Sunteți pe pagina 1din 60

{,I

\\

br$

,1

DOAMNELE MARIA 9I IRINA ALE LUI

PETRE 9CHiOPUL

w.m

i

Pdrc s.hiopul da ritrl lui Miicea ciobanul ri rl

flpt liul urui art

Teper.

a er F.n!, DrPo! rli vtad

DMn.i (iajni,

cm$!1i ri coi*anriiopol din ftas.da tor copnili.i fiii

n.i lui Maria, alexardru,

Pein

P.id, .L r.k d. h,dnri.i ir-

rh.nti, P*ru a rlat pc Mar,? ,4,,iar', dinho bdni fn4nie de

Rodc. rn .i.i,er. rn.

.1, ni.i llrtii lui nu pat

ri

a ri rivnit dmia. IBi, atat nllia

salvai€si, c5t mi alt3 jntercaelo pur.!

nknlui M[ai canta.uzino, Jac

don

e1i

35 ajhsi

ra Ierdul ro' p

- Pere

c. T;1;r,:iur x.atn.i,

;r Peh, ra* ani bai taei4 ajunse Doinur Moldoyci 0574).

116 TRE@ VIETI DE DO^MIE 5I DOIINITE

creutilil. ce inrahpina p.nku a

rui .u ron vod: <el cunPrn. ficur, rrarii ic.*!i ron vodn, nuri'i ron, Al.xandru si con-

!

antin Pormvs, nu rncap rn cadrur ac.*.!.vocatjuli

nit., Doamna Mada n.avand ri lupr.lc ,ce*€. lici

d. Dom,

!!

t.l de

D. artrel P*!e

schiopur,

care.!a,.rnd sc uici in lcaun, d:

fne ata! de blinda, de hu , dc dr.apti

we-o 45 dc .nii avea o

ti

de hilorei,

ifuai lede ari in

ochii lortri drept un om ,,slah",

un ddm dcci fiii ituednihrc. N

i:

Ltodilo, ri era ca un pirinrc'

lui !u .!qu, Tarii

Fi la marc cin*c ll Jincau, !i din sf*rilr

vntuii, jud.sra cu blandcre o ri

m .ra o zicele ci nu .

namic ae doEie . Ia! Azaric, c

ochii salcsi ei inrij4are rrunorse. ariiendu,so dr*oinic d.

a,

i

Toate acc*e .alidti ficcau din cr, fneste, un on bun, insi

Ernrico Pricinurte d. {iatii Po1-

cu rnhcasa lui Jao iei

siu ahxandru di.

Munrnia, ricur: !. suuan ca, p

lea i

dupi cin.i ani dc o doa

toslilo!, !u in6i !i a

iiranilor, car. nu lurcau uiia Fc iubitul

ri vitdzul ro! Ion vod:.

d.eb4

cu o d.debi€ lncdjire,

od.asta donn.asci D&cuti

din

acea*i insot!, pe Don,4a lr{,r;'. a Dai avut apoi tnci d latn

.cnt .urai momintcte ld! se

In 3chiEh, in 157e, dab tuzirnii l

plinziroan_ Porniii cu brrbarul and sotut .i ia drrut .xilului la Alep, r. asia Mici_ Ac.asb n d.v.d.ite un tuctu, p. cd.

ur PERU ScHroFUL 7

i di&a firi a

amBc ci Doamorhi P.hu schiopur a to*o i.n

P.

.id

a*a

dr

binuit,

*easi, Ji;

:hani tn amintk.a pd*.liritii.

Doamna Kiajm Pur.zi lui ar.xandru vd.vod tu siliti

i .i,1. tot timpur qxilului 6oru

, Ahd.rp.,.:ti. nu

(a

.*

drt:, I

Tu(iror d. !r d" p.ricutqsi pcnhu e ri ind.pi*ad din

P.lu

S.brop-l ni .rdpiri doania

PorJii, DoaDra Maria s.

gratid uoor sum. fablldd. rigiduite

rrii. "l4rd: dr qui .l

,

sbEburj car. lua* obic.iul si r

nici r. ahbasadolii *!.ini di!

iP*ia .i. Doui runti domnc+i

ca Doamna d ia3n Pufn din

plin*c n.num:Blii rui copii, un riu vlad Tep.! si un fir vlad

una Basar?rt iar ai Iui vrad Tc

vin, .h v,rn cu lesel.

$chiopur

vinilol,

uncaric dupinamalorcoFj'l'.Petu

s,a rnritlr ibtd€un

iar d.sc.nd.ntii flarlui s:" AtcKrdru, anum. Mih,

coG.n.

