Sunteți pe pagina 1din 60

br$

{,I
\\

,1

DOAMNELE MARIA 9I IRINA ALE LUI PETRE 9CHiOPUL

nknlui M[ai canta.uzino,


don..e1i
35

rli vtad Teper. cm$!1i ri coi*anriiopol din ftas.da tor copnili.i fiii n.i lui Maria, alexardru, Pein P.id, .L r.k d. h,dnri.i irrh.nti, P*ru a rlat pc Mar,? ,4,,iar', dinho bdni fn4nie de Rodc. rn .i.i,er. rn. .1, ni.i llrtii lui nu pat a ri rivnit dmia. IBi, atat nllia ri salvaisi, c5t mi alt3 jntercaelo pur.!
a

w.m..i Pdrc s.hiopul DMn.i (iajni,

da ritrl lui Miicea ciobanul ri

er

flpt liul urui

rl
art

F.n!, DrPo!

Jac

ajhsi

ra

Ierdul ro' p

;r Peh, ra*

ani bai

taei4

ajunse Doinur Moldoyci 0574).

- Pere c. T;1;r,:iur x.atn.i,

116

TRE@

VIETI DE DO^MIE 5I DOIINITE

creutilil. ce inrahpina p.nku a rui .u ron vod: <el cunPrn. ! ficur, rrarii ic.*!i ron vodn, nuri'i ron, Al.xandru si conantin Pormvs, nu rncap rn cadrur ac.*.!.vocatjuli d. Dom, nit., Doamna Mada n.avand ri lupr.lc ,ce*. lici !! t.l de
D. artrel P*!e schiopur, care.!a,.rnd sc uici in lcaun, d: we-o 45 dc .nii avea o fne ata! de blinda, de hu , dc dr.apti ti de hilorei, ifuai lede ari in ochii lortri drept un om ,,slah", un ddm dcci fiii ituednihrc. N i: Ltodilo, ri era ca un pirinrc' Fi la marc cin*c ll Jincau, !i din sf*rilr lui !u .!qu, Tarii

ur PERU ScHroFUL 7 amBc ci Doamorhi P.hu schiopur

P.

.id

i di&a firi a..a*a dr binuit, a to*o i.n.. *easi, Ji; :hani tn amintk.a pd*.liritii.
lui ar.xandru vd.vod tu siliti
6oru

Doamna

Kiajm Pur.zi

, Ahd.rp.,.:ti. nu .*.. drt:, I (a Tu(iror d. !r d" p.ricutqsi


gratid uoor sum.

i .i,1. tot timpur qxilului

pcnhu e ri ind.pi*ad din


doania

vntuii, jud.sra cu blandcre o ri..a, i m .ra o zicele ci nu . namic ae doEie . Ia! Azaric, c ochii salcsi ei inrij4are rrunorse. ariiendu,so dr*oinic d.
Toate acc*e

fablldd. rigiduite PorJii, DoaDra Maria s. rrii. "l4rd: dr qui .l


, nici

P.lu S.brop-l ni .rdpiri

.alidti ficcau din cr,

fneste, un on bun, insi


Po1-

sbEburj car. lua* obic.iul si r

r.

ahbasadolii

*!.ini di!

Ernrico Pricinurte d. {iatii

cu rnhcasa lui Jao iei siu ahxandru di. Munrnia, ricur: !. suuan ca, p lea i dupi cin.i ani dc o doa toslilo!, !u in6i !i a iiranilor, car. nu lurcau uiia Fc iubitul ri vitdzul ro! Ion vod:.

iP*ia .i. Doui runti

ca
domnc+i

Doamna

ia3n

Pufn

din

plin*c n.num:Blii rui copii, un riu vlad Tep.! si un


una Basar?rt iar ai Iui vrad Tc

fir

vlad

d.eb4 cu o d.debi lncdjire, od.asta donn.asci D&cuti din acea*i insot!, pe Don,4a lr{,r;'. a Dai avut apoi tnci d latn
.cnt
In 3chiEh, in 157e, dab tuzirnii plinziroan_ Porniii cu brrbarul

vin,

.h

v,rn cu lesel. uncaric

.urai

momintcte ld!

se

vinilol, iar d.sc.nd.ntii flarlui s:" AtcKrdru, anum. Mih,

$chiopur s,a

rnritlr ibtdun

dupinamalorcoFj'l'.Petu

l
.i ia drrut .xilului d.v.d.ite un tuctu, p. cd.
coG.n. .u n.po"r: ki.in.:.4dur

la Alep,

r.

asia Mici_ Ac.asb

and sotut

BE(ffi

VIETI OE DO^MNE

DOMNLI

'

drep! !i slab, hdriri si se rcled Jin( Pipi neconrnieror .ei.ri d r ce rns.tun: abi4ia, d, dPre

bositit p!in nun.:, borit in M

'aie

pc.tru a Jio picpt cuccriro

i! rrPrtjulinik

sanbuturui, o

ureche, in pirort4ce
cumpe, Ianturi dd

a ri4bi

Dirgarit{!
Un 6a-

t ttitt1it

U.a lcuttk di

a.hja de

Pat..an

.e,to

,la lati. Dddniia Maia cr


tii, nici P.icjna ci a ld* lnsro'

du.i diD Fri. rar bo{ii ci s: da rs d?E. 9i Pdru v si ia ble*.tu!] ,rrii asupra s. 9i au 6ceit llcrolil rnaink, I trrii. rar.r s,a iidicar cd t.dor.a bocr or (rEii MoviE. riat aLlit ei au rc.ur prin Fra k!asci in tah ne6!easci",
nici nu stja, vodi s "eru 5itr4ia raF dc rrina, mam ftbirllri s.iu

ncr Yo. pidsi rurtii. gi s,a! ar nu ,rrr, -r. $r ial sj,.r s f ir d:tritu si .u-ri bse scaunur 9i lara,

ditdie

d"-a rui

?dru

schiopur

ro*.

ri! srfan.
Mtrropor.tur ld,ri
EisoYerghi, ptecum

dnom

Pe

rars: cl, h cat ii_


linoare,

i. Accri:

Ir;'a,

Pars

ch.orch-

vo'ii
,

,4'.
dh;r,iur
,,7oee

EguEerul dera calara, ia! de ral

un

dm lnsurai

ajuE

Ddmn,

lli

aducea

Ddaola cu cl, d.

o'-'
srfan vodi,
anume

(3did r54) Ghem! rt

r,ra

Bolaza

utiD cu o
pe langi

lati d. b@r
r5er. ac$! dm bun.

el d

o lua de

o.va*a trsi,

i!

rilnd voi Ji elit in a1 Ja::, aruci

si !t:e roti crm ci clNraii

fu(uE

VIETI DE DOAMNE 5I DOMNITE

DOANISE MARI^ 9I IRIN^

AE

r ur.ksrihtr..
ri p.

rati ulriEd

cend al

lui vodi Pcru inrinte dc a,!i paiisi


5"-

'iuruj

t,'

u 3lrg; brlt.. ei cu nuo..e!. car. inci(at. cu bogitin. lui. P MoHovei p.ntN . De!E, !u ca inainksii lui st-!i intindi gatul
Prin Pordnia, uDdc fu1l cQcovia
-a,

i9i ulrEu {.dincior *ipioul ca soria s, !.poata (iajnei, p

! D6i, Pdru Schioplr e*d dn, *,, m r Lr de inP,.Jurrri

o4n, in cirnirur d. larsi biorftant aeczati dr lotur ciL cc pri,s po e dc r5,ii lcoulciri, aE umatoa!.r irocripJi.: .Dosna lrina, drc ai,aun* brrhalur prib.agtocmri din Mot. n al 25.tca a! d vi.Fi s1.. ro Pdru Voevod i am pu6 aca*i p prea cjn*iti 9i prea ilbiri. A ourn in Hristos !i cu .rtdinJa

D; ,".."
iqdi
Dd

"

pn

"

+, r," "d.*
insrij

drll plimi ,,i!

chiP

P;.8

na

vo!

r<u ehr

bach,

i se rixas r{.dinta. Ferdinand vGdd|auplmaDn (adici,adfiii3r dur d. plisiar adig.lui Inferiot, ru in nulli prib.ag 9i a oicii lui c!4i. Li se pule Ia dcpo:iti. un t tocuni 4 blii. duciod acoh

candu

viati

de

cui.

i!$i rupul

uehlbach cla
ra bkericuta

!i .l lati !i d!-

doDneasci, dera

.oco9atul Pokd Boroa.

c!

ilcatut iDsr, salui d. pribesi., trceBa

pi*ra in Iill 3iu

Sreran

ucdinF

Pornni iniai Ia vcneJia rata

ac!* Pinrc bEr:eii raE4i !r Ergr P*!u


schiopur dn o fecaziani. carc jLra faF dc noua

ePiraf, ahalun

Gli

itrdoia

$t{tan. Pentu rnu i pleseri lui un numc iar lnr'o rari asuprit!

.o ldrt b"'^ oh!sro,".v"o" l'( 'riL Dornett' o"r' L. o 3itu Ji., penbu tqi resiri@ rid, $i ur ci d*dh qa riati, c,."/iB . r;Pdi Pe inre
latul poar ducea !i dolur Ji! Molddv.i k 3rin5c dc drr.ri E

liuni lriviroart Ia crde rug;Dintj adrdak bolrnor r.r

lid d..

Srnt

rire

di!

Bozcn. sidjiroarc din

!i!. lirsi

ei ln Polonia,

!i 3i caue, nd
n

v.ni plir.jul ar
ia P.

6r.hipur 3i

leian

NE]:lm VET!

DE DOAMM

DOI1NITE

'I

rimra a thpdlrulJi Rldolf


ru:i, cici J.suitii
ecoala

diD

Tnd *chatEs. p.$t.tu, nai putin pena o*odoxii, cn Penhd a Pdnc

ului Pribeag,

l!!i

al

IEP&5tur

t&

Bt

itr

un

la

liu {te D@ ce .8, lnv4iilr4 pcntr

JesuiJirordi!

In,b

ck, undc 6c licca mr. haz d. el q d. !nd. cipiti numi laude p.!tu 3ilinJa lui

lericioasi (consr.

i:ni

nde va "' .' o,oncrc,tiur. Ti'erisoi 3ttrdid*) lu numn dupi ConF.s,ti.i', tnsi hde 3 ani dlpi
a

k c! tdad aYcrca lui Iu seche& popii catoticl, an\i ajul5eri !*Ll3cdpul. ?!i!te conolile lui aau s:,it !i tablouri, .r ei p. htal siu, plecun ri p. vkd Tcp.e, *dbuiul lor. Ae*. rolt. s. afla azi ta nuzeul Ca* lata lui P.iru Vodi, Maria Tu i8:ra, r.rEsi la v.ntia, pierd! in culird pe d, !i dc r.diriti tn uma cu patici4ul vd' 'olul Pdro Minio. Ea avu coPii d Jian prid, !i bi4i din a dou. viaF acc*.i Domnlc, de{ur de bine cunoeuti pin publialiild dJui I ink.gi6d ln stiinatate, e sai plJin inrersanli Fnsu noi. Innide
"iddnp5i..klak.ocd3!;

ULTIITET,E DOAMNE DTN VEACUL AL X'!'I

DOAMNA MARIA LUI IANCU SASU DIN VENETIA

IDIIA

'I

!otu,, :i3 s.nior de SaEd3 (ri.ut d. cfd aui'u) (al *r:n.pdt de z.! lui Hdculc), am ariraloai sus cn li 6c losodise cu Domn& rui Mift.a vodt Ciohllur !i a Domn.i Ktata. apoi, *ricirdu s rco*e rocodni, el peli pe principsa

koq (S.premb.ie

156?),

cr!.i

ru

r.flzati liirdci

av.a

n!tui

Ir a-.n arurud. famurla 1

.riiitr

:!rF-

ittil$tlnlitl iltllllllllr.,

ratan,j ei peniru a cele n:rna fet

iruin r-, .rnd Drlpor vodl /L

nao's;

TFECft

VIETI DE DOAN !E 5I DOMNI]E yu J., unur

sr

rDrs

DrN

b-ETra

r25

rng:.din Iali h sucava, si 6. lnchidi ln ..Et. !i l! $pode acolo ac.l ceoEbir $.diu, la care, prir rida!., iri pi.rdr *
Ion Chodti.vkz, c.ipjtanul s@osit i. iar riar.l..i, chrisrofo! sbordw*i, f! losodn roi tiEir gi .r cu o lotlinci. Domnta ruj Akxandru vodi Dprgoeanu, Nici ac.a*: d$rori. nu aw loc, d{pa cu am a.itat mri s!6 (6p.1x).
cu

dil bo.ijr FNlri r\r1 c,o./ni.Ll. Avr .u cr n n c L'qs! !i dorjnla de; do-.i. dn;ndll tu, depa . p" .dih d las soria ei fill in R$ia, ajuns vo.vod al Moldovei tn 1572, fimise ra Mdscoli pe rsiai Episcopul de Ridiuli, si i aduci
Drerdoi, d. cilmi, ca; d! D3i Du&i ani, Er 3. rilsuri atunci, hid pe o Eoldov.an.i, Maria, Jaia rnlia din ho.rii 6ii ,!pea ruru, pilcirabul Horinutui. acea*i

conrim!dEn:, iLi .pu..au dr a ( . polon, ei arlii ci I rus. r*ddog ci da bordorcd, rill lui $eriniri vdd: c! o ad.anci, sotia lui sdb.ca, a!m. !i d. Navard d. nki.'i dovada adcviFei

ron vod.i c.r cunprro5Tz-71) s. zk.a fiul rui sl.finid crl Tinii, n.pot lui Bosda! orbul, 3dn.pot tui $bra c.r Mar..

crdznicul, drle aflrs. d. viduvia,ui,


propun. d. sdJi. p..o

tiri

arutui
a

$i cisd r.iftulase
sosir.a

rr3. T,rd

rvaD

ndi

dea

ovnr, atli, in bu.iri de co,il. a pattu ciEil.. rn ti,Pul ace*a fmitia ]ui, adi

.i

tn rasj,

3pun. d" d ci ln scu*a lui do6ni. d. doi ani 6a ar:rar vildric de, Ii aelzat d. noi rn sareria Dosniro. crolioli, ba mai duri, rr o.r"m,F:d|od'F p. un pi"

ron vodi re1 cuhprit

ri

Tudo. vradimirBcu a!

inntirit,

a!l.pta'infri$la,..zulbtulti .od L. uaE .u


nuru, copiii

r.:\ ,i r"pk

Izir

ei Srlan (pi bo.ri Eotdo\e. i, cu

. ncaic r (u bds4iic

jup:*.t. br

Lupd Hrru

or. Dou:

!i

o'onilluisigrsmtrnd'MdbYa
niri3n,

iimpinarea cdnvoiurui, chipurile larowi.ci. Iftli cur ficuri cub , dd.arc in.ipu h dailel. nagnalitdr DoloDi. rn zadar din si,bbur, ba pani chii!

..nrn

i!

a cirui

affi*i

slujis

su

Nl ac.la. Potooii rispuns.ri d


d

i!

Franta,

il

luas. cu .1. ra!

onowsr.a, rata K!.azurui Rostd-

cn

zil.l. prjnre *!eini.

iicur;

urii

cerdrr

s5 capetc

6dmul Motdovei, cesind.juto.&

5I IDIL^ DIN VENETIA t?7

.tus

pe

la Cu4ile Ap@ulni,
aEnndoi, Dtu'n la

idrt., T
uma iandd
1ui

buiasci n.ve*dc no*in , prs. Doen ri invineitor d.l i-a l:cur

!i u!

copil,

Iacr, .,re

Deli dio pun4 de v.d.!. clonorosic, rancu sasur, rr risan blui sai

vo. p"n ru J fi .LaoslLlr m"i ' ca!d, fi.andu.e. G!e, decoperi dnitut
ca adtia

Sdlohon

Tcd6cli

un Domn rcman, 9eran sfdur.

spurenu contiEporanii ca .ra Evreu c.iacc etrii cu o *reici_ ca Prcterdcnt nopol cu lna din r.t.k tui an. rati , ldi Androdc, o tinea tor

saq Qre s. cledea sul Dohnnrni Motdovei, i9i rui

a\ii.

Dc acdro ru

dE
lrrEa3i i.suti

tui

ac.i c. ayeau

srti

d.-a isburi elau cxilaJi in

vod:. t! d, p,oub....a 9l a,r"ltr era riu Ddnn adldovca4 a cirui

u.

