Sunteți pe pagina 1din 6
BULETINUL OFICIAL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA ‘Anul XVI — Nr. 51 PARTEA 1 iunie 1980 SUMAR Ns, Paging DECRETE ALE CONSILIULUI DE STAT. Aprobares, prin. Decretul Consiliulul de Slat or, 192 ‘din li Lurie 1980, a. parteiparit. Intseprinderii de comer exterior ,ROMAGRIMEX* In consttuicen rn inet socotaht mist de pencil remino-mnuriae 194." "Deeret at Consitutit de! Stat peivind tots Fondutut locativ: de catre persoancle juraice Ine. reprerentaniele cestorn. st pecsoamnele, fii Surdine’ aflate pe terioriul" Republic” Socials Homie ye re DECRETE PREZIDENTIALE 157. — Decret_prezidential privind etabitirea_prefutui Seimaguttal goutra Tutorial deren ip ‘ANON2N eehipat ct motor Diesel. ny DECRETE ALE CONSILIULUI DE STAT Aprobarea, prin Decretul Consiliului de Stat nr. 192 din 18 iunie 1980, a participirii Intreprinderii de comert exterior »ROMAGRIMEX” Ia constituirea unei societifi mixte de pescuit romano-mauritaniene Prin Decretul Consiliului de Stat nr. 192 din 18 iunie 1080 sa aprobat partieiparea Intreprinderit de comert exterior »NOMAGRIMEX, din subordinea Ministerului Agriculturii si Industriet "Alimentare, Ia constituires, impreund cu Societatea anonima .COMANATRA™ din Repu bilica Tslamici Mauritania, a Societatii mixte de pescult. romano mauritaniene SIAR’, societate pe actiuni, ct sediul In oragul Novale- chott, in conformitate cu documentele de constituire a societal mixte — contractul de asoclere si statutul societal ‘Cota de partieipare a pirfii romine ia copitalul soctal al societatit va fi de 49%, ~ DECRET AL CONSILIULUI DE STAT privind folosirea fondului locativ de citre persoanele juridice striine, reprezentantele acestora $i persoanele fizice strdine aflate pe teritoriul Republicii Socialiste Romania Consiliul do Stat al Republicii Socialiste Rominia decreteazd: Art. 1. — Suprafetele locative cu orice destinafie, Intreprinderile sau ofictile tepublicane orl Judelene de ecesire persoanelor juridice striine, reprezentanfelor turism, polrivit prevederilor anexel nr. 1. |) geestora si persoanclor fizice straine aflate pe terito- Art. 2. — Prin suprafata locating, in sensul prezen- Republicit Soctaliste, Romania, denumite tn cele tului, decret, se inteleg clddini 1 anexe, apartamente, a bencficiari strint, se asigura de Ministerul spatii comerciale, depozite st garaje, ort alte suprafere Externe, prin Oficiul pentru deservirea care nu au destinatia de locuin\d, inclusiv dependintele Giplomatic, 51 de Ministerul Turismului, prin acestora, 2 BULETINUL OFICIAL AL REPUBLICI SOCIALISTE ROMANIA, panmea 1, Nr. 51 Art. 3. — Offeful pentru deservinea corpului diplo- matic $i Intreprinderile sau oficiile vepublicane ori ju- delene de turism vor inehisia suprafetele locative ne- eesare de la intrepriaderile specializate subordonate cconsiliilor populare. Aceste suprafete Iocative nu sint supuse norma Offeiul pentru deserviven corpulut diplomatic si In treprinderile sau oficiile republicane ori judejene de turism vor folosi pentru Inchirlere si suprafefele lo ceative aflate in administrarea lor Art. 4. — Condifille si tarifele de inchirieve pentru suprafetele locative si terenurile aferente acestora, ne~ cesare beneficiarilor strdini, preluate, de la tntreprin~ derile specializate subordonate consililler populara, de calze Ofieiul pentru deservirea corpului diplomatic si de Intreprinderile sau oficiile republicane ott judetene de turism, sint