.u n.po"r: ki.in.:.4dur

BE(ffi VIETI OE DO^MNE '

DOMNLI€

bositit p!in nun.:, bo€rit in M

i! rrPrtjulinik sanbuturui, o c

t ttitt1it U.a lcuttk di v

cumpe, Ianturi dd Dirgarit{!

a.hja de Pat an

.e,to Un 6a-

ditdie d"-a rui ?dru schiopur

,la lati. Dddniia Maia cr

tii, nici P.icjna ci a ld* lnsro'

i dnom Pe rars: cl, h cat ii_

i. Accri: linoare, Ir;'a, Pars

un dm lnsurai ajuE Ddmn, lli aducea Ddaola cu cl, d. o'-'

utiD cu o lati d. b@r

pe langi el d a o lua de o.va*a trsi, i!

r5er. ac$! dm bun.

drep! !i slab, hdriri si se rcled

Jin( Pipi neconrnieror .ei.ri d

r ce rns.tun: abi4ia, d, d€Pre

'aie pc.tru a Jio picpt cuccriro

ureche, in pirort4ce a ri4bi a

ncr Yo. pidsi

ar nu ,rrr,

-r.

$r

rurtii. gi

ial

sj,.r

s,a!

s f

du.i diD Fri.

ci s: da rs

rar bo{ii ir

d?E.

9i

d:tritu si .u-ri bse scaunur 9i lara,

Pdru v

si ia ble*.tu!] ,rrii asupra s. 9i au 6ceit llcrolil€ rnaink,

I trrii. rar.r s,a iidicar cd t.do-

r.a bocr or

(rEii

MoviE. riat

aLlit ei au rc.ur prin Fra k!€asci in tah ne6!easci",

ro*. nici nu stja, vodi

5itr4ia raF dc rrina, mam ftbirllri s.iu ri! srfan.

"eru

s

ch.orch- vo'ii

EguEerul dera calara, ia! de ral

,4'.

Mtrropor.tur ld,ri

, dh;r,iur EisoYerghi, ptecum

srfan vodi, anume r,ra Bolaza

,,7oee (3did r54) Ghem! rt

rilnd voi Ji elit in a1€ Ja::, aruci si !t:e roti crm ci clNraii

fu(uE

VIETI DE DOAMNE 5I DOMNITE

rati ulriEd

ur.ksrihtr

cend al lui vodi Pcru inrinte dc a,!i paiisi

'iuruj 5"- t,'

! D6i, Pdru

dn, *,, m r

Schioplr e*d

Lr de inP,.Jurrri

r

i9i ulrEu {.dincior *ipioul ca

ri p. soria s, !.poata

(iajnei, p

u 3lrg; brlt

ei cu nuo

e!.

car. inci(at.

cu bogitin. lui. P

MoHovei p.ntN

. De!E€, !u ca inainksii lui st-!i intindi gatul

Prin Pordnia, uDdc fu1l cQcovia

-a, drll

plimi ,,i! chiP P;.8

i se rixas r{.dinta. Ferdinand

vGdd|auplmaDn (adici,adfiii3r dur d.

plisiar adig.lui Inferiot, ru in

nulli prib.ag 9i a oicii lui c!4i. Li se

pule Ia dcpo:iti. un

t tocuni 4 blii. duciod acoh

. viati de cui. doDneasci, dera

.oco9atul Pokd Boroa. c! ilcatut iDsr, salui d. pribesi., trce-

Pornni iniai Ia vcneJia rata Ba M

Pinrc bEr:eii raE4i !r Ergr P*!u schiopur

dn o fe-

caziani. carc jLra faF dc noua

.o ldrt b"'^ oh!sro,".v"o" l'(

'riL Dornett' o"r' L.

o 3itu Ji., penbu tqi resiri@ rid, $i

rire

ur ci d*dh qa riati,

c,."/iB . r;Pdi Pe inre

latul di! Bozcn. sidjiroarc din

poar ducea !i dolur Ji!

