Sunteți pe pagina 1din 4

MONITORUL OFICXAL

AL
ROMANI[, I
COMUNICATE, DECRETE-LEGE, DECEETE,
AnulI-Nr.4 HOTABIRI ALE GUVER,NULUI SI A LTE ACTE
Miercuri, 2? decembrie 1989

SUMAR
Nr. Pagioa
DECRETE-LEGE
1. Decret-lege privind ablogarea unor legi, rlecrcl,e
-$i alte acte no.mative I
2. Decret-lege privind constituirea, organi, trea Si
-functionarea Consiliului Frontului Salvdrii Natio-
nale $i a consiliilor teritodale ale l' )ntului
Saiv;rii Naiionale , 2-3
COI{UNICATE
Comunicat din paIlea Consiliului Frontului ,alvirii
I\Talionele
Comunicat

DECRETE-LE( E
. DECRET-LEGE
privind abrogarea unor legi, decrete qi al,e acte normative
In scopul eliminerii imediate din legisla{ia RomAniei a ur,)fa dintre legile gi decretele emise ds
fostul regim dictatorial, acte normative cu un profund caracter ncd. ',ct Si contrare inter-eseior poporului
rontan,
Consiliul Frontului Salvirii Nltionale d e c r e t e a z 5 :
Articol unic. qi rdmin abrogate urmltoar-cle 7. IlotErii a Xlarii Acluniri Nafionale nr- 5/.[984
- Sint
legi, decrete qi alte actc normaiive : privind aprr rrarea Programului de alimentalie $tiinli-
1. Toate decretele prin care s-au acordat titluri Ei fici a popul r.ici.
ordine ale Rominiei lui Ceaugescu Nicolae qi Ceauqescu 8. Decretr nr. 7?0/1966 privind reglcmentarca
Elena. intre|uperii ursului sarcinii.
2. Legea nr. 5/1969 privind infiintarea, orgrnizarea g. Decret'- nr. 68/19?6 privind schimbarea domiciliu-
gi funciionarea Consiliuiui Apir'5rii Repubticii Socialiste lui din alte Localitali in orage declarate potrivit legii
Romenia. . or-ase mari.
3..Legca nr..58/1974
,rui $i rocrr*iriror u,.banc p|ivind sistcn)rLiztrr.:l ter itor.i.r-

-4...!"g91
ti,1,-1:;__
reia{iile dintre cetdtenii Republicji
-,, ""ll;"o*"T:r ,];i;"lltiir:i}'i"";ilT':?:h:H:'.'."1
r,r.29/1977 privind normcle cl.e adlcsare in t].-ritoriului 'lccalitiJilor urbar:e qi rurale a comi-
Si
-Socjaliste
RomAnia. to"rln e sistematizare.
5. Legea nr. 22'1981 privind obligalia activi;ti)or de "litor
partid, Ee stat $i ai org*i,]iruliitor de mast Ei obgteqri, a ,,11: ?,T::i t-1. "t:-9911?-8,3, !:ivind regimul aparatelof
cadretor din conducry..a idi,to";;"j;iiJ":;;;i;iir: de mullipli at. malerialclor nicesare rcptuducerii
tilor din ai"""i a"--*ii a";;tr'ti;i; ;" scricrilor ;i ,arele L maginilor de scris'
a locui in"q.i"rlruia, "jt"igi desfdgoari activitatea.
ibcalitdiile in care 12. Urml1 afticole din Codui penal_:
6. Legea nr. 3itg82 privind participarea cu p6rii art ro1e1e 185-1BB privind avortul ;
sociale i oamenilor mun"ii din u:.ritatriti, economice de - art rolul 23? privind defdimarea unei organi-
-
stat la constituirea fondului de dezvoltar.e economicd. zatii de stat ;au obqteEti prin orice mijloace, in public'
Restituirea pErfilor sociale retinute pine in prezent se 13. Legea nr, 1/1985 privind autoconducerea, auto-
va face eialonat, incepind cu 1 ianuarie 1990, in urmS- gestiunea ec ,nomico-financiari qi. autofir-ranlarea uni-
torii B ani. tdtilor admir .istrativ_teritoriale.
PRESEDINTELE
CONSILIULUI FRONTULUI SALVARII Ii iTIO}IALE
ION ILIESCU
Bncure;ti, 26 decembrie 1989-
i\tr 1
MONITORUL OTICIAL AL ROM.q NIEI Nr. 4