cele previzute in anexa nr, 2.") Art. 5, — Obligaliile privind Inteetinerea si rey rarea imobilelor in care exista suprafete Ioetive in- chirlate sau care urmenzi a fl inchiviate beneficiarilor striini sint cele previizute de lege. Intreprinderile speciallzate subordonate consiliilor populare, precum 51 alte unititi socialiste care att in administrare direct suprafele locative Inehiviate. be- neficiarllor striin}, sint obligate s8 suporte costul tu- furor Iucnitilor de mtvetinere si reparaiii_ necesare, care, potrivit legil s1 contractului de inchivieve, sfat in sareina proprietarilor. Pentru suprafetele lacatlve ine chitiate “Oficiulul ponte daservivea corpului diplo- ‘matic, asemenea Iuerari se executa de citre acesta, pe baza acordului prealabil al intreprindesilor care au, in administrarea lor supratetele Iocative respective, Iucrarile de orice naturi, necesare intretinerit_ yeparirll suprafejelor locatlve inchiriate beneficiarilor strdini, care, potrivit legil, revin chiriasulul, sit in sareina Oficiulul pentru deservirea corpului diplomatic si a intreprinderilor sau oficiilor republleane ari jue Aefene de turism si se suport din chil. Lucniile de orice naturi, devenite necesare din culpa beneficiarilor striini, sint in sarcina acestor Art. 6. — Cheltufeltle pentru amenajiri. reparatll, transforimari gi altele, ocazionate de punerea in stare de folosin{d a suprafejelor locative destinate beneficia- rilor straini, ca si cheltuielile simile pentru mutarea Jocatarilor din aceste locuinte sau din altele, necesare in acest scop, in afara celor eare, potrivit leg. sint in sarcina proprietarulul, se suportd de Oficiul pentra deservirea corpului diplomaile si de intreprindertie sau oficiile republicane ori judetene de turism. Costul transformiiriior si amenajivilor la eonstectit si instala{ii executate la cerevea heneficlarilor straini, Precum si cel al readucerii fondului locatfy Ia stavea Inifiala, vor fl suportate de edtre acestia, Art. 7. — Offeiul pentru deservirea corpului diplo- matle si intreprinderile sau ofieille republicane ori ju defene de turism vor Inchitla beneficiarilor straint su prafefele locative previlaute Ja art. 3 Contractul de inchiriere se tnchele Ia form seris’, pe termen de pind Ia un an, dupa care se prelungeste de deept pe aceeasi perioada de timp, daci nici una dintre pir{i mu-st manifesta intontia contraia, printr-un Preaviz, cu 30 de zile inainte de expirare. Contractul de tnchiviere ponte fi inchelat si pe o Periond’ de timp mai mare de un an, dar nu pe mat ) Anexa se comunied Insitulilur interosate, mult de 3 ani, cu conditia ea chiria si fle achitats anticipat pentra Intreaga perioada contractual’. Even tualele modificii legale intervenite in nivelul tarifelor de Inchiriere, prevazute in anexa nr. 3, nu opereazit supra acestor contracte. Contractut de inchiriere poate fl reailiat, pentru mo- tive temeinice, inainte de termenul contractual, cu tin preaviz de 30 de zile. Art. 9, — Tarifele de inchiviere pentru suprafetele locative ‘si terenurile afevente acestora, inchirlale he- neficiattlor striint de citre Oflelul pentru deservivea corpulul diplomatic, sint cole previizuie in anexa nr: Ministerul Afacerilor Externe va analiza anual, pina Ia 1 septembrie, evolutia chiriilor platite in steilnatate de reprezentantele roménestl sl va putea modifica, In Tune{ie de practica Internationald, eu aviaul Ministe- rulul Finantelor, tarifele de chirii previzute