Molddv.i k 3rin5c dc drr.ri E

DOANISE MARI^ 9I IRIN^ AE L

o4n, in cirnirur d. larsi bi-

orftant aeczati dr lotur ciL cc

pri,s po e dc r5,ii lcoulciri, aE umatoa!.r irocripJi.:

.Dosna lrina, drc ai,aun* brrhalur

prib.agtocmri din Mot.

vi.Fi s1

ro

n al 25.tca a! d Pdru Voevod i am pu6 aca*i p

prea cjn*iti 9i prea ilbiri. A ourn in Hristos !i cu .rtdinJa

D; ,"

"

" pn " +, r," "d.*

iqdi na Dd vo! r<u ehr bach, insrij

candu i i!$i rupul ra bkericuta

uehlbach

cla !i .l lati !i d!-

pi*ra in Iill 3iu Sreran ucdinF

ac!* ePiraf, ahalun Gli itrdoia

$t{tan. Pentu rnu i pleseri lui un numc iar lnr'o rari asuprit!

liuni lriviroart Ia lid d

crde rug;Dintj adrdak bolrnor

Srnt

r.r !i!. lirsi

ei ln Polonia, !i 3i caue, €nd o v.ni plir.jul ar

n 6r.hipur 3i ia P. leian

NE]:lm VET! DE DOAMM 'I

DOI1NITE

rimra a thpdlrulJi Rldolf al

ului

l!!i IEP&5tur t&

Pribeag,

p.$t.tu, nai putin pen-

ru:i, cici J.suitii diD Tnd *chatEs.

a o*odoxii, cn Penhd a Pdnc

JesuiJirordi! In,b ck, undc 6c licca mr. haz d. el q d.

ce .8,

!nd. cipiti numi laude p.!tu 3ilinJa lui

ecoala

un liu {te D@

la lnv4iilr4 pcntr

nde va "'

.' o,oncrc,tiur.

lericioasi (consr. M i:ni a Ti'erisoi 3ttrdid*) lu numn dupi

ConF.s,ti.i',

tnsi hde 3 ani dlpi

k c! tdad aYcrca lui Iu seche&

nide popii catoticl, an\i ajul5eri !*Ll3cdpul. ?!i!te co-

nolile lui aau s:,it !i tablouri,

.r ei p. htal siu, plecun ri

p. vkd Tcp.e, *dbuiul lor. Ae*.

rolt. s. afla azi ta nuzeul Ca*

lata lui P.iru Vodi,

'olul

Maria Tu i8:ra, r.rEsi la v.n€tia,

pierd!

in culird pe

Jian

d, !i dc r.diriti tn

uma cu patici4ul vd'

Pdro Minio. Ea avu coPii d

prid, !i bi4i din a dou.

viaF acc*.i Domnlc, de{ur de bine

cunoeuti pin publialiild dJui I

ink.gi6d ln stiinatate, e sai plJin inrersanli Fnsu noi. In-

"iddnp5i klak.ocd3!;

ittil$tlnlitl iltllllllllr.,

.riiitr

:!rF-

itr

Bt

ULTIITET,E DOAMNE DTN VEACUL AL X'!'I

DOAMNA MARIA LUI IANCU SASU 'I

DIN VENETIA

IDIIA

!otu,,

:i3 s.nior de SaEd3

(ri.ut d. cfd aui'u)

li *r:n.pdt de z.! (al lui Hdculc), am ariraloai sus cn

6c losodise cu Domn& rui Mift.a vodt Ciohllur !i a Domn.i

Ktata. apoi, *ricirdu s rco*e rocodni, el peli pe principsa

koq (S.premb.ie 156?), cr!.i ru r.flzati liirdci av.a n!tui 7

Ir a-.n arurud. famurla 1

ratan,j ei peniru a cele n:rna fet

iruin €r-, .rnd Drlpor vodl /L nao's;

TFECft VIETI DE DOAN !E 5I DOMNI]E

rng:.din Iali h sucava, si 6. lnchidi ln

Et.

acolo ac.l ceoEbir $.diu, la care, prir rida!.,

!i l!

$pode

*

iri pi.rdr

cu Ion Chodti.vkz, c.ipjtanul s@osit i. iar riar.l

sbordw*i, f! losodn

i,

chrisrofo!

ruj

roi tiEir gi .r cu o lotlinci. Domnta

Akxandru vodi Dprgoeanu,

d{pa cu am a.itat mri s!6

Nici ac.a*: d$rori. nu aw loc,

(6p.1x).

ron vod.i c.r cunprro5Tz-71) s. zk.a fiul rui sl.finid crl

lui Bosda! orbul, 3dn.pot tui $bra c.r Mar

au

dr a (

Tinii, n.pot

conrim!dEn:, iLi .pu

. polon,

ei

arlii ci I rus. r*ddog

ci da bordorcd, rill lui

lui sdb.ca,

$eriniri vdd: c! o ad.anci, sotia

a!m. !i d. Navard d. nki.'i dovada adcviFei

3pun. d" d ci ln scu*a lui do6ni. d. doi ani 6a ar:rar vildric

de, Ii aelzat

d. noi rn

sareria

Dosniro. crolioli, ba mai duri,

rr o.r"m,F:d|od'F p. un pi"

ron vodi re1 cuhprit ri Tudo. vradimirBcu a! inntirit,

niri3n, i! a cirui affi*i slujis

o'onilluisigrsmtrnd'MdbYa

onowsr.a, rata K!.azurui Rostd-

sr rDrs DrN b-ETra r25

yu J., unur dil bo.ijr FNlri r\r1 c,o./ni.Ll. Avr .u cr n

n

c L'qs! !i dorjnla de; do-.i.