Domn Jisan, R&v

nlu,:l ,l n-unLi

{ct

tiganci. D.

ar.
ro*

tno!,,aint*inla'iaEefalgi

.roul no*d, lorhiDd de $ srujnor dc-ar 6ar, riur !n.i rdr! Jiglnci, ceruia, danduj ducc ]a st'obul, .l ri i_a insulir, tugind cu banii rn ung:ria. Dlyenir oDrr lui sighmund 3acu sprijinnr

duc.a P. atrDci amira Mict, Du dela*c d. Rod6. rahjDa .ra, dupn c! 9tim, fab tni Pchu RaEs. cu toae nccaulri libeas 1n 3prdPicre, se pusc pc u a r Prcej4 een&u a-r rnsn. ri a corolaroli din "aleorosiloi, odlasli nel.gitimi, .rE, d.la o

I<iajna.

ti

to* ci alri

cxilari,

r.stita Doarur

ecrei cirzi, ii lli ro r in


Kiajn.i, utmi al doira. ciliva ani hai taziu, dupi .uE qrir.
riur snkarutui, Muiad, sldc.ac
cGe,

!i

rrumoasi

prismii.

a rui sosd

n. tui iya,d

:*r.t llrirta d.-a revni ta scau,ere riro! s K,"jD nL "w o(ihnd ern, isira ci d. E ajuls. srri,

cle @i cunG 6 . legituE p. cai. o inr4in.a Donnirr in A. r:3i pehcacn o buli pa*. din

li

ln adevi!, ln s74 Mud ajdtue a ti padilahDl ottomaliloi iar rn r5?9, rancu zk sasur, fu riBis Donn in Mordova. I,a sfarria pal@loca,

!i pd.u Dm4., un fiu 6ai @

oh,ur

Bosda4

91

ID]IA

DIN

VENEIIA I1q

Dupi o !ei!5.Dnarn dddni. d. t ,irit ir urDr c.E(i rts.lli Poloni.j, 9kran luses. op.jt dr Doanul Mdldovc

B di t.rrui $l

Mari

rancu s. ap:ra,3e y5iti,

ajud. Fila nici o

.t ':baYi,

ciuh

a 3e desvinov:li.

Nimn

tu

!u

riu , spr:;iniadrr i!

d. doi

,;-

sc

Iiul

cati..i

taJr catcdhlei, urd., rn.-

\veisr, curclir.asa meE o

Ian , Mrk,
Dd. rri

Bosdo ri

l.tG bo$li

si.d! -rdr!",". c'u rn g


pdur,

adld

eord, era.ge. 9i

cteza capul (23 sept.153?). corp din tari cd abrc

juN h sniatyr (3 sept, ll3?), autdririJik prinil dc ve*. liri dau ordir si rirali acolo, peni Picaidiind .c Ir va ri inrtiilFt !.sek prin ti 3i 8cap. lusi. Umirit, dupi @uxc pciipclii . prins tn .i..rii munlilor ri dus cu d.a. prizolier Soscat. acolo stibitind 3t;- nrp;rbr p-lin. i' .pr.nri r.l sau irnle (u dolu.!r +, "l"i conrtient. Iroui 3!te d. cilti.ti o!ii,,Joate scurP ti domrere

dd ciocri qi
,,pc

rd@a!erte",ln dE in tedB
cioranrle no4ilor din

tftdlit

de boc.re

io*.

bi*!
r

Bi*se zilos

ra Turci, ru

tn.nk

Iudi d. p.3kadi, carel gisea .di tEnd si cu raia


bca. Despi4i!

cifttiti.

rcva5tn 5i d. tu aruftat Ir incnisoalc, in citadcla de jos a oElului. cat.va zile mj ti!zi!, u prtot lranci cald si-l cdnv.dea3ci la catolic declftd. ocnii in BEgov, Iancu Sasu r.tu'n E: s. I.p.dq dc lr.dinta lui. Mahnit de.a nu fi p rilc iadulli, popa s. ..ta3q ltu vodi sm.nii..s.lui ca!.-i Iaq citir., imkului act d. acuzatn: cor.spond.nli porori intelc.ptdi, aliJar.a Trrtiror lnpotiva Lrilor { car. !i roi bulte, in Ftul .rrdra v.n.a s.ntirF

d.

a, chiajni, Despina qi voica). Ma$atii poloni, d!!a cc o delpokri d. a'.ite sotuluij ceEau

ri

a tinur o in Potdnia, di'du-i

lruDurica, r2.oo0

roli

pc an,

. . r.onjur":

d" ar

.rd.nu

Sang.l. E.atdin.i W.i66

Ir mi tar. dsa!

at

lui

ttla

c.r

^Lirdd,u,

d-!E 6- ri

ftCM \I'TI E
lgi viru mpii

DOANNE 9I DOMNITE

sJ

'Dr6

DlN

v.mTA

r3r

dupi ce lprivi insle4it toat. pro' i f.t. $ inci bire (Poniato$li ei C"'a.olo) {: l$.o.e, cod .. sp'ij nur reunui rt8. ;i -*.. - ,dr Pats.a ,,dr.P!uri1o. l.gitime L dmnia Moldovei'at. riurli.i Bosdan") h 2t Ma n o a {liD tn A$!h, la Ncustadt, la arhiducele Ma*isilia!' card cu o sfiso.le de dldi &co6andatiure o ttnit. la Dogdc v.n-

dri In tq,

rur Bosdd, ciir.ari

zi vcn4ici. ula dlsaDiror sai urD

paj sau nu sc 9ti.

psru a ri ska
de

6 ... Drpr

d*iruner

ac.*!i vizi4

tine-

d;,n:

n@!a pakorogilor, Rispindi v4te


&o MuFt,
i

. giija ri!-siu,

tnchipd d pice sul-

grelli

U insoPi cu cin*. din cdn,h(inoPor l).

Drria la

crondut

sau, ciovanni

zale, fini sor s:i rinbti ru. od !3 Srubur p.!ku a,t race
frumdsur Bosdan avu lna djn

u ajusr ef(ri/
drc Dme. dk. la donni, Mol

sosit ra v.nclia,

liNr ri

-, r-i,. --r
Dali d n4ezi

i,c."rr "r. c-"..ropo.o +i ""p.' 3p'.jr'Irr' u{i vren., timise Ia v.n.tia


a'uns in Co.r"nroopol,
Bos

d p Bosd.l a v'nclia srcutiiile la Poafri Prin resitlrilc ce avea

lutti,

dc

fru\i aii

hdila recep,i.

acum, qu

sr ficuse lui

rliEb:ndu-ei u.atul tn gdndolete veneJieij eu u(6nd tra6 dc nimoii a patdurui Ddg or sprc a aa ajub{e. tu arird, dc

dir

venetia, ei

sprijilir dc

siD

a;.t"*n*",.a'*."-"
d. Gka .o
d ru

u T"'i'

Rm

ja

dosih

g.novezi. shbniJi ra vcnctiaj ei au

rin

acoro con-

i!

Prhina nesicurantei cea


de truEdseJea

a'd

h,mB.

In sli4it, rarele v;ir lbrahio, scd's


sub aripa

utin si I nBcDrc !i si 1eai6^

rli il rri

ft Dirni :i :n v.n4ia

r*a

rui

p{ru

$chiopur, M ia (vadu% rui cu Pa

zdu Tisd4
o:ov"-nr

ocrotitoai., !i!andn-

tu"r p-

TEC@ !I'TI

DE DOAMM

5I

DOMNITE

5r

rDru

DIN

\/NTjA ril

zan., unul di! @rii paeici.bi ai R.public.i SAngdlc !.n.!i.ni lor aoe*.candu*o cu .cl rome ! doDnigori nu se nai simleau stniri print. paticienii Republi..i.
ncJia

buoa .i Dui p. car. o iub.!t., d!!n Du6n.r.u, El hai bllt din td,tc iinFl. din lumc Ro6,nta s. ra!folna in .omn, cu aiat tui p6ionDt, cu

ln anul

1599,

tii,cold

viaJa

d. lux ji

de

pet.c.i

a ace$

Serbiri, b3luli, Eascaradc, se umau zinic


elsaDd

i! liDpll

C,rnavatu-

ali in uni. o rccunoli.a d kd ce vtuse d in casa lui Ilsul, ft m jr, irdrL s! TJn., d,n vorba
Jka
Bogddn r * p. dab m.c,is sir in vcn4ia Pe lata lui r$uf B
3e

d.dalion picbt dc,un

i!t'o

diDineali la drmruare: lui

acolo

ni..ia*a ,rujL" p. cilugililer. 4aD5*ns toaa. ielila ii Ioc de frtrEoasi, atase ln deo*bi
c prjn caelcltr'
ea

Dqgc,

aritau, prirac.asta atianF. noi nidojdi d. a-ri imprini scdplt,

mni ro4alJiG daci nrbib c

crllsi.iti. hsi lce*r]e haii*i . 1n"d' 1;nJll ln

c. cau in verelia. cu,tet

Eas ciavrrelri, s. sritri .u

cE
vod 9i

d. ircuvitnFrcr

Ddgelui

Iir.,:flaid ti cliaid .:

fctiJa

! i!.
plac, signola

D$piD zane,

n4i.i. rmi iari, !u a fo* ujq. s. v.d. reaba ce frunlsFa Ern.i mai ticanhs! !r F. a\i ti.

\j
rui, Daica Holorina ei Ekoa. Tilila orfaDi iei sp$e pove*c. lari ftaze, Jili parcli de !iu. cand da @piri lr:ia la pirintii

rur losdan. 9i

Pu*

g:nd 5i

!u Ia$.

cro

rn r pe tanirur ac.*a n chena civan.tri sfozc,

ba!. p+o Da.., car. i r!

e!i,

au

dpn{,

li zis Mahala, nilt @n!ni rii, coqi au du*o, 4a, 1n Eultc loculi, pa!, ,n ajdi!
neriJira.alusrrn.i Hoaoriq

Sr

rDrh

DrN

VEMTIA I35

i din cnila .i, si bictii .opii n!


In zadar ln toari conspondd\a v-nct d. In /-ddr di rrt""d c" rrislrarssrr,o, ci-r tjluse doa! doi ari ascurs in casa rui PeDb

Eplijin.
ra

Ele4orur de Brand.nbury (160?),

o c:sii, laprcrni cu B *sina Eriebda omr) rr ra recde racob b vn

(1603), ra

Bq'i!

ra

, in flanda, in sa-

!on!r Moldovei_ rn zada!

oo.r :-

sinsu. in viaJi,

.l

se

inroatr.

d scaunul

ri redob6ndit rolul caashd.clcatinad.virat'tl,


dupa c++ vn

Mordovei, dovedild plin

dui. ri dira*ia l{ovn.*nor, Iirn ca el B5 porti dp:ta Moldovci._39notlri,indisp. ra vsnctia spuscse ci Ji.usc d. nuh.

s,crcad,'DleptdspunGl:
senaiur veneJian, *ata oriciar ca nu mai arc meni*n.a corpus Domiri nici o

, Sultarur AhD.d I h...a n*gc la Es*i-scni, Bosdan se

fati

re{). rr

ociita r.odara (dati Iui Duo15 arr

dus o c sodc cu um:btu] cdnJinut: 'uiti-ii rd6 jcfrti ra arhr d. Etcna ".
a

ren.sas. credinta. ugnriJi, pc a$us, aIirEn

v.

A. Ur.cbe o adri- diD Acd* p:r care ac.l


toaie aDopoda,

ii E.rgeau

oDe! aga, si fi. *o!si rara di! Consili.lii Repuhlicei (p.i!& cart afl;E p! Dn Thnpdb, p. . Mattid z,nc) scliau din nou

ricut

dupa staluinja

lui omer a '.p

';spun!

rd

jnk'v.ntia.1i
nanasti

putea 3*isfac. do!in!a, riindca

r*i!a s! cirusarn in
in Stmbur.
oar.

,&

Ali d.uttdul,

DoamaMariailasundecump

.:Ptk. I! coDsblrinopol

s
T,AMILIA LUI

tllHAI \iITEIZIIL

[)Ptc',w I iiruq

o'rcr

f'dn,'/,,.o

F a' Iu:

d. riEbi

ri

de rruhoa$ sinlim

iata erdica a cu cart

pililtilor to!. voi

Rtranii, sub povaJa

ce

ei Domitek roEinc din acca *cririlii d.cat *.isc icoan. d.


t'.c t:iri
arunci dd neaEur

!o

fi.

ra

ioirti&ea srodoaci

ePq

ru(:@ I

ETI DE DOANNE 5I DOMNITE

fost rnriltar p. acek v!.mu!i d. jupaicer. nu dc dohn+cle pe carc aoarb I

d.boiicildi

boeri,

i
modr

umit cel Bun, care in viala de s6nge oEen$c, r rtiut in

vom despnndc toluti di! tccu

.'6F;'iF,

dja onjusari. P. rudda, rru


o dA.opd e ea, o ,ui, PaFsq cu sine Ia

Ji lost .lq, au rod lotuli rmcile din vlala erollui:

Ban'

nc'

9i asa dr, aE pa4e n+al scida,

sps{, rudqa i!s6. .r4didF, ca*,


it lfilJi
parc

dc'

G/ilogi.9iddmf.:
nea6ca,

sorr lui Idn

ti

a lui Mjhat Sairanosru E o

dere.

an

sau

Io!

P!d_

Iusese ban

o,
mire

rrarh

picirilar ieei Doaonei Kiajna),cu

qErb ro*

9aiboogrurui (r6tur

coifundd

banur rdn, dupi

D.o.mda si vod: ccl Bun. ri! el inslei Ar.xandlia, i Egipo Ei al

cu(

vom Dr

rita
ar

Fai

F.
i soti.
'n Doanna voi.a

ic4ul

cend prin

lirile !oa*r.,

tui tudu Paisic tda'ci sa,a.

(Drt

*il h s

orocul lui ri al larii vru ca Pa-

cra lal! lui Bal.a, paharDicul di Sritioad, inrudita u bo.rii Bil

indliso*.ascn de faoecde rc&i

ri

3o ia tiiionc. Deli do-

icosti,
R:du Bidiviul, unul din .roii cr

dc

vilibasaEbi si

d')
roat planuril. ciecului ei a sulorci tui, porolindul. amb4iili
ln 3.".d r
doud oe

C'iri orrnLl d vodi


rei

jar cer sunnti, a nu ri to* miritati cu Pi!4cu), o ltiD cu rotii, pr Tudora"). ) cru cr, aupi.uhwbh ka4 hlL jo,,& 4!a ci

de ar doiha

d! drhur. r@b

rncijn

Fnku .-i

rua rocur in lcaurur tirii), A reta zi, Piturcr Cel au! fu lncrop,r, cu alaiul doEresc

(voa;)

i vlr {p4!iaoo

TEC4E VETI

DE DOAMNE 5I DOMNIIE

ctrv.nir, h Ma'hlilc' D.aluhi, ctirolil ratilui siu. (El ddni$ nuhai prhu anil vdnicul srcol, dda 6in. pntr, ajubt d. c;nca orr.n! d-"i lJi. rud cord

I.!o
pur Bi li

d.ci .dnm

F lmb dasmi!4:

nr numi ham: d. Donn,

ori. in Eunti, porte ra DriDai tau i! o inrahiE ince ln la lrta .i Ma.ia. MulJi ari so.rri Yiaii, ducaldu.ri cu cr.u d!.idl c o li fo* sru ! o li fo* dc lali la noartd iuHbnd ri. igi ,ui ei pdni iai prin iarr- c6rd nu c.h d. D.cembri. a anurd t5s7
o*um ar olSvirurui vo.vod.

c rurc.asci ri-r

rrulsi

dinscaun.

vijerio*e ddnii. ini birut d. Ilica pericol.lo. la stu nalional,.are pentu.a nu cra

&*ri

dec6t un

copir,lilr

ei, pe cale

:ticn
Qri
au

,a san, d.cat vitcaz o$a!

timintlc,
(, .a rbit,@sa d r ,e" u d; a x "r'ei 3Padiarn a siBei *olnicesei Bu

Ddahna

T!-

dBddiz* p. juparcrc

dcitoi, irpinul I,nc,

sdra

lui T

nil-lda d.{

rdr- d:n ,
a

cilusiril i ln Eini* ilra coziei, rnui a lJr Miico Basaiab cd B:-

rusi4a
zicciu cortiDrorarii rli Mihai virazul ci in tind.lc ar ri n-gq prin Morddva !i pi! stubur, so ti rnbosilit ran. p. a.olo,

carc sa

lociit. aici,

la

L.L i-

rirld

ci,.. Dar

nd

ajuls

irci

eoro. in saunur

Tirii

Romanesli

oarclli

ban Dobrcmn al craiovc

indaii,. ri licu!v.r visti.i

si od

cu

bad

o*eoeara biosrafilor, nu sa purnt *abiri

fi n": D4. bq.r ". ! ,n n). a, siFlanli

unchillri s:u, raD d. sev.lin 0533).

rden
ei cbia.

druri

). 5i

de

artf.l

u cion si ar.xandir qrrurccu, i crctuleaKi eu corLcan.t, nu cat

n*.

ban ar

cra'ov.i

(1502), iar

p. ian.

