd 9i v-m spus jitia toadi; !i mde n-m mai incdleet qi pe-o cdp$ud, 9i v-m spus, omeni bui. o mre si gogomt{ idnciund.

PUNGUTA CU DOI BAN]

Ela odat-o babd $i u ho|neg. Baba ave o grini 9i mo$ngul u oco$. Gdiu babei se o@ de cite doui ori pe fiere ziJ $i baba mtn o mullime de ouSJ id mogneegului nu-i da nici utrul. tr{osneacd intr{ zi pierdu rtrbdar@ qi zisei N{ii bab5, mdninci @ in tirgul lui Cremme. Ia d5-mi 9i mie niqte oud, e si-mi prind pofb mecar. Da (:m nu. zise baba, care sa loafte zglrcittr. Dad poftd de od, bate gi iu cuoiul tdu s faci outr. $i-i miirca; a; ce d a$a m b;tut geim, $i iacdtd-o ffi re outr. pofticios si hapsin se ja dup! gun babei, qi de^{osgul ciude prind iute .si degrab! dcogul 9i-i d, o biEie butr4 Nal ori te oua, ori dujte de la cam me, @ si nu @i sEici min@ea degeba. Cucosul (rm scxptr dh mtinile moqmagului, fugi deesi benetec. $i @ merg el pe m dm, $i Mbla pe dmuri

nsslui. Pe dffi. idritae5re o trXsurd c_w t"io .i * ii"L cucome. Boierul se uird_ cu bdsre de sma la ruog. vede in clonfur o pusg si zice vezereului: ddre ios vezi -Nuil.ia se dE iute $i din ce are amsul cela in plisc? Vezeteul capra rdsuii ios c_w feiu de me$re$ug prinde .o@sul si, luindu-i puguF din cjon!. o dA borerulU. tsoierul o ia ltue pesare, o pue ln 'i bu@ si Dorne$te d besura imink. Cuco$1. suptrrar de asLa, nu * Lsi, cr se ra dupe Ersur,, spuind neincerar: fttuisu! boied m.i Dafi puSF a doi bd!
Boierul. inciudar, cind ajunge

o pmsrd o g.' bg'. $! ffi o Bi\errei :YTl li*_,95:.$1.se hroami tu dinsa iuDol sDre casa mor_ o fr ra,n donl tl

in dreptul ud fbrini,

zice

Mtri! ia cucosul isr oblejc ti-l d:l in fintina es. V%reul iad$i se d, jos din epm rdsurii, Drinde itrrsi oqd StJ @irle in ^I.EdDd. Cuotul, vezind ieasta mare prmeld-e,-ce sd fbcd? Iocepe a inghiri la ape; $i-qhire, 9i_n_ 8rure) pha ce bgDte d toate apa dio finthd... ANi zboard otsaolo dara $r nr4i se ia ln ll@ tr{suii, zicind:

Cudsl boied Dati p@ra o

@dJ
doi

Mt

fi

Boierul.ldzind acssh, s-a mirar mplit 9i a zjs: j-aisrat tI, ds. Mel de at . - Mil da.al d$cului e@$ i-aistat fu, hs. ct t_oi da eu lie^de cheltuiall, di cresaruie $j pinrearulel m aiunge aos!, zice wei t'ate ae-U tucltl.ie sl ia $i cuco$ulj, str-l arlrle intr-un dhridr nlin n, irrori- qi j p;i co$ul. sllJ arirle intr-u guptigr ptin o jaadc "i "x --:^ o respede la gm apdoriului. Baba, ctnoash la ilimr- de Baba. clnoaS iiine; d" frvint: Iace M i-a ;s sUplnu-Ju.'Cuosu, M vede si astA re..nedrepbreJ lncepe a v?bs la apa;9i romt el toaU apa cea din findd pe idEtic, pind e sdrgi focul de tot si se Hofttte Nptioriul j ba incd fae 9r apErie prin esE, de B-a bdrtrcir de ciudlt htu de la bucdrrrie.-Apoi ae o Utemae

lspezii de la gua dptioriului, iese tef& $i dsaolo, Si tuga la ftrqs& boierului qi incepe a Elnti @ ciocul tn gemuri
$r a zce:

Dai prryF

CucuiSI boied
cu

d,
dd

bdl

Mei, ci mi-m gtrsit belau d dihmia asa de @coq! ilprins de minre. Vezetill ia-l de pe capul meu buhai infi.r$i-l zvirle in cireada boilor $-a vacilor; p@te w riet i-a veni de hac: l-a lua in 6me s-om scdpa de sup&are.

zise boierul

Vereteul iarqi ia mco$ul $i-l zvtrle in cirsddl ANci, buruia sco$uluil Sdl fi vtrat cm ldghil@ la buhai, la boi,

31

ti la vifei, pln-a'inghitir el toatd cireada 9 Aat u pTtets mg9: |@e cit u oute. Apoi ir vine la fmstrl, intinde tripile in drepNl soarelui, de lnMedt de tot esi
la vaci boierului, $i iarr$i lnepe: D.ti

CutriF!bie.i mi,

pryF o

doi

bd!

^ mqprm: sil dau lo hmau fr bmii; p@te w inghiti ta -Am galbmi, i-a sta reuul in glt, s-a in@ $-om scdpa de dirisut.
12

Boierul, cind mi vede gi astd ddnd?lrBie, crtrpa de ciudd qi nu qtia ce sl mi fac5, doar va sc5pa de dco!. N'l.ai st{ boi@l cit @i std pe giodui, pinj-i vine ia!4i

$i (:m zice, umflli dcoiul d-o sipd qi-l zvirle in ha@u d banii, cici boierul acele, de mult bffiit c ave nu-i ma qtia nmltul!... Auci oco$ul lnghie @ lhcmie toti buii 9i lash toate lxzile pustii. Apoi ise qi de a@lo, el Stie cm $i pe wde, se du@ la fereasfr boielului qi id iDcepe:
Cudisu! bddi @!!
Dati

p]ryp d dd M!

A@, dupi rcate cele intimplate' boierul, vlzldd ctr n-are ri mifae, i-e!'lrle puaguta. Cu@9ul o ia de ios fl burui, se due itr reba lui !i lasa ie boier in pace. AMci toat psqile dtn ograda boideesca, vdzind voiDjcia o@$ului, s-au lut dupd diasul, de ti s pdre ctr-i o nMttr ti nu altdew; iad boierul, intrisEt, ulE gBl4 m se du@u si pasoile sale, $i zise oftind: Ducl-se $i @be $i tot' nuai bine cA u sc{pat de bel' cd- nici lum ot n-a fN eici! Cu@rul inse merFa tslo$i iff pMile dupa dinsul $i mqe el clt merger pin-d ce aiugE aes2l la moqneag, $i de la p@ft?i 'Ecee a cinu: sffigu!!! ddrigu! Mopegul, M sude glasul ilco$u.luii iff diD esd o buuie. si cina isi aroce ochii spR pode, e sI wdil? Cuqul sIu fia cwi de splriet: defstul ti s pdre puie pe lldgtr aet acog! $-apoi in llm lui vmeu ctrdui nmudrate de paseri, cffe de (re mi ftumoase, mi @cuide $i mi boghete. Molneagul vlzitrd pe @@$ul siu aqa de ffi ti de groi, gi itrmjumt de atie M de galite'i-a deschis poaM. AMci dco$ul i-a zis: St pine, a$teme u lol aici h miilocul ogdzii. l\{osa@I, iute e u primelJ a$teme lolul. Cu@9ul auci s aFze Ire fol, s@ord putmjc din sipi, $i lndatd s uple osada d livada mo$negulul pe linei peseri, +i de cirezi de vite, ioi pe 1ol tem{ o movile de gelbmi @e stdlu@u la s@e, de-ti luu ochii! Mognegul, vdztnd aeste |@i bogEfii, nu $tia ce sd fac{ de bucuie, strruthd me.s acoflrl gi dezmierdindul.

Auci
34

iaca 9i baba

v6@, nu ftiu de sde;9i cind a v5^t

plesea de

wle

ca.aiestear
ciud?t.

num-i sclipqu
zice ea, ru$inara

rAurilcioasei

ochii in cap ;i

Bg pu:-ri. pofu-n cui, mdi babd. Cind cerur o*, ltu ce d-a dspus? Bare aM $i tu geim!-m adud sd_fi garbfl, c-aga m blltur eu oco$ul. trii tu din a oi pricioi... si iatd ce mi-a adus! AMci baba se in poiard, gtrbuie$te giiM. o apucl de -duce coad $i o ia ta be@ie. de-ti vene sd_i plingi de mili! Biara gtua. cM spii din miinile babei, firge pe dmui. $i m pe" dtm, gese$reI:lqea se hroece.aasll qi q o hdfgict T{ inghite. Apoi rapde la babe, $ incepe de pe Ia poand: @"t. @r. @rodac! ! Baba iese o tuoirie iniinte'gfinii. p..t,: poad) re iure pe ltngd babd 9i se-pune 9il:1,tq" pe rubariu;9i dupl m eas de gedere, *re de pe oibariu, corsd?lcind. Baba atuci se duce o fiqa se ane ce i_a fEcui gtu... Si cind se uird in oibriu, ce s, vadi? Gdim se ow o mlrgicr!... Baba, cind vede d 9-a betut geiaa :m ae ai"sa, o prrnde 9-o baie, $-o bale) pln-o omoartr in blaie: Si asa baba @ zgircirl linebmil a r?knas de tor sfuad [pie pamin_ ruu. Decu afri mide 9i rdbddri prriire in loi de ;U, d bue $-a facul ris de geintr S-s ucjs-o fdr5 sd_i fie vinowtd ru me, semml

- bhi

Moqnege

de-mi $i mie ni$e gal-

t?

\
,)

Mosneasl hse eE fome bogat. El 9!a Eot cffi ffii $i srtrdini ftmoase, $i r{ia fffie bine. Pe beb4 de mill' a pus{ itrinititx; iu pe oog il putu tur toak pr4ile dupd dinsul' o ia glt ri'mclltat o ciubolele galbse 9i d pinidb! a. "* rmi la ctrlciie, d; !i se pIr@ ctr_i m irod de cei fruEoti, iff nu d@f de f?i@t o borq.

DANILA PREPELEAC

Erau odat6 lnt-u sat doi ftaC Si @iodoi @u insMfi Cel mai mre da hmic, grituliv 9i chiabur, p6m cI ude pue el mim, puee 9i Dmezeu mila, dtr n-avs @pii. Idtr cel mei mic eq sdBc. De multe od fuge el de norcc $ nor@l de dirsdr caci eE lsel, nechitir la ninte Si nechibnit la tebi, S-apoi Mi avea qi o mullirc de @pii! New6 acesEi slnc e.a mmcit@e 9i bul l4 inimd, id a celui bogat da pesEittr ls mle $i foarte zgircitd. Vorba veche: Td u bou sere se fie de p[@te! td l{ bele, Fmtele cel sll$c avea $i el o pdrcche de boi, -dar cols: poMb la pdr, tinql na4i la mpr lapogi la ome, @irdoi fldrlbi, linati in frste, ciolrno$i 9i grati, (:W sinr roi bui de lniugd la @, de ietit fr dtD$ii in lue gi de IAfrt kabt. Dd plug' gnpI, teleagn, wie, wr ttnjeu, dreie, @sd, lllepc4 fApoi gebld $i cite elte luffii ce Eebuis omului gospocls, nici cI * aflau la 6a ac$tui m nesootit, $i ciad ave debuinttr de asmsa

lucNriJ totdelM supds pe a\ii, iar, mi ales pe frate-stru 6e ave de t@te. Newsa celui bogat de multe od Acq zile ftipte btr$etului, e stl p@t des@torcsi odatl de fEtepira-i o bmi, brrbete. ftate, - Flate,dil, Etridar nemstll, siqgele aptr nu se face, Dac?l -Apoi l-oi ajuta eu, ciDe str-l ejute?
sdu. Ea

zi@

adesmri:

nu

Ne@sB, Demaiavind lnotrc, tdce 9i inghile oodui. T@te @ t@te, dar Arul sgu em de h,inrna. Nu rceu dou!-uei zile la mijloc, qi se hsa la u$e ei @ Denil?i, cm@u-stru, eriird st-i irnpmute erul: ba s!-qi aducl l@e din pIdue, ba Eine de d mm*, ba cdpi! din frine, ba mulre de toate. * - Mdi ftate - zise lnt-o zi el mi Me, isruialalt mi-i lehamite de frltia noestr{!... Tu ai boi, de e nu-ti inchipuie$i f-u q? A.l meu l-ei hirbuit de tot. Hodbmg! ln@lo, hodorcg! pe dinolo: card rc stric5. g-apir qtii rcrbq cffi: Dtr-li poptr pintdii ti bate iapa @ cilciile. dd, frate zise isElalt, scdlpintndu-se in p-

e -Apoi str fac? Ce sd faci? SA tetrvet eu: $i ftmo$i; - gi-i du la iamaeJ vinde-i boii t5i sint lMi mai mici $i iei $i mpld altii roi ieftini,itr cu bmii rdmag mpdrl-ti $i u tr $ iae
c! Du m-ai tnvdFt r5u? A$a m sd fac. se due la dlnsul aesir i$i ie boii de funie cu ei spre tirg. Dar, m & spuq omul nostru era m om de aceia c2lruie-i min@ dnii did rraisri) tj toate Eebile cite le fdc, le fllce pe dos. Tlrgul em @ dede ti iamcul pe sfir$ite. Dtr citr poate sE lrnporri lui DIqilb Prepelec? Cd aga ii era poreclq p@& ce atiE odor av@ ti el pe linga sI, I?lot de mins lui. El rflegte @$ma pe cap, o indeas! pe uecbi $i habe n-are:
te-ai

ltii Ziclnd aeste,

Ia,

laflt

gospodtr.

gr pomegte

De De

NIsg,
Nichu

Nid adb.

iamrcc, lmi

N{ergiad el

om vene ditrspre tirg d atuci 9i pe trel trdgs li la deal o opintele.

o Dmm si TIEqIrm ai stli id iEiqte spre pe ciqd suie u deal lW $i trrg5nat, alt u ctr noq e Si-l cumph* chid o Einile singu, la vale @ pspele

prietde, zise ist il boii, @e se td mucsu din - Stili, fiDie, vlziad tus@tuI el ftaged 9i mindru de pe llngi d':m. StIi pulin d ruI c-m Fil-li spw ew. Eu a$ s6, dar nu prea @ el sI $eie. Dd e ai str-mi

Carul dmile parctr - D-apoi... mai singu, merge siry. nu-l vei? lm? -Prietde, $ii $tiu, dact mi-i spme. - Hei se facm trempa: d.d-mi erul {i m-!i boii. Nu ru str le mi poft grita-n spate: ba fin, be ocol, ba 65 nu-i
spui
?

39

lup4 ba de multe de toate... Oi fi s rcduic sd tag E r, mi ales daci merge singu. $ueuie$i, nii mule, ori ti-i inr-adins ? - Ba du swiesc, zise Ddnili. Apoi dar te vdd c5 e$ti bu meh@ghi... zis cel d 6ul; m-ai g{sit inu-u chd bu; hai nomcr sd de Dmeot S5-d aibi parte de @r gi eu de boil Apoi dd carul, i$i ia boii, pleaci pe @stiti lnft pde spre ptdue ti se e eai duce. Instalat, adicd D{Dil6, zie itr gttrdul stru: (Taci c{-i o buche, l-m pot@vit bine,.. De nu mw
miDiDce

s-ar rdzgindi; drr parctr tru eE tige s!-ntotrc{.D Apoi iqi ia !i el carul ti pome$E tot la vale lnapoi spre @s[.

Ds de la o wme rEla s-a sfirgit li s-a trcepu u deal. Cind sdl suie la del, suie-l dacd pofi!... Hi4i! lnolo, sci4i! iDcolo, plrfi! ln@lo, eiul s da lnapoi. oNal H mi-a rebuit, 6 m glsith AIni o mre grs hmiegte erul lnd{ parte, il opregte fur loc, se pwe pe pmlap gr se agtm pe giudui. d{5! asE-lnc6-i lm! Deoi fi s Dini}l Prepelsc, m pdpddit boii; itr de n-oi fi eu acela, apoi m g{sit o ciruIi... Ba e Prepelec, tE du-i el...r Clnd ia u @ tgc iute spr drg, c{ @prd de viuae. Priqme zise Ddnilll nu mi-i da @pB @, sd-ti dau carul ista? dI... ep m@ du-i de ele s&ir@e si-i buli
-Apoi,.. de lapte.

@ nebu, ahol Cind leoi lnc& zdavtrn d -Aho! sci de la modr, ori a ffn din larinb, aMci str mergi a9a! $i cit pe ce, clt pe ce, sd nul ieie flrl lnainte.

