Sunteți pe pagina 1din 4

MONITORUL OFICXAL

AL

ROMANI[, I

AnulI-Nr.4

COMUNICATE, DECRETE-LEGE,

DECEETE,

HOTABIRI ALE GUVER,NULUI SI A LTE

ACTE

SUMAR

Nr.

DECRETE-LEGE

1. -

Decret-lege privind

ablogarea unor legi, rlecrcl,e

$i alte acte no.mative

2. -

Decret-lege privind constituirea, organi, trea Si

Consiliului Frontului Salvdrii Natio-

consiliilor teritodale ale l' )ntului

,

functionarea

a

nale $i

Saiv;rii Naiionale

Comunicat

I\Talionele

Comunicat

COI{UNICATE

din paIlea Consiliului Frontului ,alvirii

Pagioa

I

2-3

Miercuri, 2? decembrie 1989

DECRETE-LE( E

.

DECRET-LEGE

privind abrogarea unor legi, decrete qi al,e acte normative

In

scopul eliminerii imediate

din legisla{ia RomAniei

a ur,)fa dintre legile gi

decretele emise ds

fostul regim dictatorial, acte normative cu un profund caracter ncd. ',ct Si contrare inter-eseior poporului

rontan,

Consiliul Frontului Salvirii Nltionale d e c r e t e a z 5 :

Articol unic.

-

.

Sint qi rdmin abrogate urmltoar-cle 7. IlotErii a Xlarii Acluniri Nafionale nr- 5/.[984

privind

aprr rrarea Programului de alimentalie $tiinli-

7?0/1966 privind reglcmentarca

fici a popul r.ici.

legi, decrete qi alte actc normaiive :

1. Toate decretele prin care s-au acordat titluri Ei

ordine ale Rominiei lui Ceaugescu Nicolae qi Ceauqescu 8. Decretr nr.

Elena.

2. Legea nr. 5/1969

funciionarea Consiliuiui Apir'5rii

gi

Romenia.

3

Legca

nr

58/1974

rui , $i rocrr*iriror u,.banc

r,r.29/1977

reia{iile

5.

partid,

-4

!"g91

dintre cetdtenii

cadretor din conducry

tilor din

"q.i"rlruia,

a locui in ibcalitdiile in

privind normcle cl.e adlcsare in

-,,

Republicji

RomAnia.

obligalia activi;ti)or de

-Socjaliste

de mast

Ei

obgteqri, a

Legea nr. 22'1981 privind

Ee stat

$i

ai org*i,]iruliitor

""i

ai"

idi,to";;"j;iiJ":;;;i;iir:

"jt"

a"--*ii a";;tr'ti;i; ;"

care igi desfdgoari

intre|uperii ursului sarcinii.

a

privind infiintarea, orgrnizarea g. Decret'- nr. 68/19?6 privind schimbarea domiciliu-

Repubticii Socialiste

lui din alte Localitali in orage declarate potrivit legii

p|ivind sistcn)rLiztrr.:l ter itor.i.r-

or-ase mari.

ti,1,-1:;

,];i;"lltiir:i}'i"";ilT':?:h:H:'.'."1

r 'lccalitiJilor

urbar:e qi rurale Si a comi-

!:ivind

regimul

aparatelof

nicesare rcptuducerii

""ll;"o*"T:

t].-ritoriului

"litor

,,11: ?,T::i

de mullipli

scricrilor ;i

to"rln e sistematizare.

t-1.

at.

"t:-9911?-8,3,

malerialclor

L maginilor de scris'

organi- public'

activitatea. 12. Urml1 ,arele afticole din Codui penal_:

-

prin

6. Legea nr. 3itg82 privind participarea cu p6rii

oamenilor mun"ii din u:.ritatriti, economice de

art ro1e1e 185-1BB privind avortul ;

art rolul 23? privind defdimarea unei

sociale i

stat la constituirea fondului de dezvoltar.e

economicd. zatii de stat ;au obqteEti

-

orice mijloace, in

Restituirea pErfilor sociale retinute

pine in prezent se

13. Legea nr, 1/1985 privind

,nomico-financiari

.istrativ_teritoriale.

va face eialonat, incepind cu 1 ianuarie 1990, in urmS- gestiunea ec

torii B ani.