DECRET-LEGE
privind constitui{ce, organizarea Si functionarea Consiliulu' Frontului SalvErii Nationale
gi a consiliilor teritoriatre ale Frontului Salvlri Na{ionalc

Frontul Saivdrii Nalionale s-a constituit gi reprezintd unirea tutur ,r fortelor patriolice 9i den]ocratic:
aLelirii pentru rdsturnarea clanului dictatorial ceau$ist, pentru concentra :a aspiraliilor celor mai largi nase
de olmeni ai tdrii la o viatd liberi 9i demni 9i cadrul alirmErii acestora.
In scopul instaurarii dei:iocr.aliei 9i libertnlii, al afirmerii demnit ii popor:hi rctrir.r, s-a conijtitlii"
Consiliul Frontului Salvdrii Nafionale, ca organ suprem al puterii de at.
Consiliul Fiontului Salvirii Nalionale reunegte reprezelitanii ai uturor foi"iclcr pa'ri i.rli.ic elc t:lrii,
de toate eategoriile scciale gi de toate nationattaiile.
Pentru realizarea unci societdli cu adcvirai dernccratice in 1;3 l1castrd gi pe tru asilL',r.rr '-a si
ap5raxea drepturilor fundamentale ale omului $i cetd.teanului, Frograt i Consi'liului Frori.ului S:i-;irlii lie-
ii^n. t^ hr6r,6.16 '

pluralist de guverndmint ;
organizarea de alegeri libere in cursul lunii aprilie 1990 :
*efir.".ei puterilor- legislativi, executivd 9i judec6torcasce in I rt li alegcrea tr.r',Lrror conr.iucirto|ilor
-
politici pentru unu sau, cel mult, doud mandate;
...- restructurarea intregii economii natiSnale pe baza criteriilor r ntabilitElii $i eficientei. Elirnir-raL'ea
-r,
metodelor administrativ-birociatice de conducere economice centraiizsl pfomovarea liberei inifiative $i a
competentei in conducerea tuturor sectoarelor economice ;
agriculturii $i sprijintea micii producfii fdri.nes'1. Oprirea dis+"ru61e;:ii satelor ;
- restructurarca
reor.gLnizarea invdlamintului romanesc potrivit cerinlelor coi] fmporane. Rea$czarea strtlc',uri1ar
-
lnvilimintului pe baze democrate $i umaniste ;
pronlovarea unei ideologii umaniste $i dernocratice. a adevirr telor valori alc unl3niiilii. Elimi-
-
narea minciunii qi a imposturii, .iut.,u."u unor criterii de compe',en{d $j justi"ie in lorr.c domcniile de acli-
vitate :
aFczalea pe baze noi a dezvoltdrii culturii nationalc;
- libertatea radioului gi a televiziunii ; trecerea acestora n miinile pcporului ;
- respectareapresei, asigurJrea dcptirr.i lor eqJlliIii in
dreDturi- cu rom6nii : drepturilor qi libertdfilor minoritiitilor naiicnale $
libertatea
- orgatrizrrcacultelor ; garantarea liberei manifestdri a creclintel, 'religioase;
intregului comer'l al tdrii pornind de la cerin]el. atisfacerii cu plioritate a txtluor
nevoilor- cotidiene ale populaliei RomAniei. ln acest scop, se va punc capit erportr:]qi de produse agro-
alimeniare gi se va reCuce exportul de produse petroliere, acordindu-se prioritate satisfacerii nevoilor cle
eildurd 9i lumine ale oanenilor ;
echilibrului ecologic $i eliminarea acelor jucriri Si ir,'estiiii care provoace daunc x-ir-rlui,
- sa1','area
apei. solului 9i pidurilor lerii ; promovarea unor tehnologii moderne n poluante ;
intreaga politicd externd a terii va servi promov[rii bunei -ecinateti, prieteniei 9i pEcii in lume,
-
integfindu-se in ploccsul de constitulre a unei Europe unite, case comLlr.i a tuturor poiloafclor contilenlului.
Romania .Ja rcspecta angajamentele sale internationale gi, in p imul rind, cele dccr"u'gind din Tra-
tatul de la Vargovia gi din acordurile de la Helsiniri.
In realizarea scopului gi prograrnului sdu,
Consiliul Frontulqi Salvlrii Nationale d e cr e teazA:

Art. l. e) numegte c 'misia de elaborare a proiectului noii


- Numele fdrii este Romania.
Forma de guverndmint a larii este rcpublicd. Constitutii i
Drapelul tdrii este tricolorul tradilional al Romdniei,
f) aprobi bu1'ctul de stat ;
avind culoriie a$ezate vertical in urmetoarea ordine, g) instituie q conferi decoralii ;
pornind de la lance: albastru, galben, rogu. h\ nnnrdi or. lala dp onnp'.el grnir:l ci rnnrpsrl frr.-
cerea in rezerv:' ;i rechemarea in activitate a acestora;
Art. 2. Frontului Salvirii Nafionale, ca
- Consitiul
organ al puterii, are urmeioarele atribulii: i) acordd gra icrea $i comutarca pedepsei cu moar-
tea i
a) emite decrete cu pulere de lcge gi decrete ; aces- j) ralilicd gi lenunl.d tralatcle intcrnalionale ;
tea se adoptd cu majoritate simpld de voturi ale mem-
brilor consiliului gi se pubiicd in LTonilorul Olicial : k) dectari st.re excep{ionald, mobilizarea generaii
sau parriald, pr.cum gi starea de r6zboi.
b) nume$te $i revoce pe primul-ministru gi aprobd
componenla guvernului, 1a propunerea primului-mi- in subordinc Consiliului Frontului Salverii Natio-
nistru ; nale funciionea:i Ccnsiliul Militar Superior, care co-
ordoneazd intre.rga activitate a armatei 5i a unitS{ilor
c) nume$te gi revoci pe pre$edintele Cur{ii Supreme preluate de la l linisterul de Internc.
de Justirie 9i pe procurorrrl general al republicii ; Ministerul l piririi Nationale exercitl comanda
. -d) reglementeazd sistemul electoral; unicd asupra tr rpelor qi mijloacelor de lupte ale !6rir.
MONITORUL OFiCIAL AL ROIvI .',NiEI Nr" 4