D . ban !i.r,
r)oddt.ldr

pa!v.ni, Prin *rluinter. rui,5i

.
_3

de

'.

po"r" 3i ri

odirioari,. ci Doadna StnQalui Mihai vnq4

, D4d@ tuFr dri rqlor

orel

!i inibi impi.ritc

ln du-

lam ir lui, p. Dodra

Stana

ri

sci Ardealur,ltui io T6lcovilt

.d. c" jup;n*de ri DoDm p. birba9ii lo! stild mi Dult in ragiE ddat h;racui, t card s. irrolceau imlilrit acasi. @i Dult i! iatacrrile Jiitoarelo. d.ul a Io* in aeatn Privioln un soJ ctud, onca!.n! ei{ rruFtnva*a, care o punca laJi in IaJi
d6pot ln viaJa privad cun era it. mai tau iu ai FmnJej cu muhc LDr d,n c... ma-.rno*ut bov dn cu cale a vut.r o la "a'.!o., unur di! cei Dni Dri bo.i ai ,arii, crucelur socol cornaFanu, Mai PuJir cuGcuti !*izi, cea

scnt:.IiildaclE5in$rlnAt .qs iurunl.i

a-!i ascud. dragd*ca! din Po.

luE.a ca nnei rek d. doEniJn c

0odF
nu

vdq"

vi,r,

Eai putea d.s!i4i de iub imliene cu sorul.i,Irsi a

ulia, ,,Jupinila zaalila ri cGpodja rn$a6 ahi.i. l!to4 in jirr, Mjlai,

so!

di.

hli

dc injos;ea ce

ad!$ 3otulu

M;cei Cioba.ur ri

9ti !i a DoDiiici stana, liica lut a Doamnei Kiajna. vdi.a *a d&i ldn ha,

a hui acnt ncarj ci krulc tirii Ic are in m.ne o j

cclmanh,

i i! riiirta tdiurcr, panine',tit

hd voda ciobanur

TePee

ri

ar

rui trfaD ccr


nosii

(1$9 $ rh!,
1430

Tuar

ca

esii rEDFil
ri d;rdn .o"n" o vi"t; mci
ntia 3t 3c despart: de Stana lunsa

a,iii cunPtar.
er,

acoro

nai lnt@se rn tari. In

eE Dort, ei

rr Dooltta

!iru
staDa

Drc ad

r;it 4crN
Barhory,

in Aldeal

e ilr:Jira iEptEtutui Rudou

!i
Darele rui tavorit cenga,

sicisuld

e aJra

DscFa re&ii a! fi vlut sio ia d ri derrnirat si r.nurie t3 ace* plocd

).

ilioa hi Mih:i. Toluli lcsitrr


almci
du dl la

alba Iulia

tctn

oit s:_i

riait;

zitos

i, Ar

n a avur

nange.rea Enca! si rorr

sropat

i!

doui

pi4ir ruput r,
Prcda.

resini. orsprezoce
palasita Do@ni

Bi

d.-o

ti oolu i1 lard durm.n,h: rid'brulu:.ii lii drd! druEu


rir: d. l.gi,

rNEu4. rari fas.au rei dnt.

ri,

Si a 3bt bitara, Iicr:bard z e e qi de srijr nepotilor, r;dei in ardrar

:i

jupanFs rui,

in DaDa due,nanuruir

rrr, dupi o viali dc

9i ci de 6utr de artfer, i a. ri i, Ni6ra. Piibscu, corir de 14


c rui lhcatr

de rcoro ei

eiG

roi gdj.,

qa sj bmic,.

aeati ji'nici
in grainl

rnt

r,ti in.rdia

faniriali, care J -o lure iDheae:, fl bksemau a,

,uidie

csrca a o povc*i

bikana ooDaha, cu ahi_ ila arat de duioa$, "titea incat a tn_


de a

eofana di.uegtc

is.istnei

fi r.Fdd, d. .r. NL tr 4"

.r

'

Dprcju
,.Eu,

Nimeni?
nc,cn

Era

r;r,un co\ d. Frn cindv,,


ei

rdra rui

risus,

riti bileni, 6ad lli

ia4i

ani rerbinJi si ra!, cni. Daler. voevod fug:r

Taa RoDaDa$4 vioFit ah vi,t; r$ki


PtrtinJa bihaneFror here

c usi.itr T
ri
la s ror

Mihai. Da! da 6crh si nu fi. dup: dolilF ei, G.@aria Mihai 9i a avtrt Gur: d. izb6nzile YoeYodurui ronan, ]. Acolo, ra Cozi:, o ajunse hisb !

cu ajftor din

i"F nrd, p:o' rrunyi ,, tr iele. Aici ni

ni

rllo's

ajunsc ai ve$

ri,i
ura

de

plargcn !i d. su6pjne ziu cu ajubirr DonNrui din cd, ei c! lugacjnea ciD*jl or

r'_+io

,..rn'! rord:i.r. $r dd.a sddun,; una.d 1ii. mdr prus!.r !u h"..i de Fn" tu
.

!u

dup: eer6

oamna sranca:

'ni,eb,ie am FJir ,,c!D

h,,e

MEffi
noi, Daici,

VIET' DT DOAMNS 5! DOMNITE

si ru p,t. nim.ni,

Dar

nilBiiva b ndca. cur

'i

din capilol.h um:rdari

i-er, o"* at
alut
pace,

ripaoq $ .nutare Ia n
aceia

T.olru: 'p.nt! !]an:*iri doui $ sranti aag:duit


Ere de ei". zis. 4aica
Studcnila, pentu

letle nelq

am

cheia cu

lirur pN$rilirf din feE4 rui Mih:i vnazul vd inshtar.a vi.Fi unci rdEri care.a fo* Doamni, dar

ms mut dio

sinibrea liuldi siu Nicorac 9i p mului nostu". Dumnealor ziscie: .,Noi brclrdse, cum dd dpG&ul Mihai

ti

l._a

cere Dai p!e!is. moddc al. bitl:mlui ,i Gume surui nd* srai roEan6c, Juptn.asa sinr Blz.rsca eti fah losofitrlui cnolcn. Ru.

Dupi iscirituia trtulo! itr danb hani*ire i! co2ia, eu, ciluslr,-sul Gavril dela s chit, in zilDt. Iui 9e!bm vd upi atia catcYa luni d. ;e-

c.6ti e*!

nd*

prid,ri
vo.vod. ceeac. a conriibu

Plio alianli cu malelo

D@EM stanca se iobolnivi de ciuoi, ti, drp: .ateva zile

de

bilb*ur

ei. $i

nu.rapulin luqu

pii. Ala ricer o gliji. un said, ir- rn viaF, dEscra pe ru

FEjii aertia Buzclti,

Prcda, R

.a!na de-a dreapra vd.vodnrui


,,Aici odihoest! clhg:riJa Teofana, Duoa r:pddului Mihall DoEriJa lldiica, cea cale a! ri p

hci mult lnainr do urcarea lui Mihai ln scaun. raiul ae!, tdr iDiEoqi, dar n.astanpirati birbaJi, rcbue se ri td* u! chi. pcnfu juPan*ele Io!, cand srit
ce

.*c,Lsolut n*unosuti),

diD

Ei au avu!

nbii dor:

antacuzino. Clcciinu c "reda in*u b nunele de "rloricoid" amurui siu a Yenit dcla sdtia lui, r.te, miritrte cu loed de iaia.

li s. incredinja*, lui

preda binia,

lri

zul'NicolalPikalcu.el9a

sa! risandu-le acasi,

!c

jrpenE

urar cu ancut4 rata lui Rad! vod: lcrban,

el c.{ lo*

ale3

TRE'6E VIETI

DE DOAMIE

DOMIITE

Sub Skf,n Surdul !i Alxandtu Cel nu nuEai dda, &r prnt.nul ac

'

E!, Sto.

Buz.slr,

Jar:, la stincsli

pilul eii, duli v.chia loculiun. a soliilor rrto$i din stambur. Mih:i cu !

firi

tecjdri.

ia siDei nu fu de ruosa durati.

.eeri;. tiois

aFoi, cu

flaJii sii a 9qPrDqti, urde c

linit ra o*ti,

ra

aiiei'chri3tineic!siqjsEuld
vidin, lndr $api d viaF Doondui sau. E Ensi Mihai ta cilu, sir i. br Engi cl, bana rui drspti, ra SeriDbds riose sibiu,

,iid,:,;, b

o aa! r. -o"sd !.rkid, crtul

r'..,"

lou.

Fre biib*ului
coava. Mihai co ln ce Eai

ri d.

nuDere ce-i

$r

d.t si poa ..

cu.!is. Ardearul ri li.ete !i hai imb

Moldov,, vcatir. clrseau diD

Pea

sufrapicz\. DohnNl plcaci

Guridiu, un rjdr dc fidrjde. 5i aro', ca un sasnct, udbr: E*ea sfGri prin tai:.i vdd: Mihai a Jo* onorit nig.lestc, d! ur cale d. durmn, rn .5ipi v:rat 5au daci. nuai zvo!, pen pul rctezar al ma-ldi vo.vod,

NEC@ IIETI D'

DOANNE

5I

DOIINLTC

...

!i p.nrru ca din urna. L

zo

a&q Eurind, cbr vitBz, dc o 6odk viteje*ci. s'a iDros si4r *orniccasa cu t
n.eri 9i-l

insoli

acolo in sbeoorcasca bisricuJi d.la cud., P.

p. s*c ciraii rnjrnsrrihd pc c ilscliptia dictati de sim cuvanr cu cufilt, cuvant cu cu6nr ent a cnui lluDus4e din durcsoapa jurinurui ro* srornic la Mirii voda, !i-a r6t ta toar r:zbdi.le diepr.uni cu donnul3id a o shsS c..dincioasa, 9i ta r;,bdi!t dintii
dobandi Bna ra hana 3tand dc giu, cand se lovi cu Hanul, sc rid ra

eurai: b@rii tirii

!i

Bu-e

di de siseti. Si.an 3l!:.ri ir ! , urs ,..*". D"." <

Buzerri din tara rdr ra 1,ra unguleasce.

..d;,juro.

d.

4ir"

ra

h'a,o
ri, 9i

Teljcnului la T.irani,

i! ,ura lui s.pteBbrie 14 zne, Luni di',.ri r"vi: M"4. diEin.Bk de rd or: idorn,r s,,oe. a!r" n.vo- p..,.r, n! vd

csi;

de 5e

lovni h sdra

Hanurui, ei,r rnju4hie p. d. si d Fi p.st. t i 3iptiDeni i se int:Epri noan.a, r, luna ]d oe bDbrie, , zirc, vr.d 7 0 o@r). qi tu iu p. voil .einild de am cu, juPrrcas sima a stdrni.!1!i sto.. Dact yd; Eu.ir si mi lnsiopati ra'gi dunncalui

si lin.h &coieal: d. eu.,s. sur i bcdi lerii

vdrbe .a ac.$.: ,,r ddhaldi &!i": cu Buz.:tiL,. p.niru s;Ea, suzerrii

FECM !I'II
.ici

DE DUA INE 5I DOVNIE

atunci cand r vd.ba s, slun d.sparte pe acegti tci voinjci de eiarti bosi, pd.: ar ri hei ferurit. clas. ln lara: voevoai, B accl d. Dandric, cu cale !!ie si povseas: posteritalii ritjiile bilbatdlui.i:,,se leoi ra ob!a2", dropt raF, ca un vitaz ce

'n

ace*e. ia

vilbaru a..lor simtimilr

de draso*e d Dosic, paro

+1 or. .r .ii
u.erB licdfuja
cc $-a

r4i

de isbalda

f. rr.o."

desviiuit siEa, ln Iata ]!hci ei a

!o*.tririi,

sufretur ei

ei irs:ngcrrli, dandri pani ln d!rcrc,9i spuo. doarat:!, "Daci Yoi eui, si Ei insropali hngi

r ;rn &ss uvine t o tuEe ode dintni d xvl'a, dio dtejii lui Mihai vodi ii din juparsde ror, a !b6,
intreaci de
pravictuitor al vrcmurilor de er

DOA]TNA EI,ISABITA rlrovtLtr


-",;-.
saiE.,

rinsr Tilii, eEr di! ulEr sF

d", $h d.

pc scauolr ci nusai

liii !i

LModd
nePolii harehi voevod o
'on_

ri

n stdla! da c] iis

Bucurcni, si ju'a.

lai

cand

juia siha, judsata qn ispliviti.

.LotD'r".':"d.-"-!t.at" , o; du.",r.. B p,od,s o P"".


diDa*ic., adus aFort Mordovi d
dc tari, a.. -eo!i -^": "**re. "*-l pdrc schiopul, Lcaaltini dc pirdi: ;aseabi:

9i de redinli ca protesbnli: racor,

TRE'ft

VIETI DE DOAMNE

!I

DoAMNAELISABETAMoVIT.\

EEcrid. Dspotul, armenj; Ion vodi ccl Gn vodi, Evrd: Aron vo(E

ebbit'q" "ftrd, frcn d. Src cd M*e drn pu,n.


PrinFe

i- ukidii a a

rcp.dei .si.j fi!err., o rec.ndi'), ToluFi n.,Dul c v.dhi, da$.d d

Ii;d.:. ' io jups Po.c srr"1 vod; haka ur


,rr.

iied. repr bodind, $ da_ "r. tol.5t.cr5elo'ieiluilo,j{'vl'icu,''.4acirtiEami.rarata

*(,,* k

b., m.;r_"

,u

fata

rli Toha csohdfr.ny,

.n

lara lui cheoighe Ka6dros, r)

'aPb!''cq_quaiJn.! m slec kc.rt in Mordova, ca-

^id

Pun. oN,r i dr.rq v.- i

TfuCft

DOANA EI$SETA MOVILA


V'ETI DE DOAMNE

,I

DOMNITE

c i ri ahb+ia fratcrui siu si Ni m! cudj, ecbuc nituri3it, 5 e

Iddei a rui Er.hia, 6.

d-

sprijinur Potonilor,

,t

odi, doonul tigan. ocrotit


Mihai,
carc

rc*,

splijinit dc Turci. voi

cu Ah6ed Bcy din

iDtri ace*!ia,

lc*tii

lon

qi rac

r'rq poo'i !. s$n Doo+ ri P"

Ri,van vodi ru al$gal diD Mo

"L

s.c.vci. nimrit,. Bietur Doa tig"n ru omorr

aeidl

'au kas in tcapi. apdi, r:indu-i

iutise

!i

caJi nn.l irbise.

"sie'dd m:i

ndlL

r\ir-,

acum puha veri in t*i ri rami I'oronia d$fieularta dv.nimertelor. Dqsna Eli5ab*a sGi la

Brbuitul tu'ului inceb&, ir Fri cel pnJin, cici !ste hoItrc Mihai &i urDa EpoFea. In ,Iinrai, avu o griji a ei, cale aEi vod urui Moldov.ii litiroa caroli.isurui. AdryiEt ci, in a-

rcCM
ceas6

VETI DE DOAM^E 5I

DOMNITE

Toruri, rn..rcul infltcnJei ei, E auerini s. put.a ];rda, ior'o scrisoalc riDisa lapei, ci srujind inrro t de sirbitdarc (cdip$ Donid) dse dupt el i! alaiul 3iu, pe DoDur Tiii, bd hd e tudtu, F- s,ntl ttddi, q-

lin ctitorii in rala * p.*e ho_ t.rc (suc*i1a in Brcovina ri btssia dbdoxi di! L.mb*g).

plivirJi, nu puiu intu nimic influelF p. birbatul coliii fud c&3c!ti h t.g.a ti

ci.

omnului Moldovei, lmi Enrind ura fu ficuti de ra viduv, lui

hr*ii. E d{i vtdn

ca

srija d.

i.

Porolia, ri anrne pe insu$ c p. lratii Dobnului, Simio! ei Ghcorglt


Acrstea

mtrg. : du'b"abric{arui Qu ci, p'jn *:ruinrcle Dour.i El

''

s. iniaophu in

rsee.

3cuzi pen$u inpodohirei hisericii catoticc din suceava. Nu rc_

I
rercsii

ki

Penku a iDKrta,

iislijolaii
nu eebuc uitar cn din fcrcre rui Poroni, mnai u,a a lims o o
rn

de

i,banzil. tui Mihai, i.qtiitr,ar: pc

Er.Eaci

accata

h5i. 9i

;liri

hi t

c dupi

ardi

dc

grn da*a pe

ru lcgca si papisrali, Doamna

ft i-t{

s:

r o"nd,u- :rlp,d,.

Dp

cltl"l M'1'. perru +r

cdui dinrai biiat altdn

@or!e_

I ' SiBi"- .d B'lo,\ -.a-.., bu a-i prophc d.3dlid pe l i

Il

bokzaia cu DUEere de con*a*iD ei pe

ddi grija pcnru

nia Moviri atii


Domnul Mordovei

de

!i re

sotia tu

nepre$tit 9i Pololia. I!E!

dc neetiutor, incat b.nchetuia la ras Elabn la Srceava, rioise dup:

i!

,iltdr i!

hirtnn arulci de fdoosul

dom

Molia

u*ie

iscr; in Polonia po $odjlliosur (o tud: d.-a Moviltnot. aPa4inea aclo Ea 'oici

lirii,

incat Domnur Mordovei

ri
aic! cati
de carva sute

desperat, iD roiul noplii. Eraprea secui 3e aProPiau de dopii !i tdar! ssa, du hoeii ri cu o

hri !i

TFECL,iTE

VETI DE DO^MNE 5I

DOMNIJE

o*,ri, o luali la goana spr. Eotin. ra6n'a 9i-o rioGc DdDlur ra caDeri,a, iar.r $ inchk scipara,titor domni Eordov.ni. Mihai nu_l ri:i tn pac., ocrpi
de

),

fuli ioli

JinuJi ad,rd, inchiri

tn ochii erollui propo4ii

linil"ei..l.:1""i.".'"."....1.".
e

" Lr4n n,.ion.. _.