tdtilor admir

autoconducerea, auto- qi. autofir-ranlarea uni-

PRESEDINTELE

CONSILIULUI FRONTULUI SALVARII Ii iTIO}IALE

ION ILIESCU

Bncure;ti, 26 decembrie 1989-

i\tr

1

MONITORUL OTICIAL AL ROM.q NIEI Nr. 4

DECRET-LEGE

privind constitui{ce, organizarea

gi a consiliilor

Si

functionarea Consiliulu' Frontului SalvErii Nationale

teritoriatre ale Frontului Salvlri Na{ionalc

Frontul Saivdrii Nalionale s-a constituit gi

reprezintd unirea tutur ,r fortelor patriolice 9i den]ocratic:

pentru concentra :a aspiraliilor celor

mai largi nase

aLe lirii pentru rdsturnarea clanului dictatorial ceau$ist,

de olmeni ai tdrii la o viatd liberi 9i demni 9i

In scopul

instaurarii dei:iocr.aliei 9i

cadrul alirmErii acestora.

libertnlii, al afirmerii

demnit ii popor:hi rctrir.r, s-a conijtitlii"

Consiliul Frontului Salvdrii Nafionale, ca organ suprem al puterii de at.

Consiliul Fiontului Salvirii Nalionale

reunegte

de toate eategoriile

scciale gi de toate nationattaiile.

ap5raxea drepturilor fundamentale ale omului $i

reprezelitanii ai uturor foi"iclcr pa'ri i.rli.ic elc t:lrii,

'-a

si

i Consi'liului Frori.ului S:i-;irlii lie-

Pentru realizarea unci societdli cu adcvirai dernccratice in 1;3 l1castrd gi pe tru asilL',r.rr

cetd.teanului, Frograt

ii^n.

t^

hr6r,6.16

'

pluralist de guverndmint organizarea de alegeri

;

politici pentru unu sau, cel

-

libere in cursul lunii

aprilie 1990 :

*efir.".ei puterilor- legislativi, executivd 9i

mult, doud mandate;

judec6torcasce in I rt li alegcrea tr.r',Lrror conr.iucirto|ilor

eficientei. Elirnir-raL'ea

-

restructurarea intregii economii natiSnale pe baza criteriilor r ntabilitElii $i

metodelor administrativ-birociatice de conducere

economice centraiizsl -r, pfomovarea liberei inifiative $i a

competentei in conducerea tuturor sectoarelor economice ;

- restructurarca agriculturii $i sprijintea

reor.gLnizarea invdlamintului

micii producfii fdri.nes'1. Oprirea dis+"ru61e;:ii satelor ;

$i

criterii

romanesc potrivit cerinlelor coi] fmporane. Rea$czarea strtlc',uri1ar

dernocratice. a adevirr telor

de compe',en{d $j

valori alc unl3niiilii. Elimi-

justi"ie in lorr.c domcniile de acli-

n miinile pcporului ;

asigurJrea dcptirr.i

'religioase;

atisfacerii cu

lor eqJlliIii in

plioritate a txtluor

de produse agro-

capit erportr:]qi

prioritate satisfacerii nevoilor cle

lnvilimintului pe baze democrate $i umaniste ;

-

pronlovarea

unei ideologii umaniste

narea minciunii qi a imposturii, .iut.,u."u unor vitate

-

: -

aFczalea pe baze noi a dezvoltdrii culturii nationalc;

- libertatea presei, radioului gi a televiziunii ; trecerea acestora

-

respectarea drepturilor qi libertdfilor minoritiitilor naiicnale $

dreDturi cu rom6nii :

-

libertatea cultelor ; garantarea liberei manifestdri a creclintel,

orgatrizrrca intregului comer'l al tdrii

RomAniei. ln

pornind de la cerin]el. acest scop, se va punc

acordindu-se

nevoilor cotidiene ale populaliei

-

alimeniare gi se va reCuce

exportul de produse petroliere,

$i

eildurd 9i lumine ale oanenilor ;

sa1','area

echilibrului ecologic

lerii ;

eliminarea acelor jucriri Si ir,'estiiii care provoace daunc x-ir-rlui,

;

pEcii in lume,

apei. solului 9i pidurilor

-

promovarea unor tehnologii moderne n poluante

intreaga politicd externd a terii va servi promov[rii bunei -ecinateti, prieteniei 9i

integfindu-se in

-

ploccsul de constitulre a unei Europe unite, case comLlr.i a tuturor poiloafclor contilenlului.

rcspecta angajamentele sale internationale gi, in p imul rind, cele dccr"u'gind din Tra-

Romania .Ja

tatul de la Vargovia gi din acordurile de la Helsiniri.