Organ"lc dc pol'1ic +i unitllilc dc pompiqli crrc aprobi infir.rea unor minofi, cci5ieni str.iini. Ce
-
t<i p:,strcc?:r 1n.'t- Blribuliile sp^cificl _ si suholdo- -
cStr:e cetirir i romalli. pieltm Si inlierea unor miirori,
r".'d n.mi,rlr-.it Cor-.iji'rlui Fronturni S-l'.'- ii Na:io- c .tIic;li r' n ;1i, dc citrc stri jni.
n:,lr: si ccnsilirlior teriioriale ale acestoia. Art. 6. - ln unitdliie administrativ-tcritoriale ju-
Derumjrea de ,.n4llitie" se schimbi in ,,Polifie". dclene, mu: irip:rle, ori;ene5ti qi comunale se consti-
Ar"t. 3. Con::iliul Frontri'lui Salvirii Nafionale este tuie consiiii le Frontului Salvirrii Nalionale, organe ale
- 145 n]enl:ri.
c,:::r --ir: rlin puterii loca .. ier"a|hic su'Dordonate Consiliulr_ri Fron-
C.n :':irl tle.r ' .lif^-J dini' e mainLl.ii s'ri un birou tului Salvd: lia1iona1,-.
e:i c l:v 1.:rt. I 'j.rt 11 n1^m'rri.i ar''r.'.c:preiedint.le Art. 7.
ccr"ili Iui, un l: ir-.r-i/i..f.F;cCinte, doi vi.^ni'o...Jinti. - Consiliile teritoriale ale Frontului Salvirii
l{a}ionale al urm:ltoarca comD.nantri :
rrD c-r.-afrr . i .:r. Fl -:rilr,.i
* ccnsili e judetene gi cel al municiniului Bucu-
Birc::l e:;rcuti.r al Ccnsiliului Frontului Srlvi.r'il Na- re5ti, inlre )i 9i 5t membri;
1i :,lc c.rprr:ii r rih:rlii1- co::;i-i:rltii ir in1..t:rlul eohq:' ,, mrrnininrln r:rrr ^i ot 6^6ri,:.
ini,.^v t:!u tr
dinLle scsi'.rnile accituia. -
Art. 4. Con-qiliul Frontului Salvirii Nafionale i5i - consilir : o:i;ene;ti gi ale sectoarelor municipiului
j, lr .r'r^ 11 5i 21 membri ;
desii5oa|i- activitatea in sesiuni, precr:m gi prin urmir-
Bucurest
lnr nn^,lcii d^ c'\^.;.lil.la o^nqil' . rr rnlrlo ihf ra O <i 1 6 namhr;
-lr -
Comisia Cc recot'tstrucfie 9i dczvoltare economici
Consiliiie criloriale ale Frontului Salv5.rii Nafionale
;
- (-.,micio alcg dintre :,rcmbrii lor un birou executiv format din:
ttra;
h^hrF,r .dri^,.1r
'_ un preqedin e, doi vicepre$edinti, un secretar gi 3-5
-
Conisia constiiLilioncld. juridici ;i pcntnt dlcp- membri.
-
turllc omului ;
(rn-ritia nanlrrr iirr:ral .
Presedir)i - c^nsi iLrl,ri csts fi prcscdintplc biroului
- executiv.
- Comisir fcn1..r f'olirici ex{c|ni: Art. B. -" Consiliile teriLciiale ale Froniului SalvariL
Cc-'nrisiit penllu griiinjd $i invildmint; Nrtinnele , chrn,.l n^ nl^n lnr:l rln nrorniz:rlor <i
-
Conlsia pcntlu cultrtr"i desfdqurare; activitSfilor eccnomice, comerciale, de
- t",,ri lr hr,1r,." rr.1i,' ci; oahilih ,r nenlroia.
ocrotire a si rSliiii poirulaliei, de invilimint ii culture,
-
Conisia perltrlr minoritdlile nalionale
;
edilitar-gos; rili:'eEti, pi'ecum qi de apdrarea avutiei
- poporului, d,r ocrotirea drepturilor cetetene$ti, de asi-
- C misjr Pcr"rlru cdm;nistralia locald: gurarea leg .liiAiii 9i menfinerea ordinii publice in
C,n-risia .r'grnizrinrici Si colectivul de impuler-
- unitelile acl einistrativ-teritoriale in care sint consti-
n jcil i ai consiliuiui. tuite.
Pe lir.rgi Biroul executiv al Consiliultti Frontului l- nr,..i , . rrril\,,,ii1^r.a l. r^\,in .^n<;liilA r.ri-
Seh'irii Na{ionale functioneaza un colectiv pentru toriale adopli hotdriri, care sint luate cu majoritate
rclal;iile cll publicul ti mijloacele informafiei de masd. simpld a vo1 lrilor membrilor accstoral.
.r\r't. 5. Frontului Sah'drii
- PreSeJintele Consiliului
Ii:,1.',n1ls a:'c u: :n.ilolrele atribnfii :
Consiliile'.critoriale ale Frontului Salvirii Nafionale
lgi desfigoar,-r activitatea in sesiuni, precum \qi Prin co-
rcprczintir tara.in relaliile internalionale ; incheie misii de spe, iaiitate.
- a ;ht^rr1'r i^hr!^
+rr1.l .
Aparatul oropriu a1 coniteteLor gi. birourilor execu-
nrrmpclc "i rerhoe'r.i ^. amb3sadorii l-llminiei in tive ale fost, 1or consiiii populare, cel al organclor locale
-
$i clin stfiinetate ; de spccialitr te ale aciministraiiei de stat, precum $i al
- primc;te scrisorilc dc acroditare ti de rcchanr:lre instiiuliiior social-ctrlturale locale, igi vor des{dqura
ale reprezentanlilor diplomatici ai altor state; activitatea i r actuala lor structure.
acordi cetifenia romini, aprobd renuntarea la Art. 9. - Nur.ril.ul personaiului $i strucLura apal']-
-
cctir-tcnie $i retrage ceteienia romana; tului Consil ului Frontului Salvdrii Na{ionale se stab.-
Lcsc de citr, biroul executiv al acestuia.
- aprobd stabilirea domiciliulul in RomAnia pentru
cclii..eni ai altor state ; Art. 10. - - Sint 9i riruin dizolvate toate structurile
..^r.li rllonfrrl rla rzil .{e n,rt^ro . r fncrnlrri r rrim dirLatOiiaI.
-