tn anexa ar. 3, Tarifele de inchiriere pentru suprafetele Tocative si terenurile aferente acestora, Inchirlate beneficiacilor straint de fatreprinderile sau oficiile republicane ori Judefene de turism, se stabilese conform prevederilor art, 5 pet. B lit, f) din Decreiul nr. 78/1971 privind organizarea si functionarea Ministerului Turismului, in funetie de practica international’. Aceste tarife nu pot AI mal miei decit cele prevazule in anexa nr. 3. Pentru spatiile ocupate de cetijenti straint tn ho- teluri se aplic numat tarifele de hotel, stabilite po- tivil legii Art, 9, — Ministerul Afacerilor Externe este auto Tizat 5a negocieze si si inchele Infelegeri cu organele de resort din alte {ari, prin care si se men{ind constant nivelul chiviilor sau sa se modifice periodic pe baz de clauze care si asigure relatii echitabile in acest Ofieiul pentru deservirea corpului pune Ia dispozitia beneficlarilor straint suprafete lo ative, in alte condiii decit cele prevazute in prezentul decret, pe bazd de reciprocitate sau in conformitate cu infelegerile inchelate, Contractul de inchiriere privind suprafaja Jocativa, asigurata beneficiarilor strain, in condilille mentionate Ja alineatul precedent, se tncheie de Oficiul pentru deservirea corpului diplomatic cu unitatea ciireia fi revine obligatia si astgure beneficiarului striin su~ prafaja locativa respectiva, in aceleasi conditit in care se inchiviazi suprafoje locative pentru heneffctarit stralal, ‘Art. 10. — Ministerul Afacerilor Externe poate re- duce cu maximum 20% chiria pentru suprafejele Io~ cative si terenurile aferente acestora, inchivlate repre zentantelor acelor tri in care Republica Socialist Roménia beneficiazi de avantaje in ceea ce priveste nivelul chiriel suprafetelor puse a dispozitia repre- zentantelor sale similare. Art. 11. —~ Ministerele, celelalte organe centrale si comitetele executive ale consilillor populare judetene sl al munleiplulut Bucuresti vor comunica Mintsterulut Turismului, pind la data de 1 septembrie al. fiecdrut an, suprafejele locative necesare spre a fi folosite de beneficiarii strdini prevazuli la pet. I din anexa nr. 1, care urmeszi si vind in Republica Socialista. Romania in anul urmitor. Ministerul Afscertlor Externe va putea prevedea anual 0 rezerva de suprafefe locative de pind Ja BULETINUL OFICIAL AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA, Panrea 1, Nr. 51 3 in totalul suprafetel locative Inchiriate. pentru satis~ facerea operativa a cererilor beneficinsilor straini si pentru actiuni ce nu pot fi anticipate. Art. 12. — Comitetul de Stat al Planificarit va no- minaliza in planurile consilillor popu cletene si al municipiului Bucuresti fondul locativ de stat ce ur= meaz’i afi repartizat anual Ministerului Afacerilor Externe si Ministerulul Turismulul, pe baza propune- rilor acestora, spre a fl inchiriat potrivit prevederilor prozeniulul deeret. Art. 13. — Suprafetele locative fotosite de beneficiarii striini, alate in administrarea directa a altor unitati decit ¢ Oficiulul pentru deservivea corpului diplomatic si a Intreprinderilor sau ofictilor republicane ori ju- detene de turism, eu exceptia celor situate in Inclata unitatilor respective, se prelau prin transfer de intre- prinderile specializate subordonate consiliilor populare, pe data intriril in vigoare a prezentului decret, pentru 8 fi Inchiriate potrivit prevederilor acestuta. Contractele de inchiriere inchetate intre