In realizarea scopului gi prograrnului sdu,

Consiliul Frontulqi Salvlrii Nationale d e cr e t e a z A :

Art. l. -

Numele fdrii este Romania.

Forma de guverndmint a larii este rcpublicd.

Drapelul tdrii este tricolorul tradilional al Romdniei,

avind culoriie

a$ezate vertical in urmetoarea ordine,

pornind de la lance: albastru, galben, rogu.

Art. 2.

Consitiul Frontului Salvirii Nafionale, ca

organ al puterii, are urmeioarele atribulii:

-

a) emite decrete cu pulere de lcge gi decrete

se pubiicd

; aces-

tea se adoptd cu majoritate simpld de voturi ale mem-

in LTonilorul Olicial :

brilor consiliului gi

b) nume$te $i revoce pe primul-ministru gi aprobd

1a propunerea primului-mi-

componenla guvernului,

nistru ;

c) nume$te gi revoci pe pre$edintele Cur{ii Supreme

de Justirie 9i pe procurorrrl general al republicii ;

. -d) reglementeazd sistemul electoral;

e) numegte c 'misia de elaborare a proiectului noii Constitutii i

f) aprobi bu1'ctul de stat ;

g) instituie q conferi decoralii ;

h\ nnnrdi or. lala dp onnp'.el grnir:l

ci rnnrpsrl

frr.-

cerea in rezerv:' ;i

rechemarea in activitate a acestora;

i) acordd gra icrea $i comutarca pedepsei cu moar-

tea

i ralilicd gi lenunl.d tralatcle intcrnalionale ; dectari st.re excep{ionald, mobilizarea generaii

j)

k)

sau

parriald, pr.cum gi starea de r6zboi.

in subordinc Consiliului Frontului Salverii Natio-

nale funciionea:i Ccnsiliul Militar Superior,

ordoneazd intre.rga

care co-

activitate a armatei 5i a unitS{ilor

preluate de la

l linisterul de Internc.

Ministerul l piririi

Nationale exercitl comanda

unicd asupra tr

rpelor qi mijloacelor de lupte ale !6rir.

MONITORUL OFiCIAL AL ROIvI .',NiEI Nr" 4

Organ"lc dc pol'1ic +i unitllilc dc pompiqli

-

crrc

t<i p:,strcc?:r 1n.'t- Blribuliile sp^cificl _

r".'d

si suholdo-

n.mi,rlr-.it Cor-.iji'rlui Fronturni S-l'.'- ii Na:io-

n:,lr: si ccnsilirlior teriioriale ale acestoia.

Derumjrea de ,.n4llitie" se schimbi in ,,Polifie".

Ar"t. 3.

Con::iliul Frontri'lui Salvirii Nafionale este

c,:::r --ir: rlin 145 n]enl:ri.

-

C.n :':irl tle.r ' .lif^-J dini' e mainLl.ii s'ri un birou

e:i c l:v 1.:rt. I 'j.rt 11 n1^m'rri.i ar''r.'.c:preiedint.le

ccr"ili Iui, un l: ir-.r-i/i

f.F;cCinte,

doi vi.^ni'o

Jinti.

rrD c-r.-afrr

.

i

.:r.

Fl -:rilr,.i

Birc::l e:;rcuti.r al Ccnsiliului Frontului Srlvi.r'il Na-

1i :,lc

c.rprr:ii r rih:rlii1- co::;i-i:rltii ir

dinLle scsi'.rnile accituia.

in1

t:rlul

Art. 4.

desii5oa|i

Con-qiliul Frontului Salvirii Nafionale i5i

- activitatea in sesiuni, precr:m gi prin urmir-

lnr

-lr

nn^,lcii

d^ c'\^.;.lil.la

- Comisia Cc recot'tstrucfie 9i dczvoltare economici ;

(-.,micio

h^hrF,r

.dri^,.1r

'_

ttra;

- Conisia constiiLilioncld. juridici ;i pcntnt dlcp-

-

turllc omului ;

(rn-ritia

nanlrrr

iirr:ral

.