dn;ndll tu,

las soria ei fill

depa . p" .dih d

in R$ia, ajuns vo.vod al Moldovei tn 1572,

fimise ra Mdscoli pe rsiai Episcopul de Ridiuli, si i aduci

Drerdoi, d. cilmi, ca; d! D3i Du&i ani,

Er 3. rilsuri atunci, hid

rnlia din ho.rii 6ii ,!pea ruru,

pe

o Eoldov.an.i, Maria, Jaia

Horinutui. acea*i

pilcirabul

arutui rr3. T,rd rvaD

crdznicul, drle aflrs. d. viduvia,ui, tiri a $i cisd r.iftulase

propun. d. sdJi. p

o

ndi dea s

ovnr, atli, b sosir.a .i tn rasj,

in bu.iri de co,il. a pattu ciEil

rn ti,Pul ace*a fmitia ]ui, adi

a!l.pta'infri$la€, zulbtulti

.od L.

uaE .u

nuru,

copiii Izir

ei Srlan (pi

r.:\ ,i r"pk bo.ri Eotdo\e. i,

cu jup:*.t. br

Lupd Hrru !i

or. Dou:

. ncaic r (u bds4iic

iimpinarea

cdnvoiurui, chipurile

larowi.ci. Iftli cur ficuri cub

, dd.arc in.ipu h dailel. nagnalitdr DoloDi. rn zadar

nrn

din si,bbur, ba pani chii! $ su

d cn zil.l. prjnre *!eini.

Nl ac.la. Potooii

d i!

Franta, il

rispuns.ri d

luas. cu .1. ra!

iicur; urii cerdrr s5 capetc 6dmul Motdovei, cesind.juto.&

pe la

Cu4ile Ap@ulni,

.tus aEnndoi, Dtu'n

la idrt.,

Deli dio pun4

de v.d.!. clonorosic, T uma iandd 1ui

rancu sasur, rr risan blui sai

- Sdlohon Tcd6cli -

spurenu contiEporanii ca .ra Evreu

c.iacc

etrii cu o *reici_ ca Prcterdcnt

nopol cu lna din r.t.k

tui an.

un Domn rcman, 9eran sfdur.

rati , ldi Androdc, o tinea tor

vod:. t! d, p,oub

Ddnn adldovca4

a

9l

a cirui

u. Domn Jisan, R&v

a,r"ltr era riu nlu,:l ,l n-unLi

{ct

tiganci. D.

ar.

.roul no*d, lorhiDd de

$

ro* srujnor dc-ar 6ar, riur !n.i rdr!

Jiglnci,

ceruia, danduj

ducc ]a st'obul, .l ri i_a insulir,

tugind cu banii rn ung:ria. Dlyenir oDrr lui sighmund 3a-

tno!,,aint*inla'iaEefalgi

cu sprijinnr ecrei cirzi, ii lli

ro r in

!i rrumoasi prismii. a rui sosd

cle @i cunG 6 . legituE p. cai. o inr4in.a Donnirr in A.

r:3i pehcacn o buli pa*. din

5I IDIL^ DIN VENETIA t?7

buiasci n.ve*dc no*in

,

Doen ri invineitor -

prs.

d.l -

i-a l:cur !i u! copil, Iacr, .,re

vo. p"n ru J fi .LaoslLlr m"i ' ca!d, fi.andu.e. G!e, decoperi dnitut saq Qre s. cledea

sul Dohnnrni Motdovei, i9i rui

ca adtia a\ii. Dc acdro ru dE

tui ac.i c. ayeau srti d.-a isburi elau cxilaJi in lrrEa3i i.suti

to* ci alri cxilari, r.stita Doarur

I<iajna. ti duc.a P. atrDci amira

Mict, Du dela*c d. Rod6.

rahjDa .ra, dupn c!