,.,du ,.sr, kna ,, ,.,";,-r". .aur"


,du

de

ddr ujn "{kprr d !u;s,a


art,.r,u
de

Nr,,;

,mri@.e.

vac$ti

Mu!&ni, cra ocupalA

rupt {
ce o

fiai.le ri mdc

k muc,u

copiii re

iric

(1600_r6oD.

ri 'e,fur.d P. e rdo.

rn

n'ccci'il.d.v"''pelrndb.i.
rftk ui o.. i !e insidutra, e ..*,,. - n" a"*. e "_*,.

Er,erca

pune re sofld

rr Februari.

ci al fiurui conlbqtin. Dar


1603,

3cr;soarca

foltii sord4i ai rui sidion inh: pe Eolia rui EEDia, culec ye,itu.irc, vand s*ur, nenenci virde, !i hiDit rftpm3 Dotudni Mordovei 5i ri se ptrcasci le{uril. r5fa3e ugb:ri: inr. cei doi ria9i. D.
r

ritu. firi

lispum

*,

atunci

lri

SiEio., daci nu cuoq ,in. :il. dc cadrhlui dio CaDenila ciunaii, d. dracar, Poac, a da
n n Ja decdr rlrcd drn rata rui, Kiajna! cu princip.r. M

ir

d.osebi, rebue 3e

fi

pari h nolia .i pc*u a v.d.a c.{ r;es d. pe uma devae ririror so,drrno. hi simion. sa v.dd h.abi cn *iciciunite nu elau ar dr turi, d.oarccc Doan d.n rftbns .a 3: r- Eu\' -cs oo,s,r' s- !d. ldmurir din 4r' epr, 4, ci b*a siF u*i.', D{E4na eia Pelsu fiur .i, ca pliri5e omruri ., ,u.b4n d. l-r. g:i & ru i drame .r-Fl,l. oda6 br$&@aia dc darorie a rra

':,i

rldintd

dsaz

@"i

!i

boF! !.

de

b!curi.. rn

2s ,n am,n.

D. ardcr, d. Pe atunci, amb4i proportii prrin obirnrir., Ea s .ilugiri: ,,Din dila lui DuEncaq Douni a Titii Mordoki" * nrEai un 8oJ corso4. : : ,.oLo pe . ,8 Sroic:
nde Pdrecu doi-rei ani in
la
cea

selui, tugend$l ,!i !u dispr4u rui siu slujitor !i $rp$ cledilcios". e d. sisu! faptul ci rcs.]. tiEie i!s6.tit doi dclcsaii la sircavn inre Eremh ri letesii rri siEio!, Accrti ddes:ti, qn arhicpiscdP !i cadelanut de Liow, a de acold, dand un r:gaz de penku achitarca d*oliei rui si-

e*u! nea*ifrpirat bihan i

3c

unsui pc Rad! leb:i,

lor Movi6

f! i'ze*Erca

6,

siija d. .:P*erie

&r;
caE

srinte

di! !ou. si ia!4i Domnur Mold i s. risPuosc ci 6raij rercsii r fi jrdcc', dLd kse . dao-id 'r rir dr E.,c: c r

I!

Nocmbiie,

fuccand

hrcgii asoninti

1599 plinis. ei un privil.sitr al Po4ii, in sultanulariraliEulit.i,dak

dr Bult. Dio

butll,
sucevilei, critoria

6Dire

pe

viaJi Donn

.n, el iEpddobea

oari*irea

E jdui cu rotul ndei, 1i a !u-ri v.dca castcldl d:!aut, dee

!i 'chitn

pe crediloiii flatolui 3iu.

dode ri ci4i srinre, Murt. ii ficu o rnsemnati danic h baii. cu dic. plilj duea EurluEire Dmnuluj p.ntru ci 3 t.lor hiIn iana 1606 i s. nascu

lui dinainr

MEqE

VIETI DE DOAMNE

DOMNITE

DoAtrlNA ELISABETA MovlL-\

'I

rGlur ei sdt 9i lunai dorn luni 3ub simio! vod:, 3i s.

li

dat

rjului ei Co!*antin. AmbiJio,s J.mcie ri ar ri dat viaia p.nsu

upi insuli

finin!]

Pd4ii,

iul ci ahbilios'l Ltkrn

lnl;t

crmatii lui Connaftin se puse iliterc.otrud ne Poronict $ l;

ra n iDs.ijjt

tu din nou d. Doro:nhlui stor'ri


ci.

tsns h $kte!c*i.
a!ghi!. cu toti

liii

ci. In

tei

!nor vo.Yozi,

!ri3iL&

o
z; l.

-e.

r....rpo":Aid. rah lui


Radu

ProLabir rata coni.lui

vodi Sd-

ii Ea(,
bo.ri, rn r60r, sqneoDric
23.

Mjhxi GL si Mjhiilat
c

l.r

de

nnelti.i, 3i cipet sau-

ricii plrvosrav.icc, de carc

o.rii arr rrujisera


) DlF ' zdb, 6d

-si a

12 ani sut

TNE(:m VI'TI

DE

bOAMNI5I DOMNITE

bo^MNAELISABcT^MoML,1

o d4in.a ln nE!t. tiurui .i. N. ni avand .onkorut loiuhi, .a urPru d. d,ru,j F. !iruci.,i lsuri o Di*uri3.st.. aDb4iae a 3e intihra: ,,Dodn: a Tiii

romsa (tiur ciudurut lcisar ar dupi rjubae,

hi Dspd v.dt).

i !i irrowirs

lui cu 9tran

ci *

fEruh

,,

ajubrur Domn.i DaEei m.h, Dodnr, ri


are Elisabdci

F &t*di ln

srabe ra llotin, lnchizand

Poiit.

zioL d. Eirir.

f
6G din lundul Ard.a-

argllita,
lurui, nu hc4a de a unerti pent Mihai fii,d acle 40 , latida Puenic, rn Morddva si khui

doui dnduri boe,ii r:sa$i cledilcioii Malghitci pdrDirS ta stahtrl si inh.be r. sukan, ni.i Eai ouit nici hai prtin

sin:on stoici (rkrc lui lui Eleoia vod!, Luca. Do* t' ac.a dati) visri.ni.trl Nicoai P!aF*t, Dnfritro Bnhl!, Pitslcu crosdB, $r{a gira! !i a\ii nurti, donicaruluiil Gadizo a c.tet FrugiaxlJ told. Disptrluitor, er sclke icg.lui de c:nd s: lrmireasi Pe cotubntin ,,un putu* lnviJe a ddini". tenir cc nu

Doaftnei, Msicura a

lui chi!44

it b:tanii
anah pe p56an/

- e

ci vodi co!
,,, ,J '"t

i, F!i,

ili sd f , od !

cici ale Padigahrr gliF

n:tii rui, ci
a

dFi cioEici
sa cucde rn

!i richi34(a cerd $apr ,tuduri


biDe

i!

raF u5ci Inartci Fo4i,

apoi

ii eiEk. Gc4i
a

de insnli rir.a IUi iniqoasi ,,!.l.vi" insnlta, rentu volbi ln stnul nobniloi arusen ra CaEerita, ri odati pe telen

asupra nccrvjinJci

sigj'n-nd
privis., ircat nobni,

clede

ci dina*ia ci e*e

ela rrdrcFtatni in

tittti

cu SJed' i' ' i ei firani crau libeli, cuhnalii lui

v*i

hJiPtn in scaunur Mordovsi,


un r,pr, rn

apaerii neilseenat perbu er,


lei

o a.unc, d.ddari din

-i aiu6r dda

Tud !i

nela

Ti-

de

ci!. unslri,

Radu vod: sdran, DoEnur

r{unrnili, arunsat din rari tri duti adipo* in Moldova, plin e mijroe. a Elisabda si Jaci, in nun.t.

As:.I

cu z.eiaii oualJi lesruls lui Con*drin -tot pagnica tPaoire a lui de dispcJ-snnu oai calte a iEpiedi.a Toaa Vodi i! Molddva, cici de m sd a$empiri vo! Ji oevoiti
se himise

ascun6d, sra@butul

p.ins. do vc

. rucluri !u rihan oulti v,!!E . !i hotiri pe dati scoateca

si'r prirldi ji s:.r hnnii ,i rxrnui

Ja

sranllL]. ,rinilrri vocvod

Iltilatat. xlsci! Asa i,i.l[ bE osririrc, ra comur lui s:s, hnsi qtc{iDeni. !c pnr. coi*a t4 ritc' bricla! dc 16 anj, irri ln i portc ca conMdti. uci avca in
!6odurir. ci pe Marza. chcjla !i Ra!, reslinsu,

iid.vja|iq]4n*ult]i.ils{ihi

I'i sis. sosc$. nFr:^ii

o ssis

cu

*ah rndirjirc , pE

dusha

$ 3:.i uc inrrju.or cr ii

rui

u! t'r iudcibrs

r6u) Psr &m d. nob'ri rdori

s iru hr.bro rtrlr ; itirii dNra cornui lui sas (ru1ie

sa hPEvit Atara sriji 'trs pintu a sjunsc aicjl

Pdlor

nudqt

Pe

rLi '!.1tu i_ri (dobirdi

taaci nid.jdc str nai *;rE:i i


so!ur.

:iEFoin

tuaDezur Joplrcou*

ru(ft

VJETI

DO{MNE 5I DOMNIIE

bOAMNA ELISABETA MOVIL4

ali

sfla sciPa!.l inot dai c[

rl s! !m.'. tot Idcul tin''tii, (cr de hba; ct ataha r&rctrea r!i. corccti iubea P. Mars:_ Margar.tr ri6i ti Cahrin4 rat

Mddorei E arlnrn EaiDilc ldi ( !nr), bpt ca e L e p. C'o1n,,r Poo. Pis..[i sdspun4d et a kin plilhc lobii de land,i Tituilor 9i c'ar li nurit acolo

'*i,

Si s. Ddhi rizbdiul 'me.


dc

cih.

doi bo*i Fordo*


carc l.o Prldari

ovcta ln.carei cu sandul de


azi, dupi

dda

lloti!, Fl

l:
tui gtran TomF !i ca'l &

fai

bine d. 300 de ani.

*a 40*!a rui colsoti',

.i taR e !.mdtuFiin r
ddvd.

dc domnia

Erisarcri. Ncmr\unit cu dom'ia rui ro6!a er of.rea foa*.i Doa6ne splijinul cilrrciilor sii

P'4

o h"3e

sfra

AobiJia lemeii od*e solnoniti, dulelca @an.i. cu ind*!l, potoli. se staluirFlq !usioi!!ie, iDrisik, inc.pu.i din !or. Al.xandld rebuia si rinte, d rlli@ tiop de vr..u a! 3i juDii*e, dln bamia 68

dh cre

-c*"i..: * a*.r"*rl*
Tomsa

qind biruitol

rc.

c.ila\i

hoeli

r:svlitiJi rd-

Irmr as,ld H"lk,, judi.snd- s o llmirea rn dcoscbi p. clDnat 95.000 de !oshi. datoria rur sin uicchc, care in .arirale de curat{

ili arlari toturi nai taaiu idart.n EE dki situri Fa dc a ..a*i don.ie, dc cruzimile ac.stui b4iv, lir d ilslri dd domn

ar s.i

lui

rsr

Balica')

!i

c:nd auzili Alcxandru

!i

cuEtulii lui cum *an kebu'nc

de*ui dch daiollici + din

ve-

p8o siepanirs p. c.tata Hotind


DupA dicva incelcrli ndrocoas., de !&:dl al capit&i, Fe dcalul Ta

riva hi $eran TonF,


armda .ra sat', o

iD Dnjlne

br: si *rang,

oan.n

razbtrna

hidlia avu roc in capilut

*!aos!ri can tab:4ad d. d*a aca*a

po-

Goni tocoai paDn ]a Targovtb

oii

dar rnsrarlit

a@ar tn

Dc a dlapra lui

cilirer cEnatul wisznowiecki 9i de r

stenca

) F! [i &"" " Bn-.,

TRECME VGTI DE DOANINE $l DOMNITE

rur: d ,. sun. Joo@.oh

sPrijin

rai ruli!.

chiiad, apoi nmi osF\ul

ii

5a

*ei eaecdiriuli.

PdDa

sriji a I
$ktai rbn$
rsi

166. !.qtiti:itr D"itu ':u!b Donnil.i

Pfcc &

eeid

abi: ps
a sr

ra

nijldd iui

No@bri.
er.

-oir imasinq- spunc '.h Jolpc.d8.

Ell"abda.;

c.

lacaleDoamnachcsi|.

r.*in3 d rjdry$aoai h

en

ajunsi rcoto, ei

ariid ci iian

r $u

^tbi

(@pitata sDorcnsk)

cati tuscsri. O ioJlangfte, mat I

sanr. s.| nN

mprcjLuul

r,"",", . ,.", ,.s"! d;."" ...,. d. rli u

ci-ce Rad! Mihnea. voevodul T


na man.i ii
spusese

rcuE caiva

TPCCM \JET' OE DOAMNE 9'

DOMNITE

ani, p. cand sc afla dl Ia ven.!ia, ci d. 5. va ri:boi cu Pdronii, H nuri. si cui lin a la vhlii p].:e, !i nu 'rod.ti i in aelc

.!I''ii'FiI.!t.cii'afo*!d'in

lui Tobr. vodi $ rui s.h.nder seu, rrcca, 3n l. spuni ror sogon,ra Dinciuni.,ar fi afiat catr nieah Tituii rn Mudenia 5i 3. dr&* si.ei ap.E Jara, gteran a,Ei r:zbtroa dc ac.a*: ridare, d. accaii fugi dinainh' pelicolutui, tj rtuF!8e ra min.i!.n cu o minciunr. ri limisepc unom d pucas. bin. Rad! vodi si piliscasci Motdova, !i ar ri* incepnr bJtaik. un s oa71.c malei d. p. .' { cdui: n:, ,, ,1ru" sd b;nli de Polon rn lari. Toa a firests, Doorut Munkniei, inturht .i nd rusese de fal: la io"au. $,

x..er. rcE6ka

r, t

Elisab*a, ardxan&u ri roti boerii de la llorin, a! ras d. aitrirmplarc, gasiod-o roai *rroap! s:ndud. vdi. si rqeap: b;dlh, cici ti rcbuh raR. cir. sfi!!i!!r lui M,a G, armata tui schend.r p3!a se a pii de Hotin, iar oa*a lri AGr rnltnpina rn .tnp deschk. B:tiria s. d:dd chia, dinaintea ,drriro!, cu ro4. deoporivi. In Eai pulin de rei ceasuri pieriri

..a*i

ri p:Di la c din une stusi, i

ccva roa*e trums * intanprr in DdaEra ri dera DoEnila Margareb, ,a,a la iupanesel. hoerilo!

ddrieu s betiriei,
3ub

9i ieh,gerea la

ca-

pnr c.kea,

pc car. nioic tn lude n,.. ri putut-o umi di! tdclt acela, d. qre era t.s:d h6nda su tn_ transftca viitorul de clorie san stirtnur nadejdito!, ca tntr.

piii ro. Pirda vdea tirc91. de dinti ndrca nigcirile fiuhi oi, :i

ziduiib careia rrphu tdrbatii,

tr.jii

ai

co_

o r,J

b qorna rfn munti

'a,.xad!u vdd!, P. cand dc 13 de 4ii d. tu.ni .slFra Targovisrei,


a

penku a

ibe,s

rui nadu

ra!i. unertirijc ?d!ciro! tur;

(.o d.niiF, 'G.i


in Ia{ p.nrtu a conftma ddoDi

r.cu

r!,i Targov\ta, sosi ra Brznu, Milcovur, bderii moldovoni rau ingrijora,i, Eor.crri, po-

Eris"b.

iodn.a nett:nrG tn
cni d.5i era sinsnri de

r.b D@m! a Tarii, Ee v.d. din arcia pireilaei,nii.ninuparisilliii.


In dimin.ata zirei
de 25

viL

sa phce car

fti n.tnrrr'"r

ruti., un sor de-ar lui Radu Mil"rca wodi ah,ndru, p.in ar.t iDI t{oroovei, tndrEri d p. Mo-

o Ii ro* ac.a36 o Du\umirc p lurtase alcsnd!! I' ruziu, crnd ii kimis*.


nuri
de
de 3iserta l.lcasci,

coEoli,e

lirtuit.

n!

se

poar !ti. rnsi Doabna Etis-

tirasin.ali n. Eai .st..