intreprin- derile specializate eubordonate consiliilor populare si organele centrale sau unititile subordonate acestora, pentru suprafejele locative prevazute Ia alineatul pre- eedent, isi Inceteazi valabilitatea pe data intrarii in Vigoare a prezentulul decret. Pe aceeasi dati, pentru acesie suprafele locative se vor incheia noi contracte de inchiriere intre tntreprinderile spectalizate ‘subardo~ nate consilillor populare, pe de o parte. si Oficiul pentru deservirea corpului diplomatic sf Intreprinderile sau oficlile republicnne or! judetene de turism, pe de alti parte, dupi caz, In condififle prezentului ‘decret. Art, M1, — In contractole de inchisiere inchelate intre Peneficiaril stratai st alte unita{i dectt cele provazute Ja art. 1, acestea sint Inloculte, in tometul prezentului deerei, ‘dupa az, prin Oficiul pentru deservirea corpului diplomatic sau prin intreprinderile sau oficiile republicane orl judefene de turism. Prevederile alineatului precedent se aplica si tn cazul contractelor inchelate de Ofictul pentru deservirea corpului diplomatic cu beneficiaril strini, edrora, po- trivit pet. II din anexa nr. 1, Ii se asigura suprafete locative de citre intreprinderile sau oficiile republieane ori judetene de turism. Art. 15. — Suprafejele locative inchiriate de Oficiut pentru deservirea corpului diplomatic si de intreprin- derile sau oficille republicane ort judetene de turism NICOLAE CEAUSES de la intreprinderile spectalizate subordonate consiliilor populare vor fi restituite acestor intreprinderi, in derea redirit lor in circuitul Jocativ pentru populatie, in condiliile prevazute In contractele de inchiriere, daca nu mai Sint necesare pentru beneficiaril strainl, Art. 16. — Intreprinderile sau oficille republicane ori judejene de turism sint autorizate <8 doteze su- prafejele locative ce se inchisiazd beneficiarilor straint, Rotrivit normativalus de dotare aprobat de Ministerut Art. 17. — Comitetul de Stat al Planificarii gi Minis terul “Finantelor, impreuna cu Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Turismulut si comitetele executive ale consilillor populare judetene si al munictplulul Bucuresti, vor prezenia, in termen de 90 de zile de ta intrarea in vigoare a prezentului decret, propuneri de mollificare a tndicatorilor de plan economict si finan~ lari, precum si in volumut s structura bugetulut de stat pe anul 1930 ‘Art, 18. — Conditille gl tarifele prevazute de prezen- tul decret se vor aplica contractelor de inchiciere, in curs de executare, incheiate cu beneficiarlt stralni, in iodul urmator — la expirarea termenulul contractual, daci_con- tractul de inchiriere a fost incheiat peo perioadi de un an imphinivea anului calendaristic, dup’ data in- tvirii_ in vigoare a prezentulut decret, calculat de la data inchelerit contractelor de inchiriere cu o durata mai mare de un an. Art, 19. — Anexele nr. 1 — 3 fac parte integranta Gin prezentul decret. Art, 20. — Pe data intrarii tn vigoare a prezentulut decret se abrogi : art. 72 din Legea nr. 5/1973 privind administrarea fondului locativ si reglementarea rapor- turilor dintre proprietari si chiviasi, Decretul nr. 489/ 1953 privind folosirea Imobilelor de eltre ofictile di- plomatice si membrii_acestora, Hotistrea Consiliului do Ministri nr. 1067/1970 privind folosirea fondulu 1 cativ de reprezentantele stritine din Republica Soctalista Romania $1 de membrii acestora si Hotdrirea Consillu- lui de Ministri nr. 85/1976 