Pchu RaEs. cu toae nccaulri

9tim, fab tni

libeas 1n 3prdPicre, se pusc pc

u a r Prcej4 een&u a-r rnsn.

ri a "aleorosiloi, corolaroli din

odlasli nel.gitimi, .rE, d.la o

Kiajn.i, utmi al doira. ciliva ani hai taziu, dupi .uE qrir.

riur snkarutui, Muiad, sldc.ac

cGe, n. tui iya,d

:*r.t llrirta d.-a revni ta scau,ere riro!

s K,"jD nL "w o(ihnd ern,

isira ci d. E

ajuls. srr€i,

li ln adevi!, ln s74 Mu€d ajdtue a ti padilahDl ottomaliloi

iar rn r5?9, rancu zk sasur, fu riBis Donn in Mordova. I,a sfar-

!i pd.u Dm4.,

ria pal@loca, oh,ur Bosda4

un fiu 6ai @

Dupi

o !ei!5.Dnarn dddni. d. t

,irit ir urDr c.E(i

rts.lli Poloni.j, 9kran B di t.rrui $l

luses. op.jt dr Doanul Mdldovc

Iiul cati

Ian , Mrk, Bosdo ri l.tG -

i

\veisr, curclir.asa

Dd. rri din tari cd abrc bo$li

juN

h sniatyr (3 sept, ll3?),

autdririJik prinil dc ve*. liri dau ordir si rirali acolo, peni

va ri inrtiilFt !.sek

Picaidiind .c Ir

ti 3i 8cap. prin lusi. Umirit,

rii

munlilor ri dus cu d.a.

dupi @uxc pciipclii . prins tn .i

Soscat. acolo

prizolier

nle (u "l"i dolu.!r +, i' .pr.nri r.l p-lin.

conrtient. Iroui 3!te

-

d. cilti.ti

-

stibitind 3t;-

nrp;rbr sau ir-

o!ii,,Joate scurP ti domrere

Iudi d. p.3kadi, carel gisea .di tEnd si cu raia cifttiti.

bca. Despi4i! d. rcva5tn 5i d.

tu aruftat Ir incnisoalc,

in citadcla de jos a oElului. cat.va

zile mj ti!zi!, u prtot lranci

cald si-l cdnv.dea3ci la catolic

declftd. ocnii in BEgov,

ta3q

Iancu Sasu r.tu'n E: s. I.p.dq dc

ltu

lr.dinta lui. Mahnit de.a nu fi p

rilc iadulli, popa

vodi sm.nii s.lui

ca!.-i Iaq citir., imkului act d. acuzatn:

cor.spond.nli

Lrilor { car.

porori intelc.ptdi, aliJar.a Trrtiror lnpotiva

!i roi bulte, in Ftul .rrdra v.n.a s.ntirF -

Sang.l. E.atdin.i W.i66 Ir mi tar. dsa! at lui ttla

c.r

91 ID]IA DIN VENEIIA I1q

Mari rancu s. ap:ra,3e y5iti, ciuh a 3e desvinov:li. Nimn !u

ajud. Fila nici o ':baYi, .t tu

riu , spr:;iniadrr d. doi ,;-

sc i! taJr catcdhlei, urd., rn.-

meE o si.d! -rdr!",". c'u rn g

pdur, adld eord, era.ge. 9i

cteza capul (23 sept.153?). corp

,,pc rd@a!erte",ln dE in tedB

io*. cioranrle no4ilor din bi*!

dd ciocri qi tftdlit de boc.re

Bi*se zilos ra Turci, ru tn.nk r

a, chiajni, Despina qi

voica).

Ma$atii poloni, d!!a cc o delpokri d.

a'.ite sotuluij ceEau

ri a tinur o in Potdnia, di'du-i

r.onjur": d" ar .rd.nu

lruDurica, r2.oo0 roli pc an,

t

^Lirdd,u, d-!E 6-

ri

ftCM

\I'TI E

DOANNE 9I DOMNITE

lgi viru mpii dri

ei C"'a.olo) {:

;i -*

-

In tq, dupi ce lprivi

i f.t.

cod

insle4it toat. pro'

$ inci bire (Poniato$li

sp'ij nur reunui rt8.

l$.o.e,

,dr

Pats.a ,,dr.P!uri1o. l.gitime L

dmnia Moldovei'at. riurli.i Bosdan") h 2t Ma n o a

{liD tn A$!h, la Ncustadt, la arhiducele

o sfiso.le de dldi

Ma*isilia!' card cu

&co6andatiure o ttnit. la Dogdc v.n-

u ajusr ef(ri/

drc

-,

Dme. dk. la donni, Mol

r-i,.

--r

d p Bosd.l a v'nclia

Dali d n4ezi d

srcutiiile la Poafri Prin resitlrilc ce avea

ropo.o

+i ""€p.'