Slatul

Tirii

ru .durar din nou pedu a lua o glahici ho, clibenr., avansaflta lui rbrahin

Forun.i ,..8g .a. in L&r" c,E totii la d!um. Tibriii printlo hrecae de lnvatnjre, rc

tiiari.!,

pe .rEp, s g"3i ri Fupur *r.*nqi, .r ***r.i ,1.. Gb.o!gn. Pdrcki, n.!dd Domnit.i M.ria. Er tu iml:lsiDar ra r.pc4ali .xpediat rn polonia, ai Mdvite.tii cu t ari .r{.a

+i'e

]tu, cr.zand

!! irMic dclart' riEs.ri I'

.midcparclal'otin'Inllar Ddts3. rei sch.nd.r

i o scu r hprr, dctit. isP.itgi rndr+ti din nou


*.,
,tce JoFPeout,

eba6

tut

Turcilo!le{rlinurita'roap. 4i PurPa efn sphac (D fu


'n

dr.apti, Un scEit. o a doua lo

tovnurn cu cutitul pcs.

irna

elnk'o8|lii:,,iilcilecanddin
.Pt semn dc isb:ndi' Ploco! lui sr6rritur ac.*ui rrrno6 dlcl

o!

moait.r

h arr y4orri
TlE

.!oii

qi in

tui ShdD Brzc ale Jiri.

u'seindF,adoua'iun

djn part.a Pas.i, cerand si

p. voda ei pc

r.ici.

T@aldu-se de ajubrut
PEdu

rnni),
i.az din cati ostali a vizut el
vreoda6, !i-1 loaAi 3i pridcasci

cipirsii s.i, ln
invins. va

fi

taJa

ahbelor

os

sclunder Pala bot;rr s! Lu;nd p. Rrdu M'hntu rcstii, hinlind rcaua credjnFa T pat., oidijdujod

uigu$c p. arc-r s4b"n (pr:t.1sr Do,n Et yln

isbanda

bitiriei. s

lat daci

sotia

soaqa 1ui

!!

ta! Ii iopicdccat... poat.6ai pulin

rds; si fu prim.jduhsi dua Movikrtilor, prirtacea*i lupta

deiiri 1or poronc

!i

turceet i,

ca

pri! rc sc ra, Ji.carc dir

juleFad si nus .andurit. aloati u aPi n.inc.Auti, a!oi, c! Iaia

l.s*si

sP*. ii so'.au T&cii. Nu. i3dse !lobod, insi briu dati liiod

i!

ra M.cca.

r$ ricu rugiciun.a ,t

si Poati .re.rra rcras!(a prin

so

ddc apoj iatacairl, sul4a, ei un arc cu tolbr dc siseli. Tys?

,4.r.

d. basaj. _n rid dr

rc

ru opr 5r31i. C;ld'nii3!

kun dllre, di! E.i p:4i, n! te 3i s ap.r Pani rl unul. D.acuE

rSCft

VIETI DE DOAMNE 9I DOMN'TE

ji ruptntdri. In6i lor It tebu;r pri'oni.!i, n! bo4i. Trimis. d.ri ?aqa rispuns soldaiilo!, cn dad li dd p. cipeteniile lor !i P! Movil.tti, 3urt slobdzi da'a pr!c. fir! a fi vitiDati shaft
, Pertu a dov.di ci viu nu va 500 d:1 ei m"i vi,.ji cn L 'm du9dntlor, ii risturni ra Itr.ti ai t!i, r&titu printe laldulile ri'!a!t ei-!i croi drus printe e lum, imi rinil. nu-i ins;duir; a lncil.ca. D.snidijduit, ldbrnci d baint de simplu sol&t, p c)' n ! n,. rusa'd pe n\:sb I

In Eijlo.ul aeslei nici c*. de luPtiioli, nibrar Dormna Erisb*a ri D6n4a .i, ihbarb Tuicii cu tutulil. lor, ar ri Putu! dobori, lne'ln sL* <tc

Poruncind cirlta lui sa oplas JeF''ititid!.lipilul'&ololed

sria djn ho.ri, cu rusimini.a si'l a!.r. h heni*irca suc.v4et, pe lcap.dca d. mor;lt a $tu].i oi Ertnia vodi. Into iiumoasa curi. dc ,rgint rati d. bolb bis.ricii, s" oai poate v.d.a si azi bosata c$iti de

.a dc T:tari, !i pov.ska lor va lona subnctul epitotului aiitor. Iar srar$id sfa$nuhi, irt:l ' Doamla ElGah.b Iu tulcit: c! 3ila !i bisari ln Haruul sur

'm '.d. Cdrclir: n.vda lli-r ro* p" r' "".a.ni. rld. T-r'i.

d.

s de qi

e' @d\i

ani.

(irc1. z:b(lat. c! diu

pc co

E!

si.i ecdlte sfatul. si nici

pe

ea*i, d.

carc

dlltn.voi.'At.xandruvod;,tu

a' li

avut atat de

r rnG, ,u ,k d., d e di, E:rgiPridul rand d. a ner codrului. teiLa. v:2sJdu*d pi.rduti, sordalii depuscr; ,@elc.
NGpt.a

l.ni

6e

ac.la'EeF*tculiD|lt.8rozivii'

r.r.zi!a dupi pEdr,


ziu,

Esi pe*e

t.ti.:. ln,

Nli i.

no4i, o lati prizolieli 1a Tispi4it d. roli ri de torte peDtu n P. Ulsn .a de cat Pe fi!] ci c.l m' m c Bosda-, aJu-s. el r. crn o" rl rnp:r:lii O'o d ". \,1"' dft .r'oli.: dc odiniorri
resea

lui Manomet, sinsad,


ra s"..v4a, und.

Fn

&iii, libti.

Tu

homant prtoniri spr. stdbul

.*c

ajfa

smbururui

$ii

&,!di,

cand

ds:rta

s , ducand

I humo"lei,

v.de

Bosdan cel nic. P.

arg;ne, dtunulni 3t.au ib-

sei, inrcresantei Eliebeta de !om4 nevasb lui EreDia Movili, rin doui randuli EinFri Doamdi r TAlii Moldovei

- 3dNir*ur mi dR rb !,oa

6.s.ri acum oplili d. nadu Vodi

li zlri, l.cbunib Dmnre I. iicni, lScl:man4 ac.L crdavc.trvirtc drc n tiu. hca 9i azi ln urcrfti ca m blt*ln
Can'i aloropsirului

no

ru

nem: ,,Boeri, boe.i, rurirar!-b.npisEnnl'l

DOMN r TrLE
PRINCIPESA

l\lov 1 LE$TIL
CORECKT

OR

CATIINA

.ir.a Doon.i Elisrb*'

9i a aiiro!

Ddhnira Ecaterina-Marsatta 9i p.
Am alibt ln epitorrl lrecrd.lt tin.!! ne5fa4n.L Piedici Ir ci!

Ea urdr.gt., in_ roa!t.n, P. liid acedeia, soFr ei. pincip.l. srcu'l

e!r. .u prind.e, 9i ru!

.i

tinurli h dijrocut qrirei, pre6

i,r c"l,r,

Trav.diti, ol ln ostr! de Iand, .a in Jiian i, P.rttu a nu li ftcmoscuri de dusmani. Pl,ftl lo! leuei d.ocandaii. cor.cld,

BEC@ VIE]I

OE DOAMNE

DOMNITE

con*antinopor; iar p. Dotu4i o

pinsr: rit&ii;mr

juei

orati a tni Jdppecou4, accsb

Donnit,

L! .nla

nou romen.sc, la

corcL,, ,"Hnc; d. rih P.1(r r.e rtll: eisi.{enid

cerat., AIbi.

bt e isbri:.lG JoppRord

sirsr-

rnpEjur:ri mrt d. jslEvi $ scltinhi, rn-d sri:" de $t. tr nlln

de nu

s. hai cunca&

. ripsir. ftcori de ini.!d. Per ,oana lui racob !u-r put.a in&r Bi volb.asi Edeu de .r. E d.ci irv.d.rat ci robul liraiului {a cifr6 dc Jopp*dmr. DoEn4a EEbrina cale-l crndr&a ca oorr devotat 3olurui

sids.Jiuri cln.rale, cand vor

:i c,r,

tirallr .ra arit d.

(*!i

istovjr@!., ,

b,r .r* F _ *. *"b;,fti


M,rgaEra cb.ni hh o pe tova 'i n va ilviJr, va putea $:padin da.i jrrn 55 raci inrocDai.Dn haind. titardri,:vid putilF de a o riscuopira ri pc ca. o hd jur: si ,fE *md ci lira uma un.i bori, orbis. si fntisc. Nici h dorlo. !u-i putu ri de relcu o pid id vuopa. d:r d- sot "il r vED6 catrd erau rosod+i, Ac.

Baret, cale p!6rica in 1620, la P deJoDPercL L oin c,.e.^.


"Een

ini"

piatrr

e," .,mdiindl"., -d vir

d.LP'"..:fip''''lord''pr:/d'' d(pr hrhEnq ii


va

r*nui

I a

"1""j"'.,.'."'.' vede" m4i in 1,m". r,"r4 oe Jdppelou,,

1..", ii

v4

rc irui purid,.d.i

ifti dna colecki !i a incefta i jrrc itu: od*: ci,inai.e de-a


dgai!tur. fat,
ldrl
oe

Fhntlzul ju.n, $o4. pi.ba di! iner si s. pus.

pe tuclu.
de

i aen: itdrutL, m.niql apaii!iei .:r!ii, redadar,

pe

co!!!,

pe Mahmed si pc ca

'b-utd

lrps-.d ju'.

boF"v ch..

',

ruCM
,,ecdi.amcnrul.,,

V]ETI DE DOA'INE 5I DOMNI'E

va d.lrobi

!i ci-i

va da si pa?apod

d. ri-

jirdq6dsi.d
.o1n rr

d.-a dreprul la Adbasada FranFi, rD

Prh

aila Iui

bun ic a.

ri
ra

baoi rn ddjutu. borlav ei r un6e

lnf4qi

dr '.. l"pr run-r. ci

I, ci

sultrnul
1n5i

c.rur turck.r

pcur

ochi

.u

cr.din.idu]ui P!i!!

sucul ac.h. Apoi

ci. q,i s4,a pd.$,i,i, pr,4

d.ci aE.njnlat daci nu 3. ca. si rEbnten.asci ei 3i noali in Edi cula

tofi d. vit.jii lui cdeki- En

bF

cn,. .udek d,n Poro ". Pu . i o dcds. rn:pd. Lcandu j ju ,s6,r ci w d"i p. P,h.iph co,FL{ f qa. pB r. rurl
'ntahi cu

d,isGcl, Joppaold, h*d d(pt od de scryici! rl rui srcv 3. !n{i}isc'i lo*utui sid comandmt' 'a!'
"

k!

'!a

I li' Co''.1:._.

c;_

&i

naiduci,

Flisita di, 4ijreur pidm.i_ r


ahnci 6i r.Jie tov iq, irpa4in<l rmpreuna grcutilih vi.Jii hai' du.e!ti, dar !i banii lueJi. Polonur Iacob-dupi crcdjnta noaska nobjhr Jopecou s rrporivi cu iDdisnarc ei disprer,

JoppEoi, rdss. u d un cq
sur cu loul v.nit. APoi atland

bi

DumndN, iEhritDi P. dai Dup!.atcva zn. in ad*a!, Jo! .u maDcillri Bai alese qi Eai num.roasc, pcleu

zirei ajuse prizonicrur.

eiifto
s.

chisoarc

a Jine

P. dneur lui

ui

depa4e,

i!
ero! ftote Tur

tda3ci bi.tutui pnzonicr tonie

dinunlele vicFi

de

rcbi.

a Dom

nrri. Jopp<ourt in{.dinF Poto n\i subrtlor sarc,

iD inchioarq

Prircipcr! calol corybrt corc m*q 3i vandi, si Jaci dicc jertri P.ntiu in vcil*.a riscuEpirnrij n.v.*ei lui lar q. rt o r. Jd*i'", ,d JoppFo

a ciPib bani ilde*ui .i ii Kril ln*. arrcl.,

I6Jii iai Fi q PdncipeR ffia crertinisnul p.nru a inbril\a Loocd, d. tdma si nu lic lnchi

TRECM

V]ETI DE DOAfiNE

DOMNITE

eu ln nid.jda r.-!nui hun b.c!!o!, d. card ndi nu av.D ncyoc, ca unii c. nu nidijduih dccat i! v.!nici.". cu aceadi scrisoar. Jopp.conrr sc sribi a porni diq nou .prc cctai.a Albi, p.ntu a tinirii sla.td ueratli DdDit. corBpdndenF p.!hu potonia o tndcdirF u!!i nobil d! roto. riscuEp:rar dc curand, carc Fl.a ta va(ovia, ?rh luli. r6t7 iicbtr. 35 fi cizut lntdarce!.a lui JoplF

'I

(- qnoaaL dc., { tL "juro-ur ff -i6 oqilJ G o'4LI d


air

brni, i 3. ri potoli buclria 9i'l sfatui si Pld. din nou ri si Ee lnterci cu 6000 d. sEtbdi Joppecoui se ier_ (ui ca ta pi,ti. chemi i' ajutorul rui !i p. rrat.te Tatalulli

ri v.nh. Itri

tiiai?. juflabc:3ooo
pe

dc sa

ame.inlar si-i Pur.zeasd .iota lerini, cu cdpilur in braFk ci, cu car. prihj llr !i fi iDibugit, daci nu1 *orca lraDtuzur de sub ea, uneazi d sc.ni pnorca$i. Jopp.codn, st.ir d. tode dnr
i!a,

rd, la o Dorie din apropi.rei Ceritii. Acasi nn sisi decat o roiF Ecaterjn,, ri didu de.i srisdrc' 3ollrui ei, pov.stind co!*anrinopor, zic. .r, in n.morire lut, ca Domnts ei_a. ri bre*.D.! ,ma !i fralii cand auzi ci sc lepidase d. l.coa rdi Ii3$i da. dact a fi..!o ln ad.vir, sau nnnai a nasco.it,o 3ufl.rnl bisot ar lrantuzrlui, ac.asta nu o poate eti Diheni. M3rc:rcra, ,rland ci bilbatul .i nu

rccEne h'/ JoPperc'" pro rnbv: lui stipila riii scupa Pani sliji a Dohni!.i lu 5n inccic. riscumPiB_ ra solnhi .i, Dar S bnul ri comF*' njumuite Pe 6a

.,s"r
ninule,

.'.

,n.c!c:, vd

& oi"r;

lir!

a *^P"t d,n 5 .hiar jnrFentia pi.kci m.dicjnal., 'orblo:r' Si riindci c vorba

acutdead.*talism.n,licat
'1" "xacer.re

o fi
Du?

juvafuI Donnilci .ra o Jrantuli do ,,!adium". D. ce

$wiidr.l, ti

isrori6ca toak

de Scbp, cu conditia,

an poja4

pc

lDi {a 3i r b5fin

, odati lih*ro,

lata s:-i lie d:ta

ii.rul cu pjada bedicinati. pani ri p. lerpi i a obolat cu 'iJa ac.a3ti Pirba tfti Di(urisc losr chva curati tn.hiluire, Si rcbdc spls ca viaJa acs*a

nu consib,ea ra

miritird reti,

Ludolica' fima teei, le li. riEi in .nrand vc*ea ca babaca

,.i

Parisien nui cure

i! line 3enc. arbaskr. Domnircc Juli.

(r7

fi

na,uit n.ryii in d.ajuns p.n o ' imL.c. doe IJEaI s dd" ri in sr"jd d rler. d. iiH pdjarului. aolo lli F4rcc$. dmnila vrra, pim crlcuq d. ran,

soa!.

dsi, rd cuprimd..o bucuri. c de a .l p'4ur Ec 'rs.ump",;,i,


rn

anfuoa!.

lfqi s:si llnreDur

cant. un mijlo. de : ildupt ca pc htil .i sn r.vina fupra hotirarei c. rur5e, Pdisien, 9tiind ce cor..Li .s. und din mrii mas'ati ai lolo.iei, al.rsi la .l la tncbkorB dcla Edi-culE, 6i-i ceari s|t 9i ,jutoi c. poat. ra.., in aHre lhpEjurrr.. uq d!il;d;jdu' !'tonkr, d..it !;

ilDblaldd s:

ro@

WETI DE DOMNE 5I DOMNITE

i o 3cnpa din inchisds. d.ci p. Frantrz coihinand !n plan d. .vadar._


rahasadi n nma. dc a8c! td inrr'o pricin o hsitur: de sloa;, c!

I :J

rhnrur dea 5. rryni de viata

d.

di

nagtc o far:. apoi E.aerinr_Margfd4 n_ roabi ce dus"3c Ia T.tatul din Cebt, Albi,

u -r d.

rtar:
{a!. co!.c*i
prizonicNl

iocut. al. d.

d.

rinciuli lali

Pn!.i adicinal.

s.