-Ce dd-mi{!
(Bu,

mi

la del, la !le; bm4 ne-bw5, m-Ii

6ul

$i

Cela nu se

atteeptil to treaba

pue de pdcind: di pn 9i ia rul. Apoi plni vin alte @d de-l lagi dimpoia ld $i s due
lui spre sd, flsbd pe DdDilS Curd-$c{ zise Prepelc. Ia pe isE o pn qtiu

bine

boit...t Ia apoi qi el pn gi pomelte

l-m

iDlta ci

&t

pe loc. tot

is

spre

tirg. De

pn

epd:
de

se

mu@ lu t@t ptrrfile, irc-tt li @ a@ lehmite


s{

(De{$ eiunge mi sD de dia asE.t


Sl

zie Prepelc degrebtr ln tlts mi deime, iae -ql"O elc-o gtsctr ln bE1e. s intilne$te c-u m ce v6@ de la tftg Bu lnrtlnigul, m bu, zis DAaiH. - Cu bine sA de Dlrm*u! - Nu rci sd fam $chimb, sd-ti &u pq ash 9i sd-mi dai ds? oimsit{, c5 nu-i gisc4 ci-i gtdsc: l-e cu--N-ai Dht de Bbml4tr. ' Da, d6-miJ, dI-miJ! d-fi dau gi o o sgmiDg buad... - De mi-i da ce ad@, Doate sd ti-l dau; iartr de oq dorocul glqtelo! de eesl, cd re str fac! u om@l prin ele, de s-a due veste! ln sffmit. du la del, du la !le, uul mei dii, altul mi
lasd

diD$a.

ot itirioti .p". tirg. Clnd aiuse ia drg' gtuEcul dorit de giite, gpe cit il lu gua: ga, g3, gal - ;Niai ;-m scipat de draoul, il-m dat peste hd-sdu: a.iss mtr asuzeste. Las ctr e tosor eu 9i pe tire acu$' mii buclu@sule!t

$ Pr'epelm mtrritl qpm! Apoi insfacl

ginsacul 9i Plec{

:si tecind De l'meI u nepstor d pwi de vinue, di oucl rugg S giDsad giDsacul pe o'purgb- de cele pe talga $i o beierile lugir. de o purga sucefte' o invire$te pus in git. la el pungal o ilcef te, o. invire$te Fapoi zce: liel rs ftinrd, c, ti-m dres_o! Dinr{ pirde de bol "Na-ti-o fuc{ uifi e !tu sc{pwi! coald, Medu ulsdtel la ei, draCrn de-a miru ri-i a, r(M Ictr n il i, r tr{:li, mlii, mii,, mlil Dotr gtiu cg nulmi-i a(M intiiaqii dad rlmtr mint t d; s str mdg ad@; ds parcil &a@l mi+ lut minlile.r mr-gla( prin drg 9-apol i$i E &g e c,l sede, de casd c,lt qe Mai sede el clt gede, de casctr g@ pria drg $-apoi t$r ia :de ai rged aiugiDd in sal s duce drePt b Aats ttrlpd$ita spre esr. $i ajut
s5u,

str-i

d - zdba%. -

Bine

vsrit. fraG Dtrnil5. Da mult ai zebovit la tlrg! Apoi di, b5ditd, m-m pomit e graba gi m-m tdtiloit
Rine ai

v-m

duci bu@rie

sdsit. b5dildl

Ei, ce veste ne mi aduci de Pe la tfug?

- Ia, nu lupului.

pre bune! Bielii boilorii mei

s-au dus

pe

pn

dihmie a dar peste dinrt od ti i-a fut cineva? -Vro i-m dat zu singr, o mtE ma, bbdite. Ba Apoi spuse din @pit toatd intimplarea, pe ud a fost gi ce a piIit, iar la uru llmelot zise: ce mai atita vorb! 1mg4 dintr{ pareche de - $-apoi boiJ m-m ales c{ pug4 q-apoi gi asq pute a pustiu, bi-

difi &agn.
de- am

Mtr, da drept si-i spm, ce mre ndter{u roi e$ti! - Apoi, d.il, bddilI, pin-aici toate au fost cm au fost, m prins eu Ia minte... Nmai @ folos?
Cind
e

da

dte,
vh&;

N!-i

ce

Chd e btu5, Nu-i birbbd. laca [i dau Si dmitale pmga asta, c; eu n-m e face o dinsa. Si te mai rog, de toli dwezeii, sd-mi lnp|:mufi masr o dat, cml m boii s-aduc nige lemne din pedue Ia trevastn !i h copiir cd n-au sclnteie de foc itr vatr4 simmii! $-apoi ce a da Dmezeu) cred ctr nu te-oi mai supera. mdl zise fte-siq dupd @ l-a list sA sffrSssce. -Ptiu! Se vede cii Dllmezil a mplut lmq asb o e a putut. Iaq-li @i dau o dati erul, dar asta fi-a fi @ de pe umd. Lui Ddnil5 atita i-a trebuit. Ia a(m carul o boii frdtine siu $i pornegte. CM aimge in pddure, chite$te m @pe incepe a teie copacul, @ sb cadtr ln w dsdate. Trebi de a lui Dinile Prcpelqcl... Bocdne$t el cit bocdssjeJ cind prr! ede copa@l peste car del sfarrnd Fi peste boi de-i ucide! Na! cd frcui paoste $i frtrline-meu! Ei, eir am ce-i de-fdot?... Es cred c, ce-i bine nu-i I{u: Drnili face, Ddnile tebuie se desface. Md duc sd vtd n-oi pute smoni pe ftatemdJ sd-mi lmpmute 9i iapa, sA fug apoi @ @ in llme, itr
care era mai mare Si trage @ruI ling6 el. $i

I&e

sn deiuge

bon,

copiii $i nevasta str-i las in Qtirea Celui de sus.t Aga ziclnd pomegte $i mdglnd prin padue, s-a ritdcit.
42

Dupa mdte ftdA !i bunnteala, in l@ sn ias, la dmr dA de m hele$teu $i vizild Di$t li$iI F ap4 nim! o toporul intr-iNele, fr chip se ucidl wo m $i s{ ducn pegchig frlline-s5u. Dar ligilele nefiiad chioale, oici moafter au zburatr toporul s-a scufimdat ai Praeleac a dmas bStind in buze. (Mel... c, rru mi-a mi me6 astdzi! Ce zi pocite! Se vede ci mi-a lut cineva din rlm5., Apoi dd din Mse Si ponqte. Mai merge el cit merge, pind ce cu rue Seu gise$te dmul. Apoi o ia la papuc $i hai, hai! hai, hai! aiunge ln sat la frate-slu qi F loc clrpe$te o mincime, care se potivea e nu iir plrde. Fmte, rui fti-mi bin si o iapa, sd min boii de cllare! In- ptrdue a plout grczav $i s-a fdot o fidzgn $-u ghe!u9, de ou te mil poli de fel linea pe picioare. Md! zie ftate-stru se vede ci tu ai fost bu de cdlugerit iar nu de treit in lme, s?l necejegti omenn 9i sd chinuie$ti n%sta $i spin. Haiti! Iipse$ti dimint@ mea qi du-te ude a dus sudul r@u d mutul iapa, str ru mi aud de nmele t ul Iapallas pe DiDiIi, ci Stie el ude a duc+o: sn-9i ieie ien{ciue de la boi si ziu burd de la er. Apoi iese pe uqd, pme mim pe iapl 9i pe-o secw ii Md-o! Cind * trezegte frate dio prdue s, @ute toporul. Aici ii tisni in ep lui Dinilx fi bm de cilugnr, dupe vorbele fridrestru. An str dus o miln?lstte !E paii$ta asa, de are sl se ducd vstea in lme, zise el. $i deodattr se $i apuctr. Face mai intii o mc q{ infrge in pSmint, de iffalmi locul. Apoi se duce prin pddure 9i iocepe a chiti opacii tebuitori: ista-i bu de mimre, cela de tilpi) isa de gtinzi ise de tuurugt, ela de costomabe, isb de toaci. $i tot a|a dondlinird e1 ditr gur4 ia s Eere$te dimint lui c-u dnc, @ ietis din ie.
cd el ar Ce wei si faci aici, mii omule? nu vsi? -Ds Stei, m5, nu te apue de ndzbitii. Iazul locul $i pddue de- pe aici sint ale nostre. Poate-i zie ci !i dlele de pe apa 6itrt ale voastre ii toporul sdu: ie

iapi

dac-tr

ai de

ude!

Prepeleac em

tomai la hele$teul

43

meu din fimdul iazului. V-oi lnvlF il s! pueli stllpinire pe lucrurile din lue, comoralilor! Dcul neaviDd e-i face, hugtiulucl in id 9i di de stirc

lui S*aoschi dspre omul lu Dffiereq s ninnll d_ cdui. Ce sd facd dracii? Se s{utuis intre dintii $i Sdaoschi, cdpitmia dracilor, gtse$te a ele sd trimeati pe mul din ei c-m burduf de bivol plin d bimi, sd-I deie pusaidlui DlnilS, e sd-l p@td me@ de a@lo. s! te cnr5zise dracrd trims Na-li, md, bmi! - +i btuesti de aici, d de nu e riu de tinel Prepelec se uiti la cruce, se uit! la drac ii la bmi... dd din @se, $-apoi zice: Aveti aomc, spurdlor' c5-mi slnt mai &agi bsii dec,lt pusilcia, c, v-a9 ddE fl voutr! Drael r5spude: Nu te pue ia poard, mtri omule, e imptrratul iadului; ci -mai bine ia-gi baniqorii $i euttr-ti de nevoi. Apoi las! bmii $i s tntoarnd itr hele$teu, mde gSselte pe Sffaoschi tse mihrit pmh pierdela ma @mori ata de mari, il re ar fi puut doblndi o muldme de suflete. Prepeleac in acst timp se chit m s fae sd vad?l bmii aosa h dinsul-

ffi\

zis DlnilS. Nici asb nu s ia diE dm. Tot md-Bu, ntrstiri str miesi, dactr wei str E bage decii h wI, s5-li vie s bmi de-a su la piciotre +i sli te bcd Pured de bogat' Pe cltrd s iDgiiis el M sI ducd bmii aes4 iae m ah d$c din ie i e lnfalo$eazl tnaiDte' ziciadu_i: omule! stepitrul mil sa razgiEditi el ws ma -Mlli lnlii str ne rcrn putdile, 9-apoi sI iei ben. (Ia ao-i a@, zirc Plepelac id gitrdul stru, oftind. Dar ste o vorbd: Tot bogatut dintss 9i tintrrul ft@os. Ddnillt @i pdnsse am la minte. Putdile? Ei, m 9i tn ce fel?

- Iat{ m: dinm-itii $i dine-trtil *, din@ noi ulodoi va lua irapa in sp;te ti va inmtua iezul de tei ori. I?irA 8-o Duielos $ sA ie rlsufle, ai rceluia s fre bMjil

5i o a"i, si u-fli dncul iapa iD drcI $i iDtr{ clipd ln*ii*a i*t de rei ori. Prepelec, ldztod atiE putft din psiea dncului, nu-i prea veoi la scotel?|, d[ tot i$i tinu firs si as: lfai lticUautg. doe e te cedem mi @e delt e9ti. A$a-i ch ru ai lur iapa in spate? lDsI il li{i lu-o numi

in$e piciode.

frri
ce

s5 se rdsulle. Drecul aud se Eird mult de asu si' nevlnd mi zie, is@di alu: A@ sd re lDrec@ din fug{' zise el. - MIi Michidu$! da o mine ti-ai efsit d poi o sd e in@i din tugd? D-ami o ciae - Vini lncoae, s6-ti arlt il @ cim! - Eerge iqiron! o dncul ln nitrc po@brei, mde Apoi vede u i@ue domind $i i-I mtA. iu colo pe cinew ghduit ios ti mititel? -Vei v5dcooilut mo cd mi mic. Alioetel $i dnd l-oi -Aela-i rei din som,-str re iei dupd el. ${dad $i sEigr: u! ta! E!
?

Si litate se

!i

azllrle pe iap[ $i in@iud iazul de trei ori

m! m!... AMci ieDuele sile, $ dracul dupd el. Fug ei clt fug 9i de la o wue aBcul pierde lIru iepuelui. PlnA a@ toti rideau
45

cd 1i-a da pe ms! Zicind aestea, pomlte inainte Si face s@ dscului fr mina s!.vie-dup, el. In tundul !,Eduii sub nitre sttncj, se afla o bimie de urgi, peste @re didus prepel@c, ubilnd citeodert. ca pusnic e se gise, dupe vltuilri silbalice si dupd meud. Ajmglnd ei apmape, Dlnila zise: Iaca l2teful uchiului meu. Inh! idtrbh i ai g_l glse$ti domind lo mu$E, e aesut itr ticimi. De vorbit nu poate_ rcrbi, c6 mlselele 9i dinlii i-au c?lnt @i bitre de o

lnl]]m gifuiod. da sprhrm $i sprinlaroi copil mi ai, &Wt sl_l,i -.Mtr! spb! Citrd apr@p+apMpe sd pu -mim pe ilinsuf, im pierdur ul@ $ sE te duci, dulutt! Smrne dtiqe-stru, stuei@ut) zi* Drnild. Ei, mi ai pofte s, te-Drrtri $i o mine? Ba @i pue-li pofb-n ai! Mai bine s6 ne inftm - trinddid rintn? Dotr de F-i grs de viatd. Mi! Tor m -Din euit djn brElni cg dreii nu{ prc9ti; d-apoi ffi vtrd eu) tu nlltri nu dai lD gopi, de prcsr e e$d. Asculrrt Eu m uD mchi btrriD-de 999 de mi Si 52 de sdpt mini, $i de-l vei puts dlnri pe dlnsul, amci s! E incsci $ @ minq dtr cred

raca qi eesta se

{e Prepelec, da am a aju sI rid?t el 9i de dmcul. pe ctnd Ddnili se the o mlna de inim!, rrzlnd de pmstja dmcului,

Dracul, clnd D-are e facer $riti e fece... Ind idilutru prm @diF @ birligat, pe la msul mchiF rrtui. Atita i-a trebuit lui mot Unild $i apoi las r dtosul! Dodati sse midos din bilto& hat! itraful subjumd qiJ slrlngg. gu ati.u pu!@, de m bied dsc sd-$i deie sulleirn $i ochii i-au iesir afex din ep cit epete de m;ri. . - Na! gu @uti $-o g5se$ri, nse DdnjH, *e prive de dwme vdrndqagu.l aesb $i se strie de rls. Dar nu tliu ce fae &acul, c! face el ce fae $i a me Ffl sc?p, din labeb lui mo$ Ursilit. D6trill (:u vede pe -alrac sctrpat bu teafer, se fae cll s@te. Ia las, mei mule, las! nu-1i mai fae obrz. Dad ai Stiut c! ai h bmic e$a de gmbiej p6rru e m-ai ind@i se ml lupt @ el?
si _incepe a-ai
46

Da ce? Nu !i-a pltrot? Hai d mine! - !u rine si nffii d tif,e m-oi!ibstre diD chiuiti si ere Cu tine 9i uurE !u urc u-vr hese din uE tr a chiu.i mi 6er acela str ieie bmii. I-as iBu!... zis Ddnil{, id gind. Las d te-oi chiui eu!') Mei Michiduff ! Ia chiuie o htii, s! aud m chiui. Amci dracul se cric$te c-un piciu la asfmgt $i cu uul la dsidt; s-apud zC.av,n il miril de to4ile @riului, cascl o Srtr cit o qurd 9i cind chiuie o date, se dhmui5 p:minorl, !{ile dsunn, mdrile cl@otesc $r peltii din ele se spuie; dmcii ies afard din iaz citt fMzn 9i ia$r! $i olecd d]rui de tru s-a .lsipit bolta csiului. DInilS lnsi $edq cilarc pe budufirl cu bmii $i iindu-$i fra zise: Mr! da nrroi aga de Ere pog chiui? Eu mi nu te-m auit. Mai chiuie o datd! Dracul chiuie qj mai pzav.