-

-

-

-

-

-

-

Comisir fcn1

r

f'olirici ex{c|ni:

Cc-'nrisiit penllu griiinjd $i invildmint;

Conlsia pcntlu cultrtr"i ;

t",,ri

lr

hr,1r,."

rr.1i,'

ci oahilih

,r nenlroia.

Conisia perltrlr minoritdlile nalionale ;

C misjr Pcr"rlru cdm;nistralia locald:

C,n-risia .r'grnizrinrici Si colectivul de impuler-

-

n jcil i ai consiliuiui.

Pe lir.rgi Biroul executiv al Consiliultti Frontului

Seh'irii

Na{ionale functioneaza un colectiv pentru

rclal;iile cll publicul ti mijloacele informafiei de masd.

.r\r't. 5. -

PreSeJintele Consiliului Frontului Sah'drii

Ii:,1.',n1ls a:'c u: :n.ilolrele atribnfii :

rcprczintir tara.in relaliile internalionale ; incheie

.

+rr1.l a ;ht^rr1'r i^hr!^

-

$i

nrrmpclc "i rerhoe'r.i ^. amb3sadorii l-llminiei in

- clin stfiinetate ;

- primc;te scrisorilc dc acroditare ti de rcchanr:lre ale reprezentanlilor diplomatici ai altor state;

- acordi cetifenia romini, aprobd renuntarea la cctir-tcnie $i retrage ceteienia romana;

aprobd stabilirea domiciliulul in RomAnia pentru

cclii

-

eni

ai altor state ;

^r.li

rllonfrrl

rla rzil

-

aprobi infir.rea unor

minofi, cci5ieni str.iini. Ce

Si inlierea unor miirori,

cStr:e

-

cetirir i romalli. pieltm

;1i, dc citrc stri jni.

c .tIic;li r' n

ln unitdliie administrativ-tcritoriale ju-

dclene, mu: irip:rle, ori;ene5ti qi comunale se consti-

Art. 6. -

tuie consiiii

puterii loca

le Frontului Salvirrii Nalionale, organe ale

ier"a|hic su'Dordonate Consiliulr_ri Fron-

tului Salvd: lia1iona1,-.

Art. 7. -

Consiliile teritoriale ale Frontului Salvirii

l{a}ionale al urm:ltoarca comD.nantri :

* ccnsili e judetene

gi

cel al municiniului Bucu-

re5ti, inlre )i 9i 5t membri;

eohq:'

,, mrrnininrln

ini,.^

r:rrr

v

t: !u

^i tr

ot

6^6ri,:.

-

consilir : o:i;ene;ti gi ale

sectoarelor municipiului

Bucurest j, lr .r'r^ 11 5i 21 membri

-

;

-

o^nqil

'

. rr

rnlrlo

ihf ra

O <i 1 6 namhr;

Consiliiie criloriale ale Frontului Salv5.rii Nafionale

alcg dintre :,rcmbrii lor un birou executiv format din:

un preqedin e, doi vicepre$edinti, un secretar gi 3-5 membri.

Presedir)i - c^nsi iLrl,ri csts fi prcscdintplc biroului

executiv.

Art. B. -" Consiliile teriLciiale ale Froniului SalvariL

Nrtinnele

,

chrn,.l

n^

nl^n

lnr:l

rln

nrorniz:rlor

<i

desfdqurare; activitSfilor eccnomice, comerciale, de

ocrotire a si rSliiii poirulaliei, de invilimint ii culture,

edilitar-gos; rili:'eEti, pi'ecum qi de apdrarea avutiei

poporului, d,r ocrotirea drepturilor cetetene$ti, de asi-

menfinerea ordinii publice in

gurarea leg .liiAiii

9i

unitelile acl einistrativ-teritoriale in care sint consti-

tuite.

l-

nr,

i

,

.

rrril\,,,ii1^r.a

l.

r^\,in

.^n<;liilA

r.ri-

toriale adopli hotdriri, care sint luate cu majoritate

simpld a vo1 lrilor membrilor accstoral.