3p'.jr'Irr'

u{i vren., timise Ia v.n.tia

i,c."rr "r. c-"

a'uns in Co.r"nroopol, Bos

dir venetia, ei sprijilir dc siD

a;.t"*n*",.a'*."-"

d. Gka

.o

d ru u T"'i' Rm r

i! Prhina nesicurantei cea a'd

utin si In sli4it, rarele v;ir lbrahio, scd's sub aripa i ocrotitoai., !i!andn-

I nBcDrc !i si 1eai6^

de truEdseJea rli

il rri

sJ 'Dr6 DlN v.mTA r3r

a

paj sau nu sc 9ti. 6

Drpr d€*iruner ac.*!i vizi4 tine-

giija

ri!-siu, tnchipd d pi-

Rispindi v4te ce sul-

rur Bosdd, psru a ri ska zi

vcn4ici. ula

dlsaDiror sai urD .

ciir.ari d;,n: de n@!a pakorogilor,

&o MuFt, U insoPi cu cin*.

i grelli

din cdn,h(inoPor l).

Drria la crondut sau, ciovanni zale, fini sor s:i rinbti ru. od !3 Srubur p.!ku a,t race

sosit ra v.nclia, €liNr ri frumdsur Bosdan avu lna djn

lutti, dc fru\i aii acum, qu

hdila recep,i. e sr ficuse lui

rliEb:ndu-ei u.atul tn gdndolete veneJieij eu

nimoii

u(6nd tra6 dc

tu arird, dc

a patdurui Ddg or sprc a aa ajub{e.

D ja dosih g.novezi. shbniJi ra vcnctiaj ei au rin acoro con-

h,mB. r*a rui p{ru

$chiopur, M ia (vadu% rui zdu Tisd4

cu Pa

ft Dirni :i €:n v.n4ia

tu"r p- o:ov"-nr

TEC@ !I'TI DE DOAMM 5I DOMNITE

zan., unul di! @rii paeici.bi ai R.public.i SAngdlc !.n.!i.ni

lor aoe*.candu*o cu .cl rome ! doDnigori nu se nai simleau

stniri print. paticienii Republi

i.

ncJia ln anul 1599, tii,cold viaJa d. lux ji de pet.c.i a ace$

Serbiri, b3luli, Eascaradc, se umau zinic i! liDpll C,rnavatu-

elsaDd i!t'o diDineali la drm-

ni

ia*a

,rujL"

acolo p.

cilugililer.

ii

4aD5*ns

toaa. ielila

Ioc de frtrEoasi, atase ln deo*bi ruare: lui

c prjn caelcltr' a Dqgc,

ea c. cau in verelia. cu,tet

mni ro4alJiG daci nrbib c crllsi.iti. hsi lce*r]e haii*i

. 1n"d' 1;nJll

ln

Iir.,:flaid ti cliaid .: fctiJa !

i!.

plac, signola D$piD zane,

rui, Daica Holorina ei Ekoa. Tilila orfaDi iei

sp$e pove*c.

la pirintii

lari ftaze, Jili parcli de !iu. cand da @piri lr:ia

@n!ni rii, co-

e!i, au dpn{, qi au du*o, 4a, 1n Eultc loculi, pa!, ,n ajdi!

ba!. p+o Da

,

car. i r! li

zis Mahala, nilt

neriJira.alusrrn.i Hoaoriq

5r rDru DIN \/NTjA ril

buoa .i Dui p. car. o iub.!t., d!!n Du6n.r.u, El hai bllt

din td,tc iinFl. din lumc

Ro6,nta s. ra!€folna in .omn, cu aiat tui p6ionDt, cu

Jka

ali in uni. o rccunoli.a d

kd ce

vtuse d in casa lui Ilsul, ft d.dalion picbt dc,un

m jr, irdrL s! TJn., d,n vorba

Bogddn r

* p. dab m.c,is

sir in vcn4ia Pe lata lui r$uf B

3e aritau, prirac.asta atianF. noi nidojdi d. a-ri imprini scdplt,

Eas ciavrrelri, s. sritri .u cE

vod 9i d. ircuvitnFrcr Ddgelui

n4i.i. rmi iari, !u

a fo* ujq.

s. v.d. reaba ce frunlsFa Er€n.i mai ticanhs! !r F. a\i ti.

\j

Pu*

h g:nd 5i !u Ia$. rn r

rur losdan. 9i cro pe tanirur ac.*a n chena civan.tri sfozc,

i din cnila .i, si bictii .opii n!

In zadar ln toari conspondd\a

di

rrt""d c"

v-nct d. In /-ddr

doi ari ascurs in casa rui PeDb

rrislrarssrr,o, ci-r tjluse doa!