Tot nu te-m aEii laca o datA. Draol chiue $ a tria os4 ala de tuer de aeded ca s-a rupt ceva ins-lnsul. Acu nu te-m awit nici atita... Aqi-i c-a vmit Si rlndul - Mei Nlichidufr! cind oi chiui eq ai $ asuregti t-au sd{i str cnerii d-itr ep. inleies-ai ru? Insd d ili priesc bine, dact-i Es s{ me asculfi. ce fel? -ln Ia se-ti lg ochii $i uechile c-w gtetgil, dacl Eei s, Mai
asa!

mi trtrie9ti. Lead-mi e ttii $i s c $tii nrl@i si nu mor! AMci D|nilt legi stirs c-u ttergd g16 de cilti ochii ri uechile dracului, ca la "baba-oub&i apoi ia o drughinag dci clt sa de pusnic Ddnild' tot mase de steiar in ffi, irai muit bizuia ln drughioeati d(ii in sfmu cruce, $ "e pic! b tlnpla dncului c drcapg, ua! A... leu! destull Nu mai chiui. - Ba, nul st5i, Strsaila, s (m ai chiuit de bei ori? Trcsc! si -la stlnga, w. Ifl, dstul! -Va... na aesrot. $i-i mai dage gi-n nuele Etlfui, ud. ""-i

qgof suigtr dracul ingrczitor. $i d ochii lege! M-A... vdicdrindu-s rcav ri zvircolindu-se e sm;tem, se ruc?l in ie, sputnd lui Scmoschi cle intiDilaie $; ctr nu-i de quguir o ndjitorul acesa. DiDil?t itrd ofte din gril liry! budufirl o beii si se td frdminta o glndul ce-i de fior? Clnd ia al Eeite dnc i se- lnfcloiw5 iminE fl u budugb sEa|nic de mre ln mln5, pe qe il trlnle$te la pemtot qi zie: Mdj omule, ia affi str te vid. Cine e @irli buzdugmd ise mi &e ln su8r ai aceluia sd fre beii.
sdu - s$e-i c-ei sfeclit-ob _e: Nsoja invat{ pe cerlur. Iu nirlel u lntli. di dEdrle! Atuci_ draol ia bwdw@ut de @d4 $i ctnd il zvtule se suie a$a de Ee, de nu se mi vede qi abia dupd trei zile $i rei nopti, cdzlnd ios e me sutr$Dicie, s-e onmaat in nraOut prsinrului de s-au zFduit r@eliile lmii. Ia nlrlel f tu am, ztrc dncul inglrfat. -- L-oi.zvlrli dj nu te tngriii, dd s@tel mi tnrii le fala pimlntului, (m a fo$ fi la rine.

Nal Dinild
Dar rcrba

lse el in gtndul

Dracul iogdduie, cici q-m hcoft. Nu. trecu mult $ iu se cddrori. Ceriu.l @ limpede qi lucfrii. sclipitori ddeu la srele, iard lrm sogind epril de dupedeslui, se leglu tn vtzduh, luinhd pemhhj.' nu-l @i airl.i, omule? -Da @ strJ ryirl de am, dd iti spu iminte s! te gtergi Ba pe- bot despre dinsul. - De ce? ce: vei u colo tn lunn o&rc pee? Iae de - Le v5d. - Aolo{ fratii sei din ces lue. $i, DoffieJ @ n$ - m! au de terj pmtru Ftcovit ii. uita_@ bioe si vezi vore (M lrni fac s@ s mlna, sil le dau budugeul isu. gl66gtE 9i pue mim pe dlnsul.
4E

Haiti! mi rdpede, @i n-u a$teptat. - Mai ingEduie$te pugn, rdpede, ca c! nu timp de @piii a. manr.le, te i.rg Poale.

Dmcul mcdti $i-l

s@ate.

Pe loc Ai vine ud inaintea sa, trmuind. g -Sa Editi, mirsdvia voasrrEt Eu me dk indeplinesc nelegiuiE voassl poruncll.

t@t! lmea. gi odar{-i $i mucefte buzdugmul din ;inl !i fuga cu el iD ie, spuind lui Seraoschi eiru se ptriessctr fr h.uduC nui. AMd S@oschi, togijit Ei mini-nr' grozav. chem, iminrea roattr drlcimea g bItu din picior, s;igind: -s Arm in dipd st se aleagi uul dinEe rci ee si mEarge . Si si afirisesce pe acest proclet $ wdima$ (:uplit. _

- SLej, nepricepuru-le, cd buzdugmul ish ll avm llsat mostenire de la srr?lrno$ul nosrru si nu_l put@ da nicj penrru

^ -I4"tgrl

$i dacl-i

fi mesrs fi-i izburj, s Srii c-u sd re

Amci dracul pomefte c-o falce-d eriu 9i ru rm in pi_ mint, qi int-o clipd ti ajuse la pusnicul DditiH.

MIi mule, zise dracut. Tu o gnichiriile ule ai tulbuBt- t@ttr drdcimq, da ao$ m s, te vir 9i o ln bate grczile mo4ii. tlai sI ne bldstEmdm, gi cile dioft noi utndoi a fi mi mests. aela sd ieie bmii.
ctr

S+da'tA si-nepe dracul a boscorcdi dio gutr 9i a dscinE, nu stiu ce fae, de-i pooelte lui DdniE u odri din ep. Sdraoi Prepelec! Se vede ci i-a fost scris, tot d str rdspldtescd $i piatele iq)ei frtide-s6u, ale eprei, ale glnsacului 10mdit qi ale boilor ucigi in pdd8. Pesme blrstimul gi$telor vdduvite t-au aius, slimmull D@et multe mi rc de pdtimit w pusnic adeldet,

diltrfrez! de poftele lmegti 9i se gindeste la fapte bme!... Pr-epelac pusdcul se stricase am de tot o d8cul... S-apoice ere mi gins$ dsit ochiul? Ddnild crlpa de duse, dar oricit il due de hre el tot i$ rinu iDim d diDtii, si zise: ' Nu mtr spffii s @ de-alde aceste, d@on spurt ce eSti. Am sA te fac sd-Ii muqti minile gi sd mtr poddetti in toatd
clnd se

vida u!

: Dtr, dI, nu @i dondilDi atlh din gud, 9i bla$esI $i ft a@, sd te rdd cit esti de me$ter. Ai sd iei buduvul o banii tn spate $i-ai sI mergi la esa Ds, ctrci bl?tstilmuile pdrinte$ti nu-s la mine lDleles-ai? Si m zic, inelecd $i Dinild pe burduv, iar! drao-i urnlle in spate $ zbMtr iure e glndul, |affi la esa lui Ddnil?l Prepelsc. Cnpiii !i devs6 lui, c,lnd au vlat u bivol zbutind pe

sus, au rupt{ la tug6, insplimlnEli. D5nild iffd a ldcq)ut a-i stiga pe nme gi ei moscind glasul lui, s_au oprit. Dmgn ete! bbieli! Ia vdili incoae $i aduceg @ rci bl5srimurile pdrinte$ri: mgila ti pieptenii de pieptnmt cilti! ri Blielii in@p a curge to!i, re dincotro, o bld$rmurile pdrinle$ti to mini. li vo.ise am $i lui DdDiE atE la moild. PuDeti miDa, @pii, pe iupinul ista. $ incepeli a-l bl5stdma m lti $ti qi voi mai bine, o s5-i placi !i duisle. AMci, lasd pe copii, ci $i dracul fuge de diDlii. Au t6bdlit @ tolii pe dlnsul ti l-au $ch.ingiuit duptr placul lui Ddnild. $i-a inceput dmel a $pa clt il lua g@i 9i scePind s mft
50

Feu din miDile lor, hir$ciit si stilcit l:m era, a ldsat $ bdi si tot. $i s-a dus pe urlag, dupd ceilalli ' Idd Dhild Prapeleac, n@ifund supfuat de nimme $i sc,pind a(M dsupra nevoii, a minet 9i a b5ut $i s-a desf,al plntr la adlnci bdttn4eJ vazitrdu-gi pe frii filor sei imPre jurul mesei sale.

POVESTEA PORCIILUI

. Cictr m odatd_ o babi $-u moFsg, mo$aeagul de o sutA uq de mu?lz6i, 9: ,u B@.9r_p6omorifi $i mlndoi blEinii acegtia erau dbr e !t Ems ca e, din pricin5 ci tr-av-au-c.9pli. gi, Do@e! @e @i trau aorili sl aiU mem rllul, cAci cit fr. ziulie g noapte de ,@q $edeu singui_ smguei oc, Qi le fiuiau-urchile, de uit e le m. pe lbgd t@te ast, nici rc scofal?t l]ft nu era de $lapoi dinqii; u bordei wi_ de. el, nitte loale rupte, agtemute pe ltri$, 9, aute s tot. ba de ta o w@ ioc@ce, udtul li mine si g{l 6:e, ceci lpoie de m nu le deschida ufa; pucg mii bolpAvi de ci@n, slMii! h^M diu zile, babeoft, diu gm gi zi$ mo$Dgu.lui: D(Jme, mo$!ege) D()fre! De cind sinm nof incn nu- oe-a- zis limei utA fi mmtrt Om nu_i peer de 6m_ nezN cil @i Eitim noi pe lE asa? Cdci b@ filrt ffiiinu ced ci @i 6te @ Dome-ajutdt

Apoi dd, mii babd, e putd noi fa@ inainta lui D@^'"4]q.s" .",., *o9t ep, vdd bine, dd pint la @ alu, ftii ce asg-Do m sindit eu ast?l-Dmptei stl'- mei babn. dac{ mi-i spue. babl, Stiu. mai ube, dad d-r spse. -iStiu. -j am-Lle, M sa'miii de ziun,.s' te soli-ti iiiin"

:l-^:f :"*'i'F,:*5*f "**.1""."*:':':.y;:'xl :ilii-d"'; fi ;-, da $arpe. dar iD sfinit orice ald jivin'
I a
vom -

vm a Dune-o in raisd s{ ad2l aestr Vm ceste-o il nol cu fi. -'"""-o f{ @Pild nostru' sa putei $i aceh sn fie @Pilui nostru' oute. si a9 ai11a 1nsge149 I9:ji:-""ib.l ,ra"liJi,i, l;s:dinnrc;u, i$i ia rraisg in btrI J -ff:';:::;;H;dJ;;i i'l-?",- i-" zis baba.. Pomqte el $ se due tot irute pe i. aa peste m bihac $i nrrmi ce iatd ce i.iii'. .i""r'.. $@au o r.h" io t lr'i "-'-essoafe o doisPrezee pureL reveoe pe se pileu l, sode Scld)-M toloeiti in clod si indad lncepe a gPM' o .rup: Se -o"ieae c! uine ,supo ei, Nwi uril @e @ md oprt' fuge ti-pureii dupa dins *ii-.ioit". li mal rep.iug"s, nsutind ie+i din glod' rdrnase

"aJi.i

w plin de "u11"*f dembE il Drinde, il bagd ln rais6' ditrsul spre qi pomelte o er"J I'i aIJ* pla""te m m'
cas!. "'1Suua

s;

u"i"i'i"i.t

d., Doame!

ori D@-i"gtere! . Mai $tiu eu! PoaE

zise mo$neagul

cb

pot sd duc

leeu ori dncul ia


trtriasc5!

$i (m aiuge 4sd, zice: - Ilgat mli b{buqci, c odor i-m

dat in gtdd

isi

n@pe de
adus eu!

lm s s.
Nlrmi sI-i
se

mi poate! Id smdne de, ruprd buc{tid! Am pue de Itrutoare qi gdjeqtel, gyg-r ttii.u cd se Sriies beiqiir cI dupd cm vezi, ii m @lbditr mititelut!... Mogneg, mogtrege! zise baba - nu rlde: ci Si aisE-i I?lptua lsi Dwezeu, ca qi noi... be poate gi mi nevinovat, sdmul! Apoi_ sprinmtr o @pillr face degnbi le9ie, pregdtegE _ de sce.ldtrtose ti fiindd $ria bine Eeeba moqiului, E puie lulJ il scaldd, il tage frwiwel o um din opaig pe Ii roate lDcheieuile, il stringe de ms gi-l smutEr e s?l nu se d@cbe odorul! Apoi il piaptilnA $i-l griiegte aSa de binq c, pesre dEva zile ll scoate din b@liii si fl t{rlte. o @iite, pucelul ld@pe a se infiripa $i a crs,e vdzind @ ochii, de-g eB mai me dragul sI e u4i la e1... Iad bab6 nu $tia sd mai factr de buruie ctr are u bdid e$a de chipos, de hadiq de gm $i lnvdlit ca u pepoe. SA-i fi zis toati lwa c5-i urtt 9i obwDic, ea Fna ]m $i buni cd b{id q brierul ei nu iui este altul! Nlrmi de m lucru- m baba @ iDim jignid - cd nu pure Bd le zictr tadA 9i. naha.
mpere
IDb-lm dia
MogDege

Un b{iet ochios, sprincmt 9i fimugel, de nu

cite cew.

zile, mognaguJ voiete a mtrge le rirg sd


zise baba

@i

pmm ist bdidr ci tre a -Ii

nu

uiu

str

educi gi nigte

sgove

mli -Bine, gindulbabA. (Da rfn@l-r tn"r sr-l Einlnce, Dd lo $5ui sul5, c! mult mh mi inrdu$i d dlnsul! De m avea pine $i sre pentru noi, da nu str-l mi lndop $i pe difful o butrtdi... Cind m-a9 pofiivi eu babei la toate celer apoi as lu clmpii!" ln sllrgit, mogneagul se duce la dr$ tirguie$e el ce m de tirguit $ ctnd vine aesd, baba il inEeab4 @ totd@: pe la tlrg? moFege, e @i -Ei, s! gtiu m6i babtr?$tii de pre bue vegti: linpirerul Cb Ia nu wq sll-$i mdrite faa.
55

dorit miritelul!

Si sta-i veste rea, - ir-o*i maaoi."," o"dn, mli baM, c' tru-i Dma etiB' * -i s-a iuit pdrul itr virtul epului Si u -a"-*-'* "-fii h sfisit, crd ci !-a lnaincim si tie phe "i"a-+ilE*; de ce^mogese? Vai de miff! -D;r ;-;'"i ;; dii ;, mxi bau, ascultr: lmp&atul a dat de -sdre D;in sainicn sdi ln t@d Imear ctr oricitr s-a db sai i"d. a; i"E* ri pid la runile lmpErrtqti, u pod de "*tt;" pi.* 9i fel de fel de qaci' pe de "'il-*a'i.ii'* d"lt,". si"cimpe, str ctote tot felul de peseri' in opaii :*#;;; '*ta. aceluja ii dI fas ; ba cice-i #;; t ;; ie-iue s{ biai vie "fir i'"i #"iir"a"J,it ihptuefis iui. lart cine podul,.-a$as!@ .*-" ,i*'J a. nevasr.I, 9i n-a izbuti sA fadcicl pintr.aM o i-* sous. aefuia pe loc ii li uie @pul $i multime de fciori de nai $i de lrnptrrati' de Pil.ile d-e qi mdi. au vmit pi nicj uul din ei n-a Got ild o rspEva il jupd m s-a hosrit, pe tori i-a t$'t, t'i6 cru;;;;;, mri babd, ce zici? ."'i:i]il*ri ptG;-tu-"a de mili!'Apoi, cic{ sa bolvroit de iinJ"co*? Ba si imp,ratul F;'.;; suDtose! "-l6ii *om"s. ofl uoala imPrratilor e e strnatat@ tr@trtr! -e rupe inim N*a a".pt. f.iii a. i-pdrat mi-ai sPus, mi s mmele lor duciod ;i;;;.:-;t *." i"t. :i dffi or fi mai poate rcrbi 9i Dul to.m nu i'.i* a'ir.l;l ,vt iit. "{ "l iuce eoul e r altii la atits inoeve' ': f;;;;f;;;i.", mri bab4 da but s fi il a$a? cin-d faE u aue ci"e"a u fe*i ore str faci podul !i s ia pe ffireimptshw ratului. c, $tiu c-ar incrlee pe nevoie li' Dosmel roi dobindi in lme! 'r int-u cotmoQnege?

ron--s; ianx, cu riol ir-su, $i, riitindu-se lintd ln ochii lor' $i nmai puihe din clnd in ctAd' Si cm ""."ft" ". "nit "i i" ae ei depre acete, nma ias se aud iii-ii" uLi*il a

Cina vorteau trxuinii, purcelul $ede ln culd9,

sub vatrtr: mm!! eu il fac - Tata si a meirt de buruie: mo|dqgul ir6e' gindiDd SaU" atu;ci ctr-i UciqrJ @cea, s-a spiriet li. uidt, se uE prm mroa
56

in toare pE4ile s, vade de mde a iggit acel glas: dtr nevSzind pe aime, $i-a mai voii in sine. Inse sdacul iar a strigat: TatA, nu te infri@qa) c5 il siil!... C.i ocste pe m, du-te la imp&aiul de-i spue cA eu i.i fac podul. $-

Moqnepl amci zise ltrgEimat: D-apoi ai str-l poli face, dmgul btei?! - Despre sta o-ai giid, tatb, ci eqti fl mine... Nr]mi du-te qi veste$te lrnptrratului ce m spu eu! Baba affici, venindu-9i in sj!e, sarutd btrietul $i-i zice: meei, &ag! Nu-li pue epul ln primeidie! -DEgul $i pe noi sI.ne laqi tomi am, strdini, @ iniM dsd qi f&d ilcl u spilJh. Nu te lngtiii, mimucA, de feliu, cd trdhd qi nmurind ai -s! vei cine siat eu. Auci moineagul, nmaiavind e zice, igi piaptitri bdba
ftumos, ia toiagul b5tlnetelor ltr miotr, apoi iese din esb qi pomeqte spre imp&ejie. $i cw aius in tirgi se duce d pieptul deschis &epn la palatul impdratului. Un st{rdr m vede pe mo$nsg cA st5 pe a@lo ll lntrebtr:

i-a- face podul.