privind majorarea chiriilor pentru fondul locativ tachiriat reprezentantelor striine din Republica Socialist Romania gt membrilor acestora. Art. 21. — Pyezentul deeret intri In vigoare 1a data, de 1 lulie 1980. oct Presedintele Republicii Socialiste Rominia Bucuresll, 19 iunie 1980, Nr. 194. Persoanele juridice steaine, sprezentanjele acestora si persoanele firi ANEXA nr striine edrora Ti se asigura suprafete Tocative de eitre Oficiul pentru desorvirea corpului diplomatic si de intreprinderile sau ofielile republicane ori judetene de turism 1, Oficial pentew deservirea corpatui somatic 1, Misiunile diplomaties, ofietile consulare 1 repre zentantele economice sau comerciale ale statelor straine 31 membrii sau functionarif acestora, care sint In evi= denja Ministerulul Afacerilor Externe. 2. Organizatille internationale sub egida O.N.U. si personalul strain al acestora; exper{il (specialijtii) O.N.U. care luereazd in cadrul proiectlor Natiunilor Unite, 3, Reprezentantele CAR. sau ale altor organizatis economice interguvernamentale, care functioneazi in Republica Soclalisti Romania pe baza unor acorduri, conventii si alte Infelegeri, si personalul strain al aces tora, ‘ BULETINUL OFICIAL AL REPUBLICI SOCIALISTE ROMANIA, panrza 1, Nr. 61 4, Birourile agentiilor de presi, radio si televiziune strdine st funcflonaril acestora ; corespondentit de pres straini, 5. Centrele culturale si bibliotecile unor state straine infiinyate pe baza unor acordurl guvernamentale si funefionaril straini ai acestora 6. Birourile agentiilor de transporturi strdine (ae- iene, maritime, fluviale, ruticre) $1 functionarii strdini ai_acestora. 7. Reprezentanjele comerciale ale unor intreprindert de stat din tarile soctaliste si personalul strain al aces- tora, care nu siat fn evidenta Ministerulul Afacerilor Externe. 8. Alte persoane juridice sau fizlce strdine aflate in evidenta Ministerulul Afacerilor Externe, 1. katreprinderite sau ofictite republicane ort judetene te turism L. Reprezentantele (birowrile) unor organizafii turis- tice strdine si functionarii straini ai acestora. TARIFELE DE pentru suprafetele toe fe si terenurile aterente acestora ine! 2. Reprezentantele comerciale ale unor firme si orga~ nizafii economice din {ari nesoctaliste, autorizate sf functioneze in Republica Socialista Romania _potrivit prevederilor Decretului nr. 15/1971, si personalul strain al acestora : filialete unor binel care functloneazi ia Republica Socialist’ Rominia pe baza unor acordurl, conventii si alte Injelegeri gt personalul striin al aces- tora. 3, Personalul strain tneadrat la societitile mixte eu sediul In Republica Socialista Romania, filialele socie= ‘atilor mixte cu sediul fn strdindtate si personalul strain al acestora. 4. Specialistii $1 tebnicienif striini veniti in Republi- ca Socialist Rominia pentru asistenta tehnicd, montaj, sservice’, receptil si alte acti preved le unor contracte inch (UIRIERE iate de Oficiul pentru deserviren corpului diplomatic persoanelor juridiee striine, reprezentantelor acestora si persoanelor fiziee string previizute a pet. I din anexa nr. 1 A, Tariful do baz¥ peotea suprafejele locative ex destinaite de foctinfe, birouri gi alle destinafi, Categoria Iocuintetor clint folonte apartament fn oxehusienate citort deosebit apartamente cx Confort obit — Suprafata locuibila (necesara) 65 let/mp. 60 leim.p, 50 Iei/m.p. — Suprafata dependintelor si depozitelor 15 leivm.p. 15 lei/m.p. 