PRESEDiNTELL
CONSILIULUT FRONTULUI SALV.\RII ] \ J' AI\L:
ICI-I ILINSCU

Bucureqti,27 decembrie 1989.


MONITORUL OFICIAL AL ROMA NIEI Nr. 4

COMUNICATE
COMU N I CAT
din partea Consiliului Frontului Saivirii Na{ionale

Consiliul Frontului Salv6rii Nalionale.a ales in funclia ,le prepedinte pe Ion lliescu,
iar in functia de prim-viceprersedinte pe Dumitru Mazilu.

COMUNICAT
In z.iua de 27 decembrie 1989 a avut loc $edinl i Consiliului Fron-
tului Salvirii Nalionale. In cadrul acesteia la primul punct aI ordinii de
zi pregedintele Consiliului Frontuh-ti Salvirii Na{io rale, Ion ltescu a
fdcut o i.nfolmare asupra activititii desfdqurate pi a m6surilor luate in
primele zile dupd declan5area luptei rcvolufionare. lonsiliul a aprobat
informarea gi misurile adoptate stabilind acliunilc prioritare pentru
perioada imediat urmeloare.
In continuare consiliul a dezbitut $i. aprobat Dr'cretul-lege privind
organizarea $i functionarea sa, care a fost dat publicit;i iii.
De asemenea, s-a discutat structura Biroul.ui exe .rutiv a1 Consiliului
Frontului Salvirii Nalionale, care are urm5.toarea co oponenfl :
Pregedinte : Ion Iliescu
Prim-vicepregedinte: DumitruMazih
Vicepretedinti: Cazimir lonescl
Carol Kiraly
Secretar : Dan Marlian
tucmon : 5osoan -reooorr I
Vas11e Neacga
Silviu Brucan
Gheorghe Mano .-
fon Caramitru
Nicolae Radu.
Au fost constiluite, totoda6, comisii de 1rr. u ale consiliuiui,
$i anume :

1. Comisia de reconstluclie 5i riozvollcle econon i, i,


2. Comisia pentru agriculturd.
3. Comisia constituiionale, juridicd 9i pentru d| ptrlrile onrului.
4. Comisia pentru tineret.
5, Comisia pentru politice extern6.
6. Comisia pentru gtiintd ti invhfdmint.
7. Comisia pentru cultur5.
8. Comisia pentru mediu gi echilibru ecologic.
9. Comisia pentru minoritdlile nationale.
10. Comisia pentru administralla locai5.
11. Comisia organizatorice $i colectivul de imputer.icili ai consiliului.
12. Colectivul pentru relatriile cu publicul si mij caccle informatiei
de masd,

EDITOR : CONSILIUL FRON?ULUI SALVARII N ITIONALE


Adlesa p.iltfu publicitate : combinatul polie.alic Bucuresli _ Biroul aie publcitat-- si iliflrzare
pentru Nlonitorul oticlal, stf. Blan.luziei nr. I, s.ctorul 2, leteton 11.,i?,02.
.trplrul : Comlr:n.tLl poliecaf c Blcu,Ftlt Ar . iarll ,,j\Iori orul Otr.:al-, ru.ur, ".r. prrr,,t , in !^t i-;;;1
!Lr. J:lrlui oc, 163 (etelon 6'r.55.ig, - | '" "'" I

Dlonitorul Oticial al llominici nr,.44989 contine { pagini,

S-ar putea să vă placă și