Dar ce wei, moqule ? - Ia m Esbtr la lmpdstul: fsiorul mil se prinde

cd

Sbrierul, $tiind pome, du mai lunggst vorba, ci ja ffofDssl sil du@ tnaintea furptuantui. Impdqtul, trind pe mosneagr il ltrtreabai Ce voie$ti de la mine, mo$ule? - Se trliti muti mi o bine, luimte $i pr@ putmie impdEte. Fioru-meu, auind cd aveF fat5 de mtrritatr m-a trimes, ditr paftea lui, sb aduc la moqtinta milriei voastre ctr el, cica, poate str vd facd podul. DacI poale sdl facd, factrJ, mognege: $ aMci fau 9i ium5ute din lrnpdrllia mea ale lui si fle. Idd de nu, affici... p@te-i fi auzit ce au p5!it altii, @i de vid d@it ditrsul? Dacj te priEi aF,apoi msgi deli edt feciorul ln@@. Idd de nu, @ute-! de dl.M $i Du mbla cu gfugduii in ep. Mo$negul, awind aceste chiar diD gum implratului, se placl pial la phmint, apoi iese Si pome$te sprc @s4 se-$i aduci feciorul. $i m ajwe a@s4 spue fecioru-slu ce a

Pintr am m-m chinuit de l-@ aesot si l-m sms din t@ta nevoia gi am... puci !{d c-m str rernh l?tr! ditrul! $i tot bociqd ea, o apuce b$in de suptrrse. Ia m$gul, de ovlot: pue @tma pe p, o lDdssa pe uechi, l$i ia toiagul in mintr, ise din cas! Si zic:
apoi

implntul. Pucelul affici plin de buffie lncepe a zburde pritr bordei, dA u rcpot pe sub EitL @i r?tst@m.X citew oale o ritul $i zice: mtr wdt - Haidm, tituc{, ses boci 9i imprntull Baba auci incepe a a zie: Se vede ci eu nu mi m p& in lme ase de nisie!
zis

Hai d Ea, briete, s-edum ao!, Purelul amci, de bucuie, mai dli u
se

ia dup, mo$treg, $i cit

@le, merge in llma lui grG

mine-b! rcpot F sub ltritr,

lmp;$tului. _ -Doame, mo$ule, D{@e! multl mitrte 4i mi tre buie, zise u srtrjfi bebin. Se vede ce tj-ai urit zilele! . Apoi dt, c*i sdis omului. in fmre-i esE pus, $i td de- o m@e se sa moed cineva_ Dmatar moluleJ cm vedm noi, ufi pricin , ziu mi%-mtre, d lumlilrea, ziserd sbejerii.
58

hrind Si mu$luind pe ios, m e rreaba porcutuj. Abia aiulg ei la po4ile plarului inptoIresc) ti stdjsiiJ m n red, incei a se uiE uul la altul Si a butli de ris. Fi acesta, mo$ule? zise uul din ei. -Da D-apoi a6B mi-i feciorul 6e e prinde c-a face gndr:l _

D_-a!'oj a$a Du mai .!d. prive$e pe dmeavoasre; bhe pz'U-vI gura $i datj de gtire impdmnrlui c_miavmit ". nor, raspue mo$neaguj. S-trditrii auci.s uir, luq uut la alrul shing dir mere... !i do ei vest$re trnp?tnruluj despre imirea noilor ^ :l-.o-, 1", peErorr: motnsgu a pucelul srul... AMci impdErul il chold-imint, s. MosoagutJ (m inbtr, s pleaj pid Ia l-1T, il .j1. t", ug. serir. Iad puetul calcd incinre pe covoare grohtud Si iDcepe a muilui prin qbd. _-olT:, h!tu p, vhzind a9a mare obrdmicie, pe de o pde Fa v@r a dde, itrd pe de alb se tulburn rcav si zise: bl"c . ,- D-"mhrqr mo$nege, c-tnd ai vsir io cela .fia, p"rii *"i m t@te dar acm ude re visezi, de *Uti * pord iA tmi p.'rriol 9upe-tin?, $i. cine G-a pus la cale ra Mtile de tocl "a -i Fereasd Dumezs. intrhare lrDpdrare, S ager s, om , .oamj h ua e 6ra! D-apoi sA avq iefrre,-lmimrea v@sEtr, ch ac$a mi-i fldcIuJ despre we v_m spu Mj diu_ Iw ca m-a bmes b mdria voastd, dad ve ilai aduceti minte_ iir el de sd-mi facj Dodul? . - D-apoi aqa nnddiduim in Dwezzu, ci chiar el, d_ ria E! F{ai! ia-1i pocul de aici ie$i a-tartr. gi dacn pba mine ,.(fueatd n-a fi mdul glb. Si Fdul pab. mo$nege) re ar_ri sieie epuJ sn_1i "i-i- ^--.r hdsti sbu ttpel". IDlelesu-m-d ? u dpele. tndresri---ali Milosriv ste Cel de sus, miria v@sr?i- Iar! dactr s_a "nu btrnuiri, puiemice tmptoare! _ dup{ doi gTp! _ :l rnja rllll]lMu voa$re apoi aMd s?l ne rrimfteri copili asA. aerre, se plead dupi obicei, ig ia pu;elul, iese -, !'- 1lld !r-pgl-o:$tep1.9Tt phtr u@t de cidw ostari, i! p@ c;rcm -spre,qsd,, 9t F '-o asEl,,. cdq hultd a doua zi, ca sd wdd e poate fi w ce vorbr, mult ris $i mare-Dedmsi; :..3"]11L.. ll 94l si tn roare pr4ite despre o rtfel de batle (:W

DelMpomeilu,

dEA sad, ajhgldd mo_soeagd Si purelul -_$i o gl apuq u Eemu de spaitrJ il incpe aesr, pe oaDa a se ltiiata $i ll a ae: Vai de mine, moqnege! da ce foc mi_ai adus la str?! -

Mie os6i imi tebusc?

lnci mai ai pr! sI intrebi? Aceste-s faptele ble M-m lut dupd capul du cel sec, 9i m-m dus pe @clauri sd-ti aduc. smchi. cooii de suflet. Si am ia ln ce chichon m irrrai! C, n::m adus eu osbtii, ci ei m-au adus pe mine $i mpului meu se vde ci pinl mtne diminsF i_a fost scis sii mi steie ude ste! Pucelul itrsi mbta musluind prin @sd dupl minere $i nici qriie n-avea dspre ino(cala ce fecuse. Mo$negii s-au ciond-Xdr dt s-au roi cionddnii si, cit enu ei de tnsijiLi' desDre ziut au adomit. Itre purcelui aMci s-a suit biillor p. iairtr, a o fereashi de birdehm, $i suflind o dau din "p"n ;fti. s-au ftrdt ca doul sului de foc, de la bordeiul moFeagutui, cffe acm tru ru.i em bordi $i ph, ta palatul impliatului. Si oodul il toate cele poffdrc em em gab. Iari bordeiul m;$deaplui se prefeilse inir-u palai mult ma strrlucitor decit al imprmtului: $i deodad, baba $i molnenl se heresc trnbriefi in porfird imptuatescd $i (oate bu;et4ile de pe lMe sau a(:M is palaturile lor. tar, purcelui zburda gi se tologe nmd pe @voe in toate pi4ile.

Tot ltr acea wffie gi la inipErtrie stm$nicJ zvom s-a f6@t, $i insu$i impamftl ft sfebicii strir vllzind acest{ lMe minuer groav s-au spadetl $i temlDdu-se imperatul str nu i se lntlrtrple ceva de rtrU a Ilfrt sfat $ a gtrsit d le sI deie fab duptr feciorul moqnegdui, gi de indad a Si times-o. Cdci $i imparatulr cit m de imp&at, le dilduse a(m roate pe tmr 9i nici mtrff a@ nu em bmx: friel Nute n-a mai fest, cdci d cine eB s-o faci? Fata imperatului m a aius la @ mirelui, i-au pllmt palatuile $i s6ii, id cind a dat fr ochii de mirer pe lm a lncrmmitJ dar @i pe llmtr stitdgind drn meq a zis ln iqi@ s: (Decd aqa au mt d mine perinCi qi Dljmeeu, apoi a$a s, dmtieh $i s-a qi apuet de pspod?hie. Puelul toati ziu mugluia prin cas5, dupS obieiul strq iare n@pta, la culqre, lwdda pielea ca de porc Ai dminq u fecior de impSt fode fmos I $i s-a te@t mult, $i nevasta lui s-a deprhs cu diosulJ de nu-i mi sa acm ala de ult e dintii. La uo sdptiminn doutr, tintm imptrrrreas4 @prinsd de dor, s-a dus s{-9i mei Ed, perinti! i* pe b&bat l-a lrsat aesd, cdci nu-i da mim sd issd m dimul... Pddnlii, m eu vd^t{, s-au bucat ru buffie lMe 9i lntrebird-o despre gospodiirie Si bdrbat) ea a spus tor ce flia. AMci imptoarul a incwut s-o sfeuiascx, ziciqd: Dmga htei ! Se tu cmva sn e impingl p!@tuI sd-i faci mr nsims, str nu pdiesti vro trenorocirc! Ceci dupn m \dd eu, omul ac$6, su ce a fi el, are mare putse. Si trebui se fie ceva nelnteles de mitrre noasrrd, de wme ie a *lot lumri peste putera ommeasctl DupA acesta au iegit mindoui imperftesele ln gddind s! se plimbe. 9i aici @a sfioi p fate d todi de altfel: Dmga mei, ce fel de via!5 ai sI mi duci tu, dactr tru - ie$i in lme o bdrbatul tiu? Eu te seituiesc a$a: sli popofi Eive$ti totdqua sI fie foc zdEvdn in sob{, $i cind a adomi bErbatu-tAu, str iei piele @ de porc $i s{ dai in foc, ca sa atdi, qi sMci ai sI te mintui de dinsa! C! bine zici) @mE, iae mie nu mi-a vmit in ep de -

$i @ s-e fitors impddtssa ce tindrd a@str, a 9i pomcit s6-i factr m foc bu in sobl. $i cind doma bfubah-sIu mi bine, ee a lut pielea cs de porc, de sde o puea el, $i a dat{ pe foc. AMci pqii de pe dima au lnceput a pLii $i piele a sflrii, prefelindu-se in cioric us $i apoi ia stu. $i s-a fll@t in esd o duh@e ala de gma!'l, incit b&batu.l pe lff

s-a ftzit insp5imlnat, a sfuit drept in pidoare 9i s-a uitat iate in mbd. $i cind a vent aeastd ffie netrorccire' a ldctrmat zicind: Alei! fmeie neprieputtr! Ce ai fiidt? De te-a iaveFt din epul tdu, rdu cineva, rtru 1i-a prnt; iul de a fiiot{ cap ai awt! AMci e dsdati s-a vtzut incimd pe*e mijle ctu arc zdrav:tn de fier, itr bfubaE_s5u i-a zis: Ctnd voi pme eu fifna mea cea dreapt pe miilocul tiq auci s! plesnescd cecul acesta, gi truma aMci sil se MscI pmcul did tine, pmtu cd ai scutet de sfatuile altora, de ai nmorocit si c&eMile ieste de bdbini, m-ai nmorocit $i pe mine $i pe tine dsdatd. $i dacd vei ave ciad% Devoie de mine, aMci

se $ui ctr mtr

de Tdmiie-

chem! Fdt-Fmos $i sd me cauF la Mdn5stir@

CM a sIi$it de zis aceste, deodat, s-a stimit u vint nd_ pm$ic t_i vmind u vinej in-frio$t, a ridicar De ginrele impSrarului in sus si s-a rErur nevtr^r. Atwci podul;l minrmt indattr s-a stricat $i s-a Eistuit) de nu se $d; ce s_a f?idr;

iare pabtuI la @re $edeau mo$negii $i d oon, o t@te boglliile_$i podoabele din el s-a schimbat iu!9i in sdricicimul bordei al mo$neagului, de mi minte. AMai blrinii. vlzind asd @re nenorocire $ pe nora lor ln ala hal. au inceput a o mustra, o lacrimile in ochi 9i a-i zie o asprime str ie duo mde g!ie, ctr ei n-au e ce s-o lie. Ea vtrzlndu-s affi afa de nenorocird ci horopsiri, ce (i fac, $i tocotro s-apuce? Str se dud la pdrinlil se'rems de asprim@ Eir-sdu $i de $ugubala defdirure a omenilorl S! rdmtie pe loc? nu avea cele trebuirotre si-i era leha-

64

mite de mustrdrile scrilo.. In sfirgit s-a hot rlt a se duce lo toetd l@ea $d-qi eute barbatul. $i hot&lndu-se asdel, a zis Domeaiutd! 9i a pomit loco@ a vdd o @hii. $i a Ess sr a .mers td irainte prin pustiui u m de zile pind ce a atus lntr-m loc strlbatic Ai o tool nffios@t. 9i aici vizind o ctsug tupitatE $i a@pelid @ mu$ch.ir Ge stlrtufua despre vechimea eiJ a betut h poaltd. Amci se aud dinltrum un gls de femeie b5tini, zicind: Cine-i acolo? - Eu sint, u dme{ rtrtdcit. - De e$ti m om bu, aprcape de chili@ ms, itrd de e$ti om rduJ depme de pe loffile aceste, ctr m o c[Iea m dintii de olel 9i de i-oi da dmul te fae mii $i fdihirc! Om bu, mrioF! AMci i se deschide poa& $i dr@@fa inu! indum. Da ce rlitrt te-a adus $i cm ai puut dzbate prin aceste lmri, fffieie hdi!? Cd pasdr m{ia$ril nu vine pe aici, trem om piDitrte&. AMci dmeE a ofut din greu $i a zis: Ia pdqtele mele m-au adqs, m{iot{. Caut M}ln?lstirq de-Tdmlie $i nu $tiu h @e pde a luii s afltr! Se vede c, tot mai ai oleacd de noroc, de ai dimdit tmi la mine. Eu sint Sffnu Mierrui, dei fi auit de nmele meu. De trMe e auit, mtricutd, dar c! te a!.i in lmea asta, nici prid ep Du di-a treot w@dat{. Vei ? Tot de noloc sd se plingd mull

Apoi Sff! Mierrui a strist o dati o glas putmic si pe loc s-au adlmt toate jivinile din impar4ia ei, 9i intrebindule despre Mdn5stir de Tdmiie, au rispms toate drcdati ch nici n-au auit mi6 pomenindu-se de nMele ei.
SfinE Mierdri auzind acssE, s-e artrgt d r]@ p:trere de rdu, da! n@vind nici o putere a dat dmetei m @m de prescue 9i u pdhiiul de viq sb-i fie pmm hmn6 la dnm; il i.a @i dat incd o fu.ca de aur ffi torca singura qi i-a zis e bi!4orul: pesft@-o c! !i-a prinde bine, la owoie. Apor a lndrept-o la sorS-sa cQa mai mare, la Sfinu Vineri. $i dmeata pomind, a m6 is u e de zile, tot priD

l()@i

sdlbatice

$ necuosdte, plntr

ce

'@e

greu

aiuse

ta

$i la SIinE Mier@ri, ce Sfinta Vineri i-a mi dat $i @ u em de presNeJ pIhdroi de vin 9i o vinelniF de au ctre deptrna singuri; $i a lndrepbt-o $i ea, @ multtr bunltate ti blindeld, la sri-sa la Sfinta Dwinicr. cs mi '@e, gi de asle dmeala pomisd chid ln acs zi, a mers ie5!i u m de zier prin ni$te pustietili qi mai gloave decit cele de plnd aici. $i fiind hsalcimtd pe al treila m, d mre grilBta a puut sd ajungd plnl la SIinE DMinici. $i Sffne Duminic, a primit{ @ acee$i rlnduial?l 9i tot a$a de bine e !i suorile sale. $i Eclndu-i-se mild de aceasd noorocit, $ zdmcimtd fiint!, a sdgat $i Sfinu D@inic, o datd din !trsputeri $i hdatd s-au ad@t t@te vietddle: cele din ape'
nllmi