15 lei/m.p. 1B Tarilul de bast peotry supratetele localive ev destinatie comercial: Zona 1 Zona tt = Pentru suprafata comercial = Pentru dependinjele aferente Temp. pe land Tevin. pe find 220 150 190 120 — Zona I — b-dul N. Balcescu, b-dul general Magheru, str. Batigtel, b-dul 1948, calea Victoriel, b-dul Gheorghe Gheorghiu-Dej, din Bucuresti. — Zona I — alte strazi si bulevarde nenominalizate, din Bucuresti . Tarife pentru garaje — Pentru garaje individuale — Pentru locuri de pareare in garaje — 35 leifm.p. pe lund, exe! v cotele de Intretinere, — 650 leV/luna (Inclusly cotele de Intrefinere) fn gara- jele construite pentru populate : — 730 le¥/lund (inclusty cotele de introtinere) in gara~ jele construite special pentru beneficiarit straini, BULETINUL OFICIAL AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA, PAnTEA 1, Nr. 51 5 — Pentru curtile si gradinile aferente suprate{elor ocative inchiriate, indiferent de destinatie, tariful lunar al ehtriet este de 2,00 lei/m.p. — Pentru cladivile folosite in exclustvitate, care dis- pun de finisaje interioare si exterfoare, precum si de conditii de confort si amplasare deosebiie, se va aplica © majorare de pind la 20% a chiriel rezultate din calcul prin aplicarea tarifului tn care se Incadvend suprafata locativa respectivis — Pentru suprafelele locative Folosite ca sedi se va aplica 0 majorare de 20% a chiriei revultate din calcul prin aplicarea tarifului in care se ineadreara suprafata locativa respectiva, In camurile cind alit sediul, cit si loculntele unor ‘membri al reprezentanfel, sint situate in acelagi imobil, se va aplica o majorare de 10%. — Pentru suprafetele toeative situate Ia mansarda sau la subsol se aplicd 0 reducere de 19% ta tarifel de baz ta care se tneadveazi spatiul respectiv. Pentru suprafata locativa care nu este dotata cu _Ancdlzire contrala sau gaze se aplicd 0 reducers de 158% “Ta chiria rezultati din calcul prin aplicaren tavifulul pentru categoria respectiva, — La Inchirierea de supratete locative, benefictarit strlint vor depune o sumi echivalent eu chiria pe 0 lund. Aceasti va ff restitulld benefictarilor raini de Offciul pentru deservivea corpulul diplomatic, lui de inchisieve, dupa predarea iriale. Din aceasta sumi se vor suprafelet locative incl refine-eventualele obligatii de plata legate de folosinia suprafetei localive ce le-a fost inchiviata. — Beneficiarii straini sint obligati si platessea, la termenele stabilite prin contractul de inchiriere, chiria cuvenitd. Neplata chiriet pe o perfoadd mal mare de (6 luna de la termenul de plata stabilit prin contract atrage dupa sine plata unel ponalititi de 0,05% pe zi de intirziere, La propunerea Oficiului pentru deservi- rea corpului diplomatic, Minsterul Afacerilor Externe este Imputernicit st avizeze rezilierea contractului de Inchirfere, cind neplata chiriei se referd la o perioada mai mare de 6 Tuni, In cazul revilierii eontractulul, beneficiarul strain urmeazi si elibereze si si puna la Gispozitia Ofictulul pentru deservirea corpului. diplo~ ‘matic suprafaja locativs Inchtriata, — Peneficiarii straint vor plati lunar, pentru toate persoanele en care locuiese, cheltnieli de tncretinere (api, canalizare, iluminat, ineilzlre ete), precum si alle cheltuteli ce decurg din folosirea pirfilor si insta~ lafilor comune ale clidivii. La inchirierea de suprafete locative, beneflciarti striini vor depune Ta Ofictal pen tru deserviren corpulul diplomatic 0 