N.mangiiatut Cor.cki nu s'a @i

lftrrarl)- liul lisut in

nrc arbed

jo5

& ciliri p. scari, 3. ciea drrului, rnko

riko haci,

ra

picioar.h

6coborr rn

od

rarF pop.i, t fu alcuns ra n8sobiri rn *anci. A doua zj, pirinr.l., aini pleotsci, p. .arc tmbri-

tui'!hi.

intia Ecateri..i MoYiti cor.cki m rtq& d. p. fatl piEantuld.

d. Mdrin

sar in piur4a rn

PdLi.i ane& sriji

ul h4 iD F3Pi, cctilart bi, ca( sc Dicina or.:ut, dc-a leit nbai tii.i din

CONTESA MARTA POTOCKI

Ef.
d.

Puerilc eriin., anslir, cenaoir

ar.*at !i s.Fiiolii rdi todu-

ulut din vlisbrii

anul r5e2i Iui d. birbal P. marii alisrocialii de acolo, p. contr. StIa!

olanda, am.ninJad

M.r.u ilsijorati d. sor*a barbaturui ei, 6rc frai nult ln

Sancy n'ar

li
dcci

rn si-!i alisle ruga din con*anrinopol, ruca tor, caci ftau doi, .ipitan!] Risaud .vadand 9

sriji

drpi re ani d. corv4uilc

.la collul rui


tantin ei

ruEii

und. TiPc sot!] ci lkSas,

lace

siha*ii in pu*iul saharci,

oi hatj d.-ai rui,


ca

peDiru a s. slarrur anton. od,ti cu i.-

dcjdc

hetli

s: audi ci tiul

tcari
colo, Risaud sc du3. tn FlanF

.i s. iD.Bs. caicv, zilc dupa c. lu bi.tdul ei e*. ln viati, lnchi3

cu dcstinatia at.xand.ja.

r nls,d " Msra.


,

Aju !i !Papa.

siu. car., dupn caiva ani d. prizoni.rrt, s.

i!tor$. ln rfeEir
cu ata$a

PIinRom,l'Dar.r.Ponrir'P nti, ajuns indrlit in Polonia


Bu.uria

rdu o i.comandati. cfu.

ro

psa 3otulli

.i

din Pololia,

u! n.caz iopc*.4ar

r .dlrii inc.rca,itor soJi lu &!rri. un

an

c.l Eutt,

l9rj,

!'

r3

|l,o'

hECM

WETI DE DOAME

DOMNIIE

pelip.tii, inler sinkicNiq ar ti putut brcda cu.l. dninres.e E4 rnaink dc a prcd 9&ran P tul 3nu constantin Movili, d se adrtsi nrpotutui stu sbnshv Gdlsly, dre tinea i' casatodc p. AD (riis rldetui siu Andr.i Pdrcki), c! tusininba si-i e:*.ezc in propricrat.a ac.*uia, cetaea Podnai.., banii ri odoa(le lev.siei rui, Domn4a Maia. Gorsky pr;bi depozilut, .vat (td yarcEa dc azi $.m0,000 I.i, da! ayind r! v.d{re valodrca
rioanc

'

nli.

iducii .j, ptni se riculi n.!Ajudeci in lipse, ea invinui T.i6u_ ct.d totuli proccsll se
c lntoas. irsraqit Stera! Pd-

bcki din .aplivit*e, Mildia llc

N cb Dedji$ki, pahdiic

dc Haric4 aceeti b:rbali puluri rc

& r.t.

din cari 2 Dirioane dc coroale


cunoagte

(70.000 gatbe,D

pulih, in pivn\elc ei, irci q1 condiJia

rcd6ni9td'.regisite'$i.
ca ere sa

din incap:lenad

de-

"(*n
.no@ de int rudt de a lor vr.nuri: ro Lnllri din c. cofttau bogiliirc ac+

!u fie cer.etatc " 1o." b"d. dr :o..

e.a*i liFi
600

a sori.i dio jari, I de dad.ni, a6upra Ho$dc.i

IJrlurii{c.r'ldedlgin''
Eanre, rubine 9i satne, 3 cltii r [sni'ne, ibricc, etc, .tc. c,rdelobi: 2oo

Soft nu nai Fruli


rur.._sti, nesfaF

putu

.n <himbur d.Pozi'ulu

fel orc, tar prinh. n.nunirat.r. od@E bisdicc$ri se afla u a! prcluit 30.000 dc FlbeDi. Maius, cortelei, sora lui vodi ori, carc, viduvi, parc a fi riit tu 9i ea ze*rt3 ce av.a cvalu{5

plds 2o.ooo

d.

toli

in juvacrt si esint. ?docLi

Dedjiisky

"d.'.
lan ?docki O6t). cesul pani cand, i!

retre. Sor'" ou PLr'n ri

s.r( tim! tftn dlpi


ierul P.dh.ice

aceia, sboi3rrv cokk, nuri ,i casrin3c rolienn. tualelui siu, ron cols*y, in6urat

ri lesuiorii

ce keceau pe oolin. luj, ioki iD Fivnitele ca*.lacit r. Hrild. !i turi tor collilutur ror. Afiand ac..*5 fapti, M.ia tr didd i' judrc r pdrru rc*iruir* de

l!l!i,

liii ei (lon !i 1535, no'rc i

ja qi

4@. IDrc tidp ri srPavil)'6c relnccp pro-

sparsc

?odhaic., mu\umiii

ue

Toc@i arunct

in* s. tnrsmpli

sa moarr ron cotski. vn_

En.rsid 6i '.{u,a

ti riPsu d. lcrupurr r'i ,ir.r d.pozi'urui tur,'

livDit, srfan PdGki ruird ri 6r, s5 ari, s. sariti din lou cu N


qi ceriFi at de nurt

rua. 9se ali ori talziu, rn { 1e n ";d i'"a md!i, i Podhaic..

d. sotur

.j. cind

apro:ii

ka rnreyowr w' s. (v*vode4s: d. Sandori, d+o rnldr:,rd,a nu,i, ro*d, dd cu

"isirui'+

TFE'@
cubte, cu ocbi n.gri,

VIETI

DOAMM

DOMNITE

tdhridti inhd
b

i.

ln

p:i

caliva ani dupi rcc

hoFrn rochi. d. Eita3. ans li o podd:ba de d,sirj-

'I

DTJCFIA REGINA WISZNOWIECKI

o ti rrtl
dox

a lui Er.6ia a

to* rrii,a, cee, dupi

ctuntdria

ali iGa, catelira nuli (10 Fehturie 1643), irDonalbia fiind la atedda din Wilnr, mdo i se ift.@i pe no@ant ci err
Ace* Jan$ Radziwiu, dup, doi ani d. viduvic, pr!.:ndd-i prcbabn feDeil. oordov.tr., !i i

E*i'rul

cdc Mihai wisznowi.ski,

t.an cu saDg. moldov.noscln eire.cicibunica

lri.ra hb
de Mi_

r". r. s**', dc aminlii ;torn., srujbr drnnczeiasci lii'd oliciati bopolit!1 Gn.orsh. Movil;, {iatre Dohnului.

n** .*
dc

{r

viata in Poronia

Esru

ftd Arcn nu d" rD u1 dd rviata inreasa tlii plinke *ritnr, n. putut facc pE dmnita noa*li Doldov.anci si-ti uite aEioti e din tinerelc ri tara
Prin
nowski, a
n

tiEi aidn vodi din raei

(bisc-

derpilir:

ba!b*!l .i,

care

,c.a*i DodiJi
cilei

nr4 tivvyns!i: rc,a.!*u d ar xv-la, hnica lefericitului Lu


Dordovnsc. cealalrt

f.ti

Ana

L*-

Ja lispe.dit salsere eordowresc at fttoq"ie eulopiani. Di! r4r aria. princilsi srani3ra Jabro,

de notirai.a luata,

deli

putea rY.a

ni!'odJd ti tn dds;' 3r linu ,tun.i deca! 25 3au 30

Fiul.i, luEit Ercmia') duPi h! hai coryhlt whznowicski, Eg A ler acea*i fata a rui Erenia 9i a Elhabeki Movili ajuffe
tu' Ermir r S'oion vovozi) !i a p*lecut hakan.tcle la acesti n.po*e d.{ .i, ra wisznowi.cki, uDde o Eai arlim in vial! in arul l61d Nn ltin

rd

Mariei, Eca&lina Radziwil a tost , cun Radzivnt (sohustN), a

rro

R"sinti

(rce

d. Brandenbfig si aPoi cu carcr

.lrrd 5i imparatul Fr disc r 3r Au*fti (Edt 1335) ri Esii Ba%rni ri lesii saxoni.r, ei oro ar cleciei, !i leopotd al Bel, ciei ri Joserina suediei... .c dG

r.oNTESA ANA POTOCKI


Din punct d. v.d.re ktdric. odt Ercmia vo.vod cu Domna Elisabeta,

lo* -4,a O rdco cu hi$iJj, roli din ilalia ari6ro_


s
eu

*L!dr

+ou d

iohiorli Lt

.i-ita r t6L

M&b!. sriL"

TRECW VIETI DE DO^MNE 5I


I e

DOMNI1E

c'rti. pol ori, 9i anume pe Maxim i ia! Psz tbs*i. aoevod de h.cici,), pc rnmrul Ioo szcdziwoy czerdwski, pc vhd Mv_

ctcilia R.n*a huri insi dlpi

a moa .a

rui Ladislaus

(1643),

dc bine rn Poronia, incat regde c

rui Mazarin Prinr atat

9kahi,

dE aru

66utc simtimantul pa*idtk al


mo,sr.nno

ne

c6nd Stanjsls Potocki,

bi! ou\r aDi, !i caE sc krEini plin isbinda 6Ddls; d. L$oBns*i, lEpdriva arD .lor regte dr $tahbi,
rdcirsc. cae linu tlai

9i crpitan-Pala at notei Ototu aini Ensi di$ iD Pdlonia, lr cre*ini diD !ou, !i-l plcsiti pen_ !u doEnic. Nr sc cunos. imprejulirile iD c e ae* pkn a e
dus

@r',u " "r,rjn !d.r


dlaun, dei dreapb 8olurui ci, :soutind rua moltenitondui rraDcez. s. D
goDica (r666),

crpibto din pricina ame*lcul


La noatea lecrui sigistund

!i

nra concaiFniro! a

!i ilhisend in

favoa

mui) ii u@5 in scaun linr siu Adr*i ir insurn intai cu Aihiducesa au*riaci p. car. m.Bcr, s'o adu.i din v * aca*i ci:itoln CaEa de A !i.i,"rin i.r politica iselri fu cd r
va:. d. c.,r

wxa, ln

1632 Oagelon

dupi

si

renunJc

sol.h

Cci1ia'R.nata,

(Mark, miritata atuDci at PseEani) dr.pt bru'au roldov

dovada

d.

bi!b4i, *ipana clui dc al p*! 3{i @!deene. sprijinitGrc? apk;roi r;; de r.ce a rib{iiJei poroDe, ipliozand focur inhe c.tit.ni, $orind dibsniile raddui,

nld3tdtatii!sfaluribun.

entunei Poroni.i.

rii

Patiic

i!.

riciril

cAt de uror 9i

bi!. ai rrsurla,

da.a atar. dihinii Eai d.B

Mi,on cGtin, aonjeirD

(Doonita ror E/.,a 3 tost ncva*a lui


I

Ddi ani si ju5tatc dupi moart.r

.i. Ion ca,i6ir

abdici,

.aa?d.a

io.ti, p. Mihai co'ybut wiszno*i.cki').


F;i lui Etchid t; siniar Mavite 3au a{ 6uiit tincri, Jeri Dom., sau, daci au avut, .1. r'ar lisat uiic.ar. se d.ttePt
Al.kndru, au doDnit d'

o Porooa, frb casteranurui dc otb. crE d. rorF 3rata ci el ! linu! !i p. uE din f.tek tui Radu Minrr, av,, arllci acea*a na fo* nici prima nici uhima l voE ra ri ci trDn roD lelrild, fiut lui ?o4ra yodr (uciEarur lui Despoq ri a $!i.i

('a fo"' rn{idr :n'ii cr y,riic (rab lui cav) ,rim vatk !i a aBpinei canei).

slc ,rii,rir,

ro*

lrr.a nd*ri dint.. Astret, d !r'ur .i c.i doi dintii, ConsbDlin !i

rui iinerela el cuhrfta& aPusu !ord*ul rui Eiri dr rv."" nai apoi fi arG4 i!5urat cu
o

Plotabn ins

D6p!e rii lri sinjo. vodi av. i tinnt, dnpi cc a ro* Donn (1613-10) ped ardeleanci trar,..a zaJyo,i El da reflsiri c alba Iulir, d. undc poltea pe liEi4rni ra iunra 6a, carc una

yicto'?, desislr *rtin! !i er c.,zzi?!i !u !i r adus soli. in

rr ani acun, viduva unui Dare de Szeldahelr. C&iidia ai c.l.brat in

citor ar

.r*clur proprntilii

.i

A!g!*

din sbmbul, i 1620, v.ndicul :&iin t

inhtiio!

i dEtinaldu*e,

Borisio,

cunc

Radu vodi leban, a Durit rd* insurat cu Ecaierina. liica

Milon vodi

&no*Lii

Ion linea

pe

o r,lcodoru, la6 1ui Dn.

zinri re.!n ineisr Pdu $&h ns !i riur e:u Ar.xandru co.onur, cale ioti si

au 3vut

Don-

I)OAIlINF,I,IT, 9I DOTINIT'JLli LUI E ADIJ IODA iERBAri


P!iodo. {.Euii, d. :6biJie, o do!i!i: dsx uei

itji

ribdi. dea $ipa dc rigdjiroda voiau ccva. Nu uniktca natio.ari. a

ci(i

noJi$t nr

po*daul

q{ban, RoEirii

Mihnca. ocrotir de Turci. sub Radu

roCLT VIIJI

DE DOAMTL 5l DOMNIT6

ould Ddt, rdni 3orda,i ,i

vit.ji
raci,

Radu Sdbar nu

{a atit

de bogat prin tadr sau, cat

rai

D\caE, de rlpta. dc Japr nari. Au icreit 3i rD Ads.* 1601, noi Tala Rm


de nod pu

ril

ft !). c! fd*i

aw-, nai E!

hokr, d*inea tot$i di!

rna! priccpui, c
hr.Bii Li v,, ,.

rcsn. de r,lcles

d. cc r a ares Flr

Domn pc

,e,.rel,fB.
dilr'o iei4i d.
vre-o 6 an', DoDn4a Ancula. Pe vrcmur e rcde b.jenie. rFdinla b. rusese in ardqr, h ra s4u Marr, unde rio

roi

cine rc !a fi DoDD. ,tra d arc"r,

ri

ce

rciur ri

AvNc$ d*a h' Mibai vitcji

bocli'plinfaptulcilnlin.lcIU

vea

tuaielrtca asrpn cdor'a\i

Movili. In efi.lhprjliiri, Radu Sdban ced sllijirrl N.hlilor, aea lncat avca iaia acun hci candidaJi a e.i dil.!'te Fri.

Arii in

sFteEbric 1602, dupi ce virul Eru skoe Bulescu

rd""j"nurdj..n 4," dm"'d dJt


Lirbibasci, eq solia nor
DoDnjlei

a,di,

rara rnt Radu

aceki rocuinlc

se

DO^MNELE SI DOM\N'EE LUI

MD!

VOD,(

zid!

1o1,

cat :Ji

{i *lildcni tbaldi. Uebra lui

'ES^N

20'

u
fie cel puti!

e er,

Rad.

vod; , A- ,,.Dtd a"i

Di! Dej, ta 2, rutie, fta,


in

pi:tat cra s

ddd, p.nttu a nu re nirui cu dF


DoDD4a

so li dr! b:tena Ia cd.ni, iar D(tria Ellia !i


arari d. v.9njc.ld

'o,t

t"rd ra rn Ardcar o 5i i

hirtr.li c!

id ioul rivindb!

Narea de

e fi

ingriFt. Mihai

nu

v
ra Tarsovietc.

acoro pe chcorche Rat

c!

eanda
2000

nlii lentu a da ajtrtor d ac!6 tuiBathory'iDDotilaruiMoi3

u\uon,

tulri

GqDaDiei (Rudolr

d II-k,), ia! szekdy asrulit


RadJ

ei ajuta!

rn Tara Rooin.asci (0.

ri

rift

cuE

qab". ,a e,q" dor d 4u.

c.r.monia rnhanarci ace*ui *ea ror ocura! $ .*e cat 3c pdrtc d obiceiulnor ri a vielei ndstic a na', ci i! PiaF TargovEri, Do

uliri,

ce Putusc ridica ta ph.

sc intahni in PreajDa Biasovu dupi o roee indirjitr hpt:, iD santuri, piept la picpt, d!*ea ri hoolsh! Ra!. vsii.ur ciriran a jla Radurdi vddr. u@arhdu I
,

&rc crvriolo Forni d.la curt.a


citeva zne nai tar:iu
Radd crcnicarur wemei, 3. vaiti anar

I.

qre i I dr$ rui Radu 9erde

p.t'.

,,Mr4umni lui Duooe,.! Dd;dbdn vdda %;nd rri' p*. ri

tsbin. con*altin

Fnip.scu.

r4b.

arc t chenAc rn ajrbr. s! hsriji

re*i

iee.d.