Sllnu Vineri. $i aici i s-a inrimplat

celi de pe ucat gi cele zbuthtoarc. $i aMci

tot dinadinsut, daci gtie re@ din ele id ce pafte a IMii MElSstire de Tdmiie. $i toate au rdsps dinr-o singu, gurtr, cd nu li s-a lntfunplat sd aud{ maw volbitrdu_s vmdati despre acsa. Aud SfinE D@inictr a oftat din adlrcul inimii, s-a uist gali! la nooMiB dnmeali gi i-a zis: sau altlce% Se vede cx \/M bHstrm al lui DljM sa uebuie str fie, de nu d pafre de @ ce euti, frie mea! C! aici este capltul 6ei lui neroosor incd qi de mine si oricit ai voi tu 9i oricde altul sd mi m@gE lnainte de aici' ste o neputinfr. $i amci nlr@i ia u ciocidan $cltiop se vede viidd clt ce puta. $i govilc, govilc, tovflc! se inlittogz5 inaiot@ Sfintei DMinici. Amci e ll intrebd 9i pe acesB:

le-a ldtrebat

se afl5

Tu, cioclrlde, nu mva ttii mde se afl2i Mrndstire de-Tdmiie ? Da, M s! nu qtiu, stiplnx? Cd doar pe scolo m-a pmt dorul, de mi-e frtdt piciorul, De{-i aa, apoi a(:m lndata ia pe acst6 f@eie, du{ nl'midecit a@lo, m ii itii u ti pov4uieqte{ (m a fi @i bine. AMci ciocirlmul oftitrd a rIspN d sqedie: Md supuD @ toati inima la sluiba miriei v@stte, std_ pldd, deti este foue @ eevoie de mers pioA rcolo.
Apoi SfinE

Duinicl a dat qi a drffiqei u

com

de

presflre $i m prhtrrul de vin, ca s?i-i fle de hrel pldd la MIndsttea de Tlmiiej ti !a mai dat o tipsie mre de au, !i o clo$c{ tot de aurJ bdtutt G pieft smpe qi fl puii tor de aq ca sd-i prindi bine la nevoie ii apoi a dat-o pe s@ cioclrleului, care lodard a 9i pomit, $ovilctind. $i cind ciocirlmul pe iosr cind drumeap pe sus; clnd e pe jos, cind el pe sus. $i cind biau dmeag nu mai pute nici pe sus Dici pe jos, auci indati ciocirlailil o lu pe aripimrele sale $i o duc. $i tot as metgtnd ei inc2l man de zile, a rue greutat gi zdruciq au Eedt peste nilumdrate rrri $i meri, Si prin odri 9i pusrieuli ry de irgrozitoue in care fo$giiau bdlauri, aspide vminoase, vasilis@l el s ocbi ferm.rctrtori, vidre che d douzeci $i pam de epere si

ghiti;

dnte sd povestescd limba omenscel de rrudd ii primeidii, m mtre Si in sfirtit, dupe ariu M ce au izbutir sh ajugn h Sm mei Deslsi. Aici cdlxroarea s-a suit iart$i pe tripile ciocirlmului din ere abia @i pute ffffii, $i el $i-a dat dmul m dinsa pe o altl luer ude em u rai ii tru altiiceva! Iaca Mlloistire de Trmlie! zise ciocirlanul. A@lo se

altt mullime dedmSrag de gingenii ii iiglnii iaspriminUt@e. care srlteau fr gurile ds@re. nlrui $i nmai sa-i indespre a c?lron liomier viclenie si dutate tru-i N pu-

afi Fdt-FMc pe 6e-l uli E de atft ms de I,@e. Nu mva ti-i mosdt ce@ pe aici? AMci , deti ii fugu ochii de atite steluciri, se uitA
@i d bdgare de smd 9i indati moa$te podul @l EiDlmt din ea lme $i palatul iD we tdise s o Ftrt-Fmos aga de putin $i indat{ i s uplur! ochii de lacrrmi de butrie.
Mai sttri 9i nu te budm aga degsbl, c{ inci eqti nm6nici pe acte loGi gi tot n-ai sdpat de primeidii! zise ciocirlmul.

li eEtd epoi o finttdI, ude bebuia sd se ductr fti zile de-a rlodul; ii spme m cine are sl se ldtilnescl $i ce sa vorbeascaj o povrtuiqte @ sd fac!, rind pe rh4 il f*e, 6 airkhitq e tipsia Ei.6 cbt@ @ tuii de aur, dAnib A de ele tei sumri: SffdE Miertri, SfitrE ViDeri il Sfftra DminicI. Apoi luindu-Si ziu buri de la ctrldtose inqdintate lui iute se intoami impoi, zbuind oeloceEtr de ftictr sd Du-i mai rupA cinew Si elalalt picior. Iard nmmi drMeafi ldcrdmlnd ll pde@ d och.ii in zbo!, mergind spre fintina

ci triase el. $i @ ajege la fintini, s@ate mi ttrtli fure de ude o sve strlos4 $i apoi s pme ios sA se oalihnesctr. Nu dc mult qi viind o sluiDic! 6d ieie ap6, m vede o foeie necuosstd gi fure ce min@d twind singurl
Sttrplna aestei slujDice @ visps we intrlbis pe drasllJ iErijitoarea de la pa.latul lui Fdt-Fmos, o ESiitorc sda$nici @e inchege apa $i 6e gtia toate drllclriile de pe lme. De nrJmi u lucru nu $tia blre: gindul omului. Talpa iadudegqbd sl-i chme foeia ce str:lin2l la palar. gi m vine, o in@btr: - Am auit cd ai o furct de au re toarc singud. Nu E-i de viuarc -si cit mi-i cere pe dinsar f@eie htri? Ia str mE lsfi sd seu intrc noapte ln odaia ude dome implotul.

la

fire de

au, de mii de ori mi subliri dec,tt st2lpintr-se $i-i d.I de veste.

p5n! dia ep, firga

lui m

aude despE aeasttr minurAlieJ trimde slujDi

De cind s-a
68

ln@

nu? Dll fur@

ln6ae

implra0rl de la tindtose.

$i remii aici

pirtr la n@pte,

$riind ct impdEtul m obicei a ba in toattr sm o dptr de lapte dulce, i-a pregdtit am rm sh doarnl d6 ptnt a doua zi diminqtl. Si (m a venit impdntul de la vindt@re 9i s-a pu lri aStemut, hire i-a ti tim laptele; $i m l-a blut imptrratul, pe lm a adomit e moft. Amci Elpa iadului a chemt pe nemos@u &MeI2t ln odaia impdratului, dup! (fu aruse tomalb, 9i a ltrst{ acolo, ziclndu-i lnetigor: $ezi aici pln{ despre ziu4 cA m $ vin aMci &t eu

AMci dmela

dd

fire ti

rdmlne. $tirba-babe-cl@lq

s,-te ieuHlre nu doa cd $opt sr mbla ctrtinel str tr{ audll inp&etul, ci av griiS s! D{ aud6, din odaia de aldtr, u dedincios al lrnplratului, e in t@te zilele mbla o dln$I la !'lmt. $i m s-a depIrut blboiul de a@lo, nmo$iq d@atd a ingmuchd ltngi Fatu.l mgrlui ei $i a loceput a plinge o

tYfe,lFffin.r!

Ftrr-Fmos! lntinde mtna s c dreapttr peste mijlocul meu, sI plesnssct ercd ist efirkit Si sn se @scd pMcul tdu! $i, s5m@, s-a chidui! ata pini despE d,r[, dat m ads, cici lmp{ratul pucd ee du pe rc lme! Dcpre ziui, dlpoiul a vffit posomorltd, a scos trre nMomE de aolo qi ia zis o ciudd s{ iasd din ogEdd $i $! migi ude stie. $i noG miE ie$ind s nepus kr @s{ qi dtcnjirl ni de , s-a dus iai4i la flntinA ti e scos am vlftelnila. Si vi.ind iard$i sluinie b apA, $ vrzlnd gi a@st ffi minue, tuga la stlplntr-sa $i-i spue ci fmeia ca de ieri re am o !'irelnig de au 6e dspini siwri si @e-i mult mi mintMd decit fur e i.a dat, Affici poh@la de babd o cheend .itriii la ditrs prin slurnic{, pue mim 9i pe virtelnifd, tot o acelaii vicleNg, gi a dou zi d$-diminqg o wE iar6ti din odaia imp&atului 9j ditr ogradd. IDsd lo acestd noptg aedinciosul impdrarului simlind e
pus

s{ pde@t $i fitclndu-i.s miltr de nmomciB sttrintr, 9-a ln glnd sd ddcopde vicle$ugul babei. $i m s-a sctlat irpdratul $i s-a pomit la vlnit@, oediacio$J ia spus fl de-mtroutul e se peEecw in odab lui b cele doui nopti

dia unnd. $i impaEil, cm a auit a6te, pe l@ a treslbit, de perci i-a dat inim dind-trsul. Apoi a ple@t ochii in i6 9i a lnceput a llladm. Si pe clnd din ochii lui Ftrt-Fmos se sdgeu $imaie de la6dmi, la fintim qtiud ugisia $i

zbucillmb lui solie s@sese acm pe ripsie $i do$@ o puii de auq ca mi de pe umll a ei dddeide ! $i cu su a in prei@ fintlnii, n|ltri ce ia pe slujniq $tiutit isqi o adue Dums zfl la fftrtio'6. Si dnd mi vede qi acsti jMe minu4ig dci Mi a$teaptd s{ ieie ap6, ci tuge la sttpind-e gi-i spme:

Dome, sttrptnd, D()me! Ce m vtrat eu! Fileia @e are a(m o tipsie de au gi o dotce de au a puii tot de au aqa de frwo$iJ de-ti tug ochii pe din9n. B2lbomifa m aude acssor pe le time s{ chme, zic,lnd
in glDdul s6ui (DupI e mbli r nu se rnInldc5...t

de

i s-a edus laptele, a zis

.td glndul s{u: (Acest lape nu se mai bea) $i m a zis, l-a $i amcat pe furig, mdeva, $i pe loc s-a f?icut c, doame dus. DupA ce hlre s-a ldcredinFt ci implratul doame, bizuindu-se s $i acw ln putere biutuii salej a adu iaidgi pe stdind in odaia lui, tot d aceeaqi ddduiali e $i in noplile Eedte; $i l6sind{ acolo, s-a deptrrot. Atu4 zbucimab dmetd dzind iardsi 'm geauchi linge patul etu.lui ei, se ineca ln lactui, spuind iare$ ovintele aceste: Ftrt-Fmos! Ftrt-Fmos! Fie-Ii mild de doui suflete nevinovater 6re s chinuies de patm ei, d osinda ce mi cuplitd $i intinde mim b c dreapel pste mijlocul meq si plesneasci cercul Ei sd se mscd prmcul dq ctr nu @i pd

$i m vine st6ina, homghim pme mtE 9i p blau ce au gi pe cloge de au o puii de au, tot o acela$r viclefug. Da lrnpdratul) cind a v6it in asti-sard de la vimt $i clnd

duce
ca

a lntins mlda prin somJ Si cind s-a atins de miilocul ei, dsg! a plesnit q indatd a n5sot pmcul, filrI a simli citugi de pulin duerile facerii. DupS acasa imprrtrtss povestest soFiui siu cite a pdtimit a de cind s-a leat el nevdzut. Atuci impimtul, chiai in putere nopt4 re scoal4 rndic5 toatl mrt ln picioare gi pomceqE si-i aducd pe hlre de babl lnainte sa, dimpreuntr m tmte ododele lmte @ vicle$ug de la imp&atasa lui. Apoi mai pomce$te s5-i aduc6 o iapi sirepd $i m sac plin il nuci, $i sI lege qi sacul o nucile $i pe hftci de coada iepei, qi sd-i deie dmul. $i aqa s-a fdGt. $i ctnd a ltrceput iapa a tugi, mde pie truq pie qi din blpa iadului bucltica; !i cind a picat sael, i-a pit $i hircd capul. Hira acss6 de babS en scoafr o puceii din bulhacul peste @e v-m spus c6 didure mo$negul, crscdtorul lui Flit-Fmos. Ea, prin drtrcdriile ei, prefdose amci pe sttrplnu-sru F?lt-Fmos, ln pwcelul cel oglrjit, rtrpciug$ $j replnos, e chip s5-l poate fae mi pe urmi si ieie uo
cercul, 9i

a@sti tresuferitE sarcind! $i cind a sfir$it de zis aceste, Ftrt-Fmc

e aveal $i cre fugise fl dins dif, bulhac. Iae dai, pmtru ce Ftrt-Fmos a pedwsit-o asa de sav. Idi pe cedincios o md darui l-au diruit
fatd de a ei) din cele wsprezece

71

tmpdtul 9i lrrpilrltssa, $ pe liDgd dlniii l-au linut pini la Bfi!$itd vietii lui. Gidse nutll, ctnd s-a lnsuet. Ds am a fdot si rub $i cmeEi toto&t!, m nu s @i pommit @ Ai nici aed cE sa ui pmmi @ ilu udew... gi nllmi cir a gindit FtrFFtuosr $i lndrd au d fost de fatd pldnrii trnpdrltesii lui $ @sc{torii sdi, baba 9i mofnagul, Lnbrdli iarr$i in porfirt lmpdrtrtescd, pe *e i.au pw in epul m*i. gi s-e ad@t lm@ de pe lme la acsstd ffi +i bogarl Dutii, 9i a linut veselia Oei zile $,i rei noptl $i mi tire s astizi, dact

Am,

adu@F-!d

minte, omed

bui ci Flt-Fl:uos nu

nu

MB

s-e

fi

sfirqit.

POVESTEA

LUI STAN PATITUL

acela

Era odattr w fl,ic5u stdmt pe din copilaria lui se tezise

6e-1 ch@ Sh. $i gr5


prin strtriniJ

flAc5ul

htd 9i
ajute.

mul, ii

nhd nici o rud?t

6e

str

s6-l o@teasci 9i

moascj si-l

$i ca bliet sttrin e se gdsea) nmemicind el de colo pini colo pe la u$ile mmilorr de mde pind wde, s-a oplotit de la o r@e lntr-u sat rMe $i fmos. $i aici slujind d aedinli ba Ia uul, ba Ia alhn, pind Ia !"irsta de teizeci qr mai bine de mi, t{ sclipuit putire pdale, c-ltee oi, u @ o boi 9i o vloqoad d lapte. Mai pe llmtr i-a lnjghebat si o cSsul{ $i apoi s-a sutomicit in saqrl acela

pmF totdsw, btrgtndu-se la es lui ti tuucind e peDm dtnsut. Vorba cesi $i pieta prinde mu$ch.i, daci gede mult irt-u loc. $i @ s-a vtrat fleciul @ @sI 9i avm buicictr, nu mi sE locutui, iu nu sti aF pe pieEe, si mi au-l prinds
73

somul de hmic c era, Dintr{ pre vene a carul, in alE se ducea $i toate tebile Si le pus la ele singuel. Nu-i vorbd, cd de g@) geu ii @; pentru cl in lips lui n-ave cine str-i itrgriiesc{ de casd $i de vitiS@er cm tebuie. Numi dA! ce si faci bietul om? Cm e sd s intindd mi mult, cd de-abia a{M se prinsese Qi el o mlinile de %tre; 9i cite a tras) pind s-a vdzut ia casa luir Dmai uul Dmezeu $tie. De a@a aldga singu zi 9i noapt in toate pI4ile, m putear ti mucea ltr dreapb $i ld stin$J e d@-dos o invlzlnd Si fEclnd. cilee pe nevoie, l-apoi aMci Toate e t@te, dd uritul ii vmq de hac. In zile de lucru, csle-v4l, se lua fl treaba $i uiE de uit. Dtr in noplile cele mri, cind sa cite o givomiti (rMputi $i 6e mai intimpla se fie $i sirbetori la mirloc, nu mi $tia e sd fecd $i incotrc se apuce. Vorba cintecului:
De wh

d duc de-aqsI udd N m! hS; dt s! tug h lMc, Utitd tugE d dDe.