suma echivalent& cu cheltuiclile de intretinere 51 cele ce decurg din fo- losin{a pirfilor si instalatitlor comune ale chidirit, calcu~ late Ta nivelul tunii cu cheltuielile cele mai mari. Aceasti sumi va fi restitulté benefictarilor strani, Ia incetarea contractului de inchirlere, dup predarea su- prafejel locative tnchiviate s1 achitarea, la al, a tuturor cheltuiclilor de tntretinere legate de folosirea acesteia. Ministerul Afacerilor Externe este Imputernicit sa avi- zeze, la propunerea Oficiului pentru deservirea corpului diplomatic, rezilierea contractului de inchiriere, in cazul in care beneliciarli strini mu plitesc aceste cheltuieli eo perioadi mai mare de 3 luni, Beneficiarii straini tou sint membri ai asociatiilor de locatari constitute la cliditile in care sint situate suprafetele locative ce le Sint inchiriate. DECRETE PREZIDENTIALE DECRET PREZIDENTIAL privind stabilirea prefului cu amiinuntul pentru automobilul de teren tip ARO—244 echipat eu motor Diesel Art. 1. — Protul cu aminuntul pentru automobilul de teren tip ARO—244 echipat cu motor Diesel, cod 371.115.2503.20.4, cu descrierea prevazutd tn anexa la prezentul decret, se stabileste 1a 110.000 lei bucata In prejul de 110.000 lei sint cuprinse impozitul pe Glreulatia mirfurilor In valoare de 21.576 lei, rabatul Presedintele Republicii Socialiste Romania decreteaza: comercial in valoare de 4.284 lei, prima de asigurave ADAS §i taxa de garantie in valoare de 2.890 lel. Ait, 2. — Protul eu aménuntul previizut la art. 1 se infelege fa conditia de livrare franco depozit furnizor, exclusiv ambalajul de transport. NICOLAE CEAUSESCU Pregedintele Republici Bucuresti, 19 iunie 1980. Nr. 137. Soctaliste Romania 5 BULETINUL OFICIAL AL REPUBLICH SOCIALISTE ROMANIA, Pantea 1, Ne, St ANEXA DESCRIEREA CONSTRUCTIVA a aulomobilului de (eren tip ARO—214 echipat eu motor Diesel ~ — Automobil de teren tip ARO~244 echipat cu motor Diesel, cod 371.115.2303.204, NALD. 5347~78, dostinat transportului de persoane si marfuri pe dru- muti modemnizate, neintretinute si in teren, cu supra~ structura metalica i oblon dublu spate rabatabil, dotat cu motor Diesel tip D.127, cu dubla tractiune, cutie de viteze complet sincronizaté, 4+ 1 roti cu anvelope 6,50 X16 8 PR, 4 usi laterale, 2 scaune fat’ pentru conduciitor si pasager — la cerere, In loc de scauun pasa: ger —, baned fafa cu 2 locuri pentru pasageri, banc spate transversalé pentru 3 persoane, portbagaj spate Pentru 100—150 kg, oglindd retrovizoare interioara si exterioard stinga, instalatie de tncilvire, lampa mers inapoi, prizi electrica pentru remored, stingitor de incendiu, trusd sanitard, 4 capace roti si 2 apinitori de Capacitatea de transport 5 persoane inclusiv condu- catorul auto, sarcina utilé 540 kg, sarcina de remoreare pe drumuri publice 1350 kg si in teren 500 kg, puterea nominalé a motorului 65 CP — 3200 rot,/min,, viteza maxima 105 km/ord, consumul de combustibil la viteza economic de 60 km/oré 8,5-—9 litri/100 km, capacitatea rezervorului de combustibil 95 littl, gabarit 4.033 x 1.775 x 1.878 mm, greutate proprie 1.785 kg, EDITOR : CONSILIUL DE Star AL REPUBLICH SOCIALITE ROMA: A SECTORUD BULETINULU! OFICIAL $I Ab PUBLICATILOR LEGISLATIVE feteton 14mg et teane iparul sTazepe, polgrates ules One! ‘Bulelinat Oficial, et aifuanre pentru Duletinw) Ofielat, Buouren, it. Bilbal VoUA nn « cectorul 8, Parlea 7, 51/1080, confine 6. pagint Preful 150 Jet ane

S-ar putea să vă placă și