!on!r Moldovei_ rn zada! oo.r

dupa c++ vn ri redob6ndit rolul Mordovei, dovedild

caashd.clcatinad.virat'tl,

plin :-

s,crcad,'DleptdspunGl:

senaiur veneJian,

*ata oriciar ca nu mai arc meni*n.a corpus Domiri nici o fati

re{).

rr

15 arr

ociita r.odara (dati Iui Duo-

ren.sas. credinta.

dus o c ugnriJi, pc a$us,

sodc

rd6 jcfrti

aIirEn v. A. Ur.cbe

o adri-

cu um:btu] cdnJinut: 'uiti-ii

ra arhr d. Etcna €".

-

-

Acd* p:r care diD ac.l

a ii E.rgeau toaie aDopoda,

oDe! aga, si fi. *o!si

Consili.lii

rara di!

Repuhlicei (p.i!& cart afl;E p! Dn Thnpdb, p.

ricut dupa staluinja lui omer a

. Mattid z,nc) scliau din nou

'.p ';spun! rd

jnk'v.ntia.1i

putea 3*isfac. do!in!a, riindca r*i!a s! cirusarn in nanasti

DoamaMariailasundecump

in Stmbur. Ali d.uttdul,

oar.

.:Ptk. I! coDsblrinopol

Sr rDrh DrN VEMTIA I35

Eplijin. o c:sii, laprcrni cu B

ra *sina Eriebda

omr) rr

Ele4orur de Brand.nbury

ra recde

racob (1603), ra Bq'i! ra

, in flanda, in sa-

(160?), b vn

sinsu. in viaJi, .l se inroatr. d

dui. ri dira*ia l{ovn.*nor, Iirn ca el B5 porti dp:ta scaunul

Moldovci

39notlri,indisp.

ra vsnctia spuscse ci Ji.usc d. nuh.

,

Sultarur AhD.d I h

a

n*gc la Es*i-scni, Bosdan se

,&

s

T,AMILIA LUI tllHAI \iITEIZIIL

o'rcr f'dn,'/,,.o

[)Ptc',w

I

iiruq F a' Iu:

d. riEbi ri de rruhoa$ sinlim

iata erdica a pililtilor to!. voi

cu cart Rtranii, sub povaJa ce ei Domitek roEinc din acca

t'.c t:iri

*cririlii d.cat *.isc icoan. d.

arunci dd neaEur !o

fi. ra ioirti&ea srodoaci ePq

ru(:@

I ETI DE DOANNE 5I DOMNITE

fost rnriltar p. acek v!.mu!i d. jupaicer. d.boiicildi boeri,

nu dc dohn+cle pe carc aoarb I

vom despnndc toluti di! tccu

. Ji lost .lq, au rod lotuli rmcile din vlala erollui: Ban' nc'

nea6ca, sorr lui Idn ti a lui Mjhat Sairanosru E o dere. P!d_

an -

sau Io! -

Iusese ban

r

banur rdn, dupi

cu( vom rita Fai F.

D.o.mda€ si Dr

vod: ccl Bun. ri! el inslei ar tui tudu

Ar.xandlia, i

Paisic (Drt 'n *il

h

Egipo Ei al tda'ci sa,a.

i soti. Doanna voi.a -

cra lal! lui Bal.a, paharDicul di

Sritioad, inrudita €u bo.rii Bil

R:du Bidiviul, unul din .roii cr

icosti, dc vilibasaEbi si d')

sunnti,

o ltiD

a nu ri to* miritati cu Pi!4cu), jar cer de ar doiha

cu rotii, pr Tudora").

) cru cr, aupi.uhwbh ka4 hlL jo,,& 4!a

ci

(voa;) i vlr {p4!iaoo

modr .'6F;'iF, o dA.opd

umit cel Bun, care in viala i de s6nge oEen$c, r rtiut in

dja onjusari. P. rudda, rru

e ea, o ,ui, PaFsq cu sine Ia

9i asa dr, aE sps{,

rudqa i!s6.

pa4e n+al scid€a,

it lfilJi parc

.r4didF, ca*, dc'

G/ilogi.9iddmf.:

o, rrarh 9aiboogrurui (r6tur

qErb

ro* coifundd

mire picirilar ieei Doaonei Kiajna),cu

ic4ul cend prin lirile !oa*r.,

orocul lui ri al larii vru ca Pa-

s indliso*.ascn de faoecde rc&i ri 3o ia tiiionc. Deli do-

roat planuril. ciecului ei a sulorci tui, porolindul. amb4iili

ln 3.".d r doud oe C'iri orrnLl

d vodi rei d! drhur. r@b rncijn c

Fnku .-i rua rocur in lcaurur

A

tirii),

reta zi, Piturcr Cel au! fu

lncrop,r, cu alaiul doEresc

TEC4E VETI DE DOAMNE 5I DOMNIIE

ctrv.nir, h Ma'hlilc' D.aluhi, ctirolil ratilui siu. (El ddni$

nuhai prhu

anil

vdnicul srcol, dda 6in. pntr, ajubt d.