$i
De

Se vede lucru c! e9a e IE@t omulr str du fie singu. De multe ori i-a vmit fltrcdului td ep sd s insosej dar ctdd i$i adu@ minte ueori de clie i-au sp* cd au pdtimit uii $i altii de ia fmeile lor, se lu pe gindsi $ miq din t in zi $i de joi phI mai de apoi, acssti poha$X rebuS@5 $i gingail ln multe privi4! dupd cu o nma el, gtndiddu-se mers la multe de toate... Uniia zic a$a, ce foeia-i sc lZirii tund ea a @i fi 9i asb? Allii c4 sd te ferascd Dmnezeu- de femeia lme$dr mir$a!{ 9l- risipit@e. Allii alte ndsmgnicii incit nu $tii e sd dezi Sr e s! nu crezi. Nlro tru-i vorbb) ct m vdzut il ti destui btubali Dult mi ticlili Si @i chitciig decit ce mi bicisnicl fmei. $i a$ar tezhdu-se

el h multe rlndui vorbind singur e nebuii, s in mpde: sX se lnsoarc... se nu se ins@te... $i, ba s-a lnsura le tomndJ ba la im4 ba la primivard, ba la wrA, ba itr la togmtr, be r@a tr*r fltrc{ul lncepe $i el a se t.ece, mergind tot lraiote @ bul5cia, $i insuetotrs rlmlnea balttr. $-apoi este o volbal cd pin{ la 20 de mi se
74

sids; de la 20 25 il insoarb alfii; de la 25-30 il insde o bab4 iff de la 30 de ad ldainte nrJfu drao-i vine de hac. To@ai a$a s-a intim.plar ii o fllclul acestq cd plo! la wmea asta uici el de la sine, Dici prietsii, nici babele ciru-s ele dea dracului, de preft@t ti iscoditose-tot
ins@d cine

!u

te mieri cioe. Mu4i trdgqu nldeidea s{-l ieie de ginere, da fltrctrul

l-au putut fae sd se lnsoare. S@ era om tiot lD felul sdu, dtr qi cind da cite o vorbA diDu-losul, vorba @ vorbtr, la locul ei, ti nul puted idpue chitit la epul sdu gi nu se da o lm o dou5. $i a$a de la o wme, 9i babele $i prietmii, lehdmetindu-se, l-au dat in budu.frrl dracului si l-au lrsat pe s@ lui' sI facd de a@ imiate ce a $ti el cu dinsd ctr ei $i-au lut toad nldeids. Amuj laf-lm din zile, fldcdul se s@alli de d@pte, fac mturdlkd tmbrinzitd qi ce a mi dat Dlmezq pue mlnwea in tasttr, lnjugi bon la 6, zie Dome aiutl, s,i se duce la pddue sd-Si aducl u e de lrue. $i ajmglnd el ln pddue, pe cind se @iiea de ziu{, a txis leme, a incirt iarul zdrav{n $i I-a ceduit bine, $i pircr rui mlne boii, s-a pus sd Dinldce $i el ceva. 9i dupl e a minqt clt i-a Eebuit, i-a mi rd@s o buciticd de mlmilie! tDbri@itd, $i
era

ftclod-o bot a zis:


ctr poate a

Ce s-o @i duc pe ae$d? Ia s{ pui ici pe te$iM asu' gesi-o Es Iighioaie va, a mlne{ 9r e, $-a zice-o bogdaprcste. $i putnd mnmiliga pe teqitui, luiugl boii,

zice iar

vifor ooplit-o

DoaJme aiut! qi pe la prtnzi$or pomette spre a pomit el din pldue, pe loc s4 9i stirDt m lapoviF tn doud-de nu vedei nici lnainte, nici impoi. Mida lui Dunuezs, e m afd: sll nu scoti cine din @s5, d{ inctr om! Insd dncul nu eud mai bine; la a$a wme te face sd pi@i rdbdde $i ftrd 8d rei

cud. $i

u m

te vfud in pdet. In acea a, Seaoschi, cipitsia &acilor, woiDd a-$i fae msdrele cm qtie el, a dat poroncd tuturcr slugilor sale, e pe sd apuce ce in@te a veds d ochii, $i pretutindeDe

rue qi pe us@t pa@ste.

sd vlre u.ajba

inft omdi

s,i sh

le facS
75

AMci dracii s-au irnprdgtiet iute fidgenrl ln toate pirtile. Unul din ei apuctr spre pxdui, g wdd de o-a pute 1re om si birfeascd b?ilui ceva 6i pe acolo, doar a face pe ffi pe attul sd--si chinuiasce boii, altuia hnpoEiva lui Dweze\ sd-i rupi ru capdt sau altceva de la ctr, sltuia sr-i schilogqscE mn bouJ pe allii se-i fad s se bad pid s-or ucide, deol.
$i cite

dte beconi.i $i ndzbutii de ffi

is@dege gi vdjesG

Ce or fi ispruvit ceialalli dnci nu gtim, dtr acesei de la ptrdue nu i-a me.s bine lo aea zi. S-a pus eli tru-i vorb4 imce $i pmte, e str-ti vire 6di1a ca birl.igat! udeva, dtr deg@bi i-a fost c! pe wde se due tot in gol ubls Si tot roi cercind el be icj, ba @lq inspre sad nMd e d, de o pldie. AMci se ie tiptil. tiptil pe llm ei s s duc to6ai E locul mde S@ lnctrr@se l@ele. $i cind colq gEseste nuai locul, penh cd flacdul, dupl @ m spus, de niult iesise din pddue $i se dusse ln teaba lui. VSzind el dncul cd $i aici n-a izbutit nimie, crlg@ din

fDtru d m inFijit o ce obre se insiloseze iMintea Iui Sffaoschr. $-apoi, afad de acesE, era buimai de qp si htmesit de fome, de atiE tnblat Si (m sg el pe glndu4 posomorlt gi bemetic, nmai iati -vede
mesele. 9i crdpa de ciude'

si

dracului : odat-o $i hale$e $i nu zie nimica. Apoi nmi_ a!'ltrd ce face, igi ie @ada ldtre vine $ s intotrc la stdpinu_sdu in iad, Seraoschi il inEsbl: $i m ajl$ copile, e ispra!', ai Gcut? Gte sullete mi-ei d-Ei, voDit? D5-!i solial Ia mai nimica, stdplde, llspus dracul ru$imt $i tremurind ca vdp de ftictr. Se vede c-m porilt intl-u css

cd

pe o tegime m bo! de mdmdligi. Affici buruia

rru. Vtmq a fost prea dimpotrivt, m 9tili, $i nuai m om a vsit ei h ptrdure; dff $-acela a scitpat de mine, cdci u dat in rlma lui tiziu, to@ai cind re dusese. Noroc numai c-m.gdsit pe o tqitur, u bq de mdmiligi de m mlncatr crci imj siriiau malele de fome. Alu nu mai stiu njmi, lntusims voastrd,

Ei bire, mirdode uicioash ce e9d de minet ai minqr botul el de mdmilig4 dar ce a zis omul acela cind a pus mim,1iga acolo pe te$itu5, ai tu Ia ltiitrld? Ba de asta Lru stiu nimi@j st{phe.

71

Apoi re plze$ti o alta, daci nu gtii dici mr@ {m e muitorii? Sd-1i spu eu ddd, deti n-m fost in pddue s tine. A zis: Cine a min boF cel de mimdligdr sa zic, bogdaproste. Zis-ai ft ceva cind ai minst-o?

vorbesc

n-aln zis nimie, stAplne. -Ba In loc s5-d dai ostoeald, q sd afli plnd $i gltr-A,5a?! dul omenilor, tu nu qtii nici mdcs c@ e vorbesc ei? Mai pot eu sd e nddejde in voi? Ei las, cd-!i glsesc il a@q leacul! Te-i inv5la o mitrte de altl dattr. Hai pomette am degraba la mul acela $i s5-1 slujeqti tam trei mi de zile d credinltr, la ce te-a pme el! Simbrie in bui sd nu primeqti de la dlmul ci str faci to@al?l cd dupd ce li-i implini mn, sd ai a lu din casa lui ce-i ws tu; li acea ee sA fie de tebuinli la talpa iadului, cd au lnceput e putezi cdptrtiile... Ia sd vedm, t-a vmi in ep ce ai sd iei? Hai, gaa e$ti? Isti tdlpr$ila!
d?l o Eiti pe la qlpa iadului, sd vadS ce lipapoi iese iute scinteia ti se duce tot iminE la slujbn, dup2l poronca lui Semoschi. $i cind p aproape de qsa lui de opt mi, imbricat Stm, dracul s-a prefildt tnE-u btriet segte $i

AMci &aol

Gaa, stdplne, iaca pomesc!

era acse $r chie aMci luse cquul de pe f@ str mstee mdmaliga; Si n|rui iao e vede ci re dp5d cinii sA rupd omul, nu altrceva. $i cind se uittr mai bine, e si vadll? Vede u bdiet c?t se acitll pe sdlpul po4ii de eam clnilor. Amci

staie n@Ie$ti, Si lmbla, zgribulind pe la poarti. Stm

Homuz! na, Batm! oe Zuzm! daF-va-n ldui, - TibdJ mtarle!,.. Da de mde egti E, mdi !ic5? $i ce @u!i pe aici, spaim cinilor?! De ude sd Iiu, bAdic6? Ia sint gi eu m bdiet strmm, din toati lmea, I;rA uttr 9i mmd, qi Eeu st intru la stdpin. Sd inEi la stdpin? D-apoi tu nici de prsfrt gt$tele nu - bm... cm de clti si li fi tu? esti

S@ dwd la p@d.ziclnd:

- Ce spui tu, m{i?.,. Apoi du bine a zis cine a zis ci wabia-i tot pui, dar owi dncul o ltie de cind ii... Eu de-abia 1-a$ fi dat $qne, muh opt mi. Dar ce, Doame idtt-mr! pesme cd $ straiele acestea pocite fac $ de$ aqa de sfriiit
78

la

poate str

m vro ueisprec

mi,

$i lnchircit. Arn mai !{nt d5unnzi imbliod pe dci prin sat m cioflins de-alde tine, dar acela em oleaci mai chipos 9i altfel imbrit: ' cu;tffi&@Bwra G sc fh$ nlm-n al!. $iodesi&qlie PeE@Fdode

$i cind mqgea pe dm, dlidragii msgsu aDiffia cu drumul: cicd mbla dup, sEitr pielcele, $i cm teea pe la pom msJ de-abia l-m scos din gM lui Zvzfrf la pi,epdinat, de i-eu mes petecele. Vorba ces: A$ veru desad le voi, dat mi-i ru9ine de cini. $i a(m p{cdl vid clt era de fedililos $i (m i,si dlega boarfele de pe jos. OleacS, de n-ai p{tit $i tu s dlnsul. Si cm te chedd r tine?

Tot Chiricd m5 cheed. - Mii paryalecule, tru mw ei! boteat d Sfintul Chiricl $chiopu, ctre tine &acij de pdr? Nu-l Qtiu pe acela, du Chilic, m{ chemi. despre mineJ fie odcine f-a fi ndm$, dd $tiu c-a -Apoi nimsit-o bineJ de t-a pus nmele Chiricd, pentru ci egti m fel de dbioi hchircit-

-Apoi sint. Am vlat d $i hoitsi mari $i nici de o lue: la teabl se vede omul e p@te. Las sA mI ch@e) m m-a ch@; m te chemS? ce d dmneaE de acolo? Da pe dltree Tot Stm m5 cheamd, dar de la o boald e m awt, cind erm ddc, mi-au schimbat nMele din S@ in Ipate, $i de aMci m rdnas il doui nue. D-apoi ai la $tiiotr, bade, ca qi drJmeaE ai cintec:

dn, bade, inchircit, wlbioi, m

rd vei,

aista

fpate,<xdepesete, $i f.ce d tu, $-i d adud |u

Dai $ni c! m-ai plesit ln pdrrie, m5i Chiricl? Al dracutui bdier! Pactr s,ti cel de pe @motrd, mdi, de $tii toate cele. De trup e$ti mtrrunleL nu-i vorb4 dr la fue eqti mare. Ia s:l te ved@) dacd mi-i gici E cimilitua acasB:

bbi@d-cdctutI. pse ctud-ddse, p6t ddile-hp.dr p$c hpsd-eirbd ri rse silhed-budd.t.r

kd-Fse

bt4 pes lad-hbojont4 F3tc

Chiricd aMci incpe a zlmbi $i zice: De-oi glci, mi-i da $ mie o hrinctr dint-insa? $tiu eu ce crsi tu ce-i acee? Gice$te lntli,

-D-apoi

sd

ffiiile, @mul
$eul.

Ce se fie, zise Chidcd. lo fala casei, vata, focul, piapa dinu-tosul, fdim $i culeqerul sau mele-

Bu, mdi Ch.iricd, ia am vdd $ eu cd nu e$i Prost. Hai! cit se-d dau pe m, ci sd te lomegti la mine? eu... nu md tomesc @ mul. -Ayni M te to@e$ti ro? -Dar m! todesc pe trei mi odatd, potru ci du-s deEu prins a mbla s croqm t: spate, din sriph in stdpin $i vreu sd mosc ceval cind voi ie$i de la dlffiE. Despte mine, cu ade ma bine, mdi Chjricd. $i e mi-i
Ce sd-tr cer? Ia sd-mi dai de mlnm qi de putut clt mi-a trebui, iar cind mi s-or implini mii, sA m a lu din sa dMitale ce voi w eu. Ce fel de vorbd-i as6? Poate c! il ii bdrfi aMci s5-mi iei-sufletul din miue, ori mai gtiu eu e dtacul I_a veni ln cap

cere

tu psft tei di?

sd @i?

Ba nu, bade lpate' n-ai gdi4 nu l-oi mi cse @ lum @re pind pe a@lo. $-apoi ce !-oi lu eu din casd, nu-d fae

tebuidt5 d-hle. m, zise lpate. Misux-i vorba @ imbllciul. Ba-Apoi, lm s!-ti aleagtr din ge @ spu, dactr nu vorbe$ti deslu$it. dI, bade lpate, ude-i vorbd, nu-i minie: mai

-Apoi bine sd te to@etti iDtli decit Pe

ia asu-li spu 9i eu, mAi ciotul dracului:'dez-Apoi de-oi aimge lsgd odata calul de !a gtr4 sd griu o auci o setr!te-ce-i al tdu 9i cei al meu. Ia lasd, bade lpate, las5: nu te @i pue $i drJmqe atl penm re mieri ce ti mai nimi@, cd doe n-tre sd fie u cap de tdd. ti{ri Chiricd, $tii w? rrmii la mine 9i ne-m impte noi amci. Te rdd c5 e$ti u bdiet istel, 9i tui $tii Pd@tul? poate $i bamic; smeni a fi stiind de mde sd iei ludul $i ude sd{ pui, Despre aceash n-ai griiI, bade, zise Chiricd. Nu ciuta c5-s mic, dar tebile @e d le-oi face eu, nu lF face altul,
mdcar str fie

umi

stea

in fMte.

81

Mai !tii! Bine ar fiJ hai Chiric4 dac-* fi toate o lapte Dtr tu Nraa ctr ai dat peste w steph e piina cs bud. Nlrui str avm vorbl diminte: s5 nu fii r?lu de gurd, c-apoi mi-i sA nu me scoli din serite !i sA mi faci cireodat{ si-mi ies din rdbu$ afartr. Nici despre asB nu md tm c5-i binui bade Ipate. ne-m infeles. De-am vind de-i min@ si to -Vr6{zicA nitte bulughine o mujdei si o mis5lig6. Hai! ew. Iaq dil 6lb $-apoi te apucd de teabtr. Biietul se pue ciob?he$te lntr-m genuchi, imbuce dpede

cite le spui.

ce irDbuce

tit qi de hamic la tebile lui, ce parcl eE de-a@lo, de cfurd l-a f?iot mtr-sa. 9i Ipate se furdm a dinsul uibse am de uit ii hmrea de bine. $i din ziu ln 6e s-a tomit Chirica la Ipate, Borocul ii trga girU din t@te pA4ile, 9i nu roi gtia ce ue la esa lu. Ce garduri sEe$inite o spini, de @i nici vintul nu putq

t-apoi

se duce

dup, Eebi. $i

a$a

e Chiricn de [niq-

rdzbate printre ele! Ce $uri $i ocoale pentru boi gi %ci, perdq pentru oi, poieF pms peseri, @te1e pentru porci, sisliac pentru pbpuqoi, hmbare pmtru giu E clte alte lu@i de gospodtrrie f{dte de mlna lui Chiricn, c,lt ai bac din paLne! Sd nu spu mincimir dil Ipate se imbog?llise insutit $i lnmiit, de cind a venit ChfticA in slujbn h dinsul. Am vrzuse Ipate e poate Chiric4 9i-i em dmg e ochii din cap. Tresserd n@ doi mi la miiloc, $i in @ din zile Chidci

zic stipinului

stru:

Sttrpine, sb ou benuiegd da m sli zic Ai eu o vorbd: de ce-nu te insori? Ca mine-poimine te-i trezi cd ai imb;trinir 9i nu-!i rdrnine sici m llma$. Dupi viaE ese !i moarte. De ude $u ce se intimplrj fereasctr Dmdezo! qi aMci cui vorbe$ti tq mtri Chirici? Dacb nu m-m insumt eu-Ce m fost de inswat, apoi la reme asB l-ai gdsit se cind De insor? Peseme rei s5-Si factr dracul rh de mine... Nu vsi cA a femt soarele de mieij sint mai mult btrtrln de-

r5fiine adh

averc?

clt dn r.