DU

voDA

5RBAN

ro7

numi hancirile, hduturile, ptimbiril. lifltc ,ac,rrtr', a4l. lc

ddfrnia. Ambiiia Donnllui ard.alurui .ra s.i

fi. &sc at T!an-

Prinh. rda& pehe..dc acet., Iu $ o mr!. losodd l. curt.. ancut4 rata lui vodr, {u figiduir: rli Minli1ir Mdvnn, ro*ul Domn d. catva loni al M
ciudatenii. DuPS ei ani de{ra Eai ap.ic dllEar al lui Radu $erbD, acum ci el nuiise, d.o-

rri stui adipct 6cmai in rarsov\k, ra cn*m rui vodi sdduva rui siDion,

,1.'sr: d'i F',

ei,

nni, Mih:i viteazlr uPriticat. Neprs:tn d. rupu, edu vdd: 9elban an locnai timpur 6i qi rnercc bogijjil. rn r:dhn., !i iBpreuni.tr Dd@!a Erc!4 cu rata lui ancuia ri cu mana sa Maria, 6i aprcc rn t@ti 8!aba drunul pribegi.i.,. spre Mordova. ri iorituri, din Ta,sovirr.: al ardErnrni al Ro@aqrtf., p. cand convoiul ,vcvdd ,i Tirii fusariror nu aj,,nses. nici la hotarcre jirii. rde incircate cu aydtiil! rli, cici

!i

riur ei Mihai, rud prihiti rcoro cu braFre o


14

vi.o

20 de ani, Domnit. Ancula vre

se ,ice.

.*e mi putelnici

decar

- copiii, Drr rosodiri !ra. s. viteazul-

del

selban ili rimise inaire ca o yaca !i pulcerur Di mutt rui

dragost.a,

Flr tlomnrti Jr

ajum de pe {unci

{oul nsmuru| Mihai

ruta !e risea p. Hrana Malia diD coeni, oama voevodurui, od {ii r., tsr\o , o rjuF.,: dn -ru: n r:Ld d-o p,,7or..;.

a*i oai leved.a

r!

pe iubitur qi inFarur ei fiu coana canor de porti, alaiul rucalno! ajuEese in Rof@ilia Dbmdlui 3e si 3bbiri, D.

BoGkay,

c! crt

rur, riind rDlocdit cd tkran tudd $dhan lnii.Jin!* ccL mai lictcnoa3o

fairosur rct d. inchilale cahe rmlir:ftrr rondl, cin*E, cEdinJa {i lib.ft,ter IntoB apoi din nou ra RoRadu tdban i$si pi.rdu wea.& znerr dtujber e4!*, !*e a*ur srujbei. Er r rnjgh.bi o d*. d. Pord,ri !i d. eriu, tecu munlii p. la oitu,, ei iDpeurald!4. cu Munt.nii v.!ti rn:jurorul rui p. Ia 3En, se infiJ$ d@datn dinainka Br4ovurui, rai pe neaet.pk& dccat s. inJiJilas. Bathory din .rir. .rau in lata oia$uhi. A utmat, ca.in iihpur lui sz.t.l

'i ' ar rui trtr. b"ar Il licuri deodrti Pircip. al Ardedului, re ace* GaFil, cct mri ftunos diD vreE!, hi .
cel

orrl

nai,

tie r6s,

Dai.ctiE c.l rai


Radu

ambiJjos.

idb

bin. 6i b.nch*ui$ci in Ta4oviete.


prc&nur bnpvdn al

A. ri avut vren. si .ul.asa inrohalii A,dlrur i dlra ru i.a, ri P'5c ei

'

hi ldba,

nivilllle in tari

spre a-i scoat.

NECM

VIETI DE DOAMIE 5I DOMNITE

DOAMNEU 9I DOMN]TEE

LlI MDU

VODA

5ERBAN 19

lncd; si urelteasci, ani dr zik, p.nhd ,-9i .eip:ta Eunu],

pdr). crpiraiii Erek ei

pik!: in pia!" o "rJ J' ororet, daci in cripa ca!d. lnilil

de un

oriF

poron (siftra)

Rmu vodr se,ba- vi/"rd

mo,a"-

an, er hibir. sdtanului o scii terban si fic ad!. din Dou tn s


de L

e.nni atat ..1t lebuc penru a rnii. rr ranue 16u Maje**.a sa scie p.sonal bo.rilo! !i cipitanildr o*nijoi nmr.Dq qd s:'i ve*easca cum d in dnlald ri va &isite Domn p. R.du vod: $fban, car s. afle ra vi.ia, ,6nsi daftul rn Mai acot,g
rodurui Dorn. du Mihn.a,

tuncind !i d srujbi dc velnici p ,,s$t pica putin ca 6a lj putut Ia a riculo cu nana rui atotputuici". Pe do " d,; sqb:r

ei mc,inFli,
1612,

n-bn.ti d" qp:iEJ c*.,u cu rus:minti

'-

iDrq.cerea pro ei ri scriau, ,,vioo in larE cu ajltorut tDpitului, d de id3 ! d. i.id Iroan a u.i' o ' ta 2e Aplilie 1514 auie 3uD5 de bodL,). Doi fi Eai iaziu, o arrn sri3oare ,,Piea hrro*iv

ia! ioul

hvindb! da

numai Radu $erba!, plea

ru!i!

ca

si ri

. in vcEe ce Ba dsretire. Ci'ard pr n.alt.prato


de ,.necuriJii

!id.jde? c: rn6i in tara !*ri acub 3kigi bosea, cali ti,c ac$t Domn rElii ei 3u!o!ne in c inFr.cer ci arc Turcd sand ,i puDi r! rara noaskr p'F, !i rd.oo i no:, i sa.r tae i.n c4i I ri,rar yodr, de cand n. ah hq,
arului dc nevoile noa*rt ? ce de va fi plarnic, crE t {i n

La RoE4 S{tan vod: nu{i rase iD c*area Sucevli, Eai nan

.*e vinr din Dumneatai Drh.ezeu iti


junt cu ior, cici inimr nd*d

ce(a 3a gtscani p. langi

soJj

.a 4ata alteh, fiIn

in ripsa rui, o f.tiF de-o ruri. F tatea sucevei Iisunali iar nuz
cu

Mitrcpoinlr Ttrii Mdldov.i. Rad| Scrban, rnaidu !i ramiria a3tfer

plit.jul bdeului a(*ci i.tc, cckbnr de atalasie clirca,

n;riti, phci

rn Po

) P. Dhsd. Pqbhti,

pc

Bircii s

Dio Au*da, din U'Fria, din Ardear, prib.agul DdBn nu

TEt6E

IIETI

DE

E^MNE 5I DOMNIE

DOANME )I DONN]]TE LlIRA

D. artfe! baiul @ ducci piib.a chiar de ptaN. S. slN .t ttia ln si.icic, riind.i lntinselc lui moe d n F." :n.dpa. ri min, sE.jne, ri de.j d.vrd v.nnuri. , da! j Prd &! rng:dLi 3e jin; in viena o cute dooDlesd. T;iau ln pieajdlui,li arar d" Doamr" $ de Domd 1., n :I o sm.d.nG dc b{ri cu jdpen losot.ti j,poi duhdvnicul Modov.i. 9i ai ch un iedic rr cu4ii, de! Librlzt s.ins D cra un shidu! cocqrt, d* Ho{

cari.E rui a IGt obcu.i. Dupi boa*ca on


buDica dc lres:n.!e, iar .1

ba)
h

cu ba$na bunica, dru$-

irand odati in tad c! o

s. iotoa4e i! A!d.al, unde unelli nuDul don!6c din Tarsovirte.

i vodi

Radu $dban,

6n

pm-

Adeal,

se etcrg

urmd. rimp d. v!e-o

zece ani, cand

{e tin$. !i

Faptul ci pribcas Doon jinea pe Dn$ .1 nn n.bun, pr.-

& Leiturt

d tuhe edu td9*ban numi


la

it afEr

Pete

Boz.n in Tirol, pe snidurJ pnic Pchc Bolea, dovedlE ci viala

$chiopu1, c

Anii rui d.

pibegio

n unsaria. Dai aks la simbib

MaE (Tvrnar)- Acolo sd Ji si


si-i adte p. Ancuta, DoEiita p
cu AncuFi, nu sc rtie, mri alca

Dcalld Doafrni ltin nloai d-ei peh..ea vrcm.a dand fetelor .i o lngiijne Glere, dE
cer e

i{ai

booroaicc

al. Munreniei, din pricira

nhclli

ce purta,

s.va au sqdmdd o oirite, dsd nu cu un voevod vod. $, .um dup" ro,"e, rur M
vle
basaBbi

cat dcsprc Domnita Ancrta, lat ul, toati

crij: Pilin,iror I!

3:-i

rua" I r 5^ b", vo,r;. urh. rn rcri,i prin liurui I53,i djata ei, !i nep bikanii din coeni Rad! ldban, h rendul Isi, ricu u s&-

!i d, rd*

lcihti$gi'dirau!oDde

Domi

m6 Ehna vi.. si ]e tp:nssi ca 9i sa s hriDasci din ace*. hojii, iar dupi noa .a Doannci mele si ln cuB a l: al hasa,
n

F4'd' bd

R,du

tflb

""

-mra ..{-i'

d"

boa: (tr'

mintim cuo il dusr in urhi b


od,

*._" h P'3e:.5i.u n jr'

ngur. Nicola. Pitalcu avea P.

Euri, lngropat liild in .dl cea nai nandli bi!.!ica a vicn bita conside!4idr d! carc Fcbu. si s.

li bucllat

.1 pc rtnsi

JXEC@ V]ETI DE

DOAMNE

5I

DOMNITE

Ndrb DoD!i!.i
sotirc un

Anca 6e ricu deci abia dupi


620.

ri!

G,vin,

nor

Li 3. nilcu din ar.asd roade curand {1622), un att fiu

I:nrta bti. n!
'n,

au

16

e porni spie

bf i. woi,: rku n
raii tn zi@
ae ?3

Prib.sii acertia au riir iDcinu4r ani ln vi.m, frd a p!. de a rmp"'"r tnvoks Do@' a cl'n1' vdduq lui R:du 5 linca, ar pomit-o lpre taIE in lrinii ani ai noEoni bi Marci Basrab, prin 1633 sar 35. Nour Don' ar Tirii Rdbanelri erl

'." c;pru

c!4ii ti dr toate ud.re donn.ltii .d, Dd ni" EL"r CdrLc ?i o, !;ftantul,:rii lor. Li!*a nuhai D qdban, erc la e d*i p . a ti fo* ma*i si .a. convoiul co"n ra adn: i,o corna, chLo.. r..sto. Basalabi. unde logtii vdevoli turi a*.!li. Moutull
Dortra And 9t ra
cipita noliir. "u

Lc din nou irgropdli i1

r,udir (u

Doabnd

,I r:.".

tclnicll cdn*antir calracuzino prin. d. nuiele ,c6tdt Domn4ei ca.. a Jo* ham lni ser,n

AbE o'k. el \i m"riia p. 22 d. anii c! rivodtul siui poF

.i

lsi gisiii un adirost

h Inip.ltit

cat desprc Dom4a ancur,, viaJa ei n,a ro* f.'icirr. rn 162? ii noare solut, Nkora. vodi Pik 9.tr, lrolo in auF 'ur ria, ingropat riind h bi*rica sarbcasci din Rdb, Netericna v:dlvi lii tui depate dinbo donaiie d. bunuii c. 3. IncEe sorurli ci in 1622, dinr'uo ajuti! de 50 d. froriii pc 1u,:, dai i, din chi nulca eii cusurul
c,nd pftinuiau

sau 3 aoi, Pa.i \i Putlli rern datoine Prid ' ioid AnrdF '"g!ld +3, alt.lucruri mai tebuincio.se num.: ,,oi, boi cai ri altel. ca
ca

ae*

Iiu lasriFt al Ancutei,

pln

ri 3. intoa

i!

Frn,.a .*e

i6r3, nlms ai boid

.
friror d- dodi lor, ropinlur !u voi si tn-

ntc ca norocul si

i li

ingiduit

ri btdE$a ripqfiur

totug oe .B e

srbilrk

nu.unos.u recar Fra pilinlito!


r

Mihri, fiur lui Pihrrcu, abia atdrui c!$ti tiab Ddola AocuF trvon.a d. a pleca ]a Bu, cfqtj. Fdita .i Elena Ddmi .n aaN4 iar Mitii. biiat d! 15 ani, ru opiir ra vi.na pai: ra noi dLpoz4iiAncula ricu un lucru cuviincio ridic. asdc tar.irui .i di, cat.drar. vnn.i !i ac.r. are birbliutu, d n hE icl di- Raah. p.neu a le duc. in trra Lurlul tiin.

nodri ci Eorrnnorur tui

E ri

Doooila EIetu cu E!*arid Go

i vdba @i jft.
;ati

n.Yd3ti ei a fetclor

Cu nlva*a rnui popi din Dobr.ni,

Mrri,, Ddnnul acc*a

dd.;hgEdu'l'L13\@ob.r6

cu

cir.l. io!tuare. tuE litul

t Co.*imiD- Ntucnt lnaintc d. ddhnia tatilui siu ri ln afali d. recrtitu cisitorie, nu.r rAin
pucre, el va aju.g. Dorn al Tarii RonGn.rti.

\tltff

TAMILIA YOI]VODULL]I RADU MIIINEA

lN p(arc dora,'b'

1,,,-,."._.-"

ror' direcJi din lsarabii ei Muedinii i acsto!

des

Girei, qitul

vd'
250

tili

tinF d. Pstc

Ei sa! lii d. Dooni llr.iti (Mihnca si lli.t arfndoi crcscuti d.paite d. Fri !i stnini de ddlcrjle .i, ahrndoi ocrcritorii

TRE(:ffi

VIETI DE DOAMNE 5I DOMNITE

ro{ _ barjo.o.si d. unii !i

lsuda}i d.

Dar doui inta4Plnri, una

d.

dra

PiaF sa! Marco intrun acoro pe Titzian, p. v Micher Angdo chia!. a{a, rdilJ r[c"n,d ti.ri, bos" b,or' rsruni ci,,vcn.tiajinc rn e, r@i ci", ci . ,,.hipnl rdp!6r
formase

d adlDas.

'nuse!.a

am adtat mii sus3$.ndcnta tui MihDe. vodi, domnia ]ui, Eazirn.a rn 1591, !i rdlcnea lui 316 numcl. de Mahd.d 3.y).

nii"Pur.: i-a. ri
do.dodri cu
r

ror. Dosnni,

l, Con{e i. opol.end r,

ir .f"m tn curend

6irr, s, se rurt-ara. 6qolo, avind

lucir, darmai adalc savanr alPadov.i,30 inFrese u!o.ce parimi !i c! aEt4ii au ro liscorit. rn sufl.tlr taiirdlui vtasb. de Ddini r,sa!a6i, c!.scut tniai pc halur D:ihdyirei cu api dulc. dar siract, ri apoi pe sinncile A vrem.a hccc, rccdtur ru !. uit med Bey, bun husurnan. ca& li prin&e

i Po*. r.r,acel Dai putin *ra-

*rnili.

starui deci pc

re

il hinis. rn ascuns la sfantul Munk Arn6 pcntru a ti t!;uit rdto de cilusSii *ei k nantutn. Iv.!trlri rinaso cr vE-o doi ani, invir:nd crrt. sesi'$ifaci,potjvitcoFnulliu!
. coboratorji BizanJului, pc ca_ rc-i va oiori tqti yiaJa, chirr lnpdbiva c.ldr de-un n.e cu.t. Atunci abi., dlsF4ir d. tiu sru

itrbirr 9i si i.c.rc. p.ntu dansa cria.. nuhai p!Q doalia Tirii Romaneeri. rndin venetia h consralti.opil !i-!i r.viz!, drpa o i.derunsari de6pa+ire, pc b;ranul siu bt5, ficend acb ei cunetilli cu namele lui viircgc !i cu ilicii Evada od.asla

P! caisr $rum. rar p! voica,


n ltsha t: v .ria, doi ani, tnv:Frd irari.ncare, tatineer. !i qh tot c. 3. pulea invrta p. vremea aceir acoto. rnruditprin buniciunde riDase er

Mordovei. ccmanii voi,u Ad.alur. Mo-

m, r" ir r'5J . vo d.ra .;rusa-i: Aro"drr .i dd.;1du-t bc o"r


Car'"a "ni

a$

$ rstsrir: srrv"r./i ri

liil. d. s.a'; are ven4iei, et tlii acoto viaia occjd.nrali a bocalilo! !i rafina o. paririDi ai Rep!6ticei. Secolul al xvl-rs didfte V.neriei e. SaDsovino, care b.uv

P.in

rui siu rn Mintenia, n om dc didatul Po4ii, Radu porni c! o uode una si r.a.i la cingiu 3j!ta. Timp d.14 ani, roli candidatii i-a! hcut, pe !and,rnai.&, InioB b co4tanriiopol, .u cr.!t.rt, grcceasca ti naue nca$i c. aya, rncoDiurat dc Turci, riata .. dft. cl re Ealr aosfdrului n,a p!t!r fi FGl.ice simtininelor romanclti d. evon pensu a ocamui lirire. de ciror dc*jn. 1. .rad in.rrdintare,

ochii

4intiti

asupra

Tirii

Ro

i mcori liala F.ru

rcalizar..

r:min.au dcpotraii la o buci

tc Taleovili' !i v'n'lia

undc

sdha' din rercovirr pmrru a i rua rocur, ru'cii, n.mu\ua\i d. aDbitrr acedui vo.vod a, Ardearurui, ir soa$li din nou p. Rld,. !{, dida'ur ro,. o. d p: p.,d.,. r.r.roedi" i,n s,.hi,1
sd ru,

" , i ---. hr hEr nkr: 'id

R"dr triLm in Poronh

Ath h ocroEhri.