c;nca orr.n! d-"i lJi. rud cord

c rurc.asci ri-r rrulsi dinscaun.

ori. in Eunti, porte ra Dri-

ince ln

igi ,ui

la lrta .i Ma.ia. MulJi ari Dai tau i! o inrahiE

cr.u

d!.idl

dc lali la noartd iuHbnd ri.

so.rri

Yiaii, ducaldu.ri cu

c o li

fo* sru ! o li fo*

ei pdni iai prin iarr- c6rd nu

c.h d. D.cembri. a anurd t5s7

dcitoi, irpinul I,nc, sdra lui T

nil-lda d.{ rdr- d:n ,

o*um ar olSvirurui vo.vod.

zicciu cortiDrorarii rli Mihai virazul ci in tind.lc ar ri

L.L

i-

n-gq

prin Morddva !i

pi! stubur, so ti rnbosilit ran. p. a.olo,

indaii,. ri licu!v.r visti.i si od

unchillri s:u, raD d. sev.lin 0533).

ei cbia. n*.

ban ar cra'ov.i (1502), iar p. ian. D

pa!v.ni, Prin *rluinter. rui,5i _3

. ban !i.r,

I.!o d.ci .dnm F lmb dasmi!4: nr numi ham: d. Donn,

pur &*ri

vijerio*e ddnii. ini

Bi li birut d. Ilica pericol.lo. la

stu nalional,.are pentu.a nu cra dec6t un copir,lilr ei, pe cale

:ticn ,a san, d.cat vitcaz o$a!

timintlc, d Ddahna T!-

Qri au dBddiz* p. juparcrc

r ,e" u

d; a x

"r'ei

3Padiarn a siBei

(, .a rbit,@sa d

*olnicesei Bu

cilusiril i ln Eini* ilra coziei, rn-

ui a lJr Miico Basaiab cd B:-

rusi4a carc sa lociit. aici, la

a rirld ci,

Dar nd ajuls irci eoro.

in saunur Tirii Romanesli

oarclli ban Dobrcmn al craiovc

fi

n": D4. bq.r ". ! ,n

n).

cu bad o*eoeara biosrafilor, nu sa purnt *abiri a, siFlanli

rden d€ruri ). 5i de artf.l cat

u cion

si

ar.xandir qrrurccu,

i crctuleaKi eu corLcan.t, nu

r)oddt.ldr

.

r '.

de odirioari,. ci Doadna StnQalui Mihai vnq4

po"r" 3i ri

,

D4d@ tuFr

dri rqlor

. orel !i inibi impi.ritc ln du-

.d. c" jup;n*de ri DoDm

p. birba9ii lo! stild mi Dult in ragiE

d€dat h;racui, t card

Jiitoarelo.

d.-

s. irrolceau imlilrit acasi. @i Dult i! iatacrrile

ul a Io* in aeatn Privioln un

soJ ctud, onca!.n! ei{ rruFtn€va*a, care o punca laJi in IaJi

d6pot ln viaJa privad cun era

it. mai tau iu ai FmnJej cu muhc

LDr d,n c

ma-.rno*ut bov

dn

cu cale a vut.r o la

unur di! cei Dni Dri bo.i

"a'.!o.,

ai

,arii,

Mai PuJir cuGcuti !*izi, cea

crucelur socol cornaFanu,

9ti !i a DoDiiici stana, liica lut

M;cei Cioba.ur ri a Doamnei Kiajna. vdi.a *a d&i ldn ha,

hd TePee ri ar rui trfaD ccr

voda ciobanur (1$9 $ rh!, a,iii cunPtar. acoro nosii !iru

r

nai lnt@se rn tari. In

1430 eE Dort, ei er, rr Dooltta staDa

Drc ad r;it

4crN in Aldeal !i

sicisuld Barhory,

ilioa hi Mih:i. Toluli lcsitrr

e aJra Darele rui tavorit cenga,

almci du dl la alba Iulia tctn

lam ir lui, p. Dodra Stana ri p

sci Ardealur,ltui io T6lcovilt

scnt:.IiildaclE5in$rlnAt

a-!i ascud. dragd*ca! din Po.

.qs iurunl.i

luE.a ca nnei rek d. doEniJn c

0odF vdq"

ulia, ,,Jupinila zaalila ri so!

cGpodja rn$a6 ahi.i.