Da ia las5-mtr la pirdalnifrl, st5piDe. ci-i sprrie omenij cu- vorbele duitale. Nu te mai fa a$a de btrtrin. di doar nu
82

tr-i Emea trmtd. Eu cred cA to@i acm Eti bw de iosurat, pmm cA ai m ce s{ lii newsta 9i copiii.Slaw Domuluil muhi d dori si aibtr ceea ce ai drJmb. gtsir, zise lpate. Parce Eti nu ttiu m. mii Chi- T-ai rictr: vorbesti si tu ia asa in dodii citsdatl- Am tu sffinaui? Am iu ioate cele'trebuincioase pmft esd? Tu Gezi c5 nlrui aga se line fmeia. Vorba eea: Cind seosode, nu-i de moard. asta te plingi, stSpine? -De D-apoi de re alte, m{i ChiricS? Nu srii tu ,ce sn -

ci te fac fl d griq nut4 bs qi pentru daci wel De ude, mni Chirici ? - Vdi dmtreB colo depffte Di$te lanui fMoese de griu, we dd in copt? L vdd. chiar am la stipinul mo$ii $i spmei cA te -Du-te prini str-i dai in girezi tot grlul clt ll arc sdfrdmt. $i daci te-a intreba cit sA-F deie pentru aceasti ostfiicioastr Eeabd, spue-i c5 nu primegti bmi, ci nmai atita g.iq d paie s tot, cit ii put duce d@eata in spate gi o u bdiet al duitale. Cm asu, mtri Chiricx? Parctr vorbe$ti de pe cs lMe. Crezi tu cii vom pute noi singui secem .si stinF atl6 arur de gtlq ctr doar sute 9i mii de brate Eebuie acoloJ su 9agtr. $-apoi nllei pentru doui wcine de gliu? Cr nebm d sede s c-a fi ecla? Stdptie, e sd cwo$ti cin sint d $i clt pot, asoltli-md !i -du-re la boier de-i spue m te-m invtrEt. Ipate cu u gind se se duce... !i o zse nu. In sff$ii iti ia el ini@ in dinti li se duce la rute sd vadi e re s, fle. Si cu ajmge, se inf4o$esd inaints boierului $i zice: Si nu d suptrrali cuome! Nu mw aveti trebuinfi de secerdtori? Ba incd re Devoie uJ om buj puc! Dwezeu t* - adus. Cdci grlul e copt, nu mai poae suferi lntlriere. Apoi, cucome, mtr prind d sI ti-l srcer. Stdpine, daca-i numi atita, apoi las sd -ai de unde face pine $i olaci penm

inainte de toate si apoi @lelalte.

mdtrie,

- AsE-i ueaba mdr dcome. Eu nI prind sI til deu ln girezi. Nu-i @!'int gospoddrsc ? Cm vdd, te biaieQti in brate multe. - Multe, dcome, putine, dcode, clte a d4 D@ereu; nllmi trba s{
ce
fac. a$a

Cm,

sidgur?

- $-apoi cer, ocome ? ia cind f-oi da Fiul in girezl sd Ce sd m- voie a lm nl]mi atlE griu @ paie d tot, cit oi pute duce
in
spare eu $i

mi-i cere,

cu hufte?

ditrsul zicind:

- Ba fersscd Dmnezeq ocome, vorbesc inadins. Boierul a deat ctr lpate e nebu Si voia s! F mlntuie

Mii

onule, vorbegti imdins, ori wei sd quguiegti?

c-m bSiete al meu.

de

Dacd-i as,a, om bmJ du-te mid dimineaF $i ft apuc-tr de- lucru; oi veds eu c uebi-i fae $ ne-m lmpdq Doi.

Impr6e, m t-m spus. cucome. - Ei, du-te, du-te, $i las ci vedem! Amci Ipate se intoarnd acas5 si Chiricd il intrsbd: Ei, stdpine, (:@ a rd@s @ boierul? - Cu sd rdmiie, mIi Chiricd? Ia m-@ priro hdt 9i bine s5-i dau griul tn girezi, dupl c@ ai zis. Dd m-a lut g!@a' cind d ne@t pe ling5 lm Si l-m vdat cltu-i de mre. Asta-i o ft@b, fome grea $i lMe lucru sd fie @ s{ putm noi ssate la @pdt. $tiu eu ore bine cI boien:l m-a lut de Debm, dtr nici minte nu sint, dupd clt vdd s a(@ Dnctl ilie

ce avm sd facfl! N-ai eEird, 6t5plne, ci d@ e$ti d mine... zise Chiiici. - Ia mai bine se luim cele uebuit(ff $i haidm a@lo chiar ln asti-saitr, e hine dimineg sd ni s facS ziui pe lan. 9i aia se iil ei mindoi $i se duc. $i m ajutrg a@lo, cm
pe inssate, Ipate zice:

uoi svm s5 nqtl


se

vezi tu, mni ChilicI? AsE nu-i $agd; mi

vom vorbi mindoi. Ipate, cel cu griia-n spater se frdntnttr el @ mintea clt @i ftlmintt qi obosit fiind, se lasS olc! js pe iaba 9i

dIn peste dracul! Srdplne, Stii ce? Culc{-te Si

s pde

c5

odibne$te 9i

mini dimi-

&

e fae qi @ face! - el Stie int!-o clipS adutr t@td drtrcima ${ pue la lucru pe ctmp. UDii sec@u, Ellii legau snopi, allii l?tmu cldi $i sullau d ndrile sll se.usuce, altii c&au, a\ii dm girezi-mtr rog,
adomi dus. Chiric6 aMci
cd

claca

Cind se trezette -Ipate in zori de ziu5, $ sparie c vede! Torul tra mfurruit. In locul giului de pe cimp, vede al:lm o

dnculu

eBJ ce

sI spu mi

mult

gireadd mere qi doun @i mici, a$%te pe dlme dealului, idd pe Chiric, nu-l vede Diclliri. AMci lui Ipate i s-a suit tot ptrrul ia virful capului de fric! $i a lnceput a cduE pe Chiricd in toate pl4ile. $i citrd colo numi e iertr c6-l rda domind pe vtunrl uei girezi ii auci tSi mi vmi pulin in fite. Feciorii boielegti se sculard o tr@pte-n ep, m li treaba lor, d vmirS pe leuri str vadi e fra este. $i ciad v5ruI ei ua e aceasu, li spriase spei@, Si fuga la boier de-i vestirtl. Boisul aftoq se scoal2t iute, se evirle pe u cal qi titre nuai o fugd pln, p leuri. $i cind olo vede gi el ceo

nu se mi vlzuse $i nu s mi aui de citrd lmea $i pimintul! Ei, @@me, m mintuit tebus@aj zise lpate. Bine ci a1i apucat a vmi $i dlrmeav@sd4 q se fti de fag cind
ce

ne-m lu dreptul. Affici Chirictr, nici w nici doue, s@ate o fimie o ore sa hci$J legi biae gireada c marer cM qtie el, o ia in spate qi pe ici 1i-i dmul. Ide boierul, mi vdzind $i scsa, a incremenit @ mlnile subsuod uitindu-se la dinsul m se ducs. $i cezind c! de acm $i Ipate are sli ieie cele doui girei mici, $i-l elic$te de tot, crAF de ns&, dtr n-ava in@Eo. $i ne$iind ce s! fac5, zise liri Ipae o bini$orul: Om bu, n{fi bani b locul gtiului e mai ai a lua, $i lastr-mi in pae. N-m crezut cI e a face m dBcul. Fftasctr Dllmezeq dcme! Cruce de au m noi in casr! Depdte de pe locuile aceste! Ba ziur @ mucit de a dat iniru did noi... Ia hsA-md incolo, mai omulei pesme s ai sI m5 inveli pe mine ce-i plug&ia? Ci dod ru suin eu giu de ied, de alaltdieri, sd nu fi mai awt a face fr secretori. $i chitr de nu-i fi tu Ucigtl mcm, tot n-afi ublat d lum ffat; insi... ce m eu G sufletul nostru? Voi aveti a da samtr. Primeqte bani, (m I-m spusr 9i @i duceli-rd 9i la alte esI, d eu uul $tiu c-m pdit{ bue. Ipete auzind aceaste, pircrea lui de bide! la bmi o cit se invoie$te $i se duce qi el dupS C.hiricd. $i ciad ajmse a@str,

Chfuic{ rrierese, vlntuaser mlci@se, ln sffr$it pusese toate tebile la cale. $i Ipete cind a mai vlnt qi asEi nu mi gtia ce str zictr. Mai cd-i vmea a aede cd $i el de a face o dncul' MIi Chnid, d-apoi $tii ci $i boisul, clu-i de boiff, a pus{ de memiligi. Iaca mi-a dat $i bmi de d ads a@sd. aagtia-s bui, supiner pusi la chimeriu $i taci - $i molcom. Am $tiut d dinainte ci are str ne iasl 9i de cheluiald.

A dou zi duptr sJ Chiiic{ zis lui lpate: Ei, st{pfure, de a(m cred ctr n-a e md zice. Ca mlnepoimine mi se irnplinesc eii $i rdmii Ctr de mide. Mai minte ialea-vale, erai depriro a tdi singur da am se sd-g drf greu, tr4 ales c{ d s-a tdgreuiat 9i gospoddria. }Iai, ce zici, ie tnsori ori ba? Apoi di, mIi Chidcd, $tiu eu ce si fac? Parci tot m-a9 insura; cid aS da peste o pe bun6r a$ fae poate $i il pasul sd-mi io pe dncul pe eces. Dd 6e mi tem) du mw cap, s5-1 aduc d l6utaii tn si, +i pe urntr sd nul pot 3co@ si d o mie de popi; c-apoi auci lehadlite { de insuat 9i de avere si de totl De asta !i-i a(;lru itr giid, sl.ipine? Dac-a rtros reba DlnI la atita. aDoi Ias De mine c5 teoi face fl sd iei w drrgul i" femeie, iare nu si mai aflal Cdci o red cdlffi ln iniro lor. si nu cA mtr hud, drr stiu toeE miMuiele dintr-insele

Deipre asa nu mi-i ru$oe, pot si-ti al w $i noapts penuui.. Pmm altul n-4 face-o, se fEiu ce mi-* da lu-

ma de pe lmeJ dr pe dlllmsE vril nwidecit si re vdd m q tili ommii in rind fl lms. Nu vezi cA ci @i mulli de tsDa dwitale se tin o Msul pe sus numi din pricim mta. Ca si M Darcal dllmeE n-a E wednic d lij o fmeiel Mdi chiri;5, 6e roj erd $ tu Du gtiu (m! S@Li omul din minti d vorbele tale. Bm swoste mi-m gtrsit. Nu gtiu cine te-; itrdreptat la esa mea, cd Etiu cd eiti berechet bu' s-aDoi mult st;u eu cilodatd 5i md gindesc 'u minte ma, de md'e ai tu atie puttre?l Mai ce-mi vine sd zic $ s e boierul cela: nu stiu. d;luc5 sI fii, om g fii, dracul s, ft' dar nici lucru ruat nu qti. NmaiJ fii ce-i fi, asu nu di privqtei mie muia stiu ce mi-ai prijt bine, n-m ce zicel Ei, ia spue, m zici tir c-! mi-i alege fdeie ? v

_ - Ia in dminie viiroare, st{pine, g mqgm in sat la hor!. E! oi sbd@pde d bdietii, id dwea * te priui in ioc lingn o fed @ t-a ptrce. Eu aMci mi-oi ttf,i piciorul pe llngtr dllmqt& oi ochi{ biner ti apoi Foi spu;e d @ ace lnE-lng. Da gtii c-ai chirit{ biDe, mtri Chiricl!? Tot o draci elti tu, bine zic d. Apoi dn, staptoer in ziu de eir dactr nu-i fi 9i o dBci _ olqrd, apoi cici ie turI sfinlii, $i iar nu-i bine. In sflr$it ce spu eiJ ce Du mi spq m vine dlmini@,
Ipate gi @ C.hirici se iil ii s duc la hold tn $at. Chiricd, (:m li reba beielilor, se agm pe cele Fdui 5i * hlize o eilalti b{ieti. Iil lpate, de avlnt; se prinde itr j@ liry6 o far4 cue chite$te c{ i-u m voi la s@tsld; incepe eL a o mitsu d ochi.i de sus pint ios $i de ios ptdd sus, $i m se ia-

nGpte pe molu-mfl ln ffnrid. Cm asb, mii Chiricl? - Da, ia! hu @i gi ffiJ - I"l-3lq:l: @i Sri dllmeupu@ sdpioe. degmbd i-ei sEtmba Elcile dedr voroa. Mtu UMrdJ zu glndesc c?i s_a da dupl mine 9i sa hce $i ea bun?I. i... hi! da, m Du? Eu insd tti spu priermqre cd ferifoda asE are Eei @aste de dtr inrr-insa, ti chitr @ mj bmd dirtre fmi lncd tc mai are ma. Sd te mai la$i, stipine,
88

vlrtea hon, ba o sulnge pe fetll de mln!, ba o calcd pe piciorr ba-, gnn 9 treba flrc?lilor. $i ropai{rcpai, mpai-@pai! i se aprind lui Ipate el rosh c{cliele. Chirici en qi el pe iolo, ti m se hse Ipate din ioc, spifidu$ul d$cului fi zie: _ -EL stEptne, ptrci te-ei cm aburit la fa!i, nu $du im! Ce zicir aga-i cI-C viae la so@tealtr? Apoi dI, nu $tiu cm sI frai zic li eui psffie prcalele mi te-au scos lnaintej mIi Chirid Eu gindesc s*'porBc pe trebdj fae-i huulie Si m-a famtrr de am. . -Ba trur stlpine, decj-i ws sd m?l asculliJ o te selftiesc se n-o-iei p asE. $i fm-i hazuliq ds tm riu te piriole$te ci@dat2t. FetiSoda as, o vei dtlmaE clt e de somp6 la ris? PdcA J-d veni a sede ci-i de cele @ @c-a sin, dtr ia! ru de aceste a indlbit odatn nmi inuo singG

pin-om da mdw pste lm de acelear S-apoi !-oi mi spue eu ce este de fildt. Apoi d5, mIi Ch.iric5, u m-ai tot cihdit de ep plna affij sd md insor, sd rd lnsr, de mi-ai apritr pofb de insual, 9i apoi am tot tu o $mbuielti g{ inrorci (:m ili vine tie la socoteaE.

St5plne, $tii cd s nu-li voiesc rtrul; ascultd-mdr c5 n-ai sd-greSegti. Ipate, auzind asa, se dii dup:l Chirici !i se lntoamtr ei sam ae;tr. tot m s-au dus. lnstr cm ajbge acasd, parci nu era a@la. Muc el, nu muceal dil $uu cA se frdminE o ginduile, Si de abia aqtepJa si vie dmini@ viitoare.
as

Dminica vine, qi ei iartr se duc la hortr in alt sat. Chiricd) dupl obiceiul sru, se ia d btrielii, iad Ipate se pdnde in joc joacd ere finge o fatd ere o ch.ite$te el. Joac5 cit joaci Ei ling5 aeea, il htoarce dinsal feta, bme 9i intrind itr vorbe o dinsa, fata, bmd mehilghe, ii intoarce capul, fi Ipate caDul. si IDate vede ctr nu-i de lepddat. Dd Chiricd era gi el si pe acolo, !i m se lastr Ipate din ,oc, ii zice: lastr olo, si De acolo) qi m ioc, _ DTJ sttrpine, Ei, SHPXTE' m v5d eu, nici de asb nu te-ai da ln litui; a$-i cd 1i-a crrut s trcnc la inimd? Mai a$a, m5i Chiricd! - Apoi ili spu eu, st6plne, ctr ilici asu nu-i de noi. O vezi pilrM, dar -$ doua 1t lt- e de pi!in5, @r -si asB are oou @aste de dtr hrd-lnsa. Se te mai lagi, stdplne, m I-m spu eu. ziv azi, mtri ADoi dd, m{i Chirice, 'u ziu de azi, nu $tiu zru car - Apoi a mai fi a.crucea-n sin, m cauti tu. Eu gindesc c, to! om alege, om alege, pin-om culege. Ba nu, stdpirxe, lasd pe mine, ci qtiu il ce fac. Ipate iar se lari dupd (:m zice Chirica, 9i s intoamd ei sara assi tot cM s-au dus. Dr Ipate acw nici de trsb5 nu-$i ma c5uta, nici mid@s nu se prnd@ de dlnsul, nici somul nu-l fura, era cm e mai rdu. Toatd ziua prindea buburuzi, !i pwindu-i pe dosul miinii. zicea: Bubw, Bub@,
lncom vd zbm,
IDE-acolo

m{i bsw!