1611

3.

,i.z
oviste

i!.*r.,. Rbe'.."

ri

pc

Dounr tui

r-

9 br_ 'aNE ' idit'au n i F'd, rLerndlJ trli $ tn (J bi;r e6t l"ciu, .e d. sd inFrrg., toli Di'd pield. eP*cr""
RldJ

ud.

s. niribs. cu Radu Mih.a, D.sigu! .ra crcacii lldhahil din ConEbntilopdl ia! dsnicia oarccc tdJi copii lor s'ar nascut ln prcajma rcdd rni, In 16ll riul lor al.xndru err copil, li

*,

r.i

an+oi. cendti copii

s'au ntucur

urcirul'i), si a frai adus o salrn ibesr., p!.cuD !i citiYr lbrnni

d. nai iirziu, !i li avut Eeo Eai 4di. *rnrinopol p. rratii 9i 3u-

vd4ici, d:": nu nco dndi cn nra .1, Radu *rPi rpnNl m*occi iar ri Pj'rdur d.rdr dor id !i pon. li viara $ h rdNt' "d'n 'r ln uB: "**'*',I-''*lin!'t"''dJhqi schiEhi cu desaie.gire Bo'rii BE '! d. c.r no- (ic' su nu t"",t,
in ci'ni'aria

bira! l|i

Matumet,

.u rrta h ea.iz!

l,* a; *"r"" rL@ti -*.a a a*" i **r. ---a, t. " ' a.'u"'r"'.ll*''' .o a'.. *vo-. F., nu s. renc "-i- u.*t ,^r' "t.r
i:

P'nrru

nire4i, lugiciun.a
crnca!d,'u3ositzilel.Apocali 'iruciciuladeFIi's'rgrc
1or voe vegheati,

dda

surolil. lui, .l saPlci s: ridicc din &D'li' biserica Slirti

ia! ba'ii albi

"

r.*" I"

r"'*'r. "t t*
domnie,

cinci ani a tilut acer*i


cch

-r4-Li)

dE ne&n6 Pr

PdidG&!.

cinqii Prdit.

''"-r'u"t"....m.''

REC@

VISTI DE DOAM^'E

fl

DOMNITE

tenici

plrhu ,rd&iailt .i AIF "i rnniirt./e p. Md-

cuvini 9i la .iutituia Dddtul!!'. A*tel de judecad, lrlall r6ria rnv4:turilc tui M&nhcci de azi oe-@ d.pri,s

ai

ciDsri,

si ri

spus

d. tudu vodi
ca cra

su Do!!i,

cc,a

urer

se

ltie din crpitor.te kecute.

Bir ir dera

',

o oi:vil; .tu

ri!*u-n!tr pisild r-

9i

rEa

vrcrer
tn scaurul Mdldov.i a tui Radu

ir

'uLJdr, ,,(rarditism).
caDd

jud4;

toiut i,

bolii

ruau cu hapca ooriile

si ru uitim i.si

lizeribr,

jtrde*, ri did6 rnbtdauna

Prieknul 5nu, un gi.c, PaPa, ca ,a id, m.nuind o,n,. Fni rn

cu4ii rui dohnerri.

tr d"

ai Pltio iDree ra rup deh ,3 ;" 1' @6n li ld pi-

U in lasrnde v.nctiei.

ceE a bdelnor ru rcpde inab da si aib, li!\& rn liovjnciite roi 3! rurzuluiri.

Radu,Min_

talian care umbra de ani de zirc

i !i $rod. turcdift pre*i viata c. dusc Rad!


lor d!
du

c.rc

rei t.te

c.

dupi pha!.a *onurui Mordovei ln staabul, in .!ra doltorildr stiini

allitdi

edlo, lnsiiiit

in Fra ror, tftpicu,i cu Ddaona

cdru

e.p,.d s. urbre dm rou d Pi @J.' - "vF" ei dr urd"

fu ,,rn lriJie ru

l.

vrravilo. de Divan hajne bogate, usiiDice, bEnuri dc v!rp., .ahani!. de jder.


casa, a

Co$trnttnopdl, c numir din no Domnitel., cu riur siu Atexandru <rin nor L rarsoviek. $i ircepu bogab Yiatt de cufrc, p

!i qu ia;ri

relia,

l.

spunra

vorbe
c@
q'

oo daci,r ho.rert.

inchin:, cu rdarc bosiJiil.


lua

Eerrca sfi,tci Trciti pe carc o .i, nfni*i'ei lv.rului dio Srantul

ad.

un bo.., sa-t sco,ta !i si pu ir.,.ncare nu i s adr,. Ajuns.

c.l Md.f.

rrsa krut

nuh.l. de "Rrau 9i tui Mihai vddi, c.a bai bogati


bund o- vointa n+o spun"

vodi"

lor E'eo r+r i,Bquse,

B'r"..

"k""r hrsi: .rirarcrr cj.d juork r-,i bcr u

de jalnic EParata de luD.nbr d. cipe&i. al ve-

rtrtc rD curtean c!,n tira., frai

rar garb.nii vhteri.i

\i uruu

trista plibcsi. ra hanci drn

n unl

prohabil, al lui

llia! vo
u

Ur.zi

!D Doi.nt d. sp.iinl Alerddlu lli.r ll Bipr p. . calbcnii schiEhali irin.nrut,

sdrbn. (nevasti de vizk) .ra

i3c ln Moldova,

o n.drsirir; lmbitie cuprinse su{r doE!.4ci in a ndoui tilne.


cu ajutoiul visreriiror tiriror

Tda Robri*si.

.dpr"

acuD pandea din rou utu d n dda ii

!i

ur !o-vdduru:. vor

!i
constartindpolnan.

p. car. r.
upi

cou satjul

6rocess,

rri

rmFlini cus.

rmi Dodn .fetjY, &.

ti

iari cun:

govilte r. Iari, ia. fiul sau

&nni- Ac.*a fiinil ind nn


Ddgrc idpr R"dr voda M.hFe-

Abs

str

inJa

tar

siu, cici Ruxanda, P.

. dcra Te!-

ErscJc. vaf,ihter gicului d+a

aver un gtn.n Dod !i u! c!3c

v, ..!.ri bo.ri ci.dinci.gi,


d'n ld,i,

,9a

ilcat d.

*amni eticheb

ducec.

'reb:j. "ob.rd' "n.


mum. p.

- .l

chib'ui

hdall
a1e

t:rilor, ra Movileni, pc sir*, in aFoPier.a

Febile

lirii,

iar ra lendul ei pr

alligidele'Nq*o

m. de ac.a heabi, .n lucritoti sirctului . Toli boclii Mdldov.i ti ai Mun_ dc arbc F+i rniei furi Foltiti ra nunta, tot c]etu] aebclor tiri, qeneri rn

sesd

ud gEc bosar dir comPe

roai cu4,i Jrre--t, un kr d inairr vr.o. Mihd carbcuzi.o 9ananoglu, rnrs Radu Mih, n, ei dr raPt rurui\Dutuniii pur.mkii shhulurui airD3!!q Fc rana:
scadar saisiul ..a insi

dlun

se

inholn:vi.

ve*c isbrcni
el o

p!i!t.

iDsoiitdri. FluDoa3a Rrxanda sut.rer de car. stuJeriei caie dcsrisueazi Dup; cn

o zi dou: nu ltiu ce e*e, Convotul 3e s3t ln Bulsarn, apoi dcddali, srozaq $

Dilasi

ciupi ra fat!

p.i.t.n r

tanpht., iar.a lgi acop*i dpul

I lorni mai dePaic, ducand cu cu alb.aJi ra ochi R!*anda po_ i nu 3coati d rorbe din cet. in_

!i

Iaia cun vel

d.i p. car.

TREOE VIETI
Du r Dai scoas.

DE DOAMNE SI bOMNIE

p:,n in ziua

nunJ

ra noi i! ,ari tru *r nimic. spunoa ca ala a,nvitar.o E@i*a ) o eini i! sa, dupi dnunic 3; no vadi nimcni. Alexardru vodi, .ac stia ircasa, nu hi.ui niiic. c&zend .i e*e ala f.rul retei de,a ri N

er.tr s;-!i scoati broboad+ c5ct tn dbiceiur tehror sr_9i acope,e rati. Ea,

rro,rorului un ranir v:nzitdr do


linEe drago*. de trunosur !e,

n'nosut. IntebaDd nesPE ncaD l'*uh Chi6, ,,Nobi] cn, in o*r

(!nt{hir. Il ch.ha

Nicolo Mavr

insrareit cu rolii in spre Sir4, mncrc ai nirlce, Doaau Arghna, DoBitlle, boerii c! jlpaneset. lor, Mir,q!u3osni !i crainicii *riiDi cu darurnc br, Fi erau, zkc Mndn c6tir: ,,scaunde bocrirdr de Motdova din dreapb Dornrtui d. Mdldova ri din *anga Ddnutui Munknni boerii 'htenelti pen: a lincar vor6a-. Fi aF se iicu lunta ,dc dar drisirn eri ei bdgusr.f,. Irsi pe .and bdqii rl jupai.s.l. pereceau pc iaht sirepad ln ndaprer DuDtii. Dad ADlonali ai Europei din 3ecol

Porlii:

n"goFr 3:L de nur

r;:3d'.

dir

cei Dai de seaDt di-

s lEs tdli Mavrocordalii d. azi. Rlxrnda a ro* o remr. .xceplionali, cale a ju6t in 3oci.Cofttantinopol !n dqmni a Murrnni 3i-a Di*hr toati viata litlul d. ,ponna
ca(
,,"rirciposi"

!i *a lnconjunti !i

de

Dar.

respect

ped:!ineva*aiDaPojlatat:l "t \r1r isron.ii pddfl:or, ci

e hai

Dult

rimbi, hYitase ri-

$ adoialie d.

.1, apoi de sisur ca rrcllo du b.ata ac.a*a de pe ochi !i taF ciupita a DoaDn.i Ruxandei
voia pirinterui 3:r, alexaDdru r

Ulii

ca4i. cind, duri:sediur vienei, Avreneroic in disgrafa sulbnnlui, !u dusi Ia inchisoar. idpnn, .u riul !i cu rora ei suitara (l5 Mi ie 1634). Drpidkva luni ru Dusa din
E3

din ei i-au d.dtt

c zitc kiste i o

fi licut

bietei

cule

d. dupi Arexandtu vodi", !-d pfni Ru- .d,. cu

.:

,,a

rriDb scarlat

firi
^*re
cu ro,.

nui

la 2s Augst a

edui,!

rcata dc aDi cum e!a, e, ducald-o culard in

an,

64).

ac*t !arormaft

ri .u !-arut

5rut^

r.i

, & i hri v* rbq: 4!oi h6i h

6it dedri. rnsS roa*a Doabni dla Dnndri !i nu-9i vind.a sru, lenia, nici ,catfta Dai ares, !e,un Hrhar hripire!. Ar ti riDas !!duva, drca hr'd brrd zi tru inha in p.tatul ei de p. tulul
dor w@@;

0. Mo$ h Ai!*i

rq

si n. intoa(.n in Jari ra rci. Dir ziua cana !i-a lu,t Sc!.lat lata impoi. a lnep* !n k
a! parci 9i un Pdr vdd;

bt.*.n
fere.

d._at

iut

a li stat 6ub ocrotnea nam.i lor, la Ta.sovigte. Iab nai mr. locuia ,n Mordo.". L r.J . , 'ud ! tdn, rdnd L H rrru. cdci de cind aEse Cr ea din rali 9i Rad! vdd! 3r D!ta! p4 EeDe L qarE!, do atunci prins.s. carlis dc coltiprul ac.lr d. tara risi perecea venb acolo iD pddur donDes, rcEdit a; cuno_stca! Morddvenii reh . lui P*!!-Rar!! al. Lipneneanului. curti ale ri so(1deP.'F de ohii or'd'.'o'i ai mnei, DoEnita se l !:gos

nuocl. mdai

ri Dd!tra arsnid av.ar h.i chi nijlocii, c

cl.oart n

di c! navoilul h api p.nbu . prind. p.!1., li.u R'du vod; r:vod de o@"n! ir !od'dl Ra l:ulu, ri la fardnr lnd'rcdsilii r.san Clbdldi, uns; bodul Dohnilr, tnnebunita de spaini ti d. dur.!., r vr,ut cizand h ricioarere .i pul i$argerat al delui p. Brer iuba. Iar !e dilsa, zic. donid ,,a &!o Ia cilug:ri. !i a .!t!g&it-o'.
PrccuF 3c

ochii lnc.puli si-r doala $ podari nut mai pilasi.I3e umtlau Eului,
dar dc po*ftitatea, iar talpr !a

l]aB

de bo.rti rui, I!tr-

Moldova cu
,

nami{4 v:rasrorcra

rrt de

'n drce Flg at scierniii Birpc tui Radr Vo(E. nn cra nici cc bltlt cai.l inhea Donnija s usa oro. o dusn domneasci, ,,Noapta, caind pe o Lrcasti din cu4;1e doonesti din cet*ea Ilaniului, sa ascuns in codlu' spun Idn Ncculcc,
rer6-17 p.4rr). Nri i6e$D dr!
L dd r !s4bc6d.hn).

, sta pict, in milim. de

om,

rn scau! Mkor Bamosski, ales


Atexandru un 3n de

de

ziL tot

sub epitidpir tumei

lri. h

16rz
an,

*aLM+

(p!LEd; d. d Mosr h

^iodir

& -"i d,, e 416) iir d i

'.

d. ani) cb.rtu' rr', Pulg: @ptrEubtt de ]a n.slstori iulicni incati doi aDi 6ai tarziu, r.!gi 6i ric numit di! no! Dohn, oe &k /r."r, ,i Moldovri. 34Ll S.bs E vrnig i.:. i.aiDt. d a ple ln Moldova, yad5 Ahxindiu vodi v.ni sir ei, n.eriind italGncse, N atn iultuhn.a hi cih. ReP.hrid bai. .,rci siBti hhil.simi'. Inse el litus. Ddmn ln Mol" S boulin 1br0, <i.dtrorii n.prit4i 6c ,i!u*ni asuPla rui '3 zilul D@n f! n.vdit si 3. oai unilalci odad ln l3J' baiului,
z0

iEF(uln cu d,fu

!i-o pulu EelJin. d.cat uo


9i

NEqE

VIETI DE DOAMNE 5I DOMNITE

p.nbu.-t !u8a:i gerte?. Rrpubtica datoliile sar.. vdnr qq_ nGcand d.pozitd. R.dlrui vod! t. bincit. <ljn v.nctia, 3e o. r.ri I mijroci aceasti cqqe d. cannlie. In';i.urand duFi ac.ia Ak:andru iadeteld di. viatii ri_
dupr prata drtoriilor rir.gti. Moisc Movili, cer fraterui ci tn 3caulul Mdtdovei un an hai tar:iu, 1631, .r !.d o li cunoscur pe carci,a Basarab 9i so fi inBuiai cu ea. tar tn 1533 el cipiti din nou scaL

dcaple

Ac.asti Doamni nr list rn r*ori. nici o uidi. s. 5tn F ci .ra i! lndvar cu sotur ri copii .i, cand tusjrr c! orutui, cri..r a un8ae, dup" .. noi .,3j .Pui4c; l' loern

sau du! P. Da!., ra siambur, un

u, incnlind

r Dom in rrordovl rnrc 8d.1 9i .l p.nr!

cr, ahi idu a

Ju.

Eaavudur.'."9a.'ipjdrd"sol
decapnari Turcii in Strmbul

;r

Doamla

lui riDasc riiloar.,

Eoa

ea

rui ald*ddtu coconu, u

p. d. aui pa*c !.dirolii nali.ni ai rui Arexandru, in te procB mai f! .ne*ecat !i-o ildr dea rdr, Banholom.u Min*ti,

=B-

- a--. E TIfiSr-

vodi. Din n.prcvcd(a tururoi 9i sple a tor n..o!oci.., prd csrt sa jud4ar la co8bntiropol, a9a incat, tn ltej cadii siau imbos:tir, ia! parlire ar slrrcn. a*r.r .. spurberar shinJia Rrdului ft.lui Mihnca-R du, carc sc spln.a tiul lui Ale*andn coconll
rari din Milcea cel Baean, din

Plecun

!i

.opilur unei

!i$ne,

Ahxmdru rler, are

4t

agi.::l!f.t+5