Consiliile'.critoriale ale Frontului Salvirii Nafionale

lgi desfigoar,-r activitatea in sesiuni, precum \qi Prin co-

misii de spe, iaiitate. Aparatul oropriu a1 coniteteLor gi. birourilor execu-

tive ale fost, 1or consiiii populare, cel al organclor locale

de spccialitr te ale aciministraiiei de stat, precum $i al

instiiuliiior social-ctrlturale locale, igi vor des{dqura

activitatea i r actuala lor structure.

Art. 9. -

Nur.ril.ul personaiului $i strucLura apal']-

tului Consil ului Frontului Salvdrii Na{ionale se stab.-

Lcsc de citr, biroul executiv al acestuia.

Art. 10. - - Sint 9i riruin dizolvate toate structurile

.{e n,rt^ro . r fncrnlrri r rrim dirLatOiiaI.

PRESEDiNTELL CONSILIULUT FRONTULUI SALV.\RII ] \

ICI-I ILINSCU

J' AI\L:

Bucureqti,27 decembrie 1989.

MONITORUL OFICIAL AL ROMA NIEI Nr. 4

COMUNICATE

COMU N I CAT

din partea Consiliului Frontului Saivirii Na{ionale

Consiliul Frontului Salv6rii Nalionale.a ales in funclia ,le prepedinte pe Ion lliescu,

iar in functia de prim-viceprersedinte pe Dumitru Mazilu.

COMUNICAT

In z.iua de 27 decembrie 1989 a avut loc

$edinl i Consiliului Fron-

primul

punct aI ordinii de

rale, Ion ltescu a

tului Salvirii Nalionale. In cadrul acesteia la

zi

pregedintele Consiliului

Frontuh-ti Salvirii Na{io

fdcut o i.nfolmare asupra activititii desfdqurate pi

primele zile

informarea gi misurile adoptate

dupd declan5area luptei

perioada imediat urmeloare.

a m6surilor luate in

a aprobat

rcvolufionare. lonsiliul

stabilind acliunilc prioritare pentru

In continuare consiliul a dezbitut

aprobat Dr'cretul-lege privind

$i.

dat publicit;i

iii.

organizarea $i functionarea sa, care a fost

De asemenea, s-a discutat structura Biroul.ui exe .rutiv a1 Consiliului Frontului Salvirii Nalionale, care are urm5.toarea co oponenfl :

Pregedinte :

Ion Iliescu

Prim-vicepregedinte: DumitruMazih

Vicepretedinti:

Cazimir lonescl

Carol Kiraly

Secretar :

tucmon :

Dan Marlian

5osoan -reooorr I Vas11e Neacga

Silviu Brucan

Gheorghe Mano .- fon Caramitru Nicolae Radu.

Au fost constiluite, totoda6, comisii de 1rr. u ale consiliuiui,

$i anume :

1. Comisia de reconstluclie 5i riozvollcle econon i, i,

2. Comisia pentru agriculturd.

3. Comisia constituiionale,

juridicd 9i pentru d| ptrlrile onrului.

4. Comisia pentru tineret.

5, Comisia pentru politice extern6.

6. Comisia pentru gtiintd ti invhfdmint.

7. Comisia pentru cultur5.

8. Comisia pentru mediu gi echilibru ecologic.

9. Comisia pentru minoritdlile nationale.

10. Comisia pentru administralla locai5.

11. Comisia organizatorice

$i

colectivul de imputer.icili ai consiliului.

12. Colectivul pentru relatriile cu publicul si mij caccle informatiei

de masd,

EDITOR : CONSILIUL FRON?ULUI SALVARII N ITIONALE

Adlesa p.iltfu publicitate : combinatul

polie.alic Bucuresli _ Biroul aie publcitat-- si iliflrzare

pentru Nlonitorul oticlal, stf. Blan.luziei nr. I, s.ctorul 2, leteton 11.,i?,02.

.trplrul :

Comlr:n.tLl poliecaf c

Blcu,Ftlt

!Lr. J:lrlui oc, 163 (etelon 6'r.55.ig,

-

Ar . iarll

,,j\Iori orul

Otr.:al-,

ru.ur, ".r.

Dlonitorul Oticial al llominici nr,.44989 contine { pagini,

prrr,,t

, in

!^t

i-;;;1 | '"

"'"

I