D5, ce s5-i zici? daduse 9i el h pi4)d& insuraElui. g-apoi $tifi cd este o vorbd: Cind ii omul in doi peri, sd te fere$i de dinsul, c-atuci e (W ii roi rau. Vorba ceea: fude foil-n paie ude. Aqa qi Ipat, tot sughiF, tot ofta din gteu gi de abia a$tepE str vie dminica. Dminica iar vine, gi ei am se ieu !i se duc la,oc in alt sat. Si m irjug acolo, Ipate i se prbde in ioc ling m puiSor de fat5, ireia ii jucau ochii in cap e Ia o Eerpoaice. Se
Chiricd brietul $tia ce zace in inima lor si ch le poate calul. Ci ce-i mai greu de ales decit omul? De Chirictr era $i el.pe a@Io. $i ce a fdot el, ce a dres, ci ftei ii lui lpate au incput a le slidi inima wul litrgtr altul. Boldd Samei se vede cdl
o0

lnvilase $i el, $iretul, a le alege ala de pe deasupra, dar

nwi

pin-acm.

inghimpase. $i cm se l6d Ipate din joc, Chiicd 11 trage deoparte 9!I intreabd: stepitre, cm fi s pare? -Ei, Cm sd mi se pareJ mei Chiricr? Ia, pdc?l-mi vine s-o sorb cu ochii, de dgtr ce-mi ; dac.i n-a mai fi si asa, apoi nu md mai insor niciodater cA destul mi-ai tulburat mi4ile

bme, stepineJ zise Chiricd. Nu-i -Asb-i are $i.ea o coastd de drac, dar triind !i nmuhdr

vorb4 cd tot i-m scoate{

Anmci, bucuria lui Ipate! incepe a se dn de fad e sqiul de oaie. $i ude nu t-o intfactr pe s6 9i se iil ei ba din tilflri, ba din cimilituri, ba din picilit, ba din re, ba din aluJ 9i de colo pind @lea, 9-au pltrcut uul aldia. $i lpate, nmaiavind rlibdare, se $i duce Ia ed-sau Si la md-sa, de o cde. Vorba

Vb
De

de nu m-. &, ndptc d-i tu. Pdrinlii fetei, cind aud asta, au de bu@rie cd le-a picat m om asa de bm $i o dau e minici larei. Peste citeva zile nme se face, 9i Ipate t9i ia femeia o zestre il tot, o duce acasi la dinsul, qi pace bmd! $i ala tdiau ei de bine $ se iubeau mul pe altul ca niste huluba$i. Si Ipate, frind foffe mulgmit de asb, zis intr-o zi: Pe$e

la ffia m{ &,

de

d de:

Dome, mdi Chiricd, bm suflet de fmeie @i m! mi-m ales-o. Bwe, stepine, nu-i cuvint, dar ltii ctr este o vorb6: Cind nici nu gindeti, atuci t tdntlter las sA vedffi. Ia ad;-Ii minte ce !i-m spus odatd, cd Si asta, cit ii de butre 9i bla,id, tot are o coastd de drac intr-insa, He trebuie s@as5 nuaidecit, dac, !i-i voia sd ai femeie cw trebuie $i s{ duq o dinsa phn Ia adinci betilneIe. Apei de, tru $tiu citre !i-a mai puta itrrra gr Fe h voie, mdi C,hiricr. Ctte qtii tu, nmai dras cred cd pGte sd-fi deie Bine
de tund.

Dar nu se implinegte bif,e mul $i fffieia lui Ipate face u biiet. La ueo dou5-trei lui dupe asE, Ipate se rreze$te lntr-o
9t

zi s locru-siu ce vine sil cheme h nbh bui frare al fe_ me! sak.,(furd shind toarej M ii drafrl, rge pe sle_ pbu-sau h o pme Si-i zicel ..- Stipine. las, sd se dud nrlmj nevasE dmirale d co_ prlu. rar dtlrueah spbe cd de-i av wme se re duci mai pe urme, bine de bine. iartr de nu) se k iene. Si dufi a:; 1-or mai spue eu ce-i de fefrr.

Ipate, deprins a ascul pe Chiric5, ice socru-*iu: Tad. eu n-oi pure mergeJ c{ dupe m vezi m Ee multe trebi pe pul meu: si nmai d u argtrtel e-l m, de abia le pot dovedi. Nevasa mq insd poate -S meilgd, ti de m-a lefta wmea sd pol veni Ei eu mai pe rlme, bine de bine. iard de nu, re rog se ma ie4il
92

S@q-stru atucl dwiavind e zice, ia pe nwase lui Ipate il copil cu tot $i se cm @i duce, In aua de ucrop, Chirictr zi lui Ipate: Sttrptner ia a(m a vsit Bma se scoatm coasE ea de dtac din fmeia d@itsle. Hai, incalecl iute pe el 9i te du la nutr. De sd $ii de la mine ce ai sI faci cind vei aimge acolo: altrtue s esa som-tiu esG o c{sug uPilati, ia care $ede u tdlpoi de bab5, mqte$ug@se b trebile sale (:M ii iftedelul dracului. Du-te de uage in gazd?t Ia diDsa ti Ia-te d eiti u dlMe! suiin. Pu+e-te apoi pe li4t 4 lutre si pure ti ,wiefte-i ctriui $ p5rninnt, se-p someascd pe aevasa dMiale $ sd !i-o aduci acolo. $i aMci sd vezi e pot babele 9i cit ii de credincioase fffieia. Sd... n! mdi C,hiriac, e spu tu? PtrcI despre asu mi_aq pme capul la mijloc. Ba nu fi a$ de d@ic, stiptoe. Mai bj& m1l-d capul, cd- poac l-a @i trebui. Dar @e nu m-or cmoalteJ mli C.hiricd? - N-ai gii4 sttrpine, poii s5 te duci $i pe la nuti, ci m fret e $tiu eu $i nime n-are sd & moascS. Ipste, voind s, se incredinlere qi despre asE, asculttr pe Chirictr 9i se due. 9i (M ajmge in sat, ftge in gedtr la babdr o ia m pe depafte Si-i spue @ str-i aduc6 dsartr pe nevasu Iui Stu din satul dtfie la dinsul. Baba, cind aude asal pue mim la gud, clatin! dio cap qi zi@:

Dome, om bu, cm qezi drJmea@ c-ai fac eu rm -asuJ rui ales c! fmeia arc blhbat buJ frm6 9i bogat' si nu-i de acele de re ginde$ti dumeu? AMci Ipate scoate plos@ de la oblinc, di babei wo dtew glturi de nchi\ gi apoi ii @i tdtitrde gi o psg{ to9c, de bmi, zicind: Mltu$r, de mi-i face aest bi!e) aMci s, Stii cA ei s ai $i mi mult de la mine. Fii bine tdcedintad cd d-m se ne stie aici prrdnnrl. Baba deodatd sd pe gindui: parcd n-tr fi pre voit nici Eeba s{ fact, dtr aici pus s{ lese. Ia sfirqh mi gede e pe gtndui cit 9ede, apoi ia puga gi zice:

Om bu, mltr-te-u puicii sd e minlnce!... Eu qtiu c wsazicl durera de ioimd, bat{ pirdalni s{ batS!,.. Nu 9tiu, ztru) m a sb $i asu; ihi plesnegte obruul de ru$ine, ctod glndesc (m e se md inl6to$e lnainte fileii celeia cu vorbe de acestea... Md duc Ai il lntr-u dorcc sd vedm, _si de{i putea face ew, bine de bine, iard d nq mi-i crede $i dljmsu, ci ltiu m se fqc de Fd rebile sts !i rar le s@atm ln captt.

Crede qi dll@eah, m6Egi, sr-Ii fie degeaba. A@ci baba zice:

cd de-i

fae pe trebtr, n-are

iepurele?

Ipate deopane, ii spune codo$e ciG ti roi mufte, $-o face p f6eie sd se aluece s minteal MtrtuS! zie nevasq d-apoi oare M 06 face noi, ca- sA fie mai- bioe? du-i reu lucru pin'IE acolor copili htri, zise -Acesta bgba. Ia du-te tr case, treze$te-li copilul din som $i el auci se str ldc@pd a plinge; pe ffinI pi$ci-l tot cite olscd $i el
94

ved@, intrebara n-are ges. Mai $tii de mde sare Mai ales cA brrbaE-stru Du este aici. inspre stri, lasg pe dl@E singu in @sdJ !i se duce alSturea la nut4 $i m ajunge, mge pe trevasta lui
Sd

Apoi, m

ar sd inceapd a fpa. $i affici tatu-tbq m ii el suprrtrcios, ia incolo are si zictr de la o wme sd iei bdietuI $i sd-l dai la baba cea de alSsrea. Tq (m l.i aui asta, str iei bdied il albre cu tot $i sd vii d dlnsul la mine. $-apoi atuci... Fmeia lai lpate astult! de babe, fae M i-a zis s. $i pe lnserate $i vine la dinsa o copilul in braler $i m inta in e6d) incwe a se chicoti qi a spme de la nwttr multe -i mimter IIrd sd moasctr pe berbatu-seu. Aunci Ipate li dd d biut pini le mele$te pe mindourr apoi iqi tud @pilul din codlid, dupe cm il itrvefase Chitic5, $i fuge d dlnsul a@str. Chirice, cm il vede viind, li ise lna-

inte de pe la posteJ $ zice: Ei, stepine, minciui !i-m spus eq ori ba? - Ba nu, mdi Chiricd: am vtrd il e poate f@eia. De am nu mi trtriesc nici !n ces @ ditra; @ s-o dau &adlui de poman{, soi r6u ce este ea!

Ba nu, stSpine, sX nu faci m asta, ctr tale e uda dintre cele mai bue fmei. Da Stiu il cine-i de vintr aici. Las-o intii sd vie acas4 sx-i soatm @sdp ceea, , care !i-m spus eu, $i amci li ved dl]meu femeie are si iasi dintrlnsa. Acm, sI ne intoarc@ iar din umr.

dmel' nici u nici u folost Mai


ru

Ffreia lui Ipaia

$i cir baba, cind se

copil, nici tu nimie!

issde$rc ia hire Ft icj pe cols sd vad6 n-a put@ afla cew despre @pil, dd @pilul pecl inftse ln pdsltrt.

eie a se boci lnddugit 9i a se bate cu

tedc din de1alI, nici Auci odad lncq) pmii peste cap, insd Gr6

'

zise baba Ei. eit Ae-i ao. Vai de mine, Devasd tdti ce-Ddcai mi-m gdsit o dnel Dracul $tie e 6tr fac. Si m su baba imoietritA, dracul ii si d, in gind w INevasu hdi! alia nu-i de facuq decit sd in$omolt cim mo@ul ista al meu s nigte petece, sd_l puo ln albiu$ 9i arci sI ddm foc @sei pe diorutru. is noi sd ieiim afarl' ii a"a s-a aorinde mi ere, noi str incsm a De b@i in g@ mre si a strisa: foc! foc! Si piD{r sfui oemii de Ia nut5, ninh nu stiu i. esa are se ie iopeascd. $i cind or gdsi mo@ul i.m. au sX 6@dA c?i a ars @pilul, si poate s{ tuiduim' Ca ti.. zici dllms@, mdu$d, asE s{ fac@. - S-o facm, s-o facm. Du s ce fac t()@i al;M la bdtrloele fete leac de addpost? Nu te tngiii de asE, miitusi &agA' cd m sd Le ieu a mine si-i trdi pe lturyd Doi beul cel bm. B&batu-Eeu e m ii pinea cea buA 9i te-om ava ruat e pe o l]md' AMci baba se indupl'eca, cdci n-ft lncotro, dau e19 fm casi. si Dtntr cind 6d omeDii, pin?i nu $tiu ce, $i qsd $i mo.. toi r. iliose sctm. lft?i ele plingeau de udau pemin-

ruI. "i icind: Vai de noi si de Doil copila$ul nostu, @ au m! Omflii, ltzindule zbucimindu-re afa) au inceput care din@tro st le miryiie. $i a do@ zi tdl fmeii lui Ipate trimite oe m usat aI s?iu o carul o boii sd duc, $ pe bab! $i
oe 'grfiii:a-sa pm

dtm femeia lui Ipate zie babs: Mefrsicd, viri-le ici in sacul acesE, ti cind vom aiuge aesd intil m ;A spu bfubam-mil ctr aici sint ni:te buci de la m5mue, potru Piot saci. $i acesu numi pini s-a duce de la noi u_ticllos de agat ei+l av@, ci chid azi i s irnpuPe
ne$le.
96

la b'erbam-stru aes4 ar5lindu-se @ astd (:@plid nsomcire

ffi

pdrere de

"ju"q m cr si se toate lp."re t"-'e.to"te cele in cd !r s< di?;;;A';;;"su-t*i hri Tnale las,qt?:"I cde berbatu-s'u ' ,- ^-^rx ---.4. ' 'rsqsctr Pe duce de-a drepftl in casd plhgno, sa i".-" a"-"'at.pntr i" cash plin{nd, tl gt @Io' 15-bil::-:* '"4. lntimplate lnsd dbd L!N' nici. lPate' ni-ci cele intimPbte lM ffq

Baha

asdtd si

se vir?i

in sac $i cu

a9sd $i 919

li.i-i .t""a 9i se-i spuna "tu


6rrlii.e

H'ti::d\id!,li;:Ja*.T,n':,'lllT,*:1ilSl?'d"li apoi a dh dffiul aigandui s' se due


auptr

erau acas5.

AMo fdeia lui

IpaE

li o

ugatu-l

*i.i.i, 'tt#;J.'Si;"frt t'.*' 9i p;4Le^aceu,Ipare qi picd in loc Fdeia lui' m ll vede, locepe a boq il a ace: "*-v"i i"'-;."i de mine, bdrbate, e m pdut ' Copilatul spse t@td intimpldea' dupl ffi I "".t- "" -"is ".ti $i-i amci ii zice: *:I**Ji--It .. ht"t*.s" beba- Ipate I*;e, cd de-oE tdi vw fi Doi hamici-sd cine str te sftrdeqti? Pesme ag a fost *"i f";';;.-Dto sd fie de la Dumezeu! -ii-o* totteau ei. nmai iae intrd 9i Chirici pe us6' o Fmeia *-"io"*, "-o daltd si c{ pdreche de clesti in minS' Chiric5' iui tpat , iu I uead, incete a i se tlngui qi lui Dd

dupd ce o ascultd ace: l- O aezi' stlpine, ce sPue? Nu te mi uig in gura ei' Ia mi bine s-o cindoim. Pue-o jos, 9i sd-i scoatm costila @' AMci Ipate odad mi I-o 9i inqfacl de @zi, o tinteste la prmint q-o line bine, Iart Chirici incepe a-i trum5n @astele din stinga, ziclDd: lm, dou{, tei, qi cind la a paua' plnr dalta, tintegte o ciocmul, o apuci o cle.stele !-o d:l afar5' Apoi a$azd piela la loc, pue el ce pw la rmd, 9i pe lc s rdmlduieste. DupI aceass zise:

m-

c@va sr-ti putrtr

Sttrpirc, is, de-aM ei fmeia @seede' trumai s_o tii ditr tru $i s5-i rtrtezi wghiile din cind ln ch4 @ nu

S-odatA se duce Chiricd la casa de e1!@ $i aduce copilul. F@eie lui Ipate, cind a @i vI4t gi ase, DlJmi i s-a ilclefht sa $i a inghelat de frid.

cme.

stlpltre, ia chi{ ui mi r-m implinit mii de sluib!. -Bi, Rdmli de a@ strnitos' ctr o hd duc de ude m vedt. Ds str stii de la mine, $i sd spui 9i altoE, ctr te-a slujit u dru fti mi de zile, nu;ai penm u bot de mEEdlEi de pe teqitua din ptrdue Si pmd 6 putegai de cApadi @-mi tebuieste sub ElDa iedului. 'Si aMci ;datd si lntfac! Chiric! secul cel de dupb hom cu bab:l cu bt $ se face nry?ht Fmeia lui Ipare tdcepe a dDa mav si a zice: ''--et.-ed dup, dinsul, bdrbete, $ tru'l tlsal Cillii de la

Aurci Chidd sIrud mim lui lpate, d

zice:

mtrnue mi i-a lut... Din e s! mi fec@ noi saci? Ipate irsll nu avs am gtiiile aeste. El d Diblit pmm pistee lui Chirictr, cue m buDdEE de b{iet, 9i nu gtie unde l-ar grsi, e sd-i mulflm@c5 psm etita binefeceri c Drimise de la dinsul. 6u Chiricl tra a@ to@ai lD iad ffi se desnla in sinul lui S@schi idd @dog de babl g@e sub tslpa iedului, 9i olrui m@ul ei cel ditr cs lue li pllnge de miltr' peDtru d l-a ocolit a6a de bine. Si iaca a$a, o;mmi bmi, s-a izbdvit Ipate ti de dracul $ de bab!, trIiod ln pace o neruta $i a @piii sdi. cinew cle cew de pe Si duD, acee; clnd ii spuea mE udew, ."re era @ ast si nu aF, lpate fluM din op $i ae: Ia, plzili-vI ma bitre Eeba. $i tru-Ei tot spmeti ei vszi pe ptuei, d s sint S@ Prtiill!